Bibliografia - CiT - Institut d`Estudis Catalans

Comentarios

Transcripción

Bibliografia - CiT - Institut d`Estudis Catalans
BffiLIOGRAFIA
DICCIONARIS I ATLES CATALANS
i
AEDOS (1936, 1964): Diccionari nomenclàtor de pobles poblats de Catalunya. Aedos, Barcelona, 41
mapes, 593 p.
ALCOVER, A.M. i MOLL, F.de B. (1951-1968): Diccionari Català-Valencià-Balear.
Moll, Palma de
Mallorca, 10 vol. [OCVB]
ANÒNIM (1970): Nomenclàtor geogràfic del País Valencià. Promocions Culturals, S.A., València, 34 p.
Aties Universal Català (1983). Directors: J. Carreras i Martí i J.Vilà i Valentí. Enciclopèdia Catalana,
Barcelona, 286 mapes i índex de topònims, 462 p.
BATLLE, L.c. i HAENSCH, G. (1981): Diccionari alemany-català. Enciclopèdia Catalana, Barcelona,
792p.
CAHNER, M., LLORET, T. ALLIER, A., MOLL, 1. i FONTBONA, F. (1979): Petit Curial Enciclopèdic
/l·lustrat. Curial, Barcelona, 1400 p.
CASTELLANOS I LLORENÇ, C. i CASTELLANOS I LLORENÇ, R. (1979): Diccionari català francès,
francès-català. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1095 p.
complementari de la llengua catalana. Curial
COROMINES, Joan (1981): Diccionari etimològic
Edicions Catalanes, Barcelona, 9 vol. [DECat]
Diccionari de la llengua catalana (3a. ed. 1993). Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2080 p. [DLC]
Diccionari enciclopèdic (1968). Salvat Editors, Barcelona, 4 vol., 3360 p.
FABRA, Pompeu (la. ed. 1932, 17a. ed. 1983): Diccionari General de la llengua Catalana. Edhasa,
Barcelona, 1787 p. [DGLC]
FABRA, Pompeu i equip de redacció (1983): Diccionari Manual de la llengua Catalana. Edhasa,
Barcelona, 1331 p.
català-italià. Pòrtic, Barcelona, 612 p.
FORNAS PRAT, 1. (1982): Diccionari italià-català
FRANQUESA, M. (1971): Diccionari de sinònims. Pòrtic, Barcelona, 1232 p.
Gran Enciclopèdia Catalana (1969-1980). Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 15 vol. + 3 suplements.
[GEC]
INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (1983): Mapa topogràfic de Catalunya, 1:250.000.
Generalitat de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1 mapa i 1 recull de dades estadístiques, 158 p.
INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (1995): Aties topogràfic de Catalunya, 1: 50.000.
Generalitat de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya i Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 3 vol.,
128+ 152+ 149 mapes amb 3 índexs toponímics.
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (1995): Diccionari de la llengua catalana. Edicions 3 i 4; Edicions
62; Editorial MolI;Enciclopèdia Catalana; Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, Palma
de Mallorca, València, 1908 p. [DIEC]
JANÉ, Albert (1972): Diccionari català de sinònims. Aedos, Barcelona, 605 p.
MOLL, F.de B. (1977): Diccionari català-castellà i Diccionari castellà-català. Moll, Ciutat de Mallorca,
2 vol., 396 + 389 p.
OLIVA, S. i BUXTON, A. (1983): Diccionari anglès-català. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1107 p.
- (1986): Diccionari català-anglès. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 842 p.
PEY ESTRANY, S. (1979): Diccionari de sinònims, idees afins antònims. Teide. Barcelona, 824 p.
RASPALL DE CAUHÉ, J. i RIERA I SANS, J. (1972): Diccionari pràctic de sinònims catalans. Mots
frases. Arimany, Barcelona, 615 p.
SANCHIS GUARNER, M. (1966): Contribució al nomenclàtor geogràfic del País Valencià. Institut
d'Estudis Catalans, Barcelona, 24 p.
Vocabulari castellà-català (1968). Salvat Editors, Barcelona, 375 p.
i
i
i
i
1392
BIBLIOGRAFIA
CONSULTADA
ABALLAIN, M., CHAMBOLLE,
P., DEREC-POUSSIER,
F., GUILLEMIN, C., MIGNON, R.,
PIERROT, R i SARCIA, J.A. (1968): Intiex alphabétique de Nomene/ature Minéralogique. Bureau
de Recherches Géologiques et Minières, Ed. Mecan, París, 386 p.
ADAMS, ED. (1954): The birth anti development of the geological sciences. Dower Publ. Inc., Nova York,
506p.
AGELET, Antoni (198?): «L'explotació de sal a Gerri, en vies de desaparició (creada pels benedictins el
1835»>, Avui.
A.I.P.E.A. (1980): «Nomenclature Committee», Clay Minerals, núm.l5:85.
ALEXANDRl, F. (1996): «Sobre la Bòfia a l'Alta Catalunya», L'Espeleòleg, núm. 41:44-47, Barcelona.
ALLEN, PA i ALLEN, 1.R (1990): Basin analysis. Principies anti applications. Blackwell's Sci. Public,
Oxford.
AMADES, 1. (1929): «EI culte de la pedra», Butll. de Dialectologia Catalana, núm. 17:57-65, Barcelona.
AMERlCAN GEOLOGICAL INSTITUTE (13. ed. 1980): Glossary ofGeology, RL. Bates i JA Jackson,
Falls Church. (Virgínia), 751 p. [AGI].
AMIGÓ, J.M., BRlANSÓ, J.L., COY YLL, R i SOLANS, 1. (1981): Cristalografía. Urania, Madrid, 548 p.
AMORÓS, 1.1.. (2a. ed. 1975): El Cristal. Una introducción al estado sólido. Urania, Barcelona, 423 p.
AMSTUTZ, G.C. (1971): Glossary of Mining Geology. In English, Spanish, French anti German.
Ferdinand Enke Verlag, Stuttugart i Elsevier Scientific Publ. Co., Amsterdam, 195 p.
- (2a. ed. 1972): Ores in sediments. Springer Verlag, Berlín, 350 p.
AMSTUTZ, G.e., GORESY, A.E., FRENZEL, G., KLUTH, C. MOH, G., W AUSCHKUHN, A. i ZIMMERMANN, RA (1982): Ore genesis. The state ofthe Art. Springer Verlag, Berlín, 804 p.
AMY, B. (1974): «Le vocabuIaire de l'alpiniste», La banque des mots, núm. 8:165-176, Rev. Semestr. de
terminol. française, ConseiI Internat. Langue Française, Presses Universitaires Françaises, París.
ANADÓN, P.: «Lagos», a Sedimentologia. Col·l. Nuevas tendencias. CSIC, Madrid, vol. 1, p. 219-271.
ANÒNIM: Introduction to crystal optics. Coke, Troughton & Sirnons Ltd., York, 124 p.
ARAÑA SAA VEDRA, V. i LÓPEZ RUIZ, 1. (1974): Volcanismo, diniÍmica y petrologia de sus productos.
ISlmO, Madrid, 481 p.
ARAÑA, V. i ORTIZ, R. (1984): Volcanología. CSIC i Rueda, Madrid, 510 p.
ARCHE, A. (1992): «Deltas», «Relaciones entre sedimentología y tectónica», a Sedimentología. Col·1.
Nuevas tendencias, CSIC, Madrid,vol. 1, p. 397-451, vo1.2 p. 433-489.
ARNAU REIG, R (1989): Lèxic terminològic de concentració de menes. Univ. Polit. de Catalunya,
Inst. de Ciències de l'Educació, Barcelona, 161 p.
ATHERON, M.P. i GRIBBLE, C.D. eds. (1983): Migmatites anti melting metamorphism. Siva Publ.
Ltd., Nautwich, 247 p.
AUBERT, G. GUILLEMIN, e. i PIERROT, R (1978): Précis de Minéralogie. Masson et Cie, París.
AUBOUIN, 1., BROUSSE, R i LEHMAN, J.P. (1967): Précis de Géologie. Dunod, París, 3 vol.
AUGER, P. i ROUSSEAU, L.J.: «Méthodologie de la recherche terminologiquè», «Office de la langue
française». París.
AYALA, E., SERRA, P., VILLA, P. i VILAJOSANA,
M. (1983): Una mina, un poble. Centre
Excursionista de Catalunya,. Montblanch-Martín, Barcelona, 79 p.
BABIN, e. (1971): Élements de paléontologie. Libr. Armand Colin, París, 408 p.
BAER, A. (1949): La schistosité et sa répartition. Résumé des recherches de M.P. Fourmarier. Geol.
Rundschau, vol. 11/11:234-245.
BAILEY, S.W. (1980): «Surnmary of recornmendations of AIPEA Nomenclature Commitee». Clay
Minerals, núm. 15:85-93.
BALAÑÀ i ABADIA, P. (1990): Els noms de lloc de Catalunya. Generalitat de Catalunya, Depts.
Presidència i Governació, Barcelona, 298 p.
BALL Y, A. W., CAT ALANO, R i OLDOW, J. (1985): Elementi di tettonica regionale. Pitagora Editrici,
Bolonya, 276 p.
BARIAND, P., CESBRON, F. i GEFFROY, 1. (1977): Les Minéraux. Leurs gisements, leurs associations.
BRGM, París, 3 vol.
1393
BARIAND, P. i POIROT, 1.P. (1985): Larousse des pierres précieuses. Larousse, París, 264 p.
BARKER, AJ. (1990): lntroduction to metamorphic textures and microstructures. Blackie, Glasgow,
162 p.
BARRABÉ, L. i FEYS, R. (1965): Géologie du charbon et des bassins houillers. Masson et Cie., París,
229p.
BARRAL, C. (1982): Pel car de fora. Catalunya des del mar. Edicions 62, Barcelona.
BARTH, T.F.W. (1962): Theoretical petrology. J.Willey & Sons, Nova York, 418 p.
BAS i PEIRED, C. (1982): «Característiques biològiques de la zona costanera mediterrània». Ciència, núm.
18:12-19, Barcelona.
BASSEGODA MUSTÉ, B. (1976): Nuevo diccionario polí glota de la arquitectura. ETA, UPB, Barcelona.
BATEMAN, A.M. (1968): Yacimientos minerales de interés econ6mico. Omega, Barcelona, 975 p.
BAULIG, H. (1956): Vocabulaire Franco-Anglo-Allemand de Géomophalogie Public. Faculté des Lettres,
Univ. Strasbourg. Soc. Ed. Les Belles Lettres. París. 230 p.
BAUTHlER, D. i LURQUlN, G. (1987): «La terminologie de la tectonique de plaques», Terminology update. Monthly Bull. ofTranslation Bureau, vol. 20, núm. 3, p. 1-5, i vol. 20, núm. 4, p. 7-10, Secrétariat
d'État du Canada.
BECH i BORRÀS, 1. (1978): «Pedologia», a Gran Enciclopèdia Catalana. Enciclopèdia Catalana,
Barcelona, vol. 11:392-394.
- (1979): «SÒl», a Gran Enciclopèdia Catalana. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. vol. 13:714-722,
26 fig.
- (1988): lntroducci6 a l'estudi dels sòls. Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, Centre
de Documentació i Experimentació de Ciències, Barcelona, 58 p.
- (1988): Pràctiques de sòls. Treballs de Camp. Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa,
Centre de Documentació i Experimentació de Ciències, Barcelona, 24 p.
BELLEFON, P. (1977): L'Alpinisme. Col·1. Connaissance et Technique, Denoel, París.
BERRY, L.G., MASON, B. i DIETRICH, R.V. (2a. ed. 1983): Mineralogy, Concepts, Descriptions,
Determinations. W.H. Freeman & Co., San Francisco, 561 p.
BESORA I LLADÓ, Jordi, LLADÓ i SOLER, Fàtima, PALAU i CRUIXENT, Montserrat, PLAZA i
ARQUÉ, Carme i VIVES i MARCH, Matias (1993): Diccionari d'escalada esportiva. Generalitat de
Catalunya, TERMCAT, Barcelona, I vol., 71 p.
BEST, M.G. (1982): 19neous and metamorphic petrology. Van Nostrand Reinhold, Nova York, 666 p.
BEUGNIES, A. (1969): Microscopie des milieux cristallins. Presses Acadérniques Européennes, BrusseHes,
190p.
BHASKAR, R. (1986): Metamorphic petrology. Balkema, Rotterdarn, 182 p.
BIDDLE, K.T. i CHRISTIE-BLICK, N. (1985): «Glossary-Strike-slip deforrnation, basin deforrnation and
sedimentatioD», Soc. Econ. Pal. and Mineral. (SEPM), Special Publ. núm. 37:375-386.
BLACKBURN, W.H. i DENNEN, W.H. (1997): «Encyclopedia of Mineral Narnes», The Canadian
Mineralogist, Special Publ. I, Min. Assoc. of Canada, Otawa, 360. p.
BLAS, M. de, MATEU, R. i NORÓ, M. (1994): "Criteris lingüístics i terminològics», a Jornades de
d'explotaci6 dels georecursos. UPC, Escola Universitària Politècnica de Manresa,
Mineria
Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Minerals, Ed. Registradores, Manresa,. 1 vol., p.71-82.
BLOSS, F.D. (1961): An introduction to the methods of optical crystallography. Holt, Reinhardt &
Winston, Inc., Nova York. 395 p. (Trad. esp.: Omega, Barcelona, 320 p.)
- (1971): Crystallography
and Crystal Chemistry. Holt, Reinhardt & Winston, Inc., Nova York,
545p.
BOARDMANN, R.S., CHEETHAM, A.H. i ROWELL, A. (1987): Fossil invertebrates. Blackwell Sc.
Publ., Palo Alto. 713 p.
BOLDYREV, A.K. (1934): Cristalografía. Labor, Barcelona,. 432 p.
BOLÓS, O. de (1976): Vegetaci6 climes del m6n. Dept. de Botànica, Fac. de Biologia, Univ. Barcelona,
Barcelona, índex alfabètic i glossari. (Trad. de H. Walter.)
BONIFA Y, E. (1975): «L'Ere Quaternaire: définition, limites et subdivisions sor la base de la chronologie méditerranéenne», Bull. Soc. Géol. Fr. (7) 17/3:380-393, París.
BORBONET i MACIÀ, A. (1951): Historia de Santa Coloma de Famés y su comarca. Junta del Milenario
de Santa Coloma de Farnés, full, p. 5-9.
i
i
1394
/
BORBONET i MACIÀ, A., DOMINGO i FRANCÀS, C. i OLIVÉ i GUILERA, E (1987); «Contribució
a una regularització del vocabulari de l'excursionisme», Muntanya, 753:487-491, CEC, Barcelona.
BORDENA VE, ML (1993); Applied petroleum geochemistry. Ed. Technip., París, 524 p.
BORDET, P. (1968); Précis d'optique cristalline appliquée à l'identification des minéraux. Masson et Cie.,
París, 219 p.
BOSCH, X., FURDADA, G. i VILAPLANA, J.M. (1991); «&tudi del mantell nival i programa de predicció del risc d'allaus al Pirineu de Catalunya», Espais, núm. 28:34-44, Barcelona.
BOWEN, D.Q. (1978); Quatemary Geology. A stratigraphic framework for multidisciplinary work.
Pergamon Press, Oxford, 221 p.
BOWES, D.R. ed. (1989): «The Encyclopedia of igneous and metamorphic petrology», a The Encyclopedia
of Eanh Sciences. Van Nostrand Reinhold, Nova York, 666 p.
BRIGGS, D.E.G. i CROWTHER, P.R.: «Palaeobiology», a Synthesis. Blackwell Sc. Publ., Londres, 583 p.
BRINKMANN, R. (1966): Geología histórica. Labor, Barcelona, 337 p.
BRU BISTUER, 1. (1984); «EI término till; definiciones y variedades», Notes de Geografia Física, núm.
10;5-10, Barcelona.
BRUCE, W.S. (1918): Exploració polar. Trad. Carles Riba. Ed. Catalana, Barcelona, 177 p.
BULLARD, F.M. (1962): Volcanoes ofthe Eanh. University ofTexas Press, Austin i Londres, 579 p.
BUOL, S.W., HOLE, ED. i McCRACKEN, RJ. (2a. ed. 1980); Soil Genesis anti Classification. The Iowa
State Univ. Press. Ames, Iowa, 404 p.
BUTLER, R.W.H. (1982): «The terminology of structures in thrust belts», JoumalofStruct.
Geol., núm.
4/3;239-245.
CABELLO I A YENSA, M.(1993): «Assaig de nomenclatura mineralògica catalana (I»>. NPQ, (Notícies
per a Químics), A. 25, núm. 354, p. 4-7, Barcelona.
CAILLEUX, A., EHRICH, A., GERARD, R., GORODISKI, A., MICHEL, J.P. i MORENO, M. (1965):
Elements de Géologie en six langues. Allemand, Anglais, Espagnol, Esperanto, Français et Russe.
SEDES, París.
CALDERÓN, S. (1910): Los minerales de España. Elias, Madrid, 2 vols., 414 + 561 p.
CANDEL VILA, R. (1964): «Cristalografía», a Enciclopedia Labor. Labor, Barcelona, vol. L, p. 543-604.
CANYAMERES, Ferran (1983); Diccionari de marina. Pòrtic, Barcelona.
CASARES, J. (1963): Diccionario ideológico de la lengua española. G. Gili, Barcelona, 887 p.
CASASSAS i SIMÓ, L. (1982): «Glossari geogràfic», a Geografia de Catalunya. Aedos, Barcelona, vol.
4, p. 433-494.
Cassell's French - english, english- french dictionary. Macmillan Publ. Co., Londres, 655 p.
CASTANY, G. i MARGAT, J. (1977): Dictionnairefrançais
d'hydrogéologie. Bureau de Rech. Géol. et
Minières, Orléans, 249 p.
CASTANY, G. (1982): Principes et méthodes de l'hydrogéologie. Dunod Université, París. 233 p.
CATALAN LAFUENTE, J. (1977): Diccionario técnico del Agua. Madrid, 301 p.
CAZIN, M. (1951): Les Mines. Col·l. Que sais-je?, núm. 465, Presses Univ. Françaises, París, 128 p.
CERVELLÓ, J.M. i FREIXES, A.: «El carst originalitat física i importància econòmica», Espais, núm.
24: 25-33, Barcelona.
CHALINE, J. (1972): Le Quatemaire. L'histoire humaine dans son environnement. Doin, París, 338 p.
CHAMBRE SYNDICALE DE LA RECHERCHE ET DE LA PRODUCTION DU PÉTROLE ET DU
GAZ NATUREL (1961): Essai de Nomenclature
des Roches Sédimentaires.
Editions Technip, París,
83 p.
-
(1966): Essai de nomenclature et caractérisation des principales structures sédimentaires. Editions
Technip, París, 291 p,
- (1974): Méthodes modernes de géologie de terrain. Editions Technip, París, 97 p.
CHARLESWORTH, 1.K. (1957): The Quatemary Era. With special reference to its glaciation. Amold,
Londres, 2 vol., 1700 p.
CHAUSSIER, J.B. i MORER, J. (1981): «Manuel du prospecteur minier», Bur. Rech. Géol. Min. Orléans,
Manuels et méthodes, núm. 2., I vol., 273 p.
CHILLINGAR, G.V., BISSELL, HJ. i WOLF, K.H. (1967): «Diagenesis of carbonate coeks», a Diagenesis
in sediments. G. Larsen & G.V. Chillingar, Developments in Sedimentology 8, Elsevier Publ. Co. p.
179-322.
~
1395
CHOQUETrE, P.W. i PRA Y, L.c. (1970): «Geologic nomenclature and classification of porosity in sedimentary carbonates», AAPG Bull., núm. 54/2:207-250.
CLARK, A.M. (3a. ed. 1993): Hey's mineral indexo Mineral species, varieties and synonyms. Natural
History Museum. Publ., Chapman & Hali, Londres, 852 p
CLOZIER, R. (1955): «Les terrasses fluviales», L'/nj. Géographique, núm. 1915:189-191, París.
CODIGNOTIO,
J.O. (1987): Glosario geomoifológico
marino. Inglés-castellano,
castellano-inglés.
Asociación Geológica Argentina, Ser.B/l?, Buenos Aires.
COLLDEFORNS I CHERTÓ, B. i MATA PERELLÓ, J.M. (1987): «Inventari mineralògic de la Baixa
Segarra (Segarra del Gaià»>, Xaragall. Rev. de Ciències de la Catalunya Central, nÚill.18, 32 p. i núm.
19,33 p., Manresa.
COLLDEFORNS I CHERTÓ, B. i MATA PERELLÓ, J.M. (1987): «Inventari mineralògic de la Comarca
de l'Urgell (i aproximació al del Pla d'Urgell»>, Xaragall. Rev. de Ciències de la Catalunya Central,
núm. 20, 30 p., Manresa.
COLLINS (1987): Dictionary ofGeology. Lapidus, Londres, 565 p.
COLLINSON, J.D. i THOMPSON, D.B. (1982): Sedimentary structures. George Alien & Unvwin,
Londres, 194 p ..
COLOMBO PIÑOL, F. (1979): Introducció a l'estudi sedimentològic dels cons de dejecció (alluvial fans)
dels sediments associats. Seminaris d'Estudis Universitaris. ICHN, núm. 5, Barcelona, 163 p.
COLOMBO, F. (1990): «Tipus principals de fluxs i formes de fons (bed forms»>, Apunts d'Estratigrafia.
Fac. de Geologia UB, Barcelona, 129 p.
COLOMBO, F. i MARTÍ, J. (1992): «Depósitos volcano-sedimentarios», a Sedimentologia. Col·1. Nuevas
tendencias, CSIC, Madrid, vol.l:273-347.
COMISSiÓ COORDINADORA
LEXICOGRÀFICA
DE CIÈNCIES (1977): Vocabularis Bàsics:
Biologia, Geologia. Ketres, Barcelona, 14 p.
CONCHON, O. (1992): «Que sont Günz et Mindel devenus? Approches récentes de la stratigraphie du
Quaternaire», Géochronique, núm. 44: 16-18.
CONSElL INTERNATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE (1979): V ocabulaire de la géomorphologie. Index allemand et anglais. Hachette, París, 219 p. [CILF]
- (1992): <<Vocabulaire de la tectonique», a La banque des mots, núm. 44:89-107, París.
CONYBEARE, C.E.B. i CROOK, K.A.W. (1968): Manual of sedimentary structures. Dept. of National
Develop., Bureau of Mineral Resources, Geology and Geophysics, Canberra, 327 p.
COQUE, R. (1977): Géomorphologie. Armand Colin, París, 430 p.
CORRALES, 1., ROSELL, J., SANCHEZ DE LA TORRE, L., VERA, J. i VILAS, L. (1977): Estratigrafia.
Rueda, Madrid, 718 p. [C]
COTION, C.A. (1944): Volcanoes as landscapeforms. Whitcombe & Tombs Ltd., Londres, 223 fig.
COWIE, J.W i BASSET, M.G.: /989 Global Stratigraphic Chart. International Union of Geological
Sciences, suplement de Episodes, 12 (2), juny del 1989.
COX, K.G., BELL, J.D. i PANKHURST, R.J. (1979): The interpretation ofigneous rocks. G. Alien &
Unwin, Boston, 448 p.
CRAMEZ, C. (1990): «Glossaire de stratigraphie séquentielle. Anglais-Français». Revue de l'Institut
Français du Pétrole, vol. 45/3:435-453, París.
CROS, L. (1987): Estudi sedimentològic dels dipòsits eòlics del Baix Empordà. Tesi Llic. Fac. Geologia
UB, Barcelona (inèdita).
CROS, L. i SERRA, J. (1993): «A complex dune system in Baix Empordà (Catalonia, Spain»>, Geol. Soc.
Am. Spec. Publ., núm. 72:191-199.
CRUSAFONT, M., MELÉNDEZ, B. i AGUIRRE, E. (1966): La evolución. Biblioteca de Autores
Cristianos, Madrid, vol. 258, 1014 p.
CUSTODIO, E. i LLAMAS, M.R. (13. ed. 1983): Hidrologia subteminea. Omega, Barcelona, 2 vol., 2350 p.
D'AMICO, C., INNOCENT!, F. i SAS SI, F.D. (1987): Magmatismo e metamo1fismo.Unione Tipografica
Editrice Torinese, Torino, 536 p.
DAAMS, R., FREUDENTHAL, M. i AL V AREZ SIERRA, M. (1987): «Ramblian a new stage for continental deposits of early Miocene age», Gel. Mijnbbouw, núm. 65:297-308.
DABRlO, C.J. (1992): «Playas e islas barrera-Iagoon», «Plataformas silicicliisticas», Sedimentologia.
Nuevas tendencias, CSIC. vol. I, p. 351-396, p. 495-543, Madrid.
i
1 J9'6
DANA, 1.D. (7a. ed. 1885): A system of Mineralogy. Descriptive Mineralogy, comprising the most recent
discoveries, John Wiley and Sons, Nova York, 827 p., 3 apèndixs.
DANA, J.D. i DANA, E.S. (1944-1951): The system ofMineralogy. John Wiley & Sons, Nova York, vol.
1 (1944),834 p., vol. 2 (1951),1124 p.
DA VIS, RA (1983): Depositional systems. A genetic approach to sedimentary geology. Prentice-Hall,
Inc., Englewood, 669 p.
DEER, WA, HOWIE, RA i ZUSSMAN, J. (la. ed. 1963, 2a. ed. 1984): Rock-forming minerals.
Longmans, Green and Co. Ltd., Londres, 4 vol.
DELANY, F. (1972): Essai de lexique tectonique. Comm. Carte Géol. du Monde COI VISG, París.
DENNIS, J.G. (1967): International Tectonic Dictionary. English terminology. American Association of
Petroleum Geologists, Memoir 7, Tulsa, 196 p.
- (1987): Structural Geology. An introduction. W. C. Brown Publ., Dubuque, lowa, 448 p.
DERRUAU, M. (1956): Précis de géomorphologie. Masson et Cie, París, 393 p.
DÍAZ G.-MAURIÑO, C. (1991): Diccionario de términos mineralógicos y cristalograficos. Alianza
Editorial, Madrid, 581 p.
DOMÈNECH, R i MARTINELL, J. (1993): Introducció als fòssils. Promociones y Publicaciones
Universitarias, Barcelona, 298 p.
DOMINGO I FRANCÀS, Carles (1985-1990): «Els noms de les formes del relleu». Butll. DEC i Escola
Catalana, Barcelona, núm. 210:6-12 (1985); 211:12-6 (1985); 216:7-8 (1985); 217:7-8 (1985);
219:7-9 (1985); 221:7-8 (1986); 222:3-4 (1986); 224:3-5 (1986); 229:9-10 (1986); 232:2-4 (1987);
234:3-4 (1987); 235:3-5 (1987); 239:2-3 ("1987); 240:2-4 (1987); 242:2-3 (1988); 245:4-6 (1988);
258:10-13 (1989); 263:5-8 (1989); 266:9-12 (1990).
DOTI, RH. (1964): «Wacke, graywacke and matrix - wat approach to irnmature sandstoneclassification?»,
J. Sed. Petrol., núm. 34: 625-632.
DOTI, RH. i BATTEN, RL. (1971): Evolution ofthe Earth. McGraw-Hill Book Co., 649 p.
DREWRY, D. (1986): Glacial geologic processes. Edward Amold, Baltimore, 276 p.
DUARTE I MONTSERRAT, C. (1980): «El mot 'coma' dins la toponímia catalanID>,Dinàmic Club. Noces
d'or 1930-1980, gener 1980:36-37.
DUCHAUFOUR, Ph. (1977): Pédologie. I. Pédogenèse et classification. Masson, París, 477 p.
DUDA, R. i REJL, L. (1986): La gran enciclopedia de los minerales. Susaeta, Praga, 520 p.
DUNBAR, C.O. i RODGERS, J. (1966): Principies of Stratigraphy. John Wiley & Sons, Nova York,
356p.
DUNBAR, C.O. (2a. ed. 1966): Historical Geology. John Wiley & Sons, Nova York, 500 p. (Trad. esp.
1968, Comp. Edit. Continental, Mèxic, 556 p.)
DUNHAM, R.J. (1962): «Classification
of carbonate rocks according to depositional texture», a
Classification ofcarbonate rocks. W.E. Ham (Edit.), Am. Assoc. ofPetroleum Geologists, Tulsa, p.
108-121.
DUPARC, L. i PEARCE, F. (1913): Traité de technique minéralogique et pétrographique, vo!.1, Les méthodes optiques. Veit & Comp, Leipzig.
EKDALE, AA., BROMLEY, RG. i PEMBERTON, S:G. (1984): Ichnology: the use oftracefossils
in
sedimentology and stratigraphy. Soc. Econ. Paleont. & Mineral, Tuisa, 317 p.
EICHER, D.L. i McALESTER, A.L. (1980): History ofthe Earth. Prentice-Hall Inc., 413 p.
EINSELE, G. (1992): Sedimentary basins. Springer Verlag, Berlín, 628 p.
EMBREY, G. i FULLER, J.P. (1980): A Manual ofnew Mineral Names 1892-1978. British Museum
(Natural History), Oxford University Press, Nova York, 467 p.
Encyclopaedia Britannica (1979). Encyclopaedia Britannica Inc., Chicago, 30 vol.
Encyclopédie de la Pléiade (1972). «Géologie 1». NRF, París, 1198 p.
Encyclopédie Française (1956). «Le Ciel et la Terre». vol. 3, Larousse, París.
EQUIP BENTOS (1982): «Les comunitats marines a les mes Medes (Baix Empordà»>, Ciència 18:2027. Dept. d'Ecologia (Univ. Barcelona), Barcelona.
ERASO, A i BOQUERA, 1. (1994): El karst/karst. Publ.lnst. Tecnol.GeoMinero de España. (text en castellà i anglès), Madrid, 17 p.
FAIBRIDGE, R.W. Edit. (1968): The Encyclopedia ofGeomorphology.
Reinhold Book Co., Nova York,
1295 p.
1397
FAIBRIDGE, R.W. i BOURGEOIS, J. Edit. (1978): The Encyclopedia of Sedimentology. Dowden,
Hutchinson & Ross, Inc., Stroudsburg, 901 p.
FAURA I SANS, M. (1922-1923): Servei del Mapa Geològic de Catalunya. Mancomunitat de Catalunya,
Barcelona, expl. de les fulles núm. 24 Sant Feliu de Guíxols; 34 Vilafranca del Penedès; 43 Les Goles
de l'Ebre (conté un capítol sobre les salines) i 39 Vilanova la Geltrú, escala 1:100.000.
FAUS, Agustí. (1963): Diccionario de la montaña. Juventud, Barcelona.
FEBRER I ROTGER, Llorenç (1986): «Materials, eines i feines de la construcció (a Menorca»>, Revista
de Ferreries. Ajuntament de Ferreries, Consell Insular de Menorca, 32 p.
FÉNELON, P. i 16 coautors (1965): Vocabulaire français des phéilOmènes karstiques. Centre Rég. d'Équip. et de Docum. Pédagog. de l'Acad. d'Orléans (1968). Mém. et Doc. Centre de Rech. et Docum.
Cartogr. et Géograph. Any 1967. N. Sér., vol. 4:15-68, CNRS, París.
FERNÀNDEZ ESCANDELL, M., FLORIT GOMILA, l, MONJO PONS, M. i OBRADOR TUDURÍ,
A. (1994): Pedres de Menorca. Catàleg de l'exposició. Biblioteca Pública de Maó, Maó, 61 p.
FERRIS I SOLER, V. i CATALÀ GIMENO, J.M. (1987): La ceràmica de Manisses els seus vocables
locucions. Dip. Prov. de València, València, 123 p.
FITZPATRICK, EA (2a ed 1971): Pedology. A systematic approach to Soil. Oliver and Boyd, Edimburg,
306p.
- (1974): An Introduction to Soil Science. Oliver and Boyd, Edimburg, 176 p.
FLEISCHER, M. i MANDARINO, M. (1991, 1995): Glossary ofmineral species. The Mineralogical
Record Inc., Tucson, 236 p.
FLINT, R.F. (1949): Glacial Geology and the Pleistocene Epoch. J.Wiley & Sons, Londres, 589 p.
FOLCH I GUILLÈN, Ramon. (1981): La vegetació dels Països Catalans. Ketres. Barcelona, 513 p.
FOLK, R.L. (1962): «Spectral subdivision oflimestone types», a Classification ofcarbonate roc/es. Am.
Assoc. of Petroleum Geologists, Tulsa, p. 62-84.
FONT I ALTABA, M. (1960): Atlas de Mineralogia. Dalmau y Jover, Barcelona, 45 p.
FONT I SAGUÉ, Norbert (1908): Història de les Ciències Naturals ci Catalunya, del sigle lX al sigle XVlll.
La Horrniga de Oro. Biblioteca sèrie B. Barcelona, 259 p. (Edic. facsímil, Altafulla, Barcelona,
1978.)
i
i
i
i
estratigràfica, aplicada a Catalunya. Impr. La Linotípia,
(1926): Curs de Geologia dinàmica
Barcelona, 370 p.
FONT I SOLDEVILA, J. (1994): «Inestabilitat de talussos», a Jornades de Mineria d'explotació dels
georecursos. UPC, Escola Univ. Polit. Manresa., Dept. Enginyeria Minera i Recursos Minerals, Ed.
Registradores, Manresa, 1 vol. p. 2 - 26.
FONTSERÈ, E. (1948): «Assaig d'un vocabulari meteorològic català», Arx. Secc. Ciències, núm. 14, Institut
d'Estudis Catalans, Barcelona.
FOUCAULT, A. i RAOULT, J.F. (la. ed. 1980, 2a. ed. 1984): Dictionnaire de Géologie. Masson, París.
334 p. (Trad. cast. 1985, Masson, Barcelona, 316 p.)
FOURMARIER, P. (1949-1950): Principes de Géologie. Masson, París, et H.Vaillant-Carmanne,
Lieja,
1523 p.
FRENCH, H.M. (1976): The periglacial environment. Longman, Londres i Nova York, 309 p.
FRlEDEL, G. (1971): Leçons de cristallographie. Libr. Scientifique A. Hermann et Fils, París, 310 p.
FRlEDMAN, G.M. i SANDERS, lE. (1978): Principies of Sedimentology. John Wiley & Sons, Nova York,
792p.
FUENTE CULLELL, C. de la.(1978 ?): Nociones elementales de cristalografta. Eunibar, Barcelona.
FULLANA, M. (1974): Diccionari de l'art dels oficis de la construcció. Moll, Palma de Mallorca,
-
i
i
44Op.
FURDADA i BELLA VISTA, G. (1996): Estudi de les allaus al Pirineu occidental de Catalunya: predicció
espacial aplicacions de la cartografia. Tesi doct., Geoforma Ediciones, Logronyo, 315 p.
FUSTER, J.M. (1959): Vocabulario de términos petrológicos. Not. y Com. Inst. Geol. Min. Esp., núm.
54:159-276, Madrid.
GALÍ i MEDINA, S. (1985): Cristal·lografia. Teoria reticular, grups puntuals grups espacials. Edic.
Univ. de Barcelona, DLB, 146 p.
GARCÉS CRESPO, M. (1995): Magnetoestratigrafía de las sucesiones del Mioceno medio y superior del
Vallès Occidental. Tesi univ., Barcelona, 337 p.
i
i
/
1398
GARCIA VALLÈS, M. (1985): Estudio petrografico de la materia orgdnica en la FormaciónArmancies,
Eoceno, Prepirineo Cataldn. Tesi de llicenciatura, Fac. de Geologia, UB, Barcelona.
GARCIA VALLÈS, M. (1990): Caracterització inorgànica i orgànica dels lignits garumnians del Pirineu
Central Català. Tesi. doct., Fac. de Geologia, UB, Barcelona, 263 p.
GARCÍA RAMOS, J.C., VALENZUELA, M. i suAREz DE CENT!, C. (1989): «Sedimentologia de las
huellas de actividad organicll», a Sedimentologia. CSIC, col·1. Nuevas tendencias, Madrid, vol.
2:261-342.
GARNER, H.F. (1974): The origin of landscapes. A synthesis of geomorphology. Oxford Univ. Press,
Londres, 734 p.
GASS, lG., SMITH, P. J. i WILSON, R.c.L. (1978): lntroducción a las ciencias de la Tierra. Trad. de
S. Regueant, Reverté, Barcelona, 413 p.
GA Y, P. (1972): The crystalline state, an lntroduction. Oliver & Boyd, Edimburg. (Trad. cast., Unibar,
Barcelona, 394 p.)
GEOLOGlCAL CONVENTION, XXII (1964): List oftectonic terms. Índia, 37 p.
GÈZE, B. (1972): «Les roches volcaniques et la volcanologie», a Géologie l, sota la dir. de J. Goguel.
Encyclopédie de la Pléiade, p. 532-605.
GIDON, M. (1987): «Les structures tectoniques», BRGM, Manuels et méthodes, núm. 15. Orléans, 206 p.
GlGNOUX, M. (5a. ed. 1960): Géologie stratigraphique. Masson & Cie, París, 759 p.
GlLLEN, C. (1982): Metamorphic geology. G. AlIen & Unwin, Boston
- (1986): Metamorphic petrology. Balkema, Rotterdam,182 p.
GLENNIE, K.W. (1970): «Desert sedimentary environments», Develop. in Sedim., núm. 14. Elsevier Publ.
Co, Amsterdam.
GOGUEL, J. (1952): Traité de Tectonique. Masson et Cie., París, 282 p.
GOLDTHWAIT, R.P. i MATSCH, CL Edit. (1988): Genetic ciassification of glacigenic deposits.
Balkema, Rotterdam, 294 p.
GóMEZ ORTIZ, A. (1992): «Processos i formes periglacials a la muntanya mediterrània. Del Pirineu a
Sierra Nevada», Rev. Cat. Geografia, núm. 17:63-77, Barcelona.
GOMIS, Cels. (1892): <<Algunsnoms topogràfichs propis de Mequinenza, Fayó, Nonasp, Fabara y Maella,
pobles que formen la frontera de la llengua catalana en la provincia de Saragossa», Butll. C.E.c., núm.
4: 53-54, Barcelona.
GONZALEZ BERNALDEZ, F. (1992): Terminologia popular de los humedales. J.M. Reyero Ed.,
Madrid, 257 p.
GONZÀLEZ BONORINO, F. i TERUGGI, M.E. (1952): Léxico sedimentológico. Inst. Nac. Inv. Cienc.,
Mus. Argentino Cienc. Natur., Buenos Aires.
GORSLINE, D.S. i SWIFT, DJ.P. Edil. (1977): Shelf sediment dynamics. A national overview. Rep.
Workshop, Vail, 134 p.
GOSH, S.K. (1993): Structural geology. Fundamentals and modem developments. Pergamon Press,
Oxford, 598 p.
GRADSTEIN, F. i OGG, J.Jl996): «A Phanerowic time scale», Episodes, 19/1-2:3-5. I Digital Time Scale
Tabla, Purdue Univ.
GRAHAM, R., HOSSACK, J., DERAMOND, J. i SOULA, J.C. (1987): «Géométrie dessurfaces de chevauchement», Bull. Soc. Géol. Fra., 215, París.
GREEN, J. i SHORT, N.M. (1971): Volcanic landforms and surface features. A photographic atlas and
glossary. Springer Verlag, Berlín, 519 pp, 198 pI., 10 fig.
GREENSMITH, J.T. (1981): Petrology ofthe Sedimentary Rocks. GAlIen & Unwin, Londres, 241 p.
GROLlER, J., FERNANDEZ, A., HUCHER, M. i RISS, J. (1991): Les propietés physiques des roches.
Masson et Cie, París, 462 p.
GUGGENHEIM, S. i MARTIN, R.T. (1995): «Definition of clay and clay mineral: joint report af AlPEA
nomenclature and CMS nomenclature commitees», Clays and ciay minerals, núm. 4312:255-256.
GUlLCHER, A. (1954): Morphologie littorale et sous-marine. Presses Univ. Fr., París.
GUlLLEMOT, J. (1971): Geologia del Petróleo. Paraninfo, Madrid, 192 p.
GUIMERÀ, Joan (1992): Geologia 2, a Història Natural dels Països Catalans, Enciclopèdia Catalana,
Barcelona, vol. 2, p. 9-371.
GUYOT, Ch. (1959): La Minéralogie. CoH Que sais-je?, núm. 794, Press. Univ. de France, París, 128 p.
,
1399
HALLAM, A (1976): De la deriva de los continentes a la tectónica de placas. CoH Labor, núm, 208,
Labor, Barcelona, 173 p.
HAMBLIN, W.K.: The Earth's dynamic systems. Macmillan Publ. Co., Nova York, Londres.
HAMBREY, M.J. i HARLAND, W.B. (1981): «Criteria for the identification of glacigenic deposits» i
«Terminology and classification of glacigenic and related deposits», a Earth's pre-pleistocene glacial record. Cambridge Univ. Press, Cambridge, p.14-31.
HAQ, B.U., HARDENBOL, J. i VAlL, P.R (1987): «Chronology of fluctuating sea levels since Triassic»,
Science, núm. 235:1156-1167, 6 de març del 1987.
HANNA Y, N.B. (1971): Quimica del estado sólido. Alhambra, Madrid, 283 p.
HARKER, A(1974): Metamorphism. Chapman & HalI. Ltd., Londres, 362 p.
HARLAND, W.B., COX, A.V., LLEVELLL YN, P.G., PICKON, CAG., SMITH, AG. i W ALTERS, R.
(1982): A Geologic Time Scale. Cambridge University Press, 131 p.
HARLAND, W.B., ARMSTRONG, RL., COX, AV., CRAIG, L. i SMITH, AG. (1990): A Geologic Time
Scale, 1989. Cambridge University Press, 263 p.
HATCH, EH., WELLS, A.K. i WELLS, M.K. (1983): Petrology ofthe igneous roc/es. Allenn & Unwin,
Londres, 551 p.
HEDBERG, H.D. Edit. (1980): Guia Estratigrafica Internacional. Guia para la clasificación, terminologia y procedimientos estratigraficos. Subcomisión Intern. de Clasificación Estratigraflca de la
Com. de Estratigrafia, Reverté, Barcelona. [GEl]
HEY, M.x. i GOTTARDI, G. (1980): «On the use of names, prefixes and sufixes, and adjectival modifiers in the mineralogic nomenclature», Canadian Mineralogist, núm. 18 (1980): 261-262.
Història Natural dels Països Catalans (1985-1992). Direcció general Ramon Folch i Guillén. Vol. 1 (1986),
dirigit per Pere Santanach, 439 p.; vol. 2 (1992), dirigit per Joan Guimerà i David Serrat, 548 p.; vol.
3 (1985), dirigit per David Serrat i Jaume Porta i Casanellas; vol. 15 (1988), dirigit per Oriol Riba i
Jaume Gallemí, 478 p. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
HOCART, R (1968): Les cristaux. Col·1. Que sais-je?, núm. 1296. Press. Univ.de France, París, 128 p.
HUGHES, N.F. (1989): Fossi/ as information. New recording and stratal techniques. Cambridge Univ.
Press, Cambridge, 137 p.
HURLBUT, C.S. i SWITZER, G.S. (1991): Gemologia. Omega, Barcelona, 244 p.
HURLBUT, Jr. C.S. i KLEIN, C. (19a. ed.): Manual of Mineralogy, after 1.D. Dana. John Willey & Sons,
Nova York. (Trad. cast., Manual de Mineralogia de Dana, 3a. ed. 1992, Reverté, Barcelona, 564 p.)
IGLÉSIES, Josep (1949): «Pere Gil, S.J. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya», Quaderns de
Geografia, 1, Barcelona.
- (1964): Enciclopèdia de l'excursionisme. R Dalmau Edit., Barcelona.
castellà-català. ICHN
INGLÈS, M. i ROSELL, L. (1981): Vocabulari de Geologia. Català-castellà
(filial de l'IEC), Barcelona, 39 p.
INGLÈS i URPINELL, M., MARTÍ i MOUST, J. i PALAU i RAMÍREZ, J. (1986): Les roques, introducció a la petrologia. Col·1. Ventall, Ketres, Barcelona, 128 p.
INMAN, D.L. i NORDSTROM, C.E. (1979): «On the tectonic and morphologic classification of coasts»,
1. Geo/., núm. 79/1:1-21.
INSTlTUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESP AÑA (1986): «Glosario de los principales términos klírsticos», a Memoria del Mapa del Karst de España. Madrid, p. 60-62.
INTERNATIONAL
MINERALOGICAL
ASSOCIATION
(1980): «S hort communication
of the
Commission on New Minerals and Mineral Names», Mineralogical Magazine, núm. 43: I 053-5.
INTERNATIONAL UNION OF GEOLOGICAL SCIENCES (1979): International Tectonic Lexicon. A
Prodrome. Inst. Geol. Correlation Program; proj. núm.l00. Edit. J.G.Dennis. E.Schweizerbartsche
Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart, 151 p.
IVES, J.D. i BARRY, R.G. Edit. (1974): Artic and alpine environments. Methuen, Londres, 977 p.
JANSÀ, A. i JANSÀ, X. (1979): Enciclopèdia de Menorca. Obra Cultural Balear de Menorca, Ciutadella,
vol. 1.
i
i
JOUS, A. SIMÓ DE JOUS,
Barcelona.
MA
(1966): Esperit
i tècnica
de la muntanya. Ed. Hispano-Europea,
JONG, W.F. de i BOUMAN, J. (1967): Cristalografía general. Aguilar, Madrid, 334 p.
JOUTY, S. (1977): L'Alpinisme, ou et comment? De Vecchi, París.
~
1400
KEARY, P. (1991): The Encyclopedia ofthe Solid Eanh Sciences. Blackwell Scientific. Publ., Oxford,
713 p.
KELLY, A. i GROVES, G.W. (1970): Crystallography and crystal defects. Longman Group. Ltd.,
Bristol, 428 p.
KENDALL, c.G.S. i SCHALEGER, W. (1981): «Carbonates and relative changes in sea leveh>, Mar.
Geol., núm. 44:182-212.
KERAUDREN, B. (1992): «Chronostratigraphie
núm. 44:19-20, París.
du Quatemaire marin méditerranéen»,
Géochronique,
KLEBER, W. (1979): An introduction 10 Crystallography. Veb. Verlag Technik, Berlín, 366 p.
KLOCKMANN, F. i RAMDOHR, P. (1947): Tratado de Mineralogía, G.Gili, Barcelona, 702 p.
KRUMBEIN, W.c. i SLOSS, L. (2a. ed. 1963): Stratigraphy and Sedimentation. Freeman & Co., San
Francisco, 660 p.
KUKAL, Z. (1971): Geology of recent sediments. Acad. Publ. House of Czechoslovak Acad. of Sc.,
Prague Academic Fress, Londres, 490 p.
KUKLA, G.l. (1977): «Pleistocene land-sea correlations», Eanh Sc. Rev., núm. 13:307-374.
LAFFlTTE, R., HARLAND, W.B., ERBEN, H.K., BLOW, W.H., HAAS, W., HUGHES, N.F., RAMSBOTTOM, W.H.C., RAT, P., TINTANT, H. i ZIEGLER, W. (1972): «Some intemational agreement
on essentials of stratigraphyi>, Geological Magazine, 109/1:1-81.
LAMEYRE, J. (1986): Roches et minéraux. Matériaux de la Terre et témoins de son histoire. Doin
Editeurs, París, 350 p.
LAPORTE, L.F. (1973): Los ambientes antiguos. Omega, Barcelona, 116 p.
LAROUSSE (1980): Petit Lorousse illustré. Librairie Larousse, París, 1792 p.
LARoUZIÈRE, F.D. (1989): Dictionnaire des roches d'origine magmatique. BRGM, Manuels et méthodes,
núm. 20, Orléans, 188 p.
LAUTRIDOU, J-P. (1992): «Le Quatemaire en bref», Géochronique, núm. 44: 15-16
LEEDER, M.R (1982): Sedimentology. Process and Product. G. Alien & Unwin, Londres, 340 p.
LEDUC, J.A (1985): «Vocabulaire de la sismologie». Lo banque des mots, CILF, 30:168-187, París.
LE MAlTRE, RW. (Ed.) et al. (1989): A classification ofigneous rocles and glossary ofterms. Blackwell
Scientific Publ., Oxford, 129 p.
LEVORSEN, AJ. (1967): Geology of Petroleum. Freeman & Co., San Francisco, 724 p.
LIESA, M. i ALIAS, G. (1992): Petrologia de les roques ígnies. Publ. Dept. Geoquímica, Petrologia i
Prospecció Geològica, Barcelona, 71 p
LIESA TORRE-MARÍN, M. i ALIAS LÓPEZ, G. (1995): Petrologia de les roques metamòrfiques.
Text-Guia. Public. Univ. de Barcelona, Dept. Petrologia, UB, Barcelona, 96 p.
LLmOUTRY, L. (1964-65): Traité de glaciologie (vol. 1: «Glace,neige,
hydrologie nivale»; vol. 2:
«Glaciers, variations du climat, sols gelés»). Masson et Cie., París.
LOMBARD, A (1972): Séries sédimentaires. Genèse et évolution. Masson et Cie., París, 425 p.
LOZET, J. i MA THIEU, C. (2a. ed. 1990): Dictionnaire de Science du Sol. Technique et DocumentationLavoisier, París, 384 p.
MAlLHE, A.R (1972): «Terminología relacionada con la geomorfología litoral y submarina», Inst. Nac.
Ext. Cultural y Ditúictica, núm. 19, Museo Argentino de Cienc. Nat. Bemardino Rivadavia, Buenos
Aires, 114 p.
MADARIAGA, R i PERRIER, G. (1992): «Vocabulaire de la sismologie». La banque des mots, CILF,
núm. 44: 109-117, París.
MAESTRE, AmaIio (1844): «Descripción geognóstica y minera del Distrito de CataIuòa y Aragón», Anales
de Minas, núm. 3:194-278, Madrid.
MAlLHE, AR (1972): Terminologia relacionada con la geomorfologia litoral y submarina. Inst. Nac.
Inv. C. Naturales. Publ., núm. 19, Mus. Argentino de C. Naturales Bemardino Rivadavia, Buenos
Aires, 114 p.
MALLARACH, J.M. (1989): «Els volcans», Quad. Rev. Girona, núm. 21, Girona, 95 p.
MALLARACH, J.M. i RIERA, M. (1981): Els volcans olotins el seu paisatge. Iniciació a la seva
coneixença segons nou itineraris geològics. Serpa, Barcelona, 250 p.
MALUQUER, J. (1916): Treballs oceanogràfics a la costa de l'Empordà. Public. Junta de Ciències
Naturals de Barcelona, Anuari 1916, Museu Martorell, Barcelona, 41 p.
i
1401
MARCHAND-KREUSER,
M. (1988): «Terminologie
des dépots morainiques.
L'actualité
Terminologique», Bull. Bureau Traduct., núm. 2116:6-9, París.
MARFIL, R. i PEÑA, 1.A. (1992): «Diagénesis. Rocas silicichísticas
y rocas carbonaticas»,
a
Sedimentologia. Col·1. Nuevas tendencias, CSIC, Madrid, vol. 2, 345-430.
MARGULlS, L. i SCHWARTZ, K.V. (1985): Cinco reinos, guia ilustrada de los phyla de la vida en la
Tierra. Labor, Barcelona.
MARTÍ i SOLER, M. i SERRAT i CONGOST, D. (1995): «Les glaceres rocalloses pirinenques», Terra,
núm. 19/25:24-34, Barcelona.
la indústria de la pedra a La Floresta. Fundació S. Vives
MARTÍN, F. (1981): Els picapedrers
Casajuana, Barcelona, Mem. 66, 230 p.
MARTÍNEZ STRONG, P., PÉREZ MATEOS, 1. i GARCÍA, P. (1955-1973): Mineralogia descriptiva.
CSIC, Madrid, 2 vols.
i
MARTZLUFF, M. (1988): «El granit a Catalunya Nord i Andorra», «Les hommes du granite dans les
Pyrénées Nord-catalanes», Revista Terra Nostra, núm. 63, Centre de Recerques i d'Estudis Catalans,
CREC, Perpinyà, 128 p.
MAS, lR. i ALONSO, A. (1992): «Sedimentación carbonatada en mares someros», a Sedimentologia.
Col·1. Nuevas tendencias, CSIC, Madrid, vol. 2, p. 11-87.
MASACHS, V. (1977): «Mina», a Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 10:81-83, Enciclopèdia Catalana,
Barcelona.
MASCARÓ PASARIUS, 1. (1964): Corpus de Toponimia de Mallorca. Relación alfabética de los topónimos registrados en el Mapa General de Mallorca, a Escala ]:3.000. Palma de Mallorca, 3 vol.
MASON, B. (1962): Meteorites. lohn & Sons, Nova York i Londres.
MASON, R (1990): Petrology ofthe metamorphic rocks. Chapman & Hali, Andover Hampshire, 230 p.
MATA I PERELLÓ, 1.M (1990): «Els minerals de Catalunya», Arxius de la Sec. de Ciències, núm. 93,
Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 441 p.
- (1992): «EI ferro: els seus minerals i la seva mineria a Catalunya», Xaragall, núm 28. Manresa, 27 p.
- (1994): «L'aprofitament industrial dels materials geològics», aJom de Min. d'expl. georecursos. UPe,
Ed. Registradores, Manresa, p. 544-574.
MATA I PERELLÓ, 1.M. i COLLDEFORNS I CHERTÓ, B. (1988): «Inventari mineralògic de la comarca del Bages», Xaragall, núm. 21, Manresa, 43 p.
MA TA i PERELLÓ, lM. i OLIVA, 1. (1993): «EI níquel i el cobalt: els seus minerals i la seva mineria
a Catalunya», Xaragall, núm. 29. Manresa, 27 p.
- (1993): «EI manganès: els seus minerals i la seva mineria a Catalunya», Xaragall, núm. 30. Manresa,
28p.
- (1993): «El crom, el molibdè i el wolfram: els seus minerals i la seva mineria a Catalunya», Xaragall,
núm. 31. Manresa, 28 p.
- (1993): «EI titani, el niobi i el tàntal: els seus minerals i la seva presència a Catalunya», Xaragall, núm.
32. Manresa, 30 p.
MATA I PERELLÓ, 1.M. i SANZ I BALAGUÉ, 1. (1988): Guia d'identificació de minerals (Països
Catalans d'altres). Parcir Ed. Selectes, Manresa, 208 p.
MATEU I SUBIRÀ, 1. (1994): «Les fargues del Montseny», Monografies del Montseny. 9:157-180.
Barcelona.
i
i
MATTAUER, M. (1973): Les déformations des motériaux de l'éscorce terrestre. Collection Méthodes,
Hermann, París, 493 p.
McCLAY, K.R (1992): «Thrust tectonics», Glossary ofthrust tectonic terms, Chapman & Hall, Londres.
McGRAW-HILL & BOIXAREU (1981): Diccionario de términos cientificos y técnicos. Marcombo,
Boixareu Ed., Barcelona-Mèxic, 4 vol.
MELÉNDEZ, B. (1970,1979): Paleontologia. Paraninfo, Madrid.
MERCIER, 1. i VERGELY, P. (1992): Tectonique. Col. Géosciences, Dunod, París, 214 p.
MERLE, O. (1994): Nappes et chevauchements. Col. Enseignements des Sciences de la Terre, Masson,
París. 141 p.
MEYEN, S.V. (1987): Fundamentals ofpalaeobotany. Chapman and Hali, Londres, Nova York. 432 p.
MICHEL, lP. i FAIRBRIDGE, RW. (1980): Dictionary of Eanh Sciences. English-French; FrenchEnglish. Masson Publishing USA, Nova York, 411 p.
1402
/
MINTZ, L.W. (1972): Historical Geology. The Science of a dynamic Earth. C.E. Merrill Pub!. Co.
Columbus, 785 p.
MIRAVITLLES MILLÉ, L. (1976 ?): Cristalografia geométrica. Círculo Editor Universo, Esplugues de
Llobregat, 413 p.
MITCHUM, R.M. (1977): «Seismic Stratigraphy and Global changes of sea leve!. Part 11», Glossary of
terms used in Seismic Stratigraphy. AAPG Memoir 26:205-212, Tulsa.
MITCHUM, R.M., VAlL, PR i THOMSON, S. (1977): «Seismic stratigraphy and global changes of sea
leve!. Part. 2», Glossary of terms used in Seismic Stratigraphy. AAPG Memoir 26:53-62, Tulsa.
MIY ASHIRO, A. (1973): Metamorphism and metamorphic belts. Alien & Unwin, Londres, 492 p.
MOLLFULLEDA, J. (1996): Minerales, descripción y clasificación. Omega, S.A., Barcelona, 713 p.
MONROE, W.H. (1972): «A glossary ofkarst terminology», Contributions to the hydrology ofthe United
States. Geo!. Survey, Water supply, Paper 1899-K, Washington, 28 p.
MOORE, R.e., LALICKER, C.G. i FISCHER, AG. (1952): Invertebrate Fossils. McGraw-Hill Book Co.
Inc., Nova York., 766 p.
MORET, L. (1943): Manuel de paléontologie végétale. Masson et Cie., París. 216 p.
- (1948): Manuel de paléontologie animale. Masson et Cie. París. 745 p.
MOREU REY, E. (1965): Els noms de lloc. Introducció a la Toponímia. Arxiu Bibliogr. Excurs. Unió
Excursionista de Catalunya, Barçelona.
- (1982): Els nostres noms de lloc. Moll, Ciutat de Mallorca, 217 p.
MORIMOTO, N., FABRIES, 1., FERGUSON, AK., GlNZBURG, LV., ROSS, M., SEIFERT, FA,
ZUSSMAN, 1., AOKI, K. i GOTT ARDI, G. (1989): «Nomenclatura de Piroxenos», Bol. R. Soc. Esp.
de Mineralogía, 12:31-48, Madrid.
MUEDRA, V. i MELÉNDEZ, B. (1960): Manual de Cristalografia elemental. Paraninfo, Madrid, 336 p.
MUÑOZ, 1.A. (1992): Estructura alpina i herciniana a la vora sud de la zona axial del Pirineu oriental. Tesi doct. Universitat de Barcelona. Monogr. Servei Geo!. de Catalunya, núm. I, Barcelona,
227p.
MURRA Y, J.W. (1979): A guide to classification in geology. Ellis Horwood Ltd. 1.Willey & Sons, Nova
York, IB p.
NICKEL, E.H. i NICHOLS, M.e. (1987): «Ptocedures involving the IMAA commission on New Minerals
and Mineral Names, and guideline on mineral nomenclature», Canadian Mineralogist, 25:353-377.
Trad. esp. per P.Fenoll i M.Rodríguez: «Normas requeridas por la Comisión de la LM.A. sobre
nombres de minerales y minerales nuevos y directrices sobre nomenclatura». Bol. R. Soc. Esp.
Mineral. 12:1-30, Madrid.
NICKEL, E.H. i NICHOLS, M.C. (1991): Mineral reference manual. Van Nostrand Reinhold, Nova York.
250p.
NICOLAS, A. (1984): Principes de Tectonique. Masson, París, 196 p.
- (1992): «Vocabulaire de la tectonique», La Banque des Mots. Conseil Intern. Langue Française. núm
44: 89-108, París.
NICOLINI, P. (1990): «Gí'tologie et exploration minière», Technique et Documentation. Lavoisier, París,
600p.
NILSSON, T. (1983): The Pleistocene. Geology and Life in the Quatemary Ice Age. D. Reidel Pub!. Co.,
651 p.
NOCKOLS, SR, KNOX, R.W. i CHINNER, G.A.(1979): Petrology for students. Cambridge Univ.Press.,
Cambridge.
NOGUERA I CANAL, J. i SISTACH I TOMÀS. M. (1991): «La mineria al Berguedà», Els llibres de l'àmbit. Àmbit de Recerques al Berguedà. Pub!. Dir. Gra!. Seguretat Indust. Ajuntaments de Berga,
Cercs, Guardiola, La Pobla de L. i Caixa de Manresa, Berga, 160 p.
NORTH AMERICAN COMMISSION ON STRATIGRAPHIC
NOMENCLATURE
(1983): North
American Stratigraphic Code. Am. Assoc. ofPetro!. Geo!. 67/5:841-875.
NOVITZKY, A (1951): Diccionario minero-metalúrgico, geológico, mineralógico, petrogrdfico y de petróleo. Inglés-español-francés-alemdn-ruso.
Buenos Aires, 369 p.
NOVO, P. de (1957): Diccionario de Geología y ciencias afines. Labor S.A, Barcelona, 2 vo!.
OBRADOR, A. (1979): «Introducción geológica a la historia de Menorca», a Geografia e Historia de
Menorca, de 1.Mascaró Passarius.
1403
ODIN, Serge (1994): Geological time scale. C.R. Acad. Sci. Paris. t. 318, sèrie 2, p.59-71. 1 Taula.
Dunod/Gauthier-Villars
Ed., París.
ORTÍ, F. (1992): «Evaporitas marinas» Sedimentología,
Nuevas tendencias. CSIC, Madrid, vol.2,
p.89-177.
PALLÍ I BUXÓ, L. (1981): Toponímia litoral del terme de Sant Feliu de Guíxols. Publ. Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, 1 Mapa.
PALOS I V ADELL, B. (1992): Recull de terminologia muntanyenca. Moll, Palma de Mallorca, 73 p.
PANZARINI, RF. (1970): lntroducción a la oceanografia general. Edit. Univ., Buenos Aires.
PERRODON, A. (1980): Géodynamique pétrolière. Masson. et Eld Aquitaine, Paris, 381 p.
- (1983): «Géodynarnique des bassins sédimentaires et systèmes pétroliers». Bull. C.R.E.P 7:645-676.
Soc. Nat. Elf Aquitaine, Pau.
PARI(, RG. (1983): Foundations ofstructural geology. Chapman and HalI, Nova York; B1ackie, Glasgow
i Londres, 135 p.
- (1988): Geological structures and moving plates. Chapman and Hali, Nova York; Blackie, Glasgow
i Londres, 337 p.
PETIT-MAIRE, N. (1992): «L'Europe dans les changements climatiques globaux du Quatemaire»
Géochronique. 44:24-25, París.
PETTUOHN, F.1. (1957): Sedimentary rocks. Harper & Row, Nova York, 718 p.
PETTUOHN, F.1. i POTTER, P.E. (1964): Atlas and glossary ofprimary sedimentary structures. Springer
Verlag, Berlín, 370 p.
PETTUOHN, F.1, POTTER, P.E. i SIEVER, R (1973): Sand and sandstone. Springer Verlag. Berlín.
PHILLIPS, F.C. (1971): An introduction to crystallography. Oliver & Boyd, Edimburg. Trad. esp.: Ed.
Paraninfo, Madrid, 403 p.
PHlLPOTTS, A.R. (1980): Principies of igneous and metamorphic petrology. Prentice HalI, Nova Jersey,
458p.
POMEROL, C. (1973): Ere Cénozoïque. Tertiaire et Quaternarire. Stratigraphie et Paléogéographie. Doin
Edit., París, 267 p.
- (1975): Ere Mésozoïque. Stratigraphie et Paléogéographie. Doin Edit., París, 383 p.
POMEROL, C. i BABIN, C. (1977): Précambrien. Ere Paléozoïque. Stratigraphie et Paléogéographie.
Doin Edit., París, 429 p.
POMEROL, c., BABIN, C., LANCELOT, Y., LePICHON, X. i RAT, P. (1980): Stratigraphie et paléogéographie. Principes et méthodes. Doin Edit., París, 209 p.
POMEROL, C. i FOUET, T. (1953): Les roches sédimentaires. Presses Univ. Fr. Col. 'Que sais-je?', núm.
595, París, 127 p.
PORTA I CASANELLAS, J. (1985): «Sòh>, a Història Natural dels Països Catalans. Enciclopèdia
Catalana, Barcelona, vol.3, p. 273-451.
PORTA I CASANELLAS, 1., FERRET I CROS, M., TEIXIDOR I ALBERT, N. i POCH I CLARET, RM.
(1989): Lèxic de la Ciència del Sòl. Català, castellà, francès i anglès. Universitat Politècnica de
Catalunya, Barcelona, 115 p.
PORTET, Renada (1981): Els noms de lloc del Rosselló. Perpinyà.
PUEYO MUR, J.1. (1974): Estudio petrológico y geoquímico de los yacimientos potdsicos de Cardona,
Súria, Sallenty Balsareny. (Barcelona). Tesi Fac. Geol. U.B., 351 p.
RAGAN, D.M. (1987): Geología estructuraL lntroducción a las técnicas geométricas. (trad. de l'anglès).
Omega, Barcelona, 207 p.
RAMOS, A. (1992): «lntroducción a los sistemas aluviales», Sedimentología, Nuevas tendencias. CSIC,
Madrid, voLl, p.57-66.
RAMPON, A. (1989): «Erosion - transport - sédimentation: lexique sommaire commenté», La banque des
Mots, núm. 37: 85-107.
RAMSA Y, J.G. i HUBER, M. (1987): Modem Structural Geology. Academic Press, Londres, 2 vols, 700 p.
RATH, R (1972): Cristalografia. Paraninfo, Madrid, 207 p.
RAUP, D.M. i STANLEY, S.T. (1978): Principios de Paleontología. Trad. esp. de S. Regnant, Ed. Ariel.
Barcelona, 456 p.
READlNG, H.G. (Edit.) (1978): Sedimentary environments and facies. Blackwell Scientif. Public.,
Oxford, 557 p.
1404
REAL-ACADEMIA
DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES (1983): Vocabulario
Científico y Técnico, Madrid, 493 p.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1956): Diccionario de la lengua española. Madrid.
REGUANT I SERRA, I. Paraules utilitzades en Mineria. Manuscrit inèdit, 3 pàg. Inst. Cat. Hist. Nat.
Delegació de Manresa, 3 p.
REGUANT I SERRA, S. (1986): Geologia Històrica. Ketres, Barcelona, 141 p.
- (1988): «Escala dels temps geològics. La geocronometrill», a Història Natural dels Països Catalans.
Enciclopèdia Catalana, Barcelona. vol. 15., p. 62-73.
REGUEIRO, M. i LOMBARDERO,
M. (1994): «Las rocas y minerales industriales en Españll», a
Jornades de Mineria
d'explotació dels georecursos. UPC, Escola Universitària Politècnica de
Manresa. Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Minerals. Registradores, Manresa, 1 vol.,
p.530-543.
RENAULT-MISKOVSKY,
J. (1992): «Palynologie du Quaternaire européen: chronostratigraphie, paléoclimatologie et paléoenvironnement végétal de l'homme fossile», Géochronique, 44:21-24.
RENZI, M. de, MARTINELL, l i REGUANT, S. (1975): Bioestratigrafia, tafonomía y paleoecología.
Acta Geol. Hisp.1O/2:80-86.
REINECK, H.E. i SINGH, I.B. (1973): Deposit/onal sedimentary environments. Springer Verlag, Berlín,
439p.
REYES, R. (1936): Diccionario frqncés-español y español-francés. R. Reyes, Madrid, 808 p.
RffiA, O. (1988): «Estratigrafia», a Història Natural dels Països Catalans. Enciclopèdia Catalana.
Barcelona, vol. 15,p.13-110.
- (1992): «Las discordancias sintectónicas como elementos de anaJisis de cuencas» Sedimentología,
Nuevas tendencias. CSIC. Madrid, vol.2, p.491-524
- (1996) Reflexiones y experiencias sobre un diccionario de geología. Asoc. Esp. para la enseñanza de
las Cienc. de la Tierra, Girona, vol. 4/3: 218-223.
RmA, O., BOLÓS, O. de, PANAREDA, lM., NUET, J. i GOSÀLBEZ, J. (1976, 1979, 1980): Geografia
Física dels Països Catalans. Ketres, Barcelona, 226 p.
RffiA, O., REGUANT, S. i TARRADELL, M. (1986): Una taula dels temps geològics. lnst. d'Estudis
Catalans. Arxius de la Secció de Ciències, núm. 71, Barcelona,..127 p., 12 taules.
RlCCI LUCCHI, F. (1970): Sedimentografia. Atlante fotografico delle strutture primare dei sedimenti.
Zanichelli. Pisa, 288 p.
- (1980): Sedimentologia. Cooperativa Libraria Universitaria Editrice, Bologna, 3 vol.
RIERA, C. (1993): «Les salines eivissenques», Serra d'Or, 403-404:47-50.
RlNNE, F. (1950): La science des roches. Libr. Lamarre, París, 694 p.
RÍos, J.M. (1944): Cuadro sistemótico de lasformaciones geológicas y de lasfases de plegamiento. Not.
y Com. IGME, núm.l2, Madrid.
RlTTMANN, A. (1963): Les volcans et leur activité. Masson et Cie. Ed., París. 461 p.
ROBERTS, W.L., CAMPBELL, T.J. i RAPP, G.R. (1990, 2a. ed.): Encyclopedia ofminerals. Chapman
& HalI, Nova York, Albany, 979 p.
ROCHE, M.F. (1986): Dictionnaire français d'hydrologie de suiface, avec équivalents en anglais, espagnoi, allemand. Masson, París, 288 p.
ROEHL, P.O. i CHOQUETTE, P. W (1985): Carbonate petroleum reservoirs. Springer VIg, Nova York,
Berlín.
i
ROIG, E. i AMADES, J. (1926): <<Vocabulari de la peSCll», Butlletí de Dialectologia
Barcelona.
Catalana, 14:1-83,
ROIG, E. (1927): La pesca a Catalunya. Barcino, Barcelona.
ROMERO RECTORET, D. i AMENÓS VIDAL, A. (1983): El món subte"ani. Iniciació a l'espeleologia. Col. Ventall., Ketres, Barcelona, 123 p.
ROMERO TALLAFIGO, M. (19??): Ordenanzas para la explotación de la plata en el condado de
Prades y Baronía de Entenza (años 1343-1352), p. 325 -340.
ROSSELLÓ, V.M., PANAREDA, J.M. i PÉREZ CUEV A, A. (1994): Manual de Geografia Física.
Universitat de València. Servei de Publicacions Educació i Materials, 8. València, 438 p.
ROSSO DE LUNA, I. (1943): Cristalografia. Publ. Esc. Esp. Ing. Minas Madrid. Madrid, 531 p.
ROVIRA i VIRGILI, A. (1922): Història Nacional de Catalunya. Pàtria, Barcelona.
1405
ROYAL GEOLOGlCAL AND MINlNG SOCIETY OF THE NETHERLANDS
(1980): Geological
Nomenclature. English, Dutch, French, German, Spanish. Editat per W.A VIS SER, Scheltma &
Holkema, Bohn, Utrecht, 540 p.
SALLARÈS, J. (1959): Primer diccionari català d'excursionisme. Dalmau i Jover, Barcelona.
SALOP, LJ. (1983): Geological evolution ofthe Earth during the Precambrian. Springer-Verlag, Berlin,
459p.
SANDS, D.E. (1971): Introducci6n a la cristalografia. Reverté, Barcelona, 163 p.
SANTANACH, P. (1986): «Geologia. Generalitats», a Història Natural dels Països Catalans. Enciclopèdia
Catalana, Barcelona, volI., p. 25-417.
- (1996): «Acerca del uso y abuso de la terminologia en geologia». Rev. Asoc. esp. enseñanza de las
Cienc. de la Tierra; vol. 4/3: 203-207, Girona, 1996.
SAULEAU, L. (1985): «Pedreres i trencadors», Quaderns d.efolklore. Co[.[ectiufolklòric Ciutadella, núm.
22-23. Ciutadella (?), 86 p.
SCHIEFERDECKER, AA.G. (1959): Geological Nomenclature. Royal Geol. and Mining Society ofthe
Netherlands. Noorduijn en Zoon N.V., 521 p.
SCHOLE, P.A (1978): Carbonate rock constituents, textures, cements and porosities. AA.P.G. Memoir
27, Tulsa, 241 p.
SCHUBNEL, HJ. (1968): Les pierres précieuses. Col. 'Que sais-je?'. Press. Univ. Françaises, París, 128 p.
SELBY, J.M. (1967): The surface ofthe Earth. Cassell & Co. Ltd., Londres, 272p.
SELIGMAN, G. (1980): Snow structure and skifields. Foister and Jagg Ltd., Cambridge, 555 p.
SELLEY, R.C. (1970): Ancient sedimentary environments. Chapman & Hali Ltd., Londres, 237 p.
SERRA, O. (1985): «Diagraphies differées», vol.2, Bull. Centre de Recherches Expl.-Production. ElfAquitaine. Mem. 1, París, p. 615-625.
SERRAT i CONGOST, D. (1985): «Geomorfologia. Origen i evolució del relleu actual», a Història
Natural dels Països Catalans. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, vol. 2., p.373-532.
- (1985): «Recursos i riscos geològics», a Història Natural dels Països Catalans. Enciclopèdia Catalana,
Barcelona, vol. 3., p. 3-272.
SERRAT i CONGOST, D. i VILAPLANA, J.M. (1992): «EI glacialisme», a Història Natural dels Països
Catalans, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, vol.2, p.439-447.
SHEPARD, F.P. (1973): Submarine geology. Harper & Row.
SHIPLEY, RM. (1974): Dictionary of gems and gemology. Gemological Inst. of America, Santa Monica,
230p.
SIMON I ARIAS, J. (1992): Lafarga catalana. Estudi meta[.[úrgic del procés, Monografies de Tecnologia,
Soc. Catalana de Tecnologia, 1, Barcelona, 168 p.
SIMPSON, G.G. (1985): F6siles e historia de la vida. Labor, Barcelona. 240 p.
SMITH, D.G. (Edit.) (1981): The Cambridge Encyclopedy of Earth Sciences. Cambridge University
Press, Cambridge, 496 p.
SOlL SURVEY STAFF (5a ed. 1992): Keys to Soil Taxonomy. Soil Management Support Services
(SMSS), Technical Monograph núm. 19, Pocahontas Press, Inc., Blacksburg, 541 p.
SPENCER, E. W. (1988): lntroduction to the structure of the Earth. McGraw-Hill Book Co., Nova
York, 551 p.; Glossary, p. 469-481.
STIEGLER, S.E. (1976): A Dictionary of Earth Sciences. McMillan Press, Londres, 301 p.
STILLE, H. (1924): Grundfragen der Vergleichenden Tektonik. Verlag. Gebrüder Borntraeger, Berlin,
443 p.
STRAHLER, A.N. (3a. ed. 1987): Geografiafisica. Omega, Barcelona.
STRECKEISEN, AL. (1967): Classification and nomenclature ofigneous rocks. E. Schweizerbart'sche
Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart, 240 p.
SUK, M. (1983): Petrology ofmetamorphic rocks. EIsevier Sc. Pub., Amsterdam, 322 p.
SWlNNERTON H.H. (1972): Outlines of Palaeontology. E. Amold Publ. Itd., Londres, 393 p.
SWEETING, M. (1972): Karst Landforms. Macrnillan Press Ltd., Londres, 362 p.
TARDY (4a. ed. 1965): Les pierres précieuses. Les pierres dures. Les perles. Tardy Ed., París.
TEICHMÜLLER, M. i TEICHMÜLLER, R (1967): «Diagenesis of coal (coalification)>>, a Diagenesis
in sediments. Larsen & G.V. Chillingar, Developments in Sedimentology, 8, EIsevier Puwbl. Co., p.
391-415.
1406
TERMrn(
H. i TERMIER, G. (1979): Histoire de la Terre. Presses Univ. de France, París, 430 p.
- (1960): Paléontologie stratigraphique. Masson & Cie., París, 515 p.
TOMÀS, Llorenç (1915): Els minerals de Catalunya. Publ. de l'Institut de Ciències (1910-1920), IEC,
Barcelona, 1 vol., 350 p.
TOMKEIEFF, SJ. (1985): Dictionary of petrology. Jobn Wiley & Sons., Chichester, 680 p.
TRIAS, M. (1985): «Glossari de terminologia espeleològica i càrstiCl!», Endins, núm. 10-11 :71-76, Ciutat
de Mallorca.
TRICART, l i CAILLEUX, A. (1953): Modelé glaciare et nival. Cours de Géomorphologie. Centre de
Doc. Univers., París, 409 p.
TRICART, J. i CAILLEUX,
A. (1967): «Le modelé des régions périglaciaires»,
a Traité de
Géomorphologie. SEDES, París, vol. 2; 512 p.
TURNER, F.J. i VERHOOGEN, l (1963): Petrología ígnea y metamórfica. Omega, Barcelona, 726 p.
TUCKER, M.E. (1981): Sedimentary petrology. An introduction. Blackwell's Sci. Public, Oxford, 252 p.
TVER, D.F. i BERRY, RW. (1980): The petroleum dictionary. Van Nostrand Reinbold Co., Nova York,
374p.
TYRREL, G.W. (1963): Principios de petrología. Continental, México, 369 p.
VAlL, P.R., COLIN, J.P., CHENE, Rl du, KUCHL Y, J., MEDIA VILLA, F. i TRIFILIEFF, V. (1987):
«La stratigraphie séquentielle et son application aux corrélations chronostratigraphiques
dans le
Jurassique du bassin de Pari~», Bull. Soc. Géol. France (8), 317:1301-1321, París.
V AINSHTEIN, B.K. (1981): Modem crystallography. Springer Verlag, Berlín, 3 vols.
VAN MEERSCHE, M. i FENEAU-DUPONT,
J.: lntroduction à la Cristallographie et à la Chimie
Structurale. Dyez Edit., Brussel·les, 725 p.
VAL VERDE, M.B. i ZURBANO LA VILLA, F. (1996): Vocabulari d'hidrologia subterrània. TERMCAT, Barcelona, 129 p.
VERA, lA., RIBA, O. i REGUANT, S. (1989): «Glosario de términos relacionados con el aruílisis de cuencas», Rev. Soc. Geol. España, núm. 2/3-4:381-401, Madrid.
VERA, J.A. (1992): «Sedimentación pelagicl!», a Sedimentología, Nuevas tendencias, CSIC, Madrid, vol.
2, p. 179-258.
VERA TORRES, J. (1994): Estratigrafia. Principios y métodos. Rueda, Madrid, 806 p.
VIGO i BONADA, 1. (1976): L'alta muntanya catalana: Flora vegetació. Montblanc-Martín, Barcelona;
Glossari: p. 367-387.
VILÀ i VALENTÍ, J. (1953): <<lbiza y Formentera, islas de la sah>, Est. Geograficos, núm. 14:195,
Madrid.
i
VILAPLANA, J.M. (1983): La problemàtica classificació dels dipòsits d'origen glacial: els Tills. Tesi
Doctoral, Fac. Geol., U.B.
VILAPLANA, M., DOMÍNGUEZ, A. i BUSQUETS, P. (1985): Guia pràctica de les roques sedimentàries. CoH. Didàctica, 6, Eumo Editorial, Vic, 124 p.
VILAPLANA, lM. (1987): Guia dels paisatges granítics dels Països Catalans. Col·1. Conèixer la Natura,
Kapel, Barcelona, 182 p.
VILAS, L. (1992): «Estuarios y llanuras interrnareales», a Sedimentología, Nuevas tendencias, CSIC,
Madrid, vol. 1, p. 453-493.
VISSER, W.A. (Edit.) (1980): Geological Nomenclature. English. Dutch, French, German, Spanish.
Royal Geological and Mining Society of Netherlands, Bohn, Scheltema & Holkemma, Utrecht.
Martinus Nijhoff, The Hague, Boston, Londres, 540 p.[H]
VIERS, G. (1967): Élements de Géomorphologie. Femand Nathan Edit, París, 208 p. Trad. cast. per L.
Casassas (1973), Oikos-Tau, Barcelona, 320 p.
VISSER, W.A. (Edit.) (1980): Geological Nomenc/ature. English, Dutch, French, German, Spanish.
Royal Geological and Mining Society of Netherlands. Bobn, Scheltema & Holkemma, Utrecht,
Martinus Nijhoff, The Hague. 540 p.
W ADE, F.A. i MA TTOX, R.B. (1963): Elementos de cristalografia y Mineralogía. Omega, Barcelona,
371 p.
W AGONER, J.G. Van, MITCHUM, RM., POSAMENTlER, H.W. i V AIL, P.R (1987): Key definitions
of sequence stratigraphy.
WALKER, RG. (1979): Facies models. Geoscience Canada, Reprint Series 1, Waterloo, 211 p.
1407
W ALTER, H. (1976): Vegetació i Climes del Món. Trad. O. de Bolós. Dept. Botànica Fac. de Biologia,
Romagraf, Barcelona, 234 p.
WASSON, J.T. (1974): Meteorites: Classification and Properties. Springer, Nova York, Heidelberg i
Berlín.
WEBSTER 'S Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (1989). Portland House,
Nova York, 2078 p.
WEBSTER, R. (1971): Diccionario de gemalog(a. Jover, Barcelona, 188 p.
WEIGEL, D. (1972): Cristallographie et structure des solides. T.lr. AIgèbre et géométrie cristalline et
maléculaire. Masson et Cie., París, 147 p.
WEISBROD, A (1972): «La Cristallogenèse», a Encyclopédie de la Pléiade, París, vol. I, p. 236-274.
WELLER, J.M. (1960): Stratigraphic principies and practice. Harper & Row Publ., Nova York, 725 p.
VERRECCHIA, E. i FREYTET, P. (1989): «Lexique des termes utilisés pour décrire les carbonates
continentaux à l'échelle de la lame mince», Méditerranée, núm. 2-3:75-83. París.
WHlTTEN, D.G.A. i BROOKS, J.R.V. (1980): Diccionario de Geolog(a, Trad. J. Ruiz Olavide, Alianza
Editorial, 300 p. Madrid. (Títol de l'original: The Penguin Dictionary ofGeology.)
WHITTOW, J.B. (1984): Dictionary of Physical Geography. Penguin Books, Londres, 591 p.
WILLIAMS, H. TURNER, F.J. i GILABERT, C.M. (1982): Petrography. W. Freeman and Co., Nova
York; trad. cast.: Comp. Ed. Continental. México.
WlLSON, J.T. (1974): «Deriva continental y tectónica de placas», Selecc. de Scientific American. Blume,
Madrid, 230 p.
WINCHELL, AN. (1961): Elements of optical mineralogy. An introduction to microscopic petrography.
John Wiley & Sons, Inc., Nova York, 263 p.
WINDLE, AH. (1977): Afirst course in Crystallography. G. Bell & Sons, Ltd., Londres, 160 p.
WINKLER, H.G.T. (1965): La genèse des roches métamorphiques. Ophrys. Gap. (Trad. esp. 1978,
Petrogénesis de rocas metamóificas Blume, Madrid.)
WOLDSTEDT, P. (1969): Quartar. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart, 263 p.
WOODCOCK, N.H. (1986): «Strike-slip duplexes», J.Structural Geology, núm. 817: 725-735.
WOODFORD, A.O. (1965): Historical Geology. Freemnan & Co. San Francisco and London. 512 p.
WOOLFSON, M.M. (1970): An introduction to X-ray Crystallography. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
YARDLEY, B.W.D. (1978): An introduction to metamorphic petrology. Longman Sc. Techn., Harlow,
247p.
ZEUNER, EE. (1945): Pleistocene Period. Its climate, chronology andfaunal successions. The Royal
Society, Print, Londres, 322 p.
ZEUNER, F.E. (1952): Dating the Past. An introduction to Geochronology. Methuen & Co., Londres,
495p ..
ZOLT A, T. i STOUT, J.H. (1985): Mineralogy concepts and principies. Burgess Publ. Co. Minneapolis,
Minnesota, 505 p.

Documentos relacionados