lista provisional de admitidos

Comentarios

Transcripción

lista provisional de admitidos
Lehiaketarako deia Garbiketako eta
Zerbitzuetako 2 lanpostu hutsak
betetzeko Gazteriaren Foru Erakundean
(ALHAO zk. 123 – 2016ko azaroaren 4a)
Concurso para la provisión de puestos de
trabajo vacantes de Especialista de
Limpieza y Servicios, en el ámbito del
Instituto Foral de la Juventud (BOTHA nº
123 – 4 de noviembre de 2016)
ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN
BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
LISTADO PROVISIONAL DE ADMISION Y
EXCLUSION
Garbiketako eta Zerbitzuetako
Espezialistaren 2 lanpostu huts daude
Gazteriako Foru Erakundean. Lanpostu
horiek langile finkoek betetzeko gorde dira,
diruz hornituta daude aurrekontuetan eta
lehiaketa bidez beteko dira, indarrean
dagoen lanpostu zerrendan, Enplegatu
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren urriaren
30eko 5/2015 Legegintzako Errege
Dekretuaren testu bateratuko 78. eta 79.
Artikuluetan, Euskal Autonomia Erkidegoko
Justizia Auzitegi Nagusiaren 1059/2016
sententziaren arabera, eta 6/89 Legearen,
Euskal Funtzio Publikoarenaren, 46.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
Existiendo en el ámbito del Instituto Foral de la
Juventud, 2 puestos de trabajo vacantes de
Especialista de Limpieza y Servicios,
reservados para su cobertura a personal fijo,
dotados presupuestariamente y cuya provisión
corresponde llevar a efecto por el
procedimiento de concurso, de conformidad
con lo dispuesto en la vigente relación de
puestos de trabajo, en los artículos 78 y 79 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en cumplimiento de la
Sentencia 1059/2016 del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y de acuerdo con el artículo 46 de la Ley
6/1989 de la Función Pública Vasca.
Administrazio Kontseiluaren 2016/10/06ko
ebazpenaren bidez Garbiketako eta
Zerbitzuetako Espezialistaren azalduko
lanpostu betetzeko lehiaketarako deia egin
zuen, Gazteriaren Foru Erakundean.
CONSIDERANDO, que mediante Resolución
del Consejo de Administración de 6 de octubre
de 2016 se convocó concurso para la provisión
de los puestos de trabajo indicados de
Especialista de Limpieza y Servicios, en el
ámbito del Instituto Foral de la Juventud.
Deialdiaren Oinarri bostgarrenean ezartzen
dena kontuan hartuta, posturako hautagaiek
aurkezturiko agiriak aztertu ondoren, ondoko
hau hartu da:
De acuerdo con lo establecido en la Base
Quinta de la convocatoria, y tras haber
analizado la documentación presentada por los
aspirantes, se adopta la siguiente
EBAZPENA
Lehenengoa.- Gazteriaren Foru
Erakundean Garbiketako eta Zerbitzuetako
Espezialista 2 lanpostu betetzeko deialdian
onartu eta baztertutakoen behin-behinerako
zerrenda onartzea. Zerrenda ebazpen
honekin batera aurkezten dira.
RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar el Listado Provisional de
aspirantes admitidos y excluidos en la
convocatoria para la provisión de 2 puestos de
trabajo de Especialista de Limpieza y Servicios
en el Instituto Foral de la Juventud., que se
adjunta a esta resolución.
Bigarrena.- Hau Gazteriaren Foru
Erakundeko iragarki taulan eta web orrian
argitaratzeko agindua ematea.
Segundo.- Ordenar su publicación en los
tablones de anuncios del Instituto Foral de la
Juventud así como en la página web del
mismo.
Hirugarrena.- Ebazpenaren egunetik hasita
3 eguneko epea ematen da erreklamazioak
aurkezteko.
Tercero.- Se concede un plazo de tres días
hábiles, a contar desde la fecha de la
resolución, para la presentación de
reclamaciones.
Laugarrena.- Ebazpen hau ,aurkaratu ahal
izango da, Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean
ezarritako moduetan.
Cuarto.- Esta resolución podrá ser impugnada
en las formas establecidas en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común.
Vitoria-Gasteiz, 2016ko azaroaren 28a
Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2016
Izp./ Fdo.: Igone Martínez de Luna Unanue
Administrazio Kontseiluaren Burua / Presidenta del Consejo de Administración
ONARTUTAKOAK BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS
Lehiaketarako deia Garbiketako eta Zerbitzuetako 2 lanpostu hutsak betetzeko Gazteriaren Foru Erakundean
(ALHAO zk. 123 – 2016ko azaroaren 4a)
Concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes de Especialista de Limpieza y Servicios, en el
ámbito del Instituto Foral de la Juventud (BOTHA nº 123 – 4 de noviembre de 2016)
ARLOA / AREA: 2 EGOITZAK/ RESIDENCIAS
UNIDAD: 30.10000 BARRIAKO ATERPETXEA / ALBERGUE DE BARRIA
Jasotako eskaerak / Solicitudes recibidas
Eskaera zuzenak / Solicitudes correctas
Akatsak dituzten eskaerak / Solicitudes
defectuosas
2
2
0
Onartuta / Admitidas
Behin-behineko kanpoan utzi behar dira /
Excluidas provisionalmente
ONARTUTAKOAK BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS
Zbk.
Nº
1. Abizena
Apellido 1º
Abizena 2.
Apellido 2º
Izena
Nombre
1 ARANZABAL
OLAVE
JOSUNE
2 TELLADO
BUSTINZA
MARGARITA
ARLOA / AREA: 2 EGOITZAK / RESIDENCIAS
UNIDAD: 30.20000 ESPEJOKO ATERPETXEA / ALBERGUE DE ESPEJO
Jasotako eskaerak / Solicitudes recibidas
Eskaera zuzenak / Solicitudes correctas
Akatsak dituzten eskaerak / Solicitudes
defectuosas
1
1
0
Onartuta / Admitidas
Behin-behineko kanpoan utzi behar dira /
Excluidas provisionalmente
ONARTUTAKOAK BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS
Zbk.
Nº
1 TELLADO
1. Abizena
Apellido 1º
Abizena 2.
Apellido 2º
BUSTINZA
Izena
Nombre
MARGARITA
Vitoria-Gasteiz, 28/11/16

Documentos relacionados