AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Transcripción

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
CATÀLEG DE BENS
IMMOBLES
MEMORIA
1
INDEX
INTRODUCCIÓN
EL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓ
MODEL DE FITXA DEL CATÀLEG
MANUAL DE DESENVOLUPAMENT DE LA FITXA
GRAUS DE PROTECCIÓ I INTERVENCIONS
DOCUMENTACIO NECESARIA
COMISIO MUNICIPAL DE PATRIMONI
FONTS BIBLIOGRÀFIQUES
LLISTAT DE FITXES
2
INTRODUCCIÓ
El catàleg de Bens immobles del T.M. de Llucmajor ha estat basat fonamentalment
en l’estudi dels béns immobles de Llucmajor, realitzat des del Servei de Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura del Consell de Mallorca, amb la col-laboració
del SOIB i l’Ajuntament de Llucmajor, analizat, comprobat i ampliat per l’Equip
Redactor d’aquest document, respon a la necessitat d’incloure un catàleg del
patrimoni cultural immoble en el planejament urbanístic municipal.
El presente document inclou una breu memoria de la metodología seguida per a
l’elaboració del catàleg del patrimoni immoble llucmajorer, així com el manual
explicatiu del sistema de documentació emprat.
El grup i la cronología del treball
La catalogació dels béns immobles de Llucmajor es va iniciar el febrer de 2000. Un
equip licenciats en Història o Història de l’Art format per Magdalena Canals Suau,
Catalina Bernat Joy, Fernando Menor Vives, José Luis Marín Roca, Xisca Reus
Moyà, Liuba Mella Toledo, Cati Salom Ruiz, Maria Antonia Ramon Marí, Maite Bau
Mesquida, Coloma Lladó Nadal, Patricia Pizá Bosch, Carmen Ortega Chapel i
Glòria Torrens Ferrer, sota la coordinació de Tina Garau Garau, va dur a terme el
gruix de la feina de camp pel que fa als béns de carácter arquitectònic.
L’equip de delimitació de jaciments arqueològics estava configurat per Susana
Puch, Assumpció Martínez, Carmen de la Fuente, Pedro Bellviure i Alesandra
Alvarez, sota la coordinació de Bernat Oliver.
En la tasca de informatitzar la documentación han participat la técnica de patrimoni
artístic, Maria de la Mar Gaita, i la documentalista, Rosa Maria Aguiló.
A la labor de análisis, ampliació i comprobación de la documentació rebuda del
departament de Cultura del Consell Insular han participat sota la direcció de Juan
de Luna Gili (Arquitecte), els següents col.laboradors:
Daniel Ucieda Conejero (Arquitecte)
Monica Gonzalez Pérez (Arquitecte)
Juan Angel Sordo Sordo (Arquitecte Tècnic)
Inmaculada Villanueva Guerrero (Documentalista)
Jesus Mota Campayo (Deliniant Projectista, Aux. Topografia)
Pablo Sordo Ramos (Arquitecte PFC)
Carolina Galiegos Martín (Arquitecte PFC)
Constanza Cardona Grisales (Biòleg)
Beatriz Villanueva Aguado (Història de l’Art)
La metodología
En la elaboració del la feina del Departament de Cultura y la continuació posterior
per l’equip redactor d’aquest catàleg, s’ha duit a terme una doble tasca: per una
banda la feina de camp, que ha permès recollir in situ una sèrie de dades sobre els
béns immobles: locatització, estat de conservació, realització de la descripció,
3
reportage fotogràfic... Aquestas dades s’han completat amb el treball d’arxiu i
bibliogràfic bàsic.
La Llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears, al títol preliminar, article 1.2.,
afirma que el patrimoni històric “s’integra de tots els béns i valors de la cultura, en
qualsevol de les seves manisfestacións, que revelen un interès historic, artístic,
arquitectònic, historicoindustrial, paleontològic, etnològic, antropològic, bibliogràfic,
documental, social, cientific i tècnic per a les Illes Balears”. Per tot això, el catàleg
de béns immobles de Llucmajor inclou cases i construccions urbanes, cases de
possessió i de pagès, jaciments arqueòlogics, molins, creus de terme,
construccions de caràcter historicoindustrial, béns immobles del patrimoni
eclesiàstic, bens d’interes etnològic i bens d’interes paisgistic i ambiental.
El sistema de documentació está basat en la documentació facilitada a
s’Ajuntament de Llucmajor per part del Consell Insular de Mallorca, la qual s’ha
incorporat a una base de dades disenyada per la empresa SICAE SLL, i creada
modularmente, deixant aixi la possibilitat de afegir nous paràmetres, camps ò
informaciò en el futur.
2. EL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓ
Aquesta base concebuda modularment, permet estructurar en blocs de dades
relacionades a través del bé. Aquesta estructura respon a una segmetació temàtica
de la informació continguda sobre cada un dels béns. Els diferents mòduls recorren
el bé patrimonial des d’unes dades bàsiques d’identificació, localització i descripció,
passant per una descomposició de l’anàlisi que aprofundeix en l’estudi del bé des
del seu punt de vista formal i funcional fins abordar el seu estat de conservació i
altres finalitats de la documentació, administració i gestió.
La fitxa de catalogació de béns culturals immobles del programa és genèrica, és a
dir que no hi ha fitxes específiques per a cada tipus de bé patrimonial – els béns
arqueològics, artístics, etnològics, marítims..., siguin urbans o rústics, es
documenten amb la mateixa fitxa-.
En els apartats següents es presenta el model de la fitxa, a més del seu
corresponent manual de desenvolupament, amb l’explicació de cada un dels
camps.
La fitxa d’estructura en mòduls i en camps. Els mòduls són els grans blocs
d’informació. Cada un dels mòduls está compost per una sèrie de camps, els quals
poden ésser de dos tipus: de text lliure o amb vocabulari normalitzat.
Cada fitxa va acompanyada de documentació fotográfica i cartográfica. Les fitxes
de béns a sol Urbá inclouen un plànol de situació a escala 1/2000 aprox., amb una
marca de color a la adreça del bé i a sol Rustic inclouen una proposta de
delimitació sobre el parcelari rústic a escala aprox., 1/5000.
4
MODEL DE FITXA DEL CATÀLEG.
5
6
MANUAL DE DESENVOLUPAMENT DE LA FITXA
A) REFERENCIA:
Referencia de la fitxa a la base de dades.
B) IDENTIFICACIÓN:
Direcció: Tipus de via (carrer, plaça, passeig... ) i número, en el cas dels béns
immobles
Polígon: Referencia del polígons catastral del immoble o zona generalment a sol
Rústic.
Parcela: Referència de la parcela Catastral del immoble generalment a sol Rústic.
Nom comú: Nom amb què és conegut l’immoble, en cas que en tingui.
C) LOCALITZACIÓ:
Coordenades UTM (Longitud, Latitud i Nivell): Latitud i longitud en el mapa UTM,
en el cas dels béns immobles situats fora de nuclis urbans.
La cota de nivell només s’indica en els casos en que aquesta dada té especial
rellevància (per exemple, en les cases de neu)
MTB: Dades del full 1:5.000 i del full 1:50.000 del Mapa Topogràfic Balear.
D) CARACTERÍSTIQUES:
Clasificació: Tipus de immobles definits dintre de 11 grans grups:
Arquitectura Civil
arquitectura militar
arquitectura religiosa
fora vila
creus de terme
molins
jaciments arqueològics
bens d’interes industrial
bens d’interes etnológics:
Barrques
Clapers
Ferroviari
Fites de Terme
Marítim
Pedreres
Ponts
Teuleres
Aljubs
Basses
7
Cisternes
Fonts
Pous
Sèquies
Sìnies
10. Bens d’interes Cultural.
11. Bens d’interes Paisagístic I Ambiental .
Ubicación: Situació de l’immoble a sol rustic o a nucli urbá.
Antigüetat: Data o Segle en el qual situam cada un dels elements a catalogar.
Camp amb vocabulari normalizat en el qual es pot incloure més d’un terme.
Perìode: Etapa històrica en al qual situam cada un dels elements citats a l’apartat
de Criteri de datació. Camp amb vocabulari normalizat en el qual es pot incloure
més d’un terme.
E) FOTOGRAFIES:
Fotografia de conjunt del element catalogat.
F) OBSERVACIONS:
En aquest mòdul es poden recollir:
Inscripcions
Transcripció d’aquelles inscripcions significatives que apareguin en el bé catalogat.
Es transcriuran literalment, en minúscules o majúscules, segons apareguin.
S’indicarà el procediment per fer la transcripció i a la localització de les inscripcións
i la localització de les inscripcions en el bé immoble.
Escuts heràldics
Breu descripció dels escuts que apareguin en el bé catalogat i localització
Altres dades
Informacions útils que no hagin aparegut abans en cap altre mòdul: aclariments o
ampliació de la informació donada.
G) GRAU DE PROTECCIÓ:
Determinat com A,B,C,D ó E, desenvolupat i explicat a l’apartat nº 5 de la
memoria.
H) AMBIT DE PROTECCIÓ:
Zona o zones de l’immoble afectades per la protecció. Una comisió municipal de
Patrimoni formada per cinc membres determinará concretament en cada cas, i amb
8
sa documentació gráfica i escrita que fos menester, o mitjançant visita al immoble,
els elements que s’haurien de protegir i com, analitzant les propostes plantejades
per els propietaris i tecnics.
INTERVENCIÓ:
Grau d’urgencia de la intervenció sobre el bé per assegurar la seva conservació.
Camp amb vocabulari normalitzat i d’un únic terme.
J) CAUSES DE CONSERVACIÓ:
Accións humanes o processos naturals que han influït en l’estat de conservació del
bé. Camp amb vocabulari normalitzat en el qual es pot icloure més d’un terme.
K) PROPOSTES D’ACTUACIÓ:
Tipus de’intervenció necessària per assegurar la conservació del bé. Camp amb
vocabulari normalitzat en el qual es pot incloure més d’un terme.
L) DESCRIPCIÓ:
Breu descripció formal i concreta del bé immoble.
En el cas dels jaciments arqueològics s’inclou en aquest camp la proposta de
delimitaició.
M) PLANOL DE LOCALITZACIÓ:
Planol de parcelari Urbá (escala aproximada 1/2000) ó de parcelari Catastral Rústic
(escala aproximada 1/5000), en el que figura marcat el immoble o zona objecte de
catalogació.
9
5. GRAUS DE PROTECCIÓ
Els béns immobles catalogats s’han classificat en cinc grans grups segons cinc
categories de protecció difenciades. Cada un dels graus de protecció implica la
possibilitat de dur a terme una sèrie d’actuacions determinades, que es defineixen
a l’apartat següent.
Categoría A
Inclourà els béns immobles declarats o incoats com a Bé d’Interès Cultural,
aisí com els que, sense haver-se instruït expedient d’icoació de BIC, posseixen una
valoració análoga.
La seva protecció haura de ser integral i es farà extensiva als interiors i als
posibles elements no especificats a la fitxa de catalogació. Així mateix, inclourà
l’entorn del bé amb la finalitat d’evitar el seu aïllament.
Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei
12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Categoría B
Inlourà els béns immobles amb notable valor patrimonial actualment no declarats o
incoats com a Bé d’Interes Cultural, tot i que siguin susceptibles de ser declarats
Bé d’Interes Cultural o Bé Catalogat.
La seva protecció haura de ser integral i es farà extensiva als interiors i als posibles
elements no especificats a la fitxa de catalogació, que marqui la Comisio Municipal
de Patrimoni.
Les actuacions permeses seran les de restauració, conservació, consolidació i
rehabilitació. S’hauran de respectar les característiques formals i estilístiques del
bé i no es permetrà cap intervenció que l’alteri.
Categoría C
Inclourà els béns immobles la protecció dels quals hagi de ser total a l’ambit de
protecció, ja que la desaparició d’una de les seves parts desvirtuaria o minvaria la
comprensió global del conjunt.
La seva protecció haura de ser integral a l’ambit de protecció i es farà extensiva als
interiors i als posibles elements no especificats a la fitxa de catalogació, que la
Comisió Municipal de Patrimoni consideri inclosos.
Les actuacions permeses seran les de restauració, conservació, consolidació i
rehabilitació. S’hauran de respectar les característiques formals i estilístiques del
bé i no es permetrà cap intervenció que l’alteri.
Categoría D
10
Inclourà els béns immobles que presentin notables valors històrics, arquitectònics i
culturals, però o en la seva globalitat sinó en parts puntuals (façana, dependències
concretes...).
La seva protecció serà integral a les parts de l’ambit de protecció. S’hauran de
conservar els elements bàsics que defineixen les condicions volomètriques,
estructurals, tipològiques i ambientals del bé i respectar les seves característiques
formals i estilistiques.
Les actuacions permeses seran les de restauració, conservació, consolidació i
rehabilitació a les parts de l’ambit de protecció. Es permetran les actuacions de
reestructuració i ampliació a la resta de l’immoble, sempre que no alterin el bé, que
siguin compatibles amb els elements catalogats i que tengui el vist i plau de la
Comissió Municipal de Patrimoni.
Categoría E
Inclourà elements puntuals de béns immobles que presentin notables valors
històrics, arquitectònics i culturals (per esemple, una finestra, un portal, un arc).
La protecció de l’element catalogat harà de ser total, però no afectará a la
resta de l’immoble.
Les actuacions permeses seran les de consolidació, conservació, restauració,
rehabilitació de l’element catalogat, i de ampliació de la resta del immoble sempre
que la actuació tengui el vist i plau de la Comisió Municipal de Patrimoni.
TIPOS DE INTERVENCIÓ:
Restauració
Són obres la finalitat de les quals és la de reposar o tornar al bé o una part d’ell les
seves característiques originals, científicament conegudes, tant en les seves
estructures com en els seus elements, acabats i decoracions, de tal manera que el
procés sigui reconeixible.
Conservació
Són obres per al manteniment de totes les condicions estructurals i elements del bé
immoble en perfecte estat de salubritat i ornament exterior i interior, és a dir, obres,
la finalitat de les quals, és la de complir les obligacions de la propietat en quant a
les condicions d’ornament i higiene a l’edificació.
Es consideren dins aquest apartat les eventuals reparacions de tots aquells
elements i instal·lacions que es considerin en mal estat (coberta, baixants,
instal·lacions sanitàries...), així com les estrictes obres de manteniment com
reparacions d’enrajolat, referit o pintures.
Consolidació
11
Són obres de recuperació d’elements de les estructures resistents, o el seu reforç o
reparació amb eventual substitució parcial d’aquestes, per assegurar l’estabilitat del
bé i de les seves parts resistents.
En els béns de protecció integral (categoria A) les obres s’hauran de realitzar amb
els mateixos materials i sistemes constructius utilitzats originàriament, havent de
quedar reconeixedors.
Rehabilitació
Són obres de rehabilitació les d’adequació per a la millora de les condicions
d’habitabilitat, mantenint en tot cas les característiques estructurals del bé
(estructura portant) i els aspectes fonamentals. No es podrà augmentar la
volumetria del bé.
Reestructuració
Són obres de reestructuració les d’adequació o transformació de l’espai interior i
exterior del bé, incloent-hi la possibilitat de demolició o substitució parcial
d’elements estructurals.
Només es podrà afectar la façana en aquells casos als quals no estigui catalogada
i sempre que les noves obertures segueixin els ritmes compositius de la tipologia
de buits del llenç de façana.
Ampliació
Són obres que consisteixen en un increment de la superfície edificable, sempre
respectant la tipologia arquitectònica del bé catalogat i essent harmoniosa amb
aquest, i contant amb el vist i plau de la Comisió Municipal de Patrimoni.
12
DOCUMENTACIÓ NECESARIA.
En les actuacions a immobles catalogats s’haurá de presentar conjuntament amb
es projecte tècnic, documentació fotográfica i grafica (Planols) suficient del estat
actual del immoble o de la zona catalogada, per tal de que la Comisió Municipal de
Patrimoni pugui emetre s’informe preceptiu amb la documentació adequada.
7. COMISIO MUNICIPAL DE PATRIMONI
La Comisió de Patrimoni Municipal, estirá formada per cinc membres, i
preferentement haurá al manco dos tecnics municipals en aquesta comisió.
El nomenament dels membres i es Reglament que regirá la seva actuació, se
aprovará mitjançant una Ordenança Municipal o procediment similar.
Novembre de 2005
Juan de Luna Gili
Arquitecte
13
8. FONTS BIBLIOGRÁFIQUES
14
BIBLIOGRAFIA GENERAL
AAVV. Elementos Básicos de la Arquitectura Popular de Mallorca. CAEB. Palma.
1991.
AAVV. Gran Enciclopedia de Mallorca. Promomallorca Edicions, S.L. Palma. 19891991.
AAVV, La pedra en sec. Obra, paisatge i patrimoni. IV Congrés Internacional de
Cosntrucció de Pedra en sec (Mallorca, del 28 al 30 Setembre de 1994). Consell
Insular de Mallorca, FODESMA. Palma. 1997.
AAVV. Mallorca: Imatge fotogràfica i etnografia. L’Arxiu de Josep Pons Frau.
Ajuntament de Palam. Palma. 1991.
AAVV. Vida i constums a la possessió mallorquina. El gall editor. Pollença. 2001.
ALCOVER, Antoni M. I Moll, Francesc de B. Diccionari catalá-valencià-balear.
Gràfiques lustar. Barcelona. 1076.
ALOMAR ESTEVE. Grabriel i ALOMAR CANYELLES, Antoni I. El patrimoni cultural
de les Illes Balears. Idees per una política de defensa i protecció. Institut d’Estudis
Baleàrics. Palma. 1994.
BENNÀSAR COLL, Bernat (coord). El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la
ciutat (proposta didàctica). Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears. Palma. 2.001.
BERARD, Gerónimo de. Viaje a las villas de Mallorca 1789. Ajuntament de Plama.
Palma. 1983.
CANTARELLAS CAMPS, Catalina. La Arquitectura Mallorquina desde la Ilustración
a la Restauración. Institud d’Estudis Baleàrics. Palma. 1981.
CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., La Arquitectura Mallorquina desde la
Ilustración a la Restauración
Catàleg de creus de terme de Balears (Comisió Insular de Patrimoni Historic).
FULLANA LLOMPART, Miquel. Diccionari d’Arts i Oficis de la construcció. Ed. Moll.
Palma. 1988.
GAMBÚS SÁIZ, Mercedes i MASSANET GILI, María. Itinerarios arquitectónicos de
las Islas Baleares. Conselleria d’Educació i Cultura de Govern Balear. Palma. 1987.
GAMBÚS SÁIZ, Mercedes i MORATA SOCÍAS, José. Arquitectura y renovación: la
rehabilitación de viviendas en Baleares. José J. De Olañeta, Editor. Palma. 1991.
GARCÍA ARRANDO, Miguel Ángel. Catálogo ilustrado de los relojes de sol de
Mallorca. Proyecto subvencionado por el Consell Insular de Mallorca. Palma. 1993.
15
GARCÍA INYESTA, Neus i OLIVER SUNYER, Guillem. Cases de pagès a la zona
de s’Alquieria Blanca. Publicació del Col-legi Oficial d’Arquitectes de Balears
(Delegació de Mallorca). Palma. 1981.
GARCIA INYESTA, Neus i OLIVER SUNYER, Guillem. Cases de Possessió I.
Publicació del Col-legi Oficial d’Arquitectes de Balears (Delegació de Mallorca).
Palma. 1986.
GARCIA INYESTA, Neus i OLIVER SUNYER, Guillem. Cases vilatanes a la vila i
pobles de Santanyí. Publicació del Col-legi Oficial d’Arquitectes de Balears
(Delegació de Mallorca). Palma. 1983.
GARCIA-DELGADO SEGUÉS, Carlos. Arquitectura tradicional de la isla de
Mallorca. Influencias de Roma, el Islam y Cataluña. José J. Del Olañeta, Editor.
Palma. 1992.
Gran Enciclopèdia de Mallorca. Palma. 1989-2002.
HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador, Las Baleares descritas por la palabra y
grabado. Palma. Sa Nostra. 1982-92.
Inventari dels molins fariners de vent (Comissió Insular de Patrimoni Històric).
Inventari dels pous comuns (Comissió Insular de Patrimoni Histèric).
LLABRÉS RAMI, Joan i VALLESPIR SOLER, Jordi. Els nostres arts i oficis
d’antany. Gráfiques Miramar. Palma. 1984.
MASCARÓ PASARIUS, Josep (coord.). Historia de Mallorca. Gráficas Miramar.
Palma. 1973-74
MASCARÓ PASARIUS, Josep. Corpus de Toponímia de Mallorca. Palma. 1962.
MURRAY, Donald G. I CANTARELLAS, Catalina. Ses Nostres Cases. Arquitectura
Tradicional de les Balears. Caixa de Balears “SA NOSTRA”. Palma. 1986.
ROSSELLÓ BORDOY, Guillem (a cura de). Actes de III Congrés. El nostre
Patrimoni Cultural: el patrimoni tudat (1836-1994). Societat Arqueològica Lul-liana.
Palma. 1995.
SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago i ALONSO FERNANDEZ, Antonio. Arquitectura
mallorquina moderna y contemporánea. Estudio General Luliano. Palma. 1973.
SEGUÍ AZNAR, Miguel. Arquitectura contemporánea en Mallorca (1900-1947).
Universitat de les Illes Balears i Col-legi Oficial d’Arquitectes de les Balears. Palma.
1.990.
SEGUÍ AZNAR, Miguel. La arquitectura modernista en Baleares. Ediciones Cort.
Palma. 1.975.
16
SEGURA, Miguel i VICENS, Josep. Possessions de Mallorca. Volum I. Conselleria
d’Educació I Cultura del Govern Balear. Palma. 1985.
SEGURA, Miquel i VICENS, Josep. Possessions de Mallorca. Volum II. Edicions
Teix. Campos. 1987.
SEGURA, Miquel i VICENS, Josep. Possessions de Mallorca. Volum III. Edicions
Teix. Campos. 1989.
SEGURA, Miquel i VICENS, Josep. Possessions de Mallorca. Volum IV. Les
edicions de Bitzoc. Palma. 1992.
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA
AAVV. A l’entorn de Llucmajor. Estudis i comentaris (I). Editions de pinte en ample.
Palma. 1997.
AAVV. Gran Enciplopèdia Catalana. Vol. XIV, pàg. 127-128: “Lucmajor”.
Enciclopèdia Catalana. S.A. Barcelona. 1999.
AAVV. Llucmajor de pinte en ample 100. Publicació extraordinaria. Ajunament de
Llucmajor i Fundació Cultural PREFAMA. Palma. 1990.
AAVV. Llucmajor.Notes històriques i culturals. Homenatge a Vicenç M. Rosselló I
Verger. Edicions de pinte en ample. Palma. 1995.
AAVV. Miscel-lánia d’homenatge a Sebatià Cardell i Tomàs. Edicions de pinte en
ample. Llucmajor. 1992.
AAVV. Pobles de Mallorca. Volumen II, coleccionables núm. 39 i 40: “Llucmajor (I) i
(II). Publicación semanal del “Diario de Mallorca”. Krom Ediciones, S.A. Palma.
1988.
AAVV. Revista Llucmajor de pinte en ample. Obra Cultural Balear de Llucmajor.
Palma. 1981-2001.
AAVV. Sa Marina, una realitat per conèixer. Obra Cultural Balear de Llucmajor.
Llucmajor. 1.988.
AGUILÓ, Cosme. La toponímia de la costa de Llucmajor. lnstitut d’EstudisCatalans.
Barcelona. 1996.
ARCA. Inventari de Béns Immobles Rústics de Llucmajor. Cansell Insular de
Mallorca. Palma. 1993.
ARCA. Inventari de Béns ImmobIes Urbans de Llucmajor. Consell Insular de
Mallorca. Palma. 1989.
17
CALVIÑO ANDREU, Celso i CLAR MONSERRAT, Joan. Les barraques de
Llucmajor, una aquitectura popular. Antropologia i etnografia de la foraviIla
llumajorera. Consell de Mallorca, Fodesma. Palma. 1999,
CALVIÑO, CELSO; CLAR, JOAN; GRIMALT, MIQUEL, Guia dels pobles de
Mallorca: Llucmajor. Palma. Hora Nova. 2000.
CAÑELLAS OLIVER, Juan i FERRER CANALS, Francisca. Estudio
socioeconómico de Llumajor y su comarca. Boletin de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación. Palma. 1970.
FONT OBRADOR, Bartomeu. Cien años de vida local (1801-7900). Dins de: Ferias
de Llucmajor 1966. Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor. 1966.
FONT OBRADOR, Bartomeu. El agua en la historia y economia de Lluchmayor.
Dins de: Ferias de Lluchmayor. 1970. Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor. 1970.
FONT OBRADOR, Bartomeu. El primer cuarto de siglo en Lluchmayor (1901-1925).
Dins de: Ferias de Lluchmayor 1968. Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor. 1968.
FONT OBRADOR, Bartomeu. El siglo XVI en los anales de Lluchmayor. Dins de:
Ferias de Lluchmayor 1964. Ajuntament de Llumajor. Llucmajor. 1964.
FONT OBRADOR, Bartomeu. El término municipal de Lluchmayor. Dins de: Ferias
de Lluchmayor 1972. Ajuntament de Llucmajor. LIucmajor. 1972.
FONT OBRADOR, Bartomeu. Fechas destacables de la "Historia de
Llucmajor"(1232-1972): Ferias 1972. Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor. 1972.
FONT OBRADOR, Bartomeu. Historia de Llucmajor. Volumen primero (De la
Prehistoria al siglo XIV. Gràfiques Miramar. Mallorca.1972.
FONT OBRADOR, Bartomeu. Historia de Llucmajor. VoIumen segundo. El sigIo
XV. Gràfiques Miramar. Mallorca. 1974.
FONT OBRADOR, Bartomeu. Historia de Llucmajor. Volumen tercero. El siglo XVI.
Gràfiques Miramar. Mallorca. 1978.
FONT OBRADOR, Bartomeu. Historia de Llucmajor. VoIumen cuarto. Siglo XVII.
Gràfiques Miramar. Mallorca. 1982.
FONT OBRADOR, Bartomeu. Historia de Llucmajor. Volumen quinto. El Siglo XVlIl.
Gràfiques Miramar. Mallorca. 1986.
FONT OBRADOR, Bartomeu. Historia de Llucmajor. Volumen sexto. El Siglo XIX.
Imagen/70 i Ajuntament de Llucmajor. Mallorca. 1995.
FONT OBRADOR, Bartomeu. Historia de Llucmajor. Volumen septimo (I) Primer
tercio del siglo XX. Ayuntamiento de Llucmajor. Mallorca. 1999.
18
FONT OBRADOR, Bartomeu. Historia de Llucmajor. Volumen octavo (II). Primer
tercio del siglo XX. Ayuntamiento de Llucmajor. Mallorca. 1999
FONT OBRADOR, Bartomeu. Jaume II de Mallorca i les odinacions de les pobles.
Gènesis de la vila de Llucmajor Pregó de Fires 1999. Dins de: Fires de Llucmajor
2000. Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor. 2000.
FONT OBRADOR, Bartomeu. La Casa de la Vila (1882-1982): Pregó de Fires
1982. Dins de: Fires de Llucmajor 1983. Ajuntament de Llucmajor, Llucmajor.
1983.
FONT OBRADOR, Bartomeu. La nostra vila a I'any 1914. Compilación d'articles i
informacions Iocals del stmanari "Lluchmajor”. Dins de: Fires de Llucmajor 1979.
Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor. 1979.
FONT OBRADOR, Bartomeu. La villa de Llucmajor durante el siglo XV. Dins de:
Ferias de Llucmajor 1969. Ajuntarnent de Llucmajor. Llucmajor. 1969
FONT OBRADOR, Bartomeu. Lluchmayor en los años de 1912 y 1913 (Artículos e
informaciones del Semanario "Lluchmayor”. Dins de: Ferias de Llucmayor 1974.
Imprenta Moderna. Llucmajor. 1974.
FONT OBRADOR, Bartomeu. Lluchmayor, siglo XVIII. Dins de: Ferias de
Lluchmayor 1971. Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor. 1971.
FONT OBRADOR, Bartomeu. Origenes de Lluchmayor. Dins de: Ferias de
LIuchmajor 1965. Imprenta Moderna. Lluchmayor. 1965.
FONT OBRADOR, Bartomeu. S'Arenal: miscelánea histórica del caserío (18611930). Dins de Ferias de Lluchmayor 1975. Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor.
1975.
GARCIAS SERRA, Damià. Els rellotges de Sol del teme de Llucmajor. Ajuntament
de Llucmajor. 1999.
GONZÁLEZ GARCIA, Justo. Guía aérea de los pueblos de MalIorca. Pag 163166: "Llucmajor". José J. de Olañeta, Editor. Palma. 1996.
LLADÓ FERRAGUT, Jaime i SASTRE VIDAL, Jaime (pròleg). CatáIogo de la
sección histórica del Archivo Municipal de la ciudad de Lluchmayor (Baleares):
Documentos y Noticias. Imp. SS. Corazones. Palma. 1955.
MONSERRAT FERRER, Miquel. ltinerari urbá pel poble de Llucmajor. Edicions de
pinte en ample. Llucmajor. 1991.
MONSERRAT OLIVER, Antoni (a cura de). Llucmajor, imatges d'un segle.
Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor. 1991.
19
OLIVER JAUME, Jaume i FLORIT ALOMAR, Francesca. Llucmajor, espai educatiu
i recursos ambientals. Guia didàctica, toponímica i bibliogràfica. Ajuntament de
Llucmajor. Llumajor. 1986.
ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. Les arrels musulmanes de les alqueries de
Llucmajor: Pregó de Fires 1996. Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor. 1997.
ROSELLÓ VERGER, Vicente Mª. Las lslas Baleares. Mallorca, el sur y sureste
(Municipios de Llucmajor, Campos, Ses SaIines, Santanyí, Felanitx y Mamacor).
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca. Palma.
1964.
SACARES TABERNER, Miquela. RecuII de banriques i casetes de Uuanajor.
bjuntament de Uucmajor. Palma. 2000.
SEGURA SALADO, Josep. Les torres marítimes de Llucmajor. lnstitut d'Estudis
Baleàrics. Palma. 1991.
SEVILLANO COLOM, Francisco. Aspectos històricos de Llucmajor. Pregón de
Ferias 1970. Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor. 1971.
TERRASA, Guillermo i TALLADAS, Francisco. Historia o crónica relación de Ia
ilustre y fiel villa de Lluchmayor (escrita en 1770 y completada en 1811). Societat
Atqueològica Lul-liana. Palma. 1934.
TOMAS GARAU, Damia. Arquitectura de Llucmajor: entre la tradició i la modernitat.
Dins de Pregó de Fires 1989. Ajuntament de Clucmajar. Llucmajor. 1990.
VENY CLAR, Joan. Llucmajor a traves de la seva toponímia. Dins de Pregó de
Fires 1974. Ajuntament de ilucmajor. Llucmajor. 1976.
VIDAL, A. Les activitats industrials a Llucmajor (1870-1936): de les faríneres a la
importància del calçat. Dins de: MANERA ERBINA, Carles i PETRlUS BEY, Joana
M. (coord.). Del Taller a la fàbrica. El procés d’industrialització a Mallorca.
Quaderns "Cultura Fi de Segle", núm. 8. Ajuntament de Palma. Palma. 1991.
20
9. LLISTAT DE FITXES.
21
INCIDE
ARQUITECTURA CIVIL
INVENTARI
LLC_0238
LLC_0236
LLC_0237
LLC_0496
LLC_1130
LLC_1131
LLC_1122
LLC_1132
LLC_1123
LLC_1124
LLC_1133
LLC_1125
LLC_1134
LLC_1126
LLC_1127
LLC_1128
LLC_1129
LLC_1115
LLC_1116
LLC_1117
LLC_1118
LLC_1119
LLC_1120
LLC_1121
LLC_0239
LLC_0240
LLC_0241
LLC_0242
LLC_0244
LLC_0246
LLC_1098
LLC_0252
LLC_0253
LLC_0243
LLC_1099
LLC_0254
LLC_1100
LLC_0255
LLC_0256
LLC_0245
LLC_0247
LLC_1101
LLC_1113
LLC_1112
LLC_1102
LLC_1104
LLC_0249
LLC_1103
LLC_0250
LLC_0251
NOM
Ses Beates
Antic Hotel Universo
Can Boleno
Ses Xilenes
Banastreta
Hotel Espanya
ADREÇA
Àngels, 8
Àngels, 11
Àngels, 13
Antoni Catany, 15 - S'Arenal
Antoni Maura, 1, 1a
Antoni Maura, 3
Antoni Maura, 4
Antoni Maura, 5, 7
Antoni Maura, 6
Antoni Maura, 8
Antoni Maura, 9
Antoni Maura, 10
Antoni Maura, 11, 13
Antoni Maura, 12
Antoni Maura, 14
Antoni Maura, 16
Antoni Maura, 18
Antoni Maura, 20
Antoni Maura, 22
Antoni Maura, 24
Antoni Maura, 26
Antoni Maura, 28
Antoni Maura, 30
Antoni Maura, 32
Antoni Maura, 47
Antoni Maura, 53-55
Bandera, 25-27
Bandera, 33
Bisbe Taixaquet, 1-3-5
Bisbe Taixaquet, 2-4-6
Bisbe Taixaquet, 7
Bisbe Taixaquet, 8
Bisbe Taixaquet, 9
Bisbe Taixaquet, 10
Bisbe Taixaquet, 11
Bisbe Taixaquet, 14-16
Bisbe Taixaquet, 17, 19
Bisbe Taixaquet, 18-20
Bisbe Taixaquet, 21
Bisbe Taixaquet, 24
Bisbe Taixaquet, 26-28
Bisbe Taixaquet, 37
Bisbe Taixaquet, 39
Bisbe Taixaquet, 41
Bisbe Taixaquet, 47
Bisbe Taixaquet, 54
Bisbe Taixaquet, 55
Bisbe Taixaquet, 56, 58
Bisbe Taixaquet, 60
Bisbe Taixaquet, 68
1
POLG
9157
10154
10154
89277
6111
6111
5119
6111
5119
5119
6111
5119
6111
5119
5119
5119
5119
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
05108
05108
PARC
4
24
10
10
01
02
02
06
02
03
01
04
23
05
05
06
07
04
03
05
06
07
08
09
01
18
7123
45
7123
06132
7123
06132
07123
43
30
41
31
40
7123
7123
7123
7123
5125
36
35
20
24
24
5125
25
INVENTARI
LLC_1105
LLC_0257
LLC_1106
LLC_0258
LLC_1111
LLC_1107
LLC_1108
LLC_1114
LLC_1109
LLC_1110
LLC_1140
LLC_0259
LLC_0266
LLC_1141
LLC_0267
LLC_1144
LLC_1142
LLC_1145
LLC_1147
LLC_1146
LLC_0268
LLC_0264
LLC_0265
LLC_0260
LLC_0269
LLC_1148
LLC_0261
LLC_1178
LLC_0272
LLC_0274
LLC_1176
LLC_1177
LLC_0275
LLC_1174
LLC_0270
LLC_1175
LLC_0271
LLC_0278
LLC_0277
LLC_1171
LLC_1172
LLC_1173
LLC_1167
LLC_1168
LLC_1169
LLC_1170
LLC_1166
LLC_0273
LLC_0276
LLC_0279
NOM
Posada de Son Danús
Posada de Cas Frares
Posada de Son Marrano
Posada de Garonda
Posada de Son Caldés
Apotecaria de can Boio
Posada de Son Reus
Posada de Sa Bastida
Posada de Son Delebau
ADREÇA
Bisbe Taixaquet, 77, 79
Bisbe Taixaquet, 83-85
Bisbe Taixaquet, 87
Bisbe Taixaquet, 89
Bisbe Taixaquet, 99, 101, 103, 105
Bisbe Taixaquet, 104, 106
Bisbe Taixaquet, 114, 116
Bisbe Taixaquet, 118, 120
Bisbe Taixaquet, 122
Bisbe Taixaquet, 124
Bons Aires, 1
Bons Aires, 2
Bons Aires, 4
Bons Aires, 7, 9
Bons Aires, 5
Bons Aires, 11
Bons Aires, 12
Bons Aires, 17
Bons Aires, 19
Bons Aires, 24
Bons Aires, 29
Bons Aires, 31
Bons Aires, 34
Bons Aires, 37
Bons Aires, 40
Bons Aires, 46
Bons Aires, 62
Born, 3
Born, 4
Born, 6
Born, 7 bis
Born, 8
Born, 9
Born, 14
Born, 16
Born, 19
Born, 20
Born, 21
Born, 21 bis
Born, 25
Born, 27
Born, 29
Born, 31
Born, 33
Born, 35
Born, 37
Born, 41
Born, 56
Born, 69 ó 59
Campos, 10
2
POLG
5119
05119
5119
05119
5111
4119
4119
4119
4119
4119
8133
07137
PARC
12
8133
21
8133
7137
8133
8133
7137
08136
20
06
17
16
24
17
7137
22
6141
38
07141
6141
7141
10
36
11
6144
14
6144
29
06141
06141
6141
6141
6141
6141
6141
6141
6141
6141
28
27
24
23
22
20
19
18
17
15
10136
05
09
10
12
14
17
18
19
20
23
01
INVENTARI NOM
LLC_0285 Posada de Son Frígola
LLC_0280
LLC_0284
LLC_0283
LLC_0282
LLC_0281
LLC_0289
LLC_0288
LLC_0286
LLC_0295
LLC_0294
LLC_0293
LLC_0292
LLC_0291
LLC_0290
LLC_0297
LLC_0298
LLC_0299
LLC_0301
LLC_0300
LLC_0302
LLC_0484 Peixateria
LLC_0307
LLC_1033
LLC_1034
LLC_0306
LLC_1035
LLC_1026
LLC_0305
LLC_1027
LLC_0304
LLC_1028
LLC_1036
LLC_1029
LLC_1037
LLC_1038
LLC_0303
LLC_1039
LLC_1045
LLC_1041
LLC_0308
LLC_0309
LLC_1042
LLC_1040
LLC_1060
LLC_0310
LLC_1059
LLC_1058
LLC_1057
LLC_0311
LLC_1055
Can Jaqueta
ADREÇA
Campos, 17
Campos, 19
Campos, 40
Campos, 42
Campos, 44
Campos, 77
Cardenal Rosell, 11 bis
Cardenal Rosell, 36
Cardenal Rosell, 43
Cel, 8
Cel, 10
Cel, 12
Cel, 16
Cel, 32
Cel, 38
Ciutat, 16
Ciutat, 44
Ciutat, 82
Ciutat, 95
Ciutat, 94
Ciutat, 131
Constitució
Constitució, 2
Constitució, 5
Constitució, 7
Constitució, 9
Constitució, 11
Constitució, 12
Constitució, 13
Constitució, 14
Constitució, 15
Constitució, 16
Constitució, 17
Constitució, 18
Constitució, 19
Constitució, 21
Constitució, 23
Constitució, 25
Constitució, 30
Constitució, 31
Constitució, 32
Constitució, 34
Constitució, 35
Constitució, 38
Convent c/v Sant Francesc, Plaza Son
Bonaventura
Convent, 25
Convent, 27
Convent, 29
Convent, 31
Convent, 53
Convent, 57
3
POLG
10146
10146
10136
10136
10136
11135
10136
10126
10136
10126
10126
10126
10126
10126
10126
05164
04163
03178
02166
03178
02165
PARC
07158
6144
6144
06144
6144
6156
06144
6156
06144
6156
6144
6156
6144
6144
06144
6144
6156
5159
20
11
10
09
08
09
07
10
06
11
05
12
04
03
02
01
16
32
5159
6153
30
19
10146
01
10136
10136
10136
10132
09126
9126
01
53
52
01
01
03
27
19
20
21
19
45
02
31
31
32
33
35
43
46
51
44
20
06
26
04
INVENTARI
LLC_1056
LLC_0312
LLC_0313
LLC_0326
LLC_0327
LLC_0325
LLC_1046
LLC_1047
LLC_0322
LLC_0321
LLC_1048
LLC_1050
LLC_1049
LLC_0320
LLC_0329
LLC_0319
LLC_1052
LLC_0323
LLC_0317
LLC_0324
LLC_1053
LLC_0316
LLC_1054
LLC_0315
LLC_0314
LLC_0330
LLC_0331
LLC_0336
LLC_1186
LLC_0337
LLC_1184
LLC_0332
LLC_1183
LLC_0333
LLC_0334
LLC_0335
LLC_0338
LLC_0343
LLC_0342
LLC_0341
LLC_0340
LLC_0339
LLC_0349
LLC_0348
LLC_0347
LLC_0345
LLC_0344
LLC_0497
LLC_0350
LLC_0355
LLC_1069
NOM
Cas Metge Caldés
Posada de Son Vilardell
Posada de ses Comes
Can Clar
ADREÇA
Convent, 65
Convent, 73
Convent, 108
Des Vall, 5
Des Vall, 7
Des Vall, 17
Des Vall, 25
Des Vall, 27
Des Vall, 39
Des Vall, 56
Des Vall, 69
Des Vall, 80
Des Vall, 81
Des Vall, 82
Des Vall, 83
Des Vall, 90
Des Vall, 102
Des Vall, 115
Des Vall, 116
Des Vall, 119
Des Vall, 125
Des Vall, 124
Des Vall, 129
Des Vall, 130
Des Vall, 132
Esperança, 8
Esperança, 12
Estrella, 3
Estrella, 6
Estrella, 8
Estrella, 9
Estrella, 12
Estrella, 13
Estrella, 14
Estrella, 16
Estrella, 17
Galdent, 23
Glòria, 9
Glòria, 25
Glòria, 37
Glòria, 43
Glòria, 50
Gràcia, 24
Gràcia, 35
Gràcia, 37
Gràcia, 42
Gràcia, 46
Gran i General Consell, 24
Jaume I, 1
Jaume I, 4
Jaume I, 6
4
POLG
9126
09126
07116
PARC
07
57
07
6141
6141
06141
06132
6141
6132
6141
06132
11
62
58
12
49
22
34
23
07123
7126
02
01
07126
07
7137
07126
7137
07126
07126
08133
39
11
22
14
15
10
8144
10
08144
9148
13
28
05173
08183
08183
08183
08183
09182
11165
10173
10173
11179
11179
87259
09151
08144
8144
08
33
23
16
13
63
50
32
31
08
06
01
02
02
03
INVENTARI
LLC_0361
LLC_1063
LLC_1062
LLC_0354
LLC_0357
LLC_0353
LLC_0352
LLC_0358
LLC_1068
LLC_0351
LLC_0359
LLC_1066
LLC_1067
LLC_0356
LLC_0360
LLC_1061
LLC_1065
LLC_1064
LLC_0366
LLC_0370
LLC_0365
LLC_0364
LLC_0367
LLC_0363
LLC_0368
LLC_0369
LLC_0362
LLC_0371
LLC_0377
LLC_0376
LLC_0375
LLC_0374
LLC_1152
LLC_0373
LLC_0372
LLC_0378
LLC_0379
LLC_1154
LLC_1153
LLC_1159
LLC_1156
LLC_1155
LLC_1162
LLC_0380
LLC_1163
LLC_1157
LLC_1160
LLC_1158
LLC_1161
LLC_1164
LLC_1165
NOM
ADREÇA
Jaume I, 7
Jaume I, 8
Jaume I, 9
Jaume I, 10
Posada de sa Llapassa
Jaume I, 11
Jaume I, 13
Jaume I, 15
Posada de Vernissa
Jaume I, 18
Jaume I, 19
Jaume I, 21
Jaume I, 23
Jaume I, 24
Jaume I, 25
Posada de ca sa Beata de Païssa Jaume I, 26
Jaume I, 28
Jaume I, 30
Jaume I, 31
Jaume I, 35
Jaume II, 5
Can Pastor
Jaume II, 8
Jaume II, 10
Jaume II, 20
Jaume II, 21
Jaume II, 32
Jaume II, 37
Jaume II, 39
Jaume II, 78
Jaume III, 14
Major, 14
Major, 52
Major, 58
Major, 80
Major, 88
Major, 96
Major, 101
Major, 104
Major, 110
Major, 121
Major, 123
Major, 126
Major, 133
Major, 135
Major, 142
Major, 146
Major, 148
Major, 153
Major, 171
Major, 177, 179
Major, 209
Major, 223
Major, 237
5
POLG
PARC
8144
9151
08144
08
10
05
09151
09151
09
08
9157
09157
25
24
9148
9157
09148
05
22
06
9148
9157
9157
08165
08
20
18
04
09172
09182
06
34
08183
37
08183
02109
04134
04134
04134
05159
6153
06153
04159
06164
06164
5164
5164
6164
5164
5164
7173
07173
7173
5164
5164
5164
6189
6189
6189
61
06
49
68
71
19
32
35
19
38
41
35
34
48
29
28
58
60
61
20
15
12
32
26
19
INVENTARI
LLC_0381
LLC_0382
LLC_0383
LLC_0384
LLC_0500
LLC_0388
LLC_1149
LLC_0387
LLC_0386
LLC_1150
LLC_0385
LLC_0389
LLC_0390
LLC_0393
LLC_0391
LLC_0395
LLC_0394
LLC_0396
LLC_0398
LLC_0399
LLC_0400
LLC_0401
LLC_0402
LLC_0403
LLC_0404
LLC_0405
LLC_0951
LLC_0407
LLC_0409
LLC_0406
LLC_0408
LLC_0410
LLC_0505
LLC_0412
LLC_0413
LLC_0411
LLC_0414
LLC_0415
LLC_1151
LLC_0417
LLC_0476
LLC_0420
LLC_1179
LLC_1180
LLC_1181
LLC_0422
LLC_0426
LLC_0425
LLC_0424
LLC_0419
LLC_0418
NOM
Posada de Tió
Botiga i celler de Ca na Jordi
Can Perrí
Cas de la vila
Can Frontet
Can Brassete
Café Colón
Ca na Meca
Bar Tabú
Sa Mútua
Cas Coix
Posada de ca s'Hereu
Posada de Son Ramis
Garreta
ADREÇA
Marina, 13
Melià, 6
Melià, 18
Migdia, 8
Migjorn, 3
Monestir, 16
Monestir, 29
Monestir, 35
Monestir, 36
Monestir, 44
Monestir, 67
Monges, 6
Nord, 48
Nord, 41
Nord, 46
Nou, 3
Nou, 19
Nou, 36
Orient, 109
Orient, 133
Orient, 135
Paraires, 6
Paraires, 14
Pescadors, 26
Pescadors, 36
Pescadors, 46
Plaça d'Espanya, 7-8
Plaça d'Espanya, 9-11
Plaça d'Espanya, 12
Plaça d'Espanya, 13
Plaça d'Espanya, 14
Plaça d'Espanya, 17-18
Plaça d'Espanya, 19, 20, 21, 22
Plaça d'Espanya, 23-24
Plaça d'Espanya, 25-26
Plaça d'Espanya, 45-46
Plaça d'Espanya, 56
Príncep, 2
Ramon Llull, 64
Ripoll, 15
Ronda Senador Ramis, 128
Sa Fira, 4
Sa Fira, 5
Sa Fira, 9
Sa Fira, 13
Sa Fira, 14
Sa Fira, 15
Sa Fira, 16
Sa Fira, 24
Sa Fira, 29
Sa Fira, 30
6
POLG
05132
05125
05125
11121
29707
09114
9126
09126
09116
9116
11121
PARC
01
30
36
46
01
02
47
42
05
09
35
05164
05173
05164
69
25
68
07158
07165
12153
12153
12153
07162
05
34
63
51
51
26
06132
06132
06132
07158
43
48
53
10
08133
28
9109
07103
08183
09
10
07 i 08
8144
8144
8144
08133
22
20
18
06
08133
08136
09148
08136
07
03
17
06
INVENTARI
LLC_0447
LLC_0443
LLC_0442
LLC_1078
LLC_1072
LLC_1071
LLC_0444
LLC_1070
LLC_0445
LLC_0441
LLC_0446
LLC_1086
LLC_0440
LLC_1085
LLC_0439
LLC_1088
LLC_1087
LLC_0448
LLC_1089
LLC_1090
LLC_0437
LLC_0450
LLC_0452
LLC_0451
LLC_1091
LLC_0434
LLC_0433
LLC_0429
LLC_0430
LLC_0431
LLC_0428
LLC_0454
LLC_0453
LLC_0455
LLC_0456
LLC_0457
LLC_1135
LLC_1137
LLC_1139
LLC_0460
LLC_0461
LLC_0464
LLC_0458
LLC_0467
LLC_0462
LLC_0463
LLC_0465
LLC_0466
LLC_0459
LLC_0470
LLC_0471
NOM
Can Mataró
Can Tonet
Can'Albertí
Cas Metge Aulet
Posada de Son Reus
Can Ribes
Cas Capser
Posada de Capocorb Nou
Posada de s'Aresta
ADREÇA
Sa Font, 4
Sa Font, 7
Sa Font, 9
Sa Font, 13
Sa Font, 16
Sa Font, 18
Sa Font, 19
Sa Font, 20
Sa Font, 22
Sa Font, 23
Sa Font, 29
Sa Font, 29 bis
Sa Font, 30
Sa Font, 32
Sa Font, 35
Sa Font, 40
Sa Font, 41
Sa Font, 49
Sa Font, 58
Sa Font, 59
Sa Font, 73
Sa Font, 80
Sa Font, 84
Sa Font, 86 bis
Sa Font, 123
Sa Font, 134
Sa Font, 136
Sa Font, 147
Sa Font, 149
Sa Font, 151
Sa Font, 154
Sant Antoni, 18
Sant Antoni, 24
Sant Francesc, 8
Sant Joan, 25
Sant Josep, 20
Sant Llorenç, 11
Sant Llorenç, 13
Sant Llorenç, 17
Sant Miquel, s/n
Sant Miquel, 1
Sant Miquel, 3
Sant Miquel, 6
Sant Miquel, 8
Sant Miquel, 27
Sant Miquel, 28
Sant Miquel, 39
Sant Miquel, 53
Sant Miquel, 58
Sant Pere, 4
Sant Pere, 10
7
POLG
PARC
07158
07155
7155
8144
8144
13
19
17
33
34
8144
35
08154
08154
8154
09152
9152
08154
9169
8154
25
22
21
13
14
18
22
15
9169
8165
09182
31
05
25
9194
11211
11211
09194
09194
09194
11211
12153
12153
10146
06153
30
16
17
18
17
16
30
09
12
04
09
7113
7113
7113
07158
27
28
28
26
07158
25
08165
28
08154
30
INVENTARI NOM
LLC_0469
LLC_0468
LLC_0472
LLC_0473
LLC_0475
LLC_0474
LLC_0498
LLC_0499
LLC_0478
LLC_0477
LLC_1093
LLC_1097
LLC_1094
LLC_1095
LLC_1096
LLC_0503
LLC_0495 Escoles
ADREÇA
Sant Pere, 15
Sant Pere, 26
Sant Vicenç de Paül, 14
Santa Càndida, 20
Santa Càndida, 35
Santa Càndida, 37
Terral, 16
Torrent, 38-40
Unió, 7
Unió, 18
Unió, 23
Unió, 35
Unió, 36
Unió, 40
Unió, 40 bis
Via Mediterrani, 26
Escoles
8
POLG
07165
08154
06156
09126
10132
10132
87244
89287
09152
09157
9169
9169
10154
10154
10154
31717
PARC
07
37
01
20
19
08
11
07
30
13
07
34
35
36
07
INDICE
BENS ETNOLOGICS
ALJUB
INVENTARI
LLC_915
LLC_911
LLC_912
LLC_901
LLC_895
LLC_896
LLC_902
LLC_913
LLC_909
LLC_916
LLC_891
LLC_899
LLC_905
LLC_903
LLC_908
LLC_907
LLC_893
LLC_906
LLC_910
LLC_890
LLC_897
LLC_900
LLC_892
LLC_898
LLC_894
LLC_914
LLC_919
LLC_920
NOM
Aljub a la urbanització de Sa Torre
Aljub a Son Garcies d'en Tanca
Aljub de Son Mendivil d'Alt
Aljub de Galdent
Aljub al camí de Son Mendivil
Aljub al camí de Son Mulet
Aljub Llarg
Aljub de Son Mesquida
Aljub de s'Estanyol
Aljub a Vallgornera Vell
Aljub Destapat
Aljub a Cap Blanc
Aljub a la ruta ciclista de s'Àguila
Aljub de Llucamet d'en Julià
Aljub de s'Àguila Vella
Aljub de Sa Caseta
Aljub Vermell
Aljub a Sa Bugaderia
Aljub de s'Hort de Ses Cases (Sa Torre)
Aljub Blanc
Aljub de Can Jaqueta
Aljub de Cugulutx
Aljub Gran
Aljub de Can Rossos
Aljub de Bennoc
Aljub a Son Servereta
Aljub dels Frares
Aljub del carrer Pare Ripoll
ADREÇA
BARRACAS
INVENTARI
LLC_728
LLC_731
LLC_733
LLC_770
LLC_809
LLC_970
LLC_739
LLC_740
LLC_741
LLC_772
LLC_787
LLC_773
LLC_774
LLC_775
LLC_726
LLC_743
LLC_763
LLC_771
LLC_734
LLC_737
LLC_783
LLC_784
LLC_767
LLC_729
LLC_730
LLC_736
LLC_738
NOM
Conjunt de barraques de Cala Pi
Barraca al camí de Galdent
Barraca al camí des Palmer
Barraca a Son Mesquideta
Barraca al pas de Sa Senyora II
Barraca a la Punta de s'Estalella (B)
Barraca a Can Romaguera I
Barraca a Can Romaguera II
Barraca a Can Romaguera III
Barraca de Son Monjo I
Barraca al torrent des Jueus
Barraca de Son Monjo II
Barraca de Son Monjo III
Barraca de Son Monjo IV
Barraca a Bellavista
Barraca a la cruïlla de Galdent i Bellavista
Barraca a Son Garcies de la Mel
Barraca a Son Miquel Joan
Barraca al camí de Son Mendivil
Barraca al camí de Son Sampolí
Barraques de Son Sampol
Barraca de Son Sampolí
Barraca a Son Iern
Barraca al camí Alicantí I
Barraca al camí Alicantí II
Barraca al camí de Son Ramis
Barraca de Can Cifre
ADREÇA
POLG PARC
2/36
9
9
11
12
19
19
23
26
27
29/30 003
30
31
32
32
34
35
35
39
40
41
41
42
42
44
50
confluència dels carrers Pare Ripoll i Convent
Confluència carrers Pare Ripoll i Fra Joan Garau
POLG PARC
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
10
12
16
16
16
19
19
19
19
19
224
INVENTARI
LLC_742
LLC_776
LLC_762
LLC_735
LLC_780
LLC_782
LLC_732
LLC_760
LLC_755
LLC_969
LLC_749
LLC_756
LLC_757
LLC_758
LLC_745
LLC_746
LLC_807
LLC_747
LLC_748
LLC_808
LLC_810
LLC_750
LLC_751
LLC_764
LLC_759
LLC_752
LLC_753
LLC_768
LLC_777
LLC_778
LLC_779
LLC_781
LLC_727
LLC_744
LLC_786
LLC_754
LLC_761
LLC_769
LLC_765
LLC_766
LLC_785
NOM
Barraca a Cas Garriguer
Barraca de Son Mulet
Barraca a Son Fullaneta
Barraca al camí de Son Puigserver
Barraca a Son Puigserver
Barraca a Son Rubí
Barraca al camí d'en Cortadeta
Barraca a Son Ballester
Barraques a s'Estanyol
Barraca a la Punta de s'Estalella (A)
Barraques a Guiamaranet
Barraca a Solleric I
Barraca a Solleric II
Barraca a Solleric III
Barraca d'en Garinet I
Barraca d'en Garinet II
Barraca a la Marina de Capocorb II
Barraca de Es Porxat I
Barraques de Es Porxat II
Barraca al pas de Sa Senyora I
Barraques a la Punta des Canets
Barraca de Sa Bassa Crua
Barraca de Sa Bugadaria
Barraca a Son Granada
Barraca a Son Alegre
Barraca a Sa Pobla I
Barraca a Sa Pobla II
Barraca a Son Julià
Barraques de Son Noguera I
Barraca de Son Noguera II
Barraca a Son Pieres
Barraca de Son Rubí
Barraca a Ca s'Hereu
Barraca de Cugulutx
Barraques de Son Taixequet
Barraca a Sa Quintana de Son Vidal
Barraca a Son Eixida
Barraca al camí de Son Marrano
Barraca a Son Guardiola I
Barraca a Son Guardiola II
Barraca de Son Servereta
ADREÇA
POLG PARC
19
19
20
21
21
22
23
23
26
26
27
28
28
28
29
29
30
31
31
33
33
35
35
37
39
40
40
42
42
42
42
42
43
43
43
45
46
46
47
47
50
BASSA
INVENTARI
LLC_934
LLC_917
LLC_930
LLC_931
LLC_932
LLC_923
LLC_926
LLC_927
LLC_933
LLC_928
LLC_929
LLC_921
LLC_922
LLC_925
NOM
Bassa de Son Monjo
Bassa de Vallgornera Nou
Bassa de Solleric I
Bassa de Solleric II
Bassa de Solleric III
Bassa den Garinet
Bassa de Sa Caseta I
Bassa de Sa Caseta II
Bassa de Son Alegre
Bassa de Sa Pobla I
Bassa de Sa Pobla II
Bassa de Can Semà I
Bassa de Can Semà II
Bassa de Sa Barraca Blanca
ADREÇA
POLG PARC
8
28
28
28
28
29
34
34
39
40
33
40
33
41
41
51
CAETA
INVENTARI
LLC_971
LLC_972
LLC_973
NOM
Caeta aïllada (A)
Caeta aïllada (B)
Conjunt de casetes a s'Estalella
ADREÇA
CISTERNES
LLC_918
LLC_938
LLC_936
LLC_940
LLC_935
LLC_939
LLC_937
Cisternes majors
Cisterna a Sa Fossa
Cisterna a Cas Ciutadà
Cisterna a Son Monjo
Cisterna del camí de Son Avall
Cisterna a Sa Pobla I
Cisterna de Sa Barraca Blanca
confluència carrer de la Font i Jaume I
CLAPER
LLC_788
Claper a Son Monjo
8
ESCAR
LLC_889
LLC_975
LLC_980
LLC_888
LLC_974
Escar de Son Grauet
Escar de la Balissa de s'Estalella
Conjunt d'escars de Cala Pi
Escar de Cala Blava
Conjunt d'escars de s'Estalella
3
26
FIRA
LLC_976
Far de Cap Blanc
FITA
LLC_805
LLC_806
Fita del camí vell d'Algaida
Fita al Santuari de Gràcia
11-13
FONT
LLC_944
LLC_941
LLC_945
LLC_942
LLC_943
Font de Ferrutxelles
Font d'en Batle
Font del Santuari de Gràcia
Font d'en Mut
Font des Pèlag
11
14
14
17
17
POLG PARC
26
2
6
8
26
40
51
LLANEGADOR
LLC_978
Llanegador de s'Estalella
PEDRERES
LLC_886
Pedreres de Son Fullana
18
PONT
LLC_804
LLC_887
Pont del torrent dels jueus
Pont de Son Monjo
8
POU
LLC_946
LLC_904
LLC_947
LLC_924
Pou al camí de Son Pons
Pou antic de Sa Bassa
Pou de Can Aulets
Pou
14
20
39
SÈQUIA
LLC_949
LLC_950
LLC_948
Sèquia de Sa Bugaderia
Sèquia de Randa
Sínia a s'Estanyol
35
13
26
VIADUCTE
INVENTARI
LLC_801
LLC_802
LLC_803
NOM
Viaducte de Son Verí
Viaducte de Son Granada
Viaducte de Son Verí
ADREÇA
VIVERS
LLC_979
Viver de s'Estanyol de Migjorn
Via Mediterrània, 35
POLG PARC
3
5
5
INDICE
BENS PAISAGISTIC
INVENTARI
LLC_0981
LLC_0982
LLC_0983
LLC_0984
LLC_0985
LLC_0986
NOM
Galdent
Puig de ses Bruixes
Puig de s'Escolà
Can Pancuit
Santuari de Gràcia
Acantilats
ADREÇA
Page 1
POLG
PARC
INDICE
CREUS
INVENTARI NOM
ADREÇA
URBÁ
LLC_573
LLC_789
LLC_576
LLC_583
LLC_574
Creu d'es molí d'en Dragó
Creu Daurada
Creu d'en Batle
Creu de Sant Guillem
Creu d'en Rafil
Camí de Gràcia, 52
Ciutat, 2
Orient, 29
Ronda Carles V amb camí de Campos
Sant Miquel, 59
RURAL
LLC_799
LLC_790
LLC_581
LLC_584
LLC_791
LLC_577
LLC_582
LLC_575
LLC_580
Creu de Jaume III
La Creu de les Dones
Creu dels Homes o d'es Gegant
Creu del camí de sa Torre
Sa Creu
Creu d'es Blanquer
Camí de ses voltes cap a Gràcia
Creu del camí de Gràcia
Camí de ses voltes cap a Gràcia
Creu del I Goig i del VII Dolor de MariaSantuari de Gràcia
Creu del Santuari de Gràcia
Santuari de Gràcia
POLG PARC
12
13
14
41
41
513
550
104
104
INDICE
FORA
VILA
INVENTARI
NOM
LLC_605
Capocorb Vell
LLC_586
Son Garcies de n'Agustí
LLC_658
LLC_625
ADREÇA
POLG
PARC
Son Verí d'Abaix
4
4
Son Verí de Dalt
5
3
LLC_691
Can'aulet Baix
6
11
LLC_720
Es Castellet
6
46
LLC_680
Can Montes de Dalt
6
7
LLC_722
Ca na Morlana
7
15
LLC_681
Son Tetè
7
18
LLC_687
Son Monget
7
20
LLC_628
Cardell
7
21
LLC_634
Son Cànoves
7
43
LLC_637
Verdigo
7
52
LLC_713
Son Mir d'en Gaspar Mosca
8
107
LLC_684
Tió
8
7
LLC_673
Son Velardell
8
9
LLC_623
Vista Alegre
9
115
LLC_697
Na Botila
9
178
LLC_676
Can Salpeta
9
187
LLC_695
S'Hostalet Vell
9
187
LLC_585
Garcies d'en Ferretjans
9
188
LLC_607
Cabana
9
7
LLC_647
Galdent
11
239
LLC_629
Son Marió
11
391
LLC_702
Son Monjo
12
543
LLC_631
Buniferri
12
659
LLC_724
Son Casesnoves Vell
13
50
LLC_667
Son Grau
14
1
LLC_664
Aresteta
14
184
LLC_626
S'Aresta
14
234
LLC_659
Son Montserrat
14
40-41
LLC_652
Binilegant Vell
14
5
LLC_678
Son Cerdà
14
7
LLC_701
Son Pere Pons
15
1
LLC_609
Binificat
15
109
LLC_688
Gener
15
5
LLC_640
Son Pons
15
53
LLC_644
Bonaventura
15
7
LLC_715
Mina Vella
17
40
LLC_723
Cases Velles de Pèrola
18
16
LLC_641
Son Fullana
18
2
LLC_633
Son Frígola
18
32
LLC_711
Son Frigoleta de Can Tem
18
39
LLC_694
Son Fullana des Pou
18
9
LLC_708
Son Gabriela d'en Tem
19
556
LLC_709
Son Gabrieleta
19
559
LLC_721
Son Mas
19
592
LLC_707
Son Gabriela d'en Sebastià
19
607
LLC_663
Ramis Vell
21
181
LLC_635
Païssa
21
221
LLC_685
Son Pons Cardaix
22
15
LLC_690
Son Marranet
22
20
INVENTARI
NOM
LLC_645
LLC_699
ADREÇA
POLG
PARC
Son Marrano
22
21
Son Ferretjanet
23
175
LLC_662
Son Ferretjans
23
177
LLC_661
Son Seguí Vell
23
195
LLC_710
Cortadeta
23
262
LLC_651
Es Mas Deu
23
278
LLC_591
Es Llobets
23
279
LLC_660
Cortada
23
293
LLC_620
Son Mesquida de Can Catany
23
312
LLC_618
Son Mesquida de Can Perdiuet
23
312
LLC_619
Son Mesquida de Ca l'amo en Biel
23
312-333
LLC_654
Son Mesquida de Can Bonjesús
23
313
LLC_717
Son Reviu
24
16
LLC_725
Son Rafeló
24
23
LLC_677
Son Perdiu
24
25
LLC_700
Son Quartera Vell
24
3
LLC_653
Sa Talaia
24
9
LLC_643
Son Bieló
25
13
LLC_689
Son Reinés
25
14
LLC_692
Purgatori
26
1
LLC_611
Vernissa
26
6
LLC_598
Vallgornera Vell
27
11
LLC_590
Guiamarà
27
14
LLC_884
S'Estalella
27
19
LLC_608
Guiamaranet
27
4
LLC_693
Solleric
28
1
LLC_594
Cala Pi
28
31
LLC_668
Ca Serrero
28
37
LLC_604
Vallgornera Nou
28
7
LLC_595
Cap Blanc
30
2
LLC_606
Capocorb Nou
30
4
LLC_630
Betlem
31
23
LLC_602
Aguila Vella
32
7
LLC_614
Sa Caseta
34
11
LLC_613
S'Allapassa
34
9
LLC_596
S'Allapasseta
35
11
LLC_716
Es Puig de Rós de Baix
37
2
LLC_686
Can Gamundí
39
20
LLC_587
Son Mut Vell
39
31
LLC_656
Puig des Ros de Dalt
39
40
LLC_621
Garra Seca
40
20
LLC_675
Ses Cases Noves
40
21
LLC_649
Can Boet
40
27
LLC_588
Sa Torre
40
3
LLC_714
Es Carbonell
40
32
LLC_639
Can Frares
40
44
LLC_657
Cugulutx de Can Jaqueta
41
129
LLC_593
Son Delabau Vell
41
2
LLC_650
Son Antelm
41
31
LLC_601
Noguera
42
558
LLC_655
Son Hereu
42
708
INVENTARI
NOM
LLC_674
LLC_679
LLC_683
Cas Rossos
LLC_599
Son Taixequet des Llobets
ADREÇA
POLG
PARC
Can Cura
42
761
Marroig
42
814-957
Pol. Son Noguera
LLC_672
42
43
568
43
583
LLC_610
Son Julià de Ca s'Hereu
43
588
LLC_718
Cugulutx de can'Albanyeta
43
6
LLC_627
Son Cugulutx d'en Descalç
43
8
LLC_636
Garavet Vell
45
232, 322
LLC_670
Son Galileu
45
273
LLC_622
Son Bou
45
274
LLC_706
Can Moix
45
275
LLC_616
Es Pedregar
45
276
LLC_669
Ca Ferreret
45
281
LLC_671
Son Coll
45
288
LLC_703
Son Caldés
46
137
LLC_698
Cas'Elet
46
90
LLC_642
Albanyeta
47
274
LLC_696
Es Rafal Vell
47
292
LLC_719
Ses Comes
47
293
LLC_682
Son Felip
47
294
LLC_632
Es Rafalet
47
83
LLC_638
Son Boscana
49
4
LLC_624
Marola
49
6
LLC_617
Son Servereta
50
3
LLC_704
Son Catany
50
4
LLC_589
Garonda
50
7
LLC_597
Ses Arnaules
50
9
LLC_666
Son Misser
52
17
LLC_712
Son Mateu
52
22
LLC_612
Gomera Vell
52
26
LLC_600
Gomereta
52
26
LLC_648
Males Cases
52
3
LLC_665
Campanet
52
4
LLC_603
Mut Aliardo
52
40
LLC_592
Son Serra
52
5
LLC_646
Son Vidal
52
6
LLC_615
Can Mójer
52
8
LLC_705
Son Munar
52
9
Carrer Estanyol
INDICE
ARQUITECTURA INDUSTRIAL
INVENTARI NOM
ADREÇA
POLG PARC
LLC_493
LLC_492
LLC_494
LLC_955
LLC_296
LLC_956
LLC_489
LLC_953
LLC_957
LLC_954
LLC_416
LLC_952
LLC_491
LLC_1092
Andalusia, s/n
Badia Blanca, s/n
Bisbe Pere Roig, s/n
Campos, 80
Ciutat, 27-29
Ciutat, 31
Fra Joan Garau, s/n
Jaume II, 43
Marina, 17
Monestir, 38
Puig, 20
Sa Font, 136
Sant Francesc, 29-33
Antoni Ramis, 152
02086
02091
03133
12124
04159
04159
11144
07173
05132
09116
08179
11211
12148
10173
Es Escorxador
El Porvenir
Helios
Fumeral Sa Teulera
Bodega Garcia
Fumeral Ca Macià de Sa Teulera
Can Ripoll
Teulera de Can Terrola
Fumeral de Can Murtera
Fumeral
Can Mestre Tomeu Fideuer
Fumeral de Can Grau
Cinema principal
Gesa
04
01
48
12
07
06
03
09
40
06
30
18
06
07
INDICE
JACIMENTS
ARQUEOLOGICS
INVENTARI NOM
LLC_159
LLC_160
LLC_161
LLC_158
LLC_129
LLC_130
LLC_138
LLC_135
LLC_128
LLC_137
LLC_139
LLC_141
LLC_140
LLC_143
LLC_142
LLC_144
LLC_209
LLC_207
LLC_208
LLC_210
LLC_145
LLC_146
LLC_174
LLC_173
Ses
Ses
Sa
Can
Son
Son
Son
Sa
LLC_175
LLC_171
LLC_172
LLC_149
LLC_150
LLC_166
LLC_163
LLC_156
LLC_013
LLC_162
LLC_147
LLC_157
LLC_014
LLC_012
LLC_168
LLC_016
LLC_015
LLC_017
LLC_009
LLC_010
LLC_011
LLC_001
LLC_002
LLC_023
LLC_022
LLC_024
LLC_088
LLC_029
Son
Son
Son
Es
Sa
Son
Son
Son
Es
Es
Son
Sa
Son
S'
Son
Sa
Es
Es
S'
Sa
Sa
Sa
Son
Son
S'
Cala
Son
Es
Son
ADREÇA
POLG
PARC
Cabanasses
Cases Velles / Tanca de s'Era
Pleta des Tren
Sala-Mises
Cardell / Son Monget
Cardell / Son Monget
Monjo
Talaieta
Tanca d'en Conill
Monjo
Torrent
Cova de ses Anyelles
Figueral de Moro
Mendívil de Dalt
Sementer des Clapers
Coveta
Reus / Son Saleta
Puig de s'Escolà
Puig de s'Escolà
Puig de s'Escolà / Sa Cova
Aresta
Bonaventura
Puig de la Glòria
Vinya Vella
5
5
5
5
7
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9
10
11
13
13
13
14
15
17
17
Fullaneta / Molí de ses Basses
Isern
Isern / Son Fosquet
Cuitor
Pleta
Ramis Vell
Ballester
Cortada
Cortadeta
Cova d'en Borino
Cuitor
Cuitor
Hortal Cuiter
Torrent d'Alfàbia
Pleta
Sa Quintana
Sa Talaia / Ses Cases
S'Ametllerar Nou
Reinés
Reinés / Ses Cases
S'Hortal Cuitor
Cala en Paiàs
Fideu
Guiamarà
Guiamaranet
Vallgornera Vell
Hortals
Moro
20
20
20
21
21
21
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
26
26
27
27
27-28
28
28
3
3
3
3
20
20
2
21
20
2
1
6
7
6
6
14
448
61
61
642/674
231
7
40
165
12
731
731
221
221
181
256
261
262
327
208
261
287
278
1
9
9
6
4
14
14
2
7
14
4
11-5
1
34
INVENTARI
LLC_030
LLC_087
LLC_037
LLC_203
LLC_038
LLC_039
LLC_042
LLC_043
LLC_044
LLC_046
LLC_199
LLC_045
LLC_050
LLC_051
LLC_053
LLC_047
LLC_048
LLC_040
LLC_211
LLC_036
LLC_054
LLC_055
LLC_202
LLC_084
LLC_085
LLC_154
LLC_153
LLC_061
LLC_062
LLC_063
LLC_155
LLC_081
LLC_151
LLC_083
LLC_079
LLC_056
LLC_082
LLC_052
LLC_152
LLC_060
LLC_080
LLC_091
LLC_094
LLC_092
LLC_205
LLC_206
LLC_201
LLC_112
LLC_110
LLC_116
LLC_114
LLC_113
LLC_204
LLC_111
NOM
Cala
Talaiot
Capocorb
Capocorb
Capocorb
Capocorb
Capocorb
Capocorb
Capocorb
Capocorb
Cala
Cap
Cap
Sa
Capocorb
Capocorb
Capocorb
Capocorb
Camp
Can
Na
Sa
S'
Son
Ses
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Es
Sa
Sa
Cas
ADREÇA
Pi / Ses Talaies
Pleta de sa Cisterna
Capocorb Nou
d'en Munar
Nou
Nou
Nou
Nou
Nou
Nou
Nou
Pi / Sa Cala
Blanc
Blanc
Cisterna Nova
Nou
Nou
Nou / Es Camí Vell
/ Es Camp Gran
Betlem
Betlem
Betlem
Betlem
d'en Palau
Martinet
Pau
Pleta
Puig d'Escorca
Puig d'Escorca
Puig d'Escorca
Àguila d'en Quart
Boal
Cases / Es Figueral de Moro
Llucamet
Llucamet / Ses Cases
Llucamet des Fideuer
Misser Arnau
Pas de la Senyora
Pleta
Puig d'Escorca
Sementer des Talaiot
Caseta
La Casina
Llapassa / Camp de ses Pedres
Llapassa / Es Safareig
Llapassa / Pleta de sa Llapassa
Camp Rodó
Corral de ses Barraques
Marina Gran
Pleta des Forn de Calç
Sementer de sa Cova
Tanca des Talaiot
Tolleric
Toro
POLG
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
PARC
30
1
3/4/8
14
4/8
8/12
8 / 12
8
8
8
8
8
2
4
2
4
4
2
12
12
12
12
12
1
11
15
15
15
22
22
17
19
20
5
5
1
18
6
16
17
3
11
15
9
9
9/30
57
27
55
3
27
27
12
48
INVENTARI
LLC_125
LLC_131
LLC_117
LLC_122
LLC_123
LLC_190
LLC_187
LLC_189
LLC_188
LLC_124
LLC_074
LLC_072
LLC_096
LLC_095
LLC_073
LLC_070
LLC_071
LLC_118
LLC_105
LLC_121
LLC_107
LLC_106
LLC_108
LLC_126
LLC_127
LLC_109
LLC_134
LLC_099
LLC_103
LLC_098
LLC_102
LLC_067
LLC_068
LLC_076
LLC_089
LLC_090
LLC_021
LLC_031
LLC_008
LLC_003
LLC_005
LLC_006
LLC_007
LLC_004
LLC_020
LLC_033
LLC_032
LLC_148
LLC_069
LLC_086
LLC_034
LLC_035
LLC_194
LLC_097
NOM
ADREÇA
Sementer de s'Olivera
Ses
Cases Velles
Es
Camp Vell
Ses
Cases Velles
Ses
Comes
Son
Mut Vell / Darrera ses Cases
Son
Mut Vell / Es Figueral des Moro
Son
Mut Vell / Es Vilar
Son
Mut Vell / Sa Pleta Redona
Ses
Vuit Quarterades
Es
Camp d'Avall
Cas
Frares / Ses Cases
Pleta de ses Cases
Sa
Pobla / Es Forn de Calç
Tanca de sa Cova
Es
Cuiter / Sa Pleta Rodona
Talaia des Puput
Sa
Pedrera / Son Antem
Sa
Pleta
Ses
Pletes Obertes
Camp
de sa Cova
Son
Hereu
Son
Noguera / Ses Cases
Son
Pieres
Son
Pieres
Pleta des forn de calç
Can
Pola
Son
Taixaquet / Can Ramonell
Son
Taixaquet de Son Pons Cardaix
Son
Taixaquet des Llobets
Son
Taixaquet d'en Ton
Son
Mateu
Pleta de sa Barraca
Es
Pedregar / Ses Cases
Rafal Vell
Rafal Vell / Ses Cases
Es Pinar Nou
Es
Cau
Sa
Figuera Alta
Hortal des Talaiot
Sa
Pleta
Sa
Pleta
Sa
Pleta
Rotes de s'Aljub
Sementer de ses Figueres
Garonda / Ses Cases
Sa
Pleta
Sa
Vinyeta
Es
Campet
Sa
Cunillera
Capocorb d'en Jaquetó
Capocorb d'en Jaquetó / Sa Pleta
Ses
Males Cases / Pleta de sa Caseta
Son
Munar (desconegut)
POLG
37
38
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
44
45
45
45/44/52
47
47
48-49
49
49
49
49
49
49
49
49
50
50
50
52
52
52
52
52
52
PARC
14
20
40
6
44
31
31
31
58
42
32 / 44
144
38
41/42/43
44
44
44
31
129
26/47
708
708
558
438
369/983
522/558
446
541/544
565
568/583
255
331
291
276/27/2
292
292
1
2
5-6
6
6
6
7
6
2-3
7
9
3/8
8
34
35-36
35
3
8/9
INVENTARI
LLC_077
LLC_078
LLC_065
LLC_075
LLC_193
LLC_066
LLC_120
LLC_100
LLC_200
LLC_057
LLC_059
LLC_049
LLC_058
LLC_176
LLC_064
LLC_119
LLC_028
LLC_027
LLC_198
LLC_026
LLC_170
NOM
Es
Es
Sa
Sa
Son
Son
Cala
Sa
Sa
Son
Cas
Sa
ADREÇA
Pedregar / Sa Pleta
Pedregar / Sa Pleta
Pleta
Quitana
Tanca des Porcs
Tanca Prima des Camp des Clapers
Antelm
Bennoc (desaparegut)
Betlem
Cova de sa Creu
Cova de ses Bledes
Cova dels Ossos
Cova des Lladres
Hereu Pieres
Pi
Pleta
Punta de sa Dent
Ressegada
Rubí de sa Cova
Torrent Fondo
Torrentera
POLG
52
52
52
52
52
52
PARC
2
2
26
26
3
26
INDICE
ARQUITECTURA MILITAR
INVENTARI
LLC_235
LLC_218
LLC_229
LLC_213
LLC_230
LLC_231
LLC_225
LLC_217
LLC_232
LLC_212
LLC_224
LLC_233
LLC_216
LLC_227
LLC_221
LLC_215
LLC_219
LLC_220
LLC_226
LLC_223
LLC_222
LLC_228
LLC_214
LLC_234
NOM
ADREÇA
Enderrocat
Torre des Llobets
Torre de Guiamarà
Torre de s'Estalella
Torre de Vallgornera Vell
Torre de la possessió de Cala Pi
Torre de Vallgornera Nou
Torre de Capocorb Nou
Torre de la possessió des Cap Blanc
Talaia des Cap Blanc
Torre de s'Àguila Vella
Torre de Sa Llapasseta
Sa Torre
Torre de Son Delabau
Torre de Son Noguera
Torre de Son Taixaquet
Torre de Garonda
Torre de Ses Arnaldes
Torre de Son Servereta
Torre de Gomereta
Torre de Son Mut Aliardo
Torre de Son Serra
Torre de Cala Pi
Torre de Son Albertí
1
POLG
002
23
27
27
27
28
28
30
30
31
32
35
40
41
42
43
50
50
50
52
52
52
PARC
001
279
14
19
11
31
7
2
2
7
11
3
2
558
568
7
9
3
26
40
5
INDICE
MOLINS
URBÀ
INVENTARI
LLC_524
LLC_519
LLC_528
LLC_516
LLC_527
LLC_526
LLC_858
LLC_867
LLC_859
LLC_868
LLC_515
LLC_857
LLC_521
LLC_512
LLC_513
LLC_514
LLC_510
LLC_866
LLC_525
LLC_523
LLC_520
LLC_529
LLC_518
LLC_509
LLC_860
LLC_432
LLC_506
NOM
ADREÇA
POLG PARC
Molí d'en Seguí
Avda Carles V, s/n
Molí d'en Pou
Bisbe Taixiquet, 126
Molí d'en Gaspar
Camí de Campos
Molí de Son Pere negre
Cami de Ciutat, afores del poble
Molí d'en Sala
Campos-Avda. Carles V, 128
Molí d'en Trapasser /Xerec
Cardenal Rossell, 83
Molí d'en Barca
Carrer Galdent, 4
Molí d'en Dragó
Carrer Gràcia, 62
Molí d'en Batlet
Carrer Orient, 141
Molí d'en Dragonet
Carrer Orient, 147
Molí d'en Perdiu
Ciutat, 100-102
Molí de Ses Basses
Confluència dels camins de s'Estanyol-Son Marrano
Molí d'en Franc
Covent, 130
Molí d'en Bouet
Galdent
Molí d'en Galineta
Galdent, 56
Molí d'en Monjo
Galdent, 58
Molí d'en ignaci
Major, (al final, a ma esquerra, un poc apartat)
Molí d'en Contestí
Major-Dr. Gómez Ulla-Grup Escolar-Hispanitat-Bisbe
Molí d'en Güels
Monestir, 31
Molí d'en Garrova
Monestir, 70
Molí d'en Coll o de Sa Llauna
Nicolau Taverner-Weyler-Ronda Migjorn-Antoni Maura
Molí d'en Niu
Pare Caldès, 20
Molí d'en Mostatxet
Passeig Jaume III, 64
Molí d'en Ramis (ant. Molí d'en Portell)Ronda Senador Antoni Ramis Rebassa, s/n
Molí d'en Coll
Sa Font, 128
Molí d'en Molinou
Sa Font, 144
11211 21
Molí d'en Marrano
Sa Font, 180
RURAL
INVENTARI
LLC_827
LLC_823
LLC_824
LLC_562
LLC_563
LLC_533
LLC_832
LLC_961
LLC_853
LLC_848
LLC_822
LLC_556
LLC_829
LLC_966
LLC_962
LLC_535
LLC_537
LLC_817
LLC_819
LLC_820
LLC_825
LLC_815
LLC_816
LLC_811
LLC_821
LLC_812
LLC_813
LLC_814
LLC_545
LLC_546
LLC_847
NOM
Molí a Son Verí de Marina
Molí a s'Hort de Son Verí I
Molí a s'Hort de Son Verí II
Molí d'en Pere
Molí d'en Romaguera
Molí de ca N'Aulet
Molí de Can Romaguera
de Son Cardell
Molí de Son Vilardell
Molí de Son Garcies d'en Tanca
Molí a s'Hort de Sa Cabana
Molí de son Marió
Molí de Biniferri
Molí de Can Marió
de Son Cerdà
Molí de Binielegant Vell
Molí de Sa Caieta
Molí des Ponterró
Molí a s'Hort de Biniferri
Molí a s'Hort de Can Prim
Molí a s'Hort d'en Contestí
Molí de Cas Fideuer
Molí de Cas Segall
Molí de l'Hort de Binificat
Molí a s'Hort de Cas Fideuer
Molí de Can Femenies I
Molí de Can Femenies II
Molí de Can Pomeret
Molí de son Frígola
Molí de son Fullana d'en Joan
Molí de Son Fullana d'en Miquel
ADREÇA
POLG
1
5
5
06
06
06
06
07
08
09
10
11
11
11
14
14
14
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
PARC
25
25
009
004
012
75
021
09
004
391
659
005
002
38
616
958
637-636
186-187
186-187
6
032
002
009
INVENTARI
LLC_845
LLC_850
LLC_851
LLC_849
LLC_818
LLC_855
LLC_841
LLC_835
LLC_833
LLC_538
LLC_840
LLC_541
LLC_554
LLC_551
LLC_565
LLC_543
LLC_544
LLC_826
LLC_549
LLC_830
LLC_852
LLC_836
LLC_965
LLC_558
LLC_569
LLC_837
LLC_854
LLC_838
NOM
Molí de Son Fullana des Pou
Molí de Son Mulet
Molí de Son Muletó
Molí de Son Marrano
Molí al Sementer de s'Hort
Molí de Vallgornera Nou
Molí de Vallgornera Vell
Molí de Cap Blanc
Molí de Capocorb Nou
Molí d'es Cap Blanc
Molí de Llucamet
Molí de sa Caseta - Sa Torre
Molí de S'Allapassa
Molí de Can Garra Seca
Molí de sa Torre
Molí de Cugulutx de ca'n Jaqueta
Molí de son Delebau
Molí a Son Julià de ca s'Hereu
Molí de son Garauet
Molí de Can Garauet Vell
Molí de Son Servereta
Molí de Sa Barraca Blanca
de Gomera Vella
Molí de Son Mateu
Molí de son Vidal de ca'n Moger
Molí de Son Mateu de Ca'n Maset
Molí de Son Vidal
Molí de Son Vidal de Can Verdigo
ADREÇA
POLG
18
19
21
22
26
28
28
30
30
30
32
34
34
40
40
41
41
43
45
45
50
51
52
52
52
52
52
52
PARC
009
511
768
021
007
005
04
002
029
11
009
20
003
129
002
322
322
003
006
022
008
021
006
007
INDICE
ARQUITECTURA RELIGIOSA
INVENTARI NOM
ADREÇA
LLC_480
Convent de les Germanes Missioneres dels
Des Vall, 72
Sagrats Cors
Convent de Sant Bonaventura
Convent, 19
LLC_479
Església parroquial de Sant Miquel
Plaça de Santa Catalina Tomàs, 6
LLC_483
Rectoria
Plaça de Santa Catalina Tomàs, 6
LLC_481
Capella del convent de les Germanes de la
Sant Joan, 22
Caritat
LLC_482
POLG PARC
06132 18
INDICE
ZONAS BIC
INVENTARI
NOM
ADREÇA
LLC_0991
LLC_0992
LLC_0997
LLC_0999
LLC_0998
LLC_1000
LLC_1016
LLC_0996
LLC_1014
LLC_1015
LLC_0994
LLC_0995
LLC_1001
LLC_1025
LLC_1012
LLC_1024
LLC_1006
LLC_1007
LLC_1023
LLC_1008
LLC_1009
LLC_1011
LLC_1013
LLC_1018
LLC_1022
LLC_1021
LLC_1020
LLC_1202
LLC_1002
LLC_1005
LLC_1004
LLC_1017
LLC_1019
Convent de Sant Bonaventura
Església parroquial de Sant Miquel
Cap Blanc
Capocorb Nou
Capocorb Vell
Cugulutx Jaqueta
Son Mut Vell
Torre de Cala Pi
Tanca de S'Era
Son Garcies D'en Ferretjans
Molí Biniferri
Torre de Binificat
Torre d'Es Llobets
Vernissa
Torre S'estalella
Torre de Vallgornera Vell
Guiamarà
Guiamaranet
Torre de Vallgornera Nou
Llucamet
Sa Llapassa
Torre de Sa Llapasseta
Torre Son Delabau
Torre Son Noguera
Son Taixequet des Llobets
Son Taixequet de n'Antoni
Torre Son Servereta
Torre Garonda
Torre Ses Arnaules
Gomereta
Torre Gomera Vell
Torre Son Mutiliardo
Torre Son Serra
Convent, 19 c/v Sant Francesc, 1, 1 b
Plaça de Santa Catalina Tomàs, 6
POLG PARC
5
9
12
15
23
26
27
27
27
27
28
32
34
35
41
42
43
43
50
50
50
52
52
52
52
188
659
109
279
6
019
11
14
4
7
5
009
11
002
558
568
583
3
7
9
26
26
40
5

Documentos relacionados