de La Ribera, 2014, 320 págs. Autor

Comentarios

Transcripción

de La Ribera, 2014, 320 págs. Autor
inventari_cub:Maquetación 1 15/12/14 18:58 Página 1
9
FaCULTaD DE TEOLOGÍa «SaN vICENTE FERRER»
serIes
MonuMenta arCHIvoruM valentIna
788495 269638
Amb la col·laboració de
arquebisbat de valència
parròquies de la ribera
InventarI dels arXIus parroquIals de la rIBera
XIII
mav
XIII
InventarI
dels arXIus parroquIals
de la rIBera
Xavier Serra Estellés
INVENTARI
DELS ARXIUS PARROQUIALS DE
LA RIBERA
FACULTAD DE TEOLOGÍA SAN VICENTE FERRER
SERIES
MONUMENTA ARCHIVORUM VALENTINA
XII I
INVENTARI
DELS ARXIUS PARROQUIALS DE
LA RIBERA
Xavier Serra Estellés
València 2014
Coordinador de la Series Monumenta Archivorum Valentina:
Xavier Serra Estellés
Portada: El Xùquer al seu pas per Alzira (‫[ الجزيرة‬al-ǧazīra], “l'illa”).
EDITA:
FACULTAD DE TEOLOGÍA SAN VICENTE FERRER
Trinitarios, 3. 46003 Valencia.
Tel. + 963155800 / + 963155810
E-Mail: [email protected]
COMPOSICIÓN DE ORIGINALES:
SIPTEL
(Servicio de Informática y Publicaciones de la Facultad de Teología de Valencia)
Trinitarios, 3. 46003 Valencia. Tel. + 963155800
E-Mail: [email protected]
IMPRESO EN ESPAÑA
I.S.B.N. 978-84-95269-63-8
DEPÓSITO LEGAL
ARTES GRÁFICAS SOLER, S.L.- LA OLIVERETA, 28 - 46018 VALENCIA
NOTA DEL COORDINADOR DE LA SÈRIE
Presentem el número XIII de la nostra sèrie. Amb una novetat que
hem considerat molt convenient. En comptes de l'acostumada i brevíssima introducció històrica a cada un dels pobles, els arxius dels quals inventariem, hem preferit copiar literalment les notes que la molt coneguda
en ambients eclesiàstics Guía Pallarés 1 publicava en 1963. La feina
d'aquest benvolgut i eximi prevere, mestre i historiador ens resulta, encara hui, d'enorme utilitat. De segur que al jove, o no tan jove, lector el cridarà l'atenció la situació del seu poble, de la seua parròquia, fa tan sols
50 anys. En l'era de l'internet i dels smart phones, dir com a nota significativa del poble que hi ha “telégrafo y teléfono en la localidad” o que
“no tiene reloj de torre ni de sol”, ens resulta, com a mínim, entranyable,
però sobre tot ens fa pensar en el progrés (el progrés és sempre ambigu) de
la ciència i la tècnica, i creiem que, malgrat tot, també de la humanitat.
Igualment, ens fa prendre consciència del material arxivístic que
continua perdent-se en les nostres parròquies. Continua. També en el segle XXI. Em faig creus quan 8, 10, 14 anys després d'haver anat a determinades parròquies a fer l'inventari de l'arxiu, quan tornem ara a dur a
terme les fotodigitalitzacions dels fons històrics, trobem que ja s'ha extraviat quantiós material inventariat aleshores per nosaltres. Potser el rector ja no és el mateix de fa 10 anys. Potser el rector, amb la millor de les
intencions, havia “deixat a un historiador local” un determinat llibre per
a una determinada investigació. Potser a l'historiador local li s'ha oblidat
tornar-ho. I en un moment determinat canvia el rector. En el millor dels
casos hem seguit la fulla de ruta cap enrere i hem recuperat el o els llibres. En el pitjor dels casos, el llibre, simplement, s'ha perdut. Això pel
que respecta al material dels últims anys. I no estic contant suposicions
sinó realitats sagnants.
Però, resulta que si anem una miqueta més lluny, la comparació
del nostre actual inventari amb els treballs de Ferri Chulió, Pons, Peris
__________
1
DELEGACIÓN D IOCESANA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DEL ARZOBISPADO DE
VALENCIA, Guía de la Iglesia en la Diócesis de Valencia, València 1963.
6
NOTA DEL COORDINADOR DE LA SÈRIE
Gil, Barber-Martí, etc., i sobre tot amb l'esmentat inicial punt de referència, la Guía Pallarés, les faltes són, evidentment, encara majors. Ens
veiem, doncs, obligats, ara des d'ací, a proposar, una vegada més, la concentració dels fons històrics (escrits amb més de 100 anys d'antiguitat)
dels arxius parroquials en l'Arxiu Diocesà. Ja són moltes les parròquies
que ho han fet. La propietat continua sent de les parròquies interessades,
però els llibres es conserven en dipòsit a l'Arxiu Diocesà. Els arxius que
més perill tenen són els de les parròquies sense rector resident. És un fet
relativament nou, però cada vegada més freqüent, rectors que són els
responsables de 5, 6, 7 o més parròquies (ahir em van dir uns amics francesos que prop d'Orléans hi ha una àmplia zona de 60 parròquies atesa,
únicament, per tres rectors, i els tres africans; és el nostre futur immediat,
canviant Centre-àfrica per Sud-amèrica). L'escassetat de preveres en les
últimes dècades ha condicionat, en ocasions, una menor atenció als arxius parroquials. La concentració de determinats arxius parroquials en
l'Arxiu Diocesà la considerem com la millor solució per a tallar el problema. I és urgent. La major dificultat per a aquesta concentració està,
una vegada més, en la demagògia d'alguns elements, que davant del suggeriment o la iniciativa del rector de lliurar el fons històric parroquial a
l'Arxiu Diocesà, bramen perillosament: “Se'ns emporten l'arxiu! Ens el
furten! No, això és nostre! Això és del poble!” Sense comentaris. I, ho
comprenc, els rectors no volen enfrontaments dolorosos i comprometedors. I així, el que s'aconsegueix és, a la llarga –i a la curta–, perdre més
documentació. Els feligresos i rectors conscients deurien fer una miqueta
més al respecte, i les autoritats eclesiàstiques també.
El nostre orde de presentació dels inventaris de les parròquies –quan
hi ha més d'una en el poble– segueix l'orde de Pallarés. El lector tindrà el
respectiu punt de referència en l'encapçalament de la pàgina.
Recordem que, en general, només inventariem els fons històrics, o
aquelles series arxivístiques que, començades fa cent o més anys, tenen
continuïtat en l'actualitat. Per la mateixa raó no hem inventariat els arxius de les parròquies sense fons històric, moltes d'elles parròquies de
nova (1953-1954) creació. Sí, però, ens ha paregut convenient donar la
informació que d'aquestes parròquies proporciona Pallarés.
No oblide el lector que les partides de Confirmacions, cas de què no
tinguen llibre propi, estan inscrites bé en els Quinque Libri, bé en els llibres
de Bateigs. De vegades, però, es poden trobar també en els llibres de
Matrimonis. En aquest cas ho hem fet constar en les notes corresponents.
NOTA DEL COORDINADOR DE LA SÈRIE
7
Tots els arxius inventariats es troben, en general, en bon estat en
dependències parroquials adequades o en l'Arxiu Diocesà. Hem traslladat
a aquest Arxiu els fons històrics de les parròquies de Barraques d'Aigües
Vives de Carcaixent, Cotes, Gavarda, Llombai, Massalavés, Montroi,
Polinyà del Xúquer, Sellent i Tous. El lector podrà observar una columna
addicional al nostre inventari encapçalada per “AD” (Arxiu Diocesà)
amb el número de la caixa corresponent, on es conserven els documents.
Tota la documentació inventariada, de caràcter històric, està fotodigitalitzada i a disposició de l'investigador en la Sala de Consulta de
l'Arxiu Diocesà. El lector podrà examinar l'inventari dels fons fotodigitalitzats en la pàgina web del Servici Diocesà d'Arxius Parroquials
<www.arxparrvalencia.org>. En aquesta mateixa pàgina tindrà accés a
altre tipus de documentació proporcionada per l'esmentat Servici, així
com a tots els números d'aquesta sèrie de publicacions, Monumenta Archivorum Valentina, de la Facultat de Teologia.
Volem des d'aquestes pàgines agrair la col·laboració que hem rebut
per part dels rectors que ens han obert els seus arxius parroquials per a
poder facilitar-nos la nostra feina. Però, sobre tot, volem expressar el
nostre agraïment a dos col·laboradors parroquials que ens han prestat una
ajuda incommensurable; és el cas de Joan Fermí Teruel de la parròquia
de Sant Jaume Apòstol d'Algemesí, i de Bernat Darás de la parròquia de
l'Assumpció de Nostra Senyora de Carcaixent.
INVENTARI DELS
ARXIUS PARROQUIALS
ALBALAT DE LA RIBERA
SANT PERE APÒSTOL
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1960: de hecho, 3.433; de
derecho, 3.419. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: San Pedro
Apóstol.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Albalat de la Ribera,
Ayuntamiento de Albalat de la Ribera, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Algemesí, de la línea
de Valencia a Madrid por Albacete. Telégrafo y teléfono: en la localidad. Cuenta en la demarcación con una ermita y un oratorio semipúblico.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Pedro Apóstol. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros,
etc., de valor artístico. El templo, que sufrió grandes desperfectos durante la guerra de 1936, fue reconstruido parcialmente, sin ayuda del
Estado. Posee torre con cuatro campanas y un reloj en la misma. Cementerio: Es municipal y la distancia al templo es de un kilómetro.
Hay cementerio civil.
Ermita de San Roque: Culto habitual. Tiene Santísimo. No hay ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee una
torre pequeña con una campana. No posee reloj de torre ni de sol.
12
ALBALAT DE LA RIBERA
Oratorio semipúblico del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús:
Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee
retablos, cuadros, etc., de valor artístico. No posee torre ni espadaña.
Tiene una campana.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del
año 1919; la de Confirmaciones, del año 1941; la de Matrimonios, del
año 1919; la de Defunciones, del año 1919. Está completa la serie de
libros de Bautismos desde el año 1939; de Confirmaciones, desde el año
1941; de Matrimonios, desde el año 1939; de Defunciones, desde el
año 1939; de Fábrica, desde el año 1941. Desaparecieron o fueron destruidos durante la guerra todos los libros. Se usan los duplicados salvados en el Archivo diocesano, desde 1919 a 1931, inclusive; no existen
libros desde 1932 hasta 1939. El único libro salvado es un Índice general
desde 1900 hasta 1931. No existen documentos notables ni libros de
valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en muy buen estado de habitabilidad. Tiene patiojardín y algunos muebles propios. No tiene biblioteca propia. La parroquia posee un centro recreativo para los Jóvenes de Acción Católica. Este
Centro y la Casa Abadía sirven de locales para la Acción Católica. La
parroquia no posee otros huertos, casas, etc. No tiene escuela parroquial,
ni cine parroquial, ni locales para la catequesis. Posee una casa habitación, con corral.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
Existe la comunidad de las Terciarias Capuchinas, dedicadas a la
enseñanza. Regentan el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. No existen comunidades religiosas de varones, ni Hospital, ni Asilo, ni Colegios
de Religiosos.
ALBALAT DE LA RIBERA
13
(Datos facilitados por la parroquia el día 16 de noviembre de
1962).
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. Salvador Perales Cleries.
ALBERIC
SANT LLORENÇ MÀRTIR
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 7.945;
de derecho, 8.375. Categoría: Término, de 2ª. Titular parroquial: San
Lorenzo Mártir. Iglesia Arciprestal.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Alberique, Ayuntamiento
de Alberique, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Villanueva de Castellón, de la
C.T.F.V.). Telégrafo y teléfono: en la localidad. Existen en la demarcación dos ermitas y una capilla.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Lorenzo Mártir. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. El templo, que sufrió desperfectos durante la guerra de
1936, fue totalmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Posee torre con
cuatro campanas y reloj en la misma. No hay reloj de sol. Cementerio:
Municipal. Dista un kilómetro del templo. Hay cementerio civil.
Ermita Virgen de Cullera: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo. No tiene ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue totalmente
reconstruida, sin ayuda del Estado. Posee espadaña con dos campanas.
No posee reloj de sol ni de torre.
16
ALBERIC
Ermita de Santa Bárbara (Montañeta): No tiene culto habitual. No
tiene Santísimo. De ornamentos sólo existe una casulla. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y fue casi totalmente reconstruida, sin ayuda del Estado.
Posee torre con una campana. No posee reloj de torre ni de sol.
Capilla Milagrosa: Tiene culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No tiene retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y fue totalmente reconstruida, sin ayuda del Estado. No posee torre ni espadaña ni campanas. No
tiene reloj de sol ni de torre.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1939; la de Confirmaciones, del
año 1942. Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios,
Defunciones y Fábrica desde el año 1939; la de Confirmaciones, desde el
año 1942. Todos los libros anteriores a estas fechas fueron destruidos durante la guerra. No se conserva ningún documento notable, ni libros de
valor extraordinario.
V. POSESIONES
No tiene casa parroquial. Hace las veces de ella un inmueble de
Fundación existente, llamada Casa Bailía, que se conserva en regular estado de habitabilidad. No tiene huerto propio. Posee algunos muebles y
una pequeña biblioteca propios. No existen escuela parroquial, ni cine
parroquial, ni centros recreativos, ni locales especiales para la Acción
Católica ni para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, encargadas de un
Hospital-Asilo y del Colegio de la Milagrosa. No existen comunidades
religiosas de varones ni Colegios de Religiosos.
ALBERIC
17
(Datos facilitados por la parroquia el 12 de diciembre de 1962).
VII. PERSONAL
Párroco y Arcipreste: Muy Rvdo. D. Vicente Benavent Catalá.
Coadjutor: Rvdo. D. Juan Antón y Alonso.
ALCÀNTERA DEL XÚQUER
PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 1.250;
de derecho, 1258. Categoría: Entrada. Titular parroquial: Purísima
Concepción.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Alcántara del Júcar y la
Heredad “Venta Carbonell”, pertenecientes al Ayuntamiento de Alcántara
del Júcar, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril
más próximo: Villanueva de Castellón (de la línea Valencia-Villanueva
de Castellón, de la C.T.F.V.). Telégrafo y Teléfono: en la localidad. Tiene en la demarcación el oratorio público “Venta Carbonell”.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Purísima Concepción. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. El templo, que sufrió desperfectos durante la guerra de
1936, fue reconstruido parcialmente, sin ayuda del Estado. Posee torre
con tres campanas y reloj en la misma. Hubo reloj de sol. Cementerio: Es
municipal, y su distancia al templo es de un kilómetro. Hay cementerio
civil.
Oratorio público “Venta Carbonell”: No tiene culto habitual. No
tiene Santísimo. No tiene ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. Posee espadaña con una campana. Posee reloj de sol.
20
ALCÀNTERA DEL XÚQUER
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del año
1739; la de Confirmaciones, del año 1913; la de Matrimonios, del año
1739; la de Defunciones, del año 1739. Está completa la serie de libros
de Bautismos desde el año 1739; de Confirmaciones, desde el año 1913;
de Matrimonios y Defunciones, desde el año 1739; de Fábrica, desde el
año 1951. No se conserva ningún documento notable ni libros de valor
extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial nueva. No tiene huerto propio ni muebles propios.
Posee biblioteca propia. La parroquia posee un local especial para la Acción Católica. No cuenta con escuela parroquial, ni cine parroquial, ni
centros recreativos. Tiene local para catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 21 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. José Pontes Ferrandis.
21
ALCÀNTERA DEL XÚQUER
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1739-1810
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
"
"
"
1811-1849
1850-1863
1863-1886
1887-1900
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"
1901-1934
Bateigs
1935-1952
1.1.1/6
1.1.2
1.1.2/1
"
"
1952-1995
1996-
1.1.2/2
1.1.2/3
1961-
1.1.3
1.1.3/1
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri2
Bateigs
Comunions
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
1913-1948
1913-2003,
20084
2005-
Matrimonis
"
"
1939-1941
1942-1952
1952-
"3
Matrimonis
__________
2
Manca un primer Quinque Libri.
3
Els anys 1913-1948 són cópia de l'anterior.
4
Sic.
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1.1.4/3
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1.1.5/3
22
ALCÀNTERA DEL XÚQUER
Tipologia documental
Dates
Signatura
Defuncions
1952-2008
1.1.6
1.1.6/1
"
2008-
1.1.6/2
Defuncions
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
De Quinque Libri5
1858-1862
1.2.1
VARIS6
XVII-XVIII
N
1.2
__________
5
6
Copia les partides dels anys referits.
Conté entre altres: Escriptura d'establiment de terra de 1692, Escriptura de terres de la rectoria de 1692, Càrrec de censals de 1700, Càrrec de censals de 1711, Testament i altres de Martí
Sanchis de 1675, Béns i herència d'Agustina Bellviure, Càrrec de censals de 1721, Escriptura de
venda de 1782, Llistat d'aranzels, Herència ab intestato de 1710, Escriptura de noces de 1723, Testament de Dídac Duran de 1719, Testament de Vicenta Caldés de 1727, Capbreu de 1729, Primícies
de 1751, Renúncia de 1752, Delmes i primícies de Beneixida de 1765, Carregament de censal de
1772, Delmes i primícies de 1785, Possessió de terres de 1783, Delmes i primícies de Beneixida de
1785, Mediador de disputa de 17??, Resolució de la disputa anterior de 1794.
L'ALCÚDIA
SANT ANDREU APÒSTOL
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Carlet. Población en 1960: de hecho, 6.855; de
derecho, 6.925. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: San Andrés
Apóstol.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Alcudia de Carlet y los
Barrios de La Florida, Chalet de Fermín y Montortal, pertenecientes al
Ayuntamiento de Alcudia de Carlet, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea ValenciaVillanueva de Castellón, de la C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Carlet.
Teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Andrés Apóstol. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. Posee once frescos de Vergara.
Posee torre con tres campanas y reloj en la misma. No tiene reloj de sol.
El templo, que sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal
y dista medio kilómetro del templo. Hay cementerio civil.
Ermita de San Antonio Abad: No tiene culto. No tiene Santísimo.
Tampoco ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Posee espadaña con una campana. No tiene reloj de sol ni de torre. Sufrió
desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido,
sin ayuda del Estado.
24
L'ALCÚDIA (SANT ANDREU APÒSTOL)
La Inmaculada. Montortal: No tiene culto. No tiene Santísimo.
Tampoco ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Posee torre con una campana y reloj de sol. No tiene reloj de torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos y Matrimonios que se
conservan datan del año 1800; la de Confirmaciones, del año 1804; la
de Defunciones, del año 1798. Está completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones desde el año
1800. No se conserva ningún documento notable ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en Alcudia de Carlet, en buen estado de habitabilidad. Casa parroquial en Montortal en regular estado de habitabilidad.
La casa de Alcudia tiene huerto propio. No tienen ninguna de ambas
muebles ni biblioteca propios. La parroquia posee un cine parroquial y el
Calvario. No posee escuelas parroquiales, ni centros recreativos, ni locales especiales para la Acción Católica ni para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran las Hermanas de la Doctrina
Cristiana, encargadas de un colegio. No existen comunidades religiosas
de varones, ni Colegios de Religiosos.
(Datos facilitados por la Parroquia el 21 de febrero de 1963).
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. Vicente Aranda Martínez. Coadjutor: Rvdo. D.
Rafael Climent Climent.
L'ALCÚDIA (SANT ANDREU APÒSTOL)
25
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
ACCIÓ PASTORAL
Institucions i Confraries
CULTE PARROQUIAL
Racionals
Distribuïdor
Beneficis, Fundacions i Obres Pies
Testaments
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Inventaris
Culte i Fàbrica
Comptes
VARIS
Varis
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
N
N.1
26
L'ALCÚDIA (SANT ANDREU APÒSTOL)
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1800-1806
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
"
"
"
1807-1817
1818-1828
1828-1839
1839-1851
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"
"
"
"
"8
1852-1853
1854-1861
1862-1866
1867-1870
1871-1885
1.1.1/6
1.1.1/7
1.1.1/8
1.1.1/9
1.1.1/10
Bateigs
"
"
1886-1899
1900-1911
1912-1920
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
"
"9
"
"10
1921-1924
1925-1934
1935-1945
1946-1953
1.1.2/4
1.1.2/5
1.1.2/6
1.1.2/7
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri7
Quinque Libri
Bateigs
__________
7
Els cinc Quinque Libri corresponents als anys 1800-1851 no contenen partides de Defuncions. És un costum prou comú substituir els registres de Defuncions per registres de Racionals de
Difunts. Com en altres ocasions hem optat per ordenar aquestos Racionals de Difunts en els Registres Sacramentals, amb les notes aclaridores corresponents. En el f. 0 del 1.1.1/3 podem llegir:
“Mortuorios en el Racional”.
8
No conté partides de Difunts. Cfr. 1.1.6/2.
9
Conté una partida de 1962 (f. 401).
10
Conté una partida de 1965 (f. 271) i altra de 1966 (f. 270').
27
L'ALCÚDIA (SANT ANDREU APÒSTOL)
Tipologia documental
Bateigs
"
Dates
1952-1961
1961-1969
Signatura
1.1.2/8
1.1.2/9
"
"
1969-1976
1976-1984
1.1.2/10
1.1.2/11
"
"
"
1984-1995
1995-2008
2008-
1.1.2/12
1.1.2/13
1.1.2/14
Comunions
1.1.3
Confirmacions
Confirmacions
1913-1985
1.1.4
1.1.4/1
"
1986-
Matrimonis
"
"
"
1886-1916
1916-1939
1940-1952
1952-1961
1.1.4/2
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1.1.5/3
1.1.5/4
"
"
1961-1971
1971-1990
1.1.5/5
1.1.5/6
"
1990-
Defuncions11
"12
"
"
"
1798-1852
1871-1904
1905-1912
1912-1925
1926-1941
1.1.5/7
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
1.1.6/5
"
"
"
"
1942-1952
1952-1970
1970-1991
1992-2011
1.1.6/6
1.1.6/7
1.1.6/8
1.1.6/9
Matrimonis
Defuncions
__________
11
És un Racional de Difunts. Cfr. nota a 1.1.1.
12
Per als anys 1853-1870, cfr. supra els corresponents Quinque Libri.
28
L'ALCÚDIA (SANT ANDREU APÒSTOL)
Tipologia documental
Defuncions
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índex General
Dates
2011-
1.2
Índex de Matrimonis i Defuncions
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
VISITES PASTORALS
Visita Pastoral
"
"
ACCIÓ PASTORAL
INSTITUCIONS I CONFRARIES
Confraria del Roser
Confraria del Santíssim Sacrament
Confraria del Santíssim Sacrament. Comptes
Confraria del Santíssim Sacrament
Varis
Signatura
1.1.6/10
1800-1930
1.2.1
1940-1952
1.2.2
1742
1818-1902
1951-1963
2
2.1
2.2
2.2/1
2.2/2
2.2/3
1883-1950
1883-1944
1944-1957
s. XIX-XX
CULTE PARROQUIAL
RACIONALS13
Racional
"
"
Distribuïdor
Distribuïdor
14
"
__________
13
Cfr. supra nota a 1.1.6/1.
14
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2/1
3.1.2/2
3.1.N
1879-1890
4
4.1
4.1/1
4.1/2
4.1/3
4.2
4.2/1
1891-1921
4.2/2
1828-1838
1879-1931
1942-1956
29
L'ALCÚDIA (SANT ANDREU APÒSTOL)
Tipologia documental
Distribuïdor
Beneficis, Fundacions i Obres Pies
Testaments
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
INVENTARIS
Inventaris
"
Dates
1922-1939
1890-1903
1814-1883
CULTE I FÀBRICA
COMPTES
1862-1933
2014
1818-1942
1818-1943
VARIS
VARIS
s. XIX-XX
Signatura
4.2/3
4.3
4.4
5
5.1
5.1/1
5.1/2
5.2
5.3
N
N.1
30
L'ALCÚDIA (LA IMMACULADA-MONTORTAL)
LA IMMACULADA (L'ALCÚDIA – MONTORTAL)
Les corresponents notes històriques de la Guía Pallarés es troben
en l'Alcúdia, apartat “Inmuebles Sagrados”.
Únicament posseïx dos Quinque Libri –el primer de 1808 a 1872 i
el segon de 1872 a 1902– i una Visita Pastoral de 1807. Després es va
convertir en annex de l'Alcúdia. Tots els tres llibres es troben a l'arxiu
parroquial de l'Alcúdia.
ALFARP
SANT JAUME APÒSTOL
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Carlet. Población en 1960: de hecho, 1.216; de
derecho, 1.222. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Jaime Apóstol. Siendo ayuda de 1ª (Coadjutoría) de la parroquia de Llombay, fue
elevada a parroquia de Entrada el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Alfarp, Ayuntamiento de
Alfarp, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril
más próximo: Carlet (de la línea Valencia-Villanueva de Castellón, de la
C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Carlet. Teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Jaime Apóstol. Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de
valor artístico. Posee torre con cuatro campanas y reloj en la misma. No
posee reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y fue
parcialmente reconstruido. El Estado concedió un donativo de 1.000 pesetas. Cementerio: Es municipal y dista 1.000 metros del templo.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1919. Está
completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios,
32
ALFARP
Defunciones y Fábrica desde el año 1939. Desaparecieron o fueron destruidos durante la guerra todos los libros parroquiales. No existen documentos
notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en lamentable estado de habitabilidad. No tiene
huerto, muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni
cine parroquiales. Tampoco locales para la Acción Católica ni para la
catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 30 de octubre de 1962).
VII. PERSONAL
Encargado: Rvdo. D. Enrique Arnal Laparra.
ALGEMESÍ
SANT JAUME APÒSTOL
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 9.000.
Categoría: Término de 2ª. Titular parroquial: San Jaime Apóstol.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Algemesí, Ayuntamiento de Algemesí, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad. Telégrafo y teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Jaime Apóstol. Culto habitual. Tiene Santísmo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de
valor artístico. Posee torre con cinco campanas. Tiene reloj de torre. No
tiene reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y fue totalmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y
dista cinco kilómetros del templo. Hay cementerio civil.
Capilla del Hallazgo: Tiene culto habitual. No tiene Santísimo.
Posee pocos ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Tiene torre o espadaña con tres campanas. No posee reloj de sol ni
de torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y fue totalmente
reconstruido, sin ayuda del Estado.
Capilla de la Providencia: Tiene culto. No tiene Santísimo. Posee
pocos ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Tiene torre o espadaña con dos campanas. No posee reloj de sol ni de
torre.
34
ALGEMESÍ (SANT JAUME APÒSTOL)
Capilla de San José de Calasanz: Tiene culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. Posee torre o espadaña con tres
campanas. No posee reloj de sol ni de torre. No posee retablos, cuadros,
etc., de valor artístico. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y
fue reconstruida, sin ayuda del Estado.
Oratorio de la Pía Unión de Misioneras de la Providencia: Tiene
culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee
retablos, cuadros, etc., de valor artístico. No posee torre, ni espadaña ni
campanas.
Oratorio Colegio Hermanas de la Caridad de Santa Ana: Tiene
culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee
retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Tampoco torre ni espadaña ni
campanas.
Oratorio Noviciado Hermanas de la Caridad de Santa Ana: Tiene
culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee
retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Tampoco torre ni espadaña ni
campanas.
Oratorio Patronato de Acción Católica: No tiene culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Tampoco torre, espadaña ni campanas.
Oratorio Hermanos Maristas de la Enseñanza: No tiene culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos,
cuadros, etc., de valor artístico. Tampoco torre, espadaña ni campanas.
Ermita de Santa Bárbara: No tiene culto habitual ni Santísimo.
No tiene ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Tampoco torre, ni espadaña ni campanas.
Ermita Virgen de la Salud: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo. No tiene ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Tampoco torre, espadaña, ni reloj de sol ni de torre, ni campanas.
Ermita de San Roque: En construcción.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del año
1537; la de Confirmaciones, del año 1633; la de Matrimonios, del año
ALGEMESÍ (SANT JAUME APÒSTOL)
35
1564; la de Defunciones, del año 1558. No se conserva ningún documento
notable ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en regular estado de habitabilidad. Tiene huerto
propio. No tiene muebles ni biblioteca propios. La parroquia posee cinco
hanegadas de arroz, veinticuatro hanegadas de naranjos y cinco hanegadas
de tierra de cultivo. Posee salón parroquial, escuela y cine parroquiales,
y locales propios para la Acción Católica y para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran los Clérigos Regulares de las
Escuelas Pías (Escolapios), encargados de un colegio. Hermanos Maristas de la Enseñanza, encargados de un colegio. Hermanas de la caridad
de Santa Ana, encargadas de un Hospital de urgencia y de un colegio.
También de un Asilo. Pía Unión de Misioneras de la Providencia.
(Datos facilitados por la parroquia el 10 de diciembre de 1962).
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. Juan Belda Gómez. Coadjutor: reverendo don
José Navarro Cebriá. Coadjutor: Rvdo. D. Ricardo Palop Pérez.
36
ALGEMESÍ (SANT JAUME APÒSTOL)
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
Racionals
Clàusules Testamentàries
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Administració de Nostra Senyora de la Salut
VARIS
Varis
1
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.2
5
5.1
N
N.1
37
ALGEMESÍ (SANT JAUME APÒSTOL)
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1625-1660
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
"
"
"
1661-1702
1703-1726
1727-1748
1749-1779
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"
1779-1794
Bateigs
1532-1564
1.1.1/6
1.1.2
1.1.2/1
"
"
1565-1588
1588-1613
1.1.2/2
1.1.2/3
"
"16
"
"
1614-1625
1794-1804
1801-1815
1815-1825
1.1.2/4
1.1.2/5
1.1.2/6
1.1.2/7
"
"
"
"
1826-1842
1842-1852
1852-1855
1855-1859
1.1.2/8
1.1.2/9
1.1.2/10
1.1.2/11
"
"
"
"
1860-1863
1864-1869
1869-1876
1876-1880
1.1.2/12
1.1.2/13
1.1.2/14
1.1.2/15
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri15
Quinque Libri
Bateigs
__________
15
No hi ha partides de Defuncions.
16
Per als anys 1625-1794, cfr. supra els corresponents Quinque Libri.
38
ALGEMESÍ (SANT JAUME APÒSTOL)
Tipologia documental
Bateigs
"
Dates
1881-1888
1888-1891
Signatura
1.1.2/16
1.1.2/17
"
"
1891-1895
1895-1898
1.1.2/18
1.1.2/19
"
"
"
"
1899-1900
1900-1903
1904-1905
1906-1907
1.1.2/20
1.1.2/21
1.1.2/22
1.1.2/23
"
"
1908-1909
1909-1911
1.1.2/24
1.1.2/25
"
"
1911-1914
1914-1916
1.1.2/26
1.1.2/27
"
"
"
"
1916-1918
1919-1920
1921-1922
1923-1924
1.1.2/28
1.1.2/29
1.1.2/30
1.1.2/31
"
"
1925-1926
1927-1929
1.1.2/32
1.1.2/33
"
"17
"
"
"
"
"
"
"
"
1930-1932
1932-1940
1940-1943
1943-1946
1946-1951
1951-195518
1952-1956
1956-1963
1963-1968
1968-1974
1.1.2/34
1.1.2/35
1.1.2/36
1.1.2/37
1.1.2/38
1.1.2/39
1.1.2/40
1.1.2/41
1.1.2/42
1.1.2/43
__________
17
Inclou reconstruccions de partides de 1936-1939 i un quadern del “Juzgado Municipal”
sobre “nacidos desde 1936-1939”.
18
Sic.
39
ALGEMESÍ (SANT JAUME APÒSTOL)
Tipologia documental
Bateigs
"
Dates
1974-1980
1980-1988
Signatura
1.1.2/44
1.1.2/45
"
"
1988-1998
1998-2008
1.1.2/46
1.1.2/47
"
2008-
1.1.2/48
1850-1925
1.1.3
1.1.4
1.1.4/1
1926-1983
1984-
1.1.4/2
1.1.4/3
Matrimonis
1564-1624
1.1.5
1.1.5/1
"19
"
"
"
1793-1819
1819-1835
1835-1851
1852-1860
1.1.5/2
1.1.5/3
1.1.5/4
1.1.5/5
"
"
"
"
"
1861-1869
1869-1881
1882-1899
1899-1905
1906-1915
1.1.5/6
1.1.5/7
1.1.5/8
1.1.5/9
1.1.5/10
"
"
"
"
1915-1918
1919-1922
1923-1926
1927-1930
1.1.5/11
1.1.5/12
1.1.5/13
1.1.5/14
"
"20
"
1931-1936
1936-1939
1939-1944
1.1.5/15
1.1.5/16
1.1.5/17
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
"
Matrimonis
__________
19
20
Per als anys 1625-1794, cfr. supra els corresponents Quinque Libri.
Conté únicament tres partides de setembre, dos d'octubre i una de desembre de 1936, una
partida de 1937, dos de 1938, i una de maig de 1939.
40
ALGEMESÍ (SANT JAUME APÒSTOL)
Tipologia documental
Matrimonis
Dates
1944-1952
Signatura
1.1.5/18
"
"
"
1952-1956
1956-1963
1963-1972
1.1.5/19
1.1.5/20
1.1.5/21
"
"
"
"
1972-1983
1983-1995
1995-2008
2008-
1.1.5/22
1.1.5/23
1.1.5/24
1.1.5/25
Defuncions
"22
"23
"
1558-1702
1703-1773
1774-1799
1800-1811
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
"
"
1811-1820
1820-1841
1.1.6/5
1.1.6/6
"
"
"
"
"
"
1841-1858
1858-1869
1869-1882
1883-1890
1890-1895
1895-1899
1.1.6/7
1.1.6/8
1.1.6/9
1.1.6/10
1.1.6/11
1.1.6/12
"
"
"
"
1899-1903
1904-1908
1908-1914
1914-1918
1.1.6/13
1.1.6/14
1.1.6/15
1.1.6/16
"
1919-1921
1.1.6/17
Defuncions
21
__________
21
No és l'habitual llibre sacramental de difunts, sinó més bé llibre de clàusules testamentàries, que, com en altres ocasions, hem considerat com a registres de difunts, tenint en co mpte que, conforme ja hem dit abans, els Quinque Libri d'aquests anys no contenen partides de
difunts.
22
Cfr. nota anterior. En aquest cas és un racional de difunts.
23
Cfr. nota anterior.
41
ALGEMESÍ (SANT JAUME APÒSTOL)
Tipologia documental
Defuncions
"
Dates
1922-1923
1924-1925
Signatura
1.1.6/18
1.1.6/19
"
"
1926-1928
1929-1933
1.1.6/20
1.1.6/21
"
"
"
"
1933-1936
1939-1944
1944-1951
1952-1959
1.1.6/22
1.1.6/23
1.1.6/24
1.1.6/25
"
"
1960-1969
1970-1984
1.1.6/26
1.1.6/27
"
"
1984-1998
1998-2013
1.1.6/28
1.1.6/29
"
2013-
1.1.6/30
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índex General
Índexs de Bateigs
Índex de Bateigs
"
"24
"
Índex de Matrimonis
Índexs de Defuncions
Índex de Defuncions
"
1.2
1939-1951
1794-1859
1860-1888
1860-1898
1899-1918
1880-1918
1800-1874
1875-1918
1.2.1
1.2.2
1.2.2/1
1.2.2/2a
1.2.2/2b
1.2.2/3
1.2.3
1.2.4
1.2.4/1
1.2.4/2
GOVERN
2
ACCIÓ PASTORAL
3
__________
24
És còpia de l'anterior fins a 1888.
42
ALGEMESÍ (SANT JAUME APÒSTOL)
Tipologia documental
Dates
CULTE PARROQUIAL
RACIONALS25
CLÀUSULES TESTAMENTÀRIES26
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
ADMINISTRACIÓ DE NOSTRA SENYORA DE
LA SALUT
VARIS
VARIS27
Signatura
4
4.1
4.2
5
1821-1888
5.1
1823-1896
N
N.1
__________
25
Cfr. supra notes a 1.1.6/2 i 1.1.6/3.
26
Cfr. supra nota a 1.1.6/1.
27
Conté: Inventari d'ornaments i jocalies (1879), “Plan de arreglo parroquial del arciprestazgo de Alcira” de l'Arquebisbat de València (1855), imprés d'un “Convenio celebrado entre su
Santidad y su Magestad Católica” (1859), un quadern de “Manifiestos” amb índex dels mateixos
(1823-1896).
ALGEMESÍ (MARIA AUXILIADORA)
43
MARIA AUXILIADORA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 2.926.
Categoría: Ascenso. Titular parroquial: María Auxiliadora. Parroquia
erigida el 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende el barrio de Valencia y varias casas de
campo diseminadas, pertenecientes al Ayuntamiento de Algemesí, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad. Telégrafo y teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: María Auxiliadora. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos nuevos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee espadaña con dos campanas. Cementerio: Es municipal y
dista 3.000 metros del templo. Hay cementerio civil.
Ermita Santísimo Cristo: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo. Carece de ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee espadaña con dos campanas. Fue derribada durante la
guerra de 1936 y totalmente reconstruida con ayuda municipal.
Ermita de San Onofre: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo.
Carece de ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. No tiene torre, espadaña ni campanas.
Ermita de Santos Abdón y Senén: No tiene culto habitual. No tiene
Santísimo. Carece de ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de
valor artístico. Posee espadaña con una campana.
44
ALGEMESÍ (MARIA AUXILIADORA)
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Es parroquia erigida en 1953. No posee ningún documento notable
ni libros de valor extraordinario. Los libros parroquiales datan del año
1953.
V. POSESIONES
Posee un solar para la construcción del Templo parroquial y Grupo Parroquial. Está ya construido el salón de actos, que actualmente se
utiliza como templo.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran las Religiosas Cistercienses de la
Estrecha Observancia. No hay comunidades religiosas de varones, ni
Hospital, Asilo o Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 11 de abril de 1956).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Ramón Sancho y Juan. Coadjutor: Rvdo. D.
José Ballester Martínez. Sirve a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
ALGEMESÍ (N ª.Sª. DEL PILAR-CARRASCALET)
45
NOSTRA SENYORA DEL PILAR (CARRASCALET)
I. GENERALIDADES
Provincia de: Valencia. Arciprestazgo de: Alcira. Categoría: Entrada. Titular parroquial: Nuestra Señora del Pilar. Está censada en la
parroquia de María Auxiliadora de Algemesí y servida por la misma. Fue
erigida el día 5 de junio de 1961. Sigue en fase de erección.
II. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Rafael Oliver Gomar.
46
ALGEMESÍ (SANT PIUS X)
SANT PIUS X
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 2.500; de
derecho, 3.000. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: San Pío X. Parroquia erigida el 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Algemesí, Ayuntamiento de Algemesí, provincia de Valencia. Comunicación por carretera.
Ferrocarril: en la localidad. Telégrafo y teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Pío X. Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos nuevos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Posee torre con cuatro campanas. No posee reloj de sol ni de torre. Cementerio: Es municipal y dista un kilómetro del templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1954. Está completa la serie de
libros de Bautismos, Matrimonios y Defunciones desde el año 1954. No
se conserva ningún documento notable ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial nueva. Tiene huerto propio. No tiene muebles ni
biblioteca propios. La parroquia posee cine y teatro parroquiales, Patro-
ALGEMESÍ (SANT PIUS X)
47
nato, solares, vicaría y locales propios para la Acción Católica y para la
catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 16 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. José Alonso Bonet. Coadjutor: Reverendo
P. Salvador Peiró, Sch.P.
ALGINET
SANT ANTONI ABAT
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Carlet. Población en 1960: de hecho, 8.421; de
derecho, 8.754. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: San Antonio
Abad.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Alginet y el Calvario,
Fuente del Señor, Muncarra y Montañeta, pertenecientes al Ayuntamiento de Alginet, provincia de Valencia. Comunicación por carretera.
Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Madrid, por Albacete, y
Valencia-Villanueva de Castellón de la C.T.F.V.). Telégrafo y teléfono
en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Antonio Abad. Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. De valor artístico posee la talla del
presbiterio, del siglo XVIII. Posee torre con cinco campanas, y reloj en
la misma. No posee reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de
1936, y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y dista 2 km. del templo. Hay cementerio civil.
Ermita de San José: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de
valor artístico. Posee espadaña con una campana. Sufrió desperfectos
durante la guerra de 1936, y fue totalmente reconstruida, sin ayuda
del Estado.
50
ALGINET
Capilla Hospital Sagrado Corazón: Tiene culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. No tiene torre, espadaña ni campanas.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del año
1919; de Confirmaciones, del año 1942; la de Matrimonios, del año 1919;
la de Defunciones, del año 1919. Está completa la serie de libros de Bautismos desde el año 1939; la de Confirmaciones, desde el año 1942; la de
Matrimonios y Defunciones, desde el año 1939; la de Fábrica, desde el
año 1940. Desaparecieron o fueron destruidos durante la guerra de 1936
los siguientes libros: Bautismos, los anteriores a 1919 y de 1931 a 1936;
Confirmaciones, los anteriores a 1942; Matrimonios y Defunciones, los
anteriores a 1919 y de 1931 a 1936; Fábrica, los anteriores a 1940. Faltan
también los libros comprendidos entre 1932 y 1939. No se conserva ningún documento notable ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en mal estado de habitabilidad. No tiene huerto
propio. La parroquia no posee escuelas parroquiales ni ninguna otra clase
de inmuebles. No tiene centros recreativos ni locales para la catequesis.
Posee un cine parroquial, en local cedido gratuitamente.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones. Existen las Hermanas de la Doctrina Cristiana, encargadas del Hospital-Colegio de San
José. No hay Colegios de Religiosos.
(Datos facilitados por la parroquia el 4 de febrero de 1963).
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. Vicente Aguilar Bonet. Coadjutor: reverendo
don José Esteve Torres.
ALMUSSAFES
SANT BARTOMEU
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1960: de hecho, 3.448; de
derecho, 3.594. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: San Bartolomé.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Almusafes, Ayuntamiento de Almusafes, provincia de Valencia. Comunicación por carretera.
Ferrocarril más próximo: Benifayó (de la línea Valencia-Játiva y AlcoyLa Encina). Telégrafo más próximo: Benifayó. Teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Bartolomé. Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos nuevos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee torre con cuatro campanas y reloj en la misma. No hay
reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del estado. Cementerio: Es municipal y
dista un kilómetro del templo.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1806; la de Confirmaciones, del
año 1828. Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios,
Defunciones y Fábrica, desde el año 1939; la de Confirmaciones, desde
52
ALMUSSAFES
el año 1926. No se conserva ningún documento notable ni libros de valor
extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en deficiente estado de habitabilidad. No tiene
huerto propio. Tampoco muebles ni biblioteca propios. La parroquia no
posee escuela ni cine parroquiales, así como tampoco locales especiales
para la catequesis. Hay un local para la Acción Católica.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 9 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Francisco Magenti Lloret.
ALMUSSAFES
53
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
Documentació Eclesiàstica Impresa
ACCIÓ PASTORAL
Tercera Orde de Nª.Sª. de la Mercè
CULTE PARROQUIAL
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Obreria de Sant Bartomeu
Obres
VARIS
Varis
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
4
5
5.1
5.2
N
N.1
54
ALMUSSAFES
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1788-1805
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
"29
"
"30
1806-1829
1829-1853
1854-1861
1862-1866
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"
"
"
"
"
"
"
1867-1876
1877-1885
1885-1891
1918-1922
1923-1931
1935-1944
1945-1952
Bateigs
1806-1829
1.1.1/6
1.1.1/7
1.1.1/8
1.1.1/9
1.1.1/10
1.1.1/11
1.1.1/12
1.1.2
1.1.2/1
"
"31
"
"
1829-1853
1892-1903
1952-1970
1970-1988
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.2/5
"
"
1988-2008
2008-
1.1.2/6
1.1.2/7
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
28
Bateigs
__________
28
No conté partides de Bateig.
29
No conté partides de Bateig.
30
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
31
Per als anys 1854-1891, cfr. supra els corresponents Quinque Libri.
55
ALMUSSAFES
Tipologia documental
Dates
Signatura
Comunions
1960-1996
1.1.3
1.1.3/1
"
1997-
Comunions
1981-
1.1.3/2
1.1.4
1.1.4/1
Matrimonis
"
1952-1974
1974-
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
Defuncions
1892-1925
1.1.6
1.1.6/1
"
"
1952-1985
1985-
1.1.6/2
1.1.6/3
Confirmacions
Confirmacions
Matrimonis
Defuncions
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índex General
Declaracions Jurades
Declaracions Jurades
"
Declaracions Jurades. Índex
Consentiments Paterns de Matrimoni
Matrícula Parroquial32
Matrícula Parroquial
"
1.2
1788-1829
1850-1924
1925-1956
1863-1955
1913-1927
1852-1856
1863-194933
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
Memorias de Almusafes34
Llibre de Memòries35
1.2.1
1.2.2
1.2.2/1
1.2.2/2
1.2.2/3
1.2.3
1.2.4
1.2.4/1
1.2.4/2
2
1290-1814
1615-1732
2.1
2.1.1
2.1.2
__________
32
Cfr. també infra N.1.
33
Les dates oferides són les que consten al llibre, no les de confecció de la Matrícula.
34
Es tracta d'una recopilació manuscrita de documents històrics.
35
Es tracta d'una recopilació manuscrita de documents històrics.
56
ALMUSSAFES
Tipologia documental
36
Efemérides Parroquiales
VISITES PASTORALS37
Visites Pastorals
"
"
"
DOCUMENTACIÓ ECLESIÀSTICA IMPRESA
ACCIÓ PASTORAL
TERCERA ORDE DE Nª.Sª. DE LA MERCÈ
Dates
19421649, 1658,
1663, 1819
1733
1926
2005
s. XIX
1765-1781
CULTE PARROQUIAL
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
OBRERIA DE SANT BARTOMEU
OBRES38
2.1.3
2.2
2.2/1
2.2/2
2.2/3
2.2/4
2.3
3
3.1
4
1693-1769
1892-1967
VARIS
VARIS
Signatura
5
5.1
5.2
N
39
s. XIX-XX
N.1
__________
36
Cfr. també infra 5.2.
37
Cfr. també infra N.1.
38
Conté “Efemérides” de 1942-1967.
39
Conté entre altres: Expedient de Visita Pastoral (1900), Matrícula Parroquial (1934),
Inventaris (1909-1917), Documentació de Cúria (1891-1913), Comptes de Culte i Fàbrica (18961933).
ALZIRA
SANTA CATERINA VERGE I MÀRTIR
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 6.300; de
derecho, [en blanco]. Categoría: Término, de 2ª. Titular parroquial:
Santa Catalina Virgen y Mártir. Iglesia Arciprestal.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Alcira, Ayuntamiento de Alcira, provincia de Valencia. Comunicación por carretera.
Ferrocarril: en la localidad (línea Valencia-Madrid, por Albacete). Telégrafo y teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Santa Catalina Virgen y Mártir. Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. Templo construido en el siglo XIII. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. El templo sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue
totalmente reconstruido. El Estado ayudó con 19.300 pesetas. Posee torre con tres campanas y reloj en la misma. No hay reloj de sol. Cementerio: Es municipal y dista 6 kilómetros del templo. Hay cementerio
civil.
Oratorio público de las Terciarias Franciscanas: Tiene culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos,
cuadros, etc., de valor extraordinarios. No posee torre, ni espadaña, ni
campanas.
58
ALZIRA (SANTA CATERINA)
Oratorio público del Asilo de los Ancianos Desamparados: Tiene
culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee
retablos, cuadros, etc., de valor artístico. No posee torre, ni espadaña, ni
campanas.
Ermita de las Barracas: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo.
No tiene ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
No hay torre ni espadaña, ni campanas.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del
año 1919; la de Defunciones, del año 1919. Está completa la serie de
libros de Bautismos desde el año 1939; la de Confirmaciones, desde
el año 1941; la de Matrimonios, desde el año 1939; la de Defunciones,
desde el año 1942. Desaparecieron o fueron destruidos durante la
guerra los libros de: Bautismos, hasta 1936; Confirmaciones, hasta
1936; Matrimonios, hasta 1936; Defunciones, hasta 1936; y Fábrica,
hasta 1936. No se conserva ningún documento notable ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial inhabitable. No posee huerto propio, ni biblioteca
ni muebles propios. La parroquia no posee escuela parroquial, ni cine
parroquial, ni centros recreativos, ni locales especiales para la Acción
Católica ni para la Catequesis. Posee dos pequeños campos.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones, ni Colegios de religiosos. En la demarcación se encuentras las Terciarias Franciscanas a
cargo de un colegio. Y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, a
cargo del Asilo de Ancianos.
(Datos facilitados por la parroquia el 11 de diciembre de 1962).
ALZIRA (SANTA CATERINA)
59
VII. PERSONAL
Párroco y Arcipreste: Muy Rvdo. D. Francisco Albiol Bañón.
Coadjutor: Rvdo. D. Ricardo Borrás Carrió. Coadjutor: Rvdo. D. José
Domínguez Valor.
60
ALZIRA (L'ENCARNACIÓ)
L'ENCARNACIÓ
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, [en blanco]; de derecho, [en blanco]. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: La
Encarnación. Parroquia erigida el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Alcira, Ayuntamiento de Alcira, provincia de Valencia. Comunicación por carretera.
Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Madrid, por Albacete).
Telégrafo y teléfono: en la localidad. No tiene otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: La Encarnación. Tiene culto habitual. Tiene
Santísimo. Tiene algunos ornamentos nuevos y otros deteriorados. No
posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. El templo, que sufrió
desperfectos durante la guerra de 1936, fue parcialmente reconstruido,
sin ayuda del Estado. Posee espadaña con una campana. Hubo reloj de
sol. No hay reloj de torre. Cementerio: Es municipal y dista 4 km. del
templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del año
1910; la de Matrimonios, del año 1939; la de Defunciones, del año 1954.
Está completa la serie de libros de Bautismos desde el año 1910; de
Matrimonios, desde el año 1939; de Defunciones, desde el año 1954;
ALZIRA (L'ENCARNACIÓ)
61
de Fábrica, desde el año 1954. No se conservan documentos notables ni
libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto
propio, ni muebles ni biblioteca propios. La parroquia no tiene escuela ni
cine parroquial. Posee, en construcción, locales para la Acción Católica,
para la catequesis y para centros recreativos. Posee un salón de actos.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, encargadas del Hospital
municipal y de un Colegio en el mismo Hospital. No existen comunidades religiosas de varones ni Colegios de religiosos.
(Datos facilitados por la parroquia el 24 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. P. Adolfo de Almudaina, O.F.M.C.
62
ALZIRA (SANT JOAN BAPTISTA)
SANT JOAN BAPTISTA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 5.592;
de derecho, 5.592. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: San Juan
Bautista.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Alcira, Ayuntamiento de Alcira, provincia de Valencia. Comunicación por carretera.
Ferrocarril: en la localidad (de la línea de Valencia a Madrid por Albacete). Telégrafo y teléfono: en la localidad. No tiene otros templos en la
demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Juan Bautista. Tiene culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en regular estado. No posee retablos, cuadros,
etc., de valor artístico. El templo, que sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, fue totalmente reconstruido, con la ayuda del Estado, en una
cuantía del 16'7 por 100.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del
año 1919; la de Confirmaciones, del año 1872; la de Matrimonios, del año
1919; la de Defunciones, del año 1919. Está completa la serie de libros de Bautismos desde el año 1919 hasta 1931, y desde 1939 en adelante; la de Confirmaciones, desde 1872; la de Matrimonios, desde 1919
hasta 1931, y desde 1939 en adelante; la de Defunciones, desde 1919 hasta
ALZIRA (SANT JOAN BAPTISTA)
63
1931, y desde 1939 en adelante; la de Fábrica, desde 1866. Se conservan
los siguientes documentos: Erección canónica de la Congregación Mariana en la parroquia. Erección canónica de la Archicofradía de Nuestra
Señora de la Consolación y Correa. Decreto sobre Santuario de Nuestra
Señora de Lluch. Posee los siguientes libros: “Concilio de Trento”, en
latín y castellano, por D. Juan Tejada y Ramiro (año 1853). “Acta et
Decreta Concilii Provincialis Valentinus”,40 ab Antonino, Cardinale Monescillo et Viso.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto
ni muebles ni biblioteca propios. La parroquia no tiene escuela ni cine
parroquial. Posee unos locales alquilados para la Acción Católica.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 28 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. José Granero Argente. Coadjutor: Rvdo. D.
Fernando España Ferrús. Adscrito: Rvdo. D. José-María Parra Ballester.
El fons històric d'aquesta Parròquia conté unicament un Llibre de
Confirmacions (1872-1926), dos Visites Pastorals (1817 i 1926) i una
carpeta de Varis41 (1828-1926).
__________
40
41
Sic. Deuria ser „Valentini‟.
Conté: 1. Reclamació del rector sobre eleccions generals de 1873; 2. Prevenció de l'Arquebisbat sobre predicació i doctrina de 1828; 3. Inventari de 1832; 4. L'esmentada Visita Pastoral
de 1926; 5. Fotocòpia d'un document sobre relíquies de Sant Bernat de 1603; 6. Fotocòpia de la portada de la Revista Juvenil Alcireña III/ 8 (1976).
64
ALZIRA (N ª.Sª. DE LLUCH)
NOSTRA SENYORA DE LLUCH
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 3.700; de
derecho, [en blanco]. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Nuestra
Señora de Lluch. Parroquia erigida el 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Alcira, Ayuntamiento de Alcira, provincia de Valencia. Comunicación por carretera.
Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Madrid, por Albacete).
Telégrafo y teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Nuestra Señora de Lluch. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos nuevos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee una campana, con espadaña. No posee reloj de sol ni
de torre. Cementerio: Es municipal y dista 3 km. del templo. Hay cementerio civil.
Santuario de la Patrona Nuestra Señora de Lluch: Tiene culto
habitual. No tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña con una campana.
No hay reloj de sol ni de torre.
Oratorio de los PP. Capuchinos: Tiene culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de
valor artístico. No posee torre ni reloj de sol ni de torre. Posee espadaña
con una campana.
ALZIRA (N ª.Sª. DE LLUCH)
65
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del año
1954; la de Matrimonios, del año 1954; la de Defunciones del año 1954.
Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios, Defunciones
y Fábrica desde el año 1954. No se conserva ningún documento notable
ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
No posee casa parroquial ni ninguna otra clase de muebles e inmuebles. Posee un salón parroquial y un solar para edificar iglesia y
dependencias parroquiales.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 5 de febrero de 1963).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Joaquín Nadal Steinfelder.
66
ALZIRA (SANT MIQUEL-LA GARROFERA)
SANT MIQUEL (LA GARROFERA)
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1951: de hecho, 905; de
derecho, 900. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Miguel. Antigua Vicaría, erigida en parroquia el 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de La Garrofera, Ayuntamiento de Alcira, provincia de Valencia. Comunicación por carretera.
Ferrocarril más próximo: Masalavés (de la línea 42 Valencia-Villanueva
de Castellón, de la C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Alberique. T eléfono más próximo: Masalavés. No tiene otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo provisional: San Miguel. Ornamentos en buen estado. No
hay cementerio en la demarcación parroquial.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del año
1954. Del mismo año datan las de Matrimonios y Defunciones. Está
completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios y Defunciones
desde el año 1954. No se conserva ningún documento notable, ni libros
de valor extraordinario.
__________
42
Omés a l'original per evident error: Masalavés (de la línea
ALZIRA (SANT MIQUEL-LA GARROFERA)
67
V. POSESIONES
La parroquia no posee casa parroquial, ni ninguna otra clase de
muebles o inmuebles.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 1 de marzo de 1956. No se
recibieron los ulteriores datos solicitados en 1963).
VII. PERSONAL
Encargado: Rvdo. D. Vicente Micó García.
68
ALZIRA (SANTS PATRONS)
SANTS PATRONS
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 2.500; de
derecho, 2.500. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Santos Patronos. Parroquia erigida el 29 de diciembre de 1953. En la demarcación,
existe una capilla en el Huerto de Bru.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Alcira. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea MadridValencia, por Albacete). Telégrafo y teléfono: en la localidad. No existen
otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Santos Patronos. Tiene culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. Posee espadaña con una campana. No tiene reloj de sol
ni de torre. Cementerio: Es municipal (el de Alcira), y la distancia al
templo es de 4 km. Hay cementerio civil.
Capilla en el Huerto de Bru: Se desconocen datos.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1954. Está
completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios
y Defunciones desde el año 1954. No se conserva ningún documento notable ni libros de valor extraordinario.
ALZIRA (SANTS PATRONS)
69
V. POSESIONES
Tiene casa parroquial. No tiene muebles, biblioteca, huertos, escuela ni cine parroquial. Sólo posee locales para la Acción Católica y para la
catequesis, cedidos por la Beneficencia Municipal.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, encargadas de la Beneficencia Municipal y de un colegio. No existen comunidades religiosas
de varones ni Colegios de Religiosos.
(Datos facilitados por la parroquia el 27 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. José-María Mestre Pizarro.
70
ALZIRA (SAGRADA FAMÍLIA)
SAGRADA FAMÍLIA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 5.000; de
derecho, 5.000. Categoría: Entrada. Titular Parroquial: Sagrada Familia. Parroquia erigida el 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende los núcleos de La Alquerieta, El Torrechó, Partidas de Vallvert, Llano de Corbera, San Bernabeu, Monserrat,
Tisueres, Turell, Murta y Casella pertenecientes al Ayuntamiento de Alcira, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en
la localidad (Alcira), de la línea Valencia-Madrid, por Albacete. Telégrafo y teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Provisional, en la ermita de La Alquerieta.
Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee
retablos, cuadros, etc., de valor extraordinario. El templo parroquial, que
sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, no ha sido reconstruido. El
provisional posee espadaña con tres campanas. No posee reloj de sol ni
de torre. Cementerio: Es municipal y dista 2 km. del templo. Hay cementerio civil. Culto habitual en los oratorios del Huerto “Sánchez de León”
y del Huerto del Marqués.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1954. Está
ALZIRA (SAGRADA FAMÍLIA)
71
completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios,
Defunciones y Fábrica, desde el año 1954. No se conservan documentos
notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
No tiene casa parroquial. La parroquia posee escuela y cine parroquiales, centros recreativos y locales para la Acción Católica y para la
catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
Terciarias Franciscanas de San Francisco de Asís y de la Inmaculada Concepción, a cargo del Preventorio de Fontilles. No existen comunidades religiosas de varones ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 11 de abril de 1956. No se
recibieron los ulteriores datos solicitados en 1963).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. José Vilar Esteve. Adscrito: Rvdo. D. Juan
Frietland Prats.
ANTELLA
PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 2.175;
de derecho, 1.881. Categoría: Entrada. Titular parroquial: Purísima
Concepción.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Antella, Ayuntamiento de
Antella, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril
más próximo: Alberique (de la línea Valencia-Villanueva de Castellón, de
la C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Alberique. Teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Purísima Concepción. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en muy buen estado. Posee tres cuadros de valor
artístico. Posee torre con cuatro campanas y reloj en la misma. No hay
reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es parroquial y
dista un kilómetro del templo. Hay cementerio civil.
Ermita del Santísimo Cristo: Culto habitual. No tiene Santísimo.
No posee ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Hay espadaña con una campana.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del
año 1919; la de Confirmaciones, del año 1943; la de Matrimonios, del año
74
ANTELLA
1940; la de Defunciones del año 1939. Está completa la serie de libros de
Bautismos, Matrimonios, Defunciones y Fábrica, desde el año 1940; la
de Confirmaciones, desde el año 1943. Como documento notable, se
encuentra el Reglamento del cementerio y una copia del testamento de
Florentino Doménech. No se conservan libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en deficiente estado de habitabilidad. No tiene
huerto, muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni
cine parroquiales, así como tampoco locales especiales para la Acción
Católica ni para la catequesis. Posee un olivar de cuatro áreas.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 12 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. José-Antonio Aliaga Moll.
BENEIXIDA
L'ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 585;
de derecho, 601. Categoría: Entrada. Titular parroquial: La Asunción de
Nuestra Señora.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Benegida, del Ayuntamiento de Benegida, de la provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Villanueva de Castellón (de la línea
Valencia-Villanueva de Castellón, de la C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Alberique. Teléfono: en la localidad. No existen otros templos en
la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: La Asunción de Nuestra Señora. Tiene culto
habitual. Ornamentos en mal estado. No posee retablos, cuadros, etc., de
valor artístico. El templo, que sufrió desperfectos durante la guerra de
1936, no ha sido reconstruido. Posee torre con dos campanas, y reloj de
sol y de torre en la misma. Cementerio: Es municipal y es anejo al
templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1939; de Confirmaciones data del
76
BENEIXIDA
año 1942. Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios y
Defunciones desde el año 1939; la de Confirmaciones y Fábrica se desconoce. No se conserva ningún documento notable ni libros de valor
extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto
propio. Posee un solar adosado a la iglesia. No tiene muebles ni biblioteca
propios. No posee centros recreativos, ni locales para la Acción Católica
ni para la catequesis. No posee escuela ni cine parroquiales.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 5 de febrero de 1956; no se
recibieron los ulteriores datos solicitados en 1963).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Francisco Gomar García.
BENICULL43
SANT ROC
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 1.353; de
derecho, 1.341. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Roque. Parroquia erigida el día 20 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Poliñá del Júcar-Benicull,
del Ayuntamiento de Poliñá del Júcar, de la provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Algemesí (de la línea
Valencia-Játiva). Telégrafo más próximo: Algemesí. Teléfono: en la localidad. Cuenta en la demarcación con la ermita de San Bernabé.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Roque. Tiene culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en regular estado. No posee retablos, cuadros, etc., de
valor artístico. El templo, que sufrió desperfectos durante la guerra de
1936, ha sido parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Posee torre con cuatro campanas, y reloj de torre en la misma. No tiene reloj de
sol. Cementerio: Es municipal y la distancia al templo es de 1.500 metros. Hay cementerio civil.
Ermita de San Bernabé: No tiene culto habitual, ni Santísimo.
Carece de ornamentos. No hay torre, espadaña ni campanas.
__________
43
tañeta)”.
Referenciat en la Guía Pallarés com: “Poliñá del Júcar. Roque, San (Benicull o Mon-
78
BENICULL
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1955; de Confirmaciones, del año
1960. Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios, Defunciones y Fábrica desde el año 1955; de Confirmaciones, desde 1960.
No posee documentos ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en construcción. No tiene huerto propio. No tiene
biblioteca ni muebles propios. No tiene centros recreativos. No tiene locales para la Acción Católica ni para la catequesis. No tiene escuela ni
cine parroquiales.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 25 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Vicente Ribes Perales.
BENIFAIÓ
SANT PERE APÒSTOL
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 8.095; de
derecho, 8.143. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: San Pedro
Apóstol.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Benifayó, y la Barriada
“Fuente de Muza”, las Masías de Reig y Foresos y Espioca, del Ayuntamiento de Benifayó, de la provincia de Valencia. No existen otros
templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Pedro Apóstol. Tiene culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. El templo, que sufrió desperfectos durante la guerra de
1936, fue reconstruido parcialmente sin ayuda del Estado. Posee dos torres con cuatro campanas y reloj en una de ellas. No tiene reloj de sol.
Cementerio: Es municipal y la distancia al templo es de 700 metros. Hay
cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1837; la de Confirmaciones, del
año 1883. Está completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones,
80
BENIFAIÓ
Matrimonios, Defunciones y Fábrica desde el año 1939. Durante la
guerra de 1936 desaparecieron: de Bautismos, desde el año 1855 a 1872;
de 1890 a 1897; de 1900 a 1902; de 1907 a 1911 y de 1930 a 1936; de
Confirmaciones desaparecieron todos, igual que los de Bautismos; de
Matrimonios, desde el año 1855 a 1872; y de 1890 a 1897; de Defunciones, los mismos años que de Bautismos; de Fábrica desaparecieron todos.
No posee documentos ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial recién construida. No tiene huerto, ni biblioteca ni
muebles propios. Tiene dos centros recreativos en los locales de Acción
Católica. La Acción Católica posee dos locales. Uno alquilado y el otro
el de la planta baja de la casa parroquial. Posee tres locales para la catequesis, que han sido cedidos gratuitamente. No tiene escuelas ni cine
parroquiales.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones. Existen las Hijas
de Cristo Rey, que rigen un Colegio. No existe Hospital, Asilo ni colegios de religiosos.
(Datos facilitados por la parroquia el 14 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. Salvador Peñarrocha Montesinos. Coadjutor:
Rvdo. D. Alfredo Alcoy Chulio. Coadjutor: Rvdo. D. Enrique García y
Tadeo.
81
BENIFAIÓ
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1837-1845
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
"44
"
"
1846-1853
1854-1855
1873-1881
1882-1890
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
Bateigs
"
1897-1900
1903-1906
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
"45
"
1906-1911
1912-1918
1.1.2/3
1.1.2/4
"
"
"
"46
1919-1920
1921-1925
1926-1930
1930
1.1.2/5
1.1.2/6
1.1.2/7
1.1.2/8
"
"
"
"
1930-1936
1939-1943
1943-1952
1952-1959
1.1.2/9
1.1.2/10
1.1.2/11
1.1.2/12
"
"
1959-1966
1966-1972
1.1.2/13
1.1.2/14
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
Bateigs
__________
44
Només Bateigs, amb enquadernació recient. En el foli de guarda solidari de la contraportada llegim la següent nota: “Parte de un QUINQUE LIBRI que comenzaba en 1854. Perdido en
1936”.
45
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
46
Manca al moment de confeccionar aquest inventari. Sic.
82
BENIFAIÓ
Tipologia documental
Bateigs
"
Dates
1972-1978
1978-1984
Signatura
1.1.2/15
1.1.2/16
"
"
1984-1993
1993-2004
1.1.2/17
1.1.2/18
"
"
2004-2011
2011-
1.1.2/19
1.1.2/20
1942-1990
1991-
1.1.3
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
Matrimonis
1919-1930
1.1.5
1.1.5/1
"47
"
"
"
1930-1939
1939-1952
1952-1960
1960-1969
1.1.5/2
1.1.5/3
1.1.5/4
1.1.5/5
"
"
"
1969-1984
1984-2003
2003-
1.1.5/6
1.1.5/7
1.1.5/8
Defuncions
1919-1923
1.1.6
1.1.6/1
"
"48
"
"
1924-1930
1930-1939
1939-1952
1952-1967
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
1.1.6/5
"
"
"
"
1967-1979
1979-1997
1997-2014
2014-
1.1.6/6
1.1.6/7
1.1.6/8
1.1.6/9
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
Matrimonis
Defuncions
__________
47
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
48
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
83
BENIFAIÓ
Tipologia documental
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índex General49
Índexs de Bateigs
Índex de Bateigs
"
Declaracions Jurades de Bateigs
Declaracions Jurades de Bateigs
Dates
1.2
1645-1895
1837-1930
1930-1952
1.2.1
1.2.2
1.2.2/1
1.2.2/2
1862-1900
1.2.3
1.2.3/1
"
"
"
"
1901-1911
1931
1932
1933
1.2.3/2
1.2.3/3
1.2.3/4
1.2.3/5
"
"
1934
1935-1936
1.2.3/6
1.2.3/7
__________
49
Signatura
De Difunts (1645-1895) i de Matrimonis (1800-1895).
BENIMODO
PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Carlet. Población en 1960: de hecho, 1.536;
de derecho, 1.563. Categoría: Entrada. Titular parroquial: Purísima
Concepción.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Benimodo, del Ayuntamiento de Benimodo, de la provincia de Valencia. Comunicación por
carretera. Ferrocarril más próximo: Benimodo (de la línea de ValenciaVillanueva de Castellón, de la C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Alcira.
Teléfono: en la localidad. No existen otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Purísima Concepción. Tiene culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. El templo, que sufrió desperfectos durante la
guerra de 1936, fue reconstruido parcialmente, sin ayuda del Estado.
Posee torre con tres campanas y reloj de torre en la misma. No tiene reloj
de sol. Cementerio: Es municipal y la distancia al templo es de 500 metros. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1610. Está
86
BENIMODO
completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios y Fábrica desde el
año 1939; de Confirmaciones, desde el año 1942; de Defunciones, desde
el año 1923. Durante la guerra de 1936 fueron destruidos: de Bautismos,
años 1875 a 1879; de Confirmaciones, desde 1851 a 1941; de Matrimonios, desde 1875 a 1879; de Fábrica, todos los anteriores al año 1939. No
posee documentos ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto
propio. No tiene biblioteca ni muebles propios. No posee centros recreativos. No posee locales para la Acción Católica ni para la catequesis. No
posee escuelas ni cine parroquiales.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 27 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Juan Navarro Laviña.
87
BENIMODO
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
Dates
Signatura
1610-1697
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
50
"
"
"51
"52
1698-1738
1739-1774
1775-1796
1797-1814
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"
"
"53
"54
"55
"
"56
"
1814-1831
1832-1845
1845-1865
1866-1874
1875-1879
1880-1891
1892-1936
1919-1930
1.1.1/6
1.1.1/7
1.1.1/8
1.1.1/9
1.1.1/10
1.1.1/11
1.1.1/12
1.1.1/13
Bateigs
"
"57
1892-1901
1901-1910
1936-1952
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
Bateigs
__________
50
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
51
En fol. 170'-171 hi ha una partida de matrimoni de 1797, i en 171'-172 una de 1804.
52
Cfr. nota anterior.
53
Conté una partida de Defuncions de 1867.
54
Cfr. nota anterior.
55
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
56
Partides de Bateig de 1910-1918, 1930-1936, de Matrimonis 1892-1918, 1930-1936, de
Defuncions 1892.
57
Per als anys 1910-1936, cfr. supra 1.1.1/12 i 1.1.1/13.
88
BENIMODO
Tipologia documental
Bateigs
"
Dates
1952-1982
1982-
Signatura
1.1.2/4
1.1.2/5
1952-
1.1.3
1.1.3/1
1942-1985
1987-
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
Matrimonis
"
1939-1952
1952-1984
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
"
1984-
Comunions
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
Matrimonis
Defuncions
Defuncions58
"
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índex General
1923-1952
1952-1994
1994-
1.1.5/3
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.2
1800-1961
1.2.1
__________
58
Repeteix partides de 1923 a 1930, inscrites ja en el Quinque Libri corresponent (cfr. supra 1.1.1/13).
BENIMUSLEM
LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 662;
de derecho, 697. Categoría: Entrada. Titular parroquial: La Purísima
Concepción.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Benimuslem, del Ayuntamiento de Benimuslem, de la provincia de Valencia. Comunicación por
carretera. Ferrocarril más próximo: Alberique (de la línea ValenciaVillanueva de Castellón, de la C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Alberique. Teléfono: en la localidad. No existen otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: La Purísima Concepción. Tiene culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en regular estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. El templo, que sufrió desperfectos durante la
guerra de 1936, fue totalmente reconstruido, con ayuda del Estado
(150.000 pesetas). Posee torre con tres campanas y reloj en la misma. No
tiene reloj de sol. Cementerio: Es municipal y la distancia al templo es
de 500 metros.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones que se conservan se ignora. Está completa la serie
90
BENIMUSLEM
de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios, Defunciones y
Fábrica desde el año 1939. Durante la guerra de 1936, fueron destruidos
todos los libros anteriores a este año. No posee documentos ni libros de
valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. Tiene huerto
propio. Tiene muebles propios. No tiene biblioteca. Posee centros recreativos. Posee locales para la Acción Católica. Posee locales para la catequesis. No posee escuela ni cine parroquiales.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 13 de marzo de 1956; no se
recibieron los ulteriores datos solicitados en 1963).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Manuel Palomar Palomar.
CARCAIXENT
NOSTRA SENYORA D'AIGÜES VIVES (LA BARRACA)
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 900. Categoría: Entrada. Titular parroquial: Nuestra Señora de Aguas Vivas.
Parroquia erigida el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Carcagente,
Ayuntamiento de Carcagente, provincia de Valencia, y parte de la población de Alcira, por estar enclavada entre los dos términos municipales.
Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea
Carcagente-Denia). Telégrafo: en Carcagente y en Alcira. Teléfono: en
la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Nuestra Señora de Aguas Vivas. Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña con dos campanas. No
hay reloj de sol ni de torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de
1936 y fue totalmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio:
Es municipal.
Templo del antiguo convento de Aguas Vivas (Propiedad particular): No tiene culto habitual. No tiene Santísimo. Ornamentos en buen
estado. Hay torre sin reloj de sol, ni de torre, ni campanas. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y está en reconstrucción.
92
CARCAIXENT (N ª.Sª. D'AIGÜES VIVES-LA BARRACA)
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del año
1899; la de Matrimonios, del año 1900; la de Defunciones, del año 1900.
Está completa la serie de libros de Bautismos desde el año 1899; la de
Matrimonios, desde el año 1900; la de Defunciones, desde el año 1900;
la de Fábrica, desde el año 1954. No se conserva ningún documento
notable, ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto,
muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela, ni cine
parroquiales. Tampoco locales especiales para la Acción Católica ni para
la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 22 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Emilio Pérez Marín.
Inventari del fons històric: Conté un Quinque Libri (1.1.1/1) corresponent als anys 1899-1933 (en dipòsit en l'AD amb la signatura 849).
CARCAIXENT (SANT ANTONI DE PADUA)
93
SANT ANTONI DE PADUA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 3.500.
Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Antonio de Padua. Parroquia erigida el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Carcagente,
Ayuntamiento de Carcagente, provincia de Valencia. Comunicación por
carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Madrid, por Albacete, y Carcagente-Denia). Telégrafo y teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Antonio de Padua. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. Posee una imagen del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte, que data del año 1660. Posee espadaña con
una campana. No hay reloj de sol ni de torre. Sufrió desperfectos durante
la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido. El Estado ayudó con
unas 30.000 pesetas. Cementerio: Es municipal y dista 2.500 metros del
templo. Hay cementerio civil. Existe un oratorio público de la Virgen del
Rosario y una ermita en ruinas dedicada a la Virgen del Pilar, ambos sin
culto, Santísimo, ni ornamentos.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
De nueva creación, las partidas más antiguas de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año
94
CARCAIXENT (SANT ANTONI DE PADUA)
1954. Desde esta misma fecha está completa la serie de libros. No existen documentos notables, ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto,
muebles, ni biblioteca propios. Tiene escuela parroquial y una casa para
la Acción Católica, catequesis, centros recreativos, etc.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 4 de diciembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Enrique Pelufo Esteve.
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
95
ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1962: de hecho, 18.000.
Categoría: Término de 2ª. Titular parroquial: Asunción de Nuestra
Señora.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Carcagente,
Ayuntamiento de Carcagente, provincia de Valencia. Comunicación por
carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Madrid, por
Albacete, y Carcagente-Denia). Telégrafo y teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Asunción de Nuestra Señora. Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee torre con seis campanas, y reloj en la
misma. No hay reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de
1936, y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y dista 2 km. del templo. Hay cementerio civil.
Iglesia de San Francisco: Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Posee dos campanas.
Iglesia de las monjas Dominicas: Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee dos campanas en una espadaña.
Oratorio semipúblico de las Religiosas Claretianas: Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee una campana en una espadaña.
96
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Oratorio semipúblico del Hospital: Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee una campana en una espadaña.
Oratorio semipúblico del Asilo: Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. Posee una campana en una espadaña.
Oratorio Privado de las Escuelas Cristianas: Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. Posee una campana en una espadaña.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1634; la de Confirmaciones, del año
1645. Está completa la serie de Bautismos, Matrimonios y Defunciones
desde el año 1937. Desaparecieron o fueron destruidos durante la guerra
todos los libros de 1927 a 1936. No se conserva ningún documento notable ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto,
ni muebles propios. Tiene biblioteca. La parroquia posee escuela y cine
parroquiales, centros recreativos y locales para la Acción Católica y para
la catequesis. Tiene emisora parroquial.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran las siguientes comunidades religiosas: Hermanos Menores (Franciscanos), a cargo de un colegio de 1ª y
2ª enseñanza. Hermanos de las Escuelas Cristianas, a cargo de un colegio
de 1ª enseñanza. Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, a cargo de
un Asilo. Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, a cargo del Hospital municipal. Religiosas Claretianas, a cargo de un colegio, y las Religiosas Dominicas.
(Datos facilitados por la parroquia el 16 de enero de 1963).
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
97
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. Enrique Barrachina Gil. Coadjutor: Rvdo. D.
Juan Avellá Llorens. Coadjutor: Rvdo. D. Carmelo Ciganda Nevado.
Beneficiado: Rvdo. D. Bernardo Gil García. Residente: Rvdo. P. JoséMaría Verdú Fuster, O.F.M.
98
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental
Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
Actes Capitulars
Sant Ofici
Pastorals
Documentació Pontifícia
Butlles de Difunts
Registres concessió Butlles
Difunts
Llinatges Carcaixentins
B.O.A.V.
Varis
ACCIÓ PASTORAL
Institucions i Confraries
Actes de les Conferències
Teológico-morals
Convents
CULTE PARROQUIAL
Racionals
Llibre de Misses dels
Religiosos
Comptes i Autorizacions del
Racional
Llibres i Quaderns de Manos
de Misas
Quaderns de Misses
1
1.1
Manos de Misas y Pago de Almas 4.6
Diari de Celebracions
4.7
1.2
Dietaris
4.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Testaments i Clàusules
Testamentàries
Clàusules d'Herència
Testaments
Testamentaria Noguera
Escriptures Notarials
Administracions
Fundacions
Obres Pies
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
2.8
Beneficis
4.17
2
4.9
2.9
Capellanies
4.18
2.10 ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES 5
2.N
Censals i altres
5.1
Comptes del Col·lector, Síndic i
3
5.2
Generals
3.1
Delmes i altres
5.3
3.2
Visita d'Amortització
3.3
5.4
Inventaris de l'Arxiu Parroquial
DOCUMENTACIÓ JUDICIAL I
4
NOTARIAL
4.1
Processos i Documents Judicials
5.5
4.2
6.2
Documents Notarials
4.3 VARIS
6
6.1
N
4.4
Varis
N.1
4.5
Varis Pergamins
N.2
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
99
INVENTARI
La quarta columna d'aquest inventari està encapçalada per la signatura oferida per l'arxiver Bernat Darás Mahiques, que ens serveix, també,
per a la localització del document en l'Arxiu Parroquial. L'extraordinari
treball de Bernat Darás durant més de 30 anys ha suposat, pràcticament, un
catàleg de varis milers de documents. Les regesta són asequibles en la
xarxa (<www.arxparrvalencia.org>, apartat “Monumenta Archivorum Valentina”, nº XIII-Apéndix Darás), i donem la referència en les oportunes
notes a peu de pàgina. Darás continua, incansable, la seua feina.
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
"
"
"
"
"
"
"
"
"59
"60
"
"
"
"
"
Dates
1616-1633
1634-1657
1654-1666
1667-1682
1683-1693
1694-1707
1701-1714
1714-1729
1730-1739
1740-1750
1740-1757
1751-1760
1759-1768
1768-1775
1776-1785
1786-1794
__________
59
Conté Bateigs i Defuncions.
60
Conté Confirmacions, Matrimonis i Defuncions.
Quadre de
Sign.
Classificació Darás
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1.3.0
1.1.1/2
1.4.0
1.1.1/3
1.5.0
1.1.1/4
1.6.0
1.1.1/5
1.7.0
1.1.1/6
1.8.0
1.1.1/7
1.9.0
1.1.1/8
1.10.0
1.1.1/9
1.11.0
1.1.1/10a
1.12.0a
1.1.1/10b
1.12.0b
1.1.1/11
1.13.0
1.1.1/12
1.14.0
1.1.1/13
1.15.0
1.1.1/14
1.16.0
1.1.1/15
1.17.0
100
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Dates
Quinque Libri
"
"
"
"
"
"61
"
"
"
"
"
"
1795-1798
1799-1802
1803-1809
1809-1815
1816-1820
1821-1826
1827-1832
1833-1837
1838-1840
1841-1844
1845-1848
1849-1851
1852-1854
Bateigs62
"
"63
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1547-1580
1581-1616
1855-1858
1858-1860
1861-1864
1865-1868
1869-1870
1871-1874
1875-1877
1878-1880
1881-1883
1884-1887
1888-1891
1892-1895
1896-1900
1901-1903
Bateigs
Quadre de
Sign.
Classificació Darás
1.1.1/16
1.18.0
1.1.1/17
1.19.0
1.1.1/18
1.20.0
1.1.1/19
1.21.0
1.1.1/20
1.22.0
1.1.1/21
1.23.0
1.1.1/22
1.24.0
1.1.1/23
1.25.0
1.1.1/24
1.26.0
1.1.1/25
1.27.0
1.1.1/26
1.28.0
1.1.1/27
1.29.0
1.1.1/28
1.30.0
1.1.2
1.1.2/1
1.0.0
1.1.2/2
1.2.0
1.1.2/3
1.31.0
1.1.2/4
1.32.0
1.1.2/5
1.33.0
1.1.2/6
1.34.0
1.1.2/7
1.35.0
1.1.2/8
1.36.0
1.1.2/9
1.37.0
1.1.2/10
1.38.0
1.1.2/11
1.39.0
1.1.2/12
1.40.0
1.1.2/13
1.41.0
1.1.2/14
1.42.0
1.1.2/15
1.43.0 A
1.1.2/16
1.43.0 B
__________
61
Els Quinque Libri des de 1826 a 1854 no contenen partides de Matrimonis.
62
Conté tres partides de 1534.
63
Per als anys 1616-1854, cfr. supra els correponents Quinque Libri.
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Dates
Bateigs
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1904-1906
1907-1909
1910-1913
1914-1918
1919-1920
1921-1923
1924-1926
1927-1931
1932-1936
1939-1941
1942-1946
1947-1952
1952-1958
1958-1967
1967-1978
1978-1982
1982-1998
1998-1999
2000-2005
2005-2012
2013-
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
"
"
"
Matrimonis
Matrimonis
"64
1583-1610
1871-1894
1909-1946
1948-1992
19951578-1620
1827-1837
Quadre de
Classificació
1.1.2/17
1.1.2/18
1.1.2/19
1.1.2/20
1.1.2/21
1.1.2/22
1.1.2/23
1.1.2/24
1.1.2/25
1.1.2/26
1.1.2/27
1.1.2/28
1.1.2/29
1.1.2/30
1.1.2/31
1.1.2/32
1.1.2/33
1.1.2/34
1.1.2/35
1.1.2/36
1.1.2/37
1.1.3
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1.1.4/3
1.1.4/4
1.1.4/5
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
__________
64
Per als anys 1620-1826, cfr. supra els correponents Quinque Libri.
101
Sign.
Darás
1.44.0
1.45.0
1.46.0
1.47.0
1.48.0
1.49.0
1.50.0
1.51.0
1.52.0
1.53.0
1.54.0
1.55.0
1.56.0
1.57.0
1.58.0
1.59.0
1.60.0
1.0.0
13.1.0
13.2.0
13.3.0
13.4.0
1.1.0
4.1.0
102
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Matrimonis
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Defuncions
Defuncions
"
"
"
"
"
"
"
"
Dates
1838-1853
1854-1858
1858-1861
1862-1867
1868-1870
1871-1878
1879-1884
1885-1891
1892-1897
1898-1902
1903-1911
1912-1918
1919-1924
1925-1929
1930-1936
1939-1948
1949-1952
1952-1957
1957-1966
1966-1975
1976-1982
1982-1999
20001855-1859
1860-1865
1866-1870
1871-1875
1876-1880
1881-1884
1885-1891
1892-1897
1898-1902
Quadre de
Classificació
1.1.5/3
1.1.5/4
1.1.5/5
1.1.5/6
1.1.5/7
1.1.5/8
1.1.5/9
1.1.5/10
1.1.5/11
1.1.5/12
1.1.5/13
1.1.5/14
1.1.5/15
1.1.5/16
1.1.5/17
1.1.5/18
1.1.5/19
1.1.5/20
1.1.5/21
1.1.5/22
1.1.5/23
1.1.5/24
1.1.5/25
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
1.1.6/5
1.1.6/6
1.1.6/7
1.1.6/8
1.1.6/9
Sign.
Darás
4.2.0
4.3.0
4.4.0
4.5.0
4.6.0
4.7.0
4.8.0
4.9.0
4.10.0
4.11.0
4.12.0
4.13.0
4.14.0
4.15.0
4.16.0
4.17.0
4.18.0
4.19.0
4.20.0
4.21.0
4.22.0
4.23.0
4.24.0
7.1.0
7.2.0
7.3.0
7.4.0
7.5.0
7.6.0
7.7.0
7.8.0
7.9.0
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Defuncions
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índexs65
Índexs de Bateigs
Bateigs (alfabètic; modern)
Bateigs (cronològic; modern)
"
Bateigs (cronològic)
Bateigs (alfabètic)
Bateigs (cronològic)
Bateigs (alfabètic)
Bateigs (cronològic)
Bateigs (alfabètic)
Dates
1903-1905
1906-1909
1910-1914
1914-1918
1919-1921
1922-1924
1925-1928
1929-1932
1933-1935
1939-1944
1945-1952
1952-1963
1963-1971
1972-1982
1982-1999
2000-2010
2011-
Quadre de
Classificació
1.1.6/10
1.1.6/11
1.1.6/12
1.1.6/13
1.1.6/14
1.1.6/15
1.1.6/16
1.1.6/17
1.1.6/18
1.1.6/19
1.1.6/20
1.1.6/21
1.1.6/22
1.1.6/23
1.1.6/24
1.1.6/25
1.1.6/26
103
Sign.
Darás
7.10.0
7.11.0
7.12.0
7.13.0
7.14.0
7.15.0
7.16.0
7.17.0
7.17.0
7.18.0
7.19.0
7.20.0
7.21.0
7.22.0
7.23.0
1.2
s. XVI-XVII
1547-1653
1654-1700
1700-1746
1700-1746
1747-1800
1747-1800
1801-1844
1801-1844
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1/1
1.2.1.1/2
1.2.1.1/3
1.2.1.1/4
1.2.1.1/5
1.2.1.1/6
1.2.1.1/7
1.2.1.1/8
1.2.1.1/9
2.1.0
2.2.0
2.3.0
__________
65
Hi ha tota clase d'indexs, vells i nous, de vegades enquadernats en un mateix volum; hi
ha originals i còpies, indexats per anys, per orde alfabètic general, alfabètic d'hòmens, de dones, etc.
De ahi les nombroses repeticions de les dates.
104
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Bateigs (cronològic)
Bateigs (alfabètic)
Bateigs (cronològic)
"
"
Bateigs (alfabètic)
Bateigs (cronològic)
"
"
Bateigs
"
"
"
"
"66
"
"
Índexs de Matrimonis
Matrimonis (hòmens/dones)
Matrimonis67
"68
"
Matrimonis (cronològic)
Matrimonis (hòmens)
Matrimonis (dones)
Matrimonis (hòmens)
Matrimonis (dones)
Matrimonis
"
Matrimonis (hòmens)
Dates
1801-1848
1845-1874
1845-1874
1845-1900
1849-1863
1875-1900
1875-1900
1900-1930
1900-1952
1930-1941
1907
1908
1909
1927
1936-1939
1939
1941
1578-1666
1578-1801
1578-1801
1578-1801
1664-1826
1664-1826
1664-1826
1827-1899
1827-1899
1827-1899
1888-1911
1900-1936
__________
66
Del Registre Civil i altres entitats polítiques.
67
Llibre genealògic dones.
68
Llibre genealògic hòmens.
Quadre de
Classificació
1.2.1.1/10
1.2.1.1/11
1.2.1.1/12
1.2.1.1/13
1.2.1.1/14
1.2.1.1/15
1.2.1.1/16
1.2.1.1/17
1.2.1.1/18
1.2.1.1/19
1.2.1.1/20
1.2.1.1/21
1.2.1.1/22
1.2.1.1/23
1.2.1.1/24
1.2.1.1/25
1.2.1.1/26
1.2.1.2
1.2.1.2/1
1.2.1.2/2
1.2.1.2/3a
1.2.1.2/3b
1.2.1.2/4
1.2.1.2/5
1.2.1.2/6
1.2.1.2/7
1.2.1.2/8
1.2.1.2/9
1.2.1.2/10
1.2.1.2/11
Sign.
Darás
2.4.0
2.5.0
2.6.0
2.7.0
2.8.0
2.9.0
2.10.0
2.11.0
2.12.0
2.13.0
2.14.0
5.1.0
5.2.0
5.3.0
5.4.0
5.5.0
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Matrimonis (dones)
Matrimonis (cronològic)
Matrimonis (alfabètic)
Matrimonis
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Índexs de Defuncions
Defuncions (cronològic)
Defuncions (alfabètic)
Defuncions (cronològic)
"
"
Defuncions (alfabètic)
Defuncions (cronològic)
De Bateigs
Minutaris
Minutaris de Bateigs
"
"
"
Duplicats
Duplicats
Dates
1900-1936
1900-1953
1900-1953
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1936
1939
1940
1941
1942
1943
1602-1707
1602-1707
1708-1820
1821-1865
1866-1899
1866-1899
1900-1953
1895-1898
1899-1900
1901-1918
1901-1918
1942-1944
Quadre de
Classificació
1.2.1.2/12
1.2.1.2/13
1.2.1.2/14
1.2.1.2/15
1.2.1.2/16
1.2.1.2/17
1.2.1.2/18
1.2.1.2/19
1.2.1.2/20
1.2.1.2/21
1.2.1.2/22
1.2.1.2/23
1.2.1.2/24
1.2.1.2/25
1.2.1.2/26
1.2.1.2/27
1.2.1.2/28
1.2.1.2/29
1.2.1.3
1.2.1.3/1
1.2.1.3/2
1.2.1.3/3
1.2.1.3/4
1.2.1.3/5
1.2.1.3/6
1.2.1.3/7
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.1/1
1.2.2.1/2
1.2.2.1/3a
1.2.2.1/3b
1.2.2.2
1.2.2.2/1
105
Sign.
Darás
5.6.0
5.13.0
5.14.0
5.15.0
5.16.0
5.17.0
5.18.0
5.19.0
5.20.0
5.21.0
5.22.0
5.7.0
5.8.0
5.9.0
5.10.0
5.11.0
8.1.0
8.2.0
8.3.0
8.4.0
8.5.0
3.1.0
3.2.0
3.3.0
3.4.0
106
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Duplicats
"
"
"
De Matrimonis
Expedients Matrimonials
Expedients Matrimonials69
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Minutaris de Matrimonis
Minutaris de Matrimonis
"
"
"
De Defuncions
Minutaris de Defuncions
Minutaris de Defuncions
"
"
__________
69
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
Dates
1945-1947
1948-1950
1961-1963
1965-1982
1865-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1895-1973
1922-1925
1927
1939-1942
1892-1898
1893-1899
1899-1902
Quadre de
Sign.
Classificació Darás
1.2.2.2/2
1.2.2.2/3
1.2.2.2/4
1.2.2.2/5
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1/1 9.1.0 1.2.3.1/112 9.112.0
1.2.3.1/113
1.2.3.1/114
1.2.3.1/115
1.2.3.1/116
1.2.3.1/117
1.2.3.1/118
1.2.3.1/119
1.2.3.1/120
1.2.3.1/121
1.2.3.1/122
1.2.3.1/123
1.2.3.1/124
1.2.3.1/125
1.2.3.1/126
1.2.3.2
1.2.3.2/1
6.1.0
1.2.3.2/2
1.2.3.2/3
1.2.3.2/4
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.1/1
8.6.0
1.2.4.1/2
1.2.4.1/3
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Minutaris de Defuncions
Matrícula Parroquial
Matrícula Parroquial
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
Llibre de Memòria
VISITES PASTORALS
Visites Pastorals
"
"
"
"
Quadre de
Classificació
1923-1925
1.2.4.1/4
1.2.5
1602
1.2.5/1
1603
1.2.5/2
1604
1.2.5/3
1609
1.2.5/4
1613
1.2.5/5
1616
1.2.5/6
1617
1.2.5/7
1618
1.2.5/8
1621
1.2.5/9
1623
1.2.5/10
1630
1.2.5/11
1631
1.2.5/12
1703
1.2.5/13
1704
1.2.5/14
1800
1.2.5/15
1815
1.2.5/16
1893
1.2.5/17
1895
1.2.5/18
1897
1.2.5/19
1909
1.2.5/20
1926
1.2.5/21
1945
1.2.5/22
Dates
1942-1999
1600-1633
1620
1645
1649-1654
1658
2
2.1
2.1.1
2.2
2.2/1
2.2/2
2.2/3
2.2/4
2.2/5
107
Sign.
Darás
8.7.0
14.1.0
14.2.0
14.3.0
14.4.0
14.5.0
14.6.0
14.7.0
14.8.0
14.9.0
14.10.0
14.11.0
14.12.0
14.13.0
14.14.0
14.15.0
14.16.0
14.17.0
14.18.0
14.19.0
14.20.0
14.21.0
14.22.0
12.6.0
10.1.0
10.2.0
10.3.0
10.4.0
10.5.0
108
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Visites Pastorals
"
Quadre de
Classificació
1663
2.2/6
1666-1670
2.2/7
Dates
Sign.
Darás
10.6.0
10.7.0
"
1676
2.2/8
10.8.0
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"70
"71
"
"
Varis72
1681
1690
1694
1699
1724
1726
1734
1741
1758
1770
1770
1775
1792
1797
1807
1818
1887
1944
1952-2002
2003s. XVIII-XX
2.2/9
2.2/10
2.2/11
2.2/12
2.2/13
2.2/14
2.2/15
2.2/16
2.2/17
2.2/18a
2.2/18b
2.2/19
2.2/20
2.2/21
2.2/22
2.2/23
2.2/24
2.2/25
2.2/26
2.2/27
2.2/N
10.9.0
10.10.0
10.11.0
10.12.0
10.13.0
10.14.0
10.15.0
10.16.0
10.17.0
10.18.0
10.18.0
10.19.0
10.20.0
10.21.0
10.22.0
10.23.0
10.24.0
__________
70
Duplicat sobre expedient de Visita Pastoral.
Qüestionari sobre la Visita Pastoral.
72
Conté segons Bernat Darás: Comunicació de l'enviament de la còpia de la visita, pel
visitador Félix Gastón (1712, 10.24.1 de la signatura de Dará s); extracte de la visita (1734,
10.24.2); id. (1758, 10.24.3); sobre renda i obligacions d'una visita (1797 -1807, 10.24.4); concòrdia entre el clergat en presència del visitador Josep Vicent Ybarra (1813, 10.24.5); extracte de la
visita (1818, 10.24.6); celebració de la Santa Missió (1852, 10.24.7); inventari de Nostra Senyora
de l'Assumpció de Carcaixent (1852-1860, 10.24.8); sobre la visita de 1887 (1888, 10.24.9); id.
(1888, 10.24.10); inventari (s.d., 10.24.11); qüestionari parròquia Nostra Senyora de l'Assumpció
de Carcaixent (1944, 10.24.11 [sic]); inventari (s.d., 10.24.12); id. (10.24.13); taxació dels drets
de la visita (s.d., 10.24.14); status ecclesiae per Salvador Faus Moratal (1935, 10.24.15); inventari
(1942, 10.24.16).
71
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
ACTES CAPITULARS
Actes Capitulars
"
"
"
"
73
SANT OFICI
PASTORALS
DOCUMENTACIÓ PONTIFÍCIA74
BUTLLES DE DIFUNTS
REGISTRE CONCESSIÓ BUTTLLES
DIFUNTS
LLINATGES CARCAIXENTINS
Llinatge Boscà75
Llinatge Carreres76
Llinatges
"
"
B.O.A.V.77
VARIS78
109
Sign.
Darás
1682-1780
1781-1831
1831-1904
1905-1934
1954-1969
1626-1847
1618-1859
1676-1877
1619-1789
Quadre de
Classificació
2.3
2.3/1
2.3/2
2.3/3
2.3/4
2.3/5
2.4
2.5
2.6
2.7
1955
2.8
29.2.0
Dates
12.1.0
12.2.0
12.3.0
12.4.0
12.7.0
29.03
29.04
29.05
29.1.0
2.9
s. XVIIXVIII
1737-1948
s. XVIIXVIII
s. XVIIXVIII
s. XVIIXVIII
18611605-1893
2.9/1
31.4.0
2.9/2
31.7.0
2.9/3
31.1.0
2.9/4
31.2.0
2.9/5
31.3.0
2.10
2.N
29.06
__________
73
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
74
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
75
Cfr. també infra Administració de Martí Boscà 4.14.10.
76
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
77
Nº 1: 3 d'Octubre de 1861.
Conté, segons el catàleg de Bernat Darás: Sobre l'Almoina d'En Conesa (1605, 29.6.1 de
la signatura de Darás); circular sobre obres pies (1611, 29.6.2); circular sobre la Casa de Monserrat
(1614, 29.6.3); circular sobre la canonització de Santa Maria de la Cabeza, esposa de Sant Isidre
Llaurador (1615, 29.6.4); circular sobre obres pies (1618, 29.6.5); circular sobre la Confraria d'Estudiants Pobres (1620, 29.6.6); id. (1623, 29.6.7); sobre canonització de mossén Geroni Simó (1624,
29.6.8); carta sobre una verge de plata (1714, 29.6.9); circular sobre redempció de cautius (1716,
29.6.10); sobre l'alcalde major de Gandia (1762, 29.6.11); id. (1762, 29.6.12); circular sobre vicaries
78
110
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
ACCIÓ PASTORAL
INSTITUCIONS I CONFRARIES
Minerva79
Nª.Sª. del Roser80
Verge d'Aigües Vives81
Sant Crist82
Sant Lluís Gonzaga83
Filles de Maria84
Acció Catòlica (Joves xics)
Acció Catòlica (Joves xiques)
Conferències de Sant Vicent de Paül
Congregació de la Doctrina
Cristiana85
Sant Bonifaci Màrtir86
ACTES DE LES CONFERÈNCIES
TEOLÓGICO-MORALS
CONVENTS
Nª.Sª. d'Aigües Vives (Agustins)87
Dates
1560-1951
1692-1797
17361765-1890
1871-1960
1873-1962
1932-1966
1940-1966
1949
Quadre de
Sign.
Classificació Darás
3
3.1
15.1.0
3.1.1
15.2.0
3.1.2
15.5.0
3.1.3
15.3.0
3.1.4
15.4.0
3.1.5
15.6.0
3.1.6
15.7.0
3.1.7
15.8.0
3.1.8
15.11.1
3.1.9
1952-1960
3.1.10
15.10.0
1988
3.1.11
15.9.0
1895-1917
3.2
12.5.0
1652-1814
3.3
3.3.1
32.1.0
__________________________________________________________
foranes (1796, 29.6.13); circular sobre l'arquebisbe Joan Francesc Ximénez del Río (1800, 29.6.14);
capellanies de la parròquia de Sant Andreu de València (1813, 29.6.15); circular sobre corrupció de
costums (1814, 29.6.16); condemnació del canonge Fita de València (1824, 29.6.17); del capítol de
la Seu de València sobre l'elecció del prelat (1824, 29.6.18); retracció del canonge Fita de València
(1824, 29.6.19); retracció del capítol de València (1824, 29.6.20); circular sobre beneficis vacants
(1824, 29.6.21); circular sobre nomenament de vicari general (1847, 29.6.22); circular sobre corrupció de costums (1848, 29.6.23); circular sobre el nomenament de l'arquebisbe Pau Garcia Abellà
(1848, 29.6.24); circular sobre missions (1849, 29.6.25); circular sobre habilitats (1856, 29.6.26);
circular sobre el Congrés Eucarístic (1893, 29.6.27); sobre la beatificació de Francesc de Borja (s.d.,
29.6.28); circular sobre reforma de costums (1633, 29.6.29).
79
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
80
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
81
Aquesta Confraria persisteix en l‟actualitat i la documentació obra en poder dels confrares. Cfr. catàleg de Bernat Darás.
82
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
83
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
84
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
85
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
86
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
87
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Sant Francesc88
Corpus Christi (Dominiques)89
Vàris90
Quadre de
Classificació
1627-1822
3.3.2
1655-1781
3.3.3
1607-1954
3.3.N
Dates
CULTE PARROQUIAL
RACIONALS
Racional91
1602-1973
"
"
"
s.d.
s.d.
s.d.
s. XVIII
4
4.1
4.1/1 4.1/287
4.1/288
4.1/289
4.1/290
4.2
s. XVIII
4.3
LLIBRE DE MISSES DELS RELIGIOSOS
COMPTES I AUTORITZACIONS DEL
RACIONAL
LLIBRES I Q UADERNS DE
MANOS DE MISAS
Manos de Misas
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
111
Sign.
Darás
32.2.0
32.3.0
32.4.0
23.1.0 23.287.0
23.288.0
23.289.0
23.290.0
22.1.0
22.2.0
4.4
1672-1719
1720-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1759
1760-1769
1773
1774
1775
1776
1777
1778
4.4/1
4.4/2
4.4/3
4.4/4
4.4/5
4.4/6
4.4/7
4.4/8
4.4/9
4.4/10
4.4/11
4.4/12
24.1.0
24.2.0
24.3.0
24.4.0
24.5.0
24.6.0
24.7.0
24.8.0
24.9.0
24.10.0
24.11.0
24.12.0
__________
88
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
89
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
90
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
91
Cfr. catàleg de Bernat Darás. En restauració, amb signatura de Darás 00.0.0 per a tots, els
anys 1762, 1771, 1806, 1807, 1809, 1811, 1811, 1814, 1823, 1824, 1829, 1831, 1833, 1834, 1836,
1839, 1840, 1848, 1849, 1852, 1858.
112
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Manos de Misas
"
"
"
"
"
"
"
"
"
QUADERNS DE MISSES
Quaderns de Misses
"
"
"
MANOS DE MISAS Y
PAGO DE ALMAS
DIARI DE CELEBRACIONS
DIETARIS
Dietaris92
"
TESTAMENTS I CLÀUSULES
TESTAMENTÀRIES93
Llibre de Clàusules Testamentàries
"
Clàusules Testamentàries
CLÀUSULES D'HERÈNCIA94
TESTAMENTS95
__________
92
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
94
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
93
95
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
Sign.
Darás
24.13.0
24.14.0
24.15.0
24.16.0
24.17.0
24.18.0
24.19.0
24.20.0
24.21.0
24.22.0
1746-1786
1786-1830
1831-1893
1860-1893
Quadre de
Classificació
4.4/13
4.4/14
4.4/15
4.4/16
4.4/17
4.4/18
4.4/19
4.4/20
4.4/21
4.4/22
4.5
4.5/1
4.5/2
4.5/3
4.5/4
1737-1808
4.6
24.27.0
1677
4.7
4.8
24.28.0
Dates
1779
1780
1781
1786
1787
1788
1790
1792
1794
1797
1939-1996 4.8/1 - 4.8/42
1997-
24.23.0
24.24.0
24.25.0
24.26.0
21.1.0 21.42.0
4.8/43
4.9
1600-1636
1637-1690
1596-ca.
1903
1602-1805
1593-1855
4.9/1
4.9/2
4.9/3 4.9/259
4.10
4.11
16.1.0
16.2.0
16.3.0 16.81.0
17.1.0
18.1.0
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Dates
s. XIX-XX
TESTAMENTARIA NOGUERA
s. XIX-XX
ESCRIPTURES NOTARIALS
ADMINISTRACIONS
1758-1844
Bartomeu Selma
1688-1846
Pere Joan Garrigues
1702-1841
Salvador Gibert Nicolau
Josep Garrigues de Jaime o Monte
1776-1845
de Piedad de Santa Bárbara
1769-1792
Pere Gisbert
Francesc Antoni Garrigues i Serra 1822-1871
La Demanda d'Ànimes del
1831-1935
Purgatori
Administracions de Josep Garrigues
de Jaime, Salvador Gibert, Jaume
1847-1855
Casanoves i Eufràsia Salom, Caietà
Ortega
Martí Boscá (Hospital)96
Llibre de Compte i Raó
1758-1779
Llibre d'Entrades i Eixides
1758-1793
Llibre de Rendes
1764-1792
"
1792-1812
Llibre de Càrrec i Data
1792-1799
Administració
1611-1810
Receptari de Metges
1762-1776
97
Passaports
1611-1810
Visites d'Amortització
1795
Testaments
s. XVIII
Comptes
1733-1860
Despesses
1749-1769
Comptes
s. XVIII-XIX
"
s. XVIII-XIX
113
Quadre de
Classificació
4.12
4.13
4.14
4.14.1
4.14.2
4.14.3
Sign.
Darás
31.6.0
31.5.0
4.14.4
19.7.0
4.14.5
4.14.6
19.8.0
19.9.0
4.14.7
19.10.0
4.14.8
19.11.0
4.14.9
4.14.9/1
4.14.9/2
4.14.9/3
4.14.9/4
4.14.9/5
4.14.9/6
4.14.9/7
4.14.9/8
4.14.9/9
4.14.9/10
4.14.9/11
4.14.9/12
4.14.9/13
4.14.9/14
20.1.0
20.2.0
20.3.0
20.4.0
20.5.0
20.6.0
20.7.0
20.8.0
20.9.0
20.10.0
20.11.0
20.12.0
20.13.0
20.14.0
19.2.0
19.4.0
19.5.0
__________
96
97
Cfr. també supra Llinatge Boscà 2.9/1.
Passaports a l'Hospital de Carcaixent d'altres hospitals: Sant Joan de Déu d'Alacant, General de València, Òrfens de Sant Vicent de València, i altres d'Elx, Oriola i Cartagena.
114
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Administracions. Varis98
FUNDACIONS
Fundació de Jaume Casanoves i
Eufràsia Salom
Fundacions
"
"
"
"
"
OBRES PIES
Administració d'Obres Pies
Montepio Santa Bàrbara99
Escoles Ave Maria100
Escoles Parroquials (Patronat)101
Herències de Patrícia Pablo i
Esperança Rubió
BENEFICIS102
Anunciació de Nostra Senyora
Immaculada Concepció
Immaculada Concepció
"
Nª.Sª. de l'Esperança
Nª.Sª. del Roser
Nª.Sª. del Roser i Sant Bartomeu
Nª.Sª. del Roser i Sant Francesc
Quadre de
Sign.
Classificació Darás
1611-1875
19.16.0
4.14.N
4.15
Dates
1730-1851
4.15.1
19.6.0
1858-1981
1952-1980
1952-1981
1952-1981
1924-1948
1948-1951
19.14.0
19.15.0
19.12.0
19.13.0
1660-1704
1776-1797
1878-1962
1949-1963
4.15.2
4.15.3
4.15.4
4.15.5
4.15.6
4.15.7
4.16
4.16.1
4.16.2
4.16.3
4.16.4
1554-1677
4.16.5
19.1.0
1621-1889
1668-1860
1689-1878
1587-1756
1621
1623-1823
1734-1906
4.17
4.17.1
4.17.2
4.17.2/1
4.17.2/2
4.17.3
4.17.4
4.17.5
4.17.6
19.3.0
19.17.0
19.18.0
19.20.0
19.32.0
19.24.0
19.41.0
19.25.0
19.29.0
19.34.0
19.26.0
__________
98
Administracions de Bella, Castell, Cucó, Garrigues, Gisbert, Lloret, Moros i Selma, i altres temes, com ara Administració Parroquial. Cfr. catàleg de Bernat Darás.
99
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
100
Quatre caixes. Cfr. catàleg de Bernat Darás.
101
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
102
Cfr. catàleg de Bernat Darás per a tots els Beneficis, excepte els de Nª.Sª. del Roser
(1621, 4.17.4), Sant Vicent Ferrer (1621, 4.17.14/1), Llibre de Beneficis Vacants (1772, 4.17.19/1) i
Índex i Relació de Beneficis (s. XIX, 4.17.20 i 21).
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Nª.Sª. del Roser, Sant Joan
Evangelista i Sant Joan Baptista
Sant Bartomeu Apòstol
Sant Bartomeu Apòstol
"
Sant Gregori Papa
Sant Joan Baptista
Sant Josep
Sant Pere Apòstol
Sant Pere Apòstol
"
Sant Roc
Sant Vicent Ferrer
Sant Vicent Ferrer
"
"
Santa Margarida
Santa Maria Magdalena
Santa Úrsola
Sants Joans
Llibre de Beneficis Vacants
Llibre de Beneficis Vacants
"103
Índex de Beneficis
Relació de Beneficis
Varis104
CAPELLANIES
Sagrada Família, Sant Francesc i
Sant Josep
Sagrat Cor i Sant Vicent Ferrer
Sant Antoni de Pàdua
__________
103
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
104
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
115
Dates
Quadre de
Classificació
Sign.
Darás
1670-1904
4.17.7
19.35.0
1399-1685
1396-1904
1686-1871
1708-1841
1621
1621-1705
1686-1847
1804-1908
1755
1630-1814
1675-1797
1601-1817
1832-1898
1661-1882
1670-1764
1772
1818-1944
s. XIX
s. XIX
1656-1923
4.17.8
4.17.8/1
4.17.8/2
4.17.9
4.17.10
4.17.11
4.17.12
4.17.12/1
4.17.12/2
4.17.13
4.17.14
4.17.14/1
4.17.14/2
4.17.14/3
4.17.15
4.17.16
4.17.17
4.17.18
4.17.19
4.17.19/1
4.17.19/2
4.17.20
4.17.21
4.17.N
4.18
19.22.0
19.23.0
19.40.0
19.37.0
19.28.0
19.27.0
19.30.0
19.42.0
19.31.1
19.33.0
19.38.0
19.21.0
19.43.0
19.39.0
19.36.0
19.44.0
19.45.0
19.46.0
19.47.0
19.48.0
s. XIX
4.18.1
19.50.0
1909
s. XIX
4.18.2
4.18.3
19.49.1
19.51.0
116
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Dates
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I
RENDES
CENSALS I ALTRES
1634-1688
Sumari de Rendes i Comptes
1685
Taula per a la Col·lecta
1681
Llibre Primera Taula de Censals
1681
Llibre Segona Taula de Censals
105
s. XVIII
Llibre de Notas las más modernas
Llibre Antic de Censals que no es
1683
cobren
Taula de Censals/Llibre Antic de
1683
Censals que no es cobren
Censals, Debitoris, Arrendaments i
1730-1758
Cartes de Gràcia
Llibre de Censos, Comptes i Rendes 1770-1825
s. XVIICensals. Carregaments
XVIII
s. XVIICensals. Quitaments
XVIII
s. XVIICensals
XVIII
Censals, Debitoris, Arrendaments i
1790-1799
Cartes de Gràcia
s. XVI-XIX
Censals
"
s. XVI-XIX
"
s. XVI-XVII
"
s. XVII
"106
Llibre de Censals Nous
Quadre de
Classificació
Sign.
Darás
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
27.1.0
27.2.0
27.3.0
27.3.1
27.3.2
5.1.6
27.4.0
5.1.7
27.5.0
5.1.8
27.6.0
5.1.9
27.7.0
5.1.10
27.9.0
5.1.11
27.10.0
5.1.12
27.11.0
5.1.13
27.12.0
5.1.14
5.1.15
5.1.16
5.1.17
27.13.0
27.13.1
27.13.2
27.13.4
27.14.027.25.0
27.13.3
s. XVI-XIX
5.1.18
1681
5.1.19
__________
105
És un índex de Censals, compost de tres llibres i dos lligalls.
Censals de Gener (3 caixes; 27.14.0 en la signatura de Darás), de Febrer (1 caixa;
27.15.0), de Març (2 caixes; 27.16.0), d'Abril (2 caixes; 27.17.0), de Maig (1 caixa; 27.18.0), de
Juny (4 caixes; 27.19.0), de Juliol (3 caixes; 27.20.0), d'Agost (2 caixes; 27.21.0), de Setembre (2
caixes; 27.22.0), d'Octubre (2 caixes; 27.23.0), de Novembre (2 caixes; 27.24.0), de Desembre (3
caixes; 27.25.0).
106
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
COMPTES DEL COL·LECTOR, SÍNDIC I
GENERALS
Síndic. Varis107
Síndic. Comptes108
Síndic. Àpoques109
Col·lector. Varis110
Col·lector. Comptes111
Col·lector. Àpoques112
Correspondència del Síndic Salat113
Béns del Clero114
Renta Amortitzada i Votiva115
Comptes del Síndic
"
"
"
"
"
Comptes de Culte i Vicaria
"
"
Comptes de Culte i Fàbrica
Llibre de Vicaria
Comptes Generals/Distribuïdor
Comptes de Culte
Comptes de Vicaria
Dates
1648-1790
1636-1724
1617-1930
1611-1911
1618-1862
1650-1891
1678-1685
1659-1921
1661-1891
1678-1684
1710-1737
1781-1854
1808-1844
1845-1880
1881-1913
1939-1941
1941-1942
1942-1944
1947-1950
1951
1952-1975
1959-1960
1963-1969
__________
107
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
109
Són 496 documents. Cfr. catàleg de Bernat Darás.
110
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
111
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
112
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
113
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
114
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
115
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
108
117
Quadre de
Classificació
Sign.
Darás
5.2
26.0
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
5.2.14
5.2.15
5.2.16
5.2.17
5.2.18
5.2.19
5.2.20
5.2.21
5.2.22
5.2.23
26.1
26.2
26.3.0
26.4.0
26.5.0
26.6.0
26.7.0
26.8.0
26.9.0
26.10.0
26.11.0
26.12.0
26.13.0
26.14.0
26.15.0
26.16.0
26.17.0
26.18.0
26.19.0
26.20.0
26.21.0
26.22.0
118
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Comptes del Votiu d'Enterraments
Comptes Generals
"
"
Varis
DELMES I ALTRES
Arrendaments de Carns
Arrendaments del Delme
Delmes
Equivalent
Subsidi
Visita del Timbre
VISITA D'AMORTITZACIÓ 116
Llibre de Visita d'Amortització
"
"
"
Visites d'Amortització de Beneficis 117
Memorials118
Testimonis notarials per a la Visita119
Privilegis d'Amortització120
Desamortització
Varis121
Dates
1941-1946
1966-1970
1976-1980
1971-1982
1618-1860
s. XVII-XIX
s. XVII-XIX
s. XVII-XIX
s. XVII-XIX
1612-1684
s. XVII-XIX
1619-1733
1674
1739
1793
1740-1791
1732-1739
1790-1791
1531-1628
s. XVII-XIX
1682-1791
Quadre de
Sign.
Classificació Darás
5.2.24
26.23.0
5.2.25
26.24.0
5.2.26
5.2.27
26.25.0
5.2.N
28.0
5.3
28.1.0
5.3.1
28.2.0
5.3.2
28.3.0
5.3.3
28.4.0
5.3.4
28.5.0
5.3.5
28.6.0
5.3.6
5.4
5.4/1
11.1.0
5.4/2
11.2.0
5.4/3
11.3.0
5.4/4
11.8.0
5.4/5
11.4.0
5.4/6
11.5.0
5.4/7
11.6.0
5.4/8
27.8.0
5.4/9
28.7.0
5.4/N
11.7.0
__________
116
Comprovació per part del jutge sobre les adquisicions del clergat, per tal de determinar
si aquestes s‟ajustaven o no a les quantitats autoritzades pel rei mitjançant els corresponents privilegis d‟amortització.
117
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
118
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
119
Cfr. catàleg de Bernat Darás.
120
106 pergamins en pèssim estat de conservació.
121
Conté segons Bernat Darás: Memòria (1682, 11.7.1 del catàleg de Darás); carta de M. Taléns a F. Salta sobre visites d'amortització (1683, 11.7.2); circular (1687, 11.7.3); càrrec i descàrrec
(1689, 11.7.4); llicència d'amortització al rector (1697, 11.7.5); sobre visita d'amortització (1739,
11.7.6); escriptures d'obres pies i testimoniatges (1740, 11.7.7); rebut de V. Nadal (1741, 11.7.8); sobre
la visita (1791, 11.7.9); memòria de privilegis (s.d., 11.7.10); sobre la visita (s.d., 11.7.11).
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Dates
INVENTARIS DE L'ARXIU PARROQUIAL
De F. Fogues
De F. Torres122
De V. Pons
Inventari i Catàleg de B. Darás
1925
1979
1982
2000-
DOCUMENTACIÓ JUDICIAL I
NOTARIAL
PROCESSOS I DOCUMENTS
JUDICIALS123
DOCUMENTS NOTARIALS
Àpoques
Actes
Cartes Nupcials
Clams
Cessions i Donacions
Concòrdies
Cures Decretades
Comptes
Cartes de Pobresa
Escriptures de Compromís i
Condemnes
Demandes
Decrets
Declaracions
Discussions
Debitoris
Encomandes
Embargaments
Quadre de
Classificació
5.5
5.5/1
5.5/2
5.5/3
5.5/4
119
Sign.
Darás
36.1.0
36.2.0
36.3.0
6
s. XVI-XIX
6.1
33.1.0
6.2
s. XVIIXVIII
s. XVI-XVII
s. XVIIXVIII
s. XVIIXVIII
s. XVI-XVIII
s. XVI-XVIII
s. XVII
s. XVII
s. XVII
6.2.1
34.1.0
6.2.2
34.2.0
6.2.3
34.3.0
6.2.4
34.4.0
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
34.5.0
34.6.0
34.7.0
34.8.0
34.9.0
s. XVI-XVIII
6.2.10
34.10.0
s. XVI-XVII
s. XVI-XVIII
s. XVI-XVIII
s. XVI-XVIII
s. XVII
s. XVI-XVII
s. XVI-XVII
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14
6.2.15
6.2.16
6.2.17
34.11.0
34.12.0
34.13.0
34.14.0
34.15.0
34.16.0
34.17.0
__________
122
No es conserva a l'Arxiu en el moment de confeccionar aquest inventari.
123
11 caixes. Cfr. catàleg de Bernat Darás.
120
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Cartes d'Indemnitat
Inventaris de Béns i Herències
Informacions
Íntima Extrajudicial
Lletres de Canvi
Lletres de la Real Audiencia
Nul·litats
Nomenaments de Pràctics. Mandes
Pies
Obligacions
Manaments del Justícia
Manaments del Batlle
Permutes
Protestes
Prestacions d'Aliments
Procures
Poders i Sindicats
Provisions del Batlle i Justícia
Rahons124
Restitucions
Requestes i Varis de la Cort de
Justícia
"
Real Audiencia
Reconeiximents
Execucions de Sentències125
Història Civil (Decrets
d'Excomunió)
Vendes
__________
124
7 caixes.
125
3 caixes.
s. XVI-XVII
s. XVI-XVIII
s. XVI-XVIII
s. XVI-XVIII
s. XVI-XVIII
s. XVII
s. XVI-XVIII
Quadre de
Classificació
6.2.18
6.2.19
6.2.20
6.2.21
6.2.22
6.2.23
6.2.24
Sign.
Darás
34.18.0
34.19.0
34.20.0
34.21.0
34.22.0
34.23.0
34.24.0
s. XVI-XVII
6.2.25
34.25.0
1598-1726
s. XVII
s. XVI-XVIII
s. XVII
s. XVII
s. XVII
1615-1694
s. XVI-XVII
s. XVII
s. XVIIXVIII
s. XVIIXVIII
s. XVIIXVIII
s. XVIIXVIII
1636-1674
1637
1616-1692
6.2.26
6.2.27
6.2.28
6.2.29
6.2.30
6.2.31
6.2.32
6.2.33
6.2.34
34.26.0
34.27.0
34.28.0
34.29.0
34.30.0
34.31.0
34.32.0
34.33.0
34.34.0
6.2.35
34.35.0
6.2.36
34.36.0
6.2.37
34.37.0
6.2.38
34.38.0
6.2.39
6.2.40
6.2.41
34.39.0
34.40.0
34.41.0
s. XVII
6.2.42
34.43.0
1595-1682
6.2.43
34.44.0
Dates
121
CARCAIXENT (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Transportacions
Arrendaments i Cartes de Gràcia a
cobrar pel col·lector
Varis
VARIS
VARIS126
VARIS PERGAMINS127
Dates
s. XVIIXVIII
s. XVIIXVIII
s. XVII
1553-2004
1531-1697
Quadre de
Classificació
Sign.
Darás
6.2.44
34.45.0
6.2.45
34.46.0
6.2.N
34.42.0
N
N.1
N.2
25
30.0.0
__________
126
Amb el títol “Culto y Clero” de l'ordenament de Bernat Darás, conté segons aquest autor: Llibre de fàbrica de difunts (1782-1847, 25.1.0 de la signatura de Darás); fabriquer (1604-1864,
25.2.1 a 25.2.23); fàbrica (1870-1893, 25.3.1 a 25.3.11); jubileus (1676-1877, 25.4.1 a 25.4.21);
llicències d'exposició del Santíssim Sacrament i XL Hores (1626-1961, 25.5.1 a 25.5.20); clero
(1685-1852, 25.6.1 a 25.6.13); curato (1626-1964, 25.7.1 a 25.7.29); culte i clero (1616-1856, 25.8.1
a 25.8.37); capítols del clero (1685, 25.9.1); celebració de misses (1626-1967, 25.10.1 a 25.10.49);
solemnitats i processons (1619-1885, 25.11.1 a 25.11.24); sepultures i enterraments (1607-1963,
25.12.1 a 25.12.37); cor i música (1626-1893, 25.13.1 a 25.13.31); germandat del clero (1706-1878,
25.14.1 a 25.14.18); lletres apostòliques (1600-1877, 25.15.1 a 7); privilegis d'altars (1660-1894,
25.16.1 a 25.16.54); ermites (1604-1905, 25.17.1 a 25.17.12); sagristia (1836-1866, 25.18.1 a
25.18.6); campanar (1796-1943, 25.19.1 a 25.19.3); arxiu (1714-1952, 25.20.1 a 25.20.14); relíquies
(1678-2002, 25.21.1 a 25.21.27); obres i altars (1602-1989, 25.22.1 a 25.22.32); ornaments i objectes de culte (1597-2004, 25.23.1 a 25.23.79); perpetuals (1553-1568, 25.24.0); dobles i perpetuals
(1599, 25.25.0); id. (s. XVII, 25.26.0); id. (s. XVII, 25.27.0); dobles i aniversaris (1880-1887,
25.28.0).
127
106 documents d'Amortització (cfr. supra 5.4/8) i 12 pergamins de 1560 a 1697.
122
CARCAIXENT (SANTA BÀRBARA)
SANTA BÀRBARA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1951: de hecho, 4.000.
Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Santa Bárbara. Parroquia erigida el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Carcagente,
Ayuntamiento de Carcagente, provincia de Valencia. Comunicación por
carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Madrid, por
Albacete, y Carcagente-Denia). Telégrafo y teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Santa Bárbara. Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos nuevos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Posee espadaña con una campana. No hay reloj de sol ni de torre. Sufrió
desperfectos durante la guerra de 1936 y fue totalmente reconstruido, sin
ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y dista 350 metros del templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1954. No existen documentos
notables, ni libros de valor extraordinario.
CARCAIXENT (SANTA BÀRBARA)
123
V. POSESIONES
No hay casa parroquial. No posee ninguna clase de muebles o
inmuebles.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 11 de abril de 1956. No se
recibieron los ulteriores datos solicitados en 1963).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Manuel Cerdá Porres.
124
CARCAIXENT (SANT BARTOMEU-COGULLADA)
SANT BARTOMEU APÒSTOL (CARCAIXENT-COGULLADA)
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 750; de
derecho, 750. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Bartolomé
Apóstol. Parroquia erigida el 29 de diciembre de 1953. Ayuda de 1ª
(Coadjutoría) de la Asunción de Carcagente, hasta esa fecha.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Cogullada, Ayuntamiento
de Carcagente, provincia de Valencia. Comunicación por carretera.
Ferrocarril más próximo: Carcagente (de la línea Valencia-Madrid, por
Albacete, y Carcagente-Denia). Telégrafo y teléfono más próximo: Carcagente. Posee tres ermitas en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Bartolomé Apóstol. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. Posee torre con dos campanas. Hay reloj de sol y de
torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y fue parcialmente
reconstruido, recibiendo del Estado una ayuda del 5 por 100 del coste
total. Cementerio: Es municipal y dista 1.500 metros del templo. Hay
cementerio civil.
Ermita de la Sagrada Familia: Tiene culto habitual. No tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña con una campana. Sufrió desperfectos durante
la guerra de 1936, y fue parcialmente reconstruida, sin ayuda del Estado.
Ermita de D. Matías: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo.
Carece de ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Posee espadaña con una campana.
CARCAIXENT (SANT BARTOMEU-COGULLADA)
125
Ermita de San Roque: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo.
Carece de ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Hay reloj de sol. Posee espadaña sin campanas.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos y Defunciones que se
conservan datan del año 1671; la de Matrimonios, del año 1715. Está
completa la serie de libros de Bautismos y Defunciones desde el año 1856;
la de Matrimonios, desde el año 1858; la de Fábrica, desde el año 1954.
No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto,
muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni cine parroquiales. Tampoco locales especiales para la Acción Católica ni para la
catequesis. Posee una parcela. Hay un salón parroquial en la planta baja
de la Casa Abadía, con un televisor y una pequeña biblioteca.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 14 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Ovidio Fuentes Martínez.
El fons històric de l'arxiu es troba en dependències de la parroquia de l'Assumpció de Nostra Senyora de Carcaixent.
126
CARCAIXENT (SANT BARTOMEU-COGULLADA)
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
ACCIÓ PASTORAL
Confraria de la Mare de Déu de la Salut
CULTE PARROQUIAL
Racionals
Administració de Josep Castany
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Comptes de Fàbrica
Comptes de Fàbrica i de la Capella de Nª.Sª. de la Salut
Culte i Fàbrica
VARIS
1
1.1
1.2
2
3
3.1
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
N
127
CARCAIXENT (SANT BARTOMEU-COGULLADA)
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri128
"
"
"
Bateigs
Bateigs
"
"
Comunions
Confirmacions
Matrimonis
Matrimonis
"
Defuncions
Defuncions
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índex Miscel·lani
Dates
1620-1715
1832-1845
1844-1862
1856-1880
1907-1952
1952-1981
1982-
1952-1982
19831983-
Quadre de
Classificació
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1.1.6
1.1.6/1
1.2
1621-1925
1.2.1
GOVERN
2
ACCIÓ PASTORAL
CONFRARIA DE LA M ARE DE DÉU
DE LA SALUT 129
3
3.1
__________
128
És un Quinque Libri molt deteriorat del què només resten partides de Bateig (des de
1621) i el primer full de partides de Confirmació (de 1620).
129
Cfr. infra, 5.2 i N (Annex).
128
CARCAIXENT (SANT BARTOMEU-COGULLADA)
Tipologia documental
CULTE PARROQUIAL
RACIONALS
Racional
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ADMINISTRACIÓ DE JOSEP CASTANY
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
COMPTES DE FÀBRICA
COMPTES DE FÀBRICA I DE LA CAPELLA DE
Nª.Sª. DE LA SALUT
Comptes de Fàbrica i de la Capella
de Nª.Sª. de la Salut
"
"
CULTE I FÀBRICA
VARIS130
__________
130
Cfr. infra Annex.
1638-1649
1651-1663
1664-1669
1681-1706
1707-1727
1728-1744
1745-1753
1754-1774
1775-1792
1818-1834
1835-1863
1863-1892
1893-1918
1911-1935
1785-1865
Quadre de
Classificació
4
4.1
4.1/1
4.1/2
4.1/3
4.1/4
4.1/5
4.1/6
4.1/7
4.1/8
4.1/9
4.1/10
4.1/11
4.1/12
4.1/13
4.1/14
4.2
1750-1762
5
5.1
Dates
5.2
1779-1805
5.2/1
1891-1933
1901-1933
1891-1933
5.2/2
5.2/3
5.3
1615-1909
N
CARCAIXENT (SANT BARTOMEU-COGULLADA)
129
ANNEX
CATÀLEG DE DOCUMENTS DE VARIS, SEGONS BERNAT DARÁS
Carregament de censal de Miquel Santamaria en favor de l'església
(1615, 40.50.1 de la signatura de Darás); sobre un benefici (1622,
40.50.2); sobre una herència (1652, 40.50.3); àpoca (1654, 40.50.4);
àpoca sobre misses per Josefa Gomis (1661, 40.50.5); idem (1662,
40.50.6); pleit entre Josep Garcia i Maurici Morera (1685, 40.50.7); censal d'Esperança Pons a favor de Margarida Martinez (1696, 40.50.8);
censal de Bartomeu Taléns en favor de l'església (1701, 40.50.9); censal
de Josep Randis per a la celebració de tres aniversaris (1705, 40.50.10);
censal de Vicent Serra per a la celebració d'una missa (1707, 40.50.11);
censal d'Antoni Taléns en favor de Joan Baptista Villalba (1734,
40.50.12); censal de Pere Santamaria i Margarida Taléns en favor de Josep Taléns (1734, 40.50.13); dotació de Maria Randis (o Hernandis) per
a una missa (1750, 40.50.14); albarà de Bartomeu Santamaria (1752,
40.50.15); censal de Magdalena Fluvià en favor de l'església (1771,
40.50.16); id. de Francesc Puig (1774, 40.50.17); dotació de Maria Inés
Gisber per a la celebració de la festa del Sant Bult de Jesús (1774,
40.5.18); censal de Joan Peña (1776, 40.5.19); venda de Francesc Canut
a l'església (1780, 40.5.20); censal de Joan Jouglar i Alex Roman en favor de l'església (1786, 40.5.21); sol·licitut d'assignació de misses al vicari de Cogullada i negació del clero de Carcaixent (1792, 40.5.22);
sobre distribucions (1792, 40.5.23); sobre misses per al vicari (1793,
40.5.24); memorial del vicari, Vicent Carbonell, sobre l'administració de
Josep Castany (1828, 40.5.25); albarà de despeses en casa de Vicent
Carbonell (1833, 40.5.26); sobre el vicari Salvador Simón Garrigues
(1835, 40.5.27); rebut de censal (1836, 40.5.28); sobre distribucions
(1847, 40.5.29); rebut de censal (1847, 40.5.30); id. (1850, 40.5.31); sobre
rogatives a la Mare de Déu de la Salut (1852, 40.5.32); sobre abadia i
cementeri (1852, 40.5.33); informació de Francesc Sanjuan i Bosch sobre declaració de pobresa (1854, 40.5.34); rebut de l'administració de Josep Castany (1866, 40.5.35); sobre el retaule de sant Antoni Abat (1956,
40.5.36); administració de Josep Castany (1785-1865, 40.5.37); fàbrica
(1780, 40.5.38); inventari (1891-1909, 40.5.39); nota del vicari Francesc
Casanoves (s.d., 40.5.40); comptes (s.d., 40.5.41).
130
CARCAIXENT (SANT BARTOMEU-COGULLADA)
De la Confraria Mare de Déu de la Salut: Butlla d'Innocenci XII
autoritzant la Confraria (1691, 40.6.1); aprovació de la Confraria per
l'ordinari de València (1692, 40.6.2); acceptació de la Confraria en Cogullada (1692, 40.6.3); autorització de la institució de la Confraria pel
Canciller de la Santa Creuada (1692, 40.6.4); capítols de la Confraria
(1692, 40.6.5).
CARCAIXENT (SANT FRANCESC DE PAULA)
131
SANT FRANCESC DE PAULA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 3.600. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Francisco de Paula. Parroquia
erigida el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Carcagente,
Ayuntamiento de Carcagente, provincia de Valencia. Comunicación
por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Madrid, por
Albacete, y Carcagente-Denia). Telégrafo y teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: (Provisional. Antigua Ermita de San Francisco
de Paula). Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado.
No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña con
una campana. No hay reloj de sol ni de torre. Sufrió desperfectos durante
la guerra de 1936, y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado.
Cementerio: Es municipal y dista 2 kilómetros del templo. Hay cementerio civil.
Oratorio semipúblico en el huerto de San Eusebio: No tiene culto
habitual. No tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña con una campana.
Oratorio privado en el huerto de San Vicente: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo. Carece de ornamentos. No hay torre, espadaña
ni campanas.
132
CARCAIXENT (SANT FRANCESC DE PAULA)
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1954. Desde la misma fecha está
completa la serie de libros. No existen documentos notables, ni libros de
valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial nueva. No tiene huerto, muebles, ni biblioteca
propios. La parroquia no posee escuela ni cine parroquial. Posee local
para la Acción Católica.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 28 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. José-María Bernat Montoro.
CÀRCER
NOSTRA SENYORA DE L'ASSUMPCIÓ
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 2.008;
de derecho, 2.061. Categoría: Entrada. Titular parroquial: Nuestra Señora de la Asunción. No hay otros templos en la demarcación.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Cárcer, Ayuntamiento de
Cárcer, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril
más próximo Villanueva de Castellón (de la línea Valencia-Villanueva
de Castellón, de la C.T.F.V). Telégrafo más próximo: Villanueva de
Castellón. Teléfono: en la localidad.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Asunción de Nuestra Señora. Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en regular estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee torre con cuatro campanas, y reloj en
la misma. No hay reloj de sol. Sufrió desperfectos en imágenes y retablos durante la guerra de 1936, y fue totalmente reconstruido, sin ayuda
del Estado. Cementerio: Es municipal y dista 1.000 metros del templo.
Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1625; la de Confirmaciones data
134
CÀRCER
del año 1942. Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios
y Defunciones desde el año 1625; la de Confirmaciones, desde el año
1942; la de Fábrica, desde el año 1947. No se conserva ningún documento
notable ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en regular estado de habitabilidad. No hay huerto,
muebles, ni biblioteca propios. La parroquia posee escuela parroquial.
No hay cine parroquial, ni locales especiales para la Acción Católica ni
para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 13 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. José Descals Vila.
CÀRCER
135
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
Racionals
Clàusules Testamentàries
Llibre d'Aniversaris
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Llibre de Fàbrica
Visita d'Armortització
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
136
CÀRCER
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1624-1674
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
"132
"
"
1672-1699
1697-1728
1728-1761
1762-1798
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"
"
"
"
1799-1839
1840-1862
1863-1878
1879-1894
1.1.1/6
1.1.1/7
1.1.1/8
1.1.1/9
Bateigs
"
"
"
1895-1917
1918-1939
1939-1955
1952-1976
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.2/4
"
1977-
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri131
Bateigs
Comunions
Confirmacions
Confirmacions133
"
"
1942-1975
1.1.2/5
1.1.3
1.1.4
1.1.4/1
1984-2001
2003-
1.1.4/2
1.1.4/3
__________
131
Per a Confirmacions dels anys 1620-1650, cfr. infra 2.2/1.
132
Conté dos Bateigs de 1730.
133
Inclou Confirmacions de Cotes.
137
CÀRCER
Tipologia documental
Dates
Signatura
Matrimonis
1895-1933
1.1.5
1.1.5/1
"
"
1934-1952
1952-1979
1.1.5/2
1.1.5/3
"
1980-
1.1.5/4
Defuncions
"
1895-1922
1923-1951
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
"
"
1952-1986
1987-
1.1.6/3
1.1.6/4
Matrimonis
Defuncions
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Minutari de Quinque Libri
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA134
VISITES PASTORALS
Visites Pastorals135
"
"
"
"
"
"
"
ACCIÓ PASTORAL
1.2
1895-1904
1.2.1
1588-1726
1732
1742
1759
1781
1793
1818
2003
2
2.1
2.2
2.2/1
2.2/2
2.2/3
2.2/4
2.2/5
2.2/6
2.2/7
2.2/8
3
__________
134
135
Cfr. infra nota a 5.1/3.
Fragments enquadernats recientment. De 1588-1620 i 1654-1661, fulls de Càrrec i
Descàrrec; de 1595-1597, Mandats; de 1726 només queda un full amb el títol. En aquest llibre consten els Confirmats de 1620-1650.
138
CÀRCER
Tipologia documental
CULTE PARROQUIAL
RACIONALS
Racional
"
"
"
CLÀUSULES TESTAMENTÀRIES
LLIBRE D'ANIVERSARIS136
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I
RENDES137
LLIBRE DE FÀBRICA
Llibre de Fàbrica
"
"138
VISITA D'AMORTITZACIÓ
Dates
Signatura
1791-1810
1810-1838
1912-1929
1939-1952
1781
1626-1739
4
4.1
4.1/1
4.1/2
4.1/3
4.1/4
4.2
4.3
5
1726-1819
1811-1857
1876-1952
1806
__________
136
Conté també tot tipus de comptes i altres.
137
Cfr. també 4.3.
138
Conté un Libro de Efemérides Parroquial de 1958-1967 (6 folis).
5.1
5.1/1
5.1/2
5.1/3
5.2
CARLET
ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA
I. GENERALIDADES
Arziprestazgo de: Carlet. Población en 1960: de hecho, 7.990; de
derecho, 7.845. Categoría: Término de 2ª. Titular parroquial: Asunción
de Nuestra Señora. Iglesia arciprestal. En la demarcación existen el oratorio semipúblico de las Hermanas de la Doctrina Cristiana y el del Hospital.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Carlet y el arrabal
de Villarrubia, pertenecientes al Ayuntamiento de Carlet, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea
Valencia-Villanueva de Castellón, de la C.T.F.V.). Telégrafo y teléfono:
en la localidad. Teléfono de la parroquia: 129, de la Central de Carlet.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Asunción de Nuestra Señora. Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. Posee una imagen de Virgen, policromada, del siglo XIII. Posee torre con cuatro campanas y reloj
en la misma. No hay reloj de sol. El antiguo templo parroquial fue totalmente derribado durante la guerra de 1936 y reconstruido en la iglesia
del antiguo convento de dominicos. Sufrió desperfectos causados por un
terremoto y fue totalmente reconstruido, después de 1939, sin ayuda del
Estado. Cementerio: Es municipal y dista 500 metros del templo. Hay
cementerio civil.
Oratorio semipúblico del Colegio de San José: No tiene culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos,
cuadros, etc., de valor artístico. No hay torre, espadaña ni campanas.
140
CARLET (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Oratorio semipúblico del Hospital Municipal: No tiene culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos,
cuadros, etc., de valor artístico. No hay torre, espadaña ni campanas.
Capilla de Cristo Rey en el arrabal de Villarrubia: Culto dominical.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee espadaña con una campana.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones que se conservan están contenidas en el “Quinque
Libri” del año 1604. Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios y Defunciones desde el año 1801; la de Confirmaciones, desde
el año 1913; la de Fábrica, desde el año 1939. No existen documentos
notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en regular estado de habitabilidad. No tiene huerto, muebles, ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni cine
parroquiales, ni local para la catequesis. Posee locales para la Acción Católica y un campo de fútbol parroquial.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran las Hermanas de la Doctrina
Cristiana, encargadas del Hospital Municipal y de un colegio. No existen
comunidades religiosas de varones ni Colegios de Religiosos.
(Datos facilitados por la parroquia el 30 de octubre de 1962).
VII. PERSONAL
Párroco y Arcipreste: Muy Rvdo. D. Francisco Vicedo y Gil.
Coadjutor: Rvdo. D. Vicente Borrás Vendrell.
141
CARLET (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1604-1669
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
"139
"
"
1670-1727
1728-1748
1749-1764
1764-1775
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"
"
1776-1787
1788-1801
1.1.1/6
1.1.1/7
1801-1812
1813-1826
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
"140
"
"
"
1826-1837
1838-1850
1851-1859
1860-1863
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.2/5
1.1.2/6
"141
"
"
"142
1864-1871
1872-1878
1879-1884
1885-1891
1.1.2/7
1.1.2/8
1.1.2/9
1.1.2/10a
"
1885-1891
1.1.2/10b
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
Bateigs
Bateigs
"
__________
139
Conté un Decret de 1768.
140
Confirmacions de 1828-1850.
141
Confirmacions de 1883.
142
Molt cremat i deteriorat. Fins i tot manquen totes les partides corresponents a l'any
1885. Posteriorment i, sense dubte, en base a un minutari, es va refer per complet aquest llibre i és al
què hem posat la signatura 1.1.2/10b.
142
CARLET (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Bateigs
"
Dates
1892-1895
1896-1900
Signatura
1.1.2/11
1.1.2/12
"
"
1901-1905
1906-1911
1.1.2/13
1.1.2/14
"143
"
"
"
1912-1919
1920-1925
1925-1934
1935-1941
1.1.2/15
1.1.2/16
1.1.2/17
1.1.2/18
"
"
1942-1948
1949-1952
1.1.2/19
1.1.2/20
"
"
1953-1961
1961-1970
1.1.2/21
1.1.2/22
"
"
"
"
1970-1977
1977-1985
1985-1998
1998-2005
1.1.2/23
1.1.2/24
1.1.2/25
1.1.2/26
"
"
2005-2011
2011-
1.1.2/27
1.1.2/28
Comunions
Confirmacions144
Confirmacions
"
"
Matrimonis
Matrimonis146
"
"
1963-1985
1986-2011
1998145
1801-1813
1814-1834
1835-1859
__________
143
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
144
Cfr., com és habitual, llibres de Bateigs, però també 1.1.5/1.
145
Sic.
146
Conté Confirmacions de 1797-1804.
1.1.3
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1.1.4/3
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1.1.5/3
143
CARLET (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
Matrimonis
Dates
1860-1863
Signatura
1.1.5/4
"
"
"
1864-1886
1887-1891
1892-1913
1.1.5/5
1.1.5/6
1.1.5/7
"
"
"
"
1914-1928
1929-1947
1948-1952
1953-1963
1.1.5/8
1.1.5/9
1.1.5/10
1.1.5/11
"
"
"
1963-1975
1975-1996
1996-
1.1.5/12
1.1.5/13
1.1.5/14
1801-1824
1825-1830
1831-1841
1842-1859
1860-1863
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
1.1.6/5
"
"
"
"
"
"
"
"
1864-1874
1875-1888
1889-1891
1892-1900
1901-1911
1911-1925
1925-1945
1945-1952
1.1.6/6
1.1.6/7
1.1.6/8
1.1.6/9
1.1.6/10
1.1.6/11
1.1.6/12
1.1.6/13
"
"
"
1953-1970
1970-1995
1995-
1.1.6/14
1.1.6/15
1.1.6/16
Defuncions
147
Defuncions
"148
"
"
"
__________
147
148
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
En realitat és un Racional de Difunts, però, com en altres ocasions, l‟hem considerat
com a llibre sacramental.
144
CARLET (ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA)
Tipologia documental
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índexs de Bateigs, Matrimonis i
Defuncions
Índex de Bateigs, Matrimonis i Defuncions
"
Índex de Bateigs i Matrimonis
Índexs de Bateigs
Índex de Bateigs149
"
"150
Índex de Matrimonis
Índexs de Defuncions
Índex de Defuncions
"151
Llibre d'Actes de Consentiments
Dates
Signatura
1.2
1.2.1
1901-1947
1948-1956
1600-1800
1.2.1/1
1.2.1/2
1749-1840
1.2.2
1.2.3
1.2.3/1
1801-1900
1865-1906
1.2.3/2
1.2.3/3
1776-1900
1.2.4
1.2.5
1.2.5/1
1.2.5/2
1801-1900
1801-1905
1924-1943
1.2.6
GOVERN
2
ACCIÓ PASTORAL
3
CULTE PARROQUIAL
RACIONALS152
Racional
"
"
"
__________
149
Ordenació alfabètica i per anys.
150
Ordenació alfabètica i per anys.
151
Ordenació alfabètica i per anys.
152
Racional de Difunts, cfr. 1.1.6/2.
1802-1805
1916-1922
1922-1925
1939-1942
4
4.1
4.1/1
4.1/2
4.1/3
4.1/4
CARLET (SANT JOSEP)
145
SANT JOSEP
I. GENERALIDADES
Arciprestago de: Carlet. Población en 1960: de hecho, [en blanco], de derecho, [en blanco]. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San
José. Parroquia de nueva creación, erigida el 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Carlet y los barrios de Villanueva de Carlet y San Bernardo, Ayuntamiento de Carlet,
provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Villanueva de Castellón, de la C.T.F.V.).
Telégrafo y teléfono: en la localidad. Teléfono de la parroquia: 106, de la
Central de Carlet. En la demarcación existen la ermita de San Bernardo y
el oratorio de D. Juan Sendra.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San José. Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos nuevos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Posee torre con dos campanas. No hay reloj de sol ni de torre. Cementerio: Es municipal y dista 2.000 metros del templo. El templo es provisional.
Ermita de San Bernardo: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo. Ornamentos nuevos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y fue parcialmente reconstruida, sin ayuda del Estado.
Oratorio de D. Juan Sendra: No tiene culto habitual. No tiene
Santísimo. Ornamentos nuevos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico.
146
CARLET (SANT JOSEP)
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1954, en que empiezan las series.
No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial nueva. La parroquia posee un campo de deportes
y un centro parroquial con una biblioteca de unos mil volúmenes.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 30 de octubre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. José Muñoz García.
CATADAU
SANT PERE APÒSTOL
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Carlet. Población en 1960: de hecho, 1.732; de
derecho, 1.776. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Pedro Apóstol. Siendo Ayuda de 1ª de Llombay (Coadjutoría), fue elevada a parroquia de Entrada el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Catadau y la de Pueblo
Nuevo, pertenecientes al Ayuntamiento de Catadau, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Carlet (de la
línea Valencia-Villanueva de Castellón de la C.T.F.V.). Telégrafo y teléfono: en Catadau. En la demarcación existe la capilla de la Virgen del
Carmen.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Pedro Apóstol. Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de
valor artístico. Posee torre con cuatro campanas y reloj en la misma. No
hay reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal
y dista 300 metros del templo. Hay cementerio civil.
Capilla de la Virgen del Carmen: (Centro Social Católico): No
tiene culto habitual. No tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado.
No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. No posee torre, espadaña ni campanas.
148
CATADAU
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1919; la de Confirmaciones, del
año 1942. Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios,
Defunciones y Fábrica, desde el año 1939; la de Confirmaciones, desde
el año 1942. Desaparecieron o fueron destruidos durante la guerra todos
los libros hasta 1939, poseyendo los duplicados de la Curia de los años
1919 a 1930, ambos inclusive. No existen documentos notables ni libros
de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial nueva. Tiene huerto. No tiene muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni cine parroquiales. Posee un
Centro Social Católico que se utiliza como centro recreativo y para la
Acción Católica y la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades Religiosas de varones, ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 30 de octubre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Enrique Arnal Laparra.
CORBERA
ELS SANTS VICENTS
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 3.274; de
derecho, 3.312. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Los Santos
Vicentes.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Corbera de Alcira, Ayuntamiento de Corbera de Alcira, provincia de Valencia. Comunicación por
carretera. Ferrocarril más próximo: Alcira. Telégrafo más próximo: Alcira. Teléfono: en la localidad. En la demarcación se encuentra la ermita
del Santísimo Cristo.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer.
Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee
retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee torre con cuatro campanas. Hay reloj de torre. No hay reloj de sol. Sufrió desperfectos durante
la guerra de 1936, y fue casi totalmente reconstruido, recibiendo una
ayuda del Estado de 150.000 pesetas. Cementerio: Es municipal y dista
1 km. del templo. Hay cementerio civil.
Ermita del Santísimo Cristo: No tiene culto habitual. No tiene
Santísimo. Carece de ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de
valor artístico. No hay torre, espadaña ni campanas.
150
CORBERA
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del año
1920; la de Confirmaciones, del año 1941; la de Matrimonios y Defunciones, del año 1923. Está completa la serie de libros de Bautismos
desde el año 1939; la de Confirmaciones, desde el año 1941; la de Matrimonios y Defunciones, desde el año 1923; la de Fábrica, desde el año
1939. No existen documentos notables, ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en muy buen estado de habitabilidad. No tiene
huerto, muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni
cine parroquiales. Tampoco locales especiales para la Acción Católica ni
para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 17 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Juan García García.
COTES
SANT MIQUEL ARCÀNGEL
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 416;
de derecho, 435. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Miguel
Arcángel. Siendo Ayuda de 1ª de la parroquia de Cárcer, fue elevada a
parroquia de Entrada el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Cotes, Ayuntamiento de
Cotes, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril
más próximo: Villanueva de Castellón. Telégrafo más próximo: Villanueva de Castellón. Teléfono: en la localidad. No hay otros templos en la
demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Miguel Arcángel. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en regular estado. No posee retablos, cuadros,
etc., de valor artístico. Posee torre con tres campanas y reloj en la misma.
No hay reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra en retablos e
imágenes, y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y dista 500 metros del templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1714. Está completa la serie de
152
COTES
libros de Bautismos, Matrimonios y Defunciones desde el año 1714. No
existen documentos notables, ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en regular estado de habitabilidad. No tiene huerto, muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni cine
parroquiales. Tampoco locales especiales para la Acción Católica ni para
la catequesis. No posee ninguna otra clase de propiedades.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 13 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Encargado: Rvdo. D. José Descals Vila, Ecónomo de Cárcer.
COTES
153
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
"
"
"
"
1656-1714
1714-1750
1751-1862
1863-1909
1910-1954
Quadre de
Classificació
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
1954-
1.1.2
1.1.2/1
1985-
1.1.3
1.1.4
1.1.4/1
1954-
1.1.5
1.1.5/1
1954-
1.1.6
1.1.6/1
Dates
Bateigs
Bateigs
Comunions
Confirmacions153
Confirmacions
Matrimonis
Matrimonis
Defuncions
Defuncions
__________
153
Cfr. també 1.1.4/1 de Càrcer.
Sign.
AD
862
862
862
863
863
CULLERA
SANT ANTONI DE PÀDUA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población: de hecho, 1.386; de derecho,
1.425. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Antonio de Padua
(San Antonio del Mar). Parroquia erigida el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la Barriada de San Antonio del Mar y el
Faro de Cullera (estación veraniega), pertenecientes al Ayuntamiento de
Cullera, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril:
en la localidad (de la línea Valencia-Cullera). Telégrafo y teléfono: en la
localidad. En la demarcación existe, en el barranco de Santa Marta, una
gruta-ermita dedicada a la Santa de este nombre.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Antonio de Padua. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. Posee espadaña con una campana. No hay reloj de sol
ni de torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y fue totalmente reconstruido, recibiendo una ayuda del Estado de 143.000 pesetas. Cementerio: Es municipal y dista 3 km. del templo. Hay cementerio
civil.
Ermita de Santa Marta: No tiene culto. Se desconocen más datos.
156
CULLERA (SANT ANTONI DE PÀDUA)
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Parroquia creada en 1954; a partir de esta fecha tiene completa la
serie de libros parroquiales. No posee documentos notables ni libros de
valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene muebles
ni biblioteca. La parroquia no tiene escuela ni cine parroquiales. Tiene
un pequeño local, adosado al templo, para reuniones, catequesis y televisión.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 29 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecómomo: Rvdo. D. Filiberto Llobregat Bernat.
CULLERA (SANTÍSSIMA SANG DE CRIST)
157
SANTÍSSIMA SANG DE CRIST
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1962: de hecho, 5.000; de
derecho, 5.000. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Santísima Sangre de Cristo. Parroquia erigida el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende el arrabal de San Agustín, Barrio de San
Lorenzo y el Barrio del Cano, pertenecientes al Ayuntamiento de Cullera, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la
localidad (de la línea Valencia-Cullera). Telégrafo y teléfono: en la localidad. En la demarcación existen dos ermitas.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: La Sangre de Cristo. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. Posee torre con cuatro campanas y reloj en la misma.
No hay reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y fue
parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y dista 700 metros del templo. Hay cementerio civil.
Ermita de San Lorenzo: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo. Carece de ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña sin campanas. Hay reloj de sol. Sufrió
desperfectos durante la guerra de 1936, y fue parcialmente reconstruido,
sin ayuda del Estado.
Ermita de los Santos Abdón y Senén: No tiene culto habitual. No
tiene Santísimo. Carece de ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. Posee espadaña sin campanas. No hay reloj de sol ni
158
CULLERA (SANTÍSSIMA SANG DE CRIST)
de torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y no ha sido reconstruida.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Parroquia creada en 1954, posee los libros parroquiales a partir de
esa fecha. No posee documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
No posee casa parroquial. La parroquia no posee escuela ni cine
parroquiales. Tampoco locales para la catequesis. Para la Acción Católica se han habilitado dos casitas viejas, propiedad de la parroquia.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, que atienden el Hospital Municipal. No existen comunidades religiosas de varones, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 19 de enero de 1963).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Manuel Camarasa Jover. Coadjutor: Rvdo. D.
Pedro-Antonio Mora González.
CULLERA (SANTS JOANS)
159
SANTS JOANS
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1962: de hecho, 14.849; de
derecho, 15.039. Categoría: Término de 2ª. Titular parroquial: Santos
Juanes.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Cullera, Ayuntamiento de Cullera, provincia de Valencia. Comunicación por carretera.
Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Cullera). Telégrafo y
teléfono: en la localidad. Existen cuatro capillas y un santuario en la
demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Santos Juanes. Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee torre con cuatro campanas y reloj en la misma. No hay
reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y fue en gran
parte reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y
dista 1.500 metros del templo. Hay cementerio civil.
Santuario del Castillo: Tiene culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee torre con cuatro campanas. No tiene reloj de sol ni de
torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue totalmente reconstruido, sin ayuda del Estado.
Capilla de Santa Ana: Tiene culto habitual. No tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee espadaña con una campana. No hay reloj de sol ni de
160
CULLERA (SANTS JOANS)
torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, y fue totalmente
reconstruida, sin ayuda del Estado.
Capilla del Asilo de la Concepción: Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de
valor artístico. Posee espadaña con una campana. Sufrió desperfectos
durante la guerra de 1936 y fue totalmente reconstruido, sin ayuda del
Estado.
Capilla del Asilo de San Lorenzo: Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee espadaña con una campana. Sufrió desperfectos durante
la guerra de 1936, y fue totalmente reconstruida, sin ayuda del Estado.
Capilla de San Vicente: Culto habitual. No tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Posee espadaña con una campana. No hay reloj de sol ni de torre. Sufrió
desperfectos durante la guerra de 1936, y fue totalmente reconstruida, sin
ayuda del Estado.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del
año 1800; la de Confirmaciones, del año 1939; la de Matrimonios, del año
1798; la de Defunciones, del año 1817. Está completa la serie de libros
de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios, Defunciones y Fábrica
desde el año 1939. No existen documentos notables ni libros de valor
extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial nueva, con tres viviendas y locales para oficinas.
La parroquia no posee escuela parroquial. Hay cine parroquial. Posee un
teatro de Patronato, en local alquilado. Posee locales propios para la
Acción Católica y para la catequesis.
CULLERA (SANTS JOANS)
161
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentra la comunidad de los Hermanos
Menores (franciscanos), en el Santuario de la Virgen del Castillo;
Hermanas Carmelitas de la Caridad, encargadas de un Asilo, del Hospital Municipal y de un Colegio; Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl, encargadas de un Asilo y de un Colegio. No existen Colegios de
Religiosos.
(Datos facilitados por la parroquia el 28 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. Vicente Peris Carbonell. Coadjutor: Rvdo. D.
Antonio Martínez Pérez. Coadjutor: Rvdo. D. Sebastián Benítez y Ramón.
162
CULLERA (SANTS JOANS)
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
Dates
Signatura
1822-1823154
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
1832-1834
Bateigs
"
"
1800-1806
1806-1811
1811-1815
1.1.1/2
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
"
"
1815-1820
1820-1824155
1.1.2/4
1.1.2/5
"156
"
1853-1856
1857-1859
1.1.2/6
1.1.2/7
"157
"158
"
"
1919-1921
1922-1924
1922-1924
1925-1928
1.1.2/8
1.1.2/9a
1.1.2/9b
1.1.2/10
"159
"
"
1939-1941
1941-1945
1946-1951
1.1.2/11
1.1.2/12
1.1.2/13
Bateigs
__________
154
Des de noviembre 1822 a juny 1823.
155
Nota a peu del foli 223': “Las partidas desde 1º de noviembre de 1822 hasta último de
junio de 1823 están extendidas en papel sellado y encuadernadas en libros separados”. Cfr. supra
1.1.1/1.
156
Manquen els llibres amb una antiga signatura del 6 al 13, anys 1824-1853 inclusive. Per
als anys 1832-1834, cfr. supra 1.1.1/2.
157
Manquen els llibres corresponents als anys 1860-1918.
158
Llibre molt deteriorat, del què es va fer una còpia moderna. Cfr. 1.1.2/9b.
159
Manquen els llibres corresponents als anys 1929-1939.
163
CULLERA (SANTS JOANS)
Tipologia documental
Bateigs
"
Dates
1951-1952
1952-1959
Signatura
1.1.2/14
1.1.2/15
"
"
1959-1964
1965-1972
1.1.2/16
1.1.2/17
"
"
"
"
1972-1978
1978-1986
1987-2004
2004-
1.1.2/18
1.1.2/19
1.1.2/20
1.1.2/21
1941-2003
2005-
1.1.3
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1798-1809
1809-1818
1818-1824160
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1.1.5/3
"161
"162
"163
"
"
1824-1831
1831-1840
1840-1856
1856-1862
1863-1865
1.1.5/4
1.1.5/5
1.1.5/6
1.1.5/7
1.1.5/8
"164
"165
1919-1928
1939-1948
1.1.5/9
1.1.5/10
"
1948-1952
1.1.5/11
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
Matrimonis
Matrimonis
"
"
__________
160
Nota al peu del foli 168': “Siguen las partidas en papel sellado encuadernado en libro
separado”. Cfr. supra 1.1.1/1.
161
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
162
Nota al foli 15: “Los años 1832 y 1833 están extendidos en papel sellado y se continúan
de principio de 1834”. Cfr. supra 1.1.1/2.
163
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
164
Manquen els llibres corresponents als anys 1866-1918.
165
Manquen els llibres corresponents als anys 1929-1938.
164
CULLERA (SANTS JOANS)
Tipologia documental
Matrimonis
Dates
1952-1959
Signatura
1.1.5/12
"
"
"
1959-1965
1966-1974
1974-1990
1.1.5/13
1.1.5/14
1.1.5/15
"
"
1990-2005
2005-
1.1.5/16
1.1.5/17
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
1.1.6/5
1.1.6/6
1.1.6/7-8
1.1.6/9
1.1.6/10
1.1.6/11
1.1.6/12
1.1.6/13
1.1.6/14
1.1.6/15
Defuncions
Defuncions166
"168
"
"169
"170
"
"171
"
"172
"
"173
"
"174
"
1817-1831167
1831-1841
1841-1849
1849-1853
1853-1856
1856-1862
1863-1873
1874-1881
1881-1890
1890-1891
1892-1897
1898-1903
1919-1922
1923-1928
__________
166
Manquen els dos primers llibres, segons la signatura antiga.
167
Nota al foli 66: “Desde 1º de noviembre de 1822 hasta fin de junio de 1823 están extendidas las partidas en papel sellado encuadernado en libro separado”. Cfr. supra 1.1.1/1.
168
Manca al moment de confeccionar aquest inventari. Per als anys 1832-1834, cfr. supra
169
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
170
Conté Índex de 1849-1865.
171
Manquen dos llibres conforme denuncia la signatura antiga.
172
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
173
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
174
Manquen els llibres corresponents als anys 1904-1918.
1.1.1/2.
165
CULLERA (SANTS JOANS)
Tipologia documental
Defuncions175
"
Dates
1939-1945
1946-1952
Signatura
1.1.6/16
1.1.6/17
"
"
1952-1962
1962-1973
1.1.6/18
1.1.6/19
"
"
"
1973-1991
1991-2007
2008-
1.1.6/20
1.1.6/21
1.1.6/22
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA176
Índex de Matrimonis
Actes i Declaracions Jurades de Bateig
Reconstrucció de Partides
Reconstrucció de Partides (lletres A-B)
" (lletres C-D)
" (lletres E-G)
" (lletres H-LL)
" (lletres M-Q)
" (lletres R-Z)
1.2
1800-1900
19??-1939
19??-1939
19??-1939
19??-1939
19??-1939
19??-1939
19??-1939
__________
175
Manquen els llibres corresponents als anys 1929-1939.
176
Cfr. també nota a 1.1.6/5.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3/1
1.2.3/2
1.2.3/3
1.2.3/4
1.2.3/5
1.2.3/6
L'ÉNOVA
VERGE DE GRÀCIA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Játiva. Población en 1960: de hecho, 1.412; de
derecho, 1.540. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Virgen de Gracia. Fue parroquia de Entrada hasta el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Énova, del Ayuntamiento
de Énova, de la provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Manuel-Énova (de la línea Valencia-Madrid, por
Albacete). Telégrafo más próximo: Manuel. Teléfono: en la localidad.
Existen en la demarcación la ermita de San José y el oratorio público del
Asilo de San José.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Virgen de Gracia. Tiene culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. Posee una imagen de la Virgen
de Gracia en mármol y policromada, muy antigua. El templo que sufrió
algunos desperfectos durante la guerra de 1936, ha sido reconstruido totalmente, sin ayuda del Estado. Posee torre con tres campanas y reloj de
torre en la misma. No hay reloj de sol. Cementerio: Es municipal y la
distancia al templo es de 450 metros. Hay cementerio civil.
Ermita de San José: Tiene culto habitual. Tiene Santísimo. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña con una
campana. No tiene reloj de torre ni de sol.
168
L'ÉNOVA
Oratorio público del Asilo de San José: No tiene culto habitual.
No tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña con una campana. No tiene
reloj de torre ni de sol.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1621; de Confirmaciones data del año
1741. Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios y Defunciones desde el año 1621; de Confirmaciones, desde el año 1741; de
Fábrica, desde el año 1626. Como documento notable se conserva una bula
de Urbano VIII, de año 1755.177 No posee libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. Tiene huerto
propio. Posee un campo de huerta. Como centro recreativo posee un
campo de fútbol. No tiene biblioteca ni muebles propios. Posee local
propio para la Acción Católica y para la catequesis. No tiene escuela ni
cine parroquiales.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existe comunidad religiosa de varones o de mujeres. Hay Asilo,
pero no lo atienden Religiosas. No hay Hospital. Tampoco hay Colegios
de Religiosos ni de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 24 de enero de 1963).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Juan Pérez García.
__________
177
El document o no és d'Urbà VIII o no és de 1755, però en tot cas es troba desaparegut
en el moment de confeccionar aquest inventari.
L'ÉNOVA
169
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
ACCIÓ PASTORAL
Institucions i Confraries
CULTE PARROQUIAL
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Llibre de Càrrecs i altres
Comptes de Culte i Fàbrica
Comptes de Culte
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
4
5
5.1
5.2
5.3
170
L'ÉNOVA
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1620-1681
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
"
"
"
1681-1720
1716-1737
1738-1762
1763-1797
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"
"
1798-1820
1821-1835
1.1.1/6
1.1.1/7
Bateigs
"
1835-1849
1850-1879
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
"
"
"
"
1879-1907
1907-1923
1923-1939
1939-1951
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.2/5
1.1.2/6
"
"
1952-1996
1996-
1.1.2/7
1.1.2/8
1904-2002
2003-
1.1.3
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
Matrimonis
1835-1879
1.1.5
1.1.5/1
"
"
1879-1926
1927-1951
1.1.5/2
1.1.5/3
"
1952-1994
1.1.5/4
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
Bateigs
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
Matrimonis
L'ÉNOVA
Tipologia documental
Matrimonis
171
Dates
1995-
Signatura
1.1.5/5
1835-1861
1879-1925
1926-1946
1947-1951
1952-2004
2004-
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
1.1.6/5
1.1.6/6
Defuncions
Defuncions
"
"
"
"
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índex de Bateigs
Índex de Matrimonis i Defuncions
Varis
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
VISITES PASTORALS
Visita Pastoral
"
"
"
"
"
"
"
ACCIÓ PASTORAL
INSTITUCIONS I CONFRARIES
Confraria del Roser
Confraria del Roser
"
"
1.2
1798-1956
1798-1956
1875-1888
1.2.2
1.2.N
1700
1725
1732
1741
1797
1808
1924-1976
2003
2
2.1
2.2
2.2/1
2.2/2
2.2/3
2.2/4
2.2/5
2.2/6
2.2/7
2.2/8
1621-1732
1741-1818
1826-1860
3
3.1
3.1.1
3.1.1/1
3.1.1/2
3.1.1/3
1.2.1
172
L'ÉNOVA
Tipologia documental
Confraria del Roser
Dates
1905-1941
CULTE PARROQUIAL
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
LLIBRE DE CÀRRECS I ALTRES
COMPTES DE CULTE I FÀBRICA
COMPTES DE CULTE
Signatura
3.1.1/4
4
1747-1901
1848-1968
1859-1917
5
5.1
5.2
5.3
FAVARETA
SANT ANTONI ABAT
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 1.679; de
derecho, 1.710. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Antonio
Abad.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Favareta, del Ayuntamiento de Favareta, de la provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Cullera (de la línea Valencia-Cullera).
Telégrafo más próximo: Cullera. Teléfono: en la localidad. Cuenta en la
demarcación con una ermita y una capilla, que se detallan más adelante.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Antonio Abad. Tiene culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros,
etc., de valor artístico. El templo, que sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, ha sido parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Posee torre con dos campanas. No tiene reloj de sol ni de torre. Cementerio:
Es parroquial y la distancia al templo es de 170 metros. No hay cementerio civil.
Ermita de San Lorenzo: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo.
Se desconocen más datos.
Capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo, del Colegio de
San José, de las Religiosas Franciscanas de Nuestra Señora del Buen
174
FAVARETA
Consejo: Tiene culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. Se desconocen más detalles.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Se desconoce la fecha de antigüedad de las partidas de Bautismos,
Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones. Está completa la serie de
libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios, Defunciones y
Fábrica, desde el año 1939. Durante la guerra de 1936, fueron destruidos
muchos de los libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios,
Defunciones y Fábrica. No posee documentos, ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial nueva. No tiene huerto propio. No tiene biblioteca
ni muebles propios. No posee centros recreativos. No tiene escuelas ni
cine parroquiales. Posee algunas tierras. La planta baja de la casa abadía
se utiliza para la Acción Católica y para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran las Religiosas Franciscanas de
Nuestra Señora del Bueno Consejo, que atienden el Colegio de San José.
No hay comunidad de Religiosos, ni tampoco Colegio regido por éstos.
Tampoco hay Hospital, ni Asilo.
(Datos facilitados por la parroquia el 14 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. José Sanandrés Burgos.
FAVARETA
175
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
Racionals
Administració del Culte
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Patrimoni del Curato
Inventari
Llibre de Béns i Rendes
Fàbrica
Censals i Carregaments
DOCUMENTACIÓ JUDICIAL
Escriptures
Escriptures i Varis
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
176
FAVARETA
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1619-1638
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
"
"
"
1638-1744
1745-1766
1767-1804
1804-1830
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"
"
"
1831-1865
1835-1861
1862-1879
Bateigs
1939-1944
1.1.1/6
1.1.1/7
1.1.1/8
1.1.2
1.1.2/1
"
"
"
1944-1952
1952-1977
1978-
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri178
Bateigs
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
Matrimonis
Matrimonis
"179
"
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.3
1892-1928
1929-1944
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2 i 3
1945-1952
1.1.5/4
1941-2000
2003-
__________
178
En el primer foli hi ha una partida de 1608. Conté Censals s. XVII-XVIII. En el moment
de confeccionar aquest inventari, els tres primers Quinque Libri es troben en la caixa forta de la sacristia.
179
Manquen al moment de confeccionar aquest inventari.
FAVARETA
177
Tipologia documental
Matrimonis
Dates
1952-1977
Signatura
1.1.5/5
"
1978-
1.1.5/6
Defuncions
"
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índex
Matrícula Parroquial
Matrícula Parroquial
"
1927-1952
1952-2002
2002-
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1803-1845
1846-1868
1.2.1
1.2.2
1.2.2/1
1.2.2/2
"180
Expedients Matrimonials181
ca. 1907
s. XIX
1.2.2/3
1.2.3
Defuncions
1.2
1880-1950
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
Erecció Vicaria Perpetua
Fets de la Guerra Civil
Autenticació Relíquia
Benedicció Campana
Autoritzacions Diverses
Autorització Establiment Terres
VISITES PASTORALS
Visita Pastoral182
"
"
"
"
2
2.1
1783
1941
1767
1899
1730-1747
s. XVIII
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
1607
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2/1
1620
1623
1644
1654
2.2/2
2.2/3
2.2/4
2.2/5
__________
180
Conté el primer full de la matrícula de 1899.
181
En el moment de confeccionar aquest inventari, es troba en la caixa forta de la sacristia.
182
Únicament un full.
178
FAVARETA
Tipologia documental
Visita Pastoral
"
"
"
"
"
"
"
"
Dates
1663
1667
1671
1689
1769
1781
1819
1827
1899
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
RACIONALS
Racional
"
"183
"
"
"
"
"
ADMINISTRACIÓ DEL CULTE
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I
RENDES184
PATRIMONI DEL CURATO
INVENTARI
LLIBRE DE BÉNS I RENDES
__________
183
Conté documentació de Fàbrica.
184
Cfr. també 1.1.1/1.
Signatura
2.2/6
2.2/7
2.2/8
2.2/9
2.2/10
2.2/11
2.2/12
2.2/13
2.2/14
3
1620-1757
1736-1776
1776-1803
1804-1842
1860-1887
1894-1906
1906-1917
1939-1952
1862-1906
4
4.1
4.1/1
4.1/2
4.1/3
4.1/4
4.1/5
4.1/6
4.1/7
4.1/8
4.2
5
1779
1828
1826-1930
5.1
5.2
5.3
FAVARETA
Tipologia documental
179
Dates
Signatura
1638-1744
1750-1815
1810-1883
5.4
5.4/1
5.4/2
5.4/3
1745
1732
1736
1738
1736
1734
5.5
5.5/1
5.5/2
5.5/3
5.5/4
5.5/5
5.5/6
DOCUMENTACIÓ JUDICIAL
ESCRIPTURES
Escriptura
Escriptura de Cessió
1784
1769
6
6.1
6.1/1
6.1/2
Escriptures Públiques
Permuta Terres
ESCRIPTURES I VARIS
1751-1783
1818
s. XIX-XX
6.1/3
6.1/4
6.2
FÀBRICA
185
Llibre de Fàbrica
"
"
CENSALS I CARREGAMENTS
Imposició de Censal
Carregament de Censal
"
"
Carregament de Dobla
Censal de Misses Cantades
__________
185
Cfr. també 4.1/3.
FORTALENY
SANT ANTONI ABAT
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1960: de hecho, 946; de
derecho, 964. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Antonio
Abad.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Fortaleny, del Ayuntamiento de Fortaleny, de la provincia de Valencia. Comunicación por
carretera. Ferrocarril más próximo: Sueca (de la línea Valencia-Cullera).
Telégrafo más próximo: Sueca. Teléfono: en la localidad. No tiene otros
templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Antonio Abad. Tiene culto habitual. Tiene
Santísimo. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. El templo,
que sufrió, desperfectos durante la guerra de 1936, ha sido reconstruido
totalmente, con ayuda del estado (40 por 100). Posee torre con cuatro
campanas y reloj de torre en la misma. No tiene reloj de sol. Cementerio:
Es municipal y la distancia al templo es de 400 metros. Hay cementerio
civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos y Matrimonios que se
conservan datan de año 1683; de Confirmaciones data del año 1689; de
182
FORTALENY
Defunciones data del año 1681. Está completa la serie de libros de Bautismos y Matrimonios desde el año 1683; de Confirmaciones, desde el
año 1689; de Defunciones, desde el año 1681; de Fábrica, desde el año
1956. Posee libros de Visitas Pastorales de los años 1726, 1732, 1741,
1759, 1773, 1811 y 1819. Como documentos notables, posee varios testamentos y fundaciones de sufragios desde 1731.
V. POSESIONES
Casa parroquial en muy buen estado de habitabilidad. No tiene
huerto propio. No tiene muebles propios. Tiene biblioteca propia. No posee locales para la Acción Católica. Posee local propio para la catequesis. No posee escuelas ni cine parroquiales. Posee un Hogar Parroquial
con centro recreativo, biblioteca pública y salón de actos.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones o de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 7 de marzo de 1963).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Benjamín Orovay Morant.
FORTALENY
183
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
Racionals
Distribuïdor
Diari de Misses
Aniversaris
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Fàbrica
Llibre de Drets de Sepultura, Fàbrica i Almoines
Comptes del Campanar
VARIS
Varis
"
"
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
N
N.1
N.2
N.3
184
FORTALENY
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1683-1731
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1730-1762
1761-1811
1811-1855
1856-1900
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
Bateigs
"
1901-1929
1929-1952
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
"
"
1952-2003
2003-
1.1.2/3
1.1.2/4
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
"
"
"
"186
Bateigs
Comunions
1900-1909
1941-
1.1.3
1.1.3/1
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
Matrimonis
"
1856-1921
1922-1951
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
"
1952-
Defuncions
"
1901-1952
1952-
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
1980-
Matrimonis
Defuncions
__________
186
No conté partides de Matrimoni.
1.1.5/3
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
185
FORTALENY
Tipologia documental
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índex General
Minutari de Quinque Libri
Minutari
"
Dates
Signatura
1.2
1763-1950
1856-1869
1892-1897
1.2.1
1.2.2
1.2.2/1
1.2.2/2
Expedients Matrimonials
"
"
"
"
"
"
"
"
1893-1904
1903-1912
1912-1921
1922-1926
1927-1936
1939-1946
1947-1954
1955-1958
1959-1965
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1/1
1.2.3.1/2
1.2.3.1/3
1.2.3.1/4
1.2.3.1/5
1.2.3.1/6
1.2.3.1/7
1.2.3.1/8
1.2.3.1/9
"
"
"
"
"187
"
"
"
Llibre d'Actes de Consentiments
Varis
Varis
"
"
1967-1970
1972-1977
1978-1982
1983-1984
1985-1989
1990-2001
2002-2010
20111925-1932
De Matrimonis
Expedients Matrimonials
ca. 1829-1883
ca. 1863-1893
ca. 1841-1890
__________
187
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
1.2.3.1/10
1.2.3.1/11
1.2.3.1/12
1.2.3.1/13
1.2.3.1/14
1.2.3.1/15
1.2.3.1/16
1.2.3.1/17
1.2.3.2
1.2.3.N
1.2.3.N/1
1.2.3.N/2
1.2.3.N/3
186
FORTALENY
Tipologia documental
Matrícula Parroquial
Matrícula Parroquial
"
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
Efemèrides188
450 Aniversari de la Parròquia
VISITES PASTORALS
Visita Pastoral
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Dates
Signatura
1811-1899
1.2.4
1.2.4/1
1897-1954
1.2.4/2
1906-1936
1985
2
2.1
2.1.1
2.1.2
1679
1726
1732
1741
1759
1773
1781
1793
1811
1819
1950
2003
2.2
2.2/1
2.2/2
2.2/3
2.2/4
2.2/5
2.2/6
2.2/7
2.2/8
2.2/9
2.2/10
2.2/11
2.2/12
ACCIÓ PASTORAL
3
CULTE PARROQUIAL
4
RACIONALS
Racional
"
"189
1759-1775
1776-1809
1811-1819
4.1
4.1/1
4.1/2
4.1/3
__________
188
Les últimes anotacions són de novembre de 1936, on es relaten els successos dels primers
mesos de la Guerra.
189
Amb fulles soltes de 1809 a 1811.
187
FORTALENY
Tipologia documental
Racional
"
"
"
DISTRIBUÏDOR
DIARI DE MISSES
ANIVERSARIS
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
FÀBRICA
LLIBRE DE DRETS DE SEPULTURA, FÀBRICA
I ALMOINES
COMPTES DEL CAMPANAR
VARIS190
VARIS
"
"
Dates
1819-1879
1880-1896
1897-1933
1940-1952
1952-1970
1838-1851
s. XVII-XVIII
Signatura
4.1/4
4.1/5
4.1/6
4.1/7
4.2
4.3
4.4
1811-1904
5
5.1
1758-1810
5.2
1897-1920
5.3
s. XVII-XVIII
s. XIX
s. XIX-XX
N
N.1
N.2
N.3
__________
190
Conté: Escriptures de propietat (entre altres una “Escritura de donación de la Iglesia,
Casa Abadía...” de 1741, Clàusules Testamentàries i Censals.
GAVARDA
SANT JOAN BAPTISTA I SANT ANTONI ABAT
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 1.381;
de derecho, 1.358. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Juan
Bautista y San Antonio Abad.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Gabarda y el Barrio
Villariezo (de 178 habitantes), del Ayuntamiento de Gabarda, de la provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo
Alberique (de la línea Valencia-Villanueva de Castellón de la C.T.F.V.).
Telégrafo más próximo Alberique. Teléfono en la localidad. No existen
otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Juan Bautista y San Antonio Abad. Tiene
culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee
retablos, cuadros, etc., de valor artístico. El templo, que sufrió desperfectos durante la guerra de 1936, ha sido reconstruido parcialmente, sin
ayuda del Estado. Posee torre con tres campanas y reloj de torre en la
misma. Tiene reloj de sol. Cementerio: Es municipal y la distancia al
templo es de 2.000 metros. No hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones datan del año 1666. Está completa la serie de
190
GAVARDA
libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones desde
esta misma fecha; la de Fábrica, desde el año 1904. No posee documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial nueva. Tiene huerto propio. No tiene muebles
propios. No posee centros recreativos. No tiene locales para la Acción
Católica. No tiene local para la catequesis. No hay escuelas ni cine parroquiales.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones o de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 18 de enero de 1963).
VII. PERSONAL
Ecónomo Rvdo. D. Vicente Costa Costa.
GAVARDA
191
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
ACCIÓ PASTORAL
Institucions i Confraries
CULTE PARROQUIAL
Racionals
Testaments
Càrrega i Descàrrega
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Propietats
Inventaris
Llibre de Comptes
Obres
Visites d'Amortització
Rebuts
Varis
Administració del Cementeri
DOCUMENTACIÓN NO PARROQUIAL
Actes Dreta Liberal Republicana
Memòria del Sindicat Agrícola
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
192
GAVARDA
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
"
"
"
"
"
"
Bateigs
Bateigs
"
"
"
"
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
"
Matrimonis
Matrimonis
"
"
"
"
Defuncions
Defuncions
Dates
1666-1714
1715-1752
1753-1806
1807-1848
1848-1860
1860-1870
1868-1879
1880-1900
1901-1926
1927-1952
1952-1993
199319571913-1974
1984-1998
20051880-1909
1910-1948
1948-1952
1952-2003
20041880-1907
Quadre de
Classificació
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
1.1.1/6
1.1.1/7
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.2/5
1.1.3
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1.1.4/3
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1.1.5/3
1.1.5/4
1.1.5/5
1.1.6
1.1.6/1
Sign.
AD
549
549
550
550
551
551
552
552
552
553
553
553
193
GAVARDA
Tipologia documental
Defuncions
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índex de Llibres Sacramentals
De Matrimonis
Consells i Consentiments paterns
Expedients Matrimonials
Expedients Matrimonials
"
"
"
"
"
"
"
"
Matrícula Parroquial191
Varis
Procés
Rectificació de partides
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
Llibre de Memòries
Llibre de Cròniques
Presa de Possessió
"
Nomenament
VISITES PASTORALS
Visita Pastoral
"
__________
191
Cfr. també nota a 4.1/7.
Quadre de
Classificació
1908-1952
1.1.6/2
19521.1.6/3
Dates
Sign.
AD
1.2
1801-1945
1927-1936
1872-1907
1907-1924
1925-1935
1939-1949
1950-1958
1959-1967
1968-1977
1978-1991
19921894-1904
1755
1807-1861
1903-1945
1903-1962
1903
1942
1714
1689
1689
1.2.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.2/1
1.2.2.2/2
1.2.2.2/3
1.2.2.2/4
1.2.2.2/5
1.2.2.2/6
1.2.2.2/7
1.2.2.2/8
1.2.2.2/9
1.2.3
1.2.N
1.2.N/1
1.2.N/2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2/1
2.2/2
554
554
554
554
554
555
555
555
555
555
556
556
194
GAVARDA
Tipologia documental
Visita Pastoral
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ACCIÓ PASTORAL
INSTITUCIONS I CONFRARIES
Filles de Maria
Sagrat Cor
Santíssim Sagrament i Doctrina
Cristiana
Dijous Eucarístic
CULTE PARROQUIAL
RACIONALS
Racional
"
"
"
"
"
"192
__________
192
Conté Matrícula Parroquial de 1890.
Quadre de
Classificació
1695
2.2/3
1725
2.2/4
1726
2.2/5
1732
2.2/6
1742
2.2/7
1759
2.2/8
1781
2.2/9
1797
2.2/10
1807
2.2/11
1818
2.2/12
1902
2.2/13
1933-2003
2.2/14
2003
2.2/15
Dates
Sign.
AD
556
556
556
556
556
557
557
557
557
557
557
1917-1930
1928-1972
3
3.1
3.1/1
3.1/2
558
558
1920-1921
3.1/3
558
1928-1929
3.1/4
558
1689-1736
1727-1747
1740-1752
1753-1764
1764-1787
1788-1806
1807-1830
4
4.1
4.1/1
4.1/2
4.1/3
4.1/4
4.1/5
4.1/6
4.1/7
559
559
559
559
560
560
560
195
GAVARDA
Tipologia documental
Dates
Racional
"
"
"
"
1830-1879
1880-1903
1904-1912
1913-1932
1933-1953
TESTAMENTS193
Maria Sotos
Gerònima Ximènez
Maria Sotos
Josep Xixona i Llorenç Uxeda194
Llorenç Uxeda
"
"
"
Vicenta Ramon
Maria Esparza Merina195
Vicenta Martí
CÀRREGA I DESCÀRREGA
Càrrega i Descàrrega
"
"
"
"
"
"
"
"
1720
1723
1724
1724-1725
1724-1725
1726
1727
1728
1759-1777
1766
1768
XVII
XVII
XVIIXVIII
1689
1689
1690-1709
1711-1759
1726-1809
XVIII
Quadre de
Classificació
4.1/8
4.1/9
4.1/10
4.1/11
4.1/12
4.2
4.2/1
4.2/2
4.2/3
4.2/4
4.2/5
4.2/6
4.2/7
4.2/8
4.2/9
4.2/10
4.2/11
4.3
4.3/1
4.3/2
Sign.
AD
560
561
561
561
561
4.3/3
563
4.3/4
4.3/5
4.3/6
4.3/7
4.3/8
4.3/9
563
563
563
563
564
564
562
562
562
562
562
562
562
562
562
562
562
563
563
__________
193
Hem preferit presentar aquesta sèrie en forma de catàleg.
194
En 4.3/11 (Càrrega i Descàrrega de 1759-1774) es troba també l'administració d'Uxeda
(i Esparza).
195
En 4.3/11 (Càrrega i Descàrrega de 1759-1774) es troba també l'administració d'Esparza
(i Uxeda). Cfr. també nota següent.
196
GAVARDA
Tipologia documental
Càrrega i Descàrrega
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Quadre de
Classificació
1751
4.3/10
1759-1774
4.3/11
1762-1808
4.3/12
1791
4.3/13
1796
4.3/14
1809-1903
4.3/15
1896
4.3/16
1897
4.3/17
1898
4.3/18
1899
4.3/19
1899
4.3/20
1900
4.3/21
1901
4.3/22
1902
4.3/23
1903
4.3/24
1911
4.3/25
1912
4.3/26
1913
4.3/27
1914
4.3/28
1915
4.3/29
1916
4.3/30
1917
4.3/31
1918
4.3/32
1919
4.3/33
1920
4.3/34
1921
4.3/35
1922
4.3/36
1923
4.3/37
1924
4.3/38
1925
4.3/39
1928
4.3/40
1929
4.3/41
1930
4.3/42
Dates
Sign.
AD
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
197
GAVARDA
Tipologia documental
Dates
Càrrega i Descàrrega
"
"
1931
1932
1933
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I
RENDES
PROPIETATS
Escriptures, Vendes i
Arrendaments
INVENTARIS
Inventari d'Ornaments i Jocalies
"196
Inventari de Finques Rústiques
Inventari d'Ornaments i Jocalies
"
"
"
"
"
Inventari General
LLIBRE DE COMPTES
OBRES
VISITES D'AMORTITZACIÓ
Visita d'Amortització
"
"
REBUTS
Rebuts
VARIS
Comptes
Nota manuscrita del sagristà
Quadre de
Classificació
4.3/43
4.3/44
4.3/45
Sign.
AD
564
564
564
5
5.1
1695-1787
1779
1818-1865
1865
1879
1895
1901
1909
1913
1919
1933
1739-1784
1864
1751
1798
1803
1750-1902
1725-1793
s.d.
5.1.1
5.2
5.2/1
5.2/2
5.2/3
5.2/4
5.2/5
5.2/6
5.2/7
5.2/8
5.2/9
5.2/10
5.3
5.4
5.5
5.5/1
5.5/2
5.5/3
5.6
5.6/1-4
5.7
5.7/1-3
5.7/4
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
566
566
566
__________
196
1829.
Es troba cosit un quadern de 13 pàgines de l'administració de María Esparza de 1817 -
198
GAVARDA
Tipologia documental
ADMINISTRACIÓ DEL CEMENTERI
Cementeri
"
Dates
1900
1906
DOCUMENTACIÓ NO
PARROQUIAL
ACTES DRETA LIBERAL REPUBLICANA 1931-1936
1934-1935
MEMÒRIA DEL SINDICAT AGRÍCOLA
Quadre de
Classificació
5.8
5.8/1
5.8/2
Sign.
AD
566
566
6
6.1
6.2
566
566
GUADASSUAR
SANT VICENT MÀRTIR
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 5.014; de
derecho, 3.018. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: San Vicente
Mártir.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Guadasuar, del Ayuntamiento de Guadasuar, de la provincia de Valencia. Comunicación por
carretera. Ferrocarril más próximo: Algemesí (de la línea ValenciaMadrid, por Albacete). Telégrafo y teléfono: en la localidad. Cuenta en
la demarcación con capillas y ermitas que se detallan más adelante.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Vicente Mártir. Tiene culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. Posee cinco cuadros y 10 imágenes de relativo valor. El templo, que durante la guerra de 1936 sufrió
desperfectos, ha sido reconstruido parcialmente, sin ayuda del Estado.
Posee torre con cinco campanas y reloj de torre en la misma. No tiene
reloj de sol. Cementerio: Es municipal y la distancia al templo es de diez
minutos. Hay cementerio civil.
Colegio de San José, de las Hermanas de la Doctrina Cristiana:
Tiene culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. Posee
una imagen de relativo valor. Durante la guerra de 1936, sufrió desperfectos y ha sido reconstruida parcialmente, sin ayuda del Estado. No posee
torre ni espadaña; posee una campana. No tiene reloj de torre ni de sol.
200
GUADASSUAR
Ermita de San Roque: Tiene culto habitual. No tiene Santísimo.
No tiene ornamentos. Posee dos imágenes de relativo valor, y un Cristo,
que se supone del siglo XVII. Sufrió desperfectos durante la guerra de
1936 y ha sido reconstruida parcialmente, sin ayuda del Estado. Posee
espadaña con una campana. No tiene reloj de torre. Tiene reloj de sol.
Capilla del Santo Rosario: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo. No tiene ornamentos. Posee una imagen de relativo valor. Sufrió
desperfectos durante la guerra de 1936 y ha sido reconstruida totalmente, sin ayuda del Estado. No posee torre ni espadaña, ni reloj de torre ni
de sol.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos y Matrimonios que se
conservan datan del año 1590; la de Confirmaciones, del año 1597; la de
Defunciones, del año 1860. Está completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones desde el año 1860; de
Fábrica, se desconoce. No posee documentos ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto
propio. Posee una casa. Posee un Patronato Parroquial, en construcción,
el cual posee un cine de verano y otro de invierno, teatro, frontón y escuelas. Poseerá asimismo, cuando estén construidos, biblioteca, salas de
recreo, dispensario, salas de reuniones y un bar.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran las Hermanas de la Doctrina
Cristiana, que atienden el Hospital y el Colegio a su cargo. No hay comunidades de Religiosos, ni Colegios de éstos.
(Datos facilitados por la parroquia el 31 de enero de 1963).
GUADASSUAR
201
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. Salvador Cotanda Mateu. Coadjutor: Rvdo. D.
Salvador Orts Cortina. Coadjutor: Rvdo. D. Antonio Muñoz Palacios.
Residente: Rvdo. D. Antonio Vidal Arnau.
202
GUADASSUAR
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri197
"
"
"198
Dates
Signatura
1590-1612
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1860-1876
1877-1886
1886-1903
1886-1896
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.2
1.1.2/1
"199
"
1897-1901
1902-1914
1.1.2/2
1.1.2/3
"200
"
1917-1926
1927-1935
1.1.2/4
1.1.2/5
"
"
"
"
1936-1949
1950-1952
1952-1965
1965-1974
1.1.2/6
1.1.2/7
1.1.2/8
1.1.2/9
"
"
"
1975-1990
1990-2013
2013-
Comunions
1.1.2/10
1.1.2/11
1.1.2/12
1.1.3
Confirmacions
Confirmacions
1.1.4
1.1.4/1
Bateigs
Bateigs
1941-2004
__________
197
No conté partides de Defuncions.
198
Partides de Matrimonis fins a 1897 i de Defuncions fins a 1903. No hi ha partides de
Bateigs, perquè té llibres propis.
199
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
200
Sense dades per als anys 1915-1916.
203
GUADASSUAR
Tipologia documental
Dates
Signatura
Matrimonis
1911-1935
1.1.5
1.1.5/1
"
"
1939-1952
1952-1968
1.1.5/2
1.1.5/3
"
"
1968-1984
1984-
1.1.5/4
1.1.5/5
1903-1920
1903-1917
1920-1935
1939-1952
1952-1976
1977-2010
2010-
1.1.6
1.1.6/1a
1.1.6/1b
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
1.1.6/5
1.1.6/6
Matrimonis
Defuncions
Defuncions
"201
"
"
"
"
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Minutari de Quinque Libri
202
Còpia de Bateigs
Índexs de Bateigs
Índex de Bateigs
"
1.2
1920
1.2.1
1871-1932
1.2.2
1.2.3
1.2.3/1
1.2.3/2
1801-1908
1901-1961
__________
201
És còpia del llibre 1.1.6/1a, degut a l'estat molt deteriorat del llibre, sobre tot dels folis
corresponents als anys copiats.
202
És llibre de reconstrucció de partides de 1871, 1872, 1876, 1885 (una partida), 18961901, 1914-1919, 1932.
LLAURÍ
LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 1.862; de
derecho, 1.932. Categoría: Entrada. Titular parroquial: La Purísima
Concepción.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Llaurí, del Ayuntamiento
de Llaurí, de la provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Sueca. Telégrafo más próximo: Sueca. Teléfono:
en la localidad. No existen otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: La Purísima Concepción. Tiene culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. Posee un notable retablo
en el altar mayor. El templo, que sufrió desperfectos durante la guerra de
1936, ha sido reconstruido parcialmente, sin ayuda del Estado. Posee torre con cuatro campanas y reloj de torre en la misma. No tiene reloj de
sol. Cementerio: Es municipal y la distancia al templo es de 1.000 metros. Hay cementerio civil, sin uso.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1919; de Confirmaciones, del
año 1941. Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios,
206
LLAURÍ
Defunciones y Fábrica desde el año 1939; de Confirmaciones, desde el
año 1941. Durante la guerra de 1936 fueron destruidos los libros: de
Bautismos, hasta el año 1919; de Confirmaciones, hasta el año 1941; de
Matrimonios y Defunciones, hasta el año 1919; de Fábrica, hasta el año
1939. No posee documentos ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en regular estado de habitabilidad. No tiene huerto
propio. No tiene muebles ni biblioteca propios. No posee centros recreativos. Posee locales para la Acción Católica, cedidos gratuitamente. No
posee locales para la catequesis. No hay escuela ni cine parroquiales.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 20 de abril de 1956. No se
recibieron los ulteriores datos solicitados en 1963).
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. José López Morell.
Del fons històric només hi ha un índex de Bateigs de 1850-1970.
LLOMBAI
SANTA CREU
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Carlet. Población en 1960: de hecho, 2.005; de
derecho, 2.076. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Santa Cruz.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Llombay, Ayuntamiento
de Llombay, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Carlet (de la línea Valencia-Villanueva de Castellón). Telégrafo más próximo: Carlet. Teléfono: en la localidad. Teléfono
de la Casa Abadía: número 28 de la Central de Llombay.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Santa Cruz (antiguo convento de Dominicos).
Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. Posee un
zócalo de azulejos del siglo XVII, una notable imagen pequeña de la
Virgen del Rosario y un “lignum Crucis” de San Francisco de Borja. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Posee torre con tres campanas. No hay reloj
de sol ni de torre. Cementerio: Es municipal y la distancia al templo es
de 750 metros. Hay cementerio civil.
Ermita de San Antonio Abad: No tiene culto habitual. No tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue
parcialmente reconstruida, sin ayuda del Estado. Posee espadaña con una
campana. No hay reloj de sol ni de torre.
208
LLOMBAI
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1620; la de Confirmaciones, del
año 1619. Está completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones, desde estas mismas fechas; la de Fábrica, desde el año 1636. Posee una copia de la Bula de Paulo III, del año
1533. No posee libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en deficiente estado de habitabilidad. No tiene
huerto, muebles ni biblioteca propios. La parroquia posee dos casitas. No
posee escuela ni cine parroquiales. Tiene locales para la Acción Católica
y para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 30 de octubre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Rafael Forment Prósper.
LLOMBAI
209
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Butlla de Pau III
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
Racionals
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
4.1
210
LLOMBAI
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Bateigs
Bateigs
"
"203
"
"
"
Comunions
Dates
1619-1675
1676-1717
1717-1725
1725-1751
1752-1774
1775-1795
1796-1809
1810-1825
1826-1834
1835-1853
1854-1865
1866-1875
1876-1881
1882-1885
1913-1919
1886-1899
1900-1913
1919-1929
1929-1952
1952-1993
1993-
__________
203
Per als anys 1913-1919, cfr. supra Quinque Libri 1.1.1/15.
Quadre de
Classificació
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
1.1.1/6
1.1.1/7
1.1.1/8
1.1.1/9
1.1.1/10
1.1.1/11
1.1.1/12
1.1.1/13
1.1.1/14
1.1.1/15
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.2/5
1.1.2/6
1.1.3
Sign.
AD
804
805
806
806
807
807
808
809
810
810
811
811
812
812
812
813
813
211
LLOMBAI
Tipologia documental
Confirmacions
Confirmacions
"
Matrimonis
Matrimonis
"204
"
"
Defuncions
Defuncions
"205
"
"
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índexs de Quinque Libri
Índex de Quinque Libri206
"207
Índex de Bateigs
Índex de Matrimonis
Índex de Defuncions
Minutari de Quinque Libri
Dates
1913-1994
19961886-1915
1919-1952
1952-1990
19911886-1915
1919-1935
1936-1952
1952-1997
1997-
Quadre de
Classificació
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1.1.5/3
1.1.5/4
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
1.1.6/5
Sign.
AD
814
814
1.2
1620-1918
1888-1934
1900-1951
1620-1824
1630-1656
1859-1865
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
BUTLLA DE PAU III208
1.2.1
1.2.1/1
1.2.1/2
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
2
2.1
2.2
__________
204
Per als anys 1913-1919, cfr. supra Quinque Libri 1.1.1/15.
205
Per als anys 1913-1919, cfr. supra Quinque Libri 1.1.1/15.
206
De Bateigs 1752-1918, de Matrimonis 1620-1918, de Defuncions 1801-1918.
207
No conté índex de Bateigs.
208
Es troba emmarcat a l'altar major del temple.
815
815
815
816
212
LLOMBAI
Tipologia documental
Dates
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
RACIONALS
Racional
"
1921
1942
Quadre de
Classificació
3
4
4.1
4.1/1
4.1/2
Sign.
AD
816
817
MANUEL
SANTA ANNA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Játiva. Población en 1960: de hecho, 2.696; de
derecho, 2.712. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Santa Ana.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Manuel, Ayuntamiento
de Manuel, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Játiva). Telégrafo y teléfono: en
la localidad. No existen otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Santa Ana. Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. Posee un cuadro de la Virgen de la Misericordia, que data, según la tradición, del año 1247. Posee torre con tres
campanas y reloj en la misma. No hay reloj de sol. Sufrió desperfectos
durante la guerra de 1936 y fue totalmente reconstruido, sin ayuda del
Estado. Cementerio: Es municipal y dista 800 metros del templo. Hay
cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1620; la de Confirmaciones, del
año 1904. Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios y
Defunciones desde el año 1620; la de Confirmaciones, desde el año
214
MANUEL
1904; la de Fábrica, desde el año 1611. No existen documentos notables
ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto,
muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni cine parroquiales. Tampoco locales para centros recreativos ni para catequesis.
Posee local para la Acción Católica.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 15 de enero de 1963).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Francisco Mas Pellicer.
MANUEL
215
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Título de la Obra de la Iglesia Nueva
Llibre de Comptes
1
1.1
1.2
2
2.1
3
4
5
5.1
5.2
216
MANUEL
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1620-1656
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
"
"
"
1656-1683
1683-1729
1730-1753
1754-1795
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"
"
"
"
"
"
"
1796-1813
1813-1827
1828-1833
1833-1845
1846-1856
1857-1867
1868-1876
Bateigs
1877-1899
1.1.1/6
1.1.1/7
1.1.1/8
1.1.1/9
1.1.1/10
1.1.1/11
1.1.1/12
1.1.2
1.1.2/1
"
"
"
"
1899-1908
1908-1919
1920-1928
1928-1948
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.2/5
"
"
"
1949-1952
1952-1976
1977-
Comunions
1961-1987
1.1.2/6
1.1.2/7
1.1.2/8
1.1.3
1.1.3/1
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri209
Bateigs
Comunions
__________
209
Manca un primer Quinque Libri.
217
MANUEL
Tipologia documental
Confirmacions
Confirmacions
"
Matrimonis
Matrimonis
"
"
Dates
1904-2002
20041877-1952
1952-1981
1981-
Defuncions
Defuncions
"
"
"
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índexs
Índex de Bateigs
Índex de Matrimonis
Índex de Defuncions
1877-1924
1925-1945
1946-1951
1952-1993
1993-
Signatura
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1.1.5/3
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
1.1.6/5
1.2
1796-1952
1796-1952
1796-1952
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA210
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
2
2.1
ACCIÓ PASTORAL
3
CULTE PARROQUIAL
4
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
TÍTULO DE LA OBRA DE LA IGLESIA NUEVA211
LLIBRE DE COMPTES
1664-1798
1672-1775
5
5.1
5.2
__________
210
Cfr. 5.1.
211
En p. 44-46 conté una relació de les festes de Nostra Senyora de la Misericòrdia de 1743.
MASSALAVÉS
SANT MIQUEL
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 1.429;
de derecho, 1.542. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Miguel.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Masalavés, Ayuntamiento
de Masalavés, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Villanueva de Castellón,
de la C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Alberique. Teléfono: en la localidad. No hay otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Miguel. Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee torre con cuatro campanas y reloj en la misma. No hay
reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y
dista 1 kilómetro del templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1732; la de Confirmaciones, del
año 1742. Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios y
Defunciones desde el año 1732; la de Confirmaciones, desde el año
220
MASSALAVÉS
1742; la de Fábrica, desde el año 1942. Desaparecieron o fueron destruidos durante la guerra todos los libros anteriores a estas fechas. No
existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto
ni muebles propios. Posee biblioteca. La parroquia no posee escuelas
parroquiales. Posee locales para centros recreativos y para la Acción
Católica, cedidos, y un campo de fútbol. Hay cine parroquial y televisor.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 1 de diciembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Vicente Micó García.
MASSALAVÉS
221
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
Racionals
Llibre de Misses i Aniversaris
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
4.1
4.2
222
MASSALAVÉS
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
"
"
"
"
Dates
1732-1776
1762-1806
1807-1839
1840-1859
1859-1883
Bateigs
Quadre de
Classificació
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
Sign.
AD
818
818
819
819
820
1.1.2
Bateigs212
"
213
"
"
"
Comunions
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
Matrimonis
Matrimonis214
"
1884-1918;
1935-1939
1919-1933
1933-1951
1952-1982
1982-
1.1.2/1
1.1.2/2
1942-2004
2006-
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.2/5
1.1.3
1.1.3/1
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1939-1952
1952-1986
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1956-
820
__________
212
Només tres partides de 1935, dotze de 1936 (de les quatre últimes, dos del mes de maig,
i dos més de juliol i setembre; els bateigs es van fer “En la casa número NN de la calle de José Antonio...”).
213
Per als anys 1935-1939, cfr. 1.1.2/1.
214
Manquen els llibres anteriors a 1939.
223
MASSALAVÉS
Tipologia documental
Dates
Matrimonis
1986-
Quadre de
Classificació
1.1.5/3
1910-1935
1.1.6
1.1.6/1
1939-1952
1952-1999
1999-
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
Defuncions
Defuncions215
"
"
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Minutari de Bateigs216
1.2
1919-1928
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
1759
2.2
2.2/1
821
1781
1793
2.2/2
2.2/3
821
821
1818
1933
1955-2003
2.2/4
2.2/5
2.2/6
821
821
"
"
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
RACIONALS
Racional
"
1.2.1
2
2.1
VISITES PASTORALS
Visita Pastoral
"
"217
"218
Sign.
AD
3
1768-1786
1801-1831
__________
215
Manquen els llibres anteriors a 1910.
216
Pareix una còpia del 1.1.2/2
217
Cfr. nota a 2.2/6.
218
Conté còpia de la Visista Pastoral de 1933.
4
4.1
4.1/1
4.1/2
821
821
224
MASSALAVÉS
Tipologia documental
Racional 219
"
"
"
LLIBRE DE MISSES I ANIVERSARIS220
Dates
1831-1851
1852-1880
1881-1910
1910-1941
1755-1851
Quadre de
Classificació
4.1/3
4.1/4
4.1/5
4.1/6
4.2
__________
219
Conté també algunes dades de 1880-1881.
220
Conté també, Censals, Administracions, Càrrec i Data, etc.
Sign.
AD
822
822
822
822
822
MONTROI
SANT BARTOMEU APÒSTOL
I. GENERALIDADES
Arziprestazgo de: Torrente. Población en 1960: de hecho, 1.379;
de derecho, 1.389. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: San Bartolomé Apóstol.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Montroy, Ayuntamiento
de Montroy, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Picasent (de la línea Valencia-Villanueva de Castellón). Telégrafo más próximo: Carlet. Teléfono: en la localidad. No
existen otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Bartolomé Apóstol. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. Posee dos torres con dos campanas, y reloj de torre en
una de ellas. No hay reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de
1936 y ha sido reconstruido. Cementerio: Es municipal y dista 1.000 metros del templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos y Defunciones que se
conservan datan del año 1753; la de Confirmaciones, del año 1759; la de
Matrimonios, del año 1754. Está completa la serie de libros de Bautismos,
226
MONTROI
Matrimonios y Defunciones desde el año 1939; la de Confirmaciones,
desde el año 1942; la de Fábrica, desde el año 1952. Desaparecieron o
fueron destruidos durante la guerra los libros de: Bautismos, desde el año
1892 al 1939; Confirmaciones, desde el año 1824 al 1943; Matrimonios,
desde 1924 al 1939; Defunciones, desde 1917 al 1939; Fábrica, todos.
No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en muy buen estado de habitabilidad. Tiene huerto
propio. No tiene muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee
escuela ni cine parroquiales. Posee locales para la acción Católica y para
la catequesis, así como un centro recreativo con televisor.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 30 de octubre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Bernardo Alonso y Lladró.
227
MONTROI
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri221
"222
"
"
"
Bateigs
Bateigs
"
"
"
"223
"
Comunions
Confirmacions
Matrimonis
Matrimonis
"
"
"224
"
Defuncions
Defuncions
Dates
1753-1784
1779-1800
1801-1810
1811-1827
1919-1926
1820-1833
1834-1849
1849-1872
1872-1891
1939-1952
1952-
1825-1878
1878-1891
1892-1919
1939-1952
19521828-1850
Quadre de
Classificació
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.2/5
1.1.2/6
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1.1.5/3
1.1.5/4
1.1.5/5
1.1.6
1.1.6/1
Sign.
AD
823
823
824
825
825
824
824
826
826
827
827
827
827
__________
221
Amb notícies de les festes en els dos últims folis.
222
Amb notícies vàries de 1790-1805 en f. 180-185.
223
Per als anys 1892-1939, cfr. infra 1.2.2; per als anys 1919-1926, cfr. supra 1.1.1/5.
224
Per als anys 1892-1939, cfr. infra 1.2.2; per als anys 1919-1926, cfr. supra 1.1.1/5.
228
MONTROI
Tipologia documental
Dates
Defuncions
"
"
"225
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Duplicats de Bateigs i Matrimonis
Declaracions Jurades de Bateig i
Matrimoni
1851-1879
1880-1891
1892-1917
1939-1952
1952-
Quadre de
Classificació
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
1.1.6/5
1.1.6/6
Sign.
AD
828
828
828
1.2
1851-1871
1.2.1
1892-1939
1.2.2
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA226
829
2
2.1
VARIS
N
VARIS227
"228
s. XVIXIX
s. XX-XXI
N.1
829
N.2
__________
225
Per als anys 1919-1926, cfr. supra 1.1.1/5.
226
Cfr. supra Quinque Libri 1.1.1/1, dos últims folis, i Quinque Libri 1.1.1/2, f. 180-185.
227
Carpeta amb tot tipus de documents molt interessants: Índex de l'Arxiu de 1874; Índex
d'Expedients Matrimonials de 1840-1850; Erecció de la Parròquia de 1747; Obra del Temple de
1814; Fundació de la “Banda de Música de AYRE” de 1832; Rendes, Comptes, Testaments i
Clàusules Testamentàries, etc.; Escriptures, Confraries, Certificacions, Rebuts, Inventaris, etc.
228
Carpeta amb tot tipus de documents molt interessants. Conté entre altres: Títols de Propietat del Temple Parroquial (2001) i de la Casa Abadia (1982), Resguard de duplicats, Visites pa storals, Comptes de culte i fàbrica, Testimoni de relíquies, Inventaris, etc.
MONTSERRAT
NOSTRA SENYORA DE L'ASSUMPCIÓ
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Torrente. Población en 1960: de hecho, 2.011;
de derecho, 2.016. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Nuestra Señora de la Asunción.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Monserrat, Ayuntamiento
de Monserrat, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Picasent (de la línea Valencia-Villanueva de Castellón, de la C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Carlet. Teléfono: en la
localidad. No hay otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Asunción de Nuestra Señora. Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee torre con tres campanas y reloj en la
misma. No hay reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de
1936 y fue parcialmente reconstruido. El Estado subvencionó la reconstrucción de la fachada. Cementerio: Es municipal y dista 500 metros del
templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del
año 1919; la de Confirmaciones, del año 1953; la de Matrimonios, del año
230
MONTSERRAT
1919; la de Defunciones, del año 1919. Está completa la serie de libros
de Bautismos, Matrimonios, Defunciones y Fábrica, desde el año 1939;
la de Confirmaciones, desde el año 1942. No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en mal estado de habitabilidad. Tiene huerto
propio. No tiene muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee
escuela ni cine parroquiales. Tampoco locales especiales para la Acción
Católica ni para la catequesis. Posee una casa pequeña.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 30 de octubre de 1962).
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. José-María Pla García (retirado). Regente:
Rvdo. D. Emilio Machí Alandete.
POBLA LLARGA
SANT PERE APÒSTOL
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 4.050;
de derecho, 4.246. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: San Pedro
Apóstol.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Puebla Larga y casas
diseminadas, del Ayuntamiento de Puebla Larga, de la provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la
línea Valencia-Alcoy). Telégrafo y teléfono: en la localidad. Cuenta en
la demarcación con el oratorio semipúblico del Colegio de Santa Ana, de
las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Pedro Apóstol. Tiene culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. Posee una capa bordada en imaginaria del siglo XV, y un lienzo de San Calixto Papa, de la Escuela de
Esteve. También una lámpara de cristal de Bohemia de gigantescas proporciones. El templo, que sufrió desperfectos durante la guerra de 1936,
ha sido restaurado, sin ayuda del Estado. Posee torre con cinco campanas
y reloj de torre en la misma. No tiene reloj de sol. Cementerio: Es municipal y la distancia al templo es de 2.000 metros. Hay cementerio civil.
Oratorio semipúblico del Colegio de Santa Ana: No se conoce
ningún dato.
232
POBLA LLARGA
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1750; de Confirmaciones, del año
1850. Se han conservado todos los libros, excepto uno de Defunciones
del año 1900 a 1920. Completa, desde 1950; de Fábrica, desde el año
1645. Durante la guerra de 1936 desapareció un libro de Defunciones de
1900 a 1920. No posee documentos de valor extraordinario. No posee libros de valor extraordinario; el único que se conserva de los más antiguos es uno de la Cofradía de Minerva, que data del año 1645.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad, con huerto propio.
Posee siete hanegadas de tierra huerta. No tiene biblioteca ni muebles
propios. No tiene centro recreativo. Posee local propio para la Acción
Católica. No tiene locales para la catequesis. No tiene escuela parroquial.
Tiene cine parroquial.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 15 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Eduardo Salvador y Ferrando.
POBLA LLARGA
233
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
ACCIÓ PASTORAL
Confraria Santíssim Sacrament
CULTE PARROQUIAL
Racionals
Llibre de Misses
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Llibre de Carregaments de Censals
Llibre de Censals
Llibre de Fàbrica
VARIS
Varis
"
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
N
N.1
N.2
234
POBLA LLARGA
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1720-1750
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1751-1797
1828-1848
1849-1865
1860-1865
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
Bateigs
"232
1798-1827
1866-1879
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
"
"
1880-1894
1895-1908
1.1.2/3
1.1.2/4
"
"
"
"
1908-1918
1918-1929
1930-1942
1943-1952
1.1.2/5
1.1.2/6
1.1.2/7
1.1.2/8
"
"
"
1952-1969
1969-1990
1990-
1.1.2/9
1.1.2/10
1.1.2/11
1.1.3
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri229
"
"230
"
"231
Bateigs
Comunions
__________
229
Fragments.
230
Per als anys 1798-1827, cfr. infra els corresponents llibres de Bateigs, Matrimonis i De-
funcions.
231
232
És un duplicat.
Per als anys 1828-1865, cfr. supra els corresponents Quinque Libri. Per als anys 18701872, cfr. la nota següent.
235
POBLA LLARGA
Tipologia documental
Confirmacions
Confirmacions233
"
Dates
Signatura
1904-2001
1.1.4
1.1.4/1
1798-1827
1866-1879
1880-1900
1.1.4/2
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1.1.5/3
Matrimonis
1901-1922
1.1.5/4
"
"
1923-1946
1947-1952
1.1.5/5
1.1.5/6
"
"
1952-1970
1970-
1.1.5/7
1.1.5/8
1920-1940
1940-1952
1952-1981
1981-
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
Matrimonis
Matrimonis (i Defuncions)
"234
"
2003-
Defuncions
Defuncions235
"
"
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índexs
Índex de Bateigs
Índex de Matrimonis
Índex de Defuncions
Matrícula Parroquial
1.2
1800-1952
1800-1952
1800-1952
1758-1845
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.2
2
2.1
__________
233
Conté un duplicat de Bateigs de 1870-1872.
234
Per als anys 1828-1865, cfr. supra els corresponents Quinque Libri.
235
Per als anys 1798-1827, cfr. supra el corresponent llibre de Matrimonis. Per als anys
1828-1865, cfr. supra els corresponents Quinque Libri. Per als anys 1866-1900, cfr. supra els corresponents llibres de Matrimonis.
236
POBLA LLARGA
Tipologia documental
VISITES PASTORALS
Visita Pastoral
"
"
"
"
"
"
"
"
ACCIÓ PASTORAL
CONFRARIA SANTÍSSIM SACRAMENT
CULTE PARROQUIAL
RACIONALS
Racional
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Dates
Signatura
1697
2.2
2.2/1
1725
1726
1734
1758
1770
1781
1808
1818
2.2/2
2.2/3
2.2/4
2.2/5
2.2/6
2.2/7
2.2/8
2.2/9
1645-1732
3
3.1
1658-1666
1667-1668
1670-1674
1678-1679
1680-1681
4
4.1
4.1/1
4.1/2
4.1/3
4.1/4
4.1/5
1682-1686
1687-1696
1712-1716
1716-1723
1724-1729
1730-1734
1734-1744
1745-1752
1753-1765
1766-1787
1786-1788
4.1/6
4.1/7
4.1/8
4.1/9
4.1/10
4.1/11
4.1/12
4.1/13
4.1/14
4.1/15
4.1/16
237
POBLA LLARGA
Tipologia documental
Racional
"
"
"
"
"
"
236
LLIBRE DE MISSES
Dates
1789-1807
1808-1825
1826-1870
1871-1896
1911-1922
1923-1943
1944-1954
1585-1695
Signatura
4.1/17
4.1/18
4.1/19
4.1/20
4.1/21
4.1/22
4.1/23
4.2
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I
RENDES237
LLIBRE DE CARREGAMENTS DE CENSALS
1711-1769
5.1
LLIBRE DE CENSALS
LLIBRE DE FÀBRICA
1745-1794
1772-1897
5.2
5.3
s. XVIII-XX
N
N.1
s. XIX-XX
N.2
VARIS
VARIS
"
5
__________
236
És en general un llibre de misses, encara que també hi ha quaderns i fulles aïllades on
consten altres tipus de comptes, com ara carregaments de censals, aniversaris, etc. En molts dels
apunts apareix l'anotació de “Cabreuar” (és a dir anotar en el llibre de “Capbreus”, llibre on un notari autoritzat apunta les distintes rendes de la parròquia, com ara aniversaris, capellanies, etc.).
237
Cfr. també nota a Llibre de Misses 4.2.
POLINYÀ DEL XÚQUER
SAGRADA CENA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alcira. Población en 1960: de hecho, 2.000.
Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Sagrada Cena.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Poliñá del Júcar, Ayuntamiento de Poliñá del Júcar, de la provincia de Valencia. Comunicación
por carretera. Ferrocarril más próximo: Sueca (de la línea ValenciaCullera). Telégrafo más próximo: Sueca. Teléfono: en la localidad.
Cuenta en la demarcación con la ermita del Santísimo Cristo, y con la de
San Sebastián, en el cementerio.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Sagrada Cena. Tiene culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. El templo, que sufrió desperfectos durante la guerra de
1936, ha sido reconstruido parcialmente, sin ayuda del Estado. Posee
torre con cuatro campanas. Tiene reloj de torre. No tiene reloj de sol.
Cementerio: Es municipal y la distancia al templo es de 750 metros. Hay
cementerio civil.
Ermita del Santísimo Cristo: En ruinas.
Ermita de San Sebastián: En ruinas.
240
POLINYÀ DEL XÚQUER
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1597. Está completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y
Defunciones desde el año 1597; de Fábrica, desde el año 1909. Durante
la guerra de 1936 fueron destruidos todos los libros de Fábrica anteriores
al año 1909. No posee documentos ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto
propio. No tiene muebles propios. Tiene biblioteca propia. No tiene centros recreativos. No tiene locales para la Acción Católica ni para la catequesis. No tiene escuela ni cine parroquiales.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran las Misioneras del Beato Juan de
Ávila. No hay comunidades Religiosas de varones ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 31 de diciembre de 1962).
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. José Benavent García.
POLINYÀ DEL XÚQUER
241
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
ACCIÓ PASTORAL
Adoració Nocturna
CULTE PARROQUIAL
Racionals
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Col·lecta de Censals
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
5
5.1
242
POLINYÀ DEL XÚQUER
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
"
"
"
"
"
"
"
"
Bateigs
Bateigs
"238
"
"
"
"
"
"
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
Matrimonis
Matrimonis
"
__________
238
Conté també Comptes de 1913-1930.
Dates
1597-1717
1716-1726
1726-1771
1772-1806
1807-1848
1849-1858
1859-1862
1863-1872
1873-1885
1885-1900
1901-1912
1913-1926
1927-1934
1935-1946
1947-1952
1952-1992
1992-
19001884-1914
1915-1940
Quadre de
Classificació
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
1.1.1/6
1.1.1/7
1.1.1/8
1.1.1/9
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.2/5
1.1.2/6
1.1.2/7
1.1.2/8
1.1.3
1.1.4
1.1.4/1
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
Sign.
AD
853
854
855
856
857
858
858
858
859
859
860
860
243
POLINYÀ DEL XÚQUER
Tipologia documental
Matrimonis
"
"
Quadre de
Classificació
1941-1952
1.1.5/3
1952-1997
1.1.5/4
19981.1.5/5
Dates
Defuncions
Defuncions
"
"
"
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índexs
Índex de Bateigs
Índex de Matrimonis i Defuncions
Llibre d'Actes de Consentiments
Matrimonials
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
VISITES PASTORALS
Visita Pastoral
"
ACCIÓ PASTORAL
ADORACIÓ NOCTURNA
1886-1915
1916-1941
1942-1952
1952-2002
2003-
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
1.1.6/5
Sign.
AD
860
1.2
1850-1978
1850-1978
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1931-1942
1.2.2
1819
2006
2
2.1
2.2
2.2/1
2.2/2
1896-1909
3
3.1
CULTE PARROQUIAL
861
861
4
RACIONALS
Racional
1729-1736
4.1
4.1/1
"
"
1737-1746
1939-1952
4.1/2
4.1/3
861
861
244
POLINYÀ DEL XÚQUER
Tipologia documental
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I
RENDES239
COL·LECTA DE CENSALS
__________
239
Cfr. també nota a 1.1.2/2.
Dates
Quadre de
Classificació
Sign.
AD
5
1828
5.1
861
RAFELGUARAF
NAIXEMENT DEL SENYOR
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Játiva. Población en 1960: de hecho, 2.325; de
derecho, 2.332. Categoría: Entrada. Titular parroquial: Nacimiento del
Señor.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Rafelguaraf, Ayuntamiento de Rafelguaraf; el barrio del Riu-Rau, del Ayuntamiento de Rafelguaraf; el barrio de Berfull, del Ayuntamiento de Rafelguaraf; heredad
“El Realengo”, del Ayuntamiento de Játiva, pertenecientes a la provincia
de Valencia. Comunicación por camino. Ferrocarril más próximo: Puebla Larga (de la línea Valencia-Madrid, por Albacete). Telégrafo más
próximo: Puebla Larga. Teléfono: en la localidad. En la demarcación se
encuentra el Oratorio de “El Realengo”.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Nacimiento del Señor. Culto habitual. tiene
Santísimo. Ornamentos nuevos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña con tres campanas. No tiene reloj de sol ni
de torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue totalmente
reconstruido, recibiendo una ayuda del Estado de 150.000 pesetas. Cementerio: Es municipal y dista 850 metros del templo. Hay cementerio
civil.
Oratorio “El Realengo”: Tiene culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
246
RAFELGUARAF (NAIXEMENT DEL SENYOR)
artístico. Posee espadaña con una campana. No hay reloj de sol ni de
torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente
reconstruido, sin ayuda del Estado.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1939; la de Confirmaciones, del
año 1942. Está completa la serie de libros desde esta misma fecha, habiendo desaparecido durante la guerra todos los libros anteriores. No
existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en regular estado de habitabilidad. No tiene huerto, muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni cine
parroquiales. Tampoco locales especiales para la Acción Católica ni para
la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 15 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Francisco Tamarit y Benito. Se encarga de
Tosalnou.
RAFELGUARAF (SANT JOSEP-TOSSALNOU)
247
SANT JOSEP (TOSSALNOU)240
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Játiva. Población en 1960: de hecho, 373; de
derecho, 373. Categoría: Ayuda de 1ª (Coadjutoría) de la Parroquia de
Rafelguaraf. Titular parroquial: San José.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La coadjutoría comprende la población de Tosalnou, Ayuntamiento de Rafelguaraf, provincia de Valencia. Comunicación por carretera.
Ferrocarril más próximo: Manuel (de la línea Valencia a Madrid por
Játiva). Telégrafo más próximo: Manuel. Teléfono más próximo: Rafelguaraf. No existen otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo coadjutorial: San José. Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee torre con una campana. No hay reloj de sol ni de torre.
Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y dista 500 metros del templo. No hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO COADJUTORIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1687. Está completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y
__________
240
En “Tosalnou” en la Guía Pallarés, i no en “Rafelguaraf”.
248
RAFELGUARAF (SANT JOSEP-TOSSALNOU)
Defunciones desde el año 1687; la de Fábrica, desde el año 1939. No
existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa coadjutorial en regular estado de habitabilidad. No tiene
huerto, muebles ni biblioteca propios. La coadjutoría no posee escuela ni
cine de la Iglesia. Tampoco locales especiales para la Acción Católica ni
para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO COADJUTORIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la coadjutoría el 15 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Encargado: Rvdo. D. Francisco Tamarit y Benito, Ecónomo de
Rafelguaraf.
249
RAFELGUARAF (SANT JOSEP-TOSSALNOU)
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri241
242
"
"243
Dates
Signatura
1777-1847
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1863-1888
1878-1918
1.1.1/2
1.1.1/3
1919-1952
1952-
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1919-1952
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.5/1
Bateigs
Bateigs
"
Comunions
Confirmacions244
Matrimonis
Matrimonis
"
1952-
Defuncions
Defuncions
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índexs245
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARROQUIA246
__________
241
Conté Índexs des de 1777 fins a 1888.
Conté Confirmacions de 1904.
243
Conté Ressenya Històrica de 1889, en f. 231-237.
244
Cfr. 1.1.1/2.
245
Cfr. 1.1.1/1.
242
246
Cfr. 1.1.1/3.
1919-1952
1952-
1.1.5/2
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.2
1.2.1
2
2.1
250
RAFELGUARAF (SANT JOSEP-TOSSALNOU)
Tipologia documental
VISITES PASTORALS
Visites Pastorals
"
__________
247
Sic.
Dates
Signatura
1924-2006
2.2
2.2/1
2003247-
2.2/2
REAL
SANT PERE APÒSTOL
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Torrente. Población en 1960: de hecho, 1.765;
de derecho, 1.798. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: San Pedro
Apóstol.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Real de Montroy, Ayuntamiento de Real de Montroy, provincia de Valencia. Comunicación por
carretera. Ferrocarril más próximo: Picasent (de la línea ValenciaVillanueva de Castellón, de la C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Carlet.
Teléfono: en la localidad. No existen otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Pedro Apóstol. Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etcétera,
de valor artístico. Posee torre con cuatro campanas. No hay reloj de sol
ni de torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y
dista 1.000 metros del templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1919; la de Confirmaciones del
año 1942. Está completa la serie de libros de Bautismos, Confirmacio-
252
REAL
nes, Matrimonios y Defunciones desde el año 1939; la de Fábrica, desde
el año 1950. No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial, completamente nueva, inaugurada en 1962. Tiene
jardín. No posee muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee
escuela ni cine parroquiales. Tampoco locales especiales para la Acción
Católica ni para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 30 de octubre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. José Crespo Lavilla.
RIOLA
SANTA MARIA LA MAJOR
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1960: de hecho, 1.601; de
derecho, 1.603. Categoría: Entrada. Titular parroquial: Santa María la
Mayor.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Riola, Ayuntamiento de
Riola, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril
más próximo: Sueca (de la línea Valencia-Cullera). Telégrafo más próximo: Sueca. Teléfono: en la localidad. No existen otros templos en la
demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Santa María la Mayor. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etcétera, de valor artístico. Posee torre con cuatro campanas y reloj en la
misma. No hay reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de
1936 y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio:
Es municipal y dista 1.000 metros del templo. No hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1919; la de Confirmaciones, del
año 1941. Está completa la serie de libros de Bautismos, Matrimonios y
254
RIOLA
Defunciones desde el año 1939; la de Confirmaciones, desde el año
1941; la de Fábrica desde el año 1942. No existen documentos notables
ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial inhabitable. No tiene huerto, muebles ni biblioteca
propios. La parroquia no posee escuela ni cine parroquiales. Tampoco
locales especiales para la Acción Católica ni para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 28 de febrero de 1956. No se
recibieron los ulteriores datos solicitados en 1963).
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. José Rodrigo y Aparicio.
SANT JOANET
SANT JOAN BAPTISTA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 527;
de derecho, 520. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Juan Bautista.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de San Juan de Énova,
Ayuntamiento de San Juan de Énova, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Puebla Larga (de la línea
Valencia-Madrid, por Albacete). Telégrafo más próximo: Villanueva de
Castellón. Teléfono más próximo: Villanueva de Castellón. No existen
otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Juan Bautista. Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. Posee un cuadro del Ecce Homo, de
Estruch. Posee torre con dos campanas. Hay reloj de torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido, sin
ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y dista 500 metros del templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1747; la de Confirmaciones, del
256
SANT JOANET
año 1757. Está completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones desde estas mismas fechas; la de Fábrica, desde el año 1734. Se conserva como documento notable una Visita
Pastoral del año 1758 y un Documento de Administración del año 1779.
No existen otros libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en mal estado de habitabilidad. Tiene huerto.
Posee algunos muebles y biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni cine parroquiales. Tampoco locales especiales para la catequesis. Posee un pequeño local para la Acción Católica y un solar.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 30 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Encargado: Rvdo. D. Francisco Juliá Cubells, Ecónomo de Señera.
SANT JOANET
257
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
ACCIÓ PASTORAL
Confraria del Roser
CULTE PARROQUIAL
Racionals
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Llibre de Comptes de la Claveria
Llibre de Fàbrica
Culte i Fàbrica
Comptes de Culte i Fàbrica
Administració de J. Carpí
Censals
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
258
SANT JOANET
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1747-1804
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1805-1864
1805-1864
1859-1869
1870-1891
1.1.1/2a
1.1.1/2b
1.1.1/3
1.1.1/4
Bateigs
"
1892-1908
1909-1952
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
"
1952-
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
248
"
"249
"250
"
Bateigs
Comunions
1.1.2/3
1.1.3
Confirmacions
Confirmacions
2003-
1.1.4
1.1.4/1
Matrimonis
1892-1952
1.1.5
1.1.5/1
"
1952-
Matrimonis
Defuncions
Defuncions
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índexs
Índex de Bateigs
1892-1952
1952-
1.1.5/2
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.2
1800-1952
__________
248
Conté Bateigs, Confirmacions i Excomunions.
249
Conté Matrimonis i Defuncions.
250
Conté Matrícula Parroquial de 1860-1866, 1871-1874.
1.2.1
1.2.1.1
259
SANT JOANET
Tipologia documental
Índex de Matrimonis i Defuncions
Matrícula Parroquial251
Dates
1800-1952
1884-1889
Signatura
1.2.1.2
1.2.2
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
2
2.1
VISITES PASTORALS
Visita Pastoral
"
"
"
"
"
1758
1781
1793
1808
1818
1952-1977
2.2
2.2/1
2.2/2
2.2/3
2.2/4
2.2/5
2.2/6
2003
2.2/7
1767-1819
3
3.1
"
ACCIÓ PASTORAL
CONFRARIA DEL ROSER
CULTE PARROQUIAL
4
RACIONALS
Racional
"
"
"
"
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
LLIBRE DE COMPTES DE LA CLAVERIA
LLIBRE DE FÀBRICA
CULTE I FÀBRICA
Culte i Fàbrica
__________
251
Cfr. també supra 1.1.1/3.
1747-1766
1765-1779
1780-1795
1795-1828
1829-1884
1671-1779
1734-1831
1781-1879
4.1
4.1/1
4.1/2
4.1/3
4.1/4
4.1/5
5
5.1
5.2
5.3
5.3/1
260
SANT JOANET
Tipologia documental
Culte i Fàbrica
COMPTES DE CULTE I FÀBRICA
ADMINISTRACIÓ DE J. CARPÍ
CENSALS
Dates
1879-1941
1892-1947
1779-1847
1888-1919
Signatura
5.3/2
5.4
5.5
5.6
SELLENT
PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 603;
de derecho, 611. Categoría: Entrada. Titular parroquial: Purísima Concepción. Siendo Ayuda de 1ª (Coadjutoría) de la Parroquia de Cárcer, fue
elevada a Parroquia de Entrada el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Sellent, Ayuntamiento de
Sellent, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril
más próximo: Játiva (de la línea Valencia-Madrid, por Albacete). Telégrafo más próximo: Játiva. Teléfono: en la localidad. No existen otros
templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Purísima Concepción. Culto habitual. Tiene
Santísimo. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña con una campana. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936
y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es
municipal y dista 500 metros del templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del año
1618; la de Confirmaciones, del año 1913; la de Matrimonios y Defun-
262
SELLENT
ciones, del año 1620. Está completa la serie de libros desde estas mismas
fechas. No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial nueva. No tiene huerto, muebles ni biblioteca
propios. La parroquia no posee escuela ni cine parroquiales. Tampoco
locales especiales para la Acción Católica. Posee un salón para centros
recreativos y catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 23 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Lorenzo Lahiguera Martínez.
263
SELLENT
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri252
"
"
"
"253
Dates
1627-1726
1726-1811
1812-1850
1851-1862
1863-1870
"
1871-1899
Bateigs254
"255
"256
"
1900-1918
1919-1948
1948-1981
1982-
Bateigs
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
Matrimonis
Matrimonis257
"258
1958-1988
19901900-1918
1919-1982
__________
252
Fulles soltes. Bateigs 1700-1726 i Matrimonis 1627-1726.
253
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
254
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
255
Fotocòpia dels duplicats conservats a l'Arxiu Diocesà.
256
Fotocòpia dels duplicats conservats a l'Arxiu Diocesà.
257
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
258
Fotocòpia dels duplicats conservats a l'Arxiu Diocesà.
Quadre de
Classificació
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
Sign.
AD
1.1.1/6
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.3
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
851
850
850
850
851
264
SELLENT
Tipologia documental
Dates
Matrimonis
1983-
Quadre de
Classificació
1.1.5/3
1900-1918
1.1.6
1.1.6/1
1919-1951
1952-1981
1982-
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
Defuncions
Defuncions259
"260
"261
"
GOVERN
2
ACCIÓ PASTORAL
3
CULTE PARROQUIAL
4
RACIONALS
Racional
"
"262
"263
"
1794-1822
1794-1857
ca. 1819
ca. 1820
1823-1854
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I
RENDES
QUADERN DE COMPTES264
4.1
4.1/1
4.1/2
4.1/3
4.1/4
4.1/5
Sign.
AD
852
852
852
852
852
5
s. XVIIXVIII
5.1
__________
259
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
260
Fotocòpia dels duplicats conservats a l'Arxiu Diocesà.
261
Fotocòpia dels duplicats conservats a l'Arxiu Diocesà.
262
Estat de conservació pèssim, el que ens ha impedit la seua fotodigitalització.
263
Molt deteriorat.
264
Molt deteriorat.
852
SENYERA
SANTA ANNA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 672;
de derecho, 724. Categoría: Entrada. Titular parroquial: Santa Ana.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Señera, Ayuntamiento de
Señera, provincia de Valencia. Comunicación por camino. Ferrocarril
más próximo: Villanueva de Castellón (de la línea Valencia-Villanueva
de Castellón, de la C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Villanueva de
Castellón. Teléfono: en la localidad. No existen otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Santa Ana. Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee torre con dos campanas y reloj en la misma. No hay reloj
de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente
reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y dista 300
metros del templo. No hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios, Confirmaciones y Defunciones que se conservan datan del año 1869. Está completa la serie de libros de Bautismos desde el año 1869; la de Matrimonios y
266
SENYERA
Defunciones, desde el año 1939; la de Confirmaciones, desde el año
1942. No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en regular estado de habitabilidad. Tiene huerto.
No tiene muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni
cine parroquiales. Tampoco locales especiales para centros recreativos ni
para la Acción Católica. Posee un local para la catequesis anejo a la iglesia parroquial, en mal estado. Hay un local en construcción, cuya planta
baja se utilizará como centro recreativo y para la Acción Católica y catequesis. Hay una hanegada de tierra plantada de naranjos.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 30 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Francisco Juliá Cubelles. Se encarga de San
Juan de Énova.
267
SENYERA
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
Dates
Signatura
1869-1893
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
1893-1913
1914-1936
1936-1952
1952-
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.2/4
1958-1969
1.1.3
1.1.3/1
1942-2004
2006-
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1893-1918
1919-1930
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
Bateigs
Bateigs
"
"
"
Comunions
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
Matrimonis
265
Matrimonis
"266
"
"
1939-1951
1952-
Defuncions
"
"
1893-1932
1940-1951
1952-
Defuncions
1.1.5/3
1.1.5/4
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
__________
265
Manca en el moment de confeccionar aquest inventari.
266
No pareix realment un llibre sacramental, sinó uns quaderns aïllats i enquadernats poste-
riorment.
268
SENYERA
Tipologia documental
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índexs
Índex de Bateigs
Índex de Matrimonis i Defuncions
Dates
Signatura
1.2
1869-1967
1.2.1
1.2.1.1
1869-1952
1.2.1.2
SOLLANA
SANTA MARIA MAGDALENA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1960: de hecho, 4.060; de
derecho, 4.114. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Santa María
Magdalena.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Sollana, Ayuntamiento
de Sollana, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Cullera). Telégrafo y teléfono:
en la localidad. En la demarcación se encuentran el templo de Nuestra
Señora de la Merced, la capilla de Santa Teresa y la ermita de Nuestra Señora de Aguas Vivas.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Santa María Magdalena. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etcétera, de valor artístico. Posee torre con cuatro campanas y reloj en la
misma. No hay reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de
1936 y fue reconstruido, sin ayuda del estado. Cementerio: Es municipal
y dista 1.000 metros del templo. Hay cementerio civil.
Templo de Nuestra Señora de la Merced: No tiene culto habitual.
No tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Hay dos torres. Posee una campana.
270
SOLLANA
Capilla de Santa Teresa: Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Se ignora si posee torre, espadaña o nada. Posee una campana.
Ermita de Nuestra Señora de Aguas Vivas: Culto habitual. No tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. Se ignora si posee torre, espadaña y campanas.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1925; la de Confirmaciones, del
año 1940. Está completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones, desde estas mismas fechas; la de Fábrica, desde el año 1925. No existen documentos notables ni libros de
valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto,
muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni cine parroquiales. Tampoco locales especiales para la Acción Católica ni para la
catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran las Hermanas de la Doctrina
Cristiana, a cargo del Colegio Santa Teresa. No existen comunidades religiosas de varones ni Colegios de religiosos.
(Datos facilitados por la parroquia el 21 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Coadjutor: Rvdo. D. José Ferrús García.
SUECA
NOSTRA SENYORA DEL CARME
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1960: de hecho, 2.760: de
derecho, 2.500. Categoría: Entrada. Titular parroquial: Nuestra Señora
del Carmen. Parroquia erigida el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Sueca, Ayuntamiento de Sueca, provincia de Valencia. Comunicación por carretera.
Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Cullera). Telégrafo y teléfono: en la localidad. En la demarcación existe la ermita de los Santos
Abdón y Senén.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Nuestra Señora del Carmen. Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etcétera, de valor artístico. Posee espadaña con tres campanas. No
hay reloj de sol ni de torre. Cementerio: Es municipal y dista 2.000 metros del templo. Hay cementerio civil.
Ermita de los Santos Abdón y Senén: No tiene culto habitual. No
tiene Santísimo. Carece de ornamentos. No posee retablos, etc., de valor
artístico. Posee espadaña con una campana y reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruida, sin
ayuda del Estado.
272
SUECA (N ª.Sª. DEL CARME)
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Parroquia de nueva creación. Todos sus libros datan del año 1954.
No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
No posee casa parroquial. Posee un solar para la edificación del
nuevo templo parroquial, y otro para edificar escuelas parroquiales.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 23 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Antonio Bellver Soler.
SUECA (N ª.Sª. DE FÀTIMA)
273
NOSTRA SENYORA DE FÀTIMA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1960: de hecho, 3.750; de
derecho, 4.250. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Nuestra Señora
de Fátima. Parroquia erigida el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Sueca y los barrios de Cisneros y Sebastián Diego, pertenecientes al Ayuntamiento de
Sueca, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril:
en la localidad (de la línea Valencia-Cullera). Telégrafo y teléfono: en la
localidad. No existen otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Nuestra Señora de Fátima. Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etcétera, de valor artístico. El templo es provisional, por tratarse de
parroquia de nueva creación. Posee espadaña con tres campanas. No hay
reloj de sol ni de torre. Cementerio: Es municipal y dista 1.000 metros
del templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua data del año 1954. Todos los libros están
completos desde esta misma fecha. No existen documentos notables ni
libros de valor extraordinario.
274
SUECA (Nº.Sª. DE FÀTIMA)
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto
propio. Tiene biblioteca propia. La parroquia posee escuela parroquial,
compuesta por diez secciones con patios y cuatro escuelas de Iniciación
Profesional. Dispensario parroquial. Hogar parroquial con un bar. Locales para la Acción Católica y para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 26 de enero de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Francisco Ferri Puerto. Coadjutor: Rvdo. D.
Salvador Martínez Micó.
SUECA (LA VERGE MIRACULOSA)
275
LA VERGE MIRACULOSA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1960: de hecho, 1.800. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Virgen Milagrosa. Parroquia erigida el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Sueca, Ayuntamiento de Sueca, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Cullera). Telégrafo y
teléfono: en la localidad. En la demarcación existe la Capilla de Nuestra
Señora de los Desamparados.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Virgen Milagrosa. Enclavado provisionalmente en la Capilla Nuestra Señora de los Desamparados (Asilo Ancianos
Desamparados). Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en perfecto estado. El templo es una obra de artesanía en ladrillo descubierto,
inaugurado en 1919. Posee torre con dos campanas. No hay reloj de sol
ni de torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue totalmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y dista
2.000 metros del templo. Hay cementerio civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Todos los libros datan del año 1954. No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
276
SUECA (LA VERGE MIRACULOSA)
V. POSESIONES
No posee casa parroquial. No posee escuela parroquial ni local
para centros recreativos. Posee cine parroquial y locales para la Acción
Católica y para la catequesis. Posee un solar para la construcción de la
nueva Parroquia.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados a cargo de un Asilo de Ancianos. No existen comunidades religiosas de varones ni Colegios de Religiosos.
(Datos facilitados por la parroquia el 24 de diciembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. José Villalba Cobo.
SUECA (SANT PERE APÒSTOL)
277
SANT PERE APÒSTOL
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1960: de hecho, 6.300. Categoría: Término de 2ª. Titular parroquial: San Pedro Apóstol. Iglesia
Arciprestal.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Sueca, perteneciente al Ayuntamiento de Sueca, provincia de Valencia. Comunicación
por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Cullera).
Telégrafo y teléfono: en la localidad. En la demarcación existen dos
templos y un oratorio, que se describen en el apartado siguiente.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Pedro Apóstol. Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de
valor artístico. Posee torre con seis campanas y reloj en la misma. No
hay reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal
y dista 2.000 metros del templo. Hay cementerio civil.
Iglesia del Santísimo Cristo del Hospitalet: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos,
cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña y una campana. Sufrió
desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruida,
sin ayuda del Estado.
Iglesia de San José: Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
Se ignora si posee torre, espadaña y campanas. Sufrió desperfectos du-
278
SUECA (SANT PERE APÒSTOL)
rante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruida, sin ayuda del
Estado.
Oratorio Asilo de la Encarnación: No tiene culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. Se ignora si posee torre, espadaña y campanas.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismo que se conserva data del año
1841;267 la de Confirmaciones, del año 1941; la de Matrimonios, del
año 1830; la de Defunciones, del año 1904. Está completa la serie de libros de Bautismos desde 1817; de Confirmaciones desde 1941; Matrimonios, desde el año 1939; Defunciones, desde el año 1904; de Fábrica,
desde 1903. Desaparecieron o fueron destruidos durante la guerra los
libros de Bautismos anteriores a 1817; de Confirmaciones, anteriores a
1941; de Matrimonios, de 1830 y 1843 a 1900; de 1914 a 1939; de Defunciones, hasta 1904; de Fábrica, desde 1908. No existen documentos
notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto,
muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni cine parroquiales. Tampoco locales especiales para la Acción Católica ni para la
catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 13 de noviembre de 1962).
__________
267
Sic.
SUECA (SANT PERE APÒSTOL)
279
VII. PERSONAL
Ecónomo y Arcipreste: Muy Rvdo. D. Ismael Roses Ibáñez. Coadjutor: Rvdo. D. José-Francisco Aliaga Grau. Coadjutor: Rvdo. don Germán Merino Torres. Coadjutor: Rvdo. D. José Aliaga Girbés.
280
SUECA (SANT PERE APÒSTOL)
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
B.O.A.V.
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Convent de Nª.Sª. de Sales
DOCUMENTS ESPECIALS
Pergamins
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5
5.1
6
6.1
281
SUECA (SANT PERE APÒSTOL)
INVENTARI
Tipologia documental
Dates
Signatura
1816-1828
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
"
"
"
1828-1835
1836-1840
1840-1846
1846-1851
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1852-1853
1854-1855
1856-1857
1858-1859
1860-1861
1862-1864
1865-1867
1868-1869
1870-1872
1873-1875
1876-1878
1879-1881
1882-1884
1885-1886
1887-1889
1890-1891
1892-1893
1894-1895
1.1.1/6
1.1.1/7
1.1.1/8
1.1.1/9
1.1.1/10
1.1.1/11
1.1.1/12
1.1.1/13
1.1.1/14
1.1.1/15
1.1.1/16
1.1.1/17
1.1.1/18
1.1.1/19
1.1.1/20
1.1.1/21
1.1.1/22
1.1.1/23
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Bateigs
Bateigs268
__________
268
Les partides de 1816 són fotocòpies.
282
SUECA (SANT PERE APÒSTOL)
Tipologia documental
Bateigs
"
Dates
1896-1897
1898
Signatura
1.1.1/24
1.1.1/25
"
"
1899
1900
1.1.1/26
1.1.1/27
"
"
"
"
1901-1903
1904-1905
1906-1908
1908-1911
1.1.1/28
1.1.1/29
1.1.1/30
1.1.1/31
"
"
1911-1913
1914-1916
1.1.1/32
1.1.1/33
"
"
1917-1918
1919-1920
1.1.1/34
1.1.1/35
"
"
"
"
1921-1922
1923-1924
1925
1926-1928
1.1.1/36
1.1.1/37
1.1.1/38
1.1.1/39
"
"
1929-1932
1932-1935
1.1.1/40
1.1.1/41
"269
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1935-1936
1939-1940
1941-1942
1943-1946
1946-1949
1949-1952
1952-1956
1957-1964
1964-1975
1975-1992
1.1.1/42
1.1.1/43
1.1.1/44
1.1.1/45
1.1.1/46
1.1.1/47
1.1.1/48
1.1.1/49
1.1.1/50
1.1.1/51
1992-
1.1.1/52
"
__________
269
En f. 129' hi ha una partida de 1916 i altra de 1900.
283
SUECA (SANT PERE APÒSTOL)
Tipologia documental
Dates
Signatura
1941-2002
2004-
1.1.2
1.1.3
1.1.3/1
1.1.3/2
Matrimonis
"
"
1830-1842
1901-1903
1904-1913
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1.1.4/3
"
"
"
1939-1945
1945-1952
1952-1963
1.1.4/4
1.1.4/5
1.1.4/6
"
1963-1975
1.1.4/7
"
1975-
1.1.4/8
Defuncions
"
"
"
"
"
"
1901-1903
1904-1909
1909-1914
1915-1919
1919-1921
1922-1923
1924-1925
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1.1.5/3
1.1.5/4
1.1.5/5
1.1.5/6
1.1.5/7
"
"
"
"
1926-1930
1930-1935
1935-1936
1939-1944
1.1.5/8
1.1.5/9
1.1.5/10
1.1.5/11
"
"
"
"
1944-1952
1952-1964
1964-1979
1979-2006
1.1.5/12
1.1.5/13
1.1.5/14
1.1.5/15
"
2006-
1.1.5/16
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
Matrimonis
Defuncions
284
SUECA (SANT PERE APÒSTOL)
Tipologia documental
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índexs
Índexs de Bateigs
Bateigs
"
"
Índexs de Defuncions
Defuncions (A-LL)
" (M-Z)
Defuncions
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
VISITES PASTORALS
Visites Pastorals
"
B.O.A.V.
Dates
Signatura
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1800-1859
1860-1900
1901-1975
1.2.1.1/1
1.2.1.1/2
1.2.1.1/3
1.2.1.2
1800-1902
1800-1902
1901-1952
1.2.1.2/1
1.2.1.2/2
1.2.1.2/3
1950-1980
20031863-
2
2.1
2.2
2.2/1
2.2/2
2.3
ACCIÓ PASTORAL
3
CULTE PARROQUIAL
4
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
CONVENT DE Nª.Sª. DE SALES
Llibre de Notes
Varis
5
5.1
1732-1801
s. XVII-XIX
DOCUMENTS ESPECIALS
PERGAMINS
270
5.1/1
5.1/2
6
1247-1650
6.1
__________
270
Cfr. regesta en FERRI CHULIÓ, Andrés de Sales, La Parroquia de San Pedro Apóstol de
Sueca, Sueca 1994, 673-684. Són 99 perg.
285
SUECA (SANT PASQUAL BAILÓN-EL PERELLÓ)
SANT PASQUAL BAILÓN (EL PERELLÓ)
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1960: de hecho, 850; de
derecho, 1.000. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Pascual Bailón. Parroquia erigida el día 29 de diciembre de 1953. Era anejo de San
Pedro Apóstol de Sueca.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Perelló, Ayuntamiento de
Sueca, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril
más próximo: Sueca (de la línea Valencia-Cullera). Telégrafo más próximo: Sueca. Teléfono: en la localidad. No existen otros templos en la
demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Pascual Bailón. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc.,
de valor artístico. Posee espadaña con una campana. No hay reloj de sol
ni de torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y
dista 11.000 metros del templo (se sirve del de Sueca). Hay cementerio
civil.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Parroquia creada en 1953. Los libros están completos desde 1954.
No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
286
SUECA (SANT PASQUAL BAILÓN-EL PERELLÓ)
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. No tiene huerto,
muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni cine
parroquiales. Tampoco locales especiales para la Acción Católica ni
para la catequesis. Posee un solar para la edificación del nuevo templo
parroquial.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 20 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Carlos Vidal Besó.
287
SUECA (N ª.Sª. DEL ROSER-ELS MARENYS)
NOSTRA SENYORA DEL ROSER (ELS MARENYS)
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1960: de hecho, 2.067; de
derecho, 1.067. Categoría: Entrada. Titular parroquial: Nuestra Señora
del Rosario. Parroquia erigida en 1959.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende las poblaciones de Mareny de Barraquetes, Mareny de Vilches, Las Palmeras, del Ayuntamiento de Sueca, y
Mareny de San Lorenzo, El Cano y el Dosel, del Ayuntamiento de Cullera, de la provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril
más próximo: Sueca y Cullera (de la línea Valencia-Cullera). Telégrafo
más próximo: Sueca. Teléfono: en la localidad. En la demarcación existen las ermitas de la Virgen del Pilar, San Roque y San Lorenzo.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Nuestra Señora del Rosario. Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etcétera, de valor artístico. Posee torre con una campana. No hay
reloj de sol ni de torre. Cementerio: Es municipal y dista 10.000 metros
del templo. No hay cementerio civil.
Ermita de la Virgen del Pilar: Culto habitual. No tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee espadaña con una campana. No hay reloj de sol ni de
torre.
Ermita de San Roque: Culto en verano. No tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña con una campana. No hay reloj de sol ni de torre.
288
SUECA (N ª.Sª. DEL ROSER-ELS MARENYS)
Ermita de San Lorenzo: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo. Carece de ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña con una campana. No hay reloj de sol ni de torre.
Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue reconstruida, sin
ayuda del Estado.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Parroquia creada en 1959. A partir de esta fecha comienzan los
libros parroquiales. No existen documentos notables ni libros de valor
extraordinario.
V. POSESIONES
En Mareny de Barraquetes: Casa parroquial nueva. No tiene huerto, muebles ni biblioteca propios. Posee 200 metros cuadrados de solar.
La parroquia no posee escuela ni cine parroquiales. Tampoco locales especiales para la Acción Católica ni para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 26 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Vicente Morera Serra.
SUECA (N ª.Sª. DE SALES)
289
NOSTRA SENYORA DE SALES
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Sueca. Población en 1960: de hecho, 3.000; de
derecho, 2.576. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Nuestra Señora
de Sales. Parroquia erigida el día 29 de diciembre de 1953.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende parte de la población de Sueca, Ayuntamiento de Sueca, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Cullera). Telégrafo y
teléfono: en la localidad. En la demarcación existe la ermita de San Roque.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Nuestra Señora de Sales. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etcétera, de valor artístico. Posee torre con cinco campanas. No hay reloj de
sol ni de torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1926 y fue parcialmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal
y dista 2.000 metros del templo. No hay cementerio civil.
Ermita de San Roque: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo.
Carece de ornamentos. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee espadaña con una campana. No hay reloj de sol ni de torre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente
reconstruida, sin ayuda del Estado.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1954. Desde esta misma fecha es-
290
SUECA (N ª.Sª. DE SALES)
tá completa la serie de libros. No existen documentos notables ni libros
de valor extraordinario.
V. POSESIONES
No posee casa parroquial ni ninguna otra clase de muebles ni inmuebles.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, a cargo del Hospital y de un Colegio de párvulos. No
existen comunidades religiosas de varones ni Colegios de Religiosos.
(Datos facilitados por la parroquia el 24 de diciembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Juan Bautista Chelet Bochóns. Coadjutor:
Rvdo. D. Carlos Garzón Carbonell.
SUMACÀRCER
SANT ANTONI ABAT
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 1.650;
de derecho, 1.674. Categoría: Entrada. Titular parroquial: San Antonio
Abad.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Sumacárcel, Ayuntamiento
de Sumacárcel, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Villanueva de Castellón (de la línea ValenciaVillanueva de Castellón, de la C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Játiva.
Teléfono: en la localidad. En la demarcación existe un oratorio público.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Antonio Abad. Culto habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en perfecto estado. Hay cinco cuadros murales pintados al fresco en el año 1447 en los muros de la capilla del Cristo. Posee
torre con cuatro campanas y reloj en la misma. No hay reloj de sol. Sufrió
desperfectos durante la guerra de 1936 y fue parcialmente reconstruido,
sin ayuda del Estado. Cementerio: Es parroquial y dista 1.000 metros del
templo. Hay cementerio civil.
Oratorio público del Colegio de las Obreras de la Cruz: Culto
habitual. Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. No posee torre, espadaña ni campanas.
292
SUMACÀRCER
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones que se conservan datan del año 1919; la de Confirmaciones, del
año 1942. Desde estas mismas fechas están completas las series de libros. No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. Tiene huerto.
Como muebles propios posee una mesa y dos sillones. No posee biblioteca propia. La parroquia no posee escuela ni cine parroquiales. Tampoco
locales especiales para la Acción Católica ni para la catequesis.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentra el Instituto “Amor Christi” de
Obreras de la Cruz, encargadas de un colegio. No existen comunidades
religiosas de varones, ni Colegios de Religiosos.
(Datos facilitados por la parroquia el 1 de diciembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Jesús Campos Mas.
TORÍS
NATIVITAT DE NOSTRA SENYORA
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Chiva. Población en 1960: de hecho, 3.990; de
derecho, 4.187. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Natividad de
Nuestra Señora.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Turís, Ayuntamiento de
Turís, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril
más próximo: Buñol (de la línea Valencia-Madrid, por Cuenca). Telégrafo más próximo: Buñol. Teléfono: en la localidad. En la demarcación
existen dos oratorios públicos: Santísima Virgen de los Dolores y el Dispensario Benéfico.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Natividad de Nuestra Señora. Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee torre con cuatro campanas y reloj en
la misma. No hay reloj de sol. Cementerio: Es parroquial y dista 500 metros del templo. Hay cementerio civil.
Oratorio público Santísima Virgen de los Dolores: Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico. Posee torre con una campana. No hay reloj
de sol ni de torre.
294
TORÍS
Oratorio semipúblico del Dispensario Benéfico: Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor artístico.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos y Matrimonios que se
conservan datan del año 1564; la de Confirmaciones, del año 1593; la de
Defunciones, del año 1565. Está completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones desde estas mismas
fechas; la de Fábrica, desde el año 1564. No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en regular estado de habitabilidad. No tiene huerto, muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela parroquial ni locales especiales para la Acción Católica ni para la catequesis.
Posee un cine parroquial.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación se encuentran las Hermanas de la Doctrina
Cristiana, a cargo de un Colegio; el Instituto “Amor Christi” de Obreras
de la Cruz a cargo de un Dispensario. No existen comunidades religiosas
de varones ni Colegios de Religiosos.
(Datos facilitados por la parroquia el 16 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Párroco: Rvdo. D. Vicente Agud Font.
TORÍS
295
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
Memòria de la Parròquia
Visites Pastorals
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Llibre de Patrimoni i Rendes
Depósito de los efectos de la Fábrica
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
5
5.1
5.2
296
TORÍS
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri271
Dates
Signatura
1564-1608272
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
"
"273
"
"274
1633-1691
1692-1726
1727-1747
1748-1781
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"
"
"275
"276
"277
"278
"279
"280
1782-1796
1797-1812
1812-1823
1824-1829
1830-1839
1840-1846
1847-1855
1846-1863
1.1.1/6
1.1.1/7
1.1.1/8
1.1.1/9
1.1.1/10
1.1.1/11
1.1.1/12
1.1.1/13
__________
271
En fulls 1-3 hi ha un “Memorial de les terres –y afrontacio[ns] de aquelles– de la sglésia
parrohial [sic] d[el] lloch de Torís, que solien ser de la olim mesquita, fet per mi, Francés Juan Vilafranca, prevere rector de dit lloch, any 1564”. Els fulls 4-9 estan en blanc. Les partides de bateig
comencen en el f. 10.
272
Conté, també, tres partides de 1609 i una de 1631.
273
Conté comptes de 1652-1655 (f. 227-229, 218).
274
Conté un arrendament de 1807 en el vuelto del foli „e‟, l'últim foli de l'últim grup de folis en blanc.
275
Bateigs i Matrimonis. Per als anys següents de Difunts, cfr. infra 1.1.61 i 1.1.6/2.
276
Bateigs i Matrimonis.
277
Bateigs i Matrimonis.
278
Bateigs i Matrimonis.
279
Bateigs i Matrimonis. Confirmacions de 1887 en f. 246.
280
Difunts 1846-1863; Bateigs 1859-1863; Matrimonis 1859-1862. Per als Bateigs de
1854-1856, cfr. infra 1.1.2/1; de 1856-1859, cfr. infra 1.1.2/2. Per als Matrimonis de 1856-1859, cfr.
infra 1.1.5/1. Per als Difunts de 1854-1856, cfr. infra 1.1.6/3.
297
TORÍS
Tipologia documental
Quinque Libri
"
Dates
1864-1865
1866-1871
Signatura
1.1.1/14
1.1.1/15
"
1872-1875
Bateigs
"
"281
"
"
"
"282
"
"
"
"
"
1854-1856
1856-1859
1876-1885
1886-1895
1895-1905
1906-1920
1921-1923
1924-1939
1939-1951
1952-1970
1971-1992
1992-
1.1.1/16
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.2/5
1.1.2/6
1.1.2/7
1.1.2/8
1.1.2/9
1.1.2/10
1.1.2/11
1.1.2/12
1897-1935
1948-2002
2003-
1.1.3
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
1.1.4/3
1856-1859
1876-1912
1913-1921
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
1.1.5/3
1924-1943
1.1.5/4
Bateigs
Comunions
Confirmacions
Confirmacions
"
"
Matrimonis
283
Matrimonis
"284
"
"285
__________
281
Per als anys 1859-1876, cfr. supra el corresponents Quinque Libri.
282
Conté Matrimonis de 1922-1923.
283
Conté índex general de 1876-1902. Per als anys 1812-1855, cfr. els corresponents Quin-
que Libri.
284
Per als anys 1859-1875, cfr. supra els corresponents Quinque Libri.
285
Per als anys 1922-1923, cfr. supra 1.1.2/7.
298
TORÍS
Tipologia documental
Matrimonis
Dates
1943-1952
Signatura
1.1.5/5
"
"
1952-1973
1973-
1.1.5/6
1.1.5/7
1812-1832
1833-1845
1854-1856
1876-1892
1893-1905
1906-1927
1928-1936
1939-1952
1952-1976
1976-2011
2011-
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
1.1.6/5
1.1.6/6
1.1.6/7
1.1.6/8
1.1.6/9
1.1.6/10
1.1.6/11
Defuncions
Defuncions
"
"286
"287
"
"
"
"
"
"
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índexs de Bateigs288
Índex de Bateigs
"
Índex de Defuncions
Actes de Consentiments Paterns
1.2
1797-1900
1901-1940
1901-1910
1.2.1
1.2.1/1
1.2.1/2
1.2.2
1924-1939
1.2.3
GOVERN
MEMÒRIA DE LA PARRÒQUIA
2
2.1
VISITES PASTORALS
2.2
Visites Pastorals
1645, 1655,
1658, 1664,
1725, 1726
__________
286
Per als anys 1846-1853, cfr. supra 1.1.1/13.
287
Per als anys 1857-1875, cfr. els corresponents Quinque Libri.
288
Per a un índex general de 1876-1902, cfr. supra 1.1.5/1.
2.2/1
299
TORÍS
Tipologia documental
Visites Pastorals
Dates
1666, 1676,
1773
Signatura
2.2/2
ACCIÓ PASTORAL
3
CULTE PARROQUIAL
4
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I
RENDES289
LLIBRE DE PATRIMONI I RENDES290
DEPÓSITO DE LOS EFECTOS DE LA FÁBRICA291
5
1682-1799
1766-1818
5.1
5.2
__________
289
Cfr. també supra notes a 1.1.1/1, 1.1.1/3 i 1.1.1/5.
290
Després d'un índex, en el f. 1' llegim: “Aniversarios de un item”. Es tracta, creiem,
d'aniversaris no reduïts, és a dir, es paga un aniversari i es celebra un aniversari. En molts moments
la devaluació de la moneda havia obligat a fer “reduccions”, és a dir, dos o més misses o aniversaris
ja pagats, que es deien –els dos o més– en una sola celebració.
291
Llibre de càrrec i descàrrec.
TOUS
SANT MIQUEL ARCÀNGEL
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de derecho,
1.300. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: San Miguel Arcángel.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Tous y el Caserío de
La Parra, pertenecientes al Ayuntamiento de Tous, provincia de Valencia. Comunicación por carretera. Ferrocarril más próximo: Alberique y Carlet (de la línea Valencia-Villanueva de Castellón, de la
C.T.F.V.). Telégrafo más próximo: Alberique y Carlet. Teléfono más
próximo: Sumacárcel 292 y Carlet. No existen otros templos en la demarcación.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: San Miguel Arcángel. Culto habitual. Tiene
Santísimo. Ornamentos en regular estado. No posee retablos, cuadros,
etcétera, de valor artístico. Posee torre con dos campanas y reloj en la
misma. No hay reloj de sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de
1936 y fue parcialmente reconstruido, recibiendo del Estado una ayuda
de 3.000 pesetas. Cementerio: Es municipal y dista 30 metros del templo. No hay cementerio civil.
__________
292
Volem recordar que al temps d'escriure's la Guía Pallarés Tous es trobava encara en el
seu antic emplaçament –actualmente baix les aigues del pantà de Tous– i, conseqüentment, molt a
prop de Sumacàrcer.
302
TOUS
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
La partida más antigua de Bautismos que se conserva data del año
1780; la de Confirmaciones, del año 1913; la de Matrimonios y Defunciones, del año 1802. Está completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones desde estas mismas fechas; la
de Fábrica, desde el año 1874. No existen documentos notables ni libros
de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en mal estado de habitabilidad. No tiene huerto,
muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee escuela ni cine parroquiales. Tampoco locales especiales para la Acción Católica ni para la
catequesis. Posee unos metros de tierra sin cultivo.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
No existen comunidades religiosas de varones ni de mujeres.
Tampoco Hospital, Asilo, ni Colegios de Religiosos o de Religiosas.
(Datos facilitados por la parroquia el 17 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Encargado: Rvdo. D. José-Antonio Aliaga Moll, Ecónomo de
Antella.
TOUS
303
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
SACRAMENTAL
Registres Sacramentals
Documentació Sacramental Complementària
GOVERN
ACCIÓ PASTORAL
CULTE PARROQUIAL
Clàusules Testamentàries
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES
Propietats i Inventaris
Llibres de Comptes
VARIS
Nomenament d'Alcalde
1
1.1
1.2
2
3
4
4.1
5
5.1
5.2
N
N.1
304
TOUS
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Quinque Libri
Quinque Libri
"293
Quadre de
Classificació
1
1.1
1.1.1
1864-1878
1.1.1/1
1919-1932
1.1.1/2
Dates
Bateigs
294
Bateigs
"295
"296
"
"297
"
"
Comunions
Comunions298
"
Confirmacions
Confirmacions
"
1782-1840
1841-1864
1878-1900
1901-1919
1919-1932
1933-1951
1952-
1.1.2
1.1.2/1
1.1.2/2
1.1.2/3
1.1.2/4
1.1.2/5
1.1.2/6
1.1.2/7
1958
1958-1962
1.1.3
1.1.3/1
1.1.3/2
1913-1957
2006-
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
Sign.
AD
830
831
832
832
833
834
__________
293
Sense enquadernar, però amb tots els quaderns lligats.
294
Partides no ordenades cronològicament. Sens dubte es tracta d'una còpia d'un Quinque
Libri extraviat.
295
Sens dubte es tracta d'una còpia d'un Quinque Libri desaparegut.
296
Per als anys 1864-1878, cfr. supra Quinque Libri 1.1.1/1.
297
Per als anys 1919-1932, cfr. supra Quinque Libri 1.1.1/2.
298
Conté únicament una partida de Comunió.
305
TOUS
Tipologia documental
Matrimonis
Matrimonis299
"300
"301
"
"
Defuncions
Defuncions302
"303
"
"
"
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índexs
Índex General
Índex de Bateigs i Defuncions
Índex de Matrimonis i Defuncions304
Minutes
Minutes de Bateigs
Minutes de Matrimonis
Minutes de Difunts
Expedients Matrimonials
Expedients Matrimonials
"
Quadre de
Classificació
1.1.5
1802-1864
1.1.5/1
1878-1915
1.1.5/2
Dates
1919-1933
1915-1951
1952-
1.1.5/3
1.1.5/4
1.1.5/5
1878-1918
1919-1933
1933-1952
1952-2013
1.1.6
1.1.6/1
1.1.6/2
1.1.6/3
1.1.6/4
2014-
1.1.6/5
Sign.
AD
834
835
835
1.2
1870-1950
1789-1915
1921-1929
1892-1939
1892
1892-1897
1892-1899
1900-1905
1.2.1
1.2.1/1
1.2.1/2
1.2.1/3
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.3
1.2.3/1
1.2.3/2
836
837
836
837
837
837
838
839
__________
299
Partides no ordenades cronològicament. Sens dubte es tracta d'una còpia d'un Quinque
Libri extraviat. Conté al final del llibre partides de Defuncions de ca. 1806-1864.
300
Per als anys 1864-1878, cfr. supra Quinque Libri 1.1.1/1.
301
Per als anys 1919-1932, cfr. supra Quinque Libri 1.1.1/2.
302
Per als anys 1806-1864, cfr. supra, nota a Matrimonis 1.1.5/1.
303
Per als anys 1919-1932, cfr. supra Quinque Libri 1.1.1/2.
304
Conté també lletres „a‟ i „b‟ de Bateigs de 1865-1918.
306
TOUS
Tipologia documental
Dates
Expedients Matrimonials
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1906-1913
1914-1924
1924-1933
1934-1945
1946-1950
1951-1957
1958-1965
1966-1982
1983-1997
1998s. XIX
Varis
Quadre de
Classificació
1.2.3/3
1.2.3/4
1.2.3/5
1.2.3/6
1.2.3/7
1.2.3/8
1.2.3/9
1.2.3/10
1.2.3/11
1.2.3/12
Sign.
AD
840
1.2.N
841
GOVERN
2
ACCIÓ PASTORAL
3
CULTE PARROQUIAL
4
CLÀUSULES TESTAMENTÀRIES
ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I
RENDES
PROPIETATS I INVENTARIS
LLIBRES DE COMPTES
Llibre de Comptes de Culte
Llibre de Comptes de Culte
i Fàbrica
VARIS
NOMENAMENT D'ALCALDE
1772-1801
4.1
842
5
1864-1980
842
1874-1888
5.1
5.2
5.2.1
1899-1942
5.2.2
842
1866
N
N.1
842
842
VILANOVA DE CASTELLÓ
NOSTRA SENYORA DE L'ASSUMPCIÓ
I. GENERALIDADES
Arciprestazgo de: Alberique. Población en 1960: de hecho, 6.775;
de derecho, 6.882. Categoría: Ascenso. Titular parroquial: Nuestra
Señora de la Asunción.
II. GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES
La parroquia comprende la población de Villanueva de Castellón,
El Cañar, el Coto y La Pajarilla del Retor, pertenecientes al Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, provincia de Valencia. Comunicación por
carretera. Ferrocarril: en la localidad (de la línea Valencia-Villanueva de
Castellón de la C.T.F.V.). Telégrafo y teléfono: en la localidad. En la
demarcación existen la ermita de Santa Bárbara y las capillas de la Aurora, Santo Domingo y San Vicente Ferrer.
III. INMUEBLES SAGRADOS
Templo parroquial: Asunción de Nuestra Señora. Culto habitual.
Tiene Santísimo. Ornamentos nuevos. Posee en el altar mayor un magnífico retablo y muchas otras obras, todas ellas de reciente construcción.
Posee torre con cuatro campanas y reloj en la misma. No hay reloj de
sol. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue totalmente reconstruido, sin ayuda del Estado. Cementerio: Es municipal y dista 1.000
metros del templo. Hay cementerio civil.
Ermita de Santa Bárbara: Culto habitual. No tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee espadaña con una campana. No hay reloj de sol ni de to-
308
VILANOVA DE CASTELLÓ
rre. Sufrió desperfectos durante la guerra de 1936 y fue totalmente reconstruida, sin ayuda del Estado.
Capilla de la Aurora: No tiene culto habitual. No tiene Santísimo.
Carece de ornamentos. Posee una imagen antiquísima de la Aurora. No
hay torre, espadaña ni campanas.
Capilla de Santo Domingo: Culto habitual. Tiene Santísimo.
Ornamentos en buen estado. No posee retablos, cuadros, etc., de valor
artístico. Posee espadaña con una campana.
Capilla de San Vicente Ferrer (destruida): No tiene culto ni Santísimo. Fue totalmente destruida durante la guerra de 1936 y no ha sido
reconstruida.
IV. ARCHIVO PARROQUIAL
Las partidas más antiguas de Bautismos y Defunciones que se
conservan datan del año 1862. Está completa la serie de libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios, Defunciones y Fábrica desde el
año 1939. No existen documentos notables ni libros de valor extraordinario.
V. POSESIONES
Casa parroquial en regular estado de habitabilidad. Tiene huerto
propio. No tiene muebles ni biblioteca propios. La parroquia no posee
escuela ni cine parroquiales. Posee un campo de deportes y locales especiales para la Acción Católica y para la catequesis. Posee además cuatro
casas para los coadjutores y para el sacristán.
VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
En la demarcación existe la comunidad de las Dominicas de la
Anunciata, encargadas de un Asilo y de un Colegio. No existen comunidades religiosas de varones, ni Colegios de Religiosos.
VILANOVA DE CASTELLÓ
309
(Datos facilitados por la parroquia el 16 de noviembre de 1962).
VII. PERSONAL
Ecónomo: Rvdo. D. Joaquín Cots Torregrosa. Coadjutor: Rvdo. D.
José-Luis Castell Tatay. Coadjutor: Rvdo. D. José Ortosa Reig.
310
VILANOVA DE CASTELLÓ
INVENTARI
Tipologia documental
SACRAMENTAL
REGISTRES SACRAMENTALS
Bateigs
Bateigs
Dates
Signatura
1862-1871
1
1.1
1.1.1
1.1.1/1
305
"
"
"
"
1872-1876
1913-1921
1922-1927
1927-1935
1.1.1/2
1.1.1/3
1.1.1/4
1.1.1/5
"306
"
"
"
"
"
"
1936-1945
1946-1952
1952-1961
1961-1969
1969-1980
1980-1996
1996-
1.1.1/6
1.1.1/7
1.1.1/8
1.1.1/9
1.1.1/10
1.1.1/11
1.1.1/12
1.1.2
1.1.2/1
Comunions
Comunions307
Confirmacions
Confirmacions
"
Matrimonis
Matrimonis
"308
19601948-1993
19941921-1927
1927-1934
1.1.3
1.1.3/1
1.1.3/2
1.1.4
1.1.4/1
1.1.4/2
__________
305
Conté Defuncions de 1872-1876.
Les partides inscrites durant la Guerra Civil, comencen de forma pareguda a la següent:
“En la casa número quince de la calle...”.
307
En la Caixa I, carpeta 7 de l'antiga ordenació de l'Arxiu Parroquial hi ha una relació de
xiquets de Primera Comunió dels anys 1939, 1983-1989.
306
308
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
311
VILANOVA DE CASTELLÓ
Tipologia documental
Matrimonis
Dates
1934-1952
Signatura
1.1.4/3
"
"
"
1952-1962
1962-1974
1975-2007
1.1.4/4
1.1.4/5
1.1.4/6
"
2007-
Defuncions
"309
1862-1871
1877-1887
1.1.4/7
1.1.5
1.1.5/1
1.1.5/2
"
1911-1921
1.1.5/3
"
"310
"
1921-1927
1927-1939
1939-1949
1.1.5/4
1.1.5/5
1.1.5/6
"
"
"
"
1950-1952
1952-1969
1969-1994
1994-
1.1.5/7
1.1.5/8
1.1.5/9
1.1.5/10
Defuncions
DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL
COMPLEMENTÀRIA
Índex de Bateigs
1.2
1862-1934
GOVERN
ACCIÓ PASTORAL
INSTITUCIONS I CONFRARIES
Confraria del Roser
Restauració Confraria311
Confrares
Càrrec i Data
1.2.1
2
1849; 1905
1858-1936
1857-1935
__________
309
Per als anys 1872-1876, cfr. nota a 1.1.1/2.
310
Manca al moment de confeccionar aquest inventari.
311
Es troba en C XXXIII-7 de la signatura antiga.
3
3.1
3.1.1
3.1.1/1
3.1.1/2
3.1.1/3
312
VILANOVA DE CASTELLÓ
Tipologia documental
Adoració nocturna
Creació312
Confrares
Estadístiques i Comptes
Patronat de Sant Josep313
Confraria d'Ànimes
__________
312
Es troba en C XXXIII-7 de la signatura antiga.
313
Es troba en C XXXIII-7 de la signatura antiga.
Dates
Signatura
1893
1896
1901-1919
3.1.2
3.1.2/1
3.1.2/2
3.1.2/3
1891
s. XX
3.1.3
3.1.4
ÍNDEX
NOTA DEL COORDINADOR DE LA SÈRIE .................................
5
INVENTARI DELS ARXIUS PARROQUIALS ...............................
9
ALBALAT DE LA RIBERA.................................................................... 11
Sant Pere Apòstol ............................................................................. 11
ALBERIC ........................................................................................... 15
Sant Llorenç Màrtir .......................................................................... 15
ALCÀNTERA DEL XÚQUER ................................................................. 19
Puríssima Concepció ........................................................................ 19
Inventari ..................................................................................... 21
L'ALCÚDIA .......................................................................................
Sant Andreu Apòstol ........................................................................
Quadre de classificació ...............................................................
Inventari .....................................................................................
La Immaculada (L'Alcúdia – Montortal) ...........................................
23
23
25
26
30
ALFARP ............................................................................................ 31
Sant Jaume Apòstol .......................................................................... 31
ALGEMESÍ ........................................................................................
Sant Jaume Apòstol ..........................................................................
Quadre de classificació ...............................................................
Inventari .....................................................................................
Maria Auxiliadora ............................................................................
Nostra Senyora del Pilar (Carrascalet)...............................................
Sant Pius X ......................................................................................
33
33
36
37
43
45
46
ALGINET........................................................................................... 49
Sant Antoni Abat.............................................................................. 49
ALMUSSAFES .................................................................................... 51
Sant Bartomeu.................................................................................. 51
314
ÍNDEX
Quadre de classificació ................................................................ 53
Inventari ..................................................................................... 54
ALZIRA .............................................................................................
Santa Caterina Verge i Màrtir ...........................................................
L'Encarnació ....................................................................................
Sant Joan Baptista ............................................................................
Nostra Senyora de Lluch ...................................................................
Sant Miquel (La Garrofera) ...............................................................
Sants Patrons ....................................................................................
Sagrada Família ................................................................................
57
57
60
62
64
66
68
70
ANTELLA .......................................................................................... 73
Puríssima Concepció ........................................................................ 73
BENEIXIDA ....................................................................................... 75
L'Assumpció de Nostra Senyora ....................................................... 75
BENICULL ......................................................................................... 77
Sant Roc ........................................................................................... 77
BENIFAIÓ .......................................................................................... 79
Sant Pere Apòstol ............................................................................. 79
Inventari ..................................................................................... 81
BENIMODO ........................................................................................ 85
Puríssima Concepció ........................................................................ 85
Inventari ..................................................................................... 87
BENIMUSLEM .................................................................................... 89
La Puríssima Concepció ................................................................... 89
CARCAIXENT ....................................................................................
Nostra Senyora d'Aigües Vives (La Barraca) .....................................
Sant Antoni de Padua........................................................................
Assumpció de Nostra Senyora ..........................................................
Quadre de classificació ................................................................
Inventari .....................................................................................
Santa Bàrbara ...................................................................................
Sant Bartomeu Apòstol (Carcaixent-Cogullada) ................................
Quadre de classificació ................................................................
Inventari .....................................................................................
91
91
93
95
98
99
122
124
126
127
ÍNDEX
315
Annex
Catàleg de Documents de Varis, segons Bernat Darás .................. 129
Sant Francesc de Paula ..................................................................... 131
CÀRCER............................................................................................
Nostra Senyora de l'Assumpció ........................................................
Quadre de classificació ...............................................................
Inventari .....................................................................................
133
133
135
136
CARLET ............................................................................................
Assumpció de Nostra Senyora ..........................................................
Inventari .....................................................................................
Sant Josep ........................................................................................
139
139
141
145
CATADAU ......................................................................................... 147
Sant Pere Apòstol ............................................................................. 147
CORBERA ......................................................................................... 149
Els Sants Vicents.............................................................................. 149
COTES .............................................................................................. 151
Sant Miquel Arcàngel ....................................................................... 151
Inventari ..................................................................................... 153
CULLERA ..........................................................................................
Sant Antoni de Pàdua .......................................................................
Santíssima Sang de Crist ..................................................................
Sants Joans.......................................................................................
Inventari .....................................................................................
155
155
157
159
162
L'ÉNOVA ..........................................................................................
Verge de Gràcia ...............................................................................
Quadre de classificació ...............................................................
Inventari .....................................................................................
167
167
169
170
FAVARETA ........................................................................................
Sant Antoni Abat..............................................................................
Quadre de classificació ...............................................................
Inventari .....................................................................................
173
173
175
176
FORTALENY ...................................................................................... 181
Sant Antoni Abat.............................................................................. 181
Quadre de classificació ............................................................... 183
316
ÍNDEX
Inventari ..................................................................................... 184
GAVARDA .........................................................................................
Sant Joan Baptista i Sant Antoni Abat ...............................................
Quadre de classificació ................................................................
Inventari .....................................................................................
189
189
191
192
GUADASSUAR ................................................................................... 199
Sant Vicent Màrtir ............................................................................ 199
Inventari ..................................................................................... 202
LLAURÍ ............................................................................................. 205
La Puríssima Concepció ................................................................... 205
LLOMBAI ..........................................................................................
Santa Creu........................................................................................
Quadre de classificació ................................................................
Inventari .....................................................................................
207
207
209
210
MANUEL ...........................................................................................
Santa Anna .......................................................................................
Quadre de classificació ................................................................
Inventari .....................................................................................
213
213
215
216
MASSALAVÉS....................................................................................
Sant Miquel ......................................................................................
Quadre de classificació ................................................................
Inventari .....................................................................................
219
219
221
222
MONTROI .......................................................................................... 225
Sant Bartomeu Apòstol ..................................................................... 225
Inventari ..................................................................................... 227
MONTSERRAT ................................................................................... 229
Nostra Senyora de l'Assumpció ......................................................... 229
POBLA LLARGA.................................................................................
Sant Pere Apòstol .............................................................................
Quadre de classificació ................................................................
Inventari .....................................................................................
231
231
233
234
POLINYÀ DEL XÚQUER ...................................................................... 239
Sagrada Cena.................................................................................... 239
Quadre de classificació ................................................................ 241
ÍNDEX
317
Inventari ..................................................................................... 242
RAFELGUARAF ..................................................................................
Naixement del Senyor ......................................................................
Sant Josep (Tossalnou) .....................................................................
Inventari .....................................................................................
245
245
247
249
REAL ................................................................................................ 251
Sant Pere Apòstol ............................................................................. 251
RIOLA .............................................................................................. 253
Santa Maria la Major ........................................................................ 253
SANT JOANET ...................................................................................
Sant Joan Baptista ............................................................................
Quadre de classificació ...............................................................
Inventari .....................................................................................
255
255
257
258
SELLENT ........................................................................................... 261
Puríssima Concepció ........................................................................ 261
Inventari ..................................................................................... 263
SENYERA .......................................................................................... 265
Santa Anna....................................................................................... 265
Inventari ..................................................................................... 267
SOLLANA .......................................................................................... 269
Santa Maria Magdalena .................................................................... 269
SUECA ..............................................................................................
Nostra Senyora del Carme ................................................................
Nostra Senyora de Fàtima .................................................................
La Verge Miraculosa ........................................................................
Sant Pere Apòstol .............................................................................
Quadre de classificació ...............................................................
Inventari .....................................................................................
Sant Pasqual Bailón (El Perelló) .......................................................
Nostra Senyora del Roser (Els Marenys) ...........................................
Nostra Senyora de Sales ...................................................................
271
271
273
275
277
280
281
285
287
289
SUMACÀRCER ................................................................................... 291
Sant Antoni Abat.............................................................................. 291
318
ÍNDEX
TORÍS ...............................................................................................
Nativitat de Nostra Senyora ..............................................................
Quadre de classificació ................................................................
Inventari .....................................................................................
293
293
295
296
TOUS ................................................................................................
Sant Miquel Arcàngel .......................................................................
Quadre de classificació ................................................................
Inventari .....................................................................................
301
301
303
304
VILANOVA DE CASTELLÓ .................................................................. 307
Nostra Senyora de l'Assumpció......................................................... 307
Inventari ..................................................................................... 310
Aquest número XIII de la series
MONUMENTA ARCHIVORUM VALENTINA
s'acabà d'imprimir el 17 de Desembre,
festivitat de Sant Ananies màrtir,
als obradors d'Arts Gràfiques Soler, S.L.
de la ciutat de València
anno Domini 2014

Documentos relacionados