memòria - Creu Roja

Comentarios

Transcripción

memòria - Creu Roja
memòria
2011
Ara, Més que Mai
856.232 persones
17.396 persones
183.355 persones
1.211 persones
ateses
voluntàries
i empreses sòcies
de l’equip tècnic
Edita:
Creu Roja a Catalunya
C. Joan d’Àustria, 120-124
08018 Barcelona
Any: maig, 2012
Edició: Òscar Velasco i Irene Peiró
Equip de redacció: Jordi Feu, Marta Valverde, Clara Lipkau, Albert Martí i
equips dels àmbits i departaments.
Equip de fotografia: Vidal Sabater, Fernando de la Rosa, Peter Clifton, Santi
Carbonell, Núria Gómez, Patty Ortín. Fotografies interiors cedides pel voluntariat, els àmbits i les diferents assemblees de la Creu Roja a Catalunya i el CICR.
Disseny, maquetació i impressió: Gràfiques Apr
© Creu Roja
No està permesa la reproducció total o parcial d’aquesta publicació, ni el seu
tractament informàtic, ni la seva transmissió de cap forma o per qualsevol mitjà,
ja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o altres mètodes, ni el
seu préstec, lloguer o qualsevol altra forma de cessió d’ús de l’exemplar, sense
el permís previ i per escrit dels i les titulars del Copyright.
Imprès sobre Cocoon 100% reciclat
L’us d’aquest paper redueix l’impacte mediambiental en:
849
920
2.087
92
22.171
1.380
kg d’escombraries
C02
kg de CO2
km en un cotxe
europeu estàndard
litres d’aigua
kwh d’energia
kg de fusta
memòria
2011
LA MISSIÓ
Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en l’àmbit
estatal i internacional a través d’accions de caràcter preventiu,
assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, realitzades
essencialment per voluntariat.
LA VISIÓ
La Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció voluntària
arrelada a la societat, donarà respostes integrals des d’una
perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i
d’emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals.
Sumari
Presentació del President
5
1. Resum executiu 2011
1.1.Xifres generals
1.2.Xifres per activitat
1.3.El pla d’acció de la Creu Roja davant de la crisi
6
2. Construir una Creu Roja forta per donar suport als col·lectius vulnerables 2.1.El suport social a la Creu Roja
2.1.1 Voluntariat
2.1.2 Socis
2.1.3 L’equip tècnic
2.1.4 Empreses col·laboradores
12
2.2.Activitats formatives
2.2.1 Els cursos de l’àmbit de formació de la Creu Roja
2.2.2 L’Escola d’Educadors i Educadores de Creu Roja Joventut
2.2.3 L’Escola Universitària
2.3. Promoure la diplomàcia humanitària per prevenir i reduir la vulnerabilitat
2.3.1 L’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
2.3.2 Comunicació i Imatge
2.3.3 Acords i convenis
2.3.4 La Responsabilitat Social Corporativa
2.3.5 Espais de participació i relació
a) Els espais de participació del Tercer Social
b) Interlocució amb els poders públics i grups polítics
3. Activitat
3.1 Promoure la inclusió social, la no violència i la pau
3.1.1 Intervenció Social
3.1.2 Gent gran i atenció a la dependència
3.1.3 Ocupació
3.1.4 Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari
3.2 Salvar vides i donar suport a la recuperació després de crisis i desastres
3.2.1 Socors i Emergències
3.2.2 Cooperació Internacional
3.3 Possibilitar una vida sana i segura
3.3.1 Salut
3.3.2 Creu Roja Joventut
30
4. Funcionar amb eficàcia i eficiència per atendre el nostre compromís humanitari
4.1 Organització
4.2 Els àmbits territorials d’actuació
4.3 Centre de Coordinació de la Creu Roja
4.4 Sistemes de gestió de qualitat
64
5. Transparència i rendició de comptes
5.1. Fonts de finançament
5.2. Pressupost
72
6. Accions més rellevants de 2011
76
On som
81
Els 7 Principis Fonamentals
84
Presentació del President
Benvolguts amics i amigues,
Una vegada més us presentem la Memòria de la Creu Roja a
Catalunya, un document amb el qual volem explicar les accions
realitzades per la institució durant el darrer any, que ha estat
novament marcat per l’agreujament de la crisi i de la situació de
milers de persones que en pateixen un fort impacte.
Durant aquest 2011, la Creu Roja a Catalunya ha hagut de
seguir readaptant les seves actuacions per fer front a la inestabilitat social i a les creixents situacions de pobresa i vulnerabilitat. En aquest sentit, els programes destinats a la lluita contra
la pobresa han atès 298.519 persones. Hem seguit reforçant
projectes com el Programa d’Aliments i els kits de suport social, a més de crear una nova Plataforma Logística Humanitària
per augmentar les nostres capacitats de distribuir ajuda bàsica
arreu de Catalunya. També s’ha reforçat l’atenció a col·lectius
específics com la infància o la gent gran i s’han creat nous instruments per millorar l’acció de la Creu Roja en aquests temps
de canvi, com ara l’Observatori de Vulnerabilitat.
D’altra banda, per millorar la formació i l’ocupabilitat de les
persones, els programes d’ocupació i els cursos de formació
de la Creu Roja han ajudat 36.468 persones a millorar la seva
preparació i les seves perspectives laborals el 2011.
A tot això cal sumar-hi l’actuació de la Creu Roja en el marc de
la cooperació internacional, les accions en favor de la difusió
dels Drets Humans o la promoció de la salut, a més de la tasca
en socors i emergències. En aquest sentit, la Creu Roja ha
donat un salt qualitatiu durant el 2011, entrant al grup logístic
del sistema català de gestió de les emergències.
Aquesta feina no hagués estat possible sense tota aquella gent
que, amb el seu esforç i la seva aportació, ajuda la Creu Roja a
encarar els reptes i seguir endavant. Per això, vull agrair sobretot el suport del voluntariat i de les persones i empreses sòcies,
que mostren una valuosa solidaritat en temps tant difícils.
Durant el 2012 seguirem treballant per ser més a prop dels
col·lectius més vulnerables, amb l’objectiu d’ajudar a cobrir les
seves necessitats més bàsiques i trencar les seves situacions
de dependència. Un any més, esperem comptar amb el vostre
suport per fer-ho possible.
Josep Marquès i Baró
President de la Creu Roja a Catalunya
1.
Resum
Executiu
2011
1. Resum Executiu 2011
XIFRES GENERALS
ÀMBITS
Empreses patrocinadores: 60
PERSONES
ATESES
Cooperació Internacional
173.342
Creu Roja Joventut (CRJ)
114.002
Equip Tècnic: 1.211 persones (67% dones i
33% homes)
Nombre d’assemblees locals i comarcals: 91
Ocupació
4.975
Formació
31.493
Centre de Coordinació: 1.562.807 intervencions
248.513
Principals col·lectius atesos: persones afectades per la crisi econòmica i en situació de
pobresa, infància, gent gran, persones amb
discapacitat, amb drogodependència o VIH/
Sida, refugiats i estrangers, joventut en risc,
dones en dificultat social, damnificats per
desastres naturals o conflictes armats i població en general.
Intervenció Social
Gent Gran i Atenció a la
Dependència
45.031
Salut
36.015
Socors i Emergències
168.946
Gabinet de Drets Humans i
Centre de DIH
TOTAL
33.915
856.232
Persones voluntàries: 17.396 persones
(48% homes i 52% dones)
• Barcelona: 10.561
• Girona: 2.446
• Lleida: 1.732
• Tarragona: 2.657
• Pressupost realitzat d’ingressos:
59.907.435,31 €*
• Pressupost realitzat de despesa:
57.079.364,18 €*
• Pressupost realitzat d’inversions:
4.173.227,59 €*
* Xifres provisionals pendents d’auditoria i d’aprovació per
Socis i sòcies: 183.355 (persones i empreses)
• Socis individuals: 177.571 (42% homes i 58%
dones)
• Empreses: 5.784 empreses
part dels Comitès respectius.
7
8
Resum
Executiu
2011
1.2. Xifres per activitat
Formació
Cursos
Alumnes
INTERVENCIÓ SOCIAL
Persones ateses
Kits de suport social
Programa d’Aliments de la Unió
Europea
Altres programes contra la pobresa i
l’exclusió social
Infància en dificultat social
Dones en situació de dificultat social
Persones immigrades
Persones refugiades
Persones amb drogodependència
Persones afectades de VIH/SIDA
Persones amb discapacitat
Població reclusa
Altres col·lectius
2.291
31.493
248.513
45.217
146.269
3.506
4.461
2.613
14.718
386
1.829
1.715
10.025
3.197
14.577
GENT GRAN I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
Persones ateses
45.031
Programes de suport a domicili
10.385
Servei d’atenció permanent
12.713
Participació i relació amb l’entorn
11.525
Promoció de l’envelliment actiu
5.638
Gestió i col·laboració amb equipaments
3.523
Programes adreçats a persones
408
cuidadores no professionals
Programa d’Atenció Psicosocial a
persones amb malalties avançades i a
familiars
839
OCUPACIÓ
Persones ateses
4.975
(43% homes i 57% dones)
Nombre de projectes
Mitjana d’insercions laborals
18
26%
(29% homes i 24% dones)
Empreses col·laboradores en el
685
procés de mediació laboral
Punts de presència
26
Voluntariat de l’àmbit
126 persones
(44% homes i 56% dones))
d’Ocupació
CENTRE DE COORDINACIÓ
Intervencions
Teleassistència (TAD i TAM-VG)
SIMAP
Centre de Contacte
Call Center
Telèfon atenció 24 hores
Seguiment de cobertures preventives
Trucades d’emergència
Telèfons 24 hores per a cuidadors/es
de persones amb dependència
SOCORS I EMERGÈNCIES
Persones ateses
Nombre d’intervencions
1.562.807
689.640
34.328
187.640
558.090
6.658
21.513
36.754
28.184
168.946
40.237
9
El volum total de
persones ateses el 2011
ha estat de 856.232.
Tot això, amb el suport
i l’ajuda de 17.396
persones voluntàries,
183.355 socis i sòcies i
un equip tècnic format
per 1.211 professionals
Intervenció en
emergències
Serveis preventius
terrestres
Serveis preventius
aquàtics
Salvament marítim
Transport sociosanitari
45 intervencions
414 persones ateses
10.437 serveis
27.751 persones ateses
11.175 serveis
41.764 persones ateses /
96.231 avisos preventius.
502 intervencions
148 persones ateses
2.638 persones ateses
GABINET DE DRETS HUMANS I CENTRE DE DIH
Participants
33.915
Difusió i sensibilització
147 accions
Formació
9 accions
Accions, trobades i campanyes
30.068
participants
de sensibilització
3.774
Exposicions de sensibilització
participants
Projectes
34
Xarxa autonòmica de promotors/es
73 membres
i referents en Principis i Valors
COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Persones ateses
173.342
Sensibilització
12.553 participants
Acció humanitària i
115.146 persones ateses
emergències
Cooperació al
45.643 persones ateses
desenvolupament
COMUNICACIÓ I IMATGE
Comunicats de premsa
967
Rodes de premsa
146
Dossiers de premsa
51
Insercions en premsa (notícies i
3.604
publicitat)
Insercions en ràdio (notícies i publicitat)
3.114
Insercions en televisió
1.029
(notícies i publicitat)
Valor econòmic de les notícies
7.967.443
euros
aparegudes en mitjans
CREU ROJA JOVENTUT
Participants
114.002
Educació per al desenvolupament i
4.669
cooperació internacional
Educació i sensibilització mediambiental 26.712
Intervenció i inclusió social
32.178
Promoció i educació per a la salut
42.133
Participació
6.133
Perspectiva de gènere i coeducació
1.098
Alumnes del Pla de Formació de CRJ
1.079
SALUT
Intervencions
Persones ateses
8.653
36.015
10
Resum
Executiu
2011
1.2.El pla d’acció de la Creu Roja davant de la crisi
La greu situació econòmica viscuda tant a Catalunya com a la resta de l’Estat i en l’àmbit internacional en els últims temps ha marcat l’actuació de la Creu Roja i ha obligat a reorientar
les seves accions. El continuat i ascendent impacte de la crisi va comportar un replantejament
del Pla d’Acció 2007-2011 de l’entitat, elaborat
sense la previsió de les dimensions i conseqüències de l’actual context social i econòmic. Per
això, en els darrers anys, s’ha donat un impuls
als programes de lluita contra la pobresa, creant
respostes com ara els kits de suport social; reforçant els projectes adreçats a la gent gran; i,
sobretot, adoptant un model integral d’atenció a
les persones que té en compte les seves necessitats (d’alimentació, higiene, ocupació, salut...)
des d’una òptica global.
Recentment, s’ha posat en marxa el Pla d’Acció
2011-2015 de la institució humanitària. Es tracta
d’un pla estatal, que la Creu Roja adaptarà i aplicarà a la realitat catalana, basat en els sis grans
objectius següents:
• Salvar vides i donar suport a la recuperació després dels desastres.
• Possibilitar una vida sana i segura.
• Promoure la inclusió social, la no violència i la pau.
• Reforçar l’estructura de l’organització per respondre millor a les necessitats de les persones i
col·lectius vulnerables.
• Promoure la diplomàcia humanitària. • Funcionar amb la màxima eficàcia i eficiència.
Tal com marca el nou Pla d’Acció estatal de la
Creu Roja, la institució humanitària també està
reforçant la seva estratègia de diplomàcia humanitària, per millorar el seu posicionament davant
d’altres actors socials i polítics i poder influir en les
seves decisions. Mitjançant la diplomàcia humanitària, l’entitat vol incidir sobre els responsables
polítics amb capacitat per prendre decisions o
mesures que incideixen sobre els col·lectius vulnerables i la seva situació, a més de sensibilitzar
l’opinió pública sobre aquests temes i establir aliances amb empreses i altres organitzacions per
sumar esforços i objectius.
El nou pla d’acció de la Creu Roja també s’adapta a la nova realitat existent per donar resposta a
les noves necessitats socials. En aquest sentit, no
només es creen nous projectes, sinó que també
evolucionen les formes de treball. La millora de la
coordinació interna, l’eficàcia, l’eficiència i el treball en xarxa amb altres agents són les vies per
permetre una ràpida capacitat de resposta a les
creixents i diverses necessitats socials.
Augmenten un 11% les persones ateses en
projectes contra la crisi
Durant el 2011, la Creu Roja ja ha pogut constatar
el creixement de les necessitats socials durant la
seva tasca diària amb els col·lectius més vulnerables. En els programes més vinculats a pal·liar
els efectes de la crisi, han augmentat un 10,6% el
nombre de persones ateses, que sumen un total
de 298.519. Aquest increment és, principalment,
producte del creixement de les persones ateses
en els projectes d’Intervenció Social, entre les
quals figuren les 191.486 que han rebut ajuda bàsica a través del Programa d’Aliments i dels kits
de suport social.
Pel que fa als kits de suport social, cal destacar
que el 67,59% han anat destinats a infants, ja que
les famílies afectades per la crisi tenen dificultats
per cobrir les necessitats dels menors. Al costat
de la infància, també les persones grans o amb
dependència acusen les actuals dificultats i problemes econòmics, per la qual cosa la Creu Roja
també ha reforçat els seus projectes per atendre
aquest grup de població.
D’altra banda, l’àmbit d’Ocupació ha seguit realitzant programes d’ocupació durant el 2011 per
millorar la preparació i les opcions de trobar feina de les persones en situació de vulnerabilitat,
a més d’assessorar les persones que participen
als espais d’orientació i recerca de feina. Durant
el 2011, han augmentat un 8,13% els participants
dels programes d’inserció laboral, però els espais
d’orientació i recerca de feina, que enguany s’han
especialitzat en els participants dels programes
d’ocupació (fins al 2010 donaven assessorament
al conjunt de persones en situació vulnerable), han
experimentat una reducció del 40% sobretot per
aquest canvi funcional.
El quadre següent mostra l’evolució de les persones ateses pels diferents àmbits d’intervenció de
la Creu Roja entre 2010 i 2011 i destaca la suma
dels usuaris de les àrees més adreçades a pal·liar
els efectes socials de la crisi.
La Creu Roja
ha elaborat el
seu Pla d’Acció
2011-2015 amb la
voluntat d’adaptar
l’actuació i les
estratègies de
l’entitat a la nova
realitat social
11
Persones ateses i participants per àmbit d’intervenció
2010*
2011
%▲
6.884
4.975
-27,73%
219.471
248.513
+13,23%
43.564
45.031
+3,37%
Total programes contra l’impacte de la crisi
269.919
298.519
+10,56%
Socors i Emergències
Salut
128.410
25.685
251.319
168.946
36.015
173.342
+31,57%
+40,22%
Formació
34.224
31.493
-7,98%
Gabinet de Drets Humans i Centre de DIH
24.972
33.915
+35,81%
92.992
827.521
114.002
856.232
+22,59%
+3,47%
Ocupació
Intervenció Social
Gent Gran i Atenció a la Dependència
Cooperació Internacional
Creu Roja Joventut
TOTAL
(*) Les dades de 2010 s’han revisat respecte a la memòria
de l’any anterior.
En el conjunt dels seus àmbits d’intervenció, la
Creu Roja a Catalunya ha atès a 856.232 persones durant el 2011, una xifra que suposa un
augment del 3,47% respecte el 2010.
Una de les àrees d’actuació on hi ha hagut més
creixement és la de Socors i Emergències, amb
un increment del 31,57 % en el nombre de persones ateses, principalment a causa de l’augment
de les mesures preventives al servei de platges.
També han crescut significativament els participants de les accions de sensibilització en l’àmbit
de la Salut (+40,22%).
Pugen també els participants de les actuacions
del Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari, mentre que hi ha un des-
-31,03%
cens significatiu dels beneficiaris de Cooperació
Internacional, especialment per l’impacte de la
reducció de despesa pública en aquesta matèria
sobre els projectes de la Creu Roja.
La menor disponibilitat de recursos públics també ha comportat una lleugera baixada del volum
d’activitats formatives de la Creu Roja. Això, juntament amb les dificultats de les persones afectades per la crisi per abonar la quota d’inscripció als
cursos, explica la reducció del 7,98% del nombre
d’alumnes formats. Això no obstant, per pal·liar
aquestes dificultats, la Creu Roja ha aplicat una
rebaixa mitjana del 10% en el preu dels seus cursos de formació.
Per contra, sí que augmenten un 22,59% els
participants i les persones ateses en les activitats organitzades per Creu Roja Joventut durant
el darrer any.
2.
Construir una
Creu Roja
forta
2.1. El suport social
Per desenvolupar la seva activitat en els diferents àmbits d’intervenció, la Creu Roja compta amb un
ampli equip humà, format per voluntariat, socis i sòcies i personal tècnic, així com pel conjunt d’empreses col·laboradores de l’entitat. Les actuals dificultats econòmiques i les creixents necessitats socials
han fet aflorar encara més la solidaritat de la ciutadania, cosa que s’ha traduït en un augment del voluntariat i dels socis i sòcies que donen suport a l’entitat, i de les seves quotes.
Voluntariat
Socis i sòcies
Quotes dels socis i sòcies
2010
2011
%▲
16.323
181.239
10.253.103
17.396
183.355
12.281.772,44
+6,57%
+1,17%
+19,79%
El voluntariat
Un dels pilars bàsics de la Creu Roja a Catalunya és el seu voluntariat, que realitza una tasca
solidària i de proximitat fonamental per distribuir
ajuda bàsica, dur a terme els serveis preventius
i sociosanitaris de grans esdeveniments, millorar
l’ocupabilitat de persones amb dificultats d’inserció laboral, o bé per ajudar a difondre les campanyes de prevenció de salut entre la ciutadania,
entre d’altres actuacions.
El voluntariat de la Creu Roja segueix augmentant
any rere any. Així, el 2011 el voluntariat de l’entitat ha arribat fins a 17.396 persones, una xifra que suposa un increment del 6,57% (1.073
persones més) respecte el 2010. Tot i que
aquestes persones col·laboren voluntàriament en
les diverses activitats que realitza la Creu Roja,
cal destacar que més de 9.500 d’elles participen
en projectes d’Intervenció Social amb l’objectiu
d’ajudar els col·lectius amb més necessitats. D’altra banda, en els darrers anys s’ha observat un
increment de les persones aturades que aprofiten
la seva major disponibilitat horària per fer tasques
de voluntariat.
Entre les 17.396 persones voluntàries, hi ha un
52% de dones i un 48% d’homes. Per edats, el
grup majoritari és el comprès entre els 21 i
els 30 anys, que representa un 28,27% del
total. El segon grup més nombrós és el de les
persones d’entre 31 i 40 anys, que són un 24,37
% del total. Cal destacar també la importància
del voluntariat en les edats joves i les edats més
grans. Així, un 13,31% del voluntariat de la Creu
Roja a Catalunya és menor de 21 anys, mentre
que un 11,32% sobrepassa els 60 anys. Sobre els
voluntariat més jove, cal dir que 4.067 persones
pertanyen concretament a Creu Roja Joventut,
l’associació juvenil de la institució.
13
14
Construir
una Creu
Roja forta
L’augment del
voluntariat i de les
persones sòcies permet
seguir reforçant les
actuacions de l’entitat.
D’altra banda, també
s’està reforçant
cada vegada més
la col·laboració i el
treball comú amb les
empreses
Els socis i sòcies
EL VOLUNTARIAT PER
DEMARCACIONS
Juntament amb el voluntariat, la Creu Roja a Catalunya compta amb el suport dels seus socis i sòcies.
La seva aportació econòmica, ja sigui de persones
a títol individual o bé de les empreses, fa possible
tirar endavant els diferents projectes socials de l’entitat i garanteix la independència de la institució.
Barcelona: 10.561
Girona: 2.446
Lleida: 1.732
Tarragona: 2.657
TOTAL: 17.396
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE
PERSONES VOLUNTÀRIES
Aquest suport, a més, creix any rere any malgrat el
difícil context econòmic, refermant el compromís
de les persones sòcies. El 2011, la Creu Roja
a Catalunya ha arribat a la xifra de 183.355
socis i sòcies, 2.116 persones més que l’any
anterior. A part de l’augment del nombre de persones sòcies és important també el creixement
d’un 19,79% de l’import recaptat mitjançant
les seves quotes, que ha permès obtenir un
total de 12.281.772 euros.
20000
15000
10000
5000
0
2008
2009
2010
2011
Socis i sòcies per tipologia i demarcacions
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Homes
50.829
10.621
7.120
6.328
74.898
40,84%
Dones
75.124
11.645
6.998
8.906
102.673
55,99%
3.826
961
625
372
5.784
3,15%
129.779
23.227
14.743
15.606
183.355
100%
Empreses
TOTAL
Catalunya % per tipologia
Dels socis i sòcies de la Creu Roja, cal destacar
el seu fort compromís amb l’entitat, que es desprèn de l’antiguitat de les seves aportacions. Així
doncs, prop del 65% d’associats fa com a mínim
5 anys que col·labora amb la institució. D’altra
banda, més de 19.800 persones s’han donat d’alta com a sòcies en el darrer any.
Tot i la crisi econòmica, el 2011 prop de 44.000
socis i sòcies han augmentat la seva quota
anual una mitjana de 10,21 euros. Pel que fa a
la quota, el grup majoritari és el format per 86.600
persones sòcies, que abonen cada any una quantitat d’entre 30 i 60 euros. Els segueixen 68.500
persones que anualment aporten una xifra situada
entre 60 i 300 euros.
Anys
d’antiguitat
Menys d’1
any
D’1 a 3
De 3 a 5
De 5 a 10
De 10 a 20
Més de 20
TOTAL
Nombre de socis
%
17.444
9,51
27.375
20.134
47.415
51.133
19.854
183.355
14,93
10,98
25,86
27,89
10,83
100
Precisament per agrair el suport i el compromís
dels seus socis i sòcies, la Creu Roja ha engegat a
nivell estatal la campanya “Gràcies” a principis del
2012, que consisteix en la celebració d’actes sorpresa especials i emotius per reconèixer la seva
aportació en aquests moments de crisi. En el cas
de Catalunya, ja s’han celebrat actes d’aquest tipus a Terrassa, Castelldefels, Cornellà de Llobregat i Palamós.
L’equip tècnic
La força humana de la Creu Roja es completa
amb el seu equip tècnic, format per 1.211 persones (66,56 % de dones i 33,44 % d’ homes)
distribuïdes entre els 163 punts de presència
de la institució humanitària arreu del territori
català. Són professionals especialitzats en el seu
àmbit d’actuació, que contribueixen a coordinar i
a tirar endavant els múltiples projectes que la Creu
Roja porta a terme en tots els seus àmbits d’intervenció, ajudant a estructurar i a organitzar la tasca
del voluntariat.
Empreses col·laboradores
A banda de les empreses sòcies, la Creu Roja fomenta també les aliances amb el teixit empresarial
per tirar endavant diversos programes i campanyes específiques. Per a la institució humanitària,
implicar cada vegada més empreses en favor de l’acció humanitària és una de les seves
prioritats. La relació amb les empreses permet a
la Creu Roja desenvolupar tot tipus de projectes,
encara més tenint en compte que els recursos públics escassegen cada cop més. Per la seva banda, aquestes col·laboracions ajuden les empreses
a orientar la seva política de Responsabilitat Social
en favor dels col·lectius més vulnerables.
Durant el 2011, aquesta col·laboració entre la
Creu Roja i el món empresarial s’ha traduït en 685
empreses col·laborant amb l’àmbit d’ocupació. Moltes d’elles ofereixen pràctiques laborals
a participants dels programes d’ocupació de la
Creu Roja i, en alguns casos, els contracten per
treballar a l’empresa.
D’altra banda, per vehicular el suport de les empreses als projectes d’ajuda humanitària de la
Creu Roja, s’ha obert la Plataforma Logística Humanitària de l’entitat. Es tracta d’un espai de 900
m2 destinat a distribuir i emmagatzemar materials
humanitaris cedits per les empreses, que, durant
el 2011, ha rebut donacions valorades en 90.000
euros. Fins ara, un dels principals col·laboradors
ha estat el grup Arbora&Ausonia.
Un altre exemple de col·laboració amb el teixit empresarial és l’estand compartit entre la Creu Roja
a Catalunya i Nestlé al Marketplace, una fira celebrada durant la darrera jornada del II Congrés
Europeu del Voluntariat (9-11 de novembre de
2011) per crear un espai de trobada entre entitats,
empreses i administracions per promoure la col·
laboració mútua en projectes socials i humanitaris.
D’altra banda, amb Caprabo, la Creu Roja també
va realitzar una campanya durant les festes de Nadal de 2011, a través de la qual la cadena de supermercats va vendre 53.000 calendaris de 2012
(per 1 euro cadascun) per recollir fons destinats a
cobrir les necessitats bàsiques de més de 5.000
famílies en risc d’exclusió.
15
16
Construir
una Creu
Roja forta
2.2. Activitats formatives
Un dels objectius de la Creu Roja és contribuir a
millorar la preparació i la formació de la ciutadania en qüestions relacionades amb els diversos
àmbits d’intervenció de l’entitat. Els cursos estan adreçats tant al voluntariat i als membres de
la Creu Roja, per tal de garantir que tinguin una
formació òptima per atendre les persones usuàries de l’entitat, com al conjunt de la ciutadania.
Entre la població en general, la Creu Roja també
vol difondre coneixement sobre les àrees en què
compta amb més experiència com els primers auxilis, els Drets Humans o l’atenció de diferents col·
lectius vulnerables, entre d’altres.
2.2.1. Els cursos de formació
El 2011, la Creu Roja ha dut a terme 2.291 cursos,
en què han participat 31.493 alumnes. Entre els
cursos de l’entitat, destaquen per nombre d’alumnes els de formació per a la població en general, especialment els de salut i socors, i, en menor mesura,
els relacionats amb la participació i la inclusió social
o els de desenvolupament institucional.
Els cursos de formació de la Creu Roja van destinats a un ampli perfil de públic: tant al voluntariat
de la pròpia entitat com a persones que vulguin
millorar les seves capacitats laborals per tenir noves oportunitats en el mercat de treball. L’objectiu dels cursos és servir de suport formatiu
per a les persones, però també ajudar a crear
una societat més formada i solidària a través
de la transmissió de coneixements en matèries
com ara primers auxilis, atenció a la infància, etc.
Una de les principals novetats dels cursos de formació del 2011 ha estat la possibilitat d’accedir
a l’àmplia oferta de cursos de l’entitat, a través
de la nova pàgina web de la Creu Roja a Catalunya. El lloc web centralitza tota l’oferta formativa
que la institució té a Catalunya i facilita la recerca
dels cursos a la ciutadania. Per fer més accessible
aquesta recerca, s’ha creat també el butlletí electrònic Forma’t, que periòdicament informa sobre
els diversos cursos que es duen a terme.
Els cursos de
formació van
destinats tant al
voluntariat com
a les persones
externes a l’entitat
interessades en
millorar les seves
capacitats laborals
Nombre de cursos i alumnes per
tipologia
Cursos Alumnes
Formació per a la
intervenció
77
1.229
Formació per a la
participació i la inclusió social
478
3.977
Formació per a la població
en general
1.632
21.946
71
3.378
33
2.291
963
31.493
Formació per al
desenvolupament
institucional
Formació a distància
Total
Nombre de cursos i alumnes per
demarcacions
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Oficina autonòmica
TOTAL
Cursos
1.361
378
217
255
80
2.291
Alumnes
19.410
4.130
3.150
3.352
1.451
31.493
FITXA
TÈCNICA
FORMACIÓ
Butlletí electrònic
“Forma’t”
Per tal de donar a conèixer l’àmplia oferta formativa de la Creu Roja, el butlletí electrònic
Forma’t apareix periòdicament amb la informació més destacada dels cursos que realitza
l’entitat. S’envia a voluntariat, personal tècnic, alumnat i persones sòcies i complementa la
informació que es pot trobar al cercador específic sobre cursos de formació de la pàgina web
de la Creu Roja.
Objectius
- Donar a conèixer tota l’activitat formativa de la Creu Roja.
- Estendre els coneixements de primers auxilis al conjunt de la ciutadania, com a mesura preventiva davant de possibles situacions
de risc.
Héctor Garcia
tècnic de Formació de la
Creu Roja
“El newsletter Forma’t és
una eina de comunicació
i informació que pretén
arribar a tots els col·lectius
i persones amb l’objectiu
d’apropar les accions
formatives que duu a terme
la Creu Roja sobre els seus
diferents àmbits d’actuació,
relacionades amb primers
auxilis, habilitats socials...”
- Promoure l’oferta formativa per tal de facilitar que les persones
en atur puguin millorar els seus coneixements i les seves opcions
d’inserció al mercat de treball.
Accions
- Enviament periòdic cada dos mesos a voluntariat, personal tècnic, alumnat i persones sòcies d’un butlletí electrònic que destaca
les principals novetats sobre l’oferta formativa de la Creu Roja.
Destinataris
44.473 destinataris.
Pilar Carrasco
voluntària del Masnou
DAtes
Dos enviaments durant el 2011 (octubre i desembre).
Personal
Personal dels àmbits de Voluntariat i Formació i de Comunicació i
Imatge de la Creu Roja.
Finançadors
Creu Roja.
“Com a voluntària penso
que la formació és
molt important, t’ajuda
a estar preparada. I
aquest newsletter és
una molt bona eina per
al voluntariat. Facilita la
informació dels cursos
per estar al dia i és molt
més còmode i senzill que
no pas haver d’anar a la
pàgina web a buscar-ho
tu mateixa”
18
Construir
una Creu
Roja forta
2.2.2. L’Escola d’Educadors
i Educadores de Creu Roja
Joventut
Creu Roja Joventut (CRJ), l’associació juvenil de
la Creu Roja, disposa de la seva pròpia Escola
d’Educadors i Educadores per tal de contribuir
així a millorar la intervenció educativa de les seves actuacions. La formació és una de les prioritats de CRJ pel que fa al seu voluntariat. El pla de
formació de CRJ ha comptat el 2011 amb 1.079
participants.
través de la qual s’han dut a terme 49 cursos
el 2011 de Perspectiva de Gènere i Coeducació,
Educació per al Desenvolupament i Cooperació
Internacional, Educació Ambiental i Sostenibilitat,
Intervenció i Inclusió Social, Promoció i Educació
per a la Salut, i Participació.
2.2.3. L’Escola Universitària
L’objectiu principal és oferir una formació transversal per facilitar la incorporació del voluntariat
als diferents projectes de CRJ i incidir també en
la qualitat de les accions que es duen a terme.
Tot i això, l’Escola d’Educadors i Educadores també està oberta a persones externes a l’entitat que
vulguin obtenir formació a través dels diversos
cursos que s’ofereixen.
L’Escola Universitària de la Creu Roja (EUCR) de
Barcelona, fundada el 1918, està situada a Terrassa i està adscrita a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Aquest centre s’especialitza en la formació universitària en l’àmbit de
l’atenció sanitària a les persones, entenent la
formació com un procés que doti l’alumnat d’uns
coneixements i capacitats generalistes, que li permeti treballar en diferents àmbits professionals, i
també aportant una visió humanista a l’atenció a
les persones.
Reconeguda des del 1987 com a escola d’educació en el lleure per la Direcció General de Joventut, l’Escola de CRJ ofereix, d’una banda, formació reglada. El 2011 s’han realitzat 14 cursos
d’Educació en el lleure de Monitors del Lleure i Direcció del Lleure, regulats per la Direcció
General de Joventut. D’altra banda, també hi ha
una àmplia oferta en formació no reglada, a
A l’Escola Universitària de la Creu Roja s’hi imparteixen, principalment, els estudis d’Infermeria i de
Teràpia Ocupacional, a més de cursos de postgrau
i formació continuada en el sector sanitari. Durant
el curs 2010-2011, l’Escola ha seguit el seu procés
d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior
i, així, els graus oferts han arribat ja al segon curs,
desplaçant les diplomatures, que han mantingut per
últim any el tercer curs (formen part del pla d’estudis a extingir). Actualment, ja s’està impartint el tercer curs dels graus d’ambdós tipus d’estudis (en el
marc del curs acadèmic 2011-2012).
Per tal de comprovar els coneixements adquirits i
guanyar experiència professional, s’han iniciat les
noves assignatures de pràctiques (Pràcticums) ja
ESTUDIS
Graus
(1er i 2on curs)
Diplomatures
(3r curs)
Postgraus
Formació
Continuada
des del segon curs dels graus. D’aquesta manera,
els alumnes de segon d’Infermeria han realitzat vuit
setmanes de pràctiques: quatre a Unitats d’Hospitalització i quatre més a Centres d’Atenció Primària
de Salut en consultes d’infermeria i atenció domiciliària. Per la seva banda, els alumnes de segon de
Teràpia Ocupacional han fet sis setmanes de pràctiques, majoritàriament en centres geriàtrics.
MODALITATS
ESTUDIANTS
273
Infermeria
Teràpia Ocupacional
127
Infermeria
Teràpia Ocupacional
Infermeria Quirúrgica
Emergències i cures intensives: Atenció integral d’infermeria
a l’adult
Taller de gestió de les emocions: La intel·ligència emocional
aplicada a l’àmbit personal i professional
Violència familiar vers les dones: Comprensió, anàlisi i
intervenció
Els animals com a recurs terapèutic: Bases i experiències
d’aplicació
Mètode de Verónica Sherborne: Educació mitjançant el cos
en moviment
Introducció a l’Estimulació Basal (Nivell I)
Aprofundiment en Estimulació Basal (Nivell II)
La mort i el dol: Conèixer per acompanyar
182
83
29
Elena Blanco, estudiant de 3er de Teràpia
Ocupacional (51 anys):
“Jo tenia 48 anys quan vaig
començar a estudiar aquí.
Vaig fer una aturada en la
meva feina de professora i
em vaig prematricular. No tenia una vocació molt definida
però, a mesura que avanço,
veig que m’agrada molt el que
faig i alhora veig possible la
seva aplicació en el sector de
l’educació.”
25
10
13
14
28
19
12
15
Maria Teresa Armengol, responsable de la
gestió acadèmica de la EUCR:
“D’entrada, els alumnes tenen
més relació amb el professorat
per tota la tasca docent, però
van coneixent la nostra feina a
mesura que avancen els seus
estudis. Nosaltres som el suport
administratiu i normatiu en relació a la UAB.”
19
Anna Cortés, secretària d’alumnes de l’EUCR:
“Els alumnes saben que, a la
Secretaria d’alumnes, reben
tota la informació que necessiten, especialment en la gestió
de les beques i del seu expedient acadèmic”
El curs 2010-2011, s’han matriculat 665 alumnes
als graus i diplomatures de l’Escola Universitària de la Creu Roja. D’aquests, 234 són alumnes
de nou ingrés, dels quals 154 han accedit al Grau en
Infermeria i 80 al Grau de Teràpia Ocupacional.
A més a més, 54 persones han participat en els
dos cursos de postgrau: Infermeria Quirúrgica i
Emergències i cures intensives: Atenció integral
d’infermeria a l’adult. D’altra banda, s’han realitzat un total de 111 inscripcions als set cursos de
formació continuada, alguns dels quals adreçats
exclusivament a professionals.
Pel que fa a la mobilitat d’estudiants entre l’Escola Universitària i altres universitats estrangeres, el
curs 2010-2011 han minvat una mica el nombre
d’alumnes que han fet estades a l’estranger perquè, a causa de l’adaptació dels plans d’estudis
de Diplomatura a Grau, els estudiants d’Infermeria
no han pogut participar en programes de mobilitat.
Sí que ho han fet 7 estudiants de Teràpia Ocupacional. A través del programa ERASMUS, una alumna ha anat a estudiar a Bèlgica i dues a Portugal. A
més, per contactes propis, dues estudiants s’han
desplaçat a Xile i dues més a l’Argentina. A través
de programes d’intercanvi, l’Escola Universitària
també ha rebut tres estudiants procedents de Xile.
Neus Morera, professora de l’EUCR:
“Tant Infermeria com Teràpia
Ocupacional sempre han estat
professions lligades principalment a la dona. Ara ha canviat
una mica: la proporció continua
sent més alta pel que fa a les dones, però actualment tenim un
10% d’homes entre l’alumnat. A
les aules, es transmeten els valors propis de cadascuna de les
professions, insistint en el rol que
tenen actualment a la societat.”
21
La promoció de
la Diplomàcia
Humanitària és
un dels objectius
estratègics per situar
a l’agenda pública
les necessitats dels
col·lectius més
vulnerables de la
societat
2.3. Promoure la diplomàcia humanitària
La voluntat de construir una Creu Roja forta es
basa en la necessitat d’esdevenir un agent actiu
de la societat per tal de poder incidir en la prevenció i la reducció de la vulnerabilitat social. Per això,
la Creu Roja té com un dels seus principals objectius la promoció de la diplomàcia humanitària.
Aquesta estratègia pretén posar sobre la taula les
necessitats de les persones vulnerables a través
de la creació de discurs i d’influència en l’agenda
política i l’opinió pública, el treball conjunt amb les
diferents plataformes i federacions d’entitats del
sector i els acords i aliances tant amb les empreses com amb les administracions.
2.3.1. L’Observatori de
Vulnerabilitat
La difícil situació econòmica dels darrers anys ha
obligat la Creu Roja a donar resposta a les creixents demandes de persones en situació de vulnerabilitat en forma d’ajuda en productes bàsics,
recerca d’ocupació, atenció a la gent gran... i també ha comportat la creació de nous instruments
per afrontar aquest nou context. En aquesta línia
ha nascut el 2011 l’Observatori de Vulnerabilitat
de la Creu Roja a Catalunya.
L’Observatori de Vulnerabilitat és un projecte
que té com a primer objectiu apropar-se a
les persones usuàries de la Creu Roja, ana-
litzant l’atenció que reben per tal de poder
millorar les accions de l’entitat. Escoltar i
conèixer les necessitats dels usuaris i usuàries
ha de permetre oferir millors respostes i solucions a les noves i canviants demandes socials en
l’actual context de crisi socioeconòmica. D’altra
banda, l’Observatori pretén també treballar la
diplomàcia humanitària, incidint en l’opinió
pública i posant de relleu la situació de les
persones més vulnerables a la crisi socioeconòmica per tal de generar respostes en el
conjunt de la societat.
Aquest nou espai vol saber com afecta la crisi a les
persones usuàries de la Creu Roja. Per això, l’Observatori publica dos estudis l’any a partir de
les entrevistes realitzades entre una mostra
representativa de persones usuàries de l’entitat. El primer estudi es va publicar el juliol del 2011
i va analitzar l’impacte de la crisi en les famílies usuàries de programes de lluita contra la pobresa de
l’entitat, centrant-se principalment en les necessitats de la infància. El segon, publicat el desembre
del 2011, va estudiar casos tant de participants de
programes d’ocupació com d’usuaris de projectes
de lluita contra la pobresa que ja havien pres part del
primer estudi i dels quals es va fer un seguiment de
la seva situació. Per això, aquestes dues parts de la
mostra s’anomenen “Grup d’Ocupació” i “Grup de
Seguiment”, respectivament.
22
Construir
una Creu
Roja forta
Estudis publicats el 2011:
“L’impacte de la crisi en la infància i les
famílies” (Juliol 2011)
- E
l 68% dels enquestats a l’atur, amb o sense prestació.
- La seva mitjana d’ingressos és de 426 euros
mensuals.
- 4 de cada 10 enquestats no havia sol·licitat
mai ajuda bàsica abans del 2010.
- 1 de cada 3 famílies no es pot permetre donar ni carn ni peix als seus fills i filles, com a
mínim una vegada al dia.
- Un 55% dels infants de les famílies enquestades no disposa de roba nova.
- El 65% de les famílies no es pot permetre activitats d’oci amb els seus fills i filles de manera
regular.
“L’ocupació dels col·lectius vulnerables
en el marc de la crisi socioeconòmica”
(Desembre 2011)*
(*) Dividit entre l’estudi dels usuaris del Grup de Seguiment i els del Grup d’Ocupació.
- El 23,7% dels usuaris del Grup de Seguiment ha perdut alguna prestació entre juny i
desembre de 2011.
- La xarxa de suport familiar del Grup de Seguiment també s’està acabant. Només un
17% dels enquestats rebia ajuda familiar
el desembre de 2011, enfront del 22% del
mes de juny del mateix any.
- Un 52% de les persones del Grup de Seguiment està desmotivada o molt desmotivada
a l’hora de trobar feina, mentre que al Grup
d’Ocupació només ho està un 30%.
Presentacions públiques de
l’Observatori
Seguint els objectius de dinamitzar la pròpia acció de la Creu Roja contra la crisi i de treballar la
diplomàcia humanitària, els informes publicats per
l’Observatori de Vulnerabilitat s’han presentat a
diverses institucions. D’una banda, els estudis
s’han presentat a cadascuna de les oficines
provincials de la Creu Roja a Catalunya en
actes que han reunit personal tècnic de l’entitat,
representants d’altres organitzacions i institucions
així com els mitjans de comunicació.
23
El 2011 l’Observatori
de Vulnerabilitat ha
publicat els seus
dos primers estudis:
“L’impacte de la
crisi en la infància
i les famílies” i
“L’ocupació
dels col·lectius
vulnerables en el
marc de la crisi
socieconòmica”
D’altra banda, el mes de novembre es va presentar el primer estudi de l’Observatori a la
Comissió de Benestar, Família i Immigració del
Parlament de Catalunya. Aquest mateix informe
es va exposar també a la Universitat Rovira i Virgili
en les jornades Tarragona Inclusiva. D’altra banda,
el segon estudi de l’Observatori s’ha presentat a la
Taula de Promoció Social de Mataró i a la taula rodona “Eines per afrontar la situació d’exclusió” celebrada a Canovelles a principis de 2012. A nivell
extern, l’Observatori de Vulnerabilitat ha plantejat
propostes concretes per ajudar a sortir del cercle de
la dependència com ara la implantació d’una Renda
de Ciutadania com a alternativa per garantir unes
condicions de vida dignes a les persones que no
comptin amb cap altra prestació.
En la mateixa línia de treballar la diplomàcia humanitària i difondre els resultats de l’Observatori,
els dos estudis publicats el 2011 han captat
l’atenció dels mitjans de comunicació, que
han recollit 135 notícies sobre l’Observatori,
les quals han arribat a una audiència de fins a 8,5
milions de persones.
2.3.2. Comunicació i Imatge
El 2011, la Creu Roja ha seguit endavant amb la
voluntat de millorar i innovar les seves accions
de comunicació. La línia comunicativa de l’entitat
s’ha obert encara més a les xarxes socials i les noves tecnologies, una via indispensable per arribar i
mantenir el contacte i la participació amb el voluntariat, els socis i sòcies, les persones usuàries, el
personal laboral i la ciutadania en general.
La gran novetat del 2011 ha estat la reforma
de la pàgina web de la Creu Roja a Catalunya
(www.creuroja.org). El nou site de l’entitat s’ha canviat de dalt a baix per adaptar-se totalment a l’era 2.0.
En aquest sentit, la nova pàgina web incorpora
un seguit de noves possibilitats que busquen facilitar el contacte amb l’entitat, per tal de fer-se soci
o voluntari, trobar informació dels diferents cursos de
formació o bé fer un donatiu a través de la xarxa.
D’altra banda, l’acció comunicativa de la Creu Roja
segueix amb el seu objectiu de fer visibles els diversos projectes de l’entitat, especialment aquells programes que fan directament front als efectes socials
24
Construir
una Creu
Roja forta
El model
comunicatiu ha
seguit potenciant
la comunicació
a través de les
xarxes socials i
l’elaboració de
vídeos de producció
pròpia
de la crisi. Per això, s’han fet diverses convocatòries
i comunicats de premsa per als mitjans de comunicació, així com diferents campanyes informatives.
A part d’això, s’han mantingut els canals de comunicació habituals, com ara el butlletí digital de l’acció de la Creu Roja contra la crisi o la revista per
a les persones sòcies i s’han seguit potenciant
els vídeos de producció pròpia. També s’ha seguit promocionant la comunicació i la participació a
través de les xarxes socials com Facebook, Twitter,
Youtube, Flickr, Google+ o Slideshare.
El recull de dades de comunicació del 2011 és el
següent:
• Comunicats interns/externs: 967
Les dades de la xarxa
168.560 visites al lloc web
942.487 pàgines vistes
1.027.451 visites d’articles al Facebook de la
Creu Roja a Catalunya
4.436 interaccions al Facebook
1.054 twits de @CreuRojaCAT
3.434 interaccions al Twitter
30.938 reproduccions al Youtube
98 vídeos pujats
• Sol·licituds informatives de mitjans: 231
• Notícies aparegudes en mitjans: 3.182
• Difusió en la premsa escrita: 61 milions de
persones
• Temps acumulat en les notícies de ràdio i
TV: 11 h 23 min
• Audiència acumulada: 334,87 milions de
persones
• Valor econòmic de les notícies aparegudes
en mitjans: 7.967.443 euros
Mitjançant l’acord estratègic que la Creu Roja
manté amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), durant el 2011 també s’ha pogut emetre per ràdio, televisió i internet l’espot de
la Campanya de Captació i Promoció del Voluntariat, que ha arribat a la 25a edició durant el 2011.
FITXA
TÈCNICA
COMUNICACIÓ
Reforma del
lloc web
La reforma del lloc web de la Creu Roja a Catalunya ha suposat un salt qualitatiu en els seus
continguts i en la seva funcionalitat. Tot i els canvis introduïts el 2011, aquest canal segueix sent
un espai viu i en constant actualització i innovació amb la intenció de ser un punt de referència de
l’entitat per al voluntariat, persones sòcies, públic en general... i que l’experiència de l’usuari que hi
navega sigui cada vegada més còmoda i útil. A més, la nova web integra plenament les diverses
xarxes socials de l’entitat, seguint l’estratègia participativa Solidaritat 2.0.
Objectius
-C
rear un espai web que integri tots els continguts de la Creu
Roja a la xarxa i que sigui molt accessible per a l’usuari.
Fernando de la Rosa
voluntari de Comunicació de la Creu
Roja en temes de fotografia
“La Creu Roja està i
necessita estar present
en els nous mitjans de
comunicació digitals i
també a les xarxes socials,
on predomina la informació
ràpida i visual. A través de
la fotografia, expliquem
l’activitat constant i el
compromís de la institució
vers les persones que més
ho necessiten.”
- Voluntat de crear un espai interactiu i d’autogestió per a l’usuari.
Accions
- Presentació interna de la nova web i també a mitjans de comunicació.
- Lloc web multi-idioma.
- Nou cercador de cursos, de notícies i de publicacions.
- Introducció de capçaleres d’actualitat a la portada.
- Integració amb les xarxes socials (Facebook, Twitter, Youtube,
Flickr, Google+ i Slideshare)
- Posada en marxa del blog de la Creu Roja a Catalunya.
- Obertura d’espais per fer-se voluntari i soci, o fer un donatiu.
Francisca Cardoso
USUARIS
- Societat en general, persones sòcies, voluntariat, equip tècnic,
assemblees locals/comarcals, empreses...
- Número de visites a la web: 168.560 (462 visites diàries)
- Número de pàgines vistes: 942.487
DATES
Llançament del nou espai web el maig del 2011.
Personal
Àmbit de Comunicació i Imatge de la Creu Roja a Catalunya
Finançadors
Fons propis de la Creu Roja
“La meva tasca aquí és
fer, des de petites coses,
fàcils però necessàries,
fins a grans coses que
em suposen un repte. El
disseny en una institució
com la Creu Roja és
molt important, ja que es
tracta d’una marca que
les persones veuen amb
confiança.”
voluntària de Comunicació de la
Creu Roja en temes de disseny
26
Construir
una Creu
Roja forta
La Responsabilitat
Social Corporativa
és un dels pilars
de l’estratègia
de diplomàcia
humanitària de la
Creu Roja a través
dels acords i les
aliances amb les
empreses
2.3.3. Acords i convenis
Durant el 2011, les diferents assemblees territorials de la Creu Roja a Catalunya han comptat amb un
total de 669 convenis, una xifra similar a la de l’any anterior. El quadre següent mostra els convenis i
acords vigents a finals de 2011.
Convenis i acords amb altres organismes i entitats
Àmbit
autonòmic
Demarcació
Barcelona
Demarcació
Girona
Demarcació
Lleida
Demarcació
Tarragona
Total
Altres entitats
16
22
8
9
20
218
88
1
1
5
71
13
10
1
3
14
31
8
4
20
89
17
43
15
48
392
171
TOTAL
38
343
91
59
138
669
Entitats i organismes
Generalitat Catalunya
Diputació
Consells Comarcals
Ajuntaments
2.3.4. Responsabilitat Social
Corporativa
En l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), cal diferenciar dos vessants de l’actuació de la Creu Roja a Catalunya: d’una banda,
les accions que es desenvolupen dins de la pròpia
institució humanitària perquè aquesta s’adeqüi als
principis de la RSC (vessant interna) i, de l’altra, la
seva col·laboració amb les empreses i les actuacions de captació de fons (vessant externa).
Pel que fa al vessant intern, cal destacar que la Creu
Roja té en compte els criteris de RSC en diversos
aspectes entre els quals figuren: les relacions amb
els seus proveïdors i les concurrències, el consum
energètic (fomentant l’estalvi d’energia i la sostenibilitat mediambiental), la transparència i la rendició
de comptes, la incorporació de la perspectiva de
gènere o el codi de conducta en la contractació.
Pel que fa al vessant extern, un dels pilars fonamentals de l’estratègia de diplomàcia humanitària de
la Creu Roja a Catalunya és establir aliances amb
els diversos actors socials, entre ells les empreses.
A través de les polítiques de Responsabilitat Social, les empreses poden apropar-se a la Creu Roja
per ajudar a realitzar els seus diversos programes
i projectes socials. D’aquesta manera, la institució
humanitària pot compartir amb el món empresarial
27
experiències, sobretot en matèria d’innovació social
i excel·lència. A Catalunya, l’entitat ja porta temps
teixint aquestes aliances i continua fent esforços per
ser cada dia més flexible i permeable a les noves
necessitats socials.
En alguns casos, les aliances amb les empreses
consisteixen en aportacions econòmiques que la
Creu Roja gestiona amb transparència i responsabilitat, mentre que, d’altres vegades, reforcen el
compromís mutu vers les persones més vulnerables. Les formes de col·laboració de les empreses
amb la Creu Roja són variades: donacions per a
programes o campanyes determinades, recaptació de fons per a emergències humanitàries, accions de voluntariat social corporatiu, etc.
Durant el 2011, l’àmbit de Responsabilitat Social
Empresarial de la Creu Roja a Catalunya ha treballat conjuntament amb les empreses de diverses
formes, com les que s’exposen a continuació.
Campanya de captació i promoció de voluntariat
Aquesta campanya té com a objectiu apropar la
institució a la ciutadania i demanar el seu suport per desenvolupar els projectes socials i
humanitaris de la Creu Roja a Catalunya. De la
Campanya de Captació i Promoció del Voluntariat,
se n’ha fet difusió a través dels mitjans i suports següents: Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio, el
web www.tv3.cat, els diaris de major difusió a Catalunya, els Cinemes Verdi i les sales del Grup Balañá.
Volem agrair la col·laboració en aquesta edició de
la campanya a les següents empreses: Nestlé,
Àrea Metropolitana de Barcelona, Autoritat Portuària de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, Transports Metropolitans de Barcelona, Abertis, Fundació Abertis, Grup Agbar, Obra
Social “la Caixa”, Diputació de Barcelona, Fundació Vodafone, Consorci de la Zona Franca, Fundació Jesús Serra - Catalana Occident, Sony, Grup
Balañá, Image Film, Screenvision, Cinemes Verdi,
Eddie Saeta i Carat.
Altres aliances empresarials
Altres empreses també han col·laborat amb la
Creu Roja a Catalunya mitjançant aportacions
econòmiques, materials o de coneixement, que
han ajudat a millorar els projectes i els serveis que
realitza la Creu Roja.
En aquest sentit, volem agrair el suport de
Arbora&Ausonia, Laboratoris Esteve, UNNIMObra Social, Fundació Abertis, Ricoh España,
Caixa Penedès, Fundación Solidaridad Carrefour,
Port de Barcelona, Nissan, Novartis, Unilever.
Al llarg de l’any 2011, s’han establert contactes amb més de 60 empreses amb l’objectiu
de cercar espais de col·laboració i solidaritat i fer
difusió de la tasca humanitària de la Creu Roja,
desenvolupant accions de Diplomàcia Humanitària en el món empresarial.
28
Construir
una Creu
Roja forta
Presència de la Creu Roja a Catalunya en
fòrums de RSE i de relació amb les empreses
Aquestes són les diverses federacions i associacions en les quals participa la Creu Roja:
Dins les seves accions per promoure les relacions amb el teixit empresarial, el 2011 la Creu
Roja ha participat en diverses jornades i fòrums d’empreses i entitats sobre temes
relacionats amb la Responsabilitat Social
Empresarial (RSE). Concretament, ha estat
present en jornades organitzades per les entitats següents: ESADE, Port de Barcelona,
Cambra de Comerç de Barcelona, Foment del
Treball, Eco-Forum, KPMG, Price-Waterhouse
Coopers, Fundraising España, Mediaresponsables, IESE, EADA, ESIC, Taula del Tercer Sector
Social de Catalunya, Foretica i GRI.
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya: està formada per
31 federacions i agrupacions, que representen
prop de 4.000 entitats. La Creu Roja exerceix la
vicepresidència estratègica dins de la Taula.
2.3.5. Espais de participació i de
relació
A més, la Creu Roja a Catalunya té presència en
diverses federacions sectorials que agrupen entitats del mateix sector, entre elles:
Espais de participació amb el Tercer Sector
Social de Catalunya
Amb l’objectiu de promoure la diplomàcia humanitària
de la millor manera possible, la Creu Roja a Catalunya
col·labora amb altres entitats del Tercer Sector Social a través de diverses federacions i plataformes. El
treball conjunt del sector augmenta la capacitat d’influència i permet construir aliances més sòlides amb
altres organitzacions, empreses i administracions.
El 2011 es va dur a terme el III Congrés del Tercer
Sector Social de Catalunya, organitzat per la Taula
i que va reunir més de 2.200 persones per debatre
sobre els reptes del sector, intercanviar coneixement i experiències i donar visibilitat al paper de
les entitats socials.
Federació Catalana de
Voluntariat Social (FCVS):
és una plataforma que, des
de 1989, dóna suport a les
entitats de voluntariat. Ajuda les entitats a comptar amb el voluntariat necessari per desenvolupar
els seus projectes i promoure el voluntariat entre
la ciutadania. Actualment, compta amb 287 seus
fundacionals arreu de Catalunya.
Plataforma
d’Infància de
Catalunya
( P I N C AT ) :
aquesta plataforma ha nascut el 2011 amb l’objectiu de ser una veu comuna i transversal de totes
les entitats catalanes compromeses amb els infants i adolescents. Agrupa 17 organitzacions que
treballen per a la infància i adolescència a través
de més de 900 entitats de primer nivell en els àmbits sociosanitari i de la salut, el lleure, l’acció social, l’educació i la formació i atenció a les famílies.
Federació Catalana d’ONG per
al Desenvolupament (FCONGD):
aplega 85 entitats de l’àmbit de la
solidaritat i la cooperació internacional, potenciant el seu treball en
xarxa i els seus projectes de desenvolupament. Fomenta la transparència, l’ètica i la
qualitat en favor de la justícia social i l’equitat arreu
mitjançant una cooperació transformadora.
Federació Catalana d’ONG pels
Drets Humans (FCONGDH): federació que aplega actualment una trentena d’associacions catalanes que,
des de diverses perspectives, treballen per la defensa i la promoció dels
drets humans. Es va crear el 1994.
Federació Catalana d’ONG
per la pau (FCONGP): organització que, des de 1997,
reuneix entitats que treballen
per la prevenció de la violència i la cultura de pau.
Fomenta la tolerància, la convivència, el diàleg i la
solidaritat entre col·lectius socials, culturals, religiosos i nacionals, per possibilitar la resolució pacífica i
justa dels conflictes.
Associació Empresarial de la
Iniciativa Social de Catalunya
(AEISC): és una associació patronal d’abast estatal que agrupa diverses entitats socials i del Tercer
Sector. La Creu Roja a Catalunya
forma part d’aquesta associació des de fa 11 anys
i n’és membre de la seva directiva des de 2010.
Interlocució amb els poders públics i grups
polítics
Dins l’estratègia de diplomàcia humanitària que
segueix la Creu Roja és fonamental complir un paper d’interlocutor amb els agents polítics, per tal
d’esdevenir un actor rellevant en la defensa de les
persones més vulnerables. Per això, la Creu Roja
participa en els diferents espais de relació amb els
El treball conjunt
amb les altres entitats
i organitzacions del
tercer sector, a través
de plataformes i
federacions, permet
aconseguir una major
incidència pública
de les necessitats
de les persones més
vulnerables
diversos poders públics i manté trobades amb representants dels diversos partits polítics, tant en
l’àmbit local i comarcal com a nivell autonòmic.
En aquest sentit, durant el 2011 el president de la
Creu Roja a Catalunya, Josep Marquès, ha presentat al Parlament de Catalunya les conclusions
del primer estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat davant de la Comissió de Benestar, Família i
Immigració i també ha comparegut davant de la
Comissió de Solidaritat per exposar la visió de la
institució en matèria de cooperació internacional.
Així mateix, el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, va intervenir a la comissió
parlamentària dedicada als canvis en la Renda
Mínima d’Inserció, en la qual va alertar de l’elevat nombre de persones que estan esgotant totes
les prestacions, que actualment sumen prop de
300.000 arreu de Catalunya, a més de plantejar la
creació d’una Renda de Ciutadania com a alternativa en aquests casos.
A més, durant el 2011, la institució humanitària ha
dut a terme diferents trobades amb conselleries
de la Generalitat, direccions generals del Govern
i representants dels diferents grups polítics amb
representació al Parlament de Catalunya, relacionades amb els diferents àmbits d’intervenció de la
Creu Roja, així com reunions amb representants
d’ajuntaments, consells comarcals o diputacions,
a escala local, comarcal i provincial.
29
3.
31
Activitat
3.1. P
romoure la inclusió social, la no violència
i la pau
L’exclusió social és el fenomen que pretén combatre la Creu Roja amb molts dels programes que
duu a terme a Catalunya. Per tal d’evitar l’aïllament
de les persones i promoure la cohesió social s’actua sobre diversos col·lectius i es realitzen diferents accions, des de la recerca d’ocupació fins a
la difusió del respecte pels Drets Humans.
3.1.1. Intervenció Social
La llarga crisi econòmica ha provocat en els darrers anys un replantejament de l’activitat de la
Creu Roja a Catalunya. Combatre l’impacte de la
crisi és una de les màximes prioritats de la institució, que ha reorientat la seva activitat cap a l’acció
humanitària, amb una sèrie de programes específics per pal·liar les necessitats bàsiques de les
persones en situació de vulnerabilitat.
En aquest sentit, els estudis de l’Observatori de
Vulnerabilitat han evidenciat de quina manera
pateixen els efectes de la crisi les persones usuàries dels programes socials de l’entitat. Així, el
primer estudi de l’Observatori, publicat el juliol
del 2011, mostrava dades com ara que una tercera part de les famílies enquestades no es pot
Programa d’Aliments 2011
permetre donar carn ni peix als seus fills com a
mínim una vegada al dia.
L’augment del nombre d’usuaris d’aquests programes, juntament amb la resta de persones
usuàries dels múltiples projectes d’Intervenció
Social, fan que aquest àmbit hagi atès 248.513
persones durant el 2011, un 13,23% més
que el 2010.
Programa d’Aliments
Tot i que el Programa d’Aliments de la Unió Europea (UE) existeix des de fa més de 20 anys, en els
últims temps aquest projecte ha crescut de manera considerable enmig de l’actual context social i
econòmic. Així doncs, a través d’aquest programa, durant el 2011 la Creu Roja ha repartit aliments bàsics (llet, pasta, arròs...) a 146.269
persones, un 11,9% més que el 2010 arreu de
Catalunya. A més, s’ha incrementat un 116,64
% el volum d’aliments distribuït, que ha sumat un total de 9.390.405 kg. Això ha permès
poder repartir més quantitat d’aliments per a cada
persona beneficiària.
KG
ENTITATS
BENEFICIARIS/ÀRIES
6.398.573
311
98.329 Girona
838.088
67
15.099 Lleida
943.188
47
15.438
Tarragona
1.210.553
53
17.403
TOTAL
9.390.405
478
146.269 Barcelona
32
Activitat
Fins a 191.486
persones han rebut
ajuda bàsica a
través del Programa
d’Aliments i els kits
de suport social, un
21% més que el 2010
El Programa d’Aliments de la UE és un projecte
europeu que depèn, en l’àmbit estatal, del Fons
Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. La Creu
Roja participa en el programa com a entitat gestora, per adjudicació del FEGA, i el seu paper és
distribuir els aliments entre les entitats que en fan
el repartiment final als usuaris (entre aquestes entitats s’hi inclouen assemblees locals i comarcals
de la pròpia Creu Roja).
Precisament, durant el 2011 va perillar el futur del
Programa d’Aliments per una sentència del Tribunal de Justícia de la UE que prohibia finançar el
programa amb fons de la Política Agrària Comuna (PAC). Finalment, però, el Consell Europeu va
aprovar la continuïtat del programa, de moment,
fins el 2014.
Kits de suport social
Alimentació nadó 0-6 mesos
Alimentació nadó 6-18 mesos
Alimentació familiar
Higiene nadó
Bàsic nadó
Bolquers
Higiene femenina
Higiene masculina
Neteja de la llar
TOTAL
Kits de suport social
El 2011 els kits de suport social han complert ja el
seu segon any de vida. Es tracta d’un projecte que
la Creu Roja va iniciar expressament per lluitar contra els efectes de la crisi econòmica a Catalunya.
Els kits de suport social són de diverses tipologies
i contenen productes bàsics d’alimentació i d’higiene. El seu objectiu és ajudar a cobrir les necessitats
bàsiques de les persones més vulnerables. Durant
el 2011, s’han repartit 30.436 kits per a un total
de 44.587 persones beneficiàries, la qual cosa
significa un augment del 74,28% en nombre
d’unitats i del 62,60% de persones beneficiàries respecte a l’any 2010. D’aquestes dades,
cal destacar que el 67,5% dels kits repartits el 2011
s’han dedicat a satisfer necessitats específiques de
la infància, ja que cada cop més famílies tenen dificultats per cobrir les necessitats dels menors.
Kits repartits
Persones beneficiàries
534
1.291
4.927
2.353
327
16.066
1089
872
2977
534
1.291
19.708
2.353
327
16.066
1089
872
2977
30.436
45.217
* Aquests kits d’alimentació estan adreçats a un família d’una mitjana de 4 membres.
Altres programes de lluita contra la
pobresa i l’exclusió social
A banda del Programa d’Aliments i dels kits de suport social, la Creu Roja ha dut a terme altres actuacions relacionades amb la lluita contra la pobresa
i l’exclusió social, entre ells programes d’atenció a
les persones sense sostre i accions en suport de
l’exclusió escolar d’infants en situació de vulnerabilitat. L’atenció a través d’aquests programes ha
augmentat un 69,2% el 2011, situant-se en 3.506
persones ateses.
Infància i joventut
Ludoteques, centres d’oci i altres
activitats lúdiques
Integració social de menors i
adolescents en dificultat social
Prevenció del fracàs escolar i reforç
escolar
596
Altres
2.234
Total
4.461
706
Centres de dia, residències i
centres d’acollida per a persones
sense llar
933
Acolliment, atenció i assessorament
a dones en situació precària
Suport a la prevenció de l’exclusió
escolar en temps de crisis
1493
Projecte integral d’inclusió social en
zones desafavorides
301
Altres
73
Total
3.506
Programes per col·lectius atesos
L’acció de la Creu Roja en l’àmbit de l’intervenció
social també inclou múltiples projectes i actuacions en favor d’aquells col·lectius més vulnerables,
entre els quals hi ha la infància i joventut, dones
en situació de dificultat social, persones d’origen
immigrant i refugiades, persones amb drogodependència, persones afectades pel VIH/SIDA i
persones amb discapacitat i població reclusa, entre d’altres. Entre tots aquests programes, el 2011
la Creu Roja ha atès 53.521 persones.
Cal destacar que s’ha registrat un augment significatiu de les persones usuàries dels programes
per a població reclusa, que han passat de 1.641
a 3.197 en el mateix període. Aquest creixement
coincideix amb la posada en marxa i consolidació de nous serveis de ludoteca als centres
penitenciaris de Quatre Camins i Lledoners, així
com amb un increment de la participació en les
diferents activitats lúdiques programades.
288
376
Atenció a persones sense sostre
(robers, ajuda alimentària...)
Persones
ateses
967
Punt de trobada familiar
Dones en situació de dificultat
social
Servei Telefònic d’Atenció i
Protecció a les víctimes de la
violència de gènere (ATENPRO)
Altres programes de lluita
contra la pobresa i l’exclusió
social
Infància
atesa
Atenció a dones treballadores del
sexe
Projecte d’apoderament per a
dones en situació de vulnerabilitat
Total
Persones d’origen immigrant i
refugiades
Acollida integral de població
migrada
Centres i oficines d’acollida integral
a població migrada
Actuacions de primera acollida i
ajudes a la integració
Sensibilització i participació social
Suport psicològic
Persones
ateses
2.278
166
161
8
2.613
Persones
ateses
566
9.846
1.468
1247
Atenció a persones refugiades
387
386
Retorn
315
Assessorament legal
153
Ajudes a la integració
590
Altres
146
Total
15.104
Persones amb
drogodependència
Centres d’Atenció i Seguiment
(CAS)
Servei d’Atenció i Prevenció
Sociosanitària (SAPS)
Activitats de suport a toxicomanies
Total
Persones
ateses
984
838
7
1.829
33
34
Activitat
Persones afectades pel VIH/
SIDA
Informació, prevenció i
sensibilització a població de risc
Programa d’Atenció Domiciliària
per a malalts de SIDA (PADS)
Persones
ateses
1520
119
Persones
ateses
Guarderia vis a vis
1.385
Ocupació de l’oci i reinserció en
centres penitenciaris
1.541
Treballs en benefici de la comunitat
Serveis d’assistència a domicili i
casa d’acollida de la Creu Roja
a Tarragona
48
Altres
28
Total
1.715
Persones amb discapacitat
Població reclusa
Persones
ateses
Oci i temps lliure
2.373
Atenció a les platges
5.145
Transport adaptat
1.260
Ajuda a domicili complementària
133
Atenció i suport a la integració
187
Productes de suport
322
Teleassistència domiciliària
508
Altres
97
Total
10.025
Integració social de menors –
Unitats de Mares dels Centres
Penitenciaris
Total
258
13
3.197
Altres col·lectius
A banda de tots els col·lectius esmentats, durant
el 2011 la Creu Roja ha arribat també a 14.577
persones més d’altres col·lectius, principalment
participants de les diverses activitats de sensibilització, d’oci o culturals que es porten a terme entre
les assemblees locals i comarcals de la Creu Roja
a Catalunya.
FITXA
TÈCNICA
INTERVENCIÓ SOCIAL
Plataforma Logística
Humanitària de la
Creu Roja
La creixent demanda d’ajuda bàsica i l’augment de la voluntat de les empreses de fer donacions
de productes han portat a la Creu Roja a crear la Plataforma Logística Humanitària. Es tracta
d’un espai de 900 m2 que recull, emmagatzema i centralitza tot el material d’ajuda humanitària
de la institució abans de ser distribuït entre les persones més vulnerables.
Manser Benlaidi
Objectius
- Centralitzar en un mateix punt tot el material humanitari rebut per
part d’empreses i organitzacions o adquirit directament per la
Creu Roja.
- Servir com a punt neuràlgic de l’ajuda humanitària que la Creu
Roja porta a terme a Catalunya.
tècnic de la Plataforma Logística
Humanitària de la Creu Roja
“La creació de la Plataforma
Logística Humanitària ha
estat un gir molt important
en les donacions, no tan
sols d’aliments, sinó de
tot tipus de productes.
Gràcies a la plataforma, s’ha
beneficiat de manera directe
als usuaris, ja que han pogut
gaudir de l’augment de
donacions que han fet les
empreses.”
ACCIONS La plataforma, a més d’espai d’emmagatzematge, permet fer un ús
més eficient dels recursos i fer confluir diverses activitats que abans
es realitzaven de manera separada.
DONACIONS
Durant el 2011, es van recollir donacions de material humanitari
valorades en 90.000 euros.
Joan Vilalta
Lloc de realització
Magatzem de 900 m2 situat a La Pobla de Claramunt (Anoia).
Dates
Posada en funcionament l’abril del 2011.
Personal
Un tècnic i diverses persones voluntàries.
Finançadors
Fons Propis de la Creu Roja.
Donacions de les empreses.
voluntari de la Plataforma
Logística Humanitària
“La Plataforma Logística
Humanitària és molt
important dins de
l’engranatge de la Creu
Roja. Permet atendre les
necessitats dels nostres
conciutadans perquè els
temps que corren són
molt complicats. A més,
amb aquest espai s’està
promovent el suport de les
empreses i es nota com
tothom té les ganes i la
necessitat d’ajudar.”
36
Activitat
Més de 45.000
persones han rebut
ajuda a través
dels projectes de
gent gran, que
busquen promoure
l’autonomia i
l’envelliment actiu
dels seus usuaris i
usuàries
3.1.2. Gent gran i Atenció a la
Dependència
Malgrat que es tracti d’un col·lectiu més invisible
a ulls de la societat, les persones grans també estan notant l’impacte de les actuals dificultats socials i econòmiques. Després que la
recessió econòmica comencés a deixar notar el
seus efectes a Catalunya, la Creu Roja ja va publicar el 2010 un estudi que constatava que un
68,5% de la gent gran patia els efectes de la crisi d’alguna manera. Per aquest motiu, l’àmbit de
Gent gran i Atenció a la Dependència ha reforçat
des d’aleshores els seus programes per cobrir
les necessitats socials d’aquest col·lectiu, així per
afavorir la seva autonomia i inclusió social.
L’objectiu dels diversos projectes realitzats amb la
gent gran és, doncs, realitzar una atenció personalitzada per garantir les seves necessitats bàsiques, promoure al màxim la seva autonomia i un
envelliment actiu, a més de donar tranquil·litat i assistència als seus familiars i persones cuidadores.
Durant el 2011, els programes de Gent gran
i Atenció a la Dependència han atès 45.031
persones, una xifra lleugerament superior a la del
2010, quan es va arribar a 43.564 usuaris.
Programes de suport a domicili
Moltes de les persones grans viuen soles i necessiten una atenció personalitzada al seu domicili per realitzar tasques bàsiques com ara el
menjar, el manteniment de la llar, desplaçaments,
etc. També es porten a terme campanyes específiques, per exemple, per lluitar contra els efectes
de les temperatures extremes entre la gent gran. A
través dels programes d’atenció domiciliària s’ha
atès 10.385 persones el 2011.
Programes de suport a domicili
Ajut a domicili bàsica
Total
persones
ateses
335
Acompanyaments
1.137
Servei de proximitat
3.040
Acompanyament actiu
(estimulació)
403
Productes de suport personal (kits)
884
Adaptacions de l’entorn i
productes de suport
Onada de calor i de fred
Total
4.244
342
10.385
37
Serveis d’atenció permanent
La Creu Roja posa la tecnologia a disposició de les
persones grans a través de serveis com ara la Teleassistència Domicilària i el Sistema Intel·ligent de
Monitorització d’Alertes Personals (SIMAP), que
donen atenció les 24 hores per respondre davant
de qualsevol urgència. Ambdós programes han
atès durant el 2011 un total de 12.173 persones.
Participació i relació amb
l’entorn
Total
persones
ateses
Transport adaptat
2.985
Activitats de lleure
8.540
Total
11.525
Promoció de l’envelliment actiu
Serveis d’atenció permanent
Teleassistència domiciliària (TAD)
SIMAP (localitzador GPS per a
malalts d’Alzheimer)
Total
Total
persones
ateses
12.344
369
La Creu Roja a Catalunya promou l’envelliment
actiu de les persones grans a través de tallers,
xerrades i activitats que ajuden a mantenir l’autonomia i fomenten hàbits d’envelliment saludable.
Fins a 5.638 persones han participat en aquestes
accions durant el 2011.
12.713
Participació i relació amb l’entorn
Per tal de combatre la pèrdua de relacions socials, diferents serveis faciliten el transport i les
activitats de lleure amb altres persones. El darrer any, s’ha atès 11.525 persones mitjançant
aquests programes.
Promoció envelliment actiu
Total
persones
ateses
Tallers
4.033
Xerrades
1.395
Activitat Física
2.010
Total
5.638
38
Activitat
Gestió i col·laboració amb equipaments
Els equipaments que la Creu Roja gestiona o que
compten amb la seva col·laboració compten amb
una atenció personalitzada i integral que pretén
millorar les condicions de vida i l’autonomia de
gent gran i amb dependència que compta amb
pocs recursos socials. Aquests equipaments
compten també amb la participació del voluntariat de l’entitat i, durant el 2011, han atès 3.523
persones.
Gestió i col·laboració amb
equipaments
Centres de dia
Dinamització de residències o
centres de dia
Centre d’activitat i atenció per a
malalts d’Alzheimer
Total
Total
persones
ateses
826
2.637
60
3.523
Programes adreçats a persones cuidadores
no professionals
L’atenció a les persones cuidadores no professionals de gent gran i amb dependència també
és un aspecte fonamental per garantir tant el seu
benestar com el de les persones que tenen al seu
càrrec. Per tal d’acompanyar-les en la seva tasca,
la Creu Roja presta suport a aquestes persones,
un total de 408 durant el 2011.
Programes adreçats a
persones cuidadores no
professionals
Total
persones
ateses
Suport temporal a les famílies
(respir)
115
Grups de suport i d’autoajuda
215
Informació i capacitació de
cuidadors/es informals
Total
78
408
Programa per l’atenció integral a persones
amb malalties avançades i als seus familiars
En col·laboració amb la Fundació Hospital Asil de
Granollers, el Programa d’Atenció Domiciliària i
Equips de Suport (PADES) d’aquest mateix municipi i la Fundació Sociosanitària Santa Susanna de
Caldes de Montbui, la Creu Roja és una de les entitats gestores del Programa d’Atenció Psicosocial a
persones amb malalties avançades i a familiars de
la Fundació “la Caixa”. Aquest programa, que pretén complementar les línies d’actuació establertes
per les administracions públiques en l’àmbit de les
cures pal·liatives, ha augmentat en nombre de persones ateses el 2011, a causa del creixement en
l’atenció de suport en processos de dol, que dóna
continuïtat al suport emocional que s’ha pogut donar als familiars en el procés de la malaltia.
Projecte
Programa d’Atenció Psicosocial
a persones amb malalties
avançades i a familiars
Total
persones
ateses
839
FITXA
TÈCNICA
GENT GRAN
Campanya per promoure
la Teleassistència
Domiciliària
La gent gran és un dels col·lectius més afectats per la crisi. Amb la reducció dels pressupostos
públics, moltes persones grans no poden accedir a serveis que necessiten com ara la Teleassistència
Domiciliària (TAD). Per això, la Creu Roja ha llançat una campanya de promoció, incloent unes
condicions especials de benvinguda, del seu servei de TAD, en funcionament des de fa més de 20
anys, per poder arribar a tothom qui ho necessita.
Objectius
-O
ferir el servei de Teleassistència Domiciliària a persones grans
amb dificultats econòmiques i que, a causa de les llistes d’espera, no poden accedir al servei de prestació pública, evitant
que els costos inicials d’alta puguin suposar una barrera per a
l’accés al servei.
Accions
-O
ferir unes noves condicions d’accés al servei en la modalitat
de lloguer del servei, que poden abaratir el cost del primer mes
en 140€.
- Campanya informativa a través de les xarxes socials i un web
que mostra vídeos d’usuaris reals del servei de TAD i detalla les
condicions especials de benvinguda.
USUARIS/ÀRIES
- Poden accedir a les quotes especials de benvinguda al servei
aquelles persones que compleixin 2 o més de les següents condicions: tenir rendes individuals inferiors a 910 €, viure soles o en
parella, percebre una pensió no contributiva o de viduïtat, o haver
de fer front a càrregues d’habitatge (lloguer o hipoteca).
Dolors Osan
usuària de Teleassistència
Domiciliària (85 anys)
“Quan vaig tenir la primera
embòlia, van ser els meus
germans els que van pitjar
el botó de l’aparell de
Teleassistència Domiciliària de
la Creu Roja i ràpidament van
venir a buscar-me. Sempre els
dic als meus fills que estiguin
tranquils, que estic millor que
ells perquè sóc de la Creu
Roja. Formar-ne part em fa
sentir més segura.”
Encarna Molina
- 111 usuaris s’han beneficiat d’aquestes condicions especials al
llarg de 2011.
tècnica de l’àmbit de Gent Gran
de la Creu Roja
DAtes
De Juliol a desembre de 2011.
Personal
Àmbit de Gent Gran i Atenció a la Dependència.
Finançadors
Les quotes corresponents al manteniment del servei corren a càrrec dels propis usuaris. Els beneficiaris de la campanya no han
de pagar el dipòsit (79,73€) i poden fraccionar el pagament de la
instal·lació (73 €) al llarg dels 6 primers mesos. El preu inicial per
donar-se d’alta és de 40,43 € i aquest mateix import és també la
quota mensual durant els primers sis mesos, moment a partir del
qual es redueix a 28,24 €.
ESPAI WEB
http://teleassistencia.creuroja.org
“Com que els serveis socials
no podien ajudar tothom per
culpa de la crisi, vam decidir
proporcionar unes condicions
econòmiques més assequibles
i amb més avantatges. Així,
vam facilitar que persones que
viuen soles, tenen pensions
baixes i volen continuar sent
independents poguessin viure
a casa seva durant més temps
i amb més tranquil·litat.”
40
Activitat
3.1.3. Ocupació
Les xifres d’atur han tornat a créixer a Catalunya
durant el 2011. Davant d’aquesta situació, prenen especial rellevància les accions que es fan
des de l’àmbit d’ocupació de la Creu Roja a Catalunya, que duu a terme diversos projectes per
millorar l’ocupabilitat i ajudar a trobar feina a les
persones amb més dificultats d’inserció laboral.
El 2011, l’àmbit d’Ocupació ha atès un total de
4.975 persones (2.815 dones i 2.160 homes)
i ha executat 18 projectes d’ocupació arreu
de Catalunya. El gràfic següent mostra la distribució de les persones ateses per demarcacions.
Distribució de participants per
demarcacions
12%
12%
58%
18%
Lleida
Girona
Barcelona
Tarragona
Aquests projectes es basen en dues grans línies
d’actuació: els programes d’ocupació i els espais
de recerca de feina.
Els programes d’ocupació
Els programes d’ocupació són aquells projectes
destinats a millorar les competències, la inserció
laboral i el manteniment del lloc de treball dels
col·lectius més vulnerables. Durant el 2011, han
participat en programes d’ocupació 3.007
persones (1.893 dones i 1.114 homes), una xifra
sensiblement superior a la del 2010, quan hi van
prendre part 2.781 persones. La taxa d’inserció
laboral de les persones que han participat en
aquests programes ha estat del 26% (29% en
els homes i 24% en les dones).
L’objectiu principal d’aquests programes és facilitar la recerca de feina de les persones atura-
des, donar noves competències i formació a les
persones allunyades de l’entorn laboral, reforçar
la igualtat d’oportunitats i fomentar la inserció laboral d’aquells col·lectius socialment exclosos.
Per això els programes d’ocupació es destinen
a col·lectius específics amb projectes com l’Incorpora-RSC, un projecte de responsabilitat
social corporativa amb les empreses per afavorir l’ocupació entre dones en situació d’especial
dificultat (finançat per l’Obra Social “la Caixa”),
el Programa d’inserció sociolaboral per a
persones perceptores de la Renda Mínima
d’Inserció (RMI) o Joves amb Futur, destinat
a formar i millorar l’ocupabilitat de joves amb escassa formació.
També hi ha programes específics per a persones
immigrades en situació de vulnerabilitat (Xarxa [email protected]), per a dones immigrades especialment
allunyades del món laboral (Activa’t i Sara) o per a
persones refugiades o sol·licitants d’asil (Xarxa Ariadna). De la mateixa manera, es realitzen programes que treballen pel manteniment, la promoció i la
recerca laboral per a persones sota mesures penitenciàries (Aprop) o que busquen la reinserció laboral del col·lectiu sense sostre (SMS Sense Sostre).
Entre els programes d’ocupació de la Creu Roja,
n’hi ha també que cerquen la creació d’ocupació
des d’un vessant innovador i autoocupacional. És
el cas de l’[email protected], que ofereix suport a persones emprenedores i amb dificultats socioeconòmiques que volen iniciar el seu propi negoci.
També s’han dut a terme accions de Formació
d’Oferta en Plans Formatius (FOAP), formació
ocupacional per a persones aturades del sector
d’atenció a les persones i serveis a la comunitat.
La voluntat de tots aquests programes és que
les persones participants puguin adquirir nous
coneixements i competències. En aquest sentit,
cal destacar que durant el 2011 la Creu Roja ha
fomentat especialment els cursos de formació per
a participants dels programes d’ocupació per millorar la seva preparació, un factor clau per millorar
les seves opcions d’inserció al mercat de treball.
Així ho asseguren els propis participants dels programes d’ocupació, un 62,8% dels quals pensen
que poden millorar la seva ocupabilitat amb accions adreçades a adquirir una major capacitació i
habilitats, segons el segon estudi de l’Observatori
de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya (desembre de 2011). El 2011, 1.879 dels participants dels programes d’ocupació de la Creu
Roja han realitzat cursos de formació (1.230
dones i 649 homes).
41
Programes d’ocupació amb objectius d’inserció laboral
Nombre total de
participants dels
programes
Nombre insercions
Taxa
d’inserció Homes
Dones
Total
Homes
Dones
Total
Total
Itineraris per a
perceptors/es de la RMI
160
220
380
34
45
79
21%
Xarxa [email protected]
324
373
697
110
134
244
35%
Sms sense sostre
30
17
47
7
4
11
23%
Activa’t
163
163
61
61
37%
Plans d’ocupació
3
26
29
0
7
7
24%
282
14
296
154
6
160
54%
Incorpora-RSC
341
341
191
191
56%
Xarxa Ariadna
41
20
61
6
5
11
18%
Joves amb futur
50
28
78
5
2
7
9%
Suport integral a famílies
desocupades
15
25
40
2
0
2
5%
Aprop
42
Activitat
Durant el 2011,
l’Àmbit d’Ocupació
ha fomentat
especialment els
cursos de formació
per a participants
dels programes
d’ocupació, amb
l’objectiu de
millorar-ne la
preparació
Els espais de recerca de feina.
A banda dels programes d’ocupació, la Creu Roja
compta amb espais de recerca de feina, serveis de
suport i assessorament a les persones que busquen
feina, que el 2011 van atendre 2.434 persones. Es
tracta d’una xifra inferior a la del 2010, perquè, en
el darrer any, la institució ha canviat l’enfocament
d’aquest servei, que actualment se centra sobretot
a millorar i reforçar l’atenció que es dóna als participants dels programes d’ocupació i no a atendre
el conjunt de persones en situació de vulnerabilitat,
com venia fent fins a l’any anterior.
(Departament de Benestar Social i Família), Consorci Badalona Sud, Barcelona Activa, Ajuntament
de Tarragona, Ajuntament de Reus, Ajuntament
de Balaguer i Ajuntament de Berga.
Un altre dels aspectes a remarcar de la feina que
es fa en l’àmbit d’ocupació de la Creu Roja és la
voluntat d’estar en permanent contacte amb el
món empresarial per tal d’establir aliances que
afavoreixin la inserció i la contractació de persones amb especials dificultats d’inserció laboral.
Per aquest motiu, el 2011 la Creu Roja ha col·
laborat amb 685 empreses. Així mateix, cal destacar que diverses institucions públiques, entitats
privades i programes han donat suport a l’àmbit
d’ocupació de la Creu Roja a Catalunya. Entre ells,
figuren els següents: Programa Operatiu Pluriregional de Lluita contra la Discriminació 2007-2013
(Fons Social Europeu), Obra Social “la Caixa”, Unnim, Subvenció de l’IRPF, Direcció General de Migracions (Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social),
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (Àrea
d’Igualtat), Servei d’Ocupació de Catalunya (Departament d’Empresa i Ocupació), Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, Secretaria d’Immigració
A més a més, a finals de 2011, l’àmbit d’Ocupació
ha iniciat un nou programa d’ocupació que segueix
les línies marcades pels resultats del segon estudi
de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a
Catalunya. Aquest estudi, que analitza les persones
usuàries dels diversos programes de lluita contra la
crisi de l’entitat, conclou que, entre els participants
dels programes d’ocupació, tan sols un 30% estan
desmotivats o molt desmotivats per buscar feina,
una xifra que s’incrementa fins el 52% entre les
persones que només reben ajuda bàsica. Davant
d’aquesta situació, el nou programa “Tu pots!”
ofereix un model d’atenció integral que fa front a
les diferents necessitats de les persones, incloent
alhora ajuda bàsica i suport en la inserció laboral de
dones en situació de dificultat. Aquest programa
es finança amb fons propis de la Creu Roja i s’ha
començat a desenvolupar en les 7 assemblees següents de la Creu Roja: Osona, Castelldefels, Berga, l’Anoia, Tarragona, Lleida i Girona.
Les diferents activitats de l’àmbit d’ocupació
s’han portat a terme en 26 punts de presència
i han comptat amb l’ajuda de 126 persones voluntàries (71 dones i 55 homes), que han col·
laborat amb les tasques de suport i atenció a les
persones participants dels programes d’ocupació
i dels espais de recerca de feina.
FITXA
TÈCNICA
OCUPACIÓ
Col·laboració amb
empreses dels programes
d’ocupació de la Creu
Roja a Girona
Un dels principals objectius de l’àmbit d’Ocupació de la Creu Roja és col·laborar amb el món
empresarial per tal de poder donar sortides professionals a les persones usuàries dels programes
d’ocupació. La Creu Roja a Girona ha potenciat especialment durant el 2011 la col·laboració amb
les empreses per afavorir la inclusió laboral de les persones més allunyades del mercat de treball.
Objectius
- Contribuir a la creació d’un entorn laboral més inclusiu, per afavorir la igualtat d’oportunitats i l’eliminació dels obstacles per raó de gènere, edat, procedència o condició.
- Millorar les capacitats personals i tècniques de les persones en relació a les necessitats dels llocs de treball per afavorir la inserció i manteniment en el mercat laboral.
- Reforçar la igualtat entre homes i dones a partir de la corresponsabilitat i la diversificació professional.
Deymi Ardón
Participant del programa Activa’t
a la Creu Roja a Girona
“Després de fer un curs
d’ajudant de cuina vaig
poder fer pràctiques en
un restaurant de Girona.
Això em va servir per
aplicar el que m’havien
ensenyat durant el curs,
a més de confiar més
en mi mateixa. Crec
que després d’aquesta
experiència se
m’obriran més portes i
tindré més possibilitats
de trobar feina”.
Accions
- Les empreses col·laboren creant llocs de pràctiques i facilitant la inserció laboral d’un nombre important de les persones participants en els programes
d’ocupació.
- Celebració del primer Esmorzar de Treball amb empreses col·laboradores a
l’Espai Caixa de l’Obra Social d’aquesta entitat. La jornada va servir per aprofundir en el model de col·laboració entre Creu Roja i les empreses, fonamental
per facilitar la inserció laboral de persones i col·lectius amb major dificultat
d’accés a un lloc de treball.
USUARIS
a) Formació i pràctiques no laborals
- Nombre de persones que han fet pràctiques no laborals en empreses col·
laboradores: 86
- Percentatge de persones que han realitzat pràctiques en empreses col·laboradors
sobre el total de participants: 33%
b) Empreses i inserció
- Empreses col·laboradores: 51
- Insercions laborals (contractes laborals) : 121
- Persones inserides: 100
- Percentatge de persones inserides en el mercat laboral sobre el total de participants en programes d’itineraris: 36%.
DATES
Les pràctiques es van realitzar de maig a desembre 2011.
PERSONAL
L’equip d’Ocupació de la Creu Roja a Girona està format per 4 tècniques i un total
de 7 persones voluntàries.
FINANÇADORS
- Fons Social Europeu.
- Subvencions a través del 0,7% de l’IRPF.
- Obra Social “la Caixa”
Rosa Pereira
encarregada general de
l’empresa de serveis de neteja
Serclear
“La col·laboració
amb la Creu
Roja ens permet
ajudar la gent més
necessitada i ens
aporta molt com
a persones. Fer
pràctiques en una
empresa com la
nostra és una bona
manera per millorar
les expectatives
laborals.”
44
Activitat
Les activitats del
Gabinet de Drets
Humans i Centre de
Dret Internacional
Humanitari han
arribat a un 36% més
de persones que l’any
anterior
3.1.4. Gabinet de Drets Humans
i Centre de Dret Internacional
Humanitari
Durant el 2011, la Creu Roja a Catalunya ha seguit endavant amb la seva tasca de potenciar les
accions per sensibilitzar i formar a la ciutadania
sobre els Drets Humans. D’aquesta manera, el
Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret
Internacional Humanitari (DIH) ha incrementat el seu volum d’activitat i, a través de les
seves diverses accions, ha aconseguit arribar a 33.915 persones, un 35,81% més que les
24.972 de l’any 2010. El Gabinet de Drets Humans i Centre de DIH divideix les seves activitats
en tres grans eixos d’actuació: Formació i Difusió; Estudi, Investigació i Assessorament; i
Promoció i Sensibilització.
En conjunt, el 2011 s’han realitzat 147 activitats
de difusió i sensibilització, la majoria d’elles
amb la voluntat d’acostar els Drets Humans i els
Principis i Valors Humanitaris a la ciutadania. D’altra banda, també s’han desenvolupat 34 projectes, entre els que quals destaca “Ciutat 10. El
Joc dels Drets Humans a la ciutat”, un joc per
a la sensibilització en els Drets Humans a la ciutat.
Es tracta d’un projecte transversal de proximitat
que pretén introduir els conceptes de drets i deures de la ciutadania; comprendre i analitzar les característiques d’una ciutat que respecta i garanteix
els drets de la ciutadania; conèixer els recursos
existents a les ciutats que promouen els Drets Humans; realitzar diagnòstics socials d’abast ampli i
transversal i promoure la diplomàcia humanitària.
A més a més, amb l’objectiu de difondre els Drets
Humans i el DIH arreu del territori, durant el 2011
s’ha seguit enfortint la xarxa autonòmica de promotors i referents en Principis i Valors.
Formació i difusió
El Gabinet de Drets Humans i Centre de DIH basa
una part de la seva activitat en activitats formatives entorn els drets humans. En aquesta línia,
el 2011 s’han desenvolupat 9 accions formatives entre seminaris, cursos, conferències i
tallers, amb l’objectiu de difondre els Drets Humans, el DIH i els principis fonamentals de la Creu
45
Roja, tant internament com entre el conjunt de la
ciutadania. L’activitat més destacada de l’apartat
formatiu va ser el XIVè Seminari de Dret Internacional Humanitari, celebrat els dies 24 i 25 de
novembre a Tarragona i organitzat juntament amb
la Universitat Rovira i Virgili i amb el suport de l’Institut Català Internacional per la Pau. En aquesta
edició del seminari s’han analitzat els reptes i les
qüestions d’actualitat del DIH.
Programa d’estudi, investigació i
assessorament
Cursos, formacions i seminaris més destacats
Entre els materials editats durant el 2011, destaquen:
• XIVè Seminari de Dret Internacional Humanitari amb la Universitat Rovira i Virgili: 103
participants.
• La publicació del manual de butxaca “El Dret
Internacional Humanitari: nocions bàsiques i normes fonamentals. La realitat de
la guerra i la resposta del dret”, una eina per
sensibilitzar sobre la importància de respectar i
fer respectar el DIH i acostar aquesta matèria a
la ciutadania d’una manera senzilla i atractiva.
• Formació bàsica en Drets Humans i DIH: 23
participants.
• Formació per al voluntariat de la Creu Roja
per esdevenir monitors/es del joc Ciutat 10:
20 participants.
Pel que fa a l’estudi i la investigació en matèria de
Drets Humans, el Gabinet de Drets Humans i DIH
ha seguit ampliant la seva biblioteca especialitzada en aquesta matèria, a més d’editar diversos
materials de difusió i dur a terme assessorament
sobre aquestes temàtiques.
• El butlletí “Notícies del món”, informació mensual
per estar al dia sobre els esdeveniments d’actualitat que estan relacionats amb les temàtiques
de treball de l’àmbit.
• El tríptic “Drets Humans i Dret Internacional Humanitari. Treballant per protegir la dignitat humana”.
46
Activitat
Promoció i sensibilització
Una de les tasques fonamentals del Gabinet de
Drets Humans i Centre de DIH és la promoció i
sensibilització entre la ciutadania del coneixement
i el respecte cap als Drets Humans. Amb aquest
objectiu, la Creu Roja compta amb una Xarxa de
Promotors i Referents en Principis i Valors
Humanitaris, que actualment representa un total
de 73 membres.
El 2011 s’han realitzat diverses activitats
de sensibilització, entre les quals
destaquen:
Les accions de sensibilització amb titelles creades per difondre Principis i Valors Humanitaris
als infants.
El desenvolupament territorial del projecte “Ciutat 10. El Joc dels Drets Humans a la Ciutat”.
Exhibicions de la campanya de sensibilització
“Camí cap a la pau” i de l’exposició sobre “Principis bàsics del DIH”.
Llançament de la campanya de sensibilització
“Més Drets, Més Humans” per difondre els drets
humans a través d’Internet.
Beneficiaris de les accions de sensibilització: 30.068 persones
Visitants de les exposicions: 3.774 persones
FITXA
TÈCNICA
DRETS HUMANS
Campanya “Més
Drets, Més Humans”
Les xarxes socials són una eina immillorable per a difondre idees i valors. Per això, la campanya “Més
Drets, Més Humans” utilitza Facebook per promoure la participació i la implicació de la ciutadania
en la difusió dels Drets Humans a partir d’una acció innovadora: la creació d’una aplicació viral
on els usuaris han d’escollir entre una quinzena de personatges cadascun dels quals representa
un dels drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, aconseguint sumar més
persones a aquesta iniciativa.
Objectius
- Promocionar els Drets Humans mitjançant les possibilitats que
ofereixen les xarxes socials.
Àgata Virgili
tècnica de la Creu Roja a Tarragona
“L’aplicació de Facebook
per als Drets Humans
destaca pel seu caràcter
innovador, sobretot pel
que fa al disseny dels 15
personatges associats als
diferents drets, amb què
l’usuari es pot identificar. A
Tarragona, ha tingut bona
resposta i, no només com
una iniciativa puntual, sinó
de forma permanent”.
- Divulgar el coneixement i el respecte dels Drets Humans.
- Donar a conèixer la tasca de la Creu Roja com a institució referent
en la promoció dels Drets Humans, així com les seves actuacions
i recursos.
ACCIONS - Creació d’un espai i una aplicació viral a Facebook que afavoreix
el coneixement i la difusió dels drets humans a través del joc.
Cada persona que accedeix a l’aplicació es trobarà 15 personatges, cadascun dels quals representa un dels diferents drets
que es recullen a la Declaració Universal dels Drets Humans. N’ha
d’escollir un i superar una sèrie de reptes.
- L’aplicació consta d’elements lúdics i d’eines que permeten compartir amb les amistats de Facebook continguts relacionats amb
la campanya i consultar el suport que ha rebut cadascun dels
personatges (i dels Drets Humans associats) per part del conjunt
dels usuaris.
Adrià Grajera
voluntari de la Campanya
“Més drets, Més Humans”
Participants
1.160 participants
Dates
L’aplicació es va posar en marxa pocs dies abans del 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans i continua activa actualment
PERSONAL Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari.
FINANÇADORS
Creu Roja.
ESPAI WEB https://apps.facebook.com/mesdretsmeshumans/
“El que buscàvem utilitzant
el Facebook com a eina de
difusió era el boca a boca i
intentar crear en el dia a dia
de les persones la presència
del compromís i la
solidaritat. Es tracta d’arribar
també a un públic més
juvenil, al qual és més difícil
d’accedir i, per això, vam
considerar que, donant-li
més importància al disseny
i a l’originalitat, rebríem una
major resposta.”
48
Activitat
3.2. Salvar vides i donar suport a la recuperació
de crisis i desastres
La Creu Roja té els seus orígens en la voluntat de
salvar vides i evitar el patiment de les persones.
Sota aquest principi, la institució continua actuant
avui dia tant a casa nostra, a través de l’acció i la
prevenció de tot tipus d’activitats i emergències,
com arreu del món, responent per prevenir i actuar
contra desastres naturals i crisis humanitàries.
3.2.1. Socors i emergències
L’actuació en Socors i Emergències de la Creu Roja
a Catalunya ha arribat durant el 2011 a 168.946
persones a través d’un total de 22.159 intervencions. Les diferents accions es desenvolupen
al voltant de tres eixos: Serveis Preventius Terrestres i Aquàtics, Salvament Marítim i Intervenció en
Emergències. A banda d’aquests principals eixos,
pel que fa als socors i emergències, la Creu Roja
també realitza serveis de transport sociosanitari, 2.638 durant l’any 2011.
En matèria de socors i emergències, del 2011
destaca l’acord al qual han arribat la Creu
Roja i la Direcció General de Protecció Civil
de la Generalitat de Catalunya, a través del
qual la institució humanitària s’ha integrat al sistema català de gestió de les emergències. Això
significa que la Creu Roja participa en les actuacions d’emergència en cas d’incendis, inundacions
o nevades, entre altres situacions. Integrada en el
grup logístic, que garanteix els serveis bàsics de
les persones afectades per emergències i dóna
suport als altres cossos operatius, durant el 2011
s’han dut a terme ja les primeres actuacions coordinades en gestió i prevenció d’emergències, com
ara les operacions pels incendis forestals del període estival. Amb aquest acord, la Creu Roja posa
també a disposició de la Generalitat recursos propis de l’entitat com ara els Equips de Resposta
Immediata en Emergències (ERIE), el Centre de
Coordinació i prop de 1.500 persones voluntàries
de les quatre demarcacions catalanes.
Pel que fa a l’evolució de les dades d’accions
de socors i emergències, durant el 2011 ha augmentat el nombre de persones ateses en la cobertura sociosanitària i les accions preventives
que es realitzen a les platges. D’altra banda, ha
disminuït considerablement el nombre de serveis efectuats i persones ateses en intervenci-
ons d’emergències a causa del menor nombre
de casos d’aquest tipus.
Serveis preventius terrestres i aquàtics
Un dels principals àmbits d’actuació de socors i
emergències és la cobertura sociosanitària d’esdeveniments esportius, culturals, festes majors,
etc. En aquestes grans concentracions de gent, la
Creu Roja activa els serveis preventius terrestres,
per tal d’evitar situacions de risc i fer les intervencions sanitàries que siguin necessàries. El 2011 la
Creu Roja ha realitzat 10.437 serveis terrestres, donant atenció a 27.751 persones.
La Creu Roja també realitza atenció sociosanitària en serveis preventius aquàtics, la majoria dels
quals es fan a l’estiu i a les platges. En la cobertura
d’un centenar de platges durant l’estiu del 2011,
l’entitat ha atès a 41.764 persones en les diverses assistències del servei de vigilància, prevenció i salvament de les platges. A aquesta xifra, cal
sumar-hi les accions preventives en forma d’avisos a banyistes i embarcacions, que han arribat
a 96.231 persones i que es fan amb l’objectiu
d’evitar conductes de risc. Aquests avisos han
augmentat un 35 % respecte a l’estiu del 2010,
seguint la línia estratègica de l’entitat d’incidir en la
prevenció per evitar accidents.
La taula següent mostra el volum de l’activitat dels serveis preventius terrestres i aquàtics:
TERRESTRES
Serveis
Persones ateses
Actes esportius
4.275
12.231
Espectacles i concerts
1.148
3.945
Actes culturals i socials
2.929
6.550
Festes locals i patronals
2.085
5.025
10.437
27.751
Serveis
Persones ateses
9.148
41.371
96.231
85
152
1.942
241
11.175
137.995
59
TOTAL
AQUÀTICS
Assistències del servei de vigilància, prevenció i
salvament a les platges
Mesures preventives del servei de platges (avisos)
Proves nàutiques i esportives
Piscines i aigües interiors
TOTAL
Exercicis d’ensinistrament
Salvament Marítim
Intervenció en emergències
Dins del programa de Salvament Marítim, la Creu
Roja ha atès 148 persones en 502 intervencions. Aquest programa, que consisteix en tasques de salvaguarda de la vida humana al mar i
de lluita contra la contaminació marítima i costanera, es desenvolupa mitjançant un conveni amb
la Societat de Salvament i Seguretat Marítima
(SASEMAR). A través d’aquest conveni, la Creu
Roja gestiona 5 embarcacions a la costa catalana,
operatives les 24 hores al dia i els 365 dies l’any.
A més, la institució compta també amb 3 embarcacions pròpies.
Durant el 2011, a través de les intervencions en
emergències de la Creu Roja a Catalunya s’ha atès
414 persones en 45 intervencions diferents. La
xifra suposa una disminució respecte l’any anterior perquè el 2011 han disminuït considerablement
les situacions d’emergència que obliguen a activar
aquesta mena de recursos.
Per fer front a catàstrofes naturals, accidents,
desaparicions... la Creu Roja compta amb dos
Equips de Resposta Immediata en Emergències (ERIE): el d’Intervenció Psicosocial,
que dóna atenció immediata a persones damnificades en situacions d’emergència, i el de
49
50
Activitat
La prevenció és
la millor manera
d’evitar accidents.
Seguint aquesta
línia, les mesures
de prevenció en la
cobertura de platges
han augmentat un
35% respecte l’estiu
del 2010
Rastreig i Recerca amb Gossos, especialitzat en
la tasca de localització de persones desaparegudes amb gossos ensinistrats. A més, l’ERIE
d’Alberg Provisional, centrat en l’allotjament de
persones afectades per catàstrofes, es troba en
procés d’homologació.
L’ERIE d’Intervenció Psicosocial ha dut a terme 5
actuacions d’emergència durant el 2011. Format
per un equip de més de 200 persones professionals de la psicologia, medicina, infermeria, treball social i socorrisme, aquest ERIE s’ha activat,
per exemple, en motiu del terratrèmol de Llorca
(Múrcia), per l’ensorrament d’un edifici a Santa
Coloma de Gramenet o per l’ofegament d’una
persona a la platja de Tarragona.
A part d’aquestes actuacions, els ERIE treballen durant tot l’any portant a terme formació i participant
en diversos simulacres d’emergència per a millorar
la preparació de cara a les situacions reals.
Per a l’actuació en casos d’emergències, també
cal destacar que la Creu Roja compta amb un
Magatzem d’Emergències i Acció Humanitària Internacional. Aquest espai, ubicat a l’Anoia,
permet donar servei tant a les emergències de Catalunya com a les accions d’ajuda humanitària en
BARCELONA
Programa
GIRONA
l’àmbit internacional. A part d’aquest magatzem
autonòmic, la Creu Roja es va dotar el 2011 de
4 magatzem territorials (1 per demarcació), per
oferir una resposta ràpida arreu del territori.
LLEIDA
TARRAGONA
CATALUNYA*
Serveis
Persones
ateses
Serveis
Persones
ateses
Serveis
Persones
ateses
Serveis
Persones
ateses
Serveis
Persones
ateses
24
309
5
58
1
2
5
36
45
414
Serveis
preventius
terrestres
6.656
20.409
1.361
3.128
473
2.592 10.437
27.751
Serveis
preventius
aquàtics
(assistències) 2
3.430
7.950
3.638
24.287
4.107
9.527 11.175
41.764
41.451
26.265
28.515
266
123
135
6
101
19
502
148
2.085
193
64
268
2.638
10.376
72.327
5.139
53.937
474
Intervenció en
emergències
Serveis
preventius
aquàtics
(mesures
preventives)
Salvament
marítim
Transport
Sociosanitari*3
Total
1.211 1.809
1.277 6.022
96.231
40.957 22.159 168.946
* Les dades de serveis i persones ateses arreu de Catalunya inclouen serveis gestionats des de la pròpia oficina autonòmica, a més dels realitzats per les assemblees de cada demarcació.
*2
n el cas del servei de cobertura de platges, els serveis equivalen al nombre de platges que compten amb la cobertura
E
de la Creu Roja, multiplicat pels dies de durada del dispositiu.
*3
Els serveis de transport sociosanitari són unipersonals.
FITXA
TÈCNICA
SOCORS I EMERGÈNCIES
Actuació de l’ERIE
d’Intervenció
Psicosocial a Llorca
La Creu Roja a Catalunya va respondre al terratrèmol de l’11 de maig del 2011 a Llorca enviant
a la zona afectada el seu ERIE (Equip de Resposta Immediata en Emergències) d’Intervenció
Psicosocial, especialitzat en el suport emocional i psicològic a les persones damnificades per
aquesta mena de desastres. D’altra banda, una delegació formada per dues persones de
l’àmbit de Salut, Socors i Emergències i tres membres de Protecció Civil de la Generalitat es
va desplaçar també a Llorca per estudiar l’actuació dels diversos cossos d’emergència amb
l’objectiu de preparar-se davant d’una eventual situació d’aquest tipus a Catalunya.
Objectius
- Assistència emocional i psicosocial a les persones afectades pel
terratrèmol i als seus familiars.
- Actuar de manera coordinada amb la resta de cossos d’emergència.
- Realitzar tasques d’observació i estudiar l’actuació i coordinació
dels cossos d’emergència sobre la zona afectada pel terratrèmol.
- Analitzar els protocols d’emergència per tal de millorar la preparació
dels equips d’emergència catalans davant d’una eventual situació
d’aquest tipus a Catalunya.
Araceli Oton
voluntària, psicòloga i referent de l’ERIE
Psicosocial a la demarcació de Tarragona:
“A les persones afectades
els preocupa saber quan
podran recuperar la
normalitat i nosaltres els
anem facilitant informació.
També facilitem que aflorin
els seus sentiments, ja que,
una vegada estan cobertes
les seves necessitats
sanitàries i bàsiques, surt
tota la part emocional.
Molta gent pateix por,
ansietat, inseguretat...”
Accions
- Intervencions psicosocials a les persones damnificades.
- Suport en activitats d’animació infantil al campament d’afectats.
- Acompanyaments per a la reagrupació familiar de persones dels
campaments a domicilis de familiars.
- Col·laboració en les accions logístiques per millorar les condicions
d’alberg per les persones afectades.
- Estudi i avaluació de l’actuació dels cossos d’emergència.
USUARIS
6.000 persones ateses al dia (entre tots els equips d’emergència de
la Creu Roja d’arreu de l’Estat).
LLOC DE REALITZACIÓ
Llorca (Múrcia)
DATES
-ERIE d’intervenció psicosocial: del 16 al 20 de maig.
-Delegació de la Creu Roja i Direcció General Protecció Civil: del 13
al 15 de maig.
PERSONAL
- ERIE d’intervenció psicosocial format per 16 membres.
- 2 membres de la Creu Roja a Catalunya i 3 de la Direcció General
de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya
Finançadors
Fons propis de la Creu Roja.
Jordi Roura
“Vam donar suport als
campaments d’assistència
que es van muntar, sobretot
suport psicològic a tots
aquells que, per exemple,
havien perdut familiars. Es
van formar cues per entrar
i vam detectar que el que
més hi havia era mainada,
així que es va crear un
campament destinat només
als nens i nenes.”
voluntari de l’ERIE d’Intervenció
Psicosocial al terratrèmol de Llorca
52
Activitat
La Creu Roja a
Catalunya ha
actuat el 2011 en
resposta a situacions
d’emergència i en
projectes d’acció
humanitària
sostinguda a països
com Líbia, Costa
d’Ivori, Kenya,
Djibouti, Níger o Haití
3.2.2. Cooperació
internacional
L’actuació humanitària de la Creu Roja té un abast
internacional per tal d’atendre les persones més
necessitades siguin on siguin. Amb aquest objectiu, la Creu Roja a Catalunya, en col·laboració amb
d’altres Societats Nacionals de la Creu Roja i de la
Mitja Lluna Roja, actua en matèria de cooperació
internacional en els següents camps d’intervenció:
- L’acció humanitària i d’emergències.
- La cooperació al desenvolupament.
- Acció local, sensibilització i educació per al
desenvolupament.
Durant el 2011, l’àmbit de Cooperació Internacional
de la Creu Roja ha atès un total de 173.342 persones, cosa que suposa un significatiu descens
respecte a les persones ateses el 2010 en aquesta
àrea. Això s’explica, en bona mesura, per la disminució dels recursos públics que afecten tots els
camps d’intervenció de la cooperació internacional.
Malgrat tot, l’àmbit de Cooperació Internacional de
la Creu Roja a Catalunya ha seguit rebent fons de
les entitats i organismes següents durant el 2011:
• Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de Catalunya.
• Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
(FCCD).
• Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i
Girona.
• Els ajuntaments de les localitats següents: Abrera,
Badalona, Barcelona, Calella, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Girona, L’Hospitalet
de Llobregat, Igualada, Lleida, Manresa, Martorell,
Mataró, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Palafrugell, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Celoni, Sant Feliu
de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant
Sadurní d’Anoia, Tarragona, Terrassa, Vilafranca
del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
• Les empreses i entitats privades següents: Fundació “la Caixa”, Obra Social d’UNNIM, Laboratoris Esteve, Abertis, Frigicoll, Nissan, Softonic,
Sony, Ricoh, Novartis, Nestlé, Panasonic, Lottusse, Kao, Lab Ferrer i Port de Barcelona.
L’acció humanitària i d’emergències
L’àmbit de Cooperació Internacional de la Creu
Roja està preparat per donar resposta de manera ràpida i eficaç a les situacions d’emergència
que es produeixin en qualsevol lloc del món. Per
poder atendre les persones damnificades per catàstrofes naturals o per conflictes armats, la Creu
53
Roja a Catalunya compta amb el Centre Logístic
d’Acció Humanitària i Emergències, situat a
la comarca de l’Anoia i especialitzat en material
d’alberg i aixopluc. A més, la Creu Roja disposa
del Centre Logístic, que està situat al Port de
Barcelona i consta d’un magatzem preparat per
donar resposta a situacions d’emergència amb
estructures d’allotjament progressiu.
Resposta a situacions d’emergència internacional i enviaments d’ajuda humanitària
Durant el 2011, la Creu Roja a Catalunya ha respost a 4 situacions d’emergència internacional. Així, s’ha actuat en les crides humanitàries
de la Federació Internacional de la Creu Roja i de
la Mitja Lluna Roja i s’han efectuat enviaments de
material d’alberg i aixopluc, en el marc del Conveni d’Acció Humanitària de la Creu Roja i l’ACCD.
a) Resposta davant de la crisi social al Nord
d’Àfrica i el Pròxim Orient.
Aquesta intervenció es va emmarcar dins de la
crida realitzada per la Federació Internacional de
la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICRMLR), a
partir de les demandes de la Mitja Lluna Roja Tunisiana (MLRT) i la Mitja Lluna Roja Egípcia (MLRE).
Es va demanar suport en tasques d’ajuda humanitària a causa de les mobilitzacions massives de
població des de Líbia cap a les fronteres de Tunísia i Egipte, que van ocasionar aglomeracions de
persones afectades amb necessitats d’aixopluc,
mèdiques i psicològiques.
Es va realitzar un enviament de material humanitari format pels articles següents: 5.000 mantes,
2.000 tendals de plàstic i 1.000 kits de cuina.
L’enviament va beneficiar prop de 5.000 persones
i aproximadament 1.000 famílies desemparades a
la frontera de Líbia amb Tunísia.
b) Resposta davant de la violència social
després de les eleccions presidencials a
Costa d’Ivori.
A través d’una crida de la FICR, a partir de la demanda feta per la Creu Roja a Costa d’Ivori (CRCM) i la
Creu Roja a Libèria (CRL), es va fer un enviament de
material d’alberg i aixopluc per atendre els milers de
persones mobilitzades dins de Costa d’Ivori i cap als
països limítrofs a causa d’una situació de violència
postelectoral. L’enviament va constar de 5.000 mantes, 2.000 tendals de plàstic, 1.000 kits d’higiene i
2.000 bidons d’aigua, que van beneficiar 2.000 famílies, cosa que representa prop de 10.000 persones.
54
Activitat
El 2011 s’han seguit
realitzant 17 projectes
de cooperació per al
desenvolupament a
Etiòpia, Moçambic,
Bolívia i Equador
c) Assistència humanitària a la població afectada per la sequera a la Banya d’Àfrica (Kenya i Djibouti)
L’objectiu general d’aquesta intervenció va ser donar assistència humanitària a la població directament afectada per la sequera mitjançant la distribució de béns alimentaris, no alimentaris i accions
d’aigua i sanejament. A Djibouti, la intervenció va
consistir en la compra i distribució de 600 tones
de béns alimentaris (arròs i sucre) per a 6.500
famílies (32.500 persones) tant de zones rurals
com urbanes. A Kenya, la intervenció va consistir,
d’una banda, en la distribució de béns alimentaris
i no alimentaris; i, de l’altra, en activitats d’aigua i
sanejament com ara la construcció i rehabilitació
de pous i la formació per al manteniment de les
infraestructures construïdes.
d) Operació de la unitat d’emergències de
cures bàsiques en salut al camp de refugiats de Dadaab (Kenya).
Davant de la greu situació humanitària de les persones refugiades a Dadaab, es va fer un enviament per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques
de salut. Es va proveir de material de cures bàsiques a 30.000 persones. Les principals activitats
dutes a terme van ser l’atenció en salut a les persones refugiades -amb atenció especial als grups
més vulnerables-, la implementació d’un sistema
de vigilància epidemiològica, la implementació
d’activitats de promoció de la salut i la prevenció
de malalties.
Projectes d’acció humanitària sostinguda
A part de la resposta a les situacions d’emergència, la Creu Roja també ha executat els dos projectes següents d’acció humanitària sostinguda
durant el 2011.
a) Projecte d’ajuda alimentària per donar suport al tractament i prevenció de la malnutrició infantil al Níger
Des de 2010, es porta a terme al Níger un projecte
d’ajuda alimentària per donar suport al tractament
i prevenció de la malnutrició infantil d’aquest país,
amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”. El
projecte millora la capacitat d’atenció i tractament
de la malnutrició infantil dels centres de salut in-
tegral i de les comunitats, especialment pel que
fa a les dones embarassades i els lactants de les
regions de Tahoua i Maradi.
- Sectors d’intervenció:
b) Projecte d’allotjaments progressius
• Salut tradicional indígena.
Amb el suport de la Fundació “la Caixa”, la Creu
Roja ha continuat endavant amb el projecte d’allotjaments progressius a la regió de Leogane a Haití,
per a la població afectada pel terratrèmol del 2010.
L’actuació de 2011 ha beneficiat un total de 3.315
persones a partir de la construcció de 856 allotjaments progressius a les comunitats de Bongnotte, Chateau, Nan-Bassin i Mapou-Buissoniere.
• Seguretat alimentària.
D’altra banda, amb el suport de l’ACCD, el Port de
Barcelona i la Fundació Logística Justa, el 2011
s’han emmagatzemat al Centre Logístic de la Creu
Roja al Port de Barcelona 150 estructures d’allotjament progressiu amb la finalitat de cobrir ràpidament les necessitats d’aixopluc de la població que
es pugui veure afectada per un desastre.
La cooperació per al
desenvolupament
Per tal de lluitar contra les desigualtats entre Nord i
Sud i millorar les condicions de vida de les persones
vulnerables d’altres països, la Creu Roja duu a terme diversos programes de cooperació al desenvolupament. Aquests programes busquen implicar les
comunitats locals en el desenvolupament del projecte i tenen un caràcter durador i estable. A més, la
Creu Roja a Catalunya concentra estratègicament
els seus projectes de cooperació al desenvolupament en països concrets, per augmentar l’impacte
de les seves accions, treballant sempre amb la Societat Nacional corresponent.
Durant el 2011, la Creu Roja a Catalunya ha continuat desenvolupant projectes per al desenvolupament als 4 països següents de l’Amèrica Llatina i l’Àfrica: l’Equador, Bolívia, Moçambic i
Etiòpia. A continuació, es resumeixen els recursos i l’abast d’aquestes accions.
- Delegats/ades internacionals: 8 (2 a Etiòpia,
3 a l’Equador, 2 a Moçambic i 1 a Bolívia).
- Projectes executats: 17.
- Població beneficiària: 45.643 persones.
- Societats Nacionals de la Creu Roja col·
laboradores: Equador, Bolívia, Moçambic i
Etiòpia.
• Salut.
• Medi ambient.
• Desenvolupament productiu.
• Desenvolupament integral.
• Desenvolupament institucional.
A continuació, s’expliquen alguns dels principals
sectors en què la Creu Roja a Catalunya està treballant en diferents països:
- Seguretat alimentària a Etiòpia: La Creu Roja
duu a terme una intervenció centrada en la millora de la capacitat agrícola i ramadera per tal de
reduir la inseguretat alimentària, mitjançant la formació i proporcionant les matèries necessàries
(eines i llavors resistents al clima, animals sans,
etc). Alhora, ha donat suport per a la construcció
d’estructures per tal de fer front a la degradació
del medi ambient, tant pel que fa als recursos
hídrics com a l’esgotament del sòl.
- Prevenció de desastres a Bolívia: La tasca de
la Creu Roja a Bolívia cerca la disminució de la
vulnerabilitat dels habitants de les subconques
del riu Piraí, mitjançant les tres línies estratègiques de desenvolupament següents: sostenibilitat ambiental, enfortiment de capacitats productives i comercials orientades al desenvolupament
humà sostenible i de forma transversal i enfortiment del teixit social.
- Salut tradicional indígena a l’Equador: La
Creu Roja treballa en la millora de les condicions
de vida i l’enfortiment de la identitat de la població andina de l’Equador, a través de la difusió
i reforç de les pràctiques interculturals en Salut
Ancestral.
- Salut a Moçambic: Es treballa en el desenvolupament de les capacitats comunitàries en les
àrees de salut, VIH/SIDA, menors en situació de
vulnerabilitat, gent gran i dones caps de família.
Alhora, es cerca la generació d’ingressos de la
comunitat beneficiària per tal de fer una intervenció sostenible en el temps.
55
56
Número de projectes per països
Activitat
•P
resentació i seguiment de projectes de desenvolupament.
6
•D
inamització de campanyes, recursos i accions
de sensibilització.
5
4
•P
articipació als Consells Municipals de cooperació.
•P
articipació en fires de solidaritat.
2
•S
uport a campanyes d’acció humanitària.
•F
ormació i altres iniciatives locals.
Equador
Bolívia
Moçambic
Etiòpia
Distribució de projectes per sectors
6%
“Acció humanitària: una resposta coordinada”
L’exposició convida a conèixer el recorregut de
l’Acció Humanitària, des del moment en què es
produeix un desastre fins a l’ajut que reben les
persones damnificades.
6%
34%
23%
6%
Pel que fa a l’educació per al desenvolupament,
durant el 2011 s’han realitzat activitats de difusió i
sensibilització en les quals hi han participat 12.533
persones. Aquestes accions són les següents:
7%
18%
Institucional
Mediambient
Salut
Productiu
Salut tradicional indígena
Integral
Seguretat alimentària
La sensibilització i l’educació per al
desenvolupament
A banda de l’acció humanitària i dels projectes en
d’altres països del món, l’àmbit de Cooperació Internacional també treballa a Catalunya a través de
l’acció local i l’educació per al desenvolupament
amb l’objectiu de promoure la justícia social i el
canvi, a través de la comprensió, empatia i solidaritat amb les formes de vida experimentades per
societats diferents a la nostra.
La xarxa local de la Creu Roja a Catalunya, present a més de 100 poblacions, ha participat durant el 2011 en les següents accions relacionades
amb la cooperació internacional:
“Pobles Harmonia, alternatives indígenes en
un món global”
S’ha seguit promovent aquesta campanya, una
iniciativa per apropar a la població catalana la cosmovisió dels pobles indígenes de l’Equador i Bolívia (www.poblesharmonia.org). Durant el 2011, ha
estat a les ciutats de Lleida, Tarragona, Girona i
Cornellà de Llobregat, on s’han realitzat diverses
activitats i visites guiades a l’exposició, així com
cinefòrums amb el documental de la campanya.
“Africa anem al gra!!”
Aquesta campanya, centrada en els problemes
d’inseguretat alimentària a l’Àfrica, consta d’una
exposició itinerant, que, durant el 2011, ha visitat
els municipis de Barcelona i Palafrugell. La campanya forma part del catàleg d’accions de sensibilització que la Diputació de Barcelona ofereix
als ajuntaments i consta del web www.africalgra.
creuroja.org.
A més de les exposicions mencionades anteriorment, els grups de voluntariat de Cooperació de les
assemblees locals de Creu Roja han estat desenvolupant diferents activitats de sensibilització, com
ara cicles de cinefòrums, exposicions de fotografies, participació en fires de solidaritat, conferències i
xerrades, entre d’altres activitats de sensibilització.
FITXA
TÈCNICA
COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Exposició “Acció
Humanitària, una
resposta coordinada”
Per tal que la població pugui conèixer com respon la Creu Roja a situacions d’emergència
internacional, la Creu Roja ha organitzat l’exposició “Acció Humanitària, una resposta coordinada”,
una mostra itinerant que repassa el recorregut dels enviaments humanitaris des que es produeix un
desastre o situació d’emergència fins que l’ajuda arriba a les persones damnificades.
Beatriz García
Objectius
- Mostrar tot el recorregut que fa l’acció humanitària internacional
de la Creu Roja, des que es produeix un desastre o situació
d’emergència fins que el material d’ajuda arriba a les persones
damnificades.
voluntària de Cooperació Internacional
de la Creu Roja a Barcelona
1.003 visitants.
“Hem tingut més demanda
per muntar aquesta
exposició que d’altres. La
gent no coneix el recorregut
de l’acció humanitària i
ens fa moltes preguntes.
No entenen, per exemple,
on van a parar els diners
de les seves donacions. Si
ho expliques clarament ho
entenen i, alhora, també es
genera més confiança”.
LLOC DE REALITZACIÓ
Montserrat Ferrer
Inaugurada al Service Center de la Zona d’Activitats Logístiques
(ZAL) del Port de Barcelona i organitzada a 4 localitzacions més
d’arreu de Catalunya.
tècnica de la Creu Roja a
L’Hospitalet de Llobregat
Accions
- Muntatge de l’exposició a l’assemblea comarcal de l’Anoia i a les
locals de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Sabadell.
- Realització d’un vídeo que explica el circuit de l’acció
humanitària de la Creu Roja per acompanyar els continguts de
l’exposició.
PARTICIPANTS
DATES
Des del 13 d’abril de 2011 (inauguració) fins a l’actualitat.
PERSONAL
Exposició organitzada arreu del territori per personal voluntari i
tècnic de diverses assemblees locals i comarcals de la Creu Roja.
FINANÇADORS
Suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD) i col·laboració de la Fundació Logística Justa del Port de
Barcelona.
“Durant les Festes de
Primavera, els nens i nenes
van jugar amb els jocs que
acompanyaven l’exposició
al Parc de Can Boixeres
i van anar entenent com
funciona l’acció humanitària.
També vam muntar
l’exposició al novembre
a l’Espai L’Harmonia de
L’Hospitalet i els adults ens
preguntaven sovint per què
és millor donar diners que
materials en espècie”.
58
3.3. Possibilitar una vida sana i segura
Activitat
La Creu Roja entén que la millor manera d’evitar
el patiment de les persones és la prevenció en
l’àmbit de la salut i benestar social. Adquirir uns
hàbits saludables i promoure de la salut, ja des de
la infantesa, és el millor camí per mantenir una vida
autònoma i independent.
3.3.1. Salut
Al costat de les accions de socors i emergències,
que garanteixen l’atenció sociosanitària a les persones que ho necessiten, la Creu Roja també promou accions per promoure la salut com la millor
manera de garantir el benestar de les persones.
En els últims temps, la institució humanitària
ha anat prenent cada vegada un paper més
actiu en la promoció de la salut de les persones, a través de diverses campanyes de sensibilització.
Els objectius de les accions de promoció de la salut de la Creu Roja són els següents:
-Promoure hàbits i estils de vida saludables entre la població general i els propis membres de
la institució, amb especial atenció als col·lectius
específics més vulnerables.
-Actuar com a entitat referent en la promoció de la
salut i la prevenció.
-Desenvolupar la figura del voluntari de la Creu
Roja com a Agent de Salut.
Per tal de portar a terme aquesta tasca, la Creu
Roja desenvolupa diverses activitats de prevenció
de la salut. Les 8.653 intervencions de prevenció de la salut han arribat el 2011 a 36.015
persones, un 40,22 % més que l’any 2010. El
quadre següent mostra el nombre de beneficiaris
i el nombre d’intervencions sobre salut per tipus
de campanya.
Persones
ateses
Intervencions
Prevenció d’accidents
4.861
237
Prevenció de malalties
no transmissibles
3.460
340
Prevenció de malalties
transmissibles
5.434
401
Promoció de la salut
22.260
7675
Total
36.015
8653
Les accions de
promoció de la salut
busquen garantir
el benestar de les
persones per poder
mantenir una
vida autònoma i
independent
Així, el 2011 s’han dut a terme campanyes com
“Prevenir és viure”, que inclou accions per a la
prevenció d’accidents a la llar i en espais d’oci,
accidents de trànsit, incidents propis dels mesos
d’estiu a les platges o d’altres àmbits de lleure, etc. També es realitzen campanyes contra la
transmissió de malalties emergents i reemergents
(VIH, hepatitis...) i d’altres d’específiques per la
celebració de Dies Mundials vinculats a algunes
malalties o campanyes en favor de l’envelliment
saludable de la gent gran.
Dins dels programes de promoció de la salut entre
les persones en situació de vulnerabilitat, es desenvolupa a Barcelona el projecte Unitat Mòbil de
Salut. Aquest dispositiu consta d’un vehicle polivalent, adaptat i amb personal format, per dur a
terme diferents activitats al carrer, entre les quals
figuren: assessorament, informació i suport en
matèria de promoció i prevenció de la salut amb
diferents col·lectius en risc, amb especial atenció
a dones treballadores del sexe.
D’altra banda, la Creu Roja col·labora també estretament amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya en diverses accions que, al llarg de l’any,
promouen la donació de sang entre la ciutadania.
A part de les campanyes de sensibilització, l’àmbit de salut també promou la figura del voluntariat
com a Agent de Salut. Aquesta idea consisteix en
formar les persones voluntàries de la Creu Roja
com a promotors de salut, formant-los per a l’autogestió de la seva salut, així com per contribuir a
millorar la de la seva comunitat.
FITXA
TÈCNICA
SALUT
Campanyes de
prevenció de
malalties emergents
i reemergents
El 2011, s’han incrementat al territori català les accions en favor de la prevenció i sensibilització
sobre malalties emergents i reemergents com ara l’hepatitis, el VIH, la tuberculosi, etc. Per tal
de conscienciar la població al llarg de l’any, es duen a terme jornades, xerrades, tallers i altres
activitats de prevenció per contribuir a evitar i detectar les malalties amb major prevalença al
nostre territori.
Objectius
- Sensibilitzar la població sobre el risc de contraure determinades
malalties.
Enric Amat
tècnic de la Creu Roja al Baix
Llobregat Nord
“Treballem en un projecte
que va destinat a les
dones recluses de Brians
1. Es fan tallers sobre
infància, discapacitat,
autoestima, relació de
mares i fills, sexualitat,
drogodependència… També
es fan sortides perquè les
dones posin en pràctica
tot el que han estat veient.
L’objectiu és facilitar que les
dones puguin ser voluntàries
dins del centre penitenciari.”
-Promocionar hàbits de vida saludables i sense riscos.
Accions
- Jornada d’informació sobre les Hepatitis A, B i C i de detecció
de l’Hepatitis C
- Jornades de prevenció del VIH.
- Projecte de promoció de la salut i del VIH amb dones recluses.
- Campanyes de prevenció de malalties reemergents (tuberculosi,
VPH, malalties associades a viatges...)
Usuaris/àries
401 accions arreu de Catalunya sobre la prevenció de malalties
transmissibles amb 5.434 usuaris atesos.
Lloc de realització
Arreu de Catalunya.
Rosa Maria Noguer
Personal
voluntària de la Creu Roja
en l’àmbit de la salut
Voluntaris i voluntàries ‘Agents de Salut’.
Finançadors
Fons propis de la Creu Roja.
“A través de les
campanyes de
sensibilització, la Creu
Roja mostra que està al
dia del que passa al nostre
voltant. Amb la campanya
de l’Hepatitis A, B i C, hem
vist que una bona manera
d’informar i sensibilitzar
és donar l’oportunitat de
fer-se la prova i obtenir els
resultats al moment.”
60
Activitat
114.002 persones,
un 23% més que el
2010, han participat
durant el 2011 en les
diverses activitats de
Creu Roja Joventut.
4.067 voluntaris
i voluntàries han
ajudat a dur a termes
tots aquest projectes
3.3.2. Creu Roja Joventut
Programes i projectes
Des del 1922, Creu Roja Joventut (CRJ) és l’associació juvenil de la Creu Roja. Actualment, CRJ compta a Catalunya amb 4.067 voluntaris i voluntàries que tenen entre els seus objectius promoure
els drets humans, treballar per la inclusió social en
la infància, defensar i protegir el medi ambient o bé
fomentar una educació integral per la salut i uns hàbits de vida saludables. Tot això, es realitza a través
de la formació i la participació activa del voluntariat,
el treball en equip i la voluntat d’incidir en la societat
per fomentar una ciutadania crítica i transformadora.
Educació per al desenvolupament i la cooperació internacional
Durant aquest 2011, CRJ ha seguit promovent
i potenciant el voluntariat entre els joves de Catalunya. En aquesta línia, el mes d’octubre es va
posar en marxa la campanya “XQT’AGRADA”.
En col·laboració amb la Fundació “la Caixa”,
aquesta acció formativa forma part d’una campanya estatal per fomentar la participació de la
joventut en els projectes de Creu Roja Joventut.
Durant el període en què es va dur a terme la
campanya, entre principis d’octubre i mitjans de
novembre de 2011, prop de 150 persones es
van incorporar al voluntariat de Creu Roja Joventut arreu de Catalunya.
El 2011, les activitats organitzades per Creu Roja
Joventut han arribat a un total de 114.002 persones, xifra que suposa un increment del 22,59% respecte l’any anterior. Aquest augment es justifica per
l’augment dels participants i les persones ateses en
la majoria de les àrees d’intervenció de CRJ.
CRJ té entre els seus objectius la promoció i la
difusió dels Drets Humans, els drets de la infància,
la cultura de la pau, la tolerància i el respecte a la
diversitat. Per tal de complir amb aquesta finalitat,
els programes d’educació per al desenvolupament i la cooperació internacional promouen campanyes de sensibilització, que en alguns casos es
desenvolupen conjuntament amb d’altres àmbits
d’actuació de la Creu Roja. En aquestes activitats,
hi han participat 4.669 persones el 2011.
Educació i sensibilització mediambiental
Entre els objectius de CRJ, també hi figura la defensa i la protecció del medi ambient a través de
l’educació i la sostenibilitat mediambiental. Per
això, es duen a terme programes i activitats sobre
temàtiques com ara l’estalvi energètic, la biodiversitat o la reducció de residus. El 2011, les accions
en educació i sensibilització mediambiental han
augmentat respecte el 2010 i han comptat amb la
participació de 26.712 persones.
Intervenció i inclusió social
Amb els programes d’intervenció i inclusió social,
CRJ treballa en favor de la infància i la joventut més
vulnerable. En els darrers anys, l’impacte de la crisi
ha provocat un augment de la pobresa infantil, un fe-
61
nomen que, no només es concreta en la falta de cobertura de les necessitats més bàsiques sinó també
en les mancances en d’altres necessitats dels menors. En aquest sentit, el primer estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja (juliol de 2011)
revelava que gairebé un terç de les famílies no es
poden permetre donar com a mínim un cop al dia ni
carn, pollastre ni peix als seus fills. Un 25% tampoc
no pot costejar el menjador escolar, un 31% tampoc
no té llibres adequats a la seva edat i un 30% no disposa da de dos parells de sabates adequats.
A banda de mancances en les necessitats més
bàsiques, l’estudi de la Creu Roja també posa
de manifest que prop de la meitat de les famílies enquestades no compten amb materials d’oci
perquè els seus fills i filles juguin a l’aire lliure (bicicletes, patins, etc.) i que un 13% tampoc no en té
perquè juguin dins de la llar.
Davant d’aquesta situació, CRJ ha reforçat durant
els darrers anys la Campanya de Joguines, amb
què any rere any pretén garantir que els infants de
les famílies més vulnerables no es quedin sense joguina el Dia de Reis. A més a més, coincidint amb
la recollida de joguines entre la ciutadania i les empreses, es desenvolupa una campanya sobre el valor educatiu del joc, que, en l’edició 2010-2011, va
portar per lema “Juguem-hi! Els drets dels infants,
el deure dels adults”. En la campanya 2010-2011,
CRJ ha recollit joguines per a 14.139 infants,
un 20,46% més que el 2010 i un 90,32% més
que el 2009, quan els efectes de la crisi es començaven a deixar notar a Catalunya.
En el marc dels projectes d’intervenció i inclusió
social, CRJ també porta a terme el programa
Infància Hospitalitzada. Aquest projecte dóna
atenció als infants que han de passar processos
d’hospitalització per cobrir les seves necessitats
afectives, emocionals i lúdiques. El 2011, aquest
projecte ha atès 5.618 infants a través d’aquest
programa.
Una altra de les accions de CRJ per combatre
l’exclusió social en la infància són els Centres de
Mediació Social (CMS). Aquests centres són
esplais que obren a la tarda durant la setmana per
acollir nens i nenes de famílies en situació de vulnerabilitat. Allà, els infants reben atenció per prevenir l’aïllament social, conductes de risc o el fracàs escolar entre els menors. Hi ha 9 CMS arreu
de Catalunya, amb una especial presència a les
comarques lleidatanes, que donen atenció a prop
de 280 infants diàriament.
En el conjunt d’accions en intervenció i inclusió
social, CRJ ha incrementat sensiblement la seva
activitat i ha arribat el 2011 a 32.178 persones,
un 41,5% més que l’any anterior.
Promoció i educació per a la salut
Creu Roja Joventut treballa en favor de la promoció i l’educació per a la salut des d’una perspectiva integral i fomentant uns hàbits de vida saludables. Així, CRJ desenvolupa diverses activitats per
educar, prevenir i informar sobre comportaments i
conductes de risc. L’objectiu d’aquestes accions
62
Activitat
Diversitat de projectes
que van des de la
intervenció i inclusió
social dels infants
més vulnerables a
la sensiblització
mediambiental,
l’educació per a la
salut o la promoció
del voluntariat entre
els joves
és informar i donar pautes per a la reducció de
riscos, de manera que els joves puguin actuar en
favor de la seva pròpia salut d’una manera autònoma i responsable.
Aquestes accions consten de tallers, xerrades i
activitats en centre educatius sobre temàtiques
com el VIH, la sexualitat, els trastorns de conducta alimentària, l’educació emocional i la prevenció i
reducció de riscos en el consum de drogues.
D’aquesta manera, per tal de conscienciar els joves
sobre els efectes de consumir drogues, es realitza
des de 1999 el projecte SOM.NIT, un programa
que consisteix principalment en accions en espais
d’oci nocturn destinades a informar als joves sobre
la prevenció i la reducció de riscos en el consum
de drogues des d’una vessant propera i neutral. El
2011, el SOM.NIT ha arribat a 21.986 persones a
través de 144 intervencions. A part de les accions en llocs d’oci nocturn, el 2011 s’ha posat també en marxa el I Cicle de Seminaris sobre drogues
del SOM.NIT, un conjunt de xerrades per debatre i
reflexionar sobre el consum de drogues.
Participació
La base de Creu Roja Joventut és el voluntariat.
Per això és tant important la seva participació activa dins de l’entitat. Com a forma de vehicular
aquest voluntariat, Creu Roja Joventut disposa de
43 consells actius arreu de Catalunya.
La participació del voluntariat es promou amb
activitats que, com el DICSAT, la trobada anual
de CRJ, busquen millorar la formació i treballar
la cohesió dels membres de l’entitat. El 2011, la
trobada ha tingut lloc al Mas Po-Canyadó i a la
Conreria, dues cases de colònies situades entre els municipis de Tiana i Sant Fost de Campsentelles, i ha reunit a 128 persones. D’altra
banda, també s’ha fet la Trobada de Joves per
a menors d’edat de CRJ, que ha reunit un total
de 87 persones. A més a més, el 2011 s’ha
celebrat a Catalunya l’Escola d’estiu de CRJ
a nivell estatal. La trobada, celebrada a Sant
Quirze de Safaja, ha reunit a 60 persones entre
voluntariat i formadors, procedents d’onze comunitats autònomes diferents.
En totes les activitats organitzades per promoure la participació del voluntariat i dels joves, hi
han participat durant el 2011, un total de 6.133
persones.
Perspectiva de gènere i coeducació
Dins la seva voluntat transformadora, CRJ duu
a terme activitats per fomentar la igualtat entre
homes i dones i la coeducació. En aquest sentit,
s’organitzen tallers de sensibilització en escoles i
campanyes específiques coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Dona o el Dia contra
la violència masclista. El 2011, aquestes activitats
han reunit a 1.098 participants.
FITXA
TÈCNICA
JOVENTUT
Campanya de
joguines
La Campanya de joguines de Creu Roja Joventut és una iniciativa que va néixer el 1992 amb l’objectiu
de garantir que els infants de les famílies amb menys recursos econòmics tinguessin joguines per
Nadal. Des de llavors, cada any es duu a terme una campanya que, amb la crisi econòmica, ha hagut
d’augmentar el seu impacte per fer front a la major demanda social i que en, la seva edició 2011/12,
ja ha arribat a més de 17.000 infants catalans.
Objectius
- Garantir que tots els infants (de 3 a 12 anys) accedeixin a una
joguina nova.
- Fomentar el valor pedagògic i la importància educativa de la
joguina com a element vehicular per treballar la tolerància, el
respecte i la igualtat amb els infants.
Eva Martínez
directora local de Creu Roja
Joventut a Lleida
“La crisi ha provocat que
els anomenats ‘nous
pobres’ passin a ser també
perceptors de joguines i
això ha fet augmentar la
demanda per part de les
famílies. De la mateixa
manera, hem notat un
augment important de
persones i empreses
interessades en participar i
fer les seves aportacions a la
campanya”.
Accions
- Recollida de joguines entre la ciutadania en els diferents punts
habilitats i lliurament de les joguines a infants en situació de
vulnerabilitat.
- Activitats infantils de sensibilització entorn a la campanya anual
sobre la joguina educativa .
DESTINATARIS
17.604 nens i nenes. (Campanya 2011/12)
LLOC DE REALITZACIÓ
64 assemblees locals i comarcals d’arreu de Catalunya.
DATES
Emiliano Eliel Gario
La campanya se celebra anualment entre finals de novembre o
principis de desembre i el 6 de gener de l’any següent.
PERSONAL
907 persones voluntàries.
FINANÇADORS
Persones anònimes que van fer la seva donació, així com 203
empreses, entitats i administracions que també van recollir
joguines entre el seus treballadors i els seus clients per cedir-les
posteriorment a CRJ.
ESPAI WEB
www.lajoguinaeducativa.org
voluntari de Creu Roja Joventut a
Sabadell
“Hem notat un increment
de les famílies que
demanen joguines. A
més, al principi, estàvem
una mica amoïnats, però
tot i així, el que ens va
sorprendre és que va ser
la gent del carrer la que
més ens van ajudar tant
amb suport com amb
donatius”.
4.
Funcionar amb
eficàcia i eficiència
Per tal de poder atendre el seu creixent compromís
humanitari, la Creu Roja a Catalunya té l’obligació
d’extremar l’eficàcia i l’eficiència de totes les seves
actuacions, encara més enmig d’un context de crisi on els recursos són més escassos. La xarxa de
proximitat, el centre de coordinació, els sistemes de
gestió de qualitat... garanteixen una actuació pròxima, efectiva i amb la voluntat d’una millora contínua.
4.1. Organització
A nivell d’organització, la Creu Roja a Catalunya
s’estructura en tres nivells: local/comarcal, provincial i autonòmic. Cadascun d’aquests nivells consta d’una assemblea, que reuneix el voluntariat de
la institució en aquell territori, i d’un comitè, que és
l’encarregat de coordinar les actuacions de la Creu
Roja en el seu àmbit territorial d’actuació.
Els comitès es renoven cada quatre anys mitjançant
un procés electoral intern. A finals de juliol de 2010,
es va iniciar el procés electoral a través del qual es
van renovar els òrgans de govern dels diferents
àmbits territorials per al període 2011-2015. En el
marc d’aquest procés i a proposta del Comitè Autonòmic, Josep Marquès fou reelegit president de la
Creu Roja a Catalunya.
Posteriorment, a proposta dels respectius comitès
provincials, Marquès va nomenar els presidents de
les quatre demarcacions: Roser Llevat (Girona), Josep Quitet (Barcelona), Mariano Gomà (Lleida) i Vicenç Gabriel (Tarragona).
Al final d’aquest procés amb forma descendent, els
presidents provincials - amb el vist-i-plau del president de la Creu Roja a Catalunya - van nomenar
les presidències comarcals i locals de les quatre demarcacions, en resolució de les propostes presentades pels comitès comarcals i locals respectius”.
ComiSsió de direcció DE LA CREU ROJA A CATALUNYA
President
Vicepresidències
Antoni Aguilera i Rodríguez
Josep Masip i Suets
Rosa Marco i Altimira
Roser Llevat i Viladot
(Girona)
Mariano Gomà i Otero
(Lleida)
Vicenç Gabriel Ascaso
(Tarragona)
Directora de
Creu Roja Joventut
Coordinador
Secretària
Iolanda Gargallo i Vázquez
Enric Morist i Güell
Carmen Rico Marcos
Josep Marquès i Baró
Presidències territorials
Josep Quitet i Torner
(Barcelona)
* vicepresident de la Creu Roja
a Catalunya
65
66
Funcionar
amb eficàcia
i eficiència
4.2. Els àmbits territorials d’actuació
La Creu Roja basa les seves accions en la proximitat i, per això, disposa d’una àmplia xarxa
territorial desplegada arreu del territori català.
En primer lloc, la Creu Roja a Catalunya compta amb la seu autonòmica, però també dispo-
Punts de presència
institucional
sa de 4 assemblees provincials, 32 comarcals i
59 locals. En total, aquesta xarxa territorial està
formada per 163 punts de presència a tot Catalunya. D’aquesta manera es duu a terme una
atenció des de la proximitat i es cobreixen les
necessitats existents a tot el territori.
Punts de presència de la Creu Roja a Catalunya
Àmbit Demarcació Demarcació Demarcació
autonòmic
Barcelona
Girona
Lleida
Demarcació
Total
Tarragona
Oficina Autonòmica
1
-
-
-
-
1
Oficines Provincials
-
1
1
1
1
4
Oficines Comarcals
-
15
3
10
4
32
Oficines Locals
-
26
15
3
15
59
Delegacions
-
2
-
2
4
Oficines auxiliars
-
14
-
-
1
15
Altres centres
4
30
6
2
6
48
Total punts de
presència
5
88
25
16
29
163
67
4.3. El Centre de Coordinació
El punt neuràlgic de la Creu Roja a Catalunya és
el Centre de Coordinació, un espai que posa la
tecnologia al servei de les persones les 24
hores al dia i els 365 dies a l’any. A través del
Centre de Coordinació, es pot prestar una atenció
continuada i de proximitat, que incorpora els últims avenços tecnològics al dia a dia dels diversos
serveis que ofereix l’entitat.
Durant el 2011, el Centre de Coordinació ha
efectuat un total de 1.562.807 trucades i intervencions, un 10,7% més que el 2010. Les funcions que desenvolupa el Centre de Coordinació
són variades i multidisciplinàries, i a més, n’ha anat
incorporant de noves al llarg del temps. S’ocupa de
serveis com ara la Teleassistència Domiciliària, l’orientació a persones cuidadores, el suport a situacions d’emergència i serveis preventius, el centre de
contacte per a les persones sòcies, etc.
Teleassistència
La Teleassistència Domiciliària (TAD) és un dels
serveis als quals es dóna cobertura des del
Centre de Coordinació. Les persones usuàries
de la TAD, adreçada a persones grans o amb
dependència, poden, només prement un botó,
contactar amb el Centre de Coordinació de la
Creu Roja, que dóna una resposta immediata a
les situacions d’emergència a la seva llar les 24
hores al dia i els 365 dies l’any. Durant el 2011,
s’han realitzat més de 689.000 intervencions del
servei de Teleassistència Domiciliària.
D’altra banda, la Creu Roja a Catalunya també dóna suport a la gestió del Servei Telefònic
d’Atenció i Protecció a víctimes de violència de
gènere (ATENPRO), les usuàries del qual són
ateses, en aquest cas, pel Centre de Coordinació amb què compta la institució humanitària a
Madrid.
SIMAP
Un altre dels serveis en els quals dóna suport
el Centre de Coordinació és el SIMAP (Sistema
Intel·ligent de Monitorització d’Alertes Personal),
un localitzador amb GPS per a persones amb
Alzheimer o d’altres deterioraments cognitius en
fase lleu o moderada. Durant el 2011, s’han dut
a terme 34.328 intervencions relacionades
amb el SIMAP.
68
Funcionar
amb eficàcia
i eficiència
En funcionament
les 24 hores al
dia els 356 dies
l’any, el Centre
de Coordinació
ha efectuat
1.562.807 trucades
i intervencions el
2011
Centre de Contacte
El Centre de Contacte serveix com a porta d’entrada de la Creu Roja a la població i ofereix el telèfon 902 22 22 92 com a servei d’informació. El
2011, ha efectuat 187.640 intervencions.
Telèfon d’atenció 24 hores
El Centre de Coordinació disposa també d’un telèfon d’atenció urgent (704 20 22 24) per respondre de manera ràpida i continuada, que l’últim any
ha sumat 6.658 intervencions.
Suport a serveis preventius
Una de les funcions bàsiques del Centre de Coordinació de la Creu Roja és donar cobertura tecnològica als serveis preventius que l’àmbit de Salut,
Socors i Emergències realitza en esdeveniments
culturals o esportius, la cobertura de platges o
salvament marítim. El 2011 s’han fet 21.513 intervencions relacionades amb la coordinació
d’aquestes tasques.
Trucades d’emergència
Les trucades d’emergències comprenen totes
aquelles intervencions, tant entrants com sor-
tints, que es desenvolupen per fer front a situacions d’emergència, de manera coordinada
amb altres institucions com la Direcció General
de Protecció Civil, els Bombers, el 061, etc. Durant el 2011 s’han efectuat 36.754 trucades
d’emergència.
Telèfon 24 hores per a cuidadors/es
de persones amb dependència
El 2011, s’han realitzat 28.179 intervencions
relacionades amb el servei 24 hores d’atenció
i suport per a persones cuidadores no professionals de gent gran o de persones amb dependència. Aquest programa d’orientació, finançat
el 2011 per la Generalitat i Catalunya Caixa, l’ha
gestionat la Creu Roja conjuntament amb la Fundació Pere Tarrés.
Call Center
Aquest espai, que ha fet un total de 558.090 intervencions el 2011, actua com a element de
suport de campanyes de la Creu Roja com ara el
Sorteig d’Or, la captació de socis o les trucades
per recaptar fons quan es produeixen situacions
d’emergència humanitària, com la crisi alimentària
de la Banya d’Àfrica o el tsunami del Japó.
FITXA
TÈCNICA
CENTRE DE COORDINACIÓ
Trucades
telefòniques a
la gent gran per
l’onada de calor
L’estiu del 2011, una vegada més, la Creu Roja va posar en funcionament el “Pla nacional d’actuacions
preventives dels efectes de l’excés de temperatures sobre la salut”, dirigit especialment a la gent gran
i altres col·lectius vulnerables com ara les persones amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial,
malalts crònics i infància, o qualsevol persona que es trobi en situació de risc o vulnerabilitat.
Objectius
Begoña Aricha
- Reduir l’impacte sobre la salut de la població de les
temperatures de calor extremes.
Responsable tècnica del
Centre de Coordinació
- Activitats de sensibilització i consells bàsics per tal de prevenir
les conseqüències negatives de la calor.
“La nostra actuació per
l’onada de calor és un
projecte de percepció i
detecció de persones en
situació vulnerable. Per a la
gent gran, és molt important
rebre les trucades que fem.
Durant l’onada de calor, no
esperaven la trucada només
per rebre un consell, sinó
que se la prenien com un
contacte amb l’exterior.”
Accions
- Seguiment telefònic a través del Centre de Contacte a persones
grans que, normalment, viuen soles o tenen un estat de salut
delicat, i també a d’altres persones vulnerables. En les trucades,
es recorden recomanacions bàsiques com ara fer àpats lleugers,
beure molta aigua o no sortir de casa en les hores centrals del dia.
- Mobilització de recursos (voluntariat) per fer visites a domicili en
cas que es detecti la necessitat durant la trucada.
USUARIS
- 1.442 accions realitzades.
- 312 usuaris actius.
- 50 visites d’assistència a domicili a les persones de més risc.
Margarita Corbacho i
Francisco Carmona
LLOC DE REALITZACIÓ
- Centre de Coordinació de la Creu Roja a Catalunya.
usuaris de projectes de proximitat
a Castelldefels
DATES
De l’1 de juliol al 16 de setembre del 2011.
PERSONAL
Operadors del Projecte d’Onada de Fred/Calor.
FINANÇADORS
Fons propis.
“El meu marit està molt
delicat de salut i ho passa
molt malament quan fa
molta calor o molt fred. Per
això, ens ajuda que algú es
preocupi per nosaltres quan
hi ha aquestes temperatures
i ens recordi coses com ara
no sortir de casa quan fa
més sol, beure molta aigua
o intentar no cansar-se
gaire”.
70
Funcionar
amb eficàcia
i eficiència
4.4. Sistemes de gestió de qualitat
Els sistemes de gestió de qualitat de la Creu Roja
a Catalunya es basen en el lideratge, la gestió dels
processos orientats a l’usuari, la gestió del voluntariat i la gestió dels recursos. L’objectiu és aconseguir una millora contínua, a més de realitzar
un seguiment per processos de totes les fases de
la gestió i valorar-ne l’impacte.
Aquest sistema és la base per establir, a tots els
departaments i àmbits de l’organització, un mateix llenguatge i una mateixa filosofia i per promoure intensament la participació de totes les
persones de la institució en el procés per desenvolupar aliances, en un context com l’actual,
i avaluar els projectes executats, fent augmentar
la seva motivació.
Planificar i
Desenvolupar
Enfocaments
DESPLEGAR
Requerits
Enfocaments
AVALUAR I REVISAR
Enfocaments i
Desplegaments
Font: Full de Ruta per a la Integració d’Elements d’Estratègia i de
Gestió cap a l’Excel·lència. Mataró: Grup V&H, amb el suport del
Departament d’Empresa i Ocupació. Març de 2011 (2a edició).
Impacte de la qualitat en les organitzacions
Impacte
Millora en la gestió de
l’organització
Millora en els serveis
Variació en l’equip humà
(voluntariat i professional)
Variacions en les
despeses d’estructura
En el cas de la institució humanitària, els sistemes
de gestió de qualitat estan implementats en diferents àmbits d’intervenció, seguint el sistema ISO
o el d’ONG amb Qualitat. La Creu Roja a Catalunya compta amb:
- El Sistema de Gestió de la Formació (ISO
9001:2008).
RESULTATS INTERN
L’objectiu de la
gestió de qualitat
és aconseguir una
millora contínua
en les diverses
actuacions que duu
a terme l’entitat
EXTERN
Millora de la
percepció de les
parts implicades i
dels resultats:
• Persones ateses
• Finançadors
• Altres entitats
• Equip humà
Font: Els costos de la qualitat a les ONG socials. Barcelona:
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, setembre de 2008. (Documents del Tercer Sector Social; D2)
- El Sistema de Gestió de Voluntariat (ISO
9001:2008).
- El Sistema de Gestió del Pla d’Ocupació
(ONG amb Qualitat).
- El Sistema de Gestió del Projecte de Teleassistència (ISO 9001:2008).
- El Sistema de Gestió de la Promoció, Disseny,
Desenvolupament i Execució dels Programes
d’Inserció Laboral (ISO 9001:2008).
Internament o externament, aquests sistemes estan certificats seguint la normativa ISO. El sistema de gestió de qualitat de la institució es basa
en els criteris de l’Associació de Normalització i
Certificació (AENOR), la responsable d’adaptar
les normatives internacionals ISO a l’àmbit estatal.
Aquest sistema es fonamenta en el cicle de millora
contínua Planificar-Fer-Verificar-Actuar.
El desenvolupament de les directrius de gestió
de qualitat als diferents àmbits d’intervenció de la
Creu Roja depèn de la Comissió Autonòmica
de Qualitat, formada per la direcció de la institució, la direcció dels diferents àmbits d’intervenció i de les quatre assemblees provincials. A més,
enguany s’ha donat continuïtat al grup motor,
integrat per tècnics responsables dels sistemes,
avançant amb la traçabilitat de tots els processos
i la seva complementarietat.
La gestió de qualitat de la Creu Roja,
acreditada per ONG Benchmarking
Adhesió al sistema arbitral de consum de
Catalunya
Durant l’any 2011, la Creu Roja a Catalunya ha
tornat a obtenir el certificat ONG Benchmarking de la Société Générale de Surveillance, SA
(SGS), que acredita la transparència i la responsabilitat dels seus projectes i actuacions.
La Creu Roja ha rebut aquest certificat oficial després de superar l’auditoria d’una entitat independent, que ha analitzat la seva gestió en base a una
metodologia d’avaluació global, basada en estàndards i criteris de bones pràctiques d’agències i
organitzacions internacionals.
Aquest any, la Creu Roja a Catalunya, s’ha adherit al sistema arbitral de consum regulat per la
Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum
a Catalunya, sent així la primera entitat del Tercer
Sector a adherir-s’hi.
La Creu Roja treballa per establir els objectius i
processos necessaris per assolir resultats d’acord
amb les necessitats dels participants dels projectes i les polítiques de la institució i disposar dels
recursos humans i materials adequats per implementar els processos. Així mateix, orienta les
seves accions a fer un seguiment i a mesurar els
processos, resultats i serveis d’acord amb les polítiques, objectius i requisits de la gestió de qualitat.
Finalment, la institució humanitària també treballa
per establir accions que permetin millorar contínuament els seus projectes.
L’adhesió respon a la voluntat de continuar treballant per la millora contínua dels projectes de la
institució, tenint molt present que parlar de la gestió de qualitat també és tenir en compte la garantia
dels drets dels consumidors i usuaris dels serveis
de l’entitat.
L’adhesió a la Junta Arbitral garanteix també que
davant de conflicte es poden utilitzar procediments
gratuïts de mediació i l’arbitratge de consum, procediment molt més àgil que el sistema judicial.
D’aquesta manera, aquest exercici de transparència suposa un valor afegit al model d’atenció que
s’ofereix a les persones usuàries.
5.
Transparència
i rendició
de comptes
5.1. F
onts de finançament
Per desenvolupar els seus projectes i acció humanitària, la Creu Roja disposa de diverses fonts
de finançament. D’una banda compta amb fons
de finançament pròpies, entre les quals figuren
les següents: les quotes dels socis i sòcies, les
aportacions de les empreses col·laboradores de
l’entitat, els beneficis derivats de diversos sortejos
autoritzats al seu favor per l’Estat (com el Sorteig
d’Or o loteries especials), els rendiments del seu
patrimoni, les herències i llegats, etc.
La captació de fons, mitjançant les quotes dels
socis i sòcies i d’altres iniciatives solidàries de la
institució humanitària, permet a la Creu Roja desenvolupar projectes socials per atendre les necessitats de les persones en situació vulnerable
amb total independència. Aquest tipus de recursos són especialment importants per desenvolupar els projectes de la Creu Roja en l’àmbit local,
on els fons recaptats permeten reforça i ajustar les
accions a les necessitats de l’entorn.
Herències, llegats i donacions
Des de fa ja força anys, es confirmen també operacions patrimonials derivades de l’acceptació
d’herències i llegats que es materialitzen gràcies a
la confiança que genera la Creu Roja entre les seves persones associades, usuàries i simpatitzants
en general.
Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies
- Quotes dels socis i sòcies.
- Aportacions d’entitats, empreses i
particulars.
- Beneficis líquids procedents de
diversos sortejos autoritzats al seu
favor per l’Estat.
- Rendiments del patrimoni.
- Herències, llegats i donacions.
Fons de finançament externes
D’altra banda, la Creu Roja també es finança amb
diverses aportacions i contraprestacions per prestacions de serveis o prestacions socials, assistencials o d’altra índole, i amb subvencions i ajuts de
les administracions públiques.
- Subvencions i ajuts de les administracions públiques.
- Aportacions i contraprestacions per
serveis i prestacions socials i assistencials.
73
74
Dades
econòmiques
INGRESSOS PRESSUPOST
REALITZAT 2011
Fonts de finançament externes
Realitzat
%
Prestació de serveis
24.614.410,12
41,1%
Subvencions a l’explotació i donatius
17.319.598,95
28,9%
Realitzat
%
511.812,47
0,9%
11.229.767,47
18,7%
Sorteig d’Or
3.225.173,84
5,4%
Altres ingressos
3.006.672,46
5%
59.907.435,31
100%
Fonts de finançament pròpies
Patrocini empresarial
Socis
TOTAL
5%
Altres ingressos
5,4%
Sorteig d’Or
41,1%
Prestació
de serveis
18,7%
Socis
0,9%
Patrocini
empresarial
28,9%
Subvencions a
l’explotació i donatius
DISTRIBUCIÓ PER ACTIVITAT D’UNA
DONACIÓ DE 100 €
5.2. Pressupost i realitzat
Coop
eració
intern
acion
al 17,49e
Volun
tariat
i form
ació 10,45e
Altres
col·le
ctius 10,72e
Atenc
ió a t
oxicò
mans
i mala
Infàn
lts de
Lluita
cia en
sida
contr
dificu
2,50e
a la p
ltat s
obres
o
cial
5,56e
a i l’e
xclus
ió so
c
ia
l 11,53e
Refug
Gent
iats i
gran
estra
i pers
ngers
ones
7,12e
amb
depe
Ocup
n
dènc
ació
ia 13,05e
col·le
Preve
ctius
nció,
v
u
ln
soco
erable
rs, em
s
5,68e
ergèn
cies i
salva
ment
15,89e
El pressupost de l’exercici 2011 s’ha realitzat amb
un augment del 10,02% en relació al previst, la
qual cosa ha deixat els ingressos consolidats en
59.907.435,31 euros.
Pel que fa a les fonts d’ingressos, segueixen predominant els recursos obtinguts a través de la prestació de serveis, un 41,1% del total, seguits dels fons
obtinguts a través de les subvencions a l’explotació
i donatius, que malgrat han baixat pel que fa a la xifra absoluta, representen un 28,9% del total. D’altra
banda, el 2011 s’ha produït també un augment dels
ingressos mitjançant les quotes dels socis i sòcies,
que passen del 16,6% del 2010 al 18,7% del total
dels recursos en l’exercici 2011.
En quant a l’ús d’aquests recursos, es reparteixen
entre les diferents àrees d’actuació, tot i que destaquen les partides destinades als programes de
Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social; Prevenció, Socors, Emergències i Salvament; i Cooperació Internacional.
75
La Creu Roja ha
tancat el 2011 amb
uns ingressos de
59,9 milions d’euros
procedents de les
diverses vies de
finançament de la
institució
PRESSUPOST 2011 (EN EUROS)
Ingressos
Despeses
Inversions
8.365.540,00
8.315.880,00
164.904,00
Provincial i locals de Barcelona
33.328.335,11
31.884.567,78
740.121,00
Provincial i locals de Tarragona
7.511.468,00
7.171.106,00
276.500,00
Provincial i locals de Lleida
2.254.637,28
2.250.636,40
4.000,00
Provincial i locals de Girona
6.226.618,00
5.744.590,42
79.220,00
Consolidació interna
-3.215.808,00
-3.215.808,00
0,00
Total CR Catalunya
54.470.790,39
52.150.972,60
1.264.745,00
Autonòmica de Catalunya
REALITZAT 2011 (EN EUROS)*
Ingressos
Despeses
Inversions
8.222.356,23
8.207.592,60
219.033,01
Provincial i locals de Barcelona
38.478.034,81
35.935.197,75
2.088.809,55
Provincial i locals de Tarragona
7.793.944,22
7.673.288,16
688.409,58
Provincial i locals de Lleida
2.466.810,57
2.524.341,81
101.905,81
Provincial i locals de Girona
6.622.075,85
6.414.730,23
1.075.069,64
Consolidació interna
-3.675.786,37
-3.675.786,37
0,00
Total CR Catalunya
59.907.435,31
57.079.364,18
4.173.227,59
Autonòmica de Catalunya
*X
ifres provisionals, pendents d’auditoria i d’aprovació per part dels Comitès Autonòmic i Provincials
respectius.
6. Accions més
rellevants de 2011
GENER
FEBRER
7 de gener: 14.139 nens infants
reben joguines de la mà de Creu
Roja Joventut pel Dia de Reis.
1 de febrer: La Creu Roja a
Granollers-Aiguafreda-L’Ametlla
del Vallès duu a terme un simulacre d’accident de trànsit. Hi
participen 11 persones voluntàries amb l’objectiu de millorar la
formació de cara a aquest tipus
de situacions.
10 de gener: Acte de balanç de
l’actuació humanitària a Haití un
any després del terratrèmol. La
Creu Roja a Catalunya hi va col·
laborar amb l’enviament de 35
tones d’ajuda humanitària per a
27.000 persones afectades pel
terratrèmol i amb l’enviament
de 800 d’estructures d’allotjament temporal.
20 de gener. S’inaugura al Museu d´Art Modern de Tarragona
l´exposició del Fons d´Art de la
Creu Roja a Catalunya.
Febrer: L’assemblea local de
Mollet del Vallès-Baix Vallès estrena una nova seu en un local
cedit per l’Ajuntament al barri de
Can Pantiquet.
13 de març: Concert Solidari a
benefici del programa “Àgape,
Aliments Solidaris· de La Noguera, una iniciativa de Creu Roja a
La Noguera conjuntament amb
d’altres entitats i institucions de
la comarca.
Febrer: Festes Decennals de
La Candela a Valls. El voluntariat
de socors de la Creu Roja a l’Alt
Camp, amb el suport d´altres
assemblees, cobreix 45 actes i
242 places d´acció voluntària.
MARÇ
20 de gener: Se celebra a Girona la Segona Jornada de Bones Pràctiques de la Creu Roja a
Catalunya, dedicada als projectes de gent gran en el context de
crisi econòmica.
29 de gener: Més de 115 persones voluntàries de la Creu
Roja a Lleida assisteixen al Sopar Solidari, que reconeix la
feina del voluntariat alhora que
afavoreix la relació i participació.
5-6 de març: Presentació de
la campanya “No juguis amb el
teu cor. Et pot jugar una mala
passada” amb l’objectiu de
sensibilitzar la població sobre
les aturades cardiorespiratòries
en l’àmbit de l’esport. Es fa durant la celebració del “II Torneig
de Futbol Solidari” a Alcarràs.
2 de març: Sessió de contes
per als infants de la planta de
pediatria de l’Hospital Trueta de
Girona dins del projecte d’Infància Hospitalitzada que duu a terme Creu Roja Joventut.
3 de març: La Creu Roja a
Catalunya, conjuntament amb
l’Agència Catalana de Cooperació (ACCD) i l’Ajuntament de
Terrassa, envia 20 tones d’ajut
humanitari a Tunísia per assistir
les persones desplaçades pel
conflicte de Líbia.
24-25 de març: Se celebra el III
Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya sota el lema
“Sumem valors, construïm futur”, en què hi participen unes
2.200 persones
25 de març: La Creu Roja a
Castelldefels-Gavà-Begues inaugura una nova seu al municipi
de Gavà, en un espai cedit per
l’Ajuntament.
27 de març: Tast Solidari per fi-
nançar els kits de suport social
amb la col·laboració de l’Associació Lleidatana de Cuiners durant la primera edició de la Cursa de Bombers de Lleida.
ABRIL
13 d’abril: El Service Center de
la Zona d’Activitats Logístiques
(ZAL) del Port de Barcelona acull
la presentació de l’exposició
“Acció humanitària, una resposta coordinada”.
MAIG
4 de maig: Jornada sobre “Gestió de desastres” organitzada pel
Gabinet de Drets Humans i Centre de DIH i per l’àmbit de formació de la Creu Roja Lleida, amb la
col·laboració del Ministeri de Defensa i de l’Ajuntament de Lleida.
8 de maig: Un centenar de persones voluntàries es troben a la
Bisbal d’Empordà per realitzar
conjuntament el flashmob de la
Creu Roja a Girona.
4 de juny: Jornada a Lleida
sobre l’estrès de les persones
que intervenen a les emergències, promoguda pel Centre de
Formació de la Creu Roja Lleida amb l’assistència de l’ERIE
d’Intervenció Psicosocial i altres
cossos d’emergències.
8 de juny: A proposta del Comitè Provincial, Vicenç Gabriel és
nomenat nou president provincial de la Creu Roja a Tarragona.
14 d’abril: La Creu Roja a Catalunya inicia, juntament amb
l’ACCD i l’Ajuntament de Terrassa, envien 24 tones de material d’alberg i aixopluc per a les
persones desplaçades de Costa
d’Ivori a causa de la violència
post electoral.
30 d’abril: Inauguració de la
nova seu de la Creu Roja a Palamós.
17 de maig: L’Equip de Resposta Immediata en Emergències
(ERIE) es desplaça a Llorca per
donar suport emocional i psicosocial a les persones afectades
pel terratrèmol i als seus familiars.
22-26 de juny: Més de 600 assistències en el servei preventiu
de La Patum de Berga, en el
qual hi participen més de 200
voluntaris i voluntàries.
18 de maig: Es dóna a conèixer
la nova pàgina web de la Creu
Roja a Catalunya en un acte al
Citilab de Cornellà de Llobregat,
en què també es presenta la
memòria de 2010.
Abril: Entra en funcionament
la Plataforma Logística Humanitària, situada a La Pobla de
Claramunt (Anoia), com a espai d’emmagatzematge i centralització del material d’ajuda
humanitària de la Creu Roja a
Catalunya.
JUNY
1 de juny: Presentació a Berga
del joc “Ciutat 10”, un projecte
que té per objectiu sensibilitzar
la població sobre els Drets Humans a la ciutat.
Juny: Tres mesos després del
terratrèmol del Japó, la Creu
Roja a Catalunya acumula
216.000 euros d’ajuda humanitària per la Creu Roja Japonesa,
procedents de les aportacions
econòmiques d’una quinzena
d’empreses.
Abril: L’assemblea de Manresa
engega una campanya per recollir articles de primera necessitat
per a la infància de 0 a 3 anys.
3 de juny: Inauguració a Lleida
de l’exposició “Pobles Harmonia. Alternatives indígenes en un
món global”, amb el suport de
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Juny: Els infants dels esplais de
la Creu Roja a l’Anoia celebren
el final del curs amb activitats
especials.
77
JULIOL
12 de juliol: La Creu Roja i
l´Obra Social “la Caixa” signen
un conveni per a la continuïtat
del projecte de menjar a domicili
a Cambrils, Reus i Tarragona.
14-15 de juliol: Sortida a la
Casa de Colònies de La Manreana (Les Garrigues) organitzada
per Creu Roja Joventut per a 50
infants dels Centres de Mediació
Social del Pla d’Urgell, Noguera,
Segarra, Urgell i Almacelles.
17 de juliol: S’inaugura l’exposició de la campanya “Et correspon, ens correspon” a l’Ajuntament de Tarragona.
Juliol: Comença una campanya
de promoció del servei de Teleassistència Domiciliària (TAD),
que facilita la contractació del
servei a les persones amb dificultats econòmiques.
AGOST
2 d’agost: El conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, i
el president de la Creu Roja a
Lleida, Mariano Gomà, signen
un conveni de col·laboració per
instal·lar un punt d’assistència
sanitària immediata al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici.
21 de juliol: Se celebra el Sorteig d’Or, a través del qual la
Creu Roja a Catalunya recapta
més de 2 milions d’euros gràcies a la venda de butlletes.
27 de juliol: Presentació del primer estudi de l’Observatori de
Vulnerabilitat Social, centrat en
l’estudi de l’impacte de la crisi
en la infància i les famílies.
SETEMBRE
18 de setembre: Més de 90
persones participen a la X Trobada de Voluntariat de l’assemblea Local de la Creu Roja Lleida. La jornada inclou activitats
lúdiques i un dinar de germanor.
20 de setembre: Es presenta
al CaixaFòrum l’exposició “Art
solidari”, formada per les obres
del Fonts d’Art de la Creu Roja
a Catalunya.
23 de setembre: Cloenda dels
cursos de català per a joves
nouvinguts del projecte “Djambar” de la Creu Roja a Terrassa.
7 d’agost: La Creu Roja a Sant
Feliu de Guíxols-Vall d’Aro col·
labora en les tasques d’evacuació després de l’enfonsament
d’una barca pesquera a la badia
de Sant Feliu de Guíxols.
Setembre: Arriba a Barcelona
l’exposició “Et correspon. Ens
correspon”, una mostra de vinyetes dibuixades per reconeguts
humoristes gràfics amb l’objectiu
de denunciar la desigualtat entre
sexes i les majors dificultats de
les dones a l’hora de conciliar la
vida laboral, personal i familiar.
OCTUBRE
28 de juliol: Signatura d’un
acord entre la Creu Roja i la Direcció General de Protecció Civil, mitjançant el qual la institució
humanitària s’incorpora com a
cos operatiu al sistema català de
gestió de les emergències.
11 d’agost: Jornada de sensibilització de la Creu Roja a les
platges de Premià de Mar amb
activitats infantils emmarcades
en la campanya “Aquest estiu,
estima’t molt”.
Juliol-Agost: La Creu Roja llança una crida d’emergència per
recaptar fons per a la crisi humanitària de la Banya d’Àfrica.
1 d´octubre. El Centre Penitenciari de Tarragona realitza un
acte de reconeixement al voluntariat de CRJ, que participa des
de fa 12 anys en el projecte d’oci
i lleure amb els seus interns.
17 d’octubre: La Creu Roja participa en l’acte del Dia Mundial
per l’Eradicació de la Pobresa,
que organitza la Taula del Tercer
Sector en el marc de la campanya
“Donem el millor de nosaltres”.
18 d’octubre: Inauguració de
l’exposició “Et correspon. Ens
correspon” al teatre l’Amistat de
Mollerussa.
22 d’octubre: Balaguer acull la
XV Trobada Provincial de Voluntaris i Voluntàries de la Creu Roja
Lleida, organitzada per l’Àmbit
de Voluntariat conjuntament
amb Creu Roja La Noguera i
amb el suport de l’Ajuntament
de Balaguer, del Consell Comarcal de la Noguera i de la Diputació de Lleida.
Setembre-Octubre: Voluntaris
i voluntàries de l’assemblea local de Torroella de Montgrí col·
laboren amb la residència geriàtrica i el centre de dia Santa
Caterina en les diferents sortides
dels residents.
18 de novembre: L’assemblea
local de Mataró i la Fundació
“la Caixa” signen un acord per
desenvolupar el projecte “Implica’t”, destinat a millorar la implicació i la vinculació del voluntariat amb la Creu Roja.
22 de novembre: Se celebra a
Barcelona la jornada “Un Repte Social Empresarial. Inclusió
laboral i gestió de la diversitat,
palanques de competitivitat i
creació de valor”, amb l’objectiu
de mostrar la inclusió laboral de
persones en dificultat social com
una oportunitat per a desenvolupar estratègies de RSE.
24-25 novembre: La Universitat
Rovira i Virgili acull el XIV Seminari
de Dret Internacional Humanitari
(DIH) sota el títol “Reptes i qüestions d’actualitat del DIH”, així com
l’exposició Camí cap a la Pau del
Gabinet de Drets Humans i Centre de DIH de la Creu Roja.
26 de novembre: Se celebra la
IV Trobada Provincial de Voluntariat de la Creu Roja a Tarragona amb la participació de voluntariat de les assemblees locals
de la demarcació.
Novembre: El voluntariat de la
Creu Roja a Girona participa en
els dispositius de recerca que
s’organitzen per diversos casos
de desaparicions de persones a
la demarcació.
10 de novembre: 67 intervencions en el servei preventiu de
la festa major de la UAB, cobert
per una vintena de persones voluntàries de la Creu Roja a Cerdanyola-Ripollet-Montcada.
1 de desembre: La Creu Roja a
Girona, amb la col·laboració de
la Fundació “la Caixa”, organitza una jornada sobre els reptes
socials que planteja l’Alzheimer.
15 de desembre: Festa de Nadal a Lleida per a la gent gran. En
aquestes dates, també es fan activitats lúdiques per a la gent gran
usuària dels programes socials
de les assemblees del Solsonès,
Pla d’Urgell i Les Garrigues.
16 de desembre: S’inaugura a
l’Institut d’Estudis Ilerdencs l’exposició del Fons d’Art de la Creu
Roja Catalunya.
29 de desembre: Es presenta el
segon estudi de l’Observatori de
Vulnerabilitat. L’estudi, centrat en
l’ocupació dels col·lectius vulnerables, mostra l’empitjorament de
les persones que reben ajuda de
la Creu Roja per la finalització de
les prestacions socials.
NOVEMBRE
2-4 de novembre. Tarragona
acull les Jornades Estatals dels
ERIE d’Intervenció Psicosocial i
d´Alberg Provisional de la Creu
Roja. Se signa la renovació del
conveni amb la Fundación Solidaridad Carrefour per al suport
en operacions d’emergència.
DESEMBRE
Desembre: L’assemblea local
de L’Hospitalet de Llobregat organitza una campanya nadalenca de recollida d’aliments.
Desembre: La Creu Roja al Baix
Llobregat Nord engega una iniciativa solidària per recollir productes
d’alimentació, higiene personal i
de la llar destinats a les famílies en
situació de vulnerabilitat.
Desembre. En la línia dels projectes de proximitat, s’instal·len
els primers Centres de Contacte
de la Creu Roja a Tarragona i a
l’Alt Camp. Es lliuren 3 vehicles
d’ajuda complementària a les assemblees de Deltebre, GandesaMóra Ebre i Ascó i l’Alt Camp i
2 autobusos adaptats a la Creu
Roja a Cambrils i a Tarragona.
79
7. On som
ASSEMBLEA
CENTRE
Autonòmic
Magatzem d’Acció Humanitària
CATALUNYA
Àmbit gent Gran i Atenció
Dependència
Direció Autonòmica CRJ
Famílies d´Acollida i Aules de
Formació
Provincial
Escola Universitària
Escola Universitària - Aules
Barcelona
Escola Universitària - Aules
Consorci Sanitari TerrassaAules
Formació i Cuidadors
Alt Maresme
Alt Penedès
Comarcal
Oficina Auxiliar
Oficina Auxiliar
Comarcal
Delegació
Comarcal
Oficina Auxiliar
Anoia
Magatzem
Magatzem i taller
ArgentonaDosrius-Òrrius
Baix Llobregat
Centre
Local
Comarcal
Oficina Auxiliar
Oficina Auxiliar
Comarcal
Baix Llobregat
Nord
Oficina Auxiliar
Oficina Auxiliar
Local
Base Marítima
Barcelona
Barcelonès Nord
Servei d’Atenció i Prevenció
Sociosànitaria (SAPS)
Centre d’Atenció i Seguiment de
Toxicòmans (CAS)
Programa d’Atenció Domiciliària a
malalts de sida (PADS)
Servei d’Atenció a Immigrants,
Estrangers i Refugiats (SAIER)
Comarcal
Oficina Auxiliar
Comarcal
Berguedà
Caldes d’Estrac
Caldes de
Montbui–Palau
Solità i Plegamans
Cardona
Oficina Auxiliar
Garatge
Local
Local
Local
Local
Castelldefels–
Gavà–Begues
Oficina Auxiliar
Centre l’Espai
Comarcal
Cerdanyola–
Comarcal
Ripollet–Montcada
Espai Kursaal (Promoció activ.)
Cornellà de
Llobregat
El Masnou–Alella–
Teià
Local
Local
Base Salvament
ADREÇA
Joan d’Àustria, 120-124 08018
BARCELONA
Narcís Monturiol, 26 Nau 3
08787 LA POBLA DE CLARAMUNT
Joan d’Àustria 126 3r 3a 08018
BARCELONA
Fusina 6 08003 BARCELONA
Joan d’Àustria 126 4t 08018
BARCELONA
Joan d’Àustria, 120-124 08018
BARCELONA
Carrer de la Riba, 90 08221 TERRASSA
Carrer de la Riba, 69, 08221 Terrassa
Passeig Comte d’Egara, 18-30, 08221
Terrassa
Carretera de Torrebonica, s/n 08227
TERRASSA
Jocs Florals, 111 Baixos 08014
BARCELONA
Sant Joan, 87 08397 PINEDA DE MAR
Jovara, 44 08370 CALELLA
Canigó, 26 08490 TORDERA
Eugeni d’Ors, 22 08720 VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
Rambla Generalitat, 43 08770 SANT
SADURNÍ D’ANOIA
Les Comes, 34 08700 IGUALADA
Ctra. de Martorell a Capellades, Km. 19,7
/ 08784 PIERA
Nicolau Copèrnic, Parc. 43 nau 4
08787 LA POBLA DE CLARAMUNT
Narcís Monturiol, 26 – Parc 20 Nau 3
08787 La Pobla de Claramunt
Enric Granados, 5 08310 ARGENTONA
Avinguda València, 24 08750 MOLINS
DE REI
Vidriers, 5 08758 CERVELLÓ
Loreto, 100 08780 PALLEJÀ
Sant Llorenç d’Hortons, 5 08760
MARTORELL
Avinguda Can Cases, s/n 08760
MARTORELL
Salvador Casas, 26 08640 OLESA DE
MONTSERRAT
Av. Portal de l’Àngel, 24 2n 2a 08002
BARCELONA
Moll Adossat – Port de Barcelona 08039
Barcelona
Av. Drassanes, 13-15 08001
BARCELONA
TELÈFON
93 300 65 65
93 808 84 53
93 300 65 65
93 319 45 68
93 300 65 65
93 300 65 65
93 731 00 07
93 296 42 21
93 762 54 11 Àngel Lacueva Pasamar
93 769 04 56
93 764 21 21
Jaume Munné Vallès
93 891 53 00
93 891 26 04
93 803 07 89 Francesc Xavier Botet del
Castillo
93 778 90 25
Josep Valentí García
93 797 16 56 Gutiérrez
Josep Maria Salas Peiró
93 668 18 18
93 660 19 18
93 663 00 35
Santiago Sánchez
93 775 05 50 Caballero
93 778 00 50
(ext.3316)
93 481 60 88
Fusina, 6 08003 BARCELONA
93 319 45 93
Passeig Mossèn Joan Riba, 1 08261
CARDONA
Av. 1 de Maig, 12 08860
CASTELLDEFELS
Rambla Pompeu Fabra 147-151 08850
GAVÀ
Carrer Major, 37 08860 CASTELLDEFELS
Av. de la Creu Roja, 25-29
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS
Ctra. de l’Estació, s/n 08291 RIPOLLET
Masia, 37-43 08110 MONTCADA I
REIXAC
Rubió i Ors, 104
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Carretera N-II, Km. 636 08320 EL
MASNOU
Port Esportiu, s/n 08320 EL MASNOU
Josep Marquès Baró
93 443 03 73
93 318 17 96
Anselm Clavé, 5 bis 08140 CALDES DE
MONTBUI
Josep Quitet Torner
93 783 77 77
Lluís Companys, 7-9 08003 Barcelona
Font Honrada, 10 2a Planta 08004
BARCELONA
Av. Alfons XIII 349 (entre blocs A i B)
08918 BADALONA
Lluís Companys, 1 08921
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona, 26 Baixos 08600 BERGA
Sant Joan Baptista La Salle, 3 08680
GIRONELLA
Ctra. C-1411, p.k. 62 08600 BERGA
Riera, 1 1r 08393 CALDES D’ESTRAC
President/a
Delegat/da
Josep Marquès Baró
93 256 38 00
93 464 06 09
Rosa Marco Altimira
663 865 492
93 821 33 11 Ramon Corominas
Vilarrasa
93 825 00 05
93 825 09 44
93 791 25 65 Josep Taberné Ferrer
Antonio Alcaraz Ceballo
93 865 10 01
93 869 12 12
Francesc Ruiz Cantero
93 665 82 51
Lidia Lanuza Orduna
93 665 82 51
93 691 61 61
Francesc Roset de la
Iglesia
93 691 61 61
93 474 14 12
93 555 21 21
Bartolomé Jiménez
Cazorla
Francesc Bonet Pedrol
ASSEMBLEA
El Prat de Llobregat
Esplugues de
Llobregat–Sant
Just Desvern
Granollers
L’Hospitalet de
Llobregat
CENTRE
Local
Doctor Soler, 7 08820 EL PRAT DE
LLOBREGAT
Comarcal
Severo Ochoa, 14 local núm. 2
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Comarcal
Local
Local
Manresa
Ludoteca
Centre Obert Casal-Ot
Comarcal
Maresme Centre
Oficina Auxiliar
Magatzem Emergències
Base Salvament
Mataró
Local
Magatzem Programa Aliments
Base Salvament
Moianès
Comarcal
Oficina Auxiliar
Mollet del VallèsBaix Vallès
Montgat–Tiana
Osona
Premià de Mar
Local
Magatzem Programa Aliments
Local
Comarcal
Programa d’Ocupació
Garatge/Magatzem
Magatzem Programa Aliments
Magatzem Programa Aliments
Local
Oficina auxiliar i magatzem
d’aliments
Sabadell
Local
Sallent
Sant Boi de
Llobregat
Local
Local
Comarcal
Punt d’actuació
Sant Celoni i Baix
Montseny
Punt d’actuació
Punt d’actuació
Punt d’actuació
Base de socors
Comarcal
Sant Cugat del
Vallès–Rubí–
Valldoreix
Oficina Auxiliar
Centre terapèutic
Punt trobada familiar
Sant Feliu de
Llobregat
Local
Sant Joan Despí
Sentmenat
Sitges
Local
Local
Local
Terrassa
Vallirana
Local
Centre Formació
Local
Viladecans
Local
Vilanova i la Geltrú
Local
Vilassar de Mar
Local
Girona
Arbúcies
Provincial
Local
Local
Blanes–Lloret de
Mar–Tossa de Mar
Figueres
Girona
ADREÇA
Punt d’activitat
Local
Local
Centre d’Activitats i Serveis
Centre
Reconeixement Mèdic
La Cerdanya
Comarcal
La Garrotxa
Comarcal
Joan Prim, 38 08402 GRANOLLERS
Miquel Peiró i Victori, 47
08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Saleses, 10 (Centre Flors Cirera) 08240
MANRESA
La Mel, 5 08240 MANRESA
Plaça Milcentenari, s/n 08240 MANRESA
Narcís Monturiol, 3 08360 Canet de
Mar
Av. Pau Costa, s/n 08350 ARENYS DE
MAR
Anselm Clavé, 75 08350 ARENYS DE
MAR
Moll de la Ribera, s/n 08350 ARENYS
DE MAR
Energia, 11 08304 MATARÓ
Herrera, 53-55 08301 Mataró
Passeig Callao, 9-11 08304 MATARÓ
Avda. Catalunya, 38 Esc.C Baixos 1
08392 SANT ANDREU DE LLAVANERES
Carretera de Manresa, 47 08180 MOIÀ
Enric Rosés, 5 08100 Mollet del
Vallès
Carrer F.W. Sertüner, 5 (Can Magarola)
08100 Mollet del Vallès
Riera de Sant Jordi, 51 08390 MONTGAT
Doctor Junyent, 3 08500 VIC
Raimon d’Abadal, 35 08500 VIC
Ctra. Malla, p.k. 72 08500 MALLA
Joan Traveria 10 08500 VIC
Joan Traveria, 12 08500 Vic
Camí Ral, 240 08330 PREMIÀ DE MAR
Carrer Ravalet, 11 08339 Vilassar de
Dalt
Marquès de Comillas, 97 08202
SABADELL
Sant Bernat, 29 08650 SALLENT
Avinguda Marina, 1 08830 SANT BOI DE
LLOBREGAT
Carretera Vella, 86 08470 SANT CELONI
Av. Pau Casals, 64 08450 LLINARS DEL
VALLÈS
Plaça de la Vila, 1 08460
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Major, 14 08461 SANT ESTEVE DE
PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 4 08470 VALLGORGUINA
Ctra C-35 pk 55,2 08470 SANT CELONI
Sant Juli, 2 08173 SANT CUGAT DEL
VALLÈS
Marconi, 10 08191 RUBÍ
Sant Juli, 2 planta 2 08173 SANT CUGAT
DEL VALLÈS
Sant Juli, 2 planta 1 08173 SANT CUGAT
DEL VALLÈS
Ramon y Cajal, 49 (piscina Escorxador)
08980
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Samontà, 31 08970 SANT JOAN DESPÍ
Francesc Layret, 3 08181 SENTMENAT
Plaça de l’Hospital, 5 08870 SITGES
Fra Bonaventura Gran, 10 08224
TERRASSA
Pere de Fizes, 25 08225 TERRASSA
TELÈFON
Luisa-Guillermina
93 370 86 61 Morán Gutiérrez-Gayón
(Delegada)
Santiago Sánchez
93 371 82 02 Caballero (Delegat
Especial)
93 861 12 40 Xavier Guàrdia Mansal
Dolores Ruiz Carmona
93 334 97 55
93 872 56 44
Miquel Riera Oller
93 872 17 04
93 872 85 98
93 795 44 44
Fanny Gallego Pardo
93 795 76 54
93 792 08 88
93 741 02 25 Anna Maria Guinart de
Araiztegui
93 790 13 74
93 830 12 01 Ramon Forcada Oller
Romà Parera Mas
93 544 53 56
93 469 00 01 Román Barragán Arévalo
93 885 62 62 Joaquim Vivas Llorens
93 881 00 39
93 752 24 95 David Serrano Campos
93 726 55 55
Josep Masip Suets
93 837 09 44 Albert Prat Clarà
Juan García Sánchez
93 630 31 31
93 867 26 04 Josep Quitet Torner
93 867 26 04
93 867 26 04
93 867 26 04
93 867 26 04
93 867 21 29
93 674 23 83
Lluís Carreras del Rincón
93 697 92 04
93 674 23 83
93 674 23 83
Angel Luis Sánchez
93 666 03 53 García
93 373 37 58 Alejandro Rastrojo Lara
93 715 23 12 Santiago Toral Vives
93 894 02 26 Alfonso Desirer Vidal
Marià Gàllego Gàllego
93 788 14 41
93 733 12 44
Santiago Sánchez
93 683 12 24 Caballero (Delegat
Especial)
Luisa-Guillermina Morán
Carles Altés, 11-13 08840 VILADECANS
93 637 39 01
Gutiérrez-Gayón
Havana, 4 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ 93 814 30 30 Natalia Moragas Segura
Sant Jaume, 38 baixos 08340 VILASSAR
Maria Teresa Sierra
93 759 22 22 Fornells
DE MAR
Bonastruc de Porta, 13 17001 GIRONA
972 22 22 22 Roser Llevat Viladot
Estenedor, 44 17401 ARBÚCIES
972 16 20 20 Carles Soler Tura
Sant Jaume, 12 17300 BLANES
972 34 81 30 Maria Lluïsa Bertolín
Mercader
Joan Fuster Utrells, 14 17310 LLORET
DE MAR
Albert Cutó, 1 17600 FIGUERES
972 67 29 39 Roser Llevat Viladot
Bonastruc de Porta, 13 17001 GIRONA
972 22 22 22 Roser Llevat Viladot
Bernat Boades, 6 17001 Girona
972 21 64 00
Carretera N-340, km. 1.235 08759
VALLIRANA
Francesc Ciurana, 6 17001 GIRONA
Raval de les Monges, 17 1r 17520
PUIGCERDÀ
Hondures, 5 17800 OLOT
972 22 23 41
972 88 05 47
Antonio Lora Sáez
972 27 22 22 Montserrat Canet Ponsa
81
82
On som
ASSEMBLEA
La Jonquera
Llagostera–Cassà
de la Selva
Llançà
Palafrugell
Palamós
CENTRE
ADREÇA
Local
972 55 43 83
Local
Barceloneta, 4 17240 LLAGOSTERA
972 83 02 54
Local
Local
Local
Comarcal
629 70 80 71
972 30 09 92
972 60 22 11
972 58 25 76
Lleida
Agramunt
Centre de Formació i activitats
Provincial
Local
La Selva, 17 2a 17490 LLANÇÀ
Ample, 130 17200 PALAFRUGELL
Mercè 17, 17230 Palamós
Josep Tarradellas, 16 17820 BANYOLES
Ctra. de Girona a Ripoll, km.21.400 17834
PORQUERES
Carretera C-17, Km. 93 17500 RIPOLL
Av. Pau Casals, 210 entresòl 17480
ROSES
Ctra. de Palamós, s/n 17220 SANT FELIU
DE GUÍXOLS
Verge Maria, 27 baixos 17430 SANTA
COLOMA DE FARNERS
Av. Lluís Companys, 51 17257
TORROELLA DE MONTGRÍ
Hospital, 3 17257 TORROELLA DE
MONTGRÍ
Passeig Muralla, 10 bis 17867
CAMPRODON
Passeig Muralla, 11 17867 CAMPRODON
Henry Dunant, 1 25003 LLEIDA
Av. M. Jolonch, 52 25310 AGRAMUNT
Almacelles
Local
Dr. Despujol, s/n 25100 ALMACELLES
Alt Urgell
Comarcal
Alta Ribagorça
Comarcal
Pla de l’Estany
Ripoll
Roses–Castelló
d’Empúries
Sant Feliu de
Guíxols–Vall d’Aro
Santa Coloma de
Farners
Torroella de
Montgrí
Vall de Camprodon
Lloc de Primers Auxilis
Local
Local
Local
Local
Local
Centre de Formació i magatzem
Local
La Segarra
Comarcal
Les Garrigues
Comarcal
Lleida
Pallars Jussà
Local
Comarcal
Centre Cívic “El Passeig”, bústia 5
25700 LA SEU D’URGELL
Noguera de Tort, 1 25520 EL PONT DE
SUERT
Ctra.Comarcal 1313 Km.24 25600
BALAGUER
Pintor Francesc Borràs, 6 25600
BALAGUER
Plaça Sant Salvador, 14 25600
BALAGUER
Av. Guissona, 6 25200 CERVERA
Av. Francesc Macià, 52
25400 LES BORGES BLANQUES
Henry Dunant, 1 25003 LLEIDA
Respiri, 1 25620 TREMP
Pallars Sobirà
Comarcal
Ctra N-260, Km. 280,5 25560 SORT
Pla d’Urgell
Solsonès
Comarcal
Comarcal
Av. Jaume I, s/n 25230 MOLLERUSSA
Ctra.Manresa, s/n 25280 SOLSONA
L’Urgell
Comarcal
Av. Catalunya, 51 25300 TÀRREGA
Tarragona
Alcanar
Provincial
Local
Comarcal
Escola bressol
Centre de dia
Comarcal
La Noguera
Centre lúdic Esplai
Aules de Formació
Amposta
Local
Baix Penedès
Comarcal
Calafell-Cunit
Local
Av. Andorra, 61 43002 TARRAGONA
Apartat de correus 5 43530 Alcanar
Creu de Cames, 31 43800 VALLS
Creu de Cames, 31 43800 VALLS
Creu de Cames, 31 43800 VALLS
Cervantes, s/n (cantonada Murillo) 43870
AMPOSTA
Av. Jaume Carner, s/n 43700 EL
VENDRELL
Ctra. Estació, s/n. 43820 CALAFELL
Cambrils
Local
Polígon Bellisens, s/n 43850 CAMBRILS
Deltebre
Local
Alt Camp
Gandesa–Móra
d’Ebre–Ascó
La Sènia
Comarcal
Local
Ctra. del Far de Buda, s/n 43580
DELTEBRE
Av. Comarques Catalanes, 93 43740
MÓRA D’EBRE
Avinguda Generalitat, 9, 43560 La Sènia
Passeig Marítim, s/n 43860 L’AMETLLA
DE MAR
L’Ametlla de Mar
Local
L’Ampolla
Delegació
Mont-roig del
Camp
Local
Móra la Nova
Local
Priorat
Comarcal
Roca, 5 baixos 43300 MONT-ROIG DEL
CAMP
Pau Casals, 10 baixos 43770 MÓRA LA
NOVA
Ctra. Alcolea del Pinar, s/n 43730 FALSET
Local
Dr. Ferran, 33-37 43202 REUS
Escola bressol
Local
Local
Casa d’Acollida
Base Salvament
Local
Oficina Auxiliar
Escola bressol
Sardà, 24 43202 REUS
Moll Pesquer, s/n 43540 SANT CARLES
RÀPITA
Ctra. del Far de Buda, s/n 43580
DELTEBRE
Sant Francesc, 3 43424 SARRAL
Av. Andorra, 61 43002 TARRAGONA
43002 TARRAGONA
Passeig Faro, s/n 43004 TARRAGONA
Berenguer IV, 32 43500 TORTOSA
Berenguer IV, 34 43500 TORTOSA
Berenguer IV, 32 43500 TORTOSA
Local
Avda. Generalitat, 1 43480 VILA-SECA
Reus
Sant Carles Ràpita
Sant Jaume
d’Enveja
Sarral
Tarragona
Tortosa
Vila-seca
TELÈFON
Carles Bosch de la Trinxeria, 12 17700 LA
JONQUERA
Local
Delegació
Baños, 2 entl. 43895 L’AMPOLLA
Amparo Alvarez Toiran
Alexandre Puig Mayol
Olga Tramunt Albert
Maria Lluïsa Capellà Pi
Ernest Pi Sais
Lluís Hostench Àlvarez
972 57 24 50
972 70 06 01 Joan Rafart Molas
Jordi Segura Soto
972 25 68 28
972 82 22 00
972 87 74 84
972 76 11 11
972 74 04 23
Joan Maura Cateura
Carme Campeny Martí
Carlos Garnacho Cárcar
Marc Navarro Moya
973 27 99 00 Mariano Gomà Otero
973 39 08 80 Lluís Tribes Aparicio
Josep Maria Pané
973 74 10 57
Lacueva
José Ramón Isidro Nieto
619 75 36 59
Mariano Gomà Otero
973 69 02 85 (Delegat Especial)
Pepita Sotelo Paradela
973 44 57 95
973 45 12 65
973 44 57 95
973 53 20 84 Ramón Gené Capdevila
Jaume Florejachs Barberà
973 14 34 93
973 27 99 00 Mariano Gomà Otero
973 65 29 54 Conxita Rius Perisé
Joan Manuel Gómez
973 62 01 64
González
973 71 12 82 Rosa Maria Niubó Miret
973 48 06 52 Miquel Montaner Jounou
Miquel Àngel Mingote
973 50 06 79
Cebollada
977 24 47 69 Vicenç Gabriel Ascaso
977 73 70 03 Felicitat Beltran Queralt
977 61 36 46 Pilar Palau Anguera
977 61 36 46
977 61 36 46
Teresa Reche Rodríguez
977 70 26 80
977 66 11 41
Assumpció Soler Giró
977 69 29 52 José País García
Joan Manuel Gutiérrez
977 79 49 97
Parra
Marcos Ventura Cardona
977 48 10 06
977 40 22 22
Batiste Niñerola Sabater
977 57 00 97 Santiago Vidal Forné
Teresa Estrada Pijoan
977 49 36 64
Javier Jardí Valldeperes
(Delegat Especial)
Ramon Grau Budesca
977 81 11 17 (Delegat Especial)
Montserrat Pla López
977 40 16 13
977 59 30 30
977 83 05 89 Eduardo Guijarro Gallardo
Josep Miquel Segura
977 32 05 56
Recasens
977 34 24 51
Víctor Muñoz Rallo
977 74 29 30
Albina Porres Carranza
977 48 10 06 (Delegada)
977 89 00 10 Josep M. Travé Cortada
977 24 47 69 Ramon Grau Budesca
977 21 71 54
977 44 44 44 Josep Artur Anguera
977 44 44 44 Galiana
977 44 04 00
Ramon Grau Budesca
977 39 39 39
(Delegat Especial)
Els 7 principis fonamentals
HUMANITAT
INDEPENDÈNCIA
EL Moviment Internacional de la Creu Roja i de la
Mitja Lluna Roja s’ha creat per la preocupació de
prestar auxili, sense discriminació, a tots els ferits
als camps de batalla, s’esforça, sota el seu aspecte internacional i nacional, a prevenir i alleujar el
patiment de l’ésser humà en totes les circumstàncies. Tendeix a protegir la vida i la salut, així com
a fer respectar la persona humana. Afavoreix la
comprensió mútua, l’amistat, la cooperació i una
pau duradora entre tots els pobles.
El Moviment és independent. És auxiliar dels poders públics en les seves activitats humanitàries,
activitats que estan sotmeses a la legislació que
regeix en els països respectius, això no obstant,
les societats nacionals han de conservar una autonomia que els permeti actuar sempre d’acord
amb els principis del Moviment.
IMPARCIALITAT
No fa cap distinció per nacionalitat, raça, religió,
condició social o credo polític. Es dedica únicament a socórrer els individus en proporció amb el
seu patiment, posant remei a les seves necessitats i donant prioritat a les més urgents.
NEUTRALITAT
Amb la finalitat de conservar la confiança de tothom, el Moviment s’absté en tot moment de prendre part en les hostilitats i en les controvèrsies
d’ordre polític, racial, religiós o ideològic.
VOLUNTARIAT
És una institució de socors voluntari i de caràcter
desinteressat.
UNITAT
A cada país només pot existir una Societat de la
Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja, que ha de ser
accessible a tothom i ha d’estendre la seva acció
humanitària a la totalitat del territori.
UNIVERSALITAT
El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la
Mitja Lluna Roja, en el si del qual totes les societats tenen els mateixos drets i el deure d’ajudar-se
mútuament, és universal.
Amb el suport de:
www.creuroja.org
Humanitat Imparcialitat
Neutralitat
902 22 22 92
Independència
Voluntariat
Unitat
Universalitat

Documentos relacionados