Télécharger les paroles.

Comentarios

Transcripción

Télécharger les paroles.
iza rrak
Erokeriaz
lezake
Dudarik gabe min egin
arrik naizelarik
Hutsak urratzen nau bak
e
Itzalarena izan nahi nuk
egun oroz
Jarraikitzeko maiteari
sekulakotz
Ni nizi nadin so eztiez
arik gabe
Ezin nintzake ikus dud
eroturik
tik
erro
naiz
ni
Damurik
e
nuk
i
nah
izan
na
Itzalare
gau oroz
Ehun eta mila amets egin
ekotz
beso horietan eztiki lotz
Maitasun guzia irriz
Bai irriz daut eskaini
izanez, egun guziez,
a.
zinez, biziaren zentzu
<
• Hitzak eta
iza rra
iza rrak
Itzala rena
izan nahi
nukmue
sika : Peio Chauvin
Je voudrais appartenir à l’ombre
Elle pourrait me blesser car le vide me déchire
lorsque je suis sans elle.
Que j’aimerais appartenir à l’ombre pour suivre
celle que j’aime chaque jour et pour vivre de doux
regards.
Bien sur, elle ne pourrait pas me voir, mais je
suis complètement fou d’elle, faire cent et mille
rêves chaque nuit pour m’enchaîner tendrement
dans ses bras. Elle m’a offert tout son amour d’un
sourire, il est devenu le sens de ma vie.
I would like to be your shadow
She’s killing me when she is far from me. I would
like to be the shadow that follows her gentle eyes
every day.
Of course she wouldn’t be able to see me, but
I could tenderly join her every night and cuddle
myself against her. She gave me all her love just
with a smile; it’s the meaning of my life.
Quisiera pertenecer a la sombra
Quisiera pertenencer a la sombra para seguir
la que quiero tanto. No podría verme pero estoy
completamente loco por ella. Me ha ofrecido su
amor con una sonrisa,ha dado sentido á mi vida.
rk
a
A la gare des soupirs
La quête tumultueuse d’une personne qui doit
se retrouver et se reconstruire : « je chasse mes
doutes jusqu’à en effacer leurs ombres »… « Je
tombe, me relève et repars, je devrais trouver
celui que je serai en réunissant, chemin faisant,
les morceaux dispersés de mon être intérieur…
A la gare des soupirs“. „ Je prends le temps pour
oublier les habitudes et pour redémarrer“ „ Je
respire, je me libère lentement…“
At the station of sighs
A man who is searching for himself in order to
rebuild himself : « I have to hunt out all of my
doubts until I forget their shadows. I fall down, I
get up again, and I get on my way. I should find
and put together all the pieces of my soul…. At the
station of sighs, I take my time to forget my habits
and I start a new life. With every breath I take, I’m
getting free. »
hasperenen
geltokian
y
• Hitzak : Thierry Biscar
rt
• Musika : Marieder Iria
baino txarrago
Koskatzen diren hitzak
den lehena aterako
nor
atik
rok
bor
Epegabeko
tzen dira
higi
k
tua
rea
Mazelakokak bar
lasaia
emeki, barneko indar
Harrotzen naiz emeki
ia
end
sum
ko
nez
ozio
jalgitzekoak diren em
u haustea, lotsaldia
Ihizin naiz, ihizaldia... bur
arte
t beren itzalak ezabatu
Ene dudak haizatzen ditu
A la estacion de los suspiros
a
Urtxori gorria bezain arin
er egiten dut,
Biribilka, dilindan, last
,
atzen eta berriz abiatzen
Erortzen naiz,berriz altx
lortuko dut
en nizan
aurkitu behar nuke nor izan
Bide hertsiaren buruan,
urik
bild
an
bide
k
txoa
zati
Airean diren ene baitako
rago
bakardadearen baino txar
,
Ahanzpena, hutsa eta
ko denbora hartzen dut
nzte
aha
iak
usa
eta
Berpizteko
Hatsa hartzen dut,
eki
askatzen naiz emeki em
<
iza rrak
La busqueda tumultuosa de una persona que
debe rehacerse y reconstruirse. « Alejo mis dudas
hasta borras sus sombras ». Caïgo, me levanto,
ando otra vez. Quiero olvidar las costumbres y
volver a arrancar. Tomo respiración y me libero
poco a poco.
..
Hasperenen geltokian.
n
maitale iza
de
debal
uvin
• Hitzak : Peio Cha
ere
• Musika : Xan Errotabeh
Bizkarrez bizkar,
ni dena indar,
.
hainbat igan niz debalde
Haiza nezazu !
Zampa nezazu !
Penaz nizate zoroago !
Banintza gaua,
zu ilargia,
goxa nezake egunero
Bihotza gose,
huts frangoz ase,
halere nauzu maitale.
Zutarik urrun
nuzuia egun ?
Elurra udan aiseago !
Ni beti suhar,
eskua onhar,
agian nindaike emaile...
...nindukezu ni emaile
Ezin ahantzi,
nola itzali ?
?
Nolaz berriz maita niro
Banintz’ihintza,
zu iduzkia,
zuretzat nindaike...
o.
zuretzat nindaike hil arti
Hopeless lovers
“ Accepte ma main, je pourrais
tellement te donner”
“Eloigne-moi ! frappe-moi ! Je
serais à coup sûr plus fou de
chagrin !”
“ Comment éteindre un amour si
on ne peut l’oublier ? Comment
pourrais-je aimer de nouveau ?”
“ Si j’étais la nuit, et toi la lune je
pourrais te cajoler chaque jour. Si
j’étais la rosée, et toi le soleil, je
serais à toi jusqu’à en mourir”.
“Take my hand, I’ve got so much to
give you”
“Get me away! Hit me! I’ll surely be
mad of sorrow”
“How can we put out the fire of our
love if we can’ forget it?”
“How can’t I love again?”
“If I was the night and you were the
moon, I could cuddle you everyday.”
“If I was the early morning’s dew
and you were the sun, I could be
yours forever.”
iza rrak
Amoureux au désespoir
<
Desesperación de un
enamorado
¿Comó apagar un amor que no se
puede olvidar?
¿Comó podría amar otra vez?
Si estubiera la noche y tú la
luna,podría acariciarte cada día. Si
estubiera el rocío,y tú el sol,estaría
para tí hasta morir.
baitan
a resikn
gogo
n Hiatt
e Duhalde • Mu a : Joh
• Hitzak : Anj
fermuki,
Erabaki nuen, tinko ta
ko,
tatu
ger
la
aida
zitz
Ez
zela berriz
Maitasun saretan ez nint
.
riko
ero
ean
Uste gab
ezti bat
Bi begi izpitxu, irripar
Izan dira nere galtzaile,
tan dantzan,
Geroztik hor nabil arantze
le.
Ezinezko amets sortzai
an gogo nuke
Urrezko txanpon bat em
Sorgin bat bilaka banedi,
aina
Ezina egikor aldatzeko
Gezurra bihurtzeko egi.
den txarra
Zer den ona edo zer ote
ik
elar
nuk
o
ark
Jakin beh
tzen ari naiz
Sumendi gainean erre
?
Ba al dago irtenbiderik
, jauzitan,
Zu hor zaude, dantzan
n zait gogoaren baitan.
atze
pas
a
bad
ru
deb
Zer
pentsatu nahi,
Geroak zer dakar, ez dut
.
bizi
t
ditu
i
Uneak nah
en lanotsu
Lau egun dira ta bi om
utzi.
Galtzera ez ditut nahi
emanez,
Hitzaren jokoan, itxura
a.
Gorde nahiko nuke den
lako,
Biluzia nauzu izan zare
Egoera hunen sormena.
iza rrak
<
Dans mon esprit
Je m’étais promis de ne jamais
retomber dans les filets de l’amour,
deux yeux brillants et un doux
sourire ont été ma perte… Je suis
en train de brûler au dessus d’un
volcan, y-a-t-il un échappatoire ?
Te voilà dans l’élan de la danse,
quel démon passe-t-il donc dans
mon esprit ?
In my spirit
I promised myself, I wouldn’t fall in
love again, but two starry shiny eyes
and a gentle smile captured me….
I’m burning at the top of a volcano,
how can I escape?
I have a dynamic force, what king of
devil is going through my spirit?
iza rrak
En mi espíritu
Me había prometido no caer nunca
en las redes del amor, pero dos
ojos brillantes y una dulce sonrisa
han sido mi perdición… ¿ Estoy
quemando encima de un volcan?
¿Comó escaparne?
¿Viéndote en el ritmo del baile ?
¿que demonio paso pues en mi
espíritu ?
uetan
Goiz
musika : Herrikoia
•Hitzak eta
zuen
Neure andreak ekarri
Aranaztikan dotea,
obe zukean ikusi ez balu
Berdabioko atea,
iko
orain etzuen (hark) iduk
dadukan pesadunbrea.
itzen
Nere buruaz ez naiz oro
zeren ez naizen bakarra
t
azitzekoak or uzten ditu
bi seme ta iru alaba
ala
Jaun zerukoak adi dez
oien amaren negarra.
iza rr
A Goizueta
Vieux chant traditionnel, cette complainte a
été composée par un falsificateur de monnaie
originaire du quartier de Berdabio, incarcéré
à Pampelune après avoir été dénoncé par son
confident, un dénommé « Trabuko ».
To Goizueta
An old folk song, about a money falsifier from
Berdabio, put into jail in Pamplona, after his friend
“Trabuko” gave him away.
A goizueta
iza rrak
Ongi ongi oroitu adi
zer egin huen Elaman.
difuntu horrek izatu balu
jarraikilerik Lesakan
hintzan
orain baino len egongo
ni orain nagoen atakan.
<
bat
Goizuetan bada gizon
deritzen zaio «Trabuko»
paltso
hitzak ederrak bihotza
sekula etzaio faltako
egin dituen dilijentziak
berari zaizko damuko.
Viejo canto tradicional : ha sido elaborado por un
falsificador de moneda del barrio de Berdabio,
encarcelado en Pamplona después de haber
sido denunciado por su confidente, llamado
« Trabuko »
a
Mintxero
• Hitzak : Pei
ere
• Musika : Xan Errotabeh
<
rk
xero
mint
o Chauvin
Ne pouvant vous raconter toutes les histoires
de Xikito et Perkain, je vous parlerai de
« Mintxero », un play-boy latino. Notre homme
gominé est chasseur de filles en été et
multiplie les conquêtes sans lendemain. Plus
intéressé par le corps des filles que par leur
cœur, il poursuit sa quête sans remords.
desafio ?
Perkain ta Xikito zonbat
tuko.
Ezin konda oro eniz luza
boy » bat latino,
Badut aipatzeko « play
biligarro !
deiturik Mintxero, oi ze
konkistadore
Gizona « gominé » da
o finen jale
urtx
»,
été
en
«
ri
izta
(i)h
gehiago ere
ta
e
luzk
i
nah
bat
Hamar
bezain merke
r
bipe
zke
leza
Hamar utz
Mintxero
Mintxero
iza rrak
Instead of telling you the tales of Xikito and
Perkain, I’ll tell you the one about « Mintxero »,
a latin play boy. This guy is a slicked-back
girl hunter who collects one night love affairs.
He doesn’t care about their hearts, only their
bodies seem to interest him. Nevertheless, he
carries on, doesn’t seem regretful.
No pudiendo contarles todas las historias de
Xikito y de Perkain, les hablaré de Mintxero,
play boy latino. Cazador de chicas en verano,
multiplica las conquistas sin seguida.
Interesado mas bien por el cuerpo de las
chicas que de su corazón, sigue su busqueda
sin remordimiento.
huna bere agiantza
Emazte baten gorputza
z, igual zaio bihotza
hot
a,
rap
Beti bil eta har
an laket’arren
Plazan da ibiltzen, play
ira jalitzen…
Urtxo bat agertzen… Des
gainditzen !
Odola berotzen, sukarra
mintzatzen.
aki
bad
,
ten
has
iz
xur
Ele
xoa da mintzo
Zer gertatzen zaio ? Urt
ta kitto !
az
uar
esk
:
dio
ihardesten
ttalo !
Ixo ta adio ! Bixtatik ttar
petzero.
Mintxero igeltxo joan da
iza rrak
Erokeriaz
Tout en douceur,
venant du coeur
iza rrak
Une promesse entre deux êtres qui
s’aiment, son écho s’amplifie au fur
et à mesure de son envol. La plus
étoilée des nuits s’est adressée à
eux et leur a offert l’espérance, la
liberté de vivre unis. Leur amour
doit être céleste et coule comme
une source sur leur paisibilité
dorée. Qu’il jaillisse de la source de
leurs cœurs pour l’éternité.
Soft-hearted
Dulzura de corazon
Two lovers promise their love will
fulfill like an echo that gets louder
and louder. In the most spangled
night, they have hope to live
together forever. Their love must
be heavenly, peaceful, and come
from their hearts as long as their
souls will live.
Una promesa entre dos seres que
se aman.
La nues estrellada de las noches
les ofrecen la esperanza, la libertad
de vivir junto. Que su amor dure
toda la eternidad.
<
eztiki
Bihotzetik
a
daBil
sika : Peio Chauvin
i
•Hitzak eta mu
Bihotzetik eztiki dabila
entzun dugun hitzemana
ala
hegaldatuz dohakon bez
goiti doa oihartzuna
ena,
Orotarik zen izarreztatu
tzo.
Gaua, heieri, zitzaien min
esperantza
Hunek eskainia zeien
o
Biak, bihoaz izanez libr
Bihotzetik eztiki dabila
entzun dugun hitzemana
ala
hegaldatuz dohakon bez
goiti doa oihartzuna
a
Gorenetik dukete amodio
io
Urrezko bake huni dar
dadila
Bihotzen iturritik jalgi
Bi arimak biziko direno
Bihotzetik eztiki dabila
entzun dugun hitzemana
ala
hegaldatuz dohakon bez
goiti doa oihartzuna
Tumbalalaïka
Canción del folkloro judio
ashkénaze adaptada en basco.
Un chico joven piensa a la manera
de encontrar una esposa.
Se dirige hacía un chico a traves
de anecdotas.
iza rrak
Tumbalalaïka
A Jewish Yiddish folk song adapted
to basque. A young man is thinking
about how to choose a wife for
himself.
He approaches a young woman in
a very anecdotic way: « Miss, help
me understand! Is there a good
harvest without rain? What can
take fire but never burn? Who can
be sad without tears? »
She answers him: « Don’t be silly.
Stones don’t need water, love can
burn forever, and your heart may
not cry even if it’s broken ».
<
iza rrak
Résonne balalaïka
Chanson du folklore juif ashkénaze
(en yiddish) adaptée en basque. Un
jeune garçon réfléchit sur les choix
à venir comme celui de trouver une
épouse. Il s’adresse à une fille par
anecdotes : « Jeune fille, peux-tu
m’aider à comprendre ! Comment
obtenir une récolte sans pluie ?
Qu’est-ce qui peut être allumé et
brûler pour toujours ? Qui peut être
triste sans pleurer ?». « Stupide
jeune homme, que demandes-tu ?
La pierre n’a pas besoin d’eau,
l’amour peut brûler à jamais et un
cœur peut être dans la peine sans
larmes ».
a
laik
bala
tum
: Peio Chauvin
az
kar
eus
ena
ulp
•Itz
musika : Herrikoia
•Hitzak eta
un tracht,
Shteyt a bokher, shteyt
tzé nacht :
Tracht un tracht a gan
farshemen?
Vemen tsu nemen un nit
farshemen?
Vemen tsu nemen un nit
balalaika
Tumbala, tumbala, tum
balalaika
Tumbala, tumbala, tum
alaika
Tum balalaika, shpil bal
t zol zayn.
lach
frey
ika,
ala
bal
Tum
n,
Gazteño bat duda-muda
Pentsaketan gau guzian.
baleza,
Emazte-gai bat hauta
?
eman ote lezoke bihotza
balalaika
Tumbala, tumbala, tum
balalaika
Tumbala, tumbala, tum
ika
Tum balalaika, jo balala
n.
Tum balalaika alegera
!
Andreder argi nezazu
u?
Ur gabe zonbat gaitzur
?
Zer piztu eta betikotz erre
trixte ?
da
ote
nor
e
gab
ar
Nig
ezka,
Funts gabe hi hiz gald
a,
Ur gabe dukek harrok
una,
Betikotz doazke maitas
pena.
Nigar gabe bihotzean
aldLeta
ru-s
pormu
e
sika : Herrikoia / Xabier
•Hitzak eta
N LOIOLAN
BEHIN BATIA
zan,
meria
Behin batean Loiolan erro
katxa bat plazan;
hantxen ikusi nuen nes
dantzan;
txoria baino ere arinago
politik bazan!
huraxe bai polita, han
Esan nion desio
senti nuen gisan,
harekin hizketa bat
nahi nuela izan;
erantzun zidan ezik
atsegin har nezan,
adituko zidala
zer nahi nion esan.
Arkitu ginanian
inor gabe jiran,
koloriak gorritu
arazi zizkidan;
kontatuko dizuet
guztia segidan,
zer esan nion eta
nola erantzun zidan.
Pot pourri de chants
populaires
« Il était une fois à Loyolan » ou
l’histoire d’une rencontre amoureuse pleine de promesses, puis
« neure andrea » une chanson
satirique sur les regrets d’un
homme vis-à-vis de son épouse
plus volontaire pour faire la fête
que pour travailler. Pour terminer
un chant de Xabier Lete sur le
refus d’un fils d’ouvrier à se
résigner face à la monotonie de
son quotidien.
EA
NEURE ANDR
da Auzoan hala diote; (bis)
Neure andrea andre ona
zio erositakoetan,
Pre
an,
ioet
Erositako prez
an,
ioet
Erositako prez
Pozikan salduko neuke.
da Erromeria denean; (bis)
Neure andrea goiz jeikitzen
en zaio buruko mina
Egit
,
zaio
en
egit
a
min
Buruko
,
zaio
en
egit
a
min
Buruko
n
Lana manatzen zaionea
iza r
TEN SEMEA
LANGILLE BA
A medley of popular
folk songs
“Once upon a time in Loyolan”,
is a love story fulfilled with
promises
“neure andrea” a satirical song
about a husband who regrets to
rather have a good time in bars
with friends than working.
Last, a song written by Xabier
Lete about the son of a poor
worker who refuses to go along
with daily boredom.
Pot pourri de cantos
populares
Loyola cuenta la historia de un
encuentro amoroso lleno de
promesas.
Neure andrea : cancíon satirica
sobre la queja de un marido relativo a su esposa mas attraído por
la fiesta que por el trabajo.
Langille baten semea : cancíon
de Xabier Lete sobre la negación
del hijo de un obrero que no
quiere resignarse frente a la
monotonía de todos los días .
naiz ni,
Langille baten semea
aita bezala langille,
eguneroko alegiñetan
soldata baten egille;
esku hutsik jaio eta
esku hutsikan nabille
puntakoetan iñor etzaigu
gertatu ongille
uten
Aita ta amak nahiko nind
fabrika batian
ko
bizitzarekin burrukatze
altzairu artian;
bidetxiurretik noa
agian nere kaltian
ikan
baiña ez det uste nabillen
horren apartian.
Izerdi asko ez det ixurtzen
Iarreko pendizan,
utako
paper tartean murgild
zomorroa izan,
limosnatik bizi diren
n
umezurtz batzuen gisa
z
periodikuak ez dira guta
mintzatzen Parisan.
La tombée du jour
Ilunabarrean
« Ilunabarrean zure beharra dut… Gaua
heltzearekin, zu zira oroz gainetik nahi dutana »,
amoros bat plenitzen ari da, gaua heldu arte
haiduru egon behar baita.
rr k
El crepúsculo
a
dimming of
ay
themud
sika : Richard Thompson
• Hitzak eta
down around my ears
This old house is falling
of my tears
r
rive
a
I am drowning in
e you hold me sway
When all my will is gon
ming of the day
And I need you at the dim
on pulls on the tide
You pull me like the mo
keep my better side
I
re
whe
just
w
kno
You
to keep us far apart
What days have come
broken heart
a
or
e
mis
A broken pro
s have wheeled away
Now all the bonnie bird
ming of the day
dim
the
at
And I need you
iza rrak
«Te necesito al crepúsculo.Que venga la
noche,eres todo lo que quiero»: son las palabras
de una persona forzada de esperar el crepúsculo
para encontrar por fín,él o la que ama.
<
« J’ai besoin de toi à la tombée du jour… Que
la nuit vienne, tu es tout ce que je veux » ou les
paroles d’une personne obligée d’attendre le
crépuscule pour retrouver enfin celle ou celui
qu’elle aime.
only what I want
Come the night, you’re
ld be my confident
Come the night, you cou
in company
I see you on the street
?
ease your mind with me
and
e
com
you
’t
don
Why
steal away
we
t
nigh
the
for
g
I am livin
ming of the day
And I need you at the dim
g of the day
min
dim
the
at
Yes I need you
n
eko dantza
gauerr
y Lascaray
• Hitzak : Thi
n
• Musika : Peio Chauvi
itia
Zure begietan ene ma
ia
ikus nezake mundu guz
itia
Zure begietan ene ma
zia
ikusi duket zer den gra
a,
Zure besotan ni zoratu
abila
hemendik urrun ni ban
Ene maitia zinez eztia
bizia
eskaintzen dautzut ene
arrekilan
Gaueko dantzan gu elg
zurea
Zure ondoan izan naiz
an
Erdi-sorgina nuzu zurekil
arima ?
Zendako bada ez galdu
itia
Zure begietan ene ma
ikusi duket parabisua
itia
Zure begietan ene ma
goxo goxoa da infernua
da
Ene besotan zuretako
a
mundu guziko amodio
Ene maitia zinez eztia
bizia
eskaintzen dautzut ene
<
Dancing in the night
Two lovers pronounce their love to
each other: « in your eyes, it’s a
blessing to see the whole world.»
He says
« In your arms I feel free, my life
is yours, my tender love » she
answers
They meet every night to have a
burning dance…. « With you I am
bewitched, could I lose my soul? »
iza rrak
Danse de nuit
Déclaration enflammée entre
deux amants, « dans tes yeux, je
pourrais voir le monde entier, j’ai
du y voir le visage de la grâce » lui
dit-il, « dans tes bras je m’évade,
mon tendre amour, je t’offre ma vie
» lui répond-elle. Ils se réunissent
chaque nuit pour une danse
endiablée… « Je deviens à tes côtés
prêtresse envoûtante, alors,
pourquoi ne pas y perdre son
âme ? »
Baile de noche
Déclaración de dos amantes : El
le dice :« En tu ojos, podria ver el
mundo entero he descubierto la
cara de la felicidad ».
Ella contesta : « En tus brazos,
me escapo, amor mio, te ofrezco
mi vida ».
Se reunen cada noche para un baile
endiablado.
« A tu lado, me vuelvo casi bruja,
entonces, porque, contigo,
no perder la vida.
keroia
eromu
sika : Pei Chauvin
• Hitzak eta
tuki bizi
Bihotza bipil ni niz itsu
batuko
eza
k
eztu
eno
naiz
a
Hol
Ero, ero, ero…
a : ero, erokeria
Zentzu gabe baten min
tant sed etiam
Cesar morituri te salu
ekin egon
gur
i
oto
on
Gar
sie
Jes
Zu
…
ero
,
ero
Ero,
: ero, erokeria
Gure zentzuen lamina
arimaz zuzen
Handi-mandi bat baledi
banako
Nik ipurdia ostikatzen
Ero, ero, ero…
: ero, erokeria
Zentzu guzien mamia
ko guzieri
Itsumandulika agur Jain
ganat etorri
Kikanputz errege gure
eta etzi
Besta eginen dut bihar
ausarki
Ene gezur guziak edanez
Ero, erokeriaz
keriaz
Hola banoa bizian ero,ero
enka lur-azpian
Dantza ta kanta han hem
biak imido
rrak
sato
k
ditu
n
sea
Mu
Ero, ero, ero…
ero, erokeria
Zentzu argien ozpina :
iza rrak
<
La folie
Madness
Hymne à tous les délires, le
mal des insensés, le vinaigre de
l’intelligence ou « lamina » de tous
nos sens ?
Les taupes qui dansent et chantent
sous terre, jouent également au
« mus »…
Ma vie semble guidée par la folie, je
salue tous les Dieux et fais la fête
chaque jour
en buvant avidement tous mes
mensonges…
An anthem to all kinds of delusion,
everything insane, getting out
of your mind: the « lamina» are
getting in our spirits.
Moles that dance and sing underground also play « mus »…
It seems like my life is led by
madness, I greet all the Gods and
I celebrate it every day by drinking
greedily all my lies.
iza rrak
La locura
Mi vida parece dirigida por la
locura,saludo a todos los Dioses y
estoy en la fiesta cada día bebiendo
todas mis mentiras.
Ahotsa / Voix.
Ahotsa / Voix.
Ahotsa / Voix.
Kattin INCHAUSPE : Ahotsa / Voix.
Peio CHAUVIN : Gitarrak, ahotsak,moldaketak /
Guitares, cœurs, arrangements
Maurice ANOCIBAR : Gitar apala / Basse.
Pierre SANGLA : Perkusioneak / Percussions.
Mario GACHIS : Gitarrak, harmonika, moldaketak,
bertze perkusioneak, programazioneak / Guitares,
harmonica, arrangements, percussions additionnelles,
programmations.
Céline DICHARRY : Sokadarra / Harpe.
Gérard LUC : Esku-soinua / Accordéon.
Sophie OTEIZA :
Emmanuelle LURO :
Céline BIDART :
Grabaketa hau 2012-ko apirilekoa da.
Zuzendari artistikoa / Directeur artistique :
Mario GACHIS.
Soinu hartzailean, nahasketak, mastering /
Prise de son, mixage, mastering :
Stephan KRIEGER (Amanita Studio / Anglet).
Argazkiak / Photos : Sébastien ZAMBON.
Azala / Pochette : Laurence MORIN
(Agence Esens / [email protected]).
Itzulpenak / Traductions : Suzanne CEDARRY,
Henriette OTEIZA, Peio CHAUVIN.
Webgunearen egilea / Webmaster :
Xan ERROTABEHERE.
esker Bereziak
Bihotz bihotzetik milesker musikari laguneri :
Mario, Gérard, Céline, Peio, Momo, Pierre, proiektuan
hainbertze dembora gurekin eta guretzat iraganik.
Xan, zuretako muxu goxoño bat.
eskerrak
Agorila, Manex, esker mila zuk eman fidantziarentzat.
France Bleu Pays Basque, Euskal Irratiak, hastapenetik
beti sostengatzen gaituzue.
Milesker Stephan, beti hor guretzat lehial, laguntzaile eta
sekulako langile.
Milesker Seb, Laurence, Suzanne, Henriette eta Peio
diskoaren azalaren egitean parte-harturik.
Fleo, zer sorpresa ederra egin daukuzun.
Milesker gure laguneri, gure familieri, hor zirezte ere
beti kartsuki guri indar emaiteko, behar den sostengua
eskaintzen daukuzue.
Milesker diskoaren kantu-sortzaileri :
Marieder, Thierry B, Xan, Thierry L, Peio.
Bixtan da, milesker zueri entzule guzieri betidanik gurekin.
Bien evidemment, merci à VOUS , qui nous suivez et soutenez depuis toujours... Muxu bero bat deneri.
13, rue Montalibet - 64100 BAYONNE - tél. 05 59 52 39 03 - www.agorila.com

Documentos relacionados