Plangintza 2015-16

Comentarios

Transcripción

Plangintza 2015-16
ARANTZABELA IKASTOLA
Joaquín Collar 1 01002 Vitoria-Gasteiz
Tfnoa: 945 286063 Faxa: 945 253982
http://www.arantzabelaikastola.com
ARANTZABELA
IKASTOLA
PLANGINTZA 2015-16
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
1
Aurkibidea índice
1. Sarrera eta justifikazioa
introducción y justificación
2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa
objetivos generales y planificación de actividades
3. Irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes
3.1. Ohiko irakaskuntza-jarduerak
actividades docentes ordinarias
3.1.1. Antolaketa eta funtzionamenduaren aspektuak
aspectos de organización y funcionamiento.
3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
experiencias, programas y proyectos
3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala
formación y desarrollo profesional
3.2. Irakaskuntza-jarduera osarrien programa
programa de actividades complementarias
4. Eskolaz kanpoko jardueren programa
programa de actividades extraescolares
5. Eskolako zerbitzuak
servicios escolares
6. Ekonomia-kudeaketarako plana
plan de gestión económica
7. Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko plana
plan de información a la comunidad escolar
8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena.
seguimiento del desarrollo del plan anual y del funcionamiento del centro
9. Eranskinak
anexos
9.1. OOGren onartze-agiria
acta de aprobación del OMR
9.2. Ikastetxearen plan espezifikoak
planes específicos del centro
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
2
1. Sarrera introducción
Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak Explicación de las razones que justifican la
elección de los objetivos
Hezkuntza proiektua, proiektu kurrikularra, hobekuntza plana eta pasa den urteko
memorian oinarrituta aukeratu dira helburuak.
La elección de los objetivos está basada en el Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, Plan de
Mejora y en la memoria del curso pasado.
Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak Aspectos y/o situaciones que
han determinado la toma de decisiones
Komunitate osotik ateratako beharrak eraman gaituzte erabakiak hartzera.
Las decisiones han sido tomadas teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por toda la
comunidad educativa.
Egiteko prozedura eta lan-metodologia Proceso de elaboración y metodología utilizada
Ardatza zuzendaritza taldea da, zuzendaritza taldeak batzorde, ziklo, klaustro, AMPA eta
hainbat erakundetatik informazioa jasotzen du. Informazio guztia jaso ondoren helburuak
formulatzen dira eta eskola komunitatearen oniritziaz aurrera eramaten dira eta behin
betiko plana idazten da. Urteko plana ikastolako partaide guztien eskura jartzen da.
Siendo el Equipo Directivo el encargado del proceso de elaboración del Plan de Centro recibe
información de los ciclos, del claustro , del AMPA y de diferentes organismos para formular los
objetivos y con el acuerdo de la comunidad escolar elaborar el Plan de Centro definitivo. Dicho
Plan estará a disposición de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak Participación y aportación de datos de la comunidad
bai
Klaustroa / claustro
Batzorde pedagogikoa/ Comisión Pedagógica
Zikloetako taldeak / Equipos de ciclo
Mailetako taldeak / Equipos de nivel
Departamentuak / Departamentos didácticos
Proiektuen arduradunak / Responsables de
proyectos
Zikloetako koordinatzaileak / Coordinadores/as
ciclos
Ikasleriaren ordezkariak / Delegados/as del
alumnado
Familien ordezkariak / Respresentantes familias
Admin. eta Zerbitzuen langileria / Personal Adm.
Serv.
Zuzendaritza taldea / El equipo directivo
Entrepresak-erakundeak / Empresas-instituciones
Beste batzuk / Otros (identificar quiénes)
ez
zer-nola qué-cómo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
3
2.1. Helburu orokorrak objetivos generales
iturburuak
1
Helburuaren formulazioa/ Formulación del objetivo
Euskara hizkuntza
Ikasleen euskararen erabileran eragiten, esparru itxietan.
Potenciando el uso del euskera en el alumnado en espacios cerrados.
Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak
-Ikasleen euskararen erabileran eragiteko oinarri nagusienak
ezagutzea, hainbat estrategia eta tresna ikustea, eta horiek
frogatzea.
-Ikasleen euskararekiko jarreretan eragiteko norabideak eta
helburuak aztertzea, eta hainbat jarduera ikustea eta
frogatzea.
-Conocer las principales pautas para potenciar el uso del
euskera en el alumnado, conocer diversas estrategias y
ponerlas en práctica.
-Analizar los objetivos y directrices en la actitud del alumnado
ante el euskera, viendo y probando distintas actividades.
x
hezkuntza proiektua/
proyecto educativo (PEC
plan estrategikoa/ líneas
del plan estratégico
x zuzendaritza proiektua/
x curriculum proiektua
AJA
x hobekuntza plana
x urteko memoria
x emaitza akademikoak
ikasleriaren proposamenak
familien proposamenak
adm. eta zerb. proposam.
beste barne agente batzuk
hezkuntza administrazioa
kanpoko agenteak
beste batzuk
fuentes
2
Helburuaren formulazioa/Formulación del objetivo
proyecto educativo (PEC)
Hobekuntza Planean oinarrituz euskararen alor
desberdinak landu./ Basandonos en el Plan de mejora
trabajar diferentes aspectos del euskera.
líneas del plan estratégico
Identificación y descripción de los aspectos concretos de las fuentes que
se han tenido en cuenta y ámbitos del centro al que afecta
reglam. organiz. (ROF)
proyecto de dirección
proyecto curricular (PCC)
plan de mejora
memoria anual






Irakurketa:
-Adinari egokitutako idatzizko testuak ulertu.
Idazketa:
-Adinari egokitutako testuen ekoizpena.
Ahozkotasuna:
-Ahozko adierazpenean trebetasuna lortu.
Lectura:
-Comprensión de textos escritos adecuados a la edad.
Escritura:
-Reproducción de textos adecuados a la edad.
Oralidad:
-Fluidez en la expresión oral.
resultados académicos
propuestas alumnado
propuestas familias
propuestas adm. y serv
otros agentes internos
administración educativa
agentes externos
otros
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
4
iturburuak
3
Helburuaren formulazioa/ Formulación del objetivo
IKT 3. Heldutasun maila lortzeko bidea jarraitu
Seguir trabajando para lograr el 3er nivel de madurez TIC
x
hezkuntza proiektua/
proyecto educativo (PE
plan estrategikoa
x zuzendaritza proiektua
x curriculum proiektua
Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak
Esperientziak, programak eta proiektuak atalean azalduta
dago.
Está especificado en el apartado Experiencias, Programas y
Proyectos.
AJA
x hobekuntza plana
x urteko memoria
emaitza akademikoak
ikasleriaren proposamenak
familien proposamenak
adm. eta zerb. proposam.
beste barne agente batzuk
hezkuntza administrazioa
kanpoko agenteak
beste batzuk
fuentes
x proyecto educativo (PEC)
4
Helburuaren formulazioa/ Formulación del objetivo
líneas del plan estratégico
Ikuspegi hezigarria kontuan harturik, Haur Hezkuntzarako patioa antolatzea,
eremu eta gune egokiak diseinatuz eta ikasleen beharretarako material egokia
izanez./Organizar ,desde una visión educativa, el patio de HH, diseñando
espacios y zonas adecuadas a las necesidades y demandas de nuestro alumnado
dotándolo de material necesario para ello.
x proyecto de dirección
Identificación y descripción de los aspectos concretos de las fuentes que se
han tenido en cuenta y ámbitos del centro al que afecta
x plan de mejora
Azken urte hauetan, materiala urritasunagatik , ikasleen arteko
zenbait gatazka sortu dira patio orduan. Hori dela eta , jolas
eta ekintza batzuk ( bakarrekoak, taldeka, kirol arlokoak,
libreak, arautuak, herrikoiak..) bultzatzearren, gune berriak
sortzea erabaki dugu.
Durante los últimos cursos hemos observando como en el patio se
generan conflictos entre el alumnado debido en gran medida a la
escasez de material. Por ello hemos decidido crear nuevos
espacios para favorecer la realización de actividades y juegos de
diferente índole (individual, grupal, deportivos, libre, reglados,
tradicionales...)
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
5
x proyecto curricular (PCC)
reglam. organiz. (ROF)
x memoria anual
resultados académicos
propuestas alumnado
propuestas familias
propuestas adm. y serv
otros agentes internos
administración educativa
agentes externos
otros
2.2. Jardueren planifikazioa planificación de las actividades
Helburua Objetivo 1
Ikasleen euskararen erabileran eragiteko oinarri nagusiak ezagutu eta hainbat estrategi eskuratu.
Adquirir diversas estrategias y conocer las principales vias para impulsar el uso del euskera.
jarduerak
actividades
arduraduna-agenteak
responsable y agentes
denboralizazioa
temporalización
baliabideak
recursos
ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas
Euskararen erabilera eragiteko beharrezko diren
zenbait oinarri ezagutzea eta horien inguruan
hausnartu: hizkuntza-ikaskuntza prozesua,
ikastetxearen mugak erabilera sustatzerako garaian
eta abar.
ebete hizkuntza
zerbitzuak
Bi orduko saioa
Euskararen erabileran
eragiten dokumentua
Azken saioaren amaieran ebaluazio
orria pasako da partaideen artean
Ohiko jardunean euskararen erabilera eragiteko
erabiltzen ditugun estrategiak identifikatu eta
egokiak diren ikusi
ebete hizkuntza
zerbitzuak
Bi orduko saioa
Dinamika ezberdinak
Azken saioaren amaieran ebaluazio
orria pasako da partaideen artean
Gurasoak eta ikastetxea norabide berean aritzeko
mezuak eta euskarriak lantzea.
ebete hizkuntza
zerbitzuak
Bi orduko saioa
Gurasoak eta
ikastetxea norabide
berean dokumentua
Erabilera sustatzeko estrategien aurkezpena eta
lanketa, irakasleekin saioan bertan praktikan jarriz.
ebete hizkuntza
zerbitzuak
Bi orduko saioa
Hizkuntza jolasak eta
Elkarrizketa itxiak Lhn
dokumentuak,
Internetko zenbait
web orri...
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
6
Azken saioaren amaieran ebaluazio
orria pasako da partaideen artean
Azken saioaren amaieran ebaluazio
orria pasako da partaideen artean
Helburua Objetivo 2
Euskararen erabilera egokia bermatu ikastolan.
Garantizar el uso adecuado del euskera en la ikastola.
Jarduera/k edo
ataza/k (5)
H
A
U
R
H
E
Z
K
U
N
T
Z
A
1.-Aho hizkuntza:
- Euskal jolasak.
- Zozketak.
- Asmakizunak.
- Antzezlana.
Lortu
beharreko
helburua (6)
Jardueraren
arduraduna/k
(7)
Denborak (8)
Baliabideak (9)
Jolas ezberdinen
bitartez aho
hizkuntza
aberastea.
Antzezlanaren
bitartez euskara
erabiltzea.
Tutoreak eta
bikoizketako
irakasleak.
Gai
bakoitzarekin
jolas berri bat
landuko da
gutxienez.
Ikasturtean
antzezlan bat.
Musika, uztaiak,
sokak, kanikak,
marrazkiak, bideoa,
arbel digitala…
Karetak,
mozorroak...
antzezlanerako.
Irakurketa eta
idazketa
gaitasunak
garatzeko, eta
umeen
-bakoitzak berea
interesetan
aurkitu
oinarrituz,
-hasiera berdinekoak
konpetentzia
aurkitu...
fonologikoa
lantzea ikasleek
2.2Irakasleak,
aurrerapena lor
kontzientzia
dezaten.
fonologikoa lantzeko,
errutinak eta ipuinak
(izenburuak
eta
pertsonaien izenak)
erabili.
Tutoreak eta
bikoizketako
irakasleak.
Ikasturte
osoan.
. Gelako hiztegiak.
. Gai bakoitzeko
hiztegiaren
liburuxkak.
. Umeen izenen
txartelak.
. Eguraldiaren
txartelak.
Urtxintxan dauden
ipuinak,
gelan dauden
ipuinak eta etxetik
ekartzen
dituztenak.
Eguneroko
ekoizpenen
behaketa
2.- IrakurketaIdazketa:
2.1.Gelako umeen
izenekin jolastu:
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
7
Ebaluazioa (10)
Jarraipenaren
Lorpenaren
adierazleak
adierazleak
1.-Adostutako
jolasetako hitzak
eta esaldiak ikasi
ditu ( bota,
hartu, gertuprest- aurrera...)
Antzezlanean
esan behar diren
esaldiak ondo
ahoskatzen ditu.
-Norberaren
izenetik abiatuz
besteen izenak
identifikatzera
iristen dira.
-Taldekideen
izenak
identifikatzen
dituzte.
-Izenak osatzen
dituzten hizkiak
eta hauen
kokapena
antzematen dute.
1.-Jolasetan
komunikatzeko
euskarazko
oinarrizko hiztegia
erabiltzen dute.
Antzezlanean
landutako esaldiak
ondo erabiltzen
dituzte.
2.- ( 1. Zikloa)
Ikurrak, irudiak eta
adierazpen grafikoko
beste modu batzuk
ezberdintzen dituzte.
2.-( 2. Zikloa) -Bere
izena eta besteena
bereiztu eta
identifikatu egiten
dute.
- Interesa erakusten
du ikasgelan lantzen
diren ipuinen
izenburuen eta
pertsonaien izenen
irakurketa eta
idazketan.
LEHEN
HEZKUNT
ZA
Atazak edo
jarduerak (5)
-Fonemak,
hitzak,
esaldiak, testu
laburrak
landu.
-Ipuinen
irakurketa
landu.
1.ZI
KLOA
-Testu
laburrak
galderekin
landu.
-Ahozkotasu
na landu.
Ekintzaren
arduradun
a/k7)
Lortu beharreko
helburua (6)
-Idatzizko
testu Tutoreak eta
genero
anitzak bikoizketako
irakurtzea
eta irakasleak.
haien
esanahia
ulertzea.(Helburu
orokorra)
-Irakurketa
mekanikoa
barneratzen hastea.
-Esaldi eta testu
laburren ulermena
lantzea
%80an
ulertzera helaraziz.
-Ahozko
adierazpenean
trebetasuna lortzea.
Denborak (8)
Baliabideak (9)
-Eguneroko
-Kartelak
lehenengo saioa fonemekin,
(45 min).
hitzekin.
-Astero 3 saio,
hasieran
5
minutuekin hasi
eta pixkanaka
luzatuko dugu
10 minutura.
-Astean bitan
45
minutuko
saioak.
Ebaluazioa (10)
Jarraipenaren
Lorpenaren
adierazleak
adierazleak
1.mailan
-Fonema
guztiak
ezagutzen ditu.
1.hiruhilabetean
fonemak
gehienak -Adostutako testuak
-Gelako izenen ezagutzen dituzte.
adinari egokitutako
txartelak.
abiaduran
2.hiruhilabetean
irakurtzen ditu.
-Testuak
adostutako hitzetatik
(oharrak,
esaldietara pasatzen -Irakurketa markak
komikiak,
dira.
errespetatzen ditu
ipuinak…)
irakurtzerakoan.
3.hiruhilabetean
-Testuen
adostutako
testu -Adostutako testu
galderak.
laburrak irakurtzen bat
irakurrita
eta ulertzen dituzte.
galderak
era
-Ebaluazio
egokian erantzuten
baliabideak.
2.mailan
ditu %80an.
-Astean bitan.
Bikoizketetan
-Behaketa orria.
eta gelan.
-Testuak.
1.hiruhilabetetik
3.era
adostutako
testuak irakurtzea eta
ulertzea.
-Kontzientzia
fonologikoa
lantzeko ariketa
ezberdinak.
-Aittu programa
-Ipuinak
.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
8
LEHE
N
HEZK
UNTZ
A
Ebaluazioa (10)
Atazak edo
jarduerak (5)
Lortu beharreko
helburua (6)
-Diktaketak.
1.ZI
KLO
A
Idatzizko
testu
genero
anitzak
-Kopiak
ekoiztea emandako
jarraibideetan
-Testu libreak. oinarrituz
komunikazio
-Astean behin premiak
arbel
betetzeko.(Helburu
digitalera eta Orokorra)
IKT
gelara
testuak
eta -Grafiak arbelean
letrak
eta
paperean
lantzera.
lantzea.
Ekintzaren
arduradun
a/k (7)
Eguneroko
lana
tutoreak eta
bikoizketako
irakasleak.
Hobekuntza
planaren
batzordeak.
Denborak (8)
-Egunero
minutu.
-Eguneroko
lanetan
-Astean behin.
Baliabideak (9)
15 -Eredu egokiak.
Jarraipenaren
adierazleak
1. maila
-Testu
mota -1.hiruhilabetean
ezberdinak.
grafietan
norabidea
-Ordenagailua
jarraitzen du.
(Word)
-2.eta3.
hiruhilabetean
adostutako hitzen
eta
esaldien
diktaketa
ondo
egiten du.
2. maila
-Hitzak era egokian
lotzea.
-Esaldietan hitzak
era
egokian
banatzea.
-Testu
laburrak
ekoiztea
(oharra,
komikiak,
ipuin
laburrak…)
-1. hiruhilabetetik
3. hiruhilabetera
progresiboki
adostutako
testuetan %90ek
hitzen banaketa,
esaldiak
eta
laburpenak
ekoizten ditu.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
9
Lorpenaren
adierazleak
-Grafia guztiak
egiten ditu.
-Hitzak ondo
ditu.
- Esaldiak ondo
osatzen ditu.
ondo
lotzen
LEHE
N
HEZK
UNTZ
A
2.ZI
KLO
A
Atazak edo
jarduerak (5)
Lortu beharreko
helburua (6)
-Ikasleak
gelan ozenki
irakurri, aldez
aurretik
irakaslearen
eredua
aintzakotzat
hartuz.
-Idatzizko
testu
genero
anitzak
irakurtzea eta haien
esanahia ulertzea.
-Ikaslearen
irakurketan
abiadura,
erritmo,
intonazioa eta
zuzentasuna
sakondu.
-Ikasleari
dagozkion
testu genero
batzuen
ulermenean
trebatu.
-Adostutako testuen
irakurketa
mekanikoaren
barneratze
prozesuan jarraitu
eta areagotu.
Jardueraren
arduraduna/
k (7)
-Arloko
irakaslea.
-Bikoizketa
irakaslea.
-Zikloko
irakasleria
Ebaluazioa (10)
Denborak (8)
Astero saio bat:
-aste bat
euskarazkoa.
-Hurrengoa,
gaztelaniazkoa.
- Hobekuntza
Plana
ebaluatzeko
ikasturtean
behin
Baliabideak (9)
Jarraipenaren
adierazleak
Lorpenaren
adierazleak
Materialak:
-Txanela.
-Bibliotekako
ipuinak.
-Ipuinak,
narrazioak,
deskribapenak…
-Teknologia berria
(arbel digitala)
-1.Ikasleak abiadura,
intonazio eta erritmo
egokian irakurtzen
du, zuzentasun osoz
eta
errepikapenik
gabe.
-Intonazioa,
erritmoa
eta
abiadura
egokiz,
zuzentasunez
eta
errepikapenak
ekidinez irakurtzen
du.
-Ikasleak
adostutako testuak
ulertzen ditu eta
haiei
buruzko
galderak
erantzuteko gai da.
-2.Testu jakin bat
irakurri
ondoren,
ideia
orokorra,
Pertsonalak:
zehatzak
eta
-Arloko irakaslea. inferentziazko
-Bikoizketa
galderak erantzuteko
irakaslea.
gai izatea.
-Bibliotekako
arduraduna.
-Zikloko
irakasleria.
-Aholkularia
Metodologikoak:
-Gelako
albiste
txokoa.
-Bikoizketak.
- Txanela
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
10
LEHE
N
HEZK
UNTZ
A
Atazak edo
jarduerak (5)
-Planifikaziotxantiloia erabili.
2.ZI
KLO
A
Lortu
beharreko
helburua (6)
-Sortzeprozesuan
urratsak
-Txantiloiari
(plangintza
jarraituz, denon egitea,
testua
artean testu bat idaztea eta testua
ekoiztu.
berrikustea)
lantzea
-2 edo 3 umez
osatutako
taldeetan
testu
bat planifikatu,
ekoiztu
eta
berrikusi.
Ekoiztutako
testua
denon
artean berrikusi
eta beharrezkoak
diren zuzenketak
egin.
Testu
bat
bakarka ekoiztu 3
pauso
jarraituz(plangint
za egin, testua
idatzi eta testua
berrikusi).
Jardueraren
arduraduna/
k (7)
-Arloko
irakaslea.
Zikloko
irakasleria
Ebaluazioa (10)
Denborak (8)
-Astero saio bat:
aste
bat
euskaraz.
Hurrengoa,
gaztelaniaz.
-Hobekuntza
Plana
ebaluatzeko
ikasturtean
behin
Baliabideak (9)
Jarraipenaren
adierazleak
Lorpenaren
adierazleak
Materialak:
-Testu
eredu
ezberdinak.
-Planifikaziotxantiloia.
-Hiztegia.
-Soporte
analogikoak
eta
digitalak.
-Bibliotekako
ipuinak.
-1Zikloan
zehar
egunerokoak,
deskribapenak,
konparazio testuak,
argibide
testuak,
ipuinak
eta
komikiak landuko
dira
sortze
prozesuaren
urratsei jarraituz.
-Ikaslea, irakasleek
adostutako
testu
motak,
sortzeprozesuari
jarraituz, ekoizteko
gai da.
Pertsonalak:
-Arloko irakaslea.
-Bibliotekako
arduraduna.
-Zikloko
irakasleria.
-Aholkularia
Metodologikoak:
-Talde
handiko
lana.
-Talde
txikiko
lana.
-Bakarkako lana
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
11
LEHE
N
HEZK
UNTZ
A
Jarduera/k
edo ataza/k
(5)
-Irakurketa
eraginkorra
lantzeko
saioak
prestatu;
erritmoa eta
intonazioa
landuz.
3.ZI
KLO
A
Lortu
beharreko
helburua (6)
Jardueraren
arduraduna/k
(7)
1. Idatzizko testu Irakasleak.
genero anitzak
irakurtzea
eta
haien esanahia
ulertzea.(H.
Orokorra)
Testuaren zentzu
orokorra
eta
-Hamabostero ideia
nagusia
liburu
identifikatzea
desberdin bat emandako
(euskara eta jarraibideak eta
gaztelania
estrategiak
tartekatuz)
erabiliz.
irakurri
eta
horri
buruz
prestatutako
lan
desberdinak
burutu.
Denborak (8)
Ebaluazioa (10)
Baliabideak (9)
-Ordubeteko
-Txanela,
saioa
astean liburutegiko
behin.
liburuak, ipuinak,
aldizkariak
eta
-Egunero etxean prestatutako
irakurri.
material bereziak.
-Ikasleek,
-Proiektu
irakaslea
globalizatuetan. eredutzat hartuta
ozenki irakurriko
dituzte adostutako
testuak.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
12
Jarraipenaren
adierazleak
Lorpenaren
adierazleak
-Ikasleek bakarka eta
isilpean
irakurriko
dituzte
adostutako
testuak.
-Irakasleak
irakurritako hainbat
hitzen
esanahia
azaltzea eskatuko du.
(Beharrezkoa denean
hiztegia erabiliz).
-Testu
bakoitzaren
ulermena neurtzeko
adostutako
frogak
pasatu (galdetegia,...).
-Adostutako testuetan
ideia
nagusia
eta
garrantzirik gabeko
xehetasunak bereizten
dituzte %80an.
-Ikasleak
adostutako
testuak ulertzen
ditu eta
haien
zentzu orokorra
ahoz adierazten
du %80ean.
-Adostutako
liburuaren
irakurketaren
inguruan lan mota
desberdinak
egiten
ditu:
laburpenak,
deskribapenak,
iritzi testuak,...
LEHE
N
HEZK
UNTZ
A
3.ZI
KLO
A
Jarduera/k edo
ataza/k (5)
-Idazmen
zuzenketa
kolektiboa
landu.
-Ikasleek egiten
dituzten
idatzizko akats
nabarienak
bildu
eta
zuzendu;
eta
ondo
egiten
dutena aipatu.
-Adostutako
kodea
erabili
akats
mota
identifikatzeko
(ortografia,
sintaxia,...) eta
hortik abiatuta
zuzenketa
egiteko.
Lortu
beharreko
helburua (6)
Jardueraren
arduraduna/
k (7)
-Ikasleak
Irakasleak
sortutako testu
desberdinetan
eta jarraibideei
atxikita
oinarrizko
akatsak
(sintaxia,
ortografia,...)
antzematea eta
zuzentzeko gai
izatea.
Denborak (8)
-Astean
bikoizketa
saioetan.
Baliabideak (9)
behin -Erreferentziazko
kodea.
-Ikasturte osoan.
-Ikasleen
idazlanak.
-Idazlanak egiten -Arbel digitala.
direnean.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
13
Ebaluazioa (10)
Jarraipenaren
Lorpenaren
adierazleak
adierazleak
-Adostutako
hogei
lerrotako
idatzi
batean egiten dituzten
akats
nagusiak
antzematen ditu.
-Irakasleak zuzenketa
burutu ondoren eta
akatsen
azpimarraketa eginda
ikasleei itzuli ondoren
ikasleak
zuzenketa
(kodea erabiliz) egiten
du.
-Ikasleen
artean
testuak
trukatu
(taldeka,
binaka,...)
eta zuzenketa egiten
du irakasleari eman
aurretik.
-Jarraibideei
atxikita
bere
testuetan
oinarrizko
akatsak
antzematen ditu,
gero
eta
autonomia
handiagoa
erakutsiz testuen
berrikuspenean
eta hobekuntzan.
Helburua Objetivo 3
IKT 3. Heldutasun maila lortzeko bidea jarraitu
Seguir trabajando para lograr el 3er nivel de madurez TIC
jarduerak
actividades
arduraduna-agenteak
responsable y agentes
denboralizazioa
temporalización
Hezkuntzako Irakaslearen koaderno digital
aplikazioaren azalpena (Formakuntza saioetan)
Sesiones de formación sobre la aplicación del
cuaderno digital.
Hezkuntzako Irakaslearen koaderno digital
aplikazioa martxan jarri. (Formakuntza
saioetan)
Arlo batzuk diseinatu eta planifikatu.
Comenzar a completar el cuaderno digital del
profesor profesora mediante la aplicación.
Diseñar y planificar diferentes áreas.
Unitate didaktikoen baliabideen zerrenda
berrikusi eta osatuz joan.
Revisar y completar el listado de los recursos
digitales de las unidades didácticas.
IKT dinamizatzailea
1. Hiruhilabetea
IKT dinamizatzailea
eta klaustroa
Ikasturte osoa
Klaustroa
Irakasleek eduki digitalak garatu edo egokitu.
Arloka egokitutako eduki digitalen baliabideak
antolatu: ikastolako Blogetan, ikastolako
webgunean, https://mintzaira.wordpress.com/ eta
https://sites.google.com/site/txanelategia/
Google Driven bidez dokumentazioa partekatu.
Desarrollar y adaptar los contenidos digitales.
Organizar los recursos digitales adaptados por
áreas.
Compartir la documentación mediante google drive.
Irakasleak
IKT erregistro-orriaren erabilera.
Utilizar la hoja de registro TIC.
Klaseko bloga, Classroom eta Google Drive-en
erabilera.
Utilizar el blog de clase, Classroom y Google Drive.
ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas
Eusko Jaurlaritzako
aplikazioa
Kurtso bukaerako memorian
Curriculuma eta
aplikazioa
Kurtso bukaerako memorian
Ikasturte osoan
Programaketak
Kurtso bukaerako memorian
Kurtsoan zehar
Programaketak
Sareko baliabideak
Google Drive
Kurtsoan zehar
Kurtsoan zehar
Txantoloia
IKT dinamizatzailea
Irakasleak
baliabideak
recursos
Hiruhilabetero
IKT dinamizatzailea
3.Zikloko
Irakasleak
Kurtsoan zehar
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
14
Google apps
Kurtsoan zehar
Ikasleentzat informatika gela irekita 4 egun
(astelehenetan, astearteetan, ostegunetan eta
ostiraletan) ordu bat egunero eta astelehenetan 2
ordu.
Disponible el aula de informática 4 horas semanales,
( lunes, martes, jueves y viernes) lunes dos horas.
Irakasleak
Jantokiko
arduradunak
Kurtsoan zehar
Internetetik
aukeratutako estekak
(laster-markak) eta
Webguneko estekak.
Gelako lanak egiteko
beharrezkoak diren
helbideak.
Kurtsoan zehar
Asmakilo proiektuan eta Scratch proiektua eta
Scratch egunean parte hartu.
Tomar parte en los proyectos “Asmakilo y Scratch” y
participar en el dia de Scratch.
2. eta 5. eta 6.
mailetako irakasleak
Asmakiloaeta Scratch
proiektua kurtsoan
zehar eta Scratch eguna
maiatzean.
Scratch programa
Asmakilo proiektua
Kurtsoan zehar
Helburua Objetivo 4
jarduerak
actividades
Eremuak markatu
Marcar diferentes zonas en el patio.
Materialak eremuekin lotu.
Asociar los materiales a las diferentes zonas.
arduraduna-agenteak
responsable y agentes
denboralizazioa
temporalización
HHko irakasleak
Udala
Iraila
HHko irakasleak
Kurtso osoa
baliabideak
recursos
Eraiketak, animaliak,
kanastak, pilotak,
zankuak, autoak,
trizikloak, sokak,
gomak...
ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas
HHko irakasleak
HHko irakasleak
Materialaren erabilera antolatu.
Organizar el uso del material.
HHko irakasleak
Kurtso osoa
Eraiketak, animaliak,
kanastak, pilotak,
zankuak,
autoak,trizikloak,
sokak, gomak...
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
15
3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]
aspectos de funcionamiento general del centro
Eskola egutegia eta ordutegia Calendario escolar y horario general del centro
[imprimir desde la aplicación]
Gure ordutegia honako hau da, goizeko 09:30etatik eguerdiko 13:00 arte eta 15:00etatik 17:00 arte.
Asteazkenetan 09:30etatik 13:00 arte.
Irakasleen ordutegiak, gela bakoitzak duen ordutegiaz batera, EDD dokumentuan jasota geratzen dira, eta
behar izanez gero, dokumentu hau kontsulta daiteke.
El horario del curso escolar es de 09:30-13:00 / 15:00-17:00 y los miércoles de 09:30 a 13:00.
Tanto el horario del profesorado como el de los grupos queda reflejado en el DAE, pudiendo consultarlo en caso
necesario.
Ebaluazioen egutegia Calendario de evaluaciones
Haur Hezkuntzako 2 urtekoekin familia bakoitzarekin elkarrizketa egingo da.
Haur Hezkuntzako 3 urtekoekin familia bakoitzarekin elkarrizketa egingo da eta kurtso bukaeran txosten idatzia
emango zaie.
Haur Hezkuntzako 4 eta 5 urtekoentzat bi txosten burutuko dira, bat otsailean eta bestea ikasturte bukaeran eta
familia bakoitzarekin elkarrizketa egingo da.
Lehen Hezkuntzan familia bakoitzarekin elkarrizketak egingo dira eta hiruhilabetean behin ikasleek ebaluaketako
txostena eramango dute etxera:
1. HIRUHILABETEA: Abenduaren 16tik 21ra
2. HIRUHILABETEA: Martxoaren 21etik 23ra
3. HIRUHILABETEA: Ekainaren 20tik 23era
Se realizarán entrevistas con cada familia de Educación Infantil de 2 años.
Se realizarán entrevistas con cada familia de Educación Infantil de 3 años y a fin de curso se enviará un informe
escrito.
Se realizarán entrevistas con cada familia de Educación Infantil de 4 y 5 años enviando un informe escrito en
febrero y otro a fin de curso.
Se realizarán entrevistas con cada familia de de Educación Primaria y trimestralmente los alumnos/as llevarán el
informe de evaluación:
1er TRIMESTRE: del 16 al 21 de diciembre.
2º TRIMESTRE: del 21 al 23 de marzo.
3er TRIMESTRE:del 20 al 23 de junio
Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak Criterios de asignación de tareas del profesorado
Batzorde Pedagogikoa: tutore ez izatea eta zikloarekin lan egitea.
Euskara eta Jai batzordea: Ingeleseko eta Musikako irakasleak eta ziklo bakoitzeko irakasle bat.
IKT batzordea: IKT arduraduna, premia arduraduna eta ziklo bakoitzeko koordinatzaile pedagogikoa.
Hobekuntza batzordea: L.H.ko 3. mailako tutoreak eta ziklo bakoitzeko tutore bat
Batzorde guztietan zuzendaritzako partaideak daude.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
16
En función de las necesidades, la Dirección del centro asigna diferentes trabajos al profesorado.
Comisión Pedagógica: no tener tutoria y trabajar en el ciclo.
Comisión de euskera y fiestas:: profesores profesoras de inglés y música y un profesor/a de cada ciclo.
Comisión TIC: responsable TIC, responsable premia y el coordinador/a pedagógico de cada ciclo.
Comisión de mejora: los tutores o las tutoras de 3º de Primaria y un tutor/a de cada ciclo.
En todas las comisiones toma parte los el Equipo Directivo.
Tutoretzen banaketarako irizpideak Criterios de distribución de tutorías
Ziklo jarraipena, tutorea ikastolan badago ikasle berdinekin zikloa bukatu behar du.
Zikloa bukatu duten irakasleekin antzinatasuna eta beharren arabera.
Continuidad en el ciclo, en caso de que el tutor/a permanezca en el centro deberá terminar dicho ciclo.
Con los profesores/as que han finalizado el ciclo se tendrá en cuenta la antiguedad y las necesidades del centro.
Jarduera esklusibo saioen antolaketa [haur eta lehen hezkuntzan] eta ikastexean ezohiko arreta emateko
saioen antolaketa [beste mailatan] Organización de sesiones de dedicación exclusiva [infantil y primaria] y
organización de sesiones de permanencia no habitual en el centro [otros niveles]
Astelehenetako esklusiba ordua, 17:00etatik 18:00etara, irakasle eta gurasoen arteko elkarrizketak burutzeko
erabiliko dira. Gurasoekin aldez aurretik adostuz gero, beste momentu batean egiteko aukera dago.
Asteazkenetan 13:00etatik 15:00etara, irakasleen formakuntzarako eta proiektuak aurrera eramateko
erabiltzen dira.
Ostegunetako esklusiba, 08:30etatik 09:30etara, koordinatzailearekin ziklo bilerak egiteko erabiltzen dira.
Ostiraletako esklusiba, 08:30etatik 09:30etara, klaustroak egiteko edo lan pertsonala egiteko erabiltzen da.
La hora de exclusiva de los lunes será de 17:00 a 18:00, destinada a las entrevistas con padres y madres. Dicha
entrevista se podrá realizar en otro momento previo acuerdo con los padres y madres.
Los miércoles de 13:00 a 15:00 se llevan a cabo las sesiones de formación del profesorado y los proyectos.
La exclusiva de los jueves, de 08:30 a 09:30, reunión del coordinador con el ciclo.
La exclusiva de los viernes, de 08:30 a 09:30, claustro o trabajo personal.
Ikasleak taldekatzeko irizpideak Criterios de agrupación del alumnado
Ikasleak bi taldetan banatzen dira ondoren aipatzen diren ezaugarrien arabera:
-Kultura desberdinak
-Hezkuntza premia bereziak
-Etxeko hizkuntza, euskara
El alumnado se dividen en dos grupos teniendo en cuenta las siguientes características:
-Diversidad de culturas.
-Necesidades educativas especiales.
-Idioma,
euskera.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
17
Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak Criterios de organización del apoyo y del refuerzo educativo
-Ikasleen aniztasunaz jabetu eta erantzuna eman, bikoizketen eta laguntzen bidez
-Tomar conciencia y dar respuesta a la diversidad del alumnado.
-Logopedia beharrak dituzten ikasleek, arazoak bideratzeko, zuzeneko laguntza gelaz kanpo jasotzen dute.
-El alumnado que presenta problemas de logopedia recibe ayuda personalizada fuera del grupo clase.
jarduerak
actividades
arduraduna-agenteak
responsable y agentes
H.H. 2 urte B
Gela barruan
Tutorea
eta
Hezkuntza-laguntzeko
espezialista
H.H. 3 urte A
Gela barruan
H.H. 5 urte A
Gelan eta psikomotrizitate-gelan
-
Logopedia:
4 urte, 3 saio astero ume bakoitzarekin ( bi ume)
5 urte, 2 saio astero ume bakoitzarekin (3 ume)
Irakurketa-idazketarako laguntza. Beharren arabera
antolamendu desberdinak (1. maila).
Ekintza guztietan ( 1. Maila A eta B)
denboralizazioa
temporalización
baliabideak
recursos
ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas
Kurtso osoan
Material ezberdinak
(jostailuak,
psikomotrizitate
materiala…)
Hilabetero
Kurtsoan zehar
Tutorea
eta
PT
Asteaan hiru saio
Gelako materiala
Ipuinak
Arbel digitala
Hiruhilabetero
Kurtsoan zehar
Tutorea
eta
PT
Astean bi saio
Gelako materiala
Ipuinak
Arbel digitala
Hiruhilabetero
Kurtsoan zehar
Logopeda
Kurtso osoan
Ipuinak, pantaila
taktila…
Tutorea
P.T.
Aholkularia
4 saio astean talde
bakoitzean
Hezkuntza-laguntzeko
espezialista
Ikastolako jardunaldi
osoa +
Jantokia
Txartelak
Liburuak
Fitxak
Kinestemak
Gelan erabiltzen
direnak
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
18
Hiruhilabetero
Kurtso bukaeran
Asteroko behaketa kurtsoan zehar
Hilabetero
Irakurketa-idazketa eta matematika (1. Mailako 2 ikasle)
Tutorea
P.T.
Gela barruan edo ekintzen arabera bikoizketak edo
talde malguak egingo dira laguntza jasotzeko (2. maila).
Tutorea
P.T.
Aholkularia
Tailerrak ziklo osoan (ziklo osoko umeekin 7 talde
antolatuz)
Tutoreak eta 3
irakasle gehiago
1.
2.
Logopedia
Maila: 2/ 3 saio astero eta ikasleko (3 ikasle)
Maila: 2 saio astero ( ikasle 1)
7 saio astean zehar
ume bakoitzarekin
Manipulatzeko
materiala
Txartelak
Liburuak
Fitxak
Kinestemak
Asteroko behaketa kurtsoan zehar
3 saio astean talde
bakoitzean
Beharren arabera
materiala aukeratuko
da.
Kurtsoan zehar
2 saio astean
Material ezberdinak
Talde bakoitzaren amaieran
Material ezberdinak
Hiruhilabetero
Kurtso bukaeran
Logopeda
Kurtso osoan
Tutorea
P.T.
Aholkularia
Kurtso osoan
4.A. Astean 3 saio gela barruan (euskara eta
matematika lantzeko)
Tutorea
P.T.
Kurtso osoan
Behaketa
Baga-biga
Txanela
Irakurketak
Kurtsoan zehar
Hiruhilabetero
4.B. astean 3 saio bikoizketa (matematika eta
euskara lantzeko)
Tutorea
P.T.
Kurtso osoan
Behaketa
Baga-biga
Txanela
Irakurketak
Kurtsoan zehar
Hiruhilabetero
Behaketa
Baga-biga
Txanela
Irakurketak
Kurtsoan zehar
Hiruhilabetero
3. mailan: Astean 2 saio (3. B) eta 3 saio (3. A) gela
barruan euskara eta matematika lantzeko.
5.maila A : 3 saio astean bikoizketaren bidez euskara
eta matematika lantzeko.
Tutorea
P.T.
Kurtso osoan
Behaketa
Baga-biga
Txanela
Irakurketa
Beste batzuk
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
19
Kurtsoan zehar
Hiruhilabetero
5. maila: saio bat astean ikasle batekin irakurketaidazketa lantzeko
P.T.
Kurtso osoan
6.A, 3 saio astean bikoizketaren bidez hizkuntza
(irakurketa, ulermena eta idazketa) eta buruketak
lantzeko
Tutorea
P.T.
Kurtso osoan
Tailerrak ziklo osoan (ziklo bakoitzeko umeekin 7
talde antolatuz)
2 Tutore eta 5
irakasle gehiago
2 saio astean
Baga-biga
Txanela
Irakurketak
Material informatikoa
Kurtsoan zehar
Hiruhilabetero
Behaketa
Baga-biga
Txanela
Irakurketa liburua
Kurtsoan zehar
Hiruhilabetero
Material ezberdinak
Talde bakoitzaren amaieran
Amankomuneko guneen antolaketarako eta banaketarako irizpideak Criterios de organización y distribución de los espacios comunes
Informatika gela, arbel digital gela, biblioteka eta ikus-entzunezko gela antolatzeko ordutegiak Google Calendarren bidez egingo dira eta irakasleen esku
daude.
Se utilizara Google Calendar para organizar el horario del aula de informática, pizarra digital, biblioteca y video estando al alcance de todo el profesorado.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
20
Irakasleria eta tutoretzen banaketa
IZEN ABIZEBAK
NOMBRE Y APELLIDOS
Profesorado y distribución de tutorías
MAILA-ETAPA-TALDEA
NIVEL-ETAPA-GRUPO
KARGUA
CARGO
Brigi Lejarazu Azcarate
Zuzendaria
Conchi Urtubi lejarreta
Ikasketa burua
M. Carmen Astigarraga Guridi
ORDU GUTXI
REDUC. HOR
ZIKLO/DEPARTAMENTUA
CICLO-DEPARTAMENTO
Idazkaria
Estibaliz Ibargutxi Armendariz
H.H. 2 urte A
Tutorea
H.H.
Nieves Ochoa
H.H. 2 urte B
Tutorea
H.H.
Maria Jesús Markiegi Ugalde
H.H. 3 urte A
Tutorea
H.H.
Itziar Etxaniz Erle
H.H. 3 urte B
Tutorea
H.H.
Ane Azurmendi Ormazabal
H.H. 4 urte A
Tutorea
H.H.
Pedro Gomez-Leire Gonzalez
H.H. 4 urte B
Tutorea
H.H.
Lourdes Lamas Fernandez
H.H. 5 urte A
Tutorea
H.H.
Lorena Mentxakatorre MolpeceresArantza Foces
H.H. 5 urte B
Tutorea
H.H.
Olga Aguirre Gainzarain
H.H.
Laguntzaile-Koordina.
H.H.
Ainara Sautu Suarez
H.H. – L.H.
Mar Dominguez de Posada
H.H. – L.H.
Puri Solay Urlezaga
L.H. 1.A
Tutorea
L.H. 1.zikloa
Nekane Jausoro Agirre
L.H. 1.B
Tutorea
L.H. 1.zikloa
Esther Esnaola Aramendi
L.H. 2.A
Tutorea
L.H. 1.zikloa
M. Angeles Arteaga Iturrate
L.H. 2.B
Tutorea
L.H. 1.zikloa
Marian Castañeira Ugarte
L.H. 3.A
Tutorea
L.H. 2.zikloa
Saionara Barrena Villa
L.H. 3.B
Tutorea
L.H. 2.zikloa
Veronica Martín – Maialen Barrena
L.H. 4.A
Tutorea
L.H. 2.zikloa
Esther Abad
L.H. 4.B
Tutorea
L.H. 2.zikloa
Mertxe Sainz Osinaga
L.H. 5.A
Tutorea
L.H. 3.zikloa
Karmela García San Millan
L.H. 5.B
Tutorea
L.H. 3.zikloa
Gloria Gutiérrez García
L.H. 6.A
Tutorea
L.H. 3.zikloa
L.H. –H.H.
Ingeleseko irakaslea
H.H. – L.H.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
21
FAMILIEI ARRETARAKO
ORDUTEG
HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS
Joxe Amenazar Orbegozo
L.H. 6.B
Mª Asun Coranti Biain
L.H.
Nerea Madinabeitia Arroita
H.H. – L.H.
Serapio Lopez Ortueta
L.H.
Mª Dolores Azkoaga Bedia
Tutorea
L.H. 3.zikloa
Ingeleseko irakaslea
L.H. 3. zikloa
Musika irakaslea
L.H. – 1. zikloa
Soinketa irakaslea
L.H. – 3. zikloa
Liburutegi arduraduna
L.H. – 2. zlkloa
Celia Alday Galan
H.H. –L.H.
Aholkularia
L.H. 2. zikloa
Angela Fernandez Garmilla
L.H.
P.T.
L.H. 3. zikloa
Mª Carmen Zubizarreta Gonzalvo
L.H.
Virginia Lz. De la Calle
H.H. – L.H.
Logopeda
P.T.
L.H. 1. zikloa
Estibaliz Saez de Abad
H.H. - L.H.
Logopeda
Ana Isabel Sanchez
H.H. – L.H.
Erlijio irakaslea
Idoia
H.H.
Logopeda
Blanca Mateo Gil – Tania Beriziartua
Hezitzailea
Mikel Echeverria
Hezitzailea
OOG-ren partaideak [titularrak] Composición del OMR [titulares]
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS
Brigi Lejarazu Azkarate
Conchi Urtubi Lejarreta
Mª Carmen Astigarraga Guridi
Joseba Andoni Diaz de Durana
Nieves Ochoa
Virginia López de Lacalle
Loly Azkoaga
Nekane Jausoro
Joxe Amenabar
Mª Asun Coranti
Lurdes Lamas
Mar Domínguez de Posada
Itziar Etxaniz
TALDEA / GRUPO
irak / profes.
ikas / alumn
guras / fam
adm-zerbitz
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
22
udal / ayto
BATZORDEA / COMISIÓN
Puri Solay
Enrique Platas
I Joseba Alvarez
Arantza Martínez
Iñaki Ormazabal
Amaia Beltrán de Otalora
Ana Belén Hernández
Blanca Rosa Martínez
Kepa Mateo
Blanca Díaz de Monasterioguren
Sara Iriarte Larreina
Carol Elguea Gamiz
Nuria Erquiaga Rodríguez
Josune Carramiñana Gálvez
Nuria Serrano Pérez
Rosa Elena Sánchez Arriola
Silvia Murgia Salinas
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
OOG-ren partaideak [ordezkoak] Composición del OMR [suplentes]
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS
Mertxe Sáinz Osinaga
Mª Jesús Markiegi Ugalde
Lorena Mentxakatorre Molpeceres
TALDEA / GRUPO
irak / profes.
ikas / alumn
guras / fam
adm-zerbitz
x
x
x
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
23
udal / ayto
BATZORDEA / COMISIÓN
3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
experiencias, programas y proyectos
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean Experiencias, programas y/o
proyectos que se desarrollan en el centro:
Izenburua edo gaia Título o tema
Ikasleen euskararen erabileran eragiten /Potenciando el uso del euskera en el
alumnado.
Oharrak Observaciones
-Ikasleen euskararen erabileran eragiteko oinarri nagusienak ezagutzea,
hainbat estrategia eta tresna ikustea, eta horiek frogatzea.
-Ikasleen euskararekiko jarreretan eragiteko norabideak eta helburuak
aztertzea, eta hainbat jarduera ikustea eta frogatzea.
-Conocer las principales pautas para potenciar el uso del euskera en el alumnado,
conocer diversas estrategias y ponerlas en práctica.
-Analizar los objetivos y directrices en la actitud del alumnado ante el euskera, viendo
y probando distintas actividades.
Izenburua edo gaia Título o tema
IKT ikastetxearen 3. heldutasun maila lortzea eta gure egunerokotasunean IKT
erabilera txertatzea. Irakasle eta ikasleen maila digitala hobetu.
Alcanzar el 3º nivel de madurez TIC del centro, incluyendo el uso de las tecnologías en
el aula. Mejorar el nivel del profesorado y del alumnado en el área digital.
Oharrak Observaciones
-Irakaslearen kuaderno digitala erabiltzen hasi.
-Ikasleen notak eta hutsegiteak betetzeko aplikazioa erabili eta korreo elektronikoz bidali
familiei.
-Irakasle bakoitzak ikasturte hasieran prestatuko du IKTkin egingo dituen proiektuak eta eduki
digitalen egokitzapena, horren arabera, IKT dinamizatzaileak laguntza eskainiko dio horiek
aurrera eramateko.(blogak, wikiak, ipuin digitalak, elkarren arteko proiektuak, multimedia
proiektuak...) Oinarrizko prestakuntza emanda dagoenez, laguntza emango zaie zuzenean
eskatzen duten irakasleei.
-Scratch proiektuarekin jarraitu 3. zikloan.
- IKT ikastetxeko 3. maila lortzeko hobekuntza egin eta plana aurrera eraman.
-Eskola 2.0arekin jarraitu eta programa batzuk ezagutu ikasleekin lan egiteko.
-Google Apps erabili 3. zikloko ikasleen eta irakasleen korreoak eraikitzeko.
-Comenzar a utilizar el cuaderno digital del profesor/a.
-Utilizar la aplicación de notas y faltas de asistencia del alumnado y enviar por correo electrónico
a las familias.
-Al inicio del curso cada profesor/ra preparará los proyectos digitales (blogs, wikis, cuentos
digitales, proyectos multimedia...) a realizar durante el curso y solicitará la ayuda que precise
para ello.
-Continuar con el proyecto Scratch en el 3º ciclo.
-Continuar con el plan de mejora del proyecto TIC para alcanzar el tercer nivel de madurez.
-Seguir con el proyecto 2.0 trabajando nuevos programas con el alumnado.
-Utilizar Google Apps para abrir las cuentas de correo del profesorado y alumnado del 3º ciclo.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
24
Izenburua edo gaia Título o tema
Scratch proiektua 5. eta 6. mailakoak
Oharrak Observaciones
-Programa ezagutu eta erabili animazioak, ipuinak, jolasak... programatu eta egiteko.
-Robotikaren lehenengo urratsak eman.
-Astean saio bat.
-Conocer y utilizar el programa para programar y elaborar animaciones, cuentos, juegos…
-Iniciación a la robótica.
-Una sesión a la semana.
Izenburua edo gaia Título o tema
Bertsolaritza 5. mailakoak
Oharrak Observaciones
-Bertso paperak ezagutu eta sortu.
-Euskararen egunean euskarari buruzko bertsoak entzun eta sortu
-Neguko eske egunak ezagutu eta bertsoak sortu kantatzeko.
-Ipuin bat sekuentziatu eta bertsotan kantatu.
-Bertsotan jarri, ondoren kantaera landu eta publikoaren aurrean kantatu.
-Conocer y reproducir versos.
-Escuchar y reproducir versos el día del euskera.
-Conocer las fiestas de invierno (Olentzero, Santa Agueda) y producir versos para cantarlos.
-Secuenciar un cuento y cantarlo en versos.
-Escribir versos, trabajar el canto y cantarlos ante el público.
Izenburua edo gaia Título o tema
Sexologia proiektua 6. mailakoak
Oharrak Observaciones
- Sexualitatearekiko jarrera natural bat garatzea, giza komunikazio forma bat bezala ulertuz.
- Eskolan eta berdinen arteko talde-harremanetan sexualitatearen inguruko elkarrizketa eta
komunikazioa bermatzea.
-Desarrollar una actitud de naturalidad ante la sexualidad, entendiendo ésta como forma de
comunicación humana.
-Establecer el diálogo y la comunicación sobre los temas sexuales en el interior del grupo de
iguales y en la escuela.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
25
3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala
formación y desarrollo profesional
Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak [deialdi ezberdinen barruan]
Actividades o proyectos de formación del centro ligados a convocatorias
gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario
Ikasleen euskararen erabileran eragiten.
Kurtso osoan zehar
Kuaderno digitala.
Kurtso osoan zehar
Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak
Otras actividades o proyectos de formación del centro
gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario
Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian
Actividades formativas del profesorado fuera del centro en horario lectivo
irakaslea
profesor/a
Mar Domínguez de
Posada Puertas
ekintza-gaia
actividad-tema
R500 – IRALE
tokia
lugar
egutegia/ordutegia
fechas/horario
DOLARETXEBILBAO
Urtarrillaren 7tik
martxoaren 18ra
arte
Karmele García
Ingelesa
Garatu
Ekainaren 29tik
uztailaren 17ra
Karmele García
IKT dinamizatzaileen mintegia
Berritzegunea
Hilean behin
Karmele García
IKT ikastetxe eredua mintegia
Berritzegunea
Hilean behin
Karmele Garcia
Irale R-600
Brigi Lejarazu
Kontxi Urtubi
Zuzendari mintegia
Zuzendari mintegia
Gasteiz
Berritzegunea
Berritzegunea
Urtarrillaren 7tik
martxoaren 18ra
arte
Hilean behin
Hilean behin
Angela Fernández
Adoptatutako haurrak eskola
inklusiboan
PRESTGARA
Urtarrillaren 25etik
otsailaren 2ra arte
Celia Alday Galán
Aholkularien mintegia
Berritzegune
Urriak 22, Azaroak
26, abendiak 17,
urtarrilak 28,
otsailak 18,
apirilak 14 eta
maiatzak 19
Celia Alday Galán
Haur Hezkuntzako
garapenaren ohiko zaintza
Berritzegune
Irailak 4
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
26
HHko irakasleak
MINTEGIA: Gelen antolaketa
HHn
Berritzegune
Urriak 6/Azaroak
3/Abenduak
1/Urtarrilak
12/Otsailak
2/Martxoak
1/Apirilak 12
Nieves Ochoa
Haur Hezkuntzako
garapenaren ohiko zaintza
Berritzegune
Irailak 4
Estibaliz Ibargutxi
Haur Hezkuntzako
garapenaren ohiko zaintza
Berritzegune
Irailak 4
Olga Agirre
Haur Hezkuntzako
garapenaren ohiko zaintza
Berritzegune
Irailak 4
Maria Jesús Markiegi
Haur Hezkuntzako
garapenaren ohiko zaintza
Berritzegune
Irailak 4
Itziar Etxaniz Erle
Haur Hezkuntzako
garapenaren ohiko zaintza
Berritzegune
Irailak 4
Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza ekintzak Otras
actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el plan de formación del centro
irakaslea
profesor/a
Mar Domínguez de
Posada Puertas
Karmele García
ekintza-gaia
actividad-tema
Gu gara, 768, “TALK IN
ENGLISH”
Ingelesa
tokia
lugar
British Council,
Bilabo
Hizkuntza eskola
egutegia/ordutegia
fechas/horario
Irailaren 7tik
Irailaren 28ra arte,
2 egun astero
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
27

3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa programa de actividades complementarias
jarduera
actividad
helburuak
objetivos
antolatzailea
organización
arduraduna
responsable
jasotzaileak
receptores
non - noiz
lugar-días-horario
finanziazioa
financiación
H.H
IRTEERA ARANA
PARKERA
Bi taldeak elkarrekin ikastolatik kanpo
jolastu eta ondo pasatu.
H.H. 2 urteko
irakasleak
Irakasleak
2 urte A eta B
taldeak
Arana parkean
Dohainik
ARANA PARKERA
Bi taldeak elkarrekin ikastolatik kanpo
jolastu eta ondo pasatu.
H.H. 3 urteko
irakasleak.
irakasleak
H.H. 3 urteko
irakasleak
3 urte A eta B
taldeak
Dohainik
GAZTAINAK
BILTZEA
Naturarekin harreman zuzena bizi eta
gaztainen prozesua ezagutu.
H.H. ko irakasleak
Irakasleak
4 eta 5 urteko
taldeak
Maeztun
Urriak 30
Ikasleak(autobusa)
Udala
Irakasleak
4 eta 5 urteko
taldeak
Aranako ludoteka
Azaroak 3,10,24,17
Dohainik
Irakasleak
4 urte
Martxoak 3,22
Dohainik
Martxoak 08,01
Dohainik
LUDOTEKA
Auzoak eskaintzen digun baliabide
hau ezagutu eta bertan elkarrekin
gozatu
LUDOTEKA
aztarnak
Auzoak eskaintzen digun baliabide
hau ezagutu eta bertan elkarrekin
gozatu
Udala
LUDOTEKA
margotu
Auzoak eskaintzen digun baliabide
hau ezagutu eta bertan elkarrekin
gozatu
Udala
ANTZERKIA
MARTINA eta paperezko basoa
Udala
Irakasleak
4,5 urteko taldeak
Beñat Etxeparen
Abenduak 14
Ikasleak(autobusa)
ANTZERKIA
KRI-KRA-KRO
Udala
Irakasleak
3,4,5urteko
taldeak
Beñat Etxeparen
Maiatzak 12
Ikasleak(autobusa)
Udala
Irakasleak
4 urteko taldeak
SALBURUA
“EZAGUTU EZAZU SALBURUKO HEZEGUNEA”
programa burutu.
MUSEOA
Artea hurbiletik ezagutu eta hainbat
ekintza burutu.
Udala
Irakasleak
4 urteko taldeak
Arte-Eder
Apirilak 7,8
Udala
Ikasleak (autobusa)
MUSEOA
Artea hurbiletik ezagutu eta hainbat
ekintza burutu.
Udala
Irakasleak
5 urteko taldeak
BIBAT
Otsailak 23 ,24
Udala
Ikasleak (autobusa)
Irakasleak
5 urte
Dohainik(autobusa)
Abenduak 17
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
28
TXANGOA
Egoera berri bat bizi ikastolatik
kanpo hainbat ekintza burutuz eta
gozatuz.
H.H. ko irakasleak
Irakasleak
5 urteko taldeak
Maiatzaren26an
Urkiola parkea
Ikasleak(autobusa)
TXANGOA
Egoera berri bat bizi ikastolatik
kanpo hainbat ekintza burutuz eta
gozatuz.
H.H. ko irakasleak
Irakasleak
3, 4,5 urteko
taldeak
Ekainaren 16an
Ikasleak(autobusa)
IPUINA MUSIKAZ
LAGUNDUTA
Ikasleengan piztea entzuteko
gaitasuna
eta musikarekiko sentsibilitatea.
Udala
Irakasleak
4 urteko
taldeak
Dohainik
PIANOREKIN
JOLASTU
Musika sustatzea jolasaren bidez
Udala
Irakasleak
5 urteko
taldeak
Dohainik
jarduera
actividad
helburuak
objetivos
antolatzailea
organización
arduraduna
responsable
jasotzaileak
receptores
non - noiz
lugar-días-horario
finanziazioa
financiación
1. MAILA
MUSIKA
GOAZEN KONTZERTURA
UDALA
TUTOREAK
MUSIKA
AHOTSAREKIN JOLASEAN
UDALA
TUTOREAK
1. MAILAKO
UMEAK
1- MAILAKO
UMEAK
URTARRILAK 21
UDALA ETA UMEAK
MARTXOAK 15
UDALA ETA UMEAK
ARTE EDER
MUSEOA
ARTEAREKIN HARREMANETAN
ALDUNDIA
TUTOREAK
1.A
APIRILAK 1
ALDUNDIA ETA UMEAK
ARTE EDER
MUSEOA
ARTEAREKIN HARREMANETAN
ALDUNDIA
TUTOREAK
1.B
APIRILAK 6
ALDUNDIA ETA UMEAK
KATEDRALA
IKUSI MAKUSI KATEDRALA
UDALA
TUTOREAK
1.A
MAIATZAK 24
UDALA ETA UMEAK
KATEDRALA
IKUSI MAKUSI KATEDRALA
UDALA
TUTOREAK
1.B
MAIATZAK 25
UDALA ETA UMEAK
TUTOREAK
TUTOREAK
OÑATI
NATURA ZAINTZEN IKASTEA
1. MAILAKO
UMEAK
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
29
EKAINAK 1
GURASOAK
jarduera
actividad
helburuak
objetivos
antolatzailea
organización
arduraduna
responsable
jasotzaileak
receptores
non - noiz
lugar-días-horario
finanziazioa
financiación
2. MAILA
UDALA
TUTOREAK
2.MAILA. UMEAK
URRIAK 8-15
UDALAK ETA UMEAK
BI-BAT MUSEOA
KATEDRALA
ERDI AROA
ALDUNDIA
TUTOREAK
2.MAILA. UMEAK
AZAROAK3-4
ALDUNDIA ETA UMEAK
MUSIKA
GURE JAIAK
UDALA
TUTOREAK
2.MAILA.UMEAK
AZAROAK 5
UDALA ETA UMEAK
MUSIKA
MUSIKA ADIERAZTEKO ETA KOMUNIKA.
UDALA
TUTOREAK
2.MAILAK. UMEAK
URTARRILAK 26
UDALA ETA UMEAK
IZKI
SAKELEKO HIRIA
ALDUNDIA
TUTOREAK
2.MAILAK. UMEAK
MAIATZAK 17
ALDUNDIA ETA UMEAK
GARAIO PARK.
TUTOREAK
2.MAILAK.UMEAK
EKAINAK 14-15
GARAIO PARKEA
UDALA
TUTOREAK
2.MAILAK. UMEAK
ZEHAZTU GABE
UDALA ETA UMEAK
helburuak
objetivos
antolatzailea
organización
arduraduna
responsable
jasotzaileak
receptores
non - noiz
lugar-días-horario
finanziazioa
financiación
Magialdia
Ludikoa
Udala
Tutoreak
3.mailako ikasleak
Hegoalden
Irailaren 15an
Udalak eta ikasleak
Salburua
Ingurumena ezagutzea
Udala
3. mailako ikasleak
Salburuako
interpretazio
zentroan
Urriak 27
Udalak eta ikasleak
Arte Ederrak
museoa
Arte hezkuntza
Udala
Tutoreak
3. maila A
3. maila B
Arte Ederretako
museoan
Urriak 5
Urriak 12
Ikasleak eta Aldundiak
Dantza
Arte Hezkuntza
Udala
Tutoreak
3. mailako ikasleak
Printzipal Antzokia
Martxoak 1
Ikasleak eta udalak
Dantzatzen
Arte Hezkuntza
Udalak
Tutoreak
3.mailako ikasleak
Martxoak 9
Ikastolan
Udalak
Soinuaren
ezaugarriak
Arte Hezkuntza
Udalak
Tutoreak
3.mailako ikasleak
Maiatzak 7
Lakuan
Udalak eta ikasleak
Tutoreak
3. mailako
ikasleak
Maiatzak 31
Arabako Lautada
Ikasleak
GARAIO
OLARIZU
jarduera
actividad
NATURA ZAINTZEN IKASTEA
URAREN ERABILERA
BARATZAK EZAGUTU
3. MAILA
Mendiluze
harrespileko
bisita gidatua
Ingurumena ezagutzea eta
errespetatzea
Tutoreak
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
30
jarduera
actividad
helburuak
objetivos
antolatzailea
organización
arduraduna
responsable
jasotzaileak
receptores
non - noiz
lugar-días-horario
finanziazioa
financiación
Ludikoa
Udala
Tutoreak
4.mailako ikasleak
Hegoalden
Irailaren 15an
Udalak eta ikasleak
tutoreak
4.maialko ikasleak
Artiumen urriaren
20an
Udala
Tutoreak
4.maialko ikasleak
Ibaiondo gizarte
etxea Azaroaren
24an
Izotz pista
Udala
Tutoreak
4.Amaialko
ikasleak
Izotz pista BAKHen Apirilaren
11ean
Izotz pista
Udala
Tutoreak
4.Bmaialko
ikasleak
Izotz pista BAKHen Apirilaren 18an
4. MAILA
Magialdia
Artium
Jaietako
musika
Arte hezkuntza
Haizea eta
perkusioa
Arte hezkuntza
Udala
Tutoreak
4.maialko ikasleak
Lakua gizarte
etxea Maiatzaren
10ean
Dantzatzen
Arte hezkuntza
udala
Tutoreak
4.maialko ikasleak
Eskolan
Martxoaren 16an
Tutoreak
4.maialko ikasleak
Urkiolako
parketan
martxoaren 14an
Tutoreak
4.maialko ikasleak
Azaroaren 30etik
abenduaren 1era
Urkiola
Ingurumena ezagutzea eta
errespetatzea
Sastarrain
Ingurumena ezagutzea eta
errespetatzea
Ikastola
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
31
Ikasleak
5. MAILA
Magialdia
Ludikoa
Udala
Tutoreak
5.mailako ikasleak
Hegoalden
Irailaren 16an
Udalak eta ikasleak
Arte
Ederretako
museora
Arte hezkuntza
Udala
Tutoreak
5. maila A
Urriak 8
Ikasleak eta Aldundiak
Arte
Ederretako
museora
Arte hezkuntza
Udala
Tutoreak
5. maila B
Urriak 9
Ikasleak eta Aldundiak
Udala bisita
Ingurumena eta Arte hezkuntza
Tutoreak
5. maila A
Abenduak 17
Udalak eta ikasleak
Udala bisita
Ingurumena eta Arte hezkuntza
Tutoreak
5. maila B
Abenduak 21
Udalak eta ikasleak
Izotz pista
Heziketa fisikoa
Tutoreak
5. maila A
Urtarrilaren 18tik
22ra
Udalak eta ikasleak
Izotz pista
Heziketa fisikoa
Tutoreak
5. maila B
Urtarrilaren 25tik
29ra
Udalak eta ikasleak
Katedrala
lantegia
Ingurumena eta Arte hezkuntza
Tutoreak
5. maila B
Otsailak 17
Udalak eta ikasleak
Katedrala
lantegia
Ingurumena eta Arte hezkuntza
Tutoreak
5. maila A
Otsailak 18
Udalak eta ikasleak
Kontzertua:
Hari
instrumentuak
eta orkestra
Arte hezkuntza
Tutoreak
5. maila A eta B
Otsailak 22
Udalak eta ikasleak
Musika
zineman-
Arte hezkuntza
Tutoreak
5.maila A eta B
Maiatzak 5
Udalak eta ikasleak
GorbeiaAreatza
Elkarbizitza, ingurumena eta ludikoa
Tutoreak
5.maila A eta B
Ekainak 17
Ikasleak
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
32
jarduera
actividad
helburuak
objetivos
antolatzailea
organización
arduraduna
responsable
jasotzaileak
receptores
non - noiz
lugar-días-horario
finanziazioa
financiación
Ludikoa
Udala
Tutoreak
6.maila
Hegoalden
Irailaren 16an
Udalak eta ikasleak
6. MAILA
Magialdia
Artium museoa
Arte hezkuntza
Tutoreak
6.B
Urriaren 20an
Artium
Artium museoa
Arte hezkuntza
Tutoreak
6.A
Urriaren 21ean
Artium
Espejo
barnetegia
ingelesez
Hizkuntza
Ingelera
Elkarbizitza eta ludikoa
Aldundia
Tutoreak eta
ingeleseko
irakasleak
6. maila
Urriaren 26tik
30era
Ikasleak eta Aldundiak
Zadorra
Ingurunea
Udala
Tutoreak
6.A
Azaroaren 6an
Udalak
Zadorra
Ingurunea
Udala
Tutoreak
6.B
Azaroaren 9an
Udalak
Gardelegi
Ingurumena
Udala
Tutorea
6.B
Azaroaren 16an
Udalak eta ikasleak
Gardelegi
Ingurumena
Udala
Tutorea
6.B
Azaroaren 18an
Udalak eta ikasleak
Eskalada
hastapena
Heziketa fisikoa
Udala
Tutorea
6. maila
Urtarrilaren 11,
18 eta 24an
Udala eta ikasleak
Musika entzunaldia
Udala
Tutoreak
6.maila
Otsailaren 17an
Udala eta ikasleak
Erdi-aroko
Gasteiz
Ingurumena eta Arte hezkuntza
Udalak
Tutoreak
6.A
Apirilaren 6an
Udalak
Erdi-aroko
Gasteiz
Ingurumena eta Arte hezkuntza
Udalak
Tutoreak
6.B
Apirilaren 8an
Udalak
Musika entzunaldia
Udala
Tutoreak
6.maila
Maiatzaren 6an
Udala eta ikasleak
Institutoa
Herrandarren institutoa
Irakasleak
Tutoreak
6.maila
Azken txangoa
Elkarbizitza eta ludikoa
Irakasleak
Tutoreak
6.maila
Zehaztu gabe
Ikasleak
Suhiltzaileak
eta
udaltzaingoa
Ingurumena
Udala
Tutoreak
6.A
Zehaztu gabe
Udalak
Suhiltzaileak
eta
udaltzaingoa
Ingurumena
Udala
Tutoreak
6.B
Zehaztu gabe
Udalak
Musika eszenan
Kantu korala
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
33
4. Eskolaz kanpoko jardueren programa programa de actividades extraescolares
Zenbait gogoeta…
2015-2016 ikasturteko ekintzen eskaintzaren ardatz nagusienak hauek dira:
 Ekintzak zikloka eskaintzen dira.
 Irizpide orokorra bezala, Lehen Hezkuntzako maila guztietan hiru ekintza mota eskaintzen dira: kirola, adierazpen artistikoa (plastika) eta euskal kulturarekin lotutako
ekintzak (dantza-txistu). Egutegia osatzean, maila bakoitzak aste egun guztietan eskaintzaren bat izatea izan da ere irizpidea.
 Haur hezkuntzako, 5 urteko umeentzako eskaintza egiten da: irri-dantza, adierazpen artistikoa (antzerkia) eta Play & Enjoy (inglesez jolasean)
 Ekintza guztiak euskaraz egiten dira (ingelesez egindakoa kenduta) eta bere erabilpena sustatzea da ekintzen helburu nagusietariko bat.
 Kirol talde guztiak, eskola kirola programa barruan daude eta Kirol jarduera anitzeko taldeak dira. Astean egun batean kirol zehatz bat egingo dute eta asteazkenetan
jolasak eta talde kirolak egingo dituzte. Guztiok izango dute ere udalak antolatzen dituen kirol topaketetan parte hartzeko aukera, Gasteizko beste ikastolak bezala.
 Begiraleen kontratazioa araudiaren arabera dela ziurtatzeko Denon Eskolaren zerbitzuaren bitartez egingo da.
 Kuotak mantentzen dira: kultur ekintzak - 80€ urtean; kirol ekintzak – 100€ urtean. Ordainketak urriaren 19a baino lehenago egin behar dira.
 Eskola orduz kanpoko ekintzak ikastolako egutegira egokituko da. Urriaren 5an hasiko dira eta maiatzaren 27an amaituko dira. Ez da ekintzarik egongo ondorengo
datetan: abenduaren 7an eta 8an (abenduko zubia) abenduaren 22an (Olentzeroren jaia) eta , otsailaren 5an (Inauteriaren jaia).
Izena emateko epea amaituta, hauek dira datu esanguratsuenak:
 2015-2016 ikasturteko ekintzen eskaintza ekainan egin zen. Izena emateko epea irailaren 25ra arte luzatu da. Ekintza hiru ez dira lortu martxan jarri (Judo, Saskibaloia eta
Plastika LH3-4) baina beste ekintza guztiak nahiko eskaera izan dute. Behin betiko eskaintza 18 ekintza dira.
 Hainbat kirol ekintzetarako ikastolako instalazioak ez dira nahikoak edo egokiak, eta udaletxeko beste instalazioetan egin behar dira. ( Gimnasia anitza LH3-4 , Aranaldeko
polikiroldegian) eta (Pilota – Pala LH3-6, Astronomos Trinketean).
 Azken ikasturteetako joera gora egin du eta parte hartzaile gehiago daude ikastolako eskola orduz kanpoko ekintzetan. Aurten 231 une daude eta igaz, 221 ume egon
ziren.
 HH 5 urte eta lehen hezkuntzako ikasleen %49,62 parte hartzen du. Parte hartze altuena LH1 mailari dagokio %28 eta baxuena LH3 mailari %7.35.
 Eskola orduz kanpoko ekintzetan parte hartzen duten ikasleen %57.14 neskak dira (132 neska, 99 mutil).
 Kirola - 5 ekintza- 77 parte hartzaile / Arte eta kultura - 13 ekintza – 154 parte hartzaile.
 Astean zehar, honela banatzen dira parte hartzea: astelehena 56 – asteartea 65 – asteazkena 12 - osteguna 42 - ostirala 56.
Urtea
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
Parte hartzaile
323 parte hartzaile
273 parte hartzaile
246 parte hartzaile
202 parte hartzaile
2014-15
221 parte hartzaile
2015-16
231 parte hartzaile
Ikasle
169 ikasle
142 ikasle
Matrikulatutakoen % 42a
165 ikasle
Matrikulatutakoen % 47,68
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
34
Zenbait gogoeta…
Estos son los aspectos más relevantes de la oferta de actividades para el curso 2015-2016:
 Las actividades se ofertan por ciclos.
 Con carácter general, en cada ciclo de Educación Primaria se ofertan tres tipos de actividades: deporte, expresión artística (plástica) y actividades vinculadas con la
cultura euskaldun (dantza-txistu). A la hora de completar el calendario de actividades, se procura que cada ciclo tenga oferta de actividades todos los días de la
semana.
 En Educación Infantil la oferta de actividades se inicia a los 5 años: irridantza, expresión artística (teatro) y Play & enjoy (jugando en Ingles).
 Todas las actividades, exceptuando expresamente la de idioma Ingles, se realizan en euskara y fomentar su uso es uno de los objetivos principales.
 Todas las actividades deportivas se incluyen en el programa de deporte escolar como grupos de multiactividad deportiva. Un día a la semana harán un deporte
específico y los miércoles harán juegos y deportes de equipo. Todos los niños y niñas participantes podrán acudir a las topaketas deportivas que organiza el
ayuntamiento, junto con el resto de Ikastolas de Gasteiz.
 Para garantizar que la contratación de monitores se realiza conforme a la norma, se realizará a través del servicio que ofrece Denon Eskola.
 La cuotas se mantienen este año: actividades culturales – 80€ curso; actividades deportivas – 100€ curso. Los pagos hay que realizarlos antes del 19 de octubre.
 Las actividades extraescolares se adecuarán al calendario escolar. Se iniciarán el 5 de octubre y terminarán el 27 de mayo. No habrá extraescolares en las siguientes
fechas: 7 y 8 de diciembre (Puente de la Inmaculada), 8, 9 y 10 de febrero (puente de carnaval).
Terminado el plazo de inscripción estos son los datos más destacados:
 La oferta de actividades 2015-2016 se publicitó en junio. El plazo de inscripción se ha prolongado hasta el 25 de septiembre. No se han conseguido poner en marcha tres
actividades de las ofertadas: Judo, Baloncesto y plástica para LH 3-4. El resto de actividades han recibido peticiones suficientes. La oferta definitiva es de 18 grupos,
divididos por diferentes edades y actividades.
 Para la realización de algunas actividades deportivas, no son suficientes o adecuadas las instalaciones de la ikastola, por lo que se desarrollan en instalaciones municipales.
Siendo el caso de Gimnasia anitza LH 3-4, en el polideportivo de Aranalde y pilota-pala LH 3-6, en el frontón de los Astronomos.
 Podemos decir que, ha habido una ligera tendencia al alza en las inscripciones, respecto al pasado año ya que, frente a ls 221 niñs inscrits en 2014-2015, se han registrado
un total de 230 solicitudes para el curso 2015-2016.
 Participan el 49,62 % del alumnado de Educación Infantil 5 años y Educación Primaria. La participación más alta corresponde a LH 1 con un 28% de inscripciones y la más
baja a LH 3 con porcentaje de inscripciones del 7,35%.
 El 57,14 % de la participación corresponde a las chicas (132 chicas, 99 chicos).
 Deportes - 5 actividades - 77 participantes / Cultura - 13 actividades – 154 participantes.
 A lo largo de la semana así se distribuyen los participantes: lunes 56 – martes 65 – miercoles 12 - jueves 42 – viernes 56.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
35
jarduera
actividad
helburuak
objetivos
antolatzailea
organización
arduraduna
responsable
jasotzaileak
receptores
non - noiz
lugar-días-horario
finantziazioa
financiación
ANTZERKIA
HH 5 urte
Adierazpen artistikoarekin (antzerkiarekin)
lehen kontaktu ludiko bat izatea.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Irantzu
Txarroalde
HH 5 urte – 14 ume
4 neska- 10 mutil
Astelehena 17:00-18:00
Haur Hezkuntzako
Psikomotrizitate gela
Gurasoen kuotak
ANTZERKIA
LH 1-2
Adierazpen artistikoarekin (antzerkiarekin)
lehen kontaktu ludiko bat izatea.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Irantzu
Txarroalde
Ane Gil
LH 1-2 – 16 ume
10 neska- 6 mutil
Ostirala 17:00-18:00
Lehen Hezkuntzako
Bideo gela
Gurasoen kuotak
IRRIDANTZA
DANTZA
LH 1-2
LH 3-4
LH 5-6
PLASTIKA
LH 1-2
LH 5-6
Koordinazioa eta jolasak.
Jolas erritmikoak.
Euskal dantza errazak.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Jolas erritmikoak .
Euskal Dantzak ezagutu.
Munduko dantzak.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Osteguna 17:00-18:00
Haur Hezkuntzako
Psikomotrizitate gela
Gurasoen kuotak
Gurasoen kuotak
Marrazketa teknikak ezagutzea.
Irudimena, sormena bultzatu.
Eskulanak eta tek. ezberdinak landu.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Erkuden Roa
Uxue Bacete
Adeli Fernandez
Esti Aguirre
Nerea
Monterroso
Garazi De Ayala
TXISTU
Hastapena
Sakontze
Txistua eta notak ezagutzea.
Partiturak irakurtzen jakitea.
Pieza ezberdinak jotzea.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Marina Ullate
KIROL
JARDUERA
ANITZAK
Jolasen bitartez umearen garapen integrala
laguntzea.
Oinarrizko trebetasun motoreak garatzea.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Beñat Candela
KIROL
JARDUERA
ANITZAK
Jolasen bitartez umearen garapen integrala
laguntzea.
Oinarrizko trebetasun motoreak garatzea.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Hasier Esnaola
Oinarrizko trebetasun motoreak garatzea.
Gimnasiaren oinarri teknikoak ezagutzea.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Aintzane Muñoz
KJA - GIMNASIA
ANITZA
HH 5 urte – 9 ume
3 neska - 5 mutil
Amaia Ruiz de
Eguino
LH 1-2 - 2, 16 neska
LH 3-4 – 8 neska
LH 5-6 – 12 neska
LH 1-2 – 11 neska
6 mutil
LH 5-6 - neska 1
4 mutil
LH 1-4 – 4 ume
– 4 mutil
LH 3-6 – 5 ume
3 neska – 2 mutil
LH 1 - 11 ume
3 neska – 8 mutil
LH 2-3-4 - 17 ume
8 neska – 9 mutil
Astelehena 17:00-18:00
Asteartea 17:00-18:00
Asteartea 17:00-18:00
Beheko gelaBideo gelan
Asteartea
17:00-18:00
Gurasoen kuotak
Astelehena 17:00-18:00
Plastika gela
Astelehena 17:00-18:00
Gurasoen kuotak
Osteguna 17:00-18:00
Musika gela
Asteartea 17:00-18:00
Osteguna 17:00-18:00
Patioa, frontoia,
gimnasioa.
Gurasoen kuotak
Asteartea 17:00-18:00
Osteguna 17:00-18:00
Patioa, frontoia,
gimnasioa
Gurasoen kuotak
Astelehena 17:00-18:30
Gurasoen kuotak
LH 3–4 - 9 neska
Aranalde Polikiroldegia*
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
36
KJA – MULTIAEROBIC
(BATUKA)
Gorputz adierazpena lantzea.
Kirol Koreografia ezagutzea.
Koordinazioa eta malgutasuna garatzea.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Eukene Rueda
Ane Ortiz de
Mendizabal
KJA –
PILOTA/PALA
Jolas mota bakoitzaren oinarrizko teknikak
ezagutu eta landu.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Borja Ruiz de
Alda
LH 3-6 – 13 mutil
Maialen Guirao
HH5 Urte 20 Ume
5 neska – 15 mutil
Astelehena 17:00-18:00
Haur Hezkuntzako
Psikomotrizitate gela
Maialen Guirao
LH 1-2 12 Ume
6 neska – 6 mutil
Asteazkena 15:00-16:00
Bideo gelan, Patioan
Aritz Guirao
LH 1-2 14 Ume
6 neska – 8 mutil
Osteguna 17:00-18:00
Jolasteko behar den materiala ezagutu .
Ostirala 17:00-18:30
LH 5-6 – 27 ume
26 neska – mutil 1
Gurasoen kuotak
Ikastolako Aretoa eta
Gimnasioa
Ostirala 17:00-18:30
Gurasoen kuotak
Astronomos trinketea
Gurasoen kuotak
PLAY AND
ENJOY I
PLAY AND
ENJOY II
KJA
KIROL
TOPAKETAK
GURASO
DANTZA
TALDEA
GURASO
ABESBATZA
Ingeles hizkuntzarekin lehen kontaktua
izateko talde jokoen bitartez.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Ingeles hizkuntzarekin lehen kontaktua
izateko talde jokoen bitartez.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Jolasen bitartez umearen garapen integrala
laguntzea.
Oinarrizko trebetasun motoreak garatzea.
Talde kiroletako oinarrizko teknikak eta
arauak lantzea.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Eskola kirolaren programak antolatzen dituen
topaketetan parte hartu.
Hainbat ikastetxeetako ikasleen arteko
harremanak sendotu.
Kirolarekiko zaletasuna indartu.
Eskola kirolaren
programa
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Euskal folklorearen dantzak ikasi eta
dantzatu.
Hainbat ekitaldietan parte hartu.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Abesteko zaletasuna taldean garatu.
Hainbat ekitaldietan parte hartu.
OIHAN G. ELKARTEA
Beñat Candela
Hasier Esnaola
Borja Ruiz de
Alda
Kirol ekintzen
begiraleak,
txandaka
LH 3-6
Gimnasia anitza,
batuka, kirol anitza
eta pilota-pala
ekintzetako parte
hartzaileak
KIROL JARDUERA
ANITZEKO TALDEAK
Bideo gelan, Patioan
Asteazkena 15:00-16:30
Patioa, frontoia, gimnasioa
(ostegunetan)
Larunbata goizean,
hilabetean behin
Gurasoen kuotak
Eskola kirolaren
programa
Gurasoen kuotak
Udaletxeko kirol
instalazioetan
Osteguna 17:30-18:30
Adeli Fernandez
Gurasoen kuotak
Gurasoen kuotak
GURASOAK
Ikastolako aretoa
Astelehena 18:30-20:00
Javi Rodriguez
GURASOAK
Musika gela
JOLAS
TXOKOAK
Ikastolako oporretan , lagun artean eta
euskaraz jolasteko aukera ematen duten
hainbat ekintza.
OIHAN G. ELKARTEA
Jolas txokoen
batzordea
* Kontratatutako
Zerbitzu Enpresa
HH 3, 4, 5 urte
LH 1-6
2015ko ekainaren azken
astea eta uztailaren
lehenengo astea
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
37
Gurasoen kuotak eta diru
laguntzak
XI. MENDI
IBILALDIA
KROSA
DANTZA
TOPAKETAK
IKASTOLAKO
JAIA
Ikastolako gurasoen eta ikasleen arteko
harremana sendotu egoera ludiko batean.
OIHAN G. ELKARTEA
Mendi irteeraren
batzordea
OIHAN G. ELKARTEA Ikastolako familiak
Mendi irteeraren
batzordea
2015ko urriaren 1.
Hornillos Mendia,
Antoñanatik irtetzen.
Kirola eta kultura sustapena.
Elkarbizitza.
Kirola eta euskararen aldarrikapena.
OIHAN G. ELKARTEA
Krosaren batzordea
Ikastolako ikasleak
Gasteizko D ereduko ikastetxe
publikoak konbidatzen dira
2015 +- 800 parte hartzaile
2016ko maiatzean
Hainbat dantza
talde
Euskal kulturaren adierazle diren dantzak
ezagutu eta zabaldu antolatzen diren
ekitaldietan parte hartuz.
Beste dantza taldeekin harremanak sendotu.
OIHAN G. ELKARTEA
Eskola orduz kanpoko
ekintzen batzordea
Arantzabela
dantza taldea
Ikastolako partaide guztiak jaiaz gozatzea.
Ikasturtean zehar eskola orduz kanpoko
ekintzetan egindakoa erakustea.
OIHAN G. ELKARTEA
Jaiaren batzordea
OIHAN G. ELKARTEA Ikastolako ikasle,
irakasle eta
Jaiaren batzordea
gurasoak
Ikastolako patioan
2016ko maiatzean
Ikastolako patioan
2016ko ekainean
Ikastolako hainbat
esparruetan
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
38
5. Eskolako zerbitzuak servicios escolares
zerbitzua
servicio
helburuak
objetivos
antolatzailea
organización
arduraduna
responsable
jasotzaileak
receptores
non - noiz
lugar-días-horario
finanziazioa
financiación
Familien eskakizunak kontuan hartuz
jantoki zerbitzu kalitatezkoa
eskaintzea....
Arantzabela
guraso elkartea
Zuzendaritza
AMPA
JANTOKIA
COMEDOR
Eskaria egiten
duten 3 urtetik
12 urte bitarteko
ikasleak
Jantokia
Egunero
13:00-15:00
Jankideen kuotak eta
bekak
Irakasleengan irakurzaletasuna piztu
edo/eta mantendu.
Bibliotekan gozatzeko ahalmena,
irakaslearen eguneroko bizitzan
txertatu
Bibliotekako
arduraduna
Bibliotekako
arduraduna
Lehen
Hezkuntzako
ikasleak.
Haur Hezkuntzako
5 urtekoak
Jantokia
erabiltzen duten
ikasleak
Bibliotekan
Egunero
(Asteazkenetan
ez ezik)
12:00etatik –
18:00etara
Asteazkenetan
9:00etatik15:00etara
Ikastolako
presupuestotik
Gurasoen eta ikasleen eskakizunak
kontuan izanik informatika gela
ikasleentzat irekita lau eguerditan
eta astelehen arratsaldetan
17:00etatik 18:00etara eta
gurasoentzat ostegun eta ostiraletan
8:45etatik 9:30etara
IKT arduraduna
IKT
arduraduna
Jantokiko
begiralea
Ikasleak
Gurasoak
Astelehena
Asteartea
Osteguna
Ostirala
Ikastolako
presupuestotik
LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA
INFORMATIKA
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
39
6. Ekonomia-kudeaketarako plana
plan de gestión económica
Finantza baliabideen banaketaren irizpideak Criterios de distribución de los recursos
financieros.
Eusko Jaurlaritzatik izaten ditugun diru sarrerak urte naturalerako izaten dira. Bi
izaten dira partida nagusiak: ikastetxeko funtzionamendurako eta ekipamendurako.
Funtzionamendurako jasotzen dugun diru sarreraren banaketa honako atal hauetan
egiten dugu: Tresna konponketarako, Hornikuntzarako (eskola materiala, botikak,
erremintak eta tresnak) eta kanpoko beste zerbitzuetarako (bulego materiala,
liburutegia, garbiketa, garraioa eta egonaldi gastuak, telefonoa, posta, hezkuntza
esperientziak). Ekipamendurako jasotzen dugun partida ikastolan izaten ditugun
beharren arabera banatzen dugu, hala nola, geletako altzariak berriztu, instalazio
teknikoak, ordenagailuak eta sortu daitezkeen beharretarako.Bestalde Testu liburuen
erabilera solidarioaren programaren barruan gaudenez, ikasle bakoitzak dagoen
zikloaren arabera diru kopuru bat ordaintzen du eta Eusko Jaurlaritzak, ikasle
kopuruaren arabera, ematen digun partidarekin bat eginez zeregin honetara
bideratzen dugu.
Gainera, udaletxetik dirulaguntza jasotzen dugu sortzen den gastuaren zati bat
ordaindu ahal izateko berorrek antolatutako ekitaldietara joateko garraioa erabiltzen
dugun kasuetan.
Los ingresos que recibimos del Gobierno Vasco suelen ser por año natural. Las partidas
principales son dos: para funcionamiento del centro y equipamiento. La partida destinada
a gastos de funcionamiento la distribuimos como a continuación se detalla: reparación de
maquinaria, suministro (material didáctico, productos alimenticios, productos
farmacéuticos, útiles y herramientas) y otros servicios exteriores ( material de oficina,
biblioteca, limpieza, locomoción y gastos de estancia, teléfono, correos, experiencias
educativas). La partida destinada a equipamiento la distribuimos en función de las
necesidades del centro: renovar el mobiliario de clase, realizar instalaciones técnicas,
ordenadores, y necesidades que puedan surgir. Por otro lado, al estar inmersos en el
programa del uso solidario de libros de texto la aportación realizada por los [email protected] y la
ayuda recibida del Gobierno Vasco la utilizamos para financiarlos.
Además, recibimos una subvención del ayuntamiento para financiar parte del gasto
originado por el uso del transporte para acudir a las actividades organizadas por el mismo.
Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k Responsable/s de la gestión económica
Ekonomia kudeaketarako arduraduna zuzendaria, Brigi Lejarazu Azkarate eta
idazkaria, Mª Carmen Astigarraga Guridi dira.
Las responsables de la Gestión Económica son la directora, Brigi Lejarazu Azkarate y la
secretaria, Mª Carmen Astigarraga Guridi.
Sarrera iturriak Fuentes de ingreso
Sarrera iturri nagusienak Eusko Jaurlaritza, Udaletxea eta Kutxako interesak dira.
Las principales fuentes de ingresos son Gobierno Vasco, Ayuntamiento e Intereses
bancarios.
Sarreren aurrikuspena Ingresos previstos
Aurreikusitako diru sarrerak honako hauek dira: Funtzionamendu gastuetarako, testu
liburuetarako, ekipamendurako, hezkuntza esperientzietarako.
Los ingresos previstos son los destinados a gastos de funcionamiento, libros de texto,
equipamiento, experiencias educativas.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
40
Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa Sistemas de control, registro y
justificación de gastos
Kudeaketa ekonomikoaren programaren bidez diru sarrerak eta gastoak gestionatzen
ditugu. Gastoak fakturen bidez justifikatzen dira eta hauek artxibatu egiten dira
faktura bakoitzean aurrekontuaren atala, liburu idazpen zenbakia eta ordainketa era
(tranferentzia, metalikoan edota taloien bidez).
Mediante el programa de gestión económica gestionamos los ingresos y los gastos. Los
gastos los justificamos mediante facturas, éstas las archivamos detallando en cada una de
ellas el apartado del presupuesto, el número de asiento y la forma de pago
(transferencia, metálico, o talón).
Jarraipena, bilera kopurua, datak… Seguimiento, número de reuniones, fechas…
Kontuen egoeraren berri emateko bi bilera egin ohi dira, bata urtarrilaren hasieran
aurreko ekitaldiko egoera azaltzeko eta bestea kurtso buakeran, gutxi gora behera
ekainaren 26-28an.
Anualmente se convocan dos reuniones para informar del estado de las cuentas, una a
comienzos de enero explicando el estado de cuentas del ejercicio anterior y otra a fin de
curso, más o menos el 26 ó 28 de junio.
Egin behar diren txostenak, edukina, nori informatu... Informes que se han de elaborar.
contenido, a quién informar...
Kontuen egoeraren berri emateko txosten bat egiten da diru sarrerak eta gastuak
azalduz eta Ordezkaritza Organo Gorena izan aurretik bertako kide direnei bidaltzen
zaie aztertu dezaten eta elkartzen garenean azalpena ematen da eta baita zalantzak
argitu ere.
Para informar sobre el estado de cuentas se realiza un pequeño informe detallando los
ingresos y gastos y se envia con antelación a la celebración del Órgano Máximo de
Representación a los miembros del mismo para que lo analicen y el día de la reunión se
les explica y se da respuesta a las dudas surgidas.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
41
7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana
plan de información a la comunidad educativa
Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak,
bisitak, informeak, web gunea, posta elektronikoa…
Irakasleak:
- klaustroa, ziklo bilera eta batzorde ezberdinetan. Irakaslegoaren arteko komunikazioa eta
zabaldu beharreko informazioa intranet edo internet bidez burutzen da.
Familiak:
- Kurtso hasierako bilerak (iraila- urria)
- Gurasoekin harremanetarako eguna (astelehena)
- Ebaluaketa garaian tutorearekin (hiruhilabetero)
- Eskola kontseilua (hiruhilabetero)
- Web orrian
- Oharrak eta telefonoa behar denean
Administrazioa:
-IKUSKARITZA: Urteko Plana eta memoria Eskola Kontseiluak onartu ondoren.
Ebaluaketa amaierako aktak kurtso bukaeran irakaslegoak adostu ondoren.
-ESTATISTIKA: matrikula datuak bere garaian, eskola emaitzak, e.a.
-BESTE APLIKAZIO BATZUK: ekipamenduak, irakasleen ordutegiak, hutsegiteak, kudeaketa
ekonomikoa etb.
Profesores/as :
-Claustro, reunión de ciclos y en distintas comisiones.La comunicación entre el
profesorado se realiza a través de intranet o internet.
Familias:
- Reuniones de comienzo de curso (septiembre-octubre).
- Entrevistas con padres/madres (lunes).
- En período de evaluación con los tutores/as (trimestral).
- Consejo Escolar (trimestral).
- Página web.
- Avisos por escrito o por teléfono.
Administración:
-INSPECCIÓN: El Plan anual de centro y la memoria una vez aprobados por el Consejo
Escolar. Actas de evaluación de fin de curso una vez acordadas por el profesorado.
-ESTADÍSTICA: datos de matrícula, resultados escolares, etc.
-OTRAS APLICACIONES: equipamiento, horarios de profesorado, faltas, gestión económica,
etc.
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
42
IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak Estrategias para facilitar el
conocimiento y aprobación del pac
IKASLERIA
alumnado
IRAKASLERIA
profesorado
FAMILIAK
familias
arduradunak
agentes
deboralizazio
a
temporaliz.
estrategia, baliabide eta bideak
estrategias, recursos, canales
Tutorea
Urria-octubre
Gela, ikastolako web,
Zuzendaritza
Koordinatzaileak.
Klaustroa
Klaustro, ziklo, txosten.
Urria-octubre
Ikastolako web
AMPA
Zuzendaritza
Urria-octubre
Zuzendaritza
Urria-octubre
txostena
Zuzendaritza
Urria-octubre
txostena
OOG-OMR
ADMINISTRAZIOA
administración
BESTE ERAKUNDE
instituciones
Zuzendaritza
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
43
8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena
seguimiento del desarrollo del PAC y del funcionamiento del centro
Urteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa Planificación del seguimiento del desarrollo
del plan anual
HELBURUAk
arduraduna
responsable
jarraipen datak
fechas de seguimiento
tresnak eta behar den informazioa
instrumentos e información necesaria
Ped.batzordea
klaustroa
O.O.G.
Kurtso hasieran, bigarren
hiruhilabetean eta kurtso
bukaeran.
Plangintza eta kurtsoaren jarraipenean
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
44
informaz. deboluzioaren d
fecha devolución informac
klaustroari
OMR-OOG
Eranskinak
anexos
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
45
IKASTETXEEN HELDUTASUN TEKNOLOGIAREN EREDUA
HOBEKUNTZA PLANA
2015/2016 IKASTURTEA
PLAN DE MEJORA DEL MODELO DE MADUREZ TECNOLÓGICA DE CENTROS EDUCATIVOS
CURSO 2015/2016
IKASTETXEA
Nork egina
Kodea
Arantzabela ikastola
Karmele García San Millan
kargua
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
46
IKT dinamizatzailea
010053
Nork berikusia Joxe Amenabar, Angela Fernández, Celia Alday, Mª Carmen Zubizarreta
kargua
IKT batzordea
kargua
Zuzendaria
Olga Agirre eta Conchi Urtubi
Nork onartua
Brigi Lejarazu
Prozesua: IRAKASKUNTZA PROZESUAK
BETETZE MAILA
1.1 PROGRAMAZIOA
Irakasleen % 95ek koaderno digitalaren bidez prestatzen eta jarraitzen ditu
programazioak.
beteta ⇫
prozesuan
X
hasi gabe ⇭
oharrak: Hezkuntzako Irakaslearen koaderno digital aplikazioa
El 95% del profesorado elabora y realiza el seguimiento de las programaciones por
medio del cuaderno digital.
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
DEMBORALIZAZIOA
Hezkuntzako Irakaslearen koaderno digital aplikazioaren azalpena (Formakuntza saioetan)
IKT dinamizatzailea
Urriak 7 eta Azaroak 6
Hezkuntzako Irakaslearen koaderno digital aplikazioa martxan jarri. (Formakuntza saioetan)
Arlo bat diseinatu eta planifikatu.
Klaustroa
Azaroaren 11tik abenduaren 9ra
Falta diren arloak egin.
Klaustroa
2. eta 3. hiruhilabeteak
1.2 MEMORIA
BETETZE MAILA
Irakasleen % 95ek, baino gehiagotan, formatu estandarizatuan egiten du memoria eta
ikastetxeko saretik eskura daiteke.
beteta x
prozesuan
⇫
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
47
El 95% del profesorado elabora la memoria en un formato estandarizado y
accesible desde la red del centro
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
1.3 TXOSTENAK ETA NOTAK
BETETZE MAILA
Irakasleek Interneteko web aplikazio baten bidez kudeatzen dituzte ikasleen notak eta
hutsegiteak.
beteta x
El profesorado realiza la gestión de notas y las faltas de asistencia del alumnado a
través de una aplicación web accesible desde Internet
oharrak _______________________________________________________
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
1.4 BESTE DOKUMENTU BATZUK
BETETZE MAILA
Harrerari, tutoretzari eta, beharrezko bada, orientazioari buruzko dokumentuak Interneteko web
aplikazio baten bidez eskura ditzakete ikasleek, familiek eta irakasleek.
beteta ⇭
prozesuan
prozesuan
DEMBORALIZAZIOA
hasi gabe ⇭
⇫
DEMBORALIZAZIOA
X
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
La documentación sobre acogida, tutoría y orientación (si procede), es accesible para
alumnado, profesorado y familias a través de una aplicación web accesible desde
Internet
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
48
DEMBORALIZAZIOA
Dokumentuak berriztu eta webgunean jarri
Zuzendaritza taldea eta IKT
dinamizatzailea
1.5 IKASGELARAKO JARDUERAK HAUTATZEA
BETETZE MAILA
Irakasleen % 90k, baino gehiagotan, ikasleekin erabiltzeko unitate didaktiko digitalen eta/edo
material digital osagarrien zerrenda eguneratua du bere programazioan.
beteta ⇫
prozesuan
X
1.hiruhilabetean
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
Más del 90% del profesorado tiene en su programación una relación de unidades
didácticas digitales y/o materiales digitales complementarios, actualizado, para utilizar
con su alumnado
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
DEMBORALIZAZIOA
Unitate didaktikoen baliabideen zerrenda berrikusi eta osatuz joan.
Irakasleak
Kurtsoan zehar
1.6 EDUKIAK EGOKITZEA ETA GORDAILUAK
BETETZE MAILA
Irakasleek eduki digitalak garatu edo egokitu dituzte arloen % 90en, baino gehiagotan,eta
hezkuntza komunitatearen esku jarri dituzte.
beteta ⇫
prozesuan
X
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
Al menos en el 90% de las áreas de cada curso el profesorado ha creado o adaptado
contenidos digitales mediante algún procedimiento como la traducción de contenidos,
la generación de secuencias de actividades relacionadas con recursos digitales, la
creación de un sitio web de referencia del área o materia, la creación de actividades
mediante herramientas de autor. Los recursos están compartidos con toda la
comunidad educativa.
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
49
DEMBORALIZAZIOA
Arloka egokitutako eduki digitalen baliabideak antolatu: ikastolako Blogetan,
ikastolako webgunean, https://mintzaira.wordpress.com/ eta
https://sites.google.com/site/txanelategia/
Irakasleak
Kurtsoan zehar
IKT dinamizatzailea
1.hiruhilabetan
Google Driven bidez dokumentazioa partekatu.
1.7 OINARRIZKO BALIABIDEAK ERABILTEA
BETETZE MAILA
Bideo-proiektorea, ordenagailua eta sarerako sarbidea ohiko baliabideak dira
egunerokotasunean, eta arlo guztietako saioen % 80n, gutxienez, erabili beharko dira
oharrak _______________________________________________________
beteta ⇫
prozesuan
X
hasi gabe ⇭
El proyector de vídeo, el ordenador y el acceso a la red, son recursos habituales en la
rutina diaria y se deberán utilizar en al menos el 80% de las sesiones en todas las
áreas
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
DEMBORALIZAZIOA
IKT erregistro-orriaren erabilera.
Irakasleak
Kurtsoan zehar
1.8 MULTIMEDIA BALIABIDEAK ERABILTZEA
BETETZE MAILA
Ikasturte bateko arlo guztien % 90, baino gehiagotan, multimedia-baliabideak erabiliz osatzen
dira (bideoak, audioak, irudiak…).Irakasleak edota ikasleak eginda edo bilduta.
beteta ⇫
prozesuan
X
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
En más del 90% de todas las áreas de un curso se complementan con recursos
multimedia (vídeo, audio, imagen,…), recopilados o creados por el docente o por el
alumno/a
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
DEMBORALIZAZIOA
IKT erregistro-orriaren erabilera.
Irakasleak
Kurtsoan zehar
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
50
BETETZE MAILA
1.9 WEB INGURUNEAK ERABILTZEA
Lehen Hezkuntzako 5. Mailatik aurrera, ikasgelan lantzen diren arloen % 90 web-inguruneko
baliabideekin osatzen da (blogak, wikiak, webquestak...).
beteta ⇫
prozesuan
X
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
El 90% de las áreas que se desarrollan en el aula a partir de 5.º de Primaria, acceden a
recursos o los genera con herramientas web como blogs, sitios web, almacenamiento
en la nube, webquest
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
DEMBORALIZAZIOA
Klaseko bloga, Classroom eta Google Drive-en erabilera
3. zikloko irakasleak
Kurtsoan zehar
1.11 INKLUSIBOTASUNA
BETETZE MAILA
Ikastetxeak eskolako zenbait instalazio irekitzen ditu, IKTak libreki eta nork bere gogoz
erabiltzeko; ikasturtean zehar, 160 orduz egoten dira irekita, gutxienez.
beteta ⇫
prozesuan
X
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
El centro educativo pone a disposición del alumnado instalaciones y recursos para su
uso libre y voluntario, con el acceso a internet y herramientas ofimáticas un mínimo un
mínimo de 160 horas anuales durante el curso.
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
Ikasleentzat irekita 4 egun (astelehenetan, astearteetan, ostegunetan eta
ostiraletan) ordu bat egunero eta astelehenetan 2 ordu.
Gurasoentzat irekita 2 egun (ostegunetan eta ostiraletan) ordu bat egunero
Irakasleak eta jantokiko
arduradunak
1.12 FORMAKUNTZA PLANA
BETETZE MAILA
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
51
DEMBORALIZAZIOA
Aurretiko dokumentu bat dago, euskarri digitalean; bertan, ikastetxeak berak zehazten ditu
ikastetxeko irakasleek eta irakasle ez diren langileek zer gaitasun garatu behar dituzten, eta,
horrez gain, autoebaluazioa egiteko adierazleak ditu.
beteta ⇫
prozesuan
X
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
Existe un documento previo, en soporte digital, en el que el propio centro establece las
competencias que ha de desarrollar el personal docente y no docente del centro, y que
además incluya indicadores que permitan la autoevaluación.
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
DEMBORALIZAZIOA
Autoebaluaketa: http://ikanos.encuesta.euskadi.net/index.php/566697/lang-eu
Irakasleak
3. hiruhilabetean
1.14 BERRIKUNTZARAKO LANKIDETZA
BETETZE MAILA
Ikastetxeak beste erakunde batzuekin (beste ikastetxe, erakunde edo enpresa batzuekin) esku
hartzen du berrikuntza metodologikoaren proiektuetan edo irakaskuntza-kudeaketaren
berrikuntzan.
beteta X
prozesuan
⇫
hasi gabe ⇭
oharrak :.
El centro participa con otras organizaciones (otros centros educativos, instituciones
o empresas) en proyectos de innovación metodológica e innovación en la gestión
docente.
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
DEMBORALIZAZIOA
Asmakilo proiektuan eta Scratch egunen parte hartu
2. eta 6. mailetako
irakasleak
Asmakila kurtsoan zehar eta
Scratch eguna maiatzean.
Prozesua : PROZESU ADMINISTRATIBOAK
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
52
BETETZE MAILA
2.1 DERRIGORREZKO DOKUMENTUAK
Ikastetxerako derrigorrezkoak edo garrantzizkoak diren dokumentuak (Ikastetxearen Hezkuntza
Proiektua, Ikastetxearen Urteko Plana, Antolamendu eta Jarduera Araudiak, zirkularrak eta
dekretuak...) digitalizatuta eta irakasle familia eta ikasle guztien eskura daude Interneten bidez.
beteta ⇫
prozesuan
X
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
Los documentos obligatorios o relevantes para el centro (PEC, PAC, ROF, Circulares y
Decretos, etc.) están digitalizados y son accesibles para todo el profesorado, alumnado
y familias a través de Internet
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
DEMBORALIZAZIOA
Dokumentuak berriztu eta webgunean jarri
Zuzendaritza taldea eta
IKT dinamizatzailea
1.hiruhilabetean
2.3 IRAKASLEEN ORDUTEGIAK KUDEATZEA
BETETZE MAILA
Ordutegien eta zaintzaldien kudeaketa Interneteko aplikazio baten bidez egiten da, eta informazioa
irakasle guztiek eskura dezakete Interneten bidez.
oharrak _______________________________________________________
beteta ⇫
prozesuan
X
hasi gabe ⇭
La gestión de horarios y guardias se realiza mediante una aplicación y la información
está accesible para todo el profesorado a través de Internet
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
DEMBORALIZAZIOA
Hezkuntza sailako aplikazioa erabili: Ordutegi taulak
Zuzendaritza taldea
Kurtsoan zehar
2.4 BESTE ORDUTEGI-TAULA BATZUK
BETETZE MAILA
beteta ⇫
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
53
prozesuan
X
hasi gabe ⇭
Ikastetxeak erregistratuta eta, Interneten bidez eta profilen arabera, eskuratzeko moduan izan
behar ditu hauei buruzko dokumentuak:
 Ikasle-taldeen zerrendak.
 Talde bakoitzaren ordutegia eta irakasgaiak.
 Irakasleen ordutegia eta eman beharreko irakasgaiak.Bisiten ordutegia (familien
harrera) Ikastetxeko baliabide fisikoen
 ordutegia; esaterako: laborategiak, informatika-gelak, liburutegia, ingeleseko gela…
oharrak _______________________________________________________
El centro debe tener registrada y accesible, desde Internet atendiendo a los
diferentes perfiles de usuario, la documentación relativa a:
- Listado de los grupos del
- alumnado.
- Horario de cada grupo con las asignaturas.
- Horario del profesorado y las asignaturas a impartir.
- Horarios de visitas (recepción familias).
- Horarios de los recursos físicos del Centro Educativo. Por ejemplo: laboratorios,
aulas de informática, biblioteca, aula de inglés
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
Ikastolako Intranetan eta Webgunean jarri.
Zuzendaritza taldea eta IKT
dinamizatzailea
2.5 ESPAZIOAK KUDEATZEA
BETETZE MAILA
Espazio fisikoen eta baliabideen erreserbak aplikazio informatiko baten bidez kudeatzen dira, eta
aplikazio hori edozein ordenagailutatik erabil daiteke.
oharrak _______________________________________________________
beteta X
prozesuan
DEMBORALIZAZIOA
⇫
1. hiruhilabetean
hasi gabe ⇭
La gestión de la reserva de los espacios físicos y recursos se realiza a través de una
aplicación informática accesible desde cualquier ordenador, bien sea desde el centro o
desde fuera de él
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
54
DEMBORALIZAZIOA
BETETZE MAILA
2.6 LIBURUTEGIA-MEDIATEKA
Liburutegia/Mediateka kontsultatzeko Interneteko web-aplikazio bat dago, irakasle, familia eta
beteta X
prozesuan
⇫
hasi gabe ⇭
ikasleek erabil dezaketena.
oharrak _______________________________________________________
La consulta a los recursos bibliográficos y de mediateca está accesible para el
profesorado, el alumnado y las familias en base a perfiles de usuario, a través de internet
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
2.8 MANTENTZE LANAK
BETETZE MAILA
Ikastetxeko mantentze-lanen kudeaketa (informatikoa, mekanikoa, elektrikoa...) egiteko protokoloa
dokumentu batean azaldu da, eta Interneteko Web aplikazio informatiko baten bidez egiten da.
beteta X
prozesuan
DEMBORALIZAZIOA
⇫
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
El protocolo para la gestión del mantenimiento del centro (informático, mecánico,
eléctrico,…) se explica en un documento y se realiza mediante una aplicación web
accesible a través de Internet
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
2.9 SEGURTASUN KOPIAK
BETETZE MAILA
Idatzizko dokumentu bat dago, segurtasun-kopiak egiteko protokoloa eta datuak berreskuratzeko
prozedura zehazten dituena. Bigarren kopiak zerbitzaritik kanpo gorde behar dira.
oharrak _______________________________________________________
beteta X
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
55
prozesuan
DEMBORALIZAZIOA
⇫
hasi gabe ⇭
Existe un documento escrito que establece el protocolo para la realización de las copias
de seguridad y el procedimiento para la recuperación de datos. Se especifica el periodo
de comprobación de copias y existe un registro de comprobación. Las segundas copias
de seguridad se mantienen en lugar alejado del servidor (en otro local).
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
2.10 EKONOMIAREN KUDEAKETA ETA PLANGINTZA
BETETZE MAILA
Ikastetxeko ekonomiaren kudeaketa eta plangintza Interneteko Web-aplikazio baten bidez egiten
da.
oharrak _______________________________________________________
beteta X
prozesuan
DEMBORALIZAZIOA
⇫
hasi gabe ⇭
La gestión y planificación económica del centro se realiza mediante aplicación web
accesible a través de Internet
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
DEMBORALIZAZIOA
Prozesua : KOMUNIKAZIO ETA INFORMAZIO PROZEKUAK
BETETZE MAILA
3.2 EMAITZA AKADEMIKOAK
Ebaluazio-emaitzei buruzko informazioa ikasleek, familiek eta irakasleek eskura dezakete sarbide
mugatuko Interneten bidez
beteta ⇫
prozesuan
X
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
La información sobre resultados y estadísticas está accesible para el alumnado, familias
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
56
y profesorado, a través de Internet de manera pertinente
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
DEMBORALIZAZIOA
Ikasturteko memoria ikastolako webgunean jarri.
Ebaluazio-emaitzak Intranetan jarri.
IKT dinamizatzailea
Kurtso bukaeran
3.3 AGERTZEA ETA NOTAK
BETETZE MAILA
Notak eta hutsegiteak komunikazioa sarbide mugatuko web aplikazio baten bidez eskura dezakete
familiek. Betiko sistemak hartzaileak horrela eskatzen duenean soilik erabiltzen dira.
oharrak _______________________________________________________
beteta ⇫
prozesuan
X
hasi gabe ⇭
La información sobre notas y faltas de asistencia es accesible para las familias
mediante una aplicación web de acceso restringido. Sólo se utilizarán sistemas
tradicionales cuando el receptor así lo exprese
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
DEMBORALIZAZIOA
Tutore bakoitzak gurasoen helbide elektronikoetara boletinak eta hutsegiteak
bidali.
Irakasleak
Ebaluazio bakoitzean
3.4 ERREKLAMAZIOAK ETA IRADOKIZUNAK
BETETZE MAILA
Ikastetxeak erreklamazioak eta iradokizunak egiteko prozedurari buruzko informazioa eskolakomunitatearen eskura dago Interneten bidez, eta on-line inprimaki bate do hainbat erabiliz,
erreklamazio edo iradokizun horiek egin daitezke.
beteta X
prozesuan
⇫
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
La información relativa al procedimiento para la realización de reclamaciones y
sugerencias está disponible para la comunidad escolar a través de internet y es posible
realizar las reclamaciones o sugerencias mediante un formulario on-line
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
57
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
3.5 BARNE-KOMUNIKAZIOA
BETETZE MAILA
Ikastetxeko barne-komunikazioak (deialdiak, aktak, ekimenak...) hainbat web-aplikazioen bidez
egiten dira.
beteta X
prozesuan
DEMBORALIZAZIOA
⇫
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
La comunicación interna del centro como convocatorias, actas, eventos,… se realiza a
través de diversas aplicaciones web.
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
3.6 KANPO-KOMUNIKAZIOA
BETETZE MAILA
Hezkuntza-komunitatearekiko eta beste erakunde batzuekiko kanpo- komunikazioa bi modutan
egiten da: alde batetik, bi noranzkoko komunikazioa egiteko aukera emanten duten web-aplikazio
batzuen bidez, eta bestetik harpidetzen bidez.
beteta ⇫
prozesuan
DEMBORALIZAZIOA
X
hasi gabe ⇭
oharrak _______________________________________________________
La comunicación externa del centro con la comunidad educativa y otras entidades se
realiza a través de diversas aplicaciones web que permiten la comunicación
bidireccional (se permiten aportaciones del usuarios) y a través de suscripciones.
JARDUERAK
ARDURADUNA-AGENTEAK
Web orrialdean harpidetza egiteko aukera jarri.
IKT arduraduna
ARANTZABELA IKASTOLA – 2015-16 IKASTURTEA – PLANGINTZA
58
DEMBORALIZAZIOA
1. hiruhilabetean

Documentos relacionados