outubro 2011

Transcripción

outubro 2011
Outubro de 2011. Ano XIX / Nº 227. 15.000 exemplares de distribución gratuíta.
www.comerciodebetanzos.com
PRAZA DO CAMPO
A I Semana da Tortilla de
Betanzos promocionará este
produto con tapas a un euro
O Concello organiza do 7 ao
16 de outubro a I Semana da
Tortilla de Betanzos na que os
hostaleiros promocionarán o
produto con tapas a un euro.
Páx. 5
PRAZA DO CAMPO
O Concello retira a ponte de
madeira do Malecón para
sustituila por outra similar
O Concello de Betanzos retirou a pasarela do Malecón
que será sustituida nos vindeiros meses por outra ponte de
deseño similar.
Páx. 6
ENTREVISTA
FOTO ARUME
O Concelleiro Diego Fernández
avanza os obxectivos para este
mandato nas áreas que dirixe
O Concelleiro Diego Fernández López explicou as súas
liñas de traballo nas áreas de
festas, economía, persoal, tráfico, seguridade, xuventude e
Deportes para este mandato.
Páxs. 12
Para estar
máis preto de ti
"Venda de produtos
de perruquería e estética"
abrimos un segundo
punto de venda en
Centro Pelomanía
Av. de Castilla, 44
Seguimos liquidando
excedentes de stockaxe
Pza. da Constitución, 11 baixo · (xunto ó Concello) Tlf. 981 773408
P
GRATUITO
Avda. García Naveira, 15
981 770 152 · BETANZOS
E D I TO R I A L
2 BC
BETANZOS e a súa comarca
outubro
20
11
IMAXES
A calidade a prezos incomparables
ACEBE CCA prepara unha nova edición de
MercaBetanzos,
o
mercado
das
oportunidades do noso comercio local no
que os clientes poderán adquirir artículos
de calidade a prezos moi reducidos.
Nesta ocasión a carpa instalada na Praza
do Campo, duns 600 metros cadrados,
acollerá 22 stands de comercios e
empresas asociadas a ACEBE CCA de
varios sectores: roupa e calzado deportivo,
baño, lencería, moda infantil e xuvenil,
perfumería,
textil,
complementos,
parafarmacia, zapatería, fogar, decoración...
A maioría dos comercios que acuden a esta
edición, a número oito, son xa clásicos
deste mercado. Moitos deles non faltaron a
ninguha das oito edicións, pero tamén hai
comercios novos que se sumaron a esta
iniciativa coa que procuramos dar saída aos
stocks de artículos e produtos da temporada
e na que ofrecemos aos nosos clientes a
posibilidade de realizar compras moi
económicas de produtos de calidade e de
actualidade.
Ademais, MercaBetanzos está concebido
como un escaparate promocional para os
CAL...
comercios e empresas locais e tamén como
un incentivo para que a xente de fóra se
aproxime a nós, coñeza a cidade, o noso
comercio, a nosa hostalería, a nosa riqueza
cultural e natural e teñan unha escusa máis
para vir a Betanzos na fin de semana do 8
e 9 de outubro.
O noso agradecemento aos comercios e
empresas que se sumaron a
MercaBetanzos, que aportaron a súa cota
para que o mercado puidese levarse a
cabo e que realizan un impor tante
esforzo de selección de ar tículos,
Limpeza de pintadas. O Concello iniciou o Plan de limpeza de
etiquetado, traslado, colocación e
pintadas
nas paredes de edificios públicos e privados que comezou
decoración do stand... ademais de
pola zona da Fonte de Unta e continuará no Edificio Liceo, no antiatender os seus postos durante a fin de
go ambulatorio, na Praza Pepito Arriola, no Paseo da Tolerancia e
semana e en horario ininterrompido.
no Polideportivo do Carregal.
Tamén agradecemos ao Concello, á
Deputación e á Xunta o seu apoio na
organización do evento.
Sabemos que en tempos de crise,
máis
que
nunca,
debemos
achegar nos aos nosos clientes,
ofrecer bos prezos sen perder en
calidade e MercaBetanzos é unha
excelente ocasión para facelo.
... AREA
Betanzos
e a súa comarca
Publicación mensual de distribución gratuíta. 15.000 exemplares. DEPOSITO LEGAL ◗ C-1555 / 92
EDITA ◗ Asociación de Comerciantes y Empresarios de Betanzos Centro Comercial Abierto (ACEBE CCA).
DIRECTOR ◗ Mariano García REDACCION ◗ Praza Mestre José Dapena, 1 baixo Telf./Fax: 981 77 45 74 · e-mail:
[email protected] · [email protected] PUBLICIDADE ◗ José Luis Pariente, Carmen Miragaya
REDACCION ◗ Isabel Souto Medín. COLABORADORES neste número ◗ Dr. Antonio Asensi Pernas, Mercedes Casanova, Marco
Basteiro, Mª Luisa Pérez, Xuxo Torres, Carmen L. Villasol, Julio González, Ana L. Cortón. COLABORADORES GRAFICOS ◗ Arume.
REPARTO ◗ Telecarta (Tlf. 617895395)
Betanzos e a súa comarca non se responsabiliza das opinións manifestadas polos seus colaboradores.
Enderezos electrónicos:
Redacción: [email protected]
Publicidade: [email protected]
Vandalismo. Os actos vandálicos contra equipamentos públicos producidos
nos últimos meses afectaron tamén ao salvaescaleiras ubicado en Santo
Domingo que quedou inutilizado logo de que alguén lle botase pegamento
extraforte bloqueando o dispositivo de parada de emerxencia. Ademais, filtrouse
aos condutos internos polo que deberá ser sustituido todo o sistema.
outubro
20
11
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
ACEBE CCA celebrará eleccións á
xunta directiva a finais de outubro
A actual directiva remata o seu segundo mandato consecutivo neste mes e tal e como
establecen os estatutos abrirase un prazo para a presentación de candidaturas
REDACCIÓN / Betanzos
A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos,
Centro Comercial Aberto
(ACEBE CCA) convocará en
outubro eleccións á xunta
directiva logo de que neste mes
expire o segundo mandato
consecutivo do actual corpo
directivo.
Os socios e socias de ACEBE
CCA que o desexen disporán
dun prazo de presentación das
súas candidaturas á xunta
directiva que lles será comunicado por carta aos titulares
dos comercios e empresas asociados.
Unha vez aberto o periodo de
presentación de candidaturas
sinalarase unha data para a
celebración das eleccións que
serán, previsiblemente, a finais
deste mes.
[
[ Participación
A actual directiva de ACEBE
CCA, presidida por Antonia
Anido Díaz, anima aos socios
e socias a que formen os seus
grupos de traballo e presenten
as súas candidaturas para
optaren a formar parte da
dirección deste colectivo con
máis de tres décadas de traxectoria e que congrega na
actualidade a uns 250 establecementos comerciais e empresas de Betanzos.
Ao tempo anima aos asociados a participaren nas votacións para elexir a xunta directiva do colectivo para os vindeiros dous anos.
As bases da convocatoria e
os prazos electorais serán
comunicados aos asociados e
asociadas por carta e estarán
publicadas na web de ACEBE
CCA (www.comerciodebetanzos.com).
Os socios e socias que o desexen poden obter máis información
no
teléfono
981774574, de luns a venres
en horario de 10:00 a 14:00
horas
ou
por
e-mail:
[email protected].
A Aula CeMIT e ACEBE CCA organizan
unha charla sobre promoción
empresarial a través das redes sociais
A Aula da Rede de Centros
para a Modernización e
Inclusión Tecnolóxica da
Xunta de Galicia, Rede
CeMIT de Betanzos acollerá o
vindeiro xoves 20 de outubro
ás 21:00 horas unha charla
titulada “Promove o teu negocio empregando as redes
sociais” na que se debatirá
sobre cuestións como o
emprego das redes sociais
como elemento para o marketing e a promoción na
internet, cales son as redes
máis axeitadas e que elementos hai que ter en conta antes
de lanzarse de cheo ás redes
sociais.
A actividade está organizada pola Aula CeMIT en colaboración con ACEBE CCA e
está dirixidas a socios e
socias da entidade, a
emprendedores/as e a profesionais autónomos. O prazo
de inscrición xa está aberto e
o número de prazas é limitado a 30 participantes.
Para obteren máis información poden dirixirse á propia
Aula CeMIT, na rúa Emilio
Romay número 1, ou chamar
ao teléfono 981771300.
Tamén poden informarse a
través do correo electrónico
na dirección: [email protected].
BC 3
e a súa comarca
BETANZOS
981 77 45 74
BC
[email protected]
[email protected]
www.comerciodebetanzos.com
OPINIÓN
4 BC
BETANZOS e a súa comarca
Política, prioridades...
Para un goberno socialista o ensino é un dos pilares básicos do estado do benestar. Investir en educación
é investir no futuro, na sociedade
civil. A escolarización obrigatoria aos
3 anos é un logro máis da sociedade,
logros sempre reflexados por gobernos socialistas, porque os socialistas
cremos no ensino público, universal
e gratuito.
A escolarización temprá, a partires
dos tres anos, garantida desde o sistema público de Educación, ten favorecido a compatibilidade da marterni-
AGRUPACIÓN MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE · (www.psoebetanzos.es)
dade ou paternidade e o traballo fóra
da casa. Sen embargo, como en
outras moitas ocasións, a incorporación desta medida ofrece problemas
de adaptación da mesma, especialmente no relativo a dotación de persoal docente e de coidado de nenos
e nenas de curta idade e cuxos
ciclos de adaptación e crecemento
non están sometidos a regras exactas.
Este feito fai máis que necesario a
figura do coidador ou coidadora nas
aulas de Infantil, figura especialmen-
te necesaria no colexio público de
Betanzos, atendendo ao gran número de escolares de infantil e ao seu
carácter comarcal, onde as distancias a cubrir polos pais é tan grande
que dificulta moito ou fai case imposible atender as necesidades dos
pequenos que quedan fóra das obrigas dos mestres.
Existe pois un risco evidente de
afeccións para a saúde e mesmo de
adaptación para os nenos e nenas
con maior tardanza na aprendizaxe
da regulación dalgúns comporta-
El PP se ha ofrecido para negociar un nuevo presupuesto
Desde que ha llegado al Ayuntamiento, el actual
alcalde sólo tiene un discurso: “No hay dinero, la
culpa es del Partido Popular”.
El Partido Popular ha explicado con largos escritos, cuál es la situación económica que encontró al
llegar el Ayuntamiento y cuál era la que dejó al marcharse.
Con este artículo pretendemos explicarlo brevemente.
Actualmente el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto prorrogado desde el año 2008. Porque
cuando gobernábamos no teníamos mayoría absoluta para aprobar uno nuevo. Pero “dinero sí que
hay”. Cuando el Partido Popular abandonó el Ayuntamiento hubo que hacer un arqueo de caja, como
es preceptivo. En dicho documento, firmado por el
secretario, la tesorera y la alcaldesa, se recoge que
el concello cuenta con tres millones cien mil euros
en los bancos, más dinero que cuando nosotros
entramos a gobernar.
Por lo tanto, no se puede decir que no hay dinero,
lo que no hay es un presupuesto.
Los Ayuntamientos gastan en función al presupuesto. Si se aprobara un presupuesto nuevo, la
capacidad de gasto para abonar las facturas sería
mucho mayor.
El Grupo Municipal del Partido Popular le ha ofrecido al alcalde sus votos para aprobar este año un
presupuesto nuevo, lo que permitiría afrontar el
pago de facturas, entre otros temas. Eso era lo que
tenía pensado hacer el Partido Popular si ganara las
elecciones por mayoría absoluta. Aprobar un presupuesto que permitiera hacer frente a los gastos.
Como algunas de las facturas que el alcalde no
A seguridade viaria na Angustia
En xuño do ano pasado levamos
ao Congreso unha iniciativa
demandando unha mellora real da
seguridade viaria na N-VI ao seu
paso pola Angustia, unha demanda da gran maioría dos veciños e
veciñas. Máis dun ano despois, en
xullo de 2011 o Ministerio de
Fomento que dirixe o vicesecretario xeral do PSOE contesta que
non son necesarias medidas de
seguridade adicionais ás xa existentes; ignorando as reivindicacións veciñais de sinalar, cando
menos, un simple paso de cebra.
amar y las inundaciones de La Ribera, por
qué después de años en el poder del PSOE y
del PP, solos, o en coalición con los partidos
minoritarios, ninguno de ellos les ha dado una
solución a este problema, a nuestros vecinos
de este barrio.
Todos dicen que la solución no es nada fácil
y muy costosa, en esto estoy de acuerdo,
pero se lleva gastado dinero en otras obras
que no son tan necesarias para la vida de los
betanceiros, ya sea el puente de madera que
está sin inaugurar detrás del Pasatiempo, las
famosas terracitas del campo, etc. etc. Eso
por parte de unos y por parte de otros podía
decir, todos los paseos que durante sus mandatos se inauguraron, para pasear la gente,
mentos orgánicos, a pesares de ser
isto algo común e normal.
Todos somos conscientes das restricións das administracións polas
dificultades económicas, pero os
socialistas temos prioridades que hai
que salvagardar diante doutras
accións superfluas, e para nós a
Educación Pública ten prioridade
absoluta, por iso reclamamos á Consellería de Educación da Xunta de
Galicia a dotación dunha coidadora
de infantil no Colexio Público Vales
Villamarín de Betanzos.
María Dolores Faraldo Botana · www.betanzos.com
quiere pagar son de nuestra época, le ofrecimos
nuestra colaboración para aprobar un presupuesto,
pero no quiere. ¿Cuál es el motivo? No quiere utilizar los votos del Partido Popular para aprobar un
presupuesto, por si se le enfadan los socios que lo
mantienen en el poder. Y el BNG no aprobaría ese
presupuesto, por lo tanto por no enfadar a sus
socios nacionalistas no quiso aprobar un presupuesto con los votos del PP. Prefiere que los proveedores tarden más en cobrar. El problema del PP al
llegar al Concello fueron las sentencias y están
prácticamente liquidadas, como explicamos en múltiples ocasiones.
Qué haría entonces si se encontrara con la situación que nos encontramos nosotros, ahora hace
cuatro años, menos dinero en cajón y las sentencias.
Hay dos motivos por los que el actual alcalde quiere recortar servicios, de una parte su escasa capacidad de gestión y por otra, la cantidad de dinero, que
a partir del año 2012 los ayuntamientos tienen que
devolver a las arcas del Estado. Dinero transferido a
los ayuntamientos en el año 2008 y 2009 por la errónea previsión recaudatoria del gobierno Zapatero y
que el señor Moncho se niega a decirnos, a todos
los betanceiros, la cantidad. A pesar de que se lo
hemos preguntado desde el PP en múltiples ocasiones, incluso se lo hemos preguntado en el Pleno,
pero eso no interesa aclararlo. Hay que seguir insistiendo en que la culpa es del PP.
Pero las mentiras tienen las patas cortas. Si no
hay dinero ¿cómo se organiza, con afán muy pretencioso, la Semana Internacional de Cine y otras
muchas cosas que todos sabemos?
Henrique del Río Otero · Portavoz Municipal do BNG · (ww.bngbetanzos.org)
Quixo a mala sorte que apenas
un mes despois da resposta, en
agosto deste ano produciuse un
aparatoso accidente na Angustia
que obrigou a cortar o tránsito parcialmente e puxo de relevo as
carencias en seguridade viaria. E
nese punto saltou áxil o PSOE
local, co alcalde á cabeza, reclamando unha mellora da seguridade viaria que o goberno central do
PSOE lles nega á veciñanza e
usuarios da N-VI na Angustia.
A desculpa cando levamos este
mesmo asunto ao Pleno en agosto,
compartida por PSOE e PP, era a
La Ribera, ¿un barrio de Betanzos?
Otro año más empiezan las épocas de ple-
outubro
20
11
que estaría muy bien, si ese dinero no hiciera
falta para otras cosas, porque ¿qué es más
importante, pasear, o que toda la gente pueda
estar segura en su casa o en su negocio?
Sumemos importes de tantas obras intranscendentes y veríamos si se podría haber dado
solución a este problema que atañe a tantas
familias, ocasionándoles unas pérdidas a lo
largo de estos años. ¿Qué pasa con todo
esto? Que las viviendas y los negocios de
estas familias, a la hora de venderlas, para
marcharse de este suplicio que tienen que
sufrir todos los años, se devalúen y no les den
por ellas ni para dar la entrada en otro sitio.
Bueno, pero esto a partir de este año, debería de ser pasado, porque si la gente cumple
lo que se promete y se dice unos meses antes
esixente normativa que regula a
sinalización dos pasos de cebra e
que, segundo dixeron, impide pintar un para conectar as dúas beiras
do núcleo. Sorprende tan pobre
escusa cando no tempo coincide
cunha reforma express da Constitución en pouco máis dunha semana, sendo, aparentemente, unha
norma moito máis complexa que a
que regula os pasos de cebra.
Por outra banda, o BNG presentou unha alegación aos orzamentos do Estado para este ano reclamando unha partida dun millón de
euros para mellora da seguridade
viaria na N-VI. Nin PSOE nin PP
apoiaron esta enmenda.
PSOE e PP adoitan dicir unha
cousa en Betanzos, outra diferente
no Parlamento Galego e outra
totalmente distinta no Congreso
dos Deputados, como este asunto
tamén evidencia.
Por iso é necesario garantir a presenza do BNG no Congreso e no
Senado, para que en Madrid se
escoite falar dos problemas reais
dos veciños e veciñas de Betanzos, dos problemas reais dos galegos e galegas.
Francisco Veiga · Junta directiva de CxB
de las elecciones, para conseguir votos, es
cierto.
Lo digo porque uno o dos meses antes de
las elecciones el anterior gobierno del ayuntamiento mantuvo una reunión en Madrid con
responsables de la Dirección General para la
sostenibilidad del Ministerio de Medio
Ambiente, con el fin de buscar su colaboración en el proyecto de mejora del litoral de La
Ribera, proyecto con el que se pretende minimizar las inundaciones en la zona. El Estado
les contestó que los presupuestos estaban
cerrados y no había posibilidad de incluir la
obra en la programación actual, sino que
mirarían de meterlos en los presupuestos de
2013 y ejecutar las obras después de que la
Xunta realizara durante 2011 y 2012 la mejora
de la captación y desagüe de las aguas pluviales que cuenta con un presupuesto de
2.933.329 euros. El proyecto prevé la construcción de colectores generales, con una longitud de 879 metros; 2 tanques de tormentas
y sus respectivos bombeos en el paseo del
Malecón y en la plaza Enrique IV y válvulas
de retroceso para impedir que el agua, con la
subida de las mareas, se introduzca en las
canalizaciones de las pluviales.
Ahora la bola está en el tejado del actual
gobierno, que tiene que actuar rápido, para
que esto se cumpla y los vecinos tengan una
solución para este problema de las inundaciones, en vez de más esculturas para adornar
las orillas del río y un puente ruinoso para cruzarlo.
outubro
20
11
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
ACEBE CCA organiza a VIII
edición de MercaBetanzos
Será os días 8 e 9 de outubro nunha carpa de 600 metros cadrados na Praza do Campo
REDACCIÓN / Betanzos
ACEBE CCA organizará os vindeiros días 8 e 9 de outubro na
Praza do Campo a oitava edición
de MercaBetanzos, o mercado das
oportunidades do comercio de
Betanzos. Unha carpa de 600
metros cadrados acollerá os 22
stands que ofrecerán descontos
de, como o mínimo, o 50 % en
artículos de stock.
Haberá moda infantil, xuvenil,
de muller e home, roupa deportiva, fogar, perfumaría, parafarmacia, peleterías, óptica, calzado,
complementos e moda íntima. A
feira estará aberta en horario ininterrompido de 11:00 a 21:00
horas.
O stand mellor decorado, que
será elexido polos propios comerciantes participantes, recibirá
como premio unha páxina de
publicidade neste periódico.
Esta é unha iniciativa que ACEBE
CC promove como un xeito de
contribuir a dinamizar o sector
comercial e empresarial de Betan-
A Presidenta de ACEBE CCA, Antonia Anido, no centro, acompañada do Alcalde de Betanzos, Ramón
García, e da Concelleira de Comercio, Mónica Carneiro na presentación de MercaBetanzos / ARUME
zos axudando aos establecementos a eliminar stocks, ao tempo
que permite aos clientes a posibilidade de mercar artículos de calidade a prezos de ganga, tal e
como explicou a Presidenta do
colectivo, Antonia Anido.
Nesta edición de MercaBetanzos
colaboran a Xunta de Galicia, a
Deputación da Coruña e o Concello de Betanzos.
Na presentación aos medios
tamén estiveron o Alcalde, Ramón
García, e a Concelleira de Comercio, Mónica Carneiro. García
salientou o esforzo que supón
para a asociación realizar un
evento destas características “en
especial en tempos de crise” e animou ao colectivo a seguir traballando en favor do pequeno
comercio e das empresas locais.
O Concello
promove a I
Semana da Tortilla
O Concello de Betanzos promove por primeira vez a Semana da
Tortilla que se celebrará entre os
días 7 e 16 de outubro, coincidindo na primeira fin de semana
co MercaBetanzos, o cal pode
redundar nun beneficio mutuo xa
que ámbolos dous eventos atraen
moito público, dixo o Alcalde,
Ramón García.
Os hostaleiros que se sumen á
festa ofrecerán nos seus locais
tapas de tortilla a un euro, prezo
que o Concello e os empresarios
fixaron nunha xuntanza na que
se definíu este novo formato do
evento.
A diferencia dos anos anteriores non haberá carpa na Praza
do Campo. Deste xeito “abarátanse os custes de organización e
permite ampliar a participación
de hostaleiros”, explicou o edil
Diego Fernández.
Manterase o premio á mellor
tortilla que poderá participar no
Concurso Nacional que se celebra en Alicante. O Alcalde,
Ramón García, salientou que en
tempos de crise como os que se
están a vivir hai que poñer en
práctica ideas que permitan
“facer máis cousas con menos
cartos”, dixo.
BC 5
O Goberno Local non
descarta a vía da
expropiación para
recuperar a Casa Gótica
REDACCIÓN / Betanzos
Cando se cumple o terceiro aniversario dende a desaparición
da Casa Gótica, o Concelllo de
Betanzos anunciou que mantén a
vía da expropiación como unha
das principais alternativas para
recuperar a edificiación.
Así o explicou o concelleiro de
Urbanismo e Casco Histórico,
Antonio Vázquez Lorenzo, quen
destacou que o Goberno Local
está a traballar en dúas frontes.
Por un lado, no proceso xudicial
e por outro o administrativo.
O edil salientou que existe unha
“lóxica preocupación pola situación e non escatimaremos esforzos en intentar devolver ao noso
concello algo que nunca debeu
desaparecer”, dixo.
O Concello estuda como encauzar a expropiación “según os
recursos económicos de que dispoñamos”, explicou o edil, quen
lembrou que no seu día o grupo
socialista propuxera esta solución
en Pleno cando “había disposición orzamentaria trala venda
das parcelas no polígono empresarial”.
6 BC
PRAZA DO CAMPO
BETANZOS e a súa comarca
outubro
20
11
O Concello retira a
ponte de madeira que
será sustituida por outra
de deseño similar
REDACCIÓN / Betanzos
O director do Museo das Mariñas e do Anuario, Alfredo Erias, o presentador do Anuario, Vicente de
la Fuente, o Alcalde, Ramón García, a Vicepresidenta da Deputación, María Faraldo e o Concelleiro
de Cultura, Francisco Díaz durante a presentación da publicación / ARUME
O Anuario Brigantino cumpre
30 anos ininterrompidos
A publicación contén un debuxo da cidade en 1616,
unha das poucas imaxes de Galicia do Antigo Réxime
REDACCIÓN / Betanzos
O Anuario Brigantino 2010, o
número 33, xa está na rúa e
tamén en internet. A publicación
cumpre 30 anos de edición ininterrompida na súa segunda etapa
iniciada en 1981 da man do por
aquel entón Alcalde, Vicente de la
Fuente García. Foi precisamente el
o encargado de presentar o libro
que inclue, entre os seus traballos,
o que Alfredo Erias destacou
como “a sorpresa máis importante
de toda a historia da revista”, un
debuxo que representa a cidade
de Betanzos en 1616, sendo unha
das poucas imaxes de Galicia do
Antigo Réxime.
O debuxo forma parte dun
amplo traballo dos catedráticos
Baudilio Barreiro Mallón e Ofelia
Rei Castelao. A ilustración atópase
nun expedente relativo ao incendio sufrido pola cidade o 18 de
setembro de 1616 e custódiase no
Archivo Histórico Nacional.
Vicente de la Fuente destacou na
súa presentación o feito de que
sexa esta unha “publicación viva”
non so polos numerosos colaboradores, senón tamén porque está
totalmente aberta aos que desexen
participar cos seus traballos.
Alfredo Erias, director da publicación, destacou o papel de Francisco Vales Villamarín, fundador
do Anuario, o de Vicente de la
Fuente, por facelo rexurdir e o de
todas as Corporacións seguintes
por mantelo ata hoxe. Tamén tivo
palabras de agradecemento para
os colaboradores, para o comité
científico e para todos os compañeiros e compañeiras que colaboran na tarefa de sacar adiante a
revista.
A publicación, na que colaboran
a Deputación, o Banco Etcheverría, Novacaixagalicia e a Fundación Manuel Villuendas, pode consultarse tamén en Internet
(www.anuariobrigantino.betanzos.net).
A ponte de madeira do malecón
pasou á historia. O seu deterioro
fixo que fora pechado en varias
ocasións e, finalmente, foi retirado
o pasado 27 de setembro para ser
sustituido por outro de deseño
similar.
Foron precisas varias horas de
traballo e grúas de grandes
dimensións para desmantelar a
pasarela, traballos que suscitaron
moita expectación.
Agora, os traballos continuarán
coa modificación dos pilares que
suxeitarán a nova ponte.
A retirada da ponte foi unha complicada tarefa que levantou moita expectación
Os traballos foron adxudicados
o pasado mes de xuño por algo
máis de 181.500 euros. A nova
ponte será de deseño similar á
agora retirada.
Para o financiamento aportou
María Jesús Teijo Antelo
deixa o seu cargo de
concelleira na
Corporación
Falece en Betanzos o
ex concelleiro socialista
Andrés Beade Dopico
REDACCIÓN / Betanzos
O ex concelleiro socialista
Andrés Beade Dopico faleceu
o pasado 17 de setembro en
Betanzos causando un fondo
pesar.
Andrés Beade foi concelleiro
desde os anos oitenta ata
2003. A súa condición de emigrante e exiliado marcou
tamén o seu traballo como
concelleiro e caracterizouse
por ser un home comprometido
e preocupado por mellorar as
condicións de vida da comunidade galega na emigración.
Fillo do Alcalde Republicano
de Betanzos, Ramón Beade,
emigrou a Buenos Aires, como
tantos outros emigrantes, por
razóns económicas. Máis tarde
convertiríase en exiliado.
165.000 euros a antiga Obra
Social de Caixa Galicia tras un
convenio asinado en 2007 polo
goberno presidido por Manuel
Lagares. A cantidade restante será
financiada con fondos municipais.
REDACCIÓN / Betanzos
Andrés Beade nunha foto de arquivo
Foi secretario xeral da Federación de Sociedades Galegas
en Arxentina e Presidente do
Centro Betanzos de Buenos
Aires, do que actualmente era
Presidente Honorario.
En 1983 regresou a Betanzos
e, aínda que pensaba volver a
Arxentina, decidíu quedar na
súa terra natal. Como concelleiro asumíu competencias en
Cultura, Festas, Turismo e Emigración desenvolvendo unha
intensa labor en favor do
colectivo emigrante.
A concelleira do Partido Popular, María Jesús Teijo Antelo, que
no anterior mandato ocupara a
concellería de Educación, Servizos Sociais e Sanidade, entre
outras competencias, dimitíu do
seu cargo como edil da Corporación brigantina.
O Partido Popular de Betanzos,
o seu Comité Executivo e o
Grupo Municipal Popular expresaron o seu “profundo agradecemento a Chus Teijo polo traballo realizado durante o tempo
que foi concelleira, tanto en tarefas de goberno como na oposición”. O PP destacou “o seu
esforzo e adicación, a súa afabilidade e a súa cercanía”.
outubro
20
11
BETANZOS e a súa comarca
P U B L I C I DA D E
BC 7
8 BC
PRAZA DO CAMPO
O Concello pide apoio
á Deputación para
mellorar as instalacións
deportivas
REDACCIÓN / Betanzos
O Deputado Provincial, César Longo, xunto ao Alcalde de Betanzos, Ramón García, ao coordinador
comarcal, Diego Fernández e ao voceiro socialista de Miño Manuel Vázquez Faraldo / ARUME
Os socialistas da comarca
avanzan en Betanzos os
obxectivos de cara ás eleccións
REDACCIÓN / Betanzos
O Deputado Provincial e Secretario Executvio da Comisión Provincial do PSdeG-PSOE, César
Longo, reuniuse en Betanzos cos
alcaldes e voceiros socialistas
dos 17 municipios do Partido
Xudicial para dar conta dos
obxectivos da agrupación de
cara ás vindeiras eleccións.
Como reinicio do curso político
tralo verán, César Longo deu
conta da configuración da
Deputación, da que el forma
parte nas comisións informativas
de Cultura, Promoción Económica e Benestar Social.
Ademais, na xuntanza, os
socialistas abordaron os obxectivos do partido de cara ás vindeiras eleccións do 20 de novembro e a formulación do discurso
que debe marcar a campaña
aos comicios: “temos que poñer
en valor a nosa ideoloxía e realizar unha campaña cercana,
porta a porta, tratando de levar
a todos os veciños e veciñas a
explicación do noso proxecto
socialdemócrata”, explicou
César Longo que estivo acompañado na mesa polo Alcalde de
Betanzos, Ramón García, polo
Coordinador Comarcal, Diego
Fernández e polo voceiro socialista de Miño Manuel Vázquez
Faraldo.
O Concello de Betanzos acaba
de solicitar á Deputación a inclusión de melloras nas instalacións
deportivas municipais nalgún
dos plans provinciais coa finalidade de mellorar estas infraestruturas.
En concreto incluiu a remodelación do pavillón polideportivo e
da piscina municipal, ademais
da construción dun edificio
anexo entre ámbalas instalacións. Neste sentido, un grupo de
usuarios da piscina e do ximnasio fixo chegar a esta redacción
as súas queixas e o seu malestar
polo estado das instalacións.
O Concello solicitou tamén a
construción dunha nova pista de
skate cuberta, unha vella reivindicación da mocidade que practica este deporte en Betanzos
que, logo do peche da nave
abandoada do Pasatempo na
que adoitaban reunirse, quedarán sen un lugar cuberto onde
practicar o skate. Outra das peticións é a construción dun novo
campo de fútbol 7 de herba artificial, unha pista de pádel e a
renovación das gradas do
campo de fútbol de O Carregal.
Tamén solicitaron a adaptación
dun campo de fútbol na zona
rural a campo de herba artificial
e a renovación de equipamento
deportivo: canastras, porterías,
aparellos para ximnasio, etc.
BETANZOS e a súa comarca
outubro
20
11
Preocupación pola posible
instalación dunha gasolineira
cercana ao Vales Villamarín
A Dirección do Centro e a Anpa presentarán alegacións
e o BNG xa mostrou o seu rexeitamento
REDACCIÓN / Betanzos
A Publicación no Boletín Oficial da
Provincia da solicitude de licencia para
instalar unha gasolineira nas cercanías
do CEIP Vales Villamarín de Betanzos xa
causou as primeiras reaccións de preocupación.
A Dirección do Centro anunciou que
presentará alegacións e a Anpa, na primeira asamblea do curso deu conta da
situación aos asistentes e anunciou que
tamén alegará: “a gasolineira estaría
situada a 50 metros do colexio. É paradóxico que se houbese que evacuar o
colexio por unha emerxencia poderiase
dar o caso de que tivesemos que levar
aos escolares para a gasolineira”, dixeron, e explicaron que o Concello lles
ofreceu colaboración para presentar
alegacións.
O BNG tamén mostrou o seu rexeitamento ao proxecto, consideran “perigosa” a instalación a carón do único colexio público de Betanzos e advirten de
que “sumará máis problemas de tráfico
a un área cun tráfico especialmente problemático”. O grupo nacionalista convocou unha reunión cos veciños da zona e
prestou a súa colaboración para axudarlles a redactar as alegacións.
“Non estamos en contra de que se
abran novas empresas que poidan traer
oportunidades de traballo a Betanzos
pero pensamos que a ubicación non é a
adecuada”, dixo o voceiro nacionalista,
Henrique del Río.
Situación límite
A Anpa “Brigantium”, que engloba na
actualidade a 250 familias con fillos e
fillas escolarizados no Vales Villamarín
calificou de “situación límite” a que vive
o colexio. A masificación, con 964
matriculados é o centro galego con máis
alumnos, acarrea problemas de organización en diferentes aspectos: comedor,
entradas e saídas, falta de aulas “nalgúns casos estase a atender a nenos con
necesidades específicas nos corredores”,
explicaron, e de seguridade.
A previsión é que o vindeiro ano
superen os mil alumnos polo que, ante
os prazos previstos para a construcción
do novo colexio que non estará en funcionamento antes de 2013, o vindeiro
ano será preciso ubicar aos estudantes
en aulas prefabricadas. O Consello
Escolar acordou instar á Xunta a que
estude esta opción con tempo para buscar a mellor ubicación destes novos
aularios. O Concello comprometeuse a
xestionar a posible ocupación de terreos
colindantes para a súa ubicación.
A Anpa pide que “esta vez si se cumpran os prazos no que respecta ao novo
colexio que está previsto que saia a licitación a mediados de outubro e que as
obras comecen en marzo de 2012.
outubro
20
11
BETANZOS e a súa comarca
P U B L I C I DA D E
BC 9
PRAZA DO CAMPO
10 BC
A Asociación Cultural
Danza Clásica abre o
prazo de inscrición para
o curso 2011-2012
REDACCIÓN / Betanzos
A Asociación Cultural Danza
Clásica de Betanzos terá aberta
durante o mes de outubro a inscrición para os cursos de ballet que
se impartirán nas instalacións do
Conservatorio de Música, no Edificio de San Francisco.
En concreto impartiranse clases
de ballet, repertorio, historia da
danza, danza de carácter e contemporánea. A inscrición está
aberta para alumnos a partir de
catro anos. Poden informarse no
teléfono 689640625.
O Círculo Cultural das
Mariñas organiza as
primeiras xornadas
micolóxicas de Betanzos
REDACCIÓN / Betanzos
O Espazo Xove de Betanzos acollerá en outubro as primeiras xornadas micolóxicas de Betanzos,
organizadas polo Círculo Cultural
das Mariñas dentro do proxecto
Amiga (Aproveitamentos Micolóxicos en Galicia) impulsado polo
Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo.
As xornadas desenvolveranse os
días 10, 11, 13, 14 e 15, e consistirán nun curso introdutorio á
micoloxía e nunha exposición de
80 fotografías relacionadas co
tema. O curso, que inclue unha
saida ao campo, será impartido
por Julián Alonso, coordinador do
proxecto Amiga. O prezo da
matrícula é de 10 euros.
Poden informarse ou inscribirse
en [email protected] ou
no teléfono 657201504.
BETANZOS e a súa comarca
O Espazo Xove acolle a
presentación dos libros
das obras gañadoras do
“Xuventude Crea 2010”
O Espazo xove pon en
marcha un programa de
alugueiro de vivendas
REDACCIÓN / Betanzos
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado presentou no
Espazo Xove de Betanzos os
libros e o catálogo que recollen
as obras permiadas do certame
de creadores novos “Xuventude
Crea 2010”.
En concreto presentáronse
dous libros, un que recolle as
obras premiadas na especialidade de relato e outro coas obras
premiadas na especialidade de
poesía.
Tamén se presentou un catálogo que recolle os traballos gañadores nas especialidades de
artes plásticas, carteis, deseño
de xoias, grafriti, música, teatro
O Director Xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro, a Vicepresidenta Primeira da Deputación, María
Faraldo, o Concelleiro de Xuventude, Diego Fernández xunto a persoal do Espazo Xove / ARUME
e videocreación, no que se
incluen os curricula dos autores
premiados e fotografías das
súas obras.
Os premios do certame foron
de 3.000 euros para o primeiro,
de 1.500 euros para o segundo
e de 1.000 euros para o terceiro, ademais de varias mencións
Nace a asociación veciñal
do barrio da Magdalena
REDACCIÓN / Betanzos
O pasado mes de setembro
quedou constituida unha nova
asociación veciñal que agrupará
aos residentes na Magdalena,
Avenida da Coruña, Rúa Sancha Rodríguez, Rúa da Condomiña, Rúa Arxentina, Grupo
Martín Ballesteros, Camiño do
Carregal e Avenida Fraga Iribarne.
Medio cento de persoas apoiou
a primeira asemblea deste novo
colectivo que estará presidido
por Yolanda Pascual Izquierdo.
Acompañarana na directiva
Julia Teijeiro na Vicepresidencia,
outubro
20
11
Elena Gil como tesoureira e
Angel Arcay como secretario.
Actuarán como vogais un representante de cada zona.
O seu obxectivo é a defensa
dos principais intereses do
barrio e a creación de cursos
para mellorar a convivencia
entre o vecindario, con especial
atención á poboación infantil e
á terceira idade. Ademais están
a preparar algunhas actuacións
como a recuperación da popular
festa da Magdalena e fomentar
o pasado histórico da zona para
o que non descartan a súa participación na vindeira Feira Franca Medieval.
de honra sen dotación económica.
Ao acto de presentación acudiron o Director Xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio
Rodeiro, a Vicepresidenta da
Deputación, María Faraldo e o
Concelleiro de Xuventude de
Betanzos, Diego Fernández.
O Espazo Xove de Betanzos
ten en marcha o programa Bolsa
Xove de vivenda que ten como
finalidade cruzar as ofertas de
pisos en aluguer coas demandas
dos mozos e mozas.
Na primeira fase convocan a
todos os arrendatarios de Betanzos e da comarca para que
incluan os seus pisos na bolsa
de aluguer. As vantaxes que
ofrece o programa son: seguro
de caución, que asegura as rendas dun ano, seguro multirrisco
e asesoramento xurídico especializado en aluguer. Nunha
segunda fase ofertarán os pisos
aos mozos e mozas interesados.
Poden obter máis información
no teléfono 981774089 (en
horario de tarde) ou por e-mail:
[email protected]
Os betanceiros e
betanceiras nacidos en
1960 celebrarán en
novembro a súa
xuntanza anual
REDACCIÓN / Betanzos
Pasada a barreira do medio
século, que o ano pasado celebraron por todo o alto, os
betanceiros e betanceiras nacidos no ano 1960 están a preparar unha nova xuntanza
para o vindeiro 5 de novembro.
Polo momento aínda non
teñen perfilados todos os detalles do evento pero será, de
novo, un xantar no Edificio de
Usos Múltiples do Matadoiro.
As persoas nacidas, ou residentes en Betanzos, no ano
1960 que desexen participar
no evento poden seguir puntualmente informados dos
avances da organización a
través da páxina de facebook
“Betanceiros do Sesenta” onde
poderán ir coñecendo os detalles da festa e as formas de
apuntarse para poder asistir.
Para buen café
CAFE CAPITOL
Teléfono 981 77 03 57 Plaza del Campo
Galipart, s.l.
FABRICA DE
PARQUETS
CORTIÑAN
BETANZOS
Telf. 981 78 04 03
15319 (A Coruña)
XASTRERIA
CONFECCIONS
Saavedra Meneses, 26-28
Telf. 981 772308 • BETANZOS
outubro
20
11
BETANZOS e a súa comarca
P U B L I C I DA D E
BC 11
12 BC
“
Temos que apertarnos o
cinto, evitar gastos superfluos
e ter un control do gasto que non
houbo nos últimos catro anos.
PRAZA DO CAMPO
“
Estamos a traballar nos
orzamentos de 2012 e agardamos poder contar co documento
antes de final de ano.
BETANZOS e a súa comarca
“
Aínda que non é o mellor
esceario trataremos de
que se asenten empresas no concello que creen postos de traballo.
“
outubro
20
11
Temos que mellorar o
tema dos estacionamentos e analizar actuacións de tráfico harmónico no casco histórico.
Diego Fernández López, Concelleiro de Formación e Emprego, Persoal e Réxime Interior, Tráfico e Seguridade, Xuventude, Deportes, Festas e Economía
“O traballo nestes cen días foi moi intenso en todas as áreas”
ISABEL SOUTO/Betanzos
Diego Fernández López, betanceiro de nacemento e
veciño do Casco Histórico, naceu en 1976. Afiliado do
PSdeG-PSOE dende hai 17 anos, leva a política municipal no sangue, o seu bisavó e a súa nai xa foron concelleiros en Betanzos. Dende as pasadas eleccións municipais forma parte do grupo de goberno nas áreas de
Formación e Emprego, Persoal e Réxime Interior, Tráfico
e Seguridade, Xuventude, Deportes, Festas e Economía
-É un dos membros máis novos do Grupo de Goberno, é a primeira vez que asume un cargo de concelleiro e é o que máis competencias ten designadas. Isto
demostra unha gran confianza do Alcalde cara a vostede…
-Supoño que si, igual que a ten con calquera dos meus
compañeiros, pero que por diferentes cuestións, especialmente en canto a tempo de dedicación, algún tivemos que asumir máis competencias. Agora so espero
non defraudar ao alcalde, aos meus compañeiros e á
cidadanía de Betanzos, asumir estas responsabilidades
e estar á altura desa confianza.
-Cumpridos os cen días de goberno, ¿cales foron as
principais dificultades con que se atopou nas áreas que
xestiona, as cuestións máis complicadas de resolver?
-Realmente o traballo foi moi intenso nestes cen días,
non so nas miñas áreas senón en practicamente todas.
Polo que a min respecta, hai dúas áreas ás que lle tiven
que prestar unha atención especial como foi a de Festas,
por coincidir a nosa chegada coa preparación da Feira
Medieval e as festas de agosto; e, por riba de todo, a
parte económica que, en tempos de crise, é a que máis
tempo require co fin de formular, por unha banda, un
plan de reaxustes que nos permita reducir o gasto e, por
outra, tratar de aboar as facturas pendentes do 2010.
Nestas semanas é o que levou máis tempo porque non
había nada feito. Tivemos que contratar un Interventor,
pois non había, poñer ao día a situación económica,
coñecer canto se debía, despois de encontrarnos moitas
facturas pendentes de pago do ano 2010, deste mesmo
ano, contratos sen consignación económica, facturas
sen contabilizar…. En fin. E despois de todo iso, complementar os trámites administrativos necesarios para
poder ir facendo pagos a través dos recoñecementos
extraxudiciais a provedores que, na súa maior parte son
de Betanzos. Agora toca centrarse nos orzamentos. Polo
demais levarianos moito explicar polo miúdo as xestións
feitas, pero gustariame destacar o tema de Persoal cos
que non faremos, e que é
que tamén mantivemos reu“sagrado” para nós, será
nión cos sindicatos co fin de
eliminar as prestacións
dar os pasos necesarios dessociais.
pois de anos con moitas com-No eido de deportes
plicacións.
hai pendentes asuntos
-Unha das súas competencomo o arranxo da pista
cias é a de Economía e no
do polideportivo, ¿Cómo
seu día xa ofreceron datos
está a situación?
das dificultades económicas
-Xa mantivemos condo Concello. A situación é
versas coa Secretaria
tan grave como sosteñen
Xeral para o Deporte, e
dende que entraron a
agora o alcalde ten pregobernar?
vista unha xuntanza co
-Si, como lle dicía antes, a
secretario estes días. Hai
situación non é boa. Quizais,
un convenio asinado
polos recursos que ten Betanentre o Concello e a
zos non estamos ao nivel de
Xunta que inclúe unha
outros concellos que si que
cláusula de finalización
teñen verdadeiros problemas
das obras a 31 de
de tesourería, pero si temos
decembro de 2011. Esta
que apertarnos o cinto, evitar
data é imposible que se
gastos superfluos, e ter un
cumpra e non por culpa
control do gasto que non
nosa, polo que o que
houbo nos últimos catro
pretendemos é, primeiro,
anos.
que por parte da Secre-Unha das asignaturas
taría se manteña o compendentes é a elaboración
promiso dada a imporde orzamentos, ¿en que
tancia que ten a obra e,
punto se atopa esta cuessegundo, que se licite o
tión? Haberá orzamentos
proxecto e que se fixe
para 2012?
Diego Fernández López / ARUME
unha data para poder
-Nestes momentos estamos
comezar a súa execución.
traballando xa no documento.
Esperamos dispor de orzamentos antes de que finalice o Ademais acabamos de solicitarlle á Deputación unha
ano. Xa lle indicamos aos demais grupos políticos a serie de equipamentos deportivos para que inclúa nalnosa intención de facer un documento o máis consen- gún dos seus plans, como a remodelación do pavillón e
suado posible con achegas de todos. É importante con- piscina e construción dun edificio de conexión anexo
tar cun orzamento municipal que nos permita levar a entre ambas instalacións; a construción dunha pista de
cabo, dentro dos recursos que teñamos, proxectos para skate cuberta; a construción dun novo campo de fútbol 7
a cidadanía despois de que o Concello non tivese orza- de herba artificial; unha pista de pádel e a renovación
das gradas do campo de fútbol do Carregal; a adaptamentos dende 2008.
-A austeridade está a marcar as políticas das admi- ción dun campo de fútbol da zona rural como campo de
nistracións públicas no contexto da crise e xa houbo herba artificial e a renovación de diversos equipamentos
axustes, por exemplo, na programación de festas, ¿ten deportivos como canastras, porterías, aparatos para
previsto outros recortes nas demais áreas da súa com- ximnasio…
-¿Como é a colaboración coas entidades deportivas?
petencia?
-Moi boa. A nosa intención e colaborar na medida no
-Todas as concellerías teñen claro as cousas das que
poidamos prescindir, os gastos superfluos hai que elimi- posible con elas porque están a facer unha gran labor
nalos e os imprescindibles hai que intentar axustalos. O educativa. Nese senso, manteremos sempre abertas as
portas do Concello. Hai varias iniciativas nas que estamos a traballar cos distintos clubs e que se irán coñecendo cando esteán concretadas.
-¿Cales son as prioridades na área de xuventude?
-A prioridade e acercar a OMIX á Xuventude e facer
actividades que realmente soliciten e demanden os
mozos. Como noutros departamentos, nos últimos anos
non existiu esa relación, non houbo unha política xuvenil
nin accións para este colectivo. Hai que reverter esa
situación.
-¿Cales serán as liñas de traballo na área de formación e emprego?
-É outra das patas importantes do Concello nesta
situación de crise. Intentaremos conquerir proxectos formativos para facilitar a inserción laboral, cursos ocupacionais. E, por outra banda, aínda que non é o mellor
esceario, tratar de que se asenten empresas no noso
concello que creen postos de traballo. Niso estamos
agora, e creo que dentro dunhas semanas poderemos
concretar algunha cousa.
-No tocante a persoal, como son as relacións actualmente co persoal municipal?
-Como comentei ao principio mantivéronse varias xuntanzas cos representantes dos traballadores e estamos
abertos a negociar con eles as súas demandas, conscientes ambas partes das dificultades coas que nos atopamos. Pero creo que é necesario que haxa unha relación fluída entre ambas partes que, polo que perciben,
non era así nos últimos anos, con promesas incumpridas, o que xerou situacións que non son as máis propicias para manter una relación de normalidade no traballo.
-No que respecta ao tráfico e á seguridade, cales son
as súas prioridades?
-No tocante a seguridade agás algún problema puntual, non temos problemas de inseguridade. O que si
teño que mostrar é a miña preocupación pola aparición
de actos vandálicos de cando en vez nos que se está a
traballar para tratar de evitalos porque ao final repercuten na imaxe da cidade e no peto de todos os veciños.
En canto ao tráfico, temos que mellorar o tema de estacionamentos e analizar actuacións de tráfico harmónico
no Casco Histórico.
-Por último, que obxectivos lle gustaría ver cumpridos durante o seu mandato?
-Pois ver solucionados ou dar pasos para mellorar
todos estes temas. Non vai ser doado, pero o que si lle
aseguro é que o que non vamos a escatimar é traballo,
horas de dedicación para intentar conseguir obxectivos.
outubro
20
11
BETANZOS e a súa comarca
P U B L I C I DA D E
BC 13
14 BC
PRAZA DO CAMPO
BETANZOS e a súa comarca
outubro
20
11
A Fundación CIEC abre o
prazo de inscrición do
Master de Obra Gráfica
REDACCIÓN / Betanzos
De esq. a dta: Elena Fernández (Elipse), Belén Lomba e María Daviña (Escúa), Secundino Fernández (Aula Nova), Carmen Mahía (Liceo Internacional
Agarimo) e Mariano García, director de “Betanzos e a súa comarca” durante a xuntanza que celebraron no local social de ACEBE CCA
As academias inciden no valor
dun ensino cualificado
ISABEL SOUTO / Betanzos
Son profesionais do ensino, dirixen os seus propios centros e academias, traballan e dan traballo e,
sobre todo, son un pilar moi
importante no apoio educativo dos
escolares, dos universitarios e dos
adultos que buscan a formación
precisa para acceder con maiores
garantías ao mundo laboral.
Elena Fernández, Carmen
Mahía, Secundino Fernández,
María Daviña e Belén Lomba son
os responsables de Elipse, Liceo
Internacional Agarimo, Aula Nova
e Escúa, respectivamente. Catro
centros de ensino asociados a
ACEBE CCA que recentemente
mantiveron unha xuntanza con
directivos da Asociación para
manifestar as súas inquedanzas e
os problemas que afectan ao seu
sector e que se agudizan en épocas de crise como a que atravesamos.
A súa é unha labor cada vez
máis demandada: “servimos de
apoio ás familias que ás veces por
falta de tempo ou por falta de
coñecementos recurren a nós para
que axudemos aos seus fillos e
fillas a aprender a estudar, a completar a súa formación, a preparar
os exames, a aclarar dúbidas...”,
explican.
Pero tamén perciben que a súa
profesión está a sufrir unha certa
devaluación motivada polo forte
intrusismo profesional que existe e
que en época de crise se acentúa:
“a existencia de persoas que, moitas veces sen a formación adecuada, se adican a impartir clases
supón para os profesionais coma
nós certas desvantaxes, pero
tamén, e sobre todo, ten repercusións negativas para os usuarios
destes servizos xa que se ven privados das garantías que ofrece un
centro legalizado”, opinan.
Ensino de calidade e
en boas condicións
Centros como Elipse, Agarimo,
Aula Nova ou Escúa dispoñen de
instalacións sometidas aos controis
de seguridade e accesibilidade
regulamentarios, ofrecen unha formación global con profesionais
especializados en cada unha das
asignaturas que se imparten e cun
coñecemento exhaustivo das materias, abonan os seus correspondentes impostos e dispoñen de
seguros de responsabilidade civil:
“realizamos unha actividade
empresarial e respondemos en
todos os sentidos sobre a actividade que realizamos”, explican.
O acondicionamento e aluguer
dos locais, o pago dos impostos e
da seguridade social dos empregados, a luz, a auga, os seguros,
o material... son gastos que, inevitablemente, repercuten nos prezos: “hai xente que non valora
realmente o que custa ofrecer un
ensino de calidade e en boas condicións”, din.
Ademais, outra cuestión na que
inciden é a vocación de continuidade da academia: “como empresas que somos temos como obxectivo a permanencia fronte a outras
persoas que actúan, en moitos
casos, cun ánimo de temporalidade, como unha saída temporal
para obter recursos económicos”,
comentan.
En época de crise, opinan,
“todos deberiamos loitar coas
mesmas armas, en igualdade de
condicións” e lanzan un chamamento a aqueles profesionais que
buscan o seu xeito de vida no
ensino: “animamos a todas as persoas que queren adicarse ao ensino privado a que o fagan pero
cumprindo coas condicións que
esixe a lei, pagando os seus
impostos e ofrecendo aos alumnos
e alumnas as garantías que merecen para a súa adecuada formación”, din.
Tamén apelan á responsabilidade das familias á hora de escoller
a persoa ou persoas que se van
ocupar do apoio educativo e formativo para os seus fillos e fillas,
xa que do acerto na elección pode
depender, e moito, o seu futuro.
A Fundación CIEC, Centro Internacional de la Estampa Contemporánea inicia en outubro o primeiro dos catro cursos que integran o Master sobre Obra Gráfica
que se impartirá ao longo do ano.
O Máster está organizado en
catro cursos independentes de
dous meses de duración nos que
se impartirán Serigrafía, en outubro e novembro de 2011; Calcografía, en xaneiro a febreiro de
2012; Xilografía, en marzo e
abril; e Litografía, en maio e xuño.
Os cursos serán impartidos na
sede da Fundación por profesores
universitarios e artistas, ambos de
recoñecido prestixio, e están dirixidos a licenciados en Belas Artes,
graduados en Escolas de Arte,
artistas e estudantes dos diferentes
campos da Arte.
Os alumnos poden matricularse
nun ou en varios cursos, ou de
maneira completa para obter o
título privado de Máster da Obra
Gráfica.
Os prezos oscilan entre os 940 e
os 970 euros, dependendo do
curso e o master completo custa
3.040 euros. Os alumnos poden
solicitar unha beca para cursar
estes estudos.
As condicións de matrícula e de
solicitude das becas poden consultarse na sede da fundación, situada na Rúa do Castro, por teléfono
chamando ao 981772964 ou por
e-mail no enderezo: [email protected]
A Anpa “O Carregal”
do IES Francisco Aguiar
convoca a primeira
asemblea do curso
A Asamblea Local de
Cruz Vermella organiza
un curso de formación
en persoas maiores
REDACCIÓN / Betanzos
A Anpa “O Carregal”, integrada por nais e pais de alumnos e alumnas do IES Francisco Aguiar de Betanzos convoca a primeira asamblea do
curso que se celebrará o vindeiro día 13 de outubro no
salón de actos do Instituto, ás
oito da tarde en primeira convocatoria, e ás oito e media en
segunda.
Nesta primeira xuntanza
abordaranse varias cuestións
de interese para as familias e
para o alumnado que está
matriculado neste centro educativo polo que a xunta directiva anima á participación das
nais e pais na reunión.
REDACCIÓN / Betanzos
A Asamblea Local de Cruz Vermella impartirá un curso de formación en persoas maiores, dirixido a auxiliares de axuda a
domicilio, coidadores e coidadoras e á poboación en xeral interesada en adquirir coñecementos
sobre este tema.
O curso desenvolverase entre o
17 de outubro e o 8 de novembro,
terá unha duración de 40 horas e
as clases impartiranse de luns a
venres de 19:00 a 21:30 horas
na sede da Cruz Vermella de
Betanzos.
O prazo para inscribirse remata
o 13 de outubro ou cando as prazas estean cubertas. Poden informarse na oficina de Cruz Vermella ou no teléfono 981771727.
outubro
20
11
FOTOS: ARUME
BETANZOS e a súa comarca
e CHECHÉ
IV xira
aos CANEIROS
de ACEBE CCA
Un ano máis, e van catro, ACEBE
CCA celebrou a súa xa tradicional
xira aos Caneiros na que comerciantes, empresarios e empregados compartiron unha xornada de festa, de
risas, de contos, de cantos, de baile...
Se ben ata agora a xira se realizara
sempre no mes de xuño, este ano tivo
que retrasarse ata o 10 de setembro
xa que a “Diana Cazadora” non estaba dispoñible.
Tralo xantar a bordo da lancha, no
marco incomparable do Mandeo, chegou a sobremesa musical na que o que
máis e o que menos se marcou os seus
pasos de baile e entonou as cancións
máis sonadas deste verán.
Logo dun paseo polo campo, a festa
continuou ata a noite, con cea incluida
tamén na lancha e con máis troula
nunha xornada na que, sobre todo,
reinou a alegría e a complicidade.
PRAZA DO CAMPO
BC 15
16/17 BC
BETANZOS e a súa comarca
outubro
20
11
18 BC
COMARCA
BERGONDO
BETANZOS e a súa comarca
outubro
20
11
COIRÓS
C U RT I S
A Alcaldesa pide á Xunta
unha solución urxente ao
deterioro da Ponte do Pedrido
Coirós súmase á recollida
de tapóns e envases
plásticos para axudar ao
neno Diogo Farinhoto
A Delegada Provincial da Xunta asegurou que a mellora
do viaducto é prioritaria para o goberno autonómico
O Concello de Coirós sumouse á
campaña de recollida de tapóns e
envases plásticos para axudar ao
neno portugués Diogo Farinhoto. O
pequeno naceu sen a man dereita e
unha empresa de reciclado de plástico ofreceuse a sufragar os gastos
dunha prótese microeléctrica. Para
conseguilo debe reunir 36 toneladas
de tapóns e envases de plástico.
Tras conseguir 19 toneladas de
plástico, a empresa financiou unha
primeira prótese que será sustituida
posteriormente pola definitiva polo
que a recollida, á que se sumaron
numerosos galegos e galegas, continúa. O Concello instalou varios puntos para depositar os tapóns e envases. En concreto, no campo de fútbol
de Santiago de Ois, no polideportivo
de Santa María de Ois, na Escola de
Queirís e no centro social municipal.
O Concello encargarse de xestionar
o envío do material cara o seu destino.
REDACCIÓN / Bergondo
A Alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, reuniuse coa Delegada Provincial da Xunta, Belén
Docampo para abordar a situación da Ponte do Pedrido trala
recente caída de cascotes.
A rexedora mostrou a “intranquilidade” veciñal ante esta
situación e reclamou medidas
urxentes para reparar a ponte e
“garantir a seguridade dos veciños, viandantes e usuarios da
vía”, dixo.
A Delegada Provincial da
Xunta, Belén Docampo, asegurou que o proxecto de mellora
da ponte estará listo “de inmediato”, e expresou que se trata
dun asunto “prioritario” para o
Goberno Autonómico.
A Apa “As Mariñas” do CPI
Cruz do Sar cumpre 30 anos
REDACCIÓN / Bergondo
A Apa “As Mariñas”, formada
por pais e nais de alumnos dos CPI
Cruz do Sar e dos cinco Centros
Rurais Agrupados, ven de cumprir
o seu 30 aniversario. Neste curso,
renovouse completamente a xunta
directiva e a súa presidenta, Mª
José Ferreño, agradeceu aos integrantes da mesma o seu esforzo,
en especial a un novo membro que,
“a pesar de ter unha enfermidade
dexenerativa importante quere
axudarnos activamente”, dixo.
Os obxectivos da directiva son
ofrecer servizos de forma estable
para conseguir un ensino de calidade, facilitar o diálogo pais-profesores e potenciar actividades que
favorezan a conciliación laboralescolar.
Este curso potenciarán actividades culturais, charlas e conferencias, dirixidas ao alumnado e
tamén á unidade familiar así como
outro tipo de actividades con monitores titulados, para o que “teremos
que facer un importante esforzo
económico pola nosa parte”, dixo
a Presidenta, e agradeceu o apoio
do Concello neste sentido.
As familias poderán contactar coa
Apa diariamente no local do colexio en horario de 16:00 a 17:00
horas, no teléfono 981794167 ou
654123640. Tamén por e-mail:
[email protected] ou no
buzón de suxestións situado na
entrada principal do colexio.
REDACCIÓN /Coirós
Operarios municipais realizaron arranxos no Colexio de Teixeiro durante o mes de agosto
O Concello conclue as melloras
no colexio de Teixeiro
REDACCIÓN /Curtis
O Concello de Curtis rematou as
obras de mantemento e mellora
que durante o mes de agosto realizou no colexio de Teixeiro. Os traballos consistiron no arranxo de
elementos deteriorados, reparación
de gretas e desconchados de pintura nas aulas, reposición e reparación de persianas e realizouse o
mantemento do servizo de calefac-
ción. En total o Concello gastou uns
3.000 euros aos que hai que sumar
os máis de 2.500 euros destinados
a reparar os danos de actos vandálicos durante o verán.
Ademais, o Concello acometeu
obras de mellora da seguridade
viaria no entorno do centro educativo coa dotación dun novo firme á
estrada de Teixeiro ao Polígono
Industrial e coa construción dunha
senda peonil.
Comezan as obras do
centro de Día de Curtis
REDACCIÓN /Curtis
O pasado 15 de setembro técnicos do Consorcio de Benestar e da
empresa adxudicataria das obras
do Centro de Día de Curtis asinaron as actas de replanteo e inicio
das obras do edificio que albergará
este novo servizo. O centro asistencial edificarase nunha parcela de
3.000 metros cadrados anexa ao
recinto feiral e terá capacidade
para atender a 40 usuarios.
O orzamento destinado pola
administración autonómica é de
743.000 euros que serán aportados pola Consellería de Traballo e
Benestar.
O alcalde, Javier Caínzos, confía
en que as obras comecen o antes
posible e lembra que este proxecto
xa sufriu un retraso considerable.
A gardería estará
terminada a fin de ano
REDACCIÓN /Coirós
O Alcalde de Coirós, Francisco
Quintela, anunciou que as obras da
Gardería Infantil municipal estarán
rematadas, “con toda probabilidade”,
a finais de ano. O novo centro educativo terá capacidade para albergar a
21 alumnos. A inversión da Consellería de Traballo e Benestar neste novo
colexio supera os 200.000 euros.
Quintela agradeceu á titular da Consellería, Beatriz Mato, o seu compromiso nesta nova infraestrutura.
outubro
20
11
BETANZOS e a súa comarca
PADERNE
A Asociación Prímula
celebra un magosto
popular o día 22
COMARCA
BC 19
Portugal será o próximo
destino do programa
“Paderne en Familia”
Unha vintena de familias
participan no Programa
Preescolar na Casa
REDACCIÓN /Paderne
REDACCIÓN /Paderne
REDACCIÓN /Paderne
A Asociación Prímula ten previsto celebrar o día 22 de outubro un
magosto popular a partir das
nove da tarde en Adragonte. O
menú será similar ao de anos
anteriores e consistirá en ración
de callos, castañas, postre, café e
chocolate.
A festa, na que actuará a Charanga DGT, celebrarase baixo
unha carpa que o Concello de
Paderne facilita á Asociación para
a celebración deste evento no que
poderá participar calquera persoa
que o desexe independentemente
do lugar onde viva.
O prezo é de 5 euros para os
socios e de 8 euros para os non
socios. A Asociación anima á participación na festa na que haberá
varias sorpresas.
Paderne reanuda as
sesións de balneoterapia
o 14 de outubro
REDACCIÓN /Paderne
O Concello de Paderne volve a
poñer en marcha a temporada de
balneoterapia con sesións no balneario de Guitiriz para as persoas
maiores de 65 anos e pensionistas
maiores de 60 empadroados no
municipio.
A primeira visita desta nova temporada será o venres 14 de outubro. A saída será dende a Casa
do Concello ás 9:30 horas e o
regreso ás 13:30 horas. As persoas interesadas en asistir deberán
inscribirse antes do día 11 de
outubro nas oficinas municipais.
Unhas vinte familias de Paderne acudiron á presentación do
Programa Preescolar na Casa o
pasado 19 de setembro no Concello. O Alcalde, César Longo,
destacou a alta participación
nesta actividade durante este
curso.
O programa desenvólvese no
municipio dende hai xa varios
anos e “contribue a establecer
vínculos entre as familias que o
integran, potencia o desenvolvemento das comunidades locais e
facilita recursos para a crianza e
educación dos fillos e fillas
menores de tres anos”, tal e
O Alcalde, César Longo, xunto ás familias participantes no programa Preescolar na Casa
como explicou o Alcalde, César
Longo no transcurso da presentación.
Longo salientou que “tendo en
conta os recortes que o programa está a sufrir por parte da
Xunta de Galicia, o Concello vai
levar ao Pleno unha moción de
apoio ao mesmo para que se
inste ao Goberno Autonómico a
manter as axudas que estaba a
proporcionar coa finalidade de
que continúe nos niveis nos que
se estaba a manter”, dixo.
O Concello anuncia
cambios nos horarios do
transporte municipal
A Banda de Gaitas de
San Pantaleón reuniu a
150 persoas no seu 25
aniversario
REDACCIÓN /Paderne
REDACCIÓN /Paderne
A Banda de Gaitas de San Pantaléon celebrou o pasado 10 de
setembro o seu 25 aniversario
nunha festa na que xuntaron de
novo aos participantes que pasaron pola agrupación neste cuarto
de século. En total, unhas 150 persoas participaron na celebración
na que compartiron unha churrascada e tocaron todos xuntos.
Houbo unha presentación de
fotos de repaso da historia da
agrupación e actuou “Alén do
Mar”. Os asistentes levaron de
recordo un Cd coa presentación
fotográfica e un pin conmemorativo. Unha das frases do día e que
todos compartiron foi: “ao mellor
O Programa “Paderne en Familia” prepara unha nova excursión
para o vindeiro día 22 de outubro, esta vez con destino a Portugal. A primeira parada será en
Vilanova de Cerveira, onde visitarán a feira dos sábados. Pola
tarde achegaranse a Valença do
Minho. A saída será ás sete da
mañá e o prezo por persoa é de
25 euros. Os interesados deberán
inscribirse antes do día 19 de
outubro nas oficinas municipais.
O programa estreou a temporada cunha visita a Ferrol e a San
Andrés de Teixido o pasado 18
de setembro á que acudiron
numerosos veciños e veciñas.
Imaxe de grupo dos participantes no aniversario da Banda de Gaitas de San Pantaleón
non podemos presumir de ser os
mellores gaiteiros do mundo pero
si de ser os mellores amigos”.
So tres persoas permanecen
dende as orixes da banda ata a
actualidade e varios dos antigos
integrantes manifestaron a súa
intención de regresar de novo.
Por outro lado, a banda recorda
que está aberta á participación de
todas aquelas persoas que estean
interesadas en formar parte da
mesma sexan ou non do municipio
de Paderne. As clases de gaita e
percusión impártense todos os
sábados pola mañá no local da
Asociación de Veciños de San
Pantaleón.
Actualmente forman parte da
banda nenos e adultos, dende os
sete anos en adiante, sen límite de
idade.
O servizo de transporte municipal que facilita os traslados dende
as parroquias ao centro de saúde
sufriu modificacións no seu horario, tal e como informaron fontes
municipais. Os usuarios que precisan control periódico do Sintrón
deben chamar ao Concello aínda
que este horario se mantén os
luns, mércores e xoves.
A partir do 3 de outubro, as
extraccións de sangue serán os
martes, xoves e venres polo que o
Concello adaptará o transporte a
esta modificación. Os martes realizarase o percorrido polas parroquias de Vigo, Vilamourel, Adragonte e Quintas e os xoves e venres polas parroquias de Velouzás,
Souto e Viñas.
e a súa comarca
BETANZOS
BC
981 77 45 74
[email protected]
[email protected]
www.comerciodebetanzos.com
20 BC
CESURAS
O Concello estudará a
eficacia do servizo de
recollida de plásticos
agrícolas para facelo
permanente
REDACCIÓN / Cesuras
O Concello de Cesuras estudará a eficacia do servizo de recollida de plásticos agrícolas que
iniciou en agosto e setembro e
que repetirá por terceira vez no
mes de novembro. A intención é
tratar de que o municipio dispoña dun servizo permanente de
recollida e posterior traslado e
tratamento de materiais como as
lonas plásticas dos silos ou os
invernadoiros que, polo seu
tamaño, teñen prohibido o seu
depósito nos contedores municipais de residuos domésticos.
No mes de novembro repetirase a recollida, coa colocación
dun depósito situado na masa
común de A Ameixeira, na
parroquia de Dordaño. O Concello resolverá calquera dúbida
sobre este novo servizo no teléfono 981790001 en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Cesuras recupera o
lavadoiro de O Pinche
REDACCIÓN / Cesuras
O Concello de Cesuras está a
piques de rematar as obras de
recuperación do lavadoiro
público de O Pinche, situado
nas proximidades da Casa Consistorial. O cemento da fonte e
do lavadoiro foron sustituidos
por pedra de granito e a súa
cuberta realizada con vigas de
carballo e tellas. Ademais, realizáronse melloras na recollida de
pluviais e nas conducións do
suministro eléctrico en toda a
zona, co soterramento dunha
liña eléctrica, a construción de
beirarrúas entre a igrexa e a
Praza do Pinche, a creación
dunha zona axardinada e a
dotación de mobiliario urbán.
COMARCA
BETANZOS e a súa comarca
OZA DOS RÍOS
ABEGONDO
Máis de 450 persoas
renden homenaxe ao
ex alcalde de Oza
dos Ríos, José Peón
Santiso promoverá
dende o Consorcio
medidas de presión ante
a “desmedida” suba da
factura eléctrica
REDACCIÓN / Oza dos Ríos
O ex alcalde de Oza dos Ríos,
José Peón, recibíu o pasado 17 de
setembro a homenaxe dos seus
veciños e veciñas nunha festa que
congregou no polideportivo municipal a máis de 450 persoas. José
Peón fora alcalde de Oza durante
os últimos 28 anos e na actualidade segue a formar parte da Corporación que preside Pablo Gon-
REDACCIÓN / Abegondo
José Peón recibíu unha calurosa homenaxe á que asistiron máis de 450 persoas
zález Cacheiro.
Ao evento acudiron o ex Conselleiro, Jaime Pita, o Deputado no
Congreso, Antonio Erias, e varios
alcaldes da comarca como o de
Betanzos, Ramón García, o de
Curtis, Javier Caínzos, o de Cesuras, Julián Lucas e a Vicepresidenta da Deputación, María Faraldo.
Ao acto tamén quixeron facer
chegar a súa adhesión e cariño ao
ex alcalde, o senador e ex presidente da Xunta, Manuel Fraga, e
o ex ministro e ex presidente do
Consejo de Estado, José Manuel
Romay Beccaría.
A celebración comezou cunha
calurosa ovación dos asistentes a
José Peón. Unha das súas fillas lle
adicou unhas agarimosas palabras e o seu neto e as súas netas
lle entregaron un agasallo.
O alcalde de Oza, Pablo González, agradeceu a Peón o seu traballo durante todos estes anos, “o
seu bo facer e a súa dignidade
humana e política”, destacou.
Mariñas-Betanzos prepara a
candidatura da comarca a
Reserva Mundial da Biosfera
REDACCIÓN / Comarca
A Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos
iniciou o traballo para presentar
a candidatura da comarca a
Reserva Mundial da Biosfera,
recoñecemento que otorga a
Unesco. Será a primeira candidatura na provincia que se presente a este recoñecemento.
O obxectivo da asociación,
integrada por 16 municipios é o
outubro
20
11
de revitalizar a economía local a
través dun desenvolvemento sostible. “Queremos que a declaración como reserva da biosfera
sexa un revulsivo importante
para o sector económico da
comarca”, dixo o Presidente da
Asociación, José Antonio Santiso.
O traballo comezará coa creación dunha comisión xestora da
candidatura, na que estarán
presentes administracións, públi-
cas, universidades e a propia
cidadanía.
A comarca “xa ten cousas
adiantadas como os espazos
protexidos do norte de Oleiros,
o enconro de Cecebre ou as
marismas de Betanzos”, destacaron integrantes da Asociación, que estiman que o proceso
para poder presentar a candidatura poderá requerir un tempo
aproximado de un ano e medio
ou dous anos.
O Alcalde de Abegondo e Presidente do Consorcio As Mariñas, José Antonio Santiso, mostrou a súa “profunda indignación” polas prácticas “que
rozan a usura” das empresas
suministradoras de enerxía eléctrica e calificou de “roubo” o
aumento que están aplicando:
“non podemos quedar de brazos cruzados, é un insulto aos
cidadáns” afirmou.
Santiso fixo estas declaracións
logo de coñecer os resultados
da auditoría enerxética realizada no municipio abegondés na
que se analizou a situación
actual do alumeado público. Os
resultados reflicten unha “suba
desmedida da facturación para
nada proporcional co lixeiro
inremento do consumo”. A suba
dende o periodo 2007-2008 ao
2011 é do 150% ao que lle
habería que sumar o incremento
dun 60% aplicado aos domicilios particulares.
Santiso proporá aos alcaldes
integrados no Consorcio a
adopción de medidas de presión ás eléctricas no que considera “unha desfachatez á cidadanía”.
O Presidente do Consorcio
considera imprescindible que o
Goberno central lexisle para
que as eléctricas “non acaden a
riqueza a costa do peto dos
cidadáns”, polo que proporá
que desde o Consorcio se inste
ao Parlamento a actuar para
frear esta situación.
Ademais, o Consorcio estudará a posibilidade de constituir
desde os Concellos, entre os que
podería estar A Coruña, unha
empresa comercializadora da
enerxía eléctrica. Esta opción
podería supoñer un aforro mínimo dun 50% do gasto.
Talleres
Campañó
Avda. Fraga Iribarne, 29-31 · BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 11 07
[email protected]
outubro
20
11
BETANZOS e a súa comarca
D E P O RT E S
MÉRITOS
FÚTBOL
O Betanzos C.F. sufre na
súa volta á Terceira
REDACCIÓN / Deportes
Que esta temporada na Terceira ía
ser dura era algo do que se viña
avisando. O alto nivel dos equipos
que a compoñen non se queda só
no nome senón que se reflicte cada
fin de semana no terreo de xogo.
Despois de seis xornadas a clasificación está comandada polo Vilalbés e o Alondras. O Betanzos, con
seis puntos, pecha o mes de setembro no posto catorce con seis equipos por debaixo na táboa. Un mes
que comenzaba cunha valiosa victoria no desprazamento ata Negreira. Dous goles de Xoel, de penalti
ambos serviron para inaugurar as
victorias esta temporada. Así as
cousas, os de Óscar Gilsanz chegaban con gañas ao Municipal García Hermanos de refrendar a senda
de victorias. Non puido ser e o
Betanzos caía por un mínimo 0 a 1
ante a revelación deste inicio, o
Alondras. A cuarta xornada trouxo
unha nova derrota esta vez ante o
Vilalonga por dous goles a cero,
encaixados ambos nos últimos
minutos.
Aínda así o equipo repúxose
BC 21
ante As Pontes e sentenciou cun fermoso e solitario gol de Diego na
primeira metade, que aproveitou un
mal despexe do porteiro para marcar cunha certeira vaselina. De ahí
ata o final, o Betanzos soubo manexar o partido e aguantar a ofensiva
do As Pontes que o intentou ata o
final. Na xornada sexta, no desprazamento ata Ordes, unha nova
derrota, esta vez por dous goles a
cero, impiden encadear dúas victorias seguidas que a bo seguro lle
daría tranquilidade ao equipo. Sen
dúbida a temporada non fixo máis
que comenzar e haberá que ir tentando arañar, semana a semana,
todos os puntos posibles. Sobre
todo na casa, onde é necesario
resaltar a boa afluencia de público
nos partidos disputados ata o de
agora.
O día 9 de outubro o Betanzos
C.F. recibirá na casa ao Rápido de
Bouzas; o día 12 desprazarase
para enfrontarse ao Bergantiños; o
16 será o Estradense o que se desprace ao Municipal García Irmáns;
o 23 virá a Betanzos o Racing de
Ferrol; e o 30 de novo o Betanzos
CF xoga na casa contra o Villalbés.
As categorías
base inician as
competicións
Pouco a pouco van iniciando a competición as categorías inferiores. O Betanzos B,
que milita na Terceira Autonómica, grupo 2, leva xa disputadas tres xornadas e
ocupa postos altos da clasificación con dúas victorias e
unha derrota. Espérase moito
deste equipo, adestrado esta
temporada por Mito, despois
de quedar a pasada temporada a piques do ascenso.
Os que empezan a gran
ritmo son os xuvenís, cun
pleno de victorias e ademais
por goleada: dezaoito goles
a favor en tres partidos e tan
só un en contra dan idea do
potencial deste grupo que xa
apuntaba alto o pasado ano
e a bo seguro esta xeración
de futbolistas volverá a dar
moitas alegrías ao Betanzos
CF.
A excepción dos prebenxamíns, alevín B e infantil A o
resto dos equipos están disputando tamén os seus primeiros partidos nas respectivas competicións.
O Alcalde, Ramón García e a familia de Manuel Villuendas xunto a David Mosquera na entrega da beca
A Fundación Villuendas
entrega a David Mosquera
unha axuda de 2.500 euros
REDACCIÓN / Deportes
O padexeiro brigantino David Mosquera Lendoiro recibíu unha aportación económica de 2.500 euros da
Fundación Villuendas, como axuda
para participar nos próximos mundiais de Maratón C1 Senior de Piragüismo en Singapore.
O benefactor da Fundación, Julio
Villuendas expresou a súa satisfacción
por “poder axudar a que alguén de
Betanzos leve o nome da súa cidade
por todo o mundo”. O Alcalde,
Ramón García, ademais de agradecer
a colaboración da Fundación en
varias iniciativas salientou que o caso
de David “debe ser un exemplo para
outros moitos xoves de Betanzos. é
unha figura do deporte que traballa
durante o día e saca tempo para
poder adestrar, un esforzo que debe
ser recompensado e destacado”, afirmou.
Entre os logros de David Mosquera
está o ter conseguido dous títulos no
descenso do Sella, e un cuarto posto
no campionato europeo. O deportista,
visiblemente emocionado, agradeceu
á Fundación a dotación económica:
“non podo explicar a emoción que
teño”, dixo.
22 BC
D E P O RT E S
BETANZOS e a súa comarca
TENIS
FÚTBOL SALA
El betanceiro Luis
Faraldo, Subcampeón
gallego de Tenis en
categoría mayor de
70 años
Contundente inicio de
temporada do Troula F.S.
REDACCIÓN /Deportes
arrollador y cuando parecía
que todo estaba resuelto con
un 9-5 a su favor, de nuevo
Luis consiguió darle la vuelta al
marcador con un 9-11 que le
otorgó el pase a la final.
La final la disputó frente a
Miguel Xieiro, del Club Montel
Toucet de Vigo y la perdió por
un marcador de 6-2 y 6-3.
Sin duda, el cansancio acumulado en la semifinal y una
pequeña lesión en el codo
impidió a Luis plantar más
cara a su rival.
Por otro lado, cabe destacar
que el pasado 18 de septiembre el Club de Tenis O Salgueiro comenzó su nueva andadura en la primera división del
tenis gallego por equipos.
O pasado sábado 1 de
outubro comenzou a nova
temporada do Troula FS na
que será a súa novena participación na competición da
Liga Autonómica Norte, logo
de que o clube rexeitase a
oferta da Federación Galega
de participar na nova Terceira.
No Pavillón Polideportivo
Municipal de Betanzos citáronse o equipo local e o
recén ascendido CD Riazor
FS.
Ante un numeroso público,
os betanceiros lograron un
contundente marcador final
de 15 a 5 que dá boa conta
do alto grao de acerto ofensivo do Troula.
novas
[ Dúas
fichaxes
[
Luis Faraldo tras quedar subcampeón gallego
en su categoría, mayor de 70 años
• Hostelería
• Industria
• Servicios
• Peluquería
• Estética
• Ropa de agua
• Calzado de seguridad
• Calzado para agua
• Equipos de protección
personal, etc.
Avda. Jesús García Naveira, 8 bajo
15.300 BETANZOS (A CORUÑA)
Telf./Fax 981774689
Quentan tamén motores
as categorías base do Troula FS. Aos xuvenís e infantís, que xa comenzaron os
adestramentos, únense na
primeira semana de outubro os alevíns, benxamíns,
prebenxamíns e iniciación.
Finalmente a competición
en xuvenís comenzará o 15
de outubro na que recibirán na casa a visita do Carballiño. Xunto co Troula FS
participan nesta categoría
o Baralla (Lugo), Ventorrillo
(A Coruña), Vilalba (Lugo),
Lobelle (Santiago), Parrulo
(Ferrol), Coinasa Ourense,
Os Meigallos (Sarria),
Casás (Lugo), Concello de
Guitiriz, Vigo 2015 e Carballiño (Ourense).
E non só comenzan as
ligas senón que tamén
están en marcha diversos
torneos. En categoría prebenxamín, o torneo Lalín
2011 reunirá nesta localidade aos seis equipos prebenxamíns procedentes de
toda Galicia, campións da
pasada temporada nas
súas respectivas ligas. Será
os días 7, 8 e 9 de outubro
e os encontros se disputarán no pavillón Lalín Arena,
un dos máis modernos de
Galicia.
Importante ir sumando puntos desde o principio para o
equipo de Peke, que nesta
temporada contará cunha
plantilla que apenas sufriu
cambios respecto da que contaba na pasada temporada.
Así, tan so hai que contar
dúas novas fichaxes, o porteiro Brian e Alberto. Ámbolos
dous xogadores súmanse a
Fernando, Sabín, Fredy, Lolo,
Santi, Rubén, Loren e Iván.
Unha plantilla que a priori
podería parecer curta pero
na que terán un papel importante os xuvenís Richi, Alfonso ou Seijo, que xa debutaron
na pasada campaña.
[Calendario outubro
[
El pasado mes de septiembre
se disputaron los Campeonatos
Gallegos de Tenis en sus diferentes categorías. En la de
mayores de 70 años, el betanceiro Luis Faraldo, perteneciente al Club de Tenis O Salgueiro, logró el Subcampeonato.
En su primera paticipación en
esta prueba, este betanceiro
fue pasando rondas poco a
poco y, si en e principio su
único objetivo era el de participar, visto los resultados, la
opción de poder lograr algo
importante fue tomando forma.
Así, sin esperarlo, se plantó
en semifinales ante un rival de
nivel como Francisco Santana,
a priori favorito para lograr la
victoria.
Dicho favoritismo se hace
realidad en el primer set,
donde logra un 6-4. Pero Luis
Faraldo no se viene abajo y
logra ganar el segundo por 16.
Con empate a un set, el
encuentro se decide en un
Super tie-break al mejor de
diez tantos.
Santana comenzó otra vez
As categorías base
quentan motores
O equipo betanceiro gañou o primeiro encontro da
competición na casa contra o CD Riazor por 15 a 5
MARCO BASTEIRO /Deportes
outubro
20
11
O Troula F.S. desprazarase
o día 8 de outubro para
enfrontarse a La Crema Bar
Arranca.
O día 15 recibirá en Betanzos a FS Alameda Xarío
O día 22 desprazarase de
novo para xogar contra o
Concello de Arzúa.
Finalmente, para pechar o
mes, o día 29 de outubro o
Troula FS recibirá no seu
feudo a SI Outeiro de Rei.
Betanzos
Información e opinión
e a súa comarca
ó alcance de todos
[email protected]
Pza. Alfonso IX, Nº 10
Telf. 981 77 09 52 - BETANZOS
981 77 45 74
PAPELERÍA - LIBRERÍA
ESTANCO PUENTE NUEVO
GRAN SURTIDO EN
DELANTALES Y
ZAPATILLAS DE CASA
REGALOS - IMPORTACIÓN - ARTÍCULOS DE FIESTA
C/Valdoncel, 91 · Tlf. 981 77 02 01 · BETANZOS
FUNERARIA y VELATORIOS
LA MERCED
SERVICIOS PARTICULARES Y DE CUALQUIER COMPAÑIA
COLEGIO OFICIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS
COLEGIADA Nº: 1-898
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
TITULADOS MERCANTILES Y
EMPRESARIALES
COLEGIADA Nº: 825
C/ Venezuela, 20 bajo
15300 BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 44 79
Si Ud. tiene una póliza, sea de la compañía que sea,
Ud. puede elegir su servicio,y si tiene alguna duda
o necesita de nuestro servicio, llámenos
NUESTRO TELEFONO PERMANENTE ES EL 981 79 20 28
ESTAMOS PERMANENTEMENTE A SU DISPOSICION
VELATORIOS
C/ La Marina, 80 (Paseo del Malecón) - BETANZOS - Telf. 981 771306
outubro
20
11
D E P O RT E S
BETANZOS e a súa comarca
El Santo Domingo afronta
con ilusión la temporada
Sin duda la gran campaña
realizada el año anterior ha
dejado un buen sabor de boca
en el Santo Domingo. Por eso,
afrontan su segundo año consecutivo en categoría nacional con
muchas ganas de hacerlo bien.
Sobre todo, con la ilusión de
poder superar el tercer puesto
logrado la temporada anterior y
poder así aspirar a cotas mayores, es decir, al ascenso.
Para ello, el equipo mantiene
prácticamente el mismo bloque
del año anterior. Tan sólo un
fichaje, el de Rozas, y la incorporación de los juveniles Rodrigo y Diego.
Pero, sin duda, donde hay un
gran cambio es en el banquillo.
La marcha de Jaime (al que hay
que agradecer los servicios
prestados durante muchos años
a este club) hace que Óscar Lata
reforme de nuevo al banquillo
del Santo Domingo. Tras dos
CICLISMO
HÍPICA
BALONCESTO
MARCO BASTEIRO /Deportes
BC 23
años haciéndose cargo de la
cantera de uno de los clubs más
importantes de España, como es
la del Juventud de Badalona, si
n duda, su vuelta es un gran aliciente para el club, que tiene
puestas muchas esperanzas en
él. No sólo para que lleve a
buen puerto a los seniors, sino
también para que la cantera
siga creciendo y dando más
jugadores que puedan llegar al
primer equipo e incluso salir a
otros clubs más importantes.
No nos olvidemos que el trabajo con los niños es fundamental
para poder nutrir más tarde al
equipo senior y si hasta ahora
las cosas se han hecho bien, con
la llegada de Óscar Lata todavía
pueden ir mejor. Su amplio
currículum, su experiencia y sus
conocimientos técnicos lo avalan. Por eso el club espera
mucho de él ya no sólo para
esta temporada, sino a largo
plazo. Eso sí, sin tirar las campanas al vuelo. Paso a paso.
VENTOSA E HIJOS S.A. ·
O Clube BTT
Caimanes Betanzos
celebra o Día da Bici o
vindeiro 9 de outubro
A nena betanceira
Sara Edreira logra
dúas novas medallas
de prata na que está a
ser a súa mellor
temporada
REDACCIÓN /Deportes
REDACCIÓN /Deportes
A nena betanceira Sara
Edreira acaba de conseguir
sendas medallas de prata no
Campionato Galego que se
disputou en Vigo o pasado
mes de setembro.
Sara Edreira logrou a medalla de prata en categoría alevín e en Ponis A. Estes dous
novos trunfos súmanse aos
anteriormente conseguidos
nesta que está a ser a súa
mellor temporada dende que
hai apenas dous anos comezara a competir.
Sara, que ten oito anos,
gañou a medalla de ouro no
Campionato de España por
equipos e a de bronce no
Campionato de España individual.
Leva sen perder os sete últimos trofeos nos que partici-
Sara Edreira
pou. Ademais, segue a liderar
o trofeo Novacaixagalicia na
súa categoría na que o ano
pasado xa fora campiona.
A súa paixón polos cabalos,
que se manifestou desde ben
pequena, e as súas capacidades fan de Sara Edreira unha
promesa neste deporte.
A súa familia que a apoiou
dende o principio está moi
orgullosa da súa traxectoria:
“supón un gran sacrificio
para nós e tamén para ela
pero ten a súa recompensa e
ela é moi feliz”, comentaron
seu pais.
Concesionario Oficial Citroën
Avda. Fraga Iribarne, s/n. · Tel.: 981 77 24 11· Betanzos
Os aficionados ao ciclismo
teñen unha cita o vindeiro día
9 de outubro a partir das once
da mañá na Praza do Campo
de Betanzos. O Clube BTT Caimanes Betanzos organiza de
novo o Día da Bici, un evento
deportivo no que poden participar nenos e adultos sen límite
de idade. So é preciso dispoñer dunha bicicleta en boas
condicións e adoptar as medidas de seguridade pertinentes
como o uso de casco.
A marcha cicloturista, que
percorrerá diferentes rúas de
Betanzos, terá saída e chegada na Praza do Campo. Haberá premios e un servizo de avituallamento no que colaboran
o Concello e varias empresas
locais. O Goberno Local, ademais, apoiará o evento no que
respecta á seguridade coa
colaboración da Policía Local e
de Protección Civil.
SERVICIO ASISTENCIA 24 HORAS
676 97 85 55 - 676 97 85 56
C O L A B O R AC I O N S / O P I N I Ó N
24 BC
Malos tiempos para lo público
[JULIO GONZÁLEZ - FILÓSOFO ASESOR ]
C orren malos tiempos
de los hombres y mujeres
importantes (¡je!) de este
país, parecería que ellos
nos dan todo esto sacándolo de su bolsillo, mientras
nosotros vivimos de la sopa
boba. Hasta donde yo
alcanzo, me consta que ni
Esperanza Aguirre, ni
Rodríguez Zapatero, ni
Rajoy, ni Feijoo, ni Rubalcaba, ni la madre que los
parió a todos… ponen un
céntimo más de lo que les
corresponde para que
podamos disfrutar de estos
servicios. Pero es que lo mismo nos ocurre a
los demás…
Usted, usted, usted y todos ustedes/nosotros
somos los que pagamos esos servicios. Ni la
educación es gratuita, ni la sanidad es una
dádiva, ni la pensión una limosna, ni el
“paro” una muestra de caridad… Somos
todos nosotros, con nuestros impuestos, los
que pagamos por esos servicios. Así que, de
gratuitos, nada de nada.
Bueno, todos, todos, no. A usted que está
leyendo esto con una sonrisilla en los labios a
la par que piensa “¡panda de pringados!”; a
usted que gracias a lo que defrauda se
puede permitir pagar buenos asesores fiscales para poder seguir defraudando; a usted
sí que estos servicios le salen gratis… pero
no deja de ser un gorrón. Y de los de la peor
ralea.
Ya sé que me dirá que no le da la gana de
pagar por unos servicios que son una porquería, que no funcionan como debe ser… Y
también sé que yo le diré que no pueden ser
mejores porque hay usuarios que no pagan
lo que les corresponde… y así estamos.
Pero es que, además, estamos hablando de
servicios, no negocios. Un tren que comunique Galicia con Madrid, no tiene por qué ser
rentable. Es un servicio que el estado debe
proporcionar a los ciudadanos. Un centro de
salud para una población de mil habitantes
no tiene por qué ser rentable. Es un servicio
que el estado debe proporcionar a los ciudadanos. Una escuela en un núcleo rural a la
que sólo acudirán quince niños, no tiene por
qué ser rentable. Es un servicio que el estado
debe proporcionar a los ciudadanos. Son
SERVICIOS, NO NEGOCIOS. Y servicios por
los que estamos pagando. Y, si no lo ven
claro, pregunten a Hacienda cómo distribuye
sus aportaciones.
Si algún sentido tiene “lo público” es el de
servir a hacer real la igualdad de oportunidades de que todo ciudadano debe disfrutar
hasta en el más bananero de los estados
democráticos contemporáneos.
Claro que si a lo que aspiramos es a volver
a la “ley del más fuerte”, a que sólo aquellos
que pueden pagar tengan acceso a la formación, a una sanidad que les facilite la vida, a
una vejez digna…; si lo que queremos es
regresar en lugar de progresar, entonces sí,
acabemos con lo público y aquí paz y después… quién sabe.
Olvidan unos y otros que
lo “público” puede ser de
todo, menos GRATUITO.
No señores. Ni la sanidad,
ni la enseñanza, ni las
pensiones, ni el subsidio
por desempleo, ni nada de
lo que nos “da” el Estado,
es gratuito
para “lo público”.
Ante la necesidad de reducir el déficit de las administraciones públicas, se impone un recorte del gasto, por
supuesto, público.
Y, puestos a recortar, centran las autoridades sus
esfuerzos en adelgazar el
gasto en los denominados
“servicios sociales”, es
decir, aquellos que se ofertan a los ciudadanos con el
fin de proporcionar cobertura a su derecho a la educación, su derecho
al acceso a la sanidad, a minimizar, ya que
no erradicar, las situaciones de desprotección…, es decir ESD (Educación, Sanidad y
Dependencia). DERECHOS, no caprichos ni
lujos. Y derechos, por otra parte, recogidos
en esa Constitución a la que en otras cuestiones tanto veneran, pero que en esta de la
economía convierten en una entelequia, un
desideratum, vamos, en un suspiro del tipo
“¡ai, quen poidera cheghar a eso!”.
No voy a entrar aquí en lo que todos ustedes ya saben: que hay otros ámbitos en los
que recortar que proporcionarían un mayor
ahorro (gastos militares, gastos de representación, ese cochecito oficial, este chófer,
aquella comidita de trabajo, la edición de
este libro carísimo que luego regalamos a las
bibliotecas escolares porque no hay otra
cosa mejor que hacer con él pero que no
tiene ninguna utilidad didáctica...). “¡Demagogia!”, dirán los de siempre. Pero eso es lo
que se dice cuando se carece de otro argumento. A ver cuando aprenden que no todo
argumento demagógico resulta ser falso, ni
todo argumento falso resulta ser demagógico… (no sé dónde habrán estudiado lógica
estos tipos...). Pero no es esto lo que me interesa aquí y ahora.
Lo que me preocupa es la claridad con que
la mayoría de la población ve que, efectivamente, cualquier solución al problema económico pasa por el recorte de gasto en “lo
público”, así como el origen de esa certeza.
¿Por qué nos resulta tan fácil renegar de los
servicios públicos?
Hay una serie de ideas presentes en el imaginario colectivo que facilitan la infravaloración de “lo público”.
Saben unos que “nadie da duros a cuatro
pesetas” y, por tanto, para ellos, aquello que
es gratuito (en apariencia) no reúne nunca el
mismo valor que aquello por lo que se paga.
Dicen otros que no es sostenible el mantenimiento de un sistema público de salud, ni de
un sistema público de enseñanza, ni de una
cobertura pública de protección social; que
eso solamente genera gastos…
Olvidan unos y otros que lo “público”
puede ser de todo, menos GRATUITO. No
señores. Ni la sanidad, ni la enseñanza, ni
las pensiones, ni el subsidio por desempleo,
ni nada de lo que nos “da” el Estado, es gratuito. Sí, ya sé que oyendo hablar a algunos
BETANZOS e a súa comarca
17 de maio, Día das Letras Galegas
A opinión expresada por Juan María García
Otero no seu artigo publicado en Betanzos e a súa
comarca do pasado mes de xullo sobre o anuncio
institucional da Xunta a páxina completa conmemorativo do 17 de maio, Día das Letras Galegas
paréceme desfasada, desenfocada e desproporcionada.
Desfasada porque a polémica sobre os escritores galegos en galego ou en castelán xa está superada desde fai moito tempo. Cada un pode e debe
escribir no idioma que considere máis idóneo
como vehículo expresivo para a súa obra creativa
sen sufrir ningún tipo de censura e recriminación
por facelo na lingua libremente elexida.
Desenfocada porque confunde expresamente (e
deliberadamente?) dous planos nítidamente diferenciados: está clarísimo que o listado do anuncio
refírese aos escritores galegos en galego. Do
mesmo xeito que tampouco sería doado confundir,
aínda que nestes dous casos a cousa iría de música, o Festival de Eurovisión cos Premios Grammy.
Desproporcionada porque quen non obxetamos
o anuncio tamén apreciamos tanto como Juan
María aos escritores galegos en castelán que el
menciona entre os que eu boto en falta a Álvaro
Cunqueiro, a Julio Camba e a José Ángel Valente
aínda que non recibiran tantos premios, igual que
non os recibiu Valle-Inclán, como os escritores profusamente premiados por él citados.
Xulio Rozados García
La mayoría menos reconocida
La longevidad en el ser humano se ha incrementado gracias a los avances de la medicina, sociales, económicos, tecnológicos, etc. Esto repercute
en la necesaria ayuda y apoyo a las personas
mayores. Curiosamente, en la mayoría de los
casos, esta asistencia personal suele provenir de
sus allegados. Pero estos cuidados se ven cada vez
más reducidos debido a los cambios estructurales y
de composición que están experimentando las
familias. Y no hablemos de quien no tiene siquiera
quien le dé una mano.
El tamaño de la familia se redujo y por tanto
merma el cuidado a los más mayores. Los jubilados necesitamos seguridad económica, igualdad
por edad, por sexo, independencia, participación,
asistencia, realización personal, dignidad... En mi
entorno no puedo solicitar una residencia, pues mi
pensión no es suficiente para pagarla.
Me fui a Fisterra, a una que si me alcanzaba
pero no había plaza. También se pensó construir
una gracias a la iniciativa de cuatro familias que
aportábamos gratuitamente los terrenos pero no se
logró el objetivo. La burocracia de la Administración y las absurdas luchas entre políticos lo impidieron.
Si la piedra angular del estado de bienestar es la
provisión para la vejez debería ser esta causa estudio y principal preocupación de nuestros gobernantes. Hay que reconocer la contribución aportada a la sociedad por estas personas la mayoría
quemadas por los sufrimientos de toda una vida. Si
quien nos gobierna no atiende esta necesidad,
nosotros, aunque de edad avanzada, tendremos
que ser más activos políticamente. Tendremos que
coger las riendas de nuestra vejez. Basta ya de
vender nuestra dignidad por una ración de churrasco en la feria anual de la tercera edad.
Luis Maceira Crespo (O Ourovello - Paderne)
outubro
20
11
Xanela ó Mundo
En fechas recientes se ha constituido la Asociación
Cultural sin ánimo de lucro “Taller de Comunicación
Audiovisual Das Mariñas”. Reconocemos que es una
asociación que nace a partir del Festival Internacional de Cine Documental das Mariñas “XANELA Ó
MUNDO” (XOM BETANZOS), reconocemos también que este formato de festival fue una apuesta
personal de Mary Faraldo y su equipo de gobierno,
para convertirlo en un festival distinto a los existentes
y darle una personalidad propia.
Reconocemos que la constitución de la asociación
es un intento de garantizar la supervivencia del festival y prometemos que, contemos o no con el apoyo
del nuevo equipo de gobierno municipal, seguiremos adelante y buscaremos la forma de que haya
una nueva edición del XOM en 2012. Una nueva
edición que contará con los tradicionales documentales de contenido social en su “sección oficial” que
nos permitan conocer otras realidades, y que contará con los, también ya tradicionales, documentales
“caseros” y realizados y protagonizados por betanceiros que cuentan nuestra realidad y nuestras costumbres; muchos de vosotros los habréis visto o
habréis oído hablar de ellos: el Casco Histórico, la
Semana Santa, la Coral, el Club de Piragüismo, la
Rondalla, la procesión de los Remedios… han pasado por el XOM.
Lo que nunca habíamos imaginado es que el
nuevo equipo de gobierno organizase una “Semana
Internacional de Cine de Betanzos” en menos de un
mes (esperamos de corazón que no consideren que
ese era el mayor problema de la ciudad) y para justificarla y promocionarla nos acusase de “oscuros” a
nosotros. Por eso nos hemos decidido a escribir esta
carta.
Han descrito la Semana Internacional de Cine
como un festival de referencia que situaría a Betanzos en el mapa de festivales y supondría una gran
campaña de promoción para la ciudad. ¿Qué es un
festival de cine de referencia? Son aquellos de
renombre y conocidos por todos donde los directores quieren ir a estrenar sus películas y figurar en su
palmarés porque eso supone una repercusión
mediática: periódicos, revistas, radios y televisiones,
críticas… que se convierte de forma inmediata en
publicidad casi gratuita y, posiblemente, luego se
verá recompensada en taquilla. Si alguien les preguntase ¿cuáles son para ti los festivales de referencia en España y en Galicia? Todo el mundo mencionaría Valladolid, Málaga, San Sebastián y en Galicia Ourense e incluso Cans, pero no Betanzos, esa
es la verdad.
La Semana Internacional de Cine de Betanzos no
es un referente, hay que ser realistas. Es una actividad de entretenimiento en la que se proyectan películas y algunos de los actores, directores o productores que participan en ellas vienen a presentarlas.
Como reclamo se utilizan películas de éxito como
“Celda 211” y actores que son caras conocidas de
la televisión: el abogado de “Pratos Combinados”, el
Pertur de “Sin Tetas no hay Paraíso”, el ama de llaves de “La Señora”
¿Será un éxito si en las próximas ediciones logran
que venga el Duque y el Padre Ángel?
Olga Mª Golpe Santos (TACAM)
As cartas dirixidas a esta sección non deben superar as 30
liñas e deben ir acompañadas dos datos persoais do autor e
teléfono de contacto. O periódico non se responsabiliza das
opinións manifestadas nesta sección. A recepción das cartas
non implica a súa publicación. Non se publicarán textos anónimos nin os que incluan contidos irrespetuosos.
outubro
20
11
BETANZOS e a súa comarca
C O L A B O R AC I Ó N S / O P I N I Ó N
Andrés de Touriñao
[XUXO TORRES ]
para o Partido que
óisenos, próxio acollía, os posimo a cumprir os 87
bles votos da emianos, o amigo
gración e dunha
Andrés
Beade,
certa tradición que
Andrés de Tourio apelido daquel
ñao. Un home de
representaba, espeben e loitador, un
cialmente en Tioidealista que tamén
bre.
soubo ser pragmáPor iso non sortico.
prendeu que nas
Pérdese a memoeleccións de 2003
ria a cotío e cómxa non aparecera
pre lembrar para
baixo
aquelas
as novas xeracións,
siglas, e que nas
Xuxo Torres e Andrés Beade nun dos últimos actos públicos deste, en Paderne o 23 de febreiro
para hoxe e para
do 2007 mesmo
de 2007, na conferencia “Memoria da República e da represión franquista na comarca de
mañá.
pedira publicaBetanzos”, impartida por ambos e organizada pola asociación Roxín Roxal.
Andrés foi o
mente
e
nos
maior dos oito fillos
medios de comunide Consuelo Dopico (heroína anónima cando chegou a cación (xunto con Tomás López, fillo doutro histórico alcalocasión) e de Ramón Beade, labrego, dirixente agrarista, de da Frente Popular fusilado no 36) o voto para o candialcalde de Betanzos na República, deputado socialista en dato do BNG.
dúas ocasións (o único deputado na historia de España
O meu primeiro contacto con Andrés fora unha carta
labrego de profesión), na etapa das Constituíntes e na da que lle escribin, e me respostou, ao Centro Betanzos hai
Frente Popular, e morto prematuramente a consecuencia máis de trinta anos. Ao retornar coincidimos na desaparede doenzas que non podía curar no seu acobillo de nove cida Asociación Cultural Betanceira, onde participaba nas
anos de fuxido.
reunións como un máis cando xa era concelleiro de CultuCriouse Andrés naquel clima e esperanza republicana ra. Ao ocuparse das Festas patronais solicitábame colatruncados polo golpe militar fascista. Truncou vidas, espe- boracións para o libro programa, onde el tamén escribía
ranzas e anceios de mellora para unhas clases sociais que arredor de realidades e feitos da emigración aquí descoata daquela foran testemuñas pasivas
ñecidos. Unha publicación que nos
da historia e, por un intre, comezaron
últimos tempos convertiuse nun órgaa sentirse protagonistas. Truncou
no case unipersoal, acaparada por un
tamén a posibilidade para o neno
señor. Con todo, a súa posición polítiAndrés duns estudos que non realizaca oficial e a miña non casaban moito
ría, dedicándose á agricultura e fordurante aquel tempo e durante anos
mándose de xeito autodidacta. Unha
non tivemos moitas ocasións de
formación que os bos autodidactas
encontro.
non abandonan nunca, mentres que
Recurrín a el e axudoume moito (con
coñecemos a moitas persoas con títufotos, documentos e sobre todo a súa
los universitarios que non voltaron a
magnífica memoria) cando o Centro
ler un libro na súa vida.
Betanzos ía cumprir os cen anos de
Andrés foi emigrante por amor,
vida e me puxen a realizar unha histodicía el. Emigrou a América por amor a outra América, a ria urxente da entidade. Publicouse no Anuario Brigantino
súa muller. Aínda que ao tempo, era un exiliado ideolóxi- 2004 e logo o Centro incluíuna a retallos nun libro que
co que non podía aturar a triste e represiva realidade editou polo centenario, sen nomear autoría. A raíz do
social e política da postguerra para unha persoa que se chamado Ano da Memoria e do proxecto da fanada Lei
criara nun ambiente de liberdade. En Bos Aires traballou, da Memoria Histórica participamos xuntos en varios actos
ademais de facer pola vida dos seus, tamén pola liberda- celebrados en Betanzos e comarca: charlas, roteiros,
de. Sempre no seo da colectividade betanceira e galega. homenaxes e conferencias, a maioría deles organizados
No Centro Betanzos e na Federación de Sociedades Gale- pola Asociación Cultural Eira Vella. Viase moi ilusionado
gas, nos que desempeñou tarefas directivas. Mentres aquí con eses recoñecementos tardíos ás vítimas. Mesmo foi del
tiñamos Ditadura, o Centro Betanzos era un facho de a idea, e iniciou os contactos, de publicar en galego o
liberdade para os betanceiros demócratas.
libro do exiliado betanceiro Luis Cortiñas, editado na
A comezos dos anos oitenta Andrés voltou a Betanzos e Arxentina e descoñecido entre nós ata a reedición que
apresentouse nas listas do PSOE ás eleccións de 1983, fixo e presentou Eira Vella este pasado 14 de abril.
cando moitos coidaban que se incorporaría nas do PCG,
Cando a saúde o obrigou a acollerse coa súa muller
onde a súa irmá Chelo fora concelleira nas primeiras elec- nunha residencia de anciáns non deixou de interesarse
cións democráticas. Foi concelleiro moitos anos nas filas pola realidade social e política. Seguía a política local,
do PSOE na época das maiorías absolutas. Ocupouse en estatal e internacional e sumido na enfermidade sentía os
diversas lexislaturas de Cultura, de Festas, de Emigra- problemas da humanidade: “O mundo había que voltar a
ción... Nesta última xestión o seu traballo era recoñecido facelo de novo... e aínda así...”. Interesábase polo noso
e agradecido por moitos emigrantes e retornados.
traballo cultural e as nosas publicacións, especialmente
Falaba unha linguaxe política ben diferente dos seus pola revista A Xanela, na que tiña colaborado algunha
compañeiros: o marxismo como chave interpretativa da vez. Cando xa non puido ler, líalle América. “A ver cando
realidade, Estado republicano federal, dereito á Autode- volvemos a participar xuntos noutro acto”, díxome unha
terminación para as nacións do Estado... Mesmo non tra- das últimas veces que o visitei na residencia de anciáns,
baba a lingua, asegurando en voz alta que o seu socialis- autoenganándose. Sorrimos con tristeza. Os dous (os tres:
mo nada tiña que ver cos seus compañeiros de sigla.
América tamén presente) sabiamos que iso non ocorriría
Quizá se tratase dun aproveitamento mutuo: para el, a nunca máis.
posibilidade de seguir traballando por un colectivo emi“Onde remata a vida nace a inmortal lembranza”.
grante ao que sempre estivera e quería seguir vencellado;
F
Andrés foi emigrante
por amor, dicía el.
Emigrou a América
por amor a outra
América, a súa
muller.
BC 25
Coherencia e dignidade.
A Andrés Beade...
CARMEN L. VILLASOL
[Ex-directora de “Betanzos e a súa comarca” ]
So unhas breves verbas
para rendirlle unha humilde homenaxe a unha
desas persoas que, cando
as atopas nos camiños da
vida, un ten a sensación
de inmensa sorte por telas
coñecido. No meu caso,
este foi un dos tantos privilexios que –como filla
adoptiva de Betanzossentín por ter vivido nesta
vila: compartir con vostede conversas e impresións
da vida e contribuir a través do noso periódico á
difusión das súas verbas.
Exemplo e actitudes, humildade e coherencia: referentes dos que estamos tan
escasos nos tempos que
corren e que non so eran
froito dunha dilatada experiencia e sabiduría senón, no
seu caso, tamén da súa calidade humana.
Sempre disposto a escoitar
á xente con novos proxectos
por Betanzos e Galicia e
facilitar abrir sendas a novas
oportunidades. Non semellaba ter medo por mudar,
modificar e andar camiñando cos tempos. Isto honraba
a súa actitude por ser algo
non propio do cumplir anos
e, ó mesmo tempo, isto facíao sempre próximo á xente
de menor idade e tamén
sempre máis xove.
Discreción e constancia
pola posta en valor dos testemuños da Galicia da quinta provincia. Algo que ten
aínda máis senso nuhna vila
coma Betanzos, que para
algúns confiamos con esperanza non perdera aínda o
tren de poder ser un dos
referentes máis potentes da
Galicia emigrante na nosa
comunidade, dende o símbolo dos indianos betanceiros á súa benquerida Arxentina.
Dignidade tamén por non
facernos esquecer o pasado
da Galicia antes do 1936 e
daqueles, que tras esas
datas apostaron con valentía
por manter viva a ilusión por
tempos mellores.
Sr. Beade, permítame que
sexa unha desas persoas
que queremos quedar co seu
testigo e poder transmitilo
aos nosos fillos…
A miña humilde homenaxe e lembranza…foi toda
unha honra telo coñecido.
ANUNCIOS BREVES
26 BC
■
MOTOR
SE VENDE Todoterreno Mercedes
Benz ML 270 Cdi automático. Color
bronce. Interior de piel, impecable.
60.000 Km. Tlf. 666695576
■
ENSINO
CLASES particulares a domicilio.
Matemáticas, Física y Química, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Tlf.
628563122
DIBUJO y pintura. Adultos y niños.
Dibujo, óleo, acuarela, dibujo técnico, Eso, Bachillerato, FP y Universidad. Tlf. 606044003
CLASES particulares por Licenciada
en Económicas: Primaria, Eso y Esa.
Todas las asignaturas. También clases de Economía y Contabilidad. Tlf.
659506118
LICENCIADA se ofrece para dar
clases particulares a domicilio. Primaria y Secundaria. Tlf. 626639710
CLASES: especialista rama Ciencias
Universidad de Barcelona, Eso,
Bachiller, Universidad. Grupos reducidos. En Bergondo. Tlf. 616398143
- 981791451
■
BUSCAN TRABALLO
LIMPIEZAS
SHEYBEL
Mantenimiento de empresas,
bajos comerciales, obras, oficinas,
cristales, comunidades, garajes.
Presupuesto sin compromiso
(Especializados en siniestros de
incendios) Tlf.: 607790724
CARPINTERO EBANISTA se ofrece
para todo tipo de trabajos. Presupuesto sin compromiso. Tlf.
675618543
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores o niños. Ayudante
de cocina y tareas del hogar. Tlf.
618789097
SE OFRECE jardinero mañoso para
mantenimiento de jardines y fincas,
así como pequeñas reparaciones de
persianas, cisternas, pintura, albañilería, etc. Tlf. 648459930
SE OFRECE chica para limpieza,
cuidado de niños, personas mayores.
Disponibilidad de coche y horario.
Posibilidad interna. Tlf. 636015488
SE OFRECE señora para limpieza y
tareas del hogar. Tlf. 660815420
(Sólo para Betanzos)
BUSCO trabajo como interna. Tareas de limpieza y trabajos del hogar,
cuidado de ancianos. También por
horas. Tlf. 637493281
SEÑORA busca trabajo como
empleada doméstica por horas o
interna. Tlf. 657152066
SE OFRECE chica para labores del
hogar (lunes, martes y miércoles),
camarera, ayudante de cocina, cuidado de niños y personas mayores.
Tlf. 692798308 (con coche)
AUXILIAR de ayuda a domicilio
varón se ofrece para cuidar personas
dependientes, acompañamientos,
aseo a encamados, estancias nocturnas en hospital. Tlf. 670678632
■
OFRECEN TRABALLO
EN BETANZOS se necesita auxiliar
para clínica dental. 2-3 días a la
semana. Enviar curriculum al
Apdo. de correos 138
SE NECESITA señora para máquina
plana de taller textil. Tlf. 981770218
■
VARIOS
SE ALQUILA o vende apartamento
céntrico, buen estado. Amueblado.
Cocina, dormitorio, salón, baño,
terraza cubierta. Precio: 75.000 eur.
negociables. Alquiler: 275 eur. Tlf.
626756054
SE VENDE o alquila restaurante
con cafetería en Avda. Castilla
(Betanzos). Totalmente equipado y
listo para poner en funcionamiento.
Tlf. 677876253
BUSCO para alquilar finca o huerta. Tlf. 696779412
PISO en Coirós, se vende o alquila.
3 habitaciones, baño y comedor.
Calefacción gasoil. Garaje y trastero. Tlf.677876253
■
VENDAS VARIAS
VENDO parada de taxi en
Betanzos. Tlf.: 609813874
VÉNDESE mel a particulares e a
tendas. Véndense núcleos e colmeas
de abellas. Tlf. 625456348 636827819
VENDO plaza de garaje en
C/Rosalía de Castro. Detrás del
Hotel San Roque. Con trastero pegado de 16m2. Precio: 18.000 eur. Tlf.
655626652
SE VENDEN 640 camelias grandes
y medianas. Tlf. 689530167
VENDO bicicleta nueva de caballero. Tlf. 626032000
SE VENDEN cachorros mastín, ideales para cuidar fincas y ganado. 60
euros. Tlf. 686461609
■
ALUGUERES
ALQUILO piso, 3 habitaciones,
cocina, baño, calefacción central.
Avd. Saavedra Meneses. 250 eur..
Tel.: 682740541
ALQUILO apartamentos totalmente
equipados, con tv, calefacción, etc.
de una y dos habitaciones, por días,
semanas, meses. Tlf. 629291440
SE ALQUILAN plazas de garaje en
el paseo de la Galera y en edificio
Todo Deporte. Tlf. 630077562
SE ALQUILAN apartamentos, local
comercial en el casco antiguo y local
comercial en Avda. Jesús García
Naveira. Tlf. 605456504
TRASTERO alquilo. 4m 2 en el
centro de Betanzos, coche hasta el
local. 35 euros. Todo incluido. Tel.:
630019205
ALQUILO apartamento amueblado en Betanzos y casa en Trasanquelos. Tlf. 981772445
SE ALQUILA bajo de 23m2 en La
Condesa. Muy bien situado y
apto para cualquier actividad
comercial. Tlf. 619826551
SE ALQUILA entresuelo de 30m2
acondicionado para oficina.
Buena situación y con ventanales
a la calle. C/Alexandre Bóveda.
Tlf. 981773159
SE ALQUILA CRUZ VERDE pisos de
1, 2 y 3 habitaciones amueblados
y sin amueblar. Y pisos
temporalmente. Bajos y garajes.
Tel.: 616975249 - 981770541
SE ALQUILA plaza de garaje
amplia en la calle Castelao. Precio: 45 euros/mes. Tlf.
981773159
ALQUILO bajo comercial de
130m2 en el centro de Guísamo.
Tlf. 676143319
ALQUILO apartamento céntrico
amueblado. 1 habitación, salón
comedor, cocina, baño, despensa, tendedero, plaza de garaje y
trastero. Tlf. 608403195 981774328
BETANZOS
alquilo piso 3
habitaciones, 2 baños, terraza
grande, calefacción, ascensor,
garaje y trastero. Tel.: 981783322
ALQUILO pequeño apartamento
totalmente amueblado y equipado
con electrodomésticos, cortinas y
un trastero. Tlf. 676143319
ALQUILO piso en el centro de
Guísamo. 3 dormitorios, salón,
cocina, trastero, 1 baño y gran
terraza de 40 m 2 . Tlf.
676143319
ALQUILO bajo comercial totalmente arreglado y pintado, en
Avda. de Castilla, 43, frente al
Claudio. Tlf. 619271908
■ VIVENDAS VENDAS
VENDO casa de pedra e finca
de 18 ferrados en Cesuras. Tlf.
699114166 - 634943756
VENDO vivienda en Alexandre
Bóveda. Cocina amueblada,
salón, 2 dormitorios, 3 armarios
empotrados, baño, plaza de
garaje con trastero. Calefacción
gas. Tlf. 650373729
VENDO piso nuevo, céntrico.
Calle Pintor Seijo Rubio nº 4-6, 3
dormitorios, salón, dos baños,
cocina equipada, garaje y trastero (con o sin muebles) Tlf.
635300372
VENDO piso de 104 m 2 útiles
en Saavedra Meneses 63-2º. 3
dormitorios, 2 baños completos,
cocina-salón, garaje, trastero,
ascensor. Tlf. 609155532
VENDO piso de 90 m 2 en
Betanzos. 3 dormitorios, cocina,
salón, 2 baños, garaje. Tlf.
646069221
BETANZOS e a súa comarca
■ ASESORIA VALIÑO
(981.79.25.60)
Oza dos rios.- Pisos de nueva construccion de 2
habitaciones. Con ascensor, calefacción, plaza de
garaje y trastero. Financiacion 100% . Desde 63.000
euros.
BETANZOS.- Se alquila apartamento de una
habitación, cocina-americana y baño. Muy poco uso.
Amueblado. Muy luminoso. Céntrico. Zona muy
tranquila. 280 euros.
BETANZOS.- Se vende apartamento muy céntrico.
Muy poco uso. Amueblado. Dos dormitorios. 75.000
euros.
BETANZOS.- Saavedra Meneses. Se vende piso.
Salón, sala de estar, cocina, tres habitaciones, baño y
aseo. Con plaza de garaje y trastero. 114.000 euros.
BETANZOS.- Rosalía de Castro. Se vende piso con
ascensor, plaza de garaje y trastero. Dos
habitaciones, salón, cocina, dos baños y terraza.
129.000 euros.
BETANZOS.- Se vende apartamento en calle Prof.
Jose Antonio Miguez (encima de Todo Deporte).
Cocina americana, dormitorio y baño. Garaje y
trastero. 100.000 euros.
BETANZOS_ROIBEIRA.- Venta de finca para
construcción de vivienda unifamiliar. 1.800 m2.
51.000 euros.
BETANZOS-A GRAÑA.- Venta de finca de 750 m2
con proyecto y licencia. 70.000 euros
ABEGONDO.- Venta de vivienda unifamiliar de 280
m2, en parcela de 3.000m2. 276.000 euros.
ABEGONDO-LIMIÑON.- Se vende casa con
parcela de 2.300 de finca. 220.000 m2 euros.
COIROS.- Próxima construcción de vivienda
unifamiliar de planta baja de 168 m2. Finca de 800
m2. 213.360 euros.
OZA DOS RIOS.- Venta de vivienda unifamiliar de
planta baja, con salón, cocina, cinco habitaciones y
tres baños. Prácticamente nueva. 6.000 m2 finca.
218.000 euros.
OZA DOS RIOS.- Se vende vivienda unifamiliar de
220 m2, con parcela de 800 m2. 160.000 euros.
OZA DOS RIOS.- Se vende casa de piedra con
parcela de 1.300 m2. 36.000 euros.
OZA DOS RIOS-FORNELOS.- Se vende casa
grande de piedra, con parcela de 3.000 m2. 55.000
euros.
OZA DOS RIOS.- Se vende casa de 152 m2 útiles.
Cocina, salón, tres habitaciones, tres baños, y garaje
para dos coches. Finca de 820 m2. Muy buena
situación. 240.000 euros.
OZA DOS RIOS-RODEIRO.- Se vende casa de
piedra. 60.000 euros
OZA DOS RIOS-PARADA.- Muy buena situación.
Venta de vivienda unifamiliar de 300 m2. 210.000
euros.
OZA DOS RIOS- Céntrica. Reforma reciente. Tres
dormitorios, baño y cocina americana. 150.000
euros.
OZA DOS RIOS.- Venta de vivienda unifamiliar con
tres dormitorios, salón y cocina. Bajo diáfano.
200.000 euros.
■ INMOBILIARIA MOAR
981770025
Betanzos bonito y moderno piso seminuevo en
zona residencial bien equipado de 93 m2 construidos
con 2 dormitorios, 2 baños, cocina con tendedero,
salón comedor , plaza de garaje y trastero. Piso alto,
145.000 eur. ref. 1369.
Betanzos a estrenar precioso atico totalmente
exterior con vistas al mandeo, 106m2 utiles, con 4
dormitorios, 2 baños, cocina a elegir, salon comedor,
terrazas con acceso desde salon y habitaciones, plaza
de garaje y trastero, buena construccion en zona residencial 250.000 eur. S/r
Betanzos, duplex-atico seminuevo de 140 m2 utiles bien situado con 4 amplios dormitorios, 3 baños,
cocina, salon comedor , terrazas con extraordinarias
vistas. 2 plazas de garaje, 260.000,00 eur. ref.
1563.
Locales comerciales para alquilar y vender en
diferentes zonas de betanzos
Casco antiguo apartamento a estrenar de 1 dormitorio con ascensor, armarios empotrados, cocina
totalmente equipada carpintería lacada.excelentes
calidades de construccion ref.21-1, 126.000 eur.
Betanzos. Ático a estrenar. De 92m2, con 2
terrazas. Buenas vistas. 3 dormitorios, 2 baños, salon
comedor, a. Empotrados. Calefacción. Cocina equipada. Amplia plaza de garaje y trastero. 183.000 eur.
Ref. 869
Betanzos a 3 km. Del centro en construccion, casa
de planta baja de 150 m2 cocina equipada, salón
comedor, 3 dormitorios, 2 baños, garaje, halogenos,
acabados 1ª, placas solares. Parcela de 800 m2.
215.000 eur. ref. 1535
Casco antiguo obra nueva, piso dúplex a estrenar de 3 dormitorios 2 cuartos de baño y aseo. Excelentes calidades con jardín interior. Ref. 25-a1
Venta casa a 3 km del centro de betanzos de 2
plantas con 146,25 m2 parcela cerrada de 753 m2,
4 dormitorios, 2 baños 1 aseo, cocina, salon, comedor, la primera planta esta sin terminar pero vale para
entrar a vivir. Lugar tranquilo y muy soleado, bien
comunicado 175.000 eur. ref. 1336 precio negociable.
Bergondo casa seminueva de 3 plantas con 5
dormitorios 3 cuartos de baño 2 aseos, 270m2 utiles
y parcela cerrada de 900m2. Muy bien situada, excelentes conexiones. 320.000 eur. ref. 1133
Betanzos se vende molino rehabilitado con
6000m2 de parcela 300m2 de vivienda. Ref. 1070
Casco antiguo local comercial en venta de 60 m2
en obra nueva, ideal para despacho. 102.000 eur.
ref. 21-bajo 1.
Betanzos piso en construccion de 96m2 3 dormitorios y 2 cuartos de baño. Ascensor, garaje, trastero,
aspiración centralizada. Excelentes acabados. Totalmente exterior 120.000 eur. ref. 7-141.
Casa para entrar a vivir en montesalgueiro 300
m2 de vivienda y 900 m2 de parcela 3 dormitorios y
3 cuartos de baño, segunda cocina y sala para celebraciones en planta baja, buen garaje techado
216.000 eur. ref. 1468.
Betanzos piso a estrenar de 94 m2 utiles 3 dormitorios, 2 baños, cocina a elegir , salon comedor, plaza
garaje y trastero. Zona residencial, totalmente exterior. 175.000 eur. ref. 1548.
Guisamo casa adosada de 200m2 distribuidos
en 2 plantas y bajo cubierta con 4 dormitorios, 2
baños 1 aseo, excelentes acabados con una parcela
de 200m2, en centro urbano con todos los servicios y
a pocos metros salida autovia. 320.000 eur. ref.
1339
Betanzos a 3 km del centro venta finca urbana de
800 m2 cerrada con luz, agua, y telefono.
72.000,00 eur. s/ref.
Coirós casa de 2 plantas de 226m2 en parcela
de 655 m2.con horreo pais, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salon comedor garaje, vale para entrar a
vivir. 162.273eur. Ref.1551.
Oza dos Rios bonito lugar, casa de 2 plantas
con una finca de 5.000m2 aprox. Con 4 habitaciones, 2 baños, cocina, salon comedor, calefaccion de
gasoil, garaje techado y varias instalaciones para animales anexas. Vale para entrar a vivir. 156.265eur.
ref.1345.
Betanzos obra nueva piso de 3 dormitorios y 2
baños cocina independiente totalmente equipada con
persianas electricas calefaccion gas natural buenas
calidades 120.000 eur. ref. 29-21.
■ FINCAS HÉRCULES
981 776477
Betanzos. Venta de pisos de 2, 3 y 4 dormitorios
en Zona Bellavista. Entrega inmediata.
Betanzos. Alquiler o venta de locales comerciales
en Zona Cruz Verde y Magdalena.
Betanzos. Alquiler o venta de plazas de garaje en
Zona Cruz Verde y Magdalena.
Betanzos. Venta o alquiler de local comercial
zona Cascas, 100 m2. 72.000 eur.
Betanzos. Venta local comercial en zona de colegios, 180 m2. 180.000 eur.
Betanzos. Venta o alquiler de local comercial en
Carretera de Castilla, acondicionado, 43 m2.
Betanzos. Venta de locales comerciales en La
Galera.
Betanzos. Venta piso en Cruz Verde, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, despensa, salón, garaje y trastero. 115.000 m2.
Betanzos. Venta piso zona Rosalía de Castro.
Cocina, salón, 3 dormitorios con armarios empotrados, 2 baños, terraza y 2 plazas de garaje. 100 m2
útiles, exterior y en muy buen estado. 180.000 eur.
Betanzos. Venta Ático en Carregal a estrenar.
Cocina amueblada con electrodomésticos, salón, 2
dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. 67 m2 útiles.
Piso 4º con ascensor. 125.000 eur.
Betanzos. Venta piso Alexandre Bóveda. Cocina
americana, tendedero, 2 dormitorios, 1 baño, garaje,
trastero, con ascensor y amueblado. Con muebles y
recién pintado. 108.000 eur. negociables.
Betanzos. Venta de piso a reformar, 3º con ascensor. 3 dormitorios, cocina, salón y baño. Todo exterior.
55.000 eur.
Betanzos. Venta piso a estrenar en casco antiguo
88 m2, cocina-americana, 2 dormitorios, vestidor, 1
baño, ascensor. 100.000 eur.
Betanzos. Venta atico a estrenar en casco antiguo
84 m2, cocina-americana, 1 dormitorio, 1 baño y
ascensor. 110.000 eur.
Betanzos, Venta casa restaurada en casco antiguo. Precio interesante.
Lesa-Coirós. Casa para restaurar con 16.000 M2
de finca.
Abegondo- Cerneda. Venta casa para restaurar
con 13.000 m2 de finca. 90.000 eur.
Miño. Venta apartamento a pie de playa. Cocina
americana, 2 dormitorios y 1 baño.
Miño. Venta apartamento a pie de playa. Cocina
americana, 2 dormitorios, 1 baño, ascensor, trastero y
garaje. 90.000 eur.
Betanzos. Alquiler piso en La Condesa, amueblado, 2 dormitorios, 1 baño y cocina americana, exterior, 320 eur. comunidad incluida.
■ O TRATO (981774066)
Pisos:
Betanzos.- Piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón y
cocina. Garaje y trastero. Altura 1º. Con ascensor. 85 m2
útiles.(Ref. 00250).
Betanzos.- Apartamento céntrico de 58 m2 útiles:
cocina, 2 dormitorios, baño y salita, con trastero. Altura
1º. (Ref. 00261).
Betanzos.- Pisos nuevos de 2 dormitorios, cocina
americana y baño Casco Histórico, con ascensor, desde
76 m2 const. (Refs. 00222...). Desde 100.000 eur.
Betanzos.- Piso para reformar en Rúa Traviesa 110
m2. (Ref. 00272).
Casas y chalets:
Sta. Cruz de Mondoi.- Chalet nuevo de 4 dormitorios, 3 baños, cocina, salón, garaje. Semisótano, plantas
baja y alta, Total 333 m2. Parcela 619 m2. (Ref. 00247).
Guísamo (Sampaio).- Chalet con semisótano, plan-
outubro
20
11
ta baja y espacio bajo cubierta, de 88 m2 por planta, con
finca cerrada de 5.000 m2. (Ref. 00287).
Betanzos.- Infesta.- Chalet pareado compuesto de
bajo, plantas primera y segunda, con parcela cerrada de
575 m2, con piscina. Amueblado. Total superficie útil
208,88 m2. (Ref. 00283).
Betanzos.- Casa para restaurar en Venela do Campo
(calexa). Bajo + tres plantas. (Ref. 00123). 75.000 eur.
Betanzos.- (Limiñon).- Casa de dos plantas de
102 m2 por planta. Parcela cerrada de 1.900 m2.- (Ref.
00255).
Betanzos.- (Castro).- Chalet de dos plantas, de
170 m2 por planta y terreno de 5.800 m2. Toda la finca
cerrada. Zona alta y vistas inigualables. (Ref. 00265).
Betanzos.- A Condomiña: Casa de planta baja y
alta, de 42 m2 por planta (para restaurar), y edificación
de dos plantas, de 39 m2 por planta, con huerta de 209
m2 75.000 eur. (Ref. 00126).
Betanzos.- Casa en Rúa do Pozo, de bajo y 2
plantas. Para restaurar. (Ref. 00235).Locales comerciales, garajes y otros:
Betanzos.- (Paseo da Galera).- Locales comerciales de 60, 120, 153 y 135 m2, respectivamente. (Ref.
00266).- Plazas de garaje. Últimas. (Ref. 0220).
Betanzos.- Rúa San Francisco.- Edificación destintada garaje o almacén de 130 m2, con frente también a
Rúa Quiroga.- Solar edificable: sótano, bajo, dos alturas y
bajo cubierta. (Ref. 00280).
Terrenos:
Betanzos.- (Tiobre).- Finca edificable de 517 m2.
Urbana.- Alcantarillado, electricidad y traída.- (Ref.
00178).Alquileres:
Betanzos.- Casco Histórico. Locales comerciales de
130 m2, 45 m2 y 15 m2. (Refs. 00269, 00198).Betanzos.- Local comercial de 135 m2 en Zona Cruz
Verde. (Ref. 00270).
Betanzos.- Local comercial en Rúa Bartolomé Cossío
(As Cascas), 46 m2 (Ref.00288).
Betanzos.- Construcción tipo fin de semana con terreno de 200 m2. (Ref. 00289).
■ FONTELA 2000
(981773710 · 981774900)
BETANZOS PISOS Y CASAS:
Se vende chalet adosado en Montellos, 220m2 útiles,
600m2 terreno; consta de sótano, plantas baja y alta,
jardín y piscina. Cinco años de uso.-981-77.37.10.Se vende casa seminueva, en Montello-Piadela,
246m3 en 2 plantas, sobre un terreno de 1.640m2.-A
escasos minutos de Betanzos y de autovía.981.77.37.10.Se vende apartamento de 78m2, amueblado,
exterior.- céntrico.- Plaza de garaje.- Buen estado.- 98177.37.10.Se venden apartamentos de un dormitorio, en diversas
zonas del pueblo, con o sin garaje y trastero.- buen
precio.- 981-77.37.10.Se venden casas en Brabio-Betanzos, para rehabilitar.-A
2km. de Betanzos.- 981-77.37.10.Se vende piso 4º de 140m2, zona centro.- Plaza de
garaje amplia.- En parte superior, 70m2 de superficie
destinada a despacho, con armarios empotrados.Luminoso y exterior.- 981-77.37.10.Se vende piso 1º de 127m2, con ascensor, garaje y
trastero.- Zona Comercial.- 981.77.37.10.Se vende bajo de 48m2, con buen frente, en luces a
su espalda.- A pocos metros del centro.- Buen precio.981-77.37.10.
Se vende casa seminueva, en Montello-Piadela,
246m3 en 2 plantas, sobre un terreno de 1.640m2.-A
escasos minutos de Betanzos y de autovía.981.77.37.10.Se vende bajo de 145m2, en zona centro.- BUEN
PRECIO.- 981-77.37.10.
CASAS , CHALETS Y PISOS EN AFUERAS
Cesuras-Santaia. Fin de semana de madera, cocinasalón, baño completo y habitación. 40.000 eur. Tel;
626073469 .Abegondo-Meangos. Casa de 140 m2 con 3
habitaciones, baño, cocina, porche. Finca de 2.400 m2
150.000 eur. Tel:626073469
Coirós-Ois. Casa de 157 m2 con 2 pisos. Bajo:
cocina-salón, baño, habitación. 1ºplanta: cocina, salón,
3 habitaciones y baño. Terreno de 397m2. 170.000
eur. Tel: 626073469
Miño-El Tres. Chalet situado a 6 km de la playa de
Miño. 2 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada..
Finca de 1.126 m2 190.000 m2 Tel: 626073469
Paderne-Areas.- Casa de 136 m2 con 4
habitaciones, 2 baños, 2 salones, galería, cocina con
bilbaína. Finca de 1.300 m2. 200.000 eur. Tel:
626073469
Oza dos Ríos-Cines. Chalet de 163 m2 con 5
habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón y
porche. Finca de 6000 m2. 240.000 eur.
Tel:
626073469
Guísamo. Chalet en urbanización de 400 m2. Finca
de 1000 m2. 4 habitaciones, 4 baños. 390.000 eur.
Tel: 626073469
Miño. Apartamento de 55 m2. Salón, cocina, baño,
habitación, terraza, garaje y trastero. 85.000 eur. Tel:
626073469
Teixeiro.- Piso de 75 m2, con 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada (con bilbaina). Suelos de madera y
parquet. Ascensor. 66.000 eur. Tel:626073469
Guísamo. Finca de 2.779 m2 edificable en 1.000
m2. 150.000 eur. Tel: 626073469.
Información e
prezos válidos
agás erro tipográfico
outubro
20
11
E S P E C I A L I S TA S
BETANZOS e a súa comarca
...más sobre tu piel
María Luisa Pérez
Óptica Parafarmacia Selgas
Continuando los consejos del mes
pasado, cabe recordar que la piel
requiere toda nuestra atención, no sólo
por razones estéticas. Ella y sus estructuras asociadas (pelo y cabello, uñas y
glándulas sudoríparas y sebáceas) tienen una serie de funciones fisiológicas
importantístimas. Constituyen la cubierta
que envuelve y protege el cuerpo del
exterior.
Además, ayudan a mantener la temperatura corporal, a eliminar algunassustanias de desecho, a sintetizar la vitamina
D fundamental para que el calcio ingerido llegue a los huesos; y reciben algunos
estímulos exteriores (calor, frío, dolor,
presión...). Asimismo, cualquier desequilibrio que se produza en nuestro organismo se manifiesta también en la piel.
Cuidados internos
Por ello, además de los cuidados externos, es también importante conocer los
nutrientes y sustancias naturales que inciden positivamente en su buen funcionamiento:
-las vitaminas (A, C, E, grupo B y D),
los carotenos y los minerales (Hierro,
Zinc, Silicio, Magnesio, Manganeso o
Selenio) son esenciales para la conservación y el mantenimiento de la piel.
-Los aminoácidos resultan fundamentales para la renovación de la piel. La
zanahoria, el brócoli, la avena, las uvas,
la soja y la sandía, son algunos de los
alimentos que contribuyen a mantenerla
flexible y saludable.
-La naturaleza ofrece una serie de principios activos (flavonoides como el resveratrol, taninos, fenoles simples, antocianósidos...) que son muy útiles, tanto en
uso interno como externo, para combatir
el envejecimiento prematuro por sus
excelentes propiedades antioxidantes.
-La bardana, la manzanilla, el hamamelis, la milenrama y el pensamiento,
son algunas de las plantas empleadas
para el cuidado de la piel por sus propiedades antisépticas, antiinflamatorias,
astringentes, emolientes y cicatrizantes.
Además, tras terminar el verano nos
damos cuenta de que determinados
hábitos poco saludables no hacen ningún
bien a nuestra epidermis, por ejemplo:
-la exposición solar sin protección, o
muchas horas de sol aún con protección.
-la permanencia durante mucho tiempo
en locales o automóviles con aire acondicionado...
Todo hace que nuestra piel pierda
agua, por ello las cremas más adecuadas para esta época son las que nos ayudan a retener el agua de la piel, o las
que nos rehidratan la piel, es decir, la
base de la crema será acuosa, no grasa,
independientemente del tipo de piel que
tengamos. Es también importante nutrir
nuestra piel con cremas de noche, puesto
que es por la noche cuando la piel se
reeestructura más fácilmente.
Tras el verano, debido al sol y al agua
del mar, las pieles atópicas y las pieles
con tendencia acnéica mejoran, pero
esta mejoría no suele durar mucho tiempo, y vuelven a aparecer brotes. Lo ideal
para que éstos sean lo más suaves posible, es seguir utilizando cremas adecuadas aún a pesar de la mejoría.
Para cada tipo de piel (mixta, normal,
grasa, seca, muy seca, con tendencia
acneica, sensible, irritable, enrojecida...)
debemos usar productos adecuados,
para evitar que las manifestaciones no
deseadas se hagan más visibles.
El primer paso ha de ser siempre la
higiene, pues si no limpiamos la piel, los
poros pueden taponarse y producir problemas, este paso es doblemente importante en las pieles con acné; en éstas la
limpieza es incluso más importante que
las cremas hidratantes.
Existen pieles intolerantes, hiperreactivas, muy sensibles, en este caso, la limpieza debe ser con productos especiales
y aguas micelares. En todos los casos se
puede hacer una exfoliación o peeling de
una a tres veces por semana. Posteriormente aplicaremos una crema hidratante
adecuada al tipo de piel y a nuestra
edad. Si la piel está muy apagada, con
aspecto mate o fragilizada por la contaminación, el estrés, los cosméticos mal
adaptados... podemos aplicar antes de
la crema algún serum, muchos de ellos
llevan vitamina C y lo que consiguen es
iluminar, unificar, tapar ligeras arrugas y
hacer un efecto lifting. Estos serum son
también adecuados cuando tras la hidratación nos vamos a maquillar, pues así
durará más y será más bonito, pero de
maquillajes ya hablaremos en otra ocasión...
Por cierto, no nos olvidemos de los
pies, ahora los tenemos bien, pues en
verano los hemos “mimado” para lucirlos, pero hay que seguir haciéndolo para
tenerlos muy sanos.
Las manos y los labios con el frío que
nos espera tienden a agrietarse, si empezamos ya con cremas de manos y sticks
labiales, estarán protegidos y será más
difícil que sufran las agresiones.
BC 27
E S P E C I A L I S TA S
28 BC
Consulta Médica
BETANZOS e a súa comarca
SAÚDE
Dra. Omaira Tuirán Ruiz
Enfer medades de la piel
Der matología Cosmética
Dr. Antonio Asensi Pernas· Centro de Saúde de Betanzos
Depilación Médica
C/Valdoncel, 32-2º · BETANZOS
Tlfs.: 981 77 49 80 · 608 38 36 67 (PREVIA CITA)
CENTRO DE
FISIOTERAPIA - SPA
Policlínica Betanzos Salud
Pablo Fernández Barros
Coleg. nº 746
Compañías de seguros y privados
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Dr. Francisco Vázquez
de la Iglesia
DERMATOLOGÍA
Dr. Oscar Mosquera Paz
GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA
Hidroterapia
Recuperación Funcional
Afecciones Espalda
Traumas Deportivos
Acupuntura
Osteopatía
Tratamiento a Domicilio
Servicio de Traumatología
Rúa Travesa, 24-1º · Betanzos
Tlf. 981 775 246
670 739 855
Dra. Liliana Vázquez Bol
C/Doctor Fariña · Bajo
Tlf.: 981 77 05 00
BETANZOS (A Coruña)
Señales de alarma de un ataque cerebral
El mejor tratamiento es la prevención
Un ataque cerebral (llamado clínicamente accidente cerebrovascular-ACV-) ocurre cuando la circulación de la sangre al cerebro falla causando la muerte de un área del cerebro al no poder recibir el oxígeno y nutrientes que necesita para funcionar.
Cada 6 minutos se produce
un ataque cerebral en nuestro
país y cada 15 minutos una
muerte como consecuencia de
esta patología.
Es la segunda causa de
muerte en España y la primera
en la mujer, además de ser la
causa más importante de discapacidad a largo plazo en el
adulto.
Es una emergencia médica
que precisa atención hospitalaria inmediata para prevenir
las complicaciones y evitar las
recurrencias.
Clases de ataques
cerebrales
Hay dos clases de ataques
cerebrales:
· Odontología general
· Laboratorio propio
Atendemos segurados
de
SERVICIOS DE ORTODONCIA.
IMPLANTOLOGÍA ATENDIDO POR EL
Dr. MANUEL PEÑAMARÍA MALLÓN.
Colegiado nº 1067
HORARIO VERANO DE JUNIO A SEPTIEMBRE
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES CERRADO POR LA TARDE
Consistorio, 16 - 1º (enfrente ó Concello)
Tlf.: 981 79 70 28 - PADERNE
CLÍNICA DENTAL
PARDELLAS
- coa confianza de sempre Todas as especialidades ó seu alcance.
Laboratorio propio: arreglamos a rotura da súa prótesis
nunha hora.
Financiación inmediata ata nun ano sin intereses.
Grandes descontos para maiores de 65 anos,
anpabrigantium e carnet xoven.
Pida a súa cita no
outubro
20
11
981 77 13 26 ou en
www.clinicapardellas.com
Rúa Pérez salas nº 3 baixo dereita, Betanzos.
1) isquémico, que es causado por un coágulo que bloquea u obstruye un vaso sanguíneo en el cerebro.
Aproximadamente el 80% de
todos los ACV son isquémicos.
2) hemorrágico (también
conocido popularmente como
derrame cerebral) que es causado por la ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el
cerebro. Aproximadamente el
20% de todos los ACV son
hemorrágicos.
Señales
de alarma
Las señales de alarma de un
ataque cerebral son claras:
tiene una presentación brusca
y pueden corresponder a
alguno de los siguientes síntomas:
·Severo dolor de cabeza de
inicio súbito sin causa conocida
·Dificultad para ver.
·Dificultad para hablar.
·Debilidad en un lado del
cuerpo.
·Mareo, perdida del equilibrio o de la coordinación.
·Dificultad para caminar.
Algunas veces los síntomas
de un ataque cerebral duran
solamente unos minutos y
luego desaparecen. Esto
podría ser un ataque isquémico transitorio (TIA, por sus
siglas en inglés). Es también
una emergencia médica,
debiendo ser tratado rápidamente, pues puede ser seguido
unas horas o días después por
un ataque cerebral mayor.
La prevención, el
mejor tratamiento
·El mejor tratamiento
para los ataques cerebrales es la prevención:
·Si fuma, deje de fumar.
·Controle su presión arterial.
·Controle su colesterol,
que es un tipo de grasa en
la sangre, que se puede
acumular en las paredes
arteriales. Con el tiempo,
puede bloquear el flujo de
sangre y causar un ataque
cerebral.
·Si tiene problemas cardíacos, siga un control
médico
·Controle la diabetes.
·Consuma
alimentos
saludables bajos en colesterol y en grasas saturadas. Incluya una variedad
de frutas y verduras todos
los días.
·Haga ejercicio regularmente
outubro
20
11
E S P E C I A L I S TA S
BETANZOS e a súa comarca
SAÚDE
BC 29
CLINICA DENTAL
Mª. del Pilar Viqueira Amor
Médico Estomatólogo - Dentista
Coleg. nº 372
Ana L.Cortón· Gabinete de Psicología Avances
¿Es posible detectar la mentira?
“Y cómo puede usted saber que he dicho una mentira?”
“Mi querido niño, las mentiras se descubren enseguida, porque son de dos clases: hay mentiras con patas cortas y mentiras con
narices largas. La tuya es una de esas mentiras de nariz larga.”(“Pinocho” de Carlo Collodi, 1892)
A menudo se piensa que existen ciertos
signos evidentes y populares que indican
que una persona está mintiendo: evitar el
contacto visual, sonreír más, dar respuestas
largas y complicadas, hacer más gestos,
etc. Pero las investigaciones nos dicen que
ninguno de estos indicadores puede relacionarse de manera fiable con la mentira.
De hecho, tanto mentirosos como sinceros
pueden mirar a los ojos sin hacer gestos
nerviosos con las manos y sin moverse del
asiento.
Según el psicólogo norteamericano Paul
Ekman, experto en el estudio de las emociones y asesor de Defensa de los Estados
Unidos y FBI, no hay ningún signo del
engaño en sí, ningún ademán o gesto,
expresión facial o torsión muscular. Por
ello, detectar la mentira no es simple. Uno
de los problemas es el cúmulo de información, hay demasiadas cosas que tener en
cuenta a la vez: palabras, pausas, expresiones, gestos, respiración, rubor o empalidecimiento, sudor, posturas, etc.
¿Qué delata a un
mentiroso?
Mentir no implica siempre signos de
estrés, pero sí supone un esfuerzo mental,
por ello el mentiroso debe pensar en lo que
los demás intentan averiguar y suele comportarse como alguien que está pensando
en un problema o asunto. Tiende a no
mover tanto los brazos y las piernas, a no
gesticular, repite las mismas frases, da respuestas más cortas, tarda más en responder, hace pausas.
Además, también existen pruebas de que
las personas que mienten tienden a distanciarse de la mentira, lo que hace que su
lenguaje sea más impersonal. Dicen menos
veces cosas como yo, a mí, mío y optan por
su, suyo en vez de usar nombres propios.
Por último, hay un aumento de las evasivas,
ya que los mentirosos evitan responder del
todo a las preguntas, quizá cambiando de
tema o respondiendo con otra pregunta
Algunos métodos para
detectar el engaño
-El psicólogo Wiseman, de la Universidad
de Luton, dice que la mejor manera de
saber si alguien nos miente, aunque sin
garantías, es establecer lo que los investigadores llaman “la base de referencia sincera”. Antes de hacer preguntas sobre
aquello que queremos saber, es importante
hacer aquellas que consideramos que
darán lugar a respuestas sinceras. Durante
dichas preguntas iniciales debemos intentar
comprender cómo se comporta la persona
cuando es sincera, observando su lenguaje
corporal y escuchando lo que dice. Después, durante las repuestas a las preguntas
sobre lo que nos interesa averiguar, intentaremos buscar los cambios mencionados
anteriormente sobre lo que delata a un
mentiroso.
-Otro método para reducir el riesgo de
mentiras es pedir una respuesta a través de
un correo electrónico. El experto en comunicación Jeff Hancock, de la Universidad
de Cornell, en Estados Unidos, en una
reciente investigación, pidió a sus estudiantes que pasaran una semana tomando nota
de todas las conversaciones importantes
cara a cara, por teléfono, por sms y por
correo electrónico, y que después examinasen la lista de las mentiras que encontrasen.
Los resultados revelaron que había mentiras en el 14 % de los correos electrónicos,
21% de los sms, el 27% de las conversaciones y el 37% de las llamadas telefónicas.
DR. FERNANDO MASA VAZQUEZ
GINECÓLOGO
C/ AVDA. DE A CORUÑA, Nº 5, PORTAL 3, 1º IZQ.
TELF. 981 774610 - BETANZOS
CONSULTA PREVIA CITA DE LUNES A VIERNES
RAMON SANTOS ROMERO
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL - AFECCIONES DE
COLUMNA - LESIONES DEPORTIVAS
¿Puede el polígrafo
detectar mentiras?
El polígrafo es un instrumento para detectar
ciertos cambios en la actividad del Sistema
Nervioso Autónomo (alteraciones en el ritmo
cardíaco, presión arterial, conductividad y
temperatura de la piel, etc.) Por lo que el polígrafo no mide las mentiras en sí mismas, sino
las alteraciones fisiológicas generadas principalmente por la activación emocional del
individuo. Sólo marca la presencia de una
emoción, pero no especifica cuál. A partir de
esto puede inferirse si una persona ha mentido si la emoción no se ajusta a la a activación
general. Pero no sólo los mentirosos pueden
emocionarse, también los inocentes cuando
saben que la sospecha recae sobre ellos. Por
lo que los poligrafistas no afirman que un sospechoso miente únicamente sobre la base de
un diagrama. Saben lo que ha revelado la
investigación sobre el sujeto, pero además, en
una entrevista previa al test, al explicar el
procedimiento que se seguirá en el examen y
exponer las preguntas que se formularán, se
obtiene más información, teniendo además
en cuenta las expresiones faciales, gestos,
manera de hablar, etc.
Vemos pues, que no resulta tan fácil detectar el engaño, y que los viejos mitos como la
presencia de síntomas nerviosos, o la evitación del contacto visual en el que miente, son
premisas que, en muchas ocasiones, no se
cumplen.
(chorro a presión)
· HERBARIO:
(fitoterapia, dietas de adelgazamento)
Rúa Cal das Barras, 5-7 baixo
BETANZOS· Tlf. 981 774 593
CITA PREVIA
CLINICA PODOLÓXICA
BETANPE
Tratamento do pé
MEDICO ESTOMATOLOGO
C/Rollo, 9 - 1º · Betanzos
Pza. Hnos. García Naveira, 7-2º - Telf. 981 774281-BETANZOS
Telf. 981 673008 - SAN TIRSO - Abegondo
AVA N C E S
ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA
CERTIFICADO EUROPEO EUROPSY
NIÑOS
- ADOLESCENTES - ADULTOS
-Ansiedad, angustia, depresión
-Dificultades de aprendizaje
-Sexualidad, trastornos alimentarios -Técnicas de estudio
-Inseguridad, miedos y obsesiones
-Problemas de conducta
Telf. 981 773 470 / 670 099 700
Avda. J. García Naveira 54-56, 1º A • BETANZOS
C/ Valdoncel, 9 - 1º
BETANZOS
Tlf. 981 77 35 23
* PROTESIS DENTALES
* ORTODONCIA
* ODONTOLOGÍA GRAL.
* ESTÉTICA DENTAL
* IMPLAN TES DENTALES * CIRUGÍA
* Reparamos la rotura de su prótesis
Laboratorio Propio
Consulte nuestras Facilidades de Pago:
* 10 meses sin intereses * Financiación hasta 5 años
Tendrás muchas razones para SONREIR
CENTRO FISIOTERAPIA
ESPERANZA LOPEZ FREIJOMIL
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL
Avda. Ctra. de Castilla, 45-53, bajo - Telf. 981 770766
MASAXES
:
Dr. Enrique Núñez Núñez
CLINICA DENTAL
GABINETE DE PSICOLOGIA
BALNEOTERAPIA
Mª Vanessa Vara Fernández
Podólogo · Colegiado nº 0701
Helomas (callos)
Hiperqueratosis (durezas)
Onicocriptosis (uñas encarnadas)
Podoloxía deportiva,
infantil e xeriátrica
Tratamento do Pé Diabético
C/ROLLO, 30-1º D - TELEFONO 981 770829 - BETANZOS
C/Dr. José Fariña, 2 - 2º B - Telf. 981 77 31 08 · BETANZOS
(Encima de Galicien)
Tlf. 981 77 49 26
PSICOLOGÍA:DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ESTRES,
BULIMIA, ANOREXIA, DEMENCIAS
PREVIA CITA
LECER
BETANZOS e a súa comarca
outubro
20
11
avance
30 BC
CINE OUTONO
JESÚS RAMOS.
EXPOSICIÓNS
OBRADOIROS - CURSOS
Do 4 ao 29 de outubro. Sala de Exposicións
Temporais da Fundación CIEC, exposición dunha
selección da obra gráfica do artista Enrique
González.
AULA CEMIT.
-Primeiros pasos na informática e na internet
Para maiores de 16 anos sen coñecementos
previos. En colaboración coas Asociacións de
Veciños Saavedra Meneses e Infesta
Grupo I: luns e mércores de 10:00 a 11:30
Grupo II: martes e mércores de 18:30 a 20:00
Horario da Fundación CIEC: de martes a sábado
de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 21:00 h
Ata o 16 de outubro. Sala de Exposicións do
Edificio Liceo, exposición titulada “Imaxes da
Coruña” da que é autor o artista José Canle
García.
Do 18 ao 30 de outubro. Sala de Exposicións do
Edificio Liceo, mostra pictórica da que é autora a
ferrolá Maribel Garrote. Organizada pola
Asociación Cultural Eira Vella. Inauguración:
venres 21 ás 20:00 h
Horario Liceo: laborables: de 19:00 a 21:00 h
sábados, domingos e festivos: de 12:00 a 14:00h
-Atopa o que buscas na rede
Para maiores de 16 anos con coñecementos
básicos.
Días 13, 14, 17, 20 e 21 de outubro de 18:30
a 20:00 h
-Charla: Promove o teu negocio na Internet
En colaboración con ACEBE CCA. Dirixido a
socios/as de ACEBE CCA, emprendedores/as e
profesionais autónomos. Xoves 20 de outubro
de 21:00 a 22:15 h
Máis información na Aula CeMIT de Betanzos.
Tlf. 981771300 - [email protected]
TEATRO
ESPAZO XOVE DE BETANZOS.
Sábado 22. 20:30 h Aula Municipal de Cultura
do Edificio Liceo. Representación teatral da obra
“De cando meus pais me plantaron nunha
maceta” polo grupo Mequetrefes Teatro.
-ASOCIACIÓN XUVENIL BRIGANTIUM
Aberta a inscrición para os cursos de pilates,
ballet, ioga, sevillanas, batuka infantil, G.A.P.,
aerobic, guitarra eléctrica, debuxo e pintura,
batuka, ximnasia rítmica, inicio á percusión.
Domingo 30. 20:00 h Aula Municipal de
Cultura do Edificio Liceo. Representación teatral
da obra “Pelos na lingua”, pola compañía Talía
Teatro, organizada polo Concello de Betanzos
dentro da Rede Galega de Teatros e Auditorios
da AGADIC.
TÍTERES
-ASOCIACIÓN “LIAFAIL”
Aberta a inscrición para as actividades de
manualidades, inglés infantil, inglés para
viaxar, bailes de salón.
Máis información: Espazo Xove de Betanzos.
Tlf. 981774089 (en horario de tarde) ou por email: [email protected]
VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES
CONSORCIO AS MARIÑAS (GALICREQUES 2011)
Venres 7. Aula Municipal de Cultura, posta en escea
do espectáculo “El Señor del Mar”, pola Compañía
de Perú Madero Grupo de Teatro, en sesión de
mañá exclusiva para escolares do Concello.
Sábado 8. 18:00 h Aula Municipal de Cultura,
posta en escea en sesión aberta ao público do
espectáculo “Juanito y los frijoles mágicos”, pola
Compañía de Costa Rica La Bicicleta.
Domingo 9. 18:00 h Aula Municipal de Cultura,
posta en escea en sesión aberta ao público do
espectáculo “Sopa”, pola Compañía de Uruguay
Títeres Cachiporra.
Luns 10. Aula Municipal de Cultura, posta en escea
do espectáculo “El EnmaZcarado”, pola Compañía
de Chile El Chonchón, en sesión de mañá exclusiva
para escolares do Concello.
Martes 11. Aula Municipal de Cultura, posta en
escea do espectáculo “ReCuerdos”, pola Compañía
de Arxentina Taller de Arte El Colectivo, en sesión de
mañá exclusiva para escolares do Concello.
OUTROS EVENTOS
I SEMANA DA TORTILLA DE BETANZOS (do 7 ao 16
de outubro) nos locais de hostalería adheridos,
promoción da tortilla de Betanzos con tapas a 1
euro.
MERCABETANZOS (8 e 9 de outubro) Mercado de
oportunidades do comercio de Betanzos, nunha
carpa situada na Praza do Campo. Horario
ininterrompido de 11:00 a 21:00 h
CONCERTOS
Venres 7. 20:30 h na Aula Municipal de Cultura do
Edificio Liceo, terá lugar un concerto por conta de
Fabiano Borges, dentro do XXII Festival
Internacional de Música de Pulso e Púa “Cidade de
cristal” que organiza a Agrupación Musical
Albéniz coa colaboración do Concello de Betanzos
Mércores 12. 13:00 h na Aula Municipal de
Cultura, terá lugar un concerto da Banda Municipal
de Música dentro dos actos do Día do Pilar
As actividades son as programadas, pero poden sufrir modificacións de última hora
Este otoño la cartelera cinematográfica viene muy cargada con
películas para todos los gustos: Spielberg nos presentará su
versión animada en 3D de “Tintin”; Tom Cruise se embarcará
de nuevo en una aventura de su saga de “Misión Imposible”;
Luis Tosar será un portero retórico y misterioso en “Mientras
duermes”; Antonio Banderas prestará su voz para el spin-off
de Shrek “El Gato con botas”; volverá el pingüino más burlon
en “Happy feet 2”. El terror más realista en “Rec 3: Genesis”,
“El Capitán Trueno” por fin en pantalla grande con Sergio Peris
Mencheta; Matt Damon nos salvará de una gran plaga en
“Contagio”; el director de Pretty Woman vuelve a la carga con
“Noche de fin de año” y mucho más...
CINE ESPAÑOL
El Capitán Trueno: El Santo Grial
Por fin llega la versión cinematográfica de este héroe español
de la Edad Media, escrito por
Victor Mora, de la mano de
Antonio Hernández y protagonizada por Sergio Peris Mencheta, Manuel Martínez, Natasha Yarovenko y Asier Etxeandía, entre otros. Aventuras en
3D para todos los públicos.
Mientras duermes
Luis Tosar nos sorprende de nuevo tras Celda 211 con un personaje hecho a su medida, la de un portero de una finca urbana que tiene muchos secretos que esconder. Enigmático e
inesperado. Terror de la mano de uno de los grandes del género en España, Jaume Balagueró.
La voz dormida
Seleccionada entre las tres candidatas a representarnos en
Hollywood, se estrenará este nuevo film de Benito Zambrano.
La película cuenta la historia de Pepita, una mujer en la posguerra, embarazada, que tendrá que salvar a su hermana de
ser ejecutada y defender su amor por Paulino.
CINE AMERICANO
Misión Imposible: Protocolo Fantasma
Cuarta parte de la saga de
“Misión Imposible” donde repite Tom Cruise como el agente
que tendrá que demostrar que
no está involucrado en un
atentado en el Kremlin. Acompañan a Cruise, Vin Rhames,
Paula Patton y Jeremy Renner. Dirige Brad Bird (“Los
Increíbles”) y produce J.J:
Abrams (“Perdidos”).
Noche de fin de año
El director de “Pretty Woman”, Garry Marshall, dirige esta película coral de varias historias de amor que transcurren en
Noche Vieja y Año Nuevo. El sello inconfundible de este gran
director seguro que no nos defraudará. Robert de Niro, Asthon
Kutcher, Hillary Swank, Michelle Pfeiffer, Halle Berry y Sarah
Jessica Parker, completan este gran reparto. Un lujo para los
amantes del cine ver juntas a tantas estrellas.
Tintin: El secreto del Unicornio
Steven Spielberg debuta en el mundo de la animación con
esta versión de las Aventuras de Tintin. Adaptando varios capítulos en un film que seguramente arrasará en taquilla.
El gato con botas
Dreamworks realiza un spin-off de uno de los personajes más
queridos de la saga Shrek, El gato con botas, con la voz de
Antonio Banderas en esta peli de animación donde el gato con
botas querrá robar el ganso de los huevos de oro.
outubro
20
11
ASOCIADO
BETANZOS e a súa comarca
N O VA S D O S A S O C I A D O S
ASESORÍA XURÍDICA
Consultas de los lectores
O Centro Pelomanía
clausura os cursos de
formación para
desempregados
[ ALEJANDRO LÓPEZ Y MARÍA CORTIZO ]
LÓPEZ SÁNCHEZ Y CORTIZO ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS
-Uno de mis clientes ha entrado en concurso de acreedores. ¿Qué tengo
que hacer si aún me debe varias facturas impagadas?
-El mayor de los problemas a la hora de iniciar los trámites para
comunicar los créditos en un concurso de acreedores es, precisamente, la falta de publicidad del Auto que decreta le inicio del
procedimiento concursal.
Si sabemos efectivamente que nuestro cliente ha entrado en concurso (bien porque tenemos constancia del Auto Judicial, bien porque los administradores concursales nos han enviado una comunicación) deberemos proceder, en plazo, a comunicar la cuantía y
características de nuestro crédito
En dicha comunicación deberemos reflejar nuestros datos completos, el tipo de crédito (privilegiado, ordinario, subsidiario), la
cuantía del mismo, fechas de adquisición y vencimiento, y aportar
toda la documentación original justificativa del mismo (facturas,
contratos, pagarés, etc.) Dicha comunicación puede realizarse
directamente por la entidad acreedora o mediante procurador
habilitado al efecto. Si la cuantía es importante, mi recomendación es que se presente siempre con procurador, porque éste tendrá conocimiento de todas las posibles notificaciones y modificaciones que afecten al concurso sin que ello nos cause indefensión.
El plazo para comunicar el crédito será de un mes desde la fecha
de publicación en el BOE del Auto de declaración de concurso (el
plazo se reduce a la mitad en los concursos abreviados), si no
comunicamos en plazo, corremos el riesgo de que nuestro crédito
sea calificado como subordinado.
-¿Puede la comunidad obligarme a pagar la parte correspondiente a la
instalación de un ascensor con el que no estoy de acuerdo? ¿Puede la
instalación afectar a mi piso?
-En primer lugar señalar que no hace falta la unanimidad para la
instalación de un ascensor, sino las mayorías especiales que
marca la Ley (3/5 si no hay minusválido en la comunidad; mayoría absoluta si lo hay). Dicho acuerdo, con esas mayorías, vincula
a todos los propietarios: incluidos a los que no han votado y a los
que han votado en contra.
Otra cosa es el tema del uso de su piso o de que pierda una parte
del piso para que se pueda hacer la obra. En tal caso, la Comunidad habrá de indemnizarle por los daños que se le ocasionan.
Evidentemente, ninguna obra puede afectar a su piso sin su consentimiento.
En el caso de que se niegue a que la instalación del ascensor afecte a su piso, deberá proporcionar una solución alternativa, ya que
en determinados ayuntamientos existe una normativa que permite
expropiar a aquellos vecinos que se opongan a vender una parte
de su inmueble para instalar el ascensor cuando no queda otra
opción que pasar por ese elemento privativo.
As persoas que o desexen poden realizar consultas breves aos nosos asesores a
través do e-mail: [email protected] que poderán ser
respondidas a través do periódico. Os socios e socias de ACEBE CCA teñen á
súa disposición un servizo de asesoría gratuito con López Sánchez y Cortizo.
Abogados y Asesores Tributarios ao que poden acceder a través da
Asociación no teléfono 981774574.
Asociación de Comerciantes de Empresarios de Betanzos
ACEBE.CCA
981774574
Concello de Betanzos
981770602
981770694
Protección Civil
Servizo de limpeza
981774742
981771428
Bombeiros
112
981775153
981771946
981773693
Biblioteca
Museo das Mariñas
REDACCIÓN / Betanzos
O Centro Pelomanía de Betanzos
clausurou o pasado 15 de setembro os cursos de formación para
desempregados organizados no
marco do 25 aniversario da academia. Esta iniciativa é pioneira
na comarca, “e pode que en Galicia”, dixo o director do centro,
Alberto Catalá, xa que os cursos
foron organizados por un centro
privado “sen contar con axudas
públicas de ningún tipo”, explicou.
O curso tivo unha duración de
210 horas e ante a alta demanda
o centro decidíu realizar dúas
accións formativas en lugar de
unha como tiña previsto.
Alberto Catalá lamentou que a
Xunta de Galicia non programe
Imaxe de grupo das participantes nos cursos de formación para desempregados de Pelomanía
cursos de formación de perrucaría
na comarca “cando se ten demostrado que existe unha alta demanda”, explicou.
Á clausura acudíu o Alcalde,
Ramón García, e a concelleira
Mónica Carneiro que, tal e como
explicou o director do centro, “da
a casualidade de que se formou
como profesional en Pelomanía e
ten un salón de perrucaría en
Betanzos xunto á súa irmá que
tamén é exalumna do centro”,
dixo.
Pelomanía continua coa súa actividade formativa con novos cursos
REDACCIÓN / Betanzos
“Granxa O Cancelo” estreou o
pasado 6 de setembro o primeiro
dispensador de leite fresco da
comarca, situado na Praza de
Galicia, en Betanzos.
A iniciativa, promovida pola
Cooperativa Agraria Provincial da
Coruña, está a ter unha moi boa
acollida en Betanzos, tal e como
explicaron membros da entidade,
que cifran nuns cen litros diarios
as vendas da máquina expendedora.
Ademais, inciden en que é superior o número de litros vendidos
que o de envases (botellas de
vidro e plástico) polo que “detectamos que a xente está a reutilizar
as botellas, algo que nós tamén
Arquivo Histórico
Oficina Municipal de
Información Xuvenil
981773692
Urxencias médicas
061
Centro de saúde de Betanzos
Teléfonos de cita previa:
Servizo Municipal de Augas
(AGUAGEST)
Fenosa
Averías(24H):
Oficinas:
de Ciclo Formativo de Grao Medio
de Perrucaría, cursos de perfeccionamento e de especialización.
Por outro lado, Cosméticos
Betanzos abre unha nova tenda
que dende este mes de outubro
contará cun segundo punto de
venda nas propias instalacións do
Centro Pelomanía ao tempo que
manterá o que dende hai varios
anos existe na Praza da Constitución. Con esta nova tenda buscan
“dar servizo aos profesionais da
imaxe persoal e ao público en
xeral tamén na outra zona da
cidade”, explicaron.
“Granxa O Cancelo”
estrea o expendedor de
leite fresco situado na
Praza de Galicia
981771300
Imaxe das ringleiras de xente que se formaron no día da inauguración do expendedor de leite
fresco de Granxa o Cancelo en Betanzos
promovemos, xa que así se contribue a reducir os residuos”, explicaron.
O leite procede do primeiro
ordeño da mañá e está sometido a
un proceso de pasteurizado suave
que mantén as súas propiedades e
garante a súa frescura e conservación.
Ademais, “Granxa O Cancelo”
dispón de varios puntos de venda
Oficina de Correos e Telégrafos 981771888
Servizo de Recadación
(Deputación Provincial)
981771835
981772556
981772673
en Betanzos de xeados artesanais.
Entre os obxectivos da Cooperativa Agraria Provincial da Coruña
están a divulgación e dignificación
do traballo nas explotacións agrarias e gandeiras: “queremos que a
xente poida coñecer como se produce o leite que consumen e amosar a importante labor económica,
social e ecolóxica que realizan as
explotacións”, explicaron.
Axencia Tributaria
Rexistro da Propiedade
981776516
981770212
Xulgados
XUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1
XUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 2
XUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 3
981770052
981770409
981774124
Colexios
"CEIP VALLES VILLAMARIN"
COLEXIO "NTRA. SRA.
SAGRADO CORAZON"
PROFESIONAL I.E.S. AS MARIÑAS
HOGAR DO CARMEN
"ATOCHA"
"I.E.S. F. AGUIAR"
GARDERIA MUNICIPAL
Farmacias
COUCEIRO
PILAR DE LA CALLE AMARO
LEIS
981770103
981770304
981770656
Paradas de Taxis
PRAZA DE GALICIA
RADIO TAXI BETANZOS
AUTO TAXI
981770011
Policía Local
Urxencias:
Información:
BC 31
981770017
981770056
981775811
981770452
981772451
981772552
981772112
901404040
981770155
981770202
981774990
981771557
e a súa comarca
BETANZOS

Documentos relacionados