3. Si puede, reserve el 1 de octubre

Comentarios

Transcripción

3. Si puede, reserve el 1 de octubre
Consejos para reservar
1. Reserve a través del formulario provisto en nuestra página web, pues
este por defecto le pedirá toda la información necesaria para poder
tramitar su solicitud.
2. Si ya ha sido cliente nuestro reserve al mismo nombre que en
temporadas anteriores, indíquelo al reservar o facilítenos su número de
cliente. Así se beneficiará de las posibles ventajas derivadas de la
antigüedad que se pudieran aplicar (p.e. exención gastos de reserva,
prioridad procesamiento).
3. Si puede, reserve el 1 de octubre. No importa a qué hora hace su
solicitud, pero reservando tan solo un día más tarde significa que habrá
cientos de solicitudes anteriores a la suya.
4. Solicite varias parcelas, una calle o una zona. Si solicita sólo una parcela
y esta no estuviera disponible le asignaríamos la alternativa más
cercana. Si nos facilita más alternativas tendrá más posibilidades de que
alguna esté disponible. En su solicitud puede indicarnos tantas parcelas
como desee o también simplemente especificar sus preferencias como
por ejemplo “al lado del sanitario”, “calle asfaltada”, “parcela esquina”,
“cerca playa” etc.
5. Indique si tiene la posibilidad de variar ligeramente la fecha de
entrada y/o fecha de salida pues aumentará notablemente sus
opciones de obtener la parcela deseada. Frecuentemente variando las
fechas tan sólo uno o dos días tendrá a su disposición un número
mucho mayor de parcelas.
6. El camping le contestará con una “pre-reserva” en la cual se especifica
la parcela asignada, las fechas de la estancia y los conceptos
contratados así como los pasos a seguir para formalizar la reserva.
Revíselo todo y si desea formalizar la pre-reserva hágalo en los plazos
previstos ya que si no la pre-reserva perderá su validez en la fecha
indicada.
Consells per fer una reserva
1. Reservi a través del formulari que pot trobar a la nostra pàgina web,
ja que aquest, per defecte li demanarà tota la informació necessària
per poder tramitar la sol·licitud.
2. Si ja són clients nostres, faci la reserva utilitzant el mateix nom amb el
qual ho ha fet en temporades anteriors i indiqui-ho alhora de reservar
o faciliti’ns el seu número de client. Així es beneficiarà dels possibles
avantatges derivats de l’antiguitat que es poguessin aplicar (p.e.
exempció de despeses de reserva, prioritat alhora de processar
reserves...)
3. Si pot, reservi l’1 d’octubre. Tant és l’hora en la qual efectuï la
sol·licitud, no obstant reservant tan sols un dia més tard significa que hi
haurà centenars de sol·licituds anteriors a la seva.
4. Sol·liciti diverses parcel·les, un carrer o una zona. Si sol·licita tan sols
una parcel·la i aquesta no estigués disponible li assignarem l’alternativa
més propera. Si ens facilita més alternatives, tindrà més possibilitats
que alguna estigui lliure. A la sol·licitud pot indicar-nos tantes parcel·les
com desitgi o simplement especificar les seves preferències com per
exemple “al costat del sanitari”, “carrer asfaltat”, “parcel·la a la
cantonada”, “ a prop de la platja” ect.
5. Indiqui si té la possibilitat de variar lleugerament les dates d’arribada
i/o sortida, ja que augmenta notablement les opcions d’obtenir la
parcel·la desitjada. Freqüentment variant les dates tan sols un o dos
dies tindrà a la seva disposició un nombre major de parcel·les.
6. El càmping el respondrà amb una “pre-reserva” en la qual s’especifica
la parcel·la assignada, les dates de l’estada i els conceptes contractats
així com els passos a seguir per formalitzar la reserva. Revisi-ho tot i si
vol formalitzar la pre-reserva faci-ho dins el termini previst, ja que si no
la pre-reserva perdrà la seva vigència a la data indicada.
Tips om met succes een reserveringsaanvraag te versturen
1. Gebruik het reserveringsformulier op onze website om uw
reserveringsaanvraag te versturen. Hierdoor beschikken wij bij
voorbaat over alle benodigde gegevens om uw aanvraag succesvol te
verwerken.
2. Als u onze camping al eens eerder heeft bezocht verzeker u er dan van
dat uw reserveringsaanvraag onder dezelfde naam verstuurt die u in
voorgaande seizoenen gebruikt heeft, of vermeld uw klantennummer.
Hierdoor kunt u profiteren van eventuele voordelen voor trouwe
klanten (zoals het niet hoeven betalen van reserveringskosten en
voorkeur bij het in behandeling nemen van uw reserveringsaanvraag).
3. Indien mogelijk, reserveer op 1 oktober. Het doet er niet toe hoe laat
op de dag, maar als u slechts één dag later reserveert zullen er
honderden reserveringsaanvragen voor de uwe in behandeling
genomen worden.
4. Vraag meerdere plaatsen, een straat of een zone aan. Als u slechts
één plaats aanvraagt en deze is niet beschikbaar, dan zoeken wij het
dichtstbijzijnde beschikbare alternatief voor u uit. Mocht u meerdere
alternatieven aangeven is de kans groot dat één van deze beschikbaar
is. U kunt ook speciale wensen aangeven zoals “naast het
toiletgebouw”, “geasfalteerde straat”, “hoekplaats”, etc.
5. Geef, indien mogelijk, flexibilieit in aankomst- en vertrekdag aan.
Vaak is de kans om de gewenste plaats toegwezen te krijgen,
aanzienlijk groter als de verblijfsdagen licht aangepast worden.
6. Las Dunas zal u naar aanleiding van uw reserveringsaanvraag een
“voor-reservering”
toesturen
waarin
de
aangevraagde
verblijfsperiode, de toegewezen standplaats, de gecontracteerde
concepten en de te volgen stappen om uw reservering te formaliseren
aangegeven staan. Controleer deze gegevens en formaliseer de
reservering binnen de aangegeven periode, anders verliest deze zijn
geldigheid.
Tips to succesfully make a reservation
1. Make you reservation request through the booking form on our
website. This form generates all the information we need to
succesfully process your request.
2. If you have visited our campsite before asure to send your reservation
request using the same name you used in previous seasons, or
include your client number. This way you will benefit from possible
loyaltiy - advantages (like not paying a booking fee and priority in
processing your reservation request).
3. If possible, send your reservation request on the 1st of October. It
doens’t matter at what time, but if you book only one day later it
means hundreds of reservation requests will be processed prior to
yours.
4. Request various pitches, a street or an area. If you request only one
pitch and it is not available we will assign you the nearest available
alternative. If you indicate various alternatives there is a good chance
that one of these is available. You can also express special wishes like
“next to toilet block”, “paved road”, “corner pitch” or “next to the
beach” etc.
5. If possible, indicate flexibility in arrival and departure days, since
sometimes slightly modifying these dates considerably increases the
chance to be assigned one of the desired pitches.
6. Las Dunas will respond to your reservation request with a “prereservation”, indicating the requested period, the assigned pitch, the
contracted concepts and the steps to formalize the reservation.
Control all these data and formalize your reservation within the
indicated period, otherwise it will lose its validity.
Tips zum Reservieren
1. Verwenden Sie das Reservierungsformular auf unserer Webseite,
denn es wird alle zum erfolgreichen Bearbeiten benötigten Daten
anfordern.
2. Wenn Sie bereits Kunde bei uns waren geben Sie dies an, reservieren
Sie auf denselben Namen auf den Sie zuvor gemeldet waren oder
geben Sie ihr Kundennummer an. Nur so können Sie von etwaigen
Treueboni profitieren (z.B. keine Reservierungskosten, bevorzugte
Bearbeitung).
3. Falls möglich, reservieren Sie am 1. Oktober. Die Uhrzeit spielt dabei
keine Rolle, wenn Sie jedoch nur einen Tag später buchen heisst dies,
dass hunderte Anfragen vor ihrer bearbeitet werden.
4. Geben Sie möglichst viele Wunschplätze an, besser noch ganze
Zonen. Wenn Sie nur einen Platz angeben und dieser ist bereits
vergeben, so müssen wir die nächstgelegene Alternative auswählen.
Sie können so viele Plätze wie gewünscht angeben oder auch einfach
ihre Wünsche äussern wie z.B. „Nahe eines Waschhauses“, „geteerte
Strasse“, „Eckplatz“, „Strandnähe“ usw.
5. Geben Sie an ob Sie in ihren An- bzw. Abreisedaten flexibel sind,
denn dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einen Wunschplatz zu
erhalten sehr. Häufig ist durch eine geringe Verschiebung des
Aufenthalts um nur ein oder zwei Tage eine wesentlich grössere
Anzahl an Plätzen verfügbar.
6. Las Dunas wird ihnen eine Vor-Reservierung schicken in welcher der
zugewiesene Platz, der Aufenthaltszeitraum sowie die zum Bestätigen
erforderlichen Schritte aufgelistet sind. Sollten Sie selbige bestätigen
wollen beachten Sie bitte die dafür vorgegebenen Fristen da
anderenfalls eine automatische Stornierung erfolgt.

Documentos relacionados

Consejos para reservar 1. Reserve a través del formulario provisto

Consejos para reservar 1. Reserve a través del formulario provisto 2. Wenn Sie bereits Gast bei uns gewesen sind geben Sie dies an: reservieren Sie auf denselben Namen mit dem Sie zuvor gemeldet waren oder, noch besser, geben Sie ihre Kundennummer an. Nur so könne...

Más detalles