ELS1050 EG Comunicare in afaceri (limba spaniola)

Comentarios

Transcripción

ELS1050 EG Comunicare in afaceri (limba spaniola)
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Str. Teodor Mihali nr. 58-60
Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
[email protected]
www.econ.ubbcluj.ro
FIŞA DISCIPLINEI
Comunicare în afaceri- limba spaniolă
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea
Universitatea „Babeş-Bolyai”
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri
Economie
Licenţă
Economie Generală
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Comunicare în afaceri – limba spaniolă
2.2 Titularul activităţilor de curs
Asist.univ.drd. Timea Tocalachis
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.drd. Timea Tocalachis
2.4 Anul de studii 3
2.5 Semestrul
5
2.6 Tipul de evaluare
Continuă
2.7 Regimul disciplinei Ob.
3. Timpul total estimat (ore pesemestru ale activităţilordidactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2 din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de
28 din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alteactivităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
72
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoştinţe de bază privitoare la comunicarea profesională, rapoartele de afaceri,
corespondenţa de afaceri.
1
14
ore
25
20
20
3
4
Nivel B1-B2 al competenţelor de limbă străină; Existenţa competenţelor dezvoltate în
urma cursurilor din semestrele 1-4 intitulate “Limbă modernă în afaceri (limba
spaniolă)- limba 1”.
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
Realizarea temei şi/sau a prezentării solicitate.
6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale
•
Utilizarea adecvată a terminologiei de afaceri în limba străină în situaţii de comunicare
proprii domeniului economic.
•
Dezvoltarea de abilităţi de comunicare verbale şi non-verbale în comunicarea scrisă şi
orală în contexte profesionale de afaceri.
•
Negocierea, contractarea şi derularea de afaceri naţionale şi/sau internaţionale, precum şi
gestionarea problemelor de comunicare.
• Analiza de studii de caz asupra unor entităţi economice care necesită reflecţie critică,
sinteză, rezolvare de probleme, evidenţierea bunelor practici etc.
•
Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
•
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
•
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
• Cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a
metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice
Formarea şi dezvoltarea deprinderilor necesare utilizării limbii moderne în
general şi în scopuri profesionale, prin dezvoltarea următoarelor competenţe:
lingvistică, discursivă, strategică si socio-culturală.
Înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză.
Extragerea informaţiei relevante dintr-un material studiat.
Identificarea unor atitudini, opinii într-un mesaj audiat.
Iniţierea şi participarea la conversaţii pe teme cotidiene si profesionale.
Relatarea clară si fluentă, oral şi în scris, a unor întâmplări reale sau
imaginare, situaţii cotidiene, experienţe personale.
Adaptarea vorbirii la particularităţile auditoriului/ interlocutorului (stil
formal/ informal).
Redactarea unor mesaje de diferite tipuri, note, scrisori, rapoarte.
Rezumarea în scris a informaţiilor lecturate sau audiate.
Comunicarea eficientă într-un mediu de afaceri în care este necesară
utilizarea unei limbi moderne.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Requisitos del curso, introducción.
2. La comunicación profesional. Introducción.
Metode de
Observaţii
predare
predare frontală, Realizarea unei
interacţiune orală, analize a
exerciţii de team- nivelului de
building pentru limbă a
cunoaştere
studenţilor şi a
reciprocă.
nevoilor lor de
învăţare.
predare frontală,
interacţiune orală.
3. Tipos de comunicación verbal y no verbal.
4. Registros.
5. La comunicación en el reclutamiento de personal: currículos.
6. Cartas de cortesía.
7. Correspondencia internacional. Agenda y apuntes en citas de negocios.
8. Correspondencia interna. Informes de negocios.
9. Correspondencia exterior, cartas de solicitud.
10. Correspondencia exterior: cartas de reclamación y de quejas.
11. Ofertas de negocios.
12. Informes de negocios: contenido y estructura.
13. La estadística en los informes de negocios.
predare frontală,
interacţiune orală.
predare frontală,
interacţiune orală.
predare frontală,
interacţiune orală.
predare frontală,
interacţiune orală.
predare frontală,
interacţiune orală.
predare frontală,
interacţiune orală.
predare frontală,
interacţiune orală.
predare frontală,
interacţiune orală.
predare frontală,
interacţiune orală.
predare frontală,
interacţiune orală.
predare frontală,
interacţiune orală.
Bibliografie:
1. Aguirre Beltrán, B. (1999). El español por profesiones – Servicios financieros: banca y bolsa. Madrid:
S.G.E.L.
2. Aguirre Beltrán, B. y Hernando de Larramendi, M. (1999). El español por profesiones: Lenguaje jurídico.
Madrid: S.G.E.L.
3. Aguirre Beltrán, B. y Rother, Klaus. (1999). El español por profesiones – Comercio exterior. Madrid:
S.G.E.L.
4. Aguirre, B. y Gómez de Enterría, J. (1999). El español por profesiones – Secretariado. Madrid: S.G.E.L.
5. Aguirre, B. y Hernández, C. (1997). Curso de español comercial. Madrid: S.G.E.L.
6. Fernández, J., Fente, R y Siles, J. (1999). Curso intensivo de español: Gramática y Ejercicios prácticos,
Madrid: S.G.E.L.
7. Gómez de Enterría, J. (1998). Correspondencia comercial en español. Madrid: S.G.E.L.
8. Martín, A.M., Siles, J. y Martín, I. (1998). El español de los negocios. Madrid: S.G.E.L.
9. Univ. de Alcalá. (1997). Certificado Superior de Español de los Negocios: Cuaderno de ejercicios
resueltos (II). Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid & Universidad de Alcalá
10. Univ. de Alcalá. (1997). Diploma de Español de los Negocios – Cuaderno de ejercicios resueltos (III).
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid & Universidad de Alcalá
Metode de
Observaţii
8. 2 Seminar/laborator
predare
1. Introducción. Planificación de las presentaciones.
interacţiune orală.
2. El contexto de la comunicación profesional.
interacţiune orală
3. La comunicación no-verbal.
interacţiune orală
4. Pasar del estilo directo al indirecto y de la comunicación formal a la informal interacţiune orală
y al revés.
5. Redactar un currículo.
interacţiune orală
6. Redactar cartas de solicitud y de cortesía eficientes.
interacţiune orală
7. Tomar apuntes de una grabación oral o de una cita de negocios.
interacţiune orală
8. Introducción a los informes de negocios.
interacţiune orală
9. Cartas formales y su estructura.
interacţiune orală
10. Responder a una carta de reclamación o de quejas.
interacţiune orală
11. Redactar ofertas de negocios. Estructura y requisitos.
interacţiune orală
12. Analizar distintos tipos de correspondencia comercial interna.
interacţiune orală
13. Interpretar grafos.
interacţiune orală
Bibliografie:
1. Aguirre Beltrán, B. (1999). El español por profesiones – Servicios financieros: banca y bolsa. Madrid:
S.G.E.L.
2. Aguirre Beltrán, B. y Hernando de Larramendi, M. (1999). El español por profesiones: Lenguaje jurídico.
Madrid: S.G.E.L.
3. Aguirre Beltrán, B. y Rother, Klaus. (1999). El español por profesiones – Comercio exterior. Madrid:
S.G.E.L.
4. Aguirre, B. y Gómez de Enterría, J. (1999). El español por profesiones – Secretariado. Madrid: S.G.E.L.
5. Aguirre, B. y Hernández, C. (1997). Curso de español comercial. Madrid: S.G.E.L.
6. Fernández, J., Fente, R y Siles, J. (1999). Curso intensivo de español: Gramática y Ejercicios prácticos,
Madrid: S.G.E.L.
7. Gómez de Enterría, J. (1998). Correspondencia comercial en español. Madrid: S.G.E.L.
8. Martín, A.M., Siles, J. y Martín, I. (1998). El español de los negocios. Madrid: S.G.E.L.
9. Univ. de Alcalá. (1997). Certificado Superior de Español de los Negocios: Cuaderno de ejercicios
resueltos (II). Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid & Universidad de Alcalá
10. Univ. de Alcalá. (1997). Diploma de Español de los Negocios – Cuaderno de ejercicios resueltos (III).
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid & Universidad de Alcalá
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
folosirea de studii de caz reale (unde doar numele instituţiilor sunt schimbate), care familiarizează studenţii cu
noţiuni şi concepte reale;
realizarea de simulări de prezentări, conferinţe de presă, şedinţe de lucru etc., care pregătesc studenţii specific pentru
munca pe care o vor desfăşura în viitor;
redactarea de documente specifice (scrisori de intenţie, CV-uri, procese-verbale, scrisori de comandă, rapoarte de
afaceri etc.) în funcţie de cerinţele pieţei muncii.
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.4 Curs
Dovedirea însuşirii cunoştinţelor de
specialitate
Examen scris şi/sau examinare
orală în seminarul
final/seminariile finale
Evaluare pe parcurs pe baza
participării la discuţii la seminar,
10.5
Prezenţa şi participarea activă la seminar
Seminar/laborator
Realizarea sarcinilor de lucru
Fluenţa şi acurateţea limbii străine orale şi
scrise
Relevanţa faţă de sarcinile propuse
Evaluare pe baza unei prezentări
orale programate în timpul
seminariilor.
10.3 Pondere în
nota finală
40%
40%
20%
10.6 Standard minim de performanţă
 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obţinerea unei note finale de minim 5(cinci);
 Notele acordate sunt între 1(unu) şi 10(zece);
 Capacitatea de a utiliza vocabularul şi noţiunile de specialitate însuşite pe parcursul semestrului pentru a
comunica oral şi în scris despre tipuri de comunicare, importanţa comunicării non-verbale, registrele
limbii, adecvarea registrului la interlocutori, redactarea de scrisori interne şi externe, rapoarte de afaceri,
CV-uri şi scrisori de intenţie etc.
Data completării
05.02.2015
Semnătura titularului de curs
Asist.univ.drd. Timea Tocalachis
Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Felicia - Delia Marga
Data avizării în departament, 10.02.2015
Semnătura titularului de seminar
Asist.univ.drd. Timea Tocalachis

Documentos relacionados