Les Filles de Maria Auxiliadora

Transcripción

Les Filles de Maria Auxiliadora
Las Hijas de María Auxiliadora, Salesianas, llevan desde el año 1967
trabajando en el barrio de la Maurina de Terrassa con los colectivos
más vulnerables, en los ámbitos educativos y de cohesión social, así
como de prevención de la exclusión. Concretamente, con el colectivo inmigrante lleva años trabajando con el proyecto Pam a Pam (proyecto de alfabetización y aprendizaje de la lengua con inmigrantes
adultos) de la Fundación María Auxiliadora.
En la actualidad, con el nuevo proyecto “El Viver” con el lema “juntos
tejemos oportunidades” de “atención integral al colectivo inmigrante
de la Maurina” se van a desarrollar y complementar actividades en
las áreas de acogida, mediación, asesoramiento jurídico, educación
postobligatoria, refuerzo educativo, talleres pre-laborales, participación ciudadana, salud y convivencia.
La convivencia ciudadana e intercultural e interreligiosa requiere de
un proceso de adaptaciones que afecta a todos los agentes de la
sociedad, por lo cual es necesario involucrar a las organizaciones e
instituciones, los recursos técnicos y profesionales y a la ciudadanía
en general.
Por la experiencia de la entidad trabajando con estos colectivos,
con un estilo de relaciones y de intervención educativa llamado “sistema educativo salesiano” se prioriza la acción y el impacto en tres
colectivos, que constituyen tres ejes transversales de todas las acciones que se desarrollan:
Un projecte de:
Promogut per:
Les Filles de Maria Auxiliadora
Amb la col·laboració de:
• La infancia y juventud
• Las familias
• Las mujeres
Creemos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y por eso: “juntos tejemos oportunidades”.
Carrer Maria Auxiliadora, 227, 08224, Terrassa. Telèfon: 93.788.27.28
Mail: [email protected]
Local cedit per SAMCI VALLÈS, S.L
Les Filles de Maria Auxiliadora, Salesianes, porten des de
l’any 1967 treballant al barri de la Maurina de Terrassa amb els
col·lectius més vulnerables, en els àmbits educatius i de cohesió social, així com de prevenció de l’exclusió. Concretament,
amb el col·lectiu immigrant porta anys treballant amb el projecte
Pam a pam (projecte d’alfabetització i aprenentatge de la llengua amb immigrants adults) de la Fundació Maria Auxiliadora.
En l’actualitat, amb el nou projecte “El Viver” amb el lema “junts
teixim oportunitats” d’”atenció integral al col·lectiu immigrant de
la Maurina” es desenvoluparan i complementaran activitats en
les àrees d’acollida, mediació, assessorament jurídic, educació
postobligatòria, reforç educatiu, tallers prelaborals, participació
ciutadana, salut i convivència.
La convivència ciutadana i intercultural i interreligiosa requereix
d’un procés d’adaptacions que afecta a tots els agents de la
societat, per la qual cosa és necessari involucrar les organitzacions i institucions, els recursos tècnics i professionals i la
ciutadania en general.
Per l’experiència de l’entitat treballant amb aquests col·lectius,
amb un estil de relacions i d’intervenció educativa anomenat
“sistema educatiu salesià” es prioritza l’acció i l’impacte en tres
col·lectius, que constitueixen tres eixos transversals de totes les
accions que es desenvolupen:
• La infància i la joventut
• Les famílies
• Les dones
Creiem que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i per això: “junts teixim oportunitats”.
Programas
Programes
Acollida, orientació
i/o derivació
•Entrevista individual i diagnòstic inicial
•Itineraris personalitzats.
•Grups d’Autoajuda o Mentoring.
Reforç educatiu
Mediació
intercultural i
prevenció de conflictes
•Servei de Mediació com a mètode alternatiu, pacífic i dialogant de prevenció i resolució de conflictes.
•Mediació preventiva, rehabilitador i creativa, que genera noves estratègies d’intervenció
i noves relacions de comunicació i convivència entre les parts.
Àmbit salut
•Actuacions de caràcter promocional i
preventiu.
•Accions que contribueixin al foment
d’hàbits saludables i estils de vida sans entre tota la població.
Accions transversals
•Intervenció amb famílies: en totes les
intervencions per millorar i optimitzar els resultats perseguits.
•Perspectiva de gènere: igualtat d’
oportunitats basada en la diferenciació per habilitats i no per gènere.
•Suport educatiu extraescolar per
a menors de 8 a 16 anys.
•Corresponsabilitat amb les famílies en el
procés educatiu.
•Treball en xarxa amb els tutors escolars,
Serveis Socials, Càritas i altres entitats del
barri.
Educació en el
temps lliure
•Propostes alternatives d’oci infantil i
juvenil per a menors de 8 a 16 anys en
col·laboració amb l’Associació Juvenil
“Sarau”.
Servei d’informació,
assessorament i
orientació jurídica
•Informar, orientar i/o derivar respecte a
drets, deures i tramitacions.
• Foment de la denúncia de casos de
discriminació.
Suport a la formació
i a la inserció laboral
•Taller formatiu: Orientació, acompanyament i formació per a la inserció en ensenyances post-obligatòries i la inserció laboral.
•Tallers formatius pre-laborals: Taller de
Confecció i Taller d’Atenció al públic.
• Informàtica
• Xarxa d’intercanvi: anglès, àrab, cuina
intercultural i taller artesanal “aPunt”.
Sensibilització,
difusió i
dinamització cultural
•Activitats de difusió de les diverses
cultures per a una convivència pacífica i respectuosa al barri:
- Xerrades, conferències, jornades
interculturals, celebracions festives
i interreligioses.
Acogida,
orientación y/o
derivación
•Entrevista individual y diagnóstico inicial.
•Itinerarios personalizados.
•Grupos de Autoayuda o Mentoring.
Refuerzo educativo
Servicio de información,
asesoramiento y
orientación jurídica
•Informar, orientar y/o derivar respecto a
derechos, deberes y tramitaciones.
•Fomento de la denuncia de casos de discriminación.
Apoyo a la formación
e inserción laboral
•Apoyo educativo extraescolar para
menores de 8 a 16 años.
•Corresponsabilidad con las familias
en el proceso educativo.
•Trabajo en red con los tutores escolares, Servicios Sociales, Cártias y otras
entidades del barrio.
•Taller formativo: Orientación, acompañamiento y formación para la inserción en enseñanzas
post-obligatorias y la inserción laboral.
•Talleres formativos pre-laborales: Taller de
Confección y Taller de Atención al público.
• Informática
• Red de intercambio: inglés, árabe, cocina
intercultural y taller artesanal “aPunt”.
Educación en el
tiempo libre
Sensibilización, difusión y
dinamización cultural
•Propuestas alternativas de ocio infantil
y juvenil para menores de 8 a 16 años en
colaboración con la Asociación Juvenil
“Sarau”.
• Actividades de difusión de las distintas culturas para una convivencia pacífica y respetuosa en el barrio:
- Charlas, conferencias, jornadas
interculturales, celebraciones
festivas e interreligiosas.
Mediación
intercultural y prevención
de conflictos
•Servicio de Mediación como método alternativo, pacífico y dialogante
de prevención y resolución de conflictos.
•Mediación preventiva, rehabilitadora y creativa, que genera nuevas
estrategias de intervención y nuevas
relaciones de comunicación y convivencia entre las partes.
Ámbito salud
• Actuaciones de carácter promocional y preventivo
•Acciones que contribuyan al fomento de hábitos saludables y estilos de vida sanos entre toda la
población.
Acciones transversales
•Intervención con familias: en todas las
intervenciones para mejorar y optimizar
los resultados perseguidos.
•Perspectiva de género: entendida como
igualdad de oportunidades basada en la
diferenciación por habilidades y no por
género.

Documentos relacionados