Nepravidelnosti nejběžnějších španělských sloves v různých

Transcripción

Nepravidelnosti nejběžnějších španělských sloves v různých
Nepravidelnosti nejběžnějších španělských sloves v různých časech
Na tomto místě se řeší pouze nepravidelná slovesa, ne pravidelné tvoření časů.
Následující seznam není vyčerpávajícím seznamem španělských nepravidelných sloves, ale byl
vytvořen pro potřeby studentů, kteří pracují s učebnicemi Ven I a II.
Přítomný čas / Presente
Změna kmenové samohlásky ( projevuje se ve všech osobách kromě 1. a 2. osoby č. mn. )
příklad časování: Cerrar – cierro, cierras, cierra, cerramos, cerráis, cierran.
E – IE
cerrar, atravesar, calentar, comenzar, empezar, despertar(se), fregar, gobernar, helar, manifestar,
merendar, negar, nevar, pensar, recomendar, regar, sentar(se), atender, entender, encender,
extender, perder, querer, sentir, divertir, hervir, mentir, preferir, …
O – UE
acordar, acostar(se), almorzar, aprobar, colgar, contar, costar, demostrar, encontrar, esforzarse,
mostrar, probar, recordar, renovar, rogar, sonar, soňar, volar, cocer, mover, volver, doler, llover,
poder, soler, resolver, torcer, dormir, morir, …
E–I
competir, seguir, medir, vestir, elegir, pedir, freír, reír, repetir, servir,…
U – UE
jugar
Změny souhlásek
- skupina -ZC- vždy pouze v 1.os.č.jed., dál časujeme pravidelně
conocer, agradecer, aparecer, apetecer, crecer, obedecer, ofrecer, parecer, permanecer, pertenecer,
traducir, conducir, producir, reducir, seducir,…
-G- v 1.os.č.jed., dál pravidelně
salir, valer, poner,hacer, oír, traer, caer, …
Slovesa s více nepravidelnostmi
Decir – digo, dices dice, decimos, decís, dicen
Tener – tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen
Venir – vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen
Slovesa se změnou kmene
SER – soy, eres, es, somos, sois, son
IR – voy, vas, va, vamos, vais, van
Pozor na 1.os.č.jed. – SABER – sé, dále pravidelně
VER – veo, dále pravidelně
Minulý čas prostý / Pretérito Indefinido
samostatná nepravidelná slovesa :
sk.A
tener
estar
andar
poder
poner
saber
querer
venir
hacer
caber
tuvestuvanduvpudpussupquisvinhiccup-
+
sk.B
decir
dijtraer
trajtraducir
traduj(+ všechna další slovesa na –ducir)
-E
-ISTE
-O
-IMOS
-ISTEIS
-IERON
ve 3.os.č.mn.
-ERON
Tedy např. tener: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
decir: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
!!! SER stejně jako IR : fui, fuiste fue, fuimos, fuisteis, fueron
Slovesa se změnou kmenové samohlásky
změnu provádíme pouze u sloves na –IR a pouze ve 3. osobě obou čísel, u změny ve dvojhlásku
měníme v první z nich
Př.: Pedir – v přít.č. změna E-I (pido,…),
v indef.: pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron
Dormir – v přít.č. změna O ve dvojhlásku UE (duermo,…)
v indef.: dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron
U sloves na –AR, -ER se v minulém čase prostém (indefinidu) změny kmenových samohlásek
neprovádějí.
Příčestí / Participio - nutné např. pro vytvoření složených časů, např.
předpřítomného / pretérito perfecto nebo
předminulého / pretérito pluscuamperfecto
abrir – abierto
cubrir – cubierto
decir – dicho
escribir – escrito
hacer – hecho
morir – muerto
poner – puesto
romper – roto
resolver – resuelto
ver – visto
volver – vuelto
Přechodník / Gerundio - nutné pro vytvoření průběhových časů,
také pro vyjádření současně probíhajích dějů
decir – diciendo
ir – yendo
dormir – durmiendo
morir – muriendo
poder – pudiendo
venir – viniendo
pedir – pidiendo – podobně všechna slovesa, která se časují jako pedir (viz přít.čas)
sentir – sintiendo – podobně všechna slovesa, která se časují jako sentir (viz přít.čas)
Souminulý čas / Pretérito Imperfecto
ir – iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
ser – era, eras, era, éramos, erais, eran
ver – veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían
Budoucí čas / Futuro Imperfecto
decir – diré,…
hacer – haré,…
poder – podré,…
poner – pondré,…
querer – querré,…
saber – sabré,…
salir – saldré,…
tener – tendré,…
valer – valdré,…
venir – vendré,…
caber – cabré,…
haber – habré,…
Podmiňovací způsob / Condicional
Nepravidelnosti vychází z nepravidelností budoucího času (viz předcházející stránka) – týkají se
stejných sloves, zůstává změna v základu slova, jen se přidá koncovka pro podmiňovací způsob.
Př.: decir – diría,…
hacer – haría,…
atd.

Documentos relacionados