Propaganda concurso2012

Transcripción

Propaganda concurso2012
24
internacional
de fotografia
i deel
24concurs
concurs24242424
Concurs
internacionalespeleologica
de fotografia
canons 2013, del16-24
16 al 24
novembre.
de de
novembre
de 2013
ESPELEO GRUP SANTFELIUENC
C/ Vidal i ribes nº 25
Ateneu Santfeliuenc
08980 Sant Feliu de Llobregat
Email: [email protected]
www.espeleolegs.es
Amb la col·laboració de:
1º premi espeleologia 2012. Alexandre Lobo. Brasil.
PREMIS / PRIZES
Primer premi Espele
MemorialAndreu Orri
500 E Segon premi
Espele 300 Eur
iTercer premi Espele
100 Eur
Primer premi Canyons
200 Eur Segon premi
Canyons 100 Eur
PREMIS / PRIZES
First prize Spele
MemorialAndreu Orri
500 Eur and degree
Second prize Spele
300 Eur and degree
Third prize Spele
100 Eur and degree
First prize Canyons
200 Eur and degree
Second prize Canyons
100 Eur and degree
Horari d’exposició / Timetable
Dissabte 16 de 20 a 22 hores (inaguració)
Diumenge 17 de 12 a 14 i de 18 a 20 hores
Dissabte 23 de 12 a 14 i de 18 a 20 hores
Diumenge 24 de 12 a 14 i de 18 a 20 hores
BASES I CALENDARI
BASES Y CALENDARIO
Tema:
L’espeleologia, el descens de barrans i el seu entorn.
Nombre d’obres:
Màxim 4 per autor/a
Modalitat:
Blanc i negre, o color.
Técnica:
Totalment lliure.
Format:
Lliure. Mínim de 18x24, màxim de 24x36 cm. En el dors hi
figuraran el títol, el nom, mail, l’adreça, el telèfon i el DNI.
Jurat:
Estarà format per membres del Espeleo Grup Santfeliuenc.
Trameses:
ESPELEO GRUP SANTFELIUENC
Apartat de correus, nº 77
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona (España)
Termini d’admissió:
Finalitza el 10 de Novembre del 2013.
Veredicte públic i lliurament de premis
Tindrà lloc el 16 de novembre del 2013, a les 20 hores a
l’Ateneu Santfeliuenc (C/ Vidal i Ribas nº 25).
Exposició:
Les fotografíes s’exposaran a l’Ateneu Santfeliuenc del 16 al 24
de Novembre del 2013.
Devolucions:
Durant el mes de Desembre del 2013.
Notes:
Tema:
La espeleología, el descenso de barrancos y su entorno.
Numero de obras:
Máximo 4 por autor/a
Modalidad:
Blanco y negro, o color.
Técnica:
Totalmente libre.
Formato:
Libre. Mínimo de 18x24, máximo de 24x36 cm. En el dorso
constará el titulo, el nombre, mail, dirección, el teléfono i el DNI.
Jurado:
Estará compuesto por miembros del Espeleo Grup Santfeliuenc.
Envíos:
ESPELEO GRUP SANTFELIUENC
Apartado de corros, nº 77
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona (España)
Fecha límite de admisión:
Finaliza el 10 de Noviembre del 2013.
Veredicto público i entrega de premios:
Tendrá lugar el 16 de Noviembre del 2013, a les 20 horas en el
Ateneu Santfeliuenc (C/ Vidal i Ribas nº 25).
Exposición:
Les fotografías se expondrán en el Ateneu Santfeliuenc del 16
al 24 de Noviembre del 2013.
Devoluciones:
Durante el mes de Diciembre del 2013.
Notas:
Els membres del Espeleo Grup no tenen dret a participar.
Aconsellem que en les trameses per correu reforceu les
fotografies amb cartolina (sense enganxar-les) per evitar que es
dobleguen durant el transport.
Les fotografies participants s’exposaràn al web del grup.
Les obres premiades passaran a ser propietat de L’Espeleo Grup
Santfeliuenc i podran ser cedides als nostres col·laboradors sense
ànim de lucre i citant a l’autor.
Les obres es tractaran amb molta cura, tot i així, no podem
respondre de les pèrdues o deteriorament durant la tramesa.
Cada autor/a podrà optar a un sol premi.
No es premiaran les obres premiades en altres concursos.
Els participants es responsabilitzaran totalment de la no
existencia de drets d’autor de les obres presentades, així com de
tota reclamació pels drets d’imatge.
La decissió de jurat es inapelable
Los miembros del Espeleo Grup no tienen derecho a participar.
Aconsejamos que en el envío por correo, reforcéis las
fotografías con cartulina (sin pegarla) para evitar que se doblen
durante el transporte.
Las fotografías participantes se exhibirán en la web del grupo.
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Espeleo Grup
Santfeliuenc y podrán ser cedidas a nuestros colaboradores sin
ánimo de lucro y citando al autor.
Las obras se tratarán con el máximo cuidado, pero no podemos
responder de las pérdidas o deterioros durante el envío.
Cada autor/a podrá optar a un solo premio.
No se premiarán las obras premiadas en otros concursos.
Los participantes se responsabilizarán totalmente de la no
existencia de derechos de autor de las obras presentadas, así
como de todas las reclamaciones por derechos de imagen.
La decisión del jurado es inapelable.
El fet de participar-hi implica la total acceptació
de les bases
El hecho de participar implica la total aceptación
de las bases
BASES AND TIMETABLE
Subject:
Speleology, canyoning and their enviromenet.
Number of pictures:
Maximun of tour each autor.
Form:
Black and white, or colour.
Technic:
Totally free.
Format:
Free, as long as it ranges between a minimum of 18x24 and a maxim of
24x36 cm. On the back side the details tittle of the work must be
specified (the author’s name, mail, address, the phone number)
Jury:
It Hill be comprised of members from Espeleo Grup.
Address where you must send the Works:
ESPELEO GRUP SANTFELIUENC
Apartado de corros, nº 77
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona (Spain)
Admisión term:
The last day will be the 10th of November 2013.
Public verdictand presentation of the awards:
It will be the 16th of November 2013, at 8 p.m. It will take place in
the Ateneu Santfeliuenc (C/ Vidal i Ribas nº 25).
Exhibition:
The pictures will be exponed at Ateneu Santfeliuenc from 16th
until 24th of November 2013.
Return:
All Works will be returned during December 2013.
Remarks:
Espeleo Grup members are not eligible to participate.
We might suggest that the works are strengthen with cardboard
(without stick) in order to avoid damage in the picture during
transport.
All pictures will be published a tour website.
The prized work will become property of Espeleo Grup Santfeliuenc
and they may be given to our collaborators/partners, non-profit and
citing the autor.
The Works will be treathed very carefully but, in any case, we will
not assume any kina of liability for any loss or damage during the
sending.
Each autor will apply for just one prize.
Any work that has alredy received a prize in any sort of photography
contest will not be prized.
Participants are responsable entirely of nonexistence copyright of
the works presented, as well as all claims for royalties.
The jury's decision is final.
Taking part implies full acceptance of the rules

Documentos relacionados