Descarrega`t el programa en PDF

Comentarios

Transcripción

Descarrega`t el programa en PDF
OBRIM
A
R
E
U
G
E
R
R
A
P
ES
s
a
v
i
R
d
r
a
u
d
E
.cat
#obrimEsparreguera
Contacta amb mi!
erivasmateo
Obrim Esparreguera
@eduardrivas
[email protected]
eduardrivas.cat
D
R
A
U
D
E
ateo i tinc 30 anys.
M
s
va
Ri
rd
ua
Ed
c
di
Em
es Polítiques per la
ci
èn
Ci
en
t
ia
nc
ce
lli
c
Só
bra (UPF) el 2006 i
Fa
u
pe
m
Po
t
ta
si
er
iv
Un
la Unió Europea per
de
s
di
tu
Es
en
au
gr
st
Po
de Catalunya (UOC) el
ta
er
Ob
t
ta
si
er
iv
Un
la
allo com assessor al
eb
tr
t
en
m
al
tu
Ac
.
08
20
Parlament Europeu.
Com és l’Eduard?
Què vol per
Esparreguera?
s Mateo y tengo 30
Me llamo Eduard Riva
Ciencias Políticas por
años. Soy licenciado en
Fabra (UPF) en 2006 y
la Universitat Pompeu
ión Europea por
Un
la
de
os
di
tu
Es
en
o
Postgrad
Catalunya (UOC) en
la Universitat Oberta de
ajo como asesor en el
2008. Actualmente trab
Parlamento Europeo.
a
r
e
u
g
e
r
r
a
p
s
E
r
e
p
i
v
El bon (re)can
Benvolgut veí, benvolguda veïna,
Querido vecino, querida vecina,
La crisi financera, econòmica i social ha posat de
manifest una crisi política i democràtica que requereix
de noves formes d’entendre, fer i exercir la política.
La crisis financiera, económica y social pone de manifiesto una crisis política y democrática que requiere de
nuevas formas de entender, hacer y ejercer la política.
Les noves generacions que volem implicar-nos en la
gestió pública, especialment la del món local, tenim
molt clar que sense una política transparent, propera
i sensible que vetlli per la justícia social, no hi haurà
sortida a la situació actual.
Las nuevas generaciones que queremos implicarnos en
la gestión pública, especialmente la del mundo local,
tenemos muy claro que sin una política transparente,
cercana y sensible que vele por la justicia social, no
habrá salida a la situación actual.
La gent hem de tornar a sentir com a nostre
l’Ajuntament. És la casa de tots els veïns i veïnes del
municipi. És el lloc on hi anem a la recerca de solucions,
no a cercar més maldecaps. Era i ha de tornar a ser la
Casa del Poble.
La gente tenemos que volver a sentir como nuestro
el Ayuntamiento. Es la casa de todos los vecinos y
las vecinas del municipio. Es el lugar donde vamos a
demandar soluciones, no a buscar más quebraderos de
cabeza. Era y debe volver a ser la Casa del Pueblo.
L’Alcaldia del municipi ha d’estar oberta a la ciutadania
d’Esparreguera. Cada setmana, l’Alcalde s’ha de
desplaçar a diferents indrets del municipi per tal d’estar
en constant contacte amb els veïns i veïnes. Diàriament,
l’Alcalde ha d’estar en contacte amb la gent, no tancat
en despatxos.
La Alcaldía del municipio debe estar abierta a la
ciudadanía de Esparreguera. Cada semana, el Alcalde
debe desplazarse a diferentes lugares del municipio con
el fin de estar en constante contacto con los vecinos y
vecinas. Diariamente, el Alcalde debe estar en contacto
con la gente, no encerrado en despachos.
Necessitem un Alcalde que escolti i resolgui els problemes de la ciutadania, no només un gestor empresarial.
Necessitem un Alcalde que estigui connectat amb la
gent de manera directa, propera i en temps real, no un
Alcalde que es comunica amb la ciutadania a través
d’instàncies.
Necesitamos un Alcalde que escuche y resuelva
los problemas de la ciudadanía, no sólo un gestor
empresarial. Necesitamos un Alcalde que esté
conectado con la gente de manera directa, cercana y
en tiempo real, no un Alcalde que se comunique con la
ciudadanía a través de instancias.
Volem, en definitiva, un Alcalde que tingui la passió
i la convicció de voler canviar les coses i adaptar
l’Ajuntament a la realitat del 2015.
Queremos, en definitiva, un Alcalde que tenga la
pasión y la convicción de querer cambiar las cosas y
adaptar el Ayuntamiento a la realidad del 2015.
M’agradaria ser aquest Alcalde. M’agradaria ser el
teu Alcalde. M’hi ajudes?
Me gustaría ser ese Alcalde. Me gustaría ser tu
Alcalde. Me ayudas?
SOCIAL
de Esparreguera hemos
s
na
ci
ve
y
s
no
ci
ve
s
Lo
ramos
por la crisis que arrast
os
ad
ig
st
ca
uy
m
do
ta
es
a
que el Ayuntamiento se
os
m
ta
si
ce
Ne
.
os
añ
ce
ha
que
tual y aplique políticas
ac
to
ex
nt
co
al
le
ib
ns
se
ciales adversas.
so
s
ne
io
ac
tu
si
n
ta
er
vi
re
sociales. El
rreguera hem estat
Els veïns i veïnes d’Espa
isi que arrosseguem
molt castigats per la cr
e l’Ajuntament sigui
fa anys. Necessitem qu
al i apliqui polítiques
sensible al context actu
ns socials adverses.
que reverteixin situacio
es políticas
plicarse más con mejor
im
be
de
to
ien
tam
un
El Ay
cial del conjunto de la
velar por la inclusión so
be
de
l
ipa
nic
mu
rno
Gobie
les es, sin duda, un
las desigualdades socia
a
ntr
co
ar
ch
Lu
.
nía
da
ciuda
bierno.
rasgo de todo buen go
lítiques
licar més amb millors po
L’Ajuntament s’ha d’imp
inclusió social
ipal ha de vetllar per la
socials. El Govern munic
sigualtats
ania. Lluitar contra les de
del conjunt de la ciutad
rn.
un tret de tot bon gove
socials és, sens dubte,
a
ic
t
lí
o
p
ió
c
c
a
l’
e
d
e
tr
n
e
c
l
a
l
ia
c
o
s
ia
íc
t
s
ju
La
clusión Social
In
Crear el Plan Locadel de
n
los riesgos de exclusió
ió Social per
us
cl
In
d’
l
ca
Lo
a
Pl
el
Crear
rabilitat
cos d’exclusió i vulne
1
2
Constituir la Taula de Pobresa Energètica amb la implicació de tots els
agents implicats amb l’objectiu de treballar en garantir l’energia mínima i
suficient a la llar de les famílies en situació d’exclusió social.
2
Constituir la Mesa de Pobreza Energética con la implicación de todos los
agentes implicados con el objectivo de trabajar en garantizar la energía mínima y suficiente a los hogares de las familias en situación de exclusión social.
3
Estudiar la creació d’una residència i pisos tutelats per persones amb
discapacitat per donar-los resposta en l’edat adulta a la seva emancipació.
3
4
Liderar un servei amb els municipis veïns afectats per les retallades de la
Generalitat i el tancament de les urgències nocturnes dels Centres d’Atenció
Primària (CAP) a la zona per donar sortida a eventuals situacions d’urgència
social.
Estudiar la creación de una residencia y pisos tutelados para personas con discapacidad para darles respuesta en la edad adulta a su
emancipación.
4
5
Ser sensibles i prendre mesures per fer front al drama social actual
fruit de la crisi econòmica i financera que ha estat agreujada per mesures
retrògrades conservadores que han malmès l’Estat de Benestar i els drets
de la ciutadania.
Liderar un servicio con los municipios vecinos afectados por los recortes
de la Generalitat y el cierre de las urgencias nocturnas de los Centros de
Atención Primaria (CAP) en la zona para dar salida a eventuales situaciones de urgencia social.
5
6
Ser sensibles y tomar medidas para hacer frente al drama social actual
fruto de la crisis económica y financiera que ha sido agravada por medidas
retrógradas conservadoras que han dañado el Estado de Bienestar y los
derechos de la ciudadanía.
Millorar la coordinació, cercar un nou espai municipal i garantir el transport
municipal adequat per donar suport al Banc d’Aliments. En garantirem una
nevera-congelador pel producte fresc.
6
Mejorar la coordinación, buscar un nuevo espacio municipal y garantizar
el transporte municipal adecuado para apoyar al Banco de Alimentos.
Garantizaremos una nevera-congelador para el producto fresco.
7
Establir un sistema de beques menjador durant les vacances escolars per
tal de garantir un àpat al dia als nens i nenes en famílies en risc d’exclusió
social.
7
Establecer un sistema de becas comedor durante las vacaciones escolares para garantizar una comida al día a los niños y niñas en familias en
riesgo de exclusión social.
8
Traslladar el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament que actualment paga lloguer al Patronat Parroquial, a l’edifici de l’antiga biblioteca
Beat Domènech Castellet, propietat de l’Ajuntament.
8
Trasladar el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento que
actualmente paga alquiler al Patronato Parroquial, al edificio de la antigua
biblioteca Beat Domènech Castellet, propiedad del Ayuntamiento.
9
Promocionar l’intercanvi de llibres de text per tal de reutilitzar llibres amb
la complicitat del món educatiu i del comerç local.
9
Promocionar el intercambio de libros de texto para reutilizar libros con
la complicidad del mundo educativo y del comercio local.
1
ris
fer una diagnosi dels
ació
mecanismes de cooper
els
ir
bl
ta
es
i
a,
vil
la
social de
cats per tal
diferents agents impli
i concertació entre els
xarxa.
d’aplicar mesures en
is
para hacer una diagnos
r los
l municipio, y establece
de
l
cia
so
d
ida
bil
ra
lne
vu
y
tre los
ación y concertación en
mecanismos de cooper
didas
plicados para aplicar me
im
s
te
en
ag
s
te
en
er
dif
coordinadas.
10 Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la implementació de cursos de
10 Solicitar a la Generalitat de Catalunya la implementación de cursos de
11 Dignificar i impulsar l’Escola Municipal de Música i Dansa, tot estudiant
11 Dignificar e impulsar la Escola Municipal de Música i Dansa, estudi-
12 Estudiar les necessitats de l’Escola d’Adults i les reformes a emprendre
12 Estudiar las necesidades de la Escola d’Adults y las reformas a emprender
13 Recuperar l’Espai Nadó com un servei d’orientació i acompanyament a les
13 Recuperar el Espai Nadó como un servicio de orientación y acompañam-
14 Recuperar i promocionar els Casals d’estiu i el Saló de la Infància.
14 Recuperar y promocionar los Casales de verano y el Salón de la Infancia.
Formació Professional al municipi.
la línia pedagògica del centre i la possibilitat de col·laborar amb escoles
municipals d’altres Ajuntaments de la zona com anys enrere.
per tal d’ubicar-la a l’edifici de les Monges, actualment propietat de l’Ajuntament.
famílies amb infants de 0 a 1 anys no escolaritzats que ofereixi suport a la
criança i educació dels fills i filles.
Formación Profesional en el municipio.
ando la línea pedagógica del centro y la posibilidad de colaborar con escuelas municipales de otros Ayuntamientos de la zona como años atrás.
para ubicarla en el edificio de las Monjas, actualmente propiedad del
Ayuntamiento.
iento a las familias con niños de 0 a 1 años no escolarizados que ofrezca
apoyo a la crianza y educación de los hijos e hijas.
A
R
E
P
O
R
P
a del casco urbano de
fic
rá
og
ge
ón
ci
si
po
m
La co
reto para garantizar
un
ne
po
su
ra
ue
eg
rr
Espa
al de los vecinos y
ci
so
y
l
ria
ito
rr
te
ón
si
la cohe
icipio.
vecinas de todo el mun
a del casc urbà
La composició geogràfic
un repte per tal de
sa
po
su
ra
ue
eg
rr
pa
Es
d’
itorial i social dels
rr
te
ó
si
he
co
la
ir
nt
ra
ga
municipi.
veïns i veïnes de tot el
les
y desconexión de
ciente de desafección
Hay un sentimiento cre
dad: se sienten
ciu
fuera del centro de la
las personas que viven
ra canalizar sus
pa
s
chas dificultade
mu
n
ne
tie
y
os
ad
ch
poco escu
iento.
demandas al Ayuntam
vecinos y
o orden, como no hay
nd
gu
se
y
r
me
pri
de
s
rgo, que
No hay barrio
Para asegurar, sin emba
el.
niv
o
nd
gu
se
y
r
me
inclusivas
vecinas de pri
hay que tomar políticas
do
mo
có
nta
sie
se
o
todo el mund
partícipe y cómplice
la ciudadanía se sienta
que contribuyan a que
ipio.
de la realidad del munic
onnexió de
nt de desafecció i desc
ixe
cre
nt
me
nti
se
un
Hi ha
n poc escoltats
del centre vila: se sente
a
for
en
viu
e
qu
s
ne
perso
demandes a
per canalitzar les seves
ts
lta
cu
difi
s
lte
mo
en
i ten
l’Ajuntament.
hi ha veïns
r i segon ordre, com no
No hi ha barris de prime
rò, que
pe
,
rar
gu
n nivell. Per asse
i veïnes de primer i sego
lusives que
inc
s
ue
lítiq
len prendre po
ca
de
mo
cò
nti
se
se
tothom
còmplice de la
ania se senti partícip i
tad
ciu
la
e
qu
a
in
eix
contribu
realitat del municipi.
le
b
o
p
l
a
t
r
e
b
o
t
n
e
m
a
Un Ajunt
1
t l’Alcaldia als barris
en
m
al
an
tm
se
r
ça
la
Desp
a del Regidor/a de
i recuperar de la figur
de primera mà les
er
ix
nè
co
de
l
ta
r
pe
i
Barr
.
necessitats de la vila
1
ente la Alcaldía a los
Desplazar semanalm
figura del Concejal/a
barrios y recuperar la
s
r de primera mano la
de Barrio para conoce
icipio.
necesidades del mun
2 Fer pública l’agenda d’Alcaldia i dels membres de l’Equip de
2
Hacer pública la agenda de Alcaldía y de los miembros del Equipo de
Gobierno a través de la web municipal del Ayuntamiento.
3 Modernitzar la comunicació local d’Esparreguera a través
3
Modernizar la comunicación local de Esparreguera a través de un Plan
de comunicación integral que aproveche los canales que ya tenemos
(como la Emisora municipal), el Consejo Municipal de Comunicación, y las
nuevas herramientas que están surgiendo.
4 Garantir que tot el terme municipal tingui una bona cober-
4
Garantizar que todo el término municipal disponga de una buena
cobertura para acceder a Internet, incluyendo Mas d’en Gall y Can Rial.
5 Adaptar l’Ajuntament a les noves tecnologies: digitalització
5
Adaptar el Ayuntamiento a las nuevas tecnologías: digitalización de
documentos y trámites, creación de aplicaciones móviles y una nueva web
accesible, todo integrado en las redes sociales.
6 Motivar i implicar la plantilla de l’Ajuntament en la millora de
6
Motivar e implicar a la plantilla del Ayuntamiento en la mejora de la
administración a través de un sistema de incentivos para aportaciones de
ideas de mejora y ahorro en el funcionamiento del consistorio.
Govern a través del web municipal de l’Ajuntament.
d’un Pla de comunicació integral que aprofiti els canals que ja
tenim (com l’Emissora municipal), el Consell de Comunicació, i
les noves eines que estan sorgint.
tura per accedir a Internet, incloent Mas d’en Gall i Can Rial.
de documents i tràmits, creació d’aplicacions mòbils i una nova
web accessible, tot integrat a les xarxes socials.
l’administració a través d’un sistema d’incentius per a aportacions d’idees de millora i estalvi en el funcionament del consistori.
A
R
O
D
I
L
ACOL
uera sea una ciudad
Queremos que Esparreg
sienta a gusto, un
donde todo el mundo se
por la calidad de vida
pueblo abierto que vele
, y donde se tengan en
y por la cohesión social
s de todos y todas.
cuenta las necesidade
ra sigui una vila on
Volem que Esparregue
, un poble obert
tothom s’hi senti a gust
t de vida i per la
que vetlli per la qualita
guin en compte les
cohesió social i on es tin
.
necessitats de tothom
s
e
n
o
s
r
e
p
s
le
a
r
e
p
a
d
Una vila pensa
1
municipi on tothom
Fer d’Esparreguera un
seu projecte de vida:
pugui desenvolupar el
tudiar, treballar i
on els joves puguin es
sigui activa, dinàmica
gaudir; on la gent gran
li per les persones
i autònoma; on es vetl
isteixin cap tipus de
dependents; on no ex
altats. Una vila on tota
discriminació ni desigu
inguda.
persona s’hi senti benv
1
un municipio donde
ra
ue
eg
rr
pa
Es
de
r
Hace
lar su proyecto de
ol
rr
sa
de
an
ed
pu
s
todo
puedan estudiar,
s
ne
ve
jó
s
lo
e
nd
do
:
vida
nde la gente mayor
do
r;
ta
ru
sf
di
y
ar
aj
trab
tónoma; donde se
au
y
a
ic
m
ná
di
a,
tiv
ac
sea
pendientes; donde
de
as
on
rs
pe
s
la
r
po
vele
discriminación ni
de
o
tip
ún
ng
ni
ta
is
no ex
donde toda persona
lo
eb
pu
Un
d.
da
al
gu
desi
se sienta bienvenida.
2
Fer de Cal Trempat un veritable equipament juvenil: educació, treball,
emprenedoria i oci.
2
Hacer de Cal Trempat un verdadero equipamiento juvenil: educación, trabajo, emprendimiento y ocio.
3
Tornar a donar veu als joves: realitzar un nou Pla Jove que defineixi i
estructuri totes les actuacions dirigides a la població jove d’Esparreguera
i recuperar la Taula Jove, un espai de debat i decisió en el que hi participi
l’Ajuntament, les entitats juvenils i el jovent.
3
Volver a dar voz a los jóvenes: realizar un nuevo Plan de Juventud que defina y
estructure todas las actuaciones dirigidas a la población joven de Esparreguera
y recuperar la Mesa Joven, un espacio de debate y decisión en el que participe
el Ayuntamiento, las entidades juveniles y los/las jóvenes.
4
Implementar el programa “Viure a casa” per millorar l’autonomia personal de la gent gran a través d’un seguiment i acompanyament continu a la
seva llar.
4
Implementar el programa “Vivir en casa” para mejorar la autonomía personal de las personas mayores a través de un seguimiento y acompañamiento
continuo en su hogar.
5
Crear Parc Urbans de Salut per tal de promocionar l’exercici físic moderat en les activitats de la vida diària de la gent adulta i la gent gran per així
millorar la qualitat de vida de les persones.
5
Crear Parques Urbanos de Salud para promocionar el ejercicio físico moderado en las actividades de la vida diaria de la gente adulta y la tercera edad
para así mejorar la calidad de vida de las personas.
6
Fomentar polítiques intergeneracionals que suposin un canal de transferència de coneixements, d’experiències personals i, fins i tot, d’actituds
enfront de les circumstàncies de la vida, tan des de les persones de més
edat cap a les més joves, com en el sentit invers.
6
Fomentar políticas intergeneracionales que supongan un canal de transferencia de conocimientos, de experiencias personales, e incluso, de actitudes
frente a las circunstancias de la vida, tanto desde las personas de más edad
hacia las más jóvenes, como en el sentido inverso.
7
Elaborar una Pla de dinamització de la gent gran des de la perspectiva de l’envelliment actiu de la població, dinamitzar el teixit associatiu de la
gent gran, i potenciar l’autonomia personal d’aquest col·lectiu.
7
Elaborar una Plan de dinamización de las personas mayores desde la
perspectiva del envejecimiento activo de la población, dinamizar el tejido asociativo de las personas mayores, y potenciar la autonomía personal de este
colectivo.
8
Estudiar la instal·lació d’una cuina al bar del Centre Dual que permeti
fer un menú diari econòmicament assequible destinat a la gent gran que
viu sola.
8
Estudiar la instalación de una cocina en el bar del Centro Dual que permita hacer un menú diario económicamente asequible destinado a la gente
mayor que vive sola.
9
Crear el programa “Esparreguera Antirumors” per promoure la convivència en la diversitat i trencar estereotips per avançar cap a una societat intercultural cohesionada.
9
Crear el programa “Esparreguera Antirumors” para promover la convivencia en la diversidad y romper estereotipos para avanzar hacia una sociedad
intercultural cohesionada.
10 Posar en marxa un Banc del Temps que contribueixi a la promoció de
10 Poner en marcha un Banco del Tiempo que contribuya a la promoción de
11 Elaborar un nou Pla d’Igualtat entre homes i dones per tal de respec-
11 Elaborar un nuevo Plan de Igualdad entre hombres y mujeres para respe-
12 Reforçar i agilitzar els mecanismes per fer front a la violència
12 Reforzar y agilizar los mecanismos para hacer frente a la violencia ma-
la conciliació de la vida laboral, personal i familiar de dones i homes del
municipi.
tar i fomentar la igualtat efectiva i remoure els obstacles que impliquin la
pervivència de qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.
masclista i elaborar una guia actualitzada amb tots els recursos municipals
i comarcals disponibles per eradicar aquesta xacra social.
la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de mujeres y hombres del
municipio.
tar y fomentar la igualdad efectiva y remover los obstáculos que impliquen la
pervivencia de cualquier tipo de discriminación entre género.
chista y elaborar una guia actualizada con todos los recursos municipales y
comarcales disponibles para eradicar esta lacra social.
E
L
B
A
S
RESPON
a responsable pero
Una gestión económic
lo que debe guiar
es
as
on
rs
pe
s
la
en
centrada
l Ayuntamiento.
la política económica de
responsable però
Una gestió econòmica
es és el que ha de
centrada en les person
ica de l’Ajuntament.
guiar la política econòm
ción debe
ómico de la administra
El enriquecimiento econ
de la ciudadanía.
a en la calidad de vida
traducirse en una mejor
ce, sin derrochar
los recursos a su alcan
Por ello, optimizaremos
joren socialmente el
didas políticas que me
dinero, para tomar me
municipio.
traduir-se
de l’administració ha de
ic
òm
on
ec
t
en
im
qu
nri
L’e
ania. Per això,
alitat de vida de la ciutad
qu
la
en
ra
llo
mi
a
un
en
ratar diners,
os a l’abast, sense malba
urs
rec
els
rem
itza
tim
op
lment el
lítiques que millorin socia
po
res
su
me
re
nd
pre
r
pe
municipi.
t
n
e
g
la
e
d
i
e
v
r
e
s
l
a
a
Una economia rigoros
trabajo para estudiar
Crear una comisión de
el
sas, las ordenanzas y
conjuntamente las ta
al buscando la justicia
ip
ic
un
m
o
st
ue
up
es
pr
oportunidades.
de
ad
ld
ua
ig
la
y
al
ci
so
treball per estudiar
Crear una comissió de
s, les ordenances i el
conjuntament les taxe
tot cercant la justícia
pressupost municipal
ortunitats.
social i la igualtat d’op
1
2
Esparreguera, oberta a Europa: cercar noves vies de finançament i
bones pràctiques locals a escala europea.
2
Esparreguera, abierta en Europa: buscar nuevas vías de financiación
y buenas prácticas locales a escala europea.
3
Reclamarem que la Generalitat retorni el deute que manté amb
l’Ajuntament.
3
Reclamaremos que la Generalitat devuelva la deuda que mantiene
con el Ayuntamiento.
4
Destinar un 0,7% del pressupost a partides de cooperació i
desenvolupament.
4
Destinar un 0,7% del presupuesto a partidas de cooperación y
desarrollo.
5
Promoure activitats i un concurs de projectes de cooperació entre
les entitats i les ONGs inscrites a la vila per crear més consciència global
i donar més vida al poble.
5
Promover actividades y un concurso de proyectos de cooperación
entre las entidades y las ONGs inscritas en el municipio para crear
más conciencia global y dar más vida al pueblo.
6
Establir una bonificació per a les empreses que contractin persones
en situació de desocupació de llarga durada.
6
Establecer una bonificación para las empresas que contraten personas en situación de desempleo de larga duración.
1
REBEL
exigente requiere
ás
m
z
ve
da
ca
ía
an
ad
Una ciud
tender la política.
en
y
r
ce
ha
de
as
rm
fo
nuevas
os de participación,
Crear y reforzar espaci
es esencial para que
deliberación y decisión
eguera sienta suya la
la ciudadanía de Esparr
realidad municipal.
gada més exigent
ve
da
ca
ia
an
ad
ut
ci
a
Un
de fer i entendre
es
rm
fo
s
ve
no
x
ei
er
qu
re
rçar espais de
la política. Crear i refo
l
ió i decisió és essencia
ac
er
lib
de
,
ió
ac
ip
ic
rt
pa
Esparreguera senti
d’
ia
an
ad
ut
ci
la
uè
rq
pe
al.
seva la realitat municip
a manera
a concejalía más, es un
un
es
no
na
da
da
ciu
n
r política
La participació
a nueva forma de hace
Un
s.
ca
bli
pú
as
lític
po
dadana
de entender las
mos de participación ciu
nis
ca
me
r
po
lo
só
no
r
la rendición
que debe pasa
por la transparencia y
ra
cla
sta
ue
ap
a
un
r
po
sino también
herramientas
o, para proporcionar las
de cuentas y, sobre tod
sean entidades,
derar la ciudadanía, ya
necesarias para empo
s individuales.
asociaciones o persona
s, és una
a no és una regidoria mé
La participació ciutadan
nova forma
a
Un
.
es
polítiques públiqu
manera d’entendre les
canismes
me
r
pe
s
ssar no nomé
pa
de
ha
e
qu
a
lític
po
de fer
osta clara
a sinó també per una ap
de participació ciutadan
bretot, per
so
i,
tes
dició de comp
ren
la
i
cia
rèn
pa
ns
tra
la
per
la ciutadania,
ssàries per empoderar
ce
ne
es
ein
les
ar
on
rci
propo
uals.
ns com persones individ
siguin entitats, associacio
ns
io
is
c
e
d
n
e
r
p
e
u
q
a
t
is
rm
o
f
n
o
c
in
ia
n
a
d
a
t
iu
c
a
Un
1
Vila format per
Crear el Consell de la
r
atiu i veïns i veïnes pe
entitats, teixit associ
ent de Participació
redactar un nou reglam
us mecanismes de
Ciutadana i cercar no
sions municipals.
deliberació en les deci
1
Vila formado por
Crear el Consell de la
iativo y vecinos y
entidades, tejido asoc
nuevo reglamento
un
ar
ct
da
re
ra
pa
s
vecina
adana y buscar
de Participación Ciud
deliberación en las
de
os
m
is
an
ec
m
os
nuev
es.
decisiones municipal
2
Empoderar i potenciar les Associacions de Veïns de la vila per
canalitzar les demandes col·lectives dels diferents barris.
2
Empoderar y potenciar las Asociaciones de Vecinos para canalizar
las demandas colectivas de los diferentes barrios.
3
Realitzar activitats conjuntes entre l’Ajuntament i les Associacions
de Veïns i el teixit associatiu per enriquir l’associacionisme i la cohesió
territorial i social de la vila.
3
Realizar actividades conjuntas entre el Ayuntamiento, las Asociaciones de Vecinos y el tejido asociativo para enriquecer el asociacionismo
y la cohesión territorial y social del municipio.
4
Aprovar el Codi de bon Govern per tal de mantenir una actitud de
govern oberta, escoltar les propostes de la ciutadania i mirar de trobar
solucions conjuntes als seus problemes.
4
Aprobar el Código de buen Gobierno para mantener una actitud de
gobierno abierta, escuchar las propuestas de la ciudadanía y tratar de
encontrar soluciones conjuntas a sus problemas.
5
Aprofitar les noves tecnologies per crear mecanismes de participació
ciutadana que facilitin la interacció entre la ciutadania i l’Ajuntament.
5
Aprovechar las nuevas tecnologías para crear mecanismos de
participación ciudadana que faciliten la interacción entre la ciudadanía
y el Ayuntamiento.
6
Crear un Registre de Ciutadania on totes les persones, de forma
individual o col·lectiva, puguin inscriure’s per informar-se i formar part de
tots els processos de participació ciutadana oberts a Esparreguera.
6
Crear un Registro de Ciudadanía donde todas las personas, de forma
individual o colectiva, puedan inscribirse para informarse y formar parte de
todos los procesos de participación ciudadana abiertos en Esparreguera.
7
Dissenyar un portal de transparència i dades obertes de l’Ajuntament
d’Esparreguera que faci pública tota la informació d’interès per a la
ciutadania.
7
Diseñar un portal de transparencia y datos abiertos del Ayuntamiento
de Esparreguera que haga pública toda la información de interés para
la ciudadanía.
ri
r
a
b
a
i
r
r
a
b
ls
ia
r
o
it
r
r
Propostes te
Can Comelles
Arranjar l’entrada nord de la vila: adequar el vial i els seus voltants per a millorar el camí de vianants.
Arreglar la entrada norte de la ciudad: adecuar el vial y sus alrededores para mejorar el camino peatonal.
Arranjar el perímetre d’accés a la residència de Can Comelles i fer un tancament que eviti que s’esllavissi la
terra quan plou. Aprofitarem la mesura per fer bancs pels vianants per tal que el camí sigui acollidor.
Arreglar el perímetro de acceso a la residencia de Can Comelles y hacer un cierre que evite que se deslice
la tierra cuando llueva. Aprovecharemos la medida para hacer bancos para los peatones para que el
camino sea acogedor.
La Plana
Desenvolupar el pla de clavegueram per fases al barri.
Desarrollar el plan de alcantarillado por fases en el barrio.
Iniciar un projecte de participació ciutadana que culminarà amb
la celebració d’una jornada de democràcia participativa per tal
que tots els veïns i veïnes de La Plana puguin decidir directament com volen l’adequació i l’arranjament dels carrers i l’arbrat
del barri.
Iniciar un proyecto de participación ciudadana que culminará
con la celebración de una jornada de democracia participativa
para que todos los vecinos y vecinas de La Plana puedan decidir
directamente cómo quieren la adecuación y el arreglo de las
calles y el arbolado del barrio.
Recuperar el centre d’infermeria ubicat al local de l’Ajuntament
del carrer Pau Duran.
Recuperar el centro de enfermería ubicado en el local del Ayuntamiento de la calle Pau Duran.
Màxim compromís per executar per fases el Projecte de Millora
Urbana de La Plana.
Máximo compromiso para ejecutar por fases el Proyecto de
Mejora Urbana de La Plana.
Promoure l’obertura d’establiments i serveis mínims, especialment la creació d’una farmaciola, així com d’altres demandes
que puguin sorgir.
Promover la apertura de establecimientos y servicios mínimos,
especialmente la creación de un dispensario, así como de otras
demandas que puedan surgir.
Adequar la zona del Torrent Mal creant una zona d’esbarjo i
un pipican per a gossos on puguin relacionar-se i fer les seves
necessitats.
Adecuar la zona del Torrent Mal creando una zona de recreo y
un pipican para perros donde puedan relacionarse y hacer sus
necesidades.
Incentivar amb la complicitat dels veïns un mercat no sedentari al barri.
Incentivar con la complicidad de los vecinos un mercado no
sedentario en el barrio.
Exigir al Ministeri de Foment el bon manteniment de l’A2 a l’alçada de tot el municipi i garantir un pas peatonal al pont i rotonda
que uneix La Plana amb Can Rial.
Exigir al Ministerio de Fomento el buen mantenimiento de la A2
a la altura de todo el municipio y garantizar un paso peatonal en
el puente y rotonda que une La Plana con Can Rial.
Mas d’en Gall
Arranjar i reformar la carretera de Mas d’en Gall per tal de fer-la
més segura per a vehicles i vianants.
Arreglar y reformar la carretera de Mas d’en Gall para hacerla
más segura para vehículos y peatones.
Augmentar la pressió a l’Agència Catalana d’Aigües (ACA) per tal
que porti a termes les obres dels col·lectors.
Aumentar la presión a la Agencia Catalana de Aguas (ACA) para
que lleve a cabo las obras de los colectores.
Obrir un nou carrer al capdamunt del carrer Àngel Guimerà que
passi per davant del CEIP Pau Vila per evitar el caos circulatori a
l’entrada i sortida de l’escola.
Abrir una nueva calle en lo alto de la calle Àngel Guimerà que
pase por delante del CEIP Pau Vila para evitar el caos circulatorio en la entrada y salida de la escuela.
Can Rial
Consensuar amb els veïns i veïnes de Can Rial la solució a la variant B-231. La decisió s’ha de prendre des
del poble i per al poble. No acceptarem una decisió imposada per una altra administració pública.
Consensuar con los vecinos y vecinas de Can Rial la solución a la variante B-231. La decisión se tomará
desde el pueblo y para el pueblo. No aceptaremos una decisión impuesta por otra administración pública.
Millorar el servei d’escombraries (freqüència i sistema de recollida) i de recollida de la poda a Can Rial.
Mejorar el servicio de residuos (frecuencia y sistema de recogida) y de recogida de la poda en Can Rial.
Can Vinyals / Can Sedó
Centre Vila
Dinamitzar el Museu de la Colònia
Sedó, programant activitats i cercant
col·laboracions amb el món educatiu.
Dinamizar el Museo de la Colonia Sedó,
programando actividades y buscando
colaboraciones con el mundo educativo.
Acabar els treballs per a la creació del Parc de Cal Vives i completar
l’arranjament del carrer de Baix i el carrer Sant Miquel.
Terminar los trabajos para la creación del Parque de Cal Vives y
completar el arreglo de la calle de Baix y la calle Sant Miquel.
Arranjar amb la complicitat dels veïns i veïnes el carrer Ferran Puig
tenint en compte les accions també a emprendre establides pel Pla
Director del Clavegueram a la zona de Can Comelles.
Arreglar con la complicidad de los vecinos y vecinas la calle Ferran
Puig teniendo en cuenta las acciones que también se deben
emprender establecidas por el Plan Director del Alcantarillado en la
zona de Can Comelles.
Cercar la col·laboració amb altres
administracions supramunicipals
per valorar l’ampliació del Museu
de la Colònia Sedó en un Centre
d’interpretació de les colònies tèxtils com
un espai de divulgació i exposició de la
seva història i la seva cultura.
Buscar la colaboración con otras
administraciones supramunicipales
para valorar la ampliación del Museo
de la Colonia Sedó en un Centro de
interpretación de las colonias textiles
como un espacio de divulgación y
exposición de su historia y su cultura.
Respectar la naturalesa de l’illa de vianants a través d’un sistema
d’acreditació que garanteixi la circulació dels vehicles de les persones
residents, els de serveis, els d'emergències i els de càrrega i
descàrrega, i que eviti la lliure entrada i l’estacionament de vehicles en
zones exclusives per a vianants.
Respetar la naturaleza de la zona peatonal a través de un sistema
de acreditación que garantice la circulación de los vehículos de las
personas residentes, los de servicios, los de emergencias y los de
carga y descarga, y que evite la libre entrada y el estacionamiento
de vehículos en zonas exclusivas para peatones.
Arranjar la Font de la Barona.
Arreglar la Font de la Barona.
Zona Esportiva
Arranjar i vetllar per un
bon manteniment de
totes les instal·lacions
esportives del barri.
Arreglar y velar por un
buen mantenimiento de
todas las instalaciones
deportivas del barrio.
Estudiar la creació d’un aparcament soterrat al solar del Fons (al
costat de Cal Vives) i reformar l’antiga carretera N-II en una zona més
peatonal, destinada a les persones.
Estudiar la creación de un aparcamiento subterráneo en el solar del
Fons (junto a Cal Vives) y reformar la antigua carretera N-II en una
zona más peatonal, destinada a las personas.
Font del Vidal
Acondicionament i posada en funcionament del casal social.
Acondicionamiento y puesta en funcionamiento del centro social.
Arranjar i millorar els espais verds de la Plaça de la Unió.
Arreglar y mejorar los espacios verdes de la Plaza de la Unió.
El Castell
Actuar de forma urgent per recuperar, acondicionar,
netejar i endreçar el Parc de la Vila.
Actuar de forma urgente para recuperar, acondicionar,
limpiar y ordenar el Parque de la Vila.
Reacondicionar i arranjar l’entrada sud d’Esparreguera
de l’antiga N-II per dignificar-la i fer-la atractiva.
Reacondicionar y arreglar la entrada sur de
Esparreguera de la antigua N-II para dignificarla y
hacerla atractiva.
Arranjar, millorar i instal·lar bancs al camí del cementiri.
Arreglar, mejorar e instalar bancos en el camino del
cementerio.
Barri Font
Enderrocar la casa núm. 1 del carrer Ametller i arranjar l’espai pel gaudi de tots els veïns i veïnes.
Derribar la casa núm. 1 de la calle Ametller y arreglar el espacio para el disfrute de todos los vecinos y vecinas.
Reformar la Zona Esportiva per recuperar-la com a principal espai infantil de lleure i esportiu del barri.
Reformar la Zona Deportiva para recuperarla como principal espacio infantil de ocio y deportivo del barrio.
Promoure junt a l’Associació de Veïns i entitats del barri la recuperació de la tradicional Festa del Barri Font que
anys enrere s’organitzava i cohesionava el veïnat.
Promover junto a la Asociación de Vecinos y entidades del barrio la recuperación de la tradicional Fiesta del
Barrio Font que años atrás se organizaba y cohesionaba el vecindario.
ETICA
a y de la creciente
tic
rá
oc
m
de
is
is
cr
la
Parte de
lítica por parte de la
desafección hacia la po
la falta de rendición de
ciudadanía es debido a
ansparencia.
cuentas y la falta de tr
tica i de la creixent
Part de la crisi democrà
ica per part de la
desafecció vers la polít
manca de rendició
la
de
a
us
ca
a
és
ia
an
ciutad
transparència.
de comptes i la falta de
pune y sin
es vista como opaca, im
Actualmente la política
sajones llaman
zar hacia lo que los anglo
valores. Debemos avan
‘accountability’.
agravado la visión
ipal de este mandato ha
El (des) gobierno munic
la política en
y vecinas tenemos de
negativa que los vecinos
irracionales con
r acuerdos de gobierno
Esparreguera al impulsa
s. Los partidos que
gicamente antagónico
partidos políticos ideoló
cho con el objetivo
rno municipal lo han he
han alcanzado el gobie
n municipal que
r pero sin trabajar un pla
común y frío de goberna
ndato. Y lo que
emprender durante el ma
relatara las acciones a
transfuguismo
rtidos han fomentado el
es más grave: estos pa
l que había
del gobierno un conceja
al aceptar en el bloque
sentado a las
por las que se había pre
abandonado las siglas
elecciones.
ne i sense
vista com opaca, impu
Actualment la política és
xons anomenen
vers el que els anglosa
valors. Hem d’avançar
‘accountability’.
reujat la visió
l d’aquest mandat ha ag
El (des)govern municipa
a a Esparreguera
i veïnes tenim de la polític
negativa que els veïns
partits polítics
govern irracionals amb
a l’impulsar acords de
assolit el govern
ics. Els partits que han
ideològicament antagòn
de governar
b l’objectiu comú i fred
municipal ho han fet am
s les accions a
pla municipal que relaté
però sense treballar un
u: aquests partits
ndat. I el que és més gre
emprendre durant el ma
c del govern
uisme a l’acceptar al blo
han fomentat el transfug
quals s’havia
andonat les sigles per les
un regidor que havia ab
s.
presentat a les eleccion
s
r
lo
a
v
i
ia
c
n
è
r
a
p
s
Governar amb tran
1
cia de l’acció de
Garantir la transparèn
pressupost i un Pla
govern a través d’un
ssible i avaluable en
d’Acció Municipal acce
l’Ajuntament.
temps real al web de
1
encia de la acción
Garantizar la transpar
de un presupuesto
de gobierno a través
unicipal accesible
y un Plan de Acción M
real en la web del
y evaluable en tiempo
Ayuntamiento.
2
Fer públic el registre de béns i activitats dels regidors i regidores
com a mesura de transparència i de lluita contra la desafecció política.
2
Hacer público el registro de bienes y actividades de los/las concejales
como medida de transparencia y de lucha contra la desafección política.
3
Aprovar un codi ètic que estableixi les pautes i els principis que han
de guiar, més enllà de l’estricte compliment de la llei, la conducta dels
representants polítics i dels treballadors i les treballadores municipals.
3
Aprobar un código ético que establezca las pautas y los principios que
deben guiar, más allá del estricto cumplimiento de la ley, la conducta de los
representantes políticos y de los trabajadores y las trabajadoras municipales.
4
Elaborar una carta de serveis amb informació d’utilitat sobre els serveis
que presta l’Ajuntament, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia
i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació ciutadana.
4
Elaborar una carta de servicios con información de utilidad sobre los
servicios que presta el Ayuntamiento, los compromisos adquiridos en
términos de eficacia y calidad de la prestación, y los mecanismos de
participación ciudadana.
GUAPA
clave para poder
La limpieza es un factor
os
os públicos. Todos som
disfrutar de los espaci
e el Ayuntamiento
sd
de
e
qu
lo
r
po
es
bl
responsa
áxima pedagogía
m
la
ga
ha
se
e
qu
rio
es necesa
s
icipio limpio donde todo
para velar por un mun
posible.
colaboremos a hacerlo
clau per poder
La neteja és un factor
ics. Tots en som
gaudir dels espais públ
des de l’Ajuntament
e
qu
l
pe
es
bl
sa
on
sp
re
a pedagogia
cal que es faci la màxim
neta on tots hi
per vetllar per una vila
ssible.
col·laborem a fer-ho po
proveer una
tamiento también debe
Por otra parte, el Ayun
y los parques.
va de toda la vía pública
limpieza que sea efecti
rreguera no ha
los últimos años, Espa
Desgraciadamente, en
da.
que ha sido abandona
estado sólo sucia, sino
veir una
tament també ha de pro
Per altra banda, l’Ajun
els parcs.
i
ca
bli
de tota la via pú
neteja que sigui efectiva
no ha estat
era
gu
rre
rrers anys, Espa
da
els
en
t,
en
am
rad
Malau
ha estat deixada.
només bruta, sinó que
le
b
a
d
a
r
g
a
i
a
t
e
n
a
il
v
a
Un
1
iu de Neteja i
Impulsar el Pla Intens
a punt el barri!”:
Manteniment “Posem
netejar a fons el
estratègia de xoc per
ts els carrers i les
municipi i mantenir ne
zones públiques.
1
ivo de Limpieza
Impulsar el Plan Intens
os a punto
em
on
“P
o
nt
ie
m
ni
te
an
yM
de choque para
el barrio!”: estrategia
icipio y mantener
un
m
el
o
nd
fo
a
ar
pi
lim
s zonas públicas.
limpias las calles y la
2
Arranjar els parcs, jardins i jocs infantils del municipi.
2
Arreglar los parques, jardines y juegos infantiles del municipio.
3
Establir en el POUM un model de creixement compacte i de
qualitat que eviti l’ocupació indiscriminada del territori.
3
Establecer en el POUM un modelo de crecimiento compacto y de calidad
que evite la ocupación indiscriminada del territorio.
4
Reacondicionar els polígons (neteja, enllumenat, pavimentació i
senyalització) per fer d’Esparreguera un municipi atractiu i d’oportunitats.
4
Reacondicionar los polígonos (limpieza, alumbrado, pavimentación y señalización) para hacer de Esparreguera un municipio atractivo y de oportunidades.
5
Fer un estudi dels equipaments municipals disponibles per donar
cabuda a les necessitats i demandes de les entitats i associacions
de la vila, la gent jove i la gent gran.
5
Hacer un estudio de los equipamientos municipales disponibles para dar
cabida a las necesidades y demandas de las entidades y asociaciones de la
ciudad, la gente joven y la gente mayor.
6
Aconseguir que Esparreguera sigui un municipi accessible per
a persones amb discapacitat a través de l’eliminació de barreres
arquitectòniques.
6
Conseguir que Esparreguera sea un municipio accesible para
personas con discapacidad a través de la eliminación de barreras
arquitectónicas.
7
Evitar desnonaments al municipi a través de la mediació i multar als bancs
que tinguin pisos desocupats durant més de dos anys sense justificar.
7
Evitar desahucios en el municipio a través de la mediación y multar a los
bancos que tengan pisos desocupados durante más de dos años sin justificar.
8
Crear l’Oficina Local d’Habitatge com a ens que desenvolupi
les polítiques locals en matèria d’habitatge que permeti oferir a la
ciutadania un punt únic d’informació, orientació, assessorament, gestió
i tramitació en relació a l’habitatge.
8
Crear la Oficina Local de Vivienda como ente que desarrolle las políticas
locales en materia de vivienda que permita ofrecer a la ciudadanía un punto
único de información, orientación, asesoramiento, gestión y tramitación en
relación a la vivienda.
9
Fomentar la vivenda de lloguer a través d’iniciatives que promoguin
el lloguer dels immobles desocupats i la dinamització d’iniciatives per a
la rehabilitació d’habitatges.
9
Fomentar la vivienda de alquiler a través de iniciativas que promuevan el
alquiler de los inmuebles desocupados y la dinamización de iniciativas para la
rehabilitación de viviendas.
UNICA
za cultural de
El dinamismo y la rique
iciones son emblema
Esparreguera y sus trad
un bien que hay
de nuestro municipio y
var. El fomento y la
que promover y preser
deben ser un elemento
promoción del deporte
estilo de vida.
primordial de nuestro
sa cultural
El dinamisme i la rique
ves tradicions són
d’Esparreguera i les se
vila i un bé que cal
emblema de la nostra
foment i la promoció
El
r.
va
er
es
pr
i
re
ou
prom
element primordial
un
r
se
de
n
ha
t
or
sp
de l’e
.
del nostre estil de vida
municipales es el de
culturales y deportivas
as
lític
po
las
de
l
pe
pa
El
eblo y a las iniciativas
ltural y deportivo del pu
cu
ido
tej
o
ric
el
ar
oy
ap
idad de Esparreguera
do la diversidad y plural
tan
pe
res
,
tes
en
ist
ex
ya
deporte enriquecen
n social. La cultura y el
sió
he
co
la
o
nd
cie
ore
y fav
ración social,
la diversidad y la integ
tan
en
fom
,
nía
da
da
ciu
a la
témoslos!
promovámoslos y respe
municipals és
s culturals i esportives
El paper de les polítique
de la vila i a
teixit cultural i esportiu
el de donar suport al ric
itat i pluralitat
ers
ts, tot respectant la div
les iniciatives ja existen
ltura i l’esport
cu
rint la cohesió social. La
d’Esparreguera i afavo
egració social,
int
la
la diversitat i
ta
en
fom
ia,
an
tad
ciu
enriqueix la
m-los!
promovem-los i respecte
La cultura
cial
uesa so
iq
r
i
ió
s
e
h
o
c
e
d
ts
n
e
i l’esport, elem
era Feria de Entidades
Recuperar una verdad
y crear el Consejo de
con carácter bianual
una programación
ar
oy
ap
de
fin
el
n
co
Cultura
en el municipio.
sociocultural regular
le Fira d’Entitats
Recuperar una veritab
i crear el Consell de
amb caràcter bianual
de donar suport a una
t
ita
al
fin
la
b
am
ra
Cultu
ral regular a la vila.
ltu
cu
oci
so
ió
ac
m
ra
prog
1
2
Promoure les zones públiques i els equipaments municipals per
activitats culturals a l’aire lliure com ara un Cinema d’estiu o la Nit de
l’esport.
2
Promover las zonas públicas y los equipamientos municipales para
actividades culturales al aire libre tales como un Cine de verano o la
Noche del deporte.
3
Potenciar activitats lúdiques, culturals, creatives i esportives al
centre de la vila i, també, als barris que conformen el municipi.
3
Potenciar actividades lúdicas, culturales, creativas y deportivas en el
centro urbano y, también, en los barrios que conforman el municipio.
4
Promoure i intensificar la bona feina del Consorci per la
Normalització Lingüística i de tots els seus programes i activitats per
promoure el coneixement de la llengua catalana al municipi i afavorir la
cohesió social.
4
Promover e intensificar el buen trabajo del “Consorci per la
Normalització Lingüística” y de todos sus programas y actividades
para promover el conoci-miento de la lengua catalana en el municipio y
favorecer la cohesión social.
5
Crear un Consell de l’Esport que aglutini les entitats esportives municipals per generar interrelacions, bones pràctiques, noves iniciatives
al municipi i afrontar reptes de manera conjunta.
5
Crear un Consell de l’Esport que aglutine las entidades deportivas
munici-pales para generar interrelaciones, buenas prácticas, nuevas
iniciativas en el municipio y afrontar retos de manera conjunta.
6
Crear un espai polivalent per entitats de la vila.
6
Crear un espacio polivalente para entidades del municipio.
7
Traslladar i acondicionar l’Arxiu local, definitivament, a la Biblioteca
de l’Ateneu.
7
Trasladar y acondicionar el Archivo local, definitivamente, en la
Biblioteca del Ateneo.
8
Crear el Premi Vila d’Esparreguera per afavorir l’estudi i publicació
de la història local de la vila.
8
Crear el Premi Vila d’Esparreguera para favorecer el estudio y
publicación de la historia local del municipio.
1
EFICAÇ
movilidad es un
En nuestro día a día, la
lazarnos al trabajo,
sp
de
ra
pa
e
av
cl
or
ct
fa
o a comprar. Por
a la escuela, al médico
rma de transporte
fo
a
un
os
m
ta
si
ce
ne
o
es
ciente y útil con
dentro del municipio efi
aptados a las
itinerarios y horarios ad
nos y vecinas.
necesidades de los veci
per desplaçar-nos a
En el nostre dia a dia,
etge, a les botigues,
la feina, a l’escola, al m
factor clau. Per
la mobilitat ens és un
de transport dins
això ens cal una forma
il amb itineraris
del municipi eficient i út
necessitats dels
i horaris adaptats a les
veïns i veïnes.
era también
a de Esparregu
Pero la situación concretxiones de transporte público para
reclama unes
a d’Esparreguera també
Però la situació concret
de facilitar el
transport públic per tal
bones connexions de
ipis com pot
tadania a d’altres munic
desplaçament de la ciu
rell.
ser Barcelona o Marto
ne
reclama unas buenas co
municipios
de la ciudadania a otros
to
ien
am
laz
facilitar el desp
rtorell.
como Barcelona o Ma
t
a
it
il
b
o
m
la
i
it
il
c
a
f
e
Un transport àgil qu
de la zona blava
Replantejar el model
s
ir els primers 30 minut
d’aparcament, establ
ió
ts, i crear una aplicac
i el mes d’agost gratuï
s i la gestió.
mòbil que en faciliti l’ú
1
1
de la zona azul de
Replantear el modelo
er los primeros 30
ec
bl
ta
es
o,
nt
ie
m
ca
apar
agosto gratuitos, y
minutos y el mes de
o
óvil que facilite el us
m
n
ió
ac
lic
ap
a
un
r
crea
y la gestión.
2
Esparreguera ben connectada: implantar un veritable bus llançadora
que enllaci Esparreguera amb les estacions de Ferrocarrils i la Renfe
de Martorell.
2
Esparreguera bien conectada: implantar un verdadero bus lanzadera
que enlace Esparreguera con las estaciones de Ferrocarriles y la Renfe
de Martorell.
3
Millorar els horaris del bus urbà i replantejar el seu recorregut per
incloure la parada del CAP.
3
Mejorar los horarios del bus urbano y replantear su recorrido para
incluir la parada del CAP.
4
Cercar iniciatives amb els municipis veïns per establir un nou
servei bus destinat principalment al col·lectiu jove, les tardes del
cap de setmana, amb parada als cinemes d’Abrera i altres indrets
d’interès per l’oci i el lleure pels joves.
4
Buscar iniciativas con los municipios vecinos para establecer un
nuevo servicio de bus destinado principalmente al colectivo joven,
las tardes del fin de semana, con parada en los cines de Abrera y otros
lugares de interés para el ocio de los jóvenes.
5
Debatre i consensuar el Pla de Mobilitat Urbana d’Esparreguera.
5
Debatir y consensuar el Plan de Movilidad Urbana de Esparreguera.
6
Exigir a la Generalitat de Catalunya que doni una solució definitiva
(obrir o traslladar definitivament) a l’Aeri.
6
Exigir a la Generalitat de Catalunya que dé una solución definitiva
(abrir o trasladar definitivamente) al Aeri.
7
L’actuació de la policia local anirà guiada pels principis de la
política de proximitat per vetllar per la seguretat i la bona convivència
a la vila.
7
La actuación de la policía local irá guiada por los principios de la
política de proximidad para velar por la seguridad y buena convivencia
en la ciudad.
8
Promourem la mediació com a procés per a resoldre els conflictes
per evitar que acabin en processos penals i administratius.
8
Promover la mediación como proceso para resolver los conflictos
para evitar que terminen en procesos penales y administrativos.
9
Instaurar la figura d’agents cívics que realitzin tasques d’informació,
sensibilització i promoció d’actituds cíviques per tal de fomentar
accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el
bon ús dels béns públics i privats de la vila.
9
Instaurar la figura de agentes cívicos que realicen tareas de
información, sensibilización y promoción de actitudes cívicas para
fomentar acciones de buena convivencia y respeto entre la ciudadanía,
así como el buen uso de los bienes públicos y privados de la ciudad.
A
S
O
U
T
RESPEC
estro municipio es
El espacio natural de nu
be estar limpio,
un lugar a conservar. De
or para que todos
ser agradable y acoged
máximo.
podamos disfrutarlo al
re municipi és un
L’espai natural del nost
que estigui net, sigui
indret a conservar. Cal
r tal que tothom
agradable i acollidor pe
àxim.
puguem gaudir-lo al m
d
u
a
g
r
e
p
l
a
r
u
t
a
n
i
a
p
s
Un e
ir
de los animales:
Esparreguera, amiga
para perros; realizar
crear zonas de recreo
ción sobre respeto a
talleres de sensibiliza
ros educativos; y
nt
ce
s
lo
ra
pa
es
al
im
los an
rsos sobre tenencia
cu
re
de
ía
Gu
a
un
ar
elabor
es que recopile los
responsable de animal
y las asociaciones
servicios veterinarios
ación sobre la
protectoras, dé inform
e pautas para el buen
adopción y proporcion
trato a los animales.
ls animals: crear
Esparreguera, amiga de
rs
gossos; realitzar talle
zones d’esbarjo per a
e respecte als animals
de sensibilització sobr
ius; i elaborar una
per als centres educat
e tinença responsable
Guia de recursos sobr
i
els serveis veterinaris
d’animals que recopili
tores, doni informació
les associacions protec
cioni pautes per al bon
sobre l’adopció i propor
tracte als animals.
1
2
Publicar de forma mensual de les dades de contaminació, l’índex
de reciclatge i la recollida d’escombraries al nostre municipi per tal
de conscienciar sobre el manteniment dels béns públics i fer pedagogia per un comportament més cívic que fomenti el reciclatge.
2
Publicar de forma mensual los datos de contaminación, el índice
de reciclaje y la recogida de residuos en nuestro municipio para concienciar sobre el mantenimiento de los bienes públicos y hacer pedagogía para un comportamiento más cívico que fomente el reciclaje.
3
Impulsar les energies renovables en edificis públics municipals.
3
Impulsar las energías renovables en edificios públicos municipales.
4
Recuperar i protegir l’entorn del riu Llobregat com a espai per
gaudir el medi natural.
4
Recuperar y proteger el entorno del río Llobregat como espacio
para disfrutar del medio natural.
5
Impulsar la creació d’horts urbans i treballs de jardineria que siguin
d’interès per visitar per les escoles i que siguin mantinguts per persones interessades en la matèria o a través de plans d’ocupació.
5
Impulsar la creación de huertos urbanos y trabajos de jardinería que
sean de interés para que hagan visitas las escuelas y que sean mantenidos
por personas interesadas en la materia o a través de planes de empleo.
6
Promoure que les persones propietàries d’animals censin les
seves mascotes i fomentar la signatura d’un compromís de civisme a
les persones propietàries d’animals.
6
Promover que las personas propietarias de animales censen sus
mascotas y fomentar la firma de un compromiso de civismo a las personas propietarias de animales.
7
Vetllar per disposar de desfibril·ladors DEA en els equipaments
municipals per casos d’urgència vital i realitzar cursos per explicar-ne
el seu funcionament i casos d’ús.
7
Velar por disponer de desfibriladores DEA en los equipamientos
municipales para casos de urgencia vital y realizar cursos para explicar
su funcionamiento y casos de uso.
1
ACTIVA
nimiento del empleo
te
an
m
el
y
ón
ci
ea
cr
La
ioridades del próximo
pr
s
le
pa
ci
in
pr
s
la
n
rá
se
paro ha castigado
El
.
al
ip
ic
un
m
no
er
bi
Go
rsonas y familias y
pe
s
ha
uc
m
za
re
du
n
co
ias que velen por la
eg
at
tr
es
s
ria
sa
ce
ne
n
so
abajo y la atracción
tr
de
s
to
es
pu
de
ón
ci
crea
unicipio.
de inversiones en el m
ment de l’ocupació
La creació i el manteni
ioritats del proper
seran les principals pr
r ha castigat amb
Govern municipal. L’atu
es i famílies i calen
duresa moltes person
la creació de llocs
r
pe
in
tll
ve
e
qu
s
ie
èg
estrat
rsions al municipi.
ve
in
d’
ó
ci
ac
tr
l’a
i
l
al
de treb
r ninguna
e permitirse dejar pasa
Esparreguera no pued
ser una
be
de
ción económica
oportunidad. La reactiva
municipio una
tro
es
hacer de nu
ra
pa
ica
tég
tra
es
ta
en
herrami
va y cohesionada.
ciudad dinámica, creati
r cap més
t permetre deixar passa
Esparreguera no es po
r una eina
se
ció econòmica ha de
oportunitat. La reactiva
àmica,
din
nostre municipi una vila
estratègica per fer del
.
creativa i cohesionada
t
a
it
r
io
r
p
l
a
ip
c
in
r
p
la
,
La lluita contra l’atur
Empleo
1
per a l’Ocupació amb
al
ip
ic
un
M
e
ct
Pa
el
r
Crea
cials implicats en el
so
i
s
ic
lít
po
rs
to
ac
s
tots el
de dissenyar mesures
l
ta
r
pe
l
al
eb
tr
l
de
món
eació d’ocupació.
per a la promoció i cr
1
al para el
Crear el Pacto M unicip
políticos y sociales
con todos los actores
do del trabajo para
implicados en el mun
la promoción y
diseñar medidas para
creación de empleo.
2
Implementar Plans d’Ocupació Locals i d’altres administracions i
iniciatives que ajudin a cercar feina a través de dinàmiques grupals i
col·laboratives per combatre l’atur juvenil i el de llarga durada.
2
Implementar Planes de Empleo Locales y de otras administraciones
e iniciativas que ayuden a buscar trabajo a través de dinámicas grupales
y colaborativas para combatir el paro juvenil y el de larga duración.
3
Facilitar la creació i obertura de nous establiments comercials
i fomentar l’emprenedoria a través de la simplificació de tràmits
burocràtics.
3
Facilitar la creación y apertura de nuevos establecimientos comercia
les y fomentar la emprenedoria a través de la simplificación de trámites
burocráticos.
4
Dissenyar i implementar un programa de formació i assessorament
per a la creació de cooperatives que fomenti la creació d’ocupació.
4
Diseñar e implementar un programa de formación y asesoramiento
para la creación de cooperativas que fomente la creación de empleo.
5
Impulsar un viver d’empreses.
5
Impulsar un vivero de empresas.
6
Prendre accions per fomentar el creixement de l’activitat
econòmica a través de formació, cursos i agilització de tràmits per
optimitzar recursos.
6
Realizar acciones para fomentar el crecimiento de la actividad
económica a través de formación, cursos y agilización de trámites
para optimizar recursos.
7
Fomentar el comerç de proximitat a través del comerç local i del
Mercat municipal.
7
Fomentar el comercio de proximidad a través del comercio local y
del Mercado municipal.
n
o
b
n
u
a
it
s
s
e
c
e
n
i
v
n
El bon (re)ca
EQUIP
1
2
Eduard Rivas
Mateo
María Vallejo
Gonzalez
7
8
30 anys
Ismael Rodríguez
Quiroga
41 anys
13
3
49 anys
Independent
62 anys
19
Cristina Morales
Miras
19 anys
72 anys
Independent
52 anys
Rosa Maria
Carreras Duxans
55 anys
15
Víctor Cabré
Borràs
5
Maria Mas
Borràs
28 anys
60 anys
6
Mariona Masferrer
Ferrer
65 anys
10
11
Dani Garrote
Vallejo
Pilar Hereza
Villanueva
19 anys
16
Loli Martínez
Martínez
Independent
26 anys
20
José Espinar
Lopera
Rogeli de la Cruz
Baldoví
9
14
Marga Mas
Varela
4
49 anys
Independent
43 anys
12
70 anys
17
Jordi Brull
Escalante
Toni Molar
Garcia
Pedro Bermudo
Martín
57 anys
18
Antonia Serrano
Olmedo
61 anys
Fanny Giraldo
Vargas
Independent
57 anys
21
Raquel Allende
Flores
Independent
34 anys
Josep Maria
Llopart i Corsà
65 anys
#obrimEsparreguera
erivasmateo
Obrim Esparreguera
@eduardrivas
w w w.eduardrivas.cat

Documentos relacionados