LA BONANOVA

Comentarios

Transcripción

LA BONANOVA
ANY TERESIÀ, EN COMMEMORACIÓ A LA SANTA D’ÀVILA
Del 6 al 13 de setembre
F e s t e s d ’e s t i u
2015
Quadre de Santa Teresa, amb St. Josep i Sant Joan Baptista, que es troba
alSantuari, pintat per: D. Jaume Blanquer, any 1705.
Organitza
Asociación de Vecinos La Bonanova-Porto Pi
www.labonanova-portopi.com
[email protected]
tel: 619745981/620116838
Santuari de la Bonanova
LA BONANOVA
Dibujo de portada: 2o premio grupo 1 2014
PUEDES ENTREGAR ESTE FORMULARIO A NUESTRA AXODIACION O AL SANTUARIO DURANTE LAS FIESTAS. GRACIAS
ASOCIACION DE VECINOS
BONANOVA- PORTO PI
------------Apúntate -----------------FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NÚMERO ASOCIADO/A:
NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________
DNI: _______________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________
07015 PALMA DE MALLORCA
TEL FIJO: _______________ TEL MÒVIL: ________________
E-MAIL (comunicación preferente):
_______________________________
TIPO DE RELACIÓN CON EL BARRIO:
-VECINO::__
- COMERCIANTE/HOTELERO:__ OTROS(indicar):__
---------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO(S ) DE EDAD_
--NIÑOS:__ - JÓVENES:__ - ADULTOS:__ -MAYORES:__ FAMILIA:__
----------------------------------------------------------------------------------------------------¿TIENE INTERÉS EN PARTICIPAR?
-FIESTAS PATRONALES:__-ACTIV.SOCIALES:__ MEJORA INFRAESTRUC.:__
--JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN:__ -OTROS(INDICAR):__
----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA:
FIRMA INTERESADO/A:
CONFORME SECRETARIO/A
VºBº PRESIDENTE
---------------------------------------------------------------------------------------------------COMENTARIOS:
Nota: El firmante declara ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus derechos civiles y no estar incurso en ningún motivo de incompatibilidad establecido
en la legislación vigente.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que sus datos pueden ser incorporados a un
fichero titularidad de Asociación de Vecinos de La Bonanova con la finalidad de facilitar la gestión administrativa, llevar a cabo actividades sociales, informarle
de nuestros servicios o eventos en los que participe, así como para el envío de información. Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición enviando una solicitud por escrito junto con una fotocopia de su DNI a C/ Vista Alegre, 12, 1º B. 07015 Palma de Mallorca, o bien al email: [email protected]
2
11
Saludo
Salutació
Benvolgudes famílies,
Queridas familias,
S’acosta de bell nou el mes de setembre
i la nostra barriada es prepara un any més per
honorar la seva patrona “La Verge de la
Bonanova”
Se acerca de nuevo el mes de septiembre y
nuestro barrio se prepara un año más para honrar
a su patrona “La Virgen de la Bonanova”
La música de gaites i tamborins
anunciaran novament que les festes són aquí
per a grans i menuts. Aquests últims encara
amb més ganes, ja que representen les
acaballes de l’estiu i l’inici d’un nou curs
escolar que s’acosta. Per a tots, però,
l’expressió d’un sentiment col·lectiu.
La música de gaitas i tambores anunciarán
de nuevo que las Fiestas están aquí para
mayores y pequeños. Estos últimos aún con más
ganas, ya que representan las postrimerías del
verano y el inicio de un nuevo curso escolar que
se acerca. Para todos, la expresión de un
sentimiento colectivo.
Fe i tradició s’han agermanat sempre en
les nostres festes, i aquest any no volem
deixar de recordar que el 2015 és any
Teresià. Se celebren els 500 anys del
naixement de la Santa d’Àvila i per això,
enguany per honorar-la, es recordarà la
vinculació que tant el Santuari, amb un
magnífic quadre al seu presbiteri, com el seu
entorn han tengut amb la seva congregació.
Fe y tradición se han hermanado siempre en
nuestras fiestas. Este año no queremos dejar de
recordar que el año nos renovamos, queremos que
participéis en los encuentros que hacemos, nos lo
es un año Teresiano. Se celebran los años del
nacimiento de la Santa de Ávila. Para honrarla se
recordará la vinculación que tanto el Santuario,
con un magnífico cuadro en su presbiterio, como
su entorno han tenido en su congregación.
Aquesta estimació per les nostres festes,
heretada dels nostres avantpassats, fa que no
puguem oblidar familiars, amics estimats i
col·laboradors que aquest any ja no hi seran.
Menció especial a dues persones que fa uns
mesos ens van deixar i que durant molts anys
n’han estat l’ànima. Ens referim a les
germanes Narcisa i Genoveva Simón Pérez.
Des d’aquí volem expressar el respecte i
l’afecte cap a qui tant van estimar La
Bonanova i la seva gent.
Este amor por nuestras fiestas, heredada de
nuestros antepasados, hace que no podamos
olvidar familiares, queridísimos amigos y
colaboradores que este año ya no estarán.
Mención especial a dos personas que hace unos
meses nos dejaron y que durante muchos años
fueron el alma de las Fiestas. Nos referimos a las
hermanas Narcisa y Genoveva Simón Pérez.
Desde aquí queremos expresar el respeto y afecto
hacia quienes tanto amaron La Bonanova y su
gente.
Agraïm com cada any la il·lusió i
l’entrega de tots aquells que una vegada més
fan possible que ens puguem reunir i gaudir de
la mútua companyia.
Agradecemos como cada año la ilusión y
entrega de todos aquellos que una vez más hacen
posible que nos podamos reunir y gozar de la
mutua compañía.
Molts d’anys i BONES FESTES
Felicidades y FELICES FIESTAS,
Gabriel Sampol
President
AAVV La Bonanova-Porto Pi
Gabriel Sampol
Presidente
AAVV La Bonanova-Porto Pi
3
PROGRAMA
--DEL DIUMENGE 6 AL DIVENDRES 11 DE SETEMBRE-DIUMENGE 6
12.30h. AL SANTUARI
MISSA DOMINICAL
DOMINGO 6
12.30h. EN EL SANTUARIO
MISA DOMINICAL
Acabada la Missa, actuació musical,
presentació del claver i la
claveressa,.
Hissada de banderes i repicada de
campanes.
Acabada la Misa,actuación musical,
presentación del claver i la claveressa,. Izada de banderas i repicada
de campanas.
LUNES 7
18.00H EN SON BUIT
DILLUNS 7
18.00H A SON BUIT
Parque Infantil de Tráfico
Parc Infantil de Trànsit
Si tenéis biciletas las podéis traer,
Si teniu bicicletes, les podeu dur,
sobretot els més petits. C/ Elionor
Servera, cul de sac
sobretodo los más pequeños.
C/ Elionor Servera, frente núm 9.
DIMECRES 9
17.00H HOTEL HORIZONTE
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
MIERCOLES 9
17.00h. HOTEL HORIZONTE
CONCURSO DIBUJO INFANTIL
Els participants han de dur els seus
llàpis de colors, l’organització donarà
els fulls per pintar.
Los participantes deben traer sus
lápices de colores. La organización
aportará las láminas para pintar
DIVENDRES 11
19.00h. PLAÇA SANTUARI
ACTUACIÓ INFANTIL
VIERNES 11
19.00h. PLAÇA SANTUARI
ACTUACIÓ INFANTIL
A càrreg de:
A cargo de:
4
FESTES 2014
“PETIT” RESUM DE L’ANY PASSAT
FESTES 2014
D’ÓN SURT EL PA AMB OLI?
Divendres:
Actuació infantil a la Plaça
Grup de voluntaries i
voluntaris en plena tasca
En memòria d’en Toni
Rubert, que ens ha
deixat (DEP)
Dilluns:
Parc Infantil de Trànsit
al carrer Elionor Servera
Gràcies !
Ñam, ñam
Dimecres:
Concurs de dibuix a
L’Hotel Horizonte
Diumenge:
Carreres de natació a
L’Hotel Horizonte
5
8
In memoriam
Dña. Genoveva y Dña Narcisa, DEP
Fotografia cedida por Dña. Magdalena Bosch
El Santuari es vesteix de festa
Mn. Jaume Ribas amb el claver i la claveressa a la missa solemne
I nosaltres que ho celebrem !!
Tots a la Plaça per celebrar-ho !!. Hi eres?
Dña Narcisa, con D. Juan Coli i D. Francisco Planas, el claver y la claveressa
-Fotografia incluida en el folleto dels Pregons a la Mare de Déu de la Bonanova-VI-.1997-1999
6
7
PROGRAMA
-------------DISSABTE 12 DE SETEMBRE-----------19.30h EN EL SANTUARIO
-19.30H AL SANTUARI
MISSA en sufragi dels
confrares difunts
MISA en sufragio de los
cofrades difuntos
20.15 h. AL SANTUARI
PREGÓ DE FESTES
20.15h EN EL SANTUARIO
PREGON DE FIESTAS
A càrrec de la Sra. Carmen
Azaustre, de la Institució Teresiana
A cargo de la Sra. Carmen Azaustre,
de la Institución Teresiana
21.15 h A LA PLAÇA
20.15h EN LA PLAZA
PA AMB OLI A LA FRESCA
PA AMB OLI A LA FRESCA
Entrega de premios del concurso de
dibujo.
Rifa, actuaciones musicales i baile
popular.
Donativo: 8€
Lliurament dels premis del concurs
de dibuix i
Rifa, actuacions musicals i ball
popular
Donatiu: 8€
INFORMACIÓ
INFORMACIÓN
Els tiquets del pa amb oli es podran adquirir
a:
Los tickets para el pa amb oli se pueden
adquirir en::
SANTUARI DE LA BONANOVA
PERRUQUERIA VIDAL 77
HOTEL HORIZONTE
SANTUARI DE LA BONANOVA
PELUQUERIA VIDAL 77
HOTEL HORIZONTE
El darrer dia serà divendres 11
Tots els actes seran gratuïts llevat del pa amb
oli.
Nota: els organitzadors d’aquestes festes no
es fan responsables dels accidents que es
puguin produir en els actes que s´han de
celebrar, ni de les modificacions del
programa, d’acord amb l’autoritat, si les
circumstàncies ho aconsellassin, ni de la
possible suspensió de qualsevol acte per
causes alienes a la seva voluntat.
El último día será el viernes 11
Todos los actos son gratuitos excepto el pa
amb oli.
Nota: Los organizadores de estas fiestas no
se hacen responsables de los accidentes que
puedan producirse en los actos que se
celebren, ni de que hubiese que modificar el
programa, de acuerdo don la Autoridad, si las
circunstancias así lo aconsejasen, ni de la
posible suspensión de cualquier acto por
causas ajenas a su voluntad.
9
PROGRAMA
------------ DIUMENGE 13 DE SETEMBRE- ---------10.00h. A TOT EL BARRI
CERCAVILA amb Xeremiers
10.00h.TODO EL BARRIO
SONES de xeremies
11.00h. AL SANTUARI
MISSA SOLEMNE
11.00h.EN SANTUARIO
MISA SOLEMNE
Hi participaran el Cor del Santuari i
els Xeremiers
Participa el Coro del Santuario y
los Xeremiers
REFRESC POPULAR
REFRESC0 POPULAR
A la Plaça, acabada la Missa
En la Plaza, acabada la Misa
12.30 i 19.30h
AL SANTUARI
MISSES
12.30 i 19.30h
EN EL SANTUARI0
MISAS
18.00h. A L’HOTEL
HORIZONTE
CARRERES AQUÀTIQUES
INFANTILS per a diferents edats, amb premis
per als guanyadors
REFRESC PER A NENS I
PARES per gentilesa de
l’HOTEL HORIZONTE
18.00h. EN EL HOTEL
HORIZONTE
CARRERAS ACUÁTICAS
INFANTILES para diferentes
edades, con premio para
los ganadores.
REFRESCO PARA NIÑOS Y
PADRES gentileza del
HOTEL HORIZONTE
10
Col·laboren
Acciona
Burguer King Porto Pi
Cadena Cope
Casa Jacinto de Génova
Casino de Mallorca
Coca-cola
Forn de la Bonanova
Gráficas Madrid
Grupotel Hotel Gran Vista
Hotel Amic Horizonte
Hotel Catalonia Majorica
Hotel GPRO Valparaiso Palace & Spa.
Inmobelt Asesores, S.L.L
Mesón Ca’n Pedro de Génova
Miele
Panaderia pastisseria Forn de Gènova
Peluqueria Vidal 77
Queen’s College
Tot Events
(per ordre alfabètic)
MOLT AGRAÏTS!
Anuncis col·laboradors/Anuncios colaboradores:
www.labonanovaporto-pi.com
2
11

Documentos relacionados