23 bertan-behera utzitako ibilgailuak

Transcripción

23 bertan-behera utzitako ibilgailuak
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 824 036 / 946 824 584
Faxa: 946 827 950
E-maila: [email protected]
P4802300F
www.berriz.org
BAO. 89. zk. 2014, maiatzak 13. Asteartea
BERTAN-BEHERA
UTZITAKO/APARKATUTAKO IBILGAILUAK
VEHICULOS ABANDONADOS/MAL
APARCADOS
Udal honen Udaltzaingoa txostena
aurkeztu du, ondoren adieraziko den tokietan
itxuraz bertan-behera utzita dagoen ibilgailuak
daudela dioena. Oso narriaturik eta egon direna
luzaro herriko bieetan
La Policía Local de este Ayuntamiento
ha presentado informe señalando que, en el
lugar que a continuación se indica, se
encuentran unos vehículos que presentan un
gran deterioro y en estado aparente de
abandono, llevando un largo tiempo estacionado
en la vía pública.
Alkatetzak onetsi duen Dekretuaren bide
(2012-305007), iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean
argitaratzen
denetik
zenbatu
beharreko 15 eguneko epea ematea onetsi du,
ibilgailu horien titularrek bideetatik ken ditzaten.
Adierazi berri den epe horretan kentzen ez
badute, Udalak berak egingo du eta Trafiko
Burutzan baja egokia bideratuko da. Hori guztia
bat dator Trafiko, Motoredun Ibilgailuen
Zirkulazio eta Bide Segurtasunari buruzko
Legearen testu artikulatuaren 71. Artikularekin,
apirilaren 21eko 11/99 Legearen 2.artikuluko
idazkuntzaren arabera. Testu artikulatu hori
martxoaren 2ko 339/90 Legegintzako Errege
Dekretuaren bidez onetsi zen eta martxoaren
24ko 5/97 Legearen bidez aldatu zen.
Por Decreto de Alcaldía (2014-305007),
se ha aprobado conferir un plazo de 15 días,
contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial
de Bizkaia”, para que los titulares de los
vehículos procedan a su retirada con la
advertencia de que de no hacerlo en el plazo
indicado, se procederá a efectuar la misma para
desguace y cursándose la oportuna baja en la
Jefatura Provincial de Tráfico y todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/90, de 2 de marzo, modificado por la Ley
5/97, de 24 de marzo en la redacción dada por
el artículo 2º de la Ley 11/99, de 21 de abril.
Ibilgailu hauek eta udal mugarte honetan
dauden tokiak ondorengoak dira:
Los vehículos afectos y el lugar en que
se encuentran, dentro de este término
municipal, son los siguientes:
1. SS-4113-AY, Peugeot 306 XND. Jabearen
NAN: 13.147.166. Lekua: Olakueta parkina
1. SS-4113-AY, Peugeot 306 XND. DNI
Propietario: 13.147.166 Lugar: Parking
Olakueta
2. Erremolkea.
Jabea:
JM
IRIONDO
GARRAIOAK, S.L (B95406567). Lekua:
Eitua Industrialdea 21
2. Remolque propiedad de “JM IRIONDO
GARRAIOAK, S.L.” CIF: B95406567. Lugar:
Eitua Industrialdea 21
Berrizen, 2014ko maiatzaren (mayo) 7an
ALKATEA
Rolando Isoird Refoyo

Documentos relacionados