agaur - Gencat.cat

Comentarios

Transcripción

agaur - Gencat.cat
GRUPS DE RECERCA DE CATALUNYA (SGR) - CONVOCATÒRIA 2005
Àmbit : 001 – Humanitats
Cognoms i Nom Responsable: Albareda Salvadó Joaquim
Nom del Grup: Grup d’estudi de les institucions i de la societat a la Catalunya moderna (segles
XVI-XVIII)
Referència expedient: 2005SGR 00633
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935421632
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L´activitat de recerca del grup se centra en l´estudi i l´anàlisi de les
institucions i, en general de la política catalana, entre els segles XVI i XVIII. La línia de treball
s´emmarca en l´interès que ha desvetllat a Europa l´estudi de les institucions representatives
anteriors a la consolidació dels Estats moderns i al suport teòric en què aquestes es
fonamentaven. Per tant, l´objectiu del grup és d´investigar les institucions catalanes anteriors
aés d´investigar les institucions catalanes anteriors a 1714 i la pervivència de la idea de les
llibertats perdudes al llarg del segle XVIII i coordina esforços d´investigadors que es dediquen
al tema.
Cognoms i Nom Responsable: Alcoy Pedrós Rosa
Nom del Grup: EMAC: EL ROMÀNIC I EL GÒTIC DESPLAÇATS. EXTENSIÓ A L'ESTUDI
DE L' EXPORTACIÓ I MIGRACIO DE L'
Referència expedient: 2005SGR 00124
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934515403
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des del 1997 el grup treballa en la configuració d’un catàleg i museu virtual
d’obres medievals (s. XI-XV), conservades fora de Catalunya, amb tendència a l’exhaustivitat.
Els resultats parcials dela recerca han estat publicats en nombrosos estudis i tenim altres en
preparació . Hem establert contacte amb institucions d’arreu per tal d’assolir els resultats
òptims. Hem llegit un total de 3 tesis doctorals vinculades al projecte, hem disposat i desis
doctorals vinculades al projecte, hem disposat i disposem de becaris i col laboradors en
formació. Sumem 6 trams d’investigació. Ara entrem en la tercera i darrera fase, a concloure el
2008.
Cognoms i Nom Responsable: Alsina Keith Victòria
Nom del Grup: CEDIT (Centre d'Estudis de 'Discurs i Traducció')
Referència expedient: 2005SGR 00121
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93542253
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup CEDIT és un grup de recerca en traducció, que centra el seu objecte
d’estudi en l’anàlisi d’aspectes lingüístics i pragmàtics de la traducció de textos d’àmbit general,
en textos especialitzats i semi-especialitzats d’àmbit socio-polític i científic i en la problemàtica
de la traducció amb suport audiovisual i de la traducció literària. Les bases teòriques del grup
procedeixen essencialment de la Traductologia, la Lingüística Textual i l’Anàlit de la
Traductologia, la Lingüística Textual i l’Anàlisi del Discurs. L’objectiu genèric d’aquest equip de
recerca és l’anàlisi d’estratègies traductores i de mecanismes de construcció del sentit.
Cognoms i Nom Responsable: Badia Cardús Toni
Nom del Grup: Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING)
Referència expedient: 2005SGR 00067
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935422414
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu d’UR-LING és l’avenç en l’estudi del llenguatge natural mitjançant
l’ús d’eines formals i computacionals. UR-LING tracta l’arquitectura del llenguatge humà, la
interacció entre els seus diferents mòduls, tant estructurals com semàntics, i el modelatge
computacional dels processos sobre els quals es basteix la comunicació lingüística, incloent-hi
el desenvolupament d’aplicacions lingüístiques específiques. UR-LING posa ènfasi en el
treballstiques específiques. UR-LING posa ènfasi en el treball interlingüístic i el multilingüisme,
tant a nivell conceptual com metodològic.
Cognoms i Nom Responsable: Badia Pàmies Lola
Nom del Grup: Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana
Referència expedient: 2005SGR 00346
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93 4035629
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup treballa en l’edició i interpretació de textos catalans dels segles XIII,
XIV i XV. Un dels focus principals és Ramon Llull i la seva obra catalana. Els mètodes de treball
del Grup combinen lafilologia tradicional amb la informàtica aplicada: vegeu la DBLlull
(orbita.bib.ub.es/llull/) i l’espai Narpan (narpan.net). Els membres del Grup vinculats a la UAB
treballen en les traduccions literàries, mentre que els de la UdG ho fan en els cançonersàries,
mentre que els de la UdG ho fan en els cançoners poètics i en l’edició i l’estudi de les obres de
Francesc Eiximenis. La divulgació dels resultats forma part dels plans de recerca col.lectius.
Cognoms i Nom Responsable: BASSEGODA HUGAS Bonaventura
Nom del Grup: Grup d'art del Renaixement i del Barroc a Catalunya.
Referència expedient: 2005SGR 00832
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935811370
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de recerca Art del Renaixement i del Barroc a Catalunya desenrotlla
una activitat centrada en l’estudi de la producció artística catalana dels segles XVI, XVII i XVIII,
d’acord amb els paràmetres metodològics més actuals, posant un èmfasi molt particular en la
recepció i la metabolització dels models figuratius i conceptuals, de procedència europea
(italiana, flamenca, etc). Es tracta d’un grup inter-universitari, de llarga tradició, format’un grup
inter-universitari, de llarga tradició, format per dos equips, un de la Universitat Autònoma de
Barcelona i un altre de la Universitat de Girona.
Cognoms i Nom Responsable: Bassols Puig Margarida
Nom del Grup: LLENGUA i MÈDIA
Referència expedient: 2005SGR 00414
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93 219 51 27
Correu electrònic:
Resum activitat: El grup s’ha dedicat a l’estudi de la variació lingüística en els miitjans de
comunicació audiovisuals des de fa 15 anys. En una primera fase va fer un estudi diacrònic del
model de llengua emprat perTV3 i va comprovar la rigidesa de les seves propostes en aquell
període. En una segona fase, va aprofundir la relació entre el discurs oral i el discurs escrit en
la televisió, concretament en guions, subtítols, sobreimpressions i missatges de la publici,
subtítols, sobreimpressions i missatges de la publicitat. En una tercera etapa es va centrar en la
capacitat expressiva i creativa dels subtítols, en especial aquells adreçats a persones sordes.
Cognoms i Nom Responsable: BASTARDAS BOADA ALBERT
Nom del Grup: Grup de Sociolingüística, Pragmàtica i Comunicació
Referència expedient: 2005SGR 01041
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934035657
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup treballa fonamentalment sobre la comprensió general del
comportament comunicatiu i lingüístic humà, des dun punt de vista inter- i transdisciplinari. Pren
un enfocament multidimensional i transversal que porta a viatjar -anant i tornant- del micro al
macro i del macro al micro. centra l'atenció des del paradigma de complexitat, tant sobre
aspectes de la cognició i la comunicació interpersonal com sobre les dinàmiques
sociolingüístiques i els plans glotopolítics, tot cercant una teorització integrada consilient dels
tres grans camps.
Cognoms i Nom Responsable: Battaner Arias Paz
Nom del Grup: InfoLex
Referència expedient: 2005SGR 00245
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935 422 369
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: InfoLex es dedica a l’estudi dels diccionaris, fonamentalment els diccionaris
sincrònics generals monolingües, bilingües, d’aprenentatge i especialitzats, tant en format
paper com digital. El grup tracta temes de lexicografia tant des d’una perspectiva més teòrica,
amb el diccionari com a objecte d’estudi, com des d’una perspectiva més aplicada, des de la
qual hi ha un producte -un diccionari- que ha de resoldre una determinada consulta feta per un
usha de resoldre una determinada consulta feta per un usuari, i treballa especialment en la
millora de la representació de la informació als diccionaris, tant semàntica com gramatical.
Cognoms i Nom Responsable: BETRÁN MOYA JOSÉ LUIS
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA D'ESTUDIS D'HISTÒRIA CULTURAL (GREHC)
Referència expedient: 2005SGR 00524
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935870521
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GRECH és un referent de les activitats i línies de recerca dutes a terme pel
grup vinculat des del 1992 als professors J. Ll. Betrán i R. García Cárcel, del Departament
d’Història Moderna i Contemporània de la UAB. El camp de recerca preferent del GREHC és la
història dels fenòmens culturals a l’Europa i l’Amèrica dels segles XVI al XVIII tractats des de
diferents perspectives: el món del llibre i la lectura a l’Antic Règim, el discurs religiós i ee i la
lectura a l’Antic Règim, el discurs religiós i el món inquisitorial, la difusió de les idees polítiques
durant l’Antic Règim o l’estudi del hispanistes europeus.
Cognoms i Nom Responsable: BLANCO ESCODA XAVIER
Nom del Grup: Fonètica, Lexicologia i Semàntica (FLexSem)
Referència expedient: 2005SGR 01029
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935811410
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Recerques aplicades al processament automàtic del llenguatge natural desde
la formalització lingüística i creació de recursos lingüístics(diccionaris i gramàtiques
electròniques,sistemes de reconeixement de la parla,sistemes de diagnosi i correció
d'errors,eïnes lingüístiques per a sistemes de traducció i documentació.Concebim la llengua
com un sistema de correspondències sentit-grafia/so,els desenvolupaments en ingenieria
lingüística són banc de proves idoni per a la crítica i el desenvolupament dels fonaments teòrics
de la lexicomàtica i de els tecnologies de la parla.
Cognoms i Nom Responsable: Bolòs Masclans Jordi
Nom del Grup: Grup d'Història de les Transicions Socials i els Canvis Polítics
Referència expedient: 2005SGR 00459
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Humanitats Telèfon: 973 736951
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El tema central de la recerca són els processos de transició i de resistència
als canvis esdevinguts des de l’època medieval. Considerem que el tema ofereix possibilitats a
l’hora de contrastar èpoques, processos històrics i territoris diferents. S’estudiarà el món
medieval, sobretot les transformacions produïdes després de la conquesta de Lleida del 1149.
També s’analitzaran els mecanismes de penetració del capitalisme en el món rural. Savançarà
tambetració del capitalisme en el món rural. Savançarà també en el coneixement de les
transformacions esdevingudes al llarg del segle XX i d’una manera especial en la postguerra.
Cognoms i Nom Responsable: BORDERÍAS MONDÉJAR CRISTINA
Nom del Grup: TREBALL, INSTITUCIONS I GÈNERE
Referència expedient: 2005SGR 00765
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 932378903
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup Història del Treball es un grup interdisciplinari dedicat a la recerca de
la Història del treball i dels treballadors a Catalunya, integrant la perspectiva de Gènere. Ha
centrat la recerca enl’estudi de a) la relació entre treball productiu, canvis demogràfics i treball
reproductiu, b) mercats de treball, c) oficis i professions i d) nivells de vida i benestar. Ha
potenciat la docència i la col laboració amb institucions públiques. Ha impulsla col laboració
amb institucions públiques. Ha impulsat i liderat un projecte de recerca comparada que ha estat
aprovat per la European Science Foundation (Programa COST) per al període 2005-2008.
Cognoms i Nom Responsable: Caballé Masforroll Anna
Nom del Grup: Unitat d''Estudis Biogràfics (UEB)
Referència expedient: 2005SGR 00918
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 932312758
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Recuperació, descripció, anàlisi del patrimoni que conforma l’escriptura
auto/biogràfica
d’àmbit hispànic. Entenem per escriptura auto/biogràfica aquella que,
instal•lada en la no ficció i des de distints gèneres -cartes, diaris, memòries, cròniques,
biografies-, té l’afany d’explicar el jo i la seva circumstància des de la primera persona. La
recuperació se centra en fer emergi la literatura autobiogràifca desconeguda. La descripció
pretén saber ambobiogràifca desconeguda. La descripció pretén saber amb la major precisió
possible qui és el volum d’aquest patrimoni. L’anàlisi és l’estudi sistemàtic d’aquesta escriptura
per tal de transmetre-ho.
Cognoms i Nom Responsable: Camps Olivé Assumpta
Nom del Grup: Grup de Recerca d'Estudis de Traducció i Multiculturalitat
Referència expedient: 2005SGR 00766
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934037027
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Grup interdisciplinari i transversal, que comprèn diverses àrees de
coneixement dins de la Filologia i Traducció-interpr(a mès de les especificades al punt
següent), destinat a la recerca en col laboració sobre l’estudi de la transculturalitat i de la
traducció com a transferència cultural (XX-XXI). L’activitat del grup s’orienta a la recerca
bàsica, secundària i aplicada (amb la incorporació de les noves tecnologies als estudis literaris i
a les humles noves tecnologies als estudis literaris i a les humanitats), així com a la formació de
joves investigadors, a les activitats de disseminació, i a la transferència del coneixement en
aquest àmbit.
Cognoms i Nom Responsable: Canoves Valiente Gemma
Nom del Grup: Turisme i dinàmiques socio territorials en arees rurals
Referència expedient: 2005SGR 01016
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93-5909637
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca es centra en el turisme i en les dinàmiques de transformació des
dels punts de vista social, espacial i territorial en les arees rurals. Es fa especial incidència en
el paper de les dones, els joves, la immigració de nous residents, els canvis laborals, els nous
jaciments de feina, les noves tecnologies, les iniciatives locals de transformació de productes
agroalimentaris. En definitiva, en les accions encaminades a la diversificació d’activitats i a la
millora de la qualitat de vida dels habitants dels espais rurals.
Cognoms i Nom Responsable: CASASSAS YMBERT JORDI
Nom del Grup: GRUP D'ESTUDI DE LA HISTÒRIA DE LA CULTURA I DELS INTEL
LECTUALS
Referència expedient: 2005SGR 00513
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon:
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GEHCI, creat el 1991, té una llarga trajectòria en la recerca de la història
cultural de Catalunya en l’època contemporània. La investigació que promou el GEHCI posa
l’accent en els projectes col.lectius, que ha tingut un dels seus fruits més destacats en el llibre
col.lectiu “Els intel.lectuals i el poder” (Pòrtic, Barcelona, 1999). A banda d’aquestes recerques,
el GEHCI impulsa i lidera una xarxa temàtica de tipus internacionapulsa i lidera una xarxa
temàtica de tipus internacional, la Xarxa d’Història Cultural de la Mediterrània, que integra grups
de recerca de cinc estats europeus.
Cognoms i Nom Responsable: Castellanos Vila Jordi
Nom del Grup: Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània
Referència expedient: 2005SGR 00473
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 932170805
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Format per investigadors de la UAB, UPF i UdG que treballen sobre literatura
catalana contemporània, especialment en l’estudi dels moviments i gèneres, el grup, després
de diversos projectes d’estudide la novel•la, s’ha centrat en l’anàlisi de la “imatge de l’escriptor”
com l’espai (formal i social) a través del qual la literatura configura la seva projecció en la
societat. Actualment inicia un nou projecte amb el títol &#38 ,#34tualment inicia un nou projecte
amb el títol “Concepcions i discursos sobre la Modernitat en la literatura catalana dels segles
XIX i XX’ .
Cognoms i Nom Responsable: CERDÀ FERRÉ JOSEP
Nom del Grup: BARCELONA, RECERCA, ART I CREACIÓ
Referència expedient: 2005SGR 00506
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 936683875
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Elaborar estudis aplicables a projectes concrets sobre les interaccions de l’art
amb el medi paisatgístic, urbanístic i arquitectònic basats en als criteris de sostenibilitat,
regeneració paisatgística, d’ús i participació ciutadana. Recerca de noves propostes de creació
artística destinades a la millora ambiental i de l’entorn, a través de l’ús de nous materials i
conceptes atenent especialment als aspectes ecològics, medi ambientals i de sostenibilals
aspectes ecològics, medi ambientals i de sostenibilitat. Renovació i dinamització d’espais
recuperables i disseny de nous espais i entorns vinculats amb estudis sociològics i
antropològics.
Cognoms i Nom Responsable: Claveria Nadal Glòria
Nom del Grup: Grup de Lexicografia i Diacronia
Referència expedient: 2005SGR 00568
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935812963
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La línia de recerca prioritària del grup consisteix en l’estudi de la llengua i els
textos amb l’aplicació de recursos informàtics, especialment bases de dades. Aquesta línia es
desenvolupa en investigacions aplicades a l’estudi del lèxic i la lexicografia (diacrònica i
sincrònica), en l’aplicació d’eines informàtiques per a la construcció de bancs de dades i
elaboració de dicccionaris, i en l’estudi històric de la llengua utilitzant els recursos destudi
històric de la llengua utilitzant els recursos de les noves. A més, el grup té una línia paral lela
dedicada a l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.
Cognoms i Nom Responsable: COMPANY CLIMENT JOAQUIM
Nom del Grup: Art i Cultura d'Època Moderna
Referència expedient: 2005SGR 00618
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Humanitats Telèfon: 973702198/2131
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La principal activitat d’aquest Grup de Recerca Internacional s’ocupa de
l’estudi de la pintura dels països catalans en el marc de la Mediterrània (s. XV i XVI). Són
nombrosos els títols que hem publicat sobre l’esmentada pintura, a més d’haver participat en
diversos Seminaris i Congressos nacionals i internacionals. Per exemple, en el darrer Congrés
d’Història de la Corona d’Aragó (2003), en la magna exposició de pintura del segle XV
celebrada al Musagna exposició de pintura del segle XV celebrada al Museu Thyssen de
Madrid: El Renacimiento Mediterráneo (2001), i en un Seminari Internacional de Pintura
mediterrània (Palerm, 2003)
Cognoms i Nom Responsable: CRESPO MARTÍN BIBIANA
Nom del Grup: PINTURA, DIBUIX I GRAVAT VERSUS NOUS PROCEDIMENTS I
MATERIALS
Referència expedient: 2005SGR 00786
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934 908 736
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El projecte proposa l’anàlisi, l’aplicació experimental i la valoració de nous
procediments i materials en el camp de la pintura, el dibuix i el gravat ad hocs per a la creació,
presentació, conservació i perdurabilitat de l’obra gràfico-plàstica , per tal d’establir,
sistematitzar i formalitazar un document de consulta i de referència per a tots els camps de les
Belles Arts. Els nous procediments i materials a estudiar són: les RESINES ALQUÍDIQUES eni
materials a estudiar són: les RESINES ALQUÍDIQUES en pintura, LES TINTES D’IMPRESSIÓ
DIGITAL i el dibuix, i els ACRÍLICS i POLÍMERS NO TÒXICS en el gravat.
Cognoms i Nom Responsable: de Riquer Permanyer Borja
Nom del Grup: Grup d'Història del Parlamentarisme
Referència expedient: 2005SGR 00802
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935811346
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupar diferents projectes sobre el funcionament de les institucions
representatives i l’activitat dels parlamentaris a l’època contemporània. Els darrers anys hem
treballat en un projecte sobreels parlamentaris catalans de l’etapa 1901-1939 i ara n’iniciem un
altre sobre els anys 1868-1900. Aquest any 2005 ens integrem dins d’un ampli grup de recerca
d’àmbit espanyol (10 universitats i 60 investigadors) per tal d’elaborar el “Diccioninvestigadors)
per tal d’elaborar el “Diccionari biográfico de los parlamentarios españoles, 1808-2004”
Cognoms i Nom Responsable: ESPADALER POCH ANTONI MARIA
Nom del Grup: LiREM (literatura i Representació Durant la llarga edat mitjana
Referència expedient: 2005SGR 01038
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon:
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca dels membres del grup s'ha desenvolupat a l'entorn dels eixos
següents: anàlisi de la mútua influència del drama i la cerimònia litúrgica en la iconografia i
l'articulació de l'espai romànic; noves interpretacions de la lírica i de la narrativa catalana
clàssica en l'avantguarda cretaiva europea: les Cantigues de Santa Maria com a repertori de
peces de drama musical; anàlisi polièdrica de l'art escènic a partir dels textos teatrals,
manuscrits i impresos en conjunció amb el monument plàstic i l’expressió musical de l’edat
mitjana fins al barroc.
Cognoms i Nom Responsable: Esquirol Calaf Josep Maria
Nom del Grup: ÈTICA DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (ECT) (abans: ÈTICA ,
TECNOLOGIA I SOCIETAT)
Referència expedient: 2005SGR 00293
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93-3333466
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Per la centralitat i la rellevància social que tenen, es pot dir que la nostra és
l’era de la ciència i la tecnologia. El grup de recerca ETC, de caràcter interdisciplinari, s’ocupa
de l’ètica de laciència i la tecnologia, així com també de les implicacions antropològiques i
socials derivades del paradigma tecnocientífic. Aquestes són algunes de les preguntes que
encapçalen els nostres treballs i els nostres projectes d’investigació: Quin tipus de ti els nostres
projectes d’investigació: Quin tipus de teoria ètica per la ciència i la tecnologia és possible?
Com fer el pas de la teoria ètica a l’ètica aplicada (mediambiental, bioètica...)?
Cognoms i Nom Responsable: Estany Profitós Anna
Nom del Grup: GRUP D’ESTUDIS HUMANÍSTICS SOBRE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA
(GEHUCT)
Referència expedient: 2005SGR 01023
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93 581 21 86
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GEHUCT realitza una activitat de recerca interdisciplinar al voltant de les
relacions entre Ciència, Tecnologia i Societat, sota les òptiques coordinades de la Filosofia de
la Ciència, la Didàctica de les Ciències Empíriques i la Filosofia Moral. Els components més
veterans del grup compten amb una dil latada i exitosa activitat investigadora que en aquest
moment canalitzen de forma coordinada entorn a la investigació sobre les biotecnologies. La
creació d’una regió de recerca catalana en biotecnologies (BioCat) augmenta la necessitat d’un
treball conjunt i acurat de recerca.
Cognoms i Nom Responsable: Fernández Montraveta Anna
Nom del Grup: Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL)
Referència expedient: 2005SGR 00879
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 937287704
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca GRIAL està integrat per 9 persones, tres de les quals
treballen conjuntament des de l’any 2001 i els seus interessos giren entorn a l’estudi i la
descripció de les peces verbals i de l’oració, tant des del punt de vista teòric com aplicat. S’ha
formalitzat un model de descripció de la interfície sintáctico-semántica que recull la informació
dels verbs quant als rols semàntics, l’aktionsart, l’estructura argumental i el patró de
subc’aktionsart, l’estructura argumental i el patró de subcategorització, i de la semàntica
oracional. Paral•lelament treballem també sobre l’adquisició d’informació i l’anotació de corpus.
Cognoms i Nom Responsable: Fernández Viader Maria del Pilar
Nom del Grup: APRELS (Desenvolupament, ensenyament i aprenentatge de persones sordes
i usuàries de la llengua de s
Referència expedient: 2005SGR 00389
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 933125820
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L experiència de l´equip ha estat centrada en l´ área d´ adquisició i
desenvolupament de la comunicació i del llenguatge en poblaciones amb necesitats educatives
especials, especialment en persones sordes i sordcegues. Destaca l´estudi de les interaccions
comunicatives en contextos naturals (familia i escola) i el desenvolupament de persones que
utilitzen la llengua de signes catalana per a la comunicació. També l´anàlisi de les estratègies
comuniccomunicació. També l´anàlisi de les estratègies comunicatives afavoridores de la
intervenció en persones sordes. Les primeres publicacions d´ alguns investigadors del grup
daten de 1985.
Cognoms i Nom Responsable: FERRER MALLOL Maria Teresa
Nom del Grup: La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani
Referència expedient: 2005SGR 00193
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93 4390272
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Hem estudiat els estata de la corona catalanoaragonesa i la convivència o les
tensions que derivaven de la seva presència , les relacions internacionals amb els estats
islàmics o cristians de la Mediterrània , el comerç marítim, el cors i la pirateria, que
l’amenaçaven i aspectes diversos de la història de Barcelona, un gran centre i port mediterrani.
Hem organitzat un Congrés, un col loqui i un seminari internacionals.eminari internacionals.
Cognoms i Nom Responsable: FREIXA SERRA MIREIA
Nom del Grup: GRACMON (Grup de Recerca sobre en Història de l'Art i del Disseny
Contemporanis)
Referència expedient: 2005SGR 00183
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934409200
Correu electrònic: mireia.freixa ub.edu
Resum activitat: El GRACMON és un grup de recerca vinculat al Departament d’Història de
l’Art de la Universitat de Barcelona que investiga sobre l’història de l’art, de l’arquitectura i del
disseny entre el 1875 i el1936. Tanmateix, en l’actualitat s’ha anat ampliant l’àmbit de recerca,
tant pel que fa a la cronologia com als temes motiu d’estudi. GRACMON es caracteritza per un
tipus d’investigació fonamentada en una visió interdisciplinària de la història de l’artn una visió
interdisciplinària de la història de l’art que que abraça les diverses manifestacions artístiques
des de diferents punts de vista i enfocaments metodològics.
Cognoms i Nom Responsable: Gavagnin-Capoggiani Gabriella
Nom del Grup: Lingüística i Literatura Italianes Comparades
Referència expedient: 2005SGR 00656
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934548882
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup es proposa d’impulsar la recerca en el camp de la lingüística i la
literatura italianes des del punt de vista de l’estudi comparat amb la filologia catalana i la
filologia hispànica. La recerca s’estructura en les següents activitats: a) individuació i estudi
dels continguts més adients per a l’anàlisi comparada d’aquestes tres tradicions lingüísticoliteràries b) articulació d’un itinerari orgànic de la història de la literatura italiana deari orgànic de
la història de la literatura italiana des del punt de vista de la seva relació amb les altres dues
literatures , c) producció de materials didàctics relacionats amb la recerca.
Cognoms i Nom Responsable: Godayol Nogué Pilar
Nom del Grup: Estudis de gènere: dona i societat
Referència expedient: 2005SGR 00283
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Vic
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93 8507743
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Fins ara els estudis en llengua catalana han menystingut la representació de
les dones en la cultura i la societat catalanes. No disposem d’inventaris, estudis biogràfics,
anàlisis generals, valoracions... La història biogràfica femenina en llengua catalana és un erm
immens. Aquest projecte mira de posar-hi fonaments. Consisteix a elaborar un buidatge
introductori i panoràmic de les dones catalanes més rellevants de tots els temps que han
esmerçat unes més rellevants de tots els temps que han esmerçat una dedicació especial a la
cultura, a les idees o a la ciència dels PP. CC.
Cognoms i Nom Responsable: GÓMEZ RABAL ANA
Nom del Grup: Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC)
Referència expedient: 2005SGR 01001
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Humanitats Telèfon: 932000182
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup del GMLC estudia la documentació catalana que, entre el segles VIII i
XII, dóna testimoni de l’ús d’una llengua, la llatina, com a expressió del llenguatge jurídic,
eclesiàstic i institucionalmedievals, i permet constatar, alhora, l’existència d’una incipient
llengua romànica, el català. Els articles lexicogràfics elaborats a partir d’aquest material han
estat publicats a M. BASSOLS i J. BASTARDAS (dirs), Glossarium Mediae Latinitatis
CatalonBASTARDAS (dirs), Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, vol. I (A-D), Barcelona,
CSIC-Universitat de Barcelona, 1960-1985, i J. BASTARDAS (dir.), fasc 11 (F), Barcelona,
CSIC, 2001.
Cognoms i Nom Responsable: GUARDIA PONS MILAGROS
Nom del Grup: ARS PICTA
Referència expedient: 2005SGR 00234
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934155850
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup investiga (amb projectes competitius del Ministeri des del 1995, i amb
altres ajuts de la CIRIT, la Univ. Barcelona i la Univ. Lleida) sobre les “Tradicions i les formes
de transmissió iconogràfica en l’art de l’Alta Edat Mitjana’ . Fins ara, hem focalitzat el nostre
interès sobretot en les Bíblies de Ripoll i Rodes, dos manuscrits catalans, d’entre els més il
lustrats de tot l’art romànic i que daten de la primera meitat del segle Xrt romànic i que daten de
la primera meitat del segle XI. S’ha pogut veure com els comtats catalans i els grans centres de
creació estaven en estret contacte amb altres importants centres de producció
Cognoms i Nom Responsable: GURT ESPARRAGUERA JOSEP MARIA
Nom del Grup: EQUIP DE RECERCA ARQUEOMÈTRICA DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA (ERAUB)
Referència expedient: 2005SGR 00370
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 00-34-935555348
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’ERAUB té per objectiu l’estudi del material arqueològic i etnogràfic inorgànic
des de la doble vessant arqueològica i arqueomètrica. La investigació es fonamenta en els
criteris de validació, proporcionats per la pròpia arqueologia, i en els d’evaluació, provinents de
l’aplicació de tècniques físico-químiques i mineralògiques que permeten investigar la natura de
les matèries primeres utilitzades, possibilitant estudis de provinença i tecnologia. Un,
possibilitant estudis de provinença i tecnologia. Un altre aspecte fonamental és la datació dels
materials i del seu context, on l’ERAUB aplica la datació radiocarbònica.
Cognoms i Nom Responsable: GUSTA MARTORELL MARINA
Nom del Grup: Literatura catalana:repertori, ecdòtica i poètica
Referència expedient: 2005SGR 01057
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934393813
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup treballa en la localització, identificació i inventari de manuscrits
catalans d'interés eminetment literari, tenint com a referent l'Institut de Textes Manuscrits
Modernes' fundat a Paris el 1976 i depenent del CNRS. Aquesta base permet fixar els textos
literaris catalans moderns i contemporanis segons criteris ecdòtics adequats i estudiar-los en el
context de les reflexions sobre literatura que formulen les poètiques de cada època. Aquestes
tres activitats forneixen la infraestructura que subministra els codis per llegir els textos literaris
amb més rigor.
Cognoms i Nom Responsable: Hoefer _ Carl
Nom del Grup: Grup de Recerca en Epistemologia i Ciències Cognitives (GRECC)
Referència expedient: 2005SGR 01021
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93 581 3283
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els dos grans temes filosòfics del grup són la qüestió de les relacions entre
la concepció científica i la concepció “manifesta” del món i la de la naturalització de la filosofia.
El grup està format per tres subgrups que es concentren en les següents línies de recerca: (1)
la reconciliació de les imatges manifesta i cientifica del món respecte al temps, l’atzar i la
causalitat. (2) conflicte entre la filosofia tradicional i una epistemologia, filosofia del llenguatge i
de la ment naturalitazades.(3)l’anàlisi de les teories estètiques informat per les ciències
cognitives.
Cognoms i Nom Responsable: JANSANA FERRER RAMON
Nom del Grup: Grup de Recerca en Lògiques no Clàssiques
Referència expedient: 2005SGR 00083
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 932047694
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les diferents línies de recerca del anterior Grup de Recerca en Lògica
Algebraica, del que l’actual n’es la continuació, es centren des del 1975 per una banda en
l’estudi de les lògiques no clàssiques, preferentment amb métodes semàntics, i en l’estudi dels
seus models algebraics i relacionals (en particular s’estudien les lògiques multivalorades, les
“fuzzy’ , les subestructurals i les de la familia modal) i, per l’altra, en el desenvolupamde la
familia modal) i, per l’altra, en el desenvolupament de la teoria general de la algebrització de les
lògiques i dels càlculs Gentzen, disciplina avui coneguda com Lògica Algebraica Abstracta.
Cognoms i Nom Responsable: JULIÀ MUNÉ JOAN
Nom del Grup: Grup de recerca en Fonètica
Referència expedient: 2005SGR 00599
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Humanitats Telèfon: 973270536
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupa la recerca en tres àmbits: a) Història de la lingüística catalana
del s. XX, centrada especialment en el camp de la fonètica i la fonologia: Alcover, Schädel,
Fabra, Barnils, Moll, etc. b)La llengua dels mèdia orals (ràdio i TV), tant des del punt de vista
descriptiu com des de l’ortoèpic, d’acord amb la normativa provisional de l’IEC. c) Fonètica
descriptiva del domini català, amb monografies (nord-occidental, 2004 , central, en curs)
inografies (nord-occidental, 2004 , central, en curs) i amb el projecte principal: Diccionari de la
pronúncia catalana: nord-occidental, valencià, central i balear.
Cognoms i Nom Responsable: Junyent Sanchez Emili
Nom del Grup: Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga (GRAPHA)
Referència expedient: 2005SGR 00798
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Humanitats Telèfon: 933572468
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup centra la seva activitat en el nordest peninsular i el golf de Lleó, des
de la Prehistòria recent fins l’Antiguitat tardana (‘3500 ane - 500 dne). Els diferents projectes
s’emmarquen en una estratègia de R+D+I en la recerca, la recuperació i la presentació del
patrimoni arqueològic i d’implicació en el desenvolupament local i territorial, potenciant la
interdisciplinarietat i l’aplicació de les noves tecnologies, tant en la gestió de la documee les
noves tecnologies, tant en la gestió de la documentació (sistema integral de registre), com en la
difusió dels resultats mitjançant 3D, RV i RA i oferint productes en format web, video, DVD.
Cognoms i Nom Responsable: LAFARGA MADUELL Francisco
Nom del Grup: TRELIT
Referència expedient: 2005SGR 00722
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934.903.632
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del Grup se centra en l’estudi de la traducció i de la
recepció de la literatura. Són objectius d’atenció preferent: els problemes específics de la
traducció literària, les qüestions interculturals inherents al trasvassament de textos entre
cultures, així com la circulació, recepció crítica i impacte de les literatures estrangeres a
Espanya. Per tal de limitar raonablement el camp d’estudi, les literatures de partida seran les ll
camp d’estudi, les literatures de partida seran les literatures occidentals medievals i modernes, i
l’àmbit d’arribada serà, preferentment, el de la cultura en llengua castellana.
Cognoms i Nom Responsable: Llanas Pont Manuel
Nom del Grup: Editorials, traduccions i traductors a la Catalunya contemporània
Referència expedient: 2005SGR 00351
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Vic
Àmbit: Humanitats Telèfon: 933007770
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat:
Cognoms i Nom Responsable: Lleal Galcerán Coloma
Nom del Grup: Grup d'Història i Contacte de Llengües (GHCL)
Referència expedient: 2005SGR 01088
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934035644
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi diacrònic del lèxic castellà. Actualment procedim a l'edició de textos
castellans escrits durant el segle XV a la Corona d'Aragó. A partir d'aquests textos confegim el
diccionari del castellà de l'època. (A la nostra base de dades hi hem introduït aproximadament
un milió i mig de formes). En aquest diccionari es defineixen els termes a partir de l’ús efectiu
que se’n fa en el corpus, amb especificació de totes les variants i de l’etomologia dels termes.
Pretenem aportar dades fonamentals per a l’elaboració del futur diccionari històric del castella.
Cognoms i Nom Responsable: Malet Tomàs Antoni
Nom del Grup: Grup d''Estudis d''Història de la Ciència (GEHC)
Referència expedient: 2005SGR 00929
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93 542 1632
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup investiga la història de les idees científiques, i especialment les
condicions tècniques, econòmiques i culturals que el possibiliten i conformen. Investiguem la
institucionalització de la ciència com una força major, primer dins les societats europees
modernes i després dins les societats contemporànies avançades. En concret, ens interessem
per (a) l’edició en català de clàssics científics grecs , (b) els orígens de la ciència moderna en
elics grecs , (b) els orígens de la ciència moderna en els segles XVI a XVIII , i (c) les
interaccions entre ciència i política des de la segona Guerra Mundial, especialment en l’estat
espanyol.
Cognoms i Nom Responsable: Martí Antonín Mª Antònia
Nom del Grup: CLiC, Centre de Llenguatge i Computació
Referència expedient: 2005SGR 00309
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934035671
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup se centra en el Processament del Llenguatge Natural
(PLN) pel català, castellà i anglès. Fins ara el grup s’ha centrat en el tractament morfològic i
sintàctic superficial com ho demostren les publicacions, tesis doctorals dirigides i recursos de
PLN desenvolupats. Des de l’any 2002 s’ha iniciat el tractament sintàctic profund i l’anàlisi
semàntica, per tal de cobrir tots el nivells de l’anàlisi. El grup realitza recerca bàsica (proells de
l’anàlisi. El grup realitza recerca bàsica (projectes competitius) amb una clara vocació de
transferir la tecnologia als sectors productius, com ho demostren els contractes i convenis
signats.
Cognoms i Nom Responsable: MARTÍ CAMPILLO GENOVEVA
Nom del Grup: LOGOS Grup de Recerca en Lògica, Llenguatge i Cognició
Referència expedient: 2005SGR 00734
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 936367126
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les línies de recerca del grup LOGOS se centren en diversos aspectes de la
representació (lingüística, mental o teorètica) i de la cognició, així com en qüestions
ontològiques, epistèmiques i conceptuals que fonamenten la discussió de les qüestions
representacionals i cognitives. Els integrants de LOGOS són, principalment, investigadors de
diferents universitats catalanes, però també en formen part professors d’altres universitats de
l’Estat i de l’art professors d’altres universitats de l’Estat i de l’estranger. Els membres més
senior participen des de 1987 en diferents projectes d’investigació conjunts al voltant dels
temes indicats.
Cognoms i Nom Responsable: MARTIN VIDE JAVIER
Nom del Grup: Grup de Climatologia
Referència expedient: 2005SGR 01034
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934219730
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Climatologia, que tiene la condición de consolidado de forma
continuada desde 1997 (períodos 1997-1998, 1999-2000 y 2001-actualidad), ha centrado y
centrará su actividad investigadora en 5áreas climatológicas: variabilidad y cambio climático,
pluviometría de la Península Ibérica, riesgos climáticos, climatología sinóptica, y climatología
urbana y biometeorología. Tales áreas se encuadran en la línea prioritaria de interés
estratégico paraan en la línea prioritaria de interés estratégico para el sector productivo
“Sostenibilitat i medi ambient” del PRI 2005-2008.
Cognoms i Nom Responsable: MARTÍNEZ CELDRÁN EUGENIO
Nom del Grup: GREFE (GRUP DE RECERCA EN FONÈTICA EXPERIMENTAL)
Referència expedient: 2005SGR 00741
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 936753670
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: lL’activitat de recerca més destacada actualment del grup GREFE consisteix
a realitzar un estudi geolingüístic de la prosòdia de les oracions declaratives i interrogatives de
les varietats dialectalsdel català amb l’objectiu de contribuir a la confecció d’un atles multimèdia
internacional en el qual es recullin les diferències prosòdiques de les esmentades varietats. La
metodologia emprada inclou treball de camp per a l’el laboració d’un corpus digittreball de camp
per a l’el laboració d’un corpus digitalitzat, anàlisis acústiques dels enunciats del corpus i tests
de percepció a partir dels patrons melòdics buits de contingut lèxic.
Cognoms i Nom Responsable: Martínez Gázquez José
Nom del Grup: La percepció de l'Islam en la societat cristiana. Traduccions llatines de l'Alcorà i
literatura de
Referència expedient: 2005SGR 00538
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 0034937153274
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup té com a finalitat l’estudi i edició de la literatura traduïda de l’àrab al
llatí, part fondamental dels mitjans de què se serví la cristianitat en el procés de percepció de
l’Islam en l’Europa occidental. L’Alcorà, la vida de Mahoma, les exègesis de l’ islam i altra
literatura de confrontació ideològica traduïdes al llatí constitueixen el nucli de la informació que
va permetre als cristians sortir de la seva ignorància sobre la vida de Mahomans sortir de la
seva ignorància sobre la vida de Mahoma i l’Islam. Amb l’edició d’aquestes traduccions forma
part dels objectius del grup l’anàlisi d’aquest procés i la seva difusió.
Cognoms i Nom Responsable: MARTÍNEZ VIDAL ÀLVAR
Nom del Grup: GRC ‘Francesc Salvà’ d’Història de la Ciència, la Tecnologia i la Medicina a la
Catalunya Contemporà
Referència expedient: 2005SGR 01024
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935811884
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GRC ‘Francesc Salvà’ (2002 SGR-00097) desenvolupa un programa
integrador de la història de la ciència, la tecnologia i la medicina (HCTM) a la Catalunya
contemporània. Amb coherència amb els seus objectius programàtics, està constituït per
professors i investigadors de diversa procedència i adscripció institucional: la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el CSIC, la
Biblioteca de Catalunya (BC), el Museu d’Història de la Medicina (MHM) i la Societat Catalana
d’Història de la Medicina (MHM), i la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
(SCHCT).
Cognoms i Nom Responsable: Mestre Roca Francesca
Nom del Grup: GRAECIA CAPTA
Referència expedient: 2005SGR 00740
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934035997
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El món grec hel.lenístic cau paulatinament sota la força de l’exèrcit romà. Les
característiques de l’hel.lenisme,però,continuen vives i dinàmiques,formant part d’un espectre
polític diferent: el del’imperi romà.Amb aquest rerafons,el grup analitza en la documentació
existent com és viscuda la dualitat grec-romà en l’àrea del religiós, del lingüístic, de l’ús dels
gèneres literaris, de l’educació, l’ús de la tradició, el civil, el polític... Sovintó, l’ús de la tradició,
el civil, el polític... Sovint l’anàlisi de la multiculturalitat i de la influència de les potències
dominants als nostres dies fa necessària i il.lustrativa la comparació.
Cognoms i Nom Responsable: Molinero Ruiz Carme
Nom del Grup: Grup de Recerca sobre l'Època Franquista -GREFReferència expedient: 2005SGR 00809
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935813006
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GREF -2002SGR-0196- té com a objectiu l’estudi de l’època franquista en
totes les seves dimensions. Desenvolupa línies de recerca dirigides a l’anàlisi del règim
dictatorial en el marc de les dictadures contemporànies. Les línies de recerca del Grup
s’ocupen també de la trajectòria de la societat, amb atenció a les actituds polítiques, la
conflictivitat social i l’oposició. L’estudi de l’exili és una altra línia de recerca fonamental. D’altra
bandaés una altra línia de recerca fonamental. D’altra banda, el Grup impulsa la creació
d’infraestructures per a la recerca, reunions científiques i activitats de transferència.
Cognoms i Nom Responsable: MOLIST MONTAÑA MIQUEL
Nom del Grup: SEMINARI D'ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA DEL PRÒXIM ORIENT
(SAPPO)
Referència expedient: 2005SGR 00241
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935814310
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El sorgiment i desenvolupament de les primeres comunitats agro-ramaderes,
fet cabdal en la Història de la Humanitat, va tenir lloc de manera independent i abans que a cap
altra zona de la conca Mediterrània, al Pròxim Orient. El SAPPO desenvolupa des de fa anys
diversos projectes de recerca en aquesta zona per, des d’una perspectiva amplament multi i
interdisciplinar (arqueobotànica, arqueozoologia, antropología física, petroarqueologia,
arqueologia ea, antropología física, petroarqueologia, arqueologia espaial...), conèixer i
aprofundir en el quan, el com i, sobretot, en el per què es va produir aquest procés precisament
en aquesta zona.
Cognoms i Nom Responsable: MUÑOZ LAHOZ CARME
Nom del Grup: Grup de Recerca en Adquisició de Llengües
Referència expedient: 2005SGR 00778
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93 323 21 74
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup treballa des de 1995 en recerca sobre adquisició de segones
llengües, bilingüisme i multilingüisme. La fita més important d’aquest periode la constitueix el
projecte BAF (Barcelona Age Factor), que ha recollit i analitzat dades de més de 2000
aprenents d’anglès a Catalunya de totes les etapes educatives. La recerca BAF s’ha centrat en
els efectes de l’edat en l’adquisició de l’anglès com a llengua estrangera, i ha estudiat els
mecanismes psicollengua estrangera, i ha estudiat els mecanismes psicolingüístics, el
desenvolupament dels diferents components lingüístics, l’evolució de la competència
estratègica i la motivació dels aprenents.
Cognoms i Nom Responsable: Nolla Brufau Josep Maria
Nom del Grup: Arqueologia romana i tardoantiga
Referència expedient: 2005SGR 00298
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 972 418 793
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup “Arqueologia romana i tardoantiga” se centra en l’estudi
del camp i la ciutat en època romana i tardoantiga a la Mediterrània occidental, tant a la
província tarraconense com a la pròpia ciutat de Roma. Per assolir aquests objectius
s’intervindrà en alguns jaciments/llocs com Roma, Tarragona, Girona, Empúries, etc. Aquesta
activitat invetigadora va estretement vinculada amb la formació. La recerca pròpia del grunt
vinculada amb la formació. La recerca pròpia del grup es complementa amb col laboracions
amb entitats i administacions locals, possibilitant d’aquesta manera el desenvolupament
territorial, social.
Cognoms i Nom Responsable: Orero Clavero Pilar
Nom del Grup: Transmedia
Referència expedient: 2005SGR 00230
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935813365
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: TRANSMEDIA està format per acadèmics i professionals de la traducció
audiovisual (TAV). És un grup internacional i transversal creat el 2004 que agrupa experts en
doblatge, subtitulació, voice-over, audiodescripció per a cecs i subtitulació per a sords. Un dels
temes clau és potenciar el concepte d’accessibilitat i aconseguir una major implantació de
pràctiques com l’audiodescripció i la subtitulació. Transmedia se centra sobretot en aspectes
relacionció. Transmedia se centra sobretot en aspectes relacionats amb la pedagogia i la
didàctica de l’accessibilitat, que serà un descriptor de les titulacions universitàries per decret llei
12/2005.
Cognoms i Nom Responsable: Perez Vidal Carmen
Nom del Grup: L'adquisició de llengües des de la Catalunya multilingüe (ALLENCAM)
Referència expedient: 2005SGR 01086
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Humanitats Telèfon: 932210031
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Aquest grup de recerca estudia l'adquisició de llengües primeres o
estrangeres i el bilingüisme, i la seva aplicació a qüestions de preocupació social. Així analitza
l'efecte de les estades a l'estranger, la dificultat en l'aprenetatge d'altres llengües segons les
tipologies de la L1, i les noves corrents innovadores com ara l'Ensenyament integrat de
Contingus i Llengües aplicades a diferents edats. Alhora es proposa generar un corpus de
dades orals escrites i audiovisuals, i un Manual Instrumental de l’audiovisual- com a embrió
d’un Observatori de l’adquisició Multilingüe.
Cognoms i Nom Responsable: Pinyol Torrents Ramon
Nom del Grup: Edició de textos literaris del segle XIX
Referència expedient: 2005SGR 00109
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Vic
Àmbit: Humanitats Telèfon: 937710288
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: S’ha centrat en la recerca sobre la figura i l’obra de Jacint Verdaguer, un dels
clàssics fonamentals de la literatura catalana, l’escriptor més important del segle XIX i el de
més projecció internacional. S’han de destacar: 1) elaboració i publicació edicions crítiques (1
tesi doctoral llegida i dues ja inscrites) , 2) publicació per Eumo Editorial, i en una col lecció
específica, d’edicions crítiques , 3) organització de col loquis sobre Verdaguer (iques , 3)
organització de col loquis sobre Verdaguer (darrer 2002 i proper 2005) , 4) participació en
l’Anuari Verdaguer”
Cognoms i Nom Responsable: PRIETO ARCINIEGA Alberto
Nom del Grup: ÀREA DE RECERCA EN ESTUDIS DE L'ANTIGUITAT (ÀREA): PAISATGES,
ORDRE SOCIAL I MEMÒRIA HISTÒRICA
Referència expedient: 2005SGR 00991
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935811286
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup AREA és un equip interuniversitari, internacional i interdisciplinari,
composat per 18 membres i 5 col.laboradors externs, que té com a objectiu fonamental l’anàlisi
de la història de les societats antigues, prioritzant tres grans àrees de recerca en una dimensió
geogràfica i cultural àmplia: l’estudi dels paisatges antics, la incidència dels fenòmens socials i
la pervivència de la memòria històrica.històrica.
Cognoms i Nom Responsable: Puig Mestres Lluis Eloi
Nom del Grup: PROSPECCIONS BINÀRIES
Referència expedient: 2005SGR 00395
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 933 3333 466
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Davant la incipient cultura digital apareix un nou llenguatge complex i
específic. L’anàlisi d’aquest mitjà ens revela la necessitat de revisar conceptes tradicionals
com originalitat i reproducció,autoria i xarxa, copyright i plagi. El llenguatge, ara entès com
informació, és codi i provoca canvis estructurals. Objectius 1 Crear un corpus de producció
d’obres d’art realitzades amb mitjans tecnològics o digitals, contenint elles mateixes el
resultaològics o digitals, contenint elles mateixes el resultat de la investigació 2 Aïllar
mecanismes creatius inherents al mitjà tecnològic.
Cognoms i Nom Responsable: PUJADAS MUÑOZ JOAN JOSEP
Nom del Grup: Grup d’Antropologia Social
Referència expedient: 2005SGR 01022
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Humanitats Telèfon: 977 55 9771
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del Grup d’Antropologia Social es concentra,
essencialment, en l’anàlisi dels processos migratoris internacionals i en la posta en marxa d’un
Observatori permanent de les Migracions. Aquesta estructura de recerca s’inscriu en el marc
del Parc Científic i Tecnològic de la Cultura que la URV està dissenyant. Totes les línies de
recerca dels quatre subgrups temàtics existents al DAFITS convergeixen durant el proper
quadrieni en l’estudi focal dels processos migratoris, del mestissatge cultural i en l’anàlisi de les
polítiques i pràctiques cap a la cohesió social.
Cognoms i Nom Responsable: Pym - Anthony
Nom del Grup: Grup d''Estudis Interculturals / Intercultural Studies Group
Referència expedient: 2005SGR 00891
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Humanitats Telèfon: 977558569
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de l’ús les TIC per a la comunicació entre cultures, sobretot la
traducció i la formació de traductors. Fins ara, la recerca principal ha comparat formació
presencial i formació virtual. La recerca futura aportarà informació sobre aspectes cognitius de
l’ús de les TIC dins dels processos de traducció. El grup organitza un Màster, cursos virtuals de
formació tecnològica, i un programa de doctorat.torat.
Cognoms i Nom Responsable: Ramos María José Vega
Nom del Grup: Seminario de Poética Europea del Renacimiento
Referència expedient: 2005SGR 00125
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon:
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grupo promueve el estudio de las ideas literarias y la edición de artes
poéticas del Renacimiento europeo, así como el estudio comparado de la crítica literaria en el
siglo XVI. Atiende a la vinculación de la poética con las ideas políticas y religiosas
contemporáneas, y auspicia una aproximación global a la historia cultural de Europa en el
período altomoderno. De ahí el interés por (a) la teoría de la lectura y la censura , (b) la poética
y polítría de la lectura y la censura , (b) la poética y política de los géneros y (c) la valoración
del nacimiento de la historia literaria en el Quinientos y el examen de la ideología que la
sustenta.
Cognoms i Nom Responsable: Rico Manrique Francisco
Nom del Grup: TETSO: Transmisión y edición de textos del Siglo de Oro
Referència expedient: 2005SGR 01091
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935811034
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El prioncipal objectiu del TETSO és dur a terme tot un seguit d'edicions
crítiques que posin a l'abast de la comunitat científica i el gran públic els textes dels clàssics
espanyols més fiables i rigurosos acompanyats d'uns estudis que tinguin en compte tant les
línies d'investigació més tradicionals ( com per exemple la història de la literatura) a l'hora que
les últimes tendencies de la crítica i la teoria literàries. Així mateix es contextualitzarà cada obra
fent servir totes aquelles disciplines que calguin segons les seves particularitats. També pretén
formar futurs editors.
Cognoms i Nom Responsable: Rigau Oliver Gemma
Nom del Grup: Grup de Lingüística Teòrica
Referència expedient: 2005SGR 00753
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935811222/1368
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup se centra, per una banda, en la recerca bàsica en
fonologia, morfologia, sintaxi i semàntica del català i de l’espanyol en el marc teòric de la
lingüística generativa. Per altrabanda, des d’una perspectiva de caràcter aplicat, s’està creant
una base de dades de construccions gramaticals del català i de l’espanyol i s’estan
desenvolupant recursos lingüístics per al tractament de la informació i de la computació.de la
informació i de la computació.
Cognoms i Nom Responsable: Rossich Estragó Albert
Nom del Grup: Llengua i Literatura de l'Edat Moderna
Referència expedient: 2005SGR 00129
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 972418107
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Aquest grup neix de la confluència d'especialistes en història de la llengua i
de la literatura catalanes de l'època moderna. Les dues línies d'investigació tenen un espai de
recerca comuna, el de la llengua literària, i aquesta és la raó que ha justificat la coordinació dels
investigadors en el marc de l'ILCC. També es dediquen a l'edició de textos en l'àmbit que els és
propi. Els investigadors del Grup formen part d'una xarxa temàtica interuniversitària d'història
de la llengua i de la literatura catalana antiga amb seu a l’ILCC. Tot plegat ha propiciat un gran
nombre d’activitats comunes.
Cognoms i Nom Responsable: SAMSÓ MOYA Julio
Nom del Grup: Grup Millàs Vallicrosa d'Història de la Ciència Àrab
Referència expedient: 2005SGR 00429
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 937912581
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El tema central de la recerca del grup des de 1982 ha estat la història de
l’astronomia àrab a l’edat mitjana a al-Andalus, estats cristians de la Península Ibèrica i el
Magrib. El projecte actual volexplorar les relacions entre ciència i societat a l’entorn mediterrani
des dels segles XI-XII, incidint tant en l’aspecte social de l’astronomia aplicada (astrologia i
miqat) com en els seus aspectes més tècnicsmés tècnics
Cognoms i Nom Responsable: Sánchez Martínez Manuel
Nom del Grup: Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baix-medieval
Referència expedient: 2005SGR 00353
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934426576 (225)
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Renda Feudal i Fiscalitat a la Catalunya baix-medieval té per
objectiu general l’estudi de la incidència de les càrregues senyorials i fiscals en la societat
catalana de la baixa edat mitjana. Una part dels membres del Grup s’ocupa de la investigació
de l’estructura i l’evolució de la renda feudal, i l’altra part estudia la gènesi i la trajectòria de la
fiscalitat reial i estatal, com també el seu impacte sobre la societat, especialment sotambé el
seu impacte sobre la societat, especialment sobre les ciutats reials.
Cognoms i Nom Responsable: Sanmartín Ascaso Joaquín
Nom del Grup: Grup de Lingüística Oriental Antiga (Assiriologia, Semitística i Indoeuropeística)
Referència expedient: 2005SGR 00596
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934035697
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu fonamental és desenvolupar la investigació de les cultures del
Pròxim Orient Antic (assiriologia, egiptologia, indoiranística i semitística). Això implica l’estudi
filològic de textos orientals de cada un dels àmbits mencionats que doni com a resultat l’edició
de materials inèdits o la presentació de materials coneguts però sense traducció. També
implica l’estudi històric de les diferents cultures orientals i la composició d’instruments lints
cultures orientals i la composició d’instruments lingüístics de les diferents llengües orientals. Un
altre àmbit d’estudi és l’arqueologia oriental.
Cognoms i Nom Responsable: SEGARRA MONTANER MARTA
Nom del Grup: GRC Creació i Pensament de les Dones (CiPD)
Referència expedient: 2005SGR 00246
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934029035
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Tres grups amb una llarga trajectòria en els estudis de dones i gènere: el
Centre Dona i Literatura (Filologia), el Seminari Filosofia i Gènere (Filosofia) i Tàcita Muta
(Història) de la UB, s’han unit per potenciar la interdisciplinaritat de la seva recerca, dedicada a
l’estudi de la creació de les dones en l’àmbit de la literatura, el cinema, les arts i el pensament
filosòfic, des de l’Antiguitat fins al segle XXI, amb el fi d’analitzar les represeat fins al segle XXI,
amb el fi d’analitzar les representacions de la feminitat i la masculinitat en els textos i les
pràctiques culturals, que desemboquen en conductes com la violència de gènere.
Cognoms i Nom Responsable: Siguan Boehmer M. Luisa
Nom del Grup: Experiència traumàtica i identitat literària
Referència expedient: 2005SGR 00155
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93 403 56 86
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La investigació del grup se centra en l’estudi de la relació entre literatura i
experiència traumàtica, atenent a les intertextualitats i interculturalitats entre les literatures
alemanya i espanyola.Estudiem la literatura com a instrument de construcció d’identitat, i la
llengua com a instrument vehiculitzador d’aquesta construcció, doncs, com a comportament,
permet d’articular la perífrasi d’allò inefable. Objecte de la recerca són dues constants:lò
inefable. Objecte de la recerca són dues constants: la superació de l’horror de la història com a
tema de la creació literària i la construcció d’identitat mitjançant la llengua.
Cognoms i Nom Responsable: SIMON TARRES ANTONI
Nom del Grup: MANUSCRITS. GRUP DE RECERCA D''HISTÒRIA MODERNA. IDENTITATS,
CULTURA I PENSAMENT POLÍTIC EN EL PR
Referència expedient: 2005SGR 00960
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 972219436
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca “,Manuscrits”, ha desenvolupat una activitat sobre la línia
de recerca d’identitats cultura i pensament polític de català de caracter “,integral”,, amb
producció de tesis doctorals, monografies, incorporació d’investigadors dels programes Ramon
i Cajal, i Juan de la Cierva, edició d’una revista científica (“,Manuscrits”,, al grup A del DURSI),
óbtenció de projectes I+D i d’altres projectes fURSI), óbtenció de projectes I+D i d’altres
projectes finançats amb convenis amb institucions públiques i privades, participació dels seus
membres en la divulgació de la recerca
Cognoms i Nom Responsable: TANQUEIRO MILHEIRO HELENA
Nom del Grup: AUTOTRAD: L'autotraducció com a recreació literària i les seves implicacions
en la teoria de la tra
Referència expedient: 2005SGR 00540
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93-581 26 16
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objecte d’estudi d’AUTOTRAD és l’autotraducció literària, un procés pel
qual un determinat autor tradueix la seva pròpia obra. Es tracta d’un camp que s’ubica entre la
literatura comparada i la teoria de la traducció. Aquest marcat caràcter interdisciplinari està
determinat, en el camp de la teoria de la traducció, pel fet que “l’autotraductor és un traductor,
al capdavall’ , i en el de la literatura, pel fet que l’anàlisi d’autotraduccione la literatura, pel fet
que l’anàlisi d’autotraduccions permet aprofundir en en la intenció de l’escriptor,i també en la
mesura en què la intenció de l’autor canvia depenent del sistema cultural
Cognoms i Nom Responsable: Torras Francès Meri
Nom del Grup: Cos i Textualitat (CIT)
Referència expedient: 2005SGR 01013
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 935812340
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup se centra en l’anàlisi cultural del cos com a
construcció genèrico-sexual del subjecte (tombant de segle XX-XXI), és a dir, de les
representacions, usos i significats del cos marcat genèricament i sexual en els discursos
socioculturals contemporanis, centrant-nos en les imatges que del cos ha generat la literatura i
l’art. Aquesta relectura del cos pot ser de gran utilitat per explicar algunes formes noves de
concebre’l, com fan algunes tecnologies per mitjà de la cirurgia, internet o la moda.
Cognoms i Nom Responsable: TURELL JULIA M. Teresa
Nom del Grup: UNITAT DE VARIACIÓ LINGÜÍSTICA (UVAL)
Referència expedient: 2005SGR 00272
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Humanitats Telèfon: 93 542 22 50
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La tasca investigadora d’UVAL al llarg del període 2001-2004 s’ha concretat
en: a) l’anàlisii de la variació aplicada a l’adquisició de llengües estrangeres, b)pragmàtica i
discurs: l’anàlisi integrada del gènere textual , c) l’estudi de la variació i el canvi lingüístic en
temps aparent i en temps real (fonològic, morfo-sintàctic, semàntic, pragmàtic, discursiu) , d)
l’anàlisi del canvi lingüístic i l’embalatge informatiu en el contacte català-espanic i l’embalatge
informatiu en el contacte català-espanyol , e) la recerca en el camp de la lingüística forense, i f)
l’estudi de la sociodemografia de la llengua.
Cognoms i Nom Responsable: Velaza Frías Jesús Javier
Nom del Grup: LITTERA, Laboratori d'Investigació i Tractament de Textos Epigràfics Romans i
Antics
Referència expedient: 2005SGR 00105
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934035597
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: LITTERA és un grup de recerca especialitzat en l'estudi de textos epigràfics
romans i paleohispànics. Les seves línies principals de recerca són l'epigrafia romana
d'Hispània (dins el projecte CIL), les epigrafies paleohispàniques (dins els projectes MLH i
Hesperia), les relacions entre epigrafia i literatura, l'epigrafia romana de Dalmàcia i la crítica
textual d'autors romans clàssics i cristians. El grup potencia el tractament interdisciplinari
d'aquestes línies de treball tot establint i mantenint un diàleg continu amb altres ciències de
l’Antiguitat.
Cognoms i Nom Responsable: VIAPLANA LLEONART JOAQUIM
Nom del Grup: Grup d'Estudi de la Variació
Referència expedient: 2005SGR 01046
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934035613
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup d'Estudi de la Varaició (GEV), consolidat des de l'any 1995 en el
marc del Departament de Filologia Catalana i dirigit per Joaquim Viaplana, té per objectiu
aplegar els diferents projectes de recerca desenvolupats per membres d'aquest departament
que tenen per objectiu l'estudi de al variació lingüística, ja sigui des de l'àmbit de la
dialectologia, l'àmbit de la sociolingüíistica i, també l'àmbit de la pragmàtica . Actualment, el
GEV està fromat per 4 projectes de recerca. Les activitats del grup inclouen l’organització de
col·loquis i tallers sobre la variació lingüística.
Cognoms i Nom Responsable: Vilella Masana Josep
Nom del Grup: GRAT: Grup de Recerques en Antiguitat Tardana
Referència expedient: 2005SGR 00379
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 934111721
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GRAT estudia els fenòmens històrics que es produeixen durant l’Antiguitat
Tardana, tot dedicant especial atenció a la Península Ibèrica. El seu tema principal de recerca (i
eix constitutiu del Grup) és la confecció del volum hispànic de la Prosopografia Cristiana del
Baix Imperi. La realització d’aquest gran instrument implica estudiar i fixar gran part de la
documentació escrita de l’Antiguitat Tardana, així com les seves vies de transmissió. A pat
Tardana, així com les seves vies de transmissió. A partir, bàsicament, d’aquesta anàlisi i
valoració, elaborem també diferents estudis dedicats a la polièdrica trama històrica d´aquest
període.
Cognoms i Nom Responsable: Vinyoles Vidal Teresa
Nom del Grup: [contra]TAEDIUM. Grup de Recerca d'Història Medieval i Innovació Docent
Universitària.
Referència expedient: 2005SGR 00099
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Humanitats Telèfon: 933235132
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup està format per especialistes en diverses matèries relacionades amb
les fonts i la recerca històrica (Arqueologia, Arxivística, Filologia, Paleografia.), becaris i
estudiants. Tenim dos campsde recerca: la Història Medieval i la Innovació Docent
Universitària. Les línies d’investigació històrica parteixen del coneixement integral de les fonts:
arqueològiques, documentals, iconogràfiques. Van encaminades essencialment a l’estudi dels
espaes. Van encaminades essencialment a l’estudi dels espais medievals, la cultura material i
escrita, la història de la vida quotidiana.Traslladem els resultats de la recerca a la pràctica
docent.
GRUPS DE RECERCA DE CATALUNYA (SGR) - CONVOCATÒRIA 2005
Àmbit : 002 – Ciències Socials
Cognoms i Nom Responsable: Abellán Honrubia Victoria
Nom del Grup: Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Referència expedient: 2005SGR 00146
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93-4024419
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del Grup es concreta en les publicacions, els projectes
finançats i les tesis doctorals indicades a la sol.licitud. El tema central on aquestes activitats
convergeixen és la identificació dels factors que, en l’actual context de mundialització,
incideixen en l’evolució del Dret Internacional i la integració europea. L’atenció se centra,
preferentment, en l’estudi dels mecanismes jurídics internacionals per a la cooperació al
deismes jurídics internacionals per a la cooperació al desenvolupament i el desenvolupament
sostenible i dels canvis que experimenten els processos de creació i aplicació de les normes
internacionals.
Cognoms i Nom Responsable: Agulló Agüero Antonia
Nom del Grup: Habitatge i política fiscal
Referència expedient: 2005SGR 00968
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 542 17 14
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup està integrat per un conjunt de professors especialitzats en diversos
temes, que tenen una llarga experiència de treball en comú de forma cohesionada. Cal
destacar la significativa trajectòriade publicacions realitzades, el finançament obtingut en
nombrosos projectes oficials competitius, l’àmplia participació en jornades, seminaris i
congressos (participació i direcció/coordinació), la reconeguda capacitat formativa del grup al
haver-se dirieconeguda capacitat formativa del grup al haver-se dirigit vàries tesis doctorals, i la
presència dels membres del grup en una oferta molt variada de programes de doctorat,
mestratges i posgraus.
Cognoms i Nom Responsable: ALABART VILÀ ANNA
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA EN TERRITORI, POBLACIÓ I CIUTADANIA
Referència expedient: 2005SGR 00965
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 372 45 56
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat:
Cognoms i Nom Responsable: ALBERTÍ ROVIRA ENOCH
Nom del Grup: GRUP D'ESTUDIS CONSTITUCIONALS I EUROPEUS
Referència expedient: 2005SGR 00808
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934024399
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: - RECERCA EN L’ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT CONSTITUCIONAL
DE LA INTEGRACIÓ EUROPEA, DES D’UNA PERSPECTIVA INTEGRAL - ESTUDI DE
L’ESTAT AUTONÒMIC - DRETS DELS ESTRANGERS
Cognoms i Nom Responsable: Andres Pueyo Antonio
Nom del Grup: PERSONALITAT: AVALUACIO I PREDICCIO DE LA CONDUCTA
Referència expedient: 2005SGR 00911
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933125103
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des de l’any 1999 els membres que composen l’equip de recerca, tots ells en
el si del Departament de Personalitat hem ençetat una linea de recerca amplia amb l’objectiu de
millorar les tècniques d’avaluació dels trets psicològics de personalitat com a sistema per
aplicar a la predicció del comportament. En concret al llarg d’aquests anys hem dissenyat
innovacions tecnológiques i metodologiques per a la de l’avaluació psicològica al camp de la
prediccr a la de l’avaluació psicològica al camp de la predicció del comportament. Hem obtingut
financiacio estatal i contractes per aplicar les innovacions al camp penitenciari i d’educacio
especial.
Cognoms i Nom Responsable: ANGUERA ARGILAGA M. TERESA
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA E INNOVACIÓ EN DISSENYS (GRID). Tecnologia i
aplicació multimèdia i digital als diss
Referència expedient: 2005SGR 00198
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 312 50 81
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup té com a interés principal el desenvolupament de dissenys de recerca
des de la innovació que aporten la tecnologia i les aplicacions multimèdia i digitals en la
metodologia observacional. La trajectòria del grup, que remonta als seus inicis a l’any 1980, i
que ha passat per diverses etapes (amb les respectives denominacions), ha mantingut de
forma constant la priorització per la innovació metodològica, com ho fa palesa el
desenvolupament delsmetodològica, com ho fa palesa el desenvolupament dels dissenys
observacionals, que és únic arreu , així com la incorporació de la codificació informàtica, control
de qualitat de les dades i anàlisis.
Cognoms i Nom Responsable: ANTON CLAVE SALVADOR
Nom del Grup: Grup d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)
Referència expedient: 2005SGR 00078
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 977558126
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Es centra en l’anàlisi de les repercussions territorials dels processos
econòmics i socials, el seu impacte sobre el desenvolupament, els seus efectes sobre el
paisatge i la seva incidència en l’organització del territori. El territori on s’ubica la URV ha
permès l’especialització del grup en l’estudi de l’activitat turística i en el coneixement dels
resultats que produeix la seva implantació i creixement en una zona concreta. Alhora,
mitjançant l’úseixement en una zona concreta. Alhora, mitjançant l’ús d’eines d’anàlisi com els
SIG, realitza treballs d’avaluació i simulació amb l’objectiu d’oferir serveis de planificació
territorial i turística.
Cognoms i Nom Responsable: Arauzo Carod Josep Maria
Nom del Grup: Grup de Recerca d'Indústria i Territori (GRIT)
Referència expedient: 2005SGR 00297
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 977759854
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GRIT és un grup de recerca d’economia aplicada de la Universitat Rovira i
Virgili. L’objectiu principal del GRIT és consolidar unes dinàmiques de treball que facilitin, col
lectiva i personalment,l’accés a les convocatòries de recerca competitives i la publicació dels
resultats de la recerca en les revistes científiques de reconeguda solvència. El GRIT estructura
les seves línies de recerca al voltant de la demografia empresarial i d’àmbits afinsvoltant de la
demografia empresarial i d’àmbits afins com ara la localització industrial i la incidència de la
entrada i sortida d’empreses sobre el mercat de treball.
Cognoms i Nom Responsable: Argullol Murgadas Enric
Nom del Grup: Observatori de l'Evolució de les Institucions (OBSEI) www.upf.edu/obsei
Referència expedient: 2005SGR 00044
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 542 17 92
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'Observatori de l'Evolució de les Institucions (OBSEI) és un organisme de
recerca constituït per la Universitat Pompeu Fabra i integrat per professors de Dret
Administratiu o Dret Públic, interessats a detectar, estudiar i difondre els canvis que afecten les
institucions públiques i, singularment, les que actuen o exerceixen competències sobre el
territori de Catalunya. L'Observatori de l'Evolució de les Institucions fou creat per acord de la
Junta de Govern de la Universitat Pompeu Fabra de 17 de gener de 2001, està reconegut com
a Grup de Recerca amb Nom Específic (GNE) per la UPF.
Cognoms i Nom Responsable: ARMENTA DEU TERESA
Nom del Grup: Qüestions actuals de Dret Processal'
Referència expedient: 2005SGR 00086
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 972418130
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La línia d’investigació principal del grup, en l’actualitat, es centra en el procés
penal, la seva reforma i la seva projecció comunitària i la seva internacionalització. Aquesta
línia matriu no impedeix prestar la deguda atenció al procés civil, si bé amb especial atenció a
l’àmbit intern i puntualment a les reformes en làmbit de la Unió Europea. D’aquí que, dins els
estudis concrets realitzats, es vingui posant èmfasi en l’institut de la conformitaes vingui posant
èmfasi en l’institut de la conformitat, en les actuacions de la policia judicial, en les mesures
cautelars personals i altres camps concrets del procés penal.
Cognoms i Nom Responsable: Artís Ortuño Manuel
Nom del Grup: ANÀLISI QUANTITATIVA REGIONAL (AQR)
Referència expedient: 2005SGR 00436
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 402 18 20
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Recerca AQR de la UB, ja va ser considerat grup consolidat de la
Generalitat durant el període 2001-2005. Té una trajectòria continuada d’excel•lència i qualitat
en el camp de la recercaen economia aplicada, al voltant de l’anàlisi econòmica regional i
urbana, amb uns trets fortament caracteritzadors. D’una banda, la utilització de les eines
metodològiques més avançades en el treball empíric, que el fan únic en aquest àmbit
especialitzatempíric, que el fan únic en aquest àmbit especialitzat. I d’altra que la seva
producció científica té com a referent bàsic l’anàlisi de l’economia catalana.
Cognoms i Nom Responsable: Aubet Semmler Maria Eugènia
Nom del Grup: Grup d''Arqueologia Colonial
Referència expedient: 2005SGR 00948
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93.542.16.36
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup d’Arqueologia Colonial té com objectiu l’anàlisi geohistòrica de la
interacció medi-societat a la Mediterrànea. S’estudien les repercussions socials, culturals i
ecològiques de les colonitzacions protohistòriques -fenícia i grega - a l’Occident Europeu. Amb
aquesta finalitat es realitzen diversos treballs de camp, a l’ Andalusia Mediterrània i al Líbancementiri de la metròpoli fenícia de Tir. Les dades obtingudes es processen i s’analitzende Tir.
Les dades obtingudes es processen i s’analitzen amb innovadors procediments analítics.
Cognoms i Nom Responsable: BADOSA COLL FERRAN
Nom del Grup: GRUP D'ESTUDI DEL DRET CIVIL CATALÀ (UB-UAB)
Referència expedient: 2005SGR 00759
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 4024358
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Fins ara, aspectes rellevants del Dret civil, especialment, el Dret de la
persona (menors, incapacitats, homosexuals) i el Dret patrimonial (obligacions i contractes i els
drets reals). Els treballs per a la promulgació d'un Codi civil per a Catalunya, la convergència
europea, les noves tecnologies i la societat de la informació imposen continuar en la mateixa
línia en els propers anys, posant l'accent en els contractes de serveis, els mecanismes
transmissius de la propietat i les garanties. Així mateix es faran propostes per a la
modernització del Dret de successions.
Cognoms i Nom Responsable: Barbé Izuel Esther
Nom del Grup: Observatori de Política Exterior Europea
Referència expedient: 2005SGR 00671
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut Universitari d''Estudis Europeus
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93.581.15.31
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’Observatori de Política Exterior Europea neix com a grup de recerca el
2001 amb els objectius de fomentar i aprofundir el coneixement i debat sobre la política exterior
de la Unió Europea. Els seusobjectius són la seva consolidació com a grup, la visibilitat del seu
treball científic (ús de noves tecnologies, web), la formació de joves investigadors, la
internacionalització del grup (treball en xarxes europees de recerca) i una producció
científicaxarxes europees de recerca) i una producció científica rellevant i de caràcter col•lectiu.
Cognoms i Nom Responsable: Batlle Jordà Carles
Nom del Grup: Grup de recerca sobre Dramatúrgia i Arts escèniques a Catalunya
Referència expedient: 2005SGR 00810
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 972687726
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca sobre les Arts Escèniques supera àmpliament la barrera
convencional de la literatura dramàtica. El seu objectiu no és només et text dramàtic, sinó
també totes les pràctiques artístiques quepoden intervenir en la representació. La inscripció de
les diverses formes escèniques en determinats i variats sistemes culturals fa que el marc
d’investigació s’eixampli més i derivi cap a un concepte espectacular més ampli, que abraça
des de les formepte espectacular més ampli, que abraça des de les formes de relació
quotidianes als mitjans de comunicació.
Cognoms i Nom Responsable: Beltrán Pepió Vicente
Nom del Grup: Trobadors a la Península Ibèrica
Referència expedient: 2005SGR 00119
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934035662
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El punt de partida són diversos grups de recerca subvencionats pel MEC amb
els mateixos investigadors. Hem fet treballs diversificats (trobadors, poesia baixmedieval, èpica
francesa, novel•la cortesana...) i fet servir metodologies variades (codicologia i història del
llibre, crítica textual, historiografia cultural, social i literària, antropologia medieval, traducció...).
Ofereix un nivell de publicacions científiques molt elevat, procedeix d’una eublicacions
científiques molt elevat, procedeix d’una escola de prestigi internacional i s’ha convertit el en
grup de referència al si de l’Estat Espanyol en l’estudi dels trobadors.
Cognoms i Nom Responsable: Bermudo Ávila José Manuel
Nom del Grup: Crisi de la raó pràctica
Referència expedient: 2005SGR 00483
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934068265
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Seminari de Filosofia Política funciona des de l’any 2000 com a grup
d’investigació, comptant amb l’ajut de la DGICT: BFF2001-3758. Això ha possibilitat: promoure
dos programes de doctorat impartint nombrosos cursos doctorals , formar nou becaris
predoctorals que han superat el DEA , dirigir sis tesis doctorals ja finalitzades i 14 tesis en
realització , publicar dotze llibres, trenta-cinc articles científics, vint-i-sis capítols en llibres i
particles científics, vint-i-sis capítols en llibres i particpar en trenta tres congressos, així com
organitzar dos congressos propis.
Cognoms i Nom Responsable: BESTARD CAMPS Joan
Nom del Grup: GRUP D'ESTUDIS SOBRE FAMÍLIA I PARENTIU
Referència expedient: 2005SGR 00579
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933333466
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup d’Estudis tracta de la família i de les relacions de parentiu des de
diferents punts de vista, analitzant aquesta institució en aspectes com són les transformacions
familiars i els nous modelsde família, la família i la identitat cultural, les relacions entre família i
multiculturalisme, la genètica i la seva percepció pública, les relacions entre gènere i família,
etc. L’estudi de la família i el parentiu no es fa de forma independent, sinóília i el parentiu no es
fa de forma independent, sinó analitzant aquesta institució en el conjunt de la societat i amb
interrelació amb els diferents elements socials, econòmics i culturals.
Cognoms i Nom Responsable: Boccard _ Nicolas
Nom del Grup: Grup d'investigació en Economia Pública
Referència expedient: 2005SGR 00213
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 972418719
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: En presència d’imperfeccions de mercats i institucions, les autoritats recorren
a la regulació. Moltes vegades, mesures que afecten directament als incentius dels agents
implicats donen lloc a major eficàcia en la consecució d’objectius i/o menor cost
d’implementació. El nostre projecte realitzarà una sèrie de treballs aplicats a problemàtiques
relatives al funcionament dels mercats i la presa de decisions en el sí de les institucions com:
les votaciodecisions en el sí de les institucions com: les votacions i la provisió de béns públics,
el mercat de l’electricitat, la regulació ambiental i el mercat de l’educació.
Cognoms i Nom Responsable: BODELÓN GONZÁLEZ ENCARNA
Nom del Grup: ANTIGONA. Grup de recerca de drets i societat en perspectiva de gènere
Referència expedient: 2005SGR 00794
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93.5812233
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup “Drets i societat en perspectiva de gènere” .El tema d’interès és,
específicament, estudiar les formes que s’estan utilitzant per desenvolupar els drets amb
perspectiva degènere. En aquest sentit destaquen el següents objectius específics: a.&#9
,Descriure el procés de creació i desenvolupament de les polítiques de gènere a Catalunya.
b.&#9 ,Analitzar el mecanismes utilitzats per crear una perspectiva de gènere en l’àmbitilitzats
per crear una perspectiva de gènere en l’àmbit jurídic c.&#9 ,Identificar les pràctiques que estan
generant espais jurídics i socials amb perspectiva de gènere.
Cognoms i Nom Responsable: Bordons de Porrata-Doria Glòria
Nom del Grup: POCIÓ Poesia i Educació
Referència expedient: 2005SGR 00641
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 936730020
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup POCIÓ (abans anomenat PIEBA) es va constituir l’any 1999 per
treballar en l’educació a través de la poesia. Després d’uns primers estudis per conèixer la
realitat, va establir unes línies renovadores i va decidir elaborar i experimentar material per
treballar la poesia a l’aula, a partir d’internet, amb la finalitat de despertar el gust per aquest
gènere i proporcionar una àmplia varietat de recursos per a alumnes i professors.
http://www.uoc.de
recursos
per
a
alumnes
i
professors.
http://www.uoc.edu/lletra/especial/brossa/ i http://www.viulapoesia.com són els dos webs creats
per l’equip, així com diverses publicacions.
Cognoms i Nom Responsable: Borrás Roríguez Alegría
Nom del Grup: Àrea de Dret Internacional Privat de la UB
Referència expedient: 2005SGR 00928
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93-402.44.22
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Centrada enDret internacional privat (dipr) i matèries dependents: Dret
interregional, Dret del comerç internacional, Dret comparat. Línies de recerca concentrades en
l’àmbit del dipr de família i Dret processal civil internacional, afectats pel Dret comunitari.
Desenvolupament: a) projectes propis competitius b) participació en projectes internacionals
amb d’altres Universitats europees i americanes. Publicació: monografies, capítols de llibres
naciones. Publicació: monografies, capítols de llibres nacionals i estrangers i articles de
revistes, en publicacions especialitzades en dipr, altres matèries o plurisdisciplinars, nacionals o
estrangeres.
Cognoms i Nom Responsable: Borràs Castanyer Laura
Nom del Grup: Hermeneia: Estudis literaris i tecnologies digitals
Referència expedient: 2005SGR 00332
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Oberta de Catalunya
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 932542120
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’eix vertebrador de la investigació és la confluència entre les tecnologies
digitals i la literatura en un sentit ampli (creació i reflexió). Precedents tant d’ordre tecnològic
com literari, permetenidentificar itineraris paral•lels que indiquen la convergència final de totes
dues disciplines, per això les competències i experteses disciplinars dels diversos membres del
grup indiquen que les línies de recerca treball són: l’hipertext i la seva utiliies de recerca treball
són: l’hipertext i la seva utilitat en els estudis literaris, teoria de la lit. i lit. comparada a la xarxa i
les noves formes de producció i recepció a la xarxa.
Cognoms i Nom Responsable: Borrego Huerta Àngel
Nom del Grup: i-VIU: Grup d'estudis mètrics sobre el valor i ús d'informació
Referència expedient: 2005SGR 00992
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934035775
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup treballa en la realització d’estudis mètrics i estadístics d’informació
(bibliometria, webmetria, estadístiques de biblioteques, estudis d’usuaris, enquestes de
satisfacció en unitats d’informació, estadístiques editorials, etc.). Línies de recerca: - Avaluació
de la recerca i de la qualitat de les revistes de ciències humanes i socials. - Estudis d’ús de
revistes electròniques en biblioteques. - Fonaments metodològics de la recollida d’estadíques. Fonaments metodològics de la recollida d’estadístiques de biblioteques en l’entorn digital. Consum d’informació en biblioteques universitàries. - Avaluació de l’ús i el valor de seus web.
Cognoms i Nom Responsable: BRANDTS BERNAD JORDI
Nom del Grup: Microeconomia teòrica i aplicada
Referència expedient: 2005SGR 00470
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935806612
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu de la recerca del grup és la comprensió de la interacció entre
agents en diversos contextos socio-econòmics. S’analitzaran el funcionament i l’eficiència de
diferents tipus de mercats, diversos aspectes d’economia regional i internacional, qüestions de
finances així com la interdependència de les preferències en diversos contextos amb interacció
social.
Cognoms i Nom Responsable: Breton Renard Françoise
Nom del Grup: Grup de Recerca en Recursos Costaners i Paisatge (INTERFASE)
Referència expedient: 2005SGR 00746
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials -
Telèfon: 93 581 35 49
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup ha aconseguit fites importants a nivell europeu en la definició i
producció d’indicadors per l’anàlisi espacial i la gestió del litoral. Ha treballat dins un marc
interdisciplinari en projectes europeus i nacionals amb mètodes innovadors per un monitoratge,
anàlisi integrada i gestió sostenible dels ambients costaners vulnerables. Amb en N.P.Psuty
s’ha treballat en la vulnerabilitat al risc en les costes baixes i sorrenques a Catalunya i Estatc en
les costes baixes i sorrenques a Catalunya i Estats Units. S’ha col.laborat amb parcs naturals i
comunitats locals en la definició de dades socioculturals i històriques dels paisatges deltaics.
Cognoms i Nom Responsable: BRETON SOLO DE ZALDÍVAR VICTOR
Nom del Grup: GRUP INTEDISCIPLINAR D'ESTUDIS SOBRE DESENVOLUPAMENT I
MULTICULTURALITAT (GIEDEM, Grup de recerca o
Referència expedient: 2005SGR 00031
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 973703130
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GIEDEM és un grup de recerca conformat per tres nuclis: la pròpia
Universitat de Lleida, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/seu Equador, i el
Institut of Social Studies de L’Haia. L’objectiu fonamental d’aquest grup és l’anàlisi, mitjançant
una aproximació pluridisciplinar i contrastativa, de les transformacions experimentades pel món
rural en els darrers decennis, en àmbits territorials tant heterogenis com els de l’Europa
Occidentaltorials tant heterogenis com els de l’Europa Occidental i el Tercer Món, incidint d’una
manera especial en l’Amèrica Llatina -és a dir, fer recerca bàsica i aplicada útil per les
administracions-.
Cognoms i Nom Responsable: Caballé Vilella Jordi
Nom del Grup: Grup d'anàlisi macroeconòmic: Implicacions econòmiques de la formació
d'hàbits en el consum
Referència expedient: 2005SGR 00447
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935812367
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Aquest grup esdevé des de fa temps l’únic grup de recerca en l’àmbit de la
macroeconomia de la UAB. La majoria dels seus membres té una trajectòria de treball conjunt,
tal i com confirmen els projectes del Ministeri d’Educació i Ciència que s’han aconseguit des de
l’any 2001. Per tal de potenciar una activitat de recerca comú, els membres d’aquest grup
organitzen un seminari setmanal de macro per donar a conèixer la recerca de cada un dels
membres idonar a conèixer la recerca de cada un dels membres i dels seus estudiants de tesi.
Aquestes reunions permeten al grup una major cohesió i col.laboracio a l’hora de plantejar
projectes comuns.
Cognoms i Nom Responsable: Cabrales Goitia Antonio
Nom del Grup: Grup d''Anàlisi Microeconòmica
Referència expedient: 2005SGR 00940
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935422765
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup investiga qüestions d’economia pública, industrial i laboral, així com
disseny d’institucions. La investigació en tots aquests camps es fa tant des del punt de vista
teòric, com empíric. En economia pública destaquem les aportacions en economia de la salut.
En economia laboral el programa de recerca sobre les causes i conseqüències de l’atur. En
economia industrial hem fet investigacions sobre els determinants de l’entrada a una indústria, i
sobre els determinants de l’entrada a una indústria, i sobre subhastes i concursos públics.
Finalment hauríem de remarcar una línia molt sòlida en teoria de jocs i econometria teòrica.
Cognoms i Nom Responsable: Cabré Pla Anna
Nom del Grup: GRUP D''ESTUDIS DE LA POBLACIÓ
Referència expedient: 2005SGR 00897
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935813060
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El “Grup d’Estudis de la Població” és la continuació de cinc GRC. L’encapçala
Anna Cabré, distingida pel DURSI el 2003 com Investigadora Reconeguda. El coordina Pau
Miret, investigador Ramón y Cajal.El grup té una extensa producció científica i una gran
dedicació a la formació doctoral: ha dirigit 10 tesis des de 2001 i n’està dirigint 17 més.
Participa intensament en la divulgació social i és referent obligat en temes demogràficsació
social i és referent obligat en temes demogràfics a Catalunya i a Espanya, gaudint d’una
creixent reputació en els àmbits internacionals.
Cognoms i Nom Responsable: CABRERA RODRIGUEZ FLOR ANGELES
Nom del Grup: GREDI (Grup de Recerca en Educació Intercultural)
Referència expedient: 2005SGR 01064
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials - Humanitats
Telèfon:
Correu electrònic:
Resum activitat: El grup va sorgir l'any 1992.En el seu origen, el tema central de recerca va
ser l'educa¿ció intercultural, desenvolupant-se diferents investigacions orientades a la
comprensió de la realitat multicultural a diverses escoles de Catalunya. Els resultats de le
sinvestigacions així com la pròpia evolució conceptual del terme ens ha portat a centrar la
nostra activitat investigadora en el coneixement i la comprensió dels processos d'aprenentatge
de la ciutadania intercultural en contextos educatius formals i no formals i, en l’obtenció d’un
mapa de les necessitats formatives, tant de l’alumnat com del professorat, per tal de
desenvolupar programes per una ciutadania activa i responsable que contribueixin a fomentar
la cohesió social i per treballar l’equitat de gènere des dels fonaments d’una ciutadania
paritària. En aquesta línia, actualment s’està portant a terme un projecte I+D “la formación para
una ciudadanía intercultural en el 2º ciclo de la ESO”.
Cognoms i Nom Responsable: Calero Martínez Jorge
Nom del Grup: Grup Interdisciplinar sobre Polítiques Educatives (GIPE)
Referència expedient: 2005SGR 00440
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93.402.18.19
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat investigadora del grup s’ha centrat fins al moment, i seguirà
centrant-se en els propers anys, en l’anàlisi de les polítiques educatives. L’aproximació que el
grup efectua a aquest objected’anàlisi és interdisciplinària, combinant-se en ella elements
propis de l’Economia, la Sociologia i les Ciències de l’Educació. El grup pretén mantenir un
equilibri entre la investigació “bàsica” i la investigació aplicada , en diverbàsica” i la investigació
aplicada , en diversos treballs el grup ha intentat incidir, de forma pràctica, sobre els processos
d’elaboració de les polítiques educatives.
Cognoms i Nom Responsable: Calsamiglia Blancafort Helena
Nom del Grup: GRUP D'ESTUDIS DEL DISCURS
Referència expedient: 2005SGR 00594
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935422494
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup té com a activitat la recerca teòrica i aplicada sobre el discurs (oral i
escrit), amb projectes d’investigació individuals i en equip, orientats a l’àmbit polític i al del
coneixement i la divulgació. Coordina la Xarxa Temàtica d’Estudis de Discurs (XED), la qual
organitza seminaris i jornades a nivell nacional i internacional. Participa en els congressos
internacionals, estimula les publicacions cientifiques i manté relacions estables amb ilicacions
cientifiques i manté relacions estables amb investigadors estrangers.
Cognoms i Nom Responsable: Canalda Llobet Sílvia
Nom del Grup: Art i religió a Catalunya durant els segles XVI i XVII. L'impacte de la
Contrareforma en l'arquite
Referència expedient: 2005SGR 00079
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93.301.58.55
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: A partir de les recerques individuals volem aprofundir en el coneixement dels
canvis que s’experimenten en l’arquitectura i les arts visuals religioses a Catalunya d’ençà de la
Contrareforma. La capitalitat de Roma en el conflicte religiós obliga a prendre aquesta ciutat, i
el seu radi d’ influència, com a centre generador de les directrius teològiques i artístiques per a
tot el món catòlic. La nostra anàlisi se centra en la identificació d’aquestesostra anàlisi se centra
en la identificació d’aquestes directrius, en l’analisi de les vies de penetració de la propaganda
doctrinal i en la seva aplicació artística a Catalunya.
Cognoms i Nom Responsable: Canals Parera Agustí
Nom del Grup: KIMO - Grup de gestió d''informació i gestió del coneixement a les
organitzacions
Referència expedient: 2005SGR 00927
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Oberta de Catalunya
Àmbit: Ciencies Socials -
Telèfon: 93 253 57 60
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup KIMO es desenvolupa en l’àmbit de la gestió d’informació i
la gestió del coneixement a les organitzacions i consta de tres línies bàsiques de recerca. La
primera línia se centra en l’estudi d’aspectes crítics de la gestió de recursos d’informació com a
fonament de la gestió del coneixement. La segona té com a objectiu l’exploració dels sistemes
de gestió de continguts com a eines per a la gestió del coneixement. Una tercera línianes per a
la gestió del coneixement. Una tercera línia estudia els fluxos de coneixement a sistemes
socials amb estructura de xarxa des d’un punt de vista quantitatiu i qualitatiu.
Cognoms i Nom Responsable: Capella Hernández Juan Ramón
Nom del Grup: GRC Filosofia del dret, moral i política
Referència expedient: 2005SGR 00425
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934024446
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Com posa de manifest la relació de publicacions, es pot dir que els resultats
de la investigació realitzada en aquest últims quatre anys ens ha permès avançar notablement
en la comprensió de les conseqüències que per al dret i per a la reflexió jurídica estan tenint
transformacions contemporànies com la globalització, les biotecnologies, les responsabilitats
derivades de la crisi ecològica o el tractament informatitzat de dades personals. En termes
méactament informatitzat de dades personals. En termes més específics, els resultats poden
enquadrar-se en tres subapartats: investigació sobre autors, qüestions transversals i ciutadania
i participació
Cognoms i Nom Responsable: Casanovas Romeu Pompeu
Nom del Grup: Institut de Dret i Tecnologia-Grup d'Estudis Sociojurídics (IDT-GRES)
Referència expedient: 2005SGR 00004
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935812235
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’Institut de Dret i Tecnologia - Grup d’Estudis Sociojurídics (IDT-GRES) és
fruit de l’expansió científica del GRES (2001-2004). Es un equip interdisciplinar de científics
socials, juristes, i enginyers de computació i de sistemes amb les següents línies de recerca: (i)
estudis sociològics dels operadors jurídics , (ii) anàlisi de les formes de regulació de la societat
de la informació , (iii) web semàntica i intel.ligència artificial: construcció d’b semàntica i
intel.ligència artificial: construcció d’eines intel.ligents per a la nova generació de la xarxa , (iv)
video i productes multimedia. Coopera regularment amb empreses del sector (iSOCO).
Cognoms i Nom Responsable: CASAS AZNAR FERRAN
Nom del Grup: EQUIP DE RECERCA SOBRE INFANCIA, ADOLESCÈNCIA, ELS DRETS
DELS INFANTS I LA SEVA QUALITAT DE VIDA (ER
Referència expedient: 2005SGR 00233
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 972418980
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’ERÍDIQV es crea el 1997 articulant dues temàtiques de recerca: (1)
Necessitats i drets dels infants i els sistemes de protecció social. (2) El benestar psicològic i la
qualitat de vida. El 1999 s’obra una tercera línia, que dona decidida projecció internacional al
grup: (3) L’us de mitjans audiovisuals (televisió i NTICs) i les relacions entre adults i
adolescents (pares/ fills). L’instrument original en català ha estat ja traduït a l’anglès, al noriginal
en català ha estat ja traduït a l’anglès, al norueg, al portuguès, al polonès i al castellà i els
resultats a diferents països mostren l’importància dels valors aspirats, potenciant la línia 2.
Cognoms i Nom Responsable: Cassany Comas Daniel
Nom del Grup: [email protected] - Grup de recerca sobre adquisició, aprenentatge i ensenyament de
llengües
Referència expedient: 2005SGR 00097
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935422253
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup en aquest periode s'ha centrat en l'estudi de diverses
variables de l'aprenentatge i ús de llengües, (priemres, segons i/o estrangeres). Els camps
principals n'han estat el discurs escrit en nivells avançats, la consciència lingüística i
metalingüística en l'aprenentatge, i els processos d'autonomització de l'aprenent. També s'ha
treballat en el camp del professorat de llengües: la seva formació, la seva actuació i les seves
creences i teories implícites. La recerca ha estat vinculada en diversos casos a accions
formatives i d’elaboració de materials.
Cognoms i Nom Responsable: Ciccone Antonio
Nom del Grup: Grup de Macroeconomia Aplicada i Mètodes Quantitatius
Referència expedient: 2005SGR 00926
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935421669
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup treballa en el camp de la macroeconomia i cobreix un grup
ampli de temes: política fiscal, política monetària, seguretat social, economia financera,
immigració i estat del benestar, economia internacional i creixement. Les dues característiques
distintives del grup són que: (i) Tots els membres del grup combinen el treball teòric amb el
treball empíric , les teoríes formulades sempre es comproven amb mètodes estadístics
rigorosos (ii) te es comproven amb mètodes estadístics rigorosos (ii) tots els membres del grup
treballen en varis dels temes esmentats anteriorment i, com a resultat, hi ha molta interacció
entre els investigadors.
Cognoms i Nom Responsable: Coll Salvador César
Nom del Grup: Grup de recerca sobre desenvolupament, interacció i comunicació en contextos
educatius
Referència expedient: 2005SGR 01040
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 936911802
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Durant els darrers quatre anys el grup ha desenvolupat bàsicament quatre
línies de recerca en el marc del seu interés per l'estudi dels processos de desenvolupament,
interacció i comunicació en contextos educatius: l'us educatiu de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació; esl processos cognitius subjacents a la resolució de tasques
d'aprenentatge que exigeixen llegir i escriure de manera combinada; l'estudi de les pràctiques
lletrades familiars i escolars; i l’aprenentatge de les diferents formes de representar la
informació en ciències i matemàtiques en nens de 4 a 16 anys.
Cognoms i Nom Responsable: Congost Colomer Rosa
Nom del Grup: GRUP D'HISTÒRIA DE LES SOCIETATS RURALS
Referència expedient: 2005SGR 00085
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 972 41 89 45
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup, que aplega a historiadors/es de diverses especialitats, té com
objectiu fomentar la recerca en la història de les societats rurals, tot abordant les seves
problemàtiques (formes de poblament,organització social, vida quotidiana, cultura, política,
paisatge, medi ambient, patrimoni) des d’una perspectiva de llarga durada, dinàmica i
comparada. Afavoreix la seva recerca la cooperació amb grups de recerca similars d’altres
països, la coordinacirups de recerca similars d’altres països, la coordinació d’una Xarxa
Temàtica, l’organització anual de seminaris internacionals i la col laboració en diferents
projectes editorials col lectius.
Cognoms i Nom Responsable: Contreras Hernández Jesús
Nom del Grup: ODELA, Observatori de l'Alimentació (Antic GEA, Grup d'Estudis Alimentaris)
Referència expedient: 2005SGR 00543
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934034559
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’Observatori de l’alimentació centra les activitats de recerca en l’estudi dels
comportaments alimentaris i les seves transformacions al llarg de la història i en el present. Hi
ha un interès especial en poder explicar i descriure la variabilitat dels comportaments
alimentaris i les raons (tecnològiques, ecològiques, econòmiques, sociològiques, psicològiques,
religioses, ètniques i ideològiques) que poden determinar l’opció per unes o altres pràctiqque
poden determinar l’opció per unes o altres pràctiques alimentàries.La nostra activitat de recerca
està relacionada amb la producció, distribució i consum d’aliments, i la seva incidència social.
Cognoms i Nom Responsable: del Pozo Carrascosa Pedro
Nom del Grup: DRET CIVIL CATALÀ I DRET PRIVAT EUROPEU
Referència expedient: 2005SGR 00199
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 977/558326
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup té com a objecte de la seva recerca el dret civil català, en particular el
dret patrimonial. S’analitzen les noves lleis aprovades pel Parlament de Catalunya en l’exercici
de la competència sobre dret civil que li atorga l’Estatut d’Autonomia i els resultats de la recerca
es publiquen en forma de llibre o article. L’estudi del dret català s’emmarca en el procés
d’harmonització del dret privat a la Unió Europea i en el procés d’elaboració del &vat a la Unió
Europea i en el procés d’elaboració del “common frame of reference’ , en el qual un membre del
Grup de Recerca hi participa activament.
Cognoms i Nom Responsable: Domingo Valls Andreu
Nom del Grup: Grup d''Estudis Demogràfics i de Migracions
Referència expedient: 2005SGR 00930
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Centre d'Estudis Demogràfics
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935813060
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Dos són els objectius de recerca per als propers quatre anys: 1) Detectar,
descriure i analitzar sistemes migratoris en el territori pel conjunt de les Comunitats Autònomes
i per les principals nacionalitats , i, 2) Determinar la dimensió sociodemogràfica del procés
d’integració social. Aquests objectius demanen l’estudi exhaustiu de les característiques de la
població, entenent que s’ha de fer l’anàlisi tant pels de nacionalitat estrangera com perl’anàlisi
tant pels de nacionalitat estrangera com per al total de la població, i una aproximació territorial a
diferents nivells administratius, que va des del nivell inframunicipal a l’europeu.
Cognoms i Nom Responsable: Esping Andersen Gosta
Nom del Grup: SOCIODEM
Referència expedient: 2005SGR 00068
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 542 2649
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Grup especialitzat en la recerca de les desigualtats i dels efectes
sociodemogràfics de les polítiques públiques. En els darrers anys ha centrat la seva tasca en
l'análisis dinàmica i transversal de les desigualtats de renda i de la mobilitat social des d'una
perspectiva comparada. També ha dedicat una inversió important a l'análisi comparada de les
pautes de formació de les families i de fecunditat i als efectes que les polítiques socials tenen
en les pautes d'inserció de les dones en el mercat de treball. D’altra banda també s’estudien
tècniques de filtres actius per reduir les EMI de baixes freqüències.
Cognoms i Nom Responsable: ESTEBAN MARQUILLAS JOAN MARIA
Nom del Grup: Conflicte, cohesió social i polítiques públiques
Referència expedient: 2005SGR 00626
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935806612
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: S’intenta aprofundir en l’estudi de la integració social i de la funcionalitat de la
democràcia com a mitjans de canalització dels conflictes d’interessos. S’analitzarà el disseny
de polítiques públiques i mecanismes socials que portin a la cohesió i evitin el fenomen de la
exclusió social. A nivell “macro” s’analitzaran processos de decisió col lectiva, amb especial
referència al funcionament del sistema democràtic , i a nivellia al funcionament del sistema
democràtic , i a nivell “micro” s’estudiarà el paper de les interaccions individuals en la
conformació de l’estructura social, i de la de seva eventu
Cognoms i Nom Responsable: Esteve Palós Albert
Nom del Grup: Grup de Recerca en Demografia Espacial
Referència expedient: 2005SGR 00997
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Centre d'Estudis Demogràfics
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 5813060
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca en Demografia espacial, amb seu al Centre d’Estudis
Demogràfics, té com a objectiu principal la seva consilidació com a grup en el marc d’aquesta
convocatòria. La nostra consolidació com a grup passa per un ambiciós programa d’objectius
científics i de planificació. Des de l’àmbit científic pretenem aprofondir en el coneixement dels
mètodes propis de la Demografia espacial i consolidar la perspectiva espacial en l’anàlisi
demogràficsolidar la perspectiva espacial en l’anàlisi demogràfica. I des de l’àmbit de la
planificació, promourem diverses activitats de formació i de suport a la recerca.
Cognoms i Nom Responsable: Estivill Rius Assumpció
Nom del Grup: Cultura i continguts digitals: aspectes documentals, polítics i econòmics
Referència expedient: 2005SGR 00839
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 4035773
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup s’ha especialitzat en l’aplicació de metadades i taxonomies per a la
difusió de revistes acadèmiques digitals. Per altra part, ha aprofundit en l’impacte econòmic
dels continguts digitals en els models de negoci i les polítiques de suport a les indústries
culturals. Bona part d’aquesta recerca gaudeix d’una notable difusió gràcies a la direcció d’un
programa de doctorat i 5 postgraus, una gran activitat internacional, la coordinació de 2
revisgran activitat internacional, la coordinació de 2 revistes electròniques i de 2 portals
multilingües a internet, i la publicació de bona part dels treballs.
Cognoms i Nom Responsable: Fernández Díaz Roberto
Nom del Grup: Història Social de la Formació del Capitalisme a Catalunya (segles XVI-XIX)
Referència expedient: 2005SGR 00122
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 973 22 31 31
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El present grup d’investigació s’ha centrat en les darreres dos dècades en
investigar el procès de formació del capitalisme a Catalunya. La perspectiva dels nostres
estudis passa per donar preferènciaanalítica al comportament dels diversos grups socials en
dita formació, tenint en les classes agràries, les comercials i les oligarquies urbanes els
principals focus d’atenció. L’objectiu es oferir una visió holística (econòmica, social, cultural,
ideolna visió holística (econòmica, social, cultural, ideològica i política) dels diversos sectors
socials i de les relacions existents entre ells al moment de la dissolució de l’Antic Règim.
Cognoms i Nom Responsable: Filella Guiu Gemma
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA EN ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGIA (GROP)
Referència expedient: 2005SGR 00694
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 973702305
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: 1)Elaboració progressiva del marc teòric de l’educació emocional (EE).
(2)Creació d’activitats d’EE per educació infantil, primària, ESO i secundària postobligatòria.
(3)Experimentació d’activitats iprogrames d’EE al llarg de tota l’escolarització obligatòria.
(4)Formació de professorat en EE a través de diversos cursos realitzats per l’estat espanyol
(Barcelona, Mallorca, Canaries, Bilbao, Cantabria,etc). (5)Presentació de ponències i
comunicaciontabria,etc). (5)Presentació de ponències i comunicacions a congressos, jornades,
i seminaris. (6)Realització de conferències i taules rodones. (7)Publicacions en llibres i revistes
especialitzades.
Cognoms i Nom Responsable: FLECHA GARCÍA JOSÉ RAMÓN
Nom del Grup: Grup de Recerca en Desigualtats i Grups Culturals
Referència expedient: 2005SGR 00292
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 403 45 48
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Recerca en Desigualtas i Grups Culturals és un grup
interdisciplinar i interuniversitari centrat en l’anàlisi de les desigualtats i les vies per a la seva
superació en els àmbits social i educatiu. L’activitat científica dels seus membres ha girat en
torn a diferents línies de recerca, cadascuna de les quals inclou l’estudi de grups culturals,
relacions de gènere i educació. La recerca que s’hi desenvolupa es basa en la metodologia
comunicaque s’hi desenvolupa es basa en la metodologia comunicativa, internacionalment
reconeguda per a la investigació dels grups culturals.
Cognoms i Nom Responsable: Font Blanch Domènec
Nom del Grup: Centre d’Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA)
Referència expedient: 2005SGR 01017
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials - Humanitats
Telèfon: 935422426
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Investigació dels corrents estètics de l’audiovisual contemporani en el marc
europeu. Radiografia dels cànons industrials, narratius i simbòlics que conformen el cinema
europeu contemporani i la seva relació amb les indústries culturals de cada país. Un procés de
recerca que ha de retre compte de les mutacions del sector audiovisual hegemonitzat pels seus
suports electrònics i els grups multimèdia, i la seva incidència en les tipologies del consum.
Cognoms i Nom Responsable: Font Llovet Tomàs
Nom del Grup: Grup de Recerca de Dret Administratiu
Referència expedient: 2005SGR 00149
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934029033
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del Grup dirigeix els seus esforços a profunditzar en el
coneixement del dret administratiu com orientador i limitador de l’acció pública, en un context
social, econòmic i polític cada cop més canviant i complex: noves tecnologies, globalització,
nova ciutadania, etc. També es fa èmfasi en la difusió de nous models i paradigmes que
millorin l’eficiència i l’eficàcia de l’administració pública. Per tant, un dels seus
principalsministració pública. Per tant, un dels seus principals objectius és la transferència del
coneixement obtingut a les parts implicades, tant a la pròpia administració pública com a la
societat civil.
Cognoms i Nom Responsable: Fontana Lázaro Josep
Nom del Grup: Grup de Recerca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives
Referència expedient: 2005SGR 00526
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93.542.20.15
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup integra la majoria dels investigadors vinculats a l’Institut del qual prèn
el nom i té activitat des de 1992. S’organitza en 4 línies de recerca i actualment compta amb
tres projectes vius definançament competitiu. S’aglutina entorn dels programes de màster i de
doctorat en Història de l’IUHJVV i de la direcció de recerca d’investigadors pre i postdoctorals.
El nombre d’investigadors consolidats (5CU,2TU,1Agregat,1TEU) assegura un flux establolidats
(5CU,2TU,1Agregat,1TEU) assegura un flux estable de publicacions de llibres d’impacte i
d’articles en revistes acreditades, a més de la presència en congressos nacionals i
internacionals.
Cognoms i Nom Responsable: Freixas Dargallo Xavier
Nom del Grup: Grup de Recerca en Estratègies Empresarials
Referència expedient: 2005SGR 00069
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935422726
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu del grup és desenvolupar una sèrie de línies de recerca relatives a
les decisions estratègiques de l’empresa. Això inclou la presa de decisions, les estratègies
comercials financeres i comptables i l’estudi de l’empresa com a institució.
Cognoms i Nom Responsable: FULLOLA PERICOT Josep Mª
Nom del Grup: SERP
Referència expedient: 2005SGR 00299
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933333466(3155)
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup es centra en la reconstrucció paleoambiental i
socioeconòmica de les poblacions prehistòriques, amb especial incidència en el territori català.
Per tal d’arribar a aquest objectiu, el conjunt d’investigadors del SERP s’agrupa en diversos
blocs del que hem anomenat “especialistes” en diversos camps de l’arqueologia prehistòrica ,
de la interacció entre els diversos camps científics treballats en resulentre els diversos camps
científics treballats en resulta un nou coneixement de la realitat prehistòrica.
Cognoms i Nom Responsable: Gairín Sallan Joaquin
Nom del Grup: Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)
Referència expedient: 2005SGR 01090
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811619
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'EDO té el seu origen immediat en la implantació el 1981 del Certificat
d'Organització Escolar (Especialitat de Pedagogia) i col lateralment en l'autorització com grup
ANE (Autorització de Nom Especific) de la UAB en 1999. Els objectius preferents de l'EDO es
relacionan amb l'anàlisi de les organitzacions formatives, l'estudi dels processos de canvi i la
utilitat de les estrategies de millora que s'utilitzen o es puguin utilitzar. La seva activitat es
concentra així en la investigació, difusió i formació sobre: la naturalesa de les organitzacions
formatives, la seva tipologia, els sistemes d’avaluació i control de qualitat, les estratègies de
canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius i l’efecte de les noves tecnologies, referida
tant a les institucions de formació reglada com no reglada.
Cognoms i Nom Responsable: Galí Garreta Jordi
Nom del Grup: CREI
Referència expedient: 2005SGR 00490
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Centre de Recerca en Economia Internacional
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935422498
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El CREI centra la seva recerca en l’àrea de la macroeconomia, entesa en un
sentit ampli (incloent creixement, cicles econòmics, economia monetària, macroeconometria,
geografia econòmica, etc.) tot combinant enfocaments teòrics i empírics. Donat el seu origen,
localització i esperit, es posa èmfasi en els aspectes internacionals (i especialment europeus)
d’aquests camps d’estudi. La definició de les línies específiques de recerca desitjables ve
condices línies específiques de recerca desitjables ve condicionada necessàriament pels
programes de recerca respectius dels investigadors sènior del CREI.
Cognoms i Nom Responsable: Garcia Ramon Maria Dolors
Nom del Grup: Grup d'Estudis de Geografia i Gènere
Referència expedient: 2005SGR 00336
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811514/1527
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Aquest grup té com objectiu principal la consolidació de la perspectiva de
gènere en la disciplina geogràfica (perspectiva que creiem que és bàsica i transversal),
especialment en les temàtiques estudiades per la geografia humana i regional. El grup s’ha
centrat en els camps dels estudis rurals, dels estudis urbans i de la història de la geografia. La
introducció de la construcció de gènere en la recerca aporta una mirada molt innovadora, que
contriburecerca aporta una mirada molt innovadora, que contribueix en gran mesura a la
renovació del corpus teòric de la geografia, adequant-lo al context post-estructuralista de les
ciències socials.
Cognoms i Nom Responsable: Garcia Villar Jaume
Nom del Grup: Economia Aplicada i Història Econòmica
Referència expedient: 2005SGR 00581
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935421748
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat:
Cognoms i Nom Responsable: García Jordán Pilar
Nom del Grup: Taller d'Estudis i Investigacions Andino-Amazònics (TEIAA)
Referència expedient: 2005SGR 00250
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 932039636
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Anàlisi de la construcció de l’estat-nació a Amèrica Llatina, en particular
referida a l’organització dels espais regionales, les causes de l’actual crisis del model i els
problemes de governabilitat. Objectius prioritaris són les polítiques desenvolupades per les
elites estatals vers les regions perifèriques, relacions elits centrals-elits regionals/locals,
inclusió/exclusió dels sectors populars, organització social i representació política dels dis,
organització social i representació política dels diversos colectius, configuració dels imaginaris
nacionals, i paper desenvolupat per la memòria històrica en la història immediata.
Cognoms i Nom Responsable: García Segura Caterina
Nom del Grup: Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Referència expedient: 2005SGR 00860
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 542 25 48
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca interdisciplinar està format per politòlegs, professors de
Relacions Internacionals, i per juristes, professors de Dret Internacional que formen part d’una
mateixa àrea de coneixement. Té una una llarga trajectòria de recerca conjunta i ha portat a
terme diversos projectes finançats. Les tasques que realitza són: Sessions de treball dels
membres per posar en comú els resultats de les recerques individuals i plantejar les líniesats de
les recerques individuals i plantejar les línies de recerca conjunta, organització de seminaris
oberts, difusió dels resultats (publicacions individuals, publicacions conjuntes i planes web).
Cognoms i Nom Responsable: GIFREU PINSACH JOSEP
Nom del Grup: Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)
Referència expedient: 2005SGR 00530
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935422373
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: UNICA és un grup consolidat en recerca R+D de la Universitat Pompeu
Fabra, especialitzat en el camp de la comunicació i la cultura audiovisuals. Durant el període
2001-2004, UNICA ha assolit els objectius proposats en la convocatòria de 2001: consolidació i
cohesió del grup, desplegament de la recerca bàsica i la innovació de línies i aplicacions,
suport a la recerca R+D i a la transferència de coneixements, i formació de nous investigadors.
UNICA haoneixements, i formació de nous investigadors. UNICA ha obtingut en aquest període
dos projectes competitius, importants contractes de recerca i quatre becaris de postgrau (FI i
FPU).
Cognoms i Nom Responsable: Gil Juárez Adriana
Nom del Grup: JovenTIC
Referència expedient: 2005SGR 01005
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Oberta de Catalunya
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 932537520
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup estudia les transformacions que provoca l’ús de les tecnologies en els
joves, assumint que aquests usos particulars seran els usos generals del futur més immediat.
El seu estudi ens ha de permetre entendre els canvis socials, per exemple la modificació de les
pautes de relació interpersonal, que es troben vinculads a les noves tecnologies. El grup també
es proposa realitzar recerca metodològica paral•lelament a la recerca en l’àmbit de la sociògica
paral•lelament a la recerca en l’àmbit de la societat i la tecnologia Es tracta de crear una base
de coneixement sobre les maneres en què investiguem les noves parcel•les digitalitzades de la
SI
Cognoms i Nom Responsable: Gómez Benito Juana
Nom del Grup: Grups d'estudis d'invariància dels instruments de mesura i anàlisi del canvi
Referència expedient: 2005SGR 00365
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933125082
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El tema central del grup és la invariància dels instruments de mesura
psicològica davant de diferents variables d’interès, tant a nivell transversal com longitudinal,
amb la finalitat de garantir l’equitat dels instruments de mesura pels diferents grups en els que
es poden aplicar i per les diferents ocasions de mesura en que s’empren. S’aprofundeix en
l’anàlisi del biaix dels instruments de mesura, s’avaluen diferents constructes psicològics a
nivelra, s’avaluen diferents constructes psicològics a nivell transcultural i multiaxial i es
dissenyen intruments corresponents a alguns d’aquests constructes.
Cognoms i Nom Responsable: Gómez Ortiz Antonio
Nom del Grup: Paisatge i paleoambients a la muntanya mediterrània
Referència expedient: 2005SGR 01045
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933333466
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: S'han centrat esforços en el coneixement de l'evolució recent del paisatge de
Sierra Nevada i sud d'Andorra. Per això s'han reconstruït els esdeveniments climàtics i
geomorfològics del Corral del Veleta i de la vall del Madriu, a partir de dcumentació històrica,
registres morfològics, anàlisis liquenomètrics i rastreig geofísic del sòl. Els resultats mostren
l'existència de petjades morfològiques de la Petita Edt del Gel (segles XV-XIX) en el sud
d'Andorra i el manteniment de permafrost alpí dins del Corral del Veleta, encara que en estat de
degradació.
Cognoms i Nom Responsable: GONZÁLEZ LÓPEZ PALMIRA
Nom del Grup: LAIA (Laboratori d'Investigació Audiovisua): Identificació i recuperació del
patrimoni fílmic)
Referència expedient: 2005SGR 00289
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 932659415
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Fa anys (des de 1993, data en la qual li fou subvencionat el primer projecte)
que el nostre grup universitari d’investigació ha dut a terme sense interrupció diferents
projectes, aprovats tant per laCICYT, com el Ministeri i la Generalitat , i ha desenvolupat
contractes amb institucions públiques i privades. El nucli central dels projectes ha estat la
identificació, descripció, catalogació, assessorament i difusió sobre patrimoni fílmic (nitrats,
acssorament i difusió sobre patrimoni fílmic (nitrats, acetats, vidres, documentals,
fotografies...Vegeu curriculum). Això ens ha permès de comptar amb un equip d’experiència i
altament competitiu.
Cognoms i Nom Responsable: Gorgorió Solà Núria
Nom del Grup: Educació Matemàtica i Context Sociocultural (EMiCS)
Referència expedient: 2005SGR 00211
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 581 3205
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup investiga en l’àmbit de l’Educació Matemàtica des de la perspectiva
sociocultural. En particular, en aquest moment hi ha tres línies de recerca encetades
interrelacionades entre elles: a) l’estudi de la complexitat de l’aula de matemàtiques
(multicultural) des de la perspectiva de la participació , b) la caracterització del coneixement del
professor de matemàtiques com a coneixement situat en una pràctica social , c) l’estudi de
pràctiques maten una pràctica social , c) l’estudi de pràctiques matemàtiques situades en
context per a la discussió coneixement matemàtic, coneixement pràctic, coneixement situat.
Cognoms i Nom Responsable: GRACIA ALONSO FRANCESC
Nom del Grup: GRUP DE RECERQUES EN ARQUEOLOGIA PROTOHISTÒRICA (GRAP)
Referència expedient: 2005SGR 00723
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 938144914
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup s’estructura en tres àmbits d’actuació essencials, totes ells
coherents entre si i emmarcades en el camp de la recerca arqueològica protohistòrica. En
primer lloc, l’estudi de lespautes d’organització socio-econòmiques de les comunitats humanes
del Sénia i de l’Ebre durant el primer ferro i cultura ibèrica. En segon lloc, l’estudi de les pautes
d’organització socio-econòmica de les comunitats semites del pròxim orient cohetàniamede les
comunitats semites del pròxim orient cohetàniament. En tercer, la recuperació de la història de
la recerca arqueològica a Catalunya, especialment a l’àrea de les terres de l’Ebre i del Sénia.
Cognoms i Nom Responsable: Gràcia Solé Lluïsa
Nom del Grup: Grup de Lèxic i Gramàtica
Referència expedient: 2005SGR 00427
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 972223698
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de qüestions gramaticals i lèxiques de les llengües romàniques.
Estudis comparatius entre les gramàtiques i el lèxic de les llengües romàniques i els de
llengües tipològicament allunyades d’aquestes, especialment d’aquelles més parlades entre les
comunitats d’immigrants residents a Catalunya. Estudis sobre el procés d’aprenentatge del
català i del castellà per part de parlants d’aquestes comunitats: influència de la primera llengua.
Creació demunitats: influència de la primera llengua. Creació de material adreçat a
professionals de diversos àmbits per facilitar la comunicació amb els immigrants (ensenyament,
sanitat, etc).
Cognoms i Nom Responsable: Grifell Tatjé Emili
Nom del Grup: Grup d'Eficiència i Competitivitat Empresarial Business Efficiency and
Competitiveness Group (BEC)
Referència expedient: 2005SGR 00813
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 581 22 51
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del Grup d’Eficiència i Competitivitat Empresarial engloba un
conjunt d’investigacions al voltant dels determinants microeconòmics de la competitivitat
empresarial, fent especial esment als aspectes estratègics i organitzatius que incideixen en el
comportament de l’empresa. Es combinen aspectes teòrics i aplicats. Hi ha treballs en curs
relacionats amb l’eficiència i la productivitat empresarial , propietat i organització de l’empresa ,
rempresarial , propietat i organització de l’empresa , remuneració de directius , factors que
condicionen la capacitat de reestructuració de l’empresa, i d’altres relacionats amb la
competitivitat.
Cognoms i Nom Responsable: Gros Salvat Begoña
Nom del Grup: GR-EMA: GRUP DE RECERCA SOBRE ENTORNS I MATERIALS PER A
L’APRENENTATGE
Referència expedient: 2005SGR 00771
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935803796
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’ activitat de recerca del grup s’ubica dins l´àmbit dels estudis sobre disseny
de materials i entorns per a l´aprenentatge. El grup té com a finalitat fonamental la investigació
sobre els elements iles característiques que poden afavorir dissenys facilitadors dels processos
d´aprenentatge. Per la rellevància dels materials i dels entorns en qualsevol procés formatiu,
les recerques del GR-EMA se situen en les etapes del sistema educatiu (educacióe situen en
les etapes del sistema educatiu (educació infantil, primària, secundària i universitària) i en
l’àmbit social, cultural i comunitari en sentit ampli.
Cognoms i Nom Responsable: Guillén Estany Montserrat
Nom del Grup: Risc en Finances i Assegurances
Referència expedient: 2005SGR 00248
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 4037039
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Anàlisi, avaluació, control i anticipació dels riscos que es produeixen en les
activitats asseguradores i financeres. S’utilitza l’estadística actuarial, l’econometria de
l’assegurança i la matemàticafinancera per a estudiar els productes, la seva regulació, la
capacitat per a oferir una cobertura, l’increment de la seguretat i la previsió. El grup és líder
internacional en l’estudi del frau en les assegurances. S’ha especialitzat en demografia de l’es
assegurances. S’ha especialitzat en demografia de l’envelliment, assegurances de vida,
pensions, estructura temporal dels tipus d’interès, selecció de carteres i càlcul de preus.
Cognoms i Nom Responsable: HURTADO ALBIR AMPARO
Nom del Grup: PACTE (Procés d''Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació)
Referència expedient: 2005SGR 00959
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933019496
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Realitzem una investigació empírico-experimental sobre la competència
traductora i la seva adquisició en traducció escrita, amb sis combinacions lingüístiques
(alemany, francès i anglès - català, castellà) i des de dos punts de vista complementaris: (1) el
procés de la traducció, recollida i anàlisi de dades mitjançant estudis experimentals sobre els
processos mentals implicats i les competències i habilitats requerides , (2) el producte de la
traducci habilitats requerides , (2) el producte de la traducció, recollida i anàlisi de dades sobre
els resultats obtinguts en traduir, a partir de la metodologia de corpus electrònics.
Cognoms i Nom Responsable: IMBERNON MUÑOZ FRANCESC
Nom del Grup: FODIP (Formació Docent i Innovació Pedagògica)
Referència expedient: 2005SGR 00713
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934035046
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup FODIP té com a eix fonamental de treball la formació per a la
docència a totes les etapes educatives. L’objecte del grup és la formació docent inicial i
permanent, en qualsevol àmbit educatiu. L’anàlisi, la descripció, comprensió i interpretació dels
contextos, continguts, metodologies, necessitats formatives, accions institucionals i la seva
avaluació constitueixen l’eix de la recerca i la innovació del grup.Hi ha tres eixos de
treball:a)Forla innovació del grup.Hi ha tres eixos de treball:a)Formació Permanent del
Professorat i Innovació Pedagògica, b)Formació, Gestió i Oganització Educativa, c)Formació i
Innovació Docent Universitària.
Cognoms i Nom Responsable: Iniesta Vernet Ferran
Nom del Grup: Grup d'Estudi de les Societats Africanes
Referència expedient: 2005SGR 00761
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934392589
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GESA estudia les societats de l’Àfrica subshariana, sense excloure el
Sàhara i el nord, sempre que s’investigui des d’un punt de vista comparatiu amb la resta del
continent. La recerca s’ha centraten l’evolució (passada i present) de la política, la cultura i les
identitats africanes, per tal d’explicar l’excepcionalitat subshariana, amb la seva aparent
resistència al desenvolupament (fet que explica la subsidiaritat que atribuïm a
l’economicismeexplica la subsidiaritat que atribuïm a l’economicisme clàssic) , l’análisi
d’aquesta raresa ens permet criticar constructivament la validesa i les expectatives del model
global avui imperant.
Cognoms i Nom Responsable: Jiménez Cortés Claudia
Nom del Grup: Equip de Recerca sobre el Comerç Internacional dels Serveis (ERCIS)
Referència expedient: 2005SGR 00077
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811300
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La integració europea ha comportat una transformació del Dret Administratiu
dels serveis públics que s’ha d’adaptar a un nou entorn on l’estructura és més important que la
propietat i on la garantia de la continuitat del servei s’obté a través dels mecanismes de mercat.
El nou paradigma jurídic consisteix doncs a fer treballlar els mercats com un instruments en
mans de l’Administració en comptes de la seva substitució per monopolis públics. El qüestioe la
seva substitució per monopolis públics. El qüestionament de fons no es troba tant en les
finalitats ultimes (servei) sino en les tècniques jurídiques (competència v. normativisme
administratiu).
Cognoms i Nom Responsable: LARRAURI PIJOAN ELENA
Nom del Grup: Grup de recerca en criminologia aplicada a la penologia
Referència expedient: 2005SGR 00824
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935812247
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: D’ençà 1995 ha realitzat investigacions dirigides a promocionar l’aplicació de
penes no privatives de llibertat: ha estudiat les diferents penes no privatives de llibertat en la
legislació espanyola(configuració legal i aplicació) fent propostes, basades en models europeus
i nord-americans, per aconseguir una major aplicació. Ha fet propostes al legislador, a
l’Administració i als jutges. Ha investigat els últims desenvolupaments europeus
destinatsvestigat els últims desenvolupaments europeus destinats a aconseguir penes
alternatives creïbles, proporcionals, amb capacitat per resocialitzar i orientades a la protecció a
la víctima.
Cognoms i Nom Responsable: LÓPEZ BARGADOS ALBERTO
Nom del Grup: GRECS - GRUP DE RECERCA SOBRE EXCLUSIÓ I CONTROL SOCIALS
Referència expedient: 2005SGR 00901
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933250563
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudiar multidisciplinariament i donar a conèixer les dinàmiques
d’estigmatització que afecten certs col lectius -classificats com immigrants, minories sexuals o
ètniques, subcultures juvenils, vells, malalts, discapacitats, dissidents-, exiliats al límit o més
enllà de la percepció dominant de normalitat i als quals es destinen formes de vigilància,
negació o àdhuc d’acció punitiva. Produir recerques empíriques i desenvolupaments teòrics
sobre elserques empíriques i desenvolupaments teòrics sobre els processos d’inferiorització i
estigmatització social en qualsevol de les seves expressions, tant pràctiques com retòriques.
Cognoms i Nom Responsable: López García Miguel-Ángel
Nom del Grup: Grup de Recerca d'Economia i Política Públiques
Referència expedient: 2005SGR 00177
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 581 1229
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El tema central del grup és l’anàlisi de la intervenció del sector públic a
l’economia des de les dues vessants següents: 1) el disseny de polítiques públiques que
millorin el benestar de la societat(pensions, habitatge, imposició, política ambiental, política
d’innovació, polítiques redistributives) i 2) l’avaluació dels resultats ex-post de diverses
polítiques (avaluació de projectes públics, política tecnològica, infraestructures i reformes
fiscapolítica tecnològica, infraestructures i reformes fiscals). Es pretén realitzar una recerca
científica de qualitat que informi i orienti al sector públic en polítiques de rellevància per a la
societat.
Cognoms i Nom Responsable: LÓPEZ LÓPEZ JULIA
Nom del Grup: Grup de recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social (greDTiSS).
Referència expedient: 2005SGR 00426
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935421642
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat s’inicia amb la posada en marxa de la UPF, desenvolupant des
d’aleshores una recerca individual i col lectiva, de la que en destacarien dues línies d’actuació.
Primera: s’ha treballat en projectes finançats sobre sistema de fonts del Dret del Treball i
negociació col lectiva i sobre convergència econòmica i polítiques d’igualtat (veure apartat 4),
tot publicant-se els resultats. I segona: la prof. Julia López ha estat la coordinadora de dina: la
prof. Julia López ha estat la coordinadora de diverses edicions de les Jornades Catalanes de
Dret Social realitzades a la UPF, publicant-se els treballs de recerca dels membres del grup.
Cognoms i Nom Responsable: Lorenzo Seva Urbano
Nom del Grup: Innovacions Tecnològiques En la Mesura de trets latents (ITEM)
Referència expedient: 2005SGR 00017
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 977330265
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La finalitat del grup és la de ser un grup interdisciplinar que desenvolupa
instruments de mesura i mètodes d’anàlisi en l’àmbit psicomètric , i (2) preten aplicar aquestes
tècniques en àmbits concrets. El desenvolupament metodològic es realitza considerant tant la
teoria clàssica dels tests com la de resposta als items. Els àmbits d’aplicació dels avanços en
metodologia són: (1) els predictors del comportament agressiu i la violència, (2) l’avaluaciel
comportament agressiu i la violència, (2) l’avaluació de la intel ligència (3) instruments de
mesura en recursos humans i selecció de personal.
Cognoms i Nom Responsable: Lorite García Nicolás
Nom del Grup: MIGRACOM (Grup de recerca sobre Migració i Comunicació)
Referència expedient: 2005SGR 00176
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials - Humanitats
Telèfon: 935811745
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El MIGRACOM ( Grup de Recerca sobre Migració i Comunicació) de la UAB
neix el 1995. Es consolida a partir de 1996 amb l´estudi Tractament dels immigrants als mitjans
a Catalunya. Aquest estudi es realitza com una iniciativa del Conveni sobre la protecció de la
Cultura i la Imatge de les minories ètniques als mitjans de comunicació social, signat entre el
Col.legi de Periodistes de Catalunya, Generalitat de Calalunya i els principals mitjans de
comuneralitat de Calalunya i els principals mitjans de comunicació social. Això va endegar el
procés de recerca aplicada que venim realitzant fins avui dia.
Cognoms i Nom Responsable: Lugosi Gábor
Nom del Grup: Grup d'Estadística i Investigació Operativa
Referència expedient: 2005SGR 00665
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935422766
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup investiga mètodes de l’Estadística i de la Investigació Operativa
aplicats a l’Economia i l’Empresa. Els temes centrals de la investigació són les problemàtiques
d’anàlisi multivariant amb variables latents, descripció multivariant amb dades d’estructura
complexa, teoria de la informació i tècniques no paramètriques, processos estocàstics aplicats
a finances, i mètodes de la investigació operativa aplicats a l’empresa. Aquests temes de
recercaperativa aplicats a l’empresa. Aquests temes de recerca tenen un interès cabdal per a la
recerca empírica en l’àmbit esmentat, a la vegada que permeten la possibilitat de
desenvolupaments metodològics.
Cognoms i Nom Responsable: LUZÓN BENEDICTO JOSÉ LUIS
Nom del Grup: MEDAMERICA
Referència expedient: 2005SGR 00498
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93.403.44.82
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: En la actualidad tenemos vigente 3 proyectos del Programa Intercampus de
Cooperación Interuniversitaria entre España e Iberoamérica (con Bolivia, Brasil y México).
Recientemente se han concluído losProyectos Europeos COMET y SUPER, que llevabamos
trabajando desde el 2001 y durante 3 años. Las actuaciones de nuestro grupo ha repercutido
positivamente en el Programa de Doctorado en Planificación Territorial y Desarrollo Regional,
de a Facultad de Geogerritorial y Desarrollo Regional, de a Facultad de Geografía de la UB,
favoreciendo el intercambio de conocimiento entre los estudiantes, que en su mayoría
proceden de diferentes países de A. Latina.
Cognoms i Nom Responsable: MAJORAL MOLINE Roser
Nom del Grup: Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT)
Referència expedient: 2005SGR 00123
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 3333466
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les línies mestres de l’activitat del Grup de Recerca d’ Anàlisi Territorial i
Desenvolupament Regional, compreses dins el camp de l’anàlisi regional i ordenació del
territori, es concreten sobretot en tres conceptes: a) sostenibilitat rural i benestar social, b)
turisme i desenvolupament sostenible, i c) paisatge i dinàmiques actuals del món rural.
L’activitat es porta a terme en una perspectiva multiescalar, en la qual l’escala relativa a
Catalunyamultiescalar, en la qual l’escala relativa a Catalunya és fonamental perquè permet
enquadrar les anàlisis fetes en el pla local o comarcal i facilita l´estudi de la dimensió estatal i
supraestatal.
Cognoms i Nom Responsable: Maluquer de Motes Bernet Carlos Juan
Nom del Grup: GREDINT (GRUP DE RECERCA EN DRET PRIVAT, CONSUM I NOVES
TECNOLOGIES
Referència expedient: 2005SGR 00859
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 4024364
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GREDINT ha desenvolupat línies de recerca en l’àmbit del dret patrimonial,
dret català, dret del tercer sector i dret de família. La recerca més intensa i els objectius pels
propers anys se centrenen: 1) l’estudi i millores en l’aplicació del Dret de consum i les relacions
amb la clientela , 2) propostes de sistematizació i codificació de les normes per al seu ús i
aplicació més racional. La incidència científica i social dels resultats és importancidència
científica i social dels resultats és important: 1) s’incardinen en la construcció del nou dret privat
europeu, 2) la contractació de masses té l’àmbit d’aplicació més gran possible.
Cognoms i Nom Responsable: Manresa Sánchez Antonio
Nom del Grup: Grup d'Economia del Benestar: Teoria i Aplicacions
Referència expedient: 2005SGR 00984
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934034537
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grupo de investigación en economía del bienestar es un grupo
interdisciplinar que realiza investigaciones teóricas y aplicadas en las áreas de economía
pública y teoría de juegos. En teoría de juegos se ha analizado las propiedades del núcleo en
juegos cooperativos. En economía públca se ha analizado el impacto de políticas fiscales
(impuestos, prestaciones, pensiones) mediante modelos de microsimulación y de equilibrio
general aplicado (estáticossimulación y de equilibrio general aplicado (estáticos y dinámicos).
También se ha estudiado la equidad en la financiación de sistemas de salud.
Cognoms i Nom Responsable: MARCET TORRENS ALBERT
Nom del Grup: Macroeconomia, Política fiscal i monetaria
Referència expedient: 2005SGR 00976
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935806612
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Es treballa en temes de macroeconomía, amb preocupació especial per
implicacions sobre política fiscal i monetària,i es tracten tant de forma teòrica com
empírica.Hem estudiat la determinació de lapolítica impositiva i de deute a través del cicle
econòmic ,les implicacions de moviments de la quantitat de diner sobre inflació ,la convergència
de regions en països a un nivell semblant de riquesa,el sistema de finançament autonòmic,els
efectes de l’a,el sistema de finançament autonòmic,els efectes de l’assegurança d’atur tenint en
compte rigideses en el mercat laboral ,l’efecte d’impostos als fluxos , etc.
Cognoms i Nom Responsable: Martí Henneberg Jordi
Nom del Grup: Territori i Societat
Referència expedient: 2005SGR 01089
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933193798
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup es caracteritza per l'acció combinada en recerca bàsica,
aplicada i en la seva difusió, incloent cursos d'especialització adreçats a professionals. Aquests
són els àmbits que més valorem i en el que podem oferir uns resultats equilibrats. Un grup de
gran dimensió permet aquesta estratègia combinada en que els diferents integrants es
dediquen amb majot o menor intensitat als tres grans àmbits descrits. La col laboració
interdisciplinar és també un aspecte que ens ha caracteritzat i en el que volem aprofundir donat
el bon resultat que pot aportar. Finalment, es pot destacar la internacionalització, iniciada en el
camp de les publicacions, congressos, capatació de recursos, estades a l’estranger de
professors i becaris. Som conscients que cal perseverar en aquesta línia.
Tot plegat creiem que aporta una base de formació de segon i tercer cicle de cara a la propera
aplicació dels criteris de Bolonya.
Cognoms i Nom Responsable: MARTÍN CASALS MIQUEL
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA DE DRET PRIVAT EUROPEU
Referència expedient: 2005SGR 00172
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 972418139
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca coordinat pel Dr. Miquel Martín Casals és capdavanter en
la internacionalització del Dret de danys a Espanya. Ha participat activament en l’elaboració
dels “Principles onEuropean Tort Law” (2005), així com en altres iniciatives internacionals
d’harmonització del Dret Privat a Europa. Els àmbits d’especialització del grup per al període
2004-2008 són el Dret de danys, la contractació privada, del dret de societade danys, la
contractació privada, del dret de societat, el dret concursal i el dret de persona i família.
Cognoms i Nom Responsable: MARTINEZ MARTÍN MIQUEL
Nom del Grup: GREM, GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ MORAL
Referència expedient: 2005SGR 00192
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934035225
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GREM centra la seva activitat en l’àmbit de la fonamentació ètica,
pedagògica i psicosocial de l’educació moral. Ho fa amb la voluntat d’incidir en l’optimització
dels àmbits educatius formals i informals amb relació a l’educació en valors. La finalitat global
que anima les diferents recerques del grup té a veure amb la necessitat de fonamentar
teòricament i implementar pràcticament el que ha de ser l’educació moral en una societat
complexa, plurale ser l’educació moral en una societat complexa, plural, multicultural i
democràtica.
Cognoms i Nom Responsable: Martínez Alier Joan
Nom del Grup: UHE:Institucions Econòmiques, Nivells de Vida y Medi Ambient
Referència expedient: 2005SGR 00571
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811282
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup UHE sempre ha estat Grup de Recerca Consolidat, amb les següents
grans línies de recerca: Recursos Naturals, Població i Institucions Econòmiques. Més en
concret, els seus membres investigueni publiquen en Historia de l’Agricultura i Alimentació, Ús
d’Energia en l’Economia, Economia Ecològica i Política Ambiental, Demografia i Mercat de
Treball, Historia de la Mineria i la Industrialització i Avaluació Multi-Criterial de Projectes, amb
l’objeió i Avaluació Multi-Criterial de Projectes, amb l’objectiu de analitzar l’evolució dels Nivells
de Vida de la població i la Sostenibilitat dels Sistemes Econòmics des de diferents
perspectives.
Cognoms i Nom Responsable: MASSÓ CARRERAS JORDI
Nom del Grup: Coalicions, incentius i xarxes en la presa de decisions col.lectives
Referència expedient: 2005SGR 00454
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935812370
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup està orientada a l’estudi de la presa de
decisions col•lectives i al disseny de mecanismes en contexts on els grups, les xarxes o les
coalicions juguen un paper rellevant en la configuració dels incentius individuals i, en general,
en la determinació del resultat de la decisió col•lectiva. La nostra contribució fonamental és que
posem l’èmfasi en el paper de les estructures de relacions (exògenes o endògenes) que
connetructures de relacions (exògenes o endògenes) que connecten als agents i en els
incentius individuals que aquestes estructures generen en la presa de decisions col•lectives.
Cognoms i Nom Responsable: MENDOZA FILLOLA ANTONIO
Nom del Grup: FRAC (FORMACIÓ RECEPTORA, ANÀLISI DE COMPETÈNCIES)
Referència expedient: 2005SGR 00815
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934021652
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La proposta ANÀLISI QUALITATIVA DE L’INTERTEXT LECTOR I
PROPOSTES D’INNOVACIÓ PER ACTIVAR LES COMPETÈNCIES QUE HI INTERVENEN
EN LA FORMACIÓ RECEPTORA, té per objecte: extreure conseqüències de cairequalitatiu en
relació a la funcionalitat formativa i didàctica del concepte de “intertext lector” establir un procés
de validació empírica de les habilitats i de la competència lectora/receptora, a partir de les
dades i conclusions i otora/receptora, a partir de les dades i conclusions i oferir una proposta de
millora i d’innovació didàctica als docents per desenvolupar estratègies i seqüències curriculars.
Cognoms i Nom Responsable: Miguélez Lobo Faustino
Nom del Grup: CENTRE D'ESTUDIS SOCIOLÒGICS SOBRE LA VIDA QUOTIDIANA I EL
TREBALL (QUIT)
Referència expedient: 2005SGR 00670
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 581 2405
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball centra la
seva activitat a desenvolupar i consolidar unes línies de recerca que relaciona els àmbits del
treball i la vida quotidiana. A partir d’aquesta interrelació manté de manera continuada debats
teòrics, seminaris i trobades amb investigadors d’àrees diverses. Pel que fa a la metodologia,
les seves hipòtesis interrelacionen les àrees esmentades i donen importància a l’estudi dn les
àrees esmentades i donen importància a l’estudi del context social i de les estratègies dels
actors socials com a línea de partida.
Cognoms i Nom Responsable: MIRALLES SOLÀ CARLES
Nom del Grup: AULA CARLES RIBA
Referència expedient: 2005SGR 00814
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934035603
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’AULA CARLES RIBA, GRUP FORMAT PER INVESTIGADORS DE LA
LITERATURA GREGA I LA LITERATURA CATALANA, CENTRA LA SEVA RECERCA EN
L’ESTUDI DE LES RELACIONS ENTRE AMBDUES CULTURES I DEL PAPER QUE ELS
AUTORSCLÀSSICS I L’HUMANISME HAN TINGUT EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOSTRA
HISTÒRIA LITERÀRIA I TAMBÉ IDEOLÒGICA. DES D’UNA PERSPECTIVA TRANSVERSAL,
S’INVESTIGUEN, EN EL VESSANT LITERARI, LES ARRELS GRECOLLATINES DE L’OBRA
DELS ESCRIPTORS CATALANS DELS SS. XIX I XNES DE L’OBRA DELS ESCRIPTORS
CATALANS DELS SS. XIX I XX, I, EN EL VESSANT IDEOLÒGIC, ELS FONAMENTS
HUMANÍSTICS QUE SUSTENTEN EL PENSAMENT DELS INTEL LECTUALS DINS LA
NOSTRA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA..
Cognoms i Nom Responsable: Molas Ribalta Pere
Nom del Grup: Història i política a l'Època Barroca (1580-1684) en l'àmbit mediterrani
Referència expedient: 2005SGR 00281
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934269281
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El projecte pretén estudiar el creixent interès per la història en l’àmbit de la
Monarquia Hispànica en el segle XVII expressat a través de textos i imatges. Per a això
desitgem establir la relació entre la construcció del passat i la consciència de declinació.
Analitzarem un ampli elenc d’obres amb atenció a les diversitats territorials (de manera especial
a Catalunya, Aragó i els territoris italians vinculats a l’antiga Corona d’Aragó), les circumstians
vinculats a l’antiga Corona d’Aragó), les circumstàncies que van ser escrites i la seva utilització
en el marc de programes culturals orientats a la consecució de determinats objectius polítics.
Cognoms i Nom Responsable: MONEREO FONT CARLES
Nom del Grup: SEMINARI INTERUNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ EN ESTRATÈGIES
D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE (SINTE)
Referència expedient: 2005SGR 00819
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934125323
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des del 2000 el nostre equip de recerca s’ha consolidat com a grup de
referència nacional en relació al tòpic de l’aprenentatge i l’ensenyament estratègics com ho
demostren el més d’un centenar de publicacions i de ponències en congressos (48
internacionals) durant aquest període i la nostra presencia continuada en cursos de tercer cicle
i plans de formació. L’ajut que demanem servirà per enfortir la nostra estructura per la recerca i
la formació der la nostra estructura per la recerca i la formació de futurs investigadors, la nostra
producció científica (que pensem incrementar en un terç) i per potenciar el nostre impacte
internacional.
Cognoms i Nom Responsable: Monserrat Molas Josep
Nom del Grup: Hermenèutica i Platonisme
Referència expedient: 2005SGR 00449
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934152551
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des de la seva constitució durant la dècada dels 90 el grup Hermenèutica i
Platonisme es va fixar un doble objectiu: esperonar la realització de les tesis doctorals dels
membres del grup i situar elsestudis platònics del nostre país al nivell internacional. El primer
objectiu s’ha anat assolit clarament (tesis doctorals de G. Luri, J. Monserrat, B. Bossi, A. Bosch,
X. Ibáñez). El segon s’ha establert amb la creació d’un laboratori d’investigació, lablert amb la
creació d’un laboratori d’investigació, la presència en la International Plato Society -congressos
bianuals-, i la publicació de llibres i articles en revistes nacionals i internacionals.
Cognoms i Nom Responsable: Montagut Estragués Tomàs de
Nom del Grup: Seminari interuniversitària d'Història del Dret Català 'Josep Maria Font
Rius'(SFR)
Referència expedient: 2005SGR 00117
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935421788
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup permanent i interuniversitari de Recerca d’Història del dret català
‘Josep Maria Font Rius (SFR) és una unitat de Recerca interuniversitària reconeguda per la
UPF (2005) amb una llarga trajectòria. S’inicia al 1993 per honorar el mestratge del gran
historiador del dret català Josep Maria Font i Rius (guardó de la Recerca de Catalunya) i entorn
del projecte de recerca finançat pel MEC (PB-93-0404) sobre la Història d’una institució jurídica:
la3-0404) sobre la Història d’una institució jurídica: la Generalitat de Catalunya a les èpoques
medieval i moderna, dirigit des de la UPF i integrat per membres de la UAB, URV, UOC, UdL,
UdG, UB...
Cognoms i Nom Responsable: Mora Torcal Rafael
Nom del Grup: Cultura material i arqueologia del comportament humà
Referència expedient: 2005SGR 00057
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934020720
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca de Cultura material i arqueologia del comportament humà
centra la seva activitat en dues línies bàsiques d’actuació sobre les quals se està treballant
actualment per consolidar-lesen els pròxims quatre anys. Aquestes línies d’actuació es basen
totes elles en la premissa de que el comportament humà queda reflectit de forma transcultural i
transtemporal en les produccions culturals i tecnològiques i, per tant, és possible analitzarals i
tecnològiques i, per tant, és possible analitzar a partir d’ella l’anàlisi de les societats humanes
en diverses cronologies i àmbits cultural i geogràfics diversos.
Cognoms i Nom Responsable: MORAGAS SPÀ Miquel de
Nom del Grup: GRUP D'ESTUDIS INTERNACIONAL DE TELEVISIÓ
Referència expedient: 2005SGR 00181
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 581 29 07
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de les dimensions culturals, socials i polítiques de la televisió, des de
la perspectiva dels estudis culturals, l’economia política i les polítiques de comunicació. Anàlisi
de les relacions entre el mitjà televisiu i la creació d’espais de comunicació: relacions,
influències i fluxos entre els espais locals, nacionals i transnacionals. És prioritat l’anàlisi de la
evolució del sistema audiovisual català i la seva interpretació en el context deovisual català i la
seva interpretació en el context de la transformació tecnològica i de convergència digital (TDT),
en el marc de les estratègies industrials i de regulació de la UE.
Cognoms i Nom Responsable: MORATA TIERRA FRANCESC
Nom del Grup: Governança Multinivell a la Unio Europea (GOMUE)
Referència expedient: 2005SGR 00737
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Institut Universitari d''Estudis Europeus
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 221 2740
Correu electrònic: francesc. [email protected]
Resum activitat: En tant que membre de la Xarxa d’Excel.lència CONNEX (Democratic and
Efficient Govenance in a Multi-level Europe), reconeguda per la UE, l’Equip tè per objectius. 1.
oferir informació sobre i accés ràpid al coneixement acumulat , 2. organitzar la investigació
orientada cap a la governança europea , 3. preparar joves investigadors. Pel que fa a
Catalunya, aquests objectius es concreten en la promocio de la recerca i la formació en temes
europeus permocio de la recerca i la formació en temes europeus per tal d’assolir les capacitats
necessàries per competir en l’Espai Europeu de Recerca a través de l’Institut Universitari
d’Estudis Europeus.
Cognoms i Nom Responsable: Moreso Mateos Josep Joan
Nom del Grup: Grup de Filosofia del Dret
Referència expedient: 2005SGR 00374
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 542 17 72
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu de l’activitat del Grup de Filosofia del Dret és la revisió crítica
d’algunes nocions bàsiques de l’anàlisi jurídica i la construcció i la utilització de models que
permetin no tan sols d’examinar les normes jurídiques sinó també de justificar les decisions
institucionals. La recerca bàsica del grup és de tipus teòric i es desenvolupa en tres línies
complementàries i estretament relacionades: la teoria del dret, la filosofia política i la fnades: la
teoria del dret, la filosofia política i la filosofia moral. En els darrers anys ens hem centrat en
temes com la constitució, la democràcia, la responsabilitat institucional, etc.
Cognoms i Nom Responsable: NAROTZKY MOLLEDA SUSANA ELENA
Nom del Grup: GRUP D'ESTUDIS SOBRE RECIPROCITAT
Referència expedient: 2005SGR 00073
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933333466(3175)
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objecte d’estudi és la reciprocitat entesa com aquelles relacions socials de
llarga durada que sustenten fluxos de transferències sobre una moral d’obligació mútua diferent
a la del contracte. La reciprocitat és la substància del “capital social’ , un recurs econòmic i
polític clau en les iniciatives de desenvolupament sostenible, extensió de la participació
democràtica i gestió dels conflictes. L’estudi de la reciprocitat constituiria unaonflictes. L’estudi
de la reciprocitat constituiria una base útil per orientar polítiques econòmiques i socials.
Cognoms i Nom Responsable: NASH BALDWIN MARY
Nom del Grup: MULTICULTURALISME I GÈNERE
Referència expedient: 2005SGR 00254
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 2106555
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Realització de dos projectes d’I+D (“Repensar las imágenes del otro/a:
inmigrantes y otras culturas en la prensa española” 1998-2001, 4.594.000 pta , “La
construcción dela identidad europea a través de las identitades urbanas’ , 2001-2005,
120.202&#38 ,#8364 ,), organització de 27 seminaris d’estudi i recerca, curs d’estiu
(“Inmigración, género y espacios urbanos” UB 2003), unes jornades internacionurbanos” UB
2003), unes jornades internacionals (“Intersticis’ , 2005), 3 llibres col.lectius, 16 llibres
individuals, 50 articles en revistes, 37 capítols de llibre, etc.
Cognoms i Nom Responsable: Nussbaum Capdevila Lucile
Nom del Grup: Grup d'estudis d'interacció plurilingüe i aprenentatge (GRIPA)
Referència expedient: 2005SGR 00330
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935812657
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup estudia les relacions entre interacció i aprenentatges plurilingües
(llengües ambientals i llengües estrangeres) en contextos educatius amb forta presència de
població escolar immigrant. El grup s’ha especialitzat: a) en l’exploració de l’eficàcia dels
enfocaments accionals que promou el Consell d’Europa , b) en la construcció de models
d’estudi de la interacció i d’avaluació de la competència comunicativa, així com models de
seqüències que inncia comunicativa, així com models de seqüències que integren
d’ensenyament de llengües i altres continguts curriculars.
Cognoms i Nom Responsable: Orobitg Canal Gemma
Nom del Grup: Cultures indígenes i afroamericanes: història (es), identitats i ciutadania
(CINAF)
Referència expedient: 2005SGR 00647
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 936743203
Correu electrònic: [email protected] ub.edu
Resum activitat: El grup reuneix a historiadors i antropòlegs que tenen una consolidada
trajectòria de docència i de recerca sobre les cultures indígenes i afroamericanes. L’activitat
principal de recerca és l’estudi dels processos contemporanis en els que estan inmersos
aquests grups en el context dels estats llatinoamericans. Interessa, a partir de les dades
històriques i de les dades etnogràfiques, l’estudi dels processos que expliquen i donen sentit als
movimentels processos que expliquen i donen sentit als moviments d’etnogenesis política
indígena i afroamericana que observem avui a les gran àrees del Carib i Costa Atlántica, Terres
baixes i Andes Centrals.
Cognoms i Nom Responsable: PADILLA LAPUENTE José
Nom del Grup: Grup de Recerca d'Arqueología Medieval i Postmedieval de la Universitat de
Barcelona, GRAMP.-UB
Referència expedient: 2005SGR 00512
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933333466(3144)
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els objectius del nostre grup de recerca consolidat per aquest Pla de recerca i
innovació es dirigeixen a reforçar la dinàmica dels nostres investigadors a través del
plantejament de noves àrees temàtiques i de la recerca d’espais de trobada multidisciplinaris.
La integració de membres en projectes i activitats comunes d’àmbit científic constitueixen una
de les línies a consolidar a través del estímul de reunions, de publicacions científiques
conjunteímul de reunions, de publicacions científiques conjuntes, a més d’ampliar la nostra
capacitat de formació de nous investigadors en arqueologia medieval.
Cognoms i Nom Responsable: Pallarés Porta Francesc
Nom del Grup: Grup de Recerca en Ciencia Poítica
Referència expedient: 2005SGR 00706
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93-542-24-99
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup durant aquest període s’ha expressat en un intens
desenvolupament de la recerca i de la seva inserció i projecció internacional amb l’objectiu
d’aprofondir en el coneixement i l’anàlisi de mecanismes i processos que permetin un
funcionament més eficient i una millor qualitat de la democràcia. Al voltant del concepte de
ciutadà en les democràcies la recerca del grup s’ha orientat a l’estudi del marc institucional i les
seves relantat a l’estudi del marc institucional i les seves relacions amb els ciutadans en el cas
català i espanyol en una perspectiva comparada.
Cognoms i Nom Responsable: PALOU SANGRÀ JULI
Nom del Grup: PLURilingüismes escolars i Aprenentatge de Llengües, a partir d'ara PLURAL.
Referència expedient: 2005SGR 00375
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 727 78 03
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El treball del grup s’ha centrat en l’anàlisi de les creences i de les actuacions
dels professor de llengües, amb una doble finalitat: comprendre millor el que passa a les aules i
fer noves propostesen l’àmbit de la formació inicial i permanent del professorat. Si en un inici es
va aprofundir en els mètodes etnogràfics de recollida i d’análisi de dades, darrerament la
recerca està centrada en la manera com els professors es representen les noves sia manera
com els professors es representen les noves situacions plurilingües i les repercussions que
aquestes tenen en les propostes didàctiques que elaboren.
Cognoms i Nom Responsable: PARELLADA SABATA MARTÍ
Nom del Grup: Grup de Recerca en Federalisme Fiscal i Economia Regional
Referència expedient: 2005SGR 00285
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934034646
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra bàsicament en l’anàlisi econòmica de les
qüestions relacionades amb el federalisme fiscal i, en concret, el finançament dels ens
subcentrals (incloent l’anàlisi aplicadaal cas de les CCAA i ens locals). Igualment, el grup centra
també els seus interessos d’investigació en les qüestions relacionades amb l’impacte de
l’activitat econòmica sobre el territori, ja sigui sobre la localització territorial d’empreses o sobre
elsobre la localització territorial d’empreses o sobre el procés de convergència regional.
Cognoms i Nom Responsable: Pascual de Sans Àngels
Nom del Grup: Grup de Recerca sobre Migracions (GRM)
Referència expedient: 2005SGR 00935
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811736
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GRM desenvolupa recerca en l’àrea de la migració i l’assentament de la
població des d’una perspectiva interdisciplinària, amb una especial referència a Catalunya, la
península Ibèrica, el sud d’Europa i, darrerament, el Marroc. La recerca del grup abasta l’estudi
de la migració des d’una vessant general i àmplia, tenint en compte tant la migració exterior
com la migració interna, dintre de Catalunya i Espanya, i posant l’èmfasi en els aspectes
teòrlunya i Espanya, i posant l’èmfasi en els aspectes teòrics i metodològics de la recerca en
aquests àmbits.
Cognoms i Nom Responsable: PERERA PARRAMON JOAN
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA PER A L'ESTUDI DEL REPERTORI LINGÜÍSTIC
(GRERLI)
Referència expedient: 2005SGR 00637
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934035238
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els treballs del grup s’articulen entorn de dos temes centrals: el
multilingüisme i la varietat lingüística. El primer comprèn l’estudi dels processos d’aprenentatge
i d’ensenyament de les llengües,especialment en entorns de llengües en contacte (amb una
atenció preferent als processos que afecten els infants nouvinguts al sistema educatiu), així
com la formació d’ensenyants perquè puguin actuar eficientment en aules i entorns
multilingües. El segoneficientment en aules i entorns multilingües. El segon abraça estudis
contrastius de discurs oral i escrit en diferents llengües des d’una perspectiva evolutiva i
didàctica.
Cognoms i Nom Responsable: Pérez Castrillo David
Nom del Grup: Centre de Recerca en Economia de les Organizacions (CREO)
Referència expedient: 2005SGR 00836
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811405
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu fonamental de la nostra tasca és entendre perquè i com
emergeixen diverses organitzacions, quins entorns afavoreixen la seva formació, i quins
contractes o mecanismes de repartiment permeten estabilitzar la cooperació i distribuir els
beneficis associats en aquesta. Una part important del nostre esforç s’emmarcarà en àrees
prioritàries del Pla de Recerca i Innovació 2005-2008, especialment en les àrees d’Economia
del Medi Ambient i Economiaent en les àrees d’Economia del Medi Ambient i Economia de la
Innovació. Així mateix, traballarem en Economia de la Salut, Disseny de mecanismes i
Polítiques Públiques i Economia de l’Empresa.
Cognoms i Nom Responsable: Pérez Tornero José Manuel
Nom del Grup: Gabinet de Comunicació i Educació
Referència expedient: 2005SGR 00520
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 581 16 89
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Gabinet neix amb l’objectiu de potenciar la investigació en un camp de
confluencia entre dues disciplines: la Comunicació i l’Educació. Des de la seva creació, ha
desenvolupat iniciatives destinades a integrar les noves tecnologies de la comunicació en la
societat del coneixement. El Gabinet compta amb un ampli equip d’investigadors, professors i
estudiants que participen activament en la posada en marxa de proyectes educatius, seminaris,
congresada en marxa de proyectes educatius, seminaris, congresos, conferències. Es tracta
d’un equip integrat per especialistes en Comunicació, semiòlegs, sociòlegs, experts en
marketing, periodistas, etc.
Cognoms i Nom Responsable: Pintó Casulleras Roser
Nom del Grup: TIREC (Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l'Educació Científica)
Referència expedient: 2005SGR 00114
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935813206
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Grup orientat a analitzar les condicions i fer propostes per un ensenyament
de les Ciències que prengui en consideració els reptes que suposa la immersió en una Societat
de la Informació i del Coneixement (implementació noves tecnologies a l’aula, ús nous
llenguatges comunicatius, gestió d’abundant informació, etc). Això implica l’expertesa en l’ús
d’eines informàtiques, en implantació de noves estratègies d’ensenyament, en potenciació
d’oblidades captratègies d’ensenyament, en potenciació d’oblidades capacitats cognitives, etc.
Tots ells conflueixen en destacar la importància de l’actualització del professorat. Consolidat
per la DGR des del 1999.
Cognoms i Nom Responsable: PLANAS COLL JORDI
Nom del Grup: Grup de recerca Educació i Treball (GRET)
Referència expedient: 2005SGR 01059
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811729
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: EL Grup de Recerca Educació i Treball (GRET) neix l'any 1987 a l'interior de
la Universitat Autònoma de Barcelona. Apareix amb al finalitat de definir i construir un equip de
recerca estable focalitzat en l'estudi d ela relació entre els Sistemes d'Ensenyament formal i no
formal i el Sistema Productiu i el Mercat de Treball. Les tasques de recerca que l'equip es
desenvolupen en: a) competències per l'economia i sistemes d'educació i formació, d)
investigació internacional comparada, avaluació i assessorament de projectes d’intervenció,
universitat i processos de canviGRET.
Cognoms i Nom Responsable: Planellas Aran Marcel
Nom del Grup: INICIATIVA EMPRENEDORA
Referència expedient: 2005SGR 00393
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 932806162
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Contribuir al coneixement sobre l’emprenedoria amb l’expectativa de
promoure la creació d’empreses sostenibles i innovadores al llarg del temps. L’activitat de
recerca es centrarà en la creació d’empreses globals, emprendre en femení, gestió del
creixement i finançament de l’empresa i la promoció de l’esperit emprenedor i la creativitat en
les empreses familiars i no familiars. En general, l’activitat del Grup es basarà en recerques
empíriques sobrevitat del Grup es basarà en recerques empíriques sobre la realitat de les
empreses catalanes i espanyoles per poder incidir en millorar les seves pràctiques de gestió.
Cognoms i Nom Responsable: Pol Urrútia Enric
Nom del Grup: Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional
Referència expedient: 2005SGR 00714
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933125181
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Entre 2001-05 s’ha treballat en 3 línies: 1) recerca sobre dinàmiques i
processos psicosocials, per a la millora del benestar i de la qualitat de vida, 2) aplicació dels
coneixements per a la intervenció social, ambiental i organitzacional, i 3) elaboració
d’instruments per a l’anàlisi de la gestió psicosocial, especialment en l’àmbit organitzacional.
Aquestes línies s’han desenvolupant en els principals àmbits d’interès i especialització del
Grup: moncipals àmbits d’interès i especialització del Grup: moviments socials, genere,
violencia i inclusió i exclusió social, risc i conflictes socioambientals, desenvolupament
sostenible i gestió dels RRHH.
Cognoms i Nom Responsable: Pons Novell Jordi
Nom del Grup: Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS) web:
http://www.ub.edu/eps
Referència expedient: 2005SGR 00460
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933220399
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: En la línia de recerca en Economia Internacional i Integració Econòmica,
l’activitat de recerca del grup s’ha centrat en l’anàlisi dels efectes dels processos d’integració
econòmica, posant un èmfasiespecial en la seva incidència sobre la cohesió territorial. Pel que
fa a la línia de recerca en Econonomia de la Política Social, la recerca s’ha fonamentat en
l’estudi de la sostenibilitat a llarg termini de la política fiscal espanyola i de l’estat delermini de la
política fiscal espanyola i de l’estat del benestar en el context actual d’envelliment demogràfic.
Una línia secundària de recerca del grup es centra en l’economia catala i la predicció.
Cognoms i Nom Responsable: Prado Picó Emili
Nom del Grup: Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS)
Referència expedient: 2005SGR 00846
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811738
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup respon als requeriments de recerca en l’àmbit de la
comunicació sobre quatre eixos fonamentals: els continguts, la recepció, les tecnologies i les
indústries. Fruit d’aquesta recerca el grup desenvolupa accions d’I+D en el camp de les
polítiques programàtiques, el disseny de continguts per a la indústria, la planificació de les
polítiques de comunicació per a les institucions públiques, així com del comportament de les
audiènciespúbliques, així com del comportament de les audiències. Tanmateix transfereix els
seus coneixements en la formació d’investigadors i professionals i en accions mobilitzadores.
Cognoms i Nom Responsable: PRATS CUEVAS JOAQUIM
Nom del Grup: DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials)
Referència expedient: 2005SGR 00555
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934035093
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup DHIGECS (Departament de “Didàctica de les Ciències Socials” de la
UB) té per finalitat la recerca en els diversos camps de la didàctica de la Geografia, la Història,
la Història de l’Art, la Filosofia i la Sociologia --en tot el que fa referència al professorat i a
l’alumnat-- i també en la difusió i didàctica del patrimoni. Fa recerca sobre quatre camps
preferents: a) avaluació dels aprenentatges , b) professionalitzacióavaluació dels aprenentatges
, b) professionalització docent , c) creació de materials i recursos didàctics, en especial amb les
noves tecnologies , d) estudis d’aplicabilitat i explotació d’elements.
Cognoms i Nom Responsable: PRIOR JIMÉNEZ DIEGO
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA SOBRE AVALUACIÓ DE LES ORGANITZACIONS
Referència expedient: 2005SGR 00858
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811539
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des de l’ambit de la recerca propia d’un departament d’Economia de
l’Empresa, el grup dirigeix els seus objectius cap a l’avaluació de les organitzacions, privades i
públiques, per tal de determinarels nivells de consecució dels seus objectius´, tan els immediats
com els més estratégics de llarg termini. L’avaluació inclou, però sense quedar costrenyida,
aspectes tals com l’anàlisi multidimensional de l’eficiència i la productivitat, la rendibilitatnal de
l’eficiència i la productivitat, la rendibilitat i la gestió mediambiental i social.
Cognoms i Nom Responsable: Pujolàs Maset Pere
Nom del Grup: Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD)
Referència expedient: 2005SGR 00160
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Vic
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 972221890
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GRAD es va constituir oficialment l’abril de 1999 amb la confluència de
diversos projectes dirigits per professorat de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic. El
1999 va liderar la sol licitud al DURSI per a la creació d’una Xarxa Temàtica de Recerca sobre
“Atenció a la Diversitat dels alumnes en una Escola per a tothom’ , que li va ser concedida i se li
ha renovat dues vegades. Ultra alguns projectes menors, ha presentat un Projes. Ultra alguns
projectes menors, ha presentat un Projecte de Recerca I+D (2004-2007) al Ministeri d’Educ. i
Ciència, pendent d’avaluació.
Cognoms i Nom Responsable: Quesada Arana Antonio
Nom del Grup: Grup de Recerca en Organització i Decisió Econòmiques
Referència expedient: 2005SGR 00949
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 977759853
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup està centrada en l’anàlisi de problemes relatius
al disseny d’institucions econòmiques. Són tres les direccions de la recerca. Una relativa al
disseny de mercats, entesos com la institució econòmica de referència. Una altra relativa al
disseny d’incentius dels agents que integren la institució, siguin mercats o altres instuticions col
lectives de naturalesa econòmica (empreses, acords de coalició, organismes públics). Ia
(empreses, acords de coalició, organismes públics). I una tercera relativa a la definició i anàlisi
de mecanismes de repartiment, entesos com a generalització dels mecanismes de mercat.
Cognoms i Nom Responsable: Quiroga Raimundez Violeta
Nom del Grup: Infància i família en ambients multiculturals (IFAM)
Referència expedient: 2005SGR 00100
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 4101602
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les línies principals de treball del grup són tres específiques : 1) Infància en
risc (Infants i adolescents en medi obert i residencial , menors immigrats no acompanyats , i
intervenció social i socioeducativa) , 2) Infància i noves tipologies familiars (problemàtiques i
reptes d’aquestes noves estructures i, més especifícament, les noves famílies compostes per
fills adoptats i families immigrades) , 3) Participació infantil en la societat ( tantdes) , 3)
Participació infantil en la societat ( tant en la infància més normalitzada com aquella que està
en situació de risc).
Cognoms i Nom Responsable: Ramos Méndez Francisco
Nom del Grup: Recerca de Dret Processal (ReDePro)
Referència expedient: 2005SGR 00660
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 487 11 12
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Recerca ha treballat en accions grupals o individuals en els
diversos camps del Dret Processal (Civil, Penal, Contenciós-Administratiu, Laboral,
Constitucional, Europeu i Internacional), des del naixament mateix de la UPF, sota la direcció
del Professor Ramos Méndez, si bé s´han anat ptoduint noves incorporacions que romanen fins
a l´actualitat. Les línies de recerca actuals es mostren en l´apartat 2.a, però cal remarcar la
projecció transnen l´apartat 2.a, però cal remarcar la projecció transnacional en el tractament
dels temes, així com dels congressos i jornades organitzats o participats pels membres del
grup.
Cognoms i Nom Responsable: Raymond Bara Josep LLuis
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA EN ECONOMÍA APLICADA
Referència expedient: 2005SGR 00972
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811711
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup s’ha centrat en tres línies de recerca: capital humà,
consum i estalvi i economia del transport. En la primera, s’ha aprofundit en l’estudi del
rendiment de la inversió en educació i la seva depreciació, i s’han analitzat els desajustos entre
oferta i demanda de qualificacions. En la segona, s’han estimat corbes d’Engel per a l’economia
espanyola amb la finalitat de valorar l’impacte dels canvis demogràfics en l’estructura del
co’impacte dels canvis demogràfics en l’estructura del consum. En la tercera, s’ha aprofundit en
l’estimació de la demanda de transport , en l’avaluació de costos en àmbits urbans i en la
regulació.
Cognoms i Nom Responsable: Recasens Vives Daniel
Nom del Grup: Grup de Fonètica Experimental
Referència expedient: 2005SGR 00864
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d'Estudis Catalans
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93-4578183
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Fonètica Experimental investiga els mecanismes de producció i
percepció de sons lingüístics, i els processos congnitius utilitzats pels parlants i oients en la
seva implementació. També estudia les causes articulatòries i perceptuals del canvi fonètic i
fonològic en les llengües, i la relació entre els fenòmens fonètics i els processos fonològics.
Amb aquesta finalitat, utilitza els sistemes experimentals més recents en el camp de las
sistemes experimentals més recents en el camp
de la fonètica (magnetometria,
electropalatografia, electroglotografia, tècniques i sistemes d’enregistrament de dades
aerodinàmiques).
Cognoms i Nom Responsable: REMESAR BETLLOCH ANTONI
Nom del Grup: ART, CIUTAT, SOCIETAT
Referència expedient: 2005SGR 00150
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933333466
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup sorgeix el 1999 amb la voluntat d’investigar interdisciplinariament els
processos de construcciío de l’espai públic des de les vessants artístiques, socials y de
sostenibilitat. L’activitat del grup s’ha anant consolidant a través de les seves actuacions en (1)
la recerca, especialment en el desenvolupament del catàleg de l’art públic de Barcelona, que ha
creat les condicions d’un debat interdisciplinar sobre l’espai públic (2) Les activitatsterdisciplinar
sobre l’espai públic (2) Les activitats de formació- Doctorat Espai Públic i Màster “Design
Urbano’ .
Cognoms i Nom Responsable: Riera Romaní Jordi
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA EN PEDAGOGIA SOCIAL I TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (PSITIC)
Referència expedient: 2005SGR 00469
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 932533187
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup desenvolupa la seva activitat investigadora, formativa i de
transferència de coneixement i serveis, entorn als nous paradigmes socioeducacionals
comunitaris, inclusors i en xarxa, i específicament entorn la qualitat i sostenibilitat dels
processos de transformació i innovació educativa, amb el suport de les TIC. És així doncs com
la nostra recerca s’endinsa de ple, des de diferents angles i perspectives d’anàlisi, en els nous
reptes deangles i perspectives d’anàlisi, en els nous reptes de l’educació del segle XXI.
Cognoms i Nom Responsable: Rivera Beiras José Ignacio
Nom del Grup: Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH)
Referència expedient: 2005SGR 00499
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934024417
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) va ser creat el
mes d’abril de 2001 per la Comissió de Política Científica de la UB com a un nou centre de
recerca, d’estudi i de treball ambdues finalitats principals , la recerca del tipus de tractament
que el Sistema Penal ofereix a problemes socials ,i , la contribució en la promoció de la cultura
dels drets humans a la societat catalana. Ha dut a terme més de quinze investigacions
relatiana. Ha dut a terme més de quinze investigacions relatives als Drets Humans i al sistema
penal. Desenvolupa tres grans activitats , recerca, docència i observació i inspecció de les
institucions.
Cognoms i Nom Responsable: ROCA TRIAS ENCARNACIÓ
Nom del Grup: DRET CIVIL CONSTITUCIONAL I DRET CATALÀ
Referència expedient: 2005SGR 00843
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934024363
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca té dos blocs d’activitats amb la metodologia comuna
basada en la protecció dels drets fonamentals: i) el Dret de Família i de la persona , en aquesta
àrea col labora en els grups de treball de la Conselleria de Justícia i de Benestar Social tant pel
que fa al Codi de Família, com a temes relacionats amb la protecció del menor.ii) L’altre bloc
d’activitat es refereix a la propietat intel lectual, molt especialment les qüestions legatat intel
lectual, molt especialment les qüestions legals que es refereixen l’aplicació de la tecnologia
digital i de les xarxes telemàtiques d’informació.
Cognoms i Nom Responsable: Rodà RodàRodà de Llanza Isabel
Nom del Grup: Grup de recerca arqueològica de la UAB
Referència expedient: 2005SGR 00546
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935812515
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup se centra principalment en el camp de l’arqueologia romana tant pel
que fa a la cultura material com a l’estudi del territori Les ciutats investigades en les que se
centrarà la recerca són laciutat de Tarragona (Tarraco), i Guissona (Iesso). i en aspectes
concrets d e la ciutat de Mataró (Iluro) i Barcelona (Barcino). Pel que fa a estudis i monografies
de materials arqueològis, se centren sobretot en la ceràmica, l’epigrafia, l’escultura.la nsobretot
en la ceràmica, l’epigrafia, l’escultura.la numismàtica i materials lapidis Una línia principal de
recerca se centra en l’estudi del paisatge antic, tant del territori rural com de les vies.
Cognoms i Nom Responsable: Rodríguez Díaz Josep A.
Nom del Grup: ESTUDIS DE PODER I PRIVILEGI
Referència expedient: 2005SGR 00368
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934021804
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup es concreta en activitats d’investigació, de
divulgació científica de la investigació, de transferència de coneixement i de formació. L’activitat
investigadora es realitza en el marc de projectes de finançament públic i convenis en el marc de
projectes privats i en el marc de xarxes acadèmiques nacionals i internacionals. Les línies
principals d’investigació són: professions i organitzacions, xarxes socials, seguretat,ofessions i
organitzacions, xarxes socials, seguretat, organització d’interessos i acció col lectiva, salut i
sanitat, món mediterrani, sociologia del consum, sociolingüística, societat civil,etc.
Cognoms i Nom Responsable: Rodríguez Illera José Luis
Nom del Grup: Ensenyament i aprenentatge virtual
Referència expedient: 2005SGR 00488
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934035185
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup investiga el camp de les noves formes emergents de l’ensenyament i l
‘aprenentatge en els entorns digitals. Per aconseguir-ho, hi ha dues línies de recerca que
agrupen diversos subprojectes:l’estudi i redefinició de les alfabetitzacions digitals, i els multiples
fenòmens que constitueixen l’aprenentatge virtual, incloent el disseny d’entorns virtuals tant a
l’educació superior com a l’educació secundària. Una altra de les àrees principals deucació
secundària. Una altra de les àrees principals de R+D+I està constituïda pel desenvolupament
d’eines cognitives, especialment orientades a l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura.
Cognoms i Nom Responsable: Sabaté Curull Flocel
Nom del Grup: Grup de Recerca d'Estudis Medievals. Espai, poder i cultura
Referència expedient: 2005SGR 00700
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Socials -
Telèfon: 973556498
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupar una focalitat renovadora en l’estudi de l’edat mitjana a través
de tres vectors -espai, cultura i poder- a manera de catalitzadors de la dinàmica social, sobretot
baixmedieval, partint dela Corona d’Aragó i especialment de Catalunya. L’aportació heurística
es complementa amb la història de l’art, la filologia i l’arqueologia. De manera estable compta
amb projecte de recerca, intercanvis i accions integrades amb l’estranger i reunió cientvis i
accions integrades amb l’estranger i reunió científica anual. Publicacions individuals i col
lectives. És un Grup consolidat de la Universitat de Lleida i té caire interuniversitari estable.
Cognoms i Nom Responsable: SALVADOR CODERCH Pau
Nom del Grup: Grup de Recerca en Dret Patrimonial
Referència expedient: 2005SGR 00215
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 542 17 67
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup porta a terme recerca aplicada en ciències socials en l’àmbit del dret
patrimonial, en els seus diferents vessants: dret de coses, contractes, responsabilitat civil,
persona, família i successions. L’objectiu estratègic del Grup és fornir al legislador català
d’instruments d’anàlisi i propostes normatives per executar polítiques legals en dret privat que
millorin i modernitzin les nostres institucions jurídiques en favor d’un major benestar
deinstitucions jurídiques en favor d’un major benestar dels ciutadans.
Cognoms i Nom Responsable: Sancho Gil Juana Maria
Nom del Grup: Formació, Innovació i Noves Tecnologies (FINT)
Referència expedient: 2005SGR 00431
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 933010704
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les línies específiques de recerca del grup són: (a) ensenyament i
aprenentatge per la comprensió i la dotació de sentit a la societat de la informació i cultura
visual , (b) aspectes institucionals,organitzatius i simbòlics dels nous entorns d’aprenentatge
que integren les TIC. (c) construcció del subjecte docent i discent en contextos de canvi i
complexitat. (d) noves formes d’exclusió social, incloent la problemàtica particular de les
persones ambincloent la problemàtica particular de les persones amb necessitats educatives
especials , d) Formes de subjectivitat en les societats contemporànies.
Cognoms i Nom Responsable: SANCHO PIFARRÉ FERRAN
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA EN ECONOMIA COMPUTACIONAL I SIMULACIÓ
(prèviament Grup de recerca en economia quanti
Referència expedient: 2005SGR 00712
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811757
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup està especialitzat en l’aplicació de mètodes estadístics, matemàtics i
informàtics per a la modelització econòmica amb una vessant fortament empírica. El grup ha
desenvolupat models numèrics de computació i de simulació amb l’objectiu de fer un tractament
analític i rigorós de diversos problemes econòmics amb particular interès en el camp
mediambiental (sostenibilitat, valoració contingent, consum energètic, doble dividend) però
també en econo, consum energètic, doble dividend) però també en economia pública (eficiència
fiscal, reformes impositives, capital públic), i en economia sectorial (indústria de l’aviació, salut,
educació)
Cognoms i Nom Responsable: SANTACANA MESTRE JOAN
Nom del Grup: Didàctica del Patrimoni, Noves Tecnologies i Museografia Comprensiva
(DIDPATRI). Grup de Recerca de
Referència expedient: 2005SGR 00621
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934035088
Correu electrònic: [email protected] ,[email protected] ,[email protected]
Resum activitat: El grup s’articula a partir de quatre línies de recerca principals: 1. Fonaments
de Didàctica del Patrimoni 2. Museografia didàctica (tecnologia audiovisual,museografia
interactiva i virtual) 3. Museografia d’elements patrimonials (jaciments arqueològics , patrimoni
de la guerra civil espanyola) 4. Gestió i tractament del Patrimoni Documental i Informacional
(Anàlisi de les fonts, Cultura informacional, Digitalització, Organització, Accés i
sistememacional, Digitalització, Organització, Accés i sistemes de recuperació, i Personalització
dels Serveis)
Cognoms i Nom Responsable: Sauquet Rovira Alfons
Nom del Grup: Organització del coneixement i aprenentatge
Referència expedient: 2005SGR 00921
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 280 61 62
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup fa recerca en les àrees del aprenentatge, el coneixement i la gestió.
Ha analitzat l’aprenentatge en organitzacions determinant condicions i processos
d’aprenentatge incloent-hi les cultures nacionals com a variable. Tant mateix ha recercat les
relacions entre tipus de coneixement i la seva aplicació diferenciant entre experts i principiants.
Analitza el paper de les narratives com a eines de transmissió de coneixement així com les
xarxes socide transmissió de coneixement així com les xarxes socials complexes en tant que
àmbits d’aprenentatge. S’orienta cap a l’establiment de les millors practiques en gestió de la
recerca.
Cognoms i Nom Responsable: Serrano Masip Mercedes
Nom del Grup: Grup de recerca 'Pontius de Ilerda' del Departament de Dret Privat. Universitat
de Lleida.
Referència expedient: 2005SGR 00267
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 973 703265
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'activitat de recerca dels membres del grup es posa de manifest en treballs
realitzats individualment i que ja han estat publicats. En quan a grup, cal destacar l'experiència
adquirida en projectes d'investigació amb finançament extern i en diferents programes de
doctorat del Departament de Dret Privat en els que han ofertat cursos tots els membres del
grup. Així mateix, és un punt fort del grup haver organitzat, regularment, les Jornades
Jurídiques de la Facultat de Dret i Economia que sempre han tingut com objectiu elegir un tema
d’estudi científic interdisciplinar.
Cognoms i Nom Responsable: SILVA SÁNCHEZ JESÚS-MARÍA
Nom del Grup: GRUP DE DRET PENAL ECONÒMICO-EMPRESARIAL
Referència expedient: 2005SGR 00558
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935421602
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objecte de recerca són aquelles àrees de l’ordenament jurídic on
conflueixen el dret penal i mercantil. D’una banda, el fenomen de la criminalitat d’empresa i el
seu tractament jurídic, amb matèries com l’atribució de responsabilitats en estructures
empresarials i els delictes comesos dins l’empresa (p.ex. delictes societaris) o des d’aquesta
(p.ex. delictes contra el medi ambient). D’altra banda, la “delinqüència econòmica” ennda, la
“delinqüència econòmica” en sentit ampli (p.ex. delictes contra propietat industrial o concursals)
donant especial importància als mecanismes alternatius de resolució de conflictes.
Cognoms i Nom Responsable: Silvestre Benach Núria
Nom del Grup: Grup d'Investigació sobre Sordeses i altres Trastorns de Llenguatge
Referència expedient: 2005SGR 00205
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935812999
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup GISTAL realitza la seva activitat de recerca prioritariament en el
camp de la sordesa i de les seves implicacions en el desenvolupament psíquic i lingüístic de les
persones afectades. Les línies consolidades s’han centrat en l’edat escolar en els aspectes
següents: desenvolupament del llenguatge escrit,
l’autoconcepte, els aprenentatges
matemàtics i d’adquisició de la llengua oral en un context bilingüe. Els darrers 4 anys es va duu
a termecontext bilingüe. Els darrers 4 anys es va duu a terme un ampli estudi avaluatiu
considerant els efectes de les modalitats comunicatives en el desenvolupament psíquic i
lingüístic de l’alumnat sord.
Cognoms i Nom Responsable: Sistac Vicen Ramon
Nom del Grup: Oficina de llengua i literatura de Ponent i del Pirineu
Referència expedient: 2005SGR 00041
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 973 703366
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de la incidència dels canvis en la geografia humana i en la física
(construcció de pantans) sobre el dialecte autòcton en una zona de frontera administrativa entre
Catalunya i Aragó. Estudi dela transformació dels grups socials implicats, investigació
toponímica i estudi dialectològic i sociolingüístic qu permeti analitzar la dinàmica dels dialectes
de frontera i transició.
Cognoms i Nom Responsable: Solé Puig Carlota
Nom del Grup: CEDIME (Centre d'Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques)
Referència expedient: 2005SGR 00804
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935812418
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: i) Extens llistat de recerques obtingudes en convocatòries competitives sobre
les principals línies de recerca del grup: immigració i mercat de treball, immigració i gènere,
polítiques socials i immigració, llengua i immigració. ii) Convenis de recerca amb diverses
entitats, orientats a la intervenció social en l’àmbit de la immigració. iii) Formació de futurs
investigadors, a través de l’obtenció de beques pre i post doctorals i de l’impuls de l’elaó de
beques pre i post doctorals i de l’impuls de l’elaboració de tesis i tesines. iv) Impartició de
cursos de doctorat i assignatures en diversos postgraus sobre la temàtica de les migracions.
Cognoms i Nom Responsable: Soler Gallart Marta
Nom del Grup: Grup de Recerca en Gènere, Identitat Cultural i Educació (GIE)
Referència expedient: 2005SGR 00243
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 3818302
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GIE té com a objectiu principal l’estudi de les interaccions socials en la
transformació de les relacions de gènere i la convivència multicultural cap a una major inclusió
social, principalment encontextos educatius i de formació, així com en altres contextos socials.
El grup analitza la intersecció de les dimensions de gènere, identitat cultural i educació en els
processos d’exclusió social existents a la societat del coneixement, i estudia quinexistents a la
societat del coneixement, i estudia quines interaccions socials aporten elements per a la seva
superació.
Cognoms i Nom Responsable: SUBIRATS HUMET JOAN
Nom del Grup: EQUIP D'ANÀLISI POLÍTICA/INSTITUT DE GOVERN I POLÍTIQUES
PÚBLIQUES (EAP/IGOP)
Referència expedient: 2005SGR 00636
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 5812064/3448
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’EAP/IGOP pretén articular coneixement i compromís. Treball universitari
rigorós en l’àmbit de les ciències socials, amb vocació de projecció acadèmica europea i
internacional. Però treball arrelat també a la realitat social que ens envolta, de la qual ens
sentim part, i realitzat des de perspectives i valors compromesos amb l’aprofundiment
democràtic. Té per objectiu desenvolupar projectes de recerca universitària bàsica i aplicada,
així com esdevrecerca universitària bàsica i aplicada, així com esdevenir un espai de formació,
debat i intercanvi de coneixements.
Cognoms i Nom Responsable: Sudrià Triay Carles
Nom del Grup: Història Industrial i de l'Empresa
Referència expedient: 2005SGR 00854
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934021930
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup ha desenvolupat els seus plans de recerca en l’àmbit de la història
industrial i de l’empresa i de la història econòmica en general. Ha mantingut l’accés a les
convocatòries competitives de finançament i a convenis amb administracions públiques i
empreses privades. Els treballs publicats mostren les fites assolides en les tres temàtiques
interconnectades pròpies del grup, amb un nombre important de publicacions en revistes,
capítols de llibreortant de publicacions en revistes, capítols de llibre i monografies. Els seus
membres han estat presents en congressos nacionals i internacionals rellevants i ha organitzat,
a més, diverses trobades.
Cognoms i Nom Responsable: TAMARIT SUMALLA JOSEP-MARIA
Nom del Grup: Sistema de Justícia penal
Referència expedient: 2005SGR 00361
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 973703281
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La tasca investigadora del grup se centra en aquelles disciplines que
configuren el nostre sistema de justícia en matèria penal, això és: preferentment el dret penal
en el seu vessant substantiu, raóper la qual la major part dels integrants del grup són
investigadors amb formació jurídico-penal material, sense oblidar el dret processal penal i la
criminologia, en especial, en relació amb aquesta darrera, tot allò que té a veure amb el perfil
d’un estdarrera, tot allò que té a veure amb el perfil d’un estatut jurídic de la víctima. La
interacció d’aquestes diverses disciplines atorga un caire interdisciplinari a l’objecte
d’investigació.
Cognoms i Nom Responsable: Tejada Fernández José
Nom del Grup: Col lectiu d’Investigadors en Formació Ocupacional (CIFO)
Referència expedient: 2005SGR 01020
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 581 17 50
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Recerca en l’àmbit de la formació per al treball, en les seves modalitats
inicial/reglada, ocupacional i continua: formació de formadors, processos de l’aprenentatge
adult, avaluació de programes de formació, qualificacions, competencies i processos de
certificació professionals, detecció de necessitats formatives, TIC i formació, innovació,
estratègies docents innovado Formació de formadors de postgrau (doctorat, postgraus,
mestratges i cursos d’extensió universitària) per demandes específiques mitjançant convenis
amb institucions.
Assessorament a institucions per a la formació per al treball.
Cognoms i Nom Responsable: Tort Bardolet Antoni
Nom del Grup: GREUV (Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic)
Referència expedient: 2005SGR 00895
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Vic
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 938892651
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GREUV compta amb dues línies de recerca centrals que són: “Ciutadania,
immigració i educació” i “Educació i territori’ . En la primera s’investiga, sobre les respostes
polítiques, organitzatives i pedgògiques que el sistema educatiu està donant al repte d’una
societat multicultural. En la segona línia, s’estudien fenòmens que vinculen l’educació a un
entorn com són la dinámica de l’escola rural, la relació entre educn la dinámica de l’escola
rural, la relació entre educació i museus així com l’evolució del pensament educatiu i les seves
practiques en un territori (comarca, municipi) concret.
Cognoms i Nom Responsable: TULLA PUJOL ANTONI F.
Nom del Grup: GEOGRAFIA APLICADA
Referència expedient: 2005SGR 00942
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935814333
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Geografia Aplicada té com a principal objectiu l’anàlisi i ordenació
del territori del mòn rural, basat en l’acciò antròpica al medi natural. Seguint les línes:1.
L’evolució del paisatge deles àrees de muntanya i la gestió dels espais naturals. 2. L’anàlisi
ambiental i d’úsos del sòl mitjançant les imatges satèl•lit i el SIG, posant especial atenció a la
reserva hídrica. 3. El desenvolupament local i la naturbanització i determinar el paplupament
local i la naturbanització i determinar el paper de la dona. 4. La mobilitat des d’una vessant
territorial, social i ambiental, i 5. Metodologia georeferenciada i l’elaboració de taxonomies.
Cognoms i Nom Responsable: Vázquez Albert Daniel
Nom del Grup: Grup de Recerca sobre Govern Corporatiu de l'Empresa
Referència expedient: 2005SGR 00820
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934024390
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Anàlisi de la reforma del marc normatiu del govern corporatiu de l’empresa,
matèria que ha esdevingut prioritat indiscutible per a reguladors i empreses. La recerca
posseeix un caire innovador que sobretot es materialitza en el seu doble enfocament:
multidisciplinar, perquè fa una anàlisi transversal que fomenta el diàleg entre diferents
perspectives jurídiques (mercantil, penal, laboral, ètica, etc) , i internacional, perquè incorpora
professors d’Untc) , i internacional, perquè incorpora professors d’Universitats estrangeres per
enriquir la recerca amb aportacions de diferents tradicions jurídiques (europea, nordamericana i
llatinoamericana).
Cognoms i Nom Responsable: Ventura Oller Montserrat
Nom del Grup: Antropologia i Història de la Construcció d'Identitats Socials i Polítiques
(AHCISP)
Referència expedient: 2005SGR 00217
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811143
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Amb una perspectiva històrica i etnogràfica, l’L’AHCISP analitza els
problemes antropològics derivats del dualisme cartesià natura-cultura (racisme, construcció
social de l’entorn, de les identitats omestissatge). A través d’una anàlisi històrica i transcultural
de l’Europa cristiana, el món jueu, àrab-musulmà, subsaharià, indígena americà i crioll, el
projecte actual busca explicar l’origen, el procés, els sentits, les justificacions socials i
cultuprocés, els sentits, les justificacions socials i culturals i els usos contemporanis del
concepte de mestissatge, l’espai social de les barreges i els ponts culturals.
Cognoms i Nom Responsable: Vila Mendiburu Ignasi
Nom del Grup: Grup de Cultura i Educació
Referència expedient: 2005SGR 00634
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 972418254
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat:
Cognoms i Nom Responsable: Vila Mitjà Assumpció
Nom del Grup: Arqueologia de la gestió dels recursos litorals (AGREL)
Referència expedient: 2005SGR 00829
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 934426576
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els objectius científics del grup es centren en l’arqueologia de la gestió dels
recursos litorals a a partir d’exemples de Tierra del Fuego, Nicaragua i Uruguai. Les línies
d’actuació aniran encaminades a l’estudi arqueològic de les estratègies de subsistència,
organització social i entorn mediambiental. Es busca entendre com es van organitzar les
societats pescadores-caçadores-recol.lectores per subsistir i explicar les causes i la direcció
dels canvsubsistir i explicar les causes i la direcció dels canvis, la qual cosa vol dir aprofundir
en les metodologies d’anàlisi que ens permetin assolir un registre arqueològic adient.
Cognoms i Nom Responsable: Vilà Costa Blanca
Nom del Grup: IDT-GEIE (Institut de Dret i Tecnologia - Grup d'Estudis Internacionals i
Europeus
Referència expedient: 2005SGR 00137
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 935811608
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les conseqüències de la integració econòmica mundial i europea amb
especial incidència en els àmbits del dret econòmic, del dret de l'estrangeria i del dret de
família. Aquesta anàlisi es concreta en les línies següents: - Dret internacional privat de la Unió
europea , - Estatut dels estrangers no comunitaris a la Unió Europea , - Coherència del model
jurídic comunitari, particularment en la gestió de situacions de pluralitat legislativa , Operacions econòmiques transnacionals (Dret de la competència i de les persones jurídiques);
la famíla en les relacions transnacionals.
Cognoms i Nom Responsable: Worsfold James Brian James
Nom del Grup: GRUP DEDAL- LIT
Referència expedient: 2005SGR 00862
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 973265939
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: 1er projecte: “A Vision of Order: 20th Century New Literature(s) in English”
(Vicerectorat Recerca UdL, 1996/99). Creació publicació col.lecció DEDAL-LIT (a punt de sortir
n. 5). 2on projecte: “Percepciones de la vejez en la literatura contemporánea escrita en inglés”
(BFF 2000-1076 MCYT, 2001/04). Organització congrés “The Art of Ageing. An International,
Interdisciplinary Conference on Textualising tational, Interdisciplinary Conference on
Textualising the Phases of Life” dintre la “Setmana de la Vida’ . 3-8 novembre 2003.
Cognoms i Nom Responsable: Ysa Figueras Tamyko
Nom del Grup: Grup de recerca en lideratge i innovació a la gestió pública (GLIGP)
Referència expedient: 2005SGR 00043
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Ciencies Socials Telèfon: 93 495 21 42
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GLIGP s’interessa especialment pels processos de desenvolupament
institucional i les interconnexions entre el sector públic, el sector privat lucratiu i el tercer sector.
En el marc teòric de la governança, els nostres eixos temàtics principals d’estudi són: a) el
lideratge públic democràtic com a dinamitzador del desenvolupament institucional , b) l’anàlisi
de xarxes, col•laboracions i partenariats en la innovació de la gestió pública. L’enfocamanriats
en la innovació de la gestió pública. L’enfocamant del grup combina el neoinstitucionalisme i
l’anàlisi empírica, utilitzant la recerca participativa, quantitativa i qualitativa.
GRUPS DE RECERCA DE CATALUNYA (SGR) - CONVOCATÒRIA 2005
Àmbit : 003 – Ciències
Cognoms i Nom Responsable: Aguadé Bover Jaume
Nom del Grup: Grup de Topologia Algebraica de Barcelona (GTAB)
Referència expedient: 2005SGR 00606
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811867
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Recerca en Topologia Algebraica, principalment en l’àmbit de la teoria
d’homotopia i les seves relacions amb la teoria de grups i la teoria de categories, però incloent
també alguns àmbits multidisciplinars transversals a la topologia algebraica, com són l’àlgebra
homològica, la geometria algebraica, etc.
Cognoms i Nom Responsable: Aguilar Navarro Antonio
Nom del Grup: Dinàmica de reaccions químiques
Referència expedient: 2005SGR 00126
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021224
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca es centra en l’estudi experimental i teòric-computacional de la
dinàmica de reaccions elementals. S’utilitzen la tècnica de feixos creuats i la de feixos d’ions
guiats, determinant-se seccions eficaces en funció de l’energia. Els mètodes teòrics són
mecanoquàntics independents del temps exactes i aproximats, de trajectòries quasiclàssiques,
de mecànica molecular i la mecanoquàntica dependent del temps emprant paquets d’ona i que
permet el cndent del temps emprant paquets d’ona i que permet el càlcular constants de
velocitat de reaccions poliatòmiques d’interès nanotecnològic com la simulació dels processos
de catàlisi heterogènea.
Cognoms i Nom Responsable: Aguilar Vila Alejandro
Nom del Grup: Grup de recerca de grans vertebrats marins
Referència expedient: 2005SGR 00978
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4021453
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup s’ha desenvolupat en diversos àmbits de la
biologia animal, però s’ha centrat principalment en l’estudi de la demografia, l’ecologia i la
gestió d’espècies amenaçades.Tot i que la major part dels seus treballs versen sobre els
mamífers marins, també s’han realitzat diversos estudis sobre altres grans vertebrats marins,
com les tortugues i els taurons i els peixos.
Paral lelament, el grup ha portat una línia
d’investParal lelament, el grup ha portat una línia d’investigació centrada en l’impacte dels
contaminants químics en els ecosistemes i, en particular, en la fauna vertebrada.
Cognoms i Nom Responsable: ALBERICIO PALOMERA FERNANDO
Nom del Grup: QUÍMICA COMBINATÒRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE NOUS
COMPOSTOS
Referència expedient: 2005SGR 00662
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 403 70 88
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Química Combinatòria del Parc Científic de Barcelona té una
doble vessant, per un costat porta a terme diverses línies de recerca dirigides al descobriment
de nous fàrmacs utilitzant principalment tècniques combinatòries. Per l’altra, actua com un
element dinamitzador de la introducció de les ciències combinatòries a la recerca tan
acadèmica com industrial en el camp de la biomedicina i dels nous materials. Les línies de
recerca es podeni dels nous materials. Les línies de recerca es poden dividir en
metodològiques i aplicades a la biomedicina.
Cognoms i Nom Responsable: Alcalde Pais M. Ermitas
Nom del Grup: Grup de Desenvolupament de Sistemes Policíclics Nitrogents d'Interès Biològic
(DSPNIB)
Referència expedient: 2005SGR 00158
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934024540
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des de fa temps el grup de DSPNIB treballa en la síntesi i l'estudi estructural
de sistemes heterocíclics amb potencial activitat farmacològica. Seguint l'evolució natural de
qualsevol grup de recerca actiu, hi ha diferents línies d'investigació. Una d'elles estudia
sistemes catiònics i policatiònics amb nuclis d'azole i llurs possibles aplicacions en diferents
camps científics. Un altre línia estudia peptidomimètics de conformació restringida, utilitzant el
nucli de piperidona com a 'scaffold’ anàleg de dipèptids de girs β o ? i avaluar la seva activitat
biològica.
Cognoms i Nom Responsable: Alcaraz Medrano Miquel
Nom del Grup: Grup d'Ecologia del Zooplàncton Marí
Referència expedient: 2005SGR 00219
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: +34 93 2309545
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup d’Ecologia del Zooplàncton Mari treballa en projectes centrats en
l’estudi del paper dels organismes zooplanctònics en l’estructura i el funcionament dels
ecosistemes pelàgics. Inclou totsels aspectes relatius als mecanismes (físics o de qualsevol
tipus) que modulen la seva interacció amb els productors primaris, els efectes sobre les xarxes
tròfiques marines i el control que exerceix sobre el destí final del carboni biogènic marí. Inclix
sobre el destí final del carboni biogènic marí. Inclou tant la realització de campanyes
oceanogràfiques com experiments de laboratori utilitzant micro- i mesocosms.
Cognoms i Nom Responsable: Alemán Llansó Carles
Nom del Grup: Grup de Innovació en Materials
Referència expedient: 2005SGR 00844
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 937750144
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les activitats del grup engloben tant el disseny de nous materials polimèrics
com el posterior desenvolupament de les seves aplicacions tecnològiques. Per assolir aquests
objectius combinem la informació que proporcionen metodologies computacionals per a la
modelització molecular, mètodes de síntesi química i/o electroquímica, técniques experimentals
de caracterització i assaigs propis de l’enginyeria. Els estudis abarquen el desenvolupament
tant de neria. Els estudis abarquen el desenvolupament tant de nanosistemes electroactius
(polímers conductors) com de polímers amb estructura supramolecular amb aplicacions
potencials en nanobiologia.
Cognoms i Nom Responsable: ALONSO CARMONA MARIA ISABEL
Nom del Grup: Propietats optoelectròniques de materials nanoestructurats
Referència expedient: 2005SGR 01032
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon:
Correu electrònic:
Resum activitat: L'activitat de recerca del grup es centra en problemes fonamentals
relacionats amb materials òptics i optoelectròncis. Podem dividir els temes de treball en dues
grans àrees generals: Creixement per epitàxia de feixos mleculars de simiconductors del grup
IV i desenvolupament de tècniques d'espectroscòpia òptica per l'estudi de les propietats
electròniques, òptiques i físiques d'aquests i altres materials electrònics. D’entre aquestes
tècniques la més recent és la microscòpia òptica d’escombratge en camp proper (SNOM).
El nostre objectiu és relacionar l’estructura de nous materials amb llurs propietats òptiques,
com a pas previ i necessari per produir i usar les nanoestructures i propietats que portaran a
generacions futures de dispositius optoelectrònics.
Cognoms i Nom Responsable: ALONSO CHAMARRO JULIAN
Nom del Grup: GRUP DE SENSORS I BIOSENSORS
Referència expedient: 2005SGR 00364
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935812149
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupament de tecnologies (microelectrònica, òptica integrada,
micromecanització, microfluidica, LTCC, flux continu, injecció de partícules, “screen-printing’ ,
etc.) y nous materials ((cromo)ionòfors, ceramiques, (bio)(nano) compòsits catalitics,
nanoparticules, “quantum dots (QD)’ , etc.) per a la obtencio de sensors, biosensors,
immunosensors i genosensors. Desenvolupament de transductors electroquimics i òptics i
microsiament de transductors electroquimics i òptics i microsistemes analítics integrats (µTAS).
Desenvolupament i transferencia de (bio)instrumentació analitica aplicada a problemes
biomèdics, ambientals
Cognoms i Nom Responsable: Alsina Esteller M. Asunción
Nom del Grup: Pèptids i proteïnes: Estudis Fisicoquímics
Referència expedient: 2005SGR 00278
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934024553
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Disseny i síntesi de pèptids derivats de les proteïnes del virus de la hepatitis
G (GBV-C/HGV): interacció amb models de membrana (monocapes lipídiques i liposomes).
Pèptids sintètics com a biosensors en el desenvolupament de nous sistemes de diagnòstic.
Selecció de potencials agents terapèutics (inhibidors de la fusió del virus de la
immunodeficiència humana) d’origen peptídic mitjançant assaigs biofísics. Desenvolupament i
estudi biofísic de nous abiofísics. Desenvolupament i estudi biofísic de nous antibiótics
peptídics que indueixen l’intercanvi de fosfolípids entre membranes.
Cognoms i Nom Responsable: Altadill Felip David
Nom del Grup: Geomagnetisme i aeronomia
Referència expedient: 2005SGR 00868
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977500511
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: S’enmarca en l’estudi del geomagnetisme i l’aeronomia. D’una banda amb
l’anàlisi de la variabilitat ionosfèrica, i els efectes sobre aquesta generats per l’activitat
solar/geomagnètica i per efectes meteorològics, així com amb la recerca d’aplicacions
pràctiques dels resultats. D’altra banda amb la modelització regional del camp geomagnètic,
amb extensió a aplicacions per a l’arqueomagnetisme, estudis sobre la variació geomagnètica
diürna o els efecteudis sobre la variació geomagnètica diürna o els efectes dels corrents aliniats
amb el camp, el desenvolupament de models de variacions magnètiques ràpides i d’algorismes
de detecció d’esdeveniments.
Cognoms i Nom Responsable: ALVAREZ REVERTER SANTIAGO
Nom del Grup: Grup d'Estructura Electrònica
Referència expedient: 2005SGR 00036
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93-4021269
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Aquest grup utilitza les eines de la química teòrica per a racionalitzar els
comportaments de sistemes moleculars i extesos, especialment les propietats físiques i
químiques que no s’expliquen amb models teòrics senzills habituals. S’interessa en aquells
compostos amb una especial complexitat en la seva estructura electrònica (amb metalls de
transició) o en les interaccions intermoleculars (cristalls orgànics i sistemes d’interés biològic).
Les propalls orgànics i sistemes d’interés biològic). Les propietats que s’investiguen són el
magnetisme, el transport elèctric, l’estructura i forma molecular, i la reactivitat química.
Cognoms i Nom Responsable: Amorós Torrent Jaume
Nom del Grup: Geometria i topologia de les varietats algebraiques
Referència expedient: 2005SGR 00557
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934016638
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudiem les varietats algebraiques amb mètodes algebraics, homològics,
topològics i de teoria de gauge.
Considerem aspectes globals (topologia, nombres
característics, moduli, deformacions) i en menys mesura locals. Amb les mateixes tècniques
estudiem varietats simplèctiques i accions hamiltonianes de grups, i aspectes aritmètics
(problema de Galois invers). Apliquem les eines emprades en la nostra recerca a problemes
de genòmica, robòtica, visióostra recerca a problemes de genòmica, robòtica, visió per
ordenador i ciència de materials.
Cognoms i Nom Responsable: ANADÓN MONZÓN PEDRO
Nom del Grup: Grup de Reconstrucció Paleoambiental
Referència expedient: 2005SGR 00200
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4095410
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L´objectiu principal és la reconstrucció dels canvis paleoambientals
enregistrats en successions sedimentàries, fent èmfasi en els dipòsits lacustres. Aquesta
reconstrucció comprèn la caracterització al laboratori de marcadors geoquímics en carbonats
biogènics (caròfits, valves d’ostràcodes i closques de mol.luscs) i com a aplicació, l’estudi
pluridisciplinar de les successions sedimentàries a partir de la combinació de criteris
paleobiològics, geoqartir de la combinació de criteris paleobiològics, geoquímics i sedimentaris.
S’incidirà especialment en la influència de les variacions climàtiques i el seu enregistrament en
els sediments.
Cognoms i Nom Responsable: Andreu Batallé Jordi
Nom del Grup: Grup d'Energia Solar
Referència expedient: 2005SGR 00475
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021145
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La activitat de recerca, desenvolupament i innovació està orientada a les
aplicacions en el sector de la producció, estalvi i eficiència energètica. L’activitat principal és el
desenvolupament de noves tecnologies de plafó fotovoltaic basades en silici en capa prima.
Recentment s’ha iniciat el desenvolupament de cèl lules solars basades en semiconductors
orgànics. També es desenvolupa una activitat de demostració de sistemes fotovoltaics altres
tècniqt de demostració de sistemes fotovoltaics altres tècniques energètiques aplicades a
edificis. El grup participa en el Centre de Referència en Materials Avançats per a l’Energia
(CeRMAE).
Cognoms i Nom Responsable: Ara Bertran Pere
Nom del Grup: Grup de Recerca en Teoria d'Anells
Referència expedient: 2005SGR 00206
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 937271656
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Recerca en Teoria d’Anells té com a objectiu l’estudi de certes
classes d’anells, incloent els anells regulars de von Neumann, les àlgebres de dimensió finita,
els anells semilocals, les àlgebres de grup i de semigrup, i les àlgebres d’operadors. Les
propietats fonamentals d’aquests anells es troben codificades en la categoria de mòduls sobre
ells i les seves subcategories. Un especial interès mereixen les subcategories plenes formades
pelsinterès mereixen les subcategories plenes formades pels mòduls projectius finitament
generats i els mòduls finitament presentats, respectivament.
Cognoms i Nom Responsable: Aymerich Humet Xavier
Nom del Grup: Enginyeria de dispositius micro i nanoelectrònics
Referència expedient: 2005SGR 00061
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811772
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup desenvolupa la recerca en diversos camps de la microelectrònica i de
la nanolectrònica. Concretament, en el camp de la fiabilitat de transistors MOSFET,
investiguem l’impacte de la ruptura dielèctrica de l’aïllant de porta en l’operació del transistor i
dels circuits fets amb aquests transistors, i les propietats dels dielèctrics d’alta permitivitat.
També desenvolupem la nostra activitat investigadora en el camp de la modelització i estudi
dinvestigadora en el camp de la modelització i estudi de la fenomenologia de transistors
MOSFET d’escala nanomètrica, transistors basats en nanotubs de carboni, i transistors d’spin.
Cognoms i Nom Responsable: Balcázar Navarro José Luis
Nom del Grup: LARCA: Laboratori d'Algorísmica Relacional, Complexitat i Aprenentatge
Referència expedient: 2005SGR 00567
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon:
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Recerca en algorismes sobre estructures relacionals o multirelacionals i
dades estructurades o semi-estructurades en general, classes de complexitat i models
d’aprenentatge computacional, i les sevesaplicacions. Específicament, ens especialitzem a
l’aplicació combinada de mètodes d’aprenentatge computacional, algorismes de bases de
dades, espais de característiques i tècniques de lògica formal per al disseny de sistemes
innovatius d’anàlisi local o dr al disseny de sistemes innovatius d’anàlisi local o distribuïda de
dades massives, amb l’estudi de potencials aplicacions i desenvolupament teòric de temes
afins.
Cognoms i Nom Responsable: Baldasano Recio José María
Nom del Grup: MTA - Modelització i Tecnologia Ambiental
Referència expedient: 2005SGR 00529
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4011746
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: - Models matemàtics de transport de contaminats en l’atmosfera i en aigües Sistemes informàtics per a la presa de decisions en temes ambientals - Avaluació d’impactes i
riscos ambientals - Minimització de residus - Estudi i desenvolupament de tecnologies netes Estudi i desenvolupament de tècniques de tractament - Eines de gestió ambientals (estudis
d’impacte ambiental, auditoria ambiental, etc.) - Interacció medi ambient-energiaetc.) Interacció medi ambient-energia
Cognoms i Nom Responsable: BARCELÓ CULLERES DAMIA
Nom del Grup: DEPARTAMENT DE
QUÍMICA
AMBIENTAL
DE
L ¿INSTITUT
D’INVESTIGACIONS QUIMIQUES I AMBIENTALS DE BAR
Referència expedient: 2005SGR 00796
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: CID-IIQAB
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934006179
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Departament de Química Ambiental de l’IIQAB-CSIC té com a objectiu
principal la recerca en anàlisi, desti, transformació i impacte ambiental dels compostos orgànics
(naturals o contaminants) en elmedi ambient. Les diferents línies d´investigació del grup se
centren en: química analítica dels contaminants orgànics, toxicologia ambiental, quimiometria i
modelització ambiental, geoquímica orgànica ambiental, paleoclimatologia, contaminació
marina,ica ambiental, paleoclimatologia, contaminació marina, contaminació dels sistemes
aquàtics terrestres, contaminants i salut humana, contaminació orgància de l’atmosfera i
tractament d´aigües i depuració.
Cognoms i Nom Responsable: BARÓ MARINÉ Maria Dolors
Nom del Grup: Grup de materials nanoestructurats
Referència expedient: 2005SGR 00401
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 926476129
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat actual del grup està basada en l’obtenció i caracterització de nous
materials utilitzant tecnologies avançades, en particular materials funcionalitzats, emprant
tecnologies avençades per la determinació de les propietats magnètiques, estructurals,
mecàniques, electròniques i d’absorció. Estudiem en profunditat la correlació entre les
propietats estructurals, resultants de la tècnica de nanostructuració, i les seves propietats
físiques i qunanostructuració, i les seves propietats físiques i químiques.
Cognoms i Nom Responsable: Barranco Gómez Manuel
Nom del Grup: Grup de Física Nuclear Teòrica i de Moltes Partícules en Interacció
Referència expedient: 2005SGR 00343
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93-402.11.84
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: - Nuclis al límit de l’estabilitat nuclear, sistemes nuclears amb estranyesa,
matèria estel lar densa, interacció barió-barió amb estranyesa, interacció entre nucleons i
hiperons. - Gasos atòmics ultrafreds i condensats de Bose-Einstein. Mescles de bosons i
fermions en trampes opto-magnètiques en rotació. Vòrtexs en condensats. - Líquids quàntics
en geometries confinades. Cavitació en heli líquid. Dinàmica de vòrtexs, impuritats i electrons
en heli.Dinàmica de vòrtexs, impuritats i electrons en heli. - Nanoestructures semiconductores
(quantum dots, molècules, rings, wires, etc).
Cognoms i Nom Responsable: Bausells Roigé Joan
Nom del Grup: Grup de Nanotecnologia
Referència expedient: 2005SGR 00582
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935947700
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup es centra en la nanofabricació de dispositius i
estructures d’escala nanomètrica basats en tecnologia de silici, i la seva integració en micronano-sistemes electrònicsi electromecànics. Les activitats inclouen el desenvolupament de
processos de nanofabricació i la seva integració amb la tecnologia microelectrònica, el
desenvolupament de dispositius i sistemes nanoelectromecànics (NEMS), i la recerca en nous
tipus de delectromecànics (NEMS), i la recerca en nous tipus de dispositius nanoelectrònics i
nanobioelectrònics. Aplicacions: nanoelectrònica, circuits d’alta freq., (bio)sensors i eines per a
biotecnologia.
Cognoms i Nom Responsable: Bayer Isant Pilar
Nom del Grup: Teoria de Nombres, Universitata de Barcelona
Referència expedient: 2005SGR 01070
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021616
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'activitat de recerca del grup s'estructura en dos blocs relacionats:Estudi de
representacions de Galois, del problema invers i del problema d'immersió de la teoria de
Galois. Estudi del problema invers de la teoria de Galois diferencial. Estudi de corbes de
Shimura. Estudi de formes modulars i de varietats modulars de Hilbert. El grup sobresurt en la
capacitat de formació d'investigadors, els resultats dels quals han obtingut un reconeixement
internacional destacable.
Cognoms i Nom Responsable: Bendito Pérez Enrique
Nom del Grup: VARIDIS
Referència expedient: 2005SGR 00679
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 932037153
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupament del Mètode de Càrregues Extremals per a l’aproximació de
la solució de problemes d’equilibri en medis continus. Aplicació del Mètode en grafs o xarxes i
construcció de la Mesura d’Equilibri associada al Laplacià de la xarxa. Obtenció de propietats
estructurals de les varietats discretes en termes de les Mesures d’Equilibri i en particular de les
funcions de Green dels problemes de contorn plantejats sobre tals varietats. Construcció
d’contorn plantejats sobre tals varietats. Construcció d’un Càlcul Vectorial Discret que permet
abordar la solució de problemes generals de física-matemàtica en varietats discretes.
Cognoms i Nom Responsable: Bertran Serra Enric
Nom del Grup: FÍSICA I ENGINYERIA DE MATERIALS AMORFS I NANOESTRUCTURES
(FEMAN)
Referència expedient: 2005SGR 00666
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021135
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup es centra en la producció i caracterització de materials
amorfs i nanoestructurats en forma de capa fina, en pols nanomètrica i en sistemes multicapa
de dimensions nanomètriques resultants de l’aplicació de tècniques de dipòsit en buit, com són
el dipòsit químic en fase vapor per plasma (PECVD), la polvorització catòdica DC i RF
magnetró, i les tècniques basades en feixos iònics. Aquests materials presenten un gran interès
en divers. Aquests materials presenten un gran interès en diverses aplicacions en els camps de
la Mecànica, Òptica i Electrònica, en Nanociència i en Nanotecnologia de Materials.
Cognoms i Nom Responsable: BONJOCH SESÉ JOSEP
Nom del Grup: Grup de Sïntesi d'Azapolicicles Naturals (GSAN)
Referència expedient: 2005SGR 00442
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934024540
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els membres del GSAN desenvolupen treballs en síntesi orgànica i química
organometàl.lica, essent els objectius la recerca en metodologia sintètica (nous processos de
carbociclació catalitzats permetalls -Pd, Cu- o promoguts per radicals), el desenvolupament de
noves estratègies per a la síntesi de productes naturals amb activitat biològica significativa (
terpens aïllats de fongs Aspergillus, pèptids aïllats de cianobacteris i alcaloides d’origenpèptids
aïllats de cianobacteris i alcaloides d’origen marí, amfibi o vegetal) i estudis de reactivitat
(azapal.ladacicles).
Cognoms i Nom Responsable: Borrell Bilbao José Ignacio
Nom del Grup: Grup d'Enginyeria Molecular (GEM)
Referència expedient: 2005SGR 00456
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93.267.20.00
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup d’Enginyeria Molecular (GEM) es composa de quatre laboratoris:
Laboratori de Disseny Molecular, Laboratori de Fotoquímica, Laboratori de Síntesi i Laboratori
de Ressonànica Magnètica Nuclear.Les principals línies de recerta que combinen les àrees
d’expertesa del Grup són: a) Modelització Molecular i QSAR de principis actius. Disseny i gestió
de químioteques, b) Síntesi Combinatòria de sistemes heterocíclics amb activitat biològica
potencial,temes heterocíclics amb activitat biològica potencial, c) Base molecular i
desenvolupament de fàrmacs per a la teràpia fotodinàmica del càncer.
Cognoms i Nom Responsable: Borrós Gómez Salvador
Nom del Grup: Grup d'Enginyeria de Materials
Referència expedient: 2005SGR 00026
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Ciencies Telèfon: 932672000
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup d’Enginyeria de Materials centra la seva activitat en tres àrees
d’expertesa: Química de Polímers, Modificació de Superfícies, i Biomaterials i Enginyeria de
Teixits. Aquestes experteses permeten abordar projectes interdisciplinars tant en recerca
bàsica com en aplicada. De les línies del Grup es poden destacar: el desenvolupament de
polímers funcionals per piles de combustible o com a scaffolds en enginyeria de teixits,
l’obtenció de superfícffolds en enginyeria de teixits, l’obtenció de superfícies biofuncionals, la
modificació de la superfície de càrregues i l’obtenció de materials híbrids per al creixement i
diferenciació cel lular.
Cognoms i Nom Responsable: Borrull Ballarín Francesc
Nom del Grup: Grup de cromatografia. Aplicacions mediambientals
Referència expedient: 2005SGR 00649
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977559560
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat investigadora del grup se centra principalment en el
desenvolupament de nous mètodes per a la determinació de contaminants orgànics d’interès
mediambiental en mostres d’aigua, sòl i aire,emprant tècniques acoblades a la cromatografia.
Respecte l’extracció en fase sòlida, que s’acobla com a tècnica de preconcentració, s’està
estudiant la síntesi de nous sorbents polimèrics per tal de millorar la retenció dels compostos
més polars o bé la sillorar la retenció dels compostos més polars o bé la selectivitat. També és
objecte d’estudi l’aplicació de l’electroforesi capil lar a la determinació de fàrmacs, tant per
humans com per animals.
Cognoms i Nom Responsable: Bosch Cartes Joan
Nom del Grup: Grup de Síntesi de Compostos Nitrogenats Bioactius
Referència expedient: 2005SGR 00603
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934024538
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup s’emmarca en el camp de la Síntesi Orgànica. El seu
objectiu últim és el desenvolupament de mètodes i estratègies generals de síntesi i la seva
aplicació a la síntesi d’alcaloidesi altres compostos nitrogenats bioactius, tant en forma
racèmica com enantiopurs. L’experiència del grup li permet abordar projectes interdisciplinars
de recerca en el camp de la Biomedicina en col laboració amb grups d’altres àrees (Bioquímica)
i d’innovboració amb grups d’altres àrees (Bioquímica) i d’innovació tecnològica amb Indústries
de l’àmbit QuímicoFarmacèutic dirigits a la síntesi de compostos d’interès terapèutic.
Cognoms i Nom Responsable: Bosch José Elisabeth
Nom del Grup: Solvents orgànics: Estudis bàsics i aplicacions bionalítiques
Referència expedient: 2005SGR 00861
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021284
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Modelació de processos cromatogràfics (LC) i electroforètics (CE). Els
models establerts constitueixen la base de la recerca sobre: a) optimització àgil de les
condicions de treball quotidianes, b) caracterització físico-química de fàrmacs, c) establiment de
metodologia analítica per a la determinació i caracterització d’antibiòtics, proteïnes i
glicoproteïnes en materials biològics, d) estimació, a partir de mesures de laboratori, de
l’activitat biola partir de mesures de laboratori, de l’activitat biològica de les substàncies
orgàniques. Per a la resolució d’alguns d’aquests punts s’empren tècniques acoplades (LC-MS i
CE-MS).
Cognoms i Nom Responsable: Bramon Planas Albert
Nom del Grup: Grup d'informació quàntica i de partícules elementals
Referència expedient: 2005SGR 00994
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811310
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup --que és un Grup Consolidat fa molts anys-- ha evolucionat des de la
Fenomenologia de Partícules fins la Mecànica i Informació Quàntiques (MQ i IQ). Les activitats
--clarament interdisciplinàries-- es centren en temes: i) estrictament d’MQ i IQ: estimació
d’estats i operacions, classificació de tasques, portes lògiques... , ii) on s’analitza
l’entrellaçament de dues o més partícules: tests de Bell, de Popper i complementarietat en
parelles ds de Bell, de Popper i complementarietat en parelles de kaons, sistemes
multipartits,... , iii) de fotònica: i iv) de partícules: mesons i quarks, on la metodologia és la MQ i
els camps quàntics.
Cognoms i Nom Responsable: BRILLAS COSO ENRIC
Nom del Grup: Laboratori d'Electroquímica de Materials i del Medi Ambient
Referència expedient: 2005SGR 00645
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021223
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: S’investiga la destrucció de contaminants orgànics purs (herbicides, fàrmacs i
colorants) i d’aigües residuals industrials mitjançant processos d’oxidació avançada, per
mètodes electroquímics com l’oxidació anòdica, electro-Fenton i fotoelectro-Fenton, o bé per
mètodes químics d’ozonització catalitzada per ions metàl.lics i llum UVA o solar. També es
desenvolupen piles de combustible i de semicombustible, amb la caracterització de
catalitzadors i micrustible, amb la caracterització de catalitzadors i microelèctrodes per a piles
de membrana polimèrica. Es fan serveis i projectes de R+D+R per a empreses per resoldre
problemes mediambientals.
Cognoms i Nom Responsable: BRUGUÉS DOMÈNECH MONTSERRAT
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA DE FONGS I BRIÒFITS
Referència expedient: 2005SGR 00216
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 932174284
Correu electrònic: M[email protected]
Resum activitat: El grup de recerca Briòfits i Fong de la Universitat Autònoma de Barcelona
s’organitza sobre la base dels estudis taxonòmics dels organismes que donen nom al grup.
Aquesta denominació fa referènciaals aspectes intrínsecs de la recerca en biosistemàtica, a
l’inventari de la diversitat biològica en briòfits i fongs i a aquelles qüestions relacionades amb la
conservació del patrimoni biològic, incorparant-hi el
necessari coneixement florístic,
sistncorparant-hi el necessari coneixement florístic, sistemàtic, ecològic, corològic, etc. dels
grups implicats. També s’ocupa de l’nteracció d’aquests organismes en el patrimoni artístic i
monumental
Cognoms i Nom Responsable: Caballol Lorenzo Rosa
Nom del Grup: Grup de Química Quàntica de la Universitat Rovira i Virgili
Referència expedient: 2005SGR 00104
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977559570
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de Química Quàntica centra la seva activitat en l’anàlisi ab initio de
l’estructura electrònica i la reactivitat de sistemes que contenen metalls de transició i altres
estructures electròniques complexes amb freqüent caràcter multiconfiguracional. Les
aplicacions inclouen l’anàlisi de l’estructura electrònica d’aquests materials, del seu
comportament magnètic i espectroscòpic i de les seves transformacions, amb l’objectiu de
comprendre els fees transformacions, amb l’objectiu de comprendre els fenòmens per
dissenyar nous materials de potencial interès aplicat com dispositius moleculars o processos
catalítics homogenis o heterogenis.
Cognoms i Nom Responsable: Cabré Vilagut Xavier
Nom del Grup: Equacions en Derivades Parcials
Referència expedient: 2005SGR 00138
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934010974
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup es centra en el camp d’Equacions en Derivades Parcials,
EDP’s. Nombrosos fenòmens en Bilogia, Física, Química, Economia i Indústria es modelitzen
amb EDP’s no lineals. Per aquestaraó la recerca en EDP’s s’ha convertit en una àrea molt
àmplia i que usa tècniques altament desenvolupades. L’objectiu és progressar en la
comprensió analítica i numèrica dels estats estacionaris i d’evolució per a diverses EDP’s. Un
camp de especial int’evolució per a diverses EDP’s. Un camp de especial interés pel grup són
les equacions el.líptiques i parabòliques de reacció-difusió i la seva relació amb transicions de
fase i formació de patrons.
Cognoms i Nom Responsable: Campos Coloma Juan
Nom del Grup: Grup d'Òptica
Referència expedient: 2005SGR 00358
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935812602
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup d’òptica intenta cobrir aspectes diferents i complementaris de l’àrea
de l’Òptica amb la fi d’enfortir tnat la vessant educativa com la investigadora. El Grup d’òptica
està format per tres unitats: Òptica Quàntica iFísica del Làser, Òptica no Lineal i Tractanemt
d’Imatges. Les línees d’investigació tracten temes d’òptica quàntica, computació quàntica,
dinàmica no lineal en sistemas espaciotemporals acoplats, formació d’imatges i processat
d’imtemporals acoplats, formació d’imatges i processat d’imatges i metrología.
Cognoms i Nom Responsable: CAMPS GARCÍA PELAYO
Nom del Grup: Química Farmacèutica
Referència expedient: 2005SGR 00180
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934024536
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup desenvolupa la seva activitat en diversos camps relacionats amb la
síntesi de estructures farmacològicament actives (tractament de la malaltia d’Alzheimer i
d’alguns tipus de càncer). Així mateix, es realitzen també treballs de síntesi de compostos
d’interés estructural i fonamental (alquens piramidalitzats) i també estudia el fenòmen de
l’enantioselectivitat i l’aplicació d’aquest a la síntesi i separació d’enantiòmers de compostos
farmacològntesi i separació d’enantiòmers de compostos farmacològicament actius o dels seus
precursors sintètics
Cognoms i Nom Responsable: CANADELL CASANOVA ENRIC
Nom del Grup: Laboratori d'estructura electrònica de materials
Referència expedient: 2005SGR 00683
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935801853
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El laboratori treballa tant en desenvolupament metodològic com en les
aplicacions a la ciència de materials. Per el que respecte al primer punt cal assenyalar el
desenvolupament dels programes SIESTAi TranSIESTA, actualment utilitzats per un gran
nombre de laboratoris, i diferents tècniques d’aplicació en estudis de dinàmica molecular. Per el
que respecte a les aplicacions ens interessem per l’estudi de defectes i impureses en
semiconductors, materistudi de defectes i impureses en semiconductors, materials de baixa
dimensionalitat, nanoestructures de carboni (fullerens, nanotubs,..), transport en
nanoestructures i fases de Zintl metàl.liques.
Cognoms i Nom Responsable: CANALS ARTIGAS Miquel
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA EN GEOCIÈNCIES MARINES
Referència expedient: 2005SGR 00152
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021360
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup se centra en els temes següents: (i) cicles i fluxos biogeoquímics,
incloent-hi ecosistems marins específics (p.e., coralls profunds) i les condicions ambientals que
els determinen , (ii) canvi global, centrat en l’anàlisi de les condicions oceanogràfiques i
climàtiques del passat recent preservades en el registre sedimentari marí , (iii) processos
sedimentaris en ambient marí, des de la línia de costa fins el talús continental i les conqueslínia
de costa fins el talús continental i les conques oceàniques profundes, amb atenció especial a
esllavissaments i canyons submarins , i (iv) radionúclids en el medi marí i radiogeocronologia.
Cognoms i Nom Responsable: Canas Torres Josep Antoni
Nom del Grup: Geofísica i Enginyeria Sísmica
Referència expedient: 2005SGR 00306
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934016884
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’investigació realitzada i actualment en curs s’està duent a terme en dues
grans línies: geofísica aplicada a l’enginyeria i enginyeria sísmica. La primera es formada per
les sublínies de prospecciógeofísica aplicada a l’enginyeria, tomografia sísmica, atenuació
inelàstica i mètodes d’inversió. L’enginyeria sísmica és formada per les sublínies d’enginyeria
sismològica, vulnerabilitat i estudis d’atenuadors sísmics.Aquestes línies són orientades a
l’’atenuadors sísmics.Aquestes línies són orientades a l’estudi de l’acció sísmica en el terreny i
sobre les construccions i la seva mitigació.
Cognoms i Nom Responsable: Carbonell Bertran Ramon
Nom del Grup: Estructura i Dinàmica de la Litosfera
Referència expedient: 2005SGR 00874
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934095410
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: És un grup multidisciplinar de 18 científics que desenvolupa recerca integrant
una gran quantitat de dades d'un ample ventall de disciplines en ciències de la Terra i treballa a
diferents escales (des del centenar de km. tota la litosfera, fins a escales inferiors al m) en
diferents temàtiques relacionades amb l'Estructura i Dinàmica de la Litosfera fent servir
mesures directes i indirectes de les propietats físiques (des de mètodes sísmics, geofísica de
sondejos, mesures dels camps potencials, geologia superficial, petrologia,etc) i de l’estructura
de l’escorça continental i oceànica.
Cognoms i Nom Responsable: CARRERAS ESCOBAR FRANCISCO
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA EN TEORIA DE JOCS
Referència expedient: 2005SGR 00651
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 937398130
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des de la creació del Grup, l’any 1990, el tema central de la seva recerca és
la teoria de jocs. Amb dues orientacions principals: (a) els fonaments matemàtics de la teoria ,
(b) les aplicacions a l’economia, la ciència política, la sociologia i, fins i tot, a determinades
tecnologies. La primera estimula la creació de nous models formals per a l’estudi dels conflictes
d’interessos. La segona reflecteix el convenciment de que la motivació primera i l’ecteix el
convenciment de que la motivació primera i l’objectiu final del treball teòric han de ser
problemes sorgits d’aquests altres camps del coneixement.
Cognoms i Nom Responsable: Carreras Planells Jordi
Nom del Grup: Grup de recerca en Deformació i Metamorfisme
Referència expedient: 2005SGR 01011
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935812284
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat investigadora del grup se centra en l’estudi de processos geològics
endògens i, en particular, en la tectònica i la petrogènesi de roques metamòrfiques. El grup
tracta d’implantar-se com un grup rellevant a nivell internacional en el camp de la modelització i
interpretació dels processos endògens. Atesa la diversitat de qüestions i de metodologies, el
grup desenvolupa la seva recerca en tres línies complementàries: modelització i interpretació
d’estructures tectòniques, modelització de processos metamòrfics i tectònica de serralades
intracontinentals.
Cognoms i Nom Responsable: Casabó Gispert Jaume
Nom del Grup: Grup de Recerca en Receptors Polidentats pel Disseny i Aplicacions de Nous
Materials
Referència expedient: 2005SGR 00075
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811369
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup treballa en el disseny de lligands o receptors polidentats, tant acíclics
com policíclics (macrocicles) que son versàtils en la seva química de coordinació. D'aquesta
manera, disenya els lligands amb diferents centres coordinants, tan del tipus dur com tous, i la
selectivitat d'aquestas receptors es modula en base a la naturalesa oberta o tencada dels
mateixos,. Aquests receptors es procura que puguin ser funcionalitzats amb altres grups (amb
propietats òptiques o electroquímiques) i són aleshores emprats en aplicacions catalítiques,
com a sensorsquímics o en radiofàrmacs.
Cognoms i Nom Responsable: Casamitjana Vila Xavier
Nom del Grup: Grup de Física Ambiental (GFA)
Referència expedient: 2005SGR 00095
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 972418372
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Física Ambiental centra el seu treball en l’estudi de la dinàmica de
fluids medioambientals (aigua i aire) i la seva interacció amb la resta del medi. Les seves línies
de recerca s’agrupenen: 1) Circulació, transport i barreja en sistemes continentals, marins i
aiguamolls 2) Qualitat de l’aigua (distribució de la turbidesa i poblacions de fitoplàncton en
sistemes aquàtics, models de claretat de l’aigua, gestió de llacs i embassaments) ,claretat de
l’aigua, gestió de llacs i embassaments) , 3) Radiació i climatologia (transferència radiativa a
l’aire i l’aigua, radiació UV, climatologia i efectes de núvols).
Cognoms i Nom Responsable: CASANOVAS RUIZ-FORNELLS ENRIQUE
Nom del Grup: Grup de Lògica
Referència expedient: 2005SGR 00738
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 933333466
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Lògica fa recerca en les dues principals corrents de la lògica
matemàtica: la teoria de models i la teoria de conjunts. També dedica atenció a la reflexió
filosòfica sobre els fonaments de les matemàtiques. En teoria de models treballem tant en
qüestions de teoria de models pura (estabilitat, teories simples, grups de Galois generalitzats)
com aplicada (teoria de models de grups en teories simples, teoria de models de cossos). En
teoria de conjunts, els temes principals són l'estudi dels axiomes d’absolutesa genèrica,
axiomes de forcing, grans cardinals i combinatòria infinita.
Cognoms i Nom Responsable: Casas Alvero Eduardo
Nom del Grup: Geometria Algebraica
Referència expedient: 2005SGR 00787
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021611
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi d’espais de mòduli, cicles algebraics, estructures graduades i
singularitats en el contexte algebro-geomètric de les varietats algebraiques i/o analítiques i els
anells commutatius
Cognoms i Nom Responsable: CASAS PONSATÍ ALBERT
Nom del Grup: GEOLOGIA ECONÒMICA I AMBIENTAL I HIDROLOGIA
Referència expedient: 2005SGR 01004
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4021418
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup de recerca es centra en la caracterització, modelització i
definició dels sistemes de gestió dels recursos naturals (minerals, edàfics i hídrics) amb un
enfocament pluridisciplinar i extensiu al medi, és a dir integrant les diferents matrius ambientals.
L’objectiu és millorar el rendiment de l’explotació sostenible dels recursos amb un mínim
impacte ambiental, mitjançant l’aplicació de noves tècniques no destructives d’exploracióicació
de noves tècniques no destructives d’exploració del subsòl, la modelització hidrològica, la
determinació de plomalls contaminats el reciclatge d’aigua residual depurada amb garanties
sanitàries
Cognoms i Nom Responsable: CASAS VAZQUEZ JOSE
Nom del Grup: Física estadística
Referència expedient: 2005SGR 00087
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811562
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des de 1973, el grup dedica la seva activitat investigadora a la termodinàmica
i la mecànica estadística de processos irrever-sibles i ha publicat més de 400 artilces i 15
llibres, Actualment, les línies de treball són: fonamentació de termodinàmica irreversible estesa
, termodinàmica i cinètica de la interacció entre partícules i superfícies , propagació de fronts en
sistemes de reacció-difusió , complexitat en sistemes biològics i geològics , termodcomplexitat
en sistemes biològics i geològics , termodinàmica i canvi climàtic , i models cosmològics
dissipatius amb matèria fosca i energia fosca.
Cognoms i Nom Responsable: Castander Serentill Francisco Javier
Nom del Grup: Cosmologia observacional
Referència expedient: 2005SGR 00728
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Estudis Espacials de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935814367
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els objectius fonamentals de la cosmologia observacional se centren en la
formació i evolució de les estructures que observem al cosmos i en el contingut de matèria i
enegia de l’univers. L’activitatdel nostre grup s’emmarca en general dintre d’aquests objectius.
Per abordar aquestes preguntes es requereix observar galàxies uniformement en grans volums
durant diferents èpoques de la història de l’univers. El nostre grup forma part del Dark Energy
Sul’univers. El nostre grup forma part del Dark Energy Survey, un dels majors estudis
observacionals que es desenvoluparan en els propers anys.
Cognoms i Nom Responsable: CASTILLON MIRANDA SERGIO
Nom del Grup: Sintesi Orgànica Esteresoselectiva i Química de carbohidrtas
Referència expedient: 2005SGR 01049
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977559556
Correu electrònic: sergio.castillon.urv.net
Resum activitat: la nsotra activitat s'orienta a la síntesi orgànica de compostos amb potencial
activitat biològica i més concretament en el desenvolupament de mètodes de síntesi s'anàlegs
de nucleòsids amb activitat antiviral, d'antibiòtics i cardiotònics que incorporen oligosacàrids
desoxigenats a la posició 2, d'anàlegs de la adenophostine (un agonista del inositol trigosgat), i
de lligands tipus glicolípid per estudiar la seva serva interacció amb la glicopretina gp 120.
També, col·laborem amb el grip de catàlisi homogènia portant a terme un projecte d’utilització
dels carbohidrats com a lligands quirals.
Cognoms i Nom Responsable: Catalan Aguilà Jordi
Nom del Grup: GRUP D'ECOLOGIA DELS CANVIS AMBIENTALS
Referència expedient: 2005SGR 00510
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 972336101
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup se centra en l’estudi dels aspectes biològics dels canvis ambientals.
L’aprofundiment en el coneixement bàsic dels processos ecològics i biogeoquímics es combina
amb casos d’estudi, que tenenla doble funció de lligar la recerca a la realitat i atendre
demandes socials. La composició del grup permet un ventall metodològic i temàtic ampli sota
uns principis conceptuals comuns. S’adrecen tant aspectes sistèmics com acumulatius dels
canvis (climat aspectes sistèmics com acumulatius dels canvis (clima, transport atmosfèric a
llarga distància, eutrofització, facilitació de la disperció d’espècies, fragmentació i canvis d’usos
del territori).
Cognoms i Nom Responsable: Cerdà Martín Joan Lluís
Nom del Grup: Grup d'Anàlisi Real i Funcional
Referència expedient: 2005SGR 00556
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 932118321
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu principal és l’anàlisi de les interrelacions entre anàlisi real, anàlisi
funcional i anàlisi harmònica per mitjà de l’acotació d’operadors clàssics i de l’estudi dels espais
funcionals associats. Dins aquest marc, el grup ha descrit la idea principal sujacent en
l’acotació de commutadoers de la teoria d’interpolació amb aplicacions al cas dels
multiplicadors, la teoria d’extrapolació, l’us dels espais d’entropia i la interpolació d’aquests’us
dels espais d’entropia i la interpolació d’aquests espais i de cons de funcions, les desigualtats
amb pesos i espais de Lorentz i espais invariants per reordenació, així com l’anàlisi en arbres.
Cognoms i Nom Responsable: Garcia Rodríguez, Isaac
Nom del Grup: Seminari de Sistemes Dinàmics
Referència expedient: 2005SGR 00586
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Telèfon: 973224786
Correu electrònic:
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup es concentra en l’estudi qualitatiu dels sistemes
dinàmics continus (equacions diferencials ordinàries) des de diferents punts de vista, tant
analític com geomètric o algebraic. Més acuradament, el grup estudia la teoria algebraica de
integració (teoria de Darboux), el problema del centre-focus i de la monodromia, els centres
isòcrons, la reversibilitat, els sistemes nilpotents i completament degenerats, bifurcacions, cs
nilpotents i completament degenerats, bifurcacions, cicles límit (16 problema de Hilbert),
simetries de Lie, equacions diferencials en el pla projectiu complexe, etc...
Cognoms i Nom Responsable: Claver Cabrero Carmen
Nom del Grup: Organometal.lics i Catálisi Homogénia
Referència expedient: 2005SGR 00777
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977559574
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi i desenvolupament de nous catalitzadors basats en complexos de
metalls de transició per a processos selectius. Disseny i preparació de lligands assequibles
fàcilment modificables per a optimitzar sistemes catalítics actius en la preparació de productes
d’alt valor afegit i intermedis de reacció en síntesi orgànica. Estudi de catalizadors metàl lics per
a l’obtenció de plàstics estereoregulars amb propietats específiques. Minimització de l’impaars
amb propietats específiques. Minimització de l’impacte medioambiental mitjançant la utilització
de medis de reacció alternatius als dissolvents orgànics i recuperació del catalizador.
Cognoms i Nom Responsable: Corral Alexandri Carles
Nom del Grup: Grup de Modelització Integral de Conques
Referència expedient: 2005SGR 00770
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4017375
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu d’aquest grup de recerca és crear un marc de treball al voltant de la
gestió integral de conques, incidint en la modelització dels processos físics, i apostant per la
construcció d’eines operatives que permetin ajudar en la gestió d’aspectes rellevants de la
conca, com poden ser el risc d’inundació, el risc de sequera, la mobilització de contaminants o
la modificació de la llera, tenint en compte el conjunt integral. En aquest marc es const en
compte el conjunt integral. En aquest marc es consideren tant els períodes de llarga durara
com els events particulars, incidint en la seva influència en els hidrosistemas fluvials.
Cognoms i Nom Responsable: Cortes Rossell Guillem Pere
Nom del Grup: GRETER - Grup de REcerca en la Transmutació de rEsidus Radioactius
Referència expedient: 2005SGR 00587
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 932317955
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat principal consisteix en l’obtenció de dades físiques bàsiques i en
l’estudi de tecnologies i conceptes necessaris per a la reducció de l’inventari de residus
radioactius d’origen antropogènic, originats principalment en la generació d’energia elèctrica en
Centrals Nuclears de Potència. Entre les diferents alternatives el nostre grup centra la seva
activitat en l’estudi de sistemes subcrítics assistits per accelerador de partícules (ADS).crítics
assistits per accelerador de partícules (ADS). Aquesta estratègia coincideix amb les línies
prioritèries del 6e Programa Marc de la Unió Europea.
Cognoms i Nom Responsable: Cortés García Ulises
Nom del Grup: Knowledge Engineering and Machine Learning Group (Grup d'Enginyeria del
Coneixement i Aprenentatge
Referència expedient: 2005SGR 00001
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 493 78 42
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu del grup és l’anàlisi, disseny, implementació i aplicació de tècniques
d’intel•ligència artificial, i també híbrides, de suport, en diferents aspectes, al funcionament o
anàlisi del comportament de sistemes i dominis complexos del món real. La gestió, diagnosi
d’estat de funcionament, predicció, supervisió o control d’aquests sistemes sol ser un gran
problema per a la majoria d’organitzacions. Per tant, la nostra recerca es basa en
l’anàltzacions. Per tant, la nostra recerca es basa en l’anàlisi, disseny, gestió o supervisió
d’aquests dominis, incloent àrees com Medicina i Salut, Mediambient, i els entorns empresarial i
industrial.
Cognoms i Nom Responsable: Costas Salgueiro Miquel
Nom del Grup: Química Bioinorgànica i Supramolecular
Referència expedient: 2005SGR 00261
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 972-418333
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de complexos de metalls de transició que mimetitzen estructural i/o
funcionalment el centre actiu de les metal loproteïnes dependents de Fe i/o Cu que participen
dels processos de transport i activació d’O2. Caracterització espectroscòpica i estructural
d’aquests complexos i estudi de la seva reactivitat amb O2 i formes activades d’aquest tals com
els peròxids. Estudi dels mecanismes d’aquestes reaccions amb particular interès en la
detecció istes reaccions amb particular interès en la detecció i caracterització d’intermedis de
reacció metaestables que continguin lligands tipus peroxo o on el metall assoleixi alts estats
d’oxidació.
Cognoms i Nom Responsable: Cuadras Avellana Carles M.
Nom del Grup: Grup de modelització estadística multivariant i computacional
Referència expedient: 2005SGR 00871
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934031598
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup té una part comuna que és l’estadística i l’anàlisi de
dades. El diferents subgrups fan recerca en estadística teòrica i aplicada, aportant metodología
i modelització, en anàliside supervivència amb dades longitudinals, en construcció de
distribucions univariants i multivariants, en àlgebra matricial aplicada a l’estadística, en anàlisi i
representació de dades multivariants, en tècniques de geometria diferencial en estadística,, en
tècniques de geometria diferencial en estadística, en models de regressió i anàlisi discriminant
basades en distàncies, en tests de bondat d’ajustament, en simulació i disseny òptim de
fàrmacs.
Cognoms i Nom Responsable: CUNILL GARCIA FIDEL
Nom del Grup: CATÀLISI I CINÈTICA APLICADA
Referència expedient: 2005SGR 00763
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021304
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra en la caracterització i assaig de resines àcides
sulfonades amb i sense fluor i zeolites per a la síntesi d’èters curts i ramificats per a gasolines
netes (metil terc-butil èter, MTBE , etil terc-butil èter, ETBE, tercamil etil èter, TAEE), d’èters
llargs i lineals (di-n-pentil èter, DNPE , di-n-hexil èter, DNHE) i de dimers i trimers derivats dels
pentens per a diesel. Per a totes aquestes reaccions es desenvolupendiesel. Per a totes
aquestes reaccions es desenvolupen i s’ajusten els models cinètics corresponents.
Cognoms i Nom Responsable: De Madariaga De las Heras M. Àfrica
Nom del Grup: Transport i Vehiculació de Fàrmacs
Referència expedient: 2005SGR 00347
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93-439.42.93
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del Grup està orientada a la recerca de noves formes
farmacèutiques per a la administració de fàrmacs, assolint uns alliberaments controlats i l’acció
del fàrmac al lloc específic. Per aconseguir aquests objectius, s’ha de modular l’alliberació del
principi actiu de manera que es perllongui al llarg del temps, el que permet administrar-lo més
espaidament facilitant el compliment terapèutic i s’ha de portar el principi actiu al lloc on
puguutic i s’ha de portar el principi actiu al lloc on pugui desenvolupar la seva acció per tal
d’augmentar la seva eficacia i, alhora, disminuir els seus efectes i la seva toxicitat inespecífica.
Cognoms i Nom Responsable: de Mendoza Sans Francisco Javier
Nom del Grup: Química Supramolecular
Referència expedient: 2005SGR 00725
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut Català d'Investigació Química
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977920220
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat es pot dividir en dos temes principals de recerca. D’una banda hem
desenvolupat nous receptors sintètics pel reconeixement molecular, extracció i transport per
mitjà de models de membranesd’estructures d’interès biològic, com ara els aminoàcids,
nucleòtids o proteïnes. Algunes d’aquestes estructures tenen la propietat de creuar les
membranes cel.lulars i penetrar en el citoplasma. La segona línea de recerca es basa en la
autoassociació d’segona línea de recerca es basa en la autoassociació d’entitats moleculars
mitjançant enllaços d’hidrogen i/o coordinació amb metalls per a la construcció de càpsules,
xarxes o polímers.
Cognoms i Nom Responsable: DELSHAMS I VALDÉS AMADEU
Nom del Grup: SISTEMES DINÀMICS DE LA UPC
Referència expedient: 2005SGR 00986
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934016052
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de sistemes dinàmics de la UPC està format per 9 professors
permanents doctors, 4 doctors contractats, 4 doctors investigadors, 5 predoctors i dos
col.laboradors externs no doctors.
La sevaactivitat de recerca està dedicada al
desenvolupament de mètodes analítics i numèrics per a l’estudi de sistemes dinàmics, gaudint
d’una posició de lideratge científic en alguns temes, com Integrabilitat, Objectes invariants i
teoria K.A.M., Camps vectoritat, Objectes invariants i teoria K.A.M., Camps vectorials plans i
aplicacions a neurociència, Mètode de Poincaré-Melnikov, Escissió exponencialment petita de
separatrius, Difusió i Mecánica celest.
Cognoms i Nom Responsable: Diaz Cort Josep
Nom del Grup: ALGORISMES, BIOINFORMÀTICA, COMPLEXITAT I MÈTODES FORMALS
(ALBCOM)
Referència expedient: 2005SGR 00516
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 34934137852
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca ALBCOM uneix cinc línies de recerca interrelacionades
Mètodes Formals , Disseny, Automatització i Verificació de VLSI , Algorismes i Complexitat ,
Bioinformàtica (veure http://albcom.lsi.upc.edu/ per més detalls). Com es descriu a continuació,
la recerca que es realitza a ALBCOM té un important prestigi en la comunitat científica
internacional, degut a la qualitat de la seva recerca, com mostren les seves publicacions, i a
l’acticerca, com mostren les seves publicacions, i a l’activitat en projectes nacionals i
internacionals i de transferencia de tecnologia amb importants empreses o institucions del
sector.
Cognoms i Nom Responsable: Diaz Guilera Albert
Nom del Grup: Grup de Física i Computació en Sistemes Complexos
Referència expedient: 2005SGR 00889
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021167
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de la recerca del grup se centra en l’estudi de les propietats
emergents del sistemes formats per un gran nombre d’unitats. A partir de tècniques i mètodes
de la física estadística i de les ciències la computació estudiem sistemes que estan en àmbits
com ara les ciències socials, l’economia, la biologia o les tecnologíes de comunicació. L’àmbit
principal de la nostra recerca és la teoria de les xarxes complexes , aquestes són analitzades
tia de les xarxes complexes , aquestes són analitzades tant des d’un punt de vista teòric, com
de simulació per ordinador i de mineria de dades.
Cognoms i Nom Responsable: Díaz Gonzalez Francesc
Nom del Grup: FiCMA (Física i Cristal lografia de Materials)
Referència expedient: 2005SGR 00658
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977559517
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat se centra en l’obtenció i caracterització de materials cristal•lins per
aplicacions làser. FiCMA desenvolupa i/o modifica tècniques d’obtenció en volum, capa prima i
nanoestructuració, alguns d’aquests desenvolupaments han estat patentats i llicenciats
recentment a empreses privades del sector de la tecnologia làser. En la caract. estructural el
FiCMA utilitza tècn. de difrac. de neutrons i rad sincrotó, tècniques microsc d’alta resolució,ons i
rad sincrotó, tècniques microsc d’alta resolució, com HR-TEM,AFM,SNOM, per als estudis
morfològics i espectroscòpies d’emissió i Raman per avaluar el potencial làser dels nous mate.
obtinguts.
Cognoms i Nom Responsable: Domènech Antúnez Xavier
Nom del Grup: Fotocatàlisi i Química Verda
Referència expedient: 2005SGR 00023
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811702
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat científica del grup, s’emmarca dins del camp de la Química Verda,
atès l’ interès del grup en la investigació de procediments de baix impacte ambiental en els
diferents línies de recerca.En concret, l’activitat del grup gira a l’entorn de tres eixos: 1)
desenvolupament de tècniques avançades d’oxidació (TAOs) basades en processos
fotocatalítics, 2) preparació i caracterització de materials fotoactius, en pols i en pel.lícules
sobre sustrarials fotoactius, en pols i en pel.lícules sobre sustrats diversos, 3) avaluació
ambiental de processos químics, mitjançant l’aplicació de la metodologia de l’Anàlisi del Cicle
de Vida.
Cognoms i Nom Responsable: Durany Pich Núria
Nom del Grup: Grup de Recerca en Neurociències
Referència expedient: 2005SGR 00270
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Internacional de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935 042 000
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de Recerca de l’Àrea de Biologia Molecular i Cel lular dedica els seus
esforços a estudiar els mecanismes moleculars que causen la malaltia d’Alzheimer,
concretament la toxicitat produïda perla proteïna beta-amyloid: la formació d’agregats, l’efecte
dels productes finals de glicosilació sobre la toxicitat produïda per la proteïna beta-amyloid, etc.
Una segona línia de consisteix en la caracterització d’un nou isoenzim
carnitinapalmitoiltransfacterització d’un nou isoenzim carnitinapalmitoiltransferassa-1, que
s’expressa exclusivament en el cervell, i la seva relació amb la biosíntesi de lípids i la fluïdesa
de les membranes.
Cognoms i Nom Responsable: Echavarren Pablos Antonio M.
Nom del Grup: Grup del Dr. Antonio M. Echavarren
Referència expedient: 2005SGR 00993
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Institut Català d'Investigació Química
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977920218
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El treball principal del grup es centra en el desenvolupament de reaccions
catalítiques basades en la química organometàl.lica dels metalls de transició. Durant els últims
anys s’han preparat nous catalitzadors de platí i or per a l’activació selectiva d’alquins i s’han
estudiat els mecanismes de noves reaccions de ciclació d’enins. També s’ha aplicat la química
del paladi a la síntesis de poliarens relacionats amb els fullerens. El grup també treballns
relacionats amb els fullerens. El grup també treballa en la síntesi de productes naturals amb
activitat antitumoral i uns altres no naturals d’interès en ciència de materials.
Cognoms i Nom Responsable: Elizalde Rius Emili
Nom del Grup: Física Teòrica i Cosmologia Fonamental
Referència expedient: 2005SGR 00790
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Estudis Espacials de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935814355
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Sóm un grup reduït però d’impacte internacional (així ho recull l’Institut
d’Estudis Catalans), format per físics, enginyers i matemàtics. Treballem en gravitació quàntica,
models cosmològics d’energia fosca, i en les pròpies eines matemàtiques que són esencials
per aquest tipus de física, com ara les funcions especials, la regularització amb funcions zeta,
determinants, i en mètodes de codificació, compressió, transmissio i anàlisi d’informació, ambió,
compressió, transmissio i anàlisi d’informació, amb l’objectiu d’estudiar l’ajust entre els models
teòrics esmentats i les dades provinents d’observacions cosmològiques.
Cognoms i Nom Responsable: Elosegui Larrañeta Pedro
Nom del Grup: Observació de la Terra
Referència expedient: 2005SGR 00173
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Estudis Espacials de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93-280-2088
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El prestigi internacional d’aquest grup està basat en dos pilars fonamentals i
complementaris: (1) l’aplicació de tècniques de geodèsia espacial moderna a problemas
científics de gran actualitat en Fisica de la Terra i (2) el desenvolupament de instrumentació
innovadora per a àrees frontereres d’observació de la Terra. Les dades experimentals que
possibiliten aquesta activitat investigadora provénen principalment de senyals de navegació
dels satèl liten principalment de senyals de navegació dels satèl lits que forman la constel lació
GPS. El llançament imminent (2008) de la constel lacion europea GALILEO s’espera potencii
aquestes activitats.
Cognoms i Nom Responsable: Emparan García de Salazar Roberto Alejandro
Nom del Grup: GRAVITACION
Referència expedient: 2005SGR 00082
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934034818
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Investigación en diversas líneas del área de la gravitación y cosmología
relativistas: teoría clásica y cuántica de gravedad , aspectos de gravedad y agujeros negros en
teorías de cuerdas , cosmologíateórica, en particular inflación, mundos-brana y predicciones
antrópicas en “paisaje de vacíos’ , teoría cuántica de campos en espacios curvos y
cuantización estocástica de gravedad , astropartículas y rayos cósmicos.partículas y rayos
cósmicos.
Cognoms i Nom Responsable: Ercilla Zarraga Gemma
Nom del Grup: GRUPO DE MARGENES CONTINENTALES (GMC)
Referència expedient: 2005SGR 00707
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93.2309533
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La actividad del GMC se ha centrado en el estudio geológico y geofísico de
márgenes continentales y cuencas sedimentarias. En particular se han
realizado
investigaciones sobre la formación y evolución geológica de estas áreas en diferentes
contextos geológicos del mundo así como una evaluación de los riesgos geoambientales a
partir de estudios orientados a entender los procesos geológicos, integrando estratigrafía,
geotecnia, tectónica y dinámica deando estratigrafía, geotecnia, tectónica y dinámica de fluidos.
Cognoms i Nom Responsable: ESTEBAN CORTADA MIQUEL
Nom del Grup: SIBA-TEQ : Sistemes d'Interès Biomèdic i Ambiental: Tècniques Experimentals
i Quimiomètriques
Referència expedient: 2005SGR 00186
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934039117
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La feina feta pel grup de recerca consolidat s’ha centrat en el
desenvolupament de metodologies analítiques aplicables a problemes d’interès analític general,
bioanalític i ambiental. Aquest desenvolupament ha necessitat, per una part, de la millora i
consolidació dels procediments quimiomètrics de resolució multivariant i, per altra part, de
l’aprofundiment en l’ús de les tècniques espectroscòpiques i electroquímiques, així com dels
mètodes de separaues i electroquímiques, així com dels mètodes de separació i el seu
acoblament a diferents tipus de detecció.
Cognoms i Nom Responsable: Fernández Aréizaga Elena
Nom del Grup: Programació Matemàtica Logística i Simulació. PROMALS
Referència expedient: 2005SGR 00772
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934017032
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu de la nostra recerca és el disseny i l’implementació de models i
mètodes de Programació Matemàtica i/o Simulació per a la presa de decisions en sistemes
logístics i productius, principalment els relacionats amb la planificació i gestió del transport, els
itineraris de vehicles, la localització de serveis, i la direcció d’operacions. En particular, la
integració de models d’optimització i simulació per a problemes dinàmics de gestió de floó i
simulació per a problemes dinàmics de gestió de flotes, l’estimació de matrius origen/destí en
xarxes de trànsit i l’estudi de la ubicació dels centres de serveis en el disseny de rutes
Cognoms i Nom Responsable: FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ ELENA
Nom del Grup: QUÍMICA ORGANOMETÀL LICA FLUORADA AMB MOTIVACIÓ BIOMÈDICA
Referència expedient: 2005SGR 00816
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977558046
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca en l’interfase entre química inorgànica, biologia i medicina està
aportant nous esdeveniments en processos biològics, així com idees noves per dissenyar
agents terapéutics. Els nostres esforços estan dirigits cap al disseny i optimització de reaccions
mediades per complexos metàl lics, per tal d’obtenir molècules asimètriques amb enllaços
carboni-fluor, ja que aquests grups funcionals introduïts de forma asimètrica, han mostrat tenir
propiintroduïts de forma asimètrica, han mostrat tenir propietats úniques en compostos
bioactius. Per asssolir aquest repte actual, treballem en un camp interdisciplinar de síntesi i
caracterització.
Cognoms i Nom Responsable: Fernández Sánchez Enrique
Nom del Grup: Divisió Experimental de l'IFAE (Institut de Física d'Altes Energies)
Referència expedient: 2005SGR 00128
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Física d''Altes Energies
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 581 19 84
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: A la Divisió Experimental de l'IFAE es fan experiments de Física i Astrofísica
Experimentals d'Altes Energies (AE), i R+D orientada a instrumentació de raigs X per
aplicacions mèdiques. La investigació en AE es centra: a) Preparació d'un experiment per
l'accelerador LHC del CERN (ATLAS). b) Explotació d'un experiment per l'estudi de raigs
gamma còsmics d'alta energia (MAGIC) a les Canàries. c) Participació en un experiment de
neutrins al Japó. d) Desenvolupament d'un detector electrònic de raigs x orientat a
mamografies amb dosis molt baixes; aquest projecte està finançat per la UE.
Cognoms i Nom Responsable: Figueras Dagà Albert
Nom del Grup: Grup de preparació de pel.lícules primes nanoestructurades de materials
orgànics i inorgànics. Carac
Referència expedient: 2005SGR 00909
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935801853
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Las línies bàsiques de la nostra recerca es poden incloure dins la
Nanociència i Nanotecnologia i la recerca amb tècniques nanotecnològiques sobre el medi
ambient. Els temes que seran estudiats i queseran descrits amb més detall posteriorment són:
a) nanoiònica (fenòmens fonamentals, electròlits per a piles de combustible), b) caracterizació a
escala nanométrica de propietats electròniques, magnetiques, vibracionals amb tecniques SPM
c) Elaboració detiques, vibracionals amb tecniques SPM c) Elaboració de capes fines de
biomolécules, d) materials per el medi ambient i energia (fotodegradació de contaminats
orgànic en aire i aigua, producció de H2)
Cognoms i Nom Responsable: Font Ferré Jordi
Nom del Grup: Grup d'Oceanografia Física
Referència expedient: 2005SGR 00476
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 932309512
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup d’Oceanografia Física de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC
agrupa els investigadors que desenvolupen la seva activitat de recerca en aquesta branca de
les ciències marines, tant a travésde projectes propis com en col•laboració amb altres grups de
recerca de l’ICM i d’altres institucions. Durant el període 2001-2005 l’ICM ha passat de tenir 3
oceanògrafs físics doctors (integrats en el GRC en Oceanografia Mediterrània) a 11, dels quals
5el GRC en Oceanografia Mediterrània) a 11, dels quals 5 investigadors de plantilla del CSIC, i
ja fa anys que desenvolupen projectes de recerca independents i presenten una alta producció
científica
Cognoms i Nom Responsable: FONTCUBERTA GRIÑÓ JOSEP
Nom del Grup: MATERIALS MAGNÈTICS NANOESTRUCTURATS I LLURS APLICACIONS
Referència expedient: 2005SGR 00509
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935801853- 228
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’eix de la nostra recerca el constitueixen els sistemes electrònics fortament
correlacionats: la comprensió de les seves propietats i el control de les mateixes per fer-ne
materials funcionals. Ensinteressem fonamentalment per les propietats magnètiques i pel
desenvolupament de nous materials i nous conceptes per a la naixent Electrònica d’espí així
com per a les Comunicacions àgils a alta freqüència. Dues eines claus de la nostre recerca son
la iqüència. Dues eines claus de la nostre recerca son la investigació dels mecanismes de
creixement d’epitàxies, la nanoestructuració de superficies i l’ús intensiu de grans instalacions
de recerca.
Cognoms i Nom Responsable: Forn Alonso Antonio
Nom del Grup: Centre de Disseny d'Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície (CDAL)
Referència expedient: 2005SGR 00975
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 938967724
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El CDAL desenvolupa la seva recerca en dues grans línies, una en el camp
dels aliatges lleugers i l’altre en els tractaments de superfície i recobriments. En la primera línia
realitza projectes d’investigació en aliatges d’alumini, principalment en el desenvolupament de
nous processos de conformació en estat semi-sòlid. En la segona línia desenvolupa la
investigació en l’estudi de nous recobriments resistents al desgast i a la corrosió (processos
HVOFs resistents al desgast i a la corrosió (processos HVOF, PVD, etc.), y també realitza
investigació sobre la síntesi i caracterització de polsos i recobriments amb característiques
nanocristal•lines.
Cognoms i Nom Responsable: Gabarrell Durany Xavier
Nom del Grup: Sostenibilitat i Prevenció ambiental (SosteniPrA)
Referència expedient: 2005SGR 00007
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935812789
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup SosteniPrA de la UAB i l’IRTA té per objectiu liderar projectes en una
àrea emergent: eines per a la sostenibilitat. Treballa en els àmbits de l’anàlisis del cicle de vida,
l’ecodisseny, l’ecoficiència, l’ecologia industrial, l’anàlisis de fluxos materials i energètics, aplicat
als sistemes industrials, urbans i agrícoles, ja sigui a escala de procés, local, regional i
nacional. Ho aplica a sectors prioritaris com la biomassa, la indústria qa a sectors prioritaris
com la biomassa, la indústria química, la valorització de residus, la compra verda en institucions
públiques i serveis, i els codis de bones pràctiques agraries.
Cognoms i Nom Responsable: Galceran Huguet Mª Teresa
Nom del Grup: Química Analítica: Anàlisi de Contaminants
Referència expedient: 2005SGR 00212
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4021275
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup esta dirigida a l’estudi de nous contaminants en
mostres ambientals i alimentàries. En concret es tracta d’establir metodologia analítica per a la
determinació de residus de compostos ignífugs bromats i fluorats i de substàcies
antibacterianes les quals són ampliament emprades en medicina i veterinària. També
s’estudien els productes generats en els procesos de cocció d’aliments (acrilamida i amines
heterocícliques) algió d’aliments (acrilamida i amines heterocícliques) alguns dels quals són
altament tòxics. Es preparan materials de referència i s’evaluaran les concentracions en
mostres de camp.
Cognoms i Nom Responsable: GALLARDO GARCÍA ILUMINADA
Nom del Grup: GRUP D'ELECTROQUÍMICA, FOTOQUÍMICA I REACTIVITAT ORGÁNICA
(GEFRO)
Referència expedient: 2005SGR 00575
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935812137
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra principalment en el disseny de nous processos
químics d’interés principalment que incloguin etapes de transferència monoelectrònica i estudis
mecanístics sobre ells. Leseines que s’utilizen són principalment la fotoquímica i la
electoquímica preparatives pel processos sintètics i les cinètiques normals i ràpides (voltametria
cíclica amb microlectrodes i fotòlisi de llampec laser) pels estudis mecanístics. Els
resultatsllampec laser) pels estudis mecanístics. Els resultats del grup s’han vist ampliats
mitjançant tècniques de confinament i medis organitzats de reacció,zeolites i ciclodextrines.
Cognoms i Nom Responsable: Garcia Ojalvo Jordi
Nom del Grup: Làsers i Propietats Elèctriques i Òptiques dels Materials
Referència expedient: 2005SGR 00457
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 937398645
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup fa recerca tant bàsica com aplicada orientada a caracteritzar diverses
propietats elèctriques i òptiques de materials d’interès tecnològic, així com a l’estudi de la
dinàmica dels làsers com adispositius fonamentals en el camp de la fotònica. Concretament,
estudiem processos òptics no lineals en medis amb estructuració dielèctrica, com ara els
cristalls fotònics, i en medis intrínsicament no lineals. Des del punt de vista elèctric, estudiem
eno lineals. Des del punt de vista elèctric, estudiem els efectes de la distribució de càrrega
d’espai en l’envelliment de polímers com l’XLPE, usat en l’aïllament de cables de mitja i alta
tensió.
Cognoms i Nom Responsable: García Regueiro Jose Antonio
Nom del Grup: Qualitat i seguritat abiotica del aliments
Referència expedient: 2005SGR 00455
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Àmbit: Ciencies Telèfon: 972 63.00.52
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’equip posseeix una amplia experiència en l’estudi de la bioquímica i dels
efectes de la dieta i la genètica en la qualitat dels aliments. D’uns anys ençà s’està
desenvolupant mètodes per a la detecció ràpida de residus. Actualment, s’està iniciant
l’aplicació de tècniques de proteòmica en l’avaluació de la qualitat i seguretat dels aliments. La
seva activitat ha donat lloc a publicacions en revistes internacionals i de divulgació, a més de la
realitstes internacionals i de divulgació, a més de la realització de tesi doctorals i treballs de
final de carrera
Cognoms i Nom Responsable: García-Berro Montilla Enrique
Nom del Grup: Grup d'Astronomia i Astrofísica
Referència expedient: 2005SGR 00685
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934137083
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La activitat de recerca del Grup d’Astronomia i Astrofísica es concentra en
l’estudi de la evolució estel lar emprant técniques de simulació numèrica, que comprenen tots el
fenómens hidrodinàmics i nuclears. S’estudien principalment estels massius i de massa
intermitja tant aïllats com en sistemes binaris i es presta especial atenció a les darreres etapes
de llur evolució, que donen com a resultat nanes blanques, estels de neutrons i forats negres
(conanes blanques, estels de neutrons i forats negres (coneguts com objectes compactes). La
formació d’aquests residus estel lars ve acompanyada de fenómens de caire explosiu (noves,
supernoves...).
Cognoms i Nom Responsable: Garrido Beltran Lluís
Nom del Grup: Grup de física experimental d'altes energies
Referència expedient: 2005SGR 00385
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934039184
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de física experimental d’altes energies de la UB “Universitat de
Barcelona’ , amb la col•laboració de la URL “Universitat Ramon Llull’ , és membre de la
col•laboració LHCb des de desembre de 1998. Alguns dels seus components també són
membres de la col•laboració BaBar des d’Octubre del 2000 i també es va participar en
l’experiment HERA-B durant el període 1996 al 2003, on vam estar involucrats en el detector de
llum Chere, on vam estar involucrats en el detector de llum Cherenkov i en l’anàlisi de les
dades. Tots aquests esmentats experiments tenen com a finalitat l’estudi de la violació de CP
en mesons B.
Cognoms i Nom Responsable: Garriga Escribano Cecili
Nom del Grup: NEOLCYT (Grup de recerca en lèxic de la ciència i de la tècnica)
Referència expedient: 2005SGR 00823
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 933970843
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra en l’estudi del lèxic de la ciència i de la tècnica
en els segles XVIII i XIX. Aquest període es caracteritza per un desenvolupament científic
important. Des del punt devista lingüístic, la innovació lèxica que es produeix fa que aquest
període esdevingui un dels més dinàmics, ja que per mitjà de revistes, manuals, projectes i
lèxics especialitzats es va adaptant a la llengua la terminologia més avançada. L’objectiu últla
llengua la terminologia més avançada. L’objectiu últim d’aquest grup és l’elaboració d’un
diccionari històric de termes de la ciència i de la tècnica d’aquest període.
Cognoms i Nom Responsable: Gimeno Torrente Domingo
Nom del Grup: PEGEFA (Petrologia i Geoquímica, Fonamental i Aplicada)
Referència expedient: 2005SGR 00795
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies -
Telèfon: 934021404
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Aquest Grup desenvolupa tasques de recerca variades en el camp de la
Petrologia i Geoquìmica, tant Fonamental com Aplicada (i amb incidència directa en aquest cas
en el medi ambient). Entre les més significatives, (projectes i publicacions al 2001-2004),
podem destacar: estudi petrològici geoquímic de successions volcàniques (tant dins de l’àmbit
de la Mediterrània Central i Occidental com a illes oceàniques -Canàries-), Hidroquímica amb
especial incioceàniques -Canàries-), Hidroquímica amb especial incidència a l’abastament
d’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona), degradació del patrimoni històric i artístic, síntesi
de nous materials
Cognoms i Nom Responsable: GIRALT LLEDÓ ERNEST
Nom del Grup: Disseny, síntesi i estructura de pèptids i proteïnes
Referència expedient: 2005SGR 00663
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 403 71 25
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca que dirigeix el Dr. Ernest Giralt a la Universitat de
Barcelona, té més de 25 anys d’experiència en l’àrea de la química de pèptids en tots els seus
aspectes: disseny, síntesi, estructura i activitat biològica. Les principals línies d’investigació del
grup són: 1) Anàlisi estructural de pèptids i proteïnes (de manera especial RMN d’alt camp), 2)
Reconeixement molecular en processos d’autoensamblatge molecular, disseny d’inhibidorsssos
d’autoensamblatge molecular, disseny d’inhibidors de proteases i reconeixement de superfícies
proteïques i 3) Síntesi de pèptids amb potencial activitat terapèutica.
Cognoms i Nom Responsable: Girart Medina José Miguel
Nom del Grup: Medi interestel lar i Radiointerferometria
Referència expedient: 2005SGR 00489
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut d''Estudis Espacials de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 3456 345
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat:
Cognoms i Nom Responsable: González Hernández Cayetano
Nom del Grup: Divisio Cel.lular
Referència expedient: 2005SGR 00821
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Parc Científic de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934037191
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat investigadora del laboratori se centra en l’estudi de la divisió cel
lular. Abordem aquest tema de manera multidisciplinar, combinant genètica, biologia molecular i
microscòpia avançada. Els nostres sistemes model són Drosophila i línies cel lulars derivades
de vertebrats. Les línies concretes d’investigació que estem portant a terme en aquests
moment són: (I) acoblament “in vivo” del fus de divisió cel lular , (II) carvivo” del fus de divisió
cel lular , (II) caracterització molecular del centrosoma , (III) “Protein Traps” aplicades a l’aparell
mitòtic’ , i (IV) modelatge de càncer en
Cognoms i Nom Responsable: González Pérez Miguel
Nom del Grup: Grup de Dinàmica de Reaccions Atmosfèriques i Sistemes Complexos
Referència expedient: 2005SGR 00175
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4021237
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Es tracta de recerca bàsica però presenta una forta projecció aplicativa
(processos de dispersió: reaccions atmosfèriques, reaccions enzimàtiques i interacció llumnanoestructures). En el primer cas, l’estudi teòric (dinàmica i cinètica) permetrà obtenir
informació atmosfèrica valuosa molt difícil de mesurar. La descripció de reacs. enzimàtiques a
nivell QM/MM ajudarà a dissenyar fàrmacs, mentre que en l’últim cas es vol aprendre a
manipular la llumque en l’últim cas es vol aprendre a manipular la llum amb nanoestructures. A
aquestes línies s’hi ha d’afeigir un bloc complementàri (camí de reacció, mecànica de Bohm i
mètode semiclàssic).
Cognoms i Nom Responsable: Guàrdia Manuel Elvira
Nom del Grup: Grup de Simulación per Ordinador en Matèria Condensada
Referència expedient: 2005SGR 00779
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934017288
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu general de les activitats del Grup és l’estudi de les propietats
microscòpiques de líquids i sòlids mitjançant la simulació per ordinador. Aquesta metodologia
permet aprofundir en la comprensió dels fonaments de les propietats de la matèria a nivell
atòmic. Utilitzem la dinàmica molecular i tècniques de Monte Carlo. Els sistemes que
actualment s’estudien són, entre atres, dissolucions iòniques, sals foses, líquids moleculars,
polímers, ls iòniques, sals foses, líquids moleculars, polímers, líquids quàntics i metalls en fases
cristal.lines.
Cognoms i Nom Responsable: Guasch Torres Josep
Nom del Grup: Grup de Química Analítica Enològica i dels Aliments (QAea)
Referència expedient: 2005SGR 00486
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977558493
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup QAea centra la seva recerca en el desenvolupament de metodologies
analítiques, principalment cromatográfiques, per al control de qualitat en la indústria vitivinícola.
En els darrers anys s’ha investigat l’aplicació d’un nas electrònic en el control de qualitat
enològic i actualment s’està treballant en el desenvolupament de metodologies ràpides,
emprant el nas electrònic i l’espectrometria infraroja (FTIR) en el control de la maduració
aromàia infraroja (FTIR) en el control de la maduració aromàtica i fenòlica del raïm, que són els
principals factors que defineixen la qualitat de la verema i posteriorment la del vi.
Cognoms i Nom Responsable: GUERRERO PÉREZ ANGEL
Nom del Grup: Unitat de Ecologia Química (UCE)
Referència expedient: 2005SGR 00906
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934006120
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La actividad principal del grupo radica en el desarrollo de nuevos métodos
biorracionales, específicos y no contaminantes, de control de plagas. Entre ellos cabe
considerar el estudio de nuevas feromonas de insectos en sus aspectos de caracterización
estructural, síntesis en laboratorio y evaluación de su actividad biológica en laboratorio y
campo, así como el desarrollo de inhibidores de la comunicación química entre sexos para
evitar su apareamientoicación química entre sexos para evitar su apareamiento como una
nueva herramienta para el control biorracional de plagas.
Cognoms i Nom Responsable: Gustavo DECO
Nom del Grup: Computational and Theoretical Neuroscience
Referència expedient: 2005SGR 00783
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935422977
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudio de los mecanismos que subyacen a la integración y procesamiento
de información en circuitos cerebrales. Los distintos niveles de análisis que se emplean, van
desde la actividad sináptica de neuronas en ciertas estructuras cerebrales, pasando por el
estudio de los patrones de activación cortical a gran escala, hasta la manifestación de los
correlatos comportamentales de dichos procesos de síntesis de información. Nuestros objetivos
globales soníntesis de información. Nuestros objetivos globales son aportar nuevos
conocimientos sobre: (i) percepción/cognición visual/auditiva, (ii) integración multisensorial, (iii)
aprendizaje y decisiones.
Cognoms i Nom Responsable: Gutiérrez González José María
Nom del Grup: Enginyeria de Sistemes Col loidals
Referència expedient: 2005SGR 00448
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021292
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els membres del grup han estat treballant en el camp dels sistemes col
loidals des de fa 20 anys amb diferents temàtiques com emulsions, microemulsions,
dispersions, tecnologia sol-gel, reologia, etc.En l’actualitat, i des de l’any 2000, han estat
desenvolupant projectes de recerca en nanotecnologia, orientats a l’estudi de la preparació de
nano-emulsions per mètodes de baixa energia i a la preparació de nanopartícules per reacció
en medi nano-emulsiració de nanopartícules per reacció en medi nano-emulsió, optimitzant els
mètodes de preparació i estudiant l’efecte del canvi d’escala sobre les condicions òptimes.
Cognoms i Nom Responsable: Hernanz Carbó Margarida
Nom del Grup: Astrofísica estel lar espacial
Referència expedient: 2005SGR 00378
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Estudis Espacials de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 932213656
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat:
Cognoms i Nom Responsable: Homs Martí Narcís
Nom del Grup: Materials Inorgànics Avançats i Catàlisi
Referència expedient: 2005SGR 00184
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934407799
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupament de materials amb propietats catalítiques i per a la
producció de nous combustibles i emmagatzematge d’energia. Tasques de recerca adreçades
a la preparació, caracterització i estudide nous materials. Aplicació de tècniques fisicoquímiques avançades per a la determinació de correalcions estructura-propietats. Aplicació dels
materials en diversos processos i dispositius.
Cognoms i Nom Responsable: Hurtado Díaz Ferran
Nom del Grup: Grup de recerca en geometria computacional i matemàtica discreta
Referència expedient: 2005SGR 00692
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934137698
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La Geometria Computacional es dedica a l’estudi dels problemes geomètrics
des del punts de vista de la computació. Està fortament connectada amb la Geometria Discreta
i Combinatòria i, més en general,a la Matemàtica Discreta, i el seu desenvolupament ha anat
paral lel a l’increment en disponibilitat i potència dels ordinadors. A més de fer la seva recerca
intrínseca, el grup interactua amb els grups de les àrees afins d’aplicació: Informàtica
Gràficaups de les àrees afins d’aplicació: Informàtica Gràfica, CAD/CAM, Pattern Recognition,
Morfologia Computacional, Disseny VLSI, Visió Artificial, Sistemes d’Informació Geogràfica,
Robòtica.
Cognoms i Nom Responsable: Illas Riera Francesc
Nom del Grup: Grup de Química Quàntica de Materials (GQQM)
Referència expedient: 2005SGR 00697
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021229
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GQQM centra la seva recerca en l’estudi teòric de propietats físiques i
químiques de nanopartícules, superfícies i sòlids, sistemes que tenen la característica comú de
trobar-se lluny del món purament molecular. L’estudi es duu a terme combinant mètodes de la
Química Quàntica i de la Física d’Estat Sòlid. En els darrers anys s’han desenvolupat dues
línies prou diferenciades. La primera dirigida a la determinació de la reactivitat de superfícies i
la la determinació de la reactivitat de superfícies i la segona al voltant dels estats excitats en
aquests sistemes i molt particularment en els que governen les interaccions magnètiques.
Cognoms i Nom Responsable: JIMENEZ JORQUERA CECILIA
Nom del Grup: GUP DE TRANSDUCTORS QUÍMICS
Referència expedient: 2005SGR 00776
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935947700
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Transductors Químics (GTQ) de l’IMB té com a activitat central el
desenvolupament de transductors químics i microsistemes fabricats amb tecnologia
microelectrònica. Els objectius prinicpalsa cobrir són: 1) El desenvolupament de nous
transductors i microsistemes basats en nous materials (nano-estructures de reconeixement mol
lecular i iònic), nous mètodes de transducció i tecnologies híbrides (nano/micro tecnologies). 2)
L’aplicació dels trbrides (nano/micro tecnologies). 2) L’aplicació dels tranductors i
microsistemes en sectors com el medi ambient, l’anàlisi clínica, el control de processos
industrials i l’agroalimentació.
Cognoms i Nom Responsable: Joan Arinyo Robert
Nom del Grup: GRUP D'INFORMÀTICA A L'ENGINYERIA
Referència expedient: 2005SGR 00134
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 401 66 69
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup s’enmarca dins del camp genèric de la Informàtica
Gràfica i el modelatge asistit per computador i les seves aplicacions. L’objectiu final és el
desenvolupament de sistemes computeritzats interactius basats en representacions gràfiques.
Concretament les activitats que es desenvolupen són: Modelatge paramètric de sòlids,
representació de sòlids mitjançant triangulacions, modelatge i visualització en medicina i
bioenginyeria i sistemee i visualització en medicina i bioenginyeria i sistemes d’informació
geogràfica.
Cognoms i Nom Responsable: JORBA MONTE ANGEL
Nom del Grup: Grup de Sistemes Dinàmics
Referència expedient: 2005SGR 01028
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934035734
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La major part de la recerca del grup es desenvolupa al voltant de l'estudi dels
sistemes dinàmics tant des d'un punt de vista teòric com pràctic. Les línies més importants són
l'estudid els sistemes hamiltoniansi els sistemes no conservatius, tant en dimensió baixa com
infinita (incloent també els casos continuu i discret), a més de la mecànica celeste i
l'astrodinàmica.
Cognoms i Nom Responsable: Juvells Prades Ignacio
Nom del Grup: Grup de Recerca en Òptica Física
Referència expedient: 2005SGR 00597
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021143
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els darrers anys ens hem centrat en el processament d’imatges
tridimensionals i les seves aplicacions a la holografia i el reconeixement d’objectes. També hem
col•laborat en línies de processament d’imatges mèdiques i de modelització de feixos de llum.
Una línia diferent és la d’estudi de les propietats òptiques de materials en capa prima.
Darrerament hem obert una nova línia de futur centrada en el disseny i construcció de trampes
òptiques micromètriel disseny i construcció de trampes òptiques micromètriques i
nanomètriques amb aplicacions biomèdiques. També hem iniciat una línia de recerca en
innovació docent i aprenentatge.
Cognoms i Nom Responsable: Laguarta Bertran Ferran
Nom del Grup: Grup de Recerca en Enginyeria Òptica
Referència expedient: 2005SGR 00696
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 739 89 01
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del Grup de Recerca en Enginyeria Òptica es focalitza en
desenvolupar recerca i aplicacions tecnològiques en el camp de l’enginyeria òptica i, més
concretament, les àrees específiques en les que es desenvolupen aquestes activitats són les
següents:Disseny de sistemes òptics i sensors, Desenvolupament d’instrumentació, Metrologia
òptica, Aplicacions làser, Tecnologia del color, Radiometria i fotometria, Instrumentació
biomèdica. Les fonts dria i fotometria, Instrumentació biomèdica. Les fonts de finançament dels
projectes són diverses: Plan Nacional de I+D+i, Unió Europea i contractes amb empreses.
Cognoms i Nom Responsable: Latorre Sentís José Ignacio
Nom del Grup: Grup d'Informació Quàntica
Referència expedient: 2005SGR 00523
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021190
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup porta una intensa tasca de recerca en el camp de la Informació
Quàntica, incloent projectes en criptografia quàntica, computació quàntica, gasos freds,
sistemes de spins i teoria de la informació. Els membres del grup participan en varios projectes
europeus i nacionals, han dirigit tesis en aquest camp i tenen els seus treballs publicats en
revistes internacionals. Recentment, el grup ha desenvoloput l’estudi de l’entrellaçament a
sistemes deesenvoloput l’estudi de l’entrellaçament a sistemes de spins, fent ús de mesures
d’entrellaçament associades a la entropia del subparts del sistema.
Cognoms i Nom Responsable: LLEDÓS FALCÓ AGUSTÍ
Nom del Grup: Grup de Síntesi i Modelització de Sistemes amb Metalls de Transició
Referència expedient: 2005SGR 00896
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811716
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup és un equip de recerca interdisciplinar, a la frontera entre la Química
Inorgànica i la Química Computacional, que combina les tècniques experimentals i els mètodes
teòrics en l’estudi de sistemes amb metalls de transició. Al nivell temàtic més general la recerca
del grup inclou les tres vessants de Química de Coordinació, Química Organometàl lica i
Química Bioinorgànica. A nivell metodològic, part de la recerca es duu a terme exclusivament
amgic, part de la recerca es duu a terme exclusivament amb tècniques experimentals o
tèoriques, i una altra part amb l’aplicació combinada de les dues metodologies.
Cognoms i Nom Responsable: Llibre Saló Jaume
Nom del Grup: Grup de Sistemes Dinàmics de la UAB
Referència expedient: 2005SGR 00550
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811303
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’ activitat de recerca es centra en els següents estudis: 1) Teoria qualitativa
de les equacions diferencials ordinàries: Cicles límit, integrabilitat, centres i funcions de període.
2) Sistemes Hamiltonians i Mecànica Celeste: Familíes d’òrbites periòdiques i configuracions
centrals del problema de n-cossos. 3) Sistemes dinàmics discrets: Dinàmica combinatòria en
dimensió 1, aplicacions triangulars amb èmfasi en les seves aplicacions, conjunts de pears amb
èmfasi en les seves aplicacions, conjunts de períodes de les aplicacions contínues entre
varietats compactes via homologia i números de Lefschetz, dinàmica discreta d’equacions en
diferències.
Cognoms i Nom Responsable: Lloret Maya Frfancisco
Nom del Grup: Efectes de les pertorbacions en els ecosistemes terrestres
Referència expedient: 2005SGR 00717
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934254191
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup estudia l’estructura, biodiversitat i funcionament dels ecosistemes
terrestres de Catalunya, i en concret les seves transformacions associades al canvi global, les
quals impliquen un seguitd’alteracions o pertorbacions dels processos naturals. A Catalunya,
les més significatives són les que deriven del canvi climàtic, dels canvis d’usos del territori, del
règim d’incendis, de les invasions biològiques i dels mètodes de gestió forestal. Aqueons
biològiques i dels mètodes de gestió forestal. Aquests processos operen de forma diferent a
escala planetària, regional o local i el seu estudi ha de contemplar un ampli ventall de
metodologies.
Cognoms i Nom Responsable: Llosa Carrasco Josep
Nom del Grup: LABORATORI DE FÍSICA MATEMÀTICA
Referència expedient: 2005SGR 00515
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021156
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Recerca en diverses línies de física matemàtica: Relativitat general clàssica,
mètodes d’àlgebra geomètrica, sistemes dinàmics i processos estocàstics. Més concretament:
Moviments rígids i sistemesde referència, espaitemps amb isometries, solucions de les
equacions d’Einstein, comparació d’espaitemps, junció de solucions, computació algèbrica,
àlgebres de Clifford, Sistems dinàmics, processos estocàstics, dinàmica financera, “random
walksstocàstics, dinàmica financera, “random walks” a temps continu, anàlisi de sèries
temporals, volatilitat estocàstica.
Cognoms i Nom Responsable: Lluch López Josep Maria
Nom del Grup: Grup de Dinàmica i Mecanismes de les Reaccions Químiques i Bioquímiques
Referència expedient: 2005SGR 00400
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935812138
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre objectiu general per als propers 4 anys és l’adaptació dels mètodes
dinàmics ja existents, el desenvolupament de nous mètodes, i la seva aplicació a problemes
químics i biològics rellevantsde gran interès experimental, els quals només es poden entendre
quan la dinàmica dels nuclis es té en compte. Utilitzarem diferents mètodes, des de la Dinàmica
Quàntica (MCTDH) o un mètode semiclàssic (IVR),fins la Dinàmica Clàssica,incloent
aproximacions(IVR),fins la Dinàmica Clàssica,incloent aproximacions estadístiques com la
Teoria Variacional de l’Estat de Transició en les seves versions canònica i microcanònica
(RRKM)
Cognoms i Nom Responsable: Lopez Aguilar Fernando María
Nom del Grup: Propiedades de Superconductores
Referència expedient: 2005SGR 00731
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811353
Correu electrònic: [email protected] o [email protected]
Resum activitat: La actividad realizada en estos años y la que vamos a seguir practicando en
los próximos es el estudio de materiales superconductores y magnéticos de interés especial en
dos vertientes complementarias. Por un lado, un enfoque fenomenológico, en el que
planteamos el desarrollo de modelos que expliquen las propiedades magnéticas de cables
superconductores, ‘coated conductors’ y nanopartículas magnéticas, poniendo énfasis en los
efectos magnéticos debnéticas, poniendo énfasis en los efectos magnéticos debidos a la forma
y tamaño de las muestras. Por otro lado, un enfoque microscópico sobrela densidad de estados
de estos superconductores.
Cognoms i Nom Responsable: LOPEZ BONILLO FRANCISCO
Nom del Grup: GRUP D'INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA D'ALIMENTS (GITA)
Referència expedient: 2005SGR 01066
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies - Enginyeria i Arquitectura
Telèfon: 977558503
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GITA treballa en la millora dels processos poductius d'aliments a través del
redisseny de tècniques de separació, amb incorporació de processos híbrids, aplicació de
noves tecnologies (nanofiltració i deshidratació osmòtica) i estudi d'estratègies de producció per
susbtituir els processos discontinus per d'altres de continus. En aquest context, l'activitat d
erecerca aplicada es majoritàriament en l'àmbit enològic: vins, vinagres i subproductes). La
recerca bàsica es centra en la monotirització dels processos d’embrutament en membranes de
filtració.
Cognoms i Nom Responsable: López Soler Angel
Nom del Grup: Geologia Ambiental
Referència expedient: 2005SGR 00875
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934095410
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Geologia Ambiental ha continuat treballant en l’estudi de la
problemàtica relacionada amb el control i modelització de la contaminació atmosfèrica produïda
per les activitats antropogèniques. En aquest camp el Grup és el Laboratori de referència de la
Direcció General de Qualitat Ambiental (Generalitat) i de la Direcció d’Avaluació i Qualitat
Ambiental (Ministeri de Medi Ambient). Tanmateix actua com representant d’Espanya en el
1999-2006 Wteix actua com representant d’Espanya en el 1999-2006 Working Group on
Particles de la DG XI. A més, s’estudien diverses metodologies per al reciclat de residus
industrials de combustió.
Cognoms i Nom Responsable: Lorente Castelló Jeroni
Nom del Grup: Grup Consolidat de Meteorologia
Referència expedient: 2005SGR 00552
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021123
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup durant els últims 4 anys s’ha centrat en la recerca de: a)
precipitacions extremes a Catalunya i les estructures que les produeixen mitjançant eines de
teledetecció (radar i satèllit meteorològics) i xarxes pluviomètriques , b) recerca sobre fenòmens
singulars de la circulació general, com el ENSO i les seves teleconexions , c) estudi de la capa
fronterera de l’atmosfera i de l’evolució de la contaminació fotoquímica , d) modelitl’evolució de
la contaminació fotoquímica , d) modelització de la radiació solar UV en relació a la capa d’ozó.
Aquesta activitat s’ha realitzat en el marc de projectes nacionals i internacionals.
Cognoms i Nom Responsable: Loza Alvarez Pablo
Nom del Grup: Grup de Biofotònica
Referència expedient: 2005SGR 00195
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut de Ciències Fotòniques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934137942
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca s´encarrega de l´estudi i l´observació de processos
biològics a cèl.lules vives utilitzant diferents tècniques de microscopia. Per una banda,
s´utilitzen les tècniques de microscopia i espectroscopia Raman per tal d´obtenir informació
detallada de processos bioquímics i biofísics. Per l´altra banda, s´utilitzen tècniques de
microscopia no lineal per a obtenir imatges de molt alta resolució al lloc on s´originen aquests
processos. Laa resolució al lloc on s´originen aquests processos. La combinació d´aquestes
dues tècniques donarà lloc a una poderosa eina amb aplicacions al camp de la biomedicina.
Cognoms i Nom Responsable: Lull Santiago Vicente Carlos
Nom del Grup: Grup d’Arqueoecologia Social Mediterrània
Referència expedient: 2005SGR 01025
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies - Humanitats
Telèfon: 935811187
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Recerca es dedica a la investigació del funcionament i dinàmica
de les relacions econòmiques, polítiques i ideològiques de les societats de la Mediterránia
occidental durant la Prehistòria recent, a diferents escales temporals. Fins ara, les regions on
s’han centrat les tasques de recerca han estat el sud-est de la península Ibèrica i les Illes
Balears. La metodologia aplicada inclou treballs arqueològics de camp (excavacions i
prospeccions superficials) i la realització o coordinació de diverses anàlisis sobre mostres
arqueoecològiques en el marc d’un enfocament interdisciplinar.
Cognoms i Nom Responsable: Mackie Allan
Nom del Grup: Complex Systems, Interfaces and Polymers
Referència expedient: 2005SGR 00936
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977559674
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup es centra en la modelització microscòpica de
processos i sistemes interessants per a la indústria química i el desenvolupament de nous
materials i nanotecnologia. En particular, el grup atesora una gran experiència en tècniques
variades de simulació molecular, tant per a la predicció de propietats termodinàmiques com de
transport, així com de sistemes inhomogenis de polímers i surfactants. El grup també
desenvolupa metopolímers i surfactants. El grup també desenvolupa metodologies de simulació
noves així com models mesoscopics addients per a l’estidi de sistemes complexos com els
propis de la nanotecnologia.
Cognoms i Nom Responsable: MARCO COLÁS M.-PILAR
Nom del Grup: Applied Molecular Receptors Group (AMRg)
Referència expedient: 2005SGR 00207
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934006171
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Investigacions dins de l’àmbit de la bionanotecnologia adreçades a la
preparació de receptors moleculars selectius, biològics o sintètics, dissenyats per aplicacions
especifiques fonamentalment centrades en la detecció (diagnosi clínica, residus agroalimentaris
i mediambientals, etc). Incorporació d’aquestes biomolècules en dispositius biosensors
mitjançant la construcció de superfícies nanoestructurades funcionals y/o el marcatge de les
biomolèculesturades funcionals y/o el marcatge de les biomolècules amb nanopartícules amb
propietats òptiques o magnètiques definides contribuint a la investigació de nous o millors
principis de transducció.
Cognoms i Nom Responsable: Marques Truyol Francisco
Nom del Grup: Dinàmica de fluids: formació d'estructures i aplicacions geofísiques
Referència expedient: 2005SGR 00024
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934016897
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup és expert en simulació numèrica i teoria de sistemes dinàmics aplicats
a la mecànica de fluids, i treballa en tres àrees relacionades entre si: convecció tèrmica, fluids
sota rotació i cisalla, i morfodinàmica litoral, compartint moltes eines numèriques i teòriques
desenvolupades en el grup. Encara que la recerca és de caràcter fonamental, s'han
desenvolupat aplicacions en les àrees de meteorologia, oceanografia i medi ambient.
Cognoms i Nom Responsable: MARTI MOLIST JOAN
Nom del Grup: Gup de Volcanologia Física i Risc Volcànic
Referència expedient: 2005SGR 01061
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934095410
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi dels aspectes físics que controlen els processos vocànics, de de la
gènesi de magmes, diferenciació i evolució dels magmes, fins la seva erupció a la superfície
terrestre, definició de criteris geològics per a la caracterització d'erupcions volcàniques i
l'avaluació del risc en àrees actives; estructura y evolució tectònica d¡àrees volcànqiues actives
i paleovolcàniques; elaboració d emodels experimentals i numèrics sobre els processos
volcànics i desenvolupament de sistemes d'informació aplicats a l’avaluació i prevenció del risc
volcànic.
Cognoms i Nom Responsable: Mas Barón Albert
Nom del Grup: Biotecnologia Enològica
Referència expedient: 2005SGR 00880
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977216854
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupament de tècniques de Biologia Molecular per a la recerca de
fermentacions industrials, especialment víniques. Análisis de les poblacions de
microorganismes durant la fermentació vínica Selecció i desenvolupament de microorganismes
per a ser utilitzats com a iniciadors de fermentació (“starters”). Desenvolupament de
fermentacions víniques en condicions desfavorables (baixes temperatures, alt contingut de
sucres, etc). Anábaixes temperatures, alt contingut de sucres, etc). Análisis poblacional de
bacteris acètics durant la vinificació i la producció de vinagre de vi.
Cognoms i Nom Responsable: Mas Gordi Jordi
Nom del Grup: Grup de Microbiologia Ambiental
Referència expedient: 2005SGR 00539
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811663
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup desenvolupa la seva activitat en l’ambit de la microbiologia ambiental
estudiant la resposta de comunitats microbianes naturals a agresions químiques com el
vessament accidental d’hidrocarbuso l’aplicació deliberada de productes fitosanitaris ,
desenvolupant nous conceptes de bioreactor pel tractament d’efluents contaminats amb sulfurs
inorganics o amb hidrocarburs , i participant en el desenvolupament de dispositius
microelectronics (microxiesenvolupament de dispositius microelectronics (microxips) per la
mesura de toxicitat en aigües, i per la detecció i quantificació de microorganismes en mostres
aquàtiques.
Cognoms i Nom Responsable: Maseras Cuní Feliu
Nom del Grup: Modelatge computacional de la catàlisi homogènia
Referència expedient: 2005SGR 00715
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut Català d'Investigació Química
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977920202
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: S’apliquen els mètodes de la química computacional a problemes pràctics de
catàlisi homogènia. Es determinen mecanismes complexos mitjançant l’avaluació de barreres
energètiques difícils de mesurar experimentalment. A partir d’aquest coneixement es vol
avançar en el disseny de processos catalítics més sostenibles. Les eines que s’utilitzen són els
mètodes mecanoquàntics i els mètodes híbrids QM/MM. Aquests mateixos mètodes s’apliquen
també a d’altresM. Aquests mateixos mètodes s’apliquen també a d’altres àrees que no
pertanyen estrictament a la catàlisi homogènia, com sistemes amb implicacions biològiques i
grans molècules.
Cognoms i Nom Responsable: Melgarejo Draper Joan Carles
Nom del Grup: Recursos Minerals: Jaciments, aplicacions i sostenibilitat
Referència expedient: 2005SGR 00589
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021344
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La tasca que desenvolupem i que es planteja continuar en els propers anys
consisteix en l’estudi integral dels recursos minerals, des de les primeres fases de localització i
catalogació, passant per la metal logènia i els models genètics dels dipòsits, la valoració dels
recursos miners i de les aplicacions dels minerals presents, i la sostenibilitat d’aquests
recursos. En aquest camp tenim una àmplia experiència acreditada, tant a nivell docent com
inlia experiència acreditada, tant a nivell docent com investigador. Actualment despleguem
aquestes línies docents i de recerca a Catalunya, Espanya, Bòsnia-Herzegovina, Croàcia,
Cuba, Mèxic, Angola.
Cognoms i Nom Responsable: Messeguer Peypoch Àngel
Nom del Grup: Grup de Química Bioorgànica
Referència expedient: 2005SGR 00979
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934006121
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de recerca es dedica al desenvolupament i aplicació de metodologia
moderna de Química Mèdica ditigida al descobriment de fàrmacs. El disseny i construcció de
quimioteques combinatòries de productes discrets o de mescles controlades, el disseny i
cribratge de quimioteques in silico, la modelització molecular, la síntesi en fase sòlida i amb
activació per microones, i l’ús de liposomes per afavorir l’administració de productes
antitumorals, sónfavorir l’administració de productes antitumorals, són exemples del ventall
metodològic esmentat, que han conduït al descobriment d’antioxidants (en fase clínica II),
neuroprotectors i analgèsics.
Cognoms i Nom Responsable: Mitchell Morgan
Nom del Grup: Interaccions Fotó-Àtom per xarxes quàntiques / Atom-photon interactions for
quantum networks
Referència expedient: 2005SGR 00189
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut de Ciències Fotòniques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 413 76 19
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup porta a terme recerca experimental per a produir, manipular i mesurar
estats quàntics per projectes d’informació quàntica com, per exemple, computació quàntica i
comunicacions quàntiques. Lestècniques experimentals es centren en la generació de fotons
individuals i llum comprimida, en la captura i el refredament d’àtoms i “spin squeezing”
d’aquests àtoms, i en la captura i manipulació d’ions individuals. Resulta de particura i
manipulació d’ions individuals. Resulta de particular importància la integració de components
fotònics, atòmics i iònics per utilitzar millor els diferents avantatges de cadascun.
Cognoms i Nom Responsable: MONTAÑA PEDRERO ÁNGEL
Nom del Grup: UNITAT DE QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL I APLICADA
Referència expedient: 2005SGR 00900
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021681
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Síntesi química de nous compostos amb activitat antitumoral, activitat anti
HIV i/o tuberculàstica amb un doble mecanisme d’acció biològica. Estudis de relació estructuraactivitat (SAR). Optimitzacióde caps de sèrie (lead optimization). Estudis in vitro d’interacció
amb la diana biològica. Estudis in vivo amb línies cel•lulars resistents , en el cas dels
antitumorals, i amb ceps HIV-1 i HIV-2 en el cas del SIDA. Estudi d’activitat tuberculàstica.el
cas del SIDA. Estudi d’activitat tuberculàstica.
Cognoms i Nom Responsable: MORA AZNAR Maria Teresa
Nom del Grup: Grup de Física i Enginyeria de Materials
Referència expedient: 2005SGR 00201
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811564
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: 1) Producció de nanomaterials mitjançant intercanvi iònic en fase vítria o
reaccions en fase líquida/sòlida i validació experimental amb eines
computacionals. 2)
Mesures cinètiques i microestructurals , predicció de propietats de materials amorfs,
nanopartículats i nanocomposites. 3) Mesures nanocalorímetriques de transformació de
nanocristalls i nanocomposites. 4) Obtenció i caracterització de materials amb diferents
funcionalitats: magnètics,de materials amb diferents funcionalitats: magnètics, òptics,
magatzem d’hidrogen, polímers.
Cognoms i Nom Responsable: Morante Lleonart Joan Ramon
Nom del Grup: EME - Enginyeria i Materials Electrònics
Referència expedient: 2005SGR 00569
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 402 11 40
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat està centrada en nous materials amb propietats estructurals i
funcionals (elèctriques, òptiques, magnètiques, mecàniques, quìmiques,superfícies,..) per
dispositius i sistemes electrònicsintegrats.Està estructurada en cinc blocs: i) validació de
propietats i processos (anàlisis i caracterització: morfològica, estructural, físico-química i
funcional). ii) micro i nanotecnologies: nanoTIC. iii) sensors, actuadors i microsistemes. iv)
mateoTIC. iii) sensors, actuadors i microsistemes. iv) materials i tecnologia compatibles amb el
silici, optoelectrònica i fotònica. v)materials i dispositius per l’àmbit de l’energia i medi ambient.
Cognoms i Nom Responsable: Pleixats i Rovira Roser
Nom del Grup: Grup d'Estudis en Química Orgànica i Organometal.lica (GEQOOM)
Referència expedient: 2005SGR 00305
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811254
Correu electrònic:
Resum activitat: L’activitat de grup és principalment l’estudi de catalitzadors metàl•lics en la
creació d’enllaços carboni-carboni, I la recuperació i reutilització dels mateixos. D’aquí es deriva
la resta de l’activitat: i.- nous mètodes de síntesi química i millora de mètodes ja establerts , ii.estudi d’una família de macrocicles de la nostra creació , iii.- preparació i propietats de
compostos fortament fluorats , iv.- preparació de nanoparticules metàl•liques ,rats , iv.preparació de nanoparticules metàl•liques , v.- preparació i propietats d’aerogels de sílice i de
carboni amb metalls incorporats , vi.- nous catalitzadors per a la reacció de Michael.
Cognoms i Nom Responsable: Morenza Gil José Luis
Nom del Grup: Capes Fines i Enginyeria de Superfícies
Referència expedient: 2005SGR 00464
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021136
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup desenvolupa projectes de recerca bàsica orientada i d’R+D en el
camp dels materials en capa fina i l’enginyeria de superfícies. Per al dipòsit de les capes i els
tractaments de superfície, utilitza una àmplia infrastructura tecnològica basada en l’alt buit i el
processament amb làser i plasmes. Les aplicacions corresponen a l’àrea de la biomedicina amb
la preparació de microarrays de biomolècules (ADN i proteïnes) i biosensors (laboratori
enolècules (ADN i proteïnes) i biosensors (laboratori en un xip), i a l’àrea de l’enginyeria de
superfícies amb la preparació de recobriments durs i de protecció formats per multicapes
nanomètriques.
Cognoms i Nom Responsable: Müller Jevenois Carlos M.
Nom del Grup: ELECTRODEP - Laboratori d'Electrodeposició i Corrosió
Referència expedient: 2005SGR 00841
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021226
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat cientificotecnològica del grup es centra en l’aplicació de la
metodologia electroquímica per a la modificació de materials mitjançant l’obtenció de capes,
recobriments i pel•lícules d’interès tecnològic i en la caracterització de les estructures
obtingudes. En una doble línia de treball de recerca bàsica i de transferència, s’han
desenvolupat recobriments protectors d’interès per a l’indústria del automòbil i l’aeronautica,
s’ha implementandústria del automòbil i l’aeronautica, s’ha implementat la tecnologia
electroquímica (en dissolució) per a l’obtenció de dipòsits magnètics sobre substrats base silici
per microelectrònica.
Cognoms i Nom Responsable: Muñoz de la Fuente Josep Anton
Nom del Grup: Grup de Geodinàmica i Anàlisi de Conques
Referència expedient: 2005SGR 00397
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93-402-13-94
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Caracterització tridimensional de cossos geològics a partir de dades de
superfície i de subsòl per tal de comprendre els sistemes i els processos que determinen la
formació, localització i qualitat derecursos i reservoris geològics, així com el comportament
geomecànic del terreny. Es un equip multidisciplinar que treballa en la millora de l’adquisició de
dades geofísiques i cronològiques, la reconstrucció tridimensional de cossos geològics, la
simulanstrucció tridimensional de cossos geològics, la simulació numèrica de processos i la
utilització de models geològics tridimensionals i simuladors per afrontar correctament les
tasques d’exploració.
Cognoms i Nom Responsable: Muñoz Guerra Sebastián
Nom del Grup: Polímers Avançats: Polímers Industrials i Biopolímers Tecnològics
Referència expedient: 2005SGR 00115
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934016680
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: I) Recerca sobre biopolímers que es preparen mitjançant biosíntesi i que són
després modificats per ser empleats en aplicacions biomèdiques com membranes o sistemes
d’alliberament de fàrmacs. Síntesis, estructura i propietats de polímers biodegradables que es
preparen mitjançant síntesi química o enzimàtica a partir de carbohidrats modificats. II)
Recerca sobre polímers industrials, principalment poliesters aromàtics (PET i PBT) , que té com
finalint poliesters aromàtics (PET i PBT) , que té com finalitat el desenvolupament de nous
materials amb propietats avançades. Recerca sobre composites nanoestructurats de base
poliester-argila.
Cognoms i Nom Responsable: MUÑOZ LECANDA MIGUEL CARLOS
Nom del Grup: GEOMETRIA DIFERENCIAL, SISTEMES DINÀMICS i APLICACIONS
Referència expedient: 2005SGR 01030
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies - Enginyeria i Arquitectura
Telèfon: 934015959
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Geometria diferencial y sus aplicaciones,especialmente a la física teórica y a
la
teoria
de
control.
Principales
líneas
de
investigación:Estructuras
geométricasenFísica:formalismo lagrangiano y hamioltoniano,sistemas de orden superior
dependientes del tiempo, teoría clásica de campos, ecuaciones diferenciales singulares
simetrías y reducción,cuantización geométrica, supervariedades.
Métodos geométricos en teoría de control:control de sistemas mecánicos geométrico, control
óptimo, sistemas singulares.
Cognoms i Nom Responsable: MUÑOZ PASCUAL FRANCESC XAVIER
Nom del Grup: MICROSISTEMES
Referència expedient: 2005SGR 00676
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93-5947700
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de microsistemes i tecnologia de silici centra les seves activitats de
recerca en l`àrea de microsensors i actuadors fabricats amb tecnologies tant CMOS com
híbrides, la seva integració en microsistemes més complexos i en l’avenç en noves tècniques
d’encapsulació i interconexió. Dins de l’àrea de dispositius l’interes se centra en nous
desenvolupaments en microsensors de gasos i aromes, biosensors i detectors de radiació i
imatge, basats en siosensors i detectors de radiació i imatge, basats en silici i microtecnologies
híbrides. En l’àrea d’integració l’interes es centra en obtenir microsistemes més sofisticats com
BioMEMs, NEMS, etc.
Cognoms i Nom Responsable: Mutje Pujol Pere
Nom del Grup: LEPAMAP: Laboratori d'Enginyeria Paperera i Materials Polimèrics
Referència expedient: 2005SGR 01078
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies - Enginyeria i Arquitectura
Telèfon: 972215298
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca LEPAMAP presenta dues grans linies de recerca,
l'enginyeria paperera i el materials polimèrics. La primera linia se centra en l'estudi i preparació
de noves pastes cel lulòsiques obtingudes de fots renovables i respectuoses amb el medio
ambient a partir de les quals es fabricarà el paper, siguin residus vegetals o paper reciclat. La
segona linia de recerca se centra en el desenvolupament de nous compòsits obtinguts, a partir
de reforçament de matrius polimèriques (derivades del petroli o naturals) amb fibres
cel·lulòsiques d’origen natural.
Cognoms i Nom Responsable: Nabona Francisco Narcís
Nom del Grup: GNOM: Group of Numerical Optimization and Modelling
Referència expedient: 2005SGR 00231
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934017035
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El treball del grup comprèn l’optimització numèrica, la modelització de
problemes resolubles amb optimització, i l’aplicació d’aquestes tècniques a problemes de
l’enginyeria, l’indústria i les tecnologies de la informació. L’optimització numèrica inclou l’anàlisi
de nous algorismes d’optimització (lineal, no lineal, contínua i entera), el desenvolupament de
procediments numèrics per a la seva implementació computacional eficient i la comparació
ambplementació computacional eficient i la comparació amb algorismes existents. La part de
modelització implica la resolució de problemes reals, sovint de gran dimensió.
Cognoms i Nom Responsable: Navarro Moldes Leandro
Nom del Grup: Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuits
Referència expedient: 2005SGR 00360
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934016807
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Objectiu del grup: Fer recerca bàsica i aplicada, formació i disseminació en
temes de xarxes de computadors i sistemes distribuits. Temes: Xarxes de computadors amb
suport a la mobilitat. Xarxes ad-hoc i de sensors. Disseny d’equips de xarxa. Avaluació del
rendiment. Protocols d’Internet. Protocols mecanismes i especificacions de seguretat. Protocols
i aplicacions distribuides. Sistemes distribuits descentralitzats i de gran escala. Aplicacions
educats descentralitzats i de gran escala. Aplicacions educatives i col•laboratives.
Cognoms i Nom Responsable: Nicolau Nos Artur
Nom del Grup: Grup d'Anàlisi Harmònica i Complexa
Referència expedient: 2005SGR 00774
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935813132
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra en un àrea de recerca on interactuen diversos
temes d’Anàlisi Complexa, Anàlisi Harmònica, Teoria del Potencial i Processos Estocàstics. L’
equip ha fet contribucions fonamentals al voltant de la Capacitat Analítica que han culminat en
la solució del problema de Painlevé utilitzant l’extensió de la Teoria de Calderón-Zygmund a
contextes no homogenis . L’equip ha fet també contribucions destacables sobre comportament
asstambé contribucions destacables sobre comportament assimptòtic de funcions harmòniques
utilitzant tècniques probabilístiques.
Cognoms i Nom Responsable: Nicolau Reig Marcel
Nom del Grup: Grup de Geometria Diferencial
Referència expedient: 2005SGR 00317
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811560
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Geometria Diferencial centra la seva activitat de recerca en
l’estudi de les estructures geomètriques en varietats diferenciables. Es consideren en especial
la geometria de les varietats hiperbòliques, la geometria de Lorentz, els sistemes integrables i
les varietats complexes. L’objectiu és el d’aprofundir els coneixements de base sobre les
varietats donant elements per a la seva classificació, posant en relació la seva topologia amb
lessificació, posant en relació la seva topologia amb les estructures geomètriques que suporten
i estudiant les propietats característiques de les diferents estructures geomètriques.
Cognoms i Nom Responsable: Obradors Berenguer Xavier
Nom del Grup: Grup de Materials Superconductors i Nanoestructuració a gran escala
Referència expedient: 2005SGR 00029
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935801853
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup té com a missió el desenvolupament de noves estratègies
de nanoestructuració de materials superconductors basant-se en metodologies utilitzables a
gran escala per a sistemes elèctrics de potència més eficients i segurs. Les tasques
proposades s´han lligat a projectes Europeus en curs i comporten un equilibri mesurat entre
aproximacions d´alt risc i la necessitat de disposar de materials per a sistemes. L´estratègia del
grup és intematerials per a sistemes. L´estratègia del grup és interdisciplinar coordinant
Química de solucions, epitàxies, Nanoestructura, Física de vòrtex i la integració en sistemes
elèctrics de potència.
Cognoms i Nom Responsable: Oliva Llena Assensi
Nom del Grup: Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC)
Referència expedient: 2005SGR 00849
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 937398192
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del Grup està centrada en tres línies principals: i)
RECERCA BÀSICA: formulació matemàtica, resolució numèrica i validació experimental de
fenòmens de transferència de calor i massa (turbulència, combustió, canvi de fase, radiació,
mètodes numèrics, paral lelisme, etc.) , ii) RECERCA APLICADA en els camps de la
refrigeració , HVAC , sistemes actius i passius d’aprofitament de l’energia solar , bescanviadors
de calor , etc. , iiie l’energia solar , bescanviadors de calor , etc. , iii) TRANSFERÈNCIA DE
TECNOLOGIA a sectors industrials i socials: innovació, estalvi energètic, reducció d’impacte
ambiental, etc.
Cognoms i Nom Responsable: OLIVELLA NELLO SANTIAGO
Nom del Grup: Grup de Química Teòrica i Computacional
Referència expedient: 2005SGR 00111
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934006100
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup es centra en l’estudi teòric de l’estructura
electrònica i la reactivitat química utilitzant mètodes computacionals de la mecànica quàntica i
de la química teòrica. Actualment s’estan portant a terme tres línies de recerca: 1. Elucidació
teòrica de mecanismes de reacció d’interès en la Química de l’Atmosfera 2. Estructura,
dinàmica i mecànica de Bohm: de l’enllaç químic a la constant de velocitat de sistemes orgànics
iímic a la constant de velocitat de sistemes orgànics i biorgànics 3. Estudi teòric de processos
de biocatàlisi enzimàtica
Cognoms i Nom Responsable: Olivella Puig Joan
Nom del Grup: TRANSMAR
Referència expedient: 2005SGR 01018
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies - Enginyeria i Arquitectura
Telèfon: 934017939
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup té com a objectiu principal la recerca en l’àmbit del transport marítim
des del punt de vista operacional i la logística relacionada amb el vaixell i la cadena intermodal
on participi el vaixell i les etapes portuàries. A més de las que porten a la millora dels
processos de disseny i construcció de vaixells i altres estructures navals i en concret en tots
aquells aspectes que tenen relació amb la optimització de formes i estructures. Formant a
l’hora a joves investigadors, potenciant la incorporació de la dona a la recerca i docència del
transport marítim, dins la universitat.
Cognoms i Nom Responsable: Oliver Pratsevall Maria Àngels
Nom del Grup: Unitat de Benestar i Qualitat de la Canal i de la Carn
Referència expedient: 2005SGR 00303
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Àmbit: Ciencies Telèfon: 972 630052
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: - Influència de la genètica, l’alimentació i el tractament ante-mortem sobre el
benestar animal, la qualitat de la canal i de la carn de porcí, vacum, oví i conill. -Classificació de
canals porcines.Calibratge i validació dels equips de classificació. Utilització de noves
tecnologies (TC) per a l’estudi de la composició de canals porcines. - Bioquímica del múscul i
relació d’aquesta amb la qualitat de la carn. - Avaluació sensorial de la carn frescaat de la carn.
- Avaluació sensorial de la carn fresca mitjançant panell de degustadors entrenats i estudis de
consumidors.
Cognoms i Nom Responsable: Ortega Aramburu Xavier
Nom del Grup: Dosimetria i radiofísica mèdica
Referència expedient: 2005SGR 00013
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4016075
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat es centra en l’estudi teòric i experimental de les radiacions
ionitzants. Una part del grup utilitza instrumentació nuclear i càlcul per a dosimetria, calibratges
d’instruments (mèdics, industrials, etc) i per determinar l’impacte sobre la salut humana. Un
altre subgrup es dedica a aspectes teòrics del transport de la radiació i a la interacció amb la
matèria. Es desenvolupen algorismes de simulació Monte Carlo que s’utilitzen per optimitzs de
simulació Monte Carlo que s’utilitzen per optimitzar tractaments radioterapèutics, imatges en
medicina nuclear, i tècniques de microanàlisi amb raigs x.
Cognoms i Nom Responsable: Ortega Aramburu Joaquín Mª
Nom del Grup: Grup deTeoria de Funcions de la UAB/UB
Referència expedient: 2005SGR 00611
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4021631
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de Teoria de Funcions de la UAB/UB desenvolupa principalment
línies de recerca pròpies de l’anàlisi harmònica, geometria conforme, anàlisi complexa en una i
diverses variables i en l’Anàlisi del senyal. El grup tracta d’impulsar una visió unificadora
d’aquestes àrees posant un èmfasi en la seva interrelació, tant a nivell de tècniques com de
continguts en el marc de la teoria de funcions. Especial interés ha mostrat darrerament per les
connexiEspecial interés ha mostrat darrerament per les connexions entre la variable complexa i
l’Anàlisi del senyal i en particular pels fonaments matemàtics dels processos de digitalització.
Cognoms i Nom Responsable: ORTÍN RULL JORDI
Nom del Grup: FÏSICA NO LINEAL
Referència expedient: 2005SGR 00507
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021189
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup de Física No Lineal se centra en l’estudi de la
dinàmica, inestabilitats i formació d’estructures en sistemes extensos que es troben lluny de
l’equilibri, i l’efecte de les fluctuacions en aquest tipus de sistemes. La nostra és una recerca
marcadament interdisciplinària entre la física (transport, fluctuacions, hidrodinàmica), la
matemàtica (sistemes dinàmics, equacions estocàstiques), la química (patrons de Turing,
flcions estocàstiques), la química (patrons de Turing, fluids complexes) i la biologia
(nanobiociència), i combina metodologies experimentals, analítiques i numèriques.
Cognoms i Nom Responsable: ORTUÑO MINGARRO Rosa Maria
Nom del Grup: Síntesi, estructura i reactivitat química (SERQ)
Referència expedient: 2005SGR 00103
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935811602
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: En el grup es realitzen tant estudis sintètics com mecanístics i estucturals,
combinant experiments i càlculs teòrics. Es preparen productes enantiopurs restringits
conformacionalment per la presènciad’anells petits, en particular pèptids, dels quals s’estudia
l’estructura secundària emprant tècniques espectrocòpiques i simulacions per dinàmica
molecular. Alguns d’aquests productes són d’interès per a la indústria farmacèutica. Tambè
s’investiguenper a la indústria farmacèutica. Tambè s’investiguen procesos en que intervenen
carbens en reaccions d’addició a dobles enllaços, considerant l’estereoselectivitat implicada.
Cognoms i Nom Responsable: Palanques Monteys Albert
Nom del Grup: Grup de Processos Litorals i Oceànics
Referència expedient: 2005SGR 00919
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 932309517
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Recerca dels processos biològics, sedimentològics, químics i físics que tenen
lloc al sistema marí pròxim al continent, així com de les seves interaccions i efectes. Són
objectius d’atenció preferenttant l’estudi dels processos naturals, com l’avaluació de l’impacte
antropogènic i dels riscos naturals al medi marí (qualitat d’aigües i sediments, marees roges,
eutrofització, erosió costanera, ...). L’interès d’aquests temes està relacionat amb la ges).
L’interès d’aquests temes està relacionat amb la gestió del litoral, l’efecte de les obres civils, els
abocaments antropogènics i la qualitat ambiental del litoral i del marge continental.
Cognoms i Nom Responsable: Parra Juez José Luis
Nom del Grup: Físicoquímica i estructuració vesicular de lípids i biopolímers bacterians
Referència expedient: 2005SGR 00066
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4006160
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup continuarà amb l’estudi taxonòmic polifàsic de nous bacteris d’origen
Antarctic. A partir de les noves espècies bacterianes descrites, el grup preten caracteritzar i
analitzar les propietatsde nous polímers bacterians. També es continuarà amb l’estudi de
l´extracte glicoproteic de Pseudoalteromonas antarctica i de nous extractes lipídic obtinguts de
la llana per a la preparació de noves formulacions d’aplicació tòpica, així com l’estudi
fisformulacions d’aplicació tòpica, així com l’estudi fisicoquímic de liposomes preparats amb
lípids que mimetitzen als existens a l’estrat corni de la pell.
Cognoms i Nom Responsable: Pawlowsky Glahn Vera
Nom del Grup: Grup de recerca en dades composicionals
Referència expedient: 2005SGR 00081
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 972418170
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’anàlisi estadística de dades composicionals és un camp relativament jove
(J. Aitchison va publicar el 1982 l’article que fonamenta la nostra recerca). La recerca que
realitza el grup té un caràcteressencialment bàsic ja que s’està consolidant el corpus teòric que
sustenta l’anàlisi d’aquest tipus de dades. Aquest procés es desenvolupa en constant interacció
amb usuaris d’arreu del món que plantegen problemes reals derivats de camps tant diversos
coegen problemes reals derivats de camps tant diversos com ara ciències de la vida, ciències
socials, economia, ciències polítiques, geologia, etc. on la presència de dades composicionals
és molt gran.
Cognoms i Nom Responsable: Pedroso Muller Enrique
Nom del Grup: GRUP DE SÍNTESI I ESTRUCTURA DE BIOMOLÈCULES
Referència expedient: 2005SGR 00693
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934034824
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del Grup s’estructura al voltant de dos grans eixos.
D’una banda, el desenvolupament de metodologia per a la síntesi d’anàlegs d’oligonucleòtids o
de molècules que interaccioninamb els àcids nucleics. D’altra, esbrinar, principalment per RMN,
com s’estableixen i es poden modular les interaccions entre cadenes oligonucleotídiques o
entre aquestes i d’altres molècules. En conjunt, es tracta d’estudiar processos de
reconeixement mjunt, es tracta d’estudiar processos de reconeixement molecular que poden
donar informació útil en camps tan diferents com el disseny de fàrmacs o el de nanocircuits de
DNA.
Cognoms i Nom Responsable: Peñuelas Reixach Josep
Nom del Grup: Grup d'ecofisiologia i efectes ecològics dels canvis ambientals globals
Referència expedient: 2005SGR 00312
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934278546
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Entre les activitats del grup destaquen els estudis dels mecanismes
ecofisiològics lligats al carboni, l’aigua i els nutrients a les espècies vegetals, el
desenvolupament de tècniques de teledetecciódel funcionament d’ecosistemes, la posada en
evidència de l’efecte del canvi global i climàtic i de la contaminació atmosfèrica sobre
l’estructura i el funcionament dels ecosistemes i la biosfera (amb especial atenció als
ecosistemes mediterranis), o el despecial atenció als ecosistemes mediterranis), o el
descobriment de mecanismes i funcions de les emissions vegetals de compostos orgànics
volàtils.
Cognoms i Nom Responsable: Pericàs Brondo Miquel Àngel
Nom del Grup: Grup de Recerca en Sistemes Catalítics Modulars (SICAM)
Referència expedient: 2005SGR 00225
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut Català d'Investigació Química
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977920211
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup té orientada la seva recerca cap al desenvolupament de sistemes
catalítics constituïts per components senzills (quirals o aquirals) i ensamblats mitjançant
reaccions simples o per enllaços d’hidrogen, optimitzables per variació sistemàtica dels
fragments components. S’empra la química computacional per al disseny i el modelatge dels
sistemes catalítics estudiats i s’avaluen diverses plataformes (polímers orgànics i inorgànics,
dendrímers, nanoormes (polímers orgànics i inorgànics, dendrímers, nanopartícules metàl
liques) per a la immobilització dels sistemes. Les aplicacions són en catàlisi asimètrica (amb o
sense metalls).
Cognoms i Nom Responsable: PERMANYER BASTARDAS Albert
Nom del Grup: GEOLOGIA SEDIMENTÀRIA
Referència expedient: 2005SGR 00890
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021416
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Durant el darrers quatre anys (2001-2004) el Grup ha dut a terme una recerca
centrada en l’estudi de l’evolució de les conques sedimentàries: a) dels processos de
sedimentació, b) de l’estudi de la seva composició litològica, paleontològica i orgànica, c) dels
processos de transformació diagenètica i evolutiva, d) de la relació tectònica-sedimentació. Els
resultat obtinguts han permès la proposta de models sedimentològics, paleoambientals,
diagenèticde models sedimentològics, paleoambientals, diagenètics i d’evolució tèrmica i
estructural.
Cognoms i Nom Responsable: Pifarré Turmo Manoli
Nom del Grup: Cognició i context: l'aprenentatge col laboratiu mediat per ordinador
Referència expedient: 2005SGR 00420
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Telèfon: 973702312
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup estudia en diferentsi nivells educatius la incidència de la mediació de
les Noves Tecnologies en el desenvolupament de competències cognitives, metacognitives i
d’interacció social. Els objectius a assolir amb aquest estudi són dos, en primer lloc, conèixer
quines competències tecnològies es necessari desenvolupar en els subjectes per a que puguin
utilitzar les noves tecnologies com a eines afavoridores de l’aprenentatge, eines d’innovació i ds
afavoridores de l’aprenentatge, eines d’innovació i dinamització social i econòmica. En segon
lloc, elaborar materials educatius que ensenyin aquests competències en el currículum ordinari.
Cognoms i Nom Responsable: Planas Grabuleda Marta
Nom del Grup: Laboratori d'Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica (LIPPSO)
Referència expedient: 2005SGR 00275
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 9712418274
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca bàsica del LIPPSO està estructurada al voltant del
desenvolupament de nous agents antimicrobians i anticancerígens. La investigació es centra en
el disseny de noves metodologies sintètiquesi en l’estudi de l’activitat de compostos peptídics i
heterocíclics. Concretament, en la preparació i avaluació biològica de pèptids i pseudopèptids
catiònics linials i cíclics, pèptids bicíclics marins tipus aciculitina i theonellamida, pirimidines i
esins tipus aciculitina i theonellamida, pirimidines i espiropiperidines. La recerca aplicada com a
grup CIDEM s’orienta cap a la transferència dels resultats propis i contractes amb empreses.
Cognoms i Nom Responsable: Planas Sauter Antoni
Nom del Grup: GRUP DE QUÍMICA BIOLÒGICA I BIOTECNOLOGIA (GQBB)
Referència expedient: 2005SGR 00883
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Ciencies Telèfon: 932672000
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Grup format per 3 laboratoris amb metodologies complementàries, bioquímica
i biologia molecular, biotecnologia i síntesi orgànica, que realitza recerca en diversos projectes
interdisciplinaris de química bioorgànica i biotecnologia d’aplicació en els sectors mèdicfarmacèutic i agronòmic-alimentari. L’objectiu és l’estudi a nivell molecular de processos
biològics des dels mecanismes d’acció de molècules bioactives, estructura-funció de proteïnes i
enzècules bioactives, estructura-funció de proteïnes i enzims, fins a biotecnologia amb
microorganismes.
Cognoms i Nom Responsable: PLANES VILA Antoni
Nom del Grup: Materials: Transicions de Fase i Propietats magnètiques i de Transport
Referència expedient: 2005SGR 00969
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies -
Telèfon: 934021181
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup se centrea en els temes següents (i) Estudi de transicions
de fase en sistemes amb acoblament entre diferents modes d’ordenació. En particular es
consideren problemes relatius aformació de nanoestructures i la seva influència en les
proprietats funcionals dels sistems considerats (ii) Sintesi i estudi de propietats magnètiques i
de transport de sistemes granulars nonomètrics. Les investigacions es realitzen a nivell
experimentas. Les investigacions es realitzen a nivell experimental i mitjançant tècniques de
simulació numèrica de models teòrics.
Cognoms i Nom Responsable: Poch Espallargas Manel
Nom del Grup: LABORATORI D'ENGINYERIA QUÍMICA I AMBIENTAL - LEQUIA
Referència expedient: 2005SGR 00406
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 972418804
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra en la recerca de solucions per a la minimització
de l’impacte ambiental de les activitats humanes i industrials. Així, l’activitat està estructurada
en vàries línies d’expertesa: &#9 ,- Control avançat i supervisió del procés de depuració
d’aigües residuals. &#9 ,- Estudi de noves tecnologies de depuració d’aigües residuals i
d’eliminació de nutrients. &#9 ,- Sistemes de suport a la presa de decisions ambientals. &#9 ,-s
de suport a la presa de decisions ambientals. &#9 ,- Reutilització dels llots de depuradora. &#9
,- Aplicació d’eines de gestió ambiental. &#9 ,- Aprofitament de la biomassa com a font
d’energia
Cognoms i Nom Responsable: Pomarol Clotet Alex
Nom del Grup: Unitat de partícules i Astropartícules
Referència expedient: 2005SGR 00916
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 581 3042
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup es centra en l´estudi de la física de les partícules
fonamentals i de les seves interaccions.
El grup explora les lleis microscòpiques (la
cromodinàmica quàntica, les interaccions electrofebles i la gravetat) i les seves implicacions
en diferents àmbits: En els grans acceleradors (com el LHC al CERN, Ginebra), en els astres
(com el sol), o en l´evolució cosmológica de l´univers.l´univers.
Cognoms i Nom Responsable: PRADO POZUELO JOSE MANUEL
Nom del Grup: PROCESSOS DE CONFORMACIÓ DE MATERIALS METAL LICS
Referència expedient: 2005SGR 00527
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93-4016711
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de processos de conformació de materials metàl lics desenvolupa en
general tant accions de recerca integrada en programes R+D d’administracions o institucions
com de transferència de tecnologia en el seu entorn industrial. D’aquesta manera es realitza
una intensa activitat en el camp de la deformació plàstica i conformació en calent de diferents
tipus d’acer, coures aluminis, aleatges Sn-Ag, Sn-Pb i superaleatges. De la mateixa manera
s’estudig, Sn-Pb i superaleatges. De la mateixa manera s’estudien noves vies de processament
i enmotllament de la pols en els processos pulvimetal lúrgics.
Cognoms i Nom Responsable: PUEYO MUR Juan José
Nom del Grup: GEOQUIMICA DE FLUIDS
Referència expedient: 2005SGR 00383
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 932034939
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup ha dut a terme recerca en interacció aigua - roca, en l’anàlisi
geoquímica, ambiental i paleoclimatic de sistemes lacustres (salins i d’aigua dolça) i en
l’avaluació dels impactes humans en els esmentats sistemes. En el camp de la interacció
aigua-roca hem estudiat la diagènesi en formacions carbonàtiques i evaporìtiques. També hem
avaluat l’impacte ambiental de l’enmagatzematge de substàncies tòxiques i perilloses en
formacions geològiques, icies tòxiques i perilloses en formacions geològiques, i desenvolupat
models numèrics de predicció del funcionament de sistemes naturals, basats en l’acoblament
entre models hidrològics i geoquímics.
Cognoms i Nom Responsable: Puigdomènech Rosell Pere
Nom del Grup: Genetica Molecular Vegetal
Referència expedient: 2005SGR 00182
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consorci Laboratori CSIC-IRTA de Genetica Molecular Vegetal
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934006100
Correu electrònic: [email protected]c.es
Resum activitat: El Grup està format per investigadors dedicats essencialment a l’ús de la
Biologia Molecular i la Genòmica en la recerca sobre gens que participen en processos
d’importància en el desenvolupament i lafisiologia de les plantes i la utilització d’aquestes dades
per usos de millora de plantes o per la seva utilització en la producció de proteïnes. El sistemes
d’estudi són l’embriogènesi, la biosíntesi de la lignina, l’emmagatzematge de proteïnes o els ssi
de la lignina, l’emmagatzematge de proteïnes o els senyales transmesos a distància en les
plantes, fonamentalment en el blat de moro, pero també en Arabidopsis, tabac, melo o
tomàquet.
Cognoms i Nom Responsable: Puy Llorens Jaume
Nom del Grup: Grup de Físico-Química de Sistemes Macromolecular d'Interès Ambiental
Referència expedient: 2005SGR 00616
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Telèfon: 973 702529
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: S’estudia la disponibilitat de metalls pesants en medis naturals amb tècniques
electroanalítiques, especialment voltamperomètriques. La modelització teòrica usa la
termodinàmica, cinètica i mecànica estadística per a la descripció de la complexació a
macromolècules amb un gran número de setis en presència d’interaccions, heterogeneïtat,
efecte polielectrolític i competició. El transport inclou difusió, convecció, i diferents processos
interfacials (adusió, convecció, i diferents processos interfacials (adsorció, internalització).
Computacionalment, s’apliquen les tècniques d’elements finits.
Cognoms i Nom Responsable: Quer Bosor Jordi
Nom del Grup: Grup de Recerca 'Teoria de Nombres' de la UPC
Referència expedient: 2005SGR 00443
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934137974
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup treballa en Teoria de Nombres i Geometria Aritmètica, dues rames
clàssiques dins de les Matemàtiques, on l’objectiu principal és l’estudi de les solucions enteres i
racionals d’equacions algebraiques. L’activitat de recerca del grup es centra en l’estudi de
diverses famílies d’objectes aritmètico-geomètrics relacionats amb les corbes i les varietats
abelianes modulars: Q-cobes el.líptiques, corbes hiperel.líptiques, corbes i varietats abeliane,
corbes hiperel.líptiques, corbes i varietats abelianes modulars, varietats abelianes de tipus GL2,
corbes i varietats de Shimura.
Cognoms i Nom Responsable: Ramirez de la Piscina Millán Laureano
Nom del Grup: Sistemes Nolineals, Turbulència i Aplicacions Pluridisciplinars
Referència expedient: 2005SGR 00135
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4017995
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup realitza tasques de recerca en l'àmbit de la Física fora de l'equilibri,
amb un punt de vista pluridisciplinar i amb èmfasi en les aplicacions. Les metodologies
utilitzades són teòriques (analítiques i numèriques) i experimentals (laboratori i mesures de
camp), de manera complementària. Els temes que desenvolupem es poden agrupar en el
àmbits de la Ciència de Materials, la Dinàmica de Fluids i la Biofísica.
Cognoms i Nom Responsable: Ramos Martín María Concepción
Nom del Grup: Medi ambient: Sòls, aigües i residus orgànics
Referència expedient: 2005SGR 00433
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Telèfon: 973702092
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup Medi Ambient:Sòls, Aigües i Residus Orgànics estudia els processos
de degradació del medi ambient, en particular dels recursos edàfics i hídrics, avalua els
sistemes de maneig de sòls, aigüesi residus orgànics i desenvolupa mètodes de control de
riscos associats a l’ús del territori. La recerca es centra en la gestió de sistemes agraris i
forestals i de l’impacte de l’ús de residus orgànics, caracterització i inventari de sòls, i l’anàlisi
hics, caracterització i inventari de sòls, i l’anàlisi hidrològica i geomorfològica de conques de
drenatge i s’emmarca en elsescenaris de canvi d’ús del sòl, canvi climàtic i desenvolupament
sostenible.
Cognoms i Nom Responsable: Remesal Rodríguez José
Nom del Grup: CEIPAC: Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial la
Antigüedad Clásica
Referència expedient: 2005SGR 01010
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies - Humanitats
Telèfon: 934737730
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup te com a objectiu específic l’estudi de la producció i comercialització
d’aliments a l’antiguitat , en particular, vi, oli i conserves de peix produits a Hispània. Aquest
fenomen s’analitza en les seves implicacions econòmiques, però també socials i polítiques.
L’objectiu últim és conèixer el paper que van jugar les diverses províncies en el context de
l’imperi. L’activitat del grup s’articula en dues línies: una base de dades i el treball de camp.
Dins d’aquest apartat s’inclouen les excavacions en el Monte Testaccio (Roma) i els estudis
realitzats a Xanten (Alemanya).
Cognoms i Nom Responsable: Ribas Gispert Joan
Nom del Grup: Interaccions magnètiques i magnetisme molecular
Referència expedient: 2005SGR 00593
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934039141
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup està centrada en el camp del magnetisme molecular, en
les tres vessants més importants que es desenvolupen actualment a nivell mundial: síntesis i
caracterització de nous imants de base molecular, per augmentar la temperatura crítica en
que la fase paramagnètica esdevé ferromagnètica , els imants unimoleculars, molècules de alt
espín i gran anisotropia que presenten propietats magnètiques a mitg camí entre la física
quàntica i lts magnètiques a mitg camí entre la física quàntica i la física de les nanopartìcules i,
finalment, la síntesis de molècules amb interés bioinorgànic, com a models de centres
bioquímicament actius
Cognoms i Nom Responsable: RITORT FARRAN FELIX
Nom del Grup: LABORATORI DE FISICA DE BIOMOLECULES I SISTEMES PETITS
(BIOSMALL)
Referència expedient: 2005SGR 00688
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934035869
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GRC ¨Laboratori de Física de Biomolècules¨ compta amb 7 membres (5
doctors i 2 predoctorals) amb una sólida experiència en Física Estadística aplicada a l’estudi de
la matèria condensada. L’objectiu científic primordial del grup es consolidar el laboratori que ja
està en marxa de manipulació de molècules individuals utilitzant pinces òptiques. Aquest
laboratori impulsarà dues línies de recerca experimentals: Biofísica Molecular i Física
Estadístiexperimentals: Biofísica Molecular i Física Estadística de noequilibri. El grup preveu
arrivar a ser plenament interdisciplinari en continguts científics així com en la seva composició
de membres.
Cognoms i Nom Responsable: RIUS FERRÚS F. XAVIER
Nom del Grup: GRUP DE QUIMIOMETRIA, QUALIMETRIA I NANOSENSORS
Referència expedient: 2005SGR 01014
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977 559 562
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca ha incrementat notablement la seva activitat de recerca
des de l’última sol licitud aprovada: tot mantenint les dues línies de quimiometria i qualimetria que, a la vegada han evolucionat en els seus objectius concrets- hem incorporat una nova línia
de treball: nanosensors. Hem aconseguit més projectes de recerca -actualment participem en
dos del MCyT i en dos més de la UE-, hem incorporat un investigador Ramón y Cajal i un
Tècnic d’investigació doctor i estem formant un nombre de becaris predoctorals sensiblement
superior.
Cognoms i Nom Responsable: RIUS PALLEIRO Jordi
Nom del Grup: Laboratori de Cristal lografia i Difracció de Raigs-X
Referència expedient: 2005SGR 00452
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935801853
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: 1) Metodologia i caracterització de materials per DRX en pols, p.e. zeolites
altament complexes (publicades en Nature) i el pigment del romànic català ‘aerinita’. 2) S’ha
determinat per GIXRD la reconstrucció del C60 sobre Ge(111) , triat com a highlight (2003) de
Química de l’ESRF. 3) S’ha demostrat l’exactitud de l’aproximació d’Abramov en l’avaluació de
les propietats termodinàmiques a partir de les magnituds derivades de la densitat electrònicar
de les magnituds derivades de la densitat electrònica per a l’enllaç d’hidrogen. 4) S’han
incorporat i caracteritzat nanopartícules metàl liques en aerogels amb propietats altament
interessants.
Cognoms i Nom Responsable: Roca Adrover Antoni
Nom del Grup: Processos geològics actius i risc
Referència expedient: 2005SGR 00903
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut Cartogràfic de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935671500
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup sol licitant té una llarga experiència en l’estudi de diversos aspectes
de la Geologia i Geofísica, en particular relacionats amb els coneixements del medi geològic a
Catalunya i els riscos associats. Els processos de producció de mapes geològics, els treballs
aplicats de risc orientat a la planificació territorial i a la protecció civil, entre altres, tenen com a
base una tasca de recerca i desenvolupament que, a més de l’interès científic eni
desenvolupament que, a més de l’interès científic en sí mateix, són imprescindibles per una
millora continuada d’aquestes activitats, i per la prevenció i protecció dels riscos geològics.
Cognoms i Nom Responsable: ROCA VALLMAJOR ANTONIO
Nom del Grup: CARACTERITZACIÓ I PROCESSOS EN CIÈNCIA DE MATERIALS
Referència expedient: 2005SGR 00974
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 937532485
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca té el seu origen en el grup “Metal lúrgia Extractiva i
Reciclatge” amb una tradició de 30 anys en el tractament de minerals,i de residus miners o
metal lúrgics,recuperant metalls base i preciosos deixant uns residus finals adequats pel abocament o en “stand by” per a possibles tractaments de futur.En els darrers anys el grup ha
incorporat altres professors ampliant el camp de treball a apartt altres professors ampliant el
camp de treball a apartats del món de la ciència de materials com la corrosió i protecció,amb la
vessant de recuperació dels metalls dels efluents.
Cognoms i Nom Responsable: Rodellar Benedé José
Nom del Grup: CONTROL, DINÁMICA I APLICACIONS (CoDAlab)
Referència expedient: 2005SGR 00441
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934016865
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup fa una recerca interdisciplinària en àrees com la matemàtica aplicada,
la teoria de sistemes i l’enginyeria del control automàtic. La recerca progressa en dues
direccions interrelacionades: una de teòrica, aportant coneixements a l’estat de l’art de les
àrees implicades, i una d’aplicada desenvolupant eines metodològiques d’utilitat pel control de
sistemes del món real. En concret, el grup treballa en dos línies preferents: el control de
sistetreballa en dos línies preferents: el control de sistemes mecànics i estructures amb
actuadors intel ligents i el control de sistemes hidràulics implicats en la gestió de recursos
hídrics.
Cognoms i Nom Responsable: RODÓ LÓPEZ XAVIER
Nom del Grup: LABORATORI DE RECERCA DEL CLIMA(LRC-PCB)
Referència expedient: 2005SGR 00046
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Parc Científic de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934034524
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El LRC-PCB de la Universitat de Barcelona és un dels pocs centres de
referència de nivell internacional que hi ha a l’estat. Centra la seva recerca en la model.lització
de la variabilitat climàtica estacional a interdecadal, el desenvolupament de noves eines de
diagnosi i l’estudi de com el clima estructura la dinàmica d’ecosistemes (sobretot d’epidèmies
tropicals). És també l’únic centre que des del 2000 analitza a alta resolució gasos d’efecte
hivedel 2000 analitza a alta resolució gasos d’efecte hivernacle troposfèrics, implementa el
2004 mesures en vols sobre la conca de l’Ebre i el 2005 set torres de mesures contínues
integrades.
Cognoms i Nom Responsable: ROMERO GARCÍA ISABEL
Nom del Grup: Catàlisis redox bioinspirada
Referència expedient: 2005SGR 00127
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 972.418.262
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'activitat de recerca del grup s'enmarca dins de l'àrea de la catàlisis redox
per mitjà de complexos de metalls de transició (MT), bàsicament Ru i Mn i extensible a altres
MT d'interès biològic com ara el Cu i el Fe. En especial estem interessats en la cat red, per a
l'oxidació de substractes, que la natura és capaç de realitzar d'una manera suau i altament
eficient i selectiva. Al mateix temps estem interessats en aquelles reaccions que la natura sap
fer molt bé i que a més son d'un elevat interès tecnològic i medioambiental i que poden
permetre un desenvolupament més racional i sostenible.
Cognoms i Nom Responsable: Roque Trigo de Sousa Ana
Nom del Grup: Grup multidisciplinari de sanitat i patologia de mol.luscs
Referència expedient: 2005SGR 00999
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977-743380
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les activitats d’aquest grup d’investigació estan enfocades a l’estudi
horitzontal de la salut animal i pública en mol.luscs, generant coneixement que respon als
requisits legislatius actuals i futurs, tant regionals com europeus. D’aquestes activitats
destaquen: l’epidemiologia de patògens crítics (de declaració obligatòria, emergents o reemergents) , desenvolupament d’eines (químiques, in vitro i moleculars) per a la detecció de
patògens i fitoplàni moleculars) per a la detecció de patògens i fitoplàncton tòxic , integració del
coneixement generat en un model funcional, que és imprescindible per millorar la gestió de la
producció de mol.luscs.
Cognoms i Nom Responsable: Rosell Melé Antoni
Nom del Grup: Grup d'Estudi de Processos Oceànics i Climàtics (GEPOC)
Referència expedient: 2005SGR 00988
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935813583
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup gira al voltant de l’estudi de processos oceànics que tenen
incidència sobre el clima i el cicles biogeoquímics. Els processos estudiants són de caire
biogeoquímic, sedimentològico físic, amb tècniques diverses i estan relacionats amb la
circulació oceànica, els fluxos de transferència de materia/partícules i els ecosistemes.
S’estudia tant l’evolució d’aquests processos en el temps com el seu estat actual i la seva
alteració antl temps com el seu estat actual i la seva alteració antròpica. Les àrees d’estudi
cobreixen la majoria de regions oceàniques, en particular les zones polars, l’Atlàntic i la
Mediterrània.
Cognoms i Nom Responsable: Rossell Alfonso Oriol
Nom del Grup: Grup de Química Organometàl lica
Referència expedient: 2005SGR 00287
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4039136
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Química Organometàl lica té per objectiu la preparació i
caracterització de nous compostos organometàl lics en els què s’inclouen dendrímers
organometàl lics, macrocicles supramoleculars icompostos ciclometal lats. S’examina, a
continuació, el seu potencial catalític en reaccions en fase homogènia i s’investiga el
mecanisme de reacció dels processos més adients.
Cognoms i Nom Responsable: RUBI CAPACETI MIQUEL
Nom del Grup: Fisica Estadistica
Referència expedient: 2005SGR 00236
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93-4021162
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de Física Estadística és un grup amb una llarga trajectòria en recerca.
L’activitat es basa en la temàtica i les aplicacions de la Fisica Estadistica la qual proporciona
un marc conceptual molt útil en l’estudi de sistemes d’índole molt diferent per la seva capacitat
de modelitzar la complexitat. La nostra recerca ha incidit en camps com la matèria condensada
‘soft’, els sistemes quàntics mesoscòpics, la reologia i les transformacions irrevcs mesoscòpics,
la reologia i les transformacions irreversibles dels materials i la biofisica. Recentment ens hem
interessat pels sistemes nanoscòpics objecte d’estudi d’aquest projecte.
Cognoms i Nom Responsable: RUBIO ROVIRA ROSER
Nom del Grup: Qualitat en la determinació de contaminants prioritaris i avaluació de llur
comportament - QÜESTRAM
Referència expedient: 2005SGR 00140
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021283
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca s’engloba dins de línies consolidades i d’interés científic
que permeten ,a partir de les fites assolides i del reconeixement internacional, proposar el
desenvolupament de novesactivitats que responen a reptes científics novedosos: el
desenvolupament de metodologia analítica, mesura de radionúclids minimitzant la generació de
residus, estudis d’interacció i comportament de contaminants prioritaris, caracterització d’obres
de pacontaminants prioritaris, caracterització d’obres de patrimoni cultural, nous Materials de
Referència.. Totes elles amb activitats de transferència dels resultats de recerca.
Cognoms i Nom Responsable: SABATER CORTES SERGI
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA DEL FUNCIONAMENT I CONSERVACIÓ DE
SISTEMES AQUÀTICS CONTINENTALS (GREFCO)
Referència expedient: 2005SGR 00116
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 972 418375
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: GREFCO efectua recerca en aspectes bàsics i aplicats que afecten els
sistemes aquàtics continentals, principalment pel que fa a les respostes biològiques d’aquests
sistemes (rius, embassaments i sistemes lacustres) front de pertorbacions tant d’origen natural
(p.e. climàtic), com químic (tòxics, nutrients), o biològic (invasions d’espècies). GREFCO
desenvolupa la seva recerca en sistemes fluvials i lacustres o semilacustres del nostre país, i té
un bi lacustres o semilacustres del nostre país, i té un bon nombre de col.laboracions nacionals
i internacionals, que incideixen en la mustidisciplinarietat del grup.
Cognoms i Nom Responsable: Sagués Mestre Francesc
Nom del Grup: SOC&SAM (Self-Organized Complexity and Self-Assembling Materials)
Referència expedient: 2005SGR 00653
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4021242
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre àmbit de recerca és el dels sistemes quimico-físics en condicions de
no equilibri i exhibint diferents modes d’autoorganització dinàmica. Una primera línia de treball
és el de les reaccionsquímiques no lineals (autocatalítiques) tipus Belousov-Zhabotinski.
N’estudiem condicions de propagació d’ones o l’aparició d’estructures inhomogènies i
estacionàries (patrons de Turing). Una segona línia està dedicada a materials feblement
condensats (&#ínia està dedicada a materials feblement condensats (“soft matter”) amb
propietats d’autoensamblatge (“self-assembling”).
Cognoms i Nom Responsable: Salvadó Martín Victòria
Nom del Grup: Química Analítica i Ambiental
Referència expedient: 2005SGR 00059
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 972201206
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup desenvolupa recerca bàsica en l’àmbit de la Química Analítica i
aplicada a la resolució de problemes ambientals, control de qualitat de la industria alimentària i
farmacèutica i anàlisi clínica. El desenvolupament i validació de nous mètodes d’anàlisi
emprant tècniques de preconcentració per a incrementar la sensibilitat de mètodes atòmics i
cromatogràfics és una de les línies de recerca prioritaries dels grup alhora que és un dels
requerima prioritaries dels grup alhora que és un dels requeriments essencials per la obtenció
d’informació de qualitat sobre els sistemes que s’estudien, especialment en el cas d’aigües i
sòls contaminats.
Cognoms i Nom Responsable: Salvadó Rovira Joan
Nom del Grup: Biopolímers vegetals
Referència expedient: 2005SGR 00580
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977390386
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupament sostenible: Obtenció de materials, productes químics i
energia a partir de recursos renovables. L’activitat actual es troba en les següents línies:
Derivats no paperers de la cel lulosa, aprofitament d’oligòmers d’hemicel luloses per aplicacions
nutracèutiques , aprofitament de lignina tant per a substitució de fenol d’origen fòssil en la
formulació d’adhesius, com per a la fabricació de membranes selectives en piles de
combustible comció de membranes selectives en piles de combustible com en la producció de
carboni activat , Producció de biodièsel amb matèries primeres novedoses. Producció
d’hidrogen a partir de fonts renovables.
Cognoms i Nom Responsable: Salvador Solé Eduard
Nom del Grup: Grup de recerca en Astronomía i Astrofísica
Referència expedient: 2005SGR 00847
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934039226
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup de recerca és múltiple i es centra en aspectes, tant teòrics
com observacionals, d’estructures còsmiques a diferents escales: solar i interplanetària
(partícules i sondes espacials), estel lar (formació, dinàmica i evolució, observació
multifreqüència), extragalàctica (formació i evolució de galàxies, modelització numèrica) i
cosmologia (paràmetres cosmològics, nucleosíntesi primordial). Comporta recollida de dades,
tractament i arimordial). Comporta recollida de dades, tractament i anàlisi, construcció de
models i predicció i unes grans necessitats informàtiques i una gran coordinació dels recursos
humans.
Cognoms i Nom Responsable: Sánchez Ferrer Antoni
Nom del Grup: Grup de compostatge de residus sòlids orgànics
Referència expedient: 2005SGR 00941
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935796784
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca centra la seva activitat en l’estudi de la tecnologia de
compostatge aplicada a residus sòlids amb un elevat contingut de matèria orgànica, ja siguin de
procedència domèstica (RSU oFORM) o de procedència industrial, com ara fangs de
depuradores, residus ramaders i agrícoles, residus de la indústria alimentària, residus de la
indústria del paper, residus d’escorxador, etc. L’objectiu fonamental de la recerca és ampliar els
coneixemeectiu fonamental de la recerca és ampliar els coneixements del procés tant a nivell
tecnològic com a nivell científic per generalitzar l’ús del compostatge com a via de gestió
sostenible de residus.
Cognoms i Nom Responsable: Sanz Carrasco Fausto
Nom del Grup: Bioelectroquímica i nanotecnologies
Referència expedient: 2005SGR 00664
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021240
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup resulta de l’adaptació als membres del Grup que formen la Unitat de
Ciencia i nanotecnologies de Superfície del CREBEC(Centre de Referencia de la generalitat)
del Grup Consolidat Electroquimica dels Materials i Nanotecnologies. L’objectiu del Grup es
l’estudi de sistemes bioquímics per col.laborar dins del Centre al disseny de biosensors i de
dispositius de bioenginyeria en general, utilitzant la QuímicaFísica de la Interfase Bio:Interacció
ptzant la QuímicaFísica de la Interfase Bio:Interacció proteína-model de membrana,
Funcionalització de superficies, Propietats de molécula única, desenvolupament i conductivitat
de proteina, etc....
Cognoms i Nom Responsable: Sanz Solé Marta
Nom del Grup: Processos estocàstics
Referència expedient: 2005SGR 00203
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021655
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: S’estudien sistemes complexos en els que intervé l’atzar i sistemes discrets a
gran escala en medis aleatoris, com els models de cristalls spin. Els models són equacions
diferencials i en derivades parcials estocàstiques, amb diversos tipus de sorolls aleatoris:
blancs, correlacionats, fractals i de Lévy. S’estudia l’existència i unicitat de solució, les
propietats de les trajectòries, l’anàlisi de les lleis de les solucions, mitjançant el càlcul de Me les
lleis de les solucions, mitjançant el càlcul de Malliavin, i approximacions numériques. També
s’estudien aplicacions a l’avaluació i cobertura de derivats i optimització de carteres.
Cognoms i Nom Responsable: Sanz Subirana Jaume
Nom del Grup: grup d'Astronomia i Geomatica (gAGE/UPC)
Referència expedient: 2005SGR 00583
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4016029/30
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup gAGE/UPC es va crear a l’any 1987 a la UPC. Des de l’any 1991, la
seva activitat s’enmarca en la navegació per satel.lit (GNSS) i les seves aplicacions, en
especial la Observació de la Terra.En l’actualitat consta de tres membres sèniors (Prof. Titulars
d’Univ.) i quatre estudiants de doctorat becats. El grup ha publicat més de 50 papers en
revistes internacionals refrerenciades, mes de 200 presentacions a congressos internacions i
tres pat200 presentacions a congressos internacions i tres patents en GNSS. També mante
una intensa activitat en convenis amb empreses i institucions internacionals (Agència Espacial
Europea, EUROCONTROL..)
Cognoms i Nom Responsable: SAURI PUJOL DAVID
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA SOBRE AIGUA,TERRITORI I SOSTENIBILITAT
(GRATS)
Referència expedient: 2005SGR 00869
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93-5811515
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Fins a la data el grup ha treballat en qüestions referides a l’ús de recursos
hidrics en contextos de canvi de model urbà (Regió Metropolitana de Barcelona) , al risc
d’inundació en entorns turístics(Costa Brava) , a anàlisi de canvis en usos i cobertes del sòl
(amb eines com la Teledetecció i els Sistemes d’Informació Geogràfica) i les seves
repercussión en riscos com inundacions, incendis i contaminació de l’aigua (Alt Empordà,
Montseny), així comtaminació de l’aigua (Alt Empordà, Montseny), així com en el
desenvolupament i aplicació de metodologies participatives en la planificació i gestió de
recursos hídrics (Conca de La Muga, Alt Empordà).
Cognoms i Nom Responsable: Segarra Rubí Mercè
Nom del Grup: Grup de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA)
Referència expedient: 2005SGR 00291
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021316
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup està orientada al desenvolupament de
tecnologia d’aplicació industrial, en la que es troba l’estudi de l’aplicabilitat de nous materials,
així com la millora de la funcionalitat dels ja utilitzats en la indústria, de manera que les
empreses puguin augmentar la seva competivitat dins els corresponents sectors. La
optimització de processos ja instal lats, el desenvolupament de noves vies de producció
relacionades directampament de noves vies de producció relacionades directament amb els
materials, la minimització i reducció de residus i el reciclatge de materials també formen part de
la nostra activitat.
Cognoms i Nom Responsable: SEGURA NOGUERA JORDI
Nom del Grup: Grup de Recerca en Bioanàlisi i Proteòmica
Referència expedient: 2005SGR 00494
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies Telèfon: 932211009
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup integra un ampli ventall de recursos i experiència en els camps de la
bioanàlisi (drogues i fàrmacs, dopatge, teràpia gènica, farmacologia clínica, qualitat analítica),
la proteòmica (càncer,microorganismes i modificacions post-traduccionals en estrès oxidatiu), la
glicobiologia (glicosilació de proteïnes naturals i recombinants) i els pèptids bioactius
(antimicrobians i vacunes sintètiques).
Cognoms i Nom Responsable: Serra Albó Oriol
Nom del Grup: Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions
Referència expedient: 2005SGR 00256
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934015996
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu genèric del grup és l’aplicació de la teoria de grafs i les estructures
combinatòries en general a l’anàlisi i disseny de xarxes d’interconnexió. En aquest objectiu hi
conflueixen tècniquesde teoria de grafs, combinatòria algebraica i enumerativa, optimització
combinatòria, algorísmica, estructures aleatòries i geometria discreta. Els temes bàsics són el
disseny de topologies per xarxes d’interconnexió, fiabilitat i vulnerabilitat, algoriss
d’interconnexió, fiabilitat i vulnerabilitat, algorismes de comunicació i de difusió de la informació,
i els aspectes teòrics que se’n deriven en la teoria de grafs i la combinatòria.
Cognoms i Nom Responsable: Simó Martorell Rafel
Nom del Grup: Grup de Biogeoquímica Marina i Canvi Global
Referència expedient: 2005SGR 00021
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93-2309590
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’espècie humana està pertorbant el medi ambient en àmbits molt crítics, que
inclouen el clima global de la Terra. El nostre grup avalua l’impacte de les activitats antròpiques
sobre el mar i l’atmosfera mitjançant l’estudi de les interaccions biogeoquímiques entre aquests
compartiments. El grup estudia la composició i característiques fisicoquímiques de les aigües
marines en el passat, determina la variabilitat temporal i espacial actual de paràmetrla
variabilitat temporal i espacial actual de paràmetres biogeoquímics claus, quantifica amb
models els processos de feedback i estudia el seu paper en la regulació del clima de la Terra.
Cognoms i Nom Responsable: Sodupe Roure Mariona
Nom del Grup: Grup d'Estudis Teòrics d'Activació de Biomolècules
Referència expedient: 2005SGR 00244
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93-5813031
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca fonamental del nostre grup és l’estudi de l’activació dels
constituents bàsics de les macromolècules biològiques (nucleòtids, nucleobases, aminoàcids i
pèptids) mitjançant a) la interacció de cations metàl lics, b) la radiació UV i ionitzant i c)
l’adsorció en superfícies de minerals. Aquests estudis es duen a terme amb mètodes químic
quàntics sofisticats i, en el cas de les fragmentacions d’aminoàcids i pèptids, també amb tècns
fragmentacions d’aminoàcids i pèptids, també amb tècniques d’espectrometria de masses.
Cognoms i Nom Responsable: Solà Peracaula Joan
Nom del Grup: Grup de Física Teòrica d'Altes Energies
Referència expedient: 2005SGR 00564
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 40 37061
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Física Teòrica d’Altes Energies es dedica fonamentalment a
l’estudi de la Teoria de Partícules Elementals i de la Teoria Quàntica de Camps i de Cordes,
des dels seus aspectes més formals fins als més fenomenològics, com ara l’estudi de les
implicacions dels diferents models teòrics a la física dels grans acceleradors. Així mateix,
membres del nostre grup estudien teories de camps en el reticle, aplicacions de la Física
d’Altes Energies alreticle, aplicacions de la Física d’Altes Energies al camp de l’Astrofísica i
Cosmologia, teories efectives d’interaccions fortes a baixa energia i l’estudi de fenòmens de
decoherencia quàntica.
Cognoms i Nom Responsable: Solà Puig Miquel
Nom del Grup: Química Teòrica i Modelatge Molecular (QtMm)
Referència expedient: 2005SGR 00238
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 972418912
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca “Química Teòrica i Modelatge Molecular” desenvolupa
treballs de recerca en el camp de la Química Teòrica i Computacional agrupats en les següents
5 grans líniesde recerca: Enginyeria Molecular Quàntica, propietats moleculars elèctriques i
òptiques no lineals i interaccions moleculars febles, estudi teòric de la reactivitat química i de la
catàlisi, fotoquímica i transferències de càrrega i, finalment, nous desenca i transferències de
càrrega i, finalment, nous desenvolupaments de metodologia mecanoquàntica.
Cognoms i Nom Responsable: Solans Huguet Fco. Javier
Nom del Grup: Cristal lografia
Referència expedient: 2005SGR 00764
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021343
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Cristal.lografia de la UB és el responsable científic de la difracció
de raigs X de la Universitat de Barcelona. Els seus objectius principals són la caracterització
estructural, caracterització de fases y caracterització morfològica dels materials. tenint el grup
capactitat per l’elaboració de diagrames de fases, estudis del polimorfisme, canvis d’estat i de
conservació del patromoni nacional. L’interès del treball que realitza es troba enacional.
L’interès del treball que realitza es troba en el camp de la ciència de la ciència de materials, la
cristal.lografia , la bioquimicofarmacologia, amgatzemament d’energia i l’arqueometria.
Cognoms i Nom Responsable: SOLANS MARSÀ CONXITA
Nom del Grup: Tensioactius
Referència expedient: 2005SGR 00812
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934006159
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Tensioactius te per objectiu principal aprofundir en el coneixement
dels sistemes tensioactius per tal de contribuir al desenvolupament d’aplicacions tecnològiques
avançades. L’activitat de recerca del Grup es desenvolupa en els àmbits de la síntesi, l’estudi
de propietats col•loïdals, interficials i ecotoxicològiques així com en el desenvolupament
d’aplicacions d’interès en nanotecnologia (nanopartícules i materials meso/macroporosos
senlogia (nanopartícules i materials meso/macroporosos sensibles a estímuls externs) i
biotecnologia (solubilització de plàsmids, vehiculització d’ADN).
Cognoms i Nom Responsable: SOLER GIL ALBERT
Nom del Grup: MINERALOGIA APLICADA I MEDI AMBIENT
Referència expedient: 2005SGR 00933
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021345
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del Grup es desenvolupa principalment en els camps dels dipòsits
minerals, el medi ambient i el patrimoni cultural i artístic. El camp del medi ambient investiga,
mitjançant l’ús d’isòtopsestables, questions relacionades sobre l’origen de la contaminació i els
procesos d’atenuació d’aquesta. El camp dels dipòsits minerals es centra en l’estudi del paper
dels fluids a l’escorça terrestre i la modelització de la seva gènesi. En el sector dere i la
modelització de la seva gènesi. En el sector del patrimoni cultural, s’estudien els materials
lapidis i pictònics emprats en els monuments, per tal de determinar llur estat de de conservació.
Cognoms i Nom Responsable: Sueiras Romero Jesús Eduardo
Nom del Grup: Grup de Materials Catalítics
Referència expedient: 2005SGR 00547
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977.55.87.01
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del Grup de Materials Catalítics es centra en la recerca de caràcter
fonamental i aplicada en la síntesi, caracterització estructural i aplicació de materials catalítics,
així com en el desenvolupament d’aplicacions basades en aquests materials. Amb aquests
objectius, el grup desenvolupa les seves activitats tant a escala laboratori com a escala planta
pilot i preindustrial. L’activitat del grup s’orienta al disseny de solucions novedosest del grup
s’orienta al disseny de solucions novedoses i millora de processos actuals mitjançant solucions
senzilles, econòmica i mediambientalment efectives i d’aplicació industrial.
Cognoms i Nom Responsable: Talaya López Julià
Nom del Grup: Grup de Recerca en Georeferenciació i calibració de sensors d'observació de
la terra.
Referència expedient: 2005SGR 00396
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut Cartogràfic de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935671509
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La georeferenciació i la calibració de sensors d’observació de la terra són
eines bàsiques per a la generació de documents o serveis cartogràfics per a la gestió del medi
ambient, l’ordenació del territori i la societat de la informació en general. La sinergia generada
per la col laboració dels membres d’aquest grup en els àmbits del posicionament, la
fotogrametria i l’orientació de sensors, permeten avançar i posicionar-se com a centre de
referènciaten avançar i posicionar-se com a centre de referència en el camp de la mesura de la
terra i el seu monitoratge. D’altra banda, moltes d’aquestes tasques sòn bàsiques per a altres
investigadors.
Cognoms i Nom Responsable: TAMARIT MUR JOSE LUIS
Nom del Grup: GRUP DE TRANSICIONS DE FASE, POLIMORFISME I DINAMICA DE LA
MESTASTABILITAT
Referència expedient: 2005SGR 00535
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934016564
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra en la caracterització termodinàmica, estructural i
dinàmica d’estats ordenats/desordenats i vitris en un ampli ventall de materials:
Orientacionalment desordenats, cristalls líquids i el seu confinament en material nanoporosos,
creixement de materials (ceràmics i metàl ics) nanocristal lins i processos de recristal lizació,
estats vitris (orgànics, ceràmics i metàl lics) així com l’anàlisi de la metastabilitat en materiaics)
així com l’anàlisi de la metastabilitat en materials inteligents, de la seva garantia a llarg termini i
a l’establiment de models per a la seva utilització en estructures civils.
Cognoms i Nom Responsable: Teixidor Bombardó Francesc
Nom del Grup: Síntesi Inorgànica i Catàlisi
Referència expedient: 2005SGR 00709
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935801853 (247)
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’eix vertebrador del grup es la Química dels clústers de Bor, per coneixer-ne
la seva reactivitat, estabilitat i possibilitats. Per això cal emprar i desenvolupar aquelles eines
analítiques o computacionals que ens puguin donar informació. Per això, el grup està aplicant
aquests compostos en camps tan diferents com els conductors polimérics orgànics,
electrocromisme, electroluminiscència, muscles artificials, líquids iònics, electrolits solts i
suporartificials, líquids iònics, electrolits solts i suportats, pacificació de residus nuclears,
nanotecnología, medicina i sensors entre altres.
Cognoms i Nom Responsable: Tejada Palacios Javier
Nom del Grup: Grup de Magnetisme
Referència expedient: 2005SGR 00638
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 4021158
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des de fa més de 20 anys, aquest grup està especialitzat en l’estudi del
magnetisme a baixes i ultrabaixes temperatures. En aquest camp, el grup ha centrat la seva
recerca en materials amb comportament d’imant molecular, en els quals es possible observar
l’efecte túnel de la magnetització. Recentment, el grup ha ampliat el seu àmbit de recerca en el
camp de la interacció entre la radiació en el rang de les microones i materials magnètics, tant a
tempeng de les microones i materials magnètics, tant a temperatura ambient com a molt baixes
temperatures.
Cognoms i Nom Responsable: UTZET CIVIT FREDERIC
Nom del Grup: Grup de Recerca en Anàlisi Estocàstica
Referència expedient: 2005SGR 01043
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935813470
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les principals línies de recrca són: el desenvolupament del Càlcul Estocàstic
per a processos de Lévy i les seves aplicacions a les Finances. Models de volatilitat
estocàstica. L'estudi dels sistemes de aprticules interactius. Equacions diferencial-algebraiques
estocàstiques. Estudi dels 'spin-glasses'. Estui de les propietats del moviment brownià
fraccionari, i les equacions diferencials dirigides per un brownià fraccioanri. Aplicacions dels
wavelets a l'Estadistica de processos estocàstics.
Cognoms i Nom Responsable: Valiente Malmagro Manuel
Nom del Grup: Centre Grup de Tècniques de Separació en Química (GTS)
Referència expedient: 2005SGR 00367
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935812903
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra en el disseny i desenvolupament de noves
tècniques de separació així com la millora de les existents, aplicant-les a gran varietat de
situacions que inclouen la recercamedioambiental, les aplicacions biomèdiques i
agroalimentàries o els processos analítics. Aquesta activitat es desenvolupa mitjançant
projectes de recerca (tan bàsica com aplicada), consultoria, assessorament i servei als clients
en temes concrets. Dintresorament i servei als clients en temes concrets. Dintre del camps
esmentats, destaca el desenvolupament de membranes selectives i técniques analítiques per la
predicció i diagnosi de la urolitiasis
Cognoms i Nom Responsable: Vallejo Calzada Victoriano Ramon
Nom del Grup: Mecanismes de les Plantes i el Sòl: Aplicació a la Producció, Sanitat Vegetal,
Incendis Forestals, R
Referència expedient: 2005SGR 00005
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 934021467
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup és un equip interdisciplinar format per fisiòlegs vegetals, ecofisiòlegs,
edafòlegs i fitopatòlegs, que estudia els mecanismes fonamentals que incideixen en la
producció vegetal, tant a nivellde planta, com a nivell de sòl, i les linteraccions entre les plantes,
el sòl i els fongs. Aquests coneixements són aplicats a la comprensió dels impactes dels
incendis forestals i el canvi climàtic, i al desenvolupament de mesures correctores, des de l, i al
desenvolupament de mesures correctores, des de la producció de planta de qualitat i el seu
control sanitari a la restauració d’ecosistemes degradats.
Cognoms i Nom Responsable: Veciana Miró Jaume
Nom del Grup: Materials Orgànics i Nanociència Molecular
Referència expedient: 2005SGR 00591
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 209 16 87
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La principal activitat es dirigeix vers el disseny, la síntesi, la caracterització
estructural i electrònica, la preparació i l’estudi de nous materials moleculars i supramoleculars,
siguin solids moleculars o polímeres, que mostren propietats químiques i/o físiques ,
elèctriques, magnètiques i òptiques, entre d’altres així com dispositius nanoscòpics per al seu
us en l’Electrònica Molecular.. Una altre activitat és el desenvolupament de nous processoaltre
activitat és el desenvolupament de nous processos químics emprant com a medi solvent fluids
comprimits (p.ex. el CO2)
Cognoms i Nom Responsable: Vilar Compte Ramón
Nom del Grup: Química Supramolecular Multidisciplinar
Referència expedient: 2005SGR 00108
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Institut Català d'Investigació Química
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977920212
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El disseny, la síntesi, l’estudi i la caracterització de noves molècules i
supramolècules de tamany nanomètric que tinguin diferents funcionalitats constituexen les
principals activitats de recerca d’aquest grup multidisciplinar. La preparació d’aquests sistemes
nanoscòpics funcionals que siguin resitents i tingun formes i tamanys ben definits es realitza
mitjançant estratègies de síntesis de química supramolecular. En particular, es fa un ús
extensiuica supramolecular. En particular, es fa un ús extensiu, pero no exclusiu, de procesos
d’auto-assemblatge i auto-organització induïts per l’establiment d’enllaços de coordinació
intermoleculars.
Cognoms i Nom Responsable: Vilarrasa Llorens Jaume
Nom del Grup: SINTESI ESTEREOSELECTIVA D'ANTIBIÒTICS, ANTITUMORALS I
ANTIVIRICS
Referència expedient: 2005SGR 00584
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 93 402 12 58
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: - Noves vies cap a productes naturals amb forta activitat antibiòtica o una
citotoxicitat extraordinària (en especial de tipus macròlid i/o “polipropionat”). Síntesis totals
enantioselectives en curs. Disseny i optimització d’anàlegs per ordinador (CADD). - Disseny,
síntesi i bioavaluació de nucleòsids i nucleòtids modificats com a inhibidors de la RT i la
integrasa del VIH. - Formació estereoselectiva d’enllaços C-C, a partir d- Formació
estereoselectiva d’enllaços C-C, a partir d’enolats de Ti d’aciltiazolidinationes i d’hidroxicetones
quirals. Organocatàlisi. Metodologia, optimització de processos, síntesi sostenible.
Cognoms i Nom Responsable: Virgili Moya Albert
Nom del Grup: Grup de Ressonància Magnètica Nuclear i Estructures Supramoleculars
Referència expedient: 2005SGR 00923
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Telèfon: 935812924
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de Recerca estudia les estructures polimoleculars que retenen una
certa entitat individual: associacions supramoleculars entre dos o més molècules. Aquestes
poden ser de diversos tipos, host-guest, aceptor-receptor, estereoselectives o
enantioselectives, etc. El seu estudi està basat principalment en un primer procés de
preparació, l’estudi espectroscòpic per RMN, i l’estudi teòric (mètodes quàntics o de mecànica
molecular). Per això es necesss quàntics o de mecànica molecular). Per això es necessita la
generació de nous mètodes de RMN, alta especialitat i capacitat de càlcul. Posteriorment
s’estudien les seves propietats.
Cognoms i Nom Responsable: Zamora Marín Fernandot
Nom del Grup: Tecnologia Enològica
Referència expedient: 2005SGR 00644
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Telèfon: 977233236
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de la influència de les proteïnes del vi blanc sobre la qualitat de la
escuma dels vins escumosos Identificació de les proteïnes inestables dels vins blancs i disseny
de probes d’estabilitat itractaments d’estabilització Estudi de l’influència de les tècniques de
vinificació i de criança sobre el color i l’astringència dels vins negres Estudi de l’influència del
sistema de taponat del vi sobre el fluxe d’oxígen i l’evolució del vi Identificaciobre el fluxe
d’oxígen i l’evolució del vi Identificació mitjançant tècniques moleculars de vairetats viníferes
Estudi de l’adequació enològica de 400 varietats viniferes de diferents parts del món
GRUPS DE RECERCA DE CATALUNYA (SGR) - CONVOCATÒRIA 2005
Àmbit : 004 – Ciències de la Vida
Cognoms i Nom Responsable: ABELLA AMETLLER CARLES
Nom del Grup: Ecologia Microbiana Molecular (institut d'Ecologia Auàtica, Universitat de
Girona)
Referència expedient: 2005SGR 01067
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 972418176
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La trajectòria científica està centrada actualemnt en l'estudi de la diversitat,
l'ecologia, la fisiologia i el metabolisme de grups bacterians d'especial rellevància en els cicle
del Carboni, del Nirogen i del Sobre en ambients naturals i sistemes de tractament d'aïgues
residuals. Concretament, aquestes línes són: 1. Archea mesòfils en ecosistemes aquàtics i
implicació en el cicle del C 2. Bacteris oxidadors d'amoni en aïgues residuals 3. Indicadors
ecotoxicològics de contaminació i agents bacterians útils per bioremediació; i 4. Diversitat i
impacte de les comunitats microbianes en sistemes de tractament d’aigües residuals .
L’establiment d’aquestes noves línies d’investigació ha suposat un canvi progressiu però
substancial dins la recerca del grup i ha permès explorar àmbits de recerca amb un major
component aplicat i d’utilitat ambiental).
Cognoms i Nom Responsable: Aguadé Porres Montserrat
Nom del Grup: Genètica Molecular Evolutiva
Referència expedient: 2005SGR 00166
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021493
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La nostra activitat es centra en l’estudi de l’adaptació al nivell molecular en
l’era postgenòmica. La nostra aproximació es basa en que els canvis adaptatius produïts per
l’acció de la selecció natural deixen una petjada sobre la variació a les seqüències de DNA que
pot ser detactada a partir de l’anàlisi comparativa de seqüències presents tant en poblacions
naturals com en diferents espècies. A fí de detectar canvis adaptatius en l’evolució dels gefí de
detectar canvis adaptatius en l’evolució dels genomes tant a nivell de zones codificadores com
reguladores, la nostra activitat inclou treball experimental, analític, teòric i bioinformàtic.
Cognoms i Nom Responsable: AGUILAR PIERA JUAN
Nom del Grup: Bioqímica i Biologia Molecular de Microorganismes
Referència expedient: 2005SGR 00294
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934034496
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els humans viuen adaptats a una convivència permanent amb la microflora
que els circumda. Aquesta interacció és notable en l’intestí per la mida de la població
microbiana i per la transcendència de les seves funcions. L’anàlisi molecular de les interaccions
mútues que condicionen les respostes de l’altre comensal o afecten la seva
bioquímica/fisiologia son importants. Es pretén identificar alguns dels gens/proteïnes implicats
en les modulacions funciodels gens/proteïnes implicats en les modulacions funcionals mútues
entre ambdós comensals. En aquesta interrelació ens interessa l’anàlisi de les conseqüències
per l’hoste del metabolisme bacterià.
Cognoms i Nom Responsable: ALBAJES GARCIA RAMON
Nom del Grup: Control i Eologia de Plagues Agrícoles i Forestals
Referència expedient: 2005SGR 01052
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 973702571
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'activitat del grup es desenvolupaen tres àmbits interrelacionats i que es
potencien entre si: la R&D científics, epr una banda, l'ensenyament universitari en els tres
cicles d'ensenyament reglat per una altra i, en tercer lloc, al tranferència de coneixement al
sector productiu i les adminsitracions públiques. L'àmbit disciplinar és l'entomologia agrícloa i
forestal i le saplicacions són en el control de plagues agrícoles i forestals tot mirant de
desenvolupar programes de control integrat que permetin augmentar el rendiment i la qualitat
de les produccions de manera eficient i sostenible.
Cognoms i Nom Responsable: Alberch Vié Jordi
Nom del Grup: Fisiopatologia de malalties neurodegeneratives
Referència expedient: 2005SGR 00981
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 4035285
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup es centra en l’estudi de les bases cel lulars i moleculars
dels mecanismes que regulen la degeneració de les poblacions neuronals afectades en les
malalties neurodegeneratives dels ganglis basals amb la finalitat de desenvolupar noves
terapies, com són la terapia neuroprotectora o la de reemplaçament cel lular. Per la primera
hem caracteritzat les necessitats tròfiques de les neurones estriatals. Sobre la terapia de
reeplaçament cneurones estriatals. Sobre la terapia de reeplaçament cel lular hem aconseguit
diferenciar neurones GABAèrgiques a partir de cèl lules mare i traslantar-les en un model de
malalaltia de Huntington.
Cognoms i Nom Responsable: Albert Cristobal Rosa Maria
Nom del Grup: Grup d'Estudis Paleoecològics i Geoarqueològics
Referència expedient: 2005SGR 00142
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 937525242
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GRE d’Estudis Paleoecològics i Geoarqueològics és un grup
multidisciplinar ubicat en el Dept. de Prehistòria i Hª Antiga i Arqueologia de la UB i en el
Weizmann Institute of Science (Rehovot, Israel). El Grup està format per 7 membres
procedents de diferents disciplines científiques i que tenen com a objectiu comú l’estudi dels
materials arqueològics a partir de la seva composició, propietats físiques, químiques,
mineralògiques així com de la sevaísiques, químiques, mineralògiques així com de la seva
datació, per tal de contribuir a un millor coneixement dels modes d’ocupació i tipus subsistència
de les poblacions del passat.
Cognoms i Nom Responsable: Aldea Malo Martí
Nom del Grup: Cicle Ce lular Eucariota
Referència expedient: 2005SGR 00159
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: +34-973702438
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de Cicle Cel lular Eucariota estudia els mecanismes interns que
controlen la proliferació de les cèl•lules eucariotes i llur resposta a factors externs. En concret
s’analitzen els mecanismes transcripcionals i post-transcripcionals que regulen l’expressió i
l’activitat de proteïnes clau en decidir entre la proliferació i la diferenciació cel lular. L’objectiu
general és contribuir a un millor coneixement dels processos que es troben alterats elor
coneixement dels processos que es troben alterats en patologies com el càncer o altres
malalties que esdevenen d’alteracions en un o altre sentit de la capacitat proliferativa de les cèl
lules.
Cognoms i Nom Responsable: Alegre Batlle Leonor
Nom del Grup: Mecanismes de resistència de les plantes mediterrànies a la sequera: funció de
les espècies reactive
Referència expedient: 2005SGR 00408
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934307512
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La sequera, és un dels factors més limitants pel creixement de les plantes
dels Ecosistemes Mediterranis, a més s’observa un enduriment d’aquestes condicions
adverses. Per tant és de gran interés coneixer els mecanismes de resistència i supervivència
de les plantes en front del canvi climàtic que s’apropa. En aquest estudi s’estudiarà la funció
conjunta entre les hormones vegetals, espècies reactives d’oxigen i estat redox dels
antioxidants com a mecives d’oxigen i estat redox dels antioxidants com a mecanismes
reguladors de les respostes de les plantes a la interacció estrès hídric-estrès oxidatiu.
Cognoms i Nom Responsable: Alemany Lamana Marià
Nom del Grup: NITROGEN-OBESITAT
Referència expedient: 2005SGR 01012
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida - Ciencies Mediques i de la Salut
Telèfon: 934037606
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup ha continuat treballant sobre la caracterització dels efectes de l’oleoilestrona en el metabolisme energètic. S’ha pogut determinar que els animals tractats no
enmagatzemen estrona, doncs hi ha un ràpid recanvi que afecta també el del colesterol. S’ha
pogut comprovar que la movillització de lípids en el tractament es causada per acció de
l’apoptosi i que els efectes del tractament afecten seriosament l’expressió de diferents enzims
implicats en el metabolisme lipídic i a alguns pèptids implicats en el control de la ingesta. Sha
creat una spin-off de la UB (Oleoyl-Estrone Developments).
Cognoms i Nom Responsable: Altabella Artigas Teresa
Nom del Grup: Grup de Productes Naturals
Referència expedient: 2005SGR 00020
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934024493
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’ activitat de recerca del grup es centra en l’estudi de productes naturals
amb possibles aplicacions mèdiques i/o ambientals. S’estudia el metabolisme de les poliamines
i dels fenilpropanoïdes en laresposta de les plantes a diferents tipus d’estrès ambiental per tal
d’ obtenir plantes amb interès agroalimentari que siguin més tolerants a aquest tipus d’estrès.
En el cas dels fenilpopanoïdes, es considera la seva activitat antioxidant, i es cerquens
considera la seva activitat antioxidant, i es cerquen noves fonts d’antioxidants a partir de
material de rebuig de la indústria agroalimentària, o d’espècies utilitzades en medicina
tradicional.
Cognoms i Nom Responsable: Araus Ortega Jose Luis
Nom del Grup: ECOFISIOLOGIA DE CONREUS MEDITERRANIS
Referència expedient: 2005SGR 00468
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 4021469
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup de treball, ubicat a la Unitat de Fisiologia Vegetal del
Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona, té una llarga experiència en:
1) Metabolisme fotosintètic i eficiència en l’ús de l’aigua i nitrogen en espècies cultivades 2)
Utilització de criteris de selecció ecofisiològics per a la millora de conreus adaptats a l’ambient
mediterrani. 3) Paleoreconstrucció de les condicions ambientals de l’agricultura en l’antide les
condicions ambientals de l’agricultura en l’antiguitat Com a línea iniciada recentment: 4)
Fitoremediació de metalls pesants i aigües residuals
Cognoms i Nom Responsable: ARGILÉS HUGUET JOSEP MARIA
Nom del Grup: GRUP DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR DEL CÀNCER
Referència expedient: 2005SGR 00308
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021002
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer desenvolupa diferents
línies de recerca principalment encaminades a establir les bases moleculars de la càquexia
cancerosa, una síndrome que acompanya al creixement tumoral i caracteritzada per una
important pèrdua de pes corporal i desgast associat. Dins dels aspectes estudiats pel grup,
destaquen els relacionats amb el paper de les proteïnes desacobladores, l’estrès oxidatiu i
l’apoptosi en la pèdesacobladores, l’estrès oxidatiu i l’apoptosi en la pèrdua de massa muscular
i la ineficiència metabòlica associada al càncer, així com la implicació dels factors de
transcripció i canals iònics.
Cognoms i Nom Responsable: Ariño Carmona Joaquin
Nom del Grup: Equip de Transducció de Senyals en Cèl’lules Eucariotes
Referència expedient: 2005SGR 00542
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935812182
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup té com a denominador comú la recerca sobre el mecanismes de
transducció de senyals, fent servir tant aproximacions experimentals en diferents models
d’estudi com ara llevats o cèl•lules en cultiu, com aproximacions bioinformàtiques (modelització,
etc.). Les línies principals tenen a veure amb la resposta a estrès, els seus mecanismes i la
seva influència en el creixement cel•lular, amb l’estudi in silico de l’estimulació cel•lular
mitjançantestudi in silico de l’estimulació cel•lular mitjançant receptors i amb la interacció entre
cèl•lules mitjançant elements de la matriu extracel.lular i els seus efectes en la proliferació.
Cognoms i Nom Responsable: Arnau Arboix Jacint
Nom del Grup: Unitat d'Enginyeria i Tecnologia de Processos Alimentaris
Referència expedient: 2005SGR 00590
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 972 630052
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’equip sol licitant té una experiència de més de 20 anys en l’estudi dels
productes carnis crus curats. Els treballs realitzats s’han centrat en l’estudi dels aspectes
tecnològics i sensorials, problemes de fabricació I substitució d’ingredients especialment en
pernil curat u en embotits crus curats. En els darrers anys el grup també ha dirigit els seus
esforços a l’estudi dels fruits secs, a la millora del coneixement del procés d’assecat dels
produmillora del coneixement del procés d’assecat dels productes carnis crus curats, a les
aplicacions deles altes pressions, a la tecnologia dels productes pre-cuinats i a l’estudi de
tecnologies on line.
Cognoms i Nom Responsable: AROLA FERRER LLUÍS MARIA
Nom del Grup: NUTRIGENÒMICA
Referència expedient: 2005SGR 00430
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 977 55 80 05
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La síndrome metabòlica és una patologia de gran prevalència en la nostra
societat. S’ha demostrat que els compostos fenòlics presents en el vi i en d’altres aliments
milloren la salut dels afectats per aquesta síndrome i prevenen la seva aparició en individus
sans. El nostre grup pretén utilitzar models “in vivo’ , “in vitro” i “in silico” per a estudiar els
mecanismes moleculars d’actuació d’aquests ctudiar els mecanismes moleculars d’actuació
d’aquests composts fenòlics a l’hora de paliar o previndre aquesta malaltia.
Cognoms i Nom Responsable: Artigas Pérez Francesc
Nom del Grup: Neuroquímica y Neurofarmacología
Referència expedient: 2005SGR 00758
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d'Investigacions Biomédiques de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-363 8315
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup centra la seva activitat de recerca en l’estudi dels processos de
neurotransmissió mediats per sistemes aminérgics (serotonina, dopamina, noradrenalina) y
aminoacidèrgics (GABA, glutamat) aixícom la seva implicació en la fisiopatología de malalties
psiquiàtriques (depressió, esquizofrènia) i neurològiques (Alzheimer i Parkinson). Una bona aprt
de l’activitat se centra en ‘estudi de a) circuits cerebrlas potencialment implicats en el
tractamencuits cerebrlas potencialment implicats en el tractament d’aquestes malaties,
b)processos de senyalització intracel lular normal i alterats i c) desenvolupament de models de
malaties neurològiques.
Cognoms i Nom Responsable: ARÚS CARALTÓ CARLES
Nom del Grup: Grup d'Aplicacions Biomèdiques de l'Espectroscòpia de Ressonància
Magnètica Nuclear de Catalunya (
Referència expedient: 2005SGR 00863
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 581 12 57
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GABERC estudia el metabolisme i la funcionalitat cel•lular en organismes
intactes d’una manera no destructiva. Tenim com a objectiu preferent l’estudi de la patologia
cerebral tumoral, per a permetre un diagnòstic no destructiu del seu tipus i grau, ajudar a
decidir l’enfoc terapèutic més adient i possibilitar el seguiment de l’evolució clínica del pacient.
L’enregistrament d’espectres de RMN d’humans in vivo, es fa a l’instrumental de tipus
clínic’humans in vivo, es fa a l’instrumental de tipus clínic (IDI, HSJD i CDP) i l’estudi de
biopsies i models animals al SeRMN de la UAB.
Cognoms i Nom Responsable: ARÚS GORINA PERE
Nom del Grup: GENÈTICA VEGETAL
Referència expedient: 2005SGR 00209
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consorci CSIC-IRTA
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 937507511
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat s’orienta en els àmbits de la biotecnología i genòmica de plantes i
les seves aplicacions. Hi ha tres línies de recerca: 1) el desenvolupament d’eines genòmiques
per a tres conreus (meló,presseguer i maduixer), incloent marcadors moleculars, mapes
genètics i físics, clonatge posicional, mutants i poblacions segregants, genòmica comparativa i
funcional i genètica d’associació , 2) el cultiu “in vitro” vegetal, per a laultiu “in vitro” vegetal, per
a la propagació (ornamentals i fruiters), obtenció de dihaploids i poliploids (hortalisses i
ornamentals)
Cognoms i Nom Responsable: AVILES PUIGVERT FRANCESC XAVIER
Nom del Grup: Enginyeria de Proteïnes i Proteòmica
Referència expedient: 2005SGR 01037
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida - Ciencies Mediques i de la Salut
Telèfon: 935811315
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat:
Cognoms i Nom Responsable: Azorín Marín Ferran
Nom del Grup: Ànàlisi estructural i funcional de la cromatina
Referència expedient: 2005SGR 00678
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934034958
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Es centra en l’estudi dels mecanismes de la regulació de l’expressió gènica i
inclou: 1) la caracterització estructural i funcional de l’heterocromatina centromèrica. 2) l’anàlisi
molecular del silenciament gènic de loci eucromàtics. 3) el paper de l’acetil lació d’histones en
el control del cicle cel lular i en la transformació induida per certs oncogens. 4) els mecanismes
moleculars d’activació i repressió d’un mateix factor de transcripció enació i repressió d’un
mateix factor de transcripció en diferents promotors. 5) els mecanismes d’acció de fàrmacs
iintercalants i el seu paper com a reguladors de la transcripció i el cicle cel lular
Cognoms i Nom Responsable: Bach Elias Montserrat
Nom del Grup: Regulació génica per splicing alternatiu i interferència de l'ARN.
Referència expedient: 2005SGR 00210
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934006134
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup està molt especialitzat en el tema de processament de l’ARN a nivell
de splicing alternatiu. De fet fins fa uns dos o tres anys era l’únic grup de treballava en aquest
tema a nivell nacional.La coordinadora del grup té una experiència de 24 anys en el tema de
splicing, i ha contribuït durant la seva carrera investigadora a aportar resultats molt importants
en el tema. El grup es centre actualment en l’estudi de la funció d’exons alternatiustualment en
l’estudi de la funció d’exons alternatius i funció de les proteïnes obtingudes per splicing
alternatiu. El grup realitza actualment assajos de ARNi per la regulació de gen H-ras.
Cognoms i Nom Responsable: Badiola Saiz Ignacio
Nom del Grup: Patogènia d'infeccions bacterianes
Referència expedient: 2005SGR 00561
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Centre de Recerca en Sanitat Animal
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935814559
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de la patogènia d’infeccions bacterianes dels animals de granja,
incloent-hi transmissió, epidemiologia, patologia, i immunologia. En les malalties del porcí, el
grup treballa en Haemophilus parasuis, en Mycoplasma hyopneumoniae, i en patògens
bacterians intestinals. El grup estudia la flora intestinal en aus, porcs, i conills, i la seva
influencia en la salut i desenvolupament del digestiu. També, el grup desenvolupa nombrosos
trebals per empr. També, el grup desenvolupa nombrosos trebals per empreses privades
(proves de resistència a antimicrobians, proves d’eficacia,, etc.
Cognoms i Nom Responsable: BAGUÑÀ MONJO JAUME
Nom del Grup: EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT (EVO-DEVO)
Referència expedient: 2005SGR 00578
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-4021497
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les grans transicions evolutives del Regne Animal (el pas de radials a
bilaterals i l’origen dels Vertebrats) s’estudíen en sistemes model com són els platihelmints
acels i l’amfiox. Hem aïllat i caracteritzat nombrosos gens del desenvolupament, se n’està
estudiant la seva expressió, estem iniciant la comparació amb els taxons més propers: cnidaris
i Cordats, i s’està iniciant l’anàlisi funcional de gens clau. L’objectiu final és entendre els
canvisde gens clau. L’objectiu final és entendre els canvis genètics necesaris per explicar
aquestes transicions. Alhora estem el.laborant una filogènia robusta dels Bilaterals emprant
filogenòmica.
Cognoms i Nom Responsable: Barbé García Jordi
Nom del Grup: Microbiologia Molecular
Referència expedient: 2005SGR 00533
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811837
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup és reconegut des de fa més de vint anys per l’estudi del
sistema de reparació SOS i la mutagènesi associada. Actualment, el nostre interès per aquest
sistema s’ha estès a tots els procariotes (Bacteria i Archaea) i es centra en esbrinar l’evolució
d’aquest sistema en atenció als ambients on viu cada procariota. Recentment, hem iniciat dues
noves línies de treball que ja estan generant el seu fruit en l’àmbit de la patogènia bacteriana:nt
el seu fruit en l’àmbit de la patogènia bacteriana: estudi dels mecanismes de captació d’ions
bivalents en patògens d’animals i la seva utilització en vacunes i resistència a antibacterians.
Cognoms i Nom Responsable: Bartrons Bach Ramon
Nom del Grup: Grup de Recerca de Factors de Creixement, Hormones i Metabolisme
Referència expedient: 2005SGR 00022
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934024252
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup estudia la regulació del metabolisme i el control de la proliferació i la
diferenciació cel lulars, tot buscant noves estratègies de teràpia gènica per aplicar en càncer i
malalties metabòliques. S’investiguen les alteracions metabòliques que es produeixen en la
diabetis, obesitat i cèl lules tumorals mitjançant l’anàlisi dels senyals que controlen l’expressió
gènica i la modulació d’enzims clau del metabolisme. També s’estudia la regulació des clau del
metabolisme. També s’estudia la regulació de la proliferació, diferenciació i mort cel lulars per
acció de diferents factors de creixement en cèl lules i en animals d’experimentació.
Cognoms i Nom Responsable: Batlle Gómez Eduard
Nom del Grup: Càncer Colorectal i Biología del Epiteli Intestinal
Referència expedient: 2005SGR 00775
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Parc Científic de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: +34934039008
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup investiga la iniciació i progressió del càncer colorectal des de
un abordatge multidisciplinari que inclou l’us de models cèl.lulars, animals i també de mostres
clíniques. En concret, estem comparant els programes genètics sota el control de la
senyalització per factors WNT que especifiquen la caracteristica de cèl.lula mare intestinal i la
iniciació dels tumors en el budell. Tanamteix, com a part essencial d’aquest proces, estem
caracteix, com a part essencial d’aquest proces, estem caracteritzant el paper dels receptors
EphB en la compartimentalització de les lesions colorectals preneoplàstiques.
Cognoms i Nom Responsable: BEATO DEL ROSAL MIGUEL
Nom del Grup: Cromatina i Expressió Gènica
Referència expedient: 2005SGR 00162
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Centre de Regulació Genòmica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932240904
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup estudia la regulació gènica per estrògens i progesterona en cèl lules
de mama i d’endometri. Després d’identificar els elements de resposta hormonal, descobrírem
que l’organització de les seqüències reguladores en nucleosomes determina l’accessibilitat per
factors de transcripció. En els darrers anys el grup estudia els efectes ràpids de l’hormona
sobre cascades de quinases i com influencien la regulació gènica i la proliferació cel lular en
ren la regulació gènica i la proliferació cel lular en resposta a hormones, amb la finalitat de
millorar el diagnòstic i el tractament dels càncers hormono-dependents.
Cognoms i Nom Responsable: Bellés Ros Xavier
Nom del Grup: Fisiologia d'insectes
Referència expedient: 2005SGR 00053
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934006124
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudiem la base funcional de processos biològics fonamentals en insectes,
com l’embriogènesi, la metamorfosi i la reproducció. Les escales d’observació van des de la
morfològica a la molecular, passant per la fisiològica i bioquímica. Els estudis funcionals els
emmarquem en un quadre evolutiu, per tal d’esbrinar, no tan sols com funcionen els processos
esmentats, sinó també com han evolucionat. Els coneixements generats els podem orientar
vers les cEls coneixements generats els podem orientar vers les ciències biomèdiques
(fisiologia comparada, vectors de malalties), agràries (plagues) o del medi ambient (indicadors
de l’estat ambiental).
Cognoms i Nom Responsable: Belmonte Soler Jordina
Nom del Grup: Grup de Recerca Palinològica i de Cartografia Digital Bio-Geo-Climàtica
(2002SGR-00059)
Referència expedient: 2005SGR 00519
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935812040
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Pòl lens i espores de fongs a l’aire (diversitat, quantitat, dinàmica temporal i
espaial , aplicació al tractament de les al lèrgies respiratòries, a l’agricultura i a la valoració de
l’estat actual idels canvis recents en la vegetació) i als sediments (paleoclimatologia i
paleoecologia del Quaternari a les illes Mediterrànies, el litoral de la Península Ibèrica i els
Pirineus). Integració d’eines SIG, Teledetecció, estadística multivariant i anàlisis SIG,
Teledetecció, estadística multivariant i anàlisi espacial aplicat a la relació clima-vegetació del
passat, present i tendències futures. Atles climàtics digitals i mapes d’idoneinat vegetal.
Cognoms i Nom Responsable: Benet Català Jordi
Nom del Grup: Grup de Recerca de Citogenètica Bàsica i Clínica
Referència expedient: 2005SGR 00495
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811773
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Recerca de Citogenètica Bàsica i Clínica treballa en els camps, de
la gametogènesi i la reproducció, de la inestabilitat cromosòmica del càncer i de l’evolució
citogènetica de primats. S’utilitzen anàlisi citogenètica i tècniques moleculars: FISH, CGH,
immunocitogenètica, PCR fluorescent i detecció de fragments de DNA, microxips). Els
objectius són l’anàlisi de la recombinació i sinapsi meiòtica en la gametogènesi de mamífers i
humana, l’si meiòtica en la gametogènesi de mamífers i humana, l’anàlisi de tumors sòlids,
l’efecte de mutàgens físics i químics, el diagnòstic preimplantatòri, prenatal i ‘avaluació de risc.
Cognoms i Nom Responsable: Bertranpetit Busquets Jaume
Nom del Grup: Unitat de Biologia Evolutiva
Referència expedient: 2005SGR 00608
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 542 28 40
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca es centra en la comprensió de la diversitat genòmica en els
humans i els altres primats superiors. Des de la descripció dels processos evolutius es pretén
passar a la comprensió dels mecanismes evolutius, i finalment, a una explicació dels fenòmens
observats. L’escala a la que observem els processos pot ser poblacional, global o entre
espècies. L’estudi de les diferents regions genòmiques ens pot dur a la comprensió dels
mecanismes que hi ges ens pot dur a la comprensió dels mecanismes que hi generen variació.
Entre la variació genètica analitzada, analitzem la diversitat d’SNPs i l’estructura de la variació
en el genoma i la malaltia.
Cognoms i Nom Responsable: BIGAS SALVANS ANNA
Nom del Grup: REGULACIO TRANSCRIPCIONAL DE LA DIFERENCIACIO CEL. LULAR
Referència expedient: 2005SGR 00977
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Investigació de Bellvitge
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932607404
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup ha centrat la seva recerca en els següents models d’estudi: 1)
la hematopoiesi normal en l’embrio de ratolí, així com el possible paper de Notch en la gènesi
de neoplasies hematopoètiques en humans i 2) l’interacció molecular entre les vies de
Wnt/Notch i NFkB/Notch i el seu paper en la regulació de la transcripció i en la tumorigenesi
tant en llinatge hemopoetic com en l’epiteli colònic.
Cognoms i Nom Responsable: BONET MARULL SERGI
Nom del Grup: BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓ
Referència expedient: 2005SGR 00025
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 972418366
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Recerca, interuniversitari i interdisciplinar, ha obtingut el
reconeixement de Consolidat per la Generalitat de Catalunya (1999-2004). Entre el 2001-04,
s’han publicat 28 articles (ISI Cit.Ind.), s’han presentat 48 ponències, s’han obtingut 13
projectes de recerca (via competitiva) i 8 contractes/convenis de recerca. S’han llegit 6 tesis
doctorals i s’estan dirigint 8 tesis doctorals més. Es col.labora científicament amb 5 païssos
europeusés. Es col.labora científicament amb 5 païssos europeus (UK, Holanda, Alemania,
França i Suècia), liderem una Red Temática Nacional i hem creat un centre mixte de I+D en el
Parc Científic de la UdG.
Cognoms i Nom Responsable: Bonfill Cosp Xavier
Nom del Grup: Grup d'Investigació Clínica i Sanitària Aplicada
Referència expedient: 2005SGR 01053
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies de la Vida - Ciencies Mediques i de la Salut
Telèfon: 932919527
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'activitat principal del Grup d'Investigació Clínica i Sanitària Aplicada
consisteix en promoure una millora atenció sanitària basada en l'evidència. Les eines per
assolir aquesta millora són les revisions sistemàtiques sobre els efectes de l'atenció sanitària,
les guies de pràctica clínica, assaigs clínics, estudis d'avaluació de resultats, i d’altres
relacionats amb l’aplicació de les evidències a la pràctica clínica. Addicionalment, el Grup de
Recerca té com a finalitat promoure la formació dels professionals en les habilitats i destreses
necessàries per incorporar aquesta evidència.
Cognoms i Nom Responsable: BORONAT MARGOSA ALBERT
Nom del Grup: BIOLOGIA MOLECULAR I BIOTECNOLOGIA DELS ISOPRENOIDES
Referència expedient: 2005SGR 00914
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-4021194
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Durant els darrers anys els components del grup de recerca han estat
implicats en l’estudi de la biosíntesi d’isoprenoides en plantes i microrganismes. En el periode
2005-2008 es pretén aprofundir enla comprensió de l’organització subcellular de les rutes
metabòliques implicades i dels mecanismes moleculars responsables de la seva regulació. A
més es pretén aplicar estratègies d’enginyeria metabòlica per incrementar la síntesi i
acumulació d’isoprenolica per incrementar la síntesi i acumulació d’isoprenoides d’interès
farmacològic i alimentari i el desenvolupament de nous antibiòtics en base a la inhibició
selectiva d’aquestes vies.
Cognoms i Nom Responsable: Bosch Navarro Albert
Nom del Grup: Virus Entèrics
Referència expedient: 2005SGR 00966
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934731543
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup centra la seva activitat en el virus de l’hepatitis A (HAV) i virus
causants de gastroenteritis com astrovirus, rotavirus i norovirus. Es duen a terme estudis
d’epidemiologia molecular,així com la detecció dels esmentats virus en matrius alimentàries.
També s’estudia la biologia molecular/cel.lular dels astrovirus i l’HAV. Finalment el grup també
treballa intensament en estudis de validació de la seguretat viral en hemoderivats i altrvalidació
de la seguretat viral en hemoderivats i altres productes farmaceutics. Per aquests estudis el
grup ha obtingut la Certificació de la Generalitat en quant a Bones Pràctiques de Laboratori.
Cognoms i Nom Responsable: Bosch Tubert Fàtima
Nom del Grup: Laboratori d'Enginyeria Genètica Animal
Referència expedient: 2005SGR 00673
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-5814182
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat:
Cognoms i Nom Responsable: Broceño Corrales Cristina
Nom del Grup: BASES MOLECULARS DE L'ADQUISICIÓ DE METÀSTASI
Referència expedient: 2005SGR 00827
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut d' Investigació Biomédica de Bellvitge
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 933357652 x3318
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El principal objectiu de recerca del nostre grup és l’estudi dels mecanismes
cel.lulars i moleculars que porten a les cél.lules tumorals a donar un pas més cap a la
malignitat i donar lloc a metàstasi. Utilitzem models cel.lulars “ in vitro” així com models animals
de càncer de próstata, de mama, de pell i melanoma. Analitzem l’expressió diferencial de gens
entre poblacions metastàsiques i no-metastàsiques i estudiem l’activacióetastàsiques i nometastàsiques i estudiem l’activació transcripcional i vies de senyalització dels gens implicats
en la invasió i la proliferació cel.lular associats al fenotip metastàsic.
Cognoms i Nom Responsable: Brotons Alabau Lluís
Nom del Grup: Gestió multifuncional d'ecosistemes forestals mediterranis en un context de
canvi global
Referència expedient: 2005SGR 00357
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Centre Tecnologic Forestal de Catalunya
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 973481752
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El present GR pretén donar resposta a les demandes del sector forestal en
l’àmbit Mediterrani en un context de canvi global. L’actual situació socio-econòmica genera una
sèrie de noves demandes al mónforestal que requereixen la confluència de diferents disciplines
per afrontar els nous reptes: funcionament dels ecosistemes forestals, una gestió multifuncional
i una adequació de les polítiques forestals. La multidisciplinarietat que exigeix avui dia aestals.
La multidisciplinarietat que exigeix avui dia aquest sector s’emmarca necessàriament en un
àmbit internacional, en el que el paisatge forestal mediterrani juga un paper clau i diferenciat.
Cognoms i Nom Responsable: Caja López Gerardo
Nom del Grup: Grup de Recerca en Remugants (GRR)
Referència expedient: 2005SGR 00691
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 5811442
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GRR ha dut a terme activitats de recerca aplicada, prestació de serveis,
formació de professionals (a diferent nivells), i transferència de coneixements a empreses i
organitzacions del sector ramader, amb l’objectiu d’optimitzar la gestió i aprofitament dels
recursos i la qualitat dels productes, d’una forma respectuosa amb el medi ambient i amb els
criteris de seguretat alimentaria. Com a resultat ha aconseguit projectes competitius, convenis i
foltat ha aconseguit projectes competitius, convenis i fons per infrastructura, i produït articles
científics i de divulgació, patents, tesis, i organitzat o participat en congressos, jornades i
cursos.
Cognoms i Nom Responsable: Calle Rosingana María Luz
Nom del Grup: Bioinformàtica i Estadística Mèdica
Referència expedient: 2005SGR 00229
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Vic
Àmbit: Ciencies de la Vida -
Telèfon: 93.850.49.07
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Es tracta d’un grup interdisciplinar que integra les ciències de la vida, la
informàtica i l’estadística. Els objectius metodològics generals del grup són, d’una banda, el
desenvolupament de metodologies i eines informàtiques eficients per al tractament,
visualització i modelització de dades genòmiques i l’estudi i desenvolupament de nous
mètodes estadístics i informàtics que permetin la introducció de la informació genètica en
assajos clínics i epidció de la informació genètica en assajos clínics i epidemiològics. El grup
està implicat en dos projectes concrets: Factors genètics i càncer de bufeta, Bases genètiques
del llenguatge.
Cognoms i Nom Responsable: CAMÍ MORELL JORDI
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA EN BIBLIOMETRIA I AVALUACIÓ EN CIÈNCIA
Referència expedient: 2005SGR 00451
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: FUNDACIÓ PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-2257554
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup s’ha centrat en múltiples estudis bibliomètrics (sèries temporals que
abarquen des de l’any 1981) de la producció científica en biomedicina i ciències de la salut
(àmbits Espanya, Catalunya, disciplines com toxicologia, farmacologia,etc. o sectors com
universitats, centres sanitaris,...), i en estudis temporals de la producció científica catalana en
tots els àmbits de la ciència (encàrrecs del DURSI o departaments anteriors). També s’han
efectdel DURSI o departaments anteriors). També s’han efectuat estudis experimentals de la
productivitat científica dels projectes de recerca o de caracterització semi-automatitzada de
grups de recerca.
Cognoms i Nom Responsable: Canela Campos Enric Isidre
Nom del Grup: Neurobiologia Molecular (abans: 'Receptors de membrana i comunicació
intercel.lular , 2001SGR-00110
Referència expedient: 2005SGR 00711
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021211
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Receptors de la Membrana i Comunicació Intercel lular treballa
en la identificació i caracterització d’interaccions proteïna-proteïna que siguin importants per a
la transducció del senyal(signaling) i per a la comunicació intercel.lular. Les fites més
importants aconseguides en els darrers tres anys han estat la demostració de la existència de
homo i heteròmers de receptors de membrana acoblats a proteïnes G i la identificació de
proteïnea acoblats a proteïnes G i la identificació de proteïnes que interaccionen amb receptors
de membrana. Aquest descobriments ...
Cognoms i Nom Responsable: Capell Capell Teresa
Nom del Grup: Biotecnologia Vegetal Aplicada
Referència expedient: 2005SGR 00118
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies de la Vida -
Telèfon: 973702831
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup ha estat actiu en quatre àrees de recerca: (a) producció de
molècules recombinants d’interès farmacèutic i d’utilitat per a la salut humana i animal, en
plantes , (b) manipulació de rutes metabòliques (c) genòmica funcional en cereals (d)
introducció de característiques d’importància agronòmica en cereals. La nostra recerca - com a
grup - en les àrees indicades abans, es va iniciar al JIC a Norwich, UK, on hi vàrem treballar
uns 8 anys.al JIC a Norwich, UK, on hi vàrem treballar uns 8 anys. Fa sis mesos que ens hem
traslladat a Lleida, per raons personals.
Cognoms i Nom Responsable: Carbonell Roura Eudald
Nom del Grup: Autoecologia Humana del Quaternari
Referència expedient: 2005SGR 00702
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 977559734
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les activitats de recerca del grup de recerca que s’adscriu a l’Àrea de
Prehistòria del Departament de Geografia i Història de la Universitat Rovira i Virgili, tracten de
l’estudi de l’origen biològici cultural de la Humanitat, tan des dels punts de vista filogenètic com
tecnològic, cultural i paleoecològic. Els eixos empírics sobre els quals pivoten les activitats de
recerca són els diferents projectes de excavacions arqueològiques. Els principals oojectes de
excavacions arqueològiques. Els principals obtjectius d’aquesta proposta són aprofondir i
ampliar aquests coneixements mitjançant l’arqueologia experimental.
Cognoms i Nom Responsable: Carranza Gil Dolz del Castellar Salvador
Nom del Grup: GRE de Sistemàtica i Evolució Zoològica / Zoological Systematics and
Evolution Research Group- ZOOSY
Referència expedient: 2005SGR 00045
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021437
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: ZOOSYS-EVO centra la seva investigació en l’estudi dels processos de
diversificació zoològica i la caracterització dels factors responsables de la gènesis de la
zoodiversitat. La recerca duta a termepel grup té fortes implicacions en el camp de la
conservació biològica. Partint del principi que només es pot conservar allò que es coneix, el
grup proposa aprofundir en el coneixement dels processos que en el passat van modelar la
zoodiversitat per proveque en el passat van modelar la zoodiversitat per proveir d’informació
contrastada a agències públiques i privades per l’elaboració de plans de conservació i
programes de desenvolupament sostenible.
Cognoms i Nom Responsable: Casanova Roca Jordi
Nom del Grup: Desenvolupament i morfogènesi de Drosophila
Referència expedient: 2005SGR 00508
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-4034967
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudiem els mecanismes de comunicació cel.lular en el desenvolupament i
ho fem analitzant dos sistemes models de Drosophila. El primer és el sistema del receptor
Torso que ens permet estudiar el control espaial de l’activació d’aquests mecanismes i la seva
capacitat per a generar més d’una resposta. Així mateix, estudiem capicua, que hem identificat
com un repressor inhibit per la senyalització de Torso. El segon és la formació del sistema
traqueal qe Torso. El segon és la formació del sistema traqueal que ens permet estudiar la
morfogènesi, fenòmen on intervenen processos com la determinació,canvis en la forma de les
cèl.lules i la seva migració
Cognoms i Nom Responsable: CASCANTE SERRATOSA Marta
Nom del Grup: Grup de Bioquímica Integrativa
Referència expedient: 2005SGR 00204
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021593
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupem una recerca multidisciplinar en el camp de la Biologia de
Sistemes combinant la caracterització a nivell molecular de xarxes de processos cel.lulars, i
integrant aquestes dades experimentals en models “in silico” que permetin una millor
comprensió dels seus mecanismes de control i regulació a nivell molecular i sistèmic. En
particular, identifiquem noves dianes d’interès farmacològic en càncer de colon i pell, i
analitnterès farmacològic en càncer de colon i pell, i analitzem l’efecte de nous compostos com
antioxidants, dermoprotectors, antitumorals i/o suplements nutricionals
Cognoms i Nom Responsable: Casinos Pardos Adrià
Nom del Grup: Grup d''Estudis d''Evolució dels Homínids i d''Altres Primats
Referència expedient: 2005SGR 00955
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021454
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup inclou cinc línies principals: 1) taxonomia i filogènia dels
Primats del Miocè europeu , 2) evolució morfològica i ecologia dels Homínids Plio-Plesitocènics
d’Àfrica i Europa , 3)Biomecàmica del bipedisme i adaptacions de l’esquelet postcranial per la
locomoció , 4) Etologia de Primats i efectes de la fragmentació de l’hàbitat sobre les poblacions
, y 5) variabillitat molecular i diversificació genètica de les poblacions humanasar i diversificació
genètica de les poblacions humanas modernes. El grup està integrat en el Centre Especial de
Recerca en Primats (CERP) de la Universitat de Barcelona.
Cognoms i Nom Responsable: Castells Piqué Francesc
Nom del Grup: AGA: Anàlisi i gestió Ambiental
Referència expedient: 2005SGR 00705
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 977559644
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup AGA és actiu principalment en les àrees d’avaluació ambiental de
productes i processos, mitjançant tècniques d’Avaluació de Cicle de Vida, ACV i Avaluació de
Risc Ambiental, ERA. També participen en el grup professors que treballen en l’àrea
d’Avaluació de Risc Industrial i en la de Simulació de Processos. El grup està vinculat a un
Centre d’Innovació de la URV (SIMPPLE) de forma que treballen conjuntament en el grup
doctorands que fan feinesllen conjuntament en el grup doctorands que fan feines d’investigació
amb tècnics que realitzen treballs de R+D.
Cognoms i Nom Responsable: Codony Salcedo Rafael
Nom del Grup: Qualitat nutricional i tecnològica dels lípids
Referència expedient: 2005SGR 00027
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934024514
Correu electrònic: rafaelcodony a ub.edu
Resum activitat: L´àmbit general de recerca es la composició lipídica dels aliments, la seves
alteracions i les repercussions que aixó comporta en la qualitat nutricional i sensorial del
producte. Així mateix, també s’estudia la optimització de procesos de producció vegetal i animal
per modificar aquesta fracció lipídica, amb la intenció de millorar el valor nutritiu, la seva
estabilitat i el seu comportament tecnològic. Amb el mateix objectiu es treballa en
productesològic. Amb el mateix objectiu es treballa en productes alimentosos transformats, en
millorar la qualitat lipídica
Cognoms i Nom Responsable: COLL CAPELLA MIQUEL
Nom del Grup: Grup de Cristal.lografia de Proteïnes
Referència expedient: 2005SGR 00280
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934034951
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudiem l’estructura tridimensional de proteïnes, àcids nucleics, ensamblats
proteics i virus mitjançant la difracció de raigs X. Aquesta tècnica permet determinar, a
resolució atòmica, l’arquitectura d’aquestes macromolècules, la forma dels centres actius, les
interaccions precises amb altres proteïnes o amb el DNA, etc. L’anàlisi cristal.logràfic es basa
en la cristal.lització de la proteïna o l’àcid nucleic a estudiar i en l’obtenció d’imatgeso l’àcid
nucleic a estudiar i en l’obtenció d’imatges de difracció utilitzant o bé una font de raigs X
convencional en el propi laboratori, o bé una font de radiació de sincrotró.
Cognoms i Nom Responsable: Costa Vallès Cristina
Nom del Grup: Noves teràpies de gens i trasplantaments
Referència expedient: 2005SGR 00807
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut d''Investigació Biomèdica de Bellvitge
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 2607775
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat investigadora del grup està centrada en el desenvolupament de
noves teràpies en l’àmbit del trasplantament. La nostra investigació comprèn l’estudi dels
fenòmens immunològics del rebuig de l’alotrasplant i el xenotrasplant, la identificació de
mol.lècules d’interés en aquest camp i el desenvolupament d’estratègies terapeútiques. Estem
especialment interessats en les vies d’immunitat innata perquè no són control.lades pels agents
immunosupnnata perquè no són control.lades pels agents immunosupressors convencionals.
També volem modificar genèticament les cèl.lules i teixits donadors per aconseguir la seva
acceptació perllongada.
Cognoms i Nom Responsable: Daura Ribera Xavier
Nom del Grup: Reconeixement Molecular i Resposta Immune
Referència expedient: 2005SGR 00074
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-5812805
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La resposta immune en front de patògens es caracteritza per una
extraordinària especificitat de reconeixement, que permet una capacitat de discriminació entre
determinants antigènics molt similars. Aquesta característica és especialment notable en
reconeixement per cèl lules T, en el que els epítops antigènics presentats per MHC (o CD1) són
reconeguts de forma diferencial per molècules TCR. El mecanisme de reconeixement és tant
subtil, que els TCR podanisme de reconeixement és tant subtil, que els TCR poden arribar a
distingir entre complexes pràcticament idèntics en base a petites diferències estructurals
depenents de variables termodinàmiques.
Cognoms i Nom Responsable: de la Torre Fornell Rafael
Nom del Grup: Grup de Farmacologia Clínica de les Drogues d'Abús (GRFCDA)
Referència expedient: 2005SGR 00032
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-221 10 09
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GRFCDA proposa en aquesta memòria diferents projectes de recerca que
tenen com a finalitat l’avaluació dels efectes farmaco-toxicocològics de les drogues de disseny
(MDMA i GHB), els cannabinoidesi altres drogues d’abús. Com a mètodes d’avaluació
s’utilitzaran paràmetres clínics, farmacodinàmics, farmacocinètics, estudis de neuroimatge,
exploració de funcions cognitives i l’estudi de variants genètiques. S’inclouran, depenen de
cada projecte, poblgenètiques. S’inclouran, depenen de cada projecte, poblacions de subjectes
consumidors recreatius, malalts amb trastorns per abús de substàncies (policonsum) i altres
trastorns associats.
Cognoms i Nom Responsable: de Leiva Hidalgo Alberto
Nom del Grup: Grup de recerca de prevenció i optimització de la diabetis mellitus i les seves
complicacions
Referència expedient: 2005SGR 00931
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932919104
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les línies de recerca desenvolupades abasten aspectes crítics en el progrés
del coneixement sobre la etiopatogènia de la diabetis mellitus autoimmune (DM1, LADA), de la
DM2, i la diabetis gestacional. A més, les activitats de recerca s''adrecen cap a noves dianes
terapèutiques i preventives d''aquestes tres formes clíniques així com de la síndrome
metabòlica i obesitat associades.Les investigacions que ha dut a terme el grup, compten amb la
col laboració de diferents centres de recerca nacionals i de l’estranger, amb especial menció de
l’Steno Daibetes Center (Dinamarca) NIDKK, Bethesda (USA).
Cognoms i Nom Responsable: De Llorens Duran Rafael
Nom del Grup: Bioquímica i Clínica del Càncer
Referència expedient: 2005SGR 00065
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 972418370
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca treballa en diferents camps de la oncologia, tant a nivell
molecular i cel lular, com clínic: 1- Recerca de de nous marcadors tumorals, basada en la
glucosilació anòmala de proteïnes sèriques (PSA i Ribonucleasa), i en el nivells sèrics d’HER-2
ECD. 2- Recerca de nous agents antitumorals, com inhibidors de proteasa, derivats del cis-platí
amb menys efectes secundaris, i inhibidors de la FAS. Estudis básics in vitro. Estudis
combindors de la FAS. Estudis básics in vitro. Estudis combinant diferents fàrmacs (tant del
propi grup com comercials). 3- Dieta i càncer. Paper dels àcids grassos en el càncer de mama
Cognoms i Nom Responsable: del Río Fernández Josep Antoni
Nom del Grup: Bases Cel.lulars i Moleculars en Neurodegeneració i Neuroreparació
Referència expedient: 2005SGR 00382
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 34-93-4037118
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu general del grup per al periode 2005-2008 és la caracterització de
les bases cel•lulars i moleculars que estan associades a processos neurodegeneratius i
després de lesió traumàtica. Per aaixò s’analitzarà en profunditat un conjunt de gens candidats
a intervenir en aquestes patologies. D’altra banda es realitzaran experiments de recerca de
nous gens amb funcions en neurodegeneració, la seva caracterització en model animals i en
malalts.seva caracterització en model animals i en malalts.
Cognoms i Nom Responsable: Di Croce Luciano
Nom del Grup: Events Epigenètics en Càncer, Programa Diferenciació i Càncer
Referència expedient: 2005SGR 00349
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Fundació Centre de Regulació Genòmica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 34-93-2240932
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El paper de l’epigenètica en càncer està tenint molta rellevància, però la
relació entre els factors de transcripció i les alteracions epigenètiques han estat poc estudiades.
Per tant, l’interès del nostre grup és la caracterització del paper de dos oncogens (como són cmyc i pml-rar) en el desenvolupament de la leucèmia, i la identificació dels mecanismes de
silenciament epigenètic durant les primeres fases del desenvolupament del càncer. El nostre
tmeres fases del desenvolupament del càncer. El nostre treball ajudarà a identificar noves
dianes biològiques que podrien ésser utilitzades en la teràpia del càncer.
Cognoms i Nom Responsable: Díez Noguera Antoni
Nom del Grup: Grup de Cronobiologia
Referència expedient: 2005SGR 00989
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934024505
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de l’efecte de la llum durant els primers dies de vida, en els ritmes de
l’individu adult. Estudi dels mecanismes responsables de la disociació forçada del ritme
circadiari (descobert al nostrelaboratori). Estudi dels mecanismes d’acoblament intern dins el
sistema circadiari, mitjançant espectrofotometria intracerebral in vivo. Desenvolupament d’un
nou sistema d’actimetria d’alta resolucio per a l’anàlisi de la complexitat i l’estructura fractper a
l’anàlisi de la complexitat i l’estructura fractal de l’activitat. Utilització dels ritmes circadaiaris de
pressió i elascticitat vascular per al diagnòstic de la hipertensió.
Cognoms i Nom Responsable: Domingo Alvarez Mariano
Nom del Grup: Patogènia d'infeccions víriques
Referència expedient: 2005SGR 00190
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Centre de Recerca en Sanitat Animal
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935814492
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de la patogènia dinfeccions víriques dels animals de granja, incloent-hi
transmissió, epidemiologia, patologia, i immunologia. En les malalties del porcí, el grup treballa
en circovirus porci tipus 2 (PCV2), en Hepatitis E, en la síndrome reproductiva i respiratòria
porcina (PRRS), i en Pesta Porcina Clàssica i Africana. Pel que fa a les malalties de remugants,
es treballa en epidemiologia i control de Llengua blava i els seus vectors, i en pesi control de
Llengua blava i els seus vectors, i en pestivirus. En aus, el grup treballa en bronquitis infecciosa
aviar, i bursitis infecciosa aviar. També es treballa en resposta immunitaria al prió.
Cognoms i Nom Responsable: Domínguez García Angela
Nom del Grup: EPIDEMIOLOGIA, PREVENCIÓ I CONTROL DE MALALTIES
TRANSMISSIBLES
Referència expedient: 2005SGR 00905
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: DEPARTAMENT DE SALUT DE CATALUNYA
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932272951
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup ha desenvolupat en els últims cinc anys diversos projectes
d’investigació sobre les malalties transmissibles en l’àmbit comunitari, així com també sobre
l’efectivitat de les mesures d’intervenció. Fruit d’aquestes investigacions, ha publicat diversos
treballs seroepidemiològics, de l’impacte dels programes de vacunació i de toxiinfeccions
alimentàries. Actualment tenen actius projectes sobre epidemiologia de les gastroenteritis
d’etiologia víbre epidemiologia de les gastroenteritis d’etiologia vírica, tuberculosi, i efectivitat de
la vacuna antipneumocòccica 23 valent per reduir pneumònies en persones grans. També,
formació de doctorands.
Cognoms i Nom Responsable: Vidal, Francesca
Nom del Grup: Unitat de Biologia Cel lular
Referència expedient: 2005SGR 00437
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811033
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: S’estudia a nivell citogenètic i morfològic els efectes dels mètodes de
manipulació de gàmetes i embrions en el desenvolupa-ment posterior, millorant els mètodes de
diagnòstic de malalties hereditàries en estadis prenatals i preimplantacionals. S’aprofundeix en
el coneixement de l’estructura cromosòmica i de les característiques citogenètiques que fan
que els cromosomes es reorganitzin. A més es preten relacionar les característiques
estructurals i moreten relacionar les característiques estructurals i moleculars dels
cromosomes, i la posició en el nucli, amb processos de reorganització i de reparació
cromosòmica.
Cognoms i Nom Responsable: Esteve Garcia Enric
Nom del Grup: IRTA-Departament de Nutrició Animal
Referència expedient: 2005SGR 00720
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 977 32 84 24
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Departament de Nutrició Animal de l’IRTA realitza tres tipus d’activitats: a)
Projectes d’investigació amb financiació pública. b) Investigació contractual amb empreses del
sector. En aquesta línia el Departament ha realitzat treball sobre pigmentants, edulcorants,
probiòtics, promotors de creixement, valor nutritiu de matèries primeres, oligoelements, nutrició
d’aus alternatives, acidificants, aminoàcids, antibiòtics, cocidiostàtics, i d’altres., aminoàcids,
antibiòtics, cocidiostàtics, i d’altres. c) Realització de tesis doctorals per part de llicenciats en el
tercer cicle d’estudis.
Cognoms i Nom Responsable: Estévez Garcia Alicia
Nom del Grup: Grup de reproducció i cultiu larvari d'organismes aquàtics
Referència expedient: 2005SGR 00963
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 977742473
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Cultiu d’organismes marins (peixos, mol luscs i crustacis). Control de la
reproducció manipulant les condicions de posta, mitjançant l’ús hormones o substàncies
químiques. Obtenció de postes i incubació. Cultiu de les larves obtingudes, així com de
l’aliment necessari (fitoplancton, zooplancton). Morfogènesi de les larves tant a nivell histològic
com histoquímic i/o enzimàtic. Estudi dels requeriments nutricionals de les diferents espècies,
tant delments nutricionals de les diferents espècies, tant dels reproductors com de les larves i
juvenils per tal de sincronitzar l’estat de desenvolupament de l’animal. .
Cognoms i Nom Responsable: Estivill Pallejà Xavier
Nom del Grup: Gens i Malaltia
Referència expedient: 2005SGR 00008
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Centre de Regulació Genòmica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932240959
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Identificació de factors genètics implicats en la predisposició i el
desenvolupament de malalties humanes. El grup centra les seves activitats en malalties que
són freqüents a la població i que tenenuna alta mortalitat i morbilitat, especialment aquelles del
sistema nerviós. La investigació dels membres del programa va des de substreure els factors
genètics que causen les malalties dels factors ambientals, analitzar les funcions dels productes
dels gmbientals, analitzar les funcions dels productes dels gens implicats en les mateixes, i
desenvolupar models cel.lulars i animals, fins a explorar noves formes de tractament de les
malalties.
Cognoms i Nom Responsable: Estrada Miyares Marta
Nom del Grup: Grup d'Oceanografia Mediterrània
Referència expedient: 2005SGR 00264
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932160552
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup d’Oceanografia Mediterrània centra la seva activitat en la investigació
interdisciplinària de l’estructura i el funcionament de l’ecosistema pelàgic marí. Les línies de
treball del grup inclouen: 1) la recerca sobre els mecanismes de formació d’estructures
hidrogràfiques de mesoescala i els efectes d’aquestes estructures sobre la distribució i activitat
dels productors primaris i dels microheteròtrofs de la xarxa tròfica planctònica, i 2)
l’croheteròtrofs de la xarxa tròfica planctònica, i 2) l’estudi, des d’un punt de vista oceanogràfic,
de la dinàmica de les proliferacions algals nocives.
Cognoms i Nom Responsable: Farran Codina Andreu
Nom del Grup: Grup de Recerca en Nutrició Aplicada (GRNA)
Referència expedient: 2005SGR 00983
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Centre d''Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934915258
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GRNA està orientat a la recerca aplicada, en temes que tenen possibilitats
d’aplicació ràpida. La principal línia de recrac son les bases de dades de composició dels
aliements i els sistemes informàtics per a gestionar-les o bé per a fer-ne us. Aquestes eines son
utilitzades en feines d’assessorament extern o bé en projectes interns, com els que es
desenvolupen dins la linia de recerca de Nutrició i Envelliment. A partir d’aquesta línia
s’extreuenció i Envelliment. A partir d’aquesta línia s’extreuen resultats d’interés per a millorar
l’estat nutricional dels ancians que s’apliquen a través de técniques culinàries i estratègies
dietètiques.
Cognoms i Nom Responsable: Fernández de la Llama Patricia
Nom del Grup: Grup d'Investigació en Nefrologia
Referència expedient: 2005SGR 00174
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Fundació Puigvert/ Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-4169700
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Es tracta d’un grup d’investigació en el si d’un Servei de Nefrologia. La
característica fonamental del grup és que combina investigadors clínics amb investigadors
bàsics, el què assegura la transferència de coneixements i permet un dels principals objectius
del grup que és el de realitzar una investigació aplicada a les malalties renals. Les principals
línies de treball són: malalties renals hereditàries, malaltia renal crònica i risc
cardiovasculareditàries, malaltia renal crònica i risc cardiovascular associat, proteòmica
aplicada a la nefrologia clínica i malalties glomerulars.
Cognoms i Nom Responsable: FERRER CAUBET LLUÍS
Nom del Grup: MEDICINA ANIMAL
Referència expedient: 2005SGR 00387
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811597
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup desenvolupa les línies següents: estudis de patogènia de
malalties dels animals , estudis de biologia molecular en processos neurodegeneratius i
d’immunologia (al•lèrgies) , assajos clínico-farmacològics usant models fisiològics i funcionals
animals , estudis de medicina comparada amb l’ús de models animals , recerca de models
biomèdics alternatius a l’ús d’animals en experimentació , optimització dels teixits animals i la
seva oferta a, optimització dels teixits animals i la seva oferta a la investigació mitjançant el
Banc de Teixits Animals , estudis de fenotipat i histopatològics de ratolins modificats
genèticament.
Cognoms i Nom Responsable: Ferrer Marrades Jorge
Nom del Grup: Programació genòmica de les cèl.lules beta
Referència expedient: 2005SGR 00532
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932275400(3028)
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Aquest grup està interessat en comprendre el control transcripcional del
desenvolupament del pàncreas. L’esforç es centra en desxifrar xarxes genètiques que
controlen aquest procés, particularment enel paper que juguen gens implicats en la diabetis
humana, i en identificar nous mecanismes epigenètics. Utilitza eines com la genètica murina,
l’anàlisi a gran escala de l’ocupació genòmica de proteïnes i modificacions d’histones, i l’anàlisi
d’alta resoles i modificacions d’histones, i l’anàlisi d’alta resolució de la localització gènica
subnuclear. Aquests estudis pretenen aportar estratègies pel tractament de diferents formes de
diabetis.
Cognoms i Nom Responsable: FLORENSA BRICHS LOURDES
Nom del Grup: UNITAT DE RECERCA EN NEOPLÀSIES HEMATOLÒGIQUES (URNHE)
Referència expedient: 2005SGR 00323
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93.248.35.21
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de Síndromes Mieloproliferatives Cròniques (SMPC) no LMC,
Limfomes Cutanis (LC) i Limfoma de la Zona Marginal Esplènica(LZME). En les SMPC es
desenvolupen tècniques per a la recerca de marcadors biològics amb valor diagnòstic positiu i
pronòstic. En els LC es realitza una tipificació genotípica de la població tumoral per poder
elaborar un pronòstic evolutiu. En els LZME es busquen marcadors biològics, amb tècniques
citogenètiques i moleculars,s biològics, amb tècniques citogenètiques i moleculars, per tal de
contribuir a una millor caracterització d’aquestes neoplàsies , també es realitzen estudis
d’apoptosi en relació a diferents fàrmacs.
Cognoms i Nom Responsable: Fontdevila Vivanco Antonio
Nom del Grup: Grup de Biologia Evolutiva (GBE)
Referència expedient: 2005SGR 00995
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811083
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El tema central del GBE és la detecció de mecanismes que promouen la
biodiversitat i l’adaptació en les poblacions naturals. Aquest estudi inclou: la quantificació i la
base genètica de l’aïllament reproductiu, el paper dels elements genètics mòbils en la
variabilitat genètica, la caracterització de les poblacions autòctones i colonitzadores, el paper
de la temperatura en les clines latitudinals, els canvis a llarg termini del polimorfisme
cromosòmicels canvis a llarg termini del polimorfisme cromosòmic i la seva relació amb el canvi
climàtic global i l’anàlisi de l’estructura genètica poblacional en relació a la genètica de la
conservació.
Cognoms i Nom Responsable: Garcia Gil Jesús
Nom del Grup: Microbiologia de la Malaltia Inflamatòria Intestinal
Referència expedient: 2005SGR 00600
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 972 418 175
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup centra l’activitat en l’estudi de les malalties inflamatòries intestinals
(MII) i el possible paper que juguen els bacteris en la seva etiogèneisi. En particular, estudiem
la composició bacteriana del còlon de pacients amb MII i la comparem amb la la dels individus
sans amb l’objectiu d’assignar patrons bacterians concrets a desordres concrets com ara la
malaltia de Crohn, la Colitus Ulcerosa o la Colitis Isquèmica. Així mateix, tenim especialosa o la
Colitis Isquèmica. Així mateix, tenim especial interès en la relació entre els bacteris i la mucosa
intestinal, particularment en la resposta inflamatòria que poden generar.
Cognoms i Nom Responsable: García Hegardt Fausto
Nom del Grup: Grup de Regulació Gènica de l'Oxidació d'Àcids Grassos i de la Cetogènesi
Referència expedient: 2005SGR 00733
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934024523
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudiem la regulació transcripcional i traduccional dels gens implicats en el
transport dels àcids grassos al mitocondri per ésser oxidats i obtenir energia (familia carnitina
acil transferases) i també la producció de cossos cetònics (l’HMG-CoA sintasa mitocondrial i
HMG-CoA liasa). També estudiem la relació estructura/funció d’aquestes proteïnes i les bases
moleculars de la seva activitat enzimàtica i del seu possible control per fàrmacs amb l’objeàtica
i del seu possible control per fàrmacs amb l’objectiu últim de controlar l’obesitat i la diabetis.
Cognoms i Nom Responsable: García de Herreros Madueño Antonio
Nom del Grup: Contactes intercel lulars a l'epiteli intestinal
Referència expedient: 2005SGR 00970
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 - 221 63 18
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup “Contactes intercel lulars a l’epiteli intestinal” està format per
investigadors de dues institucions (IMIM i UAB) que treballen junts des de l’any 1998. El seu
objectiu comú ha estat la regulació de la funcionalitat de l’E-cadherina, una proteïna que es
perd quan les cèl lules tumorals adquireixen característiques invasives i canvien el seu fenotip
epitelial per un mesenquimal. El treball futur d’aquest grup està dirigitsenquimal. El treball futur
d’aquest grup està dirigit a la caracterizació dels mecanismes moleculars que produeixen
aquesta transició
Cognoms i Nom Responsable: García Dorado García Antonio David
Nom del Grup: Patologia Cardiocirculatòria
Referència expedient: 2005SGR 00985
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 489 40 38
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat està centrada en la investigació de la fisiopatologia, diagnòstic,
tractament i epdimiologia clínica i, en particular, de la síndrome coronària aguda. Per això
disposa de: a) un Laboratoride Cardiologia Experimental, b) una àrea d’investigació clínica, i c)
una àrea d’epidemiologia clínica. Aquestes tres àrees treballen en estreta col•laboració en
projectes comuns amb un enfocament altament multidisciplinar. El grupo, coordinat pel Dr.
Dtament multidisciplinar. El grupo, coordinat pel Dr. David García-Dorado, s’inscriu dins del
Servei de Cardiologia del HUVH, essent cap de servei el Prof. Jordi Soler.
Cognoms i Nom Responsable: Garriga Solé Pere
Nom del Grup: Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial (GBMI)
Referència expedient: 2005SGR 00218
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935706415
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca GBMI és multidisciplinar amb la participació de químics,
biòlegs i enginyers químics i està clarament orientat a l’estudi de molècules biològiques,
especialment de proteïnes amb aplicacions biomèdiques i biotecnològiques. Es porta a terme el
disseny i obtenció de proteïnes recombinants mitjançant tècniques d’enginyeria genètica.
També es treballa en la modificació d’enzims per a aplicacions industrials d’importància en la
millora da aplicacions industrials d’importància en la millora de processos, com els tèxtils, entre
d’altres, així com en la modificació de polímers per a l’obtenció de sistemes d’alt valor afegit.
Cognoms i Nom Responsable: Garriga Turón Margarita
Nom del Grup: Microbiologia i biotecnologia alimentaries
Referència expedient: 2005SGR 00418
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 972.63.00.52
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup està centrada en la identificació de la
microbiota tecnològica d’embotits tradicionals. La millora del procés de fabricació, amb
l’aplicació de cultius iniciadors seleccionats. El desenvolupament de noves tecnologies de
conservació de productes carnis, envasats actius, alta pressió hidrostàtica i antimicrobians
naturals. Elucidació dels mecanismes de defensa associats al processos d’elaboració i
conservació dels alimentts al processos d’elaboració i conservació dels aliments per part de la
microbiota tecnològica i els patògens d’origen alimentari. Estudis proteòmics i genòmics.
Cognoms i Nom Responsable: GEA GUIRAL JOAQUIM
Nom del Grup: UNITAT DE RECERCA EN MÚSCUL i APARELL RESPIRATORI (URMAR)
Referència expedient: 2005SGR 01060
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies de la Vida - Ciencies Mediques i de la Salut
Telèfon:
Correu electrònic:
Resum activitat: Els objectius d ela nostra Recerca se centren en l'estudi dels mecanismes
fisiopatològics i moleculars de dúes de entitats de rellevància clínica per a la seva elevada
prevalença i impacte socio-econòmic, la malatia pulmonar obstuctiva crònica (MPOC) i l'asma.
En els darrers anys hem contrubuït a l'avenç en el coneixement dels mecanismes de
sensibilització i hiperresposta d eles vies aèrees de apcients amb asma.
Cognoms i Nom Responsable: Gebauer Hernández Fatima
Nom del Grup: Regulació de la Síntesis de Proteïnes en Eucariotes
Referència expedient: 2005SGR 00669
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Fundació Centre de Regulació Genòmica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 224 09 20
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La nostra activitat es centra en l’estudi de la regulació de la síntesis de
proteïnes mitjançant factors que s’uneixen al RNA. Estudiem exemples relevants en tres
processos biològics : La compensacióde la dosis del Cromosoma X, l’establiment dels eixos
espacials de l’embrió i el cicle cèl.lular. Per això, utilitzem dos sistemes de models: Drosophila
melanogaster y cèl.lules humanes. Concretament el nostre objectiu es determinar els
mecanismes molecuel nostre objectiu es determinar els mecanismes moleculars de la regulació
traduccional dels mRNAs que codifiquen per el receptor Toll, la proteïna MSL-2 i l’inhibidor del
cicle cél.lular p27kip1.
Cognoms i Nom Responsable: Gil Santano Joan
Nom del Grup: APOPTOSI I CÀNCER
Referència expedient: 2005SGR 00549
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-4029095
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els investigadors del grup “Apoptosi i càncer” porten diversos anys contribuint
a l’estudi de l’apoptosi en diferents models de càncer i malalties neurodegeneratives. L’activitat
de recerca està centrada en l’estudi de 1) la regulació de l’apoptosi en la leucèmia limfàtica
crònica de cel.lules B i l’acció pro-apoptòtica de noves drogues 2) la inducció d’apoptosi en
neuroblastomes i cèl lules domaninèrgiques, 3) els mecanismeslastomes i cèl lules
domaninèrgiques, 3) els mecanismes d’inducció d’apoptosi per TGF-beta i el paper d’aquest
factor en càncer, i 4) les bases moleculars de la resistència a la quimioterapia
Cognoms i Nom Responsable: Giráldez Orgaz Fernando
Nom del Grup: BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT/DEVELOPMENTAL BIOLOGY
Referència expedient: 2005SGR 00668
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 5422932
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Development integrates gene and cellular behavior resulting in regional
patterns and cell fate decisions. This is of particular relevance to the sensory systems of the
brain, where topology and cellactivity are precisely linked to function. The aim of our group is to
contribute to the knowledge of the molecular mechanisms operating in the development of the
hindbrain and the inner ear. The function of transcription factors and cell-to-cell signals aion of
transcription factors and cell-to-cell signals are studied in hindbrain segmentation, otic
regionalization, and neurone and sensory hair-cell development.
Cognoms i Nom Responsable: Gomez López Crisanto
Nom del Grup: Grup de Recerca en pertorbacions ecològiques i comunitats animals terrestres
(GR-PECAT)
Referència expedient: 2005SGR 01035
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 972418700º
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Recerca sobre les funcions dels animals en els ecosistemes terrestres i la
incidència de les pertorbacions ecològiques en aquestes. Les funcions i processos on hem
focalitzat la nostra recerca han estat interaccions animals-planta. Treballem bàsicament amb
formigues i ociells, i amb aproximacions espacials diverses (parcel la, paisatge, biogeogràfica).
Ens interessen especialment les invasions biológiques (formigues exòtiques i invasores,
Linepitherma humile i Lasius neglectus), els incendis forestals i la seva interacció com a
pertorbacions a gran escala.
Cognoms i Nom Responsable: Gómez Foix Anna M.
Nom del Grup: Enginyeria cel.lular i teràpia gènica.
Referència expedient: 2005SGR 00932
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 34-934021027
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El múscul esquelètic format per miotubs post-mitòtics sustenta l’activitat física
de l’individu i consumeix bona part dels nutrients contribuint a l’equilibri metabòlic global. El
nostre grup investiga els mecanismes de regulació del metabolisme de la glucosa i àcids
grassos en el múscul i la funcionalitat de gens metabòlics mutants associats a diabetis tipus 2,
per tal d’establir les bases moleculars d’aquesta malaltia. A més, estudia els canvis tranlars
d’aquesta malaltia. A més, estudia els canvis transcripcionals i metabòlics associats a
l’envelliment de la fibra muscular i la possible relació amb l’aparició de resistència a la insulina.
Cognoms i Nom Responsable: GONZALEZ DUARTE ROSER
Nom del Grup: GENETICA MOLECULAR 1
Referència expedient: 2005SGR 00052
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 4021034
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup estudia dos temes principals: 1) les bases genètiques i
moleculars de malalties hereditàries, com ara, la retinitis pigmentosa, la Síndrome de Down i la
malaltia d’Alzheimer, per tal decercar mutacions en gens candidats, identificar nous gens
patogènics i determinar-ne la funció gènica , 2) l’anàlisi evolutiva i estructural de gens i famílies
gèniques, com ara enzims implicats en el metabolisme dels alcohols i retinoids, proteïnes queel
metabolisme dels alcohols i retinoids, proteïnes que complexen metalls pesants
(metal.loneïnes), gens de patogènia en plantes, i l’evolució genòmica comparada d’elements
genètics transponibles.
Cognoms i Nom Responsable: González de Mingo Berta
Nom del Grup: Recerca en cel.lulas glials
Referència expedient: 2005SGR 00788
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811875
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Nuestro interés es conocer los mecanismos moleculares implicados en la
activación y reactividad de las células gliales del Sistema Nervioso Central, tras diferentes tipos
de lesión experimental, con objeto de interaccionar con estos mecanismos y modular la
respuesta de astrocitos y microglia para en último término inhibir la neurodegeneración,
promover la neuroprotección y potenciar la neuroregeneración. Para ello utilizamos
básicamente dos estrategiaración. Para ello utilizamos básicamente dos estrategias de
interación: por una parte utilizamos fármacos específicos y por otra herramientas de terapia
génica.
Cognoms i Nom Responsable: González Sastre Francesc
Nom del Grup: Grup de Recerca d'Estructura de Lipoproteïnes, Dislipèmies i altres factors de
risc de l'Arteriosc
Referència expedient: 2005SGR 00750
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932919021
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup té per objectiu principal l’estudi de les bases moleculars del
metabolisme lipoproteic, un factor de risc molt important per a l’arteriosclerosi. Tanmateix,
també s’investiguen les bases bioquímiques i genètiques d’altres factors de risc cardiovascular
com és el cas de la diabetis, la hipertensió i la hiperhomocisteinèmia. Per assolir aquestes fites
es duen a terme a la vegada estudis bàsics i clínics, que van des d’estudis en ratolinsis bàsics i
clínics, que van des d’estudis en ratolins transgènics o utilització de tècniques de proteòmica
fins a la monitorització de la resposta de pacients dislipèmics tractats amb nous fàrmacs.
Cognoms i Nom Responsable: Gosálbez Noguera Joaquim
Nom del Grup: Biologia i Parasitologia de Mamífers Terrestres
Referència expedient: 2005SGR 00576
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021451
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Dinàmica poblacional, variabilitat morfológica, creixement i estabilitat del
desenvolupament de l’almesquera , Caracterització de la zona híbrida del ratolí domèstic ,
Seguiment de comunitats de micromamífers bioindicadors al delta del Llobregat , Sistemàtica
de marsupials sudamericans , Reintroducció del gat salvatge i de l’os bru , Control de
poblacions de la llúdriga i del visó americà , Sistemàtica, biologia i ecologia d’endoparàsit de
mamifers ,àtica, biologia i ecologia d’endoparàsit de mamifers , Genètica i ultraestructura de
paràsits de mamífers , Acció del metalls pesants en paràsits de mamífers
Cognoms i Nom Responsable: GRAU JUNYENT Josep M.
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA MUSCULAR
Referència expedient: 2005SGR 00300
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932275539
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del Grup es centra en tres apartats: 1) Patologia
relacionada amb el consum d’alcohol, en particular pel que fa als problemes del múscul i del
miocardi. A aquesta línia s’hi haafegit l’estudi de la dieta mediterrània i el consum de vi i
d’altres aliments i productes pel que fa a la relació al risc cardiovascular, 2) Estudi dels
fenómens inflamatoris, i dels factors angiogénics i antiangiogènics que esdevenen a les
vasculitis,nics i antiangiogènics que esdevenen a les vasculitis, de forma particular a l’arteritis
de cél lules gegants i 3) Miopaties inflamatòries,metabóliques i disfuncions mitocondrials.
Cognoms i Nom Responsable: Grinberg Vaisman Daniel
Nom del Grup: Genètica Molecular Humana
Referència expedient: 2005SGR 00848
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934035716
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup se centra en l’estudi de les bases genètiques
de malalties monogèniques i complexes. En particular, els temes de recerca són els següents:
Malalties lisosòmiques: Gaucher, Sanfilippo A, gangliosidosi GM1/MorquioB, Maroteaux-Lamy,
Niemann-Pick C, sulfatidosis múltiple. Bases genètiques de l’osteoporosi. Aspectes genètics de
l’homocistinúria i de la hiperhomocisteinèmia com a factor de risc cardiovascular. Bases
genètiqueia com a factor de risc cardiovascular. Bases genètiques de trastorns neurològics:
migranya, atàxia episòdica, vulnerabilitat a adiccions a drogues, dèficit d’atenció i hiperactivitat
Cognoms i Nom Responsable: Gual Sala Arcadi
Nom del Grup: Laboratori de Neurofisiologia i Biomembranes
Referència expedient: 2005SGR 00980
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-402-4519
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Dins la Neurofisiologia el laboratori s’interessa per dues vessants , la primera
en entendre els mecanismes de la funció normal de les neurones, des de els mecanismes de
l’excitabilitat fins la funció sinàptica, i la segona en l’estudi dels mecanismes integrats que
permeten funcions biològiques de regulació, com el dolor o la regulació de la dinàmica del
humor aquós. Un altre objectiu general del laboratori és el de donar recolzament metodològic
alsl laboratori és el de donar recolzament metodològic als laboratoris de la Facultat i de
l’IDIBAPS, en tècniques de registre de l’activitat cel lular tan electrofisiològiques com òptiques.
Cognoms i Nom Responsable: Guamis López Buenaventura
Nom del Grup: CENTRE ESPECIAL DE RECERCA PLANTA DE TECNOLOGIA DELS
ALIMENTS (CERPTA)
Referència expedient: 2005SGR 00853
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811397
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La nostra principal activitat de recerca es basa en l’aplicació de noves
tecnologies o tecnologies emergents (ex: altes pressions) als procesos de conservació i vida útil
dels aliments. En aquesta linea, es fa incapié en tots aquells aspectes con la seguretat
alimentària, toxicologia, allargament de la vida util comercial,..etc. Altres activitat de recerca es
basen en els efectes dels tractaments (processos) clàssics (ex. tèrmics, atmòsferes, buit,
co(processos) clàssics (ex. tèrmics, atmòsferes, buit, congelacions, deshidratacions,...etc) als
aliments, a més de les caracteritzacions de diferents aliments, millora dels processos i
productes.
Cognoms i Nom Responsable: Guerrero Moreno Ricard
Nom del Grup: Ecogenètica i diversitat microbianes
Referència expedient: 2005SGR 00148
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 4482373
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Àmplia experiència en l’estudi ecogenétic de les comunitats bacterianes en
ambients naturals de Catalunya (Estany del Cisó a Banyoles, delta de l’Ebre) i en altres indres
(Camarga). Aquests ecosistemes han esdevingut models d’estudi internacional. Ecogenètica de
bacteris magnetotàctics i espiroquetes de tapissos microbians. Genètica i taxonomia de
poblacions microbianes com Vibrio cholerae, Aeromonas i altres Proteobacteris. S’estudia la
diversitat denas i altres Proteobacteris. S’estudia la diversitat de fongs amb aplicacions
biotecnològiques, contaminació d’aliments i/o produccio de microtoxines.Aquests estudis
integrats i polifàsics.
Cognoms i Nom Responsable: Guinovart Cirera Joan Josep
Nom del Grup: Enginyeria Metabòlica i Teràpia de la Diabetis.
Referència expedient: 2005SGR 00570
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934037110
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup sol licitant té una llarga tradició en l’estudi del metabolisme del
glicogen i llurs alteracions en la diabetis. Les seves principals activitats investigadores: a)
Estudi dels mecanismes de regulació de la funcionalitat de la glicogen sintasa hepàtica i de la
glucoquinasa b) Estudi dels mecanismes que regulen la localització subcel lular de la glicogen
sintasa i les conseqüències funcionals c) Aproximació a la teràpia gènica en la diabetis ams c)
Aproximació a la teràpia gènica en la diabetis amb el desenvolupament de models “in vitro” d)
Caracterització de nous agents antidiabètics i contra l’obesitat.
Cognoms i Nom Responsable: Gutiérrez Fruitós Joaquim
Nom del Grup: Regulació i optimització del creixement de peixos per aqüicultura
Referència expedient: 2005SGR 00627
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021532
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca s’enmarca en la nutrició i creixement de peixos pel
desenvolupament sostenible de l’aqüicultura. Estudiem els efectes dels nous pinsos a nivell
hepàtic, en l’acumulació de greix i en la qualitat de la carn obtinguda. Hem estat pioners en
moltes tècniques com preparació de vesícules intestinals, ús d’isòtops estables pel seguiment
dels metabòlits, aillament i cultiu de miòcits i adipòcits de peix. En els darrers anys hem iniciat
els estudists de peix. En els darrers anys hem iniciat els estudis de biologia molecular que ara
volem desenvolupar per consolidar les tècniques de genòmica i proteòmica de la nutrició i
creixement de peixos
Cognoms i Nom Responsable: HARO BAUTISTA DIEGO
Nom del Grup: Senyalització cel.lular
Referència expedient: 2005SGR 00857
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934034500
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El tema central del nostre grup és l’estudi dels mecanismes que permeten a
les cèl•lules respondre a les senyals que reben del seu entorn i que fan possible el seu
funcionament coordinat en un organisme pluricel.lular. Actualment, el nostre interès està dirigit
a estudiar els mecanismes que controlen l’expressió gènica en resposta a diferents senyals
metabòliques, especialment el paper que tenen els receptors nuclears en el control del
metabolisme dells receptors nuclears en el control del metabolisme dels àcids grassos i a
l’estudi dels mecanismes d’integració de senyals, particularment la interacció entre els
receptors nuclears i les MAPKs.
Cognoms i Nom Responsable: Herrero Perpiñán Enric
Nom del Grup: Estrès oxidatiu i proliferació cel.lular en llevats
Referència expedient: 2005SGR 00677
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 973702409
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup estudia l’efecte de l’estrès oxidatiu sobre el creixement cel•lular,
utilitzant el llevat Saccharomyces cerevisiae com model principal de treball. D’una banda,
estudia els sistemes enzimàticsrelacionats amb el glutatió implicats en reparació de dany
oxidatiu sobre proteïnes, així com les vies de transmissió de la senyal de dany i l’efecte
d’aquest sobre la morfologia cel•lular. D’altre, analitza les principals proteïnes que són blanc del
danynalitza les principals proteïnes que són blanc del dany oxidatiu en mutants en sistemes de
reparació, i l’efecte de l’acumulació de macromolècules danyades sobre l’envelliment cel•lular.
Cognoms i Nom Responsable: Hidalgo Hernando Elena
Nom del Grup: Respuestas a estrés oxidativo y control del
ciclo celular en
Schizosaccharomyces pombe
Referència expedient: 2005SGR 00817
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-542.2891
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Utilizando como sistema modelo la levadura de fisión, nuestro grupo tiene
dos objetivos fundamentales: 1) Estudiamos cómo la célula determina que existe estrés
oxidativo y qué mecanismos induce paraadaptarse al estrés. Más concretamente, trabajamos
con dos rutas alternativas que responden a peróxido de hidrógeno: la del factor de transcripción
Pap1 y la de la MAP quinasa Sty1. 2) Estudios de ciclo celular. Por una parte, intentamos
caracterizar aclo celular. Por una parte, intentamos caracterizar a nivel molecular la transición
G1 a S. Por otra parte, estudiamos la regulación de una ciclina específica de ciclo meiótico,
Rem1.
Cognoms i Nom Responsable: Hotter Corripio Georgina
Nom del Grup: BIOREGENERACIÓ I MICROMONITORITZACÍÓ HIPÒXICA
Referència expedient: 2005SGR 00703
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 3638334
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Dintre del grup de recerca que aquí es presenta, s’han realitzat estudis
moleculars i cel lulars sobre mecanismes implicats en la fisiopatologia isquèmica renal, s’ha
desenvolupat una tecnologia avançada en microelectrònica per a la monitorització de la
isquèmia en una col laboració estreta durant període 2001-4 i s’han incorporat tècniques de
proteòmica aplicades a la teràpia regenerativa. Aquestes col laboracions es reflecteixen en
publicacions en res col laboracions es reflecteixen en publicacions en revistes d’investigació
biomèdica i tecnològiques de primer nivell.
Cognoms i Nom Responsable: Izpisúa Belmonte Juan Carlos
Nom del Grup: Banc de línies cel.lulars (BLC) del Centre de Medicina Regenerativa de
Barcelona (CMRB)
Referència expedient: 2005SGR 00331
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932241088
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La línia de recerca del grup contempla per els pròxims quatre anys
l’optimitzaciò de la metodologia d’aïllament de cèl.lules mare embrionàries humanes i la
derivació de línies cel.lulars pluripotencials amb les característiques escaients per possibilitar
un futur ús clínic en medicina regenerativa, és a dir, amb manipulació GMP i en condicions de
cultiu lliures de xenobiòtics. Aquesta mateixa optimitzaciò necessitarà d’una caracterització
exhaustiva dmitzaciò necessitarà d’una caracterització exhaustiva de les línies obtingudes, i per
tant el grup estudiarà el desenvolupament embrionari de les mateixes en quimeres murines in
vivo.
Cognoms i Nom Responsable: Izquierdo Tugas Maria dels Dolors
Nom del Grup: Producció in vitro d'embrions de remugants
Referència expedient: 2005SGR 00321
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811495
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La nostra activitat es basa en produir embrions d’animals d’interès ramader
en el laboratori utilitzant oòcits fol.liculars amb l’objectiu de poder incrementar la possibilitat de
reproducció de les femelles d’alt valor genètic, áixí com per a poder disposar d’un alt nombre
d’embrions amb la finalitat de ser manipulats per a estudis de biotecnologia (transgènesi,
clonació,...). La metodologia es basa en l’obtenció d’un alt nombre d’ovaris d’escorxadobasa
en l’obtenció d’un alt nombre d’ovaris d’escorxador com a font important, però molt heterogènia,
d’oòcits immadurs de cabra i vaca, que posteriorment seran madurats i fecundats al laboratori.
Cognoms i Nom Responsable: JOFRE TORROELLA JOAN
Nom del Grup: Microbiologia d'aigües relacionada amb la salut
Referència expedient: 2005SGR 00592
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021487
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca es desenvolupa en diversos aspectes directa o
indirectament relacionats amb la transmissió d’infeccions a través de l’aigua. La diversitat de
formació i experiència dels membresdintre dels diferents àmbits de la Microbiologia, li confereix
al grup de recerca un caràcter interdisciplinar, abastant des d’estudis de camp, mètodes
tradicionals, cultiu cel•lular fins a tècniques moleculars, i incloent estudis en Virologia,
Bacteriolmoleculars, i incloent estudis en Virologia, Bacteriologia i Parasitologia. Aquesta
interdisciplinaritat es complementa amb col.laboracions externes amb investigadors d’altres
àrees del coneixement.
Cognoms i Nom Responsable: Joven Maried Jorge
Nom del Grup: CENTRE DE RECERCA BIOMÈDICA
Referència expedient: 2005SGR 00503
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca en Ciències de la Salut
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 977-762-214
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Centre de Recerca Biomèdica (CRB) és una secció autònoma dels
Laboratoris Clínics de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus. Està coordinat amb altres
grups de recerca dins de l’Institut de Recerca en Ciències de la Salut (IRCIS), i participa a la
Red de Centros de Metabolismo y Nutrición (C03/08) de l ‘ISCIII. L’objectiu del CRB és l’estudi
de les bases moleculars dels processos inflamatoris crònics i la relació de la inflamació amb la
fisiooris crònics i la relació de la inflamació amb la fisiopatologia de l’arteriosclerosi. En el
període 2001-2004 ha produït 31 publicacions indexades i 2 tesis doctorals.
Cognoms i Nom Responsable: LAVÍN GONZÁLEZ Santiago
Nom del Grup: Grup d'Investigació en Ecopatologia de Fauna Salvatge
Referència expedient: 2005SGR 00113
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811923
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des de que vam iniciar la línia d’investigació sobre Ecopatologia de Fauna
Salvatge al Gener de 1991, l’activitat investigadora del grup s’ha consolidat any rera any.
Aquesta consolidació l’ha facilitat el fet de que es tracta d’una línia prioritaria, tant en l’àmbit de
la salut pública i de la sanitat animal (transmissió de malalties a l’home i als animals domèstics)
com de la biodiversitat (conservació de las espècies salvatges). La nostra activitatervació de las
espècies salvatges). La nostra activitat investigadora es centra en dos línies principals, la
captura i el maneig de la fauna salvatge y la patologia de la fauna salvatge.
Cognoms i Nom Responsable: LLIMONA PAGES XAVIER
Nom del Grup: Grup de Recerca de Criptogàmia
Referència expedient: 2005SGR 01047
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021473
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els grup ha fet una important aportació científica en l'estudi de la biodiversitat
d eles criptogàmes (líquens, fongs, algues continentals i briòfits) de la emditerrània occidental i
àrees afins, tant en els camps de la taxonomia (incloent la molecular) com de la florística, la
corologia i l'ecologia. referent a al transferència del coneixement científic el grup destaca en els
camps de la bioindicació de la qualitat de l'aigua i de l'atmosfera, del biodegradament, en
l’elaboració i gestió de bases de dades (fongs, líquens, diatomees), en la gestió sostenible dels
criptògames.
Cognoms i Nom Responsable: LLOBET MALLAFRE JOAN M
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA DE TOXICOLOGIA
Referència expedient: 2005SGR 00388
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934035817
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: *Estudis de contaminants en aliments. Ingesta total. Metalls, organics
persistents i aflatoxines. Avaluació de risc per la població. *Estudis d’avaluació de risc
toxicològic i carcinogènic en humans.*Estudis de toxicitat ambiental i ecotoxicologia: Avaluació
del risc mitjançant estudis de camp. Assaigs normalitzats d’ecotoxicitat, etc. *Estudis de
toxicologia experimental: hematologia, bioquimica sèrica, histopatologia, assaigs de toxicologia
clàssicsèrica, histopatologia, assaigs de toxicologia clàssica. Tècniques de teratogènia in vitro,
genotoxicitat, estudis de toxicitat en la reproducció. *Modelització molecular aplicada a la
Toxicologia.
Cognoms i Nom Responsable: López Béjar Manel
Nom del Grup: Grup d'estudi de la fertilitat en vaquí lleter d'alta producció
Referència expedient: 2005SGR 00409
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935814615
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els investigadors del grup col•laboren de forma multidisciplinar en l’estudi de
la fertilitat, així com dels factors que l’afecten, en el vaquí de llet d’alta producció. L’estudi ha
estat tractat desde diverses perspectives: comprendre la fisiologia de l’aparell genital femení i la
seva interacció amb els espermatozous , estudiar l’efecte de les patologies emergents com a
conseqüencia de l’estrés productiu i que afecten a la fertilitat , avaluar procproductiu i que
afecten a la fertilitat , avaluar procediments que permetin incrementar l’eficàcia reproductiva en
el vaquí lleter d’alta producció.
Cognoms i Nom Responsable: López Sabater M. Carmen
Nom del Grup: Antioxidants naturals, Vins i Caves, i Aspectes Nutricionals i Bromatològics dels
Lípids
Referència expedient: 2005SGR 00156
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934024512
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La línia d’antioxidants naturals està focalitzada en l’estudi nutricional dels
compostos fenòlics i el seu interès com a preventius davant de malalties cardiovasculars i
càncer. La línia de lípids centra la seva activitat en l’aport d’àcids grassos poliinsaturats de
cadena llarga durant l’embaràs i en la primera etapa de la vida i la seva influència en el
creixement i el desenvolupament de l’infant. Respecte a la línia d’aromes i factors de qualitat dt.
Respecte a la línia d’aromes i factors de qualitat dels aliments i begudes, aquesta es dedica a
avaluar les característiques organolèptiques que diferencien els productes alimentosos de
qualitat
Cognoms i Nom Responsable: López-Botet Arbona José Miguel
Nom del Grup: Comunicación en el Sistema Inmunitario.
Referència expedient: 2005SGR 00478
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935422847
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La investigación del grupo se desarrolla actualmente en dos vertientes
diferenciadas, pero interconectadas mediante el estudio de los mecanismos de señalización y
expresión génica en células inmunes.Por una parte se trabaja en la caracterización de familias
de receptores leucocitarios con función inhibidora, y se analiza su implicación en la respuesta
innata frente a la infección por citomegalovirus humano (HCMV). La segunda línea estudia la
regulacirus humano (HCMV). La segunda línea estudia la regulación de la expresión génica por
factores de transcripción de la familia NFAT en linfocitos en respuesta a estímulos y situaciones
de estrés.
Cognoms i Nom Responsable: Lozano Soto Francisco
Nom del Grup: Immunoreceptors
Referència expedient: 2005SGR 00689
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-2275488
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat investigadora del grup es centra a la caracterització genètica,
molecular i funcional de les famílies de receptors del Sistema Immunitari tant Innat com
Adaptatiu. Els receptors actualmenten estudi pertanyen a les famílies SLAM (Signalling
Lymphocytic Activation Molecule) i SRCR (Scavenger Receptor Cysteine-Rich). Els nostres
estudis ens permeten obtindre eines biotecnològiques que podran ser utilitzades per validar
aquest grup de novesodran ser utilitzades per validar aquest grup de noves molècules com
dianes terapèutiques o per el seu us com a reactius de diagnòstic per malalties relacionades
amb al sistema immune.
Cognoms i Nom Responsable: MALDONADO LOPEZ RAFAEL
Nom del Grup: LABORATORIO DE NEUROFARMACOLOGIA
Referència expedient: 2005SGR 00131
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 542 28 45
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El tema central de nuestro trabajo de investigación consiste en el estudio de
los mecanismos biológicos implicados en los fenómenos de adicción a drogas. Estamos así
mismo interesados en el estudio dela participación de los sistemas cannabinoide y opioide
endógeno en la fisiopatología de los trastornos afectivos y los procesos de dolor crónico. Para
todo ello utilizamos modelos de farmacología comportamental y técnicas neuroquímicas con el
apoyo de dmportamental y técnicas neuroquímicas con el apoyo de diferentes líneas de
ratones modificados genéticamente. Con estos estudios pretendemos favorecer la identificación
de nuevas dianas terapéuticas
Cognoms i Nom Responsable: MARCOS DAUDER Ricard
Nom del Grup: GRUP DE MUTAGENESI
Referència expedient: 2005SGR 00136
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935812052
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Mutagènesi es va crear l’any 1980 i, fins avui, la seva activitat ha
estat dedicada a estudiar aspectes relacionats amb la gènesi i la reparació de les mutacions,
noves rutes involucrades en la reparació, el desenvolupament de nous assaigs per detectar
mutacions, la inestabilitat genòmica, la potencialitat mutagénica/antimutagènica de diferents
agents mediambientals, l’avaluació del risc genètic que, per a diferents col.lectius humans
porisc genètic que, per a diferents col.lectius humans pot suposar l’exposició laboral,
terapèutica o ambiental a agents genotòxics, i la importància dels factors genètics de
sensibilitat individual.
Cognoms i Nom Responsable: MARFÀ PAGÈS ORIOL
Nom del Grup: GRUP DE RELACIONS HÍDRIQUES (GRH)
Referència expedient: 2005SGR 00185
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 750 75 11
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: ATENCIÓ: Per algún error en la definició el camp d’aquest apartat de la
plantilla de sol licitud no admet 8 línies d’escriptura. Es remet al lector a la penúltima pàgina, on
hi figura el Resum de l’activitat de recerca del grup.
Cognoms i Nom Responsable: Martí Gorostiza Elisa
Nom del Grup: SENYALITZACIO CEL.LULAR EN DESENVOLUPAMENT NORMAL I
PATOLÒGIC
Referència expedient: 2005SGR 00840
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Instituto de Biología Molecular de Barcelona, IBMB, CSIC. PCB
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-4034972
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat científica del grup se centra en l’estudi de les senyals que
coordinen processos d’expansió i moviment d’una comunitat cel•lular en diversos organismes
model. Aquests inclouen els mecanismes de control del cicle i de la supervivència cel•lular, així
com la senyalització responsable de la diferenciació cel•lular, tan en el desenvolupament
normal com en creixements neoplàsics.
Cognoms i Nom Responsable: Más Martínez Paloma
Nom del Grup: Grup de Desenvolupament en Arabidopsis (GDA)
Referència expedient: 2005SGR 00284
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Consorci Laboratori CSIC-IRTA de Genetica Molecular Vegetal
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-400-6141
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El desenvolupament vegetal presenta una característica pròpia que el
diferencia fortament de l’animal: està afectat per les condiciones ambientals i per tant presenta
una gran plasticitat. Utilitzantcom organisme d’estudi la planta Arabidopsis thaliana, el grup
pretén entendre com se regula el desenvolupament vegetal: des de la identificació dels
components cel.lulars i genètics components de les rutes de senyalització endògenes, els
mecanismes bioqurutes de senyalització endògenes, els mecanismes bioquímics i moleculars
implicats i la seva interacció amb les rutes de senyalització iniciades pels canvis en les
condicions ambientals.
Cognoms i Nom Responsable: MASALLES SAUMELL Ramon Maria
Nom del Grup: Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Referència expedient: 2005SGR 00147
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 334 52 56
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: S’ha centrat en els camps següents: a) Estudis florístics i taxonòmics sobre
Catalunya, però també d’altres territoris de la mediterrània occidental. b) Biologia de plantes
invasores i de males herbes. c) Composició, tipologia i funcionalisme de comunitats,
principalment d’ambients restringits d’alta muntanya i de la franja litoral. d) Biodiversitat i
sostenibilitat en sistemes agronòmics. e) Aixecament de mapes de vegetació i d’hàbitats,
sobretot a ecament de mapes de vegetació i d’hàbitats, sobretot a escala 1:50.000, de
Catalunya i d’Andorra. f) Gestió de bancs de dades i de projectes sobre biodiversitat vegetal
Cognoms i Nom Responsable: Masana Marín Lluís
Nom del Grup: Unitat de Recerca de Lípids, Arteriosclerosi i Nutrició
Referència expedient: 2005SGR 00415
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca en Ciències de la Salut
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 977 75 93 66
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La Unitat de Recerca de Lípids, Arteriosclerosi i Nutrició, centra la seva
activitat en la relació etiopatogènica entre els lípids i la malaltia ateromatosa així com l’impacte
nutricional en aquesta relació. Estudia també, l’adaptació del metabolisme energètic davant la
restricció calòrica, la desnutrició i el procés de renutrició. És d’especial interès l’estudi de les
bases genètiques de les hiperlipèmies i l’obesitat, els efectes sobre l’expressió drlipèmies i
l’obesitat, els efectes sobre l’expressió de gens que modulen els processos inflamatoris,
proliferatius cel lulars i de resistència a la insulina.
Cognoms i Nom Responsable: MAYOL MARTÍNEZ MARIA
Nom del Grup: BIOLOGIA EVOLUTIVA DE PLANTES MEDITERRÀNIES
Referència expedient: 2005SGR 00381
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935813811
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat:
Cognoms i Nom Responsable: Méndez De la Iglesia Raul
Nom del Grup: Control traduccional de l'Expresió Gènica
Referència expedient: 2005SGR 00035
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Fundació Centre de Regulació Genòmica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 224 09 19
Correu electrònic: 93 224 08 99
Resum activitat: La traducció de mRNAs que codifiquen per proteïnes implicades en la
progresió del cicle cel lular, el desenvolupament embrionari i les respostes a estrés, està
regulada per seqüències específiques localitzades en les seves regions no traduïdes. L’interès
principal del nostre grup és conèixer els mecanismes mol leculars que controlen espacialment i
temporal l’expressió gènica a nivell traduccional i durant la progresió del cicle cel lular.i durant
la progresió del cicle cel lular.
Cognoms i Nom Responsable: Milan Kalbfleisch Marco
Nom del Grup: Biologia del Desenvolupament de Drosophila
Referència expedient: 2005SGR 00422
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Parc Científic de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 4034902
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Diferències en afinitats cel•lulars contribueixen a organitzar les cèl•lules en
diferents teixits i òrgans. Els discs imaginals de Drosophila es subdivideixen en compartiments,
poblacions cel•lulars adjacents que no es barregen. L’esbós embrionari d’ala de Drosophila es
subdivideix en un compartiment dorsal i en un ventral a causa de l’expressió restringida del gen
selector apterous, un factor de transcripció, en cèl•lules dorsals. En el laboratori, etranscripció,
en cèl•lules dorsals. En el laboratori, estem interessats en la identificació de nous gens diana
d’Apterous implicats en la generació del marge d’afinitat dorsal-ventral.
Cognoms i Nom Responsable: Molero Briones Julián
Nom del Grup: Biodiversitat i biosistemàtica vegetals
Referència expedient: 2005SGR 00344
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934024490
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup es concreta en les línies: Biodiversitat florística,
taxonòmica i bases de dades ,Biosistemàtica de plantes vasculars , Biologia de la conservació ,
Etnobotànica. L’objectiu primordial és la recerca bàsica sobre els mecanismes evolutius
(microevolució) que han originat la diversitat actual. Aquests estudis tenen com a finalitat
establir les bases científiques per a una gestió adequada dels recursos naturals, essent-ne
algunes aplicdequada dels recursos naturals, essent-ne algunes aplicacions la conservació
d’endemismes i plantes amenaçades, el coneixement i ús de la flora medicinal catalana i la
millora de plantes ornamentals.
Cognoms i Nom Responsable: Molinas de Ferrer Marissa
Nom del Grup: LABORATORI DEL SURO
Referència expedient: 2005SGR 00070
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 34-972418165
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudiem processos biològics bàsics per la supervivència de les plantes
llenyoses Mediterrànies. Concretament la formació del fel.lema i el procés de suberificació, i els
òrgans de regeneració/reproducció. Utilitzant l'alzina surera, Quercus suber, volem conèixer els
principals mecanismes genètics que intervenen i regulen la formació de suber seguint
estratègies de genòmica funcional. D'altre banda hem estudiat la capacitat de rebrot de Q.
suber i altres quercínies mediterrànies i volem aprofundir en els factors reguladors d’aquest
procés, especialment en la formació de rizomes.
Cognoms i Nom Responsable: Montesinos Seguí Emili
Nom del Grup: Noves tecnologies de control i millora de la qualitat en producció vegetal i
d'ingredients alimenta
Referència expedient: 2005SGR 00835
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 972418427
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca i transferència del grup està centrada en el
desenvolupament de (1) noves tecnologies de control i millora de la qualitat en producció
vegetal mitjançant la minimització de residus en el control de malalties durant la producció i
conservació de fruita (bioplaguicides i us racional), (2) d’eines moleculars per l’anàlisi de
productes agroalimentaris (transgènics i patogens causants de toxiinfeccions alimentàries), i (3)
de producusants de toxiinfeccions alimentàries), i (3) de producció de nous ingredients
alimentaris (a partir de subproductes).
Cognoms i Nom Responsable: MORAL CASTRILLO Pedro
Nom del Grup: Biologia de les Poblacions Humanes
Referència expedient: 2005SGR 00252
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021461
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objetiu central del grup és el coneixement de l’estructura biològica de les
poblacions humanes i la seva evolució. Aquesta aproximació es realitza pel desenvolupament
de diverses línies de recerca:anàlisi biodemogràfica, i estudis de la variació morfològica i de la
diversitat genètica-molecular, en diversos grups humans actuals i del passat (Amerindis, Tierra
del Fuego, Illa de Pasqua i Mediterrània) de diferentes continents. La recerca compren tarrània)
de diferentes continents. La recerca compren tant els mecanismes d’evolució dels diferents
caràcters com les seves implicacions sobre la historia biològica dels grups humans.
Cognoms i Nom Responsable: Moreno Aguado Víctor
Nom del Grup: Etiopatogènia del Càncer Colorectal
Referència expedient: 2005SGR 00011
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Investigació Biomèdica de Bellvitge
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932607434
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup té com a principal línia d’investigació l’anàlisi de factors de
susceptibilitat genètica a l’hora de patir un càncer colorectal (CCR), així com el paper de les
alteracions genètiques. S’han avaluat factors ambientals i genètics d’interés pel diagnòstic i
pronóstic del CRC esporàdic i familiar: polimorfismes genètics, mesures de dany genòmic, de
desregulació transcripcional i d’alteracions epigenòmiques , s’ha desenvolupat models
experimentalsepigenòmiques , s’ha desenvolupat models experimentals de tumors humans i
noves tecnologies d’anàlisi molecular.
Cognoms i Nom Responsable: Muñoz Cánoves Pura
Nom del Grup: Miogènesi
Referència expedient: 2005SGR 00088
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Centre de Regulació Genòmica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 34-93-2240933
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu del grup es comprendre els mecanismes moleculars que regulen
l’activació de les cèl.lules mare musculars durant la regeneració del múscul esquelètic. En
concret, estudiarem les víesde p38 MAPK i del plasminogen en aquest procés. Utilitzarem
aproximacions biològiques moleculars i transgènesi, així com models experimentals de
regeneració muscular en ratolí, fent especial èmfasi en el ratolí mdx, model de la Distròfia
Muscular de Duchn el ratolí mdx, model de la Distròfia Muscular de Duchenne. La
multidisciplinarietat dels membres del grup, compartint un objectiu comú, reforça i dóna
coherència a la nostra proposta científica.
Cognoms i Nom Responsable: NADAL PUIGDEFÀBREGAS JACINT
Nom del Grup: BIOLOGIA DE VERTEBRATS
Referència expedient: 2005SGR 00602
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021450
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup ha tingut durant el període 2001-05 força activitat científica. Cal
destacar la publicació de més de cent articles (56 en revistes ISI Citation Index i 52 en altres
revistes), a més de llibresi capítols de llibres (50). S’ha presentat 129 ponències a congressos
nacionals (49) i internacionals (80). S’han aconseguit 15 projectes competitius i 35 projectes
amb administracions i/o empreses. Pel que fa a l’aprenentatge hi han 18 alumnes (becarisPel
que fa a l’aprenentatge hi han 18 alumnes (becaris o contractats) i s’han llegit 6 tesis i 6
postgraus. Han estat 9 el nombre de doctorats promoguts o vinculats pel grup de recerca.
Cognoms i Nom Responsable: Noguera Jiménez José Luis
Nom del Grup: Millora Genètica del Porcí
Referència expedient: 2005SGR 00487
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 973702576
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Millora Genètica del Porcí té com activitat principal la identificació i
el mapeig en la espècie porcina de zones del genòma o gens involucrats en la expresió de
caracters complexos com sonels relacionats amb la eficiència reproductica, els productius i els
de qualitat de carn. El coneixement d’aquestos permetrà la seva incorporació als programes de
millora genètica, posibilitant la creació de línies comercials altament competitives, de greació de
línies comercials altament competitives, de gran rendiment reproductiu i eficiència productiva, i
amb una qualitat de carn superior al de les línies actuals.
Cognoms i Nom Responsable: Nunes Martinez Virginia
Nom del Grup: Centre de Genètica Mèdica i Molecula (CGMM) - Institut de Recerca
Oncològica (IRO) - Institut d'Inv
Referència expedient: 2005SGR 00018
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Investigació Biomèdica de Bellvitge
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934 299 318
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca que realitza el grup de Genètica Molecular Humana se centra en
l’estudi de les malalties hereditàries humanes. Es tracta en cada cas d’aprofundir en el
coneixement de les bases moleculars de les diferents patologies que s’investiguen. El treball es
pot dividir en tres grans àrees: anàlisi de malalties monogèniques, multifactorials i establiment
de teràpia, tant gènica com cel lular. Les estratègies que se segueixen consisteixen en buscar
is estratègies que se segueixen consisteixen en buscar i caracteritzar els gens responsables de
les malalties, avaluar els factors genètics i epigenètics implicats en patologia multifactorial.
Cognoms i Nom Responsable: Oliva Virgili Rafael
Nom del Grup: Grup de Genètica Humana
Referència expedient: 2005SGR 00014
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021877
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Genètica Humana combina tant objectius de recerca aplicada
sobre diverses alteracions moleculars humanes com objectius bàsics com ara la seqüenciació i
caracterització de noves proteïnes igens i la recerca de mecanismes moleculars bàsics
d’expressió i funció. Els models a través dels que s’assoleixen aquestos objectius corresponen
a: 1) canvis de la cromatina, protecció de la línia germinal i infertilitat a l’home, i 2) estudi dels
mecanisminal i infertilitat a l’home, i 2) estudi dels mecanismes implicats en el càncer en relació
a la angiogènesi i a les mutacions germinals o somàtiques associades a diversitat de càncers.
Cognoms i Nom Responsable: Orozco López Modesto
Nom del Grup: Reconeixement Molecular
Referència expedient: 2005SGR 00286
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 403 71 56
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup ha treballat molt intensament en l’estudi teòric de sistemes
bioquímics, la modelització molecular i la Bioinformàtica. En aquests àmbits de treball el nostre
grup és un dels més importants iactius a nivell estatal i te una molt forta activitat científica com
demostra els prop de 130 articles científics publicats des de l’any 2001.
Cognoms i Nom Responsable: O'Sullivan - Ciara Katherine
Nom del Grup: INTERFIBIO: Grup de Recerca de la Interfície físico/biològica
Referència expedient: 2005SGR 00851
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 977558740
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Recerca bàsica sobre els fenómens biofisics i la tecnologia de la interfície
biològica / físico-química i desenvolupament de micro i nano tecnologies d’aplicació en l’àmbit
biologico/bioquimico amb aplicacions en: Bioelectrònica: biosensors i bioceldes de combustible
Enginyeria bioquímica: bioreactors, energies renovables i ingenieria verda Microbiologia
aplicada: mètodes ràpids per detecció de patògens Bioenginyeria: sistemes biològics, interfície
netògens Bioenginyeria: sistemes biològics, interfície neuro/electrónica, i enginyeria de teixits
Innovacio en els sectors de alimentacio, biomèdic, farmacèutic, mediambiental i energètic
Cognoms i Nom Responsable: Padrós Morell Esteve
Nom del Grup: GRUP DE BIOFÍSICA DE MACROMOLÈCULES
Referència expedient: 2005SGR 00650
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811870
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del Grup es centra en l’estudi dels components de les cèl.lules des
d’un punt de vista biofísic, posant èmfasi en les propietats de les proteïnes i les membranes.
S’utilitzen principalmentmètodes espectroscòpics associats a mètodes de biologia molecular
per estudiar: la fluïdesa de la membrana cel.lular , els mecanismes de transport i de captura de
la llum en diverses proteïnes de membrana , la interacció de pèptids amiloides i de fusiómbrana
, la interacció de pèptids amiloides i de fusió amb membranes biològiques: l’ús de membranes
artificials per a encapsular fàrmacs , i l’estudi de proteïnes implicades en l’estabilitat genòmica.
Cognoms i Nom Responsable: Pagés Torrens Montserrat
Nom del Grup: Estrés Abiotic en Plantes
Referència expedient: 2005SGR 00276
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consorci Laboratori CSIC-IRTA de Genetica Molecular Vegetal
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon:
Correu electrònic:
Resum activitat: El treball desenvolupat al nostre grup pretén aprofundir en l’estudi i
caracterització dels mecanismes moleculars implicats en la resposta de les plantes a l’Estrès
abiòtic i biòtic, en especial a lasequera, infecció per fongs, insectes, plaga i transmissió de virus
per insectes. La nostra recerca ha permès obtenir i caracteritzar diferents gens de resposta al
dèficit d’aigua així com gens de defensa front a l’infecció per fongs i virus i esbrinar elensa front
a l’infecció per fongs i virus i esbrinar el paper regulador que les hormones àcid abscísic i àcid
jasmònic tenen en el procés d’inducció de la resposta.
Cognoms i Nom Responsable: Palazón Barandela Javier
Nom del Grup: Grup de Biotecnologia vegetal. Producció de fitofàrmacs
Referència expedient: 2005SGR 00545
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934024493
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup té una àmplia experiència en el desenvolupament i optimització
de nous sistemes biotecnològics per a la producció de compostos d’interès medicinal
sintetitzats per les plantes. En aquests estudis, s’han abordat dos tipus d’estratègies: a) el
desenvolupament i optimització de processos basats en la tecnologia del cultiu in vitro: cultius
cel•lulars i d’òrgans, a petita escala i en diferents tipus de bioreactors, i b) la millora
genèticaferents tipus de bioreactors, i b) la millora genètica del material biològic mitjançant la
utilització de les tècniques d’enginyeria genètica/metabòlica.
Cognoms i Nom Responsable: Pamplona Gras Reinald
Nom del Grup: Fisiopatologia Metabòlica
Referència expedient: 2005SGR 00101
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 973736727
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup te com a objetiu l’estudi del papel de l’estrés
oxidatiu en el procés biològic de l’envelliment (comparacions interespècie, models
d’envelliment, intervencions nutricionals i endocrines, models transgènics i cel.lulars) i malalties
associades a l’edat, i en particular, les malalties neurodegeneratives.
Cognoms i Nom Responsable: Pardini Giovanni
Nom del Grup: Unitat de Ciència del Sòl-GRCT48
Referència expedient: 2005SGR 00072
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 972 201088
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'Unitat de Ciència del Sòl està reconeguda com a grup de recerca de ciència
i tecnologia GRCT48 de La universitat de Girona i està formada per personal acadèmicinvestigador del Àrea de Edafologia i Química Agrícola i d'Enginyeria Química i técnic amb
perfil investigador. Forma part del Departament d'Enginyeria Química, Agraria i Tecnologia
Agroalimentaria i va començar l'activitat l'any 1996. Es tracta d'un grup interdisciplinari que te
com a línia principal d'investigació els efectes de l’ús i el canvi d’ús i maneig del sòl, en
paràmetres de qualitat física, química i biològica del sòl.
Cognoms i Nom Responsable: PARDO CARRASCO LEONARDO
Nom del Grup: Laboratori Medicina Computacional
Referència expedient: 2005SGR 00390
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935812797
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Laboratori de Medicina Computacional de l’Institut de Neurociencias de la
UAB utilitza els nous avanços tecnològics en la caracterització estructural de macromolècules,
biologia molecular i tècniques bioinformàtiques per al disseny molecular assistit per ordinador
de lligands i per a la predicció in silico de l’estructura i funció de receptors acoblats a PG
(RAPG). Els RAPG són la quarta família més nombrosa en el genoma humà amb més de 1000
seqüèna més nombrosa en el genoma humà amb més de 1000 seqüències i la diana
farmacológica del 40% dels fàrmacs usats clínicament.
Cognoms i Nom Responsable: Parés Casasampera Xavier
Nom del Grup: Grup de sistemes enzimàtics implicats en desintoxicació i regulació cel lulars
Referència expedient: 2005SGR 00112
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935813026
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Detecció d’alcohol deshidrogenases i aldo-ceto reductases en cèl lules i
teixits. Purificació d’enzims. Especificitat de substrat i caracterització cinètica. Funció en la
regulació i desintoxicació cel lular. Estructura tridimensional. Enzims humans: paper en càncer,
diabetis, proliferació cel lular i apoptosi. Enzims de plantes: paper en la defensa contra
patògens. Enzims de llevat: paper en el metabolisme, aplicació a la síntesi de compostos
quiralsetabolisme, aplicació a la síntesi de compostos quirals, obtenció de soques per millorar
el rendiment de la producció cervesera.
Cognoms i Nom Responsable: PASTOR ANGLADA Marçal
Nom del Grup: REGULACIÓ DELS SISTEMES DE TRANSPORT (RST)
Referència expedient: 2005SGR 00315
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021543
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup RST estudia el paper d’algunes famílies gèniques de transportadors
de membrana plasmàtica en la resposta terapèutica a la quimioteràpia. El grup s’estructura en
tres línies bàsiques de recerca: a) l’estudi de la biologia i fisiologia cel.lular d’aquestes proteïnes
transportadores, amb un especial èmfasi en aspectes farmacogenòmics , b) l’anàlisi dels
mecanismes moleculars que permeten el flux vectorial de fàrmacs a través dels epitel.lis
polarlux vectorial de fàrmacs a través dels epitel.lis polaritzats , c) la interacció dels fenòmens
de transport amb el cicle cel.lular i amb gens supressors i potenciadors de l’apoptosi.
Cognoms i Nom Responsable: Pedrós Alió Carles
Nom del Grup: Ecologia microbiana marina
Referència expedient: 2005SGR 00872
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932309597
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'objectiu fonamental del grup d'Ecologia Microbiana Marina és estudiar els
mecanismes que regulen la biomassa, l'activitat i la identitat taxonòmica dels microorganismes
en sistemes marins. L'interès d'aquest objectiu està en la importància creixent dels
microorganismes en sistemes planctònics: avui s'accepta que no solament la major part de la
producció primària a l'oceà és deguda als microorganismes, sinó que també la major part de la
respiració i del flux de carboni es deuen a les activitats dels microorganismes.
Cognoms i Nom Responsable: PERALTA UROZ CARMEN
Nom del Grup: Preservació de l'empelt hepatic
Referència expedient: 2005SGR 00781
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut d''Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 933638333
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup es centre en la investigació d’estretegies
terapèuticas, ja siguin quirúrgiques, com el “precondicionament isquèmic” i/o farmacològiques,
que preservin el fegte enfront de la lesió per isquèmia-reperfusió be associades a les
resseccions hepàtiques (isquemia calenta), be al trasplantament experimental de fetge
(isquemia freda). En ambdós casos, s’estudien els mecanismes bioquímics i cel.lulars
respon’estudien els mecanismes bioquímics i cel.lulars responsables de la protecció del fetge,
amb la finalitat de millorar la viabilitat de l ‘empelt en el trasplantament experimental.
Cognoms i Nom Responsable: Pérez Jurado Luis A.
Nom del Grup: Unitat de Genètica
Referència expedient: 2005SGR 00348
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 542 28 92
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup treballa en genètica humana, integrant investigació clínica amb
investigació molecular i amb l’ús de models de ratolí creats per manipulació genètica. El
projecte principal intenta establir vincles entre gens i funcions cognitives mitjançant l’estudi
integral d’una malaltia humana complexa, el síndrome de Williams. Un altre projecte relacionat
consisteix en el desenvolupament d’una tecnologia d’alt rendiment amb potencialitat
diagnòstica per agia d’alt rendiment amb potencialitat diagnòstica per a la detecció d’altres
aneusomies parcials implicades en malalties humanes (anomalies del desenvolupament,
autisme) i/o variació poblacional.
Cognoms i Nom Responsable: PIFERRER CIRCUNS FRANCESC
Nom del Grup: GRUP DE FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ DE PEIXOS
Referència expedient: 2005SGR 00751
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932309567
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca es centra en aspectes clau de la fisiologia de la
reproducció i del desenvolupament embrionari dels peixos, com són la regulació hormonal del
cicle reproductor, la diferenciaciósexual i la resposta al estrés en embrions. L’aproximació és
pluridisciplinar, amb ús extensiu de les tècniques moleculars i, darrerament, genòmiques. La
recerca és fonamentalment bàsica i de qualitat, tal i com ho demostren les publicacions del
grup, pet, tal i com ho demostren les publicacions del grup, però amb un enorme potencial -que
ja s’ha materialitzat alguns cops- d’aplicació al control de la reproducció en piscicultura.
Cognoms i Nom Responsable: PLA ZANUY CARLES
Nom del Grup: Laboratori d' Ictiologia Genètica (LIG)
Referència expedient: 2005SGR 01065
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 972418277
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El LIG es dedica a l'estudi de les etsructures poblacionals de peixos marins i
continentals, mitjançant l'electroforesi d eproteïnes i l'anàlisi genètica del DNA a partir de les
seqüències i microsatèl lits amplificats per PCR. Els resultats obtinguts s'utilitzen tant per la
seva aplicació a la getsió de les pesqueres de le sespècies estudiades, i contribuir així a
superar la dicotomia existent entre estoc pesquer i estoc biològic, com per conèixer la
distribució dels recursos genètics dins i entre les poblacions per la disseny adquat de
programes per a la conservació de les espècies. Des de l’any 2000, i com a continuació de la
nostra col·laboració amb la Direcció General de Medi Natural amb la truita de riu, el grup està
treballant amb la implementació d’una metodologia d’anàlisi del DNA amb mètodes no invasius,
femtes i pèls, per a la seva aplicació a la identificació individual i poblacional d’espècies de
mamífers semiaquàtics en perill, com és el cas de la llúdriga i l’almesquera.
Cognoms i Nom Responsable: PLANAS OBRADORS Anna M.
Nom del Grup: Grup d''isquèmia cerebral: estudis clínics i experimentals
Referència expedient: 2005SGR 00945
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-363 83 27
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudiem aspectes bàsic i clínics del ictus per millorar el diagnòstic dels
pacients i poder-los tractar de la forma més adient per minimitzar l’abast de la lesió i la seva
progressió. En l’àmbit mésbàsic estudiem la mort neuronal isquèmica per caracteritzar-ne els
mecanismes moleculars subjacents i poder prevenir-la. Aquest estudi integra des de treballs a
nivell cel lular i molecular en cultius de cèl lules neurals fins a treballs in vivo en modelsde cèl
lules neurals fins a treballs in vivo en models animals d’isquèmia cerebral experimental. Fem
estudis de neuroimatge per determinar la correlació histopatològica, bioquímica, i molecular.
Cognoms i Nom Responsable: PLANAS ROSSELLÓ JOANA M.
Nom del Grup: FISIOLOGIA I NUTRICIÓ EXPERIMENTAL
Referència expedient: 2005SGR 00632
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934732468
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El tema central del grup és la caracterització de sistemes de transport
intestinal i l’estudi dels mecanismes bàsics implicats en la resposta fisiològica a la ingesta de
determinats nutrients, ingredients funcionals i fàrmacs. Aquests coneixements s’apliquen a la
prevenció i correcció d’alteracions relacionades amb les funcions del sistema digestiu
(malabsorció, diarrea), amb la prevenció de l’estrés oxidatiu (malalties cardiovasculars i
inflamatòriesrés oxidatiu (malalties cardiovasculars i inflamatòries) i amb altres patologies
nutricionals, mitjançant una aproximació dietètica (formulació/suplementació de dietes) o
farmacològica.
Cognoms i Nom Responsable: Portús Vinyeta Montserrat
Nom del Grup: Grup de Parasitologia Clínica
Referència expedient: 2005SGR 00268
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 402 45 00
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Leishmaniosis: El vector, espècies implicades, distribució, fenología,
alimentació, caracterització molecular. El reservori, distribució de la leishmaniosi canina i busca
d’altres reservoris. El paràsit, epidemiologia molecular, caracterització per isoenzims i
microsatèlits polimorfes. Leishmaniosis humanes i canines: Tècniques de diagnòstic , resposta
immune , leishmaniosis críptiques , leishmaniosis en els malalts VIH. Susceptibilitat in vitro
deniosis en els malalts VIH. Susceptibilitat in vitro de Leishmania a l’antimoni pentavalent i
amfotericina. Malaltia de Chagas: Tècniques de diagnòstic i estudi en immigrants d’arees
endèmiques.
Cognoms i Nom Responsable: Posas Garriga Francesc
Nom del Grup: Unitat de Senyalització Cel.lular
Referència expedient: 2005SGR 00760
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 5422848
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les respostes d’adaptació a estrès controlades per MAP quinases són
essencials per la viabilitat de les cèl.lules eucariotes. L’objectiu central del nostre grup és
arribar a entendre en termes moleculars, com funcionen els mecanismes de transmissió de
senyal intracel.lulars mediats per MAP quinases, així com, entendre la complexitat de les
respostes d’adaptació generades per aquests enzims en resposta a situacions d’estrès cel.lular.
En el nostre gruposta a situacions d’estrès cel.lular. En el nostre grup treballem tant en llevats
com en cèl.lules eucariotes superiors per entendre millor el paper de les MAP quinases en la
cèl.lula.
Cognoms i Nom Responsable: Poschenrieder Wiens Carlota
Nom del Grup: Fisiologia Vegetal
Referència expedient: 2005SGR 00785
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935812163
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Constituim un grup de recerca coherent i consolidat especialitzat en l’estrès
iónic a les plantes desde fa mes de vint anys. Als darrers 5 anys la nostra recerca s’ha focalitzat
en dos grans projectes: 1. l’adaptació de blat de moro a sòls àcids tropicals, on la toxicitat per
alumini es un dels factors mes limitants (EU project CA4-CT-2000-30017) i 2. Exclusió,
detoxificació y compartimentació com mecanismes bàsics de resistència (DGICYT, BFI200ó
com mecanismes bàsics de resistència (DGICYT, BFI2001-2475-CO2-01. Actualment estem
centrats en l’estudi de la regulació de respostes adapatatives a l’estrès (DGICYT: Ref.
BFU2004-02237-CO2) &#9
Cognoms i Nom Responsable: PRAT FORNELLS NARCIS
Nom del Grup: FEM (Freshwater Ecology and Management)
Referència expedient: 2005SGR 00224
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934037139
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup es dedica a l’estudi de l’ecologia de rius, macroinvertebrats aquàtics i
bentos de llacs i embassaments. Fem recerca bàsica i aplicada i transferència del coneixement
científic per a la gestiódels ecosistemes aquàtics, especialment pel que fa als estudis d’estat
ecològic seguint les metodologies de la Directiva Marc de l’Aigua a Europa i elaborant-ne de
pròpies adaptades a la realitat mediterrània. Resposta de la Biodiversitat i la
Paleodiveriterrània. Resposta de la Biodiversitat i la Paleodiversitat als canvis ambientals i les
perturbacions. Recentment ens hem centrat en l’estudi dels efectes del foc forestal sobre el
medi aquàtic.
Cognoms i Nom Responsable: Pubill Sánchez David
Nom del Grup: Modulació farmacològica de la neurotoxicitat per derivats amfetamínics
Referència expedient: 2005SGR 00793
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934239567
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El consum de derivats amfetamínics amb finalitats recreacionals representa
actualment un important motiu de preocupació des del punt de vista sociosanitari. A més dels
greus efectes d’aquestes drogues sobre l’aparell cardiovascular i l’equilibri hídric i electrolític,
nombrosos estudis demostren que poden provocar neurotoxicitat. El nostre grup estudia,
utilitzant tant models in vitro com in vivo, els mecanismes bioquímics implicats en la neurotoxici,
els mecanismes bioquímics implicats en la neurotoxicitat induïda per aquestes substàncies, així
com la possibilitat de prevenir-la o modificar-la mitjançant fàrmacs específics.
Cognoms i Nom Responsable: PUIGGALÍ BELLALTA JORDI
Nom del Grup: Grup de Química Macromolecular
Referència expedient: 2005SGR 00453
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 401 66 84
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Química Macromolecular es dedica a l’anàlisi estructural de
macromolècules, fonamentalment per tècniques de difracció de raigs X i microscòpia
electrònica. L’estudi estructural s’exten al’anàlisi de fragments o compostos models mitjançant
les tècniques habitualment emprades per monocristalls. Els compostos estudiats tenen relació
tant amb macromolècules d’origen natural (proteïnes, DNA) com amb polímers d’origen sintètic
(polièsters i poNA) com amb polímers d’origen sintètic (polièsters i poliesteramides) i tenen
interès per les seves possibles aplicacions en biomedicina (sutures, sistemes dosificadors,
inhibidors tumorals).
Cognoms i Nom Responsable: Quintana Pou Xavier
Nom del Grup: Ecologia d'aiguamolls i llacunes costaneres
Referència expedient: 2005SGR 00133
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 972418167
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: S’estudia el funcionament ecològic d’ecosistemes d’aigües estancades i
somes, des de llacunes costaneres amb influència marina fins a aiguamolls temporanis dolços i
oligotròfics. Des del punt de vistaestructural, s’estudia la composició específica de les
comunitats i les relacions tròfiques que s’hi estableixen. Destaca l’estudi de la xarxa tròfica
basat en la grandària corporal. Des del punt de vista funcional, s’analitzen els factors que
determinevista funcional, s’analitzen els factors que determinen el funcionament ecologic
d’aquests sistemes. S’estudien especialment els criteris que permeten l’avaluació de la qualitat
de l’aigua.
Cognoms i Nom Responsable: Ramón y Cajal Agüeras Santiago
Nom del Grup: Patologia Molecular
Referència expedient: 2005SGR 00144
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 489 45 69
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: 1.En los últimos años se han realizado diversos trabajos de patología
molecular, estudiando oncogenes e inestabilidad genética en cáncer de colon, tumores de
mama, secuencias virales en linfomas, asícomo diversos estudios relacionando las alteraciones
moleculares de los tumores, sus vias de señalización y su correlación con la patología. 2.En los
estudios generales de quimio y radioresistencia se observó que el gen E1A induce una
marcada sensibilidadobservó que el gen E1A induce una marcada sensibilidad a agentes que
dañan el DNA, como el cisplatino y las radiaciones.
Cognoms i Nom Responsable: Real Arribas Francisco X.
Nom del Grup: Cellular and molecular mechanisms of disease
Referència expedient: 2005SGR 00729
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932257586
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La sol.licitut integra a 3 equips establerts i 4 d’investigadors joves. En els
darrers 4 anys, aquests han consolidat la seva activitat en relació amb els mecanismes
cel.lulars/moleculars del càncer.Les principals activitats han estat l’estudi de mecanismes de
progressió del càncer de pàncrees i la resistència a la quimioteràpia, la identificació de
marcadors moleculars de càncer, l’ús de cèl.lules mare per a analitzar la diferenciació cel.lular i
l’es mare per a analitzar la diferenciació cel.lular i l’aillament de nous gens implicats en
apoptosi. El grup té una activitat docent de pre i post grau important i una àmplia xarxa de col
laboracions.
Cognoms i Nom Responsable: RECASENS GUINJUAN JORDI
Nom del Grup: MALHERBOLOGIA
Referència expedient: 2005SGR 00525
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 973702549
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup realitza l’activitat de recerca en l’àmbit de la malherbologia. Les línies
de treball desenvolupades es centren en: 1- estudis sobre la biologia i ecologia de males
herbes com a premises en l’establiment de mètodes de control integrat, en especial en cereals
d’hivern , 2- Detecció i maneig de biotips de males herbes resistents a herbicides , 3Establiment d’estratègies de control alternatives als herbicides, mitjancant mètodes físics,
mecànicives als herbicides, mitjancant mètodes físics, mecànics o culturals , 4- Estudis sobre la
biologia de males herbes exòtiques invasores i establiment de mesures de cuarentena.
Cognoms i Nom Responsable: Retana Alumbreros Javier
Nom del Grup: Dinàmica d'ecosistemes forestals i ecologia del foc
Referència expedient: 2005SGR 00619
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935812028
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els components del grup ha desenvolupat conjuntament fins a la data
nombrosos estudis i han participant en diferents projectes nacionals i internacionals sobre la
dinàmica dels ecosistemes forestals mediterranis i la seva resposta als incendis. En els propers
quatre anys, les activitats de recerca del grup s’estructuraran segons dos eixos bàsics: (1) la
estructura i el funcionament dels ecosistemes forestals a escala de població, de comunitat i de
pais forestals a escala de població, de comunitat i de paisatge , i (2) els canvis que es
produeixen en aquestos ecosistemes forestals per l’impacte del foc.
Cognoms i Nom Responsable: Ribas de Pouplana Lluís
Nom del Grup: Laboratori de la Traducció Genètica
Referència expedient: 2005SGR 00350
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Parc Científic de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida - Ciencies Mediques i de la Salut
Telèfon: 934 034 868
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El laboratori de la traducció genètica va ser fundat al Juny del 2003. El grup
té el propòsit de desenvolupar nous mètodes per l’obtenció de inhibidors moleculars contra
patògens on el procés de síntesi proteica està poc estudiat, com Plasmodium o Trypanosoma.
Des de la seva fundació els membres del grup han publicat 12 articles, s’han aconseguit dos
projectes de recerca, tres beques d’investigació, i el laboratori ha crescut fins a 8 membres
actius.ió, i el laboratori ha crescut fins a 8 membres actius. El laboratori necesita obtenir suport
tècnic qualificat per poder ampliar les seves línies de recerca a cultius de cel.lules humanes.
Cognoms i Nom Responsable: Ribera Siguan M. Antònia
Nom del Grup: Recursos Vegetals Aquàtics (ReVeA)
Referència expedient: 2005SGR 00412
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 4290051
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup ReVeA, constituït l’any 1994, reuneix científics de la UB que treballen
en el camp de la ficologia, sobre microalgues i macroalgues, tant del medi continental com del
marí. Sobre les macroalgues destaquem els treballs de síntesi enfocats a la realització de la
“Flora Phycologica Iberica” i sobre les microalgues es centren sobretot en la valoració dels
mètodes per a inhibir o disminuir el creixement d’organismes fototròficsibir o disminuir el
creixement d’organismes fototròfics responsables de biodeterioració en obres d’art i
monuments per tal de procedir a la seva prevenció i conservació.
Cognoms i Nom Responsable: ROCA BOSCH JOAQUIM
Nom del Grup: GENOMICA ESTRUCTURAL I APLICADA - INNOVACIONS AMB LLEVATS Referència expedient: 2005SGR 00601
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934006178
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre treball consisteix en l’anàlisi i aplicabilitat de mecanismes
moleculars d’activitat gènica , especialment els relacionats amb la transcripció i amb
l’organització dinàmica del DNA. El llevat Saccharomyces cerevisiae es el model principal de
experimentació, on incorporem elements virals, bacterians i d’eucariotes superiors. La
combinació d’anàlisis moleculars i de genètica clàsica amb tècniques de genómica i proteómica
ens permet descubrirècniques de genómica i proteómica ens permet descubrir nous aspectes
estructurals i funcionals del genoma per proposar aplicacions en l’àmbit de la biomedicina, i
també mediambient i industria.
Cognoms i Nom Responsable: Roca Roumens Mercè
Nom del Grup: Grup de Recerca d'Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia
Referència expedient: 2005SGR 00167
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 714 48 59
Correu electrònic:
Resum activitat: L’activitat, globalment considerada, s’ha centrat en l’anàlisi dels processos de
formació i desenvolupament de les societats complexes al món Mediterrani en funció de tres
grans blocs temàtics:arqueologia protohistòrica (món ibèric), clàssica (món romà) i egiptologia
(Egipte faraònic i grecorromà). La recerca ha tendit al desenvolupament de línies transversals
entre els tres blocs com ara els estudis territorials, sobre l’activitat comercial i sobre ldis
territorials, sobre l’activitat comercial i sobre l’arquitectura i urbanisme mitjançant la
implementació de projectes (R+D), l’organització de trobades científiques i realització de
publicacions.
Cognoms i Nom Responsable: Rodríguez Farré Eduard
Nom del Grup: Farmacologia i Toxicologia
Referència expedient: 2005SGR 00826
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 933638326
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els objectius generals del Grup es centren fonamentalment en dues àrees
d’estudi interrelacionades. D’una banda es plantegen el desenvolupament de models aptes per
a la predicció de la neurotoxicitathumana i per a la identificació de dianes cel lulars i funcionals
en el processos de neurotoxicitat induïda per xenobiòtics. D’altra, es dirigeixen a obtenir
avenços en el coneixement dels mecanismes relacionats amb l’envelliment neural amb la fi de
definrelacionats amb l’envelliment neural amb la fi de definir estratègies per a incrementar la
protecció en front de la neurotoxicitat i la neurodegeneració en el sistema nerviós envellit.
Cognoms i Nom Responsable: Rodríguez Teijeiro José Domingo
Nom del Grup: Ecologia evolutiva, comportament i conservació de la biodiversitat.
Referència expedient: 2005SGR 00090
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 402 14 48
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Es preten estudiar aspectes básics sobre diferents comportaments (sistema
d'aparellament, capacitat invasiva de les espècies, moviments migratoris o d'altre tipus, ús i
utilizació de l'espai) en diferents espècies d'aus i mamífers. Atès que la majoria d'espècies
tractades tenen alguna relació amb l'activitat humana, els estudis bàsics portats a terme
permeten la seva aplicació a la gestió i conservació de les seves poblacions. Él paper que el
comportament desenvolupa en la selecció natural de trets morfològics i en les espècies
invasores és també objecte de recerca d’aquest grup.
Cognoms i Nom Responsable: Romagosa Clariana Ignacio
Nom del Grup: Millora genètica de cultius
Referència expedient: 2005SGR 00574
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 973702534
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: 1.- Genètica, millora, fisiologia, recursos genetics, etc. de cereals d’hivern.
2.- Obtenció de material vegetal adaptat a les condicions espanyoles, amb un èmfasi a
l’adaptació fenològica, bona resistencia a
estreses particularment abiotics i de bona qualitat.
3.-Transferència a empreses de llavors de varietats i línies avançades. 4.- Assessorament
tècnic i divulgació al sector.
Cognoms i Nom Responsable: RUIZ GABRIEL Francisco JAVIER
Nom del Grup: BIOLOGIA I ECOLOGIA EVOLUTIVES DELS TETRÀPODES. APLICACIONS
A LA CONSERVACIÓ
Referència expedient: 2005SGR 00744
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021452
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’interès bàsic del grup es focalitza en l’analisi de les estratègies vitals dels
tetràpodes amb un èmfasi especial en les tres dimensions del ninxol tròfic (qué mengen, quan
mengen, ón mengen), en lareproducció (anàlisi del valor adaptatiu dels paràmetres de
reproducció, mecanismes que controlen la producció d’ous), en el desenvolupament (producció
de larves, supervivència, metamòrfosi), en els mecanismes evolutius productors de diversitat
morfològimecanismes evolutius productors de diversitat morfològica (heterotípies) i en la
dinàmica poblacional (incloent marcadors moleculars), així com en els efectes dels
contaminants sobre la fauna.
Cognoms i Nom Responsable: Ruiz Panadero Alfredo
Nom del Grup: Grup de Genòmica, Bioinformàtica i Evolució
Referència expedient: 2005SGR 00892
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-581-2729
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup pretén la comprensió de l’origen i la naturalesa de la
diversitat genètica, que constitueix una matèria bàsica de l’evolució biològica. Estem analitzant
la diversitat genètica a dos nivells, cromosòmic i nucleotídic, utilitzant tant enfocs experimentals
com bioinformàtics. En primer lloc, es busca entendre les causes moleculars i les
conseqüències funcionals de les reordenacions cromosòmiques naturals. D’altra banda, s’està
realitzs cromosòmiques naturals. D’altra banda, s’està realitzant una anàlisi global de la
diversitat nucleotídica en metazous per tal de determinar els principals factors que l’afecten.
Cognoms i Nom Responsable: Saló Boix Emili
Nom del Grup: Grup de Biologia i Genètica del Desenvolupament
Referència expedient: 2005SGR 00769
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934035977
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El tema central i l’objectiu prioritari del Grup de Biologia i Genètica del
Desenvolupament és l’estudi de les bases cel•lulars, genètiques i moleculars del procés de
regeneració i del desenvolupamentembrionari. Com a sistemes model fem servir planàries
(cucs plans), Drosophila (mosca del vinagre) i el pollet. Com a objectius concrets ens
preguntem com, en ambdós processos, les cèl•lules van generant (desenvolupament) o
regenerant (regeneració) els prant (desenvolupament) o regenerant (regeneració) els patrons
morfològics i, molt especialment, detectar i aïllar els gens que controlen les activitats de les
cèl•lues.
Cognoms i Nom Responsable: SAÑA SEGUÍ MARIA
Nom del Grup: PREHISTORIA, VULCANISME I MEDI A CATALUNYA
Referència expedient: 2005SGR 00307
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935814310
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca sol licitant de l’ajut ha iniciat des de l’any 2002 una línia de
recerca centrada en estudiar la interacció entre els canvis medioambientals i la dinàmica
històrica al llarg d’un interval temporal ampli de la Prehistòria (40.000-3.000 cal AC). En
l’actualitat es centra en analitzar l’impacte que l’activitat volcànica tingué en les societats
prehistòriques a Catalunya a partir d’un treball interdisciplinar que integra la recerca en aun
treball interdisciplinar que integra la recerca en arqueologia, paleoecologia i geoarqueologia.
Cognoms i Nom Responsable: Sánchez Bonastre Armand
Nom del Grup: Grup de Millora Genètica Molecular Veterinària
Referència expedient: 2005SGR 00922
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811398
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup treballa des de l’any 1989, en que es varen començar a introduir les
tècniques de Genètica Molecular a la Unitat de Producció Animal (actualment Unitat de Ciència
Animal) de la Facultat de Veterinària, en el desenvolupament i l’aplicació d’aquestes tecniques
a la Millora Genètica en l’àmbit de la Producció Animal. La activitat de recerca comprén desde
la caracterització genètica de races autòctones i gestió de recursos genètics animals fins
autòctones i gestió de recursos genètics animals fins a la detecció de QTLs i estudi de gens
d’interés productiu, amb el desenvolupament d’eines d’anàlisi bioinformàtic de les dades
moleculars
Cognoms i Nom Responsable: Sánchez Zalacain Mª del Pilar
Nom del Grup: Ecologia de Comunitats Marines
Referència expedient: 2005SGR 00191
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932309561
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca duta a terme en els últims anys pels membres del grup inclou les
diverses fases del cicle vital de peixos, mol•luscs i crustacis marins. L’anàlisi de la interacció
entre aquestes poblacionsi el seu entorn físic, biològic i l’explotació a que estan sotmeses ha
estat l’objecte de molts dels projectes desenvolupats fins ara. S’ha considerat de vital
importància el fet d’investigar no només les pautes d’explotació, sinó també l’efecte que aques
les pautes d’explotació, sinó també l’efecte que aquesta explotació té sobre el fons marí i la
resta d’espècies que constitueixen part integrant de l’ecosistema.
Cognoms i Nom Responsable: SANCHIS ALMENAR VICENTE
Nom del Grup: UNITAT DE TECNOLOGIA DE PRODUCTES VEGETALS
Referència expedient: 2005SGR 00058
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 973 792535
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: 1) Estudio de los cambios en las propiedades fisicoquímicas de derivados de
fruta en el proceso de elaboración de alimentos, para optimitzar los parámetros de procesado y
aplicación en el diseño de equipos. 2) Investigación de hongos y micotoxinas para evitar la
acumulación de micotoxinas y aprovechar su potencial biotecnológico para la industria. 3)
Composición y calidad del aceite de oliva.Capacidad antioxidante y biodisponibilidad de los
componentes bioactivos. 4) Aplicación de nuevas tecnologias y combimación de métodos de
conversación para detener productos de origen vegetal.
Cognoms i Nom Responsable: Sanz Carreras Ferran
Nom del Grup: Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB)
Referència expedient: 2005SGR 00710
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932 240 302
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB) du a terme recerca i
desenvolupament sobre l’ús de la metodologia computacional i les noves tecnologies de la
informació en les ciències de la salut i de la vida, abastant la concepció i el disseny de noves
aplicacions informàtiques especialitzades, el seu desenvolupament i avaluació, així com la col
laboració amb altres professionals de l’àmbit biomèdic per tal d’aplicar l’esmentat programari en
prbiomèdic per tal d’aplicar l’esmentat programari en problemes d’interés científic, social i
econòmic.
Cognoms i Nom Responsable: SARDÀ AMILLS FRANCESC
Nom del Grup: RECURSOS MARINS RENOVABLES
Referència expedient: 2005SGR 00708
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932309549
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup té com activitat l’estudi dels Recursos Marins Renovables amb
especial atenció als recursos explotats com peixos, crustacis i mol luscs. El Grup es
interdisciplinar, desenvolupant la seva tasca tant des de l’escenari de la biologia i cicles vitals
individuals, com des de l’escenari més ampli de l’aproximació ecològica i de les noves
tecnologies aplicades a la pesca. La finalitat darrera del grup és reunir els coneixements
científics i tècnicsl grup és reunir els coneixements científics i tècnics (tant teòrics i pràctics)
per tal de d’assessorar per una explotació sostenible dels Recursos Marins a les
administracións i al sector pesquer.
Cognoms i Nom Responsable: Schwartz Navarro Simó
Nom del Grup: Oncologia Molecular i Envelliment
Referència expedient: 2005SGR 00076
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934894060
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup d’Oncologia Molecular i Envelliment és expert en càncer
gastrointestinal, en inestabilitat genòmica i cromosòmica en tumorogènesi, i en defectes de
reparació del dany genòmic associats a la tumorogènesi colorectal. Forma també part de la
seva activitat el diagnòstic molecular del càncer familiar colorectal, així com també la
identificació de nous gens i dianes terapèutiques associades al pronòstic, diagnòstic i
tractament de tumors, per mitjaronòstic, diagnòstic i tractament de tumors, per mitja
d’aproximacions de genòmica funcional i proteòmica.
Cognoms i Nom Responsable: Serratosa Serdà Joan
Nom del Grup: Neurobiologia Cel lular
Referència expedient: 2005SGR 00544
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 3638329
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els objectius globals consisteixen en l’estudi de proteïnes implicades en la
resposta glial per tal de poder dissenyar estratègies terapèutiques que permetin prevenir o
millorar lesions neurodegeneratives. S’estudien factors de transcripció de la família dels
C/EBPs. També s’estudia el paper de la proteïna p21Cip1 (inhibidora de la proliferació cel lular)
en la resposta inflamatòria glial. Es treballa amb cervell de rata, ratolí , cultius cel lularsballa
amb cervell de rata, ratolí , cultius cel lulars primaris (neurona, astròcits i micròglia) i amb línies
cel lulars que serveixen del models per a l’estudi de les cèl lules glials.
Cognoms i Nom Responsable: SIERRA JIMÉNEZ ÀNGELS
Nom del Grup: Models experimentals per l'estudi de la patogenesi de les metàstasi i la
resposta a terapia
Referència expedient: 2005SGR 00982
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Investigació de Bellvitge
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 932607429
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Una vegada establerta la metàstasi les probabilitats de curació dels pacients
disminueixen considerablement. El desenvolupament de tècniques diagnòstiques per
evidenciar la capacitat metastàtica delstumors és important, no només per preveure la
progressió metastàtica abans que succeixi, sinó també per diferenciar pacients amb baix risc de
progressar, als que poder evitar el sobre-tractament. Les línies d’investigació del grup van
dirigides al desenvlínies d’investigació del grup van dirigides al desenvolupament de models
experimentals in vivo, altament sensibles per estudiar la diseminació i el diagnostic precoç de
las metàstastasis.
Cognoms i Nom Responsable: SORIANO GARCÍA EDUARDO
Nom del Grup: Neurobiologia del desenvolupament i de la regeneració neuronal
Referència expedient: 2005SGR 00830
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 403 71 17
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La hipótesis general de este Proyecto es que el crecimiento y la guía axonal
dependen de un control exquisito de la exocitosis vesicular en regiones particulares del cono de
crecimiento, una hipótesis que no se ha estudiado hasta la fecha. Este proyecto, por lo tanto,
pretende caracterizar una interacción del receptor DCC y la proteína SNARE Syntaxina (y otras
proteínas SNARE) que es crucial para el crecimiento y la guía axonal mediados por Netrina-1el
crecimiento y la guía axonal mediados por Netrina-1.
Cognoms i Nom Responsable: Suau León Pere
Nom del Grup: Grup d'Expressió Gènica i Regulació Cel.lular Eucariòtica
Referència expedient: 2005SGR 00178
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811391
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudiarem l’efecte de la fosforilació dels dominis terminals de la histona H1,
aixi com la participació dels motius SPKK en la unión preferencial de l’H1 al DNA SAR.
Examinarem la localització dels dominis terminals de l’H1 a la cromatina. També s’estudiarà
l’estructura i mecanismes de condensació de la cromatina en els cromosomes metafàsics,
mitjançant diferents tècniques de microscòpia. Es caracteritzaran els elements estructurals del
eIF2beta quecteritzaran els elements estructurals del eIF2beta que permeten la interacció amb
CK2alfa, la fosforilació del eIF3c per Ck2 i la presencia de Ck2 als complexos d’inici de la
traducció.
Cognoms i Nom Responsable: Sumoy Van Dyck Lauro
Nom del Grup: Anàlisi Genòmica del Desenvolupament i Malalties / Serveis Cientific-Tècnics
de Microarrays
Referència expedient: 2005SGR 00404
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Fundació Centre de Regulació Genòmica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 34-93-224.09.25
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Tenim un projecte bàsic enfocat a l’estudi genomic funcional del gen neuronal
LRRN6A/LERN1/LINGO1. La nostra activitat es centra en l’aplicació de metodologies d’alt
rendiment per a estudiar canvis ennivells d’expressió, de nº de còpies de DNA o d’unió de
proteïnes a promotors. Emprem microarrays de DNA amb milers de sondes que permeten
analitzar en paral.lel i simultàniament moltes regions del genoma en un únic assaig. La recerca
està orientada al denoma en un únic assaig. La recerca està orientada al desenvolupament
tecnològic tant a nivell experimental com bioinformàtic, i a la provisió de serveis d’anàlisi
genòmica tarifats a la comunitat.
Cognoms i Nom Responsable: Tomás Magaña Joan
Nom del Grup: Grup de Genètica i Biologia Molecular dels Factors de Virulència Bacterians (es
el mateix que en tot
Referència expedient: 2005SGR 00635
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93-4021486
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Descripció a nivell mundial del flagell lateral i de secreció de tipus III en
Aeromonas mesòfiles patògenes a nivell humà. Caracterització complerta (genètica i química)
del LPS de Klebsiella pneumoniae, i per primera vegada a nivell mundial indicar que la càpsula
d’ aquest bacteri es lliga al nucli del LPS, amb les implicacions a nivell patògenic que això
representa. Definició d'una nova família de proteïnes associades al nucleoide la família
Hha/YmoA. Interacció entre les proteïnes Hha/YmoA en la regulació de la conjugació.
Cognoms i Nom Responsable: Tort Bardolet Lluis
Nom del Grup: GRUP DE PATOLOGIA I IMMUNOFISIOLOGIA EN AQÜICULTURA.
Referència expedient: 2005SGR 00338
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935811914
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup és líder a Catalunya en l’àmbit de la salut dels peixos, la prevenció
d’enfermetats i l’estrès i l’estudi de les patologies relacionades amb l’aqüicultura. Es un referent
internacional tant enla immunofisiologia dels peixos com en les patologies de peixos marins,
especialment del Mediterrani. El grup desenvolupa projectes a nivell català, espanyol, europeu i
internacional. La seva producció científica internacional i la seva presència en cursió científica
internacional i la seva presència en cursos, congressos internacionals és habitual i també és
rellevant la seva activitat en l’ambit de la formació superior a nivell europeu.
Cognoms i Nom Responsable: Turon Barrera Francesc Xavier
Nom del Grup: Grup de Recerca en Biologia i Ecologia Bentóniques
Referència expedient: 2005SGR 00674
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021441
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup treballa en temes d’ecologia, biologia, genética de poblacions,
dinámica de poblacions, conservació i gestió d’espècies animals i vegetals bentòniques. La
recerca ultrapassa l’àmbit dels grupstaxonòmics particulars, i busca fer estudis integrats de la
qualitat del medi, els efectes de la contaminació i els canvis en les comunitats deguts a l’acció
humana (alteració de la costa, aport de nutrients, arribada d’espècies exòtiques...). A la
vegadutrients, arribada d’espècies exòtiques...). A la vegada el grup ha estat molt actiu en
investigar la base ecològica de la producció de metabolits bioactius d’interés farmacològic i
biotecnològic.
Cognoms i Nom Responsable: Uriz Lespe María Jesús
Nom del Grup: Ecologia Bentònica
Referència expedient: 2005SGR 00277
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Centre d''Estudis Avançats de Blanes
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 972333324
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup estudia els ecosistemes bentònics litorals des del punt de vista
estructural i dinàmic, centranse principalment en els invertebrats, peixos i fanerògames, amb
l’objectiu de coneixer el seu funcionament i la seva capacitat de resposta als canvis, tant
naturals com antròpics. Aquest enfocament ens permet predir la vulnerabilitat dels sistemes
liitorals en front a perturbacions, i, en conseqüència, proposar a les Administracions mesures
de conseüència, proposar a les Administracions mesures de conservació i gestiò ambiental.
Utilitzem marcadors genètics i isòtops estables. Algunes líneas dinvestigació tenen aplicacions
biotecnològiques.
Cognoms i Nom Responsable: Valcárcel Juárez Juan
Nom del Grup: Regulació del Processament Alternatiu del pre-mRNA
Referència expedient: 2005SGR 00413
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Centre de Regulació Genòmica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 224 09 56
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup, endegat a l’EMBL en 1996 i al CRG des de 2002, ha fet aportacions
significatives en el camp dels mecanismes moleculars de regulació del procesament alternativo
de pre-mRNA, procés que amplianotablement el contingut informatiu dels genomes complexes.
Hem caracteritzat factors que reconeixen les seqüències implicades en el processament,
proteïnes que modulen la seva activitat, i mecanismes per els quals aquests reguladors actuen
en la determinper els quals aquests reguladors actuen en la determinació sexual, mort cel.lular
programada i progressió tumoral. Hem desenvolupat també microarrays per l’estudi del
processament alternatiu.
Cognoms i Nom Responsable: Valverde de Castro Miguel Angel
Nom del Grup: Grupo de Fisiología Molecular y Canalopatías
Referència expedient: 2005SGR 00266
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 5422832
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El laboratorio de Fisiología Molecular y Canalopatías integra un conjunto de
proyectos orientados a entender el funcionamiento de diferentes canales de iones tanto en
situaciones fisiológicas como patológicas, con especial interés en aquellas de origen genético
que conllevan una alteración de dichos canales. El estudio de la función de los canales de
iones se integra dentro de las respuestas celulares generadas por estímulos mecánicos,
osmóticos y silares generadas por estímulos mecánicos, osmóticos y situaciones de estrés
oxidativo en el contexto de patologías de origen epitelial, vascular y neurodegenerativas.
Cognoms i Nom Responsable: Vargas García Francisco José
Nom del Grup: Departament d'Arboricultura Mediterrània
Referència expedient: 2005SGR 00704
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 977 328424
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: 1) Millora genètica de varietats de fruita seca i fruita dolça , 2) selecció clonal
de varietats en olivera i garrofer , 3) caracterització de material vegetal de fruita seca, olivera, i
garrofer , 4)utilització de marcadors moleculars per a millora , 5) selecció de recursos dels
gèneres Juglans, Pistacia, Pyrus i Ceratonia pel seu interès medi ambiental i forestal , 6) bancs
de germoplasma espanyols d’avellaner, garrofer, noguer i pistatxer , 7) fisyols d’avellaner,
garrofer, noguer i pistatxer , 7) fisiologia de la reproducció en noguer, olivera i garrofer i 8)
caracterització i millora de la qualitat en oli d’oliva, fruita seca
Cognoms i Nom Responsable: VÁZQUEZ BAANANTE M. ISABEL
Nom del Grup: NUTRICIÓ, METABOLISME I GENÓMICA FUNCIONAL EN PEIXOS
Referència expedient: 2005SGR 00165
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 402 45 21
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Pretenem disposar de peixos més eficaços en la utilització de carbohidrats de
la dieta com a font d’energia i de proteïna com a font d’aminoàcids per al creixement. Això
permetrà assolir una piscicultura sostenible i millorar la qualitat de les aigües receptores
d’excretes, per reducció de compostos nitrogenats. El nostre grup és pioner en el clonatge i
caracterització funcional de gens que controlen l’expressió d’enzims clau en el metabolisme de
carblen l’expressió d’enzims clau en el metabolisme de carbohidrats i proteïnes en peixos, i
presenta àmplia experiència en l’avaluació de l’aprofitament dels nutrients de la dieta per al
creixement.
Cognoms i Nom Responsable: VENTURA ZAMORA SALVADOR
Nom del Grup: GRUP D'ESTUDI DE PROTEÏNES AUTOAGREGATIVES
Referència expedient: 2005SGR 00037
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 581 41 47
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi multidisciplinar dels determinants sequencials, estructurals i funcionals
de l’autoagregació de proteïnes implicades en malaties neurodegeneratives. S’estudiara el
mecanisme d’agregació in vivo en sistemes cel.lulars model. S’empraran tècniques per a
l’estudi de molècules individuals com la microscòpia de força atòmica i la Fluorescence
Correlation Spectroscopy per visualitzar en temps real l’autoagregació. S’analitzara el paper de
les membraal l’autoagregació. S’analitzara el paper de les membranes biologiques en
l’agregació mitjançant tecniques biofisiques. Es triaran com a models proteïnes lligades a
Alzheimer i Parkinson.
Cognoms i Nom Responsable: Vidal Carou M. Carmen
Nom del Grup: GRUP D'AMINES I POLIAMINES BIOACTIVES DELS ALIMENTS
(correspon al Grup d'Amines biògenes
Referència expedient: 2005SGR 00237
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934024513
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Recerca centra la seva activitat, en el marc de la Seguretat i
Qualitat Alimentària, l’estudi de l’origen de les amines biògenes en els aliments, la identificació
de les etapes crítiques del’elaboració i emmagatzematge, dels factors que més influeixen en la
seva formació, així com de les possibles mesures de control de la seva accumulació. L’interès
d’aquests estudis rau en la minimització dels riscos per la salut del consumidor, i en la mació
dels riscos per la salut del consumidor, i en la millora de la qualitat dels processos d’elaboració.
Actualment, el Grup inicia la recerca sobre les propietats antioxidants de les poliamines.
Cognoms i Nom Responsable: VILARDELL TARRES MIQUEL
Nom del Grup: AUTOIMMUNITAT I MALALTIA TROMBÒTICA
Referència expedient: 2005SGR 00279
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 4894047
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca realitza una investigació clínico-básica. La vessant clínica
engloba Medicina Interna, Reumatologia, Geriatria i Alèrgia. La investigació bàsica en
aquestes espècialitats es fa enmallaties sistèmiques i autoimmunes, ja que el grup realitza un
seguiment prospectiu d’un miler de malalts que pateixen aquestes patologies. Actualment, es
treballa en la base genètica d’aquestes malalties, així com en la detecció de nous anticossos
peralties, així com en la detecció de nous anticossos per a entendre millor la seva patogènia.
Igualment, també estudiem els factors sèrics predictors de la morbi-mortalitat d’aquests
pacients.
Cognoms i Nom Responsable: Vilardell Trench Josep
Nom del Grup: Interaccions RNA-proteïna
Referència expedient: 2005SGR 00050
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Fundació Centre de Regulació Genòmica
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93.2240916
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi dels mecanismes moleculars de regulació post-transcripcional emprant
Saccharomyces cerevisiae com a model, amb un especial interés en la regulació del splicing.
Cognoms i Nom Responsable: VILARÓ COMA SENÉN
Nom del Grup: CELLTEC UB
Referència expedient: 2005SGR 00096
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93 402 15 50
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’àrea d’interès del nostre grup de recerca és la Biologia cel lular i molecular
de la cèl lula endotelial, la seva implicació en patologies, la funció del citoesquelet en el tràfic
intracel.lular deproteïnes, la funció citoprotectora del àcid lisofosfátidic i el desenvolupament de
models cel lulars in vitro. La nostra recerca més bàsica es centra en una de les més
prometedores estratègies anti-tumorals actuals i es fonamenta en el coneixement i elumorals
actuals i es fonamenta en el coneixement i el control de la neovascularització induïda pels
tumors.
Cognoms i Nom Responsable: Villarroya Gombau Francesc
Nom del Grup: Genètica i Biologia Molecular de Proteïnes Mitocondrials i Patologies
Associades
Referència expedient: 2005SGR 00652
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021525
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Durant els darrers 4 anys hem desenvolupat varies linies de recerca
centrades en el coneixement de cóm l’activitat mitocondrial, tant en relació a la bioenergètica
com a l’apoptosi, afecta les funcions cel.lulars i de l’organisme. Hem analitzat la funció
mitocondrial en cèl.lules especialitzades (adipocits, miocits,..) i en models animals (ratolins
transgénics i “knockout” per a components de l maquinaria mitocondrial). Això ens haa
components de l maquinaria mitocondrial). Això ens ha permès establir la implicació de
components mitocondrials en malalties com la obesitat, diabetis, lipodistrofia o cardiomiopaties.
Cognoms i Nom Responsable: Villaverde Corrales Antronio P
Nom del Grup: Microbiologia Bàsica i Aplicada
Referència expedient: 2005SGR 00956
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 935812148
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de Microbiologia Bàsica i Aplicada dedica la seva recerca a l’anàlisi
d’aspectes fonamentals de la biologia bacteriana en els àmbits funcionals, fisiològics,
estructurals, genòmics i proteòmics, i en l’aplicació dels principis determinats a objectius
específiques dintre dels camps de la Biomedicina i la Biotecnologia. Els models d’estudi són
micobacteris, enterobacteris i estreptococs i les aplicacions que es desenvulopen inclouen nous
sistemes aplicacions que es desenvulopen inclouen nous sistemes de diagnòstic molecular,
noves eines d’aplicació en teràpia gènica i cel.lular, i nous principis d’actuació en patogènia
molecular i cel.lular.
Cognoms i Nom Responsable: Viñas Almenar Inmaculada
Nom del Grup: Unitat de Postcollita (CeRTA)
Referència expedient: 2005SGR 00630
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 973702535
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del Grup se centra en: - Optimitzar la tecnologia del maneig i de
l’emmagatzematge frigorífic per tal d’obtenir uns productes amb una excel lent qualitat físicoquímica i sensorial. - Estudiar la físico-química de la fruita en condicions d’estrés i/o durant la
conservació per a proporcionar fruita de millor qualitat i amb alt valor dietètic. - Desenvolupar
sistemes alternatius als productes químics de síntesi per alt control de les alteracuctes químics
de síntesi per alt control de les alteracions de fruita , així com eliminar als patògens de
transmissió alimentària en les fruites i hortalisses mínimament processades en fresc
Cognoms i Nom Responsable: Vives Rego Josep
Nom del Grup: Grup de Biodegradació de Xenobiòtics i Productes Naturals: aspectes bàsics i
aplicacions a tecnologi
Referència expedient: 2005SGR 00327
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 934021485
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupament d’eines biotecnològiques per reduir la contaminació
ambiental i prevenir la generació de contaminants Noves estratègies d’eliminació d’agents
tòxics per bioremediació Aprofitament de residus industrials i urbans per al reciclatge o
bioconversió en productes de valor afegit Desenvolupament de metodologies de producció
sostenibles Proporcionar informació, projectes tecnològics i alternatives mediambientals a les
administracions i a les irnatives mediambientals a les administracions i a les indústries
catalanes Aportar dades, mètodes i directrius per desenvolupar avaluacions de risc ambiental
per utilitzar pels gestors públics
Cognoms i Nom Responsable: Zorzano Olarte Antonio
Nom del Grup: Grup d''Estudi de les Bases Moleculars de Patologies Associades a
Transportadors de Membrana (www
Referència expedient: 2005SGR 00947
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies de la Vida Telèfon: 93403-7197
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del nostre grup s’ha centrat en l’estudi de la comprensió
dels mecanismes implicats en el desenvolupament de malalties genètiques heterogèniques i
poligèniques. Durant els ultims 4 anys hem hem generat un nou mètode de tractament de la
diabetis, hem identificat noves vies reguladores del transportador de glucosa GLUT4, un nou
gen de síndrome metabòlic, la mitofusina.2, nous gens que codifiquen per transportadors
d’aminoàcids,us gens que codifiquen per transportadors d’aminoàcids, un model animal de
cistinuria i un anàlisi estructural pormenoritzat dels transportadors heteromèrics d’aminoàcids.
GRUPS DE RECERCA DE CATALUNYA (SGR) - CONVOCATÒRIA 2005
Àmbit : 005 – Ciències Mèdiques i de la Salut
Cognoms i Nom Responsable: Alonso Caballero Jordi
Nom del Grup: Unitat de Recerca en Serveis Sanitaris
Referència expedient: 2005SGR 00491
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-225-7556
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Grup de Recerca Consolidat des del 1997, multidisciplinar, composat per
investigadors de l’IMAS. Desenvolupa 3 línies de recerca: 1. Metodologia de la mesura dels
resultats percebuts pel pacient 2.Avaluació de l’impacte sobre la salut individual i social
(càrrega) de les malalties cròniques i factors associats. 3. Avaluació de l’efectivitat i els costos
dels procediments sanitaris. En els següents problemes de salut: els trastorns mentals i la
droents problemes de salut: els trastorns mentals i la drogaaddicció, les malaties respiratòries i
el càncer i algunes malalties associades a l’envelliment.
Cognoms i Nom Responsable: Alonso Fernández Pedro Luís
Nom del Grup: Grup de recerca en Epidemiologia i Salut Internacional, GRESI
Referència expedient: 2005SGR 00253
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 227 57 06
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat:
Cognoms i Nom Responsable: Amoros Martí Pere
Nom del Grup: Grup de Recerca sobre Intervencions Sòcio-educatives en la Infància i la
Joventut
Referència expedient: 2005SGR 00170
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93/4035217
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup GRISIJ s’ha convertit en un referent important a l’àmbit nacional amb
les Polítiques Socials de Protecció a la Infància . A partir de les 36 recerques , de les
publicacions i de la formaciórealitzada a les CCAA s’ha aconseguit un canvi en les Polítiques
de Protecció a la Infància amb la introducció d’un nou Model d’Intervenció en les adopcions i
els acolliments familiars, Paral•lelament la recerca s’ha dirigit a la investigació socioeducnt la
recerca s’ha dirigit a la investigació socioeducativa dins l’àmbit de la salut i, en concret, amb la
creació de les ciberaules hospitalàries
Cognoms i Nom Responsable: Andreu Periz Antoni Lluís
Nom del Grup: Recerca en genètica de malalties neurològiques
Referència expedient: 2005SGR 00971
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934894057
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca en genètica de malalties neurològiques ha desenvolupat la
seva activitat en l’estudi dels mecanismes moleculars determinants de la presentació del fenotip
patològic en malalties genètiques neurològiques com l’esclerosi lateral amiotròfica, atàxia de
Friedreich, encefalomiopaties mitocondrials, glucogenosis musculars, sordesa no sindròmica,
polineuropaties familiars, cavernomatosis cerebrals familiars i malalties neurodegeneratives.sis
cerebrals familiars i malalties neurodegeneratives. Aquesta aproximació s’ha implementat
utilitzant models tant in vitro com in organello, així com models cel lulars i mostres de pacients
Cognoms i Nom Responsable: Antó Boqué Josep M
Nom del Grup: Unitat de Recerca Respiratòria i Ambiental
Referència expedient: 2005SGR 00392
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932211009
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La unitat està organitzada sobre la base de l’autonomia i la col laboració entre
els investigadors, i el treball abasta 3 línies principals de recerca: 1) El desenvolupament pre i
post-natal (especialment del sistema neuroconductal i immunitari). 2) Els determinants de les
malalties respiratòries en nens i adults, incloent la malaltia pulmonar obstructiva crònica i
l’asma. 3) L’etiologia i la prognosi del càncer i particularment del càncer de bufeta unosi del
càncer i particularment del càncer de bufeta urinària i de pancrees. Aquestes línees tenen en
comú l’abordatge epidemiològic per estudiar els efectes dels contaminants ambientals i
laborals.
Cognoms i Nom Responsable: Ariza Fernández Aurelio
Nom del Grup: PATOLOGIA ESTRUCTURAL I MOLECULAR
Referència expedient: 2005SGR 00828
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Hospital Germans Trias i Pujol
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934 978 853
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de Patologia Estructural i Molecular duu a terme recerca traslacional
en les àrees de càncer i de neurociències. El grup, que integra patòlegs, biòlegs i bioquímics,
treballa sobre mostres tissulars humanes i té com a estratègia comuna l’aproximació, des d’una
perspectiva morfològica arrelada en l’anatomia patològica, als mecanismes moleculars del
càncer (cutani, limfoide, gastrointestinal, mamari i cerebral) i de la neuroinfecció i neurodegen,
mamari i cerebral) i de la neuroinfecció i neurodegeneració (virus JC i demències).
Cognoms i Nom Responsable: Armario García Antonio
Nom del Grup: Neurobiologia de l'estrès i de l'adicció
Referència expedient: 2005SGR 00990
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 935811840
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Caracteritzar el substrat neurobiològic que permeti explicar l’origen de la
susceptibilitat individual a l’estrès i a la addicció. S’estudia en animals, des d’una perspectiva
conductual, fisiològica ibioquímica, la influència de: (a) l’exposició primerenca/prèvia a
situacions d’estrès, (b) la exposició a situacions estressants de gran severitat en l’etapa adulta,
(c) determinats trets conductuals (ansietat, cerca de sensacions) o característiques fis(ansietat,
cerca de sensacions) o característiques fisiològiques (activitat pituitari-adrenal, funció
hipocampal, sistemes dopaminergic, histaminergic i òxid nítric).
Cognoms i Nom Responsable: Arribas López Joaquín
Nom del Grup: Factors de Creixement
Referència expedient: 2005SGR 00612
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundacio Institut de Recerca de l''Hospital Universitari de la Vall d''Hebr
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: +34932746026
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El factor de creixement epidèrmic (EGF) és el prototip d’una nombrosa família
de factors de creixement que s’uneixen a una família de quatre receptors: el receptor d’EGF
(EGFR, també conegut com HER1o ErbB1), HER2 (també conegut com neu o Erb2) , HER3 i
HER4 (ErbB3 i ErbB4, respectivament). La sobreactivació d’aquests receptors és freqüent en
una gran varietat de tumors humans. El nostre grup està interessat en estudiar la regulació de
l’activitat deà interessat en estudiar la regulació de l’activitat dels lligands, en especial la seva
activació proteolítica així com l’activació dels receptors en càncer.
Cognoms i Nom Responsable: Arroyo Pérez Vicente
Nom del Grup: Grup de Recerca en Hepatología Clínica. Aquest grup procedeix d'un anterior
(Grup de Recerca en Hep
Referència expedient: 2005SGR 00071
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932275739
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Recerca en Hepatologia Clínica és líder mundial en la investigació
de la cirrosi. Es, a més un grup molt competitiu d’investigació en hepatitis vírica i càncer de
fetge. Altres línies d’investigació estàn relacionades amb malalties hepàtiques autoinmunes,
trasplantament hepàtic i malaltia hepàtica alcohòlica. Durant els últims quatre anys (2001-2004)
ha publicat 256 articles en revistes indexades. Lidera la Red Nacional de Centres en Hepats
indexades. Lidera la Red Nacional de Centres en Hepatologia i Gastroenterologia de l’Institut
Carlos III.
Cognoms i Nom Responsable: Ausina Ruiz Vicenç
Nom del Grup: Grup de Microbiologia Clínica i Patologia Infecciosa Experimental
Referència expedient: 2005SGR 00056
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Hospital Germans Trias i Pujol
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934978894
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat es centra en el desenvolupament, estandardització i avaluació
clínica de tècniques microbiològiques, immunològiques i de biologia molecular d’ús en el
diagnòstic de les malalties infeccioses. Les línies consolidades estan dirigides: estudi de la
patogènia de les malalties infeccioses, marcadors de virulència, desenvolupament de models
experimentals de patologia infecciosa, estudi de resistència a antimicrobians i avaluació de
nous antisèptsistència a antimicrobians i avaluació de nous antisèptics i desinfectants. Noves
línies: virologia clínica i molecular (VHC, EBV, HV, HIV) i inflamació, mediadors i proteïnes
antinflamatòries
Cognoms i Nom Responsable: BACHS VALLDENEU ORIOL
Nom del Grup: PROLIFERACIÓ CEL LULAR
Referència expedient: 2005SGR 00163
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-6853528
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup està analitzant els mecanismes implicats en la regulació de la
proliferació cel•lular i dels sistemes de vigilància (checkpoints) en cèl•lules eucariotes, utilitzant
com models experimentals cèl lules de llevat (S. pombe) i cèl lules de mamifer (rata, ratoli i
humans). A més, el grup també treballa en la identificació i caracterització de les alteracions
d’quests mecanismes que es presenten en diferents tipus de cèl•lules tumorals humanes. A pn
en diferents tipus de cèl•lules tumorals humanes. A partir d’aquests estudis el grup també
preten la identificació de noves proteïnes que tinguin valor com dianes per a la terapia antitumoral.
Cognoms i Nom Responsable: Badimon Maestro Lina
Nom del Grup: Grup d'Investigació Cardiovascular
Referència expedient: 2005SGR 00304
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-5565880
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup d’investigació cardiovascular està dirigit por la Prof. Lina Badimon, i
s’enfoca a l’estudi dels mecanismes moleculars i cel•lulars d’iniciació, progressió i complicació
de l’arteriosclerosi ila cardiopatia isquèmica.En els darrers 10 anys, el grup ha publicat 109
articles en revistes científiques incloses en el “Science Citation Index” (SCI), 49 capítols en
llibres i 37 articles en revistes de revisió. Els treballs del gr37 articles en revistes de revisió. Els
treballs del grup en aquest període han donat 12 tesis doctorals.
Cognoms i Nom Responsable: BAIGET BASTUS MONTSERRAT
Nom del Grup: Servei de Genètica
Referència expedient: 2005SGR 01056
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon:
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'activitat del Servei de Genètica es centra en l'estudi de: 1) alteracions
genètiques de diferents patologies hereditàries humanes. S'inclouen malaties monogèniques
greus i freqüents: distròfies musculars (Duchenne, Becker, distròfies de cintures, Malaltia de
Steinert, atrofia muscular espinal), malalties hematològiques (Hemofilia A i B, síndromes
talasèmiques, hemocromatosi, síndrome de Gilbert) degeneracions retinianes ') gens
relacionats amb el cáncer de mama/ovari hereditari 3)mecanismes farmacogenètics.
Cognoms i Nom Responsable: BALANZO TINTORE JOAQUIM
Nom del Grup: Complicacions de la Cirrosi hepàtica
Referència expedient: 2005SGR 01085
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 291 91 39
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup s'ha dedicat a dos grans línies de recrca: 1.Infeccions d eal cirrosi
hepàtica i ascites, amb una part experimental i altre clínica dedicada al estudi de la trasnlocació
bacteriana i millora del tractament de la peritonitis bascteriana espontànea i l'ascites. 2.
Hemorràgia digetsiva secundaria a la hieprtensió portal, dedicada a la avaluació hemodinàmica
en la profilaxis primària i secundària de hemorràgia, i en el episodi agut, així com en al recerca
de nous fàrmacs i tractaments endoscòpics, a fi d’evitar la hemorràgia i augmentar la
supervivència.
Cognoms i Nom Responsable: Balasch Cortina Joan
Nom del Grup: Grup d’Endocrinologia Ginecològica i Reproducció Humana
Referència expedient: 2005SGR 00573
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-2275534
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: a) S’ha caracteritzat el trastorn hemodinàmic que desenvolupen les pacients
sotmeses a estimulació ovàrica per a fecundació in vitro i s’han definit noves pautes
terapèutiques per aquesta finalitat. Es va establir: b) el valor de paràmetres endometrials tant
ecogràfics com immunohistoquímics com a marcadors de la receptivitat endometrial per la
implantació embrionària , c) nous factors predictius de pèrdues embriofetals i un tractament
eficaç en el frde pèrdues embriofetals i un tractament eficaç en el fracàs reproductiu
immunològic , d) el risc (clínic i en l’animal d’experimentació) cardiovascular associat a la
menopausa.
Cognoms i Nom Responsable: Barbanoj Rodríguez Manel Josep
Nom del Grup: Centre d'Investigació de Medicaments
Referència expedient: 2005SGR 00335
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 291 90 19
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Hom té com ocupació fundamental portar a terme activitats d’investigació i
desenvolupament centrades en l’estudi dels medicaments en l’home, eminentment sota
perspectiva farmacològica. Estan centradesen (i) l’ avaluació dels efectes inicials dels fàrmacs
en l’home (assajos clínics en Fase I), (ii) avaluació de l’activitat de fàrmacs actius sobre el SNC:
processament sensoro-cognitiu-motor i d’allò que esdevé quant l’organisme dorm i (iii) estudis
&#3ò que esdevé quant l’organisme dorm i (iii) estudis “in numero” que consisteixen en porta a
terme una investigació utilitzant tècniques matemàtiques, estadístiques i numèriques
Cognoms i Nom Responsable: Baselga Torres José Manuel
Nom del Grup: Càncer de Mama i Assaigs Fase I
Referència expedient: 2005SGR 00439
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Fundacio Institut de Recerca de l''Hospital Universitari de la Vall d''Hebr
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: +34932746085
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup d'investigació dirigit pel Dr. Baselga treballa activament en la
búsqueda de noves dianes mol leculars i realitzant assaigs clínics amb nous fàrmacs. En els
diferents apartats es detallen les contribucions concretes d'aquests grups en els últims anys,
així com els objectius en un futur pròxim.
Cognoms i Nom Responsable: BERNARDO ARROYO MIGUEL
Nom del Grup: Grup Esquizofrenia Clínic GEC
Referència expedient: 2005SGR 00223
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-4732215
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El programa d’esquizofrènia centra la seva investigació en l’estudi dels
primers episodis esquizofrènics i en l’esquizofrènia resistent i comòrbida, a través de
neuroimatge funcional (SPECT de perfusió cerebral i de receptors, PET i RMf). S’han realitzat
estudis de neuroactivació sensorial i cognitiva amb tests neuropsicològics d’activació frontal i
estudis d’ocupació de receptors dopaminèrgics. Tanmateix s’han estudiat com a indicadors
biològics deTanmateix s’han estudiat com a indicadors biològics de recaiguda metabòlits
plasmàtics de la dopamina en un seguiment longitudinal prospectiu i de resposta al tractament.
Cognoms i Nom Responsable: Bosch Jose F Xavier
Nom del Grup: Grup Virus i Càncer (Servei d'Epidemiologia i Registre del Càncer - IDIBELL,
Institut Català d'Onc
Referència expedient: 2005SGR 00695
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Investigació Biomèdica de Bellvitge
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 2607812
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El “Grup Virus i Càncer” és un grup multidisciplinari, constituit l’any 1994 i
integrat per epidemiòlegs, patòlegs, biòlegs i estadístics articulats per la recerca entorn
l’estudide la interrelació entre càncer humà i virus. Les principals línies d’investigació giren
entorn els càncers de cèrvix, fetge,linformes i cavitat oral. El grup treballa amb estreta connexió
amb xaxes nacionals i internacionals de recerca i manté un col-labacionals i internacionals de
recerca i manté un col-laboració privilegiada amb la IARC i la OMS.
Cognoms i Nom Responsable: Brugada Terradelles Josep
Nom del Grup: Grup d’Arítmies i Estimulació Cardíaca
Referència expedient: 2005SGR 00497
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932275551
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’electrofisiologia és una especialitat de la cardiologia que estudia desordres
elèctrics cardíacs. El grup d’arímies i estimulació cardíaca de l’Hospital Clínic de Barcelona
realitza una àmplia tascade recerca avalada amb nombrosos treballs i publicacions importants.
Les principals línies de treball es relacionen amb l’estudi dels mecanismes i epidemiologia de
les arítmies cardíaques, teràpia farmacològica,
teràpia d’ablació per radiofreqüència
enrmacològica, teràpia d’ablació per radiofreqüència en taquicàrdies, l’ús de marcapassos i
desfibril ladors implantables, patologies genètiques, bioenginyeria i tècniques d’imatge
biomèdiques.
Cognoms i Nom Responsable: Bulbena Vilarrasa Antonio
Nom del Grup: URP, Unitat de Recerca en Psiquiatria
Referència expedient: 2005SGR 01048
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932483175
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'URP està formada per diferents investigadors que desenvolupen les seves
tasques en elsi de l'assistència psiquiàtrica de l'Institut d'Atenció Psiquiàtrica, Salut Mental i
Toxicomanies IAPs-IMAS, tant a nivell hospitalari com d'atenció primària. La seva àrea és la
recerca clínica en psiquiatria i toxicomanies i té dues grans línies: el Grup de Recerca en
Angoixa i transtorns afectius i esquizofrènia i el Grup de Recerca Aplicada entranstorns per ús
de substàncies, fent especial èmfasi en la comorbilitat entre ambdues (psicopatologia i
toxicomanies) i altres patologies (angoixa i laxitud articular).
Cognoms i Nom Responsable: CABALLÍN FERNÁNDEZ MARIA ROSA
Nom del Grup: Grup d'Estudis Citogenètics i Moleculars dels Efectes de les Radiacions
Ionitzants i del Càncer
Referència expedient: 2005SGR 00164
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 935811317
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Es porten a terme dues línies. La primera, analitza els efectes de les
radiacions ionitzants en poblacions humanes exposades (ocupacionalment, radioteràpia o
radiodiagnòstic) i en models experimentals. S’estudien els radioprotectors, la susceptibilitat
individual, l’eficàcia biològica relativa, i la millora de la Dosimetria Biològica. La segona estudia
les leucèmies infantils i els càncers de bufeta i colon. L’objectiu és el conèixement de les bases
gta i colon. L’objectiu és el conèixement de les bases genètiques. Les dues línies utilitzen
métodes de:Citogenètica , hibridació in situ fluorescent , genómica comparada , i expressió
gènica.
Cognoms i Nom Responsable: Cabañes Saenz Francisco Javier
Nom del Grup: GRUP DE MICOLOGIA VETERINÀRIA
Referència expedient: 2005SGR 00684
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 935811749
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Centra la seva activitat de recerca en l’estudi dels fongs com agents causals
de processos patològics relacionats amb malalties infeccioses i micotoxicosis que poden
afectar tant als animals com a l’home. En el desenvolupament de les diferents línies de recerca
utilitza principalment tècniques microbiològiques, cromatogràfiques i de biologia molecular per
tal d’identificar i caracteritzar els fongs que produeixen micotoxines i compta amb un equip
mulgs que produeixen micotoxines i compta amb un equip multidisciplinari per tal de realitzar el
diagnòstic, l’estudi i el tractament de la malaltia micòtica en les diferentes espècies
domèstiques.
Cognoms i Nom Responsable: CAMINAL MAGRANS PERE
Nom del Grup: Grup de Recerca de Senyals i Sistemes Biomèdics (SISBIO) de la Universitat
Politècnica de Catalunya
Referència expedient: 2005SGR 00214
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934017159
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu principal consisteix a dissenyar i desenvolupar tècniques
avançades de processament de senyals biomèdics per a la monitorització, el diagnòstic i la
teràpia de patologies. Els objectius parcials són:a) L’estudi d’aspectes teòrics de l’anàlisi del
senyal i de la seva aplicabilitat a la interpretació de senyals biomèdics per poder millorar el
processament de la informació mèdica , b) El desenvolupament d’aplicacions tecnològiques per
utilitzaesenvolupament d’aplicacions tecnològiques per utilitzar-les en l’entorn hospitalari, que
inclouen la utilització d’instrumentació mèdica real
Cognoms i Nom Responsable: Camins Espuny Antoni
Nom del Grup: Grup de Recerca en Neurofarmacologia: Prevenció de l''envelliment i de la mort
neurona (GREN)
Referència expedient: 2005SGR 00893
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934024531
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: En els últims anys la nostra tasca de recerca ha estat focalitzada en l’estudi
del mecanisme de mort neuronal utilitzant diferents toxines que reprodueixen malalties
neurodegeneratives. Hem estudiat el paper de les cinases dependents de ciclines (CDKs) com
a moduladores del procés de mort neuronal i d’envelliment. Els nostres resultats ens han
permès suggerir que el flavopiridol i la roscovitina (fàrmacs antitumorals en fase clínica II)
poden tenir unfàrmacs antitumorals en fase clínica II) poden tenir una potencial aplicació en el
tractament de l’ Alzheimer, Parkinson i d’altres malalties neurodegeneratives on existeix un
dany a nivell de l’ADN.
Cognoms i Nom Responsable: CAMPISTOL PLANA JAUME
Nom del Grup: Grup de Recerca de Neurociències i metabolisme periàtric
Referència expedient: 2005SGR 01036
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932806169
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat:
Cognoms i Nom Responsable: Campo Güerri Elías
Nom del Grup: ONCOMORFOLGIA FUNCIONAL HUMANA I EXPERIMENTAL
Referència expedient: 2005SGR 00870
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 2775450
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup es dirigeix a l’estudi de les neoplasies humanes
en les seves vertents morfològiques, fenotípiques, genètiques, i moleculars amb els objectius
de determinar els mecanismes implicats en el seu desevolupament i progressió, evaluar com
aquestes alteracions poden millorar el maneig clínic dels pacients i com poden ajudar a
descobrir noves dianes i estrategies terapèutiques.
La recerca es desenvolupa
fonamentalment en neoplues. La recerca es desenvolupa fonamentalment en neoplasies
hematològiques, tumors d’influencia hormonal, neoplasies de les vies aerodigestives i tumors
neurològics.
Cognoms i Nom Responsable: Capdevila Ortís Lluís
Nom del Grup: Grup de Recerca en Estil de Vida i Salut
Referència expedient: 2005SGR 00318
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 935811434
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La principal activitat de recerca del grup gira al voltant dels estils de vida en
relació a la salut. En el període anterior ha destacat l’estudi de la relació entre salut i la pràctica
regular d’activitat física, en població general i en esportistes, i l’estudi de la conducta
alimentària associada i del tabaquisme. El grup és interdisciplinar (metges i psicòlegs), i publica
treballs, forma investigadors i reb ajuts en els àmbits de: promoció de la saigadors i reb ajuts en
els àmbits de: promoció de la salut, metodologia del comportament, salut pública, trastorns de
la conducta alimentària, psicologia i medicina de l’esport i l’activitat física.
Cognoms i Nom Responsable: CARNE CLADELLAS XAVIER
Nom del Grup: Farmacologia Clínica i Farmacogenètica
Referència expedient: 2005SGR 00039
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932279328
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup realitza recerca clínica, amb el desenvolupament de diversos assaigs
clínics amb fàrmacs i aliments funcionals. Els assaigs clínics farmacològics son de bàsicament
de Fase I i IV . Els assaigs amb aliments funcionals es fan amb voluntaris sans i pacients qu
controlen consultes externes. Als assaigs Clínics farmacològics, s’inclouen estudis de
farmacogenètica, amb l’associació de certs polimorfismes genètics amb eficàcia i seguretat
fàrmacs.limorfismes genètics amb eficàcia i seguretat fàrmacs. En els darrers anys impulsant
l’estudi farmacogenètic, amb projectes independents dels assaigs clínics, que son finançats per
Agencies Nacionals.
Cognoms i Nom Responsable: CARRASCOSA LEZCANO ANTONIO
Nom del Grup: Grup de FISIOPATOLOGIA DEL CREIXEMENT
Referència expedient: 2005SGR 00908
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 489 30 64
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca comporta línies clíniques, aplicades i bàsiques: a)
estudis antropomètrics en poblacions pediàtriques normals i patològiques , b) hormones
tiroidees en nounats prematurs , c) marcadors metabòlics de diabetis tipus 1 i complicacions i
de diabetis tipus 2 en l’obesitat pediàtrica , d) gens reguladors del creixement esquelètic (GH1,
GHR i VDR): patrons de SNPs a la població control i mutacions en pacients , e) diagnòstic
moleculartrol i mutacions en pacients , e) diagnòstic molecular del pseudohermafroditisme
masculí (gens AR, SRD5A2 i HSD17B3) , f) regulació de proliferació i expressió gènica en el
cartíleg de creixement humà
Cognoms i Nom Responsable: CARRERAS BARNES JOSEP
Nom del Grup: Metabolisme i Patologia Molecular
Referència expedient: 2005SGR 01071
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934024551
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: S'estudien aspectes moleculars del metabolisme, d ela biologia cel lular, la
fisiologia i al fisiopatologia, rellevants per la prevenció, diagnosi i tractament de diversos
trastorns i malalties humanes (especialment del teixit muscular, esquelètic i cardíac, i dels
eritròcits): bases metabòliques de la fatiga i de les lesions musculars produïdes per l'exercici;
caracterització i prevenció d eles alteracions metabòliques del cor transplantat; caracterització
genètica i molecular de defectes congènits dels eritròcids (hemoglobinopaties, enzimopaties i
mebranopaties); participació del factor E2F1 en el cicle cel·lular, en el procés d’apoptosi i en la
difernciació cel·lular.
Cognoms i Nom Responsable: Carreras Pons Enric
Nom del Grup: TRASPLANTAMENT DE PROGENITORES HEMOPOÈTICS (TPH)
Referència expedient: 2005SGR 00675
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 2275588
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu del grup ha estat sempre millorar els resultats clínics del TPH. Per
això, les recerques inicials varen estar encaminades a: la prevenció i tractament de les
principals complicacions delTPH , les modalitats de trasplantament menys agressives, i,
l’aplicació del trasplantament en noves indicacions. Actualment, els avenços assolits en aquest
camps ens permeten iniciar noves línies orientades a l’anàlisi de la variabilitat genètica
interientades a l’anàlisi de la variabilitat genètica interindividual en els resultats clínics , el
paper de la lesíó endotelial
Cognoms i Nom Responsable: Casabona Barbarà Jordi
Nom del Grup: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya (CEEESCAT)
Referència expedient: 2005SGR 00505
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Hospital Germans Trias i Pujol
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 497 88 90
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Centre d’Estudis Epidemiològics sobre la SIDA de Catalunya és una Unitat
Funcional de l’Institut Català de la Salut (ICS) (DOGC. 2080, 26-07-1995), amb un component
d’activitat programàtica depenent de la Direc. Gen. de Salut Pública del Dept. Salut, i una altra
d’activitat de recerca com a centre d’excel.lència en l’epidemiologia d’HIV/SIDA. Si bé l’activitat
programàtica del Centre es fa en l’àmbit geogràfic de Catalunya, la seva activitat invest’àmbit
geogràfic de Catalunya, la seva activitat investigadora es desenvolupa especialment en l’àmbit
estatal i europeu , i en col.laboració amb la Fundació Barcelona SIDA2002 en l’àmbit
internacional
Cognoms i Nom Responsable: CASAN CLARA PERE
Nom del Grup: Grup de recerca de Mètodes no invasius per a l'estudi de la funció i inflamació
de les vies aeries
Referència expedient: 2005SGR 01054
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934052532
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grupo ha desarrollado diferentes técnicas para el estudio no invasivo de la
función y de la inflamación de als vías aéreas. En particular, ahd esarrollado la tomografia por
impedancia eléctrica para el estudio de la vascularización pulmonar. Este último se
complementa con la estimación por ecografia venosa d ela presión pulmonar. En el campo de
la inflamación pulmonar el grupo es pionero en España en el desarrollo e implantación de la
técnica de inducción del esputo, condensado del aire exhalado y NO exhalado.
Cognoms i Nom Responsable: Casas Pla Josep R.
Nom del Grup: GRUP DE PROCESSAMENT D'IMATGE I VÍDEO (anteriorment anomenat
Grup de Tractament de la Imatge, conv.
Referència expedient: 2005SGR 00341
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut -
Telèfon: 93 401 6458
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup desenvolupa la seva recerca en Processament d’Imatge i Vídeo per
representació, codificació, indexació i anàlisi del contingut visual. La seva expertesa en l’àrea
de Morfologia matemàtica és reconeguda internacionalment, i ha estat la base de contribucions
als standards MPEG-4 i MPEG-7. L’any 2003, el Grup va organitzar una conferència
internacional IEEE7ICIP a Barcelona, amb més de 1.200 assistents, i es va fer més conegut.
Actualment particiassistents, i es va fer més conegut. Actualment participa en un projecte
integrat IP de la Unió Europea (CHIL) i dues xarxes d’excel lència (NoE SIMILAR i MUSCLE), i
ha construit una Sala Intel ligent
Cognoms i Nom Responsable: Celada Cotarelo Antonio
Nom del Grup: Grup de Biologia del Macròfag. Regulació de l''expressió gènica
Referència expedient: 2005SGR 00910
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 933348544
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des de 1992 treballem en la biologia del macròfag com a cèl’lula capdal del
sistema immunitari i la regulació de l''expressió gènica. El que ens interessa és saber com
determinats estímuls, a nivell de receptors de membrana, transdueixen les senyals, que
indueixen la proliferació, activació i apoptosi, fins que s''indueix la transcripció dels gens que
regulen les respostes adients per que la cèl’lula respongui als estímuls de forma correcta. Els
nostres resultats amb animals s''han traslladat a mostres humanes procedents de biòpsies,
demostrant la interacció entre recerca bàsica i aplicada.
Cognoms i Nom Responsable: Chillón Rodríguez Miguel
Nom del Grup: Grup de Recerca en Teràpia Gènica per Malalties Autoimmunes
Referència expedient: 2005SGR 00169
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-5814199
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Definir i aplicar estratègies de teràpia gènica pel tractament de malalties
autoimmunes com la malaltia de Crohn i les complicacions neuropàtiques de la diabetes
mellitus Està centrada en 3 grans línies: - Anàlisi de diferents vectors virals per deteminar
aquells amb més eficiència i especificitat de transducció - Anàlisi de diferents gens candidats i
determinació d’aquells amb més potencial terapèutic en models animals preclínics in vivo Aplicaciópèutic en models animals preclínics in vivo - Aplicació in vivo de la millor combinació
vector:gen terapèutic per determinar dosis terapèutiques i nivells de biotoxicitat i biodistribució
Cognoms i Nom Responsable: CIUDAD GOMÉZ CARLOS
Nom
del
Grup:
TERÀPIA
ANTICANCEROSA,
ANTIATEROSCLERÒTICA
ANTIINFLAMATÒRIA
Referència expedient: 2005SGR 00833
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-4034455
I
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Com a comun denominador, el grup estudia mecanismes moleculars amb fins
terapèutics dins de les àrees del càncer, de la ateroscleròsi i de la inflamació. D’una banda
s’utilitzen eines genòmiques, ambla utilització d’arrays de cDNA per estudiar la resposta
farmacogenòmica a diferents fàrmacs
i per determinar
possibles noves dianes
farmacològiques que millorin els tractaments anticancerosos i antiateroscleròtics. D’altra banda
es disenyen i utilitzntiateroscleròtics. D’altra banda es disenyen i utilitzen tècniques antisentit
(aODNs i RNAi) com a noves i eficients eines terapèutiques, tant en càncer com en la
inflamació.
Cognoms i Nom Responsable: Closa Autet Daniel
Nom del Grup: Regulació de la inflamació aguda i crònica
Referència expedient: 2005SGR 00797
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 933638307
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de la regulació dels procesos inflamatoris en diferents models
experimentals de malalties amb un fort component inflamatori agut o crònic (Pancreatitis aguda,
fibrosi pulmonar, fallida multisistémica...). A més de la recerca de noves dianes tereputiques
efectives per aquests processos, estudiem les interaccions entre els diferents órgans implicats
(principalment fetge, pulmó, budell i pàncrees). També treballem en els mecanismes
intracel.lularrees). També treballem en els mecanismes intracel.lulars de alguns mediadors
implicats en la regulació de la resposta cel.lular amb potencial terapéutic, com ara la proteïna
PAP/Reg.
Cognoms i Nom Responsable: Clotet Sala Bonaventura
Nom del Grup: Grup de Recerca Clínica i Bàsica a la SIDA
Referència expedient: 2005SGR 00850
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Hospital Germans Trias i Pujol
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-465.63.74
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu principal del nostre grup es consolidar linies de recerca que abordin
l’estudi del comportament del VIH per avançar en el coneixement de la immunopatologia
d’aquest virus i establir una estreta relació amb l’àmbit de la clínica. Ens hem focalitzat en
l’estudi de resistència als antirretrovirals i la seva implicació en la resposta virològica al
tractament. També en el mecanisme d’acció d’altres fàrmacs antagonistes dels receptors de les
quim’altres fàrmacs antagonistes dels receptors de les quimiocines, l’estudi de diferents factors
en la unió del VIH a la cèl.lula i la investigació de vacunes terapèutiques.
Cognoms i Nom Responsable: Coll Figa Pere
Nom del Grup: Grup de Recerca en Microbiologia Clínica
Referència expedient: 2005SGR 00249
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon:
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Resistència als antimicrobians, tant la caracterització dels mecanismes
moleculars de resistència (betalactàmics y antituberculosos fonamentalment) com la seva
difusió (estudis de clonalitat, plasmidis, transposons i integrons). Estudis d’epidemiologia
molecular (tuberculosi a les presons de Catalunya i al districte de Ciutat Vella entre d’altres).
Noves tecnologies com la PCR a temps real i xips de baixa densitat pel diagnòstic clínic
(toxoplasmosi,de baixa densitat pel diagnòstic clínic (toxoplasmosi, sepsia neonatal o
meningitis bacteriana). Formem part activa de diverses xarxes o organismes amb una important
vessant formativa.
Cognoms i Nom Responsable: Comella Carnicé Joan Xavier
Nom del Grup: Senyalització Cel lular i Apoptosi
Referència expedient: 2005SGR 00628
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 973702213
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les línies de recerca del grup són: a) estudi dels factors neurotròfics i les vies
de senyalització intracel lular activades per aquests factors en relació a la seva funció sobre la
supervivència i mort neuronal , b) estudi de la mort apoptòtica en el sistema nerviós i c) estudi
dels mecanismes implicats en la mort cel lular del teixit cardiac. En el teixit nerviós com en el
cardiac el coneixement dels mecanismes implicats en la supervivència i mort ddels
mecanismes implicats en la supervivència i mort de les cèl lules que els formen, constitueix una
eina fonamental per l’estudi i tractament de les malalties implicades en aquests sistemes.
Cognoms i Nom Responsable: del Rio Pérez María -José
Nom del Grup: LEICA: Llenguatge i comunicació augmentativa i alternativa
Referència expedient: 2005SGR 00235
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 6746593
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: LEICA investiga sobre processos de desenvolupament de la comunicació i el
llenguatge, amb dedicació especial al cas de persones amb discapacitat. Recerca bàsica:
processos interpersonals que afavoreixen el desenvolupament de la comunicació i el
llenguatge. Recerca aplicada: disseny i avaluació de instruments i procediments per a la
intervenció educativa i clínica en el mateix àmbit. Podem considerar pioneres en el nostre país
les investigacions delderar pioneres en el nostre país les investigacions del grup sobre
sistemes alternatius i augmentattius de comunicació (SAAC) i procediments d’intervenció
naturalista en comunicació i llenguatge.
Cognoms i Nom Responsable: Diez Chamizo Victoria
Nom del Grup: Aprenentatge i Cognició: un enfocament comparat
Referència expedient: 2005SGR 01094
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut - Ciencies Socials
Telèfon: 937214494
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grupo se formó en la década de los años 80 y desde entonces sigue en
activo. La aportación mas relevante de nuestro trabajo a lo largo de los últimos veinte años ha
sido la demostración de que los fenómenos básicos del condicionamiento pavloviano también
se observan trabajando con tareas estrictament espaciales (tanto en laberinto radialelevado
como es piscina de Morris). En parte debido a nuestros resultados se ha podido descartar la
influyente propuesta que afirma que el aprendizaje espacial es no-asociativo, diferente e
independiente de otras formas tradicionales de aprendizaje.
Cognoms i Nom Responsable: Dolan Simon
Nom del Grup: IEL. Grup recerca sobre estudis laborals.
Referència expedient: 2005SGR 00106
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932806162
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup està orientada a generar coneixement (científic
i professional) sobre qüestions que afecten tant a les organitzacions com als treballadors, per
tal de millorar el benestar actual de les empreses i les persones. Per aquesta raó, les línies
estratègiques de recerca previstes pels propers 4 anys i, recollides al IV Pla de Recerca a
Catalunya. PRI, tenen a veure amb: la millora de la qualitat de vida laboral i la recerca enmillora
de la qualitat de vida laboral i la recerca en temes sobre la gestió dels recursos humans.
Cognoms i Nom Responsable: Domingo Roig José Luis
Nom del Grup: Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental
Referència expedient: 2005SGR 00479
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 977759380
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: * Toxicologia experimental: Avaluació en animals de laboratori dels efectes
tòxics de diversos contaminants ambientals amb especial atenció als metalls pesants i a
l’alumini en particular (neuroconducta, teratogenicitat i radicals lliures) * Toxicologia
mediambiental: Impregnació humana per contaminants ambientals. Avaluació de riscos
ambientals i sobre la salut pública per compostos orgànis (dioxines i furans, PCBs, HAPs,
PBDEs, PCDEs, PCNs, etc) i mines i furans, PCBs, HAPs, PBDEs, PCDEs, PCNs, etc) i
metalls pesants. Exposició a contaminants químics a través de la dieta de la població general.
Cognoms i Nom Responsable: ENRICH BASTÚS CARLES
Nom del Grup: Endocitosi, tràfic i senyalització
Referència expedient: 2005SGR 00492
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 935900286
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les cèl lules que sobreexpressen annexina A6 tenen meyns Ras-GTP i
l’activitat Raf-1 està completament inhibida. A més, l’annexina A6 estimula el reclutament de
p120GAP cap a la membrana plasmàtica per a la modulació de l’activitat Ras i Raf-1.
Identificació dels mecanismes moleculars que regulen el transport intracel lular de caveolina, la
transducció de senyals proliferatius i l’organització dels “lipid rafts” a la membrana. Idens “lipid
rafts” a la membrana. Identificació de la PKC-delta com responsable de l’efecte morfològic i
funcional que és produeix en els endosomes per inhibició de la calmodulina.
Cognoms i Nom Responsable: Escera Micó Carles
Nom del Grup: Grup de Recerca en Neurociència Cognitiva
Referència expedient: 2005SGR 00953
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 933125048
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Recerca en Neurociència Cognitiva investiga les bases
neurològiques de les funcions cognitives humanes (atenció, visió i percepció auditiva), a partir
de mesures electrofisiològiques (potencials evocats, PEs) extretes de l’EEG. Un dels nostres
objectius s’adreça a la identificació de mesures específiques de la fisiologia cerebral (PEs) que
proporcionin indicadors dels mecanismes cerebrals de la cognició, i que permetin una millor
comprensióls de la cognició, i que permetin una millor comprensió de la fisiopatologia i les
alteracions cognitives presents en diferents patologies neurològiques, psiquiàtriques i
neuropediàtriques.
Cognoms i Nom Responsable: ESPALLARGUES CARRERAS MIREIA
Nom del Grup: Grup de Recerca en Avaluació de serveis i Resultats en salut (RAR)
Referència expedient: 2005SGR 00171
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Agència d''Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934421064
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El RAR té per finalitat proporcionar informació basada en el coneixement
científic i en l’anàlisi del context des d’una aproximació multidisciplinària (clínica,
epidemiòlogica, econòmica, sociològica,etc.) per modificar i millorar la pràctica i en definitiva
ajudar en la presa de decisions a diferents nivells (professionals, gestors, polítics, malalts i
població en general). El RAR inclou 3 línies específiques d’actuació en recerca: l’avaluació de
tes específiques d’actuació en recerca: l’avaluació de tecnologia mèdica (ATM), l’avaluació de
la pràctica mèdica i eines de suport a la pràctica/gestió, i la mesura dels resultats en salut.
Cognoms i Nom Responsable: Esquerda Colell Josep Enric
Nom del Grup: Neurobiologia Cel.lular
Referència expedient: 2005SGR 00391
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 973702427
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El procesos de mort cel.lular, de degeneració mediada pels receptors de
glutamat i de neuroinflamació son investigats, particularment a nivell de les motoneurones, com
a substracte patogènic i diana terapèutica de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) en distints
models experimentals. Un altra línea de recerca del grup está implicada en l’estudi del paper de
les quinasses depenents de ciclines (cdks) en la regulació de l’apoptòsi neuronal i en posibleks)
en la regulació de l’apoptòsi neuronal i en posible paper terapèutic de fàrmacs inhibidors
específics.
Cognoms i Nom Responsable: ESTEVE COMAS MARIA
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA DE MALALTIES DEL TRACTE DIGESTIU
Referència expedient: 2005SGR 00326
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: FUNDACIÓ MÚTUA DE TERRASSA
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-4231383
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Focalitzada des de fa anys en aspectes fisiopatològics i terapèutics de la
malaltia inflamatòria intestinal i de la infecció gàstrica per H.pylori. Des de l’any 1996 es realitza
un estudi sistemàtic de causes de diarrea crònica de característiques funcionals i detecció de
tots els casos incidents de colitis microscòpica (publicació del primer estudi epidemiològic
mundial de colitis limfocítica). A partir de l’any 2000 i dins la línia de diarrea crònicpartir de l’any
2000 i dins la línia de diarrea crònica i inflamació es va posar en marxa una línia de recerca de
malaltia celíaca de l’adult en col laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu.
Cognoms i Nom Responsable: FERNANDEZ AGUADO ENRIQUE
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA INTERDEPARTAMENTAL PER A LA COL.LABORACIÓ
CIENTÍFICA APLICADA - GRICCA
Referència expedient: 2005SGR 00732
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934016287
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El GRICCA centra la seva recerca en els camps de la Bioenginyeria i dels
Biomaterials. Actualment està desenvolupant: a) nous biomaterials injectables (ciments ossis)
per aplicacions en cirurgia vertebral (vertebro i/o kyphoplasties) de mínima invasió (Projecte del
“Ministerio de Educación y Ciencia”: MAT2005-02778 , Pendent de resolució) , i b) noves
tècniques no destructives (ultrasons) per a la monitorització contínua de les pro(ultrasons) per a
la monitorització contínua de les propietats mecàniques i reològiques d’aquests ciments ossis
durant el seu fraguat (Projecte de la “European Commission”: FP6-028
Cognoms i Nom Responsable: Fernández Muñoz Esteve
Nom del Grup: Grup de Recerca en Epidemiologia, Prevenció i Control del Tabaquisme
(GRET)
Referència expedient: 2005SGR 00646
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut d''Investigació Biomèdica de Bellvitge
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932 607 788
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup treballa en diferents aspectes de l’epidemiologia del tabaquisme a
Catalunya, Espanya i Europa. Els projectes de recerca (finançats pel FIS, Fundació La Marató
TV3 i la UE s’han adreçat a caracteritzar l’epidèmia: determinants de l’inici del consum, de la
prevalença, factors associats a l’abandonament, desigualtats socials i de gènere, i aspectes
econòmics (relació preu-consum). Els projectes en curs es inclouen l’estudi del tabaquisme
passiutes en curs es inclouen l’estudi del tabaquisme passiu en el nostre medi i a dissenyar
intervencions preventives efectives. El Grup coordina la Xarxa Temàtica sobre Prevenció del
Tabaquisme (DURSI).
Cognoms i Nom Responsable: Fernández Teruel Albert
Nom del Grup: Models animals en transtorns mentals i neurológics
Referència expedient: 2005SGR 00885
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-581.34.56
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els interesos i l’activitat de recerca del nostre grup es centren en: 1) La
investigació de les bases genétiques i neurobiológiques de l’ansietat en rosegadors de
laboratori, així com de la plasticitat que aquests mecanismes per influència d’experiencies
primarenques-juvenils. 2) L’estudi de l’influència de tractaments ambientals infantil-juvenils
sobre la predisposició a l’envelliment cerebral prematur, per mitjà de models animals de la
malaltia d’Alematur, per mitjà de models animals de la malaltia d’Alzheimer.3) L’estudi de la
vulnerabilitat diferencial (entre soques de rates) a simptomes de l’espectre psicótic així com a
les addiccions.
Cognoms i Nom Responsable: Fernández-Real Lemos José Manuel
Nom del Grup: Nutrició, Eumetabolisme i Salut
Referència expedient: 2005SGR 00467
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Dr. Josep Trueta
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 972 94 02 00
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Identificació de nous determinants moleculars i genètics de la síndrome
metabòlica (obesitat, hipertensió, dislipèmia i resistència a la insulina). Desenvolupament de
fases preclíniques de noves dianes terapèutiques en la síndrome metabòlica.
Cognoms i Nom Responsable: FONTCUBERTA BOJ JORDI
Nom del Grup: Grup de Recerca en Hemostàsia i Trombosi
Referència expedient: 2005SGR 01068
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932919193
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La unidad de Hemostàsia y Trombosi está comprometida con el estudio de la
base molecular d ela trombofilia hereditaria. Es Centro de Referencia para Catalunya y gran
parte de España de las causas biológicas de trombofilia. Desde 1995, se está desarrollando el
proyecto GAIT (Genetic Analysis of Idiopathic Thrombosis) en colaboración con la Southwest
Foundation for Biomedical Research (USA), y el centro Nacional de Genotipación (francia).
Este proyecto es la línea fundamental de la investigación de la Unitat y pionero en el análisis de
la trombofilia como enfermedad compleja.
Cognoms i Nom Responsable: Frangi Caregnato Alejandro
Nom del Grup: Grupo de Análisis de Imágenes y Computación [Computational Imaging Lab]
Referència expedient: 2005SGR 00915
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 466 4441
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Las actividades de investigación del grupo se pueden organizar en torno a
dos ejes diferenciados: el metodológico, que encuadra los aspectos algorítmicos de la
investigación, y el eje aplicativo, donde se distribuyen los ámbitos de interés práctico de nuestra
actividad. En cuanto a metodología, el grupo tiene experiencia en el análisis de imágenes
basado en modelos estadísticos e implícitos, en corregistro rígido y elástico de imágenes
volumétricas, yrregistro rígido y elástico de imágenes volumétricas, y en reconocimiento de
patrones. Las áreas de aplicación se concentran en el análisis de imágenes cardíacas y
vasculares, y en biometría facial.
Cognoms i Nom Responsable: García Benavides Fernando
Nom del Grup: UNITAT DE RECERCA EN SALUT LABORAL - URSL
Referència expedient: 2005SGR 00699
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 935422525
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des del seu reconeixement com a grup de recerca consolidat en 2002
(2002SGR-00051), la URSL ha realitzat una intensa activitat en recerca, docència i serveis. La
URSL està integrada en el DepartamentCEXS de la UPF com a grup de recerca reconegut.
Així mateix, la URSL participa de la Xarxa RCESP dintre del centre IMIM-UPF, finançat pel ISC
III (C03/09), i es membre candidat de la WHO Colaborating Centre in Occupational Health. Des
de 2001, hem publicCentre in Occupational Health. Des de 2001, hem publicat 23 articles en
revistes ISI Citation Index i 46 en altres revistes. Així mateix, s’han obtingut 8 ajuts competitius
i 12 contractes.
Cognoms i Nom Responsable: García López Joan
Nom del Grup: Grup de Recerca del Banc de Teixits i Teràpia Cel.lular (CTBT)
Referència expedient: 2005SGR 00607
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Centre de Transfusió i Banc de Teixits
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932607407
Correu electrònic: jgarcí[email protected]
Resum activitat: Les principals línies de recerca del grup son la expansió de progenitors
hemopoètics de sang de cordó umbilical, la inducció de tolerància immunològica mitjançant els
quimerismes moleculars, la optimització de la transferència gènica a progenitors hemopoètics
humans i murins utilitzant vectors retrovirals i lentivirals, i el desenvolupament i aplicació de
diferents formes de teràpies cel lulars com ara la regeneració cardio-vascular amb cèl lules
marem ara la regeneració cardio-vascular amb cèl lules mare, l’ús de cèl lules de l’epiteli cornial
cultivades o la optimització dels cultius i l’ús de cèl lules mesenquimals en diferents aplicacions.
Cognoms i Nom Responsable: García-Albea Ristol José Eugenio
Nom del Grup: Grup d'Investigació en Psicolingüística-URV (GIP-URV)
Referència expedient: 2005SGR 00471
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 977558095
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup de recerca es centra en 6 eixos fonamentals: (1) estudi del
component morfològic en el processament lingüístic, (2) estudi de l’organització de la memòria
en persones bilingües, (3) estudi del component semàntic i organització dels conceptes, (4)
estudi de la comprensió del llenguatge en persones amb alteracions, (5) estudi de la influència
que determinades variables lligades als verbs tenen en el processament d’oracions, (6) estuals
verbs tenen en el processament d’oracions, (6) estudi de la relació entre memòria de treball i
processament lingüístic. Tots els camps són estudiats tant conductual com
electrofisiològicament.
Cognoms i Nom Responsable: Gassull Duro Miquel Angel
Nom del Grup: Unitat de recerca en patologia digestiva
Referència expedient: 2005SGR 00282
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Hospital Germans Trias i Pujol
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932180291
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup té 4 línies de recerca, dues ja consolidades durant els darrers 20 anys
i que són: 1) Estudi de la malaltia inflamatòria intestinal (MII) i 2) Estudi de la fisiopatologia i
terapèutica de lesmalalties hepàtiques , i dues de recent creació i que són: 3) Estudi del càncer
colorectal (CCR) i 3) Estudi d’estratègies de teràpia gènica per la MII. Les 4 línies inclouen
estudis tan a nivell cel.lular com amb models animals d’aquestes patologies, aixlular com amb
models animals d’aquestes patologies, així com subjectes humans.
Cognoms i Nom Responsable: GATELL ARTIGAS JOSEP MARIA
Nom del Grup: Unitat de SIDA. Servei d'Infeccions. Hospital Clínic de Barcelona
Referència expedient: 2005SGR 00369
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932275430
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: iEl grup de investigació de la Unitat de SIDA centra el seu interès en la
recerca básica de la resposta vírica e inmune al tractament antirretroviral de alta eficàcia
(HAART), en analitzar la eficàciay tolerancia dels nous fàrmacs i en els tractaments basats en
inmunoteràia, amb especial interés en la la producció de vacune terapéutiques i profiláctiques.
Durant els últims 5 anys, aquestas investigacions s’ han traduit en la publicació de més de
207igacions s’ han traduit en la publicació de més de 207 artícles en revistes indexades totas
ellas del primer cuartil de la especialitat, amb un factor d’ impacte global superior a 1000.
Cognoms i Nom Responsable: GODIA CASABLANCAS FRANCESC
Nom del Grup: Grup de Recerca en Enginyeria Cel.lular, Tisular i Regenerativa
Referència expedient: 2005SGR 00672
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 985812810
Correu electrònic: francesc.godia uab.es
Resum activitat: El grup es centrat en el desenvolupament de teixits funcionals, a partir de
cèl.lules mare, la seva diferenciació i la seva incorporació en matrius tridimensionals de
biopolimers. Planteja la integració d’investigadors en cultius cel.lulars i enginyeria metabòlica i
de sistemes (Eng. Bioquímica, UAB), investigadors en enginyeria electrònica i la seva aplicació
a sistemes biològics (Eng. Electrònica, UPC) i investigadors que combinen aspectes bàsicsca,
UPC) i investigadors que combinen aspectes bàsics de diferenciació i caracterització cel.lular,
en concret a miocardiocits, amb aquells aspectes més clínics (S. Cardiologia, H.Sant Pau).
Cognoms i Nom Responsable: GOMIS DE BARBARÀ RAMON
Nom del Grup: Diabetis i alteracions metabòliques. Investigació cel.lular i molecular en diabetis
i obesitat. (tí
Referència expedient: 2005SGR 00019
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 209 17 04
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Grup format per metges, farmacèutics, bioquímics i biòlegs. El seu programa
s’orienta a investigar els determinants metabòlics i moleculars a la diabetis i l’obesitat, tant en
models humans com experimentals. Vol donar resposta a preguntes des de la clínica i la
bàsica, i orientar la seva activitat a la recerca “translacional’ . En els darrers quatre anys el grup
ha publicat 74 originals en revistes indexades, amb un factor impacte de 371,32en revistes
indexades, amb un factor impacte de 371,322 (4,58 per publicació), ha obtingut una patent i l’ha
llicenciat a una multinacional farmacèutica, i format set doctors.
Cognoms i Nom Responsable: González Svatetz Carlos Alberto
Nom del Grup: Grup d'Etiologia i Patogènia del Càncer
Referència expedient: 2005SGR 00768
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Investigació Biomèdica de Bellvitge
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 260 77 49
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup està integrat per epidemiòlegs, estadístics, biòlegs moleculars i
especialistes en genètica, articulats, en relació l’Estudi EPIC que inclou mig milió d’individus de
10 països d’Europa. El coord a Espanya és el resp. del grup. El Grup lidera un projecte, aprovat
pel 5è P. Marc de la UE (EUR-GAST) que desenvolupa una línea sobre cancerígens químics a
la dieta, biomarcadors d’exposició i polimorfismes que intervenen a la metabolització.
Integralimorfismes que intervenen a la metabolització. Integrat en una Network of Excellence
(ECNIS) sobre “Environmental cancer risk, nutrition and individual susceptibility” 6è P. Marc
Cognoms i Nom Responsable: Grau Fonollosa Carles
Nom del Grup: Neurodinàmica Cognitiva i dels Transtorns Mentals (NECOM)
Referència expedient: 2005SGR 00831
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 933125047
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Veure annexe “Resum de l’activitat del grup” degut a que l’espai disposat no
admetia la totalitat del text de 8 línies preparat per ser inclòs en aquest apartat. El text s’hi
inclou al final de l’apartat 5.d de la present sol licitut.
Cognoms i Nom Responsable: Guàrdia Massó Jaume
Nom del Grup: Unitat de Recerca en Malalties Hepatobiliars
Referència expedient: 2005SGR 00620
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932746140
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca està dedicat a l’estudi de la patologia hepàtica en les
vessants clínica i bàsica. La línia de recerca inicial bàsica està centrada en l’estudi de les
hepatitis provocades per virus i especialment en el cas del virus de l’hepatitis C (HCV) però
també HBV i HDV en aspectes etiològics, epidemiològics, de resposta immune i terapeutics. La
segona línia està dedicada a les hepatopaties cròniques i les seves complicacions (cirrosi
hepàtiies cròniques i les seves complicacions (cirrosi hepàtica, hipertensió portal i hemorràgia
digestiva, encefalopatia hepàtica, carcinoma hepatocel lular) i al trasplantament hepàtic.
Cognoms i Nom Responsable: GUARRO ARTIGAS JOSEP
Nom del Grup: Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental
Referència expedient: 2005SGR 00518
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 977-759359
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental de la Facultat de Medicina
de Reus té una llarga tradició en l’estudi dels fongs microscòpics d’interès mèdic (fongs
oportunistes) i biotecnològic aixícom d’altres microorganismes que colonitzen diferents
ambients. Els aspectes d’estudi són bàsicament la taxonomia (morfològica i molecular), les
tècniques per a la determinació de la sensibilitat als antifúngics i la infecció experimental amb
fongs patògantifúngics i la infecció experimental amb fongs patògens primaris i patògens
oportunistes. S’investiga sobre el gènere Aeromonas, desde la vertent taxonòmica i
epidemiològica.
Cognoms i Nom Responsable: Gudiol Munté Francesc
Nom del Grup: Grup de Recerca en Patologia Infecciosa i Sensibilitat Antibiòtica
Referència expedient: 2005SGR 00661
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932607625
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’ Area de Recerca en Patologia Infecciosa i Sensibilitat Antibiòtica es dedica
a l’estudi de la patologia infecciosa humana en tots els seus camps: epidemiologia,
microbiologia clínca, interaccions entre l’hoste i el patògen i mecanismes de resistència dels
microorganismes als antibòtics i la seva repercussió en la terapèutica. La investigació es
dirigeix bàsicament a les infeccions extrahospitalàries més prevaletns, les infeccions
nosocomials per miàries més prevaletns, les infeccions nosocomials per microorganismes
multirresistents i les infeccions en malalats immunodeprimits.
Cognoms i Nom Responsable: HARO ABAD JOSEP MARIA
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA EN SALUT MENTAL DE SANT JOAN DE DÉUSERVEIS DE SALUT MENTAL
Referència expedient: 2005SGR 00421
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Fundació per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 936002682
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca treballa en investigació biomèdica en el camp de la salut
mental, centrada en dues línies reconegudes pel centre: epidemiologia i resultats i
esquizofrènia. La primera estudia l’epidemiologia dels trastorns mentals i els serveis sanitaris
amb l’objectiu de conèixer la seva repercussió poblacional, les necessitats que generen i com
els serveis sanitaris les cobreixen. En esquizofrènia volem relacionar l’ampli ventall de factors
causarènia volem relacionar l’ampli ventall de factors causals i modificadrs del trastorn
(biològics, psicològics i socials) amb l’objectiu final de millorar el tractament.
Cognoms i Nom Responsable: Illa Sendra Isabel
Nom del Grup: Grup d'Investigació Neurològica
Referència expedient: 2005SGR 01073
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932919049
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Aquest grup es dedica a la recerca traslacional de malaties neurològiques.
Agrupa neuròlegs clínics amb formació bàsica que fan recerca al laboratori de Neurologia en
estreta col laboració amb investigadors bàsics en els següents aspectes: 1) Patologia vascular
cerebral 2)malaltia de Parkinson i d'altres patologies extrapiramidals 3) m. d'Alzheimer i altres
demencies i 4) patologia neuromuscular. Estudiem aspectes fisiopatològics, terapètics,
correlacions clínico-patològiques, neuro-imatge funcional i utilitzem models in vivo murins i
models in vitro, com es desprén de les publicacions.
Cognoms i Nom Responsable: Jaraquemada Perez de Guzman Dolores
Nom del Grup: Inflamació resposta i regulació en autoimmunitat
Referència expedient: 2005SGR 01087
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 935812409
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Línies de recerca: mecanismes efectors i reguladors en processos
autoimmunitaris en els seguents models: 1) autoimmunitat endocrina: presentació
d'autoantigens i caracterització de cèl lules T autoreactives i reguladores en tiroidopaties
autoimmunes i diabetes tipus I (D. Jaraquemada/M. Marti) 2) paper del timus en la generació de
cèl lules reguladores naturals (M.Martí) 3) presentació de pèptids d'antigens periferics en el
timus (D. Jaraquemada) 4) autoimmunitat associada a l'estrés oxidatiu inflamatori que provoca
infertilitat masculina i femenina (P. Martinez).
Cognoms i Nom Responsable: Junqué Plaja Carme
Nom del Grup: Neuropsicologia
Referència expedient: 2005SGR 00855
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934024570
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup Neuropsicologia és un grup consolidat des del 1995. És un grup
interdisciplinar (psicòlegs, psiquiatres, radiòlegs i biòlegs) format per 23 membres. L’activitat del
grup està focalitzada en l’estudi dels correlats neuroanatòmics i neurofuncionals de les lesions i
disfuncions del sistema nerviós central. La tècnica majoritàriament emprada és la ressonància
magnètica en les seves aplicacions estructurals, funcionals i espectroscòpiques. És
pioneestructurals, funcionals i espectroscòpiques. És pioner a Espanya en l’estudi de
neuroimatge en l’àmbit de la neurociència cognitiva i conductual.
Cognoms i Nom Responsable: Labad Alquézar Antonio
Nom del Grup: GRUP D'INVESTIGACIÓ EN PSIQUIATRIA, GIP
Referència expedient: 2005SGR 00967
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Privada Institut de Recerca en Ciències de la Salut
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 977 338565
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Grup multidisciplinar d’estudia l’epidemiologia, la base molecular i les noves
teràpies en les malalties psiquiàtriques. Té tres línies de recerca: 1/ Les psicosis i els transtorns
afectius i els de la personalitat, tant en l’àmbit hospitalari com en l’atenció primària, 2/La
demència de tipus Alzheimer i 3/L’autisme amb retard mental. Aquestes línies de recerca són
abordades transversalment amb eines clíniques com el diagnòstic psicopatològic específines
clíniques com el diagnòstic psicopatològic específic, la neuropsicologia, la personalitat i la
neurofisiologia i amb eines de laboratori: gènetica i bioquímica. Es treballa també amb models
anima
Cognoms i Nom Responsable: Mahy Géhenne J. Nicole
Nom del Grup: Grup de Neuroquímica FM
Referència expedient: 2005SGR 00609
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934024525
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Investiguem mecanismes moleculars de la mort neuronal excitotòxica i
apoptòtica, per tal d’identificar noves dianes d’intervenció terapèutica pel tractament de les
malalties neurodegeneratives. Els nostres 3 objectius estratègics son: Investigar els
mecanismes bioquímics que produeixen mort neuronal excitotòxica amb la inhibició de la
síntesi de fosfolípids com a mecanisme clau en la mort neuronal produïda per excitotoxicitat
com hipòtesi. Investigarl produïda per excitotoxicitat com hipòtesi. Investigar la funció de la
pentraxina neuronal 1 durant la mort neuronal. Investigar els processos excitotòxics associats
amb l’envelliment cerebral humà.
Cognoms i Nom Responsable: Malagelada Benaprès Juan R.
Nom del Grup: Unitat de Recerca del Sistema Digestiu
Referència expedient: 2005SGR 00398
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 274 62 22
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El objetivo del grupo es investigar las funciones integradas del tracto
gastrointestinal en sus vertientes secretoras, motoras y absorptivas en la salud y en la
enfermedad.Las líneas fundamentales deinvestigación son 1)Hipersensibilidad y dismotilidad
en el tracto digestivo2)Mecanismos de inflamación gastrointestinal y bases
terapéuticas3)Fisiología y patofisiología pancreáticas 4) Barrera mucosa, angiogénesis y
hemorragia digestiva, con el objetivo, angiogénesis y hemorragia digestiva, con el objetivo de la
integración de las funciones y segmentos digestivos y la transmisión de conocimientos de
investigación a la aplicabilidad clínica.
Cognoms i Nom Responsable: MANGUES BAFALLUY RAMON
Nom del Grup: Grup D'Oncogènesi i ANtitumorals (GOA)
Referència expedient: 2005SGR 01050
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932919106
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'activitat del grup s'enfoca en: 1)Estudi del fenotip tumoral en models de
xenotrasnplant ortotòpic i subcutani i la regulació de l'orga on s'implanta el tumor de la
proliferació, apoptosi, invasivitat i metàstasi 2)Desenvolupament de nous fàrmacs antitumorals
sobre una base racional, dirigit a la Indústia Farmacèutica, on s'han aconseguit dues patents 3)
Estudi de la tumorogenesi i transducció de senyal per gens ras i la importància del codó i de
l'aminoàcid mutat 4) Pronòstic i Predicció de Resposta Clínica al tractament antitumoral en
carcinomes humans.
Cognoms i Nom Responsable: Marrugat de la Iglesia Jaume
Nom del Grup: Unitat de Lípids i Epidemiologia Cardiovascular
Referència expedient: 2005SGR 00577
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 225 75 74
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’Àrea de Lípids i Epidemiologia Cardiovascular ha treballat en l’estudi dels
factors de risc cardiovascular fent special èmfasi en la incidència, la mortalitat i els
determinants de la supervivènciaa l’infart de miocardi. Una altra línia primordial es concentra en
l’estudi de les interaccions genètiques i ambientals relacionades amb la malaltia coronària i
amb l’infart cerebral. També treballa activament en l’estrès oxidatiu i el paper protector
deactivament en l’estrès oxidatiu i el paper protector dels antioxidants alimentaris.
Cognoms i Nom Responsable: Marsal Tebé Jordi
Nom del Grup: GRUP DE NEUROBIOLOGIA CEL LULAR I MOLECULAR
Referència expedient: 2005SGR 00485
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 2153111
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Neurobiologia Cel lular i Molecular treballa conjuntament des de fa
més de 25 anys i ha estat considerat grup consolidat de la Generalitat de Catalunya des de fa
12 anys. El camp de treballdel grup és la neurociència, en general, i les malaties
neurodegeneratives, en particular. El seu estudi s’aborda de forma multidisciplinària, s’estudien
els canvis morfològics i els mecanismes cel lulars i moleculars que les desencadenen.ulars i
moleculars que les desencadenen.
Cognoms i Nom Responsable: Matias-Guiu Guia Xavier
Nom del Grup: Grup del Laboratori de Recerca de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova
/Universitat de Lleida
Referència expedient: 2005SGR 00110
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 973705340
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup está constituit per investigadors dels Departaments de Ciencies
Mediques Básiques i de Medicina de la Universitat de Lleida, que desenvolupen la seva activitat
investigadora en un espai comú,que es el Laboratori de Recerca de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova. Les árees de treball son les alteracions moleculars i cel.lulars dels cancers
ginecologics, endocrins, colorectal i cutanis, així com la recerca en Nefrologia experimental,
ambs, així com la recerca en Nefrologia experimental, amb molts punts de coincidència entre
ells, i una metodologia comuna. El grup fa recerca básica i translacional en correlació amb la
clínica.
Cognoms i Nom Responsable: Montalban Gairin Xavier
Nom del Grup: UNiC-Unitat de Neuroimmunologia Clínica
Referència expedient: 2005SGR 01081
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 9327462502
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La UNiC se dedica al estudio de diferentes aspectos de la esclerosi múltiple
(EM)m entre ellos: expresión de genes relacionados con la respuesta al tratamiento con IFNbeta; búsqueda de genes candidatos que confieren susceptibilida para la enfermedad;
búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas utilizando el modelo animal de EM; estudio de
factores biologicos pronósticpos en pacientes que presentan un primer episodio sugestivo de
enfermedad desmielinizante. Todos ellos tienen como objetivo común mejorar la calidad del
paciente y profundizar en el conocimiento de la patogenia de la enfermedad.
Cognoms i Nom Responsable: Montaner Villalonga Joan
Nom del Grup: Grup de Reçerca en Malalties Neurovasculars
Referència expedient: 2005SGR 00614
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934894073
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El interés del grupo se enmarca en la caracterización de los procesos
moleculares que tienen lugar durante la isquemia cerebral humana, con el objetivo de
desarrollar estrategias neuroprotectoras quereduzcan la zona de parénquima cerebral
infartado. Trabajamos en la identificación de factores facilitadores e inhibidores de la respuesta
al tratamiento repermeabilizador con fibrinolíticos, para optimizar la respuesta a dichos
fármacos que son el únicoimizar la respuesta a dichos fármacos que son el único tratamiento
disponible en la fase aguda del ictus. Los estudios genéticos y de neuroimagen en esta
patología son otra prioridad del grupo.
Cognoms i Nom Responsable: Montanya Mias Eduard
Nom del Grup: Grup de Recerca en Diabetis i Metabolisme
Referència expedient: 2005SGR 00866
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Investigació Biomèdica de Bellvitge
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-4037265
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra en dos grans línies, per una banda la recerca en
la biologia cel.lular i molecular de l’illot pancreàtic en la diabetis mellitus, i en particular els
mecanismes de morti regeneració de la cèl.lula beta amb especial emfasi en la teràpia cel.lular
de la diabetis tipus 1, i per altra obesitat, diabetis i insulinorresistencia centrada en els aspectes
metabòlics i moleculars del teixit adipos que regulen la insulinoresistenulars del teixit adipos
que regulen la insulinoresistencia tant en població de risc per a desenvolupar diabetis com en
l’obesitat mòrbida abans i després de la seva correcció.
Cognoms i Nom Responsable: Montserrat Costa Emili
Nom del Grup: Unitat Clínico-biològica per l'Estudi de Limfomes i Síndromes
Limfoproliferatives
Referència expedient: 2005SGR 00825
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 2275475
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’Unitat Clínico-Biològica per l’Estudi de Limfomes i Síndromes
Limfoproliferatives ha continuat amb les tasques que li son pròpies i, com a resultat, ha publicat
estudis referents a limfomes en revistes de primera linea com J Clin Oncol., Blood e Int J
Cancer. També ha continuat amb la col laboració amb l’INH dins del programa Leukemia and
Lumphoma Molecular Profiling Project. En el àmbit clínic ha continuat liderant la recerca en el
tractament tanc ha continuat liderant la recerca en el tractament tant de forma local com
internacional.
Cognoms i Nom Responsable: Mora Graupera Jaume
Nom del Grup: Laboratori de Biologia Molecular i Cel.lular per al diagnòstic i la recerca dels
tumors del desenvol
Referència expedient: 2005SGR 00605
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Fundació Sant Joan de Dèu
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932804000 x2361
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupar tècniques de biologia molecular i cel.lular necessàries pel
diagnòstic, pronòstic i seguiment dels pacients afectes de tumors del desenvolupament.
Classificació molecular dels diferents subtipus clínics de neuroblastoma. Estudi de l’origen del
neuroblastoma: caracterizació fenotípica i genotípica de les diferents poblacions cel.lulars que
conformen el tumor , investigació sobre l’existència de potencials stem cells o cè.lules
multipotencitència de potencials stem cells o cè.lules multipotencials progenitores en tumors del
desenvolupament. Tractament dels pacients amb neoplàsies GD2 positives amb l’anticos
monoclonal 3F8 .
Cognoms i Nom Responsable: MORELL BROTAD FERRAN
Nom del Grup: Unitat de Recerca de Pneumologia
Referència expedient: 2005SGR 00659
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932746157
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La Unitat de Recerca de Neumología centra su actividad investigadora en
cinco líneas de investigación: 1) Enfermedades ocupacionales, asma, y EPID 2) Infecciones
respiratorias, 3) Trasplante pulmonar, 4) EPOC y 5) Trastornos respiratorios del sueño. El
grupo tiene una producción científica de alta calidad en aspectos epidemiológicos, clínicos,
fisiopatológicos y moleculares de las enfermedades respiratorias. El factor de impacto
acumulado en los ultispiratorias. El factor de impacto acumulado en los ultimos 5 años es de
322 con un total de 141 publicaciones, 40 proyectos financiados y 5 tesis doctorales realizadas.
Cognoms i Nom Responsable: Morera Prat Josep
Nom del Grup: SERVEI DE PNEUMOLOGIA HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I
PUJOL
Referència expedient: 2005SGR 00466
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Hospital Germans Trias i Pujol
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934978920
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra en la malaltia respiratòria, amb liníes obertes en
m. pulmonar obstructiva crònica, asma, m. ocupacional, infecció respiratòria, sleep
apnea,fisiopatologia, tuberculosii m. intersticial. En aquests àmbits la recerca es focalitza en
l’epidemiologia, la determinació de les causes i els factors de risc, la caracterització, les bases
mol leculars, la monitorització, la fisiopatologia i el desenvolupament de patents
d’aparelfisiopatologia i el desenvolupament de patents d’aparells apropiats pel control de la
malaltia. Aquestes línies de recerca es desenvolupen en col laboració amb instituts de recerca
i universitats.
Cognoms i Nom Responsable: MORGADO BERNAL IGNACIO
Nom del Grup: POTENCIACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA EN RATES NORMALS I
AMB DANY CEREBRAL
Referència expedient: 2005SGR 00551
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 935801311
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup de recerca investiga els processos cognitius i conductuals, el
substrat neural i els mecanismes moleculars implicats en la facilitació de la memòria que
s’observa després de l’estimulació elèctrica cerebral o l’administració sistèmica d’hormones, en
rates. Aquests procediments tenen en comú la seva capacitat de modular diferents sistemes
d’arousal cerebral. Estem interessats en estudiar si l’activació d’aquests sistemes podria
constituudiar si l’activació d’aquests sistemes podria constituir un mètode eficaç per recuperar
la capacitat de memòria danyada com a resultat de lesions cerebrals, de l’envelliment i/o de
neurodegeneració.
Cognoms i Nom Responsable: Navajas Navarro Daniel
Nom del Grup: Fisiopatologia i Tractament de les Malalties Respiratòries
Referència expedient: 2005SGR 00822
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934024515
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup està format per quatre equips de recerca de l’Hospital Clínic i de la
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona integrats a l’IDIBAPS. La recerca te un
enfocament multidisciplinar id’integració entre investigació bàsica i clínica. L’activitat científica
abasta la inflamació i la reparació en les vies respiratòries, les bases moleculars de les
infeccions respiratòries, la biopatologia del càncer de pulmó, els trastorns respiratoris dlogia del
càncer de pulmó, els trastorns respiratoris del son, la insuficiència respiratòria, la mecànica
respiratòria i cel lular i l’anàlisi d’imatges biomèdiques.
Cognoms i Nom Responsable: Navarro Acebes Xavier
Nom del Grup: Grup de Neuroplasticitat i Regeneració
Referència expedient: 2005SGR 00047
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 935811966
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup va iniciar els seus treballs a la UAB l’any 1989, i des d’aleshores ha
congregat, sota un tema d’interés comú, els fenòmens de regeneració i plasticitat del sistema
nerviós, a integrants que aporten coneixements i experiències en diverses àrees de la
neurobiologia: neurofisiologia, microcirurgia, histologia, bioquímica i bioelectrònica. Les
principals activitats de recerca del grup consisteixen en l’estudi dels mecanismes implicats en
lesionseixen en l’estudi dels mecanismes implicats en lesions de nervis perifèrics i de medul la
espinal i en el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques per a la reparació de
lesions neurals.
Cognoms i Nom Responsable: NOGUES SOLAN FRANCESC XAVIER
Nom del Grup: UNITAT DE RECERCA FISIOPATOLOGIA ÒSSIA I ARTICULAR (URFOA)
Referència expedient: 2005SGR 00762
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932483246
Correu electrònic: xnogues mas.imim.es
Resum activitat: El grup de recerca de l’URFOA és un grup multidisciplinari on s’ha aconseguit
juntar esforços ente els investigadors bàsics i els clínics. Disposa d’un laboratori on es realitzen
cultius cel.lulars d’osteoblastes, osteoclastes i condròcits. El grup treballa per cercar els
mecanismes fisiopatològics de l’osteoporosi i l’artrosi. Un altre línia és la de recerca genètica de
l’osteoporosi com a malaltia poligènica i la línia de recerca de nous materialstia poligènica i la
línia de recerca de nous materials sintètics de substitució d’os per ortopèdia iel
desenvolupament de noves eines de mesura de qualitat de vida dels pacients com l’ECOS 16.
Cognoms i Nom Responsable: ORDINAS BAUZA Antoni
Nom del Grup: GRUP DE FISIOPATOLOGIA, D''HEMOSTÀSIA I TROMBOSI
Referència expedient: 2005SGR 00952
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 227.54.48
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Hemorràgia i trombosi constitueixen les manifestacions clíniques oposades
de les alteracions de l’hemostàsia. La investigació dels mecanismes implicats en una incideix
en una millora dels coneixementsen l’oposada. Hem centrat la nostra tasca a investigar els
defectes congènits i adquirits de l’hemostàsia i la seva correcció farmacològica o transfusional ,
al coneixement íntim dels mecanismes d’interacció de les plaquetes amb altres cèl lules i
proteïteracció de les plaquetes amb altres cèl lules i proteïnes adhesivas , i a l’avaluació
l’eficàcia i seguretat de possibles estratègies terapèutiques en l’àmbit de l’hemoteràpia.
Cognoms i Nom Responsable: PAHISSA BERGA ALBERT
Nom del Grup: Malaties infeccioses
Referència expedient: 2005SGR 01039
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932746090
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup va començar a treballar fa 10 anys en el camp de les malalties
infeccioses: les adquirides en la comunitat (endocarditis infecciosa, pneumònia i les infeccions
del Sistema nerviós Central), les d'adquisició nosocomial, infecció pel VIH, la Tuberculosi i les
infeccions en pacients sotmesos a trasnplantament d'òrgan sòlid.També treballem amb models
d'endocarditis experimental en conills, psnumònia experimental en rates per diferents
microorgansimes, sepsi per catèter en conills, osteomielitis experimental, peritonitis bacteriana i
aspergil·losi invasora experimental en rates.
Cognoms i Nom Responsable: Picado Valles Cèsar
Nom del Grup: Grup d'Inflamació i Tractament de Malalties Respiratòries
Referència expedient: 2005SGR 00773
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut -
Telèfon: 934510993
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup estudia els mecanismes que regulen les respostes inflamatòries a
l’aparell respiratori involucrades en les següents malalties: asma, rinitis, rinosinusitis i fibrosi
pulmonar. En concret el grup investiga el paper dels metabòlits de l’àcid araquidònic
(prostaglandines i leucotriens) en l’asma, la rinosinusitis i la fibrosi pulmonar. A més investiga la
resposta de la inflamació de les vies aèries en l’asma, la rinosinusitis i la fibrosi pulmonaaèries
en l’asma, la rinosinusitis i la fibrosi pulmonar als glucocorticoides analitzant el mecanisme de
funcionament del receptor de glucocorticoides emprant cultius cel lulars i models animals.
Cognoms i Nom Responsable: Piqué Badia Josep Maria
Nom del Grup: Grup de recerca clínica i experimental de les lesions inflamatòries i
neoplàstiques gastrointestinal
Referència expedient: 2005SGR 00423
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-2275418
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Grup dedicat a dos vessants específiques de recerca: a) l’estudi dels
mecanismes moleculars i els determinants genètics de la inflamació intestinal amb l’objectiu de
trobar dianas terapèutiques per a modular la resposta inflamàtoria en diferents malalties de la
mucosa gastrointestinal, i b) la caracterització clínica i molecular de les formes de càncer
colorectal hereditari i familiar, aprofundint en la caracterització dels mecanismes
moleculaofundint en la caracterització dels mecanismes moleculars implicats en el
desenvolupament i disseminació del càncer colorectal, i l’establiment d’estratègies de prevenció
per aquest tipus de càncer.
Cognoms i Nom Responsable: Prat Díaz de Losada Jaime
Nom del Grup: Grup d'investigació en Càncer Ginecològic
Referència expedient: 2005SGR 00629
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 291 90 23
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Hem integrat la recerca molecular amb la patologia convencional per definir
millor els factors pronòstic moleculars i a la vegada ampliar els coneixements de la patogènesi
dels càncers ginecològics (endometri, ovari, vulva i cèrvix). Durant els darrers anys hem
investigat les bases moleculars i les implicacions clinicopatològiques del carcinoma
endometrioide d’endometri i llurs hiperplàsies, del cáncer d’ovari (endometioide, cèl.lula clara i
mixtes)cáncer d’ovari (endometioide, cèl.lula clara i mixtes), i dels tumors sincrònics
d’endometri i ovari. També hem estudiat factors pronòstics convencionals i moleculars del
càncer de cèrvix i vulva.
Cognoms i Nom Responsable: Prats Pastor Guillem
Nom del Grup: Grup d'Investigació de Microbiologia de l'Hospital Vall d'Hebron
Referència expedient: 2005SGR 00617
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut -
Telèfon: 932746817
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup es vertebra en 4 línies Patogenicitat, Resistència, Estructura
poblacional i medicina molecular. Realitza també una recerca més clínica fruit de la labor
assistencial. Es formà al 2002 amb l’arribada del Dr. Prats al Servei. Al 2002 va ser reconegut
Grup de Recerca Consolidat (SGR). Actua com a Laboratori de Suport a la Direcció General de
Salut Pública. Participa en 1 xarxa de Centres del “Instituto deSalud Carlos III” (C0”Instituto
deSalud Carlos III” (C03/14 REIPI) i en 4 de Grups (C03/09, G03/025,G03/075, G03/173).
Cognoms i Nom Responsable: Pujol Borrell Ricard
Nom del Grup: LIRAD (Laboratori d'Immunobiologia per a la Recerca i Aplicacions
Diagnòstiques)
Referència expedient: 2005SGR 00139
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Hospital Germans Trias i Pujol
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934978892
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup, centrada en Immunologia, tolerància i autoimmunitat
s’abordan en diversos aspectes: 1) Tolerància central -tímica- cap a antígens perifèrics,
especialment els del sistema nerviòscentral i glàndules endocrines 2) Estudi de variants
genètiques de citocines i quimiocines implicades en resposta inmunitària 3) Subtipus de cèl
lules dendrítiques, trasplantament i autoimmunitat. 4) Autoimmunitat: tiroiditis, diabetis i
esclerosi múltiplAutoimmunitat: tiroiditis, diabetis i esclerosi múltiple. 5) Models experimentals
per a l’estudi de l’autoimmunitat. L’objectiu és aprofondir en els mecanismes de tolerància i
autoimmunitat.
Cognoms i Nom Responsable: Quera Jordana Vicenç
Nom del Grup: Grup de Conducta Adaptativa i Interacció
Referència expedient: 2005SGR 00098
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 933125088
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup fa recerca en conducta adaptativa i psicologia computacional, des del
punt de vista de què la conducta individual i grupal pot ser descrita com un fenòmen emergent
a partir d’un conjunt reduïti parsimoniós de regles d’interacció entre agents. Els procediments
de recerca són la teorització, el modelatge, la simulació i l’experimentació de la conducta. Altres
camps de recerca són el desenvolupament de models matemàtic-estadístics per
descriurelupament de models matemàtic-estadístics per descriure la conducta i els processos
psicològics, i la creació d’aplicacions informàtiques per a la simulació i l’anàlisi de dades.
Cognoms i Nom Responsable: Rello Condomines Jordi
Nom del Grup: Infecció Respiratòria Greu
Referència expedient: 2005SGR 00920
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 977295818
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup és la base del centre adscrit a la xarxa RESPIRA (ISCIII-RTIC 03/11) i
col.labora en diversos projectes internacionals amb reconocidos especialistas (Dres.
Wunderink,Hauser , Kollef(USA) i Waterer G (Australia). El coordinador(JR) ha rebut la
Distinció per la Promoció de la Recerca Universitaria i participa com partner 6 d’una beca del VI
Programa marc de la UE. El grup ha publicat mes de 70 articles en revistes indexadas en los
ultimes 5 any70 articles en revistes indexadas en los ultimes 5 anys amb un nombre de
citations superior a 300 en los ultimos 5 anys i un promedi de 10 articles per any amb 23.11
citación/article segun el ISI(r)
Cognoms i Nom Responsable: Reventós Puigjaner Jaume
Nom del Grup: Oncologia Translacional (abans Endocrinologia Molecular)
Referència expedient: 2005SGR 00553
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-4894052
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup s’ha centrat en la recerca dels mecanismes d’acció de les hormones
esteroïdals i de llurs proteïnes de transport,així com la seva funció en l’espermatogènesi i
malalties proliferatives depenents d’elles.L’interès del grup és l’hiperplàsia benigna i el càncer
de próstata,d’endometri i de pàncrees i el microentorn tumoral i els canvis i/interaccions entre
els compartiments estromals,epitelials i les matrius extracel.lulars.En oncologia pediàtricls i les
matrius extracel.lulars.En oncologia pediàtrica,el grup estudia la malaltia residual mínima de les
neoplàsies pediàtriques com neuroblastomes,sarcomes de parts toves i d’Ewing.
Cognoms i Nom Responsable: RICHART JURADO CRISTOBAL MANUEL
Nom del Grup: Grup d'Estudi de Malalties Metabòliques associades a insulin resistència
(GEMMAIR)
Referència expedient: 2005SGR 01033
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 977295860
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup estudia alteracions bioquimiques i moleculars d eles malalties
metabòliques associades a resistència a la insulina. El coordinador (CR) es prof. distingit de la
URV i Coordinador Xarxa Centres de Metabolisme (ISCIIICO3/08). Un dels seus investigadors
(JV) es Coordiandor de la Xarxa Temàtica d einsulin resistència reconeguda pel DURSI
(2003/XT/00014). La recerca del grup es basa en projectes oficials competitius amb suport
propi de tècniques d'investigació. El grup publica una mitjana de 10 articles originals/any en
revistes indexades i té un promig de 5 projectes/any.
Cognoms i Nom Responsable: Rivera Garretas María-Milagros,
Nom del Grup: PROJECTE DUODA. BIBLIOTECA VIRTUAL DUODA (BVD)
Referència expedient: 2005SGR 00221
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-2111970
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup va nèixer l’any 1988 del Postgrau en Història de les Dones del Centre
de Recerca DUODA. És ara inter i multidisciplinar. Ha tingut i té projectes de recerca de CICYT
I+D i de l’Instituto de laMujer (MTAS) i I+D (1988-93, 2001-04, 2004-07). Ha publicat en comú,
entre d’altres treballs, “Paraules clau d’història de les dones a Catalunya (s. IX-XVIII). Una
proposta de tesaurus” [Duoda. Revista d’Estudis Feministes 12, 1997] i,#34 , [Duoda. Revista
d’Estudis Feministes 12, 1997] i el CD-ROM en català, castellà i alemany “La diferència de ser
dona: Recerca i ensenyament de la història” 2004.
Cognoms i Nom Responsable: RODÉS TEIXIDOR JUAN
Nom del Grup: INVESTIGACIÒ HÈPATICA: RECERCA BASICA i EXPERIMENTAL
Referència expedient: 2005SGR 00399
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932275775
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Es tracta d’un grup multidisciplinar format per biòlegs, biomquímics i metges
investigadors que estudia les bases cel.lulars i moleculars responsables de les malalties
hepàtiques. Durant el període 2001-2004, el nostre equip ha generat un total de148
publicacions originals, amb un factor d’impacte mitjà de 5.4 S’han dirigit 6 tesi doctorals i en la
actualitat existeixen 8 . 8 Projectes finançats. Les línies d’investigació prioritàries són la mort
hepaLes línies d’investigació prioritàries són la mort hepatocel.lular, la tolerància inmunològica,
la fibrogènesi hepàtica i els trastorns circulatoris de la cirrosi hepàtica.
Cognoms i Nom Responsable: Rodriguez Guisado Ferran A.
Nom del Grup: Grupo de Recerca de L’INEFC- Barcelona
Referència expedient: 2005SGR 01007
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut - Humanitats
Telèfon: 934255445
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Recerca básica i aplicada per a desenvolupar les línies d’investigació:
1.&#9 ,Activitat física, esport i salut. 2.&#9 ,Esport i rendiment 3.&#9 ,Esport i societat 4.&#9
,Educació física i esport en edat escolar.
Cognoms i Nom Responsable: Rosell Costa Rafael
Nom del Grup: Laboratori de Biologia Molecular del Cáncer
Referència expedient: 2005SGR 00006
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Hospital Germans Trias i Pujol
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93.497.89.25
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat desenvolupada s’ha centrat en la recerca de marcadors moleculars
que ens permetin individualitzar el tractament en el malalt oncològic. Fonamentalment hem
estudiat: 1- Patrons de metilació aberrant en gens supressors tumorals a partir de DNA sèric
lliure circulant. 2- Análisi de polimorfismes (SNPs) en gens diana o que intervenen en el
metabolisme dels agents de quimioteràpia (QT). 3- Anàlisi d’expressió a nivell d’mRNA de gens
diana o deAnàlisi d’expressió a nivell d’mRNA de gens diana o del metabolisme dels agents de
QT i en gens predictors de metàstasi. 4-Análisi de mutacions (sobretot en proteïnes amb
activitat Tirosina Kinasa)
Cognoms i Nom Responsable: Sahuquillo Barris Juan
Nom del Grup: Unidad de Investigación de Neurotraumatología y Neurocirugía (UNINN)
Página web oficial de la unidad
Referència expedient: 2005SGR 00411
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 489 4188
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La UNINN centra sus actividades de investigación en la lesión cerebral
traumática y en las alteraciones de la dinámica del LCR. Nuestros proyectos de investigación,
tradicionalmente de orientación clínica, han incorporado investigación básica en los últimos
años sin perder la orientación centrada en el paciente, que permita mejorar su pronóstico y
calidad de vida. La UNINN tiene en el momento actual una plena integración en el espacio de
investigacitual una plena integración en el espacio de investigación Europeo, actúa como
coordinadora de estudios multicéntricos internacionales y colabora en la elaboración de guías
de práctica clínica.
Cognoms i Nom Responsable: Saris Willem Egbert
Nom del Grup: Centre Català de Metodologia Estadística Aplicada i Enquestes/Catalan Center
for Survey Research and
Referència expedient: 2005SGR 00064
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 3560950
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup desenvolupa recerca metodològica i aplicada en els camps de
l’administració d’empreses i de la salut. La primera se centra en el disseny d’estudis per
enquesta i l’avaluació de la seva qualitat, en models per tractar l’error de mesurament i en la
millora de les eines estadístiques per analitzar dades en l’econometria de la salut. Atesa la
similitud de plantejaments en les diferents disciplines, hi ha espai per a la recerca metodològica
que comines, hi ha espai per a la recerca metodològica que comporta sinèrgies per a les
recerques aplicades, i aquestes esperonen el desenvolupament de mètodes nous per compartir
entre diferents disciplines
Cognoms i Nom Responsable: SEBASTIAN GALLES NURIA
Nom del Grup: Grup de Recerca en Neurociència Cognitiva
Referència expedient: 2005SGR 01026
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 933125142
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Una de les capacitats més características i alhora sorprenents dels éssers
humans és la de poder comunicar-nos mitjançant el llenguatge. Si poder parlar i entendre una
llengua ja és extraordinari, poder fer-ho en dues encara ho és més. El nostre grup de recerca fa
ja anys que estudia com els éssers humans aprenem, utilitzem i en determinades
circumstàncies, perdem aquesta capacitat. Per a assolir aquest objectiu el nostre grup parteix
de la hipòtesi de que el llenguatge és una funció biològica complexa i, per tant, ens cal un
abordatge multidisciplinar i multimetodològic.
Cognoms i Nom Responsable: SIERRA GIL JORDI
Nom del Grup: Grup de diagnòstic i tractament de les neoplàsies hematològiques
Referència expedient: 2005SGR 01075
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Sant Pau
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 291 93 81
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: 1.Caracterització de les neoplàsies hematològiques amb tpecniques
immunofenotípiques i moelculars. 2. Estudis sobre la fisiopatologia molecular i ceclular de les
neoplàsies hematològiques 3. Anàlisi de malatia residual mínima 4. Disseny de noves
modalitats de tractaemnt amb quimioteràpia, bioteràpia i agents dirigits a dianes moelculars.
5. Estudis sobre el valor pronòstic s'aspectes clínics i biològics en aquestes malalties.
6.Diagnòstic biològic i innovacions terapèutiques en les complicacions infeccioses dels
immunodeprimits.
7.Noves formes de transplantament hemopoètic. Al·loreactivitat.
Cognoms i Nom Responsable: Simó Canonge Rafael
Nom del Grup: Grup de Recerca en Diabetis, Endocrinologia i Metabolisme
Referència expedient: 2005SGR 00030
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d''Hebron
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934894172
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les principals línies d’investigació durant el periòde avaluat han estat: 1)
Retinopatia diabètica (línia prioritària): té la finalitat d’aprofundir en la fisiopatologia d’aquesta
devastadora complicació de la diabetis per tal de disenyar noves estratègies terapèutiques.
Hem optimitzat la metodologia per treballar amb l’humor vitri “in vivo” i hem identificat noves
dianes terapèutiques. 2) Lipoproteïna (a) com factor de risc carapèutiques. 2) Lipoproteïna (a)
com factor de risc cardiovascular a la diabetis mellitus. 3) Virus de l’hepatitis C com factor de
risc per desenvolupar diabetis: estudi epidemiològic i dels mecani
Cognoms i Nom Responsable: Sitges Serra Antoni
Nom del Grup: Investigació Quirúrgica en Nutrició, Endocrinologoa y Metabolisme
Referència expedient: 2005SGR 00961
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932483208
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup es caracteritza, des dels seus inicis a mitjans dels anys 80, per
posar èmfasi en la utilitat i aplicabilitat de la recerca biomèdica a la pràctica clinica, alló que
darrerament es denomina recerca traslacional. Podriem nombrar un seguit de pràctiques
assistencials en els camps de la patologia infecciosa, la endocrinologia i el metabolisme
perioperatoris que s’han vist sustancialment modificades per les nostres aportacions, mèrit que
pot modificades per les nostres aportacions, mèrit que pocs grups de recerca biomèdica poden
presentar, per extens que sigui el seu CV.
Cognoms i Nom Responsable: Sorribas Tello Albert
Nom del Grup: Models matemàtics i estadístics en biologia de sistemes, genètica de malalties
complexes i models bi
Referència expedient: 2005SGR 00951
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 973702406
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra en la modelització matemàtica i estadística de
sistemes complexos. La recerca teòrica basada en formalismes matemàtics desenvolupats pel
grup s’ha aplicat amb èxit a diferents problemes en l’àmbit de la biologia cel lular i molecular, la
genètica de les malalties complexes i els factors explicatius dels trets de personalitat. Els
objectius futurs plantejen aprofondir en els desenvolupaments teòrics i en l’obtenció de daden
els desenvolupaments teòrics i en l’obtenció de dades experimentals que permetin la validació
dels models proposats en les diferents aplicacions.
Cognoms i Nom Responsable: Tolosa Sarró Eduard
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA DE MALALTIES NEUROLÒGIQUES
Referència expedient: 2005SGR 00856
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932275414/5785
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre objectiu estratègic és desenvolupar projectes de recerca, amb
resultats que puguin tenir aplicació a curt termini, per una millora en el diagnòstic i tractament
de les malalties neurològiques degeneratives i autoimmunes. En aquest vessant, la major part
de les línies de recerca més bàsica del nostre laboratori es troben lligades a protocols
d’investigació clínica del Servei de Neurologia de l’Hospital Clínic.de l’Hospital Clínic.
Cognoms i Nom Responsable: Tomàs Ferré Josep
Nom del Grup: Unitat d'Histologia i Neurobiologia (UHNEUROB)
Referència expedient: 2005SGR 00337
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 977759383
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup realitza estudis en Neurobiologia cel.lular i molecular. L’objectiu
principal és el coneixement dels mecanismes moleculars de formació, estabilització,
inestabilització i pèrdua de sinapsis iconnexions neurals. El més recent resultat descriu
l’existència d’un nou mecanisme dependent dels canals de calci, autoreceptors i proteïnes
quinases presinàptics, així com de receptors i quinases postsinàptiques que actua inhibint la
neurotransmissió entsinàptiques que actua inhibint la neurotransmissió en les terminacions
nervioses que han d’ésser eliminades durant l’establiment dels circuits neurals.
Cognoms i Nom Responsable: Tor Aguilera Jordi
Nom del Grup: Complicacions mèdiques de la drogoaddicció
Referència expedient: 2005SGR 00480
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Hospital Germans Trias i Pujol
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932158559
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de l’evolució temporal de la morbiditat i mortalitat hospitalàries i dels
factors de risc de les complicacions mèdiques associades a l’ús de drogues, especialment les
intoxicacions, les infeccions i les neoplàsies. Avaluació de la càrrega assistencial associada i
les seves variacions Avaluació dels patrons canviants de les drogues d’abús i del seu impacte
en la història natural, diagnòstic i resposta al tractament de les infeccions més prevaleni
resposta al tractament de les infeccions més prevalents, especialment per VIH, virus de les
hepatitis, malalties de transmissió sexual i tuberculosi. Tractament de VHC en coinfectats pel
VHC i VIH.
Cognoms i Nom Responsable: Vall Combelles Oriol
Nom del Grup: Unitat de Recerca Infància i Entorn (URIE)
Referència expedient: 2005SGR 00260
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació IMIM
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932483144
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La Unitat de Recerca en Infància i Entorn (URIE) es dedica a la investigació
en temes relacionats amb la infància i el seu entorn, des del fetus fins al nen. Té treballs actius
relacionats amb les següents línies de recerca: (1) relació entre factors ambientals i evolució a
asma i atòpia en la infància , (2) exposició fetal i infantil al tabac , (3) efectes materns del
consum de drogues durant l’embaràs , (4) matrius alternatives i biomarcadors de l’embaràs , (4)
matrius alternatives i biomarcadors de l’exposició prenatal a drogues , (5) pneumologia infantil i
fisiopatologia respiratòria , (6) immigració i grups ètnics , (7) urgències pediàtriques
Cognoms i Nom Responsable: VALLEJO RUILOBA JULIO
Nom del Grup: GRUPO DE PSIQUIATRIA CLINICO-BIOLOGICA Y PSICOLOGIA
Referència expedient: 2005SGR 00322
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Institut d''Investigació Biomèdica de Bellvitge
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 2607922
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Las líneas de investigación del grupo consolidado ha realizado aportaciones
en aspectos etiopatogénicos y clínicos de distintos trastornos mentales. Destacan estudios con
impacto científico en el campo de la genética de los trastornos de la conducta alimentaria así
como trabajos mediante técnicas de neuroimagen en depresión melancólica y trastorno
obsesivo-compulsivo. Se ha profundizado en aspectos clínicos, terapéuticos y psicosociales
vinculados a ds clínicos, terapéuticos y psicosociales vinculados a dichos trastornos. Estas
aportaciones han originado diversas publicaciones científicas y comunicaciones a nivel nacional
e internacional.
Cognoms i Nom Responsable: Valls Sole Josep
Nom del Grup: Neurofisiologia del Dolor, Epilèpsia, Son i Control Motor (NEDESC)
Referència expedient: 2005SGR 00394
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 932275413
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El nostre grup d’investigació pretén treballar en ampliar els coneixements
científics sobre aspectes funcionals del Sistema Nerviós, integrant al màxim els aspectes
fisiològics i clínics. La nostra activitat es duu a terme en l’individu humà sencer, siguin individus
sans o malalts. Les tècniques que s’utilitzen son principalment basades en la neurofisiologia.
Els objectius principals son la caracterització dels aspectes clínics i neurofisiològics delerització
dels aspectes clínics i neurofisiològics del control motor i el dolor, i els aspectes fisiopatològics
de malalties que cursen amb trastorns de la son, crisis epilèptiques, i altres.
Cognoms i Nom Responsable: Vergara Esteras Patrocinio
Nom del Grup: Grup de recerca per a l'estudi de la motilitat digestiva i la seva alteració en
malalties cròniques
Referència expedient: 2005SGR 00255
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 935811848
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grup de Recerca per a l’Estudi de la Motilitat Digestiva, reconegut com a
grup consolidat des del any 1999, centra la seva activitat en l’estudi de la motilitat digestiva i les
alteracions motores(dismotilitat) associades a diferents patologies de caràcter crònic, com son
la Malatia Inflamatòria Intestinal, el Síndrome del Intestí Irritable i la Diabetis. Els estudis,
realitzats tan en models animals com en mostres de teixit humà, tenen com objecanimals com
en mostres de teixit humà, tenen com objectiu profunditzar en el coneixement de la
etiopatogènia de la dismotilitat i el desenvolupament de noves dianes terapèutiques.
Cognoms i Nom Responsable: VILA ESTAPE JORDI
Nom del Grup: BASES MOLECULARS DE LA RESISTANCIA BACTERIANA ALS
ANTIBIOTICS. DISSENY DE NOVES ESTRATEGIES TERAPEUT
Referència expedient: 2005SGR 00444
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93-2275522
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Des de que es van constituir el grup fins ara la nostra línia de recerca ha estat
la investigació de les bases moleculars de la resistència bacteriana als agents antimicrobians,
fonamentalment en bacteris multiresistents. Aquests estudis han estat acompanyats en tot
moment d’un component d’epidemiologia molecular per tal d’esbrinar la posible disseminació
d’un clon multiresistent. En els darrers anys aquesta línia d’investigació s’ha extés a l’estudanys
aquesta línia d’investigació s’ha extés a l’estudi de la relació entre adquisició de resistència i
virulencia, així com al desenvolupament de nous agents antimicrobians.
Cognoms i Nom Responsable: VIÑALS CANALS FRANCESC
Nom del Grup: GENÈTICA, TERÀPIA I ANGIOGÈNESI DE TUMORS COLORECTALS,
PANCREÀTICS I GERMINALS
Referència expedient: 2005SGR 00727
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Institut d''Investigació Biomèdica de Bellvitge
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 934035822
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup està format per quatre línies de treball independents totes elles
establertes ja o en un futur en el Laboratori de Recerca Translacional de l’Institut Català
d’Oncologia (IDIBELL). Totes les línies estan dirigides per investigadors joves i formades per
entre 1 i 6 persones. Totes tenen com a nexe comú la recerca en tumors colorectals, pàncrees i
germinals de noves dianes terapèutiques, aïllant nous gens supressors de tumors (Dr.
Villanueva),llant nous gens supressors de tumors (Dr. Villanueva), estudiant l’angiogènesi (Dr.
Viñals), tractament mitjançant teràpia gènica (Dr. Alemany) o per biologia de sistemes (Dr.
Pujana).
Cognoms i Nom Responsable: ZABALEGUI YÁRNOZ ADELAIDA
Nom del Grup: Grup de Cures a la Gent Gran Dependent (CGGD)
Referència expedient: 2005SGR 00878
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Internacional de Catalunya
Àmbit: Ciencies Mediques i de la Salut Telèfon: 93 504 2000
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra en les següents línies de recerca: 1) Estudi
sobre l’estat de benestar i les necessitats de les persones grans dependents i dels seus
cuidadors que viuen en els seus domicilis a Catalunya 2) Orientar als professionals i oferir
resposta a les necessitats de les persones grans dependents i les dels seus cuidadors 3)
Millorar l’atenció a la dependència de les persones grans i als seus cuidadors 4) Establir
programes d’atengrans i als seus cuidadors 4) Establir programes d’atenció a la dependència
de les persones grans i als seus cuidadors
GRUPS DE RECERCA DE CATALUNYA (SGR) - CONVOCATÒRIA 2005
Àmbit : 006 – Enginyeria i Arquitectura
Cognoms i Nom Responsable: AGUSTI COMES Ramon
Nom del Grup: GRUP DE RECERCA DE COMUNICACIONS MÒBILS
Referència expedient: 2005SGR 00049
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 93 4016781
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup investigador treballa en el camp de les Comunicacions Mòbils des de
fa mes de quinze anys. En la actualitat el grup fa recerca, entre altres, en el següents
aspectes: Sistemes de comunicacions cel•lulars e sense fils, en temes de gestió de la Qualitat
de Servei en sistemes radio, en la aplicació de protocols de internet en xarxes radio i en la
emulació en temps reals de sistemes radio. En els darrers deu anys se han publicat 30 treballs
en rn els darrers deu anys se han publicat 30 treballs en revistes internacionals, la majoria del
IEEE o IEE, i 185 ponències en Congressos internacionals, la majoria organitzats per el IEEE.
Cognoms i Nom Responsable: Alonso Pérez de Ágreda Eduardo
Nom del Grup: Grupo de Geotecnia y Mecánica de Materiales
Referència expedient: 2005SGR 00842
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934016866
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Grupo de Geotecnia y Mecánica de Materiales se especializa
primeramente en mecánica de suelos no saturados, expansivos y colapsables, su estudio
experimental, teórico y numérico para su aplicacióna problemas de gran trascendencia práctica,
como el almacenamiento de residuos nucleares de alta intensidad, las presas de tierra y el
suelo en los países de clíma árido. Asimismo, se trabaja en materiales cuasifrágiles, su
modelización a partir de conceriales cuasifrágiles, su modelización a partir de conceptos de
daño y fractura, y la modelización numérica de procesos de deterioro mecánico y
medioambiental por modelos de mulfísica y multiescala.
Cognoms i Nom Responsable: Amat Girbau Josep
Nom del Grup: Grup de Recerca en Robòtica Intel ligent i Sistemes (GRINS)
Referència expedient: 2005SGR 00517
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 93 4016972
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els principals objectius del grup de recerca és la conjunció d’esforços en tres
àrees temàtiques complementaries que permeten avançar en la concepció i implementació de
sistemes intel ligents. Aquestes tres àrees temàtiques són els sistemes distribuïts de control, la
robòtica i la percepció visual. Per això, caldrà desenvolupar sistemes de percepció híbrids i
estratègies de control que permetin millorar tant la precisió com la fiabilitat d’operació illorar tant
la precisió com la fiabilitat d’operació i que permetin ser aplicats a la robotització de tasques
sobre objectes en moviment requereixen una molt alta fiabilitat.
Cognoms i Nom Responsable: Anglada Gomila Marc
Nom del Grup: Centre d'Integritat Estructural, Micromecànica i Fiabilitat dels Materiales
CIEFMA
Referència expedient: 2005SGR 00384
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934016701
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grupo se dedica a estudios de fatiga, fractura y daño por contacto de
materiales, recubrimientos y estructuras. Se hace énfasis en comprender la relación entre el
desarrollo de deformación plásticay daño a nivel micro y nanoestructural con el comportamiento
mecánico macroscópico del sólido. Las investigaciones se llevan a cabo experimentalmente,
mediante el uso de sistemas avanzados de ensayos mecánicos y nanoindentación, al igual que
mediante simmecánicos y nanoindentación, al igual que mediante simulaciones por elementos
finitos. Los materiales objeto de estudio son de aplicaciones en los sectores del transporte,
energía y producción.
Cognoms i Nom Responsable: BAEZA YATES RICARDO
Nom del Grup: Recuperació de la informació i mineria de dades en la web
Referència expedient: 2005SGR 01076
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 935421452
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Getsió, recuperació i anàlisi d'informació disponible en la web. AIxò inclou
recollida de dades, emmagatzematge i processament massiu d'informació incloent XML,
modelat i simulació de la WEB, algorismes d'indexament i cerca de text i/o elements multimèdia
com imatges o sons, algorismes d'agrupació i clasificació de dades, anàlisi d'ús de la WEB
(logs), visualització d'informació, minera de dades; i la seva aplicació a cercadors, al WEB
semàtica, disseny de llocs WEB i anàlisis d'usuaris.
Cognoms i Nom Responsable: Barniol Beumala Núria
Nom del Grup: Grup de circuits i sistemes electrònics (grup ECAS-Electronic Circuits And
Systems Group)
Referència expedient: 2005SGR 00157
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 935811361
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupament de sistemes electrònics basats en la integració de
components micro i nanomètrics amb circuits CMOS per obtenir sistemes monolítics en un únic
xip. Actualment l’activitat de recerca escentra en la modelització, el disseny i implementació
(incloent noves tecnologies) de nous dispositius electromecànics de dimensions micromètriques
i nanomètriques (MEMS/NEMS) i la circuiteria CMOS per acondicionar i tractar el senyal.
Aquests nous sisteer acondicionar i tractar el senyal. Aquests nous sistemes MEMS/NEMS es
dissenyen tant per aplicacions a sensors de molt alta sensibilitat com per aplicacions a
comunicacions (radiofreqüència).
Cognoms i Nom Responsable: BERTRAN ALBERTI EDUARD
Nom del Grup: CONTROL, MONITORITZAT I COMUNICACIONS (CMC)
Referència expedient: 2005SGR 00791
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934137115
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup CMC es interdisciplinari i va ser format en reconeixement de l’activitat
conjunta dels anteriors grups de Control Digital i Adaptatiu i de Radiocomunicacions Digitals.
Acreditat per la UPC (convocatòria per a Grups de Recerca, juliol 2004), té experiència en
temes complementaris de Sistemes de Control, Processament del Senyal i
Radiocomunicacions, amb capacitat per arribar als nivells de simulació i el desenvolupament de
prototipus preindustriimulació i el desenvolupament de prototipus preindustrials, tant analògics
com digitals. El perfil multidisciplinar permet resoldre problemes incrustant el Control, les
Comunicacions i la Electrònica.
Cognoms i Nom Responsable: Brunet Crosa Pere
Nom del Grup: Grup de Recerca en Modelatge, Interacció i Visualització en Realitat Virtual
(Moving)
Referència expedient: 2005SGR 00228
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934137959
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup es desenvolupa en els camps del modelatge geomètric i
de volum, el modelatge de sistemes complexes, els sistemes deformables, la realitat virtual i la
interacció avançada. El grupes planteja com a objectius la generació de resultats rellevants de
recerca i la formació de nous investigadors i doctors en aquestes àrees, així com l’impuls i
manteniment d’un fort nivell de cooperació internacional. El grup té una decidida voluntat deació
internacional. El grup té una decidida voluntat de transferència dels resultats de recerca i de les
aplicacions de realitat virtual a la indústria i a organitzacions de l’entorn.
Cognoms i Nom Responsable: Cabestany Moncusi Joan
Nom del Grup: ARQUITECTURES HARDWARE AVANÇADES
Referència expedient: 2005SGR 00554
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934016742
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup desenvolupa una activitat important a l’àrea de l’especificació i el
disseny d’arquitectures de sistemes electrònics, amb prestacions elevades, pel processat
eficient de la informació. Un gruix d’aquesta activitat es realitza en l’àmbit de les Xarxes
Neuronals Artificials, i les seves aplicacions d’enginyeria. Importants esforços s’estan realitzant
en l’estudi i la implementació de sistemes electrònics bio-inspirats, amb capacitats d’aprenentes
electrònics bio-inspirats, amb capacitats d’aprenentatge, d’autoreparació i d’evolució, emprant
com a base tecnològica les D-FPGAs i els desenvolupaments VLSI de tipus “custom’ .
Cognoms i Nom Responsable: Cabeza Fabra Luisa Fernanda
Nom del Grup: Grup de Recerca en Energia Aplicada
Referència expedient: 2005SGR 00324
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 973702742
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es desenvolupa en dues línees principals de recerca,
l’emmagatzematge d’energia tèrmica i l’optimització energètica, que inclou tant l’optimització
energètica d’edificis, com la de processos industrials o la de mecanismes i accionaments
mecànics. Així el grup investiga sobre aplicacions dels materials de canvi de fase (PCM),
materials utilitzats per l’emmagatzematge d’energia tèrmica en forma de calor latent , sobre
energies renovtèrmica en forma de calor latent , sobre energies renovables com l’energia solar,
o l’aplicació d’altres tipus d’aquestes energies com la geotèrmica i l’eòlica , i sobre l’optimització
energètica.
Cognoms i Nom Responsable: Cabré Castellví M. Teresa
Nom del Grup: IULATERM (Lèxic, terminologia, discurs especialitzat i enginyeria lingüística)
Referència expedient: 2005SGR 00232
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 935422236
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Lingüística aplicada orientada al lèxic i al discurs d’especialitat. Línies de
recerca del grup són la terminologia, l’enginyeria lingüística i la gestió del coneixement.
L’activitat del grup destacaen teoria terminològica, representació del coneixement, anàlisi
descriptiva del lèxic i dels discursos d’especialitat, aplicacions lèxiques innovadores, recursos i
eines per al PLN multilingüe, extracció automàtica d’informació, recuperació d’informació,cció
automàtica d’informació, recuperació d’informació, documentació digital, estàndards en
tecnologia lingüística, interfícies d’usuari. Interdisciplinarietat: lingüística, documentació i
informàtica.
Cognoms i Nom Responsable: Canal Bienzobas Ferran
Nom del Grup: Grup de Fotónica
Referència expedient: 2005SGR 00643
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 93 401 67 95
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de Fotònica comparteix varies línies de recerca dins del camp de la
Fotònica i les seves aplicacions. Actualment la activitat més important es centre en temes de
modelització teórica de solitons òptics i en el desenvolupament de dispositius basats en ells,
amb creixent activitat experimental. D´altre banda un àrea dáctivitat també força important, son
les técniques lidar aplicades a l´estudi de la atmòsfera i dels enllaços òptics no guiats esudi de
la atmòsfera i dels enllaços òptics no guiats establerts en el seu interior. També es manté una
ínia de recerca centrada en diferents aplicacions de la digitalizació òptica tridimensional
Cognoms i Nom Responsable: CARRILLO NAVARRETE FERNANDO
Nom del Grup: POLQUITEX
Referència expedient: 2005SGR 00716
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 93-7398703
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Aplicació dels principis d’Enginyería Quimica i de materials a l’obtenció,
caracterització, modificació i anàlisi de nous materials compòsits sostenibles de matriu
polimèrica amb diferents substractescom a reforç (cautxus provinents de neumàtics usats,
fibres tèxtils de base celulòsica i sintétiques, nanopartícules) , b) Estudi dels sustractes tèxtils
atenent a la fenomenologia dels procesos utilitzats pel seu aprofitament amb l’objectiu de
optimitzaitzats pel seu aprofitament amb l’objectiu de optimitzarlos per tal d’obtenir processos
totalment integrats, tant des de el punt de vista industrial com mediambiental.
Cognoms i Nom Responsable: CASAL FÀBREGA JOAQUIM
Nom del Grup: CENTRE D'ESTUDIS DEL RISC TECNOLÒGIC (CERTEC)
Referència expedient: 2005SGR 00562
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934016704
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El CERTEC (http://certec.upc.es) du a terme recerca aplicada en el camp
dels accidents greus amb impacte sobre les persones i l’entorn. Això és especialment important
en un país com Catalunya, amb moltes instal.lacions industrials i un intens transport de
mercaderies perilloses. Les principals línies de recerca són: a) Noves metodologies d’anàlisi de
riscs: identificació de possibles accidents i estimació de la seva probabilitat. b) Modelització
matestimació de la seva probabilitat. b) Modelització matemàtica d’incendis, explosions i fuites
tòxiques , predicció dels seus efectes. c) Modelització d’incendis forestals i d’efectes de
retardants.
Cognoms i Nom Responsable: Casals Casanova Miquel
Nom del Grup: GRIC - Grup de innovació i millora dels processos productius i de la gestió del
coneixement al secto
Referència expedient: 2005SGR 00222
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 937398655
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’objectiu principal del grup de recerca és la millora dels processos productius
de les empreses del sector de la construcció i dels sistemes constructius en totes les seves
vessants, tant a nivell denous processos, com a nivell de millores organitzatives, qualitatives,
medi ambientals, educacionals, etc. Aquesta millora inclou també els aspectes organitzacionals
i formals necessaris per a realitzar una correcta gestió del coneixement en els projectezar una
correcta gestió del coneixement en els projectes, les empreses i les organitzacions vinculades
al món de la construcció.
Cognoms i Nom Responsable: Castañer Muñoz Luis
Nom del Grup: Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies (MNT)
Referència expedient: 2005SGR 00329
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon:
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup treballa en tecnologia de semiconductors. Dins d’aquest àmbit,
l’activitat principal es centra en els següents aspectes:
- Tecnologia de cèl.lules solars,
explorant nous materials i estructures per tal de millorar l’eficiència i/o abaratir el cost. Tecnologia de microsistemes, tant en la vessant sensors com en la vessant dispositius
micromecanitzats.
- Simulació de dispositius electrònics avançats. El grup disposa d’una
infraestructuectrònics avançats. El grup disposa d’una infraestructura de fabricació i de
caracterització que dona servei a tots els membres.
Cognoms i Nom Responsable: Cirlot Valenzuela Lourdes
Nom del Grup: Art, Arquitectura i Societat Digital
Referència expedient: 2005SGR 00314
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 933333466
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La investigació en el camp de la creació amb tecnologia digital aplicada a l’Art
i l’Arquitectura és actualment molt necessària i requereix un estudi en profunditat. Per aquest
motiu es proposa un projecte que permetrà conèixer no solament les manifestacions digitals
mes actuals sino també establir característiques, tipologies i inclús configurar un corpus
d’artistes i arquitectes. Es especialment important que donat el caràcter efímer i immaterial
deimportant que donat el caràcter efímer i immaterial de les creacions digitals, es fa ineludible
l’elaboració crítica d’un fons d’imatges, obres i discursos que puguin preservar-se en el temps.
Cognoms i Nom Responsable: Coronas Salcedo Alberto
Nom del Grup: CREVER - Grup d''Enginyeria Tèrmica Aplicada
Referència expedient: 2005SGR 00944
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 977 54 02 05
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupament de tecnologies de producció d’energia eficients i netes amb
energies renovables, i en particular : 1. Configuracions avançades i nous fluids de treballs per
cicles de refrigeració ibombes de calor d’absorció activats a baixa temperatura
2.
Desenvolupament i modelització de components i equips d’absorció de petita potencia.
Miniaturització mitjançant la intensificació de la transferència de calor i massa i l’us de
nanofluids. 3.ansferència de calor i massa i l’us de nanofluids. 3. Poligeneració d’energia amb
energies renovables 4. Climatizació i Eficiència energètica en edicifis 5. Propietats termofisicas
de fluids
Cognoms i Nom Responsable: Correig Blanchart Xavier
Nom del Grup: Microsystems and nanotechnologies for Chemical Analysis (MINOS)
Referència expedient: 2005SGR 01084
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 977559623
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca es dedica a generar i transferir coneixement entorn al
disseny, fabricació i test dels microsistemes químics en concret aquells que fan referència a
l'acondicionament, detecció i identificació de gasos i aromes. L'activitat es pot dividir en dos
àrees: a)Deposició i caracterització de capes actives nanomètriques (òxids metàl lics, nanotubs
carbó, etc) per sensors de gasos i disseny i fabricació de microcondensadors de gasos. b)
Desenvolupament d'algorismes per al reconeixement d’aromes en sistemes multisensors (GCMS, sensors, etc).
Cognoms i Nom Responsable: Costa Balanzat Josep
Nom del Grup: AMADE: Anàlisi i Materials Avançats pel Disseny Estructural
Referència expedient: 2005SGR 00534
Modalitat: C - Grups de recerca singulars (GRS)
Institució: Universitat de Girona
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 972418379
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat del grup es centra en el que es podria denominar “Mecànica de
Materials Avançats i Estructures’ , i inclou l’estudi experimental i numèric de materials
compòsits de matriu polimèrica reforçats amb fibra de vidre i carboni, el desenvolupament de
models constitutius de comportament de materials i l’anàlisi i diagnosi de components
estructurals i edificis mitjançant sensors i models numèrics. L’activitat s’adreça a sectors
industriadels numèrics. L’activitat s’adreça a sectors industrials que utilitzen materials
compòsits (aeroespacial, fonamentalment) així com a altres sectors innovadors
(aerogeneradors)
Cognoms i Nom Responsable: Crosetto - Michele
Nom del Grup: GAIA
Referència expedient: 2005SGR 00240
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: INSTITUT DE GEOMATICA
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 935569295
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca GAIA es proposa consolidar el treball realitzat durant el
periode 2001-2004 mantenint i incrementant la posició internacional convertint-la en una posició
clara de lideratge. Es volincrementar la cooperació amb la indústria, per tal de reforçar la base
científica i tecnològica catalana, espanyola i europea, i l’administració pública, per a augmentar
l’ús de la geoinformació i de les tecnologies de la geoinformació. Actualment el gde les
tecnologies de la geoinformació. Actualment el grup treballa en dos línies o àrees de la
geomàtica: la geodèsia integrada i navegació i la teledetecció activa i fotogrametria.
Cognoms i Nom Responsable: de las Heras Cisa F.Xavier
Nom del Grup: Enginyeria ambiental dels recursos naturals
Referència expedient: 2005SGR 00724
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 97 877 72 28
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup gira entorn de la utilització eficient i
respectuosa ambientalment dels recursos naturals. El grup centra la seva activitat en la
caracterització de combustibles i principalment en els aspectes mediambientals de la seva
obtenció i explotació. Així es desenvolupen diferents línies de recerca relacionades amb
l’eliminació de contaminants orgànics i inorgànics dels efluents aquosos generats en els
processos citats mitjançauents aquosos generats en els processos citats mitjançant tècniques
de baix cost com poden ser l’adsorció regenerativa o la biofiltració.
Cognoms i Nom Responsable: DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ MANUEL
Nom del Grup: LABORATORI D'URBANISME
Referència expedient: 2005SGR 00424
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 93.401.63.99
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El Laboratori d’Urbanisme de Barcelona (L.U.B.) va ser creat el 1969 com a
centre de recerca especialitzat en el camp de l’Urbanisme, dins de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Dirigit pel Professor Manuel de Solà-Morales, ha estat i segueix essent avui, un grup
dedicat especialment a l’estudi de la morfologia urbana, a la teoria i metodologia del Projecte
Urbà i a la Història de d’Urbanisme i les transformacions urbanes, amb una atenció especie i
les transformacions urbanes, amb una atenció especial a l’àmbit territorial català i a la seva
capital, Barcelona.
Cognoms i Nom Responsable: Delgado Mercé Jaime
Nom del Grup: Grup d'Aplicacions Multimèdia Distribuïdes (DMAG)
Referència expedient: 2005SGR 00622
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Pompeu Fabra
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 935422255
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Les línies de recerca actuals del grup es troben en les següents àrees: Gestió
del drets digitals (arquitectura, drets de la propietat intel lectual, models de negoci,
interoperativitat i llenguatgesd’expressió de drets, negociació, estandarització) , Comerç
electrònic de serveis i productes multimèdia (arquitectura, “brokerage’ , “workflow’ , serveis
dinàmics) , Metadades (interoperativitat, cerca d’informació distribuïda) , Seguteroperativitat,
cerca d’informació distribuïda) , Seguretat a les comunicacions (aplicacions mòbils, signatures
digitals, protocols) , Web semàntica i tecnologia d’agents
Cognoms i Nom Responsable: Dolz Ripollés Josep
Nom del Grup: FLUMEN. Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica
Referència expedient: 2005SGR 00484
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934016474
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: FLUMEN es caracteritza per ser un grup multidisciplinar format bàsicament
per Enginyers de Camins (Universitat Politècnica de Catalunya) i Biòlegs (Universitat de
Barcelona) amb diverses línies de recerca en l’àmbit de l’aigua i el medi ambient. L’activitat
fonamental del grup correspon a l’estudi de la dinàmica de rius i de grans masses d’aigua.
Atres línies d’activitat són: Hidrologia Urbana, Hidràulica de Canals i Preses, totes elles resultat
de ladràulica de Canals i Preses, totes elles resultat de la necessitat de resoldre problemes
reals, vinculant molt estretament la recerca amb la transferència de tecnologia.
Cognoms i Nom Responsable: Domingo Ferrer Josep
Nom del Grup: CRISES-Comerç Electrònic Segur
Referència expedient: 2005SGR 00446
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 977 558270
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup CRISES fou creat el 1994 i la seva trajectòria va merèixer el
reconeixement com a grup consolidat el 2002 (2002 SGR 00170). Actualment som un dels 19
grups consolidats de la URV i l’únic de Catalunya en l’àmbit de la seguretat de la informació i el
comerç electrònic. Les línies de treball actuals són: protocols criptogràfics, protecció del
copyright de la informació multimèdia i privadesa en bases de dades estadístiques. El grup ha
guanyat elen bases de dades estadístiques. El grup ha guanyat el Premi Salvà i Campillo 2003
a la Recerca més Destacada, té un “Highly Cited Paper” (ISI Essential Science Indicators)
Cognoms i Nom Responsable: Domingo Pascual Jordii
Nom del Grup: Sistemes de comunicacions de banda ampla
Referència expedient: 2005SGR 00481
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934016981
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca de sistemes de comunicacions de banda ampla centra la
seva recerca en l’entorn de les xarxes B-ISDN i dels serveis i aplicacions de banda ampla. Així,
temes clau en el desenvolupament de la recerca són: captura i anàlisi de tràfic, modelització de
tràfic, enginyeria de tràfic, control de congestió, commutació i protocols d’encaminament. En el
si del grup aquests temes es desenvolupen tant per a xarxes IP/MPLS com per a xarxes
òptiqulupen tant per a xarxes IP/MPLS com per a xarxes òptiques. En aquest darrer cas
s’inclou el desenvolupament de protocols per al pla de control així com a la part més física de la
xarxa.
Cognoms i Nom Responsable: ESPLUGAS VIDAL Santiago
Nom del Grup: Enginyeria de Processos d'Oxidació Avançada
Referència expedient: 2005SGR 00132
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: (+34) 934021290
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els Processos d´Oxidació Avançada són tractaments d’aigües residuals
basats en la generació inicial de radicals hidroxils que posteriorment actuen com a agents
oxidants. Els radicals hidroxils són agents altament oxidants que poden mineralitzar gran part
dels contaminants aquosos. Segons la via emprada per generar els radicals es distingueixen
diferent processos: ozonació, Fenton, foto-Fenton, ect. Aquest grup de recerca estudia
l’aplicació d’aquestt. Aquest grup de recerca estudia l’aplicació d’aquests processos pel
tractament d’aigües residuals, prenent especial interès l’estudi de contaminants no
biodegradables.
Cognoms i Nom Responsable: Fabregat Llangostera Azael
Nom del Grup: GRUP D'ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA I INTENSIFICACIÓ DE
PROCESSOS
Referència expedient: 2005SGR 00792
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 977559643
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’aspecte central és el tractament d’efluents aquosos contaminats i residus.
Les tècniques aplicades són tractaments físics, químics i biològics i combinacions d’aquestes.
Ara, es duen a terme projectes basats en l’ús d’oxidació avançada (oxidació humida catalítica,
oxidació amb peròxids i en condicions supercrítiques) per a l’eliminació de compostos
recalcitrants , també aplica depuració biològica, aeròbia i anaeròbia, per eliminar colorants o
reduira, aeròbia i anaeròbia, per eliminar colorants o reduir fangs d’EDAR. Aquesta activitat
abraça tant la recerca bàsica i aplicada com la transferència de tecnologia, lligada a formació
de tercer cicle.
Cognoms i Nom Responsable: Fernandez Ubiergo Gabriel
Nom del Grup: Grup de recerca en Tecnologies Audiovisuals i Multimèdia
Referència expedient: 2005SGR 00682
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Ramon Llull
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 932902428
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca en Tecnologies Audiovisuals i Multimèdia és un grup de
caràcter multidisplinar que estudia els diversos aspectes d’aquestes tecnologies. Malgrat que la
historia de treball conjunt encara és curta, l’activitat de recerca s’ha centrat en el
desenvolupament d’un nombre important de projectes finançats de forma competitiva (alguns
d’ells internacionals) i en projectes de transferència de coneixement a les empreses del sector.
Fruit d’aqia de coneixement a les empreses del sector. Fruit d’aquests projectes, el grup ha
publicat un important nombre d’articles en conferències nacionals i internacionals.
Cognoms i Nom Responsable: Ferré Vidal Josep Anton
Nom del Grup: ECoMMFiT (Experimentació, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids
i Trubulència)
Referència expedient: 2005SGR 00363
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 977 559 637
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat de recerca del grup esta centrada a l’entorn de l’estudi
experimental, la modelització matemàtica i la simulació numèrica tant dels fluxos naturals (com
els que apareixen en els problemesambientals) com dels fluxos que tenen lloc en equips
industrials (fonamentalment de la indústria química i de procés) fent èmfasi, quan cal, en la
naturalesa turbulenta dels mateixos. Les activitats del grup de recerca abasten des de temes
fonamentals d’del grup de recerca abasten des de temes fonamentals d’interès científic general
fins als aspectes aplicats de la mecànica de fluids en relació als processos naturals i/o
industrials.
Cognoms i Nom Responsable: FERRER ANGLADA NÚRIA
Nom del Grup: Materials: propietats elèctriques i electròniques
Referència expedient: 2005SGR 00251
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934016782
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Estudi de les propietats no lineals de les ceràmiques piezoelèctriques per
caracteritzar l’estructura del material, els dominis ferroelèctics i el seu comportament extrínsec,
lligat al moviment de lesparets de dominis. Obtenció i caracterització de polímers conductors.
Obtenció i caracterització de nanoestructures i nanocomposites basats en Nanotubs de
Carboni: aplicacions. Anàlisi de bifurcacions en sistemes electrònics convertidors de potència
ques en sistemes electrònics convertidors de potència que inclouen alinealitats no suaus.
Introducció de modificacions al disseny de l’ etapa de potència i control amb elements no
lineals.
Cognoms i Nom Responsable: Figueras Pàmies Joan
Nom del Grup: Qualitat en Electrònica: Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Tolerància
a Fallades
Referència expedient: 2005SGR 00973
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 93 401 66 03
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El treball del grup es concreta en propostes de noves metodologies de
disseny i test de circuits i sistemes electrònics. Les activitats del grup s’estructuren en dues
sublínies: a) disseny i test decircuits i sistemes digitals, analògics i mixts, i b) avaluació de la
tolerància a fallades. L’objectiu del grup és incrementar la qualitat funcional de productes i
sistemes complexos emprant noves metodologies de test i autotest, monitorització de la
inttodologies de test i autotest, monitorització de la integritat del senyal, caracterització del
consum i tolerància a fallades, tenint en compte les seves prestacions funcionals i el consum
d’energia.
Cognoms i Nom Responsable: Fossas Colet Enric
Nom del Grup: Control Avançat de Sistemes d'Energia
Referència expedient: 2005SGR 00743
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934017779
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: La recerca del grup es desenvolupa en els camps de la modelització i el
control de sistemes complexos, i la seva aplicació a problemes relacionats amb la generació, el
condicionament, la gestió i l'emmagatzematge d'energia elèctrica. Es treballa en diversos
nivells d'abstracció de manera que desde problemes d'índole pràctica s'arriba a problemes
teòrics a ciències bàsiques. El grup participa en dos projectes europeus, es responsable de tres
projectes Cicyt i té convenis amb empreses. Els resultats de la recerca es publiquen
regularment en revistes i congressos d’àmbit internacional.
Cognoms i Nom Responsable: Fuertes Miquel Amparo
Nom del Grup: Laboratori de Química d''Estat Sòlid
Referència expedient: 2005SGR 00912
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Consell Superior d'Investigacions Científiques
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 935801853
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Las línies bàsiques de la nostra recerca es poden incloure dins la
Nanociència i Nanotecnologia i la recerca amb tècniques nanotecnològiques sobre el medi
ambient. Els temes que seran estudiats i queseran descrits amb més detall posteriorment són:
a) nanoiònica (fenòmens fonamentals, electròlits per a piles de combustible), b) caracterizació a
escala nanométrica de propietats electròniques, magnetiques, vibracionals amb tecniques SPM
c) Elaboració detiques, vibracionals amb tecniques SPM c) Elaboració de capes fines de
biomolécules, d) materials per el medi ambient i energia (fotodegradació de contaminats
orgànic en aire i aigua, producció de H2)
Cognoms i Nom Responsable: Gago Barrio Javier
Nom del Grup: IESEI (Interferencies Electromagnétiques a Sistemes Electrónics Industrials)
Referència expedient: 2005SGR 00063
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 937398281
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L'activitat es centra a l'estudi de la susceptibilitat i la generació de
pertorbacions dels equips electrónics dels sistemes embarcats (automóbil, aeronaus, ...). En
concret es treballa en models de susceptibilitat i emissió de convertidors commutats de
potencia i busos de comunicació CAN, disseny de modulacions pels convertidors optimitzades
per reduïr les pertorbacions acoblades al bus CAN i el desenvolupament de parámetres de
mesura de susceptibilitat i emissió bassats en transformada wavelet. D’altra banda també
s’estudien les tècniques de filtres actius per reduir les EMI de baixes freqüències.
Cognoms i Nom Responsable: Garcia Garcia Miguel Angel
Nom del Grup: Robòtica i Visió Intel.ligents
Referència expedient: 2005SGR 00257
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 977 55 96 77
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Desenvolupament d’algorismes de planificació de moviments de robots
mòbils i de percepció i modelatge del seu entorn mitjançant Visió per Computador. Utilització
d’arquitectures de control basades ensistemes físics multiagent. Aplicació als problemes tipus
d’exploració d’entorns desconeguts i futbol robòtic.
Cognoms i Nom Responsable: García Serrano Joan
Nom del Grup: Grup d'Enginyeria i Microbiologia MediAmbiental (GEMMA)
Referència expedient: 2005SGR 00625
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 93 4016464/5952
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup està format per personal de dues unitats diferents de la UPC: Secció
d’Enginyeria Sanitària i Ambiental (Dept. Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental) i
Laboratori de Microbiologia Sanitaria i Mediambiental (Dept. Òptica i Optometria). Es tracta d’un
grup format per 6 investigadors amb diferents perfils de coneixement. El grup realitza recerca
en aspectes diversos d’enginyeria i microbiologia de l’aigua, la seva depuració i
reutilització.biologia de l’aigua, la seva depuració i reutilització. En concret es realitzen projectes
sobre sistemes naturals de tractament, desinfecció, patogens emergents i aspectes tècnics de
la reutilització
Cognoms i Nom Responsable: Gasa Gaso Josep
Nom del Grup: Grup de nutrició maneig i benestar animal
Referència expedient: 2005SGR 00493
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 935811556
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Dins de l’ampli sector de la producció i ciència animal estem treballant en tres
aspectes actuals i de reconegut impacte econòmic i social com són: i) comportament i benestar
animal en relació al transport i sacrifici i comportament social, alimentació i benestar de porcs y
bovins, ii) eficiència biològica i sostenibilitat dels sistemes de producció: estudis de digestió i
metabolisme de monogàstrics i remugants, assaig de noves pautes de maneig i usics i
remugants, assaig de noves pautes de maneig i us de models “in vitro” i iii) control de qualitat
de productes (carn, llet i ous), processos de producció, matèries primeres.
Cognoms i Nom Responsable: Gil Espert Lluís
Nom del Grup: Laboratori per a la innovació tecnològica d'estructures i materials (LITEM).
Referència expedient: 2005SGR 00354
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934016483
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El LITEM és un grup multidisciplinar de professors del Departament de
Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria de la UPC. El LITEM va néixer l’any 2005
amb la intenció d’esdevenir un centre de referència a Catalunya i més endavant a nivell
internacional, per a la innovació i la recerca del comportament resistent de materials i
estructures. Els professors del grup tenen una llarga experiència computacional i experimental
apostant per aquesriència computacional i experimental apostant per aquesta última línia com a
valor afegit en la transferència de tecnologia amb les empreses.
Cognoms i Nom Responsable: Giralt Prat Francesc
Nom del Grup: Fenòmens de Transport (FeT)
Referència expedient: 2005SGR 00735
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Rovira i Virgili
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 977559638
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els membres del FeT duen a terme recerca experimental i computacional en
mecànica de fluids i fenòmens de transport, turbulència, enginyeria ambiental, matemàtica
aplicada, reconeixement de formes patró i algorismes d’extracció de característiques, sistemes
intel•ligents per l’enginyeria de procés, PDEs no lineals, QSPR-QSTR-QSAR amb algorismes
cognitius, i enginyeria de la reacció química. La incorporació del professor investigador ICREA
Joan Rosellorporació del professor investigador ICREA Joan Rosell ha permès iniciar estudis
de fenòmens de flux electrodinàmics i en d’altres àrees de la micro/nano fluídica.
Cognoms i Nom Responsable: González Colás Antonio
Nom del Grup: Microarquitectura i Compiladors (ARCO)
Referència expedient: 2005SGR 00950
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934137990
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de rederca ARCO té com a principal objectiu la investigació en el
disseny dels processadors de la propera dècada tenint en compte els condicionants de la
tecnologia que hi hagi en aquell moment. En aquest grup es fa recerca tant en l’àmbit de la
microarquitectura com en el del suport necessari per part del compilador. Aquest grup té
distribuïda la recerca en vuit àrees principalment, que són: Reducció del consum, Control de la
temperatura, Proón: Reducció del consum, Control de la temperatura, Processadors
clusteritzats,&#9 ,Processadors multithreaded, Processadors multithreaded especulatiu,
Processadors VLIW, i Jerarquia de memòria.
Cognoms i Nom Responsable: Granollers Saltiveri Antoni
Nom del Grup: GRIHO, Grup de Recerca en Interacció Persona-Ordiandor i Integració de
Dades.
Referència expedient: 2005SGR 00881
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat de Lleida
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 973702750
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: GRIHO és un grup interdisciplinar i interdepartamental de la UdL que centra
la seva recerca en la disciplina d’Interacció Persona-Ordinador (IPO o Human Computer
Interaction en anglés), la qual estudia tots els factors que intervenen en el procés comunicatiu
que s’estableix quan les persones interactúen amb un sistema interactiu amb la finalitat de
facilitar aquest procés. GRIHO centra les seves investigacions en l’Enginyeria de la Usabilitat i
de l’Anvestigacions en l’Enginyeria de la Usabilitat i de l’Accessibilitat, les Iinterfícies Plàstiques,
la Web Semàntica i Ontólogies, la Realitat Aumentada i la Computació Ubícua.
Cognoms i Nom Responsable: GUILEMANY CASADAMON JOSEP MARIA
Nom del Grup: Ciència i Tecnologia de Projecció Tèrmica
Referència expedient: 2005SGR 00310
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat de Barcelona
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934021297
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: L’activitat principal del Grup de Ciència i Tecnologia de Projecció Tèrmica es
basa en l’obtenció i caracterització estructural de materials i particularment en forma de
recobriments, per definir lespropietats específiques i apropiades, que en determinen l’aplicació
tecnològica. Recobriments metàl•lics, ceràmics (carburs, òxids i nitrurs metàl•lics,
superconductors)
polímers
(polietilè,
poliamides)
i
compostos
(ceràmic+metall,
polímers+metalls, políms) i compostos (ceràmic+metall, polímers+metalls, polímers+ceràmic)
són alguns dels sistemes obtinguts i caracteritzats, sobre substrats tant fèrrics com no fèrrics
(aliatges lleugers,titani,ceràmics)
Cognoms i Nom Responsable: Jofre Roca Lluís
Nom del Grup: Grup de Teledetecció, Antenes, Microones i Superconductivitat
Referència expedient: 2005SGR 00301
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934016819
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat:
Cognoms i Nom Responsable: Junyent Giralt Gabriel
Nom del Grup: Grup de Comunicacions de Banda Ampla
Referència expedient: 2005SGR 00701
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 934016434
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: Els temes centrals del Grup de Comunicacions de Banda Ampla estan
relacionats amb les tecnologies fotòniques, les xarxes de fibra òptica d’alta velocitat i les xarxes
de transport basades en la tecnologia de multiplexació densa en longitud d’ona DWDM. Són
d’especial interès els temes relacionats amb modulacions avançades a freqüències òptiques ,
dispositus òptics d’enrutament de longitud d’ona, arquitectures PON, tecnologies de gestió de
xarxes òptiarquitectures PON, tecnologies de gestió de xarxes òptiques com GMPLS o UCLP i
el transport d’IP sobre ATM/SDH/DWDM. Caracteritrzació de materials utilitzant l’espectrocopia
RAMAN amb fibra òptica.
Cognoms i Nom Responsable: Lafuente Sancho Francisco Javier
Nom del Grup: Grup de tractament biològic d'efluents líquids i gasosos , Eliminació de
Nutrients, Olors i Compost
Referència expedient: 2005SGR 00721
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 935812143
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El grup de recerca centra la seva activitat en el tractament biològic d’efluents:
Eliminació de nitrogen i fòsfor d’aigües residuals urbanes, eliminació de nitrogen d’efluents
industrials, acoblamentde sistemes biològics i químics pel tractament d’efluents tòxics o
recalcitrants, tractament d’efluents gasosos (eliminació d’olors, sulfhídric, amoníac, compostos
orgànics volàtils, ...), determinació de paràmetres cinètics mitjançant respiròmetria i pHmó de
paràmetres cinètics mitjançant respiròmetria i pHmetria, monitorització i control de processos
biològics de depuració, modelització de sistemes biològics de tractament d’aigües residuals.
Cognoms i Nom Responsable: Larriba Pey Josep Lluis
Nom del Grup: DAMA-UPC DATA MANAGEMENT
Referència expedient: 2005SGR 00352
Modalitat: A - Grups de recerca emergents (GRE)
Institució: Universitat Politècnica de Catalunya
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 93 401 74 96
Correu electrònic: [email protected]
Resum activitat: El treball que realitzarem se centra en tres aspectes bàsics de la gestió de la
informació, (i) el gestor relacional, (ii) el gestor documental i (iii) la qualitat de la informació.
Tractarem els tresaspectes desde diferents punts de vista, la proposata i anàlidsi de tècniques
per a la millora del rendiment en computadors seqüencials i paral.lels, la vessant matemàtica
dels problemes i la generació de software de lliure distribució per a la comunitatió de software
de lliure distribució per a la comunitat científica.
Cognoms i Nom Responsable: Lladós Canet Josep
Nom del Grup: DAG: Document Analysis Group
Referència expedient: 2005SGR 00472
Modalitat: B - Grups de recerca consolidats (GRC)
Institució: Centre de Visió per Computador
Àmbit: Enginyeria i Arquitectura Telèfon: 935812403
Correu electrònic: