2012- 2013ko ikasturtea TUTOREAK: Edurne, Nerea, Jokin eta

Comentarios

Transcripción

2012- 2013ko ikasturtea TUTOREAK: Edurne, Nerea, Jokin eta
2012- 2013ko ikasturtea
TUTOREAK:
Edurne, Nerea, Jokin eta Rosa.
AURKIBIDEA - ÍNDICE
1. IRAKASLEEN IZENAK / NOMBRES DE LOS PROFESORES
2. ETXEKO LANAK / TAREAS
2.1. AHOLKUAK / ORIENTACIONES
3. ATERALDIAK/ EXCURSIONES
4. GURASOEKIN BILERAK / TUTORÍAS CON LOS PADRES
5. TUTORETZA ORDUAK/HORAS DE TUTORIA
6. HELBURU OROKORRAK/ OBJETIVOS GENERALES
7. GELAN LANDUKO DIREN IPUINAK/ LIBROS QUE SE TRABAJARÁN
EN CLASE
8. INFORMATIKAN LANDUKO DITUGUN ORDENAGAILUPROGRAMAK/ LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR QUE TRABAJAREMOS
EN INFORMÁTICA
1. IRAKASLEEN IZENAK/ NOMBRES DE LOS
PROFESORES
HHko TUTOREAK:
HH 1A – IÑAKI Gil
HH 2B – JOSE Andueza
HH 2A – VIRGINIA López de
Goikoetxea
HH 3B – ARBILE Lasa
HH 3A – ARBILE Lasa
LHko TUTOREAK:
LH 1A - EDURNE Samaniego
LH 1B – NEREA Mesa
LH 2A – ROSA Arbona
LH 2B – JOKIN Garate
LH 3A – ISABEL Arias
LH 3B – UXUE Azpiroz
LH 4A – KATI Iglesias
LH 4B – EDURNE Aranbilet
LH5A – IÑAKI Izko
LH5B- AINARA Martinez
LH 6A- PAULA Arregui
LH 6B- REXU Urrutia
DBHko TUTOREAK:
DBH 1 – FERMIN Galé/ IZASKUN Aldaia
DBH 2 – MARIANA Isasi/NAIARA Bayano
DBH 3 – ZAKI Irisoº
DBH 4 – REGINO Ayesa/ ANDER Martínez
ESPEZIALISTAK:
PEDAGOGA, ORIENTATZAILE eta LOGOPEDAK –
REYES Artuch
AINARA Martinez
PAULA Arregi
HIZKUNTZA- AINHOA Lasheras
PSIKOMOTRIZITATEA - PERU Etxeberria
MUSIKA - AMAIA Domínguez
EDURNE Samaniego
HEZIKETA FISIKOA - ANDER Martínez
FRANTSESA - KATI Iglesias
- AINHOA Lasheras
INFORMATIKA-IZASKUN Aldaia
ZUZENDARIA – KONTXI ARANAZ
INGELERA- AINARA Aizpurua
AMAIA Caballero
MARIANA Isasi
2.ETXEKO LANAK/ TAREAS
- Astero buruketak eramango dituzte. ( L.H.1koak gabonetatik aurrera)
- Asteazkenetan eta ostiraletan zerbait eramango dute.
- Oporretan eta zubietan ere zerbait eramango dute.
- Gomendatzen dugu egunero irakurtzea.
-------------------------- Llevaran problemas de matemáticas semanalmente (los de 1º a partir
de navidades).
- Miércoles y viernes llevaran algo para casa.
- Tanto en vacaciones como en los puentes también llevaran algo.
- Recomendamos que lean a diario.
2.1.AHOLKUAK / ORIENTACIONES
ETXEKOLANEI BURUZKO AHOLKUAK
1. Leku argitsua behar da eta aulki batean eserita egin behar da lan,
dispertsioa ekiditeko.
2. Komeni da etxekolanak egunero ordu berean egitea, azkeneko
momenturako utzi gabe.
3. Leku lasaia behar da, irrati, telebista edo bestelako zaratarik gabe.
4. Lagungarria izan daiteke haiek etxeko lana egiten duten bitartean
zuek antzeko ekintza bat egitea (irakurri, erosketen kontuak
berrikusi…), horrela ikusiko dute egiten ari direna bizitzarako
baliagarria dela.
5. Zuen seme-alabak laguntza eskatu badizue emaiozue baina bere lana
egin gabe.
6. Etxekolana egiten ez badakite eta zuek ere ez, ez zaitezte kezkatu eta
irakaslearekin hitz egitera anima itzazue zalantza guztiak argitzeko.
7. Irakaslearen aholkuak errespetatzea komenigarria da. Honek
laguntzarik gabe egiteko eskatu badu, hala egin. Horrela, ikastola eta
etxekoek talde lana egiten dutela erakutsiko diezue.
8. Nekatuta daudela ikusten duzuenean, hobe da atsedena hartzea.
9. Lana ongi egiten dutenean eta ahalegintzen direnean, goraipatu behar
ditugu, horrela autoestima igotzen diegulako.
10.Oso garrantzitsua da etxekolanekiko jarrera positiboa azaltzea, hauek
aspergarriak bihur ez daitezen.
---------------------------------
ORIENTACIONES SOBRE LAS TAREAS ESCOLARES
1. Se necesita un lugar tranquilo y bien iluminado para hacer la tarea. Lo
ideal es que estén sentados cómodamente en una silla.
2. Conviene hacer la tarea a la misma hora; no es bueno que la dejen para el
último momento.
3. Se necesita un lugar tranquilo, sin televisión, radio u otro tipo de ruidos.
4. Les puede ayudar que, mientras ellos hacen la tarea, vosotros hagáis algo
parecido, como leer si están leyendo o repasar la cuenta de la compra si
están haciendo matemáticas. Con ello, comprenderán que lo que están
aprendiendo les servirá cuando sean mayores.
5. Si vuestro hijo o hija os pide ayuda, está bien que se la prestéis pero sin
llegar a hacer la tarea por él.
6. Si no sabe hacer la tarea y vosotros tampoco, no os preocupéis y animadles
a que consulten a su profesor/a para que les resuelva las dudas.
7. Es conveniente respetar las indicaciones del profesor/a. No intervengáis si
os han dicho expresamente que haga la tarea sin ayuda. Con ello, les
demostraréis que la escuela y la familia forman un equipo.
8. Cuando vuestros hijos/as parezcan cansados/as, es mejor que descansen un
poco para no perder la concentración.
9. Cuando hacen bien la tarea y se esfuerzan mucho, hay que elogiarles; así
fomentaréis su autoestima.
10.Es importante trasmitirles una actitud positiva respecto a la tarea para que
ésta no se convierta en algo aburrido y monótono.
3.ATERALDIAK / EXCURSIONES
L.H. 1:
Andelos Mendigorria ( Erromatarren hiria ), Senda viva.
L.H. 2:
Erriberriko gaztelua , kanpaldia( Uitzi)
--------------------------L.H.1:
Andelos Mendigorria ( Ciudad Romana) , Senda Viva.
L.H.2:
Castillo de Olite , Campamento ( Uitzi).
4.GURASOEKIN BILERAK / TUTORÍAS CON LOS
PADRES
1. trimestrea: bilera guraso guztiekin.
2. trimestrea: banakako bilerak
3. trimestrea: banakako bilerak.
----------------------------1. trimestre: Reunión general de clase.
2. trimestre: Reuniones individuales con los padres.
3. trimestre .Reuniones individuales con los padres.
5. TUTORETZA ORDUAK/HORAS DE TUTORIA
Tutoretza ordua, irakaslearekin biltzeko zehaztu den ordu bat da.
Irakaslearekin biltzeko eguna eta ordua eskatu beharko da.
La hora de tutoría, es una hora que se ha establecido para reunirse
con el profesor. Para poder reunirse será necesario coger día y
hora.
LH1A ROSA: Ostirala (viernes) 12:50-13:50
LH1B JOKIN: Ostirala (viernes) 12:50-13:50
LH2A EDURNE: Ostirala (viernes): 12:50-13:50
LH 2B NEREA: Osteguna (jueves): 12:50-13:50
6.HELBURU OROKORRAK / OBJETIVOS GENERALES
EUSKERA
LH 1
AHO HIZKUNTZA:
-Eskolan euskaraz komunikatu
-Hiztegi berria ikasi eta erabili
-Irakasleak irakurritako testu
desberdinak ahoz kontatu
-Azalpen eta deskribapen errazak
ahoz azaldu
LENGUAJE ORAL
- Comunicarse en euskera
en el centro escolar.
-Aprender y utilizar el vocabulario nuevo.
-Comunicar oralmente los diferentes tipos de textos que lee
el/ la profesor/a
-Explicar oralmente descripciones y explicaciones simples
IRAKURKETA
-Silabaka irakurri
-Maiuskulaz irakurri
-Esaldi motzak ulertu
LECTURA:
- Leer silábicamente
- Leer en mayúscula
- Entender frases cortas
IDAZKETA
-Letren trazoa ongi egin
-Garbi idatzi maiuskulaz eta
Minuskulaz
-Esaldiak osatzen jakin
-Esaldi motzak idatzi
ESCRITURA:
-Hacer bien el trazo de las
letras
- Separar bien las palabras
- Saber construir frases
- Escribir frases cortas
LH 2
AHO HIZKUNTZA:
LENGUAJE ORAL:
- Eskolan euskaraz komunikatu
-Hiztegi berria ikasi eta erabili
-Irakasleak irakurritako testu
desberdinak ahoz kontatu
-Azalpen eta deskribapen errazak
ahoz azaldu
-Comunicarse en euskera en el
centro escolar.
- Aprender y utilizar el vocabulario nuevo.
- Comunicar oralmente los
diferentes tipos de texto que
lee el/la profesor/a
- Explicar oralmente descripciones
IRAKURKETA
LECTURA:
-Silaba normalak, inbertso eta
trabatuak menperatu
-Hitza batera irakurri
-Inprenta letra ezagutu eta
Irakurri
-Testu motzak ulertu
-Ozenki garbi irakurri
-Puntua dagoenean gelditu behar
dela jakin
- Controlar las sílabas normales
inversas y trabadas
-Leer la palabra de una vez
-Conocer y leer la letra de
imprenta
- Entender textos cortos
- Leer claramente en alto
- Detener la lectura cuando hay
punto.
IDAZKETA
ESCRITURA:
-Letren trazoa ongi egin
-Garbi idatzi maiuskulaz eta
minuskulaz
-Hacer bien el trazo de las
letras.
- Escribir claramente en
mayúscula y minúscula
- Escribir todas las sílabas
sin errores.
- Escribir historias cortas y
experiencias de su vida
cotidiana.
- Utilizar las mayúsculas adecuadamente
-Separar bien las palabras
- Saber construir frases
-Silaba guztiak akatsik
gabe idatzi
-Istorio motzak eta haien
bizitzako esperientziak idatzi
-Maiuskulak modu egokian jarri
-Hitzak bereiztu
-Esaldiak osatzen jakin
MATEMATIKA
LH 1
1.Batuketak eta kenketak
eramanik gabe ikasi.
2.Buruketa errazak eragiketa
batekin ebatsi.
3. Zenbakiak 100 arte Ikasi.
4.Hamarrekoak , batekoak eta
zenbakien deskonposaketa .
5.Neurtzeko unitateak ezagutu:
metroa , litroa , kilogramoa.
6.Astegunak eta ordu osoa Ikasi.
7.Geometriarekin hasi.
1.Aprender las sumas y restas
sin llevada
2.Resolver problemas sencillos
con una sola operación.
3. Aprender los numeros hasta
el 100
4.Aprender las unidades y
decenas y como se descomponen los números
5. Unidades de medida: metro,
litro, kilo.
6. Dias de la semana y la hora
entera
7. Nociones de geometria
LH 2
1. Batuketak eta kenketak
1. Sumas y restas con llevada
eramanarekin ikasi.
2. Buruketak ebatsi bi
Eragiketekin
3. Zenbakiak 1000arte ikasi.
2. Resolver problemas con dos
operaciones.
3. Aprender los números hasta
El 1000
4. Ehunekoak , hamarrekoak
4. Unidades,decenas,centenas
y descomposición de los
números.
5.Unidades de medida: cm,m,
kg, gr, l.
6. Días de la semana, horas ,
meses, dinero
7. Iniciación a la geometría
eta batekoak ikasi eta zenbakien
deskonposaketa.
5. Neurtzeko unitateak , cm. ,
m. ,kg. ,gr.,l..
6. Asteko egunak , orduak ,
hilabeteak , dirua.
7. Geometriaren hastapenak.
INGURUNE
LH 1
UNITATE DIDAKTIKOAK
UNIDADES DIDACTICAS
1.Iupi , lehenengo mailan gaude.
2.Dinosauroen garaia.
3.Lehen gizakia.
4.Gorputza zain dezagun.
5.Ondo pasa tomasa.
6.Ave Cesar.
7.Saturaren secretoak.
8.Laster oporrak.
1.Bien, estamos en primero
2.Los dinosaurios
3.Los hombres primitivos.
4. El cuerpo
5. Carnavales, Santa Agueda
6. Ave Cesar!
7. Secretos de la naturaleza
8. Pronto las vacaciones
LH 2
1.Familia
2.Erdi Aroa
3.Itsasoa eta euskaldunak
4.Unibertsoa
5.Lanbideak
6.Komunikazioa eta komunikabideak
7.Natura
8.Zikloko gaien errepasoa
1.La familia
2.La edad media
3.El mar y los vascos
4.El universo
5.Los oficios
6.Los medios de comunicación
7.La naturaleza
8.Repaso de los temas del ciclo
PLASTIKA
LH 1- LH 2
-Moztu, itsasi eta tolestu
-Marraren barrutik margotu
- Cortar, pegar y doblar..
- Colorear por dentro de la
linea
- El volumen de los cuerpos
- Trabajar con diferentes
materiales
- Conocer los componentes de
las figuras:forma, color,
- Gorputzaren bolumena
-Material ezberdinak manipulatu
-Irudien osagaiak ezagutu:
forma, colorea, tamaina….
tamaño…
- Txukuntasuna eta ordena
- Limpieza y orden
INGELERA
LH 1- LH 2
- Hizkuntza testuinguru dibertigarri
eta esanguratsuan aurkeztea
- Presentar el idioma en un
contexto divertido y
significativo
- Parte hartze osoa sustatzea
eta ingelesa ikasteko esperientzia
- Promover la total
participación y asegurar que la
positiboa bilakatzea.
- Ikasleen eta irakaslearen artean
ahozko komunikazioa sustatzea
ingelesez.
- Gelan egiten diren ekintzen fase
ezberdinak jarraitzeko eta ikasitako
hizkuntza birpasatzeko eguneroko
azturak izatea.
-Irakurketa-idazketa prozesua ingelesez
poliki poliki sartzea.
experiencia de aprender ingles
sea positiva.
- Establecer una comunicación
en ingles entre el profesorado
y el alumnado.
- Establecer rutinas claras para
que sigan las fases de la
lección y les ayuden a revisar
el lenguaje aprendido.
- Introducir gradualmente la
lecto-escritura en inglés.
MUSIKA
LH 1
-SOINUAK ezagutu eta ezberdintzea:
-- Gorputzeko soinuak, gelakoak,
ikastolakoak, etxekoak, kalekoak...
-- Soinu luzeak eta soinu laburrak
-- Soinu ahulak eta soinu bortitzak
-- Soinu agudoak eta soinu grabeak
-- Instrumentuen soinuak
- SOINUA eta ISILTASUNA bereiztea.
- Abesten gozatzea.
-Keinuzko adierazpena esperimentatzea.
-Konpasa:
ezagutu eta
- Conocer y diferenciar sonidos
--Sonidos del cuerpo,de la clase,
de la ikastola,de casa,de la calle…
--Sonidos de larga y corta duración
--Sonidos débiles y fuertes
-- Sonidos agudos y graves
-- Sonidos de los instrumentos
- Diferenciar SONIDO Y
SILENCIO
- Disfrutar cantando
-Experimentar la expresión gestual
-Conocer y utilizar el compás
binario
erabiltzen ikastea.
- Aprender
y trabajar las
células
-Zelula erritmikoak: Z,
,
eta SolKlabea
ikasi eta lantzea
- Eskema erritmiko errazak interpretatzea.
rítmicas:
Z,
,
y la clave
de Sol
– Interpretar esquemas rítmicos
sencillos.
LH 2
- SOINUAK berezitzea
--Soinu naturalak eta artifizialak
--Soinu agudoak eta soinu grabeak
--Soinuak goraka eta beheraka
- Diferenciar SONIDOS
-- Sonidos naturales y artificiales
-- Sonidos naturales y artificiales
-- Sonidos ascendentes y
descendentes
-- Diferenciar instrumentos
-- Sonidos de la granja
-- Música tranquila y movida
- Disfrutar cantando y solfeando.
- Experimentar la expresión gestual
-Realizar lectura RÍTMICA
--Instrumentuak berezi
--Baserriko soinuak
--Musika lasaiak eta biziak
- Abesten gozatzea.
-Keinuzko adierazpena
esperimentatzea.
-Zelula erritmiko hauekin:
Z,
eta biko konpasarekin
MELÓDICA con las
siguientes
células rítmicas: Z,
y el compás binario:
irakurketa eta diktaketa ERRITMIKOAK
egitea.
-Eskema erritmiko errazak sortzea.
-“//: ---- ://” errepikapen zeinuak ezagutzea.
- GURE GORPUTZA ORKESTRA
dela ohartzea.
-Nota Musikalak: 7 NOTAK-ESKALA
ikusi eta ikastea.
-Nota Musikalen etxea: PENTAGRAMA
ezagutzea eta bertan SOL. LA eta SI
kokatzen ikastea.
-TXIRULA ezagutu (nolakoa den, nola
kokatu behar diren eskuak ongi jotzeko
...) eta abesti errazekin hastea.
-Crear esquemas rítmicos sencillos
- Conocer los signos de repetición
“//: ---- ://”
- Darse cuenta de la ORQUESTA
que llevamos en el CUERPO.
-Ver y aprender las 7 NOTAS
MUSICALES- ESCALA
- Descubrir la casa de las notas
musicales: PENTAGRAMA-ENEA
y aprender a colocar en ella las
notas SOL, LA y SI.
- Conocer la FLAUTA (cómo es,
cómo hay que colocar las manos
para tocar correctamente…) y
empezar con canciones sencillas.
GORPUTZ
HEZIKETA
LH 1- LH 2
- Euskal kultura oinarri bezala
hartzea jolas, joko eta ekintza
gehienetan.
- Oinarrizko gaitasun fisikoak
erabili eta garatzea.
- Besteekin erlazio orekatu eta
Konstruktiboak mantenduz,
Jolasetan parte hartu.
- Higiene ohiturak bereganatu.
- Tomar la cultura euskaldun como
punto de apoyo principal para la
realización de diversas acitividades
y juegos.
- Utilizar y desarrollar sus
capacidades físicas básicas.
- Participar en juegos, estableciendo
relaciones equilibradas y constructivas con [email protected] demás.
- Adoptar hábitos de higiene.
7.GELAN LANDUKO DIREN IPUINEN ZERRENDA /
LIBROS QUE SE TRABAJARÁN EN LA GELA
1.MAILA/1º PRIMARIA - AXUT SAILA
-Martixio asmatzailea
-Zapatari txiki ISBN 84-8331-329-4
-Patxi errementaria ISBN 84-8331-321-9
-Barbantxo ISBN 84-8331-325-1
-Ttarttalo ISBN 84-8331-740-0
-Bigantxaren ordaina ISBN 84-8331-326-X
-Sorgin gaiztoa ISBN 84-8331-323-5
-Marizikin ISBN 84-8331-327-8
2.MAILA/2º PRIMARIA
-Ahatetxo itsusia (Tartalo): ISBN 84-8091-577-3
-Walter Sismoley Eliseoko Zelaietan(Elkar-Lamia saila):
ISBN 84-8331-626-9
-Karramarro uhartea (Tartalo): ISBN 84-8091-764-4
-Izar euria (Elkarlanean-Lamia saila): ISBN 84.8331-737-0
-Mister Daffodil eta bere denda (Elkar-Lamia saila):
ISBN 84-8331-735-4
-Josebiñe (Elkar-Lamia saila): ISBN 84-8331-707-9
-Horacio eta jaguarra (Elkar-kuku saila): ISBN 84-8331870-9
-Sorgina eta maixua (Elkar-kuku saila) ISBN: 84-8331-656-0
*Hiruhileko bakoitzean gelara liburu bat ekarri beharko dute gelako
liburutegian uzteko. Hiruhileko bukaeran etxera eramango dute.
*En cada trimestre deberán de traer un libro de casa para la biblioteca
de la gela. Al final de trimestre se lo llevarán a casa.
8.INFORMATIKAN LANDUKO DITUGUN
ORDENAGAILU – PROGRAMAK/ LOS PROGRAMAS DE
ORDENADOR QUE TRABAJAREMOS EN INFORMÁTICA
-Euskara eta ingurunea/ Euskera y ciencias sociales:
1.maila/1º: Birraitonaren museoa I: ISBN: 84-7703-604-7
*Urritik aurrera ikastola.net helbidean idazketa ariketak egongo
dira.
*A partir de octubre en ikastola.net tendréis ejercicios para trabajar
la escritura.
2.maila/2º: Birraitonaren museoa II: ISBN: 978-84-7703-484-1
-Matematika/ Matemática:
1. eta 2.maila/1º y 2º: Bat, bi, hiru, lau, bost, Urdintxo eta Pox
ISBN: 84-7703-483-4
*Ordenagailua etxean izatekotan, oso programa gomendagarriak
dira etxean lantzeko.
*Si teneís ordenador en casa, son programas muy recomendables
para trabajar en casa.
HAMAIKETAKO OSASUNGARRIAK
Hamaiketakorako elikagai osasuntsu eta desberdinez osatutako janariak
gomendatzen dira, koipe eta azukre gehiegi duten elikagaiak baztertuz
(bollicao, donutsak, gailetak, txokolatea, brick zukuak, etb.). Edateko ura
gomendatzen da.
Hamaiketako osasuntsuetarako gomenduak:
Astean bitan edo hirutan: garaiko fruta
Beste egunetan bokatak, ahal izatekotan ogi arruntarekin (moldeko ogia
ekidinez), honako aukerekin:
-Urdaiazpikoa
-Indiolar paparra
-Atuna
-Koipe gutxiko gaztak
-York urdaiazpikoa
-Gazta freskoa
-Indiolar txopea
-Tortilla frantzesa
-Astean behin hestebeak (txorizoa, saltxitxoia…)
ALMUERZOS SALUDABLES
Se recomienda que los almuerzos estén compuestos por alimentos
sanos y variados, evitando alimentos de alto contenido en grasa y
azúcares(bollicao, donuts, galletas de chocolate, zumos de brick.
Etc.).Como bebida se recomienda el AGUA.
Recomendaciones de almuerzos saludables:
Dos o tres días por semana: fruta de temporada.
El resto de los días, bocadillo preferiblemente de barra( evitar pan de
molde), con las siguientes opciones:
-Jamón serrano
-Pechuga de pavo
-Atún al natural
-Queso bajo en grasa
-Jamón york o de pavo
-Queso fresco o 2 quesitos
-Choped de pavo
-Tortilla francesa
-Un día a la semana embutido( chorizo, salchichón,,,,)
Sugerencias del chef: algunos bocadillos quedan màs jugosos con unas
rodajas de tomate o de lechuga( por ejemplo de jamón serrano, queso o
atún)
Si se come fruta y bocadillo disminuir el tamaño de este a mitad.

Documentos relacionados