Nº 8 gener 2005 - Col·legi de Logopedes de Catalunya

Comentarios

Transcripción

Nº 8 gener 2005 - Col·legi de Logopedes de Catalunya
Revista del Col·legi de Logopedes de Catalunya
[8] gener de 2005
Les prestacions logopèdiques a la sanitat pública
i el principi de justícia
La dislexia
la importancia d’intervenir al més aviat posible
El son dels nens
1 - logopèdia
Sumari
Revista del Col·legi de Logopedes de Catalunya
[8] gener de 2005
Les prestacions logopèdiques a la sanitat
pública i el principi de justícia
La dislexia
la importancia d’intervenir al més aviat posible
El son dels nens
Foto Dani Domíngez Disseny Santi Duran
Editorial
Normativa per a la publicació
• Estem oberts a qualsevol tipus de col·laboració.
Així i tot, la Revista es reserva el dret a publicar només aquells escrits que no es considerin atacs a cap
persona o institució o bé qüestions personals.
• És important que les vostres col·laboracions
arribin per correu electrònic o correu ordinari en
format informàtic, i que feu constar les vostres
dades personals.
• No s’acceptaran cartes anònimes.
• Segons el volum d’escrits ens veurem obligats a ferne una selecció per donar entrada a diferents temes.
Bioètica, dret i logopèdia ............................................................. 3
Entrevista
... a Lluís Torralba Novella .............................................................. 4
L’espectador
Jornada científica sobre l’atenció als nens
amb pluridiscapacitat .................................................................... 6
La nova llei de Serveis Socials ........................................................ 7
Racó científic
El son dels nens ............................................................................... 8
La dislèxia: la importància d’intervenir
el més aviat possible .....................................................................10
La intervención en el lenguaje basada en la escuela .........12
Experiències professionals
Edició Col·legi de Logopedes de Catalunya • Bruc,
72-74, 5è • 08009 Barcelona • Tel. 93 487 83 93
• Fax 93 487 94 52 • [email protected]
Equip de redacció Daniel Domínguez, Elisabeth
Dulcet, Diana Grandi, Olímpia Martí, Àngela
Nebot, Andreu Sauca
Col·laboradors: Víctor Acosta, Anna Casajuana,
Gaspar González, Diana Grandi, Ruth Mármol,
M. Carmen Martín, Ester Rofes, Andreu Sauca,
Oriol Torruella
Correcció lingüística Carlota Giménez
Disseny i maquetació Santi Duran
Dipòsit Legal B-6850-2001- ISSN 1696-1544
La Revista del CLC és una publicació del Col·legi
de Logopedes de Catalunya. No s’autoritza la
reproducció total o parcial d’aquesta publicació. La Revista del CLC accepta la diversitat
d’opinions del seus col·laboradors, els quals en
són responsables.
Per un error d’omissió en la darrera Revista Logopèdia n. 6 no es va fer constar el seu nom i que
ha estat a l’equip des del mateix moment de l’inici
d’aquesta publicació del CLC.
*
La función del logopeda en el autismo ............................ 15
Vida col·legial
Comisió de Benestar i Família ........................................... 16
Agenda del CLC ............................................................... 17
Racó informàtic
e-logopèdia (VII)
Dues iniciatives a la gran xarxa mundial (www) .................. 18
El logopeda sin recursos .................................................... 19
Feliç 8è aniversari e-logopedia.net ..................................... 22
Reflexió
Les prestacions logopèdiques a la sanitat pública i
el principi de justícia......................................................... 24
La protecció de dades en l’activitat del logopeda............ 30
Recursos
Llibres, material... ............................................................ 32
Racó lúdic
Jocs ................................................................................... 33
Cartes dels lectors
......................................................................................... 34
2 - logopèdia
Editorial
Bioètica, dret i logopèdia
Actualment, a vegades, es fa necessari adoptar unes pautes
ètiques davant diversos problemes que sorgeixen pels propis
avenços científics.
Qüestions relacionades amb l’inici i el final de la vida, el valor
del principi d’autonomia, la capacitat per prendre decisions
complexes, les relacions entre el professional sanitari i el pacient,
el secret professional, el consentiment informat, el rol de l’administració en la política sanitària, entre d’altres; exemplifiquen
la importància de la bioètica com a disciplina emergent i
les relacions que es desprenen entre la biologia, les professions
sanitàries, l’ètica i el dret.
La logopèdia, com a professió sanitària, no resta aliena a
aquesta nova realitat de disciplines convergents. Amb un plantejament interdisciplinari, obert i global i amb els drets humans
com a marc de la bioètica, hem d’abordar temes professionals
que ens afecten com a col·lectiu: la legislació sanitària i els
drets dels usuaris, la responsabilitat civil i penal del professional
sanitari, la relació logopeda-pacient, els aspectes ètics i legals
de la història clínica, el secret professional, el dret a la intimitat,
la protecció de dades... qüestions que se’ns presenten com un
gran ventall per a dialogar, debatre i consensuar des de l’òptica
de l’exercici professional de la logopèdia.
Sobre la base dels quatre principis de la bioètica, existeixen
una sèrie de deures ètics en el marc de la relació assistencial sanitària: procurar beneficis per a la salut (principi de
beneficència), no ocasionar danys innecessaris al pacient (principi de no maleficència), respectar l’autonomia de les persones
(principi d’autonomia) i procurar la máxima justícia o equitat
entre les prestacions sanitàries (principi de justícia).
En algunes situacions poden plantejar-se enfrontaments entre aquests deures ètics. Serà necessari doncs identificar els
conflictes que es produeixen i establir les diverses possibilitats
d’actuació per resoldre’ls.
Com a logopedes haurem de treballar en aquesta línia, preparant-nos a consciència per donar les respostes adequades a
aquestes necessitats.
Créixer com a col·lectiu requereix competència professional,
formació permanent i responsabilitat ètica.
Al llarg de l’any 2005 iniciarem l’abordatge d’aquesta temàtica,
perquè la integració disciplinar entre logopèdia, bioètica i dret
sigui una realitat a curt termini...
Molt bon any!
3 - logopèdia
Entrevista
Aquesta secció pretén donar una visió més pròxima i humana de
les personalitats relacionades amb el món de la logopèdia.
Per aquest número hem triat el nou sotsdirector de Recursos
Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Anamnesi
Exploració
... a Lluís Torralba Novella
Data i lloc de naixement: Barcelona ciutat, 1957
Adreça: [email protected]
Motius de l’entrevista: nou membre de la Comissió
Mixta del CLC – SCS.
Antecedents d’interès: metge de medicina
preventiva i salut comunitària. Comença a treballar
a l’Hospital de Mar fins l’any 1987 que passa al
Departament de Sanitat de la Generalitat per treballar
en programes de prevenció de drogues essent
anomenat Director del Pla de Drogues de Barcelona
de l’Agència de Salut Pública l’any 1992. Durant
el temps que ell va ser director del pla de drogues
s’aconsegueix reduir el nombre d’heroïnòmens a la
ciutat de Barcelona de 12.000 a 200 (actualment sota
control), amb un increment de 20 anys d’esperança
de vida. Des de fa aproximadament un any exerceix
el càrrec de sotsdirector de Recursos Sanitaris del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i
com a tal es el nou membre de la comissió mixta entre
CLC i el Departament de Salut.
Es mou per Barcelona amb moto i és un amant de
tots els esports de risc: submarinisme, barranquisme,
escalada, muntanya...
Porta la sirena de la policia com a melodia del mòbil.
És un exfumador de 3 paquets diaris.
És una persona acostumada a tractar amb “el lado
oscuro” de la vida i per això n’és un gran defensor.
4 - logopèdia
1 – Coneixies la logopèdia?
La logopèdia la vaig conèixer mentre feia la
carrera de medicina, primer per una companya del barri que era logopeda d’una
escola i a partir de quart de medicina, a
l’hospital on estava d’estudiant intern,
vàrem tenir molts casos de pacients amb
problemes neurològics que requerien, com
a mínim, de rehabilitació logopèdica.
2 – Quina importància creus que
té el logopeda?
És evident que la logopèdia s’encarrega
d’una de les funcions més desenvolupades
de l’ésser humà: la comunicació. La comunicació en el segle XXI és un dels màxims
exponents que han modificat i estan i
faran modificar la nostra societat. A mes
en un moment on la variable temps perd
el seu sentit de factor controlador que fins
ara havia jugat.
3 – Quina és la teva opinió respecte el paper que ha d’assumir el
logopeda en l’equip de salut?
Respecte a la meva opinió del paper de
la logopèdia en els Equips d’Atenció
Primària, és evident el que penso, la seva
funció hi ha de ser present, el que no sé
és mitjançant quina fórmula de gestió es
pot articular aquesta relació.
4 – Algun comentari respecte el
nou decret d’autorització i registre de centres?
El que és lògic és que el nou decret
d’autorització de centres i serveis sanitaris
aculli la logopèdia en l’extensió de la seva
definició: com aquella activitat de prevenció, avaluació i recuperació dels trastorns
de la fonació, l’audició i el llenguatge amb
aquelles tècniques d’expertesa pròpies de
la disciplina.
5 – Quin creo que ha de ser el
paper dels col·legis professionals
en aquest procés?
És obvi que des de l’Administració no
podem treballar sense la col·laboració
dels col·legis professionals, ja que són
els que realment coneixen les necessitats
de la professió. En aquest cas el CLC ha
participat en la redacció final del decret
aportant dues esmenes al text inicial proposat pel Departament que aprofito per
anunciar que han estat admeses a tràmit.
Això vol dir que com a col·legi heu ajudat
a l’Administració a adequar un decret que
afavorirà tant a l’usuari com al logopeda. Des d’aquí us agraïm la inestimable
col·laboració i us donem l’enhorabona pel
treball aconseguit.
Diagnòstic i pronòstic
Tot i les mancances “heretades”, crec que
l’evolució de la logopèdia a Sanitat serà
positiva i creixent d’ara en endavant
Tractament indicat
Continuar treballant en equip.
Moltíssimes gràcies Lluís!
5 - logopèdia
L’espectador
Jornada científica sobre
l’atenció als nens amb
pluridiscapacitat
El 5 de novembre vam assistir a la
Jornada científica sobre l’Atenció als
nens amb pluridiscapacitat: “Els nens
invisibles... existeixen”, organitzada
per Nexe Fundació i la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna, de la Universitat
Ramon Llull.
Van organitzar aquesta jornada, coincidint amb la inauguració dels nous locals
de Nexe Fundació, per tal de donar a
conèixer la problemàtica d’aquests nens i
les necessitats de les seves famílies.
Van haver-hi diferents ponències: • A la
descoberta del món de les persones amb
pluridiscapacitat • Aportacions de la reflexologia per millorar la qualitat de vida
de les persones amb plurisdicapacitat •
L’acusticoteràpia en els nens amb pluridiscapacitat • La importància del logopeda
en les primeres etapes de l’atenció al nen
amb pluridiscapacitat • Desenvolupament
de la interacció en infants amb pluridiscapacitat greu que usen pictogrames •
L’atenció a la pluridiscapacitat: un repte
de cooperació. I a més a més va haver-hi
un debat obert amb representants de
l’administració i els pares.
En representació del Col·legi de Logopedes de Catalunya, la nostra sotsdegana,
Diana Grandi, va presentar la ponència:
Detecció i avaluació de les alteracions
de la deglució.
En la seva presentació va exposar, en
primer lloc, el paper del logopeda en els
trastorns de la deglució i el que suposa
per als nens amb pluridiscapacitat tenir
problemes d’alimentació, respecte al
risc vital per falses rutes, pèrdua de pes i
malnutrició.
La videofluoroscòpia és molt
valuosa no solament com
a tècnica complementària
de diagnòstic, sinó també
a l’hora d’elaborar el pla de
tractament, ja que la identificació de les alteracions ens
permetrà definir estratègies
de tractament.
Va explicar que la deglució és una
activitat reflexa, neuromuscular, complexa, ràpida i eficient en condicions de
6 - logopèdia
normalitat, i el seu objectiu és el transport del bol alimentari, líquid o saliva
des de la cavitat bucal fins a l’estómac,
sense cap alteració ni aturada. Aquest
procés es porta a terme en quatre etapes:
preparatòria, oral, faríngia i esofàgica i
cada una d’aquestes etapes acompleix
una finalitat determinada. L’alteració en
alguna o diverses d’aquestes etapes comporta la distorsió d’aquest trànsit, per a la
qual cosa es poden produir falses rutes o
camins erronis.
Indubtablement, aquest tipus d’alteracions en la dinàmica de la deglució fa que
l’individu pateixi trastorns en la nutrició i
a vegades estarà afectada l’alimentació
autònoma, el creixement i el desenvolupament.
També va explicar que la deglució és un
procés dinàmic i com a tal ha de ser
estudiat. Un dels estudis que ens permet
observar tot el procés de deglució és la
videofluoroscòpia amb bari modificat,
mitjançant el qual podem visualitzar el
trànsit de l’aliment al llarg de totes les
etapes de la deglució i comprovar-ne així
la normalitat o anormalitat.
La nova llei
de Serveis Socials
El passat 1 de juny, el Govern
de la Generalitat va constituir el
Comitè d’Experts que treballa
l’avantprojecte de Llei de Serveis
Socials de Catalunya.
Va deixar clar que la videofluoroscòpia és
molt valuosa no solament com a tècnica
complementària de diagnòstic, sinó també
a l’hora d’elaborar el pla de tractament, ja
que la identificació de les alteracions ens
permetrà definir estratègies de tractament.
Aleshores, en molt casos ens serà molt útil
per verificar quines són les postures més
adequades, quines maniobres podrem dur
a terme –si comptem amb l’enteniment
i la col·laboració del pacient- i quines
consistències alimentàries són idònies per
facilitar l’alimentació.
La consellera Anna Simó considera que
l’elaboració del nou marc legal, s’ha de
fer a partir d’un ampli debat social amb
les organitzacions del sector, les centrals
sindicals i patronals, els col·legis professionals, les administracions locals i les seves
federacions municipalistes i també amb
les entitats que representen a la ciutadania
amb necessitats de serveis socials.
Ens va explicar el procediment i les modalitats d’administració de la prova i les
possibilitats que ens dona aquesta tècnica,
per verificar si el pacient podrà ser alimentat totalment per via oral, en forma mixta,
per sonda o amb un botó gàstric.
Amb la finalitat de voler assegurar la
transparència de tot el procés participatiu,
es presenta un sistema de comentaris,
suggeriments i esmenes en el marc del
Portal Social de Departament de Benestar
i Família a:
http://www.portalsocial.net i
[email protected]
Finalment ens va mostrar una videofluoroscòpia en un nadó amb trànsit normal i una
altre on es reflectien diversos trastorns, com
camins erronis, reflux nasogàstric, dipòsit exagerat a la val·lécula i aspiració de l’aliment.
Des del Departament de Benestar i Família
també es notifica que en el cas que es vulguin exemplars del llibre o CD Bases per una
nova Llei de serveis socials de Catalunya,
es pot fer la petició al Servei de Suport a
la Gestió de l’ICASS ([email protected]
net) i també es pot consultar a la web del
Departament de Benestar i Família www.
gencat.net/benestar
Va ser una ponència molt profitosa pel
seu contingut però també per donar a
conèixer un altre aspecte del treball del
logopeda: la participació activa en l’equip
interdisciplinari que s’ocupa de la detecció, avaluació i tractament dels trastorns
en la dinàmica de la deglució.
7 - logopèdia
Racó científic
El son dels nens1
Anna Casajuana Palet, Neuropediatra
Una part important del nostre temps la dediquem diàriament a dormir. El son
té un efecte reparador imprescindible per a adults i nens. Parlarem de les característiques normals del son infantil i de tot allò que pot alterar-lo, tant per
part del nen com del seu entorn.
El son infantil
El son infantil és aquell període diürn
o nocturn durant el qual els nens
descansen, assimilen i organitzen
allò que han vist i après, maduren
física i psíquicament, i inicien la seva
independència del món exterior i
dels seus pares.
El son compleix una funció reparadora
i reguladora de l’organisme, i és essencial per al control de diversos processos
corporals (energia, temperatura, canvis
hormonals...).
FOTO: Lidia Casanovas
El son consta de dues fases
bàsiques:
• La fase REM (son de moviments oculars
ràpids). És la fase més activa del son, en
la que el cervell està més actiu, i és també
la més curta.
• La fase NO REM: és la fase tranquil·la i
profunda del son, i també la més llarga.
Introducció
El temps és una de les coses més valuoses actualment en la nostra societat. Molts adults
anem escassos de temps perquè tendim a voler fer coses en excés, per les pressions
o necessitats socials o per la nostra pròpia forma d’organitzar-nos. Aquesta tendència
a sobrecarregar el nostre temps s’està imposant progressivament també als nens, a
vegades des de ben petits, caient en una sobrestimulació o una sobrecàrrega d’activitats
que en res beneficia els nens, especialment quan més petits són. Això es dóna, bàsicament, per dos motius:
•La idea que com més estimulem el nen abans madurarà o més fàcilment
aprendrà (cosa que no sempre és així, perquè es deixen de banda les implicacions
emocionals que això comporta).
• La necessitat de mantenir ocupats els nens quan els adults que en som responsables estem també ocupats.
Ens centrarem aquí en una activitat important, imprescindible, que ocupa diàriament
una bona part del temps dels nens: el dormir.
El temps de son necessari varia en funció de l’edat del nen i també del propi nen, però
en general tendim a escurçar cada vegada més el temps destinat a que el nen dormi.
8 - logopèdia
Les característiques, cicles i horaris del son
del nen varien en funció de la seva edat.
Durant el primer any de vida, el nen ja té
una forma pròpia de dormir i de despertarse, molt lligada als cicles d’alimentació. En
aquesta etapa, la maduració cerebral és molt
important: l’estructura cerebral es va organitzant, ajudada pels estímuls que va rebent,
sobretot, a través dels sentits (oïda, vista,
tacte, gust i olfacte) que envien sensacions al
cervell i fan que aquest vagi madurant.
El nen petit evoluciona molt ràpidament,
tant en els aspectes biològics com en els
emocionals, que van sempre molt lligats.
Als pares o adults de referència correspon
generar l’ambient propici perquè el nen
adquireixi uns hàbits de son saludables, res-
pectant aquests ritmes propis, i mostrant-li
una tranquil·litat emocional que l’ajudi a
sentir-se bé. Cal dir que, quan el nen és petit,
a vegades és difícil saber en cada moment
què li passa o què necessita, però tot i així,
només tranquil·litzant-lo ja estem fent una
part molt important del procés.
Trastorn de son
Es parla de trastorn del son quan al
nen li costa conciliar el son o bé es
desperta freqüentment a la nit. El resultat és un descans insuficient (per
part del nen i normalment, també
per part dels pares).
En general, el trastorn de son s’estableix
al voltant de tres elements:
• La dificultat d’elaborar uns hàbits i ritmes adequats (per diferents motius)
• La dificultat de separació dels pares
(per immaduresa emocional, problemes
de vinculació...)
• Les pors infantils (que tenen en el trastorn de son una de les seves múltiples
expressions, entenent per por la incertesa
que genera allò nou o desconegut)
El trastorn de son sol donar-se quan es
crea una situació difícil per les característiques pròpies del nen, unides a les característiques pròpies de l´entorn familiar.
Característiques pròpies del nen
Són factors de risc o que veiem sovint
vinculats a trastorns de son:
• Inquietud, dispersió, irritabilitat
• Trastorn de conducta, hiperactivitat
• Dificultat en els canvis, problemes
d’adaptació, rebuig de situacions noves
no previstes
• Problemes de salut, otitis, constipats (dificultats respiratòries, nas tapat, boca seca)
•Nens que ronquen, apnees nocturnes, etc.
No parlem aquí d’aquelles malalties
neurològiques greus i permanents, que
produeixen problemes de son inherents a
la seva evolució, ni tampoc de nens amb
trastorns psicològics greus.
Característiques pròpies de
l’entorn familiar
S’ha pogut observar en la majoria d’infants
amb trastorn de son que l’organització
1
familiar està basada més en el ritmes i
necessitats de l’adult que en els del nen:
• Sobrecàrrega laboral dels pares
• Treball a torns (sobretot si són els dos
membres de la parella, ja que és molt difícil
organitzar uns horaris estables per al nen)
• Pares amb poca capacitat per contactar
amb les necessitats o estats emocionals
del nen (per exemple: al nen que no dorm
se li apliquen “mètodes” per dormir, però
en realitat té otitis i no pot dormir pel
dolor). Cal anar coneixent el fill, el seu
ritme de plor, què el calma, què el posa
nerviós. Això no és quelcom que passi per
desinterès o voluntat dels pares, sinó que
generalment té a veure amb una dificultat
prèvia d’aquests pares, ja adults, de contactar amb ells mateixos com a persones,
de reconèixer i identificar les seves pròpies
emocions.
• Entorn inestable o variable: canvis de
domicili, incorporació de persones noves
al domicili familiar (avis), separació dels
pares, noves parelles. Cal estar atents
també a l’inici de guarderia o escolaritat,
naixement d’un germà, etc.(situacions
normals a qualsevol família, però que
poden crear ansietat al nen).
D’altra, banda, cal dir que a vegades es
cataloguen com a trastorn de son situacions que són purament evolutives o provisionals i que tenen tendència a resoldre’s
espontàniament, però es consideren un
problema per:
• Poca tolerància dels pares (exigències
laborals, falta de temps, poca ajuda de la
família extensa).
• Excés d’informació (llibres, mètodes).
Uns pares excessivament rígids o exigents,
que posin massa atenció en aquests
aspectes, poden generar una situació
de tensió i conflicte que acabi creant el
trastorn de son.
A vegades es pretén que tot sigui perfecte,
i es pensa que si el nen no dorm perfectament, és perquè els pares fan alguna
cosa malament, quan, sobretot el primer
any de vida, el nen està adaptant els seus
ritmes biològics al seu entorn, i és normal
que es desperti a vegades.
Els neuropediatres i psicòlegs infantils dels CDIAP (Centres de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç, per a nens de 0 a 4/6 anys amb trastorns del desenvolupament o risc de presentar-lo), atenem freqüentment nens amb trastorn de son,
unit a vegades a trastorn de conducta i/o hiperactivitat. En aquest cas no queda
clar si això és causa o conseqüència del problema de son, però cal remarcar que
en tots dos casos sol haver-hi uns pares amb dificultats d’organització, de marcar
espais i horaris i de posar límits.
També observem que en aquests centres el nivell d’assistència i compliment en les
visites sol ser molt alt (és a dir, hi ha poc absentisme), però els trastorns de son i
de conducta són els que presenten el grau més alt d’absentisme (segurament per
aquestes dificultats organitzatives).
CONCLUSIONS
• El son infantil té un efecte reparador imprescindible per a
la maduració física i emocional del nen, per la seva salut i
per una correcta activitat diürna.
• Els trastorns de son estan infradiagnosticats, malgrat les
seves importants conseqüències.
• A vegades es cataloguen com a trastorns de
son simples variacions evolutives, pròpies de les
característiques del nen (falsos trastorns de son).
BIBLIOGRAFIA
-Neurologia pediátrica. Fejerman- Fernández Älvarez Editorial Médica Panamericana. 1997.
-Diario Médico.com. (Revista Pediatrics 2002, número 109).
Article publicat a la Revista Infància (educar de 0 a 6 anys) de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, el mes de gener de 2004
9 - logopèdia
Racó científic
La dislèxia:
la importància d’intervenir
el més aviat possible
Maria Carmen Martín. Pedagoga terapeuta i logopeda. Directora del Gabinet Logopèdic-pedagògic Martín
[email protected] www.glpmartin.com
La dislèxia o dificultat específica de l’aprenentatge de la lectura afecta
aproximadament el 10% de la població. És un trastorn d’origen constitucional
basat en el llenguatge, que es caracteritza per dificultats en la decodificació
de paraules i reflecteix un processament fonològic insuficient. Aquestes
dificultats es donen malgrat una intel·ligència mitjana o superior, una
escolaritat convencional i facilitats socioculturals.
Redacció lliure d’un nen de quart de primària recentment diagnosticat de dislèxia. Observem la
forma i el contingut del seu escrit.
10 - logopèdia
La majoria de vegades es diagnostica
tard. A primer de primària ja es detecten
ràpidament les dificultats que el nen té
en l’àrea de lectoescriptura; es pensa
que ja “madurarà” sobretot si el nen és
intel·ligent i en altres àrees no presenta
cap problema. Després arriba a tercer de
primària i la velocitat lectora continua
sent d’un nen de primer, no aconsegueix
superar les faltes d’ortografia natural, cada vegada mostra més llacunes
d’aprenentatge (recordem que la majoria
de coneixements escolars es transmeten
mitjançant la lectura), sovint la manca
de memòria immediata fa que no recordi
les taules de multiplicar, li costa aprendre
les hores del rellotge i el que és pitjor:
l’autoestima del nen ja està molt ressentida. A quart de primària tot continua
igual, però ara com que estem a final de
cicle cal fer alguna cosa i és en aquest
moment normalment quan el nen arriba a
la consulta d’un especialista. Hem perdut
tres anys d’intervenció.
Durant aquest temps a aquests nens els hi
ha mancat un aspecte que és primordial
per a l’atenció de nens amb problemes
d’aprenentatge: el recolzament emocional
que necessiten i la comprensió dels seus
pares i mestres per ajudar-los a acceptar i
compensar aquestes dificultats. La manca
d’una informació adequada fa que els
nens diàriament se sentin pressionats i
que sovint hagin d’escoltar frases com:
“cal que llegeixis més a casa”, “t’hauries
d’esforçar més”, “fixa’t més”… Tot això fa
que es comenci a generar en el nen una
gran inseguretat i molt poca autoestima.
Per això és important intervenir el més
aviat possible.
seguir els seus aprenentatges i sobretot
mantenir la seva autoestima.
També és important que el logopeda
mantingui una estreta col·laboració amb
l’escola per tal de poder assessorar el
mestre i que estigui al corrent del que li
passa al nen i de la seva evolució.
Quan el tractament s’inicia abans que el
nen aprengui a llegir i a escriure haurà de
centrar-se en les àrees sensoriomotrius
deficients del nen, el seu camp d’acció serà
molt ampli, integrant l’educació visual,
auditiva, tàctil, espacial, temporal, corporal, del ritme, de l’equilibri, la coordinació
visomanual i la integració auditivofònica,
entre d’altres.
Quan s’inicia un cop començada la lectoescriptura és millor fer un tractament
més directe partint de l’aprenentatge de
la lectoescriptura sota una metodologia
multisensorial i fer alhora una teràpia
correctiva dels errors típics del nen en el
transcurs del seu aprenentatge.
La manca d’una informació adequada fa que
els nens diàriament se
sentin pressionats i que
sovint hagin d’escoltar
frases com: “cal que
llegeixis més a casa”,
“t’hauries d’esforçar
més”, “fixa’t més”… Tot
això fa que es comenci
a generar en el nen una
gran inseguretat i molt
poca autoestima.
Podem considerar com deia Bender, en
un concepte més ampli, que els nens
dislèctics són aquells que presenten un
retard escolar de dos anys en l’aprenentatge de la lectura, per tant no podrem
diagnosticar una dislèxia abans d’aquest
temps, però sí que sabem que existeixen
uns factors de risc que hem de valorar:
1. Manca de consciència fonològica
2. Dificultats motores
3. Dificultats de seqüenciació
4. Dificultats en la preescriptura
5. Lentitud en anomenar colors, imatges….
6. Manca de memòria a curt termini
7. Lentitud en accedir al lèxic
8. Antecedents familiars
Quan tenim un nen que presenta molts
d’aquest factors cal intervenir. Sabem que
la dislèxia no té solució però sí que podem
aconseguir que el nen agafi un nivell de
lectoescritpura adequat que li permeti
Treballant les lletres per via tàctil. La logopeda dibuixa amb el seu dit una lletra a l’esquena de la
nena i ella l’ha d’identificar.
11 - logopèdia
Racó científic
La intervención en el lenguaje
basada en la escuela
Cambiando las perspectivas, cuestionando las prácticas
Víctor M. Acosta Rodríguez. Catedrático de la Universidad de La Laguna. Vicepresidente 1º de AELFA.
Suele ser habitual entender el quehacer del logopeda unido a una práctica clínica rehabilitadora, sin demasiada conexión con los contextos naturales en los que viven sus
“pacientes”. Dicho conocimiento práctico suele estar separado, por tanto, del acontecer
diario de la vida familiar, escolar y social. Sin embargo, cada día gana más adeptos la
idea de incorporar al perfil profesional del logopeda una formación continuada acerca de
cómo trabajar en contextos naturales. Dentro del campo educativo es el modelo inclusivo
el que contempla la necesidad de pensar e implementar la evaluación y la intervención
en el lenguaje dentro de escenarios sociales, es decir, el aula y el hogar. A partir de aquí
el logopeda se ve como un recurso para toda la comunidad educativa, y no solo para un
grupo limitado de alumnos. Trataré, en adelante, de reflexionar brevemente sobre algunos
de los pilares sobre los que ir construyendo este nuevo reto profesional.
LAS POLÍTICAS Y LAS
PRÁCTICAS EN UNA
EDUCACIÓN PARA LA
DIVERSIDAD
La educación en y para la diversidad se
plantea un doble objetivo. En primer
lugar, ofrecer un mismo currículo a todos
los alumnos, aunque ello precise llevar a
cabo las oportunas adaptaciones curriculares. En segundo lugar, garantizar en
el alumnado con necesidades educativas
especiales (n.e.e.), un desarrollo social
y emocional adecuado y las mismas
oportunidades de aprendizaje que su
iguales. Esta declaración de intenciones
regulada en la normativa educativa,
exige un cambio en las prácticas que
actualmente se están llevando a
cabo para dar respuesta a las n.e.e., y
más concretamente al alumnado con
dificultades de lenguaje.
El cambio a la evaluación ecológica o auténtica. La evaluación no
puede reducirse a la aplicación de un
simple instrumento o estrategia. La utilización de procedimientos estandarizados
o con referencia a criterios debe combinarse con el uso de técnicas cualitativas
de recogida de información como, por
ejemplo, las entrevistas en profundidad o
12 - logopèdia
semiestructuradas y, sobre todo, la observación. Estos procedimientos cualitativos
nos permitirán describir las fortalezas,
capacidades, preferencias, y necesidades
de los alumnos, vistas por la familia, por
el equipo psicopedagógico y por sus
compañeros, así como la obtención de
un listado de rutinas y actividades de un
día típico en la escuela. El fin último sería
establecer un Análisis de la Discrepancia
en el que se recogerán las conductas
claves esperadas para cada actividad o
rutina, una descripción de la conducta de
los alumnos para cada actividad o rutina,
las conductas/habilidades lingüísticas y no
lingüísticas que el alumno necesita para
expandir y/o aprender, las variables que
impiden la ejecución de las conductas
lingüísticas/comunicativas deseadas y
las posibles explicaciones (¿estrategias
deficientes?; ¿habilidades deficientes?;
¿problemas de conducta?; ¿problemas de
enseñanza?; ¿problemas del contexto?).
Por último, habrá que conectar toda esta
información con la Adaptación Curricular
Individualizada que se diseñará para cada
sujeto con dificultades de lenguaje en la
que se establecerá las adaptaciones, los
recursos y apoyos, los procedimientos
de enseñanza y la recolección de datos
para cada objetivo de comunicación y
lenguaje.
El trabajo con las familias. Los
padres deben tomar conciencia de la
exigencia de trabajar conjuntamente con
la escuela para poder dar una respuesta
efectiva a las necesidades de sus hijos. El
apoyo a la familia debe ser regular, pero
es especialmente vital en los momentos
de transición (del hogar a la escuela, o
de la etapa de infantil a la de primaria,
por ejemplo). Escuelas y familias necesitan de un apoyo mutuo basado en
el respeto, la confianza y la interrelación positiva. Las primeras necesitan
sensibilizarse con las formas correctas de
comunicación con los padres, y, las segundas requieren preparación e información
acerca de la escuela, de los servicios que
en ella concurren. La comunicación formal
a través de un libro o diario que coordine
las relaciones casa-escuela tranquiliza a
los padres y fomentan el contacto. En
relación con el lenguaje es imprescindible
conectar el trabajo en el aula con otros
escenarios como las situaciones informales en la escuela y la vida familiar. Mi propuesta es unir comunicación y currículo,
con el fin de contribuir a la solución de
los problemas comunicativos que se dan
en la interacción entre iguales, en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y en
las relaciones entre padres e hijos.
Potenciar el trabajo en el aula, el
ambiente menos restrictivo. Todos
los niños se beneficiarán de las experiencias de aprendizaje llevadas a cabo dentro
del aula. A lo largo de las rutinas diarias de
la clase se pueden incorporar objetivos
comunicativos y lingüísticos, junto
con el trabajo en otras áreas del currículo. Uno de los valores del tratamiento
en grupo es que ocurre en un contexto
psicosocial. Ello conlleva un mayor apoyo
emocional, a la vez que ayuda a generalizar las habilidades comunicativas, y evita
los sentimientos de exclusión que ocurren
en el trabajo meramente clínico.
En relación con
el lenguaje es
imprescindible conectar
el trabajo en el aula
con otros escenarios
como las situaciones
informales en la escuela
y la vida familiar.
El alumnado sin excepción debe tener un
sentido de pertenencia al grupo, avanzar
en propósitos comunes y compartir expectativas para alcanzar metas. Además,
debe prevalecer un estilo interactivo definido como el intercambio de actividad
significativa entre dos o más individuos.
El tratamiento en grupo está basado en la
interacción en el aula a partir de un trabajo
colaborativo entre el logopeda, el profesor
de aula, y los padres. Metodológicamente
se utiliza el role-playing, las rutinas y los
scripts, los temas, el vocabulario auténtico, y los métodos cooperativos. Este
último recurso es vital pues fomenta la
FOTO Dani Domínguez / Helena Agell
13 - logopèdia
interdependencia positiva, la interacción
cara-a-cara y la responsabilidad individual. Muchos objetivos comunicativos,
lingüísticos y de aprendizaje pueden ser
incorporados a estructuras de aprendizaje cooperativo (Acosta y Moreno, 2003;
Acosta, 2004).
La intervención en lectoescritura,
eje fundamental de la acción educativa. Los programas de lectura en am-
bientes inclusivos se diseñan alrededor de
dos grandes ejes. En primer lugar estaría el
trabajo más contextualizado en el que se
procura estimular las interacciones entre
lenguaje oral y escrito durante la jornada
escolar, las situaciones de interacción
social, y el papel del adulto como facilitador en situaciones de juego con libros
de lectura, con material escrito y a través
de la lectura compartida de historias. En
segundo lugar, tocaría el trabajo explícito
mediante el entrenamiento en habilidades
como la metafonología, el conocimiento
de las letras y el discurso narrativo (lenguaje descontextualizado; estructuras
gramaticales y vocabulario utilizado en
textos narrativos).
El trabajo colaborativo entre
logopedas, psicopedagogos y
profesores. Hoy en día cuando se habla
tanto de calidad parece inexplicable que
los servicios de apoyo al sistema educativo
sigan basándose en una relación profesional jerarquizada y especializada. Es hora ya
de abandonar definitivamente los modelos
de trabajo en equipos multidisciplinares, y
dar el salto a otros de naturaleza transdisciplinar donde los profesionales
colaboran por igual en la planificación,
implementación y evaluación de la intervención. En trabajos anteriores ya he
puesto de manifiesto cuáles son las bases
de la colaboración educativa (Acosta y
Moreno, 1999; 2003; Acosta, 2004) así
como los roles y las responsabilidades de
los logopedas, psicopedagogos y profesores en los equipos colaborativos.
DIFICULTADES DE LENGUAJE Y AULAS INCLUSIVAS:
PÓNGAME UN EJEMPLO
La calidad de vida de los niños con dificultades del lenguaje mejora notablemente cuando la organización educativa se rige por principios inclusivos. Se precisa
para ello planificar muy bien la acción educativa, implicar a los equipos directivos, la
colaboración entre profesionales y un apoyo curricular. Es muy importante señalar que,
por un lado, los programas inclusivos no penalizan a los niños sin discapacidad, y, por
otro, los resultados son comparables a los de los niños que están en situaciones no
inclusivas (Strain, 1990).
En estos momentos estamos llevando a cabo un programa de intervención en el lenguaje en aulas de educación infantil, en las que hay integrado alumnado con dificultades
de lenguaje (microcefalia, TEL). Su estructura organizativa está basada precisamente
en el trabajo en el aula, en la colaboración entre profesores y personal de apoyo, en
la vinculación entre el trabajo del aula y el escenario familiar. De manera más concreta
diríamos que la acción está regida por los siguientes principios.
En primer lugar, la enseñanza de habilidades comunicativas básicas, a partir
del uso del role playing, y del diseño de actividades pensando en tres escenarios posibles, esto es, el aula, las situaciones informales y la casa. Se trabajan aspectos como
el contacto ocular, la atención, el intercambio de turnos, el timing, los registros, la
comunicación no-verbal, etc.
En segundo lugar, la creación de situaciones lúdicas con objetos diversos, en
las que se estimula la denominación y la conceptualización (redes semánticas), y se
modela el discurso conversacional y las construcciones gramaticales. El foco inicial es
el incremento de las habilidades cognitivas y pragmáticas, con la idea de aumentar
la longitud media de las frases, y lograr un mayor avance en las estructuras gramaticales siguientes.
En tercer lugar, el uso de estrategias básicas de facilitación para el desarrollo de
formas lingüísticas (Acosta y Moreno, 1999; 2003; Acosta, 2004), así como para el
fomento de las interacciones entre niños con y sin discapacidades (peer support interventions). Se enseña a niños sin discapacidad a atender, comentar, admitir y reconocer
las conductas de sus compañeros con discapacidades en actividades compartidas.
En cuarto lugar, el empleo de estructuras de aprendizaje cooperativo como
método de enseñanza eficaz para estimular las relaciones sociales, el lenguaje, la
autoestima y el rendimiento académico. Es importante subrayar que los niños con
dificultades de lenguaje tienen serias limitaciones pragmáticas para implicarse en este
tipo de estrategias. Por ello requieren de un mayor apoyo para que puedan aprender
a compartir, tomar turnos y aceptar su cuota de responsabilidad.
En quinto lugar, se potencia la lectura como práctica social (interacciones del
lenguaje oral y escrito durante la jornada escolar; fomento de la interacción social; el
adulto como facilitador en los juegos con libros de lectura y material escrito en el aula)
y la enseñanza explícita de habilidades para asegurar su correcta adquisición, incidiendo en las siguientes áreas claves: conciencia fonológica (conciencia de la estructura de
los sonidos del habla a nivel de palabra, sílaba, rima y fonema); concepto de escritura
(conocimiento de cómo están organizadas las letras; las relaciones entre las unidades
del lenguaje escrito y términos metalingüísticos); conocimiento alfabético (conocimiento
de los rasgos distintivos y de los nombres de las letras) y mejora del uso del lenguaje
para la lectura (uso de verbos, adverbios, conjunciones, etc.). El trabajo se organiza en
dos niveles. En el nivel 1, la enseñanza es para todos los niños; mientras que el nivel
2 la actuación se lleva a cabo sobre pequeños grupos o de manera individualiza, pero
siempre dentro del aula.
Nuestro reto y compromiso es poder ofrecer en un corto plazo de tiempo alguno de
los resultados de nuestro trabajo. En principio la experiencia nace ya con determinados
datos esperanzadores. Me refiero a la implicación en el trabajo no sólo de los logopedas
sino también del equipo directivo y profesorado del centro. Ello va a contribuir a que
la acción práctica desempeñada pase a formar parte de la cultura del centro, y no sea
uso exclusivo de los expertos de la universidad.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
-Acosta, V. y Moreno, A.(1999). La intervención en el lenguaje en contextos educativos. Barcelona: Masson.
- Acosta, V. y Moreno, A. (2003). Dificultades del lenguaje, colaboración e inclusión educativa. Barcelona: STM-Ars Médica.
-Acosta, V. (2004). Las prácticas educativas ante las dificultades del lenguaje. Una propuesta desde la acción. Barcelona: STM-Ars Médica.
14 - logopèdia
Experiències professionals
La función del logopeda en
el autismo
Ruth Mármol Gallardo. Consultora Clínica Fundación Planeta Imaginario
“Javier conocía el nombre de algunas cosas, nos llamaba “mamá” y “papá” e
incluso llegó a entonar alguna canción. A partir de los 2 años Javier tuvo un
retroceso en el lenguaje y dejó de hablar”.
Esta podría ser perfectamente la declaración de un padre cuando un profesional le
pregunta acerca del desarrollo de su hijo
autista. Tal y como queda especificado en
los criterios diagnósticos del DSM-IV los
niños autistas presentan una alteración
cualitativa de la comunicación que suele
aparecer entre los 18 y 36 meses de edad
cronológica y que, a nivel de lenguaje,
puede manifestarse por:
• Retraso o ausencia total del desarrollo
de lenguaje oral
• Alteración de la capacidad para iniciar
o mantener una conversación con otros
(en sujetos con habla adecuada).
• Utilización estereotipada y repetitiva del
lenguaje o lenguaje idiosincrásico.
Las habilidades y déficits mostradas por los
diferentes sujetos autistas son muy variables, lo que provoca que cada individuo
requiera de un tratamiento individualizado y adaptado a sus necesidades.
Esta variabilidad engloba también el área
del lenguaje presentándose alterada bajo
diferentes formas y niveles. Así pues,
pueden haber niños con un alto funcionamiento a nivel, verbal pero bajo rendimiento a nivel receptivo, niños que tienen
preservado el lenguaje receptivo, pero
presentan una alteración mayor a nivel
expresivo, niños pre-verbales que realizan
emisiones a modo de balbuceo, etc.
Algunos de los síntomas de alerta, referentes a este área, que pueden ser importantes para la detección de autismo por parte
de padres o profesionales podrían ser:
• Ausencia del habla.
• Habla poco convencional, por ejemplo,
repeticiones literales de vocalizaciones
o expresiones que está oyendo en ese
preciso momento o que ha oído con
anterioridad.
• No utiliza el “sí” y el “no” verbalmente,
ni con gestos convencionales.
• Alteración en el uso de elementos de comunicación no verbal (contacto visual,
expresión facial, ...).
El lenguaje como elemento alterado
dentro del espectro autista debe ser
una de las habilidades a trabajar en
todo tratamiento. De los diferentes
tratamientos existentes, en el ámbito del
autismo, el que mejores resultados, con
base científica, hemos obtenido ha sido el
tratamiento de intervención temprana, intensiva y conductual desarrollada por el Dr.
Lovaas, siendo reconocido por el N.I.M.H
(National Institute of Mental Health) de
Estados Unidos. El Dr. Lovaas empezó
trabajando con niños autistas alrededor
de los años 60 centrándose en un
inicio en la intervención sobre
el lenguaje y observando así
que los niños autistas podían
realizar aprendizajes.
15 - logopèdia
En España la Fundación Planeta Imaginario participa como centro oficial de
réplica en el proyecto UCLA Young Autism Project (dirigido por el Dr. Lovaas),
cumpliendo los criterios de formación y
supervisión requeridos por el protocolo
clínico y de investigación. En la Fundación Planeta Imaginario, el equipo multidisciplinar está formado por logopedas,
psicólogos, así como otros profesionales
del ámbito de la educación. La figura del
logopeda, como persona implicada en
el tratamiento de los niños autistas
y miembro activo del equipo clínico,
desempeña funciones centradas en
el desarrollo de actividades varias como
son: el diseño de la programación del
niño, la evaluación de progreso, así
como ofrecer pautas de asesoramiento
a las familias y colegios implicados en
la integración del niño. Referente al
diseño del programa individualizado del
niño, el logopeda se responsabiliza de
la detección y evaluación de las dificultades que se presentan en el área de la
comunicación. De forma más específica,
el logopeda diseñará una programación
destinada a paliar los déficits observados
en las diferentes subáreas del lenguaje
pudiendo ser estas: la articulación, la
prosodia, la gramática, la comprensión,
la pragmática, etc. para así poder ofrecer
estrategias de intervención a padres, colegios y equipos clínicos. Igualmente el
logopeda puede intervenir en tareas de
investigación relacionadas directamente
con la recogida de datos.
El tratamiento conductual, intensivo y
uno-a-uno, incluye la intervención en el
lenguaje diseñando una programación
específica tanto para niños verbales
como niños no verbales y englobando
el área expresiva y receptiva del lenguaje.
Vida col·legial
Comissió de
Benestar i Família
Ester Rofes. Vocal de Benestar i Família
La Comissió de treball de Benestar i Família es va formar després
de la creació del CLC, a finals de l’any 98. La Comissió treballa
paral·lelament amb la Vocalia per tal de dinamitzar les propostes
referents a l’àmbit de Benestar Social que permetin donar a conèixer
la logopèdia, saber la situació dels logopedes en aquest sector, crear
espais de trobada entre logopedes...
Durant aquests sis anys, han estat diverses
les persones que hi han col·laborat de manera voluntària. Actualment la Comissió
està formada per: Teresa Comas, Emilce
Larrieu, Gemma Molera, Mercè Sarsanedes i jo mateixa. Totes som logopedes; ens
dediquem a la logopèdia, i cada primer
divendres de mes busquem un espai de
temps per posar el nostre gra de sorra per
fer-la créixer; és clar! la logopèdia.
De vegades, pot resultar complicat dedicar
unes hores del nostre temps personal al
treball de les comissions. És per això, que
des d’aquí vull agrair la col·laboració de
totes les logopedes que han donat un cop
de mà en aquests anys.
Els canvis sempre són complexos i a la
vegada motivadors. Com tots sabeu, després de les eleccions del CLC van haver-hi
canvis a la Vocalia. És per això, que el mes
d’octubre del 2003 es van reemprendre
les trobades de la Comissió iniciades per
l’anterior vocal. Ens havíem de conèixer,
i organitzar de nou les tasques; calia
revisar el treball fet i donar-li continuïtat
recollint a la vegada noves idees i propostes. Havíem de trobar un punt de
partida comú, entre les persones que ja
pertanyien a la Comissió i aquelles que
s’hi integraven de nou, respecte al que
ja coneixien del Departament de Benestar
i Família i la logopèdia en aquest sector.
Per aquesta raó, durant el curs passat es
van anar revisant les Lleis i Decrets concernents a l’àmbit de Benestar Social i als
que feien referència de manera explícita
a la logopèdia. Des de la Comissió s’han
anat llegint les disposicions del DOGC per
anar seguint els canvis que s’han produït
i que poden ser del nostre interès. Així
doncs, entre les revisions fetes, cal destacar el Decret publicat per al qual es
regulen els serveis d’atenció precoç,
Decret 261/2003, de 21 d’octubre, i
també el que regula els serveis d’acolliment residencial per a les persones
amb discapacitat, Decret 271/2003 de
4 de novembre.
Els canvis per les eleccions del CLC no van
ser els únics; també se’n van produir de
rellevants en els diferents Departaments
de la Generalitat després de les eleccions
autonòmiques. Alguns dels càrrecs del Departament de Benestar i Família han canviat diverses vegades durant aquest últim
any. Per això, s’està recollint l’organigrama
actual amb els nous càrrecs, les funcions
de cada Departament... Així com també
els llistats de tots els serveis del Departament en els que d’una manera o altra
podria tenir-hi un camp d’intervenció el
logopeda: centres de desenvolupament i
atenció precoç, centres d’atenció al disminuït, casals d’avis, centres de dia, centres
residencials, associacions...
L’àmbit de Benestar i Família és molt ampli; inclou serveis destinats a la infància, a
l’adolescència i a la tercera edat. El treball
dels logopedes està dedicat a la comunicació i al llenguatge, des dels primers anys
de vida fins a la vellesa. La realitat és que
en l’àmbit de Benestar Social, l’únic lloc
16 - logopèdia
on està regulada la figura del logopeda
és als Centres de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Per
això, a poc a poc s’han d’anar coneixent
les necessitats que poden sorgir en els
altres serveis del sector, amb l’objectiu que
el logopeda hi estigui present. Per aquesta
raó, des de la Comissió, estem tirant endavant un projecte ja iniciat fa temps, per
conèixer les necessitats en els casals d’avis.
Donant a conèixer la funció del logopeda,
els camps d’intervenció… el logopeda
podrà crear nous emplaçaments.
A finals del curs anterior, el maig 2004,
juntament amb la Vocalia de Barcelona es
va impulsar la creació i les trobades de la
Comissió de Logopedes d’Atenció Precoç
(CLAP). Són trobades de logopedes que
treballen a la primera infància. En aquestes
trobades bimensuals, les logopedes que
treballen amb nens de 0-6 anys poden
tenir un espai on compartir experiències,
materials, casos pràctics, dubtes... així com
treballar amb unes inquietuds semblants
i uns objectius comuns. Des de l’inici, la
participació en aquestes trobades ha estat
nombrosa. Això ens satisfà.
Ja per acabar, cal dir-vos que tots aquells
que treballeu en l’àmbit de Benestar
Social, sobretot si esteu exercint com a
logopedes en camps relatius al treball
amb disminuïts i la tercera edat podeu
posar-vos en contacte amb nosaltres per
donar-nos a conèixer la vostra experiència,
aportar-nos noves idees i participar a la
Comissió.
actes•cursos•jornades•tallers•con
s•trobades•agenda•actes•cursos•
Fòrum de Salut 2005
Dia: 16 de març de 2005
Lloc: la seu del CLC
Tema: Logopèdia a les mútues. Comptarem amb
l’assistència de representants d’algunes mútues i esperem
l’assistència de tots els col·legiats que ja treballen o volen treballar amb les “entitats d’assegurances de salut”.
Recordeu: per preparar millor aquest acte, cal que aquells que
ja treballeu amb mútues envieu el formulari que vam publicar
al Full informatiu núm. 27
CURSOS PER AL 2N I 3R TRIMESTRE
CURS 2004-2005
Curs teoricopràctic sobre
Teràpia miofuncional en disfuncions orofacials
(2n nivell)
Dies: dissabtes 19 i 26 de febrer – 5 i 12 de març de 2005
Horari: de 9.30 a 14 h i de 15.30 a 18.30 h
Lloc: seu del CLC
Curs teoricopràctic sobre
La informàtica aplicada a la logopèdia (4a edició)
Dies: dissabtes 5 i 19 de març de 2005 –
diumenges 6 i 20 de març
Horari: dissabtes, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h –
diumenges, de 9 a 14 h
Lloc: Col·legi Calasanç Escolàpies - Barcelona
Seminari de
Tècniques de fisioteràpia aplicada (4a edició)
Dies: dissabtes 2 i 9 d’abril de 2005
Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 21 h
Lloc: seu del CLC
Seminari de
Implicacions dels trastorns del llenguatge en
l’adquisició dels aprenentatges escolars
– instrumentals (1r nivell) 2a edició
Dies: 7, 8 i 9 d’abril de 2005
Horaris: Dijous 7 d’abril – de 17 a 21 h
Divendres 8 d’abril – de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Dissabte 9 d’abril – de 10 a 14 h
Durada:8 hores
Lloc: seu del CLC
Curs teoricopràctic sobre
Ritme i paraula
Dia: dissabte 16 d’abril de 2005
Horari: de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h
Lloc: seu del CLC
Curs teoricopràctic sobre
Logopèdia en l’Atenció Precoç
Dies: divendres 15, 22 i 29 d’abril i 13, 20 i 27 de maig de 2005
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: seu del CLC
Curs teoricopràctic sobre
Reeduquem tot cantant
Dia: dissabte 14 de maig de 2005
Horari: de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h
Lloc: seu del CLC
Jornada
Reeducació velotubàrica
Dia: 21 de maig de 2005
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Lloc: seu del CLC
Curs teoricopràctic sobre
Aprendre a escoltar
Dia: dissabte 11 de juny de 2005
Horari: de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h
Lloc: seu del CLC
17 - logopèdia
Racó informàtic
e-logopèdia (VIII)
Andreu Sauca i Balart, col·legiat 101
Dues iniciatives a la gran
xarxa mundial (www)
Fa temps que la logopèdia té presència a Internet. Fins i tot, podem afirmar que aquesta presència ha modelat les
interrelacions entre nosaltres tant a nivell local com transoceànic. Conec a Gaspar González des de fa ja uns anys, sempre
actiu i sempre entusiasta de les noves tecnologies i la seva aplicació en el terreny de la nostra professió. La seva vocació
d’aprenentatge i millora constants ha donat recentment com a resultat la Web “El logopeda sin recursos” que podeu
trobar a l’adreça següent:
http://needirectorio.eprcieza.net/logopedia/index.php
Aquesta web en la que molts dels “clàssics” col·laborem s’ha afegit en molt poc temps, amb honors, al conjunt de webs
dedicades a la logopèdia, amb voluntat de servei al col·lectiu. Gaspar ha sabut concretar una idea i, com hem fet tots
els que de mica en mica hem anat construint el marc de la comunicació comuna a través de la Gran Xarxa, ho ha fet de
manera autodidacta i acceptant de bon grat l’ajuda quan li era necessari. El resultat el tenim en aquesta web, encara
jove però que promet i de la que estic segur se’n parlarà molt d’ara en endavant. Comptem doncs amb un recurs més pel
desenvolupament eficient de la nostra professió i pel creixement professional així com una comunicació més estreta entre
tots nosaltres. Felicitats Gaspar, i ànim, ja que el servei desinteressat també té els seus moments dolents tot i que sempre
compensa constatar que el que es fa és útil.
En Gaspar ens ha fet arribar un article sobre el seu espai. Trobem interessant compartir-lo amb tots vosaltres.
18 - logopèdia
Gaspar González Rus.
Logopeda, col·legiat 1534 (CLC). Webmaster de El logopeda sin recursos. Sabiote, Jaen.
[email protected]
JUSTIFICACIÓN
Cuando apenas si llevamos unos meses colgados o
mejor dicho como viandantes de la red, y habiendo
sido visitados por unas 8600 visitas pese a ser una
web relativamente nueva, aunque eso sí, apoyada y
sustentada por el amplio número de profesionales
que constituyen el espacio de needirectorio, deseamos
efectuar un análisis descriptivo de las características
de nuestra web.
El reto de crear esta página se ha debido a la demanda surgida a raíz de formar parte del proyecto
Info-XXI (área de necesidades educativas especiales).
Este hecho me obligó a poder dominar aspectos de
programación en páginas web, motivo por el cual he
tenido que acercarme al manejo de la herramienta
Dreamweaver MX. Y como la mejor manera de aprender una herramienta es creando una página web,
decidí elaborar este espacio con el que compartir experiencias, materiales y recursos.
Quiero agradecer a Fº Javier Soto, Emilio Ivars y a
todos los compañ[email protected] y [email protected] que constituyen el
Grupo de Trabajo Tecnoneet, por abrirme sus puertas
y permitirme alojar la página web en su portal de
Needirectorio. Sin lugar a dudas no podríamos encontrar un lugar más idóneo para alojar las necesidades
educativas derivadas por problemas del lenguaje que
dentro de un directorio de necesidades educativas.
Lo que aquí os ofrezco no es una relación de programas informáticos o una publicación periódica informando de la convocatoria de diversos congresos, sino
de un banco de datos, de materiales para el desarrollo
de la labor del logopeda o maestro de audición y
lenguaje: desde sencillas hojas de registro observacionales, hasta la confección de materiales manipulativos
encaminados a una mejor enseñanza-aprendizaje del
sistema bliss.
19 - logopèdia
ESQUEMA DE LA WEB:
Actualmente son 8 las zonas
o apartados que componen
nuestra web: tres espacios
dedicados a ofrecer materiales
e ideas para su elaboración
(artículos, materiales y
software), uno personal e
informativo (formación), 2
de búsqueda de información
(enlaces y bibliografía) y otro
de intercambio (foro).
1 Artículos
En este apartado queremos dar cabida a
toda documentación y/o publicación que
nos remitáis y que haga referencia a la
intervención del logopeda, a las técnicas, a
los modelos de tratamiento y a los recursos
empleados.
La temática de los documentos deberán hacer mención al propio proceso de enseñanza
aprendizaje, a las tareas, retos y procedimientos o experiencias en todos aquellos que
intervienen en la corrección de los problemas
de la voz, del habla y del lenguaje.
No vamos a ser severos con la documentación aquí presentada, así que aceptaremos
artículos que hayan sido publicados con
anterioridad en otras publicaciones o
web, en cuyo caso se deberá indicar con
claridad en qué tipo de publicación vio la
luz; caso de que no hayan sido publicados. Naturalmente ello no quita que los
documentos aquí contenidos deberán ser
atrayentes y claros con el fin de volverse
a difundir (si bien de forma parcial o más
ampliada a los que en su día se produjo),
en cuyo caso se manifestará su carácter de
documento inédito, o bien se dará constancia del Congreso o Jornadas en donde
se ha dado a conocer de forma original.
Se respetará siempre y en todo momento
el derecho de autoría.
2 Materiales
Se recogerán los materiales elaborados
por sus propios autores para ayudarse en
el mejor desempeño de su intervención.
Quedan recogidas láminas de vocabulario,
lotos fonéticos, láminas de coloreado,
tarjetas de frases iconográficas...
Será un material tanto para llevar a
cabo las sesiones, como para uso por
el alumno, como para la organización y
funcionamiento por el propio logopeda
y/o maestro de AL.
En este sentido hablaríamos de cinco tipos
de materiales aquí contenidos:
• Documentos y Sesiones de trabajo.
• Escalas, Pruebas de Observación, Valoración y Exploración.
• Puzzles y Materiales Figura-Fondo.
• Cuentos y Libros de Animación a la
Lectura.
• Lotos y demás material manipulativo.
El primer tipo consiste en un material
encaminado a la puesta en práctica de la
sesión de tratamiento: notas informativas
de una demanda, consejos que entregamos por escrito al paciente o a los padres,
guías de seguimiento que en casa con las
actividades-tipo que deberá continuar de
forma independiente y autónoma, textos
divulgativos sobre un déficit para concienciar al paciente.
Así por ejemplo estaríamos hablando de:
Modelos de sesión para que el niño/
adulto con disfonía prosiga en casa los
ejercicios llevados ese mismo día en el
gabinete (material para un paciente
disfónico).
Tarjetas con textos divulgativos sobre la
disfemia elaborados por otra persona
con la misma dificultad (material de uso
en la sesión).
Esquemas informativos compa-rando
2 métodos o procedimientos de enseñanza (material facilitado en charlas a
padres o informaciones a profesores
durante un curso).
En el segundo aspecto no pretendemos
dar cabida a los test o pruebas estandarizados ni comerciales, ni otros publicados,
sino a sencillos modelos de recogida de
información elaborados por nosotros
mismos para tener una idea más clara del
niño/adulto durante la entrevista con él y
sus familiares; o bien a raíz del uso que
hemos tenido con otras pruebas y hemos
elaborado una hoja o documento de recogida de datos para hacer más ágil nuestra
recogida de información; o plasmar la idea
que algún autor ha manifestado en su
libro y que nosotros deseamos trasladar
su visión a un documento. En estos últimos casos deberemos de citar la fuente
y procedencia, con el fin de respetar los
derechos e sus autores, con el fin de permitir a nuestros lectores acceder, adquirir
o consultar la fuente.
A modo de ejemplo indicaremos:
Registro Boehm y Rueda del Desarrollo.
Han sido obtenidos tras manejar tras
pruebas modo e documento de uso.
Problemas de lenguaje en PC, escalas
plasmadas como ideas y observaciones de
sus propios autores en una publicación.
Documentos de recogida de datos en
algún momento de la entrevista o sesiones: registro e frecuencias, entrevista
en disfonía.
En el tercer punto, puzzles y materiales
de figura-fondo, se tratarán de materiales
encaminados a la consecución del afianzamiento de la articulación y la conversación.
20 - logopèdia
Aunque si bien en un primer momento,
se pueda pensar que son materiales par
la creatividad y actuación lúdica por parte
del niño, será el logopeda, quien de una
manera creativa y distendida mantendrá
una conversación con el niño, de una
forma más o menos guiada (entorno a
los elementos contenidos en la propia
lámina) con ayuda de estos materiales.
Naturalmente seremos nosotros los que
demos sentido al último momento o fase
en la adquisición del fonema1.
El cuarto punto hace mención a librillos
o cuentos elaborados por nosotros o
nuestros propios alumnos, bien de forma
libre o como material complementario a
un programa de ordenador, una película o
un cuento que hemos utilizado con el niño
y que le ha producido un alto grado de
motivación, con ellos deseamos conservar
ese interés y motivación para momentos
posteriores, por ello procedemos a elaborar
dichos materiales. Estos libros aprovecharán la motivación del niño por un personaje
o una historial al tiempo que se encaminarán a l maduración de la lectura: bien
estructurando la enseñanza consonántica
o de los vocablos o bien posibilitando la
lectura comprensiva con pequeños textos
adaptados a su edad y nivel madurativo.
El quinto punto está dedicado a las ideas
que nos aportan materiales más comerciales, más lúdicos y más difundidos. Para
ello he elaborado un material en donde se
combinan contenidos de aprendizaje personalizado e individualizado con actividades
más placenteras para el alumno. La idea que
me ha llevado hasta aquí no es nueva, pues
basta con ver y conocer a un profesional
dedicado a la enseñanza con alumnos con
nee, que con un poco de ingenio y creatividad desarrolla material específico para sus
alumnos. Por tanto la virtud de este material
no está en ser original, sino más bien en el
alto grado de personalización: ofrecemos
un tema de interés que a nosotros nos interesa y con un alto grado de motivación y lo
trasladamos al procedimiento del juego.
Así podemos hablar de lotos de “coches”
(confeccionado para un niño de 4 años,
con TGD, con una “profundo sentimiento”
por los coches y cuyas únicas armas, en
los primeros momentos de tratamiento
se han tenido que someter a ese tipo
de actuación: ofreciéndole materiales y
cosas relacionadas con el mundo de los
coches) o de “perros” (similar cuestión
en otro caso), barajas de cartas para jugar
a las parejas y trabajar más lúdicamente
el aprendizaje de un sistema alternativo
aumentativo de comunicación.
3 Software
con el fin de proceder a cerrar una base
de datos de profesionales interesados en
la formación, según cursos y zona.
1º En un primer momento, mi idea princi-
Estos cursos surgen a raíz de la constitución de un Grupo de Investigación y desarrollo de las NTIC en el campo de la logopedia, promovido hace ya 4 años por Jose
Luis Navarro, y compuesto por diversos
profesionales de gran talla y experiencia
en estos temas y procedentes de diversas
comunidades autónomas. Entre sus fines
indicar el conocimiento del software, la
elaboración de artículos científicos y de
investigación, colaboraciones con otras
publicaciones y la propia formación.
Tres son los objetivos que perseguimos en
este apartado:
pal, y que constituyó el eje de este espacio,
fue el de analizar los programas informáticos, pero no como una clasificación
(vease Evalúa” o la obra de González Rus,
G. y otros o la obra “Ordenador y Discapacidad”), sino el incidir en el profesional
para sacarle un mayor rendimiento a cada
uno de los programas, es decir, expresar
cómo han sido obtenidos algunos de los
materiales anteriormente descritos.
Si hemos comprobado que un niño le ha
encantado un juego educativo y nosotros
consideramos que una de esas actividades
que él ha realizado en el ordenador, podía
estar bien para trabajarla más detenidamente – escaso tiempo en la sala de
ordenadores, no saturar excesivamente al
niño con las ntic, conseguir otros contenidos que el programa no llega a aportar o
enriquecer una actividade del aula—, esta
es la idea que perseguimos: “una vez que
hemos adquirido el programa, trasladar
una de sus actividades al papel”.
2º En la primera ampliación que efectuamos en el mes de marzo, se incluyó esta
nueva parte, en donde vamos a referir
breves listados descriptivos de software
encaminados a desarrollar el tratamiento
de una dificultad, con lo que hablaríamos
de relación de software para el aprendizaje
del LSE, para la Comunicación Bimodal,
para el desarrollo de la Discriminación Auditiva o de programas para la intervención
ante un caso de disfemia, por ejemplo.
3º Aunque en un primer momento incluimos software de descarga gratuita en la
sección de enlaces, sin embargo hemos
creido conveniente abrir un apartado más
claro en donde recogeremos de una forma
más ordenada y estructurada la amplia
variedad de software de autor y libre que
actualmente circula por nuestra red, pero
en exclusiva, incluiremos sólo aquellos
programas encaminados a la intervención
logopédica.
4 Formación
Este apartado presenta un marcado carácter personal. En él ofrecemos una relación
de posibles cursos de interés para los logopedas, con la ayuda de las nuevas tecnologías. Los cursos van dirigidos a asociaciones
y organismos oficiales que demanden esta
formación – presencial u on-line – entre
su núcleo de profesorado y especialistas y
por otro lado a interesados en realizarlos,
5 Links o Direcciones de Interés
Enumeramos una serie de sitios de interés
relacionados con la intervención logopédica y distribuidos en 5 campos:
Organismos oficiales
Asociaciones
Revistas Especializadas
Empresas distribuidoras de software
Descarga de software gratuito
6 Bibliografía
Con el fin de incentivar a nuestros navegantes del lenguaje y ampliar sus conocimientos y saberes hemos incluido una relación
de material bibliográfico (libros, artículos
y comunicaciones a congresos) dirigidas
de forma expresa al manejo, utilización,
enseñanza y construcción de recursos para
el tratamiento del habla y del lenguaje.
Se ha procurado buscar obras de actualidad (desde 1990 hasta la fecha) y efectuar
una pequeña valoración-descripción de la
misma, con el fin de orientar aún más si
cabe al estudiante y al profesional de la
logopedia.
En una segunda revisión de la web,
esta sección se enriquece con un nuevo
apartado: “Un libro” en donde se analiza de forma más o menos profunda las
novedades editoriales y algunas de las
obras imprescindibles del campo de la
logopedia.
7 Glosario
Es una nueva sección, en donde vamos a ir
depositando un diccionario terminológico
de logopedia, contenido en la obra “Guía
de la Discapacidad” de González Rus, G.
y López Torrecilla, M.M. y publicado en
2004 por la editorial Hergué. De forma
escalonada se irán colocando términos y
nomenclaturas referidas a una dificultad
del lenguaje, comenzando por los términos agrupados bajo la dificultad de la
“afasia-disfasia”.
21 - logopèdia
8 Anuncio-Foro
Está destinado a ser un espacio de intercambio de opiniones al tiempo que una
via abierta entre todos nosotros para
buscar intereses comunes, para resolver
dudas, para establecer los primeros contactos, para acordar futuros proyectos
de investigación y trabajo, en fin para
dar a conocer nuestras opiniones sobre
la logopedia y para recibir vuestras respuestas.
9 Mapa Web
Se trata de un nuevo apartado confeccionado para dar una visión más profunda del
conjunto y estructura de nuestra web, al
tiempo que dotarla de un criterio de mayor
accesibilidad y unos enlaces más directos.
Con esta nueva zona podremos conocer
los diversos apartados que compone “el
logopeda sin recursos” y efectuar un traslado más rápido a aquellos que sean de
nuestro interés.
VALORACIÓN
Es todavía muy pronto para poder efectuar
una análisis que resuma las aportaciones
de esta página, llevamos un tiempo excesivamente corto para lo que supone el
entorno de red que nos rodea y sin lugar
a dudas deberemos esperar para que se
nos vaya conociendo, para que sepáis de
nuestra existencia y para que esta web sea
una de las más visitadas, de entre todas
las existentes.
Si bien en los primeros momentos de vida
de nuestra web, todo el material en ella
contenido es cosecha propia, poco a poco
vamos recibiendo otras aportaciones de
nuestros lectores, puesto que van a ser
ellos los que gracias a este sistema transaccional divulguen, consulten y enriquezcan
la propia web.
Naturalmente no podremos competir
con las grandes asociaciones nacionales,
las universidades y las empresas que gestionan este tipo de eventos pero desde
el individualismo que nos rodea y con
las aportaciones y el conocimiento que
vosotros divulgáis vamos a conseguir que
“el logopeda sin recursos” sea un punto
de encuentro para compartir experiencias,
materiales y precisamente eso, disponer de
recursos para que todos los que deseéis
compartir con nosotros vuestras experiencias, materiales y ponerlos al desarrollo
y potenciación de las dificultades que
nuestros alumnos y/o nuestros pacientes
puedan presentar.
Saludos y esperamos vernos por la red.
Feliç 8è aniversari,
e-logopedia.net !!
Andreu Sauca i Balart. Logopeda col·legiat 101 (CLC). Director d’e-logopedia.net
[email protected] www.e-logopedia.net
e-logopedia.net (abans asauca.net) és un projecte altruista, dedicat
exclusivament a la logopèdia i que està en marxa des del 21 de novembre de
1996. Fa ja vuit anys llargs.
En aquell temps, al 1996, molts dels logopedes encara no tenien connexió a Internet al domicili i molt menys l’utilitzaven
per a temes de la nostra professió. No
vaig ser el primer, altres em van precedir
i alguns, com la Judi M. Kuster, dels EUA,
em van ajudar, però sí que he estat, crec,
dels més constants. He tret moltes hores
a la son per seguir donant aquest servei i
millorar-lo dia a dia.
Fent una mica d’història, primer va ser
www.ctv.es/users/asauca, després, ja
amb un domini propi, www.asauca.net
i ara www.e-logopedia.net. Pel camí, un
editor em va contactar per col·laborar en
la fundació, disseny i posada en marxa del
Portal www.logopedia.net. Vaig pactar de
no interrompre l’activitat d’asauca.net, i
durant dos anys vaig ser alhora el director
científic del Portal i redactor en cap del seu
butlletí electrònic quinzenal, que va arribar
a més de 5500 logopedes.
e-logopedia.net, nom proper al del portal
i reflex també de la qualitat virtual sobre
suport electrònic d’aquest entorn per la
logopèdia.
Després del tancament del Portal LOGOPEDIA.NET, asauca.net, la veterana
pàgina de l’Andreu Sauca dedicada a la
logopèdia des de l’any 1996, en la seva
sisena versió va canviar de format i de
nom, passant a anomenar-se, com ja
s’ha explicat, e-logopedia.net. I va seguir
creixent per omplir el buit deixat per
l’extint Portal Hispà, Logopedia.net. Vuit
anys després d’aquell inici, ha passat ja
L’editorial tenia altres activitats com el
disseny de pàgines web en les que no
em vaig implicar més que com assessor
extern i que sembla que no va donar els
rendiments esperats. Un dia, l’editor decidí
tancar el Portal per motius econòmics, i al
comunicar-m’ho vaig prendre la decisió de
que asauca.net omplís part de l’espai que
deixava Logopedia.net. Com que aquest
domini no estava lliure, vaig crear el de
22 - logopèdia
per set versions (cadascuna de les quals
ha comportat importants canvis tant en
la seva arquitectura com en el seu contingut per ajustar-se a les necessitats i a
la tecnologia del moment.
El darrer canvi, la setena i actual versió,
es va enriquir amb nous serveis, software, informacions, articles procedents
de Logopedia.net, diversos textos legals
relacionats amb els col·legis professionals,
amb un directori i un altre de les diplomatures de logopèdia d’arreu l’estat, i va
augmentar a més del doble la quantitat
de Fòrums de discussió.
Actualment, creix amb força la seva Comunitat Virtual, un espai viu d’interrelació entre tots els logopedes. També s’incorporen
motors automàtics en PHP per construir
entre tots una base de dades d’enllaços
web, i diversos diccionaris.
La Comunitat Virtual, s’ha construït a partir dels serveis oferts per MSN, i incorpora
un xat, millorant el que fins a la versió 6a
oferia integrat al propi WebSite
Entre els Materials, destaquen les seccions
de Noves Tecnologies aplicades, d’anàlisi
i Descàrrega de programaris, i d’articles
(aquesta darrera conté, de moment, aquells articles publicats per l’autor del WebSite
en el desaparegut Portal). Part d’aquesta
informació procedeix dels bancs de dades
del extint Logopedia.net.
Donada la gran quantitat d’hores dedicades –moltes de nocturnes- i el capital
invertit, en aquests vuit anys, les paraules
d’ànim i recolzament que de tant en tant
arriben, algunes des de molt lluny, són un
gran al·licient per seguir endavant.
Futur? El futur d’e-logopedia.net està en
la col·laboració entre professionals. Els
motors automàtics d’enllaços i altra mena
d’informació facilitats per tots nosaltres,
articles de contingut, seccions temàtiques
a càrrec d’especialistes... us hi animeu?
Teniu més idees? e-logopedia.net és un
lloc viu i obert a les vostres iniciatives.
Internet és només una eina pel creixement
professional, la difusió de la logopèdia i
la comunicació entre tots nosaltres més
enllà de les fronteres geogràfiques. Però
actualment, ja no podem defugir-lo. Aprofitem-lo doncs.
RACÓ DEL PROGRAMARI
TRUC SEL·LECCIONAT
Teniu cap programari educatiu antic i us heu comprat un flamant ordinador
nou amb Windows XP? No funciona aquest programari en l’XP? ... Proveu
el següent:
• Configureu les propietats de compatibilitat de forma manual per que el programari s’executi en un modus diferent, com Windows 95, o amb una configuració de
pantalla i de resolució diferents. Per fer-ho, heu de seguir els següents pasos:
• Feu clic amb el ratolí (botó dret si no sou esquerrans i l’heu canviat) en l’arxiu
executable o en l’accés directe del programari a l’arxiu executable i, a continuació,
feu clic en Propietats.
• Activeu la casella de verificació Executar aquest programa en el modus de compatibilitat.
• Doneu a la llista, i seleccioneu un sistema operatiu en el que s’executi el programari, sense problemes.
• Canvieu també, si fos necessari, la configuració de pantalla i la resolució, o deshabiliteu els temes visuals de Windows XP.
• Executeu el programari de nou quan hagueu acabat de canviar la configuració.
Ajusteu els valors de compatibilitat de nou si el programari encara no s’executa
sense problemes: un programari que presenti problemes en Windows 2000 ó XP
pot no tenir cap ni un a Windows 98.
ALTRES:
- Revistes electròniques
http://www.innovaeduca.net
- Documents i sessions de treball
- Escales, proves d’observació, valoració i exploració
- Lotos i esta de material manipulatiu
http://paidos.rediris.es/needirectorio/logopedia/index.php?f=materiales/pag4distribuye-material-e.htm
- Trencaclosques i materials figura-fons
http://paidos.rediris.es/needirectorio/logopedia/index.php?f=materiales/pag4distribuye-material-c.htm
- Contes i llibres d’animació a la lectura
http://paidos.rediris.es/needirectorio/logopedia/index.php?f=materiales/pag4distribuye-material-d.htm
WWW
Webs personals de col·legiats:
Si teniu web personal i voleu comunicar-lo a la resta de col·legiats en aquest espai,
envieu un e-mail al CLC, a l’atenció de l’Andreu Sauca, indicant el vostre nom,
núm. de col·legiat/ada i la URL de la vostra web
Sergi Riera i Roig (Col. 15) http://sergiveu.ixtel.net
Andreu Sauca i Balart (Col. 101) http://www.asauca.net
http://www.e-logopedia.net - http://groups.msn.com/elogopedia
Gaspar González Rus (Col. 1.534)
http://needirectorio.eprcieza.net/logopedia/index.php
23 - logopèdia
Reflexió
Les prestacions logopèdiques
a la sanitat pública i
el principi de justícia
Diana Grandi – Sotsdegana del CLC, Màster en Bioètica i Dret – UB
Fa dos anys, per acord de la Junta de Govern del CLC, vaig iniciar els estudis
del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu de
que algún membre de la Junta es formés en aquest àmbit, conscients de la
importància d’aquesta temàtica. Avui desitjo compartir amb tots els col·legiats
un resum del meu treball final de tesina.
DESCRIPCIÓN
DEL PROBLEMA
La Ley Gral. de Sanidad 14/1986, así
como la Ley de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud y la nueva
Ley de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias, ponen énfasis en la salud
como concepto íntegro, que abarca
tanto los aspectos físicos y psicológicos
como los aspectos sociales de la salud, en
concordancia con la definición de la OMS.
Cataluña se hace eco de este concepto y
en el Plan de Salud del Departament de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
queda explícita la necesidad de “atención
integral” del ciudadano.
En este marco, el proceso de comunicación es un pilar básico y la atención del
lenguaje y sus trastornos no deberían
quedar excluidos.
Por otra parte existe un principio ampliamente aceptado por todos, que además
queda recogido en la Constitución Española e indica la necesidad de que el
el ámbito sanitario se relaciona con
la equidad en el acceso a las prestaciones y con la distribución eficaz de
los recursos. Concretar este principio de
equidad es sin duda muy complejo, porque los individuos tenemos necesidades
diferentes.
Por otra parte, la demanda de atención sanitaria crece en tamaño y en complejidad.
Los principios de gratuidad y universalidad
de la atención sanitaria pública han generado que la demanda de servicios sea
superior a la posibilidad real de prestaciones. Esto se ha visto favorecido además
por los avances tecnológicos y una mayor
información del usuario, que le hace ser
más exigente.
Toda esta situación provoca insuficiencia
financiera, con la consiguiente necesidad
de priorizar y racionar los recursos, que
no son ilimitados. Además, la distribución
territorial de los recursos y sus condiciones de acceso modifican las posibilidades
asistenciales.
consideraciones éticas indican que “a igual
necesidad, iguales recursos”.
Ahora bien: en este contexto de necesidades diferentes y recursos limitados, ¿cómo
se definen las necesidades y se destinan
los recursos? ¿Los problemas de comu-
Este principio se relaciona con uno de
los principios fundamentales de la Bioética: el principio de justicia, que en
nicación y lenguaje son atendidos por
el sistema sanitario público de manera
equitativa para toda la población de
Cataluña? ¿Podemos hablar de equidad
Estado garantice la igualdad de acceso
a la salud de todos los ciudadanos;
24 - logopèdia
de acceso de la atención logopédica bajo
el principio de justicia?
El sistema sanitario debería facilitar una
atención continuada, desde la prevención,
la atención primaria, la hospitalaria, rehabilitación, salud mental, hasta los cuidados
paliativos que hagan falta al final de la
vida. Un derecho básico como es el de protección de la salud no debería ser objeto
de negociaciones mercantiles y el Estado,
por razones éticas, ha de garantizar que
todos los ciudadanos tengan la misma
accesibilidad a las prestaciones sanitarias
en igualdad de necesidades.
Existe además una responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria
y esa responsabilidad está regulada por
normativa estatal.
Está claro que los recursos son limitados y
si no se racionan y se distribuyen o redistribuyen de manera adecuada y equitativa
–sin duda ésto es lo complejo- el racionamiento se producirá de manera encubierta, con mecanismos que no garantizan la
justicia social.
El gran reto es, entonces, asegurar la equidad de las prestaciones. La logopedia es
una profesión sanitaria (Orden Ministerial
del 12 de junio de 1998; Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 2003) y
como tal ha de asumir también ese reto.
PROVINCIA
CentrosPÚBLICOS
Centros CONCERTADOS
7
3
3
1
6
3
3
13
14
8
2
4
1
1
5
6
26
BARCELONA
Barcelonés Nord i Maresme
Barcelona ciutat
Costa Ponent
Centre
TARRAGONA
Tarragona
Tortosa
GIRONA
LLEIDA
Totales
cuadro nº1
INTRODUCCIÓN
Con la creación del Col·legi de Logopedes
de Catalunya se plantea la necesidad de
enmarcar y regularizar la situación de la
profesión, para garantizar –tanto a nivel
profesional como de los usuarios- un servicio de calidad.
Por esta razón se elabora el proyecto Mapa
de la Logopèdia a Catalunya, que es llevado a cabo por el CLC durante el año 2001
mediante un trabajo de investigación y cuya
finalidad ha sido elaborar un compendio
de los servicios de logopedia existentes
en Cataluña en el ámbito sanitario, a fin
de obtener una visión real de la situación
de la atención logopédica sanitaria en las
diversas provincias catalanas, ya que la Administración no contaba con estos datos.
En esta tesina sólo se hará referencia a
los datos que nos interesan resaltar por
la temática estudiada, que son los relativos a la atención logopédica pública y
en particular los datos referidos al tipo
y número de centros por provincias y
al número de plazas de logopedas en
el ámbito público. No se incluyen otros
datos recogidos como: franjas de edad
y patologías atendidas, por considerarlo
innecesario para la finalidad del presente
trabajo. A modo de resumen de los datos
recogidos nos interesa resaltar:
En el año 1965 se crea el primer Servicio
de Logopedia, que es hospitalario de uso
público. Desde el año 1973 a 1986 se
inician nuevos Servicios de tipo concertado y privado. En 1991 se observa un
aumento de los centros privados. De 1995
a 1999 se incrementan los centros de uso
público que contemplan esta atención. A
partir de 1995 se observa un importante
movimiento en la creación de Servicios de
Logopedia, incrementándose los centros
de carácter privado y concertado en los
últimos años.
En cuanto al tipo de centros por provincias, a marzo de 2001, la provincia de
Barcelona es la que presenta el porcentaje
más alto de centros concertados, seguida
de Lleida. En la província de Tarragona se
observa que los centros públicos son más
numerosos que los concertados. En Girona destacan los centros concertados, ya
que a la fecha de realizarse este estudio,
no existen centros de uso público; situación que se repite de manera idéntica
en la provincia de Lleida. Como puede
observarse en el cuadro nº1, los centros
menos numerosos en toda Cataluña son
los de carácter público.
A partir de las gestiones llevadas a cabo
por el Col·legi de Logopedes de Catalunya
desde su creación, se va incrementando
gradualmente el número de centros con
atención logopédica de uso público y
concertado:
• En el ámbito público se agrega un
centro en la provincia de Barcelona, correspondiente a la Región del Barcelonés
Nord i Maresme y se agregan dos centros
en la provincia de Girona, por lo tanto a
marzo de 2004 los centros públicos pasan
a ser 16.
• En el ámbito privado-concertado se
agrega un centro en la Región del Barcelonés Nord i Maresme y dos centros en la
PROVINCIA
BARCELONA
Barcelonés Nord i Maresme
Barcelona ciutat
Costa Ponent
Centre
TARRAGONA
Tarragona
Tortosa
GIRONA
LLEIDA
Totales
Región de Tarragona, por lo cual a marzo
de 2004 hay 29 centros concertados.
En cuanto al número de plazas de logopeda en el ámbito público, a la fecha
del estudio Mapa de la Logopèdia a
Catalunya (año 2001) es de 22. A partir
de las gestiones llevadas a cabo por el
Col·legi de Logopedes de Catalunya desde
su creación, se va incrementando débil y
paulatinamente el número de plazas públicas y éstas ascienden a 25 en marzo de
2004. Es de resaltar que Lleida continúa
hasta esa fecha sin tener ninguna plaza
de logopeda en el ámbito público, como
tampoco la posee la región Centro de la
provincia de Barcelona, datos que se ven
reflejados en el cuadro nº2.
La procedencia de los usuarios, tal como
se recoge en el citado estudio, es mayoritariamente de carácter ambulatorio,
seguida de los pacientes ingresados. La
atención domiciliaria no se contempla en
los Centros entrevistados.
Otro dato a tener en cuenta es que también en el Servicio de Logopedia de
algunos centros hospitalarios, se da
el fenómeno de las listas de espera,
método común de racionamiento de los
recursos disponibles.
Plazas de Logopedas
Plazas de Logopedas
15
6
8
1
7
3
4
22
16
7
8
1
7
3
4
2
25
(a marzo de 2001)
(a marzo de 2004)
cuadro nº2
25 - logopèdia
JUSTIFICACIÓN Y
DESARROLLO
La Constitución Española reconoce, en su
artículo 43, el derecho a la protección de
la salud que luego fue recogido por la Ley
Gral. de Sanidad de 1986 y la legislación
posterior. Por lo tanto, todos los ciudadanos de nuestro país tienen reconocido
el derecho a la asistencia sanitaria. Cada
persona ha de recibir la asistencia que
requiera y todas las personas que necesitan una misma asistencia la han de
recibir con la misma atención y diligencia
(A.García1)
Indudablemente, optimizar la atención
de la salud de una población, en el marco de un sistema sanitario que permita
el acceso equitativo a los recursos, es
una tarea sumamente compleja. Los
países desarrollados están constatando
que el crecimiento de la demanda de atención sanitaria, es mucho más acelerado
que el de los recursos disponibles para
brindar dicha atención a la población.
El aumento de la esperanza de vida, así
como también la mayor eficacia de los
tratamientos médicos, ha originado un
incremento en la demanda de la atención
sanitaria, ya que el desarrollo tecnológico
ha contribuido a prolongar la vida de las
personas pero, por otra parte, ha favorecido una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y minusvalías, lo que se ha
llamado “el fracaso del éxito”. En muchas
ocasiones, la supervivencia de estas personas –posible gracias a los avances de una
medicina para “agudos”- no se ha acompañado de las medidas de rehabilitación
e inserción social adecuadas. La práctica
asistencial centrada en el tratamiento
hospitalario curativo del enfermo, ha dejado poco espacio a medidas preventivas,
de rehabilitación y de asistencia primaria
(Pérez Melero, A.2 )
Por otra parte, la evolución del concepto
de SALUD, que ha pasado de ser la ausencia de enfermedad a ser, según la OMS
“el completo bienestar físico, psíquico
y social”, ha convertido al bienestar en
exigencia de salud. Desde ese momento,
el concepto de “calidad de vida” se asocia,
en la literatura médica, a cierta ausencia
de dolor y sufrimiento. Esta concepción
hace pensar que para el paciente será
bueno –y por lo tanto deseable- todo lo
que aumente su bienestar y será malo
–y rechazable- todo lo que lo disminuya.
Como plantea D.Voltas3 seguramente
estaremos de acuerdo en que la “calidad
de vida” es algo deseable.
El concepto de salud es variable de acuerdo a la óptica desde la cual se formule. En
el X Congreso de Médicos y Biólogos de
Lengua Catalana en Perpignan, se definió
a la salud como “una manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa”, agregándose
que vida de calidad sería aquella que a la
persona le merece ser vivida y desde esa
óptica el papel del paciente en la elección
y toma de decisiones que atañen a su
calidad de vida, es esencial.
Los llamados “derechos de los pacientes”
son, en realidad, derechos humanos,
en tanto que los enfermos son primero
personas y como tales –en el sentido
kantiano- tienen dignidad y no precio,
son sujetos y no objetos, son fines en sí
mismos y no medios.4
Por lo tanto, dadas las expectativas ilimitadas y los recursos limitados, el problema
que se genera no es sólo limitar las prestaciones sanitarias, sino hacerlo bien.
D. Gracia5 propone tres criterios:
• La salud como asunto primordialmente
privado. Todo el mundo debe gestionar
de manera autónoma su salud, según
su sistema de valores
• Es deber del Estado, según el principio
de Justicia, asegurar la cobertura sanitaria de un “mínimo decente” igual para
todos (¿cuál es ese mínimo decente?
¿quién lo estipula?)
• Cuando los recursos son escasos y este
mínimo no puede conseguirse, el deber
es maximizar el bien y minimizar los daños, procurando los mejores resultados
posibles.
El problema de administrar una cantidad limitada de recursos en salud, tiene una dimensión más dramática que
en otras esferas, porque en salud está
implicada la vida de las personas. Una
correcta administración de recursos limitados implica tomar decisiones complejas
y multidimensionales y sin duda, tal como
señala Cardona6, en la toma de decisiones
sanitarias se han de tener en cuenta, también, los criterios que los economistas de la
salud -ligados al principio de justicia- nos
recuerdan en muchas ocasiones.
Según señala Williams, en la medida en
que los costes representen sacrificios de
salud impuestos a otros, no puede ser
ético ignorar estos sacrificios.
Los recursos son escasos y hay que distribuirlos de manera ética. Las partidas
sanitarias son una más de las que cada año
se destinan al sector cuando se elaboran
los presupuestos. Somos testigos de que
los avances científico-tecnológicos
permiten prolongar y mantener vidas,
en ocasiones con graves sufrimientos –aún
en contra del deseo del paciente, conculcando su dignidad- y por otro lado se
niegan tratamientos de rehabilitación
de trastornos de la comunicación y el
lenguaje, a muchos de los pacientes que
han sufrido alguna lesión que ha comprometido su proceso comunicativo.
¿Podemos hablar entonces de equidad
en la distribución de los recursos y en
el acceso a la atención logopédica,
bajo la luz del principio bioético de
justicia?
Sin duda actualmente no se produce una
equitativa distribución de los recursos y
ello trae aparejado importantes repercusiones individuales y sociales. Optimizar
la utilización eficiente de los recursos y el
acceso equitativo a los mismos es, seguramente, una tarea muy compleja.
¿Qué criterio se elige para la asignación de
recursos? ¿Cuál es la estructura organizativa más apta para gestionar los recursos
y el servicio de salud?
Tal como lo hacen Spagnolo, Sacchini y
Postigo7 nos preguntamos: ¿es posible una
distribución correcta de los recursos escasos, éticamente aceptable para una visión
moral que pone en el centro a la persona
humana y a su inalienable dignidad?
El principio de justicia ha sido definido
como el principio de equidad, o sea, el reparto justo de los beneficios asistenciales.
26 - logopèdia
Podría entenderse también como la igualdad de acceso a las técnicas diagnósticas
y de tratamiento.
El desafío es compatibilizar las necesidades sanitarias con las exigencias de la
economía y las demandas de la ética.
Según señala Campos, “en situaciones de
conflicto la ética merece precedencia sobre
las exigencias financieras, pero tampoco
éstas pueden ser desoídas porque es la
economía la que hace posible la administración de los servicios con eficiencia,
productividad y optimización”.8
Descubrir los criterios adecuados para
la asignación de recursos es la clave. Un
criterio utilizado es el llamado “calidad
de vida”. ¿Cómo se mide la calidad de
vida en la determinación de prioridades
sanitarias? ¿Cómo se integra el criterio de
equidad en el establecimiento de políticas
sanitarias?
En el ámbito de la salud, el concepto
“calidad de vida” queda expresado en
el llamamiento mundial de la OMS en la
Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud de 1978, donde se manifiesta a la salud como uno de los índices
indiscutibles de la calidad de vida de una
sociedad. Para poder conceptualizar la
calidad de vida, Stevens sostiene que debe
estar integrada por tres áreas: función
física, función emocional y función social,
que incluyen aspectos físicos, cognitivos,
afectivos, sociales y económicos. Sin duda,
los problemas se plantean en el momento
de llevar a cabo la valoración objetiva de
la calidad de vida, por la dificultad de
cuantificar aspectos cualitativos y valores
diferentes del bienestar físico.
El Comité Holandés en su informe de
19909 define a la salud como la capacidad de funcionar de manera normal.
Por lo tanto vemos que para el Comité
Holandés la necesidad del cuidado de la
salud se relaciona indiscutiblemente con
una limitación funcional o con un peligro
de limitación.
Sería interesante verificar si las encuestas
existentes de valoración de la calidad de
vida incluyen aspectos inherentes a las
dificultades de comunicación y lenguaje,
ya que por todo lo anterior, podríamos
plantearnos que un déficit en el proceso de
la comunicación y el lenguaje afectaría la
calidad de vida, en tanto y en cuanto limita
al sujeto para llevar a cabo la comunicación consigo mismo y con los demás.
¿Por qué, entonces, existen mayores limitaciones e impedimentos para brindar
atención logopédica pública que para
brindar a un paciente un tratamiento de
rehabilitación de la marcha, por ejemplo?
¿Qué aspecto afecta mayormente su calidad de vida: la falta o dificultad para el
desplazamiento físico o la falta o dificultad
de comunicación? ¿Pueden estos aspectos
ser valorados objetivamente, definiendo
así, para todos los individuos, un mismo
nivel de afectación?
¿O sería más razonable pensar que existen
múltiples factores a la hora de valorar el
grado de afectación en un individuo, tales
como por ejemplo su edad, ocupación,
nivel de formación, etc., que sin duda influirán de manera decisiva en lo que cada
sujeto, en particular, valore y experimente
como carencia?
En todo caso, recordemos que los fines
de la rehabilitación son: intentar mejorar las funciones y las condiciones de
vida del paciente, y considerar a la persona en su macro y micro-ambiente.10
Desde un punto de vista macroeconómico
se utilizan criterios de evaluación económica global. Drummond (1987) define los
estudios económicos de carácter global
como “aquellos análisis comparativos de
pautas de acción alternativas, que tienen
en cuenta sus costes y beneficios desde la
óptica de la equidad”.
Actualmente se habla del “cost-effective
medicine”. Se debería entender como el
ejercicio de la medicina (ampliaríamos:
de la “atención sanitaria”) que mira de
determinar la menos costosa entre dos
alternativas terapéuticas igualmente eficaces o la más eficaz entre dos alternativas
terapéuticas del mismo coste. El riesgo que
se corre es que se entienda únicamente en
la acepción de ahorro a toda costa. Las
decisiones económicas deben perseguir los
objetivos de eficacia, eficiencia y equidad,
pero siempre en función del bien último
de la persona, obteniendo el “más con
menos”.
Según Brock (1992) se requiere una metodología que combine en una medición
las dos grandes clases de beneficios que
producen las intervenciones en el área de
la salud: prolongación de la vida y mejora
de su calidad.
De todas maneras, quisiera resaltar que
el criterio económico puede ser limitativo, pero no debería ser ni el único
27 - logopèdia
ni el principal criterio de decisión. Una
mayor eficiencia en la gestión y una mayor
dotación de los presupuestos sanitarios
-incluso a costa de otros presupuestosen ocasiones puede resolver la situación.
Ortún11 resume la eficiencia como la maximización de la salud con unos recursos
limitados.
Aprovechar de la mejor manera los recursos existentes para brindarlos a un
paciente, no debería suponer detraer
esos recursos a otro paciente. El propósito del cuidado de la salud y de la salud
pública es la salud y la disminución de
la enfermedad, por lo tanto sólo estas
metas deberían guiar los programas
de salud y salud pública (Kamm, 1993;
Walzer, 1983).
Algunos autores niegan que los recursos
económicos deban ser limitados para
atender a unas necesidades sanitarias.
Para Pellegrino12 es necesario hacer otro
tipo de reajustes en el presupuesto sanitario y en otros sectores económicos
considerados menos fundamentales. Él
sostiene que sólo cuando la eficacia del
sistema sanitario sea máxima, se podría
comenzar a limitar determinados cuidados
sanitarios.
Para las mejoras sobre las presiones del
sistema, el Comité Holandés en el informe
ya citado, describe tres opciones:
• Disponer de más dinero para el cuidado
de la salud
• Ser más eficiente
• Hacer opciones explícitas sobre el cuidado sanitario
A este respecto, M. Morlans13 considera
que los usuarios han de ser informados
y la elaboración de criterios de acceso
a tratamientos costosos y objetivamente
limitados deberían someterse al análisis y
discusión pública.
Muchas de las personas que reciben
servicios inadecuados del sistema
actual o directamente no reciben la
atención necesaria, no tienen el poder político de participación en las
decisiones que les afectan de manera
sustancial. Hay personas marginadas
socialmente, las hay que no pueden
hablar por sí mismas, las que no tienen
ningún poder o son más vulnerables...
Son indudablemente las que presentan
mayor urgencia en ser escuchadas y
atendidas, sus demandas son las más
apremiantes.
CONCLUSIONES
Por un lado, está claro que contener
los gastos sanitarios es difícil, porque
la demanda es creciente y los nuevos
medios tecnológicos hacen encarecer las
prestaciones.
Por otro lado, es indudable que actualmente el número de plazas de
logopedia en el ámbito sanitario
público de Cataluña es muy escaso y
claramente insuficiente. Sólo se cuenta
con 25 logopedas pertenecientes a 16
centros públicos para la atención de toda
la población catalana que pueda requerir
atención logopédica.
Ya que el Gobierno representa a la sociedad, debe responder por sus decisiones en
el adecuado enfoque de los temas sanitarios y cuando adopta políticas sanitarias
que directamente tienden a la restricción
de prestaciones sanitarias beneficiosas,
su responsabilidad alcanza un nivel muy
elevado.
Por otra parte, existe una responsabilidad
patrimonial de la Administración sanitaria
y esa responsabilidad está regulada por
normativa estatal (Ley Gral. de Sanidad de
1986; Ley 41/2002 de 14 de noviembre Ley Básica Reguladora de los Derechos del
Paciente-), por lo cual podría exigirse a la
Administración que responda por la falta
de atención. Probando el daño que no
tiene por qué soportar el paciente, habría
posibilidad de reclamar a la administración
sanitaria por omisión de atención.
El criterio de justicia exige que toda
iniciativa gubernamental de racionamiento asegure por lo menos un nivel
básico de atención sanitaria a todos los
ciudadanos, como derecho fundamental.
El respeto y la promoción de los derechos
humanos deberían ser el eje central a la
hora de establecer políticas sanitarias.
Muchas opciones de política sanitaria sobre distribución de recursos tienen como
efecto la exclusión de prestaciones sanitarias potencialmente beneficiosas. Cuando
no se administran servicios beneficiosos,
las personas afectadas pueden sufrir daños
de importancia y su dignidad puede estar
en peligro al negárseles el cuidado sanitario, sobre todo si otros lo reciben.
En este punto, ¿es la atención logopédica potencialmente beneficiosa? ¿En
qué casos? ¿Los costes de la atención
logopédica son excesivos con relación a
los beneficios que otorgarían al paciente?
¿Son, los posibles beneficios, mínimos e
inciertos, o por el contrario justificarían
la inversión de proveer mayor cantidad
de plazas?
Por otra parte, la distribución territorial de
los recursos asistenciales y sus condiciones
de acceso, indudablemente modifican las
posibilidades asistenciales. Por lo tanto,
nos podemos plantear si se viola el principio de justicia cuando a un ciudadano,
por el hecho de vivir en un determinado
lugar, le corresponde un determinado
hospital donde su necesidad tardará en
ser atendida (o no será atendida sino
es desplazándose a otra localidad con
todo lo que ello presupone). En ese caso,
según García14, puede verse afectado su
derecho a la atención de salud por agravio
comparativo.
¿Podríamos decir entonces que no
brindar atención logopédica en una
comarca determinada, sería efectuar un
racionamiento por ubicación geográfica?
(Curley,J.)15. Puesto que no brindar esa
atención puede ser una amenaza para la
salud y la calidad de vida de un individuo,
el racionamiento de las prestaciones
sanitarias necesita tener una justificación ética muy potente.
RECOMENDACIONES
Todas estas cuestiones deberían generar
un debate social respecto a cuáles son
las prestaciones básicas y al conjunto
de medidas que se deberían adoptar. Es
necesario crear debates sobre la atención
sanitaria y la priorización. El “principio
de Seguro Prudente” es un criterio que
puede utilizarse para definir los servicios
que debe contener un paquete básico
obligatorio de prestaciones sanitarias, y
según ese criterio, debería incluir –lo que
por término medio- individuos razonablemente bien informados consideraran
necesario si tuvieran que hacerlo de manera privada.
Debería existir una visión social: las
personas somos responsables de las demás personas. El hecho de que la salud
y el bienestar de algunos puedan correr
riesgos, debería ser motivo de preocupación para todos. Por ello, cada uno
de nosotros debería expresar nuestra
opinión respecto a la creación o recreación de un sistema que nos afecta y nos
afectará en el futuro. El racionamiento
de la atención sanitaria crea problemas
que atañen a la vida, a la muerte y a la
calidad de vida.
28 - logopèdia
Es necesario informar y crear conciencia
social de que en condiciones de recursos
escasos, el tratamiento que se brinda a
unos pacientes puede significar, según
X.Calsamiglia16, que se denegará a otros y
que es necesario solventar el problema de
la forma más eficiente y equitativa posible.
Él sostiene que es necesario comprobar si
la distribución de recursos que se considera adecuada en el mecanismo de decisión
pública, satisface los objetivos deseados.
Todo concepto de bienestar social ha de
integrar valores compartidos por la comunidad y por ello es necesario facilitar la
información y la participación pública.
Administradores y gestores tienen el deber
moral de sensibilizar a la población sobre la
limitación de recursos y facilitar una educación para la salud. Es importante educar a
la población en medidas preventivas, tales
como la adopción de hábitos saludables.
Por otra parte, la Administración –con
el asesoramiento de las entidades que
representan al colectivo de profesionales
logopedas- debería estudiar seriamente
la situación actual y reflexionar acerca
de aspectos inherentes a la falta de plazas públicas de logopeda en diferentes
comarcas de Cataluña, analizando: ¿Qué
genera mayores gastos al sistema público:
financiar una nueva plaza de logopeda o
pagar por ejemplo el traslado en ambulancia, hasta diferentes centros de Barcelona,
de muchos pacientes que requieren un
tratamiento de rehabilitación logopédica
por haber padecido un AVC o un TCE?
La solución no es sencilla y corresponde
tomarla a los responsables de política
sanitaria. Si bien el principio de justicia
implica a todos –médicos y pacientes
han de utilizar adecuadamente los recursos- obliga de manera especial a los
gestores políticos y sanitarios. Por otra
parte, tal como expresa M.Casado17, “la
toma de decisiones en bioética necesita
de la reflexión ética previa y del debate
ciudadano, pero después requiere decisiones político-jurídicas”.
Será necesario ponderar las necesidades de
la población y la urgencia de las mismas,
evitando situaciones de discriminación
o enfermedades y enfermos “huérfanos” –o
sea, con pocos recursos para tratarlos-
Cuando no se administran servicios sanitarios innecesarios o cuyo beneficio
es dudoso, se originan pocas cuestiones
éticas. No así, en cambio, cuando se niega
el acceso a una atención potencialmente
beneficiosa.
Para cualquier decisión que tenga que
ver con la evaluación de necesidades, es
fundamental contar con una evidencia del
impacto esperado de un tratamiento. Por
ello se hace necesario demostrar fehacientemente la eficacia de los tratamientos logopédicos en el ámbito sanitario.
Para conseguirlo, las asociaciones científicas y las organizaciones profesionales
de logopedas deben tomar la iniciativa
de elaborar protocolos, orientaciones y
guías de práctica clínica, que contribuyan
a este fin.
Por otra parte, en la educación de los
profesionales de la salud se debe prestar
especial atención a los aspectos éticos,
legales y económicos del cuidado de la
salud, además de la formación rigurosa y
específica en el marco teórico-práctico de
cada disciplina. “El profesional sanitario ha
de ser responsable ante la sociedad por el
cuidado administrado, especialmente en
lo que se refiere a los costes. Debe aceptar
parte de la responsabilidad que lleva consigo una distribución eficiente y justificable
de los recursos limitados” (Informe del
Comité Holandés, 1990).
Por ello es de destacar la propuesta que
hace Ubiergo 18 sobre la necesidad de
llevar a cabo una formación ética con
carácter transversal en los estudios de
la Diplomatura de Enfermería, propuesta
que debería ser tenida en cuenta también
en los planes de estudio de la Diplomatura
de Logopedia.
CONCLUYENDO:
El actual sistema sanitario público en
Cataluña no satisface las necesidades de
atención logopédica de todos los habitantes que la necesitan. La realidad es que no
hay igualdad de acceso a las prestaciones,
la distribución de recursos es irregular y
no se cumple totalmente la promoción
de la “atención integral” que propugna la
legislación sanitaria. Por ello, basándonos
en el principio de justicia abogamos para
que se reflexione sobre estas cuestiones y
se formulen las estrategias adecuadas para
mejorar la situación.
En una sociedad pluralista el diálogo es
riqueza. La política pública debería favore-
cer la participación de la comunidad en:
• La identificación de las necesidades del
cuidado de la salud
• El establecimiento de prioridades
• La determinación de los beneficios
básicos
• La creación de mecanismos de evaluación de las prestaciones sanitarias, para
posibilitar la mejora de los resultados.
El campo de reflexión que se abre a la
bioética en la búsqueda de una teoría
de justicia en salud, que favorezca la
asignación y distribución equitativa de
recursos es muy amplio, pero ineludible
y necesario.
Hay mucho trabajo por hacer y está claro
que aunque se sigan discutiendo estas
cuestiones, las elecciones políticas deben
partir de una información rigurosa de las
cuestiones a definir.
Tal como expresa Casado19 “la ciencia pone
al alcance sus avances y descubrimientos,
pero para que realmente beneficien a las
personas, se requiere el empeño político y
la exigencia social de que así sea”.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
García, A.: “Del principi de justícia a l’assistència sanitària” – Màster en Bioètica i Dret de la UB
Pérez Melero, A.: “La edad avanzada como criterio de exclusión en la asistencia sanitaria”. En Distribución de recursos escasos y opciones
sanitarias. Barcelona: Institut Borja de Bioética, 1996
3
Voltas, D.: “Algunas consideraciones éticas en torno al concepto Calidad de Vida como criterio para la asignación de recursos sanitarios”. En
Distribución de recursos escasos y opciones sanitarias. Barcelona: Institut Borja de Bioética, 1996
4
Maglio, F.: “Ética y justicia en la distribución de recursos en salud”. Perspectivas Bioéticas, año 7, nº 13, 1º semestre de 2002. Flacso,
Argentina.
5
Gracia, D.: “Fundamentos de Bioética”. Madrid, Eudema, 1989
6
Cardona, X.: “El equipo interdisciplinar en la toma de decisiones en bioética, una aproximación”. En Ensayos de Bioética. Institut Borja de
Bioètica, Fundación Mapfre Medicina, 2000.
7
Spagnolo, A.G.; Sacchini, E.; Postigo Solana, E.: “El papel del médico en la distribución de los recursos en el campo sanitario: el caso de la reciente
reforma del sistema sanitario italiano”. En Distribución de recursos escasos y opciones sanitarias. Barcelona: Institut Borja de Bioética, 1996
8
Campos, E.L.: “Relacionando la bioética y la salud pública en los albores del tercer milenio”. Perspectivas Bioéticas, año 7 nº 13, 1º semestre
de 2002. Flacso, Argentina.
9
Extracto del Informe del Comité, presidido por A.J.Dunning: “Opciones en la Atención Sanitaria”. En Distribución de recursos escasos y opciones sanitarias. Barcelona: Institut Borja de Bioética, 1996
10
Jiménez, J.: “Fines, metas y objetivos de la rehabilitación”. En J.R.Parreño Rodríguez “Rehabilitación en geriatría”. Madrid, Editores Médicos, 1990.
11
Ortún, V.: “Contradictions and Trade-offs between Efficiency and Equity”. En Distribución de recursos escasos y opciones sanitarias. Barcelona:
Institut Borja de Bioética, 1996
12
Pellegrino, E.: “Rationing health care: the ethics of medical gatekeeping”. Health, Law and Policy, 1986.
13
Morlans, M.: “La responsabilité sociale du médecin: une constriction de son rôle fiduciaire envers le malade? En Distribución de recursos
escasos y opciones sanitarias. Barcelona: Institut Borja de Bioética, 1996
14
García, A.: “Del principi de jsutícia a l’assistència sanitària” – Màster en Bioètica i Dret de la UB
15
Curley, J.: “¿Justicia para todos?”. En Distribución de recursos escasos y opciones sanitarias. Barcelona: Institut Borja de Bioética, 1996
16
Calsamiglia, X.: “Análisis costo-efectividad”. En Distribución de recursos escasos y opciones sanitarias. Barcelona: Institut Borja de Bioética, 1996
17
Casado, M.: “Discutamos de Bioética”. El Periódico, 14/08/00
18
Ubiergo, I.: “La formación en ética de los enfermeros”. En Ensayos de Bioética. Institut Borja de Bioètica, Fundación Mapfre Medicina, 2000.
19
Casado, M.: “Diagnóstico y Seguros”, La Vanguardia, 29/03/01
1
2
29 - logopèdia
Reflexió
La protecció de dades en
l’activitat del logopeda
Oriol Torruella
Legal Link
[email protected]
Introducció
La matèria de la protecció de dades va sorgir als anys 80, en el si de les institucions
europees, en concret, en el si del Consell d’Europa, el qual l’any 1981 va aprovar el
Conveni per a la Protecció de les Dades Personals tractades mitjançant equips o processos automatitzats.
En el moment de sorgir aquesta normativa, la preocupació principal era l’afectació
que, per a la intimitat de les persones, podien suposar les capacitats de tractament
de la informació que posseïen els equips informàtics. L’evolució d’aquests equips i de
les tecnologies de la comunicació han anat permetent operacions de tractament de
dades (pel que podem entendre qualsevol acció de processament d’informació com
per exemple còpies, consultes, extraccions, enviaments, etc.) que per la seva magnitud o per la seva senzillesa poden i podrien afectar l’esfera íntima de la persona. És
per aquest inici embrionari que, aquesta matèria ha estat sempre associada al dret a
la intimitat, essent també el legislador qui va introduir la seva regulació constitucional en el mateix article 18 de la Constitució Espanyola. Concretament, a l’apartat 4,
s’estableix: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.
L’evolució normativa va suposar l’entrada en vigor a Espanya, l’any 1992, de la Llei
Orgànica Reguladora del Tractament Automatitzat de Dades (anomenada LORTAD).
Aquesta norma recollia els criteris del primer conveni passant a regular, sota el seu
àmbit d’aplicació, totes aquelles dades i operacions de tractament que s’incloïen
en el concepte “automatitzat”, complint així també amb el mandat constitucional
d’establir obligacions i restriccions a tot aquell que processi mitjançant equips i processos informàtics les dades personals de tercers.
El canvi conceptual d’aquests primers passos fou donat al 1995, amb l’aprovació de
la Directiva Europea 46/95/CE, que establia que les obligacions de la protecció de dades s’estenien al tractament de dades tan si fos en format automatitzat com no automatitzat. Amb aquest canvi, l’àmbit d’aplicació i protecció de la matèria s’ampliava
fins a assolir el concepte actual de dada personal: “Qualsevol informació concernent
a una persona identificada o identificable”. La transposició de l’esmentada norma a
l’ordenament espanyol es va realitzar amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades
(Llei 15/1999, LOPD en endavant), norma avui dia vigent i que regula pormenoritzadament les obligacions que han de complir tots aquells subjectes que tractin dades
de tercers, “afectats” o “interessats”, segons la terminologia de la Llei.
La Protecció de dades:
Diferenciació amb el dret a la
intimitat
La matèria tractada en el present article té
un àmbit regulador particularment confús,
degut especialment a que és complicat definir el que és una dada personal. La dada
personal com comentàvem és qualsevol informació relativa a una persona física, que
pot estar en qualsevol format i a més pot
constituir-se per molts diversos elements.
Per tant, pot ser una informació gràfica,
textual o fins i tot auditiva, però que ha de
permetre el seu registre en un suport que
la faci susceptible de tractament posterior i
que a més permeti identificar el seu titular
(per tant, no entraran dins l’àmbit de la llei
dades que retinguem mentalment, o que
no permetin identificar el subjecte).
La matèria de protecció de dades es diferencia d’altres molt afins com, per exemple, el dret a la intimitat i el de la pròpia
imatge en que cadascuna protegeix valors
o béns jurídics diferents. En el cas del dret
a la imatge, el valor jurídic a protegir és el
manteniment del dret unívoc i individual a
ostentar tot el que suposa l’explotació i la
integritat de la pròpia imatge i reputació,
essent aquesta solament explotable pel
seu titular o pels subjectes autoritzats.
En el cas de la intimitat, i molt lligat amb
allò exposat a la frase anterior, aquesta
protegeix l’esfera íntima de la persona,
i tan sols és protegible allò que pugui
considerar-se estrictament personal. Pel
que fa a les dades del nom, per exemple,
o al seu domicili, no quedarien dins la
defensa d’aquest dret, per no constituir
elements privatius de l’esfera íntima de
la persona.
La protecció de dades va partir inicialment de la defensa de la intimitat, però
després del que es va establir a la LOPD al
seu article 1 i a la Sentencia del Tribunal
Constitucional 292/2000, es van començar
a definir les seves pròpies característiques
com a dret fonamental autònom:
30 - logopèdia
“Este derecho fundamental a la protección de datos, a diferencia del derecho a
la intimidad del Art. 18.1 CE, con quien
comparte el objetivo de ofrecer una eficaz protección constitucional de la vida
privada personal y familiar, atribuye a su
titular un haz de facultades que consiste
en su mayor parte en el poder jurídico de
imponer a terceros la realización u omisión
de determinados comportamientos cuya
concreta regulación debe establecer la
Ley, aquella que conforme al Art. 18.4 CE
debe limitar el uso de la informática, bien
desarrollando el derecho fundamental a la
protección de datos (Art. 81.1 CE), bien
regulando su ejercicio (Art. 53.1 CE). La
peculiaridad de este derecho fundamental
a la protección de datos respecto de aquel
derecho fundamental tan afín como es el
de la intimidad radica, pues, en su distinta
función, lo que apareja, por consiguiente, que también su objeto y contenido
difieran.”
El dret a la protecció de dades consisteix
aleshores en el dret de tot subjecte a decidir sobre en quines condicions podrà
un tercer procedir a tractar les seves
dades personals, o fins i tot, el dret a
prohibir l’esmentat tractament centrant , per tant, el poder de decisió en
la persona física titular de les dades.
Les obligacions que afecten al
professionals de la logopèdia
Els logopedes queden sotmesos a la
LOPD, ja que com a professionals de la
logopèdia, en l’activitat diària recullen
dels propis pacients, empleats o d’altres
subjectes, nombroses dades personals
(dades identificatives, dades de facturació,
dades mèdiques), el tractament de les
quals haurà d’implicar el compliment d’un
seguit d’obligacions.
Per tant, el desenvolupament de les seves
tasques personals impliquen la recollida,
tractament i manipulació de dades per-
sonals, especialment dades relatives a la
salut. Aquest tipus de dades entren dins la
categoria que estableix la LOPD de dades
sensibles, obligant a tot aquell qui les
tracti al compliment d’unes obligacions
més rigoroses, i sotmetent-lo, de manera
conseqüent a l’exigència d’una major
responsabilitat.
Les obligacions que afecten el responsable
es poden agrupar en tres grans blocs:
Obligacions de legitimació, obligacions de
legalització, i obligacions de notificació.
• Obligacions de legitimació:
Les obligacions que s’hauran d’acomplir
respecte a la legitimació fan referència
al compliment dels necessaris requisits establerts a la llei per a obtenir
l’autorització dels “afectats” per
tal de poder tractar les seves dades personals. Aquestes obligacions
consisteixen en obtenir el seu consentiment (o emparar-se en alguna de les
excepcions establertes) i informar-los de
totes les qüestions plantejades a la llei i
que generalment faran referència a les
condicions del tractament a dur a terme
pel logopeda.
• Obligacions de legalització:
La legalització respon a totes aquelles
activitats tendents a acomplir amb els
requisits normatius per tal d’adequar
el tractament (a la fase de tractament
intern) de les dades a la normativa. En
especial, en aquest apartat s’inclou el
compliment i observança de les mesu-
res de seguretat tècniques i organitzatives que cal implantar, d’acord amb
allò establert al Reial Decret 994/1999
de mesures de seguretat aplicables a
fitxers automatitzats.
• Obligacions de notificació:
La notificació dels fitxers de què disposa
cada logopeda consistirà en comunicar
a l’Agencia de Protecció de Dades
tots aquells fitxers que continguin
dades personals, indicant tots els
extrems indicats a la llei. La notificació
acreditarà el compliment de l’obligació
de publicar el tractament de dades per-
31 - logopèdia
sonals realitzat pel logopeda, però no
garantirà en cap moment el compliment
de la resta d’obligacions.
La persona responsable de l’observança d’aquestes obligacions es defineix
a la llei com el Responsable del fitxer
o del tractament. Aquesta figura és
aquella persona física o jurídica (gabinet
de logopèdia, per exemple) que disposa
de les dades i en decideix l’ús, destí i
forma de tractament. Per tant, la figura
s’haurà de determinar atenent a la forma
jurídica que ha adoptat el logopeda per a
exercir les seves activitats professionals. El
Responsable serà qui haurà de fer front
a totes les responsabilitats establertes
a la LOPD en l’àmbit administratiu, sens
perjudici de les possibles reclamacions civils que es puguin dirigir a la persona que
efectivament comet o incorre en alguna
infracció.
L’incompliment de les obligacions contingudes a la normativa de protecció de
dades porta aparellat unes quantioses
sancions administratives, essent l’Agencia
de Protecció de Dades l’òrgan responsable
de les inspeccions i la imposició de dites
sancions a l’esmentat Responsable del
fitxer o del tractament.
Recursos
Llibre
Oferta
Llenguatge Oral
Autores: M. Dolors Rius Estrada
Editorial Lebón
Índex de l’obra
• Introducció
• Marc teòric sobre la gènesi i el desenvolupament del llenguatge oral
• Exploració diagnòstica sobre el llenguatge oral inicial
• Fitxer de tècniques instrumentals nivell 4 anys
• Fitxer de tècniques instrumentals nivell 5 anys
• Fitxer de tècniques instrumentals nivell 6/7 anys
• Bibliografia
Presentació
¡Ya lo entiendo! Básico
5 a 7 años. Leer y comprender
Autores: María José Berdejo Benedí i
Francisca Bach Alemany
Editorial Lebón
Bé, doncs d’aquesta col·lecció de Ya lo entiendo!” Leer y comprender, ens faltava per
comentar el llibre pels més petits, és a dir, la
franja compresa entre els 5 i els 7 anys.
Les autores han ideat per l’Editorial Lebón
un llibre fantàstic en el qual trobem 14
temes d’interès com són : “la fiesta de
cumpleaños”...[aquí si s’obren dos punts
per fer una enumeració s’ha de citar com
a mínim dos exemples] Lectures molt
amenes no per aprendre a llegir sinó per
ampliar o reforçar la lectura.
Cadascun dels temes consta de: exercicis
de comprensió lectora, d’expressió escrita,
d’ortografia, i també de reforç de la frase.
Al final del llibre també trobem una fitxa
d’avaluació.
Desitgem que us sigui útil en la tasca diària
per a les reeducacions logopèdiques.
• Volum de 387 pàgines 22 x 21 cm imprès sobre paper ofset de 120 gr. i enquadernat en rústica
• Joc de materials per a exploració. Consta de 101 fitxes a color, impreses sobre
cartonet estucat, contingudes en carpeta folding
Preus
• Per a col·legiats 35€ (és el 30 % de descompte sobre el preu de venda al públic)
• Per a no col·legiats 45 €
Material
Barajas-Dominó de fonemas
Serie 1 : RR (1) – EI – X
Serie 2: RR (2) – OA – CH
Serie 3 : RR (3) – C-Q-K – L
Autores: Mercedes Sánchez López, Berta Sánchez López
Editorial Lebón
Aquest material que presentem és el clàssic domino que consta de 28 cartes a repartir
per a 7 jugadors, seguint les normes ja conegudes d’aquest joc de taula.
L’objectiu pedagògic que persegueix és la correcta articulació dels diferents fonemes
de les sèries davant dels estímuls visuals.
El nen/a haurà d’aconseguir generalitzar els fonemes al llenguatge espontani a partir
de fer-ho en les sessions de reeducació.
A part d’aquest objectiu general i principal també es treballa indirectament: l’atenció,
respectar el torn de les jugades, augmentar el vocabulari ( d’accions, d’objectes...)
Discriminar auditivament el fonema practicant-lo en totes les seves posicions.
Creiem doncs que es una manera molt lúdica d’ensenyar a pronunciar els sons difícils
de la llengua castellana.
32 - logopèdia
Racó lúdic
Jocs
Del següent text publicat a La Vanguardia amb el títol : “La deconstrucció , després
de Derrida1.” Hem omès les paraules. Ets capaç de saber on van per tal de que tingui
sentit? Segur que sí.
capacitat, significant, verbs, texts, substantius,
deconstruir, Derrida, paraules, llenguatge, actuar, deconstrucció i preformatiu.
Les paraules a col·locar són:
Text:
...però no hem d’oblidar que nosaltres estem fets de 1..................... que ens
justifiquem amb 2.......................... amb lògiques inventades o no, que s’insulta
l’altre amb paraules, que se’l condemna amb 3..................... i 4......................
........ i això vol dir que el 5......................... té essencialment un poder 6.......
.................................. , és a dir, la terrible 7................................... de portarnos a 8......................... d’una manera o altra. Per això, aquests exercicis que en
aparença són jocs del 9............................., ornaments, textualismes, esteticismes,
trasllueixen el que passa en el món, i el que es pot fer en aquest món per
dissoldre els fantasmes del feixisme sota qualsevol de les seves formes. No se’m
fa gens estrany que Antoni Negri parli des de fa temps de 10.............................
les institucions. Ell creu que fa un ús indegut de 11......................... no es així, el
fa servir allà a on la 12................................... és més efectiva.
1
Fragment del text de Manuel Asensi -original en castellà publicat a La Vanguardia del 10 d’octubre de 2004
Solució 1. texts / 3. verbs / 4. substantius / 5. llenguatge / 6. preformatiu / 7. capacitat / 8. actuar / 9. significant / 10. deconstruir / 11. Derrida / 12. deconstrucció
•Librería editorial especializada en logopedia, dificultades de
aprendizaje y educación especial al servicio de los profesionales.
•Si tiene una buena obra, nosotros se la publicaremos.
Roger de Llúria 93, 08009 Barcelona
Tel 93 487 70 09 - Fax 93 487 70 09
http://www.lebon-libros.com - E-mail: [email protected]
33 - logopèdia
Cartes dels lectors
-Hola, sóc col·legiada i tinc una despatx
privat, últimament hi ha moltes famílies
que em demanen informació per si podrien rebre una beca pel tractament del
seu fill. A on els podria dirigir?
CLC -La
pàgina web de la Generalitat de
Catalunya, té una secció on explica detalladament tot el Programa d’ajudes d’atenció
social a persones amb disminució.
•Departament de Benestar i Família,
Servei d’Atenció a les Persones de
les diferents delegacions territorials i
Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials.
•Horari d’atenció: entre el 16 de setembre
i el 31 de maig, ambdós inclosos, de
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a
17.30 hores, i entre l’1 de juny i el 15 de
setembre, ambdós inclosos, de dilluns a
divendres de 8 a 15 hores.
Barcelona
C. Tarragona 141, Barcelona 08014
tel 935 67 51 60 i fax 935 67 52 72
Girona
C. Emili Grahit 2, Girona 17001
tel. 972 48 60 60 i fax972 48 63 54
Lleida
Av. Segre 5, Lleida 25007
tel. 973 23 05 02 i fax 973 24 26 39
Terres de l’Ebre
C. Ruiz d’Alda 33, (Amposta) 43870
tel. 977 70 65 34 i fax 977 70 67 51
Tarragona
Av. Andorra 7 bis, Tarragona 43002
tel. 977 24 18 88 i fax 977 22 34 14
•Punts d’informació:
-Oficines de Benestar i Família
-Delegacions territorials del Departament de Benestar i Família
CAT365: en el tel. 902 01 23 45, i a
www.cat365.net
Ajudes per serveis / Anual sessió
Codi
Descripció
Subvenció
002
Psicomotricitat
1.298,19 / 12,62 Prorrogable
Periodicitat
003
Rehabilitació del
llenguatge
1.298,19 / 12,62
004
Fisioteràpia
1.298,19 / 15,62 Prorrogable
-Ester Torres- Existeix un organisme de
logopedes sense fronteres?
Des del CLC s’ha animat a les
col·legiades i col·legiats a crear un
servei d’aquestes característiques. La
Junta està disposada a donar-hi suport
i des d’aquí us volem fer saber que
estarem encantats de rebre les vostres
propostes. Ho podeu fer a través de
correu electrònic a l’adreça: [email protected]
____________________
CLC -
- Laura Carasusán - Hola! Sóc la Laura
Carasuán (col. núm. 185). M’han enviat
un article sobre l’autisme per Internet
i pot ser de profit perquè molta gent
entengui millor què els passa a aquestes persones. Fins aviat! Una abraçada,
Laura.
El trobareu a: http://www.clarin.com/
diario/2004/08/26/sociedad/s-03802.
htm
____________________
- Mercedes Molinero Chicano - Vull fer
una proposta al CLC: que hi hagués
assessorament logopèdic de qüestions
senzilles, amb telèfon de contacte de
diferents persones expertes en àrees
diferents, per poder consultar els
col·legiats.
CLC -El
CLC té un telèfon d’atenció als
col·legiats per atendre demandes de tipus
administratiu, que és: 93 487 83 93
A més, el CLC obre a partir d’aquest mes
de gener un espai de temps per atendre
consultes telefòniques de caràcter professional, els divendres de 10 h a 12 h
al mateix telèfon del CLC, el 93 487 83
93 demanant per l’Elisabeth.
També hi ha una llistat de persones,
al CLC, que s’ofereixen per fer assessoraments segons la seva especialitat,
per això val la pena que us poseu en
contacte amb CLC, via correu electrónic
o per telefon.
Prorrogable
En el cas de que el nen subjecte de rebre
una beca no tingui cap disminució es
pot consultar a través de l’EAP que li
correspongui segons el centre educatiu
on faci l’ensenyament.
____________________
34 - logopèdia
Forum social d’educació
Els propers dies 25,26 i 27 de febrer
tindrà lloc a la universiatd de Barcelona las jornades del forum social
d’educació. Hi ha previstes moltes
activitats, conferències, tallers i seminaris. El col.legi de logopedes hi participarà amb la presentació del taller
“creació d’una revista amb alumnes
sords de secundària”.
Si voleu assistir-hi podeu consultar el programa del
forum a la www.forumeducació.org.
Fins aviat
Serveis jurídicoeconòmics integrals
a empreses i professionals
Serveis de tipus patrimonial a particulars
ADVOCATS I ECONOMISTES
Provença, 354, 1r 1a
08037 Barcelona
35 - logopèdia
Tel. 93 458 79 10
Fax 93 207 77 96
[email protected]
Anunci
Banc de Sabadell
Rev 7 contraportada
36 - logopèdia

Documentos relacionados