El - Grup Serhs

Comentarios

Transcripción

El - Grup Serhs
SERHS
DISTRIBUCIÓ, TURISME, HOTELS, ALIMENTACIÓ, EQUIPAMENTS I SERVEIS
DESEMBRE 2005 - Núm. 96 - 1,20 Euros
w w w. s e rh s . e s
Grup SERHS
distingit amb
el Premio
Príncipe Felipe a
l'excel·lència empresarial
Actualitat
Jordi Pujol al Fòrum SERHS
Col·locació de la 1a Pedra del
Vilar Rural d'Arnes 4*
En funcionament el
SERHS Natal Grand Hotel 5*
ROSTOY-SERHS fabricarà
sucs al Marroc
Nou conveni amb la
Fundació Vicenç Ferrer
L'Entrevista
Carles Tuñí, director
t e rritorial d'ASEPEYO a
Catalunya
Racons de Catalunya
Corbera del Llobre g a t ,
el primer pessebre vivent
de Catalunya.
Fe, seny i art del poble
català
www.vilarsrurals.com
SUMARI
4
Actualitat
Grup SERHS ha renovat l'acord de col·laboració amb la Fundació Vicenç Ferrer i ha ampliat
el seu programa de beques i subvencions familiars per a treballadors. Tot plegat ha representat una dotació de 112.000 Euros que ve a refermar la seva implicació social.
ROSTOY-SERHS, és la nova societat que es dedicarà a la fabricació de sucs al Marroc. Aquesta
operació emmarcada dins la nova política d'aliances i noves implantacions preveu una inversió de 1'50 milions d'euros.
SERHS NATAL GRAND Hotel, va obrir les seves portes el passat dia 1 de novembre a turistes
europeus provinents de la Gran Bretanya. Aquest innovador complex hoteler de categoria
5 estrelles en estàndard europeu ubicat entre les platges de Punta Negra i Areia Preta i al
costat de la Via Costeira de Natal ha necessitat d'un inversió de l'ordre de 40 milions d'euros i està cridat a ésser l'establiment més emblemàtic del nord-est del Brasil.
7
Editorial
P. 5. SERHS Natal Grand Hotel serà la
seu del congres de l’Associació Espanyola d’Agents de Viatge (AEDAVE).
El Grup SERHS, ha estat guardonat amb el Premi Príncipe Felipe a l'Excel·lència Turística, el
màxim guardó a l'activitat empresarial i constitueix el reconeixement exprés del Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç de l'Estat Espanyol. Rebre aquest guardó en complir-se el 30è
aniversari de la creació d ela nostra entitat ha estat un motiu d'orgull i satisfacció.
8
L'Entrevista
Asepeyo és una entitat que va néixer a Catalunya, concretament a Manresa l'any 1915, de
manera que li falta ben poc perquè esdevingui centenària. És la primera mútua catalana i
la seu social és a Barcelona, si bé el seu àmbit d'actuació és estatal. Per tractar de la seva projecció hem entrevistat al seu director territorial senyor Carles Tuñí.
12 FÒRUM SERHS
Amb motiu del 30è aniversari del Grup SERHS, el Fòrum SERHS, un escenari, un centre viu
d'inquietuds i de debat, va gaudir d ela presència d'un conferenciant d'honor, el M. Hble.
Sr. Jordi Pujol.
P. 8. ASEPEYO, la primera mútua
catalana
14 Tema de Portada
La col·locació de la primera pedra del Vilar Rural d'Arnes (Terra Alta), ha estat el tret de sortida per la construcció del que serà el tercer establiment d ela xarxa, que s'alçarà en un
terreny de 40.000 m2 envoltat d'oliveres i vinyes, amb vistes al municipi d'Arnes, vila declarada d'interès cultural.
16 Reportatge
Els Vilars Rurals han esdevingut un projecte innovador en l'àmbit turístic, conformant una
xarxa d'establiments hotelers, amb segell i caràcter propi, dedicats al gaudi del turisme
rural, actiu i participatiu en contacte amb la natura i pensats per al turisme familiar.
P. 12. Jordi Pujol fou el conferenciant
d’honor del Fòrum SERHS.
24 Racons de Catalunya
El que avui ja és una tradició al nostre País, la representació vivent d'un Pessebre, va tenir el
seu origen a Corbera de Llobregat, a l'escenari natural incomparable de la Penya del Corb.
SERHS TURISME, ALIMENTACIÓ
I COL·LECTIVITATS.
El 1r grup turístic de Catalunya
Edita: SERHS EDICIONS TURÍSTIQUES
CATALANES
President: Ramon Bagó i Agulló.
Conseller editorial: Ramon Serra i Agut.
Redactor en cap:
Jordi Ten. E-mail: [email protected]
Consell de redacció:
Antoni Borràs, Josep Puig, Jordi Bagó,
Antoni Palmada, Raimon Bagó,
Joan Pascual, Miquel Mas, Joan Rodés,
Margarita Ferrer, Eudald Puig.
Fotografies: Arxiu Publintur, Quim Botey,
Jordi Narcís, Jordi Pareto, Lluís Valcàrcel,
Joan Ribot i Joan Llobet.
Placa d’Honor del
Turisme de
Catalunya 2001
Placa al Mèrit Turístic de
l’Estat Espanyol
Categoria d’Or 2003
P remi Principe Felipe
a l’Excel·lència
Turistica 2005
Il·lustracions: Publintur S. A.
Disseny, maquetació, coordinació
de producció i edició: Publintur S. A.
Redacció, administració i publicitat:
Eudald Puig. E-mail: [email protected]
Edifici Serhs. C/. Garbí, 88-90
08397 PINEDA DE MAR.
Tel.: 93 767 03 78.
Fax 93 767 06 02
Apartat de correu: 132. 08370 CALELLA.
Dipòsit legal: GI-308-1984.
Tiratge: 4.600 exemplars.
P. 14. Ramon Bago, amb la posada de
la primera pedra del Vilar Rural d’Arnes
va pronunciar un emotiu discurs.
PORTADA: Acte de col·locació de la
primera pedra del Vilar Rural d’Arnes.
P. 24. Corbera del Llobregat, el primer
pessebre vivent de Catalunya.
SERHS 96. DESEMBRE 2005
3
ACTUALITAT
De tot i d’arre u
GRUP SERHS reforça la seva política social amb
112.000 euros
Renova un acord a 3 anys amb la Fundació Vicenç Ferrer de 90.000 euros i destina 22.000 euros al Programa de Beques i Subvencions familiars 2005 per a treballadors.
E
n aquest moment en què Grup
SERHS commemora els 30 anys de
la seva fundació és quan la
Corporació ha tingut un interès especial en remarcar els trets que han
caracteritzat la seva identitat i amb
ella, la seva vessant humana i implicació social. Per això s’ha tre b a l l a t
per cercar una major participació
activa i de foment del treball en
equip, entenent-los com valors
essencials que formen part de la nostra entitat i que tenen els seus origens en el naixement de la SERHS
com a cooperativa de serv e i s .
Aquesta fórmula societària, després
d’aquest llarg camí re c o rre g u t ,
manté avui el seu mateix esperit a
l’entorn d’un col·lectiu proper als
2.000 treballadors de plantilla mitjana i que alhora procurem transmetre
al davant dels nostres clients, pro v e ïdors o persones amb les quals ens
relacionem.
Programa anual de beques
i subvencions familiars 2004-2005
La SERHS esdevé una empresa amb
compromisos socials i solidaris, que
vetlla pel desenvolupament d’una
política social amb prestacions i iniciatives vers el nostre equip humà - el
nostre principal actiu -. Així doncs,
cal destacar una nova iniciativa dins
del marc del “Programa anual de
beques i subvencions familiars 20042005”. Es tracta d’una nova línia que
inclou l’ajut econòmic per a inscripcions a llars d’infants, destinat a treballadors amb fills menors de 3 anys
(per un valor total de 12.000 Euros).
També forma part del programa l’habitual, que es ve realitzant des de
l’any 1997, concessió de beques per a
fills universitaris de tre b a l l a d o r s
(dotat amb 10.000 Euros). En total 38
famílies (10 per a beques i 28 per a
llars d’infants) han rebut aquestes
col·laboracions, segons el nivell de
compliment d’una sèrie de re q u i s i t s
econòmics i acadèmics, establerts en
les bases de cada programa.
Fundació “Vicenç Ferrer”
Però, també, Grup SERHS pren compromisos solidaris amb org a n i s m e s
de solvència reconeguda com la
Fundació “Vicenç Ferrer” amb la que
4
SERHS 96. DESEMBRE 2005
Recull gràfic de l’acte de lliurament del Programa Anual de Beques
i Subvencions 2004-2005
Signatura del protocol de col·laboració
amb la Fundació Vicenç Ferrer
tenim una particular relació i compromís des de fa força anys. Així doncs, el
P resident de Grup SERHS, senyor
Ramon Bagó i Agulló i el Director
General de la Fundació Vicenç Ferre r,
senyor Jordi Folgado i Ferre r, van signar un nou acord de col·laboració
triennal (2005-2007). Aquesta nova
acció compta amb una dotació de
90.000 euros que anirà destinada al
p a t rocini de la candidatura de Vi c e n ç
Ferrer al Premi Nobel de la Pau, i al
manteniment durant dos anys del
centre de Kanekal (l'Índia), una instal·lació promoguda per la nostra corporació l'any 2004, per a nens discapacitats. Així, Grup SERHS renova la
seva voluntat de compromís solidari
amb aquest organisme de solvència
reconeguda que és la Fundació
Vicente Ferre r, una organització no
governamental de desenvolupament
(ONGD) compromesa amb el procés
Dedicatòria de Vicenç Ferrer al Grup
SERHS: ”Amb agraïment dels pobres de
la India i de la Fundació. La humanitat
necessita les accions dels homes al
caminar (cap al cel).”
de transformació d'una de les zones
més pobres i necessitades de l'Índia,
Anantapur, anomenada com la ciutat
de l'infinit, i una de les comunitats
més pobres i excloses del planeta, els
dàlits o intocables. És per això que la
Fundació està compromesa en transformar l'actual condició de pobresa i
sofriment de la gent d'Anantapur
per crear comunitats autosostenibles
i dotades de confiança en elles
mateixes, que visquin en pau i harmonia les unes amb les altres.
De tot i d’arre u
ACTUALITAT
GRUP SERHS reparteix 2 milions d’euros en dividends
0,80 euros per acció, un 9% més que l’any anterior.
G
RUP SERHS S.A. en el darrer Consell
d’Administració de la societat celebrat el 12 de setembre va acordar distribuir “dividends a compte” de l’exerc i c i
2005 per un import total de 2.000.000
e u ros (més de 332 MPTA), cosa que
suposa un 9% d’increment respecte l’ex e rcici 2004 que va ser de 1.840.000
e u ros. El dividend per acció és de 0,80
e u ros. Durant aquests dos darrers exercicis –2004 i 2005-, la corporació ha
re p a rtit entre els seus accionistes 3,84
milions d’euros (639 MPTA). El capital
social del Grup és de 45 milions d’euros.
SERHS, "el primer grup turístic de
Catalunya" que enguany celebra el seu
30è aniversari, compta amb un total de
992 accionistes del quals un 32%, 314
persones, són treballadors d’alguna de
les 69 societats que formen avui el
G rup. L’evolució en el nombre d’accionistes que alhora són treballadors ha
estat constant en el temps. Durant l'ex e rcici 2004 el Grup, format per un
equip humà de 2.000 persones, va generar un volum de negoci de 352,51
milions d'euros. Recentment, la Serhs ha
estat notícia per la seva projecció internacional, amb l’adquisició de l’agència
de viatges Casio Tours a Tu rquia, també
per l’increment del negoci de catering
al Marroc amb l’aliança estratègica amb
l ’ e m p resa Rostoy que fabrica sucs a
Tànger, així com per la recent posta en
m a rxa el proppassat mes de novembre
del Serhs Natal Grand Hotel, el primer
hotel –amb categoria 5 estrelles- que el
G rup construeix a l’estranger, concre t ament a la ciutat de Natal (Rio Grande do
N o rte, Brasil).
ROSTOY-SERHS FABRICARÀ SUCS AL MARROC
S`ha creat una nova societat amb l’empresa de Múrcia
ROSTOY i es preveu una inversió de 1’50 milions d’euros
S
`ha creat una nova societat amb l’empresa de Múrcia ROSTOY i es preveu
una inversió de 1’50 milions d’euros
Dins del marc de la política d'aliances i noves implantacions de negoci,
Grup SERHS va establir un ampli acord
estratègic amb el grup empresarial amb
seu a Casablanca Rahal Maître Traiteur
Manzeh Diafa. Aquesta entitat mercantil, amb més de 50 anys, és una de les
més destacades empreses marroquines
en el sector del catering d’alta gamma,
liderades pel Sr. Abdelkarim Rahal
Essoulami, la qual cosa va propiciar la
constitució d’una societat anomenada
RAHAL CÂTRING·GRUP SERHS, que ha
permès desenvolupar diverses iniciatives
en aquest sector dins l’àmbit de les
col·lectivitats i els serveis alimentaris.
Actualment la plantilla de Grup SERHS al
Marroc és de 200 persones.
En aquesta ocasió, aquesta societat
és la que ha arribat a un acord amb la
reconeguda empresa de sucs de fruita
ROSTOY per crear una empresa conjunta
anomenada ROSTOY MARROC, que serà
l ’ e n c a rregada de desenvolupar una
fàbrica que s’ubicarà a Tànger i que té la
intenció de produir 10 milions de litres
de sucs de tot tipus a l’any. La inversió
total serà de 1.500.000 euros i es preveu
entri en funcionament l’1 de gener del
2006. El seu àmbit d’actuació serà el
mateix Marroc i també tots els països
d’Àfrica, especialment del Magreb. Hi
treballaran 30 persones.
L’Apunt
ROSTOY és una empresa familiar
fundada el 1958 que des dels seus
inicis s’ha centrat en el sector agroalimentari, transformant fruites i
altres productes per elaborar sucs,
nèctars i cremogenats, la qual cosa
ha comportat que l’empresa tingui
un alt nivell de qualificació tècnica i
qualitativa, avalada per una gran
experiència. Actualment disposa
d’una fàbrica situada a Múrcia, una
de les zones agrícoles més importants i riques de l’Estat espanyol,
que compta amb una superfície de
34.600m2 i una capacitat de producció de 92 milions de litres a l’any
de producte acabat i 68 milions de
transformació de fruita natural.
SERHS NATAL GRAND HOTEL ha obert les seves portes
T
al i com estava previst, el passat dia 1 de novembre, va
obrir les seves portes el que és el primer establiment
hoteler del Grup SERHS a l'estranger, el SERHS NATAL
GRAND Hotel, de categoria 5 estrelles. Els primers hostes que
s'hi van allotjar eren de nacionalitat britànica i vinguts a través de l'operador TUI. Cal assenyalar que aquest nou establiment ha signat més de 30 contractes amb operadors internacionals, la qual cosa li permet mantenir relacions amb el
mercats: brasiler, argentí, espanyol, portuguès, italià, holandès, alemany, suís i britànic.
Congrés AEDAVE.
L’Associació Espanyola d'Agents de Viatge, AEDAVE, ha
escollit el SERHS NATAL GRAND HOTEL per celebrar del 14 al
18 de desembre el seu congrés anual, al qual s'espera l'assistència de més de 300 professionals del mercat espanyol.
SERHS 96. DESEMBRE 2005
5
ACTUALITAT De tot i d’arre u
EUHT StPOL , CENTRE
VINCULAT A GRUP SERHS
Convocatòria de formació contínua per a professionals del sector hoteler
La Fira ExpoSerhs 2006 es
celebrarà per primer cop al
Palau de Fires i Mostres de
G i rona els dies 5 i 6 d'abril
Les empreses de Grup SERHS i les adscrites a l’àrea de SERHS Distribució
en especial, estan preparant il·lusionadament el que serà la quarta edició de l’EXPOSERHS,i que en aquesta ocasió tindrà com escenari el Palau
de Fires i Mostres de Girona els dies 5 i 6 del proper mes d’abril del 2006.
Serhs Distribució a la Fira de Girona
Per divuitena vegada l'Escola
Universitària d'Hosteleria i Turisme
de Sant Pol, centre vinculat a Gru p
SERHS, ofereix als professionals del
sector hoteler la possibilitat de participar en els cursos impartits per
destacats professors de la School of
Hotel Administration de Cornell
University (NY, EEUU) i de la EUHT
StPOL. En aquesta edició són cinc
els monogràfics de formació sobre
diversos aspectes de la gestió hotelera i de la restauració.
Els cursos seleccionats són:
1.-Direcció de food & beverage
del 16 al 20 de gener de 2006, dirigit a empresaris, directors i re s p o nsables d'alimentació i begudes.
2.- Pràctica de Buffets en
hotels vacacionals, els dies 30, 31
de gener i 1 de febrer del 2006.
Dirigit a empresaris, dire c t o r s ,
d i rectors d'alimentació i begudes i
caps de cuina.
3.-La cuina al buit i noves tecn o l o g i e s, els dies 6 i 7 de febrer del
2006 dirigit a empresaris i caps de
cuina.
4 . - O rganizació i comercialització de banquets, els dies 6 i 7 de
març del 2006, dirigit a empre s a r i s ,
d i rectors i caps de convencions i
d'alimentació i begudes. 5.-Cuines
temàtiques, dies 19 i 20 d'abril del
2006, dirigit a caps de cuina.
Per a una major inform a c i ó
consultar: www.euht-santpol.org
o trucar al telèfon 93 760 02 12.
6
SERHS 96. DESEMBRE 2005
Per quarta vegada consecutiva SERHS Distribució ha participat a les Fira
Industrial, Agrícola i Comercial de Girona que es va celebrar del 28 d’oct u b re a l’1 de novembre. Amb igual espai d'exposició (60m2) que en edicions anteriors aquesta àrea va posar a l'abast dels visitants d eles comarques gironines la realitat del seu catàleg de distribució de begudes, productes d'alimentació i de neteja. En els darrers exercicis les empre s e s
implantades en aquesta circumscripció territorial han experimentat un
considerable augment en nombre de clients. Aquest és el cas de
Tramuntanaser, Dibamasa, Nam-Nam ó Alellac.
A la fotografia l’actual equip comercial de
SERHS Distribució.
D’esquerra a dreta els
senyors:
Juan Párraga, Ramón
Palau, Joan Lloret,
Jordi Pastallé, Pierre
Lamarche, Jordi
Falgueras, Joan Quero,
Mariano Martínez,
Carles Gràcia, Toni
Cuadrado, Joan Marzá,
Igor Onandia.
EDITORIAL
Grup SERHS, Premi
Príncipe Fe l i p e a l'Excel·lència
Empresarial 2005
J o rdi Te n
“El Premi Príncipe Felipe a
la Excelència Turística és
el màxim guardó a
l'activitat empresarial
i constitueix el
reconeixement exprès
del Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç
de l'Estat espanyol.”
A
finals d'octubre a la nostra corporació, el Grup SERHS, a través del
Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç,
José Montilla, li fou notificat l'atorgament del guardó "Premio Príncipe
Felipe a la Excelencia Empresarial" en
la seva modalitat d'Excel·lència
Turística. Constitueix el reconeixement
exprès del Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç de l'Estat espanyol i el
màxim guardó a l'activitat empresarial.
Aquests Premis, amb una tradició
que es remunta a l'any 1993, i que s'estructuren en vuit modalitats que es
corresponen amb diferents factors de
competitivitat, estan enquadrats dins
del marc de la política general desenvolupada per l'Administració, orientada a enfortir la competitivitat de les
empreses de l'estat i el seu acces a nous
mercats. La modalitat per la qual hem
estat guardonats premia un dels factors clau per a la competitivitat empresarial - que és l'objectiu primordial d'aquests premis - que alhora constitueix
el principal repte de les nostres empreses i que en la seva consecució jugarà
un paper cada vegada major la seva
capacitat d'innovació i millora contínua.
Dins d'aquest paràmetres cal
entendre i rau l'elecció del jurat qualificador que ha vist en la trajectòria
esmerçada pel Grup SERHS aquesta
línia de treball, a més de la importància
i el pes que té la nostra corporació com
a motor propulsor de creació de llocs
de treball i riquesa.
La missió i visió del Grup SERHS
responen a aquesta manera de pensar i
fer les coses; per això; la nostra corporació segueix treballant i millorant la
seva acció per oferir béns i serveis bàsicament als sectors turístic, d'hostaleria
i alimentació a través d'una gestió acurada, amb un know how propi, cercant
la participació activa i el treball en
equip, entenent la creació de prosperitat i la generació de benestar per a
totes les persones vinculades al grup
«com una manera pròpia de fer empresa i país». I en aquest sentit volem, i ho
estem aconseguint, ésser un referent
en el nostre sector a nivell europeu
com a empresa catalana que actua
sobre principis humans i amb criteris de
qualitat, servei i eficàcia.
El Premi Príncipe Felipe a la
Excelencia Turística, que constitueixen el reconeixement
exprès del Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç de l'Estat espanyol,
ens ha estat concedit per considerar el
jurat qualificador que "la iniciativa
empresarial cooperativa del Grup en la
actualitat s'ha transformat en una gran
corporació empresarial i en un projecte
innovador en l'àmbit turístic. El seu
esforç en la millora de la competitivitat
i el seu caràcter exemplificador han fet
del Grup una de les apostes més importants dins de l'oferta de l'hostalería, la
restauració, l'alimentació i el turisme”.
Aquest és, doncs, un premi pensat
per distingir les empreses que s'han significat en aquest estadi de millora dels
seus factors de competitivitat. I és un
guardó que ens arriba en plena celebració del 30è aniversari de la creació
de la SERHS, la qual cosa fa que ens
ompleni de satisfacció. També cal senyalar que en aquesta edició dels Premis
"Príncipe Felipe" tenen una projecció i
repercussió especial per tractar-se de la
seva desena convocatòria, per la qual
cosa gaudiran d'un marc institucional i
d'una difusió notòria tota vegada que
serà presidit per SAR el Príncipe de
Asturias.
El pas del temps es inexorable i
novament torna la festa del Nadal, una
diada de celebració i de recolliment per
viure amb intensitat i a prop de la família l'encant de les nostres tradicions.
Des d'aquestes pàgines rebeu els
millors desitjos de pau i felicitat i un
millor 2006.
Grup SERHS amplia el seu capital social fins a 48’60 milions d’euros
I va anunciar per a aquest exercici els beneficis més importants dels seus 30 anys
d’història. Es preveu un increment del 20% en l’EBITDA
S
ota la presidència del Sr. Ramon
Bagó i Agulló, va tenir lloc el proppassat dia 6 d'octubre la JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES
de Grup Serhs. L'ordre del dia va tractar
el tema de l'aprovació del balanç, tancat
a 31 de juliol, que a més de ser un reflex
de l’increment d’activitats en totes les
àrees del Grup, va servir com a base per
tal de realitzar els augments del capital
social que es van proposar i aprovat
unànimement pels accionistes. Així, fou
acordat que el capital social passés dels
45 milions d’euros actuals a assolir la
xifra de 48,60 milions d’euros (prop de
8.100 MPTA), un 8% d’increment.
Tanmateix, això comporta que s’obri el
termini, per a qui ho desitgi, per a
adquirir noves accions del Grup fins al
29 de desembre d’enguany.
Per altra banda es va anunciar la
previsió de tancar l’exercici 2005 amb un
increment dels beneficis (EBITDA,
guanys abans d’interessos, impostos,
depreciacions i amortitzacions) del 20%,
superant la xifra de 14 milions d’euros.
A l’exercici 2004, l’ EBITDA va ser de
12’06 milions d’euros. Actualment Grup
Serhs, que celebra els seus 30 anys d’història (1975-2005), disposa d’una base
accionarial de 1.000 socis (una tercera
part treballadors) i una plantilla mitjana
de 2.000 persones que formen les 69
empreses de la corporació que a l’exercici 2004 van generar un volum de negoci
consolidat de 352,51 milions d'euros.
SERHS 96. DESEMBRE 2005
7
L’ E N T R E V I S TA
Carles Tu ñ í
Carles Tu ñ í
D i rector territorial d’ASEPEYO a Catalunya
Text:
Redacció
Fotos:
A rxiu ASEPEYO
A
SEPEYO és una entitat que va néixer a Catalunya, concretament a Manresa l'any 1915, de manera que li falta ben poc
perquè esdevingui centenària. Fins a l'any 1965 va ser una
entitat de previsió social. Fou a partir del 1966 quan es va convertir en mútua d'accidents de treball i malalties professionals, tal
com la coneixem tots plegats ara. És la primera mútua catalana i la
seu social és a Barcelona, si bé el seu àmbit d'actuació és estatal.
Hospital d’ASEPEYO a Sant Cugat.
SERHS: En xifres, ¿quins són els
indicadors generals de la mútua?
Carles Tu ñ í : Asepeyo l'any
2004, amb la magnitud de
2.400.000 tre b a l l a d o res i tre b a l l adors associats, amb quasi 270.000
empreses mutualistes, va ingre s s a r
p rop de 1.400 milions d'euro s .
Aquesta xifra junt amb les re s e rv e s
totals acumulades de més de 600
milions d'euros, palesa, per una
banda, la confiança que ens té una
gran part del conjunt de la societat
pel fet de cre u re en Asepeyo, i per
l'altra, la solvència i la garantia
econòmiques prou importants que
disposem per a tothom.
8
SERHS 96. DESEMBRE 2005
SERHS: Sobre la presència d’Asepeyo, amb quin personal compten,
i quins són els seus principals
actius: instal.lacions, serv e i s . . .
C.T.: Actualment la plantilla ja
ha sobrepassat de bon tros el llistó
dels 4.500 empleats i empleades.
Comptem amb 138 centres assistencials, 28 delegacions administratives, 2 hospitals, 1 institut
oftalmòlogic, 2 laboratoris d'anàlisis, 1 institut de salut laboral i amb
115 delegacions del Servei de
P revenció. Tots els serveis esmentats són propis de la Mútua. A part ,
hi ha una xarxa de serveis concertats arre u .
SERHS: Pel que fa a la seva experiència, quina creu que és la valoració dels treballadors afiliats sobre el
s e rveis oferts per la Mútua?
C.T.: Tothom valora molt tenir
el metge a prop quan el necessita. I
quan un treballador s'ha de desplaçar per la feina, també valora molt
el fet de saber que allà on vagi trobarà l'empara d'Asepeyo. El sentiment de sentir a prop, parlant de
manera figurada, 230 instal·lacions
d'Asepeyo, sumades a un telèfon
d'urgències durant les 24 hore s ,
garanteixen la millor asistència.
Entenem que tot plegat és un bon
valor afegit que hem de donar per
tal com som una de les mútues principals de tot Espanya.
SERHS: Quin és el paper que destaca Asepeyo en la prevenció de riscos laborals?
C.T.: Portem a sobre una dilatada experiència assessorant empreses i treballadors i disposem
d'un ampli equip de pro f e s s i o n a l s
al servei delaerts en prevenció, i un
cos d'especialistes magnífics en l'àrea de la medicina laboral. La cultura preventiva sempre ha estat
capdavantera i l'hem fomentada als
quatre vents. En aquests moments
Asepeyo dóna servei a més de mig
milió de treballadors i a vint-i-tre s
mil empre s e s .
SERHS: Què ofereix Asepeyo als
seus mutualistes?
C.T.: Els oferim un gran nombre
de serveis personalitzats, compromís, solvència, servei i respecte, tot
al voltant de la qualitat que pro c urem lliurar sempre i en tot moment,
i del prestigi que dóna el fet de ser
la primera mútua catalana, la qual
cosa esdevé en versemblança i credibilitat. La infraestructura sanità-
Carles Tu ñ í
ria d'Asepeyo permet poder garantir una assistència completa, des
d'unes cures al costat de casa fins a
una intervenció quirúrgica altament especialitzada a l'Hospital
Asepeyo de Sant Cugat. I la gent
tot això ho valore m .
SERHS: Quines són les principals
línies d’actuació de la Mútua?
C.T.: Les principals línies d'actuació d'Asepeyo passen per l'estratègia de mantenir els eixos
bàsics a fi de continuar mantenint
el lideratge a Catalunya; gestionar
els recursos per tal d'obtenir com
de costum uns bons resultats, que
donin una solvència molt àmplia a
tothom qui confia i vulgui confiar
en un futur en la nostra org a n i t z ació.
SERHS: Què la diferencia de la
resta de mútues laborals?
C.T.: Per una banda, el gre s o l
d'instal·lacions i serveis que comp o rta implícitament un tracte
d i recte i propi, abans esmentat. Per
una altra, el Fons d'Assistència
Social: és un servei economicosocial molt important orientat per
ajudar persones que hagin sofert
un accident laboral i que es tro b i n
davant de situacions de necessitat
a c reditades. Tan sols amb això
Asepeyo va ajudar cap a 700 persones amb un import de la ratlla del
1.700 milions. Enguany aquesta
xifra encara s'ha vist incre m e n t a d a
i ha significat que esdevinguere m
la mútua que més ajuts hàgim lliurat. Vull ressaltar aquest punt perquè de vegades no se'n fa el re s s ò
suficient i en canvi observes que
l'usuari el valora moltíssim, i nosalt res també, perquè veus que pots
ajudar a qui ho necessita.
SERHS: Com analitza el fet que
Asepeyo hagi aconseguit reduir els
accidents laborals a Catalunya
durant l’últim any en un 5,84%?
C.T.: Aquest descens està dire ctament relacionat amb la nostra
política d'adaptar a cada client les
modalitats d'organització pre v e n t ives més adients en cada cas. La gestió de la prevenció per part dels
n o s t res tècnics ha fet que molts
e m p resaris i treballadors n'hagin
obtingut bons rèdits.
SERHS: Quins són els principals factors que han fet possible aquest
descens de la sinistralitat?
C.T.: El fet de constituir una
bona cultura en la prevenció de riscos a la feina. També hi ha incidit la
“...disposem d'un ampli
equip de professionals al
servei dels mutualistes,
amb tècnics molt experts
en prevenció, i un cos
d'especialistes magnífics
en l'àrea de la medicina
laboral.”
formació, tant presencial com en
línia per part de les empre s e s
mutualistes. I també hi ha influït,
naturalment, el fet que els mutualistes s'hagin pres molt seriosament la seguretat, la higiene, l'ergonomia, la psiocosociologia aplicada i la medicina del tre b a l l .
Pensem que Asepeyo al llarg del
2004 va esmerçar més de 900.000
hores, i això ja es diu aviat, per
donar resposta a accions dire c t ament relacionades amb el Serv e i
de Prevenció. I, a més, les que
resulten d'aplicar el Pla General
d'Activitats Preventives a 18.000
empreses i 140.000 tre b a l l a d o r s .
Campanyes de prevenció, de seguretat viària, tot, a fi de reduir els
accidents de trànsit, cursos d'especialització, protocols inform a t i u s ,
etcètera. Tot plegat ha arribat al
moll de l'ós de moltíssims mutualistes, la qual cosa ha influït en
aquest descens de la sinistralitat.
SERHS: Asepeyo ingressà en el
2004 a Catalunya un 7,2% més que
en l’exercici anterior; ¿quina és la
previsió per a aquest any?
C.T.: Per a enguany valore m
molt positivament la inèrcia desplegada al llarg de l'any anterior,
la qual incidirà en els res ult at s
L’ E N T R E V I S TA
actuals i futurs. Un altre punt que
cal destacar en aquest sentit és la
posada en marxa de nous centre s
assistencials a Catalunya. Sense
anar més lluny, ara n'acabem d'obrir un altre a Palamós, i en tenim
d'altres en projecte, com ara a
Reus, Vilafranca del Penedès pel
que fa a mútua; i a Rubí,
Granollers, Barberà, Martorell i
Pineda i Barcelona quant als serveis de prevenció.
SERHS: Quina és la situació dels
e m p resaris i els treballadors re specte a la prevenció? Saben el que
s’ha de fer en matèria de pre v e nció?
C.T.: La re f o rma de la Llei de
p revenció de riscos laborals de
l'any passat obliga tant a empre s aris com a treballadors a assumir les
responsabilitats
pre v e n t i v e s .
L ' e m p resari ha de protegir els treballadors dels riscos laborals adoptant les mesures necessàries, cosa
que el treballador agraeix. Els treballadors es consciencien i la societat en general redueix el patiment
i la despesa que re p resenta aquest
cost social. No hem d'oblidar que
malgrat els esforços, ara per ara
l'Estat espanyol continua sent un
dels primers països de la Unió
E u ropea en sinistralitat laboral.
SERHS: Coneixen els tre b a l l a d o r s
adequadament les mesures de
seguretat que han de seguir per
evitar accidents i malalties al treball?
Amb els deu anys que han passat des que es va publicar la Llei
abans esmentada, una gran part
dels col·lectius laborals han aplicat la
f o rmació rebuda. És evident que la
f o rmació cada vegada és més
sol·licitada per les empreses i pels
m a t e i x o s Segueix a la pàgina següent
SERHS 96. DESEMBRE 2005
9
Ve de la pàgina anterior
t reballadors, que necessiten conèixer quins són els riscos laborals del
seu lloc de treball i quines mesure s
de seguretat han d'adoptar a fi
d ' e v i t a r-los. Per la seva banda, la
llei obliga els treballadors a form a r-se. I Asepeyo, segons aquest
p recepte, presenta, en primer lloc,
una formació amb un ventall molt
ampli: 100 cursos específics per a
tots els sectors i rams de treball. I
en segon lloc, la formació en línia
e-learning l'objectiu de la qual és
també difondre el coneixement de
la prevenció de riscos laborals a
tothom.
SERHS: Què està suposant per a
Asepeyo la segregació del Serv e i
de Pre v e n c i ó ?
C.T.: Com he dit abans, la filosofia d'Asepeyo ha estat dotar serveis propis fins a nodrir la xarxa de
s e rveis propis més àmplia de
l'Estat, pel que fa a mútues d'accidents. Amb els Serveis de
P revenció s'ha seguit la mateixa
política, la qual cosa re p re s e n t a
que som una mútua que està preparada per assumir el que,
diguem-ne, ja vèiem a venir.
L'esforç de crear gairebé amb molt
poc temps més d'un centenar
d'instal·lacions pròpies arreu de
l'Estat , el quinze per cent de les
quals estan ubicades a Catalunya,
a part de la seu social de
P revenció, que és a Sant Cugat, no
ha estat en va ni tampoc s'ha fet
en un no-res. Pensem que cal no
abandonar mai la tasca i pre v e u re
els esdeveniments. Per això dia
re re dia encara continuem avançant pensant de donar resposta a
les necessitats de les empre s e s ,
siguin on siguin.
SERHS: Com valora la relació de
s e rveis oferts per la Mútua al Gru p
SERHS?
C.T.: Al meu entendre es tracta
d'una relació exquisida atès que es
tracta d'un grup important que es
beneficia de tots els serveis de la
mútua, que valora molt positivament l'esforç professional a què
abans feia referència; i amb qui
cada any ens trobem per fer
balanç de les actuacions. Això, a
banda que a mi personalment
m'uneix una gran amistat amb el
p resident del grup, Sr. Ramon
Bagó. A tots ens és un motiu de
satisfacció plena disposar d'aquesta relació mútua, bo i re p re s e ntant dues entitats capdavantere s
dins de l'àmbit de Catalunya.
10 SERHS 96. DESEMBRE 2005
ACTUALITAT C a rnet social
JULIÀ CARCELLER I VALERO ens ha deixat
E
l proppassat dia 14 d'oct u b reens deixava el company Julià Carceller i Valero
després de patir una greu
malaltia. La gran assistència
de companys i directius tant
a la sala de vetlla com al seu
enterrament celebrat al
tanatori de l'Hospital Universitària Germans Trias i
Pujol - Can Ruti - a Badalona, són un
indicador de la vàlua professional i
humana de l'amic Julià, que ostentava
el càrrec de responsable del
D e p a rtament Fiscal de Grup SERHS.
Els que hem tingut la sort de
conèixer i tractar amb ell hem
estat sabedors de la seva
entranyable manera de fer i
capacitat per compartir els
moments de companyonia i
de la seva forta implicació des
de sempre amb Grup SERHS,
S.A. i les nostres empreses.
Des d'aquestes pàgines i fentnos ressò del sentiment unànime, volem retre el més sincer condol a
la seva família i re c o rd a la seva personalitat, professionalitat i senzilla manera de fer. Descansi en pau!
Ramon Bagó, distingit amb el Calamar d'Or
L'any 1999, l'Associació d'Empresaris Restauradors d'Arenys de Mar amb el desig de
distingir, reconèixer i premiar la vàlua de
persones, entitats i institucions que a l'entorn de la restauració, el turisme, l'esport, i
la cultura han contribuït a la promoció del
municipi d'Arenys de Mar, va acordar constituir un guardó. La idea va cristal·litzar i
així va néixer la creació del "Calamar d'Or"
que d'ençà l'any 2000, a l'entorn de les
Jornades Gastronòmiques del Calamarenys,
s'han vingut atorgant. En aquesta edició
d’aniversari, l’atorgament del Calamar d’Or
ha menat a l’Associació d’Empresaris Restauradors d’Arenys de Mar a reconèixer
actuacions decidides en dos àmbits estretament lligats amb les jornades i la restauració com són l’àmbit de la comunicació i el món de l’empresa. Així, els guardonats
han estat el diari El PUNT i l’empresari calellenc Ramon Bagó i Agulló, president del
Grup SERHS.
Aquesta distinció fou atorgada en el transcurs de la Nit del Calamarenys, celebrada el proppassat dia 13 d'octubre a l'antiga fàbrica Calisay d'Arenys de Mar a l'ent o rn d'un sopar. Al re b re aquest guardó, Ramon Bagó, va agrair en nom de la corporació aquesta distinció i va re m a rcar la decidida voluntat del Grup SERHS de seguir
engegant projectes que creïn riquesa, llocs de treball i activitat empresarial, entesa
aquesta com una manera de fer país i de contribuir al benestar de Catalunya.
Nomenaments
Margarita Ferrer, Directora de Recursos Humans de GRUP SERHS
El Comitè de Direcció de Grup Serhs reunit el 31 d’octubre
de 2005 va aprovar el nomenament de la Sra. Margarita
Ferrer i Santamaría com a Directora de Recursos humans
de Grup SERHS. La Sra. Ferre r, que desenvolupava aquesta
funció de manera interina des del proppassat mes d’agost
d’enguany, serà qui a partir d'ara assumeixi la seva dire cció, una unitat de gran rellevància per al Grup SERHS, tant
a nivell operatiu, com estratègic i que alhora està integrada en l’àmbit corporatiu de Serhs dins l’Equip de direcció.
Es tracta d’una destacada professional vinculada a la nostra corporació d'ençà l'any 2000 com a responsable del
Departament Laboral. Aquest nomenament comport a r à
alhora una nova estructuració interna del Departament de Recursos Humans.
Toni Montoliu, Responsable de Relacions Laborals
El Sr. Toni Montoliu, fins ara tècnic del departament de Relacions Laborals en temes
d’administració de personal, d'ençà l'any 2000, on ha destacat per la seva bona trajectòria professional, ha estat nomenat com a nou Responsable de Relacions Laborals.
ACTUALITAT
F ò rum SERHS
FÒRUM SERHS especial 30è aniversari
El Molt Hble. Sr. Jordi Pujol,
c o n f e renciant d’honor
La sala August Borràs de Castell Jalpí fou el marc elegit per a la celebració d'aquest FÒRUM SERHS commemoratiu.
"És una de les personalitats
més destacades i significatives
de la història del nostre país.
M ' a t reveixo a dir del passat
recent, del present i de ben
segur més influents del futur,
una persona que ha regit els
destins del nostre país durant
p rop de 24 anys i que durant
tota la seva vida ha encaminat
els seus esforços al bé de
Catalunya."
Ramon Bagó
Text:
Redacció
Fotos:
Fdo. González
12 SERHS 96. DESEMBRE 2005
l proppassat dia 10 de
novembre i dins del marc
dels actes de celebració del
30è aniversari de la nostra corporació, el Grup SERHS, va tenir lloc una
edició especial del FÒRUM SERHS a
l’emblemàtic Castell Jalpí d’Arenys
de Munt, al qual van assistir més de
150 persones entre accionistes i
col·laboradors de l’entitat.
L'ocasió s'ho valia, ja que
v à rem poder escoltar un confere nciant excepcional, de gran talla
humana i política i alhora a un
patriota català com és el M. H. Sr.
J o rdi Pujol, President de la
Generalitat de Catalunya (19802003) que va desenvolupar la
ponència "Catalunya dintre la Unió
E u ropea, oportunitats i amenaces".
El FÒRUM SERHS, creat l'abril
de 1992, és una plataforma que té
la voluntat de conèixer i poder
visionar des d'altres òptiques els
d i f e rents sectors i segments de la
vida econòmica, cultural i cívica del
n o s t re país, Catalunya, amb el convenciment que l'intercanvi d'idees
és motiu d'enriquiment humà. El
E
FÒRUM SERHS és, doncs, un escenari, un centre viu d'inquietuds per
conèixer, saber i viure el pols del
moment que ens ha tocat de viure ,
tot parlant d'avui i del futur, de
nosaltres en petit i de tots en gran
extensió, i de l'etapa actual en el
panorama internacional.
Però abans de la interv e n c i ó
del President Pujol, l'Alcalde
d'Arenys de Munt Sr. Andreu Majó
va donar la benvinguda als assistents a Arenys de Munt i va plantejar algunes referències a l'actual
situació de "l'estat del benestar".
A continuació el president de Gru p
SERHS, Ramon Bagó va glossar la
personalitat del conferenciant del
que va dir: "és una de les persona litats més destacades i significatives
de la història del nostre país.
M'atreveixo a dir del passat re c e n t ,
del present i de ben segur més
influents del futur, una persona
que ha regit els destins del nostre
país durant prop de 24 anys i que
durant tota la seva vida ha encami nat els seus esforços al bé de
Catalunya."
ACTUALITAT
F ò rum SERHS
El President Pujol va glossar també la importància del Grup SERHS i el lideratge
de Ramon Bagó
El President Pujol, amb un pensament polític que engloba molts
dels aspectes que configuren una
societat moderna i un país modern ,
i recollint part de reflexions re a l i tzades al llarg de la seva interv e n c i ó
va dir que “contràriament al que
els fundadors de la UE aspiraven,
Europa, en ple declivi de la demo grafia, sense valors ni pro j e c t e s
comuns, acabarà resultant irre l l e vant per als ciutadans. Recuperar el
lloc capdavanter que li pertoca al
món exigeix establir un pro j e c t e
comú per afrontar els grans canvis i
la globalització”.
L'acte va comptar també amb
la presència de destacades personalitats com els alcaldes d’Arenys de
Munt, d'Arenys de Mar, de Pineda
de Mar, i de Santa Susanna, així
com de l’Excm Senyor Ramon
Camp, vicepresident 2n. de la Mesa
del Parlament de Catalunya. També
estigueren presents a l'acte i van
participar alts directius d’empre s e s
col·laboradores de SERHS com A S EPEYO, DKV, COMUNITEL-TELE2,
VODAFONE, SIEMENS, LA CAIXA I
W I N T E RT H U R.
Un sopar entre tots els assistents acuradament servit per Arc ' s
Catering fou la cloenda d'aquest
FÒRUM SERHS commemoratiu.
L’ A p u n t
Jordi Pujol i Soley, nascut el 9 de juny de
1930 a Barcelona, és casat amb Marta
Ferrusola i pare de set fills. És doctorà en
Medicina, però ben aviat es dedicà a l'activitat política. En l'època franquista, orientà les seves actuacions en favor del restabliment de les llibertats democràtiques i en
defensa de la llengua i la identitat catalanes, fortament perseguides. Va ser detingut l'any 1960 i va estar empresonat fins a finals de 1962. Fundador de
Convergència Democràtica de Catalunya, l'any 1974 va mantenir un destacat paper en el procés de la transició democràtica. Va ser elegit president de la Generalitat de Catalunya l'any 1980 i reelegit a les successives
eleccions de 1984, 1988, 1992, i 1995. Des de la presó, fins el saló d'honor
de l'Ajuntament d'Aquisgrà essent ja President de la Generalitat, Jordi
Pujol ha anat desenvolupant el seu pensament tocant a Catalunya, la seva
història, la seva realitat i les seves perspectives de futur, i la seva incardinació en el conjunt d'Espanya i, més àmpliament, en la realitat europea
on durant anys ha estat el president de l'Assemblea de Regions d'Europa.
Avui, des del Centre d'Estudis Jordi Pujol, una fundació sense ànim de
lucre, treballa amb la finalitat d'elaborar un pensament amb criteri re n ovador que pugui contribuir a reforçar els valors bàsics de Catalunya i
d'Europa i a donar un impuls d'exigència, d'ambició, de qualitat i densitat humana a la nostra societat. www.jordipujol.com
Amb la col·laboració de:
SERHS 96. DESEMBRE 2005
13
TEMA DE PORTADA
Vi l a r R u r a l d ’ A rn e s
GRUP SERHS posa la primera pedra del
Vilar Rural d’Arnes (La Terra Alta)
El que serà el tercer establiment de la xarxa iniciarà ben aviat la seva construcció en
un terreny de 40.000 m2 envoltat d’oliveres i vinyes, amb vistes al municipi d’Arnes,
vila declarada d’interès cultural.
L’acte va gaudir d’una nodrida representació de vilatans i d’accionistes de Grup SERHS.
El tercer Vilar
es preveu
inaugurar a la
primavera
del 2007 i suposa
una inversió
de 10 MEuros
Text:
Redacció
Fotos:
Rafael Tomás Pazano
14 SERHS 96. DESEMBRE 2005
l proppassat dia 3 de novembre de l'any que som el
Grup SERHS va materialitzar l’acte de col·locació de la primera pedra del “Vilar Rural d’Arnes” el
tercer establiment de la xarxa de
Vilars Rurals, a la Terra Alta. L'acte
fou presidit per Sr. F. Xavier Pallarés
i Povill, Alcalde d’Arnes i President
del Consell Comarcal, al qual van
assistir un bon nombre d’autoritats i
personalitats del món empresarial,
institucional i social, encapçalades
pel President de la Diputació Tarragona, Il.lm. Sr. Joan Are g i o
N a v a rro, el Subdirector General de
Turisme (Departament de Comerç,
Turisme i Consum de la Generalitat
de Catalunya), Sr. Josep Maria
N a v a rro i Massip, el gerent del
Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona, Sr. Octavi Bono, als
qui acompanyaven diferents Alcaldes de la zona com els d’Horta de
Sant Joan, Pinell de Brai i més de
300 persones que varen voler estar
presents.
El President de Grup SERHS i
de SERHS NATURA HOTELS, el Sr.
E
Ramon Bagó, juntament amb les
autoritats esmentades van procedir
a efectuar l’acte simbòlic de col·locació d’aquesta primera pedra en
una ambient festiu i alhora solemne
que va anar seguit d’uns parlaments
institucionals que van donar rellevància i notorietat a aquesta celebració. Mossèn Llorenç va beneir
l’acte.
Els Vilars Rurals han esdevingut un
projecte innovador en l'àmbit turístic, conformant una xarxa d'establiments hotelers, amb segell i caràcter propi, dedicats al gaudi del turisme rural, actiu i participatiu en contacte amb la natura i pensats per al
turisme familiar. Aquest projecte,
que té una voluntat de contribuir al
reequilibri territorial de Catalunya,
vol donar a conèixer la realitat de la
vida i els costums rurals de l’interior
del país, posant un gran accent en
el tracte amable i casolà, facilitant
al client un ampli ventall d’activitats
que aportin valors afegits al seu
temps de lleure i vacances. Amb el
Vilar Rural de Cardona (El Bages) en
marxa des de maig del 2003 (inau-
Vi l a r R u r a l d ’ A rn e s
TEMA DE PORTADA
Ramon Bagó va pronunciar un emotiu
discurs.
gurat pel President de la Generalitat M.Hble. Sr. Jordi Pujol), el
segon Vilar fou inaugurat oficialment el dia 13 de novembre de
2004, el Vilar Rural de Sant Hilari
Sacalm (La Selva), de la mà de
l’Hble. Consellera de Salut, la Sra.
Marina Geli en re p resentació del
P resident de la Generalitat.
Les autoritats en el moment d’omplenar el tub on quedarà constància de la historicitat del
moment.
El Vilar Rural d’Arnes
El que serà el tercer establiment de
la xarxa iniciarà ben aviat la seva
construcció en un terreny de 40.000
m2 envoltat d’oliveres i vinyes, amb
vistes al municipi d’Arnes, vila declarada d’interès cultural en la categoria de conjunt històric, on destaca el
seu monumental ajuntament renaixentista construït l’any 1564.
També, aquest Vilar Rural està a
tocar d’un dels espais naturals de
major importància de tot el país, el
P a rc Natural dels Ports, de gran
bellesa i valor paisatgístic. A l’igual
que els altres dos vilars segueix l’estructura d’un petit poble i disposarà
de 100 habitacions, restaurant, sales
per a reunions o celebracions, piscina coberta climatitzada, spa (gimnàs, jacuzzi, sauna...), petita granja i
hortet entre d'altres instal·lacions.
El projecte del Vilar Rural
d’Arnes que supera els 10 milions
d’euros d’inversió donarà feina a
prop de 40 persones amb la intenció
que el màxim nombre possible
siguin de la zona. La seva inauguració està prevista durant el primer
semestre del 2007. Cal destacar la
gran acceptació que ha tingut
aquest nou concepte d’allotjament
especialment per famílies amb nens.
També és ideal per a la celebració
de reunions d’empresa i seminaris,
segment que cerca noves sensacions
i vivències en un marc tranquil i de
confort.
Les institucions presents a l’acte van brindar per l’èxit del projecte .
Recull gràfic de diferents moments de la posada de la primera pedra del Vilar Rural d’Arnes.
SERHS 96. DESEMBRE 2005
15
REPORTATGE
Vi l a r s R u r a l s
VILARS
RURALS
Vilar Rural de Card o n a
Camí de Lourdes, s/n - 08261 Cardona
Tel. 93.869.00.44 – Fax 93.869.00.51
i n f o c a rd o n a @ v i l a r s rurals.com
un nou concepte
d’allotjament en
el món rural
Familiar, cultural
i innovador
Text i Fotos:
Redacció
La identitat d’uns espais rurals
immersos en un entorn
paisatgístic privilegiat en zones
plenes de riquesa cultural
catalana.
El Vilar Rural de Cardona (El Bages) es troba ubicat en un turó dominant la Vall del Card e n e r,
davant del nucli urbà i el Castell de Cardona, amb
unes vistes impressionants: el Port del Comte, la
S e rra del Cadí, el Pedraforca, Rassos de Peguera,
Montserrat… Arribant al Vilar, trobem una masia,
Ca La Masovera i el Carrer del Mas que ens conduirà a la Plaça del Vilar, on hi ha la recepció,
punt d’acollida i d’informació de totes les activitats que es realitzen al Vi l a r. L'edifici principal
actua com a nucli central del poblet i és on hi ha
els serveis comuns.
ls Vilars Rurals són establiments hotelers
e s t ructurats en forma de petit poble que
combinen l’essència i la identitat rurals amb
un alt nivell de confort, equipaments i serveis, basats
en un tracte amable i casolà i en una gastro n o m i a
moderna adient amb la tradició de cada zona. Amb
segell i caràcter propi, els Vilars s’ubiquen en indrets o
viles d’interès natural, paisatgístic o monumental.
En cada vilar trobem una petita granja amb animalets, un hortet i uns amplis espais d’esbarjo integrats en la natura per fer jocs, rutes en bicicleta, passejades… Per altra part, els vilars ofereixen una gran
varietat d’activitats adreçades tant a la mainada com
als adults, en què es combina la diversió amb l’aprenentatge de la vida i els costums del món rural.
E
Hotel *** de 99 habitacions (dobles, triples, quàdruples i
comunicades per a famílies) amb bany complet (dutxa o
banyera), caixa forta, TV amb connexió via satèl·lit, telèfon,
calefacció i aire condicionat. Restaurant, bar i cafeteria,
sales per a reunions, banquets i celebracions, piscina per a
adults, -coberta i climatitzada-, piscina descoberta per a
infants, zona de jocs, àrea infantil, mirador, pàrquing, botiga, sala de jocs, sala de lectura, petita granja i hortet, petit
estany amb aneguets, equip de monitors.
Espais adequats per a persones amb mobilitat reduïda.
16 SERHS 96. DESEMBRE 2005
Vi l a r s R u r a l s
Vilar Rural de Sant Hilari
REPORTATGE
Vilar Rural d’Arn e s
Inauguració prevista primavera 2007
Camí de Reixac, s/n - 17403 Sant Hilari Sacalm
Tel. 972.87.28.20 – Fax 972.86.95.77
[email protected]
El Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm (La Selva) es
troba situat en un paratge natural, als afores de la
vila, enmig d’un entorn que ens mostra un paisatge espectacular, envoltat de muntanyes, valls i
boscos de pins, castanyers, ro u res i alzines. Un
magnífic bosc ens conduirà fins a l’entrada de l’establiment on hi ha la recepció, centre d’informació de totes les activitats i serv e i s . Travessant una
porxada ens trobarem la Plaça del Vilar que constitueix el nucli central del poblet.
Hotel **** de 93 habitacions (dobles, triples, quàdruples i
comunicades per a famílies) amb: bany complet amb dutxa
o banyera, eixugacabells, TV amb connexió via satèl·lit, telèfon, connexió internet, calefacció i aire condicionat i 1 habitació suite. Restaurant, bar i cafeteria, 6 sales per a reunions
i celebracions, piscina per a adults, -coberta i climatitzada-,
piscina descoberta per a infants , spa (sauna, hidromassatge,
tractaments de bellesa...), gimnàs, mirador, pàrquing, botiga, sala de jocs, sala de lectura, sala d’audiovisuals, petita
granja i hortet, petit estany amb aneguets, equip de monitors. Espais adequats per a persones amb mobilitat reduïda.
Camí dels Ports, s/n - 43597 Arnes
Tel. 902 010 405 - Fax 93 767 05 40
[email protected]
El tercer Vilar Rural…a Arnes (La Terra Alta). Flanquejat per camps d’oliveres, el Vilar Rural d’Arnes
estarà ubicat a tocar del centre urbà. Als afores de
la vila es troba el Parc Natural dels Ports, un espai
natural únic al país, on passejar o banyar-se als
seus estrets és un plaer. Tanmateix a la pròpia
Terra Alta trobem indrets de gran interès com la
seva capital Gandesa, Horta de Sant Joan amb el
seu museu Picasso, Prat del Comte i El Pinell de
Brai amb una gran cooperativa agrícola que també és coneguda com “la catedral del vi”.
Hotel **** de 95 habitacions (dobles, triples, quàdruples i
comunicades per a famílies) amb bany complet (dutxa o
banyera), eixugacabells, TV amb connexió via satèl·lit, telèfon, connexió internet, calefacció i aire condicionat i 3 habitacions suite. Restaurant, bar i cafeteria, sales per a reunions
i celebracions, piscina per a adults, -coberta i climatitzada-,
piscina descoberta per a infants , spa (sauna, hidro m a s s a tge...),, gimnàs, mirador, pàrquing, botiga, sala de jocs, sala
d’audiovisuals, petita granja i hortet, petit estany amb aneguets, equip de monitors . Espais adequats per a persones
amb mobilitat reduïda.
SERHS 96. DESEMBRE 2005
17
C a rnet social
"Origens de la Batllia d'Arenys"
L’Alcalde d’Arenys de Munt,
Sr. Andreu Majó va presentar
l’historiador J. Maria Pons i Guri.
FOTO: David Castañeda
A renys de Munt va obrir els
actes de celebració de l'Onze de
Setembre amb la pre s e n t a c i ó
del llibre Orígens de la batllia
de Sant Martí d'Arenys, obra
de l'historiador Josep Maria
Pons i Guri, qui va donar una
viva conferència a la Casa de Cultura
de la Masia de Can Borrell. Conèixer la nostra història, analitzar científicament la marxa de la nostra
societat en el temps, és una tasca molt valuosa perquè aprenguem a no ensopegar amb les mateixes
pedres i l'autor, el senyor Josep Mª Pons, ens ha
donat una prolífica història. Cal senyalar que el llibre
ha estat editat sota el patrocini de Grup SERHS.
El llibre “La Cuina del Calamar”
prologat per Josep Vilella
Deu anys de Calamarenys, les
J o rnades Gastronòmiques que celebra la vila gastronòmica d'Arenys
de Mar, han donat peu a l'edició
d'un llibre commemoratiu, d'acurada presentació que ha estat realitzat
per l'empresa Publintur, S.A. i prologat per l'acreditat
gastrònom i conseller de Grup SERHS, Josep Vilella i
LLirinós, membre de l'Acadèmia Catalana de
G a s t ronomia i del col·lectiu 5 A TAULA (La Vanguardia).
Una publicació que gaudeix d'un sumari atractiu. Així
més de 176 pàgines presenten una crònica històrica,
a rticles d'opinió, acudits, més de 150 documents gràfics
i 70 receptes de cuina. Difícilment s’hagués pogut
re c o n s t ruir la crònica d'aquesta efemèrides si no
hagués existit el diari El PUNT, que ha possibilitat accedir a la seva hemeroteca i a partir de nombrosos treballs periodístics poder documentar aquesta publicació.
Jordi Ten, guardonat amb el Premi
Alí Bey especial 2005
Els periodistes i escriptors catalans de
turisme integrats a l'Associació ACPETUR celebren la Nit de la Premsa
Turística que tindrà com a marc el
p roper 17 de gener de 2006 al Palau
de Pedralbes de Barcelona, en el transcurs de
la qual son lliurats els Premis Alí Bey, que tenen la finalitat de guardonar aquells professionals i personalitats del
sector que s'han distingit per les seves aportacions i treballs periodístics en favor del sector turístic i en especial
al foment promocional dels actius turístics de Catalunya.
Si bé són diverses les modalitats objecte de guard ó ,
enguany en coincidir aquest esdeveniment amb la seva
10ena edició, el Jurat va decidir atorgar el Premi Alí Bey
especial 2005, a Jordi Ten, conseller de Grup SERHS, per
la seva contribució a l'estudi i a la investigació del fenòmen turístic, per haver estat
l'autor del volum commemoratiu i d'homenatge "Calella, 50 anys pioners en turisme
vacacional 1953-2003" que rememora la transformació de la Calella dels alemanys
com a destinació turística. Com es re c o rdarà es tracta d'un exhaustiu producte editorial, encomanat per l'Ajuntament de Calella i realitzat per PUBLINTUR, S.A. - empresa vinculada al Grup SERHS - que inclou més de 730 documents gràfics i un índex de
més de 1.500 persones i que ha suposat un procés laboriós de quasi dos anys que ha
necessitat d'investigació i compromís personal de l'autor, tota vegada que el seu
redactat es tracta d'una aportació voluntària als actes de celebració del 50è aniversari de l'arribada del turisme vacacional a Calella (El Maresme). ENHORABONA!!
ACTUALITAT
L'Hotel Balmes de
Calella compleix 50 anys
Establiment promogut per
l'industrial Antoni Janer i Vila
Calella (el Maresme) en el primer quart del
segle xx va ésser molt important en l'activitat tèxtil, ja que en el seu moment va saber
a p rofitar la revolució industrial, de la
mateixa manera que quan la indústria tèxtil va caure, va aflorar la suficient empenta
per engegar una activitat turística vacacional en què Calella va ésser pionera i que va
servir per donar-li nom arreu d'Europa. Un
exemple d'aquesta capacitat de canvi fou
el donat per l'industrial senyor Antoni
Janer Vila que va pro m o u re la construcció
de la residència Balmes, a la cruïlla dels
c a rrers de Balmes i Moragas, nucli del que
després seria l'Hotel Balmes que ocuparia
tota l'illa de cases que envolten aquests
c a rrers junt amb el de Cervantes i
Monturiol i que ara es disposa a celebrar el
seu 50è aniversari. Actualment aquest establiment de categoria 3 estrelles i remodelat recentment té una capacitat de 368 places i és gestionat per la Cadena GEHOTUSA, al front de la qual hi ha, avui, la tercera generació, la Sra. Laura Janer i Nicolau i
el Sr. Josep Villegas i Janer, ambdòs consellers de Grup SERHS. Per a celebrar aquest
aniversari la direcció de l'Hotel ha preparat
un ampli programa d'activitats. Felicitats!
FIRA DE BARCELONA
Convocada una nova
edició del SITC
Del 4 al 7 de maig de 2006, tindrà lloc al
recinte Montjuïc 1, de Fira de Barcelona,
la que serà la quinzena edició del Saló
I n t e rnacional del Turisme a Catalunya,
un saló que a més de potenciar la indústria turística ha esdevingut un veritable
m e rcat de vacances dirigit al públic consumidor. Més de 205.000 persones van
visitar la darrera edició amb el pro p ò s i t
de decidir les seves vacances principals i
s o rtides de cap de setmana on foren atesos per 1.350 expositors directes i indirectes procedents de totes les
Comunitats Autònomes i de 72 països
estrangers, un 11% més que a l'edició de
2004. Avui el SITC, saló que presideix el
p resident de Grup SERHS, senyor Ramon
Bagó, es el saló líder de l'Estat Espanyol
en públic viatger.
SERHS 96. DESEMBRE 2005
19
EMPRESES DEL GRUP
CASTELL JALPÍ. Noticiari d’activitats
El Molt Hble.
Sr. Jordi Pujol va
visitar el Castell Jalpí
mb motiu de la seva part i c i p ació al Fòrum SERHS, el pre s iA
dent Pujol va visitar les dependències de Castell Jalpí i valorar els
t reballs de restauració que s’hi
han fet alhora que va signar al llib re d’honor d’aquest nou centre
de reunions de Grup SERHS.
Comentari que transcribim:
Presentada la nova Classe S al CASTELL JALPÍ
0
MB MOTORS Concessionari Oficial
M e rcedes-Benz va organitzar el
passat 22 de setembre al Castell Jalpí,
la presentació de la nova Classe S, un
automòbil que representa fidelment
l'esperit innovador d'aquesta marca.
L’espectacularitat del cotxe, una nova
berlina de luxe, i del castell van fer
que les més de 250 persones assistents
pugessin gaudir d’una nit molt especial. L'acte fou organitzat per l'empresa "Protocol Events".
Les AOPC visiten les
instal·lacions
Nova Web
www.castell-jalpi.com
C
E
astell Jalpí va obrir oficialment
les seves portes a les Agències
O rg a n i t z a d o res Professionals de
C o n g ressos, altrament anomenades
AOPC, el proppassat dia 28 de
s e t e m b re. Per aquest motiu, a més
de visitar les noves instal·lacions, un
nou espai singular per a la celebració de reunions, convencions, celebracions o presentacions de pro d u ctes, el nostre xef, Sergi Mediavilla,
va elaborar un còctel–buffet espectacular que va ser elogiat pels nostres convidats.
s tracta d’una web elegant i molt
visual, adequada al producte que
posa a l’abast del públic, un marc
incomparable per a reunions i celebracions. Compta també amb una
detallada documentació pràctica. La
línia estètica de www. c a s t e l l jalpi.com s’adapta a una imatge
sofisticada i elegant, a l’alçada d’aquesta nova instal.lació gestionada
per Arc’s Catering (Cuina Serhs, S.L.).
Fotografies de gran qualitat són les
protagonistes.
Assemblea anual ADISCAT
E
l passat dijous 10 de novembre, al
Castell Jalpí, va tenir lloc l’assemblea d’ADISCAT (Associació d’Empre s e s
de Distribució i Logística de Begudes i
Alimentació de Catalunya). Més de 150
p rofessionals d'aquest sector es van
aplegar en una sessió de treball, per
escoltar diverses ponències entre les
quals van destacar les del senyors
Manuel Rodríguez de la consultora
Capgemini, que va versar sobre “el
20 SERHS 96. DESEMBRE 2005
canal fora de la llar, tendències i reptes
per a la Distribució” i del senyor José
Manuel Fernández Echevarria, dire c t o r
executiu d’Adiscat que va parlar sobre
“el distribuïdor del canal Horeca.
Adiscat i l’evolució del sector”.
Cal re m a rcar també la interv e n c i ó
del President de Grup SERHS, Sr.
Ramon Bagó i Agulló, i dels senyors
Josep López de Lerma, Secretari
General d’Adiscat, així com del senyor
Alfons García i Martínez, Secre t a r i
General del Departament de Comerç,
Turisme i Consum que van fer els discursos de benvinguda i d’inauguració.
La cloenda de l’Assemblea va ser a
càrrec del senyor Josep Darnés,
P resident d’Adiscat. Un dinar de germanor va posar fi a la tro b a d a .
C a rnet social
ACTUALITAT
Reeixit viatge de la SERHS a Turquia
Acord de col·laboració
entre Grup SERHS i
l’empresa Delfynet
El
Sr. Oriol Verdura, director de Migj o rn s e r- e m p resa adscrita a l’Àrea de
SERHS Serveis i Noves Tecnologies- i el
Sr. Ruben Schneir, gerent del Grup
Delfytel (Delfynet és la marca comercial ) van signar un acord mitjançant el
qual es proveirà d'accés a Internet via
WiFi als Hotels SERHS. En aquesta primera fase ja gaudeixen d'aquest servei els següents establiments:
E
ntre els dies 16 i 23 d’octubre es va
realitzar el viatge especial per a treballadors i accionistes de Serhs a
Turquia. Aquest va aplegar a un grup
de 35 persones que van visitar les ciutats l’Istanbul, Ankara, la Capadocia,
Konya, Pamukkale i Selçuk, entre
altres indrets d’aquest meravellós país
que va captivar als seus visitants. Casio
Tours, agència adscrita a l'Àrea de
SERHS Turisme amb implantació operativa en aquest país, juntament amb
Fantasy Tours van ser les encarregades
de l’organització del viatge.
Un dels nous autocars de l’operador
Casio Tours en què el grup va fer les seves
excursions.
Vilar Rural de Cardona,
Vilar Rural de Sant Hilari
Hotel Serhs Pirineus
Hotel Serhs Campus
Castell Jalpí
i el Serhs Natal Grand Hotel.
Continua el procés
de nova retolació
d’instal·lacions de
Grup SERHS
S
ERHS Distribució, àrea que
compta amb una notòria
p resència
a
Catalunya,
València i Múrcia, segueix amb
el procés de canvi d’imatge
corporativa i millora del seus
magatzems operatius.
En
aquesta ocasió es pot comprovar la magnitud de la nova
retolació de la gran plataforma de Ta rragona, on hi ha ubicades les societats Facilcar,
Nam Nam i Allelac.
En aquests moments es
t reballa a Port Parés (Ripollet)
i seguidament li seguiran les
e m p reses Coratama (Mataró) i
Cobrama (Vic). L’ À rea de Serhs
Alimentació presenta com a
novetat la retolació de l’emp resa Eudec, ubicada a Vi l a s s a r
de Mar la qual es pot observar
des de la mateixa autopista C32 direcció Barc e l o n a .
SERHS 96. DESEMBRE 2005
21
De tot i d’arre u
HOTEL SERHS CAMPUS
Activitats congressuals
ACTUALITAT
Rhodasol Turimar serà
p resent a FITUR
2006
Pavelló 8B, estand 214
L’Hotel SERHS Campus a Bellaterra ofereix un marc idoni per a reunions i celebracions d’empresa.
Congres SEB at
Barcelona 2005 (Society
for experimental Biology)
on varen poder degustar alguns dels nostres productes vinícoles, saber la seva procedència i la seva elaboració.
D
J o rnada Plenària del
Barcelona Meeting Total
Convention Bureau al Campus
urant el mes de juliol, l'Hotel SERHS
Campus va acollir el congrés mundial
de Biologia Experimental amb la presència
de 1.000 assistents. A les seves instal·lacions
es van celebrar la majoria del actes, esdeveniments i tot tipus d'activitats relacionades, junt amb la Vila Universitària i altres
instal·lacions de la UAB.
Les jornades van començar dilluns dia 11
de Juliol i van finalitzar divendres dia 15,
amb un saló dedicat als estands de diferents empreses organitzadores del congrés, presentant productes i tot allò que
podia estar relacionat amb aquest tipus de
Biologia. Durant el transcurs dels dies diferents biòlegs i empreses relacionades amb
la matèria varen fer tot tipus d´ assemblees
plenàries amb exposicions, discursos i diferents programes, fent ús d´altres aules i
sales de les nostres instal·lacions.
La nit del dilluns es va celebrar la benvinguda al congrés amb la assistència de
850 convidats, amb un sopar tipus buffet
elaborat amb plats de gastronomia catalana, les nostres postres tradicionals i una
exhibició de l´elaboració del clàssic rom cremat.
Durant tot el congrés, els àpats dels
assistents i ponents es varen realitzar a
diferents salons de l´ Hotel Serhs Campus,
amb diferents tipus de menús i serveis.
Va ser organitzat també el sopar de
gala amb 450 convidats i durant la resta
dels dies els assistents van gaudir de diferents tipus de cates de vins i caves catalans,
E
l passat 27 d'abril, l'Hotel Serhs Campus
junt amb l'Agència de Promoció
d'Activitats i de Congressos UAB Campus
va acollir la Jornada Plenària del Barcelona
Meeting Total Convention Bureau (BMTCB), amb l'assistència de 80 dels seus 100
membres i la presència del diputat delegat
de Turisme Esteve Terradas.
El BMT-CB és un programa de
l'Oficina de Promoció Turística de la
Diputació de Barcelona, destinat a promoure la província de Barcelona com a seu
de congressos, reunions, convencions i
altres activitats relacionades. La jornada va
començar amb un Workshop per a l'intercanvi d'informació i d'experiències entre
les empreses membres del BMT, seguit de
l'Assemblea Plenària on es van debatre
temes d'actualitat i de gestió. Durant
aquest acte es va presentar l' “Estudi de l'oferta del Mercat de Reunions a la província
de Barcelona".
Finalment, les empreses organitzadores de congressos presents a la Jornada van
fer una visita a les instal·lacions de l'Hotel
Serhs Campus i de la Vila Universitària.
També son membres de Barcelona
Meeting Total Convention Bureau (BMTCB), tant l´hotel SERHS Campus com els
Vilars rurals i Arc´s Càtering empreses totes
adscrites a Grup SERHS.
iajes Rhodasol, agència majorista adscrita a l’Àrea de Turisme i
V
Viatges, serà present en la nova edició de Fitur, fira internacional de
turisme, que es celebrarà a Madrid
(IFEMA) dels dies 25 al 29 de gener
del 2006. Es tracta d’un certamen
únic, molt consolidat que serveix
com a plataforma de promoció i
comercialització d’un gran nombre
de destins, productes i serveis, així
com és una cita quasi obligada per a
l’anomenada indústria turística
mundial. Aquesta serà la 26 ena edició que es desenvoluparà com de
costum en el Parc Firal Juan Carlos I.
Rhodasol-Turimar en aquesta nova
edició presentarà el nou portafoli
de producte per a la propera temporada reforçant la innovadora
marca RHODASOL-TURIMAR @VANZA+, que ha consolidat a l’empre s a
com a “primer touroperador d’estades en la Península Ibèrica”.
La decidida aposta per les
darre res tecnologies i els nous sistemes de comunicació ha estat una
constant en aquesta majorista,
cosa que ha produït un incre m e n t
notable en el valor afegit aport a t
als seus clients, millorant de manera molt important l’efectivitat de
les seves transaccions comerc i a l s .
Podrem trobar l’estand al Pavelló
8B, estand 214. Durant el transcurs
de la fira Rhodasol-turimar pre s e ntarà els seus nous catàlegs d’estades per a la propera temporada,
així com les novetats intro d u ï d e s
en la seva web
www.rhodasol.turimar.es.
SERHS 96. DESEMBRE 2005
23
R A C O N S D E C ATA L U N YA
Corbera de Llobre g a t
Corbera del Llobregat,
el primer pessebre vivent de Catalunya
Fe, seny i art del poble català
Text i fotos: Amics de Corbera
El que avui ja és una tradició al nostre país, la representació vivent d'un pessebre, va tenir el seu origen a
Corbera de Llobregat, a l'escenari natural incomparable
de la Penya del Corb
ou arran dels èxits aconseguits
en les carrosses presentades a les
cavalcades de les festes de la Mercè de
B a rcelona que els "Amics de Corbera",
associació fundada especialment per a
aquesta
manifestació,
decidire n
ampliar les seves activitats culturals i
o rg a n i t z a ren, en el marc més escaient
de Corbera el que esdevindria "El
Primer Pessebre Vivent de Catalunya".
La nit de Nadal, el dia 24 de desembre
de 1962, fou la data escollida per a iniciar les re p resentacions que, ininterrompudament, s'han anat realitzant
al llarg de quaranta tres temporades
(1962-2004).
F
Amics de Corbera
Tel. 24 hores 93 688 10 89
[email protected]
24 SERHS 96. DESEMBRE 2005
Si bé uns anys abans s'escenificà
un Pessebre Vivent a Engord a n y
( A n d o rra), dirigit per Esteve Albert, a
l'estil clàssic de teatre, on el públic seia
a platea davant l’escenari on actuaven
els actors, fou a Corbera on s'incorporà un fet diferencial i singular: el
públic és qui es mou, i ho fa pels
camins del Pessebre barrejant-se amb
les figures vivents, guiat per una
n a rració megafònica fidel al text evangèlic i enriquit per comentaris en
p rosa i poesia popular. Públic i actors
es fonen en la re p resentació del naixement del Messies. El vell somni de
poder passejar-se pel pessebre de
Corbera de Llobre g a t
molsa, entre boscos i rius, envoltats de
penya-segats i de fogueres amb pastors i rabadans que dormen al ras, es
fa realitat al Pessebre de Corbera.
Al llarg de tantes temporades, en
les que s'han realitzat més de 1.400
representacions, ens han visitat més de
780.000 persones, entre les que comptem amb una llarga llista de personalitats del món de l'art i la cultura, autoritats civils i eclesiàstiques i un gran
nombre de personatges que han signat amb frases encoratjadores en el
Llibre d'Or: el molt Honorable Jord i
Pujol i Soley, l'Adolfo Pérez Esquivel,
premi Nobel de la Pau, Carles Fages de
Climent, el poeta de l'Empordà, Joan
Antoni Samaranch, Adolf Marsillach,
N a rcís Jubany, Pasqual Maragall,
Miquel Coll i Alentorn, Fre d e r i c
Rahola, Joaquim Xicoy... en són una
mostra. Frases com "Esta noche he
asistido a una hermosa lección de teatro", de l'Adolf Marsillach, o "Això és
fer País" del President Pujol, els animen a continuar amb aquest fet tradicional any rera any.
El Primer Pessebre Vivent de
Catalunya evoluciona cada temporada, incorporant-t'hi noves escenes,
construccions o personatges, de manera que el visitant que repeteix (de l'ordre del 40%) hi trobi nous elements.
En la darrera edició es va re f o r ç a r
especialment la il·luminació de l’escena central de la Cova i es van reparar
algunes de les construccions de
Natzaret.
Actualment es compta amb un circuit d'uns 700 metres, on els més de
200 actuants re p resenten diverses
escenes: l’Anunciació de l’Àngel a la
Ve rge, Els Pastors, Les Bugaderes, El
Naixement a la Cova, L'Anunci de l’Àngel als Pastors, l’Adoració, Els Reis, La
Fugida a Egipte, la vida de família a
Natzaret i per acabar el re c o rregut,
escenes típiques catalanes de masies
on es treballen els oficis ja desapareguts, es canten nadales i es fa cagar el
tió davant el tradicional pessebre de
molsa.
Tots els actuants hi col·laboren de
forma desinteressada, sacrificant més
de vint nits per temporada, les més
fredes de l’any, amb una clara voluntat: fer viure als seus visitants amics un
Nadal diferent.
Els primer anys era comprensible
poder comptar amb la participació de
gairebé tot el poble, atesa la dificultat
d ' o f e rta d'altres alternatives. Av u i ,
amb els mitjans de transport i la variada oferta lúdica dels dies festius, és
i m p ressionant poder comptar amb
tantes persones de totes les edats que
ja esperen el segon diumenge de desembre per iniciar les re p resentacions.
Fins a tres generacions s'apleguen jun-
R A C O N S D E C ATA L U N YA
“Fou arran dels èxits
aconseguits en les
carrosses presentades a
les cavalcades de les
festes de la Mercè de
Barcelona que els "Amics
de Corbera", associació
fundada especialment per
a aquesta manifestació,
decidiren ampliar les
seves activitats culturals i
organitzaren, en el marc
més escaient de Corbera
el que esdevindria
"El Primer Pessebre Vivent
de Catalunya"
INFORMACIÓ
tes i fan que la continuïtat quedi
garantida.
L'any 1976, essent president de la
Diputació de Barcelona Joan Antoni
Samaranch, re b e ren atorgà la Medalla
d'Or al Mèrit Cultural. L'any 1992, en
c o m m e m o r a r-se els trenta anys del
Pessebre, la Generalitat de Catalunya
atorgà a "Amics de Corbera" la Creu
de Sant Jordi. El pergamí que acompanya la Creu n'explica el motiu: "Per
haver recuperat una tradició nadalenca i haver-ne fet una tradició arrelada
al país, que enriqueix la nostra cultura
popular. Per la seva constància en el
manteniment i la divulgació d'un fet
cultural que ha estat model i exemple
per a altres iniciatives del mateix
àmbit."
Aquesta és la nostra satisfacció:
ser sabedors que la nostra tasca és
reconeguda. El que pretenem, i ara
més que mai, ho resumim en les paraules de comiat que ressonen per les
penyes del Corb des de l'any 62 del
passat segle: "Volem fer de tot el món
una gran família, on hi hagi progrés
en la veritat, igualtat en la justícia, re specte en la llibertat, unió en l'Amor
que porti a tots els homes la Pau!".
Les re p resentacions del Pessebre
Vivent de Catalunya, comencen, aquest any, el 4 de desembre de
2005 i acaben el 15 de gener de
2006. No hi ha re p resentació el dia
31 de desembre.
• Horaris:
Dissabtes i vigílies de festa:
A les 19 i 20 h
Diumenges i festius:
A les 18, 19 i 20 h
• Les entrades només es venen
una hora abans de cada
representació.
• Preus:
Per a grups de diferent índole hi ha
preus especials que caldrà demanar
informació.
• Vigília de Reis:
A l'última representació de la
Vigília de Reis, el 5 de gener, adoració de SSMM, amb repartiment
d'obsequis als infants. És l'únic dia
que els Reis van a adorar.
• Notes:
Les representacions se suspendran
en cas de pluja o neu.
Cal anar ben abrigat
i calçat còmode.
SERHS 96. DESEMBRE 2005
25
ÚLTIMA HORA
Santa Susanna ja té estació nàutica
D
ins de la celebracio del Saló Nàutic de Barcelona i de mans de l’Associació
Espanyola d’Estacions Nàutiques que presideix el senyor Narcis Coll, el municipi de Santa Susanna va rebre el certificat que oficialitza aquest equipament
que funciona d’ençà l’estiu passat. Aquesta nova acció impulsada pel Pla de
Dinamització Turística permetrà als establiments d’allotjament hoteler comerc i alitzar diversos paquets d’activitats on es complementen les nàutiques amb les de
t e rra tota vegada que Santa Susanna disposa tambe d’un centre de BTT.
En aquest moment les activitats nàutiques que es poden practicar són: vela,
windsurf, snorkeling, esquí nàutic, ski-bus, motonàutica, parasailing, piragüisme,
kyte-surf i caiac. Tambe es poden realitzar excursions en vaixells de l’empresa
Dofí Jet Boats.
DIRECTORI
E m p re s a
www.serhs.es • tel. d’atenció al client: 902 010 405 - 93 767 03 78
Adreça
Telèfon
Fax
e-mail
Av. Costa Brava s/n - 08389 Palafolls
C/ Montblanc, 38 - 17300 Blanes
Pol. Ind. Entrevies, Av. "A", Nau 1 - 43006 Tarragona
Pol. Ind. Can Verdalet, C/C, 27-30 - 08490 Tordera
Pol. Ind. Entrevies, Av. "A", Nau 1 - 43006 Tarragona
Ctra. Hortsavinyà, km.2 - 08370 Calella
Pol. Ind. Almeda, C/ Tirso de Molina, 3-5 - 08940 Cornellà de Llobregat
Pol. Ind. Les Malloles, C/ Pruit, s/n - 08500 Vic
Pol. Ind. Mata-Rocafonda Sud, C/ Foneria, s/n - 08304 Mataró
Av. Costa Brava s/n - 08389 Palafolls
Ctra. N-340, km.1047 - 12580 Benicarló
Ctra. d'Alacant N-332, km. 220'5 - 46700 Gandia
C/ San Vicente Martir, 299 - 46017 València
Pol. Ind. Entrevies, Av. "A", Nau 6 - 43006 Tarragona
Ctra. Nacional 301, Km. 430,5 - 30330 El Albujón (Cartagena)
Pol. Ind. de Lorca, Avinguda 2, parcel·la D-15 - 30817 Lorca
C/ Sant Pere, s/n - 08291 Ripollet
Pol. Ind. Mas Lladó, C/ Migdia, s/n - 17458 Fornells de la Selva
Ctra. de La Bisbal a Palamós, km 28’8 - 17111 Vulpellac
93.765.75.70
972.35.80.90
977.55.65.19
93.765.05.52
977.55.65.65
93.766.30.03
93.475.08.80
93.889.27.19
93.755.25.40
93.762.01.25
964.46.73.30
96.296.57.58
96.377.00.16
977.55.65.29
968.16.02.69
968.46.88.85
93.594.69.90
972.47.62.80
972.64.24.24
93.765.75.75
972.35.50.16
977.55.67.00
93.765.08.70
977.55.65.45
93.766.16.12
93.475.08.84
93.889.13.47
93.790.64.91
93.765.20.13
96.446.73.31
96.296.52.74
96.377.20.04
977.54.37.41
968.16.05.20
968.44.11.96
93.594.69.91
972.47.65.20
972.64.24.61
C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar
C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar
Yesilbahçe Mah. Portakal Çiçegi Blv No :35. D:5. 07160 - Antalya (Turquia)
C/ Lepant, 1 - 08397 Pineda de Mar
C/ Aribau, 99 - 101 - 08036 Barcelona
Rua Desembargador Sinval Moreira Diaz 18/11 CEP: 59056-310
Lagoa Nova. Natal/R.N., Brasil
Av. Copríncep Episcopal, 68 Edifici Picasso- Encamp - Andorra
C/ Coso, 89-91, 1ra i 2na planta - 50001 Saragossa
Autovia Tarragona-Salou, s/n - Edifici Royal. 43840 Salou
93.762.93.00
93.762.93.00
90(242)312.67.77
93.762.93.03
93.452.61.20
93.762.93.01
93.762.93.01
90(242)312.67.78
93.762.58.32
93.453.35.20
(00.55) 084.234.69.50
00.376.73.11.50
976.39.19.11
977.38.85.52
00.55) 084.234.69.50
00.376.83.11.04
976.29.94.35
977.35.24.22
Camí de Lourdes, s/n. 08261 Cardona
C/ Camí de Reixac, s/n. 17043 Sant Hilari de Sacalm
C/ Burriana, 10 - 17720 Maçanet de Cabrenys
C/ Creus, 1-17 - 08370 Calella
93.869.00.44
972.87.28.20
972.54.40.00
93.766.16.33
93.869.00.51
972.86.95.77
972.54.40.98
93.766.07.10
Urb. Port del Comte, s/n - 25280 La Coma i La Pedra (Lleida)
C/ Montnegre, 54 - 08370 Calella
Passeig Marítim, 20-22 - 08380 Malgrat de Mar
Passeig Marítim, 6-8 - 08380 Malgrat de Mar
C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar
Vila Universitària (Campus UAB) - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del V.) Barcelona
C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar
Av. Senador Dinarte Mariz, 6045 Via Costeira. Parque das Dunas. Natal
C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar
973.49.23.33
93.766.02.10
93.765.42.12
93.765.45.00
902.01.04.05
93.580.83.53
902.01.04.05
(0055)084.646.40.00
902.01.04.05
973.49.23.33
93.769.08.51
93.765.48.50
93.765.40.66
93.767.05.40
93.580.89.78
93.767.06.02
(0055)084.234.69.50
93.767.05.40
Pol. Ind. Torrent d'En Puig, Parc. 2 - 08358 Arenys de Munt
Technopark- Route de Novasser, 112 - Casablanca (Marroc)
C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar
C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar
Pol Ind. Els Garrofers, Nau 98 - 08340 Vilassar de Mar
Pol. Ind. Mas Roger - Carrer Franklin cruïlla Edison, 10 - 08397 Pineda
93.795.11.50
(0022) 50.40.34
902.010.405
902.010.405
93.754.02.95
93.767.19.20
93.795.10.68
(0022) 50.38.95
93.767.05.40
93.767.05.40
93.759.31.20
93.762.31.42
C/. Famades, 70 - 08907 L'Hospitalet
C/ Garbí, 88 - 08397 Pineda de Mar.
Magatzem Ta rragona: Pol. Ind. Entrevies, Av. "A", Nau 1 - 43006 Tarragona
Ctra. General Sur C-822 Edf. Oasis, 7 Bl."E" Bajo-Izda.
38627 La Camella (Arona), Tenerife
93.261.22.52
93.762.93.30
977.55.65.58
93.261.25.97
93.767.08.46
977.55.65.68
[email protected]
[email protected]
[email protected]
922.72.13.15
922.72.14.37
[email protected]
C/ Garbí, 88-90 C/ Garbí, 88-90 C/ Garbí, 88-90 C/ Garbí, 88-90 C/ Nàpols,187 7A
08397 Pineda de Mar
08397 Pineda de Mar
08397 Pineda de Mar
08397 Pineda de Mar
- 08013 Barcelona
93.703.25.20
902.010.405
902.010.405
93.762.91.19
93.231.89.00
93.767.25.60
93.767.05.40
93.767.25.60
93.767.22.71
93.247.07.68
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar
902.010.405
93.767.05.40
[email protected]
Ctra. Nacional II, s/n- 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona)
Edifici Publintur, Rierany dels Frares, 5 - 08397 Pineda de Mar
93.760.02.12
93.766.14.51
93.760.09.85
93.769.56.38
[email protected]
[email protected]
SERHS DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA
CENTRAL D’ÀREA
ALLELAC, S.L.
NAM NAM, S.L.
CEDISERHS, S.L.
BARCELONESA DE BEGUDES, S.L.
COBRAMA, S.L.
CORATAMA, S.A.
DIBAMA, S.A.
DIMARSER, S.L.
DISDUBER, S.L.
EUDIVASA, S.L.
FACILCAR, S.L “Discoda”
PONENTSER, S.L.
PORT PARÉS, S.A “Pastallé”.
TRAMUNTANASER, S.L.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SERHS TURISME I VIATGES
SERHS TOURISM, S.A.
VIATGES SERHS, S.A.
CASIO TOURS
JOCHIE CATALUNYA, S.L. “Fantasy tours”
SETURBRASIL, S.A.
VIATGES SOL i ESQUÍ, S.A.
VIAJES RHODASOL, S.A.
VIATGES TROPIKAL TOURS S.A.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SERHS HOTELS I MANAGEMENT
CANIGOSER, S.L. “Vilar Rural de Cardona”
MONTSENYSER S.L “Vilar Rural de Sant Hilari”.
HOTEL SERHS PIRINEUS
CARONIA, S.A. “Hotel Serhs Corona”
ECOBEGUDES DEL VALLÈS, S.L.
“Hotel Serhs Ski Port del Comte”
HOTEL KENT, S.A. “Hotel Serhs Oasis Park”
HOTEL MARIPINS, S.A. “Hotel Serhs Maripins”
HOTEL SORRA DAURADA “Hotel Serhs Sorra Daurada”
SAKISTES, S.A.
SERHS CAMPUS HOTEL
SERHS NATURA HOTELS, S.A.
SERHS NATAL GRAND HOTEL
VIVAHOTEL S.D.H., S.A.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SERHS PRODUCCIÓ I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
CUINA SERHS, S.L. (ARC'S Catering)
RAHAL CATERING-GRUP SERHS, S.A.R.L.
GAUDIUM SERHS S.L.
SANITA SERHS SERVEIS, S.L.
PATRINMOBEL S.A. “EUDEC”
TAMENFO S.A.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SERHS PROJECTES I EQUIPAMENTS
CREASA, S.L.
EQUIP TURIS, S.A.
EQUIP TURIS CANARIAS, S.A.
SERHS SERVEIS I NOVES TECNOLOGIES
ASSEGURIS MEDITERRANEUM XX, S.L.
MEDITERRANEUM XX, S.L.
MÚTUA DEL MARESME, E.P.S.
MIGJORNSER, S.L.
VECTOR-K, S.A.
Societats relacionades
SERHS S/COOP.C.LTDA.
Empreses vinculades
Escola Universitària (EUHT Sant Pol)
PUBLINTUR S.A.
26 SERHS 96. DESEMBRE 2005

Documentos relacionados

INFORME ANUAL 2003 «Tenemos la suerte de contar con una

INFORME ANUAL 2003 «Tenemos la suerte de contar con una montaña, el nuevo resort en Brasil y los Vilars Rurals que se han convertido en un nuevo tipo de alojamiento rural. Durante este mes de mayo se ha cumplido el primer aniversario de la inauguración ...

Más detalles