Euskaraz egunez egun

Comentarios

Transcripción

Euskaraz egunez egun
EPA:
EPA:
Zierbenako, Lemoako eta
Mundakako Udaletako
Euskara Zerbitzuek Udalerria
euskalduntzeko ahaleginen
baitan eskuartean duzun
liburutxo hau sortzea
erabaki dute. Bertan,
idatzi desberdinak sortzeko
laguntza eskaintzen zaio
horretarako zailtasunak
dituen herritarrari.
Los Servicios de Euskera
de los Ayuntamientos de
Zierbena, Lemoa y Mundaka
han decidido publicar este
librillo dentro del programa
de euskaldunización del
municipio. En él se ofrece
ayuda a las personas que
tienen dificultades para
crear diversos documentos
en euskera.
Orri hauen helburua euskara
zabaltzea eta normalizatzea
da. Izan ere, gero eta
gehiago gara Zierbenan,
Lemoan eta Mundakan
euskararen alde egiten
dugunok.
El objetivo de estas páginas
es normalizar el euskera y
expandirlo. De hecho, cada
vez somos más las personas
que en Zierbena, Lemoa y
Mundaka hemos apostado
por el euskera.
Hori dela eta, zeure euskara
zerbitzutik lagungarri izan
dakizukeen liburutxo hau
eskaintzen dizugu.
Por ello, el Servicio de
Euskera te ofrece este
librillo con la esperanza de
que te sea útil.
Zure gustukoa izango
delakoan,
Esperando que sea de tu
agrado.
ZIERBENAKO, LEMOAKO
ETA MUNDAKAKO
UDALETAKO EUSKARA
ZERBITZUAK
SERVICIO DE EUSKERA
DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE ZIERBENA, LEMOA Y
MUNDAKA
ÍINDICE
AURKIBIDEA
HELBIDEAK
5
DIRECCIONES
ZENBAKIAK
5
NÚMEROS
ORDUAK
6
HORAS
DATA
6
FECHA
SIGLAK
7
SIGLAS
GONBIDAPENAK
8
INVITACIONES
ZORION AGURRAK
12
SALUDOS DE FELICITACIONES
ERAKUSKETA
13
EXPOSICIÓN
DOLUMINAK
14
CONDOLENCIAS
ESKERTZEA
14
AGRADECIMIENTO
GUTUNETAKO ESALDI EREDUAK
16
FRASES MODELO PARA CARTAS
AKATSAK IDATZIZ
18
ERRORES GRAMATICALES
TESTU ANTOLATZAILEAK
22
ORGANIZADORES DE TEXTO
GURASOEK ERABILTZEKO
MODUKO GUTUNAK
25
MODELOS DE CARTAS
PARA PADRES Y MADRES
GUTUN / ESKAERA EREDUAK
26
MODELOS DE CARTAS / SOLICITUDES
ETXE ATARIETAKO OHARRAK
28
NOTAS DE COMUNIDADES
ZIURTAGIRIA
29
CERTIFICADO
ERREKLAMAZIOA
30
RECLAMACIONES
ERROTULUAK
31
RÓTULOS
E-MAILA
31
EMAIL
BATAIOA
JAUNARTZEA
URTEBETETZEAK
EZKONTZA
INAUGURAZIOA
JAIOTZA
URTEBETETZE EGUNA
GABONAK
BAUTIZO
COMUNIÓN
CUMPLEAÑOS
BODA
INAUGURACIÓN
NACIMIENTO
CUMPLEAÑOS
NAVIDADES
HELBIDEAK
DIRECCIONES
ZENBAKIAK
NÚMEROS
0 : zero
1 : bat
2 : bi
3 : hiru
4 : lau
5 : bost
6 : sei
7 : zazpi
8 : zortzi
9 : bederatzi
10 : hamar
11 : hamaika
12 : hamabi
13 : hamahiru
14 : hamalau
15 : hamabost
16 : hamasei
17 : hamazazpi
Zentroa
Eskuma / Eskuina
Ezkerra
Behea
Pasealekua
Plaza
Zumardia
Etorbidea
Kalea
Etxea
Zeharbidea
Poligonoa
Zenbakirik gabe
Industrialdea
Centro
Derecha
Izquierda
Bajo
Paseo
Plaza
Alameda
Avenida
Calle
Casa
Travesía
Polígono
Sin número
Zona industrial
1.000 : mila
2.000 : bi mila
3.000 : hiru mila
4.000 : lau mila
10.000 : hamar mila
100.000 : ehun mila
1.000.000 : milioi bat
1.000.000.000 : mila milioi (miliar bat)
1.000.000.000.000 : bilioi bat
18 : hemezortzi
(hamazortzi)
19 : hemeretzi
20 : hogei
21 : hogeita bat
22 : hogeita bi
23 : hogeita hiru
……
30 : hogeita hamar
31 : hogeita hamaika
……
38 : hogeita hemezortzi
39 : hogeita hemeretzi
40 : berrogei
50 : berrogeita hamar
60 : hirurogei
70 : hirurogeita hamar
80 : laurogei
90 : laurogeita hamar
100 : ehun
200 : berrehun
300 : hirurehun
400 : laurehun
500 : bostehun
600 : seiehun
700 : zazpiehun
800 : zortziehun
900 : bederatziehun
Hogeitik ehunera Del veinte al cien
41: berrogeita bat
69: hirurogeita bederatzi
97: laurogeita hamazazpi
Ehunekoak Centenas
300: hirurehun
500: bostehun
800: zortziehun
Milakoak Millares
7.000: zazpi mila
46.000: berrogeita sei mila
89.000: laurogeita bederatzi mila
Milioiak Millones
5.000.000: bost milioi
8.000.000: zortzi milioi
200.000.000: berrehun milioi
#
ORDUAK NOLA IDATZI
DATA
NOLA IDATZI
CÓMO ESCRIBIR LAS FECHAS
CÓMO ESCRIBIR LAS HORAS
Ordu bata
La una
Ordu batean
A la una
Ordu biak
Las dos
Ordu bietan
A las dos
Bostak
Las cinco
Bostetan
A las cinco
Hamabiak
Las doce
Hamabietan
A las doce
Ordu bata eta bost
La una y cinco
Ordu bat eta laurdenak
Ordu bata eta laurden
La una y cuarto
Lau eta erdiak
Las cuatro y media
Ordu bata arte
Hasta la una
Lau eta erdiak arte
Hasta las cuatro y media
Zazpiak eta hogeita
bostera arte
Hasta las siete
y veinticinco
Lemoan, 2011ko ekainaren 24an
En Lemoa, a 24 de junio de 2011
Mundakan, 2010eko uztailaren 21ean
Mundaka, a 21 de julio de 2010
Zierbenan, 2011ko irailaren 31n
En Zierbena a 31 de julio de 2011
2011/03/07
07/03/2011
Hamarretatik ordu bata arte De diez a una
Bederatzietatik
hamabiak arte
De nueve a doce
Hamar eta erdietatik
hamaikak arte
De diez y media
a once
15:00etan
A las 15:00
15:30ean
A las 15:30
18:05ean
A las 18:05
02:00etatik 21:00etara
Desde las 02:00
hasta las 21:00
17:05etik 18:00etara
Desde las 17:05
hasta las 18:00
2011/III/07
07/III/2011
Bihar, apirilak 5, bilera izango dugu
Mañana, 5 de marzo, tendremos reunión
Uztailaren 20an,
igandea /igandearekin/igandean
ezkonduko gara
El 20 de julio, domingo, nos casamos
Zierbenan, 2005eko abenduaren 31n
En Zierbena a 31 de diciembre de 2005
Lemoa, 2006ko apirilaren 15a
Lemoa, 15 de abril de 2005
Mundakan, 2008ko uztailaren 20an
En Mundaka, a 20 de julio de 2008
#
SIGLAK
SIGLAS
EITB
Euskal Irrati Telebista
Radio Televisión Vasca
EJ
Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco
AE
Autonomia Estatutua
Estatuto de Autonomia
IFZ
Identifikazio Fiskalaren Zenbakia
Número de identificación Fiscal
AEB
Ameriketako Estatu Batuak
Estados Unidos de América
IFK
Identifikazio Fiskalaren Kodea
Código de Identificación Fiscal
BEZ
Balio Erantsiaren gaineko Zerga
Impuesto sobre el Valor Añadido
KPI
Kontsumorako Prezioen Indizea
Índice de Precios al Consumo
LH
BFA
Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia
Lanbide Heziketa
Formación Profesional
NAN
Nortasun Agiri Nazionala
Documento Nacional de Identidad
NBE
Nazio Batuen Erakundea
Organización de Naciones Unidas
PFEZ
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas
SA
Sozietate Anonimoa
Sociedad Anónima
SK
Sozietate Kooperatiboa / Kooperatiba Elkartea
Sociedad Cooperativa
SM
Sozietate Mugatua
Sociedad Limitada
BPG
DBH
EAE
Barne-Produktu Gordina
Producto Interior Bruto
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Educación Secundaria Obligatoria
Euskadiko Autonomia Erkidegoa
Comunidad Autonómica Vasca
Euskal Herriko Agintaritzaren
EHAA Aldizkaria
Boletín Oficial del Gobierno Vasco
EHU
Euskal Herriko Unibertsitatea
(EAEkoa)
Universidad del País Vasco
#
GONBIDAPENAK
INVITACIONES
BATAIOA
BAUTIZO
Nerea Garmendia Tajada y
Mikel Landaburu Uranga
Nerea Garmendia Tajadak eta
Mikel Landaburu Urangak
Atsegin handiz gonbidatzen zaituztegu
alaba Iraitzen bataio eguneko ospakizunera.
Festa datorren igandean, hilak 17,
ospatuko dugu Zierbenako El Puerto Auzoko
Virgen del Puerto elizan, 12:00etan.
Zierbenan, 2011ko apirilaren 1ean
Tienen el gusto de invitaros a la fiesta que
celebraremos el día del bautizo
de nuestra hija Iraitz.
La fiesta se celebrará el próximo domingo
día 17, a las12:00 en la iglesia
Virgen del Puerto de Zierbena.
Zierbena a 1 de abril de 2011
Izadi Elorza Artze
Izadi Elorza Artze
Gure alaba bataiatuko dugu
otsailaren 11n, larunbatean,
arratsaldeko 08:00etan Santa Maria elizan.
Afaria Giroa jatetxean egingo dugu.
Etor zaitezte!
Nuestra hija será bautizada
el día 11 de febrero, sábado, a las 08:00
de la tarde en la iglesia Santa María.
La cena será en el restaurante Giroa.
¡Animaos!
Mundakan, 2010eko urtarrilaren 7an
Mundaka, 7 de enero de 2010
#
LEHEN JAUNARTZEA
PRIMERA COMUNIÓN
Jon Barona Larruskainek lehenengoz
hartuko du Eukaristiaren Sakramentua,
2009ko maiatzaren 9an,
la Cuestako San Roman elizan.
Jon Barona Larruskain recibirá por primera
vez el Sacramento de la Eucaristía,
el 9 de mayo de 2009, en la iglesia
San Román de la Cuesta.
Zierbenan, 2009ko apirilean
Zierbena, abril de 2009
Irati López Baronak bere Lehen Jaunartzea
egingo du 2010eko maiatzaren 10ean
Mundakako Santa Maria elizan
goizeko 11:00etan, eta atsegin handiz
gonbidatzen zaituztegu elizkizunera eta ondoren,
Andra Mari jatetxean egingo dugun bazkarira.
Irati López Barona hará la Primera Comunión
el 10 de mayo de 2010 en la iglesia Santa María
de Mundaka a las 11:00 de la mañana.
Por ello tenemos el gusto de invitaros a la
ceremonia religiosa y a la comida
que haremos en el restaurante Andra Mari.
Lemoan, 2010eko apirilaren 28an
En Lemoa, a 28 de abril de 2010
Arkaitz Bernaola Mendieta
Arkaitz Bernaola Mendieta
Nire Lehen Jaunartzea egingo dut
2011ko ekainaren 15ean, Zierbenako
San Roman elizan eguerdiko 12etan, horren
ostean Zubi-ondo jatetxera joango gara
bazkaltzera. Etorriko zaretela espero dut.
Recibiré mi Primera Comunión
el 15 de junio de 2011, en la iglesia
San Román de Zierbena a las 12 del mediodía.
Luego iremos a comer al restaurante Zubi-ondo.
Os esperamos.
Zierbenan, 2011ko maiatzean
Zierbena, mayo de 2011
#
EZKONTZA
BODA
Nerea Martinez eta Ruben Otxandio
Nerea Martínez y Rubén Otxandio
Gogo handiz gonbidatzen zaituztegu gure
ezkontzara. Algortako San Inazio elizan ospatuko
dugu, irailaren 17an ordu batean.
Tenemos el gusto de invitaros a nuestra boda.
La celebraremos en la iglesia San Ignacio
de Algorta, el 17 de septiembre a la 1.
Horren ostean, Berangoko Iturgitxi
erretegian bazkalduko dugu.
Después, comeremos en el asador
Iturgitxi de Berango.
Martinez eta Otxandiok
Martínez y Otxandio
Atsegin handiz adierazten dizuegu
ezkondu egingo garela irailaren 17an ordu batean,
Algortako San Inazio elizan.
Os comunicamos con mucho gusto que
nos casamos el 17 de septiembre, a la 1 de la
tarde en la iglesia San Inazio de Algorta.
Gero, Berangoko Iturgitxi jatetxean elkartuko gara,
bazkaria izango dugu eta.
Luego nos reuniremos en el restaurante Iturgitxi
de Berango, para disfrutar de la comida.
Zuen zain gelditzen gara
Tel.: 609 703562
Esperamos que asistáis
Tel.: 609 703562
#10
Xabi Urizarrek eta Markel Gutierrezek
Xabi Urizar y Markel Gutiérrez
Gogo handiz gonbidatzen zaituztegu gure ezkontzara.
Eguna: 2011ko uztailaren 22a
Os invitamos con mucho gusto a nuestra boda.
Día: 22 de julio de 2011
Zeremonia: Zierbenako Udaletxea
Ordua: 18:30
Ceremonia: Ayuntamiento de Zierbena
Hora: 18:30
Afaria eta afalostekoa: Patxin jatetxea
Cena y fiesta: Restaurante Patxin
Estimatuko genuke zu gurekin izatea
Nos encantaría que compartiéseis
ese día con nosotros.
Gure gurasoekin batera
Junto con nuestros padres
Esteban eta Tere & Manu eta Asun
Esteban y Tere & Manu y Asun
Ruben eta Aitziber
Rubén y Aitziber
Atsegin handiz gonbidatzen zaituztegu
gure ezkontzara; maiatzaren 24an izango da,
eguerdiko ordu batean, Lemoako Andra Mari elizan.
Tenemos el gusto de invitaros a nuestra boda;
será el 24 de mayo a la una del mediodía,
en la iglesia Andra Mari de Lemoa.
Bazkaria: Barrikako Itxasgane jatetxea
Konfirmatzeko erantzun, mesedez
Comida: Restaurante Itxasgane de Barrika
Se ruega confirmación
Ruben: 607875567 Aitziber: 946318907
Rubén: 607875567 Aitziber: 946318907
#11
URTEBETETZEAK
CUMPLEAÑOS
Epa:
Hilaren 16an nire urtebetetze eguna izan zen
eta hori ospatzeko txokolate-jana egingo dugu
datorren ostegunean gure etxean, arratsaldeko
6etan. Bazatoz, ederto pasatuko dugu eta
elkarrekin jolastuko gara.
Eider zure laguna
Mundakan, 2010eko abenduaren 22an
Epa:
El 16 fue mi cumpleaños y para celebrarlo,
el jueves que viene vamos a hacer una
chocolatada en nuestra casa a las 6.
Si vienes, lo pasaremos bien y jugaremos.
Tu amiga Eider
Mundaka, el 22 de diciembre de 2010
Eneka nire laguna:
Ostiralean nire urtebetetze eguna izango da
eta zu nirekin egotea nahi dut elkarrekin
ondo-ondo pasatzeko. Zatoz gure etxera
arratsaldeko 7etan, txokolatea jan
eta lagun gehiagorekin jolastuko gara.
Bihar arte, Alex Martínez
Lemoan, 2011ko urriaren 23an
Mi amiga Eneka:
Mañana será mi cumpleaños y quiero
que lo celebres conmigo para que podamos
pasarlo muy bien. Ven a nuestra casa a las 7
de la tarde y después de comer chocolate
jugaremos con más amigas y amigos.
Hasta mañana, Alex Martínez
Lemoa, 23 de octubre de 2011
ERAKUSKETA
EXPOSICIÓN
Zierbenako arraun taldekook uztailaren 22tik
abuztuaren 15era arte egingo dugun argazki
erakusketaren inauguraziora etor zaitezten
gonbidatzen zaitugu.
Erakusketaren inaugurazioa Kultur Etxeko areto
nagusian izango da uztailaren 22an,
arratsaldeko 7etan.
Egun horretan gure artean izango zaretelakoan,
eskerrik asko,
Zierbenan, 2011ko uztailaren 15ean
#12
Te invitamos a que participes en la inauguración
de la exposición fotográfica que realizaremos
los/as del equipo de remo de Zierbena
desde el 22 de julio hasta el 15 de agosto.
La inauguración de la exposición tendrá lugar
en la Casa de Cultura el 22 de julio
a las 7 de la tarde.
Esperando que ese día estés entre nosotros,
muchas gracias,
Zierbena, 15 de julio de 2011
INAUGURAZIOA
INAUGURACIÓN
Nik, Zierbenako Udaleko Alkateak
Zierbenako Udaletxearen barnealde berrituaren
inauguraziora etor zaitezen gonbidatzen zaitut.
Ekitaldia amaitutakoan, luncha egongo da.
Yo, Alcalde del Ayuntamiento de Zierbena
Tengo el gusto de invitarte a la inauguración del
interior remodelado del Ayuntamiento de Zierbena.
Una vez finalizado el acto, habrá lunch.
(Mesedez, etorriko zarela
ziurtatzeko deitu tel. honetara: 654278486)
(Se ruega confirmación. Tel. 654278486)
Nik, Mundakako Udaleko Alkateak,
Yo, Alcalde del Ayuntamiento de Mundaka,
Atseginez gonbidatzen zaitut
Mundakako Kultur Etxe berriaren inauguraziora,
datorren 2011ko apirilaren 20an, 19:00etan.
Tengo el placer de invitarte a la inauguración
de la Casa de Cultura de Mundaka,
el día 20 de abril de 2011 a las 19:00.
Egindako lanak azaldu ondoren,
pintxoak eskainiko dira.
Después de explicar las reformas realizadas
se ofreceran pinchos.
ETORKI JATETXEA laster zabalik
RESTAURANTE ETORKI próxima apertura
· Pintxo Beroak
· Eguneko Menua
· Musika emanaldiak asteburuetan
· Giro aparta...
· Pinchos calientes
· Menú del día
· Conciertos los fines de semana
· Ambiente inmejorable ...
Atsegin handiz gonbidatzen zaitugu
datorren ostiralean, arratsaldeko 7etan
egingo dugun inauguraziora
Te invitamos con mucho gusto
a la inauguración que haremos
el próximo viernes a las 7 de la tarde.
ZATOZ!
¡ACÉRCATE!
#13
ZORION AGURRAK
FELICITACIONES
JAIOTZA
NACIMIENTO
Miren eta Mikelentzat
Para Miren y Mikel
Jaso ezazue gure zorionik beroena.
Pozaren pozez ibiliko zarete, aita-amak izatea ez
baita egunero gertatzen. Egoera hori berezia bezain
ederra da eta, aldi berean, handia, bizitzan sentitu
daitekeen gauzarik zoragarriena.
Recibid nuestra más cordial felicitación.
Estaréis más que contentos de haber sido
padres, cosa que no ocurre todos los días. Ese
acontecimiento es tan especial como maravilloso, lo
más maravilloso que se puede sentir en esta vida.
Laster izango gaituzue hor bisitan, zuen alabatxoa
ezagutzeko. Joan aurretik deituko dizuegu.
Pronto iremos a visitaros, para conocer
a vuestra hija. Os llamaremos antes de ir.
Berriro ere zorionak eta ondo izan,
Felicidades otra vez, un saludo,
Lemoa, 2011ko urtarrilaren 4a
Lemoa, 4 de enero de 2011
Kaixo!
Kaixo!
Otsailaren 22an jaio nintzen, Iraitz dut izena;
nire gurasoak Aketza eta Marta oso pozik daude
eta bihotzez eskertzen dizuete egin didazuen
oparia. Atsegin handiz hartuko zaituztegu gure
etxera ni ezagutzen etortzen bazarete.
Me llamo Iraitz y nací el 22 de febrero;
mis padres son Aketza y Marta, están muy
contentos y os agradecen de todo corazón el
regalo que me habéis hecho. Os recibiremos con
mucho gusto si venís a casa para conocerme.
Zierbena, 2011ko otsailaren 28an
Zierbena, 28 de febrero de 2011
#14
URTEBETETZEAK
CUMPLEAÑOS
ZORIONAK ETA URTE ASKOTARAKO!
¡MUCHAS FELICIDADES!
Jarraitu orain arte bezain jator eta denon lagun.
Bihotz-bihotzez egun zoragarria izan dezazula!
Sigue tan maja y buena amiga como hasta ahora.
De todo corazón te deseamos un día maravilloso.
Jaso ezazu gu guztion izenean zorion agurrik
beroena. Urte askotan horrela jarraitu dezazula opa
dizugu, bihotz-bihotzez.
Recibe de parte de todos/as nosotros/as la más
sincera felicitación. Te deseamos de todo corazón
que sigas así durante muchos años.
Elosegi-Bilbao Familia
Familia Elosegi-Bilbao
Gabon zoriontsuak eta urte berri on
Feliz Navidad y próspero año nuevo
Onena opa dizuegu!
Urte berri oparo eta zoriontsua
¡Os deseamos lo mejor!
Feliz y próspero año nuevo
Ondo-ondo pasa itzazue egun hauek eta datorren
urtean zuenean zoriona, osasuna eta alaitasuna
izan daitezela nagusi!
¡Que paséis unos días muy felices y que el año
que viene reine la felicidad, la salud y la alegría!
GABONaK
NAVIDAD
#15
DOLUMINAK
Condolencias
Zierbenan, 2010eko urriaren 7an
Lankide hori:
Benetan atsekabez hartu dugu zure aitaren heriotzaren berria. Lankide guztion izenean, sentipenez
doluminak bidaltzen dizkizut.
Oinazean lagun
Sin.: Maria Etxaniz
Giza Baliabideetako arduraduna
Zierbena, 7 de octubre de 2010
Estimada compañera:
Sentimos mucho la pérdida de tu padre.
En nombre de todos y todas tus compañeras de
trabajo, te envío nuestro más sentido pésame.
Te acompañamos en el sentimiento.
Fdo. María Etxaniz
Responsable del Dpto. de RRHH
Benetan atsekabeturik gaude,
zuen ahizpa hil dela jakin ondoren.
Zaila egiten zaigu gure sentimenduak
adieraztea eta ez dago hitzik zuek kontsolatzeko.
Zuen atsekabean eta hura gogoratzean
lagundu nahi dizuegu.
Besarkada handi bat.
Estamos realmente apenados
por la muerte de vuestra hermana.
Nos es relamente difícil expresaros nuestros
sentimientos y no hay palabras para consolaros.
Os acompañamos en el sentimiento.
Un abrazo.
ESKERTZEA
Agradecimiento
ESKERTZEA
Unai Basabe Armendariz
G.B.
Familiak haren heriotza dela-eta jaso dituen
maitasun agiriak eta doluminak
bihotzez eskertzen dizkizue.
Lemoan, 2010eko otsailaren 12an
AGRADECIMIENTO
Unai Basabe Armendariz
Q.E.P.D
La familia agradece las muestras
de afecto y condolencia recibidas
con ocasión de su fallecimiento.
Lemoa, 12 de febrero de 2010
Txema González
Jaso ditugun atsekabezko adierazpenak
eta haren alde eskaini dituzuen otoitzengatik
eskerrak eman gura dizkizuegu.
Mundakan, 2011ko urtarrilaren 14an
Txema González
Agradecemos las muestras de afecto
y condolencias recibidas y las oraciones
realizadas por su alma.
Mundaka, 14 de enero de 2011
#16
GUTUNETAKO ESALDI EREDUAK
Frases modelo para cartas
EREDU
FORMALA
Modelo formal
Agur t’erdi
Jauna:/ Jaun hori: / Andrea: / Andre hori:
Jaunak: / Jaun horiek: / Andreak: / Andre horiek:
Jaun-andreak:
Un saludo
Muy señor mío: / Muy señora mía:
Muy señores míos: / Muy señoras mías:
Señoras y señores:
Ez badakigu gutunaren hartzailea jauna edo andrea den
No sabemos si el receptor/a es hombre o mujer
Jauna / Andrea
Señor / Señora
Ez da beharrezkoa “agurgarri” gehitzea,
“andrea” edo “hori” hitzek kortesiazko kutsu nahikoa baitute
No es necesario añadir “estimado/a”
ya que “andrea” u “hori” tienen sentido de cortesía
Zuzendari hori /
Zuzendari jaun / andrea:
Estimado/a director/a:
Eredu hurbila
modelo informal
Kaixo Maddi:
Hola Maddi:
Adiskide: / Adiskide hori:
Querido amigo:
Adiskideok: / Adiskide horiek: Queridas amigas:
erantzutekoak
para responder
Urtarrilaren 29ko zure gutunari erantzutera
natorkizu. Hona hemen eskatu zenizkidan datuak:
En respuesta a su carta del 29 de diciembre,
adjunto le remito los datos solicitados:
Zure 11-10-30eko eskaerari erantzunez,
honekin batera bidaltzen dizut bertan eskatutakoa.
En cuanto al pedido con fecha 30-10-11,
le envío lo solicitado.
Zure kexari (erreklamazioari) erantzunez, zera adierazi nahi dizugu:
En relación a su queja (reclamación)
queremos comunicarle lo siguiente:
Telefonoz adostutakoa kontuan hartuz,…
De acuerdo con la conversación telefónica
mantenida con usted,…
#17
GUTUNETAKO ESALDI EREDUAK
Frases modelo para cartas
Eskertuko genizuke behean
adierazten dizkizugun produktuei
buruzko zehaztasunak bidaltzea.
Le agradeceríamos nos enviara mayor información sobre los productos detallados a continuación.
Honako produktu hauek jaso nahi
genituzke.
Quisiera recibir los productos
abajo detallados.
Barkamena
eskatzekoak
Barkatu nire hutsegitea.
Le(s) ruego disculpe(n) mi error.
Para pedir perdón
Barkamena eskatu nahi dizugu
zure eskaera bidaltzeko orduan
izan dugun atzerapenagatik.
Le rogamos nos disculpe por el
retraso en el envío del pedido.
Kexatzekoak
Para quejarse
Jaso dugun erantzuna dela eta,
gure kexa adierazi behar dizugu.
Deseo transmitirle mi queja por
la respuesta recibida.
Honen bidez jakinarazi nahi
dizugu helbidez aldatu garela.
Le hacemos saber que hemos
cambiado de domicilio.
notificaciones
Jakinarazten dizugu inprimaki
honetan ematen dizkiguzun datu
guztiak benetakoak direla.
Te hacemos saber que todos los
datos que te enviamos en este
documento son reales.
Bidaltzekoak
Honekin batera eskatutako
datuak bidaltzen dizkizut.
Adjunto remito los datos
solicitados
Eskerrak
ematekoak
Aldez aurretik eskerrak emanez,…
Agradeciendo de antemano...
Mila esker/eskerrik asko zure/zuen
laguntzagatik,
Muchas gracias por su ayuda
Eskatzekoak
De solicitud
Jakinaraztekoak
Envío
De agradecimiento
#18
Zerbait
eskatu denean
erabiltzekoak
Para utilizar
cuando
se ha solicitado
algo
Zure / zuen berri laster izango
dudalakoan / dugulakoan…
Con la esperanza de que pronto
tendré/ tendremos noticias suyas /
vuestras…
Zure / zuen zain geratzen naiz / gara.
Quedo / Quedamos a su / vuestra
disposición.
Zure / zuen erantzunaren zain geratzen
naiz / gara.
Esperando su contestación
Nire / gure eskaria kontuan hartuko
duzu(e)lakoan,…
Esperando que mi / nuestra petición se tenga en cuenta,…
Gaztelaniazko “sin más”
en parekoak
Oraingoz besterik ez, / Besterik gabe,
Sin más particular
Gaztelaniazko “hasta la
en parekoak
Ongi izan eta hurrengora arte/ikusi arte,
Sin más, hasta la próxima,
Laster arte,
Hasta pronto,
Agur / Agur t’erdi
Un saludo
Agurtzen zaitut / zaituztet / zaitugu /
zaituztegu,
Me / Nos despido / despedimos
Har ezazu / ezazue nire/gure agurrik
beroena,
Mi / Nuestro saludo más sincero
Begirunez / Adeitasunez / Adeitasun osoz
Atentamente
Arratsaldeko 07:30etan/ 19:30ean
A las 07:30 de la tarde
Horren ondorioz
Como consecuencia de ello
Aurreko batean jakinarazi genizuenez
Como os anunciamos con anterioridad
Dakizuenez
Como sabéis
Datorren abenduaren 12an
El próximo 12 de diciembre
Inauterietan hartzea erabaki dugu
Hemos decidido cogerlos en carnavales
vista”
Gaztelaniazko
“le saluda”,
“atentamente”en
parekoak
Beste esaldi
batzuk
Otras frases
Zuen zain izango gara/Etor zaitezten es- Os esperamos
pero dugu
Jakinarazteko
Para informaros
Eta aurrerantzean zer egin erabakitzeko
Y para decidir qué hacer en adelante
#19
AKATSAK
IDATZIZ
ERRORES gramaticales
ONDO / BIEN
Horrek ez daki ezer
Honek ez du balio
Ez zegoen inor etxean
Hainbat aldizkaritan
Zenbait liburutan
Edozein umeri ez zaio gustatzen
Mila arazotan sartu da
Zein irakasleri galdetuko dio?
Hamar eurotan erosi dut
Medikuarenetik nator
Zu(re)gatik egin dut
Eta dirurik ez badaukagu
Gogorik ez badaukazu...
Uztailean oporretara
Ikasturtea irailean hasiko da
Urtarrilean, otsailean, apirilean,
ekainean
Gure gorputzean sentitu dugu
Jokalariaren gorputzean jo du
baloiak
Medikuarengana joango naiz
Denek esaten dute hori
Denok elkartu ginen
Elkarrekin bizi dira aspalditik
Beste leku batera joan ziren
Beste gauza batzuk egin behar
ditugu
Astean zehar, bion artean,
Neskez, futbolaz
Ekaineko oporrak
GAZTELANIAZ
GAIZKI / MAL
Ese/Esa no sabe nada
Esto no vale
No había nadie en casa
En varias revistas
En varios libros
A cualquier niño/a no le gusta
Se ha metido en muchos
problemas
¿A qué profesor le ha preguntado?
Lo he comprado por diez euros
Vengo del médico
Lo he hecho por tí
Y si no tenemos dinero
Si no tenemos ganas
En julio de vacaciones
El curso comenzará en julio
En enero, febrero, abril, junio
Hori ez daki ezer
Hau ez du balio
Ez zegoen inork etxean
Hainbat aldizkarietan
Zenbait liburuetan
Edozein umeari ez zaio gustatzen
Mila arazoetan sartu da
Lo hemos sentido en nuestro cuerpo
El balón ha pegado en el cuerpo
del jugador/a
Iré al médico
Eso lo dicen todos/as
Nos juntamos todos /as
Vivimos juntos/as desde hace
tiempo
Fuimos a otro sitio
Hay que hacer otras cosas
Durante la semana, entre los/as dos
De chicas, de fútbol
Las vacaciones de junio
#20
Zein irakasleari galdetuko dio?
Hamar euroetan erosi dut
Medikutik nator
Zuregandik egin dut
Eta ez badaukagu dirua
Ez badauzkazu gogoak...
Uztailan oporretara
Ikasturtea irailan hasten da
Urtarrilan, otsailan, apirilan,
ekainan
Gure gorputzan sentitu dugu Jokalarian jo du baloiak
Medikura joango naiz
Denok esaten dute hori
Denek elkartu ginen
Elkar bizi dira aspalditik
Beste lekura joan ziren
Beste gauzak egin behar ditugu
Astearen zehar, biok artean,
Nesketaz, futbolataz
Ekainaren oporrak
aditza
verbo
ONDO / BIEN
GAZTELANIAZ
GAIZKI / MAL
Erosketak egiten dituena aita da
El que hace las compras es aita
Erosketak egiten duena aita da
Ez dago libururik
No hay libros
Ez daude libururik
Jende askok uste du
Mucha gente cree
Jende askok uste dute
Liburu batzuk eman dizkit
Me ha dado unso libros
Liburu batzuk eman dit
Hasiko gara?
¿Empezamos?
Hasten gara?
Geroago azalduko dizuet
Más tarde os explicaré
Geroago azaltzen dizuet
Ziur bihar jakingo dugula
Seguro que lo sabremos mañana
Ziur bihar jakiten dugula
Afaltzera gonbidatu ninduen
Me invitó a cenar
Afaltzera gonbidatu zidan
Atzo kalean ikusi zintudan
Ayer te ví en la calle
Atzo kalean ikusi nizun
Asko kostatzen da / asko balio du
Cuesta mucho
Asko kostatzen du
Niri gehien kezkatzen nauena...
Lo que más me preocupa…
Niri gehien kezkatzen zaidana...
Loditu / argaldu egin naiz
He engordado / adelgazado
Loditu / argaldu egin dut
Elkar maite zuten
Se querían
Maite ziren / Maitatzen ziren
Hori gustatzen zait
Me gusta eso
Hori gustatzen nau
Nik ere badakit gauza bat
Yo también se una cosa
Nik ere dakit gauza bat
Eta badaukat beste gauza bat
Y también tengo otra cosa
Eta daukat beste gauza bat
Ez du sartu nahi izan
No ha querido entrar
Ez du sartu izan nahi
Ez du esan behar izan
No ha tenido que decir
Ez du esan izan behar
Ez daki hori egiten
No sabe hacer eso
Ez daki hori egin
Ez dakit hori egiten
No se hacer eso
Ez dakit hori egitea
Hori ez egiteko esaten digute
Nos han dicho que no hagamos eso
Esaten digute ez egitea hori
#21
ERDARAKADAK
Influencia del castellano
ONDO / BIEN
GAZTELANIAZ
GAIZKI / MAL
Ezagutu dut gizon bat Zierbenan
bizi dena
Erosi ez duzun liburua nik erosi
dut
Beste gauza bat ere esaten du
Bestalde, badago...
Bestetik, zera ere ez dut esan
nahi...
Gainera, zera ere kontatu zidan...
Aranek erosi du eta nik ere bai
He conocido a un hombre
que vive en Zierbena
He comprado el libro que no has
comprado tú
También dice otra cosa
Por otro lado, también hay…
Por otro lado, tampoco quiero
decir…
Además, también me contó…
Arane lo ha comprado y yo
también
No he entendido nada
No irá a ningún sitio
Con ello no quiero decir nada
No se cuando vendrá
La cuestión es dónde encontrarla
Creo que…
En mi opinión…
Nosotros/as estamos más
cansados/as
Ese/a no es mejor que este/a
Cuanto más se come, pero…
Ezagutu dut gizon bat Zierbenan
bizi dela
Ez duzun erosi liburua nik erosi
dut
Ere esaten du beste gauza bat
Gero ere dago...
Bueno, ere ez dut esan nahi...
Ez dut ezer ere ulertu
Ez da inora ere joango
Honekin ez dut ezer esan nahi
Ez dakit noiz etorriko den
Non bilatu da kontua
Uste dut... dela
Nire ustez,... da
Gu nekatuago gaude
Hori ez da hau baino hobea
Zenbat eta gehiago jan
orduan eta / hainbat eta okerrago
Gaindituz gero, ospatuko dugu
Gainditu ezean,
berriz saiatu
Zeren inork ez baitaki
Erretzeari utzi dio
Negar egiteari utzi behar diogu
Si apuebas, lo celebraremos
En caso de no aprobar,
se intentará de nuevo
Ya que no lo sabe nadie
Ha dejado de fumar
Debemos dejar de llorar
#22
Gainera, ere bai kontatu zidan...
Aranek erosi du eta nik ere
Ez dut ezer ez ulertu
Ez da joango inora ere ez
Honekin ez dut ezer ez esan nahi
Ez dakit noiz etorriko da
Non bilatzea da kontua
Uste dut... da
Nire ustez,... dela
Gu nekatutago gaude
Hori ez da hau baino onagoa
Gero eta gehiago jan
eta gero eta okerrago
Gainditzekotan, ospatuko dugu
Ez gainditzekotan,
berriz saiatu
Zeren inork ez dakielako
Erretzea utzi du
Utzi behar dugu negar egitea
ONDO / BIEN
Arazo bihurtu da
Nekatuta -rik gaude denok
Lehengo egunean ikusi nuen
Umeen gurasoek
ez dute ulertzen
Baina, ez dakit zelan egin
Izan ere, hain da polita!
Bai, ze berandu egingo zait
Horixe galdetzen diot neure
buruari
Ez naiz ziur sentitzen
Ez dugu geure burua ondo
ezagutzen
Arropa berria erosiko dut
Testuan esaten da
hori egitea txarra dela
Frantsesez ondo daki
Euskara ondo dakit
Horrek hizkuntza
asko dakizki
Irakasleak etxeko lanak
agintzen ditu
Nori bidali zenion paketea?
Hotz handia pasatu du
Orain ez nago ondo
Joango naiz eta galdetu diot...
Idazkari hartu gaituzte
GAZTELANIAZ
GAIZKI / MAL
Se ha convertido en problema
Estamos cansados/as
Le ví el otro día
Los padres de los niños/as
no lo entienden
Pero, ¡no se como hacerlo!
¡Es tan bonito!
Sí, ya que se me hará tarde
Eso mismo me pregunto yo
No me siento segura
No nos conocemos bien
Arazo batean bihurtu da
Nekatutak gaude denok
Beste egunean ikusi nuen
Umeen aitek
ez dute ulertzen
Eske ez dakit zelan egin
Eske hain polita denez
Bai, eske berandu egingo zait Horixe galdetzen naiz ni
Ez dut ziur sentitzen nire burua
Ez gara ondo ezagutzen
Me compraré ropa nueva
En el texto se dice
cómo es malo hacer eso
Sabe francés bien
Se bién euskera
Ese/a sabe
muchos idiomas
La profesora manda
deberes de casa
¿A quién le enviastes el paquete?
Ha pasado mucho frío
Ahora no me encuentro bién
Iré y le preguntaré
Nos han contratado como
secretarios/as
Arropa berria erosiko naiz
Testuan esaten da nola
hori egitea txarra dela
Ondo ezagutzen du frantsesa
Euskara ongi menperatzen dut
Horrek hizkuntza asko
menperatzen ditu
Irakasleak etxeko lanak
bidaltzen ditu
Nori agindu zenion paketea?
Hotz asko pasatu du
Orain ez naiz ondo aurkitzen
Joaten naiz eta galdetzen diot...
Idazkari bezala hartu gaituzte
#23
TESTU
ANTOLATZAILEAK
Organizadores de textos
Hasierakoak
Iniciales
Jarraipena
Continuación
Ideia bat aurkezteko
Para presentar
una idea
Ideia berriak
txertatzeko
Para añadir
nuevas ideas
Hasteko,
Ezer baino lehen,
Bazen behin
...z hitz egin behar dudala,
Lehenengo eta behin,
Ezeri ekin baino lehen,
Lehen-lehenik,
Sarrera gisa esango dugu ...
Para comenzar,
Antes de nada,
Erase una vez,
Debo hablar de…
Para comenzar,
Antes de comentar nada,
Antes de nada,
Como introducción, comentaremos que…
(Honen) ondorioz,
Horren haritik,
Hari beretik,
Era berean,
Bigarrenik,
Gero,
Horren ostean,
Hori (ikusi) eta gero,
Como consecuencia de (esto, eso),
Al hilo de…
En la misma línea,
Del mismo modo,
Segundo,
Luego
Después de esto,
Tras (ver, analizar…) esto,
-ri dagokionez,
... dela eta, komeni da esatea ...
Oro har,
En lo que respecta a…
… en lo referente a, es conveniente decir
En general,
Ez hori bakarrik,
Izan ere,
(Horrez) gain,
Baita ... ere
... ere bai
Baina, bestetik,
ez ezik ... ere
Egia da, hala ere,
Bestalde / Beste aldetik
No solo,
De hecho,
Además,
También,…
También…
Pero, por otro…
No solo ésto, sino también…
Es cierto, aún así,
Por otro lado, / Por el otro lado
#24
Adibideak jartzeko
Para poner
ejemplos
Aipamenak; iritziak
emateko
Comentarios;
para opinar
indartzea
para reforzar
Arrazoitzeko
Para razonar
Adibidez,
Esate baterako, Hau da,
Ikus, adibidez, -ren kasua: ...
Kasu (bat aipatzeko ...)
Hori erakusteko, aipa dezagun...
Por ejemplo,
Es decir,
Analizar / ver el caso de…
Por comentar un caso…
Para demostrarlo, comentemos que..
Askoren / Batzuen iritziz,
(r)en arabera,
... (r)en ustez,
(r)en esanetan,
Diotenez,
Antza denez,
Dirudienez,
Badirudi... -(e)la
...(e)la dirudi
Dakigunez,
Irakurri dugunez,
En opinión de muchos/as / algunos/as
En base a,
… En opinión de…
Según….
Según….
Por lo que dicen,
Por lo que parece,
Por lo que parece,
Parece que…
Parece que…
Como sabemos… Como hemos leído,
Aipatu bezala,
Aipatu dugunez,
Berriro esanda,
Beste era batera esanda,
Zehatzago esanda,
Hobeto esanda,
(Gorago) esan bezala,
Are gehiago,
Gainera,
Kontuan hartu,
Como se ha comentado,
Como hemos comentado,
Dicho de nuevo,
Dicho de otra forma,
Más concretamente,
Mejor dicho,
Tal y como hemos comentado antes
Es más,
Además,
Tener en cuenta que
bait... -(e)lako
-(e)la eta
-(e)la bide
-t(z)eagatik
Horregatik
… que…
Porque…
Ya que…
Según parece…
Por…
Por lo tanto,
#25
Izan ere,
De hecho,
Horrela, ba,
Siendo así,
Beraz,
Por ello,
Hortaz,
Por lo tanto,
Hori dela eta
Por lo tanto
Kontrakotasuna
Antagonismo
Onarpena (ziurtasuna)
Aceptación
(seguridad)
bukaeroak eta
ondorioak
Para finalizar y
conclusiones
Baina
Dena dela, / Dena den,
Hala (eta guztiz) ere,
Edozein modutan ere,
Edonola ere,
Nolanahi ere,
Esanak esan,
Hori(ek) gorabehera,
..., ordea,
..., berriz,
..., aldiz,
Pero
De todas formas,/Aún así,
De todas formas,
De cualquier forma,
De cualquier modo,
Aún así,
Dicho esto,
Aún así,
Sin embargo,
En cambio,
Por el contrario,
Ez dago dudarik...
Seguruenik
Ziur aski
Zer esanik ez
Egia da... -(e)la
Dudarik gabe
Zalantzarik gabe
Argi dago (e)la
Bistan da (e)la
Beharrezkoa da garbi uztea
..., noski/ ..., jakina
No hay duda de…
Lo más seguro
Seguramente
Ni qué decir tiene…
Es cierto que…
Sin duda,
Sin duda alguna
Está claro que
Es evidente que
Es necesario aclarar que
… por supuesto…
Amaitzeko, / Bukatzeko,
Amaiera bezala,
Aurreko guztia (Iaburbilduz,)
Ondorio gisa,
Laburbilduz
Azkenik, zera:...
Amai dezagun
Hitz gutxitan (esateko):...
Para finalizar, / para terminar
Como conclusión,
Resumiendo todo lo anterior,
Como conclusión,
Resumiendo…
Para finalizar, es decir…
Terminemos
En pocas palabras…
Horrenbestez, zenbait ondorio atera
daitezke: 1... 2... 3...
Por lo tanto,como conclusión:
1… 2… 3…
#26
GURASOEK ERABILTZEKO MODUKO GUTUNAK
Modelos de cartas para los padres y madres
2011ko urtarrilaren 25ean
Gaur goizean Aranek dentistarenera joan
behar du. Hori dela eta, eskolatik 11etan
atera beharko du.
Arratsaldean bueltuko da eskolara.
Eskerrik asko,
Irantzu Sodupe (Araneren ama)
25 de enero de 2011
Hoy por la mañana Arane tiene que acudir a la
consulta del dentista. Por ello, saldrá a las 11
de la mañana de la escuela.
Volverá por la tarde.
Gracias,
Irantzu Sodupe (Ama de Arane)
Mundakan, 2011ko apirilaren 13an
Aurreko aste osoan Mikel ez da eskolara joan
besoa apurtu zuelako eta medikuaren gomendioa
izan zen ez joatea. Astean egindako eskolako
lanak ematea eskertuko nizuke, atzeratutakoari
begiratzeko.
Aldez aurretik eskerrak emanez,
Xabier Mendiguren (Mikelen aita)
Mundaka, 13 de abril de 2011
Mikel no acudió a la escuela la semana pasada
porque se rompió el brazo y el médico nos
aconsejó que no fuese. Te agradecería que nos
dieses los trabajos realizados durante la semana,
para repasar lo atrasado.
Agradeciéndote de antemano,
Xabier Mendiguren (Aita de Mikel)
Lemoan, 2011ko maiatzaren 24an
Andereño Aintzane:
Iraitzek kirola egiteko eramaten duen poltsa
galdu du, zapatilak eta txandala ere bai. Esan dit
eskolan galdu duela, ez baitzuen eskolatik atera.
Kiroldegian begiratu dugu ea han ote zegoen,
baina ez dugu aurkitu.
Eskertuko nizuke eskolan begiratu eta ea norbaitek
ezer dakien galdetuko bazenu.
Eskerrik asko,
Rakel (Iraitzen ama)
Lemoa, 24 de mayo de 2011
Andereño Aintzane:
Iraitz ha perdido la bolsa que utiliza para hacer
deporte. También las zapatillas y el chandal. Me
ha comentado que la ha perdido en la escuela, ya
que no lo sacó de la escuela. Hemos mirado en el
polideportivo, por si estaba allí, pero no la hemos
encontrado.
Te agradecería si mirases en la escuela o si
preguntases a ver si la ha visto alguien.
Gracias,
Rakel (Ama de Iraitz)
#27
HERRITARREK UDALAREKIN ERABILTZEKO
MODUKO ESKAERA EREDUAK
Solicitudes
para que utilice la ciudadanía en
relación con el Ayuntamiento
ESKATZAILEAREN DATUAK:
DATOS DEL SOLICITANTE
Izen-abizenak: Aketza Telleria Barona
Helbidea: Portua auzoa, 2-2. esk.
Herria: Zierbena
NAN zk.: 74568467X
Tel.: 946367700
Nombre-apellidos: Aketza Telleria Barona
Dirección: Barrio Puerto, 2-2º dcha.
Municipio: Zierbena
DNI: 74568467X
Tel.: 946367700
AZALTZEN DUT:
Hainbat obra egin nahi dut bizi naizen
etxebizitzan: komuna konpondu eta berria egin,
sukaldea berritu eta garajea egokitu.
Horregatik guztiagatik,
MOTIVOS:
Quiero realizar varias obras en el municipio en el
que vivo: arreglar el baño y hacer otro, remodelar
la cocina y arreglar el garaje.
Por todo ello,
ESKATZEN DUT:
Dagozkion tramiteak egin eta gero, obra lizentzia
emateko, lehenbailehen hasi gura ditugu obrak
eta.
Eskatu dudana onartuko duzuelakoan, agur.
SOLICITO:
Tras realizar los trámites oportunos, me
concedan la licencia de obra, ya que queremos
comenzar las obras cuanto antes.
Con la esperanza de que me otorguéis el permiso
solicitado, agur.
Zierbenan, 2010eko uztailaren 8an
Zierbena, 8 de julio de 2010
#28
ESKATZAILEAREN DATUAK
DATOS DEL SOLICITANTE
Izen-abizenak: Joxemari Renobales López
Helbidea: San Mames auzoa, 2-7. eskuina
Nortasun agiria: 56.887.673C
Noren ordezkari: Neure izenean
Nombre-apellidos: Joxemari Renobales López
Dirección: Bº San Mames, 2-7. derecha
Documento de identidad: 56.887.673C
Representando a: en mi propio nombre
AZALPENA:
Erroldan nire helbidea San Mames auzoa, 1. B
dela adierazten da; baina dagoeneko bost hilabete
pasatu dira San Mames auzoa 2-7. eskuinera aldatu
nintzenetik.
MOTIVO:
En el padrón aparece que mi dirección es el
Barrio San Mamés 1.B; pero han pasado ya
cinco meses desde que me trasladé al barrio
San Mamés 2-7 dcha.
ESKAERA:
Horrenbestez eskatzen dizut nire lehenagoko
helbidearen datuak erroldatik kentzeko eta berriak
jartzeko.
SOLICITO:
Por lo tanto, que cambiéis la dirección antigua por
la nueva.
Zierbenan, 2011ko martxoaren 15ean
Zierbena, a 15 de marzo de 2011
Mahaiak eta aulkiak bide publikoan jartzeko
baimena eskatzea
Solicitud de permiso para colocar mesas y sillas
en la vía pública
ESKATZAILEAREN DATUAK
Izen-abizenak: Maider Lekuona Uribetxebarria
Helbidea: Goiko kalea, 2.
Herria: Mundaka
NA zk.: 74000111X
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos: Maider Lekuona Uribetxebarria
Dirección: Goiko kalea, 2
Municipio: Mundaka
DNI.: 74000111X
OKUPAZIOARI BURUZKO DATUAK
Tabernaren izena: Kebide
Okupatuko diren metroak: 30
Non egin nahi den okupazioa: Goiko kalea, 7an
Noiztik noiz arte: ekainaren 1etik irailaren 30era arte
DATOS SOBRE OCUPACION
Nombre del establecimiento: Kebide
Metros que se ocuparán: 30
Dónde se quiere colocar: Goiko kalea, nº 7
Desde hasta: 1 de junio - 30 de septiembre
Mundakan, 2011ko maiatzaren 10ean
Mundaka, 10 de mayo de 2011
#29
Taberna irekitzeko lizentzia eskatzea
ESKATZAILEAREN DATUAK
Izen-abizenak: Eugenio Gonzalez Otxoa
Helbidea: Kandela Zubieta, 1 - 2. esk.
Herria: Lemoa
NA zk.: 12568467S
ADIERAZTEN DUT
Dagoeneko bukatu ditudala Lemoako Kandela
Zubieta 8 kalean dagoen taberna egokitzeko
obrak, Miguel Arce arkitektoak idatzitako
proiektuaren arabera. Honekin batera fatxadaren
argazkia aurkezten dut, bai eta obra bukaerako
ziurtagiria eta likidazioa ere.
Hortaz,
Solicitud de apertura de bar
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre-apellidos: Eugenio González Otxoa
Dirección: Kandela Zubieta, 1- 2. dcha.
Municipio: Lemoa
DNI: 12568467S
DECLARO
Que ya hemos finalizado las obras en base al
proyecto escrito por el arquitecto Miguel Arce en
el bar situado en el nº 8 de la C/ Kandela Zubieta
de Lemoa. Junto con esto os presento la foto de la
fachada, así como el certificado de la finalización
de la obra y la liquidación.
Por ello,
ESKATZEN DUT
Aurkeztu dudan dokumentazioa jasota geratzeko
eta, irekitzeko lizentzia emateko.
Lemoan, 2011ko apirilaren 28an
SOLICITO
Que quede constancia de la documentación
presentada y me otorguen la licencia de apertura.
Lemoa, 28 de abril de 2011
ESKATZAILEAREN DATUAK
Izen-abizenak: Mikel Ibarra Ibáñez
Helbidea: Bañutegi kalea, 17-2. ezkerra
Herria: Mundaka
NA zk.: 15237751B
Telefonoa: 946877159
Fax: 946877159
E-posta: [email protected]
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre-apellidos: Mikel Ibarra Ibáñez
Dirección: Bañutegi kalea, 17-2. izquierda.
Municipio: Mundaka
DNI: 15237751B
Telefono: 946877159
Fax: 946877159
Email: [email protected]
ESKAERA:
SOLICITUD:
Idatzi honen bidez baimena eskatzen dut Kultura
Etxean erakusketa bat antolatzeko.
Por medio de la presente solicito permiso para
organizar una exposición en la Kultur Etxea.
Nire asmoa da maiatzaren 15etik 30era bitartean nire
kuadroak erakustea. Guztira 30 koadro dira, 12 30x40
cm-koak eta gainontzekoak 70x100 cm-koak.
Mi intención es exponer mis cuadros del 15 al 30
de mayo. En total serán 30 cuadros, 12 de 30x40
cms. y los demás de 70x100 cms.
Mundakan, 2011ko martxoaren 4an
Mundaka, 4 de marzo de 2011
#30
ZIURTAGIRIA
Certificado
KUOTA ORDAINDU IZANAREN ZIURTAGIRIA
CERTIFICADO DE PAGO DE CUOTA
Nik, Maite Etxabe Madariaga, adinez nagusia,
eta 16.679.258-S NA zenbakidunak, Elorri dantza
taldeko administrariak, ondoko hau
Yo, Maite Etxabe Madariaga, mayor de edad y con
DNI nº 16.679.258-S y administrador del grupo de
baile Elorri
ZIURTATZEN DUT
CERTIFICO
Joseba Fernandez Bilbaok maiatzari dagokion
15 euroko kuota ordaindu duela.
Que Joseba Fernández Bilbao ha abonado la cuota de
15 euros correspondiente al mes de mayo.
Eta dagokion tokian horrela jasota gera dadin
egiten dut ziurtagiri hau.
Y para que así conste, expido este certificado.
Maite Etxabe Madariaga
Maite Etxabe Madariaga
Zierbenan, 2010eko irailaren 30ean
Zierbena, 30 de septiembre de 2010
#31
ETXE
ATARIETAKO OHARRAK
Notas para comunidadesde propietarios
Ohar honen bidez adierazten dizuet, datorren
ostiralean, hilak 20, Ur Partzuergoko teknikariak
gure atarian izango direla, uraren instalazioa
aztertzeko.
Hori dela eta, goizeko 08:00etatik eguerdiko
12:00ak arte ez dugu urik izango.
Mundakan, 2010eko urtarrilaren 8an
Por medio de la presente, os comunico que el
viernes que viene, día 20, estarán los técnicos del
Consorcio de Aguas en nuestro portal, para analizar
la instalación de agua.
Por ello, desde las 08:00 de la mañana hasta las
12:00 del mediodía no tendremos luz.
Mundaka, a 8 de enero de 2010
Garbiketa egiten duen pertsonak adierazi digunez,
datorren hilean, astelehenean eta ostiralean
garbituko ditu ataria eta eskailerak.
Zierbenan, 2011ko martxoaren 5ean
Tal y como nos ha comunicado la persona
encargada de la limpieza, la semana que viene
limpiará el portal y las escaleras.
Zierbena, 5 de marzo de 2011
Iberdrolak jakinarazi digu kalean obra batzuk egin
behar dituztela. Beraz, jakin ezazu datorren astean,
hilaren 25ean, goizeko 10:00etatik 13:00ak arte ez
dugula argirik izango gure etxeetan.
Lemoan, 2010eko uztailaren 21ean
Iberdrola nos ha notificado que la semana que viene,
van a realizar unas obras en nuestra calle.
Por ello, la semana que viene, día 25, no tendremos
luz en nuestras casas de 10:00 a 13:00.
Lemoa, 21 de julio de 2010
BILERA DEIA
Idatzi honen bidez dei egiten dizuet gure atariko
bilerara etor zaitezten.
Eguna: 2011/07/18
Ordua: Lehenengo deialdia 19:30
Bigarren deialdia 20:00
Tokia: Ataria
Aztergaiak:
1. Aurreko bilerako akta onartzea
2. Igogailua
3. Aurreko urteko diru kontuen berri ematea
4. Kuotak igotzea
5. Eskaerak eta galderak
Gaien garrantzia ikusita, guztiok egotea komeni da.
CONVOCATORIA DE REUNIÓN
Por la presente se os convoca a una reunión de la
comunidad.
Día: 2011/07/18
Hora: Primera convocatoria 19:30
Segunda convocatoria 20:00
Lugar: portal
Temas a tratar:
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior
2.- Ascensor
3.- Información sobre cuentas del año anterior
4.- Subida de cuotas
5.- Ruegos y preguntas
Teniendo en cuenta la importancia de los temas, es
conveniente que estemos todos/as.
El administrador,
Lemoa, 3 de julio de 2011
Administradoreak,
Lemoan, 2011ko uztailaren 3an
#32
ERREKLAMAZIOA
Reclamación
ERREKLAMAZIOGILEAREN DATUAK
Izen-abizenak: Asier Urbina Cordón
Helbidea: La Arena 17
Herria: Zierbena PK: 48508
Nortasun agiria: 16.777.673J
Telefonoa: 946363262
DATOS DEL RECLAMANTE
Nombre y apellidos: Asier Urbina Cordón
Dirección: La Arena 17
Municicio: Zierbena CP: 48508
Documento de identidad: 16.777.673J
Teléfono: 946363262
ERREKLAMAZIOA JASO DUENAREN DATUAK
Enpresaren izena: “Autos buenos” Konponketak
Helbidea: Regales 34, behea
Herria: Santurtzi PK: 48908
IFZ/NA zk.: 48.587.673D
Telefonoa: 944443262
Jarduera: Auto konponketa
DATOS DEL RECLAMADO
Nombre de la empresa: “Autos buenos” Reparaciones
Dirección: Regales 34, bajo
Municipio: Santurtzi CP: 48908
NIF / DNI: 48.587.673D
Teléfono: 944443262
Actividad: Reparación de coches
ERREKLAMAZIOAREN ARRAZOIAK ETA HELBURUA
Autoa tailerrera eraman nuen motorraren arazoa
konpontzeko. 750 euroko aurrekontua eman zidaten
eta nik onartu egin nuen. Konpondu ostean, autoa jaso
nuen eta une horretan egin nuen ordainketa.
Astebetera argi gorri berbera pizten hasi zen eta berriro
tailerrera eraman nuen.
Jasotzera joan nintzenean beste 150 euro ordaindu
behar izan nuen. Matxura hori aurrekotik zetorrela eta
matxura bera bi aldiz ordaintzen ari nintzela esan nien,
baina haiek esan zidaten, ordaintzen ez banuen, autoa
ezin nuela atera.
Orduan, erreklamazio orriak eskatu nituen eta han
horrelakorik ez zeukatela esan zidaten. Tailer-buruaren
jarrera ikusita, ordaindu eta alde egitea erabaki nuen.
Hori dela eta, zera eskatzen dizuet, bitartekaritza
egiteko bigarren konponketaren fakturaren zenbatekoa
itzul diezadaten eta erreklamazio orriak jar ditzaten
“Autos buenos konponketak” tailerrean.
MOTIVOS DE RECLAMACIÓN Y OBJETO
Llevé el coche al taller para arreglar un problema
de motor. Me dieron un presupuesto de 750 euros,
el cuál yo acepté. Una vez arreglado el problema,
cogí el coche y pagué la factura.
Tras pasar una semana se empezó a encender la
misma luz roja y volví a llevarlo al taller.
Cuando fui a recoger el coche tuve que abonar
otros 150 euros. Le comenté que esa avería venía
de la anterior y que estaba pagando la misma avería
dos veces, pero ellos me dijeron que si no pagaba
la factura no podía retirar el coche de allí.
Después, solicité el libro de reclamaciones y me
dijeron que allí no tenían dicho libro. Viendo la
actitud del jefe del taller, decidí marcharme de allí.
Por ello, solicito que hagáis de intermediarios
para que se me devuelva el dinero de la segunda
factura y pongan hojas de reclamaciones en el
“Taller autos buenos”.
ERREKLAMAZIOAREN EGUNA
2011ko irailaren 18an
DÍA DE LA RECLAMACION
18 de septiembre de 2011
GEHITZEN DITUDAN AGIRIAK
Lehenengo faktura. Bigarren faktura
DOCUMENTOS APORTADOS
Primera factura. Segunda factura
#33
ERROTULUAK
Rótulos
Emakumeak
Mujeres
Gizonak
Hombres
Salgai
Se vende
Ez sartu
No pasar
Alokatzen da
Se alquila
Jabetza pribatua
Propiedad privada
Sartu atea / tinbrea jo gabe
Entrar sin llamar
Utzi hemen publizitatea.
Eskerrik asko
Dejar aquí la publicidad.
Eskerrik asko
Itxaron pixka batean, mesedez/
arren; zaude / egon pixka batean,
mesedez / arren
Espere un momento, por favor
Zabalik
Abierto
08etatik 23:00etara
De 08:00 a 23:00
Larunbatetan itxita
Sábados cerrado
Sarrera
Entrada
Irteera
Salida
Ez erre
Prohibido fumar
Ez aparkatu
Prohibo aparcar
Udako ordutegia
Horario de verano
Neguko ordutegia
Horario de invierno
Salda badago
Hay caldo
Kontuz txakurra!
¡Cuidado perro!
Tinbrea / atea jo, mesedez
Llame por favor
#34
Bazkide hori:
2011ko azaroan txokoan egin nahi ditugun hobekuntza
lanak direla eta, lehenengo zatiari dagokion ordainketa
irailaren 30a baino lehen egin beharko duzula jakinarazten
dizugu. Hori horrela egiteko arazorik balego, jar zaitez
lehenbailehen gurekin harremanetan.
Jaso ezazu agur bero bat.
Besterik gabe,
Zuzendaritza Batzordea
EMAILA
EMAIL
Estimada socia:
Con motivo de las obras que queremos realizar en el txoko
el mes de noviembre, te informamos que debes abonar
primera parte antes del 30 de septiembre. En caso de
tener algún problema para hacerlo así, deberás ponerte en
contacto con nosotros/as cuanto antes.
Recibe un cordial saludo.
Sin más,
Junta Directiva
#35
Lemoa
Mundaka

Documentos relacionados