REVISTA CONTIGO 3.indd

Transcripción

REVISTA CONTIGO 3.indd
número 3_2011
SALUD
ACTUALIDAD
BIENESTAR
deiters
contigo!
magazine
nto
e
u
c
s
e
D uros
2 e ompra de
c
por la
ILL
LIPOKR
ada”
traport
con
“mira la
Intimidad
Sexo y autoestima
Mujer
Reglas de Oro
Dermo
Una piel para
toda la vida
Actualidad
Con buen
corazón
Dieta
inteligente
¡Esta sí que funciona!
Cada envase de Oleosol te regala
este práctico y actual pañuelo/visera
para tus días de sol. ¡No te olvides de
pedirlo en tu farmacia!
Ahora, GRATIS,
este pañuelo-visera
de regalo.
¡Empieza hoy mismo!
Su fórmula a base de aceite de zanahoria,
contiene betacarotenos que te ayudan a estimular la producción de melanina y a lograr
un bonito y duradero bronceado. Oleosol,
además, contiene Vitamina C que gracias a
su acción antioxidante, contribuye a retrasar
el envejecimiento de tu piel.
Prueba a tomar una cápsula de Oleosol unas
semanas antes de empezar a broncearte.
Activa y prolonga
tu bronceado
*5
12
06
7(:(;0,476:
10
Riera Montalegre, 49 - 08916 Badalona (España) - 93 465 09 36
PRODUCCIÓN EDITORIAL: Revisteam, Communication Initiatives.
COORDINACIÓN REVISTA: LAURA CORTÉS / DAVID MUÑOZ.
ocio
14 =0(1(9((4:;,9+(4
actualidad
12 *65)<,5*69(AÔ5
control de peso
10 3(+0,;(05;,30.,5;,
mujer
08 9,.3(:+,696
democosmética
06 <5(70,37(9(;6+(3(=0+(
intimidad
04 (4Í:(<;6,:;04(4,169:,?6
sumario
04
:PLZ[HZJVUK\J[HZLZ[mUHOxWVULKTHUVZHSHVIYH,ZWYL
JPZVOHISHYT\JOVJ\LZ[PVUHYJYLLUJPHZLYY}ULHZ`HWYLUKLY
H TLQVYHY SH ]PZP}U X\L ZL [PLUL KL \UV TPZTV §=HSL SH WLUH
PU[LU[HYSV
‹:LYLZPZ[LHKLZU\KHYZLKLSHU[L[\`VVH[LULYSHS\aLUJLUKPKH
‹*HZPU\UJHSSL]HSHPUPJPH[P]H
‹5VZLJYLLSVZOHSHNVZVWPYVWVZX\LYLJPIL
‹7PLUZHX\LLZPUJHWHaKLZLK\JPY[L
‹:LYLNHSHMYHZLZKLS[PWV¸J}TV[L]V`HN\Z[HY`V¹
¸UVZPY]VHYHLZ[V¹
:P JYLLZ X\L [\ WHYLQH W\LKL [LULY \U KtÄJP[ KL H\[VLZ[PTH
HX\x[PLULZ\UHZWPZ[HZWHYHKLZJ\IYPYSV6IZLY]HZPHSN\UVZKL
Z\ZJVTWVY[HTPLU[VZZL_\HSLZJVPUJPKLUJVULZ[VZ!
¿Cómo puedes saberlo?
3VZ HJLP[LZ LZLUJPHSLZ KL SHZ WSHU[HZ ZVU ]VSm[PSLZ `
HJ[‚HUH[YH]tZKLSVSMH[V`SHWPLS,SHYVTHL_JP[HSHZ
[LYTPUHJPVULZ ULY]PVZHZ KL SH WPLS ` SH T\JVZH UHZHS
` SHUaH SH PUMVYTHJP}U KPYLJ[HTLU[L HS JLYLIYV 7LYV
UV ZPY]L J\HSX\PLY HJLP[L ,S ZLJYL[V LZ[m LU LSLNPY
JVYYLJ[HTLU[L SH TLaJSH KL WSHU[HZ JHWHJLZ KL
TLQVYHYSHZL_\HSPKHK`HJ[P]HYSHWHZP}U
ENCONTRARÁS
MÁS INFORMACIÓN
www.yonic.es
902 050 992
Aceites Esenciales
Activa la pasión
,SHJLP[LxU[PTV@650*LZ\UHL_JLSLU[LJVTIPUHJP}U
KLHJLP[LZLZLUJPHSLZ`HJLP[LZ]LNL[HSLZUH[\YH
SLZKLZHYYVSSHKHWHYHH\TLU[HYLSWSHJLYLUSHZYLSHJPV
ULZZL_\HSLZ
@650* LZ PKLHS WHYH YLHSPaHY THZHQL LU J\HSX\PLY aVUH
LY}NLUH ` LZWLJPHSTLU[L LU SVZ NLUP[HSLZ L_[LYUVZ ML
TLUPUVZ:\HNYHKHISL[L_[\YHOPKYH[HU\[YL`LX\PSPIYH
SHaVUHNLUP[HSLZ[PT\SHUKVLSKLZLV`SHL_JP[HJP}U3H
TLaJSHKLHYVTHZKLSVZHJLP[LZLZLUJPHSLZKL@650*
LZ[PT\SHSHZ[LYTPUHJPVULZULY]PVZHZKtYTPJHZ`VSMH[P
]HZ`HJ[‚HZVIYLLSZPZ[LTHSxTIPJVLUJHYNHKVKLSH
YLZW\LZ[HLTVJPVUHS
3H ZPULYNPH KL HJLP[LZ ]LNL[HSLZ ` HJLP[LZ LZLUJPHSLZ
HWVY[HJHSPKLaHSHaVUH`TLQVYHSHZLUZPIPSPKHKKtYTP
JH(KLTmZZ\WVKLYOPKYH[HU[L`WLUL[YHU[LJVUZPN\L
\U LMLJ[V S\IYPJHU[L UH[\YHS PK}ULV WHYH \UH YLSHJP}U
ZL_\HSTmZWSHJLU[LYH
Mejora la sexualidad
Una innovación
en la evolución
de las relaciones
humanas
*VU SH H\[VLZ[PTH WVY SHZ U\ILZ ZL HJHIHU T\JOVZ WYVISL
THZKLW\KVY]LYN…LUaHVPUOPIPJP}U`ZLHIYL\UT\UKVKL
ZLUZHJPVULZHSX\LHU[LZ[HS]LaUVVZH[YL]xHPZHLU[YHY
3LUJLYxH [LU[HKVYH JVTPKHZ HMYVKPZxHJHZ TLUZHQLZ Z\IPKVZ
KL[VUV`Q\LNVZLY}[PJVZVMYLJLUT\JOHZ`]HYPHKHZHS[LYUH[P
]HZWHYHX\L]\LZ[YHZL_\HSPKHKHTWSxLOVYPaVU[LZ,SSxTP[LSV
WVUtPZ]VZV[YVZ
los
aceites
esenciales
de Lavanda,
Pachuli y
Sándalo,
con los que se
elabora YONIC,
tienen propiedades
que se vienen
utilizando desde
la antigüedad
como tónicos
sexuales por
sus poderes
afrodisíacos.
aceite íntimo
100% NATURAL
¿Habéis probado...?
§/HaSHWY\LIH(YYtNSH[L\UKxHWVU[L[\ZTLQVYLZWYLUKHZ`
WSmU[H[L MYLU[L HS LZWLQV 6S]PKH SHZ WHSHIYHZ ULNH[P]HZ X\L H
]LJLZ[LKPYPNLZ+LILZHJHIHYWHYHZPLTWYLJVULZL¸`V¹X\L
UV[LX\PLYL`I\ZJHYLSX\LZ}SV]LLU[xSHZJVZHZI\LUHZ§;‚
ZHILZX\LSHZ[PLULZ§9LWx[LSHZLU]VaHS[H
5VZ}SV]LYmZJVTV[\KPZWVZPJP}UZLYmTmZWVZP[P]HZPUVX\L
UV[HYmZLSKLZLVX\LLYLZJHWHaKLKLZWLY[HYLU[\WHYLQH
Si yo me gusto, te gusto a tí
3H ILSSLaH MxZPJH LZ \U H[YPI\[V T\` Z\IQL[P]V ` LU SH H[YHJ
JP}UZL_\HSWHY[PJPWHUT\JOVZTmZMHJ[VYLZ,USHTH`VYxHKL
SVZJHZVZSVX\LOHJLX\L\UHWLYZVUHZLHWLYJPIPKHJVTV
¸ZL_`¹LZZ\HJ[P[\KLUNLULYHS!LSTVKVKLTPYHYKLOHISHYKL
ZVUYLPYVKLTV]LYZLW\LKLUSSLNHYHLYV[PaHYT\JOVTmZX\L
\UHWLYZVUHKLNYHUILSSLaHMxZPJH`HJ[P[\KUHKHZ\NLYLU[L
autoestima,
mejor sexo
+LSTPZTVTVKVX\LSHH\[VLZ[PTHKL[LYTPUHU\LZ[YHTHULYH
KL]P]PY`YLSHJPVUHYUVZ[HTIPtUJVUKPJPVUHSHMVYTHJVTVLZ
[HISLJLTVZSHZYLSHJPVULZxU[PTHZ
:P[‚V[\WHYLQHWLUZmPZX\LUVZVPZSVZ\ÄJPLU[LTLU[LI\LUVZ
VH[YHJ[P]VZLZT\`WYVIHISLX\LHSHOVYHKLWYHJ[PJHYZL_V
L_PZ[HUWYVISLTHZKLPUOPIPJP}U
§@SHPUOPIPJP}UUVLZHTPNHKLSI\LUZL_V
A más
INTIMIDAD PLACER Y SEXO
*5
deiters contigo 4/5
,SHJLP[LxU[PTV@650*
HJ[‚HH[YLZUP]LSLZ!
‹,USHaVUHKVUKLZL
HWSPJHHWVY[HUKVJHSPKLa
TLQVYHUKVSHZLUZPIPSPKHK
KtYTPJHS\IYPJHUKV`
WV[LUJPHUKVSHL_JP[HJP}U
‹([YH]tZKLSHPUOH
SHJP}ULZ[PT\SHUKVSHZ
[LYTPUHJPVULZVSMH[P]HZ
X\LPUJPKLULULSKLZLV
ZL_\HS
‹([YH]tZKLSVZYLJLW[V
YLZKtYTPJVZKPYLJ[HTLU
[LHSJLYLIYVLZ[PT\SHUKV
LSZPZ[LTHSxTIPJVX\L
YLN\SHSHZLTVJPVULZ
¡Así actúa!
(WSPJH]HYPHZW\SZHJPVULZ
LUSVZNLUP[HSLZL_[LYUVZ
THZHQLHZ\H]LTLU[L"
LUZ}SV\UVZZLN\UKVZ
ZLU[PYmZ\UHHNYHKHISL
JHSPKLa`\UHPU[LUZH
ZLUZHJP}UKLIPLULZ[HY
7\LKLZ\[PSPaHYSV[HTIPtU
WHYHTHZHQLZZLUZ\HSLZ
LUV[YHZaVUHZKL[\
J\LYWVVKLSKL[\WHYLQH
.YHJPHZHZ\JVU[LUPKV
LUHJLP[LKL`V`VIH
@650*J\PKH`WYV[LNL
SHWPLSZPUWYVK\JPYUPUN‚U
[PWVKLPYYP[HJP}U
¡Utilízalo así!
@650*W\LKLZLY\[PSP
aHKVWVY[VKVLST\UKV
`HKPMLYLUJPHKLV[YVZ
WYVK\J[VZLZWLYMLJ[H
TLU[LJVTWH[PISLJVU
WYLZLY]H[P]VZKLSm[L_
:}SVKLILUL]P[HYSVSHZ
WLYZVUHZJVUOPWLYZLUZP
IPSPKHKJVUVJPKHHHSN\UV
KLZ\ZJVTWVULU[LZ
¦7\LKV\ZHYSV`V&
YONIC
+LILZ ZHILY X\L ]HSL SH WLUH J\PKHY SH WPLS KLZKL QV]LU JVU
[VKV LS TPTV X\L ZLHZ JHWHa ;\ ZHS\K ` [\ ILSSLaH ZHSKYmU
NHUHUKV:PI\ZJHZ\UWVJVKL[PLTWVW\LKLZJVU]LY[PY[\OP
NPLULJVYWVYHSLU\UWSHJLU[LYVYP[\HS:LYxHPKLHSLTWLaHYHWSP
JHUKV\UL_MVSPHU[LZ\H]LZPLTWYLJVUTV]PTPLU[VZJPYJ\SHYLZ
HZJLUKLU[LZX\LMH]VYLJLYmULSYL[VYUV]LUVZV9L[xYHSVJVU
HN\H`K‚JOH[LV[VTH\UIH|VYLSHQHU[LJVU\UNLSKLYTV
El placer del ritual
7HYHL]P[HYLZ[LKL[LYPVYVUH[\YHSLZULJLZHYPV\[PSPaHYWYVK\J
[VZOPKYH[HU[LZX\LKLILYxHUH`\KHYUVZHWYVWVYJPVUHYSHZ\H
]PKHK`SHLSHZ[PJPKHKX\LKLMVYTHWH\SH[PUH]HTVZWLYKPLUKV
:\M\UJP}UUVLZV[YHX\LSHKLYLN\SHYLS7OKLSHWPLS`HWVY[HY
SVZU\[YPLU[LZULJLZHYPVZWHYHL]P[HYLSHNYPL[HTPLU[V`SHKLZ
JHTHJP}U
:P X\PLYLZ [LULY \UH WPLS ZHUH KLILZ THU[LULYSH OPKYH[HKH
*VU LS WHZV KL SVZ H|VZ U\LZ[YH WPLS ]H WLYKPLUKV Z\ JHWH
JPKHK KL YL[LULY HN\H ` [HTIPtU SH KL LSPTPUHY SHZ [V_PUHZ
;HTIPtU WPLYKL Z\Z WYVWPLKHKLZ Z\H]PaHU[LZ ` WYV[LJ[VYHZ `
ZL ]\LS]L JHKH ]La TmZ ZLJH ` TLUVZ LSmZ[PJH 3HZ HYY\NHZ
LTWPaHUHOHJLYZ\HWHYPJP}U
Una piel para
toda la vida
DERMOCOSMÉTICA PIEL SANA
3HOPNPLULJVYWVYHSLZPTWVY[HU[LWHYHSHPTHNLUWLYZVUHSWLYV
[HTIPtUSVLZWHYHSHZHS\K,Z\UOmIP[VX\LZLKLILHKX\PYPY
Limpios y sanos desde pequeños
*\HUKV ULJLZP[LZ \UH OPKYH[HJP}U L_[YH WHYH SHZ aVUHZ TmZ
ZLJHZVK\YHZKLSJ\LYWVJVTVW\LKLUZLYJVKVZYVKPSSHZ`
[HSVULZ HWSxJH[L \UH JYLTH LZWLJxÄJH X\L ZLH JHWHa KL YL
WHYHY SHZ NYPL[HZ ` KL KL]VS]LY SH O\TLKHK WLYKPKH LU LZ[HZ
aVUHZ§5V[HYmZLSJHTIPVLUWVJVZKxHZ
:P[\SHWPLSLZ[mT\`ZLJHKLILZ\[PSPaHY\UHJYLTHOPKYH[HU[L
JVU\UWVYJLU[HQLTH`VYKL\YLHOHZ[H\U`WYLMLYPISL
TLU[LJVUJVTWVULU[LZLTVSPLU[LZ`X\LYH[VSx[PJVZ
:PX\PLYLZMH]VYLJLYSHYLUV]HJP}UJLS\SHYHSÄUHSPaHYSHK\JOH
THZHQtH[LJVULSN\HU[LKLJYPU`HJHIHHWSPJHUKV\UHLT\S
ZP}UOPKYH[HU[LOHZ[HX\LWLUL[YL[V[HSTLU[L7YVJ\YHX\LUV
SLMHS[LUPUNYLKPLU[LZJVTVSH\YLHLU\UWVYJLU[HQLUVZ\WL
YPVYHS`SHNSPJLYPUH
WYV[LJ[VYWYLMLYPISLTLU[LZPUQHI}U;YHZSHL_MVSPHJP}U[\WPLS
LZ[mT\JOVTmZYLJLW[P]HWHYHSHZWVZ[LYPVYLZHWSPJHJPVULZ
<S[YH/PKYH[HU[L
*VYWVYHS
*5
.LS+LYTV
7YV[LJ[VY
*5
*YLTHKL+\JOH :6:9LWHYHKVY <S[YH9LWHYHKVY
/PKYH[HU[L
*VYWVYHS
7PLZ
*5
*5
*5
Topicrem te ofrece una amplia gama
de productos dermocosméticos de exFHOHQWHFDOLGDG\HÀFDFLD
Fórmulas exclusivas ideales para uso
familiar y con una inmejorable relación
FDOLGDGSUHFLR£3tGHORVHQWXIDUPDFLD
(TLKPKHX\LSVZUP|VZJYLJLU`Z\ZJHWHJPKHKLZH\TLU[HU
W\LKLULTWLaHYHYLHSPaHYHJJPVULZZLUJPSSHZJVTVMYV[HYZLV
LUQ\HNHYZL7VJVHWVJVPYmUHKX\PYPLUKVU\L]HZOHIPSPKHKLZ
OHZ[HX\LLSSVZTPZTVZZPUSHH`\KHKLSVZWHKYLZSSL]HYmUH
JHIVSVZOmIP[VZKLOPNPLULKPHYPHX\LSLZOHIYLTVZLUZL|HKV
,ZPTWVY[HU[LWVULYHZ\HSJHUJLWYVK\J[VZHKLJ\HKVZHZ\
LKHK`HZ\[PWVKLWPLS5V[VKVZSVZQHIVULZ`SLJOLZOPKYH
[HU[LZZVUYLJVTLUKHISLZWHYHLSSVZ
KLZKL WLX\L|V ` X\L ZL HWYLUKL WVJV H WVJV JVU T\JOH
WYmJ[PJH`ZVIYL[VKVPTP[HUKVHSVZTH`VYLZ
<S[YH:\H]L
4HUVZ
*5
deiters contigo 6/7
Cera de abejas
La cera de las abejas se incluye en la fórmula de Topicrem por sus propiedades emolientes, cicatrizanWHV\DQWLLQÁDPDWRULDVTXHD\XGDQDVXDYL]DUODSLHO
\DIUHQDUHOHQYHMHFLPLHQWRFXWiQHR
$FHLWHGHSDUDÀQD
(ODFHLWHGHSDUDÀQDSURWHJHIRUPDQGRXQDFDSD
HPROLHQWHTXHSHUPLWHPDQWHQHUHODJXDGHODSLHO
Glicerina
(VWHOLTXLGRQDWXUDOWRWDOPHQWHLQFRORUR\WUDQVSDUHQ
te, se obtiene de la fusión de aceites y grasas en un
PHGLR DOFDOLQR )RUPD SDUWH GH OD FRPSRVLFLyQ GH
Topicrem por su excelente capacidad para conserYDUODKXPHGDG\UHGXFLUODVHQVDFLyQGHWLUDQWH]
Urea
La urea es el factor humectante natural más imporWDQWH$FW~DKLGUDWDQGRHQSURIXQGLGDG\UHWHQLHQ
do la humedad que suele verse afectada por el laYDGRIUHFXHQWH\HOHQYHMHFLPLHQWR
Así son y así actúan los activos de
Topicrem Ultra-hidratante corporal
IDPLOLD
tura y fácil absorción es del agrado de toda la
tipo de pieles, incluso las más sensibles, y su tex-
PRVWUDGDFLHQWtÀFDPHQWH(VLGHDOSDUDWRGR
HVWXGLDGDIyUPXODFX\DHÀFDFLDKDVLGRGH
ha sido nº 1 en ventas en Francia, posee una
fabulosa emulsión que durante varios años
Topicrem Ultra-hidratante Corporal (VWD
lia durante 24 horas, pide en tu farmacia
nutrir y proteger la piel de toda tu fami-
Si deseas una solución para hidratar,
81$3$5$72'26
ULTRA-HIDRATACIÓN
CORPORAL.
6);,50+6 769 79,5:(+6 ,5 -9Ð6 +, 3(:
:,4033(: +, 3( 65(.9( 6,56;/,9( )0,5
50: ,3 (*,0;, +, 65(.9( +, 3(: *Í7:<3(:
63,673(5; *65;0,5, Í*0+6 30563,0*6 .(44(30563,0*6@4.+,=0;(405(,"
05.9,+0,5;,:,:,5*0(3,:7(9(,3)<,5-<5
*065(40,5;6+,369.(50:46@,:7,*0(34,5
;,9,*64,5+()3,:7(9(;6+(:3(:4<1,9,:
8<, +,:,(5 <5 (30=06 5(;<9(3 +, 36: :Ð5
;64(: 79,4,5:;9<(3,: 46+6 +, ,473,6!
;64(9<54Í?046+,*Í7:<3(:=,*,:(3
+Ð(!+,:(@<56*640+(@*,5(
ACEITE DE ONAGRA OLEOPLANT
3HZ PU]LZ[PNHJPVULZ ` LZ[\KPVZ YLHSPaHKVZ LU SVZ ‚S[PTVZ H|VZ OHU KLTVZ[YHKV JPLU[MxJHTLU[L Z\ LÄJHJPH" ` tZ[H ZL
+LSVZKPMLYLU[LZ[YH[HTPLU[VZZPU[VTm[PJVZUH[\YHSLZX\LL_PZ
[LULUÄ[V[LYHWPH[YHKPJPVUHSZL\[PSPaHT\`MYLJ\LU[LTLU[LLS
HJLP[LKLVUHNYH`UVZVSVWHYHHSP]PHYSHZTVSLZ[PHZTLUZ[Y\H
SLZZPUV[HTIPtUWHYHTLQVYHYLSLZ[HKVKLSHWPLS
7\LZ LS TV[P]V KL LZ[VZ ZxU[VTHZ LZ [\ JVUKPJP}U KL T\QLY
MtY[PS`SHYL]VS\JP}UOVYTVUHSKLJHKHTLZX\LLZVJVUSSL]H
,UHSN\UVZJHZVZSVZZxU[VTHZZVUSL]LZ`SSL]HKLYVZWLYVLU
V[YHZ VJHZPVULZ W\LKLU YLZ\S[HY T\` TVSLZ[VZ KVSVYVZVZ L
PUJS\ZVWHYHHSN\UHZT\QLYLZWHYHSPaHU[LZ
¿Te has fijado alguna vez en los cambios que se producen en tí días antes de la regla? Estás más irritable,
tal vez más sensible, sientes molestias en la zona lumbar, en los pechos, te cuesta dormir…
Onagra:
Reglas de Oro
MUJER PERSONAL
*5
*5
:LYLJVTPLUKHX\LLS[YH[HTPLU[VZLHTLUZ\HSKLZJHUZHUKV
K\YHU[LSVZKxHZKLSHYLNSH,ZKLJPYKLQHYKL[VTHYSHZJmWZ\
SHZJ\HUKV]PLULSHYLNSH`]VS]LYJVUSHWVZVSVNxHUVYTHS\UH
]LaOH`HÄUHSPaHKV
:LN‚ULZ[\KPVZT\`YLJPLU[LZLSZLJYL[VKLSt_P[VKLSHJLP[L
KL VUHNYH LZ[m LU HJLY[HY JVU SH WVZVSVNxH ` WVY Z\W\LZ[V
LU[LULYSHJLY[LaHKLX\LSHZJmWZ\SHZX\L[VTHTVZ[PLULU
NHYHU[xH KL JHSPKHK §5V [VKVZ SVZ JVTWSLTLU[VZ H IHZL KL
HJLP[LKLVUHNYHZVUPN\HSLZ
Pero... ¿cómo debemos tomarla?
( LZ[VZ mJPKVZ ZL SLZ SSHTH LZLUJPHSLZ WVYX\L LS J\LYWV UV
SVZW\LKLWYVK\JPYWVYZxZVSV`KLILUZLYPUJS\PKVZULJLZH
YPHTLU[L LU U\LZ[YH HSPTLU[HJP}U KPHYPH :VU ]P[HSLZ WHYH LS
I\LUM\UJPVUHTPLU[VKLSVYNHUPZTV`MVYTHUWHY[LPTWVY[HU[L
KL T\JOHZ LZ[Y\J[\YHZ JLS\SHYLZ! H`\KHU H YLN\SHY KL MVYTH
UH[\YHSSVZLMLJ[VZKLSHZOVYTVUHZMLTLUPUHZK\YHU[LLSJPJSV
TLUZ[Y\HS ` H JVU[YVSHY SH UVYTHS WYVK\JJP}U KL NYHZH LU SH
WPLS§@T\`PTWVY[HU[L5V[PLULLMLJ[VZZLJ\UKHYPVZ
KLILHZ\YPX\LaHLUmJPKVZLZLUJPHSLZWYPUJPWHSTLU[LmJPKV
SPUVSLPJV`NHTTHSPUVSLPJV
*5 ZVIYLZ
*5 ZVIYLZ
,Z[HLÄJHaPUM\ZP}UH`\KH`HHTPSLZKL
WLYZVUHZHTHU[LULYLSWLZVKLMVYTH
ZLUJPSSH`T\`HNYHKHISL<UH[HaH
KLZW\tZKLSHJLUH`WVYSHTH|HUH[\
VYNHUPZTVZLZPLU[LTmZSPNLYV`KLW\
YHKV¦;VKH]xHUVSHOHZWYVIHKV&
El éxito de Redugras
continúa
3HKPL[HPU[LSPNLU[LZPULTIHYNVZ\WVUL\UJHTIPVKLOmIP[VZ`KLTLU[HSPKHKHSHYNVWSHaV
5VZPLU[LZX\LLZ[mZHKPL[HZPTWSLTLU[LUV[HZX\LLZ[mZTLQVYX\LZHILZJ\PKHY[L`X\L
ZLYm\UWSHJLYOHJLYSVK\YHU[L[VKHSH]PKH
7VYV[YVSHKVSHZWLYZVUHZX\LSVNYHUWLYKLYWLZVHZxZ\LSLUKHYWVYÄUHSPaHKHSHTPZP}U`
HJHIHU]VS]PLUKVHZ\Y\[PUHKLTHSVZOmIP[VZHSPTLU[HJP}UKLZLX\PSPIYHKH`MHS[HKLLQLYJPJPV
,_PZ[L\UHJH\ZHX\LZ\LSLZLYJVT‚ULUSHZKPL[HZX\LUVM\UJPVUHU!ZVUWYLJVUJLIPKHZJVTV
\UWLYxVKVSPTP[HKVLULS[PLTWVLULSX\LOHIYmT\JOVZHJYPÄJPVOHTIYL`T\JOVZTVTLU[VZ
KLHUZPLKHK`THSO\TVY@JVULZ[HWYLTPZHTmZ]HSKYxHUVLTWLaHYUPUN‚UWYV`LJ[V
¿Por qué fallan algunas dietas?
/HJLT\JOV[PLTWVX\LZLZHILX\LLUJ\LZ[P}UKLKPL[HZSVZTPSHNYVZUVL_PZ[LU(SN\
UHZW\LKLUVMYLJLYYLZ\S[HKVZZVYWYLUKLU[LZHJVY[VWSHaVWLYVZPLTWYLHSWVJV[PLTWV
SSLNHSHKLJLWJP}U!LSWLZVWLYKPKVZLYLJ\WLYHJHZPJVUSHTPZTHMHJPSPKHKJVUSHX\L
ZLWLYKP},ZLSSSHTHKV¸LMLJ[V`V`V¹X\LSSL]HHT\JOHZWLYZVUHZHWLYKLYSHPS\ZP}U
`HHIHUKVUHYSHPKLHKLPU[LU[HYSVKLU\L]V,ZUH[\YHS,ULZVZJHZVZSHU\L]HKPL[HZL
WSHU[LHSHKPL[HJVTV\UZHJYPÄJPV\U[HU[VPU‚[PSJ\`VZYLZ\S[HKVZZPLZX\LSVZOH`ZVU\UH
LZWLJPLKLLZWLQPZTVX\LWYVU[VKLZHWHYLJLYm
Eficacia sin milagros
Aunque muchas veces se pasa por alto, la inteligencia
es uno de los ingredientes principales de las dietas que
funcionan. A parte de las verduras, las frutas, las proteínas,
los cereales integrales y el ejercicio físico que siempre se
recomiendan, hacen falta unos conocimientos básicos para
aplicarlos con eficacia y mucho sentido común. Así, no sólo
se conseguirá perder el peso que sobra, sino que también se
logrará que se mantenga el adecuado durante toda la vida.
¡Esta sí que funciona!
DIETA inteligente
deiters contigo 8/9
6/7
SALUD CONTROL DE PESO
Empieza siempre con un buen desayuno (fruta, pan integral y jamón, por
ejemplo); a media mañana un tentempié
ligero, y para comer un buen plato (carne o
pescado con hortalizas o legumbres o arroz o
pasta…). No olvides una fruta o yogur desnatado para merendar y una cena ligerísima,
sin nada de grasas ni de hidratos de carbono.
La llegada del buen tiempo es un excelente momento para decidir acabar
con esos kilos de más. El día se alarga, vestimos de forma más ligera y la
primavera lo inunda todo de color. Un
escenario perfecto y muy motivador.
Estamos hablando de eliminar en poco
tiempo esos 2 ó 3 kilos que cada invierno suelen acumularse. ¡Es mejor hacerlo
ahora que esperar a que se conviertan
en 4 ó 6!
El verano se acerca
¿Qué hacemos?
‹*VTIxUHSHJVULQLYJPJPVMxZPJVYLN\SHY
‹7PLUZHX\LUVZ}SVWLYKLYmZWLZV;HTIPtU
TLQVYHYmZ[\ZHS\K`H\TLU[HYmZ[\IPLULZ[HY
`H\[VLZ[PTH
‹5VSHJVUJPIHZJVTV\UHKPL[HZPUVJVTV
\UHU\L]HMVYTHKLJ\PKHY[L
‹(KHW[H[\KPL[HHSVZHSPTLU[VZKPZWVUPISLZ
LUJHKH[LTWVYHKH`[\ZN\Z[VZWLYZVUHSLZ
7YVJ\YHX\LZLHZHIYVZH`]HYPHKH
‹5VWHZLZOHTIYL/HaJVTPKHZHSKxH`
L]P[HLSWPJV[LV
‹(ZLN‚YH[LX\LHWVY[H[VKVZSVZU\[YPLU[LZ
ImZPJVZ
Así funciona
‹ :P Z}SV [PLULZ LU J\LU[H SHZ JHSVYxHZ X\L
PUNPLYLZ ` VS]PKHZ X\LTHY SHZ YLZLY]HZ ¸ZV
IYHU[LZ¹
‹ :P LZ[mZ KL THS O\TVY KLZNHUH ` WVJH
LULYNxH
‹:PSHPUPJPHZWLUZHUKVX\LWYVU[VZLHJH
IHYm`X\LWVKYmZJVTLYJVTV¸HU[LZ¹
‹:PLZHI\YYPKH`TVU}[VUH"ZPUPTHNPUHJP}U!
:PLTWYL SVZ TPZTVZ WSH[VZ ` KL SH TPZTH
THULYH
‹:PWHZHZOHTIYLLUHSN\UVZTVTLU[VZKLS
KxH`WPJV[LHZWHYHJVTWLUZHYSHHUZPLKHK
‹:PZ}SVLSPNLZHSN\UVZNY\WVZKLHSPTLU[VZ
Así no funciona
(@<+(,-0*(A7(9(
,3*65;963+,7,:6
vo
e
Nu
;VTHYSKLHN\HHSKxH
5:
W$ *HJ[P5LH
9LK\JJP}UKLSHJPU[\YHOHZ[HJT
=HYPHJP}UJT 7SHJLIV
deiters contigo 10/11
3H 9OVKPVSH KL 9LK\NYHZ -SHZO HJ[‚H LZ[PT\SHUKV SH HJ[P]PKHK KL SVZ UL\YV
[YHUZTPZVYLZKLSZPZ[LTHULY]PVZV`YLN\SHUKVLSLZ[HKVKLmUPTV+LLZ[LTVKV
JVU[YPI\`LHX\LSHKPL[HZL]P]HJVUTmZHSLNYxH`VW[PTPZTV§8\tNYHUPKLH
9LK\NYHZ-SHZOPUJVYWVYHLUZ\JVTWVZPJP}UL_[YHJ[VKLYHxaKL9OVKPVSH9V
ZLH \UH WSHU[H X\L OH ZPKV \[PSPaHKH [YHKPJPVUHSTLU[L LU WHxZLZ LZJHUKPUH]VZ
WHYHLZ[PT\SHYSHM\LYaH[YH[HYSHMH[PNH`JVU[YPI\PYHYLN\SHYHSN\UVZKLZ}YKLULZ
KL[PWVULY]PVZV
§5VWPLYKHZLSVW[PTPZTV
3HZLYV[VUPUHLZ\UHKLSHZOVYTVUHZWYPUJPWHSLZLUSHYLN\SHJP}UKLSLZ[HKVKL
mUPTV(SN\UVZYLNxTLULZOPWVJHS}YPJVZW\LKLUJH\ZHY\UKtÄJP[KLZLYV[VUPUH
X\LWYVK\JL\UHLZWLJPLKL¸IHQ}U¹LTVJPVUHSX\LT\JOHZ]LJLZJVUSSL]HLS
HIHUKVUVKLSHKPL[H
Dieta y estado de ánimo
9LK\NYHZ-SHZOLZ\UHL_JS\ZP]HJVTIPUHJP}UKL[YLZL_[YHJ[VZ]LNL[HSLZX\LOHU
KLTVZ[YHKVZ\LÄJHJPHLUSHYLK\JJP}UKLWLZV
:]L[VSŽ9LK\JLSHHIZVYJP}UKLHa‚JHYLZLMLJ[V¸X\LTHNYHZHZ¹
*HJ[PULH-HJPSP[HSHLSPTPUHJP}UKLSxX\PKVZYLK\JPLUKVLS]VS\TLUJVYWVYHS
9OVKPVSH(`\KHHTHU[LULY\UI\LULZ[HKVKLmUPTV
*VUSHPUUV]HKVYHM}YT\SHKL9LK\NYHZ-SHZOWVKYmZYLKLÄUPYSHZPS\L[H`YLK\JPY
SHZLUZHJP}UKLKLZmUPTV[HUMYLJ\LU[LLUSHZKPL[HZKLJVU[YVSKLWLZV§7Y\t
IHSV *VU 9LK\NYHZ -SHZO ` \UVZ OmIP[VZ ZHS\KHISLZ UV[HYmZ SVZ YLZ\S[HKVZ
KLZKLLSWYPTLYKxH
;VTHJVTWYPTPKVKL9LK\NYHZÅHZO]LJLZHSKxH*VULSKLZH`\UVJVTPKH
`JLUH
(SH]LU[HHWHY[PYKLHIYPS
EFICAZ DESDE
EL PRIMER DÍA
:P[\VIQL[P]VLZWLYKLYZVIYLWLZVJVULÄJHJPH`YHWPKLa
\UI\LUJVTWSLTLU[VKPL[t[PJV[LW\LKLH`\KHYHTLQVYHY
`HJLSLYHYSVZYLZ\S[HKVZ
§7Y\LIHLS5<,=69LK\NYHZ-SHZO
,QLYJPJPVMxZPJVHLY}IPJVK\YHU[LOVYHHSKxH!
JHTPUHYYmWPKVPYLUIPJPJSL[HUHKHY¯`\UI\LULZ[HKVKLmUPTV
PROCURA QUE NO TE FALTE...
IETASDIETAS
IETAS
DIETASDIETASDIETASDIETAS
DIET
SALUD CONTROL DE PESO
,SRYPSSLZ\UWLX\L|xZPTVJY\Z[mJLVKLSH(U[mY[PKHX\LHKL
TmZKLZLYT\`YPJVLU6TLNH`MVZMVSxWPKVZJVU[PLUL(Z
[H_HU[PUHX\LL]P[HZ\V_PKHJP}UKLMVYTHUH[\YHS§9LJ\LYKH
,SHJLP[LKLRYPSSZLHZPTPSHTLQVY`LZTmZLÄJHa
:PULTIHYNVYLJPLU[LTLU[LZLOHKLZJ\IPLY[VX\LL_PZ[L\U
HSPTLU[VT\JOVTLQVYWHYHLSHIVYHYLZ[L[PWVKLWYLWHYHKVZ"
LZLSRYPSS
,S WLZJHKV Ha\S JVUVJPKV WVY Z\ YPX\LaH LU 6TLNH LYH
OHZ[HOHJLWVJVLSPUNYLKPLU[LWYPUJPWHSKLSHTH`VYWHY[LKL
SVZZ\WSLTLU[VZKPL[t[PJVZHIHZLKLLZ[VZmJPKVZ
Omega 3 de krill antártico.
Mejor para el colesterol
HZ\ZKPL[HZSLZZ\LSLUMHS[HYSHZ]P[HTPUHZX\LHWVY[HUSHZMY\
[HZ`]LYK\YHZMYLZJHZHSN\UVZTPULYHSLZ`HJLP[LZLZLUJPHSLZ
WYV]LUPLU[LZ KL MY\[VZ ZLJVZ ` WLZJHKVZ 4\JOHZ WLYZVUHZ
LULZ[HZP[\HJP}U`X\LKLZLHU[LULYLSJVSLZ[LYVSJVU[YVSHKV
WHYHL]P[HYYPLZNVZZ\WSLTLU[HUZ\HSPTLU[HJP}UJVUJmWZ\SHZ
KL6TLNHWVYX\LKLZ\ZT\JOHZWYVWPLKHKLZILULÄJPVZHZ
WHYHSHZHS\K\UHKLLSSHZLZSHKLIHQHYVYLK\JPYLSJVSLZ[LYVS
LUMVYTHUH[\YHS
*5
Lipokrill.
Omega3
de última
generación.
¿Qué sabemos
del colesterol?
(J[\HSTLU[L\UHNYHUWHY[LKLSHZKPL[HZKLSVZOHIP[HU[LZKL
SVZWHxZLZKLZHYYVSSHKVZ[PLULUJHYLUJPHZU\[YPJPVUHSLZWVYX\L
¿Son necesarios suplementos
de Omega 3?
7HYH L]P[HY LS L_JLZV KL ¸JVSLZ[LYVS THSV¹ LZ ULJLZHYPV SSL]HY
HJHIV\UHKPL[HJVUWVJHZNYHZHZKLVYPNLUHUPTHSX\LZVZ
LTI\[PKVZL[J`YPJHLUHSPTLU[VZKLVYPNLU]LNL[HSLUÄIYH
`LU6TLNH
<U JPJSV WLYMLJ[V X\L ZL YVTWL J\HUKV SH JHU[PKHK KL JV
SLZ[LYVS LU SH ZHUNYL LZ TH`VY X\L SH JHU[PKHK KL /+3 WHYH
WVKLYYLJVNLYSV,U[VUJLZLSJVSLZ[LYVSZLWLNHHSHZWHYLKLZ
KLSHZHY[LYPHZMVYTHUKV\UHWSHJHVIZ[Y\`LUKV`H[HZJHUKV
LSJVUK\J[VHY[LYPHS,Z[HWH[VSVNxHZLJVUVJLJVULSUVTIYL
KLH[LYVZJSLYVZPZ`W\LKLWYVK\JPYPUU\TLYHISLZWYVISLTHZKL
ZHS\KJVTVPUMHY[VZVKLYYHTLZJLYLIYHSLZ
7HYH ]PHQHY KLZKL LS OxNHKV OHJPH SVZ [LQPKVZ LS JVSLZ[LYVS LZ
[YHUZWVY[HKVWVYSHZ3+3SPWVWYV[LxUHKLIHQHKLUZPKHKJV
UVJPKHZJVTV¸JVSLZ[LYVSTHSV¹3HZ/+3SPWVWYV[LxUHKLHS[H
KLUZPKHKV¸JVSLZ[LYVSI\LUV¹ZVUSHZLUJHYNHKHZKLLSPTPUHY
SVZL_JLZVZKLJVSLZ[LYVSKLSHZHUNYL`SVZ[LQPKVZWHYHKL]VS
]LYSVU\L]HTLU[LHSOxNHKV
,SJVSLZ[LYVSLZ\UHZ\Z[HUJPHX\LZLLUJ\LU[YHKLTHULYHUH
[\YHSLUU\LZ[YVVYNHUPZTV`X\LZLULJLZP[HWHYHWVKLYSSL]HY
HJHIVU\LZ[YHZM\UJPVULZ]P[HSLZHKLJ\HKHTLU[L
,U LS OxNHKV ZL NLULYH LS KLS JVSLZ[LYVS [V[HS ` LS V[YV
WYV]PLULKLSHKPL[H,SJVSLZ[LYVSPU[LY]PLULLUWYVJLZVZ
TL[HI}SPJVZOVYTVUHSLZKPNLZ[P]VZ`ULY]PVZVZ`U\LZ[YHZJt
S\SHZ\[PSPaHULSX\LULJLZP[HU"LSYLZ[VWLYTHULJLLUSHZHUNYL
LZWLYHUKVWHYH]VS]LYHSOxNHKV
*VSLZ[LYVS(\UX\LLZ\U[tYTPUVKLSX\L[VKVZVxTVZOHISHY
[VKH]xHOH`KLTHZPHKHZWLYZVUHZX\LKLZJVUVJLUX\tLZ`LS
WVYX\tKLSHPTWVY[HUJPHKL[LULYSVJVU[YVSHKV3HOPWLYJVSLZ
[LYVSLTPHJVSLZ[LYVSHS[VLZ\UHWH[VSVNxHZPUHWLUHZZxU[VTHZ
WLYVJVUNYH]LZYPLZNVZWHYHSHZHS\K
ACTUALIDAD CON BUEN CORAZÓN
Con DOCUSPRAY de Quies podrás tener una higiene auditiva óptima.
En spray y sin gas propulsor, elimina las
impurezas dejando una capa ceruminosa que respeta la fisiología del conducto auditivo. Sus oligoelementos
asociados con bicarbonato de
sodio fluidifican el cerumen, impidiendo así la formación de
las partículas que causan los
incómodos tapones. Dispone
de un brazo articulado que lo
hace más manejable y de una boquilla acanalada para evitar los riesgos de sobrepresión. DOCUSPRAY te
asegura una higiene cotidiana del
oído suave y segura.
Docuspray 50ml: CN 305171.2
¿Cómo limpiarse los oídos de manera
eficaz y segura?
Es este conducto el que hay que cuidar…
s!UDICIØNSu forma permite recoger, direccionar
y amplificar la onda sonora.
s0ROTECCIØNla piel que lo recubre y su forma particular bloquean el acceso de la impurezas al tímpano.
El conducto auditivo es la primera etapa en el camino de la audición. Asegura dos funciones:
El conducto auditivo:
Un órgano que hay que
conocer para respetarlo
El especialista en higiene y protección auditiva
www.quies.com
Con la garantía
OTOSPOON, el bastoncillo de doble acción de Quies, está diseñado para respetar
el equilibro y la anatomía del oído. Por el
extremo cóncavo, permite eliminar fácilmente el excedente de cerumen sin aplastarlo en el conducto auditivo (riesgo de tapón). Por el otro extremo, el
algodón es muy compacto y asegura la limpieza del pabellón auditivo y del contorno de la oreja. Las glándulas
que producen el cerumen están situadas a la entrada del
conducto auditivo, por lo que no es recomendable limpiar el cerumen a más de un centímetro de profundidad,
pudiendo ser perjudicial. Con OTOSPOON, Quies asegura
una higiene respetuosa del oído.
Otospoon 100 uds: CN 359380.9
DOCULYSE de Quies disgrega el tapón
de cerumen. Está recomendado a partir
de los 6 meses de edad y para personas
que tienen tendencia a producir demasiado cerumen. DOCULYSE es un spray sin
gas propulsor, que actúa mediante microfluidificación para una acción de máxima
suavidad y sin perjudicar el tímpano. Su
boquilla contiene un agente anti-bacteriano que asegura
condiciones de higiene óptimas para evitar posibles infecciones. Con DOCULYSE eliminarás los tapones de cerumen
que se te puedan formar y evitarás su futura aparición.
Doculyse 30ml: CN 151487.5
Durante todo el año existe el riesgo de padecer infecciones en
los oídos. En verano este riesgo aumenta considerablemente: el
agua, la sal, la arena, el sudor y el cloro se pueden introducir en
los oídos pudiendo ocasionar irritación y otitis externa. Siempre hay
que tener una buena higiene del oído y limpiar la zona afectada
con prudencia, especialmente en verano.
Quies: la solución para una correcta higiene del oído.
En el oído, ¡no se mete cualquier cosa!
¦;LN\Z[HSHHYX\P[LJ[\YH&
¦4\ZLVZ&
,U SH JP\KHK KL SVZ TPS JHUHSLZ JVL_PZ[LU JHZP \U TPSS}U KL
OHIP[HU[LZKLTmZKLUHJPVUHSPKHKLZ4VKLYUH`[VSLYHU[L
KLZKL OHJL JPLU[VZ KL H|VZ LZ[H KLSPJPVZHZ ]PSSH Z}SV ZL WH
YLJLHZxTPZTH,ZKLYLK\JPKHZKPTLUZPVULZ`H\UX\LLZ[m
YVKLHKHKLHN\HWVY[VKHZWHY[LZZLW\LKLKLZJ\IYPYHWPL
LUIPJPVLU[YHU]xHWYLMLYPISLTLU[LLUWYPTH]LYH`]LYHUV
:P[LKLJPKLZHWHZHY\UÄUKLZLTHUHWLYTx[LUVZZ\NLYPY[L
X\LLSPQHZ\UOV[LSP[VJtU[YPJVZPW\LKLZLYJVU]PZ[HZH\UJH
UHS`ZHSNHZHJVUVJLYSVZS\NHYLZX\LTmZ[LPU[LYLZLU
,U(TZ[LYKHTL_PZ[L\UZPZ[LTHKLZL|HSPaHJP}UWHYHN\PHYH
SVZ]PZP[HU[LZWVYZLPZKPZ[PU[VZJPYJ\P[VZX\LYLJVYYLUSVTLQVY
KLSHJP\KHK3VZJHY[LSLZZVUWHYLJPKVZHSVZKLSVZUVTIYLZ
KLSHZJHSSLZWLYVJVU\UJVSVYWVYJHKHJPYJ\P[V:LW\LKLYL
JVYYLYLUIPJPJSL[HVHUKHUKV`[VKVZL_JLW[V\UVJVTPLUaHU
LUSH,Z[HJP}U*LU[YHS
5V [L WPLYKHZ LS =HU .VNO 4\ZL\T V LS
9PQRZT\ZL\TVLS:[LKLSPQ4\ZL\TKVUKLWVKYmZKPZMY\[HYKL
MHI\SVZHZVIYHZKL*taHUUL4VUL[7PJHZZVV*OHNHSS
7\LZWYLWm
YH[L WHYH KPZMY\[HY KL KP]LYZVZ LZ[PSVZ! (TZLYKHT JVUZLY]H
JHZP PU[HJ[H Z\ LZ[Y\J[\YH VYPNPUHS X\L KH[H KLS :PNSV KL 6YV
WLYV[HTIPtUM\L\UHKLSHZWYPTLYHZJP\KHKLZX\LZLH[YL]P}
H YLOHIPSP[HY MmIYPJHZ ` HSTHJLULZ JVU]PY[PtUKVSVZ LU U\L]VZ
LZWHJPVZ"§:x,SSVZPU]LU[HYVULSSVM[KLPN\HSMVYTHX\LLUSVZ
H|VZLTWLaHYVUHJVU]LY[PYHU[PN\HZNHIHYYHZLUJVX\L[HZ
JHZHZÅV[HU[LZ
¦6[YVZWSHJLYLZ&
7\LZ]PZP[HSVZ
X\LHSN\UVZKxHZZLPUZ[HSHULUZ\ZJHSSLZ:VUJVSVYPKVZVYPNP
UHSLZOH`I\LUVZWYLJPVZ`NYHU]HYPLKHKKLHY[xJ\SVZHSPTLU
[VZ MYLZJVZ ÅVYLZ HU[PN…LKHKLZ YVWH U\L]H ` KL ZLN\UKH
THUV J\HKYVZ SPIYVZ :VU \UH ÄLZ[H KVUKL UV Z\LSLU MHS[HY
T‚ZPJVZ ` HY[PZ[HZ ,S TmZ NYHUKL LZ LS (SILY[ *\`W THYRL[!
[PLULTmZKLW\LZ[VZ`LUJ\TWSP}UHKHTLUVZX\L
JPLUH|VZ
+\YHU[L[\ZWHZLVZHWYV]LJOH
WHYHKLN\Z[HYHSN\UHZKLSHZKLSPJPHZSVJHSLZ!SH[HY[HKLTHU
aHUHZ SHZ WH[H[HZ MYP[HZ LS HYLUX\L THYPUHKV ` \UH ]HYPHKH
VMLY[HKLJLY]LaHZ`NPULIYHZ
7VYSHUVJOLSHVMLY[HLZPU[LYTPUHISL,UJVU[YHYm[VKV[PWV
KLIHYLZYLZ[H\YHU[LZ`I\LUHT‚ZPJHWHYHLZJ\JOHYVIHP
SHYOHZ[HHS[HZOVYHZKLSHTHKY\NHKH§:LYm\U]PHQLPUVS]P
KHISL
¦7YLÄLYLZSVZTLYJHKVZ&
AMSTERDAM
Amsterdam no deja indiferente a nadie. Viajeros expertos, parejas
de enamorados, jóvenes con ganas de diversión o amantes de la
cultura; todos pueden encontrar lo que buscan y disfrutar de una
de las ciudades con más personalidad de Europa.
OCIO VIAJAR Y PASATIEMPOS
*5 ?
G
A
L
D
?
lu
gaz
si
ce
ca
lo
ro
fla
a
*5 PALABRA DE OCHO LETRAS.
FALTAN PARA COMPLETAR ESTA
deiters contigo 14/15
goga
tico
te
lla
na
nne
te
ce
te
*5 PASATIEMPO
Z
?
la fruta de la foto.
cal verás el nombre de
dradas leídas en verti-
Con las sílabas recua-
palabras en horizontal.
manera que formes
*5 BUSCA LAS 3 LETRAS QUE
*5 recuadro una sílaba de
Coloca en cada
*5
)<:*(,5;<-(94(*0(6*,5;96+,+0,;i;0*(
3(5<,=(@9,56=(+(.(4(+,*Í7:<3(:+,0;,9:
la terapia NATURAL
FITOTERAPIA
“ LIPOKRILL
ME VA MEJOR
PARA EL
COLESTEROL”
El aceite de krill de la Antártida ha demostrado
una evidente superioridad frente al aceite de
pescado; sus ácidos grasos omega 3 se asimilan mejor y son más eficaces, por lo que su
utilización resulta un gran avance en el control
*5
del colesterol.
OMEGA 3 DE KRILL
ANTÁRTICO MÁS EFICAZ
El krill es un pequeño crustáceo
que vive en las limpias aguas de
la Antártida.
9LJVY[H LZ[L ]HSL KLZJ\LU[V ` LU[YtNHSV
LULSTVTLU[VKLSHJVTWYHKL3PWVRYPSS
§9LJ\LYKH :}SV WVKYmZ JHUQLHYSV LU LS
* válido hasta julio 2011
TPZTV LZ[HISLJPTPLU[V KVUKL LUJVU[YHZ[L
LZ[HYL]PZ[H`J\`HKPYLJJP}U
HWHYLJLLULSYLJ\HKYV

Documentos relacionados

Guia científica y gastronómica de la carne de conejo

Guia científica y gastronómica de la carne de conejo 'HVGH,17(5&81\FRQODD\XGD\ÀQDQFLDFLyQGHO0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWH0HGLR5XUDO \0DULQRWUDEDMDPRVSDUDGDUDFRQRFHUORVEHQHÀFLRVQXWULFLRQDOHVGHHVWDFDUQHDWUDYpVGH la campaña...

Más detalles