Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Comentarios

Transcripción

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
BOP
Número 154
Any LXXI
Dilluns, 29 de juny de 2009
Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona
Sumari
2
ÍNDEX
4
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
Ministeri de Treball i Immigració 4
23
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona 23
Àrea Metropolitana de Barcelona 28
Ajuntaments 29
61
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjats de Primera Instància 61
Jutjats d’Instrucció 61
Jutjats de Primera Instància i Instrucció 62
Jutjats Socials 65
Direcció de Comunicació
de la Diputació de Barcelona
Administració i gestió d'anuncis
de 09.00 a 14.00 hores
Carrer Londres, 55
08036 Barcelona
Tel. 934 022 581
Fax 934 022 774 / 934 022 775
[email protected] diba.cat
Consulta per Internet
https://bop.diba.cat
Consulta presencial
Arxiu General de la Diputació de Barcelona
de 9.00 a 14.00 hores
Carrer Mejía Lequerica, 1 (Recinte Maternitat)
08028 Barcelona
Tel. 934 022 665 / 934 022 446
Dipòsit legal: B-41698-2002
112 ALTRES ENTITATS
Consorcis 112
Núm. 154 / Pàg. 2
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Índex
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
Ministeri de Treball i Immigració
4
6
7
7
8
8
8
10
10
11
17
21
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Comunicación de reclamaciones por descubierto de
cuotas a la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/02,
de Montjuïc-Zona Franca
Edicto de notificación a deudores
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/03,
de Sant Martí-Poblenou
Anuncio de notificación de embargo de bienes muebles
Anuncio de notificación de embargo de bienes muebles
al depositario
Providencia de nombramiento de depositario de bienes
muebles
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/12,
de Berga
Edicto sobre notificación a deudores
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/18,
de Mataró
Anuncios de notificación de diligencias de embargo de
bienes inmuebles
Administración número 19, de Sabadell
Edicto de notificación de trámite en saldo acreedor
Administración número 25, de Cerdanyola del Vallès
Edicto de comunicación de resolución de expediente
de devolución de cuotas
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/27,
de Calella
Edictos de notificación de ampliación de embargo
Edictos de notificación de embargo de bienes
inmuebles
Procedimientos Especiales
Edicto de comunicación de inicio de expedientes de
derivación de responsabilidad solidaria
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona
DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS
23 Anunci de convocatòria específica 2009-2010 per a
l’atorgament de quatre beques de col·laboració
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES I SISTEMES
CORPORATIUS
25 Anunci de creació del fitxer automatitzat que conté
dades de caràcter personal Ilogestio
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
25 Anunci d’aprovació de l’acceptació de les delegacions
efectuades pels ajuntaments que es relacionen
27 Anunci d’exposició pública emès per la Diputació dels
acords provisionals de modificació de l’Ordenança
Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL
27 Anuncis d’adjudicació definitiva de contracte
Àrea Metropolitana de Barcelona
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
28 Anunci d’adjudicació definitiva de contracte
29
29
35
36
36
36
37
40
40
41
41
41
42
43
46
47
47
47
48
48
49
52
52
52
52
53
53
54
55
55
55
56
Ajuntaments
L’Ametlla del Vallès
Badalona
Barcelona
Cabrils
Caldes de Montbui
Calella
Canet de Mar
Canovelles
Castellet i la Gornal
Castellví de Rosanes
Cornellà de Llobregat
Dosrius
Gavà
L’Hospitalet de Llobregat
Igualada
Llinars del Vallès
Manresa
El Masnou
Matadepera
Mataró
Montornès del Vallès
Olesa de Bonesvalls
Olivella
La Pobla de Lillet
Ripollet
Rubí
Rupit i Pruit
Sabadell
Sallent
Sant Boi de Llobregat
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Jaume de Frontanyà
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
Índex
56
57
59
60
60
60
60
Sant Pere de Vilamajor
Santa Eugènia de Berga
Santa Maria de Miralles
Santa Perpètua de Mogoda
Sitges
Tiana
Vilobí del Penedès
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjats de Primera Instància
61 Edictos
Jutjats d’Instrucció
61 Edictos
Jutjats de Primera Instància i Instrucció
62 Edictos
Jutjats Socials
65 Edictos y cédulas
ALTRES ENTITATS
Consorcis
CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU
MARÍTIM DE BARCELONA
112 Anuncis d’adjudicació provisional de contractes
B
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 3
Núm. 154 / Pàg. 4
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Central
MINISTERI DE TREBALL
I IMMIGRACIÓ
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Dª. Mercedes Luesma Sáez, Jefa de Sección de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 27-11-92),a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado,
de comunicarles las reclamaciones por descubierto de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que,
en aplicación de los previsto en el art. 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de
20 de junio de 1994 (Boletín Oficial del Estado 29/06/94),según la redacción dada al
mismo por el artículo 5.seis de la ley
52/2003, de disposiciones específicas en
materia de Seguridad Social (Boletín Oficial
del Estado 11/12/03), en los plazos indicados
a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración
correspondiente de la Seguridad Social, que
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones
de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de
deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último
de cada mes, desde aquélla hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos
reclamados mediante documentos tipo 1
(Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de
deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de
otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General
de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004) de 11 de
junio (Boletín Oficial del Estado 25/06/04),
los sujetos responsables podrán acreditar que
han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así,
se iniciará el procedimiento de apremio,
mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada ley
y el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a
su publicación, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su
interposición si no ha sido resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 27/11/92), que no suspenderá
el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclamada
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del
citado Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.
DIRECCION PROVINCIAL : 08 BARCELONA
DIRECCION: CL ARAGON 273 08007 BARCELONA TELEFONO: 093
4962000 FAX: 093 4962245
JEFA DE SECCION MERCEDES LUESMA SAEZ
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
VOLUNTARIA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 08015124241 PEREZ GUZMAN JUAN FRANCI CL SANT
VICENTE__S/N 08915 BADALONA
10 08 2009 035647179 1208 1208
2.847,65
0111 10 08018805995 SUMINSA,S.A.
CL MOLINO .
08291 RIPOLLET
06 08 2009 035656071 0706 0507
17.435,88
0111 10 08018805995 SUMINSA,S.A.
CL MOLINO .
08291 RIPOLLET
06 08 2009 035656172 0906 0507
12.449,21
0111 10 08018805995 SUMINSA,S.A.
CL MOLINO .
08291 RIPOLLET
06 08 2009 035656879 0207 0507
6.493,76
0111 10 08018805995 SUMINSA,S.A.
CL MOLINO .
08291 RIPOLLET
06 08 2009 035657485 0806 0507
12.463,30
0111 10 08035441903 CEREMAUTO,S.A.
CL SAN NICOLAS 16
08014 BARCELONA 06 08 2009 042009470 0708 0509
46.748,76
0111 10 08035665104 TALLERES AZOFAR,S.A.L. CL VAPOR 4
08760 MARTORELL 03 08 2009 010144768 0908 0908
11.301,94
0111 10 08038212665 CASTAÑE ROS CARLOS
CL JOAN SALLENT
12 08207 SABADELL
10 08 2009 032643516 0506 0506
1.258,45
0111 10 08038212665 CASTAÑE ROS CARLOS
CL JOAN SALLENT
12 08207 SABADELL
10 08 2009 032643718 0706 0706
2.042,72
0111 10 08038212665 CASTAÑE ROS CARLOS
CL JOAN SALLENT
12 08207 SABADELL
10 08 2009 032644122 0706 0706
19,92
0111 10 08038212665 CASTAÑE ROS CARLOS
CL JOAN SALLENT
12 08207 SABADELL
10 08 2009 032644526 0806 0806
79,08
0111 10 08038212665 CASTAÑE ROS CARLOS
CL JOAN SALLENT
12 08207 SABADELL
10 08 2009 032644627 0906 0906
912,53
0111 10 08046084722 COM.PROP.PAU CLARIS N.7 CL PAU CLARIS 7
08760 MARTORELL 03 08 2008 079546067 0308 0308
89,86
0111 10 08046084722 COM.PROP.PAU CLARIS N.7 CL PAU CLARIS 7
08760 MARTORELL 03 08 2008 080852234 0408 0408
78,41
0111 10 08046084722 COM.PROP.PAU CLARIS N.7 CL PAU CLARIS 7
08760 MARTORELL 03 08 2009 012534305 0508 0508
75,48
0111 10 08046084924 COM.PROP.PAU CLARIS 11 CL PAU CLARIS 11
08760 MARTORELL 03 08 2008 079546168 0308 0308
89,86
0111 10 08046084924 COM.PROP.PAU CLARIS 11 CL PAU CLARIS 11
08760 MARTORELL 03 08 2008 080852335 0408 0408
78,41
0111 10 08046084924 COM.PROP.PAU CLARIS 11 CL PAU CLARIS 11
08760 MARTORELL 03 08 2009 012534406 0508 0508
75,48
0111 10 08100715833 CORSETERIA MOLINS,S.L. CL RIERA BONET 7
08750 MOLINS DE RE 03 08 2009 010245206 0908 0908
1.898,69
0111 10 08107250296 INICIATIVAS CUGAT,S.L. CL ENDAVALLADA
10 08172 SANT CUGAT D 03 08 2009 028026619 0908 0908
36,41
0111 10 08115298165 GALP DISTRIBUCION OIL ES AV DIAGONAL,
407
08008 BARCELONA 03 08 2008 080500711 0408 0408
405,00
0111 10 08126334139 ROVIRA DEUMAL JOSE MARIA CL D´AMUNT 4
08461 SANT ESTEVE 03 08 2008 079400668 0308 0308
46,56
0111 10 08126334139 ROVIRA DEUMAL JOSE MARIA CL D´AMUNT 4
08461 SANT ESTEVE 03 08 2008 080703704 0408 0408
46,56
0111 10 08126334139 ROVIRA DEUMAL JOSE MARIA CL D´AMUNT 4
08461 SANT ESTEVE 03 08 2009 012395168 0508 0508
53,88
0111 10 08129851906 CONS-COD,S.L.
CL MOSSEN JACINTO
VE 08182 SANT FELIU D 10 08 2009 032210551 0796 1106
6.433,21
0111 10 08129851906 CONS-COD,S.L.
CL MOSSEN JACINTO
VE 08182 SANT FELIU D 10 08 2009 035653748 0796 1106
359,71
0111 10 08129909294 AGLIATA --- CONSTANTINO AV GENERALITAT
13 08960 SANT JUST DE 10 08 2009 032581474 0503 1203
5.142,97
0111 10 08129909294 AGLIATA --- CONSTANTINO AV GENERALITAT
13 08960 SANT JUST DE 10 08 2009 032581676 0104 0304
1.792,89
0111 10 08133413220 GUTIERREZ GARCIA JAVIER CL MOSSEN CINTO
VERD 08397 PINEDA DE MA 10 08 2009 032383434 0406 0406
3.207,70
0111 10 08133413220 GUTIERREZ GARCIA JAVIER CL MOSSEN CINTO
VERD 08397 PINEDA DE MA 10 08 2009 032383535 0506 0506
899,14
0111 10 08133413220 GUTIERREZ GARCIA JAVIER CL MOSSEN CINTO
VERD 08397 PINEDA DE MA 10 08 2009 032383636 0506 0506
1.961,28
0111 10 08134898936 CONSTRUSIMCAS, S.L.
CL LES AGULLES- LA
G 08275 CALDERS
03 08 2008 080778876 0408 0408
91,21
0111 10 08136921990 DIAZ AGUEDO JUAN JOSE CL SANT JOAN 40
08901 HOSPITALET D 10 08 2009 035648795 1108 1108
575,53
0111 10 08138246244 DEMARTRANS 2002,S.L.
PZ CERDANYA 9
08740 SANT ANDREU 02 08 2009 030125556 1208 1208
969,77
0111 10 08138689212 SUNWARD INTERNACIONAL,S. CL TRAFALGAR
47
08010 BARCELONA 10 08 2009 035603228 0797 1206
74,16
0111 10 08144589034 VIOPAVIMENT, SL
CL VIA EUROPALOCAL
4 08304 MATARO
06 08 2009 032078690 1108 0109
469,67
0111 10 08145563680 TRANSPORTS CROSAS ARIAGO CL PINTOR
GUARDIA 53 08560 MANLLEU
02 08 2009 030387961 1208 1208
4.681,32
0111 10 08148825308 ALI --- ASGHAR
CL RIERETA 13
08001 BARCELONA 10 08 2009 032779821 0606 0606
1.515,61
0111 10 08148825308 ALI --- ASGHAR
CL RIERETA 13
08001 BARCELONA 10 08 2009 032779922 0506 0506
1.329,02
0111 10 08148825308 ALI --- ASGHAR
CL RIERETA 13
08001 BARCELONA 10 08 2009 032780124 0806 0806
755,57
0111 10 08148825308 ALI --- ASGHAR
CL RIERETA 13
08001 BARCELONA 10 08 2009 032780225 0906 0906
716,15
0111 10 08148825308 ALI --- ASGHAR
CL RIERETA 13
08001 BARCELONA 10 08 2009 032780326 1006 1006
1.450,91
0111 10 08148825308 ALI --- ASGHAR
CL RIERETA 13
08001 BARCELONA 10 08 2009 032780528 1106 1106
1.397,17
0111 10 08148825308 ALI --- ASGHAR
CL RIERETA 13
08001 BARCELONA 10 08 2009 032780831 1206 1206
1.331,27
0111 10 08148825308 ALI --- ASGHAR
CL RIERETA 13
08001 BARCELONA 10 08 2009 032781033 0207 0207
1.313,59
0111 10 08149482783 LLAR D´AVIS GELIDA,S.L. CL SANT ANDREU
DE LA 08760 MARTORELL 03 08 2008 079566275 0308 0308
42,49
0111 10 08149482783 LLAR D´AVIS GELIDA,S.L. CL SANT ANDREU
DE LA 08760 MARTORELL 03 08 2008 080872442 0408 0408
24,07
0111 10 08149611917 TANCAMENTS AUTOMATITZATS CL
MONTURIOL 22
08754 PAPIOL EL 06 08 2009 032290676 0608
1208
2.231,54
0111 10 08155178606 REFORMES I CONSTRUCCIONS CL JOAN PERE
FONTANE 08401 GRANOLLERS 02 08 2009 030808600 1208 1208
760,97
0111 10 08155821331 FERMON FPS CALLUS,S.L. PG INDUSTRIAL
CAN CO 08262 CALLUS
02 08 2009 030852147 1208 1208
287,95
0111 10 08158544809 XULAK ELEMENTS, SLU
CL GOMIS 33
08760 MARTORELL 02 08 2008 057439868 0508 0508
1.445,88
0111 10 08158544809 XULAK ELEMENTS, SLU
CL GOMIS 33
08760 MARTORELL 02 08 2008 062981501 0608 0608
1.422,29
0111 10 08158544809 XULAK ELEMENTS, SLU
CL GOMIS 33
08760 MARTORELL 02 08 2008 076076501 0808 0808
709,66
0111 10 08158544809 XULAK ELEMENTS, SLU
CL GOMIS 33
08760 MARTORELL 02 08 2009 011681008 0908 0908
709,66
0111 10 08158544809 XULAK ELEMENTS, SLU
CL GOMIS 33
08760 MARTORELL 02 08 2009 021414148 1008 1008
709,66
0111 10 08158544809 XULAK ELEMENTS, SLU
CL GOMIS 33
08760 MARTORELL 02 08 2009 031066557 1208 1208
1.926,89
0111 10 08158965444 VIDUNS, S.L.
AV GAVA 14
08840
VILADECANS 10 08 2009 035593932 0307 0208
380,06
0111 10 08159422859 ALCAMBIO 2007,S.L.
CL CERIÑOLA 11
08022 BARCELONA 10 08 2009 035593831 0503 1105
366,14
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032201053 0102 0102
79,52
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032201154 0202 0202
1.141,59
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032201255 0302 0302
1.151,64
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032201356 0402 0402
1.411,26
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032201457 0502 0502
1.364,63
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032201558 0403 0403
7.338,87
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032201659 0903 0903
5.177,30
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032201760 1003 1003
274,02
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032201861 0104 0104
412,81
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032202063 0104 0104
388,69
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032202467 0304 0304
360,62
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032202568 0404 0404
1.253,02
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032202669 0504 0504
6.500,08
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032202770 0604 0604
5.004,92
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032202871 0704 0704
5.679,25
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032203275 0804 0804
591,35
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032203376 0904 0904
3.303,58
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032203477 1004 1004
3.066,07
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 5
Administració Central
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032203679 1104 1104
4.439,05
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032203780 0705 0705
4.542,53
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032203982 0805 0805
4.546,21
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032204184 0905 0905
4.833,65
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032204285 1005 1005
5.055,77
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032204487 1105 1105
4.935,06
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032204891 0506 0506
1.170,84
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032204992 0606 0606
1.529,32
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032205093 0706 0706
738,20
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032205194 0706 0706
720,44
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032205295 0806 0806
1.109,60
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032205396 0906 0906
1.532,34
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032205400 1006 1006
632,58
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032205501 1106 1106
632,58
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032205703 1206 1206
890,95
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032205804 0107 0107
1.090,03
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032205905 0207 0207
1.671,37
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032206006 0307 0307
872,02
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032210652 0506 0506
964,52
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032210753 0506 0506
9.403,92
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032210854 0606 0606
8.779,70
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032210955 0706 0706
1.920,66
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032211056 0706 0706
8.892,58
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032211157 0806 0806
7.769,98
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032211359 0906 0906
6.334,08
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032211561 1006 1006
2.514,95
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032211763 1106 1106
2.446,80
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032212066 1206 1206
2.446,80
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032212268 0107 0107
2.677,94
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032212571 0207 0207
2.131,29
0111 10 08159647979 CONSTRUCCIONES GUBAU 200 AV JAUME I
195
08880 CUBELLES
10 08 2009 032212672 0307 0307
881,91
0111 10 08162532216 ALCARAZ BRAVO JOAQUIN CL MALAGA 5
08940 CORNELLA DE 10 08 2009 035645058 1108 1108
4.978,80
0111 10 08162532216 ALCARAZ BRAVO JOAQUIN CL MALAGA 5
08940 CORNELLA DE 10 08 2009 035645159 1208 1208
5.140,26
0111 10 08163654382 FRAU ESCORSELL CAROLINA RD CANIGO 9
08960 SANT JUST DE 10 08 2009 032432843 1008 1008
400,64
0111 10 08163654382 FRAU ESCORSELL CAROLINA RD CANIGO 9
08960 SANT JUST DE 10 08 2009 032432944 1108 1108
240,41
0111 10 08163654382 FRAU ESCORSELL CAROLINA RD CANIGO 9
08960 SANT JUST DE 10 08 2009 032433045 0608 0608
4,70
0111 10 08163654382 FRAU ESCORSELL CAROLINA RD CANIGO 9
08960 SANT JUST DE 10 08 2009 032433146 0708 0708
414,13
0111 10 08163654382 FRAU ESCORSELL CAROLINA RD CANIGO 9
08960 SANT JUST DE 10 08 2009 032433348 0808 0808
414,13
0111 10 08163654382 FRAU ESCORSELL CAROLINA RD CANIGO 9
08960 SANT JUST DE 10 08 2009 032433449 0908 0908
412,81
0111 10 08163665702 CARRICA DE SOSA ALICIA M CL ECUADOR 6
08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032450223 0306 0306
18,05
0111 10 08163665702 CARRICA DE SOSA ALICIA M CL ECUADOR 6
08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032450324 0506 0506
619,57
0111 10 08163665702 CARRICA DE SOSA ALICIA M CL ECUADOR 6
08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032450425 0606 0606
619,57
0111 10 08163665702 CARRICA DE SOSA ALICIA M CL ECUADOR 6
08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032450526 0706 0706
619,57
0111 10 08163665702 CARRICA DE SOSA ALICIA M CL ECUADOR 6
08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032450627 0806 0806
619,57
0111 10 08163665702 CARRICA DE SOSA ALICIA M CL ECUADOR 6
08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032450728 0906 0906
367,21
0111 10 08163665702 CARRICA DE SOSA ALICIA M CL ECUADOR 6
08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032450930 1006 1006
367,21
0111 10 08163665702 CARRICA DE SOSA ALICIA M CL ECUADOR 6
08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032451132 1106 1106
91,18
0111 10 08163680250 SANCHEZ MIRALLES SILVIA CL ZARAGOZA 20
08915 BADALONA
10 08 2009 032501652 1006 1006
1.076,92
0111 10 08163680250 SANCHEZ MIRALLES SILVIA CL ZARAGOZA 20
08915 BADALONA
10 08 2009 032502056 1006 1106
106,12
0111 10 08163680250 SANCHEZ MIRALLES SILVIA CL ZARAGOZA 20
08915 BADALONA
10 08 2009 032502157 1106 1106
466,58
0111 10 08163694293 PUIGDELLIVOL SOLERVICENS CL MONESTIR 38
08270 NAVARCLES 10 08 2009 032549344 1105 1105
395,02
0111 10 08163694293 PUIGDELLIVOL SOLERVICENS CL MONESTIR 38
08270 NAVARCLES 10 08 2009 032549445 0206 0206
407,83
0111 10 08163694293 PUIGDELLIVOL SOLERVICENS CL MONESTIR 38
08270 NAVARCLES 10 08 2009 032549647 0406 0406
163,13
0111 10 08163694394 GARCIA PARRA JOSE
CL GOMEZ DE LA
SERNA 08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032516810 0505 0505
894,99
0111 10 08163694394 GARCIA PARRA JOSE
CL GOMEZ DE LA
SERNA 08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032517012 0605 0605
774,06
0111 10 08163694394 GARCIA PARRA JOSE
CL GOMEZ DE LA
SERNA 08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032517113 0905 0905
537,55
0111 10 08163694394 GARCIA PARRA JOSE
CL GOMEZ DE LA
SERNA 08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032517214 1005 1005
537,55
0111 10 08163694394 GARCIA PARRA JOSE
CL GOMEZ DE LA
SERNA 08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032517416 1105 1105
537,55
0111 10 08163694394 GARCIA PARRA JOSE
CL GOMEZ DE LA
SERNA 08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032517618 1205 1205
306,92
0111 10 08163694394 GARCIA PARRA JOSE
CL GOMEZ DE LA
SERNA 08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032517921 0106 0106
293,05
0111 10 08163694394 GARCIA PARRA JOSE
CL GOMEZ DE LA
SERNA 08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032518123 0206 0206
244,57
0111 10 08163694394 GARCIA PARRA JOSE
CL GOMEZ DE LA
SERNA 08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032518224 0306 0306
244,57
0111 10 08163694394 GARCIA PARRA JOSE
CL GOMEZ DE LA
SERNA 08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032518426 0406 0406
244,57
0111 10 08163694394 GARCIA PARRA JOSE
CL GOMEZ DE LA
SERNA 08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032518830 0506 0506
288,19
0111 10 08163694394 GARCIA PARRA JOSE
CL GOMEZ DE LA
SERNA 08860 CASTELLDEFEL 10 08 2009 032520648 0606 0606
293,05
0111 10 08163721575 RODRIGUEZ MORAL ANDRES CL DOCTOR
FERRAN 3 08150 PARETS DEL V 10 08 2009 032582282 0503 1203
5.142,97
0111 10 08163721575 RODRIGUEZ MORAL ANDRES CL DOCTOR
FERRAN 3 08150 PARETS DEL V 10 08 2009 032582383 0104 0304
1.792,89
0111 10 08163733400 FIGA LASHERAS RAQUEL
CL SANT PERE MES
BAI 08003 BARCELONA 10 08 2009 032628055 0105 0105
199,00
0111 10 08163733400 FIGA LASHERAS RAQUEL
CL SANT PERE MES
BAI 08003 BARCELONA 10 08 2009 032628156 0305 0305
760,46
0111 10 08163733400 FIGA LASHERAS RAQUEL
CL SANT PERE MES
BAI 08003 BARCELONA 10 08 2009 032628257 0405 0405
833,78
0111 10 08163733400 FIGA LASHERAS RAQUEL
CL SANT PERE MES
BAI 08003 BARCELONA 10 08 2009 032628459 0605 0605
880,47
0111 10 08163733400 FIGA LASHERAS RAQUEL
CL SANT PERE MES
BAI 08003 BARCELONA 10 08 2009 032628560 0805 0805
799,13
0111 10 08163768762 ORPI CUDINACH MONICA
CL ESPERANZA
29
08017 BARCELONA 10 08 2009 035573421 0606 0606
504,00
0111 10 08163768762 ORPI CUDINACH MONICA
CL ESPERANZA
29
08017 BARCELONA 10 08 2009 035573522 0706 0706
498,14
0111 10 08163768762 ORPI CUDINACH MONICA
CL ESPERANZA
29
08017 BARCELONA 10 08 2009 035573623 0806 0806
498,14
0111 10 08163768762 ORPI CUDINACH MONICA
CL ESPERANZA
29
08017 BARCELONA 10 08 2009 035573825 1006 1006
498,14
0111 10 08163768762 ORPI CUDINACH MONICA
CL ESPERANZA
29
08017 BARCELONA 10 08 2009 035574431 0107 0107
476,40
0111 10 08163768762 ORPI CUDINACH MONICA
CL ESPERANZA
29
08017 BARCELONA 10 08 2009 035574532 0207 0207
155,52
0111 10 08163768762 ORPI CUDINACH MONICA
CL ESPERANZA
29
08017 BARCELONA 10 08 2009 035574633 0207 0207
230,87
0111 10 08163769166 SERRA ARMENGOL VICTOR AV GRAN VIA
CORTS CA 08011 BARCELONA 10 08 2009 032770525 0107 0107
938,33
0111 10 08163769166 SERRA ARMENGOL VICTOR AV GRAN VIA
CORTS CA 08011 BARCELONA 10 08 2009 032770727 0307 0307
2.122,99
0111 10 08163769166 SERRA ARMENGOL VICTOR AV GRAN VIA
CORTS CA 08011 BARCELONA 10 08 2009 032770929 0407 0407
1.415,34
0111 10 08163769166 SERRA ARMENGOL VICTOR AV GRAN VIA
CORTS CA 08011 BARCELONA 10 08 2009 032771030 0407 0407
429,23
0111 10 08163802714 NADEEM --- MOHAMMAD
CL CACERES 10
08915 BADALONA
10 08 2009 035671734 0806 0806
59,54
0111 10 08163802714 NADEEM --- MOHAMMAD
CL CACERES 10
08915 BADALONA
10 08 2009 035671835 0906 0906
32,47
0111 10 08163802714 NADEEM --- MOHAMMAD
CL CACERES 10
08915 BADALONA
10 08 2009 035671936 1006 1006
357,28
0111 10 08163802714 NADEEM --- MOHAMMAD
CL CACERES 10
08915 BADALONA
10 08 2009 035672138 1106 1106
357,28
0111 10 08163802714 NADEEM --- MOHAMMAD
CL CACERES 10
08915 BADALONA
10 08 2009 035672239 1206 1206
357,28
0111 10 08163802714 NADEEM --- MOHAMMAD
CL CACERES 10
08915 BADALONA
10 08 2009 035672340 0107 0107
559,10
0111 10 08163802714 NADEEM --- MOHAMMAD
CL CACERES 10
08915 BADALONA
10 08 2009 035672542 0806 0806
4,42
0111 10 08163802714 NADEEM --- MOHAMMAD
CL CACERES 10
08915 BADALONA
10 08 2009 035672643 0906 0906
41,45
0111 10 08163802714 NADEEM --- MOHAMMAD
CL CACERES 10
08915 BADALONA
10 08 2009 035672845 1006 1006
136,78
0111 10 08163803017 VIVANCO --- VICTOR GERMA RB MARINA 170
08907 HOSPITALET D 10 08 2009 035673249 0306 0306
716,16
0111 10 08163803017 VIVANCO --- VICTOR GERMA RB MARINA 170
08907 HOSPITALET D 10 08 2009 035673350 0406 0406
1.723,98
0111 10 08163803017 VIVANCO --- VICTOR GERMA RB MARINA 170
08907 HOSPITALET D 10 08 2009 035673451 1106 1106
708,02
0111 10 08163816757 ARFAT --- YASAR
CL CACERES 18
08018 BARCELONA 10 08 2009 035703258 0706 0706
668,89
0111 10 08163816757 ARFAT --- YASAR
CL CACERES 18
08018 BARCELONA 10 08 2009 035703359 0806 0806
349,85
0111 10 08163816757 ARFAT --- YASAR
CL CACERES 18
08018 BARCELONA 10 08 2009 035703460 0906 0906
291,54
0111 10 08163816757 ARFAT --- YASAR
CL CACERES 18
08018 BARCELONA 10 08 2009 035703561 1006 1006
291,54
0111 10 08163816757 ARFAT --- YASAR
CL CACERES 18
08018 BARCELONA 10 08 2009 035703662 1106 1106
233,22
0111 10 08163872836 MATE GONZALEZ PAULO
CL CONSEJO DE
CIENT 08011 BARCELONA 10 08 2009 041565593 0408 0408
288,65
0111 10 08163872836 MATE GONZALEZ PAULO
CL CONSEJO DE
CIENT 08011 BARCELONA 10 08 2009 041565795 0508 0508
716,30
0111 10 08163872836 MATE GONZALEZ PAULO
CL CONSEJO DE
CIENT 08011 BARCELONA 10 08 2009 041565896 0608 0608
979,46
0111 10 08163872836 MATE GONZALEZ PAULO
CL CONSEJO DE
CIENT 08011 BARCELONA 10 08 2009 041565900 0808 0808
1.662,16
0111 10 08163872836 MATE GONZALEZ PAULO
CL CONSEJO DE
CIENT 08011 BARCELONA 10 08 2009 041566001 0908 0908
332,88
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0613 10 08043700744 JARDINERIA BORDAS,S.A. AV BERTRAN I
GUELL 08850 GAVA
06 08 2009 042018463 0308 0608
759,50
0613 10 08043700744 JARDINERIA BORDAS,S.A. AV BERTRAN I
GUELL 08850 GAVA
06 08 2009 042494268 0308 0608
611,62
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 07 080367091371 ROYO GONZALEZ VIDAL JOSE RB GUIPUSCOA
174
08020 BARCELONA 08 08 2009 035608682 0199 1100
370,18
2300 07 081053844341 FAJARDO FAJARDO JOSE
CL MANUEL
SANCHIS I 08016 BARCELONA 08 08 2009 029224567 0107 1207
582,00
Barcelona, 25 de junio de 2009.
La jefa de sección, Mercedes Luesma
Saez.
062009003452
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 6
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Central
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/02,
de Montjuïc-Zona Franca
EDICTO
(Gran Vía Corts Catalanes, 591, 3º piso.
08007 Barcelona. Tel. 93.481.58.61 - Fax.
93.481.58.64)
Doña Eulalia Abián Escalera, Recaudadora
ejecutiva de la Seguridad Social en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva (URE) número
08/02, sita en la Gran Vía de les Corts Catalanes, 591, 3ª planta (08007) de Barcelona,
Hago saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva que a
continuación se relacionan, constan practicadas las actuaciones que respectiva y somera-
RELACIÓN
mente se indican, sin que haya sido posible
llevar a cabo la notificación personal a los
respectivos interesados que asimismo se
mencionan, no obstante haberse intentado
de forma reglamentaria.
Y que por tal motivo, se les requiere a fin
de que comparezcan, por sí o por medio de
representante debidamente autorizado, en el
plazo de los diez días siguientes al de la
publicación del presente anuncio, ante esta
Unidad, sita en la Gran Via de las Corts Catalanes 591 3ª planta de Barcelona (08007),
para el conocimiento del contenido íntegro
de los actos indicados y constancia de tal
conocimiento, advirtiéndoles que en caso de
no personarse, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo
antes señalado y ello sin perjuicio de tenerlos
por notificados de las sucesivas diligencias a
que haya lugar en sus respectivos expedientes hasta la finalización del procedimiento.
Lo que se publica por este medio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial
del Estado del 14) y la Ley 24/2001, de 24 de
diciembre, (Boletín Oficial del Estado del 31),
de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 9.1 del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del día 25), por lo que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, sirviendo el presente anuncio de citación, emplazamiento y requerimiento en forma a los interesados que en el
mismo se relacionan.
DE INTERESADOS QUE SE CITA#
NÚN.EXPEDIENTE§
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL§
ACTO A NOTIFICAR#
NÚN.EXPEDIENTE§
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL§
ACTO A NOTIFICAR#
08020600113003§
08020600258503§
08020700015929§
08020700070489§
08020700111010§
08020700182647§
08020700205077§
08020800011310§
08020800033033§
08020800045864§
08020800078503§
08020800094667§
08020800103256§
08020800133568§
08020800150140§
08020800150443§
08020800150544§
08020800153574§
08020800156507§
08020800181361§
08020800188536§
08020800197832§
08020800202175§
08020800207330§
08020800210057§
08020800220868§
08020800226730§
08020900018007§
08020900020532§
08020900037407§
08020900043366§
08020900052662§
08020900052864§
08020900056100§
08020900056403§
08020900061453§
08020900061655§
08020900079843§
08020900081863§
08020900084590§
08020900087523§
08020900087624§
08020900088836§
08020900090957§
08020900099243§
08020600196865§
08020700214777§
08020800009387§
080208000520 29§
080208000776 91§
08020800089415§
08020800092849§
08020800098206§
08020800159941§
FERNANDEZ ZURITA JOAQUINA§
GARCIA GUILLEN BLAS§
GONZALEZ FILLOY MARIA DEL PILAR§
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS§
PEREZ DE LA POZA ANNA MARIA§
BENITO NUÑEZ LAGOS ALFONSO§
VALIENTE SANCHEZ ANTONIA MARI§
MIRALLES PRUNERA ANA MARIA§
BLANCO HIGUERAS ROBERTO§
MARQUEZ AYALA SERGIO§
CAMACHO MARIN JUAN MANUEL§
PERERA VILLEGAS JOAQUIN§
VALLDENEU VENTEJO SANTIAGO§
BARRAGAN SANCHEZ MIGUEL§
RUIZ JIMENEZ JULIAN§
RUIZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER§
RUIZ JIMENEZ JOSE§
FALCO SABATER ANTONIO§
SALVADOR SANCHEZ ANTONIO§
DI BATTISTA - MAURIZIO§
MOLINA BERMUDO ROGER§
CALVO GARRIDO JUANA§
VIDAL RUIZ ANA MARIA§
FONOLLA GABARDA FRANCISCO§
MOLINA FRANCISCO JORDI§
BELTRAN CABACES JUAN BAUTISTA§
LOPEZ MOTA DIAZ BLANC VICENTA§
CASTELLS RUIZ DOMINGO§
EL AZOUAN - JAMAL§
VAZQUEZ SANCHEZ JOSE ANTONI§
NOGUERA GUALLAR JORGE§
BARCELONA MAS ANA§
FORNELL GILI JUAN§
RAMIREZ PONCE ANTONIO§
SUAREZ CAMACHO LUIS§
MOLINA HERNANDEZ EPIFANIO§
FARRE MATEUS JOSE§
GUALBA PUJOL JOAQUIN§
PLA PON TOMAS§
LOPEZ RODRIGUEZ TERESA§
PLA ROQUET JOAN§
MARCOS PAVON BEATRIZ§
RUDA LORENZO RAFAEL§
GARCIA MAIN ANTONIO§
TORRICO UREÑA MANUEL§
CASANOVAS MARTINEZ JOSE ANTONIO§
ESTANY MIRAVITLLES JOAN§
FEMO 2005, S.L.§
CAMPOS GALLARDO DIEGO§
MONTAJES SARAKAI, S.L§
ALUMINIO EL MASNOU,S.L.§
TORRES LIÑAN JOSE§
BOUTAIB - RACHID§
BEN MESAUD - MOHAMED§
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
08020800183684§
08020800184290§
08020800225518§
08020800230568§
08020900020027§
08020900020229§
08020900020330§
08110100038041§
08189500505763§
08180200208815§
08270200013552§
08020200050344§
08020300084727§
08020600128157§
08020600198077§
08020700024821§
08020700195276§
08020800113057§
08020800113461§
08020800123060§
080208 00128518§
08020800130437§
08020800133972§
08020800134275§
08020800135689§
08020800138723§
08020800145793§
08020800149837§
08020800171358§
08020800187930§
08020800202478§
08020800206017§
08020800207936§
08020800223090§
08020800228144§
08020800234612§
08020800237844§
08020800238551§
08020900008711§
08020900013862§
08020900014266§
08020900019118§
08020900020431§
08020900023158§
08050100165150§
08180100132093§
08180400084890§
08180400212408§
08180500023788§
08180500209203§
08180500255881§
08180500322367§
08180600048572§
SALMOH 2010,S.L.§
IN GENERAL MARESME, S.L.§
GABIN RIVEIRO JUAN JOSE§
PAVIMENTOS YOUSSEF, S.L.§
MOKRISSET, S.L.§
PAVIMENTOS ALKERAUON, S.L.U.§
CONSTRUCCIONS ARIF 74,S.L.§
FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN JOSE§
MURILLO ORTIZ ANTONIO§
FAILALI - ABDESLAM§
MEICON CONSTRUCCIONES INMUEBLES SL§
PALOMERO GIL JOSE FRANCISCO§
SANCHEZ JIMENEZ ROBERTO§
ROSALES CALA MARIA PILAR§
FRESNEDA CAZORLA JULIO§
SALVADOR ROIG ADOLFO§
BATISTE GARCIA MUÑOZ JOSE LUIS§
RABADAN CAMA ALBERTO§
CALZADO JUAN FRANCISCO§
REVERTER PLA SALVADOR§
PORCEL GARCIA PEDRO TOMAS§
GARCIA SANCHEZ JUAN§
GIUPANA - EUGEN IOAN§
RODRIGUEZ GARCIA RAUL§
DOMINGUEZ HERAS FRANCISCO§
GALVAN GARCIA DAVID§
ACUÑA MOLINA DAVID§
SIMO PRAT RAFAEL§
RUILOPEZ QUINTO MANEL§
CLAUDEL SANCHEZ JOSE ANTONIO§
ROMERA MORILLO ANTONIO§
ARISA ARTEAGA LUIS ANTONIO§
CAPELL MORENO VICTOR§
PEDRAZA PEREZ JUAN CARLOS§
ALCARAZ DOMINGO ALFREDO§
AVILA IZQUIERDO SERGIO§
ABRIL BARRANCA ANTONIO§
HUDOROVAC - CLAUDIO GUSTAVO§
LAFUENTE BRIQUETS JOSE MARIA§
RAMIREZ GARCIA ANTONIO§
BANDERAS JIMENEZ DAVID§
TARDIO FLORES MIGUEL ANGEL§
BOGUZ - MOHAMMED SAID§
JORDAN LOPEZ IVAN§
POVEDA HEREDIA JESUS§
ZANNA - DRISS§
VICENS MARTINEZ FRANCISCO§
RIOS ANTOLIN SERGIO EUGENIO§
RAMIREZ GRANADAL FRANCISCO JAVIE§
RAMIREZ PUCHE ASENSI§
ARMENGOL CIRIA OSCAR§
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO§
DELGADO VARGAS MANUEL§
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
EMBARGO DE DERECHOS ECONOMICOS#
Barcelona, 23 de junio de 2009.
La Recaudadora ejecutiva, Eulalia Abián
Escalera.
062009003435
A
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 7
Administració Central
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/03,
de Sant Martí-Poblenou
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN
DE EMBARGO DE BIENES MUEBLES
Don Francisco Javier Peña Cabello, Recaudador ejecutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/03, Sant MartiPoblenou, sita en la calle Gran Vía de les
Corts Catalanes, 1128-1132 (08020) de Barcelona (teléfono: 93.278.85.70 93.278.85.72 - fax: 93.278-85-76 - e-mail:
[email protected]), de la
Dirección Provincial de Barcelona de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Número Expediente: 08 03 08 00589755.
Nombre/Razón Social: Euro Alcántara, S.L.
Domicilio: C/ Pirineos, 17 1º 1ª.
Localidad: 08923 - Santa Coloma de Gramenet.
DNI/CIF/NIF: B-63986582.
Número de documento: 08 03 304 09
015565250.
Importe pendiente 27.917,44,- euros.
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social. cuyo importe pendiente arriba se
indica, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos y no habiéndolos satisfecho, conforme a lo previsto en el artículo 93 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del día 25) declaro embargados,
por el importe indicado, los bienes que se
relacional a continuación:
- Embargo de créditos clientes.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al
haber resultado negativos los intentos de
notificación efectuados mediante correo certificado con acuse de recibo y/o personación
domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aporta-
ción de garantías por el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin
que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Barcelona, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Francisco Javier
Peña Cabello.
062009003427
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/03,
de Sant Martí-Poblenou
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN
DE EMBARGO DE BIENES MUEBLES
AL DEPOSITARIO
Don Francisco Javier Peña Cabello, Recaudador ejecutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/03, Sant MartiPoblenou, sita en la calle Gran Vía de les
Corts Catalanes, 1128-1132 (08020) de Barcelona (teléfono: 93.278.85.70 93.278.85.72 - fax: 93.278-85-76 - e-mail:
[email protected]), de la
Dirección Provincial de Barcelona de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia, por débitos contraidos
para con la Seguridad Social, con fecha 2 de
Abril de 2.009 se ha dictado el acto cuya
copia literal de acompaña.
Y para que sirva de notificación en forma
y demás efectos pertinentes al destinatario,
en su condición de depositario expido el presente anuncio de notificación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al haber resultado
negativos los intentos de notificación efectuados mediante correo certificado con acuse de
recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Número Expediente: 08 03 09 00015765.
Nombre/Razón Social Deudor: Libra,
S.C.P.
Número de documento: 08 03 303 09
017309129.
Importe pendiente: 6.667,61,- euros.
Depositario: Víctor Enrique Flores Silveira.
Domicilio: C/ Ciutat de Balaguer, 37 4º 1ª.
Localidad: 08022 - Barcelona -.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías por el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin
que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES TVA-303
(COPIA LITERAL)
- 1 COCINA 4 FUEGOS ZANUSSI.
- 1 CAMARA FRIGORIFICA TELECOLD EMPOTRADA.
- 1 FRIGORIFICO 2 MTS. SIN MARCA.
- 1 MAQUINA CORTAFIAMBRES INDUSTRIAL
SIN MARCA.
- 2 MICROONDAS SIN MARCA.
- 1 ARCON FRIGORIFICO DE SOBREMESA MASBAGA.
- 3 LAVADEROS PEQUEÑOS MAS-BAGA.
- 1 LAVAPLATOS MAS-BAGA.
- 1 LAVADERO INDUSTRIAL DOS DEPOSITOS
SIN MARCA.
- 3 HELADERAS 3 PUERTAS.
- 20 MESAS CUADRADAS.
- 40 SILLAS EN POLIPIEL.
- 3 TABURETES.
- 1 TERMINAL DE VENTAS FEC (CAJA REGISTRADORA).
- 1 ESPEJO DE 2 x 1 METROS.
- 3 LAMPARAS DE LAGRIMAS ARTIFICIALES
CRISTAL "VIEJAS".
Diligencia: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social. cuyo importe pendiente arriba se
indica, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos y no habiéndolos satisfecho, conforme a lo previsto en el artículo 93 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del día 25) declaro embargados,
por el importe indicado, los bienes que se
Núm. 154 / Pàg. 8
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Central
relacionan a continuación.
Barcelona, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Francisco Javier
Peña Cabello.
062009003433
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/03,
de Sant Martí-Poblenou
PROVIDENCIA DE NOMBRAMIENTO
DE DEPOSITARIO DE BIENES
MUEBLES
Don Francisco Javier Peña Cabello, Recaudador ejecutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/03, Sant MartiPoblenou, sita en la calle Gran Vía de les
Corts Catalanes, 1128-1132 (08020) de Barcelona (teléfono: 93.278.85.70 93.278.85.72 - fax: 93.278-85-76 - e-mail:
[email protected]), de la
Dirección Provincial de Barcelona de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Número expediente: 08 03 09 00015765.
Nombre/Razón Social: Libra, S.C.P.
Domicilio: C/ Llacuna, 108.
Localidad: 08018 - Barcelona -.
Nº de documento: 08 03 341 09
017310745.
Providencia: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad
Social, por la presente se nombra depositario
de los bienes embargados en el mismo a Victor Enrique Flores Silveira con DNI/CIF
número X-4777925-C, domiciliado en C/
Ciutat de Balaguer, nº 37 4º 1ª de Barcelona
CP. 08022, conforme a lo previsto en los artículos 107 a 109 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 25),
el cual queda advertido de las responsabilidades en que podrá incurrir por incumplimiento de las obligaciones. Se informa y se
instruye al depositario de las responsabilidades en que puede incurrir en orden al deber
de conservar los bienes depositados a disposición del presente procedimiento de apremio y de las responsabilidades tanto civiles
como penales, al poder incurrir en posible
delito de malversación de caudales públicos
por desaparición de los bienes embargados.
Relación de bienes que quedan en poder del
citado depositario
- 1 COCINA 4 FUEGOS ZANUSSI.
- 1 CAMARA FRIGORIFICA TELECOLD EMPOTRADA.
- 1 FRIGORIFICO 2 MTS. SIN MARCA.
- 1 MAQUINA CORTAFIAMBRES INDUSTRIAL
SIN MARCA.
- 2 MICROONDAS SIN MARCA.
- 1 ARCON FRIGORIFICO DE SOBREMESA MASBAGA.
- 3 LAVADEROS PEQUEÑOS MAS-BAGA.
- 1 LAVAPLATOS MAS-BAGA.
- 1 LAVADERO INDUSTRIAL DOS DEPOSITOS
SIN MARCA.
- 3 HELADERAS 3 PUERTAS.
- 20 MESAS CUADRADAS.
- 40 SILLAS EN POLIPIEL.
- 3 TABURETES.
- 1 TERMINAL DE VENTAS FEC (CAJA REGISTRADORA).
- 1 ESPEJO DE 2 x 1 MTS.
- 3 LAMPARAS DE LAGRIMAS ARTIFICIALES
"CRISTAL VIEJAS".
Barcelona, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Francisco Javier
Peña Cabello.
062009003426
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/12, de Berga
Asimismo, se advierte a los interesados
que, de no comparecer en el citado plazo, la
notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Relación que se cita
Tipo/identif., 10 08128709427. Reg., 0111.
Nombre / razón social, Rocpon, S.L. Núm.
expediente, 08 12 08 00043777. Procedimiento, Adjudicación directa b.muebles.
Núm. documento, -. Domicilio, Cl. Lluís
Companys, 10. C.P., 08600. Localidad,
Berga.
Berga (Barcelona), 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Ignasi Porta
Montalà.
062009003428
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/18, de Mataró
EDICTO SOBRE NOTIFICACIÓN
A DEUDORES
NOTIFICACIÓN DE DILIGENCIAS
DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO
(C/ Guillem de Berguedà, 9 - 08600 Berga)
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado, número de expediente
y procedimiento se especifican en relación
adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los
sujetos pasivos, obligados con la Seguridad
Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer
ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
sita en C/ Guillem de Berguedà, 9, de Berga,
en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, para el
conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
(Jaume Balmes 34. 08301 Mataró. Tel.
93.755.67.12 - Fax. 93.755.67.14)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 18, de Mataró,
En los expedientes administrativos de
apremio que se instruyen en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva que al final se relacionan se ha procedido al embargo de bienes
inmuebles cuya diligencia se transcribe a
continuación:
«DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
(TVA-501)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por deudas a la Seguridad Social,
una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos,
cuyo importe se indica, no habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del día 25), declaro embargados
los inmuebles pertenecientes al deudor que
se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades
del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad
reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 9
Administració Central
con referencia a los precios de mercado y de
acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que
se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria
de los bienes que le han sido trabados en el
plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de
recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla: Si la diferencia
entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes,
no excediera del 20 por ciento de la menor,
se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de
los Colegios o asociaciones profesionales o
mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración,
que será la definitivamente aplicable, habrá
de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar
el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.»
Mediante la publicación del presente
anuncio se notifica dicha diligencia a los
interesados que se indican.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su
publicación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin
que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, lo
que se comunica a efectos de lo establecido
en artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Relación de expedientes en los que se
notifica diligencia de embargo de bienes
inmuebles mediante el presente anuncio
Expediente: 08/18/05/347427.
Deudor: Hernández Hernández, Miguel.
Último domicilio conocido: Rd. Rocablanca 97 de Mataró.
Fecha de diligencia: 22/8/07 y ampliación
9/2/09.
Importe deuda: 903,45.- y ampliación
3.863,02 EUR.
Período: 12/2004 - 03/2008.
Régimen: Autónomos y general.
Descripción de los bienes embargados
Mitad indivisa en plena propiedad y mitad
indivisa en usufructo de la urbana: Departamento seis. Vivienda unifamiliar numero seis
de planta baja y una planta alta, la sexta a
contar del linde oeste del bloque uno, del
conjunto urbanístico, sito en San Andrés de
Llavaneres, con frente a la Carretera de
Fogars a Tordera. Tiene noventa metros cuadrados útiles y cincuenta metros setenta y
seis decímetros cuadrados de patio. Consta
de diversas dependencias. Su coeficiente en
la comunidad general es de cinco enteros
cincuenta y cinco centésimas de entero por
ciento y en el bloque del que forma parte es
de once enteros once centésimas de entero
por ciento. Inscrita en el Registro numero
cuatro de Mataró, al tomo 3327, libro 204,
folio 190, finca 4923.
Mataró, 23 de junio de 2009.
La Recaudadora ejecutiva, Lucía Monfort
Llopis.
062009003430
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/18, de Mataró
NOTIFICACIÓN DE DILIGENCIAS
DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO
(Jaume Balmes, 34. 08301 Mataró. Tel.
93.755.67.12 - Fax. 93.755.67.14)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 18, de Mataró,
En los expedientes administrativos de
apremio que se instruyen en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva que al final se relacionan se ha procedido al embargo de bienes
inmuebles cuya diligencia se transcribe a
continuación:
«DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
(TVA-501)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por deudas a la Seguridad Social,
una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos,
cuyo importe se indica, no habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del día 25), declaro embargados
los inmuebles pertenecientes al deudor que
se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades
del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad
reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados
con referencia a los precios de mercado y de
acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que
se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria
de los bienes que le han sido trabados en el
plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de
recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla: Si la diferencia
entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes,
no excediera del 20 por ciento de la menor,
se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de
los Colegios o asociaciones profesionales o
mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración,
que será la definitivamente aplicable, habrá
de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar
el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figu-
Núm. 154 / Pàg. 10
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Central
ren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.»
Mediante la publicación del presente
anuncio se notifica dicha diligencia a los
interesados que se indican.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su
publicación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin
que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, lo
que se comunica a efectos de lo establecido
en artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Relación de expedientes en los que se
notifica diligencia de embargo de bienes
inmuebles mediante el presente anuncio
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 25,
de Cerdanyola del Vallès
EDICTO DE COMUNICACIÓN
DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS
Por esta Dirección Provincial de la Seguridad Social (Administración número 08/25 de
Expediente: 08/18/05/342979.
Deudor: Maynegre Dalmau, Juan.
Último domicilio conocido: Franquesa i
Sivilla 15, 3-5 de Mataró.
Fecha de diligencia: 18 de enero de 2008.
Importe deuda: 1.427,49 EUR.
Período: 01/2005 - 06/2007.
Régimen: Autónomos.
Descripción de los bienes embargados
Urbana: Pieza de tierra, solar, en termino
de Maçanet de la Selva, Urbanización Bellavista, de forma irregular y de superficie trescientos cincuenta y un metros cincuenta y
cinco decímetros cuadrados. Es la parcela
numero treinta y tres del plano de parcelación "Bellavista", hoy calle Girona, tres. Inscrita en el Registro de Santa Coloma de Farners, al tomo 2622, libro 145, folio 26, finca
1509.
Mataró, 23 de junio de 2009.
La Recaudadora ejecutiva, Lucía Monfort
Llopis.
062009003437
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 19,
de Sabadell
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
TRÁMITE EN SALDO ACREEDOR
Por esta Administración nº 19, Sabadell,
de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona
se procede a notificar trámite de comunicación de morosidad en el expediente con
saldo acreedor presentado por la empresa al
final relacionada, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38.2 de la Orden
Cerdanyola del Vallès), se ha dictado resolución de expediente de devolución de cuotas
de las empresas o sujetos obligados relacionadas en el listado adjunto.
Se publica el presente en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
EXPEDIENTE§
CCC / NAF§
NOMBRE§
08/25/2009/5016-18§
08/25/2009/5455-69§
08/25/2009/9843-92§
08/25/2009/10720-96§
08/25/2009/10785-64§
08/25/2009/11038-26§
08/25/2009/11155-46§
08/25/2009/11159-50§
08/25/2009/11443-43§
080254998979§
080539500585§
081099869427§
080150674368§
080464729854§
08040690108§
080211394045§
08013317718§
330068908277§
TERRON PACHECO, ANTONIO§
RAVENTOS CARDONA, MARC§
GARCIA GIL, YASMINA§
BRUNET GIMENO, MANUEL§
NOGALES TRINIDAD, MANUELA§
MAHECO, S.A.§
SERRATO RETAMERO, ANTONIO§
ZOZAYA CISTERNAS, S.L.§
ALVAREZ GONZALEZ, JESUS A.§
REGIMEN#
0140#
0521#
0521#
0521#
0521#
0111#
0521#
0111#
0140#
TAS/1562/2005 de 25 de mayo de 2005
(Boletín Oficial del Estado del 1 de junio) por
la que se desarrolla el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 25).
En consecuencia se le interesa a la misma
para que en el plazo de diez días, se persone
en estas Oficinas, en Sabadell, calle Sallarés i
Pla, núm. 4, a efectos de manifestar su conformidad con la deuda que se le indica o
bien alegue y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes.
Se publica el presente en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el Artículo 59 de la vigente
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 27-11-92).
Transcurrido el plazo mencionado sin que
se reciba contestación de su parte, se procederá a efectuar la deducción del importe de
la misma con el del documento(s) que en el
anexo se le señalan, o al embargo por el
Recaudador ejecutivo en el supuesto de que
la misma se encuentre en vía de apremio.
Identificador, 08 110629738. Empresa, Tortajada Monllor, J.R. Núm. Expediente,
08192009402394543. Periodo, 03/2009.
Población, Sabadell. Importe, 299,02.
Identificador, 08 156111523. Empresa, Viscoelastic Global Solut. Núm. Expediente,
08192009402404243. Periodo, 03/2009.
Población, Castellar del V. Importe,
8.449,07.
Sabadell, 23 de junio de 2009.
La Directora de la Administración, Victoria
Fernández Eguizabal.
062009003431
A
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del día 27).
EXPEDIENTE§
CCC / NAF§
NOMBRE§
08/25/2009/15071-82§
08/25/2009/15139-53§
08/25/2009/15409-32§
08/25/2009/15511-37§
08/25/2009/15529-55§
08/25/2009/16170-17§
08/25/2009/16409-62§
08/25/2009/16743-08§
08143135852§
08132102205§
081043883653§
081051479662§
431025730329§
080228284270§
080531795957§
080502447801§
HOTELS BISNET, S.A.§
PAKMASTER, S.A.§
FORTEA LAGUNA, EMMA§
VILLALOBOS MARTOS, MANUEL§
ES SALMOUNY, RACHID§
FERRERIA FERNANDEZ, ELENA§
VILTRO SANS, JORDI§
TOLEDANO GOMEZ, MANUEL§
REGIMEN#
0111#
0111#
0521#
0521#
0611#
0521#
0521#
0521#
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 11
Administració Central
Cerdanyola del Vallès, 23 de junio de
2009.
El Director de la Administración nº 08/25,
Antonio Iglesias Ferreiro.
062009003434
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO
D. Alfonso Sagredo San Jose, Recaudador
ejecutivo de la Seguridad Social en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva Núm. 08/27 de
Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido a la
ampliación de embargo de bienes inmuebles
según se detallan en la diligencia que se
transcribe.
Número expediente: 08 27 09 000583 10.
Nombre/Razón Social: Raúl Romero
Galan.
Números documentos: 08 27 504 09
027856362.
DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES (TVA 504)
Diligencia. De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por
deudas a la Seguridad Social seguido contra
el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 6.252.344-R; y con domicilio en
Parc Les Valls D'Ax, nº 3 en Palafolls resulta
lo siguiente:
Que para responder de los débitos de
dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de la finca que se detallan,
siendo anotado en el Registro de la Propiedad de Madridejos (Toledo), garantizando la
suma total de 9.881,74 EUR, que incluyen el
principal, el recargo de apremio, los intereses
y las costas del procedimiento, con las letras
que se indican:
Finca: 21.843; Tomo 978; Libro 292 de
Consuegra; Folio 215; Anotación letra: A.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente
notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente
detalle:
Núm. Providencia apremio§ Período§
08 08 060426155§
08 08 067935369§
08 08 067935470§
08 08 072537112§
07/2008§
07/2008§
07/2008§
09/2008§
Régimen#
0521#
0111#
0111#
0521#
Principal: 6.552,25 EUR. Recargo:
1.310,45 EUR. Intereses: 294,32 EUR. Costas
devengadas: 181,67 EUR. Costas e intereses
Presup.: 205,00 EUR. Total: 8.543,69 EUR.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo
sobre las fincas indicadas en la suma de
8.543,69 EUR, con lo que la responsabilidad
total sobre las mismas asciende a la cantidad
de 18.425,43 EUR, y expedir el mandamiento de ampliación de embargo al Registro de
la Propiedad.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el art. 103
del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 junio (Boletín Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de esta ampliación de embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados
con referencia a los precios de mercado y de
acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que
se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no
atender el pago de la deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria
de los bienes que le han sido trabados en el
plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de
recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla: Si la diferencia
entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes,
no excediera del 20 por ciento de la menor,
se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de
los Colegios o Asociaciones profesionales o
Mercantiles oportunas, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración,
que será la definitivamente aplicable, habrá
de estar comprendida entere los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar
el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Relación de bienes embargados
Descripción finca: Titular del pleno dominio de una vivienda sita en Consuegra
(45700).
Tipo vía: Ronda de los Molinos, 55.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al
deudor y a los terceros poseedores y a los
acreedores, y al hallarse en paradero desconocido y haber resultado negativos los intentos de notificación de la diligencia precedente, efectuados mediante correo certificado
con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluidos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 42.4 de la cita Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común.
Calella, 23 de junio de 2009.
Alfonso Sagredo San José.
062009003439
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO
Don Alfonso Sagredo San José, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm.
08/27, de Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva por débi-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 12
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Central
tos a la Seguridad Social se ha procedido a la
ampliación de embargo de bienes inmuebles
según se detallan en la diligencia que se
transcribe.
Número expediente: 08 27 09 000190 05.
Nombre/Razón Social: Ana María Luque
Ruíz.
Números documentos: 08 27 504 09
029164751.
«DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE
BIENES INMUEBLES (TVA-504)
Diligencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por
deudas a la Seguridad Social seguido contra
el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 33.927.945-R; y con domicilio en
Pasaje Mas Olive, nº 9 en Santa Susanna
resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de
dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de la finca que se detallan,
siendo anotado en el Registro de la Propiedad de Pineda de Mar, garantizando la suma
total de 7.607,75 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los intereses y
las costas del procedimiento, con las letras
que se indican:
Finca: 2.100; Tomo 2.135; Libro 39 de
Fogars de la Selva; Folio 124; Anotación
letra: A.
Finca: 23.356; Tomo 2.275; Libro 313 de
Tordera; Folio 91; Anotación letra: A.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente
notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente
detalle:
Núm. Providencia apremio§
Período§
08 08 062139217§
08 08 060363006§
08 08 065787730§
08 08 072464461§
06/2008§
07/2008§
08/2008§
09/2008§
Régimen#
0111#
0521#
0521#
0521#
Principal, 3.194,66. Recargo, 638,93. Intereses, 178,14. Costas devengadas, 688,12.
Costas e intereses Presup., 120,00. Total,
4.819,85.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo
sobre las fincas indicadas en la suma de
4.819,85 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 11.887,60 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de embargo al
Registro de la Propiedad.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el art. 103
del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 junio (Boletín Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de esta ampliación de embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, a (D. Antonio Soria Guijarro como
cónyuge y titular del pleno dominio de una
mitad indivisa de las dos fincas), y a los acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios
de mercado y de acuerdo con los criterios
habituales de valoración por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender el pago de la
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor
con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si
la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los Colegios o Asociaciones profesionales o Mercantiles oportunas,
la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entere
los límites de las efectuadas anteriormente, y
servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Relación de bienes embargados
Descripción finca 2.100: Titular del pleno
dominio de una mitad indivisa de una casa
sita en Fogars de la Selva (08495).
Tipo vía: Calle Pirineos, nº 8.
Descripción finca 23.356: Titular del
pleno dominio de una mitad indivisa de una
vivienda sita en Tordera (08490).
Tipo vía: Carretera de Fogars escalera E.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al
deudor y a los terceros poseedores y a los
acreedores, y al hallarse en paradero desconocido y haber resultado negativos los intentos de notificación de la diligencia precedente, efectuados mediante correo certificado
con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluidos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 42.4 de la cita Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común.
Calella, 22 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062009003440
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO
Don Alfonso Sagredo San José, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm.
08/27, de Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido a la
ampliación de embargo de bienes inmuebles
según se detallan en la diligencia que se
transcribe.
Número expediente: 08 27 09 000583 10.
Nombre/Razón Social: Raúl Romero
Galán.
Números documentos: 08 27 504 09
027856362.
DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES (TVA-504)
Diligencia: De las actuaciones del presen-
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 13
Administració Central
te expediente administrativo de apremio por
deudas a la Seguridad Social seguido contra
el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 6.252.344-R; y con domicilio en
Parc Les Valls d'Ax, nº 3 en Palafolls resulta
lo siguiente:
Que para responder de los débitos de
dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de la finca que se detallan,
siendo anotado en el Registro de la Propiedad de Pineda de Mar, garantizando la suma
total de 9.881,74 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los intereses y
las costas del procedimiento, con las letras
que se indican:
Finca: 3.610; Tomo 1.375; Libro 53 de
Palafolls; Folio 93; Anotación letra: E.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente
notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente
detalle:
Núm. Providencia apremio§
Período§
08 08 060426155§
08 08 067935369§
08 08 067935470§
08 08 072537112§
07/2008§
07/2008§
07/2008§
09/2008§
Régimen#
0521#
0111#
0111#
0521#
Principal, 6.552,25. Recargo, 1.310,45.
Intereses, 294,32. Costas devengadas,
181,67. Costas e intereses Presup., 205,00.
Total, 8.543,69.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo
sobre las fincas indicadas en la suma de
8.543,69 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 18.425,43 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de embargo al
Registro de la Propiedad.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el art. 103
del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 junio (Boletín Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de esta ampliación de embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, a (Dña. Silvia Montes Medina como
titular del pleno dominio de una mitad indivisa de la finca), y a los acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado
y de acuerdo con los criterios habituales de
valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores
que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no
atender el pago de la deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria
de los bienes que le han sido trabados en el
plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de
recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla: Si la diferencia
entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes,
no excediera del 20 por ciento de la menor,
se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de
los Colegios o Asociaciones profesionales o
Mercantiles oportunas, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración,
que será la definitivamente aplicable, habrá
de estar comprendida entere los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar
el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Relación de bienes embargados
Descripción finca: Titular del pleno dominio de una mitad indivisa de una casa sita en
Palafolls (08389).
Tipo vía: Carrer dels Arbres parc. 1112.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al
deudor y a los terceros poseedores y a los
acreedores, y al hallarse en paradero desconocido y haber resultado negativos los intentos de notificación de la diligencia precedente, efectuados mediante correo certificado
con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluidos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 42.4 de la cita Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común.
Calella, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062009003441
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO
Don Alfonso Sagredo San José, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm.
08/27, de Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido a la
ampliación de embargo de bienes inmuebles
según se detallan en la diligencia que se
transcribe.
Número expediente: 08 27 08 002212 60.
Nombre/Razón Social: Caucasus, S.L.
Números documentos: 08 27 504 09
028995003.
«DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE
BIENES INMUEBLES (TVA-504)
Diligencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por
deudas a la Seguridad Social seguido contra
el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número B63809289; y con domicilio en calle
Germanes Torrell, nº 13 en Malgrat de Mar
resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de
dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de la finca que se detallan,
siendo anotado en el Registro de la Propiedad de Pineda de Mar, garantizando la suma
total de 45.826,80 euros, que incluyen el
principal, el recargo de apremio, los intereses
y las costas del procedimiento, con las letras
que se indican:
Finca: 2.656; Tomo 2183; Libro 106 de
Santa Susanna; Folio 36; Anotaciones letras:
A-B.
Finca: 2.971; Tomo 1080; Libro 35 de
Santa Susanna; Folio 155; Anotaciones letras:
A-B.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 14
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Central
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente
notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente
detalle:
Núm. Providencia apremio§
Período§
08 08 067936682§
08 08 067936783§
07/2008§
07/2008§
Régimen#
0111#
0111#
Principal, 1.123,76. Recargo, 224,75. Intereses, 56,52. Costas devengadas, 145,69.
Costas e intereses Presup., 42,00. Total,
1.592,72.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo
sobre las fincas indicadas en la suma de
1.592,72 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 47.419,52 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de embargo al
Registro de la Propiedad.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el art. 103
del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 junio (Boletín Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de esta ampliación de embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados
con referencia a los precios de mercado y de
acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que
se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no
atender el pago de la deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria
de los bienes que le han sido trabados en el
plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de
recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla: Si la diferencia
entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes,
no excediera del 20 por ciento de la menor,
se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de
los Colegios o Asociaciones profesionales o
Mercantiles oportunas, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración,
que será la definitivamente aplicable, habrá
de estar comprendida entere los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar
el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Relación de bienes embargados
Descripción finca 2656: Titular del pleno
dominio de una casa sita en Santa Susanna
(08398).
Tipo vía: Urbanización "Alta Maresme"
parcela 125.
Descripción finca 2971: Titular del pleno
dominio de un terreno sito en Santa Susanna
(08398).
Tipo vía: Urbanización "Can Gelat" parcela 34.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al
deudor y a los terceros poseedores y a los
acreedores, y al hallarse en paradero desconocido y haber resultado negativos los intentos de notificación de la diligencia precedente, efectuados mediante correo certificado
con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluidos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 42.4 de la cita Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común.
Calella, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062009003444
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO
Don Alfonso Sagredo San José, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm.
08/27, de Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido a la
ampliación de embargo de bienes inmuebles
según se detallan en la diligencia que se
transcribe.
Número expediente: 08 27 08 001713 46.
Nombre/Razón Social: David Jarque Casamayor.
Números documentos: 08 27 504 09
028449577.
«DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE
BIENES INMUEBLES (TVA-504)
Diligencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por
deudas a la Seguridad Social seguido contra
el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 38.801.405-Z; y con domicilio en
calle Església, nº 56 en Pineda de Mar resulta
lo siguiente:
Que para responder de los débitos de
dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de la finca que se detallan,
siendo anotado en el Registro de la Propiedad de Pineda de Mar, garantizando la suma
total de 45.826,80 euros, que incluyen el
principal, el recargo de apremio, los intereses
y las costas del procedimiento, con las letras
que se indican:
Finca: 20.346; Tomo 1634; Libro 371 de
Pineda de Mar; Folio 149; Anotaciones letras:
A-B-C-D.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente
notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente
detalle:
Núm. Providencia apremio§
Período§
08 08 062649677§
06/2008§
Régimen#
0111#
Principal, 4.728,70. Recargo, 945,74. Intereses, 246,23. Costas devengadas, 76,69.
Costas e intereses Presup., 178,00. Total,
6.175,36.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo
sobre las fincas indicadas en la suma de
6.175,36 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la can-
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 15
Administració Central
tidad de 57.569,20 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de embargo al
Registro de la Propiedad.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el art. 103
del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 junio (Boletín Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de esta ampliación de embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, a (Dña. Isabel Torres Lara como titular del pleno dominio de una mitad indivisa
de la finca) y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados
con referencia a los precios de mercado y de
acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que
se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no
atender el pago de la deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria
de los bienes que le han sido trabados en el
plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de
recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla: Si la diferencia
entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes,
no excediera del 20 por ciento de la menor,
se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de
los Colegios o Asociaciones profesionales o
Mercantiles oportunas, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración,
que será la definitivamente aplicable, habrá
de estar comprendida entere los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar
el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embarga-
dos en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Relación de bienes embargados
Descripción finca: Titular del pleno dominio de una mitad indivisa de una vivienda
sita en Pineda de Mar (08397).
Tipo vía: calle Església, nº 56.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al
deudor y a los terceros poseedores y a los
acreedores, y al hallarse en paradero desconocido y haber resultado negativos los intentos de notificación de la diligencia precedente, efectuados mediante correo certificado
con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluidos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 42.4 de la cita Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común.
Calella, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062009003446
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO
Don Alfonso Sagredo San José, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm.
08/27, de Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido a la
ampliación de embargo de bienes inmuebles
según se detallan en la diligencia que se
transcribe.
Número expediente: 08 27 08 000823 29.
Nombre/Razón Social: José Vidal Matamala.
Números documentos: 08 27 504 09
028342069.
«DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE
BIENES INMUEBLES (TVA-504)
Diligencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por
deudas a la Seguridad Social seguido contra
el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 38.803.961-V; y con domicilio en
calle Riera del Pinar, nº 27 en Canet de Mar
resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de
dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de la finca que se detallan,
siendo anotado en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar, garantizando la suma
total de 7.196,76 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los intereses y
las costas del procedimiento, con las letras
que se indican:
Finca: 825; Tomo 1619; Libro 131 de
Canet de Mar; Folio 170; Anotaciones letras:
B-C-D-E.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente
notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente
detalle:
Núm. Providencia apremio§
Período§
08 08 047787358§
08 08 062092838§
08 08 067627595§
04/2008§
06/2008§
07/2008§
Régimen#
0111#
0111#
0111#
Principal, 2.453,48. Recargo, 490,70. Intereses, 131,29. Costas devengadas, 60,47.
Costas e intereses Presup., 92,00. Total,
3.227,94.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo
sobre las fincas indicadas en la suma de
3.227,94 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 10.424,70 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de embargo al
Registro de la Propiedad.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el art. 103
del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 junio (Boletín Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de esta ampliación de embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, a (Dña. Rosa Matamala Bonfil como
titular del usufructo de la finca; D. Jorge
Vidal Matamala y Dña. María Rosa Vidal
Matamala, como titulares de la nuda propiedad de una tercera parte indivisa de la finca)
Núm. 154 / Pàg. 16
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Central
y a los acreedores hipotecarios indicándoles
que los bienes serán tasados con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los
criterios habituales de valoración por esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las
personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a
efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos en caso de no atender el pago
de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de
salida, de no mediar objeción por parte del
apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar
valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si
la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los Colegios o Asociaciones profesionales o Mercantiles oportunas,
la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entere
los límites de las efectuadas anteriormente, y
servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Relación de bienes embargados
Descripción finca: Titular en nuda propiedad de una tercera parte indivisa de una casa
sita en Canet de Mar (08360).
Tipo vía: calle del Pinar, nº 27.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al
deudor y a los terceros poseedores y a los
acreedores, y al hallarse en paradero desconocido y haber resultado negativos los intentos de notificación de la diligencia preceden-
te, efectuados mediante correo certificado
con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluidos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 42.4 de la cita Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común.
Calella, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062009003447
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO
Don Alfonso Sagredo San José, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm.
08/27, de Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido a la
ampliación de embargo de bienes inmuebles
según se detallan en la diligencia que se
transcribe.
Número expediente: 08 27 08 000823 29.
Nombre/Razón Social: José Vidal Matamala.
Números documentos: 08 27 504 09
028368745.
«DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE
BIENES INMUEBLES (TVA-504)
Diligencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por
deudas a la Seguridad Social seguido contra
el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 38.803.961-V; y con domicilio en
calle Riera, nº 57 en Caldes d'Estrac resulta
lo siguiente:
Que para responder de los débitos de
dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de la finca que se detallan,
siendo anotado en el Registro de la Propiedad de Mataró núm. Cuatro, garantizando la
suma total de 13.696,72 euros, que incluyen
el principal, el recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, con las
letras que se indican:
Finca: 714; Tomo 3432; Libro 69 de Caldes d'Estrac; Folio 195; Anotaciones letras: FG-H-J.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente
notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente
detalle:
Núm. Providencia apremio§
Período§
08 08 047787358§
08 08 062092838§
08 08 067627595§
04/2008§
06/2008§
07/2008§
Régimen#
0111#
0111#
0111#
Principal, 2.453,48. Recargo, 490,70. Intereses, 131,29. Costas devengadas, 137,16.
Costas e intereses Presup., 92,00. Total,
3.304,63.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo
sobre las fincas indicadas en la suma de
3.304,63 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 17.001,35 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de embargo al
Registro de la Propiedad.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el art. 103
del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 junio (Boletín Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de esta ampliación de embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, a (Dña. Olga Duarte Miró como cónyuge y titular del pleno dominio de una
mitad indivisa de la finca) y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes
serán tasados con referencia a los precios de
mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender el pago de la
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor
con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 17
Administració Central
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si
la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los Colegios o Asociaciones profesionales o Mercantiles oportunas,
la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entere
los límites de las efectuadas anteriormente, y
servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Relación de bienes embargados
Descripción finca: Titular del pleno dominio de una mitad indivisa de una vivienda
sita en Caldes d'Estrac (08393).
Tipo vía: calle Riera, nº 57.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al
deudor y a los terceros poseedores y a los
acreedores, y al hallarse en paradero desconocido y haber resultado negativos los intentos de notificación de la diligencia precedente, efectuados mediante correo certificado
con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluidos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 42.4 de la cita Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común.
Calella, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062009003448
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE EMBARGO BIENES INMUEBLES
Don Alfonso Sagredo San José, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm.
08/27, de Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio nº (08 27 09 000010
19), que se instruye en esta Unidad de
Recaudación contra el deudor a la Seguridad
Social por el Régimen General Consultores
Gallegos de Franquicia, S.L. con CIF
B15620529; cuyo último domicilio conocido
fue en Urbanización San Daniel, nº 10 (Can
Xaco) en Tordera, se procedió con fecha 19
de mayo de 2009, al embargo de bienes
inmuebles (Documento nº 08 27 501 09
026809267) cuya diligencia seguidamente se
detalla:
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
(TVA-501)
Diligencia: En el expediente administrativo
de apremio que se instruye en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia, por deudas a la Seguridad
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
Núm. Providencia apremio§
Período§
08 08 045988616§
08 08 048009044§
08 08 062314827§
03/2008§
04/2008§
06/2008§
Régimen#
0111#
0111#
0111#
Importe deuda:
Principal: 986,47 euros.
Recargo: 197,29 euros.
Intereses: 62,45 euros.
Costas devengadas: 10,46 euros.
Costas e Intereses Presupuestados: 38,00
euros.
Total: 1.294,67 euros.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades
del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha asciende a la cantidad total
reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, y a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios indicándoles que los
bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender el pago de la
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor
con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si
la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los Colegios o Asociaciones profesionales o Mercantiles oportunas,
la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entere
los límites de las efectuadas anteriormente, y
servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Relación de bienes embargados
Descripción finca: Titular del pleno dominio de una rústica sita en Tordera (08490).
Núm. 154 / Pàg. 18
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Central
Tipo vía: "Can Xaco".
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al
deudor, y a los terceros poseedores y a los
acreedores, y al hallarse en paradero desconocido y haber resultado negativos los intentos de notificación de la diligencia precedente, efectuados mediante correo certificado
con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluidos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 42.4 de la cita Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común.
Calella, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062009003442
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE EMBARGO BIENES INMUEBLES
Don Alfonso Sagredo San José, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm.
08/27, de Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio nº (08 27 08 002900
69), que se instruye en esta Unidad de
Recaudación contra el deudor a la Seguridad
Social por el Régimen Especial de Autónomos Antonio Hernández Manzano con NIF
37.787.805-R; cuyo último domicilio conocido fue en Urbanización San Daniel, nº 10
(Can Xaco) en Tordera, se procedió con
fecha 6 de mayo de 2009, al embargo de bienes inmuebles (Documento nº 08 27 501 09
022319985) cuya diligencia seguidamente se
detalla:
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
(TVA-501)
Diligencia: En el expediente administrativo
de apremio que se instruye en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia, por deudas a la Seguridad
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
Núm. Providencia apremio§
Período§
08 08 034580103§
08 08 034580204§
08 08 040168919§
08 08 044074682§
08 08 051414552§
08 08 054298381§
08 08 060344313§
01/2008§
02/2008§
03/2008§
04/2008§
05/2008§
06/2008§
07/2008§
Régimen#
0521#
0521#
0521#
0521#
0521#
0521#
0521#
Importe deuda:
Principal: 1.710,45 euros.
Recargo: 342,09 euros.
Intereses: 123,10 euros.
Costas devengadas: 24,38 euros.
Costas e Intereses Presupuestados: 66,00
euros.
Total: 2.266,02 euros.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades
del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha asciende a la cantidad total
reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, y a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios indicándoles que los
bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender el pago de la
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor
con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si
la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los Colegios o Asociaciones profesionales o Mercantiles oportunas,
la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entere
los límites de las efectuadas anteriormente, y
servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Relación de bienes embargados
Descripción finca: Titular del pleno dominio de una casa sita en Tordera (08490).
Tipo vía: Urbanización "Sant Llop" parcela
6".
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al
deudor, y a los terceros poseedores y a los
acreedores, y al hallarse en paradero desconocido y haber resultado negativos los intentos de notificación de la diligencia precedente, efectuados mediante correo certificado
con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluidos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 42.4 de la cita Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 19
Administració Central
Común.
Calella, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062009003443
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE EMBARGO BIENES INMUEBLES
Don Alfonso Sagredo San José, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social en la
U.R.E. Núm. 08/27, de Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio nº (08 27 08 001333
54), que se instruye en esta Unidad de
Recaudación contra el deudor a la Seguridad
Social por el Régimen General y Régimen
Especial de Autónomos Deepak - Banwari
con N.I.E. nº X2167563-C, cuyo último
domicilio conocido fue en calle Ángel Guimerà, nº 115 de Calella, se procedió con
fecha 26 de mayo de 2009, al embargo de
bienes inmuebles (Documento nº 08 27 501
09 027839992) cuya diligencia se transcribirá.
Se requiere al deudor para que en el plazo
de diez días a partir de la fecha de la publicación del presente edicto, comparezca en el
expediente, por sí o por medio de representante debidamente autorizado, a fin de señalar persona y domicilio para la práctica de las
notificaciones a que de lugar el procedimiento, en caso contrario se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento sin perjuicio del derecho que le asiste
de comparecer.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, de acuerdo con lo que se
indica el artículo 46 del Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.
Diligencia. Tramitándose en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social, a mi cargo expediente administrativo
de apremio contra el deudor, Deepak - Banwari, con N.I.E nº X2167563-C, por débitos
del Régimen General y Régimen Especial de
Autónomos, y no conociéndosele otros bienes embargables.
Declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que al final se expresarán.
Derechos del deudor sobre los bienes
embargados: titular de pleno dominio de las
dos fincas.
Débito total que se persigue que ha de
afectar a las fincas trabadas: 2.663,44 Euros,
incluidas costas presupuestadas y otras responsabilidades acumulables.
Del citado embargo se efectuará anotación
preventiva en el Registro de la Propiedad de
Pineda de Mar, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En cumplimiento de lo dispuesto en el
número 2 del artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad
Social, notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, y a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios y a los anotadores anteriores, si los hubiese, requiriéndoles
al mismo tiempo para que hagan entrega de
los títulos de propiedad de las fincas trabadas, si no los hubiesen presentado, a efectos
de valoración y fijación del tipo de subasta o
concurso, expídase según previene el artículo
104 de dicho texto legal, el oportuno mandamiento al señor Registrador de la Propiedad y
llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
remisión en su caso de este expediente a la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, para autorización de
subasta, en cumplimiento del artículo 115
del mencionado Reglamento.
Descripción finca
Pleno dominio de la urbana: Entidad
numero cien. Vivienda en planta tercera,
puerta cuarta, escalera "D", con entrada por
la calle Andorra de Pineda de Mar. Forma
parte de todo aquel edificio sito en la calle
Pirineus números cuarenta y seis-cuarenta y
ocho-cincuenta-cincuenta y dos, esquina a la
calle Andorra.
Superficie: Cincuenta y nueve metros
quince decímetros cuadrados mas un balcón
de un metro sesenta decímetros cuadrados, y
el lavadero de dos metros cuadrados.
Cuota de participación en los elementos
comunes del total edificio: Un entero setenta
y dos centésimas por ciento.
Inscrito en el Registro de Pineda de Mar.
Finca 21.269; tomo 1.799; libro 435 de
Pineda de Mar; folio 225.
Pleno dominio de la urbana: Entidad
numero dieciocho. Plaza de aparcamiento
numero dieciocho planta sótanos del edificio
sito en Pineda de Mar, calle Pirineus números cuarenta y seis-cuarenta y ocho-cincuenta-cincuenta y dos, esquina a la calle Andorra.
Tiene una superficie de once metros
sesenta decímetros cuadrados y su acceso
desde el paso común a todas las fincas de
esta planta.
Cuota de participación en los elementos
comunes del total edificio: Treinta y tres
centésimas por ciento.
Linda: Al frente tomando como tal la zona
común; a la derecha, con plaza de parking
numero diecisiete; a la izquierda, con plaza
de parking numero diecinueve y por el
fondo, con subsuelo de la calle Pirineus.
Inscrito en el Registro de Pineda de Mar.
Finca 21.187; tomo 1.703; libro 397 de
Pineda de Mar; folio 54.
Calella, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062009003445
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE EMBARGO BIENES INMUEBLES
Don Alfonso Sagredo San José, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm.
08/27, de Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio nº (08 27 08 002960
32), que se instruye en esta Unidad de
Recaudación contra el deudor a la Seguridad
Social por el Régimen Especial de Autónomos Jorge Ferrandiz Martínez con NIF
46.801.541-Z; cuyo último domicilio conocido fue en calle Ginesta, nº 8 en Santa Susanna, se procedió con fecha 22 de mayo de
2009, al embargo de bienes inmuebles
(Documento nº 08 27 501 09 027246878)
cuya diligencia seguidamente se detalla:
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
(TVA-501)
Diligencia: En el expediente administrativo
de apremio que se instruye en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia, por deudas a la Seguridad
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
Núm. Providencia apremio§
Período§
08 08 040202968§
08 08 044110856§
08 08 051448908§
03/2008§
04/2008§
05/2008§
Régimen#
0521#
0521#
0521#
Importe deuda:
Principal: 733,05 euros.
Recargo: 146,61 euros.
Intereses: 54,11 euros.
Costas devengadas: 10,46 euros.
Costas e Intereses Presupuestados: 28,00
euros.
Total: 972,23 euros.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades
del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha asciende a la cantidad total
reseñada.
Núm. 154 / Pàg. 20
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Central
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, a (Dña. Raquel Rodríguez López
como titular del pleno dominio de una mitad
indivisa de la finca) y a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo
con los criterios habituales de valoración por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por
las personas o colaboradores que se indican
en el citado Reglamento de Recaudación, a
efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos en caso de no atender el pago
de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de
salida, de no mediar objeción por parte del
apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar
valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si
la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los Colegios o Asociaciones profesionales o Mercantiles oportunas,
la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entere
los límites de las efectuadas anteriormente, y
servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Relación de bienes embargados
Descripción finca: Titular del pleno dominio de una mitad indivisa de una casa sita en
Santa Susanna (08398).
Tipo vía: Urbanización "Valle de Santa
Susanna" parcela 8-F.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al
deudor, y a los terceros poseedores y a los
acreedores, y al hallarse en paradero desconocido y haber resultado negativos los intentos de notificación de la diligencia precedente, efectuados mediante correo certificado
con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluidos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 42.4 de la cita Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común.
Calella, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062009003449
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE EMBARGO BIENES INMUEBLES
Don Alfonso Sagredo San José, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm.
08/27, de Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio nº (08 27 08 001798
34), que se instruye en esta Unidad de
Recaudación contra el deudor a la Seguridad
Social por el Régimen Especial de Autónomos Mª Teresa Salva Forts con NIF
40.942.857-M; cuyo último domicilio conocido fue en avenida Panagall, nº 44 en
Arenys de Munt, se procedió con fecha 26 de
mayo de 2009, al embargo de bienes inmuebles (Documento nº 08 27 501 09
027881523) cuya diligencia seguidamente se
detalla:
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
(TVA-501)
Diligencia: En el expediente administrativo
de apremio que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por deudas a la Seguridad Social,
una vez notificadas al mismo las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe a continuación se indica:
Núm. Providencia apremio§
Período§
08 08 016262459§
08 08 044114900§
08 08 051452241§
08 08 054337080§
08 08 060382709§
08 08 065808140§
11/2007§
04/2008§
05/2008§
06/2008§
07/2008§
08/2008§
Régimen#
0521#
0521#
0521#
0521#
0521#
0521#
Importe deuda:
Principal: 1.462,95 euros.
Recargo: 292,59 euros.
Intereses: 98,81 euros.
Costas devengadas: 10,46 euros.
Costas e Intereses Presupuestados: 56,00
euros.
Total: 1.920,81 euros.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades
del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha asciende a la cantidad total
reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, y a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios indicándoles que los
bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender el pago de la
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor
con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si
la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los Colegios o Asociaciones profesionales o Mercantiles oportunas,
la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 21
Administració Central
aplicable, habrá de estar comprendida entere
los límites de las efectuadas anteriormente, y
servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Relación de bienes embargados
Descripción finca: Titular del pleno dominio de un trastero sito en Arenys de Munt
(08358).
Tipo vía: Avenida Panagall, nº 44.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al
deudor, y a los terceros poseedores y a los
acreedores, y al hallarse en paradero desconocido y haber resultado negativos los intentos de notificación de la diligencia precedente, efectuados mediante correo certificado
con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, significándose que el procedimiento
recaudatorio sólo se suspenderá por la interposición de recurso administrativo si el recurrente garantiza con aval o procede a la consignación a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social del importe de la
deuda exigible, incluidos los recargos, intereses y las costas del procedimiento. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado en aplicación de lo establecido en el artículo 42.4 de la cita Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común.
Calella, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062009003450
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE EMBARGO BIENES INMUEBLES
Don Alfonso Sagredo San José, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social en la
U.R.E. Núm. 08/27 de Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio nº (08 27 08 002750
16), que se instruye en esta Unidad de
Recaudación contra el deudor a la Seguridad
Social por el Régimen Especial de Autónomos Cayetano Rusillo Narvaez con N.I.F nº
26.218.391-R, cuyo último domicilio conocido fue en Avenida Montserrat, nº 58 de Pineda de Mar, se procedió con fecha 22 de
mayo de 2009, al embargo de bienes inmuebles (Documento nº 08 27 501 09
027254861) cuya diligencia se transcribirá.
Se requiere al deudor para que en el plazo
de diez días a partir de la fecha de la publicación del presente edicto, comparezca en el
expediente, por sí o por medio de representante debidamente autorizado, a fin de señalar persona y domicilio para la práctica de las
notificaciones a que de lugar el procedimiento, en caso contrario se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento sin perjuicio del derecho que le asiste
de comparecer.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, de acuerdo con lo que se
indica el artículo 46 del Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.
Diligencia. Tramitándose en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social, a mi cargo expediente administrativo
de apremio contra el deudor, Cayetano Rusillo Narvaez, con N.I.F nº 26.218.391-R, por
débitos del Régimen Especial de Autónomos,
y no conociéndosele otros bienes embargables.
Declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que al final se expresarán.
Derechos del deudor sobre los bienes
embargados: titular de pleno dominio de la
finca.
Débito total que se persigue que ha de
afectar a las fincas trabadas: 2.510,77 Euros,
incluidas costas presupuestadas y otras responsabilidades acumulables.
Del citado embargo se efectuará anotación
preventiva en el Registro de la Propiedad de
La Carolina (Jaén), a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
En cumplimiento de lo dispuesto en el
número 2 del artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad
Social, notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, y a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios y a los anotadores anteriores, si los hubiese, requiriéndoles
al mismo tiempo para que hagan entrega de
los títulos de propiedad de las fincas trabadas, si no los hubiesen presentado, a efectos
de valoración y fijación del tipo de subasta o
concurso, expídase según previene el artículo
104 de dicho texto legal, el oportuno mandamiento al señor Registrador de la Propiedad y
llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
remisión en su caso de este expediente a la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, para autorización de
subasta, en cumplimiento del artículo 115
del mencionado Reglamento.
Descripción finca
Pleno dominio de la urbana: Vivienda, en
la calle A) de la UE-14, sin número, planta
cuarta.
Superficie: Setenta y cuatro metros, veintisiete decímetros cuadrados.
Linda: frente, rellano piso "C", hueco del
patio de luces y aires zona de su entrada;
fondo, aires calle Diego Cabrera; derecha,
zona de su entrada; izquierda, hueco del
patio de luces y piso "H".
Ref. catastral: 2166112VH3126N0039TD.
Vivienda calificada de V.P.O. de fecha
12/01/08.
Inscrito en el Registro de la Carolina
(Jaén).
Finca 24.688; tomo 1.576; libro 537r;
folio 112.
Calella, 23 de junio de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062009003451
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Procedimientos Especiales
EDICTO
Comunicación de inicio de expedientes de
derivación de responsabilidad solidaria.
Por esta Subdirección Provincial se procede a comunicar los acuerdos de inicio de
expedientes de derivación de responsabilidad
solidaria a las personas y/o empresas relacionadas como posibles responsables solidarios
de las deudas contraídas con la Seguridad
Social por las personas y/o empresas relacionadas como deudores principales.
Previo a la propuesta de resolución se da
audiencia a los interesados en los referidos
expedientes para que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común en
el plazo de diez días a contar de la publicación del presente Edicto puedan examinar los
respectivos expedientes que están a su dispo-
Núm. 154 / Pàg. 22
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Central
sición en la Tesorería General de la Seguridad Social, Subdirección Provincial de Procedimientos Especiales, calle Aragón, 273275, 3ª planta, de Barcelona, y formular las
alegaciones que estimen pertinentes.
Al propio tiempo y en cumplimiento de lo
previsto en el art. 42 de la mencionada Ley,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se comunica que el plazo de tramitación de los expedientes es de tres meses a
contar de la fecha de los acuerdos de inicio
de los mismos, que se indican para cada
caso, por lo que de no recibir resolución
expresa en dicho plazo se declarará, de
acuerdo con lo previsto en el art. 44 del propio texto legal, la caducidad de los mismos,
ello sin perjuicio de que de no resultar prescrita la deuda pueda iniciarse nuevo expediente de derivación de responsabilidad solidaria.
NÚM.
EXPEDIENTE§
INTERESADO§
DEUDOR PRINCIPAL§
FECHA
ACUERDO
INICIO#
NÚM.
EXPEDIENTE§
INTERESADO§
2009090812§ JOSE GARCIA ALADRO§
2009090802§ IVAN JURIC§
2009090777§ SAID ROUROU§
CARNS GARPO, S.L.§
ESTUDIO MASNOU, S.L.§
EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROUROU, S.L.§
27-05-2009#
25-05-2009#
19-05-2009#
2009090761§ ALBERTO TEMPLADO MONTAÑEZ§
CONFER MARESME, S.L.§
2009090776§ THAIS DE FREITAS§
EVONT 2000, S.L.§
2009090778§ RICARDO NESTOR CACHON DE AZUA PRITICA§ DON MULHOLLAND TRUMP INTERNATIONAL, S.L.§
Se publica el presente Edicto en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona para
que sirva de notificación a los efectos legales,
de conformidad con lo previsto en el art. 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27-1192), modificada por la Ley 4/1999 (Boletín
Oficial del Estado de 14-1-99), a causa de
que no ha sido posible la notificación personal.
Barcelona, 22 de junio de 2009.
El Subdirector Provincial, Andrés Ruano
Franco.
062009003425
A
DEUDOR PRINCIPAL§
FECHA
ACUERDO
INICIO#
18-05-2009#
19-05-2009#
20-05-2009#
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 23
Administració Local
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Direcció de Relacions Internacionals
ANUNCI
En data 19 de juny de 2009, l'Excm. Sr.
Antoni Fogué Moya, President de la Diputació de Barcelona, va aprovar un decret relatiu a la Convocatòria 2009-2010 per a l'atorgament de beques de col·laboració en la
Direcció de Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona.
El text de la convocatòria es reprodueix tot
seguit:
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA 2009-2010 PER A
L'ATORGAMENT DE QUATRE BEQUES DE
COL·LABORACIÓ A LA SEU DE BARCELONA DE LA
DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS I D'UNA
BECA DE COL·LABORACIÓ A LA DELEGACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA A BRUSSEL·LES
La Direcció de Relacions Internacionals de
la Diputació de Barcelona té com a principals funcions:
* Coordinar el conjunt de relacions internacionals que manté la Corporació amb
altres administracions territorials i organitzacions de diversa índole.
* Establir relacions permanents amb administracions de caràcter homòleg a la Diputació de Barcelona, d'altres països, per tal d'enfortir espais d'intercanvi i cooperació.
* Establir i desenvolupar instruments d'assistència tècnica dirigits als ajuntaments de la
província de Barcelona per tal d'apropar-los
a la Unió Europea i les seves polítiques,
sobretot aquelles que tenen incidència en el
món local.
* Impulsar programes de cooperació en
l'àmbit local per tal de contribuir al desenvolupament econòmic i social dels països en
vies de desenvolupament, aportant, com a
mínim, el 0,7% dels ingressos ordinaris de la
Diputació de Barcelona, tal com aconsella
l'Organització de les Nacions Unides a les
Administracions Públiques.
* Impulsar el desenvolupament de programes de sensibilització destinats a promoure,
en la ciutadania, els valors i actituds solidaris
en els municipis de la província de Barcelona.
* Coordinar i impulsar les relacions de la
Diputació amb els organismes internacionals
i amb les xarxes internacionals de ciutats, en
especial amb l'organització Ciutats i Governs
Locals Units (CGLU).
* Impulsar programes de foment de la cultura de la Pau i de construcció i manteniment
de la Pau a nivell internacional.
La Delegació de la Diputació de Barcelona a Brussel·les, per la seva banda, desenvolupa les tasques següents: el seguiment,
d'una part, de l'activitat comunitària, i, de
l'altra, dels projectes presentats per les corporacions locals de la província amb l'objectiu
de facilitar-ne l'aprovació; la facilitació d'un
espai de treball i de relació per als representants de la Diputació de Barcelona i per als
de les corporacions locals de la província; la
preparació de les visites dels representants de
la Diputació així com les dels alcaldes de la
província a les diferents institucions comunitàries; el manteniment de contactes amb la
resta d'oficines de representació d'ens locals
i regionals d'arreu d'Europa amb delegació a
Brussel·les; la instrumentació d'aquesta xarxa
informal d'oficines delegades en la recerca
de socis per a la presentació de propostes de
projectes de cooperació en partenariat transnacional; les gestions adients de planificació
i de seguiment de l'execució dels esmentats
projectes, i la participació en jornades, conferències i seminaris diversos relacionats amb
qüestions d'interès per al món local.
El coneixement del conjunt d'aquestes
activitats és un important factor d'aprenentatge pels estudiants de Relacions Internacionals
i Cooperació, així com una font important
d'experiència per al seu futur treball.
1. Nombre de beques que es convoquen i
descripció de les activitats
1.1. Primera beca: àmbit de la Cooperació
Europea. Referència: DSRI-1
El/la becari/ària realitzarà tasques pròpies
de la seva formació de manera que aquestes
li serveixin per adquirir experiència de treball
en els nivells als quals, per la seva titulació,
pot accedir.
Entre les esmentades tasques cal destacar
les següents:
* Seguiment de l'actualitat de la Unió
Europea i de les polítiques comunitàries d'interès local.
* Suport en l'organització de les activitats
formatives de la Diputació de Barcelona relacionades amb la Unió Europea.
* Participació en les tasques d'assessorament municipal i suport a l'elaboració de
projectes transnacionals.
* Suport en el funcionament i seguiment
de les xarxes i associacions transnacionals
gestionades per la Direcció de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona
(i particularment, Partenalia i Arc Llatí).
* Elaboració de continguts de la web.
* Col·laboració en altres tasques que es
portin a terme des de l'Oficina de Cooperació Europea.
El responsable del seguiment de la beca
serà el Cap de l'Oficina de Cooperació Europea de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.
1.2. Segona beca: àmbit de la Cooperació
Internacional al Desenvolupament.
Referència: DSRI-2
El/la becari/ària realitzarà tasques pròpies
de la seva formació de manera que aquestes
li serveixin per adquirir experiència de treball
en els nivells als quals, per la seva titulació,
pot accedir.
Entre les esmentades tasques cal destacar
les següents:
* Participació en les tasques dels diferents
programes amb els tècnics responsables.
* Suport en el seguiment de les accions de
sensibilització.
* Suport en el seguiment dels projectes de
cooperació al desenvolupament.
* Suport en l'organització d'activitats.
* Elaboració de continguts de la pàgina
web.
* Col·laboració en altres tasques que es
portin a terme des de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament.
La responsable del seguiment de la beca
serà la Cap de l'Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.
1.3. Tercera beca: Observatori de la
Cooperació Descentralitzada Local (OCD)
Unió Europea- Amèrica Llatina (UE-AL).
Referència: DSRI-3
El/la becari/ària realitzarà tasques pròpies
de la seva formació de manera que aquestes
li serveixin per adquirir experiència de treball
en els nivells als quals, per la seva titulació,
pot accedir.
Entre les esmentades tasques cal destacar
les següents:
* Suport a la recerca i sistematització de
dades i informacions sobre els actors i les
accions de cooperació descentralitzada UEAL.
* Recerques bibliogràfiques sobre temes
lligats a la cooperació descentralitzada i la
seva incidència sobre el reforçament de les
institucions locals, la integració regional, la
cohesió social i la igualtat entre homes i
dones.
* Contactes amb institucions i seguiment
de la xarxa d'agents en relació amb l'OCD.
* Suport a l'organització de les activitats
de l'OCD.
* Col·laboració en l'elaboració d'informes
i documents.
* Col·laboració en altres tasques que es
portin a terme des de l'OCD.
L'encarregat del seguiment de la beca serà
el Responsable de l'Observatori de la Cooperació Descentralitzada Local UE-AL.
1.4. Quarta beca: àmbit de la Diplomàcia
Municipal. Referència: DSRI-4
El/la becari/ària realitzarà tasques pròpies
de la seva formació de manera que aquestes
li serveixin per adquirir experiència de treball
en els nivells als quals, per la seva titulació,
pot accedir.
Entre les esmentades tasques cal destacar
les següents:
* Col·laboració en les iniciatives liderades
des de l'Oficina de Diplomàcia Municipal.
* Seguiment de l'actualitat de les xarxes
internacionals de ciutats i dels organismes
internacionals (especialment Ciutats i
Governs Locals Units i les agències de
Nacions Unides que treballen amb governs
locals).
* Suport a la recerca en matèria de descentralització i acció internacional dels
governs locals.
* Suport als projectes de creació i d'impuls
de la construcció de la Pau.
* Col·laboració en l'elaboració de dossiers
informatius i informes de seguiment sobre les
iniciatives de l'Oficina.
Núm. 154 / Pàg. 24
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
* Participació en les tasques dels diferents
programes amb els tècnics responsables.
* Elaboració de continguts de la pàgina
web.
* Col·laboració en altres tasques que es
portin a terme des de l'Oficina de Diplomàcia Municipal.
El responsable del seguiment de la beca
serà el Cap de l'Oficina de Diplomàcia
Municipal.
1.5. Cinquena beca: Delegació a Brussel·les.
Referència: DSRI-5
El/la becari/ària realitzarà tasques pròpies
de la seva formació de manera que aquestes
li serveixin per adquirir experiència de treball
en els nivells als quals, per la seva titulació,
pot accedir.
* Seguiment de l'actualitat de la Unió
Europea i de les polítiques comunitàries d'interès local.
* Suport en l'organització de les activitats
formatives de la Diputació de Barcelona relacionades amb la Unió Europea.
* Participació en les tasques d'assessorament municipal i suport a l'elaboració de
projectes transnacionals.
* Suport en el funcionament i seguiment
de les xarxes i associacions transnacionals
gestionades per la Direcció de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona
(i particularment, Partenalia i Arc Llatí).
* Elaboració de continguts de la web.
* Col·laboració en altres tasques que es
portin a terme des de la seu de la Diputació
de Barcelona a Brussel·les.
El responsable del seguiment de la beca
serà el Cap de l'Oficina de Cooperació Europea de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.
2. Requisits genèrics a les quatre beques que
els aspirants han d'acomplir
2.1. Llicenciatura en ciències polítiques,
sociologia, dret, econòmiques o altres relacionades amb l'àmbit de les beques o diplomatura en matèries relacionades amb les
anteriors.
2.2. Estar cursant o haver finalitzat, en els
tres anys anteriors a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds per
aquesta convocatòria, un màster o doctorat
en matèries relacionades amb la cooperació
europea i/o cooperació internacional al
desenvolupament.
2.3. Idiomes: castellà, català, anglès i/o
francès.
3. Mèrits
Es valorarà de manera especial:
3.1. Haver desenvolupat activitats similars
a les descrites per a cada beca a la que s'opta.
3.2. Altres idiomes.
3.3. Estades a l'estranger per raons acadèmiques i/o laborals relacionades amb la
matèria de les beques.
3.4. Estudis, treballs i publicacions en relació amb els àmbits de cada beca.
3.5. Coneixements d'informàtica a nivell
d'usuari.
3.6. Altres que el candidat estimi que
poden aportar un valor afegit al desenvolupament de les tasques descrites.
4. Contingut i termini de presentació de les
sol·licituds
El model d'instància normalitzada i
específica per a cada una de les beques, el
qual estarà a disposició dels sol·licitants en el
Registre General de la corporació i en
http://www.diba.cat/ri/, haurà d'anar acompanyat de:
4.1. Currículum Vitae, que inclourà com a
mínim el certificat de l'expedient acadèmic
acreditatiu de les qualificacions obtingudes
en totes i cadascuna de les assignatures cursades, i una relació dels estudis, treballs i
col·laboracions relacionades amb l'especialitat de la beca convocada;
4.2. Fotocòpia del DNI / NIE / Passaport;
4.3. Fotocòpia compulsada del títol de la
llicenciatura i del màster o doctorat cursat, o,
en el seu cas, del resguard de la matrícula
d'inscripció;
4.4. Declaració responsable de que reuneixen totes i cadascuna de les condicions
exigides en les Bases Generals per a la convocatòria i atorgament de beques de
col·laboració a desenvolupar en l'àmbit de la
Diputació de Barcelona i dels seus Organismes Públics (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona núm. 238, de 03.10.2008), en
especial la relativa a l'assegurança d'accidents, i les condicions particulars que estableix la present Convocatòria Específica, i
que s'accepten totes elles; i
4.5. Documentació acreditativa (originals
o fotocòpia compulsada) del compliment
dels mèrits esmentats en l'apartat 3 d'aquesta
Convocatòria Específica.
Tota la documentació esmentada s'haurà
de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14
hores, carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del
Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14
hores, Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici
Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores, carrer Londres,
55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de
9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona) en el
termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona. També es poden presentar, dins
del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant, "Llei 30/1992").
En les sol·licituds s'assenyalarà la beca a la
qual s'opta preferentment i, opcionalment,
una o dues secundàries.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que
assenyala l'article 70 de la Llei 30/1992 i els
exigits per la present Convocatòria Específica, es requerirà a l'interessat perquè, en un
termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indica-
ció de que si així no ho fes, s'entendrà que
ha desistit de la seva sol·licitud.
5. Valoració de les sol·licituds
Tots aquells aspirants que reuneixin i acreditin la totalitat dels requisits exposats a l'apartat 2, passaran a la fase de selecció.
La proposta de resolució es basarà, en els
criteris fixats en els punts 5.1 a 5.7 d'aquest
apartat. Així mateix, aquells aspirants que
assoleixin una puntuació igual o superior a
65 punts, hauran de realitzar una entrevista
personal amb la Comissió d'Avaluació, la
puntuació de la qual no podrà ultrapassar els
50 punts.
Així, la proposta de puntuació final (0 a
150 punts) de cada aspirant consistirà en el
sumatori del total de punts obtinguts a partir
de la valoració dels mèrits (0 a 100 punts) i
els obtinguts en l'entrevista (0 a 50 punts).
Criteris per a la selecció:
5.1. Haver desenvolupat activitats similars
a les descrites per a cada beca a la que s'opta. Puntuació: 20 punts.
5.2. Formació complementària en l'àmbit
de la beca. Puntuació: 15 punts.
5.3. Altres idiomes. Puntuació: 15 punts.
5.4. Estades a l'estranger per raons acadèmiques i/o laborals relacionades amb les
matèries de les beques. Puntuació: 15 punts.
5.5. Estudis, treballs i publicacions en relació als àmbits de cada beca. Puntuació: 15
punts.
5.6. Coneixements d'informàtica a nivell
d'usuari. Puntuació: 10 punts.
5.7. Altres que el candidat estimi que
poden aportar un valor afegit al desenvolupament de les tasques descrites. Puntuació: 10
punts.
6. Durada i import de les beques
La durada de les beques serà de nou
mesos, amb una dedicació de 25 hores setmanals, i es desenvoluparà en el període
comprés entre l'1 d'octubre de 2009 i el 30
de juny de 2010.
L'import de cadascuna de les beques a
desenvolupar a la seu de la Direcció de Relacions Internacionals a Barcelona serà de sis
mil sis-cents seixanta (6.660) EUR i s'abonaran amb caràcter mensual, a raó de set-cents
quaranta (740) EUR.
L'import de la beca per donar suport a les
tasques desenvolupades a la Delegació de la
Diputació de Barcelona a Brussel·les serà de
nou mil quatre-cents quaranta-cinc EUR amb
quaranta-un cèntims (9.445,41), que s'abonaran, amb caràcter mensual, a raó de mil quaranta-nou EUR amb quaranta-nou cèntims
(1.049,49) mensuals.
La dotació global que la Diputació de Barcelona destina a les cinc beques, és a dir,
Trenta-sis mil vuitanta-cinc EUR amb quaranta-un cèntims (36.085,41), s'imputarà:
* L'any 2009 i per valor de dotze mil vinti-vuit EUR amb quaranta-set cèntims
(12.028,47), a la partida 10400-111A348100 del vigent pressupost de despeses de
la Diputació de Barcelona.
* L'any 2010 i per valor de vint-i-quatre
mil cinquanta-sis EUR amb noranta-quatre
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 25
Administració Local
cèntims (24.056,94), subjectes a actualització
en funció de l'IPC interanual, a la partida
10400-111-481 del pressupost de despeses
de la Diputació de Barcelona per a l'exercici
2010, condicionat a la seva aprovació.
7. Òrgans competents per a la instrucció del
procediment
L'òrgan responsable de la instrucció del
procediment per a l'atorgament de les beques
previstes en la present Convocatòria Específica serà la Direcció de Relacions Internacionals.
La proposta de resolució del procediment
serà elaborada per una Comissió d'Avaluació
que estarà formada per les següents persones:
el Director de Relacions Internacionals, el
Cap de l'Oficina de Cooperació Europea; la
Cap de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament; el Responsable de l'Observatori de
la Cooperació Descentralitzada Local UE-AL,
el Cap de l'Oficina de Diplomàcia Municipal; i un/una secretàri/a.
A la vista del resultats, la Comissió d'Avaluació emetrà un informe valoratiu i la proposta d'adjudicació.
8. Termini de resolució i publicitat
8.1. L'òrgan competent per aprovar la proposta d'adjudicació atorgant els ajuts emetrà
la corresponent resolució en el termini
màxim de tres mesos des de la data final de
presentació d'instàncies.
8.2. La resolució es publicarà en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
9. Normativa reguladora
En tot allò no previst en aquesta convocatòria, serà d'aplicació l'establert a les Bases
Generals per a la convocatòria i atorgament
de beques de col·laboració a desenvolupar
en l'àmbit de la Diputació de Barcelona i
dels seus Organismes Públics (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm. 238,
de 03.10.2008).
10. Informació addicional
* Direcció de Relacions Internacionals:
C/ Còrsega, 273-279.
08008 Barcelona.
Tel.: 93-402.20.77 (DSRI-1 i DSRI-5).
Tel.: 93-402.25.04 (DSRI-2 i DSRI-3).
Tel.: 93-402.20.55 (DSRI-4).
e-mail: [email protected]
Pàgina web: http://www.diba.cat/ri/ "
Barcelona, 25 de juny de 2009.
La Secretària General, Petra Mahillo
García.
022009021057
A
Direcció de Serveis de Tecnologies
i Sistemes Corporatius
ANUNCI
Creació del fitxer automatitzat que conté
dades de caràcter personal Ilogestio.
Als efectes de coneixement general es fa
públic que per Decret, de data15 de juny de
2009, de la Presidència de la Diputació de
Barcelona s'aprova la creació del fitxer automatitzat que conté dades de caràcter personal relatiu a Ilogestio, d'acord amb les especificacions que es detallen:
a) Identificació del fitxer:
Denominació
Ilogestio.
Finalitat
Gestionar, executar i fer el seguiment del
projecte Iloquid. Disposar dels document i la
informació necessària per justificar davant el
Ministeri de Política Territorial el compliment
dels requisits, les condicions, les actuacions i
les activitats que permetin assolir els objectius del projecte Iloquid.
b) Origen de les dades:
Persones o col·lectius
Referents tècnics i persones de contacte de
les entitats locals i altres actors locals públics
i privats que participen en la gestió del projecte i persones beneficiaris dels itineraris
d'integració laboral que es desenvolupin en
el marc del projecte
Procedència i Procediment de recollida
* Procedència: Del propi interessat o del
seu representant legal, entitats públiques,
administracions públiques.
* Procediment: Enquestes o entrevistes,
formularis, transmissió electrònica.
c) Estructura bàsica del fitxer:
Descripció del tipus de dades contingudes
* Dades bàsiques: Nom i cognoms;
NIF/DNI; adreça; adreça electrònica; imatge/veu; núm. SS/Mutualitat; telèfon; origen
racial o ètnic; salut; derivades d'actes de
violència de gènere;; data de naixement; lloc
de naixement; sexe; nacionalitat; llegua
materna; formació, titulacions; experiència
professional; pertinença a col·legis o associacions professionals; activitats i negocis; dades
relatives a infraccions penals; categoria/grau;
lloc de treball; historial del treballador;
ingressos, rendes; crèdits, préstecs, avals;
subsidis, beneficis.
Suport físic: Ofimàtica -Acces.
Sistema de tractament utilitzat: Mixt.
d) Cessions:
Òrgans de la Unió Europea, Altres òrgans
de l'administració de l'Estat.
e) Transferències internacionals de dades:
No previstes específicament.
f) Òrgan responsable del fitxer:
El President de la Diputació de Barcelona.
Encarregat del tractament
Ens Locals conveniats: Bages-Moianes:
Ajuntament de Manresa; Baix Llobregat: Consell Comarcal Baix Llobregat; Berguedà: Consorci de Formació i Iniciatives Cercs Berguedà; Garraf: Consell Comarcal Garraf;
Hospitalet: Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat; Maresme: Impem - Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró;
Osona: Consell Comarcal d'Osona; Alt
Penedès: Ajuntament de Vilafranca del
Penedès; Anoia: Ajuntament d'Igualada; Barcelonès Nord; Consell Comarcal del Barce-
lonès; Vallès Occidental: Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès
Occidental; Vallès Oriental: Consell Comarcal Vallès Oriental.
g) Servei o unitat davant el qual poden
exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Registre general de la Diputació de Barcelona.
h) Mesures de seguretat:
De nivell alt.
Barcelona, 18 de juny de 2009.
La Secretària General, Petra Mahillo
García.
022009020916
A
Organisme de Gestió Tributària
ANUNCI
La Diputació de Barcelona, en Sessió
Plenària Ordinària celebrada el dia 25 de
juny de 2009 va aprovar uns dictàmens
corresponents a l'acceptació de les delegacions efectuades segons el que a continuació
s'indica:
Ajuntament del Bruc
Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l'Ajuntament del Bruc, en data 30 de març de
2009 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació dels tributs
i altres ingressos de dret públic, que a continuació s'especifiquen:
I - Taxes urbanístiques (Llicències d'obres;
Llicències primera ocupació; pròrrogues
llicències; certificats urbanístics; modificacions planejament). Taxa servei d'escola
bressol. Taxa serveis d'intervenció integral de
l'administració en les activitats i
instal·lacions.
* Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent.
* Recaptació dels deutes en període executiu.
* Liquidació d'interessos de demora.
* Resolució dels expedients de devolució
d'ingressos indeguts.
* Resolució dels recursos que s'interposin
contra els actes anteriors.
* Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II - Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
* Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent.
* Recaptació dels deutes en període executiu.
* Liquidació d'interessos de demora.
* Resolució dels expedients de devolució
d'ingressos indeguts.
* Resolució dels recursos que s'interposin
contra els actes anteriors.
* Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Núm. 154 / Pàg. 26
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
Ajuntament de Cervelló
Acceptar la modificació de l'acord de
delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament
de Cervelló en data 26 de març de 2009 que
a continuació s'especifica:
- Revocació de la delegació en la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de la Taxa sobre cementiri en
període voluntari, delegació que venia recollida en l'acord de Ple de l'Ajuntament de
data 8 de febrer de 2000, deixant-la sense
efecte, mantenint-se, tanmateix, la recaptació
executiva.
Ajuntament de Cubelles
Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l'Ajuntament de Cubelles, en data 16 de
març de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s'especifiquen:
- L'Aprovació dels crèdits incobrables i
baixes per referència de tots els ingressos de
dret públic respecte dels quals la Diputació
de Barcelona ha assumit, per delegació, la
recaptació en període executiu.
Ajuntament d'Igualada
1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple
de l'Ajuntament d'Igualada, en data 17 de
març de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s'especifiquen:
I - Altres ingressos de Dret Públic no tributaris: costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius.
* Notificació de les corresponents liquidacions.
* Dictar la provisió de constrenyiment.
* Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.
* Liquidació d'interessos de demora.
* Resolució dels expedients de devolució
d'ingressos indeguts.
* Resolució dels recursos que s'interposin
contra els actes anteriors.
* Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar la clarificació de l'abast de la
delegació efectuada a la Diputació de Barcelona mitjançant anteriors acords plenaris que,
a aquests efectes, s'hauran d'entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipal en el sentit que s'especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de
dret públic municipals respecte dels quals
s'hagi delegat en la Diputació de Barcelona
únicament les funcions de recaptació en via
executiva, correspondrà en tot cas a l'Ajuntament la competència de dictar la provisió de
constrenyiment, iniciant-se les actuacions de
les funcions delegades amb la notificació del
corresponent títol executiu dictat per l'òrgan
municipal competent.
Ajuntament de Malgrat de Mar
Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l'Ajuntament de Malgrat de Mar, en data 7 de
maig de 2009 a favor de la Diputació de Bar-
celona de les funcions de gestió i recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s'especifiquen:
I - Multes i sancions
* Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
* Dictar la provisió de constrenyiment.
* Recaptació dels deutes tant en període
voluntari com executiu.
* Liquidació d'interessos de demora.
* Resolució dels expedients de devolució
d'ingressos indeguts.
* Resolució dels recursos que s'interposin
contra els actes anteriors.
* Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II - Execucions subsidiàries
* Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
* Dictar la provisió de constrenyiment.
* Recaptació dels deutes tant en període
voluntari com executiu.
* Liquidació d'interessos de demora.
* Resolució dels expedients de devolució
d'ingressos indeguts.
* Resolució dels recursos que s'interposin
contra els actes anteriors.
* Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
* Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
* Dictar la provisió de constrenyiment.
* Recaptació dels deutes tant en període
voluntari com executiu.
* Liquidació d'interessos de demora.
* Resolució dels expedients de devolució
d'ingressos indeguts.
* Resolució dels recursos que s'interposin
contra els actes anteriors.
* Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV - Altres ingressos de dret públic que l'Ajuntament pugui liquidar
* Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
* Dictar la provisió de constrenyiment.
* Recaptació dels deutes tant en període
voluntari com executiu.
* Liquidació d'interessos de demora.
* Resolució dels expedients de devolució
d'ingressos indeguts.
* Resolució dels recursos que s'interposin
contra els actes anteriors.
* Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Ajuntament de Matadepera
Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l'Ajuntament de Matadepera, en data 22 de
desembre de 2008 i 30 de març de 2009 a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s'especifiquen:
- Taxa per aprofitaments especials a favor
d'empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat de veïnat:
* Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.
* Realització de liquidacions, provisionals,
complementàries i definitives, per determinar
els deutes tributaris.
* Expedició de documents cobratoris.
* Pràctica de notificacions de les liquidacions.
* Recaptació dels deutes, en període
voluntari i executiu.
* Dictar la provisió de constrenyiment,
quan la recaptació voluntària s'hagi realitzar
per l'ORGT.
* Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
* Resolució dels expedients de devolució
d'ingressos indeguts.
* Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
* Realització d'actuacions de comprovació
i investigació en matèria tributària i pràctica
de les liquidacions tributàries que en resultin.
* Resolució dels recursos que s'interposin
contra els actes anteriors.
* Actuacions d'informació i assistència als
contribuents.
* Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, en
data 11 de maig de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s'especifiquen:
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl,
volada de les vies públiques municipals, a
favor d'empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d'interès general, l'import de la qual consistirà en l'1,5 per
100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada
terme municipal les referides empreses i per
la prestació del servei de telefonia mòbil.
* Concessió i denegació de beneficis fiscals.
* Revisió de les autoliquidacions presentades.
* Realització de liquidacions provisionals,
complementàries i definitives, per determinar
els deutes tributaris.
* Expedició de documents cobratoris.
* Pràctica de notificacions de les liquidacions.
* Recaptació dels deutes, en període
voluntari i executiu.
* Dictar la provisió de constrenyiment,
quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
* Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
* Resolució dels expedients de devolució
d'ingressos indeguts.
* Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
* Realització d'actuacions de comprovació
i investigació en matèria tributària i pràctica
de les liquidacions tributàries que en resultin.
* Resolució dels recursos que s'interposin
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 27
Administració Local
contra els actes anteriors.
* Actuacions d'informació i assistència als
contribuents.
* Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Ajuntament de Santa Maria de Besora
1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple
de l'Ajuntament de Santa Maria de Besora,
en data 1 d'abril de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s'especifiquen:
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl,
volada de les vies públiques municipals, a
favor d'empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d'interès general, l'import de la qual consistirà en l'1,5 per
100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada
terme municipal les referides empreses i per
la prestació del servei de telefonia mòbil
* Concessió i denegació de beneficis fiscals.
* Revisió de les autoliquidacions presentades.
* Realització de liquidacions provisionals,
complementàries i definitives, per determinar
els deutes tributaris.
* Expedició de documents cobratoris.
* Pràctica de notificacions de les liquidacions.
* Recaptació dels deutes, en període
voluntari i executiu.
* Dictar la provisió de constrenyiment,
quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
* Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
* Resolució dels expedients de devolució
d'ingressos indeguts.
* Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
* Realització d'actuacions de comprovació
i investigació en matèria tributària i pràctica
de les liquidacions tributàries que en resultin.
* Resolució dels recursos que s'interposin
contra els actes anteriors.
* Actuacions d'informació i assistència als
contribuents.
* Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar la clarificació de l'abast de la
delegació efectuada a la Diputació de Barcelona mitjançant anteriors acords plenaris que,
a aquests efectes, s'hauran d'entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipal en el sentit que s'especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de
dret públic municipals respecte dels quals
s'hagi delegat en la Diputació de Barcelona
únicament les funcions de recaptació en via
executiva, correspondrà en tot cas a l'Ajuntament la competència de dictar la provisió de
constrenyiment, iniciant-se les actuacions de
les funcions delegades amb la notificació del
corresponent títol executiu dictat per l'òrgan
municipal competent.
L'acceptació d'aquestes delegacions s'ha
efectuat a l'empara de l'establert en els articles 106.3 de la Llei 7/85, reguladora de les
bases de règim local i 7.1 i 8.1 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Les funcions delegades seran portades a
terme mitjançant l'Ens instrumental, a tal
efecte constituït per la Corporació, anomenat
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Barcelona, 26 de juny de 2009.
La Gerent, Angela Acín Ferrer.
022009020988
A
Organisme de Gestió Tributària
ANUNCI
Anunci d'exposició pública emès per la
Diputació dels acords provisionals de modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de
l'impost sobre béns immobles, per tal de
determinar nous tipus de gravamen aprovats
per l'Ajuntament de Premià de Dalt.
La Diputació de Barcelona en exercici de
les funcions d'assistència i cooperació que li
atribueix l'article 36 de la Llei 7/1985, de
Bases del Règim Local i actuant com a Ens
delegat per a realitzar la gestió, recaptació i
la inspecció de tots o alguns dels tributs la
titularitat dels quals correspon als municipis
que es diran, anuncia que els Ajuntaments
respectius han aprovat provisionalment els
acords de modificació de la ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre béns immobles,
per a l'exercici de 2010 amb el contingut
següent:
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
En compliment del que disposa l'article 17
del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia
que l'Ajuntament de Premià de Dalt en sessió
plenària de data 22 de juny de 2009 ha aprovat amb la majoria legalment exigida, entre
d'altres, els acords següents:
Primer. - Aprovar provisionalment per a
l'exercici de 2010 i següents la modificació
de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre béns immobles, en allò relatiu a la
determinació dels tipus de gravamen, d'acord
amb el següent detall:
Article 7. Determinació de la quota, els tipus
impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,86 per
cent quan es tracti de béns urbans i el 0,7 per
cent quan es tracti de béns rústics.
El tipus fixat anteriorment s'aplicarà durant
el proper exercici sempre i quan siguin efectius els valors resultants de la revisió o modificació cadastral que es porta a terme en el
present exercici.
Si per raons alienes a l'Ajuntament no
entren en vigor els nous valors cadastrals, el
deute tributari es determinarà aplicant el
tipus impositiu vigent en aquest exercici al
valor cadastral no revisat i actualitzat pel
coeficient que, en el seu cas, fixi la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat.
Segon. - Donar trasllat d'aquest acord a la
Direcció General del Cadastre, als efectes i
en el termini previst a l'article 72.6 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Tercer. - L'acord definitiu a què es refereix
la present modificació, així com els corresponents tipus de gravamen, hauran de ser
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.
De conformitat amb allò que preveuen els
articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local:
17.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març; i 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords
provisionals i el text de l'ordenança modificada estaran exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, perquè els interessats puguin examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions
que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, els
acords provisionals esdevindran definitius.
Barcelona, 25 de juny de 2009.
La Gerent, Angela Acín i Ferrer.
022009020918
A
Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l'adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.
c) Núm. d'expedient: 2008/11486.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l'objecte: Adjudicació
definitiva. Procediment obert. Direcció de les
obres d'adequació dels espais interiors del
Palau Güell de Barcelona.
c) Lots: No.
d) Butlletí i data de publicació de l'anunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona 1 de gener de 2009 i de l'anun-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 28
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
ci d'adjudicació provisional: BUTLLETÍ OFICIAL
PROVÍNCIA de Barcelona 6 de maig de
2009.
3. Tramitació de l'expedient i procediment
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Varis criteris de valoració.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 160.318,72 EUR
IVA exclòs.
b) Valor estimat: 160.318,72 EUR IVA
exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 17 de juny de 2009.
b) Contractista: Xavier Guitart Tarrés.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicació: 152.302,78
EUR IVA exclòs.
Barcelona, 23 de juny de 2009.
El Secretari Delegat, Francesc Bartoll
Huerta.
DE LA
022009020974
A
Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l'adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.
c) Núm. d'expedient: 2008/11486.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l'objecte: Adjudicació
definitiva. Procediment negociat sense publicitat. Treballs de coordinació de la seguretat i
la salut en fase d'execució de les obres d'adequació dels espais interiors del Palau Güell
de Barcelona.
c) Lots: No.
d) Butlletí i data de publicació de l'anunci
d'adjudicació provisional: BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA P ROVÍNCIA de Barcelona 20 d'abril de
2009.
3. Tramitació de l'expedient i procediment
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
c) Varis criteris de valoració.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 40.675,15 EUR
IVA exclòs.
b) Valor estimat: 40.675,15 EUR IVA
exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 10 de juny de 2009.
b) Contractista: Juan Antonio Pérez
Farriols.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicació: 39.861,65
EUR IVA exclòs.
Barcelona, 23 de juny de 2009.
El Secretari Delegat, Francesc Bartoll
Huerta.
022009020975
A
ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA
Mancomunitat de Municipis
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l'adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Mancomunitat de Municipis
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Carrer
62, número 16 2a planta (despatx 222 de l'edifici A). 08040 Barcelona. Telèfon 93 223
51 51 i 93 506 94 95. Fax 93 223 51 31.
Internet www.amb.cat.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Servei de Contractació.
c) Número d'expedient: 288/09.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l'objecte: Supervisió (Project Management) de les obres finançades
amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local,
compreses en la denominada Zona II (municipis de Cornellà de Llobregat, El Papiol, Sant
Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat,
Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat).
c) Lots: No.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost màxim de licitació
a) Pressupost màxim de licitació:
163.098,55 euros exclòs l'IVA.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 11 de juny de 2009.
b) Contractista: GPO Ingeniería, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicació: 146.788,69
euros exclòs l'IVA.
Barcelona, 26 de juny de 2009.
El Secretari general acctal., Sebastià Grau i
Àvila.
022009020872
A
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 29
Administració Local
AJUNTAMENTS
L'Ametlla del Vallès
ANUNCI
Per decret de data 17 de juny de 2009
aquest Ajuntament ha iniciat expedient per
donar de baixa del Padró Municipal d'Habitants de l'Ametlla del Vallès al Sr./la Sra.
Romero Miranda, Genesis Eliana, atès que
dels informes obtinguts resulta que presumiblement aquesta persona no resideix al municipi.
De conformitat amb l'article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals, se li dóna audiència en el
termini de 10 dies, perquè al·legui el que
estimi convenient a la proposta de baixa del
domicili de l'Ametlla del Vallès, a on figura
empadronat. Cal tenir en compte que aquesta
baixa també tindrà efectes en el Cens Electoral.
Havent intentat la notificació del decret en
el domicili de l'interessat sense haver-la
pogut efectuar, de conformitat amb l'article
59 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, es notifica a la persona
interessada l'anterior resolució mitjançant
aquest anunci.
L'Ametlla del Vallès, 22 de juny de 2009.
La Secretària acctal., Ana Mochales i
Collado.
022009020703
A
Badalona
ANUNCI
Als efectes de donar compliment al que
disposa l'art.59.5 de la Llei 30/1992, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i
atès que intentada la preceptiva notificació,
aquesta no s'ha pogut practicar, es fa públic
que l'alcalde, ha dictat una Resolució en data
28 de maig de 2009, que transcrita literalment diu:
"Vist l'expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat en relació a les obres
realitzades a la finca situada al carrer Pintor
Rosales, 18 1r d'aquesta ciutat.
Vist l'informe jurídic emès en data 28 de
maig de 2009, en relació al present expedient del tenor literal següent:
"Antecedents
Primer. - En data 28 d'octubre de 2008
l'alcalde va dictar una resolució que va ser
publicada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
en data 27 de gener de 2009, la part dispositiva del qual deia:
"Primer. - Iniciar expedient de protecció
de la legalitat urbanística, requerint, en aplicació dels articles 197 a 199 del TRLUC i
267 RLUC, a Miriam El Hassnaoui Canales,
promotor de les obres realitzades sense
llicència al carrer Pintor Rosales, 18 1r consistents en: la construcció d'una canal de
desguàs a la paret mitgera a l'alçada del primer pis que desemboca al pati de la finca
veïna, perquè en el termini de dos mesos les
legalitzi. i ordenar la suspensió provisional i
immediata dels usos a que donen lloc les
mateixes. En tot cas, l'interessat haurà de
comunicar aquesta suspensió mitjançant
escrit presentat en el Registre General d'aquest Ajuntament en el termini màxim de les
48 hores següents a la recepció de la següent
notificació.
Advertir que, com a mesura provisional, a
l'empara de l'apartat primer de l'article 72 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
en el cas que en finalitzar el termini de les 48
hores no s'hagués complert la suspensió dels
usos, s'adoptaran les mesures necessàries per
assegurar la total interrupció dels treballs,
mesures tals com, a títol enunciatiu i no
exhaustiu, la retirada dels materials, realitzada a càrrec de l'interessat, i/o la clausura del
local, mitjançant el precintatge, la soldadura
o qualsevol altre sistema, sol·licitant, si fa al
cas l'oportú auxili judicial previst a l'article
8.6 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciós- administrativa.
Segon. - Requerir, en virtut del que preveu
l'article 267.4 del RLUC, que en el cas que
transcorri l'esmentat termini i no hagués instat l'oportuna llicència o no s'haguessin ajustat les obres o les actuacions a les condicions
assenyalades a la llicència o ordre d'execució, o si la llicència fos denegada per ser el
seu atorgament contrari a les prescripcions
del Pla o de les Ordenances, que en el termini d'un mes, es procedeixi a la restauració de
la realitat física o jurídica alterada, mitjançant:
- L'enderroc de la canal de desguàs construïda a la paret mitgera a l'alçada del primer
pis.
Tercer. - Atorgar, d'acord amb el que disposa l'article 197.1 del TRLUC, un termini
d'audiència de quinze dies, per tal que els
interessats puguin al·legar i presentar els
documents i justificacions que estimin pertinents.
D'acord amb l'art. 35 de la Llei 30/1992,
els interessats tenen a la seva disposició l'expedient per efectuar qualsevol al·legació.
Amb aquesta finalitat, es podrà examinar
l'expedient en l'emplaçament següent:
Lloc: Plaça Assemblea de Catalunya, 9-12;
Edifici El Viver.
Horari: De dilluns a divendres, de 09.00 a
13.00.
Quart. - Ratificar, en el supòsit que, transcorregut el termini de quinze dies, no s'hagin
formulat al·legacions, la resolució de suspensió provisional de les obres, esdevenint la
mateixa definitiva el dia immediatament posterior al venciment de l'esmentat termini.
Cinquè. - Advertir que en cas d'incompliment del que aquí s'ordena, es podrà procedir a l'execució subsidiària a costa de l'interessat o a la imposició de multes coercitives
per una quantia de 300 a 3.000 euros.
Sisè. - Que segons allò que estableix l'art.
196.2 del TRLUC es podrà instar al Registre
de la Propietat per a què practiqui l'assentament que correspongui respecte aquesta
resolució administrativa.
Setè. - Donar trasllat d'aquesta resolució
als interessats, per al seu coneixement i compliment."
Segon. - En data 20 de maig de 2009 la
Guàrdia Urbana va emetre un informe en virtut del qual es posa de manifest que no s'ha
donat compliment a l'ordre abans esmentada.
Fonaments de dret
Primer. - Atès l'article 197 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
(en endavant TRLUC) i que l'article 267 del
Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme
(en endavant RLUC) estableix que en el cas
que es realitzin obres, usos o actuacions
sense llicència, sense ordre d'execució, o
sense ajustar-se a les condicions que s'hi
assenyalen, es dictarà una primera resolució
de suspensió provisional i immediata d'aquests actes, la qual haurà de ser ratificada o
modificada dins els quinze dies posteriors al
venciment del termini d'audiència de quinze
dies que s'atorgarà als interessats en notificarlos la primera resolució.
Segon. - Que en cas d'incompliment del
que s'estableixen en els citats articles 197
TRLUC i 267 del RLUC, l'apartat quatre de
l'esmentat article 267 faculta a l'ajuntament a
requerir a la persona interessada que en el
termini d'un mes procedeixi a la restauració
de la realitat física o jurídica alterada, mitjançant l'execució de les obres o actuacions
que s'estableixin, i en virtut del que estableix
l'article 198 TRLUC es procedirà a impedir
definitivament els usos a que donessin lloc,
podent-se, doncs, considerar les obres clandestines i procedir a la clausura de les mateixes.
Tercer. - Atès que l'article 99 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que quan ho autoritzin
les lleis, i en la forma i quantia que aquestes
determinin, les administracions públiques,
per executar determinats actes, poden imposar multes coercitives, reiterades per lapses
de temps per complir el què ha estat ordenat.
Quart. - Atès que l'article 217.1 TRLUC
estableix que l'incompliment injustificat de
les ordres d'execució habilita a l'administració per adoptar, com a mesura d'execució
forçosa, la imposició de multes coercitives,
d'acord amb el que estableix l'article 217.2,
que es poden reiterar fins que es compleixi
l'ordre de restauració.
Cinquè. - Atès que l'article 217.del TRLUC
determina que es poden imposar multes
coercitives per una quantia de 300 a 3.000
euros en els supòsits següents:
- Incompliment d'ordres d'execució
urbanística.
Núm. 154 / Pàg. 30
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
- Incompliment d'ordres de suspensió
d'actes de parcel·lació, d'urbanització, d'ús
del sòl i d'edificació.
- Incompliment de qualsevol mesura provisional acordada en matèria de protecció de
la legalitat urbanística.
Sisè. - L'article 277 RLUC precisa que en
cas de primer incompliment de l'orde d'execució, s'imposarà la multa coercitiva de fins
a 1.000 Euros. A partir del segon incompliment de l'ordre d'execució s'imposarà una
multa coercitiva de 1.001 a 2.000 Euros.
Setè. - Atès que l'apartat quart de l'article
277 del RLUC estableix que les multes coercitives són totalment compatibles amb la
imposició de sancions per la comissió d'una
infracció urbanística.
Proposo:
Primer. - Ratificar, en virtut del que s'estableix en els articles 198 del TRLUC i 267.4
del RLUC, l'ordenat en el Decret de data 28
d'octubre de 2008 consistent en:
- L'enderroc de la canal de desguàs construïda a la paret mitgera a l'alçada del primer
pis.
I atorgar un nou termini d'un mes per tal
de donar compliment a l'ordenat.
Segon. - Imposar a Miriam El Hassnaoui
Canales, amb DNI número: 46722806, propietari de la finca, on s'han executat les obres
objecte del present expedient, situada al
carrer Pintor Rosales, 18 1r, una primera
multa coercitiva per import de 300 Euros,
com a mesura d'execució forçosa per l'incompliment de l'ordenat en el decret esmentat en el punt anterior.
Aquesta quantitat s'haurà de fer efectiva
mitjançant ingrés en qualsevol entitat bancària que operi en el terme municipal de Badalona. El cobrament de l'esmentada liquidació
definitiva, s'exigirà segons el procediment
previst en el Reglament General de Recaptació.
Tercer. - Advertir als interessats que, en
cas de nou incompliment del termini senyalat
per l'execució de les obres, s'imposarà una
nova multa coercitiva, en aquest cas per
quantia entre 1.001 a 2.000 Euros.
Quart. - Advertir que, tot això, sens perjudici de la iniciació d'un expedient sancionador per la comissió d'una infracció urbanística."
Atès l'informe jurídic abans transcrit.
Per tot això,
Disposo:
Primer. - Ratificar, en virtut del que s'estableix en els articles 198 del TRLUC i 267.4
del RLUC, l'ordenat en el Decret de data 28
d'octubre de 2008 consistent en:
- L'enderroc de la canal de desguàs construïda a la paret mitgera a l'alçada del primer
pis.
I atorgar un nou termini d'un mes per tal
de donar compliment a l'ordenat.
Segon. - Imposar a Miriam El Hassnaoui
Canales, amb DNI número: 46722806, propietari de la finca, on s'han executat les obres
objecte del present expedient, situada al
carrer Pintor Rosales, 18 1r, una primera
multa coercitiva per import de 300 Euros,
com a mesura d'execució forçosa per l'incompliment de l'ordenat en el decret esmentat en el punt anterior.
Aquesta quantitat s'haurà de fer efectiva
mitjançant ingrés en qualsevol entitat bancària que operi en el terme municipal de Badalona. El cobrament de l'esmentada liquidació
definitiva, s'exigirà segons el procediment
previst en el Reglament General de Recaptació.
Tercer. - Advertir als interessats que, en
cas de nou incompliment del termini senyalat
per l'execució de les obres, s'imposarà una
nova multa coercitiva, en aquest cas per
quantia entre 1.001 a 2.000 Euros.
Quart. - Advertir que, tot això, sens perjudici de la iniciació d'un expedient sancionador per la comissió d'una infracció urbanística.
Cinquè. - Donar trasllat d'aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i compliment."
Badalona, 22 de juny de 2009.
El Vicesecretari general, Alfred Lacasa i
Tribó.
022009020731
A
Badalona
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de Badalona,
sobre l'aprovació definitiva de la plantilla de
personal al servei de l'Ajuntament de Badalona (Exp. 310/MPLNT-2/09).
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de
data 26 de maig de 2009, va aprovar inicialment la modificació 2/2009 de la plantilla de
personal al servei de l'ajuntament. Un cop
exposat al públic l'expedient durant el termini reglamentari (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm. 133 de 04/06/09)
sense que s'hagin presentat cap reclamació o
suggeriment durant aquest termini, aquest
acord inicial ha esdevingut definitiu en data
22 de juny de 2009.
La qual cosa es fa pública, de conformitat
amb l'article 60 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu, i s'indica que contra
aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podrà interposar-se directament
recurs davant l'ordre jurisdiccional contenciós - administratiu, en el termini de dos
mesos, i sense perjudici de qualsevol altre
recurs que s'estimi adient, en base allò que
estableixen els articles 107.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, i l'article 8 i ss,
25, i 46 i concordats de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.
Badalona, 25 de juny de 2009.
El Vicesecretari General, Alfred Lacasa
Tribó.
022009020937
A
Badalona
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de Badalona,
sobre la convocatòria i les bases específiques
reguladores del procés de selecció d'1 tècnic/a mitjà/ana treball social per dur a terme
el Programa per al Desenvolupament de
Plans Locals per a la Inclusió Social (Exp.
413/CONVI-3/09).
Mitjançant Decret, de data 19 de juny de
2009, del Tinent d'Alcalde i Regidor de l'Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Promoció
Econòmica, actuant per delegació de competències de l'alcalde (Decret de data 15 d'abril de 2008), s'han aprovat la convocatòria i
les bases específiques reguladores del procés
de selecció d'1 tècnic/a mitjà/ana treball
social per dur a terme el Programa per al
Desenvolupament de Plans Locals per a la
Inclusió Social, i que es detallen a continuació:
BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE
SELECCIÓ D'1 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA TREBALL SOCIAL
PER DUR A TERME EL PROGRAMA PER AL
DESENVOLUPAMENT DE PLANS LOCALS PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL.
Primera. - Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és la
selecció de personal interí en la condició de
funcionari interí per l'execució de programes
de caràcter temporal per dur a terme el Programa per al Desenvolupament de Plans
Locals per a la Inclusió Social, d'acord amb
els principis rectors recollits a l'EBEP, entre
d'altres els d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i agilitat:
- 1 Tècnic/a mitjà/na treball social.
Segona. - Funcions
Les funcions a desenvolupar seran les
següents:
- Les assignades amb caràcter general per
la normativa bàsica d'aplicació.
- Realitzar tasques administratives o tècniques de nivell mitjà, direcció, gestió, assessorament, estudi i proposta; preparació de normativa, elaboració d'informes, inspecció,
execució i control referides al marc del Programa per al Desenvolupament de Plans
Locals per a la Inclusió Social.
- Realització, si s'escau, d'activitats de
col·laboració en les funcions atribuïdes als
tècnics superiors al marc del Programa per al
Desenvolupament de Plans Locals per a la
Inclusió Social.
- Orientar als ciutadans per a que desenvolupin les capacitats que els permetin resoldre els seus problemes socials, individuals i/o
col·lectius.
- Promoure la facultat d'autodeterminació,
adaptació i desenvolupament dels ciutadans,
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 31
Administració Local
facilitar informació i connexions socials.
- Informació i despatx al públic.
- D'altres funcions relacionades amb les
anteriors.
Tercera. - Condicions de treball
- Jornada: Ordinària.
- Grup de classificació: A2.
- Nivell de complement de destinació: 20.
- Retribució íntegra mensual: 2.190,63
EUR.
- Tipus de relació amb l'Ajuntament: Funcionari/a interí/na per obra o servei, per dur a
terme el programa per al desenvolupament
de plans locals per a la inclusió social fins el
31 de desembre de 2011.
- Adscripció orgànica: Àmbit de Govern /
Servei d'Acció Social.
Quarta. - Condicions generals de les
persones aspirants
A fi de poder ser admeses a participar en
el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir, en el darrer dia del termini per
a la presentació de les sol·licituds, els requisits següents:
1. Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord
amb la legislació vigent. No obstant això, les
persones que tenen la ciutadania dels estats
membres de la Unió Europea poden accedir
d'acord amb els requisits determinats per la
normativa específica. En idèntiques condicions poden accedir les persones que tenen
la ciutadania dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res,
en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat
Europea.
També poden ser admeses les persones
cònjuges, descendents i descendents del/de
la cònjuge tant de les persones que tenen la
ciutadania espanyola com de els persones
nacionals dels altres estats membres de la
Unió Europea o dels estats als quals, en virtut
de tractats internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, els
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin
separats de dret i, pel que fa a les persones
descendents, siguin menors de 21 anys o
majors d'aquesta edat però visquin a càrrec
dels seus progenitors, d'acord amb el que
estableixen els articles 2 i 4 del Reial Decret
766/1992, de 26 de juny, sobre l'entrada i
permanència a Espanya de nacionals d'estats
que han estat part en l'acord sobre l'espai
econòmic europeu, signat a Porto el 2 de
maig de 1992 i ratificat per Espanya el 26 de
novembre de 1993, modificat posteriorment
pel Reial Decret 737/1995, de 5 de maig.
2. Haver complert 16 anys abans del termini de presentació d'instàncies.
3. Possibilitat d'incorporació immediata.
4. Estar en possessió de la titulació que
s'especifica: Diplomat/ada universitari/a en
treball social o equivalent.
5. Coneixements de llengua catalana equivalents o superiors al certificat de coneixe-
ments mitjans de llengua catalana (nivell C)
de la Direcció General de Política Lingüística.
6. No patir cap malaltia ni limitació física
o psíquica incompatible amb l'acompliment
de les corresponents funcions.
7. No estar inhabilitat/da per a l'exercici
de funcions públiques ni estar separat/da,
mitjançant expedient disciplinari, del servei
de qualsevol administració pública.
Cinquena. - Presentació de sol·licituds
1. Per a les persones que desitgin prendre
part en aquesta convocatòria, és requisit
imprescindible l'acreditació de la formació
requerida i presentar la següent documentació:
- Instància signada per la persona aspirant
i dirigida a l'ajuntament, en el termini de 20
dies naturals comptadors a partir de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Les bases es
publicaran al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, al Tauler d'anuncis de la Corporació i a la web municipal (www.badalona.cat/aj-badalona/ca/ajuntament/ajuntament-abast.html).
- Manifestar expressament en l'esmentat
document que es reuneixen totes les condicions exigides a les bases de la convocatòria.
- Manifestar i acreditar, quan sigui el cas,
d'estar exempt/a de la realització de la prova
de català en els termes previstos en la fase 2
de la base setena del procés de selecció de la
present convocatòria.
- Les persones aspirants que no tinguin
nacionalitat espanyola han d'acreditar el
coneixement de la llengua castellana, tant en
l'expressió oral com escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies del
lloc de treball. En aquests casos cal que les
persones interessades manifestin i acreditin,
quan sigui el cas, estar exemptes de la realització de la prova de castellà en els termes
previstos en la fase 2 de la base setena del
procés de selecció de la present convocatòria.
- Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport en vigor.
- Fotocòpia de la titulació requerida a
efectes de la convocatòria.
- "Curriculum Vitae" i els documents acreditatius dels mèrits al·legats.
- Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de
caràcter personal que són necessàries per
prendre part en la convocatòria i per a la
resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
La instància i la resta de documentació
requerida ha de presentar-se en el Registre
General de l'ajuntament o en la forma que
determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de els
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
2. Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes i es declararà aprovada la relació de persones admeses
i excloses. L'esmentada resolució es farà
pública al Tauler d'anuncis de la Corporació;
així mateix, tots els actes que es derivin de la
present convocatòria es faran públics a través
de la web municipal (www.badalona.cat/ajbadalona/ca/ajuntament/ajuntamentabast.html).
3. El Tribunal qualificador podrà determinar la realització d'un o més exercicis en una
sola sessió; en aquest cas, la correcció de l'exercici posterior quedarà condicionada a la
superació de tots els anteriors quan aquests
siguin eliminatoris.
4. Tota la documentació que es presenti
en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.
Sisena. - Tribunal qualificador
1. El Tribunal qualificador classificarà les
persones candidates que superin el procés
selectiu per ordre de puntuació.
2. El Tribunal estarà composat per 5 persones, una de les quals desenvoluparà les funcions de Presidència i altra les de Secretaria.
La composició del Tribunal es determinarà
per resolució de l'Alcaldia en el mateix acte
d'aprovació de persones admeses i excloses a
la convocatòria i en la designació dels seus
membres s'estarà a allò que es preveu a l'article 60.2 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
3. D'acord amb el que preveu l'article 17
del conveni i pacte de condicions del personal al servei de l'Ajuntament de Badalona,
per a la designació d'una de les persones
vocals del tribunal es requerirà el concurs del
Comitè Unitari de personal. Aquesta persona
haurà de reunir els requisits de titulació i de
vinculació amb l'ajuntament que determina
la normativa d'aplicació.
4. El Tribunal es constituirà vàlidament
sempre que compti amb la presència de la
majoria simple dels seus membres, siguin
titulars o suplents, i, en tot cas, de les persones que desenvolupen les funcions de Presidència i Secretaria o qui les substitueixi.
5. El Tribunal qualificador podrà disposar
la incorporació als seus treballs de persones
assessores especialistes, per a totes o algunes
de els proves. Aquestes persones es limitaran
a l'exercici de les especialitats tècniques, en
base exclusivament a les quals col·laboraran
amb el tribunal.
Setena. - Procés de selecció
El procés de selecció consta de 4 fases.
1. Fase 1: valoració dels mèrits
Els mèrits s'han d'acreditar en el moment
de presentar la sol·licitud per participar en el
procés selectiu. No es tindran en compte les
titulacions i/o mèrits no justificats documentalment.
Els mèrits seran valorats fins a un màxim
de 10 punts, quedant eliminades les persones
candidates que no superin els 5 punts, i es
qualificaran de conformitat amb la següent
experiència i coneixements professionals:
1.1 Experiència professional en les funcions pròpies del lloc de treball, fins a un
màxim de 6 punts d'acord amb els criteris
Núm. 154 / Pàg. 32
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
següents:
1.1.1. Serveis prestats a l'Administració
Pública, com a personal funcionari o laboral,
en lloc o plaça d'igual o similar categoria i
desenvolupant funcions similars a les de la
plaça objecte de la convocatòria: 0,50 punts
per any o fracció superior a 6 mesos.
1.1.2. Serveis prestats a l'empresa privada
en lloc d'igual o similar categoria i desenvolupant funcions similars a les de la plaça
objecte de la convocatòria: 0,40 punts per
any o fracció superior a 6 mesos.
No es valorarà l'experiència professional
que no estigui degudament acreditada, sent
necessari que de la documentació presentada
es desprenguin les dades següents: data d'alta
i de baixa a l'administració/empresa o bé
acreditació de que encara es treballa (últim
full de salari o certificació de l'administració/empresa), tipus de tasques realitzades i
categoria professional.
En cas de persones que desenvolupin treball autònom serà necessari acreditar que
s'han donat d'alta i baixa en el corresponent
règim de la Seguretat Social o bé que encara
estan d'alta (últim rebut) i que s'han donat
d'alta en el cens de l'IAE en algun dels epígrafs relacionats amb el lloc de treball objecte de la convocatòria.
1.2 Expedient acadèmic, fins a un màxim
de 3 punts d'acord amb els criteris següents:
1.2.1. Titulacions acadèmiques superiors a
la requerida en la convocatòria, fins a un
màxim d'1 punt.
1.2.2. Formació relacionada amb el lloc
de treball, fins a un màxim de 2 punts.
La valoració de cada curs es farà segons la
durada i d'acord amb l'escala següent:
- Cursos de menys de 25 hores, o que no
consti durada: 0,10 punts.
- Cursos de 25 a 49 hores: 0,20 punts.
- Cursos de 50 a 99 hores: 0,30 punts.
- Cursos a partir de 100 hores: 0,50 punts.
En les acreditacions corresponents als cursos realitzats ha de constar les hores lectives;
en cas contrari s'aplicarà el primer barem.
1.3 Altres mèrits relacionats amb el lloc de
treball, fins a un màxim d'1 punt.
2. Fase 2: coneixement de les llengües
catalana i castellana
2.1 Prova de coneixements de la llengua
catalana.
Quedaran exemptes de realitzar aquesta
prova les persones aspirants que acreditin
tenir coneixements de llengua catalana equivalents o superiors al certificat de coneixements mitjans (nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística, segons el que disposa l'Ordre 197/2002, de 12 de juny, sobre
els títols, diplomes i certificats equivalents als
certificats de coneixement de català de la
Direcció General de Política Lingüística.
Per superar la prova, les persones aspirants
hauran de demostrar un nivell de coneixement similar al que caldria per a l'obtenció
del certificat esmentat en el paràgraf anterior.
Les persones aspirants seran qualificades com
a apte o no apte, quedant aquestes darreres
eliminades del procés selectiu.
2.2 Prova de coneixements de la llengua
castellana.
Les persones aspirants que no tinguin
nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment que estan en possessió d'un certificat conforme han cursat els estudis d'educació primària, secundària i el batxillerat a
l'Estat Espanyol; del diploma d'espanyol
(nivell superior) que estableix el Reial Decret
1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o
certificació acadèmica que acrediti haver
superat totes les proves dirigides a l'obtenció
d'aquest, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles
oficials d'idiomes.
Per superar la prova, les persones aspirants
hauran de demostrar un nivell de coneixements equivalent al que caldria per a l'obtenció del certificat esmentat en el paràgraf anterior. Les persones aspirants seran qualificades
com a apte o no apte, quedant aquestes
darreres eliminades del procés selectiu.
3. Fase 3: prova professional
El Tribunal qualificador podrà determinar
realitzar una prova pràctica consistent en la
resolució d'un seguit de qüestions o supòsits
relacionats amb el contingut del lloc de treball, que en cas de realitzar-se tindrà caràcter
obligatori i eliminatori.
La puntuació màxima a atorgar en aquesta
prova serà de 5 punts, sent necessari per
superar-la obtenir 2,5 punts.
4. Fase 4: avaluació de característiques
personals
El Tribunal qualificador podrà convocar
les persones aspirants per a la realització
d'una entrevista per valorar les característiques personals d'adequació al lloc de treball,
que en cas de realitzar-se tindrà caràcter
obligatori i eliminatori.
La puntuació màxima a atorgar en aquesta
entrevista serà de 5 punts, sent necessari per
superar-la obtenir 2,5 punts.
Vuitena. - Personal seleccionat
1. La puntuació definitiva d'aquest procés
selectiu serà la suma de les puntuacions
obtingudes a les fases 1, 2, 3 i 4 de la base
setena anterior.
2. Acabada la qualificació de les persones
aspirants, el Tribunal qualificador publicarà
la relació de les persones que hagin superat
el procés de selecció per ordre de puntuació
i elevarà a l'Alcaldia la proposta de nomenament corresponent. El nombre de persones
proposades per a ser nomenades no podrà
superar el nombre de places convocades.
3. A partir d'aquesta convocatòria, l'Ajuntament constituirà (o ampliarà en cas que ja
existeixi) una borsa de treball amb l'objectiu
d'establir un ordre de preferència per proveir
amb caràcter de personal laboral temporal
places vacants de la mateixa naturalesa
durant els 2 anys següents. En cas d'existència d'una borsa de treball, l'ampliació de la
mateixa es situarà a continuació pel que fa a
l'ordre de contractació de les persones aspirants.
Novena. - Incidències
1. La llista definitiva de persones admeses
i excloses, la convocatòria i les bases i altres
actes que es derivin d'aquest procés, podran
ser objecte d'impugnació, d'acord amb la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, mitjançant
la interposició de recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició o bé
directament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
a comptar des de l'endemà de la seva publicació en els diferents diaris oficials.
2. Els actes i les resolucions del Tribunal
qualificador s'han d'ajustar als criteris que
estableix l'article 114 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre i seran publicats en la web
municipal (www.badalona.cat/aj-badalona/ca/ajuntament/ajuntament-abast.html).
El Tribunal està facultat per resoldre els
dubtes i les discrepàncies que s'originin
durant el desenvolupament del procés de
selecció.
Desena. - Incompatibilitats
A les persones seleccionades en aquesta
convocatòria li serà d'aplicació la normativa
vigent en matèria d'incompatibilitats, referenciada a l'article 321 i següents del Reglament
del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Disposició addicional
En allò que no estigui previst en aquestes
bases es procedirà segons el que determina el
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Badalona, 26 de juny de 2009.
El Secretari Delegat de la CIAMBGRI, per
delegació de signatura del Secretari General
(R. 27/02/2007), Josep A. Faiges Morales.
022009020960
A
Badalona
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de Badalona,
sobre la convocatòria i les bases específiques
reguladores del procés de selecció d'1 tècnic/a mitjà/ana educador/a, per dur a terme
el Programa per al Desenvolupament de
Plans Locals per a la Inclusió Social (Exp.
413/CONVI-3/09).
Mitjançant Decret, de data 19 de juny de
2009, del tinent d'alcalde i regidor de l'Àrea
d'Hisenda, Recursos Interns i Promoció
Econòmica, actuant per delegació de competències de l'alcalde (Decret de data 15 d'abril de 2008), s'han aprovat la convocatòria i
les bases específiques reguladores del procés
de selecció d'1 tècnic/a mitjà/ana
educador/a, per dur a terme el Programa per
al Desenvolupament de Plans Locals per a la
Inclusió Social, i que es detallen a continuació:
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 33
Administració Local
BASES
REGULADORES DEL PROCEDIMENT PER LA
SELECCIÓ D'1 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EDUCADOR/A,
PER DUR A TERME EL PROGRAMA PER AL
DESENVOLUPAMENT DE PLANS LOCALS PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL
Primera. Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és la
selecció de personal interí en la condició de
funcionari interí per l'execució de programes
de caràcter temporal per dur a terme el Programa per al Desenvolupament de Plans
Locals per a la Inclusió Social, d'acord amb
els principis rectors recollits a l'EBEP, entre
d'altres els d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i agilitat:
- 1 tècnic mitjà/ana educador/a.
Segona. Funcions
Les funcions a desenvolupar, d'acord amb
la fitxa descriptiva del lloc de treball, seran
les següents:
- Les assignades amb caràcter general per
la normativa bàsica d'aplicació en el marc
del Programa per al Desenvolupament de
Plans Locals per a la Inclusió Social.
- Realitzar tasques administratives o tècniques de nivell mitjà, direcció, gestió, assessorament, estudi i proposta; preparació de normativa, elaboració d'informes, inspecció,
execució i control referides del Programa per
al Desenvolupament de Plans Locals per a la
Inclusió Social.
- Realització, si s'escau, d'activitats de
col·laboració en les funcions atribuïdes als
tècnics superiors.
- Mediació social, cultural i educativa.
- Generació de xarxes socials, contextos,
processos i recursos educatius i socials.
- Coneixement i anàlisis dels contexts
socials i educatius.
- Disseny, implementació i avaluació de
programes i projectes educatius.
- Informació i despatx al públic.
- D'altres funcions relacionades amb les
anteriors.
Tercera. Condicions de treball
- Jornada: Ordinària.
- Grup de classificació: A2.
- Nivell de complement de destinació: 20.
- Retribució íntegra mensual: 2.190,63
EUR.
- Tipus de relació amb l'ajuntament: Funcionari/a interí/na per obra o servei, per dur a
terme el programa per al desenvolupament
de plans locals per a la inclusió social fins el
31 de desembre de 2011.
- Adscripció orgànica: Àmbit de Govern /
Servei d'Acció Social.
Quarta. Condicions generals de les persones
aspirants
A fi de poder ser admeses a participar en
el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir, en el darrer dia del termini per
a la presentació de les sol·licituds, els requisits següents:
1. Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord
amb la legislació vigent. No obstant això, les
persones que tenen la ciutadania dels estats
membres de la Unió Europea poden accedir
d'acord amb els requisits determinats per la
normativa específica. En idèntiques condicions poden accedir les persones que tenen
la ciutadania dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res,
en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat
Europea.
També poden ser admeses les persones
cònjuges, descendents i descendents del/de
la cònjuge tant de les persones que tenen la
ciutadania espanyola com de els persones
nacionals dels altres estats membres de la
Unió Europea o dels estats als quals, en virtut
de tractats internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, els
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin
separats de dret i, pel que fa a les persones
descendents, siguin menors de 21 anys o
majors d'aquesta edat però visquin a càrrec
dels seus progenitors, d'acord amb el que
estableixen els articles 2 i 4 del Reial Decret
766/1992, de 26 de juny, sobre l'entrada i
permanència a Espanya de nacionals d'estats
que han estat part en l'acord sobre l'espai
econòmic europeu, signat a Porto el 2 de
maig de 1992 i ratificat per Espanya el 26 de
novembre de 1993, modificat posteriorment
pel Reial Decret 737/1995, de 5 de maig.
2. Haver complert 16 anys abans del termini de presentació d'instàncies.
3. Possibilitat d'incorporació immediata.
4. Estar en possessió de la titulació que
s'especifica: Diplomat/a universitari/a en
educació social, pedagogia social o equivalent.
5. Coneixements de llengua catalana equivalents o superiors al certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (nivell C)
de la Direcció General de Política Lingüística.
6. No patir cap malaltia ni limitació física
o psíquica incompatible amb l'acompliment
de les corresponents funcions.
7. No estar inhabilitat/da per a l'exercici
de funcions públiques ni estar separat/da,
mitjançant expedient disciplinari, del servei
de qualsevol administració pública.
Cinquena. Presentació de sol·licituds
1. Per a les persones que desitgin prendre
part en aquesta convocatòria, és requisit
imprescindible l'acreditació de la formació
requerida i presentar la següent documentació:
- Instància signada per la persona aspirant
i dirigida a l'ajuntament, en el termini de 20
dies naturals comptadors a partir de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Les bases es
publicaran al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, al Tauler d'anuncis de la Corporació i a la web municipal (www.badalona.cat/aj-badalona/ca/ajuntament/ajuntament-abast.html).
- Manifestar expressament en l'esmentat
document que es reuneixen totes les condicions exigides a les bases de la convocatòria.
- Manifestar i acreditar, quan sigui el cas,
d'estar exempt/a de la realització de la prova
de català en els termes previstos en la fase 2
de la base setena del procés de selecció de la
present convocatòria.
- Les persones aspirants que no tinguin
nacionalitat espanyola han d'acreditar el
coneixement de la llengua castellana, tant en
l'expressió oral com escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies del
lloc de treball. En aquests casos cal que les
persones interessades manifestin i acreditin,
quan sigui el cas, estar exemptes de la realització de la prova de castellà en els termes
previstos en la fase 2 de la base setena del
procés de selecció de la present convocatòria.
- Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport en vigor.
- Fotocòpia de la titulació requerida a
efectes de la convocatòria.
- "Currículum vitae" i els documents acreditatius dels mèrits al·legats.
- Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de
caràcter personal que són necessàries per
prendre part en la convocatòria i per a la
resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
La instància i la resta de documentació
requerida ha de presentar-se en el Registre
General de l'ajuntament o en la forma que
determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de els
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
2. Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes i es declararà aprovada la relació de persones admeses
i excloses. L'esmentada resolució es farà
pública al Tauler d'anuncis de la Corporació;
així mateix, tots els actes que es derivin de la
present convocatòria es faran públics a través
de la web municipal (www.badalona.cat/ajbadalona/ca/ajuntament/ajuntamentabast.html).
3. El Tribunal qualificador podrà determinar la realització d'un o més exercicis en una
sola sessió; en aquest cas, la correcció de l'exercici posterior quedarà condicionada a la
superació de tots els anteriors quan aquests
siguin eliminatoris.
4. Tota la documentació que es presenti
en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.
Sisena. Tribunal qualificador
1. El Tribunal qualificador classificarà les
persones candidates que superin el procés
selectiu per ordre de puntuació.
2. El Tribunal estarà composat per 5 persones, una de les quals desenvoluparà les funcions de Presidència i altra les de Secretaria.
La composició del Tribunal es determinarà
per resolució de l'Alcaldia en el mateix acte
d'aprovació de persones admeses i excloses a
Núm. 154 / Pàg. 34
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
la convocatòria i en la designació dels seus
membres s'estarà a allò que es preveu a l'article 60.2 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
3. D'acord amb el que preveu l'article 17
del conveni i pacte de condicions del personal al servei de l'Ajuntament de Badalona,
per a la designació d'una de les persones
vocals del tribunal es requerirà el concurs del
Comitè Unitari de personal. Aquesta persona
haurà de reunir els requisits de titulació i de
vinculació amb l'ajuntament que determina
la normativa d'aplicació.
4. El Tribunal es constituirà vàlidament
sempre que compti amb la presència de la
majoria simple dels seus membres, siguin
titulars o suplents, i, en tot cas, de les persones que desenvolupen les funcions de Presidència i Secretaria o qui les substitueixi.
5. El Tribunal qualificador podrà disposar
la incorporació als seus treballs de persones
assessores especialistes, per a totes o algunes
de els proves. Aquestes persones es limitaran
a l'exercici de les especialitats tècniques, en
base exclusivament a les quals col·laboraran
amb el tribunal.
Setena. Procés de selecció
El procés de selecció consta de 4 fases.
1. Fase 1: valoració dels mèrits.
Els mèrits s'han d'acreditar en el moment
de presentar la sol·licitud per participar en el
procés selectiu. No es tindran en compte les
titulacions i/o mèrits no justificats documentalment.
Els mèrits seran valorats fins a un màxim
de 10 punts, quedant eliminades les persones
candidates que no superin els 5 punts, i es
qualificaran de conformitat amb la següent
experiència i coneixements professionals:
1.1 Experiència professional en les funcions pròpies del lloc de treball, fins a un
màxim de 6 punts d'acord amb els criteris
següents:
1.1.1. Serveis prestats a l'Administració
Pública, com a personal funcionari o laboral,
en lloc o plaça d'igual o similar categoria i
desenvolupant funcions similars a les de la
plaça objecte de la convocatòria: 0,50 punts
per any o fracció superior a 6 mesos.
1.1.2. Serveis prestats a l'empresa privada
en lloc d'igual o similar categoria i desenvolupant funcions similars a les de la plaça
objecte de la convocatòria: 0,40 punts per
any o fracció superior a 6 mesos.
No es valorarà l'experiència professional
que no estigui degudament acreditada, sent
necessari que de la documentació presentada
es desprenguin les dades següents: data d'alta
i de baixa a l'administració/empresa o bé
acreditació de que encara es treballa (últim
full de salari o certificació de l'administració/empresa), tipus de tasques realitzades i
categoria professional.
En cas de persones que desenvolupin treball autònom serà necessari acreditar que
s'han donat d'alta i baixa en el corresponent
règim de la Seguretat Social o bé que encara
estan d'alta (últim rebut) i que s'han donat
d'alta en el cens de l'IAE en algun dels epí-
grafs relacionats amb el lloc de treball objecte de la convocatòria.
1.2 Expedient acadèmic, fins a un màxim
de 3 punts d'acord amb els criteris següents:
1.2.1. Titulacions acadèmiques superiors a
la requerida en la convocatòria, fins a un
màxim d'1 punt.
1.2.2. Formació relacionada amb el lloc
de treball, fins a un màxim de 2 punts.
La valoració de cada curs es farà segons la
durada i d'acord amb l'escala següent:
- Cursos de menys de 25 hores, o que no
consti durada: 0,10 punts.
- Cursos de 25 a 49 hores: 0,20 punts.
- Cursos de 50 a 99 hores: 0,30 punts.
- Cursos a partir de 100 hores: 0,50 punts.
En les acreditacions corresponents als cursos realitzats ha de constar les hores lectives;
en cas contrari s'aplicarà el primer barem.
1.3 Altres mèrits relacionats amb el lloc de
treball, fins a un màxim d'1 punt.
2. Fase 2: coneixement de les llengües
catalana i castellana.
2.1 Prova de coneixements de la llengua
catalana.
Quedaran exemptes de realitzar aquesta
prova les persones aspirants que acreditin
tenir coneixements de llengua catalana equivalents o superiors al certificat de coneixements mitjans (nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística, segons el que disposa l'Ordre 197/2002, de 12 de juny, sobre
els títols, diplomes i certificats equivalents als
certificats de coneixement de català de la
Direcció General de Política Lingüística.
Per superar la prova, les persones aspirants
hauran de demostrar un nivell de coneixement similar al que caldria per a l'obtenció
del certificat esmentat en el paràgraf anterior.
Les persones aspirants seran qualificades com
a apte o no apte, quedant aquestes darreres
eliminades del procés selectiu.
2.2 Prova de coneixements de la llengua
castellana.
Les persones aspirants que no tinguin
nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment que estan en possessió d'un certificat conforme han cursat els estudis d'educació primària, secundària i el batxillerat a
l'Estat Espanyol; del diploma d'espanyol
(nivell superior) que estableix el Reial Decret
1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o
certificació acadèmica que acrediti haver
superat totes les proves dirigides a l'obtenció
d'aquest, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles
oficials d'idiomes.
Per superar la prova, les persones aspirants
hauran de demostrar un nivell de coneixements equivalent al que caldria per a l'obtenció del certificat esmentat en el paràgraf anterior. Les persones aspirants seran qualificades
com a apte o no apte, quedant aquestes
darreres eliminades del procés selectiu.
3. Fase 3: prova professional.
El Tribunal qualificador podrà determinar
realitzar una prova pràctica consistent en la
resolució d'un seguit de qüestions o supòsits
relacionats amb el contingut del lloc de treball, que en cas de realitzar-se tindrà caràcter
obligatori i eliminatori.
La puntuació màxima a atorgar en aquesta
prova serà de 5 punts, sent necessari per
superar-la obtenir 2,5 punts.
4. Fase 4: avaluació de característiques
personals.
El Tribunal qualificador podrà convocar
les persones aspirants per a la realització
d'una entrevista per valorar les característiques personals d'adequació al lloc de treball,
que en cas de realitzar-se tindrà caràcter
obligatori i eliminatori.
La puntuació màxima a atorgar en aquesta
entrevista serà de 5 punts, sent necessari per
superar-la obtenir 2,5 punts.
Vuitena. Personal seleccionat
1. La puntuació definitiva d'aquest procés
selectiu serà la suma de les puntuacions
obtingudes a les fases 1, 2, 3 i 4 de la base
setena anterior.
2. Acabada la qualificació de les persones
aspirants, el Tribunal qualificador publicarà
la relació de les persones que hagin superat
el procés de selecció per ordre de puntuació
i elevarà a l'Alcaldia la proposta de nomenament corresponent. El nombre de persones
proposades per a ser nomenades no podrà
superar el nombre de places convocades.
3. A partir d'aquesta convocatòria, l'ajuntament constituirà (o ampliarà en cas que ja
existeixi) una borsa de treball amb l'objectiu
d'establir un ordre de preferència per proveir
amb caràcter de personal laboral temporal
places vacants de la mateixa naturalesa durant
els 2 anys següents. En cas d'existència d'una
borsa de treball, l'ampliació de la mateixa es
situarà a continuació pel que fa a l'ordre de
contractació de les persones aspirants.
Novena. Incidències
1. La llista definitiva de persones admeses
i excloses, la convocatòria i les bases i altres
actes que es derivin d'aquest procés, podran
ser objecte d'impugnació, d'acord amb la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, mitjançant
la interposició de recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició o bé
directament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
a comptar des de l'endemà de la seva publicació en els diferents diaris oficials.
2. Els actes i les resolucions del Tribunal
qualificador s'han d'ajustar als criteris que
estableix l'article 114 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre i seran publicats en la web
municipal (www.badalona.cat/aj-badalona/ca/ajuntament/ajuntament-abast.html).
El Tribunal està facultat per resoldre els
dubtes i les discrepàncies que s'originin
durant el desenvolupament del procés de
selecció.
Desena. Incompatibilitats
A les persones seleccionades en aquesta
convocatòria li serà d'aplicació la normativa
vigent en matèria d'incompatibilitats, referenciada a l'article 321 i següents del Reglament
del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 35
Administració Local
Disposició addicional
En allò que no estigui previst en aquestes
bases es procedirà segons el que determina el
Decret 214/1990, de 30 de juliol."
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Badalona, 26 de juny de 2009.
El Secretari delegat de la CIAMBGRI, per
delegació de signatura del Secretari general
(R. 27/02/2007), Josep A. Faiges Morales.
022009020962
A
Barcelona
ANUNCI DE LICITACIÓ
1) Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria tecnicojurídica de la Gerència d'Educació, Cultura i Benestar.
c) Número de l'expedient: 20090065.
d) Número de contracte: 09002922.
2) Objecte del contracte
a) Tipificació: Subministrament.
b) Descripció de l'objecte: Subministrament d'infraestructures, mitjançant arrendament, per a la realització de les activitats de
la Direcció de Serveis de participació i associacionisme.
c) Lloc d'execució: Municipi de Barcelona.
d) Termini d'execució: 31 de desembre de
2010.
3) Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4) Pressupost de licitació
El pressupost total de licitació és de
264.480 euros, IVA inclòs al tipus del 16 %.
5) Garanties
a) Provisional: 6.840 euros.
b) Definitiva: 11.400 euros.
6) Criteris de valoració de les ofertes
presentades
Els criteris vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que
serviran de base per l'adjudicació del contracte són els següents:
1. Per l'oferta econòmica sobre els preus
unitaris de referència marcats amb un asterisc
a l'apartat de preus unitaris, fins a un màxim
de 8,5 punts i de la forma següent:
a) Preus unitaris del Bloc A: Mobiliari, fins
a 1.5 punts.
S'atorgarà la màxima puntuació a la proposició econòmica que resulti de la mitjana
dels preus unitaris de referència marcats amb
un *, que ofereixi el percentatge de baixa
més elevat sempre i quan representi una
baixa igual o superior al 7 per 100 de la mitjana dels preus unitaris de referència, atorgant-se la puntuació a la resta de proposi-
cions econòmiques de forma proporcional.
Per al supòsit de que cap baixa arribi a
l'esmentat percentatge del 7 per 100 de la
mitjana del preu de referència, s'assignarà la
màxima puntuació (1.5 punts) a una hipotètica oferta del 7 per 100 de baixa, atorgant-se
la puntuació a les ofertes presentades de
forma proporcional a partir de dita assignació.
Serà considerada com a desproporcionada
o temerària la baixa en l'oferta que sigui
igual o superior al 10 per 100 de l'import
indicat com a mitjana dels preus unitaris de
referència.
b) Preus unitaris del Bloc B: Material expositiu, fins a 1.5 punts.
S'atorgarà la màxima puntuació a la proposició econòmica que resulti de la mitjana
dels preus unitaris de referència marcats amb
un *, que ofereixi el percentatge de baixa
més elevat sempre i quan representi una
baixa igual o superior al 7 per 100 de la mitjana dels preus unitaris de referència, atorgant-se la puntuació a la resta de proposicions econòmiques de forma proporcional.
Per al supòsit de que cap baixa arribi a
l'esmentat percentatge del 7 per 100 de la
mitjana del preu de referència, s'assignarà la
màxima puntuació (1.5 punts) a una hipotètica oferta del 7 per 100 de baixa, atorgant-se
la puntuació a les ofertes presentades de
forma proporcional a partir de dita assignació.
Serà considerada com a desproporcionada
o temerària la baixa en l'oferta que sigui
igual o superior al 10 per 100 de l'import
indicat com a mitjana dels preus unitaris de
referència.
c) Preus unitaris del Bloc C: Escenaris, fins
a 1.5 punts.
S'atorgarà la màxima puntuació a la proposició econòmica que resulti de la mitjana
dels preus unitaris de referència marcats amb
un *, que ofereixi el percentatge de baixa
més elevat sempre i quan representi una
baixa igual o superior al 7 per 100 de la mitjana dels preus unitaris de referència, atorgant-se la puntuació a la resta de proposicions econòmiques de forma proporcional.
Per al supòsit de que cap baixa arribi a
l'esmentat percentatge del 7 per 100 de la
mitjana del preu de referència, s'assignarà la
màxima puntuació (1.5 punts) a una hipotètica oferta del 7 per 100 de baixa, atorgant-se
la puntuació a les ofertes presentades de
forma proporcional a partir de dita assignació.
Serà considerada com a desproporcionada
o temerària la baixa en l'oferta que sigui
igual o superior al 10 per 100 de l'import
indicat com a mitjana dels preus unitaris de
referència.
d) Preus unitaris del Bloc D: Material
divers actes, fins a 1 punt.
S'atorgarà la màxima puntuació a la proposició econòmica que resulti de la mitjana
dels preus unitaris de referència marcats amb
un *, que ofereixi el percentatge de baixa
més elevat sempre i quan representi una
baixa igual o superior al 7 per 100 de la mit-
jana dels preus unitaris de referència, atorgant-se la puntuació a la resta de proposicions econòmiques de forma proporcional.
Per al supòsit de que cap baixa arribi a
l'esmentat percentatge del 7 per 100 de la
mitjana del preu de referència, s'assignarà la
màxima puntuació (1 punt) a una hipotètica
oferta del 7 per 100 de baixa, atorgant-se la
puntuació a les ofertes presentades de forma
proporcional a partir de dita assignació.
Serà considerada com a desproporcionada
o temerària la baixa en l'oferta que sigui
igual o superior al 10 per 100 de l'import
indicat com a mitjana dels preus unitaris de
referència.
e) Preus unitaris del Bloc E: Altres serveis,
fins a 3 punts.
S'atorgarà la màxima puntuació a la proposició econòmica que resulti de la mitjana
dels preus unitaris de referència marcats amb
un *, que ofereixi el percentatge de baixa
més elevat sempre i quan representi una
baixa igual o superior al 7 per 100 de la mitjana dels preus unitaris de referència, atorgant-se la puntuació a la resta de proposicions econòmiques de forma proporcional.
Per al supòsit de que cap baixa arribi a
l'esmentat percentatge del 7 per 100 de la
mitjana del preu de referència, s'assignarà la
màxima puntuació (3 punts) a una hipotètica
oferta del 7 per 100 de baixa, atorgant-se la
puntuació a les ofertes presentades de forma
proporcional a partir de dita assignació.
Serà considerada com a desproporcionada
o temerària la baixa en l'oferta que sigui
igual o superior al 10 per 100 de l'import
indicat com a mitjana dels preus unitaris de
referència.
2. Per la reducció en els terminis d'acceptació de les demandes de serveis puntuals
indicats a la clàusula 6 del Plec de prescripcions tècniques particulars, fins a un màxim
de 5 punts. La inclusió d'aquest criteri es deu
a la importància de poder donar resposta
amb rapidesa a l'execució d'un acte o activitat amb el qual la Direcció de Participació ha
de donar resposta de forma immediata.
Aquest criteri es valorarà 1 punt per cada disminució de 12 hores de les 72 hores inicialment previstes.
Total d'aquests criteris: 13.5 punts.
1. Els criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor i que
servirà de base per a la seva adjudicació és el
següent:
Mostra d'entitats de districte:
Per la millora en el disseny del Projecte de
l'estand de la Direcció de Participació dins
d'una Mostra d'Associacions de Districte,
d'acord amb les especificacions que consten
a la clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques particulars. fins a un màxim de 8
punts. Es valoraran les propostes que afavoreixin l'accés i la circulació dels visitants, la
versatilitat de l'espai per a la celebració d'activitats i d'atenció al públic i la utilització de
materials reutilitzables i reciclables.
Puntuació total d'aquests criteris (2): 8
punts.
Puntuació de la totalitat dels criteris (1+2):
Núm. 154 / Pàg. 36
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
13,5+8 = 21.5 punts.
Tindran preferència en l'adjudicació del
contracte les proposicions presentades per les
empreses que en el moment d'acreditar la
solvència tècnica exigida en aquest plec tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per
100, sempre que llurs proposicions igualin en
els seus termes a les més avantatjoses des del
punt de vista dels criteris que han de servir
de base per l'adjudicació o dels aspectes de
negociació si escau.
7) Obtenció de documentació i informació
a) Al perfil de contractant de l'Ajuntament
de Barcelona: www.bcn.cat.
b) Al Departament d'Administració i Personal de la Gerència d'Educació, Cultura i
Benestar, Pg. Sant Joan, 75, 7è, 08009 Barcelona, Telèfon: 93-256.45.51, Fax: 93256.45.52, Horari: de dilluns a divendres de
8,30 a 14,30 hores.
8) Requisits específics del contractista
S'estableixen els següents criteris per procedir a la selecció de les empreses que
podran accedir a l'adjudicació del contracte:
- Haver obtingut una mitjana de xifra de
negocis de 270.000 euros en els decurs dels
darrers tres exercicis (2006, 2007, 2008).
- Haver prestat un mínim de 3 serveis relacionats amb la coordinació d'activitats en el
decurs dels darrers tres anys (2006, 2007 i
2008).
- Compromís explícit de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials que preveu el plec de
prescripcions tècniques.
9) Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: El termini per
a la presentació de la documentació exigida
serà de 15 dies naturals, a comptar des del
següent al de la publicació de l'últim anunci
oficial en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA o
en el perfil de contractant.
b) Documentació a presentar: La que exigeix la clàusula 6 i 7 del plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Oficina del Registre
General de l'Ajuntament de Barcelona, situada a la plaça de Sant Miquel, 4-5, planta
baixa, edifici Novíssim, de Barcelona
(08002). També podran presentar-se a qualsevol altra oficina de l'esmentat Registre.
d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 2
mesos a comptar des de la data d'obertura de
les proposicions, sempre i quan no s'hagi
produït l'adjudicació provisional.
10) Obertura de pliques
Se celebrarà en el lloc, dia i hora que
oportunament es comunicarà als licitadors.
11) Despeses de l'anunci
L'import del present anunci serà a càrrec
de l'adjudicatari.
Barcelona, 26 de juny de 2009.
La Secretària delegada, Meritxell Cusí i
Pérez.
022009021007
A
Cabrils
ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària celebrada el dia 25 de maig de
2009, va aprovar inicialment el canvi de
modalitat del sistema d'actuació urbanística
per reparcel·lació de la Unitat d'Actuació
núm. 29 de l'àmbit els Llimoners de compensació a la modalitat de cooperació, la qual se
sotmet a informació pública pel termini d'un
mes a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest acord al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, al diari El Punt i al tauler d'anuncis de l'ajuntament Es considerarà aprovada
definitivament si dins dels terminis d'informació i audiència atorgats no s'hi presenta cap
al·legació.
Cabrils, 5 de juny de 2009.
L'Alcalde, Joaquim Colomer Godàs.
022009020646
A
Cabrils
ANUNCI
Mitjançant acord de la Junta de Govern
Local, de data 22 de juny de 2009, s'han
aprovat amb urgència les bases que han de
regular el procés selectiu per a cobrir en
règim de funcionari/ària interí/ina una plaça
d'auxiliar administratiu/iva, adscrita als serveis tècnics de l'Ajuntament de Cabrils,
durant la substitució transitòria d'una treballadora que té en propietat la plaça objecte
de la convocatòria, i s'ha convocat el corresponent procés selectiu per a la provisió de
l'esmentada plaça.
Les bases de la convocatòria s'exposaran
al tauler d'anuncis de l'ajuntament i a la web
municipal www.cabrils.cat.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació establerta a les bases, s'hauran de
presentar en hores d'atenció al públic, de 8 a
14 hores, al Registre General de l'Ajuntament, o mitjançant les formes establertes a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú, durant el
termini de deu dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci
de la convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona.
Els anuncis successius es publicaran al
tauler d'anuncis de la Corporació.
Cabrils, 26 de juny de 2009.
L'Alcalde, Joaquim Colomer Godàs.
022009021032
A
Caldes de Montbui
EDICTE
La Junta de Govern Local, en data 23 de
juny de 2009, va acordar el següent:
Primer. - Adjudicar provisionalment les
obres del projecte de consolidació i rehabilitació de l'edifici del pavelló de l'antic balneari de Can Rius a la mercantil Abolafio Construcciones, S.L. per un import de 785.646,07
EUR (IVA exclòs) a càrrec de la partida
70.432.60107, amb un termini d'execució
màxim fins el 31 de desembre de 2009, i la
resta de condicions derivades de l'oferta,
segons la taula que conta en l'apartat d'antecedents dels presents acords..
Segon. - Requerir a l'adjudicatari perquè
en el termini màxim de deu dies hàbils des
del següent a la notificació dels presents
acords presenti la següent documentació:
- Declaració responsable de no incórrer en
prohibició de contractar, que inclourà, a
més, la certificació d'estar al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Resguard de la garantia definitiva exigida
(5% de l'import d'adjudicació).
- Quan s'exigeixi expressament d'acord
amb el que disposa l'article 53.2 de la Llei de
Contractes, la documentació acreditativa que
l'adjudicatari disposa dels mitjans materials i
personals que específicament hagi d'adscriure a l'execució del contracte.
Tercer. - Publicar els presents acords al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i notificar-los
de forma personal als licitadors.
Quart. - Comunicar als licitadors que l'adjudicació definitiva del contracte es portarà a
terme en el termini màxim dels cinc dies
hàbils següents a aquell en que expiri el termini de 10 dies hàbils des de que es publiquin en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA els
presents acords d'adjudicació provisional.
Caldes de Montbui, 26 de juny de 2009.
L'Alcalde, Jordi Solé i Ferrando.
022009021024
A
Calella
ANUNCI
La Junta de Govern Local en sessió del dia
11 de juny de 2009 va acordar la licitació del
contracte pel subministrament, transport i
col·locació del mobiliari de l'ampliació de la
llar d'infants, mitjançant procediment obert:
1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Ajuntament de Calella.
b) Domicili: plaça Constitució núm. 9,
08370 Calella.
c) Òrgan de contractació: Junta de
Govern.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament, transport i col·locació del mobiliari a
instal·lar a l'ampliació de la llar d'infants
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 37
Administració Local
municipal.
b) Lloc d'execució: carrer Sant Jaume 341347.
c) Termini d'execució: 10 dies a partir de
la finalització de les obres.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació
43.103,45 EUR i 6.896,55 EUR d'IVA.
5. Garanties de contractació
a) Garantia provisional: 1.293,10 EUR.
b) Garantia definitiva: 5% del preu d'adjudicació, exclòs l'IVA.
c) Termini de garantia: 1 any.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Organisme: Ajuntament de Calella.
b) Domicili: plaça de la Constitució núm.
9.
c) Localitat i codi postal: Calella 08370.
d) Telèfon: 93.766.31.46.
e) Fax: 93.766.05.76.
f) http://www.calella.cat.
g) Data límit: la mateixa en que s'acabi el
termini de presentació de proposicions.
7. Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica: Podrà acreditar-se per un o diversos mitjans establerts en els articles 64 i 66
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
8. Presentació d'ofertes
Els licitadors presentaran els sobres tancats
acompanyats d'instància al Registre General
de l'Ajuntament (plaça de la Constitució núm.
9) dins de l'horari d'atenció al públic (de
dilluns a divendres, de 9 a 13:30 hores). La
data límit de la presentació de pliques serà:
quinze dies naturals posteriors al de la publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al Perfil de contractant. Quan el
darrer dia sigui inhàbil o dissabte, s'entendrà
prorrogat al primer dia hàbil següent.
Quan les proposicions s'enviïn per correu,
el licitador haurà de justificar la data i l'hora
en què va efectuar la tramesa i comunicar-ho
a l'òrgan de contractació, mitjançant un fax
dins la data i l'hora establerts com a termini
de presentació, sense la concurrència d'aquests requisits no serà admesa la proposició
si es rebuda amb posterioritat al termini
assenyalat en aquest anunci.
9. Obertura de pliques
Els sobres de la proposició econòmica s'obriran en acte públic, a la sala de Sessions de
l'Ajuntament de Calella, a les 12 hores del
tercer dia a comptar a partir de l'endemà de
la finalització del termini de presentació d'ofertes, i si és dissabte o festiu, el primer dia
hàbil següent.
10. Despeses dels anuncis
A càrrec del contractista adjudicatari.
11. Criteris per a la valoració de les
proposicions
L'adjudicació d'aquest contracte es realit-
zarà mitjançant la valoració d'una pluralitat
de criteris. La puntuació màxima a obtenir
per la suma dels valors obtinguts en cada un
dels criteris és de 10 punts, distribuïda en un
màxim de 5 punts corresponents a criteris
avaluables de forma automàtica i 5 punts
corresponents a criteris subjectius que requereixen d'un judici de valor.
a) Criteris de valoració avaluables de
manera automàtica.
a.1.- Per la millora en l'oferta econòmica,
fins a 5 punts.
Puntuació = Punts totals/ Tipus - (0,75 ×
tipus) × (tipus - oferta a puntuar).
b) Criteris de valoració que depenen d'un
judici de valor.
b.1. Per la reducció del termini de lliurament i col·locació, fins a 1 punts.
b.2. Per l'ampliació del termini de garantia, fins a 1 punt.
b.3. Per les millores en la qualitat i/o
quantitat del mobiliari a subministrar, fins a 3
punts.
Tindran preferència en l'adjudicació del
contracte les proposicions presentades per les
empreses que en el moment d'acreditar la
solvència tècnica exigida en aquest plec tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per
100, sempre que llurs proposicions igualin en
els seus termes a les més avantatjoses des del
punt de vista dels criteris que han de servir
de base per a l'adjudicació.
12. Model de proposició i documentació que
cal presentar
Els licitadors hauran de presentar la seva
proposició d'acord amb el que es preveu en
el plec de clàusules administratives particulars.
Calella, 22 de juny de 2009.
L'Alcalde, Josep Maria Juhé i Mas.
022009020660
A
Canet de Mar
EDICTE
De conformitat amb l'acord de la Junta de
Govern Local del dia 18 de juny de 2009, es
s'aproven les bases i es convoca concurs
oposició de promoció interna per a la provisió mitjançant de dues places de caporal de
la Policia Local
Les bases per cobrir les places esmentades
són les que a continuació es relacionen:
BASES DE CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ
MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA DE DUES PLACES
DE CAPORAL DE POLICIA LOCAL
Primera.- Objecte de la convocatòria
La provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 2
places de caporal de la Policia Local de
Canet de Mar, més les vacants que puguin
produir-se fins a la data d'inici de les proves,
enquadrades dins el grup d'administració
especial, subgrup de serveis especials, classe
policia local, dotades amb un sou anual
corresponent al grup (D) C2, amb pagues
extraordinàries, triennis i altres emoluments
establerts per la legislació vigent.
Segona.- Condicions dels aspirants
Per prendre part en aquesta convocatòria,
els aspirants han de reunir els requisits
següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.
b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys
com a funcionari o funcionària de carrera en
la categoria d'agent en qualsevol cos de Policia de Catalunya i ser funcionari de carrera
en servei actiu en el cos de la Policia local de
Canet de Mar.
c) No tenir més de 55 anys d'edat.
d) Estar en possessió del títol de graduat o
graduada en educació secundària, graduat o
graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o
tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent
o superior.
e) No patir cap malaltia ni estar afectat per
cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
f) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les
funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de
cap administració pública. Serà aplicable,
tanmateix, el benefici de la rehabilitació,
sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant
el corresponent document oficial.
g) Estar en possessió del certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per
poder conduir vehicles prioritaris (BTP).
h) Compromís de portar armes, que es
prendrà mitjançant declaració jurada.
i) No tenir cap nota desfavorable en l'expedient personal motivada per falta greu o
molt greu que no hagi estat cancel·lada. Si
algun aspirant té incoat o se li incoa expedient disciplinari, l'admissió i permanència
en el procés de selecció i la consolidació del
possible ascens obtingut quedaran condicionats a la no imposició de sanció per falta
greu o molt greu.
Tots els requisits s'han de complir el darrer
dia de presentació de sol·licituds.
Tercera.- Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds per prendre part en
aquesta convocatòria s'han de presentar al
registre general de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals des
del següent al de la seva publicació de l'anunci de convocatòria en el Boletín Oficial
del Estado, i s'han d'adreçar al president de
la Corporació. També poden presentar-se en
qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3.2 Els aspirants han de manifestar en
Núm. 154 / Pàg. 38
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
aquest document que reuneixen totes i cada
una de les condicions exigides en la base
segona.
3.3 Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació acreditativa dels
mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs.
3.4 Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 15,00 euros i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el
resguard acreditatiu del pagament a la
sol·licitud.
Quarta.- Llista d'aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació
de sol·licituds, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, dictarà resolució en
el termini màxim d'un mes, aprovant les llistes d'aspirants admesos i exclosos, i indicarà
el lloc on es troben exposades al públic les
llistes completes certificades i concedirà un
termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles.
Les errades materials de fet es podran
esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a
petició dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim
de quinze dies, transcorregut el qual, sense
que s'hagi dictat resolució, les al·legacions
s'entendran desestimades i es considerarà
elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.
Cinquena.- Tribunal qualificador
5.1 El tribunal qualificador es constituirà
de la manera següent:
President: El cap del cos de la Policia
Local de Canet de Mar
Vocals: Dos membres o funcionaris de la
corporació.
Dos tècnics designats per la corporació.
Un representant de la Direcció General de
Seguretat Ciutadana.
Un representant de l'Escola de Policia de
Catalunya.
Secretari: El de la corporació o funcionari
en qui delegui (que actuarà sense veu i vot)
El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels
membres suplents respectius que han de ser
designats conjuntament amb els titulars.
5.2 La designació del tribunal s'ha de fer
pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament,
com a mínim 15 dies abans de les proves.
5.3 El tribunal no pot constituir-se ni
actuar sense l'assistència de més de la meitat
dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.
5.4 El tribunal pot disposar la incorporació
a les seves tasques de tècnics i tècniques
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense
vot per debatre, en les sessions del tribunal,
les qüestions que se'ls sotmetin relatives a les
matèries de la seva competència.
5.5 Als efectes previstos en el Real Decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (Boletín Oficial del
Estado 30/05/02), el tribunal qualificador és
classifica en la categoria tercera.
Sisena.- Procés de selecció
6.1 La celebració del procés selectiu serà
públic, respecte del personal sindical.
6.2 La selecció consisteix en la valoració
de determinades condicions de formació,
mèrits o nivell d'experiència relacionats amb
la tasca policial a exercir i en la superació de
les proves corresponents, inclosos el curs
selectiu i el període de pràctiques. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà
aplicar-se per superar els exercicis de la fase
d'oposició.
6.3 El dia, l'hora i el lloc d'inici de les proves es publicarà conjuntament amb la llista
de membres del tribunal. Les proves s'iniciaran dins del present any 2009.
6.4 L'ordre d'actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no puguin
fer-se conjuntament s'establirà per sorteig, i
es publicarà al tauler d'anuncis de l'ajuntament com a mínim amb 15 dies d'antelació.
6.5 Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major,
seran definitivament exclosos del procés
selectiu.
6.6 Si el tribunal té coneixement que
algun dels aspirants no reuneix íntegrament
els requisits per participar en la convocatòria,
en qualsevol moment del procés selectiu
podrà proposar, amb audiència prèvia de
l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es
posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.
Setena.- Desenvolupament de la fase de
concurs
En aquesta fase es valoraran els mèrits que
els aspirants hagin al·legat i acreditat documentalment, mitjançant fotocòpies compulsades, d'acord amb el barem següent:
A) Experiència professional:
A.1 Per haver exercit com agent de la policia local de la Policia Local de Canet de Mar
Per cada any complet: 0,50 punts.
A.2 Antiguitat altres cossos policials:
Per cada any complet: 0,40 punts.
A.3 Per tasques de responsabilitat exercides en serveis policials: 1,5 punts com a
màxim.
La puntuació total d'aquest apartat no
podrà ser superior a 3 punts.
B) Titulacions acadèmiques:
B:1 Diplomatura universitària o equivalent: 1 punt
B.2 Llicenciatura universitària: 1,5 punts.
En aquest apartat només podrà puntuar
una titulació.
C) Formació professional:
C.1 Per cursos organitzats o homologats
per l'Escola de Policia de Catalunya, realitzats amb aprofitament i sense que pugui
comptabilitzar-se ni el curs Bàsic de Formació ni el curs específic per accés a caporal:
- Per cursos de durada inferior a 25 hores
o en els que no consti la durada: 0,20 punts
per curs.
- Per cursos de 26 a 40 hores: 0,40 punts
per curs.
- Per cursos de 41 a 100 hores: 0,60 punts
per curs.
- Per cursos de més de 100 hores: 0,80
punt per curs.
C.2 Per altres cursos relacionats amb la
professió, realitzats amb aprofitament:
- Per cursos de durada inferior a 25 hores
o en els que no consti la durada: 0,10 punts
per curs..
- Per cursos de 26 a 40 hores: 0,20 punts
per curs.
- Per cursos de 41 a 100 hores: 0,30 punts
per curs.
- Per cursos de més de 100 hores: 0,40
punts per curs.
La puntuació total d'aquest apartat no
podrà ser superior a 3 punts.
Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada en hores dels cursos realitzats.
D) Experiència en tasques de docència:
D.1 Per haver impartit cursos a membres
de cossos policials: 0'1 punt per cada 20
hores fins un màxim de 0'75
D.2 Per haver impartit cursos en qualsevol
institució pública o privada: 0'05 punts per
cada 20 hores fins un màxim de 0'40
E) Per la qualitat del treball desenvolupat a
la policia local de Canet de Mar.
En aquest apartat es valoraran els informes
presentats al tribunal per dos comandaments,
com a mínim, de la policia local de Canet de
Mar. Aquests informes avaluaran la qualitat
del treball realitzat per cada aspirant en base
als ítems que es relacionen en l'annex 2.
La puntuació d'aquest apartat no podrà ser
superior a 2 punts.
F) Nivell de coneixement de la llengua
catalana:
Es valoraran els certificats superiors al
nivell intermedi de català (B) de la Direcció
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a
un màxim d'1 punt.
G) Recompenses i distincions
Es valoraran les recompenses i distincions
pròpies dels cossos de policia local o de la
resta de forces i cossos de seguretat quan
siguin rellevants en relació amb les funcions
de la categoria de caporal. Fins a un màxim
d'1 punt.
H) Entrevista personal
L'entrevista personal versarà sobre el currículum professional. L'òrgan de selecció
podrà formular preguntes de caire professional per constatar la motivació pel lloc, l'experiència, els coneixements professionals i
els mèrits al·legats. L'esmentada entrevista
serà qualificada de 0 a 5 punts.
La puntuació total de la fase de concurs no
pot ser, en cap cas, superior a 15 punts.
Vuitena.- Exercicis de l'oposició
1r. Exercici. Psicotècnic
Les proves psicotècniques han de contenir,
com a mínim, proves aptitudinals i proves de
personalitat amb la finalitat d'acreditar les
habilitats de lideratge, d'influència en el grup
i d'altres factors considerats pertinents per al
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 39
Administració Local
lloc de treball.
Totes les proves aplicades han de ser formades per bateries de tests objectius que
compleixin els requisits de validesa i fiabilitat
i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que
permeti garantir la confiança en els resultats
obtinguts.
Aquestes proves poden completar-se amb
una entrevista personal en aquells casos en
què ho decideixi el tribunal, per tal d'integrar
tots els elements explorats anteriorment. En
aquest cas, a les entrevistes hi ha de ser present, com a mínim, un membre del tribunal.
La falsedat demostrada en les respostes
comporta l'eliminació de l'aspirant.
Aquestes proves, i si escau l'entrevista, són
realitzades per persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.
2n. Exercici. Teòric
Consisteix en contestar, en un període
màxim d'una hora, diverses preguntes elaborades pel tribunal i relacionades amb els
temes que figuren a l'annex 1. El tribunal
podrà disposar que els aspirants llegeixin les
respostes davant seu i els podrà sol·licitar els
aclariments que consideri oportuns.
3é. Exercici. Pràctic
El tribunal proposa als opositors un o més
casos pràctics que han de resoldre per escrit
en el temps màxim de 90 minuts. El tribunal
pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu
exercici i li pot demanar els aclariments que
consideri oportuns.
4t. Exercici. Coneixement de la llengua
catalana.
Consisteix en la realització d'exercicis de
coneixements sintàctics i de comprensió de
la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta
que permeti valorar-ne els coneixements
orals.
Queden exempts de realitzar aquesta els i
les aspirants que acreditin documentalment,
dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi
de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o
equivalent o superior.
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en
algun procés de selecció per a l'accés a la
condició de funcionari públic, hagin superat
una prova o un exercici de coneixements de
llengua catalana del mateix nivell o superior
al que s'hi esmenta, sempre i quan aportin la
documentació que acrediti aquesta circumstància.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha
de comptar amb l'assessorament de persones
tècniques especialitzades en normalització
lingüística.
Novena.- Qualificacions dels i les aspirants i
proposta de nomenament
9.1 No es podrà declarar superat en el
procés selectiu un nombre d'aspirants superior al de les places convocades.
9.2 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. Els exercicis segon i tercer es qua-
lifiquen entre zero i deu punts, i queden eliminats els aspirants que obtenen una qualificació inferior a 5. Els exercicis primer i quart
es qualifiquen com a apte o no a apte.
9.3 La qualificació final de cada aspirant
s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, les obtingudes a la
fase de concurs.
Els aspirants proposats hauran de presentar
a la secretaria de la corporació, en el termini
màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.
Els qui tinguin la condició de funcionaris
públics estan exemptes de justificar documentalment els requisits que no requereixin
actualització. Únicament hauran de presentar
un certificat de l'organisme que custodiï el
seu expedient personal i acreditar la seva
condició i les altres circumstàncies de les
quals no hi hagi constància.
Si dins del termini esmentat, i tret dels
casos de força major, els aspirants proposats
no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran
anul·lades totes les seves actuacions, sens
perjudici de la responsabilitat en què puguin
haver incorregut per falsedat.
Desena. Curs específic i període de
pràctiques
6è Exercici. Curs selectiu
Consisteix en la superació del curs de formació per a l'accés a la categoria de caporal
que organitza l'Escola de Policia de Catalunya. Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la certificació d'haver-lo
superat amb anterioritat.
Durant la seva estada a l'Escola de Policia
de Catalunya l'alumnat resta sotmès al
Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament de règim interior
de l'Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable
pel que fa a la seva vinculació administrativa.
La qualificació del curs selectiu serà d'apte
o no apte. Els o les aspirants declarats no
aptes queden exclosos del procés selectiu.
7è Exercici. Període de pràctiques
Un cop superat el curs de formació, els i
les aspirants han de realitzar un període de
pràctiques de dotze mesos al municipi.
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte o
no apte. Els i les aspirants que obtinguin la
qualificació de no apte quedaran exclosos
del procés selectiu. Per a la qualificació dels
o les aspirants el tribunal comptarà amb l'assessorament de, com a mínim, dues persones
avaluadores que presentaran una proposta de
valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements
del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la
responsabilitat, l'adaptació a l'organització,
la iniciativa, la confiança en si mateix, el
judici pràctic i l'autocontrol.
Durant la realització del curs selectiu a
l'Escola de Policia de Catalunya o el període
de pràctiques al municipi, o en acabar aquest
període, els i les aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que siguin
necessàries per comprovar la seva adequació
al quadre d'exclusions mèdiques establert en
l'annex III de la convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, l'òrgan responsable
ha de proposar, d'acord amb la gravetat de la
malaltia o el defecte físic, l'exclusió del o la
aspirant del procés selectiu i, en aquest cas,
correspon a l'òrgan competent per efectuar
els nomenaments d'adoptar la resolució procedent, que en cap cas no donarà dret a
indemnització.
Durant el curs selectiu i el període de
pràctiques, els i les aspirants són nomenats
funcionaris en pràctiques i han de percebre
les retribucions que per a aquest personal
funcionari estableix la normativa vigent.
Els aspirants que hagin superat el període
de pràctiques seran proposats a l'alcaldia per
a ser nomenats funcionaris de carrera.
Onzena.- Incidències
El tribunal queda facultat per resoldre els
dubtes que es presentin i per prendre els
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.
Dotzena.- Recursos
Contra les resolucions definitives i els
actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes
decideixen directament o indirectament els
fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a
drets i interessos legítims, els interessats
podran interposar, d'acord amb l'article 116
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, potestativament, recurs de reposició
en el termini d'un mes a comptar a partir de
l'endemà de la seva publicació o notificació,
davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós
administratiu d'acord amb l'article 46 de la
Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, en
el termini de dos mesos a comptar a partir de
l'endemà de la seva publicació o notificació,
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 10 de
la Llei esmentada.
Contra les resolucions definitives i els
actes de tràmit del tribunal, si aquests últims
decideixen directament o indirectament el
fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a
drets i interessos legítims, els interessats
podran interposar en el termini d'un mes a
comptar a partir de l'endemà de la seva
publicació o notificació, recurs d'alçada
davant de l'alcalde.
Igualment els interessats poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Núm. 154 / Pàg. 40
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
ANNEX 1
Tema 1. La Constitució espanyola de
1978: Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. La possible suspensió
dels drets de la Constitució espanyola.
Tema 2. Deontologia policial: Normes
bàsiques d'actuació i codis de conducta.
Tema 3. Els diferents cossos policials a
l'Estat Espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 13
de març, de forces i cossos de seguretat. Llei
4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema
de seguretat pública de Catalunya.
Tema 4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Idees generals. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament.
Tema 5. El municipi. Els seus elements
constitutius. La població dels municipis: Les
seves classes i les seves peculiaritats. El padró
municipal.
Tema 6. L'organització municipal: Òrgans
de govern de l'Administració municipal. L'organització de l'Ajuntament de Canet de Mar.
Tema 7. Competències municipals en
matèria de seguretat i de protecció civil: La
policia local com a servei públic.
Tema 8. Estructura, organització i funcions
de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de les policies locals. Drets i deures
dels membres de les policies locals: El règim
disciplinari aplicable.
Tema 9. La policia local com a cos armat:
Reial decret 137/1993, de 29 de gener, que
aprova el Reglament de Armes. Decret
219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'armament de les policies locals.
Tema 10. El Codi penal: Els delictes, les
faltes i les penes.
Tema 11. La denúncia: Concepte i classes.
El dret i el deure de denunciar. Efectes de la
denúncia.
Tema 12. L'atestat policial: Estructura.
Valor dels atestats policials.
Tema 13.. La detenció: Concepte. Supòsits
legals en què és procedent la detenció. Els
drets del detingut.
Tema 14. La detenció de menors.
Tema 15. Protocols d'actuació relacionats
amb la violència domèstica.
Tema 16. Delictes en què poden incórrer
els policies locals en l'exercici dels seus
càrrecs (I). Violació del domicili, desobediència i denegació d'auxili, prevaricació,
suborn, infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, tràfic d'influències.
Tema 17. Delictes en què poden incórrer
els policies locals en l'exercici dels seus
càrrecs (II). Malversació, negociacions i activitats prohibides i abusos en l'exercici de la
funció, tortures i altres delictes contra la integritat moral i delictes contra les garanties
constitucionals.
Tema 18. Delictes comesos contra el personal de la policia local en l'exercici del seu
càrrec: L'atemptat, la desobediència, la
resistència, les injúries, els insults i les amenaces.
Tema 19.. L'entrada i registre: Requisits,
formalitats i supòsits excepcionals.
Tema 20. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer.
Tema 21. Delictes contra la seguretat del
trànsit. El delicte d'omissió del deure de
socors. La imprudència punible. Atestats per
delictes contra la seguretat del trànsit.
Tema 22. La Llei de seguretat viària. El
Reglament general de circulació. El Reglament de vehicles. L'ordenança municipal de
circulació.
Tema 23. El Reglament general de conductors: Permisos de conduir, classes. Llicències de conduir. Llicències d'aprenentatge.
Tema 24. El Reglament general de vehicles: Circulació d'automòbils, classificació.
Requisits administratius. Requisits tècnics.
Documentació de vehicles. Casos especials.
Tema 25. Mesures precautòries. Actuacions complementàries. Immobilització de
vehicles: Supòsits, procediments i despeses.
Dipòsit municipal de vehicles. Vehicles
abandonats: Procediment d'actuació.
Tema 26. L'accident de trànsit. Atestats per
accident de trànsit. Alcoholèmies: Normativa
reguladora i procediment.
Tema 27. Policia assistencial: Objectius
bàsics de la funció de policia assistencial,
tècniques i àmbits d'actuació.
Tema 28. El treball d'equip: Coordinació i
valoració del rendiment.
Tema 29. La funció de comandament.
Dinamització i motivació dels subordinats.
Tema 30.. Els ciutadans com a receptors
dels serveis policials.
Tema 31. La planificació dels serveis.
ANNEX 2
ASPECTES
DEL TREBALL PERSONAL DE CADA
ASPIRANT QUE ES TINDRAN EN COMPTE EN ELS
INFORMES DELS COMANDAMENTS
I Professionalitat
I.I Aplicar correctament els coneixements i
els procediments
I.II Prendre decisions adequades
I.III Saber actuar amb la rapidesa necessària
I.IV Solucionar problemes
II Superació en el treball
II.I Interès per adquirir nous coneixements
II.II Mantenir-se en bona forma física
III Relacions amb la comunitat
III.I Ser educat i respectuós
III.II Fer-se respectar
III.III Donar bona imatge
IV Integració en el cos
IV.I Col·laobrar amb els companys
IV.II Ser ben acceptat pels altres
IV.III No crear confrictes
V Disciplina
V.I Complir satisfactòriament les tasques
assignades a cada servei.
Canet de Mar, 19 de juny de 2009.
L'Alcalde, Joaquim Mas Rius.
022009020546
A
Canovelles
ANUNCI
Es fa pública la Resolució de l'AlcaldiaPresidència, de data 25 de juny de 2009, la
part dispositiva de la qual és com segueix:
"Primer. - Modificar el dia de l'acte públic
d'obertura de les proposicions presentades,
per a l'adjudicació de la concessió de domini
públic per a l'explotació del bar-restaurant, a
l'edifici del camp de futbol municipal de
Canovelles.
Segon. - Fixar que l'acte públic d'obertura
de les proposicions corresponent a les contractacions abans esmentades, s'estableix el
dia 8 de juliol de 2009, a les 12:00 hores.
Tercer. - Notificar aquesta resolució a tots
els licitadors que s'han presentat en el procediment.
Quart. - Publicar aquesta Resolució al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona."
Canovelles, 25 de juny de 2009.
L'Alcalde, José Orive i Vélez.
022009021001
A
Castellet i la Gornal
EDICTE
L'Alcalde-President ha dictat en data setze
de juny de dos mil nou, el decret d'Alcaldia
núm. 061/09, en la seva part dispositiva textualment diu:
"Resolc:
Primer. - Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el Padró
Municipal d'Habitants d'aquest municipi de
les persones que tot seguit es relacionen, en
haver transcorregut el termini de dos anys
sense que s'hagi realitzat la renovació de la
inscripció en el Padró a la qual estan obligats
els ciutadans estrangers no comunitaris sense
autorització de residència permanent, de
conformitat amb el que disposa l'article 16
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, segons redacció
donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20
de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica
4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats
del estrangers a Espanya i la seva integració
social.
Cognoms i Nom, Tamara Rodríguez Peino.
Domicili d'empadronament, Cr. Camèlies,
6-Rocallisa.
Cognoms i Nom, L.R. Iraia Rodríguez Garces.
Domicili d'empadronament, Cr. Camèlies,
6-Rocallisa.
Cognoms i Nom, David Rodríguez Atencia.
Domicili d'empadronament, Cr. Camèlies,
6-Rocallisa.
Segon. - Notificar aquesta resolució a tots
els interessats, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
Tercer. - Publicar aquesta resolució en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelo-
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 41
Administració Local
na."
Castellet i la Gornal, 16 de juny de 2009.
L'Alcalde-President, Miguel Delgado
Almansa.
022009020707
A
Castellví de Rosanes
ANUNCI
La Junta de Govern Local en sessió de data
9 de juny de 2009 adoptà, entre d'altres, l'acord d'aprovar inicialment el plec de clàusules tècniques i administratives particulars que
han de regir la contractació de la gestió dels
servei públic de recollida de residus municipals de Castellví de Rosanes, i sotmetre'l a
informació pública a efectes de presentació
d'al·legacions. Els plecs es podran consultar a
les oficines municipals tots els dies feiners,
entre les 10:00 i les 14:00 hores, durant el
termini d'informació pública que serà de vint
dies hàbils, d'ençà de la publicació d'aquest
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Les al·legacions, si s'escau, s'hauran de presentar davant l'Ajuntament dintre del termini
esmentat, per qualsevol dels mitjans que
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre. de Règim jurídic de les administracions
públiques i del Procediment administratiu
comú.
La Junta de Govern Local, en la mateixa
sessió va adoptar l'acord d'aprovar l'expedient de contractació i obrir el procediment
d'adjudicació de l'esmentat contracte de gestió de servei públic en règim de concessió
mitjançant procediment obert amb aplicació
de més d'un criteri de valoració, si bé la licitació s'ajornarà, quan resulti necessari, en el
supòsit de què es formulin reclamacions contra els referits plecs de clàusules.
Les dades d'aquesta licitació són les
següents:
Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Castellví de
Rosanes.
b) Número d'expedient: 126/02.
Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte. Contractació
del servei de recollida de residus municipals
de Castellví de Rosanes en règim de concessió.
b) Lloc d'execució: Castellví de Rosanes Baix Llobregat - (Barcelona).
c) Durada del contracte: 2 anys des de la
data de la seva formalització, prorrogable
expressament en períodes pactats fins a un
màxim de dos anys.
Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Aplicació de més d'un criteri de
valoració.
Pressupost base de licitació
a) Import total: 95.938,88 euros, IVA
vigent exclòs.
Garanties
a) Provisional: No s'exigeix, per aplicació
de l'art. 39.b del TRLCAP.
b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació
(IVA exclòs).
Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Castellví de
Rosanes.
b) Domicili: Av. Mare de Déu de Montserrat, núm. 5.
c) Localitat i codi postal: Castellví de Rosanes (08769).
d) Telèfon: 93 7751942 Fax: 937740684.
e) Data límit d'obtenció de documents i
informació: Dos dies abans de la data límit
de la presentació d'ofertes.
Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Dintre dels
vint-i-sis dies naturals comptats a partir de la
publicació del darrer anunci.
b) Documentació que integrarà les ofertes:
s'assenyala a la clàusula núm. 11 del Plec de
Clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de
l'Ajuntament de Castellví de Rosanes.
d) Model de proposició: Es transcriu a la
clàusula núm. 11 del plec de clàusules administratives particulars.
Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Castellví de
Rosanes.
b) Data: Es detalla a la clàusula núm. 15 del
plec de clàusules administratives particulars.
Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup R, Subgrup 5, Categoria A.
b) Altres requisits: els establerts en els
plecs de clàusules administratives particulars
i tècniques.
Altres informacions
Les que disposa el plec de clàusules tècniques.
Despeses d'anuncis
Aniran a càrrec de l'adjudicatari fins a un
màxim de 200,00 euros.
Castellví de Rosanes, 18 de juny de 2009.
L'Alcalde, Lluís Tomàs i Moreno.
022009020729
A
Cornellà de Llobregat
EDICTE
Edicte de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, sobre l'aprovació inicial d'un reglament.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada el dia 25 de juny de 2009, va acordar entre d'altres assumptes, aprovar inicialment, el Reglament regulador del procediment de matricula dels serveis municipals
Espais Familiars i Espais nadó.
D'acord amb el que disposa l'art. 63.2 del
Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet a informació
pública l'aprovació inicial del Reglament
regulador del procediment de matrícula dels
serveis municipals Espais Familiar i Espais
Nadó de Cornellà de Llobregat, per termini
de 30 dies hàbils, mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en el Diari "El
Periòdic de Catalunya" i al Tauler d'anuncis
de l'Ajuntament.
Que el termini per presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments, començarà a
comptar a partir del dia següent hàbil de la
publicació del present edicte en l'ultima
publicació oficial, en el ben entès que en el
cas que, si durant el termini d'exposició al
públic, al que fa referència l'apartat anterior,
no s'ha presentat cap tipus de reclamació,
al·legació o suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament.
L'expedient complert estarà a disposició
de les persones interessades a l'Oficina d'atenció al ciutadà d'aquest Ajuntament, de
dilluns a divendres en horari d'oficina.
També es podrà accedir a la informació mitjançant la pàgina web d'aquest Ajuntament:
http://www.cornellaweb.com.
Cornellà de Llobregat, 27 de juny de
2009.
L'Alcalde, p.d.f., la Cap Administrativa de
Polítiques de Ciutadania, Montserrat Acedo
Acedo.
022009020954
A
Dosrius
EDICTE
Edicte de notificació caducitat expedient
permís municipal d'obres número 009/2008.
De conformitat amb l'article 59 de la Llei
30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, i atès que la notificació personalitzada a l'interessat, registre de sortida
número 1218, de data 17/03/2009, ha resultat infructuosa en els dos intents es publica,
mitjançant el present edicte, l'esmentada
notificació del decret de l'alcaldia
0212/2009, el qual es transcriu a continuació:
"Us comuniquem que l'alcaldia ha dictat
en data 10 de març de 2009, la resolució que
textualment diu el següent:
"Vist l'expedient municipal d'obres número 009/2008, per a la construcció de mur de
contenció, al carrer Vilassar 52, sol·licitat per
Manuel Hurtado Botey.
Atès que expirat el termini d'acabament en
data 13/09/2008 de les obres de referència,
es va iniciar procediment de declaració de
caducitat de la llicència, atorgant a la interes-
Núm. 154 / Pàg. 42
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
sada un termini d'audiència de quinze dies
hàbils, no havent-se presentat cap al·legació
o document al respecte, no havent-se acreditat si l'obra es troba acabada (aportant segons
correspongui certificat de final d'obres, alta
cadastral de la nova construcció, sol·licitud
de llicència de primera ocupació i de devolució de l'aval, amb el certificat de gestor de
residus) o en curs d'execució (sol·licitant i
obtenint nova llicència municipal pel percentatge d'obra pendent d'executar).
Atès que en el cas de les obres es trobessin
en curs, una vegada caducada las llicència,
les obres no es podran prosseguir si no s'obté
una nova llicència municipal.
Atès que, en el cas que les obres es trobessin finalitzades, les condicions generals de la
llicència disposen que el propietari, en el termini màxim de quinze dies ho haurà de
posar en coneixement de l'Ajuntament, aportant el corresponent certificat de final d'obres
(i si s'escau pel tipus d'obra, haurà de realitzar l'alta cadastral de la nova construcció i
sol·licitar la llicència de primera ocupació).
Atès el que disposa l'article 181 del Decret
Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 19 i
20 de les Normes subsidiàries de planejament municipal vigents a Dosrius, en relació
a la caducitat de les llicències urbanístiques.
Vist el que disposa l'article 92 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999,
en relació als requisits i efectes de la caducitat dels procediments.
De conformitat amb tot l'exposat,
He resolt:
Primer. - Declarar la caducitat de la llicència municipal d'obres número 009/2008,
arxivant les actuacions sobre l'expedient de
referència.
Segon. - Requerir a Manuel Hurtado Botey
a què en el termini de quinze dies aporti la
documentació següent:
Si les obres es troben en curs sense finalitzar: s'haurà de sol·licitar i obtenir nova
llicència municipal d'obres (no es poden realitzar obres de cap tipus sense l'obtenció
d'una nova llicència).
Si les obres es troben finalitzades: cal
comunicar per escrit la finalització de les
obres (model d'instància disponible a la web
municipal www.dosrius.cat), aportant la
següent documentació, segons correspongui:
En tots els casos: certificat de final d'obres
visat (original).
Pels casos en què s'hagi de sol·licitar
llicència de 1a ocupació (habitatges de nova
construcció): alta cadastral (model 902-N disponible a la web http:www.catastro.meh.es/).
Pels casos en què es sol·licita la devolució
de la fiança dipositada: certificat del gestor
de residus (original), justificant (imprès groc)
del dipòsit efectuat i número de compte
corrent del titular de la llicència per tal d'efectuar l'ingrés de la fiança.
Tercer. - Advertir a la persona interessada
que en cas de no aportar la documentació
requerida, es podran prendre les mesures
legals que corresponguin, davant l'incompliment de les condicions imposades a la llicència.
Quart. - Notificar la present resolució a la
persona interessada."
Contra la present resolució, per tractar-se
d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus
de recurs, podent presentar, davant d'aquest
Ajuntament, les al·legacions i documents que
considereu pertinents, en un termini màxim
de quinze dies hàbils, a comptar del següent
al de recepció d'aquesta notificació, mitjançant qualsevol dels mitjans establerts per
l'article 38.4 de la Llei 30/1992. de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.
Durant el mateix termini, podreu examinar
l'expedient al Departament d'Urbanisme de
l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic."
Dosrius, 19 de juny de 2009.
L'Alcalde, Josep Jo i Munné.
022009020710
A
Gavà
ANUNCI
Contractació del servei de manteniment i
conservació de la jardineria de Gavà CentralMar mitjançant procediment obert.
En virtut de l'acord adoptat pel Consell
d'Administració de Presec S.A. de data 14 de
maig de 2009, s'anuncia Concurs públic,
segons les següents dades:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Presec S.A.
b) Òrgan de Contractació: Consell d'Administració.
c) Número d'expedient: 2/2009.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació
del servei de manteniment i conservació de
la jardineria de Gavà Central-Mar mitjançant
procediment obert.
b) Àmbit d'actuació i aplicació: zones
enjardinades públiques del sector de CentralMar de Gavà.
c) Durada del contracte: 1 any prorrogable
2 anys.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Règim d'adjudicació: Contractació no
harmonitzada.
4. Preu de licitació
Preu màxim de licitació: 73.500,00 euros,
IVA inclòs.
Valor estimat del contracte (IVA exclòs):
190.086,21 euros.
Import anual: 63.362,07 euros.
Import eventuals pròrrogues: 126.724,14
euros.
5. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Presec S.A.
b) Domicili: Carrer dels Oficis, núm. 2.
c) Localitat i codi postal: 08850-Gavà.
d) Perfil de contractant:
http://www.gavaciutat.cat/cat/asp/perfilpresec.asp.
e) E-mail: [email protected]
f) Telèfon: 932 639 123 Fax: 932 639 131.
g) Data límit d'obtenció de documents i
informació: fins a l'acabament del termini de
presentació de pliques.
6. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: Als vint-i-sis
dies naturals comptats a partir del dia següent
de la publicació d'aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, de 9 a 13 hores i
de dilluns a divendres.(Si l'últim dia de presentació fos inhàbil o dissabte, el termini
s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil
següent).
b) Documentació a presentar: La que es
ressenya a la clàusula 9ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació: Secretaria General
de l'Ajuntament de Gavà (planta primera).
Entitat: Presec S.A.
Domicili: Plaça Jaume Balmes, s/n., o bé,
Carrer dels Oficis, núm. 2.
Localitat i codi postal: 08850-Gavà.
7. Criteris per a l'adjudicació
Els que es ressenyen a la clàusula 10ª del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
8. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Presec S.A.
b) Domicili: Plaça Jaume Balmes, s/n.
c) Localitat: Gavà.
d) Sobre núm. 1: El primer dia hàbil (no
dissabte) després de la finalització del termini
de presentació de proposicions (acte no
públic).
Sobre núm. 2: dintre del termini màxim
d'un mes a comptar des de la data de finalització del termini per a la presentació de les
ofertes (acte públic, es confirmarà data als
licitants).
e) Hora: Ambdós actes a les 12 hores.
9. Altres informacions
Les que es ressenyen al Plec de Clàusules
administratives particulars.
10. Despeses dels anuncis
A càrrec de l'adjudicatari.
Gavà, 18 de maig de 2009.
El Director Gerent, Xavier Fàbrega.
022009020032
A
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 43
Administració Local
L'Hospitalet de Llobregat
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada, el dia 23 de juny de 2009, va aprovar
l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar les modificacions del text
regulador del Preu públic de les instal·lacions
esportives municipals, de conformitat amb el
termes i continguts que s'estableixen en l'annex, d'aquest acord que s'acompanya a l'expedient, i que afecten a:
- La Disposició General, article 1, apartat
1.
- La Disposició Final
- L'Annex A, apartat "Abonaments i serveis", apartat "Programes esportius i cursets" i
apartat "cessió d'ús i/o lloguers"
- L'Annex A apartat, "Piscines municipals
l'Hospitalet (tarifes)
Segon.- Els anteriors acords s'hauran de
publicar en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona.
Tercer.- La modificació aprovada a l'acord
primer tindrà vigència des del mateix dia de
la seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, s'aplicarà des del dia 1 de juliol
de 2009 i, tindrà vigència mentre no s'acordi
la seva modificació o derogació.
A continuació es publica el text que es
modifica del preu públic de les instal·lacions
esportives municipals aprovat en l'Annex que
forma part de l'Acord.
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS
Es modifica l'apartat 1 de l'article 1 de la
Disposició General amb el següent redactat:
Article 1
De conformitat amb el que disposen els
articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, s'estableix el preu públic per a
l'ús i la utilització de les instal·lacions esportives i municipals, així com per a la prestació
de serveis en les instal·lacions següents:
1. Instal·lacions esportives municipals
- Piscines municipals L'Hospitalet
- Poliesportiu Municipal Fum d'Estampa
- Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia
- Poliesportiu Municipal les Planes
- Complex Esportiu l'Hospitalet Nord
- Poliesportiu Municipal de Bellvitge "Sergio Manzano"
- Poliesportiu Municipal de Sanfeliu
- Poliesportiu Municipal Centre
2. (....)
2. Es modifica l'Annex A en el sentit d'afegir tres nous conceptes a la relació de preus
que es troben en aquest Annex, apartats d'abonaments i serveis, programes esportius i
cursets, i cessió d'ús i/o lloguers amb el
redactat següent:
ANNEX A
Les relacions de preus públics que especifiquen les taules d'aquesta ordenança respecte a les instal·lacions esportives detallades a
l'article 1, exceptuant el Complex Esportiu
L'Hospitalet Nord, corresponen als conceptes
i codis següents:
Abonaments i serveis
A.1 Preus públics d'aplicació general.
A.2 Preus públics d'aplicació general amb
aplicació ordinària pels abonats.
A.3 Preus públics per abonats amb ampliació de les prestacions.
A.4 Preus públics d'aplicació a usuaris
actius, 2n familiar i resta de familiars, fins a
classificació de família nombrosa.
A.5 Preus públics d'aplicació a 2n familiar
i resta de familiars, catalogats com a família
nombrosa classe normal.
A.6 Preus públics d'aplicació a 2n familiar
i resta de familiars, catalogats com a família
nombrosa classe especial.
A.7 Preus públics per campanyes de promoció.
A.8 Preus públics d'aplicació per abonats/des en èpoques promocionals.
A.9 Preus públics d'aplicació com a quota
familiar.
A.10 Preus per abonats que tenen algun
familiar a la instal·lació i paguen la quota en
el mateix rebut.
A.11 Preus públics per temporada baixa:
juny, juliol, agost, setembre, desembre i
gener.
A.12 Preus públics per temporada baixa:
juny, juliol, agost, setembre, desembre i
gener.
A.13 Preus públics en bandes horàries de
màxima utilització.
A.14 Preus públics, d'aplicació per a socis
del CN L'H.
Programes esportius i cursets
B.1 Preus públics d'aplicació general.
B.2 Preus públics d'aplicació general per
abonats/des.
B.3 Preus públics per a programes esportius en bandes horàries de màxima utilització
i temporades d'alta utilització.
B.4 Preus públics per a programes esportius en franges d'utilització mitja.
B.5 Preus públics per programes esportius
en bandes horàries de baixa utilització i per a
famílies nombroses de classe especial i normal.
B.6 Preus públics per programes esportius
en temporada baixa: juny, juliol, agost,
setembre, desembre i gener.
B.7 Preus públics d'aplicació general per a
programes esportius escolars.
B.8 Preus públics d'aplicació general per a
programes esportius extraescolars.
B.9 Preus públics d'aplicació general per
programes esportius que es troben en capacitat màxima de usuaris.
B.10 Preus públics per campanyes de promoció.
B.11 Preus públics d'aplicació com a
quota familiar, 2n familiar i resta, fins a clas-
sificació família nombrosa i/o usuaris.
B.12 Preus públics, d'aplicació per a socis
del CN L'H
Cessió d'ús i/o lloguers
C.1 Preus públics d'aplicació general.
C.2 Preus públics d'aplicació general per
abonats/des.
C.3 Preus públics per lloguers d'espais
esportius, en cas que l'activitat requereixi
més nombre de personal que l'habitual.
C.4 Preus públics per activitats en circumstàncies especials que alterin el funcionament normal dels espais.
C.5 Preus públics per lloguers d'espais
esportius en cas de major demanda del servei
i/o en horari de màxima utilització.
C.6 Preus públics lloguers d'espais esportius en cas de major demanda del servei i/o
en horari de màxima utilització per a abonats/des o entitats sense ànim de lucre.
C.7 Preus públics per lloguers d'espais
esportius en cas de mitja demanda del servei
i/o en horari de mitja utilització.
C.8 Preus públics per lloguers d'espais
esportius amb públic.
C.9 Preus públics per lloguers d'espais
esportius en cas de menys demanda del servei i/o en horari de mínima utilització.
C.10 Preus públics per lloguers d'espais
esportius en cas de menys demanda del servei i/o en horari de mínima utilització per a
abonats/des o entitats sense ànim de lucre.
C.11 Preus públics per lloguers d'espais
esportius amb aplicació de descompte pels
abonats.
C.12 Preus públics per lloguers d'espais
esportius en temporada baixa: juny, juliol i
setembre.
C.13 Preus públics d'aplicació general o
lloguers d'espais amb aplicació de descompte de serveis pels abonats no inclosos.
C.14 Preus públics, d'aplicació per a socis
del CN L'H
En el cas de les matrícules, s'aplicarà un
descompte del 50%, en el cas de les famílies
nombroses de la classe normal i del 100% en
el cas de famílies nombroses de classe especial.
El preu corresponent al manteniment de la
quota, només s'aplicarà per períodes superiors a dos mesos o per causes de malaltia
greu o intervenció quirúrgica.
3. Es modifica la Disposició final amb el
redactat següent:
Disposició final
Aquesta ordenança es modifica per la
Junta de Govern, en sessió del dia 23 de juny
de 2009, entra en vigor el mateix dia de la
seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, comença a aplicar-se el dia 1 de
juliol de 2009 i tindrà vigència mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació.
4. Es modifica els conceptes i tarifes de
l'Apartat de l'Annex A, corresponent a les
Piscines Municipals de L'Hospitalet, amb el
següent redactat:
(...)
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 44
PROVÍNCIA
DE LA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
PM L'HOSPITALET§
§
ENTRADES PUNTUALS I ABONAMENTS 5 ENTRADES§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
NOM§
EDAT§
CARACTERÍSTIQUES§
DURADA§
CADENCIA DURADA SESSIÓ§
SETMANAL§
ENTRADA PÚBLICA§
INFANTIL§
DE 6 A 14 ANYS§
ENTRADA PER A ÚS TOTAL EN§
1 SESSIÓ§
SEGONS ÚS§ IL·LIMITADA§
§
ADULT§
MAJORS DE 15 ANYS§
MATEIXES CONDICIONS ABONATS§ §
GENT GRAN§
MAJORS DE 65 ANYS§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
#
§
#
§
§
§
#
4,45§
§
§
§
#
5,55§
§
§
§
#
4,45§
§
§
§
#
§
17,80§
§
§
§
#
§
§
,§
§
ABONAMENT 5 ENTRADES§ INFANTIL§
DE 6 A 14 ANYS§
§
ADULT§
MAJORS DE 15 ANYS§
§
§
§
§
§
21,15§
§
§
§
#
§
GENT GRAN§
MAJORS DE 65 ANYS§
§
§
§
§
§
17,80§
§
§
§
#
ABONAMENTS§
NOM§
EDAT§
CARACTERÍSTIQUES§
DURADA§
CADÈNCIA
SETMANAL§
DURADA SESSIÓ§
A.1§
A.14§
§
§
#
DESPESES INSCRIPCIÓ§
PRE-INFANTIL§
0 A 5 ANYS§
GENERAL§
1 VEGADA§
NO ACCÉS§
NO ACCÉS§
15,00§
11,15§
§
§
#
§
INFANTIL§
6 A 15 ANYS§
§
§
§
§
22,50§
18,65§
§
§
#
§
ADULT§
MAJOR DE 16 ANYS§
37,50§
33,65§
§
§
#
§
GENT GRAN§
PENSIONISTA§
20,65§
16,80§
§
§
#
DESPESES TRAMITACIÓ§
ABONAMENT FAMILIAR§
MEMBRES COL·LECTIU
FAMILIAR 2N MEMBRE§
20,00§
16,15§
§
§
#
§
ABONAMENT FAMILIAR§
MEMBRES COL·LECTIU
§
FAMILIAR 3R MEMBRE O MÉS§
10,00§
6,15§
§
§
#
ABONAMENTS§
NOM§
TIPOLOGIA§
EDATS§
§
§
#
ABONAMENT§
ABONAT TOTAL§
TOT EL DIA§
MAJORS DE 15 ANYS§
§
ABONAMENT INFANTIL§
§
ABONAMENT GENT GRAN§
ABONAMENT§
ABONAMENT DESPERTADOR§
5 ENTRADES PER A ÚS TOTAL EN 5 SESSIONS§
MATEIXES CONDICIONS ABONATS§
A.1§
§
§
§
PREUS AMB IVA§
§
SEGONS ÚS§ IL·LIMITADA§
§
§
§
§
§
6 A 15 ANYS§
§
§
§
1 VEGADA§
§
NO ACCÉS§
2 VEGADA§
§
§
§
§
§
§
NO ACCÉS§
§
§
§
CARACTERÍSTIQUES§
DURADA
SERVEI§
HORARI D'OBERTURA§
MENSUAL§
§
§
§
CADÈNCIA SETMANAL§
DURADA SESSIÓ§
7 DIES§
IL·LIMITADA§
35,50§
32,00§
§
§
#
§
24,00§
20,50§
§
§
#
23,00§
19,50§
§
§
#
§
MAJORS DE 65 ANYS§
§
HORÀRI ESTABLERT§
TOTES LES EDATS§
DE 07:00 A 09:00§
§
DE DILLUNS A DIVENDRES§ FINS LES 09:00§
20,00§
16,50§
§
§
#
§
ABONAMENT DESPERTADOR MÉS CAP HORÀRI ESTABLERT§
DE SETMANA§
TOTES LES EDATS§
DE 07:00 A 09:00 I
DE 09:00 A 15:00§
§
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 07:00 A 09:00
DISSABTE I DIUMENGE§
DE 09:00 A 15:00§
23,00§
19,50§
§
§
#
ABONAMENT§
FAMILIAR§
TOT EL DIA§
TOTES LES EDATS§
2 TITULARS§
MENSUAL§
7 DIES§
IL·LIMITADA§
65,00§
61,50§
§
§
#
§
§
§
TOTES LES EDATS§
3R MEMBRE§
§
§
§
17,00§
13,50§
§
§
#
§
§
§
TOTES LES EDATS§
4T MEMBRE§
11,00§
7,50§
§
§
#
§
§
§
TOTES LES EDATS§
5E MEMBRE§
8,00§
4,50§
§
§
#
§
§
§
TOTES LES EDATS§
6E MEMBRE O MÉS§
7,00§
3,50§
§
§
#
§
§
§
MENOR DE 21 ANYS§
MEMBRE MENOR
DE 21 ANYS§
18,00§
14,50§
§
§
#
ABONAMENT§
ABONAMENT CAP DE SETMANA§
HORÀRI ESTABLERT§
TOTES LES EDATS§
DE 09:00 A 15:00§
MENSUAL§
DISSABTE I DIUMENGE§
FINS LES 15:00§
20,00§
16,50§
§
§
#
§
ABONAMENT MATINS§
MAJORS DE 15 ANYS§
DE 07:00 A 14:00§
§
7 DIES§
FINS LES 14:00§
25,00§
21,50§
§
§
#
§
ABONAMENT CAP DE SETMANA MÉS
MATINS§
MAJORS DE 15 ANYS§
DE 07:00 A 14:00 I
DE 09:00 A 15:00§
§
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 07:00 A 09:00
DISSABTE I DIUMENGE§
DE 09:00 A 15:00§
28,00§
24,50§
§
§
#
ABONAMENT§
SOCI FAMÍLIA NOMBROSA§
TOT EL DIA§
A PARTIR DE 6 ANYS§
A PARTIR DEL 3R MEMBRE§ MENSUAL§
7 DIES§
IL·LIMITADA§
15,50§
12,00§
§
§
#
ABONAMENT§
SOCI PISCINA ANUAL§
TOT EL DIA§
MAJORS DE 15 ANYS§
ACCÉS NOMÉS A PISCINES§ MENSUAL§
7 DIES§
IL·LIMITADA§
324,00§
282,00§
§
§
#
§
SOCI COMBINAT MENSUAL ADULT
ESPECIAL§
PAGAMENT MENSUAL§
§
§
18,50§
15,00§
§
§
#
§
FILL DE SOCI§
§
§
SOCI ANTIC 1§
§
SOCI COMBINAT ANTIC 2§
§
SOCI PISCINA ANTIC 1§
§
SOCI PISCINA ADULT§
§
SOCI PISCINA ANTIC 2§
§
SOCI PISCINA ESPECIAL ANTIC 1§
§
SOCI FAMÍLIA NOMBROSA§
§
§
TITULARS§
§
ABONAMENT§
SOCI PISCINA TRIMESTRAL§
TOT EL DIA§
MAJORS DE 15 ANYS§
PAGAMENT TRIMESTRAL§
§
SOCI COMBINAT TRIMESTRAL ANTIC§
ABONAMENT§
SOCI COMBINAT ANUAL ANTIC§
TOT EL DIA§
MAJORS DE 15 ANYS§
PAGAMENT ANUAL§
ANUAL§
ABONAMENT§
SOCI JUBILAT§
TOT EL DIA§
MAJORS DE 65 ANYS§
HORARI D'OBERTURA§
§
SOCI JUBILAT ANTIC 3§
§
§
§
SOCI JUBILAT ANTIC 2§
§
§
§
SOCI PISCINA JUBILAT ANTIC 1§
§
SOCI FAMÍLIA NOMBROSA§
ABONAMENT§
SOCI PISCINA TRIMESTRAL JUBILAT§
§
SOCI COMBINAT TRIMESTRAL ANTIC
JUBILAT§
ABONAMENT§
SOCI PISCINA ANUAL JUBILAT§
§
SOCI COMBINAT ANUAL ANTIC JUBILAT§ §
BAIXA§
BAIXA TEMPORAL§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
18,00§
14,50§
§
§
#
HORARI D'OBERTURA§
§
§
§
§
23,50§
20,00§
§
§
#
HORARI D'OBERTURA§
§
§
§
29,00§
25,50§
§
§
§
#
ACCÉS NOMÉS A PISCINES§ §
§
§
17,50§
14,00§
§
§
#
ACCÉS NOMÉS A PISCINES§ §
§
§
27,00§
23,50§
§
§
#
ACCÉS NOMÉS A PISCINES§ §
§
§
22,00§
18,50§
§
§
#
ACCÉS NOMÉS A PISCINES§ §
§
§
11,50§
8,00§
§
§
#
§
18,50§
15,00§
§
§
#
TRIMESTRAL§ 7 DIES§
IL·LIMITADA§
81,00§
70,50§
§
§
#
§
§
106,50§
96,00§
§
§
#
7 DIES§
IL·LIMITADA§
426,00§
384,00§
§
§
#
MENSUAL§
7 DIES§
IL·LIMITADA§
21,50§
18,00§
§
§
#
HORARI D'OBERTURA§
§
§
§
17,00§
13,50§
§
§
#
HORARI D'OBERTURA§
§
§
§
15,00§
11,50§
§
§
#
15,00§
11,50§
§
§
#
6,00§
2,50§
§
§
#
IL·LIMITADA§
51,00§
40,50§
§
§
#
§
64,50§
54,00§
§
§
#
IL·LIMITADA§
204,00§
162,00§
§
§
#
§
258,00§
216,00§
§
§
#
6,00§
§
§
§
#
§
#
§
§
MEMBRE JUBILAT§
TOT EL DIA§
MAJORS DE 65 ANYS§
PAGAMENT TRIMESTRAL§
§
§
§
§
§
§
PAGAMENT ANUAL§
ANUAL§
7 DIES§
PAGAMENT ANUAL§
§
TOTES LES EDATS§
BAIXA PER UN PERÍO
DE DETERMINAT§
DURADA
§
DE LA BAIXA§
§
§
USUARI ACTIU§
TOTES LES EDATS§
SENSE DRET D'ÚS§
CESSIÓ D'ESPAIS§
NOM§
EDATS§
CARACTERÍSTIQUES§
DURADA§
CADENCIA DURACIÓ SESSIÓ§
SETMANAL§
CESSIÓ D'ÚS§
PISCINA COBERTA GRAN§
TOTES§
1 CARRER ÚS PUNTUAL§
1 ÚS§
1 ÚS§
§
§
TRIMESTRAL§ 7 DIES§
§
§
§
§
§
§
MAJORS DE 65 ANYS§
§
§
§
TOT EL DIA§
§
§
ACCÉS NOMÉS A PISCINES§ §
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
PAGAMENT MENSUAL§
§
§
§
A.1§ A.14§
§
§
§
IL·LIMITADA§
45 MINUTS§
§
§
10,70§
C.5§
20,00§
§
§
C.6§
C.8§
18,00§
§
C.9§ C.10#
16,00§
15,00#
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
PROVÍNCIA
DE LA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 45
Administració Local
§
1 CARRER TEMPORADA DE SET
A JUNY§
43 USOS§
1 COP /
SETMANA§
45 MINUTS§
§
645,00§
602,00§
§
516,00§
473,00#
§
§
§
§
§
ÚS PUNTUAL§
1 ÚS§
1 ÚS§
45 MINUTS§
§
140,00§
126,00§
§
112,00§
105,00#
§
§
§
TEMPORADA D'ENTRENAMENTS
DE SET A JUNY§
43 USOS§
1 COP /
SETMANA§
45 MINUTS§
§
4.300,00§ 3.870,00§
§ 3.440,00§ 3.010,00#
§
§
§
1 CARRER ENTRENAMENT
TEMPORADA DE SET A JUNY§
43 USOS§
1 COP /
SETMANA§
1 HORA§
2.250,00§
§
CESSIÓ D'ÚS§
PISCINA PETITA§
TOTES§
SENCERA ÚS PUNTUAL§
1 ÚS§
1 ÚS§
45 MINUTS§
§
120,00§
108,00§
§
96,00§
90,00#
15,00#
§
§
§
#
§
§
§
ÚS PUNTUAL 1 CARRER§
1 ÚS§
1 ÚS§
45 MINUTS§
§
20,00§
18,00§
§
16,00§
CESSIÓ D'ÚS§
PISCINA DESCOBERTA§
TOTES§
1 CARRER ÚS PUNTUAL§
1 ÚS§
1 ÚS§
45 MINUTS§
§
69,00§
62,00§
§
55,00§
51,00#
§
§
§
SENCERA ÚS PUNTUAL§
1 ÚS§
1 ÚS§
45 MINUTS§
§
675,00§
608,00§
§
540,00§
507,00#
CESSIÓ D'ÚS§
SALA DE FITNESS ÚS PUNTUAL§
MAJORS DE 15 ANYS§
ÚS PUNTUAL§
1 ÚS§
1 ÚS§
1 HORA§
§
180,00§
150,00§
§
54,00§
50,00#
§
§
§
ENTRENAMENTS DE SET A JUNY§
43 USOS§
1 COP /
SETMANA§
1 HORA§
§
CESSIÓ D'ÚS§
SALES POLIVANTS 1,2 I 3§
TOTES§
ÚS PUNTUAL§
1 ÚS§
1 ÚS§
1 HORA§
§
§
§
§
ENTRENAMENTS DE SET A JUNY§
43 USOS§
1 COP /
SETMANA§
1 HORA§
§
CESSIÓ D'ÚS§
SALA REUNIONS§
MAJORS DE 15 ANYS§
SENCERA ÚS PUNTUAL§
1 ÚS§
1 ÚS§
1 HORA§
SERVEIS DE SALUT§
NOM§
EDATS§
CARACTERÍSTIQUES§
DURADA§
CADÈNCIA DURADA SESSIÓ§
SETMANAL§
QUIROMASSATGISTA§
MASSATGE GENERAL§
TOTES LES EDATS§
SERVEI DE MASSATGE§
1 SERVEI§
SEGONS ÚS§ 40 MINUTS§
§
MASSATGE PODAL§
§
§
§
§
§
MASSATGE ESPORTIU§
§
MASSATGE RELAXANT§
§
§
§
§
§
80,00§
§
70,00§
§
25,00§
20,00#
§
500,00§
400,00#
§ 120,00 EUR§
§
#
§
#
#
§
C.1§
§
§
§
§
§
§ 1.462,00§ 1.290,00#
3.707,00§ 3.200,00§
§
§
§
§
§
1.720,00§ 1.290,00§
§
C.2§
C.14§
37,00§
32,00§
32,00§
§
26,00§
23,00§
23,00§
§
28,00§
§
§
28,00§
24,00§
24,00§
§
#
25,00§
22,00§
22,00§
§
#
92,50§
92,50§
92,50§
§
§
§
§
#
#
§
#
§
MASSATGE CIRCULATORI§
§
§
§
§
QUIROMASSATGISTA§
ABONAMENT 5 MASSATGES§
TOTES LES EDATS§
SERVEI DE MASSATGE§
5 SERVEIS§
SEGONS ÚS§ 5 SESSIONS§
ALTRES SERVEIS§
NOM§
EDATS§
CARACTERÍSTIQUES§
DURADA§
CADÈNCIA §
SETMANAL§
LLOGUER§
GUIXETES§
TOTES§
§
ANUAL§
53,60§
§
§
§
#
DIPÒSIT§
GUIXETES§
TOTES§
1 VEGADA AL CONTRACTAR SERVEI§ PUNTUAL§
§
§
§
10,70§
§
§
§
#
DESPESA BANCÀRIA§
REBUT TORNAT§
TOTES§
1 VEGADA QUAN ES RETORNA
EL REBUT§
PUNTUAL§
§
§
§
3,80§
§
§
§
#
ADMINISTRACIÓ§
CARNET PERDUT§
TOTES§
1 VEGADA QUAN ES PERD EL
CARNET§
PUNTUAL§
§
§
§
7,00§
§
§
§
#
ACTIVITAT§
NOM ABONAMENT§
B.2§
§
7 DIES§
§
§
§
C.1§
§
§
TIPOLOGIA§
EDAT§
CARACTERÍSTIQUES§
DURADA§ CADENCIA SETMANAL§
DURADA SESSIÓ§
§
§
#
ACTIVITATS AQUÀTIQUES§ AIGUAGYM JOVES I ADULTS§
GENERAL§
MAJORS DE 15 ANYS§
REGULARS§
TRIMESTRAL§ 3 DIES / SETM§
45 MINUTS§
70,00§
31,20§
§
§
#
§
§
§
§
§
TRIMESTRAL§ 2 DIES / SETM§
§
28,00§
12,65§
§
§
#
CURSOS DE NATACIÓ§
NATACIÓ INFANTIL§
GENERAL§
3 A 5 ANYS§
REGULARS§
MENSUAL§
1 DIES / SETM§
45 MINUTS§
28,40§
25,45§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
2 DIES / SETM§
§
54,00§
48,60§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
3 DIES / SETM§
§
61,20§
55,00§
§
§
#
TRIMESTRAL§ 1 DIES / SETM§
45 MINUTS§
71,00§
63,60§
§
§
#
CURSOS DE NATACIÓ§
§
§
§
§
B.1§
#
§
§
§
§
§
§
2 DIES / SETM§
§
135,00§
121,00§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
3 DIES / SETM§
§
153,00§
137,20§
§
§
#
CURSOS DE NATACIÓ§
NATACIÓ JUVENIL§
GENERAL§
6 A 15 ANYS§
64,00§
51,10§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
§
§
CURSOS DE NATACIÓ§
§
§
§
§
TRIMESTRAL§ 1 DIES / SETM§
45 MINUTS§
§
§
2 DIES / SETM§
§
124,00§
99,60§
§
§
#
§
§
3 DIES / SETM§
§
143,00§
172,20§
§
§
#
MENSUAL§
2 DIES / SETM§
45 MINUTS§
49,60§
39,60§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
§
3 DIES / SETM§
§
57,20§
51,40§
§
§
#
CURSOS DE NATACIÓ§
NATACIÓ ADULTS§
GENERAL§
MAJORS DE 15 ANYS§
LLIURE ELECCIÓ DELS
DIES DEL CURS§
MENSUAL§
2 DIES/ SETM§
45 MINUTS§
47,60§
38,30§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
2 DIES / SETM§
§
45,60§
36,70§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
3 DIES / SETM§
§
141,00§
112,90§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
3 DIES/ SETM§
§
56,40§
45,05§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
4 DIES/ SETM§
§
54,00§
43,00§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
5 DIES / SETM§
66,00§
52,80§
§
§
#
CURSOS DE NATACIÓ§
NATACIÓ ADULTS§
GENERAL§
MAJORS DE 15 ANYS§
LLIURE ELECCIÓ DELS
DIES DEL CURS§
TRIMESTRAL§ 2 DIES / SETM§
45 MINUTS§
114,00§
91,40§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
2 DIES / SETM§
§
114,00§
91,35§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
4 DIES / SETM§
§
135,00§
107,85§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
5 DIES / SETM§
§
165,00§
131,45§
§
§
#
CURSOS DE NATACIÓ§
NATACIÓ ADULTS§
AVANÇAT§
MAJORS DE 15 ANYS§
MENSUAL§
2 DIES / SETM§
45 MINUTS§
31,60§
25,35§
§
§
#
§
§
§
§
§
5 DIES / SETM§
§
50,40§
40,40§
§
§
#
CURSOS DE NATACIÓ§
NATACIÓ ADULTS§
AVANÇAT§
MAJORS DE 15 ANYS§
TRIMESTRAL§ 2 COPS / SETM§
45 MINUTS§
79,00§
63,30§
§
§
#
§
§
§
§
§
5 DIES / SETM§
§
126,00§
101,40§
§
§
#
CURSOS DE NATACIÓ§
NATACIÓ ADULTS§
AVANÇAT 1§
MAJORS DE 15 ANYS§
MENSUAL§
3 DIES / SETM§
45 MINUTS§
118,00§
94,65§
§
§
#
§
§
§
§
§
3 DIES / SETM§
§
47,20§
37,90§
§
§
#
CURSOS DE NATACIÓ§
NATACIÓ ADULTS§
AVANÇAT 2§
MAJORS DE 15 ANYS§
MENSUAL§
3 DIES / SETM§
45 MINUTS§
103,00§
82,45§
§
§
#
§
§
§
§
§
3 DIES / SETM§
§
41,20§
32,95§
§
§
#
CURSOS DE NATACIÓ§
NATACIÓ ADULTS§
REDUÏT§
MAJORS DE 15 ANYS§
102,00§
82,00§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
§
§
§
TRIMESTRAL§ 2 DIES / SETM§
§
45 MINUTS§
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 46
PROVÍNCIA
DE LA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
§
§
§
§
§
MENSUAL§
2 DIES / SETM§
§
40,80§
32,70§
§
§
#
CURSOS DE NATACIÓ§
NATACIÓ GENT GRAN§
GENERAL§
MAJORS DE 65 ANYS§
§
MENSUAL§
2 DIES / SETM§
45 MINUTS§
24,80§
22,35§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
3 DIES / SETM§
§
30,40§
27,45§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
5 DIES / SETM§
§
39,60§
35,70§
§
§
#
CURSOS DE NATACIÓ§
NATACIÓ GENT GRAN§
GENERAL§
MAJORS DE 65 ANYS§
TRIMESTRAL§ 2 DIES / SETM§
45 MINUTS§
62,00§
56,05§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
5 DIES / SETM§
§
99,00§
89,15§
§
§
#
§
§
§
§
§
§
3 DIES / SETM§
§
76,00§
68,70§
§
§
#
ACTIVITAT§
NOM ABONAMENT§
TIPOLOGIA§
EDATS§
CARACTERÍSTIQUES§
DURADA§ CADÈNCIA SETMANAL§
§
§
#
CURS DE NATACIÓ§
NATACIÓ ESCOLAR PRIMÀRIA§
GENERAL§
6 A 12 ANYS§
MENSUAL SENSE AUTOCAR§ 35 SESSIONS§ 1 COP/SETMANA§
45 MINUTS§
13,11§
14,38§
§
§
#
§
NATACIÓ ESCOLAR INFANTIL§
3 A 5 ANYS§
§
§
10,88§
14,07§
§
§
#
CURS DE NATACIÓ§
NATACIÓ ESCOLAR NADONS§
0 A 2 ANYS§
MENSUAL AMB AUTOCAR§ 35 SESSIONS§ 1 COP/SETMANA§
45 MINUTS§
25,28§
38,68§
§
§
#
§
NATACIÓ ESCOLAR INFANTIL§
3 A 5 ANYS§
§
§
12,65§
14,52§
§
§
#
§
NATACIÓ ESCOLAR PRIMÀRIA§
18,10§
19,39§
§
§
#
B.1§
B.2§
§
§
#
§
GENERAL§
§
§
6 A 12 ANYS§
§
§
§
DURADA SESSIÓ§
§
§
§
§
§
§
EDATS§
CARACTERÍSTIQUES§
CADÈNCIA SETMANAL§ DURADA
SESSIÓ§
CURS§
KARATE ADULTS§
MAJORS DE 15 ANYS§
MENSUAL§
2 COPS A LA SETMANA§
45 MINUTS§
§
§
38,65§
16,65§
§
§
#
CURS§
KARATE INFANTIL§
6 A 15 ANYS§
MENSUAL§
3 COPS A LA SETMANA§
45 MINUTS§
§
§
32,00§
19,50§
§
§
#
CURS§
IOGA§
MAJORS DE 15 ANYS§
MENSUAL§
2 COPS A LA SETMANA§
45 MINUTS§
§
§
13,30§
§
§
#
§
IOGA§
§
§
2 COPS A LA SETMANA§
45 MINUTS§
§
§
§
§
§
#
§
PILATES§
§
§
2 COPS A LA SETMANA§
45 MINUTS§
§
§
28,90§
§
§
#
§
PILATES§
§
§
2 COPS A LA SETMANA§
45 MINUTS§
§
§
34,50§
§
§
§
#
§
KAHULAMA§
2 COPS A LA SETMANA§
45 MINUTS§
§
§
30,00§
10,00§
§
§
#
§
§
B.7§
PROGRAMES ESPORTIUS I NOM ACTIVITAT§
ACTIVITATS DIRIGIDES§
§
§
B.8§
§
30,70§
§
(..)
Contra aquest acte que posa fi a la via
administrativa, els interessats podran interposar, davant del mateix òrgan municipal que
va dictar l'esmentat acte, recurs de reposició
potestatiu, en el termini d'un mes, a contar
des del següent dia hàbil a la recepció de la
notificació del mateix. Si transcorregut un
mes des de la interposició de l'esmentat
recurs de reposició potestatiu no se n'ha
rebut resolució expressa, aquest es tindrà per
desestimat, en el qual cas es podrà interposar, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, el corresponent recurs
contenciós administratiu, en el termini de sis
mesos, a contar des del següent dia hàbil a
aquell en que va finalitzar el termini per a
que l'Ajuntament resolgui el recurs de reposició potestatiu, en la forma i amb els requisits
establertes en la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En cas de que el recurs de
reposició potestatiu fora resolt de forma
expressa, el termini per a interposar el recurs
contenciós administratiu davant de l'esmentat Jutjat serà de dos meses, a contar des del
següent dia hàbil a la recepció de la corresponent notificació.
Això no obstant, els interessats podran
interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sens necessitat de la interposició prèvia del recurs de reposició potestatiu,
davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos,
a comptar des del següent dia hàbil a la
recepció de la notificació de l'acte, en la
forma i amb els requisits previstos en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sens perjudici de la interposició
de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
L'Hospitalet de Llobregat, 23 de juny de
2009.
Per delegació de signatura, de la tinent
d'alcalde d'Economia i Hisenda (3976/2008
de 3 de juny), el cap de Servei d'Administració Tributària, Santiago Comillas Hernández.
022009020786
A
Igualada
"l'IG-Nova Empreses", Dependències de
"l'IG-Nova Ocupació", Dependències de
"l'IG-Nova Tecnoespai". Escola d'Arts i oficis
Gaspar Camps.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació
Import: Cent seixanta-set mil cinc-cents
euros (167.500 euros) IVA exclòs.
5. Garantia provisional
Provisional: Cinc mil vint-i-cinc euros
(5.025 euros).
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Igualada (Departament de Contractació).
b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament núm.
1.
c) Localitat i codi postal: Igualada 08700.
d) Telèfon: 93 803 19 50.
e) Fax: 93 803 53 93.
f) Data límit d'obtenció de documents i
informació: fins l'acabament del termini de
licitació.
7. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: quinze dies
naturals, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, a partir de la publicació de l'edicte en
el perfil del contractant i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Si el darrer dia del termini per a la presentació de proposicions coincidís en dissabte o fos inhàbil, el termini s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
La pàgina Web per accedir al perfil del contractant és la següent: www.igualada.cat.
b) Documentació a presentar: Segons la
clàusula 8a. del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament d'Igualada (Departa-
ANUNCI
1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Ajuntament d'Igualada.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Contractació.
c) Número d'expedient: 24/2009.
2. Objecte del contracte
El present contracte té per objecte la contractació del servei de neteja dels següents
edificis municipals: Oficines municipals del
Carrer Sta. Maria 10, edifici central de l'Ajuntament, Teatre Ateneu, Dependències de
l'entitat Ateneu Igualadí i espais d'ús públic,
guixeta del teatre Ateneu situada al passatge
d'en Vives, Estació d'autobusos, Ermita de
Sant Jaume Sesoliveres, patis exteriors dels
edificis de l'espai IG-Nova, lavabos dels
tallers de la primera planta de l'edifici de l'avinguda Barcelona 105, dependències de
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 47
Administració Local
ment de Contractació).
2. Domicili: Plaça de l'Ajuntament núm.
1.
3. Localitat i codi postal: Igualada 08700.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: fins l'adjudicació.
e) Admissió de variants: No n'hi han.
8. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament d'Igualada.
b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
c) Localitat: Igualada.
d) Data: El dia següent hàbil a aquell en
què finalitzi el termini de presentació de proposicions. Cas que el dia d'obertura de les
ofertes coincidís amb dissabte, l'obertura
tindrà lloc el següent dia hàbil.
e) Hora: A les 13.00 hores.
9. D'altres informacions. Criteris de
valoració
Els criteris objectius que hauran de servir
de base a la licitació es valoraran d'acord
amb el sistema de punts o barems, segons els
criteris següents:
- Oferta econòmica, fins a 30 punts.
- Planning de treball i organització del servei, fins a 5 punts.
- Idoneïtat de la maquinària i equipament
a disposició del servei, fins a 5 punts.
- Sistema d'autocontrol de qualitat del servei, fins a 5 punts.
- Millores del servei respecte el plec de
condicions, fins a 5 punts.
- Valoració aplicació de la proposta de criteris mediambientals, fins a 1 punts.
Forma de ponderació dels diferents criteris
de valoració.
1. Oferta econòmica (30 punts màxim):
La puntuació de cada oferta (P) s'obtindrà
segons l'expressió següent:
P = m × b + k essent:
b = % de baixa corresponent a l'oferta que
es vol puntuar.
K = puntuació màxima assignada a l'oferta
econòmica dividida per 1,5.
m = (Puntuació màxima de l'oferta econòmica - k) / % corresponent a la baixa màxima
ofertada (*)
(*) Oferta més barata i que no s'hagi
exclòs com a temerària.
2. Planning de treball i organització del
servei (5 punts màxim):
- Planning de treball idoni i memòria de
les tasques a realitzar en els diferents aspectes relacionats amb el servei, 2 punts.
- Formació del personal, prevenció de riscos laborals, 1 punt.
- Organització del servei, 2 punts.
3. Idoneïtat de la maquinària i equips proposats (5 punts màxim).
L'oferta no presenta maquinària idònia, 0
punts.
L'oferta presenta maquinària però poc idònia, 1 punt.
L'oferta presenta maquinària adequada a
les necessitats, 3 punts.
L'oferta presenta maquinària molt adequada a les necessitats, 5 punts.
4. Sistema d'autocontrol de qualitat del
servei prestat per part de l'empresa (5 punts
màxim):
L'empresa no disposa de cap sistema d'autocontrol 0 punts.
L'empresa disposa d'algun sistema d'autocontrol però poc adequat 1 punts.
L'empresa disposa d'un sistema d'autocontrol adequat 3 punts.
L'empresa disposa d'un sistema d'autocontrol molt adequat 5 punts.
5. Millores aportades en el servei (5 punts
màxim):
Les millores a proposar pels licitadors ho
seran en forma de variant i hauran de valorar-se econòmicament. Les millores es valoraran d'acord amb el següent:
- Capacitat de resposta en casos d'emergència, 1 punt.
- Vidres, etc., 3 punts.
- Altres millores, 1 punt.
6. Valoració aplicació de la proposta de
criteris mediambientals (1 punt màxim):
L'empresa disposa de L'UNE-EN
ISO.14.001:2004 i aporta el diagrama exemple del control proposat per al compliment
dels criteris mediambientals de cada edifici 1
punt.
L'empresa disposa de L'UNE-EN
ISO.14.001:2004 o aporta el diagrama exemple del control proposat per al compliment
dels criteris mediambientals de cada edifici
0,5 punts.
L'empresa no disposa de L'UNE-EN
ISO.14.001:2004 i no aporta el diagrama
exemple del control proposat per al compliment dels criteris mediambientals de cada
edifici 0 punts.
9. Despeses d'anuncis
A càrrec de l'Ajuntament.
Igualada, 16 de juny de 2009.
L'Alcalde, Jordi Aymamí i Roca.
022009020919
A
Llinars del Vallès
ANUNCI
Rendit el Compte General de l'Ajuntament
de Llinars del Vallès corresponent a l'exercici
2008 integrat pel de la Corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes el dia 16 de juny de 2009, resten exposats
al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per
un termini de 15 dies hàbils. Durant aquest
termini i vuit dies més, es podran formular les
objeccions i observacions que es considerin
oportunes.
Llinars del Vallès, 19 de juny de 2009.
L'Alcalde.
022009020656
A
Manresa
ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA
El Ple de la Corporació Municipal en sessió que va tenir lloc el dia 15 de juny de
2009, aprovà provisionalment la modificació
dels epígrafs 1 i 10 de l'article 5 de l'ordenança fiscal número 11, reguladora de la
taxa per atorgament de llicències d'activitats,
en relació a les tarifes aplicables a les activitats ramaderes, agrícoles o rústiques en general, que passarà a tenir el redactat següent:
"Les activitats ramaderes, agrícoles o rústiques en general tributaran per les actuacions
municipals el 10% de les tarifes que resultin
d'aplicar els paràmetres establerts en aquest
epígraf".
De conformitat amb allò que preveu l'article 17 de text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'expedient
aprovat provisionalment estarà exposat al
públic durant trenta dies, comptats a partir
del següent al de la publicació d'aquest
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
Manresa, 17 de juny de 2009.
L'Alcalde-President, Josep Camprubí i
Duocastella.
022009020555
A
El Masnou
ANUNCI
Anunci per a la contractació de la prestació del servei de manteniment dels ascensors,
muntacàrregues i escales mecàniques de l'Edifici Centre de l'Ajuntament del Masnou.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament del Masnou.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Unitat de Serveis Centrals.
c) Número d'expedient: SC4/2009.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de manteniment dels ascensors, muntacàrregues i
escales mecàniques de l'Edifici Centre de l'Ajuntament del Masnou.
b) Durada: 2 anys des de la data d'adjudicació del contracte, prorrogable anualment
fins a un màxim de 2 anys, per acord exprés
de la Junta de Govern Local.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert i adjudicació adjudicació mitjançant l'aplicació de més d'un
criteri de valoració (art. 134 i 141 a 145
LCSP).
4. Pressupost màxim global
El valor estimat del contracte, incloses les
possibles pròrrogues, és de 159.491,16 EUR
Núm. 154 / Pàg. 48
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
(IVA exclòs). El percentatge corresponent a
l'IVA és el 16%.
5. Garanties
Provisional: No.
Definitiva: 5% del preu d'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
Els plecs de clàusules administratives particulars i els de tècniques particulars estaran
exposats en el perfil del contractant de l'Ajuntament del Masnou, a través de la pàgina
web www.elmasnou.cat (apartat Informació
ciutadana-Perfil del contractant) i també a les
oficines de:
a) Entitat: Ajuntament del Masnou, unitat
de Serveis Centrals.
b) Domicili: Pg. Prat de la Riba, núm.1, 1a
planta.
c) Localitat i codi postal: El Masnou (Barcelona) 08320.
d) Telèfon: 93 542 47 17 (informació
administrativa).
93 555 19 65 (informació tècnica).
e) Fax: 93 542 47 47.
f) e-mail: [email protected]
g) Data límit d'obtenció de documents i
informació: Fins a l'últim dia de presentació
d'ofertes.
7. Criteris de valoració de les ofertes
a) Oferta econòmica, fins a 50 punts.
b) Compromís de prestar el servei en el
menor temps entre l'avís d'incidència i la
reparació, fins a 20 punts.
c) Millor oferta en el nombre d'inspeccions periòdiques del manteniment preventiu, fins a 10 punts.
d) Millor servei pel que fa a la disposició
en stoks de peces de recanvi, fins a 10 punts.
e) Altres millores a valorar, fins a 10 punts.
8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: Dins dels 15
dies naturals a partir del següent al de la
publicació de l'anunci de licitació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. Si
l'últim dia coincideix en dissabte o festiu, s'ajornarà fins el dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: L'exigida en
la clàusula 11 dels plecs de clàusules jurídiques administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
- Entitat: Ajuntament del Masnou, Registre
general, en horari de 8.30 a 14 hores.
- Domicili: Passeig Prat de la Riba, núm.1
(entrada per c/Tomàs Vives).
- Localitat i codi postal: El Masnou (Barcelona) 08320.
9. Obertura de les ofertes
En acte públic el cinquè dia hàbil després
de la finalització del termini de presentació
de proposicions, a les 9.30 hores a la Sala
Capitular.
10. Despeses de publicitat
Fins a un màxim de 1.000 EUR.
El Masnou, 22 de juny de 2009.
L'Alcalde, Eduard Gisbert i Amat.
022009020714
A
Matadepera
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de Matadepera,
sobre adjudicació d'un contracte d'obra.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Matadepera.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Contractació.
c) Núm. d'expedient 4/2009.
d) Adreça del perfil del contractant:
www.matadepera.cat.
2. Objecte del contracte
a) Tipus del contracte: Contracte d'obra.
b) Descripció de l'objecte: Obra municipal
titulat "Renovació de l'asfaltat a diferents
vials del municipi de Matadepera".
c) Divisió per lots i número: -.
d) CPV: 45000000 "Construcció".
e) Lloc d'execució: Matadepera.
f) BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de publicació de l'anunci de licitació: Núm. 57, de
data 7/03/2009 i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5335, de data
10/03/2009.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Adjudicació a l'oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant diversos
criteris d'adjudicació.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 275.862,07 euros més 16%
d'IVA.
5. Adjudicació
a) Data adjudicació provisional: JGL
13/05/2009.
b) Data adjudicació definitiva: JGL
10/06/2009.
c) Contractista: Augusta Asfaltats SL.
d) Nacionalitat: Espanyola.
e) Import de l'adjudicació: 247.700 euros
més 16% IVA.
La qual cosa es fa pública en el benentès
que contra aquest acord, que és definitiu en
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
de la Junta de Govern Local, en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent al de
la publicació d'aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquest acord, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
- silenci que es produeix pel transcurs d'un
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva
resolució, el termini per la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l'endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s'entengui
desestimat.
Matadepera, 22 de juny de 2009.
L'Alcaldessa, Mireia Solsona i Garriga.
022009020648
A
Mataró
EDICTE
La Consellera delegada de Serveis Centrals, mitjançant Decret número 3732/2009
de 30 d'abril, ha dictat la següent resolució
relativa a inici d'expedient per tal de donar
de baixa d'ofici en el Padró d'Habitants i
Cens Electoral d'aquest municipi, la relació
adjunta de 98 persones per no residir-hi:
"Antecedents
1. Vist que l'article 72 del Reglament de
Població i Demarcació Territorial autoritza al
Ajuntament a donar de Baixa d'Ofici, per inscripció indeguda a aquells que figuren empadronats incomplint els requisits de l'art. 54 de
l'esmentat reglament.
2. De conformitat a l'esmentat article 72 i
a la Resolució de 9 d'abril de 1997, per la
qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del
Padró Municipal, es notifica a les persones a
continuació relacionades a l'adreça que figura a la seva inscripció padronal el requisit
incomplet i la incoació d'ofici del expedient
per procedir a donar-lo de baixa en el Padró
del seu Municipi per no residir en el mateix
durant la major part de l'any, i que contra
aquesta presumpció podrà al·legar en el termini indicat la seva conformitat o disconformitat a la mateixa.
1. Mhamed Afellah.
2. Fanan El Afani.
3. Hassane Laaroussi.
4. Bousselham Gharraoui.
5. Luis Enrique Muñoz Navarro.
6. Decire Poveda Girao.
7. Hassan Tritache.
8. Sara Ghagdeli.
9. Hind El Aatif.
10. Noureddine Knidlat.
11. Mohamed Jebari.
12. David Abarca Pascual.
13. Joaquin Gonzalo Huesca Prada.
14. Guangcai Su.
15. Francisco Tito Calle.
16. Chune Shan.
17. Dongming Xu.
18. Nouriddin El Yamani.
19. Driss Abdellaoui.
20. Rachid Abounsar.
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 49
Administració Local
21. Mohammed El Makrouch.
22. Omar El Manssouri.
23. Fatima Jalili.
24. Chakib Jkaoue.
25. Jambo Sisawo.
26. Janko Kebbeh.
27. Lamin Kebbeh.
28. Mawdo Jatta.
29. Abdelouahid Soussi.
30. Hamid El Briri.
31. Aquatif Chichara.
32. Mohamed Amine Bekkouri.
33. Hanan Kohail.
34. Mohamed Bousad.
35. Francisco Arriba Guirado.
36. Chunling Wang.
37. Xiao Han.
38. Changhao Wang.
39. Chunhai Chen.
40. Shuhua Wang.
41. Jiahong Li.
42. Peng Ji.
43. Mohamed El Bouzarty.
44. Oubaida El Bouzarty.
45. Hatim El Bouzarty.
46. Hajar El Buzarty.
47. Salmane El Bouzarty.
48. Rabih Essaadi.
49. Rahma Khanchouf.
50. Hamza Boumedian.
51. Youssef El Gharbaoui.
52. Oussama Semlali.
53. Cristina Gómez Del Amor.
54. Norma Susana Sartore.
55. Hanane El Ghazouani.
56. Ahmed Boulofa.
57. Yasmine Bouloufa.
58. Mohamed Boulofa.
59. Rajae Boulofa.
60. Safae Boulofa.
61. Shengyu Ye.
62. Shengtao Ye.
63. Shenglei Ye.
64. Haifeng Ye.
65. Xiaozheng Wu.
66. Lina Wang.
67. Shixiang Xu.
68. Shuqin Lin.
69. Baobing Wang.
70. Enjie Li.
71. Yuling Li.
72. Yuling Ding.
73. Ilyas Aroussi.
74. Shehab Mahmud Esokni.
75. Karim Mohcine.
76. Juan Carlos Robledo Pinilla.
77. Jaime Orlando Escobar Martínez.
78. Eranco Norbey Caicedo Santander.
79. Mustapha Kassas.
80. Aicha El Ammari.
81. Ali El Jahdouni.
82. Mustapha Zakkan.
83. Hamid Azekri.
84. Hicham Chtakir.
85. Khalid Mohib.
86. Abderrahim El Marzouki.
87. Halima Ghrib.
88. Abdelbassat Kemlane.
89. Khalid Mohib.
90. Hassan Boutarbouch.
91. Felipe Abraham Aldao.
92. Lamin Sillah.
93. Musukuta Fofana Sambou.
94. Ebrima Nyassi.
95. Ruben Dario Álvarez Zapata.
96. Jurij Uremet.
97. Juan Miguel Bermúdez Gallarin.
98. Mohamed Sahtout.
3. Totes les notificacions enviades han
estat retornades.
Fonaments de dret
* Articles 72 i 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
locals, aprovat per RD 1690/1986, d'11 de
juliol, modificat pel RD 2612/1996, de 20 de
desembre, que estableixen el procediment
per a tramitar el corresponent expedient, en
el qual s'ha de donar audiència a l'interessat.
* Resolució de 9 d'abril de 1997 per la
que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró
municipal, que estableix que els ajuntaments
donaran de baixa d'ofici per inscripció indeguda, als que figurin empadronats sense tenir
l'adreça efectiva al municipi i incompleixin
els requisits de l'article 54 del Reglament
esmentat, prèvia la tramitació de l'expedient
corresponent.
* Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les
bases de Règim local.
* RD legislatiu 781/86 de 18 d'abril que
aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim local.
* Llei 8/87 de 15 d'abril, municipal i de
Règim local de Catalunya.
* Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Resolc:
Primer. - Continuar l'expedient per tal de
donar de baixa en el padró d'habitants i cens
electoral d'aquest municipi, per no residir-hi
durant la major part de l'any, de les persones
que figuren en la relació adjunta.
Segon. - Atorgar un termini d'audiència de
quinze dies als interessats per tal que puguin
al·legar el que creguin convenient, manifestant si estan d'acord o no amb la baixa, presentant els documents i justificants que estimin pertinents a l'objecte d'acreditar el seu
domicili.
Tercer. - En cas que no es pugui realitzar
la notificació personal es farà mitjançant la
publicació en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona."
El que es fa públic per a general coneixement.
Mataró, 30 d'abril de 2009.
L'Alcalde President, Joan Antoni Baron i
Espinar.
022009020708
A
Montornès del Vallès
ANUNCI
Vist que en data 22 de maig de 2009,
l'instructor i la secretària de l'expedient signen la notificació relativa al procediment
sancionador que s'inicia per l'abandonament
del vehicle matrícula B-6814-MU a la via
pública, representant perill per a la resta d'usuaris, constituint una infracció consistent en
l'abandonament per part de particulars de
residus fora dels llocs autoritzats, el titular del
qual és el senyor Víctor Heras Ventura amb
NIF 52279263-X i domicili al carrer Alfou,
86 2n 1a de Cardedeu.
Vist que l'esmentada notificació va ésser
intentada en dues ocasions mitjançant correu
certificat amb avís de rebuda, i vist que
aquesta no ha estat possible.
Per tant, de conformitat amb l'article 59 de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, es notifica
el següent:
DADES DE L'EXPEDIENT
Exp. General: X2009001667.
Exp. Tipus: TSAN2009000053.
Referència: Denúncia policia local, exp.
SCVA2008000066.
Instructor: Jaume Gustems Beltran.
Secretària: Júlia Cid Barrio.
Òrgan sancionador: El regidor de seguretat
ciutadana i protecció civil, (Decret
D20080001000669) Ignasi Valls i Vilaró.
Fets denunciats
Descripció dels fets denunciats: L'abandonament del vehicle B-6814-MU a la via
pública amb perill per a la resta d'usuaris,
constituint una infracció consistent en l'abandonament per part de particulars de residus
fora dels llocs autoritzats.
Data infracció: 15 de maig de 2009.
Lloc de la infracció: Àrea manteniment
Acesa, S-13.
Tipificació i qualificació de la infracció
Segons el que disposa l'article 70 de la
Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de
residus, els fets esmentats estan tipificats com
a infracció de caràcter lleu. De conformitat
amb l'article 74 de l'esmentada llei, les
infraccions lleus podran ésser sancionades
fins a 60.101,21 EUR, tenint en compte el
límit de la potestat sancionadora regulat en
l'article 75.
Proposta de Sanció: 300,00 EUR, d'acord
amb l'establert a l'article 80 a) de la Llei
6/1993, reguladora de residus, atès que el fet
infractor produeix una afectació de la salut i
la seguretat per a les persones.
Per la present se li comunica que s'ha formulat denúncia contra la persona i pels fets
referenciats a l'anvers del document, iniciantse expedient sancionador, amb designació de
l'instructor i de la secretària corresponent, els
quals podran ser recusats d'acord amb l'article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 50
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
públiques i del procediment administratiu
comú.
Sobre aquesta denúncia podrà formular,
per escrit, les al·legacions que estimi convenients en defensa seva, amb aportació o proposició les proves que consideri adients, en
el termini de quinze dies (15) a partir de l'endemà de la recepció de la present notificació.
Si dins el termini indicat no es formulessin
al·legacions, la denúncia que es notifica serà
considerada proposta de resolució, que s'elevarà a l'òrgan competent perquè dicti la
corresponent resolució sancionadora, que li
serà notificada per l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
Igualment se li comunica que, d'acord
amb allò que estableix l'article 42.2 de l'esmentat text legal, que el termini màxim establert per adoptar la resolució sancionadora
serà de sis mesos, transcorregut dit termini
sense que es dicti resolució expressa comportarà la caducitat de l'expedient, amb les particularitats previstes legalment pels supòsits
de coneixement dels fets per la jurisdicció
penal o d'intervenció d'una altra autoritat
competent.
De conformitat amb allò previst a l'article
8 del Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost,
iniciat el procediment sancionador, i en qualsevol moment anterior a la resolució, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es
podrà resoldre el procediment amb l'abonament de l'import proposat que es podrà fer
efectiu a l'Àrea d'Administració i Economia
de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.
Montornès del Vallès, 22 de juny de 2009.
La Secretària accidental, M. Júlia Cid
Barrio.
022009020665
A
Montornès del Vallès
ANUNCI
Vist que en data 21 de maig de 2009,
l'instructor i la secretària de l'expedient signen la notificació relativa al procediment
sancionador que s'inicia per l'abandonament
del vehicle matrícula B-8968-JU la via pública, constituint una infracció consistent en l'abandonament per part de particulars de residus fora dels llocs autoritzats, el titular del
qual és el senyor Brillaluminio, SL amb CIF
B0819487-O i domicili al carrer Indústria,
633 de Barcelona.
Vist que l'esmentada notificació va ésser
intentada en dues ocasions mitjançant correu
certificat amb avís de rebuda, i vist que
aquesta no ha estat possible.
Per tant, de conformitat amb l'article 59 de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, es notifica
el següent:
DADES DE L'EXPEDIENT
Exp. General: X2009001663.
Exp. Tipus: TSAN2009000051.
Referència: Denúncia policia local, exp.
SCVA2008000069.
Instructor: Jaume Gustems Beltran.
Secretària: Júlia Cid Barrio.
Òrgan sancionador: El regidor de seguretat
ciutadana i protecció civil, (Decret
D20080001000669) Ignasi Valls i Vilaró.
Fets denunciats
Descripció dels fets denunciats: L'abandonament del camió B-8968-JU a la via pública, constituint una infracció consistent en l'abandonament per part de particulars de residus fora dels llocs autoritzats.
Data infracció: 14 de maig de 2009.
Lloc de la infracció: Vial Nord, s/n.
Tipificació i qualificació de la infracció
Segons el que disposa l'article 70 de la
Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de
residus, els fets esmentats estan tipificats com
a infracció de caràcter lleu. De conformitat
amb l'article 74 de l'esmentada llei, les
infraccions lleus podran ésser sancionades
fins a 60.101,21 EUR, tenint en compte el
límit de la potestat sancionadora regulat en
l'article 75.
Proposta de Sanció: 300,00 EUR, d'acord
amb l'establert a l'article 80 b) de la Llei
6/1993, reguladora de residus, atès que el fet
infractor produeix una alteració de caràcter
social al atemptar contra l'obligació de mantenir la via pública en condicions de salubritat i ornat públic.
Per la present se li comunica que s'ha formulat denúncia contra la persona i pels fets
referenciats a l'anvers del document, iniciantse expedient sancionador, amb designació de
l'instructor i de la secretària corresponent, els
quals podran ser recusats d'acord amb l'article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.
Sobre aquesta denúncia podrà formular,
per escrit, les al·legacions que estimi convenients en defensa seva, amb aportació o proposició les proves que consideri adients, en
el termini de quinze dies (15) a partir de l'endemà de la recepció de la present notificació.
Si dins el termini indicat no es formulessin
al·legacions, la denúncia que es notifica serà
considerada proposta de resolució, que s'elevarà a l'òrgan competent perquè dicti la
corresponent resolució sancionadora, que li
serà notificada per l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
Igualment se li comunica que, d'acord
amb allò que estableix l'article 42.2 de l'esmentat text legal, que el termini màxim establert per adoptar la resolució sancionadora
serà de sis mesos, transcorregut dit termini
sense que es dicti resolució expressa comportarà la caducitat de l'expedient, amb les particularitats previstes legalment pels supòsits
de coneixement dels fets per la jurisdicció
penal o d'intervenció d'una altra autoritat
competent.
De conformitat amb allò previst a l'article
8 del Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost,
iniciat el procediment sancionador, i en qualsevol moment anterior a la resolució, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es
podrà resoldre el procediment amb l'abonament de l'import proposat que es podrà fer
efectiu a l'Àrea d'Administració i Economia
de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.
Montornès del Vallès, 22 de juny de 2009.
La Secretària accidental, M. Júlia Cid
Barrio.
022009020666
A
Montornès del Vallès
ANUNCI
Vist que en data 17 d'abril de 2009, el
regidor de seguretat ciutadana i protecció
civil dicta resolució de l'expedient sancionador TSAN2008000103 incoat contra el senyor Richard Marlon Valero Martínez, per l'abandonament del vehicle matrícula B-5531OV a la via pública, constituint una infracció
consistent en l'abandonament per part de
particulars de residus fora dels llocs autoritzats.
Vist que l'esmentada resolució s'intenta
notificar en dues ocasiones mitjançant correu
certificat amb avís de rebuda, i que aquesta
no ha estat possible.
Per tant, de conformitat amb l'article 59 de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, es notifica
el següent:
"Decret Núm. D20090001000528 Vist
l'expedient
sancionador
número
TSAN2008000103 tramitat d'ofici per l'Ajuntament de Montornès del Vallès contra el
senyor Richard Marlon Valero Martínez per
l'abandonament del vehicle B-5531-OV a la
via pública, constituint una infracció consistent en l'abandonament per part de particulars de residus fora dels llocs autoritzats.
Vista la denuncia de la Policia Local AJ
2179/08 de data 1 de desembre de 2008 i la
notificació de denuncia i inici d'expedient
sancionador intentat notificar a l'interessat
per dues vegades mitjançant correu certificat
amb avís de rebuda sense que hagi estat possible, on es proposava una sanció de trescents EUR pels fets imputats.
Vist que l'esmentada notificació ha estat
publicada al Butlletí oficial de la província de
Barcelona núm. 66 de data 18 de març de
2009 i exposat al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Montornès des del 13 al 30 de
març de 2009.
Vist que s'atorga un termini de quinze dies
per a presentar les al·legacions que es considerin adients i que transcorregut aquest termini no han estat presentades.
Vist que el decret d'Alcaldia
D20080001000669, de 10 de juny de 2008,
delega en el regidor de seguretat ciutadana i
protecció civil les competències sancionadores per infraccions de les ordenances munici-
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 51
Administració Local
pals,
Resolc:
Primer. - Imposar una sanció de tres-cents
EUR , (300,00 EUR ) al senyor Richard Marlon Valero Martínez, amb NIE X2802309-N i
amb domicili al carrer Jacint Verdaguer, 5 1r
1a de Montornès del Vallès, en concepte de
sanció pecuniària, per la comissió d'una
infracció consistent en l'abandonament del
vehicle B-5531-OV a la via pública, constituint una infracció consistent en l'abandonament per part de particulars de residus fora
dels llocs autoritzats, tipificada com a infracció lleu en l'article 70 de la Llei 6/1993, atès
que en data 1 de desembre de 2008, quan es
va efectuar la denúncia de la policia local es
va observar l'abandonament del vehicle B5531-OV al Vial Mogent, alçada nau 8, el
titular del qual és el senyor Richard Marlon
Valero Martínez.
Segon. - Comunicar la resolució adoptada
a l'Àrea d'Administració i Economia i a la
Policia Local als efectes adients, i a l'interessat amb la instrucció de recursos corresponen. "
Contra aquesta resolució, que és definitiva
en via administrativa, es podrà interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent al de
la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu,
silenci que es produeix pel transcurs d'un
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva
resolució, el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l'endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s'entengui
desestimat.
Montornès del Vallès, 22 de juny de 2009.
La Secretaria accidental, M. Júlia Cid
Barrio.
022009020667
A
Montornès del Vallès
ANUNCI
Vist que en data 15 d'abril de 2009, l'instructor i la secretària de l'expedient signen la
notificació relativa al procediment sancionador que s'inicia per l'abandonament del vehicle sense placa de matrícula a la via pública,
constituint una infracció consistent en l'abandonament per part de particulars de residus
fora dels llocs autoritzats, el titular del qual
és el senyor Gregorio González Rodríguez
amb DNI 25307046 i domicili al carrer
Tossa, 15 baixos de Mataró.
Vist que l'esmentada notificació va ésser
intentada en dues ocasions mitjançant correu
certificat amb avís de rebuda, i vist que
aquesta no ha estat possible.
Per tant, de conformitat amb l'article 59 de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, se'ls notifica el següent:
DADES DE L'EXPEDIENT
Exp. General: X2009000024.
Exp. Tipus: TSAN2009000024.
Referència: Denúncia policia local, exp.
AJ 619/2009.
Instructor: Jaume Gustems Beltran.
Secretària: Júlia Cid Barrio.
Òrgan sancionador: El regidor de seguretat
ciutadana i protecció civil, (Decret
D20080001000669) Ignasi Valls i Vilaró.
Fets denunciats
Descripció dels fets denunciats: L'abandonament de vehicle sense placa de matrícula a
la via pública, constituint una infracció consistent en l'abandonament per part de particulars e residus fora dels llocs autoritzats.
Data infracció: 28 de març de 2009.
Lloc de la infracció: Vial Nord, davant
Tallers Protocar.
Tipificació i qualificació de la infracció
Segons el que disposa l'article 70 de la
Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de
residus, els fets esmentats estan tipificats com
a infracció de caràcter lleu. De conformitat
amb l'article 74 de l'esmentada llei, les
infraccions lleus podran ésser sancionades
fins a 60.101,21 EUR, tenint en compte el
límit de la potestat sancionadora regulat en
l'article 75.
Proposta de Sanció: 300,00 EUR, d'acord
amb l'establert a l'article 80 a) de la Llei
6/1993, reguladora de residus, atès que el fet
infractor produeix una afectació de la salut i
la seguretat per a les persones.
Per la present se li comunica que s'ha formulat denúncia contra la persona i pels fets
referenciats a l'anvers del document, iniciantse expedient sancionador, amb designació de
l'instructor i de la secretària corresponent, els
quals podran ser recusats d'acord amb l'article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.
Sobre aquesta denúncia podrà formular,
per escrit, les al·legacions que estimi convenients en defensa seva, amb aportació o proposició les proves que consideri adients, en
el termini de quinze dies (15) a partir de l'endemà de la recepció de la present notificació.
Si dins el termini indicat no es formulessin
al·legacions, la denúncia que es notifica serà
considerada proposta de resolució, que s'elevarà a l'òrgan competent perquè dicti la
corresponent resolució sancionadora, que li
serà notificada per l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
Igualment se li comunica que, d'acord
amb allò que estableix l'article 42.2 de l'esmentat text legal, que el termini màxim establert per adoptar la resolució sancionadora
serà de sis mesos, transcorregut dit termini
sense que es dicti resolució expressa comportarà la caducitat de l'expedient, amb les particularitats previstes legalment pels supòsits
de coneixement dels fets per la jurisdicció
penal o d'intervenció d'una altra autoritat
competent.
De conformitat amb allò previst a l'article
8 del Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost,
iniciat el procediment sancionador, i en qualsevol moment anterior a la resolució, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es
podrà resoldre el procediment amb l'abonament de l'import proposat que es podrà fer
efectiu a l'Àrea d'Administració i Economia
de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.
Montornès del Vallès, 22 de juny de 2009.
La Secretària accidental, M. Júlia Cid
Barrio.
022009020668
A
Montornès del Vallès
ANUNCI
Mitjançant aquest anunci es fa constar
que:
NOM I COGNOMS§
DATA
NAIXEMENT§DOMICILI DE BAIXA§
ANA ROXANA BELOIU§
MILOUD RGUITI§
FATNA BENBOUCHAIB§
ABDERRAHIM RGUITI§
06-08-1988§
04-06-1968§
31-05-1976§
01-05-1970§
AV/ ERNEST LLUCH, 25 BX-1§
CR. MAJOR, 66 2-3§
CR. MAJOR, 66 2-3§
CR. MAJOR, 66 2-3§
EXPEDIENT#
SBII2009000055#
SBII2009000056#
SBII2009000057#
SBII2009000058#
Tenen en tràmit un expedient de baixa per
inclusió indeguda en el Padró Municipal
d'Habitants, segons la resolució d'1 d'abril
de 1997 de la presidenta de l'INE i del director general de Cooperació Territorial.
Han estat requerides mitjançant correu
certificat amb avís de recepció, però; no s'ha
rebut cap manifestació per part d'ells.
Per la qual cosa, se'ls demana que es presentin al Negociat d'Estadística de l'Ajuntament (de dilluns a divendres de 9 a 14 h), en
un termini no superior a 15 dies naturals a
partir del dia següent de la data de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona. La incompareixença comporta
continuar amb el tràmit de l'expedient de
baixa per inscripció indeguda.
Montornès del Vallès, 19 de juny de 2009.
La Secretària accidental, M Júlia Cid
Barrio.
022009020669
A
Montornès del Vallès
ANUNCI
L'Alcalde Daniel Cortés Martín ha dictat el
següent decret per donar de baixa per cadu-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 52
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
citat del Padró Municipal d'Habitants als
estrangers no comunitaris sense autorització
de residència permanent empadronats des de
fa més de dos anys que no han renovat la
seva inscripció padronal del 23-04-2009 al
18-05-2009 i que es relacionen a continuació:
ID§
NOM I COGNOMS§
DOCUMENT§ NAIXEMENT#
34191§
34195§
34272§
34276§
34277§
34278§
34279§
34332§
34333§
RACHID LAGHDAS§
EL HASSAIN EL HARRADI§
AHMED KIRY§
SAID SARROUJ§
LOUBNA GARTI RIOUI§
HIND SARROUJ§
ZAID SARROUJ§
ROLANDO CLAURE HERVAS§
INES CABALLERO ZAMBRANA§
M429398§
X4330227V§
P186128§
P793331§
P053754§
§
§
4695036§
6229901§
20-02-1975#
01-01-1987#
01-01-1959#
01-01-1968#
07-05-2009#
27-10-2000#
27-10-2000#
20-09-1977#
18-04-1980#
La data de baixa en el Padró Municipal
d'Habitants serà la de publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, d'acord amb la Llei
Orgànica 14/2003, de 20 de novembre que
modifica l'art. 16 de la Llei de Bases de
Règim Local 7/1985, que estableix que la inscripció en el PMH dels estrangers no comunitaris sense residència permanent s'ha de
renovar cada dos anys i la resolució de 28
d'abril de 2005 de la presidenta de l'INE i del
director general de Cooperació Local (Boletín
Oficial del Estado 30/05/2005)
Montornès del Vallès, 19 de juny de 2009.
La Secretària accidental, M Júlia Cid
Barrio.
022009020670
A
Montornès del Vallès
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària urgent el dia 23 de juny de 2009, va
acordar aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 1 reguladora
de l'Impost sobre béns urbans que ha de regir
en aquest municipi a partir de l'1 de gener de
2010.
De conformitat amb l'article 17 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; l'article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i l'article 178.1 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'expedient
administratiu s'exposarà a l'Àrea d'Administració i Economia per un període de trenta
dies, durant els quals podran presentar-se les
reclamacions o suggeriments que s'estimin
més adients.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu,
sense necessitat d'un acord posterior.
Montornès del Vallès, 25 de juny de 2009.
El Regidor Delegat de l'Àrea d'Administració i Economia, Dídac Giribets Montal.
022009020926
A
Olesa de Bonesvalls
La Pobla de Lillet
EDICTE
EDICTE
Per resolució de l'Alcaldia núm. 84/2009,
de data 19 de juny de 2009, s'acorda la contractació de la Sra. Gemma Sánchez Costa,
amb NIF53.315.425-E, mitjançant contracte
laboral per obra o servei determinat, en qualitat d'auxiliar administrativa adscrita al Centre d'Espeleologia per un període d'un any a
comptar a partir del dia 12 de juliol de 2009.
El que es fa públic de conformitat amb
l'establert als arts. 291.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i
art.94.3 del Decret 214/1990, Reglament del
personal al Servei de les Entitats Locals.
Olesa de Bonesvalls, 19 de juny de 2009.
L'Alcalde, Pere Pi i Cardús.
El senyor Baltasar Perarnau Aparicio ha
presentat una sol·licitud per legalitzar i autoritzar provisionalment les construccions i
usos il·legalment construïts a l'habitatge unifamiliar situat al carrer 4art de Coromines
número 44 del municipi de la Pobla de Lillet,
la qual té la condició de sòl urbà afectat pel
PERI de les Coromines.
D'acord amb allò que s'estableix a l'article
54 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme, així com a l'article 62 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme,
es sotmet el projecte presentat a informació
pública pel termini de vint dies mitjançant
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, perquè durant el citat període es
puguin formular al·legacions i reclamacions
per totes les persones interessades.
La documentació esmentada es troba de
manifest a la secretaria de l'Ajuntament, on
es podrà consultar en horari d'atenció al
públic, de les 9:00 a les 13:00 hores, durant
el termini anteriorment indicat.
La Pobla de Lillet, 17 de juny de 2009.
L'Alcaldessa, Maria Carme Rosell i Espelt.
022009020637
A
Olesa de Bonesvalls
EDICTE
Per resolució de l'Alcaldia núm. 83/2009,
de data 19 de juny de 2009, s'acorda la contractació del Sr. José Búrdalo Avila amb NIF.
06.928.290-T, mitjançant contracte de duració determinada per circumstàncies de la
producció, en qualitat d'oficial 2ª, adscrit a la
Brigada d'Obres i Serveis per un període de
l'1 de juliol a 31 d'agost de 2009.
El que es fa públic de conformitat amb
l'establert als arts. 291.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i
art.94.3 del Decret 214/1990, Reglament del
personal al Servei de les Entitats Locals.
Olesa de Bonesvalls, 19 de juny de 2009.
L'Alcalde, Pere Pi i Cardús.
022009020638
A
Olivella
EDICTE
Es fa avinent que per Decret d'Alcaldia
núm. 106 de data 19 de juny de 2009, s'ha
aprovat contractar la senyora Mª Lluïsa Sánchez Pablos, per cobrir la baixa de la senyora
Carmen Romero Parejo, auxiliar administrativa dins la plantilla de personal laboral, grup
C2, amb efectes des del dia 22 de juny de
2009 fins la seva reincorporació, d'acord
amb el que disposa l'article 291.3 del D.L.
2/2003 de 28 d'abril del Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
Olivella, 19 de juny de 2009.
L'Alcalde-President, Joaquim Mas i Rius.
022009020653
A
022009020627
A
Ripollet
EDICTE
Edicte de l'Ajuntament de Ripollet sobre
aprovació inici expedient d'expropiació dels
terrenys afectats per les obres del projecte de
millora del passeig de vianants contigu al riu
Ripoll.
L'ajuntament en Ple en sessió celebrada el
dia 25 de juny de 2009, aprovà entre d'altres
el següent acord:
Primer. - Aprovar l'annex al Proyecto de
obras de construcción de mejora del paseo
peatonal contiguo al Río Ripoll, redactat per
l'estudi d'arquitectes Canals Associats SCP
amb entrada al Registre Municipal el proppassat 11 de juny del corrent, i donar conformitat a l'informe tècnic municipal de 12 de
juny.
Segon. - Iniciar el procediment expropiatori dels béns i drets continguts en l'annex del
present acord, en el que consta la relació
concreta i individualitzada de propietaris i la
descripció de béns i drets afectat.
Tercer. - Constatar el fet de la declaració
implícita d'utilitat pública a l'efecte d'ocupació dels béns i drets afectats per l'execució
de les obres incloses en el projecte esmentat.
Quart. - Declarar la necessitat d'ocupació
de part de les finques relacionades en l'annex, indispensable per el fi de l'expropiació, i
en el qual es descriuen els béns i drets necessaris, i la relació dels titulars d'algun dret o
interès indemnitzable.
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 53
Administració Local
Cinquè. - Autoritzar i ordenar la despesa
inherent a les indemnitzacions previstes a
l'esmentada relació detallada, per un import
total de 15.562,52 euros, amb càrrec al pressupost municipal vigent.
Sisè. - Comunicar als propietaris i titulars
dels béns i drets que s'expropien que, en un
termini de quinze dies hàbils des de la notificació d'aquests acords, poden convenir amb
l'Ajuntament, lliurement i per avinença, l'alienació dels esmentats béns i drets i el termini de desallotjament. Si durant aquest termini
no es presenta cap proposta a l'Ajuntament,
o bé aquest refusa les ja presentades, s'entendrà que no ha estat possible arribar a l'adquisició per avinença i continuarà el procediment expropiatori.
Setè. - Disposar que s'iniciï l'expedient de
fixació del preu just dels béns i drets respecte
a l'alienació dels quals no s'arribi a cap avinença, segons l'apartat anterior, mitjançant
l'obertura de les peces separades corresponents.
Vuitè. - Sol·licitar al Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya la declaració
d'urgència de l'ocupació dels béns i drets a
expropiar en el present procediment.
Novè. - Obrir un període d'informació
pública durant un termini de quinze dies mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
al tauler d'edictes municipal i al diari La Vanguardia, i que es notifiquin personalment als
interessats.
El projecte de referència i l'expedient d'expropiació per procediment d'urgència poden
ser consultats en el Departament d'Urbanisme, al c. Balmes, núm. 8, CP 08291, de
dilluns a divendres i de les 9:00 a les 13:30
hores.
Desè. - Facultar el Sr. Alcalde-President
per que subscrigui tots els documents,
públics o privats, que siguin necessaris per al
desenvolupament del present acord.
L'expedient pot ser consultat per qualsevol
interessat a les oficines d'urbanisme, carrer
Balmes, núm. 8, 1ª planta, en dies i hores
d'oficina, durant els 15 dies hàbils subsegüents a la darrera publicació del present
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
al diari La Vanguardia o al tauler d'edictes de
la casa consistorial. Durant aquest mateix termini es poden formalitzar, davant l'Ajuntament, les al·legacions que es considerin pertinents, per part dels interessats i dels titulars
dels béns i drets, els quals podran aportar
davant l'Ajuntament totes les dades que permetin esmenar els errors existents en la relació i també oposar-se a l'ocupació, per
motius de fons o de forma, sempre indicant
els fonaments per oposar-s'hi.
Els escrits d'al·legacions s'han de presentar
a l'Ajuntament, per qualsevol dels mitjans
indicats a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
ANNEX
RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DELS BÉNS
I DRETS AFECTATS PEL PROYECTO DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE MEJORA DEL PASEO PEATONAL
CONTIGUO AL RÍO RIPOLL
1. Finca afectada: Polígon 2, parcel·la 38,
Can Clos.
Titular: Sra. Maria Roca Ribas.
Adreça: c/ Pau Casals, 19, CP 08291,
Ripollet.
Drets afectats: El ple domini.
Bé a expropiar: Terreny: 131,00 m2.
Ref. cadastral: 08179A002000380000DG.
2. Finca afectada: Polígon 2, parcel·la 34,
Can Clos.
Titular: Sra. Dolores Puig Maso.
Adreça: crta. Barcelona, 122, baixos, CP
08291, Ripollet.
Drets afectats: El ple domini.
Bé a expropiar: Terreny: 117,60 m2;
Tanca: 44,20 ml.
Ref. cadastral: 08179A002000340000DG.
3. Finca afectada: Polígon 2, parcel·la 50,
Can Clos.
Titular: Sr. José M. Cases Argerich.
Adreça: crta. Barcelona, 45, CP 08290,
Cerdanyola del Vallès.
Drets afectats: El ple domini.
Bé a expropiar: Terreny: 249,60 m2;
Tanca: 43,00 ml.
Ref. cadastral: 08179A002000500000DG.
4. Finca afectada: Polígon 2, parcel·la 52,
Can Clos.
Titular: Herederos de Miquel Estape
Armengol.
Adreça: c/ Tamarit, 1, CP 08291, Ripollet.
Drets afectats: El ple domini.
Bé a expropiar: Terreny: 470,10 m2;
Tanca: 80,40 ml.
Ref. cadastral: 08179A002000520000DG.
5. Finca afectada: Polígon 2, parcel·la 30,
Can Clos.
Titular: Sr. Juan Roviralta Bayo.
Adreça: c/ Can Boter, 8, CP 08291, Ripollet.
Drets afectats: El ple domini.
Bé a expropiar: Terreny: 78,40 m2; Tanca:
25,00 ml.
Ref. cadastral: 08179A002000300000DG.
Ripollet, 26 de juny de 2009.
L'Alcalde, Juan Parralejo Aragoneses.
022009020939
A
Rubí
EDICTE
Per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada en data 15.06.09, es va
aprovar inicialment la "Memòria valorada
d'adequació de mobiliari en arranjament de
local a Rambleta Joan Miró com a OAC,
equip bàsic de Serveis Socials", redactada per
Marta Soler Turon, arquitecta de l'àmbit d'Obra Pública, amb un Pressupost d'Execució
per contracte de 55.130,77 EUR, inclòs el 16
% d'IVA, la qual de conformitat amb l'article
37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, s'exposa al
públic pel termini de 30 dies als efectes d'examinar-lo i formular-hi al·legacions, amb el
benentès, que en cas de no formular-hi
al·legacions l'aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
Rubí, 15 de juny de 2009.
El Secretari accidental, Pere Baños i
González.
022009020725
A
Rubí
EDICTE
Per haver-se adoptat, per la Junta de
Govern Local de l'Ajuntament en sessió
ordinària del dia 15 de juny de 2009, l'acord
d'aprovació inicial de la "Modificació del
Projecte de Reparcel·lació Les Valls de Sant
Muç en execució de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm.
253/2007 de data 15 de març de 2007 recaiguda en les actuacions del recurs contenciós
administratiu núm. 768/2003", s'exposa l'expedient a informació pública pel termini d'un
mes, d'acord amb el què s'estableix a l'article
113.2.c) del Decret Legislatiu 1/2005 de 26
de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme, per al seu examen i presentació de les al·legacions que es considerin
oportunes.
A aquests efectes, l'expedient estarà exposat durant l'esmentat termini a l'Àrea de
Desenvolupament Urbà, situada al carrer
Margarida Xirgu núm.4, en horari d'atenció
al públic, de 9 a 13,30 hores, de dilluns a
divendres.
Rubí, 16 de juny de 2009.
El Secretari accidental, Pere Baños i
González.
022009020726
A
Rupit i Pruit
ANUNCI
Aprovat per l'Ajuntament Ple, en sessió
celebrada el dia 18 de juny de 2009, l'Avanç
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
de Rupit i Pruit (POUM), formulat per l'equip
tècnic redactor, el qual conté els estudis previs i criteris, objectius i solucions generals,
així com l'informe ambiental preliminar que
conté la determinació de l'abast i grau d'especificació de l'informe de sostenibilitat
ambiental redactat per l'empresa Enginyeria i
Consultoria Ambiental, SL.
S'exposa al públic per un període d'un
mes, a comptar a partir de la data de la darrera publicació d'aquest anunci al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i/o BUTLLETÍ
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 54
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes de presentació de suggeriments alternatives o al·legacions, podent-se consultar la documentació
aprovada a l'oficina del pla situada a les oficines municipals, plaça major,6, en horari
d'atenció al públic els dilluns i dijous laborables, de 10 a 14 hores i de 16 a 18 hores i
també a la pàgina web municipal
http://www.rupitpruit.cat, apartat POUM.
Rupit i Pruit, 22 de juny de 2009.
L'Alcalde, Sebastià Juanola Colom.
022009020730
A
Sabadell
ANUNCI DE LICITACIÓ
DE CONTRACTE DE SERVEIS
1. Entitat adjudicadora
a) Òrgan de contractació: Junta de Govern
Local de l'Ajuntament de Sabadell.
b) Data d'aprovació de la licitació: 26 de
juny de 2009.
c) Dependència que tramita l'expedient:
Àrea de Serveis a les Persones i Convivència
- Departament de Serveis Socials.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: La prestació del
servei de transport adaptat dels serveis socials
de l'Ajuntament de Sabadell (inclòs dins la
categoria 20 de l'annex II que descriu els serveis a què es refereix l'article 10 de la Llei
30/2007, de contractes del sector públic).
El servei de transport adaptat consisteix a
recollir els usuaris de la porta del seu domicili i transportar-los als respectius centres de
dia de gent gran o de discapacitats del territori municipal, i posteriorment tornar-los al
domicili, tot i ajustant la recollida a l'horari
d'obertura i tancament dels centres. Cal tenir
en compte que alguns d'aquests usuaris van
en cadira de rodes (veure clàusula segona del
plec tècnic).
b) Lloc d'execució: Terme municipal de
Sabadell.
c) Termini d'execució: Dos anys a comptar
de l'1 de novembre de 2009. Prorrogable per
acord d'ambdues parts fins al màxim de quatre anys, inclòs el període inicial més les pròrrogues.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Valor estimat del contracte i pressupost de
licitació
a) El pressupost màxim d'aquest contracte
es fixa en base al preu unitari de 24,30 euros,
essent l'IVA del 7% per un import de 1,70
euros, amb un total de 26,00 euros, per transport d'usuari (anada i tornada), amb una previsió de fins a 120 usuaris per dia.
b) El valor estimat del contracte és de
1.458.000,00 euros, essent l'IVA d'un import
de 102.060,00 euros, i per tant el pressupost
de licitació és de 1.560.060,00 euros.
4. Garanties
Provisional: No.
Definitiva: La garantia definitiva, que ha
de constituir l'adjudicatari és del 5% de l'import d'adjudicació anual (sense incloure
l'IVA).
5. Obtenció de documentació i informació
Els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques estaran a disposició dels interessats en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Sabadell, enllaç: http://www.sabadell.cat/Actuacio/p/perfildescripciocat.asp?Cod=SER.
Per obtenir informació de tipus tècnic:
Secció de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats - Departament de Serveis Socials (Rambla, 22, 2a planta, 08201 Sabadell, telèfon
93 745 31 44). Persona de contacte: Lourdes
Berroy. Adreça electrònica [email protected]
Per obtenir informació de tipus administratiu: Secció d'Administració de Salut i Serveis
Socials (Rambla,. 22, 1a planta 08201 Sabadell, telèfon 93 745 31 44) Persona de contacte: Montserrat Saurí, adreça electrònica
[email protected]
Data límit d'obtenció de documents i
informació: Dos dies hàbils abans de la data
límit de presentació d'ofertes.
7. Requisits específics
En aplicació de la clàusula vuitena del
plec de clàusules administratives particulars,
serà necessari acreditar la classificació d'empresa segons el grup, subgrup i categoria
següents:
Grup R: servei de transports.
Subgrup 1: transport en general.
Categoria D: anualitat mitjana igual o
superior a 600.000 euros.
8. Criteris de valoració de les ofertes
D'acord amb la clàusula desena del plec
regulador i amb l'article 134 LCSP, en relació
amb l'article 278 del Decret Legislatiu
2/2003, de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, la licitació per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte, es
realitzarà de conformitat amb els criteris
objectius següents:
1. Millora econòmica: fins a 51 punts.
(Forma d'avaluació: Fórmula).
Per a la valoració de l'oferta econòmica
s'aplicarà la següent fórmula:
P = 51 × (OM/OF)
* P: puntuació obtinguda.
* OM: Oferta més baixa.
* OF: Oferta del licitador.
2. Qüestions tècniques i de qualitat: fins a
49 punts.
(Forma d'avaluació: Judici de valor).
a) Organització del servei i recursos
humans fins un màxim de 17 punts.
b) Qualitat de servei i orientació social de
l'entitat licitadora fins un màxim de 20 punts.
c) Referències sobre prestació de serveis
de la mateixa naturalesa realitzats en els tres
últims anys fins un màxim de 2 punts.
d) Millores proposades fins un màxim de
10 punts.
9. Presentació de proposicions
a) Data límit de presentació: Finalitzarà al
cap de quinze dies naturals comptats des de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci en
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Si aquest és
dissabte o festiu, restarà prorrogat automàticament fins el dilluns o dia no festiu següent,
de forma que els dissabtes o festius no es
podran presentar proposicions.
b) Documentació que cal presentar: l'exigida per la clàusula dotzena del plec de clàusules administratives particulars, fins a les 14
hores de la data límit.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de
Sabadell, Registre Central (de dilluns a dijous
de 8:30 a 19 hores i divendres de 9 a 15
hores). Adreça: Carrer de la Indústria, núm.
10. Localitat: 08202 Sabadell.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir l'oferta: Dos mesos, des de
la data d'obertura de les ofertes.
10. Membres de la mesa de contractació
President: El regidor delegat adjunt de Serveis Socials, Sr. Ramon Burgués Salse i com a
substituta, la regidora delegada de Serveis
Socials, Sra. Maria Ramoneda Roma.
Secretària: La cap de secció d'administració de Salut i de Serveis Socials, Sra. Montserrat Saurí Matabosch, i com a substituta, la
cap de secció de Serveis Funeraris, Sra. Concha Eyaralar Nieto.
Vocals:
- El Secretari general de la corporació, Sr.
Emili Tapias Solà i com a substituta, la cap de
secció d'Administració de Salut i Serveis
Socials, Sra. Montserrat Saurí Matabosch.
- L'Interventor de fons de la corporació, Sr.
Jesús Liesa Liesa i com a substitut el tècnic
d'administració general, Sr. Miguel Angel
Pérez Cantos.
- La cap del servei de Serveis Socials, Sra.
Rosa Graells Domingo i com a substituta la
cap de secció de Protecció i promoció de la
Salut, Sra. Lourdes Juste Trilla.
- El cap del Programa de Serveis Socials
Bàsics i Especialitzats, Sr. Josep Cantero
Duran. i com a substituta, la tècnica coordinadora dels Serveis Socials Especialitzats,
Sra. Montse Romera Saavedra.
11. Obertura de les ofertes
a) Obertura pública del sobre núm. 2, relatiu a la documentació tècnica a valorar
segons judicis de valor:
Entitat: l'Ajuntament de Sabadell.
Adreça: Rambla de Sabadell, núm. 22, 1a
planta.
Localitat: Sabadell - 08201.
Data: El segon dia hàbil següent al de la
data límit per presentar ofertes, exclòs, si
s'escau, el dissabte o festiu.
Hora: 12 del migdia.
b) Obertura pública del sobre núm. 3, que
recull l'oferta-proposició i la documentació
que permeti valorar els criteris mitjançant fórmules:
Entitat: l'Ajuntament de Sabadell.
Adreça: Rambla de Sabadell, núm. 22, 1a
planta.
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 55
Administració Local
Localitat: Sabadell - 08201.
Data: El setè dia natural següent a l'acte
previ de qualificació del sobre núm. 1,
exclòs, si s'escau, el dissabte o festiu.
Hora: 12 del migdia.
No obstant això, si calgués canviar el dia o
l'hora d'aquestes obertures, la unitat administrativa encarregada de rebre les proposicions
ho comunicarà formalment als licitadors en
el moment de presentar les respectives proposicions.
12. Despeses d'anuncis
A càrrec de l'adjudicatari. L'import d'aquests anuncis seran com a màxim de 900
euros. L'òrgan de contractació comunicarà
aquest import en l'acord d'adjudicació provisional.
13. Determinació dels mitjans de
comunicació, adreça electrònica i perfil del
contractant
Els licitadors estan obligats a informar a
l'Ajuntament la seva adreça electrònica. Les
comunicacions i intercanvis d'informació es
faran d'acord amb el que preveu el plec de
clàusules. L'adjudicació provisional serà
comunicada al licitadors per correu electrònic.
Per a més informació sobre la licitació
adreçar-se a la pagina web de l'Ajuntament:
www.sabadell.cat (L'Ajuntament/Actuació
Municipal / Concursos i Licitacions) i a l'adreça del perfil del contractant: www.sabadell.cat/Actuacio/p/perfilcontractant-cat.asp.
14. Recurs especial de contractació
Els licitadors i totes les persones interessades, en els termes de l'article 37 de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, podran interposar
el recurs especial de contractació davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini de 10 dies
hàbils, comptadors a partir del dia següent a
aquell en que es publiqui l'acord en un diari
oficial o en el perfil del contractant, de conformitat amb el que estableix l'article 135.4
de l'esmentada Llei.
Sabadell, 26 de juny de 2009.
El Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis a
les Persones i Convivència, Josep Ayuso
Raya.
022009021055
A
Sallent
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament, que tingué lloc el
passat dia 19 de juny del 2009, aprovà provisionalment per a l'exercici 2009 i següents la
modificació de la Taxa per la prestació dels
serveis d'Ensenyaments Especials en establiments municipals.
L'expedient es fa públic pel termini legal
de trenta dies hàbils, a comptar des del
següent al de la publicació del present edicte
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període d'exposició pública de
la modificació de l'Ordenança Fiscal núm.
20, els que tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l'article 18 del Text Refós
de la Llei 39/1988, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d'exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat d'un nou
acord.
Sallent, 22 de juny de 2009.
L'Alcalde, Jordi Moltó i Biarnés.
022009020652
A
Sant Boi de Llobregat
ANUNCI
Exp.N664 U224 2009 004.
Per decret número AAL090102 de l'alcaldia, de data 9 de juny de 2009 s'acorda considerar aprovades definitivament les Bases
que han de regular l'assignació de places per
als Casals d'Estiu de l'Ajuntament de Sant Boi
per a l'exercici 2009 que van ser aprovades
inicialment mitjançant acord de la Junta de
Govern Local de data 30 de març de 2009,
atès que, d'acord amb l'expedient administratiu, no s'hi ha presentat cap al·legació.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Sant Boi de Llobregat, 17 de juny de 2009.
La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Actuació
Política de Serveis Generals, M. Antonia
Barragán Prieto.
022009020661
A
Sant Cebrià de Vallalta
EDICTE
Es fa saber que s'instrueix expedient
urbanístic contra els propietaris de parcel·les
que no presenten les degudes condicions
d'ús i conservació i incompleixen la normativa vigent sobre mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana
(Llei 5/2003, de 22 d'abril), raó per la que
s'ha dictat ordre d'execució (Resolució de
l'Alcaldia amb data 5 d'agost de 2005), a
l'empara del que disposa l'art. 189.3 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol
(Text Refós de la Llei d'Urbanisme), perquè
s'executin les mesures que s'especifiquen en
el corresponent informe d'inspecció, per tal
de garantir les condicions d'ús i conservació
de l'esmentat immoble.
Havent-se intentat la notificació, als interessat en l'expedient urbanístic, sense obtenir
que aquesta es pogués realitzar; d'acord amb
allò que estableix l'article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, pel present
anunci se'ls fa saber que a comptar des de
l'endemà que es publiqui aquest anunci en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament de la darrera
residència que consta a l'expedient, i dins del
termini que s'estableix a cadascun dels
corresponent informes d'inspecció que consten als respectius expedients, haurà d'executar les mesures ordenades, pel contrari l'Ajuntament pot adoptar les mesures d'execució forçosa previstes a l'apartat 4 de l'article
189 del Decret Legislatiu esmentat, consistents en l'execució subsidiària a càrrec seu
i/o la imposició de multes coercitives per una
quantia de 300 a 3000 euros, que es podran
reiterar sense cap límit numèric fins que es
compleixi l'obligació de conservació.
Interessats als que s'adreça el present anunci
1r: Sr. Francisco Sebastián Ferrer.
Sant Cebrià de Vallalta, 18 de juny de
2009.
L'Alcaldessa accidental, Teresa Llongarriu
i Expòsit.
022009020621
A
Sant Cebrià de Vallalta
ANUNCI
En compliment del que disposa l'art. 43
del Reglament autonòmic aprovat per Decret
136/1999 de 18 de maig, i 25 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral
de l'administració municipal en les activitats
i instal·lacions, es sotmet a informació pública l'expedient amb número de referència
19/2007, per a la concessió de llicència
ambiental municipal per a l'exercici de l'activitat de fabricació de cables i conductors
elèctrics especials, ubicada a l'Av. Sot de les
Vernedes, núm. 1 d'aquest municipi, perquè
qualsevol persona que s'hi consideri afectada
pugui formular les al·legacions i observacions
i presentar els documents que estimi pertinents.
L'expedient esmentat es pot consultar a les
oficines municipals tots els dies laborables,
entre les 9 i les 14 hores, durant el termini
d'informació pública que serà de vint dies, a
comptar des de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, als efectes d'examen de la documentació formativa de l'expedient aprovat,
així com per la presentació d'al·legacions i
suggeriments, si procedeixen.
Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, han de presentar-se, en el Registre
General d'aquest Ajuntament, dintre del termini esmentat, personalment, per correu
administratiu certificat o a través de qualsevol dels mitjans hàbils que estableix l'art.
38,4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sant Cebrià de Vallalta, 19 de juny de
2009.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 56
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
L'Alcaldessa accidental, Teresa Llongarriu
i Expósito.
022009020700
A
Sant Cebrià de Vallalta
ANUNCI
En compliment del que disposa l'art. 43
del Reglament autonòmic aprovat per Decret
136/1999 de 18 de maig, i 25 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral
de l'administració municipal en les activitats
i instal·lacions, es sotmet a informació pública l'expedient amb número de referència
5/2009, per a la concessió de llicència
ambiental municipal per a l'exercici de l'activitat instal·lacions de neteja en sec en establiment comercial, ubicada a l'Av. Maresme,
núm. 6-8 d'aquest municipi, perquè qualsevol persona que s'hi consideri afectada pugui
formular les al·legacions i observacions i presentar els documents que estimi pertinents.
L'expedient esmentat es pot consultar a les
oficines municipals tots els dies laborables,
entre les 9 i les 14 hores, durant el termini
d'informació pública que serà de vint dies, a
comptar des de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, als efectes d'examen de la documentació formativa de l'expedient aprovat,
així com per la presentació d'al·legacions i
suggeriments, si procedeixen.
Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, han de presentar-se, en el Registre
General d'aquest Ajuntament, dintre del termini esmentat, personalment, per correu
administratiu certificat o a través de qualsevol dels mitjans hàbils que estableix l'art.
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sant Cebrià de Vallalta, 19 de juny de
2009.
L'Alcaldessa accidental, Teresa Llongarriu
i Expósito.
022009020702
A
Sant Jaume de Frontanyà
EDICTE
Assumpte: Baixes del padró municipal
d'habitants. Concessió d'un termini d'audiència.
Segons els antecedents que hi ha a l'Ajuntament, les persones que s'indiquen a continuació, que figuren empadronades en el
domicili que s'assenyala en cada cas, ja no
resideixen habitualment a Sant Jaume de
Frontanyà i es desconeix el seu domicili
actual:
Relació d'habitants, Gisela Penella Ruiz.
Domicili que figura al padró, c/ Dalt, 2.
Relació d'habitants, Gisela Penella Ruiz.
Domicili que figura al padró, c/ Dalt, 2.
Relació d'habitants, Inara Millán Penella.
Domicili que figura al padró, c/ Dalt, 2.
Les persones indicades disposen d'un termini de deu dies per comunicar a l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà el municipi
o país en el qual resideixen actualment i, al
mateix temps, sol·licitar, per escrit, l'alta en
el padró municipal o en el registre de matrícula de la oficina o secció consular corresponent, per poder-la tramitar d'ofici.
Si durant l'esmentat termini els interessats
no sol·liciten aquesta alta o no manifesten
expressament la seva conformitat o disconformitat amb la baixa del padró d'habitants
de Sant Jaume de Frontanyà, l'Ajuntament
sol·licitarà l'informe del Consell d'Empadronament per poder donar-los de baixa de
ofici. Aquesta baixa tindrà efectes tant al
Padró d'Habitants com al Cens Electoral.
Sant Jaume de Frontanyà, 22 de juny de
2009.
L'Alcalde, Ramon Vilalta i Clotet.
022009020654
A
Sant Pere de Vilamajor
ANUNCI
Vist l'expedient instruït en aquest ajuntament per tal de resoldre la baixa per caducitat de les inscripcions en el padró d'habitants
d'aquest municipi, dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no han estat objecte de renovació periòdica, en base a la nova redacció de
l'article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20
de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica
4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats
del estrangers a Espanya i la seva integració
social.
Vist el que disposa el Reial Decret
2612/1996, de 20 de desembre, pel que es
modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals (Boletín
Oficial del Estado de 16/01/1997), la Resolució de 28 d'abril de 2005 de la Presidenta de
l'Institut Nacional d'Estadística i del Director
General de Cooperació Local (Boletín Oficial
del Estado de 30/05/2005) i la Llei 30/1192,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
En virtut de les facultats que m'atribueix la
legislació de Règim Local vigent,
Resolc:
Primer. - Declarar la caducitat de la inscripcions i aprovar la baixa en el Padró
Municipal d'Habitants d'aquest municipi de
les persones que tot seguit es relacionen, en
haver transcorregut el termini de dos anys
sense que s'hagi realitzat la renovació de la
inscripció en el Padró a la qual estan obligats
els ciutadans estrangers no comunitaris sense
autorització de residència permanent, de
conformitat amb el que disposa l'article 16
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, segons redacció
donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20
de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica
4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats
del estrangers a Espanya i la seva integració
social.
Nom i cognoms: Sebastian Mateu Thomasset.
Segon. - Notificar aquesta resolució a tots
els interessats, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
Sant Pere de Vilamajor, 12 de juny de
2009.
L'Alcalde, Josep Maria Llesuy Suñol.
022009020671
A
Sant Pere de Vilamajor
EDICTE
Assumpte: baixes del padró municipal
d'habitants. Concessió d'un termini d'audiència.
Segons els antecedents que hi ha a l'Ajuntament, les persones que s'indiquen a continuació, que figuren empadronades en el
domicili que s'assenyala en cada cas, ja no
resideixen habitualment a Sant Pere de Vilamajor i es desconeix el seu domicili actual:
Relació d'habitants: Rebeca Ivonne Guzhnay
Mancero. Domicili que figura al padró:
Passatge Església nº3 2on 2ª.
Les persones indicades que disposen d'un
termini de deu dies per comunicar a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, el municipi
o país en el qual resideixen actualment i, al
mateix temps, sol·licitar, per escrit, l'alta en
el padró municipal o en el registre de matrícula de l'oficina o secció consular corresponent, per poder-la tramitar d'ofici.
Si durant l'esmentat termini els interessats
no sol·liciten aquesta alta o no manifesten
expressament la seva conformitat o disconformitat amb la baixa del padró d'habitants
de Sant Pere de Vilamajor, l'Ajuntament
sol·licitarà l'informe del Consell d'Empadronament per poder donar-los de baixa d'ofici.
Sant Pere de Vilamajor, 29 de maig de
2009.
L'Alcalde, Josep M. Llesuy Suñol.
022009020672
A
Sant Pere de Vilamajor
ANUNCI
L'Ajuntament en el decurs de la sessió del
Ple del dia 28 de maig de 2009, entre d'altres, adoptà els següents acords:
Rehabilitació d'habitatge en Sòl No
Urbanitzable
1. Aprovar provisionalment el projecte de
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 57
Administració Local
rehabilitació d'un habitatge " Els Vimets", en
sòl no urbanitzable per a turisme rural.
L'expedient restarà durant el termini d'un
mes en d'exposició pública, a les dependències municipals, en horari d'atenció al
públic, per tal del seu examen i presentació,
si és el cas, de suggeriments i/o al·legacions
pels interessats.
Aprovació Inicial del Projecte Sala Polivalent
2. Aprovar inicialment el projecte de la
sala Polivalent de Sant Pere de Vilamajor per
un import d'execució material de
1.728.014,59 EUR més 19% de despeses
generals i benefici industrial i 16% d'IVA.
De conformitat amb l'art 37 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres i Activitats i Serveis dels
ens locals, s'obre un termini d'informació
pública de 30 dies durant els quals pels interessats es podrà examinar i formular les
al·legacions pertinents, en cas de que no hi
hagi al·legacions, transcorregut el temps l'aprovació serà definitiva.
Posar a disposició del departament
d'Educació 390 m2 per instal·lació d'edifici
prefabricat
3. Posar a disposició del Departament d'Educació la superfície de 390 m2, per tal de la
instal·lació d'un nou edifici prefabricat a l'IES
Vilamajor, finca de Can Fou, de propietat
municipal.
Durant el termini de trenta dies els interessats podran presentar les al·legacions que al
respecte creguin oportunes.
Aprovació inicial d'Estatuts de la Junta de
Conservació La Plana
4. Aprovar inicialment el projecte d'estatuts de la Junta de Conservació La Plana.
Així mateix: Exposar al públic els estatuts
mitjançant publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i taulers municipals durant el
termini d'un mes, per tal de presentació de
suggeriments i/o al·legacions per part dels
interessats.
Alteració de qualificació jurídica en zona
d'equipaments
5. Aprovar inicialment l'alteració de la
qualificació jurídica del sostre del polisportiu
de Faldes del Montseny, situada a C/ Associació s/n, amb tota la seva superfície, bé immoble municipal de domini públic, desafectantlo per a la seva qualificació com a bé immoble patrimonial.
Sotmetre l'expedient i l'acord a informació
pública pel termini de vint dies, amb inserció
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i en els taulells d'anuncis de l'ajuntament, perquè els interessats puguin formular
les reclamacions que estimin pertinents.
Designació de funcionari com a Tresorer
Municipal
6. Acceptar la renúncia de la Sra. Navidad
Nevado Garcia com a Tresorera de l'Ajuntament, amb efectes del dia 1 de juny de 2009;
així com: Designar Funcionari Tresorer de
l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor al Sr.
Joan Crespo Ramos., amb efectes del dia 1 de
juny de 2009.
Els terminis d'exposició publica indicats es
comptaran tots a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci.
Sant Pere de Vilamajor, 18 de juny de
2009.
L'Alcalde, Josep Ma Llesuy Suñol.
022009020673
A
Santa Eugènia de Berga
ANUNCI
El Ple de la Corporació, en la sessió del
dia 25 de juny de 2009, va adoptar els
següents acords:
"Primer. - Aprovar inicialment les bases
reguladores de la concessió de subvencions
municipals destinades a fomentar les activitats educatives, assistencials, culturals, recreatives i esportives que facin les entitats radicades a Santa Eugènia de Berga, que siguin
d'interès local, segons el text annex al present acord.
Segon. - Sotmetre aquest acord i les bases
esmentades a informació pública per un termini de vint dies, als efectes de presentació
d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la
publicació dels anuncis corresponents al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler
d'edictes de la corporació. Caldrà també
inserir una referència de l'anunci esmentat
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini d'informació pública
començarà a comptar des del dia de la
publicació de l'anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA.
Tercer. - Disposar que les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si
no es formula cap al·legació ni reclamació
durant el període d'informació pública.
Quart. - Convocar concurs públic per a
l'atorgament de les subvencions destinades
a fomentar les activitats educatives, culturals, recreatives i esportives que facin les
entitats radicades a Santa Eugènia de Berga,
durant l'exercici de 2009, que siguin d'interès local, si bé condicionadament al fet
que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases esmentades que
siguin estimades; si se'n presenten i s'estimen, aquesta convocatòria de concurs quedarà sense efecte, i procedirà, si s'escau,
una nova convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds
per participar en el concurs és d'un mes a
partir de la publicació de l'anunci corresponent en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA ."
L'expedient complet es pot consultar a les
oficines municipals de dilluns a divendres, de
11 a 14 hores, durant el termini de vint dies
hàbils des de la publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
ANNEX
BASES
REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EDUCATIVES,
ASSISTENCIALS, CULTURALS, RECREATIVES I
ESPORTIVES
Article 1. Objecte d'aquestes bases
És objecte d'aquestes bases la regulació
de:
a) La regulació del procediment per a l'atorgament de subvencions municipals destinades a fomentar les activitats educatives,
assistencials, culturals, recreatives i esportives que facin les entitats radicades a Santa
Eugènia de Berga, que siguin complementaries o supletòries de les competències municipals o d'interès local.
b) La justificació d'aquestes subvencions
per part de les entitats beneficiàries.
c) Els supòsits i procediments aplicables
als casos de revocació, modificació, renúncia
i reintegrament de les mateixes subvencions.
Article 2. Entitats destinatàries de les
subvencions
1. Poden optar a l'atorgament d'una subvenció de les regulades en aquestes bases les
entitats que compleixen les tres condicions
següents:
a) Tenir finalitats educatives, assistencials,
culturals, recreatives i esportives, complementàries o supletòries de les de competència municipal o d'interès local.
b) Tenir la seva seu i desenvolupar les
seves activitats a Santa Eugènia de Berga, si
bé aquest últim requisit pot ésser objecte de
dispensa si l'activitat per a la qual es demana
subvenció es desenvolupa en el marc d'un
projecte de cooperació internacional.
c) No tenir afany de lucre, o bé revertir la
major part dels seus beneficis en activitats
subvencionables d'acord amb aquestes
bases.
2. S'entenen com a entitats, als efectes d'aquestes bases, tant les persones físiques com
les persones jurídiques, públiques o privades,
i també les agrupacions d'unes o altres, les
comunitats de béns i qualsevol altre tipus
d'unitat econòmica o patrimoni separat que,
tot i estar mancat de personalitat jurídica,
pugui portar a terme els projectes, activitats o
comportaments subvencionables o es trobi
en la situació motivadora de la concessió de
la subvenció.
Article 3. Caràcter, quantia i procediment de
concessió de les subvencions
1. Les subvencions regulades en aquestes
bases són despeses de caràcter públic, voluntari i eventual, l'import de les quals no pot
excedir, normalment, el 50% del cost de l'activitat subvencionada. Això no obstant, són
compatibles amb altres ajuts de tot tipus,
sempre que es compleixi l'article 19.3 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, "General
de Subvenciones" (LGS).
2. Aquestes subvencions es concedeixen
sota el règim de concurrència competitiva i
amb convocatòria de concurs, d'acord amb
els principis enunciats a l'article 8.3 de la LGS.
Núm. 154 / Pàg. 58
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
3. D'entre les sol·licituds que es presenten
se seleccionen les que, complint els requisits
que estableixen aquestes bases, obtenen una
valoració més alta d'acord amb els criteris
que s'hi fixen, sense necessitat d'exhaurir la
partida pressupostària i amb la possibilitat de
declarar desert el concurs.
4. La quantia individualitzada de cada
subvenció depèn en cada exercici de la consignació pressupostària disponible, i del
nombre de peticions presentades que són
subvencionables d'acord amb aquestes
bases, i es determinarà per a cadascun del
projectes i/o activitats de forma proporcional
entre els sol·licitants, en relació als punts
assignats. S'estableix un màxim de 3.000
euros per projecte i/o activitat.
Article 4. Obligacions dels beneficiàries
1. Són obligacions de les entitats beneficiàries, a més de les especificades en l'article
14 de la Llei General de Subvencions:
1. Els/les perceptors/res de subvencions
concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a
executar les activitats subvencionades de
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat,
així com a la seva justificació d'acord amb
l'establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar
al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d'una subvenció
està obligat a sotmetre's a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l'Ajuntament, i a aportar
tota la informació que els sigui requerida en
l'exercici de les actuacions anteriors i en
relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la
sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s'admetrà la possible
compensació de desviacions entre les diverses partides que l'integren.
Article 5. Convocatòria de concurs públic i
instrucció del procediment
1. El procediment de concessió s'inicia
mitjançant la convocatòria de concurs, que
es publica en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
2. L'òrgan competent per convocar el concurs i instruir el procediment és l'Alcaldia.
Article 6. Sol·licituds
1. Per tal d'optar a l'obtenció d'una subvenció cal presentar en el registre general
municipal una instància segons el model normalitzat, en la qual s'han d'especificar clarament les dades identificatives de la persona
que la signa i de l'entitat sol·licitant, i també
de l'activitat per a la qual es demana subvenció, acompanyada de la documentació
següent.
1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
2) Escriptura de constitució o Estatuts
(només persona jurídica).
3) Poders de representació i/o certificat
expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat
que acrediti la representació legal del/de la
sol·licitant (només persona jurídica).
4) Fotocòpia del Número d'Identificació
Fiscal de l'entitat peticionària (només persona jurídica).
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d'acord amb el
model normalitzat.
6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el
model normalitzat.
7) Declaració de les subvencions o altres
ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s'obtinguin
en el futur, d'acord amb el model normalitzat.
8) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord
amb el model normalitzat.
9) Pressupost previst per al projecte pel
que es demana la subvenció, d'acord amb el
model normalitzat.
10) Altres documents, inscripció en el
Registre corresponent.
2. D'acord amb el que disposen aquestes
bases, la sol·licitud ha d'expressar, si escau,
el desig de percebre una bestreta.
3. Una mateixa entitat sol·licitant només
pot formular una sol·licitud amb motiu de
cada convocatòria.
4. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.
Article 7. Termini de presentació
El termini de presentació d'instàncies és
d'un mes, comptador des de l'endemà de la
publicació de la convocatòria del concurs en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Article 8. Esmena de la sol·licitud
Si la instància o la documentació són
incorrectes o incompletes, l'Ajuntament
demanarà que es rectifiqui o complementi en
un termini de deu dies hàbils. Si passat
aquest termini no s'han esmenat les deficiències s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Article 9. Proposta d'atorgament i criteris de
valoració
1. Exhaurit el termini de presentació de
sol·licituds, un òrgan col·legiat integrat per
les persones titulars de les regidories d'ensenyament, serveis socials, gent gran, cultura,
joventut i esports, assistides per la titular de
la Secretaria-Intervenció de l'Ajuntament, ha
de formular una proposta d'atorgament de
subvencions, que ha d'elevar a l'alcaldia o al
Ple tenint en compte l'import de les mateixes
en relació amb el repartiment competencial
per a l'autorització i disposició de
despeses(fins 10% recursos ordinaris del
pressupost alcalde). Per a la seva resolució.
La persona titular de l'Alcaldia també pot formar part d'aquest òrgan, i ha de fer-ho
necessàriament si no ha conferit cap delegació, genèrica o especial, en alguna de les susdites matèries.
2. La proposta d'atorgament de subvencions s'ha d'atenir als següents criteris de
valoració de les sol·licituds:
a) L'interès general de l'activitat per a la
vila: fins a 25 punts.
b) L'interès social de l'activitat per a la
vila: fins a 20 punts.
e) La dificultat d'executar l'activitat sense
la subvenció; fins a 20 punts.
c) Pel nombre de participants del municipi: fins a 20 punts.
e) Pel nombre de persones destinatàries de
l'activitat per a la qual es demana subvenció,
fins a 10 punts.
d) Pel fet de ser una entitat jurídicament
constituïda, 5 punts.
3. No haver justificat una subvenció anteriorment concedida, un cop exhaurits els terminis corresponents, pot ser causa suficient
per proposar la denegació de la nova que se
sol·liciti després, segons el criteri discrecional
de l'òrgan col·legiat esmentat, sense que per
tant sigui d'aplicació, en tal cas, el barem
anterior.
Article 10. Concessió: òrgan competent i
termini
1. L'atorgament de les subvencions correspon a l'alcalde, dins dels límits del crèdit
pressupostari aprovat.
2. L'acte d'atorgament ha de ser motivat i
produir-se en el termini màxim de tres mesos
des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
3. L'acte de concessió ha d'expressar les
persones sol·licitants a les quals es concedeix
la subvenció i la quantia atorgada, fent constar expressament la denegació de la resta de
sol·licituds.
4. L'acte de concessió, que exhaureix la
via administrativa, s'ha de notificar individualment a les persones interessades i publicar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant
el termini dels deu dies hàbils següents al de
l'acte d'atorgament. Si no es notifica en
aquest termini, les sol·licituds s'han d'entendre desestimades. La publicitat en el tauler
d'anuncis es mantindrà durant un mes.
Article 11. Acceptació
Les persones beneficiàries han de manifestar per escrit, presentat al registre de l'Ajuntament en el termini d'un mes des de la notificació de l'atorgament, la seva acceptació
expressa i sense reserves tant d'aquestes
bases com de la subvenció concedida. La
manca d'acceptació i l'acceptació incompleta equivalen a la renúncia a la subvenció.
Article 12. Justificació
1. Per poder percebre la subvenció les persones beneficiàries resten obligades a justificar-ne l'aplicació. La manca de justificació
en la forma i en el termini que es diran dóna
lloc a la seva revocació i al reintegrament de
les bestretes que s'hagin concedit. Aquesta
justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats d'acord amb el següent:
* Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1) Memòria de l'actuació justificativa del
compliment de les condicions imposades en
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 59
Administració Local
les presents bases, així com de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica justificativa del
cost de l'activitat amb el contingut establert
en l'article 75.2 del Reglament de la Llei
General de Subvencions, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
* Per subvencions destinades a finançar
global i indiferenciadament una entitat, i
només quan la informació necessària per a
determinar l'import de la subvenció es pugui
deduir directament dels estats financers, i
aquests hagin estat auditats:
Presentació d'estats comptables de l'exercici al qual s'apliqui la subvenció amb el
contingut i l'abast previst a l'art. 80 del
RLGS.
2. En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els
següents aspectes:
1) S'haurà de justificar una despesa per un
import igual al de la subvenció concedida.
2) S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.
3) Els documents justificatius a presentar
seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots
els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin documents
justificatius originals, es procedirà a la seva
còpia i compulsa a l'efecte de poder retornarlos al/la beneficiari/ària. Hauran d'estar datades l'any de la convocatòria.
3. S'haurà de presentar exemplar de totes
les edicions, publicacions i publicitat de l'acte, en els quals ha de constar la col·laboració
de l'Ajuntament.
4. El termini límit per a la presentació dels
documents justificatius, excepte casos
expressos i degudament motivats, és el 31 de
desembre de l'any de la convocatòria.
Article 13. Bestretes
1. No obstant l'anterior, l'Ajuntament pot
efectuar bestretes de fins el 75% de la subvenció atorgada.
2. Les bestretes s'han de demanar en l'escrit de sol·licitud de la subvenció i la seva
concessió, que és discrecional per a l'Ajuntament, s'ha d'acordar en la resolució d'atorgament.
3. Si en algun cas concret l'Ajuntament
decideix no fer ús de la facultat discrecional
que li atorga l'article 10.3 d'aquestes bases,
l'entitat que es trobi en el supòsit de fet que
allà s'esmenta només pot percebre com a
bestreta el 25% de la subvenció concedida.
Article 14. Esmena dels documents
justificatius
1. Si la justificació aportada és incorrecta
o incompleta, l'Ajuntament ha de concedir
un termini d'esmena de deu dies hàbils.
2. La manca d'esmena produeix els mateixos efectes que la manca de justificació de la
subvenció.
Article 15. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la
presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa
així com a la dels seus beneficiaris
Article 16. Control de l'Ajuntament
L'Ajuntament pot comprovar en tot
moment l'aplicació adequada de la subvenció a l'activitat per a la qual es va sol·licitar i
el compliment de les condicions de l'atorgament, retenint si escau els documents relatius
a operacions indicatives d'obtenció, gaudi o
destinació incorrecta de la subvenció.
Article 17. Pagament
1. Una vegada justificada degudament la
subvenció, l'Ajuntament ha de procedir al
seu pagament, o a la liquidació en cas que hi
hagi hagut bestretes, dins del termini màxim
dels dos mesos següents a la data de presentació de la documentació completa.
2. El pagament de la subvenció o de la
liquidació de la quantitat no bestreta queda
condicionat al correcte ús que l'entitat beneficiària hagi fet de la via pública o de les
instal·lacions i serveis municipals, quan sigui
el cas. Si l'ús no ha estat el correcte es practicaran les deduccions que correspongui, sense
perjudici de l'adopció de les mesures previstes
en el capítol següent que siguin procedents.
Article 18. Revocació
1. L'Ajuntament pot revocar les subvencions atorgades i acceptades per raó d'incompliment de qualsevol de les obligacions
que corresponen a la persona beneficiària,
d'acord amb la legislació general, aquestes
bases o la convocatòria del concurs públic.
2. L'acte de revocació ha d'anar precedit
d'un tràmit d'audiència de deu dies hàbils.
Article 19. Modificació
1. La resolució d'atorgament d'una subvenció pot ser modificada per l'Ajuntament si
la persona beneficiària no justifica adequadament la totalitat de l'import de les despeses
de l'actuació, i també en els altres supòsits
previstos en la legislació.
2. L'acte de modificació ha d'anar precedit
d'un tràmit d'audiència de deu dies hàbils.
Article 20. Renúncia
Tota persona beneficiària pot renunciar en
qualsevol moment a la subvenció atorgada,
mitjançant un escrit presentat al registre de
l'Ajuntament pel seu representant legal.
Article 21. Reintegrament
1. El reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, així com de les bestretes corresponents a subvencions totalment
o parcialment no justificades, és procedent
en els casos previstos als articles 18, 19 i 20
d'aquestes bases, i també en els altres supòsits previstos en la legislació.
2. Si en el termini d'un mes des que sigui
notificada la resolució no s'ha procedit al
reintegrament de les quantitats reclamades,
es procedirà a la seva exacció per la via del
constrenyiment.
Article 22. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres
de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes
necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els
incompliments o consentissin el de qui d'ells
depenguin. Així mateix seran responsables en
tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.
Article 23. Infraccions i sancions
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la
LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.
Article 24. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament
aquestes bases, són d'aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21
de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament
de desenvolupament, la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i demés legislació concordant.
Santa Eugènia de Berga, 26 de juny de
2009.
L'Alcaldessa, Filo Tió Pratdesaba.
022009020966
A
Santa Maria de Miralles
ANUNCI
De conformitat amb el que estableix l'article 135.3 de la Llei 30/2007, de 27 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, es fa
pública l'adjudicació provisional del següent
contracte:
1. Entitat adjudicadora
Ajuntament de Santa Maria de Miralles.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l'objecte: Pavimentació
de camins d'accés a masies. 3ª fase.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat amb publicitat.
4. Pressupost base de licitació
232.135,04, IVA exclòs.
5. Adjudicació provisional
a) Òrgan de contractació: El Ple.
b) Data acord: 22/06/09.
c) Adjudicatari: Asfaltados y Viales del
Vallés, S.A.L.
d) Nacionalitat: Espanyola.
e) Import adjudicació: 206.600,19 euros,
IVA exclòs.
Santa Maria de Miralles, 23 de juny de
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 60
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració Local
2009.
L'Alcalde, Josep Maria Torrens Ferrer.
022009020728
A
Santa Perpètua de Mogoda
Pelegrí del servei de bar del pavelló poliesportiu municipal i piscina municipal descoberta, per un període de dos anys, prorrogable a dos anys més i un cànon inicial de 900
euros mensuals. (exp. 177/09).
Tiana, 16 de juny de 2009.
L'Alcalde, Emili Muñoz Martínez.
022009020699
A
ANUNCI
El Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda en sessió del 25 de juny
de 2009, va resoldre aprovar l'expedient de
modificació de crèdits núm. 9/09 dins del
Pressupost General Municipal.
En virtut del que disposa l'article 177 en
relació en l'article 169 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet al
tràmit d'informació pública pel termini de 15
dies, a l'efecte de que totes les persones interessades puguin examinar l'expedient a la
Secretaria General, i formular les al·legacions
que considerin pertinents.
Santa Perpètua de Mogoda, 26 de juny de
2009.
L'Alcalde, Manuel Ruiz Montero.
022009021068
A
Vilobí del Penedès
ANUNCI
Informat favorablement per la Comissió
especial de comptes d'aquest ajuntament el
Compte general del pressupost municipal
únic de l'exercici 2008, s'exposa al públic,
juntament amb l'esmentat informe, per un
termini de quinze dies comptadors de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, durant els
quals, i vuit dies més, tothom que estigui
interessat podrà examinar-lo i presentar-hi
reclamacions, objeccions o observacions.
Vilobí del Penedès, 23 de juny de 2009.
L'Alcalde, Joan Esteve Ràfols.
022009020709
A
Sitges
EDICTE
Es fa públic que el Ple de la Corporació,
en data 10 de juny de 2009, ha adoptat el
següent acord sobre aprovació de l'atorgament de llicència temporal d'ocupació de les
dependències en planta baixa de l'immoble
municipal del carrer de les Pruelles (Mas
Alba) a favor de la Societat SIFU, SL.
L'expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a la Secretaria General de l'Ajuntament de Sitges.
El termini d'informació pública al llarg del
qual es podran formular al·legacions, reclamacions i suggeriments serà de vint dies
hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
Sitges, 16 de juny de 2009.
L'Alcalde, Jordi Baijet i Vidal. Davant
meu, el Secretari General, Isidre Martí i
Sardà.
022009020548
A
Tiana
EDICTE
En compliment de l'establert a l'article
137.1 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, es fa pública l'adjudicació definitiva,
una vegada aportada la documentació requerida, al Sr. Sr. Francisco Javier Morera de
Vilobí del Penedès
ANUNCI
D'acord amb allò que disposa l'article 72
del Reglament de població i demarcació
territorial de les Entitats locals, establerta pel
Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre,
aquest ajuntament ha procedit a la incoació
d'ofici de l'expedient per tal de donar de
baixa en el padró d'habitants d'aquest municipi, per no residir en el mateix, les persones
que tot seguit es relacionen:
Nom i cognoms, Antonio Cruz Rodríguez.
Domicili d'empadronament, C/. Santa
Maria, 7.
Nom i cognoms, Cristina de la Cerda Julià.
Domicili d'empadronament, C/. Santa
Maria, 7.
La comunicació a les persones abans relacionades ha estat intentada en el domicili on
figuren empadronades sense que s'hagi
obtingut cap resposta. Per tant, es comunica
als interessats, mitjançant aquest mitjà, que
disposen d'un termini de quinze dies perquè
manifestin si estan d'acord o no amb aquesta
baixa, podent en aquest últim cas, al·legar i
presentar els documents i justificants que
estimin adients.
Per aquest motiu les persones indicades
poden adreçar-se a l'ajuntament de Vilobí
del Penedès (plaça de la Vila, 1), de 9 a 14
hores, de dilluns a divendres.
Passat aquest termini sense que s'hagi produït cap manifestació, es sol·licitarà informe
favorable del Consell d'empadronament per
tal de procedir a la baixa en el padró munici-
pal d'habitants.
Vilobí del Penedès, 22 de juny de 2009.
L'Alcalde, Joan Esteve Ràfols.
022009020711
A
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 61
Administració de Justícia
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
Número 11, de Barcelona
EDICTO
Maria Cristina Zoya Cerrudo, Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera Instancia
Número 11, de Barcelona,
Hace saber: Que en los autos de Juicio
verbal (desahucio por falta de pago)
1236/2008 seguidos en este Juzgado a instancia de Catalina Jorba Homar contra Raja
Muhammad Bilal, ha recaído la siguiente
resolución:
«Sentencia. En Barcelona, a doce de enero
de dos mil nueve.
Vistos por Doña Nuria Garanto Solana,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de los de Barcelona, los autos de
juicio verbal con nº 1.236/2008, seguidos a
instancia de Doña Catalina Jorba Homar,
representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Mónica Ribas Rulo, y defendida
por el Letrado Don Jorge Bosch Schmid, contra Don Raja Muhammad Bilal, en rebeldía,
ha dictado la presente resolución en base a
los siguientes
Antecedentes de hecho...
Fundamentos de derecho...
Fallo: Que estimando como estimo la
demanda interpuesta por la Procuradora de
los Tribunales Doña Mónica Ribas Rulo, en
nombre y representación de Doña Catalina
Jorba Homar, contra Don Raja Muhammad
Bilal, debo declarar como declaro resuelto el
contrato de arrendamiento que liga a ambos
litigantes relativo a la vivienda sita en C/ Dels
Salvador, nº 12, piso 3º puerta 3ª, de Barcelona, y, en consecuencia, haber lugar al
desahucio instado por la parte demandante,
condenando a Don Raja Muhammad Bilal a
que deje el inmueble citado a la libre disposición de la parte actora bajo apercibimiento
de lanzamiento si no lo verifica. Todo ello
con expresa condena en costas a la parte
demandada.
Esta sentencia no es firme y contra ella
cabe interponer recurso de apelación que se
preparará ante este Juzgado en el plazo de
cinco días a contar desde su notificación por
medio de escrito en el que deberá constar la
voluntad de recurrir así como los pronunciamientos que se impugnan. Asimismo se hace
saber a la parte demandada que para que el
recurso de apelación le sea admitido deberá
acreditar por escrito ante este Juzgado al preparar el recurso tener satisfechas las rentas
vencidas y las que con arreglo al contrato
deba pagar adelantadas.
Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada que ha
sido la anterior sentencia dictada por la
Magistrado-Juez de este Juzgado, estando
celebrando audiencia pública, durante el
mismo día de su fecha, de lo que yo, la
Secretaria Judicial, doy fe.»
Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma para con el demandado
Raja Muhammad Bilal, expido y firmo la presente en la ciudad de Barcelona, a 27 de
mayo de 2009.
Maria Cristina Zoya Cerrudo.
042009003496
A
Número 50, de Barcelona
EDICTO
Don Javier Serracarabasa Miñana, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número
50 de Barcelona,
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 706/2009 A2 actuaciones de
cancelación cargas y gravámenes a instancia
de D. Jose Maria Bresca Roura, representado
por Dª. Maria Luisa Infante López contra
Maria Del Pilar Conde Gali y otros, sobre
cancelación de cargas y gravámenes, en los
que en resolución dictada el día de la fecha
se ha acordado citar a la parte demandada
por medio de edictos, por ignorarse su paradero, para que dentro del plazo de diez días
comparezca en este Juzgado para alegar lo
que a su derecho convenga en cuanto a la
siguiente carga o gravamen:
En la actual finca registral núm. 13.054-41
del Registro de la Propiedad núm. 8 de Barcelona, en el tomo 2.465, libro 618, sección
1ª, folio 184, núm. 13.054-41, la condición
resolutoria establecida en el título de adquisición anterior, que causó la inscripción 41, en
el folio 217, del tomo 1283 del archivo, libro
396 de Sarriá de la susodicha finca 13054.
Y para que sirva de citación en forma a Dª
Maria Del Pilar Conde Gali, sus causahabientes, así como cualquier persona física o jurídica que acredite derecho en relación a
dicha condición resolutoria, libro el presente.
Barcelona, 17 de junio de 2009.
El Secretario Judicial, Javier Serracarabasa
Miñana.
042009003430
A
JUTJATS D'INSTRUCCIÓ
Número 7, de Barcelona
EDICTO PUBLICACIÓN SENTENCIA
José Luis Reina Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción Número 7, de
Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de Juicio Verbal de
Faltas bajo el número 293/2009-V sobre falta
de hurto en los que con fecha 16/04/2009 se
ha dictado sentencia, cuyo fallo íntegramente
establece:
«Que debo absolver y absuelvo a Robert
Hotchkinss, declarando las costas de oficio.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Robert Hotckinss y
a Florin Costica Lacatus, actualmente en
ignorado paradero, libro el presente que
firmo en Barcelona, a 19 de junio de 2009.
José Luis Reina Fernández.
042009003483
A
Número 19, de Barcelona
EDICTO
En virtud de lo acordado en Juicio de Faltas número 1174/09-G se cita a Rolando
Mendoza Saavedra en calidad de denunciado para que el día 1-julio-2009 y hora de las
10 comparezca con todos los medios de
prueba que tenga ante este Juzgado para asistir al acto del juicio. Puede hacerlo asistido
por abogado. Si no comparece, le parará el
perjuicio a que haya lugar en derecho.
Barcelona, 23 de junio de 2009.
El Magistrado.
042009003522
A
Número 23, de Barcelona
EDICTE
Faig saber: Que, d'acord amb el que el
jutge d'aquest Jutjat ha disposat en el judici
de faltes 1632/2009M, sobre lesions, amenaça, danys, cito José Xicola Fajas, en parador ignorat, en qualitat de denunciant, per a
que comparegui al judici que tindrà lloc en
aquest Jutjat, al passeig de Lluís Companys,
1-5, segona planta, el dia 30 de juny de 2009
a les 12:20 hores. Hi ha de comparèixer amb
totes les proves de què intenti valer-se.
Aquesta persona resta assabentada que si
no compareix, l'afectarà el perjudici corresponent.
Núm. 154 / Pàg. 62
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
Barcelona, 26 de juny de 2009.
El Secretari, José Luis Reina Fernández.
042009003561
A
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ
Gavà, 5 de junio de 2009.
La Secretaria judicial.
052009000810
A
Número 3, de Gavà
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Número 3,
de Gavà.
Juicio 201/2008 Juicio verbal (desahucio
por falta de pago).
Parte demandante: Pascual A. Fernández
Rodríguez y Purificación Romo Sanz.
Parte demandada: Jorge Rodríguez Ibáñez.
Sobre Juicio Verbal: desahucio.
En atención al desconocimiento del actual
domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 05/06/2009 el señor
Juez, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del
presente edicto en el juicio referenciado, y
en el que se ha dictado la resolución cuyo
encabezamiento, fallo y aclaración del
mismo son del tenor literal siguiente:
«Sentencia núm. 154/08 del Juez: José Mª
Ortiz Aguirre.
Demandante: D. Pascual A. Fernández
Rodríguez y Dª Purificación Romo Sanz.
Abogado: don Alejandro Fernández Rodríguez.
Procurador: don Ángel Montero Brusell.
Demandado: D. Jorge Rodríguez Ibáñez
(en rebeldía).
Fallo: Estimar totalmente la demanda interpuesta por el Procurador don Ángel Montero
Brusell, en nombre y representación de D.
Pascual A. Fernández Rodríguez y Dª Purificación Romo Sanz, contra D. Jorge Rodríguez Ibáñez (en rebeldía) y, en su virtud,
debo acordar y acuerdo la resolución del
contrato de arrendamiento celebrado entre
las partes declarando el desahucio del
demandado inmueble sito en calle Quince nº
3, escalera B, piso 3º puerta 9 de la localidad
de Castelldefels (Barcelona), con apercibimiento de lanzamiento en el día ya fijado en
resolución sobre admisión, asimismo se condena a la demandada a abonar a la actora la
cantidad de 4.200 euros más intereses legales. Todo ello con expresa imposición de
costas a la demandada.»
Auto aclaración de fecha 14/11/2008 cuya
parte dispositiva dispone:
«Part dispositiva
Aclareixo la sentència dictada en aquestes
actuacions de data 20 d'octubre en el sentit
de posar en el Fallo: "asimismo se condena a
la demandada a abonar a la actora la cantidad 4200 euros en concepto de rentas que se
adeudan hasta la fecha de interposición de la
demanda, más las que se devenguen con
posterioridad hasta el momento en que se
recupere la posesión de la vivienda y sus respectivos intereses legales.»
Para llevar a efecto la diligencia de notificación de Sentencia de fecha 20/10/2008, así
como el auto de aclaración de fecha
14/11/2008.
Número 1, de Manresa
EDICTE
Lluís Molera Safont, Secretari judicial del
Jutjat de Primera Instància Número 1, de
Manresa,
Faig saber: Que en aquest Jutjat es tramiten amb el núm. 698/2007-Secció DP, les
actuacions de Judici verbal (desnonament per
manca de pagament), a instància de Sala
Sallent, S.L., representat pel procurador Mª
Soletat López Garcia, contra Abdellah El
Bennadi, Ridouam Oueld Chaib i Alimentació Al-Atlas, SCP, sobre verbal de desnonament per manca de pagament de rendes, en
què en resolució dictada avui s'ha decidit
notificar per edictes a Abdellah El Bennadi i
Ridouam Oueld Chaib que actuen com a Alimentació Al-Atlas SCP, perquè s'ignora el seu
parador, la sentència l'encapçalament i la
resolució de la qual són del tenor literal
següent:
«Sentència Núm. 238/07. Manresa, 20 de
novembre de 2007.
José Manuel del Amo Sánchez, Magistrat
Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 1 de Manresa i el seu partit judicial, he vist les actuacions judicials de judici
verbal de desnonament per manca de pagament de renda de local de negoci i reclamació de les rendes degudes, seguides al núm.
698/07 d'assumptes civils d'aquest Jutjat, en
les quals han estat parts Sala Sallent SL, com
a demandant, que ha estat representada per
la procuradora Sra. López García i defensada
pel lletrat Sr. Roqueta; i com a demandats
Abdellah el Bennadi, Ridouan Oueld Chaib i
Alimentació Al-Atlas SCP, que no han comparegut.
Es procedeix a dictar la present resolució,
d'acord amb els següents:
Antecedents de fet
Primer...;
Fonaments jurídics
Primer...;
Vistos els preceptes citats i d'altres d'aplicables al cas,
Resolc: Després d'estimar la demanda que
ha interposat la procuradora Sra. López
García, en representació de Sala Sallent SL,
contra Abdellah el Bennadi, Ridouan Oueld
Chaib i Alimentació Al-Atlas SCP. Declaro
resolt el contracte d'arrendament de local de
negoci, celebrat el 23 de gener de 2007;
dono lloc al desnonament per manca de
pagament dels locals, amb comunicació
entre ells, situats als núms. 7 de la Baixada
dels Drets i 36 del carrer Sobrerroca, aquest
amb sortida pel núm. 9 de la Baixada dels
Drets, de Manresa; condemno la demandada
a desallotjar l'esmentada finca, amb l'adverti-
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 63
Administració de Justícia
ment que si no ho fa abans es farà de forma
forçosa el proper dia 21 de gener de 2008 i
hora de les 9; i condemno la demandada a
pagar la part actora la quantitat de 9.093,88
euros, més els imports que puguin vèncer fins
al llançament.
De l'esmentada quantitat, sobre l'import
de 7.623,88 euros es reportarà l'interès legal
des de la data de la presentació de la demanda fins a la sentència, que s'ha d'incrementar
en dos punts des de la seva data i fins al seu
total pagament. Sobre l'import restant i les
noves rendes que puguin vèncer fins al
llançament, només es reportaran els interessos processals de l'article 576 de la Llei d'Enjudiciament civil.
Les costes s'imposen a la demandada.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts i
preveniu-les que hi podran interposar recurs
d'apel·lació, que s'haurà de preparar en el
termini de cinc dies, en la forma prevista en
l'article 457.2 de la Llei d'Enjudiciament
civil.
Si la part demandada i condemnada en
aquest procediment interposa recurs
d'apel·lació haurà de donar compliment a
allò disposat en l'article 449.1 de la citada
llei.
Així per aquesta meva sentència, de la
qual s'unirà certificació a les actuacions originals, ho pronuncio, mano i signo. Firmat:
José Manuel del Amo Sánchez.
Publicació. El jutge que ha dictat aquesta
sentència l'ha llegida i l'ha publicada el
mateix dia de la seva data, estant realitzant
audiència pública, de la qual cosa jo, el
secretari judicial, dono fe. Firmat: Lluís Molera Safont.»
I, perquè serveixi de notificació als
demandats Abdellah El Bennadi i Ridouam
Oueld Chaib, que actuen comercialment
amb el nom d'alimentació Al Atlas S.C.P., en
parador desconegut, lliuro aquest escrit.
Manresa, 15 de maig de 2009.
Lluís Molera Safont.
052009000848
A
Número 1, de Manresa
EDICTE
Lluís Molera Safont, Secretari judicial del
Jutjat de Primera Instància Número 1, de
Manresa,
Faig saber: Que en aquest Jutjat es tramiten amb el núm. 1033/2008-Secció DP, les
actuacions de Judici verbal (desnonament per
manca de pagament), a instància de Montserrat Gimeno Torrescasana, representat pel
procurador Mª Soletat López Garcia, contra
Montserrat Álvarez Puigmal, sobre desnonament per manca de pagament, en què en
resolució dictada avui s'ha decidit notificar
per edictes a la demandada Montserrat Álvarez Puigmal, perquè s'ignora el seu parador,
la sentència l'encapçalament i la resolució de
la qual són del tenor literal següent:
«Sentència Núm. 28/09. Manresa, 16 de
febrer de 2009.
José Manuel del Amo Sánchez, Magistrat
Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 1 de Manresa i el seu partit judicial, he vist les actuacions judicials de judici
verbal de desnonament per manca de pagament de renda de vivenda i reclamació de
rendes, seguides al núm. 1033/08 d'assumptes civils d'aquest Jutjat, en les quals han
estat parts Montserrat Gimeno Torrescasana,
com a demandant, que ha estat representada
per la procuradora Sra. López García i defensada pel lletrat Sr. Roqueta; i com a demandada Montserrat Alvárez Puigmal, que no ha
comparegut.
Es procedeix a dictar la present resolució,
d'acord amb els següents:
Antecedents de fet
Primer...;
Fonaments jurídics
Primer...;
Vistos els preceptes citats i d'altres d'aplicables al cas,
Resolc: Després d'estimar la demanda que
ha interposat la procuradora Sra. López
García, en representació de Montserrat
Gimeno Torrescasana, contra Montserrat
Alvárez Puigmal. Declaro resolt el contracte
d'arrendament d'habitatge, celebrat el 16 de
maig de 2008; dono lloc al desnonament per
manca de pagament de la renda de la vivenda situada al núm. 210, 4t, porta 1a de la
carretera de Santpedor de Manresa; condemno la demandada a desallotjar l'esmentada
finca, amb l'advertiment que si no ho fa
abans es farà de forma forçosa el proper dia 6
d'abril de 2009 i hora de les 9; i condemno
la demandada a pagar la part actora la quantitat de 2.200 euros, més els imports que
puguin vèncer fins al llançament.
De l'esmentada quantitat, sobre l'import
de 1.100 euros es reportarà l'interès legal des
de la data de la presentació de la demanda
fins a la sentència, que s'ha d'incrementar en
dos punts des de la seva data i fins al seu
total pagament. Sobre l'import restant i les
noves rendes que puguin vèncer fins al
llançament, només es reportaran els interessos processals de l'article 576 de la Llei d'Enjudiciament civil.
Les costes s'imposen a la part demandada.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts i
preveniu-les que hi podran interposar recurs
d'apel·lació, que s'haurà de preparar en el
termini de cinc dies, en la forma prevista en
l'article 457.2 de la Llei d'Enjudiciament
civil.
Si la part demandada i condemnada en
aquest procediment interposa recurs
d'apel·lació haurà de donar compliment a
allò disposat en l'article 449.1 de la citada
Llei.
Així per aquesta meva sentència, de la
qual s'unirà certificació a les actuacions originals, ho pronuncio, mano i signo. Firmat:
José Manuel del Amo Sánchez.
Publicació. El jutge que ha dictat aquesta
sentència l'ha llegida i l'ha publicada el
mateix dia de la seva data, estant realitzant
audiència pública, de la qual cosa jo, el
secretari judicial, dono fe. Firmat: Lluís Molera Safont.»
I, perquè serveixi de notificació al demandat Montserrat Álvarez Puigmal, en parador
desconegut, lliuro aquest escrit.
Manresa, 13 de maig de 2009.
Lluís Molera Safont.
052009000849
A
Número 1, de Mataró
EDICTO
Dña. Maria Isabel Cordero Cerdan Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia Número 1, de Mataró (ant.CI-1),
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 326/2009 actuaciones de Juicio verbal a instancia de Gas Natural Distribución SDG, S.A representado por el Procurador/a Sr/a. Joan Manuel Fabregas Agusti
contra Juju Sumbunu sobre reclamación de
cantidad en los que en resolución dictada el
día de la fecha se ha acordado notificar por
edictos a Juju Sumbunu por ignorarse su
paradero, la sentencia o resolución definitiva
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
«Sentencia nº 133/09. En la ciudad de
Mataró, a 28 de abril de 2009.
Vistos por Pablo Izquierdo Blanco, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
núm. 1 de Mataró, los presentes autos de Juicio Verbal número 326/09 seguidos en este
Juzgado en ejercicio de la acción de reclamación de cantidad con base contractual
entre:
Demandante. Sr/a Gas Natural Distribución SDG S.A. representado por el/la Procurador/a de los Tribunales Sr/a Joan Manuel
Fabregas Agusti y asistido/a por el/la Letrado/a Sr/a Carles Majo Casas Nº 20.555 ICA
Barcelona.
Demandado. Sr/a Juju Sumbunu en situación de rebeldía procesal, autos que se han
seguido en base a los siguientes:
Fallo: Que debo estimar y estimo la
demanda interpuesta en fecha 13 de febrero
de 2.009 por el Procurador de los Tribunales
Joan Manuel Fabregas Agusti en nombre y
representación de Gas Natural Distribución
SDG SA contra Juju Sumbunu y,
Debo condenar al demandado al pago al
actor del total importe de novecientos cincuenta y tres EUR con treinta y tres céntimos
de EUR (953,33 EUR) de principal, más intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial.
Debo reconocer y reconozco el derecho
del actor a la suspensión del suministro de
gas recibido por el demandado con motivo
del impago del mismo y la resolución contractual operada y a permitir y consentir la
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 64
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
entrada al domicilio del mismo de la Ronda
Prim núm. 63, 2º 3ª de Mataró para que asistido del correspondiente mandamiento judicial, junto al Agente Judicial de servicio y los
empleados de la actora se realicen las operaciones pertinentes para proceder a la privación del suministro de gas
Con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona a preparar por escrito
suscrito por letrado y procurador, en el plazo
de 5 días hábiles ante este Juzgado, con
expresión de los pronunciamientos concretos
que se impugnan de la sentencia.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a las actuaciones y juzgando
en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.
Publicación. Leída y publicada ha sido la
anterior resolución por el Juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de
la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Juj0u Sumbunu en ignorado paradero
libro el presente, en Mataró, a 8 de junio de
2009.
María Isabel Cordero Cerdan.
052009000838
A
Número 6, de Sabadell
EDICTO
Doña Concepción Fernández Soto, Secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia Nº 6, de Sabadell (ant. CI-8),
Que en este Juzgado se tramitan bajo nº
864/2008 actuaciones de Juicio Verbal
(desahucio por falta de pago) a instancia de
Braker y Conei, S.L. representado por el Procurador/a Sr./a. Angela Romero Aguilar contra María José Torralbo Olmo sobre los que
en resolución dictada en el día de la fecha se
ha acordado notificar por edictos a María
José Torralbo Olmo por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo
es del tenor literal siguiente:
«Sentencia del Magistrado Juez D. Eugenio
Alarcón Cabañero. En Sabadell, a 23 de julio
de 2008.
Vistos por mi, D. Eugenio Alarcón
Cabañero, Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 6, de Sabadell,
los presentes autos de Juicio verbal, registrados con el nº 864 del año 2008, en ejercicio
de acción de desahucio por falta de pago de
la renta y otras cantidades asimiladas, y
reclamación de cantidad, instado por "Braker
y Conei, S.L.", representada por la Procuradora Dª Ángela Romero Aguilar y asistida por el
Letrado D. Eduardo Francés de Velasco; contra Dª María José Torralbo Olmo, declarada
en situación de rebeldía procesal.
Fallo: Estimar la demanda formulada por
la representación procesal de "Braker y
Conei, S.L.", contra Dª María José Torralbo
Olmo, y en consecuencia:
1. Declarar resuelto el contrato de arrendamiento de vivienda, de fecha 01.03.06,
que ligaba a las partes, sobre la vivienda sita
en Sant Quirze del Vallés, Avenida Pau
Casals, nº 13, 3º - 3ª.
2. Condenar a la parte demandada al
desahucio, ordenando el desalojo de la
misma del referido inmueble con la obligación de dejarlo libre, expedito y a disposición del actor, bajo apercibimiento de lanzamiento, lo que se llevará a cabo el día
21.10.08, a las 10.00 horas, si la sentencia
fuera firme y así lo solicitase la parte actora,
debiendo retirar antes de dicha fecha los bienes de su propiedad o se considerarán abandonados.
3. Condenar a la parte demandada a pagar
al actor la cantidad reclamada de 14.142,74
euros, cantidad que devengará el interés
legal desde la fecha de la demanda
(02.06.08) hasta su completo pago; y las
demás que se devenguen, en concepto de
rentas y cantidades asimiladas, hasta el total
desalojo de la vivienda arrendada litigiosa.
4. Condenar a la parte demandada al pago
de las costas procesales causadas.
Llévese el original de esta resolución a su
libro correspondiente, dejando testimonio de
la misma unido a las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme y
que contra ella pueden interponer Recurso
de Apelación, ante este Juzgado, en el plazo
de los cinco días siguientes al de su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo, D. Eugenio
Alarcón Cabañero, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 6, de Sabadell.
Diligencia de publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada en la Secretaría de este Juzgado, en el mismo día de su
fecha, ante mí el Secretario por el Juez que la
dicta, de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado María José Torralbo Olmo en ignorado
paradero, libro el presente, en Sabadell, a 5
de mayo de 2009.
Concepción Fernández Soto.
052009000895
A
Número 3, de Vic
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Número 3,
de Vic.
Juicio 165/2008 Cancelación cargas y
gravámenes.
Parte demandante: Bartomeu Arisa Ferrer.
Parte demandada: Maria Arenas Serra,
Juan Arenas Soley y Josefa Arenas Soley.
Sobre Cancelación cargas y gravámenes.
A la vista de las actuaciones de los autos,
notifíquese mediante Edictos a los demandados Dña Maria Arenas Serra, Don Juan Arenas Soley y Dña Josefa Arenas Soley, así
como contra sus sucesores, causahabientes o
subrogados en su caso, a quienes se citarán
mediante edictos, dado que se desconoce su
domicilio. A tal efecto, se publicarán edictos
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en el
tablón de anuncios de Ayuntamiento de Centelles y en tablón de anuncios de este Juzgado, para que en plazo improrrogable plazo
veinte días, puedan comparecer en las presentes actuaciones a fin de manifestar las alegaciones que tuvieran por conveniente, con
apercibimiento, que en caso de no verificarlo
le pararán los perjuicios a que haya lugar en
derecho.
Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma para con los demandados
Maria Arenas Serra, Juan Atenas Soley y Josefa arenas Soley, expido y fimo la presente en
la ciudad de Vic, a 8 de mayo de 2009.
El Secretario judicial.
052009000780
A
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 65
Administració de Justícia
JUTJATS SOCIALS
Número 2, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 268/09,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Nadia El Ouafi contra Fardaus Confeccions,
S.L. en relación a Reclamación de cantidad
por el presente se notifica a Fardaus Confeccions, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha
5 de junio de 2009, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:
«Fallo: Estimo en parte la demanda interpuesta por Nadia El Ouafi contra Fardaus
Confeccions, S.L y el Fondo de Garantía
Salarial (Fogasa), y condeno a Fardaus Confeccions, S.L a hacerle pago de la cantidad
de cinco mil quinientos cuarenta euros y un
céntimos (5.540,01 euros), y absuelvo al
Fogasa, sin perjuicio de sus responsabilidades legales. Notifíquese esta resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya, anunciándolo ante este
Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes
al de la notificación del presente fallo, siendo
indispensable que al tiempo de anunciarlo
acredite la parte que no ostente el carácter de
trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el
Banco Español de Crédito, o presente aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo
importe; depositando además la cantidad de
150,25 euros en la cuenta de este Juzgado, y
sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el
recurso. Así, por ésta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 5 de junio de 2009.
La Secretaria Judicial, Ma. Rosa Viñas
Escobedo.
032009015708
A
Número 2, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 21-04-09
en autos instruido por este Juzgado de lo
Social a instancia de Jose María Sánchez Suarez, Ivan Alexander Romero Lagos, Carlos
Mario Muñoz Paucar y Vicente Martínez Gil
contra Distribuciones Paton, S.L., Trinitat
Roig Farrán y Juan Mestre Vázquez en reclamación de reclamación de cantidad seguido
con el número 336/09 se cita a la mencionada empresa Distribuciones Paton, S.L. de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día ocho
de julio de 2.009 a las 10,00 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 22 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, Ma. Rosa Viñas
Escobedo.
032009015829
A
Número 3, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cedula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha
26/06/2009 en autos instruido por este Juzgado de lo Social a instancia de Mª Carmen
Antunez Heredia contra David Del Grao
Cruz, -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la
Seguridad Social), -T.G.S.S.- (Tesorería Gral.
Seguridad Social) y Mutua Universal-Mugenat en reclamación de cantidad seguido con
el número 562/2008 se cita a la mencionada
empresa David del Grao Cruz de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
de Audiencias de este Organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 2 de julio de
2009 a las 10:15 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 26 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032009016128
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
1549/2005 instruido por este Juzgado de lo
Social Número 5, de Barcelona, a instancia
de TGSS contra Disbesa, Central de Alimentación S.A., Juan Garriga Solé y Centro de
Distribución de Bebidas, S.A., se notifica a
Disbesa,Central de Alimentación S.A., Juan
Garriga Solé y Centro de Distribución de
Bebidas, S.A. en ignorado paradero (artículo
59 L.P.L.), la resolución dictada en el indicado proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
«Diligencia de ordenación del Secretario
judicial Don Juan Ignacio Gomez del Blanco.
En Barcelona, a 19 de junio de 2009.
Procédase a la venta en pública subasta de
los bienes embargados relacionados en los
folios en concreto de la mitad indivisa de la
finca registral nº 3.747 inscrita en el Registro
de la Propiedad nº 2 de El Vendrell (Tarragona) folio 7, tomo 559, libro 48 como propiedad de la como propiedad de la parte apremiada Juan Garriga Solé, señalándose para
que tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado el próximo 7 Octubre 2.009, a
las 11.00 horas.
Anúnciese mediante edictos que se fijarán
en el tablón de anuncios de este juzgado y
en los lugares públicos de costumbre, en los
que se harán constar las circunstancias relativas a los bienes a enajenar y al lugar y fecha
de celebración del acto, así como los requisitos exigidos para adquirir la condición de
licitador, cuya acreditación permite la intervención en la subasta, y las condiciones
generales y, en su caso, particulares a las
cuales queda sometida.
Notifíquese esta resolución a las partes, a
los responsables solidarios o subsidiarios y a
los terceros interesados conocidos y comparecidos, acompañando copia del edicto en el
que se contengan todos los extremos indicados. Notifíquese asimismo la presente resolución y el edicto de subasta a las empresad
apremiadas Centro de Distribución de Bebidas SA y Disbesa Central de Alimentación SA
mediante Edictos.
Esta resolución podrá ser recurrida ante
este Juzgado mediante recurso de reposición,
en el plazo de cinco días, de conformidad
con lo previsto en el artículo 456.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en relación con
el artículo 224 de la ley de Enjuiciamiento
Civil.
Así lo mando y firmo.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
Núm. 154 / Pàg. 66
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 19 de junio de 2009.
El Secretario judicial.
Se anuncia la venta en pública subasta en
la Sala de Vistas de este Juzgado, de los bienes embargados como propiedad de la parte
apremiada en el proceso de ejecución número 1549/2005 instado por TGSS frente a Disbesa, Central de Alimentación S.A., Juan
Garriga Solé y Centro de Distribución de
Bebidas, S.A., en las condiciones reguladas
en los arts. 655 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, con aplicación subsidiaria de las normas que regulan las subastas
de biens muebles, cuya relación circunstanciada es la siguiente:
Mitad indivisa de la Finca Registral nº
3.747 inscrita en el Registro de la Propiedad
nº 2 de El Vendrell (Tarragona), folio 7, tomo
559, libro 48.
Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 158.000,00.- euros.
Cargas y derechos anteriores, según certificación registral de dominio y cargas: Ninguna.
Precio por el que sale a subasta:
158.000,00 euros.
Subasta Pública: día 7 Octubre 2009 a las
11.00 horas.
Consignación para tomar parte: 30 por
100 del valor que se ha dado a los bienes
conforme al art. 666 de la L.E.C.
Los licitadores, salvo que sean los propios
ejecutantes, o quienes pudieran subrogarse
legalmente en su lugar, deberán, para poder
tomar parte en la subasta, identificarse de
forma suficiente, declarar que conocen las
condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta corriente nº 05880000-64-1549/05 de Banesto, oficina 2001
sita en Plaza de Cataluña, 10 de Barcelona, o
de que han prestado aval bancario por el 30
por 100 del valor de tasación de los bienes,
haciendo constar en su caso, si se hace en
nombre de tercero, sin cuyo requisito no
serán admitidos a licitación.
Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración pueden hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado y con las condiciones anteriores, que se abrirán al inicio del
acto de la subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las demás surtiendo los mismos efectos que las que se realicen
oralmente.
De estar divididos los bienes en lotes,
puede participarse separadamente en la
subasta de cada uno de ellos, siendo el
importe de la consignación y la postura mínima proporcional al valor de tasación del lote.
Si la mejor postura sea igual o superior al
70% del avalúo se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuese inferior, se estará a
lo prevenido en el art. 670 de la L.E.C.
Las disposiciones de este artículo son tam-
bién aplicables a los bienes muebles sujetos
a publicidad registral igual que los bienes
inmuebles de conformidad con el art. 655 de
la L.E.C.
La Certificación registral de la finca objeto
de la subasta está de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose por el
mero hecho de participar en la subasta que
todo licitador acepta como bastante la titulación existente.
Igualmente, no consta en el proceso si el
inmueble que se subasta se encuentra o no
ocupado por personas distintas del ejecutado.
Si la adquisición en subasta se realiza en
favor de parte de los ejecutantes y el precio
de adjudicación no es suficiente para cubrir
todos los créditos de los restantes acreedores,
los créditos de los adjudicatarios sólo se
extinguirán hasta la concurrencia de la suma
que sobre el precio de adjudicación debería
serles atribuida en el reparto proporcional.
De ser inferior al precio, deberán los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en
metálico.
Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes o por los responsables legales solidarios o subsidiarios podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que
deberá efectuarse, mediante comparecencia
ante el tribunal, con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello previa
o simultáneamente al pago del precio del
remate y ello sin necesidad de consignar cantidad alguna en concepto de depósito.
Subastándose bienes inmuebles, se entiende que todo licitador acepta como bastante
la titulación obrante en autos, y que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que por
el solo hecho de participar en la subasta, el
licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos si el remate se adjudicare a su favor, sin
destinarse a su extinción el precio del remate
(arts. 131.8 y 133.II, de la Ley Hipotecaria y
668 de la L.E.C.).
Barcelona, 19 de junio de 2009.
El Secretario judicial.
032009015661
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
696/2008 instruido por este Juzgado de lo
Social Número 5, de Barcelona, a instancia
de Antonio Piñas Hernández, Fundación
Laboral de la Construcción, Antonio Piñas
Hernández, Abdelaziz Benatia y Mkadmi
Abdallah contra Consorcio de Acabados,
S.L., se notifica a Consorcio de Acabados,
S.L. en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.),
la resolución dictada en el indicado proceso,
cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
«Auto. En Barcelona, a 22 de junio de
2009.
Antecedentes de hecho
Primero. - Por turno de reparto ha correspondido a este Juzgado de ejecuciones a
tenor de la previsión contenida en el (artículo
235.4 del Texto Refundido de la L.P.L.,
Acuerdo C.G.P.J. desde 13-XII-89, Boletín
Oficial del Estado 21-XII-89, Acuerdo del
CGPJ de 18-XII-96 / Boletín Oficial del Estado 27- XII-96), demanda ejecutiva, registrada
con el número 1337/09, en la que por Abdelaziz Benatia se insta contra Consorcio de
Acabados, S.L. la ejecución del título ejecutivo constituido en fecha 26/03/09 en los autos
644/08 del Juzgado de lo Social número 21
de esta ciudad.
Segundo. - Asimismo, en su día se presentó demanda contra la misma parte
demandada en la que se instaba por Antonio
Piñas Hernández la ejecución del principal
adeudado, en el expediente que se registró
con el número 696/2008 de este Juzgado
proceso de ejecución que se encuentra
actualmente en trámite.
Tercero. - Ha ganado firmeza el título
cuya ejecución ahora se insta, sin que por la
parte demandada se haya satisfecho el total
importe de la condena, que en cantidad
líquida y determinada es de 4.930,04 EUR y
el total principal que resulta de la presente
ejecución es de 34036,83 EUR.
Razonamientos jurídicos
Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados en las
leyes y en los tratados internacionales (artículo 117 C.E.y 2 L.O.P.J.)
Segundo. - La ejecución se inicia, como
regla, a instancia de parte y una vez iniciada
se tramitará de oficio dictándose al efecto las
resoluciones y diligencias necesarias según
disponen los artículos 237 Texto Refundido
de la L.P.L. y 237 L.O.P.J.)
Tercero. - Si el título condenase al pago de
cantidad determinada y seguida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo
requerimiento personal al condenado, al
embargo de sus bienes en cuantía suficiente,
sólo procediendo la adecuación del embargo
al orden legal cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados, todo ello, a tenor
de las previsiones contenidas en los artículos
235.1, y 252 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, y 580 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuarto. - Dese traslado de la demanda ejecutiva y de este auto al Fondo de Garantía
Salarial, notificándosele las sucesivas actuaciones que le afecten a los fines y efectos que
se le indicaron en el primero de los Autos
despachando ejecución, según previsión
contenida en los artículos 118 de la Constitución Española, 270 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, 23 y 274 Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral y 33 del
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 67
Administració de Justícia
Estatuto de los Trabajadores.
Quinto. - En base a los criterios de economía y conexión entre las diversas obligaciones cuya ejecución se pretende procede la
acumulación de los diversos procesos de ejecución, seguidos ante este Juzgado contra el
mismo apremiado, con el fin de tramitar y
actuar conjuntamente sobre un mismo y
único patrimonio afectado, y al no estar en
los procesos que se acumulan abonada la
cantidad objeto de apremio ni declarada la
insolvencia del ejecutado y, sin que ello altere las preferencias que para el cobro de sus
créditos puedan ostentar legalmente los
diversos acreedores, de conformidad, todo
ello, a los artículos 9.3 y 24 de la Constitución Española, 36 a 41 y 268 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación,
Parte dispositiva
Se acuerda:
1) Procede ejecutar el título ejecutivo indicado en el primero de los antecedentes de
hecho de esta resolución.
2) Procede la acumulación de oficio de la
ejecución número 1337/09 a la actualmente
en trámite, siendo el principal para todos los
procesos de ejecución acumulados a la presente de 34036,83 EUR, estableciéndose la
cantidad de 3403,68 EUR como intereses
provisionales, y en 3403,68 EUR la suma que
prudencialmente se fija para costas, sin perjuicio de su posterior liquidación y tasación.
3) Prosíganse las actuaciones en el estado
en que se encuentran, debiéndose estar en
un todo el resultado de la Ejecución principal, y al efecto, de haberse embargado bienes de la parte ejecutada por este Juzgado, se
reembargan los mismos, y en los términos
establecidos en los artículos 246 y 256 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, remítanse los oportunos despachos
para la práctica y garantía del reembargo
acordado, sin perjuicio de las acciones que
para la determinación de la prelación o preferencia de créditos puedan ejercitar los
diversos acreedores.
Requiérase personalmente o a través de su
representación, a aquellas personas que tengan o puedan llegar a tener derecho a percibir alguna cantidad de dinero consignada en
la cuenta de este Juzgado, a los efectos de
que faciliten a este Juzgado, en el plazo de
diez días, los datos de la cuenta donde deba
realizarse el ingreso. A tales efectos se le
hace entrega del documento que como
Anexo 1 se acompaña a la presente resolución.
Se tiene por designado a efectos de notificaciones, por la parte actora de la ejecución
que se acumula, a Evaristo Gacía Ros.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial. Requiérase y
adviértase al apremiado en los términos de la
misma.
Adviértase a las partes que la presente ejecución no es firme y que contra la misma
podrán interponer en el plazo de cinco días
hábiles recurso de reposición ante este Juzgado u oponerse el apremiado en el plazo de
diez días.
Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que todas las diligencias y providencias que en adelante recaigan y cuantas citaciones deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Lo acuerda y manda el Ilmo. Sr. D. Ester
Vidal Fontcuberta, Magistrado del Juzgado de
lo Social nº 5 de los de Barcelona. Doy fe.
Ante mí.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando a cada una de las partes un sobre por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 de la L.P.L., conteniendo copia de la presente resolución. Asimismo, dado el paradero
desconocido de la ejecutada notifíquesele a
través del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 22 de junio de 2009.
El Secretario judicial.
032009015716
A
Número 6, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 21/4/2009 en
les actuacions núm. 342/2009 que aquest Jutjat ha seguit a instància de Silvia Muñoz Baldoma, contra Europea de Ecocalefaccion,
S.L. i Tecnica Europea de Calefaccion SL, per
acomiadament, se cita l'empresa esmentada,
Tecnica Europea de Calefaccion SL, de parador desconegut, perquè comparegui davant
la sala d'audiències d'aquest organisme,
situat a Rda. de Sant Pere, 41, 4a. planta, de
Barcelona, el dia 6/7/2009 a les 13:15 hores,
per dur a terme l'acte de conciliació. Se li fa
saber que, en el cas que no hi hagi avinença
en aquest acte, seguidament es durà a terme
el judici, en una única convocatòria, i hi
podrà comparèixer amb els mitjans de prova
de què intenti valer-se. El judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part
demandada si ha estat citada i, en el cas que
no hi comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 23 de juny de 2009.
La Secretària judicial, Maria Abigail
Fernández González.
032009015947
A
Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 354/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Manuel Sacristán Ferrer contra Gaudiplac,
S.L. en relación a Despido por el presente se
notifica a Gaudiplac, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 15-6-09, cuyo tenor literal de
su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº: 282. En Barcelona, a 15 de
junio de 2009.
Visto por María Josefa Gómez Aguilar,
Magistrado del Juzgado de lo Social Núm. 7,
de este Partido, el juicio promovido por despido, a instancias de Manuel Sacristán Ferrer
a la empresa Gaudiplac, S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial.
Antecedentes de hecho
1º. En fecha 2-4-2009 se registró demanda
repartida a este Juzgado, suscrita por la parte
actora en la que, tras alegar los Hechos y
Fundamentos legales que estimó procedentes
a su derecho, suplicaba se dictase sentencia
de conformidad a sus pretensiones.
2º. Admitida a trámite la demanda y señalado día y hora para la celebración del juicio,
el mismo se celebró sin la comparecencia de
las partes demandadas, pese a haber sido
citadas con las formalidades legales y los preceptivos apercibimientos. Abierto el juicio, la
parte actora se afirmó y ratificó en su demanda con las aclaraciones pertinentes. Practicada la prueba propuesta y admitida, finalmente se solicitó en conclusiones Sentencia de
conformidad a las pretensiones ejercitadas,
como consta en el Acta levantada, quedando
los autos a la vista para Sentencia.
3º. En la tramitación de los presentes autos
se han observado los requisitos legales.
Hechos probados
1º. Manuel Sacristán Ferrer, con DNI núm.
34.745.477, ha prestado servicios, por cuenta y dependencia de la empresa demandada,
Gaudiplac, S.L., de la industria de la construcción, sin que conste haya ostentando la
representación legal o sindical de los trabajadores, con antigüedad que data de 20-72004, ostentando la categoría profesional de
Oficial Primera y por un salario mensual de
2775,53 euros con la prorrata de pagas
extras.
2º. Mediante carta, fechada 28-2-09, la
empresa rescinde la relación laboral, por
causas objetivas y en los siguientes términos:
"...esta empresa ha constatado una incapacidad para ofrecerle una ocupación efectiva a
su puesto de trabajo durante su jornada laboral, lo que imposibilita..."
3º. El trabajador permanece en situación
Núm. 154 / Pàg. 68
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos desde el 1-4-2009.
4º. La empresa se encuentra cerrada y sin
actividad.
5º. La solicitud de conciliación, ante el
órgano administrativo, se presentó el 25-309. El acto de celebró el 21-4-09 con el
resultado de intentado sin efecto.
Fundamentos de derecho
1º. Se estiman los hechos declarados probados más arriba en virtud de la apreciación
conjunta de la prueba practicada y ante la
incomparecencia de la parte demandada
que, pese a estar citada en legal forma y con
los apercibimientos pertinentes, no compareció a juicio. En consecuencia, de conformidad con los artículos 91.2 y 94.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral, en uso de la facultad
otorgada al Juzgador, se tiene por confesa a
la parte demandada y por probadas las alegaciones de la actora en relación con la documental propuesta (contrato de trabajo, carta
de despido, informe de vida laboral y hojas
de salario).
Reclama el trabajador demandante la nulidad del despido y, subsidiariamente, la
improcedencia.
2º. El art. 52.c) del Estatuto de los Trabajadores establece, como causa de extinción del
contrato de trabajo por causas objetivas,
"cuando exista la necesidad objetivamente
acreditada de amortizar puestos de trabajo
por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y en número inferior al
establecido en el mismo." Las causas expresadas en tal artículo son las siguientes:
económicas, técnicas, organizativas o de producción.
El artículo 53.1.a) ET establece, bajo la
rúbrica Forma y efectos de la extinción por
causas objetivas, que la adopción del acuerdo de extinción exige la observancia, en primer lugar, de comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
Ello de por si es suficiente para tener por
cumplido el presupuesto aludido (STS 22-293 que a su vez cita la de 30-10-89). La
determinación sobre si la carta de despido es
completa o no, es una calificación jurídica,
no siendo necesario que la misma sea
exhaustiva de las razones que la ampara,
sino la indicación clara y concreta de aquéllas, de suerte que el trabajador pueda identificarlas para la articulación de su defensa
(citadas ambas, también por la STSJ Andalucía de 18-10-95, núm. 1607/1995).
El art. 53.1.b) exige como segundo requisito el poner a disposición del trabajador,
simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte
días por a o de servicio, prorrateándose por
meses los períodos inferiores a un a o y un
máximo de doce mensualidades. Continúa
que, para el caso de que la decisión extintiva
se funde en el artículo 52.c), con alegación
de causa económica, y como consecuencia
de tal situación económica no se pudiera
poner a disposición del trabajador la indemnización, el empresario haciéndolo constar
en la comunicación escrita, podrá dejar de
hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquél su abono cuando
tenga efectividad la decisión extintiva.
Finalmente, el art. 53.4 establece que
cuando el empresario no cumpliese los
requisitos establecidos en el apartado 1 de
este artículo (falta de comunicación escrita
con expresión de la causa y puesta a disposición de la indemnización) la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial
hacer tal declaración de oficio.
3º. Ante la falta de concreción de las causas que han llevado a la extinción contractual, ante los evidentes defectos de forma que
adolece la carta extintiva, procede declarar la
nulidad del despido. Y de conformidad con
el art. 55.5, tal nulidad produciría los mismos
efectos que los indicados para el despido disciplinario; a saber, la condena de la empresa
a la inmediata readmisión del trabajador con
abono de los salarios dejados de percibir (art.
113 LPL).
No obstante, ante la imposibilidad material de llevar a cabo la reincorporación de la
parte actora a su trabajo en la empresa
demandada, en condiciones idénticas a las
precedentes, dada la circunstancia descrita
en el Hecho Probado 4º (empresa cerrada)
teniendo en cuenta que la misma se encuentra expresamente contemplada en el artículo
284 de la LPL, como causa de extinción del
vínculo de trabajo, por declaración judicial,
en sustitución de la obligación de readmitir
por la de satisfacer indemnización, razones
de economía y celeridad procesales aconsejan efectuar dicha declaración en esta Sentencia, con la fijación de indemnización en
favor de la parte actora como consecuencia
única e insustituible a cargo de la empresa
demandada (45 días de salario por año de
servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año, hasta un máximo de
42 mensualidades); y sin perjuicio del ineludible abono de los salarios de trámite devengados desde la fecha del despido hasta el 31
de marzo de 2009, por razón de su alta en el
RETA con efectos 1-4-2009.
4º. La llamada a juicio del Fondo de
Garantía Salarial, no existiendo constancia
en este proceso de que haya una situación de
insolvencia empresarial legalmente declarada
ni el inicio de vía administrativa ante aquél,
tiene el carácter preventivo que se desprende
del artículo 23 de la Ley de Procedimiento
Laboral, lo que la doctrina ha denominado
supuesto de intervención adhesiva atípico,
voluntario o provocado (STS 22-10-02 y 221-03). En definitiva, el Fogasa no puede ser
considerado como parte material en este proceso ni cabe pronunciamiento respecto del
mismo en esta Sentencia, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria que pudiera derivarse hacia dicho organismo en los supuestos
y con los trámites establecidos en el artículo
33 del E.T., una vez nacida, por tanto, la
relación jurídica.
Vistos los artículos citados, 110 Ley Procedimiento Laboral y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo: Que, estimando como estimo la
demanda de despido entablada por Manuel
Sacristán Ferrer, debo declarar y declaro nula
la decisión extintiva de 28 de febrero de
2009 condenando a las partes demandadas a
estar y pasar por esta declaración.
Y declaro extinguido en la fecha de esta
Sentencia el contrato de trabajo que vinculaba a la parte actora con la empresa Gaudiplac, S.L., a la que condeno a que abone a la
parte actora una indemnización de
20.816,47 euros, así como 2.868,05 euros,
en concepto de salarios de tramitación hasta
el 31 de marzo de 2009.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dentro de los
cinco días siguientes a dicha notificación,
anunciándose el Recurso ante este Juzgado,
por escrito o comparecencia, siendo indispensable, si el recurrente es el empresario,
que exhiba al tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en
el Banesto, Oficina 2015, Rda. Sant Pere 47
de Barcelona, y en la cuenta corriente nº
5207.0000.65.0354.09, la cantidad objeto de
condena y el depósito de 150,25 euros en la
cuenta corriente nº 5207.0000.66.354.09 del
mismo Banco.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltra. Sra. Magistrado
que la suscribe, celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha, doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 19 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, M. Luz Martín
García.
032009015596
A
Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 355/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Arturo Javier González Calvet, Francisco Gabriel
López González, Omar El Hichou Ranou y
Francisco Javier Fernández Blanch contra
Gaudiplac, S.L. en relación a Despido por el
presente se notifica a Gaudiplac, S.L. en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 15-6-09, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº: 283. En Barcelona, a 15 de
junio de 2009.
Visto por María Josefa Gómez Aguilar,
Magistrado del Juzgado de lo Social Núm. 7,
de este Partido, el juicio promovido por des-
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 69
Administració de Justícia
pido, a instancias de por Arturo Javier
González Calvet, Francisco Gabriel López
González, Omar El Hichou Ranou y Francisco Javier Fernández Blanch a la empresa
Gaudiplac, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial.
Antecedentes de hecho
1º. En fecha 2-4-2009 se registró demanda
repartida a este Juzgado, suscrita por la parte
actora en la que, tras alegar los Hechos y
Fundamentos legales que estimó procedentes
a su derecho, suplicaba se dictase sentencia
de conformidad a sus pretensiones.
2º. Admitida a trámite la demanda y señalado día y hora para la celebración del juicio,
el mismo se celebró sin la comparecencia de
las partes demandadas, pese a haber sido
citadas con las formalidades legales y los preceptivos apercibimientos. Abierto el juicio, la
parte actora se afirmó y ratificó en su demanda con las aclaraciones pertinentes. Practicada la prueba propuesta y admitida, finalmente se solicitó en conclusiones Sentencia de
conformidad a las pretensiones ejercitadas,
como consta en el Acta levantada, quedando
los autos a la vista para Sentencia.
3º. En la tramitación de los presentes autos
se han observado los requisitos legales.
Hechos probados
1º. Los actores trabajaron por cuenta y
dependencia de la empresa demandada,
Gaudiplac, S.L., de la industria de la construcción, sin que conste hayan ostentando la
representación legal o sindical de los trabajadores, con antigüedad, categoría profesional
y salario mensual, con la prorrata de pagas
extras:
Arturo Javier González Calvet: 2-7-04; oficial 2ª; 2052,68 euros.
Francisco Gabriel López González: 2-704; oficial 2ª; 1748,53 euros.
Omar El Hichou Ranou: 20-12-05; peón
ordinario; 2085,44 euros.
Francisco Javier Fernández Blanch: 1-604; peón ordinario; 2213,26 euros.
2º. Mediante carta, fechadas 12, 10, 13 y
12 de marzo de 2009, la empresa rescinde
las relaciones laborales, por causas objetivas
y en los siguientes términos: "...esta empresa
ha constatado una incapacidad para ofrecerle
una ocupación efectiva a su puesto de trabajo durante su jornada laboral, lo que imposibilita..."
3º. Francisco Javier Fernández Blanch trabaja desde el 23-3-2009 en una empresa del
mismo sector de la demandada.
4º. La empresa se encuentra cerrada y sin
actividad.
5º. La solicitud de conciliación, ante el
órgano administrativo, se presentó el 27-309. El acto de celebró el 4-5-09 con el resultado de intentado sin efecto.
Fundamentos de derecho
1º. Se estiman los hechos declarados probados más arriba en virtud de la apreciación
conjunta de la prueba practicada y ante la
incomparecencia de la parte demandada
que, pese a estar citada en legal forma y con
los apercibimientos pertinentes, no compareció a juicio. En consecuencia, de conformidad con los artículos 91.2 y 94.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral, en uso de la facultad
otorgada al Juzgador, se tiene por confesa a
la parte demandada y por probadas las alegaciones de la actora en relación con la documental propuesta (contrato de trabajo, carta
de despido y hojas de salario e informes de
vida laboral).
Reclaman los trabajadores demandantes la
nulidad del despido y, subsidiariamente, la
improcedencia.
2º. El art. 52.c) del Estatuto de los Trabajadores establece, como causa de extinción del
contrato de trabajo por causas objetivas,
"cuando exista la necesidad objetivamente
acreditada de amortizar puestos de trabajo
por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y en número inferior al
establecido en el mismo." Las causas expresadas en tal artículo son las siguientes:
económicas, técnicas, organizativas o de producción.
El artículo 53.1.a) ET establece, bajo la
rúbrica Forma y efectos de la extinción por
causas objetivas, que la adopción del acuerdo de extinción exige la observancia, en primer lugar, de comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
Ello de por si es suficiente para tener por
cumplido el presupuesto aludido (STS 22-293 que a su vez cita la de 30-10-89). La
determinación sobre si la carta de despido es
completa o no, es una calificación jurídica,
no siendo necesario que la misma sea
exhaustiva de las razones que la ampara,
sino la indicación clara y concreta de aquéllas, de suerte que el trabajador pueda identificarlas para la articulación de su defensa
(citadas ambas, también por la STSJ Andalucía de 18-10-95, núm. 1607/1995).
El art. 53.1.b) exige como segundo requisito el poner a disposición del trabajador,
simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte
días por a o de servicio, prorrateándose por
meses los períodos inferiores a un a o y un
máximo de doce mensualidades. Continúa
que, para el caso de que la decisión extintiva
se funde en el artículo 52.c), con alegación
de causa económica, y como consecuencia
de tal situación económica no se pudiera
poner a disposición del trabajador la indemnización, el empresario haciéndolo constar
en la comunicación escrita, podrá dejar de
hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquél su abono cuando
tenga efectividad la decisión extintiva.
Finalmente, el art. 53.4 establece que
cuando el empresario no cumpliese los
requisitos establecidos en el apartado 1 de
este artículo (falta de comunicación escrita
con expresión de la causa y puesta a disposición de la indemnización) la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial
hacer tal declaración de oficio.
3º. Ante la falta de concreción de las causas que han llevado a la extinción contractual, ante los evidentes defectos de forma que
adolece la carta extintiva, procede declarar la
nulidad del despido. Y de conformidad con
el art. 55.5, tal nulidad produciría los mismos
efectos que los indicados para el despido disciplinario; a saber, la condena de la empresa
a la inmediata readmisión del trabajador con
abono de los salarios dejados de percibir (art.
113 LPL).
No obstante, ante la imposibilidad material de llevar a cabo la reincorporación de la
parte actora a su trabajo en la empresa
demandada, en condiciones idénticas a las
precedentes, dada la circunstancia descrita
en el Hecho Probado 4º (empresa cerrada)
teniendo en cuenta que la misma se encuentra expresamente contemplada en el artículo
284 de la LPL, como causa de extinción del
vínculo de trabajo, por declaración judicial,
en sustitución de la obligación de readmitir
por la de satisfacer indemnización, razones
de economía y celeridad procesales aconsejan efectuar dicha declaración en esta Sentencia, con la fijación de indemnización en
favor de la parte actora como consecuencia
única e insustituible a cargo de la empresa
demandada (45 días de salario por año de
servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año, hasta un máximo de
42 mensualidades); y sin perjuicio del ineludible abono de los salarios de trámite devengados desde la fecha del despido hasta la
extinción del vínculo laboral, salvo para el
Sr. Fernández Blanch por razón de haber
encontrado empleo en otra empresa del sector.
4º. La llamada a juicio del Fondo de
Garantía Salarial, no existiendo constancia
en este proceso de que haya una situación de
insolvencia empresarial legalmente declarada
ni el inicio de vía administrativa ante aquél,
tiene el carácter preventivo que se desprende
del artículo 23 de la Ley de Procedimiento
Laboral, lo que la doctrina ha denominado
supuesto de intervención adhesiva atípico,
voluntario o provocado (STS 22-10-02 y 221-03). En definitiva, el Fogasa no puede ser
considerado como parte material en este proceso ni cabe pronunciamiento respecto del
mismo en esta Sentencia, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria que pudiera derivarse hacia dicho organismo en los supuestos
y con los trámites establecidos en el artículo
33 del Estatuto de los Trabajadores, una vez
nacida, por tanto, la relación jurídica.
Vistos los artículos citados, 110 Ley Procedimiento Laboral y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo: Que, estimando como estimo la
demanda de despido entablada por Arturo
Javier Gonzalez Calvet, Francisco Gabriel
Lopez Gonzalez, Omar El Hichou Ranou y
Francisco Javier Fernandez Blanch, debo
declarar y declaro nulas las decisiones extintivas de 12, 10, 13 y 12 de marzo, respectivamente, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración.
Y declaro extinguidos en la fecha de esta
Sentencia los contratos de trabajo que vinculaban a los trabajadores demandantes con la
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 70
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
empresa Gaudiplac, S.L., a la que condeno a
que abone a cada uno de los actores la
indemnización legal y los salarios de tramitación hasta la presente resolución, salvo el Sr.
Fernández Blanch hasta el 22-3-09. En concreto:
Arturo Javier González Calvet: 15.395,1
euros y 6500,15 euros.
Francisco Gabriel López González:
13.113,97 euros y 5653,58 euros.
Omar El Hichou Ranou: 11209,24 euros y
6534,38 euros.
Francisco Javier Fernández Blanch:
16876,11 euros y 737,75 euros.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dentro de los
cinco días siguientes a dicha notificación,
anunciándose el Recurso ante este Juzgado,
por escrito o comparecencia, siendo indispensable, si el recurrente es el empresario,
que exhiba al tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en
el Banesto, Oficina 2015, Rda. Sant Pere 47
de Barcelona, y en la cuenta corriente nº
5207.0000.65.0355.09, la cantidad objeto de
condena y el depósito de 150,25 euros en la
cuenta corriente nº 5207.0000.66.355.09 del
mismo Banco.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltra. Sra. Magistrado
que la suscribe, celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha, doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 19 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, M. Luz Martín
García.
032009015598
A
Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 244/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Cristian Cesar Flores Quintero contra Bach i
Rosell, S.L. en relación a Reclamación de
cantidad por el presente se notifica a Bach i
Rosell, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha
7-5-09, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº 229. En Barcelona a 7 de
mayo de 2009.
Visto por María Josefa Gómez Aguilar,
Magistrado del Juzgado de lo Social núm. 7
de este Partido, el juicio promovido sobre
reclamación de cantidad, por Cristian Cesar
Flores Quintero, contra la empresa Bach i
Rosell S.L.
Antecedentes de hecho
1. Con fecha 11-3-2008 tuvo entrada en
este Juzgado demanda suscrita por la parte
actora en la que, tras alegar los Hechos y
Fundamentos legales que estimó procedentes
a su derecho, suplicaba se dictase sentencia
de conformidad a sus pretensiones.
2. Admitida a trámite la demanda y señalado día y hora para la celebración del juicio,
el mismo se celebró sin la comparecencia de
la parte demandada, pese a haber sido citadas con las formalidades legales y los preceptivos apercibimientos. Abierto el juicio, la
parte actora se afirmó y ratificó en su demanda con las aclaraciones pertinentes. Practicada la prueba propuesta y admitida, finalmente se solicitó en conclusiones Sentencia de
conformidad a las pretensiones ejercitadas,
como consta en el Acta levantada, quedando
los autos a la vista para Sentencia.
3. En la tramitación de los presentes autos
se han observado los requisitos legales.
Hechos probados
1. Cristian Cesar Flores Quintero, con NIE
X5906187, de nacionalidad boliviana, sin
permiso para residir y trabajar en España, trabajó por cuenta y dependencia de la empresa
demandada, Bach i Rosell S.L., dedicada a la
organización de eventos, con antigüedad que
data de 1 de marzo de 2008 y hasta el 30 de
mayo de 2008, ostentando al categoría profesional de Montador de estands y por un salario mensual de 1890 EUR con la prorrata de
pagas extras.
2. La empresa dejó de abonar al trabajador:
1) Los salarios devengados durante toda la
relación laboral (marzo, abril y mayo: 1620
EUR/ mes).
2) Vacaciones no disfrutadas (472,50
EUR).
3) Liquidación de las pagas extras (verano:
405 EUR; y Navidad: 405 EUR).
Fundamentos de derecho
1. Se estiman los hechos declarados probados más arriba en virtud de las alegaciones
de la parte actora, de la prueba practicada y
ante la incomparecencia de la parte demandada que, pese a estar citada en forma y con
los apercibimientos legales, no compareció a
juicio. En consecuencia, de conformidad con
los artículos 91.2 y 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, en uso de la facultad otorgada al Juzgador, se tiene por confesa a la
parte demandada y por probadas las alegaciones de la actora en relación con la documental aportada (burofax) y testifical (dos
compañeros de trabajo).
2. En definitiva, de conformidad con el
artículo 4.2 f) del E.T., en relación con los
artículos 26 y ss. de la misma Ley y el art. 62
del convenio colectivo de aplicación, procede la estimación de la demanda.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
Fallo: Que, estimando la demanda, debo
condenar y condeno a la empresa Bach i
Rosell S.L. a que abone a Cristian Cesar Flores Quintero el importe total de 6.142,50
EUR.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dentro de los
cinco días siguientes a dicha notificación,
anunciándose el Recurso ante este Juzgado,
por escrito o comparecencia, siendo indispensable, si el recurrente es el empresario,
que exhiba al tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en
el BANESTO, Oficina 2015, Rda. Sant Pere
47 de Barcelona, y en la cuenta corriente nº
5207.0000.65.0244.08, la cantidad objeto de
condena y el depósito de 150,25 EUR en la
cuenta corriente nº 5207.0000.66.0244.08
del mismo Banco.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltra. Sra. Magistrado
que la suscribe, celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha, doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, 22 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, M. Luz Martin
García.
032009015775
A
Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 104/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Ana
Garces Pérez contra Transportes Garzam,
S.L., Angel Miró Martí, Cristina Baigorri Puerto, -F.G.S.- (Fondo de Garantía Salarial) y
BBVA en relación a reclamación de cantidad
por el presente se notifica a Transportes Garzam, S.L. en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 17-609, cuyo tenor literal de su parte dispositiva
dice:
«Sentencia nº: 290. En Barcelona a 17 de
junio de 2009.
Visto por María Josefa Gómez Aguilar,
Magistrado del Juzgado de lo Social Número
7 de este Partido, el juicio promovido sobre
reclamación de cantidad, por Ana M. Garces
Pérez, contra Transportes Garzam S.L., en
situación legal de concurso de acreedores, y
Angel Miro Marti, Cristina Baigorri Puerto y
la entidad bancaria BBVA, en calidad de
administradores concursales, y el Fondo de
Garantía Salarial.
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 71
Administració de Justícia
Antecedentes de hecho
1º. Con fecha 5-2-2009 tuvo entrada
demanda repartida a este Juzgado suscrita
por la parte actora en la que, tras alegar los
Hechos y Fundamentos legales que estimó
procedentes a su derecho, suplicaba se dictase sentencia de conformidad a sus pretensiones.
2º. Admitida a trámite la demanda y señalado día y hora para la celebración del juicio,
el mismo se celebró sin la asistencia de las
partes demandadas. Abierto el juicio, la parte
actora se afirmó y ratificó en su demanda.
Practicada la prueba propuesta y admitida,
finalmente se solicitó en conclusiones Sentencia de conformidad a las pretensiones
ejercitadas.
3º. En la tramitación de los presentes autos
se han observado los requisitos legales.
Hechos probados
1º. Ana M. Garces Pérez, con DNI núm.
46.623.342 y cuyas circunstancias personales se tienen por reproducidas ha prestado
servicios por cuenta y dependencia de Transportes Garzam S.L., dedicada al transporte
terrestre, con antigüedad de 24-9-2003 y
hasta el 20-6-2008, ostentando la categoría
profesional de Oficial 2ª y salario mensual de
1269,68, sin la prorrata de pagas extras.
2º. La empresa demandada adeuda a la
trabajadora el salario de los últimos 20 días
de trabajo y la liquidación, con el detalle que
se tiene por reproducido, obrante en el
hecho 2º de la demanda; esto es la suma de
4.428,93 EUR .
3º. En procedimiento núm. 103/2009-C, el
Juzgado Mercantil 8 de Barcelona, se dictó
Auto el 20-2-2009, declarando en concurso
voluntario a la mercantil demandada. Resultaron designados administradores concursales los Sres Angel Miro Marti y Cristina Baigorri Puerto y la entidad bancaria BBVA.
Fundamentos de derecho
1º. Se estiman los hechos declarados probados más arriba en virtud de las alegaciones
de la parte actora, de la prueba practicada y
ante la incomparecencia de la parte demandada que, pese a estar citada en forma y con
los apercibimientos legales, no compareció a
juicio. En consecuencia, de conformidad con
los artículos 91.2 y 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, en uso de la facultad otorgada al Juzgador, se tiene por confesa a la
parte demandada y por probadas las alegaciones de la actora en relación con la documental aportada (hoja de salario enero de
2008 y orden de transferencia bancaria por el
sueldo de mayo 2008, de 1269,68 EUR ).
2º. De conformidad con el artículo 4.2 f)
del E.T., en relación con los artículos 26 y ss.
de la misma Ley, por lo que se refiere a la
liquidación pendiente de pago, procede asimismo estimar la pretensión planteada en los
términos que quedan reflejados en la Parte
Dispositiva de esta Sentencia.
3º. Establece el art. 23.2 de la Ley de Procedimiento Laboral que en supuestos de
empresas incursas en procedimientos concur-
sales, así como de las ya declaradas insolventes o desaparecidas, el Juez, de oficio o a instancia de parte, citará como parte al Fondo
de Garantía Salarial, dándole traslado de la
demanda a fin de que éste pueda asumir sus
obligaciones legales o instar lo que convenga
a Derecho.
Vistos los artículos citados, 50 de la Ley
Concursal y demás disposiciones de general
y pertinente aplicación;
Fallo: Que, estimando en parte la demanda, debo condenar a Transportes Garzam
S.L., a pagar a la parte actora, Ana M. Garces
Pérez, la cantidad de 4.428,93 EUR .
Y debo condenar a Angel Miro Marti, Cristina Baigorri Puerto y la entidad bancaria
BBVA, en calidad de administradores concursales, a estar pasar por esta Sentencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dentro de los
cinco días siguientes a dicha notificación,
anunciándose el Recurso ante este Juzgado,
por escrito o comparecencia, siendo indispensable, si el recurrente es el empresario,
que exhiba al tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en
el Banesto, Oficina 2015, Rda. Sant Pere 47
de Barcelona, y en la cuenta corriente nº
5207.0000.65.0104.09, la cantidad objeto de
condena y el depósito de 150,25 EUR en la
cuenta corriente nº 5207.0000.66.0104.09
del mismo Banco.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltra. Sra. Magistrado
que la suscribe, celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha, doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 22 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, M. Luz Martin
García.
032009015779
A
Número 8, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 135/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Emilio Artigas Mas contra Morea Spain S.A,
Vision Consulting, S.L., Vision Equipments,
S.L., Vision Interactive S.L, Esmeralda Media
Spain, S.L., Publicity Newspapers, S.L., Publicity Channel, S.L., Vision Advertising, S.L. y
F.G.S. (Fondo de Garantia Salarial) en relación a Extinción contrato por parte trabajador
por el presente se notifica a Vision Consul-
ting, S.L. Morea Spain S.A Vision Interactive
S.L en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 10 de
junio de 2009, del tenor literal siguiente:
«Diligencia. En Barcelona, a diez de junio
de dos mil nueve. La extiendo yo, Secretario
Judicial, para hacer constar que, con fecha 8
de junio de 2009, ha sido presentado el precedente escrito; de lo que paso a dar cuenta
a S.Sª Ilma. Doy fe.»
«Auto del Magistrado Juez Francisco Leal
Peralvo. En Barcelona, a diez de junio de dos
mil nueve
Hechos
Primero.- Con fecha 22 de mayo de 2009
se ha dictado sentencia en el presente procedimiento, la cual se halla en tramite de notificación a las partes.
Segundo.- Por la parte actora se ha solicitado aclaracion de la misma en los términos
indicados en el escrito presentado y que se
ha unido a los autos.
Razonamientos jurídicos
Único.- No ha lugar la aclaración solicitada. La parte actora solo aporta en autos
nómina referente a Vision Consulting, S.L en
la que se acredita la categoría profesional y
antigüedad postulada.
No acredita la parte actora categoría, salario y en suma prestación de servicios contra
el resto de codemandadas.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de pertinente aplicación.
Parte dispositiva
S.Sª ante mi el Secretario dijo: Que no ha
lugar a admitir la aclaración de sentencia
solicitada por la parte actora en el presente
procedimiento.
Notifíquese a las partes esta resolución
haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio
del que proceda contra la sentencia cuya
aclaración se solicitó, y por el plazo que restare desde su notificación hasta la interposición de la aclaración, atendido el efecto suspensivo de ésta.
Así lo manda y firma D. Francisco Leal
Peralvo Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social num 8 de Barcelona y su provincia,
ante mi la Secretario, de lo que doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se notifica la
presente resolución a las partes en la misma
forma en que ha sido notificada la sentencia,
doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, 15 de junio de 2009.
El Secretario Judicial, Óscar Escribano Vindel.
032009015692
A
Núm. 154 / Pàg. 72
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
Número 8, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 135/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Emilio Artigas Mas contra Morea Spain S.A,
Vision Consulting, S.L., Vision Equipments,
S.L., Vision Interactive S.L, Esmeralda Media
Spain, S.L., Publicity Newspapers, S.L., Publicity Channel, S.L., Vision Advertising, S.L. y
F.G.S. (Fondo de Garantia Salarial) en relación a Extinción contrato por parte trabajador
por el presente se notifica a Vision Consulting, S.L. Morea Spain S.A Vision Interactive
S.L en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 22 de
mayo de 2009, del tenor literal siguiente:
En la ciudad de Barcelona a 22 de mayo
de 2009
El Iltmo. Sr. D. Francisco Leal Peralvo
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
número 8 de los de Barcelona pronuncia, en
Nombre de S.M. El Rey la siguiente sentencia.
«Sentencia (núm. 240/09) en los presentes
autos núm. 135/2009 instados por Emilio
Artigas Mas contra Morea Spain S.A, Vision
Consulting, S.L., Vision Equipments, S.L.,
Vision Interactive S.L, Esmeralda Media
Spain, S.L., Publicity Newspapers, S.L., Publicity Channel, S.L., Vision Advertising, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial que versa sobre
Antecedentes de hecho
Primero.- En turno de reparto correspondió
a este Juzgado de lo social demanda suscrita
por la citada parte actora, que se fundamentaba y apoyaba en los hechos que detalladamente quedan descritos en el escrito presentado, en el que se terminaba suplicando se
dictara sentencia por la que se estime la
demanda interpuesta.
Segundo.- Admitida la demanda a trámite
y señalado día para la celebración del juicio,
comparecieron las partes tal y como es de
ver en el acta extendida a tal efecto.
Tercero.- Abierto el juicio a prueba se propuso la que es de ver en el acta mencionada,
quedando tras conclusiones en la mesa de
S.Sª. para dictar sentencia.
Cuarto.- En la tramitación de los presentes
autos se han seguido las prescripciones ordenadas por la ley.
Hechos probados
Primero.- Que Emilio Artigas Mas ha venido prestando servicios para la empresa
Vision Consulting SL desde el 12 de febrero
de 2007, con la categoría profesional de
Director y un salario fino anual de 80.000
euros brutos más un variable de 30.000 euros
brutos según objetivos no acreditado su
devengo.
Segundo.- Que la empresa Vision Consulting SL no acredita haber abonado el salario
del actor en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, así como compensación por automóvil, seguro familiar octubre a
enero y otros gastos descritos en el ordinal
segundo de la demanda.
Tercero.- Que las empresas demandadas
no han comparecido al acto de juicio habían
sido citadas de manera efectiva mediante
correo con acuse de recibo.
Fundamentos de derecho
Primero.- Los hechos declarados probados
obrantes en el apartado anterior de la presente resolución se han deducido de la valoración de la prueba documental practicada en
juicio, así como de la dación por confesa de
la demandada no comparecida a pesar de su
citación en legal y debida forma.- artículo
91.2 y 97.2 del RDL 2/95 de 7 de abril por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral-.
Segundo.- Ha lugar a la extinción de la
relación laboral solicitada por la parte actora
con las consecuencias indemnizatorias normativamente previstas, en aplicación del artículo 50.1 b y c) y 50.2 del RDL 1/95 de 7 de
abril por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
Tercero.- No acredita la parte actora la
relación laboral con las empresas demandadas a excepción de la mantenida con Vision
Consulting SL. Carga de la prueba que
corresponde a la parte actora ex artículo 217
de la LEC Ley 1/2000 de 7 de enero. Procederá absolver a dichas demandadas de las
pretensiones de la demanda.
Vistos los preceptos jurídicos aplicables,
concordantes y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo: Que estimando parcialmente la
demanda promovida por Emilio Artigas Mas
debo condenar y condeno a la empresa
Vision Consulting SL a abonar al actor la
indemnización de 25.459 euros, declarando
extinguida la relación laboral con la anterior
desde el 19 de mayo de 2009; absolviendo al
resto de codemandadas Morea Spain S.A,
Vision Equipments, S.L., Vision Interactive
S.L, Esmeralda Media Spain, S.L., Publicity
Newspapers, S.L., Publicity channel, S.L.,
Vision Advertising, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial de las pretensiones de la demanda.
Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de Suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya,
dentro de los cinco días siguientes a dicha
notificación, anunciándose el recurso ante
este Juzgado, por escrito o comparecencia,
siendo indispensable si el recurrente es el
patrono, que exhiba al tiempo de anunciarlo
el resguardo acreditativo de haber depositado
en Banesto y en la cuenta corriente núm.
0591-0000-64-0135-09 de este juzgado, la
cantidad objeto de la condena y que deposite
150,25 euros en la misma cuenta del mismo
banco.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación.- Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por el Magistrado
Juez que la ha dictado, celebrando audiencia
pública, el día veintiseis de mayo de dos mil
nueve, doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, 15 de junio de 2009.
El Secretario Judicial, Óscar Escribano Vindel.
032009015701
A
Número 8, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 205/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Isabel López López, José Palacios Rabasco,
Kaouchi Mohamed y Mª del Castañar Arribas
Martín contra Plegabox, S.L. y -F.G.S.- Fondo
de Garantía Salarial en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a
Plegabox, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en
fecha 9 de junio de 2009, del tenor literal
siguiente:
En la ciudad de Barcelona a 9 de junio de
2009.
El Iltmo. Sr. D. Francisco Leal Peralvo
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
número 8 de los de Barcelona pronuncia, en
Nombre de S.M. El Rey la siguiente sentencia.
«Sentencia (núm. 264/09) en los Autos
núm.205/2009 seguidos por reclamación de
cantidad, a instancia de Isabel López López,
José Palacios Rabasco, Kaouchi Mohamed y
Mª del Castañar Arribas Martín contra Plegabox, S.L. y Fondo de Garantía Salarial
Antecedentes de hecho
Primero.- En turno de reparto correspondió
a este Juzgado de lo social demanda suscrita
por la citada parte actora, que se fundamentaba y apoyaba en los hechos que detalladamente quedan descritos en el escrito presentado, en el que se terminaba suplicando se
dictara sentencia por la que se condene a la
demandada a abonar al actor la cantidad
objeto de la demanda.
Segundo.- Admitida la demanda a trámite
y señalado día para la celebración del juicio,
no compareció la parte demandada tal y
como es de ver en el acto extendida a tal
efecto.
Tercero.- Abierto el juicio a prueba se propuso la que es de ver en el acta mencionada,
quedando tras conclusiones en la mesa de
S.Sª para dictar sentencia.
Cuarto.- En la tramitación de los presentes
autos se han seguido las prescripciones ordenadas por la ley.
Hechos probados
Primero.- Que la parte actora ha venido
prestando servicios para la empresa demandada con la antigüedad, categoría profesional
y salario siguiente:
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 73
Administració de Justícia
Isabel López López, ingresó en la empresa
por cuenta ajena en fecha 20-02-2006, con
contrato temporal e ininterrumpidamente, el
cual se transformó en indefinido el día 8 de
agosto de 2006, ostentando en la fecha del
despido la categoría de Auxiliar Administrativa, recibiendo mensualmente una retribución
íntegra con prorrata de Paga Extra de
1.121,09.-euros (documentos 1-4).
Mª Del Carmen Arribas Martín ingresó en
la empresa en fecha 10-7-1991, ostentando
en la fecha del despido la categoría de Auxiliar Administrativa, recibiendo una retribución íntegra con prorrata de Paga Extra de
1.436,80 euros íntegros.
Jose Palacios Rabasco, ingresó en la
empresa en fecha de 17-05-2005, ostentando
en la fecha del despido la categoría de Peón,
recibiendo mensualmente una retribución
íntegra con prorrata de Paga Extra de
992,68.- euros.
Kaouchi Mohamed, ingresó en la empresa
en fecha 22-05-2000, ostentando en la fecha
del despido la categoría de Peón, recibiendo
mensualmente una retribución íntegra con
prorrata de Paga Extra de 1.006,48.- euros.
Segundo.- Que la empresa demandada no
acredita haber abonado a los actores la mensualidad de enero de 2009 en la siguiente
cuantía:
Isabel Lopez Lopez, 28 días de Enero2009: 1.325,44.-EUR
Mª Del Carmen Arribas Martin, 28 días de
Enero-2009: 1.251,60.-EUR
Jose Palacios Rabasco, 28 días de Enero2009: 851,48.-EUR
Kaouchi Mohamed, 28 días de Enero2009: 959,84.-EUR
Suma total: 4.388,36.-EUR
Tercero.- Que interponiéndose la preceptiva demanda de conciliación ante el SCI el
10-2-2009 el acto de conciliación se llevó a
cabo con el resultado de sin avenencia el 63-2009.
Fundamentos de derecho
Primero.- Teniendo en cuenta lo dispuesto
en el art. 97.2 de la L.P.L., cabe señalar que
la relación de hechos probados tiene su base
en las documentales aportadas por la parte
actora al acto de juicio, quedando acreditada
por la actora conforme a los principios imperantes en materia probatoria (art. 217 L.E.C.)
la existencia de la relación laboral con sus
circunstancias: antigüedad, categoría, salario
y cese.
En cuanto a la falta de pago de las cantidades reclamadas, no consta que hayan sido
abonadas por la demandada, considerándose
acreditado en virtud de la facultad concedida
al Juzgado en el art. 91.2 de la L.P.L.
Segundo.- EL Fogasa demandado citado al
acto de juicio en debida forma, el que no
compareció, no obstante la cual procede su
absolución al no reunir por el momento los
requisitos exigidos en por el art. 33.3 del E.T.
para declarar sus responsabilidad subsidiaria
legal.
Tercero.- De conformidad con los art. 4.2
F.1 del art. 26 y 29.1 3º del E.T. procede la
estimación de la demanda condenando al
pago de la suma solicitada más el interés del
10% por mora.
Vistos los preceptos legales antes citados y
demás de pertinente y general aplicación
Fallo: Que estimando como estimo la
demanda interpuesta por Isabel López López,
José Palacios Rabasco, Kaouchi Mohamed y
Mª del Castañar Arribas Martín contra Plegabox, S.L. y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial debo condenar y condeno a la empresa
Plegabox, S.L. a que abone a la parte actora
las cantidades que para cada uno de ellos se
indican en el ordinal noveno de la demanda
más el 10% de interés de mora anual.
Y absolviendo al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de sus responsabilidades
legales.
Notifíquese la sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, dentro de los cinco días siguientes a dicha notificación, anunciándose el recurso ante este
Juzgado, por escrito o comparecencia, siendo
indispensable si el recurrente es el patrono,
que exhiba al tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en
Banesto y en la cuenta corriente num 05910000-64-0205-09 de este Juzgado, la cantidad objeto de la condena y que deposite
150,25 euros en la misma cuenta del mismo
banco.
Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando, la pronuncio mando y firmo.
Publicación.- Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por el Magistrado
Juez que la ha dictado, celebrando audiencia
pública, el día diez de junio de dos mil
nueve, doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, 15 de junio de 2009.
El Secretario Judicial, Óscar Escribano Vindel.
032009015702
A
Número 8, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 13 de
mayo de 2009 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Ruben
Vázquez Vázquez contra -F.G.S.- Fondo de
Garantía Salarial y Lexatel Technologies, S.L.
en reclamación de despido seguido con el
número 449/2009 se cita a la mencionada
empresa Lexatel Technologies, S.L. de ignorado paradero, para que comparezca ante la
Sala de Audiencias de este Organismo, sito
en esta ciudad, el próximo día 17 de septiembre de 2009 a las 11:30 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 17 de junio de 2009.
El Secretario judicial, Óscar Escribano Vindel.
032009015783
A
Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 310/09,
seguidos en este Juzgado a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra
Punzaq, S.L. en relación a Reclamación de
cantidad por el presente se notifica a Punzaq,
S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 11.6.2009,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Nº 269/2009. En Barcelona, a
11 de junio de 2009.
Visto por Doña Carmen Briones Jurado,
Magistrado-Juez Sustituto del Juzgado de lo
social nº 9 de los de Barcelona y su Provincia
el juicio promovido por Fundación Laboral
de la Construcción contra la empresa Punzaq, S.L., en materia de reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 25 de marzo de 2009
tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de
alegar los hechos y fundamentos que estimó
pertinentes a su derecho, solicitó se dictase
sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.
Segundo. - Que señalados día y hora para
la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio tuvieron lugar el día señalado. En trámite de alegaciones la parte actora
se afirmó y ratificó en su demanda; la
demandada no compareció pese a estar citada legalmente; practicándose a continuación
las pruebas propuestas y admitidas. En conclusiones la parte actora sostuvo sus puntos
de vista y solicitó de este Juzgado dictase una
Sentencia de conformidad con sus pretensiones.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 74
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
Tercero. - En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos
legales.
Hechos probados
1. La Fundación Laboral de la Construcción se constituyó en virtud de la Disposición
Adicional del Convenio General del Sector
de la Construcción de 04.05.92 (Boletín Oficial del Estado 20 de mayo). En la citada Disposición Adicional se establecía que la financiación de la Fundación Laboral se producirá
fundamentalmente mediante aportaciones de
Administraciones públicas, más una aportación complementaria de carácter obligatorio
a cargo de las empresas sometidas al ámbito
de aplicación del mencionado Convenio
General.
2. La Comisión Paritaria del Convenio
General del Sector de la Construcción acordó
que la aportación a cargo de las empresas
para la financiación de la Fundación Laboral
fuera de un 0,05% sobre la masa salarial,
establecida ésta sobre la base del cálculo de
las cuotas de cotización a la Seguridad Social
por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
3. Para el año 1998 (Boletín Oficial del
Estado 30 de junio) además de la aportación
ordinaria (0,05%) se estableció una aportación extraordinaria del 0,10% sobre la mencionada base de cálculo.
4. A partir de enero de 2000 la cuota ordinaria se establece en un 0,08% sobre la masa
salarial, según Boletín Oficial del Estado nº
49 de 29 de febrero de 2000.
5. Si el pago de la cuota a la Fundación
Laboral de la Construcción se realiza fuera
del plazo reglamentariamente establecido
para el ingreso de las cuotas a la Seguridad
Social, se acordó la aplicación del recargo
por mora legalmente previsto, esto es 5%,
15% o 20%, según las distintas situaciones
en que se realice el ingreso, siendo el importe a ingresar la suma de la cuota adeudada
más el recargo por mora.
6. Para la recaudación de esta aportación
empresarial la Fundación Laboral suscribió
convenio con la Tesorería General de la
Seguridad Social el 12.07.93 (Boletín Oficial
del Estado 22 de septiembre). En virtud de
dicho convenio, las empresas deben ingresar
en su entidad de crédito, junto con las cuotas
de Seguridad Social, la correspondiente aportación a favor de la Fundación Laboral
mediante los Boletines de Cotización.
7. De acuerdo con los datos suministrados
a la Fundación Laboral de la Construcción
por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, la empresa demandada, que
pertenece al sector de la Construcción, adeuda la aportación a favor de la Fundación
Laboral de la Construcción correspondiente
al período comprendido entre enero de 2002
a diciembre de 2006, por las siguientes cantidades:
AÑO§ BASES COTIT.SS§PORCENTAJE§CUOTA FLC§ RECARGO§ TOTAL#
2002§
2003§
2004§
2005§
§
8.530,54§
49.065,24§
65.992,83§
0,08%§
0,08%§
0,08%§
0,08%§
0§
6,82§
39,25§
52,79§
0§
1,36§
7,85§
10,56§
0#
8,19#
47,10#
63,35#
AÑO§ BASES COTIT.SS§PORCENTAJE§CUOTA FLC§ RECARGO§ TOTAL#
2006§
160.746,97§
0,08%§
128,60§
25,72§
154,32#
- Certificado TGSS.8. La actora no ha abonado a la Fundación
Laboral las cantidades anteriores por un total
de 272,96 EUR, incluido el recargo.
9. Se intentó la conciliación previa ante el
SCI del Departament de Treball de la Generalitat, con el resultado de intentado sin efecto en fecha 31.03.08.
Fundamentos de derecho
Único. - De acuerdo con el artículo 97.2
de la Ley de Procedimiento Laboral, los anteriores hechos declarados probados resultan
de la libre valoración de la prueba practicada
en el acto de juicio e individualizada en cada
uno de ellos, y fundamentalmente de la prueba documental aportada por la parte actora y
por la incomparecencia de la demandada a
quien se tiene por conforme con los hechos
de la demanda en aplicación del art. 91 de la
LPL. En consecuencia, en atención a los
hechos que han sido declarados probados, y
al impago de la demandada de la cuota que
le correspondía, en aplicación del Convenio
Colectivo General de la Construcción, según
las bases de cotización facilitadas por la
Tesorería General de la Seguridad Social,
procede condenar a la parte demandada a
que abone a la actora la suma de 272,96
EUR, incluido el recargo por mora.
Vistos los preceptos citados y por las razones expuestas;
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción, debo condenar y condeno a la
empresa Punzaq, S.L., a que abone a la actora la cantidad de 272,96 EUR.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso alguno por razón de
la cuantía (art. 189.1 LPL).
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el Ilma. Sra.
Magistrado-Juez Sustituto que la suscribe en
el mismo día de su fecha y en Audiencia
pública; se incluye el original de esta resolución en el libro de Sentencias, poniendo en
los Autos certificación literal de la misma y
se remite a cada una de las partes un sobre
por correo certificado con acuse de recibo,
conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el art. 56 y concordantes de la LPL.
Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 11 de junio de 2009.
La Secretaria en sustitución, Lourdes Sánchez Sánchez.
032009015677
A
Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 187/09,
seguidos en este Juzgado a instancia de Javier
Anguera Puig contra Instamad BCN, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial en relación a
Reclamación de cantidad por el presente se
notifica a Instamad BCN, S.L. en ignorado
paradero la sentencia dictada en los presentes autos en fecha 19-5-09, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Nº 218/2009. En Barcelona, a
19 de mayo de 2009.
Visto por Doña Carmen Briones Jurado,
Magistrado-Juez Sustituto del Juzgado de lo
Social nº 9 de los de Barcelona y su Provincia el juicio promovido por Don Javier
Anguera Puig, contra la empresa Instamad
BCN, S.L. y contra el Fondo de Garantía
Salarial (FGS), en materia de reclamación de
cantidad.
Antecedentes de hecho
1. En fecha 23 de febrero de 2009 tuvo
entrada en este Juzgado demanda suscrita
por la parte actora, en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó
pertinentes a su derecho, solicitó se dictase
sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.
2. Que admitida a trámite la demanda y
señalada audiencia para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, se
citó en forma a ambas partes y éste tuvo
lugar el día señalado, con la asistencia únicamente de la parte actora. Al acto no compareció el demandado pese a estar citado en
legal forma y sin alegar justa causa. En trámite de alegaciones la parte actora, se afirmó y
ratificó en su demanda practicándose las
pruebas propuestas y admitidas. En conclusiones, cada parte solicitó una sentencia de
conformidad con sus pretensiones.
3. En la tramitación de este procedimiento
se han observado todos los requisitos legales.
Hechos probados
1. La parte actora Don Javier Anguera
Puig, ha venido trabajando para la empresa
demandada, con la categoría profesional de
oficial 1ª, antigüedad desde el 08.11.07, y
percibiendo un salario bruto mensual de
1.458,38 EUR con inclusión de prorratas
pagas extras. Dejó de prestar servicios el
21.11.2008 por finalización del contrato. docs. nº 1 a 23 del ramo de prueba del
actor.2. La empresa no ha abonado a la parte
demandante las cantidades correspondientes
a diferencias salariales por revisión de las
tablas salariales del Convenio de febrero a
noviembre 2008 por importe total de 197,53
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 75
Administració de Justícia
EUR, según se especifica en el hecho tercero
de la demanda y que en aras a la brevedad se
tiene aquí por reproducido. Diferencias salariales de la paga extra de Verano (7,03 EUR).;
así como la paga extra de Navidad 2008
(986,34 EUR) y paga extra de verano 2009
(493,17 EUR) y vacaciones (1.333,37 EUR); e
indemnización fin de contrato (306,75 EUR);
todo ello con la especificación que consta en
el hecho segundo y tercero de la demanda y
que en aras a la brevedad damos aquí por
enteramente reproducido.
3. El actor realizaba una jornada laboral
de 40 horas a la semana de lunes a viernes.doc. nº 1 a 3.4. Es de aplicación el Convenio Colectivo
de trabajo del sector de la industria siderometalúrgica de la provincia de Barcelona
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
29.06.2007) así como las tablas de revisión
salarial (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya 07.03.2008).
5. Presentada papeleta de conciliación
ante el SCI del Departament de Treball, se
celebró el acto con el resultado de intentado
sin efecto en fecha 20 de marzo de 2009.
Fundamentos de derecho
Primero. - La relación de hechos que se
declaran probados, se deduce de la valoración conjunta de la prueba, de acuerdo con
los principios de la sana e imparcial crítica y
valorando en especial la prueba documental
aportada por el actor.
Segundo. - De conformidad con lo establecido en el art. 4.2 f) del ET, uno de los
derechos laborales esenciales del trabajador
es el de la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida,
derecho al que se corresponde el deber del
empresario, conforme al artículo 29 del
mismo texto legal, de liquidación puntual del
salario.
Tercero. - Es obligado para el Juzgador formar su convicción en base a las pruebas
practicadas, y ello incluso en casos como el
que nos ocupa, en que la actividad probatoria se ha visto sensiblemente disminuida por
la incomparecencia al acto de juicio de la
empresa demandada, pese a estar citada en
forma, lo que dificulta enormemente la posibilidad de la parte actora de acreditar un
hecho negativo, cual es la falta de pago, sin
poder contar con la confesión en juicio del
obligado al mismo, por lo que haciendo uso
de las facultades conferidas por el artículo 91
de la LPL, se tiene a la empresa demandada
por conforme con la reclamación de la actora relativa a la falta de pago relativas a las
diferencias salariales y de la paga extra d
verano 2008, debidas a la revisión de las
tablas salariales del Convenio Colectivo de
aplicación así como respecto de las pagas
extras dejadas de percibir de Navidad 2008,
Verano 2009 y vacaciones devengadas y no
disfrutadas, así como la indemnización debida por la finalización de contrato, por lo que,
habiendo acreditado la parte actora la relación laboral con la demandada y las demás
circunstancias a que se ha hecho referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 f) y arts. 26 y 29 del ET, procede estimar la demanda respecto a dichas cantidades
y que asciende a la suma de 3.324,19 EUR,
cantidad que deberá incrementarse con el
10% de interés por mora, en aplicación del
artículo 29.3º del ET.
Cuarto. - Solicita la parte actora la cantidad de 3.345,88 EUR en concepto de horas
extras alegando la realización de una jornada
diaria de 9 horas. Y sin embargo, a juicio de
quien suscribe la parte actora no acredita a
través de ningún medio de prueba tal y como
le incumbía de conformidad con lo dispuesto
en el art. 217 de la LEC, que efectivamente
realizara la jornada que postula, quedando
por otra parte acreditado, por la documental
aportada consistente en el contrato de trabajo
que la jornada realizada era de 40 horas
semanales. Por lo que, al no acreditar la realización de las horas extras postuladas por
exceso de jornada la demanda en este punto
debe ser desestimada.
Quinto. - En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, procede en este momento procesal
su absolución, sin perjuicio de las responsabilidades legales subsidiarias, previstas en el
artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Sexto. - Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de suplicación (art. 189
LPL) de lo que se advertirá a las partes.
Vistos los preceptos legales citados y por
las razones expuestas;
Fallo: Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por Don Javier Anguera
Puig, contra la empresa Instamad BCN, S.L.,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada, a que abone a la parte actora la
suma de 3.324,19 EUR, más el 10% de
interés por mora. Y debo absolver y absuelvo
al FGS, sin perjuicio de sus responsabilidades
legales subsidiarias.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, a preparar
en este Juzgado de lo Social dentro del plazo
de cinco días a contar desde el siguiente al
de notificación del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 y
siguientes de la vigente Ley de Procedimiento
Laboral, debiendo si fuera la empresa condenada quien recurre presentar resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la
condena en la cuenta de Depósitos y consignaciones que con el nº 5209-0000-660187/09 que tiene abierta este órgano judicial en el Banco Banesto, oficina sita en
Ronda Sant Pere, 47, así como de haber efectuado el depósito de 150,25 EUR en la cuenta corriente nº 5209-0000-65-0187/09 que
igualmente mantiene abierta en la entidad
bancaria a que anteriormente se ha hecho
alusión, determinando la no aportación de
los indicados resguardos la no admisión a
trámite del recurso, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar necesariamente la
responsabilidad solidaria del avalista.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por la Ilma. Sra.
Magistrado-Juez Sustituto que la suscribe en
el mismo día de su fecha y en Audiencia
pública; se incluye el original de esta resolución en el libro de Sentencias, poniendo en
los Autos certificación literal de la misma y
se remite a cada una de las partes un sobre
por correo certificado con acuse de recibo,
conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el art. 56 y concordantes de la LPL.
Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de Junio de 2009.
La Secretaria en sustitución, Lourdes Sánchez Sánchez.
032009015678
A
Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 311/09,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Srihen Samir contra Ceylon Management,
S.L. en relación a Reclamación de cantidad
por el presente se notifica a Ceylon Management, S.L. en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha
11.6.2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Nº 269/2009. En Barcelona, a
11 de junio de 2009.
Visto por Doña Carmen Briones Jurado,
Magistrado-Juez Sustituto del Juzgado de lo
social nº 9 de los de Barcelona y su Provincia
el juicio promovido por Fundación Laboral
de la Construcción contra la empresa Punzaq, S.L., en materia de reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 25 de marzo de 2009
tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de
alegar los hechos y fundamentos que estimó
pertinentes a su derecho, solicitó se dictase
sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.
Segundo. - Que señalados día y hora para
la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio tuvieron lugar el día señalado. En trámite de alegaciones la parte actora
se afirmó y ratificó en su demanda; la
demandada no compareció pese a estar citada legalmente; practicándose a continuación
las pruebas propuestas y admitidas. En con-
Núm. 154 / Pàg. 76
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
clusiones la parte actora sostuvo sus puntos
de vista y solicitó de este Juzgado dictase una
Sentencia de conformidad con sus pretensiones.
Tercero. - En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos
legales.
Hechos probados
1. La Fundación Laboral de la Construcción se constituyó en virtud de la Disposición
Adicional del Convenio General del Sector
de la Construcción de 04.05.92 (Boletín Oficial del Estado 20 de mayo). En la citada Disposición Adicional se establecía que la financiación de la Fundación Laboral se producirá
fundamentalmente mediante aportaciones de
Administraciones públicas, más una aportación complementaria de carácter obligatorio
a cargo de las empresas sometidas al ámbito
de aplicación del mencionado Convenio
General.
2. La Comisión Paritaria del Convenio
General del Sector de la Construcción acordó
que la aportación a cargo de las empresas
para la financiación de la Fundación Laboral
fuera de un 0,05% sobre la masa salarial,
establecida ésta sobre la base del cálculo de
las cuotas de cotización a la Seguridad Social
por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
3. Para el año 1998 (Boletín Oficial del
Estado 30 de junio) además de la aportación
ordinaria (0,05%) se estableció una aportación extraordinaria del 0,10% sobre la mencionada base de cálculo.
4. A partir de enero de 2000 la cuota ordinaria se establece en un 0,08% sobre la masa
salarial, según Boletín Oficial del Estado nº
49 de 29 de febrero de 2000.
5. Si el pago de la cuota a la Fundación
Laboral de la Construcción se realiza fuera
del plazo reglamentariamente establecido
para el ingreso de las cuotas a la Seguridad
Social, se acordó la aplicación del recargo
por mora legalmente previsto, esto es 5%,
15% o 20%, según las distintas situaciones
en que se realice el ingreso, siendo el importe a ingresar la suma de la cuota adeudada
más el recargo por mora.
6. Para la recaudación de esta aportación
empresarial la Fundación Laboral suscribió
convenio con la Tesorería General de la
Seguridad Social el 12.07.93 (Boletín Oficial
del Estado 22 de septiembre). En virtud de
dicho convenio, las empresas deben ingresar
en su entidad de crédito, junto con las cuotas
de Seguridad Social, la correspondiente aportación a favor de la Fundación Laboral
mediante los Boletines de Cotización.
7. De acuerdo con los datos suministrados
a la Fundación Laboral de la Construcción
por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, la empresa demandada, que
pertenece al sector de la Construcción, adeuda la aportación a favor de la Fundación
Laboral de la Construcción correspondiente
al período comprendido entre enero de 2002
a diciembre de 2006, por las siguientes cantidades:
AÑO§ BASES COTIT.SS§
PORCENTAJE§
CUOTA FLC§RECARGO§TOTAL#
2002§
2003§
2004§
2005§
2006§
8.530,54§
49.065,24§
65.992,83§
160.746,97§
§
0,08%§
0,08%§
0,08%§
0,08%§
0,08%§
0§
6,82§
39,25§
52,79§
128,60§
0§
1,36§
7,85§
10,56§
25,72§
0#
8,19#
47,10#
63,35#
154,32#
- Certificado TGSS.8. La actora no ha abonado a la Fundación
Laboral las cantidades anteriores por un total
de 272,96 EUR, incluido el recargo.
9. Se intentó la conciliación previa ante el
SCI del Departament de Treball de la Generalitat, con el resultado de intentado sin efecto en fecha 31.03.08.
Fundamentos de derecho
Único. - De acuerdo con el artículo 97.2
de la Ley de Procedimiento Laboral, los anteriores hechos declarados probados resultan
de la libre valoración de la prueba practicada
en el acto de juicio e individualizada en cada
uno de ellos, y fundamentalmente de la prueba documental aportada por la parte actora y
por la incomparecencia de la demandada a
quien se tiene por conforme con los hechos
de la demanda en aplicación del art. 91 de la
LPL. En consecuencia, en atención a los
hechos que han sido declarados probados, y
al impago de la demandada de la cuota que
le correspondía, en aplicación del Convenio
Colectivo General de la Construcción, según
las bases de cotización facilitadas por la
Tesorería General de la Seguridad Social,
procede condenar a la parte demandada a
que abone a la actora la suma de 272,96
EUR, incluido el recargo por mora.
Vistos los preceptos citados y por las razones expuestas;
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción, debo condenar y condeno a la
empresa Punzaq, S.L., a que abone a la actora la cantidad de 272,96 EUR.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso alguno por razón de
la cuantía (art. 189.1 LPL).
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el Ilma. Sra.
Magistrado-Juez Sustituto que la suscribe en
el mismo día de su fecha y en Audiencia
pública; se incluye el original de esta resolución en el libro de Sentencias, poniendo en
los Autos certificación literal de la misma y
se remite a cada una de las partes un sobre
por correo certificado con acuse de recibo,
conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el art. 56 y concordantes de la LPL.
Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 11 de junio de 2009.
La Secretario en sustitución, Lourdes Sánchez Sánchez.
032009015680
A
Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 311/09,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Srihen Samir contra Ceylon Management,
S.L. en relación a Reclamación de cantidad
por el presente se notifica a Ceylon Management, S.L. en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha
11.6.2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Nº 271/2009. En Barcelona, a
11 de junio de 2009.
Vistos por Doña Carmen Briones Jurado,
Magistrado-Juez Sustituta del Juzgado de lo
Social nº 9 de los de Barcelona, los presentes
autos nº 311/09, promovidos por Don Srihen
Samir, contra la empresa Ceylon Management, S.L., y contra el FGS, en reclamación
de cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero. - Que el día 25 de marzo de
2009 y por turno de reparto correspondió a
este Juzgado de lo Social demanda suscrita
por la parte actora frente a la demandada
manifestada, en la que después de alegar los
hechos y fundamentos legales que estimó
procedentes a su derecho, pedía se dictase
sentencia de acuerdo con los pedimentos del
suplico de la demanda.
Segundo. - Que admitida a trámite la
demanda y señalado día y hora para la celebración del acto del juicio, éste tuvo lugar el
día señalado, compareciendo únicamente la
parte actora. Abierto el acto, la parte actora,
después de desistir de las cantidades reclamadas en concepto de prestación por incapacidad temporal y aclarar las cantidades reclamadas, se afirmó y ratificó en su demanda.
En período de pruebas se admitió y practicó
con el resultado que consta en acta. En conclusiones, la parte actora sostuvo sus puntos
de vista solicitando una sentencia de conformidad con sus pretensiones.
Tercero. - Que en la tramitación de este
juicio se han observado todos los requisitos
legales.
Hechos probados
1. La parte actora Don Srihen Samir con
N.I.E nº X3684625W, ingresó a prestar servicios por cuenta y orden de la empresa
demandada, en fecha 21.07.08, con la categoría profesional de Oficial 2ª y salario mensual bruto de 1.198,37 EUR con inclusión de
prorratas pagas extra..- doc. nº 1 a 3 del ramo
de prueba del actor.2. El actor causó baja en la empresa el
19.01.2009, habiendo recaído Sentencia del
Juzgado de lo Social nº 21 de los de esta Ciudad en fecha 15.05.2009, calificando dicha
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 77
Administració de Justícia
baja como despido improcedente.- doc. nº 3
del ramo de prueba del actor.3. La empresa no ha abonado a la parte
demandante las cantidades correspondientes
a salarios del 2 al 10.12.2008 del 2008
(341,13 EUR), así como la paga extra de
Navidad 2008 (1.129,32 EUR) extra de junio
2009 (133 EUR), vacaciones (67,58 EUR);
por un importe total de 1.671,03 EUR; todo
ello con la especificación que consta en el
hecho sexto de la demanda y aclaración
efectuada en acto de juicio, y que en aras a
la brevedad damos aquí por enteramente
reproducido.
4. El actor inició un proceso de incapacidad temporal el 24.10.2008 habiendo sido
dado de alta médica el 01.12.2008. Volvió a
iniciar periodo de incapacidad temporal el
11.12.2008 por recaída.- docs. nº 5 a 7 del
ramo de prueba del actor.5. Presentada Papeleta de Conciliación
ante el SCI del Departament de Treball, se
celebró con el resultado de intentado sin
efecto. El acto tuvo lugar en fecha 8 de abril
de 2009.
Fundamentos de derecho
Primero. - La relación de hechos que se
declaran probados, se deduce de la valoración conjunta de la prueba, de acuerdo con
los principios de la sana e imparcial crítica y
valorando en especial la prueba documental
aportada por el actor y la falta de actividad
probatoria de la empresa a quien se tiene por
conforme con los hechos alegados en la
demanda de conformidad con lo dispuesto
en el art. 91.2 de la LPL.
Segundo. - De conformidad con lo establecido en el art. 4.2 f) del ET, uno de los
derechos laborales esenciales del trabajador
es el de la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida,
derecho al que se corresponde el deber del
empresario, conforme al artículo 29 del
mismo texto legal, de liquidación puntual del
salario.
Tercero. - Es obligado para el Juzgador formar su convicción en base a las pruebas
practicadas, y ello incluso en casos como el
que nos ocupa, en que la actividad probatoria se ha visto sensiblemente disminuida por
la incomparecencia al acto de juicio de la
empresa demandada, pese a estar citada en
forma, lo que dificulta enormemente la posibilidad de la parte actora de acreditar un
hecho negativo, cual es la falta de pago, sin
poder contar con la confesión en juicio del
obligado al mismo, por lo que haciendo uso
de las facultades conferidas por el artículo 91
de la LPL, se tiene a la empresa demandada
por conforme con la reclamación de la actora. Por consiguiente, habiendo acreditado la
parte actora la relación laboral con la
demandada y las demás circunstancias alegadas en su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 f) y
arts. 26 y 29 del ET, procede estimar la
demanda que debe prosperar en cuanto a las
cantidades reclamadas y que constan en el
hecho probado tercero de la anterior relación
fáctica y que asciende a la suma de 1.671,03
EUR, más el 10% de interés por mora, en
aplicación del artículo 29.3º del ET.
No procede sin embargo, atender la petición de la parte actora de la indemnización
por finalización de contrato puesto que ha
quedado acreditado a través de la documental aportada por la propia parte actora, que
no se trató de una finalización de contrato
sino de un despido que además fue declarado improcedente, habiendo sido condenada
la empresa al abono de la indemnización
correspondiente.
Cuarto. - En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, procede en este momento procesal
su absolución, sin perjuicio de las responsabilidades legales subsidiarias, previstas en el
artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Quinto. - Contra la presente Resolución
cabe interponer recurso de Suplicación, lo
que se hará saber a las partes (art. 189.1 LPL).
Vistos los preceptos legales citados y por
las razones expuestas;
Fallo: Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por Don Srihen Samir,
contra la empresa Ceylon Management, S.L.,
y contra el FGS, debo condenar y condeno a
la empresa demandada a que abone a la
parte actora la suma de 1.671,03 EUR más el
10% de interés por mora. Y debo absolver y
absuelvo al FGS, sin perjuicio de sus responsabilidades legales subsidiarias.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, a preparar
en este Juzgado de lo Social dentro del plazo
de cinco días a contar desde el siguiente al
de notificación del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 y
siguientes de la vigente Ley de Procedimiento
Laboral, debiendo si fuera la empresa condenada quien recurre presentar resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la
condena en la cuenta de Depósitos y consignaciones que con el nº 5209-0000-660311/09 que tiene abierta este órgano judicial en el Banco Banesto, oficina sita en
Ronda Sant Pere, 47, así como de haber efectuado el depósito de 150,25 EUR en la cuenta corriente nº 5209-0000-65-0311/09 que
igualmente mantiene abierta en la entidad
bancaria a que anteriormente se ha hecho
alusión, determinando la no aportación de
los indicados resguardos la no admisión a
trámite del recurso, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar necesariamente la
responsabilidad solidaria del avalista.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el Ilmo. Sr.
Magistrado que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en Audiencia pública; se incluye el original de esta resolución en el libro de
Sentencias, poniendo en los Autos certifica-
ción literal de la misma y se remite a cada
una de las partes un sobre por correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia
de ella, conforme a lo dispuesto en el art. 56
y concordantes de la LPL. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 11 de junio de 2009.
La Secretaria en sustitución, Lourdes Sánchez Sánchez.
032009015683
A
Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 336/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Nicolas Gabriel Aliaga Peñaloza contra Consreform 2007 CLC, S.L. en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a
Consreform 2007 CLC, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 17 de junio de 2009, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Nº 282/2009. En Barcelona, a
17 de junio de 2009.
Vistos por Doña Carmen Briones Jurado,
Magistrado-Juez Sustituta del Juzgado de lo
Social nº 9 de los de Barcelona, los presentes
autos nº 336/09, promovidos por Don
Nicolás Gabriel Aliaga Peñaloza, contra la
empresa Consreform 2007 CLC, S.L., y contra
el FGS, en reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero.- Que el día 31 de marzo de 2009
y por turno de reparto correspondió a este
Juzgado de lo Social demanda suscrita por la
parte actora frente a la demandada manifestada, en la que después de alegar los hechos
y fundamentos legales que estimó procedentes a su derecho, pedía se dictase sentencia
de acuerdo con los pedimentos del suplico
de la demanda.
Segundo.- Que admitida a trámite la
demanda y señalado día y hora para la celebración del acto del juicio, éste tuvo lugar el
día señalado, compareciendo únicamente la
parte actora y el FGS. Abierto el acto, la parte
actora, después de aclarar las cantidades
reclamadas tal y como consta en la grabación, se afirmó y ratificó en su demanda. El
FGS alegó prescripción respecto de las cantidades reclamadas de octubre y noviembre de
2007. En período de pruebas se admitió y
practicó con el resultado que consta en acta.
En conclusiones, la parte actora después de
desistir de las cantidades reclamadas en concepto de indemnización por fin de contrato y
preaviso, sostuvo sus puntos de vista solicitando una sentencia de conformidad con sus
pretensiones.
Núm. 154 / Pàg. 78
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
Tercero.- Que en la tramitación de este
juicio se han observado todos los requisitos
legales.
Hechos probados
1.- La parte actora Don Nicolás Gabriel
Aliaga Peñaloza con N.I.E nº X5204618V,
ingresó a prestar servicios por cuenta y orden
de la empresa demandada, en fecha
01.06.07, con la categoría profesional de oficial 1ª y salario mensual bruto de 1.973,52
EUR con inclusión de prorratas pagas extra.
Causó baja voluntaria en mayo de 2008.doc. nº 1 a 12 del ramo de prueba de la parte
actora.2.- La empresa no ha abonado a la parte
demandante las cantidades correspondientes
a diferencias salariales de octubre 2007
(41,42 EUR), noviembre 2007 (39,77 EUR),
salarios de diciembre 2007 (1.346,10EUR);
paga Navidad 2007 (1.738,10 EUR) salarios
enero 2008 (1.672,85 EUR) febrero 2008
(1.579,74 EUR); marzo 2008 (1.531,53 EUR);
abril 2008 (1.467,31 EUR) y mayo 2008
(1.672,85 EUR); así como la liquidación de la
parte proporcional de verano (1.503,28 EUR)
y vacaciones (751,88 EUR), por un importe
total de 13.344,83 EUR; todo ello con la
especificación que consta en el hecho sexto
de la demanda y aclaración efectuada en
acto de juicio y que, en aras a la brevedad,
damos aquí por enteramente reproducido.
3.- Es de aplicación el Convenio Colectivo
de Trabajo del sector de la Construcción y
obras públicas de la provincia de Barcelona
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
15.04.2008).
4.- Presentada Papeleta de Conciliación
ante el SCI del Departament de Treball el
12.12.2008, se celebró con el resultado de
intentado sin efecto. El acto tuvo lugar en
fecha 19 de febrero de 2009.
Fundamentos de derecho
Primero.- La relación de hechos que se
declaran probados, se deduce de la valoración conjunta de la prueba, de acuerdo con
los principios de la sana e imparcial crítica y
valorando en especial la prueba documental
aportada por el actor e interrogatorio del
actor.
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el art. 4.2 f) del ET, uno de los derechos laborales esenciales del trabajador es el
de la percepción puntual de la remuneración
pactada o legalmente establecida, derecho al
que se corresponde el deber del empresario,
conforme al artículo 29 del mismo texto
legal, de liquidación puntual del salario.
Tercero.- Es obligado para el Juzgador formar su convicción en base a las pruebas
practicadas, y ello incluso en casos como el
que nos ocupa, en que la actividad probatoria se ha visto sensiblemente disminuida por
la incomparecencia al acto de juicio de la
empresa demandada, pese a estar citada en
forma, lo que dificulta enormemente la posibilidad de la parte actora de acreditar un
hecho negativo, cual es la falta de pago, sin
poder contar con la confesión en juicio del
obligado al mismo, por lo que haciendo uso
de las facultades conferidas por el artículo 91
de la LPL, se tiene a la empresa demandada
por conforme con la reclamación de la actora. Por consiguiente, habiendo acreditado la
parte actora la relación laboral con la
demandada y las demás circunstancias alegadas en su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 f) y
arts. 26 y 29 del ET, procede estimar la
demanda que debe prosperar en cuanto al
principal reclamado y que asciende a la
suma de 13.344,83 EUR, más el 10% de
interés por mora, en aplicación del artículo
29.3º del ET.
Cuarto.- En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, procede estimar la excepción de
prescripción de las cantidades reclamadas en
concepto de diferencias salariales del mes de
octubre y noviembre de 2007 al amparo de
lo dispuesto ene l art. 59.1 del ET, al haberse
interpuesto la papeleta de conciliación en el
mes de diciembre de 2008, y respecto del
resto de cantidades procede en este momento procesal su absolución, sin perjuicio de las
responsabilidades legales subsidiarias, previstas en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Quinto.- Contra la presente Resolución
cabe interponer recurso de Suplicación, lo
que se hará saber a las partes (art. 189.1 LPL).
Vistos los preceptos legales citados y por
las razones expuestas;
Fallo: Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por Don Nicolás
Gabriel Aliaga Peñaloza, contra la empresa
Consreform 2007 CLC, S.L., y contra el FGS,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone a la parte actora la
suma de 13.344,83 EUR más el 10% de
interés por mora. Y estimando la excepción
de prescripción alegada por el FGS debo
absolver y absuelvo libremente de las cantidades prescritas relativas a octubre 2007 y
noviembre 2007, sin perjuicio de sus responsabilidades legales subsidiarias respecto del
resto de cantidades.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, a preparar
en este Juzgado de lo Social dentro del plazo
de cinco días a contar desde el siguiente al
de notificación del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 y
siguientes de la vigente Ley de Procedimiento
Laboral, debiendo si fuera la empresa condenada quien recurre presentar resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la
condena en la cuenta de Depósitos y consignaciones que con el nº 5209-0000-660336/09 que tiene abierta este órgano judicial en el Banco Banesto, oficina sita en
Ronda Sant Pere, 47, así como de haber efectuado el depósito de 150,25 EUR en la cuenta corriente nº 5209-0000-65-0336/09 que
igualmente mantiene abierta en la entidad
bancaria a que anteriormente se ha hecho
alusión, determinando la no aportación de
los indicados resguardos la no admisión a
trámite del recurso, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar necesariamente la
responsabilidad solidaria del avalista.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación.- La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el Ilmo. Sr.
Magistrado que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en Audiencia pública; se incluye el original de esta resolución en el libro de
Sentencias, poniendo en los Autos certificación literal de la misma y se remite a cada
una de las partes un sobre por correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia
de ella, conforme a lo dispuesto en el art. 56
y concordantes de la LPL. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de junio de 2009.
El Secretario en sustitución, Lourdes Sanchez Sanchez.
032009015687
A
Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 345/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Marc
Ferrer Dalmau Nogueras contra Almeda
Motors, S.A. y Vancar 2002 S.A. en relación
a Reclamación de cantidad por el presente se
notifica a Vancar 2002 S.A. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 17 de junio de 2009, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Nº 280/2009. En Barcelona, a
17 de junio de 2009.
Vistos por Doña Carmen Briones Jurado,
Magistrado-Juez Sustituta del Juzgado de lo
Social nº 9 de los de Barcelona, los presentes
autos nº 345/09, promovidos por Don Marc
Ferrer Dalmau Nogueras, contra la empresa
Almeda Motors, S.A., y Vancar 2002, S.A. y
contra el FGS, en reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero.- Que el día 2 de abril de 2009 y
por turno de reparto correspondió a este Juzgado de lo Social demanda suscrita por la
parte actora frente a la demandada manifestada, en la que después de alegar los hechos
y fundamentos legales que estimó procedentes a su derecho, pedía se dictase sentencia
de acuerdo con los pedimentos del suplico
de la demanda.
Segundo.- Que admitida a trámite la
demanda y señalado día y hora para la celebración del acto del juicio, éste tuvo lugar el
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 79
Administració de Justícia
día señalado, compareciendo únicamente la
parte actora. Abierto el acto, la parte actora,
después de desistir de su acción frente a la
empresa Vancar 2002, S.A., se afirmó y ratificó en su demanda. En período de pruebas
se admitió y practicó con el resultado que
consta en acta. En conclusiones, la parte
actora sostuvo sus puntos de vista solicitando
una sentencia de conformidad con sus pretensiones.
Tercero.- Que en la tramitación de este
juicio se han observado todos los requisitos
legales.
Hechos probados
1.- La parte actora Don Marc Ferrer Dalmau Nogueras con D.N.I. nº 46.628.914,
ingresó a prestar servicios por cuenta y orden
de la empresa demandada, en fecha
12.09.06, con la categoría profesional de Jefe
de ventas Gr. 2 y salario mensual bruto de
2.047,90 euros con inclusión de prorratas
pagas extra. Cesó de prestar servicios el
27.10.2008.- doc. nº 1 a 4 del ramo de prueba del actor.2.- La empresa no ha abonado a la parte
demandante las cantidades correspondientes
a salarios de octubre 2008-(27 días)
(1.789,00 EUR), así como la liquidación de la
parte proporcional de verano 2009 (326,02
EUR) Navidad (824,65 EUR) y vacaciones
(866,67 EUR), por un importe total de
3.806,34 EUR; todo ello con la especificación que consta en el hecho cuarto de la
demanda y que, en aras a la brevedad,
damos aquí por enteramente reproducido.
3.- Presentada Papeleta de Conciliación
ante el SCI del Departament de Treball, se
celebró con el resultado de intentado sin
efecto. El acto tuvo lugar en fecha 4 de mayo
de 2009.
Fundamentos de derecho
Primero.- La relación de hechos que se
declaran probados, se deduce de la valoración conjunta de la prueba, de acuerdo con
los principios de la sana e imparcial crítica y
valorando en especial la prueba documental
aportada por el actor.
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el art. 4.2 f) del ET, uno de los derechos laborales esenciales del trabajador es el
de la percepción puntual de la remuneración
pactada o legalmente establecida, derecho al
que se corresponde el deber del empresario,
conforme al artículo 29 del mismo texto
legal, de liquidación puntual del salario.
Tercero.- Es obligado para el Juzgador formar su convicción en base a las pruebas
practicadas, y ello incluso en casos como el
que nos ocupa, en que la actividad probatoria se ha visto sensiblemente disminuida por
la incomparecencia al acto de juicio de la
empresa demandada, pese a estar citada en
forma, lo que dificulta enormemente la posibilidad de la parte actora de acreditar un
hecho negativo, cual es la falta de pago, sin
poder contar con la confesión en juicio del
obligado al mismo, por lo que haciendo uso
de las facultades conferidas por el artículo 91
de la LPL, se tiene a la empresa demandada
por conforme con la reclamación de la actora. Por consiguiente, habiendo acreditado la
parte actora la relación laboral con la
demandada y las demás circunstancias alegadas en su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 f) y
arts. 26 y 29 del ET, procede estimar la
demanda que debe prosperar en cuanto al
principal reclamado y que asciende a la
suma de 3.806,34 EUR, más el 10% de
interés por mora, en aplicación del artículo
29.3º del ET.
Cuarto.- En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, procede en este momento procesal
su absolución, sin perjuicio de las responsabilidades legales subsidiarias, previstas en el
artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Quinto.- Contra la presente Resolución
cabe interponer recurso de Suplicación, lo
que se hará saber a las partes (art. 189.1 LPL).
Vistos los preceptos legales citados y por
las razones expuestas;
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Don Marc Ferrer Dalmau Nogueras, contra la empresa Almeda Motors, S.A., y
contra el FGS, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone a la parte
actora la suma de 3.806,34 EUR más el 10%
de interés por mora. Y debo absolver y
absuelvo al FGS, sin perjuicio de sus responsabilidades legales subsidiarias.
Se tiene por desistida a la parte actora de
su acción frente a la empresa Vancar 2002,
S.A.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, a preparar
en este Juzgado de lo Social dentro del plazo
de cinco días a contar desde el siguiente al
de notificación del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 y
siguientes de la vigente Ley de Procedimiento
Laboral, debiendo si fuera la empresa condenada quien recurre presentar resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la
condena en la cuenta de Depósitos y consignaciones que con el nº 5209-0000-660345/09 que tiene abierta este órgano judicial en el Banco Banesto, oficina sita en
Ronda Sant Pere, 47, así como de haber efectuado el depósito de 150,25 EUR en la cuenta corriente nº 5209-0000-65-0345/09 que
igualmente mantiene abierta en la entidad
bancaria a que anteriormente se ha hecho
alusión, determinando la no aportación de
los indicados resguardos la no admisión a
trámite del recurso, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar necesariamente la
responsabilidad solidaria del avalista.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación.- La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el Ilmo. Sr.
Magistrado que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en Audiencia pública; se inclu-
ye el original de esta resolución en el libro de
Sentencias, poniendo en los Autos certificación literal de la misma y se remite a cada
una de las partes un sobre por correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia
de ella, conforme a lo dispuesto en el art. 56
y concordantes de la LPL. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de junio de 2009.
La Secretaria en sustitución Lourdes Sanchez Sanchez.
032009015688
A
Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 327/09,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Mariola Cárdenas Parejo contra Mitalo 137,
S.L., Mitalo S.A., Tomás Tapia, S.A., Asesoramiento y Gestion De Vehiculos 137, S.L.,
Francisco Sanchez Molina y Fondo de
Garantía Salarial en relación a Extinción contrato por parte trabajador por el presente se
notifica a Tomás Tapia, S.A. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 18 de junio de 2009, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Nº 285/2009. En Barcelona, a
18 de junio de 2009.
Visto por Doña Carmen Briones Jurado,
Magistrado-Juez Sustituto del Juzgado de lo
Social nº 9 de los de Barcelona y su Provincia el juicio promovido por Doña Mariola
Cárdenas Parejo contra las empresas Mitalo
137, S.L., Mitalo, S.A., Tomas Tapia, S.A.,
Asesoramiento y Gestión de Vehículos 137,
S.L., contra Don Francisco Sánchez Molina, y
contra el Fondo de Garantía Salarial (FGS),
en reclamación por Extinción del contrato de
trabajo a instancias del trabajador.
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 30 de marzo de 2009
tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de
alegar los hechos y fundamentos que estimó
pertinentes a su derecho, solicitó se dictase
sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.
Segundo.- Que señalados día y hora para
la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio tuvieron lugar el día señalado, compareciendo ambas partes. En trámite
de alegaciones la parte actora, después de
desistir de su pretensión frente a Don Francisco Sánchez Molina, se afirmó y ratificó en su
demanda. La demandada se allanó a las pretensiones de la parte actora, reconociendo el
impago continuado de salarios así como la
existencia del grupo empresarial; practicán-
Núm. 154 / Pàg. 80
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
dose a continuación las pruebas propuestas y
admitidas. En conclusiones, cada parte mantuvo su punto de vista y solicitó de este Juzgado se dictase una Sentencia de conformidad con sus pretensiones.
Tercero.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos
legales.
Hechos probados
1.- La parte actora Doña Mariola Cárdenas
Parejo, con D.N.I nº 38.131.049, ingresó a
prestar servicios por cuenta y orden de las
empresas demandadas en fecha 20.12.2005,
con la categoría profesional de oficial 1ª
Administrativo y salario diario bruto de 62,33
EUR con inclusión de prorratas pagas extraordinarias.- docs. nº 1 a 5 del ramo de prueba de la parte actora.2.- La parte demandada no le abona los
salarios desde marzo de 2009. Tampoco le
ha abonado la paga extra de Navidad de
2008.- hecho no controvertido.3.- La parte actora ha prestado servicios
indistintamente para las codemandadas,
constituyendo las mismas un grupo de
empresas a efectos laborales.-docs. 11 a 163
del ramo de prueba de la parte actora.4.- Presentada Papeleta de Conciliación
ante el SCI del Departament de Treball, se
celebró con el resultado de sin avenencia. El
acto tuvo lugar en fecha 14 de abril de 2009.
Fundamentos de derecho
Primero.- La relación de hechos que se
declaran probados, se deduce de la valoración conjunta de la prueba, de acuerdo con
los principios de la sana e imparcial crítica y
valorando en especial la prueba documental
aportada por el actor y el allanamiento de la
parte demandada.
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el art. 4.2 f) del ET, uno de los derechos laborales esenciales del trabajador es el
de la percepción puntual de la remuneración
pactada o legalmente establecida, derecho al
que se corresponde el deber del empresario,
conforme al artículo 29 del mismo texto
legal, de liquidación puntual del salario. El
incumplimiento por parte de la empresa de
ese deber de abono puntual, si se produce de
forma reiterada, supone uno de los incumplimientos graves y culpables que el art. 50.1 b)
del ET, que legitima al trabajador para solicitar la extinción indemnizada de su contrato
de trabajo.
Tercero.- El allanamiento en nuestro derecho, conceptualmente encuadrable dentro de
las crisis procesales, y actualmente regulado
en el art. 21 de la LEC, supone una de las
más elementales actitudes posibles del
demandado que facilitan la labor jurisdiccional al suponer en todo caso una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, una declaración de que la
demanda está jurídicamente fundamentada y
que teniendo en cuenta lo dispuesto en el
párrafo 2º del artículo 6 del Código Civil y el
art. 21 de la LEC, no suponiendo tal allanamiento una renuncia contra el interés u
orden público o en perjuicio de tercero y no
habiendo manifestado nada en contra del
mismo el demandante, lleva aparejado como
efecto inmediato, dictar sentencia estimatoria
de las pretensiones de la parte actora. Por
consiguiente, sin más innecesarias consideraciones y acreditado que la actora no ha percibido salario alguno desde marzo de 2009
hay que convenir en que existe una falta de
pago continuada del salario en los términos
del artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, y por tanto, que concurre justa causa
de extinción contractual por parte del trabajador.
Cuarto.- La declaración de extinción contractual, debe producir los efectos que establece el artículo 56.1.a) en relación al 50.2
del Estatuto de los Trabajadores. Lo que se
concreta en la extinción de la relación laboral con efectos de la presente resolución así
como en una indemnización de 45 días por
año de servicio y que asciende a 9.816,97
Euros. Cantidad de la que deberán responder
solidariamente todas las empresas codemandadas al formar un grupo empresarial a efectos laborales, tal y como reconoció el Letrado
de la demandada y se acredita por la documentación aportada.
Quinto.- Procede absolver al Fondo de
Garantía Salarial, en este momento procesal,
sin perjuicio de sus responsabilidades legales
subsidiarias previstas en el art. 33 ET.
Sexto.- Contra la presente Resolución cabe
interponer recurso de Suplicación, lo que se
hará saber a las partes (art. 189.1 LPL).
Vistos los preceptos citados y por las razones expuestas;
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Doña Mariola Cárdenas Parejo
contra las empresas Mitalo 137, S.L., Mitalo,
S.A., Tomas Tapia, S.A., Asesoramiento y
Gestión de Vehículos 137, S.L., y contra el
FGS, debo declarar y declaro la extinción del
contrato de trabajo que le unía con las codemandadas, con efectos de la fecha de la presente sentencia, condenando solidariamente
a las mencionadas empresas a estar y pasar
por tal declaración y a abonar a la demandante la suma de 9.816,97 EUR, en concepto
de indemnización. Y debo absolver y absuelvo al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de sus responsabilidades legales subsidiarias.
Se tiene por desistida a la parte actora de
su acción frente a Don Francisco Sánchez
Molina
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, anunciándolo ante este Juzgado
por comparecencia o por escrito en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la
parte que no ostente el carácter de trabajador
y no goce del beneficio de justicia gratuita
haber consignado el importe íntegro de la
condena en el Banco Banesto, oficina sita en
Ronda Sant Pere, 47 de esta ciudad, en la
cuenta corriente Nº 5209-0000-66-0327/09
de este Juzgado o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe;
depositando además la cantidad de 150,25
EUR en la cuenta nº 5209-0000-65-0327/09
del referido banco, y sin cuyos requisitos no
podrá ser admitido el recurso.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación.- La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por la Ilma. Sra.
Magistrado-Juez Sustituto que la suscribe en
el mismo día de su fecha y en Audiencia
pública; se incluye el original de esta resolución en el libro de Sentencias, poniendo en
los Autos certificación literal de la misma y
se remite a cada una de las partes un sobre
por correo certificado con acuse de recibo,
conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el art. 56 y concordantes de la LPL.
Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de junio de 2009.
La Secretaria en sustitución, Lourdes Sanchez Sanchez.
032009015690
A
Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 316/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Alberto Fernández Vallez y Salvador Pallares
Bierge contra Obras e Instalaciones Condalgroup, S.L. en relación a Reclamación de
cantidad por el presente se notifica a Obras e
Instalaciones Condalgroup, S.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 10.06.2009, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 265/2009. En Barcelona, a 10.06.2009.
Vistos por el Ilmo. Sr. Luis Revilla Pérez,
Magistrado titular del Juzgado de lo Social
Núm. 11, de los de Barcelona y su provincia,
el juicio promovido por Alberto Fernández
Vallez y Salvador Pallares Bierge contra
Obras e Instalaciones Condalgroup, S.L. en
reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
1. En fecha 26.03.2009 fue repartida a este
Juzgado de lo Social, la demanda suscrita por
la parte actora, en la que después de alegar
los hechos y fundamentos legales que estimó
pertinentes a su derecho, terminó con la
súplica de que se dictase una Sentencia, de
conformidad con sus pedimentos.
2. Admitida la demanda a trámite y señalados día y hora para la celebración de los
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 81
Administració de Justícia
actos de conciliación y juicio, éste tuvo lugar
el pasado día 9.06.2009 en que compareció
la parte actora Alberto Fernández Valles y
Salvador Pallares Bierge asistidos del Letrado/Graduado Social D. Antonio Luis Ubeda.
No compareció pese a su citación en
forma la parte demandada.
Abierto el juicio, la parte actora se afirmó
y ratificó en su demanda. En trámite de prueba, por la parte actora se pospuso la de confesión en juicio de la demandada, ya pedía
en su demanda, que no se pudo practicar por
la incomparecencia de la misma.
En conclusiones la parte actora informó,
para terminar solicitando que se declarase a
la demandada confesa y se dictase sentencia
de acuerdo con sus peticiones.
3. En la tramitación del presente procedimiento se han observado todos los requisitos
y formalidades legales.
Hechos probados
Primero. - Los actores don Alberto Fernández Vallez, titular de D.N.I. nº 35.000.513,
con una antigüedad que data de 10/01/2008
y una categoría profesional de director de
recursos humanos y don Salvador Pallarés
Bierge, titular de DNI nº 39.952.045, con
una antigüedad que data de 07/01/2008 y
una categoría profesional de director comercial, ambos percibiendo salario mensual, con
inclusión de prorrata de pagas extras, de
1.500,00 euros, han venido prestando servicios por cuenta y orden de la empresa Condalgroup, S.L., dedicada a la actividad de
telemarketing, hasta el 16/12/2008, en que
extinguió la relación laboral que ligaba a las
partes resolución del Juzgado de lo Social Nº
25, de Barcelona, de igual fecha, dictada en
ejecución de sentencia que declaró nulos los
despidos obrados sobre los mismos con efectos de 20/05/2008.
Segundo. - La empresa no ha abonado a
los actores la retribución de los veinte días
trabajados en mayo de 2008, por sumas respectivas de 926,40 euros.
Ni, finalmente, la liquidación de la relación laboral que incluye la parte proporcional de la paga extra de junio de 2008, por
sumas respectivas de 36,80 euros, diciembre
de 2008, por sumas respectivas de 73,60
euros y compensación económica de la parte
proporcional de vacaciones no disfrutadas,
por sumas respectivas de 1.300,82 euros.
Tercero. - Consta intento de conciliación
ante la Secció de Conciliacions Individuals
de la Delegació Territorial de Barcelona del
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, cuyo acto resultó sin efecto por
falta de comparecencia de la empresa
demandada.
Fundamentos de derecho
Primero. - Se articula por los actores
demanda en la que ejercitan acciones acumuladas que pretenden pronunciamiento
judicial que declare su derecho a percibir los
impagos retributivos de la empresa demandada, que no compareció al acto del juicio.
Y, aunque en principio, y vistos el artículo
217 2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que, a propósito de las normas sobre la carga
de la prueba, en recensión, dice que la de su
existencia corresponde al acreedor y la de su
extinción al obligado a su cumplimiento y el
art. 91-2 del Texto Articulado de la ley de
Procedimiento Laboral sobre la "ficta confessio", dada la incomparecencia de la empresa
demandada a pesar de que fue citada para
absolver posiciones con apercibimientos
legales de tenerla por confesa, y por tanto la
abstención respecto a la negación de los
hechos que fundamentan la demanda y a formular elementos probatorios tendentes a
contradecir la existencia de las obligaciones
reclamadas, así como su cuantía, procedería
solo por ello la estimación íntegra de la
demanda rectora del procedimiento, no
puede sin más ser así, dada la coyuntura
económica de la empresa que impide que los
Principios Dispositivo y de Aportación de
Parte, sirvan para la creación de derechos
inexistentes o para la ampliación de otros
ciertos, pero de contenido menor.
Segundo. - Y así no podrán acogerse los
créditos con la dimensión cuantitativa en que
se postulan sí falta el presupuesto necesario
para ello.
Tal presupuesto era que hubiesen acreditado que existió derecho al percibo de retribución en concepto de comisiones.
Pero, aunque si que acreditan derecho a
percibirlas, porque así se pacto en el contrato
de trabajo, como no acreditan la realización
de mediación con buen fin de operaciones
comerciales, que ni siquiera identifican, no
rellenan la exigencia que les impone el recto
"onus probandi", por insuficiencia, mas bien
inexistencia, de la batería probatoria desplegada, han de cargar con las consecuencias
negativas de la inactividad probatoria y no
puede, por ello, ser íntegro el acogimiento de
la demanda.
Tercero. - Estimación parcial e iliquidez de
créditos que, además, y por tal circunstancia,
impedirá que se acoja la pretensión de abono
de intereses por mora en la forma y dígito
previstos en el artículo 29-3 del Estatuto de
los Trabajadores.
Cuarto. - No procede, tampoco, la condena del Fondo de Garantía Salarial, que fue
llamado al procedimiento, y sin perjuicio de
su responsabilidad subsidiaria, en los términos del articulo 33- 2 del Estatuto de los Trabajadores, caso de que se declare judicialmente la insolvencia de la empresa condenada; responsabilidades que deberán fijarse,
previa acreditación por las actoras de los factos de que derivan las mismas en expediente
tramitado al efecto, cuyas resoluciones finales podrán impugnarse, como última "ratio",
ante los órganos del Orden Social de la Jurisdicción.
Vistos los preceptos legales y demás de
pertinente y general aplicación.
Fallo: Que estimando parcialmente la
demanda en la que ejercitan acciones acumuladas, las actoras que luego se dirán, debo
declarar y declaro el derecho de las mismas a
percibir, en concepto de los impagos retribu-
tivos que refiere el hecho probado segundo
de la presente resolución, las siguientes cantidades:
- 2.337,60 euros don Alberto Fernández
Vallez.
- 2.337,60 euros don Salvador Pallarés
Bierge.
Y condenar a la empresa Fincas Corral,
S.L. a estar y pasar por la anterior declaración
y a abonar a aquellas las mismas, absolviéndola del resto de pretensiones de condena.
Y que debo absolver y absuelvo libremente al Fondo de Garantía Salarial, y sin perjuicio de su ulterior y subsidiaria, responsabilidad, en los términos del número 2 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, para el
supuesto en que se declare judicialmente la
insolvencia de la condenada.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la misma
podrán interponer recurso de suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Catalunya, anunciado ante este Juzgado
de lo Social en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes a la notificación del fallo,
debiendo consignar si recurre la demandada
el importe íntegro de la condena, en la cta.
cte. de este Juzgado de lo Social en el Banco
Banesto, sito en Barcelona, Ronda Sant Pere,
núm. 47, cta. cte. núm. 5211 pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aseguramiento mediante aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad
solidaria del avalista, así como acreditar
haber depositado la cantidad de 150,25
euros, en la misma cuenta, mediante los
oportunos resguardos en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones", cta. cte. núm. 5211,
haciendo constar en los impresos el núm. del
expediente. Dichos ingresos se harán en dos
ingresos diferenciados; clave núm. 69 para
los ingresos de 150,25 euros y clave 65 para
los importes íntegros de la condena.
Una vez notificada la presente resolución
a las partes, y de no ser anunciado recurso de
suplicación en el plazo indicado, procédase
al archivo de las actuaciones.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por el Magistrado
Juez que lo ha dictado, celebrando audiencia
pública, el dia de la fecha. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumplió lo
ordenado. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 10 de junio de 2009.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032009015584
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 82
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
Número 11, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 8.06.2009
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Cristobal Canales Prieto
contra Construcciones Yaresco, S.L. en reclamación de Reclamación de cantidad seguido
con el número 576/2009 se cita a la mencionada empresa Construcciones Yaresco, S.L.
de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 13 de
octubre de 2.009 a las 10.30 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 18 de Junio de 2009.
El Secretario Judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032009015669
A
Justicia de Cataluña, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter
de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita haber consignado el importe
íntegro de la condena en la cta. núm.
5212.0000.60.0075.09 del Banco Español de
Crédito, oficina 2015, sita en la Ronda San
Pedro nº 47 de esta ciudad, o presente aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo
importe, sin cuyo requisito no se tendrá por
anunciado (art. 228 de la LPL.), debiendo
además consignar como depósito la cantidad
de 150,25 EUR en la cta. núm.
5212.0000.65.0075.09 de la misma entidad
al tiempo de interponerlo, sin cuyo requisito
tampoco se tendrá por interpuesto (art. 227
de la LPL).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, María José Gimeno
Calvo.
032009015717
A
Número 12, de Barcelona
empresarial.
Notifíquese esta resolución a las partes, a
quienes se hace saber que no es firme y que
contra ella cabe recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter
de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita haber consignado el importe
íntegro de la condena en la cta. núm.
5212.0000.60.0081.09 del Banco Español de
Crédito, oficina 2015, sita en la Ronda San
Pedro nº 47 de esta ciudad, o presente aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo
importe, sin cuyo requisito no se tendrá por
anunciado (art. 228 de la LPL.), debiendo
además consignar como depósito la cantidad
de 150,25 EUR en la cta. núm.
5212.0000.65.0081.09 de la misma entidad
al tiempo de interponerlo, sin cuyo requisito
tampoco se tendrá por interpuesto (art. 227
de la LPL).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, María José Gimeno
Calvo.
032009015718
A
EDICTO
Número 12, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos75/2009
seguidos en este Juzgado a instancia de Antonio Ruiz Alandi contra Crisda Financiación
S.L. y Fondo de Garantía Salarial en relación
a Reclamación de cantidad por el presente se
notifica a Crisda Financiación S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 18-06-09, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Antonio Ruiz Alandi contra Crisda
Financiación S.L., condeno a ésta a que
pague al demandante la cantidad de
17.947,21 EUR, más el interés del 10% anual
en concepto de mora desde la fecha de interposición de la demanda. Y condeno al Fondo
de Garantía Salarial, como responsable subsidiario, a pagar dicha cantidad, con los límites
legales a su cargo, para el caso de insolvencia empresarial.
Notifíquese esta resolución a las partes, a
quienes se hace saber que no es firme y que
contra ella cabe recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Según lo acordado en los autos 81/2009
seguidos en este Juzgado a instancia de Antonio Tapia Urbano, Pedro Ruiz Vico y Rafael
Del Aguila Cantero contra Fondo de Garantía
Salarial y Estructuras y Encofrados Jomara,
S.L. en relación a Reclamación de cantidad
por el presente se notifica a Estructuras y
Encofrados Jomara, S.L. en ignorado paradero
la resolución dictada en los presentes autos
en fecha 18-06-09, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Antonio Tapia Urbano, Pedro Ruiz
Vico y Rafael Del Aguila Cantero contra
Estructuras y Encofrados Jomara, S.L., condeno a ésta a que pague a los actores las cantidades de:
- A D. Antonio Tapia Urbano: 4.378,18
EUR.
- A D. Pedro Ruiz Vico: 3.399,40 EUR.
- A D. Rafael del Aguila Cantero: 3.690,17
EUR.
más el interés del 10% anual en concepto
de mora desde la fecha de interposición de la
demanda. Y condeno al Fondo de Garantía
Salarial, como responsable subsidiario, a
pagar dichas cantidades, con los límites legales a su cargo, para el caso de insolvencia
Número 12, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos168/2009
seguidos en este Juzgado a instancia de
Abdelmalik Achahchah contra Hermanos BVeleda Constructores, S.L. y -F.G.S.- Fondo
de Garantía Salarial en relación a despido
por el presente se notifica a Hermanos BVeleda Constructores, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 22/06/09, cuyo tenor literal de
su parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva
Dispongo: Tener por no formalizado el
recurso de suplicación anunciado por F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial contra la
Sentencia dictada en los presentes autos.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que no es firme y
contra la misma podrán interponer recurso
de reposición, previo a la queja, a presentar
en este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 83
Administració de Justícia
Ley de Procedimiento Laboral).»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 22 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, María José Gimeno
Calvo.
032009015782
A
Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos
1086/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Ricard Sánchez Coll contra Gemphasis Gems, S.L. en relación a Despido por el
presente se notifica a Gemphasis Gems, S.L.
en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos, cuyo tenor literal de
su parte dispositiva dice:
«Sentencia nÚm: 233/2009. Barcelona, 30
de Abril de 2009.
Vistas por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social número trece de esta
ciudad, Doña María José Román Román, las
precedentes actuaciones, seguidas a instancia
de Ricard Sánchez Coll frente a Gemphasis
Gems, S.L., en reclamación por despido.
Antecedentes de hecho
I.- Que por turno de reparto fue registrada
la presente demanda en este Juzgado el día
10 de diciembre de 2008, en la misma previa
relación de hechos y fundamentos de derecho que estimó que son de aplicación, suplica se dicte sentencia de conformidad con el
suplico de la demanda.
II.- Por Auto de fecha 10 de diciembre de
2008 fue admitida a trámite, señalándose
para la celebración del acto de conciliación
y juicio, en su caso, la Audiencia del día 29
de abril de 2009. En este día comparece la
parte actora, no compareciendo la empresa
demandada, pasándose a la celebración del
juicio. La parte actora se ratifica en la
demanda. En periodo de prueba se propone
por la parte compareciente la prueba que
admitida obra referida en el acta de juicio y
en la grabación que consta incorporada a las
presentes actuaciones. En trámite de conclusiones la parte actora eleva a definitivas las
formuladas provisionalmente. Con lo cual
S.Sª. dio el acto por concluso y visto para
Sentencia; en la tramitación de este juicio se
han observado todas las prescripciones legales, a excepción de las relativas a plazos,
dada la acumulación de asuntos.
Hechos probados
Primero.- El actor que se dirá en la parte
dispositiva de la presente Resolución, ha
prestado sus servicios en la empresa Gemphasis Gems, S.L. dedicada al comercio del
metal, con las siguientes circunstancias laborales: antigüedad 20-04-2004, categoría profesional Auxiliar Administrativo y salario de
50 EUR día o 1672,92 EUR mensuales con
parte proporcional de pagas extras; conforme
a los folios 13 a 16 y 18 a 26 y confessio ficta
de la empresa demandada.
Segundo.- Que la empresa demandada
notifico al actor carta de despido de fecha 28
de octubre de 2008, con efectos de ese
mismo día, sin alegar causa alguna obrando
en Autos al folio 17 se tiene por reproducida.
Tercero.- La empresa demandada no compareció al acto del juicio, pese haber sido
citada legalmente.
Cuarto.- El actor no ostenta ni ha ostentado en el último año cargos de representación
sindical.
Quinto.- Se ha intentado sin Efecto el preceptivo acto de conciliación previo ante el
CMAC.
Fundamentos jurídicos
Primero.- Que del conjunto de la prueba
practicada, no han podido ser constatados
otros hechos que no sean los que constan en
la anterior resultancia fáctica en base a los
documentos presentados por el actor y a la
confessio ficta de la demandada que no compareció al acto del juicio pese haber sido
legalmente citada; por lo que al tenerse a la
empresa por confesa y acreditado documentalmente los hechos relativos a la relación
laboral y el despido disciplinario, deben
tenerse por probados todos los hechos de la
demanda; entre otros hechos, así mismo, el
reconocimiento por la empresa del carácter
indefinido del contrato y debe tenerse por no
puesta en la carta ni probada causa alguna
de despido; por lo que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 55.4 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores
Real Decreto Legislativo 1/95 al efectuarse el
despido vigente esa Ley, el despido producido debe considerarse como improcedente,
con los efectos establecido en el artículo 56
del mencionado Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores, en relación con el artículo 110.1 del Texto Refundido de la ley de
Procedimiento Laboral 2/95, debiendo el
demandado readmitir al actor en el mismo
puesto de trabajo que tenía y con abono de
los salarios devengados, o a elección de
dicho demandado, en el termino de cinco
días, al abono de las indemnizaciones previstas en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores según la redacción efectuada por
Real Decreto Legislativo 45/2002.
Segundo.- Se advierte a las partes que contra esta resolución, cabe recurso de suplicación, según lo establecido en el artículo 189
1 a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación al
caso.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Don Ricard Sánchez Coll frente a
Gemphasis Gems, S.L. debo declarar y declaro la improcedente del despido del actor con
efectos del 28-10-2008, condenando a la
empresa demandada a estar y pasar por esta
declaración y a que readmita al actor en el
mismo puesto de trabajo y condiciones anteriores al despido o, a su elección en el plazo
de cinco días, abone al trabajador la cantidad de once mil quinientos un euros con
treinta y tres céntimos de euro en concepto
de Indemnización y los salarios de tramitación devengados legalmente desde la fecha
del despido a razón de 50 Euros día; debiendo realizar la opción expresamente el
demandado y de no hacerlo se entenderá
que opta por la readmisión.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la misma
podrán interponer Recurso de Suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya, anunciando tal
propósito mediante comparecencia o por
escrito ante este Juzgado, en el plazo de
cinco días a contar del siguiente a la notificación de esta Sentencia, y que la condenada
para hacerlo deberá ingresar en el Banco
Banesto, en la c.c. que a tales efectos tiene
abierta este Juzgado con el nombre de Depósitos, c.c. nº 5213.0000-69-1086-2008 en la
Oficina sita en Ronda Sant Pere número 47
(08010) de esta ciudad, la cantidad líquida
importe de la condena con la Clave 65 o presentar aval bancario por dicha cantidad sin
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.
Asimismo deberá constituir la cantidad de
150,25 Euros en el Banco Banesto en la c.c.
que a tales efectos tiene abierta este Juzgado
con el nombre de Consignaciones, c.c. nº
5213.0000-65-1086-08 en la Oficina sita en
Ronda Sant Pere número 47 (08010) de esta
ciudad, presentando el resguardo de este último en Secretaria al tiempo de interponer el
recurso, haciéndose constar además un
domicilio en la sede de dicho Tribunal Superior a efectos de notificaciones.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada que ha
sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada que la dicta en su día y celebrando Audiencia Pública por ante mí la Secretaria de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de junio de 2009.
La Secretaria Judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032009015691
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 84
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
Número 13, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 20-05-09
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Isabel Cruz Capel, Irene
Sánchez Giménez, Elizabet Díaz Luna, Mª
Isabel Verdugo Conejero, María Mata Manzanares, Sonia Romero Espinosa y Mª Gloria
Ubago Miñan contra Hennes & Mauritz S.L.
en reclamación de Reclamación de cantidad
seguido con el número 514/09 se cita a la
mencionada empresa Hennes & Mauritz S.L.
de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 2403-2010 a las 10'15 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 19 de junio de 2009.
La Secretaria Judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032009015704
A
Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
786/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Sitel Ibérica Teleservices, S.A.U. contra Patricia Sánchez Miguel en relación a
Reclamación de cantidad por el presente se
notifica a Patricia Sánchez Miguel en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha Barcelona, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Num: 292/2009. En Barcelona,
8 de Junio de 2009.
Vistas por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social número trece de esta
ciudad, Doña María José Román Román, las
precedentes actuaciones, seguidas a instancia
de Sitel Ibérica Teleservices, S.A.U. frente a
Patricia Sánchez Miguel, en reclamación de
cantidad.
Antecedentes de hecho
1. Que por turno de reparto fue asignada
la presente demanda a este Juzgado el día 27
de septiembre de 2008, en la misma previa
relación de hechos y fundamentos de derecho que estimó que son de aplicación, suplica se dicte sentencia de conformidad con el
suplico de las demandas.
2. Por Auto de fecha 29 de octubre de
2008 fue admitida a trámite, señalándose
para la celebración del acto de conciliación
y juicio, en su caso, la Audiencia del día 28
de mayo de 2009. En este día comparece la
empresa actora, no compareciendo la trabajadora demandada, pasándose a la celebración del juicio. La parte actora se afirma y
ratifica en la demanda. En periodo de prueba
se propone por la parte compareciente las
pruebas que admitidas obran referida en el
acta del juicio y en la grabación unida a las
presentes actuaciones. En trámite de conclusiones la parte actora eleva a definitivas las
formuladas provisionalmente. Con lo cual
S.Sª. dio el acto por concluso y visto para
Sentencia; en la tramitación de este pleito se
han observado todas las prescripciones legales, a excepción de las relativas a plazos, por
la acumulación de asuntos.
Hechos probados
Primero. - Doña Patricia Sánchez Miguel,
demandada en las presentes actuaciones,
presto sus servicios por cuenta y orden de la
empresa Sitel Ibérica Teleservices, S.A.U.,
S.L. dedicada a la actividad de Telemarketing
y domiciliada en Barcelona; la trabajadora
ostenta las circunstancias laborales siguientes: antigüedad 02-03 2007, categoría profesional Teleoperadora y salario 991,06 EUR
mes con parte proporcional de pagas extras;
queda acreditado conforme a los folios 14 y
20 y la confessio ficta de la demandada.
Segundo. - Reclama en la demanda como
debidos por la trabajadora, demandada, los
conceptos salariales y en las cuantías que
especifica en su demanda; reclama en las
mismas las cantidad erróneamente abonada a
la actora el mes de Marzo entero por transferencia y por la cantidad total de 832,81 EUR
brutos cuando la actora el 2 de abril de 2007
presento su baja voluntaria en fecha 31-032007 sin preaviso alguno; hecho acreditado
por los documentos 15 a 19 y la confessio
ficta de la demandada.
Tercero. - Que se celebró el previo acto de
conciliación ante el CMAC, con el resultado
de intentado sin Efecto.
Cuarto. - La trabajadora demandada no
compareció al acto del juicio pese haber sido
citada en legal forma.
Fundamentos jurídicos
Primero. - En cumplimiento de lo exigido
por el artículo 97. 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se ha de hacer constar que
los hechos anteriores son el resultado de la
falta de controversia sobre los mismos, así
como de los documentos aportados por la
empresa compareciente y la confessio ficta
de la trabajadora demandada.
Segundo. - Que por los documentos aportados, junto con la apreciación conjunta de
la prueba incluida la confessio ficta, se evidencia que son ciertos los hechos de la
demanda; por lo que acreditado por la
empresa las cantidades erróneamente abonadas a la actora por en el mes de marzo de
2007 en la cantidad total de 405,07 EUR brutos, era a la trabajadora, como hecho extintivo de la obligación, a la que incumbía probar la inexistencia del pago de dichas cantidades, como se desprende del artículo 217
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no lo
hizo, no compareciendo al acto del Juicio,
por lo que en su consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4,2 f),
26 y 29 del Texto Refundido del Estatuto de
los Trabajadores Real Decreto Legislativo
1/95 y Convenio Colectivo de aplicación al
que se refiere el hecho primero probado de
la presente resolución, procede estimar la
demanda presentada por la empresa.
Tercero. - Se advierte a las partes que contra la presente resolución procede no cabe
interponer recurso alguno, según lo establecido en el artículo 189 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral 2/95.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación al
caso.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Sitel Ibérica Teleservices, S.A.U.
frente a Patricia Sánchez Miguel, debo condenar y condeno a la demandada a que
abone a la empresa la cantidad de cuatrocientos cinco EUR con siete céntimos de EUR
(405,07 EUR brutos).
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la misma
podrán interponer Recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada que ha
sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada que la dicta en su día y celebrando Audiencia Pública por ante mi el Secretario de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 19 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032009015710
A
Número 14, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 4.6.2009
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Sukhwinder Singh contra Wafa Catalunya, S.A., -F.G.S.- Fondo de
Garantía Salarial y Decormapi Pintors, S.L.
en reclamación de Reclamación de cantidad
seguido con el número 1060/2008 se cita a
la mencionada empresa Wafa Catalunya,
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 85
Administració de Justícia
S.A. de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de Audiencias de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 21 de julio de 2009 a las 9'25 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 4 de junio de 2009.
La Secretaria Judicial, Maria Soledad Anadon Sancho.
032009015693
A
Número 14, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 139/2007,
seguidos en este Juzgado a instancia de la
Letrada Dña. Gemma Ruiz Ramírez contra
Juan José Molina Yubero en relación a Jura
de Cuentas por el presente se notifica a Juan
José Molina Yubero en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 18-6-2009, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a 18 de junio
de 2009.
La extiendo yo, la Secretaria judicial, para
hacer dar cuenta a S.Sª Ilma. del estado que
mantiene el presente procedimiento, sin que
por D. Juan José Molina Yubero se haya acreditado haberse efectuado el pago de la minuta reclamada por la Letrada Dña. Gemma
Ruiz Ramírez, habiendo transcurrido el plazo
concedido al efecto al mismo. Doy fe.»
«Auto. En Barcelona, a 18 de junio de
2009.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 3-2-2009, por la Letrada Dña. Gemma Ruiz Ramírez, se ha presentado reclamación de honorarios profesionales
contra D. Juan José Molina Yubero.
Segundo. - Mediante resolución de 4-22009, se ha procedido a requerir al Sr. Molina Yubero, para que en el plazo de diez días
hiciera efectivo el importe de la minuta presentada, ascendente a 1.141 EUR .
Tercero. - La anterior resolución ha sido
notificada a dicho Sr. Molina en fecha 22-52009, sin que haya hecho efectivo el pago de
la cantidad requerida, ni haya formulado
impugnación alguna frente a la minuta de
honorarios.
Razonamientos jurídicos
Único. - No habiéndose hecho pago por
parte de D. Juan José Molina Yubero de la
minuta de honorarios profesionales, a pesar
de haber sido requerida al efecto, ni habiendo planteado impugnación alguna frente a
dicha minuta de honorarios, procede fijar los
mismos en la cuantía de 1.141 EUR , todo
ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 35
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Vistos los preceptos citados y demás de
general aplicación,
Parte dispositiva
S.Sª Ilma., ante mí, la Secretaria, dijo: Que
procede fijar la cantidad que en concepto de
honorarios profesionales debe abonar D.
Juan José Molina Yubero a Dña. Gemma
Ruiz Ramírez, en la suma de 1.141 EUR . Y
remítase testimonio de lo actuado a los Juzgados de lo Social competentes en materia
de Ejecución, a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que contra la misma
cabe recurso de reposición ante este Juzgado
por término de cinco días desde la notificación de la resolución.
Lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Dña. Carmen Pérez Sánchez, Magistrada
Jueza del Juzgado de lo Social Nº 14 de Barcelona.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando a cada una de las partes
un sobre por correo certificado con acuse de
recibo, conteniendo copia de la presente
resolución, conforme a lo prescrito en el artículo 56 de la L.P.L. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, Maria Soledad
Anadón Sancho.
032009015785
A
Número 15, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 518/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Mohamed Reda Meallan Laghziri contra
Katorce Engineering, S.A.U, Josep Figueras
Comas, Ivo Manuel Florenza Ferrer, Xavier
Domenech Orti y Seguros Catalana Occidente en relación a Reclamación de cantidad por
el presente se notifica a Katorce Engineering,
S.A.U en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 02 de
junio de 2009, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a 2 de junio de
2009.
La extiendo yo, secretaria judicial, para
hacer constar que el día 21 de mayo de 2009
se recibe de la oficina de reparto, demanda
que ha sido registrada en este Juzgado con el
número que consta al margen, con sus documentos y copias. Paso a dar cuenta, con propuesta de resolución, doy fe.»
«Propuesta de auto de la Secretaria judicial, Maria Belén Altabás Cárdenes.
En Barcelona, a 2 de junio de 2009.
Hechos
Único. - Procedente de la oficina de reparto ha tenido entrada en este juzgado la anterior demanda y documentos acompañados,
instada por D. Mohamed Reda Meallan Laghziri, contra Katorce Engineering, S.A.U, Josep
Figueras Comas, Ivo Manuel Florenza Ferrer,
Xavier Domenech Orti y Seguros Catalana
Occidente, en reclamación de Reclamación
de cantidad.
Razonamientos jurídicos
Único. - Visto el contenido de la demanda
y documentos acompañados procede admitir
a trámite la misma y señalar día y hora para
la celebración del acto de conciliación y en
su caso juicio oral, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 80 y 82 L.P.L.,
haciendo a las partes las advertencias legales.
Parte dispositiva
Por presentada la anterior demanda, regístrese y fórmense los correspondientes autos.
Se admite a trámite la misma. Se cita a las
partes a los actos de conciliación y en su
caso, al de juicio, que tendrán lugar en única
convocatoria en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social sito en Barcelona,
el día 27 de octubre de 2009 a las 10:30
horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y
demás documentos al/a los demandado/s. Se
advierte a las partes que deberán concurrir al
juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, así como con todos los
documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las
alegaciones hechas por la otra parte en relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte que si el demandante, citado
en forma, no compareciese ni alegase justa
causa que motive la suspensión del juicio, se
le tendrá por desistido de su demanda y que
la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración del juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.
Respecto a lo pedido en los otrosíes:
Otrosí primero ha lugar, por designado
domicilio a los efectos de practicar en el
mismo las diligencias que hayan de entenderse.
Notifíquese esta resolución, advirtiendo a
las partes que contra la misma cabe recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 86
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Lo que propongo al Magistrado Juez para
su conformidad.
Conforme, el Magistrado Juez. La Secretaria judicial.
Diligencia. Seguidamente se procede a
cumplimentar lo acordado y a notificar la
presente en la forma prevista en el art. 56 de
la L.P.L. acompañando copia de la demanda
y demás documentos en su caso al/los
demandado/s. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, Maria Belén Altabás
Cárdenes.
Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que de conformidad con el art.
52-4 L.P.L. pueden solicitar su revisión en el
plazo del día siguiente a su recepción,
mediante escrito motivado dirigido al Magistrado.
La Secretaria Judicial»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, 19 de junio de 2009.
La Secretaria Judicial, Ana María Ruiz
Tejero.
032009015712
A
Según lo acordado en los autos 640/2007,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Begoña Pérez Crespo contra Elizabeth Marina Vega De Rodríguez, Nuestra Señora de
Fátima V, S.L., Fátima Tercera Edad, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial en relación a
Reclamación de cantidad por el presente se
notifica a Elizabeth Marina Vega De Rodríguez en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 3-03-09,
cuyo tenor literal dice:
«Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial Dª Ana María Ruiz Tejero. En Barcelona, a 3 de marzo de 2009.
El anterior escrito presentado únase a los
autos de su razón. Se tiene por instado por el
Letrado Dª Begoña Pérez Crespo el procedimiento de jura de cuentas. Dése traslado de
copias de dicho escrito y de la minuta a Dª
Elisabeth Marina Vega de Rodríguez, a quien
se requiere para que en el plazo de diez días
haga efectivo el importe de la minuta presentada, bien mediante su abono directo al profesional solicitante o en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta
en el Banco Español de Crédito sito en Ronda
de San Pedro nº 47 de Barcelona, con el
número 0599-0000-65-063907, debiendo en
cualquier caso acreditar ese cumplimiento en
el Juzgado en el mismo plazo. Asimismo, se
le hace saber que, de no estar conforme con
los honorarios que se le reclaman por entender que son excesivos o que no los debe,
podrá impugnarlos en dicho plazo.
Todo ello bajo apercibimiento de que si
no lo verifica en el plazo establecido, se procederá por la vía de apremio contra sus bienes.
Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que de conformidad con el art.
52-4 L.P.L. pueden solicitar su revisión en el
plazo del día siguiente a su recepción,
mediante escrito motivado dirigido al Magistrado.
Número 16, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en el procedimiento de
jura de cuentas de los autos 639/2007, seguido en este Juzgado a instancia de Begoña
Pérez Crespo contra Elizabeth Marina Vega
De Rodríguez por el presente se notifica a
Elizabeth Marina Vega De Rodríguez en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 3-03-09, cuyo
tenor literal dice:
«Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial Dª Ana María Ruiz Tejero. En Barcelona, a 3 de marzo de 2009.
El anterior escrito presentado únase a los
autos de su razón. Se tiene por instado por el
Letrado Dª Begoña Pérez Crespo el procedimiento de jura de cuentas. Dése traslado de
copias de dicho escrito y de la minuta a Dª
Elisabeth Marina Vega de Rodríguez, a quien
se requiere para que en el plazo de diez días
haga efectivo el importe de la minuta presentada, bien mediante su abono directo al profesional solicitante o en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta
en el Banco Español de Crédito sito en Ronda
de San Pedro nº 47 de Barcelona, con el
número 0599-0000-65-063907, debiendo en
cualquier caso acreditar ese cumplimiento en
el Juzgado en el mismo plazo. Asimismo, se
le hace saber que, de no estar conforme con
los honorarios que se le reclaman por entender que son excesivos o que no los debe,
podrá impugnarlos en dicho plazo.
Todo ello bajo apercibimiento de que si
no lo verifica en el plazo establecido, se procederá por la vía de apremio contra sus bienes.
032009015703
A
Número 16, de Barcelona
EDICTO
La Secretaria Judicial.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, 19 de junio de 2009.
La Secretaria Judicial, Ana Maria Ruiz
Tejero.
032009015705
A
Número 16, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 144/09,
seguidos en este Juzgado a instancia de Rut
Abejez Ruiz contra Victoria Regia S.L. en
relación a Despido por el presente se notifica
a Victoria Regia S.L. en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 9.5.09, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Sentencia nº 253/09. En la ciudad de Barcelona, a nueve de mayo de dos mil nueve.
Visto por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Social Número 16, de esta ciudad,
D. Luis Torres Gosálbez, el juicio promovido
por DÑA. Rut Abejez Ruiz frente a Victoria
Regia, S.L., por despido, ha dictado la
siguiente,
Antecedentes de hecho
Primero. - Que con fecha 13.2.2009 se
presentó en el Decanato demanda suscrita
por la parte actora, que correspondió por
turno de reparto a este Juzgado de lo Social,
y en la que, tras alegarse los hechos y fundamentos legales que estimó procedentes a su
derecho, suplicaba se dictase sentencia de
conformidad a sus pretensiones.
Segundo. - Que admitida a trámite la
demanda y señalado día y hora para su celebración, en su caso, del acto del juicio, éste
tuvo lugar el día 9.5.2009, compareciendo la
parte actora, no haciéndolo la demandada
pese a estar citada en legal forma. Abierto el
juicio, la parte actora se afirmó y ratificó en
su demanda, practicándose las pruebas propuestas y admitidas, solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a sus pretensiones, como consta en el acta levantada,
quedando los autos a la vista para dictar sentencia.
Tercero. - Que en la tramitación de este
procedimiento, se han observado las formalidades legales.
Hechos probados
1º. Dña. Rut Abejez Ruiz, con D.N.I. nº
46.710.730, ha prestado servicios para la
empresa demandada ostentando una antigüedad de 1.3.2000, categoría profesional de
oficial administrativa y un salario diario con
prorrata de pagas extras de 104,09 EUR.
2º. En fecha 30.1.2009, la empresa le hizo
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 87
Administració de Justícia
entrega de una carta de despido, con efectos
del mismo día, alegando disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo, reconociendo la improcedencia del
despido y comunicándoles que ponía a su
disposición la indemnización legal de
43.792,43 EUR.
3º. La actora no han ostentado ni ostentan
cargo representativo o sindical alguno.
4º. Con fecha 10.2.2009 se presentó papeleta de conciliación celebrándose la misma
el día 5.3.2009 con el resultado de intentada
sin efecto por incomparecencia de la demandada.
5º. La empresa demandada ha cesado en
su actividad.
Fundamentos jurídicos
Primero. - Se declara la competencia de
este Juzgado, tanto por razón de la condición
de los litigantes, como por la materia y territorio, de conformidad a lo que determinan
los artículos 1.2,b), 6 y 10.2,a) del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril en relación con el art.
9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985.
Segundo. - Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 97.2 L.P.L., se pone de
manifiesto que los hechos declarados probados encuentran su base en la documental
aportada por la parte actora y en la prueba
testifical practicada, donde deja acreditados
los referentes a: relación laboral, salario y
categoría; y en cuanto al despido, causa y
forma en lo alegado por la actora, y que se
tiene por confesa a la demandada, a tenor
del art. 91.2 L.P.L. al dejar de comparecer
injustificadamente al acto del juicio, pese a
estar citada legalmente, recayendo sobre ella
la carga de la prueba sobre los mismos, conforme al art. 217 de la L.E.C. y 105.1 L.P.L.
Tercero. - El art. 56.2 del Estatuto de los
Trabajadores, en la redacción dada por la
Ley 45/2002, establece que "en el supuesto
de que la opción entre readmisión o indemnización correspondiera al empresario, el
contrato de trabajo se entenderá extinguido
en la fecha del despido, cuando el empresario reconociera la improcedencia del mismo
y ofreciese la indemnización prevista en el
párrafo a) del apartado anterior, depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición
del trabajador y poniéndolo en conocimiento
de éste. Cuando el trabajador acepte la
indemnización o cuando no la acepte y el
despido sea declarado improcedente, la cantidad a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior quedará limitada a los salarios
devengados desde la fecha del despido hasta
la del depósito, salvo cuando el depósito se
realice a las cuarenta y ocho horas siguientes
al despido, en cuyo caso no se devengará
cantidad alguna. A estos efectos, el reconocimiento de la improcedencia podrá ser realizado por el empresario desde la fecha del
despido hasta la de la conciliación", es decir,
se requiere reconocimiento de la improcedencia del despido, ofrecimiento de la
indemnización, que se deposite en el Juzgado de lo Social y comunicación de nuevo al
trabajador sobre este último extremo, requisitos que deben cumplirse de forma estricta al
tratarse de una excepción al régimen ordinario del despido improcedente, no siendo
correcta la consignación su falta alguno de
ellos, como señalan las Ss. de T. S.J. de Cataluña de 9.3.2005 (nº 2135/2005) y de
19.5.2005 (nº 4595/2005), especificando esta
última que "...tampoco una vez consignada
la indemnización, se puso ésta a disposición
de la trabajadora como previamente se le
había anunciado en la carta de despido".
En el presente caso, la empresa tan sólo
cumple con uno de dichos requisitos que es
el reconocimiento de la improcedencia del
despido, incumpliendo todos los demás pues
ni ofrece la indemnización legal, ni la depositó en el Decanato a disposición de la trabajadora ni, consecuentemente, puso ello en
conocimiento de la misma. Todo ello, supone que no pueden quedar limitados los salarios de tramitación hasta la fecha en que se
reconoce la improcedencia del despido por
no haberse cumplido con los requisitos exigidos por el art. 56.2 del E.T.
Dicho esto, debe ponerse de manifiesto
que el despido debe ser declarado improcedente si bien declarándose la extinción de la
relación laboral al día de la presente resolución al ser imposible la readmisión dado el
cierre y desaparición de la empresa demandada.
Quinto. - Habiéndose citado al Fogasa,
habida cuenta de que todavía la empresa no
está declarada legalmente insolvente o desaparecida, procede mantener el procedimiento en su estado actual pero debe notificarse,
la presente decisión judicial pues aunque, su
condena o absolución resultaría inoperante
en el momento procesal presente, no cabe
duda de su responsabilidad en el supuesto de
que más adelante la empresa pudiera ser
declarada insolvente y ante tal eventualidad
y para evitar una indefensión del citado
Fondo de Garantía Salarial es por lo que se
acuerda que se notifique la presente a tal institución.
Sexto. - En virtud de lo establecido en el
art. 189.1 L.P.L. contra la presente sentencia
cabe recurso de suplicación.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Rut Abejez Ruiz frente a Victoria Regia, S.L., por despido, debo declarar y
declaro la improcedencia del mismo con
extinción de la relación laboral, condenando
a la empresa demandada a que abone a la
actora una indemnización de 43.793,43
EUR, así como los salarios de tramitación
desde el día 30.1.2009 hasta el día de la presente resolución a razón de 104,09 EUR diarios, es decir, un total de 10.617,18 EUR.
Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya, a preparar en este
Juzgado de lo Social dentro del plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la
notificación del presente fallo, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de su
abogado, o su representante al hacerle la
notificación, de su propósito de entablarlo o
bien por comparecencia o por escrito de las
partes, o de su abogado, o su representante,
dentro del indicado plazo. Si el recurrente no
tiene la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social deberá al tiempo
de anunciar el recurso haber consignado la
cantidad objeto de condena en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones Judiciales de la
Agencia 2015 del Banco Español de Crédito
sito en la calle Ronda de Sant Pere 47, de
Barcelona, bajo el número de procedimiento
0599-0000-65014409. Caso de realizarse la
consignación por transferencia, deberá añadirse el código de la entidad 0030. Asimismo
deberá en el momento de interponer el recurso consignar en la misma cuenta la suma de
150,25 EUR en concepto de depósito.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por magistrado juez
que lo ha dictado, celebrando audiencia
pública, el día de la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 22 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, Ana Maria Ruiz
Tejero.
032009015727
A
Número 18, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 377/09,
seguidos en este Juzgado a instancia de Jamal
Bouarfa contra Construcciones Hod Coch
S.L. en relación a despido, por el presente se
notifica a Construcciones Hod Coch S.L. y a
su Administrador Ould Sidi Ethmane Moctar
en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 12 de junio
de 2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº 306/09. En la ciudad de Barcelona, a doce de junio del año dos mil
nueve.
Visto por mí, Dª Amparo Illán Teba,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº
18 de Barcelona y su Provincia, el presente
Juicio seguido a instancia de D. Jamal Bouarfa, representado y asistido del Letrado D. Fernando Solé Domingo contra la mercantil
Núm. 154 / Pàg. 88
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
Construcciones Hod Coch, S.L.., y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre despido.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 8-4-2.009 tuvo entrada
en el Juzgado Decano demanda sobre despido presentada por D. Jamal Bouarfa contra la
mercantil Construcciones Hod Coch, S.L.,
que correspondió a este Juzgado por turno de
reparto, y en la que, después de alegar los
hechos y fundamentos jurídicos que creyó
oportunos, suplicó a este Juzgado dictase
sentencia de acuerdo con los pedimentos
vertidos en el suplico de la misma.
Segundo. - Admitida a trámite la demanda
y señalado día y hora para la celebración del
acto de juicio, al que se citó al Fondo de
Garantía Salarial, éste tuvo lugar el día 8-62.009 con la asistencia de la parte actora, no
compareciendo la mercantil demandada ni el
Fondo de Garantía Salarial, pese a haber sido
citados en legal forma. La parte actora se
afirmó y ratificó en la demanda, realizando
las alegaciones que estimó pertinentes; recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas y admitidas. La parte actora en trámite
de conclusiones solicitó que se dictase sentencia de acuerdo con sus pretensiones.
Tercero. - En la tramitación del presente
procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo la relativa a los plazos
por la acumulación de asuntos ante este Juzgado.
Hechos probados
1. El actor, D. Jamal Bouarfa con NIE X8211888.Z, ha venido prestando servicios
por cuenta y dependencia de la empresa
Construcciones Hod Coch, S.L., dedicada a
la actividad de construcción, desde el 3-102.008, con la categoría profesional de Peón,
y un salario bruto mensual de 1.565,11, con
inclusión de prorrata de pagas extraordinarias, según el Convenio Colectivo de la construcción de la provincia de Barcelona.
2. En fecha 10-3-2.009 la empresa manifestó sal actor que ya no tenía trabajo para él.
3. La empresa cursó la baja del actor en la
Seguridad Social el 12-3-2.009.
4. En fecha 11-3-2.009 el actor remitió al
domicilio de la empresa indicado en el contrato de trabajo, Pasaje Andalucía nº 6 Bajos
de Barcelona, telegrama del siguiente tenor
literal:
"Ruego entregue carta despido efectuado
verbalmente el dia 10/3/09 o bien readmisión
inmediata".
Dicho telegrama no fue entregado al destinatario, indicándose por el servicio de correos "No ha sido entregado, destinatario desconocido".
5. Presentada Papeleta de Conciliación
ante el Departament de Treball en fecha 133-2.009, el acto se celebró el 7-4-2.009, con
el resultado de intentado sin efecto.
6. El actor no ha ostentado durante el último año la condición de representante sindical o de los trabajadores.
Fundamentos jurídicos
Primero. - El relato de hechos probados
resulta de acuerdo con lo establecido en el
artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral, de la libre y conjunta valoración de
la prueba y, en especial, de la documental
aportada por la parte actora, que no ha sido
desvirtuada por la empresa demandada al no
haber comparecido al acto de juicio, pese a
haber sido citada en legal forma, por lo que,
haciendo uso de la facultad prevista en los
artículo 91.2 y 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se la tiene por confesa en los
hechos de demanda.
Segundo. - El actor alega que ha prestado
servicios para la empresa demandada desde
el 3-10-2.008 y que ha sido despedido de
forma verbal el 10-3-2.009, solicitando que
se declare improcedente el citado despido.
En este caso ha de destacarse que el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores,
exige que el despido sea notificado por escrito al trabajador, habiendo de figurar los
hechos que lo motivan y la fecha en que
tendrá efectos; debiéndose declarar la improcedencia del mismo en el caso de que no se
cumplan estos requisitos (artículo 55.4 de
dicho texto legal). En el caso presente acreditada la relación laboral y las condiciones
laborales, así como que el actor fue despedido de forma verbal, por la documental aportada por la parte actora, ha de declararse la
improcedencia de dicho despido, con los
efectos prevenidos en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.
Tercero. - Hallándose desaparecida la
empresa demandada, según resulta de las
actuaciones, y siendo imposible la readmisión del trabajador, procede declarar extinguida la relación laboral, con obligación de
la empresa de para la indemnización de 45
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a
un año, y con el límite de 42 mensualidades,
y ello en virtud del principio de economía
procesal y lo dispuesto en el artículo 284 de
la Ley de Procedimiento Laboral.
Cuarto. - No procede la condena del
Fondo de Garantía Salarial en el presente
procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que le incumben en virtud del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Quinto. - Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación, según lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Vistos los preceptos legales citados y los
demás de general y pertinente aplicación
Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por D. Jamal Bouarfa contra la mercantil Construcciones Hod Coch, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y
declaro la improcedencia del despido efectuado el 10-3-2.009, así como la extinción
de la relación laboral que une a las partes
con efectos de la fecha de esta sentencia,
condenando a la empresa demandada a que
abone al actor una indemnización de 45 días
de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año,
con el límite de 42 mensualidades, por
importe de 1.173,83 EUR, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta la fecha de esta sentencia (94
días), por importe total de 4.904,01 EUR.
Absolviendo al Fondo de Garantía Salarial,
sin perjuicio de sus responsabilidades legales.
Notifíquese esta Sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación para su
conocimiento por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes a su notificación; advirtiéndoles que los artículos 227 y 228 de la Ley
de Procedimiento Laboral condicionan la
admisión del recurso a que todo litigante no
declarado pobre o que no tenga la condición
de trabajador, acredite mediante los oportunos resguardos haber depositado en la
"Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado de lo Social
en la oficina de Banesto, sita en Ronda de
Sant Pere, 47, cta. Cte. Nº 5218-0000-650377-09 la cantidad de 150,25 EUR, y en la
cta. Cte. Nº 5218-0000-69-0377-09 el importe de la condena.
Así por ésta, mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia. La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por la Iltma. Sra.
Magistrada que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en Audiencia Pública; se incluye en el Libro de Sentencias, poniendo en los
Autos certificación literal de la misma y se
remite a cada una de las partes un sobre por
correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y concordantes de
la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a las precitadas, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndoles que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o
sentencia, se harán en estrados y para su
inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el presente Edicto en Barcelona, a 12 de junio de
2009.
El Secretario judicial, Jesús Solis Aragón.
032009015476
A
Número 18, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos nº 387/09,
seguidos en este Juzgado a instancia de Mauricio Ramírez Arias contra Wallworkbcn, S.L.
en relación a despido, por el presente se notifica a Wallworkbcn, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 17 de junio de 2009, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº 315/09. En la ciudad de Bar-
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 89
Administració de Justícia
celona, a diecisiete de junio dos mil nueve.
Visto por mí, Dª Amparo Illán Teba,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº
18 de Barcelona y su Provincia, el presente
Juicio seguido a instancia D. Mauricio Ramírez Arias, por sí y asistido del Letrado D.
Rafael Pérez Ocaña, contra la mercantil
Wallworkbcn, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 14-4-2.009 tuvo entrada en el Juzgado Decano demanda presentada por D. Mauricio Ramírez Arias contra la
mercantil Wallworkbcn, S.L., que correspondió por turno de reparto a este Juzgado, y en
la que, después de alegar los hechos y fundamentos jurídicos que creyó oportunos,
suplicó a este Juzgado dictase sentencia de
acuerdo con los pedimentos vertidos en el
suplico de la misma.
Segundo. - Admitida a trámite la demanda
y señalado día y hora para la celebración del
acto de juicio, al que se citó también al
Fondo de Garantía Salarial de forma cautelar,
el mismo tuvo lugar el día 15-6-2.009 con la
asistencia de la parte actora, no compareciendo la mercantil demandada ni el Fondo
de Garantía Salarial, pese a haber sido citados en legal forma. La parte actora con
carácter se afirmó y ratificó en la demanda,
realizando las alegaciones que estimó pertinentes y aclarando que con la revisión salarial del Convenio Colectivo para el año
2.009 publicado en el mes de marzo de
2.009 el salario que corresponde al actor es
el de 1.553,73 EUR mensuales, con inclusión
de prorrata de pagas extraordinarias; recibido
el pleito a prueba, se practicaron las pruebas
propuestas y admitidas. La parte actora en
trámite de conclusiones solicitó que se dictase sentencia de acuerdo con sus pretensiones.
Tercero. - En la tramitación del presente
procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo la relativa a los plazos,
por la acumulación de asuntos ante este Juzgado.
Hechos probados
1. El actor, D. Mauricio Ramírez Arias,
con NIE X6184433D, ha venido prestando
servicios por cuenta y dependencia de la
empresa Wallworkbcn, S.L., S.L., dedicada a
la actividad de construcción, desde el 38-32.008, con la categoría profesional de Peón y
un salario bruto para el año 2.009 de
1.553,73 EUR mensuales, con inclusión de
prorrata de pagas extraordinarias.
2. En fecha 27-2-2.009 la empresa entregó
al actor carta en la que le comunicaba su
despido disciplinario con efectos de 30-32.009, y en la que se reconocía la improcedencia del mismo, ofreciendo la indemnización de 45 días por año de servicios por
importe de 1.696,15 EUR.
3. La empresa no ha abonado al actor ni
ha consignado cantidad alguna en concepto
de indemnización.
4. Presentada Papeleta de Conciliación
ante la Secció de Conciliacions en fecha 1-4-
2.009, el acto se celebró el 4-5-2.009, con el
resultado de intentado sin efecto.
5. El actor no ha ostentado durante el último año la condición de representante sindical o de los trabajadores.
Fundamentos jurídicos
Primero. - El relato de hechos probados
resulta de acuerdo con lo establecido en el
artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral, de la libre y conjunta valoración de
la prueba y, en especial de la prueba documental aportada por la parte actora en el acto
de juicio; que no ha sido desvirtuada por la
empresa demandada al no haber comparecido al acto de juicio, pese a haber sido citada
en legal forma, por lo que, haciendo uso de
la facultad prevista en los artículos 91.2 y
94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se
la tiene por confesa.
Segundo. - El artículo 56.2 del Estatuto de
los Trabajadores establece: "En el supuesto
de que la opción entre readmisión o indemnización correspondiera al empresario, el
contrato de trabajo se entenderá extinguido
en la fecha del despido, cuando el empresario reconociera la improcedencia del mismo
y ofreciese la indemnización prevista en el
párrafo a) del apartado anterior, depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición
del trabajador y poniéndolo en conocimiento
de éste.
Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando no la acepte y el despido sea
declarado improcedente, la cantidad a que se
refiere el párrafo b) del apartado anterior
quedará limitada a los salarios devengados
desde la fecha del despido hasta la del depósito, salvo cuando el depósito se realice en
las cuarenta y ocho horas siguientes al despido, en cuyo caso no se devengará cantidad
alguna.
A estos efectos, el reconocimiento de la
improcedencia podrá ser realizado por el
empresario desde la fecha del despido hasta
la de la conciliación."
Ha quedado probado, en este caso, que la
empresa demandada reconoció la improcedencia del despido disciplinario en la propia
carta en la que se produjo el mismo, y si bien
se indica que se ofrece la indemnización
legal de 45 días por importe de 1.696,15
EUR, no hay constancia de que dicha cantidad se pagara al actor o se consignara,
debiendo señalarse, además, que la suma
indicada no corresponde a la antigüedad y
salario del trabajador. Razones que llevan a
entender que no se ha cumplido el requisito
establecido en el precepto anteriormente
citado, por lo que procede estimar la demanda declarando la improcedencia del despido,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 55.4 del
Estatuto de los Trabajadores, con los efectos
prevenidos en el artículo 56 del citado texto
legal, sin paralización del devengo de los
salarios de trámite.
Tercero. - No procede la condena del
Fondo de Garantía Salarial en este procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades
que le incumben de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.
Cuarto. - Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Vistos los preceptos legales citados y los
demás de general y pertinente aplicación.
Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por D. Mauricio Ramírez Arias, por sí
y asistido del Letrado D. Rafael Pérez Ocaña,
contra la mercantil Wallworkbcn, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial., debo declarar y
declaro la improcedencia del despido ocurrido el día 30-3-2.009 y, en consecuencia, se
extingue la relación laboral con efectos de
esta sentencia y condeno a la empresa a que
abone al actor una indemnización de 45 días
de salario por año de servicio, cifrada en el
importe de 2.524,81 EUR, más el abono de
los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido hasta la fecha de esta sentencia (79 días) por importe total de 4.091,49
EUR; absolviendo al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de sus responsabilidades
legales.
Notifíquese esta Sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días a partir de su notificación, para su conocimiento por el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña; advirtiéndoles que los artículos 227 y 228 de la Ley de
Procedimiento Laboral condicionan la admisión del recurso a que todo litigante no
declarado pobre y que no tenga la condición
de trabajador acredite mediante los oportunos resguardos haber depositado en la
"Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado de lo Social
en la oficina de Banesto, sita en Ronda de
Sant Pere 47, cta. cte. nº 5218-0000-650387-09 la cantidad de 150,25 EUR, y en la
cta. cte. nº 5218-0000-69-0387-09 el importe de la condena.
Así por esta, mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia. La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por la Iltma. Sra.
Magistrada que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en Audiencia Pública; se incluye en el Libro de Sentencias, poniendo en los
Autos certificación literal de la misma y se
remite a cada una de las partes un sobre por
correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y concordantes de
la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 90
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
Edicto en Barcelona, a 17 de junio de 2009.
El Secretario judicial, Jesús Solis Aragón.
032009015618
A
Número 18, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos
1116/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Carlos Alfredo Pedro Ferreira contra Estruc Projec Gestio, S.L. y -F.G.S.- Fondo
de Garantía Salarial en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a
Estruc Projec Gestio, S.L. y a su administrador D. Rafael Cortés Moreno, ambos en ignorado paradero, la resolución dictada en los
presentes autos en fecha 17 de junio de
2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº 311/09. En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de junio del año dos mil
nueve.
Visto por mí, Dª Amparo Illán Teba,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº
18 de Barcelona y su provincia, el presente
Juicio seguido a instancia de D. Carlos Alfredo Pedro Ferreira, por sí y asistido del Letrado D. Pere Monteagudo Lahuerta, contra
Estruc Projec Gestió, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 12-12-2009 tuvo
entrada en el Juzgado Decano demanda
sobre reclamación de cantidad presentada D.
Carlos Alfredo Pedro Ferreira contra la mercantil Estruc Projec Gestió, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, que correspondió por
turno de reparto a este Juzgado, y en la que,
después de alegar los hechos y fundamentos
jurídicos que creyó oportunos, suplicando a
este Juzgado dictase sentencia de acuerdo
con los pedimentos vertidos en el suplico de
la misma.
Segundo. - Admitida a trámite la demanda
y señalado día y hora para la celebración del
acto de juicio, éste tuvo lugar el día 10-62009 con la asistencia de la parte actora, no
compareciendo la empresa demandada ni el
Fondo de Garantía Salarial, pese a haber sido
citados en legal forma. La parte actora se
afirmó y ratificó en la demanda, aclarando
las cantidades reclamadas; practicándose las
pruebas propuestas y admitidas. La parte
actora en trámite de conclusiones solicitó
que se dictase sentencia de acuerdo con sus
pretensiones; quedando las actuaciones a la
vista para dictar sentencia.
Tercero. - En la tramitación del presente
procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo la relativa a los plazos,
por la acumulación de asuntos ante este Juzgado.
Hechos probados
1. El actor, D. Carlos Alfredo Pedro Ferrei-
ra, con NIE nº X2160739G, ha prestado servicios por cuenta y dependencia de la
empresa Estruc Projec Gestió, S.L., dedicada
a la actividad de construcción, desde el 27-62007, con la categoría profesional de Peón y
un salario bruto mensual de 1.565,10 EUR,
con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias.
2. En fecha 7-12-2007 el actor causó baja
en la empresa por fin de contrato.
3. La empresa no ha abonado al actor el
salario de los meses de noviembre de 2007
por importe de 1.326,54 EUR, de diciembre
de 2007 por importe de 282,67 EUR, ni la
liquidación de las partes proporcionales de
pagas extraordinarias de verano por importe
de 589,11 EUR, de diciembre por importe de
668,13 EUR, vacaciones por importe de
593,28 EUR, y la indemnización por fin de
contrato por importe de 598,91 EUR.
4. Presentada Papeleta de Conciliación en
fecha 17 de octubre de 2008, el acto se
celebró el 26 de noviembre de 2008, resultando intentado sin efecto.
Fundamentos jurídicos
Primero. - El artículo 91.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral vigente dispone que
la parte demandada que no compareciere al
juicio estando debidamente citada, a pesar
del apercibimiento que sele hubiere hecho
en tal sentido, podrá ser tenida por confesa
en la sentencia sobre los hechos que fundan
la pretensión de la demanda, siempre que
conforme al artículo 83.2 de dicha Ley, no
hubiere alegado justa causa que deba motivar la suspensión del juicio; con lo que se
establece una confesión presunta de carácter
legal, en que del hecho base de la no comparecencia injustificada se deduce la consecuencia de falta de posibilidad de oponerse
con éxito a la pretensión del actor, presunción en todo caso "iuris tantum", y por lo
tanto susceptible de ser destruida por los
hechos o pruebas que aparezcan en los autos
en contrario, de donde se deriva el carácter
de mera facultad que se le otorga al Juez y no
de obligación que se le impone, que procede
ejercitar en el presente caso al no concurrir
circunstancias que lo impidan.
Y, por otra parte, debe tenerse en cuenta
la consolidada doctrina de que la incomparecencia del demandado no exime al actor de
probar los hechos en que fundamenta su propia petición (STS Sala 1ª 18-5-46, 26-6-46,
21-12-55, entre muchas) por aplicación del
principio de distribución de la carga de la
prueba, contenida con carácter general en el
antiguo artículo 1.214 del Código Civil, y en
la actualidad en el artículo 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de enero,
que impone al actor la carga de probar los
hechos constitutivos de su pretensión y al
demandado la de los impeditivos o extintivos
de la misma, y que la aplicación de este principio a la reclamación de pago de salarios
determina que el reclamante venga obligado
a demostrar la prestación de los servicios
cuyo pago reclama, así como el devengo del
importe solicitado y que al demandado
incumba demostrar su pago (STS 2-3-93, en
unificación de doctrina).
Segundo. - Conforme al artículo 4.2 f) del
Estatuto de los Trabajadores el trabajador
tiene como derecho básico el de la percepción puntual de los salarios pactados o legalmente establecidos, percepción de salarios
que constituye la contraprestación fundamental que al empresario corresponde en el
contrato de trabajo por los servicios del trabajador y que viene constituido por la totalidad de las percepciones económicas que
aquél reciba, en dinero o en especie, y que
no tengan la consideración de suplidos por
los gastos realizados por el trabajador durante su actividad laboral (Artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores).
El actor reclama en el caso presente el
salario de los meses de noviembre y diciembre de 2007, así como la liquidación la
indemnización por fin de contrato. Y habiéndose acreditado la existencia de relación
laboral y las circunstancias profesionales por
la documental aportada por la parte actora,
se constata el devengo de las cantidades
reclamadas, sin que la empresa demandada
haya probado el abono de las mismas, por lo
que procede estimar la demanda.
Tercero. - No procede la condena del
Fondo de Garantía Salarial en este procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades
que le incumben, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Cuarto. - Por razón de la cuantía, contra
esta sentencia cabe interponer recurso de
suplicación en virtud de lo dispuesto en el
artículo 189 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Vistos los preceptos legales citados y los
demás de general y pertinente aplicación;
Fallo: Que debo estimar y estimo la
demanda interpuesta por D. Carlos Alfredo
Pedro Ferreira contra Estruc Projec Gestió y
el Fondo de Garantía Salarial, condenando a
la empresa demandada a pagar al actor la
cantidad de 5.438,35 EUR (cinco mil cuatrocientos treinta y ocho EUR con treinta y
cinco céntimos); absolviendo al Fondo de
Garantía Salarial, sin perjuicio de sus responsabilidades legales.
Notifíquese esta Sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, anunciándolo ante este Juzgado
por comparecencia o por escrito en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes a su notificación; advirtiéndoles que los artículos 227
y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral
condicionan la admisión del recurso a que
todo litigante no declarado pobre o que no
ostente la condición de trabajador acredite,
mediante los oportunos resguardos, haber
depositado en la "Cuenta de Depósitos y
Consignaciones" abierta a nombre de este
Juzgado de lo Social en la oficina de Banesto,
sita en Ronda de Sant Pere, 47, cta. cte. nº
5218-0000-65-1116-08 la cantidad de
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 91
Administració de Justícia
150,25 EUR y en la cta. cte. nº 5218-000069-1116-08 el importe de la condena.
Así por esta, mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia. La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por la Iltma. Sra.
Magistrada que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en Audiencia Pública; se incluye en el Libro de Sentencias, poniendo en los
Autos certificación literal de la misma y se
remite a cada una de las partes un sobre por
correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y concordantes de
la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de junio de 2009.
El Secretario judicial, Jesús Solis Aragón.
032009015714
A
Número 19, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 350/09,
seguidos en este Juzgado a instancia de Isabel-Cristina Ramírez Marín contra Agustín
Sanahuja Playa, Restaurante Can Marti S.L y F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial en relación a despido por el presente se notifica a
Agustín Sanahuja Playa en ignorado paradero
la sentencia dictada en los presentes autos,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Fallo: Estimo en parte la demanda interpuesta por Dª Isabel Cristina Ramírez Marín
frente a Bar Restaurante Can Martí, S.L., D.
Agustín Sanahuja Playa y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por despido y declaro la improcedencia del despido acordado
con efectos 5-03-2009 y, con absolución de
la sociedad codemandada Bar Restaurante
Can Martí, S.L. condeno a D. Agustín
Sanahuja Playa a abonar al demandante una
indemnización de 45 días de salario por año
de servicio, junto a los salarios devengados
desde que el despido se produjo hasta la
fecha de la presente resolución.
La imposibilidad de readmisión por cese
del demandado en su actividad, impeditiva
de que la opción llegue a efectuarse, comporta declarar la extinción de la relación
laboral que unía a las partes desde la fecha
de esta resolución, con condena de la
demandada a indemnizar a la parte demandante con la cantidad de seiscientos noventa
EUR (690 EUR) y los salarios desde el 5-032009 en que el despido se produjo hasta la
fecha de la presente resolución, que importan el total de cuatro mil ochocientos treinta
EUR (4.830 EUR = 46 EUR x 105 días).
Se condena al Fondo de Garantía Salarial
a estar y pasar por la anterior declaración, sin
perjuicio de las responsabilidades legales
subsidiarias previstas legalmente y con los
límites del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores establece.
Notifíquese esta sentencia a las partes y
hágaseles saber que contra la misma puede
interponerse recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tal
como establecen los artículos 227 y 228 LPL
por comparecencia o por escrito en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes a su recibo, siendo indispensable que al tiempo de
anunciarlo acredite la parte que no ostenta el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, deberá haber consignado el importe íntegro de la condena o presentar aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe, depositando además
la cantidad de 150,25 EUR en Banesto, oficina 2015, sita en la Rda. Sant Pere nº 47 de
Barcelona, en la cuenta corriente de este Juzgado en el referido Banco, nº
06020000690350/09, sin cuyos requisitos no
podrá ser admitido el recurso.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 18 junio 2009.
El Secretario judicial, Miquel López Ribas.
032009015868
A
Número 20, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 10 junio
2009 en autos 583/09 instruido por este Juzgado de lo social a instancia de Hilario Fuentemilla Fuentemilla, Mohamed Zemmouri y
Youssef Zemmouri contra Fogasa y Remikel,
S.L. en reclamación por reclamación de cantidad seguido con el nº 582/2009 se cita a la
mencionada empresa Ramikel S.L. de ignorado paradero para que comparezca ante la
Sala de Audiencia de este Organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 28 de octubre de
2009 a las 10:25 hs. para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquellas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 23 de junio de 2009.
El Secretario judicial (firma ilegible).
032009015971
A
Número 20, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 22 junio
2009en autos 232/09 instruido por este Juzgado de lo social a instancia de Sandra Paz
Gómez y Mónica Rivera Lagarescontra Panadería Pastelería Rosi, S.L. en reclamación por
extinción contrato por parte trabajador seguido con el nº 232/2009 se cita a la mencionada empresa Panadería Rosi S.L. de ignorado
paradero para que comparezca ante la Sala
de Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 30 de junio de 2009 a
las 09:45 para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir aveniencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquellas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 22 de junio de 2009.
El Secretario Judicial, Rafael Lafuente Sevilla.
032009016148
A
Número 21, de Barcelona
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 52/2009 seguides en aquest Jutjat
a instàncies de Ion Rebeja contra Proyecto
Mayo, S.L. i Volodymyr Perepelytsya, en relació amb demandes, amb aquest edicte es
notifica a Volodymyr Perepelytsya, en parador desconegut, la sentencia del dia 19-0509 dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Sentencia nº 234 /09. Barcelona, dinou
de maig de 2009.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 92
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
Ramon Llena Miralles, Magistrat titular del
Jutjat Social Número 21 d'aquesta Ciutat, vistes les actuacions nº 0052/09, promogudes
per Ion Rebeja contra Proyecto Mayo, S.L,
Vladimir Perepelytsya i Fons de Garantia
Salarial, en reclamació per acomiadament; i
considerant els següents,
Decideixo: Refusar la demanda interposada per Ion Rebeja contra Proyecto Mayo,
S.L., i Vladimir Perepelytsya, i també contra
el Fons de Garantia Salarial, per tant, declaro
absolts els demandats de les pretensions aquí
reclamades.
Notifiqueu aquesta Sentencia a les parts,
feu-los saber que no es ferma, i que poden
interposar-hi Recurs de Suplicació davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini dels cinc dies següents a aquesta notificació, el qual s'haurà d'anunciar en
aquest Jutjat per escrit o per compareixença.
Per aquesta Sentencia ho pronuncio, mano
i signo.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 25 de juny
de 2009.
La Secretària judicial, Maria Isabel Gago
Gago.
032009015986
A
Número 22, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 216/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Rony
Macias Macias contra Edgar Danilo Sánchez
Alban y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial
en relación a Reclamación de cantidad por el
presente se notifica a Edgar Danilo Sánchez
Alban en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 4-0609, cuyo tenor literal dice:
«Sentencia 292/09. Barcelona, a cuatro de
junio de dos mil nueve
Vistos por mí, Sr. D. Ignacio De Torres
Guajardo, Magistrado Juez Titular de lo
Social del Juzgado nº 22 de los de esta ciudad y su provincia en juicio promovido por
Rony Macias Macias contra Edgar Danilo
Danilo y Fondo de Garantia Salarial.
I.- Antecedentes de hecho
Que con fecha, 12-03-09, se presentó en
el Decanato la demanda suscrita por la parte
actora, que correspondió por turno de reparto a éste Juzgado, y en las que tras alegar los
hechos y fundamentos legales que estimó
procedentes a su derecho suplicaba se dictase sentencia en la que se acogieran sus pretensiones.
Que admitida la demanda y señalado día
y hora para la celebración del acto de juicio,
éste tuvo lugar el día 4-06-09 al que comparecieron las partes y defensores que constan
en el acta extendida. Abierto el juicio, la
parte actora se afirma y ractifica en su
demanda con las aclaraciones pertinentes,
practicándose las pruebas propuestas y admitidas, solicitándose sentencia de conformidad
a sus pretensiones.
Que en tramitación de los presentes autos
se han observado las prescripciones y plazos
legales, salvo lo relativo a plazos por acumulación de asuntos.
II.- Hechos probados
Primero.- Rony Macias Macias, ha prestado servicios para Edgar Danilo Sanchez
Alban desde el 18 de febrero de 2008, con la
categoría profesional de conductor, sin ostentar ningún cargo de representación de los trabajadores y un salario diario de 50,80 EUR
con la prorrata de pagas extras.
Segunda.- Edgar Danilo Sanchez Alban
dejó de abonar al trabajador la suma de
3.756,72 euros por los salarios de los meses
de diciembre y enero de 2008, así como las
vacaciones generadas y no disfrutadas en
2008.
III.- Fundamentos de derecho
Primero.- Los hechos declarados probados
resultan de la valoración de la documental
aportada y de la solicitud de interrogatorio de
la demandada, que no se pudo practicar
debido a su incomparecencia al acto de juicio, siendo adecuado tenerla por confesa
sobre los hechos que le son perjudiciales
conforme al artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral, y a la vista de la ratificación
de los hechos por el testigo compareciente.
Segundo.- Pretende la actora el cobro de
las cantidades que por la demandada se
adeudan por la empresa demandada al haber
realizado funciones no efectivamente retribuidas, por lo que procede la integra estimación de su demanda por aplicación del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores,
con el incremento de un 10% en concepto
de intereses de demora. Debe no obstante
reducirse la cantidad reclamada en concepto
de vacaciones, pues el trabajador, según
consta en la propia demanda no comenzó a
trabajar hasta el 18 de febrero de 2008, resultando la cifra total plasmada en el hecho
segundo.
Vistos los preceptos legales citados, y
demás de general aplicación al caso,
Fallo: Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por Rony Macias
Macias debo condenar y condeno a Edgar
Danilo Sanchez Alban a pagar a Rony
Macias Macias la suma de 3.756,72 EUR con
un 10% de interés de demora, con la responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.
Se advierte a las partes que esta sentencia
no es firme, y que contra la misma, cabe
interponer Recurso de Suplicación, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
anunciándolo ante este Juzgado en el plazo
de cinco días hábiles, siguientes a la notificación del fallo, habiendo ingresado el importe
integro de la condena en la cuenta corriente
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, oficina nº 2015, cta. nº 0605000065
021609 así como la cantidad de 150,25
Euros en el mismo Banco, cta. nº 06050000
69021609.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia.-La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el Magistrado
de Trabajo que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en audiencia pública; se incluye el original de esta resolución en el Libro
de Sentencias, poniendo en los autos certificación literal de la misma, remito a cada una
de las partes un sobre por correo certificado,
con acuse de recibo, conteniendo copia de
ella, conforme a lo dispuesto en el art.º 56 de
la L.P.L. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 19 de junio de 2009.
La Secretaria Judicial, Begoña Palacin
Fabregas.
032009015656
A
Número 22, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 122/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Sitel
Ibérica Teleservices, S.A.U. contra Josep
Rodríguez Segurado en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a
Josep Rodríguez Segurado en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 10 de marzo de 2009, cuyo
tenor literal dice:
«Auto del Magistrado Juez Ignacio de
Torres Guajardo.
En Barcelona, a 10 de marzo de 2009.
Vistos por mi Ignacio de Torres Guajardo
del Juzgado de lo Social 22 de Barcelona los
presentes autos, dicto la siguiente resolución:
Hechos
Primero. - En fecha trece de febrero de dos
mil nueve se presentó demanda por la parte
actora en el Registro General de los Juzgados
de lo Social de Barcelona en concepto de
Reclamación de cantidad.
Segundo. - El día de la fecha comparece
en la Secretaría de este órgano judicial Lara
Berenguer García, legal representante de la
actora, expresando su voluntad de desistir de
la demanda que dio origen a este procedimiento.
Razonamientos jurídicos
Único. - Manifestada por la parte actora su
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 93
Administració de Justícia
voluntad de abandonar el proceso tramitado
que tuvo inicio a su instancia en virtud del
principio dispositivo que caracteriza al procedimiento laboral, únicamente a aquélla
incumbe solicitar el archivo del presente procedimiento. En consecuencia, no procede
sino acceder a lo solicitado teniéndola por
desistida.
Parte dispositiva
Así por este mi auto, digo: Se tiene a la
parte actora por desistida de su demanda.
Procédase al archivo del procedimiento una
vez firme esta resolución, tomando debida
nota en los libros correspondientes.
Notifíquese a las partes la presente advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso
de Reposición ante este Juzgado en el plazo
de cinco días contados a partir de la fecha de
su notificación.
Así lo manda y firma. El Magistrado Juez.
La Secretaria judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple con
lo ordenado, enviando un sobre por correo
certificado con acuse de recibo conforme a
lo prescrito en el artículo 56 L.P.L. a las partes conteniendo copia de la resolución. Doy
fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 19 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, Begoña Palacin
Fabregas.
032009015711
A
Número 23, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
445/2009, instruido por este Juzgado de lo
Social Número 23, de Barcelona, a instancia
de Ali Oubassou y Mustapha Yaagoubi contra Berkan Siglo XXI, S.L., se notifica a Berkan
Siglo XXI, S.L., en ignorado paradero (artículo
59 L.P.L.), la resolución dictada en el indicado proceso, cuyo tenor literal dice:
«Auto de la Magistrada Jueza en sustitución Ester Vidal Fontcuberta. En Barcelona, a
veintisiete de marzo de dos mil nueve.
Antecedentes de hecho
Primero. - Por turno de reparto ha correspondido a este Juzgado de lo Social, especial
de ejecuciones a tenor de la previsión contenida en el artículo 235.4 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de Abril, y Acuerdos del Consejo General del
Poder Judicial de 13-XII-89 (Boletín Oficial
del Estado 21-XII-89) y de 18- XII-96 (Boletín
Oficial del Estado 27-XII-96), demanda eje-
cutiva registrada con el núm 445/2009, en la
que se insta por Mustapha Yaagoubi contra
Berkan Siglo XXI, S.L. la ejecución del título
ejecutivo de fecha 15 de octubre de 2007,
dictado en los autos 360/2007 del Juzgado
de lo Social nº 26 de los de esta Ciudad.
Segundo. - Ha ganado firmeza el título
ejecutivo cuya ejecución se insta, según certificación del Secretario Judicial del Juzgado
remitente, sin que por la parte demandada se
haya satisfecho el importe de la condena que
en cantidad líquida y determinada es de
9.215,62 EUR.
Razonamientos jurídicos
Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados en las
leyes y en los tratados internacionales de
conformidad a lo previsto en los artículos
117 de la Constitución Española y 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Segundo. - La ejecución de las sentencias
firmes se iniciará a instancia de parte, salvo
que hubieren recaído en procedimiento de
oficio, y una vez iniciada la ejecución, se tramitará de oficio, dictándose al efecto las
resoluciones y diligencias necesarias según
disponen los artículos 237 Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral y 237 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tercero. - Si la sentencia condenase al
pago de la cantidad determinada líquida, se
procederá siempre, y sin necesidad de previo
requerimiento personal al condenado, al
embargo de sus bienes en cuantía suficiente,
sólo procediendo la adecuación del embargo
al orden legal cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados, todo ello, a tenor
de las previsiones contenidas en los artículos
235.1, y 252 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, y 580 y 592 de la
Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
Cuarto. - El artículo 247 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
establece la obligación del ejecutado de
efectuar, a requerimiento judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, facultando al juzgador el artículo
239 del mencionado texto procesal, para
imponer, tras audiencia de las partes, la cantidad máxima equivalente a la prevista para
las multas en el Código Penal como pena
correspondiente las faltas. por cada día de
atraso en el cumplimiento de la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, a cuyo fin, habrá de requerírsele con
los apercibimientos legales necesarios. Igual
obligación legal se impone en el articulo 589
de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.
Quinto. - Para dar cumplimiento a los artículos 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 23 y 275 de Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, dése traslado de la
demanda ejecutiva y de este Auto al Fondo
de Garantía Salarial, al que se notificarán las
sucesivas actuaciones que puedan afectarle,
a fin de que pueda ejercitar las acciones para
las que está legitimado, debiendo en un
plazo máximo de quince días, instar lo que a
su derecho convenga y designe los bienes del
deudor principal que le consten. Recuérdesele sus obligaciones y derechos que, en aras a
la rápida y eficaz conclusión del proceso de
ejecución, se derivan de los artículos 118
Constitución Española, 33 del Estatuto de los
Trabajadores, y 23, 24, 68, 251, 264, 270,
274 y 275 Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación,
Parte dispositiva
Se acuerda: Procede ejecutar el título ejecutivo indicado en los antecedentes de
hecho, contra Berkan Siglo XXI, S.L. por un
principal de 9.215,62 EUR, más la cantidad
de 921,56 EUR que se fijan provisionalmente
para intereses en previsión de lo dispuesto en
el artículo 576 de la Ley 1/2000 de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, y con más la
suma de 921,56 EUR que prudencialmente
se fijan para costas, todo ello, de conformidad a lo preceptuado en el art. 249 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, sin perjuicio de su posterior liquidación y
tasación, y al efecto:
Se requiere a la ejecutada a través de su
administrador Hamid Oussaa, para que en el
plazo máximo de tres días, abone la total
cantidad objeto de apremio y de no hacerlo
designe bienes de aquella susceptibles de
embargo o el lugar donde se encuentren o el
destino dado a los mismos; notifíquesele, en
nombre de la ejecutada las resoluciones en
los que se despacha ejecución, y désele vista
en Secretaria de lo actuado, y adviértasele de
las responsabilidades penales en que pueden
incurrir los administradores o encargados del
servicio de las empresas que en caso de crisis
hicieran ineficaces maliciosamente los derechos de los trabajadores (artículos 257 y ss y
311 y ss C.P.).
Se advierte expresamente y a título personal al requerido Hamid Oussaa:
a) que la obligación legal de manifestación
de bienes incumbe a los administradores y
personas que legalmente representen a las
personas jurídicas demandadas, o, en su
caso, a los organizadores, directores o gestores de las comunidades de bienes o grupos
sin personalidad demandados;
b) que tal obligación comporta la exigencia de indicar con precisión necesaria bienes
o derechos de la ejecutada para garantizar
sus responsabilidades, señalando, asimismo,
las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre los bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los extremos
de éste que puedan interesar a la ejecución,
debiendo de estar los bienes gravados con
cargas reales, manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esta fecha; y
c) que si deja transcurrir injustificadamente el plazo concedido sin efectuar lo ordenado y mientras no cumpla o no acredite la
Núm. 154 / Pàg. 94
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
imposibilidad de su cumplimiento específico,
se podrá, tras audiencia de los interesados,
imponerle el abono de multas coercitivas de
hasta la cantidad máxima equivalente a la
prevista para las multas en el Código Penal
como pena correspondiente las faltas por
cada día que se atrase en el cumplimiento de
la obligación legal que se le impone en la
presente resolución, sin perjuicio que de si su
conducta se derivara un daño evaluable
económicamente, el perjudicado podrá
reclamar la oportuna indemnización ante
este Juzgado (artículos 75, 239.3 y 247
L.P.L.). También se le advierte de que, en
caso de incumplimiento de este requerimiento, podrá incurrir en delito de desobediencia.
Asimismo se pone en su conocimiento el
número de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, número
0606000064044509 abierta en la agencia
2001 del Banco Español de Crédito S.A., sita
en Barcelona, calle Bergara nº 10.
Trábese embargo en bienes de la demandada en cantidad suficiente para cubrir las
cantidades reclamadas, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva, que practicará la diligencia de
embargo, en el domicilio de Berkan Siglo
XXI, S.L. sito en C. Ramón Jové 17, 4º 3ª
08208 Sabadell o en cualquier otro domicilio
en el que puedan ser hallados bienes propiedad de la apremiada, con sujeción al orden y
limitaciones legales establecidas en los arts.
584 y ss. de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, de constar la suficiencia
de los bienes embargados (art. 252 del Texto
Refundido de la L.P.L.), y depositándose los
que se embarguen con arreglo a derecho (art.
626, 2.3.4 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil), con advertencia al depositario de
sus obligaciones (arts. 434 y 435 del vigente
Código Penal; pudiéndose recabar para todo
ello el auxilio de la Policía Judicial si fuere
preciso (arts, 443 y 445 L.O.P.J.). Asimismo
hágase entrega de copia del presente a la
Comisión Ejecutiva a fin de que efectúe la
notificación y requerimiento acordado al
Administrador de la ejecutada en el referido
domicilio.
Desconociéndose, por el momento, la
existencia de bienes suficientes titularidad de
la apremiada Berkan Siglo XXI, S.L., practíquense los trámites de averiguación de bienes de la misma, con arreglo a las normas
señaladas en los arts. 248 y 274 del texto
refundido de la L.P.L. Procédase por el Sr.
Secretario a consultar las bases de datos
informáticos de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, la Jefatura Provincial de Tráfico, a la Tesorería General de la
Seguridad Social. Asimismo, expídanse por el
Sr. Secretario, los correspondientes oficios al
Ayuntamiento del domicilio del apremiado,
al Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, al Servicio de Índices del Registro de la Propiedad y a la Gerencia Territorial de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, a fin de que, en el PLAZO
MAXIMO DE UN MES, faciliten la relación
de todos los bienes o derechos del deudor de
que tengan constancia, tras la realización por
los indicados organismos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles.
Adviértase a las Autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades derivadas
del incumplimiento injustificado de lo ordenado (arts 75.3 y 239.3 del texto refundido
de la L.P.L.).
Se da audiencia al Fondo de Garantía
Salarial, por el plazo máximo de quince días,
para que designe bienes e inste lo que a su
derecho convenga, procediéndose, en su
caso, a declarar al apremiado en situación de
insolvencia provisional de ser negativas las
averiguaciones.
Se tiene por acreditada la representación
que el Letrado Jorge Mellado Agudo ostenta
de la parte actora.
Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiendo a las mismas que la presente ejecución es firme y que contra la misma no
cabe recurso, de conformidad a lo dispuesto
en el art, 551.2 de la vigente Ley 1/2000 de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil; todo ello
sin perjuicio de la oposición que pueda formularse, ante este mismo Juzgado, en el
plazo de diez días hábiles siguientes a la
notificación de esta resolución y de los recursos contra actos concretos del proceso de
ejecución (arts. 556, 559 y 562 y siguientes
de la mencionada Ley Rituaria Civil).
Lo mandó y firma la Magistrada Jueza en
sustitución del Juzgado de lo Social nº 23 de
Barcelona Dª. Ester Vidal Fontcuberta. Doy
fe.»
«Auto de la Magistrada Jueza en sustitución Ester Vidal Fontcuberta. En Barcelona, a
doce de mayo de dos mil nueve.
Antecedentes de hecho
Primero. - Por turno de reparto correspondió al Juzgado de ejecuciones demanda ejecutiva, registrada con el número 252/09, en
la que por Ali Oubassou se insta contra Berkan Siglo XXI, S.L. la ejecución del título ejecutivo constituido en fecha 18 de noviembre
de 2008 en los autos 469/08 del Juzgado de
lo Social número 25 de esta ciudad, habiéndose despachado ejecución en fecha 21 de
abril de 2009, con un principal de 2.504,15
EUR.
Segundo. - En fecha 27 de marzo de 2009,
fue dictado Auto despachando ejecución
contra la misma parte demandada a solicitud
de Mustapha Yaagoubi por un principal total
de 9.215,62 EUR en el expediente que se
registró con el número 445/2009 de este Juzgado proceso de ejecución que se encuentra
actualmente en trámite.
Tercero. - El principal total de ambos procesos de ejecución pendiente de pago es de
11.719,77 EUR.
Razonamientos jurídicos
Único. En base a los criterios de economía
y conexión entre las diversas obligaciones
cuya ejecución se pretende procede la acumulación del proceso de ejecución a que se
ha hecho referencia en el segundo de los
antecedentes de hecho de esta resolución, a
los seguidos ante este Juzgado contra el
mismo apremiado, con el fin de tramitar y
actuar conjuntamente sobre un mismo y
único patrimonio afectado, y al no estar en
los procesos que se acumulan abonada la
cantidad objeto de apremio y, sin que ello
altere las preferencias que para el cobro de
sus créditos puedan ostentar legalmente los
diversos acreedores, de conformidad, todo
ello, a los artículos 9.3 y 24 de la Constitución Española, 36 a 41 y 268 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación,
Parte dispositiva
Se acuerda: Procede la acumulación de la
ejecución número 252/09 a la número
445/09 seguidas ambas este propio Juzgado,
siendo el principal total para dichos los procesos de ejecución de 11.719,77 EUR estableciéndose la cantidad de 1.171,98 EUR
como intereses provisionales, y en 1.171,98
EUR la suma que prudencialmente se fija
para costas, sin perjuicio de su posterior
liquidación y tasación.
Prosíganse las actuaciones en el estado en
que se encuentran, debiéndose estar en un
todo el resultado de la Ejecución principal, y
al efecto, de haberse embargado bienes de la
parte ejecutada por este Juzgado, se reembargan los mismos, y en los términos establecidos en los artículos 246 y 256 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, remítanse los oportunos despachos para
la práctica y garantía del reembargo acordado, sin perjuicio de las acciones que para la
determinación de la prelación o preferencia
de créditos puedan ejercitar los diversos
acreedores.
Se acuerda el embargo de los saldos existentes en las cuentas corrientes, planes de
pensiones, cuentas pignoradas, fondos de
inversión, libretas de ahorros o análogas y,
en su caso, depósitos de valores, titularidad
del apremiado, que acredite en la/s
entidad/es Caixa d'Estalvis del Penedès y
Banco Español de Crédito librándose la/s
oportuna/s comunicación/es a la/s misma/s
para la retención y transferencia de los saldos
resultantes hasta el límite de la cantidad de
11.719,77 EUR de principal, más la suma de
1.171,98 EUR de intereses provisionales y la
de 1.171,98 EUR de costas provisionales,
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que puedan incurrir quienes auxilien o
se confabulen con el apremiado para ocultar
o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos, e indicándosele que debe contestar al
requerimiento en el plazo máximo de cinco
días hábiles a contar desde su notificación,
bajo los apercibimientos derivados de lo
establecido en los arts. 75 y 239.3 del Texto
Refundido de la L.P.L.
Pudiendo el embargo de los saldos acreedores acordado perder efectividad de notificarse de manera inmediata al ejecutado,
demórese, por el secretario, la práctica de la
notificación durante el tiempo indispensable
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 95
Administració de Justícia
para lograr dicha efectividad (artículo 54.3
L.P.L.).
Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado en el término de cinco días siguientes a su notificación.
Lo mandó y firma el Magistrada Jueza en
sustitución del Juzgado de lo Social nº 23 de
Barcelona, Dña. Ester Vidal Fontcuberta. Doy
fe.»
«Auto de la Magistrada Jueza en sustitución Ester Vidal Fontcuberta. En Barcelona, a
diecisiete de junio de dos mil nueve.
Antecedentes de hecho
Primero. - En el proceso de ejecución
número 445/2009, dimanante de los autos nº
360/2007 del Juzgado de lo Social nº 26 de
los de Barcelona, seguido a instancia de
Mustapha Yaagoubi contra Berkan Siglo XXI,
S.L., se dictó Auto despachando ejecución en
fecha 27-03-2009, para cubrir un total de
9.215,62 EUR por principal, más 921,56 EUR
de intereses provisionales y 921,56 EUR de
costas también provisionales.
Segundo. - Posteriormente se le acumuló
el proceso de ejecución número 252/2009,
dimanante de los autos nº 469/2008 del Juzgado de lo Social nº 25 de los de Barcelona,
seguido a instancia de Ali Oubassou contra
la propia apremiada, por un principal de
2.504,15 EUR, por lo que el principal total
acumulado quedó fijado en 11.719,77 EUR.
Tercero. - Se han practicado sin pleno
resultado diligencia de embargo y cuantas
medidas se han acordado en el curso del procedimiento, desconociéndose, tras las necesarias averiguaciones practicadas, la existencia de bienes suficientes susceptibles de
traba, al tiempo que se ha dado la preceptiva
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Fundamentos de derecho
Único. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo: Procede declarar a la empresa
Berkan Siglo XXI, S.L. en situación de insolvencia legal total por importe de 11.719,77
EUR, correspondiendo 9.215,62 EUR al principal de la ejecución nº 445/2009 y 2.504,15
EUR al principal de la ejecución acumulada
nº 252/2009. Insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.
Firme que sea la presente resolución,
procédase al archivo de los autos sin más trámite, sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
de la ejecutada.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe Recurso de Reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.
Una vez firme, líbrese y entréguese certificación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Y
para que, conforme al art. 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral, se publique la presente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, Anuncios y Publicaciones,
remítase al mismo copia mediante atento oficio.
Lo manda y firma la IIma. Magistrada
Jueza en sustitución Sra. Ester Vidal Fontcuberta, del Juzgado de lo Social nº 23 de los
de Barcelona. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 17 de junio de 2009.
El Secretario judicial.
032009015623
A
Número 23, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
1577/2008, instruido por este juzgado de lo
social número 23 de Barcelona a instancia de
Guillermo Sanjuan Jiménez De Anta, Sonia
Guerra Rubio, Julián Alvarez Vázquez,
Daniel Hernández Rodríguez, Cox Lewis,
Rodolfo Cabrales Hendrickson, Alba Abad
Zardoya, Ruben Martínez Goy, Mireia Martín
López contra Voodoo Group Enterteinment,
S.L., se notifica a Voodoo Group Enterteinment, S.L., en ignorado paradero (artículo 59
L.P.L.), la resolución dictada en el indicado
proceso, cuyo tenor literal dice:
«Auto de la Magistrada Jueza en sustitución Ester Vidal Fontcuberta. En Barcelona, a
dieciséis de junio de dos mil nueve.
Antecedentes de hecho
Primero.- Por turno de reparto ha correspondido a este Juzgado de ejecuciones a
tenor de la previsión contenida en el artículo
235.4 del Texto Refundido de la L.P.L. y
Acuerdos del C.G.P.J. de 13-XII-89, (Boletín
Oficial del Estado 21-XII-89) y de 18-XII-96
(Boletín Oficial del Estado 27-XII-96), demanda ejecutiva, registrada con el número
1052/2009, en la que por Rodolfo Cabrales
Hendrickson, Alba Abad Zardoya, Rubén
Martínez Goy y Mireia Martín López se insta
contra Voodoo Group Enterteinment, S.L. la
ejecución del título ejecutivo constituido en
fecha 26 de enero 2009 en los autos
404/2008 del Juzgado de lo Social número
32 de esta ciudad.
Segundo.- En fecha 10 de diciembre 2008,
fue dictado Auto despachando ejecución
1577/2008 contra la misma parte demandada
a solicitud de Guillermo Sanjuan Jiménez De
Anta, Sonia Guerra Rubio, Julián Alvarez
Vázquez, Daniel Hernández Rodríguez y
Cox Lewis por un principal de 26.042,25
euros y se acumuló simultáneamente la ejecución 1604/2008 a instancia de Julián Alvarez Vázquez por un principal de 10.640
euros y en fecha 17 de marzo de 2009 se
dictó auto acumulando la ejecución
305/2009 a instancia de Sonia Guerra Rubio
por un principal de 9.109,31 euros siendo el
principal para todos los procesos acumulados
de 45.791,56 euros.
Tercero.- Ha ganado firmeza el título cuya
ejecución ahora se insta, sin que por la parte
demandada se haya satisfecho el total importe de la condena, que en cantidad líquida y
determinada es de 47.060,32 euros y el total
principal que resulta de todos los procesos
ejecutivos acumulados es de 92.851,88
euros.
Cuarto. Se han practicado sin pleno resultado diligencia de embargo y cuantas medidas se han acordado en el curso del procedimiento, desconociéndose, tras las necesarias
averiguaciones practicadas, la existencia de
bienes suficientes susceptibles de traba, al
tiempo que se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Fundamentos de derecho
Primero.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados en las
leyes y en los tratados internacionales (artículo 117 C.E.y 2 L.O.P.J.)
Segundo.- La ejecución se inicia, como
regla, a instancia de parte y una vez iniciada
se tramitará de oficio dictándose al efecto las
resoluciones y diligencias necesarias según
disponen los artículos 238 Texto Refundido
de la LPL y 237 L.O.P.J)
Tercero.- Si el título condenase al pago de
cantidad determinada y líquida, se procederá
siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al embargo
de sus bienes en cuantía suficiente, sólo procediendo la adecuación del embargo al
orden legal cuando conste la suficiencia de
los bienes embargados, todo ello, a tenor de
las previsiones contenidas en los artículos
235.1, y 252 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, y 580 y 592 de la
Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
Cuarto.- Dése traslado de la demanda ejecutiva y de este auto al Fondo de Garantía
Salarial, notificándosele las sucesivas actuaciones que le afecten a los fines y efectos que
se le indicaron en el primero de los Autos
Núm. 154 / Pàg. 96
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
despachando ejecución, según previsión
contenida en los artículos 118 de la Constitución Española, 270 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, 23 y 274 Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral y 33 del
Estatuto de los Trabajadores.
Quinto.- En base a los criterios de economía y conexión entre las diversas obligaciones cuya ejecución se pretende procede la
acumulación de los diversos procesos de ejecución, seguidos ante este Juzgado contra el
mismo apremiado, con el fin de tramitar y
actuar conjuntamente sobre un mismo y
único patrimonio afectado, y al no estar en
los procesos que se acumulan abonada la
cantidad objeto de apremio ni declarada la
insolvencia del ejecutado y, sin que ello altere las preferencias que para el cobro de sus
créditos puedan ostentar legalmente los
diversos acreedores, de conformidad, todo
ello, a los artículos 9.3 y 24 de la Constitución Española, 36 a 41 y 268 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Sexto. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo:
1) Procede ejecutar el título ejecutivo indicado en el primero de los antecedentes de
hecho de esta resolución contra Voodoo
Group Enterteinment, S.L..
2) Procede la acumulación de oficio de la
ejecución número 1052/2009 a la actualmente en trámite, siendo el principal para
todos los procesos de ejecución acumulados
a la presente de 92.851,88 euros.
3) Procede declarar a Voodoo Group
Enterteinment, S.L. en situación de insolvencia legal total por importe de 92.851,88
euros, Insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional.
Firme que sea la presente resolución,
procédase al archivo de los autos sin más trámite, sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
de la ejecutada.
Al otrosí, se tiene por designado por la
parte actora a efectos de notificaciones el
domicilio de la letrada Neus Vitó Ibáñez, de
conformidad con el art. 80.1.e) de la L.P.L.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe Recurso de Repo-
sición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.
Una vez firme, líbrese y entréguese certificación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Y
para que, conforme al art. 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral, se publique la presente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, Anuncios y Publicaciones,
remítase al mismo copia mediante atento oficio.
Lo manda y firma la IIma. Magistrada
Jueza en sustitución Sra. Ester Vidal Fontcuberta, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social nº 23 de los de Barcelona. Doy fe.
Ante mí»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 16 de junio de 2009.
El Secretario Judicial.
032009015700
A
Número 23, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
1306/2008, instruido por este juzgado de lo
social número 23 de Barcelona a instancia de
Ahmed Jbari, Ahmed Ablalet y Abdelkhalak
Kaa contra Infraestructuras y Promociones
del Maresme, S.L., se notifica a Infraestructuras y Promociones del Maresme S.L., en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el indicado proceso, cuyo
tenor literal dice:
«Auto de la Magistrada Jueza, en sustitución, Ester Vidal Fontcuberta. En Barcelona, a
quince de junio de dos mil nueve.
Antecedentes de hecho
Primero. En el proceso de ejecución
número 1306/2008, seguido a instancia de
Ahmed Jbari, Ahmed Ablalet y Abdelkhalak
Kaa contra Infraestructuras y Promociones
del Maresme S.L., se dictó Auto despachando
ejecución en fecha 20 de octubre de 2008,
para cubrir un total de 48.151,33 euros por
principal, 4.815,13 euros por intereses provisionales y 6.193,77 euros por costas provisionales.
Segundo. Posteriormente se procedió a la
acumulación de la ejecución número
1758/2008, instada por los mismos actores
contra la misma apremiada, que junto con la
que nos ocupa suma un principal total de
61.937,76 euros.
Tercero. En las presentes actuaciones la
parte apremiada ha procedido a realizar
diversos pagos por un total de 3.063,07
euros, por lo que en la actualidad queda pen-
diente de pago un principal total de
58.874,69 euros, de los que 45.701,36 euros
corresponden a la ejecución número
1306/2008 y 13.173,33 euros a la ejecución
número 1758/2008.
Cuarto. Se han practicado sin pleno resultado diligencia de embargo y cuantas medidas se han acordado en el curso del procedimiento, desconociéndose, tras las necesarias
averiguaciones practicadas, la existencia de
bienes suficientes susceptibles de traba, al
tiempo que se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Fundamentos de derecho
Único. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo: Procede declarar a la ejecutada
Infraestructuras y Promociones del Maresme
S.L. en situación de insolvencia legal parcial
por importe de 58.874,69 euros, Insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como
provisional.
Firme que sea la presente resolución,
procédase al archivo de los autos sin más trámite, sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
de la ejecutada.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe Recurso de Reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.
Una vez firme, líbrese y entréguese certificación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Y
para que, conforme al art. 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral, se publique la presente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, Anuncios y Publicaciones,
remítase al mismo copia mediante atento oficio.
Lo manda y firma la IIma. Magistrada
Jueza en sustitución Sra. Ester Vidal Fontcuberta, Magistrada-Juez, en sustitución, del
Juzgado de lo Social nº 23 de los de Barcelona. Doy fe.
Ante mí»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 97
Administració de Justícia
to.
Barcelona, 15 de junio de 2009.
El Secretario Judicial.
032009015756
A
Número 25, de Barcelona
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 1100/2008 seguides en aquest
Jutjat a instàncies de Daniel Fidel Garrido
Villagran contra -F.G.S.- Fondo de Garantía
Salarial i Estructuras Carmon, S.L., en relació
amb Reclamació de quantitat, amb aquest
edicte es notifica a Estructuras Carmon, S.L.,
en parador desconegut, la sentència del dia
24.04.09 dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Decideixo: Estimar la demanda presentada per Daniel Fidel Garrido Villagran contra F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial i Estructuras Carmon, S.L., sobre reclamació per quantitat, i condemnar l'empresa demandada que
pagui a la part actora la quantitat de
3.613'06 Euros, més el 10% en concepte de
mora, sense perjudici de la responsabilitat
subsidiària del Fons de Garantia Salarial, que
es deriva de l'article 33 de l'Estatut dels Treballadors, amb els límits legals.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts,
feu-los saber que no és ferma i que s'hi pot
interposar recurs de suplicació en contra al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de cinc dies següents a aquesta
notificació; donat cas que es presenti recurs,
cal anunciar-lo en aquest jutjat, per escrit o
en compareixença, i és indispensable, si el
recurrent és el demandat, que mostri el resguard acreditatiu d'haver ingressat l'import
íntegre de la condemna al Banesto, sucursal
del Banc Banesto, Agència de Rda. Sant Pere,
47 de Barcelona, compte corrent núm.
0608.0000.65.1100/2008 d'aquest jutjat
social. També és indispensable que dipositi,
per separat un altre ingrés de 150,25 Euros
(excepte si és beneficiari de justícia gratuïta)
en el mateix compte corrent.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 19 de juny
de 2009.
La Secretària Judicial, M. Montserrat Terré
Rubies.
032009015755
A
Número 25, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 25.02.09 en
les actuacions núm. 10/09 que aquest Jutjat
ha seguit a instància de Gustavo Rene Iriarte
Tejerina contra Construcciones Nietos de la
Vieja SL, Francisco Fernandez Sánchez i F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial per reclamació de quantitat, se cita al demandat
esmentat, Francisco Fernandez Sánchez, de
parador desconegut, perquè comparegui
davant la sala d'audiències d'aquest organisme, a Rda. de Sant Pere, 52, 4a. planta, de
Barcelona, el dia 7 de juliol de 2009, a les
10'10 hores, per dur a terme l'acte de conciliació. Se li fa saber que, en el cas que no hi
hagi avinença en aquest acte, seguidament es
durà a terme el judici, en una única convocatòria, i hi podrà concórrer amb els mitjans
de prova de què intenti valer-se. El judici no
se suspendrà per la falta d'assistència de la
part demandada si ha estat citada degudament i, en el cas que no hi comparegui, se la
podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 25 de juny de 2009.
El Secretari judicial en substitució, Serafín
Mateos González.
032009016026
A
Número 26, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
178/2009, seguidos en este Juzgado a instancia de Sonia Sánchez Sandobal contra Cultural & Humans Business, S.L. en relación a
Despido por el presente se notifica a Cultural
& Humans Business, S.L., en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 19-6-2009 (sentencia), cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº --/2009. En Barcelona, a 19
de junio de 2009.
Vistos por mí, Carlos Escribano Vindel,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº
26 de Barcelona, los presentes autos nº
178/2009, seguidos a instancias de Dª. Sonia
Sánchez Sandobal contra la empresa Cultural
& Human Business S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa), sobre despido, en
los que constan los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 20/02/2009 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por el
demandante, en la que, después de alegar los
hechos y fundamentos que estimó pertinentes
a su derecho, solicitó que se declarara la
improcedencia del supuesto despido verbal
sufrido el 30 de enero de 2009.
Segundo. - Que señalados día y hora para
la celebración de los actos de conciliación y
juicio, éstos tuvieron lugar el día 16/06/2009.
Compareció la parte demandante y no así
las entidades demandadas, pese haber sido
citadas en legal forma.
En trámite de alegaciones la actora se
afirmó y ratificó en su escrito de demanda.
Se practicaron a continuación las pruebas
propuestas y admitidas, excepción hecha de
la documental requerida a la empresa
demandada y su interrogatorio, debido a su
incomparecencia.
En conclusiones la parte actora sostuvo sus
puntos de vista y solicitó de este Juzgado que
se dictase una sentencia de conformidad con
sus pretensiones, quedando los autos vistos
para sentencia.
Tercero. - En la tramitación de este proceso se han observado los requisitos legales,
excepto en relación al cumplimiento de los
plazos procesales por acumulación de asuntos.
Hechos probados
1. La demandante, Dª. Sonia Sánchez Sandobal, mayor de edad, con N.I.E. nº X8743578-J, ha venido prestando sus servicios
por cuenta de la empresa Cultural & Human
Business S.L., dedicada a la explotación de
una discoteca, con domicilio en la ciudad de
Barcelona, con las siguientes condiciones de
trabajo: antigüedad de 25 de abril de 2008,
categoría profesional de limpiadora, y salario
mensual, con prorrateo de pagas extraordinarias, de 600 EUR brutos.
2. La demandante fue dada de baja en la
Seguridad Social el día 17 de septiembre de
2008.
3. La actora presentó demanda de conciliación el 20 de febrero de 2009, celebrándose el preceptivo acto de conciliación el día
19 de marzo de 2009, con el resultado de
intentado sin efecto por incomparecencia de
la entidad demandada.
4. La actora presentó demanda judicial el
día 20 de febrero de 2009.
5. La demandante no ostenta ni ha ostentado la condición de representante unitaria o
sindical de los trabajadores.
Fundamentos de derecho
Primero. - En cumplimiento de lo exigido
en el apartado 2º del art. 97 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado
de la siguiente valoración de la prueba practicada en el acto del juicio:
Respecto al hecho primero, la antigüedad
y categoría profesional resultan del contrato
de trabajo. Como salario se ha tomado el
mínimo interprofesional para el año 2008
(Real Decreto 1763/2007), al no haber acreditado la parte actora la percepción de mayores retribuciones.
El hecho segundo resulta del informe de
vida laboral recabado de las bases de datos
de la TGSS. La demandante no ha acreditado
Núm. 154 / Pàg. 98
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
que continuara prestando servicios más allá
del día 17 de septiembre de 2008, siendo
carga que con arreglo al art. 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC) le correspondía,
como hecho constitutivo de su pretensión.
Los hechos tercero y cuarto resultan de la
propia formación de los autos.
El hecho quinto no es controvertido.
Segundo. - Con carácter previo al estudio
del fondo del litigio, debe verificarse si la
acción de despido pudiera estar caducada,
pues se trata de una cuestión de orden público procesal perfectamente apreciable de oficio.
La resolución de la excepción pasa por la
determinación de la fecha del despido, que
la demandante afirma ser verbal.
Correspondía a la parte actora probar la
fecha del despido, o al menos la prestación
de servicios con posterioridad a su baja en la
Seguridad Social. Y en este sentido únicamente ha propuesto al efecto la declaración
de un testigo, D. Didier Viveros Sandoval,
sobrino de la propia demandante, que afirma
haber sido compañero de trabajo, y que,
como a continuación se apuntará, ha quedado desvirtuada por el resto del material probatorio aportado al acto del juicio por la
demandante.
En efecto, la propia documentación presentada por la actora pone de manifiesto que
el día 22 de enero de 2009 la discoteca
donde la demandante prestaba servicios ya
estaba cerrada, y únicamente se autorizó su
reapertura puntual para la celebración de
una fiesta, el mismo día 22 de enero de
2009, lo que pone de manifiesto que ni antes
ni después existía actividad, estando cerrada
al público.
Entre el 17 de septiembre de 2008, fecha
de la baja en la Seguridad Social de la actora,
y el 20 de febrero de 2009, fecha de presentación de la demanda de conciliación,
simultánea a la judicial, transcurre un plazo
muy superior a los 20 días hábiles previsto en
los art. 59.3 del Estatuto de los Trabajadores
(ET) y 103 de la LPL.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
Fallo: Desestimando la demanda origen de
las presentes actuaciones, promovida por Dª.
Sonia Sánchez Sandobal contra la empresa
Cultural & Human Business S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial (Fogasa), sobre despido,
y apreciando de oficio la caducidad de la
acción, debo absolver y absuelvo a las entidades demandadas de las pretensiones deducidas en su contra.
Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes al
de la notificación del presente fallo, siendo
indispensable que al tiempo de anunciarlo
acredite la parte que no ostente el carácter de
trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el
Banco Español de Crédito (entidad 0030), oficina 2015, Ronda Sant Pere 47 de Barcelona,
nº de cuenta 5226-0000-65-0178-09, o presente aval solidario de Entidad Financiera por
el mismo importe; depositando además la
cantidad de 150,25 EUR en la cuenta nº
5226-0000-69-0178-09, y sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el recurso.
Así, por ésta, mi resolución, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el MagistradoJuez que la dictó el mismo día de su fecha y
en Audiencia pública; se incluye el original
de esta resolución en el libro de Sentencias,
poniendo en los autos certificación literal de
la misma y se remite a cada una de las partes
un sobre por correo certificado con acuse de
recibo, conteniendo copia de ella, conforme
a lo dispuesto en el artículo 56 y concordantes de la LPL. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 19 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, Carmen González
Sánchez.
032009015722
A
Número 26, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
177/2009, seguidos en este Juzgado a instancia de Lilia-Susana Herrera Ortiz contra Cultural & Humans Business, S.L. en relación a
despido por el presente se notifica a Cultural
& Humans Business, S.L., en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 19-6-2009 (sentencia), cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº --/2009. En Barcelona, a 19
de junio de 2009.
Vistos por mí, Carlos Escribano Vindel,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número 26 de Barcelona, los presentes autos
nº 177/2009, seguidos a instancias de Dª.
Lilia Susana Herrera Ortiz contra la empresa
Cultural & Human Business S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial (Fogasa), sobre despido,
en los que constan los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 20/02/2009 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por el
demandante, en la que, después de alegar los
hechos y fundamentos que estimó pertinentes
a su derecho, solicitó que se declarara la
improcedencia del supuesto despido verbal
sufrido el 30 de enero de 2009.
Segundo. - Que señalados día y hora para
la celebración de los actos de conciliación y
juicio, éstos tuvieron lugar el día 16/06/2009.
Compareció la parte demandante y no así
las entidades demandadas, pese haber sido
citadas en legal forma.
En trámite de alegaciones la actora se
afirmó y ratificó en su escrito de demanda.
Se practicaron a continuación las pruebas
propuestas y admitidas, excepción hecha de
la documental requerida a la empresa
demandada y su interrogatorio, debido a su
incomparecencia.
En conclusiones la parte actora sostuvo sus
puntos de vista y solicitó de este Juzgado que
se dictase una sentencia de conformidad con
sus pretensiones, quedando los autos vistos
para sentencia.
Tercero. - En la tramitación de este proceso se han observado los requisitos legales,
excepto en relación al cumplimiento de los
plazos procesales por acumulación de asuntos.
Hechos probados
1º. La demandante, Dª. Lilia Susana Herrera Ortiz, mayor de edad, con N.I.E. nº X6865812-J, ha venido prestando sus servicios
por cuenta de la empresa Cultural & Human
Business S.L., dedicada a la explotación de
una discoteca, con domicilio en la ciudad de
Barcelona, con las siguientes condiciones de
trabajo: antigüedad de 21 de febrero de
2008, categoría profesional de limpiadora, y
salario mensual, con prorrateo de pagas
extraordinarias, de 600 EUR brutos.
2º. La demandante fue dada de baja en la
Seguridad Social el día 22 de septiembre de
2008.
3º. La actora presentó demanda de conciliación el 20 de febrero de 2009, celebrándose el preceptivo acto de conciliación el día
19 de marzo de 2009, con el resultado de
intentado sin efecto por incomparecencia de
la entidad demandada.
4º. La actora presentó demanda judicial el
día 20 de febrero de 2009.
5º. La demandante no ostenta ni ha ostentado la condición de representante unitaria o
sindical de los trabajadores.
Fundamentos de derecho
Primero. - En cumplimiento de lo exigido
en el apartado 2º del art. 97 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado
de la siguiente valoración de la prueba practicada en el acto del juicio:
Respecto al hecho primero, la antigüedad
y categoría profesional resultan del contrato
de trabajo. Como salario se ha tomado el
mínimo interprofesional para el año 2008
(Real Decreto 1763/2007), al no haber acreditado la parte actora la percepción de mayores retribuciones.
El hecho segundo resulta del informe de
vida laboral recabado de las bases de datos
de la TGSS. La demandante no ha acreditado
que continuara prestando servicios más allá
del día 22 de septiembre de 2008, siendo
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 99
Administració de Justícia
carga que con arreglo al art. 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC) le correspondía,
como hecho constitutivo de su pretensión.
Los hechos tercero y cuarto resultan de la
propia formación de los autos.
El hecho quinto no es controvertido.
Segundo. - Con carácter previo al estudio
del fondo del litigio, debe verificarse si la
acción de despido pudiera estar caducada,
pues se trata de una cuestión de orden público procesal perfectamente apreciable de oficio.
La resolución de la excepción pasa por la
determinación de la fecha del despido, que
la demandante afirma ser verbal.
Correspondía a la parte actora probar la
fecha del despido, o al menos la prestación
de servicios con posterioridad a su baja en la
Seguridad Social. Y en este sentido únicamente ha propuesto al efecto la declaración
de un testigo, D. Didier Viveros Sandoval,
que afirma haber sido compañero de trabajo,
y que, como a continuación se apuntará, ha
quedado desvirtuada por el resto del material
probatorio aportado al acto del juicio por la
demandante.
En efecto, la propia documentación presentada por la actora pone de manifiesto que
el día 30 de septiembre de 2008 ya se consideraba despedida, y por este motivo presentó
denuncia ante la Inspección de Trabajo, que
por escrito de fecha 8 de octubre de 2008
advirtió a la actora de que disponía de 20
días para impugnar el despido ante la jurisdicción social (documento nº 5 del ramo de
prueba de la parte actora).
Entre el 22 de septiembre de 2008, fecha
de la baja en la Seguridad Social de la actora,
y el 20 de febrero de 2009, fecha de presentación de la demanda de conciliación,
simultánea a la judicial, transcurre un plazo
muy superior a los 20 días hábiles previsto en
los art. 59.3 del Estatuto de los Trabajadores
(ET) y 103 de la LPL.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
Fallo: Desestimando la demanda origen de
las presentes actuaciones, promovida por Dª.
Lilia Susana Herrera Ortiz contra la empresa
Cultural & Human Business S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial (Fogasa), sobre despido,
y apreciando de oficio la caducidad de la
acción, debo absolver y absuelvo a las entidades demandadas de las pretensiones deducidas en su contra.
Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes al
de la notificación del presente fallo, siendo
indispensable que al tiempo de anunciarlo
acredite la parte que no ostente el carácter de
trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el
Banco Español de Crédito (entidad 0030), oficina 2015, Ronda Sant Pere 47 de Barcelona,
nº de cuenta 5226-0000-65-0177-09, o presente aval solidario de Entidad Financiera por
el mismo importe; depositando además la
cantidad de 150,25 EUR en la cuenta nº
5226-0000-69-0177-09, y sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el recurso.
Así, por ésta, mi resolución, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el MagistradoJuez que la dictó el mismo día de su fecha y
en Audiencia pública; se incluye el original
de esta resolución en el libro de Sentencias,
poniendo en los autos certificación literal de
la misma y se remite a cada una de las partes
un sobre por correo certificado con acuse de
recibo, conteniendo copia de ella, conforme
a lo dispuesto en el artículo 56 y concordantes de la LPL. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 19 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, Carmen González
Sánchez.
032009015726
A
Número 26, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
188/2009, seguidos en este Juzgado a instancia de Mohamed Ben Lahcen contra Rehabilitaciones Cataluña Pérez López S.L., en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a Rehabilitaciones Cataluña
Pérez López S.L., en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 20-3-2009 (Auto archivo), cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a 20 de marzo
de 2009
Hago constar que se ha recibido en esta
secretaría de mí cargo acuse de recibo conforme se ha notificado a la actora en legal
forma el auto de fecha 2-3-2009, sin que el
mismo haya procedido a la subsanación de
los defectos de que adolecía la demanda en
el plazo indicado. De lo que paso a dar
cuenta al Magistrado Juez. Doy fe.»
Auto Nº 129/2009 del Magistrado Juez
Carlos Escribano Vindel. En Barcelona, a 20
de marzo de 2009
Hechos
Primero. En fecha 5-3-2009 se ha notificado a la actora auto de fecha 2-3-2009, requiriéndole para que subsanara los defectos de
que adolecía la demanda origen de estas
actuaciones.
Segundo. Ha transcurrido el plazo concedido al efecto, sin que por la actora se hayan
subsanado los defectos de la demanda.
Razonamientos jurídicos
Único. Las normas procesales imponen la
obligación de examinar de oficio las demandas presentadas y los documentos que preceptivamente deben acompañarlas y advertir
a los que presentan aquéllas, incluso en las
denominadas demandas de oficio remitidas
por los Organismos administrativos laborales,
de los defectos u omisiones en que hayan
incurrido, para que los subsanen en los plazos legalmente establecidos, y de efectuarse
ello la demanda quedará completa y será
admitida, más por el contrario, como el
supuesto que nos ocupa, de no procederse a
la subsanación se ordenará el archivo de la
demanda (artículo 81 L.P.L.).
Parte dispositiva
Procede ordenar el archivo de la demanda
presentada por Mohamed Ben Lahcen contra
Rehabilitaciones Cataluña Pérez López S.L.
en materia de Reclamación de cantidad.
Notifíquese esta resolución a quien presenta
la demanda y a los que en la misma figuraban como demandados a los meros efectos
de su conocimiento, advirtiéndoles que la
presente resolución no es firme y que contra
la misma podrán interponer en el plazo de
cinco días hábiles, recurso de reposición ante
este juzgado de lo social.
Lo pronuncia, manda y firma D. Carlos
Escribano Vindel Magistrado Juez
Diligencia. Seguidamente se procede a
cumplimentar lo ordenado, y se notifica la
anterior resolución a las partes. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de junio de 2009.
La Secretaria Judicial, Carmen González
Sanchez.
032009015750
A
Número 28, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha
05.05.2009 en los presentes autos número
437/2009K, seguidos ante este Juzgado de lo
Social nº 28 de Barcelona, a instancia de
Alberto Javier Zambrano Díaz contra Transgarher Hnos, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, en materia de Reclamación de cantidad,
se cita a la mencionada empresa Transgarher
Hnos, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en Barcelona, Rda. de Sant
Pere, 52, 1a. planta, el próximo día 8 de
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 100
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
octubre de 2009 a las 10,50 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse, advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada que podrá ser tenida por confesa, caso
de incomparecencia.
Y para que sirva de notificación y citación
en forma a la precitada demandada, cuyo
domicilio se desconoce, -advirtiéndole que
las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en
estrados (art. 59 L.P.L.)-, y para su inserción
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los
efectos pertinentes, expido el presente Edicto
en Barcelona, a 19 de junio de 2009.
El Secretario Judicial, Serafín Mateos
González.
032009015696
A
Número 31, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 382/2009B, seguidos en este Juzgado a instancia de
Miguel Ramírez Segura contra Kalig Promoplus, S.L., Harbour Construmat, S.L., Parity
Bit, S.L., Flamonet Construccions, S.L, Interior Plus Tecnologia, S.L., Country Wide
Duquesa S.L., Tiferca, S.A. y -F.G.S.- Fondo
de Garantía Salarial en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a
Tiferca, S.A. Harbour Construmat, S.L. Kalig
Promoplus, S.L. Flamonet Construccions, S.L
Parity Bit, S.L. Interior Plus Tecnologia, S.L.
Country Wide Duquesa S.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 12 de junio de 2009, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a doce de junio
de dos mil nueve.
La extiendo yo, Secretaria Judicial, para
hacer constar que, se ha sufrido un error al
unir a las presentes actuaciones -382/09- el
escrito presentado en los autos 382/08 que
interesaban el desistimiento de las actuaciones, lo que conllevó el dictar auto de desistimiento en fecha 5 de Junio 2009, siendo que
las presentes actuaciones están pendientes de
celebración de juicio;
Asimismo hago constar que se ha recibido
el 30/04/2009 comunicación del Decanato
informando que Tiferca SA, por Auto de
24/03/09 del Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona, se ha declarado concurso voluntario
171/09-1º C de lo que paso a dar cuenta a
S.Sª Ilma. Doy fe.»
«Auto del Magistrado Juez Raúl Uría
Fernández. En Barcelona, a doce de junio de
dos mil nueve
Antecedentes de hecho
Primero. En fecha 5 de Junio de 2009 se
dictó auto teniendo por desistido a la parte
actora del presente procedimiento, como
consecuencia de la unión de escrito que lo
solicitaba en los autos 382/08. Dicho Auto
fue notificada a las partes del 308/09.
Segundo.- En los presentes autos ha habido un error en cuanto a unir un escrito que
correspondía al año 2008 al 2009.
Razonamientos jurídicos
Único. Conforme a lo dispuesto en el artículo 214 LEC los Jueces y Tribunales no
podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmarlos,, pero sí aclarar
algún concepto oscuro y rectificar cualquier
error material de que adolezcan.
En el presente caso se produce un error
material en cuanto al año de un nº de autos.
Parte dispositiva
Dispongo corregir el error material y en
consecuencia: Se deja sin efecto el Auto de
fecha 5 de Junio de 2009 en el que se tiene
por desistida a la parte actora y en su lugar,
se mantiene lo acordado en el Auto de fecha
20 de Abril de 2009, en cuanto al señalamiento para la celebración del Juicio para el
próximo 8/7/09 a las 10.45 h de la mañana,
con las advertencias legales..
Desglosese el escrito de fecha 3/6/09,
dejándose testimonio del mismo, y únase a
los autos 382/08, para acordar lo procedente.
En cuanto al concurso voluntario de
Timersa se concede a la parte actora un
plazo de 4 días para que amplíe la demanda
contra los administradores concursales
Notifíquese la presente resolución a las
partes pudiendo interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este juzgado de lo social
Así lo acordó y firma Raúl Uría Fernández,
Magistrado Juez del Juzgado Social 31 Barcelona de Barcelona, ante mí, Secretaria Judicial, de lo que doy fe.
El Magistrado Juez. La Secretaria Judicial
Diligencia. Seguidamente se cumple lo ordenado remitiendo copia de la anterior resolución
a las partes por correo certificado con acuse de
recibo, conforme a lo dispuesto en el artículo 56
de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 15 de junio de 2009.
La Secretaria Judicial, Rosa Rovira Cornet.
032009015694
A
Número 32, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos
1067/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de José Antº Calero Almaraz y José
Antº Rodríguez Guisado contra Serviconstruc. S.L. en relación a Despido por el presente se notifica a Serviconstruc. S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los
presentes autos en fecha 16-6-09, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
«Auto. En Barcelona, a dieciseis de junio
de dos mil nueve
Doña M. Victoria López Asín Magistrada
Jueza del Juzgado Social 32 de Barcelona, en
el incidente de ejecución de Sentencia firme
sobre despido correspondiente al procedimiento de referencia, ha tomado la siguiente
resolución:
Antecedentes de hecho
Primero. En los presentes autos, se dictó
Sentencia en fecha 20 de febrero de 2009
declarando la improcedencia del despido de
los trabajadores D. José Antonio Calero
Almaraz y José Antonio Rodríguez Guisado
la cual es firme.
Segundo. Procediendo la readmisión de
los trabajadores por la empresa, que no presentó opción en tiempo y forma, la parte
actora presentó escrito solicitando ejecución
en fecha 19-05-09, constando en autos la
notificación de la sentencia a la parte actora
el 6-3-09 y a la demandada el 17-03-09.
Tercero. En fecha 15/06/2009 a las 13:00
horas tuvo lugar la comparecencia de las partes a la vista que establece el artículo 278
LPL, en la que la parte actora pidió la rescisión contractual y la parte demandada no
compareció, debidamente citada.
Razonamientos jurídicos
Primero. Dada la obligación empresarial
de readmitir a José Antonio Calero Almaraz y
a José Antonio Rodríguez Guisado y por
declarada la improcedencia del despido, sin
que se ejercitara la correspondiente opción,
resultan de aplicación las normas previstas
en los artículos 276 a 279 LPL, ante la solicitud de ejecución de Sentencia firme por parte
del actor.
Segundo. Por disposición del artículo
279.2 LPL, corresponde la declaración de
extinción de la relación laboral con efectos
de la fecha de hoy, dada la solicitud de la
parte demandante.
Tercero. La declaración de extinción de la
relación laboral ha de producir los efectos
que establece el artículo 279.2 b) y c) en
relación al 110.1 LPL y al 56.1 del Estatuto
de los Trabajadores y, en especial la indemnización, así como el pago de los salarios de
tramitación, dejados de percibir desde la
fecha del despido hasta hoy que ascenderían
para D. José Antonio Calero Almaraz a la
cantidad de 2902,09 euros en concepto de
indemnización más 14.465,79 euros en concepto de salarios de tramitación y para D.
José Antonio Rodríguez Guisado a la cantidad de 3348,56 en concepto de indemnización, más 14.465,79 euros.
Ahora bien, dado que la parte actora solicitó la ejecución pasados los treinta días pre-
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 101
Administració de Justícia
vistos en el art. 277.1.b) de la LPL, procede
descontar de los salarios de tramitación los
devengados desde el 30-04-09 (último día de
los treinta contados desde la fecha de notificación de la sentencia a la empresa demandada el 17-03-09) hasta el 19-05-09 (fecha
de presentación del escrito de ejecución) y
ello conforme a lo previsto en el art. 277.2
de la LPL. Es decir, se deducirán los salarios
computados desde el 01-05-09 al 18-05-09,
ambos incluidos, por lo que procederá descontar por tal concepto la cantidad de
1071,54 euros, resultando que los salarios de
tramitación ascienden a un total de
13.394,25 euros para cada uno de los
demandantes.
Vistos los preceptos citados y demás de
general aplicación,
Parte dispositiva
Declaro extinguida la relación laboral de
José Antonio Calero Almaraz y José Antonio
Rodríguez Guisado con la empresa Serviconstruc. S.L. a quien condeno a abonar a D.
Jose Antonio Calero Almaraz la indemnización de 2902,09 EUR más la cantidad de
13.394,25 euros en concepto de salarios de
tramitación y a D. Jose Antonio Rodriguez
Guisado la indemnización de 3348,56 euros
más la cantidad de 13.394,25 euros en concepto de salarios de tramitación.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que contra la misma
puede interponerse recurso de reposición.
Lo pronuncia, manda y firma Doña M.
Victoria López Asín Magistrada Jueza del Juzgado de lo Social nº 32 de Barcelona.
La Magistrada-Juez El Secretario Judicial»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, 22 de junio de 2009.
La Secretaria Judicial, Dolores Velasco
Mesa.
que aboni a la part actora la quantitat de
5.199,18 euros. Més el 10% d'interès per
mora salarial. Tanmateix absolc el Fons de
Garantia Salarial sense perjudici de les seves
oligacions legals.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts,
feu-los saber que no és ferma i que s'hi pot
interposar recurs de suplicació en contra al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en els cinc dies següents a aquesta notificació; en cas que es presenti recurs, cal anunciar-lo en aquest Jutjat, per escrit o en compareixença, i és indispensable, si el recurrent
és l'empresari i no gaudeix del benefici de
justícia gratuïta, que mostri el resguard acreditatiu d'haver disposat en el Banesto oficina
2015 i en el compte corrent núm. 5233.
0000.64.1143.08, la quantitat objecte de la
condemna i que dipositi 150,25 euros en el
compte corrent núm. 5233.0000.65.1143.08,
del mateix banc, els dos ingressos s'han d'efectuar per separat.
Ho pronuncio, ho mano i ho signo.
El Magistrat Jutge
Publicació. La sentència anterior, ha estat
publicada i llegida en audiència pública pel
magistrat que la subscriu, l'original es conservarà en el llibre corresponent, i s'unirà per
certificació a les actuacions. En dono fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de junio de 2009
La Secretaria Judicial, Carmen Valdivielso
Gutierrez.
032009015754
A
Según lo acordado en los autos núm.
713/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Daniel Geovanny Villamar Herrera
contra Estudi Saleix, S.L. en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a Estudi Saleix, S.L. en ignorado paradero
la resolución dictada en los presentes autos
en fecha 27 Abril 2009, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:
«Decideixo: Estimar la demanda presentada per Daniel Geovanny Villamar Herrera i
condemnar Estudi Saleix, S.L. que aboni a la
part actora la quantitat de 3021,93 euros.
Més el 10% d'interès per mora salarial. Tanmateix absolc el Fons de Garantia Salarial
sense perjudici de les seves oligacions legals.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts,
feu-los saber que no és ferma i que s'hi pot
interposar recurs de suplicació en contra al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en els cinc dies següents a aquesta notificació; en cas que es presenti recurs, cal anun-
Número 33, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
1143/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Federico Gabriel Cantón contra
Total Acces, S.L., -F.G.S.- Fondo de Garantía
Salarial y Daniel Capllonch Nadal en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a Total Acces, S.L. Daniel
Capllonch Nadal en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 18 junio 2009, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:
«Decideixo: Estimar la demanda presentada per Federico Gabriel Canton i condemnar
a Total Acces, S.L., i Daniel Capllonch Nadal
032009015748
A
Número 33, de Barcelona
EDICTO
ciar-lo en aquest Jutjat, per escrit o en compareixença, i és indispensable, si el recurrent
és l'empresari i no gaudeix del benefici de
justícia gratuïta, que mostri el resguard acreditatiu d'haver disposat en el Banesto oficina
2015 i en el compte corrent núm. 5233.
0000.64.0713.08, la quantitat objecte de la
condemna i que dipositi 150,25 euros en el
compte corrent núm. 5233.0000.65.0713.08,
del mateix banc, els dos ingressos s'han d'efectuar per separat.
Ho pronuncio, ho mano i ho signo.
El Magistrat Jutge
Publicació. La sentència anterior, ha estat
publicada i llegida en audiència pública pel
magistrat que la subscriu, l'original es conservarà en el llibre corresponent, i s'unirà per
certificació a les actuacions. En dono fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de junio de 2009.
La Secretaria Judicial, Carmen Valdivielso
Gutierrez.
032009015749
A
Número 33, de Barcelona
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 489/2009 seguides en aquest Jutjat a instàncies de Pedro Moya Ruano, Jose
Antº Gallego González i Mª Jose González
Sánchez contra Carpinteria JG, S.A. i -F.G.S.Fondo de Garantía Salarial, en relació amb
Reclamació de quantitat, amb aquest edicte
es notifica a Carpinteria JG, S.A., en parador
desconegut, la Sentència, dictada el dia 18
de juny de 2009 dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Decideixo: Estimar la demanda presentada per Pedro Moya Ruano, Jose Antº Gallego
González i Mª Jose González Sánchez i condemnar Carpinteria JG, S.A. que aboni a la
part actora la quantitat de:
A Pedro Moya Ruano, 5.021,45 EUR.
A José Antonio Gallego González,
5.256,42 EUR.
A María José González Sánchez, 1.645,60
EUR.
Més el 10% d'interès per mora salarial.
Tanmateix absolc el Fons de Garantia Salarial
sense perjudici de les seves obligacions
legals.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts,
feu-los saber que no és ferma i que s'hi pot
interposar recurs de suplicació en contra al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en els cinc dies següents a aquesta notificació; en cas que es presenti recurs, cal anun-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 102
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
ciar-lo en aquest Jutjat, per escrit o en compareixença, i és indispensable, si el recurrent
és l'empresari i no gaudeix del benefici de
justícia gratuïta, que mostri el resguard acreditatiu d'haver disposat en el Banesto oficina
2015 i en el compte corrent núm. 5233.
0000.64.0489.09, la quantitat objecte de la
condemna i que dipositi 150,25 EUR en el
compte corrent núm. 5233.0000.65.0489.09,
del mateix banc, els dos ingressos s'han d'efectuar per separat.
Ho pronuncio, ho mano i ho signo.
El Magistrat Jutge.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 18 de juny
de 2009.
La Secretària judicial, Carmen Valdivielso
Gutiérrez.
032009015777
A
Número 1, de Granollers
EDICTE
La Secretària Judicial M. Antonia Parellada
Garrell
Faig saber que en aquest Jutjat s'han iniciat les actuacions Demandes núm.
418/2009 sobre acomiadament a instàncies
de Jorge Nelson Alpire Añez contra Lamine
Camara i Fatoumata Camara. En aquest procediment he dictat la resolució de data 12-509 en què he decidit que cal efectuar les
diligències que detallo tot seguit.
1. Citar mitjançant aquest edicte el representant legal de l'empresa demandada Lamine Camara Fatoumata Camara per efectuar
l'acte de conciliació i de judici el dia 27 de
juliol a les 10,45 hores que tindrà lloc a la
sala de vistes d'aquest Jutjat (Gregori Resina,
4).
2. Adverteixo el/la demandat que si no
compareix sense al·legar una causa justificada se celebrarà el judici en absència seva.
També adverteixo ambdues parts que hi han
de comparèixer amb els mitjans de prova de
què intentin valer-se.
3. Requereixo el/s demandat/s perquè
aporti/n a l'acte de judici els documents
sol·licitats en la demanda:.
4. Així mateix se cita el/la representant
legal de la part demandada a fi que assisteixi
a l'acte de judici per practicar l'interrogatori
de les parts, amb l'advertència que podrà ser
tingut/uda per confès/esa en cas d'incompareixença.
Faig saber que contra aquesta resolució es
pot interposar recurs de reposició en aquest
Jutjat en el termini de tres dies des de la notificació. Així mateix poso en coneixement
que aquest Jutjat té les còpies presentades per
la part demandant i les dels altres documents,
si escau.
Estenc aquest escrit perquè serveixi de
notificació, citació i requeriment en forma al
respresentant legal de l'empresa demandada
Lamine Camara i Fatoumata Camara i perquè
es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
amb l'advertiment que les properes comunicacions es faran a les estrades del Jujtat,
excepte les previstes legalment.
Granollers, 22 de juny de 2009.
La Secretària Judicial, M. Antonia Parellada Garrell.
032009015751
A
Número 3, de Granollers
EDICTO
Según lo acordado en los autos de ejecución núm. 113/2009, seguidos en este Juzgado a instancia de Carolina Villanua Domínguez contra Finanestudio Mollet, S.L. y
Fondo de Garantia Salarial por el presente se
notifica a Finanestudio Mollet, S.L., en ignorado paradero en el procedimiento del que
dimana la presente ejecutoria, y que ya en su
día fué notificado por edictos, el auto de
fecha 18/06/09, que es del tenor literal
siguiente:
«Diligencia. En Granollers, a dieciocho de
junio de dos mil nueve.
Hago constar el estado del presente procedimiento en lo relativo a sus presupuestos
procesales y a los requisitos formales del título en base al cual se pretende la ejecución,
incorporándose a los autos, en su caso, testimonio de los antecedentes que obran en este
Juzgado. Doy fe.»
«Auto de la Magistrada Jueza Juana Vera
Martínez. En Granollers, a dieciocho de junio
de dos mil nueve.
Antecedentes de hecho
Primero. - Ha correspondido a este Juzgado de lo Social, a tenor de la previsión contenida en el artículo 235.2 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral demanda
ejecutiva registrada con el núm 113/2009, en
la que se insta por Carolina Villanua Domínguez contra Finanestudio Mollet, S.L. la ejecución de la Sentencia de fecha 23/02/09,
dictada en los autos demandas 694/2008, del
Juzgado de lo Social Número 3, de los de
esta Ciudad.
Segundo. - Ha ganado firmeza la sentencia
cuya ejecución se insta sin que por la parte
demandada se haya satisfecho el importe de
la condena que en cantidad líquida y determinada es de 3.353,84 EUR.
Razonamientos jurídicos
Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados en las
leyes y en los tratados internacionales de
conformidad a lo previsto en los artículos
117 de la Constitución Española y 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Segundo. - La ejecución de las sentencias
firmes se iniciará a instancia de parte, salvo
que hubieren recaído en procedimiento de
oficio, y una vez iniciada la ejecución, se tramitará de oficio, dictándose al efecto las
resoluciones y diligencias necesarias según
disponen los artículos 237 Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral y 237 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tercero. - Si la sentencia condenase al
pago de la cantidad determinada líquida, se
procederá siempre, y sin necesidad de previo
requerimiento personal al condenado, al
embargo de sus bienes en cuantía suficiente,
sólo procediendo la adecuación del embargo
al orden legal cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados, todo ello, a tenor
de las previsiones contenidas en los artículos
235.1, y 252 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, y 580 y 592 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuarto. - El artículo 247 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
establece la obligación del ejecutado de
efectuar, a requerimiento judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, así como las cargas y gravamenes
que pesan sobre los mismos. Se advierte de
la facultad que tiene el juzgador para imponer multas en caso de incumplimiento del
presente requerimiento.
Quinto.-- Desconociéndose, por el
momento, la existencia de bienes suficientes
de titularidad de la apremiada, procede la
práctica de los trámites de averiguación de
bienes de la misma con arreglo a las normas
señaladas en los arts. 248 y 274 del Texto
Refundido de la L.P.L. 590 y 591 LEC
1/2000;
Sexto. - Para dar cumplimiento a los artículos 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 23 y 275 de Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, dése traslado de la
demanda ejecutiva y de este Auto al Fondo
de Garantía Salarial, al que se notificarán las
sucesivas actuaciones que puedan afectarle,
a fin de que pueda ejercitar las acciones para
las que está legitimado, debiendo en un
plazo máximo de quince días, instar lo que a
su derecho convenga y designe los bienes del
deudor principal que le consten. Recuérdesele sus obligaciones y derechos que, en aras a
la rápida y eficaz conclusión del proceso de
ejecución, se derivan de los artículos 118
Constitución Española, 33 del Estatuto de los
Trabajadores, y 23, 24, 68, 251, 264, 270,
274 y 275 Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Séptimo. - Habiéndose encontrado bienes
de propiedad del ejecutado, sobre los que
decretar el embargo, debe acordarse el
embargo de dichos bienes, procediendo la
adecuación del embargo al orden legal cuando conste su suficiencia, todo ello, a tenor de
las previsiones contenidas en los artículos
235.1 y 252 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, y 580 y 592 de la
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 103
Administració de Justícia
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación,
Parte dispositiva
Se acuerda: Procede ejecutar el título ejecutivo indicado en los antecedentes de
hecho por un principal de 3.353,84 EUR,
más la cantidad de 335,38 EUR que se fijan
provisionalmente para intereses en previsión
de lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, y con más la suma
de 335,38 EUR que prudencialmente se fijan
para costas, todo ello, de conformidad a lo
preceptuado en el art. 249 del texto Refundido de la Ley de Procedimiento laboral, y sin
perjuicio de su posterior liquidación y tasación, y al efecto:
Se requiere al ejecutado Finanestudio
Mollet, S.L. a fin de que en el plazo de en el
plazo de 10 días hábiles, manifieste bienes y
derechos suficientes para cubrir la cuantía de
la ejecución El artículo 247 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
establece la obligación del ejecutado de
efectuar, a requerimiento judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, así como las cargas y gravamenes
que pesan sobre los mismos. Se advierte de
la facultad que tiene el juzgador para imponer multas en caso de incumplimiento del
presente requerimiento.
Se requiere al ejecutante para que en el
plazo improrrogable de 10 días aporte a estas
actuaciones el número de cuenta corriente al
que transferir las cantidades que puedan
obtenerse en el presente procedimiento,
aportando fotocopia donde conste el nº de
cuenta corriente y titular de la misma.
Se requiere al ejecutante para que en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar
desde la notificación de este Auto, efectúe
manifestación sobre los bienes del ejecutado
de los que tuviere conocimiento o, en su
caso, ponga en conocimiento de este Juzgado el desconocimiento de ellos (art- 549.3
LEC).
Consúltese informativamente en la Agencia Tributaria, y Ayuntamiento donde desempeñe la actividad el ejecutado. En caso de no
tener acceso informático a dichos organismos
oficiales expídanse, los correspondientes oficios a fin de que en el plazo máximo de un
mes, faciliten la relación de todos los bienes
o derechos del deudor de que tengan constancia, tras la realización por los indicados
organismos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles, Adviértase a las
Autoridades y funcionarios de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de lo ordenado (arts. 75.3 y 239.3 del
texto refundido de la L.P.L.).
En caso de ser persona física la parte ejecutada, consúltese informativamente o líbrese oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Accédase a la base de datos de la Dirección General de Tráfico a fin de poder determinar si existen vehículos a nombre del eje-
cutado y en caso afirmativo expídase oficio a
dicho organismo, bajo los apercibimientos
anteriores.
Consúltese telepáticamente el Registro
Catastral, y en caso de constar en la información facilitada que existe una finca a nombre
del/os ejecutado/s anteriormente reseñado/a,
ofíciese al Registro de la Propiedad correspondiente a fin de que remita nota simple
informativa de la finca que figure a nombre
de la parte ejecutada.
Se da audiencia al Fondo de Garantía
Salarial por el plazo máximo de quince días,
para que designe e inste lo que a su derecho
convenga, procediéndose, en su caso, a dictar la insolvencia provisional de ser negativas
las averiguaciones.
Habiéndose hallado bienes del ejecutado
Finanestudio Mollet, S.L., se decreta el
embargo por la cantidad de 3.353,84 EUR en
concepto de principal, más la cantidad de
335,38 EUR que se fijan provisionalmente
para intereses en previsión de lo dispuesto en
el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y con más la suma de 335,38 EUR que
prudencialmente se fijan para costas, todo
ello, de conformidad a lo preceptuado en el
art. 249 del texto Refundido de la Ley de Procedimiento laboral, sobre los siguientes bienes de propiedad del ejecutado: - Saldos
acreedores existentes en las cuentas que
posee la ejecutada en las entidades obtenidas
de la consulta a la Agencia Tributaria librándose oficio a las mismas a fin de que retengan los saldos favorables de las mismas hasta
la cuantía de la ejecución.
De conformidad con lo establecido en el
art. 551 de la LEC, contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de la oposición
que contra la presente resolución pueda oponer el ejecutado en el plazo de 10 días, conforme al art. 556 del mismo texto legal.
Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que todas las diligencias y providencias que en adelante recaigan y cuantas citaciones deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Lo acuerda y manda la Magistrada Jueza
Juana Vera Martínez del Juzgado de lo Social
número 3 de Granollers. Doy fe.
La Magistrada Jueza La Secretaria Judicial.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la persona anteriormente referenciada,
cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole
que las sucesivas notificaciones, salvo que
revistan forma de auto o sentencia, se harán
en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el presente Edicto en Granollers, a 18 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, Dolors Cortina
Alarcón.
032009015658
A
Número 3, de Granollers
EDICTO
Según lo acordado en los autos de ejecución núm. 102/2009, seguidos en este Juzgado a instancia de Abderrahman Chakir contra
Abesal Inmogroup, S.L y Fogasa por el presente se notifica a Abesal Inmogroup, S.L en
ignorado paradero en el procedimiento del
que dimana la presente ejecutoria, y que ya
en su día fué notificado por edictos, el auto
de fecha 16/06/09, que es del tenor literal
siguiente:
«Diligencia. En Granollers, a dieciséis de
junio de dos mil nueve.
Hago constar el estado del presente procedimiento en lo relativo a sus presupuestos
procesales y a los requisitos formales del título en base al cual se pretende la ejecución,
incorporándose a los autos, en su caso, testimonio de los antecedentes que obran en este
Juzgado. Doy fe.»
«Auto de la Magistrada Jueza Juana Vera
Martínez. En Granollers, a dieciséis de junio
de dos mil nueve.
Antecedentes de hecho
Primero. - Ha correspondido a este Juzgado de lo Social, a tenor de la previsión contenida en el artículo 235.2 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral demanda
ejecutiva registrada con el núm 102/2009, en
la que se insta por Abderrahman Chakir contra Abesal Inmogroup, S.L la ejecución de la
Sentencia de fecha 23/02/09, dictada en los
autos demandas 651/2008, del Juzgado de lo
Social Número 3, de los de esta Ciudad.
Segundo. - Ha ganado firmeza la sentencia
cuya ejecución se insta sin que por la parte
demandada se haya satisfecho el importe de
la condena que en cantidad líquida y determinada es de 4.020,97 EUR.
Razonamientos jurídicos
Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados en las
leyes y en los tratados internacionales de
conformidad a lo previsto en los artículos
117 de la Constitución Española y 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Segundo. - La ejecución de las sentencias
firmes se iniciará a instancia de parte, salvo
que hubieren recaído en procedimiento de
oficio, y una vez iniciada la ejecución, se tramitará de oficio, dictándose al efecto las
resoluciones y diligencias necesarias según
disponen los artículos 237 Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral y 237 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tercero. - Si la sentencia condenase al
pago de la cantidad determinada líquida, se
procederá siempre, y sin necesidad de previo
requerimiento personal al condenado, al
embargo de sus bienes en cuantía suficiente,
sólo procediendo la adecuación del embargo
al orden legal cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados, todo ello, a tenor
de las previsiones contenidas en los artículos
Núm. 154 / Pàg. 104
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
235.1, y 252 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, y 580 y 592 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuarto. - El artículo 247 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
establece la obligación del ejecutado de
efectuar, a requerimiento judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, así como las cargas y gravamenes
que pesan sobre los mismos. Se advierte de
la facultad que tiene el juzgador para imponer multas en caso de incumplimiento del
presente requerimiento.
Quinto. - Desconociéndose, por el
momento, la existencia de bienes suficientes
de titularidad de la apremiada, procede la
práctica de los trámites de averiguación de
bienes de la misma con arreglo a las normas
señaladas en los arts. 248 y 274 del Texto
Refundido de la L.P.L. 590 y 591 LEC
1/2000;
Sexto. - Para dar cumplimiento a los artículos 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 23 y 275 de Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, dése traslado de la
demanda ejecutiva y de este Auto al Fondo
de Garantía Salarial, al que se notificarán las
sucesivas actuaciones que puedan afectarle,
a fin de que pueda ejercitar las acciones para
las que está legitimado, debiendo en un
plazo máximo de quince días, instar lo que a
su derecho convenga y designe los bienes del
deudor principal que le consten. Recuérdesele sus obligaciones y derechos que, en aras a
la rápida y eficaz conclusión del proceso de
ejecución, se derivan de los artículos 118
Constitución Española, 33 del Estatuto de los
Trabajadores, y 23, 24, 68, 251, 264, 270,
274 y 275 Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Séptimo. - Habiéndose encontrado bienes
de propiedad del ejecutado, sobre los que
decretar el embargo, debe acordarse el
embargo de dichos bienes, procediendo la
adecuación del embargo al orden legal cuando conste su suficiencia, todo ello, a tenor de
las previsiones contenidas en los artículos
235.1 y 252 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, y 580 y 592 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación,
Parte dispositiva
Se acuerda: Procede ejecutar el título ejecutivo indicado en los antecedentes de
hecho por un principal de 4.020,97 EUR,
más la cantidad de 402,10 EUR que se fijan
provisionalmente para intereses en previsión
de lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, y con más la suma
de 402,10 EUR que prudencialmente se fijan
para costas, todo ello, de conformidad a lo
preceptuado en el art. 249 del texto Refundido de la Ley de Procedimiento laboral, y sin
perjuicio de su posterior liquidación y tasación, y al efecto:
Se requiere al ejecutado Abesal Inmogroup, S.L a fin de que en el plazo de en el
plazo de 10 días hábiles, manifieste bienes y
derechos suficientes para cubrir la cuantía de
la ejecución El artículo 247 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
establece la obligación del ejecutado de
efectuar, a requerimiento judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, así como las cargas y gravamenes
que pesan sobre los mismos. Se advierte de
la facultad que tiene el juzgador para imponer multas en caso de incumplimiento del
presente requerimiento.
Se requiere al ejecutante para que en el
plazo improrrogable de 10 días aporte a estas
actuaciones el número de cuenta corriente al
que transferir las cantidades que puedan
obtenerse en el presente procedimiento,
aportando fotocopia donde conste el nº de
cuenta corriente y titular de la misma.
Se requiere al ejecutante para que en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar
desde la notificación de este Auto, efectúe
manifestación sobre los bienes del ejecutado
de los que tuviere conocimiento o, en su
caso, ponga en conocimiento de este Juzgado el desconocimiento de ellos (art- 549.3
LEC).
Consúltese informativamente en la Agencia Tributaria, y Ayuntamiento donde desempeñe la actividad el ejecutado. En caso de no
tener acceso informático a dichos organismos
oficiales expídanse, los correspondientes oficios a fin de que en el plazo máximo de un
mes, faciliten la relación de todos los bienes
o derechos del deudor de que tengan constancia, tras la realización por los indicados
organismos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles, Adviértase a las
Autoridades y funcionarios de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de lo ordenado (arts. 75.3 y 239.3 del
texto refundido de la L.P.L.).
En caso de ser persona física la parte ejecutada, consúltese informativamente o líbrese oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Accédase a la base de datos de la Dirección General de Tráfico a fin de poder determinar si existen vehículos a nombre del ejecutado y en caso afirmativo expídase oficio a
dicho organismo, bajo los apercibimientos
anteriores.
Consúltese telemáticamente el Registro
Catastral, y en caso de constar en la información facilitada que existe una finca a nombre
del/os ejecutado/s anteriormente reseñado/a,
ofíciese al Registro de la Propiedad correspondiente a fin de que remita nota simple
informativa de la finca que figure a nombre
de la parte ejecutada.
Se da audiencia al Fondo de Garantía
Salarial por el plazo máximo de quince días,
para que designe e inste lo que a su derecho
convenga, procediéndose, en su caso, a dictar la insolvencia provisional de ser negativas
las averiguaciones.
Habiéndose hallado bienes del ejecutado
Abesal Inmogroup, S.L, se decreta el embargo por la cantidad de 4.020,97 EUR en con-
cepto de principal, más la cantidad de
402,10 EUR que se fijan provisionalmente
para intereses en previsión de lo dispuesto en
el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y con más la suma de 402,10 EUR que
prudencialmente se fijan para costas, todo
ello, de conformidad a lo preceptuado en el
art. 249 del texto Refundido de la Ley de Procedimiento laboral, sobre los siguientes bienes de propiedad del ejecutado:
De conformidad con lo establecido en el
art. 551 de la LEC, contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de la oposición
que contra la presente resolución pueda oponer el ejecutado en el plazo de 10 días, conforme al art. 556 del mismo texto legal.
Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que todas las diligencias y providencias que en adelante recaigan y cuantas citaciones deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Lo acuerda y manda la Magistrada Jueza
Juana Vera Martínez del Juzgado de lo Social
número 3 de Granollers. Doy fe.
La Magistrada Jueza. La Secretaria Judicial.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la persona anteriormente referenciada,
cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole
que las sucesivas notificaciones, salvo que
revistan forma de auto o sentencia, se harán
en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el presente Edicto en Granollers, a 16 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, Dolors Cortina
Alarcón.
032009015662
A
Número 1, de Manresa
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 128/2008 seguides en aquest Jutjat a instàncies de Rachida Baida contra Pancof Manresa, SL i Tin Flor, SL, en relació amb
Executòries, amb aquest edicte es notifica a
Tin Flor, SL i a Pancof Manresa, SL, en parador desconegut, la resolució del dia
28/10/2008 dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Interlocutòria del Magistrat Jutge David
Sampedro Ibáñez. Manresa, 28 d'octubre de
2008.
Fets
Primer. - En el procediment seguit en
aquest Jutjat entre les parts esmentades, vaig
dictar interlocutòria en la qual declarava
extingida la relació laboral entre la part actora i l'empresa demandada; a la qual condemnava al pagament de les quantitats que s'indicaven en aquesta interlocutòria.
Segon. - La resolució esmentada va adquirir la condició de ferma amb data 4 d'agost
de 2008, atès que cap de les parts no la va
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 105
Administració de Justícia
recórrer.
Tercer. - Amb data 1 de juliol de 2008, la
part actora va sol·licitar, mitjançant escrit,
l'execució de la sentència per via de constrenyiment, atès que la part demandada no
havia fet efectiva la quantitat líquida i determinada que era l'objecte de la condemna.
Fonaments de dret
Primer. - L'exercici de la potestat jurisdiccional consistent a jutjar i fer complir el que
s'ha jutjat correspon exclusivament als jutjats
i tribunals determinats en les lleis i els tractats
internacionals (arts. 117 CE i 2 LOPJ).
Segon. - L'execució de les sentències fermes s'ha d'iniciar a instància de part, llevat
d'aquelles dictades en els procediments instats d'ofici. Un cop iniciada, l'execució es
tramita d'ofici, i a aquest efecte es dicten les
resolucions i diligències necessàries (art. 235
LPL i 237 LOPJ).
Tercer. - Si la sentència condemna al
pagament d'una quantitat líquida determinada, sempre s'embarguen els béns de la persona condemnada en quantitat suficient i sense
necessitat de fer-li cap requeriment personal
previ. Només és procedent l'adequació de
l'embargament a l'ordre que estableixen la
Llei quan es constata que els béns que s'han
d'embargar són suficients (art. 234.1 i 252 de
la LPL, i 576 i 592 de la LEC).
Quart. - Advertiu i requeriu l'executat:
a) Perquè compleixi les resolucions judicials i perquè presti la col·laboració requerida en l'execució del que he resolt (art. 118 i
237 de la CP).
b) Perquè compleixi estrictament la seva
obligació de pagament a la part executant en
el termini màxim de tres dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta interlocutòria. Mentre no ho faci s'anirà
incrementant l'import del seu deute amb els
interessos legals (art. 576 de la LEC) i les costes que es produeixin, les quals s'imposen a
càrrec de l'executat, fins i tot les costes derivades dels honoraris o drets d'advocats,
administracions públiques, procuradors o
graduats socials col·legiats que defensin o
representin la part contrària (art. 25.1, 266.3
de la LPL i 583 de la LEC).
c) Perquè s'abstingui de realitzar actes de
disposició sobre el seu patrimoni que
poguessin implicar la seva situació d'insolvència o ocultar els seus béns per eludir el
compliment de les seves obligacions, fet que
implicaria que les hagués de satisfer el Fons
de Garantia Salarial (art. 257 i seg. del CP).
Cinquè. - Advertiu i requeriu l'executat o
els seus administradors o representants, si es
tracta de persones jurídiques o grups sense
personalitat:
a) Perquè, en el termini màxim de tres dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta interlocutòria, si no ha fet
efectiva la quantitat total objecte de constrenyiment, sense perjudici dels recursos que
pogués interposar que no suspendran l'exigència d'aquesta obligació, manifesti quins
són els seus béns o drets amb la precisió
necessària per garantir les seves responsabili-
tats. També ha d'indicar les persones que
posseeixen drets de qualsevol naturalesa
sobre els seus béns, i, si estan subjectes a un
altre procés, se n'ha de concretar els aspectes
que puguin interessar l'execució. Igualment,
sota la seva responsabilitat, ha de manifestar
si els béns poden tenir naturalesa beneficiària
o constituir habitatge conjugal habitual, i, si
els béns estan gravats amb càrregues reals, ha
de manifestar l'import del crèdit garantit i, si
escau, la part pendent de pagament fins
aquesta data (art. 247 de la LPL).
b) Perquè aporti la titulació dels béns que
se li embarguin (art. 1489 LEC).
Sisè. - Advertiu a l'executat que si deixa
transcórrer injustificadament els terminis concedits en els requeriments anteriors sense
acomplir allò ordenat i no acredita la impossibilitat de fer-ho, amb la finalitat d'obtenir i
assegurar l'acompliment de l'obligació que
s'executa i després de l'audiència de les
parts, se li pot imposar l'abonament de constrenyiments pecuniaris per cada dia que s'endarrereixi en l'acompliment de donar o lliurar les quantitats de diner objecte de constrenyiment o en l'acompliment de les obligacions legals que se li imposen en aquesta
resolució judicial. Aquestes quantitats s'ingressaran en el Tresor i són independents de
la responsabilitat exigible per demora en el
seu acompliment (arts. 238.2 LPL).
Setè. - Advertiu també a l'executat:
a) Dels seus drets a posar fi a aquest
procés si abona la quantitat íntegra reclamada, a que li sigui nomenat un/a lletrat/ada
d'ofici que el/la defensi si obté el dret a litigar
gratuïtament, a intervenir en la designació de
perit/a que valori els seus béns en totes les
actuacions executives que puguin afectar-lo,
a recórrer o oposar-se a l'execució especialment si acredita haver abonat el seu deute o
que aquest hagi prescrit. Però sense que
pugui plantejar excepcions en aquest procés
d'execució que impliquin modificació o contradicció amb el contingut del títol que serveix de base a l'execució (art. 21, 241 i 259
de la LPL; 11, 17 i 18 de la LOPJ).
b) En el cas que l'executada sigui una
empresa que continuï desenvolupant la seva
activitat productiva, feu-li saber que si el
pagament puntual de la quantitat objecte de
constrenyiment o la subhasta dels béns
embargats afecten béns que s'utilitzen en el
procés productiu, poden posar en perill la
conservació dels llocs de treball, l'empresa
pot instar directament el FGS, després de justificar-ho degudament, perquè aquest organisme anticipi el pagament d'aquestes quantitats i se subrogui en els drets de l'executant.
Tot això no ha de paralitzar el procés d'execució, llevat que el mateix FGS ho sol·liciti
(art. 33 i 51 de l'ET i 274 de la LPL) o que els
treballadors afectats instin l'ajornament de
l'execució per un termini imprescindible (art.
243 de la LPL).
c) Finalment feu-li saber que si fonamenta
la seva possible oposició en el fer de no
haver estat citat a judici, en l'existència de
maquinació fraudulenta, en el fet de no
haver-se-li notificat la resolució judicial, o en
el fer que s'hagi produït indefensió, pot instar
el que consideri oportú en dret en aquest Jutjat (art. 61 de la LPL, 238, 240 i següents de
la LOPJ) o interposar recurs d'audiència (art.
183 de la LPL) o de revisió (art. 234 de la
LPL) contra aquesta sentència. Però mentre el
Jutjat o el tribunal superior competent no
decideixi el contrari, amb exigència de fermesa o no, l'execució ha de seguir endavant
(art. 243 i 244 de la LPL, 787 i 1803 de la
LEC).
Vuitè. - Per fer complir els articles 270 de
la LOPJ, 23 i 273 de la LPL traslladeu l'escrit
d'execució d'aquesta interlocutòria al Fons
de Garantia Salarial, al qual heu de notificar
les actuacions successives que el puguin
afectar perquè pugui exercir les accions per
què està legitimat. En un termini màxim de
quinze dies ha d'instar el que més li convingui en dret i ha de designar els béns que li
constin del deutor principal. Recordeu-li
també els drets i les obligacions que per a la
conclusió ràpida i eficaç del procés d'execució es deriven, respecte d'ell mateix, dels
articles 118 de la CE, 33 de l'ET, 23, 24, 251
i 274 de la LPL.
Novè. - Esbrineu, mitjançant la connexió
informàtica de què disposa aquest Jutjat, les
dades que constin en els Registres de la Propietat, Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), i altres organismes sobre els
béns o drets de la part executada susceptibles
d'embargament, dels quals en tingui constància.
Desè. - Requeriu l'executant perquè en cas
que tingui constància de béns de la part executada ho comuniqui a aquest Jutjat en el termini de tres dies a fi de facilitar l'embargament.
Onzè. - A més, s'ha de fer saber a l'executat que en el termini de deu dies hàbils
següents a la notificació d'aquesta resolució
pot oposar-se a l'execució, d'acord amb el
que preveu l'article 556 de la Llei d'Enjudiciament civil, i per els motius expressats en
els articles 559 i 560 de la Llei esmentada.
Dotzè. - D'acord amb el que estableix l'article 551.2 de la Llei d'Enjudiciament civil
vigent contra aquesta resolució no s'hi port
interposar recurs, excepte l'oposició de l'executat esmentada en el fonament de dret anterior.
Part dispositiva
Disposo que s'ha d'executar el títol executiu indicat a l'apartat dels fets contra Pancof
Manresa, S.L., i Tin Flor, S.L. per una quantitat principal de 6066,32 EUR, més 606,63
EUR d'interessos i 606,63 EUR de costes, que
es fixen provisionalment (art. 921 de la LEC i
248 de la LPL), sense perjudici de la liquidació ulterior. A aquest efecte, també decideixo
l'embargament dels béns de la part executada suficients per cobrir les quantitats citades
un cop hagi transcorregut el termini concedit
a la part executada i sense fer-li cap requeriment previ. Aquesta resolució ha de servir de
manament en forma a la comissió judicial
que hagi de practicar l'embargament, i també
per sol·licitar l'ajuda de la força pública, si
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 106
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
convé. En l'embargament s'han de respectar
l'ordre i les limitacions que estableixen els
articles 592 i 605 i 606 de la LEC.
Sense perjudici de tot això feu l'esbrinament a què fa referència el fonament jurídic
novè d'aquesta resolució.
Així mateix notifiqueu aquesta resolució i
requeriu la part executant perquè, en cas que
tingui constància de l'existència de béns de
la part executada ho comuniqui a aquest Jutjat en el termini de tres dies a fi de facilitar
l'embargament.
Al mateix temps, feu saber a l'executat que
en el termini de deu dies hàbils posteriors a
la notificació d'aquesta resolució, pot oposarse a l'execució, en els termes als quals s'ha
fet referència en l'onzè fonament de dret.
Notifiqueu igualment aquesta resolució a
la part condemnada Pancof Manresa, SL i Tin
Flor, SL i als delegats de personal o comitè
d'empresa a fi de complir el que disposa l'article 250 de la LPL, com també al Fons de
Garantia Salarial als efectes previstos al núm.
8 dels fonaments de dret d'aquesta resolució.
Advertiu a les parts que contra aquesta
resolució no s'hi pot interposar cap recurs
excepte l'oposició de l'executat.
Així ho disposo ho mano i ho signo.
El/La Magistrat/ada.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Manresa, 19 de juny de
2009.
El Secretari, Albert Soriguera Serra.
032009015614
A
Número 1, de Manresa
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 215/2008 seguides en aquest Jutjat a instàncies de Jesús Angel Paredes Garcia
contra Grup Magikplak, SL, en relació amb
executòries, amb aquest edicte es notifica a
Grup Magikplak, SL, en parador desconegut,
la resolució del dia 11/06/2009 dictada en
aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Interlocutòria del Magistrat Jutge David
Sampedro Ibáñez.
Manresa, 11 de juny de 2009.
Fets
Primer. - En el procediment seguit en
aquest Jutjat entre les parts esmentades, vaig
dictar interlocutòria en la qual declarava
extingida la relació laboral entre la part actora i l'empresa demandada; a la qual condemnava al pagament de les quantitats que indi-
caven en aquesta interlocutòria.
Segon. - La resolució esmentada va adquirir la condició de ferma amb data
28/05/2009,atès que cap de les parts no la va
recórrer.
Tercer. - Amb data 31/03/2009, la part
actora va sol·licitar, mitjançant escrit, l'execució de la sentència per via de constrenyiment, atès que la part demandada no havia
fet efectiva la quantitat líquida i determinada
que era l'objecte de la condemna.
Fonaments de dret
Primer. - L'exercici de la potestat jurisdiccional consistent a jutjar i fer complir el que
s'ha jutjat correspon exclusivament als jutjats
i tribunals determinats en les lleis i els tractats
internacionals (arts. 117 CE i 2 LOPJ).
Segon. - L'execució de les sentències fermes s'ha d'iniciar a instància de part, llevat
d'aquelles dictades en els procediments instats d'ofici. Un cop iniciada, l'execució es
tramita d'ofici, i a aquest efecte es dicten les
resolucions i diligències necessàries (art. 235
LPL i 237 LOPJ).
Tercer. - Si la sentència condemna al
pagament d'una quantitat líquida determinada, sempre s'embarguen els béns de la persona condemnada en quantitat suficient i sense
necessitat de fer-li cap requeriment personal
previ. Només és procedent l'adequació de
l'embargament a l'ordre que estableixen la
Llei quan es constata que els béns que s'han
d'embargar són suficients (art. 234.1 i 252 de
la LPL, i 576 i 592 de la LEC).
Quart. - Advertiu i requeriu l'executat:
a) Perquè compleixi les resolucions judicials i perquè presti la col·laboració requerida en l'execució del que he resolt (art. 118 i
237 de la CP).
b) Perquè compleixi estrictament la seva
obligació de pagament a la part executant en
el termini màxim de tres dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta interlocutòria. Mentre no ho faci s'anirà
incrementant l'import del seu deute amb els
interessos legals (art. 576 de la LEC) i les costes que es produeixin, les quals s'imposen a
càrrec de l'executat, fins i tot les costes derivades dels honoraris o drets d'advocats,
administracions públiques, procuradors o
graduats socials col·legiats que defensin o
representin la part contrària (art. 25.1, 266.3
de la LPL i 583 de la LEC).
c) Perquè s'abstingui de realitzar actes de
disposició sobre el seu patrimoni que
poguessin implicar la seva situació d'insolvència o ocultar els seus béns per eludir el
compliment de les seves obligacions, fet que
implicaria que les hagués de satisfer el Fons
de Garantia Salarial (art. 257 i seg. del CP).
Cinquè. - Advertiu i requeriu l'executat o
els seus administradors o representants, si es
tracta de persones jurídiques o grups sense
personalitat:
a) Perquè, en el termini màxim de tres dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta interlocutòria, si no ha fet
efectiva la quantitat total objecte de constrenyiment, sense perjudici dels recursos que
pogués interposar que no suspendran l'exigència d'aquesta obligació, manifesti quins
són els seus béns o drets amb la precisió
necessària per garantir les seves responsabilitats. També ha d'indicar les persones que
posseeixen drets de qualsevol naturalesa
sobre els seus béns, i, si estan subjectes a un
altre procés, se n'ha de concretar els aspectes
que puguin interessar l'execució. Igualment,
sota la seva responsabilitat, ha de manifestar
si els béns poden tenir naturalesa beneficiària
o constituir habitatge conjugal habitual, i, si
els béns estan gravats amb càrregues reals, ha
de manifestar l'import del crèdit garantit i, si
escau, la part pendent de pagament fins
aquesta data (art. 247 de la LPL).
b) Perquè aporti la titulació dels béns que
se li embarguin (art. 1489 LEC).
Sisè. - Advertiu a l'executat que si deixa
transcórrer injustificadament els terminis concedits en els requeriments anteriors sense
acomplir allò ordenat i no acredita la impossibilitat de fer-ho, amb la finalitat d'obtenir i
assegurar l'acompliment de l'obligació que
s'executa i després de l'audiència de les
parts, se li pot imposar l'abonament de constrenyiments pecuniaris per cada dia que s'endarrereixi en l'acompliment de donar o lliurar les quantitats de diner objecte de constrenyiment o en l'acompliment de les obligacions legals que se li imposen en aquesta
resolució judicial. Aquestes quantitats s'ingressaran en el Tresor i són independents de
la responsabilitat exigible per demora en el
seu acompliment (arts. 238.2 LPL).
Setè. Advertiu també a l'executat:
a) Dels seus drets a posar fi a aquest
procés si abona la quantitat íntegra reclamada, a que li sigui nomenat un/a lletrat/ada
d'ofici que el/la defensi si obté el dret a litigar
gratuïtament, a intervenir en la designació de
perit/a que valori els seus béns en totes les
actuacions executives que puguin afectar-lo,
a recórrer o oposar-se a l'execució especialment si acredita haver abonat el seu deute o
que aquest hagi prescrit. Però sense que
pugui plantejar excepcions en aquest procés
d'execució que impliquin modificació o contradicció amb el contingut del títol que serveix de base a l'execució (art. 21, 241 i 259
de la LPL; 11, 17 i 18 de la LOPJ).
b) En el cas que l'executada sigui una
empresa que continuï desenvolupant la seva
activitat productiva, feu-li saber que si el
pagament puntual de la quantitat objecte de
constrenyiment o la subhasta dels béns
embargats afecten béns que s'utilitzen en el
procés productiu, poden posar en perill la
conservació dels llocs de treball, l'empresa
pot instar directament el FGS, després de justificar-ho degudament, perquè aquest organisme anticipi pagament d'aquestes quantitats i se subrogui en els drets de l'executant.
Tot això no ha de paralitzar el procés d'execució, llevat que el mateix FGS ho sol·liciti
(art. 33 i 51 de l'ET i 274 de la LPL) o que els
treballadors afectats instin l'ajornament de
l'execució per un termini imprescindible (art.
243 de la LPL).
c) Finalment feu-li saber que si fonamenta
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 107
Administració de Justícia
la seva possible oposició en el fer de no
haver estat citat a judici, en l'existència de
maquinació fraudulenta, en el fet de no
haver-se-li notificat la resolució judicial, o en
el fer que s'hagi produït indefensió, pot instar
el que consideri oportú en dret en aquest Jutjat (art. 61 de la LPL, 238, 240 i següents de
la LOPJ) o interposar recurs d'audiència (art.
183 de la LPL) o de revisió (art. 234 de la
LPL) contra aquesta sentència. Però mentre el
Jutjat o el tribunal superior competent no
decideixi el contrari, amb exigència de fermesa o no, l'execució ha de seguir endavant
(art. 243 i 244 de la LPL, 787 i 1803 de la
LEC).
Vuitè. - Per fer complir els articles 270 de
la LOPJ, 23 i 273 de la LPL traslladeu l'escrit
d'execució d'aquesta interlocutòria al Fons
de Garantia Salarial, al qual heu de notificar
les actuacions successives que el puguin
afectar perquè pugui exercir les accions per
què està legitimat. En un termini màxim de
quinze dies ha d'instar el que més li convingui en dret i ha de designar els béns que li
constin del deutor principal. Recordeu-li
també els drets i les obligacions que per a la
conclusió ràpida i eficaç del procés d'execució es deriven, respecte d'ell mateix, dels
articles 118 de la CE, 33 de l'ET, 23, 24, 251
i 274 de la LPL.
Novè. - Esbrineu, mitjançant la connexió
informàtica de què disposa aquest Jutjat, les
dades que constin en els Registres de la Propietat, Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), i altres organismes sobre els
béns o drets de la part executada susceptibles
d'embargament, dels quals en tingui constància.
Desè. - Requeriu l'executant perquè en cas
que tingui constància de béns de la part executada ho comuniqui a aquest Jutjat en el termini de tres dies a fi de facilitar l'embargament.
Onzè. - A més, s'ha de fer saber a l'executat que en el termini de deu dies hàbils
següents a la notificació d'aquesta resolució
pot oposar-se a l'execució, d'acord amb el
que preveu l'article 556 de la Llei d'enjudiciament civil, i per els motius expressats en
els articles 559 i 560 de la Llei esmentada.
Dotzè. - D'acord amb el que estableix l'article 551.2 de la Llei d'enjudiciament civil
vigent contra aquesta resolució no s'hi port
interposar recurs, excepte l'oposició de l'executat esmentada en el fonament de dret anterior.
Part dispositiva
Disposo que s'ha d'executar el títol executiu indicat a l'apartat dels fets contra Grup
Magikplak,SL per una quantitat principal de
21161,62 EUR, més 2.116,16 EUR d'interessos i 2.116,16 EUR de costes, que es fixen
provisionalment (art. 921 de la LEC i 248 de
la LPL), sense perjudici de la liquidació ulterior. A aquest efecte, també decideixo l'embargament dels béns de la part executada
suficients per cobrir les quantitats citades un
cop hagi transcorregut el termini concedit a
la part executada i sense fer-li cap requeri-
ment previ. Aquesta resolució ha de servir de
manament en forma a la comissió judicial
que hagi de practicar l'embargament, i també
per sol·licitar l'ajuda de la força pública, si
convé. En l'embargament s'han de respectar
l'ordre i les limitacions que estableixen els
articles 592 i 605 i 606 de la LEC.
Sense perjudici de tot això feu l'esbrinament a què fa referència el fonament jurídic
novè d'aquesta resolució.
Així mateix notifiqueu aquesta resolució i
requeriu la part executant perquè, en cas que
tingui constància de l'existència de béns de
la part executada ho comuniqui a aquest Jutjat en el termini de tres dies a fi de facilitar
l'embargament.
Al mateix temps, feu saber a l'executat que
en el termini de deu dies hàbils posteriors a
la notificació d'aquesta resolució, pot oposarse a l'execució, en els termes als quals s'ha
fet referència en l'onzè fonament de dret.
Notifiqueu igualment aquesta resolució a
la part condemnada Grup Magikplak, SL i als
delegats de personal o comitè d'empresa a fi
de complir el que disposa l'article 250 de la
LPL, com també al Fons de Garantia Salarial
als efectes previstos al núm. 8 dels fonaments
de dret d'aquesta resolució.
Advertiu a les parts que contra aquesta
resolució no s'hi pot interposar cap recurs
excepte l'oposició de l'executat.
Així ho disposo ho mano i ho signo.
El magistrat.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Manresa, 19 de juny de
2009.
El Secretari, Albert Soriguera Serra.
032009015649
A
Número 1, de Manresa
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 173/2009 seguides en aquest Jutjat a instàncies d'Albert Ribera Rodergas,
Francisco A. Montoya Flores, Oscar Junyent
López, Ana Devant Cinca, Pilar Prat Caserres,
Montserrat Rubi Martinez, Pascual Robles
Garcia, Jordi Vall Valencia, Francisca Ramirez Rubio, Jesus Casas Nadal, Antonio Barrera Guillén, Maria Mercedes Hernández
Noguera, Javier Parra Orgaz, Agustí Suades
Rojas i Maria Carmen Casado Pedrosa contra
Printing Suria S.L., en relació amb Executòries, amb aquest edicte es notifica a Printing
Suria S.L., en parador desconegut, la resolució del dia 1.10.09 dictada en aquestes
actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Interlocutòria del Magistrat David Sampedro Ibañez.
Manresa, 1 de juny de 2009.
Fets
Primer. - Els dies 26.03.09 i 16.06.09
s'han presentat dos escrits en aquest Jutjat
mitjançant els quals les parts actores sol·liciten l'execució de la sentència en el procediment seguit en reclamació de quantitat amb
el núm.173/2009 a instàncies de Albert Ribera Rodergas, Francisco A. Montoya Flores,
Oscar Junyent López, Ana Devant Cinca,
Pilar Prat Caserres, Montserrat Rubi Martinez,
Pascual Robles Garcia, Francisca Ramirez
Rubio, Jesus Casas Nadal, Antonio Barrera
Guillén, Maria Mercedes Hernández Noguera, Javier Parra Orgaz, Agustí Suades Rojas i
Maria Carmen Casado Pedrosa contra Printing Suria S.L. en reclamació per la quantitat
de 98.825,57 EUR de principal, més
9.882,56 EUR d'interessos i 9.882.56 EUR de
costes.
Segon. - En aquest Jutjat també es tramita
un procediment d'execució núm.18/09 i acumulat contra la mateixa part executada, en
els quals es reclamen un total de 400.160,09
EUR de principal més 80.022 EUR d'interessos i costes.
Fonaments jurídics
Únic. - Segons el que estableix l'article
36.1 de la Llei de procediment laboral, " en
les execucions de sentències i altres títols
executius contra un mateix deutor i davant
un mateix òrgan es pot disposar l'acumulació
dels procediments, tant d'ofici com a instància de part, en els termes establerts per la
llei". Per aquest motiu, és procedent en
aquest cas decidir d'ofici l'acumulació d'aquesta executòria a la que s'està tramitant en
aquest mateix Jutjat amb el núm. 18/09 i Ac.
Part dispositiva
Decideixo que, a instàncies de Albert
Ribera Rodergas, Francisco A. Montoya Flores, Oscar Junyent López, Ana Devant Cinca,
Pilar Prat Caserres, Montserrat Rubi Martinez,
Pascual Robles Garcia, Francisca Ramirez
Rubio, Jesus Casas Nadal, Antonio Barrera
Guillén, Maria Mercedes Hernández Noguera, Javier Parra Orgaz, Agustí Suades Rojas i
Maria Carmen Casado Pedrosa, s'ha d'executar la sentència indicada en els fets d'aquesta
resolució, contra Printing Suria S.L. per
import de 98.825,57 EUR de principal, més
9.882,56 EUR d'interessos i 9.882,56 EUR de
costes, les quals s'han calculat de manera
prudencial i sense perjudici que després es
pugui fer la liquidació corresponent. Decideixo d'ofici acumular aquesta executòria a la
que s'està tramitant en aquest Jutjat amb el
núm. 18/09 i Ac. que dimana del procediment 341/08 contra la mateixa executada.
La quantitat total del principal per a tots
els processos d'execució acumulats puja a
498.985,66 EUR.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a
d'altres interessats. Feu-los saber que hi
poden interposar recurs de reposició en el
termini de cinc dies hàbils davant aquest
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 108
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
mateix Jutjat. A més, feu-los saber que aquesta acumulació no altera les preferències que
puguin tenir els diversos creditors a l'hora de
cobrar els crèdits respectius.
Així ho mano i signo.
El Magistrat.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Manresa, 19.de juny de
2009.
El Secretari, Albert Soriguera Serra.
032009015713
A
Número 1, de Manresa
EDICTE
Albert Soriguera Serra Secretari titular del
Jutjat Social de Manresa,
Faig saber: Que en aquest Jutjat s'han iniciat les actuacions Demandes núm.
403/2009 sobre acomiadament a instàncies
de José Manuel Sánchez Merino, Jordi Ramos
Matamala, Noureddine Kettar, Francisco
López Paez i Miguel Martínez Moyano contra Hermetal-7, SL. En aquest procediment
el/la magistrat/ada ha dictat la resolució de
data 22.04.09 en la qual ha decidit que cal
efectuar les diligències que detallo tot seguit.
1. Citar mitjançant aquest edicte el representant legal de l'empresa demandada Hermetal-7, SL per efectuar l'acte de conciliació
i de judici el dia 1.07.2009 a les 9'40 hores
que tindrà lloc a la sala de vistes d'aquest Jutjat (carrer Arbonés 29-43 de Manresa).
2. Adverteixo el/la demandat que si no
compareix sense al·legar una causa justificada se celebrarà el judici en absència seva.
També adverteixo ambdues parts que hi han
de comparèixer amb els mitjans de prova de
què intentin valer-se.
3. Requereixo el/s demandat/s perquè
aporti/n a l'acte de judici els documents
sol·licitats en la demanda: "comprobantes del
pago de salarios, el parte de alta en la Seguridad Social, Boletines de cotización con Relaciones Nominales de Cotizantes del último
año, y el Libro de Visitas".
Faig saber que contra aquesta resolució es
pot interposar recurs de reposició en aquest
Jutjat en el termini de cinc dies des de la
notificació. Així mateix poso en coneixement
que aquest Jutjat té les còpies presentades per
la part demandant i les dels altres documents,
si escau.
Estenc aquest escrit perquè serveixi de
notificació, citació i requeriment en forma al
representant legal de l'empresa demandada
Hermetal-7, SL i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA amb l'advertiment que les properes comunicacions es
faran a les estrades del Jutjat, excepte les pre-
vistes legalment.
Manresa, 23 de juny de 2009.
Albert Soriguera Serra.
032009015937
A
Número 1, de Mataró
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 8-5-2009 en
les actuacions núm. 216/2009 que en aquest
Jutjat se segueixen a instància del José Luis
Pachón Leal contra Estructuras Das SCP de
Antonio Gazquez Rodríguez i Fondo de
Garantía Salarial per reclamació de quantitat,
se cita l'empresa esmentada, Estructuras Das
SCP, de parador desconegut, perquè comparegui davant la sala d'audiències d'aquest
organisme, a l'edifici dels Jutjats de Mataró,
situat a la Plaça Francisco Tomás y Valiente,
s/n, el dia 6 de juliol de 2009 a les 09:30
hores, per dur a terme l'acte de conciliació.
Se li fa saber que, en el cas que no hi hagi
avinença en aquest acte, seguidament es
durà a terme el judici, en una única convocatòria, i hi podrà concórrer amb els mitjans
de prova de què intenti valer-se. El judici no
se suspendrà per la falta d'assistència de la
part demandada si ha estat citada degudament i, en el cas que no hi comparegui, se la
podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Mataró, 8 de maig de 2009.
La Secretària judicial, Silvia Santana Lena.
032009015978
A
Número 2, de Mataró
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en aquestes
actuacions núm. 223/2008, seguides en
aquest Jutjat a instàncies d'Abdolulaye Sane
Dieme contra Bailén 99, S.L., en relació amb
execució, amb aquest edicte es notifica a
Bailén 99, S.L., en parador desconegut, la
resolució dictada en aquestes actuacions del
dia 19-6-09.
La resolució diu literalment:
«Interlocutòria núm. 406/09 de la Magistrada Jutgessa M. Teresa Orquin Segura.
Mataró, 19 de juny de 2009.
Fets
Primer. - En el procés d'execució núm.
223/2008, seguit a instàncies de Abdolulaye
Sane Dieme contra Bailén 99, S.L., s'ha dictat
una interlocutòria en què es despatxava exe-
cució, de data 11/2/09, per cobrir un total de
55.924,84 EUR per al principal, 5.592,48
EUR per als interessos provisionals i 5.592,48
EUR per a les costes provisionals.
Segon. - Un cop s'ha decidit dur a terme
l'embargament de béns suficients per cobrir
la quantitat total objecte de constrenyiment,
el resultat ha estat negatiu.
Tercer. - El Fons de Garantia Salarial no
s'oposa que es declari, només a l'efecte del
reconeixement de prestacions de garantia
salarial, la insolvència provisional de la part
executada. Això mateix ha instat la part actora sense que la part executada s'hi oposi.
Raonaments jurídics
Primer. - L'article 33 de l'Estatut dels treballadors estableix l'abast i els límits de l'obligació legal del Fons de Garantia Salarial
de pagar als treballadors les quantitats reconegudes a favor seu a càrrec d'empreses que
resultin en situació d'insolvència, suspensió
de pagaments, fallida o concurs de creditors,
i configura així mateix el caràcter d'aquest
organisme com a responsable legal subsidiari
del pagament dels crèdits que corresponguin,
sense perjudici que un cop fet el pagament
continuï com a creditor en el procés d'execució; disposa expressament també que "per al
reembossament de les quantitats satisfetes, el
Fons de Garantia Salarial se subrogarà obligatòriament en els drets i les obligacions dels
treballadors i mantindran el caràcter de crèdits privilegiats que els confereix l'article 32
d'aquesta Llei" i que "si aquests crèdits concorren amb els que puguin conservar els treballadors per la part no satisfeta per l'FGS, els
uns i els altres s'han de pagar a prorrata dels
seus imports corresponents".
Segon. - Aquesta subrogació legal, un cop
s'hagi produït efectivament després del pagament real als actors executants per part del
Fons de Garantia Salarial de les quantitats a
càrrec seu, comportarà una transmissió, total
o parcial, en la titularitat del crèdit en la part
corresponent i un canvi o addició de parts en
el present procés d'execució (art. 1212 i concordants CC); la part treballadora executant
conservarà mentrestant el control del procés
d'execució (art. 242 del text refós de la Llei
de procediment laboral aprovada per Reial
Decret Legislatiu 2/1995 de 7 d'abril de
1995).
Tercer. - L'article 33 de l'Estatut dels treballadors exigeix, si escau, com a requisit formal per a l'avançament per Fogasa de les
quantitats al seu càrrec, la situació de
"insolvència" empresarial i remarca simplement que "a l'efecte d'aquest article s'entén
que existeix insolvència de l'empresari quan,
un cop instada l'execució en la forma establerta per la Llei de procediment laboral, no
s'aconsegueixi -sense que es limiti la possible
causa- de satisfer els crèdits laborals".
Quart. - L'article 275 del text refós de la
Llei de procediment laboral aprovada per
Reial Decret Legislatiu 2/1995 de 7 d'abril de
1995 estableix expressament que "quan els
béns susceptibles d'embargament es trobin
destinats al procés productiu de l'empresa
29 / 6 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 109
Administració de Justícia
deutora i aquesta continuï en la seva activitat, el Fons de Garantia Salarial podrà sol·licitar la suspensió de l'execució per un termini
de trenta dies, a fi de valorar la impossibilitat
de satisfacció dels crèdits laborals, així com
també els efectes de l'alienació dels béns
embargats sobre la continuïtat de les relacions laborals subsistents en l'empresa deutora" i que "un cop constatada pel Fons de
Garantia Salarial la impossibilitat de satisfer
els crèdits laborals perquè això significaria
l'extinció de les relacions laborals subsistents, ho posarà de manifest motivadament i
sol·licitarà la declaració d'insolvència només
a l'efecte del reconeixement de les prestacions de garantia salarial".
Cinquè. - A la vista de les circumstàncies
concurrents, expressades en els Fets, i de les
diverses possibilitats conferides legalment pel
que fa a l'avançament de les quantitats a
càrrec seu, per part del Fons de Garantia
Salarial, sempre que es compleixi l'exigència,
com a mer requisit formal, previ a la subrogació legal per part d'aquest organisme, de la
declaració judicial d'insolvència només a l'efecte del reconeixement de les prestacions de
garantia salarial, la qual només implica que
fins al dia d'avui en aquest procés no s'ha
aconseguit la satisfacció dels crèdits laborals,
i atès que d'això no pot estimar-se que es
produeixi cap perjudici per a les parts d'aquest procés d'execució, és procedent accedir a la pretensió que es dicti una resolució
en aquest sentit.
Sisè. - L'article 374 apartat 5 de la Llei de
procediment laboral, estableix que la declaració d'insolvència ha de publicar-se al "Butlletí Oficial del Registre Mercantil".
Atesos els preceptes esmentats i d'altres
d'aplicació general,
Part dispositiva
És procedent declarar la part executada
Bailén 99, S.L. en situació d'insolvència legal
amb caràcter provisional, per un import de
55.924,84 EUR, 5.592,48 EUR d'interessos i
5.592,48 EUR de costes, i només a l'efecte
del reconeixement de les prestacions de
garantia salarial en aquest procés d'execució.
Expediu la certificació d'aquesta resolució
quan sigui ferma i lliureu-la a la part executant perquè tingui efecte a Fogasa.
Publiqueu la declaració d'insolvència de
la part executada en el "Butlletí Oficial del
Registre Mercantil".
Arxiveu provisionalment aquest procediment un cop sigui ferma aquesta resolució i
deixeu nota en el llibre de registre.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
al Fons de Garantia Salarial, advertiu-los que
no és ferma i que s'hi pot interposar recurs de
reposició en contra en el termini de cinc dies
hàbils, a comptar des del següent al de la
seva notificació, en aquest Jutjat.
Així ho disposo, ho mano i ho signo. En
dono fe.
La Magistrada Jutgessa. La Secretària judicial.»
I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions successives, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran
en estrades, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents,
expedeixo aquest edicte a Mataró, 19 de juny
de 2009.
La Secretària judicial, Almudena Ortiz
Martín.
032009015657
A
Número 2, de Mataró
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en aquestes
actuacions núm. 131/2007, seguides en
aquest Jutjat a instàncies de Farid Richa contra Ferdimar S.L., en relació amb execució,
amb aquest edicte es notifica a Ferdimar S.L.,
en parador desconegut, la resolució dictada
en aquestes actuacions del dia 19-6-09.
La resolució diu literalment:
«Interlocutòria núm. 407/09. Magistrada
Jutgessa M. Teresa Orquin Segura. Mataró,
19 de juny de 2009
Fets
Primer. En el procés d'execució núm.
131/2007, seguit a instàncies de Farid Richa
contra Ferdimar S.L., s'ha dictat una interlocutòria en què es despatxava execució, de
data 8/10/07, per cobrir un total de 6.608,55
EUR per al principal, 666,40 EUR per als
interessos provisionals i 666,40 EUR per a les
costes provisionals.
Segon. Un cop s'ha decidit dur a terme
l'embargament de béns suficients per cobrir
la quantitat total objecte de constrenyiment,
el resultat ha estat negatiu.
Tercer. El Fons de Garantia Salarial no s'oposa que es declari, només a l'efecte del
reconeixement de prestacions de garantia
salarial, la insolvència provisional de la part
executada. Això mateix ha instat la part actora sense que la part executada s'hi oposi.
Raonaments jurídics
Primer. L'article 33 de l'Estatut dels treballadors estableix l'abast i els límits de l'obligació legal del Fons de Garantia Salarial de
pagar als treballadors les quantitats reconegudes a favor seu a càrrec d'empreses que
resultin en situació d'insolvència, suspensió
de pagaments, fallida o concurs de creditors,
i configura així mateix el caràcter d'aquest
organisme com a responsable legal subsidiari
del pagament dels crèdits que corresponguin,
sense perjudici que un cop fet el pagament
continuï com a creditor en el procés d'execució; disposa expressament també que "per al
reembossament de les quantitats satisfetes, el
Fons de Garantia Salarial se subrogarà obligatòriament en els drets i les obligacions dels
treballadors i mantindran el caràcter de crèdits privilegiats que els confereix l'article 32
d'aquesta Llei" i que "si aquests crèdits concorren amb els que puguin conservar els tre-
balladors per la part no satisfeta per l'FGS, els
uns i els altres s'han de pagar a prorrata dels
seus imports corresponents".
Segon. Aquesta subrogació legal, un cop
s'hagi produït efectivament després del pagament real als actors executants per part del
Fons de Garantia Salarial de les quantitats a
càrrec seu, comportarà una transmissió, total o
parcial, en la titularitat del crèdit en la part
corresponent i un canvi o addició de parts en
el present procés d'execució (art. 1212 i concordants CC); la part treballadora executant
conservarà mentrestant el control del procés
d'execució (art. 242 del text refós de la Llei de
procediment laboral aprovada per Reial
Decret Legislatiu 2/1995 de 7 d'abril de 1995).
Tercer. L'article 33 de l'Estatut dels treballadors exigeix, si escau, com a requisit formal per a l'avançament per Fogasa de les
quantitats al seu càrrec, la situació de
"insolvència" empresarial i remarca simplement que "a l'efecte d'aquest article s'entén
que existeix insolvència de l'empresari quan,
un cop instada l'execució en la forma establerta per la Llei de procediment laboral, no
s'aconsegueixi -sense que es limiti la possible
causa- de satisfer els crèdits laborals".
Quart. L'article 275 del text refós de la Llei
de procediment laboral aprovada per Reial
Decret Legislatiu 2/1995 de 7 d'abril de 1995
estableix expressament que "quan els béns
susceptibles d'embargament es trobin destinats al procés productiu de l'empresa deutora
i aquesta continuï en la seva activitat, el Fons
de Garantia Salarial podrà sol·licitar la suspensió de l'execució per un termini de trenta
dies, a fi de valorar la impossibilitat de satisfacció dels crèdits laborals, així com també
els efectes de l'alienació dels béns embargats
sobre la continuïtat de les relacions laborals
subsistents en l'empresa deutora" i que "un
cop constatada pel Fons de Garantia Salarial
la impossibilitat de satisfer els crèdits laborals
perquè això significaria l'extinció de les relacions laborals subsistents, ho posarà de manifest motivadament i sol·licitarà la declaració
d'insolvència només a l'efecte del reconeixement de les prestacions de garantia salarial".
Cinquè. A la vista de les circumstàncies
concurrents, expressades en els Fets, i de les
diverses possibilitats conferides legalment pel
que fa a l'avançament de les quantitats a
càrrec seu, per part del Fons de Garantia
Salarial, sempre que es compleixi l'exigència,
com a mer requisit formal, previ a la subrogació legal per part d'aquest organisme, de la
declaració judicial d'insolvència només a l'efecte del reconeixement de les prestacions de
garantia salarial, la qual només implica que
fins al dia d'avui en aquest procés no s'ha
aconseguit la satisfacció dels crèdits laborals,
i atès que d'això no pot estimar-se que es
produeixi cap perjudici per a les parts d'aquest procés d'execució, és procedent accedir a la pretensió que es dicti una resolució
en aquest sentit.
Sisè. L'article 374 apartat 5 de la Llei de
procediment laboral, estableix que la declaració d'insolvència ha de publicar-se al "Butlletí Oficial del Registre Mercantil".
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 110
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Administració de Justícia
Atesos els preceptes esmentats i d'altres
d'aplicació general,
Part dispositiva
És procedent declarar la part executada
Ferdimar S.L. en situació d'insolvència legal
amb caràcter parcial provisional, per un
import de 6.608,55 EUR, 666,4 EUR d'interessos i 666,4 EUR de costes, i només a l'efecte del reconeixement de les prestacions de
garantia salarial en aquest procés d'execució.
Expediu la certificació d'aquesta resolució
quan sigui ferma i lliureu-la a la part executant perquè tingui efecte a Fogasa.
Publiqueu la declaració d'insolvència de
la part executada en el "Butlletí Oficial del
Registre Mercantil".
Arxiveu provisionalment aquest procediment un cop sigui ferma aquesta resolució i
deixeu nota en el llibre de registre.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
al Fons de Garantia Salarial, advertiu-los que
no és ferma i que s'hi pot interposar recurs de
reposició en contra en el termini de cinc dies
hàbils, a comptar des del següent al de la
seva notificació, en aquest Jutjat.
Així ho disposo, ho mano i ho signo. En
dono fe.
Magistrada Jutgessa. Secretària Judicial.»
I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions successives, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran
en estrades, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents,
expedeixo aquest edicte a, 19 de juny de
2009.
La Secretària judicial, Almudena Ortiz
Martín.
032009015681
A
Número 2, de Mataró
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en aquestes
actuacions núm. 244/2009, seguides en
aquest Jutjat a instàncies dRuben Andres
Rodriguez contra Heat Mode, S.L. i Fogasa,
en relació amb acomiadament, amb aquest
edicte es notifica a Heat Mode, S.L., en parador desconegut, la resolució dictada en
aquestes actuacions del dia 22-6-09.
«Sentencia 266/09. En Mataró, a veintidós
de junio de dos mil nueve.
El Ilmo., Sr. D. Carlos José Gil Soler,
Magistrado Juez Sustituto del Juzgado de lo
Social número dos de Mataró, ha visto las
actuaciones seguidas en este Juzgado con el
número 244/2009, promovidas por D. Rubén
Andrés Rodríguez contra la empresa "Heat
Mode S.L." y el Fondo de Garantía Salarial en
procedimiento de declaración de improcedencia de despido.
Antecedentes de hecho
Primero. - El día diecisiete de marzo de
2009 tuvo entrada en este Juzgado, procedente del turno de reparto, demanda presentada por D. Rubén Andrés Rodríguez en la
que tras alegar los hechos y fundamentos
jurídicos que consideró de aplicación terminó solicitando que se dicte sentencia por
la que se declare nulo o subsidiariamente
improcedente el despido de que ha sido
objeto el actor, con fecha de efectos de 18 de
febrero de 2009, condenando a empresa a
estar y pasar por dicha declaración y a que
readmita al actor en su puesto de trabajo en
idénticas condiciones o al abono de la máxima indemnización legal declarándose en
todo caso la obligación de abonar todos los
salarios de tramitación.
Segundo. - Por auto de diecinueve de
marzo de dos mil nueve se admitió a trámite
la demanda señalándose para que tuviera
lugar el acto del juicio del día 3 de junio de
2009.
Tercero. - El día y hora señalado para que
tuviera lugar el acto del juicio la parte actora
se ratificó en su escrito de demanda, la
empresa demandada no compareció, se propuso como medio de prueba la documental
consistente en 7 documentos y que se tuviera
a la empresa demandada por confeso, en el
trámite de conclusiones el demandante elevó
a definitivas sus peticiones iniciales solicitando una sentencia de conformidad con las
mismas. Seguidamente quedaron las actuaciones sobre la mesa para dictar sentencia.
Cuarto. - En el presente procedimiento se
han observado todas las prescripciones legales.
Hechos probados
1. D. Rubén Andrés Rodríguez ha prestado
servicios laborales para la empresa "Heat
Mode S.L." con una antigüedad desde el 18
de enero de 2006, con la categoría profesional de oficial y viene percibiendo un salario
diario con prorrata de pagas extraordinarias
de 43'66 EUR con inclusión de parte proporcional de pagas extraordinarias, trabajando
por turnos rotativos de 6 a 14 y de 14 a 20
horas.
2. En fecha 18 de febrero de 2009 la
empresa comunicó por carta al trabajador
que se procedía a "rescindir el contrato de
trabajo por cuestiones ajenas a la voluntad
de la empresa", reconociendo en la misma
carta la improcedencia del despido pero sin
poner a disposición del trabajador de la
indemnización correspondiente (documental
del actor, folio 30).
3. No consta que el demandante ostente o
haya ostentado en el año anterior al despido
la condición de delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical.
4. El día 26 de febrero de 2009 el demandante presentó papeleta de conciliación ante
la Sección de Conciliaciones de Mataró del
Departamento de Trabajo de la Generalitat
de Catalunya. El día 31 de marzo de 2009 se
celebró el acto de conciliación con la comparecencia de la parte actora pero no de la
demandante, finalizando el acto con el resul-
tado de intentado sin efecto (folio 44).
Fundamentos jurídicos
Primero. - En cumplimiento de lo previsto
en el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se ha de indicar que la relación
de hechos probados realizada se deduce de
la valoración de la prueba indicada en cada
uno de los ordinales fácticos y de la consideración conjunta de la totalidad de la prueba
practicada en el acto del juicio, aplicando los
principios de valoración conjunta, imparcial
y crítica de la prueba al caso particular enjuiciado. También se ha tenido en cuenta la
falta de actividad probatoria de la empresa
demandada, a quien se le tiene por confeso
respecto a los hechos alegados en la demanda, de conformidad con lo establecido en el
artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral, habida cuenta que han sido citadas
al acto el juicio con el apercibimiento indicado en el citado artículo sin que hayan comparecido ni alegado justa causa que se lo
impida.
Segundo. - En el caso de autos queda claro
que estamos ante un caso de despido improcedente regulado en el artículo 55.4 del Estatuto de los Trabajadores, pues la propia
empresa lo reconoce en su carta de despido
y no pone a disposición del trabajador la
indemnización correspondiente, alega, simplemente la rescisión del contrato "por causas ajenas a la voluntad de la empresa".
Todo ello avoca a la estimación de la
demanda, con declaración de improcedencia
del despido, lo que de conformidad con lo
establecido en los artículos 56 de la Ley Estatuto de los Trabajadores y 110 de la Ley de
Procedimiento Laboral procede condenar a
la empresa a que a su elección proceda a
readmitir al demandante en las mismas condiciones que regían antes de producirse el
despido o que le satisfaga, una indemnización igual a 45 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos
inferiores a un año hasta un máximo de 42
mensualidades; con abono en cualquiera de
los casos de los salarios de tramitación previstos en el artículo 56.1.b) ET.
Tercero. - En cuanto a la petición de condena ejercitada contra el Fondo de Garantía
Salarial, no procede estimar la misma habida
cuenta que la responsabilidad es directa de la
empresa, sin perjuicio del alcance, que eventualmente pudiera derivarse frente al mismo,
de esta sentencia conforme a las obligaciones
que se derivan a las disposiciones legales, y
expresamente de lo dispuesto en el artículo
33 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral y
con la jurisprudencia constitucional sobre la
materia (STC 90/1994, fundamento jurídico
quinto), por lo que las afirmaciones de hecho
y de derecho contenidas en esta resolución le
vincularán con las limitaciones y límites
legalmente establecidos.
Vistos los preceptos citados y demás de
general y pertinente aplicación.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por D. Rubén Andrés Rodríguez con-
BUTLLETÍ OFICIAL
29 / 6 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 154 / Pàg. 111
Administració de Justícia
tra Heat Mode S.L., declaro improcedente el
despido efectuado al demandante el día 18
de febrero de 2009 condenando a la empresa
demandada a que, a su opción, readmita al
trabajador en su puesto de trabajo y en idénticas condiciones o al abono de la cantidad
de 6.057'82 EUR en concepto de indemnización con abono en cualquiera de los casos
de los salarios de tramitación previstos en el
artículo 56.1 b) ET.
Absuelvo libremente al Fondo de Garantía
Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad
legal subsidiaria que se pueda derivar de la
presente resolución para este órgano conforme a lo previsto en el artículo 33 del Estatuto
de los Trabajadores.
Notifíquese esta sentencia a las partes
haciéndolas saber que la misma no es firme y
que contra ella cabe interponer recurso de
suplicación ante la Sala Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, en los cinco
días siguientes a su notificación. En caso de
que se presente recurso ha de anunciarse
ante este Juzgado por escrito o comparecencia, y para el caso de que se interponga
recurso por las empresas codemandadas, que
se aporte aval bancario acreditativo de haber
consignado en la cuenta de consignaciones y
depósitos de este Juzgado la cantidad objeto
de la condena y que acrediten, además,
haber efectuado el depósito de 150'25 EUR
en la misma cuenta corriente. Los dos ingresos se han de hacer por separado.
Si una vez notificada esta resolución a las
partes no se anuncia recurso de suplicación en
el término establecido y por tanto la sentencia
deviene firme, archívense las actuaciones.
Así por esta sentencia que se llevará al
libro de sentencias de este Juzgado dejando
certificación literal de la misma a las actuaciones lo pronuncio, mando y firmo.»
I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions successives, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran
en estrades, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents,
expedeixo aquest edicte a Mataró, 22 de juny
de 2009.
La Secretària judicial, Almudena Ortiz
Martín.
032009015715
A
Número 2, de Mataró
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 23 de juny
de 2009 en les actuacions núm. 449/2009
que aquest Jutjat ha seguit a instància de
Francisco Javier Leal Fernández, contra Cashel-Leicester, S.L. i Fondo de Garantia Salarial, per Acomiadament, se cita l'empresa
esmentada, Cashel Leicester, S.L., de parador
desconegut, perquè comparegui davant la
sala d'audiències d'aquest organisme, el dia
2 de juliol de 2009, 12:00 hores, per dur a
terme l'acte de conciliació. Se li fa saber que,
en el cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, seguidament es durà a terme el judici,
en una única convocatòria, i hi podrà comparèixer amb els mitjans de prova de què
intenti valer-se. El judici no se suspendrà per
la falta d'assistència de la part demandada si
ha estat citada i, en el cas que no hi comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Mataró, 23 de juny de 2009.
La Secretària judicial, Almudena Ortiz
Martín.
032009015949
A
Número 2, de Sabadell
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 25/06/2009
en autos instruido por este Juzgado de lo
Social a instancia de Rosa Mª Ortega Sandoval contra Ivagar de Comunicacions, S.L. en
el número ejecución 134/09, se cita a la mencionada empresa de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala de Audiencias
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 7/07/2009 a las 10.30 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
vistilla, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Sabadell, 25 de junio de 2009.
El Secretario judicial, José Manuel Alarcón
Jiménez.
032009016036
A
Número 1, de Terrassa
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
308/2008, seguidos en este Juzgado a instan-
cias de Roman Rokicki Piotr contra Sylestruc,
S.L y Fondo de Garantía Salarial en relación
a despido, por el presente se notifica a Sylestruc, S.L en ignorado paradero la sentencia
dictada en los presentes autos en fecha
02/12/08, cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:
«Sentencia nº 344/08. En Terrassa, a 2 de
diciembre de 2008.
Vistos por mí, Antonio Cervera PeláezCampomanes, Magistrado titular del Juzgado
de lo Social Número 1, de Terrassa, los presentes autos del orden social de la jurisdicción
en materia de despido entre las siguientes partes: como demandante Roman Rockicki Piotr,
representado por la letrada doña María Pilar
Andrés Hernández y como demandados no
comparecidos en autos Sylestruc S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial, se procede a dictar sentencia sobre la base de los siguientes,
Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por Roman Rockicki Piotr contra
Sylestruc S.L. y el Fondo de Garantía Salarial,
1. Declaro improcedente el despido de 2
de mayo de 2008.
2. Condeno a la sociedad demandada a
que, a su opción que deberá realizar en los
cinco días siguientes a la notificación de esta
sentencia mediante escrito o comparecencia
ante la Secretaría de este Juzgado, proceda a
la readmisión del actor en las mismas condiciones anteriores al despido, o le abone la
indemnización de 7.298,55 EUR.
3. Condeno a la sociedad demandada a
que, en cualquier caso, abone al actor los
salarios dejados de percibir desde el 2 de
mayo de 2008 hasta la notificación de esta
sentencia, a razón de 69,51 EUR diarios, con
deducción del SMI correspondiente al periodo posterior de prestación de servicios indicado en los hechos probados, y con deducción del tiempo pasado por el actor en incapacidad temporal.
4. Condeno al Fondo de Garantía Salarial
a estar y pasar por los pronunciamientos de
la sentencia.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
pueden interponer recurso de suplicación en
el plazo y con las formalidades que se establecen en el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Terrassa, a 19 de junio de 2009.
La Secretaria judicial, Julia Zapatero
García.
032009015739
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 154 / Pàg. 112
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
29 / 6 / 2009
Altres Entitats
CONSORCIS
Consorci de les Drassanes Reials
i Museu Marítim de Barcelona
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
PROVISIONAL DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l'adjudicació provisional del contracte del
servei d'avarada anyal del pailebot Santa
Eulàlia del Museu Marítim de Barcelona,
aprovada per resolució de 4 de juny de 2009.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona.
c) Núm. d'expedient: 48/2009-F204.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l'objecte: Servei d'avarada anyal del pailebot Santa Eulàlia del Museu
Marítim de Barcelona.
c) Lots: No.
3. Tramitació de l'expedient i procediment
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
c) Aspectes de negociació:
- Preu ofertat.
- Millores tècniques sense cost.
- Termini d'execució.
- Descomptes a les tasques a realitzar.
4. Pressupost de licitació
- Pressupost de licitació: trenta-dos mil
vuit-cents vuitanta euros amb quaranta-quatre cèntims (32.880,44 euros), IVA exclòs.
- Valor estimat: de trenta-dos mil vuitcents vuitanta euros amb quaranta-quatre
cèntims (32.880,44) IVA exclòs.
5. Adjudicació provisional
a) Data: 4 de juny de 2009.
b) Contractista: Marina 92.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicació provisional:
trenta-dos mil vuit-cents vuitanta euros amb
quaranta-quatre cèntims (32.880,44 euros),
més l'IVA del 16% de cinc mil dos-cents seixanta euros amb vuitanta-set cèntims
(5.260,87 euros), per un total de trenta-vuit
mil cent quaranta-un euros amb trenta-un
cèntims (38.141,31 euros), IVA inclòs.
Barcelona, 15 de juny de 2009.
La Secretària, Petra Mahillo García.
022009020914
A
Consorci de les Drassanes Reials
i Museu Marítim de Barcelona
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
PROVISIONAL DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l'adjudicació provisional del contracte privat
per una assegurança multirisc per danys
materials per les embarcacions a l'aigua del
Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona, aprovada per resolució d'11 de juny de 2009.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona.
c) Núm. d'expedient: 28/2009-F204.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Contracte privat.
b) Descripció de l'objecte: Assegurança
multirisc per danys materials per les embarcacions a l'aigua del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
c) Lots: No.
3. Tramitació de l'expedient i procediment
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
c) Criteris de negociació:
- Preu ofert.
- Àmbit geogràfic de cobertura.
- Franquícia.
- Limitació temporal de navegació.
- Serveis complementaris.
- Bonificacions per manca de sinistre.
- Millores de la cobertura i en concret
l'ampliació de la responsabilitat civil respecte
a terceres persones, i millora del límit de la
cobertura d'accidents corporals.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: Vint-i-sis mil
cent vint euros (26.120 euros), IVA exempt,
impostos, recàrrecs i Consorcio de Compensación de Seguros inclosos, des de la seva
data d'efecte (les 0 hores de 21 de setembre
de 2009) fins al seu venciment (les 24 hores
del 20 de setembre de 2010).
b) Valor estimat: Cinquanta-dos mil doscents quaranta euros (52.240) euros, IVA
exempt, inclosos impostos, recàrrecs i Consorcio de Compensación de Seguros, pels dos
anys màxim de vigència d'aquest contracte.
5. Adjudicació provisional
a) Data: 11 de juny de 2009.
b) Contractista: Banco Vitalicio de España,
Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros.
c) Import total d'adjudicació provisional:
Vint-i-cinc mil set-cents vuitanta-quatre euros
(25.784 euros), impostos, recàrrecs i Consorci de Compensación de Seguros inclosos, pel
període vigència d'1 any.
Barcelona, 15 de juny de 2009.
La Secretària, Petra Mahillo García.
022009020915
A

Documentos relacionados