BOP, núm. 41 de 17 de febrer de 2009

Comentarios

Transcripción

BOP, núm. 41 de 17 de febrer de 2009
BOP
Número 41
Any LXXI
Dimarts, 17 de febrer de 2009
Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona
Sumari
2
ÍNDEX
5
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
Ministeri de Foment 5
Ministeri de Treball i Immigració 6
Ministeri d’Administracions Públiques 16
18
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona 18
Àrea Metropolitana de Barcelona 22
Consells Comarcals 22
Ajuntaments 25
Altres Diputacions 90
91
Direcció de Comunicació
de la Diputació de Barcelona
Administració i gestió d'anuncis
de 09.00 a 14.00 hores
Carrer Londres, 55
08036 Barcelona
Tel. 934 022 581
Fax 934 022 774 / 934 022 775
[email protected] diba.cat
Consulta per Internet
https://bop.diba.cat
Consulta presencial
Arxiu General de la Diputació de Barcelona
de 9.00 a 14.00 hores
Carrer Mejía Lequerica, 1 (Recinte Maternitat)
08028 Barcelona
Tel. 934 022 665 / 934 022 446
Dipòsit legal: B-41698-2002
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjats d’Instrucció 91
Jutjats de Primera Instància i Instrucció 95
Jutjats Socials 96
158 ALTRES ENTITATS
Consorcis 158
Diversos 160
Núm. 41 / Pàg. 2
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Índex
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
Ministeri de Foment
AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA
5 Anunci sobre notificació als interessats en relació amb
la situació en què es troben diferents vehicles dins de la
zona de servei del port de Barcelona
Ministeri de Treball i Immigració
6
10
10
11
13
13
14
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a
deudores no localizados
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/15,
de l’Hospitalet de Llobregat
Anuncio de notificación de embargo de bienes
inmuebles
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/16,
de Igualada
Anuncio de notificación de ampliación de embargo de
bienes inmuebles
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/19,
de Sabadell
Edictos de notificación de la valoración de los bieens
inmuebles embargados
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/21,
de Terrassa
Anuncio de citación para notificación por
comparecencia
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/25,
de Cerdanyola del Vallès
Anuncios de citación para notificación por
comparecencia
Procedimientos Especiales
Edicto de comunicación de inicio de expediente de
derivación de responsabilidad solidaria
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
15 Edictes de notificació de resolucions
Dirección Provincial de Barcelona
15 Notificación de iniciación de expediente para la
revisión de oficio del complemento de mínimo y para
el reintegro de los importes percibidos indebidamente
16 Notificación de iniciación de expediente de revisión de
oficio de su prestación
Ministeri d’Administracions Públiques
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA
Infracciones Administrativas
16 Edicto de notificación de resoluciones
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BARCELONA
Oficina de Extranjeros
16 Edictos de notificación de resoluciones
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES I SISTEMES
CORPORATIUS
18 Anunci de creació del fitxer que conté dades de
caràcter personal DAP - Dossiers d’actuació
professional
GERÈNCIA DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES
VIÀRIES I MOBILIAT
18 Anunci d’adjudicació definitiva de contracte
SERVEI DE CONTRACTACIÓ
18 Anuncis d’adjudicació definitiva de diversos contractes
SERVEI DE GOVERN LOCAL
19 Anunci de rectificació relatiu a l’aprovació de les línies
de suport als ajuntaments afectats pel temporal de vent
Àrea Metropolitana de Barcelona
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
22 Anunci de licitació de contracte d’obres
Consells Comarcals
BAGES
22 Anunci relatiu a l’aprovació de la plantilla de personal
de 2009
OSONA
24 Anunci d’aprovació de les bases i la provisió d’un lloc
de Tècnic de Joventut i Esports
VALLÈS OCCIDENTAL
24 Anuncio de rectificación de errores en pliego técnico
para la prestación del servicio público del transporte
escolar colectivo
25
25
26
26
31
31
32
32
32
Ajuntaments
Arenys de Munt
Argentona
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Bigues i Riells
El Bruc
Cabrils
Calaf
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 3
Índex
32
34
34
34
34
36
36
36
37
38
38
39
39
39
40
40
43
44
44
44
45
45
45
46
47
48
48
48
49
49
49
50
50
50
50
50
52
52
75
75
75
76
76
76
77
77
Caldes de Montbui
Canet de Mar
Capellades
Cardona
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit del Boix
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Font-rubí
Gavà
Gelida
Granollers
Gualba
L’Hospitalet de Llobregat
Igualada
Llinars del Vallès
Malla
Manlleu
Manresa
Martorell
Masquefa
Mollet del Vallès
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montesquiu
Montgat
Òdena
Palau-solità i Plegamans
Parets del Vallès
Els Prats de Rei
Puig-reig
La Quar
Ripollet
Rubí
Rupit i Pruit
Sabadell
Sant Bartomeu del Grau
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Fruitós de Bages
Sant Julià de Vilatorta
Sant Martí Sarroca
Sant Pere de Ribes
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
80
81
83
84
89
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç de Torelló
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Corcó
Santa Susanna
Sitges
Subirats
Súria
Tagamanent
Terrassa
Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Viladecans
Vilanova i la Geltrú
Altres Diputacions
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
90 Edicto de notificación de actuaciones en procedimiento
administrativo de apremio y requerimiento de pago
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjats d’Instrucció
91 Edictos y cédulas
Jutjats de Primera Instància i Instrucció
95 Edicto
Jutjats Socials
96 Edictos y cédulas
ALTRES ENTITATS
Consorcis
CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ
DE RESIDUS
158 Anunci d’adjudicació definitiva d’un contracte de
subministrament
CONSORCI DEL PARC FLUVIAL DEL LLOBREGAT
158 Edicte d’aprovació dels preus de la Xarxa del
TeleColònia del Parc Fluvial
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT
PENEDÈS
158 Edicte sobre l’aprovació definitiva d’una modificació de
crèdit
Núm. 41 / Pàg. 4
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
Índex
CONSORCI SANITARI DE BARCELONA
Agència de Salut Pública
159 Edicte de requeriment de recollida d’animal de
companyia
159 Edicte de notificació de denúncies imposades com
presumptes infractors de l’Ordenança Municipal de
Protecció, tinença i venda d’animals
CONSORCI TELEDIGITAL MARESME NORD
160 Edicte relatiu a l’aprovació inicial del pressupost de
l’exercici 2009
Diversos
NOTARIA DE N’ALEXANDRE NIELLES SÁNCHEZ
160 Edicte de notificació de tramitació d’acta de presència i
notorietat
B
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 5
Administració Central
MINISTERI DE FOMENT
Autoritat Portuària de Barcelona
ANUNCI
Anunci de l’Autoritat Portuària de Barcelona sobre notificació als interessats en relació
amb la situació en què es troben diferents
vehicles dins de la zona de servei del port de
Barcelona.
De conformitat amb l’article 59.5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es notifica
mitjançant el present anunci que:
A la zona de servei del port de Barcelona
ANNEX: RELACIÓ
es troben diferents vehicles presumptament
abandonats, segons la relació annexa.
Aquesta Autoritat Portuària de Barcelona
instrueix els corresponents expedients d’abandonament de vehicles, d’acord amb allò
que estableix l’Ordenança reguladora de la
retirada i/o immobilització de vehicles en el
Port de Barcelona (B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona núm. 148, de 22-62006).
Es procedeix a la publicació de la relació
dels vehicles perquè, en el termini de quinze
dies a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al Tauló d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, qualsevol persona
que cregui que hi té cap dret, comparegui el
titular o persona degudament autoritzada i
retiri el vehicle, prèvia acreditació de la seva
titularitat i el pagament o constitució d’una
garantia suficient per cobrir les despeses
corresponents, presentant tota aquesta documentació en la Secretaria d’aquesta Autoritat
Portuària, a la plaça Portal de la Pau núm. 6,
de Barcelona, en hores d’oficina.
Durant aquest termini l’interessat podrà
presentar les al·legacions i/o objeccions que
consideri oportunes.
Transcorregut aquest termini sense haver
estat retirat i si no hagués reclamació individualitzada alguna, s’entendrà abandonat,
declarat residu sòlid i es procedirà al seu lliurament a un gestor autoritzat de vehicles fora
d’ús, causant baixa definitiva i facturant les
despeses a càrrec del titular.
DE VEHICLES#
Relació de vehicles#
Nº EXP.§ MATRICULA§ VEHICULO§
MODELO§
TITULAR#
Nº EXP.§ MATRICULA§ VEHICULO§
MODELO§
TITULAR#
S/N§
21/06§
63/06§
111/06§
115/06§
39/02§
10/06§
23/06§
51/06§
105/06§
53/05§
11/07§
64/06§
CITROEN ZX§
RENAULT §
MERCEDES BENZ§
SCOOPY§
FIAT UNO 45§
VESPA§
MERCEDES 180§
FRUEHAUF§
VOLKSWAGEN POLO§
HONDA SH§
DERBI VARIANT§
BETA BS4§
MERCEDES MB-140§
DESCONOCIDO#
SERVICIOS LOGISTICOS ROBERT SL#
MEDITERRANEAN RAIMBOW SL#
MARCOS SEGADOR ARREBOLA#
RICARDO BATALLA CADIRA#
ANTONIO LUNA HARO#
ITOL SA#
NAVIERA FOS SL#
LEANDRO MASÓN#
RAFAEL PARRA AYLLON#
MONTSERRAT LARROSA GUERRERO#
ABIAN TINEO GARCIA#
MEDITERRANEAN RAIMBOW SL#
62/06§
50/07§
24/06§
57/05§
11/08§
12/08§
148/06§
159/06§
149/06§
154/06§
33/08§
36/08§
RENAULT EXPRESS§
OPEL VECTRA §
FRUEHAUF§
FORD ORION§
MERCEDES F-200§
FIAT COUPE§
AUTOBIANCHI§
PEUGEOT 205§
FORD FIESTA§
WOLWAGEN GOLF§
ROVER 414§
TAILOR§
MEDITERRANEAN RAIMBOW SL#
HAWNER STEFAN DILLINGER#
TPTES. TEIXIDO SA#
DESCONOCIDO#
BELGHAOUTI BELGAOUTI#
EMMANUELLE PARMESANNI#
OSCAR PRINCIPAL BENAVENTE#
MARINA LOSADA ORTIZ#
MANUEL GONZALEZ GUERRERO#
JOAQUIN ORQUIN SÁNCHEZ#
GIUSEPPE COLONNA#
P&T QUALITY SOLUCIONES INTEGRALES, SL#
961 AAK 34§
B-2113-TD§
B-2258-OP§
B-2452-LC§
B-3130-IT§
B-5234-FV§
B-6481-MF§
BI-02006-R§
BJ 878 AC§
C-4625-BLJ§
C-8326 BCN§
C-9906-BFJ§
IB-2246-BK§
TURISMO§
CAMIÓN§
CAMIÓN§
MOTOCICLETA§
TURISMO§
MOTOCICLETA§
FURGONETA§
SEMIREMOLQUE§
TURISMO§
MOTOCICLETA§
MOTOCICLETA§
MOTOCICLETA§
TURISMO§
Barcelona, 6 de febrer de 2009.
El Director General, José A. Carbonell
Camallonga.
062009000690
A
IB-8135-AN§
PF-MT-67§
PM-00932-R§
W-47228-N§
185 BMS 57§
AM 382 SG§
B-5339-JN§
B-7929-LN§
B-8076-JH§
B-8250-PH§
AS-033-NS§
B-25806-R§
FURGONETA§
TURISMO§
SEMIREMOLQUE§
TURISMO§
TURISMO§
TURISMO§
TURISMO§
TURISMO§
TURISMO§
TURISMO§
TURISMO§
SEMIREMOLQUE§
Núm. 41 / Pàg. 6
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Central
MINISTERI DE TREBALL
I IMMIGRACIÓ
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO
A DEUDORES NO LOCALIZADOS
El Jefe de la Unidad competente de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona, respecto
a los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
Providencia de apremio: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (Boletín Oficial del Estado 29-6-94)
y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (Boletín Oficial del Estado 25-06-04),
ordeno la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual
domicilio del deudor, procede practicar la
notificación de la providencia de apremio,
conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento
del último domicilio conocido del deudor y
en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el
fin de requerir al deudor para que efectúe el
pago de la deuda en el plazo de quince días
hábiles ante la correspondiente Unidad de
Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de
que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo, intereses en su caso, y costas del
procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado
Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de
las causas señaladas en el artículo 34.3 de la
Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción;
error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación o aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del
acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas
originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya
resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 27/11/92).
DIRECCION PROVINCIAL : 08 BARCELONA
DIRECCION: CL ARAGON 273 08007 BARCELONA TELEFONO: 093
4962000 FAX: 093 4962245
JEFA DE SECCION MERCEDES LUESMA SAEZ
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 08012140479 ISIDRO SANDOVAL, S.L. CL DALIA 34
08004 BARCELONA 04 08 2007 005457589 0907 0907
751,20
0111 10 08013433007 S.I.FUNDACION PRIVADA ES AV CATEDRAL 6
08002 BARCELONA 03 08 2008 061347958 0608 0608
6.735,34
0111 10 08021969108 EGEA FELIU SALVADOR
CL ARIBAU 46
08011 BARCELONA 03 08 2008 061379886 0608 0608
137,44
0111 10 08033342861 PRESTATGE S.A
CL VENDRELL 1-3-5 ES
08970 SANT JOAN DE 03 08 2008 055918483 0508 0508
8.007,48
0111 10 08034336709 GIRALT SALINAS MERCEDES CL TRINITAT 3
08002 BARCELONA 04 08 2007 005418284 0807 0807
3.606,08
0111 10 08035052081 CONSTRUCC.MECAN.CEMAN SA CL PUIG
BARRALT 44 08227 TERRASSA
03 08 2008 055928890 0508 0508
5.507,95
0111 10 08035193844 S.I.G.L.G.REFORMES
CL JOSEP
TARRADELLAS 08029 BARCELONA 03 08 2008 061437985 0608 0608
1.399,96
0111 10 08038688874 FAS CARGO,S.A.
AV DRASSANES
(ED.COL 08001 BARCELONA 03 08 2008 061458601 0608 0608
120,70
0111 10 08039095365 NUÑEZ OLIVENZA VIDAL
CL MARE DE DEU
DE MO 08860 CASTELLDEFEL 03 08 2008 061460823 0608 0608
5.116,87
0111 10 08043983660 CALDERERIA TRIMETAL,S.L. PG INDUSTRIAL
CAN MI 08232 VILADECAVALL 03 08 2008 055982848 0508 0508
4.209,22
0111 10 08047304090 DIMON SOFTWARE,S.L.
CL MARQUES DE
SENTME 08029 BARCELONA 03 08 2008 061511949 0608 0608
4.219,28
0111 10 08048623189 CONSTRU-PROMO COLELL, S. CL CASETAS
D´EN MUSS 08711 ODENA
03 08 2008 056009827 0108 0408
835,66
0111 10 08048623189 CONSTRU-PROMO COLELL, S. CL CASETAS
D´EN MUSS 08711 ODENA
03 08 2008 056009928 0508 0508
12.478,51
0111 10 08048947535 LOPEZ RUIZ MARIA ROSA CL MARIA
BENLLIURE 7 08914 BADALONA
02 08 2007 099479891 0707 0707
776,95
0111 10 08048947535 LOPEZ RUIZ MARIA ROSA CL MARIA
BENLLIURE 7 08914 BADALONA
02 08 2007 106510674 0807 0807
776,95
0111 10 08048947535 LOPEZ RUIZ MARIA ROSA CL MARIA
BENLLIURE 7 08914 BADALONA
03 08 2008 056012352 0508 0508
92,82
0111 10 08103523072 UNIDOS ROTODIFUSION,S.L. CL BERGUEDA
18
08192 SANT QUIRZE 03 08 2008 030132247 1007 1007
97,82
0111 10 08106384370 A.G. -3 S.L.
CL BENET I MATEU 61
08034 BARCELONA 03 08 2008 061577930 0608 0608
3.615,58
0111 10 08111471113 M.F.M.,S.L.
CL TAMARIT 82
08004
BARCELONA 03 08 2008 061614003 0608 0608
19.550,39
0111 10 08120734007 DANINO JOYEROS,S.L.
CL NUMANCIA 69
08029 BARCELONA 03 08 2008 061706151 0608 0608
1.243,70
0111 10 08120734007 DANINO JOYEROS,S.L.
CL NUMANCIA 69
08029 BARCELONA 03 08 2008 061706252 0708 0708
111,30
0111 10 08120905472 NATUBEL 2000, S.L.
CL ANOIA (P.I.CAN CA
08192 SANT QUIRZE 03 08 2008 037127058 0208 0208
5.207,82
0111 10 08121865368 SARAUSUS, S.L.
CL DIPUTACION 172
08011 BARCELONA 03 08 2008 061717467 0608 0608
128,80
0111 10 08126360007 LA GESTORIA 1940, S.L. CL ARAGO 201
08011 BARCELONA 04 08 2006 005810248 0502 0406
360,62
0111 10 08126661313 PITSBURG TRADE,S.L.
CL DOCTOR FERRAN
25 08034 BARCELONA 03 08 2008 061779913 0608 0608
1.383,35
0111 10 08127438222 CONTAINERS ECO,S.L.
CL BERLIN 103
08029 BARCELONA 03 08 2008 061789108 0608 0608
760,39
0111 10 08132754933 INICIATIVAS DE PROYECTOS CL RAMON LLULL
10 08440 CARDEDEU
03 08 2008 023543119 0203 0104
12,63
0111 10 08133308439 DOMENECH TRANHFE SUMINIS CT MANRESA
63
08711 ODENA
03 08 2008 056354781 0508 0508
903,26
0111 10 08133308439 DOMENECH TRANHFE SUMINIS CT MANRESA
63
08711 ODENA
03 08 2008 056354882 0508 0608
286,82
0111 10 08133380682 ASESORAMIENTO RESIDENCIA CL LA RAMBLA
75
08002 BARCELONA 03 08 2008 061901969 0608 0608
1.650,32
0111 10 08133823751 GUINAPARK,S.L.
RD GUINARDO 219
08041 BARCELONA 03 08 2008 056365491 0508 0508
777,24
0111 10 08133860430 LAVATONIC, S.L
CL RADAS 29
08004 BARCELONA 03 08 2008 061910558 0608 0608
2.300,76
0111 10 08134589647 PROMOCIONES Y REGALOS PA CL ROCAFORT
246
08029 BARCELONA 03 08 2008 061925211 0608 0608
1.534,08
0111 10 08135073839 CONTRUCTOBRAS DE MONTCAD CL ESCOLAPI
CANCER 3 08033 BARCELONA 03 08 2008 061933800 0608 0608
17.932,55
0111 10 08135073839 CONTRUCTOBRAS DE MONTCAD CL ESCOLAPI
CANCER 3 08033 BARCELONA 03 08 2008 061933901 0608 0708
1.089,40
0111 10 08135900359 AVENTAR,S.L.
CL SANT PAULI DE NOL
08004 BARCELONA 03 08 2008 061952994 0608 0608
1.360,00
0111 10 08135900359 AVENTAR,S.L.
CL SANT PAULI DE NOL
08004 BARCELONA 03 08 2008 061953095 0708 0708
587,21
0111 10 08135956337 ASGEYPRO,S.L.
CL CARDENAL CASAÑAS
08002 BARCELONA 03 08 2008 061955321 0608 0608
541,51
0111 10 08136005746 G2A ADVOCATS,S.L
AV DIAGONAL 682
08034 BARCELONA 03 08 2008 061956735 0608 0608
1.628,17
0111 10 08137574015 ASSESSORAMENT I PROMOCIO CL VILLARROEL
26
08011 BARCELONA 02 08 2008 067520693 0708 0708
1.010,83
0111 10 08137664648 LEYVA SANCHEZ ANTONIO AV VALLBONA
99
08033 BARCELONA 03 08 2008 045668617 0308 0308
2.074,94
0111 10 08137664648 LEYVA SANCHEZ ANTONIO AV VALLBONA
99
08033 BARCELONA 03 08 2008 047693994 0408 0408
1.875,14
0111 10 08137664648 LEYVA SANCHEZ ANTONIO AV VALLBONA
99
08033 BARCELONA 03 08 2008 047694095 0408 0408
51,08
0111 10 08138111858 ETS CARSRUS,S.L.
CL BERLIN 103
08029 BARCELONA 03 08 2008 062010689 0608 0608
296,40
0111 10 08138399929 CARNICAS CENSEIRO,S.L. CL NICARAGUA 128
08029 BARCELONA 03 08 2008 062017763 0608 0608
17.154,46
0111 10 08138424581 CONSMON GESTION DE OBRAS CL LES
ROQUES 27
08211 CASTELLAR DE 04 08 2007 005554791 0306 0307
3.606,08
0111 10 08138495818 CIEM EGARA,S.L.
CL PUIGBARRAL 34
08224 TERRASSA
03 08 2008 056471585 0508 0508
2.172,07
0111 10 08138773680 DEX INVER PROYECTOS S.L. CL VARSOVIA 66
08041 BARCELONA 03 08 2008 056479265 0508 0508
344,28
0111 10 08138873411 LOS PORTUGUESES 2004, S. CL AGUDES 5
08033 BARCELONA 03 08 2008 062031002 0608 0608
6.278,02
0111 10 08138916352 TECME ILUMINACION, S.L. CL GENOVA 20
08921 SANTA COLOMA 02 08 2008 037394012 0208 0208
3.112,86
0111 10 08138916352 TECME ILUMINACION, S.L. CL GENOVA 20
08921 SANTA COLOMA 02 08 2008 045703171 0308 0308
3.112,86
0111 10 08138916352 TECME ILUMINACION, S.L. CL GENOVA 20
08921 SANTA COLOMA 02 08 2008 062031810 0608 0608
2.035,42
0111 10 08140055393 ERRAHMOUNI —- AHMED
CL VELAZQUEZ
100
08224 TERRASSA
03 08 2008 056515641 0508 0508
885,02
0111 10 08140823313 CONSTRUCCIONES EBANISTER AV JOSEP
TARRADELLAS 08029 BARCELONA 03 08 2008 062086370 0608 0608
5.879,34
0111 10 08140878378 FEDER.DE ASOC. DE S.O.S. PJ LA PAU 10
08002 BARCELONA 03 08 2008 062087481 0608 0608
262,13
0111 10 08141024686 CRT VERIFICADOR AMBIENTA CL CARDENAL
VIVES I 08034 BARCELONA 03 08 2008 062091929 0608 0608
6.971,08
0111 10 08141024686 CRT VERIFICADOR AMBIENTA CL CARDENAL
VIVES I 08034 BARCELONA 03 08 2008 062092030 0608 0708
1.553,74
0111 10 08141118858 CHICKEN PLACE, S.A.
CL GELABERT 2
08029 BARCELONA 03 08 2008 062095868 0608 0608
2.162,20
0111 10 08141458964 LEAL SERVITJE LUCAS
CL PETRITXOL 1
08002 BARCELONA 03 08 2008 062108905 0608 0608
568,67
0111 10 08141683882 MAGAGI PROJECTS,S.L.
AV DIAGONAL 511
08029 BARCELONA 03 08 2008 062115773 0608 0608
669,80
0111 10 08141756634 CONSTRUPERFET,S.L.
CL SALVADOR SEGUI
6 08223 TERRASSA
03 08 2005 055635937 0705 0705
204,00
0111 10 08141756634 CONSTRUPERFET,S.L.
CL SALVADOR SEGUI
6 08223 TERRASSA
03 08 2005 061137352 0805 0805
4.593,54
0111 10 08141756634 CONSTRUPERFET,S.L.
CL SALVADOR SEGUI
6 08223 TERRASSA
03 08 2005 065331085 0905 0905
10.956,23
0111 10 08142371774 NETWORKING SOLUTIONS 209 CL VALENCIA
151
08011 BARCELONA 03 08 2008 062137904 0608 0608
1.711,86
0111 10 08142619833 GESTION DE SERVICIOS DE CL VALENCIA 214
08011 BARCELONA 03 08 2008 062146287 0608 0608
7,02
0111 10 08142905779 RUIZ CANO MIGUEL ANGEL UR MAS MILAILLA A 08818 OLIVELLA
03 08 2008 056609207 0508 0508
616,57
0111 10 08142905779 RUIZ CANO MIGUEL ANGEL UR MAS MILAILLA A 08818 OLIVELLA
03 08 2008 056609308 0608 0608
238,37
0111 10 08143404119 MORENO VARELA JAIME
CL SANT JORDI 50
08397 PINEDA DE MA 03 08 2008 056627795 0508 0508
1.770,67
0111 10 08143408361 PAD CONSULTING GROUP,S.L CL ROSSELLO
34
08029 BARCELONA 03 08 2008 062176195 0608 0608
4.164,67
0111 10 08143824653 CONSTRUCCIONES VELOMAX,S CL CARENA DE
MAS BEL 08224 TERRASSA
03 08 2008 056644872 0508 0508
2.596,70
0111 10 08143824653 CONSTRUCCIONES VELOMAX,S CL CARENA DE
MAS BEL 08224 TERRASSA
03 08 2008 056644973 0508 0608
2.018,27
0111 10 08143891442 DAUNIA PROMO,S.L.
CL ROCAFORT 239
08029 BARCELONA 03 08 2008 062194383 0608 0608
17.534,65
0111 10 08143907307 CONCERTACIONES TELEFONIC CL VALENCIA
151
08011 BARCELONA 03 08 2008 062195191 0608 0608
4.432,55
0111 10 08143907307 CONCERTACIONES TELEFONIC CL VALENCIA
151
08011 BARCELONA 03 08 2008 062195292 0608 0708
770,59
0111 10 08143922057 TOT RAID,S.L.
CL NUMANCIA 118
08029 BARCELONA 03 08 2008 062196003 0608 0608
4.286,29
0111 10 08144063921 ECO-TELLMO,S.L.
AV CATALUNYA 54
08756 PALMA DE CER 03 08 2008 056653158 0508 0508
1.711,55
0111 10 08144166072 VIZDOMINEZ MARTINEZ ANTO CL CALAF 18
08227 TERRASSA
03 08 2008 056656693 0508 0508
750,34
0111 10 08144182543 SUELO URBANO RESIDENCIAL CL MALLORCA
114
08029 BARCELONA 03 08 2008 062204487 0608 0608
599,63
0111 10 08144502138 CONSTRU-HOUSE LAS COLINA CL HEREDAD
CASA TREB 08734 OLERDOLA
03 08 2008 056669932 0508 0508
2.771,42
0111 10 08144865684 BSN CONSTRUCCIONES. S.L AV GRAN VIA
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 7
Administració Central
CORTS CA 08011 BARCELONA 21 08 2008 008091423 0507 0907
4.799,86
0111 10 08145233072 INTEGRAL DE MANTENIMIENT CL SAN
FRUCTUOSO
08004 BARCELONA 03 08 2008 062243691 0608
0608
4.709,50
0111 10 08145447583 CONSTRUCCIONS REY I TRAN CL GOYA 7
08206 SABADELL
04 08 2007 005250960 0301 1206
360,62
0111 10 08145720803 GOLMAREN,S.L.
CL LAFONT 30
08004 BARCELONA 03 08 2008 062265014 0608 0608
6.653,94
0111 10 08145813557 CHICKEN PLACE, S.A.
CL FRANCESC
CARBONEL 08034 BARCELONA 03 08 2008 062268145 0608 0608
6.772,44
0111 10 08145813557 CHICKEN PLACE, S.A.
CL FRANCESC
CARBONEL 08034 BARCELONA 03 08 2008 062268246 0608 0608
43,40
0111 10 08146086571 CARERA —- VALENTINO
PP DE LA
EXPOSICION 08004 BARCELONA 03 08 2008 062279057 0608 0608
175,62
0111 10 08146086571 CARERA —- VALENTINO
PP DE LA
EXPOSICION 08004 BARCELONA 03 08 2008 062279158 0608 0608
182,69
0111 10 08146800634 ELDETER TRADE,S.L.
CL GELABERT 10
08029 BARCELONA 03 08 2008 062296942 0608 0608
422,60
0111 10 08146972204 CRISA CONSULTORIA INMOBI CL MALLORCA
114
08029 BARCELONA 03 08 2008 062303915 0608 0608
192,26
0111 10 08147238750 TIBANOS 2005, S.L.
CL ROCAFORT 239
08029 BARCELONA 04 08 2007 005488309 0907 0907
721,25
0111 10 08147285937 GABAR-BUS, S.L.
PJ CAN CLOS NAVE 6
08038 BARCELONA 03 08 2008 062315736 0608 0608
3.693,88
0111 10 08147573907 CONFIRMING NEW PROJECTS, CL CALANDRIES
3
08034 BARCELONA 03 08 2008 062328365 0608 0608
7.433,22
0111 10 08147573907 CONFIRMING NEW PROJECTS, CL CALANDRIES
3
08034 BARCELONA 03 08 2008 062328466 0708 0708
599,69
0111 10 08148303427 IMROT EUROGROUP,S.A.
PZ CATALUNYA 9
08002 BARCELONA 03 08 2008 062347967 0608 0608
2.683,88
0111 10 08148670108 XINDAO SPAIN,S.L.
CL DIPUTACIÓN 172
08011 BARCELONA 03 08 2008 062356657 0608 0608
3.525,89
0111 10 08148670108 XINDAO SPAIN,S.L.
CL DIPUTACIÓN 172
08011 BARCELONA 03 08 2008 062356758 0708 0708
346,74
0111 10 08149180568 IXEXPERT GROUP, SL
CL JOSEP IRLA I BOSC
08034 BARCELONA 03 08 2008 062369488 0608 0608
3.174,04
0111 10 08149180568 IXEXPERT GROUP, SL
CL JOSEP IRLA I BOSC
08034 BARCELONA 03 08 2008 062369589 0708 0708
163,34
0111 10 08149513196 ORPHI HOSTELERIA,S.C.P PZ MARGARIDA
XIRGU_S 08004 BARCELONA 03 08 2008 062380000 0608 0608
530,12
0111 10 08149760952 ROMERO LOPEZ SARA
CL ROMA 44
08921 SANTA COLOMA 03 08 2008 056841300 0508 0508
446,29
0111 10 08149783079 AUTOMANIA TERRASSA,S.L. CL WATT 12
08224 TERRASSA
03 08 2008 056842108 0508 0508
317,18
0111 10 08149783079 AUTOMANIA TERRASSA,S.L. CL WATT 12
08224 TERRASSA
03 08 2008 056842209 0508 0508
241,81
0111 10 08149923731 BIGSMALL CORPORATION SPA CL CONSELL DE
CENT 1 08011 BARCELONA 03 08 2008 062395457 0608 0608
1.654,52
0111 10 08150025478 VOXTIME,S.L.
CL PARIS 71
08029
BARCELONA 03 08 2008 062398184 0608 0608
1.127,03
0111 10 08150300112 TODA REFORMA 2002,S.L. CL MONTNEGRE
41
08029 BARCELONA 03 08 2008 062409807 0608 0608
3.528,06
0111 10 08150565143 FADLI —- SAID
CL MONTILLA 20
08970 SANT JOAN DE 03 08 2008 056872622 0508 0508
22,86
0111 10 08150946170 FINCAS NOU BARRIS, S.L. CL MIREIA 2
08033 BARCELONA 03 08 2008 062438907 0608 0608
535,76
0111 10 08151434911 GARCIA TOLEDANO AGUEDA CL NOU DE LA
RAMBLA 08004 BARCELONA 03 08 2008 062465781 0608 0608
438,89
0111 10 08151439355 AKUALIBRA,S.L
PZ CATALUNYA 9
08002 BARCELONA 03 08 2008 062466084 0608 0608
1.383,35
0111 10 08151463607 FEVITRAL,S.L.
CL JAUME I 8
08002
BARCELONA 03 08 2008 062466892 0608 0608
12.158,02
0111 10 08151463607 FEVITRAL,S.L.
CL JAUME I 8
08002
BARCELONA 03 08 2008 062466993 0608 0608
112,94
0111 10 08151921123 HISPANICO IMPEX,S.L.
AV PARALELO 143
08004 BARCELONA 03 08 2008 062492558 0608 0608
112,87
0111 10 08152138967 GRUP COPER 2006, S.L. CL MARTE 30
08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 056950323 0508 0508
7.826,72
0111 10 08152403594 DUARTE AGUILAR,S.L.L. CL DIPUTACIÓN 153
08011 BARCELONA 03 08 2008 062518628 0608 0608
352,00
0111 10 08152542226 MONICA 2 EXIMPORT SL
CL PROVENZA 120
08029 BARCELONA 03 08 2008 062527419 0608 0608
1.899,42
0111 10 08152625280 CONSKADRIBEL,S.L.
CL GALCERAN
ANDREU 3 08241 MANRESA
03 08 2008 056979625 0508 0508
327,18
0111 10 08153561736 SHURO EUROPA, S.L.
CL JOSEP IRLA I
BOSC 08034 BARCELONA 03 08 2008 062592992 0608 0608
295,68
0111 10 08153895879 EDIFICACIONES Y OBRAS QU CL OLIVERA 43
08818 OLIVELLA
03 08 2008 057064501 0508 0508
757,00
0111 10 08153962365 REFORMAS Y CONSTRUCCIONE AS APARTADO
DE CORRE 08005 BARCELONA 02 08 2008 019008973 1107 1107
4.041,00
0111 10 08153962365 REFORMAS Y CONSTRUCCIONE AS APARTADO
DE CORRE 08005 BARCELONA 02 08 2008 024840592 1207 1207
3.924,22
0111 10 08153962365 REFORMAS Y CONSTRUCCIONE AS APARTADO
DE CORRE 08005 BARCELONA 02 08 2008 046287696 0308 0308
1.179,29
0111 10 08154223255 HOME FNM, S.L.
CL POETA CABANYES
19 08004 BARCELONA 03 08 2008 062629873 0608 0608
580,66
0111 10 08154223659 HOME FNM, S.L.
CL POETA CABANYES
19 08004 BARCELONA 03 08 2008 062629974 0608 0608
2.081,96
0111 10 08154401491 LARA REDONDO ANDRES
CT DE OLESA 110
08224 TERRASSA
03 08 2008 057096126 0508 0508
818,42
0111 10 08154581751 INSTALACIONES PAREDA SL CL PLATJA D’ARO
6 08033 BARCELONA 03 08 2008 062655842 0608 0608
3.380,23
0111 10 08154812935 FINANCONSULTING FRANQUIC CL VALENCIA
151
08011 BARCELONA 03 08 2008 062673626 0608 0608
6.670,45
0111 10 08154814248 JURISDALIA,S.L.
CL VALENCIA 151
08011 BARCELONA 03 08 2008 062673929 0608 0608
4.646,32
0111 10 08155121517 GLOBAL PUNT INSTAL,S.L. CL VILADOMAT
320
08029 BARCELONA 03 08 2008 062696662 0608 0608
1.131,31
0111 10 08155184868 YESCA TRABAJOS,S.L.
CL TAQUIGRAFO
SERRA 08029 BARCELONA 03 08 2008 062700605 0608 0608
1.877,81
0111 10 08156152949 OBRAS Y REFORMAS MUSAKHO CL SANT
COSME 237 08222 TERRASSA
03 08 2008 057230714 0508 0508
2.200,38
0111 10 08156291779 MONFETRI J.T.,S.L.U.
CL DE JOAN
MARAGALL 08786 CAPELLADES 03 08 2008 057242636 0508 0508
1.703,89
0111 10 08156378776 CADLAN BLAU,S.L.
CL MANUEL DE FALLA
2 08034 BARCELONA 03 08 2008 062793157 0608 0608
4.485,50
0111 10 08156515081 EGARA BB SERVEIS,S.L. RB EGARA 37
08224 TERRASSA
03 08 2008 057263147 0508 0508
117,26
0111 10 08156515081 EGARA BB SERVEIS,S.L. RB EGARA 37
08224 TERRASSA
03 08 2008 057263248 0508 0508
1.527,13
0111 10 08156618347 GIRASUN SISTEM,S.L.
CL JOSEP IRLA I BOSC
08034 BARCELONA 03 08 2008 062813264 0608 0608
898,69
0111 10 08156740811 BONET FERNANDEZ JULIO AV BANUS 65
08923 SANTA COLOMA 03 08 2008 057281739 0508 0508
588,07
0111 10 08156782439 S.I. LA NOVA TEULA, S.C. CL DOCTOR
FLEMING 36 08860 CASTELLDEFEL 03 08 2008 057286284 0508 0508
695,28
0111 10 08157020289 H-B 2007 CON INTERNATION CL GITANILLAS 2
08033 BARCELONA 03 08 2008 062848125 0608 0608
720,71
0111 10 08157020390 H-B 2007 CON INTERNATION CL GITANILLAS 2
08033 BARCELONA 03 08 2008 062848226 0608 0608
7.813,86
0111 10 08157148211 HANIF OBRA Y FOMENTO,S.L CL JOSEP IRLA I
BOSC 08034 BARCELONA 03 08 2008 062860047 0608 0608
918,96
0111 10 08157188021 LANGOSTAR BCN SL
CL ECUADOR 91
08029 BARCELONA 03 08 2008 062864289 0608 0608
926,86
0111 10 08157200852 STRIKE MANAGEMENT, S.L. CL ROSELLON 34
08029 BARCELONA 03 08 2008 062865000 0608 0608
1.151,90
0111 10 08157235410 SUELENT PLANET, S.L.
CL PARIS 71
08029 BARCELONA 03 08 2008 062868333 0608 0608
2.313,47
0111 10 08157276331 SOLUCIONES DIGITALES DE CL ROSELLON 34
08029 BARCELONA 03 08 2008 062873383 0608 0608
425,51
0111 10 08157435268 DOINA NOVA S.L.
CL PARIS 71
08029 BARCELONA 03 08 2008 062885713 0608 0608
1.186,58
0111 10 08157462550 PEREZ DOTEL GLENDHA
CL NOU DE LA
RAMBLA 08004 BARCELONA 03 08 2008 062888339 0608 0608
651,44
0111 10 08157480839 S.I.AL-MUSTAFA,S.C.P. CL LA PALLA 15
08740 SANT ANDREU 03 08 2008 057348124 0508 0508
213,10
0111 10 08157480839 S.I.AL-MUSTAFA,S.C.P. CL LA PALLA 15
08740 SANT ANDREU 03 08 2008 057348225 0508 0508
74,72
0111 10 08157668876 EXCITING FASHION, S.L. CL ARIBAU 15
08011 BARCELONA 03 08 2008 062906931 0608 0608
414,13
0111 10 08157850651 INVERSIONES YERADA,S.L. CL NICARAGUA
128
08029 BARCELONA 03 08 2008 062922186 0608 0608
6.198,42
0111 10 08158085168 PAVIMENTACION EGARA S.L. CL SOCRATES 26
08224 TERRASSA
03 08 2008 057398543 0508 0508
4.197,64
0111 10 08158258758 S.I.BORDILLOS DILUCOS CA CL NURIA 129
08227 TERRASSA
03 08 2008 057414610 0508 0508
981,66
0111 10 08158392235 GEOTECNIA INGENIERIA Y C CL REGOMIR 4
08002 BARCELONA 03 08 2008 062968060 0608 0608
635,56
0111 10 08158561074 SOLUCIONES DIGITALES DE CL ROSELLON 34
08029 BARCELONA 03 08 2008 062982309 0608 0608
611,72
0111 10 08158749216 URRIE DESARROLLOS,S.L. CL JOSEP IRLA I
BOSC 08034 BARCELONA 03 08 2008 062995241 0608 0608
1.654,98
0111 10 08158753660 AZARKAN —- MOHAMED SAID CL MARE DE
DEU DE LA 08970 SANT JOAN DE 03 08 2008 057453713 0508 0508
87,62
0111 10 08158822267 MARIN GARAVITO JOSE GERM CL VARSOVIA
47
08041 BARCELONA 03 08 2008 057459571 0508 0508
1.590,01
0111 10 08159011116 DISTRIB-SUD-MODA Y COMPL CL ALEMANIA
(NV 28 A 08015 BARCELONA 03 08 2008 063012924 0608 0608
9,17
0111 10 08159140246 ADISINIA PROMOVENDE,S.L. CL JOSEP IRLA I
BOSC 08034 BARCELONA 03 08 2008 063022523 0608 0608
1.717,51
0111 10 08159929784 J Y D PINTORES S.C.P. PZ 11 DE SEPTIEMBRE
08740 SANT ANDREU 03 08 2008 057556470 0508 0508
12,04
0111 10 08160177338 PEREZ CUEVAS HENRRY ZENE CL FINESTRELLES
42 08033 BARCELONA 03 08 2008 063112954 0608 0608
645,08
0111 10 08160365880 DAITANSA CONSORCIO, S.L. CL PARIS 71
08029 BARCELONA 03 08 2008 063129324 0608 0608
12.651,89
0111 10 08161493912 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JO CL GUASCH 93
08913 BADALONA
10 08 2008 063288059 0705 0705
19.676,11
0111 10 08161493912 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JO CL GUASCH 93
08913 BADALONA
10 08 2008 063288160 0705 0805
538,48
0111 10 08161493912 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JO CL GUASCH 93
08913 BADALONA
10 08 2008 063288261 0805 0805
21.291,80
0111 10 08161493912 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JO CL GUASCH 93
08913 BADALONA
10 08 2008 063288362 0905 0905
18.924,25
0111 10 08161493912 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JO CL GUASCH 93
08913 BADALONA
10 08 2008 063288463 1005 1005
16.704,18
0111 10 08161493912 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JO CL GUASCH 93
08913 BADALONA
10 08 2008 063288564 1005 1105
237,91
0111 10 08161493912 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JO CL GUASCH 93
08913 BADALONA
10 08 2008 063288665 1105 1105
16.625,28
0111 10 08161493912 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JO CL GUASCH 93
08913 BADALONA
10 08 2008 063288766 1105 1105
443,96
0111 10 08161493912 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JO CL GUASCH 93
08913 BADALONA
10 08 2008 063288867 1205 1205
17.396,46
0111 10 08161493912 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JO CL GUASCH 93
08913 BADALONA
10 08 2008 063288968 0106 0106
16.361,36
0111 10 08161493912 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JO CL GUASCH 93
08913 BADALONA
10 08 2008 063289069 0206 0206
14.950,47
0111 10 08161493912 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JO CL GUASCH 93
08913 BADALONA
10 08 2008 063289170 0206 0206
77,13
0121 07 081082575236 MASSANA ALBERICH EDGARD CL VARSOVIA
73
08041 BARCELONA 03 08 2008 038371991 0208 0208
222,26
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 041026689358 LAFRAM —- ABDELMALEK CL CARDENAL
CASAÑAS 08002 BARCELONA 03 08 2008 058573859 0708 0708
293,22
0521 07 061011391618 MEGIAS MARTINEZ JORDI CL CIM 21
08211 CASTELLAR DE 03 08 2008 054384469 0608 0608
293,22
0521 07 070053748959 COLLADO ALISTE SERGIO CL PROVENZA 77
08029 BARCELONA 03 08 2008 060586510 0708 0708
574,58
0521 07 080167957849 CHELA DIAZ M LUISA
CL SANT ISIDRE 6
08004 BARCELONA 03 08 2008 059120796 0708 0708
293,22
0521 07 080192208859 DAGA RULL JOSE
CL GRAN VIA CORTS
CA 08011 BARCELONA 03 08 2008 059121103 0708 0708
9,12
0521 07 080203195727 SOLANA VIOLA FRANCISCO AV JOSEP
TARRADELLAS 08029 BARCELONA 03 08 2008 059214463 0708 0708
293,22
0521 07 080227119664 NICOLAS ZARAGOZA FRANCIS CL G V CORTS
CATALAN 08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 052619372 0608 0608
297,96
0521 07 080228709454 CALDERON BENAVENTE JOSE CL ROSER 12
08004 BARCELONA 03 08 2008 058642668 0708 0708
574,58
0521 07 080239495854 GARCIA DUCH FERNANDO
CL TRAVESSERA
DE LES 08029 BARCELONA 03 08 2008 059215877 0708 0708
293,22
0521 07 080240408967 CUADRADO SANCHEZ JOSE CL
FINESTRELLES 38 08033 BARCELONA 03 08 2008 058945691 0708
0708
293,22
0521 07 080240468379 VILA MASABRO JOSE
PZ DE LES CORTS 5
08029 BARCELONA 03 08 2008 059215978 0708 0708
293,22
0521 07 080252947936 GALLOFRE GIRALT ESTANISL CL BERLIN 50
08029 BARCELONA 03 08 2008 059217190 0708 0708
899,09
0521 07 080255990605 MOYA RODRIGUEZ RICARDO CL SAN MEDIN
11
08110 MONTCADA I R 03 08 2008 055080546 0608 0608
293,22
0521 07 080256912105 LOPEZ FERNANDEZ DOLORES AV JOSEP
TARRADELLAS 08029 BARCELONA 03 08 2008 059217493 0708 0708
293,22
0521 07 080263835275 MARQUEZ RAMIREZ SEBASTIA CM DE L OLLER
41
08183 CASTELLTERÇO 03 08 2008 054047696 0608 0608
293,22
0521 07 080264664021 GARCIA VIVO PEDRO
CL PALET I BARBA
23 08224 TERRASSA
03 08 2008 054691435 0608 0608
293,22
0521 07 080267805912 BENGUIGUI COHEN SALOMON CL PARIS 46
08029 BARCELONA 03 08 2008 059217901 0708 0708
293,22
0521 07 080268739637 RAMIREZ DOMENECH FRANCIS CL SAN
CRISTOFOL 4 08756 PALMA DE CER 03 08 2008 054553615 0608
0608
293,22
0521 07 080269924552 PEREZ TARRAGONA OSCAR CL GUASCH, 83
5 4 08913 BADALONA
03 08 2008 053343236 0608 0608
293,22
0521 07 080277533190 PARRA FERNANDEZ DEMETRIO AV RASOS DE
PEGUERA 08033 BARCELONA 03 08 2008 058949129 0708 0708
293,22
0521 07 080284174559 LEYVA SANCHEZ ANTONIO AV BALLBONA
99
08033 BARCELONA 03 08 2008 050051502 0508 0508
89,24
0521 07 080289104684 MONTOYA COLOM M ANTONIA AV
PARAL.LEL
08015 BARCELONA 03 08 2008 058578711 0708
0708
293,22
0521 07 080290523817 DINARES MONCAUJUSSA JAIM CL SANT MARC
31
08224 TERRASSA
03 08 2008 054694061 0608 0608
293,22
0521 07 080294313887 SERRANO SANCHEZ RAFAEL AV JOAQUIN
SAGRERA 1 08224 TERRASSA
03 08 2008 054694667 0608 0608
538,20
0521 07 080294763727 TORRES HERRERIAS JUAN CL JUAN
MARAGALL 7 08786 CAPELLADES 03 08 2008 053990813 0608 0608
293,22
0521 07 080304356017 LUQUE JIMENEZ ANTONIO AV JOAQUIN DE
SAGRER 08224 TERRASSA
03 08 2008 054695677 0608 0608
293,22
0521 07 080305192540 CORTES DIAZ ANTONIO
CL EDUARDO
PEÑA 70 08042 BARCELONA 03 08 2008 058951755 0708 0708
293,22
0521 07 080307058172 MARTINEZ PALACIO VALERIA CL CUBELLES 1
08031 BARCELONA 03 08 2008 052895117 0608 0608
293,22
0521 07 080308127802 RIBERA COMPANY AMPARO CL PINS 34
08232 VILADECAVALL 03 08 2008 054695980 0608 0608
260,86
0521 07 080308170642 VIZDOMINEZ MARTINEZ ANTO CL CALAF 18
08226 TERRASSA
03 08 2008 054696687 0608 0608
574,58
0521 07 080308246121 PAJUELO ZAMORA FRANCISCO CT DE RIBAS
08593 TAGAMANENT 03 08 2008 053665053 0608 0608
293,22
0521 07 080309409515 ELIAS JOSA FERNANDO
CL BURDEOS 24
08029 BARCELONA 03 08 2008 059219921 0708 0708
293,22
0521 07 080313158058 GONZALEZ VILLAR JOSE LUI AV JOSEP
TARRADELLAS 08029 BARCELONA 03 08 2008 059220123 0708 0708
574,58
0521 07 080330157108 RAVENTOS PUIG JOSE
CL DE LAS FLORES 6
08793 AVINYONET DE 03 08 2008 054939692 0608 0608
194,66
0521 07 080332635961 PUIGBI PADROS JUAN RAMON CL MONTSENY
1
08508 MASIES DE VO 03 08 2008 054875937 0608 0608
293,22
0521 07 080335610528 GAMEZ DIAZ JUAN ANTONIO CL GUASCH 69
08913 BADALONA
03 08 2008 053349805 0608 0608
293,22
0521 07 080337785954 MORROS DUBE MONTSERRAT CL SANT
MARTI 52
08232 VILADECAVALL 03 08 2008 054700529 0608 0608
293,22
0521 07 080341195102 LIENDRO ARAYA MARIO PANT CL
SOL,32(URBANIZ. L 08818 OLIVELLA
03 08 2008 054990519 0608
0608
293,22
0521 07 080366257575 VIDAL SEOANE MANUEL
CL JOSEP
ANSELMO CLA 08002 BARCELONA 03 08 2008 059279131 0708 0708
304,98
0521 07 080367049743 CABANILLAS EXOJO ALFONSO CL CERRO
TRINIDAD 69 08033 BARCELONA 03 08 2008 058954280 0708 0708
293,22
0521 07 080370246400 ROMAN PUNZANO JUAN
CL TER 27
08202 SABADELL
03 08 2008 054412155 0608 0608
293,22
0521 07 080371819214 HERNANDO MORENO BALDOMER CL
LONDRES 12
08029 BARCELONA 03 08 2008 059222345 0708
0708
293,22
0521 07 080372420715 ULLOA ULLOA HUGO
PJ PJE SAMPERE 16
2 08913 BADALONA
03 08 2008 053351623 0608 0608
574,58
0521 07 080373792657 GONZALEZ PREDOS VICENTE CL OSI 61
08034 BARCELONA 03 08 2008 059279535 0708 0708
293,22
0521 07 080375972935 MIGUEL ANES JOSE FERNAND CL RABI RUBEN
13
08004 BARCELONA 03 08 2008 060610253 0708 0708
Núm. 41 / Pàg. 8
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Central
293,22
0521 07 080382788500 PEREZ SOLER CARLOS
CL JOSEP
TARRADELLAS 08029 BARCELONA 03 08 2008 059223153 0708 0708
293,22
0521 07 080382996038 MORENO BURGOS JUANA
CL FINLANDIA 9
08211 CASTELLAR DE 03 08 2008 054414276 0608 0608
293,22
0521 07 080383316542 RUBIO NUEZ RICARDO FRANC CL FIVELLER
109
08205 SABADELL
03 08 2008 054414377 0608 0608
305,05
0521 07 080386520269 FOLGUEIRO LORIGADOS ROSA CL ROSELLO
11
08029 BARCELONA 03 08 2008 060190022 0708 0708
293,22
0521 07 080386611310 DELPUY GIL JOSE ANTONIO CL CABANES 30
08004 BARCELONA 03 08 2008 058647722 0708 0708
293,22
0521 07 080387053567 RAS DIAZ JORDI
CL PIQUER 31
08004 BARCELONA 03 08 2008 058647823 0708 0708
330,48
0521 07 080387455816 FONT TEIXIDO JUAN JOAQUI CL LES ROQUES
-L’ARB 08793 AVINYONET DE 03 08 2008 054943433 0608 0608
293,22
0521 07 080387929294 POU MINDAN M ESPERANZA PZ XICA 8
08001 BARCELONA 03 08 2008 060254787 0708 0708
293,22
0521 07 080388173010 UREÑA LOPEZ LAURA
CL MALLORCA 114
08029 BARCELONA 03 08 2008 059223860 0708 0708
293,22
0521 07 080391789692 VIDAL SENDRA OSCAR RAMON CT DE
GRANERA 26
08183 CASTELLTERÇO 03 08 2008 054059117 0608
0608
293,22
0521 07 080394321901 BORRUT MUNDO MONTSERRAT CL CARITEU
20
08004 BARCELONA 03 08 2008 058648227 0708 0708
574,58
0521 07 080394542068 DIEZ HERNANDO JUSTINO MI CL CAN
SANTFELIU 66 08225 TERRASSA
03 08 2008 054706185 0608 0608
293,22
0521 07 080405990088 GONZALEZ GODOY JOAQUIN CL MIQUEL
VIVES 101 08222 TERRASSA
03 08 2008 054707195 0608 0608
293,22
0521 07 080410734907 SANCHEZ PEDRAZA JUAN A PZ JAIME I 1
08630 ABRERA
03 08 2008 054574631 0608 0608
574,58
0521 07 080411411479 HENS HENS ENRIQUE
CL SEU D’URGELL 9
08970 SANT JOAN DE 03 08 2008 054575136 0608 0608
293,22
0521 07 080414721506 SANCHEZ ARNAL OSCAR
CL MARE DE DEU
DE MO 08810 SANT PERE DE 02 08 2002 040782371 0302 0302
149,66
0521 07 080419681539 MARTIN GOMEZ CESAR
CL FARADAY 107
08224 TERRASSA
03 08 2008 054711037 0608 0608
574,58
0521 07 080419827948 ABAD TORRE JUAN C
CL TAMARIU 4
08033 BARCELONA 03 08 2008 058959637 0708 0708
293,22
0521 07 080424122119 SOLE PUIG ANTONIO
AV MASSOT 43
08230 MATADEPERA 03 08 2008 054712148 0608 0608
293,22
0521 07 080424355626 JIMENEZ VALLE JUAN
CL COLLCEROLA 3
08208 SABADELL
03 08 2008 054420340 0608 0608
293,22
0521 07 080430314658 ORTEGA PEREGRINA JOSE AN CR M JOSEP
SALVANS 1 08591 AIGUAFREDA 03 08 2008 053689608 0608 0608
293,22
0521 07 080432158769 CARRASCO SERRANO M SOLED CL BESOS 55
08227 TERRASSA
03 08 2008 054715986 0608 0608
293,22
0521 07 080446089282 MORAGAS FATJO JOAQUIN CL DELS
MORABOS 16 08004 BARCELONA 03 08 2008 058649540 0708
0708
293,22
0521 07 080454042373 LUZON RUIZ JOSE LUIS
CL ESTACIO 23
08692 PUIG REIG 03 08 2008 053447108 0608 0608
363,83
0521 07 080455715928 MORRO BANEGAS MIGUEL
CL COSTANOBA
33
08033 BARCELONA 03 08 2008 058963980 0708 0708
293,22
0521 07 080459991002 BAÑO GALEANO ANTONIO
CL SANT
RAMON DE PEN 08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 052637560 0608
0608
293,22
0521 07 080462077108 NICOLAU RUIZ SILVIA
PL JOAN FUSTER 3
08202 SABADELL
03 08 2008 054430242 0608 0608
293,22
0521 07 080462318190 CODINACH ARAGONES JAVIER AV DIAGONAL
529
08029 BARCELONA 03 08 2008 059228106 0708 0708
293,22
0521 07 080463159464 VERA ESPUCHE ENRIQUE
AV PARAL.LEL 173
08004 BARCELONA 03 08 2008 058651156 0708 0708
293,22
0521 07 080463246663 LAFUENTE GARCIA JORGE AN CL
FLORIDABLANCA 119 08011 BARCELONA 03 08 2008 059136156
0708 0708
293,22
0521 07 080463438643 RUEDI ESPINOZA MONICA DE RB PARE
LLAURADOR 88 08224 TERRASSA
03 08 2008 054720434 0608 0608
310,87
0521 07 080464295980 CODINA LOPEZ FRANCISCO E CL TRAVESERA
DE LA L 08970 SANT JOAN DE 03 08 2008 054588371 0608 0608
293,22
0521 07 080466240024 MAURICIO MARTINEZ JOAQUI CL PONIENTE
152
08015 BARCELONA 03 08 2008 059190114 0708 0708
293,22
0521 07 080469628556 PARERAS MALDONADO JUAN CL PALAMOS
36
08033 BARCELONA 03 08 2008 058967115 0708 0708
293,22
0521 07 080469709994 BENITEZ VIZCAINO JOSE MA CL JACINTO
VERDAGUER 08970 SANT JOAN DE 03 08 2008 054590896 0608 0608
293,22
0521 07 080470058689 PUJOLAR SOLIS SALVADOR CL HOSPITAL 15
08183 CASTELLTERÇO 03 08 2008 053699914 0608 0608
293,22
0521 07 080470987162 LINARES MORALES JOSE CAR CL GUASCH 85
08913 BADALONA
03 08 2008 053365464 0208 0208
293,22
0521 07 080470987162 LINARES MORALES JOSE CAR CL GUASCH 85
08913 BADALONA
03 08 2008 053365565 0308 0308
293,22
0521 07 080470987162 LINARES MORALES JOSE CAR CL GUASCH 85
08913 BADALONA
03 08 2008 053365666 0408 0408
293,22
0521 07 080470987162 LINARES MORALES JOSE CAR CL GUASCH 85
08913 BADALONA
03 08 2008 053365767 0508 0508
293,22
0521 07 080470987162 LINARES MORALES JOSE CAR CL GUASCH 85
08913 BADALONA
03 08 2008 053365868 0608 0608
293,22
0521 07 080471538244 SENDRA GUBIANES FRANCISC CL MANDONI 8
08004 BARCELONA 03 08 2008 061171136 0708 0708
293,22
0521 07 080472409325 LORITE MARTOS MARIA CARM CL ROSSELLO 1
LOCAL 08029 BARCELONA 03 08 2008 059230025 0708 0708
293,22
0521 07 080474949513 AQUINO INSA LUIS
CL DOCTOR
MANUEL RIE 08950 ESPLUGUES DE 03 08 2008 053864713 0608 0608
293,22
0521 07 080483134895 POUSO URIBARRI TOMAS
CL PEDROSA 7
08033 BARCELONA 03 08 2008 060635818 0708 0708
293,22
0521 07 080484568576 TORRES VEGA RAFAEL
CL MIGJORN 10
08232 VILADECAVALL 03 08 2008 054729629 0608 0608
293,22
0521 07 080485143405 GARCIA BALIBREA SERGIO CL ENTENZA 251
08029 BARCELONA 03 08 2008 059423015 0708 0708
293,22
0521 07 080485300524 DORADO LOPEZ JUAN ANTONI CL JOAQUIN
RUYRA 9-1 08915 BADALONA
03 08 2008 053370013 0608 0608
293,22
0521 07 080487671768 VALDIVIA POZO MIGUEL
PZ ALMEZOS 1
08207 SABADELL
03 08 2008 054441457 0608 0608
293,22
0521 07 080489001072 GUTIERREZ GARCIA JUAN AV G.V.CORTS
CATALAN 08004 BARCELONA 03 08 2008 058653075 0708 0708
299,06
0521 07 080489878015 RAINDO JIMENEZ MARIA MIL PZ CASTANYERS
1
08207 SABADELL
03 08 2008 054443780 0608 0608
293,22
0521 07 080491759916 GIL GOMEZ EMILIO
CL LLEVANT 1
08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 052644533 0608 0608
293,22
0521 07 080495047307 AYUSO ARAL CARLOS
CL LLEIDA 49
08004 BARCELONA 03 08 2008 059069165 0708 0708
293,22
0521 07 080496601630 CROS FONS JUAN TIMOLEO CL SAGRISTANS
5
08002 BARCELONA 03 08 2008 058589421 0708 0708
293,22
0521 07 080497972865 GABARRI ESCUDERO FELIPE CL MARTE 30
08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 052646149 0608 0608
308,39
0521 07 080498160906 SAMPER GRANADA JORGE
CT OLESA, KM.2
08232 VILADECAVALL 03 08 2008 054735184 0608 0608
431,28
0521 07 080500053416 RIERA DAUNIS JUAN MIGUEL CL DR FERRAN
11
08034 BARCELONA 03 08 2008 060644205 0708 0708
293,22
0521 07 080500442325 GANGONELLS FERRER RAMON AV RASOS DE
PEGUERA 08033 BARCELONA 03 08 2008 058974690 0708 0708
293,22
0521 07 080501902476 LARA GALLEGO JUAN FRANCI PZ PI 4
08002 BARCELONA 03 08 2008 058590229 0708 0708
299,06
0521 07 080503483576 AGUIRRE FERNANDEZ DAVID CL PERU 37
08921 SANTA COLOMA 03 08 2008 040028974 0308 0308
293,22
0521 07 080503852883 HARO GARCIA ISIDRO
CL FEDERICO
GARCIA L 08232 VILADECAVALL 03 08 2008 054736804 0608 0608
293,22
0521 07 080505273733 FRANCO BLANCO JOSE GREGO CL AVENIDA
JOSEP TAR 08029 BARCELONA 03 08 2008 059235984 0708 0708
293,22
0521 07 080507277589 CODINA FERRER MARIA TERE CL SANTA ROSA
DE LIM 08340 VILASSAR DE 03 08 2008 034330731 0108 0108
293,22
0521 07 080507736018 LORT VALERA MARIA DOLORE CL VILLARROEL
27
08011 BARCELONA 03 08 2008 059141917 0708 0708
293,22
0521 07 080509350864 PASCUAL BRAVO ELENA
AV TRESCIENTOS
CINCO 08860 CASTELLDEFEL 03 08 2008 053508439 0608 0608
293,22
0521 07 080512542871 MARTINEZ PASTOR CAPRASIO CL BESOS ,
BLOC C 55 08227 TERRASSA
03 08 2008 054740339 0608 0608
293,22
0521 07 080515187032 BALSELLS FERNANDEZ RAUL CL SANT ELIES 29
08006 BARCELONA 03 08 2008 059072603 0708 0708
293,22
0521 07 080516395084 PRESEGUER BLANCO TERESA CT PUIGCERDA
35
08500 VIC
03 08 2008 054897357 0608 0608
542,41
0521 07 080517697110 GUTIERREZ PARDO PEDRO CL ATLAS 24
08207 SABADELL
03 08 2008 054457928 0608 0608
13,97
0521 07 080518145532 GONZALEZ MIÑANO MARIA CA CL CIUTAT 7
08002 BARCELONA 03 08 2008 058592148 0708 0708
293,22
0521 07 080518631946 GONZALEZ ASOREY JOSE
CL REGOMIR 28
08002 BARCELONA 03 08 2008 058592350 0708 0708
293,22
0521 07 080518803213 CARDONA EGEA MONICA
CL SEPULVEDA
186
08011 BARCELONA 03 08 2008 059143331 0708 0708
293,22
0521 07 080518961241 MORENTE VARGAS JUAN CARL CL GUASCH
93
08913 BADALONA
03 08 2008 053379511 0608 0608
293,22
0521 07 080521837895 PARIENTE LOPEZ RUTH
CL ROCAFORT 193
08029 BARCELONA 03 08 2008 058808780 0708 0708
293,22
0521 07 080521888217 ROMERO ANTO ALFONSO
CL MUNTANER
10
08011 BARCELONA 03 08 2008 059762717 0708 0708
363,83
0521 07 080522746564 MACARRON JIMENEZ PEDRO CL SANT
SALVADOR 53 08591 AIGUAFREDA 03 08 2008 033591309 0108
0108
33,83
0521 07 080526491774 VALERO CARMONA RAFAEL CL CAN
SANFELIU 27 08224 TERRASSA
03 08 2008 054744379 0608 0608
293,22
0521 07 080528093688 COBANO LOPEZ ELOY
AV PARAL-LEL 151
08004 BARCELONA 03 08 2008 059969144 0708 0708
293,22
0521 07 080528274150 LOZANO BLANCO M ISABEL CL NUMANCIA
69
08029 BARCELONA 03 08 2008 059238614 0708 0708
293,22
0521 07 080531364410 ANDUJAR ESPEJO DAVID
CL ROCAFORT 192
08029 BARCELONA 03 08 2008 059238917 0708 0708
293,22
0521 07 080531478079 GONZALEZ MIRALLES JORGE CL BONAPLATA
18
08034 BARCELONA 03 08 2008 059075330 0708 0708
293,22
0521 07 080533848923 ARRIOLA VALLS MONTSERRAT CL BONAPLATA
18
08034 BARCELONA 03 08 2008 059075835 0708 0708
308,39
0521 07 080538802185 ABELLA GIL ALBERTO
CM DE LA RIERA 8
08232 VILADECAVALL 03 08 2008 054748120 0608 0608
293,22
0521 07 080544281069 ESSAROUKH —- EL MOSTAFA CL MIQUEL I
MAS 47 08786 CAPELLADES 03 08 2008 054014354 0608 0608
293,22
0521 07 080545405360 PRIEGO ALONSO LUIS MANUE CL PINTOR
CASAS 52 08227 TERRASSA
03 08 2008 054751453 0608 0608
293,22
0521 07 080550002251 BATISTTI —- MARCELO RAU CL FONT FERRO
61
08191 RUBI
03 08 2008 060888321 0708 0708
293,22
0521 07 080917133410 CORTES CORTES DOLORES CL LEVANTE 19
10 3 08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 052658273 0608 0608
293,22
0521 07 080917266580 GIMENEZ PEREZ PEDRO
AV DIAGONAL 388
08037 BARCELONA 03 08 2008 058814238 0708 0708
293,22
0521 07 080917955684 BERNILS VIÑAS LUIS
CL PERE ALDAVERT 5
08230 MATADEPERA 03 08 2008 054753574 0608 0608
293,22
0521 07 081000168682 PLANA HIDALGO JUAN
CL DOCTOR
FLEMING 16 08397 PINEDA DE MA 03 08 2008 054336575 0608 0608
293,22
0521 07 081003290870 MIRO SAMSOT ARTUR CARLES CL POETA
CABANYES 71 08004 BARCELONA 03 08 2008 058657018 0708 0708
293,22
0521 07 081004171146 TOMAS MASSOT SERGIO
AV JOSEP
TARRADELLAS 08029 BARCELONA 03 08 2008 058815248 0708 0708
293,22
0521 07 081004384445 NUÑEZ MEJIA ANGELA
CL NAVAS DE
TOLOSA 1 08223 TERRASSA
03 08 2008 054755695 0608 0608
293,22
0521 07 081005129022 ALVAREZ RUIZ ELISABET CL PEÑISCOLA 18
08033 BARCELONA 03 08 2008 060518105 0708 0708
293,22
0521 07 081005980804 SANCHEZ LIÑAN JACOBO
CL BESSONS
URB.MAS M 08818 OLIVELLA
03 08 2008 054849665 0608 0608
293,22
0521 07 081007757217 DOIZ PABLO RAUL
CL NOU DE LA
RAMBLA 08004 BARCELONA 03 08 2008 059305605 0708 0708
293,22
0521 07 081008677707 CASAS PEREZ PEDRO
CL SANT MARTI 72
08232 VILADECAVALL 03 08 2008 054757416 0608 0608
294,97
0521 07 081008945566 GIUDICE —- TULIO
CL LONDRES 2
08029 BARCELONA 03 08 2008 059148482 0708 0708
293,22
0521 07 081009749656 ARTIGAS RAMOS JORGE
PJ LA TOSSA 22
08700 IGUALADA
03 08 2008 054016374 0608 0608
293,22
0521 07 081010081173 GIL ALARCON SANTIAGO
CL LEVANTE 3
08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 052660293 0608 0608
330,48
0521 07 081010881021 VICENTE ARJONA OSCAR
CL FINESTRELLES
13 08033 BARCELONA 03 08 2008 058989343 0708 0708
293,22
0521 07 081010970947 LOPEZ SANSUAN JORGE
CL SALVADOR
SEGUI 3 08224 TERRASSA
03 08 2008 054758123 0608 0608
293,22
0521 07 081013084234 CAÑAS GUILLEN CLAUDIA CL SICILIA 8
08224 TERRASSA
03 08 2008 054759234 0608 0608
303,02
0521 07 081014189024 LLACH FORCADA ROGER
CL CATALUNYA
54
08756 PALMA DE CER 03 08 2008 053870672 0608 0608
293,22
0521 07 081014213878 ESTRELLA LUQUE JUAN ALBE CL CABANAS 38
08004 BARCELONA 03 08 2008 058658028 0708 0708
293,22
0521 07 081017100640 TARATUTA GARABAL AXEL CL COPONS 7
08002 BARCELONA 03 08 2008 061211350 0708 0708
293,22
0521 07 081017253719 JUAREZ JIMENEZ CARLOS AV CAMI DE LA
PLANA 08232 VILADECAVALL 03 08 2008 054760648 0608 0608
293,22
0521 07 081018932627 FORTES SANCHEZ FRANCISCO CL OLOT 41
08227 TERRASSA
03 08 2008 054761456 0608 0608
293,22
0521 07 081018980218 ERRAHMOUNI —- AHMED
CL VELAZQUEZ
100
08224 TERRASSA
03 08 2008 054761557 0608 0608
293,22
0521 07 081020919713 HEREDIA PORRAS ANTONIO CL LEVANTE 17
08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 052662923 0608 0608
330,48
0521 07 081021351260 ASTURIANO MORALES JUAN CL MADRID 10
08913 BADALONA
03 08 2008 053391029 0608 0608
293,22
0521 07 081022518694 GARRIDO UBIÑA MARIA DEL CL ESTANISLAU
FIGUER 08222 TERRASSA
03 08 2008 054763476 0608 0608
284,88
0521 07 081024489515 PEREZ CASTELA MARIA CARM PP CATALUNYA
14
08591 AIGUAFREDA 03 08 2008 054908067 0608 0608
293,22
0521 07 081025822758 AZZARINI —- ALBERTO
CL BOSCH I
GIMPERA 1 08034 BARCELONA 03 08 2008 059150203 0708 0708
308,39
0521 07 081026038077 LEAL SERVITJE LUCAS
CL PETRIXOL 1
08002 BARCELONA 03 08 2008 058599020 0708 0708
293,22
0521 07 081027743055 COS BECAS NURIA
CL ELKANO 66
08004 BARCELONA 03 08 2008 058599424 0708 0708
293,22
0521 07 081028932418 LOPEZ CAMPS JORGE
CL TAPIOLES 46
08004 BARCELONA 03 08 2008 058659139 0708 0708
1.102,98
0521 07 081029974055 MASSA —- MOHAMED
CL OLIVERA 43
08818 OLIVELLA
03 08 2008 055029723 0608 0608
293,22
0521 07 081032073194 FERNADEZ BAUSELLS MONTSE CL PADRE
MONJEN 25 08033 BARCELONA 03 08 2008 058994494 0708 0708
293,22
0521 07 081037015447 CODINACH URIARTE JULIA CL MUNTANER
60
08011 BARCELONA 03 08 2008 059151718 0708 0708
293,22
0521 07 081037593104 ZANDI HAGHIGHI SHAHRAM CL CORCEGA
175-TOPTR 08036 BARCELONA 03 08 2008 059151920 0708 0708
293,22
0521 07 081042848783 EL ALAMI —- AMAR
CL DELICIES 6
08700 IGUALADA
03 08 2008 054639295 0608 0608
293,22
0521 07 081043868903 AHMED —- ZAMEER
CL MURILLO 8
08004 BARCELONA 03 08 2008 058660654 0708 0708
308,39
0521 07 081056691693 MARIN ORTEGA JOSE LUIS CL LA GRANJA,S/N
08296 CASTELLBELL 03 08 2008 054099735 0608 0608
293,22
0521 07 081059280886 PEREZ MALAGON DAVID
CL CARDUS 18
08232 VILADECAVALL 03 08 2008 054777422 0608 0608
293,22
0521 07 081062719538 VILLARIEZO BONILLA JESUS CL GINEBRA 10
08458 SANT PERE DE 03 08 2008 053750333 0608 0608
363,83
0521 07 081062806939 PEREZ ROELAS PATRICIA CL CASTELLASA 38
08227 TERRASSA
03 08 2008 054780351 0608 0608
293,22
0521 07 081063084296 MENDEZ GARCIA FRANCISCO CL SAN ISIDRO
1
08004 BARCELONA 03 08 2008 058661967 0708 0708
293,22
0521 07 081064610331 ROMO —- VERONICA NATALI CL JOAQUIN
COSTA 84 08222 TERRASSA
03 08 2008 054782270 0608 0608
293,22
0521 07 081064785234 FARRE CORDERO MARC
AV MANRESA 118
08711 ODENA
03 08 2008 054024559 0608 0608
293,22
0521 07 081065561537 GIBERT SANCHEZ DAVID
CL AGRICULTURA
74 08223 TERRASSA
03 08 2008 054782977 0608 0608
293,22
0521 07 081069062934 ESCAMEZ GUTIERREZ JOSE M CL JOAN OLIVE
11
08192 SANT QUIRZE 03 08 2008 054500970 0608 0608
293,22
0521 07 081069479428 SANCHEZ REBOLLEDO IVAN AV DELS BANUS
61
08923 SANTA COLOMA 03 08 2008 053315752 0608 0608
293,22
0521 07 081070422045 LARA REDONDO ANDRES
CL OLESA 110
08224 TERRASSA
03 08 2008 052457708 0608 0608
293,22
0521 07 081070910176 MORALES MUÑOZ JONATHAN CL GUASCH
102
08913 BADALONA
03 08 2008 053404163 0608 0608
293,22
0521 07 081074098648 COURTENAY —- ADRIAN ALE AV GRAN VIA
CORTS CA 08011 BARCELONA 03 08 2008 059154950 0708 0708
293,22
0521 07 081077909637 MERCADE BELLIDO JORDI CL BENET I
MATEU 57 08034 BARCELONA 03 08 2008 059316618 0708 0708
293,22
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 9
Administració Central
0521 07 081079130019 ROSILLO JUNCADELLA SERGI CL COLL I PUJOL
152 08917 BADALONA
03 08 2008 052596841 0508 0508
32,36
0521 07 081079130019 ROSILLO JUNCADELLA SERGI CL COLL I PUJOL
152 08917 BADALONA
03 08 2008 052596942 0608 0608
32,36
0521 07 081080119318 SUERO ALCANTARA ANYELI CL WATT 21
08224 TERRASSA
03 08 2008 054789344 0608 0608
293,22
0521 07 081080328977 BORRELL ZAMBRANA IVAN CL CAN SANT
FELIU 24 08224 TERRASSA
03 08 2008 054789546 0608 0608
293,22
0521 07 081080869652 RADA LAZARTE —- JUAN CA CL CECS DE LA
BOQUER 08002 BARCELONA 03 08 2008 058606696 0708 0708
308,39
0521 07 081083251105 RIVAS FERRERAS PRACEDES CL URGELL 23
08011 BARCELONA 03 08 2008 059200925 0708 0708
293,22
0521 07 081087623478 POPA —- RADU CONSTANTIN CL COPONS 27
08700 IGUALADA
03 08 2008 054027791 0608 0608
293,22
0521 07 081088471220 RAMIREZ CENTOL CARLOS CL POETA
CABANYES 72 08004 BARCELONA 03 08 2008 058663482 0708 0708
326,06
0521 07 081092357583 FERRUS NEBREDA JOAN
CL AUSIAS MARCH
131 08205 SABADELL
03 08 2008 052598558 0608 0608
293,22
0521 07 081098299845 BALCELLS FABRIANI PAU CL ARAGO 301
08009 BARCELONA 03 08 2008 059157273 0708 0708
293,22
0521 07 081103208651 IVANOFF —- JOSE EMILIO AV JOSEP
TARRADELLAS 08029 BARCELONA 03 08 2008 059319244 0708 0708
308,39
0521 07 081111467290 LAAROUSSI —- LHASSAN CL WAGNER 117
08222 TERRASSA
03 08 2008 054795610 0608 0608
293,22
0521 07 081112373939 ROYO SOLANO OSCAR
CL DEL PUENTE
55
08700 IGUALADA
03 08 2008 060078268 0708 0708
293,22
0521 07 081113076379 BARBA BADIA DAVINIA
CT MONTSENY 4
08756 PALMA DE CER 03 08 2008 054655867 0608 0608
293,22
0521 07 081113598260 AZARKAN —- MOHAMED SAID CL MARE DE
DEU DE L 08970 SANT JOAN DE 03 08 2008 054656069 0608 0608
299,06
0521 07 081115803695 BELTRAN FUENTES GEERMAN CL LAVINIA 58
08002 BARCELONA 03 08 2008 058667425 0708 0708
294,97
0521 07 081116072770 ES-SAYEH OUZZINE IKRAM CL HEROIS
FRAGATA NU 08395 SANT POL DE 03 08 2008 054357288 0608 0608
293,22
0521 07 081116187857 CHIRIBOGA ARICO MARCO AN AV PARAL.LEL
167
08004 BARCELONA 03 08 2008 060695735 0708 0708
293,22
0521 07 081116221102 SALIOU —- NDIAYE
CT DE OLESA 110
08224 TERRASSA
03 08 2008 054797630 0608 0608
294,97
0521 07 081116274046 BRIONES BLASCO EDUARDO CL BORREL I
SOLER 8 08034 BARCELONA 03 08 2008 059321163 0708 0708
293,22
0521 07 081116689025 MOLINERO SERRANO MARIA C CL VALENCIA
24
08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 052679794 0608 0608
322,63
0521 07 081119015914 BUENDIA NUÑEZ LUIS JESUS CL LONDRES 17
08029 BARCELONA 03 08 2008 059253061 0708 0708
299,06
0521 07 081122760720 ALEGRE RODRIGUEZ ENRIQUE CL MARQUES
DE MULHAC 08034 BARCELONA 03 08 2008 059676831 0708 0708
326,06
0521 07 081125303332 CHEN —- MING
CL GRANVIA CORTS
CAT 08004 BARCELONA 03 08 2008 058669142 0708 0708
304,98
0521 07 081125856737 RODAS VALENCIA MARCELINA CL CAVALLERS
75
08034 BARCELONA 03 08 2008 061243884 0708 0708
307,44
0521 07 081126232209 DASTGIR —- GHULAM
CL ROSER 6
08004 BARCELONA 03 08 2008 058669344 0708 0708
293,22
0521 07 081126232815 IQBAL AMJAD —- TAHIR CL ROSER 6
08004 BARCELONA 03 08 2008 058669445 0708 0708
293,22
0521 07 081129133822 RYDER —- RORY MICHAEL CL MALLORCA 93
08029 BARCELONA 03 08 2008 059323082 0708 0708
313,32
0521 07 081129727744 MARTINEZ SEGURA FRANCISC ZZ URB CAN
SURIA 2 A 08818 OLIVELLA
03 08 2008 055046291 0608 0608
293,22
0521 07 081134350806 BOTAYA MOLA FERNANDO
CL NUMANCIA
76
08029 BARCELONA 03 08 2008 059255283 0708 0708
293,22
0521 07 081135972019 GUEMIMI —- JALAL
CM GRANJA EL
SERRAT 08183 CASTELLCIR 03 08 2008 053768723 0608 0608
363,83
0521 07 081138636990 AHMED —- EJAZ
CL ELKANO 16
08004 BARCELONA 03 08 2008 058670960 0708 0708
293,22
0521 07 081138854939 GAGLIARDI ODDONE HECTOR CL
CAPELLANS 16
08002 BARCELONA 03 08 2008 058616905 0708
0708
308,39
0521 07 081140745429 IDRISSI —- SIDI AHMED AV GAUDI 13
08773 MEDIONA
03 08 2008 054971119 0608 0608
293,22
0521 07 081144027766 SHAFEEK ACIKGOZ FAIZA CL MANILA 43
08034 BARCELONA 03 08 2008 059102309 0708 0708
308,39
0521 07 081144958158 ZHENG —- SHAZHOU
CL RAMBLA 101
08002 BARCELONA 03 08 2008 058618016 0708 0708
293,22
0521 07 081145110227 RAMIREZ CENTURION DANIEL CL COMTE
D’URGELL 25 08011 BARCELONA 03 08 2008 059163640 0708 0708
294,97
0521 07 081152632272 ZIARI —- NAJOUA
CL DELS APENINS 1
08207 SABADELL
03 08 2008 054523101 0608 0608
293,22
0521 07 081153661886 BESOLI XOY MARCEL
AV PARALLEL 91
08004 BARCELONA 03 08 2008 059327126 0708 0708
293,22
0521 07 081155306442 CHENTOUF —- FATIMA
CL VALLHONRAT
18
08004 BARCELONA 03 08 2008 058672677 0708 0708
308,39
0521 07 081157350516 AZARIA ROUBAN PIERRE MEV CL BENET
MATEU 58 08034 BARCELONA 03 08 2008 059164953 0708 0708
293,22
0521 07 081162581543 RODRIGUEZ AYALA DAVID AR CL BEATO
SIMO 1
08002 BARCELONA 03 08 2008 058621349 0708 0708
363,83
0521 07 081163089781 MAURO —- PAOLO
CL AVINYO 46
08002 BARCELONA 03 08 2008 058621652 0708 0708
293,22
0521 07 081167501059 BERNABE PEÑA JUAN ESTEBA CL VALENCIA 8
08029 BARCELONA 03 08 2008 059166670 0708 0708
293,22
0521 07 081171617802 LOPEZ ASCAÑO ROSA DAISY CL TRAJA 6
08004 BARCELONA 03 08 2008 058673586 0708 0708
329,53
0521 07 081177581783 BEGANOVIC —- ZLATKO
CL MARQUES DE
SETMEN 08029 BARCELONA 03 08 2008 059259933 0708 0708
293,22
0521 07 081178502778 SONCIN —- NICOLA
CL MANILA 43
08034 BARCELONA 03 08 2008 058623975 0708 0708
294,97
0521 07 081179366583 PEREIRA TEIXEIRA BRUNO L CL ENTENZA 150
08029 BARCELONA 03 08 2008 059260034 0708 0708
302,04
0521 07 081183000043 CASTANERA FLORES MARIA CL LEVANTE 10
08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 052689801 0608 0608
293,22
0521 07 081183767050 RIO DROGUETT JUAN CARLOS CL SICILIA 43
08224 TERRASSA
03 08 2008 053638175 0608 0608
293,22
0521 07 081185950762 RAMOS BELMONTE JOSUE
CL MONTBLANC
73
08207 SABADELL
03 08 2008 054527444 0608 0608
293,22
0521 07 081189587757 SIERRA BERNAL CESAR ALON AV PARAL.LEL
109
08004 BARCELONA 03 08 2008 058674495 0708 0708
293,22
0521 07 081189643937 SANTANA PEREZ MANUEL ANT CL BLASCO DE
GARAY 2 08004 BARCELONA 03 08 2008 058674596 0708 0708
293,22
0521 07 081195378253 SAKNYS —- VALDAS
AV MERIDIANA 635
08033 BARCELONA 03 08 2008 059026830 0708 0708
293,22
0521 07 081195644395 AGUDELO DURANGO JORGE IV PZ ARTOS 6
08034 BARCELONA 03 08 2008 059331873 0708 0708
308,39
0521 07 081195701080 ARBOLEDA VILLEGAS LUZ MA PZ ARTOS 6
08034 BARCELONA 03 08 2008 059331974 0708 0708
293,22
0521 07 081195744429 EHRENIRAUT —- MICHAEL P CL ROSELLON 12
08029 BARCELONA 03 08 2008 059260842 0708 0708
308,39
0521 07 081198331093 RADEVA —- PETYA STANEVA CL VILA I VILA 51
08004 BARCELONA 03 08 2008 058675206 0708 0708
293,22
0521 07 081199703039 GHIUGAN —- FLORIN
CL ANTONIO
GARCIA PO 08033 BARCELONA 03 08 2008 059028648 0708 0708
293,22
0521 07 081200066080 LUDOVIC CIERNOVICI DESZO CL AGUDES 91
08033 BARCELONA 03 08 2008 059029153 0708 0708
363,83
0521 07 081200126809 DIMITAR RUMENOV ANGELOV CL JOSEP PLA
27
08019 BARCELONA 03 08 2008 052692932 0608 0608
330,48
0521 07 081200254424 DANE —- ION GIANI
CL S’AGARO 7
08033 BARCELONA 03 08 2008 059029456 0708 0708
8,54
0521 07 081201720740 CARAULEA —- CRISTINA GA CL SIMON OLLER
1
08002 BARCELONA 03 08 2008 058629029 0708 0708
309,28
0521 07 081202614554 DONERTY —- LEE JAMES CL BORDEUS 11
08029 BARCELONA 03 08 2008 059262559 0708 0708
293,22
0521 07 081202969616 NICULAE —- ALEXANDRU MA CL ARIBAU 30
08011 BARCELONA 03 08 2008 059170411 0708 0708
294,97
0521 07 081207580954 PETKOVA —- DIMITRINA BO CL RECTOR
JOANICO 64 08740 SANT ANDREU 03 08 2008 054671833 0608 0608
308,39
0521 07 081208210848 HIDEG —- EMIL
CL VILADOMAT 226
08029 BARCELONA 03 08 2008 059263266 0708 0708
293,22
0521 07 081209092639 CARNU —- LUCICA
CL PARE PEREZ
PULGAR 08033 BARCELONA 03 08 2008 059031173 0708 0708
293,22
0521 07 081209374444 NISTOR PARASCHIV NICOLET CL BLASCO DE
GARAY 3 08226 TERRASSA
03 08 2008 054815212 0508 0508
293,22
0521 07 140067758234 ROYO MORENO FRANCISCO AV
DR.PASTEUR 8
08700 IGUALADA
03 08 2008 054037996 0608
0608
293,22
0521 07 170044544249 CLARIANA OLIVER FRANCISC CL AMPOSTA 31
08004 BARCELONA 03 08 2008 059208807 0708 0708
293,22
0521 07 170045508084 ZURIGUEL MARES JUAN MANU CL GELABERT
13
08029 BARCELONA 03 08 2008 059263771 0708 0708
293,22
0521 07 171010334841 GONZALEZ CRESPO RAUL
AV MARE DE
DEU MONTS 08041 BARCELONA 03 08 2008 052878545 0608 0608
341,33
0521 07 181026808152 AZHAR —- MUHAMMAD
CL PADRE PEREZ
DE PU 08033 BARCELONA 03 08 2008 059033601 0708 0708
293,22
0521 07 250045559240 HERNANDO MILLAN ANA MARI PL PLAZA
CATALUNYA 9 08002 BARCELONA 03 08 2008 058633170 0708 0708
294,97
0521 07 250046213584 PASCUAL CURIA M BLANCA CL CALABRIA
220
08029 BARCELONA 03 08 2008 059264882 0708 0708
293,22
0521 07 251008517270 EDOBOR —- MONDAY
AV MONTSENY 6
08500 VIC
03 08 2008 052026662 0408 0408
334,40
0521 07 270040270169 ABELAIRAS PEREZ JOSE ANT RB D’EGARA 71
08224 TERRASSA
03 08 2008 054820161 0608 0608
293,22
0521 07 280242592344 HOLGUERA PAJUELO MARIA I CT DE RIBES
PARERAS 08593 TAGAMANENT 03 08 2008 053786406 0608 0608
293,22
0521 07 280358409132 OCEN GONZALEZ JOSE JAVIE CL L`ALFAMBRA
18
08034 BARCELONA 03 08 2008 060027445 0708 0708
293,22
0521 07 281030802970 GOMEZ HERNANDEZ CARLOS CL SAN
RAMON DE PENY 08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 052701521 0608
0608
293,22
0521 07 281099525046 GENE VALERA ERIC
CL ENTENÇA 332
08029 BARCELONA 03 08 2008 059265993 0708 0708
293,22
0521 07 281105030303 DALEN —- PER HOLGER
CL MUNTANER 83
08011 BARCELONA 03 08 2008 059337735 0708 0708
293,22
0521 07 301000114663 ZAHIRI LACHGHAR SAID
CL PARE
LLAURADOR 20 08224 TERRASSA
03 08 2008 054821979 0608 0608
293,22
0521 07 311006526953 VIRTO GONZALEZ RICARDO F CL ARAGO 168
08011 BARCELONA 03 08 2008 059175259 0708 0708
293,22
0521 07 330113085313 FERNANDEZ DIEZ ANTONIO M CL MOSSEN
JACINTO VE 08320 MASNOU EL 03 08 2008 054184611 0608 0608
293,22
0521 07 351024632442 AGBO —- FATIMA
CL VALLCIBERA 11
08033 BARCELONA 03 08 2008 059037338 0708 0708
293,22
0521 07 370030035744 MARTIN AGUADERO RAFAEL CL MONTSENY
4
08756 PALMA DE CER 03 08 2008 053204709 0608 0608
293,22
0521 07 410049815774 CAMARGO PRADAS ANTONIO CL
MUNTANER 3
08011 BARCELONA 03 08 2008 059175966 0708
0708
659,87
0521 07 410152826845 POVOLOTZKY FINKEL GREGOR PS DE LA
ENSEÑANZA 1 08002 BARCELONA 03 08 2008 058637719 0708 0708
308,39
0521 07 430038384785 ALAVEDRA BERENGUER JUAN CL
NICARAGUA 32
08029 BARCELONA 03 08 2008 061117481 0708
0708
433,44
0521 07 430042152732 BALLESTER REDON MANUEL CL PROVENÇA
68
08029 BARCELONA 03 08 2008 058862435 0708 0708
293,22
0521 07 430054391304 MORENO CORTECERO ODON CL NAVATA
16
08914 BADALONA
03 08 2008 053438014 0608 0608
294,97
0521 07 430055090916 LOPEZ RUIZ GABRIEL
AV FRANCISC MACIA
26 08401 GRANOLLERS 03 08 2008 053789335 0608 0608
293,22
0521 07 431024151047 MOREIRA DA ROCHA JOPE PA CL POETA
CABANYES 50 08004 BARCELONA 03 08 2008 058678438 0708 0708
293,22
0521 07 431025857338 GOMEZ ALVES FELIPE GUSTA CL AVINYO 54
08002 BARCELONA 03 08 2008 058638426 0708 0708
567,00
0521 07 500063163383 GUERRA CATALAN AMAYA
CL ROSSELLO 79
08029 BARCELONA 03 08 2008 059267209 0708 0708
293,22
0521 07 501004114266 RODRIGUEZ FABA IVAN
CL LLIBRETERIA 21
08002 BARCELONA 03 08 2008 058639638 0708 0708
293,22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 041024773913 CORTES CORTES LUIS
CL MARTE 30
08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 055225238 0508 0508
96,59
0611 07 041026659349 TOUIMI —- AHMED
AV CONSTITUCION
9 08700 IGUALADA
03 08 2008 058051675 0608 0608
54,73
0611 07 080301180780 BOULAHDOUD —- MOHAMED CL MOSEN
EPIFANI LOR 08033 BARCELONA 03 08 2008 057998327 0608 0608
96,59
0611 07 081165734548 VERMA —- KISHAN CHAND CL
VALLHONRAT 2
08004 BARCELONA 03 08 2008 057988627 0608
0608
96,59
0611 07 081177560262 HASSAN —- BOUZIDI
CL CARDENAL
CASAÑAS 08002 BARCELONA 03 08 2008 057983371 0608 0608
28,98
0611 07 081184855672 KHITOUCH —- MIMOUN
CL SANT JAIME
33
08711 ODENA
03 08 2008 055290108 0508 0508
96,59
0611 07 171022416694 AMOR —- ABDELBAR
CL FONTHONRADA
8
08004 BARCELONA 03 08 2008 057989839 0608 0608
74,05
0611 07 250043975312 DOMENECH MARTINEZ SALVAD PG ESCALES
14
08786 CAPELLADES 03 08 2008 055293138 0508 0508
96,59
0611 07 251013825392 TOUNSI —- SMAIL
CL CARDENAL
CASAÑAS 08002 BARCELONA 03 08 2008 057985900 0608 0608
96,59
0611 07 351037554458 KADOUI —- MOHAMED
CL CARDENAL
CASAÑAS 08002 BARCELONA 03 08 2008 057986607 0608 0608
96,59
0611 07 390033528005 MANZANO TRUEBA BELISARIO CL SAN
PAULINO DE NO 08004 BARCELONA 03 08 2008 057990344 0608
0608
96,59
0611 07 451025609146 MARCU —- GHEORGHE
CL LIBERTAT 5
08860 CASTELLDEFEL 03 08 2008 058173937 0508 0508
96,59
0611 07 501032137364 ABBAS —- BILAL
CL XILE 44
08918
BADALONA
03 08 2008 055252217 0508 0508
96,59
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10 08007023731 ECHARTE GAMBUS FRANCISCO PS SAN
FRANCISCO LOR 08034 BARCELONA 03 08 2008 058311555 0608
0608
185,62
1211 10 08128906659 RICART RIVEROLA JESUS CA CL GRUPO
ARRAHONA 84 08206 SABADELL
03 08 2008 055717514 0508 0508
185,62
1211 10 08137735881 COSTAFREDA GIMENO NATALI CL MENDEL 1
08034 BARCELONA 03 08 2008 058325703 0608 0608
80,42
1211 10 08142079360 PALLEJA COLLINGS ALEJO CL CAVALLERS 86
08034 BARCELONA 03 08 2008 058326915 0608 0608
185,62
1211 10 08144926211 MCGOUGH —- GUILLERMO JO CL DOCTOR
FARRERAS V 08034 BARCELONA 03 08 2008 058327723 0608 0608
185,62
1211 10 08145085552 DOMINGUEZ ZAMORANO FERNA CL BOSCH I
GIMPERA 1 08034 BARCELONA 03 08 2008 058327925 0608 0608
185,62
1211 10 08146392224 TORRUELLA CERDA JOSEP PS MANUEL
GIRONA 21 08034 BARCELONA 03 08 2008 058328632 0608 0608
185,62
1211 10 08149978392 TORRES DIOS AGUSTIN
CL CASANOVA 3
08011 BARCELONA 03 08 2008 058282253 0608 0608
179,44
1211 10 08151404393 BURTCHULADZE —- NODAR CL
FONTRODONA 15
08004 BARCELONA 03 08 2008 058200815
0608 0608
185,62
1211 10 08154155557 ALAISSAUI LARBI ABDESSLA CL GRAN VIA
CORTS CA 08004 BARCELONA 03 08 2008 058200916 0608 0608
185,62
1211 10 08154405939 ARRIOLA VALLS MONTSERRAT CL BONAPLATA
18
08034 BARCELONA 03 08 2008 058335201 0608 0608
185,62
1211 10 08156649871 EL HARRAK —- ABDELHAK CL SAN COSME
237
08222 TERRASSA
03 08 2008 055746816 0508 0508
185,62
1211 10 08158060415 HARO ALVAREZ JOSE IGNACI PG SENILLOSA 11
08034 BARCELONA 03 08 2008 058227891 0608 0608
185,62
1221 07 080214235438 MARTI FERNANDEZ MONTSERR CL ARTE 18
08041 BARCELONA 03 08 2008 055463189 0508 0508
185,62
1221 07 080252424742 RAVENTOS FONTANALS MARIA CL TAMARIT
74
08004 BARCELONA 03 08 2008 058193337 0608 0608
185,62
1221 07 081110293085 MOREYRA DE PALOPOLI GLOR CL CAPITAN
ARENAS 64 08034 BARCELONA 03 08 2008 058302966 0608 0608
185,62
1221 07 081115001528 DANIEL —- ALEJANDRO DAV AV JOSEP
TARRADELLAS 08029 BARCELONA 03 08 2008 058291246 0608 0608
185,62
1221 07 081126775712 KHONELIDZE —- IRMA
CL BLASCO DE
GARAY 3 08004 BARCELONA 03 08 2008 058193842 0608 0608
185,62
1221 07 081127341948 ZAVALA FAJARDO BLANCA VE CL MADRID 14
08913 BADALONA
03 08 2008 055592929 0508 0508
185,62
1221 07 081129162114 VERA TORRES KATHERINE YA CL DOCTOR
SALVA 148 08224 TERRASSA
03 08 2008 055734890 0508 0508
185,62
1221 07 081131503955 ESPINOSA ARICAPA EUNICE CL SAMPERE 3
08913 BADALONA
03 08 2008 055593232 0508 0508
185,62
1221 07 081131597319 GARCIA BOTERO YEIN MILLE CL BLASCO DE
Núm. 41 / Pàg. 10
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Central
GARAY 7 08004 BARCELONA 03 08 2008 055425706 0508 0508
185,62
1221 07 081131597319 GARCIA BOTERO YEIN MILLE CL BLASCO DE
GARAY 7 08004 BARCELONA 03 08 2008 058194044 0608 0608
185,62
1221 07 081135367686 LAMMAR QUEZADA AIDA ESTE CL HOSPITAL 4
08183 CASTELLTERÇO 03 08 2008 055627685 0508 0508
185,62
1221 07 081140200916 VIVAR OCHOA YESSENIA JUA CL FINESTRELLES
48 08033 BARCELONA 03 08 2008 058245675 0608 0608
28,80
1221 07 081140285384 BROOKS SANCHEZ YANELIS CL LLEDO 13
08002 BARCELONA 03 08 2008 058181011 0608 0608
185,62
1221 07 081141402807 CASTRO RODRIGUEZ CESIA B CL OLAY 2
08041 BARCELONA 03 08 2008 058231834 0608 0608
185,62
1221 07 081158171376 WINGORD —- MARINA
AV HOSTAL DEL
GANXO 08818 OLIVELLA
03 08 2008 055762374 0508 0508
185,62
1221 07 081169553823 MACIAS CABRERA JESSICA CL PERAFITA 14
08033 BARCELONA 03 08 2008 058247901 0608 0608
185,62
1221 07 081172408148 SIERRA CABALLERO CRISTOB CL RICART 22
08004 BARCELONA 03 08 2008 058196771 0608 0608
185,62
1221 07 081173003181 BERGARA DE SOSA MARIA CO AV
CATALUNYA 35
08756 PALMA DE CER 03 08 2008 055724180 0508
0508
185,62
1221 07 081173970656 FRANCO AVECILLA YAJAIRA CL
CTRA.GRANERA, 107 08183 CASTELLTERÇO 03 08 2008 055630517
0508 0508
185,62
1221 07 081176294818 ROSARIO MONCADA MONICA E CL
EMPORDAN 10
08917 BADALONA
03 08 2008 055597070 0508
0508
185,62
1221 07 081178839248 FAROOQ —- FARZANA
CL SALVA 17
08004 BARCELONA 03 08 2008 058197680 0608 0608
185,62
1221 07 081183663784 ARIAS TORRES VICENTA
CL CALAF 18
08227 TERRASSA
03 08 2008 055742166 0508 0508
185,62
1221 07 081184362790 BRICKER —- NORMA ELIZAB CL
FONTHONRADA 16 08004 BARCELONA 03 08 2008 058198892
0608 0608
185,62
1221 07 351037537684 GALVIS MARIN PAULA ANDRE CL MARTIN
JULIA 159 08034 BARCELONA 03 08 2008 058307515 0608 0608
185,62
Barcelona, 13 de febrero de 2009.
La jefa de sección, Mercedes Luesma
Sáez.
062009000736
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/15,
de l’Hospitalet de Llobregat
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO (TVA-502)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número 15, de
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
Manifiesta: Que en el expediente administrativo de apremio 08/15/08/00251166 que
se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Triviño Zambrano
Robert Ivan, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en CL Alegría, 7- sát. 2ª de l’Hospitalet Ll., se
procedió con fecha 28/11/2008, al embargo
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
(TVA-501)
Diligencia. En el expediente administrativo
de apremio que se instruye en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Robert Ivan Triviño Zambrano con
DNI/NIF/CIF: 0X3629801X, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas al
mismo la/s providencia/s de apremio por los
débitos perseguidos cuyo importe a continuación se indica:
Importe de la deuda:
Principal: 11706,23 euros. Recargo:
2341,25 euros. Intereses: 653,78 euros. Costas: 10,46 euros. Costas e intereses: 441,35
euros. Total: 15153,07 euros.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín
Oficial del Estado del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades
del deudor en el presente expediente, y que a
día de la fecha ascienden s la cantidad total
antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados
con referencia a los precios de mercado y de
acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que
se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria
de los bienes que le han sido trabados en el
plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de
recaudación o sus colaboradores. Si existiese
discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla: Si la diferencia
entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes,
no excediera del 20 por ciento de la menor,
se estimará como valor de los bienes la más
alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o
asociaciones profesionales o mercantiles
oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en
plazo no superior a quince días desde su
designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo
de subasta, de acuerdo con los artículo 110 y
111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno, mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para la autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a
la recepción de la presente notificación,
advirtiéndole que de no hacerlo así, será
suplidos tales títulos a su costa.
Observaciones:
Relación de bienes embargados
Urbana. Piso sobreático puerta segunda, en
la séptima planta de la casa número siete de la
calle Alegría de l’Hospitalet de Llobregat.
Superficie aproximada cuarenta y ocho metros
cincuenta y seis decímetros cuadrados.
Tiene un coeficiente de cinco enteros por
ciento.
Referencia catastral: 590431117DF2850
D0014QB.
L’Hospitalet de Llobregat, 12 de febrero de
2009.
El Recaudador ejecutivo, José Antonio Frigols Luna.
062009000730
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/16, de Igualada
NOTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN
DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO
D. Tomás Acedo Torrejón, Recaudador
ejecutivo de la Seguridad Social en la URE
número 08/16, de Igualada,
Hace saber: Que en el expediente de apremio que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido a la ampliación
del embargo de bienes inmuebles según se
detallan en la diligencia que se transcribe.
Número expediente: 08 16 08 000452 28.
Nombre/razón social del deudor/a: Emiliano Delgado Martínez.
Cotitular: Remedios Cuevas Saiz.
Nº de TVA: 08 16 504 09 006121692.
“DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE
BIENES INMUEBLES (TVA-504)
Diligencia. De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por
deudas a la Seguridad Social seguido contra
el deudor de referencia con DNI/NIF/CIF
046582685A y con domicilio en Cristóbal
Colón, 27, 1º Vilanova del Camí, resulta lo
siguiente:
Que para responder de los débitos de
dicho señor, debidamente notificados, se
practicó embargo de las fincas que se detallan, siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad nº 1 de Igualada y nº 2
del Vendrell, garantizando la suma total de
5.620,76 euros, que incluyen el principal, el
recargo de apremio, los intereses y las costas
del procedimiento, con las letras que se indican:
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 11
Administració Central
Libro§
Tomo§
Folio§
Finca Anotación
núm.§
letra#
251§
178§
120§
2809§
2273§
854§
156§
156§
209§
7361§
5733§
8098§
C-D#
C-D#
B-D#
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente
notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente
detalle:
Núm. Providencia Apremio§
Período§
Régimen#
08 08 034059030§
08 08 043790453§
08 08 051117589§
08 08 069363188§
08 08 069363390§
08 08 069363794§
08 08 069363895§
08 08 069363996§
08 08 069364202§
08 08 069364303§
08 08 069364404§
08 08 069364000§
08 08 069363592§
02/2008§
04/2008§
05/2008§
08/2007§
09/2007§
11/2007§
12/2007§
12/2007§
01/2008§
03/2008§
04/2008§
01/2008§
09/2007§
0521#
0521#
0521#
0111#
0111#
0111#
0111#
0111#
0111#
0111#
0111#
0111#
0111#
Importe deuda:
Principal: 14.512,01 euros. Recargo:
2.902,39 euros. Intereses: 1.201,46 euros.
Costas devengadas: 212,64 euros. Costas e
intereses presupuestados: 558,48 euros.
Total: 19.386,98 euros.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo
sobre las fincas indicadas en la suma de
19.386,98 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 25.007,74 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de embargo al
Registro de la Propiedad.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, (Boletín
Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de esta ampliación de embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios,
indicándoles que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican
en el vigente Reglamento de Recaudación, a
efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos, en caso de no atender al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo
de salida, de no mediar objeción por parte
del apremiado. Si no estuviese de acuerdo
con la valoración que se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15
días, a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectua-
da por los órganos de recaudación o sus
colaboradores. Si existe discrepancia entre
ambas valoraciones, se aplicarán las siguientes reglas: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados
a la totalidad de los bienes, no exceda del
20% de la menor, se estimará como valor de
los bienes el de la tasación más alta. En caso
contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a 15 días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, y habrá de estar comprendida
entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del
mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de la/s finca/s embargada/s:
Finca número 01
Datos finca:
Urbana. Plena propiedad finca nº 7361 de
Vilanova del Camí.
Tipo vía: Cristóbal Colón, nº 27. Código
postal: 08788.
Datos registro:
Registro nº 01 de Igualada. Nº Tomo:
2.809. Nº Libro: 251. Nº Folio: 156. Nº
Finca: 7.361. Letra: C-D.
Finca número 02
Datos finca:
Urbana. Plena propiedad finca nº 5733 de
Vilanova del Camí.
Tipo vía: Cristóbal Colón nº 27, 2º. Código
postal: 08788.
Datos registro:
Registro nº 01 de Igualada. Nº Tomo:
2273. Nº Libro: 178. Nº Folio: 156. Nº Finca:
5733. Letra: C-D.
Finca número 03
Datos finca:
Urbana. Mitad indivisa finca nº 8098 de
Roda de Barà.
Tipo vía: Cr. Igea. Código postal: 43883.
Datos registro:
Registro nº 02 del Vendrell. Nº Tomo: 854.
Nº Libro: 120. Nº Folio: 209. Nº Finca: 8098.
Letra: B-D.
Lo que se notifica mediante el presente
edicto al deudor D. Emiliano Delgado Martínez, y al cotitular Dª. Remedios Cuevas Saiz,
por haber resultado negativos los intentos de
notificación efectuados mediante correo certificado con acuse de recibo y/o personación
domiciliaria de agentes ejecutivos de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de la
recepción del interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto legislativo
14/1994 de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29) significándole que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición del recurso de
alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Igualada, 13 de febrero de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Tomás Acedo
Torrejón.
062009000731
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/19, de Sabadell
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE LA VALORACIÓN DE LOS BIENES
INMUEBLES EMBARGADOS
D. Josep Maria Buils Fàbrega, Recaudador
ejecutivo de la Seguridad Social de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva número 08/19, de
Sabadell,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia, se ha procedido a la
notificación de la valoración de bienes
inmuebles cuya literal es la siguiente:
Notificadas al deudor de referencia las
providencias de apremio por los débitos perseguidos, sin haberlas satisfecho y habiéndose procedido al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, como interesado se le
notifica que los bienes embargados han sido
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos de su posible venta en pública
Núm. 41 / Pàg. 12
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Central
subasta, si no se realiza el pago de la deuda.
La valoración efectuada servirá para fijar
el tipo de subasta. No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria en el
plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la presente notificación. En el
caso de existir discrepancia entre ambas
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si
la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos,
la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar una nueva valoración en
plazo no superior a quince días desde su
designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente y servirá para fijar el tipo
de subasta, de acuerdo con los artículos 110
y 111 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio,
(Boletín Oficial del Estado del día 25).
Y para que sirva de notificación en forma
y demás efectos pertinentes al destinatario,
en su condición de deudor se expide la presente notificación.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
plazo de un mes, contado a partir de su
recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1.994, de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), en
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)
Nombre/razón social: Francisco García
Cano.
DNI/CIF/NIF: 039024477D.
Último domicilio conocido: Pz. de Dalt, 3
- 08181 Sentmenat.
Datos inmueble:
Ubicación: Finca “Casa Humet”, 7 08213 Polinyà.
Descripción: Urbana - nave industrial pleno dominio.
Nº Registro: Sabadell N.3. Nº Tomo: 2542.
Nº Libro: 50. Nº Folio: 7. Nº Finca: 2490.
Importe de la tasación: 272.916,00 euros.
Sabadell, 11 de febrero de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Josep Mª. Buils
Fàbrega.
062009000719
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/19, de Sabadell
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE LA VALORACIÓN DE LOS BIENES
INMUEBLES EMBARGADOS
D. Josep Maria Buils Fàbrega, Recaudador
ejecutivo de la Seguridad Social de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva número 08/19, de
Sabadell,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia, se ha procedido a la
notificación de la valoración de Bienes
Inmuebles cuya literal es la siguiente:
Notificadas al deudor de referencia las
providencias de apremio por los débitos perseguidos, sin haberlas satisfecho y habiéndose procedido al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, como interesado se le
notifica que los bienes embargados han sido
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos de su posible venta en pública
subasta, si no se realiza el pago de la deuda.
La valoración efectuada servirá para fijar
el tipo de subasta. No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria en el
plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la presente notificación. En el
caso de existir discrepancia entre ambas
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si
la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos,
la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar una nueva valoración en
plazo no superior a quince días desde su
designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente y servirá para fijar el tipo
de subasta, de acuerdo con los artículos 110
y 111 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio,
(Boletín Oficial del Estado del día 25).
Y para que sirva de notificación en forma
y demás efectos pertinentes al destinatario,
en su condición de deudor se expide la presente notificación.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
plazo de un mes, contado a partir de su
recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1.994, de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), en
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)
Nombre/razón social: Antonia Cerdera
Carmona.
DNI/CIF/NIF: 039027080J.
Último domicilio conocido: Vila Cinca 7 08208 Sabadell.
Datos inmueble:
Ubicación: Cl. de los Nardos, 45 - 08840
Viladecans.
Descripción: Vivienda unifamiliar de
superficie 93,39 m2
Nº Registro: Viladecans. Nº Tomo: 1224.
Nº Libro: 580. Nº Folio: 110. Nº Finca: 7942.
Importe de la tasación: 354.882,00 euros.
Sabadell, 12 de febrero de 2009.
El Recaudador ejecutivo, Josep Mª. Buils
Fàbrega.
062009000732
A
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 13
Administració Central
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/21, de Terrassa
ANUNCIO DE CITACIÓN
PARA NOTIFICACIÓN
DE ACTUACIONES
POR COMPARECENCIA
Doña Mª Jesús Raluy Rubio, Recaudadora
ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nº 08/21, de Terrassa, de la Dirección
Provincial de Barcelona de la Tesorería
General de la Seguridad Social,
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio seguidos en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, habiéndose
intentado de forma reglamentaria la notificación al interesado o su representante, sin que
haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente, número de documento y acto a notificar, se especifica en relación
adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los
sujetos pasivos, obligados con la Seguridad
Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer
ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo
de ocho días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el “BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA” para el conocimiento del contenido integro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, excepto festivos en las dependencias
de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva nº
08/21, de Terrassa, sitas en la Crta. de Castellar, 6, de la localidad. Asimismo, se advierte
a los interesados que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al vencimiento del plazo antes
señalado, y ello sin perjuicio de tenerlos por
notificados de las sucesivas diligencias a que
haya lugar hasta la finalización del procedimiento. Lo que se publica en este medio, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(Boletín Oficial del Estado del 31) de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, y en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 9.1 del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del 25), por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, sirviendo el presente anuncio de citación, emplazamiento y requerimiento en forma a los interesados que en el
mismo se relacionan.
Contra los actos notificados, que no agotan la vía administrativa, podrán formularse
recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto
refundido de la Ley General de Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29), según la redacción dada
al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado del día
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sino
en los casos, y condiciones señalados en el
artículo 46.2 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del 25).
Nº EXPEDIENTE§
INTERESADO§
Nº DOCUMENTO§
ACTO A NOTIFICAR#
Nº EXPEDIENTE§
INTERESADO§
Nº DOCUMENTO§
ACTO A NOTIFICAR#
08 21 91 00060716§
08 21 07 00192334§
08 21 07 00336420§
08 21 07 00336420§
08 21 08 00110216§
08 21 08 00110216§
08 21 08 00110216§
08 21 08 00110216§
08 21 08 00110216§
08 21 08 00110216§
08 21 08 00110216§
08 21 08 00110216§
08 21 08 00142851§
FRANCISCO ORTEGA ALCARAZ§
PABLO CASTILLEJO GONZALEZ§
CARLOS FERRER SILVENTE§
M.PILAR MILIAN BES§
RESURRECCION ANJOS LUZ DIVINA§
ANA RESURRECCION ANJOS§
RESURRECCION ANJOS AVELINO§
MARIA JOSE RESURRECCION ANJOS§
ROSA MARIA RESURRECCION ANJOS§
LUZ DIVINA RESURRECCION ANJOS§
MARIA JOSE RESURRECION ANJOS§
ROSA MARIA RESURRECCION ANJOS§
FRANCISCO ABAD OLIVARES§
082150108058276896§
082150108059329045§
082150109002203502§
082150109002203502§
082150109003521486§
082150109003521486§
082150109003521486§
082150109003521486§
082150109003521486§
082150109003520274§
082150109003520274§
082150109003520274§
082150108054643743§
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
08 21 08 00180136§
08 21 08 00180136§
08 21 08 00187210§
08 21 08 00194987§
08 21 08 00240154§
08 21 08 00059187§
08 21 08 00059187§
08 21 08 00119815§
08 21 08 00119815§
08 21 08 00120118§
08 21 08 00120118§
08 21 08 00194482§
08 21 08 00194482§
JAIME REGUANT DIAZ§
M.ISABEL SANCHEZ RODRIGUEZ§
MARIA UGAL NICOLAS§
FRANCISCO BAYO CASTILLA§
MANUEL CIRERA ORTA§
M.NIEVES GASQUERO GUTIERREZ§
FRANCISCO BERMUDEZ MARTOS§
MARTA GUILLERA BELMONTE§
MARTA GUILLERA BELMONTE§
ADELA JIMENEZ JIMENEZ§
JUAN ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ§
ANA RODRIGUEZ PADILLO§
JUAN MANUEL BORREGO AGUILAR§
082150109002422760§
082150109002422760§
082150109003241200§
082150109002477728§
082150108058294377§
082150109003431560§
082150109003431560§
082150109002389721§
082150109002377896§
082150109002396286§
082150109002396286§
082150109002476516§
082150109002476516§
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
Terrassa, 12 de febrero de 2009.
La Recaudadora ejecutiva, Mª Jesús Raluy
Rubio.
062009000734
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/25,
de Cerdanyola del Vallès
ANUNCIO DE CITACIÓN
PARA NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
(Calle Parcers, 3, 08290 - Cerdanyola del
Vallès. Teléfono: 93 5863640. Fax: 93
5863646)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva nº 08/25, de Cerdanyola del Vallès, de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona,
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva que a
continuación se relacionan constan practicadas las actuaciones que respectiva y someramente se indican, sin que haya sido posible
llevar a cabo la notificación personal a los
respectivos interesados que así mismo se
mencionan, no obstante haberse intentado de
forma reglamentaria.
Y que por tal motivo, se les requiere a fin
de que comparezcan, por sí o por medio de
representante debidamente autorizado, en el
plazo de los ocho días siguientes al de la
publicación del presente anuncio, ante esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, sita en
calle Parcers, 2, de Cerdanyola del Vallès 08290-, para el conocimiento del contenido
íntegro de los actos indicados y constancia
de tal conocimiento, advirtiéndoles que en el
caso de no personarse la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo antes señalado, y ello sin perjuicio
de tenerlos por notificados de las sucesivas
diligencias a que haya lugar en sus respectivos expedientes hasta la finalización del pro-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 14
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Central
cedimiento.
Lo que se publica por este medio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado del día
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado del día 14) y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial
del Estado del día 31), de Medidas Fiscales
Administrativas y del Orden Social, y en
cumplimiento del artículo 9.1 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, sirviendo el presente anuncio de citación, emplazamiento y
requerimiento en forma a los interesados que
en el mismo se relacionan.
Nº EXPEDIENTE§ INTERESADO§
DOMICILI§
LOCALITAT§
Nº DOCUMENTO-ACTO
A NOTIFICAR#
Nº EXPEDIENTE§ INTERESADO§
DOMICILI§
LOCALITAT§
Nº DOCUMENTO-ACTO
A NOTIFICAR#
08250800640012§
08250800109744§
08250800624349§
08250800322336§
08250800331329§
08250800517952§
08250700450227§
J.ECHEGARAY 6§
CADAQUES 22§
CATALUNYA 51 B BJ 1§
S.COSME 92 BAJOS§
J.ARMENGOL 45 47 A BAJOS§
S.FE 13§
CACERES 13 1 3§
08191 RUBI§
08191 RUBI§
08290 CERDANYOLA V§
08222 TERRASSA§
08210 BARBERA VALLES§
08110 MONTCADA I REIXAC§
08194 RUBI§
082550109001738710#
082550109001727996#
082550109001736787#
082550409001791957#
082550409003028406#
082550109003211894#
082550409001742447#
08250700600676§
08250600474953§
08250600668246§
08250500338722§
08210200170165§
08210400089892§
08250700540759§
ºV.MONTSERRAT 17 AT 2§
PISCINAS 71§
ARBUSTOS 4§
JCOMERCIO 17 2 1§
PCLARIS 65 1 1§
T.ALBA 7 1 2§
C.REIAL 376§
08290 CERDANYOLA V§
08184 PALAU SOLITA PLEGAM§
08198 LA FLORSTA§
08001 BARCELONA§
08191 RUBI§
08191 RUBI§
08184 PALAU SOLITA§
082550109003194417#
082550409001741235#
082550409002449032#
082550409002145908#
082550409002126811 306#
082550409002130346#
082550408058998942 437#
P.ACEMEL MELGAREJO M.I.SIERRA ROJAS§
F.CASTILLO MELIS S.PEREZ GRANADA§
Y.NOGUERA LÓPEZ J.LOZANO BENAVENTE§
LABOURADY ABDESLAM CONYUGE§
M.DIAZ GOMEZ, MONTSERAT Y MONICA§
M.PARRA CONY.M.POUMO.PARRA§
M.MAGRO LAURA LEON§
SORAYA LOPEZ D§
M-.PANADES BLAS ROCIO PAREJA§
A.DOMENECH SANCHO Y 6 MAS§
R.GOMIS Y CONYUGE§
R.M.GONZALEZ Y 2 MAS§
P.RUIZ JORDAN S.DOMINGO§
C.JOASER S.L.§
Cerdanyola del Vallès, 10 de febrero de
2009.
El Recaudador ejecutivo, José Miguel
González Ganuza.
062009000715
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/25,
de Cerdanyola del Vallès
ANUNCIO DE CITACIÓN
PARA NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nº 08/25, de Cerdanyola del Vallès, de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona,
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva que a
continuación se relacionan, constan practicadas las actuaciones que respectivamente se
indican, sin que haya sido posible llevar a
cabo la notificación personal a los respectivos interesados que asimismo se mencionan,
no obstante haberse intentado de forma
reglamentaria.
Y que por tal motivo, se les requiere a fin
de que comparezcan, por sí o por medio de
representante debidamente autorizado, en el
plazo de los ocho días siguientes al de la
publicación del presente Anuncio, ante esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, sita en la
calle Parcers, nº 3-5, 08290 de Cerdanyola
del Vallès, para el conocimiento del contenido íntegro de los actos indicados y constancia de tal conocimiento, advirtiéndoles que
en el caso de no personarse la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo antes señalado, y ello sin perjuicio
de tenerlos por notificados de las sucesivas
diligencias a que haya lugar en sus respectivos expedientes hasta la finalización del pro-
cedimiento.
Lo que se publica por este medio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado del día
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado del día 14) y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial
del Estado del día 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, y en
cumplimiento del artículo 9.1 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, sirviendo el presente anuncio de citación, emplazamiento y
requerimiento en forma a los interesados que
en el mismo se relacionan.
Expediente: 08250700210858. Nombre:
Miguel Vilar Cazorla. Domicilio: Dr.
Crehueras 1-Sabadell. Diligencia: Notif.
ampliación embargo vehículo 6514DRG.
Cerdanyola del Vallès, 12 de febrero de
2009.
El Recaudador ejecutivo, José Miguel
González Ganuza.
062009000733
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Procedimientos Especiales
EDICTO
Comunicación de inicio de expediente de
derivación de responsabilidad solidaria.
Por esta Dirección Provincial se procede a
comunicar el acuerdo de inicio de expediente de derivación de responsabilidad solidaria
a Aníbal Héctor Martínez Varde de la deuda
contraída con la Seguridad Social por la
empresa Publisky, S.L.
Previo a la propuesta de resolución se da
audiencia a los interesados en el referido
expediente para que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común en
el plazo de diez días a contar de la publicación del presente Edicto puedan examinar el
expediente que está a su disposición en la
Tesorería General de la Seguridad Social,
Subdirección Provincial de Procedimientos
Especiales, calle Aragón, 273-275, 3ª planta,
de Barcelona, y formular las alegaciones que
estimen pertinentes.
Al propio tiempo y en cumplimiento de lo
previsto en el art. 42 de la mencionada Ley,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se comunica que el plazo de tramitación de los expedientes es de tres meses a
contar de la fecha del acuerdo de inicio del
mismo, 20 de enero de 2009, por lo que de
no recibir resolución expresa en dicho plazo
se declarará, de acuerdo con lo previsto en el
art. 44 del propio texto legal, la caducidad
del mismo, ello sin perjuicio de que de no
resultar prescrita la deuda pueda iniciarse
nuevo expediente de derivación de responsabilidad solidaria.
Se publica el presente Edicto en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona para
que sirva de notificación a los efectos legales,
de conformidad con lo previsto en el art. 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 27-11-92),
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 15
Administració Central
modificada por Ley 4/1999 (Boletín Oficial
del Estado) de 14-1-99), a causa de que no
ha sido posible la notificación personal.
Barcelona, 11 de febrero de 2009.
El Subdirector provincial, Andrés Ruano
Franco.
062009000720
A
Institut Nacional de la Seguretat Social
EDICTE
El Director provincial de l’Institut Nacional
de la Seguretat Social, en l’expedient 12008/066.335-90, de declaració de responsabilitat empresarial per falta de mesures de
seguretat i higiene en el treball a nom de
Oscar Javier Barrios Duque i en el qual és
part interessada, entre altres, l’empresa Jorge
Pozas Ortega, ha dictat en data 05/08/2008
la resolució en què la part dispositiva és la
següent:
«Resolc:
Declarar l’existència de responsabilitat
empresarial per falta de mesures de seguretat
i higiene en el treball en l’accident sofert per
Oscar Javier Barrios Duque en data
23/02/2008. Establir, en conseqüència, que
les prestacions de Seguretat Social derivades
de l’accident de treball esmentat siguin incrementades en el 50% amb càrrec a l’empresa
Jorge Pozas Ortega, responsable de l’accident. En el cas de pensió vitalícia, ha de
constituir a la Tresoreria General de la Seguretat Social el capital cost necessari per pagar
aquest increment, durant el temps en què
aquelles prestacions estiguin vigents, calculant el recàrrec en funció de la quantia inicial
d’aquestes i des de la data en què s’hagin
declarat causades.
Contra aquesta resolució podeu presentar
reclamació prèvia a la via jurisdiccional
davant aquesta Direcció Provincial en el termini de trenta dies des de la seva notificació,
de conformitat amb l’article 71 del text refós
de la Llei de procediment laboral, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril
(Boletín Oficial del Estado d’11/4/1995).»
I perquè serveixi de notificació a l’empresa
Jorge Pozas Ortega, el domicili de la qual es
desconeix, i perquè es publiqui en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, lliuro el present edicte.
Barcelona, 6 de febrer de 2009.
El Secretari provincial, Javier Codera Vistuer.
062009000645
A
Institut Nacional de la Seguretat Social
EDICTE
El Director provincial de l’Institut Nacional
de la Seguretat Social, en l’expedient 12008/120.934-78, de declaració de responsa-
bilitat empresarial per falta de mesures de
seguretat i higiene en el treball a nom de
Antonio Carmona Ruiz i en el qual és part
interessada, entre altres, l’empresa Encofrados Jorco, S.L, ha dictat en data 19/12/2008
la resolució en què la part dispositiva és la
següent:
Resolc: Declarar l’existència de responsabilitat empresarial per falta de mesures de
seguretat i higiene en el treball en l’accident
sofert per Antonio Carmona Ruiz en data
08/02/2008. Establir, en conseqüència, que
les prestacions de Seguretat Social derivades
de l’accident de treball esmentat siguin incrementades en el 30% amb càrrec a l’empresa
Encofrados Jorco, S.L, responsable de l’accident. En el cas de pensió vitalícia, ha de
constituir a la Tresoreria General de la Seguretat Social el capital cost necessari per pagar
aquest increment, durant el temps en què
aquelles prestacions estiguin vigents, calculant el recàrrec en funció de la quantia inicial
d’aquestes i des de la data en què s’hagin
declarat causades.
Contra aquesta resolució podeu presentar
reclamació prèvia a la via jurisdiccional
davant aquesta Direcció Provincial en el termini de trenta dies des de la seva notificació,
de conformitat amb l’article 71 del text refós
de la Llei de procediment laboral, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril
(Boletín Oficial del Estado d’11/4/1995).
I perquè serveixi de notificació a l’empresa
Encofrados Jorco, S.L, el domicili de la qual
es desconeix, i perquè es publiqui en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, lliuro el present
edicte.
Barcelona, 11 de febrer de 2009.
El Secretari provincial, Javier Codera Vistuer.
062009000728
A
Institut Nacional de la Seguretat Social
EDICTE
El Director provincial de l’Institut Nacional
de la Seguretat Social, en l’expedient 12008/102.028-87, de declaració de responsabilitat empresarial per falta de mesures de
seguretat i higiene en el treball a nom de
Vasile Iacos - i en el qual és part interessada,
entre altres, l’empresa Tancaments Automatizats M&M, S.L., ha dictat en data 15/12/2008
la resolució en què la part dispositiva és la
següent:
«Resolc:
Declarar l’existència de responsabilitat
empresarial per falta de mesures de seguretat
i higiene en el treball en l’accident sofert per
Vasile Iacos - en data 09/06/2008. Establir,
en conseqüència, que les prestacions de
Seguretat Social derivades de l’accident de
treball esmentat siguin incrementades en el
30% amb càrrec a l’empresa Tancaments
Automatizats M&M, S.L., responsable de l’accident. En el cas de pensió vitalícia, ha de
constituir a la Tresoreria General de la Seguretat Social el capital cost necessari per pagar
aquest increment, durant el temps en què
aquelles prestacions estiguin vigents, calculant el recàrrec en funció de la quantia inicial
d’aquestes i des de la data en què s’hagin
declarat causades.
Contra aquesta resolució podeu presentar
reclamació prèvia a la via jurisdiccional
davant aquesta Direcció Provincial en el termini de trenta dies des de la seva notificació,
de conformitat amb l’article 71 del text refós
de la Llei de procediment laboral, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril
(Boletín Oficial del Estado d’11/4/1995).»
I perquè serveixi de notificació a l’empresa
Tancaments Automatizats M&M, S.L., el
domicili de la qual es desconeix, i perquè es
publiqui en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, lliuro el present edicte.
Barcelona, 12 de febrer de 2009.
El Secretari provincial, Javier Codera Vistuer.
062009000735
A
Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Barcelona
NOTIFICACIÓN
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el domicilio del interesado, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, se hace pública la notificación
al pensionista que se relaciona a continuación de que se ha iniciado un expediente
para la revisión de oficio del complemento
de mínimo y para el reintegro de los importes
percibidos indebidamente por incompatibilidad entre la percepción del complemento y
otros ingresos. Asimismo se les notifica que
dispone de 15 días para presentar las alegaciones que estime convenientes en defensa
de su derecho, en cumplimiento del trámite
de audiencia previsto en el Real decreto
148/1996, de 5 de febrero, por el que se
regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad
Social indebidamente percibidas (Boletín Oficial del Estado de 20/2/96). La jefa de sección.
DNI: 038672246T
Nombre: Serra Mir Juan
Domicilio: Angel Guimera 21 3 1
Población: 08440 - Cardedeu
Barcelona, 6 de febrero de 2009.
El Secretario provincial, Fco. Javier Codera
Vistuer.
062009000655
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 16
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Central
Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Barcelona
NOTIFICACIÓN
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el domicilio de la interesada, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, se notifica que esta Dirección Provincial ha iniciado un expediente de
revisión de oficio de su prestación.
Motivos de la revisión
Reconocimiento indebido de la prestación
por haber actuado fraudulentamente con el
fin de obtener la prestación por maternidad,
según se desprende del informe de la Inspección de Trabajo de fecha 09/07/2008.
Prestación indebidamente reconocida
desde 28/06/2007 hasta 17/10/2007.
Importe indebidamente abonado:
5.972,96 EUR.
A la vista de lo expuesto, se ordena la
apertura del correspondiente expediente de
revisión de actos declarativos de derechos.
Lo que se le comunica a fin de que, a partir de este momento, si lo desea, comparezca
en esta Dirección Provincial o manifieste lo
que a su derecho convenga. El Director Provincial.
Apellidos y Nombre: Estrella Sequera Treviño.
DNI: 40.534.355 Y.
Domicilio: Vía Favencia, 375 3º 4ª.
Clase de prestación: Maternidad.
Cuantía: 5.972,96 EUR.
Fecha de la Resolución: 03/07/2008.
Barcelona, 10 de febrero de 2009.
El Secretario provincial, Fco. Javier Codera
Vistuer.
062009000702
A
MINISTERI D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
Delegación del Gobierno en Catalunya
Infracciones Administrativas
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, se notifican las Resoluciones del Sr. Delegado del Gobierno, en los
procedimientos sancionadores seguidos a los
interesados que a continuación se relacionan. Estas resoluciones acordadas por infracción a la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (Boletín Oficial del Estado nº 46 de
22.02.92), en relación con el artículo que
consta en cada uno de los expedientes del
R.D. 137/93, de 29.01.93, por el que se
aprueba el Reglamento de Armas (Boletín
Oficial del Estado nº 55 de 05.03.93), se
encuentran a disposición de los interesados,
para conocimiento de su contenido íntegro y
de los recursos que cabe interponer contra
las mismas en el plazo de un mes contado a
partir del siguiente a esta publicación en la
Subdelegación del Gobierno en Barcelona,
C/. Mallorca, nº 278 - Tel. 93/520.99.04 Fax 93/520.99.19, correo electrónico [email protected]
En la siguiente relación constan detallados
un total de 14 Interesados, comenzando y
finalizando la misma por D. ELOY PEREZ SANCHEZ y D. VICENTE VAREA CALDERON.
REFERENCIA (Nº ORDEN/AÑO), NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL, (D:DNI, F:NIF, E:NIE,
N:NII, C:CIF), LOCALIDAD, FECHA DE RESOLUCION, LEGISLACION INFRINGIDA (LEY, ARTICULO) E IMPORTE DE LA SANCION
P. S. 1.869/08, ELOY PEREZ SANCHEZ, D:
52911636, VILADECANS, 18/12/2008, <LEY L.O.
1/92 - ART. 26.F>, 90,00 EUR. (14.975 PTS.)
P. S. 1.929/08, LUIS UTSET VILAJOANA, D:
46136872, BARCELONA, 18/12/2008, <LEY L.O.
1/92 - ART. 26.F>, 90,00 EUR. (14.975 PTS.)
P. S. 2.000/08, JOAQUIN DE LLORENS TERRADE, D:
36955816, BARCELONA, 18/12/2008, <LEY L.O.
1/92 - ART. 26.F>, 90,00 EUR. (14.975 PTS.)
P. S. 2.005/08, JOSE JAVIER ROBLES MARTINEZ, D:
52275898, BADALONA, 18/12/2008, <LEY L.O.
1/92 - ART. 26.F>, 90,00 EUR. (14.975 PTS.)
P. S. 2.061/08, MANUEL GALI CONTRA, D:
40840120, BARCELONA, 18/12/2008, <LEY L.O.
1/92 - ART. 26.F>, 90,00 EUR. (14.975 PTS.)
P. S. 2.063/08, EDUARDO BAGUENA POLO, D:
46331015, BARCELONA, 18/12/2008, <LEY L.O.
1/92 - ART. 26.F>, 90,00 EUR. (14.975 PTS.)
P. S. 2.077/08, PEDRO GUILLEN GONZALEZ, D:
04541750, BARCELONA, 18/12/2008, <LEY L.O.
1/92 - ART. 26.F>, 1 20,00 EUR. (19.966 PTS.)
P. S. 2.079/08, GRZEGORZ RAFAL WILK, E:
X9341203, UTRERA, 08/01/2009, <LEY L.O. 1/92
- ART. 23.A>, 90,00 EUR. (14.975 PTS.)
P. S. 2.094/08, FOUSSEYNI FOFANA, E: X3100354,
LLORET DE MAR, 08/01/2009, <LEY L.O. 1/92 ART. 23.A>, 330,00 EUR. (54.907 PTS.)
P. S. 2.096/08, YOUSSEF HAISSOUNE, E: X3722119,
MANRESA, 08/01/2009, <LEY L.O. 1/92 - ART.
23.A>, 330,00 EUR. (54.907 PTS.)
P. S. 2.233/08, FERNANDO OLMOS MUÑOZ, D:
47642753, HOSPITALET DE LLOBREGAT (L’),
18/12/2008, <LEY L.O. 1/92 - ART. 26.F>, 90,00
EUR. (14.975 PTS.)
P. S. 2.257/08, JOSE MANUEL GONZALEZ PEETERS,
D: 43689059, BARCELONA, 11/12/2008, <LEY
L.O. 1/92 - ART. 26.F>, 90,00 EUR. (14.975 PTS.)
P. S. 2.308/08, ADRIAN MARTIN FERNANDEZ, D:
41005577, BARCELONA, 08/01/2009, <LEY L.O.
1/92 - ART. 23.A)>, 330,00 EUR. (54.907 PTS.)
P. S. 2.324/08, VICENTE VAREA CALDERON, D:
17834787, ESPLUGUES DE LLOBREGAT,
21/01/2009, <LEY L.O. 1/92 - ART. 26.F>, 90,00
EUR. (14.975 PTS.)
Barcelona, 10 de febrero de 2009.
El Delegado del Gobierno, Joan Rangel i
Tarres.
062009000689
A
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 en concordancia con el 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, se hace pública notificación de la
resolución denegatoria recaída en los expedientes abajo relacionados, sobre solicitudes
de renovación de autorizaciones de trabajo
y/o residencia dictadas por la Subdelegada
del Gobierno en Barcelona, ya que la notificación de las mismas no se ha podido practicar por causa no imputable a la Administración. La resolución de los mencionados
expedientes se encuentra a disposición de los
interesados para conocimiento de su contenido íntegro, por un plazo de diez días, en la
Subdelegación del Gobierno en Barcelona Oficina de Extranjeros-, Avda. Marqués de la
Argentera, número 4 (Renovaciones-2ª planta-Puerta A).
Contra dichas resoluciones, de conformidad con la Disposición Adicional Décima del
R.D. 2393/2004,de 30 de diciembre, se
podrá interponer recurso de alzada, previo a
la vía jurisdiccional, ante el Delegado del
Gobierno en Cataluña, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la fecha de notificación, de acuerdo con lo establecido por los
artículos 114, 115 y concordantes de la
vigente Ley 30/92, de 26 de noviembre,
LRJAP y PAC, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Y son 23 los expedientes relacionados,
comenzando con MOHAMMAD ZAFAR IQBAL
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 17
Administració Central
KHAN y acabando con TCHAKOUMI YOUMBI
TCHANKETSING.
comenzando con FERNANDO ARIEL VILIANI y
acabando con SM PALASH HOQUE.
NOMBRE Y APELLIDOS§
Nº EXPEDIENTE#
NOMBRE Y APELLIDOS§
Nº EXPEDIENTE#
MOHAMMAD ZAFAR IQBAL KHAN§
WASSEM AKRAM§
UMAR FAROOQ RANJHA§
MIMOUN EL BAROUDI§
SAMIR DAMMOU§
NAJMOUDINE GUSEYNOV§
SHUANAT GUSEYNOVA§
NILTON TERCEROS ALGARA?AZ§
ABDENBI KARROUM§
HARBANS BALI§
MIMOUN AZZI§
ABDUL ALIM§
JORGE ENRIQUE NAZARENO REASCOS§
YAYA DANSO§
ALFREDO ARIEL ANZALDO LEDEZMA§
SAID EL BARAKA§
JOSE IGNACIO FALCONES PRIETO§
RAYMOND FOTSO CHATUE§
JOSE LEONEL CORIA BENITEZ§
FERMIN VELIZ GONZALES§
SIMON BOLIVAR CEVALLOS BURGOS§
RAINELDA GALEANO FLORES§
TCHAKOUMI YOUMBI TCHANKETSING§
080020080088596#
080020080089241#
080020080089531#
080020080089741#
080020080089750#
080020080090264#
080020080090267#
089920080141688#
089920080147813#
089920080173658#
089920080173907#
089920080176351#
089920080177062#
089920080185466#
089920080185489#
089920080185779#
089920080186736#
089920080187253#
089920080187589#
089920080187730#
089920080187959#
089920080189830#
089920080191927#
FERNANDO ARIEL VILIANI§
ROZE AHMED§
SILLAH KISSIMA§
MHAMED AIT IZZOU§
ISRAEL BAUTISTA GAVILANEZ§
EVARISTO MACHUCA SALIRROSAS§
MERCEDES MARI?O§
SANDRA YVELISSE DIAZ§
KRISTIAN OBREGON SATIZABAL§
KATERIN ALDANA LONDO?O§
MOHAMMAD OUHLAL§
JUAN JOSE MOROCHO CAJO§
ELEANETH ROSELIN SANTOS§
MARTIN GERARDO FLORENTIN§
ANA LIA SUAREZ HINOJOSA§
CARLOS ALFONSO ANDRADE POSLIGUA§
VOLODYMYR BOYKO§
NASEEM MOHAMMAD§
SM PALASH HOQUE§
080020080085168#
080020080087273#
080020080088450#
080020080088537#
080020080089050#
080020080089073#
080020080089453#
080020080089939#
080020080090089#
080020080090261#
080020090001331#
089920080072717#
089920080113271#
089920080114727#
089920080117261#
089920080127647#
089920080130962#
089920080183950#
089920080198773#
Barcelona, 9 de febrero de 2009.
La
Subdelegada
del
Gobierno,
(O.31.12.58 Boletín Oficial del Estado 5/59),
el Jefe de Sección, José Antonio Rodríguez
Gómez.
062009000687
A
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 en concordancia con el 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de la
resolución de conclusión o de inadmisión a
trámite recaída en los expedientes abajo relacionados, sobre solicitudes de renovación de
autorizaciones de trabajo y/o residencia dictadas por la Subdelegada del Gobierno en
Barcelona, ya que la notificación de las mismas no se ha podido practicar por causa no
imputable a la Administración. La resolución
de los mencionados expedientes se encuentra a disposición de los interesados para
conocimiento de su contenido íntegro, por
un plazo de diez días, en la Subdelegación
del Gobierno en Barcelona -Oficina de
Extranjeros-, Avda. Marqués de la Argentera,
número 4 (Renovaciones-2ª planta-Puerta A)
en horario de 9 a 12 horas.
Contra dichas resoluciones, de conformidad con la Disposición Adicional Décima del
R.D. 2393/2004,de 30 de diciembre, se
podrá interponer recurso de alzada, previo a
la vía jurisdiccional, ante el Delegado del
Gobierno en Cataluña, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la fecha de notificación, de acuerdo con lo establecido por los
artículos 114, 115 y concordantes de la
vigente Ley 30/92, de 26 de noviembre,
LRJAP y PAC, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Y son 19 los expedientes relacionados,
Barcelona, 9 de febrero de 2009.
La Subdelegada del Gobierno, (O.
31.12.58 Boletín Oficial del Estado 5/59), el
Jefe de Sección, José Antonio Rodríguez
Gómez.
062009000686
A
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 en concordancia con el 61 de
la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero a continuación se relacionan resoluciones de archivo adoptadas por la Subdelegación del
Gobierno en Barcelona, en relación, respectivamente, con las solicitudes de prorroga de
estancia, formuladas al amparo del procedimiento previsto en el Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, dado que la
notificación cursada al domicilio indicado
por los interesados ha resultado infructuosa.
Contra dichas resoluciones, que, de conformidad con la Disposición Adicional Décima del RD2393/2004, ponen fin a la vía
administrativa se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes a partir del día siguiente a la fecha
de publicación de este Edicto, y ante el
mismo órgano que dictó el acto recurrido en
la forma y de acuerdo con lo establecido por
los artículos 116,117 y concordantes de la
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
LRJAP y PAC, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero. En todo caso y en el supuesto
de que no se optase por interponer el recurso
de reposición potestativo antes indicado, se
podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo correspondiente, de los de
Barcelona, en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de la publicación del presente Edicto.
La causa de archivo de las solicitudes es la
no aportación de la documentación requerida.
Son 2 los expedientes relacionados,
comenzando con VLADYSLAV SLOBODCHYK
(Expdte.: 080020080059450) y acabando
con ELEAZAR ENRIQUE FRIAS HIDALGO (Expdte.:
0800200875667).
NOMBRE Y APELLIDOS§
Nº EXPEDIENTE#
VLADYSLAV SLOBODCHYK§
ELEAZAR ENRIQUE FRIAS HIDALGO§
080020080059450#
080020080075667#
Barcelona, 9 de febrero de 2009.
La Subdelegada del Gobierno, O. la Jefe
de Servicio, Elena Nieto Delgado.
062009000654
A
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 en concordancia con el 61 de
la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero a continuación se relacionan resoluciones de archivo adoptadas por la Subdelegación del
Gobierno en Barcelona, en relación, respectivamente, con las solicitudes de cédula de
inscripción, formuladas al amparo del procedimiento previsto en el Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, dado que la
notificación cursada al domicilio indicado
por los interesados ha resultado infructuosa.
Contra dichas resoluciones, que, de conformidad con la Disposición Adicional Décima del RD2393/2004, ponen fin a la vía
administrativa se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes a partir del día siguiente a la fecha
de publicación de este Edicto, y ante el
mismo órgano que dictó el acto recurrido en
la forma y de acuerdo con lo establecido por
los artículos 116,117 y concordantes de la
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
LRJAP y PAC, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero. En todo caso y en el supuesto
de que no se optase por interponer el recurso
de reposición potestativo antes indicado, se
podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo correspondiente, de los de
Barcelona, en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de la publicación del presente Edicto.
La causa de archivo de las solicitudes es la
no aportación de la documentación requerida.
Es un solo expediente relacionado, (Expdte.: 080020080063339), ERJAN KRASNIC.
NOMBRE Y APELLIDOS§
Nº EXPEDIENTE#
ERJAN KRASNIC§
080020080063339#
Barcelona, 9 de febrero de 2009.
La Subdelegada del Gobierno, P.O. la Jefe
de Servicio, Elena Nieto Delgado.
062009000648
A
Núm. 41 / Pàg. 18
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Direcció de Serveis de Tecnologies
i Sistemes Corporatius
ANUNCI
Creació del fitxer que conté dades de
caràcter personal DAP - Dossiers d’actuació
professional
Als efectes de coneixement general es fa
públic que per Decret, de data 5 de febrer de
2009, de la Presidència de la Diputació de
Barcelona s’aprova la creació del fitxer que
conté dades de caràcter personal relatiu a
DAP-Dossiers d’actuació professional, d’acord amb les especificacions que es detallen:
a) Identificació del fitxer:
Denominació:
DAP (Dossiers d’actuació professional)
Finalitat:
Instrument perquè la persona pugui fer
una autoevaluació de la seva trajectòria professional on podrà portar i recopilar proves
(informació o documentació) extretes de la
seva pràctica professional.
b) Origen de les dades:
Persones o col·lectius: Treballadors de la
Diputació, Organismes Autònoms i Consorcis.
Procedència i Procediment de recollida:
* Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats legals.
* Procediment: Enquestes o entrevistes,
formularis, en suport paper.
c) Estructura bàsica del fitxer:
Descripció del tipus de dades contingudes:
* Dades bàsiques: Nom i Cognoms, número registre personal, signatura empremta.
* Altres dades: Experiència professional,
creacions científiques o tècniques, categoria/grau, lloc de treball.
Suport físic: Base de dades
Sistema de tractament utilitzat: Manual.
d) Cessions:
No previstes específicament.
e) Transferències internacionals de dades:
No previstes específicament.
f) Òrgan responsable del fitxer:
El President de la Diputació de Barcelona.
g) Servei o unitat davant el qual poden
exercir-se els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició:
Registre general de la Diputació de Barcelona.
h) Mesures de seguretat:
De nivell bàsic.
Barcelona, 6 de febrer de 2009.
La Secretària, Petra Mahillo García.
022009005490
A
Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI
Anunci d’adjudicació definitiva de contracte d’obres de “Urbanització de la travessera urbana de la carretera BV-2249 entre els
P. K. 6,680 i 6,132 a Sant Llorenç d’Hortons.
Trams central i est”
De conformitat amb el que disposa l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l’adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona
b) Dependència que tramita l’expedient:
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat
c) Núm. d’expedient: 3023
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obres
b) Descripció de l’objecte: Urbanització
de la travessera urbana de la carretera BV2249 entre els P. K. 6,680 i 6,132 a Sant Llorenç d’Hortons. Trams central i est.
c) Lots: No
3. Tramitació de l’expedient i procediment
d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Un criteri de valoració: el preu
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 796.218,56
EUR, IVA exclòs
b) Valor estimat: 796.218,56 EUR, IVA
exclòs
5.- Adjudicació definitiva
a) Data: 3 de febrer de 2009
b) Contractista: Construccions Jordi Riera,
S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import total d’adjudicació: 648.918,13
EUR, IVA exclòs
Barcelona, 11 de febrer de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009005459
A
Servei de Contractació
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l’adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació.
c) Núm. d’expedient: 2008/10403.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Privats.
b) Descripció de l’objecte: Representació
de l’espectacle “Sons de circ” produït per
l’Orquestra Simfònica del Vallès.
c) Lots: No.
d) Butlletí i data de publicació de l’anunci
de d’adjudicació provisional: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm. 6 de data
7 de gener de 2009.
3. Tramitació de l’expedient i procediment
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat
per raons artístiques, d’acord amb l’article
154.d) de la LCSP.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost màxim: 59.400,00 EUR IVA
exclòs.
b) Valor estimat: 59.400,00 EUR IVA
exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 5 de febrer de 2009
b) Contractista: Orquestra Simfònica del
Vallès, SAL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import del preu adjudicat: 59.400,00
EUR IVA exclòs.
Barcelona, 11 de febrer de 2009.
La Secretària Delegada, Maria Teresa
Muratel Cavero.
022009005440
A
Servei de Contractació
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l’adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació.
c) Núm. d’expedient: 2008/3432.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l’objecte: Control de
desinsectació i desratització dels edificis dels
Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López.
c) Lots: No.
d) Butlletí i data de publicació de l’anunci
d’adjudicació provisional: BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA núm. 293 de data 6 de desembre de 2008.
3. Tramitació de l’expedient i procediment
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
c) Varis aspectes de negociació.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 17.671,46 EUR,
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 19
Administració Local
IVA exclòs.
b) Valor estimat: 35.342,92 EUR, IVA
exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 10 de febrer de 2009.
b) Contractista: Lb Desinfecciones Barcino, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d’adjudicació: 17.671,46
EUR, IVA exclòs.
Barcelona, 11 de febrer de 2009.
La Secretària Delegada, Maria Teresa
Muratel Cavero.
022009005446
A
Servei de Contractació
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l’adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació.
c) Núm. d’expedient: 2008/8839.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de l’objecte: Projecte de
rehabilitació del sender PR-C 148 i variants.
Camins del Vi i del Cava.
c) Lots: No.
d) Butlletí i data de publicació de l’anunci
de d’adjudicació provisional: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA P ROVÍNCIA de Barcelona núm. 12 de
data 14 de gener de 2009.
3. Tramitació de l’expedient i procediment
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
c) Varis aspectes de negociació.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 26.503,00 EUR
IVA exclòs.
b) Valor estimat: 26.503,00 EUR IVA
exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 10 de febrer de 2009.
b) Contractista: Comunicaciones Comarcales, SA
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d’adjudicació: 18.731,60
EUR IVA exclòs.
Barcelona, 11 de febrer de 2009.
La Secretària Delegada, Maria Teresa
Muratel Cavero.
022009005447
A
Servei de Contractació
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l’adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació.
c) Núm. d’expedient: 2008/6120.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de l’objecte: Adquisició d’un
vehicle tipus carretó elevador retràctil de
motorització elèctrica, amb destinació a la
Plataforma de Distribució Logística, ubicada
a Montcada i Reixac.
c) Lots: No.
d) Butlletí i data de publicació de l’anunci
de d’adjudicació provisional: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm. 304 de
data 19 de desembre de 2008.
3. Tramitació de l’expedient i procediment
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
c) Varis aspectes de negociació.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 38.000,00 EUR
IVA exclòs.
b) Valor estimat: 38.000,00 EUR IVA
exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 10 de febrer de 2009.
b) Contractista: Linde Material Handling
Ibérica, SA
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d’adjudicació: 35.180,00
EUR IVA exclòs.
Barcelona, 12 de febrer de 2009.
La Secretària Delegada, Maria Teresa
Muratel Cavero.
022009005448
A
Servei de Contractació
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l’adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació.
c) Núm. d’expedient 2008/9134.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l’objecte: Realització
d’un estudi sobre exclusió social derivat de
l’enquesta de condicions de vida i hàbits de
la població de Catalunya.
c) Lots: No.
d) Butlletí i data de publicació de l’anunci
d’adjudicació provisional: BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA núm. 8 de data 9 de gener de
2009.
3. Tramitació de l’expedient i procediment
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat
per raons tècniques, article 154.d) LCSP.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 19.000 EUR IVA
exclòs.
b) Valor estimat: 19.000 EUR IVA exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 5 de febrer de 2009.
b) Contractista: Consorci Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d’adjudicació: 19.000 EUR
IVA exclòs.
Barcelona, 10 de febrer de 2009.
La Secretària Delegada, Maria Teresa
Muratel Cavero.
022009005449
A
Servei de Govern Local
ANUNCI
Es fa públic per a general coneixement
que la Presidència de la Diputació de Barcelona, per resolució d’11 de febrer de 2009,
ha aprovat el decret que es transcriu a continuació:
«Rectificació d’errors materials detectats
en el decret de presidència de data 26 de
gener de 2009 d’aprovació de línies de
suport als ajuntaments afectats pel temporal
de vent del mes de gener de 2009
Davant la situació provocada pel temporal
de vent esdevingut durant el mes de gener de
2009, per Decret de la Presidència d’aquesta
Corporació, de data 26 de gener de 2009, es
va habilitar amb caràcter extraordinari, dues
línies diferenciades de suport als Ajuntaments
de la província de Barcelona afectats per
aquesta situació:
1. Línia d’assistència tècnica i econòmica
en el marc del Pla de Concertació XBMQ
2008-2011 per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris en motiu del temporal de vent.
2. Línia de crèdit extraordinària i urgent
per a la rehabilitació de les instal·lacions
municipals danyades pel temporal de vent
esdevingut durant el mes de gener de 2009, a
través de la Caixa de Crèdit de Cooperació.
Aquest Decret va ser publicat al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de BARCELONA núm.
25, en data 29-01-09.
Atès que en l’esmentat Decret s’han detec-
Núm. 41 / Pàg. 20
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
tat diversos aspectes a esmenar en el que
afecta a la regulació del Programa complementari “Assistència amb motiu del temporal
de vent” pel que fa a les clàusules “1a.Objecte”; “2a.Destinataris”, “3a.Despeses subvencionables” i “4a.”Sol·licituds”.
Atès que l’article 105.2 de la llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú preveu que les Administracions Públiques puguin rectificar els errors
materials existents en els seus actes.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa l’adopció de la següent
Resolució
Primer.- Rectificar l’error material detectat
a l’apartat primer del Decret de la presidència de data 26 de gener de 2009 d’Aprovació
de línies de suport als Ajuntaments afectats
pel temporal de vent del mes de gener de
2009 en el sentit següent
On diu:
Primer.- Aprovar la creació del Programa
complementari “Assistència amb motiu del
temporal de vent”, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per tal de fer front a les despeses amb motiu del temporal de vent esdevingut durant el mes de gener de 2009, i en
concret:
* Atorgar ajuts econòmics per a despeses
extraordinàries amb motiu del temporal de
vent
* Prestar l’assistència tècnica necessària
per la valoració dels danys causats pel temporal de vent en equipaments i infrastructures
de titularitat municipal, a través dels corresponents serveis tècnics de la Diputació.
Ha de dir:
Primer.- Aprovar la creació del Programa
complementari “Assistència amb motiu del
temporal de vent”, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per tal de fer front a les despeses amb motiu del temporal de vent esdevingut durant el mes de gener de 2009, i en
concret:
* Atorgar ajuts econòmics per a despeses
extraordinàries amb motiu del temporal de
vent
* Prestar l’assistència tècnica necessària
per la valoració dels danys causats pel temporal de vent en equipaments i infrastructures
de titularitat municipal i/o en equipaments i
infraestructures el manteniment de les quals
sigui de competència municipal, a través dels
corresponents serveis tècnics de la Diputació.
Segon.- Rectificar els errors materials
detectats a l’apartat segon de l’esmentat
Decret en el que es regula el Programa complementari “Assistència amb motiu del temporal de vent”, en el clausulat “1a.Objecte”;
“2a.Destinataris”; “3a. Despeses subvencionables” i “4a.Sol·licituds”; en el sentit
següent
a) Rectificació de l’apartat segon, clàusula
“1a.Objecte”:
On diu:
El Programa complementari “Assistència
amb motiu del temporal de vent” té per
objecte donar suport als Ajuntament afectats
pel temporal de vent esdevingut durant el
mes de gener de 2009, a través de:
* L’atorgament d’ajuts per despeses extraordinàries amb motiu del temporal de vent.
* L’assistència tècnica necessària per a la
valoració dels danys causats pel temporal de
vent en equipaments i infraestructures de titularitat municipal, a través dels corresponents
serveis tècnics de la Diputació.
Ha de dir:
El Programa complementari “Assistència
amb motiu del temporal de vent” té per
objecte donar suport als Ajuntaments afectats
pel temporal de vent esdevingut durant el
mes de gener de 2009, a través de:
* L’atorgament d’ajuts per despeses extraordinàries amb motiu del temporal de vent.
* L’assistència tècnica necessària per a la
valoració dels danys causats pel temporal de
vent en equipaments i infraestructures de titularitat municipal i/o en equipaments i infraestructures el manteniment de les quals sigui de
competència municipal, a través dels corresponents serveis tècnics de la Diputació.
b) Rectificació de l’apartat segon, clàusula
“2a. Destinataris”:
On diu:
Són destinataris els Ajuntaments de la
província de Barcelona.
Ha de dir:
Són destinataris els Ajuntaments i Entitats
Municipals Descentralitzades de la província
de Barcelona.
c) Rectificació de l’apartat segon, clàusula
“3a. Despeses subvencionables”:
On diu:
Els ajuts van destinats a sufragar:
* Despeses de material tal com estris i
roba.
* Despeses d’avituallament de les persones, efectius i voluntaris.
* Despeses d’honoraris tècnics per a la
valoració dels danys soferts.
* Despeses extraordinàries de neteja i condicionament de carrers i vies de comunicació.
* Despeses de combustible i lloguer de
maquinària.
* Altres despeses similars.
Ha de dir:
Els ajuts van destinats a sufragar les despeses extraordinàries efectuades per tal de restituir la funcionalitat bàsica d’espais públics i
serveis municipals, a través de la següent
tipologia de despesa corrent:
* Despeses de material tal com estris i
roba.
* Despeses d’avituallament de les persones, efectius i voluntaris.
* Despeses d’honoraris tècnics per a la
valoració dels danys soferts.
* Despeses extraordinàries de neteja i condicionament de carrers i vies de comunicació.
* Despeses de combustible i lloguer de
maquinària.
* Altra despesa corrent similar.
d) Rectificació de l’apartat segon, clàusula
“4a. Sol·licituds”:
On diu:
Els Ajuntaments podran demanar aquests
ajuts mitjançant una sol·licitud i una justificació d’ajuts. La informació bàsica necessària
és:
* Sol·licitud del/la alcalde/essa, amb indicació de la quantia de l’ajut.
* Relació de factures de les despeses ocasionades pel temporal de vent degudament
aprovades per l’òrgan competent de l’entitat
local i certificada pel secretari/ària de la corporació. Les factures hauran d’estar datades
durant la vigència de la fase d’alerta del Pla
de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT)
per forts vents.
És imprescindible a efectes legals la presentació de la sol·licitud en suport paper al
Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya 126, de dilluns a dissabte, de 9.30 a 14:00 o c/Comte d’Urgell 187,
edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de
9,.30 a 14,00 h). Per agilitar els tràmits, la
sol·licitud pot avançar-se per correu electrònic ([email protected]) o per fax (934022115).
Ha de dir:
Els Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades podran demanar aquests ajuts
mitjançant una sol·licitud i una justificació
d’ajuts. La informació bàsica necessària és:
* Sol·licitud del/la alcalde/essa, amb indicació de la quantia de l’ajut.
* Relació de factures de les despeses ocasionades pel temporal de vent degudament
aprovades per l’òrgan competent de l’entitat
local i certificada pel secretari/ària de la corporació, d’acord model facilitat a l’efecte per
la Diputació de Barcelona disponible a
www.diba.cat/temporalsvent/
Les factures hauran d’estar datades a partir
de la vigència de la fase d’alerta del Pla de
Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per
forts vents (23-01-09).
És imprescindible a efectes legals la presentació de la sol·licitud en suport paper al
Registre de Factures i Documents Justificatius
de Despesa de la Diputació (Edifici de Can
Serra, Rambla Catalunya, 126, 8a planta). Per
agilitar els tràmits, la sol·licitud pot avançarse per correu electrònic ([email protected]) o
per fax (934022115).
d) Rectificació de l’apartat segon, clàusula
“6a. Gestió”:
On diu:
La gestió d’aquests ajuts per despeses
extraordinàries correspon al Servei de
Govern Local.
Ha de dir:
La gestió d’aquests ajuts per despeses
extraordinàries correspon al Servei de
Govern Local. Els ajuts de suport econòmic
derivats de la clàusula tercera del paràgraf
segon del present Decret es resoldran, d’acord el volum de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària de la Diputació.»
Tercer.- Establir que la resta de disposicions contingudes a la resolució de referència de l’esmentat Decret es mantenen sense
cap variació, inclosa la relativa al termini
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 21
Administració Local
màxim de presentació de sol·licituds, fixat en
30 dies naturals a comptar des de l’endemà
de la publicació del decret al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. Per tant, el termini màxim de publicació és el 28/2/2009.
Quart.- Publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona l’anunci d’aprovació
d’aquestes rectificacions, junt amb la reproducció íntegra del contingut definitiu del present Decret:
TEXT REFÒS DE LES CONDICIONS D’ACCÈS A LES
LÍNIES DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS AFECTATS PEL
TEMPORAL DE VENT DEL MES DE GENER DE 2009
Primer.- Aprovar la creació del Programa
complementari “Assistència amb motiu del
temporal de vent”, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per tal de fer front a les despeses amb motiu del temporal de vent esdevingut durant el mes de gener de 2009, i en
concret:
* Atorgar ajuts econòmics per a despeses
extraordinàries amb motiu del temporal de
vent
* Prestar l’assistència tècnica necessària
per la valoració dels danys causats pel temporal de vent en equipaments i infrastructures
de titularitat municipal i/o en equipaments i
infraestructures el manteniment de les quals
sigui de competència municipal, a través dels
corresponents serveis tècnics de la Diputació.
Segon.- Aprovar la regulació del Programa
complementari “Assistència amb motiu del
temporal de vent”, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
«1r.-Objecte:
El Programa complementari “Assistència
amb motiu del temporal de vent” té per
objecte donar suport als Ajuntaments afectats
pel temporal de vent esdevingut durant el
mes de gener de 2009, a través de:
* L’atorgament d’ajuts per despeses extraordinàries amb motiu del temporal de vent.
* L’assistència tècnica necessària per a la
valoració dels danys causats pel temporal de
vent en equipaments i infraestructures de titularitat municipal i/o en equipaments i infraestructures el manteniment de les quals sigui de
competència municipal, a través dels corresponents serveis tècnics de la Diputació.
2a. Destinataris:
Són destinataris els Ajuntaments i Entitats
Municipals Descentralitzades de la província
de Barcelona.
3a. Despeses subvencionables:
Els ajuts van destinats a sufragar les despeses extraordinàries efectuades per tal de restituir la funcionalitat bàsica d’espais públics i
serveis municipals, a través de la següent
tipologia de despesa corrent:
* Despeses de material tal com estris i
roba.
* Despeses d’avituallament de les persones, efectius i voluntaris.
* Despeses d’honoraris tècnics per a la
valoració dels danys soferts.
* Despeses extraordinàries de neteja i con-
dicionament de carrers i vies de comunicació.
* Despeses de combustible i lloguer de
maquinària.
* Altra despesa corrent similar.
4a. Sol·licituds:
Els Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades podran demanar aquests ajuts
mitjançant una sol·licitud i una justificació
d’ajuts. La informació bàsica necessària és:
* Sol·licitud del/la alcalde/essa, amb indicació de la quantia de l’ajut.
* Relació de factures de les despeses ocasionades pel temporal de vent degudament
aprovades per l’òrgan competent de l’entitat
local i certificada pel secretari/ària de la corporació, d’acord model facilitat a l’efecte per
la Diputació de Barcelona disponible a
www.diba.cat/temporalsvent/
Les factures hauran d’estar datades a partir
de la vigència de la fase d’alerta del Pla de
Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per
forts vents (23-01-09).
És imprescindible a efectes legals la presentació de la sol·licitud en suport paper al
Registre de Factures i Documents Justificatius
de Despesa de la Diputació (Edifici de Can
Serra, Rambla Catalunya, 126, 8a planta). Per
agilitar els tràmits, la sol·licitud pot avançarse per correu electrònic ([email protected]) o
per fax (934022115).
5a.- Termini per a la presentació de
sol·licituds:
El termini màxim de presentació serà de
30 dies naturals a comptar des de l’endemà
de la data de la publicació del decret al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
6a.-Gestió:
La gestió d’aquests ajuts per despeses
extraordinàries correspon al Servei de
Govern Local. Els ajuts de suport econòmic
derivats de la clàusula tercera del paràgraf
segon del present Decret es resoldran, d’acord el volum de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària de la Diputació.
7a.- Acceptació:
S’entendrà acceptada la concessió de l’ajut per part dels ens beneficiaris si en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de
la notificació, no han manifestat expressament la renúncia, sens perjudici que, en el
cas de convenis específics, sigui necessari
procedir a la seva signatura per a la plena
efectivitat de l’ajut.
8a.- Compensació de deutes:
L’acceptació dels ajuts pels beneficiaris
implicarà necessàriament l’acceptació de la
compensació de deutes existents, a favor de
la Diputació, en el moment en què hagi de
fer-se efectiu el pagament dels ajuts concedits.
9a Declaració d’urgència:
Les contractacions per part de la Diputació
que es derivin d’aquest Decret tindran la
consideració d’urgent als efectes previstos en
l’article 96 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.»
Barcelona, 14 de febrer de 2009.
La Secretària General, Petra Mahillo
García.
022009005658
A
Núm. 41 / Pàg. 22
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA
Mancomunitat de Municipis
ANUNCI
Acord de la Junta de Govern de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona de data 22 de gener de 2009,
pel qual s’anuncia el procediment obert per a
la contractació de les obres del Camí de la
Riera de Sant Cugat.
1. Entitat adjudicadora
a) Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Carrer 62,
número 16 2a planta (despatx 222 de l’edifici
A). 08040 Barcelona. Telèfon 93 223 51 51 i
93 506 94 95. Fax 93 223 51 31. Internet
www.amb.cat (Mancomunitat - Licitacions).
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació.
c) Número d’expedient: 116/09.
Codi CPV: 45200000-9.
2. Objecte del contracte: Obres
Descripció de l’objecte: Obres del Camí
de la Riera de Sant Cugat, al terme municipal
de Cerdanyola del Vallès.
a) Divisió per lots: No.
b) Lloc d’execució: Al municipi de referència. Vegeu documentació tècnica i administrativa particular.
c) Termini d’execució: 9 mesos.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost màxim de licitació:
1.033.578,62 EUR exclòs l’IVA.
5. Garanties
Garantia provisional: No es requereix.
Garantia definitiva: El 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Per informació aquesta Mancomunitat
de Municipis i al Perfil de contractant
www.amb.cat (Mancomunitat - Licitacions).
Vegeu punts 1.a) i b) anteriors. Per obtenir
còpies del projecte: Copisteria Artyplan, C/
Muntaner, 281 - Barcelona. Tel. 902 120 436
(extensió 1113).
f) Data límit d’obtenció de documents i
informació: Durant el període de presentació
de proposicions.
7. Requisits específics del contractista:
Vegeu documentació tècnica i administrativa particular.
a) Classificació contractista:
Grup G - Subgrup 6 - Categoria e
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: Fins les 11
hores del dia en què es compleixin vint-i-set
dies naturals a partir de l’endemà de la data
de publicació d’aquest anunci al B UTLLETÍ
O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA de Barcelona. Si
aquest dia coincideix en dissabte o festiu,
l’admissió es traslladarà a les 11 hores del
següent dia hàbil.
a) Documentació a presentar: Vegeu documentació tècnica i plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Vegeu punt 1.b)
1. Entitat: Vegeu punt 1.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: Dos mesos.
9. Obertura de les ofertes: Acte públic
a) Entitat i domicili. Vegeu punt 1.
b) Data: A les dotze hores del cinquè dia
hàbil següent al de finalització de presentació d’ofertes.
c) Hora: A les 12 hores.
10. Criteris d’adjudicació del contracte:
Vegeu plec de clàusules administratives
particulars.
11. Despeses d’anuncis:
L’import d’aquest anunci serà a càrrec de
l’adjudicatari.
13. Perfil de contractant on figuren les
informacions relatives a la licitació:
www.amb.cat (Mancomunitat - Licitacions).
Barcelona, 13 de febrer de 2009.
El Secretari general acctal., Sebastià Grau i
Àvila.
022009005636
A
CONSELLS COMARCALS
Bages
ANUNCI
Aprovada la plantilla de personal del Consell Comarcal del Bages en la sessió del Ple
del Consell Comarcal del dia 24 de novembre de 2008, es fa pública en compliment
d’allò que disposa el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 23
Administració Local
PLANTILLA
- 2009#
DE PERSONAL DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES
(PLE 24/11/2008)#
A) Places de funcionaris/àries de carrera#
Places#
Denominació§
FUNCIONARIS
Grup§ Nombre§ Vacants#
Secretari/ària - categoria superior§
Interventor/a - categoria superior§
Tresorer/a (Règim autorització excepcional RD
1732/94, d.a. 3a - resolució DGAL 7/9/98)§
FUNCIONARIS/ÀRIES
A§
A§
1§
1§
1#
1#
-§
-§
-#
Denominació§
Grup§ Nombre§ Vacants#
Auxiliar Administratiu/iva§
§
1 funcionarització plaça laboral adscrita a
S. Generals, a extingir per promoció interna a plaça
d’administratiu/iva 1 adscrita a S. Financers i a
extingir per promoció interna a plaça
d’administratiu/iva§
D§
AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER ESTATAL#
PROPIS/ÒPIES
§
#
3§
2#
1§
-#
1§
-#
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL#
Tècnic/a grau mitjà Treballador/a Social§
B§
Tècnic/a grau mitjà Diplomat/ada en Gestió i AdmiB§
nistració Pública§
Escala d’Administració General#
Tècnic/a d’Administració General§
A§
Administratiu/iva§
§
2 vinculades a promoció interna - adscrites a l’àrea
C§
de règim intern- S. Generals,S. Financers§
1§
-#
§
#
3§
2#
Dedicació: Plena
Vacants: -
B) Places de personal eventual
Denominació: Gerent
N. Places: 1
C) Places de personal laboral#
Denominació§
Grup assim. Núm.
Funcionari§ Places§ Dedicació§Vacant#
Tècnic/a d’informàtica
(Tècnic/a grau superior)§
A§
1§
Plena§
-#
Tècnic/a psicòleg/ologa
(Tècnic/a grau superior)
3 vinculades - ET art. 52.e§
A§
3§
Plena§
1#
Tècnic/a pedagog/a
(Tècnic/a grau superior)
2 vinculades - ET art. 52.e§
A§
2§
Plena§
1#
Tècnic/a Llicenciat/ada en ciències
ambientals
(Tècnic/a grau superior)§
A§
2§
Plena§
-#
Promotor/a laboral dinamitzador/a
ocupac.
(Tècnic/a grau mitjà)§
Tècnic/a de gestió especialitzada Consum
(Tècnic/a grau mitjà)§
B§
B§
1§
1§
Plena§
Plena§
-#
-#
Treballador/a Social
(Tècnic/a grau mitjà)
1 vinculada - ET art. 52.e§
B§
5§
Plena§
3#
Educador/a social
(Tècnic/a grau mitjà)
2 vinculades - ET art. 52.e§
B§
2§
Plena§
2#
Tècnic/a de gestió especialitzada Educació, Cultura i Joventut
(Tècnic/a grau mitjà)
vinculada - ET art. 52.e§
B§
* distribució de la jornada en còmput anual,
adscrita al curs escolar
D) Places de funcionari/ària en règim de
traspàs per delegació de competències de la
generalitat de catalunya
1§
Plena§
1#
Grup assim. Núm.
Funcionari§ Places§ Dedicació§Vacant#
Denominació§
Tècnic/a de gestió especialitzada Ciutadania i Immigració
(Tècnic/a grau mitjà diplomat/ada en
educació social)
vinculada - ET art. 52.e§
B§
1§
Plena§
-#
Tècnic/a de gestió especialitzada Polítiques d’igualtat de gènere
(Tècnic/a grau mitjà)
vinculada - ET art. 52.e§
B§
1§
Plena§
1#
Operador/a d’informàtica
1 vinculada - ET art. 52.e§
C§
3§
Plena§
3#
Administratiu/ivaº
vinculada - ET art. 52.e§
C§
1§
Plena§
1#
Administratiu/iva
vinculada - ET art. 52.e§
C§
1§
Plena§
1#
Treballador/a familiar§
D§
2§
Plena§
1#
Encarregat/ada - vigilant§
D§
1§
Plena§
-#
Auxiliar administratiu/iva
2 vinculades - ET art. 52.e
(1 a extingir per funcionarització)§
D§
11§
Plena§
5#
Auxiliar-operador/a informàtic§
D§
1§
Plena§
1#
Conductor/a transport escolar adaptat
i d’educació especial§
D§
1§
Plena§
1#
Acompanyant transport escolar adaptat
i d’educació especial
2 vinculades - ET art. 52.e§
E§
2§
Parcial *§
2#
Aux. manteniment agropecuari§
E§
1§
Plena§
-#
Places
Denominació: TAE - Tècnic/a grau mitjà
gestió especialitzada
Grup: B
Nombre: 1
Vacant: Delegació: Joventut 9-2-94
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 24
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Manresa, 9 de febrer de 2009.
El President, Cristòfol Gimeno i Iglesias.
022009004931
A
Osona
ANUNCI
Per resolució de Presidència de data 11 de
febrer de 2009, s’ha convocat i s’han aprovat
les bases per a la selecció i provisió d’un lloc
de Tècnic de Joventut i Esports, en la categoria escala administració especial - subescala
tècnica - tècnic de grau mig, equivalent al
subgrup A2 (abans grup B), mitjançant contracte laboral no permanent d’interinitat, en
tant que el titular del lloc de treball té reserva
del lloc de treball, a partir del dia 17 de març
de 2009 i per un període aproximat de set
mesos.
El termini per presentar sol·licituds serà de
deu dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Els candidats que presentin sol·licitud i no
acreditin el coneixement dels idiomes català
i/o castellà hauran de realitzar una prova de
nivell el dia 6 de març de 2009 a les 9:30
hores a la seu del Consell Comarcal.
La resta d’aspirants i els que superin les
proves d’idiomes, si s’escau, el dia 6 de març
de 2009 a les 12:30 hores a la seu del Consell Comarcal d’Osona, hauran de realitzar la
prova següent:
La prova pràctica consistirà en consistirà
en un o varis supòsits pràctics relacionats
amb les funcions del lloc de treball a proveir,
podent-se utilitzar programes informàtics.
Així mateix, la resolució esmentada disposava que el Tribunal que realitzarà les proves
estarà format pels membres següents:
Titular: Sr. Jaume Portús Arimany - Secretari Consell Comarcal
Suplent: Sra. Anna Mayans Masoliver TAG Consell Comarcal
Titular: Sr. Jordi Valldeoriola Roquet, tècnic de Joventut i Esports del Consell Comarcal d’Osona
Suplent: Sr Josep M Brugera Clavero, tècnic de Joventut de l’ajuntament de Vic
Titular: Sra. Rosa Altimiras Rovira, responsable secció i coordinació del servei de
Joventut i Esports del Consell Comarcal
Suplent: Sr. Valentí Costa Casademunt,
TAE Consell Comarcal
Es fa públic pel seu general coneixement i
als efectes del que estableix l’article 29 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vic (Osona), 12 de febrer de 2009.
La Gerent del Consell Comarcal d’Osona,
Anna Portet Cabrafiga.
022009005645
A
Vallès Occidental
ANUNCIO
Rectificación de errores en pliego técnico
para la prestación del servicio público del
transporte escolar colectivo para los alumnos
de determinados centros docentes de la
comarca del Vallès Occidental, información
de la suspensión del procedimiento abierto y
reanudación de este procedimiento.
El Pleno del Consell Comarcal del Vallès
Occidental aprobó en sesión ordinaria del
día 18 de diciembre de 2008, la convocatoria de licitación mediante procedimiento
abierto para la prestación de los servicios de
transporte escolar colectivo de los centros
educativos de la comarca del Vallès Occidental, previstos para los cursos 2009-2010,
2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. Aprobando también los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, con su anexo donde se
detallan las rutas del citado transporte escolar
colectivo.
Visto que el citado procedimiento fue
anunciado en el perfil del contratante de la
página web del Consell Comarcal del Vallès
Occidental y mediante edictos publicados,
respectivamente, en el DOUE del día 6 de
enero de 2009, con número 2009/S 2002409, y en el Boletín Oficial del Estado del
19 de enero de 2009, fijándose como fecha
límite de presentación de ofertas y de la
documentación complementaria, el pasado
día 11 de febrero de 2009.
Visto que se han detectado en algunos servicios del pliego de prescripciones técnicas y
su anexo errores materiales, de hecho o
aritméticos y, teniendo presente que no ha
recaído ninguna resolución, ni tan siquiera
provisional, sobre la adjudicación de los contratos, no habiendo resultado afectado
ningún derecho subjetivo por parte de los
interesados. Por Decreto de la Presidencia
del Consell Comarcal del Vallès Occidental
número 16/09, se inició expediente de rectificación de los errores materiales, de hecho i/o
aritméticos existentes en el pliego de prescripciones técnicas y su anexo, al amparo del
articulo 105.2 de la Ley 30/1992, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común. Al mismo tiempo,
en virtud del citado Decreto de la Presidencia del Consell Comarcal del Vallès Occidental se suspendió cautelarmente el procedimiento abierto iniciado para la adjudicación
de los contratos de prestación del servicio
público de transporte escolar colectivo de los
centros educativos de la comarca del Vallès
Occidental.
Por acuerdo del Pleno del Consell Comarcal del Vallès Occidental, de fecha 12 de
febrero de 2009, se ha aprobado la rectificación de errores materiales, de hecho, y/o
aritméticos que afecta al pliego técnico y a su
anexo. En este mismo acuerdo el Pleno ha
levantado la suspensión del procedimiento,
ordenando la continuación de éste, disponiendo la publicación del pliego técnico y a
su anexo corregidos en el perfil del contratante del Consell Comarcal: www.ccvoc.cat,
donde cualquier interesado puede consultarlos, dando así debido cumplimiento de la
obligación de transparencia que vincula a las
administraciones públicas favoreciendo, de
éste modo, que los potenciales licitadores
puedan conocer, en la preparación de sus
ofertas, todos y cada uno de los factores que
el Consell Comarcal del Vallès Occidental
tomará en consideración para seleccionar la
oferta económicamente más ventajosa. En
consecuencia y, a tenor del plazo aprobado
por el Pleno del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, se fija el miércoles día 4 de
marzo de 2009, como último día para la presentación de ofertas y de la documentación
complementaria.
El Vallès Occidental, 13 de febrero de
2009.
El Presidente, Antoni Rebolleda i Calendario.
022009005622
A
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 25
Administració Local
AJUNTAMENTS
Arenys de Munt
EDICTE
Per acord del Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, reunit en sessió ordinària de
data 13 de novembre de 2008, s'ha aprovat
la convocatòria de la subhasta de les
parcel·les de propietat municipal situades a
l'Avinguda Sant Jordi, núm. 30 i 32.
S'exposen al públic per termini de vint-isis dies naturals, comptats des de l'endemà
de l'última publicació, ja sigui al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA P ROVÍNCIA de Barcelona o al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
per tal que es puguin presentar les pliques
per a prendre part a la licitació.
El Plec de clàusules administratives que
regirà aquesta subhasta es va publicar al BUTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA de Barcelona
número 27, Annex I, de data 31/01/08, amb
les següents modificacions:
"1. Objecte del contracte
Constitueix l'objecte del contracte, la
venta mitjançant subhasta dels següents béns
patrimonials de propietat municipal:
Parc. Av. Sant Jordi 30
Parcel·la núm. 109 de la UA Ca l'Aranyó
de 94,05 m2 de superfície, inscrita al Registre
de la Propietat d'Arenys de Mar, al volum
1526, llibre 74 d'Arenys de Munt, full 193,
finca 5283 inscripció primera.
Parc. Av. Sant Jordi 32
Parcel·la núm. 110 de la UA Ca l'Aranyó
de 100,70 m2 de superfície, inscrita al Registre de la Propietat d'Arenys de Mar, al volum
1526, llibre 74 d'Arenys de Munt, full 193,
finca 5289 inscripció primera.
2. Tipus de licitació
El tipus de licitació es fixa en 270.598,40
euros més IVA, corresponent al següent
detall:
- per la parcel·la número 30 de l'Av. Sant
Jordi (núm.109 de l'UA): 130.068,80 euros
més IVA.
- per la parcel·la número 32 de l'Av. Sant
Jordi (núm.110 de l'UA): 140.529,60 euros
més IVA.
Podrà ser millorat a l'alça i es podrà optar
a una o a vàries parcel·les La subhasta es
declararà deserta si cap de les ofertes arriba
al tipus mínim de licitació."
Arenys de Munt, 9 de febrer de 2009.
La Secretària, M. Carmen Gómez i
Muñoz-Torrero.
022009005364
A
Arenys de Munt
EDICTE
No havent-se pogut notificar a la Sra. Rosa
Travé González, desprès de dos intents, per
causes no imputables a aquesta Administració, la proposta de resolució de data 15-1208 de l'instructor de l'expedient sancionador
incoat per resolució d'alcaldia de data 15-0908, per la construcció d'un habitatge de fusta
sobre magatzem existent sense autorització
municipal, al Pol. 12 Parc. 26, en base al que
determina l'article 217 del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal (PGOUM).
L'interessat i/o el seu representant legal
disposaran, dins el termini de deu dies,
comptats des de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, a fi i efecte de poder presentar els
documents o al·legacions que estimin convenients. Transcorregut aquest termini, es
donarà trasllat de les actuacions a l'Alcaldia,
per tal de que aquesta resolgui definitivament
el que consideri pertinent. No obstant això,
podeu interposar qualsevol recurs que considereu adient.
Arenys de Munt, 12 de febrer de 2009.
El Secretari, M. Carmen Gómez i MuñozTorrero.
022009005489
A
Arenys de Munt
Arenys de Munt, 12 de febrer de 2009.
El Secretari, M. Carmen Gómez i MuñozTorrero.
022009005493
A
Argentona
ANUNCI
El Ple Corporatiu, en sessió ordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2009, va acordar
la modificació dels articles 6, 19 i l'annex 1
del Reglament de règim intern de les escoles
bressol municipals.
El que s'exposa al públic pel termini de
trenta dies hàbils a l'objecte que totes les persones interessades puguin examinar l'expedient i formular les al·legacions i suggeriments que estimin oportunes. L'expedient es
podrà consultar a les oficines municipals
durant l'horari d'atenció al públic.
Transcorregut el termini d'informació
pública sense que s'hagin presentat al·legacions, la modificació del Reglament d'esment
es considerarà aprovat definitivament sense
nou acord.
Argentona, 11 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.
022009005394
A
EDICTE
No havent-se pogut notificar al Sr. José
Antonio Puigvert Cabanillas, desprès de dos
intents, per causes no imputables a aquesta
Administració, la resolució d'alcaldia presidència de data 14-07-08, per la que s'acordava acceptar la renúncia presentada per
l'empresa Tanopor SL de la continuació de la
tramitació del Projecte de divisió poligonal
de la Unitat d'Actuació núm. 13 Cal Moro,
procedint al seu arxiu. Així com s'acordava
iniciar, a petició de l'empresa Tanopor SL,
expedient per la modificació del sistema
d'actuació de la Unitat d'Actuació núm. 13
Cal Moro, de compensació a reparcel·lació
per cooperació, en virtut del que determina
l'art. 113 1 d) i 2 de la Llei 1/2005, d'Urbanisme, donant publicitat de l'inici d'aquest
expedient al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes de l'Ajuntament i notificació singularitzada als interessats, durant el termini d'un mes, per tal
que es presentessin al·legacions i suggeriments, tot donant-se per assabentats dels
compromisos realitzats per l'empresa Tanopor SL.
L'interessat i/o el seu representant legal
podran procedir, en el termini de 1 MES, a
presentar les al·legacions que considerin
oportunes.
Recursos
Contra aquest acord que no es definitiu en
via administrativa, podeu interposar al·legacions, dins el termini d'un mes, a comptar
des del dia següent al de la publicació d'aquest edicte.
Argentona
EDICTE
El Ple Corporatiu en sessió celebrada el
dia 6 de febrer de 2009, va acordar rectificar
l'errada material en la relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Argentona de la
següent manera:
Advertida l'existència d'aquesta errada
material en la relació de llocs de treball,
aprovada pel Ple Corporatiu en sessió de data
7 de novembre de 2008, i de conformitat
amb el que es preveu a l'art. 105.2 de la Llei
30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, vinc a proposar
el següent:
Per tot això, es proposa al Ple Corporatiu
l'adopció dels següents acords:
Primer. - Rectificar l'errada material existent en la relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Argentona aprovada en data 7
de novembre de 2008, en el sentit que, allà
on diu:
SERVEIS TERRITORIALS
.../...
Denominació: Assessor/a jurídic/a de Serveis Territorials.
(*) J: O.
F. provisió: Concurs general.
(**) Titulació: A-1.
(***) CD: 22.
DOT: 1.
Núm. 41 / Pàg. 26
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Argentona
.../...
Ha de dir:
SERVEIS TERRITORIALS
.../...
Denominació: Assessor/a jurídic/a de Serveis Territorials.
(*) J: O.
F. provisió: Concurs general.
(**) Titulació: A-1.
(***) CD: 23.
DOT: 1.
.../...
Segon. - Procedir a donar-ne l'oportuna
publicitat, de conformitat amb la legislació
vigent.
Si es vol impugnar la present resolució,
que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des
del dia següent de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Argentona, 11 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.
022009005395
A
Argentona
EDICTE
El Ple Corporatiu en sessió celebrada el
dia 6 de febrer de 2009 va acordar modificar
inicialment i, en cas que el termini d'informació pública no es presentin reclamacions
o suggeriments, definitivament la plantilla de
personal de l'Ajuntament de la següent
manera:
PERSONAL EVENTUAL
1. Supressió de places:
Denominació: Assessor de xarxes. Jornada
laboral: Parcial. Perfil lingüístic: Perfil C de
català. Nombre de vacants: Una.
L'acord anterior s'exposa a informació
pública pel termini de 15 dies hàbils, a
comptar des del següent de la publicació del
present anunci al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, per tal que totes les persones interessades puguin examinar l'expedient i formular les al·legacions i suggeriments que
estimin oportuns.
L'esmentat expedient es pot examinar al
departament de Recursos Humans de la Corporació en hores d'oficina (els dilluns de
8:30 a 14:30 hores i de dimarts a divendres
de 8:30 a 14hores).
Argentona, 11 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.
022009005396
A
EDICTE
Transcorregut el termini d'informació
pública a què es va sotmetre l'acord plenari
de data 9 de novembre de 2007, d'aprovació
inicial de la modificació de l'Ordenança de
Convivència Ciutadana i sense que s'hagin
presentat al·legacions ni suggeriments, es fa
pública la seva aprovació definitiva, publicant-se a continuació el text íntegre de l'article modificat:
"Article 126
Per tal d'evitar la contaminació acústica,
també es prohibeix el següent:
...
c) Activitats en espais públic o privats o a
l'interior dels immobles o comunitats de
veïns que causin molèsties efectives o perjudicis a altres veïns, com per exemple, aixecar
la veu, fer sorolls amb mobles, emissió de
música, cantar, tocar instruments musicals o
similars i ús d'aparells electrodomèstics i
similars.
...."
Si es vol impugnar la present resolució,
que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des
del dia següent de la seva publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Argentona, 12 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.
022009005398
A
Argentona
EDICTE
- Per Decret d'Alcaldia de data 19 de
gener de 2009, s'ha acordat que la Junta de
Govern Local d'aquest Ajuntament estarà formada com segueix:
"Alcalde-President: Il·lm. Sr. Pep Masó
Nogueras.
Regidors:
Sr. Ferran Armengol i Tauran.
Sr. Francesc Xavier Collet i Diví.
Sra. Míriam Agama i Fernández.
Sr. Joaquim Casabella i Castells.
Sra. Assumpta Boba i Caballé.
Secretari: El de la Corporació."
- Per Decret d'Alcaldia de data 19 de
gener de 2009, s'ha acordat, amb efectes des
del dia 19 de gener de 2009, nomenar com a
cinquena tinent-d'alcalde a la Sra. Assumpta
Boba i Caballé, en substitució del Sr. Josep
Emili Olivas i Huarte, que ha cessat com a
regidor de l'Ajuntament.
- Per Decret d'Alcaldia de data 19 de
gener de 2009, s'ha acordat, amb efectes del
mateix dia, delegar en el regidor municipal
Sr. Ferran Armengol i Tauran, les atribucions
corresponents a Recursos Econòmics i Recur-
sos Humans, en substitució del Sr. Josep
Emili Olivas i Huarte, que ha cessat en el
càrrec de regidor de l'Ajuntament.
El Sr. Ferran Armengol i Tauran continuarà, a més, exercint les atribucions que ja
tenia delegades per decret de l'Alcaldia de
data 18 de juny de 2007.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Argentona, 12 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.
022009005399
A
Argentona
EDICTE
El Ple Corporatiu en sessió celebrada el
dia 6 de febrer de 2009, va aprovar inicialment, i en el supòsit de que en el tràmit d'informació pública no es presentessin reclamacions, definitivament, l'acord de modificació
de l'article 11è de l'Ordenança municipal de
circulació de vehicles i seguretat vial.
El que s'exposa al públic pel termini de
trenta dies hàbils, als efectes de reclamacions
per a les persones interessades.
Argentona, 11 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.
022009005400
A
Barberà del Vallès
ANUNCI
De conformitat amb l'article 82 del Reglament del personal al servei de les entitats
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30
de juliol, es fa públic el nomenament com a
funcionaris/àries de carrera dels/de les
Srs/Sres. Lourdes Matos Silva, Concepción
Guerrero Rodríguez, Manuel Castillo Navarro
i Raquel Pardo Pérez, nomenats/ades pel
Tinent d'alcalde delegat de Recursos Humans
mitjançant el Decret núm. 172, de data 6 de
febrer de 2009.
El que es fa públic pel general coneixement.
Barberà del Vallès, 9 de febrer de 2009.
El Secretari General Accidental, José
Nuñez Alba.
022009005299
A
Barcelona
ANUNCI
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Departament d'Administració.
c) Número de Contracte: 08005213.
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 27
Administració Local
d) Expedient: 00102009.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Gestió i animació del Pre-Taller Carmel 2009-2010.
b) Termini d'execució: Març 2009 fins
desembre 2010.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Criteris Obj. més 50%.
4. Pressupost base de licitació
a) Import total: 154.227,27 euros.
5. Garantia definitiva
5% de l'import d'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) En l'apartat "perfil del contractant" de la
pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona
(www.bcn.cat).
b) Informació: Ajuntament de BarcelonaDistricte d'Horta-Guinardó; Rda. Guinardó
49; Barcelona 08024; telf. 932916734; fax
932916769; mail [email protected]
I en l'apartat perfil del contractant de
www.bcn.cat.
Documentació: La documentació administrativa i tècnica es pot obtenir a l'apartat Perfil del Contractant de www.bcn.cat i a la
copisteria Consdecor, S.A., c/ Torrent de l'Olla, 193-197, previ encàrrec al telèfon
934155585.
7. Requisits específics del contractista
S'estableixen els següents criteris per procedir a la selecció de les empreses:
- Haver obtingut, de mitjana, durant els
tres últims anys, una xifra de negocis igual a
l'import d'una anualitat del pressupost base
de licitació del present contracte.
- Haver realitzat, com a mínim, un servei
similar al del present contracte en els tres
últims anys.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Lloc de presentació: Oficina del Registre
General del Districte d'Horta-Guinardó situada a Rda. Guinardó, 49, o de qualsevol altre
Districte, de dilluns a divendres de 8:30 a
17:30 hores i els dissabtes al Registre General, Pl. Sant Miquel, 3-5, de 9:00 a 14:00
hores.
b) Data límit de presentació: El termini per
a la presentació de les proposicions serà de
15 dies naturals a partir del dia següent de la
publicació d'aquest anunci.
c) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta (concurs): 2
mesos.
9. Despeses d'anuncis
El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de
l'adjudicatari del contracte.
Barcelona, 12 de febrer de 2009.
El Secretari general, p.d., la Secretària Tècnica-Jurídica, Eva Mur i Cavero.
022009005358
A
Barcelona
ANUNCI
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Departament d'Administració.
c) Número de Contracte: 08005312.
d) Expedient: 00112009.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei Gestió
Guarda Entremares.
b) Termini d'execució: Març 2009 fins a
desembre de 2010.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Criteris Obj. més 50%.
4. Pressupost base de licitació
a) Import total: 108.576,50 euros.
5. Garantia definitiva
5% de l'import de l'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) En l'apartat "perfil del contractant" de la
pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona
(www.bcn.cat).
b) En l'apartat "perfil del contractant" de la
pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona
(www.bcn.cat).
b) Informació: Ajuntament de BarcelonaDistricte d'Horta-Guinardó; Rda. Guinardó
49; Barcelona 08024; telf. 932916734; fax
9329216769; mail [email protected]
Documentació: La documentació administrativa i tècnica es pot obtenir a l'apartat Perfil del Contractant de www.bcn.cat i a la
copisteria Consdecor, S.A., c/ Torrent de l'Olla, 193-195, previ encàrrec al telèfon
934155585.
7. Requisits específics del contractista
S'estableixen els següents criteris per procedir a la selecció de les empreses:
- Haver obtingut, de mitjana, durant els
tres últims anys, una xifra de negoci igual a
l'import d'una anualitat del pressupost base
de licitació del present contracte.
- Haver realitzat com a mínim un servei
similar al del present contracte en els tres
últims anys.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Lloc de presentació: Oficina del Registre
General del Districte d'Horta-Guinardó,
situada a Rda. Guinardó, 49, o qualsevol
altre Districte, de dilluns a divendres de 8:30
a 17:30 hores i els dissabtes al Registre General, Pl. Sant Miquel 3, de 9:00 a 14:00 hores.
b) Data límit de presentació: El termini per
a la presentació de les proposicions serà de
15 dies naturals a partir del dia següent de la
publicació d'aquest anunci.
9. Despeses d'anuncis
El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de
l'adjudicatari del contracte.
Barcelona, 12 de febrer de 2009.
El Secretari general, p.d., la Secretària Tècnica-Jurídica, Eva Mur i Cavero.
022009005361
A
Barcelona
ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL
Exp. 08P0015.
El Quart Tinent d'Alcalde, per delegació
efectuada per Decret de l'Alcaldia de 20 de
juny de 2007, el 5 de febrer de 2009, ha
resolt:
Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del carrer Mercè Rodoreda, per import
de 377.750,95 EUR, el 16% de l'impost del
valor afegit inclòs, formulat per la Fundació
Sant Gregori, d'acord amb les condicions
establertes en l'informe emès per la Direcció
d'Urbanisme el 27 de gener de 2009, el qual
figura a l'expedient i es dóna per reproduït;
sotmetre l'expedient a informació pública
durant el termini d'un mes mitjançant anuncis al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en un
diari dels de més circulació de Catalunya; i
notificar-lo als interessats en aquest procediment.
El document restarà exposat al públic pel
termini d'un mes en el Departament d'Informació i Documentació del Sector d'Urbanisme i Infraestructures (avinguda Diagonal,
núm. 230, planta segona, de dilluns a dijous
de 9.00 a 13.30 h i de 16.00 a 17.30 h, i
divendres de 9.00 a 13.30 h.).
Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l'última de les dues publicacions obligatòries (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona o en un dels diaris
de més divulgació), podeu examinar-lo i presentar les al·legacions que considereu pertinents.
Barcelona, 11 de febrer de 2009.
La Secretària delegada, Natàlia Amorós i
Bosch.
022009005431
A
Núm. 41 / Pàg. 28
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Barcelona
ria es formalitzarà en l'imprès normalitzat
que es facilitarà a les dependències que
consten en les Bases i al web d'Internet de
l'Ajuntament de Barcelona, a l'adreça
http://www.bcn.cat.
Tramitació. Per a la tramitació de les
sol·licituds serà preceptiu que s'aporti la
documentació que es detalla a l'article 7 de
les Bases i es presenti a qualsevol de les oficines del Registre General dels Districtes,
Gerències o Instituts i que es relacionen al
final de les referides Bases, sens perjudici del
que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
La tramitació dels expedients i la seva
resolució s'efectua segons es disposa a les
bases reguladores.
Resolució i notificació. La resolució s'ha
d'adoptar en el termini màxim de tres mesos
a partir de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds i es notificarà als interessats.
Contra la resolució, que posarà fi a la via
administrativa, es pot interposar, amb caràc-
ANUNCI
Convocatòria de concurs públic per a la
concessió de subvencions per a la realització
d'activitats i serveis en els àmbits temàtics de
cultura, esports, educació, salut, acció social,
dones, joventut, drets civils, participació i
associacionisme, medi ambient, immigració i
civisme i convivència, de districte i de ciutat,
per a l'any 2009.
En compliment del decret de l'Alcaldia de
13 de febrer de 2009, s'obre convocatòria de
concurs públic per a la presentació de
sol·licituds de subvencions per a l'any 2009,
per als àmbits i les modalitats que s'especifiquen a les Bases reguladores d'aquestes subvencions publicades en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona de 13 de febrer de
2009 (núm.38, annex 1 pàgs 16 a 25).
Termini. El termini de presentació de
sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de
la publicació d'aquest anunci i finalitzarà el
dia 17 de març de 2009. Sempre que sigui
possible, la sol·licitud per concórrer als
àmbits i les modalitats d'aquesta convocatòProgrames§
A) ÀMBIT
Pressupost§
Codi econòmic#
§
DE DISTRICTE§
ter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin
convenient.
Transcorregut el termini fixat sense que
s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de subvenció.
Publicitat. Al final del procediment es
donarà publicitat de les subvencions atorgades mitjançant l'exposició d'aquestes al tauler d'anuncis de l'OAC de Sant Miquel (Plaça
Sant Miquel, 4) i al web d'Internet de l'Ajuntament de Barcelona, a l'adreça
http://www.bcn.cat.
Quan es tracti de subvencions per un
import superior a 3.000 EUR, es publicaran
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Aplicació pressupostària i quanties. Per
atendre les sol·licituds corresponents als
àmbits i les modalitats subvencionables, es
van autoritzar les despeses amb càrrec a les
partides pressupostàries i estats de previsions
de despeses de l'exercici de 2009 que es
detallen a continuació:
§
§
#
Ciutat Vella§
881.029,20 EUR§
06.01§
489.00§
31121; 31151; 31211; 31650; 32710; 32890; 42220; 45110; 45240 i 46380.#
Eixample§
297.240,00 EUR§
06.02§
489.03§
12110; 31650; 32620; 32710 i 46380.#
Sants-Montjuïc§
§
Les Corts§
390.000,00 EUR§
§
§
§
§
165.658,98 EUR§
06.03§
§
§
§
§
06.04§
489.00§
489.03§
489.14§
489.17§
489.26§
489.00§
31010; 31650 i 46371#
32710#
45110#
45240#
45110#
31650; 31910; 32410; 32620; 32710; 42220; 45110 i 45240#
Sarrià-Sant Gervasi§
218.280,00 EUR§
06.05§
489.00§
46371#
334.238,00 EUR§
§
§
§
§
330.437,47 EUR§
§
§
1.099.644,00 EUR§
§
§
299.961,44 EUR§
06.06§
§
§
§
§
06.07§
§
§
06.08§
§
§
06.09§
489.00§
489.03§
489.14§
489.17§
489.26§
489.00§
489.17§
489.26§
489.00§
489.03§
489.15§
489.03§
12110; 42220; 46350 i 46380#
31121; 31650 i 32710#
45110#
45240#
45110#
31010; 31650; 32620; 32710; 46350 i 46371#
45240#
45110#
31650; 31910; 32620; 44510; 45110; 45240 i 46371#
31211 i 32710#
41310#
31010 i 46380#
Sant Martí§
484.595,00 EUR§
06.10§
489.03§
31122; 31211; 31650; 31910; 32510; 32620; 41310; 44510; 45110 i 45240#
B) ÀMBIT
§
§
§
§
§
§
Gràcia§
§
§
§
§
Horta-Guinardó§
§
§
Nou Barris§
§
§
Sant Andreu§
DE CIUTAT§
Esports§
1.600.000,00 EUR§
Cultura§
Acció social§
4.388.830,00 EUR§§
398.027,53 EUR§
§
#
Compte PGC 65690099#
Compte PGC 65670099#
02.01§
489.03§
31121; 31122; 31151; 31210; 31211; 31630; 31650 i 31720#
Drets civils§
400.000,00 EUR§
02.01§
489.03§
32410#
Salut§
324.449,99 EUR§
02.01§
489.03§
41410#
Medi ambient§
300.000,00 EUR§
03.01§
489.00§
44510#
61.800,00 EUR§
04.01§
489.00§
22220#
Dones§
191.000,00 EUR§
08.01§
489.03§
32610 i 32620#
Joventut§
125.000,00 EUR§
08.01§
489.03§
32710#
Immigració§
650.000,00 EUR§
08.01§
489.03§
32890 i 32891#
Civisme i convivència§
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 29
Administració Local
Programes§
Pressupost§
Participacio i associacionisme§
632.420,00 EUR§
Codi econòmic#
08.01§
489.03§
46381#
Barcelona, 13 de febrer de 2009.
La Secretària Delegada d'Educació, Cultura i Benestar, Meritxell Cusí i Pérez.
022009005451
A
Barcelona
Districte de les Corts
El Cap de la Secretaria Tècnica Jurídica,
Pedro Serra i Rodríguez.
022009005540
A
EDICTE
Des dels Serveis Tècnics del Districte de
les Corts es segueix expedient, incoat per
Chemical Pioneer, S.L. per a la concessió de
llicència ambiental per l'exercici de l'activitat
de Emmagatzematge i distribució de productes per l'automòbil. en el local situat a Trav
Corts 27, BJ B (Exp. 04-2006-0210).
D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui formular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Gandesa, 10 1r. Tel. 2916470).
Barcelona, 9 de febrer de 2009.
El Cap de la Secretaria Tècnica Jurídica,
Pedro Serra i Rodríguez.
022009005538
A
Barcelona
Districte de les Corts
Barcelona
Districte de l'Eixample
EDICTE
Des dels Serveis Tècnics del Districte de
L'Eixample es segueix expedient, incoat per
Gesgrup Outsourcing, S.L. per a la concessió
de llicència ambiental per l'exercici de l'activitat de neteja de vehicles de lloguer en el
local situat a C Rosselló 29, (Exp. 02-20090131).
D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui formular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Aragó, 311 Tf. 291.62.00).
Barcelona, 12 de febrer de 2009.
La Secretària delegada, María Teresa
Ordóñez i Rivero.
022009005481
A
EDICTE
Des dels Serveis Tècnics del Districte de
les Corts es segueix expedient, incoat per
Osabu Servicios, S.L. per a la concessió de
llicència ambiental per l'exercici de l'activitat
de Locutori telefònic, accés a internet i venda
de telèfons mòbils. en el local situat a C Can
Bruixa 24, BJ (Exp. 04-2009-0011).
D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui formular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Gandesa, 10 1r. Tel. 2916470).
Barcelona, 9 de febrer de 2009.
Barcelona
Districte d'Horta-Guinardó
EDICTE
Edicte de notificació de tràmit d'audiència
en relació a l'expedient de recuperació d'ofici de la finca núm. 60-72 del carrer Santuari.
Exp. 09-RO-001.
S'ha procedit a notificar individualment a
tots els titulars de vehicles que es te coneixement que aparquen a la finca núm. 60-72 del
carrer Santuari, el següent ofici signat pel
Director General de l'Agència de Promoció
del Carmel i Entorns, S.A. en data 6 de febrer
de 2009:
«I. La finca núm. 60-72 del carrer Santuari,
en la qual s'ha constatat que aparca habitualment el vehicle amb matrícula xxxxxxxx, del
qual vostè n'és titular, és propietat municipal
en virtut d'Acta Administrativa d'Expropiació,
Pagament i Pressa de Possessió de data 26 de
febrer de 1981 i te la condició de be de
domini públic, atesa la seva qualificació com
a zona verda pública, segons el Pla General
Metropolità, aprovat definitivament el 14 de
juliol de 1976.
II. L'Agència de Promoció del Carmel i
entorns, S.A., societat pública municipal
encarregada per l'Ajuntament de Barcelona
de portar a terme les tasques de rehabilitació
integral del barri Carmel i els seus entorns i
gestionar les expropiacions a l'esmentat
àmbit, segons acords del Consell Plenari
Municipal de data 17 de juny de 2005 i de la
Comissió de Govern Municipal de data 7 de
març de 2007, ha rebut l'encàrrec de remodelar l'espai en que aparca el seu vehicle, la
qual cosa comporta el previ desallotjament
de vehicles i enderroc de les construccions
existents.
III. Atès que de l'expedient d'expropiació
de la finca núm. 60-72 del carrer Santuari i
dels expedients d'inspecció tramitats pel Districte d'Horta-Guinardó des de l'adquisició
de l'immoble, es desprèn clarament que els
cotxes que hi aparquen, entre ells el seu, no
disposen de cap títol de l'anterior propietari
ni de l'Ajuntament de Barcelona que legitimi
la seva ocupació, li comunico que el corresponent desallotjament es tramitarà pel procediment de recuperació d'ofici regulat als articles 147 a 151 del Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals.
IV. Atenent a l'exposat i de conformitat
amb l'establert a l'article 148 del Reglament
de Patrimoni dels Ens Locals, en connexió
amb l'article 84 de la Llei de Règim Jurídic i
del Procediment Administratiu Comú, li
comuniquem que, previ a l'adopció de la
corresponent resolució per part de l'òrgan
municipal competent, se li atorga el termini
de 15 dies hàbils per a que, si ho estimen
convenient, puguin presentar qualsevol
al·legació o els documents que considerin
pertinents per a la defensa dels seus interessos.»
Aquest anunci es publica, als efectes previnguts a l'article 59.4 i 5 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, com a
notificació en aquells supòsits que la notificació individual no resulti possible o sigui
rebutjada, en el cas que l'esmentat aparcament sigui utilitzat per altres vehicles dels
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 30
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
quals no es tingui coneixement o en el cas
que els que constin com a titulars fiscals dels
vehicles no siguin els seus titulars reals per
haver tramés el vehicle i no haver comunicat
la transmissió a l'Administració. En tals casos,
el termini de 15 dies hàbils per a presentar
al·legacions començarà a comptar a l'endemà de la publicació d'aquest anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Per a qualsevol informació es poden
adreçar a l'Agència de promoció del Carmel i
Entorns, S.A., Societat Pública Municipal
encarregada de la gestió d'aquest expedient
per l'Ajuntament de Barcelona (carrer Llobregós, 107, Tel. 934073390).
Barcelona, 12 de febrer de 2009.
La Secretària Tècnico-Jurídica del Districte
d'Horta-Guinardó, Eva Mur i Cavero.
022009005527
A
Barcelona
Districte de Nou Barris
EDICTE
Des del Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Nou Barris es segueix
l'expedient número 08-06-00900/3 relatiu a
una ordre de retirada d'elements industrials
no autoritzats a la finca de la Via Júlia 93 3r
2a de Barcelona.
Intentada la notificació a Juan Alcoholado
Moronta, titular de la finca de l'expedient, no
s'ha pogut practicar. Aquesta notificació literalment diu el següent: "Es confereix vista de
l'expedient de referència, a Alcoholado
Moronta Juan, per un termini de deu dies
hàbils, comptats a partir de l'endemà de la
recepció d'aquesta notificació, d'acord amb
el que preveu l'article 84 de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, com a tràmit previ a l'adopció de la resolució de la
ordre de retirada elements industrials no
autoritzats, durant el qual pot al·legar el que
cregui oportú i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents. El Cap del
departament de Llicències i Inspecció". No
havent estat possible la pràctica d'aquesta
notificació a Juan Alcoholado Moronta, s'expedeix el present edicte a efectes de la seva
fixació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament
i de la seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, de conformitat
amb allò que estableix l'article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 11 de febrer de 2009.
El Secretari Tècnic Jurídic, Xavier Pagès i
Calvó.
022009005328
A
Barcelona
Districte de Nou Barris
Barcelona
Institut de Cultura
EDICTE
ANUNCI
Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Nou Barris es segueix expedient, incoat per
Servei Català de la Salut per a la concessió
de llicència ambiental per l'exercici de l'activitat de Centre Mèdic d'Assistència Primària:
CAP Ciutat Meridiana en el local situat a C.
Sant Feliu de Codines, 2, (Exp. 08-20090031).
D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui formular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Doctor Pi i Molist, 133. Tf.
291.68.70).
Barcelona, 12 de febrer de 2009.
El Secretari Tècnic-Jurídic, Xavier Pagés i
Calvó.
Subvencions per a la rehabilitació i equipament tècnic espectacular dels establiments
de pública concurrència per a actuacions
musicals en viu a Barcelona.
En compliment a l'establert a l'article 18
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i a la Base 12ª de les
Bases per a la rehabilitació i equipament tècnic espectacular dels establiments de pública
concurrència per a actuacions musicals en
viu a Barcelona, i amb càrrec al crèdit pressupostari 65790006/710 per l'any 2008, es
publiquen les subvencions d'import igual o
superior a 3.000 EUR atorgades:
Subvencions atorgades
* Autopark, S.A.:1) Import; 73.195 EUR.
Finalitat; Obres de seguretat. 2) Import; 6.200
EUR. Finalitat:Equipament tècnic.
* Roberto Tierz:1) Import;2150EUR.Finalitat; Protecció contra incendis, insonorització.2) Import; 27.452 EUR. Finalitat; Obres i
dotació equipament tècnic
* Bikini, S.A.:Import; 254.435 EUR. Finalitat; Obres Túnel d'accés.
* Consultancy & Counselling Services,
S.L.:1) Import; 42.074 EUR.Finalitat; Obres
seguretat.2) Import; 1.232 EUR. Finalitat;
Equipament tècnic(màquina purificadores
d'aire.
* Garatge Produccions, S.C.P.: Import;
4.514 EUR. Finalitat; Equipament tècnic
(Ordinadors portàtils i equip de so.
* Zingaria Produccions, S.L.: 3.290 EUR.
Finalitat: Equipament tècnic(Millora insonorització i materials)
* Fundació Privada Mas i Mas: Import;
7.295 EUR. Finalitat: Equipament tècnic.
* London Nou 34, S.L.: Import; 66.187
EUR. Finalitat: Obres de insonorització.
* Tarantos-Jamboree, S.L (Sala Jamboree).:
Import; 4.458 EUR. Finalitat: Equipament tècnic(Rea condicionament equip de so)
* Tarantos-Jamboree, S.L(Sala Tarantos).:
46.712 EUR. Finalitat: Obres de insonorització i equipament tècnic.
* Magicsky, S.L.: Import; 25.194 EUR.
Finalitat:Obres seguretat.
* J.B. Good, S.C.P.: 35.612 EUR Finalitat:
Obres seguretat i equipament tècnic.
De les subvencions denegades, també es
donarà publicitat en el taulell d'anuncis de
l'Institut de Cultura de Barcelona i a la Web
de l'Institut www.bcn.cat/cultura.
Tanmateix, el cobrament de l'import de les
subvencions atorgades resta condicionat al
compliment dels requisits establerts a la clàusula 13 i 14 de les Bases.
Barcelona, 13 de febrer de 2009.
La Secretària Delegada, Lluïsa Pedrosa
Berlanga.
022009005401
A
Barcelona
Districte de Sant Andreu
EDICTE
Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sant Andreu es segueix expedient, incoat per
Automòbils A. R. Motors, S.L., per a la concessió de llicència ambiental per l'exercici de
l'activitat de Exposició, venda i taller de reparació d'automòbils (mecànica i electricitat)
en el local situat a C Ciutat d'Asunción 40
(Exp.09-2009-0038).
D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui formular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Segadors 2-4, 3ª Planta. Tel.
291.69.71).
Barcelona, 13 de gener de 2009.
El Secretari General, (P.D. de la Secretaria
General del 01/06/01), Jesús Maria Prades i
Guivernau.
022009005532
A
022009005637
A
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 31
Administració Local
Barcelona
22 Arroba BCN, SA
Barcelona
22 Arroba BCN, SA
ANUNCI
ANUNCI
Exp. [email protected]
El Quart Tinent d'Alcalde en data 5 de
febrer de 2009, aprovà la següent resolució:
Aprovar inicialment el projecte de la urbanització i infraestructura del carrer Zamora,
entre els carrers Almogàvers i Llull, d'iniciativa pública, per un import de 3.614.856,12
EUR (16% impost del valor afegit inclòs), formulat per 22 Arroba BCN, SA.; sotmetre l'expedient a exposició pública durant el termini
d'un mes a partir de la publicació de l'acord
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al Tauler
d'Edictes de la Corporació i en un diari dels
de més circulació de Catalunya i notificar als
organismes públics i a les companyies de serveis que correspongui.
L'expedient restarà exposat al públic en les
dependències de la Societat Privada Municipal 22 Arroba BCN, SA - [email protected],sa (Àvila,
138, planta tercera, de dilluns a dijous de 9 a
14 h i de 16 a 18 h, i divendres de 9 a 14 h).
Barcelona, 9 de febrer de 2009.
La Secretària delegada, Natàlia Amorós i
Bosch.
Exp. [email protected]
El Quart Tinent d'Alcalde en data 5 de
febrer de 2009, aprovà la següent resolució:
Aprovar inicialment el projecte executiu
d'urbanització del Parc Campus Audiovisual,
d'iniciativa pública,, per un import de PEC
2.650.495,45 EUR, formulat per 22 Arroba
BCN, SA.; sotmetre l'expedient a exposició
pública durant el termini d'un mes a partir de
la publicació de l'acord al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, al Tauler d'Edictes de la Corporació i en un diari dels de més circulació de
Catalunya i notificar als organismes públics i
a les companyies de serveis que correspongui.
L'expedient restarà exposat al públic en les
dependències de la Societat Privada Municipal 22 Arroba BCN, SA - [email protected],sa (Àvila,
138, planta tercera, de dilluns a dijous de 9 a
14 h i de 16 a 18 h, i divendres de 9 a 14 h).
Barcelona, 9 de febrer de 2009.
La Secretària delegada, Natàlia Amorós i
Bosch.
022009005434
A
022009005432
A
Begues
Barcelona
22 Arroba BCN, SA
ANUNCI
Exp. [email protected]
El Quart Tinent d'Alcalde en data 5 de
febrer de 2009, aprovà la següent resolució:
Aprovar inicialment el projecte de la urbanització i infraestructura del carrer Àlaba
entre Almogàvers i Tànger i del carrer Tànger
entre Àlaba i Àvila, d'iniciativa pública, per
un import de 4.518.306,82 EUR (16% impost
del valor afegit inclòs), formulat per 22 Arroba BCN, SA.; sotmetre l'expedient a exposició pública durant el termini d'un mes a partir de la publicació de l'acord al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al Tauler d'Edictes de la
Corporació i en un diari dels de més circulació de Catalunya i notificar als organismes
públics i a les companyies de serveis que
correspongui.
L'expedient restarà exposat al públic en les
dependències de la Societat Privada Municipal 22 Arroba BCN, SA - [email protected],sa (Àvila,
138, planta tercera, de dilluns a dijous de 9 a
14 h i de 16 a 18 h, i divendres de 9 a 14 h).
Barcelona, 9 de febrer de 2009.
La Secretària delegada, Natàlia Amorós i
Bosch.
022009005433
A
EDICTE
D'acord amb l'establert en l'article 59.4 de
la vigent Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment
Administratiu Comú. Mitjançant el present
Edicte es notifica a les persones de domicili
desconegut que es relacionen, la resolució
que literalment es reprodueix:
Primer. - Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el Padró
Municipal d'Habitants d'aquest municipi de
les persones que tot seguit es relacionen, en
haver transcorregut el termini de dos anys
sense que s'hagi realitzat la renovació de la
inscripció en el Padró a la qual estan obligats
els ciutadans estrangers no comunitaris sense
autorització de residència permanent, de
conformitat amb el que disposa l'article 16
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, segons redacció
donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20
de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica
4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats
del estrangers a Espanya i la seva integració
social.
COGNOMS I NOM§
DOMICILI#
ARAUJO CHASI, KARLA ESTEPHANIA§
RIVERA CASTRO, MICHEL ALEJANDRO§
GUIMARAES NASCIMENTO, DULCILENE§
CHAMBI QUISPE, JUSTINA§
MARTINS DA SILVA, GIANE§
SOLIZ CARVALLO, ARMINDA§
PEREIRA COSTA, LUCAS§
PORFIRIO CERQUEIRA, DURCILENE§
ICAZA CABEZAS, BLANCA AZUZENA§
SOUZA AZEVEDO, CARIZA§
HUGO DENIS, MIRTA EVA§
ROBLEDO FERNANDEZ, MARITZA CARMEN§
FONTOURA MASCARENHAS, BENICIO§
ANGEL GUIMERÀ 43 1R. 1ª#
ANGEL GUIMERÀ 50#
AVGDA SADURNÍ 24#
B. ALZINA 1#
LA COLLADA 32#
MAJOR 39 2N. 3ª#
MAJOR 43 1R#
SANT SEBASTIÀ 6 2N 2ª#
C. RAL 48 BAIXOS#
SANTPERE 4 A 1R. 4ª#
SANTPERE 4 A 1R. 4ª#
SANTPERE 4 B 1R.#
C.BEGUESTORRELLES#
COGNOMS I NOM§
DOMICILI#
MAGALHAES FONTOURA, AUREA MARIA§
PINTO QUINTERO, SAUL ANTONIO§
ALVES PINTO, GLEICIVAN§
ALVES DANTAS, ANTONIA CLARA§
C.BEGUESTORRELLES#
CASES CAL TACO#
SANTPERE 4 B 2 1#
SANTPERE 4 B 2 1#
Segon. - Contra aquesta resolució, es pot
interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat contenciós-administratiu de la
província de Barcelona en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es
pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
També es pot interposar qualsevol altre
recurs que es consideri adient i que sigui procedent de conformitat amb la normativa
vigent.
Begues, 11 de febrer 2009.
L'Alcalde, Ramon Guasch Viñas.
022009005239
A
Bigues i Riells
EDICTE
La Junta de Govern Local celebrada el 29
de gener de 2009, va aprovar:
Primer. - Aprovar inicialment el projecte
de Pla Parcial Urbanístic Número 6 Can Barri
Industrial 2, promogut per BCN Business
Park, S.L.U., i redactat per TEC Engineering,
S.A.
Segon. - Trametre el projecte aprovat inicialment a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, als efectes que emeti l'informe previst
a l'article 79.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Tercer. - Sotmetre el projecte esmentat a
un tràmit d'informació pública pel termini
d'un mes, mitjançant les publicacions dels
corresponents edictes al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, al taulell d'anuncis de la Corporació i a un Diari de gran difusió.
Quart. - Trametre còpia del projecte aprovat inicialment als organismes que es relacionen a continuació, als efectes que emetin
informe sobre els temes que afecten a les
seves competències sectorials:
* Agència Catalana de l'Aigua.
* Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
* Direcció General de Comerç.
* Servei de Carreteres de la Diputació de
Barcelona.
Cinquè. - Notificar personalment els presents acords als propietaris inclosos en el sector de planejament.
El que es fa públic pel termini d'un mes,
als efectes que els possibles interessats
puguin examinar l'expedient i realitzar les
al·legacions que considerin oportunes.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 32
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Bigues i Riells, 2 de febrer de 2009.
L'Alcaldessa, Elena Argemí Morral.
022009005385
A
El Bruc
ANUNCI
De conformitat amb el que preveu l'article
48 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme
Decret Legislatiu 1/2005, i l'article 57 del
Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, s'exposa al públic durant el termini d'un
mes a comptar de l'endemà d'aquesta publicació, l'expedient promogut per Hacia, S.A.,
per a la construcció d'una bassa d'aigua a la
finca de Can Oliver del Bruc.
El Bruc, 12 de febrer de 2009.
L'Alcaldessa, Maria Josep Aubarell i Cruz.
022009005402
A
Cabrils
ANUNCI
De conformitat amb el procediment establert en l'article 72 del Reial Decret 2612/96,
de 20 de desembre, pel que es modifica el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a les persones tot seguit relacionades o als seus representants legals la incoació d'un expedient de
baixa del padró d'Habitants de Cabrils per
complir les condicions de residència establertes en l'article 54 de l'esmentat reglament.
No havent-se pogut practicar comunicació
individualitzada a les persones relacionades,
per mitja d'aquest Anunci se'ls notifica el tràmit d'audiència per tal que presentin les
al·legacions que estimin pertinent en el termini de 15 dies a partir del dia següent al de
la seva publicació.
Les al·legacions es podran presentar
davant les oficines de:
L'Ajuntament de Cabrils.
C/ Domènec Carles, 1 bxs.
Complert el termini previst, i previ informe
favorable del Consell d'empadronament, es
procedirà a la Baixa d'aquells que no hagin
manifestat el seu desacord amb el contingut
de l'expedient.
Relació de persones que es cita.
Domicili que figura al Padró.
La relació de les persones i el seu domicili
està exposada en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament per a la seva consulta.
Cabrils, 10 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Joaquim Colomer Godas.
022009005392
A
Calaf
EDICTE
En data 20 de gener de 2009, s'ha dictat
una resolució de l'Alcaldia per mitjà de la
qual es resol declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el Padró
Municipal d'habitants d'aquest Municipi de
les persones a les quals ha transcorregut el
termini de dos anys sense que s'hagi realitzat
la renovació de la inscripció en el Padró a la
qual estan obligats els ciutadans estrangers
no comunitaris sense autorització de residència permanent, de conformitat amb el que
disposa l'article 16 de la llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, segons redacció donada per la Llei
Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de
Reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seva integració social.
La relació nominal i íntegra de les referides persones s'ha fet pública al tauler d'anuncis municipal.
La qual cosa s'exposa al públic per a general coneixement i als efectes escaients.
Calaf, 21 de gener de 2009.
L'Alcaldessa Presidenta, M. Antònia
Trullàs Povedano.
022009005435
A
Caldes de Montbui
EDICTE
El ple de l'ajuntament en data 27 de
novembre de 2008, va adoptar els acords
següents:
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l'execució de
les obres recollides en el projecte d'obres per
a la urbanització del carrer Montserrat, entre
l'Avinguda Pi i Margall i el carrer Buenos
Aires (aprovat definitivament per acords de la
Junta de Govern celebrada en data 31 d'octubre de 2008), l'establiment i exigència de les
quals es legitima per l'obtenció d'un benefici
especial, per l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon.- Ordenar simultàniament el tribut
concret d'acord amb les següents determinacions:
- El cost previst de l'obra es fixa en
259.468,62 EUR, i el cost suportat per l'Ajuntament és de 58.292,71 EUR, un cop reduïdes les subvencions obtingudes, d'un import
total de 201.175,91 EUR.
- Es fixa la quantitat que s'han de repartir
els beneficiaris en 29.146,36 EUR, corresponents al 50% del cost suportat. L'aportació
pròpia de l'Ajuntament es fixa en 29.146,36
EUR, corresponent al 50% del cost suportat.
Aquestes quantitats tenen el caràcter de mera
previsió ja que, finalitzada l'obra, si el cost
real és més alt o més baix que el previst, s'ha
de prendre aquest cost a efectes del càlcul de
les quotes, s'han d'assenyalar els subjectes
passius i s'han de girar les quotes definitives
que siguin necessàries.
- S'aplica com a mòduls de repartiment de
la base imposable els següents:
* El 20% del pressupost a repercutir, dividit en la totalitat de les façanes afectades per
les obres, en una longitud total de 218,40
metres, resultant un mòdul d'aplicació per
cada metre de façana de 26,72 EUR/ml.
* El 30% del pressupost a repercutir, dividit en la totalitat de les superfícies afectades,
un total de 3.041,00 metres quadrats, resultant un mòdul d'aplicació en concepte de
superfície del solar de 2,88 EUR/m2.
* El 50 % del pressupost a repercutir, dividit en la totalitat de l'edificabilitat de les finques afectades, un total de 9.671,00m2.
Dóna un mòdul per aplicar per sostre edificable d'1,51 EUR/m2.
En els casos de finques que donen façana
a altres carrers, els paràmetres aplicats en
relació a la superfície i al sostre màxim edificable d'acord en el planejament, es ponderen en relació a la façana afectada per les
obres, de forma que la superfície i el sostre,
en el seu conjunt, no superen la totalitat de la
finca assignada.
Quan es tracta d'edificis en volum disconforme, és a dir amb excés d'edificabilitat d'acord en la normativa definida per el planejament vigent, a efectes de repercutir els
mòduls indicats, s'aplicarà l'edificabilitat
real.
Tercer.- Aprovar la relació de subjectes
passius i les quotes singulars que resulten
d'aplicar a la quantitat que es reparteixen els
beneficiaris el valor dels mòduls, segons
consta en el document annex.
Quart.- Exposar l'expedient a informació
pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i publicar-lo en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA durant trenta dies hàbils, durant els
quals les persones interessades podran consultar-lo i, en el seu cas, formular les al·legacions que considerin adients.
Cinquè.- Comunicar als propietaris o titulars afectats que durant el termini d'exposició
pública anterior poden constituir-se en associació administrativa de contribuent, amb l'acord de la majoria absoluta dels afectats, que
representin almenys 2/3 parts de les quotes
que s'han de satisfer.
Sisè.- Si no hi ha reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Setè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és
conegut, o mitjançant edictes, si no ho és,
d'acord amb allò que disposa la Llei 4/99, de
13 de gener, de modificació de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Vuitè.- Aplicar l'Ordenança General de
Contribucions Especials en tot allò que no
prevegi aquest acord.
Segons disposa l'acord setè, s'ha intentat
la notificació personal a cada subjecte passiu, comunicant-los les quotes individuals
corresponents, sense que s'hagi pogut practi-
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 33
Administració Local
car aquesta notificació individual a les persones que es detallen en la taula que s'adjunta
a continuació.
Als efectes dels que estableix l'article 59
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
segons redacció donada per la Llei 4/99, mit-
jançant el present edicte es notifiquen els
acords plenaris de 27 de novembre de 2008
als subjectes passius que es detallen en la
taula següent, atorgant-los des del dia
següent a la publicació de l'edicte trenta dies
hàbils per a consultar l'expedient i, en el seu
cas, formular les al·legacions que considerin
adients.
Caldes de Montbui
bé immoble sobre el que recauria la contribució destinat a temple de culte i dependències annexes destinades a l'activitat pastoral.
A aquests efectes, la seva quota provisional
resultant és de 28.753,16EUR.
- S'aplica com a mòduls de repartiment de
la base imposable els següents:
* El 20% del pressupost a repercutir, dividit en la totalitat de les façanes afectades, un
total de 278,27 metres lineals. Dóna un
mòdul per aplicar a cada façana de les finques urbanes afectades de 67,865EUR/ml.
* El 30% del pressupost a repercutir, dividit en la totalitat de les superfícies afectades,
un total de 6.005,50 metres quadrats, dóna
un mòdul per aplicar en concepte de superfície de solar de 4,7169EUR/m2.
* El 50 % del pressupost a repercutir, dividit en la totalitat de l'edificabilitat de les finques afectades, un total de 10.037,33 metres
quadrats. Dona un mòdul per aplicar a cada
sostre edificable ponderat segons la seva
situació en relació a la façana afectada per
les obres, de la totalitat de les finques urbanes afectades de 4,7037EUR/m2.
En els casos de finques que donen façana
a altres carrers, els paràmetres aplicats en
relació a la superfície i al sostre màxim edificable d'acord en el planejament, es ponderen en relació a la façana afectada per les
obres, de forma que la superfície i el sostre,
en el seu conjunt, no superen la totalitat de la
finca assignada.
Quan es tracta d'edificis en volum disconforme, és a dir amb excés d'edificabilitat d'acord en la normativa definida per el planejament vigent, a efectes de repercutir els
mòduls indicats, s'aplicarà l'edificabilitat
real.
Tercer.- Aprovar la relació de subjectes
passius i les quotes singulars que resulten
d'aplicar a la quantitat que es reparteixen els
beneficiaris el valor dels mòduls, segons
consta en el document annex.
Quart.- Exposar l'expedient a informació
pública en el tauler d'anuncis de l'Ajunta-
EDICTE
El ple de l'ajuntament en data 27 de
novembre de 2008, va adoptar els acords
següents:
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l'execució de
les obres recollides en el projecte d'obres per
a la urbanització del carrer Asensi Vega i de
la Plaça de l'Església (aprovat definitivament
per acords de la Junta de Govern celebrada
en data 7 de novembre de 2008), l'establiment i exigència de les quals es legitima per
l'obtenció d'un benefici especial, per l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon.- Ordenar simultàniament el tribut
concret d'acord amb les següents determinacions:
- El cost previst de l'obra es fixa en
473.407,66EUR, i el cost suportat per l'Ajuntament és de 188.848,51EUR, un cop reduïdes les subvencions obtingudes, d'un import
total de 284.559,15EUR.
- Es fixa la quantitat que s'han de repartir
els beneficiaris en 94.424,26EUR, corresponents al 50% del cost suportat. L'aportació
pròpia de l'Ajuntament es fixa en
94.424,26EUR, corresponent al 50% del cost
suportat. Aquestes quantitats tenen el caràcter de mera previsió ja que, finalitzada l'obra,
si el cost real és més alt o més baix que el
previst, s'ha de prendre aquest cost a efectes
del càlcul de les quotes, s'han d'assenyalar
els subjectes passius i s'han de girar les quotes definitives que siguin necessàries.
- Respecte a la previsió pressupostària
municipal, caldrà tenir en consideració que,
tal com s'ha fet constar en l'apartat relatiu a
la determinació dels subjectes passius, l'Arquebisbat de Barcelona està exempt del
pagament de les contribucions especials per
la propietat de la parcel·la de la Parròquia de
Santa Maria de Caldes de Montbui, per ser el
Carrer§
Plaça de l'Església§
Plaça de l'Església§
Plaça de l'Àngel§
Plaça de l'Àngel§
Número§ Nom§
5§
3§
1§
1§
Joaquim Gómez Magriña§
Mercè Castellvell Bonora§
Caldes Dos, SA§
Caldes Dos, SA§
Quota#
202,14 EUR#
249,70 EUR#
156,72 EUR#
203,33 EUR#
Carrer§
Plaça de l'Església§
Plaça de l'Església§
Plaça de l'Església§
Plaça de l'Àngel§
CARRER§
NÚMERO§ NOM§
MONTSERRAT§
MONTSERRAT§
MONTSERRAT§
19§
17§
19§
QUOTA#
PERE SILVESTRE MOLAS§
ELISA CASALS PUIG§
ELISA CASALS PUIG§
116,27 EUR#
37,28 EUR#
45,10 EUR#
Caldes de Montbui, 10 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Jordi Solé i Ferrando.
022009005620
A
ment i publicar-lo en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA durant trenta dies hàbils, durant els
quals les persones interessades podran consultar-lo i, en el seu cas, formular les al·legacions que considerin adients.
Cinquè.- Comunicar als propietaris o titulars afectats que durant el termini d'exposició
pública anterior poden constituir-se en associació administrativa de contribuent, amb l'acord de la majoria absoluta dels afectats, que
representin almenys 2/3 parts de les quotes
que s'han de satisfer.
Sisè.- Si no hi ha reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Setè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és
conegut, o mitjançant edictes, si no ho és,
d'acord amb allò que disposa la Llei 4/99, de
13 de gener, de modificació de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Vuitè.- Aplicar l'Ordenança General de
Contribucions Especials en tot allò que no
prevegi aquest acord.
Segons disposa l'acord setè, s'ha intentat
la notificació personal a cada subjecte passiu, comunicant-los les quotes individuals
corresponents, sense que s'hagi pogut practicar aquesta notificació individual a les persones que es detallen en la taula que s'adjunta
a continuació.
Als efectes dels que estableix l'article 59
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
segons redacció donada per la Llei 4/99, mitjançant el present edicte es notifiquen els
acords plenaris de 27 de novembre de 2008
als subjectes passius que es detallen en la
taula següent, atorgant-los des del dia
següent a la publicació de l'edicte trenta dies
hàbils per a consultar l'expedient i, en el seu
cas, formular les al·legacions que considerin
adients.
Número§ Nom§
3§
11§
5§
1-3-2§
Aurelia Doñate Cercos§
Francesc Casabayó Padrinas§
Francisca Salmeron Ruz§
Raul Castilla Clemente§
Quota#
332,93 EUR#
1191,86 EUR#
261,59 EUR#
203,33 EUR#
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 34
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Caldes de Montbui, 10 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Jordi Solé i Ferrando.
022009005633
A
Canet de Mar
ANUNCI
En compliment d'allò que es disposa a
l'article 23 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
llei d'urbanisme es fa públic que el Ple de la
Corporació, en sessió ordinària de data 5 de
febrer de 2009, va prendre, entre d'altres, els
acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local
d'Habitatge de Canet de Mar 2009-2014,
redactat per l'equip de Valeri Consultors
Associats, sota la direcció tècnica de la
GSHUA.
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública durant el termini de vint dies,
mitjançant edicte que es publicarà al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al diari El Periódico,
al tauler d'anuncis de la casa consistorial i al
web municipal, i deixar l'expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar, per
tal de deduir-ne al·legacions. Cas de no presentar-se'n, s'entendrà aprovat definitivament, circumstància que s'acreditarà amb la
certificació corresponent del secretari de la
corporació.
Tercer.- Remetre un exemplar del PLH al
Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, un cop aprovat definitivament, per al seu assabentat.
Canet de Mar, 10 de febrer 2009.
L'Alcalde, Joaquim Mas Rius.
022009005472
A
Capellades
EDICTE
Edicte de l'Ajuntament de Capellades,
sobre expedient de baixa del padró d'habitants Sr. Jamal Zirrini (2009/05)
De conformitat amb el procediment establert en l'article 72 del Reial decret 2612/96,
de 20 de desembre, pel que es modifica el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a la persona tot seguit relacionada incoació d'un
expedient de baixa del padró d'Habitants de
Capellades (1-2009) per complir les condicions de residència establertes en l'article 54
de l'esmentat Reglament:
Nom i cognoms: Jamal Zirrini.
Domicili: Amador Romaní, 21. 2n.1a.
No havent-se pogut practicar comunicació
individualitzada a la persona relacionada,
per mitjà d'aquest Anunci, al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al Tauler d'anuncis de la Corporació, se li notifica el tràmit d'audiència per tal que presenti les
al·legacions que estimi pertinents en el termini de 15 dies a partir del dia següent al de la
seva publicació. Les al·legacions es podran
presentar davant les oficines de l'Ajuntament
de Capellades, situades al C/ Ramon Godó,
núm. 9, de 9 a 15 hores de dilluns a divendres
Complert el termini previst, i previ informe
favorable del Consell d'Empadronament, es
procedirà a la Baixa si no ha manifestat el
seu desacord amb el contingut de l'expedient. Es farà constar com a data de baixa la
data del Decret d'Alcaldia.
Es fa públic per a informació general.
Capellades, 11 de febrer de 2009.
L'Alcaldessa, Ana Maria Sánchez i Carrera.
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, es
fa pública la resolució de l'Alcalde de 29 de
gener de 2009 per la qual es resol:
* Nomenar com a funcionari de carrera,
de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe Policia Local
de l'Ajuntament de Castelldefels amb la categoria d'agent al senyor, Juan Antonio Gallego
Batista amb efectes econòmics i administratius de l'1 de gener de 2009.
Castelldefels, 3 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Antonio Padilla i Reche.
022009005438
A
022009005484
A
Castelldefels
EDICTE
Cardona
EDICTE
Havent-se intentat la notificació individual
al propietari del següent vehicle: Turisme,
marca: BMW, model: 325, matrícula: B1028-HF, titular: José Acedo Lara, amb domicili a la Plaça de la Fira, núm. 9 d'aquest
municipi, per estar estacionat per un període
superior a un mes en el mateix lloc, a les
Colònies Arquers, d'aquest municipi, presentant desperfectes que impossibiliten el seu
desplaçament pels seus propis mitjans, de
conformitat amb l'establert en l'article 71.1
del Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat
Vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
339/1990, de 2 de març, per mitjà del present edicte se li requereix per a que en el termini de 15 dies, procedeixi a la retirada del
vehicle indicat, advertint-li que si no ho fes
es procedirà al seu tractament com a residu
sòlid urbà, sent d'aplicació el disposat en la
vigent Llei 10/1998 de residus.
Igualment se li fa saber que si no fos del
seu interès la retirada del vehicle indicat, sols
quedarà exempta de la responsabilitat administrativa si el cedeix a un gestor autoritzat, o
a aquest Ajuntament, havent-se de presentar
dins del termini indicat, a les dependències
de la Policia Local, per tal de formalitzar els
tràmits corresponents. (Article 33.2 de la Llei
10/98).
Cardona, 11 de febrer de 2009.
L'Alcalde-President, Josep Maria Sala i
Esteban.
022009005482
A
Castelldefels
ANUNCI
En compliment del que disposa el segon
paràgraf de l'article 82 del Decret de la
Generalitat de Catalunya núm. 214/1990, de
Al municipi de Castelldefels es troben
diversos vehicles presumptament abandonats
pels seus propietaris a les vies públiques d'aquest terme Municipal, i al dipòsit municipal.
Aquest Ajuntament instrueix el corresponent expedient alineació d'aquests vehicles
d'acord amb el que estableix l'Ordre Ministerial de 14.2.1974 i l'article núm. 615 del
Codi Civil. Per tant, es procedeix a la publicació de la relació adjunta núm. 02/2009, de
vehicles abandonats perquè, en el termini de
quinze dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA P ROVÍNCIA , qualsevol persona que hi
pugui tenir cap dret, presenti l'oportuna
reclamació i, si s'escau, reculli el/s seu/s
vehicle/s, prèvia acreditació de la seva titularitat, a les oficines municipals.
MATRÍCULA§
MARCA§
MODEL#
B-9331-KL§
B-1547-WX§
2150SR88§
B-3163-SS§
B-3378-LK§
3907-CSB§
B-6466-OS§
B-0157-KY§
B-0601-IS§
B-4886-OJ§
B-2279-VS§
4460-BHF§
B-6430-NN§
B-6844-ID§
B-2190-SK§
VZV975§
1197-CKF§
B-1681-PK§
B-6153-MW§
C-5573-BRK§
S-2022-AK§
1351-CFY§
B-0282-WD§
B-2757-NN§
B-8200-WF§
V-2243-EN§
B-4000-HL§
C-7650-BTC§
V-204-T§
OPEL§
KIA§
FORD§
MAZDA§
PEUGEOT§
OPEL§
FIAT§
OPEL§
RENAULT§
SEAT§
OPEL§
HYUNDAI§
SEAT§
AUTOBIANCHI§
CITROEN§
FORD§
NISSAN§
CITROEN§
VOLKSWAGEN §
YAMAHA§
FIAT§
BMW§
CITROEN§
OPEL §
NISSAN§
BMW§
MERCEDES BENZ§
DAELIM§
MBK§
CORSA#
SEPHIA II#
ESCORT#
323#
309 GR#
ASTRA#
TIPO#
CORSA#
TRAFIC#
IBIZA#
ASTRA#
COUPE#
IBIZA#
LANCIA Y 10 FIRE#
ZX#
ESCORT#
PRIMASTAR#
XANTIA#
GOLF 1.8 INY#
CW50RS#
CINQUECENTO#
518 I#
XANTIA#
VECTRA#
ALMERA#
318 I#
KOMBI I MB-100#
S-FIVE#
OBETO#
Castelldefels, 9 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Antonio Padilla Reche.
022009005439
A
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 35
Administració Local
Castelldefels
EDICTE
Notificacions de sancions de trànsit.
En els expedients administratius sancionadors que es relacionen més avall s'ha dictat
la corresponent resolució de la Regidoradelegada de Governació de l'Ajuntament de
Castelldefels, per la qual s'imposa la sanció
corresponent a cadascun dels denunciats, per
cometre presumptament infraccions de trànsit
previstes en l'ordenança Municipal de Circulació (OMC), aprovada pel Ple de la Corporació Municipal i publicada en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 39, de 14 de febrer
de 1998 i BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 116, de 15 de maig de 2002, del Reglament General de Circulació (RGC) i del Reial
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de Març,
pel qual s'aprova la Llei de Trànsit i Seguretat
Vial (LSV), modificat per les Lleis 19/2001 de
19 de desembre, i 62/2003 de 30 de desembre.
D'acord amb el que disposa el art. 59.5 de
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu comú (Boletín
Oficial del Estado núm. 285, de 27 de
novembre de 1992), es procedeix a la publicació mitjançant edictes, una vegada han
resultat infructuosos els intents de notificació
personal domiciliària.
Data, 12/07/08. Vehicle, 7885-BPS. Denunciat, Carme Puga Martín. Exp., 081401558. Lloc de la denuncia, C. Del Dr.
Trueta, 5. Article, 19.02 (OMC). Sanció,
42 EUR.
Data, 29/09/08. Vehicle, B-3535-UM.
Denunciat, Concepción Mejias Fernández.
Exp., 08-1302121. Lloc de la denuncia, C.
De Pompeu Fabra, 7. Article, 19.02
(OMC). Sanció, 42 EUR.
Data, 29/09/08. Vehicle, B-3535-UM.
Denunciat, Concepción Mejias Fernández.
Exp., 08-1702405. Lloc de la denuncia, C.
Del Dr. Barraquer, 9. Article, 19.01
(OMC). Sanció, 60 EUR.
Data, 3/04/08. Vehicle, 5785-FPY. Denunciat, Albert Amat Castany. Exp.,
0800003922. Lloc de la denuncia, Av. de
Castelldefels, 138. Article, 50.01 (RGC).
Sanció, 120 EUR.
Els interessats poden interposar recurs de
reposició per escrit, davant la Regidora-delegada de Governació d'aquest Ajuntament, la
interposició del qual és preceptiva i prèvia al
recurs contenciós administratiu, en el termini
d'un mes des del dia següent a la publicació
d'aquest Edicte.
El recurs s'entendrà desestimat si no ha
estat resolt en el termini d'un mes de des la
data d'interposició.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos
mesos des de l'endemà de la recepció de la
desestimació quan sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a partir
del dia següent al que s'hagi d'entendre
desestimat de forma presumpta.
La manca d'ingrés de l'import de la sanció
en el termini assenyalat determina l'inici del
procediment de constrenyiment dels deutes.
Castelldefels, 9 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Antonio Padilla i Reche.
022009005442
A
Castelldefels
EDICTE
Notificació de requeriment sanitari.
Per l'Alcalde d'aquest ajuntament s'han
dictat resolucions per les quals es requereix a
les persones que es relacionen a l'Annex perquè, en el termini de 10 dies, procedeixin al
compliment de les prescripcions que estableixen els articles de l'Ordenança Municipal
sobre Tinença d'Animals que igualment s'hi
esmenten.
D'acord amb el que disposa l'article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
es procedeix a la publicació mitjançant Edictes, una vegada han resultat infructuosos els
intents de notificació personal domiciliària.
Els interessats disposen d'un termini simultani d'audiència de 10 dies, de conformitat
amb el que estableixen els articles 84 i 135
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
per presentar les al·legacions que considerin
convenients.
Contra aquest acte, definitiu en via administrativa, i en el termini d'un mes comptat a
partir de la data de la publicació d'aquest
Edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan autor. Si en el termini d'un mes no es produeix resolució
expressa, el recurs s'entendrà presumptament
desestimat.
En el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què es notifiqui
la resolució expressa del recurs de reposició,
o en el de sis mesos a partir de l'endemà de
la data en què aquest s'hagi d'entendre presumptament desestimat, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Barcelona.
Si hom opta per interposar directament el
recurs jurisdiccional, el termini serà de dos
mesos comptats a partir de l'endemà de la
data de la publicació d'aquest Edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Això no obstant,
es podrà interposar qualsevol altre recurs que
es considereu pertinent. La interposició de
recursos, però, no suspendrà per si sola l'execució de l'acte impugnat.
ANNEX
Núm. Expdt., 004737/2008. Data Resolució,
26-09-08. Cognoms i nom, León Romero,
M. Angeles. Article infringit OMTA, 2 i
14.3.
Núm. Expdt., 007094/2008. Data Resolució,
13-11-08. Cognoms i nom, Roque Abasolo, Diego. Article infringit OMTA, 2.1.
Núm. Expdt., 007096/2008. Data Resolució,
13-11-08. Cognoms i nom, Lupus, Semida
Iuliana. Article infringit OMTA, 2.2.
Núm. Expdt., 007097/2008. Data Resolució,
14-11-08. Cognoms i nom, Bouzas
Aragón, Fernando Javier. Article infringit
OMTA, 2.2.
Núm. Expdt., 007395/2008. Data Resolució,
02-12-08. Cognoms i nom, Aguirre Chave,
Víctor Hugo. Article infringit OMTA, 2.1.
OMTA: Ordenança Municipal sobre
Tinença d'Animals (B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 171, del dia 18 de juliol de
2002).
Castelldefels, 10 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Antonio Padilla Reche.
022009005443
A
Castelldefels
EDICTE
De 10 de febrer de 2009, de notificació de
provisió d'inici d'expedients sancionadors
per presumptes infraccions en matèria sanitària.
S'han dictat les provisions en els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Edicte. Intentada la
notificació personal domiciliària a les persones presumptament responsables, no s'ha
pogut dur a terme.
En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Boletín Oficial
del Estado núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(Boletín Oficial del Estado núm. 12, de
14.1.1999), es notifica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes que
s'esmenten, poden comparèixer a les
dependències de l'Àrea de Sanitat, dins del
termini de deu dies, a comptar de l'endemà
de la publicació d'aquest Edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, durant
el qual podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions que considerin pertinents.
ANNEX
Núm. expedient, 005769/2008. Cognoms i
noms, Hernández Romero, Lucas. Data,
22-12-2008. Import (EUR), 225. Article
infringit O.M. Tinença d'Animals, 2.1.
Núm. expedient, 007101/2008. Cognoms i
noms, Rozalen Huertas, Juan Marcos.
Data, 11-11-2008. Import (EUR), 225. Article infringit O.M. Tinença d'Animals,
18.1.
Núm. 41 / Pàg. 36
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Núm. expedient, 007102/2008. Cognoms i
noms, Sanjuan Caamaño, Marcos. Data,
11-11-2008. Import (EUR), 225. Article
infringit O.M. Tinença d'Animals, 18.1.
Núm. expedient, 007111/2008. Cognoms i
noms, Baños Serradilla, Sergio. Data, 1111-2008. Import (EUR), 225. Article infringit O.M. Tinença d'Animals, 18.1.
Núm. expedient, 000163/2009. Cognoms i
noms, Vilchez Martínez, César. Data, 1401-2009. Import (EUR), 225. Article infringit O.M. Tinença d'Animals, 18.1.
OMTA: Ordenança Municipal sobre
Tinença d'Animals (B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 171, del dia 18 de juliol de
2002).
Castelldefels, 10 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Antonio Padilla Reche.
mesos comptats a partir de l'endemà de la
data de la publicació d'aquest Edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Això no obstant,
es podrà interposar qualsevol altre recurs que
es considereu pertinent. La interposició de
recursos, però, no suspendrà per si sola l'execució de l'acte impugnat.
ANNEX
Núm. Expd., 007396/2008. Data Resolució,
02-12-2008. Cognoms i nom, Mula
González, Mariano.
Llei 15/1990 d'Ordenació Sanitària de
Catalunya i Llei 7/2003 de protecció de la
salut.
Castelldefels, 10 de febrer de 2009
L'Alcalde, Antonio Padilla Reche.
022009005445
A
022009005444
A
Castelldefels
EDICTE
Notificació de requeriment sanitari.
Per l'Alcalde d'aquest ajuntament s'han
dictat resolucions per les quals es requereix a
les persones que es relacionen a l'Annex perquè, en el termini de 10 dies, procedeixin al
compliment de les prescripcions que estableixen els articles de la Llei 15/1990 d'Ordenació Sanitària de Catalunya i la Llei
7/2003 de protecció de la salut.
D'acord amb el que disposa l'article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
es procedeix a la publicació mitjançant Edictes, una vegada han resultat infructuosos els
intents de notificació personal domiciliària.
Els interessats disposen d'un termini simultani d'audiència de 10 dies, de conformitat
amb el que estableixen els articles 84 i 135
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
per presentar les al·legacions que considerin
convenients.
Contra aquest acte, definitiu en via administrativa, i en el termini d'un mes comptat a
partir de la data de la publicació d'aquest
Edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan autor. Si en el termini d'un mes no es produeix resolució
expressa, el recurs s'entendrà presumptament
desestimat.
En el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què es notifiqui
la resolució expressa del recurs de reposició,
o en el de sis mesos a partir de l'endemà de
la data en què aquest s'hagi d'entendre presumptament desestimat, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Barcelona.
Si hom opta per interposar directament el
recurs jurisdiccional, el termini serà de dos
Castellet i la Gornal
ANUNCI
Per Oriol Rossell, SA, s'ha sol·licitat a
aquest Ajuntament llicència municipal per a
l'ampliació de l'activitat d'elaboració de vins
i elaboració cava a la Masia Cassanyes de
Sant Marçal.
En compliment a l'article 41.3.c) de la Llei
3/1998, de 27 de febrer (IIAA), activitat inclosa en l'Annex III; article 73.1 del Decret
136/1999, de 18 de maig pel qual s'aprova el
Reglament general de desplegament de la
Llei 3/98 i l'article 81 de l'Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l'Administració Municipal en les Activitats i
Instal·lacions, s'obra informació pública per
un termini de vint dies, per tal que, qui es
consideri afectat per algun motiu per l'activitat que es vol establir, pugui fer les observacions pertinents.
El termini assenyalat finalitzarà un cop
hagin transcorregut vint dies hàbils, comptats
des de l'endemà d'haver estat publicat el present anunci en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Castellet i la Gornal, 11 de febrer de 2009.
L'Alcalde President, Miguel Delgado
Almansa.
022009005329
A
Castellfollit del Boix
ANUNCI
Aprovat definitivament el pressupost d'ingressos i despeses d'aquest Ajuntament per
l'any 2009, es publica d'acord amb el que
disposa l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
RESUM PER CAPÍTOLS
§
EUR#
#
PRESSUPOST D'INGRESSOS§
Capítol 1§
Capítol 2§
Capítol 3§
Capítol 4§
Capítol 5§
Capítol 7§
Capítol 9§
Total pressupost ingrés§
PRESSUPOST
103.900#
10.800#
92.500#
148.900#
3.300#
40.500#
350.000#
749.900#
#
DE DESPESES§
Capítol 1§
Capítol 2§
Capítol 3§
Capítol 4§
Capítol 6§
Capítol 9§
Total pressupost de despeses§
109.500#
164.500#
1.000#
16.200#
453.600#
5.100#
749.900#
Castellfollit del Boix, 10 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Celestí Rius i Prat.
022009005352
A
Corbera de Llobregat
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de Corbera de
Llobregat sobre l'adjudicació definitiva d'un
contracte d'obres de remodelació del Camp
de Futbol Municipal.
Per la Junta de Govern Local, en data 11
de febrer de 2009, s'ha adjudicat definitivament el contracte d'obres següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria.
c) Número d'expedient:
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l'objecte: Remodelació i
instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal.
c) Lot: "no procedeix".
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, de data 12 de
desembre de 2008.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 348.404,36 EUR IVA exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 11 de febrer de 2009.
b) Contractista: UTE COIR-OPSA.
c) Import d'adjudicació: 313.500,00 EUR,
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 37
Administració Local
IVA exclòs.
Corbera de Llobregat, 11 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Manel Ripoll i Puertas.
022009005333
A
Corbera de Llobregat
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de Corbera de
Llobregat sobre l'adjudicació provisional
d'un contracte de servei de missatgeria.
Per la Junta de Govern Local, en data 11
de febrer de 2009, s'ha adjudicat provisionalment el contracte de serveis següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria.
c) Número d'expedient:
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis
b) Descripció de l'objecte: Missatgeria de
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat
c) Lot: "no procedeix"
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
c) Forma: Sense publicitat.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 20.000 EUR, IVA exclòs.
5. Adjudicació provisional
a) Data: 11 de febrer de 2009.
b) Contractista: Francisca Campaña Torres.
c) Import d'adjudicació: 20.000 EUR, IVA
exclòs.
Corbera de Llobregat, 11 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Manel Ripoll i Puertas.
022009005335
A
Corbera de Llobregat
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de Corbera de
Llobregat sobre l'adjudicació provisional
d'un contracte de gestió de servei públic de
recollida de residus.
Per Ple de l'Ajuntament, en data 10 de
febrer de 2009, s'ha adjudicat provisionalment el contracte de gestió de servei públic
següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria.
c) Número d'expedient:
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Gestió servei públic.
b) Descripció de l'objecte: Concessió de la
gestió de servei públic de recollida i transport
de residus municipals, neteja viària i deixalleria mòbil de Corbera de Llobregat.
c) Lloc de l'execució: Corbera de Llobregat.
d) Termini de la concessió: 8 anys.
e) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de data 20 de novembre de
2008 i Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de data 13 de novembre de 2008.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 1.392.977,34 EUR/any, IVA
exclòs.
5. Adjudicació provisional
a) Data: 10 de febrer de 2009
b) Contractista: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
c) Import d'adjudicació: 1.286.906,34
EUR/any, IVA exclòs.
Corbera de Llobregat, 11 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Manel Ripoll i Puertas.
022009005336
A
Cornellà de Llobregat
EDICTE
Es fa públic, d'acord amb allò que estableix l'article 38 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que
ha esdevingut aprovat definitivament el projecte d'obres que a continuació es detalla:
- Projecte d'obres anomenat "Obres de
col·locació d'ascensor i reparació del voladís
al CEIP Els Pins", aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia número 7493/08
data de 10 de desembre de 2008, l'anunci
del qual es va publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA)
número 305 de data 20 de desembre de
2008 i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya) número 5280 de data 17 de
desembre de 2008, exposant-se el mateix al
públic al Taulell d'Edictes d'aquest Ajuntament entre el 16 de desembre de 2008 i el 23
de gener de 2009 sense que es presentessin
reclamacions ni suggeriments, havent-se
aprovat definitivament de forma automàtica
en data 29 de gener de 2009, en conformitat
amb les previsions de l'acord d'aprovació inicial esmentat.
Contra aquest acte que és definitiu en via
administrativa, es podrà interposar directament
recurs contenciós Administratiu davant dels
Jutjats del Contenciós Administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del següent dia hàbil a la publicació d'aquest
edicte, en la forma i amb els requisits exigits en
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, o
recurs de reposició potestatiu en el termini
d'un mes a comptar des de la data indicada.
Tot això sense perjudici de la interposició
de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
Cornellà de Llobregat, 11 de febrer de
2009.
L'Alcalde, p.d.f. La Cap Administrativa
d'Espai Públic, Laura Pérez Gálvez.
022009005648
A
Cornellà de Llobregat
Gestió Tributària
EDICTE
Notificacions liquidacions de l'impost
sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Havent-se intentat notificar, segons la
forma establerta en l'article 112.1 de la Llei
58/2003, de 18 de desembre, General Tributària, a les persones físiques o jurídiques
que es detallen, les liquidacions complementàries de l'Impost sobre l'increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana,
incloses a la relació 2008-PPLV-000006,
aprovada pel decret núm. 4119/08, de data
11 de juliol de 2008, sense que s'hagin pogut
lliurar, es procedeix mitjançant el present
edicte a comunicar-los que hauran de comparèixer, de conformitat amb el que disposa
l'apartat 2 de l'esmentat article 112, en el termini de quinze dies naturals, comptats del
següent al de la seva publicació, en el Departament de Gestió Tributària, òrgan que tramita els expedients, ubicat a la segona planta
de l'Ajuntament, situat a la plaça de l'Església
número 1 de Cornellà de Llobregat, per tal
que els sigui notificada la liquidació practicada al seu càrrec, amb l'advertiment que en
cas contrari es considerarà produïda la notificació el dia següent al del venciment del termini assenyalat.
DNI/CIF: 46312199C; Nom: Castellana Valeri Albert; Per. Impositiu: 2008; N. Rebut:
1773; Import: 350,1
DNI/CIF: 36602916A; Nom: Gañez Verdaguer Joaquin; Per. Impositiu: 2008; N.
Rebut: 1458; Import: 8,93
Lloc i termini de pagament: Els indicats
deutors hauran d'ingressar la quantitat assenyalada a la Tresoreria Municipal dins dels terminis que s'especifiquen tot seguit, segons la
data de publicació d'aquest edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA:
a) Notificació entre els dies 1 i 15 del mes,
Núm. 41 / Pàg. 38
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
fins el dia 20 del mes següent o l'hàbil immediatament posterior.
b) Notificació entre els dies 16 i l'últim de
cada mes, fins el dia 05 del segon mes
següent o l'hàbil immediatament posterior.
Via de constrenyiment: En cas que finalitzat el termini de pagament en via voluntària,
no s'hagués ingressat a la Tresoreria Municipal l'import del deute tributari, s'iniciarà la
via de constrenyiment, d'acord amb el que
disposa l'article 28 de la Llei 58/2003.
Recursos: Contra les esmentades liquidacions els interessats podran interposar recurs
de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, comptat des del
dia següent al de la seva notificació, i contra
la seva desestimació expressa o presumpta es
podrà interposar directament recurs contenciós - administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, de conformitat amb el que disposa
l'article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en
concordança amb l'article 14 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Cornellà de Llobregat, 11 de febrer de
2009.
L'Alcalde, p.d.f. L'Interventor general, Juan
Ramón Sagalés Guillamón.
022009005480
A
Cubelles
EDICTE
En data 10 de febrer, s'aprova el Decret
d'alcaldia pel qual es declara la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos a les
proves selectives per la provisió, mitjançant
concurs oposició de 8 places d'administratius/ves per torn de promoció interna, vacants
en la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament:
DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 96 / 2009
Atès que per acord de la Junta de Govern
Local en sessió ordinària de data 14 d'octubre de 2008 va acordar aprovar la convocatòria de proves selectives per la provisió,
mitjançant concurs oposició de 8 places
d'administratius/ves per torn de promoció
interna, vacants en la plantilla de personal
funcionari d'aquest Ajuntament, publicades
les bases al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
262, annex II, Pàg.96 i següents del 31 d'octubre de 2008, i publicada esmena al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 10, pàg. 40
del 12 de gener del 2009.
Atès que la convocatòria ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5299, pàg. 3087, de data 19 de
gener 2009.
Vist allò que diu l'article 16 i ss. de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.
Vist allò que diu l'article 21.1 g) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
Atès que, un cop finalitzat el termini de
presentació d'instàncies, i dins el període
reglamentari han tingut entrada en el registre
d'aquest Ajuntament les següents sol·licituds
per prendre part en aquest procediment:
§
COGNOMS I NOM DE L'ASPIRANT§
DNI#
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
10§
11§
12§
BENAVENT GARRIGÓS, JOSEFA§
BRULL SARDÀ, NEUS§
CARBÓ CASTRO, MERCɧ
CORREDOR GIL, MILAGROS§
FONT AVIÑO, NURIA§
FREIXAS MONTANÉ, CRISTINA§
GELABERT ESCARDÓ, MONTSERRAT§
HINOJOSA GONZÁLEZ, JOSE§
MIRÓ ALBET, JORGE§
ROSELL JANÉ, MARGARIDA§
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, SUSANA§
SANZ ORTGEGA, ISAURA§
52211690B#
77293905J#
77281145H#
52219382K#
52214199J#
52213596P#
79290231P#
52218813G#
36503453S#
38077782V#
45473068K#
35118791E#
He resolt:
Primer.- Declarar admesos els aspirants
següents:
§
COGNOMS I NOM DE L'ASPIRANT§
DNI#
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
10§
11§
12§
BENAVENT GARRIGÓS, JOSEFA§
BRULL SARDÀ, NEUS§
CARBÓ CASTRO, MERCɧ
CORREDOR GIL, MILAGROS§
FONT AVIÑO, NURIA§
FREIXAS MONTANE, CRISTINA§
GELABERT ESCARDÓ, MONTSERRAT§
HINOJOSA GONZÁLEZ, JOSE§
MIRÓ ALBET, JORGE§
ROSELL JANÉ, MARGARIDA§
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, SUSANA§
SANZ ORTGEGA, ISAURA§
52211690B#
77293905J#
77281145H#
52219382K#
52214199J#
52213596P#
79290231P#
52218813G#
36503453S#
38077782V#
45473068K#
35118791E#
Segon.- No declarar exclòs a cap aspirant.
Tercer.- Concedir un termini de 10 dies
hàbils, a partir del següent a la publicació
d'aquest anunci per presentar les al·legacions
que es creguin escaients. En cas de no presentar al·legacions en el termini de 10 dies
hàbils, aquesta llista s'entendrà automàticament elevada a definitiva.
Quart.- Es convoca als aspirants admesos a
les proves selectives per al dia 3 de març a
les 9.00 h, a l'Ajuntament de Cubelles per
realitzar les proves teòriques i practiques.
Cinquè.- Nomenar com a membres del
Tribunal qualificador a:
President/a Sra. Carme López-Feliu i Font,
Secretària General de la Corporació
Suplent Sra. Trinidad Hernández Bordallo
M, TAE
Vocal 1 Sra. Carme Saladie Foraste, Funcionària de la corporació
Suplent Sra. Imma Gómez Marcillas, Funcionària de la corporació
Vocal 2 Sra. Consol Civit Chervet, Cap de
Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Cubelles.
Suplent Sra. Rosa M. Almirall Doménech,
Interventora.
Vocal 3 Sr. Pere Martínez Teruel, Representant de l'Escola d'Administració de Catalunya
Suplent Sra. Josefina López Vera, Representant de l'Escola d'Administració de Catalunya
Secretari/a Sra. Immaculada Valle Leon,
Funcionària de la corporació
Suplent Sra. Sandra López Gallego, Funcionària de la corporació
Sisè.- Exposar el present Decret al tauler
d'anuncis de la Corporació, a la pàgina web
municipal www.cubelles.org, i notificar-ho
als interessats.
Setè.- Publicar la present resolució al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Els successius
anuncis es faran mitjançant l'exposició al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina
web.
Cubelles, 10 de febrer de 2009.
L'Alcaldessa, M. Lluïsa Romero i Tomás.
Davant meu, la Secretària Gral., Carme
López-Feliu i Font.
022009005463
A
Cubelles
EDICTE
De conformitat amb allò acordat per
aquest Ajuntament i basant-se en el que disposa l'article 615 del Codi Civil, en concordança amb allò que estableix l'ordre del
"Ministeri de Governació" de 14 de febrer de
1974, resta exposat al públic durant trenta
dies hàbils, la relació de vehicles presumptament abandonats, recuperats per la Policia
Local que a continuació es transcriu.
Durant l'esmentat període de temps qui
acrediti ser el seu legítim propietari, podrà
presentar la corresponent reclamació en el
Registre general d'aquest Ajuntament. Transcorreguts els terminis assenyalats sense
haver-se reclamat, davant l'estat de constant i
progressiu deteriorament en què es troben, es
lliuraran a l'adjudicatari del servei, per el seu
desballestament.
Relació de vehicles
§
MARCA§
MODEL§
MATRICULA#
1§
2§
3§
4§
FORD§
FORD§
OPEL§
SAAB§
SIERRA§
TRANSIT§
ASTRA§
9000§
B-3928-KL#
B-8088-NN#
B-7509-ON#
NA-0773-AD#
Cubelles, 13 de febrer de 2009.
L'Alcaldessa, M. Lluïsa Romero i Tomàs.
Davant meu. La Secretària General, Carme
López-Feliu i Font.
022009005478
A
Font-rubí
EDICTE
Edicte de l'Ajuntament de Font-rubí, sobre
aprovació inicial modificació de l'Ordenança
fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre
Béns Immobles.
El Ple de la Corporació en sessió ordinària
celebrada el 27 de gener de 2009 va aprovar
inicialment la supressió de l'apartat segon de
l'article 5 de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles,
aprovada per acord del Ple de la Corporació,
en sessió extraordinària de data 19 de desembre de 2008, quedant redactat dit article amb
el següent tenor literal:
Article 5
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 39
Administració Local
Beneficis fiscals de concessió potestativa o
de quantia variable
1. Gaudiran d'exempció els següents
immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals
sigui inferior a 5,00 EUR.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada
subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en
el municipi sigui inferior a 5,00 EUR.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
Font-rubí, 2 de febrer de 2009.
L'Alcalde-President, Xavier Lluch i Llopart.
Davant meu, el Secretari-Interventor, Antoni
Alsina Simal.
022009005354
A
Font-rubí
ANUNCI
En sessió ordinària de 13 de gener de
2009, la Junta de Govern local de l'Ajuntament de Font-rubí, va adoptar, entre d'altres,
l'aprovació inicial de la llicència d'obres
majors (122/08) per a la rehabilitació d'un
habitatge existent en sòl no urbanitzable,
anomenada Cal Manel de l'Eduardo i situat al
barri Sta. Maria de Bellver número 25, del
municipi de Font-rubí.
La qual cosa es sotmet a informació pública, per un termini de vint dies.
Font-rubí, 5 de febrer de 2009.
L'Alcalde-President, Xavier Lluch i Llopart.
Davant meu, el Secretari-Interventor, Antoni
Alsina Simal.
022009005356
A
Gavà
ANUNCI
L'Ajuntament de Gavà, en sessió celebrada per la Junta de Govern Local de 10 de
febrer de 2009, ha aprovat inicialment la
"Modificació puntual del Pla Parcial del sector Pla de Ponent a l'àrea del Parc del Calamot i equipament E.8", redactat pels Serveis
Tècnics Municipals.
L'esmentada modificació de Pla parcial es
sotmet a informació pública, mitjançant
anunci que s'inserirà en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA i en uns del diaris de major circulació a nivell provincial, per termini d'un
mes, comptat a partir de l'última publicació,
a fi i efectes de què durant aquest temps es
puguin presentar les al·legacions que es considerin adients.
Durant el termini d'informació pública
l'expedient podrà ser consultat al Punt d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, de dilluns
a divendres entre les 9 hores i les 20 hores, i
dissabtes entre les 9 hores i 13 hores, i a la
web municipal www.gavaciutat.cat.
Gavà, 11 de febrer de 2009.
L'Alcalde, p.o., el Secretari general, Guillermo de Prada Bengoa.
022009005388
A
Gelida
EDICTE
Edicte de l'Ajuntament de Gelida, sobre
aprovació inicial d'un projecte d'urbanització (09/021).
La Junta de Govern Local, en sessió de
data 5 de febrer de 2009, va adoptar l'acord
d'aprovar inicialment i sotmetre a informació
pública el Projecte d'Urbanització d'obres
bàsiques de Can Joncoses, redactat per
Xavier Frigola Mercader de la consultora Criteri. UE.
L'expedient s'exposa al públic per termini
de vint dies mitjançant la inserció de l'anunci
corresponent al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt, i al tauler d'anuncis de
la corporació. Durant aquest termini es
poden formalitzar, davant l'Ajuntament, les
al·legacions, observacions o suggeriments
que es considerin oportunes.
Gelida, 10 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Lluís Valls i Comas.
022009005534
A
Granollers
ANUNCI
L'alcalde en data 9 de gener de 2009 ha
dictat la Resolució núm. 17/2009, que prèvia
la tramitació del corresponent expedient,
declara la caducitat de les inscripcions de
gener de 2009 i aprova la baixa en el padró
municipal d'habitants d'aquest municipi de
les persones que a finals de gener no hagin
renovat la seva inscripció en el padró per
haver transcorregut el termini de dos anys
sense haver realitzat la renovació a la qual
estant obligats els ciutadans estrangers no
comunitaris sense autorització de residència
permanent, d'acord amb la Llei 7/1985,
segons redacció donada per la Llei orgànica
14/2003, de 20 de novembre, de reforma de
la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la
seva integració social, els articles 15 i 16 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, i les atribucions previstes per l'article 21 de l'esmentada llei, i a la
Resolució de 28 d'abril de 2005 de la Presidenta de l'INE i del Director General de Cooperació Local, per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals d'estrangers no comunitaris sense autorització de residència perma-
nent.
Atès que les persones que s'esmenten a
continuació no han renovat la inscripció
padronal dins el termini establert, s'acorda la
seva baixa en el Padró Municipal d'habitants
de Granollers, amb efectes de la data de
publicació del present anunci en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, de conformitat amb
el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
APARECIDO*NUNES,ELDER§
ARDAYA*GIL,WALDO§
AYLLON*CORDOVA,ISABEL§
BOHAMMOUCH,SOLIMANE§
BOUHROURA,IMAD§
BOULOUME,BAHJA§
BRAHIM,CHALHI§
BYA,MUSTAPHA§
CABRERA*GUAVA,YOSELIN JOSEFINA§
CABRERA*OLGUIN,ROSMERY§
CARMONA,DAMIAN EXEQUIEL§
CARMONA,FLORENCIA NICOLE§
CARRASCO*PAZ,MAURICIO§
CASTELLON*VILLARROEL,VANIA§
CASTILLO*GIL,RAFAEL ARTEMIO§
CHATTY,KASIM§
CHENG,XIAOHU§
CHIKHI,REDOUAN§
CISSE,AMADOU§
CORTEZ*MOLINA,ANA CELINA§
COTAPO*JACOME,RUTH ALEXANDRA§
DANFAGA,DAVID§
DIAGNE,PAPA§
DIAKITE,CHEIKHOU§
DRAME,DEMBO§
EMELYANOVA,LILIA§
ERICES,CLAUDIA BEATRIZ§
FALL,EL HADJI MALICK§
FANTA,DIABY§
FATY,IBRAHIMA§
FLORES*ENCINAS,MARIA ELIZABETH§
FLORES*MELGAR,JUAN DANIEL§
GHARIB EL,AHMED§
GONZALES*JUSTINIANO,ANTHONY SEBASTIAN§
HAMRASSE,JAMAL§
HAN,HONGTAO§
JABBI,OMAR§
JADDA,SAID§
JIANG,TAO§
KHRICHFI EL,AHMED§
KONTE,AHMADOU BAMBA§
KOVTUNOVYCH,LYUBOV§
LAGOS*KEUPUCHUR,FERNANDA RAYEN§
LIN,BIN§
LLAVERA*GIRA,SERGIO§
LY,MAMADOU§
MBA*NFONO,CRISTINA§
MOLINA*VACA,PAMELA§
MONTOYA*FRANCO,MARIA NATALIA§
MORALES*OÑA,MARIA ESTELA§
MSIAH EL,LATIFA§
OMA*IKUMU,JOSEFINA§
ORTIZ*DOTTO,MARIA ALICE§
PAREDES*JALDIN,MARLENI§
PEINADO*MONTAÑO,GOLDA JAQUELINE§
PEÑA*GUERRA,MARIA DE LOS ANGELES§
PERALTA*NUÑEZ,JOSE IGNACIO§
PEREZ*QUISPE,GERARDO§
PINTO*VARGAS,FELIPE§
RAMIREZ*PRADO,VERONICA LIS§
RIBERA*ZAMPIERI,MARIEL§
RICALDI*ANTEZANA,JAIME§
RINCON*GALLEGO,DARIO BERNARDO§
SAMASSA,FODIE§
SANTA FLORENTINA DE*JUGO DE,MARIA TERESA§
SIDIBE,ANSSOU§
SILLAH,ALH.KAUR§
SILVA*MEDEIROS,EDVANIA§
SORIA GALVARRO*FUENTES,ALINA§
SUAREZ*SOSSA,FERNANDO§
SUMBUDOU,SAIBOU§
SYLLA,BACARY§
SYLLA,KOLIKE§
TOLO,SALIF§
VARGAS*OTTERBURG,MARIO§
VARGAS*PARADA,INGRID§
VILLARROEL*MARISCAL,FLORA§
YRIARTE*MALDONADO,YVANKA§
GT00006721§
GT00015561§
GT00024735§
GT00024897§
GT00025084§
79465§
GT00024839§
GT00025120§
GT00015652§
GT00024840§
GT00016386§
GT00016385§
GT00024877§
GT00025057§
GT00024940§
GT00024822§
GT00024993§
GT00024828§
GT00024857§
GT00025141§
GT00025016§
GT00024955§
GT00025117§
GT00024974§
GT00025161§
GT00025144§
GT00016384§
GT00025118§
GT00024976§
GT00016984§
GT00024817§
GT00024997§
GT00024958§
GT00024911§
GT00024845§
GT00024772§
GT00014545§
GT00016939§
GT00025018§
GT00025093§
GT00024987§
GT00024731§
GT00024815§
GT00024998§
GT00025108§
GT00025015§
GT00024787§
GT00003517§
GT00025031§
GT00025131§
GT00025129§
GT00025082§
GT00024973§
GT00025107§
GT00024782§
GT00016803§
GT00012645§
GT00024806§
GT00024712§
GT00024913§
GT00025100§
GT00014911§
GT00025052§
GT00025038§
GT00024865§
GT00012595§
GT00025135§
GT00024918§
GT00024945§
GT00015560§
GT00025136§
GT00024750§
GT00024751§
GT00025105§
GT00024898§
GT00024983§
GT00025056§
GT00025116§
27/09/1981#
12/09/1946#
02/11/1977#
11/07/1977#
24/05/1983#
01/01/1936#
06/09/1986#
07/08/1972#
07/01/1977#
04/07/1977#
27/06/1997#
25/08/1998#
17/01/1988#
04/11/2002#
24/01/1984#
13/02/1983#
02/02/1984#
01/01/1983#
23/04/1970#
03/11/1977#
08/02/1968#
17/01/1983#
10/03/1977#
01/01/1987#
07/05/1982#
05/12/1984#
25/12/1975#
13/01/1985#
03/06/1949#
16/07/1970#
04/12/1977#
03/08/1986#
01/01/1964#
17/03/2001#
01/01/1982#
05/09/1967#
08/01/1979#
01/01/1968#
07/05/1983#
27/05/1980#
20/01/1983#
28/06/1961#
02/01/2007#
06/05/1981#
10/08/1973#
02/03/1970#
02/01/1988#
14/03/1980#
24/06/1981#
29/07/1954#
28/04/1970#
29/09/1958#
21/04/1984#
06/04/1984#
14/02/1976#
12/07/1981#
17/02/2004#
03/12/1976#
06/06/1971#
27/09/1988#
11/08/1984#
04/09/1981#
16/05/1963#
15/01/1979#
06/09/1932#
01/01/1976#
06/02/1941#
13/01/1978#
04/05/1961#
03/07/1984#
23/10/1975#
03/05/1970#
02/02/1985#
20/07/1981#
22/02/1968#
17/08/1968#
23/11/1966#
24/05/1986#
Granollers, 10 de febrer de 2009.
El secretari, per delegació, Josep Cañas
Caballero.
022009005149
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 40
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Gualba
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament de Gualba, en sessió de data 13 de gener de 2009, ha aprovat
inicialment la Modificació Puntual de les
Normes Subsidiàries de Planejament Plaça
Joan Ragué c/ Santiago Monteys per a la reordenació dels volums edificables de la illa
situada entre la Plaça Joan Ragué, el carrer
Santiago Monteys i el carrer Martí Joan.
El que es fa públic perquè les persones
interessades puguin examinar l'expedient a la
Secretaria de l'Ajuntament, en hores d'oficina, i formular les al·legacions que considerin
pertinents en el termini d'un mes, comptat a
partir de l'endemà de la darrera publicació
d'aquest Edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Gualba, 15 de gener de 2009.
L'Alcalde, Miquel Solaz Gavaldà.
022009005337
A
Gualba
ANUNCI DE LICITACIÓ
De conformitat amb l'acorda't per la Junta
de Govern en sessió de data 3 de febrer de
2009, per mitjà del present anunci s'efectua
la convocatòria del procediment negociat
amb publicitat, per a l'adjudicació del contracte de construcció d'un edifici destinat a
serveis funeraris a Gualba, conforme a les
següents dades:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Gualba.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Construcció
d'un edifici destinat a serveis funeraris a
Gualba.
b) Termini: set mesos a comptar des de
l'endemà de l'acta de comprovació del
replanteig.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat amb publicitat.
4. Pressupost base de licitació
El valor estimat del contracte es de
236.732,32 EUR, i 37.877,17 EUR corresponents a l'impost sobre el valor afegit.
5. Garanties
Provisional: No s'exigeix.
Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació
del contracte.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Gualba.
b) Domicili: Pg. Montseny 13.
c) Localitat i codi postal: Gualba 08474.
d) Telèfon: 93 848 70 27.
e) Telefax: 93 848 70 70.
f) web: www.gualba.net.
g) Data límit d'obtenció de documents i
informació: durant tot el termini de presentació de proposicions.
7. Requisits de solvència econòmica
financera i tècnica
7.1 La solvència econòmica i financera es
podrà acreditar pels següents mitjans.
a) Declaracions apropiades d'entitats
financeres o, si s'escau, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització
per riscos professionals.
b) Els comptes anuals presentats en el
Registre Mercantil o en el registre oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a
presentar els comptes en registres oficials
poden aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
c) Declaració sobre el volum global de
negocis i, si s'escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als
tres últims exercicis disponibles en funció de
la data de creació o d'inici de les activitats de
l'empresari, en la mesura en que es disposi
de les referències d'aquest volum de negocis.
7.2 La solvència tècnica s'acreditarà pels
següents mitjans.
La solvència tècnica o professional dels
empresaris es pot acreditar per un o diversos
dels mitjans següents:
a) Relació de les principals obres realitzades durant els últims cinc anys; amb certificat
de bona execució de les mes importants, que
han d'indicar l'import, les dates i el destinatari públic o privat i si es van realitzar segons
les regles per les quals es regeix la professió i
es van portar normalment a bon terme.
b) Indicació del personal tècnic o unitats
tècniques, integrades o no en l'empresa, dels
quals es disposa per a l'execució del contracte, especialment els encarregats de control de
qualitat.
c) Declaració indicant la maquinària,
material i equip tècnic del que es disposarà
per a l'execució de les obres, a la que s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.
8. Presentació de les sol·licituds de
participació
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de la presentació de l'anunci de
licitació en el B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
PROVÍNCIA.
b) Documentació a presentar: La indicada
en els Plecs de clàusules.
c) Lloc de presentació:
1ª. Entitat: Ajuntament de Gualba.
2ª. Domicili: Pg. Del Montseny, 13.
3ª. Municipi i codi postal: Gualba 08474.
9. Obertura de les sol·licituds de participació
a) Entitat: Ajuntament de Gualba.
b) Domicili: Pg. Montseny, 13.
c) Municipi: Gualba 08474.
d) Data: següent dimarts a la finalització
del termini de presentació de sol·licituds.
e) Hora: 18:30.
10. Criteris de valoració
- Millora del preu de licitació del contracte
fins a 10 punts.
- El termini d'execució de les obres fins a 8
punts.
- Assistència tècnica fins a 8 punts.
- Ampliació del termini de garantia fins a 6
punts.
- Característiques estètiques o funcionals
fins a 6 punts.
- Millores mediambientals fins a 6 punts.
11 Despeses
D'anuncis fins un màxim de 1000 EUR
aniran a càrrec de l'adjudicatari.
12. Perfil de contractant
On figuren les informacions relatives a la
convocatòria i on es poden obtenir els plecs:
www. gualba.net
Gualba, 10 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Miquel Solaz Gavaldà.
022009005437
A
L'Hospitalet de Llobregat
ANUNCI
Atès que no ha estat possible realitzar les
notificacions de les liquidacions per sancions
en matèria sanitària i/o a la normativa de
tinença d'animals, tot i que s 'han realitzat
dos intents, de conformitat amb la legislació
general de procediment administratiu.
Per tant, d'acord amb el que disposa l'art.
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per Llei 4/99, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica als
obligats al pagament o als seus representants
legals perquè en el termini de 10 dies hàbils,
comptats des dels següent al de la publicació
d'aquest edicte - anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i en el Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, compareguin a l'expedient
per rebre notificació mitjançant compareixença.
S'adverteix als interessats que consten en
el llistat adjunt que transcorregut aquest termini, la notificació s'entendrà produïda a tots
els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.
Lloc on cal comparèixer: Salut Pública i
Consum de l'Àrea de Benestar Social, adreça
c. Cobalt, 57-59 de L'Hospitalet.
Nom, Luis Ivan Landeira Adell. Adreça, c/
Blocs de la Florida, 13 3r. 6è. Població,
08905 l'Hospitalet. *Núm. contret/*Núm.
liquidació, 090001765, 1000028R.
*Import sanció, 247 EUR.
L'Hospitalet de Llobregat, 10 de febrer de
2009.
La Instructora, Mercedes Loperena Zubeldia.
022009005053
A
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 41
Administració Local
L'Hospitalet de Llobregat
ANUNCI
Atès que no ha estat possible realitzar les
notificacions de les liquidacions per sancions
en matèria sanitària i/o a la normativa de
tinença d'animals, tot i que s 'han realitzat
dos intents, de conformitat amb la legislació
general de procediment administratiu.
Per tant, d'acord amb el que disposa l'art.
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per Llei 4/99, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica als
obligats al pagament o als seus representants
legals perquè en el termini de 10 dies hàbils,
comptats des dels següent al de la publicació
d'aquest edicte - anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i en el Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, compareguin a l'expedient
per rebre notificació mitjançant compareixença.
S'adverteix als interessats que consten en
el llistat adjunt que transcorregut aquest termini, la notificació s'entendrà produïda a tots
els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.
Lloc on cal comparèixer: Salut Pública i
Consum de l'Àrea de Benestar Social, adreça
L'Hospitalet de Llobregat
EDICTE
De conformitat amb el que es disposa a
c. Cobalt, 57-59 de L'Hospitalet.
Nom, Amparo Rodríguez Veigas. Adreça, c/
Pujós, 39 1r. Població, 08904 l'Hospitalet.
*Núm. contret/*Núm. liquidació,
090001759, 1000024R. *Import sanció,
100 EUR.
L'Hospitalet de Llobregat, 10 de febrer de
2009.
La Instructora, Mercedes Loperena Zubeldia.
022009005054
A
L'Hospitalet de Llobregat
ANUNCI
Atès que no ha estat possible realitzar les
notificacions de les liquidacions per sancions
en matèria sanitària i/o a la normativa de
tinença d'animals, tot i que s 'han realitzat
dos intents, de conformitat amb la legislació
general de procediment administratiu.
Per tant, d'acord amb el que disposa l'art.
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per Llei 4/99, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica als
l'article 18.3 c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions, l'Ajuntament de l'Hospitalet, dóna publicitat a la
relació de beneficiaris als quals s'han concedit subvencions durant el segon semestre de
NIF§
NOM ENTITAT§
PROJECTE§
G58044322§
G58170085§
0511-010611-001-9§
G63512727§
G61838280§
313-2-0363§
G59435073§
G58769670§
G58769670§
G59058073§
G59100412§
G63443816§
G61012514§
G58016262§
314240§
G58698697§
AA.VV. ILDEFONS CERDÀ DE GRAN VIA SUD§
AGRUP. ESPORTIVA SANTA EULÀLIA§
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA§
AS. SOLIDARIA MONTSE BERNAT§
AS. WAFAE§
ASAMBLEA MUNPAL PODER POP CENTRO HABANA§
ASS. BOCINS D'ACCIÓ SOCIAL§
ASS. CATALANA DE FIBROSI QUÍSTICA§
ASS. CATALANA FIBROSI QUÍSTICA§
ASS. CORAL I HUMORISTICA EL DRAC D'OR§
ASS. D'ESTUDIANTS DE L'H§
ASS. EDUCATIVA MERITXELL ADÁN§
ASS. SERVEIS EDUC. RECURSOS DE L'ESPLAI§
CCA HDAD. ROCIEROS DE CARMONA§
CGLU (CITÉS ET GOVERNEMEN LOCAUX AU LIBAN)§
CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA§
ACTIVITATS ANUALS§
TORNEIG INFANTIL MASCULÍ DE BÀSQUET DE L'H.§
OBSERV MUNPAL PARA PREVENCIÓN DEL DELITO§
ACTUACIÓ EN CHAOUEN. MARRUECOS. 2A FASE§
PROJ PREV. SIDA JOVES/DONES IMMIGRANTS DE L'H§
APOYO MUNICP CENTRO HABANA AFECC HURACANES§
FENT PONTS CAP A L'IES / JA SOM A L'INST§
RESPIRAR, ...XX ANIVERSARI 1988-2008§
COOP I AJUDA A LA FIBROSI QUÍSTICA A CUBA§
CONST. GEGANTS DE MORTADELO I FILEMÓN§
RENOVACIÓ CONVENI CURS 2008/09§
PROJ. FENT PONTS AL IES§
PROJ. ESTUDI ASSISTIT CURS 2008/09§
ACTES XXV ANIVERSARI§
ESTUDIO URBANÍSTICO DE BORJ HAMMOUND§
PROJ. FENT PONTS A'IES CURS 2008/09§
SUBV-08#
4.500,00#
5.000,00#
7.000,00#
8.000,00#
7.000,00#
7.600,00#
8.400,00#
6.000,00#
9.000,00#
5.860,00#
12.000,00#
31.430,00#
4.878,00#
6.000,00#
9.000,00#
13.708,00#
l'exercici 2008 amb quantitats superiors a
3000 EUR.
NOM ENTITAT§
PROJECTE§
G08770463§
G60607223§
G60223377§
G58680950§
G58577883§
G08850299§
G61060588§
G61986832§
G58777889§
G58580143§
G63823173§
G62119276§
G63705578§
G59023218§
G08898082§
G63868186§
CLUB NATACIÓN L'HOSPITALET§
COM ORG. ACTES MARE DÉU DESEMPARATS§
CONSELL ESPORTIU BARCELONÈS SUD§
COORD. SARDANISTA DE L'H§
EL CASALET§
FAPAC§
FUNDACIÓ AKWABA§
FUNDACIÓ INNOVACIÓ PER L'ACCIÓ SOCIAL§
FUNDACIÓ JOAN XXIII§
FUNDACIÓ PERE MITJANS§
FUNDACIO PRIVADA ACSAR§
FUNDACIÓ PRIVADA CLARIANA§
FUNDACIÓ PRIVADA EL LLINDAR§
LA TERMINAL§
UNIÓ DE BOTIGUERS DE L'H§
VAE. VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL§
DESPESES EXTRAORDINÀRIES CURS 2007/08§
JORNADA DE "FIESTAS Y TRADICIONES"§
PROG D'INICIACIÓ ESPORTIVA CENTRES ED. PRIMÀRIA§
ACTIVITATS AMB MOTIU DEL 25È. ANIVERSARI§
OBSERVEM LA CIUTAT. CURS 2008/09§
CONVENI ACTIVITATS ANY 2008§
PROJECTES: PONTS I TEA§
TALLERS PER A LA COHESIÓ SOCIAL 2008/09§
PROJ LABORATORI DE TRANSP TECNOLÒG A L'APRENENT§
SERVEI D'ACOMPANYAMENT I SUPORT TERAPÈUTIC§
ESTUDI SOBRE DESENV I IMMIGRACIÓ A L'H§
PROJ GIM BARRIS CB-T§
TALLERS D'INICIACIÓ PROFESSIONAL CURS 2008/09§
2ª. PART COLÒNIES D'ESTIU 2008§
LLOGUER I FUNCIONAMENT LOCAL SOCIAL§
FORMACIÓ I PRÀCTICA LABORAL. EQUADOR V§
L'Alcaldessa-Presidenta, P.d. el Cap de
Servei de Contractació.
L'Hospitalet de Llobregat
de cessió a la Generalitat de Catalunya el
terreny de 1.585 m², de propietat municipal,
situat a l'av. Vilafranca núm. 8-12 i av. Ventura Gassol núm. 26, per destinar-lo al fi
exclusiu de Residència per a Gent Gran.
La qual cosa es fa pública, d'acord amb el
Mitjançant Acord de Ple núm. 0406/490,
de 27 de gener de 2009, l'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat ha instruït expedient
022009005084
A
NIF§
La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.
L'Hospitalet de Llobregat, 30 de gener de
2009.
EDICTE
obligats al pagament o als seus representants
legals perquè en el termini de 10 dies hàbils,
comptats des dels següent al de la publicació
d'aquest edicte-anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i en el Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, compareguin a l'expedient
per rebre notificació mitjançant compareixença.
S'adverteix als interessats que consten en
el llistat adjunt que transcorregut aquest termini, la notificació s'entendrà produïda a tots
els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.
Lloc on cal comparèixer: Salut Pública i
Consum de l'Àrea de Benestar Social, adreça
c.. Cobalt, 57-59 de L'Hospitalet.
Nom: José Sebastián Polo. Adreça: c/ Badal,
33 5è 3a. Població: Barcelona. Núm. contret: 090001753. Núm. liquidació:
1000011R. Import sanció: 100 EUR.
L'Hospitalet de Llobregat, 11 de febrer de
2009.
La Instructora, Mercedes Loperena Zubeldia.
SUBV-08#
180.000,00#
5.000,00#
27.400,00#
6.000,00#
20.000,00#
54.000,00#
30.000,00#
30.000,00#
6.000,00#
24.000,00#
15.000,00#
6.000,00#
72.000,00#
3.021,00#
4.000,00#
9.000,00#
022009005262
A
que estableix l'article 49.3 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament del patrimoni dels ens locals,
perquè durant el termini de trenta dies, a
comptar des de la publicació del present
edicte al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA ,
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 42
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
qualsevol persona interessada pugui examinar l'expedient en el negociat de Patrimoni
(pl. de l'Ajuntament, 11 6a planta) i formular
les reclamacions o les al·legacions que consideri convenients.
L'Hospitalet, 4 de febrer de 2009.
La Tinenta d'Alcalde d'Economia i Hisenda, p.d. (Decret 7884/08 de 29 d'octubre), El
cap de servei de contractació, Pedro Verano
Casas.
L'Hospitalet de Llobregat
del Codi Civil en relació amb l'article 59 de
la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, por que aquelles persones
que justifiquen ser titulars dels vehicles
puguin manifestar-ho en el termini de quinze
dies des de la publicació de l'edicte en el
tauler d'anuncis.
Un cop transcorregut aquest termini,
els/les titulars perdran els seus drets i els
vehicles podran passar a ser propietat de l'Ajuntament.
EDICTE
Atès que no han estat trobats els/les titulars
dels vehicles les característiques dels quals
adjuntem, es fa pública la llista d'aquets
vehicles, segons el que estableix l'article 615
022009005268
A
PUBLI§NEXPE§ MATPRO§MATNUM§MATDIG§MARMOD§
NBASTI§ MUNICIPIO#
PUBLI§NEXPE§ MATPRO§MATNUM§MATDIG§MARMOD§
NBASTI§ MUNICIPIO#
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
§
0160/08§
0164/08§
0291/08§
0445/08§
0548/08§
0551/08§
0553/08§
0555/08§
0561/08§
0576/08§
0577/08§
0596/08§
0597/08§
0630/08§
0643/08§
0648/08§
0650/08§
0657/08§
0672/08§
0681/08§
§
C§
B§
C§
C§
B§
B§
C§
B§
B§
B§
B§
B§
B§
B§
B§
B§
B§
C§
V§
0619§
1404§
7074§
7296§
8774§
8548§
0267§
6805§
7429§
1435§
4764§
8053§
3571§
9578§
6350§
3814§
8064§
7328§
6719§
4928§
BSL§
UN§
CRT§
BBG§
BFX§
MB§
OU§
BLG§
HZ§
HC§
HT§
HF§
KS§
HK§
SC§
TD§
SS§
KD§
BKW§
CL§
PIAGGIO LIBERTY§
CRYSLER NEON§
HONDA SCOPY§
HONDA 50§
HONDA SCOPY§
VESPA 200§
HONDA SCOPY§
PEUGEOT 50§
PEUGEOT 309§
SEAT TRANS§
SEAT TRANS§
VOLVO 344§
RENAULT EXPRES§
SEAT PANDA§
FORD TRANSIT§
IVECO DAYLI§
CITROEN ZX§
MERCEDES§
PIAGGIO TYPHONN§
PEUGEOT 205§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
BARCELONA#
CORNELLA#
BARCELONA#
HOSPITALET#
HOSPITALET#
HOSPITALET#
BARCELONA#
HOSPITALET#
HOSPITALET#
HOSPITALET#
HOSPITALET#
CORNELLA#
BARCELONA#
HOSPITALET#
BARCELONA#
BARCELONA#
HOSPITALET#
HOSPITALET#
HOSPITALET#
VALENCIA#
0691/08§
0696/08§
0703/08§
0712/08§
0724/08§
0765/08§
0833/08§
0867/08§
0876/08§
0892/08§
0893/08§
0903/08§
0906/08§
0919/08§
0938/08§
0958/08§
1474/08§
2191/07§
2522/07§
2557/07§
§
C§
B§
B§
B§
IB§
B§
T§
B§
B§
B§
B§
B§
B§
B§
B§
B§
C§
C§
C§
2890§
4368§
2113§
2684§
0970§
9141§
8252§
4001§
3875§
5855§
2076§
9836§
7836§
7739§
0578§
9832§
3536§
5647§
7857§
7257§
L'Hospitalet de Llobregat, 11 de febrer de
2009.
El Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Governa-
ció, (D.2632/2008 de 19/06/08, BOP 105 de
01/05/08), Francesc Josep Belver i Vallés.
L'Hospitalet de Llobregat
ment del termini assenyalat per comparèixer.
Lloc on cal comparèixer: Salut Pública i
Consum de l'Àrea de Benestar Social, adreça
c.. Cobalt, 57-59, de l'Hospitalet.
Nom: Whurialy, S.L. Adreça: Francesc Moragas, 3-5. Població: -. Núm. contret:
090001758. Núm. liquidació: 1000019R.
Import sanció: 300 EUR.
Nom: Gimnàs Mitgim. Adreça: Francesc
Moragas, 3-5. Població: -. Núm. contret:
090001758. Núm. liquidació: 1000020R.
Import sanció: 300 EUR.
L'Hospitalet de Llobregat, 10 de febrer de
2009.
La Instructora, Mercedes Loperena Zubeldia.
ANUNCI
Atès que no ha estat possible realitzar les
notificacions de les liquidacions per sancions
en matèria sanitària i/o a la normativa de
tinença d'animals, tot i que s 'han realitzat
dos intents, de conformitat amb la legislació
general de procediment administratiu.
Per tant, d'acord amb el que disposa l'art.
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per Llei 4/99, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica als
obligats al pagament o als seus representants
legals perquè en el termini de 10 dies hàbils,
comptats des dels següent al de la publicació
d'aquest edicte-anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i en el Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, compareguin a l'expedient
per rebre notificació mitjançant compareixença.
S'adverteix als interessats que consten en
el llistat adjunt que transcorregut aquest termini, la notificació s'entendrà produïda a tots
els efectes legals el dia següent al del venci-
BPT§
MJ§
IV§
SM§
CT§
DXH§
TV§
AF§
HW§
JM§
IT§
KJ§
NT§
KU§
IL§
SX§
LX§
BSC§
BFS§
BBM§
DERBI ATLANTIS§
VW JETTA§
FORD SIERRA§
AUDI A 100§
OPEL CORSA§
CRYSLER VOYAGER§
PIAGGIO HEXAGON§
FORD SIERRA§
SEAT IBIZA§
SEAT IBIZA§
RENAULT ESPACE§
OPEL KADETT§
RENAULT 19§
VESPA TX§
PEUGEOT 309§
FORD COURIER§
FORD FIESTA§
HYOSUNG§
YAMAHA AEROX§
YAMAHA 50§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
3533559§
§
BARCELONA#
BARCELONA#
HOSPITALET#
BARCELONA#
EIVISSA#
BARCELONA#
ZARAGOZA#
BARCELONA#
HOSPITALET#
HOSPITALET#
BARCELONA#
HOSPITALET#
SANTA COLOMA#
BARCELONA#
HOSPITALET#
BADALONA#
S. CEBRIÀ DE VILALTA#
BARCELONA#
S CARLOS RAPITA#
HOSPITALET#
022009005301
A
022009005366
A
L'Hospitalet de Llobregat
ANUNCI
Atès que no ha estat possible realitzar les
notificacions de les liquidacions per sancions
en matèria sanitària i/o a la normativa de
tinença d'animals, tot i que s 'han realitzat
dos intents, de conformitat amb la legislació
general de procediment administratiu.
Per tant, d'acord amb el que disposa l'art.
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per Llei 4/99, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica als
obligats al pagament o als seus representants
legals perquè en el termini de 10 dies hàbils,
comptats des dels següent al de la publicació
d'aquest edicte-anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i en el Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, compareguin a l'expedient
per rebre notificació mitjançant compareixença.
S'adverteix als interessats que consten en
el llistat adjunt que transcorregut aquest termini, la notificació s'entendrà produïda a tots
els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.
Lloc on cal comparèixer: Salut Pública i
Consum de l'Àrea de Benestar Social, adreça
c. Cobalt, 57-59, de l'Hospitalet.
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 43
Administració Local
Nom: Cristina Durán Juárez. Adreça: Portugal, 36 baixos A. Població: 08907 l'Hospitalet. Núm. contret: 090001757. Núm.
liquidació: 1000023R. Import sanció: 600
EUR.
L'Hospitalet de Llobregat, 10 de febrer de
2009.
La Instructora, Mercedes Loperena Zubeldia.
022009005369
A
L'Hospitalet de Llobregat
ANUNCI
Atès que no ha estat possible realitzar les
notificacions de les liquidacions per sancions
en matèria sanitària i/o a la normativa de
tinença d'animals, tot i que s 'han realitzat
dos intents, de conformitat amb la legislació
general de procediment administratiu.
Per tant, d'acord amb el que disposa l'art.
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per Llei 4/99, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica als
obligats al pagament o als seus representants
legals perquè en el termini de 10 dies hàbils,
comptats des dels següent al de la publicació
d'aquest edicte - anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i en el Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, compareguin a l'expedient
per rebre notificació mitjançant compareixença.
S'adverteix als interessats que consten en
el llistat adjunt que transcorregut aquest termini, la notificació s'entendrà produïda a tots
els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.
Lloc on cal comparèixer: Salut Pública i
Consum de l'Àrea de Benestar Social, adreça
c.. Cobalt, 57-59 de L'Hospitalet.
Nom: David Gómez González
Adreça: Dr. Martí Juliá, 147 – 2n
Població: 08903 l'Hospitalet
*Núm. Contret/: 090001766
*Núm. Liquidació: 1000029R
*Import Sanció: 185 EUR
L'Hospitalet de Llobregat, 10 febrer de
2009.
La Instructora, Mercedes Loperena Zubeldia.
022009005370
A
L'Hospitalet de Llobregat
ANUNCI
Atès que no ha estat possible realitzar les
notificacions de les liquidacions per sancions
en matèria sanitària i/o a la normativa de
tinença d'animals, tot i que s 'han realitzat
dos intents, de conformitat amb la legislació
general de procediment administratiu.
Per tant, d'acord amb el que disposa l'art.
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per Llei 4/99, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica als
obligats al pagament o als seus representants
legals perquè en el termini de 10 dies hàbils,
comptats des dels següent al de la publicació
d'aquest edicte - anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i en el Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, compareguin a l'expedient
per rebre notificació mitjançant compareixença.
S'adverteix als interessats que consten en
el llistat adjunt que transcorregut aquest termini, la notificació s'entendrà produïda a tots
els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.
Lloc on cal comparèixer: Salut Pública i
Consum de l'Àrea de Benestar Social, adreça
c.. Cobalt, 57-59 de L'Hospitalet.
Nom: Sergio Martínez Sánchez
Adreça: Av. Vilanova, 16 14 03
Població
*Núm. Contret/: 090001763
*Núm. Liquidació: 1000033R
*Import Sanció: 247 EUR
*Núm. Contret/: 090001760
*Núm. Liquidació: 1000027R
*Import Sanció: 93 EUR
*Núm. Contret/: 090001760
*Núm. Liquidació: 1000026R
*Import Sanció: 120 EUR
*Núm. Contret/: 090001763
*Núm. Liquidació: 1000034R
*Import Sanció: 370 EUR
L'Hospitalet de Llobregat, 10 de febrer de
2009.
La Instructora, Mercedes Loperena Zubeldia.
022009005371
A
Igualada
ANUNCI
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d'Igualada
b) Dependència que tramita l'expedient:
Contractació
c) Número d'expedient: 3/2009
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: contractació de
les obres del projecte executiu de l'avinguda
Catalunya 1.4.1 T.M. Igualada.
b) Divisió per lots i números: No n'hi ha
c) Lloc d'execució: avinguda Catalunya.
d) Termini d'execució: Sis mesos
1. Les obres hauran de començar en la
data de signatura de l'acta de comprovació
del replanteig i hauran de concloure en el
termini de sis mesos, a comptar de la data
esmentada.
2. En el supòsit de demora en l'execució
de les obres, per causa no imputable al contractista i aquest ofereix el compliment dels
seus compromisos mitjançant l'atorgament
de pròrroga del termini previst, l'Ajuntament
concedirà un termini que serà, com a mínim,
igual al temps perdut, a no ser que el contractista sol·licités un altre menor.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació:
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert
c) L'adjudicació provisional no es farà en
cap cas fins que el projecte tècnic no estigui
aprovat definitivament i publicat al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya
4. Pressupost base de licitació. Import total:
1. El tipus de licitació de la contractació,
es fixa en la quantitat de nou-cents cinquanta-set mil sis-cents vuitanta-nou euros amb
nouranta-cinc cèntims (957.689,95 EUR) IVA
exclòs.
A la quantitat anterior, s'ha d'aplicar el
percentatge del 16% d'IVA el que representa
un import de cent cinquanta-tres mil doscents trenta euros amb quaranta cèntims
(53.230,40 EUR)
2. Les ofertes que presentin els licitadors
no podran superar la quantitat indicada en el
punt anterior. Les ofertes presentades tampoc
podran efectuar baixa sobre el tipus de licitació, de manera que l'oferta econòmica haurà
de coincidir amb el tipus de licitació determinat en aquest apartat.
3. S'entendrà que en les ofertes presentades pels licitadors no està inclòs, en el preu
del contracte, l'import corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el qual serà
repercutit com a partida independent.
5. Garantia Provisional:
L'import de la garantia provisional puja a
la quantitat de 28.730,70 EUR (vint-i-vuit mil
set-cents trenta euros amb setanta cèntims),
corresponent al 3% del pressupost del contracte.
6. Obtenció de documentació e informació:
a) Entitat: Ajuntament d'Igualada (Departament de Contractació)
b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament núm. 1
c) Localitat i codi postal: Igualada 08700
d) Telèfon: 93 803 19 50
e) Fax: 93 803 53 93
f) Data límit d'obtenció de documents i
informació: fins l'acabament del termini de
licitació.
7. Requisits específics del contractista.
Per poder concórrer a la licitació, els contractistes hauran d'acreditar trobar-se en possessió de la següent classificació:
Grup G subgrup 4 Categoria e
Grup A subgrup 2 Categoria c
Aquestes classificacions són les mateixes
tant en l'antic Reglament de Contractes de les
Administracions Públiques com en el vigent
Reglament de Contractació aprovat pel Reial
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 44
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Decret 1098/2001.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: tretze dies
naturals, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, a partir de la publicació de l'edicte en
el perfil del contractant i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Si el darrer dia del termini per a la presentació de proposicions coincidís en dissabte o fos inhàbil, el termini s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
La pàgina Web per accedir al perfil del contractant és la següent: www.igualada.cat
b) Documentació a presentar: Segons la
clàusula 12a. del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament d'Igualada (Departament de Contractació)
2. Domicili: Plaça de l'Ajuntament núm. 1
3. Localitat i codi postal: Igualada 08700
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: fins l'adjudicació.
e) Admissió de variants: Les que figuren en
la clàusula 13.1) del plec de condicions
administratives.
9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament d'Igualada
b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament núm. 1
c) Localitat: Igualada
d) Data: El dia següent hàbil a aquell en
què finalitzi el termini de presentació de proposicions. Si fos dissabte, es prorrogarà el dia
hàbil següent.
e) Hora: A les 13'00 hores.
10. D'altres informacions.
Per a formular la proposta, la Mesa ponderarà els criteris següents: segons la clàusula
13a. del Plec de Clàusules Administratives
Particulars
La clàusula 24.17 del plec de condicions
particular determina una condició especial
d'execució, en virtut de l'article 9 del Reial
Decret Llei 9/2008.
11. Despeses d'anuncis.
A càrrec de l'Ajuntament.
Igualada, 30 de gener de 2009.
L'Alcalde, Jordi Aymamí i Roca.
022009005640
A
Llinars del Vallès
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de Llinars del
Vallès, sobre l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic sobre infraestructures de
radiocomunicació al municipi de Llinars del
Vallès.
Mitjançant decret de l'alcaldia de data 29
de desembre de 2008 s'ha resolt el següent:
«Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic sobre infraestructures de
radiocomunicació al municipi de Llinars del
Vallès, que té per finalitat la determinació
dels paràmetres d'ordenació urbanística per a
la ubicació, compatibilitat d'usos i la
instal·lació d'infraestructures de radiocomunicació, que generin camps electromagnètics
compresos en un interval de freqüències de
10 Mhz a 300 Ghz, així com la definició de
les condicions, límits i característiques per a
la seva implantació, redactat per ProjectaEAC, per encàrrec d'aquesta Administració
municipal, instrument d'ordenació urbanística que es formula a l'empara de l'article 76,
del Text refós de la Llei d'urbanisme (DL
1/2005, de 26 de juliol) en concordança amb
l'article 92 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei d'urbanisme.
Segon.- Exposar al públic el Pla Especial
Urbanístic més amunt esmentat, amb tota la
documentació que l'integra, durant el termini
de d'un mes, a comptar des del dia hàbil
següent al de la darrera publicació del
corresponent anunci en el Butlletí oficial de
la Província i en un dels diaris de més circulació, als efectes de presentació d'al·legacions, en els termes que s'expressa l'article
23.1.b) del Decret 305/2006, més amunt
esmentat, així com es publicarà en un mitjà
local, en el taulell d'edictes d'aquest Ajuntament i per mitjans telemàtics.
Tercer.- Sol·licitar informe a la Jefatura
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones del Ministeri d'Indústria, a la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya i a la Comissió tècnica de l'ordenació ambiental de les radiocomunicacions del Departament de medi ambient i
habitatge de la Generalitat de Catalunya,
com a organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, segons determina
l'article 83.5 de la LUC.
Quart.- Notificar aquesta resolució a les
operadores Vodafone España, S.A.; Abertis
Telecom, S.A.; Xfera Móviles, S.A.; France
Telecom España, S.A. i Telefónica Móviles
España, S.A., tota vegada que es consideren
part interessada en el procediment administratiu, en els termes que s'expressa l'article
31.1b), en concordança amb l'article 58,
ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú (LRJPAC).»
Llinars del Vallès, 15 de gener de 2009.
L'Alcalde, Martí Pujol i Casals.
022009005466
A
Malla
ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA
D'UN PROJECTE
El Ple municipal celebrat el dia 27 de
novembre de 2008, va aprovar inicialment el
projecte d'obres anomenat "Condicionament
i pavimentació amb ferm asfàltic del camí
rural Camí de Malla a Santa Eugènia de
Berga", el qual es va sotmetre a informació
pública per un període de trenta dies a
comptar des de la publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, i, en cas
de no presentar-se al·legacions, aquest quedaria aprovat definitivament sense necessitat
de prendre cap altre acord.
Durant aquest termini, no s'han presentat
al·legacions, l'esmentat projecte resta aprovats definitivament.
Malla, 12 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Jordi Baucells i Ribas.
022009005386
A
Manlleu
ANUNCI
De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals, es fa públic
que la Junta de Govern Local, en la sessió
duta a terme el passat 10 de febrer de 2009,
va aprovar les bases específiques i la convocatòria de la provisió temporal del següent
lloc de treball:
Denominació del lloc de treball: tècnic/a
Benestar Social
Grup: A.
Subgrup: A2.
Nombre de vacants: 1.
Sistema selectiu: concurs-oposició.
Les bases específiques que regularan
aquest procés selectiu s'han publicat íntegrament en la web municipal www.ajuntament.manlleu.cat i en el tauler municipal
d'anuncis.
El termini d'admissió d'instàncies per participar en aquest procés selectiu convocat
serà de deu dies naturals comptats a partir de
l'endemà a la data de la publicació d'aquest
anunci. Els següents anuncis es faran públics
exclusivament en el tauler municipal d'edictes.
Manlleu, 11 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Pere Prat i Boix.
022009005511
A
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 45
Administració Local
Manresa
ANUNCI
En compliment d'allò que disposa l'article
15 de l'Ordenança general de subvencions
CODI
CONVOCATÒRIA:
COM4/2008.1 (PARTIDA
de l'Ajuntament de Manresa, i de l'article 14
de les bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions, es fa públic que
mitjançant resolució del regidor delegat d'Economia, Empresa i Innovació i Universitats
PRESSUPOSTÀRIA
s'ha resolt atorgar les subvencions que es
detallen, en el marc de la convocatòria per
subvencions en matèria de desenvolupament
local i en els programes que s'indiquen en
cada cas:
622.2.489.10)#
BENEFICIARI§
NIF§
ESTABLIMENT§
ADREÇA§
CANSALADERIA MERCADAL SL§
HYTHM KAM ALMAZ§
JOSEP IGNASI POU LUMERAS§
PERE RUYRA PAGÈS§
PERE I COBA ASSOCIATS SCP§
ALTAVEUS SCP§
ORIOL'S SCP§
B-61203865§
X-2945076-H§
46328477-Z§
38770938-E§
J-61731147§
G-64836844§
G-63513824§
CANSALADERIA CONXITA§
BAR DAMASCO§
EL BOUQUET§
FARMÀCIA RUYRA§
LA POMA D'EVA§
BAR MUSICAL EL MURRI§
BAR MOE'S§
URGELL 15§
SANTA LLÚCIA 12§
URGELL 18§
PLAÇA MAJOR 12§
ALFONS XII 18§
ARCS DE SANTA LLÚCIA 12§
JOC DE LA PILOTA 9§
SUBVENCIÓ#
255,81 EUR#
1.128,51 EUR#
3.000,00 EUR#
1.979,25 EUR#
3.000,00 EUR#
3.000,00 EUR#
1.474,89 EUR#
BENEFICIARI§
NIF§
PATRÍCIA BALAGUER MARQUÈS§
41739539-J§
JOSEP FERRER MARTÍNEZ§
39316561-Q§
JORDI SELLARÈS CASANOVAS§
52595512-D§
28 M2 SCP§
J-64978364§
MARIA DOLORS SIXTO PUIGBERTRAN§ 39333507-B§
ISIDORO DE GREGORIO PASCUAL§
00135171-T§
MEDALLAS I CHAVARRIA SL§
B-64175813§
ESTABLIMENT§
ADREÇA§
CYNARA§
BAR TONI'S§
JORDI SELLARÈS KID§
L'ENTRESÒL§
PUIGBERTRAN§
RESTAURANT ST ANTONI§
PERQUÈ Sͧ
SANT MIQUEL 37§
PLAÇA MAJOR 16§
BORN 10§
TALAMANCA 14§
SOBRERROCA 2§
PLAÇA MAJOR 20§
CARME 24§
SUBVENCIÓ#
276,89 EUR#
2.180,41 EUR#
3.000,00 EUR#
314,98 EUR#
273,20 EUR#
580,40 EUR#
1.643,00 EUR#
Manresa, 9 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Josep Camprubí i Duocastella.
022009005519
A
Manresa
de Barcelona.
Manresa, 9 de febrer de 2009.
L'Alcalde-President, Josep Camprubí Duocastella.
CIA
ANUNCI
Es fa públic als efectes oportuns que l'Alcalde president de l'Ajuntament de Manresa
ha dictat la resolució amb número
X2009001877 d'aprovació del procediment
d'adjudicació directe per motius de caràcter
econòmic d'una subvenció.
Beneficiari: Federació Catalana de Futbol.
Finalitat: Despeses extraordinàries deute
Centre d'Esports Manresa.
Quantitat: 4.000 EUR.
En compliment de les previsions de l'article 18 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquest edicte
serà publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Manresa, 6 de febrer de 2009.
L'Alcalde-President, Josep Camprubí Duocastella.
022009005522
A
Manresa
ANUNCI
Es fa públic als efectes oportuns que l'Alcalde president de l'Ajuntament de Manresa
ha dictat la resolució amb número
X2009001469 d'aprovació del procediment
d'adjudicació directe per motius de caràcter
econòmic d'una subvenció.
Beneficiari: C.F. Pare Ignasi Puig.
Finalitat: Despeses extraordinàries consergeria.
Quantitat: 2.500 EUR.
En compliment de les previsions de l'article 18 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquest edicte
serà publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
022009005530
A
Manresa, 10 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Josep Camprubí Duocastella.
022009005531
A
Martorell
ANUNCI
Manresa
EDICTE
En compliment del que disposa l'art. 59.4
de la Llei de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i no havent estat possible la notificació personal, es comunica que l'Ajuntament de Manresa ha resolt els expedients les
dades dels quals s'exposen en l'Annex
adjunt.
Contra les esmentades resolucions procedeixen els recursos que igualment consten en
l'esmentat Annex.
ANNEX
Núm. d'expedient: ACC/1-81 (LLI.ACC/1208).
Interessat: Cuatro Fincas, SA.
Últim domicili conegut: C/ Roger de Llúria, 50,1r (Barcelona).
Contingut de la resolució: Declaració de
baixa de la llicència municipal atorgada per
a l'activitat d'aparcament privat de vehicles
en el c/València, 13-15, plantes soterrània,
baixa i altell, per haver-se atorgat nova
llicència en el mateix local i resultar incompatible l'exercici d'ambdues activitats.
Recursos, òrgan i terminis d'interposició:
Recurs jurisdiccional contenciós administratiu, previ Recurs de reposició davant de l'Alcalde amb caràcter potestatiu en el termini
d'un mes.
Ha comparegut davant de l'Ajuntament, la
Sra. Ana M. Ureña Amat, per tal de reclamar
els drets que l'hi corresponent del nínxol
núm. 11, Secció 6a, Dep. B, del Cementiri
Municipal de Martorell, del qual és titular el
seu oncle el Sr. Pere Moragas Sabaté, als
efectes de poder expedir el corresponent títol
provisional per 5 anys.
El que es fa públic pel termini d'un mes a
efectes de notificació, comptats a partir de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per tal de
donar coneixement a altres possibles hereus
amb igual dret.
Martorell, 6 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Salvador Esteve Figueras.
022009005252
A
Masquefa
EDICTE
En la intervenció d'aquesta entitat local i
de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 169.1
del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, es troba exposat al
públic, per poder-hi fer reclamacions, el
Pressupost general per a l'exercici 2009, les
Bases d'execució del Pressupost general i la
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 46
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
plantilla de personal, aprovat inicialment pel
Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 12
de febrer de 2009.
Les persones legítimament interessades,
segons el que disposa l'article 170.1 del RDL
02/2004 esmentat, i pels motius enumerats
en el número 2 de l'article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d'exposició i admissió de recla-
macions: Quinze dies hàbils a partir del
següent des de la data de publicació d'aquest
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
b) Oficina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de
l'Ajuntament.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost, les Bases d'execució
del Pressupost general i la plantilla de perso-
nal es consideraran definitivament aprovats.
Masquefa, 13 de febrer de 2009.
Resolució de 04/07/2007. L'Alcalde, p.d.f.,
la Secretària, Antònia Vidal i Vinaixa.
Mollet del Vallès
l'Ordenança de convivència ciutadana i via
pública, de conformitat amb l'article 59.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. Notificar aquesta resolució a les persones relacionades per a que en el termini de
10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de
la publicació d'aquesta resolució, pugui proposar les proves de les quals intentin valer-se
i al·legar el que considerin convenient en
defensa dels seus drets o interessos.
3.Comunicar a les persones relacionades
que superat aquest termini s'elevarà aquesta
proposta a l'òrgan sancionador per a la seva
resolució.
4. Lloc de pagament: a l'oficina de l'atenció al contribuent i recaptació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès (Pl. Major, 1) de
8,30 a 14 h. de dilluns a divendres.
ANUNCI
L'Alcalde de l'Ajuntament de Mollet del
Vallès,
Fa saber:
1. En haver resultat infructuosos els intents
de notificació personal domiciliària, es notifica a les persones que es relacionen a continuació que han estat proposats per a sanció
per cometre una infracció administrativa de
EXPEDIENT§
DNI§
62/07§
66/07§
50/08§
PERSONA
IMPUTADA§
RESPONSABLE
LLOCS
LEGAL§ INFRACCIÓ§ DELS FETS§
36898471P§
JOSE TORRES PLAZA§
§
52173101Q§
LUZ MARIA DORADO GOMEZ§
§
PAS 001766916§ WALDIMIRO RAMON JIMENEZ GARCETE§ §
IMPORT
DATA§HORA§ EUR#
15.4 (OCCVP)§ JAUME I 207§
08/11/07§ 13:00§
15.4 (OCCVP)§ BERENGUER III, 48§
17/12/07§ 12:30§
14.4 (OCCVP)§ PARC LLUIS COMPANYS§ 02/08/08§ 03:00§
750,01#
750,01#
750,01#
EXPEDIENT§
DNI§
52/08§
71/08§
71/08§
022009005608
A
PERSONA
IMPUTADA§
RESPONSABLE
LLOCS
LEGAL§ INFRACCIÓ§ DELS FETS§
PAS 001766916§ WALDIMIRO RAMON JIMENEZ GARCETE§ §
53030091A§
JUAN FRANCISCO PEDREGOSA ZAMORA§ §
53030091A§
JUAN FRANCISCO PEDREGOSA ZAMORA§ §
IMPORT
DATA§HORA§ EUR#
14.4 (OCCVP)§ PARC LLUIS COMPANYS§ 10/08/08§ 01:05§
14.4 (OCCVP)§ SANT RAMON / CALDERÓ§ 13/10/08§ 00:35§
15.4 (OCCVP)§ SANT RAMON / CALDERÓ§ 13/10/08§ 00:35§
750,01#
750,01#
750,01#
Mollet del Vallès, 30 de gener de 2009.
L'Alcalde, Josep Monràs i Galindo.
022009005350
A
Mollet del Vallès
ANUNCI
L'Alcalde de l'Ajuntament de Mollet del
Vallès,
Fa saber:
1. En haver resultat infructuosos els intents
de notificació personal domiciliària, es notifica a les persones que es relacionen a continuació que han estat sancionades per cometre una infracció administrativa de l'Ordenança de convivència ciutadana i via pública, de conformitat amb l'article 59.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
2. Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l'han dictat en el termini d'un mes,
a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació.
Aquest recurs s'entendrà desestimat de
manera presumpta si en el termini d'un mes
de la seva interposició no recau resolució
expressa.
Contra la resolució expressa del recurs de
reposició, podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos,
a comptar des de l'endemà de la seva notificació, davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, o bé
alternativament si el vostre domicili és en
una altra província, davant els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial en la província de la localitat on residiu.
Contra la desestimació presumpta d'aquest
recurs també podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis
mesos, a comptar des de l'endemà del dia en
què el recurs s'hagi d'entendre desestimat,
davant els jutjats esmentats.
No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu convenient al
vostre dret.
3. Forma de pagament: Si la publicació és
entre els dies 1 i 15, fins a dia 5 del mes
següent. Si la publicació és entre els dies 16 i
el darrer del mes, fins al dia 20 del mes
següent. Transcorregut aquest termini sense
que hàgiu satisfet la multa, l'exacció es farà
per la via de constrenyiment i s'incrementarà
el deute amb el recàrrec d'un 20%, més les
costes del procediment i els interessos de
demora.
4. Lloc de pagament: a l'oficina de l'atenció al contribuent i recaptació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès (Pl. Major, 1) de
8,30 a 14 h. de dilluns a divendres.
EXPEDIENT§ DNI§
PERSONA IMPUTADA§
RESPONSABLE LEGAL§
INFRACCIÓ§
LLOCS DELS FETS§
DATA§
HORA§
40/07§
18/08§
18/08§
64/08§
MARCOS GILBERTO MERO MACIAS§
A.C.S§
A.C.S§
L..F.J.§
§
MANUEL JOSE CASTAÑO BIZARRO§
MANUEL JOSE CASTAÑO BIZARRO§
SUSANA JAMBRINA PRIETO§
14.4 (OCCVP)§
15.4 (OCCVP)§
15.4 (OCCVP)§
61 (OCCVP)§
BERENGUER III/ BURGOS§
PL. REPÚBLICA§
PL. REPÚBLICA§
RAFAEL CASANOVA§
17/08/07§
10/03/08§
10/03/08§
08/09/08§
04:20§
16:45§
16:45§
00:24§
X6799615X§
35060948R§
35060948R§
11935808G§
IMPORT EUR#
750,01#
750,01#
900,01#
90,00#
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 47
Administració Local
Mollet del Vallès, 30 de gener de 2009.
L'Alcalde, Josep Monràs i Galindo.
022009005351
A
Mollet del Vallès
ANUNCI
L'Alcalde de l'Ajuntament de Mollet del
Vallès,
Fa saber:
1. En haver resultat infructuosos els intents
de notificació personal domiciliària, es notifica a les persones que es relacionen a continuació que han estat denunciades per cometre una infracció administrativa de l'Ordenança de convivència ciutadana i via pública, de conformitat amb l'article 59.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
EXPEDIENT§
DNI§
PERSONA
IMPUTADA§
74/08§
74/08§
74/08§
75/08§
75/08§
78/08§
78/08§
LILIANA MELISSA MAZA VERA§
§
LILIANA MELISSA MAZA VERA§
§
LILIANA MELISSA MAZA VERA§
§
EMILIO JOSE SUAREZ BAJAÑA§
§
MARVIN LEONARDO PIZARRO OYOLA§ §
ISIDRO CASTELLS AMILLS§
§
ISIDRO CASTELLS AMILLS§
§
PAS 0703923011§
PAS 0703923011§
PAS 0703923011§
PAS 0924717291§
X4579709H§
36559780S§
36559780S§
2. Comunicar a les persones indicades que
l'òrgan competent per instruir el procediment
és la Regidoria de Seguretat Ciutadana; que
l'òrgan competent per resoldre'l és l'Alcaldia;
i que per a la seva tramitació se seguirà el
procediment previst en el Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
3. Proposar, en virtut dels fets denunciats i
les circumstàncies concurrents, una sanció a
cadascuna de les persones imputades pels
imports indicats.
4. Notificar aquesta resolució a les persones relacionades per a que en el termini de
10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de
RESPONSABLE
LEGAL§ INFRACCIÓ§LLOCS DELS FETS§
15.4 (OCCVP)§
64 (OCCVP)§
64 (OCCVP)§
14.4 (OCCVP)§
14.4 (OCCVP)§
15.4 (OCCVP)§
15.4 (OCCVP)§
AV. BADALONA, 8 ÀT. 3A§
AV. BADALONA, 8 ÀT. 3A§
AV. BADALONA, 8 ÀT. 3A§
RAMBLA NOVA, 91§
RAMBLA NOVA, 91§
C/CARME, 10§
C/CARME, 10§
IMPORT
DATA§HORA§ EUR#
26/10/08§
25/10/08§
26/10/08§
02/11/08§
02/11/08§
08/11/08§
08/11/08§
02.20§
23.40§
02.20§
12.27§
12.27§
20.45§
20.45§
750,01#
350,00#
350,00#
750,01#
750,01#
1.500,01#
750,01#
la publicació d'aquesta resolució, pugui proposar les proves de les quals intentin valer-se
i al·legar el que considerin convenient en
defensa dels seus drets o interessos.
5. Comunicar a les persones esmentades
que aquest procediment ha de ser resolt i
notificat en un termini de 6 mesos a partir de
la data d'aquest decret, i que en cas que això
no s'efectuï es declararà la caducitat de l'expedient i s'ordenarà l'arxiu de les actuacions.
6. Lloc de pagament: a l'oficina de l'atenció al contribuent i recaptació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès (Pl. Major, 1) de
8,30 a 14 h. de dilluns a divendres.
EXPEDIENT§
DNI§
PERSONA
IMPUTADA§
78/08§
82/08§
82/08§
85/08§
ISIDRO CASTELLS AMILLS§
ABDELKARIM LAOUKILI§
JOSE ANTONIO PEREZ SILVESTRE§
ANGEL VICENTE OVIEDO GUERRERO§
36559780S§
X2463554R§
46407956M§
X5312445C§
RESPONSABLE
LEGAL§ INFRACCIÓ§LLOCS DELS FETS§
§
§
§
§
IMPORT
DATA§HORA§ EUR#
122A (OCCVP)§ C/CARME, 10§
08/11/08§
4.2 (OCCVP)§ C/ ESPANYA/PERE RAMON§ 18/11/08§
4.2 (OCCVP)§ C/ ESPANYA/PERE RAMON§ 18/11/08§
14.4 (OCCVP)§ FERROCARRIL /RAMBLA UNIÓ§ 22/12/08§
20.45§
15.30§
15.30§
00.16§
100,00#
150,00#
150,00#
750,01#
Mollet del Vallès, 30 de gener de 2009.
L'Alcalde, Josep Monràs i Galindo.
022009005353
A
Monistrol de Montserrat
EDICTE
Exp. 05/09
Es fa pública que l'Alcaldia en data 11 de
febrer de 2009 dictà resolució per la qual es
disposava l'aprovació definitiva del projecte
d'obra municipal ordinària titulat "Estabilització del mur de contenció del carrer Salvador
Espriu" redactat per l'arquitecte Francesc
Moncunill Perera, amb un pressupost d'execució per contracte de 42.366,67 euros IVA
inclòs.
Contra aquest acte definitiu en via administrativa, es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació.
Tanmateix, i d'acord amb el que estableix
l'article 116 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, hi ha la possibilitat amb
caràcter potestatiu i previ a l'esmentada via
jurisdiccional- d'interposar recurs de reposició que, si és utilitzat, haurà de presentar-se
davant el mateix òrgan que l'hagi dictat, per
escrit, i el termini d'un mes comptat des de
l'endemà de la publicació. I s'entendrà
desestimat quan no hagi escaigut resolució
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva entrada en el registre de l'Ajuntament.
Contra la resolució, expressa o presumpta,
del recurs de reposició es podrà interposar
recurs davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des de l'endemà de la notificació
de la resolució si aquesta és expressa, i si no
és expressa en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà que el recurs de
reposició s'hagi d'entendre desestimat presumptament.
No obstant això, se'n podrà interposar
qualsevol altre si es considera convenient.
Monistrol de Montserrat, 11 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Joan Miguel Rodríguez.
022009005346
A
Monistrol de Montserrat
EDICTE
Exp. 06/09
Es fa pública que l'Alcaldia en data 11 de
febrer de 2009 dictà resolució per la qual es
disposava l'aprovació definitiva del projecte
d'obra municipal ordinària titulat "Urbanització del carrer Doctor Zamenhof" redactat per
l'arquitecte Josep Maria Vilomara Comas,
amb un pressupost d'execució per contracte
de 167.976,33 euros IVA inclòs.
Contra aquest acte definitiu en via administrativa, es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats des de l'en-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 48
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
demà de la publicació.
Tanmateix, i d'acord amb el que estableix
l'article 116 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, hi ha la possibilitat amb
caràcter potestatiu i previ a l'esmentada via
jurisdiccional- d'interposar recurs de reposició que, si és utilitzat, haurà de presentar-se
davant el mateix òrgan que l'hagi dictat, per
escrit, i el termini d'un mes comptat des de
l'endemà de la publicació. I s'entendrà
desestimat quan no hagi escaigut resolució
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva entrada en el registre de l'Ajuntament.
Contra la resolució, expressa o presumpta,
del recurs de reposició es podrà interposar
recurs davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des de l'endemà de la notificació
de la resolució si aquesta és expressa, i si no
és expressa en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà que el recurs de
reposició s'hagi d'entendre desestimat presumptament.
No obstant això, se'n podrà interposar
qualsevol altre si es considera convenient.
Monistrol de Montserrat, 11 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Joan Miguel Rodríguez.
022009005347
A
Monistrol de Montserrat
EDICTE
Exp. 07/09
Es fa pública que l'Alcaldia en data 11 de
febrer de 2009 dictà resolució per la qual es
disposava l'aprovació definitiva del projecte
d'obra municipal ordinària titulat "Urbanització del carrer Manresa" redactat per l'arquitecte Josep Maria Vilomara Comas, amb un
pressupost d'execució per contracte de
266.015,27 euros IVA inclòs.
Contra aquest acte definitiu en via administrativa, es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació.
Tanmateix, i d'acord amb el que estableix
l'article 116 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, hi ha la possibilitat amb
caràcter potestatiu i previ a l'esmentada via
jurisdiccional- d'interposar recurs de reposició que, si és utilitzat, haurà de presentar-se
davant el mateix òrgan que l'hagi dictat, per
escrit, i el termini d'un mes comptat des de
l'endemà de la publicació. I s'entendrà
desestimat quan no hagi escaigut resolució
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva entrada en el registre de l'Ajuntament.
Contra la resolució, expressa o presumpta,
del recurs de reposició es podrà interposar
recurs davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des de l'endemà de la notificació
de la resolució si aquesta és expressa, i si no
és expressa en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà que el recurs de
reposició s'hagi d'entendre desestimat presumptament.
No obstant això, se'n podrà interposar
qualsevol altre si es considera convenient.
Monistrol de Montserrat, 11 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Joan Miguel Rodríguez.
022009005348
A
Montcada i Reixac
EDICTE
D'acord amb el que estableixen els articles
59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb aquest edicte es notifica,
amb vista de l'expedient, el següent acte
administratiu dictat pel President de l'Àrea de
Política Territorial de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, el dia 22 de desembre de
2008, ja que malgrat haver-se intentat al
darrer domicili conegut, no s'ha pogut practicar.
Acte Administratiu: Concessió d'un nou
termini d'un mes per executar la restauració
de la realitat física il·legalment alterada,
ordenada al C Verdum, 17, parcel·la E-25,
per raó de les obres executades, sense la
llicència municipal preceptiva, consistents en
un moviment de terres, amb advertiment, en
cas contrari, d'imposició de multa coercitiva
de 500 EUR.
Expedient: 000003/2007-DU.
Infractor: Oscar Fuentes Bermejo.
Contra aquest acte, l'interessat podrà interposar:
Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptat des de
l'endemà d'aquesta publicació.
Recurs contenciós administratiu (Si s'ha
interposat el recurs potestatiu de reposició,
no podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu mentre aquell no sigui resolt de
forma expressa, o bé s'hagi produït la seva
desestimació per silenci administratiu pel
transcurs del termini d'un mes des de l'endemà de la data d'interposició) davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar
des del dia següent en què s'hagi notificat l'acord resolutori del recurs de reposició, si és
exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà
de sis mesos a comptar des de l'endemà del
dia en què el dit recurs de reposició s'hagi
d'entendre desestimat de forma presumpta. Si
no s'ha interposat recurs potestatiu de reposició el termini serà de dos mesos, a comptar
des de l'endemà d'aquesta publicació.
Montcada i Reixac, 6 de febrer de 2009.
L'Alcalde, César Arrizabalaga Zabala.
022009005249
A
Montesquiu
ANUNCI
Amb data 10.02.2009 es van adjudicar
definitivament a l'empresa Luján Lerma i
Associats, S.L.P., mitjançant procediment
negociat sense publicitat els contractes de
serveis per a la redacció del pla director del
casc antic de Montesquiu, per un import de
56.379,31 EUR més IVA de 9.020,69 EUR, i
per a la redacció del projecte d'urbanització
del casc antic, per un import de 60.000,00
EUR IVA més l'IVA de 9.600,00 euros. La
qual cosa es fa pública per a general coneixement
Montesquiu, 12 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Antonio Martín Ortega.
022009005365
A
Montgat
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 29
de gener de 2009, va adoptar l'acord d'aprovar el Pla d'Accessibilitat de Montgat.
En compliment de l'esmentat acord, l'expedient de referència podrà ser examinat i
consultat per qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les
9 i les 14 hores, durant el termini d'una mes
a comptar des de la data d'haver estat publicat el present anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA.
Durant el termini d'informació pública
qualsevol interessat podrà presentar per
escrit, davant l'Ajuntament, les reclamacions,
al·legacions o suggeriments que consideri
pertinents en relació a l'esmentat Pla d'accessibilitat. Els escrits es podran adreçar a la
Corporació municipal emprant qualsevol dels
mitjans a què fa referència l'article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Si no s'hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, el Pla
d'accessibilitat de Montgat esdevindrà aprovat definitivament sense que calgui l'adopció
d'un nou acord.
Montgat, 9 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Jordi Ràmia Gisbert.
022009005331
A
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 49
Administració Local
Òdena
ANUNCI
En data 10 de febrer de 2009 el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment l'expedient
de modificació de crèdit núm. 1/2009,
finançat mitjançant nous ingressos de naturalesa no tributària no previstos en el pressupost vigent de la corporació, el qual s'exposa
al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en
el termini de quinze dies hàbils des de la
publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
durant els quals s'admetran reclamacions
davant d'aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu,
sense necessitat d'un acord posterior.
Òdena, 11 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Francisco Guisado Santano.
022009005487
A
Palau-solità i Plegamans
ANUNCI
En compliment del que disposa l'article
304.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprovà el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya,
acord del Ple de data 29 de gener de 2009
d'aprovació del canvi de denominació i
Resolució de data 30 de gener de 2009
aquesta alcaldia ha ratificat el nomenament
dels següents treballadors eventuals:
- Sr. Joan Carol Ventura per ocupar el lloc
de treball de confiança i d'assessorament a
jornada laboral completa amb una retribució
mensual bruta de 3.477'39 EUR a percebre
en 14 pagues i amb les funcions de Gerent.
- Sra. Susanna Graciela Clerici per ocupar
el lloc de treball de confiança i d'assessorament a jornada laboral completa amb una
retribució mensual bruta de 2.578,08 EUR a
percebre en 14 pagues i amb les funcions de
Directora d'Activitats Econòmiques i Desenvolupament.
- Sr. Francesc Josep Torres Farràs per ocupar el lloc de treball de confiança i d'assessorament a jornada laboral completa amb una
retribució mensual bruta de 2.578,08 EUR a
percebre en 14 pagues i amb les funcions de
Director de Medi Ambient.
- Sr. Jordi Plaza Nualart per ocupar el lloc
de treball de confiança i d'assessorament a
jornada laboral completa amb una retribució
mensual bruta de 2.578,08 EUR a percebre
en 14 pagues i amb les funcions de Director
de Cultura, Joventut i Esports.
- Sra. Mercedes Pastor Saiz per ocupar el
lloc de treball de confiança i d'assessorament
a jornada laboral completa amb una retribució mensual bruta de 2.685,98 EUR a percebre en 14 pagues i amb les funcions de Cap
de Gabinet d'Alcaldia.
- Sra. Gemma Perich Vidal per ocupar el
lloc de treball de confiança i d'assessorament
a jornada laboral completa amb una retribu-
ció mensual bruta de 2.578'08 EUR a percebre en 14 pagues i amb les funcions de
Directora Urbanisme, Via pública i Transports.
- Sr. Josep Montané Bombardo per ocupar
el lloc de treball de confiança i d'assessorament a jornada laboral completa amb una
retribució mensual bruta de 2.578'08 EUR a
percebre en 14 pagues i amb les funcions de
Director de Comunicació.
Palau-solità i Plegamans, 11 de febrer de
2009.
L'Alcaldessa, Mercè Pla i Blagé.
022009005330
A
Palau-solità i Plegamans
ANUNCI
La Junta de Govern, en sessió extraordinària d'urgència celebrada el dia 12 de febrer
de 2009, ha aprovat el Plec de clàusules
administratives particulars, (en endavant
PCAP) que ha de regular la contractació de
les obres del Projecte de reforç estructural i
rehabilitació d'edifici municipal situat al C/
Anselm Clavé, núm. 11, al municipi de
Palau-solità i Plegamans, incloses dins de les
actuacions del Fons Estatal d'Inversió Local
(FEIL) d'acord amb el R.D. Llei 9/2008 i la
resolució d'autorització per a la financiació
dictada pel Secretari d'Estat de Cooperació
Territorial de data 10/02/2009.
En el mateix acord s'ha aprovat la convocatòria simultània de la licitació de les referides obres, d'acord amb el PCAP que es
publica en extracte:
1. Objecte del contracte
Realització de les obres del projecte de
reforç estructural i rehabilitació d'edifici
municipal situat al C/ Anselm Clavé, núm.
11, al municipi de Palau-solità i Plegamans.
2. Termini d'execució
9 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
La tramitació per urgència, procediment
obert i forma d'adjudicació per aplicació de
més d'un criteri de valoració.
4. Pressupost base de licitació
286.703,18 EUR, IVA inclòs.
5. Classificació del contractista
No s'exigeix cap classificació.
6. Garantia definitiva
A constituir, per l'adjudicatari, (es correspon al 5% de l'import d'adjudicació, IVA
exclòs).
7. Obtenció de la documentació tècnica del
projecte i el Plec de clàusules (PCAP)
Es facilitarà a la Copisteria Jorbachs de
Palau-solità i Plegamans, Av. Catalunya, 107,
telèfon 938648174.
El Plec de Clàusules (PCAP) es pot consultar a la pàgina web: [email protected]
mans.cat.
La informació complementària, al Departament d'Urbanisme, telèfon 938648056,
Fax: 938649259.
8. Termini de presentació d'ofertes o de
sol·licitud de participació (procediment
obert)
13 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de
licitació en el B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
PROVÍNCIA. De coincidir l'últim dia en dissabte o festiu, es prorrogarà al primer dia hàbil
següent.
Documentació a presentar: L'especificada
a la clàusula 14 del PCAP.
Lloc de presentació: La documentació es
lliurarà al Registre General de l'Ajuntament
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Quan les propostes siguin trameses per
correu, el licitador haurà de justificar la data
de formalització i presentació a l'oficina de
correus i ho comunicarà el mateix dia a l'Ajuntament mitjançant telegrama o fax. Sense
la concurrència d'ambdós requisits o de
rebre-la l'òrgan de contractació passats cinc
dies des de la finalització del termini de presentació, no serà admesa en cap cas.
9. Obertura d'ofertes o propostes
L'acte d'obertura de les proposicions
econòmiques serà públic, i tindrà lloc al Saló
de Sessions de l'Ajuntament, a les 14 hores
del cinquè dia hàbil comptat a partir de l'endemà del dia de l'acabament de presentació
de proposicions. Si aquest dia és festiu, l'acte
es farà el primer dia hàbil següent.
10. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis aniran a càrrec
de l'adjudicatari.
Palau-solità i Plegamans, 16 de febrer de
2009.
L'Alcaldessa, M. Mercè Pla i Blagé.
022009005663
A
Parets del Vallès
EDICTE DE NOTIFICACIÓ
Notificació de la incoació d'expedients de
baixa del Padró Municipal d'Habitants per
mitjà del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en
haver resultat infructuosa la notificació personal en el domicili dels subjectes passius que
es diran.
Des del Departament de Secretaria es fa
saber que:
En l'exercici de les competències de gestió
de l'Ajuntament, i havent-se detectat l'incompliment per part de diversos ciutadans, dels
requisits necessaris per a constar empadronat
en aquest municipi, assenyalats a l'article 54
del Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals, s'han incoat
d'ofici, l'inici dels expedients de baixa
corresponents.
Havent-se intentat la notificació en el
domicili declarat pels ciutadans, sense que
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 50
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
hagi estat possible dur-se a terme.
Es fa públic l'inici d'un termini d'audiència de 15 dies, a comptar a partir del dia de
la publicació d'aquest edicte, pel tal que els
afectats es personin a la Oficina d'Atenció
Ciutadana l'Ajuntament de Parets del Vallès,
al Carrer Major, 2-4 i manifestin si estan d'acord o no amb aquesta baixa, i en aquest
últim cas, per al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents a
l'objecte d'acreditar la seva residència en
aquest municipi.
En cas contrari, i previ informe favorable
del Consell d'Empadronament es procedirà a
fer efectiva la baixa del Padró Municipal dels
següents ciutadans:
* Ramon Elias Bedoya Hurtado.
* Ana Edisleny Cardona Bedoya.
* Sadio Keita.
* Nfaba Savane.
* Sanoussy Kaba.
* Khadialy Drame.
* Mamadou Cissokho.
* Aliou Kante.
* Diala Kanoute.
* Fily Diaoune.
* Vieux Konte.
* Mayo Sylla.
* Abdou Kanoute.
* Abdoulaye Sylla.
* Misney Cardona Correa.
* Ramon Costa Calzada.
* Leidy Johanna Cardona Posada.
Parets del Vallès, 5 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Joan Seguer i Tomàs.
022009005542
A
Els Prats de Rei
ANUNCI
Anunci sobre licitació del contracte d'obres del projecte de Restauració de les cobertes del cementiri dels Prats de Rei a realitzar
amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local.
Entitat adjudicadora: Ajuntament dels Prats
de Rei
Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria
Número d'obra: 1/09-FEIL
Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: Execució de les
obres del projecte de Restauració de les
cobertes del cementiri dels Prats de Rei.
Divisió per lots i número: No escau.
Lloc d'execució: Cementiri municipal dels
Prats de Rei
Termini d'execució: 4 mesos
Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Forma: Contracte administratiu.
Pressupost base de la licitació
Import del contracte inclòs l'IVA:
95.043,00 EUR
Import de l'IVA: 13.109,38 EUR
Garanties
No s'exigeix la constitució de garantia provisional.
La garantia definitiva a constituir serà del
5% de l'import d'adjudicació.
Obtenció de documentació i informació
Entitat: Ajuntament dels Prats de Rei
Domicili: Plaça Major, 1
Localitat i CP: 08281 Els Prats de Rei
Telèfon/Fax: 938698192
Data límit per a l'obtenció de documents i
informació: Dia anterior a la finalització del
termini per a presentar les propostes.
Requisits específics del contractista
Classificació: No s'exigeix classificació
Altres requisits:
Els establerts en els plecs de clàusules
administratives particulars.
Presentació d'ofertes
Data límit de presentació: Tretze dies
naturals posteriors al de la darrera publicació
d'aquest Anunci al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Documentació que s'ha de presentar: La
que detalla la clàusula 14 dels plecs de clàusules administratives particulars.
Lloc de presentació: Ajuntament dels Prats
de Rei.
Plaça Major, 1.
Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos
Admissió de variants: Les assenyalades en
el plec de clàusules particulars.
Obertura de les ofertes
L'acte d'obertura de les proposicions
econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la
Sala d'Actes de la corporació, a les dotze
hores del dia que en faci tres, comptat a partir de l'endemà del dia de l'acabament de
presentació de proposicions. Si aquest dia és
festiu, l'acte es farà el primer dia hàbil
següent.
Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis
seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Els Prats de Rei, 12 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Francesc Duocastella i Cortadellas.
022009005649
A
sense necessitat de nou acord i es procedirà a
la seva publicació.
Puig-reig, 12 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Saturnino Domínguez Vinagre.
022009005496
A
La Quar
ANUNCI
No havent-se presentat cap reclamació
contra l'acord d'aprovació provisional relativa a la modificació de l'Ordenança Fiscal
reguladora de la Taxa de recollida, tractament i eliminació d'Escombraries, de l'Ajuntament de La Quar, ha quedat definitivament
aprovada, publicant-se a continuació, les
tarifes modificades que regiran per l'any
2009.
Habitatges§
EUR#
Per cada habitatge§
Per habitatge disseminat agrícola/ramader§
Pensions i residències cases de pagès menys
de 10 llits sense menjador§
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 29 de
gener de 2009, va acordar aprovar inicialment l'ordenança municipal d'abocaments
d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram
de Puig-reig i exposar-la al públic durant un
termini de trenta dies durant els quals es
podran presentar al·legacions. Si no se'n presenta cap quedarà definitivament aprovada
139,36#
La Quar, 28 de gener de 2009.
L'Alcaldessa, Mª Antònia Raurell i Pi.
022009005349
A
Ripollet
EDICTE
Dins del procediment per a la legalització
d'obres de caràcter provisional així com l'ús
provisional, del local situat a la Rambla Sant
Jordi núm. 8, destinat a la seu social d'un
partit polític, es procedeix a l'obertura d'un
període d'informació pública de l'expedient
referenciat amb el número UP07-001-X0870,
d'acord amb l'establert a l'article 54.1 del
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme. Els interessats que vulguin consultar
l'expedient poden comparèixer durant el termini de vint dies hàbils al departament d'urbanisme de l'ajuntament, al carrer Balmes
núm. 8, 1a planta; a aquests efectes es descomptaran els dissabtes i festius.
Ripollet, 2 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Juan Parralejo Aragoneses.
022009005533
A
Puig-reig
EDICTE
101,72#
55,78#
Rubí
EDICTO
Edicto del Ayuntamiento de Rubí sobre
convocatoria de una licitación.
Por Decreto de Concejal Delegado del día
13 de Febrero del 2009 se aprobó el Pliego
de cláusulas administrativas y técnicas que
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 51
Administració Local
rigen la licitación para adjudicar el contrato
para la ejecución de las "obras del parque
Bòbila Saltó". Lo que se hace público para
dar conformidad al artículo 126.1, por el
cual se aprueba la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, de
acuerdo con el siguiente detalle:
Objeto: Contrato para la ejecución de las
obras de parque Bòbila Saltó.
Sistema de licitación: El mencionado contrato se adjudicará mediante procedimiento
abierto y la tramitación urgente.
Presupuesto de licitación: Se fija un presupuesto máximo de licitación de 1.896.551,72
euros + 303.448,28 euros = 2.200.000,00
euros.
Garantías: El importe de la garantía definitiva será el equivalente al 5% del importe de
adjudicación sin IVA.
Esta garantía se constituirá dentro del
plazo desde la notificación de la adjudicación provisional y antes de la adjudicación
definitiva del contrato.
Clasificación de contratista:
Grupo A-subgrupo1-Categoria D. Grupo
C- Subgrupos 1, 2, 5, 6, 7-Categoria E. Grupo
J- Subgrupo 4- Categoría D. Grupo K- Subgrupo 1, 2, 6- Categoría D.
Criterios de valoración:
Prioridad§ Conceptos básicos de la oferta§ Puntuación#
1§
2§
3§
Oferta económica (1)§
Mejoras (2)§
Personal (3)§
0 - 20#
0 - 50#
0 - 30#
1. Valoración de la oferta económica (0 a
20 puntos).
Los puntos serán repartidos proporcionalmente entre la oferta más baja, que obtendrá
los 20 puntos, y la oferta tipo que se calificará con 0 puntos. Se tendrán en cuenta los
supuestos de baja temeraria de acuerdo a lo
previsto en este pliego. En cualquier caso no
se admitirán bajas superiores al 9% del
importe de licitación. Las ofertas por encima
del valor de la licitación tendrán puntuación
nula.
2. Criterios de valoración de las mejoras.
2.1 Memoria técnica y conocimiento de la
obra (0 a 30 puntos a juicio de valor).
El licitador deberá presentar una memoria
descriptiva de las obras donde ponga de
manifiesto el conocimiento particular de la
obra y que tendrá que incluir entre otras un
programa de obras debidamente documentado y firmado, que asegure su ejecución en
los plazos parciales y total, con descripción
de las previsiones de tiempos y costes en un
diagrama de barras, obtenido a partir de un
estudio tiempo-actividad.
Se valorará que la realización de las fases
sea adecuada/coherente, el tratamiento de las
actividades consecutivas críticas que determinan el tiempo global de la ejecución de la
obra, las previsiones de los periodos no productivos. Como mínimo se tiene que ajustar
al plazo máximo previsto de ejecución de las
obras.
Se valorará la documentación presentada
referente al cuadro técnico del personal responsable, el personal i la maquinaria comprometida al servicio y destinación de la
obra.
También se valorarán las mejoras que el
licitador introduzca para garantizar una
correcta ejecución de la obra y que pueden
consistir en obras, instalaciones, prevención
de molestias a vecinos, limpieza, u otras.
2.2 Mejoras en la información y comunicación de la obra (0 a 10 puntos).
Se valorará el presupuesto ofertado con
cargo al adjudicatario destinado a las actuaciones de información y comunicación oportunas para una correcta gestión de la afectación ciudadana que supone la obra.
La fórmula de evaluación para atribuir la
puntación de referencia será la siguiente:
Puntuación de la oferta = 10 × Presupuesto de la oferta que se puntúa / Presupuesto de
la oferta más elevada
2.3 Ampliación del plazo de garantía (0 a
10 puntos).
Se valorará el plazo total de garantía ofertado en meses. Este plazo tendrá que ser
superior a doce meses.
Tendrán puntuación nula las ofertas con
plazo de garantía de doce meses.
La fórmula de evaluación para atribuir la
puntación de referencia será la siguiente:
Puntuación de la oferta = 10 × Ampliación
del plazo de garantía que se puntúa (meses) /
Ampliación del plazo de garantía ofertado
más elevado (meses)
3. Criterios de valoración del personal (0 a
30 puntos).
3.1 Personal a ocupar en la obra (0 a 20
puntos).
Se valorará el número total de personas a
ocupar en la ejecución de la obra, computando a estos efectos todo el personal que se
adscribirá con carácter exclusivo o principal
a la obra objeto del presente pliego. El número inicial estimado de personas a ocupar en
la obra será el que figura en el apartado D1
del cuadro resumen de características de la
contratación.
A estos efectos el licitador presentará una
propuesta con el número de personas a ocupar en la ejecución de la obra, especificando
cuántas ya integran la plantilla de la empresa
y cuántas serán objeto de nueva contratación
por la empresa entre trabajadores en situación legal de paro.
La formula de evaluación para atribuir la
puntuación mencionada será la siguiente:
Puntuación de la oferta = 20 × Número de
trabajadores ocupados por la oferta que se
valora / Número máximo de trabajadores
ocupados por la oferta más alta
3.2 Fomento de la ocupación de personas
en paro y o/dificultades de acceso al mundo
laboral (0 a 10 puntos).
Se valorará el compromiso de contratar
personas para la ejecución de la obra que se
encuentren en situación legal de paro en
conformidad con el artículo 208 de la Ley
General de Seguridad Social.
El licitador presentará una propuesta con
el número de personas paradas a contratar.
El número será inferior al número de trabajadores ocupados totales para la oferta.
La formula de evaluación para atribuir la
puntuación mencionada será la siguiente:
Puntuación de la oferta = 10 × Número de
trabajadores a contratar en situación de paro
ofertados / Número máximo de trabajadores
a contratar ofertados en situación de paro por
la oferta más alta
Otras consideraciones: Tendrán preferencia en la adjudicación del contrato las proposiciones presentadas por aquellas empresas
públicas o privadas que, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un número de trabajadores disminuidos superior al 2%, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base a la adjudicación,
en conformidad con aquello que establece la
Disposición Adicional Sexta de la LCSP. En
todo caso el Ayuntamiento de Rubí se reserva
la facultad de adjudicar el concurso a quien
reúna, a su entender, las condiciones más
ventajosas de acuerdo con los criterios señalados.
Información del expediente: En la página
web del Ayuntamiento de Rubí
www.ajrubi.cat y se podrá adquirir copia del
proyecto de obras en la copistería Copy Grafic, c/ Pere Esmendia, 23, 08191 - Rubí. Tel.
936975005.
Plazo para presentar las ofertas: Los licitadores podrán presentar sus ofertas dentro de
los 13 días naturales a contar del día siguiente a aquel en que aparezca publicado el
edicto que anuncie la convocatoria de concurso en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
en el Registro General del Ayuntamiento de
Rubí situado en la calle Dr. Robert, núm. 19,
durante el horario siguiente: de Lunes a viernes de 8.30 a 14 horas y de las 16 horas a 18
horas, teniendo en cuenta que el último día
de presentación se recibirán ofertas hasta las
13 horas. Si el último día de presentación de
ofertas fuese inhábil o sábado, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente. Se
podrán presentar ofertas hasta las 13 horas
del día en que finalice el plazo.
Las proposiciones se podrán presentar, por
correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Cuando las proposiciones se envíen por
correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex,
fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del
licitador.
La acreditación de la recepción del referi-
Núm. 41 / Pàg. 52
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
do télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo
por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la
proposición si se recibe por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos
diez días siguientes a esta fecha sin que se
haya recibido la documentación, esta no será
admitida.
Apertura de plicas: Concluido el plazo de
presentación de ofertas se procederá a la
calificación de la documentación administrativa presentada. A tal efecto se constituirá la
Mesa de Contratación, de conformidad con
aquello que se establece en el artículo 81 del
RD 1098/2001, de 12 de Octubre, por el
cual se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, dentro del plazo de 5 días hábiles
después de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de observarse defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se comunicará a los interesados por
telefax, al número que los licitadores hagan
hecho constar, por vía telemática o por cualquier otro que permita la constancia de la
comunicación, y se les otorgará un plazo de
tres días hábiles para la corrección o subsanación de las deficiencias dejando constancia de lo actuado en el acta de la Mesa.
Transcurrido el plazo para subsanar, la
Mesa se reunirá para determinar las empresas
que se ajustan a los criterios de selección,
con pronunciamiento expreso sobre los
admitidos en la licitación, los no admitidos y
sobre las causas de estos.
Posteriormente la Mesa de Contratación
procederá, en acto público, a la apertura de
los sobres números 2 y 3, excepto los de las
proposiciones no admitidas, y seguidamente,
los remitirá a los técnicos correspondientes
para la evaluación de los criterios.
Gastos de publicación: El importe de los
gastos de publicación de la licitación de la
presente contratación deberán ser abonados
por el adjudicatario.
Rubí, 13 de febrero de 2009.
El Secretario general, Josep M. Nasarre i
Puig.
022009005684
A
Rupit i Pruit
EDICTE
En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona núm. 22, del dia 26 de gener de
2009, ha sortit publicat el resum per capítols
del pressupost general d'aquest Ajuntament
aprovat pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 18 de desembre de 2008,
havent advertit un error en la transcripció
dels mateixos, es fa públic, de nou, el resum
per capítols del pressupost que ha quedat
022009005325
A
venció, a comptar des de l'endemà de la
publicació conjunta de les bases reguladores
i la corresponent convocatòria al B UTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. En cas
de presentar-se al·legacions o impugnacions
a les bases aprovades, aquest termini quedaria en suspens fins a la resolució d'aquestes.
Cinquè. - Aprovar l'autorització de despesa per un import total de 441.706,83 EUR de
les quals dels quals 282.692,36 EUR corresponent a l'any 2009 amb número d'apunt
previ 920090000555 i 70.673,09 EUR
corresponent a l'any 2010 amb número d'apunt previ 920099000023 que seran destinats per a projectes de cooperació i
88.341,37 EUR amb número d'apunt previ
920090000098 per a programes o activitats
de sensibilització, existint a tal efecte disponibilitat pressupostària.
Sisè. - Facultar a la regidora de Cooperació i Solidaritat per tal de realitzar les actuacions necessàries per l'efectivitat dels precedents acords.
Setè. - Notificar aquests acords als òrgans
corresponents als efectes oportuns."
El text de les bases específiques reguladores que també podrà trobar-se a la web municipal. http:// www.sabadell.net, és el següent:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE
L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària celebrada el dia 13 de febrer de
2009, va aprovar les bases específiques per a
la convocatòria i atorgament de les subvencions destinades a projectes de cooperació al
desenvolupament i programes o activitats de
sensibilització amb els corresponents annexos, així com la seva convocatòria per a l'any
2009, en els termes i acords que es transcriuen a continuació:
"Primer. - Aprovar les bases reguladores de
l'atorgament de subvencions destinades a
projectes de cooperació al desenvolupament
i programes o activitats de sensibilització, i
els seus annexos, que s'adjunten a aquest
dictamen com a annex 1.
Segon. - Publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, al web municipal i al tauler d'anuncis de la corporació, l'anunci de les bases
i de la convocatòria, atorgant un termini de
20 dies a comptar de l'endemà de l'esmentada publicació per a la presentació d'al·legacions o impugnacions. Transcorregut aquest
termini sense que s'hagi formulat cap al·legació o impugnació l'acord d'aprovació inicial
esdevindrà definitiu, de conformitat amb el
que disposa l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Tercer. - Aprovar la convocatòria per a
l'any 2009 de les subvencions que es regulen
per les esmentades bases i que s'adjunten a
aquest dictamen com a annex 2.
Quart. - Atorgar un termini de trenta dies
naturals per presentar les sol·licituds de sub-
1. Objecte i finalitat
L'objecte de les presents bases és regular i
definir el conjunt de condicions i el procediment per a l'atorgament de subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament i programes o activitats de sensibilització per part de l'Ajuntament de Sabadell.
La finalitat d'aquestes subvencions és la de
donar suport a les iniciatives solidàries de les
entitats i dels diferents agents i actors que treballen en el marc de la solidaritat i la cooperació a la nostra ciutat.
2. Projectes i activitats subvencionables
Poden optar a les subvencions regulades
en aquestes bases:
a) Programes o activitats de Sensibilització
i Educació per la Solidaritat.
b) Projectes de Cooperació al Desenvolupament.
Als efectes d'aquestes bases s'entén per:
a) Programes o activitats de sensibilització
i educació per la solidaritat aquells que preveuen activitats que tenen com a objectiu la
informació i la sensibilització sobre la realitat
dels països en vies de desenvolupament, les
causes de les desigualtats, la promoció dels
drets humans i el foment d'actituds actives i
solidàries.
Es poden presentar projectes relatius a
activitats puntuals de sensibilització o bé un
programa general de sensibilització.
Es pot presentar un projecte per convocatòria, i dos en el cas que un d'ells sigui
concertat amb una altra entitat, especificant
clarament quines seran les tasques i funcions
de cadascuna d'elles.
aprovat definitivament:
PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2009
RESUM
PER CAPÍTOLS
Capítol§
Concepte§
EUR#
INGRESSOS#
I§
II§
III§
IV§
V§
VII§
IX§
§
Impostos directes§
Impostos indirectes§
Taxes i altres ingressos§
Transferències corrents§
Ingressos patrimonials§
Transferències de capital§
Passius financers§
Total ingressos§
112.510,00#
15.800,00#
108.470,00#
155.010,00#
6.800,00#
100.960,00#
33.320,00#
532.870,00#
DESPESES#
I§
II§
III§
IV§
VI§
IX§
§
Despeses de Personal§
Despeses en béns corrents i serveis§
Despeses financeres§
Transferències corrents§
Inversions reals§
Variació passius financers§
Total despeses§
185.000,00#
158.850,00#
1.450,00#
14.200,00#
151.460,00#
21.910,00#
532.870,00#
El que es publica als efectes oportuns.
Rupit i Pruit, 11 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Sebastià Juanola Colom.
Sabadell
ANUNCI
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
PROGRAMES O ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 53
Administració Local
El termini d'execució de les activitats subvencionades en aquesta modalitat es determinarà en cada convocatòria amb un màxim de
12 mesos a partir de la resolució de concessió.
b) Projectes de Cooperació al Desenvolupament, aquells que es realitzin a països en
vies de desenvolupament, els principals
objectius dels quals siguin treballar per un
món més just i solidari, per la pau i el respecte als drets humans, col·laborant a reduir les
desigualtats entre els països del Nord i els
països del Sud i contribuint a satisfer les
necessitats bàsiques de tots els éssers humans
i la dignificació de la vida de les persones.
Hauran de contemplar alguna de les següents
temàtiques:
1. Que promoguin el desenvolupament
humà sostenible posant la principal atenció
en la millora de les capacitats de les persones
en les totes les seves dimensions, política,
social, econòmica, cultural i ambiental:
* Que fomentin el dret a l'educació, a la
salut i a l'aigua.
* Que defensin i promoguin els drets dels
col·lectius més desfavorits per raons de gènere, ètnia, cultura o religió.
* Que promoguin les capacitats productives, d'ocupació i els drets laborals.
* Que promoguin el desenvolupament
comunitari dels beneficiaris.
* Que garanteixin la sostenibilitat al país
d'actuació millorant les capacitats dels beneficiaris en l'accés, l'ús i el control dels recursos naturals.
2. Que promoguin la construcció de pau,
la defensa dels drets humans i les llibertats
fonamentals.
3. Que promoguin la lluita contra les desigualtats i l'eradicació de la pobresa.
El termini d'execució de les activitats subvencionades en aquesta modalitat es determinarà en cada convocatòria amb un màxim de
18 mesos a partir de la resolució de concessió.
Cada sol·licitant només pot presentar un
projecte per convocatòria.
3. Crèdits pressupostaris
Les subvencions aniran a càrrec de la partida del pressupost municipal que indiqui
l'acte de la convocatòria i d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries i la dotació
que derivi d'aquest. Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb subjecció a la normativa vigent.
4. Requisits dels sol·licitants
1. Poden sol·licitar aquestes subvencions
persones jurídiques que estiguin constituïdes
legalment com a entitats sense ànim de lucre
i que compleixin els següents requisits:
4.1 Disposar de seu i/o representació a la
ciutat.
4.2 Trobar-se inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Sabadell, així
com en els registres que s'estableixin a la
normativa aplicable a cada tipus d'entitat. Es
pot presentar la sol·licitud si l'entitat es troba
en procés d'inscripció, fent constar aquesta
circumstància, però en cap cas podrà ser
beneficiària de la subvenció si no acredita la
inscripció definitiva abans de la resolució de
la convocatòria corresponent.
4.3 Tenir entre els seus objectius la realització d'activitats de cooperació al desenvolupament, que fomentin la pau, la justícia, la
igualtat, la lluita contra les desigualtats i l'eradicació de la pobresa.
4.4 Que disposin d'estructura suficient per
a garantir l'execució de les activitats o projectes als quals es destinarà la subvenció.
2. En el cas de subvencions per a Programes o activitats de Sensibilització i Educació
per a la Solidaritat podran presentar també
sol·licituds agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica pròpia, sempre i quan al
menys una de les entitats acompleixi els
requisits esmentats.
En aquest darrer cas, s'haurà de fer constar
en la sol·licitud i en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per
cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció a aplicar a cada un
d'ells, que tindran igualment la consideració
de beneficiaris. Així mateix, els interessats
hauran de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders per complir les obligacions que, com a beneficiari,
corresponen a l'agrupació.
5. Termini i lloc de presentació de
sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció i tota la
documentació esmentada a l'apartat següent,
s'haurà de presentar en el termini que s'estableixi a l'acte de convocatòria.
La documentació es podrà presentar a
qualsevol dels registres de l'Ajuntament de
Sabadell. Així mateix es podrà presentar per
qualsevol dels sistemes previstos a la Llei
30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
6. Documentació a presentar
Les sol·licituds es formalitzaran en l'imprès
que s'adjunti a la convocatòria com a annex
1 i han d'anar acompanyades de la següent
documentació:
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa, fent constar
el domicili a efectes de notificacions.
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent de l'anterior.
c) Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en
nom d'una altra persona física o jurídica. Es
podrà substituir aquest document per una
declaració responsable, d'acord amb el
model que figura a l'annex 2 d'aquestes
bases que inclogui el compromís d'aportar la
documentació acreditativa abans de l'atorgament de la subvenció.
d) En el cas que el sol·licitant sigui una
agrupació d'entitats sense personalitat jurídica pròpia, haurà d'aportar la documentació
esmentada a l'apartat 4.2 d'aquestes bases.
e) Documentació acreditativa de reunir els
requisits específics exigits a les entitats
sol·licitants:
- Declaració responsable del seu represen-
tant conforme es troba inscrita en el Registre
Municipal d'Entitats Ciutadanes.
- Fotocòpia dels estatuts de l'entitat, degudament registrats d'acord amb la normativa
que sigui d'aplicació.
- Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.
f) Declaracions responsables que es relacionen i que s'inclouen en l'annex 2:
- Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, i
compromís de comunicar a l'Ajuntament les
que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la
data de presentació de la seva sol·licitud.
- Declaració de compromís de complir les
condicions de la subvenció.
- Declaració responsable d'estar al corrent
de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, i autorització a l'òrgan gestor de la subvenció per efectuar les comprovacions davant els organismes corresponents.
En el cas que s'autoritzi a comprovar directament aquesta circumstància, caldrà l'aportació dels certificats corresponents abans de la
resolució de concessió.
- Declaració de no incórrer en cap de les
circumstàncies que impossibiliten obtenir la
condició de beneficiari de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de subvencions d'acord amb el document annex 2 a aquestes
bases.
g) Darrera memòria d'activitats de l'entitat
sol·licitant i, en el cas de la presentació de
projectes de cooperació al desenvolupament,
un informe explicatiu de l'entitat col·laboradora o executora del país del sud.
h) Memòria de l'activitat a subvencionar.
i) Pressupost total d'ingressos i despeses
previstos per a l'activitat a realitzar, d'acord
amb el model que s'adjunta com a annex 1.
j) Dades bancàries on, si és subvencionada
l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció, en el cas que aquestes
dades hagin sofert alguna modificació.
(annex 1 d'aquestes bases).
No serà necessària la presentació de la
documentació esmentada als apartats c), e) i
j) si aquesta està a disposició de l'Ajuntament
per haver-se presentat el/la sol·licitant a anteriors convocatòries, durant els darrers 5 anys
sempre i quan no s'hagi produït cap variació.
A la sol·licitud, caldrà fer esment d'aquesta
circumstància, indicant el departament
davant el qual va presentar la documentació i
identificant la convocatòria, amb indicació
del mes i any de presentació.
Quan s'observin defectes o omissions en
les sol·licituds, o es consideri necessari
ampliar la informació, es podrà donar als
sol·licitants un termini, que no podrà excedir
de 10 dies, per subsanar els defectes o omissions o per ampliar la informació.
En cas que el projecte el presentin dues o
més entitats s'ha de presentar la documentació de totes les entitats.
7. Criteris de valoració
1. La valoració dels programes o activitats
de sensibilització i educació per la solidaritat
Núm. 41 / Pàg. 54
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
es farà en base a tres blocs a cadascun dels
quals s'atribueix una puntuació màxima en
funció dels criteris que es detallen a continuació:
Bloc A: Contingut del projecte Màxim 40
punts.
a) El grau de tractament de les següents
temàtiques: (Fins a 10 punts).
* Promoció de l'educació per a la solidaritat.
* Promoció i defensa dels drets humans i
les llibertats públiques.
* Difusió o denúncia de situacions d'injustícia social.
* Defensa i promoció dels drets dels
col·lectius més desfavorits per raons de gènere, ètnia, cultura o religió.
* Promoció de la lluita contra les desigualtats i l'eradicació de la pobresa.
* Promoció del consum responsable i la
sostenibilitat ambiental.
* Promoció de la construcció de pau.
b) El grau de referència a les següents
àrees geogràfiques. Es podrà valorar només
un dels tres supòsits: (Fins a 5 punts).
* A les ciutats agermanades amb Sabadell:
Matagalpa (Nicaragua) i l'Argub (Sàhara
Occidental).
* Als següents països d'origen de les persones immigrades i residents a Sabadell:
Marroc, Bolívia, Equador i Gàmbia.
* Als països empobrits, amb especial atenció als de les àrees del Magrib, Amèrica Llatina i Àfrica Subsahariana.
c) El grau de promoció de la participació
de la ciutadania de Sabadell. (Fins a 10
punts).
d) El grau de concreció dels beneficiaris
directes i indirectes. (Fins a 5 punts).
e) El grau de previsió de la participació
dels col·lectius d'immigrants de la ciutat.
(Fins a 5 punts).
f) El grau d'innovació. (Fins a 5 punts).
Bloc B: Formulació del projecte Màxim 30
punts.
a) Que la proposta sigui presentada per
dues o més entitats i/o que una d'elles pugui
ser una entitat d'immigrants amb presència a
la ciutat. (Fins a 5 punts).
b) Formulació correcta i coherent: objectius general i específics clarament definits i
interrelacionats amb els resultats previstos,
les activitats a desenvolupar i els mètodes
d'avaluació. (Fins a 10 punts).
c) Previsió de la planificació i temporalització del projecte. Detall de les activitats i
concreció del cronograma. (Fins a 5 punts).
d) Previsió d'un procés d'avaluació. Planificació d'indicadors. (Fins a 5 punts).
e) Pressupost coherent, complet, clar i
correctament elaborat, desglossat per partides. (Fins a 5 punts).
Bloc C: De l'entitat sol·licitant Màxim 30
punts.
a) Experiència demostrable en sensibilització i educació per la solidaritat i que el seguiment i resultat d'altres projectes executats per
l'entitat hagi estat valorat positivament. (Fins
a 10 punts).
b) Grau de participació en federacions
d'entitats, xarxes, comissions, taules de treball o coordinadores d'entitats de sensibilització i educació per la solidaritat. (Fins a 5
punts).
c) Capacitat de promoure el voluntariat i la
participació ciutadana. (Fins a 10 punts).
d) Capacitat d'aportació econòmica de
l'entitat sol·licitant. (Fins a 5 punts).
En tot cas, la suma de la puntuació obtinguda en els 3 blocs haurà de ser superior a
35 punts.
2. La valoració dels projectes presentats en
matèria de Cooperació al Desenvolupament,
es farà en base a tres blocs a cadascun dels
quals s'atribueix una puntuació màxima en
funció dels criteris que es detallen a continuació:
Bloc A: Contingut del projecte Màxim 40
punts.
a) El grau de referència a les següents
àrees geogràfiques. Es podrà valorar només
un dels tres supòsits: (Fins a 15 punts).
- A les ciutats agermanades amb Sabadell:
Matagalpa (Nicaragua) i l'Argub (Sàhara
Occidental).
- Als països d'origen de les persones immigrades i residents a Sabadell: Marroc, Bolívia,
Equador i Gàmbia.
- Als països empobrits, amb especial atenció als de les àrees del Magrib, Amèrica Llatina i Àfrica Subsahariana.
b) El grau de participació de la població
immigrada amb el seves societats d'origen en
la realització de projectes de codesenvolupament (Fins a 5 punts).
c) El grau de participació de l'entitat del
sud i els beneficiaris en la formulació, seguiment i avaluació del projecte. (Fins a 5
punts).
d) El grau de respecte i adequació del projecte a l'organització social i cultural dels
beneficiaris. (Fins a 5 punts).
e) La mesura en que el projecte no creï
dependència i que s'estableixin, una vegada
finalitzat el mateix, mecanismes d'autosuficiència per als beneficiaris. (Fins a 5 punts).
f) El grau de previsió de la participació
dels col·lectius d'immigrants de la ciutat,
encara que no sigui un projecte de codesenvolupament. (Fins a 5 punts).
Bloc B: Formulació del projecte. Màxim
35 punts.
a) Formulació correcta i coherent: objectius general i específics clarament definits i
interrelacionats amb els resultats previstos,
les activitats a desenvolupar i els mètodes
d'avaluació. (Fins a 10 punts).
b) Previsió de la planificació i temporalització del projecte. (Fins a 5 punts).
c) Previsió d'un bon procés d'avaluació.
(Fins a 5 punts).
d) Previsió de recursos humans suficients
per l'execució del projecte. (Fins a 5 punts).
e) Pressupost coherent, complet, clar i
correctament elaborat, desglossat per partides
i per cofinançadors. (Fins a 5 punts).
f) Que el projecte contempli els eixos
transversals de perspectiva de gènere i /o
medi ambientals. (Fins a 5 punts).
Bloc C: De l'entitat sol·licitant Màxim 25
punts.
a) Experiència demostrable de l'entitat
sol·licitant i l'entitat del sud en cooperació al
desenvolupament. (Fins a 10 punts).
b) Grau de participació en federacions
d'entitats, xarxes, comissions, taules de treball o coordinadores d'entitats de sensibilització i educació per la solidaritat. (Fins a 5
punts).
c) Que el seguiment i resultat d'altres projectes executats per l'entitat hagi estat valorat
positivament. (Fins a 5 punts).
d) Capacitat d'aportació econòmica de
l'entitat sol·licitant i l'entitat del sud. (Fins a 5
punts).
En tot cas la puntuació obtinguda en els 3
blocs haurà de ser superior a 35 punts.
8. Procediment d'atorgament
1. Les subvencions s'atorgaran mitjançant
concurrència competitiva sota els principis
de publicitat, transparència, objectivitat,
igualtat i no discriminació.
2. L'òrgan competent per a la resolució
d'aquest expedient ho farà de forma motivada, i s'haurà de pronunciar no només sobre
les sol·licituds a les quals es concedeix la
subvenció, sinó també sobre les sol·licituds
que s'han de desestimar i les que s'han de
tenir per desistides.
3. Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió qualificadora presidida pel Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis a
les Persones i Convivència i composada pel
Tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Centrals
i pels membres de la Comissió Permanent del
Consell de Solidaritat: la presidenta del Consell de Solidaritat i regidora de Cooperació i
Solidaritat, el regidor de Convivència, la
comissionada de Cooperació i Solidaritat i els
representants de les 4 entitats del Consell.
Aquesta comissió seguirà els criteris d'avaluació establerts a aquestes bases per determinar la subvenció econòmica que correspondrà. Elaborat el corresponent informe, el
president formularà la proposta de concessió
que s'elevarà al corresponent òrgan administratiu.
4. El termini màxim per resoldre i notificar
la resolució del procediment és de tres
mesos. El termini es computa a partir de la
data límit de presentació de sol·licituds. El
venciment d'aquest termini sense que s'hagi
notificat la resolució legitima a les persones
interessades per entendre desestimada la seva
sol·licitud per silenci administratiu. La notificació de la resolució s'efectuarà a través del
tauler d'anuncis municipal, d'acord amb el
que disposa l'article 59.6.b) de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i es podrà consultar a través de la
pàgina web de l'Ajuntament.
La resolució que es dicti posa fi a la via
administrativa i contra la mateixa es podrà
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició, en el termini d'un mes, o recurs
contenciós administratiu. en el termini de dos
mesos, sens perjudici de la interposició de
qualsevol altre que es consideri oportú.
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 55
Administració Local
5. En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
en la pàgina web de l'Ajuntament i en el tauler d'anuncis de la corporació es publicaran,
amb periodicitat trimestral, les subvencions
concedides per import superior a 3.000 EUR,
Amb expressió de la convocatòria, la partida
pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
6. La presentació de la sol·licitud per a l'atorgament d'aquestes subvencions implicarà
la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter
personal i la seva publicació en els termes
establerts en l'anterior apartat, d'acord amb
el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.
9. Obligacions dels beneficiaris
A més de les obligacions establertes per
l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, els beneficiaris estan obligats a:
- Acceptar formalment la subvenció en el
termini màxim de trenta dies hàbils a comptar de la seva notificació (annex 3 d'aquestes
bases). La manca de formalització de l'acceptació facultarà a l'Ajuntament per a atorgar
un nou termini o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.
- Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries, així com de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.
- Estar inscrites en el corresponent registre
oficial, així com també en el registre municipal d'entitats en el cas d'entitats amb domicili a Sabadell.
- Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament, fent constar en el
material imprès o altres mitjans de difusió la
frase "Amb el suport de l'Ajuntament de
Sabadell", conjuntament amb el logotip de
l'Ajuntament.
En el cas de programes i activitats de sensibilització i educació per la solidaritat
s'haurà de fer constar també, en el material
de difusió del projecte, el suport i el logotip
de la Diputació de Barcelona-Xarxa de Municipis que es facilitarà per l'Ajuntament de
Sabadell, ja que existeix un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona
en aquest marc.
- Comunicar a l'Ajuntament de Sabadell
l'obtenció d'altres subvencions destinades a
finançar el mateix projecte subvencionat.
- Aplicar estrictament la subvenció a la
finalitat objecte de la convocatòria.
- Presentar la documentació justificativa
de la subvenció en el termini establert, amb
els impresos i segons les instruccions que
s'adjunten a aquestes bases com a annex 4.
10. Quantia de la subvenció
Per a programes o activitats de sensibilització i educació per la solidaritat:
L'import màxim de la subvenció serà de
20.000 EUR.
Per a projectes de cooperació al desenvolupament:
L'import màxim de la subvenció serà de
45.000 EUR.
L'Ajuntament de Sabadell subvencionarà
en matèria de cooperació com a màxim el
80% del cost de l'activitat, i en matèria de
sensibilització com a màxim el 90% del cost
de l'activitat.
En tots els casos, l'import de la subvenció,
junt amb el de les subvencions concedides
amb la mateixa finalitat per altres administracions públiques i el finançament obtingut
d'entitats privades, no podrà ultrapassar el
100% del cost de l'activitat subvencionada i
les despeses indirectes dels projectes no
poden superar el 10% de la quantitat subvencionada.
Amb caràcter general, la quantia de les
subvencions a atorgar es determinarà d'acord
amb la puntuació obtinguda i s'atorgarà per
estricte ordre de puntuació fins que s'esgoti
la dotació. Això no obstant, en cas que la
comissió de qualificació ho justifiqui motivadament la quantia de la subvenció podrà
atorgar-se als projectes que hagin superat la
puntuació mínima establerta de manera proporcional a la puntuació obtinguda.
11. Pagament de la subvenció
L'import de la subvenció es farà efectiu en
dos pagaments, en els terminis següents:
a) En el supòsit de subvencions a programes i projectes de sensibilització i educació
per a la solidaritat s'efectuarà un primer
pagament corresponent al 50% de l'import
total concedit, un cop s'hagi formalitzat l'acceptació de la subvenció i el 50% restant un
cop s'hagi justificat correctament la realització de l'activitat subvencionada.
b) En el supòsit de subvencions a projectes
de cooperació al desenvolupament s'efectuarà un primer pagament corresponent al
80% de l'import total concedit, una vegada
s'hagi formalitzat l'acceptació de la subvenció. El pagament del 20% restant, s'efectuarà
un cop s'hagi justificat de forma correcta la
realització de l'activitat subvencionada.
12. Forma i termini de justificació
1. La justificació de la subvenció es formalitzarà en el document que consta a l'annex
4.
En el cas d'atorgament de subvencions
d'import inferior als 3.000 EUR, la justificació es formalitzarà en el model 1a d'aquest
annex, mitjançant l'aportació de:
- Una memòria d'actuació justificativa del
compliment de les condicions imposades a la
concessió de la subvenció, amb indicació de
les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
- Una relació de les despeses i els ingressos totals de l'activitat.
- Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva
procedència.
La Intervenció Municipal comprovarà a
través de la tècnica de mostreig aleatori simple, les subvencions que consideri oportunes
per tal d'obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció. La Intervenció Municipal podrà requerir als beneficiaris la remissió dels justificants de despesa.
Mostreig aleatori simple: Selecció d'una
mostra mitjançant taules de números aleatoris, utilitzant un programa informàtic específic (full de càlcul). Selecció del 25% de subvencions atorgades.
En el cas d'atorgament de subvencions
d'import superior als 3.000 EUR, la justificació es formalitzarà en el model 1b d'aquest
annex, mitjançant l'aportació de:
- Una memòria d'actuació justificativa del
compliment de les condicions imposades a la
concessió de la subvenció, amb indicació de
les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
- Una memòria econòmica on consti la
relació de les despeses i els ingressos de l'activitat i el detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva
procedència.
- Original i fotocòpia de les factures i justificants de despeses relatius a l'import total
del cost de l'activitat subvencionada. Els originals es retornaran als interessats amb un
estampillat, on s'indicarà la subvenció per a
la justificació de la qual han estat presentats i
l'import del justificant que s'imputa a la subvenció.
2. Es considera despesa efectuada aquella
de la que es disposi justificant
(factura/tiquet/nòmina) amb data compresa
entre l'inici de l'activitat i la finalització del
període de justificació. Com a mínim l'import
de la despesa corresponent a la subvenció
haurà de constar com a pagada abans de la
finalització del termini de justificació.
3. Respecte a les despeses subvencionables que superin els imports previstos a l'article 31 de la Llei General de Subvencions,
caldrà que el beneficiari acrediti haver
sol·licitat tres ofertes, llevat els casos previstos en el mateix article.
El termini de justificació serà de dos mesos
des de l'acabament de les activitats o del projecte.
13. Reintegrament de la subvenció
Les subvencions poden ser anul·lades o
revocades per les causes previstes a la Llei
38/2003, General de Subvencions.
Així mateix, l'Ajuntament podrà revisar la
resolució d'atorgament de la subvenció en
els supòsits següents:
- Quan es produeixi una alteració en les
condicions que van determinar la concessió
de la subvenció.
- Quan el beneficiari hagi obtingut per la
mateixa actuació altres subvencions, ajuts o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin
el cost total de l'activitat subvencionada.
- Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import de les despeses subvencionades.
Quan a conseqüència de l'anul·lació,
revocació total o parcial, o revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l'excés, amb els corresponents interessos de demora.
Núm. 41 / Pàg. 56
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Quan el subvencionat sigui una persona
jurídica, en seran responsables subsidiaris els
administradors.
14. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases
serà d'aplicació l'Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament de Sabadell
així com la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions i el Reglament que
la desenvolupa.
ANNEX 1. SOL·LICITUD SENSIBILITZACIÓ
SOL·LICITUD
Subvencions a projectes i programes de
sensibilització en solidaritat i educació per la
solidaritat
(Presentar en format paper i/o digital).
Codi convocatòria: ...
Dades de l'entitat sol·licitant.
(Si la sol·licitud la presenta més d'una entitat poseu-les totes).
Entitat sol·licitant: ...
Adreça: ...
Localitat: ...
Codi postal: ...
Telèfon: ...
Fax: ...
e-mail: ...
CIF: ...
Data de constitució: ... Núm. socis: ...
Núm. de compte corrent: ...
Entitat bancària: ...
Persona responsable del projecte: ...
Càrrec dins l'entitat: ...
Telèfon: ... e-mail: ...
Exposa:
Que sol·licita una subvenció municipal
per al següent projecte, coneixent i acceptant
el contingut de les bases reguladores i de la
convocatòria realitzada i aportant:
1. Documentació legal: acreditativa de la
representació si s'actua en nom d'una altre
persona física o jurídica (o declaració responsable (annex 2)), estatuts de l'entitat i fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.
No és necessària la presentació d'aquesta
documentació si aquesta està a disposició de
l'administració convocant per haver-se presentar el/la sol·licitant a anteriors convocatòries i no ha sofert cap modificació.
2. Certificats o declaració responsable,
entre d'altres, de que l'entitat no es troba sotmesa a cap de les prohibicions per obtenir la
condició de beneficiari d'una subvenció previstes a l'article 13.2) i 3) de la Llei General
de Subvencions, així com de que està al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i la resta d'administracions, i amb
la Seguretat Social (annex 2)
Per tot això,
Sol·licita:
Que d'acord amb els criteris per acollir-se
a aquestes subvencions municipals, sigui
admesa la present sol·licitud.
I facilitant a tal efecte les següent documentació del projecte:
Sabadell, .... de .... de ...
Signatura i segell de l'entitat.
1. Dades bàsiques del projecte
Títol: ...
Número d'entitats participants: ...
Format/s del projecte (jornada, seminari,
cicle, exposició, difusió, publicació, estudi,
elaboració de materials, curs de formació,
altres): ...
Eix/os temàtic/s: ...
Destinataris (perfil i número): ...
Durada del projecte:
- Data d'inici global: ...
- Data de finalització global: ...
- Data d'inici del període a finançar (si és
plurianual): ...
- Data final del període a finançar (si és
plurianual): ...
Dades econòmiques en EUR:
- Import sol·licitat a l'Ajuntament de Sabadell: ...
- Pressupost total: ...
- Aportació de l'entitat/s sol·licitant/s: ...
- Import aportat per altres finançadors: ...
- Import sol·licitat a altres finançadors:
...
2. Destinataris
(Indiqueu qui són i la quantitat aproximada. Exposeu el grau de participació dels destinataris en el projecte).
Màxim 2 pàgines.
3. Presentació i descripció del projecte
(Descripció del projecte i matriu de planificació -objectiu general, objectius específics,
resultats esperats, activitats relacionades,
mètodes d'avaluació-).
Màxim 6 pàgines.
4. Cronograma d'activitats
Activitats ...
Any 1.
Mesos.
G ...
F ...
M ...
A ...
M ...
J ...
J ...
A ...
S ...
O ...
N ...
D ...
5. Justificació del projecte
(Justificar perquè s'ha triat la temàtica o
temàtiques presentades i explicar l'experiència de l'entitat en la temàtica en qüestió).
Màxim 3 pàgines.
6. Difusió i comunicació
(Expliqueu el pla de comunicació/difusió
del projecte i/o de les activitats).
Màxim 3 pàgines.
7. Pressupost del període a finançar
(expressat en EUR)
(Ha de ser el més desglossat possible i s'hi
han d'indicar tots els altres finançadors del
projecte. Aquest és només un pressupost
orientatiu i no és obligatori utilitzar aquest
format).
Partides ...
Finançadors:
Ajuntament de Sabadell: ...
Entitat/s sol·licitant/s: ...
Altres finançadors*: ...
Despeses directes.
...
Subtotal directes ...
% respecte del total sol·licitat a l'Ajuntament ...
Despeses indirectes.
...
Subtotal indirectes ...
% respecte del total sol·licitat a l'Ajuntament **
Total ...
% sobre el total *** 100%
* Indiqueu qui és i la quantitat demanada
(s'ha de posar tots els altres finançadors).
** No pot ser superior al 10% del pressupost demanat a l'Ajuntament de Sabadell.
*** L'Ajuntament de Sabadell pot finançar
fins el 80% del pressupost total.
8. Altres dades d'interès
(Inclogueu les dades del projecte que cregueu que no han quedat reflectides i que
poden aportar informació rellevant).
Màxim 2 pàgina.
9. Annexs
...
* Us informem que en relació a les dades
facilitades i d'acord amb la Llei 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, disposeu de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat
a aquesta Regidoria de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Sabadell.
ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE
SENSIBILITZACIÓ
Declaro, sota la meva responsabilitat, el
següent:
* Que el sol·licitant no incorre en cap de
les circumstancies que impossibiliten obtenir
la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions
* Que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Sabadell.
* Que el sol·licitant està al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
* En cas que el sol·licitant actua en nom
d'un altre persona física o jurídica amb el
compromís d'aportar la documentació acreditativa abans de l'atorgament de la subvenció.
* Que el sol·licitant es compromet a complir les condicions de la subvenció i de les
seves bases reguladores.
* Que el sol·licitant o l'entitat que representa té previst desenvolupar el projecte/activitat que es descriu en aquesta sol·licitud.
* Que per al mateix objecte ha
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 57
Administració Local
sol·licitat/obtingut les següents subvencions.
Així mateix es compromet a comunicar a l'Ajuntament qualsevol altre que sol·liciti o
obtingui amb posterioritat:
Organisme atorgant: ...
Import sol·licitat: ...
Import obtingut: ...
* Que l'entitat que represento està legalment constituïda i com a representant disposo de poders suficients.
(...) acompanyo documentació per acreditar aquests fets.
(...) no acompanyo documentació, atès
que ja està a disposició de l'Ajuntament, ja
que es va lliurar al servei ... en la convocatòria amb codi ... de l'any ... o perquè s'ha presentat al registre d'entitats i manifesto que no
s'ha produït cap modificació amb posterioritat.
(...) acompanyo certificat del secretari de
l'entitat acreditatiu d'aquests fets.
Autoritzo:
- Que l'Ajuntament de Sabadell pugui
efectuar en relació amb l'entitat que represento, les consultes necessàries i obtenir
directament els certificats tributaris i de seguretat social corresponents per comprovar l'acreditació d'aquests fets. (En el cas de no
efectuar aquesta autorització, el sol·licitant
haurà de presentar els certificats acreditatius
abans de la resolució de la concessió.)
Per tot això,
Sol·licito:
Que d'acord amb els criteris establerts en
les bases, sigui admesa aquesta sol·licitud per
l'atorgament de la corresponent subvenció,
d'acord amb el projecte/activitat que es detalla, per als imports que s'hi indiquen i acompanyant la documentació que es relaciona:
- Descripció projecte/activitat.
- Import sol·licitat.
- Relació de documents que s'adjunten
(legal, tècnica...).
Legal: DNI, estatuts entitat, poders de
representació, certificat ...
Tècnica: Documentació del projecte,
memòria ...
Sabadell, ... de ... de 20...
Signatura i segell entitat.
Ajuntament de Sabadell.
* D'acord amb la Llei orgànica 15/99 de
protecció de dades de caràcter personal us
informem que les dades contingudes a la present sol·licitud seran recollides en un fitxer
de titularitat municipal, amb la finalitat de
procedir a la gestió i resolució de la subvenció sol·licitada-.
En qualsevol cas disposeu de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació i oposició, mitjançant escrit adreçat al Servei ... de
l'Ajuntament de Sabadell.
ANNEX 3. DECLARACIÓ ACCEPTACIÓ
SENSIBILITZACIÓ
Codi convocatòria: ...
Persona representant / titular:
Nom i cognoms ...
DNI/NIF ...
Domicili ...
CP ...
Telèfon: fix/mòbil ...
Fax ...
Adreça correu electrònic ...
Entitat beneficiària en cas que sigui persona diferent a la que figura a l'apartat anterior:
Nom de l'entitat ...
NIF ...
Domicili (a efectes de notificacions) ...
CP i Municipi ...
Telèfon: fix/mòbil ...
Fax ...
Adreça correu electrònic ...
Declaro, sota la meva responsabilitat,, el
següent:
Que el titular/ l'entitat ... accepta, amb
subjecció al compliment de les obligacions
establertes a les bases reguladores, la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Sabadell en
data ... i que s'identifica a continuació:
- Activitats subvencionades: ...
- Import total de la subvenció: ...
Sabadell, ... de ...
Signatura.
ANNEX 4. JUSTIFICACIÓ SENSIBILITZACIÓ
JUSTIFICACIÓ
Subvencions a projectes i programes de
sensibilització i educació per la solidaritat
(Presentar en format paper i/o digital).
Codi convocatòria: ...
Dades de l'entitat sol·licitant.
(Si la sol·licitud la presenta més d'una entitat poseu-les totes).
Entitat sol·licitant: ...
Adreça: ...
Localitat: ...
Codi postal: ...
Telèfon: ...
Fax: ...
e-mail: ...
CIF: ...
Data de constitució: ... Núm. socis: ...
Adhesió a xarxes, coordinadores o federacions d'entitats de cooperació al desenvolupament: ...
Persona responsable del projecte: ...
Càrrec dins l'entitat: ...
Telèfon: ... e-mail: ...
Manifesta que la subvenció de la qual ha
estat beneficiària l'entitat que representa, ha
estat destinada a les activitats detallades a
continuació, així com la seva gestió econòmica:
1. Dades bàsiques del projecte
Títol: ...
Número d'entitats participants: ...
Format/s del projecte (jornada, seminari,
cicle, exposició, difusió, publicació, estudi,
elaboració de materials, curs de formació,
altres): ...
Eix/os temàtic/s: ...
Destinataris (perfil i número): ...
Durada del projecte:
- Data d'inici global: ...
- Data de finalització global: ...
- Data d'inici del període a finançar (si és
plurianual): ...
- Data final del període a finançar (si és
plurianual): ...
Dades econòmiques en EUR:
- Import sol·licitat a l'Ajuntament de Sabadell: ...
- Pressupost total: ...
- Aportació de l'entitat/s sol·licitant/s: ...
- Import aportat per altres finançadors: ...
- Import sol·licitat a altres finançadors:
...
2. Avaluació general
(Descripció general de l'avaluació i avaluació concreta dels diferents apartats de la
matriu de planificació: objectiu general,
objectius específics, resultats esperats, activitats).
Màxim 8 pàgines.
3. Altres dades d'interès
(Inclogueu les dades de justificació que
cregueu que no han quedat reflectides i que
poden aportar informació rellevant).
Màxim 2 pàgines.
4. Annexs
(Adjunteu material gràfic del projecte que
considereu oportú).
...
5. Justificació econòmica
S'ha d'ajustar amb el conceptes desglossats amb el pressupost presentat en el
moment de la sol·licitud. Cal presentar un
resum de les despeses a presentar amb un
detall similar al model adjunt, aquests justificants han de ser originals i còpies (Els originals es retornaran als interessats amb un
estampillat, on s'indicarà la subvenció per a
la justificació de la qual han estat presentats i
l'import del justificant que s'imputa a la subvenció). És imprescindible presentar un
balanç (ingressos i despeses).
Model 1a Compte justificatiu simplificat
(per imports a les subvencions inferiors als
3.000 EUR).
Nom convocatòria ...
Codi convocatòria ...
Beneficiari ...
NIF/CIF ...
Declaració règim d'IVA.
(Assenyaleu amb una X).
_ Aquesta entitat no té activitat subjecta a
IVA, per la qual cosa la despesa subvencionable és l'import total de la factura IVA
inclòs.
_ Aquesta entitat té activitats subjectes a
IVA, per la qual cosa l'IVA queda exclòs de
la subvenció.
Relació de justificants:
Núm. de justificant: ...
Núm. factura/ tiquet/nòmina: ...
Data: ...
Proveïdor: ...
Concepte: ...
Import factura (1): ...
Import justificat (2): ...
Data pagament (3): ...
Total: ...
(1) Import total de la factura.
(2) Import que es justifica.
(3) La data de pagament només afecta a les
Núm. 41 / Pàg. 58
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
despeses de la subvenció.
Declaro que aquesta Entitat té arxivats i a
disposició de l'Ajuntament de Sabadell tots
els documents originals justificatius de les
obligacions referides en la present relació,
així com dels ingressos que financen l'actuació en cas que la Intervenció Municipal els
requereixi.
Sabadell, ... de ... de ...
Signatura del representant.
Segell Entitat.
Model 1b Compte justificatiu (per imports
a les subvencions superiors als 3.000 EUR).
Nom convocatòria ...
Codi convocatòria ...
Beneficiari ...
NIF/CIF ...
Declaració règim d'IVA.
(Assenyaleu amb una X).
_ Aquesta entitat no té activitat subjecta a
IVA, per la qual cosa la despesa subvencionable és l'import total de la factura IVA
inclòs.
_ Aquesta entitat té activitats subjectes a
IVA, per la qual cosa l'IVA queda exclòs de
la subvenció.
Relació de justificants (presentar originals i
còpies de l'import subvencionat).
Núm. de justificant: ...
Núm. factura/ tiquet/nòmina: ...
Data: ...
Proveïdor: ...
Concepte: ...
Import factura (1): ...
Import justificat (2): ...
Data pagament (3): ...
Total: ...
(1) Import total de la factura.
(2) Import que es justifica.
(3) La data de pagament només afecta a les
despeses de la subvenció.
Declaro que aquesta Entitat té arxivats i a
disposició de l'Ajuntament de Sabadell tots
els documents originals justificatius de les
obligacions referides en la present relació,
així com dels ingressos que financen l'actuació en cas que la Intervenció Municipal els
requereixi.
Sabadell, ... de ... de ...
Signatura del representant.
Segell de l'entitat.
Resum econòmic del projecte.
Partides:
Total.
Ingressos.
Subvenció Aj. Sabadell ...
Altres subvencions ...
Altres subvencions ...
Subtotal ingressos ...
Despeses directes.
Subtotal directes ...
% del pressupost total ...
Despeses indirectes.
Subtotal indirectes ...
% del pressupost total *
Total ...
* No pot ser superior al 10% del pressupost justificat.
Manifesto que aquest ens té arxivats i a
disposició de l'Ajuntament de Sabadell tots
els documents originals justificatius de les
obligacions referides en la present relació,
així com dels ingressos que financen l'actuació en cas que la Intervenció Municipal els
requereixi.
Sabadell, ... de ... de ...
(Signatura).
Model 2 Altres ingressos i subvencions.
Nom convocatòria ...
Codi convocatòria ...
Beneficiari ...
NIF/CIF ...
Relació d'altres ingressos i/o subvencions.
Concepte:
Import.
Subvenció Ajuntament de Sabadell ...
Altres subvencions ...
Altres ingressos ...
Sabadell, ... de ... de ...
El representant,
(Nom i Cognoms).
Signatura:
Segell Entitat:
ANNEX 1. SOL·LICITUD COOPERACIO
SOL·LICITUD
Subvencions a projectes de cooperació al
desenvolupament
Codi convocatòria ...
(Presentar en format paper i/o digital).
Dades de l'entitat sol·licitant.
(Si la sol·licitud la presenta més d'una entitat poseu-les totes).
Entitat sol·licitant: ...
Adreça: ...
Localitat: ...
Codi postal: ...
Telèfon: ...
Fax: ...
e-mail: ... CIF: ...
Data de constitució: ... Núm. socis: ...
Adhesió a xarxes, coordinadores o federacions d'entitats de cooperació al desenvolupament: ...
Persona responsable del projecte: ...
Càrrec dins l'entitat: ...
Telèfon: ... e-mail: ...
Exposa:
Que sol·licita una subvenció municipal
per al següent projecte, coneixent i acceptant
el contingut de les bases reguladores i de la
convocatòria realitzada i aportant:
1. Documentació legal: acreditativa de la
representació si s'actua en nom d'una altre
persona física o jurídica (o declaració responsable (annex 2), estatuts de l'entitat i fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.
No és necessària la presentació d'aquesta
documentació si aquesta està a disposició de
l'administració convocant per haver-se presentar el/la sol·licitant a anteriors convocatòries i no ha sofert cap modificació.
2. Certificats o declaració responsable,
entre d'altres, de que l'entitat no es troba sotmesa a cap de les prohibicions per obtenir la
condició de beneficiari d'una subvenció previstes a l'article 13.2) i 3) de la Llei General
de Subvencions, així com de que està al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i la resta d'administracions, i amb
la Seguretat Social (annex 2).
Per tot això,
Sol·licita:
Que d'acord amb els criteris per acollir-se
a aquestes subvencions municipals, sigui
admesa la present sol·licitud.
I facilitant a tal efecte les següent documentació del projecte:
Sabadell, ... de ... de ...
Signatura.
1. Dades bàsiques del projecte
Títol: ...
Localització geogràfica: ...
Sector/s d'intervenció (municipalisme,
desenvolupament comunitari, drets laborals,
sanitat, educació, aigua, construcció de pau,
etc.): ...
Durada del projecte:
- Data d'inici global: ...
- Data de finalització global: ...
- Data d'inici del període a finançar (si és
plurianual): ...
- Data final del període a finançar (si és
plurianual): ...
Beneficiaris (perfil i número): ...
Dades econòmiques en EUR:
- Import sol·licitat a l'Ajuntament de Sabadell: ...
- Pressupost total: ...
- Aportació de l'entitat/s sol·licitant/s: ...
- Aportació de l'entitat del sud: ...
- Import aportat per altres finançadors: ...
- Import sol·licitat a altres finançadors:
...
2. Dades de l'entitat del sud
(S'hi n'hi ha més d'una, poseu-les totes).
Nom: ...
Adreça: ...
Localitat/País: ...
Telèfon: ... e-mail: ...
Data de constitució: ... Núm. socis: ...
Persona responsable del projecte: ...
Càrrec dins l'entitat: ...
Telèfon: ... e-mail: ...
3. Relació entre l'entitat sol·licitant i l'entitat
del sud
(Expliqueu des de quan es coopera, com i
quan es va començar a treballar conjuntament...).
Mitja pàgina.
4. Localització
(Ubicació exacta del projecte -adjunteu
mapes als annexes-. Expliqueu el context
socioeconòmic i polític, les problemàtiques
que hi pugui haver, i justifiqueu perquè es
realitza el projecte en aquesta localització).
Màxim 2 pàgines.
5. Destinataris
(Descriviu la població beneficiària i quantifiqueu-la. Expliqueu els criteris de selecció
d'aquests beneficiaris. Expliqueu el grau
d'implicació dels destinataris en el projecte).
Màxim 2 pàgines.
6. Presentació i resum del projecte
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 59
Administració Local
(Resum del projecte i matriu de planificació -objectiu general, objectius específics,
resultats esperats, activitats relacionades,
mètodes d'avaluació-).
Màxim 10 pàgines.
7. Cronograma d'activitats
Activitats ...
Any 1.
Mesos.
G ...
F ...
M ...
A ...
M ...
J ...
J ...
A ...
S ...
O ...
N ...
D ...
8. Problemàtica i justificació
(Explicar la problemàtica identificada,
explicar la realitat social de la zona i justificar la necessitat d'intervenir a la zona amb el
projecte presentat).
Màxim 3 pàgines.
9. Sostenibilitat del projecte
(Capacitat de permanència en el temps
dels efectes del projecte. Al valorar-la s'ha de
tenir en compte aspectes diversos com: apropiació per part dels beneficiaris de la lògica
de la intervenció, polítiques de recolzament
de l'administració pública, adequació del
projecte a una tecnologia apropiada, gestió
adequada dels recursos naturals, adequació a
la realitat social i cultural de la població
beneficiària, adequació a la capacitat de gestió de l'entitat del sud, elements generals que
afavoreixin la continuïtat una vegada finalitzat el projecte, etc.).
Màxim 4 pàgines.
10. Activitats de sensibilització previstes a
Sabadell
(Expliqueu les activitats que es faran Sabadell, indicant quan i com seran).
Màxim 1 pàgina.
11. Pressupost del període a finançar
(expressat en EUR)
(Ha de ser el més desglossat possible i s'hi
han d'indicar tots els altres finançadors del
projecte. Aquest és només un pressupost
orientatiu i no és obligatori utilitzar aquest
format).
Partides ...
Finançadors:
Ajuntament de Sabadell: ...
Entitat/s sol·licitant/s: ...
Altres finançadors*: ...
Despeses directes.
...
Subtotal directes ...
% respecte del total sol·licitat a l'Ajuntament ...
Despeses indirectes.
...
Subtotal indirectes ...
% respecte del total sol·licitat a l'Ajuntament **
Total ...
% sobre el total *** 100%.
* Indiqueu qui és i la quantitat demanada
(s'ha de posar tots els altres finançadors).
** No pot ser superior al 10% del pressupost demanat a l'Ajuntament de Sabadell.
*** L'Ajuntament de Sabadell pot finançar
fins el 80% del pressupost total.
12. Altres dades d'interès
(Inclogueu les dades del projecte que cregueu que no han quedat reflectides i que
poden aportar informació rellevant).
Màxim 2 pàgines.
13. Annexs
...
* Us informem que en relació a les dades
facilitades i d'acord amb la Llei 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, disposeu de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat
a aquesta Regidoria de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Sabadell.
ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE
COOPERACIÓ
Declaro, sota la meva responsabilitat, el
següent:
* Que el sol·licitant no incorre en cap de
les circumstancies que impossibiliten obtenir
la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions
* Que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Sabadell.
* Que el sol·licitant està al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
* En cas que el sol·licitant actua en nom
d'un altre persona física o jurídica amb el
compromís d'aportar la documentació acreditativa abans de l'atorgament de la subvenció.
* Que el sol·licitant es compromet a complir les condicions de la subvenció i de les
seves bases reguladores.
* Que el sol·licitant o l'entitat que representa té previst desenvolupar el projecte/activitat que es descriu en aquesta sol·licitud.
* Que per al mateix objecte ha
sol·licitat/obtingut les següents subvencions:
Organisme atorgant: ...
Import sol·licitat: ...
Import obtingut: ...
* Que l'entitat que represento està legalment constituïda i com a representant disposo de poders suficients.
(...) acompanyo documentació per acreditar aquests fets.
(...) no acompanyo documentació, atès
que ja està a disposició de l'Ajuntament, ja
que es va lliurar al servei ... o perquè s'ha
presentat al registre d'entitats i manifesto que
no s'ha produït cap modificació amb posterioritat.
Autoritzo:
- Que l'Ajuntament de Sabadell pugui
efectuar en relació amb l'entitat que represento, les consultes necessàries i obtenir
directament els certificats tributaris i de seguretat social corresponents per comprovar l'acreditació d'aquests fets.
Per tot això,
Sol·licito:
Que d'acord amb els criteris establerts en
les bases, sigui admesa aquesta sol·licitud per
l'atorgament de la corresponent subvenció,
d'acord amb el projecte/activitat que es detalla, per als imports que s'hi indiquen i acompanyant la documentació que es relaciona:
- Descripció projecte/activitat.
- Import sol·licitat.
- Relació de documents que s'adjunten
(legal, tècnica...).
Legal: DNI, estatuts entitat, poders de
representació ...
Tècnica: Documentació del projecte,
memòria ...
Sabadell, ... de ... de 20...
Signatura i segell entitat.
Ajuntament de Sabadell.
* D'acord amb la Llei orgànica 15/99 de
protecció de dades de caràcter personal us
informem que les dades contingudes a la present sol·licitud seran recollides en un fitxer
de titularitat municipal, amb la finalitat de
procedir a la gestió i resolució de la subvenció sol·licitada-.
En qualsevol cas disposeu de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació i oposició, mitjançant escrit adreçat al Servei ... de
l'Ajuntament de Sabadell.
ANNEX 3. DECLARACIÓ ACCEPTACIÓ
COOPERACIÓ
Codi convocatòria ...
Persona representant / titular:
Nom i cognoms ...
DNI/NIF ...
Domicili ...
CP ...
Telèfon: fix/mòbil ...
Fax ...
Adreça correu electrònic ...
Entitat beneficiària en cas que sigui persona diferent a la que figura a l'apartat anterior:
Nom de l'entitat ...
NIF ...
Domicili (a efectes de notificacions) ...
CP i Municipi ...
Telèfon: fix/mòbil ...
Fax ...
Adreça correu electrònic ...
Declaro, sota la meva responsabilitat,, el
següent:
Que el titular/ l'entitat ... accepta, amb
subjecció al compliment de les obligacions
establertes a les bases reguladores, la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Sabadell en
data ... i que s'identifica a continuació:
- Activitats subvencionades: ...
- Import total de la subvenció: ...
Sabadell, ... de ...
Signatura.
Núm. 41 / Pàg. 60
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
ANNEX 4. JUSTIFICACIÓ COOPERACIÓ
JUSTIFICACIÓ
Subvencions a projectes de cooperació al
desenvolupament
(Presentar en format paper i/o digital).
Dades de l'entitat sol·licitant.
(Si la sol·licitud la presenta més d'una entitat poseu-les totes).
Entitat sol·licitant: ...
Adreça: ...
Localitat: ...
Codi postal: ...
Telèfon: ...
Fax: ...
e-mail: ...
CIF: ...
Data de constitució: ... Núm. socis: ...
Adhesió a xarxes, coordinadores o federacions d'entitats de cooperació al desenvolupament: ...
Persona responsable del projecte: ...
Càrrec dins l'entitat: ...
Telèfon: ... e-mail: ...
Manifesta que la subvenció de la qual ha
estat beneficiària l'entitat que representa, ha
estat destinada a les activitats detallades a
continuació, així com la seva gestió econòmica:
1. Dades bàsiques del projecte
Títol: ...
Localització geogràfica: ...
Sector/s d'intervenció (municipalisme,
desenvolupament comunitari, drets laborals,
sanitat, educació, aigua, construcció de pau,
etc.): ...
Durada del projecte:
- Data d'inici global: ...
- Data de finalització global: ...
- Data d'inici del període a finançar (si és
plurianual): ...
- Data final del període a finançar (si és
plurianual): ...
Beneficiaris (perfil i número): ...
Dades econòmiques en EUR:
- Import sol·licitat a l'Ajuntament de Sabadell: ...
- Pressupost total: ...
- Aportació de l'entitat/s sol·licitant/s: ...
- Aportació de l'entitat del sud: ...
- Import aportat per altres finançadors: ...
- Import sol·licitat a altres finançadors:
...
2. Dades de l'entitat del sud
(S'hi n'hi ha més d'una, poseu-les totes).
Nom: ...
Adreça: ...
Localitat/País: ...
Telèfon: ... e-mail: ...
Data de constitució: ... Núm. socis: ...
Persona responsable del projecte: ...
Càrrec dins l'entitat: ...
Telèfon: ... e-mail: ...
3. Avaluació general
(Descripció general de l'avaluació i avaluació concreta dels diferents apartats de la
matriu de planificació: objectiu general,
objectius específics, resultats esperats, activitats).
Màxim 10 pàgines.
4. Altres dades d'interès
(Inclogueu les dades de justificació que
cregueu que no han quedat reflectides i que
poden aportar informació rellevant).
Màxim 2 pàgines.
5. Annexs
(Adjunteu material gràfic del projecte que
considereu oportú).
...
6. Justificació econòmica
S'ha d'ajustar amb el conceptes desglossats amb el pressupost presentat en el
moment de la sol·licitud. Cal presentar un
resum de les despeses a presentar amb un
detall similar al model adjunt, aquests justificants han de ser originals i còpies (Els originals es retornaran als interessats amb un
estampillat, on s'indicarà la subvenció per a
la justificació de la qual han estat presentats i
l'import del justificant que s'imputa a la subvenció). És imprescindible presentar un
balanç (ingressos i despeses).
Model 1a Compte justificatiu simplificat
(per imports a les subvencions inferiors als
3.000 EUR).
Nom convocatòria ...
Codi convocatòria ...
Beneficiari ...
NIF/CIF ...
Declaració règim d'IVA.
(Assenyaleu amb una X).
_ Aquesta entitat no té activitat subjecta a
IVA, per la qual cosa la despesa subvencionable és l'import total de la factura IVA
inclòs.
_ Aquesta entitat té activitats subjectes a
IVA, per la qual cosa l'IVA queda exclòs de
la subvenció.
Relació de justificants.
Núm. de justificant: ...
Núm. factura/ tiquet/nòmina: ...
Data: ...
Proveïdor: ...
Concepte: ...
Import factura (1): ...
Import justificat (2): ...
Data pagament (3): ...
Total: ...
(1) Import total de la factura.
(2) Import que es justifica.
(3) La data de pagament només afecta a les
despeses de la subvenció.
Declaro que aquesta Entitat té arxivats i a
disposició de l'Ajuntament de Sabadell tots
els documents originals justificatius de les
obligacions referides en la present relació,
així com dels ingressos que financen l'actuació en cas que la Intervenció Municipal els
requereixi.
Sabadell, ... de ... de ...
Signatura del representant.
Segell Entitat.
Model 1b Compte justificatiu (per imports
a les subvencions superiors als 3.000 EUR).
Nom convocatòria ...
Codi convocatòria ...
Beneficiari ...
NIF/CIF ...
Declaració règim d'IVA.
(Assenyaleu amb una X).
_ Aquesta entitat no té activitat subjecta a
IVA, per la qual cosa la despesa subvencionable és l'import total de la factura IVA
inclòs.
_ Aquesta entitat té activitats subjectes a
IVA, per la qual cosa l'IVA queda exclòs de
la subvenció.
Relació de justificants (presentar originals i
còpies de l'import subvencionat).
Núm. de justificant: ...
Núm. factura/ tiquet/nòmina: ...
Data: ...
Proveïdor: ...
Concepte: ...
Import factura (1): ...
Import justificat (2): ...
Data pagament (3): ...
Total: ...
(1) Import total de la factura.
(2) Import que es justifica.
(3) La data de pagament només afecta a les
despeses de la subvenció.
Declaro que aquesta Entitat té arxivats i a
disposició de l'Ajuntament de Sabadell tots
els documents originals justificatius de les
obligacions referides en la present relació,
així com dels ingressos que financen l'actuació en cas que la Intervenció Municipal els
requereixi.
Sabadell, ... de ... de ...
Signatura del representant.
Segell de l'entitat.
Resum econòmic del projecte.
Partides:
Total.
Ingressos.
Subvenció Aj. Sabadell ...
Altres subvencions ...
Altres subvencions ...
Subtotal ingressos ...
Despeses directes.
...
Subtotal directes ...
% del pressupost total ...
Despeses indirectes.
...
Subtotal indirectes ...
% del pressupost total *
Total ...
* No pot ser superior al 10% del pressupost justificat.
Manifesto que aquest ens té arxivats i a
disposició de l'Ajuntament de Sabadell tots
els documents originals justificatius de les
obligacions referides en la present relació,
així com dels ingressos que financen l'actuació en cas que la Intervenció Municipal els
requereixi.
Sabadell, ... de ... de ...
(Signatura).
MODEL 2. ALTRES INGRESSOS I
SUBVENCIONS
Nom convocatòria ...
Codi convocatòria ...
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 61
Administració Local
Beneficiari ...
NIF/CIF ...
Relació d'altres ingressos i/o subvencions.
Concepte:
Import.
Subvenció Ajuntament de Sabadell ...
Altres subvencions ...
Altres ingressos ...
Sabadell, ... de ... de ...
El representant,
(Nom i Cognoms).
Signatura:
Segell Entitat:
El text de la convocatòria que també podrà
trobar-se a la web municipal. http://
www.sabadell.net, és el següent:
ANNEX 2
CONVOCATÒRIA D'ATORGAMENT
DE SUBVENCIONS
DESTINADES A PROJECTES DE COOOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT I PROGRAMES O ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ
De conformitat amb les bases específiques
reguladores d'aquestes subvencions i publicades en aquest mateix BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
P ROVÍNCIA , sobre convocatòria de concurs
públic per a la concessió de subvencions
destinades a projectes de cooperació al
desenvolupament i programes o activitats de
sensibilització per l'any 2009.
1. Objecte
Es objecte d'aquesta convocatòria l'atorgament de subvencions en règim de concurrència, per a projectes de cooperació al desenvolupament i programes o activitats de sensibilització per part de l'Ajuntament de Sabadell.
D'acord amb les bases específiques reguladores s'entén per projectes de cooperació
al desenvolupament: aquells que es realitzin
a països en vies de desenvolupament, els
principals objectius dels quals siguin treballar
per un món més just i solidari, per la pau i el
respecte als drets humans, col·laborant a
reduir les desigualtats entre els països del
Nord i els països del Sud i contribuint a satisfer les necessitats bàsiques de tots els éssers
humans i la dignificació de la vida de les persones. Hauran de contemplar alguna de les
següents temàtiques:
1. Que promoguin el desenvolupament
humà sostenible posant la principal atenció
en la millora de les capacitats de les persones
en les totes les seves dimensions, política,
social, econòmica, cultural i ambiental:
Sabadell
EDICTE
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Sabadell en sessió del 13 de febrer de
2009, ha resolt:
"Primer. - Aprovar les bases específiques
reguladores de les subvencions destinades al
* Que fomentin el dret a l'educació, a la
salut i a l'aigua.
* Que defensin i promoguin els drets dels
col·lectius més desfavorits per raons de gènere, ètnia, cultura o religió.
* Que promoguin les capacitats productives, d'ocupació i els drets laborals.
* Que promoguin el desenvolupament
comunitari dels beneficiaris.
* Que garanteixin la sostenibilitat al país
d'actuació millorant les capacitats dels beneficiaris en l'accés, l'ús i el control dels recursos naturals.
2. Que promoguin la construcció de pau,
la defensa dels drets humans i les llibertats
fonamentals.
3. Que promoguin la lluita contra les desigualtats i l'eradicació de la pobresa.
D'acord amb les bases específiques reguladores s'entén per programes o activitats de
sensibilització aquells que preveuen activitats
que tenen com a objectiu la informació i la
sensibilització sobre la realitat dels països en
vies de desenvolupament, les causes de les
desigualtats, la promoció dels drets humans i
el foment d'actituds actives i solidàries.
2. Crèdits pressupostaris
Les subvencions aniran amb càrrec a la
partida
pressupostària
municipal
408/3139A/48900.per import de 353.365,46
EUR per a projectes de cooperació i
408/3139B/48900 per import de 88.341,37
EUR per a programes o activitats de sensibilització.
Tanmateix, el crèdit inicial disponible es
podrà ampliar amb subjecció a la normativa
vigent.
3. Terminis
El termini de presentació de les sol·licituds
començarà l'endemà del dia de la publicació
d'aquest anunci i finalitzarà 30 dies naturals
desprès. La sol·licitud es formalitzarà en l'annex 1 que s'adjunta a les esmentades bases
reguladores.
El termini d'execució per als programes i
activitats de sensibilització fins el 31 de
desembre de 2009 i per als projectes de cooperació al desenvolupament fins al 31 de
juliol de 2010.
El termini de justificació serà de dos mesos
des de l'acabament de les activitats o del projecte.
La justificació es realitzarà es realitzarà
mitjançant el document que constitueix l'annex 4 de les bases reguladores.
4. Tramitació
Per a la tramitació de les sol·licituds serà
preceptiu que s'aporti la documentació que
es detalla a l'article 6 de les bases i que es
presenti a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell. Així mateix es podrà presentar per qualsevol dels sistemes previstos a
la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
La tramitació dels expedients i la seva
resolució s'efectua segons es disposa a les
bases reguladores.
5. Resolució i notificació
La resolució s'ha d'adoptar en el termini
màxim de tres mesos a partir de l'endemà de
l'acabament del termini de presentació de
sol·licituds i es notificarà als interessats a
través del tauler d'anuncis de l'Ajuntament
de Sabadell de conformitat amb el previst a
l'article 59.6. b) de la Llei 30/1992 i es podrà
consultar a través de la pàgina web de l'Ajuntament.
Contra la resolució que posarà fi a la via
administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos o qualsevol altre
recurs que considerin convenient.
Transcorregut el termini fixat sense que
s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de subvenció.
6. Publicitat
En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en la
pàgina web de l'Ajuntament i en el tauler
d'anuncis de la corporació es publicaran,
amb periodicitat trimestral, les subvencions
concedides per import superior a 3.000 EUR,
Amb expressió de la convocatòria, la partida
pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
En cas que l'import de les subvencions
individualment considerades no excedeixi de
3.000 EUR, la publicació del seu atorgament
es realitzarà al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Sabadell.
Sabadell, 13 de febrer de 2009.
El Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis a
les Persones i Convivència, Josep Ayuso
Raya.
foment de cultura popular i tradicional a
través de la realització de festes majors en els
diferents barris de la ciutat de Sabadell, que
figuren com annex I.
Segon. - Obrir la convocatòria pública de
subvencions per al foment de cultura popular
i tradicional a través de la realització de festes majors en els diferents barris de la ciutat
de Sabadell, per a l'any 2009, segons el que
s'estableix en l'annex II.
Tercer. - Aprovar l'autorització de despesa
per un import total de 108.000,00 EUR, amb
càrrec a la partida pressupostària 203-4515A48200, del pressupost de l'any 2009, número
d'apunt previ 920090000605, que es desglossa en tres procediments de selecció:
- Primer procediment de selecció: import
màxim de 64.800,00 EUR, referència
022009005528
A
Núm. 41 / Pàg. 62
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
92009000741.
- Segon procediment de selecció: import
màxim de 21.600,00 EUR, referència
92009000742.
- Tercer procediment de selecció: import
màxim de 21.600,00 EUR, referència
92009000743.
Quart. - Publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona, al web municipal i
al tauler d'anuncis de la corporació, l'anunci
de les bases i de la convocatòria, atorgant un
termini de 20 dies a comptar de l'endemà de
l'esmentada publicació per a la presentació
d'al·legacions o impugnacions. Transcorregut
aquest termini sense que s'hagi formulat cap
al·legació o impugnació l'acord d'aprovació
inicial esdevindrà definitiu, de conformitat
amb el que disposa l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals"
ANNEX I
BASES ESPECÍFIQUES PER A LES SUBVENCIONS
DESTINADES AL FOMENT DE LA CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL A TRAVÉS DE LA REALITZACIÓ DE
FESTES MAJORS EN ELS DIFERENTS BARRIS DE LA
CIUTAT DE SABADELL
1. Objecte i finalitat
Aquestes bases específiques tenen per
objecte la regulació del règim jurídic i del
procediment que cal seguir per a la sol·licitud, concessió, pagament i justificació de les
subvencions destinades al foment de cultura
popular i tradicional a través de la realització
de festes majors als diferents barris de la ciutat de Sabadell, dins dels límits establerts en
els pressupostos municipals i d'acord amb el
que estableix l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Sabadell.
Aquestes subvencions han de fomentar
activitats d'interès públic a Sabadell i que tinguin per finalitat:
* Millorar la cohesió social de la ciutat.
* Fomentar la vitalitat cultural de Sabadell.
* Impulsar la participació activa del ciutadans i ciutadanes de Sabadell en les propostes culturals.
* Afavorir la cooperació entre el sector
públic i el privat.
* Dinamitzar la cultura en el territori de la
ciutat.
* Fomentar valors culturals.
* Treballar per l'imaginari col·lectiu.
* Possibilitar el creixement cultural de
Sabadell, atenent la diversitat de col·lectius
presents en la ciutat.
* Promoure l'associacionisme cultural.
2. Activitats subvencionables
Són activitats subvencionables d'aquestes
bases específiques l'organització i realització
de les festes majors en els diferents barris de
la ciutat de Sabadell.
Quant a les condicions i requisits que han
de complir les activitats per a les que es
demana suport econòmic:
* Que les activitats es facin en el terme
municipal de Sabadell i concretament en
l'àmbit territorial del barri corresponent.
* Que les activitats es facin sense ànim de
lucre i que els possibles rendiments de les
activitats econòmiques que es duguin a terme
es destinin en la seva totalitat al finançament
de l'activitat o projecte.
* Que els actes abracin com a mínim un
cap de setmana.
* Que l'oferta cultural de la festa estigui
distribuïda durant aquell cap de setmana de
manera equilibrada, tant pel que fa al nombre d'actes, tipologia i destinataris als quals
van adreçats.
Només serà subvencionable una festa
major per barri. En el supòsit que hi hagi
dues sol·licituds, es prioritzarà la que tingui
més suport del seu teixit territorial.
Les subvencions seran compatibles amb
qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l'import dels ajuts rebuts per la
mateixa finalitat no podrà superar el cost
total de l'activitat o projecte a desenvolupar.
També són compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
El mateix projecte o activitat no podrà ser
subvencionat per més d'un servei de l'Ajuntament de Sabadell.
3. Requisits del beneficiaris
Poden ser beneficiaris de les subvencions
a què es refereixen aquestes bases les associacions de veïns de Sabadell que organitzin
i realitzin una festa major de barri, d'acord
amb les finalitats establertes en l'article 1 de
les presents bases i que compleixin amb els
requisits següents:
- Estar degudament constituïdes i inscrites
en el registre oficial corresponent i al Registre
Municipal d'Entitats de Sabadell. Es pot presentar la sol·licitud si l'entitat es troba en
procés d'inscripció, fent constar aquesta circumstància, però en cap cas podrà ser beneficiària de la subvenció si no acredita la inscripció definitiva abans de la resolució de la
convocatòria corresponent.
- Tenir objectius i finalitats coincidents
amb els establerts a aquestes bases.
- Trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries amb l'Ajuntament,
l'Agència Estatal d'Administració Tributària i
la Seguretat Social i no incórrer en cap de les
circumstàncies que impossibiliten obtenir la
condició de beneficiari de subvencions, de
conformitat amb l'article 13 de la Llei
38/2003, de subvencions.
4. Termini i lloc de presentació de
sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció i tota la
documentació esmentada a l'apartat següent,
s'ha de presentar en el termini que s'estableixi a l'acte de convocatòria.
Les convocatòries per a l'atorgament d'aquestes subvencions són obertes. L'acte de
convocatòria establirà el número de resolucions que es dictaran, i per a cada una, el termini de presentació de sol·licituds i la dotació pressupostària màxima. Així mateix, quan
a la finalització d'un període s'hagin concedit les subvencions corresponents i no s'hagi
exhaurit l'import màxim a atorgar, es podrà
traslladar la quantitat no aplicada a les posteriors resolucions que recaiguin.
La documentació es pot presentar a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell. Així mateix es pot presentar per qualsevol dels sistemes previstos a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
5. Documentació a presentar
Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries d'aquestes bases s'han de formular
mitjançant impresos normalitzats disponibles
als punts d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sabadell, al lloc web
http://www.sabadell.cat i que es relacionen
al final d'aquestes bases.
No es tindrà en compte cap documentació
lliurada que no s'acompanyi de la sol·licitud
corresponent, si no és per adjuntar-la a un
procediment ja iniciat.
Documentació que cal adjuntar:
a) Document de sol·licitud de subvenció i
de declaració responsable, de conformitat
amb el model que s'adjunta com annex I, i
que inclou:
- Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, i
compromís de comunicar a l'Ajuntament les
que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la
data de presentació de la seva sol·licitud.
- Declaració de compromís de complir les
condicions de la subvenció, així com de la
normativa que regula l'activitat objecte de la
subvenció.
- Declaració responsable d'estar al corrent
de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, i/o autorització a l'òrgan
gestor de la subvenció per efectuar les comprovacions davant els organismes corresponents. En el cas de no efectuar l'esmentada
autorització, el sol·licitant ha de presentar els
certificats acreditatius abans de la resolució
de la concessió.
- Declaració de no incórrer en cap de les
circumstàncies que impossibiliten obtenir la
condició de beneficiari de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de subvencions.
b) Documentació acreditativa de la constitució, inscripció i finalitats de l'entitat, així
com de la representativitat del sol·licitant i
que inclou:
1. Fotocòpia del CIF de l'entitat.
2. Còpia del DNI de la persona sol·licitant
de la subvenció.
3. Certificació emesa pel secretari de l'entitat, amb el vistiplau del president, en què es
certifiqui la constitució, inscripció i finalitats
de l'entitat, així com la representativitat del
sol·licitant (vegeu-ne un model a l'annex II).
c) Memòria explicativa de les activitats a
dur a terme a la festa major de barri, detallant
la màxima informació possible respecte els
seus objectius, calendari, accions i destinataris.
d) Pressupost total d'ingressos i despeses
previstos de la festa major de barri. (vegeu-ne
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
PROVÍNCIA
DE LA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 63
Administració Local
un model a l'annex III).
e) Document de constitució de la Comissió organitzadora de la Festa Major de barri.
(vegeu-ne un model a l'annex IV).
f) Sol·licitud de transferència bancària.
(vegeu-ne un model a l'annex V).
g) Qualsevol altra document que es consideri necessari per permetre una millor valoració de les subvencions sol·licitades.
No cal presentar la documentació esmentada als apartats b1), b2) i f) si està a disposició de l'Ajuntament quan el o la sol·licitant
s'hagi presentat a anteriors convocatòries,
durant els darrers 5 anys sempre que no s'hagi produït cap variació. A la sol·licitud, cal
fer esment d'aquesta circumstància, indicant
el departament davant el qual va presentar la
documentació i identificant la convocatòria,
amb indicació del mes i any de presentació.
Quan s'observin defectes o omissions en
les sol·licituds, o quan es consideri necessari
ampliar la informació, es podrà donar als
sol·licitants un termini, que no podrà excedir
de 10 dies, per solucionar els defectes o
omissions o per ampliar la informació.
6. Quantia de la subvenció
L'import de la subvenció no pot ser mai
superior al 70% de la despesa total per a la
realització de la festa major de barri.
De conformitat amb l'article 55.1 del
Reglament de subvencions s'exceptua del
requisit de fixar un ordre de prelació entre les
sol·licituds presentades que reuneixin els
requisits establerts en les presents bases.
S'estableixen els següents mòduls màxims,
sempre que es compleixin els requisits establerts en les presents bases:
1. Mòdul qualitatiu: atorgament d'una
quantitat fixa de 1.097,00 EUR a cadascuna
de les festes majors.
2. Mòdul variable d'habitants: s'atorga
segons la quantitat d'habitants del territori
que abraça el barri i queda amb la següent
distribució segons les dades del padró:
Grup§Quantitat d'habitants§
A§
B§
C§
D§
Fins a 2.500 habitants§
de 2.501 a 5.500 habitants§
de 5.501 a 9.500 habitants§
de 9.501 a 14.500 habitants§
Categoria§
Import Màxim#
Gegants i cap-grossos§
Bastoners§
Danses§
Corals, tunes i altres activitats musicals de l'àmbit de la cultura tradicional§
Grups Sardanistes§
Com a màxim seran subvencionades 1
actuació de cada bloc. Per tant, 2 actuacions,
una del bloc 1 i una del bloc 2.
Respecte les actuacions de cultura popular
i tradicional només s'acceptaran les despeses
que es derivin de les contractacions a entitats
sense ànim de lucre de Sabadell, legalment
constituïdes, i que el seu objecte sigui la promoció i difusió de la cultura popular. Respecte les activitats familiars i infantils s'acceptaran tant les despeses que es derivin de la
contractació d'entitats sense ànim de lucre,
com d'empreses especialitzades en l'àmbit
infantil i familiar. En ambdós supòsits les despeses màximes a subvencionar que s'acceptaran seran les establertes en el mòdul 5 de
les presents bases.
7. Procediment d'atorgament
1. Les subvencions s'atorgaran mitjançant
concurrència sota els principis de publicitat,
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
2. Les convocatòries per a l'atorgament
d'aquestes subvencions s'efectuaran en règim
de convocatòria oberta.
3. L'òrgan competent per a la resolució
d'aquest expedient ho farà de forma motivada, i s'haurà de pronunciar no només sobre
les sol·licituds a les quals es concedeix la
subvenció, sinó també sobre les sol·licituds
que s'han de desestimar i les que s'han de
tenir per desistides.
4. Les sol·licituds presentades seran valo-
#
340,00 EUR#
340,00 EUR#
455,00 EUR#
300,00 EUR#
365,00 EUR#
E§
més de 14.501 habitants§
Subvenció#
2.155,00 EUR#
3. Mòdul per a despeses de lloguer de
material tècnic: les entitats poden sol·licitar
un ajut econòmic per a la contractació de
material tècnic necessari per a la realització
de les activitats de la festa major de barri,
entre aquest material s'inclou: preses de
corrent i/o generadors de corrent, equips de
so i il·luminació, etc. La dotació màxima d'aquest ajut és de 120,00 EUR.
4. Mòdul per a despeses de lloguer de
sanitaris químics: les entitats podran sol·licitar ajut econòmic per a la contractació del
lloguer de sanitaris químics necessaris durant
la festa major de barri. La dotació màxima
d'aquest ajut és de 120,00 EUR.
5. Mòdul per a la contractació d'activitats
de cultura popular i tradicional i/o infantils i
Subvenció# familiars: ajut econòmic per a la contractació
d'activitats de cultura popular i tradicional i/o
1.100,00 EUR#
infantils i familiars d'acord amb els següents
1.310,00 EUR#
grups, categories i imports màxims:
1.735,00 EUR#
2.000,00 EUR#
Categoria§
Activitat infantil i familiar§
BLOC 1§
Grup§Quantitat d'habitants§
Import Màxim#
600,00 EUR#
BLOC 2§
Grups de foc§
Cobles (audició i/o ballades)§
Havaneres§
Castellers§
Trabucaires§
rades per una comissió qualificadora que
estarà formada per:
El tinent o tinenta d'alcalde de l'Àrea de
Presidència, que la presidirà.
El director o directora de l'Àrea de Serveis
a les Persones i Convivència.
El o la cap del Servei de Cultura.
El o la cap de la Secció de Dinamització
Cultural.
El o la cap de Secció de Biblioteques i
Cooperació Cultural.
El o la cap de la Secció de Creació i Difusió de les Arts.
El o la Cap de la Secció d'Administració,
que exerceix la secretaria.
L'ordenació i instrucció del procediment
de concessió serà realitzada per la secció
d'administració del servei de Cultura.
Aquesta comissió seguirà els criteris establerts a aquestes bases per determinar la subvenció econòmica que correspondrà. Elaborat el corresponent informe, el president formularà la proposta de concessió que s'elevarà al corresponent òrgan administratiu.
5. El termini màxim per resoldre i notificar
la resolució del procediment és de tres
mesos. El termini es computa a partir de la
data límit de presentació de sol·licituds prevista per a cada una de les resolucions. El
venciment d'aquest termini sense que s'hagi
notificat la resolució legitima a les persones
interessades per entendre desestimada la seva
sol·licitud per silenci administratiu. La notifi-
#
850,00 EUR#
800,00 EUR#
550,00 EUR#
605,00 EUR#
550,00 EUR#
cació de la resolució s'efectuarà a través del
tauler d'anuncis municipal, d'acord amb el
que disposa l'article 59.6.b) de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i es podrà consultar a través de la
pàgina web de l'Ajuntament.
6. L'Ajuntament de Sabadell formalitzarà
convenis de col·laboració amb les entitats
beneficiàries, per a l'execució de les subvencions concedides, concretant els aspectes
previstos a les presents bases, i com a mínim
els següents:
- Objectius que es pretenen.
- Compromisos assolits per ambdues parts.
- Composició de la comissió de seguiment.
- Vigència.
En el mateix conveni es podrà formalitzar
tota la resta de col·laboració no dinerària que
atorga l'Ajuntament de Sabadell a les festes
majors de cada barri.
7. Les resolucions que es dictin posaran fi
a la via administrativa i, en contra, es podrà
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs
de reposició, en el termini d'un mes, o un
recurs contenciós administratiu, en el termini
de dos mesos, sens perjudici de la interposició de qualsevol altre que es consideri
oportú.
8. En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al
lloc web de l'Ajuntament i en el tauler d'anuncis de la corporació es publicaran, amb
periodicitat trimestral, les subvencions con-
Núm. 41 / Pàg. 64
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
cedides per import superior a 3.000 euros,
amb expressió de la convocatòria, la partida
pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
En cas que l'import de les subvencions
individualment considerades no excedeixi de
3.000 EUR, la publicació del seu atorgament
es realitzarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sabadell.
9. La presentació de la sol·licitud per a l'atorgament d'aquestes subvencions implicarà
la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter
personal i la seva publicació en els termes
establerts en l'anterior apartat, d'acord amb
el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.
8. Pagament de la subvenció
En l'acte de concessió es podrà acordar un
pagament anticipat o bestreta d'un 60% de
l'import de les subvencions abans de la seva
justificació. En aquest cas, l'import de la bestreta s'abonarà una vegada s'hagi formalitzat
l'acceptació de la subvenció. El pagament de
l'import restant s'efectuarà un cop s'hagi justificat de forma correcta la realització de l'activitat subvencionada.
9. Obligacions del beneficiari
A més de les obligacions establertes per
l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i de les
que es deriven de l'articulat de les presents
bases, els beneficiaris estan obligats a:
a) Acceptar formalment la subvenció en el
termini màxim de 30 dies hàbils a comptar
de la seva notificació (vegeu-ne el model a
l'annex VI). La manca de formalització de
l'acceptació facultarà a l'Ajuntament per a
atorgar un nou termini o considerar que el
beneficiari ha renunciat a la subvenció.
b) Dur a terme l'activitat que fonamenta la
subvenció, d'acord amb el projecte presentat,
comunicant a l'Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament, i observant el compliment de tota la normativa que reguli l'activitat objecte de la subvenció.
c) Mantenir-se al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, la Generalitat
i l'Estat, així com de les seves obligacions
amb la Seguretat Social.
d) Mantenir-se inscrites en el corresponent
registre oficial, com també en el registre
municipal d'entitats de Sabadell.
e) Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament, fent constar en el
material imprès o altres mitjans de difusió la
frase "amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell", conjuntament amb el logotip de l'Ajuntament.
f) Comunicar a l'Ajuntament de Sabadell
l'obtenció d'altres subvencions destinades a
finançar el mateix projecte subvencionat.
L'Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de
qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les persones o
entitats destinatàries de les subvencions ator-
gades.
10. Justificació i control
El beneficiari de les subvencions haurà de
justificar l'aplicació dels fons percebuts pels
conceptes assenyalats a la sol·licitud, en el
termini màxim de tres mesos, comptats a partir de la data de finalització de la realització
del projecte o activitat que es subvenciona.
Si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació dins del termini de tres
mesos, l'entitat o persona beneficiària pot
sol·licitar-ne l'ampliació. Aquesta sol·licitud
s'ha de fer per escrit i s'ha de presentar abans
que finalitzi el termini de tres mesos indicat.
En aquesta sol·licitud s'han d'al·legar els
motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini previst.
A la vista d'aquesta sol·licitud, i en funció
dels motius al·legats, l'òrgan competent pot
concedir l'ampliació del termini per a presentar la justificació.
La manca de justificació o la justificació
incompleta dels fons rebuts podrà comportar
l'anul·lació total o parcial de la subvenció i
el reintegrament en les condicions previstes a
la normativa vigent.
L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en
relació a les seves finalitats, d'acord amb l'estipulat a l'article 19 de l'Ordenança General
de Subvencions de l'Ajuntament de Sabadell.
Forma de la justificació:
El beneficiari haurà de presentar el compte
justificatiu de la subvenció a partir dels
models d'impresos establerts a les presents
bases,
disponibles
al
web
<www.sabadell.cat> i acompanyarà els justificants corresponents, tal com s'exposa a
continuació:
Documentació a presentar:
a) Document de tramesa de la documentació justificativa de la subvenció (vegeu-ne el
model a l'annex VII).
b) Documentació del compte justificatiu:
* Una memòria d'actuació justificativa del
compliment de les condicions imposades a la
concessió de la subvenció, amb indicació de
les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
* Exemplars del material de difusió de l'activitat subvencionada
* Una memòria econòmica justificativa del
cost de les activitats realitzades, que ha de
contenir:
- Relació classificada de les despeses de
l'activitat per l'import total de l'activitat.
(vegeu-ne el model a l'annex VIII).
- Les factures o els documents de valor
probatori i la documentació acreditativa del
pagament, per un import mínim al de l'import de la subvenció concedida.
- Relació detallada d'altres ingressos o
subvencions que hagin finançat l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la
seva procedència.(vegeu-ne el model a l'annex IX).
- Els tres pressupostos que, en aplicació de
l'art. 31.3 de la Llei, ha d'haver sol·licitat el
beneficiari (quan la despesa superi els 12.000
EUR en el cas de subministrament de béns
d'equip o prestació de serveis).
Respecte les factures a aportar pel beneficiari:
- S'hi han d'incloure necessàriament les
factures que es derivin de la contractació del
material o serveis establerts en els mòduls de
material tècnic, sanitaris químics i contractació d'activitats (article 6.3, 6.4 i 6.5 de les
presents bases).
Cal presentar els originals i les còpies dels
documents justificatius. Els originals es retornaran als interessats amb un estampillament,
on s'indicarà la subvenció per a la justificació de la qual han estat presentats i l'import
del justificant que s'imputa a la subvenció.
Les còpies presentades es compulsaran i formaran part de l'expedient.
11. Despeses subvencionables i
subcontractació d'activitats subvencionades
Es consideren despeses subvencionables
aquelles despeses efectuades que de manera
indubtable responguin de manera directa o
indirecta a la naturalesa de l'activitat subvencionada i s'efectuï durant el període de l'activitat.
Es considera despesa efectuada tota aquella de la qual es disposi justificant
(factura/tiquet/nòmina) amb data compresa
entre l'inici de l'activitat i la finalització del
període de justificació. Cal detallar la totalitat
de despeses efectuada en la realització de
l'activitat subvencionada.
S'han d'aportar justificants de la despesa
realitzada i pagada per un valor igual o superior a la quantitat concedida com a subvenció.
Respecte a les despeses subvencionables
que superin els imports previstos a l'article
31 de la Llei General de Subvencions, caldrà
que el beneficiari acrediti haver sol·licitat tres
ofertes, llevat els casos previstos en el mateix
article.
12. Reintegrament de la subvenció
Les subvencions poden ser anul·lades o
revocades per les causes previstes a la Llei
38/2003, General de Subvencions.
Així mateix, l'Ajuntament podrà revisar la
resolució d'atorgament de la subvenció en
els supòsits següents:
- Quan es produeixi una alteració en les
condicions que van determinar la concessió
de la subvenció.
- Quan el beneficiari hagi obtingut per la
mateixa actuació altres subvencions, ajuts o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin
el cost total de l'activitat subvencionada.
- Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import de les despeses subvencionades.
- Quan, a conseqüència de l'anul·lació,
revocació total o parcial, o revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l'excés, amb els corresponents interessos de demora.
Quan el subvencionat sigui una persona
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
PROVÍNCIA
DE LA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 65
Administració Local
jurídica, en seran responsables subsidiaris els
administradors.
13. Règim jurídic
Les subvencions a les que fa referència
aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurament revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a
l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors (tret que s'hagin concedit amb caràcter pluriennal) i no es poden al·legar com a
precedent.
Estan subjectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament.
En tot allò no previst en aquestes bases
serà d'aplicació l'Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament de Sabadell
així com la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions i el Reglament que
la desenvolupa.
Sabadell, 13 de febrer de 2009.
ANNEX I
MODEL
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ I DECLARACIÓ
RESPONSABLE
(cal signar totes les pàgines de la sol·licitud)
Subvencions destinades al foment de cultura
popular i tradicional a través de la
realització de festes majors en els diferents
barris de la ciutat de Sabadell
Codi de convocatòria:.................................
Procediment
de
selecció:.............................
Dades identificatives de l'entitat sol·licitant
Nom de l'entitat:
CIF:
Domicili:
Municipi:
Codi Postal:
Telèfon/s: o Fax:
Adreça de correu electrònic:
Dades identificatives del/de la sol·licitant
(representant legal de l'entitat)
Nom i cognoms:
NIF:
Domicili:
Municipi:
Codi Postal:
Telèfon/s: o Fax:
Adreça de correu electrònic:
Persona de contacte durant la tramitació de
la subvenció
Nom i cognoms
Lloc de treball a l'entitat:
Telèfon/s: o Fax:
Adreça de correu electrònic:
El/La representant,
Nom i Cognoms:
Signatura:
Segell Entitat:
Data:
Declaro, en nom de l'entitat que represento i sota la meva responsabilitat, el següent:
(marqueu-hi una X)
_ Que l'entitat no incorre en cap de les
circumstàncies que impossibiliten obtenir la
condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
_ Que l'entitat no té deutes de naturalesa
tributària amb l'Ajuntament de Sabadell.
_ Que l'entitat està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
_ Que l'entitat es compromet a complir les
condicions de la subvenció i de les seves
bases reguladores, així com la normativa que
regula l'activitat objecte de la subvenció.
_ Que l'entitat té previst desenvolupar el
projecte/activitat que es descriu en aquesta
sol·licitud.
: Que per al mateix projecte/activitat per al
qual sol·licita subvenció en el marc de la present
convocatòria,
l'entitat
ha
sol·licitat/obtingut les següents subvencions
d'altres administracions o organismes (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona,
Consell Comarcal del Vallès Occidental, etc)
i que es compromet a comunicar a l'Ajuntament les que sol·liciti u obtingui en posterioritat a la data de presentació d'aquesta
sol·licitud
Administració/ Organisme atorgant:
Import sol·licitat (posar data de sol·licitud):
Categoria§
Import Màxim#
(marqueu-hi una X)
_ Mòdul fix: 1.097,00 EUR.
_ Mòdul variable en funció dels habitants:
s'atorga un import segons la quantitat d'habitants del territori que abraça el barri i queda
amb la següent distribució segons les dades
del padró:
Grup§Quantitat d'habitants§
A§
B§
C§
D§
E§
_ Gegants i capgrossos§
_ Bastoners§
_ Danses§
_ Corals, tunes i altres activitats musicals de l'àmbit de la cultura
tradicional§
_ Grups sardanistes§
#
340,00 EUR#
340,00 EUR#
455,00 EUR#
300,00 EUR#
365,00 EUR#
Fins a 2.500 habitants§
de 2.501 a 5.500 habitants§
de 5.501 a 9.500 habitants§
de 9.501 a 14.500 habitants§
més de 14.501 habitants§
Import#
1.100,00 EUR#
1.310,00 EUR#
1.735,00 EUR#
2.000,00 EUR#
2.155,00 EUR#
_ Mòdul per a despeses de lloguer de
material tècnic: màxim 120,00 EUR,
_ Mòdul per a despeses de lloguer de sanitaris químics: màxim 120,00 EUR.
El/La representant,
Nom i Cognoms:
Signatura:
Segell Entitat:
Data:
_ Mòdul per a la contractació d'activitats
de cultura popular i tradicional i/o infantil i
familiar (marcar únicament una opció de
cada bloc):
Categoria§
Import Màxim#
_ Activitat infantil i familiar§
BLOC 1§
El/La representant,
Nom i Cognoms:
Signatura:
Segell Entitat:
Data:
Relació de documentació que s'adjunta a la
sol·licitud
_ Fotocòpia del CIF de l'entitat.
Import obtingut:
El/La representant,
Nom i Cognoms:
Signatura:
Segell Entitat:
Data:
Per tot això,
Sol·licito:
Que d'acord amb els criteris establerts en
les bases, sigui admesa aquesta sol·licitud per
a l'atorgament de la corresponent subvenció,
d'acord amb el projecte/activitat que es detalla, per als imports que s'hi indiquen i acompanyant la documentació que es relaciona:
Breu descripció del projecte/activitat
…
…
Mòduls sol·licitats
600,00 EUR#
BLOC 2§
_ Grups de foc§
_ Cobles (audició i/o ballades)§
_ Havaneres§
_ Castellers§
_ Trabucaires§
_ Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant
de la subvenció
_ Certificació emesa pel secretari de l'entitat i amb el vist-i-plau del President, en què
es certifiqui la constitució, inscripció i finalitats de l'entitat, així com la representativitat
del sol·licitant, segons el model de l'annex II
de les bases.
#
850,00 EUR#
800,00 EUR#
550,00 EUR#
605,00 EUR#
550,00 EUR#
_ Memòria explicativa del projecte/activitat per al qual es sol·licita la subvenció, detallant la màxima informació possible respecte
als seus objectius, calendari, accions i destinataris, i justificació de la necessitat de la
subvenció.
_ Pressupost total d'ingressos i despeses
previstos del projecte/activitat, segons el
Núm. 41 / Pàg. 66
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
model de l'annex III de les bases.
_ Document de constitució de la Comissió
organitzadora de la Festa Major de barri,
segons el model de l'annex IV de les bases.
_ Altra documentació que el/la sol·licitant
considera necessària per permetre una millor
valoració de la subvenció sol·licitada (detallar la documentació que s'adjunta).
***_ Sol·licitud de transferència bancària,
segons el model de l'annex V de les bases.
No cal presentar la fotocòpia del CIF de
l'entitat, del NIF de la persona sol·licitant de
la subvenció, així com de la sol·licitud de
transferència bancària, si aquesta està a disposició de l'Ajuntament per haver-se presentat el/la sol·licitant a anteriors convocatòries,
durant els darrers 5 anys sempre i quan no
s'hagi produït cap variació. S'ha d'indicar el
departament davant el qual va presentar la
documentació i identificant la convocatòria,
amb indicació del mes i any de presentació.
Document:
Departament:
Convocatòria:
Mes i any:
El/La representant,
Nom i Cognoms:
Signatura:
Segell Entitat:
Data:
Autoritzo:
_ A l'Ajuntament de Sabadell a efectuar,
en relació a la convocatòria detallada a l'encapçalament de la sol·licitud, les consultes
que siguin necessàries per a la tramitació de
la subvenció, així com a obtenir directament
els certificats tributaris i de seguretat social
corresponents.
El/La representant,
Nom i Cognoms:
Signatura:
Segell Entitat:
Data:
AJUNTAMENT DE SABADELL
D'acord amb la Llei Orgànica 15/99 de
protecció de dades de caràcter personal us
informem que les dades contingudes a la present sol·licitud seran recollides en un fitxer
de titularitat municipal, amb la finalitat de
procedir a la gestió i resolució de la subvenció sol·licitada-.
En qualsevol cas disposeu de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació i oposició, mitjançant escrit adreçat al Servei de
Cultura de l'Ajuntament de Sabadell.
ANNEX II
MODEL
CERTIFICAT OBJECTIUS ESTATUTARIS,
INSCRIPCIÓ I REPRESENTACIÓ
(Nom i cognoms secretari o secretària de
l'associació de veïns), secretari o secretària
de l'associació de veïns de ………, amb CIF,
……
Certifica:
1. Que l'associació de veïns està legalment constituïda i inscrita en el registre oficial corresponent i (marqueu únicament una
opció):
_ inscrita en el registre municipal d'entitats
amb el número:
_ està en procés d'inscripció en el registre
municipal d'entitats.
Data de sol·licitud:
1. Que entre els objectius i finalitats dels
estatuts de l'associació de veïns figura el de
dur a terme activitats culturals al barri.
2. Que l'òrgan competent de l'associació
de veïns del barri ha acordat sol·licitar una
subvenció a l'Ajuntament de Sabadell per tal
d'organitzar la festa major corresponent.
3. Que el/la senyor/a (Nom i cognoms)
amb càrrec de l'associació de veïns de té la
representació necessària per a sol·licitar l'esmentada subvenció en nom de l'associació i
per presentar les justificacions corresponents.
4. Que l'associació de veïns ha designat
al/a la senyor/a (Nom i cognoms) per a ser la
persona de contacte durant la tramitació de
l'expedient de subvenció que es generi a partir de la sol·licitud de subvenció formulada
per l'associació de veïns.
I perquè així consti emeto i signo el present certificat amb el vist-i-plau del President
de l'associació.
El Secretari (Signatura)
Vist i plau del President (Signatura)
A Sabadell, el … de …… de 20….
ANNEX III
PRESSUPOST
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES
Codi convocatòria:
Concepte:
Beneficiari:
CIF:
Pressupost de despeses
Compra materials fungible (d'oficina, garlandes, etc...): 0,00
Prestació de serveis 0,00
Transports:
Assegurances:
Lloguers(equips so i llum, generadors,
sanitaris, etc...):
Contractació (grups, companyies, orquestres, etc..) :
Altres serveis (cal especificar):
Publicitat i propaganda 0,00
Despeses de personal (sous, seguretat
social, retribucions complementàries): 0,00
Altres despeses (cal especificar): 0,00
Total despeses: 0,00
Pressupost d'ingressos
Ingressos entitat:
Venda entrades:
Venda producte:
Quotes socials:
Donatius:
Loteria, rifes, etc.:
Patrocinis privats (cal especificar):
Subvencions administracions i organismes
públics:
Subvenció Ajuntament:
Subvenció Generalitat:
Subvenció Diputació:
Altres Organismes:
Altres ingressos (per serveis diversos):
Total ingressos: 0,00
- Cal presentar un únic pressupost per convocatòria/subvenció.
- El total d'ingressos i despeses ha d'estar
equilibrat, Total despeses = Total ingressos.
- La quantitat consignada ha de correspondre amb la quantitat sol·licitada.
Sabadell, .............. de .................... de .....
El representant,
Signatura:
Segell Entitat
ANNEX IV
DOCUMENT
ACREDITATIU DE LA CONSTITUCIÓ DE
LA COMISSIÓ DE FESTES
(Nom i cognoms del secretari o secretària
de l'associació de veïns), secretari/secretària
de l'associació de veïns de…. , amb CIF……
Certifica:
Que el dia ….. de……. , a les ……. es va
constituir la comissió de festes de la festa
major de formada per les següents persones:
El Sr./a:
En representació de l'entitat:
En qualitat de (president, vocal, secretari...):
Que en la mateixa reunió es va acordar
nomenar el senyor/a ……. per tal que representi la Comissió de Festes i actuï com a
interlocutor davant l'Ajuntament en el procés
d'organització de la Festa Major del barri.
I perquè així consti emeto i signo el present certificat amb el vist-i-plau del president
de l'entitat.
El secretari vist i plau del president (Signatura)
A Sabadell, el …… de ……. de …..
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, s'informa a la persona interessada
que les dades facilitades seran incloses en el
fitxer automatitzat de L'Ajuntament de Sabadell per fer-ne el tractament informàtic. Així
mateix, s'informa a la persona interessada de
la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit adreçat al servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell.
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
Administració Local
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 67
Núm. 41 / Pàg. 68
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
ANNEX VI
MODEL
DE DECLARACIÓ ACCEPTACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ
Codi de convocatòria:
(Nom i cognoms del/de la representant)……, amb NIF …….., en representació
de l'entitat ……….., amb domicili a efectes
de notificacions a la ciutat de Sabadell, codi
postal ….. i adreça c. / pl. …………, núm.
….., escala ….., pis …., porta…. , telèfons de
contacte (fix/mòbil) ……. i ……… , fax
……… i adreça de correu electrònic
………….,
Declaro, sota la meva responsabilitat, el
següent:
Que l'entitat ………….. accepta, amb subjecció al compliment de les obligacions establertes a les bases reguladores, la subvenció
concedida per l'Ajuntament de Sabadell en
data ……... i que s'identifica a continuació:
- Projecte/Activitat subvencionada:
- Import de la subvenció concedida:
Sabadell, ……… de ……. de 20….
Signatura,
ANNEX VII
MODEL
DE TRAMESA DE DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓ
Concepte:
Codi Convocatòria:
Dades del beneficiari / sol·licitant
Noms i cognoms:
DNI:
En representació de:
CIF¨:
Domicili:
Núm.:
Pis:
Porta:
Població:
CP:
Telèfon:
Fax:
A/E:
@:
Documentació que s'adjunta:
_ Memòria d'activitats.
_ Exemplars del material de difusió de
l'activitat subvencionada.
_ Memòria econòmica:
_ Relació de despeses de l'activitat subvencionada.
_ Documents justificatius originals i còpies
_ Detall d'altres ingressos i/o subvencions.
_ Altres:
Sabadell, …. de ….. de……
El representant,
(Nom i Cognoms)
Signatura:
Segell Entitat:
ANNEX VIII
RELACIÓ
CLASSIFICADA DE LES DESPESES A LLIURAR
EN LA JUSTIFICACIÓ
Codi convocatòria:
Concepte:
Beneficiari:
CIF/NIF:
Declaració de règim d'IVA (cal marcar amb
una X)
_ Aquesta entitat no té activitat subjecta a
IVA, per la qual cosa la despesa subvencionable és l'import total de la factura IVA
inclòs.
_ Aquesta entitat té activitats subjectes a
IVA, per la qual cosa l'IVA dels justificants
queda exclòs de la subvenció.
Relació de justificants
Com a mínim per a les despeses per l'import subvencionat:
Núm. de justificant:
Núm. factura/tiquet/nòmina:
Data:
Proveïdor:
Concepte:
Import factura (1):
Import justificat (2):
Data pagament:
Total:
(1) Import total de la factura.
(2) Import que es justifica.
Sabadell, …….. de ………. de ……
El representant,
Signatura
Segell Entitat
Certificat secretari
ANNEX IX
MODEL DETALL D'ALTRES INGRESSOS I
SUBVENCIONS
Codi convocatòria:
Concepte
Beneficiari:
CIF/NIF:
Relació d'altres ingressos i/o subvencions
Concepte:
Subvenció Ajuntament de Sabadell:
Altres subvencions:
Altres ingressos:
Import:
Sabadell, ….. de ……… de…..
El representant,
(Nom i Cognoms)
Signatura:
Segell Entitat:
ANNEX II
CONVOCATÒRIA
OBERTA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL, A TRAVÉS DE LA
REALITZACIÓ DE FESTES MAJORS EN ELS DIFERENTS
BARRIS DE LA CIUTAT DE SABADELL DE L'ANY 2009
Objecte
És objecte d'aquesta convocatòria l'atorgament de subvencions en règim de concurrència, per al foment de la cultura popular i tradicional, a través de la realització de festes
majors en els diferents barris de la ciutat de
Sabadell de l'any 2009.
Condicions
Les condicions per sol·licitar les subvencions que preveu aquesta convocatòria ober-
ta es regeixen per les bases específiques contingudes a l'annex I, l'Ordenança General de
Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sabadell el 23 de desembre i publicada en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona (BOPB) número 10, del 12 de
gener de 2009, i per la normativa general de
subvencions.
Termini d'execució de les activitats
El termini d'execució de les activitats
objecte d'aquesta convocatòria de subvencions ha de ser de l'1 de gener al 31 de
desembre de 2009.
Sol·licituds
Per a la tramitació de les sol·licituds serà
preceptiu que s'aporti la documentació que
es detalla a l'article 5 de les bases i que es
presenti a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell. Així mateix, es podrà presentar a qualsevol lloc dels que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.
Procediments de selecció
S'estableixen tres procediments de selecció, per aquesta línia de subvenció.
Procediment de selecció 1:
A. Dotació:
La dotació màxima és de seixanta-quatre
mil vuit-cents euros (64.800,00 EUR), amb
càrrec a la partida pressupostària 203-4515A48200, del pressupost de l'any 2009.
B. Termini de presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds es podran presentar des de
l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i
fins el 17 de març de 2009.
C. Resolució i notificació:
La concessió o denegació de les subvencions correspondrà a l'òrgan competent que
tingui atribuïda aquesta funció d'acord amb
l'estructura municipal executiva. La resolució
de concessió o denegació es notificarà mitjançant exposició pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sabadell (Pl. de
Sant Roc, 14), en un termini màxim de tres
mesos a comptar des de la fi del termini de
presentació de sol·licituds d'aquest procediment.
Procediment de selecció 2:
A. Dotació:
La dotació màxima és de vint-i-un mil siscents euros (21.600,00 EUR), amb càrrec a la
partida pressupostària 203-4515A-48200, del
pressupost de l'any 2009.
B. Termini de presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds es podran presentar des del
18 de març fins el 17 d'abril de 2009.
C. Resolució i notificació:
La concessió o denegació de les subvencions correspondrà a l'òrgan competent que
tingui atribuïda aquesta funció d'acord amb
l'estructura municipal executiva. La resolució
de concessió o denegació es notificarà mitjançant exposició pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sabadell (Pl. de
Sant Roc, 14), en un termini màxim de tres
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 69
Administració Local
mesos a comptar des de la fi del termini de
presentació de sol·licituds d'aquest procediment.
Procediment de selecció 3:
A. Dotació:
La dotació màxima és de vint-i-un mil siscents euros (21.600,00 EUR), amb càrrec a la
partida pressupostària 203-4515A-48200, del
pressupost de l'any 2009.
B. Termini de presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds es podran presentar des del
18 d'abril fins el 15 de maig de 2009.
C. La resolució de concessió o denegació
es notificarà mitjançant exposició pública en
el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sabadell (Pl. de Sant Roc, 14), en un termini
màxim de tres mesos a comptar des de la fi
del termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment.
Si finalitzat un procediment de selecció,
s'han concedit les subvencions corresponents
i no s'ha esgotat l'import màxim a atorgar, es
traslladarà la quantitat no aplicada a les posteriors resolucions que es dictin.
La notificació de la resolució de concessió
s'efectuarà a través del tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Sabadell de conformitat amb
l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992 i es podrà
consultar a través de la pàgina web de l'Ajuntament.
Contra la resolució que posarà fi a la via
administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, sens perjudici
de la interposició de qualsevol altre que consideri oportú.
Sabadell, 13 de febrer de 2009.
El Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Presidència, Lluís Monge Presència.
022009005536
A
Sabadell
ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària celebrada el dia 13 de febrer de
2009, va aprovar les bases específiques per a
la convocatòria i atorgament de les subvencions destinades a activitats esportives amb
els corresponents annexos, així com la convocatòria per l'any 2009 de la modalitat de
promoció esportiva, en els termes i acords
que es transcriuen a continuació:
«Primer. - Aprovar les bases reguladores
de l'atorgament de subvencions destinades a
activitats esportives, i els seus annexos, que
s'adjunten a aquest dictamen com a annex 1.
Segon. - Aprovar la convocatòria oberta
per a l'any 2009 de les subvencions en la
modalitat de promoció esportiva que es regulen per les esmentades bases i que s'adjunten
a aquest dictamen com a annex 2.
Tercer. - Publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, al web municipal i al tauler
d'anuncis de la corporació, l'anunci de les
bases i de la convocatòria, atorgant un
termini de 20 dies a comptar de l'endemà de
l'esmentada publicació per a la presentació
d'al·legacions o impugnacions. Transcorregut
aquest termini sense que s'hagi formulat cap
al·legació o impugnació l'acord d'aprovació
inicial esdevindrà definitiu, de conformitat
amb el que disposa l'Article 124 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals.»
El text de les bases específiques reguladores que també podrà trobar-se a la web municipal. http:// www.sabadell.net, és el següent:
«ANNEX 1
BASES
ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS
ESPORTIVES
Article 1. - Objecte i finalitat
L'objecte de les presents bases és regular i
definir el conjunt de condicions i el procediment per a l'atorgament de subvencions destinades tant a activitats de promoció esportiva com a la promoció de l'esport escolar en
horari no lectiu.
Article 2. - Activitats subvencionables
a. En la modalitat de promoció esportiva
les activitats que promoguin la pràctica fisicoesportiva regular a qualsevol edat i les que
són el resultat d'una programació estable de
llarga durada en els àmbits de l'esport de
competició, educatiu i de lleure, d'acord
amb els següents subprogrames:
- Organització de sessions que tenen per
objectiu l'ensenyament d'activitats físiques
bàsiques i/o formació d'agents esportius.
- Organització de torneigs, lligues, curses,
trobades o campionats esportius oficials o
amistosos, campus esportius i actes commemoratius.
- Organització de programes d'activitats
físiques no competitives que tenen per objectiu la millora de la salut i l'ocupació del
temps de lleure.
- Participació en competicions esportives
oficials o amistoses, concentracions o trobades dins o fora de la ciutat de Sabadell i que
formen part d'alguna de les fases del cicle
d'entrenament esportiu (concentracions de
pretemporada, fases de sector, semifinals i
finals de la lliga competitiva...).
Les activitats s'executaran dins el termini
que es determini a la convocatòria corresponent amb un màxim de 12 meses.
b. En la modalitat de promoció de l'esport
escolar en horari no lectiu, aquelles activitats
d'iniciació esportiva i/o els jocs escolars promoguts per l'Ajuntament de Sabadell.
Les activitats s'executaran dins el termini
que es determini a la convocatòria corresponent amb un màxim de 12 mesos.
Aquestes dues modalitats de subvenció
poden convocar-se de forma conjunta o bé
separadament. En el cas de convocar-se en
un mateix acte, el crèdit disponible per la
convocatòria farà esment de l'import que
correspon a cada una de les modalitats.
Article 3. - Crèdits pressupostaris
Les subvencions aniran a càrrec de la partida del pressupost municipal que indiqui
l'acte de la convocatòria i d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries i la dotació
que derivi d'aquest. Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb subjecció a la normativa vigent.
Article 4. - Requisits de les entitats
sol·licitants
Podran sol·licitar qualsevol de les dues
modalitats de subvenció:
- Els clubs esportius, entitats i associacions
esportives.
- Les federacions esportives i col·legis arbitrals o delegacions respectives amb seu dins
el municipi de Sabadell.
- Les fundacions esportives.
- Altres entitats cíviques i entitats sense
ànim de lucre que promouen la pràctica de
l'esport.
- Els Centres d'Ensenyament de Primària i
Secundària de la ciutat, les associacions de
mares i pares d'alumnes i les associacions
esportives escolars de Sabadell legalment
constituïdes.
En tots els casos serà necessari que compleixin els següents requisits:
1. Tenir una seu a Sabadell.
Article 5. - Termini i lloc de presentació de
sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció i tota la
documentació requerida s'hauran de presentar en el termini que s'estableixi a l'acte de
convocatòria.
La documentació s'haurà de presentar a
qualsevol dels registres de l'Ajuntament de
Sabadell. Així mateix es podrà presentar per
qualsevol dels sistemes previstos a la Llei
30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Només es podrà presentar una sol·licitud
del mateix centre educatiu
Article 6. - Documentació a aportar
Les sol·licituds es formalitzaràn en l'imprès
que s'adjunta com a annex 1 d'aquestes
bases en la modalitat de promoció esportiva i
com a annex 5 en la modalitat d'activitats
esportives extraescolars, i han d'anar acompanyades de la següent documentació:
a) Identificació del qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa, fent constar
el domicili a efectes de notificacions.
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent de l'anterior.
c) Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en
nom d'una altre persona física o jurídica.
Es podrà substituir aquest document per
una declaració responsable que inclogui el
compromís d'aportar la documentació acreditativa abans de l'atorgament de la subvenció (annex 1 d'aquestes bases).
d) Documentació acreditativa de reunir els
requisits específics exigits a les entitats
sol·licitants:
- Declaració responsable del seu representant conforme es troba inscrita en el Registre
Núm. 41 / Pàg. 70
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Municipal d'Entitats Ciutadanes, si s'escau.
- Fotocòpia dels estatuts de l'entitat, degudament registrats d'acord amb la normativa
que sigui d'aplicació.
- Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.
e) Declaracions responsables que es relacionen i que s'inclouen en l'imprès de
sol·licitud:
- Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, i
compromís de comunicar a l'Ajuntament les
que sol·liciti o obtingui en el futur.
- Declaració de compromís de complir les
condicions de la subvenció.
- Declaració responsable d'estar al corrent
de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, i autorització a l'òrgan gestor de la subvenció per obtenir-la. En el cas
que s'autoritzi a comprovar directament
aquesta circumstància, caldrà l'aportació dels
certificats corresponents abans de la resolució de concessió
- Declaració de no incórrer en cap de les
circumstàncies que impossibiliten obtenir la
condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'Article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions.
f) Memòria de l'activitat a subvencionar.
g) Pressupost total d'ingressos i despeses
previstos per l'activitat a realitzar, d'acord
amb el model que s'adjunta com a annex 1
d'aquestes bases.
h) Dades bancàries on, si es subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir
l'import de la subvenció, en el cas que
aquestes dades hagin sofert alguna modificació (annex 1 d'aquestes bases).
No serà necessària la presentació de la
documentació esmentada als apartats c), d), i
h) si aquesta està a disposició de l'Ajuntament per haver-se presentat el/la sol·licitant a
anteriors convocatòries, durant els darrers 5
anys sempre i quan no s'hagi produït cap
variació. A la sol·licitud, caldrà fer esment
d'aquesta circumstància, indicant el departament davant el qual va presentar la documentació i identificant la convocatòria, indicant mes i any de presentació.
En el cas de promoció de l'esport escolar
en horari extraescolar serà necessari aportar a
més (annex 5 d'aquestes bases):
i) Declaració responsable de que els monitors, entrenadors i coordinadors tenen la formació necessària o requerida pel Consell
Català de l'Esport.
j) Declaració responsable de que els participants en els diverses activitats reuneixen les
aptituds físiques per a la seva realització.
k) Declaració responsable de que durant el
desenvolupament de les activitats programades en el centre en tot moment hi haurà present una persona responsable, que es farà
càrrec de l'obertura i tancament de la
instal·lació i de resoldre qualsevol vicissitud
que hi pugui sorgir.
l) Declaració responsable de que la
instal·lació esportiva del centre reuneix les
condicions establertes a la normativa secto-
rial vigent en relació a les activitats programades.
m) Declaració responsable de que l'entitat
té contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del
desenvolupament de les activitats subvencionades).
Quan s'observin defectes o omissions en
les sol·licituds, o es consideri necessari
ampliar la informació, es podrà donar als
sol·licitants un termini, que no podrà excedir
de 10 dies, per subsanar els defectes o omissions o per ampliar la informació.
Article 7. - Criteris de valoració
1. Els criteris que s'utilitzaran per a la
valoració de les sol·licituds de subvenció per
a la promoció esportiva sobre un total de 100
punts seran els següents:
- El grau d'interès general de l'activitat per
a la ciutat. Fins a 20 punts
- El grau de dèficit d'activitats anàlogues
en el municipi. Fins a 20 punts.
- El nombre de destinataris a que va
adreçada. Fins a 20 punts.
- La dificultat d'executar-se sense la subvenció. Fins a 20 punts.
- El grau de transcendència que tingui l'activitat. Fins a 20 punts.
Serà necessari obtenir un mínim de 30
punts.
2. Els criteris que s'utilitzaran per a la
valoració de les sol·licituds de subvenció per
a l'esport escolar en horari extraescolar seran
els següents amb un màxim de 50 punts:
- Grau de coordinació necessària. Fins a 3
punts.
- La relació de l'entitat amb l'Ajuntament
els darrers anys. Fins a 4 punt.
- El nombre de grups en esports individuals. Fins a 16 punts.
- El nombre d'equips en esports d'associació. Fins a 21 punts.
- La inscripció en els següents esports: tennis de taula, handbol, voleibol, futbol a 7,
bàsquet femení i futbol sala femení. Fins a 6
punts.
3. La subvenció destinada als Centres
Escolars Públics, serà superior a la de la resta
de Centres Escolars en la quantia que es
determini a cada convocatòria.
4. Respecte a aquelles escoles considerades com a centres d'atenció prioritària del
Departament d'Educació de l'Ajuntament de
Sabadell, l'import resultant de la valoració
s'incrementarà en la quantia que es determini
a cada convocatòria.
5. En ambdós casos, si escau la comissió
de valoració podrà proposar a l'òrgan competent el prorrateig entre els beneficiaris de la
subvenció, de l'import global màxim destinat
a les subvencions.
Article 8. - Procediment d'atorgament
1. En la modalitat de promoció de l'esport
escolar es realitzarà una única convocatòria
anual, i en la modalitat de promoció esportiva la convocatòria serà oberta amb dos procediments de concessió anuals cadascun dels
quals disposarà d'un crèdit pressupostari i
d'un termini per a la presentació de sol·lici-
tuds.
2. En aquests darrer cas, el termini del primer procediment de concessió s'iniciarà el
dia següent a la publicació de la convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i finalitzarà el 30 d'abril, i el segon
procediment de concessió s'iniciarà l'1 de
maig i es tancarà el 31 d'octubre.
3. Quan a la finalització d'un període i
atorgades les corresponents subvencions no
s'hagi esgotat l'import màxim a atorgar, es
podrà traspassar la quantitat no aplicada al
següent procediment incrementant-se la
quantitat global prevista per aquest a concedir.
4. Totes les subvencions s'atorgaran mitjançant concurrència competitiva sota els
principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
5. L'òrgan competent per a la resolució
d'aquest expedient ho farà de forma motivada, i s'haurà de pronunciar no només sobre
les sol·licituds a les quals es concedeix la
subvenció, sinó també sobre les sol·licituds
que s'han de desestimar i les que s'han de
tenir per desistides.
6. Les sol·licituds presentades seran valorades per una Comissió qualificadora composada pel Tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis
a les Persones i Convivència que actuarà
com a president, el Tinent d'alcalde de l'Àrea
de Serveis Centrals, el director de l'Àrea de
Serveis a les Persones i Convivència, un tècnic municipal i un tècnic del Consell Esportiu
del Vallès Occidental, que seguiran els criteris d'avaluació establerts a aquestes bases per
determinar la subvenció econòmica que
correspondrà. Elaborat el corresponent informe, el president formularà la proposta de
concessió que s'elevarà al corresponent
òrgan administratiu
7. El termini màxim per resoldre i notificar
la resolució del procediment és de tres
mesos. El termini es computa a partir de la
data límit de presentació de sol·licituds. El
venciment d'aquest termini sense que s'hagi
notificat la resolució legitima a les persones
interessades per entendre desestimada la seva
sol·licitud per silenci administratiu.
La notificació de la resolució s'efectuarà a
través del tauler d'anuncis municipal, d'acord amb el que disposa l'Article 59. 6. b) de
la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú i es podrà consultar a
través de la pàgina web de l'Ajuntament.
La resolució que es dicti posa fi a la via
administrativa i contra la mateixa es podrà
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició, en el termini d'un mes, o recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos, sens perjudici de la interposició de
qualsevol altre que es consideri oportú.
8. En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA es
publicaran, amb periodicitat trimestral les
subvencions concedides per import superior
a 3.000 EUR amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari, la
quantia concedida i la finalitat de la subvenció. En el cas de que l'import de les subven-
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 71
Administració Local
cions individualment considerades no excedeixi de 3.000 EUR, la publicació del seu
atorgament es realitzarà al taulell d'anuncis
de l'Ajuntament de Sabadell.
9. La presentació de la sol·licitud per a l'atorgament d'aquestes subvencions implicarà
la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter
personal i la seva publicació en els termes
establerts en l'anterior apartat, d'acord amb
el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.
Article 9. - Obligacions dels beneficiaris
A més de les obligacions establertes per
l'Article 14. 1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, els beneficiaris estan obligats a:
- Acceptar formalment la subvenció en el
termini màxim de trenta dies hàbils a comptar de la seva notificació (annex 2 d'aquestes
bases). La manca de formalització de l'acceptació facultarà a l'Ajuntament per a atorgar
un nou termini o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.
- Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries, així com de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.
- Estar inscrites en el corresponent registre
oficial, com també en el registre municipal
d'entitats en el cas d'entitats amb domicili a
Sabadell.
- Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament, fent constar en el
material imprès o altres mitjans de difusió la
frase "amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell", conjuntament amb el logotip de l'Ajuntament.
- Comunicar a l'Ajuntament de Sabadell
l'obtenció d'altres subvencions destinades a
finançar el mateix projecte subvencionat.
- Aplicar estrictament la subvenció a la
finalitat objecte de la convocatòria.
- Presentar la documentació justificativa
de la subvenció en el termini establert a la
convocatòria corresponent amb els impresos
i segons les instruccions que s'adjunten com
a annex núm. 3 o 4 d'aquestes bases.
En el cas de promoció de l'esport escolar
en horari extraescolar a més:
- Assistir com a mínim a un 80% de les
reunions informatives i de coordinació promogudes per l'Ajuntament de Sabadell
- Vetllar perquè els monitors, entrenadors i
coordinadors tinguin la formació necessària o
requerida pel Consell Català de l'Esport.
- Vetllar perquè els participants en els
diverses activitats reuneixen les aptituds físiques per a la seva realització.
- Designar una persona responsable, que
es farà càrrec de l'obertura i tancament de la
instal·lació i de resoldre qualsevol incidència
que es produeixi durant la realització de les
activitats.
- Vetllar perquè les instal·lacions esportives on es realitzin les activitats reuneixen les
condicions establertes a la normativa sectorial vigent en relació a les activitats programades.
Article 10. - Quantia de la subvenció
L'import de la subvenció no excedirà del
80% del cost de l'activitat o projecte al qual
s'apliqui.
L'import de la subvenció, junt amb el de
les subvencions concedides amb la mateixa
finalitat per altres administracions públiques i
el finançament obtingut d'entitats privades,
no podrà ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada.
La quantia es determinarà a partir de la
prelació de les sol·licituds presentades per
ordre de les puntuacions de qualificació atorgades, excepte que la comissió de qualificació justifiqui motivadament que es faci a partir de la determinació proporcional pels punts
obtinguts.
Article 11. - Pagament de les subvencions
a) En el supòsit de subvencions per a promoció d'activitats esportives previstes a l'apartat 2. a d'aquestes bases, el pagament s'efectuarà contra presentació de les justificacions de l'activitat subvencionada llevat d'acord motivat a l'acte de concessió.
b)- En el supòsit de subvencions per a activitats esportives extraescolars, el primer
pagament, per un import del 50% de l'import
de la subvenció, es farà efectiu al termini del
primer trimestre escolar i el 50% restant es
farà efectiu en el transcurs del tercer trimestre
escolar, prèvia justificació de la subvenció.
Article 12. - Forma i termini de justificació
de la subvenció
1. En el cas d'atorgament de subvencions
d'import inferior als 3.000 EUR, la justificació de la subvenció es formalitzarà en l'annex 3 d'aquestes bases, i es realitzarà mitjançant l'aportació de:
- Una memòria d'actuació justificativa del
compliment de les condicions imposades a la
concessió de la subvenció, amb indicació de
les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
- Una relació de les despeses i els ingressos de l'activitat.
- Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva
procedència.
La Intervenció Municipal comprovarà a
través de la tècnica de mostreig aleatori simple, les subvencions que consideri oportunes
per tal d'obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció. La Intervenció Municipal podrà requerir als beneficiaris la remissió dels justificants de despesa.
Mostreig aleatori simple: selecció d'una
mostra mitjançant taules de números aleatoris, utilitzant un programa informàtic específic (full de càlcul). Selecció del 25% de subvencions atorgades.
En el cas d'atorgament de subvencions
d'import superior als 3.000 EUR, la justificació de la subvenció es formalitzarà en l'annex 4 d'aquestes bases, i es realitzarà mitjançant l'aportació de:
- Una memòria d'actuació justificativa del
compliment de les condicions imposades a la
concessió de la subvenció, amb indicació de
les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
- Una memòria econòmica on constin la
relació de les despeses i els ingressos de l'activitat i el detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva
procedència.
- Original i fotocòpia de les factures i justificants de despeses relatius a l'import total
del cost de l'activitat subvencionada per l'Ajuntament. Els originals es retornaran als interessats amb un estampillat, on s'indicarà la
subvenció per a la justificació de la qual han
estat presentats i l'import del justificant que
s'imputa a la subvenció.
2. Es considera despesa efectuada aquella
de la que es disposi justificant
(factura/tiquet/nòmina) amb data compresa
entre l'inici de l'activitat i la finalització del
període de justificació. Com a mínim l'import
de la despesa corresponent a la subvenció
haurà de constar com a pagada abans de la
finalització del termini de justificació.
3. Respecte a les despeses subvencionables que superin els imports previstos a l'Article 31 de la Llei General de Subvencions,
caldrà que el beneficiari acrediti haver
sol·licitat tres ofertes, llevat els casos previstos en el mateix article.
El termini de justificació es determinarà a
cada convocatòria amb un màxim de 3
mesos a partir de l'acabament de l'activitat.
Article 13. - Reintegrament de la subvenció
Les subvencions poden ser anul·lades o
revocades per les causes previstes a la Llei
38/2003, General de Subvencions.
Així mateix, l'Ajuntament podrà revisar la
resolució d'atorgament de la subvenció en
els supòsits següents:
- Quan es produeixi una alteració en les
condicions que van determinar la concessió
de la subvenció.
- Quan el beneficiari hagi obtingut per la
mateixa actuació altres subvencions, ajuts o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin
el cost total de l'activitat subvencionada.
- Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import de les despeses subvencionades.
Quan a conseqüència de l'anul·lació,
revocació total o parcial, o revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l'excés, amb els corresponents interessos de demora.
Quan el subvencionat sigui una persona
jurídica, en seran responsables subsidiaris els
administradors.
Article 14. - Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquestes bases
serà d'aplicació l'Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament de Sabadell
així com la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions i el Reglament que
la desenvolupa.
Núm. 41 / Pàg. 72
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
CODI CONVOCATÒRIA _
ANNEX 1 SOL·LICITUD I DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i cognoms: ...
DNI: ...
Domicili: ...
Núm: ...
Pis: ...
Porta: ...
Població: ...
CP: ...
Telèfon: ...
Fax: ...
E-mail: ...
En representació de l'entitat: ...
En qualitat de (càrrec) : ...
NIF: ...
Domicili: ...
Núm: ...
Pis: ...
Porta: ...
Població: ...
CP: ...
Telèfon: ...
Fax: ...
Compte bancari entitat: ...
Dades identificatives del beneficiari en cas
que sigui diferent del sol·licitant
Nom de l'entitat: ...NIF: ...
Domicili: ...CP........... Municipi: ...
Telèfon: fix/mòbil: ...Fax: ...
Adreça correu electrònic: ...
Declaro, sota la meva responsabilitat, el
següent:
* Que el sol·licitant no incorre en cap de
les circumstancies que impossibiliten obtenir
la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'Article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
* Que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Sabadell.
* Que el sol·licitant està al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
* Que el sol·licitant es compromet a complir les condicions de la subvenció i de les
seves bases reguladores.
* Que el sol·licitant o l'entitat que representa té previst desenvolupar el projecte/activitat que es descriu en aquesta sol·licitud.
Signatura i segell entitat.
* Que per al mateix objecte ha
sol·licitat/obtingut les següents subvencions.
Així mateix es compromet a comunicar a l'Ajuntament qualsevol altre que sol·liciti o
obtingui amb posterioritat:
Organisme atorgant: ...
Import sol·licitat: ...
Import obtingut: ...
* Que l'entitat que represento està legalment constituïda i com a representant disposo de poders suficients.
(...) acompanyo documentació per acreditar aquests fets.
(...) no acompanyo documentació, atès
que ja està a disposició de l'Ajuntament, ja
que es va lliurar al servei........................ en
la convocatòria amb Codi..... de l'any....... o
perquè s'ha presentat al registre d'entitats i
manifesto que no s'ha produït cap modificació amb posterioritat..
(...) acompanyo certificat del secretari
acreditatiu d'aquests fets.
_Autoritzo:
- Que l'Ajuntament de Sabadell pugui
efectuar en relació amb l'entitat que represento, les consultes necessàries i obtenir
directament els certificats tributaris i de seguretat social corresponents per comprovar l'acreditació d'aquests fets. (En el cas de no
efectuar aquesta autorització, el sol·licitant
haurà de presentar els certificats acreditatius
abans de la resolució de la concessió.)
Per tot això,
Sol·licito:
Que d'acord amb els criteris establerts en
les bases, sigui admesa aquesta sol·licitud per
l'atorgament de la corresponent subvenció,
d'acord amb el projecte/activitat que es detalla, per als imports que s'hi indiquen i acompanyant la documentació que es relaciona:
El pressupost de les activitats és:
PRESSUPOST DE DESPESES
...
60/61. Despeses per a compres i consums:
62. Despeses per serveis exteriors (arrendaments, transport, subministraments,
col·laboradors....) : ...
63. Despeses per impostos, tributs: ...
64. Despeses de personal (sous, seguretat
social, retribucions complementàries....): ...
65. Despeses de gestió: ...
66. Despeses financeres: ...
Total despeses: ...
Signatura i segell entitat.
PRESSUPOST D'INGRESSOS
70. Ingressos per vendes i prestació de serveis: ...
72. Ingressos socials (quotes socis, donatius, patrocinis i rifes) : ...
74. Subvencions d'explotació: ...
Subvenció Ajuntament: ...
Subvenció Generalitat: ...
Subvenció Diputació: ...
Altres Organismes: ...
75. Altres ingressos (per serveis diversos) :
...
76. Ingressos financers: ...
77. Ingressos excepcionals: ...
Total ingressos: ...
- Cal presentar un únic pressupost per convocatòria/subvenció.
- El total d'ingressos i despeses ha d'estar
equilibrat, Total despeses = Total ingressos.
- La quantitat consignada ha de correspondre amb la quantitat sol·licitada a l'Ajuntament.
- Relació de documents que s'adjunten
(legal, tècnica.....)
Legal: DNI, estatuts entitat, poders de
representació, certificat ...
Tècnica: Documentació del projecte,
memòria ...
Sabadell..... de.......... de 20.....
Signatura i segell entitat.
Ajuntament de Sabadell
*D'acord amb la Llei orgànica 15/99 de
protecció de dades de caràcter personal us
informem que les dades contingudes a la present sol·licitud seran recollides en un fitxer
de titularitat municipal, amb la finalitat de
procedir a la gestió i resolució de la subvenció sol·licitada.
En qualsevol cas disposeu de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació i oposició, mitjançant escrit adreçat al Servei D'esports de l'Ajuntament de Sabadell
CODI CONVOCATÒRIA _
ANNEX 2 ACCEPTACIÓ
Nom i cognoms: ...
DNI: ...
Domicili: ...
Núm: ...
Pis: ...
Porta: ...
Població: ...
CP: ...
Telèfon: ...
Fax: ...
E-mail: ...
En representació de l'entitat: ...
En qualitat de (càrrec) : ...
NIF: ...
Domicili: ...
Núm: ...
Pis: ...
Porta: ...
Població: ...
CP: ...
Telèfon: ...
Fax: ...
Entitat beneficiària en cas que sigui persona diferent a la que figura a l'apartat anterior
Nom de l'entitat: ...
NIF: ...
Domicili (a efectes de notificacions) : ...
CP i Municipi: ...
Telèfon: fix/mòbil: ...
Fax: ...
Adreça correu electrònic: ...
Declaro, sota la meva responsabilitat,, el
següent:
Que el titular/ l'entitat ........ accepta, amb
subjecció al compliment de les obligacions
establertes a les bases reguladores, la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Sabadell en
data....... i que s'identifica a continuació:
- Activitats subvencionades: ...
- Import total de la subvenció: ...
Sabadell,...... de .......... de........
Signatura,
ANNEX 3. 1 JUSTIFICACIÓ (SUBVENCIONS DE MENYS
DE 3.000 EUR)
Nom convocatòria: ...
Codi convocatòria: ...
Dades del beneficiari / sol·licitant
Noms i cognoms: ...
DNI: ...
En representació de: ...
NIF/CIF: ...
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 73
Administració Local
Domicili: ...
Núm: ...
Pis: ...
Porta: ...
Població: ...
CP: ...
Telèfon: ...
Fax: ...
E-mail: ...
Documentació que s'adjunta
(Memòria d'activitats.
(Relació de despeses i inversions de l'activitat subvencionada.
(Detall d'altres ingressos i/o subvencions.
* Altres:
...............
Relació d'altres ingressos i/o subvencions
Concepte:
Subvenció Ajuntament de Sabadell.
Import: ...
Altres subvencions. Import: ...
Altres ingressos. Import: ...
Signatura i segell entitat.
Declaro que aquesta Entitat té arxivats i a
disposició de l'Ajuntament de Sabadell tots
els documents originals justificatius de les
obligacions referides en la present relació,
així com dels ingressos que financen l'actuació en cas que la Intervenció Municipal els
requereixi.
*S'ha d'acompanyar l'annex 3. 2 (compte
justificatiu simplificat).
Sabadell, .......... de .................. de..........
El representant,
Signatura i Segell Entitat.
ANNEX 3. 2 COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT
Nom convocatòria: ...
Codi convocatòria: ...
Beneficiari: ...
NIF/CIF: ...
Declaració règim d'IVA
(assenyaleu amb una X)
Aquesta entitat no té activitat subjecta a
IVA, per la qual cosa la despesa subvencionable és l'import total de la factura IVA
inclòs.
Aquesta entitat té activitats subjectes a
IVA, per la qual cosa l'IVA queda exclòs de
la subvenció
Relació de justificants
Núm. de justificant: ...
Núm. factura/ tiquet/nòmina: ...
Data: ...
Proveïdor: ...
Concepte: ...
Import factura (1) : ...
Import justificat (2) : ...
Data pagament (3)v
Total: ...
(1) Import total de la factura
(2) Import que es justifica
(3) La data de pagament només afecta a les
despeses de la subvenció
Declaro que aquesta Entitat té arxivats i a
disposició de l'Ajuntament de Sabadell tots
els documents originals justificatius de les
obligacions referides en la present relació,
així com dels ingressos que financen l'actuació en cas que la Intervenció Municipal els
requereixi.
Sabadell, ......... de ................... de.........
El representant, Signatura Segell Entitat.
ANNEX 4. 1 JUSTIFICACIÓ (SUBVENCIONS DE MÉS
DE 3.000 EUR
Nom convocatòria: ...
Codi convocatòria: ...
Dades del beneficiari / sol·licitant
Noms i cognoms: ...
DNI: ...
En representació de: ...
NIF/CIF: ...
Domicili: ...
Núm: ...
Pis: ...
Porta: ...
Població: ...
CP: ...
Telèfon: ...
Fax: ...
E-mail: ...
Documentació que s'adjunta
(Memòria d'activitats.
(Relació de despeses i inversions de l'activitat subvencionada.
(Detall d'altres ingressos i/o subvencions.
* Altres:
...............
Relació d'altres ingressos i/o subvencions
Concepte:
Subvenció Ajuntament de Sabadell.
Import: ...
Altres subvencions. Import: ...
Altres ingressos. Import: ...
Signatura i segell entitat.
Declaro que aquesta Entitat té arxivats i a
disposició de l'Ajuntament de Sabadell tots
els documents originals justificatius de les
obligacions referides en la present relació,
així com dels ingressos que financen l'actuació en cas que la Intervenció Municipal els
requereixi.
*S'ha d'acompanyar l'annex 4. 2 (compte
justificatiu)
Sabadell, ........ de ................... de .........
El representant, Signatura i Segell Entitat.
ANNEX 4. 2 COMPTE JUSTIFICATIU
Nom convocatòria: ...
Codi convocatòria: ...
Beneficiari: ...
NIF/CIF: ...
Declaració règim d'IVA
(assenyaleu amb una X)
Aquesta entitat no té activitat subjecta a
IVA, per la qual cosa la despesa subvencionable és l'import total de la factura IVA
inclòs.
Aquesta entitat té activitats subjectes a
IVA, per la qual cosa l'IVA queda exclòs de
la subvenció
Relació de justificants (presentar originals i
còpies de l'import subvencionat)
Núm. de justificant: ...
Núm. factura/ tiquet/nòmina: ...
Data: ...
Proveïdor: ...
Concepte: ...
Import factura (1) : ...
Import justificat (2) : ...
Data pagament (3)v
Total: ...
(1) Import total de la factura.
(2) Import que es justifica.
(3) La data de pagament només afecta a les
despeses de la subvenció.
Declaro que aquesta Entitat té arxivats i a
disposició de l'Ajuntament de Sabadell tots
els documents originals justificatius de les
obligacions referides en la present relació,
així com dels ingressos que financen l'actuació en cas que la Intervenció Municipal els
requereixi.
Sabadell, ......... de ................... de.........
El representant, Signatura Segell Entitat.
CODI CONVOCATÒRIA _
ANNEX 5 SOL·LICITUD
I DECLARACIÓ RESPONSABLE
MODALITAT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Nom i cognoms: ...
DNI: ...
Domicili: ...
Núm: ...
Pis: ...
Porta: ...
Població: ...
CP: ...
Telèfon: ...
Fax: ...
E-mail: ...
En representació de l'entitat: ...
En qualitat de (càrrec) : ...
NIF: ...
Domicili: ...
Núm: ...
Pis: ...
Porta: ...
Població: ...
CP: ...
Telèfon: ...
Fax: ...
Compte bancari entitat: ...
Dades identificatives del beneficiari en cas
que sigui diferent del sol·licitant
Nom de l'entitat: ...NIF: ...
Domicili: ...CP........... Municipi: ...
Telèfon: fix/mòbil: ...Fax: ...
Adreça correu electrònic: ...
Declaro, sota la meva responsabilitat, el
següent:
* Que el sol·licitant no incorre en cap de
les circumstancies que impossibiliten obtenir
la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'Article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions
* Que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Sabadell.
* Que el sol·licitant està al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
* Que el sol·licitant es compromet a com-
Núm. 41 / Pàg. 74
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
plir les condicions de la subvenció i de les
seves bases reguladores.
* Que el sol·licitant o l'entitat que representa té previst desenvolupar el projecte/activitat que es descriu en aquesta sol·licitud.
* Declaració responsable de que els monitors, entrenadors i coordinadors tenen la formació necessària o requerida pel Consell
Català de l'Esport.
Signatura i segell entitat.
* Declaració responsable de que els participants en els diverses activitats reuneixen les
aptituds físiques per a la seva realització.
* Declaració responsable de que durant el
desenvolupament de les activitats programades en el centre en tot moment hi haurà present una persona responsable, que es farà
càrrec de l'obertura i tancament de la
instal·lació i de resoldre qualsevol vicissitud
que hi pugui sorgir.
* Declaració responsable de que la
instal·lació esportiva del centre reuneix les
condicions establertes a la normativa sectorial vigent en relació a les activitats programades.
* Declaració responsable de que l'entitat
té contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del
desenvolupament de les activitats subvencionades).
* Que per al mateix objecte ha
sol·licitat/obtingut les següents subvencions.
Així mateix es compromet a comunicar a l'Ajuntament qualsevol altre que sol·liciti o
obtingui amb posterioritat:
Organisme atorgant: ...
Import sol·licitat: ...
Import obtingut: ...
* Que l'entitat que represento està legalment constituïda i com a representant disposo de poders suficients.
(...) acompanyo documentació per acreditar aquests fets.
(...) no acompanyo documentació, atès
que ja està a disposició de l'Ajuntament, ja
que es va lliurar al servei........................ en
la convocatòria amb Codi..... de l'any....... o
perquè s'ha presentat al registre d'entitats i
manifesto que no s'ha produït cap modificació amb posterioritat..
(...) acompanyo certificat del secretari
acreditatiu d'aquests fets.
_ Autoritzo:
- Que l'Ajuntament de Sabadell pugui
efectuar en relació amb l'entitat que represento, les consultes necessàries i obtenir
directament els certificats tributaris i de seguretat social corresponents per comprovar l'acreditació d'aquests fets. (En el cas de no
efectuar aquesta autorització, el sol·licitant
haurà de presentar els certificats acreditatius
abans de la resolució de la concessió.)
Per tot això,
Sol·licito:
Que d'acord amb els criteris establerts en
les bases, sigui admesa aquesta sol·licitud per
l'atorgament de la corresponent subvenció,
d'acord amb el projecte/activitat que es detalla, per als imports que s'hi indiquen i acom-
panyant la documentació que es relaciona,
facilitant a tal efecte les següents dades com
a memòria de l'activitat:
Signatura i segell entitat.
Iniciació esportiva
Núm. de nens/es inscrits/es: ...
Dies d'entrenament: ...
Horari: ...
Nom del monitor: ...
*Titulació: ...
Jocs Escolars
Esport: ...
Categoria: ...
Núm. De nens/es inscrits/es: ...
Dies d'entrenament: ...
Horari: ...
Nom del monitor: ...
*Titulació: ...
Forma de gestió de l'esport extraescolar
AMPA (directament) : ...
Empresa de serveis: ...
Entitat esportiva: ...
Direcció (Professor) : ...
Altres: ...
Així mateix designa com a coordinador*
de les activitats i persona de contacte:
Nom i cognoms: ... Núm. DNI: ...
Adreça: ... CP ... Població: ...
Telèfon: ... E-mail: ...
Data de naixement: ... Titulació: ...
* Un coordinador només podrà representar a un màxim de 2 centres docents.
Signatura i segell entitat.
El pressupost de les activitats és:
PRESSUPOST DE DESPESES
...
60/61. Despeses per a compres i consums:
62. Despeses per serveis exteriors (arrendaments, transport, subministraments,
col·laboradors....) : ...
63. Despeses per impostos, tributs: ...
64. Despeses de personal (sous, seguretat
social, retribucions complementàries....): ...
65. Despeses de gestió: ...
66. Despeses financeres: ...
Total despeses: ...
PRESSUPOST D'INGRESSOS
70. Ingressos per vendes i prestació de serveis: ...
72. Ingressos socials (quotes socis, donatius, patrocinis i rifes) : ...
74. Subvencions d'explotació: ...
Subvenció Ajuntament: ...
Subvenció Generalitat: ...
Subvenció Diputació: ...
Altres Organismes: ...
75. Altres ingressos (per serveis diversos) :
...
76. Ingressos financers: ...
77. Ingressos excepcionals: ...
Total ingressos: ...
- Cal presentar un únic pressupost per convocatòria/subvenció.
- El total d'ingressos i despeses ha d'estar
equilibrat, Total despeses = Total ingressos.
- La quantitat consignada ha de correspon-
dre amb la quantitat sol·licitada a l'Ajuntament.
Signatura i segell entitat.
- Relació de documents que s'adjunten
(legal, tècnica.....)
Legal: DNI, estatuts entitat, poders de
representació, certificat: ...
Tècnica: Documentació del projecte,
memòria: ...
Sabadell..... de .............. de 20....
Signatura i segell entitat.
Ajuntament de Sabadell.
*D'acord amb la Llei orgànica 15/99 de
protecció de dades de caràcter personal us
informem que les dades contingudes a la present sol·licitud seran recollides en un fitxer
de titularitat municipal, amb la finalitat de
procedir a la gestió i resolució de la subvenció sol·licitada.
En qualsevol cas disposeu de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació i oposició, mitjançant escrit adreçat al Servei D'esports de l'Ajuntament de Sabadell.»
El text de la convocatòria que també podrà
trobar-se a la web municipal. http://
www.sabadell.net, és el següent:
«ANNEX 2
CONVOCATÒRIA OBERTA D'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES EN LA
MODALITAT DE PROMOCIÓ ESPORTIVA PER L'ANY
2009
De conformitat amb les bases específiques
reguladores d'aquestes subvencions i publicades en aquest mateix BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
P ROVÍNCIA , s'obre convocatòria oberta de
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades activitats esportives en la
modalitat de promoció esportiva per l'any
2009.
1. Objecte
Es objecte d'aquesta convocatòria l'atorgament de subvencions en règim de concurrència per a la realització d'activitats esportives
en la modalitat de promoció esportiva.
D'acord amb les bases específiques reguladores s'entén per activitats esportives, les
activitats que promoguin la pràctica fisicoesportiva regular a qualsevol edat i les que són
el resultat d'una programació estable de llarga durada en els àmbits de l'esport de competició, educatiu i de lleure, d'acord amb els
següents subprogrames:
- Organització de sessions que tenen per
objectiu l'ensenyament d'activitats físiques
bàsiques i/o formació d'agents esportius.
- Organització de torneigs, lligues, curses,
trobades o campionats esportius oficials o
amistosos, campus esportius i actes commemoratius.
- Organització de programes d'activitats
físiques no competitives que tenen per objectiu la millora de la salut i l'ocupació del
temps de lleure.
- Participació en competicions esportives
oficials o amistoses, concentracions o trobades dins o fora de la ciutat de Sabadell i que
formen part d'alguna de les fases del cicle
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 75
Administració Local
d'entrenament esportiu (concentracions de
pretemporada, fases de sector, semifinals i
finals de la lliga competitiva...).
2. Crèdits pressupostaris
Les subvencions del primer procediment
aniran amb càrrec a la partida pressupostària
municipal 401 4524C 48200 de l'any 2009
per import de 19.000 EUR
Així mateix les subvencions del segon procediment aniran amb càrrec a la partida pressupostària municipal 401 4524C 48200 de
l'any 2009 per import de 10.000 EUR.
Si finalitzat el primer procediment de
selecció, s'han concedit les subvencions però
no s'ha esgotat l'import màxim a atorgar, es
traslladarà la quantitat no aplicada a les posteriors resolucions que es dictin.
Tanmateix, el crèdit inicial disponible es
podrà ampliar amb subjecció a la normativa
vigent.
3. Terminis
El termini de presentació de les sol·licituds
del primer procediment de concessió s'iniciarà el dia següent a la publicació de la convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona i es finalitzarà el 30 d'abril, i el
segon procediment de concessió s'iniciarà l'1
de maig i es tancarà el 31 d'octubre.
La sol·licitud es formalitzarà en l'annex 1
que s'adjunta a les esmentades bases reguladores.
El termini d'execució del primer procediment serà el 31 de desembre de 2009.
El termini d'execució del segon procediment serà el 30 de juny de 2010.
El termini de justificació de les subvencions en ambdós casos serà de 3 mesos a
comptar de l'acabament de l'activitat..
La justificació es realitzarà es realitzarà
segons s'escaigui per la quantia de l'import
atorgat, d'acord amb les bases reguladores,
mitjançant el document que constitueix l'annex 3 o l'annex 4 de les bases reguladores.
4. Tramitació
Per a la tramitació de les sol·licituds serà
preceptiu que s'aporti la documentació que
es detalla a l'Article 6 de les bases i que es
presenti a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell. Així mateix es podrà presentar per qualsevol dels sistemes previstos a
la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
La tramitació dels expedients i la seva
resolució s'efectua segons es disposa a les
bases reguladores.
5. Resolució i notificació
La resolució s'ha d'adoptar en el termini
màxim de tres mesos a partir de l'endemà de
l'acabament del termini de presentació de
sol·licituds i es notificarà als interessats a
través del tauler d'anuncis de l'Ajuntament
de Sabadell de conformitat amb el previst a
l'Article 59. 6. b) de la Llei 30/1992 i es
podrà consultar a través de la pàgina web de
l'Ajuntament..
Contra la resolució que posarà fi a la via
administrativa, es pot interposar, amb caràc-
ter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos o qualsevol altre
recurs que considerin convenient.
Transcorregut el termini fixat sense que
s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de subvenció.
6. Publicitat
En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en la
pàgina web de l'Ajuntament i en el tauler
d'anuncis de la corporació es publicaran,
amb periodicitat trimestral, les subvencions
concedides per import superior a 3.000 EUR,
Amb expressió de la convocatòria, la partida
pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
En cas que l'import de les subvencions
individualment considerades no excedeixi de
3.000 EUR, la publicació del seu atorgament
es realitzarà al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Sabadell.»
Sabadell, 13 de febrer de 2009.
El Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis a
les Persones i Convivència, Josep Ayuso
Raya.
022009005619
A
Sant Bartomeu del Grau
ANUNCI
Aprovat inicialment per l'Alcaldia, l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2009,
del pressupost municipal vigent, pel tràmit
d'urgència, s'exposa al públic a la Secretaria
d'aquest Ajuntament pel termini de vuit dies,
a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA. Restant aprovat definitivament el
present expedient si en el termini d'exposició
pública no es presenta cap reclamació.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Sant Bartomeu del Grau, 12 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Miquel Colomer i Busquets.
022009005357
A
Sant Cebrià de Vallalta
EDICTE
Intentada la notificació personal al domicili sense efecte, d'acord amb el que preveu
l'art. 3.3., de la Resolució de 9 d'abril de
1997, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió i revisió
del Padró Municipal d'Habitants, en relació
amb l'article 72 del Reglament de Població i
Demarcació Territorial.
Es notifica al Sr. Francesc Ruiz Quesada,
que aquest Ajuntament ha incoat d'ofici el
corresponent expedient per procedir a donar-
lo de baixa en el Padró Municipal d'Habitants i cens electoral d'aquest municipi per
no residir en el mateix.
L'interessat podrà en el termini de vint
dies, a comptar des de l'endemà de la publicació del present edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, manifestar si està o no d'acord
amb la baixa, podent en aquest cas al·legar i
presentar documentació i justificacions que
consideri escaients, amb l'objecte d'acreditar
que és en aquest municipi en el que resideix
el major nombre de dies de l'any.
Sant Cebrià de Vallalta, 11 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Jaume Borrell i Puigvert.
022009005300
A
Sant Feliu de Codines
EDICTE
De conformitat amb l'acord de la Junta de
Govern Local de data 10 de febrer de 2009,
pel qual es va acordar l'aprovació del plec de
clàusules que ha de regir la contractació de
les obres de Reforma de l'antic Escorxador,
amb càrrec al Fons d'Inversió Local, per mitjà
del present anunci s'efectua la convocatòria
del procediment obert, atenent a la oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per l'adjudicació
del contracte d'obres de Reforma de l'antic
Escorxador, de conformitat amb les següents
dades:
1.- Entitat Adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Sant Feliu de
Codines
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria
2.- Objecte del Contracte:
a) Descripció de l'objecte: consisteix en la
reforma de l'edifici principal i la modificació
de dos construccions auxiliars de l'antic
Escorxador, que permetrà adaptar les
dependències d'aquest equipament a les
necessitats municipals actuals.
b) Lloc d'execució: Carretera de Sant
Miquel del Fai, núm. 8, Sant Feliu de Codines.
c) Termini d'execució: 6 mesos
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4.- Pressupost base de la licitació:
El preu del contracte és de 398.110,90
euros, al qual se li haurà d'afegir 63.697,47
euros corresponen a l'Impost sobre el Valor
Afegit.
5.- Garantia provisional:
1%
Garantia definitiva: 5%
6.- Obtenció de la documentació i
informació:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Feliu de
Núm. 41 / Pàg. 76
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Codines.
b) Domicili: Plaça Umbert Ventura, 2
c) Localitat i codi postal: 08182- Sant Feliu
de Codines.
d) Telèfon: 938.662.768
e) Fax: 936.662.634
f) Data límit de l'obtenció dels documents
i informació: 15 dies naturals.
7.- Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera i
solvència tècnica i professional, segons la
clàusula 14 del plec de clàusules.
b) Classificació: Grup: C, Subgrup: 4,
Categoria: d
c) Estimació de la Ocupació: 16 persones
8.- Criteris de Valoració de les ofertes (la
taula del plec de clàusules)
a) Volum total d'ocupació fins a un màxim
de 50 punts
b) Millores tècniques fins a un màxim de
45 punts
- Millora ambiental dels materials d'obra
(màxim 2 punts)
- Millora en la gestió de residus (màxim 2
punts)
- Ampliació del termini de garantia
(màxim 12 punts)
- Servei d'assistència tècnica de l'obra executada (màxim 4 punts)
- Millores constructives i de perfeccionament de qualitat dels (màxim 25 punts)
c) Proposició econòmica fins a un màxim
de 5 punts
La puntuació màxima serà de 100 punts
9.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de la presentació: 15 dies
naturals.
b) Documentació a presentar: segons la
clàusula 16 del plec de clàusules.
c) Lloc de la presentació:
Entitat: Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Domicili: Plaça Umbert Ventura, 2
Localitat i codi postal: 08182 Sant Feliu de
Codines
10.- Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Feliu de
Codines
b) Domicili: Plaça Umbert Ventura, 2
c) Localitat: Sant Feliu de Codines
d) Data: 11 de març
c) Hora: 12 hores.
11.- Despeses d'anuncis oficials:
A càrrec de l'adjudicatari fins a un màxim
de 1.000 euros.
12.- Perfil del contractant on figuren les
informacions relatives a la convocatòria i on
poden obtenir-se els plecs de clàusules:
A les dependències de l'ajuntament de 9 a
14 hores de dilluns a divendres, o a la web
de l'ajuntament, www.sanfeliudecodines.org,
a l'apartat de perfil del contractant.
Sant Feliu de Codines, 11 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Pere Pladevall Vallcorba.
022009005639
A
Sant Feliu de Llobregat
EDICTE
Edicte de l'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, sobre constitució d'un consorci.
Havent-se aprovat per acord del Ple de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en
sessió ordinària celebrada el dia 23 de
desembre de 2008, l'aprovació inicial de la
creació i constitució del Consorci de Govern
Territorial de Salut del Baix Llobregat CentreFontsanta, així com dels seus Estatuts, i el
pacte de representació i de ponderació de
vot, es sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des
del dia següent de la seva publicació, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i en el taulell d'anuncis
de la Corporació, perquè els interessats
puguin examinar l'expedient i formular les
al·legacions que considerin oportunes. Els
acords s'entendran definitivament aprovats si
en aquest termini no es formulen.
Sant Feliu de Llobregat, 4 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Juan Antonio Vázquez Cortado.
022009005318
A
Sant Fruitós de Bages
ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 6 de febrer de 2009 va adoptar,
entre altres, els següents acords:
Primer-. Aprovar, de conformitat amb allò
establert a l'article 127 del DL 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l'establiment dels següents preus públics per a la
realització de les activitats incloses en el Projecte Paideia, adreçades a infants de 6 a 12
anys.
- Matrícula: 3,00 EUR.
- Quota mensual: 3,00 EUR
Segon.- Publicar aquest acord al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al tauler d'anuncis de l'ajuntament.
Sant Fruitós de Bages, 11 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Josep Rafart i Cortés.
022009005470
A
Sant Julià de Vilatorta
ANUNCI
L'Ajuntament, en sessió de 12 de febrer de
2009, va aprovar l'expedient de contractació,
el plec de clàusules administratives particulars i l'obertura del procediment de licitació
de l'obra "Reforma interior de l'edifici de l'Ajuntament", inclosa al Fons Estatal d'inversió
Local, pel procediment obert de tramitació
urgent i segons les següent condicions:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria.
c) Núm. Expedient:
2. Objecte del contracte
a) Descripció: Reforma interior de l'edifici
de l'Ajuntament
b) Divisió per lots i números: No
c) Lloc d'execució: Plaça Marqués de la
Quadra, 1, Sant Julià de Vilatorta
d) Termini d'execució: 8 mesos, amb finalització obligada abans del dia 1 de gener de
2010.
3. Tramitació, procediment i forma
d'execució
a) Tramitació urgent
b) Procediment: Obert
c) Forma: Valoració de més d'un criteri
4. Pressupost base de la licitació:
440.487'07 euros, més IVA.
5. Garanties provisional i definitiva:
a) Provisional: No se'n demana
b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta
b) Domicili i horari: Plaça Marqués de la
Quadra, 1. Dilluns, dimecres i divendres de
10 a 15 hores i dimarts i dijous de 10 a 15
hores i de 17 a 20 hores.
c) Localitat: 08504 Sant Julià de Vilatorta
d) Telèfon: 938122179
e) Fax: 938122063
f) E.mail: [email protected]
g) Data límit per obtenir informació i
documentació: Fi del termini de presentació
de proposicions.
h) El projecte tècnic i els plecs de condicions també es podent obtenir a Copisteria
Papereria El Traç, carrer Plà de Balenyà, 24
08500 Vic. Telf. 938893183
7. Requisits específics del contractista
Classificació: Categoria D, Grup C, subgrup 2-4-6.
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: El tretzè dia
natural posterior al de la publicació d'aquest
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (o
el primer dia hàbil següent si aquest és dissabte o festiu).
b) Documentació que s'ha de presentar: La
que es detalla a la clàusula 13 del plec de
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 77
Administració Local
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: El que es detalla a
l'apartat 6 d'aquest anunci.
d) Admissió de variants: No.
9. Obertura de les ofertes
Al lloc indicat a l'apartat 6 d'aquest anunci, a les 19 hores del primer dijous hàbil
després d'haver finalitzat el termini per a la
presentació de propostes. Si per qualsevol
motiu s'hagués d'ajornar, la nova data i hora
es comunicaran per Fax als licitadors.
10. Criteris d'adjudicació
En estar l'obra inclòs al Fons Estatal d'Inversió Local, creat per Reial Decret Llei
9/2008, de 28 de novembre, el seu finançament amb càrrec al Fons cobrirà l'import real
de l'execució de l'obra. És per aquest motiu
que no es pot considerar cap baixa econòmica oferta pels contractistes. Per disposició
d'aquest RDL es prendrà en consideració,
com a criteri important d'adjudicació per a la
valoració de les ofertes, el volum de mà t'obra que s'utilitzarà en l'execució del contracte.
Els criteris a tenir en compte a l'hora de
considerar quina és la proposició més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot
seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació
que es detalla per a cadascun d'ells:
- Persones a ocupar en l'obra: Es valorarà
el nombre total de persones a ocupar en l'execució de l'obra.
A aquests efectes, el licitador presentarà
una proposta amb el nombre de persones a
ocupar en l'execució de l'obra, especificant:
- Persones ja integrades en la plantilla de
l'empresa, classificades en funció dels diversos rams que intervenen en l'obra i degudament qualificades.
- Persones que seran objecte d'una nova
contractació entre treballadors en situació
legal d'atur, d'acord amb el que preveu l'article 208 de la Llei General de la Seguretat
Social, classificades en funció dels diversos
rams que intervenen en l'obra i degudament
qualificades.
Per garantir la concordança de l'oferta
amb l'ocupació real en l'execució de l'obra, i
perquè així ho disposa l'apartat 6.4.a)1) de la
Resolució de 9/12/2008 del Secretari d'Estat
de Cooperació Territorial, una vegada acabada l'obra el contractista adjudicatari haurà
d'aportar una relació dels llocs de treball,
amb identificació del nom i cognoms, DNI o
NIE, dels treballadors contractats, amb la
modalitat i vigència dels seus contractes.
Valoració: Un màxim de 40 punts, a raó
de 1.5 punts per cada persona de la plantilla
de l'empresa que s'ocuparà a l'obra, fins a un
màxim de 18 punts i 2 punts per cada persona en situació legal d'atur contractada per
aquesta obra, fins a un màxim de 22 punts.
- Millores en l'execució: Expressada en l'oferta de lliurament gratuït a l'Ajuntament del
nombre i detalls de les unitats relacionades
en l'annex I del projecte. Per valorar aquesta
oferta caldrà que el tècnic municipal estimi
que les unitats proposades s'ajustin a les de
l'annex I.
Valoració: Fins a un màxim de 35 punts a
raó de:
- Subministrament i instal·lació de climatitzador: 12 punts.
- Subministrament i instal·lació alarma
intrusió i robatori: 10 punts.
- Subministrament i instal·lació alarma
contra incendi: 8 punts.
- Subministrament i col·locació d'aparells
per a la instal·lació de fil musical: 3 punts.
- Emmarcat perimetral obertures interiors
en parets existents: 2 punts.
- Ampliació del termini de garantia.
Valoració: Fins a un màxim de 5 punts, a
raó d'1 punt per anys addiciona al termini
establerts a la clàusula 32, no admentent-se
garanties parcials o decreixents.
11. Condicions especials d'execució
Serà condició d'execució del contracte, de
conformitat amb allò disposat a l'article 9.2
del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de
novembre, el nou personal que el contractista necessiti per a l'execució de les obres, ha
d'estar en situació legal de desocupació, d'acord amb el que estableix l'article 208 del
Text Refós de la Llei General de la Seguretat
Social. La contractació d'aturats s'haurà de
fer preferentment a través dels Serveis públics
d'ocupació.
Per donar compliment als arts. 6.2 i 7.2
del Reial Decret LLei 9/2008, de 28 de
novembre, l'adjudicatari haurà de comunicar
les noves contractacions de personal que
efectuï per executar l'obra, de conformitat
amb allò expressat en la seva oferta, aportant
còpia del contracte de treballs en el termini
de deu dies des que s'hagi produït. Igualment, a la finalització de l'obra s'haurà de
presentar la relació indicada a la clàusula 15
del plec de clàusules administratives particulars.
12. Despeses dels anuncis
Seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Sant Julià de Vilatorta, 13 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Joan Rosell Ballús.
022009005641
A
de deu dies per comunicar a l'Ajuntament de
Sant Martí Sarroca el municipi o país en el
qual resideix actualment i, al mateix temps,
sol·licitar, per escrit, l'alta en el padró municipal o en el registre de matrícula de la oficina o secció consular corresponent, per
poder-la tramitar d'ofici.
Si durant l'esmentat termini l'interessat no
sol·licita aquesta alta o no manifesta expressament la seva conformitat o disconformitat
amb la baixa del padró d'habitants de Sant
Martí Sarroca, l'Ajuntament sol·licitarà l'informe del Consell d'Empadronament per
poder donar-lo de baixa de ofici. Aquesta
baixa tindrà efectes tant al Padró d'Habitants
com al Cens Electoral.
Sant Martí Sarroca, 12 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Ramon Carbó i Vert.
022009005315
A
Sant Martí Sarroca
ANUNCI
En data 15 de gener de 2009 La Junta de
Govern Local va adoptar els següents acords:
Primer.- Aprovar la constitució de la Junta
de Compensació Provisional del Pla Parcial
Serra de Baix de Sant Martí Sarroca, formalitzada en les escriptures públiques de
06/11/2008, davant notari de Barcelona, Sr.
Vicenç Pons Llàcer.
Segon.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament, en l'Òrgan Rector de la
Junta, al Regidor d'Urbanisme d'aquest Ajuntament.
Tercer.- Publicar aquest acord, en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i demés mitjans
preceptiu, així com en el tauló d'edictes de
l'Ajuntament i en la pàgina web municipal.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones propietàries afectades en aquesta Unitat
d'Actuació, amb advertiment de les conseqüències que els pot comportar la no adhesió a la Junta de Compensació, i que regula
l'art. 136 del Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
Sant Martí Sarroca, 12 de febrer de 2009.
L'Alcalde-President, Ramon Carbó i Vert.
022009005467
A
Sant Martí Sarroca
EDICTE
Assumpte: Baixes del padró municipal
d'habitants. Concessió d'un termini d'audiència.
Segons els antecedents que hi ha a l'Ajuntament, la persona que s'indica a continuació, que figura empadronada en el domicili
que s'assenyala, ja no resideix habitualment
a Sant Martí Sarroca i es desconeix el seu
domicili actual:
Habitant, Christian Villegas Fernández.
Domicili que figura al padró, C/ Rei Joan
Carles I, 11, 2n. Porta A.
La persona indicada disposa d'un termini
Sant Pere de Ribes
EDICTE
La Junta de Govern Local, celebrada en
sessió ordinària en data 3 de febrer de 2009,
va aprovar els acords següent, en referència a
la Convocatòria de subvencions per accions
de sensibilització a Sant Pere de Ribes 2009:
1. Obrir una convocatòria pública, per tal
que les entitats que treballin en temes de sensibilització al municipi de Sant Pere de Ribes,
presentin projectes i propostes per tal que
puguin ser subvencionades per aquest Ajun-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 78
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
tament, amb valoració prèvia del Consell
Municipal de Cooperació. El termini de presentació d'aquest projectes és del 10 de
febrer al 27 d'abril de 2009 (ambdós inclosos).
2. Informació pública al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la publicació de les bases
de la convocatòria al web municipal i als
taulers d'anuncis municipals.
3. Fer difusió d'aquest acord mitjançant
comunicació a les entitats presents al Consell
Municipal de Cooperació.
4. Aprovar l'autorització de despesa per
un import de 4.867,0 EUR.
Sant Pere de Ribes, 9 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Josep Antoni Blanco Abad.
022009005250
A
Sant Sadurní d'Anoia
ANUNCI
Anunci d'informació sobre baixes d'ofici
d'inscripcions padronals BOPA 1667/2008.
Es dóna coneixement, que en data
02/10/2008, va ser emesa la Resolució d'Alcaldia número 1152/2008 que es transcriu
literalment:
«Atès que, d'acord amb el que preveu l'article 72 del Reial Decret 1690/1986 de 11 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals, i que, de conformitat amb la Resolució conjunta, de 4 de juliol de 1997, de la
Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació
Territorial, per la que es dicten instruccions
tècniques sobre l'actualització del padró
municipal, quan l'administració detecti que
en un habitatge hi ha empadronada o s'hi
empadrona una persona o família, existir-ne
una altra prèviament empadronada de la que
es té indicis que ja no hi viu, s'iniciarà expedient per poder-la donar de baixa d'ofici en
el padró municipal d'habitants.
Atès que en les dependències d'aquest
Ajuntament que gestionen el padró d'habitants s'han detectat algunes persones que
romanen enregistrades en habitatges que ja
no hi viuen, desconeixent-ne l'adreça correcta.
En ús de les facultats que em confereix la
legislació vigent, passo a dictar la següent
resolució:
Primer. - Iniciar expedient encaminat a
conèixer el veritable domicili de la/es persona/es que es relaciona/en en l'annex d'aquesta resolució, i procedir si cal a la seva baixa
d'ofici o inscripció correcta en el padró
municipal d'habitants, d'acord amb el que
preveu l'article 72 del Reial Decret
1690/1986 de 11 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, i de conformitat
amb l'apartat 3er. de la Resolució conjunta,
de 4 de juliol de 1997, de la Presidència de
l'Institut Nacional d'Estadística i del Director
General de Cooperació Territorial.
Segon. - Concedir un termini de deu dies
perquè la/es persona/es relacionada/es a l'annex manifesti/n si està/n o no d'acord amb la
baixa padronal del seu domicili i pugui/n
presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà les
al·legacions o justificacions que estimi/n
oportuna/es, que acrediti/n que viu/en en
aquest municipi, en el domicili esmentat, o
bé per tal que indiqui/n el domicili en el que
resideix habitualment.
Tercer. - Notificar aquesta Resolució a
l'/als interessat/s.
ANNEX
Relació de persones que figuren
empadronades i que no resideixen a Sant
Sadurní d'Anoia
Nom i cognoms: El Wahabi, Khalid. Adreça
enregistrada al padró: Cr. Diputació 20, 02
01. DNI / Passaport / Targeta de residència: X03357396V.
Nom i cognoms: Peñaherrera Cordova, Cèsar
Enrique. Adreça enregistrada al padró: Cr.
Subirats 7, 03 02. DNI / Passaport / Targeta de residència: X05476565N.
Sant Sadurní d'Anoia, 10 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Joan Amat i Solé.
022009005494
A
Sant Sadurní d'Anoia
ANUNCI
Notificació de la concessió de certificat de
reagrupament familiar a nom de El Yamani
Benhattal.
En compliment de l'article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia realitza la
següent notificació al senyor El Yamani Benhattal:
Em plau comunicar-vos que, en data
03/10/2008, va ser emesa la Resolució d'Alcaldia número 1157/2008, els acords del
qual es transcriuen literalment:
Primer. - Informar desfavorablement el
reagrupament familiar a favor del senyor El
Yamani Benhattal, amb N.I.E. X3448255A de
l'habitatge situat al C/ Diputació 20, 02 01.
Segon. - Aprovar la liquidació de drets
municipals corresponents a l'informe emès,
segons el següent detall:
Serveis prestats per la secció tècnica: Informe amb inspecció.
Total a pagar 86,55 EUR.
Tercer. - Notificar aquest acord a l'interessat, a Serveis tècnics i a Intervenció de fons.
Sant Sadurní d'Anoia, 13 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Joan Amat i Solé.
022009005546
A
Sant Vicenç de Torelló
ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local de
data de 13 de febrer de 2009 de l'Ajuntament
de Sant Vicenç de Torelló, s'ha adoptat l'acord d'aprovar inicialment i sotmetre a informació pública els següents projectes
1. Urbanització de vials: Obres d'urbanització i millora de la seguretat en trams de
l'Avinguda del Castell, carrer del Toll i carrer
Pedraforca per import de 113.339,03 EUR
IVA inclòs redactat per l'arquitecte Montse
Fabre.
2. Urbanització de vials: Pavimentació
d'un tram del carrer Aníjol i Formació d'un
tram de vorera a Vila-seca per import de
59.823,13 EUR IVA inclòs redactat per l'arquitecte Montse Fabre.
3. Urbanització de places i jardins: Pavimentació, voreres interiors del cementiri i
pista plaça zona la Torra per Import de
31.488,76 EUR IVA inclòs redactat per l'arquitecte Montse Fabre.
4. Urbanització de vials: Millores a l'urbanització del carrer de Vilamitjana per import
47.931,75 EUR IVA inclòs redactat per l'arquitecte Montse Fabre.
5. Remodelació de l'enllumenat públic:
Sectors de Vila-seca, carrer de les Escoles i
tram de l'Avinguda del Castell i legalització
de les diferents instal·lacions per import de
93.960 EUR IVA inclòs redactat per l'enginyer industrial Antoni Freixanet i Sitjà.
Al mateix temps es va aprovar la concurrència de raons d'interès públic i la tramitació d'urgència dels expedients, d'acord
amb allò previst a l'article 50.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, reduint-se a la
meitat els terminis previstos per al procediment ordinari.
Els projectes podran ser consultats per
qualsevol persona que es consideri interessada a les oficines municipals, tots els dies feiners entres les 9.00 i 14.00 hores, durant el
termini d'exposició pública, que serà de
quinze dies hàbils des de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Les al·legacions i reclamacions, les hauran
de presentar els interessats davant l'Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf
anterior, per qualsevol dels mitjans que estableixi l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Sant Vicenç de Torelló, 13 de febrer de
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 79
Administració Local
Santa Margarida i els Monjos
Santa Susanna
ANUNCI
EDICTE
En compliment de l'acord de la Junta de
Govern Local, que va aprovar el projecte
bàsic i executiu per a la reforma del CEIP
Torre Balldovina, amb un pressupost de contracte de 301.042,82 EUR, i de conformitat
amb el que preveuen els articles 235.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 37 del
reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, es sotmet a informació pública, per un
termini de 30 dies, comptadors a partir de la
publicació d'aquest Edicte al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, per tal que pugui ser examinat per totes les persones interessades i
deduir-se'n en els seu cas les reclamacions i
al·legacions que considereu pertinents.
Si durant aquest termini no es produeix
cap reclamació o al·legació, el projecte s'entendrà definitivament aprovat.
Santa Coloma de Gramenet, 9 de febrer de
2009.
La Tinenta d'Alcalde executiva de Serveis
Territorials, Came Moraira Reina.
Es comunica que el dia 23/02/2009, a les
10.00 hores, tindrà lloc a la Secretaria d'aquest Ajuntament l'acte de pagament de la
indemnització corresponent a l'expropiació
forçosa dels béns i drets que segueixen:
Finca núm. 1 objecte d'expropiació.
Propietari: Pedro Rovira Vandellós; Joaquín Lecha Blanco; Juan Soteras Llorach.
Superfície objecte d'expropiació 416,80
m2.
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
destinat a Espais Lliures.
Dades Cadastrals:
08251A003000060000YU Polígon 3 Parcel·la 6 de Santa Margarida i els Monjos.
Valoració dels béns i drets: 1.833,92 EUR.
El dia 05/03/2009, a les 10.00 hores,
tindrà lloc, in situ, l'acte d'ocupació dels
béns i drets descrits anteriorment, l'expropiació dels quals és motivada per l'execució del
projecte d'obra ordinària titulat «Projecte
d'urbanització del tram de l'Avinguda Catalunya comprès entre el carrer de Lluís Companys i l'enllaç amb el camí de Cal Salines».
A les diligències esmentades més amunt
podran assistir els titulars dels béns i drets
expropiats, personalment o mitjançant una
persona que els representi amb poder degudament autoritzat (general o especial).
Santa Margarida i els Monjos, 11 de febrer
de 2009.
L'Alcalde President, Jordi Girona Alaiza.
D'acord amb la nova redacció de l'article
72 del Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals, establerta pel
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre,
aquest Ajuntament ha procedit a la incoació
de l'expedient, per tal de donar de baixa en
el padró d'habitants d'aquest municipi, per
no residir en el mateix, a les persones que tot
seguit es relacionen:
Cognoms i nom: Arrigorriaga Martin, M. Isabel. Domicili d'empadronament: Gatell, 6.
La comunicació a les persones abans relacionades ha esta intentada al domicili on
figuren empadronades sense que s'hagi
obtingut cap resposta. Per tant, es comunica
als interessats, mitjançant aquest medi, que
disposen d'un termini de quinze dies, perquè
manifestin si estan d'acord o no amb aquesta
baixa, podent en aquest últim cas, al·legar i
presentar els documents i justificants que
estimin adients, per tal d'acreditar que és en
aquest municipi on resideixen.
Per aquest motiu les persones indicades
poden adreçar-se a l'Ajuntament de Santa
Susanna, de dilluns a divendres, de 9 a 2.
Passat aquest termini sense que s'hagi produït cap manifestació, es sol·licitarà informe
favorable del Consell d'Empadronament per
tal de procedir a la baixa en el Padró Municipal d'Habitants.
Santa Susanna, 11 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Josep Monreal Ribot.
022009005537
A
022009005316
A
022009005375
A
2009.
L'Alcalde, Joan Sadurní Camps.
022009005646
A
Santa Coloma de Gramenet
ANUNCI
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Corcó
Santa Susanna
EDICTE
EDICTE
ANUNCI
Intentada sense efecte la notificació individualitzada d'ordre de neteja del solar, als
propietaris que es detallen, per absència del
propietari i desconeixement d'altre domicili,
es fa pública els titulars del solars d'aquest
municipi que ha estat objecte de l'esmentada
ordre de neteja, als efectes de procedir a l'execució subsidiària.
Annex relació de propietaris i emplaçament
de les finques
1. Sr. Jesús M. Galvez Alejo administrador
de Dominio Consolidado, S.L.
C/ Girona, 19.
2. Sr. Juan Pérez Sánchez.
C/ Tarragona, 6.
3. Sr. Jordi Farré Riera.
C/ Girona 42 (franja) Casa Can Font.
Santa Eulàlia de Ronçana, 2 de febrer de
2009.
L'Alcalde, Enric Barbany i Bages.
Correcció d'error material en l'anunci
publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona núm. 308, de data 24/12/2008,
sobre modificació de les ordenances fiscals
per a l'any 2009. En relació amb l'ordenança
fiscal núm.14, reguladora de les taxes per
recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, a l'article 12.2,
epígraf segon, lletra F) de l'ordenança, relatiu
a la quota corresponent a càmpings, on diu
"1.1.31,45" ha de dir "1.165,39". Així mateix,
a l'article 12.2, epígraf tercer, on diu
"1.165,39" ha de figurar un espai en blanc.
La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.
Santa Maria de Corcó, 9 de febrer de 2009
L'Alcalde President, Josep Mas Falgueras.
Aprovats per Resolució de l'Alcaldia els
següents Padrons Fiscals:
- Padró Fiscal de la Taxa per servei de
guarderia municipal, corresponent al mes de
febrer.
- Padró Fiscal de la Taxa per l'aula de
música corresponent al mes de febrer.
- Padró Fiscal de la Taxa per les activitats
extraescolars del 1r trimestre de 2009.
S'exposen al públic per un termini de vint
dies, a la Secretaria de l'Ajuntament, perquè
qualsevol interessat pugui examinar-los per
formular-hi les al·legacions que s'estimi pertinents. Si no se'n produeixen, es considerarà
aprovat definitivament.
Santa Susanna, 10 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Josep Monreal i Ribot.
022009005485
A
022009005376
A
022009005391
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 80
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Sitges
EDICTE
Mitjançant instància registrada amb el
número 22992 de data 05 de novembre de
2008 per part interessada es comunica que la
Sra. Micaela Riffel nascuda el 24/01/1983, no
resideix al Pg. Vilanova núm. 53 pis 2 pta. 1,
domicili de la seva inscripció en el Padró
Municipal d'Habitants.
No havent estat possible practicar la notificació a la persona interessada al domicili on
consta empadronada, al comprovar per la
Policia Local la no residència en el domicili
indicat, i desconeixent el seu domicili actual,
es publica directament el present edicte perquè en el termini de 15 dies comptats a partir
de l'endemà de la seva publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona pugui
comparèixer a les dependències municipal,
Oficina d'Atenció al Ciutadà, per tal de
manifestar la seva conformitat o disconformitat amb l'expedient instruït per donar-la de
baixa de l'empadronament del municipi de
Sitges.
Transcorregut el termini sense que s'hagin
presentat al·legacions se sol·licitarà informe
al Consell d'Empadronament per tal de fer
efectiva la baixa del padró d'habitants i del
Cens Electoral de Sitges.
Recursos
"Contra el present acord, per tractar-se
d'un acte administratiu de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap
tipus de recurs".
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
Sitges, 9 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Jordi Baijet i Vidal. Davant
meu, el Secretari, Isidre Martí i Sardà.
022009005515
A
Sitges
EDICTE
Mitjançant instància registrada amb el
número 23097 de data 06 de novembre de
2008 per part interessada es comunica que la
Sra. Teodora Mamani Trujillo nascuda el
28/12/1979, no resideix al Cr. Cervantes
núm. 12 pis Bx, domicili de la seva inscripció
en el Padró Municipal d'Habitants.
No havent estat possible practicar la notificació a la persona interessada al domicili on
consta empadronada, al comprovar per la
Policia Local la no residència en el domicili
indicat, i desconeixent el seu domicili actual,
es publica directament el present edicte perquè en el termini de 15 dies comptats a partir
de l'endemà de la seva publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona pugui
comparèixer a les dependències municipal,
Oficina d'Atenció al Ciutadà, per tal de
manifestar la seva conformitat o disconformitat amb l'expedient instruït per donar-la de
baixa de l'empadronament del municipi de
Sitges.
Transcorregut el termini sense que s'hagin
presentat al·legacions se sol·licitarà informe
al Consell d'Empadronament per tal de fer
efectiva la baixa del padró d'habitants i del
Cens Electoral de Sitges.
Recursos
"Contra el present acord, per tractar-se
d'un acte administratiu de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap
tipus de recurs".
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
Sitges, 9 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Jordi Baijet i Vidal. Davant
meu, el Secretari, Isidre Martí i Sardà.
022009005516
A
Subirats
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2009,
va aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars que hauran de regir el procediment negociat per a l'adjudicació de les
obres "Ampliació de l'Ajuntament de Subirats".
S'obre un termini de informació pública
de vuit dies, comptadors des de l'endemà de
la publicació del present anunci al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a fi efecte que els
interessats puguin presentar reclamacions o
al·legacions en contra.
En el supòsit de que no es presentin
al·legacions o reclamacions en contra restarà
aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord.
Simultàniament s'obre la convocatòria per
contractar mitjançant procediment negociat,
l'obra "Ampliació de l'Ajuntament de Subirats" que es veurà ajornada en el supòsit que
es formulin al·legacions contra el plec de
clàusules.
Entitat adjudicadora
Organisme: Ple de l'Ajuntament
Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria de l'Ajuntament
Objecte del contracte
Descripció: Execució de l'obra "Ampliació
de l'Ajuntament de Subirats". S'executarà
amb subjecció al Plec de clàusules i el projecte tècnic redactat per l'arquitecte Octavi
Sánchez i Inglada.
Lloc d'execució: Pça. de l'Ajuntament, s/n.
Termini d'execució: 8 mesos.
Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació.
Tramitació: urgent
Procediment: negociat
Valor estimat del contracte.
Import: 458.949,14.-EUR, IVA no inclòs.
Garanties
Provisional: 13.768,47.-EUR corresponent
al 3% del valor estimat del contracte.
Obtenció de documentació
Entitat: Ajuntament de Subirats, Oficines
Generals
Presentació de sol·licituds per a participar en
el procediment negociat
Termini: Deu dies naturals comptadors des
de l'endemà de la publicació del present
edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Subirats, 13 de febrer de 2009.
L'Alcalde-President, Antoni Soler i Vendrell.
022009005638
A
Súria
ANUNCI
Havent estat detectat un error a l'article 6
de l'Ordenança Fiscal núm. 21 de l'Ajuntament de Súria reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis d'intervenció integral
de l'administració municipal en les activitats
i instal·lacions, es procedeix a la seva esmena, quedant redactat com segueix:
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
1. Obertura, modificació, ampliació establiments.
Tramitació d'expedient d'obertura d'establiments o de modificació o ampliació de
l'activitat, legalització, actualització o revisió. Activitat inoqua: 130 EUR
2 - Tramitació d'expedient d'obertura d'establiments o de modificació o ampliació de
l'activitat, legalització, actualització o revisió, Activitat classificada: 280 EUR
3.- Canvi de Titularitat: 43 EUR
4. Processos de control
a) Emissió d'acta per part dels tècnics
municipals en el control inicial de les activitats inoques: 68 EUR
b) Emissió d'acta per part dels tècnics
municipals en el control inicial de les activitats amb incidència ambiental: 140 EUR
c) Comprovació de controls realitzat per
EAC: 41 EUR
5. Procediment de consulta prèvia potestativa o certificat compatibilitat: 41 EUR
Súria, 11 de febrer de 2009.
El Secretari interventor, Miquel Salmerón
Castro.
022009005474
A
Tagamanent
ANUNCI
La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 6 de febrer de 2009 ha adoptat,
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 81
Administració Local
entre altres els següents acords:
Primer. - Aprovar inicialment els projectes
d'obres ordinàries següents:
* Projecte enllumenat públic del camí de
la zona de Santa Eugènia fins el Pont de l'Ajuntament, amb un pressupost de 29.746,96
euros (IVA inclòs).
* Projecte enllumenat públic des de l'Ajuntament fins el pas inferior de la Pedralba,
amb un pressupost de 23.481,01 euros (IVA
inclòs).
Amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió
Local.
Segon. - Aprovar, conforme al previst a
l'article 50 de la LPA, la tramitació d'urgència del procediment per a l'aprovació dels
projectes d'obres locals ordinaris més amunt
esmentats.
La tramitació per urgència suposarà la
reducció dels terminis establerts per aquest
procediment a la meitat, de tal manera que el
tràmit d'informació pública del projecte es
redueix a quinze dies.
Tercer. - Sotmetre els projectes esmentats
a informació pública per un termini de quinze dies a comptar des de la publicació de l'anunci corresponent al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Quart. - Si durant el termini d'informació
pública no s'han presentat al·legacions i/o
reclamacions, els projectes s'entendran aprovats definitivament sense necessitat de nou
acord.
Les al·legacions i reclamacions, les hauran
de presentar els interessats davant l'ajuntament dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38 de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Tagamanent, 10 de febrer de 2009.
L'Alcalde, Jordi Morera i Cortines.
022009005363
A
Terrassa
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA
En virtut de Resolució, de data 04 de
febrer de 2009, es publica l'adjudicació definitiva d'un contracte d'acord amb el següent
detall:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Terrassa.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Contractació i Patrimoni – Manteniment
Urbà.
c) Número d'expedient: 178/08.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte de
subministrament, transport i descàrrega d'arbrat.
b) Termini d'execució del contracte: Un
mes.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Oferta econòmicament més
avantatjosa.
4. Pressupost base de licitació
a) Import total, IVA exclòs, és de
133.059,50 EUR
5. Garantia definitiva
a) 5% del pressupost d'adjudicació.
6. Adjudicació definitiva
a) Data: 04 de febrer de 2009.
b) Contractista: Arribas Center, S.L.
c) Import d'adjudicació: 125.085,65 EUR,
IVA exclòs.
Aquest anunci es publica als efectes que
preveu l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre de contractes del sector públic.
Terrassa, 11 de febrer de 2009.
El Regidor delegat de Patrimoni i Contractació, F. Xavier Martín i Giménez.
022009005259
A
Terrassa
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA
En virtut de Resolució, de data 09 de
febrer de 2009, es publica l'adjudicació definitiva d'un contracte d'acord amb el següent
detall:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Terrassa.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Contractació i Patrimoni - Parc Vallparadís
c) Número d'expedient: 179/08.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte de
serveis auxiliars d'informació i atenció al
públic als diversos equipaments que hi ha al
Parc de Vallparadís.
b) Termini d'execució del contracte: dos anys.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa.
4. Pressupost base de licitació
a) Import total, IVA exclòs, és de
149.809,45 EUR.
5. Garantia definitiva
a) 5% del pressupost d'adjudicació.
6. Adjudicació definitiva
a) Data: 09 de febrer de 2009.
b) Contractista: Infoair Comunicación, S.L.
c) Import d'adjudicació: 142.139,18 EUR.
Aquest anunci es publica als efectes que
preveu l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre de contractes del sector públic.
Terrassa, 11 de febrer de 2009.
El Regidor delegat de Patrimoni i Contractació, F. Xavier Martín i Giménez.
022009005260
A
Terrassa
Serveis Econòmics
EDICTE
Referència: Notificació d'actes de tràmit i
resolucions d'expedients sancionadors i de
recursos de reposició.
Pel present edicte, es notifica a les persones relacionades a continuació, els actes de
tràmit de la fase d'instrucció, la resolució
dels expedients sancionadors i dels recursos
de reposició presentats contra les notificacions de denúncies i sancions, per infraccions tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, en compliment del previst en els articles
59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, per haver resultat
infructuosos els intents de notificació personal domiciliària, ja sigui per desconeixement
del seu domicili o per absència en el moment
de practicar-se les notificacions, servint de
notificació en forma amb plena virtualitat
legal d'aquest acte, així com de les successives actuacions fins el termini dels procediments:
NOM I COGNOMS§
EXPEDIENT§
DENÚNCIA#
M. JUAREZ BELTRAN§
J. L. PUJOL VERS§
L. FARRE MALLOFRE§
J. SOLER HERVAS§
L. BASSAS GONZALEZ§
E. AYMERICH ABELLANA§
J. MARTINEZ CAMPOS§
V. LOPEZ COBO§
A. LOPEZ SIERRA§
B. PADILLA RUIZ§
F. X. FUSTE LLORENS§
TTES. SANTIN Y JOVE, S.L.§
W. E. CORTES MUÑOZ§
R. FERRANDO MILLA§
Q8T/
Q8T/
Q8T/
Q8T/
Q8T/
Q8T/
Q8T/
Q8T/
Q8T/
Q8T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
P08006848A#
G08195648#
P08435270#
P08008675A#
P08001438A#
P08436834#
PC8502833#
EC80105837#
P08441674#
P08505042#
GC8191451#
P08513389#
E090900109#
PC8438710#
6835§
6903§
6982§
7037§
7252§
7595
7759§
7956
8262§
8303§
0062§
0071
0097§
0311
A§
A§
D§
D§
Terrassa, 11 de febrer de 2009.
La Secretària dels expedients sancionadors, Joana Garcia i Pastor.
022009005104
A
Terrassa
Serveis Econòmics
EDICTE
La Secretària dels expedients sancionadors, faig saber que: els presumptes infractors
que a continuació es relacionen han estat
denunciats per cometre una infracció de les
tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació
de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, en
aquest Municipi.
La qual cosa es notifica a través del present edicte, en compliment del previst en els
articles 59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Núm. 41 / Pàg. 82
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
Administratiu Comú, per haver resultat
infructuosos els intents de notificació personal domiciliària, per desconeixement del seu
domicili, per absència en el moment de practicar-se la notificació de denúncia, o per no
saber o negar-se a signar l'avís de recepció,
servint de notificació en forma amb plena virtualitat legal d'aquest acte, així com de les
successives actuacions fins el termini del procediment.
Es podrà obtenir el benefici de la reducció
del 30 % de l'import de la multa, si es fa
efectiva dins el període dels deu dies
següents a la publicació del present edicte, i
d'un 30 + 20 % de reducció, dins d'aquest
mateix termini, per aquelles infraccions en
què no concorrin circumstàncies de perill.
Per fer efectives les liquidacions s'haurà de
comparèixer en les oficines municipals ubicades a la Pl. Didó núm. 5, per tal d'obtenir
el document cobratori, igualment podrà efectuar-se el pagament per gir postal o transferència bancària, indicant nom, cognoms, i
número de denúncia.
Els interessats poden al·legar per escrit
davant la Tinent d'Alcalde d'Acció Territorial
i Serveis Urbans, en un termini de quinze
dies, tot el que per a la seva defensa creguin
convenient, mitjançant aportació o proposició de proves, desprès del qual es dictarà la
resolució que procedeixi, practicant-se a
continuació la notificació d'aquesta en el seu
domicili, de conformitat amb la normativa
general d'aplicació i sense cap altre publica-
ció en els butlletins oficials, essent suficient
el present edicte, per als fins de publicitat
necessaris com a garantia de l'interessat en el
corresponent procediment sancionador.
Al mateix temps es requereix als titulars
notificats que no fossin conductors del vehicle en el moment de la denúncia, perquè
comuniquin a l'Ajuntament el nom, DNI i
domicili d'aquest, fent-els-hi saber que l'incompliment de l'obligació serà considerada
falta greu, conforme al que es disposa en l'article 72.3 de la Llei sobre Trànsit, Circulació
de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.
La codificació de les infraccions correspon
a les taules que es van fer públiques en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 184 del
dia 3 d'agost de 2006.
DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§
DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§
IMPORT#
DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§
DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§
IMPORT#
GJ8196237§
P08517321§
P08549477§
P08550797§
P08007073A§
P08517517§
P08518277§
P08517305§
P08550830§
G08200149§
PC8513789§
P08550923§
P08548541§
P08515256§
P08517119§
P09520372§
E081208138§
G08199754§
P08518282§
P08441675§
P08550757§
P08493476§
G08199755§
PC8437422§
PC8510970§
PC8512340§
P08550515§
P08520059§
E081505404§
P08509633§
PJ8438086§
E080908027§
P08517343§
PC8437699§
P08518322§
P08509634§
E081301903§
P08519786§
P08518646§
P08550180§
PC8515637§
E080207942§
E080607935§
E080607715§
E080908079§
E081407389§
P08550042§
PC8515426§
G08199773§
E081104453§
E081208154§
E081302503§
G09200264§
G08199870§
P08546980§
E080109059§
P08550471§
P08550908§
G08199812§
P08510617§
P08518762§
E08158722§
E082404131§
E080207889§
E081104391§
E081302495§
G08200248§
P0804579R§
P08518617§
G08200191§
P08391950§
G09200908§
G08199568§
P08008693A§
E080207934§
E081104469§
E081208232§
08-09-10§
08-12-04§
08-12-15§
08-12-30§
08-12-21§
08-12-10§
08-12-04§
08-12-02§
08-12-24§
08-12-22§
08-10-27§
08-12-19§
08-12-11§
08-12-31§
08-12-31§
09-01-07§
08-12-16§
08-12-09§
08-12-04§
08-12-14§
08-12-11§
08-12-08§
08-12-09§
08-11-11§
08-10-16§
08-11-18§
08-12-22§
08-12-12§
08-12-03§
08-12-17§
08-09-17§
08-12-11§
08-12-11§
08-09-30§
08-12-04§
08-12-17§
08-11-20§
08-12-12§
08-12-16§
08-12-16§
08-11-03§
08-12-31§
08-12-17§
08-12-09§
08-12-12§
08-11-20§
08-12-17§
08-10-27§
08-12-10§
08-12-22§
08-12-16§
08-12-24§
08-12-30§
08-12-16§
08-12-14§
08-11-20§
08-12-22§
08-12-17§
08-12-13§
08-12-16§
08-12-04§
08-12-15§
08-12-12§
08-12-30§
08-12-20§
08-12-24§
08-12-29§
08-12-19§
08-12-05§
08-12-29§
08-12-23§
09-01-01§
08-12-10§
08-12-22§
08-12-31§
08-12-23§
08-12-18§
350,00#
150,00#
48,00#
48,00#
400,00#
60,00#
90,00#
96,00#
48,00#
48,00#
60,00#
48,00#
90,00#
150,00#
60,00#
60,00#
20,00#
60,00#
90,00#
48,00#
90,00#
150,00#
60,00#
60,00#
90,00#
48,00#
60,00#
60,00#
20,00#
90,00#
350,00#
20,00#
90,00#
60,00#
60,00#
90,00#
20,00#
48,00#
48,00#
60,00#
60,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
48,00#
90,00#
60,00#
20,00#
20,00#
20,00#
60,00#
60,00#
150,00#
20,00#
60,00#
60,00#
60,00#
60,00#
48,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
60,00#
150,00#
90,00#
48,00#
60,00#
60,00#
60,00#
350,00#
20,00#
20,00#
20,00#
E081505689§
P08517847§
P08501527§
P08509804§
P08550027§
E080607621§
E080908137§
P09504590§
P0807774R§
PC8437675§
P08501633§
G08199834§
P08519878§
E080706822§
E082106954§
P08517172§
P08517333§
E080706859§
E081104289§
P08517360§
E082205168§
P08517338§
E081505559§
G08199670§
E080109058§
P08517519§
P08519987§
E082106996§
E082205281§
P08517522§
E081505932§
P09552876§
P08550829§
P08550567§
P08550207§
G08199747§
P08551409§
P08525563§
P0807891R§
P08520649§
P08550754§
PJ8494352§
P08550050§
E081104323§
PC8511289§
P08525019§
P08518240§
G08199564§
P08520232§
E08151026§
P0807899R§
P0804571R§
G08199839§
P08437433§
P08550777§
P08520480§
E081208446§
P08519450§
P08520028§
E080207951§
P08519894§
GC8198508§
PC8514304§
P08550776§
P08550912§
G08199409§
P08551558§
P08517536§
E080109435§
G08199810§
G08199689§
E08156417§
PC8516819§
P08503093§
P08519214§
G09200593§
08-12-17§
08-11-20§
08-12-29§
08-12-20§
08-12-16§
08-12-03§
08-12-13§
09-01-07§
08-12-19§
08-09-23§
08-12-17§
08-12-12§
08-12-04§
08-12-05§
08-12-09§
08-12-11§
08-12-10§
08-12-09§
08-12-12§
08-12-11§
08-12-03§
08-12-11§
08-12-11§
08-12-11§
08-11-20§
08-12-10§
08-12-09§
08-12-10§
08-12-11§
08-12-10§
08-12-22§
09-01-02§
08-12-19§
08-12-22§
08-12-17§
08-12-15§
08-12-18§
08-12-23§
08-12-10§
08-11-20§
08-12-11§
08-02-20§
08-12-30§
08-12-17§
08-11-03§
08-12-07§
08-12-10§
08-12-09§
08-12-30§
08-12-15§
08-12-19§
08-12-19§
08-12-12§
08-11-20§
08-12-12§
08-12-03§
08-12-23§
08-12-15§
08-12-20§
08-12-31§
08-12-05§
08-11-11§
08-11-06§
08-12-12§
08-12-18§
08-12-01§
08-12-18§
08-12-11§
08-12-01§
08-12-13§
08-12-09§
08-12-15§
08-10-23§
08-12-17§
08-12-20§
09-01-06§
20,00#
90,00#
60,00#
120,00#
60,00#
20,00#
20,00#
60,00#
150,00#
60,00#
48,00#
48,00#
60,00#
20,00#
20,00#
60,00#
48,00#
20,00#
20,00#
90,00#
20,00#
90,00#
20,00#
30,00#
20,00#
60,00#
60,00#
20,00#
20,00#
60,00#
20,00#
48,00#
150,00#
60,00#
90,00#
48,00#
60,00#
48,00#
150,00#
60,00#
90,00#
350,00#
60,00#
20,00#
60,00#
48,00#
60,00#
60,00#
48,00#
20,00#
400,00#
150,00#
60,00#
60,00#
96,00#
60,00#
20,00#
60,00#
150,00#
20,00#
90,00#
60,00#
48,00#
60,00#
90,00#
48,00#
48,00#
60,00#
20,00#
60,00#
60,00#
20,00#
48,00#
150,00#
90,00#
60,00#
B-9326-NK§
9119FLZ§
B-2551-SY§
B-2159-VJ§
GI-8795-BT§
3292FTH§
4053DMP§
8215CVS§
5060DPF§
B-4364-XB§
1469DGB§
8757DPP§
TE-0578-G§
3219DXC§
7487CBC§
7487CBC§
5243DJW§
B-3058-WN§
1999FZG§
7038CDN§
3376DHB§
B-8407-TZ§
8144CRK§
6712DND§
1885CLK§
4552CNC§
5446CHN§
B-2192-PB§
1533DLB§
9007BDK§
8759CCM§
B-7312-WF§
B-5296-OB§
6000GDB§
1439BHS§
B-8873-SP§
1469GCR§
B-5126-HJ§
B-3832-TK§
9399CGD§
7588FYX§
9745FPG§
9745FPG§
3792CFX§
3792CFX§
8092DRL§
6558CPM§
4383CHG§
B-5326-TT§
0581BDH§
0581BDH§
0581BDH§
1692CPZ§
B-2227-UB§
B-4343-SC§
B-2068-PL§
CS-6691-AH§
0016BNR§
B-7826-VD§
4705DNH§
2166FPW§
6356CGV§
6356CGV§
1000CZB§
1000CZB§
1000CZB§
2109CFR§
B-4940-TP§
9785FGK§
B-6090-XD§
3692GJB§
2268BFN§
B-1331-UB§
B-3827-PT§
1600BJT§
1600BJT§
1600BJT§
2999§
2157§
2165§
2209§
2229§
2174§
3054§
2082§
2090§
2090§
2174§
2090§
3054§
2155§
2091§
2091§
2070§
2174§
3054§
2165§
3054§
4004§
2174§
2091§
3054§
2165§
2091§
2174§
2070§
2163§
2999§
2070§
2159§
2174§
2174§
2163§
2070§
3053§
2090§
2174§
2061§
2071§
2070§
2071§
2071§
2070§
2165§
2210§
2061§
2071§
2071§
2071§
2174§
2176§
2125§
2070§
2174§
2174§
2174§
2174§
3080§
2070§
2071§
2071§
2071§
2071§
2213§
4015§
2160§
2165§
2213§
2176§
2174§
2214§
2070§
2070§
2070§
MARQUÈS DE COMILLAS, DEL,80§
PONENT, DE,219§
SIERRA NEVADA, DE,164§
ABAT MARCET, DE L',201§
JOSEP TAPIOLAS, DE,31§
ALEXANDER BELL, D',88§
JACINT ELIAS, DE,27§
JOSEP TARRADELLAS, DE,60§
GUTENBERG, DE,4§
PONENT, DE,168§
INDEPENDÈNCIA, DE LA,44§
PUIG NOVELL, DEL,25§
HISPANITAT, DE LA,14§
VINT-I-DOS DE JULIOL, DEL,449§
XÚQUER, DEL,6§
XÚQUER, DEL,6§
RELLINARS, DE,175§
SANT QUIRZE, DE,82§
LLEÓ XIII, DE,62§
PORTAL NOU, DEL,37§
ABAT MARCET, DE L',281§
MATADEPERA, DE,260§
NICOLAU TALLÓ, DE,6§
SARAGOSSA, DE,1§
MIÑO, DEL,25§
BALDRICH, DE,63§
SANT GENÍS, DE,1§
MARIA AUXILIADORA, DE,185§
INFANT MARTÍ, DE L',53§
VALLÈS, DEL,484§
VALLÈS, DEL,291§
MOSSÈN J. VERDAGUER, DE,202§
PONENT, DE,80§
FRANCESC MACIÀ, DE,2§
BARCELONA, DE,129§
VALLÈS, DEL,484§
AGRICULTURA, DE L',13§
JAUME I, DE,340§
SANT ILDEFONS, DE,9§
JACINT ELIAS, DE,29§
CONCÒRDIA, DE LA,1§
SANT ISIDRE, DE,106§
MONTSERRAT, DE,152§
MARTÍ DÍEZ, DE,31§
FRA BONAVENTURA GRAN, DE,5§
SANT LEOPOLD, DE,27§
HISTORIADOR CARDÚS, DE L',1§
FRANC COMTAT, DEL,305§
POETESSA CAPARÀ, DE LA,1§
SANT ISIDRE, DE,56§
SANT ISIDRE, DE,25§
SANT ISIDRE, DE,19§
LINNÉ, DE,2§
MARCONI, DE,55§
ABAT MARCET, DE L',57§
AMPLE,45§
BARCELONA, DE,133§
ÈGARA, D',138§
DUQUESSA DE LA VICTÒRIA, DE LA,80§
COL·LEGI, DEL,21§
GOLETA, DE LA,35§
COL·LEGI, DEL,29§
MIQUEL VIVES, DE,99§
COMTE D'ÈGARA, DEL,50§
SANT ISIDRE, DE,28§
CREU GRAN, DE LA,52§
IGUALTAT, DE LA,3§
VALLÈS, DEL,167§
ÈGARA, D',89§
FREDERIC SOLER, DE,117§
CASTELLAR, DE,21§
MANRESA, DE,275§
FARADAY, DE,88§
CASTELLAR, DE,282§
MARE DE DÉU DELS ÀNGELS, DE LA,12§
INDÚSTRIA, DE LA,12§
MARE DE DÉU DELS ÀNGELS, DE LA,8§
06-13§
07-27§
10-35§
11-40§
05-20§
10-24§
10-40§
07-30§
01-35§
05-35§
06-40§
05-01§
12-29§
12-05§
10-46§
11-10§
11-02§
09-45§
11-35§
08-08§
06-58§
09-06§
10-10§
08-15§
11-37§
05-10§
11-10§
11-40§
05-21§
02-27§
05-34§
10-10§
07-22§
10-46§
06-50§
02-29§
05-35§
06-51§
10-05§
10-26§
10-10§
12-30§
05-22§
12-50§
12-51§
12-35§
06-40§
11-20§
06-04§
07-01§
07-12§
05-33§
02-38§
05-45§
09-00§
05-18§
06-20§
10-00§
12-40§
09-10§
11-47§
11-56§
12-14§
11-21§
11-31§
12-44§
12-40§
06-34§
11-51§
03-03§
10-25§
03-30§
09-48§
12-45§
10-49§
10-57§
05-30§
9EDIFICI SL§
AGOUT HIDALGO LAUREANO§
AGUILAR RUIZ JOSE§
ALARCON VARON MARIA DOLORES§
ALIART ROS FRANCESC§
ALONSO CID LUIS§
AMHAOUCH ZAKARIA§
ARNAU TOMAS MIGUEL§
AUXILIAR DE LA HOSTELERIA MALGRAT 2 SL§
CADAFALCH DIAZ MARTA§
CALAF ARGILES MANUEL§
CALVO PALENCIA LLUIS§
CASAS CAZORLA JOSEP§
CASAS LOPEZ JOANA§
CENTELLES DOMINGUEZ JORDI§
CENTELLES DOMINGUEZ JORDI§
CERVERA GUARDIA CARLOS§
CHAPARRO BEJARANO MANUEL§
CORNADO RODRIGUEZ ENRIQUE§
CORTES FERRAN ESTHER§
CRISTIAN GABRIEL VILLARRUEL§
CUADROS FERNANDEZ SEILA§
CUGOTA MATEU MARIA PILAR§
DE LA ROSA PASCUAL JOSE§
DE SOUSA TEIXEIRA J. PAULO§
DIAZ REYES NICOLAS§
DIAZ DE LA SERNA GRANADOS RAFAEL§
EL HABACH ABDELLAH§
ELVIRA ROMERO MARIA ISABEL§
ESCAÑO SAEZ JOSE MANUEL§
EXCAV. Y TRANSPORTES J. MUSET S COOP L§
FABREGAS ORTEGA GISELA§
FERNANDEZ DIEZ MARIA VANESA§
FERNANDEZ ORTIZ ALFREDO J.§
FERNANDEZ QUESADA ANA§
FERNANDEZ SANTIAGO CARMEN§
FLORES CARRASCO YOLANDA§
FONTANET RIOS FRANCISCO§
FORTE SALVADOR CARMEN§
GABARRE GABARRE VICENTE§
GABARRE GABARRE VICENTE§
GARCIA GARCIA SONIA§
GARCIA GARCIA SONIA§
GARCIA LLOSES XAVIER§
GARCIA LLOSES XAVIER§
GARCIA PEREZ JUDIT§
GARCIA YESTE ENCARNACION§
GIRALDEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO§
GOMEZ GUIJARRO RAFAEL§
GONZALEZ CABRERA RAUL§
GONZALEZ CABRERA RAUL§
GONZALEZ CABRERA RAUL§
GONZALEZ JIMENEZ JUAN§
GONZALEZ MARTINEZ DIEGO§
GONZALEZ RUIZ LUCIA§
GOTA MATA RAQUEL§
GUERRA ROMERO JOSE§
IBANYEZ AZNAR F. XAVIER§
INSTAL·LACIONS ROSCAR, SCCL§
INSTALACIONES BIOSCA SCP§
IV GAMA SCP§
JIMENEZ JIMENEZ DIEGO§
JIMENEZ JIMENEZ DIEGO§
JIMENEZ RODRIGUEZ ANA MARIA§
JIMENEZ RODRIGUEZ ANA MARIA§
JIMENEZ RODRIGUEZ ANA MARIA§
LOMBA QUESADA PEDRO§
LOPEZ CARRASCO ANTONIO§
LOPEZ SAPENA FRANCISCO§
LUCIA LUCIA JULIO§
LUCIA LUCIA JULIO§
LUNA ARRANCE P. JOSE§
MADEMONT DE COLOMBO TERESA§
MADRID CRUZ FREDDY SERVANDO§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
1600BJT§
4777DNX§
4357BCT§
B-3017-GM§
8414BMS§
9481DTP§
9481DTP§
2672FHJ§
1037BWX§
4967FTJ§
4783DNH§
B-1634-TL§
B-1634-TL§
8345CPR§
8345CPR§
5382BRX§
7284CYP§
8550DVL§
8550DVL§
0511DLJ§
2020GDZ§
2020GDZ§
B-0441-PL§
4449BCW§
8031GCR§
B-0334-MT§
B-0334-MT§
2606DLS§
2606DLS§
8452BJV§
2616FKZ§
2976BKN§
0440BSW§
B-2534-VS§
B-5333-TF§
8733BNN§
2145DVL§
6251DZK§
1305GBK§
4984DFT§
6490BNM§
B-2873-SX§
B-2530-WU§
1997DKD§
B-4337-OC§
1543BJT§
B-5939-SV§
8739DXZ§
3160CXR§
B-3218-KZ§
B-0596-WM§
B-1201-WX§
B-5977-MW§
8487DGF§
9264CKM§
B-2309-WG§
B-7577-KV§
2774BXR§
B-9695-SL§
9437BKT§
1315BJW§
B-3415-TF§
B-2856-XC§
9095BZX§
0272CWC§
B-6738-VS§
5467DGM§
8160CCP§
B-6924-VD§
B-0761-UG§
B-3583-SW§
8190FSD§
0895FSY§
B-2227-UB§
3104BJZ§
1550FZR§
2070§
2163§
3093§
2151§
2222§
2070§
2071§
2174§
4015§
2174§
2090§
3053§
2091§
2070§
2070§
2174§
2090§
2071§
2071§
3054§
2070§
3054§
2070§
2170§
2070§
2174§
2091§
2070§
2070§
2174§
2070§
2165§
4004§
2061§
2159§
3053§
2174§
2090§
4015§
2174§
3054§
2999§
2174§
2071§
2205§
2090§
2213§
2174§
2165§
2070§
4016§
4015§
2061§
2174§
2082§
2174§
2071§
2222§
4004§
2071§
3054§
2061§
2090§
2174§
2158§
2090§
2090§
2174§
2070§
2176§
2174§
2070§
2090§
2155§
2158§
2176§
INDÚSTRIA, DE LA,11§
PONENT, DE,212§
UNIÓ, DE LA,36§
NICOLAU TALLÓ, DE,196§
DOCTOR FERRAN, DEL,105§
PI I MARGALL, DE,57§
FARADAY, DE,148§
FRANCESC MACIÀ, DE,24§
VALLÈS, DEL,167§
FRANCESC MACIÀ, DE,16§
GERMÀ JOAQUIM, DEL,174§
MANRESA, DE,199§
MARE DE DÉU DE LA BALMA, DE LA,6§
SANT NEBRIDI, DE,11§
SANT NEBRIDI, DE,28§
ANTONI TORRELLA, D',54§
MIQUEL ÀNGEL, DE,66§
GALILEU, DE,142§
ARQUIMEDES, D',155§
FRANCISCO DE VITORIA, DE,29§
RELLINARS, DE,175§
ABAT MARCET, DE L',325§
PASTEUR, DE,20§
RELLINARS, DE,181§
AMPLE,63§
MURILLO, DE,157§
MARINEL·LO BOSCH, DE,19§
CERVANTES, DE,75§
CERVANTES, DE,61§
GALILEU, DE,266§
MATADEPERA, DE,1§
JACINT ELIAS, DE,80§
COLOM, DE,457§
NÚRIA, DE,206§
MONTCADA, DE,30§
SANT OLEGUER, DE,1§
MARE DE DÉU DEL SOCORS, DE LA,2§
CLAVÉ, DE,9§
VALLÈS, DEL,167§
BLASCO DE GARAY, DE,32§
ABAT MARCET, DE L',333§
RENAIXEMENT, DEL,52§
FRANCESC MACIÀ, DE,65§
ANTONI TORRELLA, D',29§
CIUDAD REAL, DE,31§
PAU MARSAL, DE,4§
CASTELLAR, DE,29§
RASA, DE LA,2§
HISTORIADOR CARDÚS, DE L',107§
LLETRES, DE LES,12§
VALLÈS, DEL,167§
VALLÈS, DEL,167§
RASA, DE LA,6§
CISTERNA, DE LA,16§
AMPLE,41§
ÈGARA, D',229§
COL·LEGI, DEL,7§
DOCTOR FERRAN, DEL,104§
MONTCADA, DE,166§
CREU GRAN, DE LA,3§
VINT-I-CINC DE SETEMBRE, DEL,9§
SALVADOR BUSQUETS, DE,2§
GALVANI, DE,100§
TRIOMF, DEL,21§
ÈGARA, D',192§
ROGER DE LLÚRIA, DE,106§
ÀNGEL SALLENT, D',238§
GALILEU, DE,359§
VINYALS, DE,61§
MANRESA, DE,106§
MIQUEL VIVES, DE,30§
VINYALS, DE,61§
MARQUÈS DE COMILLAS, DEL,81§
MONTCADA, DE,600§
ÈGARA, D',134§
DIBUIXANT AVELLANEDA, DEL,48§
10-40§
10-05§
05-30§
08-23§
10-40§
05-32§
11-32§
05-35§
01-09§
11-18§
10-18§
12-37§
05-50§
12-37§
12-48§
07-00§
07-01§
11-34§
11-56§
02-33§
11-36§
12-05§
10-28§
10-49§
05-16§
10-39§
11-30§
07-13§
05-37§
05-21§
05-53§
06-20§
06-30§
07-03§
06-56§
06-05§
11-15§
01-25§
05-44§
11-42§
06-16§
11-50§
09-50§
10-23§
10-21§
01-17§
10-42§
06-02§
10-13§
10-28§
05-13§
05-39§
06-37§
03-10§
05-17§
12-35§
12-34§
07-42§
01-40§
12-52§
11-15§
08-02§
07-15§
05-20§
10-09§
11-50§
11-35§
06-40§
07-20§
11-20§
12-56§
12-45§
06-46§
03-20§
12-15§
05-14§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARQUEZ CONEJO CLAUDIO§
MARTINEZ GONZALEZ MARIA ISABEL§
MARTINEZ LLOBET JUAN§
MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO§
MARTINEZ RODRIGUEZ SERGIO§
MARTINEZ RODRIGUEZ SERGIO§
MAURESO CID JUAN JOSE§
MEDINA HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL§
MENARGUEZ FERNANDEZ JOSE§
MINAYA COLOMERA TRINIDAD§
MOISE MUGUREL§
MOISE MUGUREL§
MOLINA GONZALEZ ADELA§
MOLINA GONZALEZ ADELA§
MOLINA MARTINEZ M EUGENIA§
MOLINA SANTAELLA FRANCISCO§
MORALES TEIXIDO CARLOS EUSEBIO§
MORALES TEIXIDO CARLOS EUSEBIO§
MORENO GUINDOS MIGUEL§
MOYA PRIETO MARGARITA§
MOYA PRIETO MARGARITA§
MULIK KOWALEC ROBERT LUKASZ§
MURRAY DALE§
NAVARRO GUILLEN ANNA§
NAVARRO ORTIZ LAURA§
NAVARRO ORTIZ LAURA§
NEPORMOSENO VEGA M. LUISA§
NEPORMOSENO VEGA M. LUISA§
NUÑEZ CARRASCO JUAN J.§
OCHOA BARBA MONTSERRAT§
OULAD AHMED ALI§
PAREDES ARIAS DANIEL ANTONIO§
PERES FONT CARLES§
PEREZ CASTELLANOS VIDAL§
PEREZ GONZALEZ CAROLINA§
PEREZ JORDAN JOSE§
PEREZ JULIBERT IVAN§
PEREZ SORIANO ALBERTO§
PETER BURK I CIA, SC§
PRATS ESCUDERO ALEJANDRO§
PRIETO'S SCP§
PRODUCTES I SERVEIS DE BELLESA SCCL§
QUESADA VILA LAURA§
REYES GIMENEZ ASUNCION§
RICO ALCARAZ JOSE§
RIVERA CASTILLO AMPARO§
RODRIGUEZ JODAR ANA MARIA§
RODRIGUEZ ORTUÑO FRANCISCO JESUS§
ROMAÑACH MUNILL M ASUNCION§
ROMERA TORRENS JUAN§
ROSA DE LA CRUZ SUSANA§
ROVIRA FRANQUESA MAGDALENA§
RUBIA MARTINEZ JUAN§
RUIZ SANCLEMENT JUAN§
SALAZAR FERNANDEZ RICHAR§
SALO ZARAGOZA JOSE§
SANCHEZ BECEDAS JULIO§
SANCHEZ LOPEZ ANTONIO§
SANCHEZ MUÑOZ ANGELES§
SERNA VERGARA MA IMMACULADA§
SERRA SANSO JOAN§
SERRANO CANOVAS HECTOR§
SERVICIOS TAMA SA§
SIERRA MEDINA NURIA§
SOLANA PONS RUTH§
SUAREZ RAMOS Mª DOLORES§
TABOADA VILA JOSE§
TIBURCIO MUÑOZ XAVIER§
TIBURCIO MUÑOZ XAVIER§
TOMAS MORENO JUAN§
TORRES LAZARO FRANCISCO§
ULLES MEROÑO JOSEP§
VERGARA ARRABAL KAREN§
VIÑALS PILA JORGE§
YAGUE LUQUE MARTA§
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 83
Administració Local
Terrassa, 11 de febrer de 2009.
La secretària dels expedients sancionadors,
Joana Garcia i Pastor.
022009005105
A
Terrassa
Serveis Econòmics
EDICTE
El Recaptador Municipal, faig saber que:
pel present edicte es notifica a les persones
que es relacionen a continuació les sancions
que els han estat imposades com a infractors
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, ja que no s'han
pogut practicar directament, malgrat haver-se
intentat individualment.
Els afectats podran, interposar potestativament recurs de reposició davant la Tinent
d'Alcalde d'Acció Territorial i Serveis Urbans
en el termini d'un mes, o bé recurs Contenciós-Administratiu davant els Jutjats de lo
contenciós-administratiu en el termini de dos
mesos comptats des de la notificació de la
present. En el cas d'interposar recurs de reposició, no es podrà interposar el recurs contenciós-administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
Per fer efectives les liquidacions s'haurà de
comparèixer en les oficines municipals ubicades a la Pl. Didó núm. 5, per tal d'obtenir
el document cobratori, igualment podrà efectuar-se el pagament per gir postal o transferència bancària, indicant nom, cognoms, i
número de denúncia.
Un cop transcorregut el període voluntari
d'ingrés sense que aquest s'hagi efectuat, es
procedirà al cobrament en via de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec del 20 % i acreditant-se els interessos de
demora.
La codificació de les infraccions correspon
a les taules que es van fer públiques en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 184 del
dia 3 d'agost de 2006.
DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§
DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§
IMPORT#
DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§
DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§
IMPORT#
P08503837§
P08502847§
P08441386§
E080106801§
E080402134§
P08439955§
E080106821§
E080106841§
E080106984§
E080606474§
E080905655§
E080905974§
E080906118§
E081405873§
E081406268§
E082105128§
E082403543§
E082403576§
E082403613§
P08502278§
P08441388§
E080705038§
E082403692§
E082105088§
P08499997§
E081405843§
P08503650§
E080905886§
E081503924§
P08438656§
GJ8192645§
G08195986§
PC8438710§
P08441559§
GJ8192802§
G08197006§
E080402263§
G08196644§
P08437308§
P08502768§
E080705129§
E082105139§
P08504415§
G08196999§
P08439965§
P08502890§
E080107260§
E080905939§
08-09-04§
08-09-05§
08-09-05§
08-09-09§
08-09-04§
08-09-03§
08-09-09§
08-09-10§
08-09-16§
08-09-26§
08-09-06§
08-09-19§
08-09-24§
08-09-09§
08-09-27§
08-09-08§
08-09-16§
08-09-17§
08-09-18§
08-09-09§
08-09-05§
08-09-12§
08-09-20§
08-09-05§
08-09-10§
08-09-08§
08-09-19§
08-09-16§
08-09-17§
08-09-03§
08-05-21§
08-09-12§
08-09-04§
08-09-17§
08-05-22§
08-10-01§
08-09-19§
08-09-24§
08-09-05§
08-08-20§
08-09-15§
08-09-08§
08-09-16§
08-10-01§
08-09-25§
08-09-18§
08-09-23§
08-09-19§
60,00#
90,00#
90,00#
20,00#
20,00#
150,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
150,00#
90,00#
20,00#
20,00#
20,00#
48,00#
20,00#
60,00#
20,00#
20,00#
90,00#
350,00#
60,00#
48,00#
60,00#
350,00#
60,00#
20,00#
60,00#
60,00#
60,00#
20,00#
20,00#
96,00#
60,00#
120,00#
96,00#
20,00#
20,00#
E081103088§
E082403740§
E080606127§
G08196601§
P08525789§
G08196010§
P08335014§
E080106743§
E080107137§
E080205350§
E080205461§
E080402264§
E080501932§
E080606156§
E080705093§
E081103029§
E082403709§
G08196681§
G08196539§
P08437326§
P08501243§
P08509653§
G08196051§
G08196383§
P08502881§
G08196117§
E080107050§
G08196866§
P08008484A§
P08503187§
E080606058§
E080107088§
E080501809§
E081206059§
E081206096§
P08435266§
G08196226§
PJ8499657§
E081405956§
P08437309§
G08196501§
P08500792§
PD8548226§
E080107069§
P08503987§
G08196230§
P08438066§
08-09-22§
08-09-25§
08-09-15§
08-09-18§
08-09-19§
08-09-08§
08-09-08§
08-09-08§
08-09-20§
08-09-08§
08-09-15§
08-09-19§
08-09-18§
08-09-16§
08-09-13§
08-09-04§
08-09-20§
08-09-20§
08-09-17§
08-09-09§
08-09-02§
08-09-21§
08-09-16§
08-09-13§
08-09-16§
08-09-10§
08-09-18§
08-10-02§
08-08-07§
08-09-18§
08-09-09§
08-09-19§
08-09-15§
08-09-08§
08-09-09§
08-09-16§
08-09-10§
08-05-22§
08-09-10§
08-09-05§
08-09-19§
08-09-09§
08-06-11§
08-09-19§
08-09-09§
08-09-10§
08-09-04§
20,00#
20,00#
20,00#
60,00#
90,00#
48,00#
60,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
96,00#
48,00#
48,00#
96,00#
90,00#
48,00#
48,00#
90,00#
60,00#
20,00#
90,00#
350,00#
48,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
60,00#
60,00#
350,00#
20,00#
48,00#
90,00#
48,00#
96,00#
20,00#
48,00#
60,00#
90,00#
B-7478-WV§
5745CTG§
B-6572-UH§
6968BLW§
6968BLW§
6968BLW§
B-6364-VL§
B-6364-VL§
B-6364-VL§
B-6364-VL§
B-6364-VL§
B-6364-VL§
B-6364-VL§
B-6364-VL§
B-6364-VL§
B-6364-VL§
B-6364-VL§
B-6364-VL§
B-6364-VL§
B-9975-VK§
SO-6490-F§
B-4364-XB§
B-4364-XB§
3343BRW§
B-1884-TX§
4598DDG§
7487CBC§
5243DJW§
5243DJW§
0772DVT§
1338FWT§
B-1949-ST§
9334DLV§
B-1372-PT§
B-9747-ND§
B-4698-WK§
9745FPG§
6558CPM§
B-5675-SM§
3509DBN§
6780DBT§
6780DBT§
7472CZZ§
9552DKX§
B-6734-TH§
B-0954-UW§
B-0464-TN§
B-0464-TN§
2061§
3054§
2210§
2070§
2070§
2125§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2071§
2070§
2070§
2125§
3033§
2071§
2070§
2070§
3053§
2071§
2091§
2070§
2070§
2158§
2999§
2167§
2165§
2174§
2999§
2174§
2070§
2176§
2174§
2061§
2070§
2070§
2082§
2061§
2151§
2082§
2070§
2070§
VALLPARADÍS, DE,1§
ÀNGEL SALLENT, D',129§
TORREBONICA, DE,6§
MONTSERRAT, DE,152§
IRENEU, D',28§
PARE ALEGRE, DEL,4§
DOCTOR SALVÀ, DEL,12§
DOCTOR SALVÀ, DEL,12§
DOCTOR SALVÀ, DEL,12§
DOCTOR SALVÀ, DEL,10§
ANTONI TORRELLA, D',55§
DOCTOR SALVÀ, DEL,18§
DOCTOR SALVÀ, DEL,10§
DOCTOR SALVÀ, DEL,12§
ANTONI TORRELLA, D',69§
DOCTOR SALVÀ, DEL,10§
DOCTOR SALVÀ, DEL,12§
DOCTOR SALVÀ, DEL,12§
DOCTOR SALVÀ, DEL,12§
VINT-I-DOS DE JULIOL, DEL,428§
TORREBONICA, DE,6§
COL·LEGI, DEL,23§
SANT LEOPOLD, DE,94§
JACQUARD, DE,53§
MARQUÈS DE COMILLAS, DEL,107§
NICOLAU TALLÓ, DE,134§
XÚQUER, DEL,6§
RELLINARS, DE,131§
RELLINARS, DE,175§
MAJOR,4§
PERIODISTA GRANÉ, DEL,137§
VINT-I-DOS DE JULIOL, DEL,120§
CASTELLAR, DE,19§
MARTÍ DÍEZ, DE,3§
SANT MARC, DE,40§
IRENEU, D',27§
MARE DE DÉU DELS ÀNGELS, DE LA,8§
TRIOMF, DEL,19§
FRANCESC MACIÀ, DE,22§
NACIONS, DE LES,1§
INFANT MARTÍ, DE L',61§
INFANT MARTÍ, DE L',59§
PONENT, DE,168§
MIQUEL VIVES, DE,95§
MONTCADA, DE,61§
JOSEP TARRADELLAS, DE,2§
FRA BONAVENTURA GRAN, DE,10§
MARTÍ DÍEZ, DE,31§
11-15§
10-25§
10-44§
12-40§
05-44§
04-15§
05-21§
10-28§
05-13§
10-03§
10-30§
05-49§
12-42§
10-25§
10-21§
10-12§
12-20§
10-24§
10-16§
12-42§
11-03§
05-30§
12-58§
05-42§
05-00§
05-51§
10-20§
12-51§
04-47§
10-45§
08-42§
12-36§
11-20§
11-59§
03-52§
06-24§
05-45§
06-33§
10-08§
09-56§
11-03§
10-53§
11-40§
12-19§
01-40§
09-19§
11-54§
09-54§
ALCALA TAMAYO EMILIA§
ALMANSA LOPEZ BRAULIO§
ARAGON CABRERIZO Mª TERESA§
ATENCIA PATO JUAN JOSE§
ATENCIA PATO JUAN JOSE§
ATENCIA PATO JUAN JOSE§
ATENCIA PATO SERGIO§
ATENCIA PATO SERGIO§
ATENCIA PATO SERGIO§
ATENCIA PATO SERGIO§
ATENCIA PATO SERGIO§
ATENCIA PATO SERGIO§
ATENCIA PATO SERGIO§
ATENCIA PATO SERGIO§
ATENCIA PATO SERGIO§
ATENCIA PATO SERGIO§
ATENCIA PATO SERGIO§
ATENCIA PATO SERGIO§
ATENCIA PATO SERGIO§
BAGUER ORTIZ DAVID§
BLANCO GIMENO DANIEL§
CADAFALCH DIAZ MARTA§
CADAFALCH DIAZ MARTA§
CARBALLO FERNANDEZ MOISES§
CARDENETE LOMBARDIA PEDRO§
CASARES VILCHES ISIDORA§
CENTELLES DOMINGUEZ JORDI§
CERVERA GUARDIA CARLOS§
CERVERA GUARDIA CARLOS§
CHIOSEA NICOLAE§
CONSTRUCCIONES EMEDEVA SL§
EL MAMOUN ABDELAZIZ§
FERRANDO MILLA RAFAEL§
FONT GARCIA JUAN JOSE LUIS§
FOREST INVERSIONS SL§
GANDARA PONT ANTONIO§
GARCIA GARCIA SONIA§
GARCIA YESTE ENCARNACION§
GIMENEZ GOMEZ ALBERTO ANDRES§
GOMEZ PINEDO PEDRO ANTONIO§
GONZALEZ MARTIN MANUEL§
GONZALEZ MARTIN MANUEL§
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN C.§
HERNANDEZ GARCIA CARLOS GUSTAVO§
HERRERA GONZALEZ HECTOR§
IBAÑEZ ALVAREZ PABLO§
JUAREZ RAMIREZ ANA DOLORES§
JUAREZ RAMIREZ ANA DOLORES§
B-0464-TN§
B-0464-TN§
3565FGJ§
B-3648-UW§
2128DWW§
4115BHR§
B-9086-UV§
1600BJT§
1600BJT§
1600BJT§
1600BJT§
1600BJT§
1600BJT§
1600BJT§
1600BJT§
1600BJT§
1600BJT§
2445DCP§
1515DJC§
B-1634-TL§
B-1634-TL§
5355GHM§
1929BYX§
0472CXS§
8739BTJ§
4637DPX§
5190BCR§
0127FPV§
B-1550-SX§
B-0558-OW§
B-2364-PV§
1902CZG§
1902CZG§
1902CZG§
1902CZG§
2010CPN§
B-7653-WD§
5419FGT§
B-0702-PH§
0602DLT§
7080BJF§
9288CKR§
3911FTJ§
B-6364-UK§
B-5018-TZ§
3179BGS§
C6287BHV§
2070§
2070§
2070§
2167§
2160§
2090§
2061§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2071§
2071§
2070§
2070§
2071§
2208§
2090§
3053§
2082§
3054§
3053§
2090§
3054§
2167§
2071§
2210§
2192§
2090§
2070§
2071§
2070§
2071§
2071§
2174§
2213§
2999§
2071§
2165§
2210§
2090§
2082§
2070§
2090§
2061§
3094§
FRA BONAVENTURA GRAN, DE,3§
FRA BONAVENTURA GRAN, DE,10§
SANT FRANCESC, DE,74§
MUNTANYA, DE LA,2§
PONTEVEDRA, DE,1§
POMPEU FABRA, DE,57§
CONCÒRDIA, DE LA,1§
INDÚSTRIA, DE LA,14§
INDÚSTRIA, DE LA,14§
SURIS, DE,5§
SANT ISIDRE, DE,106§
MARE DE DÉU DELS ÀNGELS, DE LA,20§
SANT ISIDRE, DE,67§
SANT ISIDRE, DE,98§
INDÚSTRIA, DE LA,7§
INDÚSTRIA, DE LA,14§
INDÚSTRIA, DE LA,15§
JOSEP TARRADELLAS, DE,36§
BALMES, DE,7§
POMPEU FABRA, DE,84§
MARE DE DÉU DE LA BALMA, DE LA,6§
PERIODISTA GRANÉ, DEL,198§
URQUINAONA, D',40§
MONTURIOL, DE,60§
ANTONI MAURA, D',5§
SANT FRANCESC, DE,81§
ANTONI TORRELLA, D',44§
CAMPIONES OLÍMPIQUES, DE LES,6§
AGRICULTURA, DE L',6§
MONTSERRAT, DE,27§
MOSSÈN A. RODAMILANS, DE,190§
CERVANTES, DE,111§
CERVANTES, DE,121§
CERVANTES, DE,121§
CERVANTES, DE,121§
ÈGARA, D',231§
FREDERIC MISTRAL, DE,2§
PROVENÇA, DE,150§
VÁZQUEZ DE MELLA, DE,22§
GIRONA, DE,186§
WATT, DE,2§
TORRENT, DEL,156§
DOCTOR FERRAN, DEL,88§
MATADEPERA, DE,53§
TORRENT, DEL,148§
PI I MARGALL, DE,179§
NACIONS, DE LES,20§
11-09§
12-54§
05-13§
04-30§
07-42§
07-08§
12-35§
11-53§
10-11§
05-49§
04-59§
05-45§
12-31§
11-12§
12-36§
10-50§
06-03§
05-57§
03-01§
09-42§
10-24§
02-16§
10-46§
05-01§
12-00§
05-43§
12-46§
11-34§
04-30§
07-20§
10-40§
11-06§
12-05§
12-40§
12-38§
09-52§
08-35§
06-45§
12-49§
10-25§
10-22§
03-30§
08-00§
10-08§
03-29§
11-23§
07-14§
JUAREZ RAMIREZ ANA DOLORES§
JUAREZ RAMIREZ ANA DOLORES§
JUAREZ RAMIREZ MANUELA§
LABARIAS VICENTE ESTHER§
LAKSIOUAR SIDI MOHAMED§
LORES TORRES SUSANA§
LOUARRADI HASSAN§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARIN ALFEREZ M. TERESA§
MARTIN GUTIERREZ JOSE MARIA§
MINAYA COLOMERA TRINIDAD§
MOISE MUGUREL§
MOISE MUGUREL§
MONTSERRAT POLL JOAN§
MONZON JIMENEZ M. CARMEN§
MORALES CARDENAS JOSE LUIS§
MORENO FERNANDEZ A. MARIA§
MORENO JIMENEZ JOSE ANTONIO§
MORENO SANCHEZ LAURA§
NAVARRO TOMAS CONCEPCION§
PAZ ROMERO FCO JAVIER§
PEREZ OLIVA JUAN J.§
PEÑARROYA SERAROLS MARTA§
PIFERRER PLA MONICA§
PIFERRER PLA MONICA§
PIFERRER PLA MONICA§
PIFERRER PLA MONICA§
PLAZA MARTINEZ PAULINA§
PRATS SEVILLANO JORGE§
PROMOJU CONSTRUCCIONES SL§
RAYA SANCHEZ DE LEON JONATAN§
ROZAS DURAN OLIVER§
RUIZ RODRIGUEZ FRANCISCO§
SANCHEZ ORTI CARMEN§
SIERRA RODRIGUEZ JORGE§
SORIANO CARVAJAL JUAN MIGUEL§
TAFYT LARBI§
VILA DO SANTOS ADRIANA§
VILLAR FALCO MARC VICTOR§
Terrassa, 11 de febrer de 2009.
El recaptador municipal, Miquel Àngel
Gamell i Farré.
022009005113
A
Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix
ANUNCI
Per Decret de la Presidència d'aquesta
EMD s'ha aprovat inicialment el Pla Especial
de millora urbana de reordenació del sostre
existent a la parcel·la del passeig del Prat, 18,
presentat pel Sr. Yuri Sánchez Briz.
Aquest acord resta exposat al públic pel
termini de un mes als efectes d'examen i
reclamació dels interessats.
Valldoreix, 04 de febrer de 2009.
La Presidenta, Montserrat Turu Rosell.
022009005342
A
Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix
ANUNCI
L'Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix ha adjudicat mitjançant el Decret
de Presidència núm.53, de data 21 de gener
de 2009, el contracte d'obres de les obres
Núm. 41 / Pàg. 84
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
d'execució del Projecte de rehabilitació de
Sala d'actes, arxiu i espais exteriors a l'EMD
de Valldoreix d'acord les següents condicions:
1. Entitat adjudicadora
Entitat municipal descentralitzada de Valldoreix.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: d'execució del
Projecte de rehabilitació de Sala d'actes,
arxiu i espais exteriors a l'EMD de Valldoreix.
b) Lloc d'execució: Valldoreix.
d) BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de
publicació de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ
O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA núm.303, de data
18/12/2008, i Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm.5281, de data 18/12/2008.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 449.611,13 EUR, IVA inclòs.
5. Adjudicació
a) Per Decret de Presidència núm.53/09,
de data 21 de gener de 2009.
b) Adudicatari: Iberland.
c) Import de l'adjudicació: 418.552,31
EUR (IVA inclòs).
Valldoreix, 21 de gener de 2009.
La Presidenta, Montserrat Turu i Rosell.
Viladecans
del Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de
novembre, pel qual es crea el Fons Estatal
d'Inversió Local, que el nou personal que el
contractista necessiti ocupar per a l'execució
de les obres es trobi en situació de desocupació, de conformitat amb l'establert al plec de
clàusules administratives particulars.
4. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a.- Tramitació: Urgent.
b.- Procediment: Obert.
5. Pressupost base de licitació:
752.546,93 EUR (inclosos l'IVA, el benefici industrial i les despeses generals), d'acord
amb el següent detall:
Import sense IVA: 648.747,35 EUR
IVA 16%: 103.799,58 EUR
No s'acceptarà cap proposició que excedeixi d'aquestes quantitats.
6. Garanties
a.- Provisional: Queda dispensada.
b.- Definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació (exclòs l'IVA)
7. Obtenció de la documentació i informació
a.- Entitat: Ajuntament de Viladecans. Àrea
d'Economia i Gestió Interna.
b.- Domicili: C/ de les Sitges, núm. 6.
c.- Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
d.- Telèfon: 936 351 800 (Ext. 5193, 2955,
1958 i 1992).
e.- Fax: 936 374 140.
f.- Data límit d'obtenció de documentació
i informació: fins el 2 de març de 2009, de
9.00 a 14.00 hores.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació del contractista:
ANUNCI DE LICITACIÓ
Nota informativa: El contracte resultant de
la present licitació està finançat mitjançant el
Fons d'Inversió Local per l'Ocupació (Govern
d'Espanya).
1. Entitat adjudicadora
a.- Organisme: Ajuntament de Viladecans.
c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840 Viladecans
(Barcelona), Tel: 936 351 800, Fax: 936 37
41 40.
b.- Dependència que tramita l'expedient:
Àrea d'Economia i Gestió Interna/ Oficina
d'Assessorament Jurídic i Innovació/ Contractació i Compres.
c.- Número d'expedient:
AEP/AEGI/Contractació/2009/32
FEIL/2008/21
2. Objecte del contracte
a.- Descripció de l'objecte: execució de
les obres d'adequació de 25 cruïlles del casc
antic i de l'Eixample de Viladecans, d'acord
amb les especificacions que es detallen al
projecte executiu de les obres, al plec de
prescripcions tècniques i amb les condicions
establertes al plec de clàusules administratives particulars.
b.- Divisió per lots i número: No.
c.- Lloc d'execució: Viladecans (Barcelona).
d.- Termini d'execució del contracte: 6
mesos.
3. Condició especial d'execució del
contracte:
Serà condició d'execució del contracte, de
conformitat amb allò disposat a l'article 9.2
022009005343
A
Primer. - Suplir la Sra. Idoia Baixench
Rodríguez, Regidora d'aquesta corporació,
en l'exercici de les competències delegades
específicament per Decret de l'Alcaldia de
data 16 de juny de 2007, pel qual s'aprova el
cartipàs municipal, i durant el termini corresponent a la situació de baixa per maternitat,
per la Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis
Personals, Sra. Gisela Navarro Fuster.
(....).
Viladecans, 6 de febrer de 2009.
La Tinent d'Alcalde de l'Àrea dEconomia i
Gestió Interna, María Salmerón Chacón.
022009005317
A
Viladecans
EDICTE
Es fa públic, que aquesta Alcaldia mitjançant Decret de data 29 de gener de 2009,
ha disposat el següent:
Grup: G
Subgrup: 6
Categoria: D
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya al plec
de clàusules administratives particulars.
9. Presentació de les ofertes
a.- Data límit de presentació: fins el dia 2
de març de 2009, de 9.00 a 14.00 hores.
b.- Documentació a presentar: la que es
ressenya al plec de clàusules administratives
particulars.
c.- Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Viladecans.
2. Domicili: c/ de les Sitges núm. 6, (Registre d'Entrada).
3. Localitat i codi postal: Viladecans.
08840.
d.- Termini durant el qual el licitador
estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres
mesos, comptadors des de la data d'obertura
de les proposicions.
e.- Admissió de variants: No.
10. Apertura de les ofertes
a.- Entitat: Ajuntament de Viladecans. Àrea
d'Economia i Gestió Interna.
b.- Domicili: c/ de les Sitges núm. 6.
c.- Localitat: Viladecans.
d.- Data: 9 de març de 2009.
f.- Hora: A les 12.00 hores.
11. Altres informacions
Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i al projecte executiu de les
obres.
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 85
Administració Local
12. Criteris d'adjudicació i d'avaluació de les ofertes:#
§
§
1§
2§
3§
4§
5§
Volum de mà d'obra en execució del contracte§
Millores en relació a altres mesures de foment de l'ocupació§
Millores ampliació del termini de garantia§
Millores redacció as-built treballs realitzats en suport informàtic§
Ml suplementaris de vorada de granit§
13. Despeses dels anuncis
A càrrec de l'adjudicatari.
14. Perfil del contractant:
www.viladecans.cat
Viladecans, 12 de febrer de 2009.
Viladecans
ANUNCI DE LICITACIÓ
Nota informativa: El contracte resultant de
la present licitació està finançat mitjançant el
Fons d'Inversió Local per l'Ocupació (Govern
d'Espanya).
1. Entitat adjudicadora
a.- Organisme: Ajuntament de Viladecans.
c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840 Viladecans
(Barcelona), Tel: 936 351 800, Fax: 936 37
41 40.
b.- Dependència que tramita l'expedient:
Àrea d'Economia i Gestió Interna/ Oficina
d'Assessorament Jurídic i Innovació/ Contractació i Compres.
c.- Número d'expedient:
AEP/AEGI/Contractació/2009/33
FEIL/2008/22
2. Objecte del contracte
a.- Descripció de l'objecte: execució de
les obres de substitució de pistes esportives,
paviments i enllumenat exterior en diversos
centres d'educació infantil i primària de Viladecans i adequació del poliesportiu municipal, d'acord amb les especificacions que es
detallen al projecte executiu de les obres, al
plec de prescripcions tècniques i amb les
condicions establertes al plec de clàusules
administratives particulars.
b.- Divisió per lots i número: No.
c.- Lloc d'execució: Viladecans (Barcelona).
d.- Termini d'execució del contracte: 40
dies laborables.
3. Condició especial d'execució del
contracte:
Serà condició d'execució del contracte, de
conformitat amb allò disposat a l'article 9.2
Punts#
§
§
30#
10#
10#
10#
8#
6§
7§
M2 suplementaris de paviment de panot§
M2 suplementaris de paviment asfàltic§
Punts#
§
CRITERIS
8§
Millores en relació a la proposta tècnica (Estudi del projecte, pla de
treball, equip tècnic i organització)§
7#
5#
AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR§
#
20#
La Tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Economia
i Gestió Interna, Maria Salmerón Chacón.
022009005610
A
del Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de
novembre, pel qual es crea el Fons Estatal
d'Inversió Local, que el nou personal que el
contractista necessiti ocupar per a l'execució
de les obres es trobi en situació de desocupació, de conformitat amb l'establert al plec de
clàusules administratives particulars.
4. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a.- Tramitació: Urgent.
b.- Procediment: Obert.
5. Pressupost base de licitació:
588.531,15 EUR (inclosos l'IVA, el benefici industrial i les despeses generals), d'acord
amb el següent detall:
Import sense IVA: 507.354,44 EUR
IVA 16%: 81.176,71 EUR
No s'acceptarà cap proposició que excedeixi d'aquestes quantitats.
6. Garanties
a.- Provisional: Queda dispensada.
b.- Definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació (exclòs l'IVA)
7. Obtenció de la documentació i informació
a.- Entitat: Ajuntament de Viladecans. Àrea
d'Economia i Gestió Interna.
b.- Domicili: C/ de les Sitges, núm. 6.
c.- Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
d.- Telèfon: 936 351 800 (Ext. 5193, 2955,
1958 i 1992).
e.- Fax: 936 374 140.
f.- Data límit d'obtenció de documentació
i informació: fins el 2 de març de 2009, de
9.00 a 14.00 hores.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació del contractista:
Grup§
Subgrup§
Categoria#
C§
C§
I§
2§
6§
1§
C#
C#
A#
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya al plec
de clàusules administratives particulars.
9. Presentació de les ofertes
a.- Data límit de presentació: fins el dia 2
de març de 2009, de 9.00 a 14.00 hores.
b.- Documentació a presentar: la que es
ressenya al plec de clàusules administratives
particulars.
c.- Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Viladecans.
2. Domicili: c/ de les Sitges núm. 6, (Registre d'Entrada).
3. Localitat i codi postal: Viladecans.
08840.
d.- Termini durant el qual el licitador
estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres
mesos, comptadors des de la data d'obertura
de les proposicions.
e.- Admissió de variants: No.
10. Apertura de les ofertes
a.- Entitat: Ajuntament de Viladecans. Àrea
d'Economia i Gestió Interna.
b.- Domicili: c/ de les Sitges núm. 6.
c.- Localitat: Viladecans.
d.- Data: 9 de març de 2009.
f.- Hora: A les 12.15 hores.
11. Altres informacions
Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i al projecte executiu de les
obres.
12. Criteris d'adjudicació i d'avaluació de les ofertes:#
§
§
§
CRITERIS D'APLICACIÓ
1§
2§
3§
Volum de mà d'obra en execució del contracte§
Millores en relació a altres mesures de foment de l'ocupació§
Millores increment amidaments i preus contradictoris§
AUTOMÀTICA§
Punts#
§
§
#
4§
Millores ampliació termini de garantia§
§
CRITERIS
5§
Millores en memòria d'execució§
30#
10#
30#
Punts#
AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR§
10#
#
10#
Núm. 41 / Pàg. 86
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
§
§
6§
Millores en relació a planing valorat§
13. Despeses dels anuncis
A càrrec de l'adjudicatari.
14. Perfil del contractant:
www.viladecans.cat
Viladecans, 12 de febrer de 2009.
Viladecans
EDICTE
Es fa públic que la Junta de Govern Local
en la sessió extraordinària realitzada el dia
12 de febrer de 2009, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
«Primer.- Aprovar inicialment el projecte
d'obres locals ordinàries denominat "Obres
de reordenació de 30 cruïlles i el pas de vianants de la carretera de Barcelona front a l'avinguda de la Torre Roja. pla d'accessibilitat
2ª. fase al municipi de Viladecans" que
inclou les obres d'adequació de 25 cruïlles
del casc antic i de l'eixample de Viladecans
corresponents al fons estatal d'inversió local
FEIL/2008/21. (Exp. AEP/AEGI/Contractació/2009/32), per un pressupost total d'execució d'un milió trenta-cinc mil tres-cents
vuitanta-vuit euros amb trenta-tres cèntims
(1.035.388,33 EUR) l'IVA inclòs.
Viladecans
ANUNCI DE LICITACIÓ
Nota informativa: El contracte resultant de
la present licitació està finançat mitjançant el
Fons d'Inversió Local per l'Ocupació (Govern
d'Espanya).
1. Entitat adjudicadora
a.- Organisme: Ajuntament de Viladecans.
c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840 Viladecans
(Barcelona), Tel: 936 351 800, Fax: 936 37
41 40.
b.- Dependència que tramita l'expedient:
Àrea d'Economia i Gestió Interna/ Oficina
d'Assessorament Jurídic i Innovació/ Contractació i Compres.
c.- Número d'expedient:
AEP/AEGI/Contractació/2009/34
FEIL/2008/23
2. Objecte del contracte
a.- Descripció de l'objecte: execució de
les obres consistents en la construcció de
diversos prismes de telecomunicacions per al
subministrament de fibra òptica en diversos
edificis públics de Viladecans, millores de la
xarxa i adequació de local destinat a node de
fibra òptica, d'acord amb les especificacions
Punts#
§
§
5#
7§
Millores en el programa d'actuacions mediambientals§
Punts#
5#
La Tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Economia
i Gestió Interna, Maria Salmerón Chacón.
022009005612
A
Segon. Aprovar, conforme al previst a l'art.
50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, la tramitació d'urgència del procediment per a l'aprovació del projecte d'obres
locals ordinàries anomenat "Obres de reordenació de 30 cruïlles i el pas de vianants de la
carretera de Barcelona front a l'avinguda de
la Torre Roja. pla d'accessibilitat 2ª. fase al
municipi de Viladecans" que inclou les obres
d'adequació de 25 cruïlles del casc antic i de
l'eixample de Viladecans corresponents al
fons estatal d'inversió local FEIL/2008/21.
(Exp. AEP/AEGI/Contractació/2009/32). La
tramitació per urgència suposarà la reducció
dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit
d'informació pública del projecte es redueix
a quinze dies.
Tercer.- Sotmetre a informació pública el
Projecte aprovat inicialment durant 15 dies
hàbils, publicant-se la seva aprovació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Quart.- Considerar aprovat definitivament
el Projecte d'obres locals ordinàries si durant
el període d'informació pública del mateix
no es produïssin al·legacions, havent-se d'emetre el corresponent certificat administratiu
per part del secretari municipal de l'anterior
extrem, que haurà d'incloure's a l'expedient
administratiu. L'acord d'aprovació definitiva,
o el certificat administratiu esmentat quan
correspongui, es publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la
corporació.»
Viladecans, 13 de febrer de 2009.
La Tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Economia
i Gestió Interna, Maria Salmerón Chacón.
que es detallen al projecte executiu de les
obres, al plec de prescripcions tècniques i
amb les condicions establertes al plec de
clàusules administratives particulars.
b.- Divisió per lots i número: No.
c.- Lloc d'execució: Viladecans (Barcelona).
d.- Termini d'execució del contracte: 146
dies laborables.
3. Condició especial d'execució del
contracte:
Serà condició d'execució del contracte, de
conformitat amb allò disposat a l'article 9.2
del Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de
novembre, pel qual es crea el Fons Estatal
d'Inversió Local, que el nou personal que el
contractista necessiti ocupar per a l'execució
de les obres es trobi en situació de desocupació, de conformitat amb l'establert al plec de
clàusules administratives particulars.
4. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a.- Tramitació: Urgent.
b.- Procediment: Obert.
5. Pressupost base de licitació:
524.733,98 EUR (inclosos l'IVA, el benefici industrial i les despeses generals), d'acord
amb el següent detall:
Import sense IVA: 452.356,88 EUR
IVA 16%: 72.377,10 EUR
No s'acceptarà cap proposició que excedeixi d'aquestes quantitats.
6. Garanties
a.- Provisional: Queda dispensada.
b.- Definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació (exclòs l'IVA)
7. Obtenció de la documentació i informació
a.- Entitat: Ajuntament de Viladecans. Àrea
d'Economia i Gestió Interna.
b.- Domicili: C/ de les Sitges, núm. 6.
c.- Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
d.- Telèfon: 936 351 800 (Ext. 5193, 2955,
1958 i 1992).
e.- Fax: 936 374 140.
f.- Data límit d'obtenció de documentació
i informació: fins el 2 de març de 2009, de
9.00 a 14.00 hores.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació del contractista:
Grup: I
Subgrup: 7
Categoria: D
b) Solvència econòmica, financera, tècni-
022009005616
A
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 87
Administració Local
ca i professional: la que es ressenya al plec
de clàusules administratives particulars.
9. Presentació de les ofertes
a.- Data límit de presentació: fins el dia 2
de març de 2009, de 9.00 a 14.00 hores.
b.- Documentació a presentar: la que es
ressenya al plec de clàusules administratives
particulars.
c.- Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Viladecans.
2. Domicili: c/ de les Sitges núm. 6, (Regis-
tre d'Entrada).
3. Localitat i codi postal: Viladecans.
08840.
d.- Termini durant el qual el licitador
estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres
mesos, comptadors des de la data d'obertura
de les proposicions.
e.- Admissió de variants: No.
10. Apertura de les ofertes
a.- Entitat: Ajuntament de Viladecans. Àrea
d'Economia i Gestió Interna.
b.- Domicili: c/ de les Sitges núm. 6.
c.- Localitat: Viladecans.
d.- Data: 9 de març de 2009.
f.- Hora: A les 12.30 hores.
11. Altres informacions
Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i al projecte executiu de les
obres.
12. Criteris d'adjudicació i d'avaluació de les ofertes:#
§
§
Punts#
CRITERIS D'APLICACIÓ
1§
2§
3§
AUTOMÀTICA#
Volum de mà d'obra en execució del contracte§
Millores en relació a altres mesures de foment de l'ocupació§
Millores increment amidaments i preus contradictoris§
13. Despeses dels anuncis
A càrrec de l'adjudicatari.
14. Perfil del contractant:
www.viladecans.cat
Viladecans, 12 de febrer de 2009.
Viladecans
ANUNCI DE LICITACIÓ
Nota informativa: El contracte resultant de
la present licitació està finançat mitjançant el
Fons d'Inversió Local per l'Ocupació (Govern
d'Espanya).
1. Entitat adjudicadora
a.- Organisme: Ajuntament de Viladecans.
c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840 Viladecans
(Barcelona), Tel: 936 351 800, Fax: 936 37
41 40.
b.- Dependència que tramita l'expedient:
Àrea d'Economia i Gestió Interna/ Oficina
d'Assessorament Jurídic i Innovació/ Contractació i Compres.
c.- Número d'expedient:
AEP/AEGI/Contractació/2009/35
FEIL/2008/24
2. Objecte del contracte
a.- Descripció de l'objecte: execució de
les obres de supressió de barreres arquitectòniques, adequació d'accessos, lavabos i cuines en diversos centres d'educació infantil i
primària de Viladecans (CEIP Amat Targa i
CEIP Pau Casals), d'acord amb les especificacions que es detallen al projecte executiu de
les obres, al plec de prescripcions tècniques i
amb les condicions establertes al plec de
clàusules administratives particulars.
b.- Divisió per lots i número: No.
c.- Lloc d'execució: Viladecans (Barcelona).
d.- Termini d'execució del contracte: 40
30#
10#
30#
§
§
4§
Millores ampliació termini de garantia§
CRITERIS
5§
6§
7§
Punts#
10#
AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR#
Millores en memòria d'execució§
Millores en relació a planing valorat§
Millores en el programa d'actuacions mediambientals§
10#
5#
5#
La Tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Economia
i Gestió Interna, Maria Salmerón Chacón.
022009005618
A
dies laborables.
3. Condició especial d'execució del
contracte:
Serà condició d'execució del contracte, de
conformitat amb allò disposat a l'article 9.2
del Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de
novembre, pel qual es crea el Fons Estatal
d'Inversió Local, que el nou personal que el
contractista necessiti ocupar per a l'execució
de les obres es trobi en situació de desocupació, de conformitat amb l'establert al plec de
clàusules administratives particulars.
4. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a.- Tramitació: Urgent.
b.- Procediment: Obert.
5. Pressupost base de licitació:
453.775,93 EUR (inclosos l'IVA, el benefici industrial i les despeses generals), d'acord
amb el següent detall:
Import sense IVA: 391.186,15 EUR
IVA 16%: 62.589,78 EUR
No s'acceptarà cap proposició que excedeixi d'aquestes quantitats.
6. Garanties
a.- Provisional: Queda dispensada.
b.- Definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació (exclòs l'IVA)
7. Obtenció de la documentació i informació
a.- Entitat: Ajuntament de Viladecans. Àrea
d'Economia i Gestió Interna.
b.- Domicili: C/ de les Sitges, núm. 6.
c.- Localitat i codi postal: Vilade-
cans.08840.
d.- Telèfon: 936 351 800 (Ext. 5193, 2955,
1958 i 1992).
e.- Fax: 936 374 140.
f.- Data límit d'obtenció de documentació
i informació: fins el 2 de març de 2009, de
9.00 a 14.00 hores.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació del contractista:
Grup: C
Subgrup: 4
Categoria: D
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya al plec
de clàusules administratives particulars.
9. Presentació de les ofertes
a.- Data límit de presentació: fins el dia 2
de març de 2009, de 9.00 a 14.00 hores.
b.- Documentació a presentar: la que es
ressenya al plec de clàusules administratives
particulars.
c.- Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Viladecans.
2. Domicili: c/ de les Sitges núm. 6, (Registre d'Entrada).
3. Localitat i codi postal: Viladecans.
08840.
d.- Termini durant el qual el licitador
estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres
mesos, comptadors des de la data d'obertura
de les proposicions.
e.- Admissió de variants: No.
10. Apertura de les ofertes
a.- Entitat: Ajuntament de Viladecans. Àrea
Núm. 41 / Pàg. 88
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
d'Economia i Gestió Interna.
b.- Domicili: c/ de les Sitges núm. 6.
c.- Localitat: Viladecans.
d.- Data: 9 de març de 2009.
f.- Hora: A les 12.45 hores.
11. Altres informacions
Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescrip-
cions tècniques i al projecte executiu de les
obres.
12. Criteris d'adjudicació i d'avaluació de les ofertes:#
§
§
1§
2§
3§
§
Criteris d'aplicació automàtica§
Volum de mà d'obra en execució del contracte§
Millores en relació a altres mesures de foment
de l'ocupació§
Millores increment amidaments i preus
contradictoris§
13. Despeses dels anuncis
A càrrec de l'adjudicatari.
14. Perfil del contractant:
www.viladecans.cat
Viladecans, 12 de febrer de 2009.
Viladecans
EDICTE
Es fa públic que la Junta de Govern Local
en la sessió extraordinària realitzada el dia
12 de febrer de 2009, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
«Primer.- Aprovar inicialment el Projecte
d'obres locals ordinàries denominat obres de
substitució de pistes esportives, paviments i
enllumenat exterior en diversos centres d'educació infantil i primària de Viladecans i
adequació del poliesportiu municipal (Exp.
ASP/AEGI/Contractació/2009/33
FEIL/2008/22), per un pressupost total d'execució de cinc-cents vuitanta-vuit mil cinccents trenta-un euros, amb quinze cèntims
(588.531,15 EUR) l'IVA inclòs.
Segon.- Aprovar, conforme al previst a
l'art. 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, la tramitació d'urgència del procediment per a l'aprovació del Projecte d'obres
locals ordinàries anomenat "obres de substitució de pistes esportives, paviments i enllumenat exterior en diversos centres d'educació infantil i primària de Viladecans i adequació del poliesportiu municipal" (Exp.
ASP/AEGI/Contractació/2009/33
FEIL/2008/22). La tramitació per urgència
suposarà la reducció dels terminis establerts
per aquest procediment a la meitat, de tal
manera que el tràmit d'informació pública
del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.- Sotmetre a informació pública el
Projecte aprovat inicialment durant 15 dies
hàbils, publicant-se la seva aprovació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Quart.- Considerar aprovat definitivament
el Projecte d'obres locals ordinàries si durant
el període d'informació pública del mateix
Punts#
#
30#
§
4§
§
10#
5§
6§
30#
7§
Punts#
§
Millores ampliació termini de garantia§
Criteris avaluables amb judici de valor§
Millores en memòria d'execució§
Millores en relació a planing valorat§
Millores en el programa d'actuacions
mediambientals§
10#
#
10#
5#
5#
La Tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Economia
i Gestió Interna, Maria Salmerón Chacón.
022009005621
A
no es produïssin al·legacions, havent-se d'emetre el corresponent certificat administratiu
per part del secretari municipal de l'anterior
extrem, que haurà d'incloure's a l'expedient
administratiu. L'acord d'aprovació definitiva,
o el certificat administratiu esmentat quan
correspongui, es publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la
corporació.»
Viladecans, 13 de febrer de 2009.
La Tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Economia
i Gestió Interna, Maria Salmerón Chacón.
022009005624
A
Viladecans
EDICTE
Es fa públic que la Junta de Govern Local
en la sessió extraordinària realitzada el dia
12 de febrer de 2009, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
«Primer.- Aprovar inicialment el Projecte
d'obres locals ordinàries denominat obres de
supressió de barreres arquitectòniques, adequació d'accessos, lavabos i cuines en diversos centres d'educació infantil i primària de
Viladecans (Exp. AEP/AEGI/Contractació/2009/35 - FEIL/2008/24), per un pressupost total d'execució de quatre-cents cinquanta-tres milset-cents setanta-cinc euros,
amb noranta-tres cèntims (453.775,93 EUR)
l'IVA inclòs.
Segon.- Aprovar, conforme al previst a
l'art. 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, la tramitació d'urgència del procediment per a l'aprovació del Projecte d'obres
locals ordinàries anomenat "obres de supressió de barreres arquitectòniques, adequació
d'accessos, lavabos i cuines en diversos centres d'educació infantil i primària de Viladecans" (Exp. AEP/AEGI/Contractació/2009/35 FEIL/2008/24). La tramitació per urgència
suposarà la reducció dels terminis establerts
per aquest procediment a la meitat, de tal
manera que el tràmit d'informació pública
del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.- sotmetre a informació pública el
Projecte aprovat inicialment durant 15 dies
hàbils, publicant-se la seva aprovació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Quart.- considerar aprovat definitivament
el Projecte d'obres locals ordinàries si durant
el període d'informació pública del mateix
no es produïssin al·legacions, havent-se d'emetre el corresponent certificat administratiu
per part del secretari municipal de l'anterior
extrem, que haurà d'incloure's a l'expedient
administratiu. L'acord d'aprovació definitiva,
o el certificat administratiu esmentat quan
correspongui, es publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la
corporació.»
Viladecans, 13 de febrer de 2009.
La Tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Economia
i Gestió Interna, Maria Salmerón Chacón.
022009005625
A
Viladecans
EDICTE
Es fa públic que la Junta de Govern Local
en la sessió extraordinària realitzada el dia
12 de febrer de 2009, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 89
Administració Local
"Primer.- Aprovar inicialment el Projecte
d'obres locals ordinàries denominat obres de
formació de nova marquesina, substitució de
tanques i ampliació de vorera en diversos
centres d'educació infantil i primària de Viladecans (Exp. AEP/AEGI/Contractació/2009/37
- FEIL/2008/26), per un pressupost total d'execució de cent dinou mil nou-cents vuitanta-sis euros, amb cinquanta-sis cèntims
(119.986,56 EUR) l'IVA inclòs.
Segon.- Aprovar, conforme al previst a
l'art. 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, la tramitació d'urgència del procediment per a l'aprovació del Projecte d'obres
locals ordinàries anomenat "obres de formació de nova marquesina, substitució de tanques i ampliació de vorera en diversos centres d'educació infantil i primària de Viladecans" (Exp. AEP/AEGI/Contractació/2009/37 FEIL/2008/26). La tramitació per urgència
suposarà la reducció dels terminis establerts
per aquest procediment a la meitat, de tal
manera que el tràmit d'informació pública
del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.- Sotmetre a informació PÚBLICA el
Projecte aprovat inicialment durant 15 dies
hàbils, publicant-se la seva aprovació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Quart.- Considerar aprovat definitivament
el Projecte d'obres locals ordinàries si durant
el període d'informació pública del mateix
no es produïssin al·legacions, havent-se d'emetre el corresponent certificat administratiu
per part del secretari municipal de l'anterior
extrem, que haurà d'incloure's a l'expedient
administratiu. L'acord d'aprovació definitiva,
o el certificat administratiu esmentat quan
correspongui, es publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la
corporació."
Viladecans, 13 de febrer de 2009.
La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Economia
i Gestió Interna, Maria Salmerón Chacón.
022009005628
A
Viladecans
EDICTE
Es fa públic que la Junta de Govern Local
en la sessió extraordinària realitzada el dia
12 de febrer de 2009, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
"Primer.- Aprovar inicialment el projecte
d'obres locals ordinàries denominat obres
d'acondicionament del local de l'AMPA del
CEIP Angela Roca 2 de Viladecans (Exp.
AEP/AEGI/Contractació/2009/38
FEIL/2008/27), per un pressupost total d'execució de vuitanta-dos mil tres-cents un euros
amb trenta-nou cèntims (82.301,39 EUR)
l'IVA inclòs.
Segon.- Aprovar, conforme al previst a
l'art. 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, la tramitació d'urgència del procediment per a l'aprovació del projecte d'obres
locals ordinàries anomenat "Obres d'acondicionament del local de l'AMPA del CEIP
Angela Roca 2 de Viladecans" (Exp.
AEP/AEGI/Contractació/2009/38
FEIL/2008/27). La tramitació per urgència
suposarà la reducció dels terminis establerts
per aquest procediment a la meitat, de tal
manera que el tràmit d'informació pública
del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.- Sotmetre a informació pública el
Projecte aprovat inicialment durant 15 dies
hàbils, publicant-se la seva aprovació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Quart.- Considerar aprovat definitivament
el Projecte d'obres locals ordinàries si durant
el període d'informació pública del mateix
no es produïssin al·legacions, havent-se d'emetre el corresponent certificat administratiu
per part del secretari municipal de l'anterior
extrem, que haurà d'incloure's a l'expedient
administratiu. L'acord d'aprovació definitiva,
o el certificat administratiu esmentat quan
correspongui, es publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la
corporació."
Viladecans, 13 de febrer de 2009.
La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Economia
i Gestió Interna, Maria Salmerón Chacón.
022009005630
A
Viladecans
EDICTE
Es fa públic que la Junta de Govern Local
en la sessió extraordinària realitzada el dia
12 de febrer de 2009, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
"Primer.- Aprovar inicialment el projecte
d'obres locals ordinàries denominat obres
d'instal·lació de pistes esportives a l'aire lliure en el Parc Can Xic de Viladecans (Exp.
ASP/AEGI/Contractació/2009/39
FEIL/2008/28), per un pressupost total d'execució de seixanta-sis mil sis-cents seixantados euros amb trenta cèntims (66.662,30
EUR) l'IVA inclòs.
Segon. Aprovar, conforme al previst a l'art.
50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, la tramitació d'urgència del procediment per a l'aprovació del projecte d'obres
locals ordinàries anomenat "obres
d'instal·lació de pistes esportives a l'aire lliure en el Parc Can Xic de Viladecans" (Exp.
ASP/AEGI/Contractació/2009/39
FEIL/2008/28). La tramitació per urgència
suposarà la reducció dels terminis establerts
per aquest procediment a la meitat, de tal
manera que el tràmit d'informació pública
del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.- Sotmetre a informació pública el
Projecte aprovat inicialment durant 15 DIES
HÀBILS, publicant-se la seva aprovació al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Quart.- Considerar aprovat definitivament
el Projecte d'obres locals ordinàries si durant
el període d'informació pública del mateix
no es produïssin al·legacions, havent-se d'emetre el corresponent certificat administratiu
per part del secretari municipal de l'anterior
extrem, que haurà d'incloure's a l'expedient
administratiu. L'acord d'aprovació definitiva,
o el certificat administratiu esmentat quan
correspongui, es publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la
corporació."
Viladecans, 13 de febrer de 2009.
La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Economia
i Gestió Interna, Maria Salmerón Chacón
022009005631
A
Vilanova i la Geltrú
ANUNCI
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària
del dia 2 de febrer de 2009, va acordar aprovar inicialment la documentació següent,
corresponent al Pla de protecció civil municipal:
Pla bàsic d'emergència:
a. Document Bàsic.
b. Manual d'Actuació Bàsic.
c. Annexos generals.
d. Programa d'implantació i manteniment.
Plans d'actuació per als riscos especials:
e. Manual d'Actuació per a Inundacions.
f. Manual d'Actuació per a Episodis de
Contaminació Accidental d'Aigües Marines.
Aquests documents restaran exposats a
informació pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament, per tal que els interessats
puguin formular les reclamacions i al·legacions oportunes en el termini de trenta dies,
comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
En el cas que no es presentés cap al·legació, els esmentats acords restarien definitivament aprovats sense necessitat de cap acord
posterior.
Vilanova i la Geltrú, 6 de febrer de 2009.
El Regidor d'Hisenda, Règim Intern i Seguretat i Protecció Ciutadana, Albert Sanabra
Guillamon.
022009005255
A
Vilanova i la Geltrú
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 10 de febrer de 2008 va
prendre, entre d'altres, l'acord següent:
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 90
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració Local
"Primer. - Aprovar definitivament el projecte executiu de "Reurbanització dels carrers
Tarragona, Picapedrers i Aigua" de Vilanova i
la Geltrú que inclou l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost d'execució
bàsic de d'un milió cinquanta-un mil trescents cinquanta-cinc EUR amb vint-i-dos
cèntim d'EUR (1.051.355,22 EUR) amb IVA
inclòs, que es desglossa de la forma següent:
- Carrer Tarragona entre c/Pare Garí i Estudis 455.146,29 EUR.
- Carrer Picapedrers entre c/ Tarragona i
de l'Aigua 382.713,57 EUR.
- Carrer de l'Aigua entre c/ Pare Garí i
Santa Anna 213.495,36 EUR.
Segon. - Publicar el present acord al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als diaris
locals i al tauler d'anuncis de la corporació.
Tercer. - Facultar a l'alcalde perquè en
nom de la Corporació signi quants documents siguin necessaris per a la formalització
del present acord."
Vilanova i la Geltrú, 11 de febrer de 2009.
El Regidor de Projectes Urbans, Paisatge i
Habitatge, Xavier Oller i Bondia.
022009005327
A
Vilanova i la Geltrú
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 10 de febrer de 2009, va
aprovar, entre d’altres, el següent acord:
“Primer. - Aprovar definitivament el projecte de “Reforma dels espais interiors dins
l’àmbit anomenat Arquebisbe Armanyà”, de
Vilanova i la Geltrú.
Segon. - El present acord s’adopta als efectes de la tramitació administrativa del projecte amb la financiació extrapressupostària
amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local,
aprovat per RDLL 9/2008 de 28 de novembre, article 9.4.
Tercer. - Publicar el present acord al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als diaris
locals i al tauler d’anuncis de la corporació.
Quart. - Facultar a l’alcalde perquè en
nom de la Corporació signi quants documents siguin necessaris per a la formalització
del present acord”.
Vilanova i la Geltrú, 11 de febrer de 2009.
El Regidor, Xavier Oller i Bondia.
022009005454
A
ALTRES DIPUTACIONS
Diputació de València
EDICTO
Edicto de notificación de actuaciones en
procedimiento administrativo de apremio y
requerimiento de pago a herencia yacente de
Isabel y Consuelo Belda Belda y a posibles
herederos.
Dado que no ha sido posible realizar las
notificaciones correspondientes al expediente
administrativo de apremio número 181101
que se sigue en el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia contra
“herencia yacente de Isabel y Consuelo
Belda Belda”, por causas no imputables a
este Organismo, e intentada la notificación
en el domicilio que figura en los documentos
cobratorios, calle de Joaquín Pons – 6 de la
localidad de Agullent, así como, en el último
domicilio conocido de las causantes con
resultado “desconocido”. Mediante el presente anuncio, se cita a la mencionada
herencia yacente, y a los posibles herederos
de la misma, para ser notificados mediante
comparecencia de las actuaciones que más
abajo se describen y, requerirles al pago de
la deuda existente, ello de conformidad con
el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Procedimiento: Recaudación
Expediente: 181101
Deudor: Herencia yacente de Isabel y
Consuelo Belda Belda.
Asunto: Requerimiento de pago y notificación actuaciones.
Actuación practicada: - varias providencias
de apremio
Fecha: Varias
Actuación practicada: - Prorroga Anotación
Preventiva de embargo
Fecha: 20-06-2007
Actuación practicada: - Notificación diligencia de embargo de bienes inmuebles Por
ampliación de responsabilidad
Fecha: 09-09-2008
Actuación practicada: - Valoración del bien
inmueble embargado, finca Registral nº
160 de Agullent
Fecha: 20-10-2008
Lugar y plazo donde comparecer:
En el Servicio de Gestión Tributaria, Unidad de Recaudación Ejecutiva de Valencia,
Plaza de San Vicente Ferrer, 3 de Valencia
(46003), de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
en el plazo de quince días, contados desde el
siguiente a la publicación de este edicto.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido los interesados o sus representantes,
la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
Este edicto también se publica en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona y
demás sitios reglamentados.
Valencia, 27 de enero de 2009.
El Diputado, Jose Manuel Haro Gil.
022009005355
A
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 91
Administració de Justícia
JUTJATS D'INSTRUCCIÓ
Número 5, de Barcelona
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
La Secretaria judicial, hace saber: Que en
este Juzgado se siguen las actuaciones de juicio de faltas nº 522/08, en las cuales se ha
dictado sentencia de fecha 22.9.08, y cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:
«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a
Thania Carmen Hernández Monagas de la
falta de hurto por la que venia siendo denunciada.
Notifíquese esta resolución a las partes y
adviértaseles que se puede interponer recurso
de apelación en un plazo de cinco días.»
Para que sirva de notificación en forma
mediante edictos a Thania Carmen Hernández Monagas, actualmente en paradero desconocido, expido este documento, que firmo
en Barcelona, a 12 de febrero de 2009.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042009000858
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO DE CITACIÓN
La Secretaria del Juzgado de Instrucción
Número 5, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita el Juicio de Faltas nº 44/09-G, y que en
resolución del día de hoy se ha acordado
citar a Samir Ben Amoroche, en calidad de
denunciado y a Alise Nivogin en calidad de
perjudicada a la celebración de la vista oral
que tendrá lugar en la sala de audiencias de
este Juzgado, sito en Pº Lluís Companys, 1-5,
primera planta, el próximo día 23 de febrero
a las 10.15 horas, y deberá comparecer con
todas las pruebas con las que intente valerse.
Si no comparece le parará el perjuicio que
hubiera lugar en derecho.
Y firmo la presente en Barcelona, a 12 de
febrero de 2009.
La Secretaria judicial.
042009000870
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO DE CITACIÓN
La Secretaria del Juzgado de Instrucción
Nº 5, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita el Juicio de Faltas nº 82/09, y que en resolución del dia de hoy se ha acordado citar a
Repelin Thibault y Javier Ríos Jara en calidad
de denunciado y denunciante respectivamente a la celebración de la vista oral que tendrá
lugar en la sala de audiencias de este Juzgado, sito en Pº Lluís Companys, 1-5, primera
planta, el próximo dia 17.4.09 a las 10.00
horas, y deberá comparecer con todas las
pruebas con las que intente valerse.
Si no comparece le parará el perjuicio que
hubiera lugar en derecho.
Y firmo la presente en Barcelona, a 12 de
febrero de 2009.
La Secretaria judicial.
042009000871
A
Número 6, de Barcelona
EDICTO
Dª M. Teresa Bracons Verdaguer, Secretaria del Juzgado de Instrucción Nº 6, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el
número 1707/2008-B, se sigue juicio de faltas por lesiones, acordándose en resolución
dictada en el mismo que por el presente se
cite a Pierre Chambon, de ignorado paradero
y domicilio, para que comparezca a la celebración del juicio que tendrá lugar en la Sala
Audiencia de este Juzgado de Instrucción Nº
6, de Barcelona, sito en Paseo Lluís Companys, 1-5, primera planta, el día
12/03/2009, a las 11.20 horas de su mañana,
con las pruebas de que intente valerse y con
apercibimiento de pararle el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho si deja de concurrir. Se le cita en calidad de denunciante.
Barcelona, 12 de febrero de 2009.
M. Teresa Bracons Verdaguer.
042009000856
A
Número 6, de Barcelona
EDICTO
Dª M. Teresa Bracons Verdaguer, Secretaria del Juzgado de Instrucción Seis de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el
número 1786/2008 CR se sigue juicio de faltas por atentado acordándose en resolución
dictada en el mismo que por el presente se
cite a Maria Del Carmen Llorente Sobrino de
ignorado paradero y domicilio, para que
comparezca a la celebración del juicio que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de Instrucción Seis de Barcelona,
sito en Paseo Lluís Companys 1-5, primera
planta, el día 12/03/2009 a las 11:30 horas
de su mañana, con las pruebas de que intente valerse y con apercibimiento de pararle el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho si
deja de concurrir. Se le cita en calidad de
denunciada
Barcelona, 12 de febrero de 2009.
La Secretaria judicial.
042009000874
A
Número 7, de Barcelona
EDICTO PUBLICACIÓN SENTENCIA
José Luis Reina Fernández, Secretario judicial del Juzgado Instrucción 7 Barcelona, por
el presente hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de Juicio Verbal de Faltas
bajo el número 1074/2008, B sobre falta de
hurto en los que con fecha 10-11-2008 se ha
dictado sentencia, cuyo fallo íntegramente
establece:
«Que debo absolver y absuelvo a Alisa
Sejdic y Giuliano Hamidovic declarando las
costas de oficio.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Alisa Sejdic y Giuliano Hamidovic, actualmente en ignorado
paradero, libro el presente que firmo en Barcelona, a 12 de febrero de 2009.
El Secretario judicial.
042009000873
A
Número 8, de Barcelona
EDICTO
El Iltre. Sr. D. Juan Antonio Navarro Lavara, Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 8, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen
diligencias juicio de faltas 729/2008-S, seguido contra Rafael Piñeriro Rodríguez y por el
presente se notifica la sentencia recaída, de
fecha a Alpha Dambelleh y Rafael Piñeriro
Rodríguez, quienes se encuentran en ignorado paradero, cuyo fallo dice literalmente:
«Que debo absolver y absuelvo libremente
de toda responsabilidad por los hechos enjuiciados a D. Rafael Piñeiro Rodríguez, declarando de oficio las costas procesales causadas.
Notifíquese esta resolución en legal forma
a todas las partes al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso
de apelación, que habrán de interponerse, en
su caso, ante este Juzgado, en el plazo de los
cinco días siguientes a su notificación.»
Y para que sirva de notificación en forma
a Alpha Dambelleh y Rafael Piñeriro Rodríguez, expido el presente en Barcelona, a 12
de febrero de 2009.
Juan Antonio Navarro Lavara.
042009000860
A
Número 8, de Barcelona
EDICTO
El Iltre. Sr. D. Juan Antonio Navarro Lavara, Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 8, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen
diligencias Juicio de faltas 952/2008-E, seguido contra Mouamar El Khadafi y por el pre-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 92
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
sente se notifica la sentencia recaída, de
fecha 25/11/08 a Mouamar El Khadafi, quien
se encuentra en ignorado paradero, cuyo
fallo dice literalmente:
«Que debo condenar y condeno a D.
Mouamar El Khadafi, como autor penalmente
responsable de una falta contra los intereses
generales, prevista y penada en el art. 630
del Código Penal, a una pena de multa de 30
días, a razón de 8 euros el día de multa, (en
total 240 euros), cuyo importe deberá ser
totalmente satisfecho en la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el plazo de 7
días hábiles a contar desde la fecha en que se
efectúe el requerimiento judicial de pago,
con una responsabilidad personal subsidiaria
de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias de multa no satisfechas,
previa excusión de sus bienes, y asimismo al
pago de las costas procesales causadas.»
Y para que sirva de notificación en forma
a Mouamar El Khadafi, expido el presente en
Barcelona, a 12 de febrero de 2009.
Juan Antonio Navarro Lavara.
042009000861
A
Número 11, de Barcelona
EDICTO
Don Modesto Gannau Galindo, Secretario
judicial del Juzgado de Instrucción Núm. 11,
de los de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de Juicio Verbal de
Faltas bajo el número 1222/2008, sobre una
falta de daños y amenazas en los que con
fecha 14-1-09 se ha dictado sentencia, cuyo
fallo íntegramente establece:
«Debo condenar y condeno:
A David Jaria Lasalvia como autor responsable de una falta de daños a la pena de 20
días de multa con una cuota diaria de 5 EUR
totalizando la cantidad de 100 EUR que
deberá abonar en el plazo de 10 días, quedando sujeto a la responsabilidad personal
subsidiaria de un día de arresto sustitutorio
por cada dos cuotas impagadas de multa y
con expresa imposición de la mitad de las
costas del presente juicio.
A David Jaria Lasalvia como autor responsable de una falta de amenazas a la pena de
20 días de multa con una cuota diaria de 5
EUR totalizando la cantidad de 100 EUR que
deberá abonar en el plazo de 10 días, quedando sujeto a la responsabilidad personal
subsidiaria de un día de arresto sustitutorio
por cada dos cuotas impagadas de multa y
con expresa imposición de la mitad de las
costas del presente juicio.
Tales cantidades deben ser ingresadas sin
previo requerimiento en la cuenta número
0567.0000.76.1222/2008 del Banco Español
de Crédito (Banesto) debiendo aportar justificante del ingreso realizado.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a David Jaria Lasal-
via, actualmente en ignorado paradero, libro
el presente que firmo en Barcelona, a 30 de
enero de 2009.
Modesto Gannau Galindo.
042009000872
A
Número 13, de Barcelona
EDICTO
La infrascrita Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Número 13, de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en juicio
de faltas nº 565/2008 - D, sobre hurto, se ha
dictado la resolución cuya copia se acompaña, para que se inserte en ese diario y sirva
de notificación a Víctor Armando Serrudo
Llanos.
«Sentencia nº. 701. En la ciudad de Barcelona, a seis de noviembre de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Ramírez Sunyer, Magistrado Juez titular del Juzgado de
Instrucción Nº Trece, de los de Barcelona
habiendo visto los presentes autos de juicio
de faltas seguidos bajo el nº 0565/08-D por
una falta de hurto en el que ha intervenido el
Ministerio Fiscal dicta, en nombre de S.M. el
Rey, la siguiente sentencia.
Antecedentes de hecho
Primero. - Las presentes actuaciones se
incoaron en virtud de atestado levantado por
la ABP de Nou Barris de los Mossos d'Esquadra de Barcelona a denuncia interpuesta por
Lucas García González contra Víctor Armando Serrudo Llanos, por los hechos ocurridos
el pasado dia 01 de septiembre del presente
año.
Segundo. - Que por el Ministerio Fiscal, en
trámite de calificación de los hechos, interesó la condena del denunciado como autor
(art. 28 C.P.) de una falta de hurto prevista y
penada en el art. 623.1 C.P., en grado de tentativa (art. 16.1 C.P.), a la pena de sesenta
días multa a razón de cinco EUR diarios.
Tercero. - Que en la tramitación de las
presentes actuaciones se han observado las
prescripciones legales, a excepción del plazo
para señalamiento, por tener que atender a
otras actuaciones preferentes.
Hechos probados
Primero. - De lo actuado en el acto del juicio resulta probado, y así se declara, que
sobre las 08.00 del pasado dia 01.09.2008 el
denunciante, propietario del vehículo
9277.CPV sorprendió, cuando iba a coger el
vehículo por la mañana para acudir a su trabajo, al denunciado en el interior del mismo
y en cuyo poder, bolsillo derecho del pantalón, los agentes de la Guardia Urbana nº
16903 y 25845 hallaron la carátula del radiocasette del citado vehículo.
Los objetos sustraídos fueron recuperados
y entregados en calidad de depósito a sus
legítimos propietarios.
Fundamentos de derecho
Primero. - El artículo 623 del Código
Penal, en la redacción dada por la L.O.
15/2003 de 25 de noviembre, castiga como
constitutivo de falta, tanto la estafa, la apropiación indebida y el hurto como la sustracción de vehículo de motor o ciclomotor
ajeno (hurto de uso), la sustracción de cosa
mueble por su dueño y las defraudaciones de
cualquier tipo de fluido o energía, siempre
que el valor de lo sustraído, defraudado o utilizado no exceda de 400 EUR exigiendo, por
otra parte, la concurrencia de los mismos
requisitos que el artículo 234 previene para
calificar una acción como hurto y no como
robo, es decir: la aprehensión de cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño y
siempre que exista un ánimo de lucro (elemento subjetivo del tipo) y, además, como
requisito negativo del mismo, la no concurrencia de violencia o intimidación en las
personas ni fuerza en las cosas o los prevenidos en los artículos 252 y 253 respecto a la
apropiación indebida, significadamente
quien se apropiare de cosa perdida o de
dueño desconocido.
La existencia del citado elemento subjetivo del tipo, pone de manifiesto la imposibilidad de incriminar la conducta como culposa
y, en consecuencia, el límite entre el delito y
la falta lo establece el legislador en función
del valor objetivo de lo sustraído, apoderado
o defraudado y que fija en cuatrocientos
EUR, límite que no resulta superado en relación al valor de los objetos sustraídos por el
denunciado.
Segundo. - Resultando obvia la concurrencia de los elementos del tipo descrito en el
art. 623.1 respecto al hurto, la convicción en
la autoría de los hechos denunciados se
alcanza por la declaración tanto del denunciante como la de los agentes de policía que
recuperaron en poder del denunciado, los
objetos sustraídos y que, sometidos a las preguntas que tanto el Ministerio Público como
las defensas comparecidas formularon en
base a los principios de oralidad, publicidad
e inmediación, no ofrecieron duda, vacilación o contradicción alguna ni resultaron
controvertidas por cualquier otro medio probatorio habida cuenta la incomparecencia
del denunciado pese a haber sido citado en
legal forma.
Tercero. - Según dispone el artículo 116
del Código Penal, toda persona responsable
criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente y, en consecuencia, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del citado texto legal, procede la reparación del daño causado y la indemnización de
los perjuicios producidos que, en la presente
causa no cabe valorar al haber sido recuperados, sin ningún daño, los objetos sustraídos.
Cuarto. - En virtud de la discrecionalidad
concedida al juzgador en los artículos 973 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 638 del
Código Penal, teniendo en cuenta las circunstancias personales y posibilidades
económicas del denunciado y la gravedad de
los hechos, procede imponer la pena en la
extensión de sesenta días y en la cantidad
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 93
Administració de Justícia
diaria de cinco EUR, cantidad que debe estimarse como adecuada a tenor del nivel
económico que debe suponerse en el denunciado del que no consta dato alguno y sin
que existan indicios o elementos que aconsejen modificarla al alza o a la baja, habida
cuenta la incomparecencia del denunciado
pese a haber sido citado en legal forma, reveladora de un manifiesto desinterés por los
hechos y sus consecuencias.
Por otra parte y a tenor de lo dispuesto en
el art. 53 C.P., el impago de la multa comportará la sujeción del condenado a una responsabilidad personal subsidiaria consistente
en un dia de privación de libertad por cada
dos cuotas de multa insatisfechas.
Quinto. - Las costas se impondrán, según
se dispone en el artículo 123 del Código
Penal, a los criminalmente responsables de
todo delito o falta, según lo prevenido en el
artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Vistos los preceptos legales citados, los
alegados por las partes y demás de general y
pertinente aplicación al caso:
Fallo: Que debo condenar, y así lo hago a,
Víctor Armando Serrudo Llanos (pasaporte de
Bolivia nº 5799709), como autor de una falta
de hurto, en grado de tentativa, prevista y
penada en los artículos 623.1 en relación a
los art. 28 y 16.1 del Código Penal a la pena
de sesenta días multa a razón de cinco EUR
diarios, estableciéndose una responsabilidad
personal sustitutoria de un dia de privación
de libertad por cada dos cuotas de multa
impagadas e imponiéndole expresamente las
costas de este juicio.
Hágase definitiva entrega a la perjudicada,
de los objetos que en su dia lo fueron en calidad de depósito.
La presente resolución no es firme y contra
la misma podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.
Así por esta mi Sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado
Juez que la dictó hallándose constituido en
audiencia pública celebrada el dia de su
fecha. Doy fe.»
Barcelona, 11 de febrero de 2009.
La Secretaria judicial.
042009000866
A
Número 13, de Barcelona
EDICTO
La infrascrita Secretaria judicial, Dª Isabel
Alamillos Granados, del Juzgado de Instrucción Número 13, de Barcelona,
Por el presente, hago saber: Que en el juicio de faltas núm. 86/2009-D, sobre hurto,
he acordado citar a Florin Viorel Bratu, a fin
de que el día 05/03/2009, a las 11.50 horas,
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, al objeto de asistir al acto del juicio
señalado en calidad de denunciado, previniéndole que debe comparecer con las pruebas -testificales, documental etc.- de que
intente valerse, haciéndole saber que puede
ser asistido por Abogado, bajo los apercibimientos y advertencias consignados en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
Barcelona, 10 de febrero de 2009.
Isabel Alamillos Granados.
042009000868
A
Número 13, de Barcelona
EDICTO
La Infrascrita Secretaria judicial, Isabel
Alamillos Granados del Juzgado de Instrucción Número 13, de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en el juicio de faltas núm. 15/2009-D, sobre hurto,
he acordado citar a Mohamar Gacem a fin de
que el día 20/02/2009 a las 11:10 horas,
comparezca ante la Sala de Audiencia de
este Juzgado, al objeto de asistir al acto del
juicio señalado en calidad de denunciado,
previniéndole que debe comparecer con las
pruebas -testificales, documental etc..- de
que intente valerse, haciéndole saber que
puede ser asistido por Abogado, bajo los
apercibimientos y advertencias consignados
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Barcelona, 11 de febrero de 2009.
Isabel Alamillos Granados.
042009000869
A
Número 15, de Barcelona
el recurso deberá formalizarse por escrito,
conforme a lo dispuesto en el art. 790 a 792
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, expido
el presente, en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
El Secretario judicial.
042009000862
A
Número 15, de Barcelona
EDICTO
En virtud de lo dispuesto en el juicio de
faltas Nº 32/2009-C, sobre resistencia agentes
autoridad, por el presente se notifica a Carl
Gunnar Leonard Steinbach cuyo actual domicilio y paradero se desconoce, la sentencia,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Que debo condenar y condeno, a, Carl
Gunnar Leonard Stenbach como autor criminalmente responsable de una falta contra el
orden público, por desobedecer levemente a
los Agentes de la Autoridad a la pena de 15
días a razón de un cuota diaria de 5 EUR,
que hacen un total de 75 EUR, con la responsabilidad personal establecida en el Código
Penal en caso de impago de la multa, y al
pago de las costas procesales causadas si las
hubiera, excluidas las de la acusación particular.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la persona expresada, a la que se le hace
saber que contra dicha sentencia cabe recurso de apelación ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días, y que las actuaciones se
hallan en Secretaría a disposición de las partes, durante dicho período, y que en su caso,
el recurso deberá formalizarse por escrito,
conforme a lo dispuesto en el art. 790 a 792
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, expido
el presente, en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
El Secretario judicial.
EDICTO
En virtud de lo dispuesto en el juicio de
faltas Nº 12/2009-C, sobre hurto, por el presente se notifica a Ritvars Denisovs y Juris
Krumins cuyo actual domicilio y paradero se
desconoce, la sentencia, cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:
«Que debo condenar y condeno a Ritvars
Denisovs y Juris Krumins como autores responsable de una falta intentada de hurto del
artículo 623.1º del Código Penal a la pena,
para cada uno de ello, de cuarenta días de
Multa con una cuota diaria de cinco EUR,
con el arresto sustitutorio legalmente previsto
en caso de impago, y al pago de las costas
procesales.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la persona expresada, a la que se le hace
saber que contra dicha sentencia cabe recurso de apelación ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días, y que las actuaciones se
hallan en Secretaría a disposición de las partes, durante dicho período, y que en su caso,
042009000863
A
Número 15, de Barcelona
EDICTO
En virtud de lo dispuesto en el juicio de
faltas Nº 33/2009- C, sobre hurto y apropiación indebida, por el presente se notifica a
Ionel Manuel Constantinescu cuyo actual
domicilio y paradero se desconoce, la sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Debo absolver y absuelvo a Ionel Manuel
Constantinescu de los hechos enjuiciados en
el presente procedimiento, declarando las
costas procesales causadas de oficio.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la persona expresada, a la que se le hace
saber que contra dicha sentencia cabe recurso de apelación ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días, y que las actuaciones se
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 94
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
hallan en Secretaría a disposición de las partes, durante dicho período, y que en su caso,
el recurso deberá formalizarse por escrito,
conforme a lo dispuesto en el art. 790 a 792
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, expido
el presente, en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
El Secretario judicial.
042009000864
A
Número 16, de Barcelona
EDICTO
El Sr. Secretario del Juzgado de Instrucción
Nº 16, de esta ciudad, D. Fernando Carrascosa López-Obregón,
Hago saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias juicio de faltas 1521/2008B, sobre falta incumplimiento Convenio
Regulador, en el juicio en el que se halla
implicado Kesia Ochando Vizcaíno Pérez,
Israel Ferrer Orquin, en el cual y con fecha
29 de octubre de 2008, se dictó sentencia a
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
«Sentencia nº 576. En Barcelona, a 29 de
octubre de 2008.
El Iltmo. Sr. Jaime Conejo Heredia, Magistrado Juez de Instrucción Nº 16, de los de
Barcelona, ha visto los presentes autos Juicio
de faltas 1521/2008-B, seguidos en virtud de
denuncia, contra Kesia Ochando Vizcaíno
Pérez, en la que ha sido parte el Ministerio
Fiscal; y,
Antecedentes de hecho...
Hechos probados...
Fundamentos de derecho...
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a
Kesia Ochando Vizcaíno Pérez, de los
hechos que han originado estas actuaciones,
declarando de oficio las costas procesales.»
Y para que sirva de notificación en debida
forma a Israel Ferrer Orquin, en cumplimiento de lo acordado. Libro el presente para su
publicación en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Barcelona, 6 de febrero de 2009.
Fernando Carrascosa López-Obregón.
042009000847
A
Número 23, de Barcelona
CÈDULA DE NOTIFICACIÓ
Faig saber: Que, en el judici de faltes
seguit en aquest Jutjat amb el número
379/2009-M, s'ha dictat amb data 11 de
febrer de 2009, la sentència la decisió de la
qual és del tenor literal següent:
«Decisió: Condemno José María Casas
Fernández, com a responsable, per autoria
directa, d'una falta intentada de furt, a una
pena d'un mes de multa, a raó de sis euros
de quota diària, a pagar d'un sol cop, amb
responsabilitat personal subsidiària, en cas
d'impagament, d'un dia de privació de llibertat per cada dues quotes de multa o fracció
impagades, i al pagament de les costes processals causades en aquesta instància.
Al mateix temps faig constar que no és
ferma i que contra aquesta Sentència es pot
interposar recurs d'apel·lació en el termini de
cinc dies següents a la publicació de la present davant d'aquest Jutjat. Durant aquest
període les actuacions es trobaran a la Secretaria a la disposició de la persona que es dirà.
El recurs s'haurà de formalitzar per escrit
d'acord amb el que estableixen els articles
790 al 792 de la Llei d'enjudiciament criminal.»
I, perquè serveixi de notificació a José
María Casas Fernández, el parador del qual
es desconeix, i a totes les persones interessades a les quals no se les hagi pogut localitzar,
i la inserció en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, expedeixo i signo aquesta cèdula.
Barcelona, 12 de febrer de 2009.
El Secretari judicial, José Manuel Biosca
Vila.
042009000855
A
Número 24, de Barcelona
EDICTO
En virtud de lo acordado en el juicio de
faltas nº 1593/2008-A, seguidos por hurto,
contra Osman Hoxha, por el presente se notifica la sentencia recaída en fecha 9/10/08, a
Osman Hoxha, de ignorado domicilio y paradero, cuya parte dispositiva dice literalmente:
«Que debo condenar y condeno a Osman
Hoxha como autor criminalmente responsable de una falta de hurto consumada anteriormente definida a la pena de 60 días de
multa a razón de la cuota diaria de 6 euros,
(360 euros) con privación sustitutoria de
libertad de 30 días caso de impago de la
multa, así como al pago de las costas del procedimiento.
Hágase entrega definitiva al establecimiento Furest del pantalón recuperado.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días siguientes a su notificación ante este Juzgado para ser resuelto por
la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona, debiendo formalizarse y tramitarse conforme a lo dispuesto en los artículos
790 a 792 de la L.E.Crim., quedando las
actuaciones a disposición de las partes
durante ese plazo.
Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación en estas actuaciones, la
pronuncio, mando y firmo. Siguen firmas. El
Magistrado Juez.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Osman Hoxha,
actualmente en ignorado paradero, libro el
presente que firmo en Barcelona, a 20 de
enero de 2009.
El Secretario judicial (firma ilegible).
042009000859
A
Número 25, de Barcelona
EDICTO
D. Iñigo Ibañez De Elejalde Fernandez De
Arroyabe Secretario del Juzgado de Instrucción 25 de Barcelona certifico que en el Juicio de Faltas número 1623/2008 DL contra
Hryhoriy Stefaniv, se ha dictado la siguiente
resolución:
«Providencia Magistrada Juez Sra. Elena
Carasol Campillo.- En Barcelona, a veintisiete
de noviembre de dos mil ocho.- El anterior
escrito, únase a la causa de su razón y proveyendo el mismo, se tiene por interpuesto en
tiempo y forma recurso de apelación contra
la sentencia recaída en las presentes actuaciones. Dése traslado del escrito de recurso y
de la presente resolución al Ministerio Fiscal
y a las demás partes apeladas para que en el
término de diez días puedan hacer las alegaciones que en derecho interese.- Lo manda y
rubrica S.Sª. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación y traslado
a Bozhidar Todorov Atahacob, haciéndole
saber que los autos se encuentran en esta
Secretaria a su disposición, expido el presente en Barcelona, a 11 de febrero de 2009.
El Secretario judicial.
042009000877
A
Número 25, de Barcelona
EDICTO
D. Iñigo Ibañez de Elejalde Fernández de
Arroyabe, Secretario del Juzgado de Instrucción Nº 25, de Barcelona,
Certifico: Que en el juicio de faltas número 2287/2008-AC, contra Mohammed Chakir
El Hayek Bouteffah, se ha dictado la sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Fallo: Debo absolver y absuelvo a
Mohammed Chakir El Hayek Bouteffah de
toda responsabilidad criminal por los hechos
enjuiciados en la presente causa, y declaro
de oficio las costas procesales de la misma.
Notifíquese en forma legal esta resolución
a las partes y al Ministerio Fiscal, y únase al
libro de sentencias del Juzgado, adjuntando
en la causa testimonio de la misma, y hágase
saber a las partes, en su notificación, que la
misma no es firme, y que contra la misma
puede interponer recurso de apelación, en el
plazo de cinco días ante este Juzgado, y
mediante escrito motivado.»
Y para que sirva de notificación a Mohammed Chakir El Hayek Bouteffah, en ignorado
paradero, expido el presente en Barcelona, a
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 95
Administració de Justícia
13 de febrero de 2009.
Iñigo Ibañez de Elejalde Fernández de
Arroyabe.
042009000880
A
Número 26, de Barcelona
EDICTE
Miguel Angel Ogando Delgado, Secretari
Judicial del Jutjat Instrucció 26 Barcelona, us
faig saber que en aquest Jutjat es tramiten les
actuacions de judici verbal de faltes número
1186/2008, sobre falta de furt, en les quals
amb data 16-12-08 s'ha dictat una sentència
la decisió de la qual estableix íntegrament:
«Decisió: Condemno l'acusat Marian
Radu, com a autor criminalment responsable
d'una falta de furt en grau de temptativa,
abans definida, a una pena de trenta diesmulta a raó d'una quota diària de vuit euros,
amb l'advertència de complir una responsabilitat personal subsidiària d'un dia de privació de llibertat per cada dues quotes impagades, així com a l'abonament de les costes
processals.
Disposo la restitució definitiva al propietari perjudicat els béns objecte de la sostracció
i que ja posseeix en qualitat de dipòsit.
Aquesta sentència pot ser objecte de
recurs d'apel·lació, en el termini de cinc dies
des de la seva notificació, per mitjà d'escrit
dirigit a l'Audiència Provincial de Barcelona
(Secció Sisena) i presentat en aquest jutjat.
Aquesta és la meva Sentència i la signo.
Diligència. Aquesta sentència ha estat pronunciada i signada per la magistrada jutgessa
que la subscriu, de la qual cosa en dono fe.»
Expedeixo aquest edicte perquè serveixi
de notificació en la forma legal per mitjà d'edictes a Marion Radu, que actualment es
troba en parador ignorat i al mateix temps
serveixi de requeriment de pagament de la
quantitat a la que ha estat condemnat, que
haurà de fer efectiva al compte que aquest
Jutjat té al Grup Banesto.
Barcelona, 10 de febrer de 2009.
El Secretari judicial.
042009000875
A
Número 26, de Barcelona
CÈDULA DE CITACIÓ
D'acord amb el que s'ha disposat en el
Judici de Faltes 769/2008-F seguit per una
presumpta falta de furt de quatre pantalons
de la marca "Springfield", es cita a Dunca
Marius Laurentiu perquè comparegui en
aquest jutjat, situat al passeig de Lluís Companys 1-5, 2a planta de Barcelona, el proper
dia 20 de febrer de 2009 a les 12:50 hores,
per assitir a la vista del judici oral en qualitat
de denunciat. Se l'adverteix que haurà de
comparèixer amb les proves de què vulgui
valdre's per defensar-se, que pot ésser assistit
per un advocat de la seva elecció i que, si no
hi compareix sense causa justificada, el judici es pot celebrar i resoldre en la seva absència. Les actuacions estan a la seva disposició
en aquesta secretaria perquè pugui examinarles o obtenir una còpia de la denúncia.
També se l'adverteix que, si no hi compareix
sense causa justa, serà sancionat amb multa
de 200 a 2000 euros.
També se l'adverteix que si resideix fora
de la demarcació del Jutjat no té obligació de
concórrer a l'acte del judici, pot adreçar al
jutge un escrit i al·legar el que consideri convenient per a la seva defensa, així com apoderar advocat o procurador que presenti en
aquell acte les al·legacions i les proves de
descàrrec que tingui.
I per la seva inserció en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA per a que serveixi de citació
en forma legal a Dunca Marius Laurentiu,
l'últim domicili conegut del qual era a Passatge Taulat, 3 de Barcelona, lliuro aquesta
cèdula que signo a Barcelona, el dia 13 de
febrer de 2009.
El Secretari judicial.
042009000927
A
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ
Número 1, de Santa Coloma
de Gramenet
EDICTO
Edicto sobre Juicio verbal
En el juicio referenciado, se ha dictado
sentencia cuya parte interesante es del tenor
literal siguiente:
«Sentencia núm. 89/07. En Santa Coloma
de Gramanet a 11 de octubre de 2007.
Vistos por D. Jacinto Talens Segui, Magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm 1 Santa Coloma de Gramanet,
los presentes autos de Juicio Verbal 454/05,
seguidos ante este Juzgado a instancia del
Procurador de los Tribunales D. Josep Joaquim Perez Calvo, en nombre y representación de Francisco Moreno Sierra, contra la
mercantil Instalaciones Alsama, en rebeldía.
Fallo: Que debo acordar y acuerdo estimar
la demanda formulada por el Procurador de
los Tribunales D. Josep Joaquim Perez Calvo,
en nombre y representación de Francisco
Moreno Sierra, contra la mercantil Instalaciones Alsama, S.L., y en su consecuencia condenar a esta última a que firme que sea la
presente proceda a la desinstalación de la
mampara de baño instalada en su día por ella
en el domicilio del actor, y a reintegrar a éste
último el importe de 600 euros, más los intereses reseñados en la forma establecida en
los fundamentos de derecho tercero y cuarto
de la presente resolución.
Procede condena en costas al demandado.
Contra la presente, cabe Recurso de Apelación, a preparar en el término de cinco días
desde la notificación de la presente.
Así por esta mi sentencia, juzgando en
esta instancia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Dada, leída y publicada, ha
sido la anterior Sentencia por el Sr. Juez que
la suscribe, encontrándose en el día de la
fecha, con mi asistencia, celebrando audiencia pública. Doy fe.»
En atención al desconocimiento del actual
domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 17 de junio de 2008,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia
de notificación de sentencia.
Santa Coloma de Gramenet, a 17 de junio
de 2008.
El Secretario Judicial.
052009000155
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 96
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
JUTJATS SOCIALS
Número 1, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 12/02/09
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Zahid Islam Zahid contra Chakori Construcción, S.L. en reclamación de Despido seguido con el número
949/08 se cita a la mencionada empresa
Chakori Construcción SL de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de
Audiencias de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 12/03/09 a las 12.35
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 12 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, Maria Doganoc de
León.
032009003537
A
Número 1, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 12 de
febrero de 2.009 en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Boris
Francisco Caiza Espinoza contra Seguretat
Industrial del Maresme i Girona, S.L., Fondo
de Garantía Salarial y Pedro Piany Reverter
en reclamación de Reclamación de cantidad
seguido con el número 462-08 se cita al
Liquidador de la Empresa de Seguridad
Industrial del Maresme Don Pedro Piany
Reverter de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala de Audiencias de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día uno de abril de dos mil nueve
(1.04.09) a las 10.45 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 12 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, Maria Doganoc de
León.
032009003552
A
Número 1, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 9.2.09 en les
actuacions núm. 17/09 que aquest Jutjat ha
seguit a instància de Juan Navarro Godia,
contra Interurbano de Prensa, S.A., per Reclamació de quantitat, se cita l'empresa esmentada, Interurbano de Prensa, S.A., de parador
desconegut, perquè comparegui davant la
sala d'audiències d'aquest organisme, situat a
Rda. de Sant Pere, 41, 2a. planta, de Barcelona, el dia 14.5.09 a les 11,30 hores, per dur a
terme l'acte de conciliació. Se li fa saber que,
en el cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, seguidament es durà a terme el judici,
en una única convocatòria, i hi podrà comparèixer amb els mitjans de prova de què
intenti valer-se. El judici no se suspendrà per
la falta d'assistència de la part demandada si
ha estat citada i, en el cas que no hi comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 9 de febrer de 2009.
La Secretària Judicial, Maria Doganoc de
León.
032009003553
A
Número 2, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 1070/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Miguel Ramírez Segura contra Tiferca, S.A.,
Kalig Promoplus, S.L., Harbour Construmat,
S.L., Parity Bit, S.L., Flamonet Construccions,
S.L, Interior Plus Tecnologica, S.L., Country
Wide Duquesa SL y -F.G.S.- Fondo de
Garantía Salarial en relación a Despido por
el presente se notifica a: Harbour Construmat, S.L. Kalig Promoplus, S.L. Flamonet
Construccions, S.L Parity Bit, S.L. Interior Plus
Tecnologica, S.L. Country Wide Duquesa SL
en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 12 de Febrero
de 2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Providencia de la Magistrada Juez Dña.
Maria Luisa Sanz Anchuela. En Barcelona, a
12 de Febrero de 2009.
Se tiene por recibido el anterior escrito,
únase a los autos de su razón. Se tiene por
ampliada la demanda en los términos solicitados, dese traslado a la parte demandada de
copia del escrito de ampliación, y documentos de preceptivo acompañamiento en su
caso, junto con copia de la demanda y citación a la nueva demandada, y estese a lo
acordado respecto a la fecha del señalamiento, efectuada para el día 14 de Abril de 2009
a las 09.30 horas de su mañana.
Adviértase a las partes que la presente
resolución no es firme y que contra la misma
podrán interponer en el plazo de cinco días
hábiles recurso de reposición ante este juzgado de lo social.
Lo manda y firma la Magistrada Juez.Doy
fe.
La Magistrada Juez. La Secretaria Judicial.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
La Secretaria Judicial, Ma. Rosa Viñas
Escobedo.
032009003518
A
Número 3, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
794/08, seguidos en este Juzgado a instancia
de Erica Jaén Muñoz contra Rafael Marhuenda García y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial, en relación a despido, por el presente se
notifica a Rafael Marhuenda García, en ignorado paradero, la resolución dictada en los
presentes autos en fecha 24 de noviembre
del año 2008, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Auto del Magistrado Juez Xavier González de Rivera Serra. En Barcelona, a 24 de
noviembre del año 2008.
Hechos
Primero. - Que en fecha 23 de septiembre
del año 2008 tuvo entrada en este Juzgado
de lo Social la demanda suscrita por Erica
Jaén Muñoz contra Rafael Marhuenda García
y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial en
reclamación por Despido señalándose para
la celebración y juicio el día de hoy.
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 97
Administració de Justícia
Segundo. - Que siendo el día y hora señalados y llamadas las partes, no comparece la
parte actora a pesar de estar citada en forma
según consta acreditado en autos, y sin que
haya alegado causa alguna que justifique su
incomparecencia.
Razonamientos jurídicos
Único. - Vista la incomparecencia de la
parte actora a los actos señalados para el día
de hoy, procede de conformidad con el art.
83 párrafo 2º del texto articulado de la L.P.L.,
tenerla por desistida de su demanda, y en
consecuencia proceder al archivo de los
autos.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación.
Parte dispositiva
El Magistrado Juez por ante mí, Secretaria
judicial dijo: Que debía tener y tenía por
desistida de su demanda a la parte actora,
ordenando el archivo de las actuaciones sin
más trámite.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que no es firme y
contra ella cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco
días hábiles a partir de la notificación del
mismo.
Lo manda y firma Magistrado Juez Xavier
González de Rivera Serra, del Juzgado de lo
Social Número 3, de Barcelona y su provincia. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
acordado, y se notifica la presente resolución
a las partes.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
La Secretaria judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032009003477
A
Número 3, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos de Despido nº 919/2008 seguidos en este Juzgado a
instancia de Jose Miguel Arcas García contra
Fondo de Garantía Salarial y Miguel García
García por el presente se notifica a Miguel
García García en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Interlocutòria d'aclariment. Barcelona,
deu de febrer de dos mil nou.
Antecedents de fet
Primer. - En data 30.01.09 es va dictar
sentència en les presents actuacions, en
reclamació per Acomiadament, que la seva
part dispositiva diu:
Estimo la demanda presentada per Jose
Miguel Arcas Garcia, contra Miguel Garcia
Garcia, i Fons de Garantia Salarial, sobre
acomiadament, declaro la improcedència de
l'acomiadament del demandant realitzat amb
efectes del dia 01.09.08, i condemno a l'empresa demandada a que opti entre readmetre
a l'actor en el seu lloc de treball o, en cas
contrari, l'indemnitzi en la quantia de 132,72
EUR, amb pagament en els dos casos dels
salaris de tramitació des del dia de l'acomiadament fins la data de notificació d'aquesta
sentència, en cas d'optar per la indemnització, o fins la data de la reincorporació al seu
lloc de treball, cas d'optar per la readmissió,
a raó de 57,99 EUR diaris, opció que haurà
de realitzar en el termini de 5 dies hàbils des
de la notificació de la sentència, per escrit o
compareixença en aquest jutjat, tot advertint
a la demandada que si l'opció no es fa de
forma expressa en el termini indicat, s'entendrà realitzada a favor de la readmissió.
Segon. - Per la part demandant s'ha instat
aclariment d'aquesta sentència en el sentit
que en la indemnització que consta a la part
dispositiva s'ha produït un error mecanogràfic si es té en compte el que es diu en el
fonament jurídic tercer.
Fonaments jurídics
Únic. - Tenint en compte que el art. 267
de la Llei Orgànica del Poder Judicial possibilita, bé d'ofici, o a instància de part, aclarir
qualsevol concepte obscur, o suplir les omissions que pugui contenir la Decisió de les
Sentències i Interlocutòries definitives que es
dictin, així com corregir els errors materials
manifestos i els aritmètics, motiu pel qual, i
en trobar-se la resolució expressada en l'antecedent et primer en la situació descrita, en
aplicació del precepte esmentat, procedeix
acordar el corresponent aclariment, atès que
efectivament en el fonament jurídic tercer,
quan es descriu la manera de calcular la
indemnització en funció del temps d'antiguitat i del salari mensual, es fixa la quantitat de
1.957,01 EUR i en la decisió consta una
indemnització de 132,72 EUR, la qual cosa
es tracta d'un error de mecanografia manifest.
En virtut del que antecedeix,
Disposo. Que procedeix aclarir la Sentència de data 30.01.09 dictada en aquest procediment en el sentit de fixar que la indemnització per acomiadament declarat improcedent en la quantitat de 1.957,01 EUR, mantenint la resta de pronunciaments.
Notifiqueu aquesta Interlocutòria a les
parts, fent saber que, com part integrant de la
Resolució objecte d'aclariment, no es pot
interposar cap altre recurs que el que en el
seu moment es va indicar a la Resolució
aclarida, i que es podrà interposat a partir de
la notificació d'aquesta Interlocutòria.
Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.
El Magistrat-Jutge, F. Xavier González de
Rivera Serra.»
Y para que sirva de notificación en forma
al referido demandado cuyo domicilio se
desconoce, advirtiéndole que las sucesivas
notificaciones, salvo que revistan forma de
auto o sentencia, se harán en estrados y para
su inserción en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el
presente Edicto en Barcelona, a 12 de febrero
de 2009.
La Secretaria Judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032009003504
A
Número 3, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 11 de
febrero de 2009 en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Carmen
Planas Sánchez contra Opción Financiera,
S.L., Grupo Consultor Financiero Barcelona,
S.L. y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial en
reclamación de Reclamación de cantidad
seguido con el número 954/08 se cita a la
mencionada empresa Opción Financiera, S.L.
y Grupo Consultor Financiero de Barcelona,
S.L. de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de Audiencias de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 10 de marzo de 2009 a las 11.40 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 13 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032009003529
A
Número 3, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 11 de
febrero de 2009 en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Francisco
Salvatierra Serrano contra Ypsia New Group,
S.L. y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial en
reclamación de Reclamación de cantidad
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 98
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
seguido con el número 1014/08 se cita a la
mencionada empresa Ypsia New Group, S.L.
de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 26 de
marzo de 2009 a las 11.30 horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 13 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032009003530
A
Número 3, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 849/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Manuel Antonio Vázquez Fernández contra
Materiales de Protección Superficial, S.L.,
Materiales de Reparación y Refuerzo, S.L.,
Revestiments 1 Reforqos, S.A., Luis Boixadera, S.L. y Androbe Quimica, S.L. en relación
a Reclamación de cantidad por el presente se
notifica a Revestiments i Reforqos, S.A., Luis
Boixadera, S.L. y Androbe Quimica, S.L. en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 12.02.09, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Auto del Magistrado Juez Xavier González de Rivera Serra. En Barcelona, a 12 de
febrero del 2009.
Hechos
Primero. - Que en fecha 9 de octubre del
2009 tuvo entrada en este Juzgado de lo
Social la demanda suscrita por Manuel Antonio Vázquez Fernández contra Materiales de
Protección Superficial, S.L., Materiales de
Reparación y Refuerzo, S.L., Revestiments 1
Reforqos, S.A., Luis Boixadera, S.L. y Androbe Quimica, S.L. en reclamación por Reclamación de cantidad señalándose para la
celebración y juicio el día de hoy.
Segundo. - Que siendo el día y hora señalados y llamadas las partes, no comparece la
parte actora a pesar de estar citada en forma
según consta acreditado en autos, y sin que
haya alegado causa alguna que justifique su
incomparecencia.
Razonamientos jurídicos
Único. - Vista la incomparecencia de la
parte actora a los actos señalados para el día
de hoy, procede de conformidad con el art. 83
párrafo 2del texto articulado de la L.P.L.,
tenerla por desistida de su demanda, y en consecuencia proceder al archivo de los autos.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación.
Parte dispositiva
El Magistrado Juez por ante mí, secretaria
judicial dijo: Que debía tener y tenía por
desistida de su demanda a la parte actora,
ordenando el archivo de las actuaciones sin
más trámite.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que no es firme y
contra ella cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco
días hábiles a partir de la notificación del
mismo.
Lo manda y firma Magistrado Juez Xavier
González de Rivera Serra, del Juzgado Social
3 Barcelona y su provincia. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
acordado, y se notifica la presente resolución
a las partes.»
Y para que sirva de notificación en forma a
la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente Edicto en Barcelona, a 12 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032009003546
A
Número 3, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 12.02.09
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Jhon Pedro Gómez Guevara contra Aceros y Encofrados Condal
2005, S.L. en reclamación de Reclamación
de cantidad seguido con el número 841/08
se cita a la mencionada empresa Aceros y
Encofrados Condal 2.005, S.L. de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
de Audiencias de este Organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 29.04.09 a las
11.15 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTOFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 13 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
LLETÍ
032009003558
A
Número 4, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Según lo acordado en resolución de fecha
9.2.09 en los autos 1110/08, seguidos en este
Juzgado a instancia de Allistair Milne Watts,
Francisco Javier Ortega Serrano, Manuel Cordero Arroba, Pedro Vicente Domínguez Cortina y Balbino Feijoo Villar contra Fogasa y
Scandecor España, S.L. en relación a Reclamación de cantidad, por el presente se cita a
Scandecor España, S.L., en ignorado paradero a fin de que comparezca en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la Ronda
San Pedro, 41 de Barcelona, el próximo día
16 de marzo de 2009 a las 9,35 horas de la
mañana, para el acto de conciliación.
Se advierte que si no hay avenencia, a
continuación habrá juicio en convocatoria
única, al cual habrá de comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse, y
que no se suspenderá el mismo si la parte
demandada no comparece una vez citada en
legal forma, sino que se la tendrá por confesa
en la Sentencia si la incomparecencia es
injustificada.
Esta citación se hace pública en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a los efectos oportunos.
Barcelona, 9 de febrero de 2009.
La Secretaria judicial, Cristina Palacios
Gómez De Membrillera.
032009003550
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
441/2008 instruido por este Juzgado de lo
Social Número 5, de Barcelona, a instancia
de Francisco Piñeiro Castillo contra Jopurros,
S.L. y Luasou Chopal, S.L., se notifica a Jopurros, S.L. y Luasou Chopal, S.L. en ignorado
paradero (artículo 59 L.P.L.), las resoluciones
dictadas en el indicado proceso, cuyo tenor
literal en su parte dispositiva dicen:
«Diligencia. En Barcelona, a 1 de abril de
2008.
Hago constar el estado del presente proce-
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 99
Administració de Justícia
dimiento en lo relativo a sus presupuestos
procesales y a los requisitos formales del título en base al cual se pretende la ejecución,
incorporándose a los autos, en su caso, testimonio de los antecedentes que obran en este
Juzgado. Doy fe.»
«Auto de la Magistrado Jueza Ester Vidal
Fontcuberta. En Barcelona, a 1 de abril de
2008.
Antecedentes de hecho
Primero. - Por turno de reparto ha correspondido a este Juzgado de lo Social, especial
de ejecuciones a tenor de la previsión contenida en el artículo 235.4 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado
por el real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de Abril, y Acuerdo del Consejo General del
Poder Judicial de 13-XII-89 (Boletín Oficial
del Estado 21-XII-89, Acuerdo del CGPJ de
18- XII-96 / Boletín Oficial del Estado 27-XII96), demanda ejecutiva registrada con el
núm. 441/2008, en la que se insta por Francisco Piñeiro Castillo contra Jopurros, S.L. y
Luasou Chopal, S.L. la ejecución de la Sentencia de fecha 29 de enero 2008, dictada en
los autos 798/07, del Juzgado de lo Social nº
6 de los de esta Ciudad.
Segundo. - Ha ganado firmeza la sentencia
cuya ejecución se insta, según certificación
del Secretario Judicial del Juzgado remitente,
sin que por la parte demandada se haya satisfecho el importe de la condena que en cantidad líquida y determinada es de 12.117,70
EUR.
Razonamientos jurídicos
Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados en las
leyes y en los tratados internacionales de
conformidad a lo previsto en los artículos
117 de la Constitución Española y 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Segundo. - La ejecución de las sentencias
firmes se iniciará a instancia de parte, salvo
que hubieren recaído en procedimiento de
oficio, y una vez iniciada la ejecución, se tramitará de oficio, dictándose al efecto las
resoluciones y diligencias necesarias según
disponen los artículos 237 Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral y 237 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tercero. - Si la sentencia condenase al
pago de la cantidad determinada líquida, se
procederá siempre, y sin necesidad de previo
requerimiento personal al condenado, al
embargo de sus bienes en cuantía suficiente,
sólo procediendo la adecuación del embargo
al orden legal cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados, todo ello, a tenor
de las previsiones contenidas en los artículos
235.1, y 252 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, y 580 y 592 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuarto. - El artículo 247 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
establece la obligación del ejecutado de
efectuar, a requerimiento judicial, manifesta-
ción sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. El artículo 239 del mencionado
texto procesal faculta al Juzgado para imponer, tras audiencia de las partes, la cantidad
máxima equivalente a la prevista para las
multas en el Código Penal como pena correspondiente a las faltas por cada día de atraso
en el cumplimiento de la obligación impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, a
cuyo fin, habrá de requerírsele con los apercibimientos legales necesarios. Igual obligación legal se impone en el artículo 589 de la
vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.
Quinto. - Para dar cumplimiento a los artículos 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 23 y 275 de Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, se ha de dar traslado de la demanda ejecutiva y de este Auto
al Fondo de Garantía Salarial, al que se notificarán las sucesivas actuaciones que puedan
afectarle, a fin de que pueda ejercitar las
acciones para las que está legitimado,
debiendo en un plazo máximo de quince
días, instar lo que a su derecho convenga y
designe los bienes del deudor principal que
le consten. Se le ha de recordar sus obligaciones y derechos que, en aras a la rápida y
eficaz conclusión del proceso de ejecución,
se derivan de los artículos 118 Constitución
Española, 33 del Estatuto de los Trabajadores,
y 23, 24, 68, 251, 264, 270, 274 y 275 Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación,
Parte dispositiva
Se acuerda: Procede ejecutar el título ejecutivo indicado en los antecedentes de
hecho por un principal de 12.117,70 EUR,
más la cantidad de 1.211,77 EUR que se fijan
provisionalmente para intereses en previsión
de lo dispuesto en el artículo 575 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, y con más la suma
de 1.211,77 EUR que prudencialmente se
fijan para costas, todo ello, de conformidad a
lo preceptuado en el art. 249 del texto Refundido de la Ley de Procedimiento laboral, y
sin perjuicio de su posterior liquidación y
tasación, y al efecto:
Se requiere al ejecutado para que en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar
desde la notificación de este Auto, efectúe
manifestación sobre sus bienes o derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades, advirtiéndole, de la posibilidad de imponérsele la cantidad máxima
equivalente a la prevista para las multas en el
Código Penal como pena correspondiente las
faltas por cada día de atraso injustificado en
el cumplimiento de su obligación, sin perjuicio de lo cual se pone en su conocimiento el
número de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 0588-0000-64-0441/08, agencia
2001 de Banesto, domiciliada en Pza. Catalunya 10 de Barcelona.
En cuanto al ejecutado Jopurros S.L. Estese
a lo dispuesto en auto de insolvencia de
cha25-1-08 dictado por este Juzgado ejecu-
ción 1450/07
Sirva esta resolución de mandamiento en
forma a la Comisión Ejecutiva, que practicará
la diligencia de embargo, en el domicilio
del/de la ejecutada Jopurros, S.L. y Luasou
Chopal, S.L. sito en C. Salvador Espriu C,C.
Centro de la Vila 61 local 5/25 Barcelona, o
en cualquier otro en el que puedan ser hallados bienes propiedad de la apremiada, con
sujeción al orden y limitaciones legales establecidas en el artículo 584 y ss de la Ley
1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento
Civil., de constar la suficiencia de los bienes
embargados (artículo 252 L.P.L.), y depositándose los que se embarguen con arreglo a
derecho (art. 626, 2.3.4. de la vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil), con advertencia al
depositario de sus obligaciones (artículo 434
y 435 C.P.); pudiéndose recabar para todo
ello el auxilio de la Policía Judicial si fuere
preciso (art.443 y 445 L.O.P.J.).
Simultáneamente, y desconociéndose la
existencia de bienes suficientes de titularidad
de la apremiada, practíquense los trámites de
averiguación de bienes de la misma así
como, en sus caso, de sus datos identificativos, con arreglo a las normas señaladas en
los arts. 248 y 274 del Texto Refundido de la
L.P.L. y 1.454 LEC sin concordancia en Ley
1/2000; expídanse, por la Secretaria Judicial,
los correspondientes oficios y mandamientos,
a fin de que en el plazo máximo de un mes,
faciliten la relación de todos los bienes o
derechos del deudor de que tengan constancia, tras la realización por los indicados organismos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Adviértase a las
Autoridades y funcionarios de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de lo ordenado (arts. 75.3 y 239.3 del
texto refundido de la L.P.L.).
Se da audiencia al Fondo de Garantía
Salarial por el plazo máximo de quince días,
para que designe e inste lo que a su derecho
convenga, procediéndose, en su caso, a dictar la insolvencia provisional de ser negativas
las averiguaciones. Sin perjuicio de ello,
requiérase a la parte actora para que, en el
plazo de quince días, pueda facilitar nuevos
domicilio o bienes sobre los que trabar
embargo.
Se tiene por designado/a al letrado Antonio Biosca Juncosa a efectos de notificaciones de la ejecutante.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial. Requiérase y
adviértase al apremiado en los términos de la
misma. Adviértase a las partes que contra la
presente resolución no cabe recurso alguno,
salvo la oposición del apremiado en el plazo
de diez días siguientes a la notificación, de
conformidad con el artículo 551.2 de la LEC.
Adviértase al ejecutado notificado por edictos que todas las diligencias y providencias
que en adelante recaigan y cuantas citaciones deban hacérsele se le notificarán en los
estrados de este Juzgado.
Lo acuerda y manda la Ilma. Sra. Magistrado Jueza.
Núm. 41 / Pàg. 100
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando a cada una de las partes un sobre por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 de la L.P.L., conteniendo copia de la presente resolución. Doy fe.»
«Diligencia. En Barcelona, a 10 de febrero
de 2009.
Hago constar que se han practicado las
averiguaciones necesarias para encontrar bienes suficientes de la ejecutada Luasou Chopal, S.L. en los que hacer traba y embargo sin
pleno resultado, de lo que paso a dar cuenta
a la Magistrada Juez. Doy fe.»
«Auto. En Barcelona, a 10 de febrero de
2009.
Antecedentes de hecho
Primero. - En el proceso de ejecución
número 441/2008 a instancia de Francisco
Piñeiro Castillo contra Jopurros, S.L. y Luasou
Chopal, S.L., se dictó auto despachando ejecución, en fecha 1 de abril de 2008, para
cubrir un total de 12.117,70 EUR por principal, 1.211,77 EUR por intereses provisionales
y 1.211,77 EUR por costas provisionales.
Segundo. - Se ha practicado sin pleno
resultado diligencia de embargo, desconociéndose, tras las necesarias averiguaciones
practicadas, la existencia de bienes suficientes de la ejecutada Luasou Chopal, S.L. susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Tercero. - La empresa apremiada Jopurros,
S.L. consta declarada en situación de insolvencia provisional por auto firme de fecha 25
de enero de 2008 dictado por el Juzgado de
lo Social nº 5 de Barcelona, en proceso de
ejecución Nº 1450/2007.
Razonamientos jurídicos
Primero. - Disponen los artículos 248 y
274 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Procede declarar al ejecutado Jopurros,
S.L. y Luasou Chopal, S.L. en situación de
insolvencia legal total por importe de
12.117,70 EUR. Insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional, y
procédase al archivo de las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del/de
la ejecutado/a.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.
Así lo manda y firma S.Sª Ilma. Dª Ester
Vidal Fontcuberta, Magistrado Jueza. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando un sobre a cada una
de las partes por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
conteniendo copia de la resolución.
Remítase una copia del auto de insolvencia al Registro Mercantil a los efectos de su
publicación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil, en virtud de lo establecido en el
artículo 274,5 de la LPL, según la redacción
dada al mismo por la Disposición Final 15 de
la Ley Concursal de 9-julio-2003. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 12 de febrero de 2009.
El Secretario judicial.
032009003452
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
2231/2003 instruido por este juzgado de lo
social número 5 de Barcelona a instancia de
Joaquin Suriol Lopez contra Viatges EuroBrava, S.A., Viatges Trans-Brava, S.L. y Viatges Santa Mar, S.L., se notifica a Viatges
Euro-Brava, S.A., en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el
indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte dispositiva dice:
«Auto de archivo por pago. En Barcelona,
a 22 de enero de 2009.
Hechos
Primero. Por turno de reparto correspondió a este Juzgado de ejecuciones, demanda
ejecutiva en la que por Joaquin Suriol López
se instaba contra Viatges Euro-Brava, S.A. y
Viatges Trans-Brava, S.L., la ejecución del
título constituido en los autos núm. 656/2002
del Juzgado de lo Social 25 de Barcelona, y
que se registró con el núm. 2231/2003, por
importe de 5789,73 euros de principal, más
578,97 euros y 578,97 euros de intereses y
costas provisionales, respectivamente. (En
fecha 26/05/2006, se dictó Auto declarando
la extensión de responsabilidad en esta ejecución a Viatges Santa Mar, S.L.).
Segundo. Por la parte apremiada se han
satisfecho la totalidad de las cantidades
reclamadas en el presente procedimiento de
ejecución por principal, intereses y costas.
Razonamientos jurídicos
Único. Que a tenor de lo que se desprende de lo dispuesto en el art. 241.3 de la LPL
en relación con el art. 570 de la LEC, que
establece que "La ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante", y, habiéndose satisfecho al
ejecutante las cantidades reclamadas a las
que tenía derecho por el título ejecutivo y
por las que se despachó ejecución, procede
acordar el archivo de las presentes actuaciones.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Se acuerda la terminación de las presentes
actuaciones por satisfacción de las pretensiones del acreedor ejecutante y procédase al
archivo de las mismas.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que no es firme y que
contra la misma cabe interponer recurso de
reposición en el plazo de cinco días ante este
Juzgado, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 452 de la LEC.
Así lo pronuncia, manda y firma, Doña
Ester Vidal Fontcuberta, Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social número cinco de Barcelona. Doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se notifica a las
partes la anterior resolución enviando a cada
una de ellas un sobre por correo certificado
con acuse de recibo conteniendo copia de la
misma en la forma prescrita en al artículo 56
de la L.P.L. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 12 de febrero de 2009.
El Secretario Judicial.
032009003463
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
496/07, instruido por este juzgado de lo
social número 5 de Barcelona a instancia de
Mª Llum Lopez Pijoan contra Pier & Rif, S.L.,
Maria Luisa Ferron Solana, Abraham Simon
Ridao Ferron y Soluciones en tu Interior, S.L.,
se notifica a Yuleisi Pérez Muñoz, en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución
dictada en el indicado proceso, cuyo tenor
literal en su parte dispositiva dice:
Auto embargo inmueble de fecha
18/06/09.
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 101
Administració de Justícia
«Diligencia. En Barcelona, a 18 de junio
de 2008
Hago constar el estado del presente procedimiento y del resultado del trámite de averiguación de bienes acordado. Doy fe.»
«Auto Magistrado Juez D. Ester Vidal Fontcuberta
En Barcelona, a 18 de junio de 2008.
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 19/04/07, se dictó Auto
despachando ejecución contra el apremiado
por un importe del principal adeudado de
15702 EUR, sin que se haya hecho efectivo
el mismo.
Segundo.- Se ha recibido, procedente de
Registro de la Propiedad nº 2 de Igualada
informe acreditativo de que el ejecutado es
titular de la mitad indivisa de la finca registral
13008 de Piera, al folio 177, del libro 332 de
Piera, tomo 1805 del Archivo.
Fundamentos de derecho
Único.- Dispone el art. 585 de la Ley
1/2000 de 7 de Enero, de Enjuiciamiento
Civil que despachada la ejecución, se procederá al embargo de bienes del deudor conforme a lo dispuesto en la misma, a no ser
que el ejecutado consignara la cantidad por
la que ésta se hubiere despachado.
En los presentes autos no consta consignado el importe del principal adeudado ni
consta que el apremiado haya designado bienes en cuantía suficiente para el fin de la ejecución, por lo que resultando, según se ha
puesto de manifiesto en los antecedentes de
hecho de esta resolución, que el apremiado
ostenta la titularidad del bien inmueble descrito en el hecho segundo de esta resolución,
es por lo que procede acordar el embargo de
dicho bien y expedir el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad donde
figura inscrito, para que practique el asiento
que corresponda en relación a la traba acordada sobre el bien indicado, expidiéndose
certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, en su caso, de sus cargas
y gravámenes, debiendo comunicar a este
Juzgado la existencia de ulteriores asientos
que pudieran afectar al embargo anotado,
conforme a lo dispuesto en el artículo 253
L.P.L., haciéndose constar en el mandamiento los requisitos legales y debiéndose devolver un ejemplar debidamente cumplimentado, todo ello conforme a lo que dispone el
articulo 629 de la L.E.C. 1/2000.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Se acuerda el embargo de los bienes
inmuebles propiedad del apremiado que a
continuación se describen:
Mitad indivisa de la finca registral º3008
de Piera, al folio 177, del libro 332 de Piera,
tomo 1805 del archivo.
Piso vivienda del edificio sito en Piera, C.
Josep Vidal, nº50-52.
Líbrese, por el Sr. Secretario, directamente
y de oficio, sin necesidad de obtener previamente la nota de exención o no sujeción al
impuesto correspondiente, mandamiento al
Registro de la Propiedad correspondiente a
fin de que practique el asiento que corresponda en relación a la traba acordada sobre
el bien indicado, expida certificación de
haberlo hecho, de la titularidad de los bienes
y, en su caso, de las cargas y gravámenes,
haciéndole saber que deberá comunicar a
este Juzgado la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado,
haciéndose constar en el mandamiento los
requisitos legales y debiéndose devolver un
ejemplar debidamente cumplimentado.
Requiérase al apremiado para que dentro
del término de diez días presente en Secretaría los títulos de propiedad del inmueble
embargado, con el apercibimiento de que si
no lo efectúa le pararán los perjuicios que
hubiera lugar en derecho y que podrán
emplearse contra el mismo los apremios que
se estimen conducentes para obligarle a que
los presente. Requiérase a las partes, en el
mismo plazo, para que pongan en conocimiento de este Juzgado el nombre y domicilios de las personas que ostentan derechos de
cualquier naturaleza sobre los bienes embargados, en especial, si tienen carácter ganancial, constituye su vivienda habitual, o si tienen arrendatarios u ocupantes.
Lo manda y firma el Ilmo. Sr. D. Ester
Vidal Fontcuberta, Magistrado Juez del Juzgado de lo social número cinco de los de Barcelona.
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo
acordado, notificándose a las partes la anterior resolución mediante el envío a cada una
de ellas de un sobre por correo certificado
con acuse de recibo conteniendo copia de la
misma en la forma prescrita en el art. 56 de
la L.P.L.
Contra la anterior resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado
en plazo de cinco días desde el siguiente a su
notificación. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 12 de febrero de 2009.
La Secretaria judicial.
032009003464
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
949/2005 instruido por este juzgado de lo
social número 5 de Barcelona a instancia de
Rosa Miralles Martínez, Pedro Perera Cánovas, Mª Rosa Miralles Martinez, Pedro Perera
Cánovas, Gaspar Fortea Rabanillo, Pedro
Perera Canovas, Mª Rosa Miralles Martinez,
Mª Rosa Miralles Martínez y José Andrés Soto
González contra Reimgesco, S.L., Reimgesco
S.L. y Informática Manipulados y Distribuciones, S.L., se notifica a Reimgesco, S.L., Reimgesco S.L. y Informática Manipulados y Distribuciones, S.L. en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el
indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a 10 de febrero
de 2009.
Hago constar que se han practicado las
averiguaciones necesarias para encontrar bienes suficientes del ejecutado en los que
hacer traba y embargo sin pleno resultado,
de lo que paso a dar cuenta a la Magistrada
Juez. Doy fe.»
«Auto. En Barcelona, a 10 de febrero de
2009
Antecedentes de hecho
Primero. En el proceso de ejecución
número 949/2005 y acumuladas a instancia
de Gaspar Fortea Rabanillo y otros contra
Reimgesco S.L. y Informática Manipulados y
Distribuciones, S.L., se dictó auto despachando ejecución, en fecha 21-6-05, y autos de
acumulación para cubrir un total de
429.404,82 EUR por principal, 42.940,50
EUR por intereses provisionales y 42.940,50
EUR por costas provisionales.
Segundo. Constan consignada en autos la
cantidad de 6,10 EUR que no ha sido puesta
a disposición de los ejecutantes a la espera
de que designen nº c/c a los efectos de realizar las correspondiente transferencia de
dicha cantidad en proporción a los respectivos créditos de los ejecutantes.
Tercero. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose, tras las necesarias averiguaciones practicadas, la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba, a excepción de los vehículos matrículas 4673 CKS, 2694CKC y 2930
BLP que se encuentran embargados en las
presentes actuaciones sin que hasta la fecha
hallan sido localizados y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Razonamientos jurídicos
Primero. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Procede declarar a los ejecutados Reim-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 102
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
gesco S.L. y Informática Manipulados y Distribuciones, S.L. en situación de insolvencia
legal parcial por importe de 429.398,72 EUR.
Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional, y procédase al
archivo de las actuaciones previa anotación
en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del/de la ejecutado/a.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.
Así lo manda y firma S.SªIlma. Dª Ester
Vidal Fontcuberta Magistrada Juez. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando un sobre a cada una
de las partes por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
conteniendo copia de la resolución.
Remítase una copia del auto de insolvencia al Registro Mercantil a los efectos de su
publicación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil, en virtud de lo establecido en el
artículo 274,5 de la LPL, según la redacción
dada al mismo por la Disposición Final 15 de
la Ley Concursal de 9-julio-2003. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 10 de febrero de 2009.
El Secretario judicial.
032009003470
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
848/2008 instruido por este juzgado de lo
social número 5 de Barcelona a instancia de
Luis Anibal Paez Salas contra Construc. Isaac
Hernandez 2006, S.L. y Isaias Hernandez
Rosa, se notifica a Construc. Isaac Hernandez
2006, S.L. y Isaias Hernandez Rosa en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el indicado proceso, cuyo
tenor literal en su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a 3 de febrero
de 2009
Hago constar que se han practicado las
averiguaciones necesarias para encontrar bienes suficientes del ejecutado en los que
hacer traba y embargo sin pleno resultado,
de lo que paso a dar cuenta a la Magistrada
Juez. Doy fe.»
«Auto. En Barcelona, a 3 de febrero de
2009
Antecedentes de hecho
Primero. En el proceso de ejecución
número 848/2008 a instancia de Luis Anibal
Paez Salas contra Construc. Isaac Hernandez
2006, S.L. y Isaias Hernandez Rosa, se dictó
auto despachando ejecución, en fecha 25-608, para cubrir un total de 500,00 EUR por
principal, 50,00 EUR por intereses provisionales y 50,00 EUR por costas provisionales.
Segundo. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose, tras las necesarias averiguaciones practicadas, la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Razonamientos jurídicos
Primero. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Procede declarar al ejecutado Construc.
Isaac Hernandez 2006, S.L. y Isaias Hernandez Rosa en situación de insolvencia legal
total por importe de 500 EUR. Insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como
provisional, y procédase al archivo de las
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del/de la ejecutado/a.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.
Así lo manda y firma S.SªIlma. Dª Ester
Vidal Fontcuberta Magistrada Juez. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando un sobre a cada una
de las partes por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
conteniendo copia de la resolución.
Remítase una copia del auto de insolvencia al Registro Mercantil a los efectos de su
publicación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil, en virtud de lo establecido en el
artículo 274,5 de la LPL, según la redacción
dada al mismo por la Disposición Final 15 de
la Ley Concursal de 9-julio-2003. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 3 de febrero de 2009.
La Secretaria judicial.
032009003474
A
Número 6, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 12-2-2009
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Teresa Maria Algar Parejo y Maria Soledad Carballo Armesto contra
Moda Actual, S.L., Noemi Cortes, S.L. y
Fogasa en reclamación de Despido seguido
con el número 3/09 se cita a la mencionada
empresa Moda Actual S.L. y Noemi Cortes
S.L. de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de Audiencias de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 17 de marzo de 2009 a las 13,45 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 12 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, Sonia Valero Marin.
032009003489
A
Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 941/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Miguel Jaime Echever Cabezas contra Katorce Engineering S.A.U., Xavier Domenech
Orti, Josép Figueras Comas y de Neef Technologies, S.A., en relación a Despido por el
presente se notifica a Katorce Engineering
S.A.U. en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 2-209, cuyo tenor literal de su parte dispositiva
dice:
«Sentencia nº: 50. En Barcelona a 2 de
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 103
Administració de Justícia
febrero de 2009.
Visto por María Josefa Gómez Aguilar,
Magistrado del Juzgado de lo Social núm. 7
de este Partido, el juicio promovido por despido, a instancias de Miguel Jaime Echever
Cabezas, contra Katorce Engineering, S.A.U.,
Xavier Domenech Orti, Josep Figueras Comas
y de Neef Technologies, S.A., en su calidad
de administradores concursales, y el Fondo
de Garantía Salarial.
Antecedentes de hecho
1º. En fecha 30-10-08 se registró demanda
repartida a este Juzgado, suscrita por la parte
actora en la que, tras alegar los Hechos y
Fundamentos legales que estimó procedentes
a su derecho, suplicaba se dictase sentencia
de conformidad a sus pretensiones.
2º. Admitida a trámite la demanda y señalado día y hora para la celebración del juicio,
el mismo se celebró sin la comparecencia de
las partes demandadas, pese a haber sido
citadas con las formalidades legales y los preceptivos apercibimientos. Abierto el juicio, la
parte actora se afirmó y ratificó en su demanda con las aclaraciones pertinentes. Practicada la prueba propuesta y admitida, finalmente se solicitó en conclusiones Sentencia de
conformidad a las pretensiones ejercitadas,
como consta en el Acta levantada, quedando
los autos a la vista para Sentencia.
3º. En la tramitación de los presentes autos
se han observado los requisitos legales.
Hechos probados
1º. Miguel Jaime Echever Cabezas, con
DNI núm. X3528020, ha prestado servicios,
por cuenta y dependencia de la empresa
demandada, Katorce Engineering, S.A.U.,
con una plantilla de más de 200 trabajadores, de la industria de la construcción, sin
que conste haya ostentado la representación
legal o sindical de los trabajadores, con
antigüedad que data de 11-1-2006, ostentando la categoría profesional de Oficial 2 y por
un salario diario de 57,79 EUR, con la prorrata de pagas extras, en virtud de contrato
fijo de obra para prestar servicios en SacyrPoblenou sita en Barcelona.
2º. El actor ha venido trabajando en obras
distintas de las reseñadas en los respectivos
contratos de trabajo.
3º. El 3-10-2008 la empresa comunicó al
actor la terminación del contrato, con efectos
5-10-2008.
4º. El 20-10-2008 la empresa despidió a la
práctica totalidad de la plantilla.
5º. La empresa se encuentra cerrada y sin
actividad.
6º. Mediante Auto de 24-11-2008 del Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona (procedimiento 877/08-C2) la empresa demandada
ha sido declarada en situación de concurso
voluntario de acreedores. Resultaron designados administradores concursales: Xavier
Domenech Orti, Josep Figueras Comas y de
Neef Technologies, S.A.
7º. La solicitud de conciliación, ante el
órgano administrativo, se presentó el 30-102008. El acto de celebró el 2-12-08 con el
resultado de intentado sin efecto.
Fundamentos de derecho
1º. Se estiman los hechos declarados probados más arriba en virtud de la apreciación
conjunta de la prueba practicada y ante la
incomparecencia de la parte demandada
que, pese a estar citada en legal forma y con
los apercibimientos pertinentes, no compareció a juicio. En consecuencia, de conformidad con los artículos 91.2 y 94.2 de la L.P.L.,
en uso de la facultad otorgada al Juzgador, se
tiene por confesa a la parte demandada y por
probadas las alegaciones de la actora en relación con la documental propuesta (carta terminación de despido, contrato de trabajo y
convenio) y testifical de un miembro del
comité de empresa.
2º. En nuestro ordenamiento jurídico rige
el principio general de duración indefinida
del contrato de trabajo. La contratación temporal se concibe como una posibilidad
excepcional que solamente puede ser utilizada cuando concurran las circunstancias y
causas que legitiman la modalidad de contratación temporal elegida o utilizada con respeto de los requisitos previstos legalmente y
especialmente de la causalidad que es su
razón de ser. Por ello, el art. 15.3 del T.R.E.T.
establece: "Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en
fraude de ley".
Siguiendo la STS 30-6-2005:
Quinto ...
Entre los requisitos necesarios para la validez del contrato de obra o servicio determinado, que aparece disciplinado en los artículos 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y
2 del Real Decreto 2720/98 de 18 de diciembre que lo desarrolla, interesa destacar ahora
los dos siguientes: a) que la obra o servicio
que constituya su objeto, presente autonomía
y sustantividad propia dentro de lo que es la
actividad laboral de la empresa; y b) que se
especifique e identifique en el contrato, con
precisión y claridad, la obra o el servicio que
constituye su objeto.
Esta Sala se ha pronunciado repetidamente
sobre la necesidad de que concurran conjuntamente ambos requisitos, para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho.
Son ejemplo de ello las sentencias de 21-993 (RJ 1993\ 6892) (rec. 129/93), 26-3-96 (RJ
1996\ 2494) (rec. 2634/95), 20-2-97 (RJ
1997\ 1457) (rec. 2580/96), 21-2-97 (RJ
1997\ 1572) (rec. 1400/96), 14-3-97 (RJ
1997\ 2467) (rec. 1571/96), 17-3-98 (RJ
1998\ 2682) (rec. 2484/97), 30-3-99 (RJ
1999\ 4414) (rec. 2594/98), 16-4-99 (RJ
1999\ 4424) (rec. 2779/98), 29-9-99 (RJ
1999\ 7540) (rec. 4936/98), 15-2-00 (RJ
2000\ 2040) (rec. 2554/99), 31-3-00 (RJ
2000\ 5138) (rec. 2908/99), 15-11-00 (RJ
2000\ 10291) (rec. 663/00), 18-9-01 (RJ
2001\ 8446) (rec. 4007/00), 21-3-02 (RJ
2002\ 5990) (rec. 1701/01) y 11-5-05 (RJ
2005\ 4981) (rec. 4162/03) y las que en ellas
citan que, aun dictadas, en su mayor parte,
bajo la vigencia de las anteriores normas
reglamentarias, contienen doctrina que man-
tiene su actualidad dada la identidad de
regulación, en este punto, de los Reales
Decretos 2104/1984 (RCL 1984\ 2697),
2546/1994 (RJ 1995\ 226) y 2720/1998 (RJ
1998\ 45).
Todas ellas ponen de manifiesto, en la
parte que aquí interesa, que esta Sala ha considerado siempre decisivo que quedara acreditada cumplidamente la causa de la temporalidad. Y de ahí la trascendencia de que se
cumpla inexcusablemente la previsión legal
(art. 2.2.a del RD 2720/98) de que «el contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, la obra o
servicio que constituya su objeto».
Y es que, como advierte la sentencia de
26-3-96 (RJ 1996\ 2494) (rec. 2634/95) con
cita de otras varias, «este requisito es fundamental o esencial pues, si no quedan debidamente identificados la obra o servicio al que
el contrato se refiere, no puede hablarse de
obra o servicio determinados; mal puede
existir una obra o servicio de esta clase, o al
menos mal puede saberse cuales son, si los
mismos no se han "determinado" previamente en el contrato concertado entre las partes;
y si falta esta concreción o determinación es
forzoso deducir el carácter indefinido de la
relación laboral correspondiente, por cuanto
que, o bien no existe realmente obra o servicio concretos sobre los que opere el contrato,
o bien se desconoce cuales son, con lo que
se llega al mismo resultado».
Y respecto a la posibilidad de prestar servicios en varias obras, según establece el Convenio Colectivo (el provincial y el General de
la Construcción, concretamente, art. 28.2: "el
personal fijo de obra podrá prestar servicios a
una misma empresa y en distintos centros de
trabajo de la misma provincia, siempre que
exista acuerdo expreso para cada uno de los
distintos centros sucesivos, durante un período máximo de tres años consecutivos", la
misma STS ha declarado: "Tal mandato solo
se puede cumplir, válidamente, de dos
modos. O reseñando en el propio contrato
todas y cada una de las obras en las que se
va a prestar servicios con expresa aceptación
del trabajador, o bien suscribiendo acuerdos
posteriores con igual y plena concreción
antes de iniciar el trabajo en cada nueva
obra".
3º. Sentado lo anterior, en este supuesto el
actor prestó servicios en obras distintas a la
obra para la que se le contrató sin que se
hayan cumplido las previsiones del Convenio
(arts. 29 y 30.1 del Convenio Colectivo de la
industria de la construcción y obras públicas
de la provincia de Barcelona y art. 20 del IV
Convenio General del Sector de la Construcción) en relación a lo previsto en el mismo
contrato de trabajo. Por consiguiente, la relación laboral devino indefinida. Y, de conformidad con los arts. 110 Ley Procedimiento
Laboral y 56 del Estatuto de los Trabajadores), procedería declarar la extinción contractual despido improcedente con los efectos
legales inherentes; esto es, la condena de la
empresa empleadora a que opte entre el
pago de la indemnización legal (45 días por
Núm. 41 / Pàg. 104
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
año de servicio, hasta un máximo de 42
mensualidades, prorrateándose por meses los
períodos inferiores a un año) o la readmisión,
y en ambos casos, al pago de los salarios
dejados de percibir.
Ahora bien, acreditado que la empresa ha
recurrido al despido objetivo individual por
amortización de puestos de trabajo, en fecha
20-10-2008, superados los límites del art.
51.1 ET, concurre fraude de ley, por lo que el
despido es nulo (art. 6.4 CC y SsTSJ Andalucía 12-11-2007 y Canarias 7-6-2006). Y de
conformidad con el art. 55.5 ET la nulidad
produciría los mismos efectos que los indicados para el despido disciplinario; a saber, la
condena de la empresa a la inmediata readmisión de los actores con abono de los salarios dejados de percibir.
4º. No obstante, ante la imposibilidad
material de llevar a cabo la reincorporación
de la parte actora a su trabajo en la empresa
demandada, en condiciones idénticas a las
precedentes, dada la circunstancia descrita
en el Hecho Probado 6º (empresa cerrada)
teniendo en cuenta que la misma se encuentra expresamente contemplada en el artículo
284 de la LPL, como causa de extinción del
vínculo de trabajo, por declaración judicial,
en sustitución de la obligación de readmitir
por la de satisfacer indemnización, razones
de economía y celeridad procesales aconsejan efectuar dicha declaración en esta Sentencia, con la fijación de indemnización en
favor de la parte actora como consecuencia
única e insustituible a cargo de la empresa
demandada (45 días de salario por año de
servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año, hasta un máximo de
42 mensualidades); y sin perjuicio del ineludible abono de los salarios de trámite devengados desde la fecha del despido hasta la
extinción del vínculo laboral.
5º. Establece el art. 23.2 de la Ley de Procedimiento Laboral que en supuestos de
empresas incursas en procedimientos concursales, así como de las ya declaradas insolventes o desaparecidas, el Juez, de oficio o a instancia de parte, citará como parte al Fondo
de Garantía Salarial, dándole traslado de la
demanda a fin de que éste pueda asumir sus
obligaciones legales o instar lo que convenga
a Derecho".
Vistos los artículos citados, 110 Ley Procedimiento Laboral y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo. Que, estimando como estimo la
demanda de despido entablada por Miguel
Jaime Echever Cabezas, debo declarar y
declaro nula la decisión extintiva de 5 de
octubre de 2008, condenando a las partes
demandadas a estar y pasar por esta declaración.
Y declaro extinguido en la fecha de esta
Sentencia el contrato de trabajo que vinculaba a la parte actora con la empresa Katorce
Engineering, S.A.U., a la que condeno a que
abone a la parte actora una indemnización
de 8.235,07 EUR, así como 6.934,8 EUR, en
concepto de salarios de tramitación hasta la
presente resolución.
Y condeno a Xavier Domenech Orti, Josep
Figueras Comas y de Neef Technologies,
S.A., en su calidad de administradores concursales, a estar y pasar por esta Sentencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
Recurso de Suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, dentro de
los cinco días siguientes a dicha notificación,
anunciándose el Recurso ante este Juzgado,
por escrito o comparecencia, siendo indispensable, si el recurrente es el empresario,
que exhiba al tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en
el Banesto, Oficina 2015, Rda. Sant Pere 47
de Barcelona, y en la cuenta corriente nº
5207.0000.65.0941.08, la cantidad objeto de
condena y el depósito de 150,25 EUR en la
cuenta corriente nº 5207.0000.66.0941.08
del mismo Banco.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltra. Sra. Magistrado
que la suscribe, celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha, doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, 9 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, M. Luz Martín
García.
032009003078
A
Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 781/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de Lee
Webster contra Business Meeting Events Global, S L en relación a Despido por el presente
se notifica a Lee Webster en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 17 de diciembre de 2008,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia de presentación. En Barcelona, a 17 de diciembre de 2008 La extiendo
yo, secretaria judicial, para hacer constar que
en el día de hoy ha sido presentado el anterior escrito, minuta y copias de todo ello.
Pasaré a dar cuenta a la Magistrada, con propuesta de providencia. Doy fe.»
«Propuesta de providencia Secretaria Judicial M. Luz Martin Garcia
En Barcelona, a 17 de diciembre de 2008
Por presentado el anterior escrito y minuta, fórmese con los mismos pieza separada
que se encabezará con testimonio de esta
resolución; dése traslado de las copias a Lee
Webster, a quien se requiere para que en el
plazo de diez días haga efectivo el importe
de la minuta presentada, bien mediante su
abono directo al profesional solicitante o en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado, abierta en el Banco Banesto.,
de
esta
Ciudad
con
el
nº
5207.0000.64.0781.08. Asimismo se pone
en su conocimiento que, de no estar conforme, podrá impugnar la misma en dicho
plazo. De conformidad con lo preceptuado
en el artículo 35 de la L.E.C.
Todo ello bajo apercibimiento de que si
no lo verifica en el plazo establecido, se procederá por la vía de apremio contra sus bienes.
Notifíquese esta resolución a los afectados. Advirtiéndoles que podrán interponer
recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que
se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo para su conformidad.
Conforme, la Magistrada. La Secretaria
Judicial
Diligencia. Seguidamente se procede a
cumplimentar lo acordado. Notificándose la
presente resolución a las partes por correo
certificado con acuse de recibo. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona 12 de febrero de 2009.
La Secretaria judicial, M. Luz Martin Garcia.
032009003466
A
Número 7, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 10 de
febrero de 2009 en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Jesica
Caballero Vate contra Suministros Electronicos Union Radio, S.L. en reclamación de
cantidad seguido con el número 37/2009 se
cita a la mencionada empresa Suministros
Electronicos Union Radio, S.L. de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
de Audiencias de este Organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 24 de marzo de
2009 a las 11:20 horas para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 105
Administració de Justícia
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 10 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, M. Luz Martín Garcia.
032009003542
A
Número 8, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 543/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Rosalba Patricia Centurion Conte contra
Home FNM, S.L. en relación a Reclamación
de cantidad por el presente se notifica a
Home FNM, S.L. en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 12 de noviembre de 2008, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
«Fallo. Que estimando como estimo la
demanda interpuesta por Rosalba Patricia
Centurion Conte contra Home FNM,S.L debo
condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora la suma de
1.535,29 EUR más el 10% de interés de
mora.
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
El Secretario Judicial, Óscar Escribano Vindel.
032009003502
A
Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 1047/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de José
Anton Lladet Pallise, Cristina Tormo Codina,
Jesús Side Ortiz, Amadero Sender Aznar,
Alfonso Gómez Cosano, Mª Dolores Masalias
González y José Luis Rubio Sánchez contra
Suministros Angor, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, en relación a despido, por el presente se notifica a Suministros Angor, S.L., en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 9 de febrero de
2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº 54/2009. En Barcelona, a 9
de febrero de 2009.
Visto por Doña Carmen Briones Jurado,
Magistrado-Juez Sustituto del Juzgado de lo
Social nº 9 de los de Barcelona y su Provincia el juicio promovido por Don Josep Anton
Llaudet Pallise; Doña Cristina Tormo Codina;
Don Jesús Side Ortiz; Don Amadeo Sender
Aznar; Don Alfonso Gómez Cosano; Doña
Mª Dolores Masalias González y Don José
Luis Rubio Sánchez, contra la empresa Suministros Angor, S.L., y habiendo sido citado el
FGS, en reclamación por despido.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 27 de noviembre de
2008 tuvo entrada en este Juzgado demanda
suscrita por la parte actora, en la que después
de alegar los hechos y fundamentos que
estimó pertinentes a su derecho, solicitó se
dictase sentencia de conformidad con los
pedimentos contenidos en el suplico de su
demanda.
Segundo. - Que señalados día y hora para
la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio tuvieron lugar el día señalado, compareciendo las partes que constan
reseñadas en el acta. En trámite de alegaciones la parte actora, se afirmó y ratificó en el
contenido de su demanda; la empresa
demandada no compareció al acto de juicio
pese a estar legalmente citada; practicándose
a continuación las pruebas propuestas y
admitidas. En conclusiones, la parte actora
sostuvo sus puntos de vista y solicitó de este
Juzgado se dictase una Sentencia de conformidad con sus pretensiones quedando los
autos conclusos para sentencia.
Tercero. - En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos
legales.
Hechos probados
1. La parte actora Don Josep Anton Llaudet Pallise; ha venido trabajando para la
parte demandada con la categoría profesional de Grupo 6, antigüedad de 02.05.2006 y
salario bruto mensual con inclusión de prorratas de pagas extras de 1.836,53 EUR.-folio
70.La parte actora Doña Cristina Tormo Codina; ha venido trabajando para la parte
demandada con la categoría profesional de
Grupo 6, antigüedad de 18.04.2006 y salario
bruto mensual con inclusión de prorratas de
pagas extras de 1.488,39 EUR.-folio 71.La parte actora Don Jesús Side Ortiz; ha
venido trabajando para la parte demandada
con la categoría profesional de Grupo 7,
antigüedad de 16.10.2006 y salario bruto
mensual con inclusión de prorratas de pagas
extras de 1.454,85 EUR. folio 72.La parte actora Don Amadeo Sender
Aznar; ha venido trabajando para la parte
demandada con la categoría profesional de
Grupo 5, antigüedad de 01.03.2004 y salario
bruto mensual con inclusión de prorratas de
pagas extras de 1.742,23 EUR. folio 73.La parte actora Don Alfonso Gómez Cosano; ha venido trabajando para la parte
demandada con la categoría profesional de
Grupo 7, antigüedad de 12.07.1999 y salario
bruto mensual con inclusión de prorratas de
pagas extras de 1.536,78 EUR. folio 74.La parte actora Doña Mª Dolores Masalias
González, ha venido trabajando para la parte
demandada con la categoría profesional de
Grupo 6, antigüedad de 03.02.2004 y salario
bruto mensual con inclusión de prorratas de
pagas extras de 1.523,71 EUR. folio 75.La parte actora Don José Luis Rubio Sánchez ha venido trabajando para la parte
demandada con la categoría profesional de
Grupo 6, antigüedad de 20.05.2004 y salario
bruto mensual con inclusión de prorratas de
pagas extras de 1.842,53 EUR. folio 76.2. El día 10.11.08 la empresa hizo entrega
a los actores de comunicación escrita notificándoles su despido fundado en causas
económicas, y cuyo contenido tenemos aquí
por enteramente reproducido. folios 5 a 11.3. La empresa no ha puesto a disposición
de los actores la indemnización legal procedente.
4. La empresa tiene menos de 25 trabajadores.
5. La parte actora no ha ostentado representación legal o sindical de los trabajadores
en el último año.
6. La parte demandada no compareció al
acto de juicio pese a estar citada en legal
forma y sin alegar justa causa.
7. Presentada papeleta de conciliación
ante el SCI, el acto tuvo lugar el día
19.12.2008, con el resultado de intentado sin
efecto.-folio 29.Fundamentos de derecho
Primero. - De acuerdo con el artículo 97.2
de la Ley de Procedimiento Laboral, los anteriores hechos declarados probados resultan
de la libre valoración de la prueba practicada
en el acto de juicio conforme a la regla de la
sana e imparcial crítica e individualizada en
cada uno de ellos, y fundamentalmente de la
prueba documental, y la falta de actividad
probatoria de la parte demandada a quien se
tiene por confesa respecto de los hechos alegados en la demanda de conformidad con lo
establecido en el artículo 91.2 de la LPL.
Segundo. - La relación laboral y las circunstancias profesionales de los actores que
constan en el hecho probado primero aparecen acreditadas por los documentos aportados.
Pretende la parte actora sea declarado el
despido objetivo efectuado como improcedente. Sin embargo debe analizarse en primer lugar, la posible nulidad del mismo,
pues el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley daría lugar a dicha consecuencia, que debe ser apreciada incluso de
oficio. De conformidad con el artículo 53.1
del ET, la adopción del acuerdo extintivo
fundado en las causas del artículo 52 del
mismo texto legal, exige la observancia de
los siguientes requisitos: a) Comunicación
escrita al trabajador, expresando la causa.
Requisito que en el caso de autos no se
entiende cumplido, ya que no expone ni
explícita datos concretos de la grave situación económica alegada produciendo una
Núm. 41 / Pàg. 106
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
situación de indefensión a la parte actora,
quien no puede adoptar las medidas que estime adecuadas en defensa de sus derechos,
impugnando la realidad y eficacia de la
causa alegada; por lo que no se cubren los
fines y objetivos que persigue la exigencia de
la comunicación escrita. b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la
entrega de la comunicación escrita, la
indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos
de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. La Sentencia del
Tribunal Supremo de 17 de julio de 1998,
dictada en unificación de doctrina al pronunciarse acerca del sentido y alcance de la
expresión utilizada por el legislador en el
apartado b) del número 1 del artículo 53 del
ET "De poner a disposición del trabajador,
simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte
días por año de servicio" lo ha considerado
en el sentido de que "el mandato legal solo
puede entenderse cumplido si, en el mismo
acto en que el trabajador se sabe despedido y
sin solución de continuidad, sin precisión de
otro trámite ni cualquier quehacer complementario, él dispone efectivamente del
importe dinerario a que asciende la indemnización que la Ley le confiere".
Continua el precepto disponiendo que
cuando la decisión extintiva se fundare en el
artículo 52 c) de esta ley, con alegación de
causas económica, y como consecuencia de
tal causa económica no se pudiera poner a
disposición del trabajador la indemnización
a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación
escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio
del derecho del trabajador de exigir de aquél
su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.
Al respecto se ha pronunciado entre otras,
la STSJ de Cataluña en sentencia de 26 de
octubre de 1996, en el sentido de que "para
que la decisión extintiva empresarial no sea
declarada judicialmente nula se requiere que
el empresario justifique debidamente la
imposibilidad del pago de la indemnización
en la comunicación escrita; que abone al trabajador dicha indemnización en el momento
real de la extinción contractual o deje a éste
con posibilidades de exigir la deuda y que,
en el caso de interponer demanda el trabajador, justifique suficientemente el empresario
en vía judicial la imposibilidad de efectuar el
pago y que continua vigente tal adversa circunstancia".
En el caso de autos no consta que la
empresa haya puesto a disposición de la
parte actora la indemnización correspondiente, ni justificado ante su incomparecencia la
imposibilidad de hacerlo, lo que por si solo
ya sería motivo de nulidad.
Y c) Concesión de un plazo de preaviso de
treinta días, computado desde la entrega de
la comunicación personal al trabajador hasta
la extinción del contrato de trabajo.
En definitiva, teniendo en cuenta la deficiencia de la carta de despido, que el deman-
dado no ha puesto a disposición de la parte
actora la indemnización prevista legalmente
y que tampoco ha acreditado la realidad de
las circunstancias del despido pues no compareció al acto de juicio, de conformidad
con el artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores, debe declararse la nulidad de la
decisión extintiva adoptada por la empresa
demandada, con las consecuencias inherentes de condenar a la empresa demandada a
la inmediata readmisión de los trabajadores,
con abono de los salarios de tramitación
dejados de percibir desde la fecha del despido 10.11.08 hasta la efectiva readmisión.
Tercero. - En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial procede su absolución al no alcanzarle, en el momento presente ninguna responsabilidad, sin perjuicio de la subsidiaria
prevista en el artículo 33 del ET.
Vistos los preceptos legales citados y por
las razones expuestas;
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Don Josep Anton Llaudet Pallise;
Doña Cristina Tormo Codina; Don Jesús Side
Ortiz; Don Amadeo Sender Aznar; Don
Alfonso Gómez Cosano; Doña Mª Dolores
Masalias González y Don José Luis Rubio
Sánchez, contra la empresa Suministros
Angor, S.L., debo declarar y declaro nulo el
despido efectuado el 10.11.08, condenando
a la empresa demandada a que readmita
inmediatamente a los trabajadores en su
mismo puesto y condiciones de trabajo, con
abono de los salarios de tramitación dejados
de percibir desde el día del despido
10.11.2008 hasta su efectiva readmisión a
razón de 61,21 EUR/día para Don Josep
Anton Llaudet Pallise; 49,61 EUR/día para
Doña Cristina Tormo Codina; 48,49 EUR/día
para Don Jesús Side Ortiz; 58,07 EUR/día
para Don Amadeo Sender Aznar; 51,23
EUR/día para Don Alfonso Gómez Cosano;
50,79 EUR/día para Doña Mª Dolores Masalias González y 61,41 EUR/día para Don José
Luis Rubio Sánchez. Y debo absolver y
absuelvo al FGS, sin perjuicio de sus responsabilidades legales subsidiarias.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, anunciándolo ante este Juzgado
por comparecencia o por escrito en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la
parte que no ostente el carácter de trabajador
y no goce del beneficio de justicia gratuita
haber consignado el importe íntegro de la
condena en el Banco Banesto, oficina sita en
Ronda Sant Pere, 47 de esta ciudad, en la
cuenta corriente Nº 5209-0000-66-1047/08
de este Juzgado o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe;
depositando además la cantidad de 150,25
EUR en la cuenta nº 5209-0000-65-1047/08
del referido banco, y sin cuyos requisitos no
podrá ser admitido el recurso.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
DILIGENCIA. La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por la Ilma. Sra.
Magistrado-Juez Sustituto que la suscribe en
el mismo día de su fecha y en Audiencia
pública; se incluye el original de esta resolución en el libro de Sentencias, poniendo en
los Autos certificación literal de la misma y
se remite a cada una de las partes un sobre
por correo certificado con acuse de recibo,
conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el art. 56 y concordantes de la LPL.
Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 10 de febrero de
2009.
El Secretario en sustitución, Lourdes Sánchez Sánchez.
032009003296
A
Número 9, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 11 de
febrero de 2009 en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Aguedo
Rejano Benitez contra Moises Manzano, Santiago Manzano Villabol, Francisco Javier
Manzano Villabol, Saldades Entreprises, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial en reclamación
de Despido seguido con el número 1078/08
se cita a la mencionada empresa Saldades
Entreprises, S.L. de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala de Audiencias
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 2 de abril de 2009 a las 11:05
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 11 de febrero de 2009.
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 107
Administració de Justícia
El Secretario en sustitución, Lourdes Sanchez Sanchez.
032009003469
A
Número 9, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 26.1.2009
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Mohamed Ouabid contra Serveis Laperi de Obres, S.L. en reclamación de Reclamación de cantidad seguido
con el número 61/09 se cita a la mencionada
empresa Serveis Laperi de Obres S.L. de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 24 de
abril de 2009 a las 10,50 horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 11 de febrero de 2009.
La Secretaria en sustitución, Lourdes Sanchez Sanchez.
032009003498
A
Número 9, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 12.1.2009
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Karim Bouyazzam contra Patrocinio López Rodríguez y Rehabilitaciones Cataluña Pérez López S.L. en reclamación de Reclamación de cantidad seguido
con el número 11/09 se cita a Patrocinio
López Rodríguez de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala de Audiencias
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 23 de abril de 2009 a las 10,50
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 11 de febrero de 2009.
El Secretario en sustitución, Lourdes Sanchez Sanchez.
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
La Secretaria en sustitución, Lourdes Sánchez Sánchez.
032009003505
A
Según lo acordado en los autos
1149/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Angel Granero Azor contra Maessa,
Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y
Servicios, S.A. en relación a despido, por el
presente se notifica a Maessa Mantenimientos Ayuda a la Explotación y Servicios en
ignorado paradero, la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 21-01-09, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Secretario Judicial Francisco Guerrero
Tercero. En Barcelona, a seis de febrero de
dos mil nueve
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 21-01-09
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Angel Granero Azor
contra Maessa, Mantenimientos, Ayuda a la
Explotación y Servicios, S.A. en reclamación
de Despido seguido con el número 1149/08
se cita a la mencionada empresa Maessa
Mantenimientos Ayuda a la Explotación y
Servicios de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala de Audiencias de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 25-02-09 a las 11,40 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.»
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
El Secretario judicial.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada/s, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o
sentencia, se harán en estrados, y para su
inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el presente Edicto en Barcelona, a 12 de febrero de
Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
692/08, seguidos en este Juzgado a instancia
de Walter Bovalina Ladux, Inés Copf y Marcello Setti, contra Seductive Investment, S.L.
y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial, en relación a despido, por el presente se notifica a
Seductive Investment, S.L. en ignorado paradero la resolución (Providencia) dictada en
los presentes autos en fecha 06-02-09, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a 12-02-09.
Para hacer constar que en el día de hoy ha
sido devuelto por el servicio de Correos notificación-citación a la parte demandada,
Seductive Investment, S.L., con la expresión
de "marchó", no constando otro domicilio de
la misma. De lo que paso a dar cuenta a la
Magistrada Jueza en sustitución. Doy fe.»
«Providencia del Magistrado Juez. En Barcelona, a 12-02-09.
Habiéndose devuelto el sobre dirigido a
Seductive Investment, S.L. sin la práctica de
la notificación de Providencia de 06-02-09
acordada, y no constando en autos otro
domicilio de la parte demandada, efectúese
dicha notificación personalmente, mediante
el agente judicial del Juzgado, y edictos en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
realizarán en estrados, salvo aquéllas que
revistan forma de auto o de sentencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59
de la L.P.L.
Lo acuerda y firma a la Magistrado Jueza
en sustitución.
La Magistrado Jueza en sustitución. El
Secretario en sustitución.
Diligencia. Seguidamente se procede a
cumplimentar lo acordado, y se notifica la
anterior resolución a la parte actora. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
032009003565
A
Número 11, de Barcelona
EDICTO
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 108
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
2009.
El Secretario judicial.
032009003444
A
Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 749/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de Javier
Moreno Bigas contra Grupo de Mensajería
Fc, S.L. y -F.G.S. - Fondo de Garantía Salarial
en relación a reclamación de cantidad, por el
presente se notifica a Grupo de Mensajería
FC S.L. en ignorado paradero, la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 1112-08, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia 511/08. En Barcelona a once
de diciembre de dos mil ocho.
Vistos por el Ilmo. Sr. Luis Revilla Pérez,
Magistrado titular del Juzgado de lo Social
núm. 11 de los de Barcelona y su provincia,
el juicio promovido por Javier Moreno Bigas
contra Grupo de Mensajería FC, S.L. y -F.G.S.
- Fondo de Garantía Salarial en reclamación
por Reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
1. En fecha 09-09-08 fue repartida a este
Juzgado de lo Social, la demanda suscrita por
la parte actora, en la que después de alegar
los hechos y fundamentos legales que estimó
pertinentes a su derecho, terminó con la
súplica de que se dictase una Sentencia, de
conformidad con sus pedimentos.
2. Admitida la demanda a trámite y señalados día y hora para la celebración de los
actos de conciliación y juicio, éste tuvo lugar
el pasado día 10-12-08 en que compareció la
parte actora Javier Moreno Bigas asistida del
Letrado/Graduado Social D.Gerardo Pérez
González Por la/s demandada/s Grupo de
Mensajería FC, S.L. y Fogasa no asisten
Abierto el juicio, la parte actora se afirmó
y ratificó en su demanda. La/s demandada/s
se opone/n a la demanda en base a las razones de hecho y de derecho que expone/n.
Abierto el juicio a prueba la actora propuso
documental y confesión de la empresa.
En conclusiones las partes mantuvieron
sus puntos de vista y solicitaron del Juzgado
de lo Social dictase una Sentencia de conformidad con los mismos.
3. En la tramitación del presente procedimiento se han observado todos los requisitos
y formalidades legales.
Hechos probados
1º. El actor don Javier Moreno Bigas, titular de D.N.I. nº 46.534.993, con las circunstancias profesionales de antigüedad:
06/05/2005, categoría profesional: mensajero
y percibiendo retribución mensual, con
inclusión de prorrata de pagas extras, de
1.130,44 EUR, prestó servicios por cuenta y
orden de la empresa Grupo de Mensajería
F.C., S.L., dedicada a la actividad de mensa-
jería, hasta el 14/08/2008, en que quedó
extinta la relación que vinculó a las partes
por dimisión voluntaria del actor.
2º. La empresa no ha abonado al actor la
retribución correspondiente al mes de junio
de 2008, por suma de 1.130,44 EUR, julio de
2008, por suma de 1.130,44 EUR y 14 días
de agosto de 2008, por suma de 527,54 EUR.
Ni, finalmente, la liquidación de la relación laboral que incluye la parte proporcional de vacaciones no disfrutadas, por suma
de 715,94 EUR.
El total de lo no abonado es de 3.504,36
EUR.
3º. Consta intento de conciliación ante la
Secció de Concilicions Individuals de la
Delegació Territorial de Barcelona del
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, cuyo acto resultó sin efecto por
falta de comparecencia de la empresa
demandada.
Fundamentos de derecho
Primero. - Se articula demanda que pretende pronunciamiento judicial que declare
derecho a percibir los impagos retributivos
que se reclaman y que la demanda cuantifica
de la empresa demandada que no compareció al acto del juicio.
Y, aunque en principio, visto el artículo
91-2 del Texto articulado la Ley de Procedimiento Laboral sobre la "ficta confessio", y
anta tal incomparecencia, a pesar de que fue
citada para absolver posiciones con apercibimientos legales de tenerla por confesa y la
abstención respecto a la negación de los
hechos fundamentadores de la demanda y a
formular elementos probatorios tendentes a
contradecir la existencia de las obligaciones
reclamadas y/o su cuantía, a que le compele
el Art. 217 de la L.E.C.; procedería sin más
reflexión la estimación íntegra de la demanda
en sus propios términos; no puede ser así, sin
más, dada la coyuntura económica que
acompaña a esta y que impide que los principios Dispositivo y de Aportación de Parte,
puedan servir para la creación de derechos
inexistentes o para la ampliación de otros
ciertos, pero de contenido menor.
Segundo. - No obstante, lo anterior, acreditado de la prueba documental practicada a
instancia del actor la veracidad de los datos
fácticos de existencia de verdadera relación
laboral, con vigencia desde las fechas afirmadas y con derecho consolidado a percibo de
salario con prorrata de pagas extras, también
por las sumas que recoge el escrito rector del
procedimiento, sé esta en el trance, dado que
es ajeno a la disposición de éste prueba
negativa, que sería diabólica, de no percepción de las cantidades reclamadas, de estimar la demanda y condenar a la empresa
demandada a abonar al actor las citadas cantidades, que se incrementarán por mora en la
forma y dígito previstos en el art. 29-3 del
Estatuto de los Trabajadores.
Tercero. - No procede sin embargo la condena del Fondo de Garantía Salarial que fue
llamado al procedimiento, y sin perjuicio de
la responsabilidad subrogada y subsidiaria en
los términos del articulo 33- 2 del Estatuto de
los Trabajadores, caso de que se declare judicialmente la insolvencia de la empresa condenada, que deberá fijarse, previa acreditación por los actuantes de los factos de que
deriva la misma en expediente tramitado al
efecto, cuya resolución final podrá impugnarse como ultima "ratio" ante los órganos del
Orden Social de la Jurisdicción.
Vistos los preceptos legales y demás de
pertinente y general aplicación.
Fallo. Que estimando la demanda debo
declarar y declaro el derecho a percibir en
concepto de los impagos salariales que refiere el hecho probado segundo de la presente
resolución las siguientes cantidades:
3.504,36 EUR don Javier Moreno Bigas.
Y condenar a la empresa Grupo de Mensajería F.C., S.L., a abonar a aquel las mismas,
incrementadas en dígito del 10%, en concepto de mora, desde la fecha del devengo hasta
la del completo pago.
Y que debo absolver libremente al Fondo
de Garantia Salarial, y sin perjuicio de su
ulterior y subsidiaria responsabilidad, en los
términos del Art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, caso de que se declare judicialmente
la insolvencia de la empresa condenada.
Notifíquese la presente resolución a las
parates, adviertiéndoles que contra la misma
podrán interponer Recurso de Suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, anunciando ante
este Juzgado de lo Social en el plazo de los
cinco dias hábiles siguientes a la notificación
del fallo debiendo la Mutua o Entidad Gestora si recurre, ingresar a la Tesorería General
de la Seguridad Social, el capital importe de
la prestación declarada en el fallo y consignar como depósito la cantidad de 150,25
EUR, en el Banco Banesto, sito en Barcelona,
Ronda Sant Pere, núm.47, cta cte. núm. 5211
haciendo constar en los impresos el núm. del
expediente. Dichos ingresos se harán en dos
ingresos diferenciados y si recurre la Entidad
Gestora, deberá presentar certificación acreditativa de que comienza el pago de la prestación y de que lo proseguirá durante la tramitación del recurso.
Una vez notificada la presente resolución
a las partes, y de no ser anunciado recurso de
suplicación en el plazo indicado, procédase
al archivo de las actuaciones.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por el Magistrado
Juez que lo ha dictado, celebrando audiencia
pública, el día de la fecha. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumplió lo
ordenado. Doy Fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada/s, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o
sentencia, se harán en estrados, y para su
inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el presente Edicto en Barcelona, a 13 de febrero de
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 109
Administració de Justícia
2009.
El Secretario Judicial.
032009003545
A
Número 12, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos375/2008
seguidos en este Juzgado a instancia de
Mohamed El Baamri y Rachid Selmouni contra F.G.S. - Fondo de Garantía Salarial,
Ahmed Zarrouk, Aziz Grini Chougane, Obres
i Construccions Azar, S.L. y Euro Alcantara,
S.L. en relación a Despido por el presente se
notifica a Obres i Construccions Azar, S.L. en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 11-02-09, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por D. Mohamed El Baamri y D. Rachid
Selmouni contra las empresas Obres i Construccions Azar S.L. y Euro Alcantara S.L.,
declaro improcedente el despido de que han
sido objeto los demandantes y condeno solidariamente a ambas demandadas a readmitirles inmediatamente en las mismas condiciones de trabajo que regían antes de producirse
el despido o, a elección de estas, que deberá
ejercitar en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de esta sentencia,
les abonen las siguientes indemnizaciones:
2.765'36 EUR a D. Mohamed El Baamri y
1.336'37 EUR a D. Rachid Selmouni, más los
salarios dejados de percibir desde la fecha
del despido, 7-4-08, hasta la de dicha notificación en cualquier caso, a razón para
ambos de 53'66 EUR diarios, descontando en
cuanto al primero los periodos en que ha
prestado servicios después del despido para
otras empresas, según detalle que se expone
en el hecho probado tercero. Con la advertencia de que de no optar expresamente por
ninguna de las dos alternativas legales se
entenderá que procede la readmisión. Condeno al Fondo de Garantía Salarial, en calidad de responsable subsidiario y hasta los
límites legales a su cargo, al pago de dichas
indemnizaciones y salarios de tramitación. Y
absuelvo a los demandados D. Ahmed
Zarrouk y D. Aziz Grini Chougane de las pretensiones formuladas inicialmente en su contra.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a
quienes se hace saber que no es firme y que
contra ella cabe recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de
Catalunya, debiendo anunciarlo ante este
mismo Juzgado por comparecencia o por
escrito en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte recurrente que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita haber consignado el importe
íntegro de la condena en la cta. núm.
5212.0000.60.0375.08 del Banco Español de
Crédito, oficina 2015, sita en la Ronda de
San Pedro nº 47 de esta ciudad, o haber
constituido aval solidario de entidad financiera por el mismo importe, sin cuyo requisito no se tendrá por anunciado (art. 228 de la
LPL), debiendo además consignar como
depósito la cantidad de 150,25 EUR en la
cta. núm. 5212.0000.65.0375.08 de la
misma entidad y oficina bancaria al tiempo
de interponerlo, sin cuyo requisito tampoco
se tendrá por interpuesto (art. 227 de la LPL).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Firma del Magistrado Juez.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
La Secretaria judicial, María José Gimeno
Calvo.
032009003483
A
Número 12, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
914/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Jose María Mateo García, Oliver Osz
Carretero, Aurora Clemente Aparicio, Mª
Rosa Clemente Aparicio, David Garatachea
Gómez, Tomas Orta Márquez, David Santana Diez, Alberto Talon Pallares y Antonio
Sanchez Cordero y 22 más contra Instalaciones Mario Clemente SL y Fondo de Garantia
Salarial, en relación a Despido por el presente se notifica a Instalaciones Mario Clemente,S.L., en ignorado paradero, el Auto dictado
en el presente procedimiento en fecha 9 de
Febrero de 2009, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:
«Dispongo: Se declaran extinguidos desde
el día de hoy los contratos de trabajo que
unían a: Don José Maria Mateo Garcia, Don
Oliver Osz Carretero, Doña Aurora Clemente
Aparicio, Doña Maria Rosa Clemente Aparicio, Don David Garatachea Gómez, Don
Tomás Orta Márquez, Don David Santana
Diez, Don Alberto Talón Pallares, Don Antonio Sánchez Cordero, Don Juan Henry Montenegro Armijo, Don Carlos Duran Alonso,
Don Santiago Pérez Martín, Don Sergio Pérez
Molina, Don Jordi Abellán Domínguez, Don
Jorge Orta Márquez, Don Jesús Moral Jodar,
Don Ramón Rouslan Tejeda Ponce, Don Santiago Chaves Pinel, Don Joan Salvador
Guzmán, Don Daniel Jordan Montolio, Don
Daniel Lora Márquez, Don Borja Rozas
Miñones, Don Juan José Velasco Rodríguez,
Don Iván Cimas Gari, Don José Manuel
Rodríguez Veigas, Don Ricardo Rodríguez
Márquez, Don José Antonio Torrano Valien-
te, Don Juan Fernández Ruiz, Don Carlos
Alberto Amo, Don Ulpiano Fabricio Muentes
Moreira y Doña Noelia Romera Muniesa con
la empresa Instalaciones Mario Clemente,
S.L., a la que se condena a estar y pasar por
esta declaración y a que, por tanto, abone a
éstos, en concepto de indemnización sustitutoria de la readmisión a las siguientes cantidades:
- Don José Maria Mateo Garcia 16.693'64
EUR.
- Don Oliver Osz Carretero: 4.207'40 EUR.
- Doña Aurora Clemente Aparicio: 14.164'21
EUR.
- Doña Maria Rosa Clemente Aparicio:
27.736'74 EUR.
- Don David Garatachea Gómez: 11.739'81
EUR.
- Don Tomás Orta Márquez: 9.944'03 EUR.
- Don David Santana Diez: 2.817'98 EUR.
- Don Alberto Talón Pallares: 18.076'01
EUR.
- Don Antonio Sánchez Cordero: 16.183'67
EUR.
- Don Juan Henry Montenegro Armijo:
7.976'70 EUR.
- Don Carlos Duran Alonso: 18.854'77 EUR.
- Don Santiago Pérez Martín: 8.521'49 EUR.
- Don Sergio Pérez Molina: 12.062'94 EUR.
- Don Jordi Abellán Domínguez: 6.256'71
EUR.
- Don Jorge Orta Márquez: 24.066'14 EUR.
- Don Jesús Moral Jodar: 22.237'85 EUR.
- Don Ramón Rouslan Tejeda Ponce:
2.671'42 EUR.
- Don Santiago Chaves Pinel: 12.658'34
EUR.
- Don Joan Salvador Guzmán: 2.382'61 EUR.
- Don Daniel Jordan Montolio: 7.194'77
EUR.
- Don Daniel Lora Márquez: 6.654'87 EUR.
- Don Borja Rozas Miñones: 6.038'68 EUR.
- Don Juan José Velasco Rodríguez: 1.073'93
EUR.
- Don Iván Cimas Gari: 7.232'53 EUR.
- Don José Manuel Rodríguez Veigas:
9.330'90 EUR.
- Don Ricardo Rodríguez Márquez: 7.263'53
EUR.
- Don José Antonio Torrano Valiente:
28.186'31 EUR.
- Don Juan Fernández Ruiz: 11.966'67 EUR.
- Don Carlos Alberto Amo: 6.983'51 EUR.
- Don Ulpiano Fabricio Muentes Moreira:
1.386'86 EUR.
- Doña Noelia Romera Muniesa: 4.554'20
EUR.
más las siguientes cantidades en concepto
de salarios de tramitación:
- Don José Maria Mateo Garcia: 8.937'33
EUR.
- Don Oliver Osz Carretero: 7.706'02 EUR.
- Doña Aurora Clemente Aparicio: 7.799'92
EUR.
- Doña Maria Rosa Clemente Aparicio:
9.901'32 EUR.
- Don David Garatachea Gómez: 8.499'76
EUR.
- Don Tomás Orta Márquez: 7.946'22 EUR.
- Don David Santana Diez: 7.487'63EUR.
Núm. 41 / Pàg. 110
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
- Don Alberto Talón Pallares: 7.716'66 EUR.
- Don Antonio Sánchez Cordero: 6.908'82
EUR.
- Don Juan Henry Montenegro Armijo:
6.465'13 EUR.
- Don Carlos Duran Alonso: 6.937'28 EUR.
- Don Santiago Pérez Martín: 6.764'38 EUR.
- Don Sergio Pérez Molina: 7.352'11 EUR.
- Don Jordi Abellán Domínguez: 6.465'13
EUR.
- Don Jorge Orta Márquez: 8.622'39 EUR.
- Don Jesús Moral Jodar: 7.912'17 EUR.
- Don Ramón Rouslan Tejeda Ponce:
7.098'21 EUR.
- Don Santiago Chaves Pinel: 6.330'80 EUR.
- Don Joan Salvador Guzmán: 6.330'80 EUR.
- Don Daniel Jordan Montolio: 6.330'80
EUR.
- Don Daniel Lora Márquez: 6.330'80EUR.
- Don Borja Rozas Miñones: 6.330'80 EUR.
- Don Juan José Velasco Rodríguez: 6.330'80
EUR.
- Don Iván Cimas Gari: 6.302'34 EUR.
- Don José Manuel Rodríguez Veigas:
6.330'80 EUR.
- Don Ricardo Rodríguez Márquez: 6.465'13
EUR.
- Don José Antonio Torrano Valiente:
10.012'11 EUR.
- Don Juan Fernández Ruiz: 7.842'88 EUR.
- Don Carlos Alberto Amo: 6.330'80 EUR.
- Don Ulpiano Fabricio Muentes Moreira:
6.259'91 EUR.
- Doña Noelia Romera Muniesa: 7.924'14
EUR.
En cuyas cantidades se incluyen ya las
indemnizaciones y los salarios que fueron
objeto de condena en la sentencia.
Dichas cantidades devengarán, desde el
día de hoy y hasta su total pago, el interés del
10 % de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con el artº 29.3 del Estatuto de
los Trabajadores.
Notifíquese esta resolución a las partes,
mediante edicto a publicar en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona a la empresa que se halla en ignorado paradero. Advirtiéndoles que podrán interponer recurso de
reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184 de la Ley de Procedimiento Laboral).".
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 9 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial.
032009003534
A
Número 12, de Barcelona
Número 12, de Barcelona
EDICTO
EDICTO
Según lo acordado en los autos732/2008
seguidos en este Juzgado a instancia de
Oscar Enrique Gallo Sanchez contra Golden
Palace Services, S.L. y -F.G.S.- Fondo de
Garantía Salarial en relación a Despido por
el presente se notifica a Golden Palace Services, S.L. en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 1911-08, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Fallo. Que estimando la demanda formulada por D. Oscar Enrique Gallo Sanchez
contra Golden Palace, declaro improcedente
el despido de que ha sido objeto el demandante y condeno a dicha demandada a readmitirle inmediatamente en las mismas condiciones de trabajo que regían antes de producirse el despido o, a elección de la empresa,
que deberá ejercitar en el plazo de los cinco
días siguientes a la notificación de esta sentencia, le abone la indemnización de
1.202'57 EUR, más los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido, 15-7-08,
hasta el 22-9-, a54'19 EUR diarios, es decir
3.793'30 EUR. Con la advertencia de que de
no optar expresamente por ninguna de las
dos alternativas legales se entenderá que procede
Notifíquese esta sentencia a las partes, a
quienes se hace saber que no es firme y que
contra ella cabe recurso de suplicación ante
la Sala de lo ácter de trabajador y no goce
del beneficio de justicia gratuita haber consignado el importe íntegro de la condena en
la cta. núm. 5212.0000.60.0732.08 del
Banco Español de Crédito, oficina 2015, sita
en ido aval solidario de entidad financiera
por el mismo importe, sin cuyo requisito no
se tendrá por anunciado (art. 228 de la LPL.),
debiendo además consignar como depósito
la cantidad de 150'25 EUR en la cta. núm.
5212.0000.65.0732.08 de la misma entidad
y oficina bancaria al tiempo de interponerlo,
sin cuyo requisito tampoco se tendrá por
interpuesto (art. 227 de la LPL.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 6 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, María José Gimeno
Calvo.
Según lo acordado en los autos752/2008
seguidos en este Juzgado a instancia de
Andreu Posadas Guajardo y Francesc Filbà
Pons contra Fustes Mandri S.L y -F.G.S.Fondo de Garantía Salarial en relación a Despido por el presente se notifica a Fustes Mandri S.L en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 1512-08, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Fallo: Que estimando íntegramente la
demanda interpuesta por Andreu Posadas
Guajardo y Francesc Filbà Pons contra la
empresa Fustes Mandri, S.L. y Fondo De
Garantía Salarial en reclamación por despido
de fecha 11.08.08. Debo declarar y declaro
improcedentes los despidos de la parte actora, condenando a la empresa demandada a
su opción, que deberá realizar en el plazo de
5 días ante este Juzgado, a que les readmitan
en sus mismos puestos y condiciones de trabajo o a que les abonen la indemnización
de: Andreu Posadas Guajardo: 8.458,80
EUR, y a Francesc Filbà Pons:5.641,99 EUR.
Y en ambos casos al abono de los salarios de
tramitación desde la fecha de despido a notificación de la sentencia a razón, respectivamente de 60,42 EUR diarios y de 61,83 EUR
diarios.
Y, con absolución del Fondo De Garantía
Salarial sin perjuicio de su responsabilidad
legal subsidiaria.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Español de Crédito en la cuenta corriente Nº 5212-0000-60075208 de este Juzgado o presentar aval solidario de Entidad Financiera por el mismo
importe; depositando además la cantidad de
150,25. EUR en la cuenta Nº 5212-0000-65075208 del referido banco, y sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el recurso.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
032009003560
A
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 111
Administració de Justícia
Edicto en Barcelona, a 9 de febrero de 2009.
La Secretaria, María José Gimeno Calvo.
032009003564
A
Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 862/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de Soraya Serrano Morales contra Residencial la
Moreneta, S.L. en relación a Despido por el
presente se notifica a Residencial la Moreneta, S.L. en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 9-0209, cuyo tenor literal de su parte dispositiva
dice:
«Sentencia Num: 71/2009. Barcelona, 9
de Febrero de 2009.
Vistas por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social número trece de esta
ciudad, Doña María José Román Román, las
precedentes actuaciones, seguidas a instancia
de Soraya Serrano Morales frente a Residencial la Moreneta, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por despido.
Antecedentes de hecho
I. Que por turno de reparto fue registrada
la presente demanda en este Juzgado el día
13 de octubre de 2008, en la misma previa
relación de hechos y fundamentos de derecho que estimó que son de aplicación, suplica se dicte sentencia de conformidad con el
suplico de la demanda.
II. Por Auto de fecha 13 de octubre de
2008 fue admitida a trámite, señalándose
para la celebración del acto de conciliación
y juicio, en su caso, la Audiencia del día 5 de
febrero de 2009. En este día comparece la
parte actora y el Fondo de Garantía Salarial,
no compareciendo la empresa demandada
pese a estar debidamente citada, pasándose a
la celebración del juicio. La parte actora se
ratifica en la demanda y el Fondo se opone a
la antigüedad y estará al resultado de la prueba. En periodo de prueba se propone por la
parte compareciente la prueba que admitida
obra referida en el acta de juicio. En trámite
de conclusiones las partes comparecientes
elevan a definitivas las formuladas provisionalmente. Con lo cual S.Sª. dio el acto por
concluso y visto para Sentencia; en la tramitación de este juicio se han observado todas
las prescripciones legales, a excepción de las
relativas a plazos, dada la acumulación de
asuntos.
Hechos probados
Primero. - La actora que se dirá en la parte
dispositiva de la presente Resolución, ha
prestado sus servicios primero para la empresa demandada Residencial La Moreneta, S.L.
dedicada a la actividad de Residencia de la
3ª edad, con las siguientes circunstancias
laborales: antigüedad 09-02-04, categoría
profesional Gerocultora y salario de 1203,77
EUR mensuales con parte proporcional de
pagas extras; conforme a los folios 49 a 60 y
confessio ficta de la empresa demandada.
Segundo. - Que desde el 1 de agosto de
2008 la actora esta de Baja Medica en situación de Incapacidad Temporal, permaneciendo en la actualidad en dicha situación, conociendo en fecha 17-09-2008 el cierre del
centro de trabajo de la actora y reclamando
por despido tácito en este procedimiento;
conforme a la confessio ficta de la empresa,
que no compareció al acto del juicio y a los
folios 70 y 88.
Tercero. - Que la empresa demandada no
compareció al acto del juicio, pese haber
sido citada legalmente, constando que la
misma ha cerrado folio 88.
Cuarto. - La actora no ostenta ni ha ostentado en el último año cargos de representación sindical.
Quinto. - Se han intentado sin efecto el
preceptivo acto de conciliación previo ante
el CMAC.
Fundamentos jurídicos
Primero. - Que del conjunto de la prueba
practicada, no han podido ser constatados
otros hechos que no sean los que constan en
la anterior resultancia fáctica; por lo que
habida cuenta la incomparecencia de la
empresa demandada, debe tenerse a esta por
confesa y por probados todos los hechos de
la demanda, no solo en base a la confessio
ficta, sino a los documentos aportados por la
actora cuyos folios se indican en el relato de
hechos probados; entre otros hechos debe
tenerse por acreditada el despido tácito por
cierre del centro de trabajo y de la empresa.
Segundo. - Acreditado el despido tácito y
no acreditándose, dada la incomparecencia
de la empresa demandada causa alguna del
despido, es por lo que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 55.4 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores
Real Decreto Legislativo 1/95 al efectuarse el
despido vigente esa Ley, el despido producido debe considerarse como improcedente,
con los efectos establecido en el artículo 56
del mencionado Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores, en relación con el artículo 110.1 del Texto Refundido de la ley de
Procedimiento Laboral 2/95, debiendo la
empresa readmitir a la actora en el mismo
puesto de trabajo que tenía y con abono de
los salarios devengados, o a elección de
dicha demandada, en el termino de cinco
días, al abono con carácter de las indemnizaciones previstas en el artículo 56 del Estatuto
de los Trabajadores según la redacción efectuada por Real Decreto Legislativo 45/2002;
Sin perjuicio de que acreditado el cierre de la
misma y la imposibilidad de la readmisión,
de acuerdo con el artículo 284 de la Ley de
Procedimiento Laboral, debe condenarse a la
demandada al pago al actor de las indemnizaciones contenidas en el artículo 56 del
Estatuto de los Trabajadores, según la redacción de dicho precepto Ley 45/2002, no
generando derecho a los salarios de tramitación por cuanto ha estado desde la fecha de
efectos del despido en situación de IT, que
inició el 1 de agosto de 2008 y de cuya situación no presenta Alta Médica y así mismo
dada la imposibilidad de la readmisión debe
decretarse, con efectos de fecha de esta
misma resolución, la extinción de las relaciones laborales entre las partes.
Tercero. - Se advierte a las partes que contra esta resolución, cabe recurso de suplicación, según lo establecido en el artículo 189
1 a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación al
caso.
Fallo. Que estimando la demanda interpuesta por el actor Doña Soraya Serrano
Morales frente a Residencial La Moreneta,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, debo
declarar y declaro la improcedencia del despido de la actora con efectos del 17-092008, condenando a la empresa demandada
a estar y pasar por esta declaración y a que
no siendo posible la readmisión de la actora,
por estar cerrada, abone al mismo la cantidad de ocho mil cuatrocientos veintiseis EUR
con treinta y nueve céntimos de EUR en concepto de Indemnización; decretándose la
extinción de las relaciones laborales entre las
partes con fecha 9 de febrero de 2009.
Así mismo, debe declararse la responsabilidad subsidiaría del Fondo de Garantía Salarial en el abono de la cantidad fijada en esta
parte dispositiva y hasta el límite legal, una
vez declarada la Insolvencia de la Empresa
demandada por Auto firme.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la misma
podrán interponer Recurso de Suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya, anunciando tal
propósito mediante comparecencia o por
escrito ante este Juzgado, en el plazo de
cinco días a contar del siguiente a la notificación de esta Sentencia, y que la condenada
para hacerlo deberá ingresar en el Banco
Banesto, en la c.c. que a tales efectos tiene
abierta este Juzgado con el nombre de Depósitos, c.c. nº 5213.0000-69-862-2008 en la
Oficina sita en Ronda Sant Pere número 47
(08010) de esta ciudad, la cantidad líquida
importe de la condena con la Clave 65 o presentar aval bancario por dicha cantidad sin
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.
Asimismo deberá constituir la cantidad de
150,25 EUR en el Banco Banesto en la c.c.
que a tales efectos tiene abierta este Juzgado
con el nombre de Consignaciones, c.c. nº
5213.0000-65-862-08 en la Oficina sita en
Ronda Sant Pere número 47 (08010) de esta
ciudad, presentando el resguardo de este último en Secretaria al tiempo de interponer el
recurso, haciéndose constar además un
domicilio en la sede de dicho Tribunal Superior a efectos de notificaciones.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada que ha
sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 112
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
Magistrada que la dicta en su día y celebrando Audiencia Pública por ante mí la Secretaria de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 11 de febrero de
2.009.
La Secretaria Judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032009003512
A
Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 868/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Segundo Hernan Toabanda Pillajo contra
Yacht Carpenter Port Vell, S.L. y Fondo de
Garantia Salarial en relación a Despido por
el presente se notifica a Yacht Carpenter Port
Vell, S.L. en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha
12.2.2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Num: 76/2009. Barcelona, 12
de Febrero de 2009.
Vistas por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social número trece de esta
ciudad, Doña María José Román Román, las
precedentes actuaciones, seguidas a instancia
de Segundo Hernán Toabanda Pillajo frente a
Yacht Carpenter Port Vell, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por despido.
Antecedentes de hecho
I. Que por turno de reparto fue asignada la
presente demanda a este Juzgado el día 13
de octubre de 2008, en la misma previa relación de hechos y fundamentos de derecho
que estimó que son de aplicación, suplica se
dicte sentencia de conformidad con el suplico de la demanda.
II. Por Auto de fecha 13 de noviembre de
2008 fue admitida a trámite, señalándose
para la celebración del acto de conciliación
y juicio, en su caso, la Audiencia del día 11
de febrero de 2009. En este día comparece la
parte actora no compareciendo ni la empresa
demandada ni el Fondo de Garantía Salarial,
pasándose a la celebración del juicio. La
parte actora se afirma y ratifica en la demanda e indica que no le ha sido abonada por la
empresa cantidad alguna de indemnización
ni efectuado preaviso. En periodo de prueba
se propone por la parte actora las pruebas
que admitidas obran referidas en el acta de
juicio y en la grabación del mismo obrante
en autos. En trámite de conclusiones la parte
eleva a definitivas las formuladas provisionalmente. Con lo cual S.Sª. dio el acto por concluso y visto para Sentencia; en la tramita-
ción de este juicio se han observado todas las
prescripciones legales, a excepción de las
relativas a plazos, dada la acumulación de
asuntos.
Hechos probados
Primero. - El actor que se dirá en la parte
dispositiva de la presente Resolución ha prestado sus servicio para la empresa demandada, con las siguientes circunstancias laborales: antigüedad de 27-06-2005, categoría
profesional Oficial 2ª y salario de 1485,13
EUR mensuales con parte proporcional de
pagas extras; conforme consta acreditado a
los folios 43 a 49 y confessio ficta de la
empresa
Segundo. - Que la empresa comunica al
actor por carta de fecha 1 de noviembre de
2008, el despido por causas económicas con
efectos 2 de octubre de 2008 sin concretar y
con generalidades, no poniendo a disposición efectiva del actor la indemnización y sin
respetar el plazo de preaviso; conforme consta al folio 42.
Tercero. - La empresa demandada que no
ha comparecido al acto del juicio pese a
estar debidamente citada, se acredita que
esta cerrada y sin actividad; así mismo, tampoco ha comparecido el Fondo de Garantía
Salarial.
Cuarto. - El actor no ostenta ni ha ostentado en el último año cargos de representación
sindical.
Quinto. - Se ha intentado sin efecto el preceptivo acto de conciliación previa ante el
CMAC.
Sexto. - El actor reclama en la demanda la
declaración del despido Nulo o subsidiariamente Improcedente.
Fundamentos jurídicos
Primero. - En cumplimiento de lo exigido
por el artículo 97. 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se ha de hacer constar que
los hechos anteriores son el resultado de la
falta de controversia sobre los mismos, de los
documentos aportados por la parte actora y
confessio ficta de la empresa demandada.
Segundo. - Que el despido alegado, del
conjunto de la prueba practicada, no han
podido ser constatados otros hechos que la
simple alegación por la empresa, no de causas disciplinarias, sino de dificultades económicas para extinguir el contrato del actor,
impone la demandada el despido al amparó
del artículo 52 del Texto Refundido del Estatuto del Trabajador aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/95, no quedando probadas las causas exigidas en este precepto
del ET para extinguir la relación conforme al
mismo y no habiéndose puesto a disposición
del demandante la indemnización exigida en
el artículo 53 del ET procede declarar de
acuerdo con lo establecido en dicho precepto estatutario la NULIDAD de dicha extinción del contrato con efectos de 02-10-08,
ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, siendo aplicables los
efectos contenidos en los artículos 122 y 123
2 del Texto Refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral, debiendo por ello condenarse a la empresa demandada a la inmediata
readmisión del actor con abono de los salarios dejados de percibir. Sin perjuicio de que
acreditado el cierre de la misma y la imposibilidad de la readmisión, de acuerdo con el
artículo 284 de la Ley de Procedimiento
Laboral, debe condenarse a la demandada al
pago al actor de las indemnizaciones contenidas en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción de dicho precepto Ley 45/2002, así mismo dada la imposibilidad de la readmisión debe decretarse,
con efectos de fecha de esta misma resolución, la extinción de las relaciones laborales
entre las partes.
Tercero. - Se advierte a las partes que contra esta resolución, cabe recurso de suplicación, según lo establecido en el artículo 189
1 a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación al
caso.
Fallo. Que estimando la demanda interpuesta por D. Segundo Hernán Toabanda
Pillajo frente a Yacht Carpenter Port Vell, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
por despido, debo declarar y declaro la nulidad del despido del actor con efectos del 0210-2008, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración y a
que no siendo posible su readmisión, por
estar cerrada, abone al mismo la cantidad de
siete mil cuatrocientos veinticinco EUR con
sesenta y cinco céntimos de EUR en concepto de Indemnización y la cantidad de seis mil
cuatrocientos noventa y tres EUR con ochenta y ocho céntimos de EUR en concepto de
salarios de tramitación; decretándose la
extinción de las relaciones laborales entre las
partes con fecha 12 de febrero de 2009.
Así mismo debe declararse la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en cuanto a las cantidades objeto de condena y hasta el límite legal establecido, una
vez declarada la empresa Insolvente por Auto
Firme.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la presente
misma podrán interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, anunciando
tal propósito mediante comparecencia o por
escrito ante este Juzgado, en el plazo de
cinco días a contar del siguiente a la notificación de esta Sentencia, y que la condenada
para hacerlo deberá ingresar en el Banco
Banesto, en la c.c. que a tales efectos tiene
abierta este Juzgado con el nombre de Depósitos, c.c. nº 5213.0000-69-(nº expediente y
año) en la Oficina sita en Ronda Sant Pere
número 47 (08010) de esta ciudad, la cantidad líquida importe de la condena con la
Clave 65 o presentar aval bancario por dicha
cantidad sin cuyo requisito no podrá tenerse
por anunciado el recurso.
Asimismo deberá constituir la cantidad de
150,25 EUR en el Banco Banesto en la c.c.
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 113
Administració de Justícia
que a tales efectos tiene abierta este Juzgado
con el nombre de Consignaciones, c.c. nº
5213.0000-65-(nº expediente y año) en la
Oficina sita en Ronda Sant Pere número 47
(08010) de esta ciudad, presentando el resguardo de este último en Secretaria al tiempo
de interponer el recurso, haciéndose constar
además un domicilio en la sede de dicho Tribunal Superior a efectos de notificaciones.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada que ha
sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada que la dicta en su día y celebrando Audiencia Pública por ante mí la Secretaria de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
La Secretaria Judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032009003513
A
Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 867/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de Jose
Luis Martínez Avondet contra Yacht Carpenter Port Vell, S.L. en relación a Despido por
el presente se notifica a Yacht Carpenter Port
Vell, S.L. en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha
12.2.2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia num:75/2009. Barcelona, 12
de Febrero de 2009.
Vistas por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social número trece de esta
ciudad, Doña María José Román Román, las
precedentes actuaciones, seguidas a instancia
de Jose Luís Martínez Avondet frente a Yacht
Carpenter Port Vell, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por despido.
Antecedentes de hecho
I. Que por turno de reparto fue asignada la
presente demanda a este Juzgado el día 13
de octubre de 2008, en la misma previa relación de hechos y fundamentos de derecho
que estimó que son de aplicación, suplica se
dicte sentencia de conformidad con el suplico de la demanda.
II. Por Auto de fecha 21 de octubre de
2008 fue admitida a trámite, señalándose
para la celebración del acto de conciliación
y juicio, en su caso, la Audiencia del día 11
de febrero de 2009. En este día comparece la
parte actora no compareciendo ni la empresa
demandada ni el Fondo de Garantía Salarial,
pasándose a la celebración del juicio. La
parte actora se afirma y ratifica en la demanda e indica que no le ha sido abonada por la
empresa cantidad alguna de indemnización
ni efectuado preaviso. En periodo de prueba
se propone por la parte actora las pruebas
que admitidas obran referidas en el acta de
juicio y en la grabación del mismo obrante
en autos. En trámite de conclusiones la parte
eleva a definitivas las formuladas provisionalmente. Con lo cual S.Sª. dio el acto por concluso y visto para Sentencia; en la tramitación de este juicio se han observado todas las
prescripciones legales, a excepción de las
relativas a plazos, dada la acumulación de
asuntos.
Hechos probados
Primero. - El actor que se dirá en la parte
dispositiva de la presente Resolución ha prestado sus servicio para la empresa demandada, con las siguientes circunstancias laborales: antigüedad de 13-11-2006, categoría
profesional Oficial 2ª y salario de 1485,13
EUR mensuales con parte proporcional de
pagas extras; conforme consta acreditado a
los folios 46 a 49 y confessio ficta de la
empresa
Segundo. - Que la empresa comunica al
actor por carta de fecha 14 de agosto de
2008, el despido por causas económicas con
efectos 15 de septiembre de 2008 sin concretar y con generalidades, no poniendo a disposición efectiva del actor la indemnización
y sin respetar el plazo de preaviso; conforme
consta al folio 45.
Tercero. - La empresa demandada que no
ha comparecido al acto del juicio pese a
estar debidamente citada, se acredita que
esta cerrada y sin actividad; así mismo, tampoco ha comparecido el Fondo de Garantía
Salarial.
Cuarto. - El actor no ostenta ni ha ostentado en el último año cargos de representación
sindical.
Quinto. - Se ha intentado sin efecto el preceptivo acto de conciliación previa ante el
CMAC.
Sexto. - El actor reclama en la demanda la
declaración del despido Nulo o subsidiariamente Improcedente.
Fundamentos jurídicos
Primero. - En cumplimiento de lo exigido
por el artículo 97. 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se ha de hacer constar que
los hechos anteriores son el resultado de la
falta de controversia sobre los mismos, de los
documentos aportados por la parte actora y
confessio ficta de la empresa demandada.
Segundo. - Que el despido alegado, del
conjunto de la prueba practicada, no han
podido ser constatados otros hechos que la
simple alegación por la empresa, no de causas disciplinarias, sino de dificultades económicas para extinguir el contrato del actor,
impone la demandada el despido al amparó
del artículo 52 del Texto Refundido del Estatuto del Trabajador aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/95, no quedando probadas las causas exigidas en este precepto
del ET para extinguir la relación conforme al
mismo y no habiéndose puesto a disposición
del demandante la indemnización exigida en
el artículo 53 del ET procede declarar de
acuerdo con lo establecido en dicho precepto estatutario la NULIDAD de dicha extinción del contrato con efectos de 15-09-08,
ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, siendo aplicables los
efectos contenidos en los artículos 122 y 123
2 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo por ello condenarse a la empresa demandada a la inmediata
readmisión del actor con abono de los salarios dejados de percibir. Sin perjuicio de que
acreditado el cierre de la misma y la imposibilidad de la readmisión, de acuerdo con el
artículo 284 de la Ley de Procedimiento
Laboral, debe condenarse a la demandada al
pago al actor de las indemnizaciones contenidas en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción de dicho precepto Ley 45/2002, así mismo dada la imposibilidad de la readmisión debe decretarse,
con efectos de fecha de esta misma resolución, la extinción de las relaciones laborales
entre las partes.
Tercero. - Se advierte a las partes que contra esta resolución, cabe recurso de suplicación, según lo establecido en el artículo 189
1 a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación al
caso.
Fallo. Que estimando la demanda interpuesta por D. Jose Luis Martínez Avondet
frente a Yacht Carpenter Port Vell, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
por despido, debo declarar y declaro la nulidad del despido del actor con efectos del 1509-2008, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración y a
que no siendo posible su readmisión, por
estar cerrada, abone al mismo la cantidad de
cuatro mil doscientos sesenta y nueve EUR
con setenta y cinco céntimos de EUR en concepto de Indemnización y la cantidad de
siete mil trescientos veintitres EUR con
noventa y tres céntimos de EUR en concepto
de salarios de tramitación; decretándose la
extinción de las relaciones laborales entre las
partes con fecha 12 de febrero de 2009.
Así mismo debe declararse la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en cuanto a las cantidades objeto de condena y hasta el límite legal establecido, una
vez declarada la empresa Insolvente por Auto
Firme.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la presente
misma podrán interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, anunciando
tal propósito mediante comparecencia o por
escrito ante este Juzgado, en el plazo de
cinco días a contar del siguiente a la notificación de esta Sentencia, y que la condenada
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 114
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
para hacerlo deberá ingresar en el Banco
Banesto, en la c.c. que a tales efectos tiene
abierta este Juzgado con el nombre de Depósitos, c.c. nº 5213.0000-69-(nº expediente y
año) en la Oficina sita en Ronda Sant Pere
número 47 (08010) de esta ciudad, la cantidad líquida importe de la condena con la
Clave 65 o presentar aval bancario por dicha
cantidad sin cuyo requisito no podrá tenerse
por anunciado el recurso.
Asimismo deberá constituir la cantidad de
150,25 EUR en el Banco Banesto en la c.c.
que a tales efectos tiene abierta este Juzgado
con el nombre de Consignaciones, c.c. nº
5213.0000-65-(nº expediente y año) en la
Oficina sita en Ronda Sant Pere número 47
(08010) de esta ciudad, presentando el resguardo de este último en Secretaria al tiempo
de interponer el recurso, haciéndose constar
además un domicilio en la sede de dicho Tribunal Superior a efectos de notificaciones.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada que ha
sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada que la dicta en su día y celebrando Audiencia Pública por ante mí la Secretaria de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
La Secretaria Judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032009003516
A
Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
865/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Jorge Ivan Soto Baez contra Yacht Carpenter Port Vell, S.L. en relación a Despido
por el presente se notifica a Yacht Carpenter
Port Vell, S.L. en ignorado paradero la Sentencia 12 de febrero de 2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Num:73/2009. Barcelona, 12
de Febrero de 2009.
Vistas por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social número trece de esta
ciudad, Doña María José Román Román, las
precedentes actuaciones, seguidas a instancia
de Jorge Ivan Soto Baez frente a Yacht Carpenter Port Vell, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por despido.
Antecedentes de hecho
I. Que por turno de reparto fue asignada la
presente demanda a este Juzgado el día 13
de octubre de 2008, en la misma previa rela-
ción de hechos y fundamentos de derecho
que estimó que son de aplicación, suplica se
dicte sentencia de conformidad con el suplico de la demanda.
II. Por Auto de fecha 20 de octubre de
2008 fue admitida a trámite, señalándose
para la celebración del acto de conciliación
y juicio, en su caso, la Audiencia del día 11
de febrero de 2009. En este día comparece la
parte actora no compareciendo ni la empresa
demandada ni el Fondo de Garantía Salarial,
pasándose a la celebración del juicio. La
parte actora se afirma y ratifica en la demanda e indica que no le ha sido abonada por la
empresa cantidad alguna de indemnización
ni efectuado preaviso. En periodo de prueba
se propone por la parte actora las pruebas
que admitidas obran referidas en el acta de
juicio y en la grabación del mismo obrante
en autos. En trámite de conclusiones la parte
eleva a definitivas las formuladas provisionalmente. Con lo cual S.Sª. dio el acto por concluso y visto para Sentencia; en la tramitación de este juicio se han observado todas las
prescripciones legales, a excepción de las
relativas a plazos, dada la acumulación de
asuntos.
Hechos probados
Primero. - El actor que se dirá en la parte
dispositiva de la presente Resolución ha prestado sus servicio para la empresa demandada, con las siguientes circunstancias laborales: antigüedad de 02-11-2004, categoría
profesional Oficial 1ª y salario de 1614,03
EUR mensuales con parte proporcional de
pagas extras; conforme consta acreditado a
los folios 54 a 59 y confessio ficta de la
empresa
Segundo. - Que la empresa comunica al
actor por carta de fecha 22 de agosto de
2008, el despido por causas económicas con
efectos 22 de septiembre de 2008 sin concretar y con generalidades, no poniendo a disposición efectiva del actor la indemnización
y sin respetar el plazo de preaviso; conforme
consta al folio 52.
Tercero. - La empresa demandada que no
ha comparecido al acto del juicio pese a
estar debidamente citada, se acredita que
esta cerrada y sin actividad; así mismo, tampoco ha comparecido el Fondo de Garantía
Salarial.
Cuarto. - El actor no ostenta ni ha ostentado en el último año cargos de representación
sindical.
Quinto. - Se ha intentado sin efecto el preceptivo acto de conciliación previa ante el
CMAC.
Sexto. - El actor reclama en la demanda la
declaración del despido Nulo o subsidiariamente Improcedente.
Fundamentos jurídicos
Primero. - En cumplimiento de lo exigido
por el artículo 97. 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se ha de hacer constar que
los hechos anteriores son el resultado de la
falta de controversia sobre los mismos, de los
documentos aportados por la parte actora y
confessio ficta de la empresa demandada.
Segundo. - Que el despido alegado, del
conjunto de la prueba practicada, no han
podido ser constatados otros hechos que la
simple alegación por la empresa, no de causas disciplinarias, sino de dificultades económicas para extinguir el contrato del actor,
impone la demandada el despido al amparó
del artículo 52 del Texto Refundido del Estatuto del Trabajador aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/95, no quedando probadas las causas exigidas en este precepto
del ET para extinguir la relación conforme al
mismo y no habiéndose puesto a disposición
del demandante la indemnización exigida en
el artículo 53 del ET procede declarar de
acuerdo con lo establecido en dicho precepto estatutario la nulidad de dicha extinción
del contrato con efectos de 22-09-08, ello de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53
y 55 del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores, siendo aplicables los efectos
contenidos en los artículos 122 y 123 2 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, debiendo por ello condenarse a la
empresa demandada a la inmediata readmisión del actor con abono de los salarios dejados de percibir. Sin perjuicio de que acreditado el cierre de la misma y la imposibilidad
de la readmisión, de acuerdo con el artículo
284 de la Ley de Procedimiento Laboral,
debe condenarse a la demandada al pago al
actor de las indemnizaciones contenidas en
el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción de dicho precepto
Ley 45/2002, así mismo dada la imposibilidad de la readmisión debe decretarse, con
efectos de fecha de esta misma resolución, la
extinción de las relaciones laborales entre las
partes.
Tercero. - Se advierte a las partes que contra esta resolución, cabe recurso de suplicación, según lo establecido en el artículo 189
1 a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación al
caso.
Fallo. Que estimando la demanda interpuesta por D. Jorge Ivan Soto Baez frente a
Yacht Carpenter Port Vell, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por despido, debo declarar y declaro la nulidad del
despido del actor con efectos del 22-092008, condenando a la empresa demandada
a estar y pasar por esta declaración y a que
no siendo posible su readmisión, por estar
cerrada, abone al mismo la cantidad de
nueve mil cuatrocientos ochenta y dos EUR
con cuarenta y tres céntimos de EUR en concepto de Indemnización y la cantidad de
siete mil quinientos ochenta y ocho EUR con
quince céntimos de EUR en concepto de
salarios de tramitación; decretándose la
extinción de las relaciones laborales entre las
partes con fecha 12 de febrero de 2009.
Así mismo debe declararse la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en cuanto a las cantidades objeto de condena y hasta el límite legal establecido, una
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 115
Administració de Justícia
vez declarada la empresa Insolvente por Auto
Firme.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la presente
misma podrán interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, anunciando
tal propósito mediante comparecencia o por
escrito ante este Juzgado, en el plazo de
cinco días a contar del siguiente a la notificación de esta Sentencia, y que la condenada
para hacerlo deberá ingresar en el Banco
Banesto, en la c.c. que a tales efectos tiene
abierta este Juzgado con el nombre de Depósitos, c.c. nº 5213.0000-69-(nº expediente y
año) en la Oficina sita en Ronda Sant Pere
número 47 (08010) de esta ciudad, la cantidad líquida importe de la condena con la
Clave 65 o presentar aval bancario por dicha
cantidad sin cuyo requisito no podrá tenerse
por anunciado el recurso.
Asimismo deberá constituir la cantidad de
150,25 EUR en el Banco Banesto en la c.c.
que a tales efectos tiene abierta este Juzgado
con el nombre de Consignaciones, c.c. nº
5213.0000-65-(nº expediente y año) en la
Oficina sita en Ronda Sant Pere número 47
(08010) de esta ciudad, presentando el resguardo de este último en Secretaria al tiempo
de interponer el recurso, haciéndose constar
además un domicilio en la sede de dicho Tribunal Superior a efectos de notificaciones.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada que ha
sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada que la dicta en su día y celebrando Audiencia Pública por ante mí la Secretaria de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
La Secretaria Judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032009003517
A
Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 34/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de Raimundo Rarranco Liébana contra -I.N.S.S. (Instituto Nacional de la Seguridad Social), T.G.S.S. - (Tesorería Gral. Seguridad Social),
Beobarna, S.A. (Prat Carton, S.A.) y Fraternidad-Muprespa en relación a Invalidez permante por EC o accidente no laboral por el
presente se notifica a Beobarna, S.A. (Prat
Carton, S.A.) en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha
9-02-09, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia num: 62/2009. Barcelona, 9 de
Febrero de 2009.
Vistas por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social número trece de esta
ciudad, Doña María José Román Román, las
precedentes actuaciones, seguidas a instancia
de Raimundo Barranco Liebana frente a Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua
Fraternidad Mupresa y Beobarla, S.A. en
reclamación de revision de grado por agravación- declaración de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común
reconocida total por accidente de trabajo.
Antecedentes de hecho
I. Que por turno de reparto fue asignada la
presente demanda a este Juzgado el día 17
de enero de 2008, en la misma previa relación de hechos y fundamentos de derecho
que estimó que son de aplicación, suplica se
dicte sentencia de conformidad con el suplico de la demanda.
II. Por Auto de fecha 17 de enero del 2008
fue admitida a trámite, suspendiéndose el primer señalamiento para ampliar demanda
frente a Mutua y empresa y señalándose nuevamente para la celebración del acto de conciliación y juicio, en su caso, la Audiencia
del día 4 de febrero de 2009. En este día
comparecen las partes excepto la empresa
Beobarla, S.A., pasándose a la celebración
del juicio. La parte actora se ratifica en la
demanda y aclara que se ha demandado a la
Mutua y a la empresa a efectos procesales
por venir la IP de Accidente de Trabajo, pero
solicitarse la agravación derivada de contingencia de enfermedad común, los codemandados comparecidos la Mutua alega falta de
responsabilidad, las patologías que se alegan
no tienen relación con el AT sino con EC, la
responsabilidad de la agravación (25% Base
Reguladora) deberá recaer solo en el INSS y
el INSS codemandado se opone y solicita la
ratificación de las Resoluciones administrativas dictadas, fijando la base reguladora en
9239,84 EUR anuales de las que corresponderían el 75% a la Mutua (ya capitalizado) y
el 25% al INSS. En periodo de prueba se propone por las partes comparecientes la prueba
que admitida obra referida en el acta del juicio. En trámite de conclusiones las partes elevan a definitivas las formuladas provisionalmente. Con lo cual S.Sª. dio el acto por concluso y visto para Sentencia; en la tramitación de este pleito se han observado todas las
prescripciones legales, a excepción de las
relativas a plazos, por la acumulación de
asuntos.
Hechos probados
Primero. - Que Don Raimundo Barranco
Liébana con DNI núm. 1-0025909225-R,
nacido el 13-01-1950, afiliado en el régimen
general, con núm. de la S.S. 0802490184 y
profesión habitual de Oficial 1ª Papel, por
Resolución del INSS de fecha 20-03-1987 se
le declaró afecto a Incapacidad Permanente
Total Cualificada derivada del Accidente de
Trabajo sufrido en fecha 03-11-1985 y con
derecho a percibir el 75% de su Base Reguladora de 9239,84 EUR anuales y con cargo a
Mupag, quien ingreso el capital renta a efectos del abono de dicha prestación en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Segundo. - Las dolencias en que se basó el
reconocimiento de la Incapacidad Permanente Total derivada de accidente de trabajo, lo
fue conforme a las siguientes dolencias: "déficit funcional de brazo derecho muy importante por aplastamiento y fractura de antebrazo.".
Tercero. - Que el actor solicito la revisión
del grado de incapacidad en fecha 17-092007, interesando le declarasen afecto a
Incapacidad Permanente Absoluta derivado
de enfermedad común; iniciado expediente
de revisión se dicto informe medico por el
CRAM de fecha 24 de octubre de 2007 con
el siguiente diagnostico: "cardiopatía isquémica iam inferior (nov-04) clase funcional i
actual, lumbartrosis incipiente. secuela de
fractura E.S.D. en 1985.".
Cuarto. - La Dirección Provincial del INSS
dictó resolución en fecha 09-11-2007 por la
que se denegaba al actor dicha revisión por
no haber variado sustancialmente el cuadro
clínico que causo la declaración de Incapacidad Permanente Total.
Contra dicha resolución interpuso la oportuna reclamación previa el día 05-12-2007,
siendo desestimada expresamente, mediante
resolución de fecha 21-01-2008.
Quinto. - Que se solicita por el actor la
declaración, por revisión de grado, de una
Incapacidad Permanente Absoluta en vez de
la Total que tiene reconocida derivada de
accidente de trabajo, el grado que solicita lo
reclama por la contingencia de enfermedad
común.
Sexto. - La base reguladora de dicha prestación es la de 9.239,94 EUR/año mas mejoras y revalorizaciones y fecha de efectos la
de 10-11-07; hecho de conformidad por las
partes.
Séptimo. - Que el actor en la actualidad
esta afecto a las siguientes dolencias: cardiopatía isquémica iam inferior (nov-04) clase
funcional i actual, lumbartrosis incipiente.
secuela de fractura E.S.D. en 1985, dolencias
en las que están de acuerdo tanto ICAM
como pericial e informe del INSS presentado
en el acto del juicio.
Fundamentos jurídicos
Primero. - En cumplimiento de lo exigido
por el artículo 97. 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se ha de hacer constar que
los hechos anteriores son el resultado de la
falta de controversia sobre los mismos, así
como del expediente administrativo que
consta en las actuaciones, sobre el contenido
de los números primero a sexto y los informes del CRAM y perito del INSS, ello en el
caso del número séptimo.
Segundo. - Que aún cuando estamos ante
un caso de solicitud de Revisión de Grado
por Agravación, con aplicación del artículo
143 LGSS y doctrina que lo desarrolla, no
Núm. 41 / Pàg. 116
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
debemos olvidar que se reclama la declaración de una Incapacidad Permanente Absoluta en vez de la Total que tiene reconocida, y
que el grado de Incapacidad Absoluta viene
definido en el artículo 137-5 de la Ley General de la Seguridad Social (en la redacción
conservada en virtud de lo que establece la
disposición transitoria quinta bis), como el
que inhabilita por completo al trabajador
para toda profesión u oficio. En esa valoración no cabe tener en cuenta las dificultades
que pueda tener el trabajador para encontrar
empleo, por razón de su falta de conocimientos o preparación, pues las limitaciones para
el trabajo han de provenir de enfermedad o
accidente, según recoge la Ley General de la
Seguridad Social y reitera la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo (por ejemplo, sentencia de 23 de junio de 1986); pues nuestras
leyes ya contemplan esa situación y han establecido que, de concurrir en trabajador asalariado mayor de 55 años, da lugar a que,
mientras no se tenga empleo, se tenga derecho a cobrar un incremento del 20% en la
cuantía de la pensión que se recibe por la
situación de incapacidad permanente total
para la profesión habitual.
Sin embargo no cabe equiparar inhabilidad para el trabajo con imposibilidad material de efectuar cualquier labor. La Ley General de la Seguridad Social así lo viene a revelar al recoger la compatibilidad de la invalidez en grado de incapacidad permanente
absoluta con la realización de trabajos marginales. Esa ausencia de habilidad ha de entenderse como pérdida de la aptitud psicofísica
necesaria para poder desarrollar una profesión en condiciones de rentabilidad empresarial (no a costa de su magnanimidad) y, por
tanto, con la necesaria continuidad, dedicación, eficacia y profesionalidad exigible a un
trabajador, fuera de todo heroísmo o espíritu
de superación excepcional por su parte. Así
lo tiene dicho la Sala de lo Social de nuestro
Tribunal Supremo en doctrina que cabe calificar como jurisprudencial por su reiteración
y uniformidad, (Entre otras sentencias de 15
de diciembre de 1988, 17 de marzo de 1989,
13 de junio de 1989 y 23 de febrero de
1990).
Tercero. - Así mismo, de conformidad con
el artículo 137. 4 de la Ley General de la
Seguridad Social (en la redacción conservada
en virtud de lo que establece la disposición
transitoria quinta bis), se entiende por incapacidad permanente total para la profesión
habitual la que inhabilita al trabajador para
realizar todas o las mas importantes tareas de
su profesión, siempre que pueda dedicarse a
otra diferente; incapacidad que es la que
tiene declarada el actor.
La Incapacidad Permanente configurada
en la acción protectora de la seguridad social
es de tipo profesional y, por ello, para su
debida calificación cabe partir de las lesiones
que presenta la persona beneficiaria y ponerlas en relación con su actividad laboral para
comprobar las dificultades que provocan en
la ejecución de las tareas específicas de su
profesión, y declarar así el grado de total
cuando le inhabilita para desarrollar todas o
las mas importantes tareas de su profesión
habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia y con un rendimiento económico provechoso y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una tarea
determinada sino de realizarla conforme a las
exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia.
Cuarto. - Que en el presente asunto
teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto sobre los diferentes Grados de Incapacidad, debemos de declarar si las dolencias del
actor, tal y como se exige para la aplicación
del artículo 143 de la Ley General de la
Seguridad Social, han sufrido cambios de tal
entidad que deben entenderse sus dolencias
agravadas; ello ya sea por que tiene nuevas
dolencias importantes que antes no tenía o
por que las que ya tenía han sufrido tal agravación que limitan al actor para realizar cualquier tipo de trabajo por liviano que sea.
Del conjunto de la prueba practicada, ha
podido constatarse que los padecimientos
que sufre el actor no son los mismos ciertamente que motivaron la declaración de Incapacidad Permanente Total, pero en la actualidad el conjunto de sus dolencias no se han
agravado sustancialmente y continua pudiendo realizar otros trabajos y tiene las mismas
limitaciones anteriores pues las otras dolencias son asintomáticas o no graves; por todo
ello debe entenderse que desde la declaración de Incapacidad Permanente Total las
dolencias del actor, todas ellas, no le impiden la realización cualquier tipo de trabajo,
lo que ocurría cuando se le reconoció la
Incapacidad Permanente Total. Por todo ello
entiende este Juzgador que las condiciones
clínicas del actor no han variado substancialmente y no presenta un agravamiento en sus
limitaciones importante, es decir no ha sufrido una agravación sustancial y en la actualidad sigue afecto a Incapacidad Permanente
Total.
No procede por todo ello la revisión de
grado por Agravación prevista en el artículo
143 de la citada Ley General de la Seguridad
Social; la evolución de las dolencias descritas
en el hecho Probado Séptimo, no acreditan
el agravamiento sustancial de su estado general, por lo que declarado afecto a una Incapacidad Permanente Total en cumplimiento
del artículo 143 de la Ley General de la
Seguridad Social al no haber sufrido sus
lesiones una agravación que no tenía anteriormente, no se justifica la estimación del
grado Incapacitante superior pretendido; por
lo que confirmando las Resoluciones dictadas por el INSS, procede la desestimación de
la demanda en su totalidad.
Quinto. - Se advierte a las partes que contra esta resolución cabe recurso de suplicación, según lo establecido en el artículo 189
de la Ley de Procedimiento Laboral, en razón
de la materia.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación al
caso.
Fallo. Que desestimando la demanda formulada por Don Raimundo Barranco Liebana
frente a Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Mutua Fraternidad Mupresa y Beobarla, S.A. en reclamación de revision de grado
por agravación- declaración de incapacidad
permanente absoluta derivada de enfermedad común reconocida total por accidente de
trabajo debo absolver y absuelvo a los codemandados de las pretensiones deducidas en
su contra.
Notifíquese esta Resolución a las partes,
advirtiéndoles que contra la misma podrán
interponer Recurso de Suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, anunciando tal propósito
mediante comparecencia o por escrito ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días a
contar del siguiente a la notificación de esta
Sentencia, anunciando tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado, haciéndose constar además un domicilio en la sede de dicho Tribunal Superior a
efectos de notificaciones.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada que ha
sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada que la dicta en su día y celebrando Audiencia Pública por ante mi el Secretario de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 11 de febrero de
2.009.
La Secretaria Judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032009003519
A
Número 14, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de lo acordado en acta de fecha
22/10/08 en autos instruido por este juzgado
de lo social a instancia de Zongqiang Huang,
Chen Weiyun, Li Suiping, Lin Qinluan, Chen
Lingyong, Jin Wangwei, Tang Wenju, Chen
Jianguo, Pan Haizhou, Wang Yiren, Xue
Xiansong, Hong Yongping, Ma Ghouzu, Xu
Keyuan, Sun Yuwen, Su Yitieng, Ye Xinglong,
Zhao Fuming, Pan Shuzhi, Yu Xialoin, Xia
Xiaomeng, Ye Jianmin, Wang Wenfei,
Guancyi Cheng y Shinan Huang contra
Yecun Construcciones, S.L., Xinxin Nuevo
Construcciones, S.L., Min Nuevo 2006 Construcciones, S.L., Stradi Aplicaciones, S.L.,
Havede Construcciones, SL, Anfa Nuevo
2006 Construcciones, S.L., Copisa Constructora Pirenaica, S.A., Construcciones Pai S A y
BUTLLETÍ OFICIAL
17 / 2 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 117
Administració de Justícia
Alcaraz Hijos Casas Grupo Constructor Promotor, S.L. en reclamación de Reclamación
de cantidad seguido con el número 487/2008
se cita a la mencionada empresa Havede
Construcciones, SL; Yecun Construcciones
S.L., Xinxin Nuevo Construcciones S.L.; Min
Nuevo 2006 Construcciones S.L.; Stradi Aplicaciones S.L.; y Anfa Nuevo 2006 Construcciones S.L. de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala de Audiencias de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 18 de febrero de 2009 a las 9:30
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 22 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial, Maria Soledad Anadon Sancho.
032009003482
A
Número 15, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 599/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de
David Martínez Pérez contra Sefi Credistore
S.L, Servicios Personalizados Mollet, S.L. y
Fondo de Garantía de Salarial en relación a
Reclamación de cantidad por el presente se
notifica a Sefi Credistore, S.L en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 17/11/08 y 28/11/08, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia núm. 407/2008. En la Ciudad
de Barcelona, a diecisiete de noviembre de
dos mil ocho.
Vistos por el Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número 15, de Barcelona, José
Luís Carratalá Teruel, los precedentes autos
número 599/2008, seguidos a instancia de
Don David Martínez Pérez frente a Sefi Creditore SL, Servicios Personalizados Mollet SL
y Fondo de Garantía Salarial sobre cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 15 de julio de 2008
tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de
alegar los hechos y fundamentos que estimó
pertinentes a su derecho, solicitó se dictase
sentencia por la que se condenara a la
empresa demandada al pago de la cantidad
referida en la súplica de dicho escrito por los
conceptos devengados y no percibidos aludidos en la misma.
Segundo. - Que señalados día y hora para
la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio, estos se celebraron el día
13 de noviembre de 2008, tras haber sido
suspendido el señalamiento de 29 de octubre
de 2008 por los motivos que constan en
autos; compareció la parte demandante y no
así la demandada ni el FOGASA, pese a
haber sido citados en legal forma. En trámite
de alegaciones la parte actora se afirmó y
ratificó en su demanda; se practicaron a continuación las pruebas propuestas y admitidas
a excepción del interrogatorio de la demandada y aportación de la documentación
requerida a la misma, debido a su incomparecencia. En conclusiones las partes solicitaron se dictara sentencia de conformidad con
sus pretensiones, quedando luego los autos
vistos para sentencia.
Tercero. - En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos
legales.
Hechos probados
1. Don David Martínez Pérez, mayor de
edad, con DNI núm. 38141115-P, ha prestado servicios retribuidos por cuenta de la
empresa demandada, Sefi Creditore SL, con
la categoría profesional de comercial financiero, antigüedad reconocida desde el día 3
de octubre de 2006 y salario mensual, con
inclusión del prorrateo de pagas extras, de
1.500 EUR más comisiones EUR.
2. Un primer contrato de trabajo entre
demandante y Sefi Creditore SL quedó extinguido el día 16 de abril de 2007. Sin solución de continuidad el actor inició la prestación de servicios por cuenta de Servicios Personalizados Mollet SL y hasta el día 31 de
julio de 2007. El 1 de agosto de 2007 inició
nuevamente la prestación de servicios por
cuenta de Sefi Creditore SL y Servicios Personalizados Molet SL operaban bajo
3. Ambas empresas, Sefi Creditore SL y
Servicios Personalizados Mollet SL operaban
bajo la marca registrada Expofinques.
4. Don David Martínez Pérez dimitió el
día 20 de mayo de 2008.
5. A fecha del cese el actor tenía pendiente de percibir la cantidad de 4.057'50 EUR
por los siguientes conceptos:
1. Comisiones de 20 de febrero a 31 de
marzo de 2008: 977'93 EUR.
2. Salario de abril de 2008: 1.501'01 EUR.
3. Salario del 1 a 20 de mayo de 2008:
1.00'01 EUR.
4. Vacaciones no disfrutadas: 579'45 EUR
6. La parte demandante formuló solicitud
de celebración de acto de conciliación el día
13 de junio, celebrándose dicho acto en
fecha 3 de julio, ambos de 2008 con el resultado de sin efecto.
Fundamentos de derecho
Primero. - El art. 91.2 de la ley de Procedimiento laboral vigente dispone que la parte
demandada que no compareciere al juicio
estando debidamente citada, a pesar del
apercibimiento que se le hubiere hecho en
tal sentido, podrá ser tenida por confesa en la
sentencia sobre los hechos que fundan la
pretensión de la demanda, siempre que conforme al art. 83.2 TRLPL no hubiere alegado
justa causa que deba motivar la suspensión
del juicio; con lo que se establece una confesión presunta de carácter legal, en que del
hecho base de la no comparecencia injustificada se deduce la consecuencia de falta de
posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión del actor, presunción en todo caso
"iuris tantum" y por lo tanto destruible por los
hechos o pruebas que aparezcan en los autos
en contrario, de donde se deriva el carácter
de mera facultad que se le otorga al Juez y no
de obligación que se le impone, que procede
ejercitar en el presente caso al no concurrir
circunstancias que lo impidan.
Y, por otra parte, debe de tenerse en cuenta la consolidada doctrina de que la incomparecencia del demandado no exime al actor
de probar los hechos en que fundamenta su
propia petición (STSS Sala 1ª 18/5/46,
26/6/46, 21/12/55, entre muchas) por aplicación del principio de distribución de la carga
de la prueba, contenida con carácter general
en el art. 217 LEC, que impone al actor la
carga de probar los hechos constitutivos de
su pretensión y al demandado la de los impeditivos o extintivos de la misma, y que la
aplicación de este principio a la reclamación
de pago de salarios determina que el reclamante venga obligado a demostrar la prestación de los servicios cuyo pago reclama, así
como el devengo del importe solicitado y
que al demandado incumba demostrar su
pago (STS 2/3/93, en unificación de doctrina).
Segundo. - Conforme al art.
Tercero. - Procede condenar, asimismo, a
Sefi Creditore al abono de una indemnización por mora consistente en los intereses de
la cantidad adeudada por retraso en el pago,
al tipo del 10% anual desde el momento en
que las cantidades debieron de ser abonadas
(TS 15-2-88 y 9-2-90, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.3 ET.
Cuarto. - No hacemos la condena extensiva a
Quinto. - No tratándose de empresa desaparecida, en situación de concurso o insolvente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33 ET no procede la declaración de
responsabilidad subsidiaria del Fogasa y, en
consecuencia, tampoco procede pronunciamiento alguno, ni tan siquiera declarativo,
referido a la relación jurídico material del
Fogasa con el trabajador, aun no nacida y
ajena al pleito, que en su caso, deberá debatirse en su integridad en el ulterior proceso
que pueda suscitarse entre ellos (por todas,
STS, ud, 14 de octubre de 2005 en RJ 8024,
fundamento jurídico décimo in fine).
Sexto. - En virtud de lo dispuesto en el art.
189 de la Ley de Procedimiento Laboral,
contra esta Sentencia puede interponerse
Recurso de Suplicación, de lo que se advertirá a las partes.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 118
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente observancia.
Fallo: Estimando en parte la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida
por Don David Martínez Pérez, debo condenar y condeno a Sefi Creditore SL a que
abone a Don David Martínez Pérez la cantidad de 4.057'50 EUR., más sus intereses
legales, al 10%.
Absuelvo a Servicios Personalizados
Mollet SL y Fondo de Garantía Salarial, sin
perjuicio, en su caso, de las responsabilidades legales de este último.
Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes al
de notificación del presente fallo, siendo
indispensable que al tiempo de anunciarlo
acredite la parte que no ostente el carácter de
trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en el Banco Banesto oficina
sita en la Ronde de Sant Pere 47 de Barcelona, en la cuenta corriente nº 5215-0000-69599/2008 de este Juzgado o presente aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo
importe, depositando además la cantidad de
150,25 EUR en la cuenta corriente 52150000-65-599/2008 del referido banco y sin
cuyos requisitos no podrá ser admitido el
recurso.
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el Istmo. Sr.
Magistrado-Juez que la suscribe el mismo día
de su fecha y en Audiencia pública; se incluye el original de esta resolución en el libro de
Sentencias, poniendo en los autos certificación literal de la misma y se remite a cada
una de las partes un sobre por correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia
de ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 y concordantes de la LPL. Doy fe.»
Barcelona, 4 de febrero de 2009.
La Secretaria judicial, Maria Belén Altabás
Cárdenes.
032009002958
A
Número 15, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 599/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de
David Martinez Perez contra Sefi Credistore
S.L, Servicios Personalizados Mollet, S.L. y
Fondo de Garantia de Salarial en relación a
Reclamación de cantidad por el presente se
notifica a Sefi Credistore S.L en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 28/11/08, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a veintiocho de
noviembre dos mil ocho. La extiendo yo,
Secretaria Judicial, para hacer constar que,
con fecha, ha sido presentado el precedente
escrito; de lo que paso a dar cuenta a S.Sª
Ilma. Doy fe.»
«Auto del Magistrado Juez José Luis CarrataláTeruel. En Barcelona, a veintinueve de
enero de dos mil nueve.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 13/1108 se dictó Sentencia en el presente procedimiento que
seguidamente fue notificada a las partes.
Segundo. - Se ha presentado con fecha
26/11/08 escrito por la parte manifestando
que se ha producido un error de transcripción en la Sentencia de autos en el punto 2
donde dice "que se adeudan 1.501,01 EUR"
debe decir 1.500,01 EUR.
En el punto 3 donde "dice que se adeudan
1.00.01 EUR" debe decir 1.000,01 EUR.
Razonamientos jurídicos
Único. Conforme a lo dispuesto en el artículo 267.1 de la Lei Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.), los jueces y tribunales no
podrán variar las sentencias y autos que pronuncien después de firmarlos,, pero sí aclarar
algún concepto oscuro o suplir cualquier
omisión que contengan.
En este caso procede la aclaración solicitada.
Parte dispositiva
Dispongo que en los hechos probados
punto 2 Salario de abril de 2.008 1.500,01
EUR y en el punto 3 Salario del 1 a 20 de
mayo de 2.008 1.000,01 EUR.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que el plazo concedido en la resolución aclarada para recurrirla
comenzará a contarse, en los mismos términos, a partir de la fecha de esta notificación.
Así lo acordó y firma José Luis Carratalá
Teruel, Magistrado Juez del Juzgado Social
15 Barcelona de Barcelona, ante mí, Secretaria Judicial, de lo que doy fe.
El Magistrado Juez. La Secretaria Judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado remitiendo copia de la anterior
resolución a las partes por correo certificado
con acuse de recibo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento
Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos
Barcelona, 4 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, Maria Belén Altabás
Cárdenes.
032009002963
A
Número 15, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 486/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de Santiago Figuerola Domingo contra Stofil Monofilamento de España, S.L. y -F.G.S.- Fondo de
Garantía Salarial en relación a Despido por
el presente se notifica a Stofil Monofilamento
de España, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en
fecha 9-2-2009, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Auto del Magistrado Juez José Luis CarrataláTeruel. En Barcelona, a 9 de febrero de
2009.
Hechos
Primero. - Con fecha 8 de octubre de
2008, se dictó auto en el presente procedimiento acordando, ante la incomparecencia
de la actora a los actos de conciliación y juicio, el desistimiento de la misma y al archivo
definitivo del procedimiento.
Segundo. - Con fecha 21 de octubre de
2008, se presentó escrito por la parte actora
interponiendo recurso de reposición contra la
anterior resolución, de lo que se dio traslado
a las demás por plazo de cinco días, sin que
se hayan presentado escritos en dicho sentido y quedando posteriormente sobre mi
mesa para resolver.
Razonamientos jurídicos
Primero. - El actor recurre en reposición el
auto referenciado basándose en que su
incomparecencia a los actos de conciliación
y juicio se debió a su precaria situación anímica. Alega que con motivo de una importante depresión aguda reactiva a toda su problemática laboral, y debido al continuado
tratamiento médico que de su patología deriva, su estado de concentración está alterado,
además de padecer graves trastornos en la
conducta y en el sueño que provocaron que
olvidase la fecha del señalamiento de forma
totalmente involuntaria. Acredita dicha circunstancia con un informe de su psiquiatra
de fecha 20 de octubre de 2008. Por dichas
razones y atendiendo que había comparecido en los anteriores señalamientos solicita se
reponga el auto y se señale día y hora para la
celebración de los actos de conciliación y
juicio.
Segundo. - El artículo 83.1 dispone. " Sólo
a petición de ambas partes o por motivos justificados, acreditados ante el órgano judicial,
podrán suspenderse por una sola vez los
actos de conciliación y juicio, señalándose
nuevamente dentro de los diez días siguientes a la fecha de la suspensión. Excepcionalmente y por circunstancias graves adecuadamente probadas, podrá acordarse una segunda suspensión. El segundo apartado dispone "
Si el actor citado en forma, no compareciere
ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de
su demanda". El citado artículo ha sido objeto de análisis en numerosas ocasiones por el
Tribunal Supremo, quien ha tenido en cuenta
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 119
Administració de Justícia
al respecto la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, tanto en lo atinente a la
suspensión propiamente dicha, como en lo
relativo a la posible nulidad que, a veces,
procede acordar posteriomente como consecuencia de haber existido una causa, en un
principio ignorada, que debiera haber motivado, caso de haberse conocido con la antelación suficiente, la suspensión del acto.
Baste hacer referencia, por todas a las Sentencias de 14 de marzo de 2001(RJ 2001,
3183) y 17 de septiembre de 2001 (RJ
2001,10020), en las que en esencia, se sientan los siguientes criterios.
En cuanto a la causa de la incomparecencia de las partes al acto del juicio, no hay
discrecionalidad alguna para su aplicación y
ha de hacerse en función de circunstancias
concretas, probadas e idóneas para justificar
la suspensión del juicio, siendo una de ellas
la enfermedad. (SSTC 9/1993 de 18-I,
196/1994 de 4-VII).
Por lo que respecta al momento en que ha
de ser puesta en conocimiento del Juzgador,
el aviso previo o la comunicación de la
causa, con antelación a la celebración del
juicio, es una exigencia procesal, cuyo cumplimiento, salvo en circunstancias imposibilitantes, deviene ineludible, sin que pueda
dejarse su cumplimiento al arbitrio de las
partes (SSTC 195/1988, 237/1988, 373/1993,
196/1994).
La apreciación de la concurrencia de
motivos justificados para la suspensión del
juicio ha de hacerse en el sentido más favorable para la efectividad de la tutela judicial
(SSTC 130/1986 1 195/1988), pues el derecho fundamental a obtener la tutela judicial
efectiva reconocido "ex" artículo 2.1 CE comporta la exigencia de que en ningún momento pueda producirse indefensión, lo que significa que "en todo proceso judicial debe respetarse el derecho de defensa contradictoria
de las partes contendientes mediante la posibilidad de alegar y probar procesalmente sus
derechos e intereses, sin que pueda justificarse la resolución judicial inaudita parte más
que en el caso de incomparecencia por
voluntad expresa o tácita, o por negligencia
imputable a alguna parte" (entre otras SSTC
112/1987, 151/1987 y 237/1998) debiendo
destacarse la exigencia de que el interesado "
actúe con diligencia" (entre otras SSTC
21/1989, 63/1999 y 195/1995).
Con relación al control del cumplimiento
dele derecho a la tutela judicial efectiva es,
por otra parte, doctrina constitucional la de
que: "A tal fin es decisivo ponderar las circunstancias concretas que concurren en cada
caso en relación con el objeto de exigencia
legal la buena fe y diligencia de la parte, el
respeto y protección que merecen todos los
derechos fundamentales implicados en la
decisión en conexión con la posición que
mantengan las demás partes procesales y la
integridad objetiva del proceso (entre otras
SSTC 115/1990, 172/1991). Así como "que
resulta inestimable la indefensión alegada
por quien se coloca a sí mismo en tal situación o por quién no hubiere quedado inde-
fenso de actuar con la diligencia razonablemente exigible" (SSTC 221/1989, 212/1989,
213/1989), destacando la necesaria ponderación que ha de establecerse "entre el derecho
a la tutela judicial efectiva sin indefensión, y
el derecho fundamental del que también son
titulares las restantes partes del proceso, a
que éste se reuelva sin dilaciones idebidas"
(entres otras, SSTC 246/1988, 186/1991); y
sin que el automatismo de la protección ilimitada del derecho de una parte pueda conllevar " el sacrificio del derecho a la tutela
judicial efectiva de quién, actuando de
buena fe, fue parte en el proceso y se creía
protegido por la paz y seguridad jurídica que
implica la institución de la cosa juzgada"
(entre otras, SSTC 97/1991, 186/1991).
Tercero. - Aplicando la doctrina antes
expuesta al supuesto de hecho que aquí nos
ocupa, necesariamente se obtiene la conclusión de que no concurren los requisitos legal
y jurisprudencialmente exigidos para dar
lugar a la suspensión del juicio. Ello es así
por cuanto la causa alegada - depresión
aguda reactiva- no determina la imposibilidad de asistencia el día acordado, ni del
informe médico aportado se puede colegir
dicha circunstancia. Tampoco respecto al
momento de poner en conocimiento del Juzgador dicha causa de inasistencia, por cuanto
se hace valer a posteriori con la interposición
de un recurso de reposición, al que acompaña un informe médico datado en fecha 20
de octubre- no olvidemos que el señalamiento era para el día 8 de octubre.
Por todo lo cual,
Parte dispositiva
Dispongo. Se desestima el recurso de
reposición interpuesto por el actor contra el
auto de fecha 8 de octubre de 2008 que se
confirma en todos sus extremos, por lo que
una vez conste notificada la presente resolución procédase al archivo definitivo del procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndoles que contra la misma no
cabe interponer recurso alguno.
Así, por éste su Auto, lo pronuncia, manda
y firma, El Magistrado Juez, de lo que doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple con
lo ordenado, procediéndose a notificar la
presente resolución. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 11 de febrero de
2009.
La Secretaria Judicial, Maria Belén Altabás
Cárdenes.
032009003525
A
Número 15, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 430/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Rocio Gorjon Garcia contra Gilcar Fincas,
S.L. y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial en
relación a Despido por el presente se notifica
a Gilcar Fincas, S.L. en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 17/11/08, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Auto. Magistrado Juez José Luis Carratalá
Teruel. En Barcelona, a 17 de noviembre de
2008.
Hechos
Primero. Con fecha 23/7/08 se dictó sentencia, en estas actuaciones, que declaró
improcedente el despido de Rocio Gorjon
Garcia, realizado por la empresa Gilcar Fincas, S.L. con efectos desde 3/4/08, dando
opción al empresario a elegir entre que el
demandante percibiese una indemnización o
se le readmitiese en la empresa, ejercitada en
favor de esta segunda posibilidad y, en cualquier caso, con condena al abono de los
salarios de tramitación. En la sentencia se
declara probado que la prestación de servicios se había iniciado el 2/6/05 y que el salario de ese trabajador, incluido prorrateo de
pagas extras, era de1.335,03 euros.
Segundo. Esa obligación de readmitir
quedó firme.
Tercero. Dicho demandante ha instado la
ejecución de la sentencia, alegando que no
se ha cumplido la obligación de readmitir,
pidiendo se extinga la relación laboral, con
sustitución de aquella por la de pagarle una
indemnización y ampliación de los salarios
de tramitación, acordándose la comparecencia de las partes para el día 14/11/08 al que
han acudido todas salvo la demandada que
estaba citada, con el resultado que consta en
el acta levantada al efecto.
Razonamientos jurídicos
Primero. La negativa tácita de la readmisión por parte de la condenada Gilcar Fincas,
S.L., habida cuenta que desde la notificación
de la sentencia no ha efectuado manifestación alguna, implica la real imposibilidad de
lograr normal y permanentemente aquella,
por lo que, de conformidad con lo solicitado
por la actora y, a tenor de lo establecido en
los art. 56 del Estatuto de los Trabajadores y
278 de la Ley de Procedimiento Laboral, procede declarar extinguida la relación laboral y
fijar la indemnización y salarios de tramitación correspondiente.
Segundo. De conformidad con lo establecido en el art. 277 de la citada Ley de Procedimiento Laboral, cuando el empresario no
procediere a la readmisión del trabajador,
podrá éste solicitar la ejecución del fallo ante
el Juzgado de lo Social a) dentro del plazo de
los veinte días siguientes a la fecha señalada
para proceder a la readmisión, cuando ésta
no se hubiese efectuado, b) Dentro de los
veinte días siguientes a aquel en el que expi-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 120
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
re el de los diez días a que se refiere el articulo anterior, cuando no se hubiera señalado
fecha para reanudar la prestación laboral, c)
Dentro de los veinte días siguientes a la fecha
en la que la readmisión tuvo lugar, cuando
ésta se considerase irregular.
Que no obstante, y sin perjuicio de que no
se devenguen los salarios correspondientes a
los días transcurridos entre el último de cada
uno de los plazos señalados en los párrafos
a), b) y c) y aquel en el que se solicite la ejecución del fallo, la acción para instar esta
última habrá de ejercitarse dentro de los tres
meses siguientes a la firmeza de la sentencia,
lo que es aplicable en el caso de autos, al
haber transcurrido el plazo de los veinte días
a contar desde la fecha en que debió producirse la readmisión, aunque no se ha agotado
el término de los tres meses para poder instar
la ejecución del fallo de la sentencia dictada
en este procedimiento. (art. 277.2 L.P.L. en
relación al apartado 1.)
Es por lo que vistos los preceptos legales
citados y demás de general aplicación,
Parte dispositiva
Se declara extinguida la relación laboral
que el actor mantenía con la empresa Gilcar
Fincas, S.L., fijándose la cantidad en
6.913,84 euros, de indemnización y asimismo se fijan los salarios de tramitación en
9.963,35 euros que la empresa asimismo
deberá abonar al trabajador, salarios que han
sido calculados desde la fecha del despido,
hasta el día de hoy según el art. 277.2 L.P.L.
en relación al ap. 1, totalizando ambas cantidades la suma total de 16.877,19 euros.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que contra la misma
cabe recurso de reposición en 5 días hábiles
a contar desde el día siguiente de su notificación ante este Juzgado de lo Social.
Así, lo pronuncia, manda y firma. Doy fe.
Don José Luis Carratalá Teruel, Secretaria
Judicial
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo
ordenado. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 11 de febrero de
2009.
La Secretaria Judicial, Maria Belén Altabás
Cárdenes.
032009003571
A
Número 16, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 21.1.09 en
autos instruido por este juzgado de lo social
a instancia de David Prado Gallardo, Javier
Sabadell García, Moises Sánchez Moreno,
José Segovia Coronilla, Sonia Ariza Merino,
Javier Cabrera Plata, Salvador Espin Macho,
Jose Fuster Mateo, Mercedes Fernandez Vareda, David Fuentes Bedoya, Javier Jurado Sanchez, Yolanda Martin Marin y Felix Moreno
Luis contra Almeda Motors, S.A., Viacar
2000 S.A. y Golden Brat, S.L. en reclamación
de Despido seguido con el número 1164/08
se cita a la mencionada empresa Viacar 2000
S.A. de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de Audiencias de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 27 de abril de 2009 a las 10'30 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 12 de febrero de 2009.
La Secretaria judicial, Ana Maria Ruiz
Tejero.
032009003438
A
Número 16, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 631-08,
seguidos en este Juzgado a instancia de Víctor Pina Benito contra Nikel D'Or, S.A. en
relación a Reclamación de cantidad por el
presente se notifica a Nikel D'Or, S.A. en
ignorado paradero las resoluciones dictadas
en los presentes autos en fecha 15-12-08 y 81-09, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Nº 528/08
I. Antecedentes de hecho
Primero. Que el día 18.7.2008 y por turno
de reparto correspondió a este Juzgado de lo
Social demanda suscrita por la parte actora
frente a la demandada manifestada, en la que
después de alegar los hechos y fundamentos
legales que estimó procedentes a su derecho,
pedía se dictase sentencia de acuerdo con los
pedimentos del suplico de la demanda.
Segundo. Que admitida a trámite la
demanda y señalado día y hora para la celebración del acto del juicio, éste tuvo lugar el
día 15.12.2008, no compareciendo la empresa demandada pese a estar citada en legal
forma. Abierto el acto, la parte actora se
afirmó y ratificó en su demanda. En período
de pruebas se admitió la documental y la
confesión.
Tercero. Que en la tramitación de este juicio se han observado todos los requisitos
legales.
II. Hechos probados
Primero.- D. Víctor Pina Benito, con
D.N.I. nº 37.250.529M, trabajó para la
empresa demandada desde el día 15.7.2005,
con la categoría profesional de oficial y percibiendo un salario mensual bruto de
1.458,38.- EUR, con inclusión de partes proporcionales de pagas extras.
Segundo.- El día 31.5.2008 el actor cesó
en la empresa por despido.
Tercero.- El actor reclama en su demanda
el salario de mayo de 2008, 1.250,44.- EUR,
la p.p. de junio, 1.145,87.- EUR y la p.p. de
Navidad, 520,85.- EUR siendo por tanto el
total reclamado de 2.919,76.- EUR.
Cuarto.- El actor venía realizando las funciones de conductor mediante el reparto de
paquetería con furgoneta, siendo de aplicación el Convenio Colectivo de la empresa
para 2001-2002.
Quinto.- Se interpuso la preceptiva papeleta de conciliación ante el órgano competente el día 13.6.2008, celebrándose aquella
el día 3.7.2008, cuyo resultado fue de sin
efecto por incomparecencia de la demandada.
III. Fundamentos de derecho
Primero.- Se declara la competencia de
este Juzgado, tanto por razón de la condición
de los litigantes, como por la materia y territorio, de conformidad a lo que determinan
los artículos 1.2,b), 6 y 10.2,a) del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril en relación con el art.
9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985.
Segundo.- Al objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 97.2 de la precitada Ley de Procedimiento Laboral aprobada por R.D. Legislativo núm. 2/95 de 7 de
abril se declara que los hechos declarados
probados en el ordinal anterior se han deducido de los siguientes medios de prueba: de
la documental obrante en autos y de la confesión de la demandada incomparecida.
Tercero.- Habiéndose acreditado antigüedad, categoría profesional y salario de la
parte actora, debe tenerse por confesa a la
empresa demandada del impago de los conceptos salariales reclamados, ex artículo 91.2
L.P.L. como se dijo en el fundamento anterior
y además por los artículos 4.2 f), 26,29 y 38
del E.T. que dan cobertura legal a los pedimentos del actor.
Cuarto.- La cantidad objeto de condena
deberá verse incrementada en un 10% por
mora en el pago, ex art. 29 E.T.
Quinto.- Habiéndose citado al Fondo de
Garantía Salarial, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 23.1 L.P.L., siendo impertinente su
condena o su absolución, por cuanto su
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 121
Administració de Justícia
papel en la litis es la de un nuevo coadyuvante, si bien debe anticiparse que supuesto
que resultase insolvente la empresa demandada devendría su responsabilidad.
Sexto.- Según dispone el art. 189.1 de la
Ley de Procedimiento Laboral y por razón de
la materia, contra la presente resolución cabe
Recurso de Suplicación.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
Fallo: Que estimando la demanda en
reclamación de cantidad interpuesta por D.
Víctor Pina Benito contra Nikel d'Or, S.A. y
Fondo De Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a satisfacer a la parte actora la cantidad de
2.916,76.- EUR por los conceptos indicados,
a la que se le debe añadir el 10% de interés
por mora.
Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya, a preparar en este
Juzgado de lo Social dentro del plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la
notificación del presente fallo, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de su
abogado, o su representante al hacerle la
notificación, de su propósito de entablarlo o
bien por comparecencia o por escrito de las
partes, o de su abogado, o su representante,
dentro del indicado plazo. Si el recurrente no
tiene la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social deberá al tiempo
de anunciar el recurso haber consignado la
cantidad objeto de condena en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones Judiciales de la
Agencia 2015 del Banco Español De Crédito
sito en la calle Ronda de Sant Pere 47, de
Barcelona, bajo el número de procedimiento
0599-0000-65063108. Caso de realizarse la
consignación por transferencia, deberá añadirse el código de la entidad 0030. Asimismo
deberá en el momento de interponer el recurso consignar en la misma cuenta la suma de
150,25 EUR en concepto de depósito.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por magistrado juez
que lo ha dictado, celebrando audiencia
pública, el día de la fecha. Doy fe.»
«Auto. En Barcelona, a nueve de enero de
dos mil nueve.
Dada cuenta; el anterior escrito presentado únase a los autos de su razón remitiéndose copia del mismo a las demás partes.
Hechos
1º.- Que el día 15.12.2008 se dictó sentencia en los presentes autos.
2º.- Que en fecha 8.1.2008 la parte actora
presentó escrito solicitando aclaración en los
términos expuestos en el mismo.
Razonamientos jurídicos
Primero.- El art. 267 L.O.P.J., en relación
con el art. 214.1 L.E.C., no permite a Jueces y
Tribunales después de firmarlas, variar las
sentencias y autos, pero sí aclarar algún concepto oscuro y suplir cualquier omisión que
contenga así como rectificar los errores materiales manifiestos y los aritméticos pero
nunca, en ningún caso, cambiar el tenor,
total o parcial, de su decisión, pues eso entra
ya dentro del ámbito de un recurso devolutivo.
Segundo.- En el presente caso, procede
hacer la aclaración solicitada en cuanto al
hecho cuarto de los declarados probados
debido a que por un error informático se
indicó que "el actor venía realizando las funciones de conductor mediante reparto de
paquetería con furgoneta, siendo de aplicación el Convenio Colectivo de la empresa
para 2001-2002", lo que se corresponde con
otro expediente, debiendo decir que "el actor
es oficial con categoría profesional de Grupo
5 operario siendo de aplicación el Convenio
Colectivo de la Industria Siderometalúrgica".
En relación a la cantidad procede hacer
aclaración al hecho tercero pues donde dice
"2.919,76.- EUR", debe decir "2.916,76.EUR" aunque ello carezca de relevancia
práctica dado que en el fallo se condena a la
empresa a abonar al actor la cantidad de
2.916,76.- EUR que es la cantidad reclamada.
En atención a lo dicho,
Dispongo: Que procede aclarar la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2008, en el
sentido de que el hecho probado cuarto
donde dice "el actor venía realizando las funciones de conductor mediante reparto de
paquetería con furgoneta, siendo de aplicación el Convenio Colectivo de la empresa
para 2001-2002", debe decir, "el actor es oficial con categoría profesional de Grupo 5
operario siendo de aplicación el Convenio
Colectivo de la Industria Siderometalúrgica",
y en el hecho probado tercero donde dice
"2.919,76.- EUR", debe decir "2.916,76.EUR"
Notifíquese la presente resolución a las
partes, significándoles que el recurso de aclaración, conforme a reiterada jurisprudencia,
no abre nuevo plazo para el Recurso de
Suplicación, sino que en todo caso, interrumpe el ya existente.
Así lo manda y firma S.Sª. Ilmo. D. Luis
Torres Gosálbez, Magistrado del Juzgado de
lo Social nº 16 de Barcelona.
Ante mí.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 12 de Febrero 2009.
La Secretaria judicial, Ana Maria Ruiz
Tejero.
032009003467
A
Número 16, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 21.1.09 en
autos instruido por este juzgado de lo social
a instancia de Narcisa Salido Caravaca contra I.N.S.S. Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Servicio Público de Empleo Estatal
(INEM), -T.G.S.S.- (Tesorería Gral. Seguridad
Social) y Confecciones Ambar, SCCL. en
reclamación de Desempleo seguido con el
número 774/08 se cita a la mencionada
empresa Confecciones Ambar SCCL de ignorado paradero, para que comparezca ante la
Sala de Audiencias de este Organismo, sito
en esta ciudad, el próximo día 5 de mayo de
2009 a las 10'00 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 12 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, Ana Maria Ruiz
Tejero.
032009003507
A
Número 17, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 645/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Mohinder Singh contra Ali Ahmad, S.L. y
F.G.S. (Fondo de Garantia Salarial) en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a Ali Ahmad, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 06.02.08 (sentencia),
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº 51/09. En Barcelona, a seis
de febrero de dos mil nueve.
Visto por mí, Salvador Salas Almirall,
Magistrado, Juez del Juzgado de lo Social
número diecisiete de los de esta ciudad y
municipios de su circunscripción territorial,
en audiencia pública, el juicio sobre reclamación de cantidad, seguido ante este Juzgado bajo nº 645/08, promovido a instancia de
Mohinder Singh (NIE nº X-6.703.137) contra
Ali Ahmad SL (CIF nº B-63.300.685) y el
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), atendiendo a los siguientes
Núm. 41 / Pàg. 122
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
Antecedentes de hecho
1º- El 24.7.08, la parte actora arriba indicada presentó en el Decanato una demanda
que fue repartida a este Juzgado y en la que,
previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando que se dictara una sentencia de conformidad con sus pretensiones.
2º- Admitida a trámite la demanda, las
partes fueron citadas a los actos de conciliación y juicio. Compareció solamente la
demandante, asistida en la forma que consta
en acta. La parte demandanda no compareció, a pesar de estar debidamente citada y
con los apercibimientos correspondientes.
Por ello, se pasó al acto de juicio. En él, y
una vez que se hubo efectuado la dación de
cuenta de los antecedentes, la parte actora se
ratificó en su demanda. Seguidamente, fue
abierta la fase probatoria, en la que se practicaron las pruebas que, propuestas por la
parte, fueron declaradas pertinentes y constan documentadas en autos. Practicada la
prueba, la parte informó sobre sus pretensiones y el juicio quedó visto para sentencia,
después de la práctica de diligencias para
mejor proveer.
3º- En la sustanciación de estos autos se
han observado todas las prescripciones legales aplicables salvo el sistema de plazos.
Hechos probados
1º- La parte demandante estuvo trabajando
por cuenta y bajo la dependencia de la
empresa demandada, en la actividad de la
construcción, con la categoría profesional de
peón, antigüedad desde 12.2.07 y salario
según Convenio Colectivo. Dejó de trabajar
el 20.6.07.
2º- La empresa demandada no ha abonado
a la parte demandante:
Mensualidad de abril de 2007: 1.266,86
euros
Mensualidad de mayo de 2007: 1.379,71
euros
Mensualidad de junio de 2007 (20 días):
884,36 euros
Parte proporcional de la paga extra de
junio: 1.404,38 euros
Parte proporcional de vacaciones: 702,19
euros
3º- Intentada la conciliación ante la SCI, el
acto fue celebrado con el resultado de "sin
efecto". La papeleta fue presentada el 30.4.08
y el acto fue intentado el 28.5.08.
Fundamentos de derecho
1º- Los hechos probados se extraen de los
documentos aportados más la "ficta confessio" de la demandada, apreciada al amparo
de lo previsto en el art. 91.2 LPL.
2º- A la vista de los hechos probados y en
virtud de lo dispuesto en el art. 4.2.f) ET, la
empresa demandada debe ser condenada a
abonar a la parte demandante la cantidad
solicitada por ésta en la demanda más los
intereses moratorios. En consecuencia, la
demanda debe ser totalmente estimada
3º- El Fogasa debe ser condenado a estar y
pasar por estas declaraciones.
Y vistos, además de los citados, los preceptos legales de general y pertinente aplicación,
Fallo: Que, estimando totalmente la
demanda interpuesta por Mohinder Singh
contra Ali Ahmad SL y el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la indicada empresa demandada a que abone a la
parte demandante 5.637,50 euros más los
intereses moratorios procedentes; y debo
condenar y condeno al expresado Fondo a
estar y pasar por estas declaraciones.
Contra la presente sentencia cabe recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el
cual, en su caso, deberá ser anunciado ante
este Juzgado en el acto de la notificación de
esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado o de su representante en el momento de
hacerle la notificación, o dentro de los cinco
días siguientes al en que tenga lugar dicha
notificación, por escrito o comparecencia.
Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social
intente interponer recurso de suplicación
deberá acreditar, en el momento de anunciarlo, haber consignado en la cuenta
corriente
de
este
Juzgado
nº
0600/0000/69/0645/08, abierta en Banesto,
sucursal sita en esta ciudad, Ronda Sant Pere
47, oficina 2015, la cantidad de 150,25
euros como depósito. Sin cumplir dicho
requisito, el recurso se tendrá por no anunciado.
Además, cuando la sentencia haya condenado al pago de cantidad, el recurrente que
no goce del beneficio de justicia gratuita
deberá acreditar, en el momento de anunciar
el recurso, haber consignado en la cuenta
corriente
de
este
Juzgado
nº
0600/0000/65/0645/08, abierta en Banesto,
sucursal sita en esta ciudad, Ronda Sant Pere
47, oficina indicada, la cantidad objeto de
condena. Dicha consignación podrá sustituírse por aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. De no
cumplirse este requisito, se tendrá el recurso
por no anunciado.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se
llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la
anterior sentencia por el Magistrado que la
suscribe, en el día de su fecha y en audiencia
pública. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 9 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial, Rosa María Goñalons Benavent.
032009003460
A
Número 18, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 871/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de Jaime
Ruiz Marin contra Adcomnet, S.L. en relación a Reclamación de Cantidad por el presente se notifica a Adcomnet, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 3 de febrero de 2009,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Nº 53/09. En la ciudad de Barcelona, a tres de febrero del año dos mil
nueve.
Visto por mí, Dª Amparo Illán Teba,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº
18 de Barcelona y su Provincia, el presente
Juicio seguido a instancia de D. Jaime Ruíz
Marín, por sí y asistido del Letrado D. Javier
Aranda Guardia, contra la mercantil Adcomnet, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
representado y asistido por el Letrado D. José
Antonio Calvo Martínez, sobre Reclamación
de Cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 13-10-2.008 tuvo
entrada en el Juzgado Decano demanda
sobre reclamación de cantidad presentada
por D. Jaime Ruíz Marín contra la mercantil
Adcomnet, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, que correspondió por turno de reparto a
este Juzgado, y en la que, después de alegar
los hechos y fundamentos jurídicos que
creyó oportunos, suplicó a este Juzgado dictase sentencia de acuerdo con los pedimentos vertidos en el suplico de la misma.
Segundo.- Admitida a trámite la demanda
y señalado día y hora para la celebración del
acto de juicio, éste tuvo lugar el día 2-22.009 con la asistencia de la parte actora y
del Fondo de Garantía Salarial, no compareciendo la empresa demandada pese a haber
sido citada en legal forma. La parte actora se
afirmó y ratificó en la demanda; practicándose las pruebas propuestas y admitidas. La
parte actora en trámite de conclusiones solicitó que se dictase sentencia de acuerdo con
sus pretensiones; quedando las actuaciones a
la vista para dictar sentencia.
Tercero.- En la tramitación del presente
procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo la relativa a los plazos,
por la acumulación de asuntos ante este Juzgado
Hechos probados
1.- El actor, D. Jaime Ruiz Marín, con DNI
nº 44.013.805G, ha prestado servicios por
cuenta y dependencia de la empresa Adcomnet, S.L., S.L., dedicada a la actividad de
construcción, desde el 1-4-2.008, con la
categoría profesional de Oficial 1ª Adminis-
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 123
Administració de Justícia
trativo, y percibiendo un salario mensual de
1.927,87 EUR, con inclusión de la parte proporcional de pagas extraordinarias.
2.- En fecha 15-9-2.008 el actor se personó en las oficinas de la empresa, y por la
propietaria del edificio se le impidió el acceso al mismo aduciendo que la empresa no le
había abonado el alquiler; habiendo interpuesto demanda por despido, que fue repartida ante este Juzgado, hallándose fijado el
acto de juicio para el día 24-2-2.009 a las
9:30 horas.
3.- La empresa demandada cursó la baja
del actor en la Seguridad Social en fecha 1-82.008.
4.- La empresa demandada en concepto
de salario del mes de junio de 2.008 le
abonó al actor la cantidad de 1.000 EUR,
quedando pendiente de pago la cantidad de
730,03 EUR.
5.- La empresa demandada no ha abonado
al actor la parte proporcional de la paga
extraordinaria de junio de 2.008 por importe
de 450,45 EUR, el salario del mes de julio de
2.008 por importe de 1.730,02 EUR, el salario del mes de agosto de 2.008 por importe
de 1.730,02 EUR, y el de los quince días del
mes de septiembre de 2.008 por importe de
865,01 EUR.
6.- La empresa tampoco ha abonado al
actor la liquidación de partes proporcionales
de pagas extraordinarias de Navidad, de
junio de 2.008 y la de vacaciones, que en la
demanda se cuantifican del siguiente modo:
-Paga extra Navidad (1.807,38/365= 4,95
× 168 días): 831,60 EUR.
-Paga extra junio (1.807,38 EUR/365=
4,95 × 66 días): 140,19 EUR.
-Paga Vacaciones (1.730,02/30= 57,66 ×
14,50 días): 836,07 EUR.
7.- La empresa entregó al actor un cheque
fechado el 27-8-2.008 por importe de 2.000
EUR, que no pudo cobrar.
8.- Presentada Papeleta de Conciliación
ante la Secció de Conciliacions del Departament de Treball en fecha 17-10-2.008, el
acto se celebró el 19-11-2.008 resultando
intentado sin efecto.
Fundamentos jurídicos
Primero.- El artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral vigente dispone que la
parte demandada que no compareciere al
juicio estando debidamente citada, a pesar
del apercibimiento que sele hubiere hecho
en tal sentido, podrá ser tenida por confesa
en la sentencia sobre los hechos que fundan
la pretensión de la demanda, siempre que
conforme al artículo 83.2 de dicha Ley, no
hubiere alegado justa causa que deba motivar la suspensión del juicio; con lo que se
establece una confesión presunta de carácter
legal, en que del hecho base de la no comparecencia injustificada se deduce la consecuencia de falta de posibilidad de oponerse
con éxito a la pretensión del actor, presunción en todo caso "iuris tantum", y por lo
tanto destruible por los hechos o pruebas que
aparezcan en los autos en contrario, de
donde se deriva el carácter de mera facultad
que se le otorga al Juez y no de obligación
que se le impone, que procede ejercitar en el
presente caso al no concurrir circunstancias
que lo impidan.
Y, por otra parte, debe tenerse en cuenta
la consolidada doctrina de que la incomparecencia del demandado no exime al actor de
probar los hechos en que fundamenta su propia petición (STS Sala 1ª 18-5-46, 26-6-46,
21-12-55, entre muchas) por aplicación del
principio de distribución de la carga de la
prueba, contenida con carácter general en el
antiguo artículo 1.214 del Código Civil, y en
la actualidad en el artículo 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de enero,
que impone al actor la carga de probar los
hechos constitutivos de su pretensión y al
demandado la de los impeditivos o extintivos
de la misma, y que la aplicación de este principio a la reclamación de pago de salarios
determina que el reclamante venga obligado
a demostrar la prestación de los servicios
cuyo pago reclama, así como el devengo del
importe solicitado y que al demandado
incumba demostrar su pago (STS 2-3-93, en
unificación de doctrina).
Segundo.- El actor alega que ha prestado
servicios para la empresa demandada desde
el 1-4-2.008 hasta el 15-9-2.008 y reclama
parte del salario del mes de junio de 2.008
así como salarios de los meses de julio, agosto y los 15 días del mes de septiembre de
2.008, la parte proporcional de la paga extraordinaria de junio de 2.008 así como la liquidación de las partes proporcionales de las
pagas extraordinarias de Navidad, junio y
vacaciones. El Fondo de Garantía Salarial se
opone alegando que si bien el actor consta
de alta en la empresa el 1-4-2.008, fue baja
el 1-8-2.008, correspondiéndole al mismo
acreditar que prestó servicios hasta la fecha
que indica en la demanda de 15-9-2.008, por
otra parte que en todo caso, y en cuanto a las
pagas extraordinarias, al tratarse del ramo de
la construcción, se devengan semestralmente, por lo que la parte proporcional de la
paga extraordinaria de Navidad se debe calcular a razón de 4,95 EUR por 77 días, y no
correspondería cantidad alguna en concepto
de parte proporcional de la paga extraordinaria de junio.
Tercero.- Conforme al artículo 4.2 f) del
Estatuto de los Trabajadores el trabajador
tiene como derecho básico el de la percepción puntual de los salarios pactados o legalmente establecidos, percepción de salarios
que constituye la contraprestación fundamental que al empresario corresponde en el
contrato de trabajo por los servicios del trabajador y que viene constituido por la totalidad de las percepciones económicas que
aquél reciba, en dinero o en especie, y que
no tengan la consideración de suplidos por
los gastos realizados por el trabajador durante su actividad laboral (Artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores).
En primer, debe señalarse que aun cuando
consta la baja del actor en la Seguridad
Social el 1-8-2.008, ha quedado probado que
el actor ha prestado servicios para la empresa
desde el 1-4-2.008 hasta el 15-9-2.008, y así
resulta del escrito de demanda impugnando
el despido que ha sido presentado por la
parte actora, así como también el cheque
que le fue entregado por la empresa el 27-82.008 por importe de 2.000 EUR, y que el
trabajador no pudo cobrar. Por lo que queda
acreditado el devengo de los salarios reclamados y la paga extraordinaria de junio de
2.008, por las cantidades reclamadas, sin que
la parte demandada haya comparecido para
acreditar el pago de las mismas.
Cuarto.- En segundo lugar, y en cuanto a
la liquidación de partes proporcionales, debe
prosperar también la demanda en cuanto a la
parte proporcional de la paga de vacaciones
por el importe reclamado de 836,07 EUR; y
por lo que se refiere a las partes proporcionales de las pagas extraordinarias, debe tenerse
en cuenta que la empresa demandada se
dedica a la actividad de construcción, donde
las pagas extraordinarias se devengan semestralmente, por lo que debe prosperar el cálculo aducido por el Fondo de Garantía Salarial, ascendiendo la parte proporcional de la
paga extraordinaria de Navidad de 2.008 a la
cantidad de 381,15 EUR, sin que se haya
devengado cantidad alguna por la paga
extraordinaria de junio de 2.009.
Quinto.- No procede la imposición del
interés del 10% en concepto de recargo por
mora regulado en el artículo 29.3 del Estatuto
de los Trabajadores, al no estimarse íntegramente la demanda; sin perjuicio del interés
de mora procesal establecido en el artículo
576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sexto.- No procede la condena del Fondo
de Garantía Salarial en el presente procedimiento, sin perjuicio de sus responsabilidades a tenor de lo dispuesto en el artículo 33
del Estatuto de los Trabajadores.
Séptimo.- Por razón de la cuantía, contra
esta Sentencia cabe interponer recurso de
suplicación, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 189.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Vistos los preceptos legales citados y los
demás de general y pertinente aplicación
Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por D. Jaime
Ruíz Marín, contra la empresa Adcomnet,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, condenando a la empresa demandada a que pague
al actor la cantidad de 6.722,74 EUR (seis
mil setecientos veintidós EUR con setenta y
cuatro céntimos), más el interés de mora procesal desde la fecha de esta sentencia; absolviendo al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de sus responsabilidades legales.
Notifíquese esta Sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, anunciándolo ante este Juzgado
por comparecencia o por escrito en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes a su notificación; advirtiéndoles que los artículos 227
y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral
condicionan la admisión del recurso a que
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 41 / Pàg. 124
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
todo litigante no declarado pobre acredite
mediante los oportunos resguardos haber
depositado en la "Cuenta de Depósitos y
Consignaciones" abierta a nombre de este
Juzgado de lo Social en la oficina de Banesto,
sito en Ronda de Sant Pere, 47, cta. cte. nº
5218-0000-65-0871-08 la cantidad de
150,25 EUR, y en la cta. cte. nº 5218-000069-0871-08 el importe de la condena.
Así por esta, mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia.- La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por la Iltma. Sra.
Magistrada que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en Audiencia Pública; se incluye en el Libro de Sentencias, poniendo en los
Autos certificación literal de la misma y se
remite a cada una de las partes un sobre por
correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y concordantes de
la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 3 de febrero de 2009.
El Secretario Judicial Jesús Solis Aragón.
032009003493
A
Número 18, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha de hoy en
autos instruido por este juzgado de lo social
a instancia de Norberto Antonio Cuartas
Cuartas contra SI Kas Hasna S.C.P. Mas,
Sacyr Vallermoso, S.A., Sacyr, S.A.U. y F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial en reclamación de despido seguido con el número
2/09 se cita a la mencionada empresa SI Kas
Hasna S.C.P. Mas de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala de Audiencias
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 9 de marzo de 2009 a las 11:15
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 11 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial en sust. reglamentaria, Mª Soledad Anadón Sancho.
032009003555
A
Número 18, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha de hoy en
autos instruido por este juzgado de lo social
a instancia de Nestor Henry Rossi, José Antonio Chaves Bernal y David Navascues Colom
contra Reformas Ica 2003, S.L. en reclamación de cantidad seguido con el número
964/2008 se cita a la mencionada empresa
Reformas Ica 2003, S.L. de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de
Audiencias de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 10 de marzo de 2009
a las 9:40 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con
los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 16 de febrero de 2009.
El Secretario Judicial, Jesús Solis Aragón.
032009003569
A
Número 19, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 757/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de El
Hassan Asakkach contra Same Estructuras y
Encofrados, SCP, Jorge Melero Lliso, Fogasa y
Sergio Santos Bejarano en relación a Despido
por el presente se notifica a Same Estructuras
y Encofrados, SCP en ignorado paradero la el
auto de aclaración dictado en los presentes
autos, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Estimo la demanda interpuesta por D. EL
Hassan Asakkach frente a Same Estructuras y
Encofrados SCP, integrada por D. Jordi Melero Lliso y D. Sergio Santos Bejarano, y Fondo
de Garantía Salarial, en reclamación por despido y declaro la improcedencia del despido
acordado por la sociedad demandada, Same
Estructuras y Encofrados SCP a quien condeno a que a su opción, que deberá ejercitar en
el plazo de cinco días desde la notificación
de la Sentencia, readmita al actor en las mismas condiciones que regían con anterioridad
a producirse el despido o le abone una
indemnización de tres mil setecientos diecisiete EUR con once céntimos (3.717,11
EUR), junto al abono en todo caso de los
salarios devengados desde que el despido se
produjo, a tenor de un salario diario de 71,25
EUR, y a las personas físicas demandadas, en
proporción a su participación societaria, a
hacer frente con carácter subsidiario a la responsabilidad que se declara a la sociedad.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
El Secretario judicial, Miquel Lopez Ribas.
032009003487
A
Número 20, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 70/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Pedro Amo Pulpillo contra I.N.S.S. (Instituto
Nacional de la Seguridad Social), T.G.S.S.
(Tesorería Gral. Seguridad Social) y Cyser
Plastics, S.L., en relación a incapacidad temporal por E.C., por el presente se notifica a
Cyser Plastics, S.L., en ignorado paradero, la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 26 de enero de 2009, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº 47/09. En Barcelona, a 26
de enero de 2009.
Vistos por mí, D. Jesús Gómez Esteban,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Nº
20, de Barcelona, los autos 70/08, seguidos
en materia de incapacidad temporal, instados
por Pedro Amo Pulpillo, asistido por el Letrado Sr. Vidal de Ciurana frente al INSS y la
TGSS, asistidos y representados por la Letrada de sus Servicios Jurídicos Sra. Sánchez
Rodríguez y frente a Cyser Plastics, S.L., no
comparecida; a dichos autos fueron acumulados los autos 282/08 instados ante el Juzgado de lo Social Nº 14, de Barcelona, por el
INSS frente a Pedro Amo Pulpillo.
Antecedentes de hecho
Primero. - En este Juzgado se admitió a trámite la demanda sobre incapacidad temporal
interpuesta por la parte actora Sr. Amo Pulpillo ante el Decanato de esta ciudad en fecha
28 de enero de 2008, repartida a este Juzgado, y fueron convocadas las partes al acto de
conciliación o juicio en su caso, celebrándose en la fecha prevista.
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 125
Administració de Justícia
Mediante auto de 6 de mayo de 2008 fue
acumulado al presente procedimiento el
seguido ante el Juzgado de lo Social Nº 14,
de Barcelona, con el número 282/08 instados
por el INSS frente a Pedro Amo Pulpillo.
Segundo. - Abierto el acto de juicio oral,
la parte actora Sr. Amo Pulpillo desistió de su
pretensión. El INSS se ratificó en su demanda, oponiéndose el Sr. Amo Pulpillo como
demandado. La empresa Cyser Plastics, S.L.,
citada en forma no compareció al acto del
juicio.. Siendo recibido el juicio a prueba, se
practicaron las admitidas, uniéndose la documental a los autos. Posteriormente las partes
elevaron sus conclusiones a definitivas, tras
lo cual quedaron los autos vistos para sentencia.
Tercero. - En la tramitación de los presentes autos se han seguido las prescripciones
legales.
Hechos probados
Primero. - En fecha 9 de enero de 2007,
fue dictada por el Juzgado de lo Social Nº 3,
de Granollers, sentencia declarando la
improcedencia del despido acordado por la
empresa Cyser Plastics, S.L., respecto de
Pedro Amo Pulpillo con efectos de 30 de
mayo de 2006.
En fecha 2 de abril de 2007, fue dictado
por dicho Juzgado auto declarando extinguida la relación laboral del actor con la empresa demandada. En dicha resolución entre
otros pronunciamientos se condenaba a la
empresa al abono de la suma de 13.019'2
euros con concepto de salarios de tramitación.
Segundo. - Encontrándose el Sr. Amo Pulpillo percibiendo prestación contributiva por
desempleo inició en fecha 19 de diciembre
de 2006 situación de IT derivada de enfermedad común, siendo alta en fecha 3 de mayo
de 2007.
Tercero. - Por resolución del INSS de 10
de abril de 2007 se reconoció al actor el
derecho al percibo de la prestación por IT
desde el 28 de marzo de 2007, sobre una
base reguladora de 32'70 euros y porcentaje
del 60% al haber solicitado el Sr. Amo el
pago directo de dicha prestación por el INSS
por agotamiento de la prestación contributiva
por desempleo en fecha 27 de marzo de
2007. El actor ha percibido del INSS en pago
directo de dicha prestación de IT por el
periodo indicado la suma de 725'94 euros.
Cuarto. - Presentado por el actor en fecha
21 de agosto de 2007 escrito solicitando la
revisión del pago directo de la prestación de
conformidad con la sentencia de despido de
9 de enero de 2007 dictada por el Juzgado
de lo Social Nº 3, de Granollers y el auto de
extinción de 2 de abril de 2007 citado, por el
INSS se comprobó que la empresa Cyser
Plastics, S.L., procedió a dar de baja al actor
en fecha 30 de junio de 2006, no procediendo a nuevo alta tras la sentencia declarando
improcedente el despido, ni cotizando por el
periodo comprendido entre el 1 de julio de
2006 y el 2 de abril de 2007.
Quinto. - Presentado por el demandante
ante el INSS en fecha 25 de octubre de 2007
un escrito con valor de reclamación previa,
por resolución de 21 de enero de 2008 por el
INSS se desestimó la revisión solicitada por el
trabajador, iniciando dicha Entidad actuaciones para el reintegro por el Sr. Amo de cantidades percibidas indebidamente al no hallarse en situación de alta en el momento del
hecho causante (baja médica).
Sexto. - En el acto del juicio el demandante Sr. Amo Pulpillo desistió de su demanda
frente al INSS, TGSS y la empresa Cyser Plastics, S.L.
Séptimo. - Por resolución de 13 de junio
de 2007 dictada por el INEM se reconoció al
actor nueva prestación por desempleo desde
el día 4 de mayo de 2007, día siguiente al
alta médica, hasta el 2 de febrero de 2008,
con base reguladora de 41'20 euros diarios,
procediendo a compensar del importe de la
prestación reconocida el que tenía pendiente
de reintegrar por importe de 5.045'61 euros.
Octavo. - Por resolución de la TGSS se
procedió a tramitar de oficio el alta y baja del
Sr. Amo Pulpillo en la empresa Cyser Plastics, S.L., en el periodo comprendido entre el
1 de julio de 2006 y el 2 de abril de 2007,
con efectos del alta desde el 1 de julio de
2006.
Noveno. - En caso de estimación de la
demanda el importe a restituir por el demandado al INSS sería de 725'94 euros
Fundamentos de derecho
Primero. - Los hechos declarados probados resultan demostrados al examinar el
material probatorio, según las reglas de la
sana crítica. Concretamente constan en la
prueba documental aportada.
Segundo. - Desistiendo el demandante inicial Sr. Amo de su pretensión frente al INSS,
TGSS y la empresa demandada, el INSS mantiene su pretensión respecto del Sr. Amo solicitando el reintegro por éste de la prestación
por IT derivada de enfermedad común satisfecha por el INSS en pago directo en el periodo comprendido entre el 28 de marzo y el 3
de mayo de 2007, por un total de 725'94
euros y ello por no encontrarse el Sr. Amo en
el momento de producirse el hecho causante
de la IT el 19 de diciembre de 2006 en situación de alta en la empresa.
El Sr. Amo se opuso a la pretensión del
INSS al haber percibido prestación por
desempleo contributiva inicialmente hasta el
27 de marzo de 2007, pasando a percibir la
prestación por IT iniciada el 19 de diciembre
de 2006 en pago directo por el INSS a partir
del 28 de marzo de 2007 y hasta el cese de
la misma el 3 de mayo de 2007 si bien por
sentencia del Juzgado de lo Social Nº 3, de
Granollers, se declaró la improcedencia del
despido acordado por la empresa en fecha de
efectos 30 de mayo de 2006, con auto de
extinción de la relación laboral el 2 de abril
de 2007, no habiendo la empresa procedido
al alta del actor en el periodo comprendido
entre la fecha de despido y el auto de extinción si bien por resolución de la TGSS y tras
actuación de la Inspección de Trabajo se pro-
cedió al alta y baja de oficio del Sr. Amo en
el periodo comprendido entre el 1 de julio de
2006 y el 2 de abril de 2007.
Tercero. - La pretensión del INSS debe ser
claramente desestimada. En primer lugar
debe indicarse que, siendo el motivo por el
que se pretende el reintegro de prestaciones
indebidas el hecho de encontrarse el Sr. Amo
en situación de no alta en la empresa Cyser
Plastics, S.L., en el momento de producirse el
hecho causante de su situación de IT derivada de enfermedad común, el 19 de diciembre de 2006, la citada empresa había procedido a su despido en fecha 30 de mayo de
2006, pasando el Sr. Amo a percibir prestación por desempleo. Dicho despido supone
la extinción de la relación laboral y, por
tanto, la baja del trabajador y cese de cotizaciones por la empresa. Siguiendo la STS de 5
de julio de 2006 y con cita en la STS de 22
de julio de 2004 al analizar los efectos de la
extinción y baja del trabajador que el despido supone y las posteriores consecuencias de
la regularización con nuevo alta y abono de
salarios de tramitación en caso de declararse
improcedente el despido debe indicarse que
"la única forma de conciliar ambas previsiones es superar el canon de la literalidad en la
interpretación del art. 56 ET y considerar que
el conjunto de normativa citada parte de una
ficción que, a modo de una innominada
situación asimilada al alta, consiste en entender que, pese a la baja formal del trabajador
en la Seguridad Social que debe producirse
el mismo día del despido, persiste un alta
condicional y en estado latente que sólo
recobra todo su vigor si la resolución judicial
declarar el despido improcedente o nulo;
pero no si es declarado procedente, pues
entonces la baja formal del día del despido
queda realmente confirmada".
En autos tal situación es la que se produce;
al iniciarse la situación de IT derivada de
enfermedad común por el Sr. Amo en fecha
19 de diciembre de 2006 el mismo se encontraba en situación de no alta por la empresa
Cyser Plastics, S.L., como lógica consecuencia legal de haber ésta extinguido su relación
laboral por despido con efectos de 30 de
mayo de 2006; la ulterior declaración de
improcedencia del despido en sentencia de 9
de enero de 2007 hace que la empresa estuviera obligación de dar de nuevo de alta y
cotizar por el trabajador desde la fecha del
despido hasta la extinción de la relación
laboral el 2 de abril de 2007. El incumplimiento por la empresa tras la declaración de
improcedencia del despido de dicha obligación legal no supone sin más la obligación
del Sr. Amo de devolver las prestaciones percibidas en pago directo del INSS por su situación de IT. En primer lugar y como indica
dicha sentencia, la situación de no alta como
consecuencia legal de un despido que luego
se declara improcedente supone siguiendo
literalmente la STS citada "un alta condicional y en estado latente" que se confirma al
declararse dicha improcedencia; pero es que
en segundo lugar en autos en el momento de
producirse la baja por IT del actor el 19 de
Núm. 41 / Pàg. 126
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
17 / 2 / 2009
Administració de Justícia
diciembre de 2006 el mismo percibía prestación contributiva por desempleo, precisamente por haber sido despedido con efectos
de 30 de mayo de 2006, hasta el día 27 de
marzo de 2007, situación asimilada a la de
alta en aplicación del art. 125.1 de la LGSS
por lo que no puede entenderse que al producirse el hecho causante el actor estuviera
en situación de no alta. Si a todo ello unimos
que tras la actuación de la Inspección de Trabajo y por resolución de la TGSS que consta
en expediente administrativo por ésta y de
oficio se tramitó el alta y baja del Sr. Amo
por el periodo 1 de julio 2006 a 2 de abril de
2007 redundaría más si cabe en la falta de
fundamento de la pretensión del INSS.
En consecuencia procede desestimar la
demanda interpuesta por el INSS frente al Sr.
Amo, no habiendo lugar a la anulación de su
resolución por la que se reconocía al mismo
el pago directo de la prestación por IT con
efectos desde el 28 de marzo de 2008 ni, por
tanto, al reintegro por indebido del importe
de 725'94 euros percibido del INSS por
dicha prestación.
Vistos los artículos citados, concordantes y
demás de general y pertinente aplicación.
Fallo: Que desestimando la demanda
interpuesta por el INSS frente a Pedro Amo
Pulpillo debo absolver y absuelvo al demandado de las pretensiones ejercidas en su contra en el escrito de demanda.
Igualmente debo tener y tengo a Pedro
Amo Pulpillo como desistido de su pretensión frente al INSS, TGSS y Cyser Plastics,
S.L.
Notifíquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la
misma, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Procedimiento Laboral, cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
que deberá anunciarse dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de la presente resolución, bastando para ello la mera
manifestación de la parte o de su Abogado o
representante, al hacerle la notificación de
aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o
por escrito de las partes o de su Abogado o
representante ante este Juzgado dentro del
indicado plazo.
Así lo manda y firma, D. Jesús Gómez
Esteban, Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social Nº 20, de Barcelona.
Publicació. Avui el Magistrat Jutge ha llegit
i ha publicat aquesta sentència en audiència
pública. En dono fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 11de febrero de 2009.
El Secretario judicial, Rafael Lafuente Sevilla.
032009003349
A
Número 20, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
890/08, seguidos en este Juzgado a instancia
de Vanesa Gamero Marín, contra Fincas Marfer, S.L. y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial,
en relación a reclamación de cantidad, por el
presente se notifica a Fincas Marfer, S.L., en
ignorado paradero, la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 10 de febrero de
2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 92/09. En Barcelona, a
10 de febrero de 2009.
Vistos por mí Jesús Gómez Esteban, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Nº 20, de
Barcelona, los autos 890/08 sobre reclamación de cantidad instados por Vanesa Gamero Marín, asistida por el graduado social Sr.
Lafuente Romera frente a Fincas Marfer S.L. y
Fogasa, no comparecidos.
Antecedentes de hecho
Primero. - En este Juzgado fue admitida a
trámite demanda sobre reclamación de cantidad presentada por la actora ante el Decanato de los Juzgados de Barcelona en fecha 15
de octubre de 2008, repartida a este Juzgado,
y fueron convocadas las partes al acto de
conciliación o juicio en su caso, celebrándose en la fecha prevista.
Segundo. - Abierto el acto de juicio oral,
la parte actora se ratificó en la demanda. Las
demandadas citadas en forma no comparecieron al acto del juicio. Practicadas las pruebas propuestas y admitidas, y evacuado trámite de conclusiones, quedaron los autos vistos para dictar sentencia.
Tercero. - En la tramitación de los presentes autos se han seguido las prescripciones
legales.
Hechos probados
Primero. - Por resolución de 9 de julio de
2008 dictada por el Departament de Treball
en el ERE 161/08 se autorizó a la empresa
Fincas Marfer S.L.U. a rescindir los contratos
de los 10 trabajadores que componían la
totalidad de su plantilla.
Segundo. - En la relación de dichos trabajadores figura la actora Sra. Gamero Marín
con una antigüedad de 25 de abril de 2005
en la empresa, categoría de auxiliar administrativo y salario mensual bruto con prorrata
de pagas extras de 907'48 EUR.
Tercero. - En el momento de extinguirse la
relación laboral de la actora con la empresa
demandada ésta no le había satisfecho la
suma de 1.179'75 EUR en concepto de 60%
de la indemnización a cargo de la empresa
como consecuencia del despido colectivo
autorizado.
Igualmente en el momento de extinguirse
la relación laboral de la actora con la empresa en fecha 9 de julio de 2008 ésta no le
había satisfecho la suma de 907'48 EUR por
salario de cada uno de los meses de enero y
febrero de 2008; 121 EUR por los 4 días trabajados en marzo de 2008 y 472'37 EUR por
vacaciones devengadas en el año 2008 y no
disfrutadas por un total de 2.408'33 EUR.
Cuarto. - La empresa demandada citada en
forma no compareció al acto del juicio.
Quinto. - Intentada conciliación previa la
misma finalizó por acto de 8 de octubre de
2008 con el resultado de "intentado sin efecto por incomparecencia de la parte interesada no solicitante".
Fundamentos de derecho
Primero. - Los hechos declarados probados resultan demostrados al examinar el
material probatorio, según las reglas de la
sana crítica. Concretamente constan en la
prueba documental aportada.
Segundo. - Señala el art. 91.2 de la LPL
que "si el llamado a confesar no comparece
sin justa causa a la primera citación, rehusase
declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrá ser tenido por confeso en la sentencia", estableciendo una confesión presunta de carácter legal
deduciendo de la no comparencia injustificada la imposibilidad de oponerse con éxito a
la pretensión actora. Dicha posibilidad no
puede conducir sin más a la estimación de la
demanda ya que en autos pueden aparecer
hechos o pruebas que acrediten lo contrario,
siendo por tanto una mera facultad del Juez y
no obligación que se le impone, a ejercitar
en caso de no concurrir circunstancias que lo
impidan.
Igualmente debe tenerse en cuenta la doctrina que señala que la incomparecencia del
demandado no exime al actor de probar los
hechos en que fundamenta su propia petición, por aplicación del principio de distribución de la carga de la prueba contenida en el
art. 217 de la LEC, que impone al actor la
carga de probar los hechos constitutivos de
su pretensión y al demandado la de los impeditivos o extintivos de la misma, y que la
aplicación de este principio a la reclamación
de pago de salarios determina que el reclamante venga obligado a demostrar la prestación de los servicios cuyo pago reclama, así
como el devengo del importe solicitado y
que al demandado incumba demostrar su
pago (STS 2 de marzo de 1993).
Tercero. - De conformidad con el art. 4.2
f) en relación con el art. 29 del ET el trabajador tiene como derecho básico la percepción
puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida, contraprestación fundamental que al empresario corresponde en el
contrato de trabajo por la actividad realizada
por el trabajador y que viene constituida de
conformidad con el art. 26 del ET por "la
totalidad de las percepciones económicas de
los trabajadores, en dinero o en especie, por
la prestación profesional de los servicios
17 / 2 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 41 / Pàg. 127
Administració de Justícia
laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el
trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma
de remuneración o los periodos de descanso
computables como de trabajo", sin incluir las
"indemnizaciones o suplidos por los gastos
realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos".
En autos la actora, extinguida la relación
laboral con la empresa demandada en virtud
de un ERE en fecha 9 de julio de 2008, reclama las sumas objeto de autos en concepto de
60% de la indemnización legal por despido
colectivo cuyo pago corresponde a la empresa, más las cantidades adeudadas por salario
y vacaciones al extinguirse la relación laboral.
Las demandadas citadas en forma no comparecieron al acto del juicio.
Cuarto. - Pues bien, a la vista de la prueba
practicada debe reconocerse la pretensión
actora respecto de la empresa empleadora
parcialmente. Acreditada la relación laboral
respecto de la citada demandada mediante la
aportación de hoja salarial, certificado de
empresa y la resolución del ERE en la que
consta la parte actora, y siendo la prueba de
un hecho negativo como es la falta de percibo de sus emolumentos por parte de la actora
una "probatio diabólica", la falta de comparecencia de la parte demandada acreditando el
pago de las sumas reclamadas y la declaración de la misma por confesa obliga a la estimación de la demanda, si bien parcialmente.
Y ello porque si bien la suma reclamada
por indemnización correspondiente a la
empresa consecuencia del despido colectivo
autorizado se ajusta a los parámetros de
antigüedad y salario recogidos en el ERE, así
como las sumas por salario de los meses de
enero, febrero y días trabajados en marzo de
2008 hasta el inicio de situación de IT por la
parte actora el 5 de marzo de 2008, no ocurre lo mismo con la suma reclamada por
vacaciones ya que, extinguida la relación
laboral a fecha 9 de julio de 2008 debe reconocerse a la demandante la parte proporcional por vacaciones devengadas en el año
2008 hasta la extinción del contrato y no disfrutadas, por un total de 472'37 EUR.
En consecuencia procede la estimación
parcial de la demanda condenando a la
empresa demandada al pago de la suma total
a la actora de 3.588'08 EUR.
Respecto del Fogasa procede su absolución, sin perjuicio de las responsabilidades
legales que, en su caso, pudieran corresponderle.
Respecto de los intereses procede la imposición de los moratorios del 10% previstos en
el art. 29.3 del ET y respecto de la suma de
2.408'33 EUR al no tener la suma reconocida
en concepto de indemnización naturaleza
salarial ex art. 26 del ET.
Vistos los artículos citados, concordantes y
demás de general y pertinente aplicación.
Fallo: Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por Vanesa Gamero
Marín frente a la empresa Fincas Marfer S.L.,
debo condenar y condeno a la citada demandada al pago a la demandante de la suma de
tres mil quinientos ochenta y ocho EUR con
ocho céntimos (3.588'08 EUR), más un
interés por mora del 10% respecto de la
suma de 2.408'33 EUR.
Respecto del Fogasa procede su absolución, sin perjuicio de las responsabilidades
legales que, en su caso, pudieran corresponderle.
Notifíquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la
misma, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Procedimiento Laboral, cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
que deberá anunciarse dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de la presente resolución, bastando para ello la mera
manifestación de la parte o de su Abogado o
representante, al hacerle la notificación de
aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o
por escrito de las partes o de su Abogado o
representante ante este Juzgado dentro del
indicado plazo.
Se advierte al recurrente que no fuera trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario
del Régimen Público de Seguridad Social, ni
gozase del beneficio de justicia gratuita en
los términos establecidos en la Ley 1/1996,
de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, que deberá acreditar en el momento de
interponerlo el ingreso de 150,25 EUR en la
c/c nº 0603 0000 65 0890 08 de la entidad
Banesto sita en la Ronda de Sant Pere nº 47
de Barcelona, aportando el resguardo acreditativo, así como en el caso de haber sido
condenado en Sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la cantidad objeto de
condena o formalizar aval bancario por
dicha cantidad.
Así lo manda y firma Jesús Gómez Esteban, Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social Nº 20, de Barcelona.
Publicació. Avui el/la Magistrat/ada
Jutge/essa ha llegit i ha publicat aquesta
Sentència en audiència pública. En dono fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 12 de febrero de
2009.
El Secretario judicial, Rafael Lafuente Sevilla.
032009003435
A
Número 20, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 905/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de Eladio Benitez Lesme contra Construcciones
Isaac Hernández 2006, S.L. y -F.G.S.- Fondo
de Garantía Salarial en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a
Construcciones Isaac Hernández 2006, S.L.
en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 10 de Febrero
de 2.009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia 90/09. En Barcelona, a 10 de
febrero de 2009.
Vistos por mí Jesús Gómez Esteban, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 20 de
Barcelona, los autos 905/08 sobre reclamación de cantidad instados por Eladio Benítez
Lesme, asistido por el graduado social Sr Real
Pons frente a Construcciones Isaac Hernández 2006 S.L. y Fogasa, no comparecidos.
Antecedentes de hecho
Primero.- En este Juzgado fue admitida a
trámite la demanda sobre reclamación de
cantidad presentada por el actor ante el
Decanato de los Juzgados de