El - Ajuntament de Palamós

Transcripción

El - Ajuntament de Palamós
Editorial
E
l juny de 2011, un any més a les acaballes del
curs esportiu, però encara immersos en festivals i cloendes, ens retrobem amb una edició ,
la XXVI, de la revista Palamós Esportiu i amb la
VII Gala de l’Esport Palamosí que posarà punt i
final a un curs esportiu ple d’inquietuds , sensacions, somnis i vivències. Unes vivències viscudes a través del Programa d’Activitats Esportives de la Vila, en què el nen o nena,
l’infant, el jove i l’adult , és a dir, tota la piràmide d’edat de
la població palamosina pot practicar esport i activitat física,
o almenys en té l' oportunitat.
És en aquesta pràctica de l’esport i de l’activitat física que els
més petits descobreixen un món enriquidor per al seu cos
i la seva ment, adquireixen uns hàbits i obtenen uns valors
que els acompanyaran en el seu coneixement com a esportistes i com a persones. Així mateix, els joves i els adults, a
través dels clubs i associacions, participaran de forma regular en les diferents i diverses lligues o campionats federats ja
sigui individualment o col.lectivament, la gent gran i de la
mal anomenada tercera edat podran aconseguir una millor
qualitat de vida a través de l’activitat física amb programes
adreçats expressament per a ells i elles.
Al llarg d’aquest curs 2010-2011 hem estat capaços de mobilitzar més de 15.000 esportistes que han participat en 60
esdeveniments esportius de caràcter formatiu i de base
(Jocs Esportius Escolars de Catalunya) , ja siguin federats
o de competició , campionats d’àmbit local, comarcal, territorial i/o nacional (Federacions... ) , d’àmbit internacional
(Kabb Trophy de Vela, Christmas Race, MIC- mundialet de
futbol base...).
Tot això ha estat possible gràcies al Programa d’Activitats
Esportives de la Vila que és un reflex de la realitat del teixit
esportiu de la població gràcies als convenis amb les entitats
esportives, amb les AMPA i gràcies al suport dels centres
escolars. Aquesta realitat s’ha anat forjant i continuant amb
la dedicació i l’esforç d’homes i dones que al llarg d’aquests
anys han contribuït , contribueixen i contribuiran a fer-la
possible. Una dedicació i esforç garantits amb un relleu generacional en què els joves puguin continuar creixent en
prestacions i millores envers l'esport palamosí, amb força,
ganes i amb coratge.
Isidro Verdún i Calvente
Director Palamós Esportiu
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
3
PALAMÓS ESPORTIU
número 26
Editorial .......................................................................................... 3
EDITA I ORGANITZA:
Departament d’Esports de
l’Ajuntament de Palamós
Salutacions
• Alcaldessa de Palamós ................................................................. 5
• Representat Territorial d’Esports a Girona
– Secretaria General de l’Esport ................................................ 6
• Presidenta del Consell Esportiu del Baix Empordà ................ 7
• Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Palamós ....................... 8
• Tècnic Coordinador d’Esports de l’Ajuntament de Palamós .. 9
AMB LA COL.LABORACIÓ DE:
Associacions, clubs, AMPA i
centres escolars de Palamós
ALCALDESSA:
Teresa Ferrés i Àvila
REGIDOR D’ESPORTS:
Joan Curto i Samarra
4
DIRECCIÓ DE LA REVISTA:
Isidro Verdún i Calvente
COORDINACIÓ I SECRETARIA:
Mari Rosillo i Cuadrench
FOTOGRAFIES:
Arxiu Departament d’Esports
Arxiu entitats esportives, centres
escolars i AMPA de la vila
SERVEI D’ASSESSORAMENT
LINGÜÍSTIC:
Teresa Cuadrado i Mauri
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
´
SUMARI
TÈCNIC COORDINADOR
D’ESPORTS:
Isidro Verdún i Calvente
DIBUIX PORTADA:
MICAELA GUASPA INTRIAGO
Escola Vila-romà
Cicle Superior (5è curs)
XXII Diades Multiesportives i XXI
Culturals Vila de Palamós
Concurs de Cartells – tema :
“l’Esport”
D.L.: B-30230-08
Entitats esportives, AMPA i centres escolars
• Associació Esportiva 50 Anys de Bàsquet a Palamós ............ 11
• Club Esportiu Palamós ............................................................. 14
• Club Bàsquet AMPA Vedruna Palamós ................................. 18
• Associació Esportiva Grup Millora ......................................... 23
• Club Judo Palamós .................................................................... 24
• Club Esportiu Bujinkan Palamós ............................................ 27
• Club Esportiu Kali-Arnis Palamós .......................................... 29
• Associació Atlètica Palamós ..................................................... 31
• Club Alpí Palamós ..................................................................... 34
• Agrupament Escolta Palamosí ................................................ 38
• Paula Serra Martí ....................................................................... 39
• Judith Vilar Pi ............................................................................ 39
• Club de Vela Palamós ................................................................ 40
• Club Skaphos Sub Palamós ....................................................... 44
• Club de Rem Palamós ............................................................... 47
• Instal.lacions Esportives Municipals ....................................... 50
• Judit Sardà Mañé ......................................................................... 52
• Palamós CF ................................................................................. 53
• Veterans Palamós CF ................................................................. 54
• Fundació Esportiva Palamós ..................................................... 55
• Penya Barcelonista Palamós ...................................................... 59
• CF Global-Palamós .................................................................... 60
• Club Futbol Sala Palamós ......................................................... 62
• Club Ciclista Palamós ............................................................... 65
• Club de Bitlles Catalanes Palamós ........................................... 66
• Club de Golf i Pitch & Putt Palamós ....................................... 68
• Club de Tir amb Arc Palamós .................................................. 70
• Club Korfbal Costa Brava ........................................................ 73
• Associació Esportiva Escolar IES Palamós ............................. 74
• AMPA Escola Ruiz Giménez .................................................. 76
• AMPA i CPEE Els Àngels ........................................................ 80
• AMPA Escola Vila-romà............................................................ 82
• AMPA Col.legi la Salle Palamós .............................................. 85
• Programes d’Activitats Esportives de la Vila ........................... 88
• Unitat de Medicina de l’Esport ................................................ 93
• Participació XXI Diades Culturals Vila de Palamós ............. 94
• Agraïments ................................................................................. 98
• Full d’inscripció ......................................................................... 99
Salutació
L
a publicació d’aquesta revista ens permet, un any
més, fer el nostre reconeixement als palamosins i
les palamosines que dediquen una part del seu temps a la pràctica de l’esport, fent d’aquesta activitat
un estil de vida que fomenta els valors
de l’esforç, el treball conjunt, la constància i el compromís, i que esdevé un
exemple per a la nostra societat.
Es tracta, doncs, d’un destacat actiu
que té Palamós, que es genera principalment al voltant de més d’una
trentena d’entitats esportives, AMPA
i centres escolars de la vila. Aquesta
és la gran família esportiva del nostre
municipi mitjançant la qual projectem dia a dia la bona empenta que té
actualment l'esport a Palamós.
És per tot això que vull agrair-vos la
vostra implicació i la constant dedicació, individual o col·lectiva, mitjançant la qual és possible seguir po-
tenciant l’esport local i fomentar els
seus valors entre centenars d’infants
i joves del nostre municipi.
aquest imparable motor esportiu que,
en el decurs dels anys, hem consolidat
a Palamós.
Vull encoratjar-vos a seguir amb nosaltres aquest camí i felicitar totes les
persones i entitats que fan possible dia
a dia l'organització i la dinamització
del nostre esport local, però sobretot,
felicitar tots aquells esportistes, joves
i grans, que permeten, amb la seva
dedicació, participació i esforç, que
l'esport a Palamós sigui una realitat
plena de futur.
Moltes gràcies, felicitats i per molts
anys!
M. Teresa Ferrés i Àvila
Alcaldessa de Palamós
Gràcies a tots els que ho feu possible
i que amb la vostra implicació moveu
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
5
Salutació
L
a vila de Palamós té una
tradició esportiva molt
consolidada , i això es pot
comprovar amb la 26a edició de la revista Palamós
esportiu, que recull totes les activitats
que es duen a terme al llarg de l’any.
Palamós té un teixit associatiu molt
important, des de les escoles que desenvolupen les activitats del Pla català
d’esport a l’escola (i que alhora poden
participar en els Jocs Escolars Esportius de Catalunya organitzats pel
Consell Esportiu del Baix Empordà),
fins als clubs de la vila, integrats en les
diferents lligues (organitzades per les
respectives federacions gironines).
6
Cal ressaltar la qualitat de les activitats que desenvolupen les diferents
entitats, des de l’àmbit recreatiu fins
al més competitiu. Aquesta bona salut
de què gaudeix l’esport palamosí no
seria possible sense una bona gestió
de les infraestructures, ni sense el treball dels equips tècnics de cada entitat,
ni sense la cultura esportiva que la població de Palamós ha anat assolint al
llarg dels anys.
La Secretaria General de l’Esport, i
totes les altres institucions públiques,
hem de facilitar les eines necessàries
per donar suport a la realitat esportiva
desitjada per la població palamosina.
En aquesta línia, any rere any, invertim esforços i recursos per incrementar el nivell esportiu, millorant els
programes esportius, realitzant una
tasca d’informació permanent per millorar la gestió interna de les entitats
esportives, o bé amb un suport, clar i
decidit, pel que respecta a la formació
de tècnics esportius.
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Vull agrair l’oportunitat d’escriure
unes línies en clau d’esport i sobretot
de reconeixement a la feina ben feta
i a totes les entitats esportives del municipi que s’esforcen per desenvolupar
aquesta tasca. I també cal agrair la
confiança i la constància de tots els
pares,mares,nens i nenes per seguir
gaudint de totes les activitats proposades per les entitats esportives.
Només em queda encoratjar totes les
empreses i entitats que col·laboren a
fer realitat aquest projecte esportiu i
que són al costat de l’esport palamosí.
I animar tota la població que segueixi
o s’iniciï ,amb constància i il·lusió
practicant qualsevol tipus d’esport.
Molt atentament,
Josep Pujols Romeu
Representant Territorial d’Esports
a Girona
Secretaria General de l’Esport
Departament de la Presidència
Salutació
C
ada any, quan s’arriba en aquestes dates, tots
i totes les esportistes fem un balanç personal
de tota la tasca portada a terme dins el nostre esport durant la temporada. Hi ha hagut
molts sacrificis, victòries aconseguides i derrotes, però el més important és que hem estat allà, donant
el màxim de nosaltres mateixos per arribar on volíem arribar. Això us ha d’omplir d’orgull, igual que m’omple a mi
com a presidenta del Consell Esportiu de la comarca del
Baix Empordà i també com a esportista, de veure que cada
vegada sou més els que us impliqueu en l’esport, tant nens
i nenes, com adults, com tots aquells que fan que el somni
esportiu de tots ells i elles esdevingui realitat: el Departament d’Esports, associacions, AMPA, pares i mares, avis i
àvies, APA, entrenadors i entrenadores, tècnics, administracions,...
mentant l’esport d’una manera dinàmica i amb una qualitat
extraordinària, sent un dels referents dins la nostra comarca. Fomentant la pràctica esportiva estem aportant uns valors molt importants cap als esportistes, com el respecte,
el treball en equip, la perseverança, la il·lusió, la superació,
l’esforç..., que seran importants també al llarg de les seves
vides per poder créixer com a persones dins de la nostra
societat. Volem seguir encoratjant-vos a seguir per aquest
camí esportiu que heu triat i que per molts anys puguem
felicitar-vos.
Des del Consell Esportiu del Baix Empordà volem felicitar totes i tots els palamosins per seguir un any més fo-
Anna Buxó i Calzada
Presidenta del Consell Esportiu del Baix Empordà
Moltes felicitats!.
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
7
Salutació
el nom de Palamós amb dignitat i orgull. A tots ells , moltes gràcies !!!
Fent esport farem un Palamós més
gran, més sa, i més humà .
8
om a regidor d’Esports tinc
la satisfacció de presentar-vos la setena Gala de
l’Esport Palamosí.
C
Des de la regidoria estem treballant
dia a dia perquè l’esport de casa nostra
tingui les millors qualitats possibles;
és difícil per la quantitat d’esportistes,
que cada dia és més gran, però nosaltres treballem per fer-ho possible.
Una festa plena de reconeixements i
agraïments per a tots els esportistes i
entitats esportives, AMPA, APA, que
amb al seu esforç i dedicació fan possible que l’esport palamosí cada dia
sigui més reconegut i valorat al nostre
país.
Vull aprofitar aquest escrit per encoratjar tots els joves palamosins i palamosines i gent gran a participar activament amb l’esport local i , d’aquesta
manera seguir consolidant entre tots
aquest imparable teixit humà que tenim a la vostra vila.
Vull felicitar , per descomptat, tots els
esportistes, entrenadors, presidents,
membres de junta, pares i mares que
amb el seu treball diari han aconseguit els seus objectius i voldria encoratjar-los a superar-se dia a dia i portar
Visca Palamós i visca l’esport
palamosí !!!
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Joan Curto i Samarra
Regidor d’Esports de l’Ajuntament
de Palamós
Salutació
50 Anys de Bàsquet a Palamós
James Naismith, professor canadenc
encarregat de l’educació física a la
Universitat de Kansas City, va ser el
creador del bàsquet l’any 1891.
El primer partit del nou esport es va
jugar el 1892 a Springfield. Ens els
seus inicis s’utilitzava com a cistella
un cove de peix o de fruita que no estigués foradat i per aquest motiu cada
cop que es feia una cistella s’havia
d’agafar una escala per recollir la pilota, ja que l’alçada de la cistella era de
3,05 metres.
Frank Mehan, amic de Naismith, va
batejar el nou esport amb el nom de
bàsquet-ball (cistella-pilota), i el primer reglament el va redactar el mateix
Naismith l’any 1894.
altres companys va fundar el BC Palamós. A partir d’aquí fou un esport
molt consolidat a la nostra vila , ja que
es practica a totes les escoles i dins
dels clubs : CE Palamós i CB la Salle
Palamós, CB AMPA Vedruna Palamós i AEEE IES Palamós ...
Han estat moltes les persones que han
fet possible que el bàsquet sigui avui
un referent de l’esport , no tan sols a
la nostra vila , sinó a tot Catalunya. Hi
ha moltes persones que continuen treballant i dedicant molt del seu temps a
aquest esport .
50 anys donen per molt, però al meu
entendre, el més important és que
aquestes persones, les de llavors i les
d’ara, han sembrat una llavor que està
donant el seu fruit, que no és ni més
ni menys que sentir amor per aquest
esport, persones , que probablement
van començar com l’Antoniet ...
L’Antonient té set anys i està inscrit
a una de les escoles de minibàsquet
que hi ha a la vila , concretament a la
seva escola. La il.lusió de fer bàsquet ,
segurament, li ve del seu pare que hi
juga i ell, acostumat a veure’l jugar i a
seguir-lo amb la mare a tot arreu, vol
ser, per descomptat, igual que el pare.
La pilota és tan gran com ell, fa molta
gràcia, segons paraules dels seus pares,
veure’l córrer, que no jugar, darrere la
pilota, cosa que fan tots els nens i nenes que hi juguen, almenys durant els
primers entrenaments. Al cap de poc
temps i de la mà dels entrenadors de
l’escola, l’Antoniet ha après alguna ”coseta”, se sap situar en el terreny de joc,
té disciplina d’equip i molta paciència
per esperar que aquells o aquelles que
més bé la “remenen” li passin la pilota.
Avui és un dia important per a
l’Antoniet. Avui el seu pare el porta a
veure un partit de “grans”, segons diu
El 1897 es va celebrar el primer campionat nacional als Estats Units i el
1906 la cistella se substitueix per un
cercle d’acer del qual penja una xarxa
foradada, i l’equip es redueix de 9 a 7
jugadors, i més tard a 5 jugadors.
El bàsquet va ser introduït a Espanya a partir de 1921 pel pare Eusebio
Millán, que el va difondre a través dels
alumnes del col.legi barceloní Sant
Antón, i un any més tard es va crear el
primer club de bàsquet el Laietà Basket-Ball Club. La Federación Internacional de Baloncesto Amateur (FIBA)
es va fundar a Ginebra l’any 1932, i la
Federació Catalana de Bàsquet es va
crear el 1923 i es va consolidar el 1925.
A Palamós el bàsquet es va introduir
l’any 1961 de la mà d’en Jaume Pagès,
en pau descansi, que juntament amb
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
9
Salutació
ell. Avui anirà al pavelló que també coneix, ja que un dia a
la setmana va a entrenar i veurà jugar un equip com els que
veu per la “tele”.
Quan arriba al pavelló, resta sorprès i exclama al seu pare :
Papà, aquest no és el “meu” pavelló, tot està canviat, hi ha
moltes cadires i moltíssima gent... Sí , home – diu el seu
pare – mira, allà tens la Laura amb l’Albert, l’Anna, en Lluís,
la Sílvia... i més companys dels teus entrenaments.
Tots estan com en un núvol, se’ls veu nerviosos, inquiets,
però a la vegada molt “apagadets”, com si tinguessin una
miqueta de por. Hi ha molt de soroll, música, gent que parla, de sobte tothom comença a aplaudir i pels altaveus del
pavelló comencen a cridar noms i al mateix temps surten
uns homes molt alts i forts, que es van tocant la mà , de la
mateixa manera que ens ha ensenyat el nostre entrenador i
se situen al mig de la pista. Ufff!!! Déu n’hi do, aquests són
més alts i grans que el meu pare, arriben a la cistella sense
saltar, a mi me l’han d’abaixar i així i tot no hi arribo. Qui
pogués ser com aquests jugadors, tan alts i forts, ara sé perquè la mare em diu sempre que haig de menjar molt , per
fer-me gran i fort, tant de bo em fes com aquests i arribi a
la cistella sense saltar. Caram !!! i agafen la pilota amb una
sola mà i una mica més i trenquen la cistella, tot el pavelló
ha tremolat i les llums del sostre quasi s’apaguen, la gent
aplaudeix . Segur que a aquests a l’hora d’entrar al pavelló
no se’ls ha mirat la sola de les sabatilles, per si de cas tenen
sorra o algun xiclet enganxat , és clar , aquests són mes
grans !!! En canvi a nosaltres, que si us heu de portar bé,
no pugeu a les espatlleres, no entreu als vestidors amb la
pilota ...
Al final m’he fet una foto amb un jugador molt alt i m’ha
signat el seu nom a la meva gorra. Estic content, m’ho he
passat molt bé. Quan he arribat a casa li he dit a la mare, li
he ensenyat la gorra i li he explicat tot el que he vist. Quan
me n’he anat al llit, he pensat que jo també podré ser com
aquells jugadors, però, és clar, com diu la mare, hauré de
menjar i entrenar molt.
El meu entrenador, que també és molt alt, em diu que he
d’estar moltes hores amb la meva pilota, que la pilota ha de
ser com un amic, no sé què vol dir, jo a la pilota ni li parlo
i quan estic molta estona jugant sol amb ella, m’avorreixo.
De totes maneres la meva pilota és nova i la cuido molt bé,
la mare la renta i sempre està neta. Uffff !!!! quina son que
tinc. Fins demà amics !!!!
Isidro Verdún i Calvente
Tècnic coordinador d’Esports de l’Ajuntament de Palamós
10
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Associació Esportiva
50 Anys de Bàsquet a Palamós
Nom president: Sr. Martí Martinench Puig
Adreça social: Pavelló Municipal d’Esports de Palamós (plaça Vila-romà, 1 ) - 17230- Palamós
A/e: [email protected] • Fax: 972 318 860 • Núm. Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes: 159
P
er tal de celebrar l’aniversari , es
va crear, a principis d’enguany,
l’associació per desplegar una
sèrie d’actes des d’ara fins al juny de
l’any vinent.
gal Barça i un diploma de l’associació,
van ser: Montse Cabero Navarro de
l’Escola Vedruna, Paula Puig Vilert
de l’Escola La Salle, Emma Álvarez
de Pablo de l’Escola Ruiz Giménez,
David Correa López de l’Escola Vila-romà i Javier Cano Martínez de
l´Institut Palamós.
Dins aquest mes de juny està previst un clínic d’entrenadors obert a
tothom que vulgui conèixer mètodes
tan tàctics com teòrics de preparació
física i tècnica.
Hem volgut implicar-hi altres entitats
locals i fer que tot el poble en participés d’alguna manera, encara que no
tingués cap vincle amb l’esport de la
cistella.
Vam fer una roda de premsa de presentació. Tot seguit l’Agrupació Sardanista Costa Brava, en el seu CD
núm. 10, va enregistrar una sardana
del mestre Amadeu Cuadrado, interpretada per la cobla Montgrins,
dedicada a l’aniversari i que va ser
estrenada a la Gorga en el concert de
primavera.
Estem repartint les bases per a un concurs de fotografia en dues categories:
una juvenil, fins a 16 anys, i una altra
per a més grans. Amb la col·laboració
del Cine Club Bahía exposarem les
fotos guanyadores, juntament amb les
històriques d’aquests 50 anys de Bàsquet a Palamós, a la Gorga a partir del
mes d’octubre.
i perfeccionament- per a escoles de
bàsquet i així mateix una concentració d´escoleta.
Amb vista a l’any vinent, estem recollint, ja des d’ara, tot tipus de fotografia, programa o documentació que
ens pugui servir per fer un llibre de
la història dels 50 anys de Bàsquet a
Palamós.
Acabaríem les celebracions amb la
fase final d’un Campionat de Catalunya de categoria de formació i un sopar
per fer un reconeixement a aquells jugadors, tècnics, directius, patrocinadors, etc. gràcies als quals hem pogut
arribar a complir mig segle de bàsquet
a Palamós.
Volem organitzar al passeig un 3x3
que sigui diferent dels fets fins ara.
Al mateix temps, vam demanar a les
escoles que, a classe de català, fessin
fer als alumnes una redacció sobre el
món de la pilota de color taronja, que
entraria a concurs. Els premis es van
entregar durant la celebració de les 12
hores de La Salle. Els guanyadors, que
van rebre una pilota signada pels jugadors de la primera plantilla del Re-
Per commemorar l’aniversari col·locarem una placa en un lloc emblemàtic
per recordar els clubs i els equips que
ens han portat a poder celebrar aquests
50 anys de Bàsquet a Palamós.
Tenim contactes amb el FC Barcelona
perquè aquest estiu es faci a Palamós un
partit de pretemporada d’equips d´ACB .
Treballem per organitzar unes jordanes de PDP –programa de detecció
Per acabar no voldria oblidar-me d’en
Marc Carbó que ha estat qui ha dissenyat el logo que ens acompanya a
tot arreu.
Gràcies a tots !!!
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
11
12
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
13
Club Esportiu Palamós
• Nom president: Sr. José Luis García Vàzquez
• Adreça social oficines: Pavelló Municipal d’Esports (pl. Vila-romà, 1)
17230- Palamós • Telèfon: 616 206 080 • Fax: 972 318 860
• A/e: [email protected] • www.cepalamos.es
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 35
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport : 5.723
• Cens Esportistes: 120. Nois (84). Noies (36)
E
l Club Esportiu Palamós
és una entitat amb reconegut prestigi i vàlua dins del
bàsquet, i té com a objectius principals el perfeccionament d'esportistes a partir de la
categoria infantil, a més de participar
en competicions federades a través de
la Federació Catalana de Basquetbol
amb les diferents categories.
Història del Club
Esportiu Palamós
El Club Esportiu Palamós de Bàsquet
va ser fundat el 22 d’abril de 1988 pels
palamosins J. Lloret, E. Sala, J.Danés i
M.Gubert, per donar continuïtat a la
secció d’aquest esport de la Salle Palamós. La junta va quedar formada per :
J. Lloret, president; E. Sala, vicepresident; J. Danés, secretari, i A. Ruiz,
F. Torres, J.Saguer i R. Sarrinat, com a
vocals.
Amb 23 anys de vida (1988-2011) ,
el club porta a les seves esquenes una
gran bagatge esportiu que s'ha anat
engreixant amb el pas dels anys, aconseguint diversos títols al llarg de les
temporades:
14
• Temporada 88-89 , va tenir 7 equips
dels quals l’equip sènior masculí va
aconseguir el 3r lloc en la 3a preferent.
• Temporada 89-90, es passà a jugar
al Pavelló Municipal d'Esports i es
formà un sènior femení.
• Temporada 90-91, l’equip sènior
masculí puja a la 2a catalana sota la
direcció de Sarrinat.
• Temporada 91-92, el club organitza la
fase final del Campionat de Catalunya
cadet masculí – Valvi, Cervera, Barça
i Joventut – i el 1r Torneig de Nadal
Vila de Palamós , el qual té continuïtat
durant els quatre anys següents .
• Temporada 92-93, l’equip juvenil del
club queda campió de Girona fase B
sota la direcció de J.Danés; a més es
comença a organitzar el partit Valvi
– Casademont d’inici de temporada.
• Temporada 96-97 arriba a la presidència J.Santamaria .
• Temporada 98-99 , puja a 2a catalana l'equip sènior masculí, i a 3a catalana l'equip sènior femení.
• Temporada 01-02, pren la presidència G.Ros , temporada en què
s'ha d'improvisar un sènior masculí
(la majoria marxen a altres clubs i
només es queden 3 sèniors) i un sènior femení (en aquesta temporada
l'equip júnior quedà campió de Catalunya sota la direcció de S. Sáez).
• Temporada 03-04, puja a 2a catalana l’equip sènior masculí, i a 3a catalana l’equip sènior femení.
• Temporada 07-08, en el vintè aniversari del club, després de pujar a
3a catalana, el sènior masculí es proclama campió de lliga i campió de
Catalunya, i aconsegueix novament
l'ascens a 2a catalana, sota la presidència de J.Matas "Piti".
• Temporada 08-09, en una temporada històrica, el sènior masculí del
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
club aconsegueix per primer cop
l'ascens a 1a catalana després del
subcampionat al grup primer de la
2a catalana.
• Temporada 09-10, es produeix un
nou relleu a la presidència i agafa
el club J.L. García. El sènior masculí, sota la mà de Lluís Feliu, es
proclama sotscampió de la lliga
regular de la 2a catalana, assoleix
l'ascens de categoria a 1a catalana
i aconsegueix una fita històrica del
bàsquet palamosí pujant directament a Copa Catalunya. També es
proclama campió de Catalunya de
1a catalana, fent un altre doblet
històric, com el ja aconseguit dos
anys abans a 3a. Així mateix l'equip
sots-21 masculí, dirigit per Agustí
Fernàndez i Jordi Castelló , es proclama campió de Girona.
• Temporada 10-11, en l'actualitat el
club compta amb deu equips federats, dels quals el sènior masculí A
milita a la categoria de Copa Catalunya.
Com a club volem que els valors del
bàsquet estiguin sempre presents,
com són l'amistat, l'esforç, el respecte, l'emoció i per descomptat, molta
diversió . Per això volem convidar el
jovent de Palamós a gaudir d’aquest
esport, ja sigui practicant-lo amb nosaltres o bé gaudint de l’espectacle que
suposarà cada dissabte a la tarda la celebració dels partits de competició al
Pavelló Municipal d’Esports.
Tot el col.lectiu del Club Esportiu Palamós : jugadors, entrenadors, pares i
junta directiva us esperem al Pavelló
Municipal d’Esports de Palamós per
fruir plegats de la pràctica del nostre
esport !!!
Júnior Masculí B
Programació Curs
2011-2012
Infantil Masculí
Júnior Masculí A
• Inici i durada del curs:
Del 17 d’agost de 2011 al 31 de maig
de 2012
• Instal·lacions, dies i horaris:
Pavelló Municipal d’Esports
dilluns, dimecres i divendres
de 17.15 a 23.30 h – dissabtes
i diumenges, segons competicions
• Inscripcions:
Oficines Club Esportiu Palamós
en dies i horaris d’entrenament
• Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament
omplert
1 fotografia mida carnet
Fotocòpia targeta sanitària
Notes:
• El Club Esportiu Palamós es reserva
el dret de modificar aquests horaris
en funció de les inscripcions i amb
l’acord previ de les famílies.
• Dies festius : mateixos que el calendari escolar
Sènior Femení
Cadet Femení
Júnior Femení
Sènior Masculí B
Alupu- Sènior Masculí A
Sots 21
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
15
Guia d’Activitats
Esportives
• VII Diada Esportiva del Bàsquet
Palamosí
Setembre 2011
Pavelló Municipal d’Esports
de Palamós
• 3X3 Vila de Palamós
Juliol 2011
Pistes de bàsquet Col.legi La Salle
Palamós
VII Gala de l’Esport
Palamosí
Medalla de l’Esport de la Vila
Cari Nicolas Piernas
Cari Nicolás, nascuda el 20 de desembre de 1955.
Va començar en el món del bàsquet l´any 1980 entrenant a
l´escola Ruiz Giménez.
A partir de l´any 1981 va començar a la Salle Palamós agafant
equips femenins fins a l´any 1984
que va aconseguir portar l´equip
mini femení als Campionats de
Catalunya que es van celebrar a
Tortosa.
Fins a l´any 1988, que es va fundar
el Club Esportiu Palamós, va seguir entrenant equips femenins
de la Salle Palamós i es va fer càrrec de l´equip sènior per després
passar al club.
A partir de 1988 i fins a l´actualitat
està vinculada al Club Esportiu
Palamós.
16
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Cap al 1990 va organitzar un viatge amb tren a Alemanya amb
l´equip que duia, de manera que
va ser la 1a persona que va iniciar
l´intercanvi de convivència que hi
ha actualment amb Rheda.
El 1992 va tornar a portar l´equip
infantil femení als Campionats
de Catalunya, que es van fer a
Blanes. A partir de llavors va començar a dur equips de base de
l´Escola Vedruna Palamós, on va
VII Gala de l’Esport
Palamosí
Equips Sènior Femení
Les nostres felicitacions a tots
els membres de l’equip sènior
femení La Fusta , que han quedat
campiones de la lliga regular de
la seva categoria .
L’equip està format per :
Dani Rovira, entrenador; Cari
Nicolàs, delegada, i les jugadores :
Marta Aymerich, Anabel Aurora,
Cristina Agustí, Sandra Planas,
Ciara Rodríguez, Gemma Vilà,
Ester Agustí, Imma Cufí, Eva
Buenaventura i Cristina Duran.
aconseguir portar 2 equips més als
Campionats de Catalunya.
Temporada 2003-04 ascendeix de
categoria l´equip sènior femení entrenat per Cari Nicolás.
Des de l´any 2008 està organitzant
les 12 Hores de Bàsquet de la Salle
Palamós.Actualment és coordinadora de la Salle Palamós, entrenadora
de l´equip preinfantil masculí del
Vedruna Palamós (que han quedat
1rs de la lliga regular i estan jugant
la fase per poder anar a Campionats de Catalunya) i vicepresidenta
del Club Esportiu Palamós.
Com es pot veure és una persona
vinculada al món del bàsquet palamosí des de fa 28 anys.
Equips Júnior Masculí A
Les nostres felicitacions a tots
els membres de l’equip sènior
femení La Fusta , que han quedat
campions de la lliga regular.
L’equip està format per :
Oscar Hita, entrenador; José Luís
García, delegat, i els jugadors:
Lisbona, J. ; García, D. ; Latorre, A.;
Díaz, S.; Latorre, M. ; Galló, M.;
Igueño, J. ; Ayachi, M. ; Rubio, D
i Nicolás, D .
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
17
Club Bàsquet AMPA Vedruna Palamós
• Nom president: Sr. Martí Lloret Coll
• Adreça social: c. Xaloc, 22 - 17230-Palamós
• Telèfon: 972 314 286 (en horari escolar) • Fax : 972 601 432
• A/e: [email protected] • www.vedrunapalamos.org
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 027
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: A-578
• Cens Esportistes:191 • Nois (92) • Noies (99)
C
lub de Bàsquet AMPA Vedruna Palamós (1987-2011).
En la dinàmica de tots aquests
anys, l'esport ha estat un referent important, i ara més que mai amb l'ajuda
incondicional de l'AMPA, el suport
de l'Ajuntament i la relació constant
amb les altres escoles de la vila , el bàsquet Vedruna s'ha consolidat com una
oferta sòlida en la realitat actual del
basquetbol de la província de Girona.
El nivell aconseguit pels postres
equips, tant esportiu com social, ens
permet competir còmodament en els
campionats que organitza la Federació
de Bàsquet des de la categoria premini
fins a cadet.
Història del Club
de Bàsquet AMPA
Vedruna Palamós
L'1 de maig de 1883, quatre germanes
Vedruna obrien les portes d'un centre
escolar (llavors només per a nenes)
que s'ha convertit en la institució educativa més antiga del poble.
L'any 1987, l'Associació de Pares va
encarregar al coordinador d'esports
de l'escola , Màrius Mercader, un
18
projecte esportiu capaç d'engrescar
l'alumnat del centre, i al mateix temps,
donar una identitat pròpia a un col.
lectiu de pares i educadors conscients
de la importància de l'activitat esportiva en l'educació integral del jovent
d'avui en dia.
Amb el pas dels anys s'ha consolidat
el fons i la forma d'un club paral.lel a
l'AMPA : el Club de Bàsquet AMPA
Vedruna Palamós, que no és res més
que una continuïtat del treball acadèmic d'educació física amb la implicació constant de pares, alumnes i voluntariat.
Durant tots aquests cursos hem fet
incursions en el món del futbol sala,
el voleibol, el bàdminton ..., però ha
estat en el bàsquet on hem trobat les
condicions necessàries per consolidar
la llavor inicial del nostre projecte esportiu.
El curs 2009-2010 en Màrius Mercader deixava de realitzar les funcions
de la coordinació del CB AMPA Vedruna Palamós per fer funcions de director pedagògic de l'escola, i a partir
d'aquesta data agafava el relleu, com a
coordinador del CB AMPA Vedruna
Palamós, en Lluís Puig .
Actualment formen part del club
191 esportistes distribuïts en equips
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
segons les diferents categories des
d’escolars fins a cadet . Està afiliat a la
Federació Gironina de Basquetbol , i
participa en les competicions esportives de bàsquet que organitza el Consell Esportiu del Baix Empordà dins
els Jocs Esportius Escolars de Catalunya , i la Federació . Així mateix organitza diferents actes esportius en el
quals cal destacar l’organització de la
Trobada Provincial d’Escoles de Bàsquet, la Copa Coca-Cola (de futbol) .
Cal destacar la participació de l’AMPA
Vedruna Palamós a les activitats esportives de:
• Vela, dins el XIII Curs Escolar Municipal d’Iniciació a la Vela
• Natació, dins el IX Curs Escolar Municipal d’Iniciació a la Natació
• Escalada, dins el III Curs Escolar
Municipal d’Iniciació a l’Escalada,
totes adreçades als alumnes del centre en horari lectiu.
La diversitat d'esports que ofereix la
nostra vila és la causa que cada vegada
més la "competència" sigui més gran.
Per això cal oferir alguns "plus" més si
volem que els nens i nenes segueixin
confiant en el nostre club. I sens dubte el major valor que podem oferir és
la qualitat dels nostres entrenadors i
entrenadores. Són el nostre principal
actiu, per la qual cosa en els darrers
anys ens hem convertit en club de referència en el bàsquet palamosí, i en el
principal subministrador de jugadors
als equips del CE Palamós.
Per tant, que se li doni al bàsquet base
(les arrels) la importància que té, ja
que moltes vegades no es valora suficientment i només ens fixem en els
equips superiors sense tenir en compte la feina feta any rere any pels entrenadors i monitors de les categories
inferiors. Sense arrels no hi ha fruit !!!
Opinió
Educar i competir
Moltes vegades la gent que no es dedica al món de
l'educació, ja sigui formal o esportiva, pensa que els temes
educar i competir són contraris o antagònics.
Des del nostre punt de vista, res més lluny de la realitat.
L'esport ens ofereix una oportunitat única de poder educar
els nostres nois i noies per mitjà de la competició. Perquè
per a nosaltres la competició no és un fi en si mateix, sinó
que és un mitjà a través del qual podem oferir una educació completa i global dels nostres jugadors i jugadores.
A vegades els pares i l'entorn dels jugadors perden una mica
la perspectiva evolutiva de la formació del seu fill i volen
que els seus fills “competeixin” ( que per a ells és sinònim
de guanyar ) des d' edats molt primerenques.
Per a nosaltres això és un greu error. El que s'ha de prioritzar és oferir al nen o nena les eines per al seu desenvolupament individual i col·lectiu ( no oblidem que vivim en un
entorn social i que hem de conviure amb altres persones ),
i permetre que utilitzin de forma correcta aquestes eines,
cosa que farà que aconsegueixin el seu màxim potencial.
Cada nen o nena té el seu i per això cal fer un tractament
individualitzat, sempre dins del context de l'equip, i sempre demanant-los que assoleixin el màxim de les possibilitats. Només en aquest procés d'esforç i superació personal
s'aconsegueix la millora col·lectiva del grup.
Per això des del CB AMPA Vedruna Palamós pensem que
la competició és una de les moltes eines de què disposem
per treballar amb els nens, i és un recurs vàlid sempre que
s'utilitzi amb seny. El fet que tres equips del nostre club estiguin disputant les finals territorials nivell “A” de bàsquet
crec que ens avala i ens dóna força i empenta per continuar
en aquest camí.
Lluís Puig
Coordinador AMPA Vedruna Palamós
Premini Mixt
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
19
Cadet Masculí A
Cadet Masculí B
Escola Esportiva
Infantil Masculí
Iniciació Esportiva
20
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
VII Gala de l’Esport Palamosí
Benjamí Femení
Cadet Femení
Preinfantil Masculí
Aquest equip ha quedat campió de Girona – nivell A.
Mini Femení
Mini Masculí
Cadet Masculí A
Finalista de la lliga regular i, a l’hora de confeccionar aquesta revista , està
jugant les finals territorials.
Pre Infantil 10-11
Programació Curs
2011-2012
Informació: Escola Vedruna
Coordinador CB AMPA Vedruna
Palamós – Sr. Lluís Puig Martorell
Telèfon: 972 31 42 86
(en horari escolar)
Esportistes – Bàdminton
Marc Farró
Campió provincial i autonòmic de bàdminton de la categoria aleví .
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
21
Associació Esportiva Grup Millora
• Nom president: Sr. Jordi Condom Aulí
• Adreça social: c. Nou , 49 – 17253 – Vall-llobrega
• Telèfon: 667 553 518
• A/e: [email protected]
• Núm. Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes: 114
• Cens Esportistes: 218 Nois (195 ) Noies (23)
L
’Associació Esportiva Grup Millora és una entitat amb fins no
lucratius, formada per professionals de l’esport, que, amb el suport
de tècnics titulats, organitza activitats
des de fa 13 anys, com els Campus de
Futbol de Rupit, així com les tecnificacions de futbol i bàsquet en els
municipis de Palamós, Castell-Platja
d’Aro, Begur i Mont-ras.
reduïts amb tècnics titulats i sessions
específiques per a porters, i seran destinades a nens i nenes d’edats compreses entre els 7 i 15 anys.
Activitats Estiu 2011
Pagament TECNIFICACIÓ PALAMÓS a qualsevol oficina de Caixa
Penedès al compte: 2081 0204 39
3300010320 (indiqueu el nom del participant a l’hora de fer l’ingrés).
Com que hi ha una gran demanda
i les places són limitades, us podem
oferir preferència d'inscripció respecte a altres persones que es vulguin
apuntar per primera vegada.
Així doncs, independentment del 13è
CAMPUS DE RUPIT, realitzarem la
9a tecnificació de futbol a Palamós, la
6a tecnificació de futbol de Begur, la
6ª tecnificació de bàsquet a Palamós
i els torneigs futbol-platja júnior i sènior a Palamós.
XIII Campus Rupit
(de 7 a 16 anys)
Torneig Sènior: 6 i 7 d’agost de 2011
Tots els nascuts abans de 96
Lloc: platja Gran de Palamós
Més informació: Oficina de Turisme
i AE Grup Millora
Període d’inscripció: de l'1 de març
al 15 de juny de 2011
Preu: 155 € Tecnificació Futbol A
cada municipi 5 Setmanes
Assegurances incloses
VI Tecnificacions Bàsquet
Pagament TECNIFICACIÓ DE BEGUR a qualsevol oficina de La Caixa
al compte:2100 8236 76 2100052085
(indiqueu el nom del participant a
l’hora de fer l’ingrés).
Torneig Futbol Platja
Torneig Júnior: 16 i 17 de juliol
de 2011
2 Categories: A nascuts entre 99-2001
B nascuts entre 96-98
Pavelló Municipal d’Esports
de Palamós
Del 4 de juliol al 5 d’agost de 2011 , els
dilluns, dimecres i divendres de 19 a
21 hores
Preu: 155 € a qualsevol oficina de
La Caixa al compte: 2100 8236 76
2100107602. (indiqueu el nom del
participant a l’hora de fer l’ingrés).
Descomptes per a totes les activitats:
Preu especial germans- Preu per setmanes- Descompte 10% participants
2a Activitat AE Grup Millora
Més informació:
667 553 518 Jordi Condom Aulí
(tecnificacions + Campus Rupit)
609 710 019 Jordi Melero Busquets
(només Campus Rupit )
A/e: [email protected]
Del 4 al 8 de juliol de 2011
Preu: 355 € a qualsevol oficina de
Caixa Penedès al compte: 2081 0204
37 3300007313 (indiqueu el nom del
participant a l’hora de fer l’ingrés).
Tecnificacions Futbol
Palamós: De l' 11 de juliol al 12
d’agost de 2011.
Dilluns, dimecres i
divendres de 17.45 a 19.45 h
Begur: Del 12 de juliol al 13 d’agost
de 2011
Dimarts i dijous de 17.45 a
19.45 h / dissabtes de 9.30 a
11.30 h
Totes aquestes activitats es realitzaran
en camps de gespa artificial, en grups
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
23
Club Judo Palamós
• Nom president: Sr. Carles Serra González
• Adreça social: Pavelló Municipal d’Esports de Palamós (plaça Vila-romà, 1) - 17230-Palamós
• Telèfon: 972 661 146 • Fax: 972 318 860
• a/e: [email protected] • www.judo-palamos.org
• Núm. Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes: 054
• Núm. Registre Direcció General de l'Esport: 5.845
• Cens Esportistes: 84 • Nois (56) • Noies (28)
E
l Club de Judo Palamós ha
complert 22 anys d'història
(1989-2011).
Han passat molts anys , però
l'esperit del judo segueix essent
el mateix de sempre: cedir, cedir per vèncer, aconseguir el mínim de força possible,
el màxim d'eficàcia, aprofitar l'energia del
nostre adversari en benefici propi.
Història del Club Judo
Palamós
El judo es va començar a practicar a Palamós l'any 1976 de la mà de Constantin
Van Gotzen, un notable professor alemany que es desplaçava cada dissabte des
de Barcelona per impartir classe a la nostra localitat. Aquesta disciplina s'ubicava
en el Programa d'Activitats Esportives
que proposava l'Ajuntament de la vila per
fomentar la pràctica de l'esport entre els
nens i les nenes del municipi.
Durant aquest temps i fins al 1986 els judokes de Palamós estaven integrats al club
on pertanyien els professors que van anar
passant pel nostre tatami. Entre aquesta
data i el 1989, l'entitat es va federar per
primera vegada, però com a secció del
Club Atlètic Palamós.
Fou el 1989 quan aquesta secció es va independitzar totalment per crear el Club
Judo Palamós. Des de llavors la nostra entitat participa normalment a les activitats
que organitzen les respectives federacions,
consells esportius i clubs.
24
Al llarg de la seva trajectòria i malgrat ser un
club modest, el Club Judo Palamós ha organitzat activitats i ha assolit títols provincials.
El 1991 el judo gironí va augmentar amb
tres nous cinturons negres primer DAN. Un
d'ells fou en Carles Serra González, un dels
entrenadors del Club Judo Palamós i actualment president del nostre club.
L'any 1992, es va celebrar una estada a
Girona amb la Míriam Blasco (campiona
del món 1992 i campiona olímpica a Barcelona 92).
L'any 2000 el Club Judo Palamós va prendre part en la fundació de l’ Associació
Girona Judo, una entitat formada per diversos clubs importants de Girona, així
com escoles on es practica el judo , amb
l'objectiu principal de difondre aquest
esport, realitzar activitats i defensar interessos comuns davant les institucions públiques.
A partir de 2007, el club va agafar prou
importància com per funcionar de forma
independent, actuant en les facetes de judo
infantil, judo adults i defensa personal.
L'1 de gener de 2009 vam complir el 20è
aniversari del club amb molta activitat
esportiva i participació a la majoria dels
esdeveniments de judo a Catalunya : assistència als Judo-Stage de Lloret , els Trofeus
Ne-Waza, als JudoXics. No hem d’oblidar
també l’assistència als entrenaments amb
els companys del Gimnàs Farners amb
trobades ludicoesportives.
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Un dels actes principals va ser que el nostre club, juntament amb la Federació Catalana de Judo i amb la col.laboració de
l’Ajuntament de Palamós, va organitzar el
XIII Festival de JudoXics amb un gran èxit
de participació: més de 400 judokes vinguts d’arreu de Catalunya.
L’acte central va ser la celebració del 20è
Aniversari del club amb un dinar al qual
assistiren els socis de l’entitat amb les seves
famílies, i diferents autoritats d'estaments
oficials. Tant l’Ajuntament de Palamós
com la Federació Catalana de Judo van entregar plaques commemoratives al club. El
president de la Federació Catalana va fer
el lliurament del Cinturó Negre 3r DAN
al president del club, Sr. Carles Serra, com
a recompensa per la seva tasca al llarg
d’aquests 20 anys. Així mateix, l’alcaldessa
li entregà una placa de l’Ajuntament de Palamós.
La temporada 2009-2010 el nostre Club
va experimentar un augment considerable de socis, la qual cosa ens va permetre
somniar amb un futur en què el Club Judo
Palamós pugui estar present a les competicions comarcals i regionals. La tasca formativa als alumnes des de l’edat de 4 anys
està dirigida per Guillem Serra que realitza una gran feina educativa i esportiva. A
més l’AMPA i l'Escola Ruiz Giménez han
decidit incorporar el judo com a esport a
les classes extraescolars dels més menuts.
El dissabte 11 de setembre de 2010 ,
l’Ajuntament de Palamós va dur a terme
l’acte d’inauguració de la sala Dojo Esportiu Municipal , ubicada en un espai
annex als camps de futbol de la zona esportiva Josep Massot i Sais, i molt propera
a l’Estadi Municipal de Futbol de Palamós.
Amb aquesta nau municipal que gestiona
el Departament d’Esports de l’Ajuntament
de Palamós, amb un format de gran carpa i
un espai interior diàfan de 225 m2 (15x15),
el Club de Judo Palamós ha millorat la seva
qualitat tant pel que fa a la instal.lació com
d'espai, ja que pot acollir un nombre més
gran de socis que en gaudeix realitzant uns
entrenaments satisfactoris.
Opinió
El judo és un esport
individual ?
El judo a totes les
edats :
A França el judo és
un esport molt popular. Havent estat
un nen terrible i molt mogut, els meus
pares varen decidir de portar-me a fer un
esport per descarregar la meva energia negativa.
Al cap d'alguns mesos de practicar-lo, ja
vaig entendre la lliçó : En tots els aspectes
de la vida cal ser humil, perquè sempre hi
ha algú més fort.
Malauradament, després d'alguns anys de
gaudir fent judo, vaig haver de deixar de
practicar-lo a causa dels meus estudis.
I els anys varen passar, la feina, la vida de
parella, els fills, etc.
L' estrès de la vida moderna em va portar,
als 33 anys, a reprendre la pràctica del
judo, al Club d'Aix les Bains , a la Savoie
(França). Aquí és on vaig descobrir el jiujitsu, fins a l'obtenció del Cinturó Negre a
l'edat de 38 anys, i el 2n Dan el 2006, gràcies al company Pascal Scanavino 4rt Dan
i president del Club.
El Judo Palamós:
Com que actualment visc a Calonge, vaig
buscar un Dojo prop de casa meva. El
Club de Judo Palamós em va acollir amb
entusiasme. Al principi, com que no parlava català, era una mica difícil, però el
judo és un llenguatge universal.
prova de la fraternitat entre judokes i treball en equip, en aquest cas, mes enllà de
les fronteres.
Actualment, amb un Dojo magnífic, acabat d'estrenar, veig que la meva integració
al país és total i ha estat molt ràpida gràcies
a aquest esport.
El futur del Club de Judo Palamós :
La propera temporada, segurament, farem
un intercanvi amb el Club de Judo d'Aix
les Bains.
Així mateix participarem, encara més activament, en totes les manifestacions entre clubs (Stages, JudoXics, competicions,
cursos, etc. ...).
Desenvolupament del Club:
Actualment, gràcies a la meva petita experiència de judoka, intento tornar al Club
de Judo de Palamós el que aquest esport
tan diferent m'ha aportat. La transmissió
de coneixements és essencial i intento ajudar en Carles Serra i en Guillem Serra en
les seves tasques d'ensenyament d’aquest
esport als petits i als joves judokes de Palamós.
Tanmateix la propera temporada 20112012 hauríem de tenir el primer Cinturó
Negre format completament dins el Club
de Palamós. Ànims, Gemma, per aquest
nou repte !!! .
La solidaritat entre judokes:
Per acabar, quan llegiu aquestes ratlles,
m’hauré examinat del 3r Dan de Judo, a
França, amb un company (perquè el judo
no es practica sol) de Santa Coloma de
Farners, club amic del Judo Palamós.
A aquests amics vull expressar-los públicament el meu agraïment: a l'Antonio
González, 6è Dan i president del Club i en
Josep Vila, 3r Dan, per tota l'ajuda i suport
que desinteressadament m'han donat,
Al Club de Judo Palamós estem actualment a prop de les 100 llicències, que ens
col·loca dins dels 30 primers clubs de Catalunya.
Gràcies al nostre nou Dojo, al costat del
Camp de Futbol de Palamós, la temporada
2011-2012 esperem acollir un nombre encara més gran de practicants de judo.
I per als joves i adults pensem obrir una
secció de judo més centrada en el jiu-jitsu
i la defensa personal.
El judo és un art marcial ?
El judo és un esport de combat que es pot
practicar també de forma recreativa. És
més aviat una forma de viure, a través de la
flexibilitat, aprofitant la força dels altres, és
un mínim d'esforç per a una eficàcia màxima, que ens ajuda a afrontar i resoldre els
reptes de la vida moderna.
Stèphane Arnone, 2n Dan de Judo
Club de Judo Palamós i d'Aix-les-Bains
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
25
Programació
Curs 2011-2012
Inici i durada del curs:
Del 3 d’octubre de 2011 al 8 de juny
de 2012
Professorat:
Guillem Serra, Stèphane Arnone,
Gemma Julià i Carles Serra
Edat alumnes:
A partir de 4 anys. El primer dia de
curs es farà una reunió per establir els
grups per edat i els horaris.
Instal.lació, dies i horaris:
Dojo Esportiu Municipal
(zona esportiva Josep Massot i Sais)
Infantil (1r grup): 2 dies a triar entre
26
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
dilluns, dimecres o divendres de
17.30 h a 18.30 h
Infantil (2n grup): 2 dies a triar entre
dilluns, dimecres o divendres de
18.30 h a 19.30 h
Adults: dilluns, dimecres i divendres
de 19.30 h a 20.45 h
Preu del curs ingrés:
Infantil: 130 € + llicència federativa
Adults: 132 € + llicència federativa
Banc de Sabadell
(0081 0157 76 0001176127)
Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament omplerts
2 fotografies mida carnet
Inscripcions: Dojo Esportiu Municipal
(zona esportiva Josep Massot i Sais) en
els dies i horaris dels entrenaments
Notes:
• El Club Judo Palamós es reserva el
dret de modificar aquests horaris en
funció de les inscripcions i amb l’
acord previ de les famílies.
• Dies festius : mateixos que el calendari escolar
Guia d’Activitats
Esportives
Festival de Cloenda del Club Judo
Palamós
Divendres 8 de juny de 2012 -18 h
Dojo Esportiu Municipal
(zona esportiva Josep Massot i Sais)
Club Esportiu Bujinkan Palamós
• Nom president: Sr. Jordi Pagès
• Adreça social: c. Aiguamoix, 6 – 17230- St. Joan de Palamós
• Telèfon: 657 058 635 / 600 006 990
• a/e: [email protected] • www.bujinkanjordi.com
• Cens Esportistes: 21 Nois (16) Noies (5)
C
lub Esportiu Bujinkan Palamós
(1990-2011) 21 anys d'història.
“Bujinkan” en japonès significa textualment “la casa del guerrer diví”, que és el
nom de l’associació mundial que lidera el
gran mestre Masaaki Hatsumi, actual hereu
de les 9 tradicions marcials que estem estudiant i que conformen la Bujinkan.
El mestre Hatsumi és el successor número 34
d’una de les escoles el màxim lema de la qual
és “la violència s’ha d’evitar”. Curiosament
per molt que sembli que un practicant d’arts
marcials és una persona agressiva, en aquest
cas es demostra tot el contrari, quan un practica arts marcials es torna molt més pacífic.
El mestre Hatsumi va decidir donar al
nostre art marcial el nom de “bujinkan
budo taijutsu”.
Durant molts anys va rebre el nom de
ninjutsu o ninpo, però per desgràcia quan
hi va haver el boom als anys 80, el nom
de ninjutsu o ninja es veia comercialitzat
a les pel.lícules, sobretot americanes, la
qual cosa va fer molt mal a aquest nom i
a aquesta tradició, perquè els practicants
d’aquest art marcial eren associats a una
imatge d’assassins i de persones cruels...
una visió molt llunyana de la realitat, la
verdadera tradició mil.lenària que es va
crear en camps de batalla i que va ajudar
a salvar moltes famílies en temps difícils.
Història del Club Esportiu
Bujinkan Palamós
Jordi Pagès, Pere Ruiz i Renán Perpinyà,
després d’haver practicat moltíssims arts
marcials com el karate, judo, taijutsu, ju
jutsu, kung fu, kobudo, bu jutsu, taekwondo ..., a finals de l’any 1984 van aventurarse a provar un altre art marcial: el ninjutsu
o ninpo.
Després de diversos cursos per Espanya,
van començar a realitzar els viatges al Japó,
on van aconseguir els títols d’instructors
entre altres guardons. Renán Perpinyà va
instal·lar-se a Girona i Jordi Pagès i Pere
Ruiz van decidir constituir el club a la vila
de Palamós.
Era un 5 de maig de 1990, i el nom de
l’entitat seria Bujinkan Palamós Dojo.
Els començaments van ser una mica durs
en el sentit que no hi havia molts recursos, tant econòmics, d’infraestructura de
l’entitat, ni lloc on fer les classes. Els primers dos anys, mossèn Gumersind Vilagran (en pau reposi) els va cedir molt
amablement unes instal·lacions, que compartien amb altres entitats i altres clubs
esportius.
En aquells moments era el lloc més adequat per entrenar. Al cap de dos anys es
van traslladar a les instal.lacions municipals (Tennis), fins que més tard, i per falta
d’instal.lacions per fer els entrenaments,
van haver de marxar a Sant Feliu de
Guíxols. I, casualitats de la vida, després de
18 anys van tenir la sort de trobar lloc per
als entrenaments a Palamós, curiosament
al mateix local de Sant Joan que ara està
a càrrec de l’Associació el Caliu de Sant
Joan. Malgrat tot, les instal.lacions no reunien les condicions per a una bona pràctica. Finalment i des del mes de setembre de
2010, gràcies a molts esforços tant per part
de l’Ajuntament de la vila com dels clubs
(especialment el Club de Judo) poden
gaudir d’unes fantàstiques instal.lacions i
entrenen a la recent inaugurada sala Dojo
Esportiu Municipal ubicada a la zona esportiva Josep Massot i Sais.
Des de l’any 1994 se celebra el Curs d’Arts
Marcials Vila de Palamós. És tot un clàssic
en el qual es poden veure tant els millors
instructors de Catalunya, com els alumnes
que acaben de començar il.lusionats. Fins
ara ja s’han celebrat quinze edicions durant els darrers disset anys.
En l’actualitat, els fundadors de Bujinkan Palamós, Jordi Pagès i Pere Ruiz, segueixen en
actiu, entrenant i impartint classes.
Pere Ruiz, a Palamós i en Jordi Pagès a Palamós i Sant Feliu de Guíxols des de l’any 1993.
Tant en Jordi com en Pere tenen un handicap, i és que per examinar-se, ampliar
coneixements, actualitzar les llicències,
visitar el seu mestre Hatsumi i rebre les
instruccions del temari a ensenyar als seus
alumnes han d’anar fins al Japó, com a mínim, un cop a l’any.
De moment tots el viatges i les proves que
han fet, tant en Jordi com en Pere, es resumeixen en èxits totals, i sempre han assolit el seus objectius. L'any 2005 durant el
viatge al Japó i de la mà del mestre Hatsumi, Jordi Pagès va aconseguir el grau de
Shihan (gran mestre) reconegut mundialment en aquest art marcial.
Si haguessin de definir la seva visió d'aquest
art marcial, dirien que és "l'infinit", que
s’adapta a cada persona i edat, a cada situació i a cada lloc i moment.
És tot un plaer veure el seu mestre Hatsumi al Japó, amb quasi 80 anys, al cim
d'aquest art marcial, amb tants anys
d'experiència a les seves espatlles, a banda
de les seves grans ensenyances, i descobrir
com es mou, que bé que s'ho passa, i com
fa gaudir a tots els amants dels arts marcials, i el millor de tot, com els ensenya a
ser millors persones dia a dia !!!
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
27
Programació
Curs 2011-2012
Opinió
En l’actualitat
Inici i durada del curs:
De l’1 d’agost de 2011 al 31 de juliol de
2012
Actualment el nom de l’ entitat rep el nom
de Club Esportiu Bujinkan Palamós i enguany celebra el 21è aniversari amb un
ampli ventall d'activitats: bujinkan budo
taijutsu, defensa personal, defensa personal femenina, defensa policial, armes
orientals, entrenament per a militars, escalada i medicina oriental.
Jordi Pagès està impartint cursos arreu de
l’Estat espanyol i a Llatinoamèrica, Argentina i Perú, on aquest any dictarà el 6è Curs
Internacional, que dirigeix des de 2005, a la
ciutat de Lima. L'any 2008 Bujinkan Perú
va premiar Jordi Pagès amb el títol de soci
honorífic i protector i Jordi és actualment el
portaveu del grup de Perú al Japó i qui tramita els graus, llicències i gestions amb el
gran mestre Hatsumi. L'any 2009 Jordi Pagès
va aconseguir el títol d’instructor de defensa
personal, tir i autodefensa Ak47, i l’any passat
va impartir classes a l’exèrcit i a la Policia Nacional del Perú.
Professorat:
Jordi Pagès i Pere Ruiz (homologats i
titulats al Japó des de 1989)
per dos grans mestres que són en Jordi i en
Pere, un gran premi als 27 anys dedicats a
aquest art marcial!.
També cal destacar el pas de grau de Gemma Isern i Edu Martín que s’han convertit
en dos nous cinturons negres després de
molt sacrifici i constància, i a més passen
a ser nous monitors de l’ escola. Per a tots
ells moltes felicitats!!
Reconeixement
Cal destacar i fer un reconeixement a
Pere Ruiz, que després de tants anys
d’entrenament, viatges i molts esforços va
aconseguir l’any passat el títol de Shihan
i es converteix d’aquesta manera en un
gran mestre dins la Bujinkan. Així doncs,
Bujinkan Palamós està dirigit actualment
28
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Instal.lació, dies i horaris:
Dojo Esportiu Municipal (zona esportiva Josep Massot i Sais)
Dimarts i dijous de 20.30 h a 22 h
Preu del curs:
Segons tipus de llicència (matrícula gratuïta)
Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament omplert
2 fotografies mida carnet o en format jpg
Fotocòpia DNI
Aquest proper mes de novembre celebraran
la XVI edició del Curs d'Arts Marcials Vila
de Palamós amb la presència de Jordi Pagès, Pere Ruiz de Palamós, Martín Sánchez,
director del Dojo Getsumon de Barcelona i
com a convidat, Juan Miguel S. Anaya, director del Dojo Hakuun de Huelva.
També tenen previst, durant els propers
mesos, d’organitzar un curs de caire nacional amb el gran mestre J. M. Serrano d’Elx,
reconegut mundialment
Edat alumnes:
A partir de 13 anys
Inscripcions:
Dojo Esportiu Municipal (zona esportiva Josep Massot i Sais) en els dies i
horaris dels entrenaments
Dedicatòria
Com la majoria ja sap, aquest ha sigut un
any trist per a la gent del Japó a causa de la
gran desgràcia encadenada pels devastadors
efectes del tsunami, terratrèmol i el pitjor de
tot, radiació, motiu pel qual no hem pogut
realitzar el nostre viatge al país nipó. A més
el Dojo central a la ciutat de Noda i on realitzem habitualment els entrenaments es troba
a escassos 200 km de Fukushima.
Teníem previst de fer el viatge estudi al
mes d’abril, però finalment l’hem hagut
d'ajornar per a finals d’any o potser per a
l’any vinent.
Per la nostra part, i tant al Dojo de Palamós com a Sant Feliu, vam fer el silenci
en memòria de les víctimes d’aquest trist
esdeveniment (epd) a les quals volem fer
una especial dedicatòria.
Notes:
• El Club Esportiu Bujinkan Palamós
es reserva el dret de modificar aquests
horaris en funció de les inscripcions i
amb l’acord previ acord de les famílies.
• Cal consultar per a classes especials,
cursos d’instructors o per a dones .
• Material necessari per a l’entrenament:
quimono (uniforme per a arts marcials) preferiblement de color negre,
tabis (calçat) no és obligatori, es pot
entrenar descalç.
• Dies festius: mateixos que el calendari
escolar
Guia d’Activitats
Esportives
16è Curs d’Arts Marcials Vila de
Palamós
Diumenge 13 de novembre de 2011 de 10.30 h a 13.30 h i de 16 h a 18.30 h
Dojo Esportiu Municipal (zona
esportiva Josep Massot i Sais)
Club Esportiu Kali-Arnis Palamós
• Nom presidenta: Sra. Ana Isabel Castan Torres
• Adreça social: c. Isaac Matas Tauler, 16 - 17230- Palamós
• Telèfon: 620 418 557
• A/e: [email protected] • www.kalicatalunya.com
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 158
• Cens Esportistes: 11 Nois (10) Noies (1)
Història del Club Esportiu
Kali-Arnis Palamós
El Club Kali-Arnis fou fundat l’any
2009 per la nostra presidenta, l’Ana
Isabel Castan Torres, i hem tingut la
sort de ser una entitat esportiva que
ha crescut ràpidament. En aquests
dos anys d’existència com a club esportiu hem hagut d’ampliar el ventall
d’activitats, per donar resposta a la
demanda i l'interès pel nostre esport.
A més d’organitzar trobades amb al
tres escoles d’ESKRIMA, l’any passat
vam poder gaudir de la presència d’un
dels més destacats mestres d’eskrima
de Filipines, el Sr. Rodrigo Maranga.
El professor Maranga continua el llegat del seu besavi i era la primera vegada que sortia de Filipines.
Què cal per practicar kali-arnis ?
Ganes i que t’agradin els arts marcials
No cal tenir una condició física determinada
No hi ha límit d’edat
No hi ha despeses d’equipament ni de
federació
Des d’aquí aprofitem per agrair a totes les persones, tant de l’àmbit públic
com privat, que han contribuït a fer
tot això possible.
Gràcies per la vostra confiança
i esforç !!!!
Instructor: En Jordi Barreiro, amb
molts anys d’experiència en l’àmbit de
la seguretat, havia practicat diferents
estils d’arts marcials. Però no va ser
fins a l’any 1984 que va descobrir i es
va iniciar en l’eskrima filipina, també
anomenada KALI-ARNIS.
Avui dia, en una societat en què s'és
conscient de la necessitat de protecció
i d'autodefensa, l' eskrima és una dis-
ciplina per a la formació de l'individu
en mètodes i conceptes de defensa
personal real.
És un sistema de combat que, com
pocs en el món, vincula els diferents
aspectes i àrees que impliquen les arts
de la guerra, entenent per tant el combat com una totalitat, però com una
totalitat oberta, flexible, disposada
permanentment a canviar i a absorbir
tècniques i conceptes que demostrin
ser efectius en el camp de batalla.
la resistència filipina. Aquesta experiència a haver d'enfrontar imperis de
tan divers origen, juntament amb la
influència contínua de civilitzacions i
cultures tan variades com els malais,
indonesis, xinesos, indis, musulmans i
segons algunes teories fins i tot perses
i egipcis, van ajudar a conformar un
dels sistemes de guerra més eclèctics
i complets que es coneixen. Aquesta
característica, que forma part de la
seva essència, és a dir no estancar sinó
mantenir una concepció oberta i disposada a evolucionar, adaptant-se al
pas del temps i als canvis de la guerra,
és el que permet al Kali filipí ser avui
en dia un dels arts marcials més efectius i realistes en l'enfrontament amb
armes .
La història d'aquest poble és plena
d'invasions, intents de conquesta i
guerres. Diferents imperis van intentar dominar aquesta zona al llarg dels
segles. Espanyols, portuguesos, japonesos o nord-americans van sentir
en diferents èpoques la ferocitat de
En la pràctica del Kali s'entrenen diferents àrees de combat: només bastó, doble bastó, espasa-daga, ganivet,
mans buides, etc., totes elles orientades als mateixos conceptes i principis: buscar que el practicant, a través
d'una varietat d'exercicis, qualitats i
Introducció: Kali, Ekrima, Silat, diferents noms per referir-se al conjunt
d'arts que es combinen en el sistema
de combat desenvolupat pels habitants de les Illes Filipines.
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
29
habilitats necessàries, pugui sortir airós d'un enfrontament real, tant amb
armes com sense elles.
Coordinació, fluïdesa en els moviments,
velocitat de reacció, timing, sentit del
ritme, potència, sensibilitat, mobilitat, capacitat d'adaptació a l'energia de
l'oponent, són algunes d'aquestes qualitats. Per aconseguir un nivell d'eficàcia
en aquest sentit es practiquen una sèrie
de seqüències d'entrenament, tant amb
armes com amb mans buides. Aquests
exercicis tenen com a base la necessitat
d'entrenar tècniques de tot tipus sobre
un patró que mantingui un moviment
constant, busquen desenvolupar en el
practicant l'habilitat d'aplicar una tècnica en forma dinàmica i no estàtica, buscant la distància i el moment oportú.
reemplaçant l'arma tallant o el pal pels
nostres artells, colzes, genolls o peus.
Aquests cops aniran sempre dirigits a
punts vitals o molt sensibles, com ara:
nervis, tendons i músculs dels membres inferiors i superiors.
Revisió: és l'acció de tenir controlats
els moviments de l'adversari perquè no
continuï amb el seu atac, utilitzant la
nostra mà desarmada o mà "viva", ja sigui tapant, atrapant, agafant o colpejant.
Aquesta classe d'exercicis juntament
amb aquells vinculats a l' espàrring i al
contacte ple formen la columna vertebral del Kali filipí com a sistema de
combat; l'absència d'algun d'aquests
aspectes tornaria incomplet i ineficaç
el seu entrenament. Conceptes i principis fonamentals:
Zona: és l'habilitat d' ubicar-se davant l'
oponent a través dels desplaçaments en
posicions com més segures possibles.
Angle d'atac: la resposta d'un practicant de Kali davant d'una agressió no
estarà en funció del tipus de tècnica
amb la qual es trobi al davant, sinó en
relació a l'angle d'atac.
Atributs: La idea central és desenvolupar en el practicant els atributs necessaris per a aconseguir un nivell important
d'efectivitat a l'hora d'aplicar les tècniques en un combat real. Aquestes habilitats necessàries per a un lluitador són
moltes, com per exemple: coordinació,
fluïdesa, potència, velocitat de reacció,
mobilitat, sentit de l'oportunitat (timing), ritme, sensibilitat, agilitat, etc.
Destrucció de membres: "Si arranquem els ullals a una serp, aquesta
deixa de ser perillosa", així és com expliquen els filipins aquest principi, que
podem veure aplicat a l'entrenament
de totes les àrees, fins i tot també
en l'entrenament de mans buides,
30
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Programació
Curs 2011-2012
Inici i durada del curs:
Del 2 d’agost de 2011 al 31 de juliol
de 2012
Activitats: Arts marcials filipins
Treballs amb bastó llarg, bastó de 70
cm o doble bastó a una i dues mans.
Defensa: desarmes daga , pistola o
bastó ( a mà buida, amb daga o bastó)
Boxa filipina (JKD sistema fundat
per Bruce Lee)
Claus. (Trappling)
Lluita a terra. (Grappling)
Fem trobades amb altres escoles com
les de Vic,Barcelona,Tarragona,
València, Albacete, etc.
Fem classes per a invidents. Info:
youtube “video demostratiu” kalinvidentes.
Professorat: Jordi Barreiro
Edat alumnes:
Infantil: de 8 a 13 anys
Adults: de 14 a 100 anys
Instal.lació, dies i horaris:
Dojo Esportiu Municipal
(zona esportiva Josep Massot
i Sais)
Infantil: dimarts i dijous de 18 a 19 h
Adults: dimarts i dijous de 19.15
a 20.15 h i dissabtes de 16 a 18 h
(boxa filipina)
Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament omplert
2 fotografies mida carnet
Fotocòpia del DNI
Inscripcions:
Dojo Esportiu Municipal (zona esportiva Josep Massot i Sais) en els
dies i horaris dels entrenaments o
al telèfon 620 418 557 i/o al correu
electrònic:
[email protected]
Notes:
• Treballem per la millora física i
psíquica. Una setmana de prova
gratuïta !
• Tant per a homes com dones: com que és un art marcial
intel·ligent, no es necessita força
bruta, cal coordinació, astúcia i
intel·ligència. És una molt bona
eina de defensa i de seguretat personal .
• El Club Kali-Arnis Palamós es reserva el dret de modificar aquests
horaris en funció de les inscripcions i amb l'acord previ de les
famílies.
• Dies festius: mateixos que el
calendari escolar
Associació Atlètica Palamós
• Nom president: Sr. Xavier Cugat i Gonell
• Adreça social: Estadi Municipal de Futbol (c.Aragó, s/n )-Apt.Correus 363 - 17230-Palamós
• Telèfon: 696 127 039
• A/e: [email protected]
• Núm. Registre Municipal Entitats ciutadanes: 50
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 6.776
• Cens Esportistes: 110 Homes (73) Dones (37)
E
l Club Associació Atlètica Palamós enguany celebra el seu 31è
aniversari, i ho fa amb una salut
de ferro, com així ho demostra el seu
actual creixement, tant quantitatiu
com qualitatiu . Això ha estat possible gràcies a una manera d'entendre
i de viure aquest esport i dels esforços
de moltes persones que han aportat
el seu gra de sorra perquè siguem on
som ara.
Història de l'Associació
Atlètica Palamós
El club Associació Atlètica Palamós
va ser fundat l’any 1980 per un grup
d’amics, practicants d’atletisme, que
en aquells moments , ara fa trentaun anys, es volien menjar el món. La
joventut , la il.lusió i unes enormes
ganes de treballar i i fer coses van
fer possible que en poc temps l’AA
Palamós tingués més d’un centenar
d’atletes en totes les categories.
Els primers anys van ser frenètics,
participàvem en totes les curses ja
fossin competitives -cros, pista, ruta,
com curses populars i marxes. Allà
on hi havia una cursa hi havia representació palamosina. Lògicament els
resultats, bons resultats, no es van fer
esperar i això encara ens va motivar
més a entrenar-nos i entrenar els joves , i els no tant, que volien formar
part de l’Associació. Més tard vindria la fal·lera per organitzar proves i
així vam estar durant un bon grapat
d’anys: Cros de Palamós; Campionats
Territorials de Cros i de Catalunya de
Veterans al passeig del Mar .
Per cert el passeig era l’epicentre , el
santuari on tots entrenàvem a partir de les set de la tarda , i fins a les
deu de la nit , allò semblava les rambles. El nostre “santuari” era conegut
arreu de Catalunya , i molt aviat arreu
del món amb l’organització a la nostra
vila del Campionat del Món de 100 km,
al qual van participar 32 països. També
vam organitzar proves com la Milla i els
10.000 m ll , la Cursa de Carnaval, la Mitja Marató, la Marxa Mar i Muntanya, la
Flama del Canigó, en la qual els atletes
de l’Associació, durant més de vint anys,
van portar des del Canigó, la Flama del
Canigó amb relleus, acompanyats per
descomptat de l’amic Quixal.
L’Associació era coneguda arreu del
món, i evidentment també la vila palamosina. L’èxit organitzatiu i esportiu
ens acompanyava , els nostres atletes
participaven en proves de reconegut
prestigi com les maratons de Barcelona, Madrid, Nova York, París, Londres, Venècia, Múrcia... així com en
múltiples competicions per equips.
Cal ressaltar la pujada al Veleta (Granada) amb 50 quilòmetres i amb un
desnivell de 3.300 m. Aquí l’Associació
ha guanyat dues vegades, rècord de la
prova inclòs, en la categoria individual, i hem quedat tercers d’Europa
per equips. També vam ser campions
de Catalunya de mitja marató...
I entre curses i organitzacions, i al
llarg d'aquests anys van néixer noves
seccions : patinatge artístic, futbol sala,
aeròbic- funky i hip-hop, gimnàstica rítmica, manteniment físic per a
adults i per a la tercera edat, o el ioga
i la consciència corporal, o com el cas
de la psicomotricitat i multimèdia,
activitats que , a excepció del patinatge
artístic, ara les organitzen directament
altres entitats i AMPA de la vila De
fet l’AA Palamós ha treballat, i treballa, per tal que l'esport arribi a tothom,
creant seccions de les diferents disciplines esportives en els moments en
què aquestes no eren absorbides ni representades per cap entitat esportiva.
L'any 2009 el club va passar a anomenar-se Associació Atlètica PalamósCalonge-St. Antoni. El 7 de març de
2009 es feia la presentació oficial a
l'Estadi Municipal de Palamós; durant
l'acte de presentació també es va homenatjar el que durant 20 anys va serne el president i un dels fundadors,
Isidre Verdún, que va rebre una placa
commemorativa de mans del nou president, Xavi Cugat.
Actualment el club ha tornat als seus
orígens , pel que fa a la denominació,
i es torna a anomenar Associació Atlètica Palamós. En l'actualitat el club
també compta amb la secció de patinatge artístic, modalitat en la qual es van
organitzar actes d'important rellevància
com el Festival Internacional de Patinatge Artístic Vila de Palamós, en què
participaven els millors patinadors del
món tant individuals com d’equip.
Al llarg d’aquests trenta-un anys
l’Associació ha estat capaç de mantenir-se ferma en tot moment , fins i tot
en els moments més delicats, i això ha
estat possible gràcies a les moltes persones que han estat i continuen fent
possible que la història com a club sigui plena de satisfaccions esportives,
socials i humanes. Gràcies sobretot
a la companyonia i a l’amistat ferma
i duradora que ens dóna ànims per
continuar treballant per l’Associació
Atlètica Palamós , i per l’esport palamosí.
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
31
mateix lloc de l’activitat el primer
dia de classe
• Notes:
El Club Associació Atlètica Palamós es reserva el dret de modificar
aquests horaris en funció de les
inscripcions i amb l'acord previ de
les famílies.
• Dies festius: mateixos que el
calendari escolar
Guia d’Activitats
Esportives
• Festival de Cloenda de Patinatge
Artístic
Dissabte 9 de juny de 2012 – 10 h
Pavelló Municipal d’Esports de
Palamós
• XXXIII Marxa Popular Mar i
Muntanya Vila de Palamós
Diumenge 17 de juny de 2012 - 8 h
Passeig del Mar de Palamós
Programació
Curs 2011-2012
Activitat : atletisme
• Inici i durada del curs:
Del 13 de setembre de 2011 al 19 de
juny de 2012
• Edat alumnes:
Nascuts a partir de 2004
• Instal.lació, dies i horaris:
Zona esportiva Josep Massot i Sais
i passeig del Mar de Palamós
- dimarts de 17.30 a 18.45 h
Pistes d’atletisme de Palafrugell –
dijous de 17.30 a 19.30 h (d’octubre
a maig – el viatge es farà en autobús)
Activitat: patinatge artístic
• Inici i durada del curs:
Del 12 de setembre de 2011 al 13 de
juny de 2012
• Edat alumnes: A partir de 5 anys
• Instal.lació, dies i horaris:
A concretar - dilluns i dimecres –
de 17.30 a 19 h
• Preu del curs:130 €
• Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament
omplert
1 fotografia mida carnet
• Inscripcions:
Les inscripcions es recolliran al
32
VII Gala de l’Esport
Palamosí
Infantil Masculí
L’equip format per Roger Cañigueral,
Kaleab Baldó i Ayub Ayachi es van
proclamar sotscampions de Catalunya de Cros Infantil per Equips a Granollers el 30 de gener de 2011.
Esportistes - Atletisme
Equips - Atletisme
Aleví Masculí
Aquests quatre joves atletes han tingut una exitosa temporada atlètica
tant en les proves de camp a través
, com en les proves de pista. Cal destacar el quart lloc al Campionat de
Catalunya de Relleus en la prova de
4x60 m. Els integrants de l’equip són:
Nestor Cazorla, Max Heinz ,Martí Rovira i Cristian Montiel .
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Esportistes - Atletisme
Mounir Nejmi
Medalla de bronze Campionat de
Catalunya pista coberta 600 m.ll.
Sabadell
1r classificat Cursa Popular Carrer
Nou cursa infantil-cadet
12è classificat Campionat Espanya
pista coberta 600 m.ll. Oviedo
Roger Cañigueral
El jove atleta palamosí va aconseguir
pujar al podi en el Campionat de Catalunya de Cros celebrat a Granollers,
en una cursa amb moltíssima participació, en la qual van finalitzar 185
atletes. En Roger va estar lluitant per
al segon lloc fins al final de la cursa,
en què tan sols 4 segons el van separar del segon classificat.
Adel Mechaal
• 1 classificat Cros de Sant Hilari
Sacalm
• 1 classificat Cros de Riudellots de
la Selva
• Campió de Catalunya Absolut
de 3000 m.ll. en pista coberta a
Sabadell
• Sotscampió de Catalunya Promesa
de 1500 m.ll. en pista coberta a
Sabadell
• 4 classificat Campionat Espanya
Promesa pista coberta a la prova
dels 3000 m.ll. a Sevilla
• 6 classificat Campionat Espanya
Absolut Promesa pista coberta a
València
• 1 classificat Sant Silvestre
Riudellotenca
• 1 classificat 10 km Ciutat de Girona
Esports Parra
• Record gironí absolut de 1.500 m. ll,
i marca mínima per a participar en
el Campionat d’Espanya absolut
que es disputarà el mes d’agost a
Màlaga.
Jaume Quintana
• Guanyador Circuit Gironí de Cros
2010/2011
• Sotscampió provincial de Cros de
Caldes de Malavella
• 2 classificat Cursa Popular del
Carrer Nou
• 2 classificat Cros de Santa Coloma
de Farners
• 2 classificat Cros de Girona
• 1 classificat Cros de Salt
• 1 classificat Cros de Banyoles
• 2 classificat Cursa popular Hipercor
Girona
• 6 classificat Campionat de
Catalunya Absolut en pista coberta
a la prova dels 3000 m.ll. Sabadell
• Campió gironí de 5000 m.ll.
a Palafrugell
Clàudia Illa
Medalla de bronze al Campionat de
Catalunya de pista coberta en la categoria juvenil a la prova de 400 m.ll
4 classificada Campionat de Catalunya en pista aire lliure a la prova de
400 m.ll. Sabadell
5 classificada Campionat d'Espanya
400 m.ll. Saragossa
Medalla de plata en els 400 tanques,
celebrat al Campionat de Catalunya
juvenil a Amposta.
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
33
Club Alpí Palamós
• Nom president: Sr. Pere Llauradó i Urbano
• Adreça social: Pavelló Municipal d’Esports de Palamós (plaça Vila-romà, 1)- 17230-Palamós
• Horari oficina del club: divendres de 22 h a 24 h
• Telèfon: 669 113 764 • Fax: 972 318 860
• a/e: [email protected] • www.clubalpipalamos.com
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 49
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 6.933
• Núm. Federació Entitats Excursionistes de Catalunya: 0817044
• Núm. Cens d’Organitzadors d’Activitats Fisicoesportives: C-174
• Cens Esportistes: 107 Nois (74) Noies (33)
S
empre hi ha hagut gent enamorada
de la natura i dels elements que la
integren. L'activitat relacionada amb
el medi ambient no és nova, ha estat present en les nostres vides des dels primers
pobladors. Val a dir que aquest ha estat el
bressol de la nostra entitat.
Des de fa 20 anys (1991-2011), el Club
Alpí Palamós és una entitat que té com a
objectiu conèixer, viure, respectar la muntanya i el patrimoni natural i gaudir-ne.
Tot això es fa mitjançant la pràctica activa
de diferents modalitats ludicoesportives.
Història del Club Alpí
Palamós
L´acte fundacional del nostre club vingué
precedit per les trobades de diferents persones a la botiga d´articles de muntanya
de Jose Elorriaga (IRCA).Gent que feia
activitats per separat contactaren i decidiren constituir una associació. Tot seguit es
va fer una convocatòria pública i el 12 de
gener de 1991 un grup de 20 persones es
van aplegar al carrer Ample número 60 de
Palamós per tal de signar l´acta de constitució i els estatuts d´una nova entitat : El
Club Alpí Palamós.
Es va nomenar la primera junta directiva :
Jose Elorriaga Porcel, president; Lluís Ropero Civico, sots-president; Miquel Àngel
Romero Ruíz, secretari; Ramón Zamora
34
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Hernández, tresorer , i Gabriel Tejada Gómez, Albert Segués Sais, Jordi Serra Mateu
i Miquel Alsina Giró, com a vocals.
Després d´un curt període de presidència,
a l´assemblea del dia 25 de gener de 1992,
foren escollits com a president , l´Albert
Segués, i com a tresorer en Rafa Morillas.
L´any 1998 es procedí al relleu del president i va recaure en l’Enric LLàtzer. En
Jesús Correa ja excercia com a secretari
abans d'aquesta data. Durant els anys 2003
i 2004 en fou tresorer l´Adrià Mascort, i el
2005 ocupà aquest càrrec en Joan Ferrer.
A l´assemblea extraordinària del 2 de juliol de 2005 es va escollir com a president
en Pere LLauradó i com a sotspresident
en Miquel Àngel Romero. El setembre de
2006 es va designar en Zisko Rodríguez
com a sotspresident.
La junta directiva actual , després de
l'assemblea general de socis que es va celebrar el dia 18 de setembre de 2009, està
formada per : Pere LLauradó, com a president; Zisko Rodríguez, Jesús Correa, Lluís
Viñals i Rafa Morillas, com a sotspresidents; Jesús Correa, secretari , i Maribel
Morillas, tresorera.
Seria prou llarg nomenar tots els qui n’han
estat membres en algun moment, però tots
hi han aportat il.lusió i ganes de gaudir de
les diferents activitats que s´han portat a
terme.
Els primers locals van ser a la parròquia
de Santa Eugènia de Sant Joan, cedits per
mossèn Gumersind. Després d´aquesta
provisionalitat, la insistència davant el regidor d´Esports va donar fruit i s´aconseguí a
principis de 1992 poder disposar d´un local
dins les instal.lacions municipals del Club
de Tennis. La situació precària de l´indret
va fer que l´any 2003 acceptéssim la proposta del Departament d´Esports per tal
d´ubicar- nos dins el Pavelló Esportiu Municipal on tenim l´actual local.
El Club Alpí Palamós desenvolupa diverses modalitats relacionades amb la muntanya: excursionisme, alpinisme, senderisme,
escalada, bicicleta de muntanya, rocòdrom,
marxes, curses de muntanya, barranquisme,
vies ferrades, expedicions, cursets, audiovisuals... També organitza múltiples i diversos
actes esportius al llarg de l’any que tenen una
estructura consolidada, ja que s’organitzen
des de fa anys, és el cas dels Itineraris Megalítics a les Gavarres i l´Ardenya, la Marxa
dels Traginers o les Jornades de Muntanya i
Natura. Al mateix temps, realitza gran quantitat de sortides arreu de Catalunya i de l’Estat
espanyol. Cal destacar, també, algunes de les
expedicions a l’estranger : McKinley/Denali
(Alaska); Amadablam, Island Peak, Chulu
Oest, Pisang Peak i Stok Kangri (Himàlaia);
Illimani, Illiniza, Huayna Potosí i Aconcagua
(Andes); Montblanc, Cervino i Dom (Alps);
M´Goun i Mount Meru(Àfrica). Alhora participa en marxes de resistència, duatlons i
curses d’alta muntanya.
Juntament amb el Departament d’Esports
de l’Ajuntament de Palamós, el club organitza el Programa Escolar Municipal
d’Iniciació a l’Escalada, un dels pioners a
realitzar programes d’escalada escolar en
horari lectiu, adreçat a tots els alumnes del
cicle mitjà i superior de primària dels centres escolars.
Cal destacar l'equip humà que configura,
creiem, l'actiu més important del nostre
club, juntament amb totes aquelles persones que fan una activitat regular i que participen amb nosaltres, intentant fomentar
l'esperit de companyonia necessari per
poder seguir portant endavant diferents
projectes que ens omplen de satisfacció.
Gràcies per fer-ho possible !!!
poder ser el primer català a assolir tots
els cims de més de 8.000 metres. El Departament d´Esports li va fer lliurament
d´una placa commemorativa.
Grup Traginers
Marxes populars
• La 7a Marxa dels Traginers amb un
rècord absolut de participació amb 742
marxaires inscrits.
• L’ 11è Itinerari Megalític a les Gavarres i
l´Ardenya va ser l´edició que va aplegar
més participants al terme de Calonge.
Destaquem la feina d´en Remi Serra,
M.Luz Bao, Pere Parra i Jordi Casadevall
durant aquests anys.
• La Marxa Nocturna Solidària dels Dos
Castells va comptar amb més d´un centenar de persones.
11è Itinerari Megalític
Sortida Cingles Tavertet
Memòria d’Activitats
Maig 2010-Maig 2011
Si fem una valoració dels diversos apartats durant el període 2010-2011, podem
resumir-los així :
4es Jornades de Muntanya i Natura 2010
Han rebut una molt bona resposta per part
del públic assistent. Pel que fa als actes presentats :
• L´audiovisual "Expedició Aconcagua
2007(vessant est)",un muntatge de
l´Àngel Cervera en què els integrants
del Club Alpí Palamós Zisko Rodríguez,
Jesús Correa i Víctor Ceder intenten
l´ascensió del sostre d´Amèrica per una
via poc freqüentada.
• La projecció de la pel.lícula "Himalaya",
un homenatge als xerpes i a totes les poblacios que viuen estretament lligades a
les grans muntanyes, adoptant papers secundaris, però jugant una funció cabdal
en les expedicions muntanyenques.
• L´audiovisual "Sobrevivint a les alçades"
amb l´alpinista Xavi Arias en el qual ens
va repassar les seves darreres activitats.
També ens va detallar el seu projecte per
Sortides a l´estranger
• En Zisko Rodríguez va intentar per
primer cop, amb l´expedició el Cho
Oyu(8.201 m),assolir un cim de més de
8.000 a la nostra associació.
• En Miguel Madrero i la Fina Huerta van
fer el cim de l´Elbrus (5.642 m), el sostre
d´Europa i un intent a l´Aconcagua (6.962
m) on van arribar fins als 6.500 m.
• En LLuís Viñals i la Judit Viñals van fer el
treking del Baltoro(5.600 m) fins al camp
base del K2 al Pakistan.
• En Pere LLauradó va fer els cims principals
de l´illa de Còrsega, el Monti Cinto (2.706
m) i Monti Rotondo (2.622 m).
Sortides diverses
• Les sortides d´alta muntanya (Peguera,
Puigmal, Bacivers, els Encantats, Pedraforca, Tavascan, Bessiberi nord). En Pere
LLauradó va completar el tram de l´Alta
Ruta Pirinenca (Hendaia-Benasc) en
solitari i en 18 dies. En F.X.Gregori,en
Joan Ferrer i en Zisko Rodríguez van
recórrer l´Alta Ruta dels 3.000 de Sierra
Nevada.
• Les sortides de muntanya mitjana
(Sot de Balà) i les sortides socials
(Santa LLúcia de l´Arboç).
• Cal destacar les col.laboracions amb altres entitats : l´organització de la caminada del Dia Mundial sense Fum conjuntament amb l´Hospital de Palamós i
el tast de vins al Puigmal amb els cellers
de la D.O. Empordà.
Bicicleta de Muntanya
• Hem fet diferents sortides (integral a
l´Ardenya, circular Pla de l´Estany a Sant
Miquel Sesvinyes)
• En Joan Serratosa, en LLuís Viñals i
en Rafel Paradeda van fer la Pedals
d´Occitània.
• En Josep Serra i en Rafel Paradeda van
completar la Pedals de Foc.
• En Fèlix Pérez va participar a la Transpyr
2010, l´Andalucia Bike Race i la Non Stop
Tourbon (92è classificat de 350 inscrits).
• l´Oriol Borràs va completar un tram de
la Transpirinenca, des d´Hondarribia al
Pont de Suert.
• La Maribel Morillas va participar a
l´exclusiva cursa Titan Race a l´Atlas
(Marroc) i a la Volcat.
Curses de muntanya
• L´equip integrat per en Josep Serra,
Francesc Riera, Mikel Silva i l´Oriol Borràs segueixen participant a les marxes
de resistència i competicions de muntanya arreu de Catalunya. Enguany cal destacar la seva participació formant equip,
amb l´assistència d´en Joan Ferrer,
Zisko Rodríguez al Cho Oyu
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
35
Cim Elbrus (5.642 m)
Zisko Rodríguez i Pere LLauradó a la
cursa solidària de 100 km IntermónOxfam Trailwalker 2011. Finalment
es van classificar en 7a posició de 202
equips sortits.
• En Mikel Silva ha obtingut grans resultats :
1r a la Travessa del Montseny, 6è a La
Porta del Cel Skyrunners(-24 hores),
8è a la Marató Salvatge de Sant Hilari,
13è a la Cursa de Muntanya de les Gavarres, 30è a la Cursa de Sant Amand
i 50è a la Cavalls del Vent Skyrunners(-24 hores)
• En Josep Serra segueix amb una gran forma,
participa a l´Ultratrail d´Andorra (112 km),
acabà en la 57a posició de 475 sortits, probablement el més dur d´Europa. També va fer
la Carros de Foc Skyrunners en 17 hores 25
minuts i la 3a Matagalls-Montserrat en què
acabà 49è de 3.000 participants amb 11 hores
45 minuts.
• En Francesc Riera continua mantenint el
seu bon nivell a les marxes de resistència: 9è classificat a la Rasos de PegueraManresa (79 km) amb 9 h 44 min, 40è
al Meridià verd (69 km) amb 8h 21min
53s, 41è classificat a les 24 hores del cap
de Creus (80 km) amb 12 h 23min 13
s, 44è classificat a la Borges BlanquesMontblanc (52 km) amb 6 h 30 min 25 s.
• L´Oriol Borràs s´ha afegit a aquest grup
selecte, prenent part a la Núria-Queralbs (92 km i 76è classificat),a la Marxa
dels Castells de la Segarra, al Raid Xperience i a la marató de l´Ardenya (50è
classificat).
Esquí de muntanya
La Maribel Morillas ha obtingut uns excel.lents resultats, ja que guanyà la XXVII
Copa Catalana en categoria mixta.
36
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Duatlons de muntanya
• La Maribel Morillas fou 1a classificada a
la Duatló del Lluçanès 2010 i 2a classificada a la Duatló d´alta muntanya NúriaQueralbs 2010.
• En Mikel Silva es va classificar en el 38è
lloc de la Duatló de Núria XM Salomon
Projecte solidari
Ens hem bolcat en la campanya solidària
de l´ONG Intermón-Oxfam Trailwalker
2011. La recaptació de fons aconseguida
amb les donacions de particulars, comerços, la Marxa Nocturna dels Dos Castells
i l´audiovisual “El canvi climàtic a les glaceres dels Pirineus” ens ha permès arribar
als 2.100 €.
Escoles
• S´ha portat a terme el 3r Curs Municipal
d´Iniciació a l´Escalada a tots els centres
escolars(CEE Els Àngels, Escola Vedruna, Escola Vila-romà, Escola Ruiz Giménez, Col.legi La Salle i IES Palamós)
al rocòdrom instal.lat pel Departament
d´Esports dins del Pavelló Municipal.
• El monitoratge va a càrrec d´en Màrius Pla.
Campanyes
Enguany la plataforma "Recuperem el Castell
de Vila-romà" va portar a terme la 5a fase de
neteja del Castell, agreujada pels efectes de la
nevada del 8 de març del 2010.
Social
• El nombre de socis de la nostra entitat
supera el centenar.
• Després d´uns anys d´absència, hem tornat a participar a la Festa Major de Palamós gestionant una barraca.
Publicacions
• Vam presentar el llibre Val d´Aran, 17
itineraris a peu d´en F.X.Gregori a la biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós.
• S´ha publicat la guia Costa Brava de Portbou
a Blanes, amb 29 itineraris, dels nostres companys F.X.Gregori i Rosa Maria Comamala.
www.clubalpipalamos.com
Seguim actualitzant i millorant la comunicació informàtica, per tal de donar-nos a conèixer i oferir un millor servei. També disposem
del grup Club Alpí Palamós al Facebook com
a eina interactiva per a tots els socis.
Volem agrair el suport de:
• El Departament d´Esports
de l´Ajuntament de Palamós
• L´Àrea de Medi Ambient
de l´Ajuntament de Palamós
• El Departament de Cultura
de l´Ajuntament de Palamós
• La Diputació de Girona
• El Consorci de les Gavarres
• L´A.D.F. Gavarres Marítima
• Els nostres patrocinadors de les 4es Jornades
de Muntanya : Urbaser, Obra Social La Caixa,
Aïllaments Valentí i Bar-Restaurant Pujol de
la Fosca. Donem les gràcies a Arinco,S.L. per
la cessió desinteressada de la sala de cinema.
• Els patrocinadors de l´Expedició Cho
Oyu 8.201m: Diputació de Girona,
Ajuntament de Palamós, Urbaser, Handixtreme, Petzl-Charlet (Vertical Sports,
S.L.), Ecoibéricos de Jabugo, S.L. (Puerto
Moral, Huelva), Doctora Maria Antonia
Nerín (Facultat de Medicina de Saragossa), Píxel Informàtica (Palamós), Valentí
Aïllaments (Palamós), Botiga Petits (Palamós) i Alpesport (Andorra).
• Ràdio Palamós, TV Costa Brava i El Punt
per la difusió dels actes.
les seves expectatives. Tant de bo intentem
prioritzar les actituds i activitats col.lectives davant les individuals i egocèntriques.
Trailwalker 2011 n´ha estat un gran
exemple.
Pere Llauradó i Urbano
President Club Alpí Palamós
Opinió
La Solidaritat de l’equip
Enguany hem participat en un dels majors reptes solidaris del món, la IntermónOxfam Trailwalker 2011.Calia cobrir 100
km per camins de muntanya, amb equips
de 4 persones i 2 assistents i en un màxim
de 36 hores.
El que originàriament era un exercici militar del regiment Gurkha de Hong Kong
es va reconvertir en un esdeveniment per
recaptar fons destinats a projectes solidaris
i de desenvolupament per al tercer món.
El projecte, a la nostra entitat, s´ha treballat
durant molts mesos per poder superar els
1.500 € necessaris per poder participar-hi. La
implicació de l´equip responsable ens ha permès assolir l´objectiu sobradament.
L´esperit de la prova és certament únic, els
membres de cada equip havien d´arribar
plegats a cada control de pas. És a dir, començar, marxar i acabar tots junts.
El nivell del més fort havia de posar-se en
funció del col.lectiu i la resposta de tots els
components s´havia d´equiparar en benefici del grup.
Si fem una extrapolació a les nostres associacions, aquest hauria d´esdevenir un
model a seguir. Cadascú de nosaltres té
unes habilitats determinades i, el fet de
posar-les al servei de les entitats fa que les
enriquim i dotem d´un valor afegit, que
acaben confegint el que som en cada moment i ens defineix.
En l’aspecte associatiu, voler demostrar
que s´està per sobre de l´altre no ens condueix a res. Per molt nivell que tinguem
podem, per exemple, aconsellar i ajudar la
persona nouvinguda a progressar en una
activitat. Aquest és l´esperit que hauria de
prevaler en el grup i que s´hauria de potenciar. Competir pot estar bé, sempre que
tinguem clar que és el que volem i ens permeti superar-nos i afrontar reptes.
Alhora és important que tothom s´hi senti
acollit, representat i pugui desenvolupar
Programació
Curs 2011-2012
Inici i durada del curs:
De l’1 d’agost de 2011 al 31 de juliol de
2012
Edat alumnes:
Qualsevol edat. Els menors han de venir
acompanyats per algú major d’edat que
se’n responsabilitzi.
Instal.lació, dies i horaris:
Local social i rocòdrom del Pavelló Municipal d’Esports de Palamós
Preu del curs:
Segons tipus de llicència federativa
Guia d’Activitats
Esportives
VIII Marxa dels Traginers (8 km / 15 km)
Diumenge 6 de novembre de 2011 – 8 h
Sortida a Can Pere Tià
5es Jornades de Muntanya i Natura
(audiovisuals)
Novembre de 2011
Teatre Auditori la Gorga / Cinema Arinco
13è Itinerari Megalític a les Gavarres
(15 km)
Diumenge 20 de maig de 2012 – 8 h
A les Gavarres
VII Gala de l’Esport
Palamosí
Esportistes
Maribel Morillas Fernández
La Maribel Morillas Fernández, nascuda a Palamós, ha estat vinculada
a l´esport des de diferents vessants.
Actualment és la tresorera del Club
Alpí Palamós. Com a practicant activa
de diverses modalitats esportives ha
destacat fonamentalment en el ciclisme i l´esquí.
Les ganes de fer esport a l´aire lliure
l´ha acostada a les disciplines relacionades amb la muntanya.
Dotada d´una extraordinària condició
física, aquest fet li ha permès combinar la participació en múltiples competicions.
Pel que fa a la seva participació durant aquest període 2010-2011 destaquen els seus èxits :
Esquí de muntanya
1a classificada a la XXVII Copa Catalana en categoria mixta 2011.
Participació en la cronoescalada de la
Molina 2010.
Duatlons de muntanya
1a Classificada Duatló del Lluçanès 2010
2a Classificada veterana Duatló d’Alta
Muntanya de Queralbs-Núria 2010.
Bicicleta de muntanya
Participació a l´exigent Titan Desert
2010 a l´Atlas (Marroc).
Participació a la volta a
Catalunya,Volcat 2010.
També ha obtingut uns magnífics
resultats a les proves en carretera:
Ciclisme en carretera
1a classificada Marxa del Montsec 2010.
1a classificada Marxa Terres del Vi 2010.
1a classificada Cronoescalada al Santuari Mare de Déu de Falgars 2010.
2a classificada Marxa Les Goges 2010.
3a classificada Marxa de la Bonaigua
2010. Participació a la Marxa Internacional Quebrantahuesos 2010.
Duatlons de carretera
3a classificada veterana Duatló de
Sant Joan de les Abadesses 2010,
Campionat de Catalunya absolut.
Triatlons de carretera
3a classificada veterana Triatló de Catalunya 2010, Campionat de Catalunya absolut.
Participació a la Triatló Internacional
Garmin Barcelona 2010
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
37
Agrupament Escolta Palamosí
• Nom presidenta: Sra. Cristina Inoriza Nadal
• Adreça social oficines: Col.legi la Salle (c. St. Josep, 15) – 17230-Palamós
• Telèfon: 630 430 597 / 972 314 236
• A/e: [email protected] • www.aepalamosi.org
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 43
• Núm. Minyons Escoltes i Guies St. Jordi de Catalunya: 952
• Cens Esportistes: 45 Nois (27) Noies (18)
L
'Agrupament Escolta Palamosí
(AEP) és una associació d'educació
en el lleure sense ànim de lucre
que forma part de Minyons Escoltes i
Guies de Catalunya (MEG). És un dels 21
agrupaments de la Demarcació de Girona
Història de l'Agrupament
Escolta Palamosí
Des de l'any 1969 l'Agrupament Escolta
Palamosí educa nois i noies, des de ben
petits, per tal que participin ells mateixos en
la seva formació i en siguin els protagonistes
juntament amb els seus companys.
L'Agrupament Escolta Palamosí educa
seguint el mètode escolta i guia, gràcies
al qual molts joves han crescut educats
en la igualtat, la tolerància, el respecte i
la coeducació segons els pilars bàsics de
l'escoltisme i d'unes normes de convivència
amb la natura i els altres companys, que són
bàsiques i que es consideren essencials per
a la formació i el creixement personal de
cadascú. No només guanyen en formació
els nois i noies que decideixen afegir-se a
l'Agrupament, sinó que l'equip de caps dia
a dia també apren i gaudeix d'allò més amb
les diferents activitats i sortides.
Els caus, que són els locals on ens troben
les diverses branques i es realitzen les
38
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
activitats, es troben situats al col.legi la Salle
Palamós, amb qui sempre s'ha mantingut
una bona relació i col·laboració, gràcies a
la qual s'ha pogut gaudir dels patis i de les
instal·lacions de l'escola. A més, es disposa
d'un altre local a Sant Joan de Palamós.
Segons les diferents edats i seguint la
metodologia escolta, hi ha organitzades
tres branques (grups o unitats) , que es
troben configurades de manera següent :
* Llops / Daines (8-11 anys)
* Ràngers / Noies Guies (11-14 anys)
* Caps educadors
Cada dissabte, infants i joves es reuneixen
i, a través de jocs, xerrades, tallers i un
ampli ventall d’activitats educatives,
descobreixen la realitat que ens envolta,
aprenen a ser crítics amb la societat en
què vivim i desenvolupen la capacitat de
participar activament i d’implicar-se amb
l’entorn per tal de transformar-lo.
A part d’aquestes reunions setmanals,
es duen a terme excursions de cap de
setmana i campaments, marcs ideals per
fomentar valors com la convivència i el
respecte a la natura .
Aquí heu pogut llegir una petita idea
de qui som, però si realment ens voleu
conèixer, us interessa la convivència amb
la natura, viure amb els amics experiències
inoblidables, fer activitats divertidíssimes i
mil coses més: no us ho penseu! Veniu al
cau, veniu a l'AEP, us hi esperem!
Programació
Curs 2011-2012
Inici i durada del curs:
Del 3 d’octubre de 2011 al 31 de maig de 2012
Professorat:
Caps de l’Agrupament Escolta Palamosí
Edat alumnes:
• De 8 a 11 anys: unitat de Llops i Daines
• De 12 a 14 anys: unitat de Ràngers i
Noies Guies
Instal.lació, dies i horaris:
Ens trobem al cau situat al Col.legi la Salle
Palamós, els dissabtes a la tarda de 16 a 19
h, i normalment un cop cada mes o mes
i mig fem una sortida de cap de setmana.
Preu del curs/ingrés:
• Inscripció : 60 € i mensualment (d’octubre
a maig) 20 € (s'hi inclouen les sortides de
cap de setmana)
La quota d’inscripció es pot fer efectiva
al moment de la matriculació o bé per
domiciliació bancària
Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament omplert
• 2 fotografies mida carnet
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Dades bancàries (20 dígits del número de
compte bancari)
Inscripcions:
La primera quinzena del mes de setembre
als locals que disposem del Col.legi la Salle
Palamós
VII Gala de l’Esport Palamosí • Esportistes
Tir Olímpic amb Carrabina
Paula Serra Martí, Tricampiona de Catalunya
La tiradora de Palamós Paula Serra
continua ampliant el seu palmarès tot
i haver canviat de categoria.
La Paula practica la disciplina del tir
pneumàtic amb carrabina, en la categoria infantil, a partir de la qual ja
utilitzen el vestit i les botes de tirador,
indumentària que acompanyarà tots
els tiradors de carrabina durant la
seva trajectòria esportiva.
L’any 2009 va guanyar el Trofeu
de la Generalitat, es va proclamar
campiona de Catalunya i campiona
d’Espanya, en la categoria aleví. El
2010 va tornar a guanyar el Trofeu de
la Generalitat, el Campionat de Catalunya i va aconseguir l’or per equips i
el bronze en individual en el Campionat d’Espanya, novament com a aleví.
Enguany, el passat dia 21 de maig, es
va celebrar el Campionat de Catalunya , on un cop més, demostrant una
bona adaptació al nou equipament de
tirador i a la nova categoria infantil,
es va proclamar campiona, amb 361
punts dels 400 possibles, contra els
352 de la segona classificada.
Després del tancament del Tir Olímpic de Girona, la Paula va haver de
canviar de club i actualment, forma
part dels tiradors del Club de Tir Sabadell on entrena els dissabtes i completa els entrenaments a casa seva entre setmana.
Ara ja s’està preparant per al proper
Campionat d’Espanya que se celebrarà a Granada i per al Trofeu de la
Generalitat d’enguany.
VII Gala de l’Esport Palamosí • Esportistes
Patinatge Artístic. Judith Vilar Pi
Judith Vilar Pi (Palamós, 1996) forma
part de l'equip de xou, categoria juvenil, del Club Patinatge Llagostera.
Enguany ha participat al:
• Campionat Provincial, celebrat a Girona el 30 de gener, en què van aconseguir el tercer lloc.
• Campionat de Catalunya, celebrat a
Reus el 12 de febrer, on van aconseguir el sisè lloc.
• Copa d'Espanya, celebrat a Vigo
l'1 d'abril, on van aconseguir el
cinquè lloc.
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
39
Club de Vela Palamós
• Nom president: Sr. Miquel Aviñó Valor
• Adreça social: Club Nàutic, s/n - 17230 – Palamós
• Telèfon: 972 315 871 • Fax: 972 316 449
• A/e: [email protected] • www.cvpalamos.org
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 74
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 7.554
• Cens Esportistes: 1.120 Nois (711) Noies (409)
E
l Club de Vela Palamós ha complert
41 anys d'història , i ha marcat una
petjada en la trajectòria i l'evolució
de l'esport de la vela.
Actualment l’escola de vela té activitat tot
l’any, ja sigui amb el curs municipal, els
caps de setmana, com la vela escolar en
horari lectiu, com els cursos quinzenals de
l’estiu tant per a adults com per a nens.
Las fotos de la carpeta “fotos diverses van
a partir de aqui hasta llegar a la VII Gala
de l’Esport “
Història del Club
de Vela Palamós
L'any 1970 i atesa la gran activitat que el
club desenvolupava dins l'esport de la
vela, el Club Nàutic Costa Brava va fundar el Club de Vela Palamós , que va començar a funcionar pròpiament a partir
de 1972 com a club filial del Club Nàutic
Costa Brava i dedicat a la difusió, pràctica i ensenyament de la vela, així com a l’
organització de regates, sempre treballant
estretament amb el CNCB.
L’any 1975 es va posar en marxa el Centre
de Perfeccionament de la Real Federación
Española de Vela que fins a l’any 1990 va
servir de seu d’entrenaments als diferents equips espanyols, tant olímpics com
d’altres classes, i lloc de concentració de
molts altres equips nacionals de vela.
40
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Durant tot aquest període la Real Federación Española de Vela, la Federació Catalana de Vela juntament amb El Club Nàutic
Costa Brava i el Club de Vela Palamós han
treballat conjuntament per donar a Palamós el nom que té dins la vela mundial.
El Club de Vela Palamós, agafant el relleu
del Club Nàutic Costa Brava, ha seguit
organitzant regates durant tots aquests
últims anys. Des de 1975, el Club de Vela
Palamós ha celebrat gran nombre de
competicions entre les quals destaquen:
1964, 1r Campionat del Món de la Classe
Vaurien; 1967, Campionat del Món de la
Classe 420; 1968, Campionat d'Europa de
la Classe 470; 1974, Campionat del Món
Juvenil de l’ IYRU;1977, Finn Gold Cup;
1979, Campionat d'Europa Classe Star;
1981, Campionat del Món de la Classe
FD; 1981, Campionat del Món de la Classe
Winlader; 1998, Campionat del Món de
la Classe 420 i 2006 Campionat d’Europa
Classe Finn. Així mateix també s’hi han
dut a terme gran nombre de campionats
d'Espanya i Catalunya de moltes classes
des de 1982 fins a l'actualitat.
Al mateix temps i durant els darrers trenta-cinc anys el Club de Vela Palamós organitza la Regata Internacional de Classes
Olímpiques Christmas Race que ha portat
a les nostres aigües regatistes de més de 40
països, medalles olímpiques i campions
del món. Inicialment la Christmas Race
estava reservada a les classes FD,470 i
Finn. Fou el 1986 que la regata va passar
a integrar totes les classes olímpiques i a
formar part del Circuit Eurolymp (circuit
europeu de regates de classes olímpiques).
Així mateix el Club de Vela i la Federació Catalana de Vela organitzen durant el
mes de febrer l’ Internacional Optimist
KABB Trophy Vila de Palamós, esdeveniment d’entrenament i de competició internacional de vela infantil amb un format
nou, que té un clar objectiu formatiu i de
convivència . És una de les regates inter-
nacionals d’ entrenament més importants
de l’àmbit mundial, de la classe Optimist.
Enguany se n'ha celebrat la sisena edició
amb un gran èxit de participació.
D’altra banda el Club de Vela Palamós ha
dedicat, des dels seus inicis, gran esforç a
la difusió de la pràctica de la vela de base.
Així la seva escola de vela ha estat un dels
pilars de tota l’activitat que desenvolupa.
Enguany es compleix la vint-i-unena edició del Programa d'Activitats Esportives
de la Vila que organitza i coordina el Departament d'Esports de l'Ajuntament de
Palamós.
Des de 1998 , l’escola de vela del Club de
Vela Palamós juntament amb el Departament d'Esports de l’Ajuntament de Palamós ha estat també una de les pioneres a
realitzar programes de vela escolar en horari lectiu, en el Curs Escolar Municipal
d'Iniciació a la Vela , enguany el tretzè,
adreçat a tots els alumnes de l'últim curs
de primària de tots els centres escolars,
amb una durada de dotze sessions de
dues hores cadascuna. Aquest programa
engloba el tercer Programa Martinet "El
mar arriba a l'escola", adreçat a nens de
P3, P4 i P5 de tots els centres escolars de
la vila.
Per tal de celebrar la bona salut d’aquest
programa, des del CVP i amb el suport de
l’Ajuntament, enguany es portarà a terme
la tercera Regata Interescoles, adreçada
als centres educatius de Girona que realitzen vela escolar .
L’objectiu d’aquesta regata és, entre d’altres,
augmentar l’interès dels nens i les nenes
per aquest esport, donar-los la possibilitat de mesurar-se amb altres nens i nenes
d’altres centres educatius de la província
i fomentar l’adquisició de coneixements i
habilitats que constitueixen la base per a
un possible futur professional.
Trajèctoria Esportiva
del Club de Vela Palamós
2010-2011
Vela escolar:
Des del Club de Vela Palamós ja fa temps
que pensem que l’esport de la vela és una
eina educativa primordial a tots nivells
i per a totes les edats; per això, ja fa 13
anys, que conjuntament amb el Departament d’Esports de l’Ajuntament oferim el
programa Municipal de Vela Escolar per
als alumnes de 6è de primària del nostre
municipi.
arriba a l’escola” en el qual han participat
els alumnes de P3, P4 i P5 de les escoles
La Salle de Palamós i Ruiz Giménez , i els
alumnes de P5 de l’Escola Vedruna de Palamós. En aquest programa els alumnes
tenen l’oportunitat de conèixer l’esport de
la vela, realitzar un petit taller relacionat
amb el tema i gaudir d’una navegada amb
l’embarcació escola Raquero. La resposta
ha estat molt positiva tant pel que fa als
alumnes com pel que fa als mestres acompanyants, i s’han obert força propostes per
treballar de cara als propers cursos.
En el marc de la Christmas Race i coincidint amb la proximitat del tret de sortida
de la segona edició de la regata oceànica
Barcelona World Race, el mes de desembre
ens va visitar l’ embarcació MIRABAUD,
una embarcació de la classe IMOCA igual
que les que han participat a la regata. Més
de 150 alumnes de l’Escola Vedruna i de
l’Escola la Salle de Palamós van tenir l’
oportunitat de visitar l’embarcació de la
mà dels regatistes oceànics Manolo Doreste i Sergi Tena i van fer-se una idea de les
peripècies i aventures que passen els regatistes que realitzen aquest tipus de proves.
Els alumnes de 2n de primària del Col·legi
la Salle també ens van visitar durant la 35a
edició de l’ emblemàtica regata de classes
olímpiques Christmas Race i van poder
conèixer com s’organitza una competició
d’aquestes característiques, com s’han de
preparar el esportistes i com s’adeqüen les
instal·lacions per tal de poder rebre tants
participants.
Per tal de coronar aquest projecte educatiu
i apropar l’esport de la vela a les escoles vam
crear, conjuntament amb l’Ajuntament
de Palamós i el Consell Esportiu del Baix
Empordà, la Regata Interescoles que enguany arriba a la tercera edició i en la qual
podran participar els alumnes seleccionats
del programa municipal de vela escolar.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament s’ha
portat a terme també la 22a edició de la
campanya de Vela Municipal Palamós
Esportiu per als caps de setmana, en què
en aquest curs han participat 70 alumnes,
d’edats compreses entre el 6 i el 14 anys.
Hem de destacar també els equips de regates del Club de Vela Palamós:
Classe Optimist format per 11 regatistes:
Enric Planas, Raul Téllez, Pol Ávila, Pol
Resina, Celia Montalban, Alex Collins,
Joan Costa, Nil Subirats, Xavier Pallí,
Marçal Costa, i Arnau Elies. Tots ells
formen part del Centre de Tecnificació de
la Federació Catalana de Vela conduït pel
tècnic Oriol Recasens, i amb seu a Palamós. Aquesta temporada 2010- 2011 han
participat a les següents regates i han assolit els següents resultats:
II Gran Premi IGS d’Optimist Nivell 2, celebrat els dies 27 i 28 de novembre, al Club
Nàutic Masnou,
Aquest curs hem comptat novament amb
la participació de dos grups d' alumnes
del CEE els Àngels: els mes petits de 12 a
15 anys, i també el grup de TVA ( Transició a la Vida Adulta), com a grup dels
més grans. L’experiència és molt positiva
perquè treballem aspectes psicomotrius i
sensorials en un mitjà tan agradable com
és el mar.
Una vegada més hem dut a terme, amb la
col·laboració del Consell Esportiu del Baix
Empordà, el Programa Martinet “El mar
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
41
Classe 470
David Omedes. Després d’una temporada a la classe olímpica 470, s’ha proclamat
campió de Catalunya de la classe, ha quedat en 1a posició en totes les proves del
Campionat de Catalunya celebrat al Club
Nàutic de Port de la Selva, i ha obtingut
un 12è lloc al Campionat d’Espanya de la
classe celebrat a la mateixa seu.
Ha participat al Campionat del Món celebrat
a la Haia (Holanda), al Campionat Imperia
Regata a Itàlia, en què es va classificar en 4a
posició; a la Christmas Race de Palamós, en
10è lloc, i va participar per primera vegada
a la Medal Race (regata reservada per als 10
millors del campionat) entre altres campionats celebrats arreu d’Europa.
Joan Costa del G2, 3r de la categoria C i
11è a la classificació general
Memorial Enric Estruc Regata de Nivell 2,
celebrada els passats 11 i 12 de desembre,
al club Nàutic d’Arenys de Mar.
Joan Costa, 3a posició de la categoria C, i
6è de la general.
Trofeu Ciutat de Sant Feliu, celebrat els
dies 26 i 27 de febrer al Club Nàutic de
Sant Feliu de Guíxols.
Pol Àvila, 3r classificat general i 2n categoria B
Trofeu President, celebrat al Club Nàutic
al Balis el 5 i 6 de març.
Nil Subirats, 1r de la seva categoria i de la
classificació general
Pol Resina, 2n de la seva categoria i 3r de
la general
Xavier Pallí, 2n de la seva categoria i 6è
de la general.
Classe Laser
Aquesta temporada s’han iniciat en el món
de la competició quatre nous regatistes del
Club de Vela Palamós: Víctor Serra, Guillem Ponsi, Dani Mateo i Sergi Ferres
que aquest any ha fet el canvi de classe, ha
deixat l’optimist i s'ha passat a la categoria
juvenil del Laser 4.7.
L’equip juvenil ha començat la temporada
fent nombrosos entrenaments i ha tingut
l’ oportunitat de participar a les competicions de primavera.
Empordà Sailing Meeting, celebrat el 16 i 17
d’abril de 2011 al Club Nàutic de l’Escala
Joan Costa, 5è general i 1r categoria C
Pol Resina, 12è general i 2n categoria C
Xavier Pallí, 13è general i 3r categoria C
Cal destacar la valuosa progressió que ha
realitzat l’equip d’optimist aquesta temporada 2010-2011 en què s'ha classificat entre els 10 primers en la majoria de competicions territorials.
Cal agrair també la valuosa tasca del seus
entrenadors Oriol Recasens i Ricard Pascual que n’ han fet el seguiment, i són alhora partícips dels bons resultats, i també cal
agrair molt especialment en David Omedes que s’hi ha involucrat fent un parell de
“Master class” per als nostres regatistes i uns
“Summer Training” el proper estiu.
Volem esmentar també l’ excel·lent progressió de Joan Costa que va guanyar el premi
Martinet en el darrer 21th International Vila
Palamós Optimist Trophy – KABB 2011 i que
tan sols amb una temporada s’ha posicionat al
capdavant de la seva categoria i es troba 2n del
Rànquing Català G2.
42
Tot això, però, no seria possible sense la
col·laboració de l’Ajuntament i del seu Departament d’Esports, la col·laboració del
Club Nàutic Costa Brava i de moltes altres
entitats, estaments, empreses, professionals, pares i voluntaris que d’una manera
o d’una altra ens ajuden i s’impliquen amb
nosaltres.
Anna Cuxart
Directora Club de Vela Palamós
Escola de Vela Estiu 2011
Cursos setmanals d’iniciació i perfeccionament de vela lleugera
Cursos setmanals: cursos de dilluns a divendres (edat mínima 7 anys)
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
• Setmana J1 del 27 de juny a l’1 de juliol
de 2011
• Setmana J2 del 4 al 8 de juliol de 2011
• Setmana J3 de l’11 al 15 de juliol de 2011
• Setmana J4 del 18 al 22 de juliol de 2011
• Setmana J5 del 25 al 29 de juliol de 2011
• Setmana A1 de l’1 al 5 d’agost de 2011
• Setmana A2 del 8 al 12 d’agost de 2011
• Setmana A3 del 15 al 19 d’agost de 2011
• Setmana A4 del 22 al 26 d’agost de 2011
• Setmana A5 del 29 al 3 de setembre de
2011
• Horari iniciació: de 10 a 13.30 h (nivells
blanc, groc i taronja)
• Horari perfeccionament: de 16 a 19.30
h (nivells verd, blau i marró)
El Club d’en Martinet
Escola de Mar per a nens i nenes de 4 a 6
anys. Què hi fem ? coneixement del medi
marí i familiarització amb l’esport de la
vela
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Bateig de Mar (activitat a realitzar dins
d’un curs)
Sessió de 3 hores destinades al coneixement de l’esport de la vela
Horari: de 10 h a 13.30 h
Forma de pagament:
Per confirmar la reserva s’ha d’ abonar la
totalitat del curs + l’assegurança,
al número de compte: Banc de Sabadell:
0081.0117.86.0001097216 especificant nom
i cognoms de la persona que farà el curs.
Cal enviar el comprovant de pagament per
fax o correu electrònic
Informació i reserves
CLUB DE VELA DE PALAMÓS - c/Club
Nàutic s/n
Tel: 972 315 871 Fax: 972 316 449
A/e: [email protected]
www.cvpalamos.org
Programació
Curs 2011-2012
• Inici i durada del curs:
Del 8 d’octubre de 2011 al 31 de maig
de 2012
• Professorat:
Carles Palomares, Oriol Recasens,
Francesc Argerich i Ramon Figueras
• Edat alumnes: de 7 a 13 anys
• Instal.lacions, dies i horaris:
Club de Vela Palamós
Dissabtes: de 10 a 13 h
Diumenges: de 10 a 13 h
Un cop iniciat el curs , el dia 8 d’octubre
de 2010, passarem un calendari amb els
dies que hi ha activitat.
• Places:
Iniciació: Raquero: 10 places (per rigorós
ordre d’inscripció per a totes les edats)
• Perfeccionament infantil: Optimist: 6
places (de 7 a 10 anys)
Perfeccionament cadet: Laser Pico: 8
places ( d’ 11 a 13 anys)
• Observacions a tenir molt present pels
pares:
1. És imprescindible que els nens i nenes
sàpiguen nedar
2. Han de portar una muda de recanvi
completa: samarreta, jersei, pantalons,
roba interior, sabates i tovallola.
3. Calçat adequat : que els agafi el peu i
que es pugui mullar
4. Els de perfeccionament han de portar
vestit de neoprè i escarpins o calçat adequat
• Preu tot el curs + Targeta Federativa/
Ingrés:
Iniciació (1 dia a la setmana, a triar dissabte o diumenge, amb Raquero): 140,00 €
Perfeccionament: (2 dies a la setmana,
dissabtes i diumenges, amb Optimist o
Pico): 210,00 €. Banc de Sabadell 0081
0117 87 0001097117
Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament omplert
1 fotografia mida carnet
Fotocòpia targeta sanitària
Certificat d’empadronament (si escau)
Resguard del pagament
Inscripcions:
• Per als nens empadronats a Palamós: a
partir del dimarts dia 23 d’agost de 2011
• Per als nens no empadronats a Palamós: a partir de l’1 de setembre de 2011
Club de Vela Palamós – de dimarts a dissabte de 10 a 13 h
• Tel : 972 315 871
A/e : [email protected]
www.cvpalamos.org
Notes:
• El Club de Vela Palamós es reserva el
dret de modificar aquests horaris en funció de les inscripcions i amb l’acord previ
de les famílies.
• Dies festius: mateixos que el calendari
escolar
Guia d’Activitats
Esportives
21th Vila Palamós
Dissabte i diumenge 29 i 30 d’octubre de
2011- 11 h. Badia de Palamós
Copa d’Espanya de 470 I de 49er
Del dilluns 26 al divendres 30 de desembre
de 2011-11 h. Badia de Palamós
XXXVI Palamós Chistmas Race
Del dilluns 26 al divendres 30 de desembre
de 2011-11h. Badia de Palamós
7th International Clinic Optimist
Del dilluns 13 al dissabte 25 de febrer de
2012-11 h. Badia de Palamós
23th International Vila Palamós
Optimist Trophy – Excellence Cup
Del dijous 16 al diumenge 19 de febrer de
2012-11 h. Badia de Palamós
VI Regata Interescoles
Dissabte 9 de juny de 2012 – 11 h
Badia de Palamós
V Optirally
Diumenge 22 de juliol de 2012 – 11 h
Badia de Palamós
VII Gala de l’Esport
Palamosí
amb l’equip de regates del CVP. Als
13 anys entra dins l’equip català de la
FCV i ho aprofita per millorar molt el
nivell, aconseguint ja bons resultats
i algun podi. Després de dos anys
entrenant amb els millors regatistes
catalans, l’últim any de la classe optimist es classifica per al Campionat
d’Europa en què aconsegueix una
14a posició.
Als 15 anys canvia de classe i comença a navegar en 420, classe en la
qual obté molt bons resultats, com el
de subcampió de la Copa d’Espanya,
campió d’Espanya per equips, ell com
a capità de l’equip, i assoleix també l'
11a posició en el Campionat del Món
de la clase 420 de 2009.
A l’estiu de 2009, superat el Mundial
de 420, inicia la seva trajectòria amb
la vela olímpica i es passa a la classe
470. Després de resoldre diversos
problemes amb la nova embarcació,
el 2010 es classifica entre els 10 primers de la 35th Christmas Race de
Palamós i aquest any 2011 es proclama ja campió de Catalunya de la
classe olímpica 470 masculí .
Tots aquests anys en David ha estat
un referent per tots els equips infantils i juvenils i per als tècnics del CVP.
El seu esforç, la seva perseverança, i
la seva constància han estat exemple
i model per a tots ells. Ha participat
molt activament en la seva formació
, realitzant entrenaments i xerrades
tècniques, que enriqueixen i nodreixen els coneixements dels regatistes i
de la família del Club de Vela Palamós.
Felicitats David, et continuarem
acompanyant en tots els teus èxits!!!
Esportistes - Classe 470
David Omedes
En David Omedes va néixer a Girona el 14 de maig de 1986. El primer
contacte amb la navegació va ser als
6 anys durant l’estiu a Almeria fent el
seu primer curset, tot i que no tenia
l’edat mínima per cursar-lo. Als 8 anys
va fer els primers cursets de vela al
Club Vela Palamós durant els estius.
Des d' aleshores no ha deixat mai de
portar els colors del Club de Vela Palamós arreu del món.
Als 10 anys ja li compren un optimist
i comença a entrenar durant l’hivern
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
43
Club Skaphos Sub
• Nom president: Sr. Pere Tur Brunsó
• Adreça social: passeig del Mar, 15-17230-Palamós
• Telèfon: 972 315 836 • Fax: 972 319 535
• A/e: [email protected] • www.skaphos.org
• Facebook: skaphos palamós
• Cens Esportistes: 371 Nois (334) Noies (37)
E
l Club Skaphos Sub celebra el
seu 32è aniversari.
Han estat anys de dedicació a
difondre diverses pràctiques esportives subaquàtiques gaudint
d'un entorn extraordinari i pròxim,
com el que ofereix la Costa Brava, tenint sempre el màxim de respecte per
preservar-la així.
Història del Club Skaphos
Sub Palamós
El Club Skaphos Sub es va constituir
l’11 de desembre de 1979 a Palamós,
fruit de la iniciativa d'un grup d'amics
aficionats al mar. Després de diverses
reunions per tal de triar el nom del
club al Bitàcora, bar que encara avui
existeix al carrer Nou, finalment es va
decidir el nom d'Skaphos Sub. El nom
"Skaphos" vol evocar els antics grecs,
que ja visitaren les nostres
costes fa un parell de mil·lennis, i que
foren dels primers, com en moltes altres facetes, en la pràctica del busseig.
El club està afiliat a la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS). El fet d’estar afiliat a FECDAS
ha originat que l’ Skaphos Sub Palamós pogués organitzar diferents competicions esportives que en l’actualitat
estan consolidades en el calendari esportiu de Catalunya i en el calendari
internacional.
La implicació constant dels seus socis a organitzar aquests esdeveniments
esportius ha fet que els seus esportistes estiguin sempre al capdavant de les
competicions i optin any rere any en
l’assoliment dels diferents campionats de
Catalunya i d’Espanya. Paral·lelament, el
club disposa d’instructors propis que imparteixen cursos personalitzats a tots els
nivells, des de bateigs subaquàtics i títols
1 Estrella Júnior (a partir de 8 anys amb
autorització paterna) fins a les màximes
titulacions recollides en l’actual programa de cursos de la FEDAS.
Mitjançant la plana web www.skaphos.
org el club divulga les activitats previstes i els resultats de les competicions.
A la web també hi trobareu informació sobre altres temes relacionats amb
el medi marí, i un ampli recull de fotografies de les diferentes modalitats
esportives que es practiquen al club i
que són les següents:
L’escafandrisme és la pràctica del submarinisme amb escafandre que permet
bussejar, o sigui, nedar mantenint-se
sota l’aigua. És la pràctica que compta
amb més adeptes en el club, ja que és una
activitat que es realitza en grup i que es
pot practicar a qualsevol edat. Les sortides col·lectives que es fan són per conèixer llocs nous i poder gaudir en grup de
les vivències del fons marí. En aquesta línia, s’han fet algunes col·laboracions del
seguiment de la posidònia oceànica de la
Costa Brava.
La pesca submarina en apnea. Són
els més actius del club. Durant l’any
celebren diverses trobades socials per
anar preparant-se per als campionats.
Segueixen els reglaments esportius
que fan que aquest tipus de pesca esportiva recreativa sigui la més selectiva i ecològica. Promouen entre els
44
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
seus practicants el respecte al medi i
les bones pràctiques.
La fotografia submarina - fotosub.
La imatge subaquàtica ha estat des
dels inicis molt apreciada en el nostre club i la tasca dels nostres esportistes ben reconeguda arreu pels seus
grans èxits. Una mostra és el prestigiós
OPEN SKAPHOS DE PLATA, on es
donen cita grans noms de la fotografia
subaquàtica.
La fotosub apnea. Té un gran nombre
de seguidors i en augment, ja que combina la bellesa de la captura fotogràfica
subaquàtica de peixos amb l’emoció de
la pesca i l’ apnea (sense escafandre).
Una disciplina que augmenta el coneixement de la nostra fauna marina
i tracta aspectes com diferenciar espècies de peixos, cosa que la fa molt
atractiva. Cada any el club organitza
l’Open FotoSub Apnea Skaphos que se
celebra en aigües de Palamós.
L’Apnea té diverses disciplines: apnea
estàtica, apnea dinàmica, pes constant i
jump blue. És l’únic esport subaquàtic individual que es practica en grup. El grup
garanteix la seguretat de la seva pràctica.
Un exemple és la competició internacional d’apnea estàtica i apnea dinàmica
que organitza cada any l’ Skaphos. Un
nombrós grup de tècnics, apneistes de
seguretat i un equip mèdic controlen
tota la competició donant confiança als
esportistes que volen aconseguir les seves millors marques i fites.
A més, el club fa diferents activitats
i sortides socials al llarg de l’any que
creen entre els participants i amics del
club un bon clima d’amistat a part del
purament esportiu. Sense ells ens hauria estat molt difícil arribar fins avui
amb les mateixes ganes dels inicis.
Les nostres activitats
Amb motiu de la celebració dels 30
anys, el Club SKAPHOS SUB ha posat
per escrit les seves vivències en el llibre
SKAPHOS SUB - Les nostres capbussades, 30 anys després... que presentarà el
proper mes de juliol a Palamós.
Allà trobareu tot tipus d’anècdotes i
activitats que ens han caracteritzat des
dels inicis. Som una entitat formada
tant per veterans com per jovent, i
des de la nostra experiència animem
a tothom a formar part del nostre club
sigui quina sigui la seva activitat subaquàtica.
Actualment som l’únic club esportiu
subaquàtic federat que organitza amb
els seus tècnics totes les disciplines de
competició: apnea, pesca submarina i
fotografia submarina.
Entre els nostres associats tenim campions d’Espanya de diferents modalitats, competim en l’àmbit internacional, i com a club també organitzem
campionats tant estatals com proves
selectives.
El club disposa d’instructors propis
que imparteixen cursos personalitzats
a tots els nivells, des de bateigs subaquàtics fins a les màximes titulacions
recollides en l’actual programa de cursos de la FEDAS.
Mitjançant el web: www.skaphos.org,
el club divulga les activitats previstes
així com els resultats de les competicions.
A banda de les pràctiques esportives,
el nostre tarannà més social fa que
organitzem diferents activitats lúdiques per als nostres associats (jocs
d’habilitats subaquàtiques, gimcanes,
proves de nous equipaments i materials, tallers informatius, xerrades, ...,
i fins i tot muntem platós de cinema
al Boreas!!).
Sempre al capdavant de les necessitats
dels nostres socis, hem estat altre cop el
primer club a organitzar un Open Femení de Pesca Submarina en tot l’Estat
que ha tingut una gran acollida i que
aquest any de ben segur repetirem.
Les diferents activitats que ens caracteritzen com a club són:
I Open Femení Pesca Submarina 2010 - foto Enric Ruano
• Escafandrisme o immersió amb botelles: És la més tradicional i alhora
la que compta amb més adeptes en
el club, ja que és una activitat que
es realitza en grup, es pot practicar
a qualsevol edat i això permet compartir al moment les experiències
viscudes.
• La pesca submarina: són els més actius del club. Durant l’any fan moltes proves socials per a preparar-se
per als campionats. Aquest any, sens
dubte ha estat excepcional, al haverse concentrat en gran part totes les
proves importants durant el mes de
febrer; malgrat tot, les hem assolit
totes.
XIV Trofeu Pesca Fotosub Apnea Skaphos 2011
Foto: Carme Prior
• La imatge subaquàtica: ha estat des
dels inicis molt apreciada pel nostre club, i la tasca dels nostres esportistes ben reconeguda arreu pels
seus grans èxits. Des de fa mes de
14 anys i amb la col.laboració de
Filmació pel·licula VOLER SOMNIAR al Boreas 2010
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
45
l’Ajuntament de Palamós se celebra
el prestigiós OPEN SKAPHOS DE
PLATA que enguany es veurà complementat amb un germà petit: l’
OPEN SKAPHOS DE PLATA DE
VÍDEO SUBMARÍ.
• La foto-pesca subapnea: amb un
gran nombre de seguidors ja que
combina la bellesa de la fotografia
subaquàtica amb l’emoció de l’apnea.
Cada any el club organitza l’Open
FotoSub Apnea Skaphos, que se celebra en aigües de Palamós.
• L’Apnea: amb diverses disciplines:
estàtica, dinàmica, jump blue i pes
constant. Aquests esports requereixen d’una preparació física més
completa; en els darrers anys s’ha
creat un gran interès pel món de
l’apnea entre els nostres socis més
joves i en l’actualitat el club disposa
d’un grup molt ben posicionat en les
principals competicions estatals.
Programació
Curs 2011-2012
• Inici i durada del curs:
Tot l’any
• Professorat:
Tècnics en diferents modalitats
esportives subaquàtiques. Federats .
• Edat alumnes: a partir de 16 anys
per a titulacions oficials
• Instal.lació, dies i horaris:
A concretar amb l’instructor segons
quina sigui la disciplina escollida
• Inscripcions:
www.skaphos.org
Notes:
• Davant l’allau de sol.licituds, posarem a la venda el llibre SKAPHOS
SUB – Les nostres capbussades, 30
Copa Catalana Pesca Submarina - Campió 2010 - Skaphos Palamos - Foto: Enric Ruano
46
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
anys després... (consultar web www.
skaphos.org)
Guia d’Activitats
Esportives
• Info: www.skaphos.org
Facebook : Skaphos Palamós
Tel.: 972 319 535
VII Gala de l’Esport
Palamosí
Equips
Pesca Submarina
L’equip format per Jordi Morancho,
Rafael Martín, Oscar Hidalgo, Francesc García, Eugenio Navarro i Jordi
Soler s’han proclamat campions de
la Copa Catalana 2010 de Pesca Submarina.
Club de Rem Palamós
• Nom president: Sr. Esteve Grassot Roselló
• Adreça social: c. Concepció Cruanyas, 10 - 17230- Palamós
• Telèfon: 660 190 928
• A/e: [email protected] • www.rempalamos.net
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 128
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: AO1113
• Cens Esportistes: 65 Nois (45) Noies (20)
E
l 2005, després de diversos anys d’inactivitat, el Club
de Rem Palamós va tornar a iniciar la pràctica del
rem a la badia de Palamós, amb la intenció de recuperar aquesta tradició cultural i esportiva, i arribar al
màxim nombre possible de palamosins i persones properes
a la nostra vila.
Història del Club de Rem Palamós
En aquest temps s’han pogut consolidar tres tripulacions:
cadet masculí, sènior femení i sènior masculí, i amb possibilitats de crear un veterà masculí i un cadet femení. Així
mateix, actualment es gestiona un volum de 45 socis federats i uns 20 de no federats. En aquests 6 anys hem participat anualment a la Lliga Catalana de Llaüts i Llaüt del
Mediterrani, al Campionat de Catalunya de Llaüt, Llaüt del
Mediterrani i Batel, i en una ocasió al Campionat d’Espanya
de Llaüt del Mediterrani. En sènior masculí hem aconseguit una tercera plaça a la Lliga Catalana de Llaüts (2009),
i hem sigut campions de Catalunya de batel (2009) i subcampions (2010). També cal destacar el primer lloc del
cadet masculí en el Campionat de Catalunya d’Ergòmetre
per equips(2011), disputat a la vila de Palamós. Com a club
disposem del material tècnic necessari per poder organitzar activitats al llarg de tot l’any, amb dos llaüts catalans,
un llaüt del Mediterrani i un batel. L’objectiu del Club de
Rem Palamós és seguir en la línia de treball actual, consolidar el treball realitzat aquests anys, i gaudir de la badia de
Palamós, on podem trobar un entorn immillorable per a la
pràctica del rem.
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
47
Guia d’Activitats
Esportives
VII Regata de Rem Vila de Palamós
Març/abril de 2012 – 10 h
Platja Gran de Palamós
Programació Curs 2011-2012
• Inici i durada del curs:
De l’1 d’agost de 2011 al 31 de juliol de 2012
• Professorat:
Miquel Aixarch – tècnic de rem
• Edat alumnes: a partir de 12 anys
• Instal.lació, dies i horaris: Davant de l’Estació Nàutica
(costat del Petit Bar)
• Cadet masculí i sènior femení: dimecres i dijous de
18.30 a 19.30 h
• Sènior masculí: de 19.30 a 21 h
• Preu del curs:
Quota anual 100 € (inclou assegurança esportiva, equipament i fitxa federativa)
• Inscripcions:
A/e : [email protected]
www.rempalamos.net
48
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
VII Gala de l’Esport Palamosí
Equips Cadet Masculí
Campions de Catalunya d’Ergòmetre per equips 2011,
i sotscampions de Catalunya a la regata a l’aigua celebrada a la badia de Palamós el diumenge 27 de març
de 2011 .
Instal.lacions Esportives Municipals
Pavelló Municipal d’Esports
50
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Estadi Municipal de Futbol
Zona Esportiva
Josep Massot i Sais
Equipaments Esportius
de Lleure a Places
de la Vila
Dojo Esportiu Municipal
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
51
VII Gala de l’Esport Palamosí
Esportistes – Doma Clàssica I Natural
Judit Sardà Mañé
La palamosina Judit Sardà Mañé enguany finalitza la seva preparació com
a genet de la Real Maestranza de Caballeria de Ronda, assolint, a més, els
títols de jutge territorial, tècnic esportiu i genet professor .
Al llarg d’aquest any ha participant
en diverses proves de nivell, entre les
quals cal destacar :
• Medalla de bronze al XIX Campionat d’Andalusia de Doma Clàssica ,
celebrat a Almeria .
• Concurs de Doma Clàssica Internacional : Sunshine Tour, Circuito del SolMontenmedio (Vejer de la Frontera)
Els dies 24, 25 i 26 de juny de 2011, hi
participarà al Concurs Nacional, categoria de joves genets i cavalls joves, en
Montenmedio (Vejer de la Frontera).
52
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Palamós, CF
• Nom president: Sr. Juli Torrent Tetas
• Adreça social: Estadi Municipal de Futbol (passatge Ladislao Kubala,s/n) - Apt.Correus, 104 -17230-Palamós
• Telèfon/ fax: 972 314 821 (de dilluns a divendres de 17 h a 20 h)
Mòbil: 675 689 841
• a/e: [email protected] • www.palamoscf.cat
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 143
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 1.087 • Núm. Club: 5.001
• Cens Esportistes: 27 Nois (26) Noies (1)
E
l Palamós, CF va ser fundat l’any
1898, i és , per tant, el club més
antic de Catalunya, i el segon amb
més antiguitat de tot l'Estat espanyol. Actualment milita a la Tercera Divisió- grup
català, és una categoria d'àmbit nacional i
dividida en grups autònòmics.
Història del Palamós, CF
El futbol arriba a Catalunya gràcies a Gaspar
Matas, que torna a Palamós després dels seus
estudis a Anglaterra. L'any 1898 , i amb uns
amics, forma el Palamós Foot-ball Club.
El primer partit va ser contra un equip
d’anglesos que havien viatjat en vaixell,
amb victòria del Palamós per 2 a 1. Els
primers campionats eren de caire local: hi
havia moltes colles d’amics, barris... que
competien entre ells. Fins a la celebració
d’un campionat de la província de Girona,
els colors del Palamós eren el blanc per a
les samarretes i un color fosc per als pantalons. El guanyador tindria dret de portar
el groc i el blau, representatius del districte
marítim de Palamós. Va guanyar l’equip
palamosí: aquest va ser l’inici de la combinació actual de colors.
El dia 24 de juliol de 1912 es va inaugurar
el nou camp esportiu, situat als afores de
Palamós, en què es va guanyar per 3 gols a
0 a l’Strong de Girona.
El primer partit internacional va ser el
dia 27 de maig de 1928, contra el Revel
(a mig camí de Carcassona a Tolosa del
Llenguadoc). Va guanyar el Palamós per
2-1. L’endemà es va disputar la revenja i va
tornar a imposar-se el Palamós, aquest cop
per 3-1.El dia 12 d’abril de 1931, el Palamós es va proclamar per primera vegada
campió de Catalunya, després de derrotar
a la final el Tàrrega per 3 gols a 1.
Abans de la guerra, es dóna poca importància a les fites aconseguides. Èpoques de
bons resultats, crisis, etapes interessants,
anys mediocres... Amb l’acabament de la
guerra, la pràctica del futbol no va davallar, tal com es pensava. Van néixer equips
a tots els pobles. Es va formar seriosament
una comissió gestora del Palamós.
Després de la destrucció dels arxius durant
el període bèl·lic, la Federació Catalana de
Futbol va reconèixer el títol de campió de
Catalunya de l’any 1931. Durant aquests
anys se succeïen bons anys esportius amb
anys no tan bons, èpoques d’homenatges,
com a Rosalenc i a Fausellas, la inauguració del camp del carrer Cervantes
(a l’Arbreda) amb victòria per 3 gols a 1
davant del Girona, la celebració dels 50
anys...
La temporada 1985/86 es va plantejar
seriosament l’ascens a la tercera divisió.
Aquell any no es va aconseguir, però va
arribar l’any següent: era el “SÚPER PALAMÓS”.
La temporada 1987/88 l’equip es va “passejar” per la tercera divisió, i assolí un nou
ascens, aquest cop a la segona divisió B.
Nous fitxatges, molta ambició... i l’any després un nou ascens: a la segona divisió A.
El debut es va produir a Múrcia. Tothom
esperava una derrota, però el resultat va
ser favorable per 1 gol a 2. El Palamós va
ser l’equip revelació. Els dos últims partits
eren clau per decidir si el Palamós obtenia el dret de promocionar a la primera
divisió, però les coses no van sortir bé i
l’equip es va quedar a les portes d’un nou
ascens. De totes maneres, la temporada
1989/90 és recordada com a mítica: el Palamós, CF era l’equip de moda. A partir de
llavors l’equip es va consolidar a la divisió
d’argent del futbol espanyol, on va estar 6
anys consecutius fins al doble descens que
va portar l’equip palamosí de nou a la tercera divisió.
Al llarg d'aquest temps el club ha tingut
diversos canvis de noms :
1898 – Palamós Foot-ball Club ; 1926 –
Palamós Sport Club ; 1941 – Palamós Club
de Futbol ; 1954 – Palamós Sociedad Cultural i 1973 – Palamós Club de Futbol.
I els seus presidents, per ordre cronològic,
han estat : 1898 – Gaspar Matas; 1914 –
Emili Riera; 1915 – Trifó Xicoira; 1916 –
Antoni Colomer; 1920 – Juli Ferrer; 1926
– Félix Ribera; 1931 – Joan Reig; 1933 –
Anselm Gubert; 1934 – Constantí Pascual;
1940 – Comissió gestora; 1941 – Joan Reig;
1945 – Rafael Soler; 1951 – Josep Estañol;
1952 – Narcís Cabarrocas; 1954 – Lluís
Llansó; 1955 – Artur Bossacoma; 1960 –
Jaume Pagès; 1961 – Joan Castellví; 1963
– Lluís Pascual; 1964 – Josep Robau; 1968
– Josep Matas; 1975 – Joan Perpiñá; 1978
– Jordi Illa; 1980 – Joaquim Corominas;
1983 – Miquel Martí ; 1987 – Emili Caballero; 1992 – Joan Fontanet ; 1993 – Joaquim Corominas; 1995 – Joaquim Hortal ;
1995 – Miquel Martí; 2001 - Dimitry Piterman ; 2003 - Pere Luque; 2004 - David
Ferragut; 2008 - Joan Barba; 2009 - Emili
Caballero i 2010 - Juli Torrent .
Programació
Curs 2011-2012
• Inici i durada del curs: Agost de 2011
a juny de 2012
• Instal.lació, dies i horaris: Estadi Municipal de Futbol i zona esportiva Josep
Massot i Sais – de dilluns a divendres de
20.30 h a 22 h ; dissabtes i diumenges,
segons competicions.
Guia d’Activitats
Esportives
• Trofeu de Futbol Vila de Palamós
Agost de 2011 – Estadi Municipal de
Futbol
• XXXIII Torneig de Futbol Gaspar Matas
Agost de 2011 – Estadi Municipal de
Futbol
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
53
Veterans del Palamós, CF
glament en anglès del joc anomenat
Football.” …”el primer camp de futbol
va ser a la platja, ho manifestava Gaspar Matas l’any 1948 a la revista As, revista palamosina: Nuestro terreno de
juego era la playa y puede suponerse
que a la media hora no nos teníamos
ya en pie…
• Nom president: Sr. Jordi Heras
• Adreça social: passatge Ladislao
Kubala,s/n – Apt.Correus, 104
-17230-Palamós
• Telèfon: 660 972 668
Fax: 972 314 821
• a/e: [email protected]
www.palamoscf.cat
• Núm. Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes: 143
• Núm. Registre Direcció General
de l’Esport: 1.087
Núm. Club: 5.001
• Cens Esportistes: 20
Nois (20) Noies (-)
U
n any més els veterans del
Palamós, CF continuen en el
campionat de lliga de futbol
d’empreses de la província de Girona.
Història dels Veterans
del Palamós, CF
Valgui aquest escrit com a homenatge
a totes les persones i futbolistes que
han participat en la creació i manteniment de les penyes de futbol de Palamós, perquè aquesta gent ha estat la
creadora del futbol a Palamós.
El sorral era ample, el camp de joc
es marcava en cada ocasió limitant
el terreny amb fites, pedres i cordes.
Hi jugaven ben uniformats amb la
roba d’esport, fills de casa bona de
Palamós i de Palafrugell amb estudis
a l’estranger, i intrèpids esquilets de
fàbrica que intuïen noves emocions i,
tant se val, passar unes hores fora del
treball amb permís de l’amo…”
Quasi al mateix temps sorgiren, a més
del Palamós FC, uns equips de penyes
o colles d’amics. L’any 1899 existien
la Penya Brillants, la Penya Cafeters,
Penya Calaveres i la Penya Macos.
La persistència d’aquestes penyes es
va anar mantenint malgrat els entrebancs que va suposar la Guerra Civil
Espanyola.
La diferència principal entre les penyes del futbol palamosí de la preguerra
i de la postguerra és la dependència de
les primeres de la societat futbolística
local i la desvinculació de les segones.
La darrera florida es va produir a
l’ inici de l’any 1967. Tot va començar
amb una juguesca al voltant d’una taula del Bar Pic-nic. Al voltant de par-
Als fets ens remetem i citem fragments d’aquesta petita joia del futbol
palamosí com és el llibre del benvolgut Evarist Puig, Història d’una
il·lusió, que va festejar el 75è aniversari del Palamós, CF i els posteriors èxits
amb l’ascens a 2a divisió:
…”el jove dels Matas palamosins tornà d’Anglaterra l’estiu del 1898 amb
la primera pilota, les sabates i el re54
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
tits muntats per fruir de l’esbarjo i la
xerinola, les penyes varen organitzar
un campionat més seriós amb els següents participants:
Penya Pescadors
Penya Xivarri
Penya Ràdio Liberty
Penya Llumí
Penya Condal
Penya Vincke
Penya Patada (Pic-nic).
Únicament la Penya Vincke ha anat
sobrevivint fins al moment actual;
això sí, ha anat canviant de nom : Penya Vincke, Penya Hutchinson, Penya
Comercial Martí i finalment des de fa
cinc anys ha passat a ser VETERANS
DEL PALAMÓS,CF formant part
de la societat futbolística local, però
l’esperit de l’equip continua intacte
com el primer dia que es va fundar.
Els Veterans del Palamós , CF no voldríem cloure aquesta biografia sense
fer una menció molt especial al record
per la memòria del Sr. Filadelfo Elias
Pujadas “Delfo”, un dels fundadors de
la Penya Vincke que aquest any ens ha
deixat.
Programació
Curs 2011-2012
• Inici i durada del curs: D’agost de
2011 a juny de 2012
• Instal.lació, dies i horaris: Zona
esportiva Josep Massot i Sais dijous
de 20.30 h a 22 h , i dissabtes tardes
(segons competicions)
Fundació Esportiva Palamós
• Nom president: Sr. Joan Pau Pérez del Pino
• Adreça social oficines: ptge. Ladislao Kubala, s/n. Estadi Municipal de Futbol (sota tribuna)- 17230-Palamós
• Telèfon i fax: 972 319 080 (dilluns, dimecres i divendres de 17 h a 20.30 h)
• A/e: [email protected] • www.fepalamos.cat
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 108
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: A01034
• Núm. Registre Federació Catalana de Futbol: 5.281
• Cens Esportistes: 276 Nois (276) Noies (-)
club, juga a la categoria de 2a Territorial
(grup 16), i està entrenat per en Joan
Marmol.
L
a Fundació Esportiva Palamós
compleix enguany 9 anys de
vida (2002-2011).
2008 . Actualment i des de la temporada 2008-2009 ocupa el càrrec de
president en Joan Pau Pérez del Pino.
La formació d'esportistes i de persones en l'activitat de futbol 7 i futbol 11
formen part dels objectius principals
de l'entitat.
La samarreta de la Fundació Esportiva
Palamós es va dissenyar l'any 2007 ,
i és gairebé idèntica a la del Palamós,
CF, de colors groc i blau, amb franges
amples.
Història de la Fundació
Esportiva Palamós
La Fundació Esportiva Palamós va
néixer el mes de juny de l’any 2002,
fruit de la fusió dels dos clubs de futbol de la població, el Palamós,CF i el
CF la Salle Palamós, aplegant així tot
el futbol base de la vila.
Un dels membres fundadors i primer
president de la Fundació Esportiva
Palamós va ser en Salvador Reinaldos Plaja , que va presidir el club fins
a la temporada 2003-2004; durant les
temporades 2004-2005 i 2005-2006, la
seva presidenta va ser Dolors Sànchez
Fernàndez, que després de dos mandats, la temporada 2006-2007 va donar el relleu a en Ramon Valls i Garcia,
que va estar al capdavant del club durant les temporades 2006-2007 i 2007-
L’escut de la Fundació Esportiva Palamós, que ha estat dissenyat per en
Josep Martí, conserva els colors originals dels dos clubs que es varen fusionar, el Palamós CF i la Salle Palamós.
L’escut és rodó amb un fons groc, una
pilota i tres detalls de color verd, blanc
i blau marí sota de la denominació oficial FE PALAMÓS, de color vermell.
El director esportiu és Juli Torrent, i
el coordinador de futbol 11 és Jordi
Condom, que combina aquest càrrec
amb el d'entrenador del primer equip
del Palamós, CF. La coordinació dels
equips de futbol 7 i l'escoleta ha estat
a càrrec de Josep Benaiges "Jepi" amb
el seu col·laborador Miguel López. El
primer equip de la FE Palamós, pensat
per donar sortida als jugadors que acabin la seva etapa de juvenil en el nostre
La FE Palamós té per objecte el foment
i la pràctica del futbol base, i és una
referència del futbol base de la nostra
comarca : les categories de regional,
juvenil, cadet , infantil i aleví competeixen a diferents divisions de la lliga
organitzada per la Federació Catalana
de Futbol, i els equips base de les categories des d'escoleta fins a benjamí
competeixen a la lliga que organitza el
Consell Esportiu del Baix Empordà.
Enguany per celebrar el final de temporada s’organitzarà a l’Estadi Municipal la I Copa Palamós, on aplegarem el
nostre futbol base amb equips d’altres
localitats.
La trajectòria ha sigut llarga, però s'ha
de continuar treballant i donar el millor per als nostres jugadors i jugadores; per això necessitem la implicació
de tothom: pares, mares, nens i nenes
en un projecte de futur encarat cap a la
pràctica de l'esport i les relacions entre
les persones.
Des de la Fundació Esportiva Palamós
volem expressar el nostre agraïment a
totes aquelles persones que dediquen
el seu temps lliure a col.laborar amb
la nostra entitat , tant els monitors
com els pares que fan de delegats dels
equips . A tots ells MOLTES GRÀCIES !!!!
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
55
Fundació Esportiva Palamós
56
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Fundació Esportiva Palamós
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
57
Fundació Esportiva Palamós
Programació
Curs 2011-2012
Edat alumnes:
• Futbol 7: escoleta (5 anys) fins
a aleví (11 anys)
• Futbol 11: infantil (12 anys) fins a
juvenil (18 anys)
Documentació necessària:
• Full d’inscripció degudament omplert
• 1fotografia mida carnet
• Fotocòpia DNI o full de llibre
de família
• Fotocòpia targeta sanitària
Inscripcions:
• Oficines de la FE Palamós ubicades
a l’Estadi Municipal de Futbol (sota
tribuna).
Ptge. Ladislao Kubala, s/n 17230-Palamós (dilluns, dimecres i
divendres de 17 h a 20.30 h)
Notes:
• La Fundació Esportiva es reserva
el dret de modificar aquests horaris
en funció de les inscripcions i amb
l’acord previ de les famílies.
• Dies festius : mateixos que el calendari escolar
VII Gala
de l’Esport
Palamosí
Equips Futbol 7 – Benjamí C
Equip campió de la lliga regular , va guanyar 18 partits i en va
empatar 2 . Felicitats per aquesta
gran temporada !!!
L’equip està format per : Lluís Torres, entrenador; Vicens Comas i
Ricard Palau, delegats d’equip ,
i els jugadors Oscar Comas, Gerard Palau, Àlex Chia, Àlex España,
Marc Lloret, Albert Gironès, Edgar
Franco, Joan Moreno, Eric Depoorter i Abel Quiñones .
58
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Penya Barcelonista Palamós
• Nom president: Sr. Salvador Reinaldos Plaja
• Adreça social: c. Dídac Garrell, 10 – local 24 (Galeries Carme)
- Apt. Correus 143 - 17230 - Palamós
• Horari oficina del club: de dilluns a divendres de 18 a 20 h
• Telèfons: 972 316 579 / 669 701 332 / 629 727 476
• A/e: [email protected]
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 4
malauradament ja desapareguts, volem agrair tot el que van
fer per tirar endavant la penya, i sobretot, aquests últims
anys al Sr. Josep Pagès Blanch, que l' ha mantingut en actiu
dins del món de les penyes i del Barça.
Nosaltres hem volgut reactivar-la totalment, i és per això
que hem insistit i insistim tant amb la captació de nous
socis, amb ells serem més grans i podrem desenvolupar
moltes activitats.
Història de la Penya
Barcelonista Palamós
El passat 13 de març de 2010, vaig prendre possessió del
càrrec de president de la Penya Barcelonista de Palamós.
Després d'un període electoral en què no es va presentar
cap altra candidatura, la junta gestora presidida pel Sr Jaume Castell, em va proclamar president.
Vull agrair al Sr Jaume Castell que durant els primers mesos
de 2009 agafés el relleu del Sr. Josep Pagès, el qual, juntament amb el Sr. Jaume Xarles, havien presidit la institució
durant els últims anys, i que, com a president de la junta
gestora, convoqués una reunió amb alguns dels vells socis
que encara constàvem en un cens de l' any 2006. A partir
d'agost de 2009 es va procedir a preparar una junta definitiva que en el futur passés a governar i dirigir la nostra
estimada penya.
Actualment tenim una junta directiva formada per 17 persones amb un gran sentiment barcelonista, podem dir que
tenim un gran futur per intentar recuperar el temps perdut.
Vull recordar que durant els anys 1977-78-79 i 80, la penya
va arribar a tenir 1.500 socis.
Quan el Barça juga a casa, tots el socis de la penya ens desplacem en autocar a veure el partit corresponent. També
tenim la intenció d'anar a veure algun partit fora de Catalunya, com seria anar a Pamplona, Sant Sebastià, Santander, Bilbao etc.
El nostre local social es troba ubicat al carrer Dídac Garrell
núm. 10, 2n pis (Galeries Carme), on ens podeu trobar totes les tardes de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda, per
a qualsevol consulta (entrades, autocar, TV, etc.).
Esperem, cada temporada, poder celebrar algun títol i si és
el cas, desplaçar-nos a alguna final (Champions, Copa del
Rei, etc.).Aquesta temporada ja tenim la Lliga i ara anirem
a per la Champions. Vam anar a València a la final de la
Copa del Rei, i tenim previst desplaçar-nos a Londres per
la Champions.
En nom propi i de la resta de companys de la junta directiva, us volem agrair el suport que hem rebut, i rebem, del
barcelonisme palamosí i us convidem a participar com a
socis de la penya en les activitats que portarem a terme.
Gracies a tot, visca la penya barcelonista de Palamós, visca
el Barça i visca Catalunya !!!
Després d' una intensa campanya per captar socis, estem orgullosos de dir que de no tenir cap soci a mitjan 2009, ara
som a prop dels 360. Som una de les penyes més antigues de
Girona, de Catalunya i d'Espanya, amb el núm. de credencial
122. Fa poc temps es va inscriure la penya núm. 2011.
Des dels inicis, l'any 1977, han passat presidents, directius,
socis i simpatitzants per la nostra penya. A tots ells, alguns
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
59
Club de Futbol Global-Palamós
• Nom president: Sr. Jorge Fernádez Gálvez
• Adreça social oficines: Caleta Blava – Port Marina – Torre 7 - 17230-Palamós
• Telèfon: 606 517 181 (Luismi Ramírez)
• A/e: [email protected] • www.clubdefutbolglobal-palamos.com
• Facebook: CF Global-Palamos
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 14.495
• Cens Esportistes: 87 Nois (86) Noies (1)
esforç de jugadors, tècnics i pares és
molt important. Tota aquesta feina
es duu a terme des de la tranquil·litat
i l'experiència que a poc a poc estan
donant el seu fruit.
E
l Club de Futbol GlobalPalamós compleix 2 anys de
vida (2009-2011). El seu objectiu és preparar els nens en
el que més els agrada, que és el futbol
i divertir-se, i formar-los en totes les
categories de futbol 7 i 11.
Els valors més importants del CF Global- Palamós és el respecte a tothom,
la responsabilitat de saber que s'ha de
portar a terme un projecte, en què l’
Història del Club
de Futbol Global-Palamós
El Club de Futbol Global-Palamós es
va fundar el 18 de juny de 2009. La
il·lusió del club és fomentar el futbol
des d’una altra perspectiva, i aprendre
a divertir-se des de la responsabilitat
de defensar una entitat de la vila de
Palamós.
Som un club familiar, ple d’ exjugadors de Palamós, i amb l'ajuda de tècnics amb trajectòria a l'esport català.
La direcció és clara: guiar els joves de
Palamós i els voltants a esforçar-se per
aconseguir grans fites.
El CF Global – Palamós ha treballat
fort durant 2 anys, aquest temps ha
sigut una travessia dura complicada,
però plena de moments importants,
en què els jugadors han sigut clau per
continuar i treballar en la millora del
club i en la seva progressió com a persones i esportistes.
60
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
La junta directiva està formada per :
President: Jordi Fernandez
Vicepresident: Luis Miguel Ramirez
Vicepresident: Mario Fernandez
Vocals: Reme Romero, José Antonio
Ramos, Francisco Álvarez, Salva miquel, Antonio Martínez.
Gràcies a tots els que fan possible
aquest projecte !!!!
Club de Futbol Global-Palamós
Programació
Curs 2011-2012
Edat alumnes:
• Futbol 7: escoleta (5 anys)
fins a aleví (11 anys)
• Futbol 11: infantil (12 anys)
fins a juvenil (18 anys)
Preu del curs:
• Escoleta : 300 € / prebenjamí,
benjamí i aleví : 375 € / cadet i
juvenil : 450 €
• Pack de roba : 120 € aproximadament
Preu del curs:
www.clubdefutbolglobal-palamos.
com i/o al telèfon 606 517 181
(Luismi)
i/o facebook CF Global-Palamos
Documentació necessària:
• Full d’inscripció degudament omplert
• 1 fotografia mida carnet
• Fotocòpia DNI o full de llibre
de família
• Fotocòpia targeta sanitària
Notes:
• El Club de Futbol Global-Palamós es
reserva el dret de modificar aquests
horaris en funció de les inscripcions
i amb l’acord previ de les famílies.
• Dies festius: mateixos que el calendari escolar
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
61
Club Futbol Sala Palamós
• Nom president: Sr. José Ortega Pozo
• Adreça social: Pavelló Municipal d’Esports (plaça Vila-romà, 1) - 17230-Palamós
• Horari oficines del club: dimarts i dijous de 19 h a 21 h
• a/e: [email protected] • www.fspalamos.blogspot.com
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 68
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 9.533
• Cens Esportistes: 50 Nois (50) Noies (-)
tenen una consolidada estructura, ja
que parlem d’actes que s’organitzen
des de fa anys :
• Torneig Futbol Sala Vila de Palamós
• Diada Esportiva i Social del Club
Futbol Sala Palamós
És una entitat de reconegut prestigi i
vàlua dins de la vila de Palamós i al
mateix temps coneguda atès que les
categories d’aleví a sènior competeixen en les diferents competicions que
organitza la Federació Catalana de
Futbol .
E
l Club Futbol Sala Palamós
compleix 20 anys d'història
(1991-2011).
La formació de persones i d’esportistes
en l’activitat esportiva de futbol sala
forma part d’un dels seus objectius
prioritaris.
Història del Club Futbol
Sala Palamós
El futbol sala a Palamós va tenir els
seus inicis durant la temporada 89-90
mitjançant torneigs d'estiu que se celebraven a la pista poliesportiva municipal.
Durant les temporades 90-91 i 91-92
va formar part de la secció de futbol
sala de l'Associació Cultural St. Jordi
de Palamós, i ja en aquesta temporada va assolir l'ascens directe a la lliga
1a Provincial. A més fou campió de la
Copa Federació.
La temporada 93-94 va quedar segon
classificat de la lliga de la 1a Provincial
62
i va pujar a la Divisió d'Honor Provincial. A més, novament va quedar campió de la Copa Federació.
La temporada 94-95 i formant part
de l'Associació Atlètica Palamós
va quedar campió de la Divisió
d'Honor Provincial i va pujar a la
Territorial Catalana (àmbit Catalunya i Andorra). També va ser
campió per tercer any consecutiu
de la Copa Federació i ja per últim,
la temporada 95-96 i com a Club de
Futbol Sala Palamós, amb estatuts
propis i sense estar dins de cap altra
entitat, va quedar segon classificat
de la Territorial Catalana i va pujar
a primera nacional B. Això sense
comptar que va guanyar infinitat de
torneigs locals i provincials. El Club
Futbol Sala Palamós va tenir un altre equip que participà en la 1a Divisió provincial.
El Club Futbol Sala Palamós té una
història plena d'èxits en la seva vida
esportiva. A més organitza diversos
actes esportius al llarg de l’any que
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
El fundador i primer president del
Club Futbol Sala Palamós va ser en
Jordi Ors i Font (1995-2004), que
també fou entrenador i president de
la secció de futbol sala de l'Associació
Cultural St. Jordi (1991-1994), i de
l'Associació Atlètica Palamós (19941995) . Va fer un excel.lent treball
que va continuar de la mà d'Antonio
Sànchez i Parejo (2004-2006) , el
qual va donar el relleu la temporada
2006-2007 a José Ortega Pozo, actual
president . Amb aquesta, és la cinquena temporada que José Ortega és
al capdavant del club portant el nom
del club i de Palamós amb orgull i
humilitat arreu de Catalunya.
Entre tots s'ha format un equip de jugadors i de col.laboradors que han fet
possible, a través d'un treball planificat i seriós, aquesta gran tasca en el
futbol sala de la nostra vila !!!
El nostre objectiu és continuar incrementant el nombre de nens per
formar i estimular l'esport del futbol
sala. Des d'aquí voldríem fer una crida
a tots els nens i nenes que vulguin fer
futbol sala, i els animem que vinguin
a jugar al Pavelló Municipal d'Esports.
Us hi esperem !!!
Club Futbol Sala Palamós
Programació
Curs 2011-2012
Inici i durada del curs:
De l’1 de setembre de 2011 al 2 de juny
de 2012
Edat alumnes:
A partir de 8 anys
Instal.lació, dies i horaris:
Pavelló Municipal d’Esports
de Palamós – dimarts i dijous
• Benjamí (8 i 9 anys) i aleví
(10 i 11 anys) – 17.15 h a 18.15 h
• Infantil (12 i 13 anys) – 18.30 h
a 19.30 h
• Cadet (14 i 15 anys) – 19.30 h
a 20.30 h
• Sènior – 20.30 h a 22 h
• Veterans – 22 h a 23 h
• Preu del curs/ingrés: 200 €
Banc de Sabadell (0081 0117 81
0001090813)
Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament omplert
2 fotografies mida carnet
Inscripcions:
Oficina del Club Futbol Sala Palamós
(ubicada al Pavelló Municipal
d’Esports de Palamós) els dimarts i
els dijous de 19 h a 21 h
NOTES:
• El Club Futbol Sala Palamós es
reserva el dret de modificar aquests
horaris en funció de les inscripcions
i amb l’acord previ de les famílies.
• Dies festius: mateixos que el
calendari escolar
Guia d’Activitats
Esportives
VI Diada Esportiva i Social del Club
Futbol Sala Palamós
Dissabte 2 de juny de 2012 – de 10 h
a 20 h
Pavelló Municipal d’Esports de Palamós
XXI Torneig de Futbol Sala Vila
De Palamós
Divendres 29 de juny de 2012 de 20 h
a 24 h, i dissabte 30 de juny de 2012
de 9 h a 22 h
Pavelló Municipal d’Esports de
Palamós
63
Club Futbol Sala Palamós
el món del futbol per passar al futbol
sala organitzant i participant en els
torneigs d’estiu que se celebraven
a la pista poliesportiva municipal.
Això passava a la temporada 89-90.
Durant les temporades de 90 a 92
va dirigir l’equip de futbol sala de
l’Associació Cultural St. Jordi i del
Club Associació Atlètica Palamós. A
l’any 1995 va fundar el Club Futbol
Sala Palamós, del qual va ser president i entrenador, aconseguint molts
èxits esportius.
VII Gala de l’Esport
Palamosí
el Club Futbol Sala Palamós del qual
ha estat president durant molts anys.
Medalla de l’Esport de la Vila
Jordi Ors i Font
En Jordi va començar a jugar a futbol al col·legi la Salle a les categories
de benjamí i aleví. D’aquí va passar a
la categoria infantil dins l’Associació
de Famílies Cristianes, més conegut
com el Casal. En el Palamós, CF i de la
mà d’en Pere Vilardell va jugar en la
categoria juvenil jugant alguns partits en el primer equip que militava
en la categoria preferent. D’aquí a
l’Atlètic Bisbalenc on va jugar dues
temporades.
Com a entrenador va portar l’equip
infantil, el juvenil i l’amateur sempre
amb els mateixos jugadors. Va deixar
En Jordi és un home sempre relacionat al món de l’esport i més concretament del futbol i del futbol sala on
ens ha demostrat la seva qualitat esportiva i sobretot humana. Ha estat i
és pels companys que gaudim de la
seva companyia un punt de referència en tots els sentits i conceptes; el
seu dinamisme i ganes de treballar
per l’esport l’han motivat a exercir
d’entrenador, i com no, en els aspectes de gestió fins el punt de fundar
64
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
El futbol sala a Palamós té una història plena d’èxits en la seva vida
esportiva, no és fruit de la casualitat, Jordi Ors va formar un equip
de jugadors i de col.laboradors que
han fet possible a través del temps
i d’un treball planificat i seriós
que el Club Futbol Sala Palamós
s’esdevingui en tot un referent a
les nostres contrades.
És per tot això que proposem Jordi Ors i Font com a mereixedor del
guardó Vila de Palamós de la VII Gala
de l’Esport Palamosí.
Club Ciclista Palamós
• Nom president: Sr. Josep Muñoz Notario
• Adreça social: av. President Macià, 139 - 17230 – Palamós
• Telèfon: 618 615 426 • Fax: 972 601 444
• A/e: [email protected] • http://sites.google.com/site/clubciclistapalamos
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 37
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 5.642
• Cens Esportistes: 25 Nois (25) Noies (-)
Programació Curs 2011-2012
• Activitat: Ciclisme de carretera, escolar, cicloturisme,
BTT i ciclocròs
• Inici i durada del curs: De l’1 d’agost de 2011 al 31
de juliol de 2012
• Més informació: A/e : [email protected]
Telèfon : 618 615 426
E
l Club Ciclista Palamós és va constituir l’any 1987.
Els seus ciclistes participaven en proves de caire
local , comarcal i territorial. Principalment en les
competicions organitzades per la Federació Catalana de
Ciclisme i d’àmbit social arreu de tot Catalunya .
Després de 15 anys d’estar inactiu , es recupera amb la
il·lusió d’una colla d’amics afeccionats al món de la BTT
l’any 2009, per acostar-lo a tothom que vulgui practicar
aquest esport, ja sigui per competir o per fer salut.
Actualment està presidit pel Sr. Josep Muñoz Notario, i té
com a principal modalitat i disciplina esportiva la de ciclisme i cicloturisme, però també el ciclisme de carretera, la
BTT, el ciclisme escolar i esportiu , el ciclocròs i el descens.
El club es va constituir l’any 2009 amb 44 socis en actiu i
va créixer fins a 62. Aquest curs 2010-2011 hem realitzat,
amb moltes ganes, sortides populars cada cap de setmana:
els diumenges, en BTT; sortides escolars, els dissabtes; la
III marxa cicloturista; dues sortides nocturnes, el juliol i
l’agost ; una II gimcana infantil ciclista, aprofitant la inauguració del carril bici a Palamós . També hem organitzat
juntament amb el Consell Esportiu del Baix Empordà una
cursa de BTT dins el programa del XI Campionat Comarcal de BTT a la pineda de davant del Càmping King’s amb
diferents categories escolars des d’ escoleta fins a cadet, per
a nens i nenes. I per descomptat, la III edició de la Marxa
Cicloturista Popular Vila de Palamós a la qual us convidem
a venir a pedalar.
El Club Ciclista Palamós a poc a poc també es fa un lloc
dins les competicions de la Copa Gironina i en diverses
triatlons !!!
Guia d’Activitats Esportives
XII Campionat Escolar de BTT
Maig de 2012 - Costat Càmping King’s
III Gimcana Infantil Ciclista
Maig de 2012 - Passeig del Mar de Palamós
IV Marxa Cicloturista Vila de Palamós
Juny de 2012 - Passeig del Mar de Palamós
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
65
Club de Bitlles Catalanes Palamós
• Nom president: Sr. Pedro Igeño Yamuza
• Adreça social: c. Mas Oliver , 25 - 17.230 - Palamós
• Telèfon: 663 053 959 (a partir de les 15 h)
• a/e: [email protected]
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 145
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 13.628
• Cens Esportistes: 40 Nois (25) Noies (15)
T
ot va començar en el Centre
Cultural el Caliu, quan dins de
les activitats que es realitzaven
hi havia les bitlles catalanes, que era
una de les més sol.licitades.
Història del Club de
Bitlles Catalanes Palamós
El Club de Bitlles Catalanes Palamós
va ser fundat el 14 de desembre de
2007. Va néixer a partir de les primeres reunions mantingudes amb
els nens, nenes i pares que practicaven aquesta activitat . Va ser llavors
quan vaig començar els contactes amb
la Delegació de Bitlles de Girona i de
Barcelona.
El segon pas va ser formalitzar el club
amb estatuts esportius i federar-nos.
La idea de federar-nos va animar els
“meus” nens, i així vam poder competir amb altres equips de la comarca;
això sí, sense oblidar el nostre ideal de
divertir-nos amb aquest joc, tenint en
66
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
compte que seríem novells en la categoria en què jugaríem.
Posteriorment es va tenir una reunió
amb el Centre Cultural El Caliu, i una
altra amb el Departament d’Esports
de l’Ajuntament de Palamós, que ens
van oferir la possibilitat d’afiliar-nos
a l’AMPA CEIP Vila-Romà per poder
començar la competició de lliga aquell
mateix any (l’any 2007). Els equips que
van sortir constituïts llavors, el Caliu i
el Sant Joan, eren formats per nens del
poble i per alguns dels seus pares.
Actualment el club té un total de 40
socis federats que componen els
equips de Palamós, Sant Joan, Vilaromà i el Caliu.
El dia d’entrenament és el dissabte
abans de cada jornada, anunciada a
Ràdio Palamós i premsa local.
El primer diumenge de gener el club
organitza el Torneig Infantil Vila de
Palamós, des de la categoria benjamí
fins a juvenil, tant masculí com femení. Comptem amb uns vint-i-cinc tro-
feus i seixanta medalles per a aquest
tipus de competició oberta a tots els
joves, tant federats com no federats.
El Club de Bitlles Palamós col·labora
amb les escoles locals Vila-Romà i
Ruiz Giménez a les quals deixa dos
jocs de bitlles complets durant tot
l’any, perquè els coordinadors d’ educació física ensenyin la pràctica de
les bitlles catalanes en horari escolar.
Aquests dues escoles, al final de temporada, realitzen un petita lliga entre
ells. D’aquesta col.laboració comencen a sortir jugadors que formaran
part del club.
En definitiva, la nostra finalitat és poder promocionar aquest esport a totes
les escoles de Palamós, ja que hi poden participar tots els nens i les nenes
a partir dels 7 anys, a més d’aquells
pares que tinguin ganes de practicar
un esport diferent al que estan acostumats a veure, en què l’habilitat compta
més que la forma física, s’ho poden
passar d’allò més bé i en companyonia, que és el més important !!!!
Club de Bitlles Catalanes Palamós
Programació
Curs 2011-2012
• Inici i durada del curs:
Del 3 d’octubre de 2011 al 31 de maig de 2012
• Professorat:
Pedro Igeño Yamuza
• Edat alumnes: de 9 a 16 anys
• Instal.lació, dies i horaris:
Plaça Josep Sarquella , dissabtes a les 15.30 h
• Preu del curs/ingrés:
Juvenils i adults: 15 € (inclou fitxa federativa)
Resta de categories: 10 € (inclou fitxa federativa)
La Caixa (2100 0028 77 0200503876)
• Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament omplert
Fotocòpia DNI
Fotocòpia targeta sanitària
Inscripcions:
Telèfon 663 053 959 (a partir de les 15 h)
i/o [email protected]
Esportistes
David Flores Diaz
Medalla de bronze de Catalunya, federat escolar de la
categoria juvenil, al campionat celebrat a Tarragona (la
Galera) el diumenge 10 d’abril de 2011 .
Notes:
• El Club de Bitlles Catalanes Palamós es reserva el dret de
modificar aquests horaris en funció de les inscripcions i
amb l’acord previ de les famílies.
• Dies festius: mateixos que el calendari escolar
• El material serà facilitat pel club
Guia d’Activitats Esportives
3r Torneig Infantild Bitlles Catalanes Vila de Palamós
+ info: Telèfon 663 053 959 (a partir de les 15 h)
i/o [email protected]
VII Gala de l’Esport Palamosí
Esportistes
Jordi Igeño López
Campió de Catalunya, federat escolar de la categoria
juvenil, al campionat celebrat a Tarragona (la Galera)
el diumenge 10 d’abril de 2011. Primer classificat individual de la lliga gironina de la temporada 2010/11
Esportistes
Ariadna Martinez Botet
Sotscampiona de Catalunya, federada escolar de la
categoria juvenil, al campionat celebrat a Tarragona
(la Galera) el diumenge 10 d’abril de 2011 .
Esportistes
Loïk Ros García
Campió de Catalunya, federat escolar de la categoria
aleví, al campionat celebrat a Tarragona (la Galera)
el diumenge 10 d’abril de 2011 .
Primer classificat individual de la lliga gironina de la
temporada 2010/11
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
67
Club de Golf i Pitch & Putt Palamós
• Nom president: Josep Mercader
Caixas
• Adreça social oficines:
Pavelló Municipal d’Esports
(plaça Vila-romà, 1)
Apt. Correus : 379
17230-Palamós
• Telèfon: 690 024 111
• A/e: [email protected]
• Núm. Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes: 142
• Núm. Registre Direcció General
de l’Esport: 13.164
• Cens Esportistes: 154
Nois (134) Noies (20)
A
ra fa quatre anys (2006-2011)
que un grup d'amics vam
fundar el CLUB DE GOLF I
PITCH&PUTT PALAMÓS.
Història del Club de Golf
i P&P Palamós
El 15 de desembre de 2006 ens vam
reunir un grup d'afeccionats per a
fundar el Club de Golf i Pitch and Putt
Palamós.
Aquest esport ha agafat molta empenta tant internacionalment com al
nostre país. Es fan campionats arreu
de les nostres contrades. Palamós,
sempre capdavanter en iniciatives esportives, no es podia quedar al marge.
Per això un grup d'amics vam formar
una junta gestora i vam buscar el suport d'afeccionats fins a arribar a ser
48 socis fundadors.
Vam entrar a la Secretaria General
de l'Esport de la Generalitat de Catalunya l' oportuna documentació per
tal de fundar el primer Club de Golf i
P&P Palamós, sense camp, si bé tenim
conveni amb cinc camps de P&P i 5
camps de golf, tots propers a Palamós.
L'Ajuntament de la vila ens va donar
el vistiplau i ens va oferir les instal.lacions del Pavelló Municipal d'Esports
com a seu del club . El president fou
i continua essent Josep Mercader i
Caixas .
Molts dels nostres socis havíem practicat diferents esports: futbol, bicicleta, tennis , bàsquet, etc. i quan vam
començar a agafar els pals, ja érem
“sèniors”. Sembla que quan comences
a practicar-lo, és perquè ja no serveixes per a cap més. Gran error! Pocs
jocs estan pensats amb tanta cura. Per
començar, es pot jugar des de ben petit
i fins que les cames ja no et porten, o
sigui tota la vida.Quan es parla de jugar a golf, pensem: ja hi jugarem quan
siguem més grans. Gran equivocació!
Els millors esportistes d'aquest joc tenen entre 20 i 40 anys i són uns dels
més ben pagats del món.
Gràcies al seu estudiat reglament
podem jugar el mateix torneig bons
i dolents, grans i petits; l’handicap
ens posa a tots al nostre lloc. No
hi ha trampes ni cops, ni males cares ni enuigs. Quan jugues un campionat, sempre tens al teu costat un
company, que al mateix temps és el
teu marcador. Sempre hi ha el “fair
play”. Mentre vas jugant, sempre vas
acompanyat de diferents jugadors, et
relaciones, tens converses, fas noves
amistats, tens intercanvis d´opinió
sobre el joc, reglament i les seves
variants. És tan primmirat aquest esport, que no es pot sortir a jugar fins
que no has passat per un petit examen del reglament i comportament
on et donen l’ handicap d'acord amb
el teu nivell de joc. Aquest handicap
a l’inici és molt alt i és quan et permet
guanyar les primeres copes, fins que
aquest comença a baixar i després o
ets un “crack” a ja no en guanyes mai
més cap.
El Club de Golf i P&P organitza al
llarg de l'any diversos campionats socials , a destacar:
• Torneig Vila de Palamós (que
se celebra per la Festa Major de
Palamós)
• Torneig de golf a la sorra (se celebra
a la platja gran de Palamós el 12
d'octubre)
• Torneig de Nadal (coincideix amb
l'aniversari de la fundació del club)
Vist l'espectacular creixement d'aquest
esport, en l'actualitat el club té 154 socis, i per tal d'incentivar la cultura del
golf organitzem cursets per als mateixos socis i per a nens i nenes dels
centres escolars palamosins .
Resumint, que t'ho passes d'allò més bé
amb amics, competint, passejant damunt d'uns camps meravellosos que ens
han posat al bell mig de l'Empordà !!!.
68
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Club de Golf i Pitch & Putt Palamós
Programació
Curs 2011-2012
Inici i durada del curs:
De l’1 d’agost de 2011 al 31 de juliol de 2012
Més informació:
A/e : [email protected]
i/o al telèfon : 690 024 111
Guia d’Activitats
Esportives
• Torneig P&P. Dissabte 24 de setembre de 2011. Franciac
• Golf a la sorra. Dimecres 12 d’octubre de 2011
Platja gran de Palamós
• Torneig P&P. Dissabte 5 de novembre de 2011.
Platja d’Aro
• Torneig de Nadal i Festa Social del Club
Dissabte 17 de desembre de 2011. Camp P&P Gualta
• Torneig Golf Mas Nou
Dissabte 21 de gener de 2012. Platja d’Aro
• Torneig P&P. Dissabte 18 de febrer de 2012. Fornells
• Torneig Golf. Dilluns 26 de març de 2012
Golf Empordà – Gualta
• Torneig P&P. Diumenge 15 d’abril de 2012
Mas Nou – Platja d’Aro
• Torneig P&P. Diumenge 13 de maig de 2012. Franciac
• Torneig Festa Major Palamós. Dimarts 26 de juny de
2012. Camp de golf Serres de Pals
VII Gala de l’Esport
Palamosí
Esportistes
Dani Giménez Hernández
En Dani Giménez, ciutadà de Palamós i soci del Club de
Golf i P&P Palamós.
És campió d’Europa de seleccions en el campionat celebrat el mes de setembre de 2010 a Papalus . L’equip
ha estat format per : Fernando Cano, Paco Salido, Enric
Sanz, Dani Colemani, Jordi Saborit i Dani Giménez .
Campió de Catalunya 2011 absolut per parelles amb en
Jordi Serra celebrat al camp de Fornells (Girona) .
També participarà aquest any 2011 individualment al
Campionat d’Europa que se celebrarà a Noruega els
pròxims 15, 16 i 17 de juliol de 2011 .
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
69
Club de Tir amb Arc Palamós
• Nom president: Sr. Màrius Pla
Saavedra
• Adreça social: c. Rei Lotari , 19
- 17253 – Vall-llobrega
• Telèfon: 972 601 338 • 608 077 913
• A/e: [email protected]
• Núm. Registre Municipal
d'Entitats Ciutadanes: 155
• Núm. Registre Direcció General
de l’Esport: 14.146
• Cens Esportistes: 80
Nois (25) Noies (55)
E
l Club de Tir amb arc Palamós
és una entitat recent en el panorama esportiu palamosí, només
fa dos anys que estem proporcionant
als nostres socis i al públic en general
la possibilitat de participar en les nostres activitats. La idea d' associacionisme sorgeix motivada per la necessitat
de compartir les nostres aficions esportives i socials amb altres persones.
Història del Club de Tir
amb Arc Palamós
El Club va ser fundat en acte constitucional el desembre de 2008, en
una reunió que vam mantenir diverses persones interessades a conjuntar
les activitats esportives que tots realitzàvem. La majoria d’aquestes persones érem practicants de diversos arts
marcials i tot just havíem començat a
interessar-nos per la pràctica del tir
amb arc. D' aquell primer consens es
va establir una junta encara vigent que,
de manera pausada però sense deixar
de créixer, ha anat consolidant un
club esportiu multidisciplinar. Aquesta primera junta està formada per:
70
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Màrius Pla (president), Antonio Jara
(vicepresident), Manuela Romero (secretària) i Miquel Santos (tresorer).
L’enfocament inicial del club ha estat
potenciar i conscienciar els nostres
socis i simpatitzants de la necessitat
de mantenir uns hàbits saludables per
al desenvolupament no només individual sinó també col·lectiu, fent servir
per a aquest supòsit l’esport i el seu ús
terapèutic com a fil conductor.
L’octubre de 2009 iniciem les activitats
gràcies al fet que l’Ajuntament i l’àrea
esportiva de Palamós ens han concedit l'ús de les instal·lacions esportives. Comença la pràctica principal
del club, el tir amb arc, d’una forma
restringida, motivada per la manca
d’espai adequat per realitzar aquesta
activitat. No obstant això, unes quantes persones interessades comencen
pràctiques d’iniciació al tir amb arc.
L’espai cedit des de l’Ajuntament per
a la pràctica del tir amb arc (baixos
de la general de l’Estadi Municipal
de Futbol) és immediatament condicionat pel grup de practicants d’arts
marcials. Aquest grup és un dels eixos
principals del nostre club, que engloba diversos arts marcials: krav maga,
kyusho jitsu i sistema rus. El 2009
també s’estableix un grup de manteniment per a adults que realitza les seves pràctiques en el Pavelló Municipal
d’Esports.
El curs 2010-2011 ha servit per consolidar no només el club sinó per realitzar un conjunt d’activitats de les quals
ens sentim plenament orgullosos. Les
activitats inicials han donat pas a noves propostes; així aquest curs passat
hem consolidat diversos grups que
han realitzat pràctiques esportives
de caire terapèutic, com ara: tai-txi,
kung fu i tir amb arc per a alumnes
de primària, el mètode Feldenkrais,
tècniques de relaxació, i s’han consolidat altres grups de manteniment per
a adults.
El grup d’arts marcials ha organitzat
un curs formatiu internacional de
kyusho jitsu, dirigit pel màxim representat europeu de la disciplina, Jean
Paul Bindel (8è DAN). La pretensió d'
aquesta secció és la d’iniciar una sèrie
de cursos dirigits per aquest mestre.
La necessitat inicial d' educar i donar
informació dels nostres coneixements
ens ha portat a establir un altre eix
important en el nostre club. S’han
establert una sèrie de propostes força
exitoses que han apropat la pràctica
esportiva a les bases terapèutiques que
el cos ens proporciona. És el cas de la
Jornada de la Salut de la Dona i dels
cercles de xerrades i tallers que s’han
portat a terme. Creiem que les nostres
propostes a part de ser innovadores,
omplen espais necessaris per al panorama esportiu i social palamosí.
Club de Tir amb Arc Palamós
Memòria d’Activitats
2ª Jornada de la Salut de la Dona
a partir de l’adolescència
En aquestes 2es Jornades de Salut de
la Dona a partir de l'adolescència han
vingut dones de diferents parts de la
comarca i de fora. Hi havia dones de
Barcelona, Girona, Lloret de mar, Platja
d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell,
Palamós, França... entre d'altres, a qui
havia arribat la informació per diferents
vies. Algunes d'elles van estar-hi tot el
dia i la resta s'ho van combinar: van venir algunes a 1 taller, d'altres a 2 o tot el
matí, o tota la tarda o tot el matí i part
de la tarda o al revés. L’afluència va ser
superior a l'any passat, vam tenir una assistència des de 40 fins a més de 65 dones per taller. En total, aproximadament
unes 100 dones.
Totes elles tenien moltes ganes de
compartir, d'escoltar, d'aprendre i
de passar-s'ho bé; tots els tallers van
ser molt interessants i enriquidors, i
l'espai únic.
Una vegada acabat sempre hi ha coses a millorar i a canviar, però estem
tan contentes que ja estem pensant
en l'any que ve i per a nosaltres el
més important és el gust de la feina
ben feta que ens va quedar a totes i
les reflexions del mateix dia i del dia
després que ens van comentar alumnes, companyes de feina, participants,
amigues, conegudes:
Ens ho vam passar molt bé!!
Ens va agrada molt!
Que bé que m'ho vaig passar!!
Això s'hauria de fer més sovint!!
Mai havia estat a unes jornades com
aquestes, ni a Girona, ni a Blanes amb
temes tan interessants i amb tants
bons professionals, ha sigut fantàstic,
felicitats!
Quan organitzeu qualsevol esdeveniment, sisplau aviseu-me m'agradaria
molt venir!!
Amb tot aquest reconeixement no
tinc res més a dir, només que em sento afortunada d' haver pogut formar
part d'aquest acte i d'haver aportat
al poble de Palamós una experiència
com aquesta. Perquè tot i que va ser
adreçat a les dones, tot allò bo que li
pugui arribar a la dona també li arribarà a la seva família i al seu entorn
social.
Això ens anima a seguir creant i buscant espais per compartir i per seguir
enriquint-nos...!!
L'efecte que el cercle produeix en les
dones que el formen, i l'efecte que
aquestes dones tenen, és una influència al món que s'expandeix com anells
concèntrics.(...)
Si hi ha prou dones que aprenen unes
de les altres, les creences i la manera
com es fan les coses poden canviar."
mecanismes energètics en els processos marcials , com funciona l’energia
d’un mateix, la de l' adversari i com
aquestes energies interactuen.
Animem els amants dels arts marcials
que coneguin el kyusho jitsu, i perquè
puguin participar en els futurs cursos
que aquest gran mestre impartirà.
Jean Shinoda Bolen
Curs Formatiu Internacional
de Kyusho Jitsu
El 14 de maig de 2011 es va celebrar
en el Dojo Esportiu Municipal un
curs formatiu internacional de kyusho jitsu. Aquest curs es va impartir
pel màxim representant d’aquesta disciplina a Europa, el mestre 8è DAN
Jean Paul Bindel. Els 20 participants
d’aquest curs van gaudir del seu carisma i la seva professionalitat, el curs va
ser tot un èxit!!
Aquests participants eren mestres
d’altres arts marcials, com són el karate, el krav maga, el bujinkan budo
taijutsu, el judo i el taiji quan. De fet
aquesta pluralitat participativa és deguda a la versatilitat marcial que el
kyusho jitsu proporciona. El kyusho
jitsu és l’art marcial, per excel·lència,
del K.O. del primer segon. Les seves
tècniques consisteixen a aplicar cops,
pressions o bé friccions a punts estratègics i energètics. Està basat en el
sistema d’acupuntura de la medicina
tradicional xinesa.
Podríem dir que el kyusho jitsu proporciona als altres arts marcials
l’energia necessària per comprendre
d’una manera més eficaç les seves
aplicacions tècniques. El kyusho jitsu
busca comprendre com funcionen els
Programació Curs
2011-2012
Inici i durada del curs:
Del 3 d’octubre de 2011 al 31 de maig
de 2012
• Activitat: manteniment físic per a
adults i tai-txi
• Professorat: Màrius Pla Saavedra
• Edat alumnes: a partir de 18 anys
• Inscripció i informació:
972 601 338 i/o 608 077 913
• Activitat: Feldenkrais
• Professorat: Manuela Romero
• Edat alumnes: a partir de 18 anys
• Inscripció i informació:
972 601 338 i/o 687 930 182
• Activitat: tècniques de relaxació
• Professorat: Pilar Rivelles
• Edat alumnes: a partir de 18 anys
• Inscripció i informació:
972 601 338 i/o 608 077 913
• Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament
omplert
Notes:
• El Club de Tir amb Arc Palamós es
reserva el dret de modificar aquests
horaris en funció de les inscripcions
i amb l'acord previ de les famílies.
• Dies festius : mateixos que el calendari escolar
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
71
Club Korfbal Costa Brava (CKCB)
• Nom president: Sr. Marc Blasco Duatis
• Adreça social oficines: Pavelló Municipal d’Esports (pl. Vila-romà, 1) 17230- Palamós
• Telèfon: 677 600 399 • Fax: 972 318 860
• A/e: [email protected]
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 14.789
• Cens Esportistes: 45 Nois (30) Noies (15)
Història del Club
Korfbal Costa Brava
Es va constituir el mes de setembre de
2010 amb l’objectiu de donar continuïtat a dues seccions d’esport federat
que, a Palamós, han estat impulsades
des de l’AEE IES Palamós: el corfbol i
el bàdminton.
Al llarg de l’any s’han portat a terme
activitats amb dos grups de bàdminton i quatre equips de corfbol des
d’alevins fins als júniors. Amb una
participació total de 74 esportistes,
hem aconseguit mantenir l’activitat
d’aquests dos esports.
Amb la intenció de consolidar el futur
d’aquests esports, el CKCB ha potenciat la formació dels seus jugadors i
jugadores a través d’un CIATE, de forma que ja són set els nostres jugadors/
es amb el títol d’entrenador de primer
nivell i qualificats per arbitrar partits
fins a cadets. Aquesta formació és la
que ens pot permetre oferir, a centres
educatius de Palamós i poblacions
properes, la possibilitat de col·laborar
en la difusió d’aquests esports.
Respecte als resultats esportius, la
temporada encara està oberta i, per
tant no es dóna per tancada. Molt
significativa ha estat la temporada de
l’equip júnior de corfbol, que ha quedat semifinalista de la Copa de Catalunya i que actualment està disputant
el play-off al títol de lliga, que finalitzarà el mes de juny.
Per a la propera temporada, en què
esperem comptar amb instal·lacions
esportives que ens permetin millorar
la qualitat de les nostres activitats,
s’oferiran entrenaments dos cops a la
setmana per a joves (a partir dels 9
anys) i adults. Aquests horaris s’inicien
a les 17.30 h , per als més joves, i fins
a les 20.30-21 h per als més grans. Els
dies i horaris estan pendents de confirmar-se en funció de la disponibilitat
horària de les noves instal·lacions.
Programació
Curs 2011-2012
• Inici i durada del curs:
Del 19 de setembre de 2011 al 31
de maig de 2012
VII Gala de l’Esport
Palamosí
Equips Junior
Com a continuació de la feina feta
per l’AEE IES Palamós envers la
promoció del corfbol a Palamós, el
mes setembre de 2010 es va crear
el Club Korfbal Costa Brava (CKCB)
per a desenvolupar aquesta activitat esportiva a Palamós. D’aquesta
col·laboració s’han format diversos
equips de corfbol, entre el quals
destaca pels seus resultats l’equip
júnior. Aquest equip ha aconseguit
per primera vegada arribar a les
semifinals de la Copa de Catalunya
(essent derrotat pel KCVG de Vilanova, què posteriorment es va proclamar campió). En aquests moments
està preparant el play-off final de
lliga que tindrà lloc el dia 12 de juny
a Barcelona.
Us animem a tots i totes, petits i grans
a fer un tast d’aquests dos esports i
afegir-vos als grups, ja sigui per jugarentrenar dos cops a la setmana o per
participar en les diferents competicions que s’organitzen en l’àmbit local
o nacional. Tots i totes sereu benvinguts al CKCB.
Jugadors:
Martí Blasco i Duatis (cpt.), Anna
Gil i Martínez, Adrià García Fuentes, Bel Llorens Rigola, Miquel Gil
Maeso, Carlota Ros Buenaventura, Ilyas El Asri, Laia Santaeugenia
Ribas, Víctor Martín Arcos, Irune
Déu Julià, Anás El Wahabi, Isabel
Alonso González, Quim Espadalé
Bonet, Pau Maestre Mora.
Entrenador: Marc Blasco i Duatis
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
73
Associació Esportiva Escolar IES Palamós
• Nom president: Sr. Juan Pablo Adell Araya
• Adreça social oficines: Institut de Palamós (c. Nàpols, 22) – 17230-Palamós
• Telèfon: 972 602 344
• A/e: [email protected] • http://agora.xtec.cat/iespalamos/intranet/
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 12.797
• Cens Esportistes: 363 Nois (196) Noies (167)
a com sol ser habitual durant aquest
mes de maig, ens disposem, des de
l’Associació Esportiva Escolar IES
Palamós, a fer balanç i qualificar la feina
feta al llarg d’un curs 2010-11 que es troba ja a les seves acaballes.
És la cinquena temporada d’aquesta
jove institució esportiva i, com cada
any, ens esforcem tots els seus integrants, esportistes, pares, junta...per
tal de fer la feina ben feta i mantenirnos en la bona línia que s’ha portat
aquests darrers anys.
Aquesta temporada a l’AEE IES Palamós s’ha fet un canvi de junta i ha
passat a la presidència el Sr. Juan Pablo Adell. El precedent president i
fundador de l’Associació Josep Antoni
Blasco col·labora amb la mateixa força
i ímpetu que l’ha caracteritzat sempre,
però com a coordinador des de l’INS
Palamós.
Cal esmentar la implicació imminent
de l’AMPA de l’INS Palamós durant
aquesta temporada, que ens ha aportat facilitats econòmiques i suport en
Bàsquet- Equip de 1r i 2n de l’Escola Ruiz Giménez
el desenvolupament de totes les activitats esportives. Tenim clar que el
proper curs continuarem treballant en
conjunt.
Pel que fa a temes estrictament esportius hem mantingut el conveni
Bàsquet- Cadet Femení AEE IES CE Palamós
74
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
de col·laboració amb el CE Palamós
per tal de donar una millor qualitat al bàsquet, esport sempre molt
sol·licitat. Hem donat suport al club
Korfbal Costa Brava per tal que pugui donar els seus primers passos
i segurament el proper curs ja serà
capaç de tenir els seus propis equips.
S’ha portat a terme un any més el
conveni amb l’AMPA del Ruiz Giménez oferint futbol i bàsquet per
als seus alumnes, amb molt d’èxit.
Aquest any hem tingut més inscripcions que mai.
Les activitats per a adults han estat
una revelació per la gran quantitat d’inscripcions i podríem dir que
aquesta temporada és el que ha tingut
més èxit. Activitats com l’aeròbic però
sobretot el Pilates han estat molt autosuficients gràcies a l’ elevat nombre
de participants. Estem agraïts perquè
la feina ben feta des de fa quatre anys
amb les activitats per a adults ha donat bons resultats gràcies al suport
d’aquest col·lectiu.
Associació Esportiva Escolar IES Palamós
Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament omplert
Fotografia mida carnet
Inscripcions:
Oficines de l’AEE IES Palamós
Notes:
• L’AEE IES Palamós es reserva el dret
de modificar aquests horaris en funció de les inscripcions i amb l’acord
previ de les famílies.
• Dies festius : mateixos que el calendari escolar
Korfbal - Equip Júnior Federat
Volem expressar el nostre agraïment
a tots els esportistes que, en part, són
el pilar fonamental d’aquesta entitat creixent. També volem donar les
gràcies a l’Ajuntament de Palamós,
als membres de la junta directiva, als
pares i a les mares que es preocupen
perquè els seus fills tinguin una bona
educació esportiva i als entrenadors
que any rere any procuren transmetre
adequadament els seus coneixements
cap als joves.
VII Gala de l’Esport
Palamosí
Programació
Curs 2011-2012
Inici i durada del curs:
Del 19 de setembre de 2011 al 31 de
maig de 2012
a)- Esports individuals:
• Bàdminton
• Tennis taula
• Aeròbic-Funky
• Taekwondo
• Cicloturisme
b)- Esports col·lectius:
• Bàsquet (masculí i femení)
• Futbol sala
• Futbol 7
• Corfbol
c)- Activitats per a adults
• Pilates – Fitball
• Aerodance - Batuka
Esportistes – Bàdminton
Sergi Novo Vallinas
Campió territorial de bàdminton,
de la categoría infantil , al campionat celebrat a Platja d’Aro el 30
d’abril de 2011.
AEE IES Palamós. Sergi Novo
Bàsquet- Equip de 3r i 4t de l'Escola Ruiz Giménez
Bàsquet- Infantil Masculí AEE IES CE Palamós
L’esport és una eina magnífica tant per
educar com per mantenir-se en forma, però sobretot i deixant de banda
la competició, per gaudir-ne.
Amb l’esport formem persones.
Juan Pablo Adell
President de l’AEE IES
Pilates- Sessió a l’Institut
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
75
AMPA Escola Ruiz Giménez
• Nom president: Sr. Toni Cerdà Alsina
• Adreça social oficines: Escola Ruiz Giménez (c. Foment, 18-20) –
17230-Palamós
• Telèfon: 696 369 518 • a/e: [email protected]
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 14
• Cens Esportistes: 146 Nois (40) Noies (106)
Esport Extraescolar
2010-2011 a l’Escola
Ruiz Giménez
A
graïm la col·laboració, un any
més, a l’escola, als monitors,
als pares i a totes aquelles persones que fan que, any rere any, els
nostres nens puguin practicar l’esport
que més els agrada.
L’Escola Ruiz Giménez ofereix cada any
la possibilitat de practicar bàsquet, dansa creativa, funky, futbol, judo, multiesport i psicomotricitat. Cal recordar que,
tant el futbol com el bàsquet, els imparteix l’IES Palamós – a qui agraïm, com a
la resta de monitors, la seva professionalitat i bon fer - i que, com a novetat,
aquest any el judo s’ha ofert a alumnes
de primer a tercer de primària.
Estem contents de l’alt nivell de participació dels alumnes que acull la nostra escola a les activitats extraescolars
en general i, sobretot, a les esportives.
Dansa Creativa - Els més petits
Pel fet de practicar un esport, a banda
del vessant tècnic esportiu, els alumnes creixen amb la cultura de l’esforç
i del compromís, la disciplina, amb
la renúncia personal envers el grup,
amb el respecte als companys, amb
l’acceptació de normes, amb el saber
guanyar i perdre amb honestedat; en
definitiva, procurem educar els alumnes mentre gaudeixen d’aquell esport
que tant els agrada.
Gràcies a tots i, bon estiu!
Gemma Franch Devesa
Comissió d’extraescolars
Nois i noies de Palamós,
que us agrada la música?
i ballar?
Vine a fer funky a l’escola Ruiz Giménez, allà t’ho passaràs d’allò més bé:
Bàsquet Cicle Mitjà i Superior Primària
76
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Dansa Creativa- Els més petits
AMPA Escola Ruiz Giménez
ballaràs i compartiràs una estona divertida amb els teus companys.
Les nenes d’aquest any estan treballant molt per poder ensenyar tot el
que han après durant el curs. Estan
molt nervioses, però a la vegada estan
molt il·lusionades perquè el festival ja
és aquí. Molta sort!!!
Gràcies a totes les meves nenes, estic
molt satisfeta de tot el que han après
durant aquest curs. No canvieu, sou
genials!.
Que tingueu un bon estiu i us espero
l’any que ve.
Un petó molt fort de la vostra monitora de funky Lexuri!!!
Lexuri Castro
Monitora de funky
Hola amics,
Estem acabant una altre curs i, com
sempre, avaluem si hem aconseguit
arribar on ens havíem proposat. Crec,
sense por a equivocar-me, que tots els
participants de les activitats de multiesport i psicomotricitat han treballat
i s’han divertit d’allò més.
Hem jugat a voleibol, hoquei, bàdminton, bàsquet, futbol, etc. També hem fet
circuits, salts de longitud i d’alçada i, per
acabar, hem posat la cirereta al pastís
fent unes classes de tennis de pista que
han estat, com sempre, ben acollides.
Vull agrair la col·laboració del professorat, de la direcció i, en especial, dels
membres de l’AMPA de l’escola Ruiz
Giménez pel seu suport. De veritat,
moltes gràcies!.
Sílvia Rodríguez
Monitora de multiesport
i psicomotricitat
El judo a l’Escola Ruiz
Giménez
Un any més el Ruiz Giménez ha obert
les portes al judo, esport al qual s’ha
incorporat un nou grup. També s’ha
donat a conèixer aquest esport als
alumnes d’infantil i de primer a tercer
curs de primària.
El judo és un esport en què l’aprenentatge
pot ser a partir d’activitat i jocs, encara que també a les classes coneixem i
practiquem tècniques que després les
apliquem en mini randoris amistosos. L’objectiu d’aquesta activat, a part
d’aprendre judo, és que els seus participants gaudeixin d’aquest art marcial i
coneguin nous esports.
A més, el judo proporciona un treball
general físic del cos i un coneixement
de la seva filosofia i tècniques. Des de la
primera classe, el nens aprenen a saber
Els més petits del futbol
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
77
AMPA Escola Ruiz Giménez
• Activitat: multiesport
• Professorat: Sílvia Rodríguez
• Edat alumnes: per a nens i nenes de
1r a 6è curs
• Instal.lació, dies i horaris: les pròpies de l’Escola Ruiz Giménez
• 1r, 2n i 3r: dilluns i divendres
de 17 h a 18.15 h
• 4t, 5è i 6è: dimarts i dijous de 17 h
a 18.15 h
• Preu del curs: 100 €
Funky 1r - 3r B
caure per no prendre mal i a tenir una
gran companyonia entre l’ Uke i el
Tori. Per tant, us convido que proveu
aquest esport, tant des del Judo Ruiz
Giménez com des del Club Judo Palamós.
Us esperem!
Gemma Julià
Monitora de judo
• Activitat: judo
• Professorat: Gemma Julià
• Edat alumnes: per a nens i nenes de
P-4 , P-5, 1r , 2n i 3r
• Instal.lació, dies i horaris: les pròpies de l’Escola Ruiz Giménez
• P-4 i P-5: divendres de 17 h a 18.15 h
• 1r, 2n i 3r: divendres de 18.15 h a
19.30 h
• Preu del curs: 80 €
• Activitat: funky
• Professorat: Lexuri Castro
• Edat alumnes: per a nens i nenes de
1r a 6è curs
• Instal.lació, dies i horaris: les pròpies de l’Escola Ruiz Giménez
• 1r, 2n i 3r: dilluns o divendres
de 17 h a 18.15 h
• 4r, 5t i 6è: dimarts o dijous de 17 h a
18.15 h. Preu del curs: 80 €
• Activitat: bàsquet (activitat gestionada per AEE IES Palamós)
• Professorat: AEE IES Palamós
• Edat alumnes: per a nens i nenes de
1r a 6è curs
• Instal.lació, dies i horaris: les pròpies de l’Escola Ruiz Giménez –
dilluns i dimecres de 17 h a 18.15 h
Programació Curs
2011-2012
• Inici i durada del curs: Del 3
d’octubre de 2011 al 7 de juny de
2012
• Activitat: psicomotricitat
• Professorat: Sílvia Rodríguez
• Edat alumnes: per a nens i nenes de
P-3, P-4 i P-5
• Instal.lació, dies i horaris: les pròpies de l’Escola Ruiz Giménez – dimecres de 17 h a 18.15 h
• Preu del curs: 80 €
• Activitat: dansa Creativa
• Professorat: Daniela Rivalta
• Edat alumnes: per a nens i nenes de
P-3, P-4 i P-5
• Instal.lació, dies i horaris: les pròpies de l’Escola Ruiz Giménez –
dilluns de 12.30 h a 13.30 h o dimarts de 17 h a 18.15 h
• Preu del curs: 80 €
78
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Funky 4t -6è B
AMPA Escola Ruiz Giménez
• Preu del curs: consulteu AEE IES
Palamós
• Activitat: futbol (activitat gestionada per AEE IES Palamós)
• Professorat: AEE IES Palamós
• Edat alumnes: per a nens i nenes de
1r a 6è curs
• Instal.lació, dies i horaris: les pròpies de l’Escola Ruiz Giménez–dimarts i dijous de 17 h a 18.15 h
• Preu del curs: consulteu AEE IES
Palamós
• Documentació
necessària:
Full d’inscripció degudament omplert
Fotografia mida carnet
• Inscripcions: Oficines de l’AMPA de
l’Escola Ruiz Giménez
Notes:
• L’AMPA de l’Escola Ruiz Giménez es reserva el dret de fer alguna
modificació, en cas que el nombre
Funky 4t - 6è A
d’alumnes ho faci necessari o a causa
de la disponibilitat dels monitors.
• Dies festius: mateixos que el calendari escolar
Guia d’Activitats
Esportives
Festival de cloenda de dansa,
aeròbic i funky
Dissabte 9 de juny de 2012 – 10 h
Pavelló Municipal d’Esports de Palamós
Funky 1r -3r A
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
79
AMPA CPEE Els Àngels de Palamós
• Nom presidenta: Sra. Dolores Fernández Moya
• Adreça social: CEE Els Àngels ( c. dels Almogàvers, s/n) - 17230 - Palamós
• Telèfon: 636 065 797
• A/e: [email protected]
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 15
• Registre associacions: 1.425 , secc. 1a del Registre de Girona
Història de l'AMPA CPEE
Els Àngels de Palamós
L
a nostra AMPA va ser creada l’any 1987, quan hi havia el Sr. Josep Bages Civill com a primer president,
amb l’objectiu de col·laborar amb l’escola i millorarne les condicions. El nom de la nostra associació es va canviar l’any 2000 en què es va fer una modificació dels estatuts. Abans es deia APA CPEE Els Àngels.
No som una entitat esportiva pròpiament dita, depenem de
l’escola de la qual portem el nom, d’educació especial, que
és d’àmbit comarcal, cosa que vol dir que els alumnes es
desplacen en autobús a 2/4 de 5 de la tarda cap a les seves
poblacions de residència, raó per la qual ens és pràcticament impossible poder organitzar activitats esportives fora
de l’horari escolar. Això fa que no ens puguem adherir al
Pla Català de l’Esport.
Però aquests alumnes necessiten fer activitats esportives, que
siguin al mateix temps terapèutiques. Per això, des del curs
2001/2002 estem duent a terme, de comú acord amb l’equip
educatiu, l’activitat d’equinoteràpia o teràpia amb cavalls.
Normalment aquesta activitat s’adreça als nois i noies més
afectats a qui l'activitat pot resultar més beneficiosa, ja que,
com que a Palamós no hi ha instal·lacions adients, resulta
força cara. No obstant això, algun curs, com el 2008/2009,
que vam rebre ajudes importants d' Acció Social de Caixa
Sabadell i de La Caixa, van gaudir-ne tots els alumnes.
Des de l’any 2000 s’està duent a terme l’activitat d’iniciació
a la natació, hidroteràpia o natació terapèutica en què poden participar tots els alumnes de la nostra escola gràcies a
la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós i d’altres ajuntaments de la comarca. Actualment estem fent una sessió
80
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
quinzenal a la piscina de Palafrugell, a l’espera que es faci
la de Palamós.
Els nostres alumnes també participen, des de fa anys, a les
diverses activitats esportives que s’organitzen a la nostra
població, sempre que la seva autonomia els ho permeti.
Concretament ara estan participant al curs de vela del Club
de Vela Palamós, participen al cros municipal i a altres esdeveniments esportius.
A banda de les activitats esportives, la nostra AMPA treballa per dotar d’equipaments l’escola. Concretament l’any
2000 es va equipar una aula d’estimulació sensorial i es van
comprar gronxadors per al pati, des de fa algun temps fem
aportacions econòmiques per a cobrir les despeses de les
excursions que es fan al llarg del curs, despeses de fi de curs
i altres petites despeses dintre de les nostres possibilitats.
I, per acabar, des de fa dos anys col·laborem amb AFATRAM (Associació de Familiars i Amics del Tramuntana):
hem organitzat conjuntament dues festes “moteres”, tallers,
quines... i des del mes de gener, gràcies a la Fira Nadalenca
i sobretot als propietaris dels establiments Mentha Boulevard i Mentha Cafè, estem duent a terme una activitat lúdica que ens sembla molt important -ja que pensem que les
persones amb discapacitat tenen les mateixes necessitats
que tothom-, adreçada als nois i noies discapacitats majors de 16 anys: TARDA DE DISCOTECA. Aquests nois
es reuneixen, generalment l’últim diumenge de cada mes
en un del locals esmentats per relacionar-se, ballar, escoltar
música, prendre un refresc, en definitiva el que fa qualsevol
persona amb ganes de passar-s’ho bé.
CPEE Els Àngels de Palamós
CEE Els Àngels
U
n any més hem d’agrair el
fet de poder compartir les
sessions d’educació física a
l’espai del Pavelló Municipal de Palamós. Uns quants grups de la nostra
escola baixen cada dimarts i cada dijous a fer activitats físiques al pavelló.
Aquest espai és ideal per poder practicar tots els esports que treballem al
llarg del curs.
Aquest any hem tornat a fer escalada
amb en Màrius i molts hem millorat
en la tècnica apresa. També volem
ressaltar de nou la nostra participació en el cros escolar, en la trobada
de danses interescolars i en l’activitat
de vela. Ens agrada poder participar
i gaudir d’unes activitats tan genials
com aquestes.
A banda d’això, volem agrair la disposició que tenen els conserges del pavelló amb nosaltres, ens faciliten, de
manera molt bona, l’accés i la utilització del material que requerim per fer
cada sessió i esport: corfbol, esgrima,
bàsquet, atletisme, expressió i ritme,
volei, tennis...
En definitiva, gràcies per tot un any
més.
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
81
AMPA Escola Vila-romà
• Nom presidenta: Sra. Gemma Elias Vilà
• Adreça social: Escola Vila-romà (c. Riera, 31) - 17230 - Palamós
• Telèfon: 972 316 125 • Fax: 972 312 101
• A/e: [email protected][email protected]
www.vila-roma.org • www.xtec.cat/ceipvila-roma
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 20
• Núm. Registre Direcció General de l’Esport: A01486
• Cens Esportistes:130 Nois (59) Noies (71)
Una mica d’història
de l’AMPA de l’Escola
Vila-romà
L
a nostra història com a escola Vila-Romà comença el curs
1971-1972. Durant els anys 70,
80 i bona part dels 90 eren els ma-
teixos mestres (Francesc Xavier Palomer, Jordi Lamuà...), juntament amb
l’ajuda dels pares i mares ( Àngel Santos, Miquel Gallego...) els que organitzaven els equips de diferents esports,
entre els quals destacaven el futbol i
l’atletisme. A mitjan anys 90 i principis del 2000 és l’AMPA qui s’encarrega
de les activitats esportives, entre les
quals destaca el bàsquet (Cari Nicolàs), aeròbic, teatre (Quim Planella,
Joan Bolaño, Susana Guardia) i escacs
(Jordi Carramiñana).
En l’actualitat és el 2n any que formem
part del Pla Català de l’Esport. Hem
de dir que estem molt satisfets dels
resultats obtinguts, ja que tenim una
varietat àmplia d’activitats esportives
i el nombre de participants és molt
significatiu. Cal destacar les següents
activitats contínues al llarg del curs:
• Aeròbic- funky (Noemí Fabregas),
amb 33 alumnes
• Bàdminton (Josep Antoni Blasco)
amb 6 alumnes.
Asya Flifal
Han estat un total de 130 alumnes
que han pogut practicar el seu esport
preferit tant a la mateixa escola, com
a l’IES Palamós, el Pavelló Municipal
o fins i tot en instal·lacions privades
com és el cas de la natació.
Bàdminton
També cal destacar que hem participat en diferents jocs esportius escolars (cros, BTT, bàdminton, bàsquet) i
diferents campionats locals (cros, XII
Hores de Bàsquet, bitlles catalanes, ...)
com són les següents:
• Cros comarcal i nacional: a Parlavà,
Sant Feliu de Guíxols, Castell d’Aro
i Banyoles. Cal destacar l’esportista
Asya Flifal, que va quedar campiona
comarcal en la categoria infantil dels
diferents cros dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya celebrats a la
nostra comarca.
• Bàsquet: XII Hores de Bàsquet
de l’escola La Salle, participació
en lligues comarcals de bàsquet
prebenjamí i aleví (classificats per
jugar les final territorials de Girona).
Bàsquet Pre-benjamí
82
• Bàsquet (Joan López, Dídac Gambau , Marc Martinech, Núria Cruz),
amb 35 alumnes
• Expressió corporal (Susana Guardia) amb 8 alumnes
• Futbol sala (Carles Vilanova) amb
11 alumnes
• Natació, amb 37 alumnes
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
AMPA Escola Vila-romà
Activitat: Futbol Sala
Professorat: a confirmar
Edat alumnes: de 6 a 12 anys
Instal.lació, dies i horaris:
Escola Vila-romà – dilluns i dimecres
de 17 a 18 h
Preu del curs: 110 €
Cross Nacional de Banyoles
Bitlles catalanes
• Bitlles catalanes: Campionat Interescolar entre les escoles públiques
de Palamós.
• Bàdminton: Campionat Comarcal
Escolar (Baix Empordà) i Campionat Territorial de Girona
• BTT: Palamós
Programació
Curs 2011-2012
Inici i durada del curs:
Del 3 d’octubre de 2011 al 31 de maig
de 2012
Activitat: Aeròbic- Funky
Professorat: Noemí Fàbregas
Edat alumnes: de 4 a 12 anys
Instal.lació, dies i horaris: Escola
Vila-romà -dilluns(grup 1) i
dimecres(grup 2) de 17 a 18 h
Preu del curs: 70 €
Activitat: Corfbol
Professorat: Marc Blasco
Edat alumnes: de 8 a 12 anys
Instal.lació, dies i horaris: Escola
Vila-romà – dilluns de 17 a 18 h
Preu del curs: 70 €
Activitat: Dansa Clàssica
Professorat: Mònica Herrera
Edat alumnes: de 4 a 12 anys
Instal.lació, dies i horaris: Escola
Vila-romà – dimarts de 17 a 18 h
Preu del curs: 70 €
Activitat: Escacs
Professorat: Jordi Carramiñana
Edat alumnes: de 4 a 12 anys
Instal.lació, dies i horaris: Escola
Vila-romà – dimarts de 17 a 18 h
Preu del curs: 70 €
Activitat: Expressió Corporal
Professorat: Susana Guardia
Edat alumnes: de 4 a 12 anys
Instal.lació, dies i horaris: Escola
Vila-romà – dijous de 17 a 18 h
Preu del curs: 70 €
Activitat: Multiesport
Professorat: a concretar
Edat alumnes: de 4 a 12 anys
Instal.lació, dies i horaris: Escola
Vila-romà – dilluns de 17 a 18 h
Preu del curs: 70 €
Activitat: Natació Primària
Professorat: a concretar
Edat alumnes: de 6 a 12 anys
Instal.lació, dies i horaris: piscina
de l’Aparthotel Palamós – dimarts de
17.30 a 18.30 h, i de 18.30 a 19.30 h
Preu del curs: 75 € per trimestre
Activitat: Bàdminton
Professorat: Martí Blasco
Edat alumnes: de 9 a 12 anys
Instal.lació, dies i horaris: Institut de
Palamós – dijous de 17 a 18 h
Preu del curs: 70 €
Activitat: Bàsquet
Professorat: Joan López, Dídac Gambau, Marc Martinech, Núria Cruz
Edat alumnes: de 6 a 12 anys
Instal.lació, dies i horaris: Escola
Vila-romà – dimecres i divendres de
17 a 18 h
Preu del curs: 110 €
Cross de Castell d’Aro
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
83
Futbol 5
Activitat: Natació Infantil
Professorat: a concretar
Edat alumnes: de 4 a 6 anys
Instal.lació, dies i horaris: piscina
de l’Aparthotel Palamós – dimarts de
17.30 a 18.30 h, i de 18.30 a 19.30 h
Preu del curs: 75 € per trimestre
Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament omplert
Fotocòpia de la targeta sanitària CAT
Inscripcions:
Oficines AMPA (mateixa escola)
i Escola Vila-romà el mes de juny
i setembre de 2011
Notes:
• L’AMPA de l’Escola Vila-romà es reserva el dret de fer alguna modificació, en
cas que el nombre d’alumnes ho faci necessari o a causa de la disponibilitat de
l'equip de monitors .
• Dies festius: mateixos que el calendari escolar
Funky
Guia d’Activitats
Esportives
Diada de cloenda de l’AMPA
de l’Escola Vila-romà
Dissabte 16 de juny de 2012
Escola Vila-romà
VII Gala de l’Esport Palamosí
Equips – Bàsquet Aleví
L’equip aleví de bàsquet de l’escola es va proclamar campió de la lliga regular i es va classificar per les finals
territorials .
84
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
AMPA Col.legi La Salle Palamós
• Nom presidenta: Sra. Rosa Múñoz Borreguero
• Adreça social: c. St. Josep, 15 – 17230 - Palamós
• Telèfon: 972 314 236 Fax : 972 318 512
• A/e: [email protected]
• Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 84
• Cens Esportistes: 104 Nois (59) Noies (45)
Breu historial
de l’entitat :
Els Estatuts de l’Associació de Pares
i Mares del Col·legi La Salle de Palamós es van signar el 12 de desembre de 1987 i van ser aprovats per
l’Assemblea General Extraordinària el
dia 4 de desembre del mateix any.
En l’actualitat, a més de col·laborar en
les activitats educatives del col·legi,
l’AMPA dóna suport a la bona marxa del centre, d’acord amb el caràcter
propi, el projecte educatiu i el reglament de règim intern de l’escola.
Curs 2011-2012
El compromís de portar a terme les
activi¬tats extraescolars pel que fa
al disseny, a l’orga¬nització, a la distribució d’espai i coordinació de les
activitats de competició no es podria
fer sense la col·laboració i la dedicació
dels di¬ferents estaments de l’escola:
equip directiu, professorat i pares/
mares.
Tots plegats, en una mateixa sintonia,
oferim activitats complementàries a
les activitats regulades amb el mateix
nivell de qualitat que caracteritza les
escoles lasal·lianes.
La participació de 270 alumnes a les
activi¬tats extraescolars, que representa el 65% del total, per una part
dóna la satisfacció que les propostes
han estat un èxit. Per altra part, tenim
el repte de conti¬nuar en la mateixa
línia determinada per l’Escola La Salle: educar i formar en valors.
Voldria agrair el suport incondicional
donat, en tot moment, per l’Ajuntament.
En el nou curs 2011-2012 no hi haurà
canvis significatius en relació amb el
curs passat.
En totes les disciplines esportives hi
podran participar alumnes que, en
principi, no siguin de l’escola.
Santi Raya Bravo
Coordinador activitats extraescolars
Opinió
A principi de temporada es va fixar
com a objectiu tenir bàsquet a La Salle
Palamós. S’ha estat treballant molt per
a poder tenir una bona base de jugadors amb tots els valors i fonaments
que, creiem, ens ajuden a formar-los
com a persones i esportistes.
La temporada 2010-2011 va començar
el setembre amb un grup de mini
masculí, un grup premini mixt, i un
grup d’escoleta. El grup de mini masculí ha jugat a la lliga de la Federació
Catalana de Bàsquet, com havia fet
l’any passat, entrenant de manera seriosa i jugant cada dia millor. Degut
a l’increment d’inscripcions, es van
haver de fer dos grups de premini :un
masculí i un femení, que també han
jugat en categoria federada. El grup
de premini masculí, després d’una primera fase, va aconseguir estar al grup
“A” de la seva categoria, estant en
aquests moments quarts classificats
de la lliga. Això evidencia la bona evolució d’aquest grup que mai havia jugat en una lliga de la Federació Catalana de Bàsquet. La valoració del
grup de premini femení és molt positiva tot i ser el primer any que jugaven
federades i, per algunes d’elles, el primer any que jugaven a aquest esport.
Per tal d’optar a un ventall més gran
de participació el grup escoleta ha
participat en diferents trobades organitzades per la federació i pel Consell
Comarcal , ja que en la seva categoria
no hi ha cap lliga i la única manera de
poder participar-hi , a part d’entrenar,
és jugar el major nombre de trobades.
D’altra banda tots els grups van participar a la 31a Edició de les 12h de
Bàsquet de La Salle Palamós, fent un
bon paper. També s’han fet partits
amistosos. Tot això ens ajuda a veure l’evolució d’aquests jugadors, així
com la participació i actitud dels pares
i mares que en tot moment ha estat
molt positiva i de suport a la nostra
tasca.
Estem molt satisfets del nivell aconseguit i creiem que hem assolit tots els
objectius que ens havíem proposat.
Això ens il·lusiona i esperona per a
continuar treballant la temporada vinent.
Cari Nicolás
Coordinadora de Bàsquet
Multiesport
Programació
Curs 2011-2012
Inici i durada del curs:
Del 3 d’octubre de 2011 al 31 de maig
de 2012
Activitats: multimèdia/
psicomotricitat II
Activitats i jocs preesportius que
aporten una base per a la realització
posterior de la pràctica esportiva
Activitats: jocs preesportius/
multiesport
Dins d'aquesta activitat treballarem
principalment les habilitats motrius
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
85
AMPA Col.legi La Salle Palamós
bàsiques de l'atletisme (córrer, saltar,
llançar). També la seva relació amb
molts altres esports (bàsquet, futbol,
patinatge, rugbi, beisbol).
• Edat alumnes: Per a nens i nenes de
1r a 6è curs
• Instal.lació, dies i horaris:
Les pròpies del Col.legi la Salle
Palamós.
Escoleta mixt (1r i 2n) - dimecres i
divendres - de 17.00 h a 18.15 h.
Premini mixt (3r) - dimarts i
dijous – de 17.00 h a 18.30 h.
Mini femení (4t, 5è i 6è) – dimarts
i dijous – de 17.00 h a 18.30 h
Mini masculí (4t, 5è i 6è) – dimecres
i divendres – de 17.00 h a 18.30 h
• Preu del curs/ingrés:
130 € (en dos pagaments fraccionats
de 65,00 € - octubre/gener)
AMPA Col.legi la Salle Palamós a
l’inici del curs escolar
Activitat: gimnàstica rítmica
Esport individual i de conjunt, en què
es treballa coordinació i flexibilitat. A
partir de l’assoliment dels nivells necessaris, es comença a treballar amb
els diferents aparells : pilota, corda,
cèrcol, maces i cinta.
• Edats alumnes:
Per a nenes de 1r a 6è curs
• Instal.lació, dies i horaris:
Pavelló Municipal del Col.legi la
Salle Palamós - dimarts i dijous
1r i 2n - 17.00 h - 18.15 h
3r i 4t - 18.15 h - 19.15 h
5è i 6è -19.15 h - 20.15 h
Gimnàstica Rítmica
Mini Masculí
• Preu del curs/ingrés:
130,00 € (en dos pagaments fraccionats de 65,00 € - octubre/gener)
AMPA Col.legi la Salle Palamós a
l’inici del curs escolar
Activitat: bàsquet escola,
premini i mini
Aquest és un esport col.lectiu, que
fomenta i desenvolupa les capacitats
motrius de coordinació. Al mateix
temps, promou valors de respecte per
les normes del joc i els companys.
Pre-Mini Femení
Pre-Mini Masculí
Escoleta
• Edats alumnes:
Per a nens i nenes de 1r a 6è curs
• Instal.lació, dies i horaris:
Les pròpies del Col.legi la Salle
Palamós
• 1r i 2n (escola) - dilluns i divendres
de 17.00 h a 18.15 h
• 3r i 4t (premini) - dimarts i dijous
de 17.00 h a 18.30 h
• 5è i 6è (mini) - dilluns i dimecres
de 17.00 h a 18.30 h
• Preu del curs/ingrés:
130,00 € (en dos pagaments
fraccionats de 65,00 € - octubre/
gener)
AMPA Col.legi la Salle Palamós
a l’inici del curs escolar
Activitat: escacs
Desenvolupa l’autocontrol, estimula la
presa de decisions i cerca noves estratègies
86
´
Gimnàstica Rítmica
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
• Edats alumnes:
Per a nens i nenes de 1r a 6è curs
• Instal.lació, dies i horaris:
Les pròpies del Col.legi la Salle
Palamós
Dimecres – de 17.00 h a 18.15 h
• Preu del curs/ingrés:
13,00 € quota mensual
AMPA Col.legi La Salle Palamós
Escacs
• AMPA Col.legi la Salle Palamós
• Documentació necessària:
Full d’inscripció degudament
omplert
2 fotografies mida carnet
• Inscripcions:
AMPA Col.legi la Salle Palamós
a l’inici del curs escolar , en dies i
horaris de l’activitat
Notes:
• Totes les activitats estan subjectes a
canvis (anul.lació de l’activitat, canvi
d’horari, canvi de dia, etc. )
en funció de les inscripcions.
• El no-abonament d’un rebut
retornat implica la baixa a l’activitat.
• Dies festius: mateixos que el
calendari escolar
Guia d’Activitats
Esportives
XXXII edició 12 hores de Bàsquet
La Salle Palamós
Dimarts 1 de maig de 2012 – de 9 h a
20 h . Col.legi la Salle Palamós
VII Gala de l’Esport
Palamosí
Esportistes – Escacs
Aina Tauler Hortal
Al llarg d’aquest curs 2010-2011
aquesta jove escaquista ha participat en els diferents campionats
d’escacs celebrats, s'ha classificat
per als campionats comarcals, ha
assolit el sotscampionat territorial i
ha quedat en un meritori 5è lloc al
Campionat de Catalunya.
Esportistes – Escacs
Raul Pastó Perlado
En Raül, de la mateixa manera que
l’Aina, ha participat en els campionats i proves celebrats al llarg del
curs 2010-2011 a la comarca Baix
Empordà, en què ha obtingut la
classificació per a participar als
campionats territorials i també s'ha
classificat per a participar als campionats de Catalunya.
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
87
Programes d’Activitats
Esportives - Curs 2011-2012
i la pràctica de la competició (jocs esportius escolars, lligues de les respectives federacions).
Objectius generals
El Programa d'Activitats Esportives
de la Vila té previst una programació
didàctica amb una coordinació coherent dels objectius i dels continguts de
les classes, de les maneres d'actuar del
personal educador , dels mitjans, i de
les activitats que es fan.
Procurem que l'alumnat conegui les
diferents activitats esportives, i que
l'especialització en un esport sigui en
el seu moment adequat. Es fan exercicis correctes per controlar un creixement, ponderat, fomentant l'educació
88
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
Procurem que l'alumnat tingui una
educació, i assoleixi uns coneixements
com més amplis millor en els esports
i programes mitjançant una iniciació
esportiva, passant per les diferents
etapes d'aprenentatge fins a arribar a
una especialització i perfeccionament
esportiu per a progressar adequadament dins el món esportiu i afavorir
al màxim el futur rendiment esportiu
de l'alumnat.
Procurem que durant l'etapa d'aprenentatge, la competició sigui un mitjà,
no un fi.
Procurem promoure la pràctica de
l'esport com a font de salut.
Procurem promoure la pràctica de
l'esport com una part important dels
hàbits dels nostres joves i conciutadans en la seva vida quotidiana.
La motivació, superació i l’aprenentatge continu per tal de fer un bon
Programa d'Activitats Esportives de
la Vila són, entre d'altres, els objectius
que ens hem traçat els qui fem aquest
Programa.
Psicomotricitat
Adreçat a nens i nenes de 3, 4 i 5 anys
Objectius del programa
Desenvolupament d'una motricitat
àmplia i rica en què els infants obtinguin una experimentació i una vivència de les activitats motrius que els
permeti després, una vegada iniciat el
seu aprenentatge en el programa Multimèdia, desenvolupar les habilitats
necessàries per fer qualsevol esport o
activitat física a les escoles esportives
amb el màxim de garanties.
Multimèdia i multiesport
Adreçat a nens i nenes de 6 a 9 anys
Objectius del programa
• Aquest programa té com a prioritat
que els infants inscrits coneguin un
ampli ventall d'esports.
• Els infants gaudiran d'una pràctica
esportiva polivalent amb un procés
d'aprenentatge facilitat amb l'ús,
per part del personal tècnic, d'estils
d'ensenyament com més oberts millor.
Àmbit motriu:
• Reforçar el desenvolupament dels
esquemes motors, posturals de base.
• Reforçar el desenvolupament de les
capacitats coordinatives bàsiques.
Programes d’Activitats
en la societat. I aquesta, la nostra societat, ha de posar al seu
abast programes i activitats adreçats a elles i que reportin
uns beneficis al cos, ja siguin físics com psíquics.
• Familiaritzar-se amb els fonaments bàsics dels esports
d'associació i individuals.
Àmbit cognitiu:
• Identificar les diverses formes de moviment bàsic de
l'ésser humà .
• Adquirir els conceptes bàsics de diferenciació dinàmica
(lateralitat) i orientació.
• Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics de
competència, cooperació i treball en grup.
Àmbit afectiu:
• Gaudir de l'aspecte lúdic del moviment.
• Superar l'egocentrisme infantil
envers la relació grupal.
• Familiaritzar-se amb els processos d'aprenentatge.
Esportiu
Adreçat a esportistes a partir de 8 anys (algunes de les activitats es podran començar amb menys, segons el que s’hagi
establert a cada esport)
Objectius del programa
Dotar l'esportista de recursos i coneixements amplis que li
siguin d'utilitat en l'aprenentatge, especialització i perfeccionament dels diferents elements i aspectes que formen
cada esport per tal que puguin millorar progressivament.
El ioga es basa en el control de la respiració i de les posicions corporals, per arribar al domini del cos i de la vitalitat. Mitjançant la consciència corporal facilitem de manera
eficaç la pràctica del ioga.
Objectius del programa
• Ajudar a contribuir a la millora de la qualitat de vida i
la salut personal, amb la pràctica regular i controlada de
l’exercici físic.
• Afavorir la realització d’activitats recreatives durant el
temps de lleure.
• Millorar la capacitat de relació social amb el treball i la
participació en activitats de grup.
X Curs escolar d’iniciació a la natació
Des del Departament d'Esports de l'Ajuntament de Palamós i comptant amb el suport dels centres escolars palamosins : Escola Ruiz Giménez, Escola Vila-romà, Col.legi
la Salle, Escola Vedruna i Col.legi d'Educació Especial Els
Àngels portem a terme el X Curs Escolar d'Iniciació a la
Natació , adreçat a nenes i nens d'un curs de doble línia (A
i B) de primària.
XIV Curs escolar d’iniciació a la vela
Des del Departament d'Esports de l'Ajuntament de Palamós, conjuntament amb el Club de Vela Palamós, es porta a
terme des de fa tretze anys, el Programa Municipal Escolar
d'Iniciació a la Vela per als alumnes de 6è curs de primària
dels centres escolars de la vila: Escola Vedruna, Escola Ruiz
Giménez, Escola Vila-romà , Col.legi la Salle i CPEE Els
Àngels , cosa que representa 210-220 alumnes (segons els
alumnes inscrits) al curs 2010-11.
Aquest programa esportiu es desenvoluparà durant els
mesos d’octubre de 2011 a juny de 2012, repartit en 12 sessions de dues hores cadascuna.
Potenciar les capacitats i habilitats motrius que es requereixin, a la vegada que no s'oblidin les capacitats afectives i
cognitives tan importants en el desenvolupament de la personalitat de l'esportista.
Activitats físiques
per a adults
Adreçat a alumnes a partir dels 16 anys.
L’esport està contínuament evolucionant i ho fa de forma
creixent i vertiginosa, en tots els seus conceptes : social,
educacional , competitiu i recreatiu.
Dins de l’esport, les persones adultes, a partir de certa edat,
cada vegada més tenen un protagonisme importantíssim
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
89
Programes d’Activitats
IV Programa Martinets
Després de 13 anys d’experiència
amb vela escolar amb alumnes de
primària, a Palamós volem fer un pas
més i apropar l’esport de la vela als
més menuts, als alumnes de P3, P4 i
P5.
Un dels objectius del Programa Municipal Escolar d'Iniciació a la Vela
és dotar totes les escoles de Palamós
d'una eina didàctica complementària
que permeti difondre el coneixement
del medi marí, mitjançant la pràctica
de la navegació a vela, i a l'hora implicant de manera directa o bé indirecta
altres disciplines que s'aniran entrellaçant ja sigui l'educació física, la meteorologia, les matemàtiques (navegació sobre una carta, o com es munta
un camp de regates), la tecnologia
(taller de nusos, construcció d'una
embarcació de fusta o fibra, construcció d'una vela), la llengua materna o
bé estrangera (nomenclatura en català
i en altres idiomes), la història marítima del poble (cabotatge a Palamós),
el medi ambient (contaminació), la física (perquè naveguen els vaixells de
vela, composició de forces)...
Amb aquesta activitat pensem que
estem oferint als alumnes altres objectius didàctics:
• Una alternativa en el temps de lleure
dels joves
• Ampliar la seva visió del món per
incloure-hi el medi marí
• Fer desenvolupar la creativitat en un
àmbit diferent de l'habitual
• Incentivar el treball en equip, la
companyonia i la solidaritat.
També amb aquesta activitat pretenem que els nois i noies de Palamós
s'apropin durant uns dies al món de la
navegació a vela, que constatin que la
seva vila, on la vela és present durant
tot l'any, és un marc privilegiat per dur
a terme la pràctica d'aquest esport i
que els nois i les noies del cicle superior de primària assoleixin el que dins
de l'Escola Catalana de Vela correspon al primer nivell d'iniciació-nivell
groc- reglat per la Federació Catalana
de Vela.
90
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
L’experiència ja l’hem provat els darrers anys amb l’escola Ruiz Giménez
de Palamós: l’any 2008, amb alumnes
de P3; el 2009, amb alumnes de P3, P4
i P5, i l’any 2010 amb tots els cursos
d’Educació Infantil de les escoles Ruiz
Giménez i Vedruna . Donada la bona
resposta tant d’alumnes, mestres, pares i acompanyants, des del Club de
Vela Palamós s’ofereix aquesta activitat a tots els centres escolars de la vila.
Creiem que introduir el coneixement
d’aquest esport als més petits és una
bona manera de reforçar els diferents
continguts (procedimentals, conceptuals i actitudinals) que ja es treballen
a l’escola.
Aquesta activitat potencia la capacitat d’autonomia, de comunicació, de
descobriment i de treball en grup, tot
adaptant-se a la diversitat del grup
classe.
El Club de Vela Palamós, organitzant
aquesta activitat, té en compte que la
finalitat de l’Educació Infantil (Decret
181/2008) és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i
motor, social i cognitiu dels infants,
proporcionant-los un clima i entorn
de confiança on se sentin acollits i
amb expectatives d’aprenentatge.
IV Curs escolar d’iniciació
a l’escalada
Des del Departament d'Esports de
l'Ajuntament de Palamós conjuntament amb el Club Alpí Palamós , i
comptant amb el suport dels centres
escolars palamosins : Escola Ruiz Giménez, Escola Vila-romà, Col.legi la
Salle, Escola Vedruna , Institut Palamós , i CPEE Els Àngels portem a
terme el IV Curs Escolar d'Iniciació a
l’Escalada.
Aquest programa esportiu que es desenvolupa durant els mesos d’octubre
de 2011 a juny de 2012 , està repartit
en 12 sessions de dues hores cadascuna , i adreçat a alumnes del cicle superior de primària i de l’ESO, cosa que
representa 210-220 alumnes (segons
els alumnes inscrits) al curs 2010-11.
Programa PAFES
El Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) pretén oferir una
campanya dirigida a la població sedentària, perquè s’incorpori a un
programa d’activitat física amb finalitats saludables. La pràctica
regular els permetrà gaudir d’una millor salut física i mental.
Programes d’Activitats
En el programa PAFES tenim una sèrie d’elements saludables (Zona Esportiva Josep Massot i Sais i passeig del
Mar) en els quals es poden treballar
diferents grups del cos humà. A més
existeix l’ ACTIVA’T! CAMINANT
amb quatre recorreguts de diferents
distàncies i rutes :
• ruta passeig del Mar (1.940 m)
• ruta Correus (2.410 m )
• ruta Museu de la Pesca (3.500 m)
• ruta Pavelló d’Esports (4.031 m )
Guanya qualitat de vida fent
activitat física !!!
Claus per a una vida saludable
La proposta que et fem és simple, però
cal que prenguis decisions que són importants i que només depenen de tu:
• Comença a fer activitat física de manera gradual i al principi amb una
intensitat molt suau, fins a set hores
setmanals d’activitat física.
• Millora la manera de menjar i aprofita els beneficis de la dieta mediterrània.
• Deixa de fumar (si és el cas) o mantén-te sense fumar.
• Porta un ritme de vida amb menys
tensions i evita-les sempre que sigui
possible.
Recomanacions dietètiques
• No mengis més del compte.
• Menja almenys 2-3 unitats de fruita i
2-3 racions de verdura cada dia.
• Modera el consum d’alcohol (màx. 1
got vi 200 ml/dia).
• Modera el consum de sucres refinats
i pastisseria.
• Porta aigua i vés bevent mentre fas
l’activitat (beu un total d’1,5 litres
d’aigua/dia).
Alguns consells abans de començar
• Respecta la digestió: Després de
menjar evita les activitats intenses, ja
que poden interferir en la correcta
digestió.
• Respecta una progressió prudent:
Si ets una persona totalment sedentària, comença augmentant a poc a
poc la teva activitat; per exemple,
camina durant 15-20 minuts 3 cops
a la setmana, a una intensitat que et
permeti parlar sense ofegar-te.
• Porta calçat adequat: Utilitza un
calçat còmode.
• Dedica uns minuts a l’escalfament:
Això vol dir fer una activitat més
suau per a preparar el cos abans de
començar l’activitat.
• Dedica una estona al refredament: Al
final, dedica alguns minuts a fer exercicis més suaus per a permetre un retorn
gradual a la situació de repòs.
• Recorda fer estiraments.
• Has de tenir constància: Aquesta
serà la clau del teu èxit. No vulguis
anar massa de pressa. El que cal és
que ho facis setmana a setmana d’ara
endavant i que pensis que l’activitat
física és tan important com esmorzar, dinar o sopar.
Programa de parcs
urbans de salut
i d’itineraris saludables
L’any 2011 l’Ajuntament de Palamós i
Dipsalut, organisme de Salut Pública
de la Diputació de Girona, van signar un conveni de col.laboració per
a portar a terme a la vila el Programa
de Parcs Urbans de Salut i d’Itineraris
Saludables.
El Programa de Parcs Urbans de
Salut consta de dos parcs : model A
, amb 8 aparells, ubicat a la ronda de
l’est a l’alçada del carrer Roqueta , i
model B amb 12 aparells , ubicat a la
plaça Enric Vincke .
Els parcs urbans de salut han estat
creats perquè els puguin utilitzar una
àmplia part de la població, però els
principals destinataris són els adults i
la gent gran. No es recomana la seva
utilització a menors de 16 anys.
Al llarg de l’any s’hi fan unes classes
didàctiques mensuals que estan dirigides per dinamitzadors , professionals de la salut o de l’esport , que realitzen sessions guiades d’exercici físic .
El Programa d’Itineraris Saludables
consta d’una xarxa d’itineraris saludables connectats entre ells. A Palamós
en tenim quatre amb diferents distàncies . Estan ben senyalitzats, hi ha un
plafó d’informació general ubicat al
parc urbà de la plaça Enric Vincke, en
el qual es descriu la xarxa i les seves
característiques, s’explica el funcionament de la senyalística i es donen
recomanacions per a la realització
d’activitat física moderada als itineraris saludables.
De la mateixa manera que als parcs
urbans de salut, es compta periòdicament amb dinamitzadors que donen
les indicacions d’ús per tal d’aprofitar
al màxim les possibilitats d’ús de la
xarxa, es portaran rutines saludables i
es donaran recomanacions per realitzar una pràctica segura i beneficiosa.
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
91
La Unitat de Medicina de l'Esport
de l'Hospital de Palamós
La Unitat de Medicina de l'Esport
(UME) de l'Hospital de Palamós, entitat sense ànim de lucre i amb responsabilitat assistencial sobre tota
la comarca del Baix Empordà, es va
posar en funcionament l'abril de l'any
1997, amb el suport del Consell Comarcal del Baix Empordà , i partint
de la llavor creada uns 10 anys abans
per l'Ajuntament de Palamós amb
el Centre Municipal de Medicina de
l'Esport.
jançant visites als diferents Centres
d'Atenció Primària (CAP). Tot això
s'ha lligat a unes tarifes absolutament
adaptades a les característiques del
nostre entorn.
Des de la creació de la UME, ens
vàrem proposar dos objectius: per
una banda fer una medicina de
l'esport de qualitat, i per l’altra que
aquesta estigués a l'abast de la població d'esportistes de la nostra comarca.
Complementàriament a les activitats
i a vegades de forma independent, es
fan xerrades de divulgació a diferents
punts (instituts, centres cívics, etc.).
Per assolir el primer objectiu es va
dissenyar una revisió medicoesportiva que inclogués de manera inexcusable, i mitjançant un informe,
l'electrocardiograma de repòs i una
prova d'esforç, a part de les dades antropomètriques i d'exploració clínica
que fins al moment eren les més habituals en aquests tipus de revisions.
El segon objectiu ha consistit en la
descentralització de la UME mit-
Es va iniciar l'activitat amb reconeixements d'aptitud per a l'esport i, des
de la temporada 2002-03 també es fan
controls de les lesions esportives, en
coordinació amb els serveis de COT i
RHB de l'Hospital de Palamós.
Des del curs 2003-04 la UME
col·labora amb l'Escola de Medicina
de l'Esport acollint residents que fan
pràctiques amb la UME i rotacions
pels diferents serveis de l'Hospital de
Palamós.
D'uns anys ençà, estem presents en el
Meeting Internacional d'Atletisme de
Palafrugell, prestant els serveis mèdics .
El 29 i 30 de maig de 2008, l'Hospital
de Palamós va acollir el Congrés de
la Societat Catalana de Medicina de
l'Esport, que va reunir especialistes
de tot el país per tal de posar en comú
diferents aspectes d'aquesta disciplina
que gira entorn a la salut dels esportistes.
Aquesta propera temporada esportiva
la nostra cartera de serveis es veurà
ampliada amb una consulta específica
de consell nutricional i una consulta
especialitzada en control cardiològic
dirigida a esportistes que practiquen
esports de resistència com maratons,
triatlons, raids...
Encoratgem els esportistes de la nostra comarca a fer-se la corresponent
revisió medicoesportiva, per tal de
poder prevenir possibles lesions i detectar precoçment aquelles anomalies
que puguin influir negativament en
la pràctica esportiva. Aquestes revisions poden ser realitzades en qualsevol moment de la temporada. El més
important és que tinguin una regularitat, no és necessari que s'efectuïn a
l'inici de la temporada de competició
si l'activitat esportiva es practica de
forma continuada.
Cal no oblidar que en el decurs de
tot l'any, la UME està a disposició per
tractar qualsevol lesió, tant a conseqüència de l'entrenament com de la
competició. Només cal contactar al
972 609533 (de les 11 h a les 14 h) per
concertar una cita, o bé enviar un correu electrònic a [email protected]
Equip: directora de la Unitat :
Dra. Maria Josep Martí
Ubicació: Planta 2 Hospital de Palamós
+ Informació: www.hosppal.es
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
93
Participació XXI Diades Culturals
Vila de Palamós
Concurs de cartells. TEMA : “l’Esport”
ESCOLES
Educació
Infantil P5
Cicle Inicial
1r/2n
Cicle Mitjà
3r/4t
Cicle
Superior
5è/6è
ESO 1r/2n
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
Escola Ruiz Giménez
330 participants
23
25
46
31
55
43
52
55
----
----
176
154
Escola Vila-romà
253 participants
10
5
29
51
39
47
34
38
----
----
112
141
Escola Vedruna
302 participants
----
----
44
59
49
47
60
43
----
----
153
149
Col.legi La Salle
323 participants
22
24
51
52
33
46
56
39
----
----
162
161
Institut Palamós
88 participants
----
----
----
----
-----
----
----
----
45
43
45
43
CPEE Els Àngels
20 participants
----
----
12
8
----
----
----
----
----
----
12
8
TOTAL
55
54
182
201
176
183
202
175
45
43
660
656
PARTICIPACIÓ
109
383
Agraïment :
359
Un any més hem gaudit de la col.laboració dels reconeguts pintors palamosins
Pere Coll i Pujol , i Vicens Burgell i Coll, com a jurat qualificador del Concurs
de Cartells que sobre el tema de “l’Esport” s’ha portat a terme a la nostra vila
amb la participació dels alumnes dels centres escolars palamosins.
94
TOTAL
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
377
88
1.316
Educació Infantil (P-5)
1r-Fiona Galeano
Col.legi La Salle
2n-Marc Mont - Escola Vila-romà
3r-Eloi Cerdà Artuch -Escola Ruiz Giménez
Cicle Inicial (1r i 2n)
1r-Elsa Ortiz Fernández
Escola Vedruna
2n-Berta Plana Sabater
Escola Vedruna
3r-Judit Barba Oliver
Escola Vedruna
Cicle Mitjà (3r i 4t)
1r-Mercy Daza Saavedra
Col.legi La Salle
2n-Cristian Ruiz Córdoba
Escola Vila-Romà
3r-Anna Illescas Martinez
Escola Vila-Romà
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
95
Participació XXI Diades Culturals Vila de Palamós
Cicle Superior (5è i 6è)
1r-Anna Bachs Martin
Col.legi La Salle
2n-Helena Jansen Figueras - Escola Vedruna
Accèssit-Andreu Mas Viñolas - Col.legi La Salle
3r-Marta Obiol Alvarez
Col.legi La Salle
Accèssit-David Domingo Esteve - Col.legi La Salle
CPEE Els Àngels
1r- Pavel Plikhin
2n-Patricia Sánchez López
ESO Primer Cicle (1r i 2n)
1r-Nil Gómez Pellicer
Institut Palamós
96
2n-Estel Ferrer Torres
Institut Palamós
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
3r-Jordi
Doménech
Ruiz
Institut
Palamós
Pie: 3r-Helena Delgado
Accèssit-Ricardo Triviño Aranda
Institut Palamós
Agraïments
Finalitzat aquest curs 2010-2011, en el qual les nostres instal.lacions esportives han complert 21 anys, i amb 21 anys
de Programa d’Activitats Esportives de la Vila, continuem
treballant amb la mateixa il.lusió i forces de sempre .
Sincerament crec que tots els que formem la nombrosa família esportiva palamosina: entitats, associacions, AMPA
i centres escolars ( 4.542 esportistes censats -fitxa escolar
i/o federativa-, a més de membres de junta, entrenadors,
Amb el suport de
Estaments
Centres Escolars i Ampa
Col·laboren
Entitats
98
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
delegats, etc.), ens hem de congratular pel treball realitzat
al llarg d’aquests anys, i lògicament fer extensible el nostre
agraïment al suport i a la col.laboració de tants palamosins.
Felicitacions a les institucions : Consell Català de l’Esport,
Diputació de Girona, Consell Comarcal i Esportiu del Baix
Empordà, Creu Roja; als mitjans de comunicació locals i
d’altres. Patrocinadors i col.laboradors, no ens falteu mai
!... Tots plegats farem més gran, si cal, l’esport palamosí !
FOTO
FULL D’INSCRIPCIÓ
PSICOMOTRICITAT
MULTIMÈDIA i MULTIESPORT
ESPORTIU
MANT.FÍSIC ADULTS
Nom i cognoms.................................................................................................................................................................................
DNI.........................................................Núm. afiliació Servei Català de la Salut........................................................................
Adreça ...............................................................................................................................................................................................
Població ................................................................................ CP ......................................................................................................
Telèfon..................................Edat...............................Data naixement ...........................................................................................
Col.legi ................................. Curs.............Activitat esportiva ......................................................................................................
Es va fer la revisió mèdica esportiva el curs passat .............................. Té alguna lesió o malaltia que pugui influir en la
seva pràctica esportiva, al.lèrgies, operacions, etc ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
AUTORITZACIÓ PARE, MARE O TUTOR
Nom ...................................................................................................... amb DNI .............................................
Autoritzo el meu fill/lla , les dades del/ de la qual consten en el full d’inscripció a participar al Programa d’Activitats Esportives de la Vila de Palamós , i faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar
en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent.
Així mateix, autoritzo el meu fill/lla a desplaçar-se en autobús o en cotxes particulars als entrenaments i/o a les competicions escolars o federades a les quals participa, com a acceptar que les imatges preses durant qualsevol activitat o acte
esportiu inclòs dins el Programa Esportiu puguin ser utilitzades per a publicacions i/o publicitat , i pàgina web d’esports.
Signatura :
Les dades personals aportades en aquest document seran incloses en el fitxer informàtic d'usuaris de les instal.lacions esportives municipals que té per finalitat deixar constància
de les persones usuàries dels serveis de les instal.lacions esportives municipals, així com també la realització de les funcions administratives que se'n deriven i, en especial, la gestió
dels alumnes del programa d'activitats esportives municipals. En relació a aquestes dades es podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició en els termes
establerts pels articles 6 i 15 a 17 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l'alcaldessa, (c/ Major núm. 56, 1a
planta), com a responsable del tractament.
´
VII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ
99

Documentos relacionados