Descarregueu-vos el dossier de l`obra

Transcripción

Descarregueu-vos el dossier de l`obra
L’home
del
paraigua
de Joan Martínez Colás
11 DE SETEMBRE DEL 2010
01
L'hOME DEL pArAIGuA
El hombre del paraguas
e man of the umbrella
A journey
across the
senses.
Un viatge a
través dels
sentits.
Enmig del tòrrid clima indi, un senyor amb
trets occidentals, alt i prim, camina pensatiu
cobert per un immens paraigua negre.
L’home del paraigua -com la gent d’Anantapur
anomenava Vicente Ferrer- és una Opera
Collage en la que Joan Martínez Colás
proposa un viatge sensorial a través de la
vida i l’obra del creador de la fundació
privada de més impacte social que existeix
al món, la Fundación Vicente Ferrer.
L'òpera consta de tres actes dividits en set
parts cadascun. L’acció comença a la
Barcelona de l’any 1920 –any del seu
naixement- i es desenvolupa en els escenaris
de la Guerra Civil espanyola, la Barcelona de
la Postguerra i a l’Índia, fins al 2009, any de
la seva mort.
L’home del paraigua és una història de
autosuperació, generositat i altruisme.
De com la lluita d’un ésser humà pot servir
de guia i inspiració per les següents
generacions.
En medio del tórrido clima indio,
un hombre de rasgos occidentales,
alto y delgado, camina pensativo
cubierto por un inmenso paraguas
negro.
El hombre del paraguas -como la
gente de Anantapur llamaba a Vicente Ferrer- es una Opera Collage
en la que Joan Martínez Colás propone un viaje sensorial a través de
la vida y la obra del creador de la
fundación privada de más impacto
social que existe en el mundo, la
Fundación Vicente Ferrer.
La ópera consta de tres actos divididos en siete partes cada uno. La
acción comienza en la Barcelona de
1920 –año de su nacimiento- y se
desarrolla en los escenarios de la
Guerra Civil española, la Barcelona
de la postguerra y en la India, hasta
el 2009, año de su muerte.
El hombre del paraguas es una historia de autosuperación, generosidad y altruismo. De cómo la lucha
de un ser humano puede servir de
guía e inspiración para las siguientes generaciones.
Un viaje a
través de
los sentidos.
02
In the middle of the torrid Indian
climate, a tall and thin man with
western features, walks thoughtful
under an immense black umbrella.
e man of the umbrella -this is
how the people of Anantapur called
Vicente Ferrer- is an Opera Collage
in which Joan Martínez Colás
proposes a journey of the senses across
the life and the work of the creator of
the private foundation of more social
impact that exists in the world, the
Fundación Vicente Ferrer.
e opera consists of three acts
divided into seven parts each. e
action starts in the Barcelona of
1920 -year of his birth- and is
developed in the stages of the Spanish
Civil War and Postwar period and
India until 2009, year of his death.
e man of the umbrella is a story
of selfimprovement, generosity and
altruism. A story of how the fight of
a human being can serve of guide
and inspiration for the following
generations.
Un nou format d'espectacle
per portar la música simfònico-coral
al segle XXI
un nuevo formato de espectáculo
para llevar la música sinfónico-coral
al siglo XXI
A new show format
to bring symphonic and choral music
to 21st Century
03
Un nou
format
d'espectacle
per portar
la música
simfònico-coral
al segle XXI
L’Opera Collage és un nou format d’espectacle,
ideat per Joan Martínez Colás, que integra la
música simfònico-coral amb altres llenguatges
artístics. En aquest cas, tenen un especial
protagonisme les noves tecnologies, com ara
l’animació en 3D i el vídeo, i s’empra la dansa
com a element dramàtic. Comptarà també
amb la participació del públic.
Musicalment, L’home del paraigua presenta
multitud d’estils, fent palès la pertinença de
l’autor a una generació influenciada pel món
cinematogràfic. El resultat és una obra amb
una dimensió expressiva molt actual, més a
prop d’una banda sonora que d’una simfonia
coral clàssica.
L’estructura musical és la d'un gran oratori on
l'orquestra també incorpora nous colors
aportats per instruments provinents de la
música tradicional i pop: la tenora i la guitarra
elèctrica. També incorpora el saxòfon, el piano i
els teclats com a nous membres de l'orquestra
simfònica.
Joan Martínez Colás ja ha estrenat i dirigit amb
els conjunts musicals que lidera, diferents
produccions en aquest format. Set maneres
d’estimar (Palau de la Música Catalana,
Barcelona, 2007), Solitud Vermella (Palau de la
Música Catalana, Barcelona, 2008), La Veu del
S.XX (Auditori Municipal de Terrassa, 2008) i
L’Escola de Música (L’Auditori, Barcelona, 2009)
han confirmat que l’Opera Collage sorprèn i
entreté al públic. Enguany s’han estrenat El Pes
del Temps i Clau de Lluna, a l’Auditori Municipal
de Terrassa i estan programades a més de
L’home del paraigua, The Amazon’s secret i
L’aniversari.
04
Tant per la dimensió escènica i musical, com
per la rellevància del contingut de l’obra s’ha
triat el Gran Teatre del Liceu de Barcelona per
l’estrena de L’home del paraigua, un espectacle
que neix amb una clara vocació internacional.
La Opera Collage es uno nuevo
formato de espectáculo, ideado por
Joan Martínez Colás, que integra la
música sinfónico-coral con otros
lenguajes artísticos. En este caso,
tienen un especial protagonismo las
nuevas tecnologías, como la
animación en 3D y el video, y se
utiliza la danza como elemento
dramático. Contará también con la
participación del público.
Musicalmente, El hombre del paraguas
presenta multitud de estilos, haciendo
patentes la pertenencia del autor a
una generación influenciada por el
mundo cinematográfico. El resultado
es una obra con una dimensión
expresiva muy actual, más cerca de
una banda sonora que de una sinfonía
coral clásica.
La estructura musical es la de un gran
oratorio donde la orquesta también
incorpora nuevos colores aportados
por instrumentos provenientes de la
música tradicional y pop: la tenora
(de la formación instrumental
“cobla”, típica de la sardana) y la
guitarra eléctrica. También incorpora
el saxofón, el piano y los teclados
como nuevos miembros de la
orquesta sinfónica.
Joan Martínez Colás ya ha estrenado
y dirigido con los conjuntos musicales
que lidera, diferentes producciones en
este formato. Set maneres d’estimar
(palau de la Música Catalana,
Barcelona, 2007), Solitud Vermella
(palau de la Música Catalana,
Barcelona, 2008), La Veu del S.XX
(Auditorio Municipal de Terrassa,
2008) y L’Escola de Música (L’Auditori,
Barcelona, 2009) han confirmado que
lo Opera Collage sorprende y
entretiene al público. Este año se han
estrenado El Pes del Temps y Clau de
Lluna, en el Auditorio Municipal de
Terrassa y están programadas además
de El hombre del paraguas,
e Amazon's secret y L’aniversari.
Tanto por la dimensión escénica y
musical, como por la relevancia del
contenido de la obra se ha escogido el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona para
el estreno de El hombre del paraguas,
un espectáculo que nace con una clara
vocación internacional.
Un nuevo
formato de
espectáculo
para llevar
la música
sinfónico-coral
al siglo XXI
A new show
format to
bring
symphonic
and choral
music to
21st Century
Opera Collage is one new kind of
show, designed by Joan Martínez Colás,
that integrates the symphony and choral
music with other artistic languages. In
this case, the new technologies have a
special protagonism, such as the 3D
animation and video, and the dance
is used as a dramatic element. e
audience will also take part of
the show.
Regarding music, e man of the
umbrella will have a broad variety of
styles, that proves the belonging of the
author to a generation influenced by the
cinematographic language. e result is
a work with an up-to-date expressive
dimension, closer to a soundtrack than
to classical symphony.
e structure of the music is a great
oratorio where the orchestra also
incorporates new colors brought by
instruments coming from the
traditional music and pop: tenora (kind
of oboe for tradicional catalan music)
and the electric guitar. Saxophone, the
piano and the keyboards will be new
members of the symphonic orchestra.
Joan Martínez Colás has already
premiered and directed with the
musical sets he is leading, several Opera
Collage. Set maneres d’estimar (Seven
ways to love) in Palau de la Música
Catalana, Barcelona, 2007, Solitud
Vermella (Red Solitude) in Palau de la
Música Catalana, Barcelona, 2008,
La Veu del S.XX (e voice of XXth
Century) in Municipal Auditorium
of Terrassa, 2008 and L'Escola de
Música (e School of Music) in
L'Auditori, Barcelona, 2009. ese
have confirmed that the Opera Collage
surprises and entertains the audience.
is year, Joan Martínez Colás have
also premiered El pes del Temps (e
Weight of the Time) and Clau de
Lluna (Treble of Moon) in the
Municipal Auditorium of Terrassa
besides e man of the umbrella, e
Amazon's secret and L'aniversari (e
birthday) which will be released during
the year.
Because of the scenic and musical
dimension, as well as for the meaning of
the contents of the work, the Gran
Teatre del Liceu of Barcelona has been
chosen for the première of e man of
the umbrella, a show that is born with
a clear international vocation.
05
EL MunTATGE
El montaje
Staging
Noves
tecnologies i
més de 250
músics al
Gran Teatre
del Liceu
Espai:
Per dur a terme aquesta gran producció s’ha
hagut de buscar un espai adient a l'ampli
espectre de recursos artístics i tècnics que
l'obra demana. És per això que l'únic espai
del nostre país que reuneix aquestes condicions
és el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Text:
Els textos són creació del compositor i es fan
servir set llengües: català, castellà, euskera,
anglès, alemany, grec i hindi, tots en simbologia
a l’univers al que va pertànyer Vicente Ferrer.
Intèrprets:
Intervé el Cor Barcelona Classic Academy
-un cop més amb la Coral Nova Ègara com
a cor resident-, que dota l'espectacle d'una
massa coral de més de dues-centes veus amb
tots els colors possibles: cor infantil, cor de
gent gran, cor de veus blanques, cor mixte, cor
de cambra.
L'Orquestra Filharmònica Centenari
amplia aquesta vegada la seva plantilla amb
nous instruments i arriba als seixanta músics.
Solistes: Tatyana Bogdanchicova,
soprano, Karl Svensson, baix-baríton.
Altres solistes per confirmar.
Altres elements:
Coreografia
Il·luminació
Audiovisuals
Infografia 3D
Participació del públic.
06
Espacio:
para llevar a cabo esta gran producción
se ha tenido que buscar un espacio
adecuado al amplio espectro de recursos
artísticos y técnicos que la obra pide.
Es por eso que el único espacio de
nuestro país que reúne estas condiciones
es el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Texto:
Los textos son creación del compositor
y se utilizan siete lenguas: catalán,
castellano, euskera, inglés, alemán,
griego e hindi, todos con simbología
en el universo al que perteneció
Vicente Ferrer.
Intérpretes:
Interviene el Coro Barcelona Classic
Academy -una vez más con la Coral
Nova Ègara como coro residente-,
que dota el espectáculo de una masa
coral de más de doscientas voces con
todos los colores posibles: coro infantil,
coro de gente mayor, coro de voces
blancas, coro mixto, coro de cámara.
La Orquesta Filarmónica Centenari
amplía esta vez su plantilla con
nuevos instrumentos y llega a los
sesenta músicos.
Solistas: Tatyana Bogdanchicova,
soprano, Karl Svensson, bajo-barítono.
Otros solistas por confirmar.
Otros elementos:
Coreografía
Iluminación
Audiovisuales
Infografía 3D
participación del público.
Nuevas
tecnologías y
más de 250
músicos en el
Gran Teatre
del Liceu
New
technologies and
more than 250
musicians in
Gran Teatre
del Liceu
Space:
A space suitable for the broad spectrum
of artistic and technical resources
required by the work had to be searched.
e Gran Teatre del Liceu of Barcelona
is the only stage in the area that fulfills
these conditions.
Libretto:
e texts of the work are in seven
languages: Catalan, Spanish, Basque,
English, German, Greek and Hindi, all
these being meaningful symbols in the
universe of Vicente Ferrer.
Interpreters:
e Cor Barcelona Classic Academy
-once again with Coral Nova Ègara as
its resident choir-, endows the show
with a choral mass of more than two
hundred voices with all the possible
colors: child choir, old people choir,
white voices choir, mixed choir and
chamber choir.
e Philharmonic Orchestra Centenari
broadens this time its staff with new
instruments and reaches the number
sixty musicians.
Soloists: Tatyana Bogdanchicova,
soprano, Karl Svensson, bass-baritone.
Other soloists to confirm.
Other elements:
Choreography
Lighting
Audio and video
3D Computer graphics
Participation of the public.
L’AuTOr:
El autor:
e author:
Un gran projecte
artístic, pedagògic, social i professional
a través de la música
un gran proyecto
artístico, pedagógico, social y profesional
a través de la música
A great artistic, pedagogic, social
and professional project
through the music
07
Un gran
projecte
artístic,
pedagògic,
social i
professional
a través de
la música
A partir d'una sòlida formació acadèmica i una
àmplia experiència professional en els àmbits
de la interpretació, la direcció i la docència,
treballa de manera decidida per apropar la
música a tothom, entenent que la música és
un vehicle vàlid per a les noves generacions i
tenint el cant coral com a eix principal d'un
projecte artístic, pedagògic, social i professional
de caire internacional.
Per la seva creativitat, entusiasme i capacitat de
treball, ha liderat un bon nombre d'iniciatives
en les que la música i la creació anaven de
costat de la solidaritat i la cooperació. Fruit
d'aquest treball, l'any 2004 va viatjar a l'Índia,
on quedà fascinat per l'obra i personalitat de
Vicente Ferrer, a la memòria de qui té l'honor
de dedicar aquest homenatge.
Joan Martínez Colás és director i compositor.
Tanmateix, el seu perfil transcendeix ambdues
facetes, esdevenint un jove emprenedor que
demostra que la música es pot fer d’una altra
manera. Impulsant xarxes de cors, la música
esdevé una eina d’integració social. Apostant
per la nova pedagogia i creant centres
d’ensenyament, la música potencia el
desenvolupament artístic. Establint grups de
cambra professionals i aplicant mètodes de
coaching, la música és un mitjà de creixement
personal i professional. Innovant amb nous
formats que integren noves tecnologies i
interacció, la música resulta entretinguda i
connecta amb nous públics. Creant i distribuint
les seves pròpies produccions, la música pot ser
un negoci.
En la seva recerca, Joan Martínez Colás, vol
trobar un nou model: el director/compositor
del segle XXI.
.
08
A partir de una sólida formación
académica y una amplia experiencia
profesional en los ámbitos de la
interpretación, la dirección y la
docencia, trabaja de manera decidida
para acercar la música a todo el
mundo, entendiendo que la música es
un vehículo válido para las nuevas
generaciones y teniendo el canto coral
como eje principal de un proyecto
artístico, pedagógico, social y
profesional de carácter internacional.
por su creatividad, entusiasmo y
capacidad de trabajo, ha liderado un
buen número de iniciativas en las que
la música y la creación iban de lado
de la solidaridad y la cooperación.
Fruto de este trabajo, el año 2004
viajó a la India, donde quedó
fascinado por la obra y personalidad
de Vicente Ferrer, a la memoria de
quien tiene el honor de dedicar este
homenaje.
Joan Martínez Colás es director y
compositor. Sin embargo, su perfil
trasciende ambas facetas, convirtiéndose
en un joven emprendedor que
demuestra que la música se puede
hacer de otra manera. Impulsando
redes de coros, la música se convierte
en una herramienta de integración
social. Apostando por la nueva pedagogía
y creando centros de enseñanza, la
música potencia el desarrollo artístico.
Estableciendo grupos de cámara
profesionales y aplicando métodos de
coaching, la música es un medio de
crecimiento personal y profesional.
Innovando con nuevos formatos que
integran nuevas tecnologías e interacción, la música resulta entretenida y
conecta con nuevos públicos.
Creando y distribuyendo sus propias
producciones, la música puede ser un
negocio.
En su búsqueda, Joan Martínez Colás,
quiere encontrar un nuevo modelo: el
director/compositor del siglo XXI.
Un gran
proyecto
artístico,
pedagógico,
social y
profesional
a través de
la música
A great
artistic,
pedagogic,
social and
professional
project
through the
music
Joan Martínez Colás works with the
aim that classical music becomes popular,
by using his solid academic training
and an extense professional experience
in the areas of musical direction,
interpretation and teaching. According
to him, music should be relevant for the
new generations. His international
artistic, pedagogic, social and
professional project has choral singing
as its most important instrument.
Because of his creativity, enthusiasm
and capacity for work, he has led a good
number of initiatives in which the
music and the creation went sideways of
the solidarity and the cooperation. Fruit
of this work in year 2004 Joan traveled
to India where he was fascinated by the
work and personality of Vicente Ferrer,
to the memory of whom has the honor
of devoting this homage.
Joan Martínez Colás is conductor
and composer. However, his profile goes
beyond both facets, becoming an
entrepreneurial man who demonstrates
that the music can be made in another
way. Promoting nets of choirs, the music
becomes a tool of social integration.
Implementing the new pedagogy and
creating music schools, the music
promotes the artistic development.
Establishing professional chamber
groups and applying methods of coaching,
the music helps personal and professional
growth. Innovating with new formats
that integrate new technologies and
interaction, the music is amusing and
connects with new public. Creating and
distributing his own productions, the
music can be a business.
In his research, Joan Martínez Colás
wants to find a new model: the
conductor/composer of the
XXIst Century.
09
Perfil
Nascut a Terrassa. Titulat superior en les disciplines de Direcció d'Orquestra, Direcció de Cors, Composició i Instrumentació i Pedagogia Musical, Professor de Cant, Oboè i Llenguatge
Musical.
Post-graduat en Logopedia i Trastorns de la Veu per la URL
Ha estat director titular de la Banda de Matadepera, la Banda de l’Associació Musical de Ciutadella de Menorca, l'Orquestra Filharmònica Metropolitana (Barcelona), l'Orfeó de
Sabadell, el Cor Renaixença de Santa Perpètua de la Mogoda i la Capella de Música de Santa Maria del Pi de Barcelona, entre d'altres.
És director fundador de la Coral Nova Ègara, creada l'any 1998, del MC Cor Barcelona Chamber Choir, creat el 2006 i el 2009 ha fundat la Capella Sacra de Catalunya.
Ha realitzat concerts com a director convidat a Manizales, Colòmbia, dirigint l’Orquesta de la Universidad de Caldas i el Coro Santa Cecilia. També ha actuat a Alemanya i França, com
a director i com a cantant.
Fundador de Barcelona Classic Concert, iniciativa cultural amb l’objectiu d’apropar la música clàssica a tots els àmbits de la societat. Barcelona Classic Concert organitza i produeix
espectacles musicals que van des del cor de cambra a les grans obres del repertori simfònic-coral. Respecte al projecte pedagògic musical compta amb Barcelona Clàssic Academy,
del que formen part l'Escola Berna de Barcelona i l'Escola Alícia de Terrassa.
Perfil
nacido en Terrassa, Barcelona. Titulado superior en las disciplinas de Dirección de Orquesta, Dirección de Coros, Composición e Instrumentación
y pedagogía Musical, profesor de Canto, Oboe y Lenguaje Musical.
post-graduado en Logopedia y Trastornos de la Voz por la universidad ramon Llull.
ha sido director titular de la Banda de Matadepera, la Banda de la Asociación Musical de Ciudadela de Menorca, la Orquestra
Filharmònica Metropolitana (Barcelona), el Orfeó de Sabadell, el Coro renaixença de Santa perpètua de la Mogoda y la Capilla de Música de
Santa Maria del pi de Barcelona, entre otros.
Es director fundador de la Coral nova Ègara, creada en el año 1998, del MC Cor Barcelona Chamber Choir, creado en 2006 y en 2009 ha
fundado la Capella Sacra de Catalunya.
ha realizado conciertos como director invitado en Manizales, Colombia, dirigiendo la Orquesta de la universidad de Caldas y el Coro Santa
Cecilia. También ha actuado en Alemania y Francia, como director y como cantante.
Fundador de Barcelona Classic Concert, iniciativa cultural con el objetivo de acercar la música clásica a todos los ámbitos de la sociedad. Barcelona
Classic Concert organiza y produce espectáculos musicales que van desde el coro de cámara a las grandes obras del repertorio
sinfónico-coral. Con respecto al proyecto pedagógico musical cuenta con Barcelona Clásico Academy, del que forman parte la Escuela Berna de
Barcelona y la Escuela Alícia de Terrassa.
Profile
Born in Terrassa, Spain, he has obtained the degree in Orchestra and Choir Conduting, Composition and Instrumentation and Musical Pedagogy, as
well as teacher of Singing, Oboe and Musical Language.
He has also studied a postgreaduate in Logopedy and Voice problems in University Blanquerna (Ramon Llull University).
In his broad career in Conducting, Joan has been the official conductor of Matadepera Band, Ciutadella de Menorca Band, the Orquestra Filharmònica
Metropolitana (Barcelona), the Orfeó de Sabadell, choir, the Reixanença choir of Santa Perpètua de la Mogoda and the Chapel of Music of Santa Maria
del Pi of Barcelona, among other.
Joan has been the founding conductor of Coral Nova Ègara choir, created in year 1998, of the MC Cor Barcelona Chamber Choir in 2006 . In 2009,
he has set up the Sacral Chapel of Catalonia.
He has carried out concerts as a guest director in Manizales, Colombia, with Orquesta de la Universidad de Caldas and Coro Santa Cecilia. Joan has
also performed, as a director and as a singer, in Germany and France.
Founder of Barcelona Classic Concert, cultural initiative which aims to bring classical music to the whole society. Barcelona Classic Concert organizes
and produces musical shows, from chamber choir to the greatest works of the symphonic-choral repertoire. Barcelona Classic Academy is its musical training
branch, with two music schools: Berna School in Barcelona and Alícia School in Terrassa.
10
11
ESTIMEM LA pAu 2010
Amamos la paz 2010
We love peace 2010
Un cicle per
difondre la
pau i que és
un punt de
trobada dels
amants de
la música
El cicle de concerts que l'any 2009 va
començar amb el títol “Estimem la Pau”
continua el seu recorregut amb aquesta
nova i ambiciosa edició del 2010. Continua
sent un espectacle amb valor afegit,
quelcom més que un concert. És un punt
de trobada d'amants de la música alhora
que altaveu de causes que incideixen en
aspectes solidaris i socials.
Si la primera edició va tenir l'entitat Càritas
com a protagonista, aquesta vegada es vol
ressaltar la tasca de la Fundación
Vicente Ferrer.
"Estimem la pau", no és un concert benèfic.
És una manera de difondre un treball a
partir de l'art musical. L’equip organitzador
treballa en la preparació de noves edicions
per continuar destacant la feina que
diferents institucions i particulars realitzen
en pro d'un món millor.
12
El ciclo de conciertos que el año
2009 empezó con el título de
"Amamos la paz" continúa su
recorrido con esta nueva y
ambiciosa edición del 2010.
Continúa siendo un espectáculo
con valor añadido, algo más que
un concierto. Es un punto de
encuentro de amantes de la música
a la vez que altavoz de causas que
inciden en aspectos solidarios y
sociales.
Si la primera edición tuvo a la
entidad Cáritas como protagonista,
esta vez se quiere resaltar la tarea de
la Fundación Vicente
Ferrer.
"Amamos la paz", no es un
concierto benéfico. Es una manera
de difundir un trabajo a partir del
arte musical. El equipo organizador
trabaja en la preparación de nuevas
ediciones para continuar destacando
el trabajo que diferentes instituciones
y particulares realizan en pro de un
mundo mejor.
Un ciclo
para
difundir la
paz y que es
un punto de
encuentro
de los
amantes de
la música
A cycle with
a message of
peace that
is a meeting
point for
music lovers
e cycle of concerts started in 2009
with the title of "We love Peace"
continues its itinerary with this new
and ambitious edition of 2010. is
is a show with added value, something
more than a concert, a meeting point
for music lovers, a loudspeaker of
causes which hits upon solidarity and
social aspects.
Càritas was the main protagonist
entity in the first edition. is time
will be Fundación Vicente Ferrer
and his huge task in India.
"We love Peace" is not a charitable
concert. It is a way of spreading the
work through the music.e organizing
team keeps preparing new editions
that will continue highlighting the
work that different institutions and
individuals carry out in favour of a
better world.
L’OBRA
La obra
e work
sinopsi
sinopsis
synopsis
L’obra està estructurada en 3 actes: la
primera mostra el context del seu naixement,
la vida de l'adolescent que es busca a si
mateix en el seu entorn i es fa adult, tot
rebent els impactes d'un món en convulsió.
A la segona es mostra l'home creant el seu
camí, on desenvolupa el seu projecte vital
fins a la seva mort. A la tercera part no es
centra en l’individu sinó en el resultat de la
seva obra, que el transcendeix i perpetua.
La obra está estructurada en 3 actos:
la primera muestra el contexto de
su nacimiento, la vida del adolescente
que se busca a sí mismo en su entorno
y se hace adulto, recibiendo los
impactos de un mundo en convulsión.
En la segunda se muestra al hombre
creando su camino, donde desarrolla
su proyecto vital hasta su muerte.
La tercera parte no se centra en el
individuo sino en el resultado de su
obra, que lo trasciende y perpetúa.
e work is structured in 3 parts: the
first one shows the context of his
birth, the life of the teenager who
searches himself in his environment
and grows up receiving the impacts
of a hectic world. In the second part,
Vicente Ferrer looks for his own way
by developing his vital project until
his death. e third part is not
focused in the individual, but on the
fruit of his work, that transcends and
perpetuates him.
acto 1: materiales
act 1: materials
La primera sección de la obra es
una obertura sinfónica en la que el
autor muestra el material que
desarrollará a lo largo del recorrido.
El título es Barcelona 1920, y
tiene una cierta vocación de
independencia. El autor quiere
que pueda ser interpretada
autónomamente como obra de
concierto.
e first section of the work is a
symphonic overture, where the
author shows the material that will
be developed in the whole Opera
Collage. Entitled Barcelona 1920,
the intend is that this part could be
played independently from the rest of
the work.
acte 1: materials
La primera secció de l'obra és una obertura
simfònica en la que l'autor mostra el material
que desenvoluparà al llarg del recorregut. El
títol és Barcelona 1920, i té una certa vocació
d'independència. L'autor vol que pugui ser
interpretada autònomament com a obra de
concert.
A partir d'aquest moment, l'acció es centra
en la infància a Barcelona. Apareix el Cor de
la Catedral, com a reducte de pau. Queden
reflectits els moviments socials de l'època i
es transmet el neguit d'un moment entre
les dues grans Guerres Mundials. La crisi de
fe, l'esclat de la Guerra Civil i el moment
màgic en què sorgeix la certesa d'un ordre
suprem.
Després vénen el final d'una guerra sense
guanyadors, l'intent de tornar a la normalitat
i l'ingrés a l'ordre dels jesuïtes com a via per
millorar les condicions de vida de les
persones més vulnerables. Finalment el
viatge a l'univers de grans contrasts
de l'Índia.
A partir de este momento, la
acción se centra en la infancia en
Barcelona. Aparece El Coro de la
Catedral, como reducto de paz.
Quedan reflejados los movimientos
sociales de la época y se transmite
la desazón de un momento entre
las dos grandes Guerras Mundiales.
La crisis de fe, el estallido de la
Guerra Civil y el momento mágico
en que surge la certeza de un orden
supremo.
Después vienen el final de una guerra
sin ganadores, el intento de volver a
la normalidad y el ingreso a la orden
de los jesuitas como vía para mejorar
las condiciones de vida de las personas
más vulnerables. Finalmente el viaje
al universo de grandes contrastes
de la India.
en the action is focused on Vicente
Ferrer's childhood in Barcelona. Here
appears the Choir of the Cathedral
as a peaceful backwater. e social
movements of the period and the
uneasiness between the wars are
portrayed as well as the crisis of faith,
the burst of the Spanish Civil War
and the magical moment of the
certainty of a supreme order.
Later it is shown the end of a war
without winners, the attempt to
go back to normal life and the
admission to the Jesuits order as a
way of improving the living conditions of the most vulnerable persons.
Finally the journey to the universe of
great contrasts of India.
13
acte 2: fonaments
acto 2:cimientos
act 2:foundations
Ja s’ha conformat un personatge cultivat i
sensible que s'esforça per trobar el camí que
porta a un món millor. A l'Índia descobreix
una injusta realitat, amb grans desigualtats
socials que dificulten la llibertat i l'autonomia
de les persones per triar el seu camí a la
vida. Empès per una força interior que no
tolera la inactivitat i la contemplació, el
protagonista s'allunya del camí preestablert
per emprendre el seu propi.
Ya se ha conformado un personaje
cultivado y sensible que se esfuerza
en encontrar el camino que lleva a
un mundo mejor. En la India
descubre una injusta realidad, con
grandes desigualdades sociales que
dificultan la libertad y la autonomía
de las personas para escoger su
camino en la vida. Empujado por
una fuerza interior que no tolera la
inactividad y la contemplación, el
protagonista se aleja del camino
preestablecido para emprender el
suyo propio.
A cultured and sensitive character
who strives for finding the way to a
better world has been formed.
Vicente Ferrer discovers in India an
unfair reality, with big social
inequalities which make freedom
and people autonomy to choose their
own destiny difficult. An inner
strength which does not tolerate the
indolence and contemplation,
pushes away him from the set in
stone way and he undertakes his
own.
Amb la comprensió que té de “l'home, la
humanitat, la Providència i el món tal com
és”, aconsegueix crear una nova esperança i
superar les dures proves que la vida li
planteja.
Al costat de la seva inseparable Anna i un
bon grup de col·laboradors emprèn la tasca
titànica de crear una organització social que
propiciï un futur millor per a milers de
persones. Incidint especialment en l'educació
i la salut, la sostenibilitat i la eficiència, crea,
el 1969 la Fundació a Anantapur (Índia),
coneguda com Rural Development Trust, i
més tard, el 1996, la Fundación Vicente Ferrer
a Espanya.
L'any 2009 mor a Anantapur deixant una
llavor d'esperança i un exemple vital per a
milers de persones.
Con la comprensión que tiene de
“el hombre, la humanidad, la
providencia y el mundo tal como
es”, consigue crear una nueva
esperanza y superar las duras
pruebas que la vida le plantea.
Al lado de su inseparable Anna y
un buen grupo de colaboradores
emprende la tarea titánica de crear
una organización social que propicie
un futuro mejor para miles de
personas. Incidiendo especialmente
en la educación y la salud, la
sostenibilidad y la eficiencia, crea,
en 1969 la Fundación en Anantapur
(India) conocida como rural
Development Trust, y más tarde,
en 1996, la Fundación Vicente
Ferrer en España.
En el año 2009 muere en Anantapur
dejando una semilla de esperanza y un
ejemplo vital para miles de personas.
14
Understanding "the man, the
humanity, Providence and the world
as it is", he succeeds in creating a
new hope and to overcome the
roadblocks that life raises.
Beside his inseparable wife Anna and
a good group of collaborators, he
undertakes the titanic task of
creating a social organization that
favor a better future for thousands of
people. Focusing on education
and health, sustainability and
efficiency, he creates in 1969 the
Foundation in Anatapur (India),
knonw as Rural Development Trust,
and later in 1996 Fundación
Vicente Ferrer in Spain.
Vicente Ferrer dies in 2009 in
Anantapur leaving a seed of hope
and an example for thousands
of people.
acte 3: l’obra
acto 3: la obra
act 3: the work
L'últim acte de l'òpera es centra en el fruit
de la llavor de Vicente Ferrer. De com ha
servit per millorar la vida de tantes i tantes
persones integrant socialment i donant un
futur a les persones amb discapacitat,
lluitant per que les dones tinguin les
mateixes oportunitats per l'apoderament
de la dona, retornant la dignitat i els drets
als dàlits o intocables -l'últim esglaó del
sistema de castes-. Tant a Espanya com a la
resta del món, ha empès cap a l'acció a
milers de voluntaris i col·laboradors que
són partícips directes d'aquesta gran obra
de solidaritat.
El último acto de la ópera se centra
en el fruto de la semilla de Vicente
Ferrer. De cómo ha servido para
mejorar la vida de tantas y tantas
personas, dando un futuro a las
personas con discapacidad, luchando
por el empoderamiento de la mujer,
y retornando la dignidad y los
derechos a los dálits o intocables
-el último peldaño del sistema de
castas-. Tanto en España como en
el resto del mundo, ha empujado
hacia la acción a miles de voluntarios
y colaboradores que son partícipes
directos de esta gran obra de
solidaridad.
e last act of the opera focuses on
the fruit of the seed of Vicente
Ferrer. It shows how it has been
useful for improving the life of so
many persons, giving a future to
persons with disabilities, struggling
for the empowerment of women, and
return the dignity and the rights to
the dalits or untouchable -the last step
of the system of castes-. In Spain as
in the rest of the world, he has
pushed towards the action many
volunteer and collaborators who
share directly this big work of
solidarity.
de l’autor:
del autor:
Aquesta obra, dedicada a tothom que
s'esforça per intentar deixar aquest món
millor del que el va trobar, voldria ser un
eco de l'esperança que Vicente, Anna,
Moncho i tota la resta de col·laboradors,
han generat en tantes persones. Nens i
adults, homes i dones que neixen i viuen
subjugades de creences que les limiten i
disminueixen. L’home del paraigua és un
homenatge a algú que va creure en ell
mateix i aquesta fe el va guiar per trobar
la seva pau i la de milers de persones més.”
Esta obra, dedicada a todo el
mundo que se esfuerza para
intentar dejar este mundo mejor
de lo que lo encontró, querría ser
un eco de la esperanza que Vicente,
Anna, Moncho y todo el resto de
colaboradores, han generado en
tantas personas. niños y adultos,
hombres y mujeres que nacen y
viven subyugadas en creencias que
las limitan y disminuyen. El
hombre del paraguas es un
homenaje a alguien que creyó en
él mismo y esta fe lo guió para
encontrar su paz y la de miles de
personas más."
from the
author:
is work is dedicated to everybody
who tries hard to leave this world
better that he found it. I would like
it to be an echo of the hope that
Vicente, Anna, Moncho and all the
rest of collaborators have generated in
so many people. Children and adults,
men and women who are born and
live on beliefs that limit and
subjugate them. e man of the
umbrella is a homage to a man who
believed in himself and this faith
guided him to find peace for him
and for thousands of persons."
15
16
Organita:
produeix:
www.lhomedelparaigua.com

Documentos relacionados