Karibera - gramateka22

Comentarios

Transcripción

Karibera - gramateka22
KARIBERA
CARIB, KARIÑA, CARIBE
Language family: Carib, Northern, Galibi.
Language codes:
ISO 639-1 ISO 639-2 car
ISO 639-3 car
Glottolog: gali1262.
Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Kaliña):
carib [CRB] hizk. Venezuela; baita Brasil, Guyana Frantsesa, Guyana
(Ingelesa), Surinam.
carib alt carib [CRB].
caribe alt carib [CRB].
cariña alt carib [CRB].
galibi alt carib [CRB].
galibí alt carib [CRB].
kalihna alt carib [CRB].
kali'na alt carib [CRB].
kalinya alt carib [CRB].
maraworno alt carib [CRB].
western carib alt murato dial carib [CRB].
GUYANA (Ingelesa)
carib (cariba, cariña, kalihna, kalinya, galibi) [CRB] 475 hiztun edo
gehiago (1991) 2.700 pertsonako talde etniko batean (1990, J.
Forte). Mendebaldeko kosta eta ipar-mendebaldea. Carib,
Northern, Galibi. Dialektoa: murato (myrato, western carib).
Talde etnikoa amerindiarren % 6 da. Ikus sarrera nagusia
Venezuelan.
SURINAM
carib (caribe, cariña, kalihna, kalinya, kali'na, galibí, maraworno)
[CRB] 2.390 hiztun Surinameko herrietan (1980ko errolda).
Hainbat gune ipar-kostaldean; Surinameko ekialdeko dialektoa da
funtsezkoena Albina eskualdean eta Guyana Frantsesa, Brasil eta
Venezuelan; mendebaldeko dialektoa Surinameko erdialdean eta
mendebaldeko eskualdeetan eta Guyana ingelesean. Carib,
Northern, Galibi. Dialektoak: muratu (myrato), western carib),
tyrewuju (eastern carib). Txostenak dio erdialdeko dialektoaren
hiztunak elebidunak direla eta srananerara makurtzen ari direla;
gainera holandesa mintzatzen dute bigarren hizkuntza bezala;
eskualde batzuetan adin guztietakoak; ekialdeko dialektoa da
Surinamen prestigioduna; eurek hizkuntzari ’kari’na auran’
deitzen diote eta herriari ’kari’na’; holandesez ’kara’ibs’ da izena,
frantsesez ’galibi’, espainieraz ’caribe’, ingelesez ’carib’.
Hiztegia, gramatika. Ikus sarrera nagusia Venezuelan.
VENEZUELA
carib (caribe, cariña, kalihna, kalinya, galibi) [CRB] 4.000 eta 5.000
inguru hiztun Venezuelan (1978, J.C. Mosonyi), herrialde
guztietako populazio osoa 10.000 (1991). Monagas eta Anzoategi
estatuak, ipar-ekialdea Orinoko Ibaiaren bokale ondoan, gehi
komunitate gutxi batzuk Bolivar Estatuan, halaber mintzatua
Brasil, Guyana Frantsesa, Guyana eta Surinamen. Carib,
Northern, Galibi. Dialektoak: tabajari, chayma (chaima, sayma,
warapiche, guaga-tagare). Chayma herrikoak seguruenez
elebidunak edota elebakarrak espainieraz, oso zaharrak eta oso
gazteak elebakarrak, Venezuelako kulturan nahikoa ongi
integratuak, nahiz eta eurek beren artean euren hizkuntza erabili.
Hizkuntza / lengua: karibera / karib / cariña / caribe
Hiztunak / hablantes (2005): 11.000 (Jorge C. Mosonyi).
Herrialdea / país: Venezuela, Guyana, Surinam.
HISTORIA. Karibera
karibear hizkuntza familiakoa da
eta sakabanatuta dauden
komunitateetan mintzatzen da
Anzoategi estatuko erdi eta
hegoaldean, Bolibar estatuko
iparraldean eta Monagas eta
Sukre estatuetako hainbat
eskualdetan. Batez ere gazteen
artean gaztelaniak kutsatua egon
HISTORIA. El idioma kariña
pertenece a la familia lingüística
caribe y es hablado en
comunidades dispersas situadas
en el centro y sur del Estado
Anzoátegui, así como en el norte
del Estado Bolívar y en algunos
puntos de los Estados Monagas y
Sucre. El kariña, a pesar de las
interferencias con el castellano,
arren, karibera funtsean garbi
kontserbatu da eta egituren
aldetik zehatz.
Hiztegi hau da lehen saioa
kariberari buruz era organikoan
eta ordena alfabetikoan,
oinarrizko informazio
lexikologikoa eta aldi berean
globala eskaintzen duena.
Hiztegiak 3 bat mila hitz eta
adierazpen jasotzen ditu. Hiztegi
honetan erabiltzen den idazteko
sistema Esteban E. Mosonyi
irakasleak diseinatu zuen
lehenengo aldiz, kontuan hartuz
Venezuelako hizkuntza
autoktonoentzat eredu bakarra
erabiltzeko asmoa, zein berak
deitu baitzuen ALIV siglekin
(Alfabeto de Lenguas Indígenas
de Venezuela).
HIZKUNTZA. Ezaugarri
nagusiak.
Fonetika. A) Bokalak: a, e, i,
o, u (gutxi gorabehera
gaztelaniaz bezala ahoskatuak)
eta ü (bokal zentrala, altua, laua,
i eta u bokalen artekoa). B)
Erdibokalak: erdibokal bihur
daitezke i, u ü, ondoren
aipatzen diren diptongo eta
triptongo bihurtzen direlarik. C)
a) Diptongoak (parentesi arteko
bokalak fakultatiboak dira):
ia(a), ie(e), io(o), iu(u), iü (ü);
ua(a), ue(e), uo(o); üa(a), üe(e),
que se presentan sobre todo en
boca de sectores juveniles de la
población, se conserva
básicamente pura y
estructuralmente definida.
El presente diccionario
constituye el primer intento de
ofrecer, en forma orgánica y por
orden alfabético, una información
lexicológica básica y al mismo
tiempo global acerca de la lengua
kariña. El diccionario contiene
cerca de 3.000 palabras y
expresiones. El sistema de
escritura utilizado en este
diccionario fue diseñado en
primera instancia por el prof.
Esteban E. Mosonyi, de acuerdo a
un patrón de transcripción
unitario para las lenguas
autóctonas de Venezuela,
bautizado por él con las siglas
ALIV (Alfabeto de Lenguas
Indígenas de Venezuela).
LENGUA. Principales
características.
Fonética. A) Vocales: a, e, i,
o, u (Pronunciadas aprox. como
en castellano) y ü (vocal central,
alta, plana, intermedia entre i y
u). B) Semivocales: pueden
convertirse en semivocales la i, la
u y la ü, entrando a formar parte
de los diptongos y triptongos que
se mencionan a continuación. C)
a) Diptongos (las vocales entre
paréntesis son facultativas): ia(a),
ie(e), io(o), iu(u), iü (ü); ua(a),
ue(e), uo(o); üa(a), üe(e), üo(o);
üo(o); (a)ai, (a)au, (a)aü; ei, oi,
ui, üi. b) Triptongoak: iai, ioi,
iui, iüi, uai, uoi. D)
Kontsonanteak: a) herskariak: p
(ezpainbikaria), t (horzkaria), k
(belar ahoskabea), ' (hersketa
glotala); b) igurzkariak: d
(horzkari ahostuna), v
(ezpainbikari ahostuna); c)
igurzkari txistukariak: s
(horzkaria), sh (sabaikarihobikari ahoskabea); d)
hasperendu glotala: j
(ahoskabea, leuna); e) afrikaria:
ch (sabaikari-hobikari
ahoskabea); f) sudurkariak: m
(ezpainbikaria), n (hobikaribelarra hitz amaieran eta k eta rren aurrean), ñ (sabaikari
ahostuna); g) albokaridardarkaria: r (hobikari
ahostuna, hots albokaria eta
dardaraldi xumearen arteko
nahasketa); h)
erdikontsonanteak: w
(ezpainkari-belar ahostuna), y
(sabaikari ahostuna, kontsonante
igurzkari bihurtzeko
joerarduna). E) Nola bokalak
hala kontsonanteak (j, s, sh eta '
izan ezik) laburrak nahiz luzeak
izan daitezke. Luzeak badira
errepikatuta idazten dira, ch izan
ezik, hau tch idazten delarik. F)
Ia hitz guztietan, azentu nagusia
azkenaurreneko edo
azkenhirugarren silabak hartzen
du, honen aurrean 2. mailako
beste batzuk egon
daitezkeelarik.
(a)ai, (a)au, (a)aü; ei, oi, ui, üi.
b) Triptongos: iai, ioi, iui, iüi,
uai, uoi. D) Consonantes: a)
oclusivas: p (bilabial), t (dental),
k (velar sorda), ' (oclusión glotal);
b) fricativas: d (dental sonora), v
(bilabial sonora); c) fricativas
sibilantes: s (dental), sh
(palatoalveolar sorda); d)
aspirada glotal: j (sorda, suave);
e) africada: ch (palatoalveolar
sorda); f) nasales: m (bilabial), n
(alveolar-velar en final de palabra
y delante de k y r), ñ (palatal
sonora); g) lateral-vibrante r
(alveolar sonora, mezcla de
sonido lateral con vibración
simple); h) semiconsonantes: w
(labiovelar sonora), y (palatal
sonora, con tendencia a hacerse
consonante fricativa). E) Tanto
las vocales como las consonantes
(salvo j, s, sh y ') pueden
presentarse cortas y largas. Si son
largas se escriben repetidas, con
excepción de ch, que se escribe
tch. F) Casi en la totalidad de las
palabras el acento principal recae
en la penúltima o la
antepenúltima sílaba, delante de
la cual puede haber otros
secundarios.
Morfosintaxia. A)
Adjektiboek 2 forma nagusi
dituzte: atributiboa eta
predikatiboa. B) Aditzek eratzen
dute kariberaren kategoria
osatuena. C) Aditz trantsitibo
guztiak intrantsitibo bihur
daitezke, baina ez beti
alderantziz. D) Hona hemen
kariberaz lehenengo 5
zenbakiak: o’vin (1),
ooko/ookone (2),
ooruwa/ooruwaane (3),
ookopaamie’me (4), aññatoone
(5).
Idazkera. Latindar alfabetoa.
Morfosintaxis. A) Los
adjetivos tienen 2 formas básicas:
la atributiva y la predicativa. B)
Los verbos constituyen la
categoría más completa del
kariña. C) Todos los verbos
transitivos pueden transformase
en intransitivos, pero no siempre
ocurre viceversa. D) Los 5
primeros números en kariña son:
o’vin (1), ooko/ookone (2),
ooruwa/ooruwaane (3),
ookopaamie’me (4), aññatoone
(5).
Escritura. Alfabeto latino.
GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK
DICCIONARIO BÁSICO DEL IDIOMA KARIÑA, Fondo
Editorial del Caribe, 2ª edición, Jorge C. Mosonyi, 22x15, 187
or., Venezuela, 2005.

Documentos relacionados