calculo de puesta a tierra

Transcripción

calculo de puesta a tierra
CALCULO DE PUESTA A TIERRA
AJUSTADO AL LIBRO TITULADO “INSTALACIONES DE PUESTA A
TIERRA EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN”
EMPRESA: COMPAÑÍA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD S.A.
JULIAN MORENO CLEMENTE
Dr. Ingeniero Industrial
Málaga, Abril de 1.991
CUADRO RESUMEN DE PARÁMETROS
SISTEMA
Nº
DIMENSIONES
m
Nº DE PICAS
PARÁMETROS
Kp
h=0,5 m
h=0,8 m
____________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4x4
3x3
4x4
5x5
5x5
6x4
8x4
7x5
9x5
15
15
9
9x6
11x6
8
4
4
4
8
6
8
8
8
6
6
4
8
8
Kr
0.068
0.100
0.094
0.088
0.059
0.068
0.057
0.055
0.054
0.0712
0.0711
0.108
0.0527
0.0515
0.0165
0.0226
0.0197
0.0176
0.0149
0.0159
0.0124
0.0137
0.0111
0.0113
0.0113
0.0165
0.0110
0.0097
0.0108
0.0145
0.0117
0.0104
0.0092
0.0096
0.0079
0.0083
0.0070
0.0079
0.0079
0.0113
0.0070
0.0061
CALCULO DEL SISTEMA DE TIERRAS
DATOS DE PARTIDA
Intensidad máxima de defecto facilitada por la Empresa.........................
Tiempo máximo de desconexión..............................................................
Resistividad media del terreno adoptada..................................................
A.
s
Ohm m
Esta resistividad ha sido fijada en base a...........................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
SISTEMA ELEGIDO
De acuerdo con los datos de partida anteriormente consignados, se adopta el sistema
designado con el nº............., con una profundidad de enterramiento de
m.
RESISTENCIA A TIERRA
La resistencia a tierra a prever en el sistema será
Rt = Krrr  ==
==
oohhm
miiooss
IIN
NTTEEN
NSSIID
DAAD
DD
DEE D
DEEFFEEC
CTTO
O AA C
CO
ON
NSSIID
DEER
RAAR
R EEN
N LLO
OSS C
CAALLC
CU
ULLO
OSS
PPaarraa iinntteennssiiddaadd m
mááxxiim
maa 330000 AAm
mppeerriiooss
Id 
11.547

40  Rt
A.
PPaarraa iinntteennssiiddaadd m
mááxxiim
maa 660000 AAm
mppeerriiooss
Id 
11.547

20  Rt
A.
PPaarraa iinntteennssiiddaadd m
mááxxiim
maa 11..000000 AAm
mppeerriiooss
Id 
11.547

12  Rt
A.
PPaarraa iinntteennssiiddaadd m
mááxxiim
maa 22..000000 AAm
mppeerriiooss
Id 
11.547

6  Rt
A.
TTEEN
NSSIIO
ON
NEESS D
DEE C
CO
ON
NTTAAC
CTTO
O
D
Daaddoo qquuee eenn llaa m
maayyoorrííaa ddee llooss ccaassooss nnoo eess ppoossiibbllee ccoonnsseegguuiirr qquuee llaass
tteennssiioonneess ddee ccoonnttaaccttoo ssee m
maanntteennggaann ddeennttrroo ddee llooss vvaalloorreess rreeggllaam
meennttaarriiooss,, ssee rreeccuurrrree aa llaa
aaddooppcciióónn ddee llaass m
e
d
i
d
a
s
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
a
s
q
u
e
a
c
o
n
t
i
n
u
a
c
i
ó
n
s
e
e
s
p
medidas complementarias que a continuación se espeecciiffiiccaann
C
Ceennttrrooss ddee ttrraannssffoorrm
maacciióónn ttiippoo iinntteem
mppeerriiee
-----
C
Coonnssttrruucccciióónn ddee uunnaa ppeeaannaa ddee hhoorrm
miiggóónn aallrreeddeeddoorr ddeell aappooyyoo,, ddee 11,,1100 m
m ddee aanncchhoo ppoorr
00,,1155 m
m ddee aallttoo..
R
Reeccuubbrriim
miieennttoo ddeell aappooyyoo ppoorr oobbrraa ddee ffáábbrriiccaa ddee llaaddrriillloo hhaassttaa uunnaa aallttuurraa m
míínniim
maa ddee 33
m
m((AAppooyyooss m
meettáálliiccooss))..
PPiinnttuurraa aaiissllaannttee aa bbaassee ddee ppoolliiéésstteerr,, uunnaa vveezz rreellleennaaddooss llooss aallvvééoollooss,, hhaassttaa uunnaa aallttuurraa
m
míínniim
maa ddee 33 m
m ((AAppooyyooss ddee hhoorrm
miiggóónn))..
U
t
i
l
i
z
a
c
i
ó
n
d
e
a
r
m
a
r
i
o
d
e
p
o
l
i
é
s
Utilización de armario de poliéstteerr rreeffoorrzzaaddoo ppaarraa eell ccuuaaddrroo ddee bbaajjaa tteennssiióónn..
C
Ceennttrrooss ddee ttrraannssffoorrm
maacciióónn ttiippoo iinntteerriioorr..
--
--
--
U
Uttiilliizzaacciióónn ddee ppaavviim
meennttoo aaiissllaannttee eenn eell ppaassiillloo ddee ttiippoo aannttiiddeesslliizzaannttee yy rreessiisstteennttee aa
ggrraassaass yy aacceeiitteess,, ccoonn eessppeessoorr m
míínniim
moo ddee 66 m
mm
m,, ddee ccoolloorr nneeggrroo,, rriiggiiddeezz ddiieellééccttrriiccaa
ssuuppeerriioorr aa 4400 kkVV yy rreessiisstteenncciiaa ddee 1100111222 oohhm
i
o
s
mios ppaarraa uunnaa ppllaanncchhaa ddee 3300 cceennttíím
meettrrooss
ccuuaaddrraaddooss ddee ssuuppeerrffiicciiee..
N
Noo ccoonneexxiióónn aa ttiieerrrraa ddee rreejjiilllaass ddee vveennttiillaacciióónn yy ppuueerrttaass.. EEssttaa úúllttiim
maass ssee ppiinnttaarráánn
iinntteerriioorrm
meennttee ccoonn uunnaa ggrruueessaa ccaappaa ddee ppiinnttuurraa aaiissllaannttee aa bbaassee ddee ccaauucchhoo aaccrríílliiccoo oo
ppoolliiéésstteerr,, eenn eell ccaassoo ddee qquuee ppuueeddaann rreessuullttaarr aacccceessiibbllee ssiim
muullttáánneeaam
meennttee ppaarraa uunnaa
ppeerrssoonnaa llaass ppuueerrttaass yy oottrrooss eelleem
meennttooss m
meettáálliiccooss,, ccoonneeccttaaddooss aa llaa ttiieerrrraa ddee pprrootteecccciióónn..
D
Doottaacciióónn ddee uunnaa aacceerraa eexxtteerriioorr ddee 11,,1100 m
m ddee aanncchhuurraa..
TTEEN
NSSIIO
ON
NEESS D
DEE PPAASSO
O
TTeennssiióónn m
mááxxiim
maa rreeaall == KKppp 

VV..
TTeennssiióónn m
mááxxiim
maa aaddm
miissiibbllee ((tteerrrreennoo ssiinn rreeccuubbrriirr))
Vp 
10 K
6
(1 
)
n
1.000
t
==
VV
TTeennssiióónn m
mááxxiim
maa aaddm
miissiibbllee ((tteerrrreennoo rreeccuubbiieerrttoo ddee ggrraavvaa uu hhoorrm
miiggóónn))

Vp 
10 K
6 x3.000
(1 
)
n
1.000
t
==
VV
ssee ccuum
mpplleenn
AA llaa vviissttaa ddee lloo iinnddiiccaaddoo ------------------------------------------------ llaass ccoonnddiicciioonneess rreeggllaam
meennttaarriiaass ppaarraa tteerrrreennoo 



nnoo ssee ccuum
p
l
e
n
mplen
ssee ccuum
mpplleenn
ssiinn rreeccuubbrriirr,, yy -------------------------------------------- ppaarraa tteerrrreennoo rreeccuubbiieerrttoo ccoonn ggrraavvaa uu hhoorrm
miiggóónn..
nnoo ssee ccuum
p
l
e
n
mplen
LLaa rreessiissttiivviiddaadd ssuuppeerrffiicciiaall m
míínniim
maa ppaarraa qquuee ssee ccuum
mppllaann llaass ccoonnddiicciioonneess rreeggllaam
meennttaarriiaass
eenn ccuuaannttoo aa llaass tteennssiioonneess ddee ppaassoo,, sseerráá
s  (
K p  Id
1.000
 1) x

10 K
6
tn
== oohhm
miiooss m
meettrroo
PPU
UEESSTTAA AA TTIIEER
RR
RAA D
DEELL N
NEEU
UTTR
RO
O
C
Coonn eell ffiinn ddee nnoo ttrraannssffeerriirr tteennssiioonneess ppeelliiggrroossaass aa ttrraavvééss ddeell nneeuuttrroo aa llaass iinnssttaallaacciioonneess
ddee bbaajjaa tteennssiióónn,, ssee ddiissppoonnee ttoom
maa ddee ttiieerrrraa sseeppaarraaddaa ppaarraa eell nneeuuttrroo ddeell cceennttrroo ddee
ttrraannssffoorrm
a
c
i
ó
n
.
L
a
s
e
p
a
r
a
c
i
ó
n
m
í
n
i
m
mación. La separación mínimaa D
D eennttrree eelleeccttrrooddooss ddee ttiieerrrraass ddee hheerrrraajjeess yy nneeuuttrroo ppaarraa
nnoo ttrraannssffeerriirr tteennssiioonneess ssuuppeerriioorreess aa 11..000000 VV,, ddeebbee sseerr
D
 Id
2  1.000
LLaa ddiissppoossiicciióónn aaddooppttaaddaa ppaarraa llaa ppuueessttaa aa ttiieerrrraa ddeell nneeuuttrroo eess llaa qquuee ssee ddeessccrriibbee aa
ccoonnttiinnuuaacciióónn.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
C
CO
ON
ND
DU
UC
CTTO
OR
REESS D
DEE U
UN
NIIO
ON
ND
DEE LLAASS M
MAASSAASS YY N
NEEU
UTTR
RO
OC
CO
ON
N LLO
OSS EELLEEC
CTTR
RO
OD
DO
OSS
SSee uuttiilliizzaarráánn ccoonndduuccttoorreess aaiissllaaddooss ddee ccoobbrree 00,,66//11 kkVV aalloojjaaddooss eenn ttuubbooss aaiissllaanntteess ccoonn
ggrraaddoo ddee pprrootteecccciióónn 77 sseeggúúnn N
Noorrm
maa U
UN
NEE 2200..332244..
LLaa sseecccciióónn pprreevviissttaa ppaarraa eessttooss ccoonndduuccttoorreess eess ddee
m
mm
m222
C
CU
UAAD
DR
RO
OD
DEE BBAAJJAA TTEEN
NSSIIÓ
ÓN
N
LLaass ccaarrccaassaass m
meettáálliiccaass ddee llooss ccuuaaddrrooss ddee bbaajjaa tteennssiióónn ssiittuuaaddooss ddeennttrroo ddee llooss cceennttrrooss
ddee ttrraannssffoorrm
maacciióónn ttiippoo iinntteerriioorr,, ssee ccoonneeccttaarráánn aa llaa ttiieerrrraa ggeenneerraall ddee pprrootteecccciióónn..
EEll ppootteenncciiaall aabbssoolluuttoo ddeell eelleeccttrrooddoo eess R
Rttt IIddd ==
== VVoollttiiooss..
LLaa tteennssiióónn ddee pprruueebbaa ddeell ccuuaaddrroo ddee bbaajjaa tteennssiióónn nnoo sseerráá iinnffeerriioorr aall vvaalloorr ddeell ppootteenncciiaall
iinnddiiccaaddoo..
O
OBBSSEER
RVVAAC
CIIO
ON
NEESS
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Documentos relacionados