Guia d`acollida - Sant Feliu de Codines

Comentarios

Transcripción

Guia d`acollida - Sant Feliu de Codines
Guia d’acollida
Sant Feliu de Codines
Guia d’acollida de Sant Feliu de Codines
Edita: Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Amb la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família i el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Llei de Barris) i
la Diputació de Barcelona.
Any 2013
Índex
Índice
Contents
06 Catalunya, el país on vius
07 Sant Feliu de Codines, el teu poble
07 Llengua i identitat
08 La Casa de la Vila
Atenció Ciutadana
Jutjat de pau i registre civil
Policia Local
10 Equipaments socials
Serveis Socials d’Atenció Primària
Casal Municipal de la Gent Gran
12 Educació
13 La sanitat
14 Equipaments culturals
Biblioteca Municipal Joan Petit i Aguilar
Museu Municipal Can Xifreda
Centre Cívic i Casal de Joves
16 Treball
Servei Local d’Ocupació
18 Equipaments esportius
Pavelló Municipal d’Esports
Camp Municipal d’Esports
Pistes de tennis
Pistes de petanca
Zona Esportiva Solanes
20 Habitatge
21 Medi Ambient
Recollida selectiva porta a porta
Recollida de voluminosos
Deixalleria
24 Comunicacions
25 Mitjans de comunicació / El comerç
26 Impostos i taxes / Cementiri i sala de vetlla
27 Associacions
28 Festes
30 Punts d’interès
31 Mapa de Sant Feliu de Codines
06
07 07 08 10 12 13 14 16 18 20 21 24 25 26 27 28 30 31 Cataluña, el país donde vives
Sant Feliu de Codines, tu pueblo
Lengua e identidad
El Ayuntamiento
Atención Ciudadana
Juzgado de paz y registro civil
Policía Local
Equipamientos sociales
Servicios Sociales de Atención Primaria
Casal Municipal de la Gente Mayor
Educación
La sanidad
Equipamientos culturales
Biblioteca Municipal Joan Petit i Aguilar
Museo Municipal Can Xifreda
Centro Cívico y Centro de Jóvenes
Trabajo
Servicio Local de Ocupación
Equipamientos deportivos
Pabellón Municipal de Deportes
Campo Municipal de Deportes
Pistas de tenis
Pistas de petanca
Zona Deportiva Solanes
Vivienda
Medio Ambiente
Recogida selectiva puerta a puerta
Recogida de voluminosos
Deixalleria (Centro de Gestión de Residuos)
Comunicaciones
Medios de comunicación / El comercio
Impuestos y tasas / Cementerio y sala de velatorios
Asociaciones
Fiestas
Puntos de interés
Mapa de Sant Feliu de Codines
06 Catalonia, the country where you live
07 Sant Feliu de Codines, your village
07 Language and Identity
08 The Town Hall
Citizen Attention
Peace Court and Civil Register
Local Police
10 Social Equipments
Social Services of Primary Attention
Municipal Centre for Old People
12 Education
13 Medical Care
14 Cultural Equipments
Municipal Library Joan Petit i Aguilar
Municipal Museum Can Xifreda
Civic Centre and Youth Centre
16 Work
Local Occupational Service
18 Sports Equipments
Municipal sports pavilion
Municipal sports field
Tennis courts
Pétanque courts
Sports area Solanes
20 Housing
21 Environment
Selective gathering door to door
Gathering of voluminous wastes
Deixalleria (Waste Management Centre)
24 Communications
25 Communications Media / Commerce
26 Taxes / The cemetery & viewing room
27 Associations
28 Festivities
30 Interesting places
31 Map of Sant Feliu de Codines
3
4
Feliu de Codines
nt
Sa
a
s
de
gu
in
nv
be
i
Benvinguts
es
s a Sant Feliu de Codin
da
ni
ve
en
bi
y
s
do
ni
ve
en
Bi
de Codines
Wellcome to Sant Feliu
Sant Feliu de Codines és un municipi d’uns
6.000 habitants que, en els darrers anys, ha
vist incrementar l’arribada de persones nouvingudes. La procedència diversa de les famílies és un patrimoni que aporta riquesa cultural al nostre poble, fet que com a catalans
sempre hem valorat. Aquesta realitat, que avui
dia es produeix de forma accelerada, ens porta a afinar més el nostre comportament per tal
d’aconseguir un bon nivell de convivència.
Sant Feliu de Codines es un municipio de unos
6.000 habitantes que, en los últimos años, ha
visto incrementar la llegada de personas recién
llegadas. La procedencia diversa de las familias
es un patrimonio que aporta riqueza cultural a
nuestro pueblo, hecho que como catalanes siempre hemos valorado. Esta realidad, que hoy día
se produce de forma acelerada, nos lleva a afinar
más nuestro comportamiento con el fin de lograr
un buen nivel de convivencia.
The municipality of Sant Feliu de Codines has
approximately 6,000 inhabitants which, in recent years, has seen an increase in the arrival
of newcomers. The diverse origin of the families
is a patrimony which brings cultural wealth to
our village, something that we Catalans have
always appreciated. This reality, which nowadays is highly accelerated, brings us to refine
our behaviour in order to achieve a good level
of coexistence.
Tothom ha de participar d’aquesta realitat recordant que tenim uns drets i uns deures que
han de garantir-nos la igualtat i la convivència
entre tots nosaltres, els que ja porten temps a
Sant Feliu i els acabats d’arribar.
Todo el mundo tiene que participar de esta realidad recordando que tenemos unos derechos y
unos deberes que deben garantizar la igualdad y
la convivencia entre todos nosotros, los que ya
llevan tiempo en Sant Feliu y los recién llegados.
Aquesta guia d’acollida és una eina per als
nous ciutadans i noves ciutadanes de Sant
Feliu de Codines en la qual trobareu
la informació necessària per a
la vostra vida quotidiana:
l’educació, la sanitat, els
equipaments municipals,
els esports, el treball, l’habitatge, el medi ambient,
les festes i tradicions, entre
d’altres. Esperem que aquesta guia sigui de molta utilitat.
Esta guía de acogida es una herramienta para los
nuevos ciudadanos y las nuevas ciudadanas de
Sant Feliu de Codines, en la que encontraréis la
información necesaria para vuestra vida cotidiana: la educación, la sanidad, los equipamientos municipales, los deportes, el
trabajo, la vivienda, el medio ambiente, las
fiestas y tradiciones, entre otros. Esperamos que esta guía os sea de gran utilidad.
Everybody has to take part in this reality remembering that we have some rights and duties
which must guarantee the equality and coexistence among all of us, those who have lived
many years in Sant Feliu and those which have
just arrived.
This welcome guide is a tool for new villagers
of Sant Feliu de Codines, where you will find
the necessary information for your daily life:
education, medical care, municipal equipments, sports, work, housing, environment,
festivities and traditions, etc. We hope that
this guide will be helpful for you.
5
s
nació on viu s
la
,
a
y
n
lu
ive
Cata
ión donde v
c
a
n
la
,
a
ñ
Catalu
ere
e nation wh
th
,
ia
n
lo
ta
a
C
you live
Catalunya ha estat des de sempre un referent
d’acollida i de reconeguda fama en el treball.
Una mostra n’és el llegat polític, cultural i religiós assolit provinent de diferents cultures.
Cataluña ha sido desde siempre un referente de
acogida y de reconocida fama en el trabajo. Muestra de ello es el legado político, cultural y religioso
alcanzado, procedente de distintas culturas.
Catalunya és una nació de l’Europa Mediterrània que forma part d’un Estat democràtic i de
dret, l’Estat espanyol. La Generalitat de Catalunya és la institució política que integra el Parlament, el Govern i el President, que és la màxima autoritat de Catalunya.
Cataluña es una nación de la Europa Mediterránea, que forma parte de un Estado democrático
y de derecho, España. La Generalitat de Cataluña
es la institución política que integra el Parlamento,
el Gobierno y el Presidente, que es la máxima autoridad de Cataluña.
Per poder viure legalment a Catalunya cal disposar d’un permís de residència, i per poder-hi
treballar cal un permís de treball.
Para poder vivir legalmente en Cataluña hay que
disponer de un permiso de residencia, y para poder trabajar hace falta un permiso de trabajo.
L’Euro (€) és la moneda pròpia de Catalunya,
com a Espanya i als països de la
Unió Europea que componen
l’anomenada Zona Euro.
El euro (€) es la moneda propia de Cataluña, así
como de España y de los países de la Unión Europea que componen la llamada Zona Euro.
Catalonia has always been a welcoming model
and famous for its working spirit. A proof of
this it’s a political, cultural and religious legacy
which comes from different cultures.
Catalonia is a nation of the Mediterranean Europe which is part of a democratic State ruled
by law, Spain. The Generalitat of Catalonia is
the political institution which integrates the
Parliament, the Government and the President,
which is the most important authority of Catalonia.
In order to live legally in Catalonia you need
a residence permit, and to work you need a
working permit.
The euro (€) is the legal currency in Catalonia,
and also in Spain and the EU countries which
form the so-called Euro Zone.
6
oble
es, el teu p
in
d
o
C
e
d
eblo
Sant Feliu
dines, tu pu
o
C
e
d
u
li
e
Sant F
your village
,
s
e
in
d
o
C
e
Sant Feliu d
Sant Feliu de Codines forma part de la comarca del Vallès Oriental, una de les 41 comarques que constitueixen Catalunya. La capital
de la comarca és Granollers i s’hi poden trobar serveis per a tots els ciutadans.
Sant Feliu de Codines forma parte de la comarca
del Vallès Oriental, una de les 41 comarcas que
constituyen Cataluña. La capital de la comarca es
Granollers, donde se pueden encontrar servicios
para todos los ciudadanos.
Sant Feliu de Codines is part of the region Vallès Oriental, one of the 41 regions which form
Catalonia. The capital of this region is Granollers,
where you can find every kind of citizen services.
Sant Feliu de Codines està situat a uns 500
metres sobre el nivell del mar i té un clima
sec. Sant Feliu és un dels punts més alts del
Vallès Oriental, fet que en fa un mirador al
Vallès.
Sant Feliu de Codines está situado a unos 500
metros sobre el nivel del mar y tiene un clima
seco. Sant Feliu es uno de los puntos más altos
del Vallès Oriental, lo que lo convierte en un mirador al Vallès.
Sant Feliu de Codines is located about 500 meters above the sea level and has a dry climate.
Sant Feliu is one of the highest points in Vallès
Oriental, which makes our village a real viewpoint
of Vallès.
L’entorn natural i la proximitat a grans
ciutats, com Barcelona, són factors que
han fomentat un estil de vida residencial.
Actualment Sant Feliu viu majoritàriament
dels serveis. També té diverses indústries
manufactureres de mida petita i mitjana.
El entorno natural y la proximidad a grandes ciudades, como Barcelona, son factores que han fomentado un estilo de vida residencial. Actualmente
Sant Feliu vive mayoritariamente de los servicios.
También cuenta con varias industrias manufactureras de tamaño pequeño y mediano.
The natural environment and the proximity to
big cities, like Barcelona, are factors which have
promoted a residential life style. At present, Sant
Feliu lives primarily of services. It has also some
little and medium manufacturing industries.
t
Llengua i identita
d
Lengua e identida
entity
Language and id
El català és la llengua pròpia de Catalunya i té
el rang de llengua oficial junt amb el castellà.
En instal·lar-se al país és important aprendre
la llengua ja que facilita la integració, la recerca de feina i la relació amb l’escola, amb el
metge, els comerços...
El catalán es la lengua propia de Cataluña, y tiene
el rango de lengua oficial junto con el castellano.
Al instalarse en el país, es importante aprender la
lengua, ya que facilita la integración, la búsqueda
de trabajo y la relación con la escuela, el médico,
los comercios...
Catalan is the language of Catalonia and has the
rank of official language, together with Spanish. When settling in the country, it’s important
to learn the language, as it facilitates integration,
looking for job, shopping, relationships with the
school, the doctor...
A Sant Feliu es realitzen cursos de català.
Per a més informació pot adreçar-se al servei
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.
En Sant Feliu se realizan cursos de catalán. Para
más información puedes dirigirte al servicio de
Atención Ciudadana del Ayuntamiento.
In Sant Feliu there are Catalan courses. For more
details, you can address the Town Council’s Office of Citizen Attention.
7
e la Vila
d
a
s
a
C
a
L
iento
El Ayuntam ll
Ha
The Town
El govern i l’administració dels municipis correspon a la Casa de la Vila o Ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors i és l’administració més propera als ciutadans.
El gobierno y la administración de los municipios
corresponden al Ayuntamiento, integrado por el
alcalde y los concejales, y es la administración
más próxima al ciudadano.
The government and administration of the municipalities corresponds to the Town Hall or Town
Council, formed by the Major and the councillors,
and it is the administration closest to the citizens.
Per a residir al municipi cal empadronar-se. El
padró et dóna d’alta com a veí o veïna del poble
i et proporciona una sèrie de drets i també obligacions com a ciutadà del municipi.
Para residir en el municipio hay que empadronarse. El padrón te da de alta como vecino o vecina
del pueblo y te da una serie de derechos y también
obligaciones como ciudadano del municipio.
La inscripció al Padró és la manera més clara
de justificar la residència habitual en un municipi determinat.
La inscripción en el Padrón es la forma más clara
de justificar la residencia habitual en un municipio
determinado.
To live in the municipality you have to be registered in the census. The census makes you
a neighbour of the village and gives you some
rights but also duties as a citizen of the municipality.
Per empadronar-te necessites:
Para empadronarte necesitas:
Un document identificatiu:
Un documento identificativo:
To be registered in the census is the clearest way
to justify you residence in a given municipality.
To register in the census, you need:
An identifying document:
DNI, passaport o targeta de residència.
DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
DNI, passport or residence card.
Un document acreditatiu de l’habitatge d’empadronament: escriptura o contracte de lloguer.
Un documento acreditativo de la vivienda de empadronamiento: escritura o contrato de alquiler
where you register: deed or renting contract.
Els tràmits i l’assessorament els podràs fer al
servei d’Atenció Ciutadana.
Los trámites y el asesoramiento los podrás realizar al servicio de Atención Ciudadana.
For proceedings and assessment, you can address the Office of Citizen Attention.
Atenció
Ciutadana
ATENCIÓ CIUTADANA
Ajuntament
Ayuntamiento
Town Council
A document giving credit of the house
Plaça Josep Umbert Ventura, 2
93 866 27 68
93 866 26 34
[email protected]
www.santfeliudecodines.cat
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
@AjSFCodines
8
De dilluns a divendres
De lunes a viernes
From monday to friday:
9.00 - 14.00h
Dissabtes
Sábados
Saturday:
10.00 - 13.00h
Jutjat de pau i registre civil / Juzgado de paz y registro civil / Peace Court and Civil Register
El Jutjat de Pau és el primer esglaó de l’organització judicial i és el més proper als ciutadans.
Al Jutjat es celebren els matrimonis civils i es
manté al dia el registre civil amb les inscripcions de naixement, matrimoni i defunció. A més
a més, el jutge de pau actua com a conciliador
entre conflictes entre veïns.
Plaça Josep Umbert Ventura, 2
El Juzgado de Paz es el primer escalón de la
organización judicial y el más próximo a los ciudadanos. En el Juzgado se celebran los matrimonios civiles y se mantiene al día el registro civil
con las inscripciones de nacimiento, matrimonio
y defunción. Además, el juez de paz actúa como
conciliador en conflictos entre vecinos.
The Peace Court is the first step of the judicial
organization, and the closest to the citizens. The
Court celebrates civil weddings and updates the
civil register with the inscription of births, weddings and deaths. Besides, the peace judge acts
as a conciliator in conflicts between neighbours.
93 866 27 68
[email protected]
De dilluns a divendres De lunes a viernes From Monday to Friday: 9.00 - 14.00h
Policia local / Policía local / Local Police
La Policia Local és la policia més propera al ciutadà. La seva principal tasca és vetllar per la seguretat i també dóna serveis de prevenció, assistència i formació. Les seves funcions són:
La Policía Local es la policía más próxima al ciudadano. Su principal tarea es velar por la seguridad
y también da servicios de prevención, asistencia y
formación. Sus funciones son:
policia de proximitat i d’assistència ciutadana
policía de proximidad y de asistencia ciudadana
proximity police and citizens’ assistance
policia de seguretat
policía de seguridad
security police
policia de trànsit
policía de tráfico
traffic police
policia administrativa
policía administrativa
administrative police
Treballa coordinadament amb el cos de Mossos d’Esquadra, que és la policia autonòmica
de Catalunya.
Policia local / Policía local / Local Police
Trabaja coordinadamente con el cuerpo de Mossos
d’Esquadra, que es la policía autonómica de Cataluña.
The Local Police is the police closest to the citizen. Its main task is to control security and also
to prevent, assist and form. Its main functions
are:
The local police works together with the force of
Mossos d’Esquadra, the Catalan autonomous
police.
MOSSOS D’ESQUADRA Comissaria / Comisaría / Police Station
Plaça Josep Umbert Ventura, 2
Zona el Tint. Barri del Bugarai. Caldes de Montbui
planta baixa Casa de la Vila
planta baja del Ayuntamiento
ground floor of Town Hall
93 565 99 85
93 866 28 89
servei 24 hores servicio 24 horas 24 hour service
servei 24 hores servicio 24 horas 24 hour service
93 866 21 30
[email protected]
088 Emergències Mossos d’Esquadra Emergencias Emergency
112 Servei Públic per a Urgències de tot tipus
Servicio Público, Urgencias de todo tipo
Public Service, for all kind of urgencies
www.gencat.net/mossos
9
Socials
s
t
n
e
m
Equipa
Sociales
s
o
t
n
ie
Equipam
ments
ip
u
q
E
l
ia
Soc
Serveis Socials d’Atenció Primària / Servicios Sociales de Atención Primaria / Social Services of Primary Attention
Els Serveis Socials d’Atenció Primària són el
primer accés a la Xarxa Pública de Serveis
Socials i el més proper a les persones del
municipi. El seu objectiu és millorar la qualitat
de vida de tots els ciutadans i ciutadanes i hi
trobaràs informació sobre recursos, ajudes i
altres prestacions per a les persones.
Los Servicios Sociales de Atención Primaria son
el primer acceso a la Red Pública de Servicios
Sociales y el más cercano a las personas del municipio. Su objetivo es mejorar la calidad de vida
de todos los ciudadanos y ciudadanas y aquí encontrarás información sobre recursos, ayudas y
otras prestaciones para las personas.
The Social Services of Primary Attention are the
first access to the Public Web of Social Services, and the closest to the people of the municipality. Its goal is to improve the life quality of
all the villagers, and there you can find information about resources, aids and other benefits
for people.
Centre Social Maria Roca-Umbert. Ctra. de Sant Llorenç, 6
93 866 22 84
93 866 03 19
Dilluns, dimarts i dimecres de 10.00 a 12.00h
Lunes, martes y miércoles de 10.00 a 12.00h
Mondays, Tuesday and Wednesdays, from 10.00 to 12.00h
10
Serveis específics / Servicios específicos / Specific services
Centro Abierto [email protected]
Centre Obert [email protected]
Open Centre [email protected]
El Centre Obert intenta cobrir les mancances
socials i educatives dels infants i adolescents
del municipi de 3 a 16 anys.
El Centro Abierto intenta cubrir las carencias sociales y educativas de los niños y adolescentes
del municipio entre 3 y 16 años.
The Open Centre tries to cover social and educational lacks for children and teenagers of the
municipality (from 3 to 16 years old).
de dilluns a dijous de 17.00 a 19.30h
de lunes a jueves de 17.00 a 19.30h
From Monday to Thursday, 17.00 to 19.30 h
Servicio de atención domiciliaria
El servei d’atenció domiciliària és un servei
d’atenció personalitzada per ajudar a aquelles
persones i/o famílies amb manca d’autonomia
personal i/o familiar.
El servicio de atención domiciliaria es un servicio
de atención personalizada para ayudar a aquellas
personas y/o familias con falta de autonomía personal y/o familiar.
The home help service is a personal attention
service to help those persons and/or families
which lack personal or familiar autonomy.
Per fer la sol·licitud cal posar-se en contacte
amb els Serveis Socials d’Atenció Primària.
Para hacer la solicitud hay que ponerse en contacto
con los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Servei d’atenció domiciliària
Home help service
To ask for help, you must first contact the Social
Services of Primary Attention.
Casal Municipal de la Gent Gran / Casal Municipal de la Gente Mayor / Municipal Centre for Old People
El Casal Municipal de la Gent Gran està gestionat
per la junta directiva de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Sant Feliu i està obert a tots els
santfeliuencs sense excepció. S’hi organitzen tot
tipus d’activitats.
El Casal Municipal de la Gente Mayor está gestionado por la junta directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Sant Feliu y está abierto
a todos los santfeliuenses sin excepción. En el
Casal se organizan todo tipo de actividades.
The Municipal Centre for Old People is managed
by the executive board of the Retired and Pensioners Association of Sant Feliu and it’s opened
to all santfeliuencs without exception. The Centre organizes all kind of activities.
Circuit de salut
Circuito de salud
És un espai lúdic dissenyat per afavorir l’exercici i millorar el nivell físic de la gent gran generant una dinàmica positiva que implica confiança i seguretat en les pròpies capacitats.
Un dia a la setmana es fan exercicis senzills
de manteniment guiats per un fisioterapeuta.
Inscripcions a l’Ajuntament.
Es un espacio lúdico diseñado para favorecer el
ejercicio y mejorar el nivel físico de la gente mayor generando una dinámica positiva que implica
confianza y seguridad en las propias capacidades.
Un dia por semana, se realizan ejercicios sencillos
de mantenimiento guiados por un fisioterapeuta.
Inscripciones en el Ayuntamiento.
It is a recreational area designed to promote exercise and to improve the physical fitness of the
elderly, generating a positive dynamic that stimulates self-assurance and confidence in their own
abilities. Simple keep-fit exercises, guided by a
physiotherapist, are held once a week. Registration at the Town Hall.
Avinguda de la Generalitat, 2
93 866 27 73
93 866 27 73
Health Circuit
[email protected]
11
liu de Codines
L’educació a Sant Fe
liu de Codines
La educación en Sant Fe
de Codines
Education in Sant Feliu
L’escolarització a Catalunya és obligatòria i
gratuïta per a tots aquells que hi viuen, des
dels 6 fins als 16 anys. Així mateix també és
gratuïta encara que no obligatòria l’etapa
d’educació infantil dels 3 als 5 anys i també
l’etapa de batxillerat dels 16 als 18 anys.
La escolarización en Cataluña es obligatoria y
gratuita para todos sus habitantes, desde los 6
hasta los 16 años. También es gratuita aunque no
obligatoria la etapa de educación infantil entre los
3 y los 5 años, así como la etapa del bachillerato
de los 16 a los 18 años.
Schooling in Catalonia is compulsory and free of
charge for all those who live here from 6 to 16
years old. Anyway, schooling is also free of charge
but not compulsory from 3 to 5 years old, and
also the secondary school from 16 to 18 years
old.
El català és la llengua utilitzada com a llengua
vehicular d’aprenentatge. Per anar a l’escola
primer cal matricular als nens i nenes. Per ferho, els centres docents obren un període de
preinscripció i matriculació on informen de la
realització dels tràmits. La possibilitat de matriculació es manté durant tot l’any.
El catalán es la lengua utilizada como lengua vehicular de aprendizaje. Para ir a la escuela, antes
hay que matricular a los niños y niñas. Los centros docentes abren un periodo de preinscripción
y matriculación donde informan de la realización
de los trámites. La posibilidad de matriculación se
mantiene durante todo el año.
The vehicular language in educational centres is
Catalan. Before going to school, children have to
be enrolled. The educational centres have a period for enrolment, when they inform you about
the procedures. You have the chance to enrol all
along the year.
Als centres educatius s’organitzen serveis i
activitats de les associacions de mares i pares
d’alumnes (AMPA).
En los centros educativos se organizan servicios y
actividades de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA).
L’educació és competència de la Generalitat
de Catalunya i hi ha centres públics, privats
concertats o privats no concertats.
La educación es competencia de la Generalitat
de Cataluña, y existen centros públicos, privados
concertados o privados no concertados.
In the educational centres there are also services
and activities organized by the associations of
students’ parents (AMPA).
Education is a competence of the Generalitat
of Catalonia, and there are public centres, concerted private centres, and non-concerted private
centres.
Centres educatius / Centros educativos / Educational centres
Públics / Públicos / Public
Privats Concertats / Privados Concertados / Concerted Private
Escola Jaume Balmes (3-12 anys)
Secció Institut M. Carrasco i Formiguera (12-16 anys)
FEDAC Sant Feliu de Codines (3-16 anys)
Av. de les Escoles, s/n
C/ Consell de Cent, s/n
C/ Baixa Padró, 12
93 866 26 30 / 93 866 21 44
93 866 27 55
93 866 11 27
93 866 21 63
93 866 21 43
93 866 13 53
[email protected]
[email protected]
[email protected]
agora.xtec.cat/sesmcarrascoformiguera-sfc/intranet
www.fedac.cat/santfeliu
phobos.xtec.cat/ceipjbalmes
Llar d’infants (fins als 3 anys) / Guardería (hasta los 3 años) / Nursery (up to 3 years old)
Escola Bressol Municipal Mestre Jané
12
C/ Consell de Cent, 5
93 866 35 62
[email protected]
www.cavallcartro.com/mestrejane
t
La sanita
d
La sanida
Health care
Tot ciutadà empadronat té dret a l’assistència
sanitària de forma gratuïta. Cal tramitar la tarja
sanitària individual (TSI). En el teu centre d’atenció sanitària t’informaran de com fer-ho, i la documentació que necessites és un document
identificatiu i el certificat d’empadronament.
Todo ciudadano empadronado tiene derecho a la
asistencia sanitaria de forma gratuita. Hay que tramitar la tarjeta sanitaria individual (TSI), en tu centro de
atención sanitaria te informarán de cómo hacerlo, y
la documentación que necesitas es un documento
identificativo y el certificado de empadronamiento.
A Sant Feliu disposem d’un Centre d’Atenció
Sanitària i un hospital de referència, l’Hospital
General de Granollers.
En Sant Feliu disponemos de un Centro de Atención Primaria, y un hospital de referencia, el Hospital General de Granollers.
El centre d’atenció sanitària és el primer lloc
on has d’anar quan tinguis un problema de salut. Els hospitals t’acolliran en cas d’urgència,
d’hospitalització o de part.
El centro de atención primaria es el primer lugar
al que hay que ir cuando se tenga un problema
de salud. Los hospitales te acogerán en caso de
urgencia, de hospitalización o de parto.
Serveis del centre d’atenció sanitària:
Servicios del centro de atención primaria:
The health care centre is the first place to go
when you have a health problem. Hospitals
will take you in case of emergency, hospitalization or childbirth.
01 Medicina general 02 Pediatria 03 Infermeria
01 Medicina general 02Pediatría 03 Enfermería
Services offered by the health care centre:
902 111 444: SANITAT RESPON
902 111 444: SANIDAD RESPONDE.
Telèfon únic per accedir als serveis de medicina i pediatria d’atenció primària. També es pot
accedir a programació de visites per internet
a l’adreça www.gencat.cat/ics. Atén tant la
programació de visites com tot dubte relacionat amb la salut i els serveis sanitaris. Hi pot
trucar qualsevol usuari.
Teléfono único para acceder a los servicios de medicina y pediatría de atención primaria. También se
puede acceder a programación de visitas por Internet en la dirección www.gencat.cat/ics. Atiende
tanto la programación de visitas como cualquier
duda relacionada con la salud y los servicios sanitarios. Cualquier usuario puede llamar a este número.
Everyone censed has the
right to free health care.
You have to ask for your individual health card (TSI), in your health care centre
they will inform you how to do it, and you will
need to present an identification document
and the census certificate.
In Sant Feliu we have a Health Care Centre
and a nearby reference hospital, Granollers’
General Hospital.
01General medicine 02 Paediatrics 03 Infirmary
902 111 444: SANITAT RESPON
This one is the only phone number to access the
services of medical and paediatrics primary attention. You can also program your visit through
the internet at www.gencat.cat/ics. Here you
can program your visits and also ask about any
doubt related with health and health services.
Hospital General GRANOLLERS / Hospital Genereral GRANOLLERS / GRANOLLERS
Av. Francesc Ribas, s/n 08400 Granollers
93 842 50 00
Centre d’Atenció Sanitària / Centro de Atención Primaria / Health Care Centre SANT FELIU
C/ Pont de Terme, 5
93 866 29 11
93 866 09 97
Dilluns a divendres Lunes a viernes Monday to friday: 9.00 - 20.00h
Farmàcies / Farmacias / Pharmacies
González-García Pl. Doctor Robert
93 866 00 97
Dr. Carles Ramon Botet Piró
C/ Barcelona, 1
93 866 30 64
13
ts culturals
Equipamen
s
tos culturale
Equipamien
ipments
Cultural equ
Biblioteca Municipal / Biblioteca Municipal / Municipal Library JOAN PETIT I AGUILAR
La Biblioteca és un equipament municipal que
forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, d’accés
lliure i gratuït a tothom. Vol satisfer les necessitats d’informació, formació al llarg del
temps i del lleure i ser un referent cultural, tecnològic i de promoció de la lectura.
La Biblioteca es un equipamiento municipal que
forma parte de la Red de Bibliotecas Municipales
de la Diputación de Barcelona, de acceso libre y
gratuito para todo el mundo. Quiere satisfacer las
necesidades de información, formación a lo largo
del tiempo y del ocio, y ser un referente cultural,
tecnológico y de promoción de la lectura.
The Library is a municipal equipment belonging
to the Municipal Library Network of the Deputation of Barcelona, with free access and free of
charge for everyone. The library aims to cover
the need for information, continuous formation
and leisure, and to be a cultural, technological
and reading promotion reference.
Els serveis principals són: informació, préstec,
Internet (WI-FI), formació d’usuaris (escoles
i grups d’adults) i promoció de la lectura per
mitjà d’activitats per a adults i infantils (Hora
del conte, tallers, etc.)
Sus principales servicios son: información, préstamo, Internet (WI-FI), formación de usuarios (escuelas y grupos de adultos) y promoción de la
lectura por medio de actividades para adultos y
para niños (Hora del cuento, talleres, etc.)
Its main services are: information, lending, Internet (WI-FI), users’ formation (schools and
adult groups) and promotion of reading through
activities both for adults and for children (Tales
hour, workshops, etc.)
Pl. Josep Umbert Ventura, 3
[email protected]
93 866 14 52
93 866 14 52
www.diba.cat/biblioteques
De dilluns a divendres De lunes a viernes From monday to friday 16.00 - 20.30h
Dimarts, dimecres i dijous Martes, miércoles i jueves
Tuesdays, Wednesday and thursdays 10.00 - 13.00h
Dissabtes Sábado Saturday 10.00 - 14.00h
Museu Municipal / Museo Municipal / Municipal Museum CAN XIFREDA
El museu s’ubica al parc de Can Xifreda i és
gestionat per l’Associació Amics del Museu. Hi
ha una exposició permanent d’arqueologia, paleontologia, mineralogia i història local i una semipermanent d’eines i estris especialment de la
ramaderia catalana. També hi ha un important
testimoni material de la cultura ibèrica.
The museum is located in Can Xifreda and is
managed by the association Amics del Museu.
There is a permanent exhibition of archaeology,
palaeontology, mineralogy and local history, and
a semi-permanent exhibition of tools and utensils
of Catalan cattle raising. There is also an important material testimony of Iberian culture.
Parc de Can Xifreda
1r diumenge de mes Primer domingo de mes First Sunday of the month from 11.00 - 14.00h
93 866 22 97
Fora d’aquest horari també s’obre a grups de més de 20 persones els matins o les tardes de qualsevol dia entre
setmana, però cal concertar prèviament la visita.
93 866 22 97
[email protected]
14
El museo se ubica en el parque de Can Xifreda y lo
gestiona la Asociación Amics del Museu. Contiene
una exposición permanente de arqueología, paleontología, mineralogía e historia local, y una semipermanente de herramientas y utensilios, especialmente de la ganadería catalana. También cuenta con un
importante testimonio material de la cultura ibérica.
www.xifreda.org
Fuera de este horario, también se abre a grupos de más de 20 personas por la mañana o por la tarde de cualquier día
entre semana, aunque hay que concertar previamente la visita.
Apart from this time-table, the museum also opens for groups of more than 20 persons, mornings and afternoons, any
day of the week, but first you have to agree the visit.
Centre Cívic / Centro Cívico / Civic Center LA FONTETA
El Centre Cívic La Fonteta és un espai cultural, la seu de diverses entitats i punt de
trobada cultural. S’hi duen a terme la major
part d’activitats de caràcter social de Sant
Feliu.
El Centro Cívico La Fonteta es un espacio cultural
que sirve de sede a diversas entidades y de punto
de encuentro cultural. En el Centro Cívico se llevan a
cabo la mayor parte de actividades de carácter social de Sant Feliu.
The Civic Centre La Fonteta is a cultural space,
headquarter of various organizations, and a
place for cultural meetings. Most of the social
activities in Sant Feliu take place in the Civic
Centre.
Disposa d’una sala d’actes, una sala de
teatre, una de jovent, una aula de formació i
el Telecentre e-codines.
Dispone de una sala de actos, una sala de teatro,
una de juventud, una aula de formación y el Telecentro e-codines.
The Civic Centre has an assembly hall, a theatre
hall, a youth hall, a formation classroom and the
Telecentre e-codines.
Plaça Josep Umbert Rosàs, s/n
[email protected]
93 866 25 70
De dilluns a divendres De lunes a viernes From Monday to Friday
de 17.00 a 21.00h
Dissabtes Sábados Saturdays:
de 11.00 a 13.00h
Casal de Joves / Centro de Jóvenes / Youth Centre
El Casal de Joves és l’espai municipal destinat al jovent i és el centre de bona part de
les activitats juvenils que es realitzen durant
tot l’any (activitats lúdiques, culturals, esportives, socials…).
El centro para jóvenes es un espacio municipal destinado a la juventud y es el centro de la mayor parte
de actividades juveniles que se realizan durante todo
el año (actividades lúdicas, culturales, deportivas,
sociales…)
L’espai està obert cada divendres a la tarda
i els joves poden divertir-se, i també informar-se
sobre aspectes que els afecten des del Punt
d’Informació Juvenil ubicat al mateix Casal.
El espacio está abierto todos los viernes por la tarde
y los jóvenes pueden divertirse y también informarse
de aspectos que los afectan en el Punto de Información Juvenil ubicado en el mismo Casal.
Durant els períodes de vacances s’organitzen programacions especials (Setmana Santa, mesos d’estiu, Nadal…).
Durante los períodos vacacionales se organizan
programaciones especiales (Semana Santa, verano, Navidad…).
Plaça Josep Umbert Rosàs, s/n
[email protected]
93 866 22 84
[email protected]
The youth centre is a municipal space for young
people and is the centre of most of the youth
activities carried out over the year (leisure, cultural, sports, social, etc.).
The space is open every Friday afternoon for
young people to come along and have fun, and
also to learn about issues affecting them at the
Youth Information Point in the Centre.
During the holiday periods, special programmes
are organised (Easter, summer, Christmas, etc.).
Divendres Viernes Friday
de 17.00 a 21.00h
15
Treball
Trabajo
Job
Servei Local d’Ocupació / Servicio Local de Ocupación / Local Occupational Service
El Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Codines té per objectiu promocionar l’ocupació i la intermediació del mercat
laboral. Ofereix els recursos necessaris tant a
empreses com a treballadors a través dels diferents serveis:
El Servicio Local de Ocupación del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Codines tiene como objetivo promocionar la ocupación y la intermediación con el
mercado laboral. Ofrece los recursos necesarios
tanto a empresas como a trabajadores a través
de los distintos servicios:
Intermediació laboral - Borsa de treball.
Intermediación laboral - Bolsa de trabajo.
Labour intermediation – Labour exchange.
Club de la feina
Club del trabajo
Work Club
Orientació laboral
Orientación laboral
Labour guidance
Formació i programes ocupacionals
Formación y programas ocupacionales
Occupational formation and programs
És un servei municipal gratuït que treballa per
dos grans grups de públic objectiu:
Es un servicio municipal gratuito que trabaja para
dos grandes grupos de público objetivo:
This is a free municipal service working for two
big groups of target public:
Demandants d’ocupació. Permet a totes les
persones, estiguin treballant o no, incorporar
el seu currículum per tal de tenir accés a totes
aquelles ofertes de treball que més s’adaptin
al seu perfil professional.
Demandantes de ocupación. Permite a todas
las personas, estén trabajando o no, incorporar
su currículum con el fin de tener acceso a todas
aquellas ofertas de trabajo que mejor se adapten
a su perfil profesional.
People looking for job. Any person, working or
not, can incorporate his/her curriculum and thus
access to all those work offers which best adapt
his/her professional profile.
Oferents de llocs de treball. Facilita a totes
les empreses que tinguin la necessitat de cobrir un lloc de treball una base de dades de
candidats de tots els perfils professionals.
Oferentes de puestos de trabajo. Facilita a todas las empresas que tengan la necesidad de cubrir un puesto de trabajo una base de datos de
candidatos de todos los perfiles profesionales.
Servei Local d’Ocupació
Servicio Local de Ocupación
Local Occupational Service
People offering a workplace. It provides to all
enterprises with the need to cover a workplace
a database of candidates of every professional
profile.
CENTRE SOCIAL MARIA ROCA-UMBERT
Ctra. de Sant Llorenç, 6
Horari d’atenció al públic:
dilluns i dijous de 10.30 a 12.30h
93 866 22 84
Horario de atención al público:
Lunes y Jueves de 10.30 a 12.30h
93 866 03 19
[email protected]
www.santfeliudecodines.cat
consulta les ofertes on-line
consulta las ofertas on-line
to consult offers on-line
16
The Local Occupational Service of Sant Feliu
de Codines’ Town Council aims to promote
occupation and mediation with the labour
market. It offers the necessary resources to
enterprises and workers through different
services:
Public attention:
Mondays and Thursday, from 10.30 to 12.30h
També et pots informar sobre les tramitacions laborals i el permís de treball a:
También te puedes informar sobre las tramitaciones laborales y el permiso de trabajo en:
You can also get information about working procedures and work permit at:
OTG GRANOLLERS II: Perifèria C/ Àngel Guimerà, 6-8 - 08140 Granollers
[email protected]
93 861 15 70 (centraleta centralita switchboard)
93 861 16 73 (demandes feina demandas de trabajo job demands)
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 08.15 fins a 13.00h
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 08.15 a 13.00h
Public attention:
from Monday to Friday, from 08.15 to 13.00h
93 879 09 79
CALDES SOLIDÀRIA
SEU A CREU ROJA
C/ Anselm Clavé, 5 bis - 08140 Caldes de Montbui
93 865 10 01
AMIC (UGT)
C/ Esteve Terrades, 30-32 bx - 08400 Granollers
93 870 47 02
dimecres de 16.00 a 19.00h. Dijous de 10.00
a 13.00h i de 16.00 a 19.00h
miércoles de 16.00 a 19.00h. Jueves de 10.00 a
13.00h y de 16.00 a 19.00h
Wednesdays from 16.00 to 19.00h. Thursday
from 10.00 to 13.00h and from 16.00 to 19.00h
CITE Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CCOO)
C/ Pius XII, 5 – 6 (Entrada per la plaça de les Hortes Entrada
por la plaza de les Hortes Enter through Plaça de les Hortes)
08400 Granollers
93 860 19 40
dimecres de 10.00 a 13.00h i de 16.00
a 19.00h
miércoles de 10.00 a 13.00h y de 16.00
a 19.00h
Wednesdays from 10.00 to 13.00h. and
16.00 to 19.00h
17
Equipam
ents esp
or
Equipam
ientos de tius
portivos
Sports e
quipmen
ts
Pavelló Municipal d’Esports / Pavellón Municipal de deportes / Municipal Sports Pavilion
El Pavelló Municipal d’Esports Francesc
Cassart Roca està situat a la zona esportiva
de Sant Feliu i consta d’un pavelló i una pista
annexa descoberta. S’hi realitzen la majoria
d’esports: hoquei, futbol sala, patinatge i
bàsquet; i també actes lúdics i culturals (revetlles, concerts, fires i actes de festa major).
El Pabellón Municipal de Deportes Francesc Cassart Roca, está situado a la zona deportiva de
Sant Feliu y consta de un pabellón y una pista
anexa descubierta. Se realizan la mayoría de deportes: hockey, fútbol sala, patinaje y baloncesto;
así como actos lúdicos y culturales (verbenas,
conciertos, ferias y actos de la fiesta mayor).
Per utilitzar aquestes instal·lacions cal adreçar-se al servei d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament.
Para utilizar el pabellón hay que dirigirse al servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento.
Ronda dels Esports, s/n
The Francesc Cassart Roca Municipal Sports
Pavilion is located in the sports area of Sant Feliu and consists of a pavilion and an attached
open-air court. Most sports can be practised
here: hockey, indoor football, skating and basketball; and also festive and cultural acts (revetlles, concerts, fairs and acts of the village’s
major festival).
To use the pavilion, you must address the Town
Council.
De dilluns a divendres de 17.00h a 21.00h. Dissabtes i diumenges en horari de partits. De lunes a viernes de 17.00 a 21.00h.
Sábados y domingos en horario de partidos.Monday to Friday from 17.00 - 21.00h. Saturdays and Sundays during matches.
Camp Municipal d’Esports / Campo Municipal de deportes / Municipal Sports Field
A la zona esportiva hi ha el Camp Municipal
d’Esports Francesc Garriga, que consta d’un
camp de futbol de mida reglamentària de gespa artificial i una pista poliesportiva descoberta annexa al camp. També s’utilitza per activitats múltiples d’àmbit lúdic i promocional.
En la zona deportiva hay el Campo Municipal de
Deportes Francesc Garriga, que consta de un
campo de fútbol de tamaño reglamentario de césped artificial y una pista polideportiva descubierta
anexa al campo. También se utiliza para múltiples
actividades de ámbito lúdico y promocional.
The sports area houses the Francesc Garriga
Municipal Sports Field, which includes a pitch,
consisting of an official-size artificial-turf football
pitch and an opened sports court attached to
the field. It’s also used for multiple festive and
promotional acts.
Per utilitzar el camp municipal d’esports cal
adreçar-se al servei d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament.
Para utilizar el campo municipal de deportes hay
que dirigirse al servicio de Atención Ciudadana
del Ayuntamiento.
To use the municipal sports field, you must address the Town Council.
Passatge de les Escoles, s/n
18
93 866 20 77
93 866 20 77
Pistes de tennis i pàdel / Pistas de tenis i pádel / Tennis courts and paddel
Les pistes estan ubicades a l’avinguda de les
Escoles. A més de les tres pistes de tennis i una
de pàdel, l’equipament compta també amb dues
pistes de petanca, una taula de tennis taula, dos
vestidors i el local social del club.
Avinguda de les Escoles, s/n
Las pistas están ubicadas en la avenida de las Escuelas. Además de las tres pista de tennis y la de pádel, el equipamiento cuenta también con dos pistas
de petanca, una mesa de tenis mesa, dos vestuarios
y el local social del club.
The courts are on Avinguda de les Escoles.
Besides the three tennis courts and the paddle court, there are also two pétanque courts, a
table tennis table, two changing rooms and the
social premises of the club.
93 866 26 32
Pistes de petanca / Pistas de petanca / Pétanque courts
Als jardins del Centre Cívic la Fonteta hi ha quatre pistes de petanca que fa servir el Club de petanca la Fonteta. També hi ha el Club de petanca
Racó del Bosc, que té les instal·lacions situades
a la urbanització.
CLUB DE PETANCA RACÓ DEL BOSC
C/ Pollancres, s/n
93 866 21 58
En los jardines del Centro Cívico la Fonteta hay cuatro pistas de petanca que utiliza el Club de Petanca
la Fonteta. También existe el Club de Petanca Racó
del Bosc, cuyas instalaciones están situadas en la
urbanización del mismo nombre.
In the gardens of the Civic Centre
la Fonteta there are four pétanque
courts, used by the Pétanque Club
la Fonteta. There is also the Pétanque
Club Racó del Bosc, whose equipments are placed in
the urbanization.
CLUB DE PETANCA LA FONTETA
Pl. Josep Umbert Rosàs, s/n
Zona esportiva Solanes / Zona deportiva Solanes / Sports area Solanes
It has an outdoor athletics track, a pelota court,
two paddle courts, an outdoor swimming pool,
public changing rooms, multipurpose rooms managed by different municipal organisations, a large
multipurpose room, a bar and terraces outside.
The municipal swimming is open between June
24 and September 11, and swimming courses for
boys and girls are organised.
Consta d’una pista poliesportiva descoberta, un
frontó, dues pistes de pàdel, una piscina a l’aire lliure, vestidors col·lectius, sales polivalents
gestionades per diferents entitats del municipi,
una sala gran d’usos múltiples, un bar i terrasses exteriors. La piscina municipal està oberta
del 24 de juny a l’11 de setembre i s’organitzen
cursos de natació adreçats als nens i nenes.
Consta de una pista polideportiva descubierta, un
frontón, dos pistas de pádel, una piscina al aire libre, vestidores colectivos, salas polivalentes gestionadas por diferentes entidades del municipio,
una sala grande de múltiples usos, un bar y terrazas exteriores. La piscina municipal está abierta
del 24 de junio al 11 de septiembre y se organizan
cursos de natación dirigidos a niños y niñas.
Tant si formes part d’una entitat o ets particular
pots reservar diversos espais de la Zona Esportiva Solanes. Més informació a l’Ajuntament.
Tanto si formas parte de una entidad o eres un par- Areas can be booked in the Solanes Sports Area
ticular, puedes reservar espacios de la Zona Depor- by organisations or private individuals. For further
tiva Solanes. Mas información en el Ayuntamiento. information contact the Town Hall.
19
tge
L’habita
da
La vivien
Housing
A Sant Feliu el règim d’habitatge és d’àmbit privat. En alguns habitatges hi existeix la comunitat de veïns que vetlla per mantenir l’edifici en
bones condicions i bona convivència. Has de
pagar una quota a la comunitat.
En Sant Feliu el régimen de vivienda es de ámbito
privado. En algunas viviendas existe la comunidad de vecinos que vela por mantener el edificio
en buenas condiciones y buena convivencia. Hay
que pagar una cuota a la comunidad.
The housing regime in Sant Feliu is private. In
some buildings there is a community of neighbours which care to keep the building in good
conditions and to assure a good coexistence. In
this case, you have to pay a community fee.
Para alquilar una vivienda te harán un contrato y
te pedirán diversa documentación.
To rent a property, you will need to sign a rental
agreement and provide a series of documents.
En el mercado se pueden encontrar viviendas de
nueva construcción y viviendas de segunda mano
que puedes adquirir.
There are also new-build properties and secondhand homes available to purchase on the property market.
El lloguer / El alquiler / Renting
Per llogar un habitatge et faran un contracte i et
demanaran diversa documentació.
La compra / La compra / Buying
Al mercat es poden trobar habitatges de nova
construcció i habitatges de segona mà que
pots adquirir.
Construcció i reformes / Construcción y reformas / Building and reforms
També hi ha la possibilitat de construir un habitatge
si es disposa d’un terreny en una zona urbana.
También existe la posibilidad de construir una vivienda si se dispone de un terreno en una zona urbana.
There is also the chance to build a dwelling if
you have a terrain in urban zone.
Per poder construir i fer reformes cal sol·licitar
a l’Ajuntament un permís d’obres i pagar les taxes corresponents.
Para poder construir y hacer reformas hay que
solicitar al Ayuntamiento un permiso de obras y
pagar las tasas correspondientes.
In order to build or reform, you have to ask at
the Town Council for a permit for works and to
pay the corresponding taxes.
Subministrament als habitatges / Suministro a las viviendas / Supplies for dwellings
Cal adreçar-se a les companyies subministradores per contractar el subministrament del
telèfon, el gas, l’electricitat i l’aigua.
You will need to contact the utility companies to
have your gas, electricity, water supply and telephone switched on.
Electricitat: Aigua:
Gas:
Electra Caldensa: 93 865 05 85 / 900 18 17 76
CASSA: Dimarts i divendres de 10.00 a
13.30h - 93 866 27 68 - 900 87 85 83
Gas butà: 93 775 18 87
FECSA-Endesa: 902 53 65 36
20
Hay que dirigirse a las compañías suministradoras para contratar el suministro de teléfono, el
gas, la electricidad y el agua.
Gas natural: 902 200 850
bient
Medi am
biente
Medio am
nt
Environme
SFdeCodines
porta
a porta
Recollida selectiva porta a porta / Recogida selectiva puerta a puerta / Selective gathering door to door
A Sant Feliu de Codines s’efectua la recollida
selectiva dels residus porta a porta. Cada vespre cal treure a la porta de casa la brossa que
toqui recollir aquell dia. La recollida es farà a
partir de les 22.00 hores.
En Sant Feliu de Codines se efectúa la recogida
selectiva de los residuos puerta a puerta. Cada
noche se tiene que sacar a la puerta de casa la
basura que toque recoger aquel día. La recogida
se hará a partir de las 22.00 horas.
In Sant Feliu de Codines we have developed a
selective collection system of waste door to door.
Every day you will have to take outside the doorhouse the waste that must be collected that day.
The collection will start at 22.00 hours.
Si no teniu cubell podeu passar per l’ajuntament i fer la sol·licitud.
Si no tenéis cubo de basura podéis pasar por el
ayuntamiento y hacer la solicitud.
If you do not have a waste bin, you can request
one at the Town Hall.
Calendari de recollida / Calendario de recogida / Collection calender
Dilluns
Lunes Monday
ENVASOS
Dimarts
Martes
Thursday
ORGÀNICA I
BOLQUERS
DimecresDijous
MiércolesJueves
WednesdayTuesday
PAPER I
CARTRÓ
ORGÀNICA I
BOLQUERS
Divendres Dissabte Diumenge
Viernes
Sábado Domingo
Friday
Saturday
Sunday
ENVASOS
ORGÀNICA I
BOLQUERS
REBUIG
El vidre no es recull porta a porta. Cal llençar-lo directament
al contenidor de color verd que hi ha al carrer.
El cristal no se recoge puerta a puerta. Se debe tirar directamente en el contenedor verde que hay en la calle.
Glass is NOT collected door to door.You have to dispose of it in
the green containers that you can find around the town.
21
Matèria orgànica / Materia orgánica / Organic matter
Q? Restes de carn, peix, fruita i verdura, clos- Q? Restos de carne, pescado, fruta y verdura,
C? Se deben seprar los residuos orgánicos en
una bolsa y depositarla en un cubo de 25 litros
que proporciona el Ayuntamiento. Tres días a la
semana se recogerá en la puerta de tu casa.
leftovers, shells of eggs, seafood and dried fruits,
coffee dregs and infusion leftovers, kitchen paper
and paper napkins, corks and plants leftovers.
W? You have to separate organic wastes inside
a bag and put it in the 25 litre bin supplied by the
town council. Three days a week we will collect it
at the door of your house.
Envasos / Envases / Containers
Q? Envasos de plàstic, llaunes, brics, bosses i
Q? Envases de plástico, latas, brics, bolsas y envol-
W? Plastic containers, tins, tetrabriks, plastic
torios de plástico, bandejas de porexpán, papel de
aluminio, tapones de plástico o metálicos, chapas…
C? Estos residuos se tienen que tirar en una bolsa de plástico, que se pasará arecoger dos días
a la semana.
bags and wrappings, polyestirene trays, tinfoil paper, plastic or metal caps, bottle tops...
W? You have to dispose of these wastes in a
plastic bag, that will be collected two days a week.
Paper i cartró / Papel y cartón / Paper and cardboard
Q? Paper, revistes, diaris, fulletons de publici- Q? Papel, revistas, periódicos, folletos publicitarios,
W? Paper, magazines, newspapers, advertising lea-
embolcalls de plàstic, safates de porexpan, paper d’alumini, taps de plàstic o metàl·lics, xapes...
C? Aquests residus s’han de llençar en una
bossa de plàstic, que passaran a recollir dos
dies per setmana.
tat, caixes de cartró (plegades), oueres de cartró...
C? S’han de treure en una caixa o bossa de
paper, o bé lligats, a la porta de casa. Un dia a
la setmana es passaran a recollir.
cáscaras de huevo, marisco y frutos secos, restos de café e infusiones, papel de cocina y servilletas, tapones de corcho y restos de jardín.
cajas de cartón (plegadas), hueveras de cartón…
C? Se tienen que sacar en una caja o bolsa de
papel, o bien atados, a la puerta de casa. Un día
a la semana se pasarán a recoger.
Bolquers i compreses / Pañales y compresas / Diapers and sanitary pads
Q? Pañales y compresas.
Q? Bolquers i compreses.
C? Els bolquers i les compreses es poden C? Los pañales y las compresas se pueden
treure el mateix dia que es recull la matèria orgànica en una bossa degudament identificada
amb l’adhesiu corresponent. Aquest adhesiu
el podeu demanar a l’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament i a les botigues. Les famílies que
generin molts bolquers també poden demanar
un cubell.
sacar el mismo día que se recoge la materia orgánica en una bolsa debidamente identificada
con el adhesivo correspondiente. Este adhesivo lo podéis pedir a la Atención Ciudadana del
Ayuntamiento y en las tiendas. Las familias que
generen muchos pañales también pueden pedir
un cubo.
Rebuig / Desperdicios / Rubbish
Q? El rebuig és tot allò que no es pot reci-
Q? Los desperdicios son todo aquello que no se
clar com ara la pols d’escombrar i les bosses
d’aspiradors, les puntes de tabac, la cendra, els
bastonets de les orelles, les restes de ceràmica...
C? Cal separar aquests residus en una bossa
de plàstic i treure-la a la porta de casa. Un dia
a la setmana es recollirà.
22
W? Meat and fish leftovers, fruits and vegetables
ques d’ou, marisc i fruits secs, marró de cafè
i infusions, paper de cuina i tovallons, taps de
suro i restes de jardí.
C? Cal separar els residus orgànics en una
bossa i dipositar-la en un cubell de 25 litres
que proporciona l’Ajuntament. Tres dies a la
setmana es recollirà a la porta de casa teva.
puede reciclar como el polvo de barrer y las bolsas de los aspiradores, las colillas, la ceniza, los
bastoncillos de las orejas, los restos de cerámica…
C? Estos residuos se deben separar en una bolsa de plástico y sacarla a la puerta de casa. Se
recogerán un día a la semana.
flets, cardboard boxes (folded), cardboard eggcups...
W? One day a week you have to leave them inside a box or paper bag, or tied at the door of your
house, and we will collect them.
W? Diapers and sanitary pads.
W? You can dispose of diapers and sanitary
pads the same day of organic matter disposal,
inside a bag duly identified with the appropriate sticker. You can ask for these stickers at the
Town Council’s Citizen Attention and at the
shops. Families who use many diapers can also
ask for a bin.
W? We call rubbish all those wastes which can’t
be recycled, like sweeping dust and vacuumcleaner bags, cigarette butts, ashes, ear sticks,
ceramic remains...
W? You have to separate rubbish inside a plastic
bag. Once a week you take it outside your front
door and we will collect it.
Recollida de voluminosos / Recogida de voluminosos / Voluminous wastes gathering
Els dilluns i divendres et recollim els voluminosos (mobles i trastos vells) de casa teva gratuïtament. Per sol·licitar el servei pots trucar
al 93 866 27 68, el servei d’Atenció Ciutadana.
Los lunes y los viernes te recogemos los voluminosos (muebles y trastos viejos) de tu casa gratuitamente. Para solicitar el servicio puedes llamar al
93 866 27 68, el servicio de Atención Ciudadana.
Els voluminosos s’han de deixar la nit abans
del dia de recollida davant de l’habitatge de
l’interessat/da, intentant obstruir el mínim
l’ocupació de la vorera.
Los voluminosos se tienen que dejar la noche
antes del día de recogida ante la vivienda del
interesado/a, intentando obstruir al mínimo la
ocupación de la acera.
We pick up bulky items on Mondays and Fridays.
You can ask this service phoning to 93 866 27 68,
the Citizen Attention Office.
The interested person has to leave the voluminous
wastes in front of the dwelling the night before the
gathering day, trying to block the sidewalk as little
as possible.
La Deixalleria / La Deixalleria (Centro de Gestión de Residuos) / The Deixalleria (Waste Management Centre)
La Deixalleria és una instal·lació que permet fer la
recollida selectiva de les escombraries per a les
quals no hi ha contenidors específics al carrer.
La Deixalleria es una instalación que permite realizar la recogida selectiva de las basuras para las
que no hay contenedores específicos en la calle.
The Deixalleria is an equipment to gather selectively those wastes which don’t have a specific
container in the streets.
Hi podem portar materials tèxtils, olis de cuina i de cotxe, piles, frigorífics amb CFC, fusta,
pintures, vernissos i dissolvents, ferralla, electrodomèstics, esprais, restes de jardineria,
fluorescents, voluminosos, llaunes de ferro i
d’alumini, bateries, pneumàtics, runes i també
s’hi pot dur paper i cartró, vidre i envasos lleugers (brics, plàstics i llaunes).
Podemos llevar a la deixalleria materiales textiles,
aceites de cocina y de motor, pilas, frigoríficos con
CFC, madera, pinturas, barnices y disolventes,
chatarra, electrodomésticos, aerosoles, restos
de jardinería, fluorescentes, voluminosos, latas de
hierro y de aluminio, baterías, neumáticos, cascotes, y també se puede llevar papel y cartón, cristal
y envases ligeros (brics, plásticos y latas).
We can take there textile materials, kitchen oils,
motor oils, batteries, fridges with CFC, wood,
paints, varnishes and solvents, scrap iron, electric domestic appliances, sprays, garden remains,
fluorescent lights, voluminous wastes, iron and
aluminium cans, tyres, rubble, and also paper and
cardboard, glass and light containers (TetraBriks,
plastics and cans).
c/ Indústria, 10. POLÍGON INDUSTRIAL PLA DE LA COSTA
663 22 07 44
[email protected]
De dimarts a divendres De martes a viernes Tuesday to Friday 10.00-13.00h & 16.00-19.00h
Dissabtes Sábados Saturdays 09.00-15.00h
Diumenges Domingos Sundays 09.30-14.00h
Dissabtes tarda tancat, en horari d’estiu (15/06 - 31/08) Sábados tarde cerrado, en horario de
verano (15/06-31/08) Saturday afternoon closed in summer (15/06-31/08)
23
ns
Comunicacio
es
Comunicacion
s
Comunication
El telèfon públic / El teléfono público / Public phone
Els telèfons d’ús públic es troben en locals i a
la via pública (cabines telefòniques). Funcionen amb targeta o amb monedes. Les targetes
s’adquireixen als quioscos o als estancs.
Los teléfonos de uso público se encuentran en locales y en la vía pública (cabinas telefónicas). Funcionan con tarjeta o con monedas. Las tarjetas se
adquieren en los quioscos o en los estancos.
The public phones are found in establishments
and in the public thoroughfare (telephone boxes).
They work with card or coins. Cards are purchased in kiosks and tobacconists’ shops.
Els números a l’Estat Espanyol tenen 9 xifres.
Per telefonar a l’estranger cal marcar el 00,
seguit de l’indicatiu del país i de la zona. Tot
seguit el número corresponent.
Los números en el Estado Español tienen 9 cifras. Para telefonear al extranjero hay que marcar
el 00, seguido del prefijo del país y de la zona. A
continuación el número correspondiente.
The telephone numbers in Spain have 9 digits.
To phone abroad, you have to dial 00, then the
prefix of the country and zone, and then the corresponding number.
La tarifa postal varía según el destino y el peso
del envío. Los sellos se venden en las oficinas de
correos y en todos los estancos. En Correos tienes la posibilidad de enviar paquetes y de realizar
giros postales.
The postal fee varies depending on the destination and weight of the consignment. Stamps are
sold at post offices and tobacconists’ shops. In
the post office, you have the chance to send parcels and money orders.
Correus / Correos / Post office
La tarifa postal varia segons la destinació i el
pes de la tramesa. Els segells es venen a les
oficines de correus i a tots els estancs. A Correus tens la possibilitat d’enviar paquets i de
realitzar girs postals.
C/ Roure Gros, 41
93 866 14 05
De dimarts a divendres De martes a viernes Tuesday to Friday 8.30 - 14.30h
Dissabtes Sábados Saturdays 9.30 - 13.00
Transports / Transportes / Transportation
24
La única xarxa de transport col·lectiu al municipi és l’autobús. Pots comprar targetes multiviatges, més econòmiques que un bitllet senzill,
a l’estanc.
La única red de transporte colectivo en el municipio es el autobús. Se pueden comprar tarjetas
multiviaje, más económicas que un billete sencillo, en el estanco.
The only means of collective transportation in the
municipality is the bus. You can buy multitravel
cards, cheaper than single tickets, in tobacconists’ shops.
El transport individual pot ser el taxi o el cotxe particular. Per aquest darrer cal permís de
conduir i contractar un assegurança del vehicle. Cal pagar un impost municipal anual, i
periòdicament passar la Inspecció Tècnica de
Vehicles (ITV).
El transporte individual puede ser el taxi o el coche particular. Para éste último hace falta un permiso de conducir y contratar un seguro del vehículo. Hay que pagar un impuesto municipal anual,
y pasar periódicamente la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV).
For individual transportation, there are taxis and
particular cars. For this last one, you need a driving license and to contract a vehicle insurance.
You also have to pay a municipal yearly tax, and
you have to pass periodically the Vehicles Technical Inspection (ITV).
ció
omunica
c
e
d
s
n
Mitja
unicación
m
o
c
e
d
s
Medio
tion media
a
ic
n
u
m
o
C
Butlletí, Web, Ràdio, Revista:
Boletín Web, Radio, Revista:
Bulletin Web, Radio, Magazine:
1. Butlletí d’informació municipal i ciutadana
1. Boletín de información municipal y ciudadana
1. Municipal information bulletin for citizens
2. www.santfeliudecodines.cat
2. www.santfeliudecodines.cat
2. www.santfeliudecodines.cat
3. Ràdio municipal Ona Codinenca 107.2 FM
3. Radio municipal Ona Codinenca 107.2 FM
3. Municipal Radio Ona Codinenca 107.2 FM
4. Revista local La Pinya
4. Revista local La Pinya
4. Magazine local La Pinya
Ona Codinenca 107,2 FM
Centre Social Maria Roca-Umbert
Ctra. de Sant Llorenç 6
93 866 32 39
www.onacodinenca.cat
[email protected]
www.facebook.com/OnaCodinencaRadio
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
@AjSFCodines
Canal Codinenc
@AjSFCodines
El come
rç
El comer
cio
Shops
@onacodinenca
A Sant Feliu, com a molts pobles, tenim una
xarxa de petits comerços que faciliten les compres del dia a dia i ofereixen productes de qualitat. Es presenten en una concentració força
notable al centre del municipi, el que es denomina Codines Centre Comercial.
En Sant Feliu, como en muchos pueblos, tenemos una red de pequeños comercios que facilitan
las compras del día a día y ofrecen productos de
calidad. Se presentan en una concentración bastante notable en el centro del municipio, lo que se
llama Codines Centro Comercial.
In Sant Feliu, as in many villages, we have a network of little shops which facilitate daily purchases and offer quality products. They concentrate
mainly at the centre of the village, in the so-called
Codines Centre Comercial.
Podeu trobar productes quotidians alimentaris
i no alimentaris, d’equipaments de la persona
i de la llar.
Se pueden encontrar productos cotidianos alimentarios y no alimentarios, de equipamientos de
la persona y del hogar.
There you can find daily products, alimentary
and not alimentary, personal and home equipments...
El municipi compta amb un mercat setmanal
ambulant cada dissabte de 8.00 a 14.00h al
centre urbà, a la plaça Josep Umbert Ventura
i Doctor Miquel Vila. Al mercat destaquen els
venedors d’alimentació fresca, d’equipaments
de la persona i de la llar.
El municipio cuenta con un mercado semanal
ambulante cada sábado de 8.00 a 14.00h en el
centro urbano, en la plaza Josep Umbert Ventura
y Doctor Miquel Vila. En el mercado destacan los
vendedores de alimentación fresca, de equipamientos de la persona y del hogar.
Sant Feliu has a weekly ambulant market, every
Saturday from 8.00 to 14.00 in the urban centre, the main square Josep Umbert Ventura i
Doctor Miquel Vila. The market consists of
fresh food stands, and stands of personal and
home equipments.
25
Impostos i taxes / Impostos i taxes / Taxes
Pel fet de residir a Catalunya, assumeixes també l’obligació de contribuir al sosteniment de la
despesa pública mitjançant els impostos corresponents. Amb aquests diners les administracions públiques financen els serveis.
Por el hecho de residir en Cataluña, asumes también la obligación de contribuir al sostenimiento
del gasto público mediante los correspondientes
impuestos. Con este dinero, las administraciones
públicas financian los servicios.
Cal destacar entre els impostos l’IRPF (Impost
Sobre la Renda de Persones Físiques). Aquest
és en funció dels ingressos que reps. Et retenen els diners directament de la teva nòmina.
En alguns casos cal fer la declaració de la renda. També hi ha impostos i taxes municipals
que s’han de pagar anualment (recollida de
deixalles, tinença i ús de vehicles...) Consultar a:
Cabe destacar entre los impuestos el IRPF (Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas), que
va en función de los ingresos que recibas. Te retienen el dinero directamente de la nómina. En algunos casos hay que hacer la declaración de la renta.
También hay impuestos y tasas municipales que se
tienen que pagar anualmente (recogida de basuras, tenencia y uso de vehículos...) Consultar en:
Living in Catalonia, you also assume the duty to contribute to the maintenance of public expense through the
payment of the corresponding taxes. With this money,
the public administrations finance the services.
Among these taxes, we have to point up IRPF (Income Tax from Physical Persons). This tax is proportional to the person’s incomes, and the money
is deducted directly from his/her payroll. In some
cases, it’s necessary to fill the income tax form.
Some people will have to file an annual tax return.
There are also municipal charges and taxes that
must be paid annually (waste collection, use and
ownership of vehicles, etc.) You can ask about it at:
Oficina de Gestió Tributària
Casa de la Vila. Pl. Josep Umbert Ventura, 2
93 866 27 68
Dijous Jueves Thursday 9.00-14.00h
De dilluns a divendres al telèfon 93 472 91 08
De lunes a viernes en el teléfono 93 472 91 08
[email protected]
Tuesday to Friday call 93 472 91 08
Cementiri i sala de vetlla / Cementerio y sala de velatorios / The cemetery & viewing room
El cementiri de Sant Feliu està format per
disset sèries de nínxols i una de columbaris.
Aquest equipament està ubicat al camí de les
Elies i es va construir el 1860, originàriament
d’estil neoclàssic.
El cementerio de Sant Feliu está formado por
diecisiete series de nichos y una de columbarios.
Este equipamiento está ubicado en el camino de
las Elies y se construyó el 1860, originariamente
de estilo neoclásico.
Es disposa d’una sala de vetlles situada a la
carretera de Sant Miquel del Fai, en un edifici
municipal abans d’iniciar-se el camí del Parc
Usart. Disposa d’aparcament, sala de vetlles,
una sala amb capacitat de 60 persones per a
cerimònies i serveis.
Se dispone de una sala de velatorios situada en
la carretera de Sant Miquel del Fai, en un edificio
municipal antes de iniciarse el camino del Parc
Usart. Dispone de aparcamiento, sala de velatorios, una sala con capacidad para 60 personas
para ceremonias y servicios.
Cementiri
De Octubre a Mayo, de 09.00 a 17.00h. De Junio a Septiembre de 9.00 a 20.00h. Para cualquier incidencia llamar al
teléfono 93 866 28 89 (Policía Local)
October to May, from 9.00 - 17.00h. June to September, from 9.00 - 20.00h. For any problems, call 93 866 28 89 (Local Police)
Responsable: Funerària Cabré Junqueras, S.A.
26
There is a viewing room on Carretera de Sant
Miquel del Fai, housed in a municipal building located before Camí del Parc Usart begins. It has
car parking, a viewing room, and a hall that can
house up to 60 people for ceremonies and services.
93 866 27 68 D’octubre a maig, de 9.00 a 17.00h. De juny a setembre de 9.00 a 20.00h. Per a qualsevol incidència cal trucar al
telèfon 93 866 28 89 (Policia Local)
93 866 26 34
Sala de vetlla
The cemetery of Sant Feliu contains seventeen
series of niches and one columbaria. This facility
is located on the Camí de les Elies and was built
in 1860 in the Neoclassical style.
C. Veneçuela, s/n. 08402 Granollers.
93 861 82 30
93 866 26 34
Associacions
Asociaciones
Associations
A Sant Feliu de Codines existeix un fort teixit associatiu. Per posar-se en contacte amb qualsevol de les entitats es pot adreçar a l’Ajuntament.
En S.F. Codines existe un fuerte tejido asociativo.
Para ponerte en contacto con cualquiera de las entidades te puedes dirigir al Ayuntamiento.
Sant Feliu de Codines has a strong associative web.
To contact any of the associations, you can address
the Town Hall.
Entitats culturals
Entidades Culturales
Cultural organizations
Entitats esportives
Entidades deportivas
Sports organizations
Entitats mediambientals
Entidades medioambientales
Environmental organisations
Agrupació Sardanista
Amics de l'Art
Assemblea Territorial SFIndependència
Associació Amics del Museu
Coral La Poncella
Comunitat Makinera Sant Feliu
Ass. Cultural Kaos de C.
Revista La Pinya
Associació L'Espantaocells
Associació Cultural No m'atabalis
Associació Arts i Oficis de Sant Feliu
Associació Jubilats i Pensionistes
Associació de Música i Arts - Escola de Música
Associació Músics la Caldera
Associació Fira del Rellotge
Casal Cultural Codinenc
Centre Cultural Gast. S. Estovalles
Colla Boines Negres
Amics del Ball
Esbart Codinenc
Gremi de Sant Antoni Abat
Grup del Correfoc
Geganters de Sant Feliu
Grup de Sevillanes
Grup de teatre Blaugrana Scena
Grup de teatre Deixalles 81
KulActiu
Mots pel vint-i-u
Ràdio Ona Codinenca
Associació Cultural La Creu de Sant Feliu
Òmnium Cultural - Secció VO
Associació d'entreteniment Amics per sempre
Centre Excursionista
Club Atlètic Sant Feliu
Club Bàsquet Sant Feliu
Club Esportiu Racó del Bosc
Club Billar Sant Feliu
Club Tennis Sant Feliu
Club Futbol Sant Feliu
Club Hoquei Sant Feliu
Patinatge
Ciclistes i Rampoines
Moto Club Cingles de Bertí
Club Petanca La Fonteta
Club de Golf Sant Feliu
Escuderia Vall del Tenes
Penya Barcelonista Els blaugrana
Societat de Caçadors
Club Tennis taula
Voluntaris forestals SFC
Associació Sant Feliu Sostenible
ADF El Pinyó
Entitats socials
Entidades sociales
Social organisations
Associació de Veïns C. de Montbui
Associació de Veïns Racó del Bosc
Associació Mans Unides
Càritas
Creu Roja
Rotary Club Cingles de Bertí
Associació contra el Càncer - Junta local
Entitats educatives
Entidades educativas
Educational organisations
AMPA Escola Jaume Balmes
AMPA FEDAC
AMPA Secció Institut Carrasco i Formiguera
AMPA Escola bressol Mestre Jané
Associació Vincles, espai de criança
Agrupament Escolta Makalu
Entitats de veïns
Entidades de vecinos
Neighbourhood organisations
Altres entitats
Otras entidades
Other organizations:
Associació de Consum el Cogombre a l’ombra
Associació Guifinet
Grup de Comerciants Codinencs
27
Festes
Fiestas
Festivities
A Sant Feliu tenim un seguit de festes, ja siguin estatals, nacionals o locals que fan sentir-nos poble.
Algunes, més que altres, marquen el veritable esperit santfeliuenc.
1 DE GENER, CAP D’ANY
Celebració de l’entrada del nou any.
Patró del nostre poble.
6 DE GENER, REIS
Festa tradicional en què s’ofereixen obsequis als infants.
Festa estatal.
17 DE GENER:FESTA LOCAL
Sant Antoni Abat, patró de menestrals i traginers.
Tres Tombs i ballada de la Dansa a la plaça.
FEBRER. CARNESTOLTES
Durant aquests dies hi ha desfilades i balls de disfresses.
El dimarts de Carnestoltes es celebra la tradicional festa de l’escudella a la plaça.
RAMS, SETMANA SANTA I PASQUA
Cantada de caramelles, ball de la Moixiganga i celebracions religioses.
23 D’ABRIL. SANT JORDI
És el patró de Catalunya. Aquest dia és tradició que l’home regali una rosa a la dona i aquesta un llibre.
1 DE MAIG
Festa estatal per celebrar el dia dels treballadors.
MAIG
Fira del Rellotge i Cirkàlia.
24 DE JUNY. SANT JOAN
A la vigília es fan revetlles per celebrar l’entrada a l’estiu.
28
1 D’AGOST. SANT FELIU
15 D’AGOST. SANTA MARIA
11 DE SETEMBRE
Diada nacional de Catalunya.
SETEMBRE
Baixada de Llits i andròmines, Festa Major i Fira de la Carbassa.
12 D’OCTUBRE. DIA DE LA HISPANITAT (estatal)
1 DE NOVEMBRE. TOTS SANTS (estatal)
A la vigília es celebra la castanyada i s’acompanya dels tradicionals panellets.
6 DE DESEMBRE
La Immaculada. Festa estatal.
8 DE DESEMBRE. LA CONSTITUCIÓ
És festiu per celebrar el dia en què fou aprovada l’actual constitució.
25 DE DESEMBRE. NADAL
26 DE DESEMBRE. SANT ESTEVE
Dia festiu a Catalunya que complementa la festa de Nadal.
En Sant Feliu tenemos una serie de fiestas, ya sean estatales, nacionales o locales, que nos hacen sentir pueblo. Algunas, más que otras,
marcan el verdadero espíritu santfeliuense.
1 DE ENERO, AÑO NUEVO
Celebración de la entrada del año nuevo.
6 DE ENERO, REYES
Fiesta tradicional en que se ofrecen obsequios a los niños.
17 DE ENERO: FIESTA LOCAL
San Antonio Abad, patrón de menestrales y trajineros. Tres Tombs y bailada de la Dansa.
FEBRERO. CARNAVAL
Durante estos días hay desfiles y bailes de disfraces.
El martes de Carnaval se celebra la tradicional fiesta de la escudella en la plaza.
RAMOS, SEMANA SANTA Y PASCUA
Cantada de caramelles, baile de la Moixiganga y celebraciones religiosas.
23 DE ABRIL. SAN JORGE
Es el patrón de Cataluña. Este día es tradición que el hombre regale una rosa a la mujer y ésta un libro a él.
1 DE MAYO
Fiesta estatal para celebrar el día internacional de los trabajadores.
MAYO
Feria del reloj y Cirkalia.
24 DE JUNIO. SAN JUAN
1 DE AGOSTO. SAN FELIU
Patrón de nuestro pueblo.
15 DE AGOSTO. SANTA MARÍA (estatal)
11 DE SEPTIEMBRE
Día Nacional de Cataluña.
SEPTIEMBRE
Bajada de Camas y Trastos, Fiesta Mayor y Feria de la Calabaza.
12 OCTUBRE. DÍA DE LA HISPANIDAD (estatal)
1 DE NOVIEMBRE
Todos los Santos. Fiesta estatal. En la víspera se celebra la castañada y se acompaña con los tradicionales panellets.
6 DE DICIEMBRE
La Inmaculada. Fiesta estatal.
8 DE DICIEMBRE
La Constitución. Es festivo para conmemorar el día en que fue aprobada la actual Constitución española.
25 DE DICIEMBRE. NAVIDAD
26 DE DICIEMBRE. SAN ESTEBAN
Día festivo en Cataluña que complementa la fiesta de Navidad.
En la víspera se hacen verbenas para celebrar la llegada del verano.
In Sant Feliu we have a series of festivities, than can be state, national or local holidays, which give us a feeling of belonging to our village. Some of
them, more than the others, mark the true spirit of Sant Feliu.
JANUARY 1ST, NEW YEAR’S DAY
Celebration of the arrival of the New Year.
JANUARY 6TH, THE THREE WISE MEN
Traditional festivity where children get presents.
JANUARY 17TH: LOCAL FESTIVITY
Saint Anthony Abbot, patron of workmen and carriers. Tres Tombs and dancing of the Dansa.
FEBRUARY. CARNIVAL
On Carnival days there are parades and fancy-dress balls.
The Shrove Tuesday we celebrate the traditional eating of escudlla at the square.
PALM SUNDAY, HOLY WEEK AND EASTER
Singing of caramelles, dancing of Moixiganga and religious celebrations.
APRIL 23RD. SAINT GEORGE
Saint George is the patron saint of Catalonia. This day, it’s a tradition that the man gives a rose to the woman, and she gives a book to him.
MAY 1ST.
International Worker’s Day.
May. Fair of the Clock, and Cirkalia.
JUNE 24TH. SAINT JHON
On the eve are parties to celebrate the coming of summer.
AUGUST 1ST. SAINT FELIU
Patron saint of our village.
AUGUST 15TH. SAINT MARY (State festivity)
SEPTEMBER 11TH
National day of Catalonia.
SEPTEMBER
Descent of beds, junk cars and village’s major festival and Pumpkin fair.
OCTOBER 12th. COLUMBUS DAY (State festivity)
NOVEMBER 1ST
All Saints Day. State festivity. On the eve, Catalonia celebrates the castanyada -eating of chestnuts-, accompanied by the traditional panellets. DECEMBER 6TH
The Immaculate Virgin Day. State festivity.
DECEMBER 8TH. CONSTITUTION’S DAY
Festivity that celebrates the day when the present Constitution of Spain was approved.
DECEMBER 25TH. CHRISTMAS
DECEMBER 26TH. SAINT STEVE
Holiday in Catalonia which complements Christmas Day.
29
Punts d’i
nte
Puntos de rès
int
Interesting erés
places
30
Ermita de Villar
Ermita de Villar
Hermitage of Villar
Museu Municipal Can Xifreda
Museo Municipal Can Xifreda
Municipal Museum Can Xifreda
Campanar Plaça del Rellotge
Campanario Plaza del Reloj
Bell Tower at Plaça del Rellotge
Ruta Modernista de cases
Ruta de casas modernistas
Route of Modernist houses
Església parroquial de Sant Feliu: quadres del pintor Pere Cuquet
Iglesia parroquial de Sant Feliu: cuadros del pintor Pere Cuquet
Parochial Church of Sant Feliu: paintings of Pere Cuquet
Parc Usart
Parque Usart
Park Usart
Golf Sant Feliu
Golf Sant Feliu
Golf Sant Feliu
Baronia
Baronía
Baronia
Cim d’Àligues
Cim d’Àligues
Cim d’Àligues
Sant Miquel del Fai
Sant Miquel del Fai
Sant Miquel del Fai
Sant Sadurní
Sant Sadurní
Sant Sadurní
01 Ajuntament, Policia Local i Biblioteca
02 Centre Social Maria Roca-Umbert: Serveis Socials, Servei Local d’Ocupació, ràdio municipal Ona Codinenca
03 Centre Cívic i Casal de Joves
04 Casal Municipal de la Gent Gran
05 Museu Municipal Can Xifreda
06 Centre d’Atenció Primària
07 Sala de vetlles i magatzem municipal
08 Casal Cultural Codinenc
09 Església Parroquial
10 Campanar Plaça del Rellotge
11 Hospital Agustí Santacruz
12 Escola Bressol Mestre Jané
13 FEDAC Sant Feliu de Codines
14 Escola Jaume Balmes
15 Educació infantil Escola Jaume Balmes
16 Secció d’Institut Manuel Carrasco i Formiguera
17 Camp Municipal d’Esports
18 Pavelló Poliesportiu municipal
19 Pistes de tennis i pàdel
20 Camp de Golf
21 Cim d’Àligues
22 Espai Natural Sant Miquel del Fai
23 Aldeas SOS
24 Deixalleria Municipal
25 Zona esportiva Solanes
31
GUIA D’ACOLLIDA DE SANT FELIU DE CODINES
www.santfeliudecodines.cat

Documentos relacionados