Dossier de Prevenció

Transcripción

Dossier de Prevenció
SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ
Nom: Presentació Serveis Servei de prevenció aliè
Data: Gener 2013
Introducció
Presentació Corporativa
Grup CIEF dóna servei en diversos àmbits de la formació
contínua i la consultoria. Les societats que en formen part
són:
Grup CIEF: Formació bonificada, privada i gestió de
bonificacions.
CIEF: Formació subvencionada.
ACCIÓ: Consultoria en Organització i millora
contínua.
ORIÓN: Servei de Prevenció Aliè.
CET: Ubicada a Reus, presta els serveis de les
diferents societats a Empreses de la província de
Tarragona.
La nostra història comença el 1989, amb el naixement de
CIEF a Barcelona. La nostra voluntat per apropar-nos al
client ens porta a l’ obertura de noves seus a Madrid
(2000), Reus (2003), Saragossa (2010), Blanes (2011) i
Tarragona (2012), i l’ aposta per la diversificació de
serveis es consolida amb la creació d’ ACCIÓ (1998) i la
incorporació d’ ORIÓN (2005).
En l’ actualitat, el nostre equip humà l’ integrem més de 70
professionals en estructura, plenament compromesos amb
el projecte i amb la ferma voluntat de satisfer als nostres
clients, el nostre principal actiu.
Els nostres clients donen sentit al que fem i pel que
treballem, i ens aporten la força per seguir innovant,
creixent i millorant contínuament.
3
Introducció
Missió, Visió i Valors
MISSIÓ
Crear i facilitar serveis i productes de qualitat en formació,
consultoria i prevenció de riscos laborals, que aportin
valor, en benefici dels nostres clients, la nostra gent i la
societat
VISIÓ
Que el nostre grup aconsegueixi el lideratge en tots els
seus àmbits de treball, essent un referent per als valors
aportats a les persones i organitzacions
4
Especialitats
Servei de Prevenció Aliè
Servei de prevenció aliè acreditat en 2002 (SP-052-B)
amb l’ objectiu d’ integrar la prevenció en el Sistema de
Gestió de les Organitzacions i la implantació dels principis
fonamentals de l’ Acció Preventiva.
El nostre servei es caracteritza per la proximitat, la
flexibilitat i la capacitat de resposta tècnica i humana, el
que ens permet apropar els requisits legals a la realitat de
cada Empresa des de una perspectiva de col·laboració i
facilitació.
Les nostres actuacions:
Seguretat Industrial
Higiene Industrial
Ergonomia i Psicosociologia
Vigilància de la Salut
Consultoria en Prevenció de Riscos Laborals
5
Actuacions
Seguretat Industrial
El nostre servei de prevenció compta amb tècnics
especialistes en Seguretat Industrial capacitats per a
realitzar i assessorar sobre la manera més eficaç i eficient
de dur a terme:
Avaluacions de Riscos: La publicació de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals (LPRL) va introduir, entre altres, l’ obligació
de l’ empresari d’ avaluar els riscos derivats del
treball. L’ article 4.2 de la mateixa Llei defineix com
a “ risc laboral” la possibilitat que un treballador
pateixi un dany derivat del treball. Per tal de
qualificar el risc des del punt de vista de la seva
gravetat, s’ haurà de valorar conjuntament la
probabilitat que es produeixi aquest dany i la seva
severitat.
Plans de Prevenció.
Plans d’ Emergència.
Manuals d’Autoprotecció.
Plans de Seguretat Específics.
Estudis d’ Adequació de Maquinària (RD 1215/97).
Inspeccions de Seguretat.
Assessorament en EPI’ s.
Assessorament sobre els Mitjans de Protecció contra
Incendis.
Simulacres.
Diagnòstics del Sistema de GPRL.
6
Assessorament
Laboral.
i
Consultoria
davant
Autoritat
Investigacions d’ Accidents.
Estadístiques de Sinistralitat de l' Empresa.
Informes de Seguretat.
Auditories Internes SGPRL.
7
Actuacions
Higiene Industrial
Comptem amb un equip de tècnics especialistes en
Higiene Industrial amb una àmplia experiència en aquest
camp, el què ens permet proporcionar suport i
col·laboració per a dur a terme:
Avaluacions de Riscos Higiènics.
Agents Físics.
Soroll, Vibració, Il·luminació, Ambient
Radiacions ionitzants i no ionitzants,...
Tèrmic,
Agents Químics.
Pols, Gasos, Vapors, Fibres, Protocols entre d’ altres.
Agents Biològics.
Bactèries, Fongs, Virus, Paràsits,..
Qualitat de l’Aire Interior i les Condicions de Treball.
Assessorament en EPI’ S.
Assessorament en AMIANT.
8
Actuacions
Ergonomia i Psicosociologia
El nostre equip de tècnics especialistes en Ergonomia i
Psicosociologia compta entre els seus membres amb
psicòlegs que reforcen les nostres intervencions en temes
com:
Avaluacions i Estudi de Riscos Ergonòmics.
Exposició
a
Postures
Forçades,
Moviments
Repetitius i Esforç Muscular Localitzat Mantingut.
Maneig de Càrregues.
Esforç Físic General.
Exposició a Vibracions.
Confort Tèrmic / Acústic / Lumínic / Qualitat de
l’ Aire Interior.
Càrrega Mental – Estrès Laboral.
Factors Organitzacionals.
Avaluacions Psicosocials.
Dimensions psicosocials: Exigències psicològiques
del treball, Control sobre el treball, Suport social i
qualitat de lideratge, Compensacions del treball,..
Dimensions de salut, estrès i satisfacció.
Mobbing, Assetjament Laboral, Discriminació,...
9
Actuacions
Vigilància de la Salut
Realitzem l’ especialitat preventiva de Vigilància de la
Salut. Els nostres serveis:
Elaboració de Protocols.
Desenvolupar totes aquelles funcions específiques
recollides en l' apartat 3 de l' article 37 del Reglament
dels Serveis de Prevenció
Revisions Mèdiques Bàsiques i Específiques.
Assessorament Mèdic en Aptituds i Adaptacions de
Llocs de Treball.
Planificació i Gestió de la Vigilància de la Salut.
Efectuar sistemàticament i de forma contínua la
vigilància col·lectiva de la salut dels treballadors, en
funció dels riscos.
Desenvolupar programes de formació, informació i
recerca en el seu àmbit de treball.
Informació i Formació en Medicina Preventiva.
Estudiar, quan es tingui coneixement d'això, les
malalties susceptibles d'estar relacionades amb el
treball.
Comunicar les malalties que podrien ser qualificades
com a professionals.
Impulsar programes de promoció de la salut en el
lloc de treball, en coordinació amb el Sistema Nacional
de Salut.
Participar en les actuacions no específicament
sanitàries a l'efecte d'assegurar el caràcter
interdisciplinari d'aquestes actuacions.
10
Actuacions
Consultoria en PRL
Completem els nostres serveis tècnics de Seguretat,
Higiene i Ergonomia / Psicosociologia amb altres serveis
vinculats a la prevenció de riscos laborals que permeten
afegir valor a la nostra col·laboració amb els clients.
Implantació d’OHSAS.
Adequació de Maquinària (RD 1215/97)
Implantació de Manuals d’ Autoprotecció.
Implantació de Plans d’ Emergència.
Plans de Seguretat i Salut.
Coordinació d’Obres.
Simulacres.
Implantació de Servei Prevenció Propi.
Assessorament Jurídic.
Recurs Preventiu.
11
Servei de Prevenció Aliè
Motius per a Contactar
Si l’ Empresa disposa de Servei de Prevenció Aliè, el
convidem a avaluar la seva capacitat de resposta en
quant a:
Contingut i detall de l’ oferta/contracte.
Temps de dedicació anual que li proporciona
Rapidesa i flexibilitat en les seves respostes.
Preu.
Si la seva percepció és la de tenir una relació que no sigui:
guanyar-guanyar sol·liciti informació addicional o una
proposta personalitzada sense cap compromís. Ens
agradarà atendre’ l.
Si encara no ha contractat els serveis d’ una empresa
especialitzada, sol·liciti la visita d’ un dels nostres tècnics
per tal que el pugui assessorar i elaborar una proposta
adaptada quant a: contingut, dedicació, pressupost i
necessitats reals de la seva Empresa.
12
Especialitats
Formació in company
Formació General
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Competències Directives i Relacionals
Millora Contínua i Productivitat
Qualitat
Prevenció de Riscos Laborals i Gestió
d’ Emergències
Tècnica
Ofimàtica, Multimèdia i Noves Tecnologies
Idiomes
Customer Service i Vendes
Administració i Finances
Medi Ambient
El nostre core business és la formació
a mida en l’ Empresa.
Acreditació de CIEF UNE-EN ISO 9001-00 amb data 20 de Març de 2002
Acreditació Grup CIEF UNE-EN ISO 9001:2008 amb data 2 de Juny de 2011
Grup CIEF és entitat autoritzada per actuar com a agència de col·locació i/o empresa de
recol·locació per el Servei d’ Ocupació de Catalunya amb núm d’ identificació 0900000136
13
Especialitats
Formació in company
Formació Homologada
•
•
•
•
•
•
•
Operador de Calderes
Gasos Fluorats
Habilitació Professional Frigorista
Instal·lador-Mantenidor d' Instal·lacions Tèrmiques
d’ Edificis
Prevenció de la Legionel·la i Renovació
Personal de Control d’ Accés
Targeta Professional de la Construcció TPC
Formació Sectorial
•
•
•
14
Logística i Transport
Salut i Geriatria
Hosteleria i Restauració
Especialitats
Gestió de la Formació Bonificada
Eficient base de dades, creada, desenvolupada i
optimitzada per Grup CIEF, per a la gestió telemàtica
de les accions a la FTFE, que ens permet:
• Maximitzar la gestió de cada crèdit.
• Completa traçabilitat de cada acció formativa.
• Seguiment rigorós i actualitzat del consum real
i potencial per empresa o delegació i per centre
de costos.
• Supervisar el compliment del percentatge de
col·lectius prioritaris o del cofinançament.
Compromís de facilitar i simplificar la càrrega
administrativa i de gestió dels nostres clients, dotant
de total sentit el terme “ externalització” .
Excel·lent equip humà de l’ àrea de gestió
responsable del servei per a garantir una correcta
gestió del crèdit.
Grup CIEF és una de les entitats líders de l’ Estat en l’ outsourcing de
la gestió de les bonificacions per a la formació davant la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo (FTFE).
15
Especialitats
Gestió de la Formació Bonificada
Les funcions que realitzem són entre d’ altres:
Tramitació davant la FTFE de les comunicacions
d’ inici i de finalització en els termes establerts, tant
de formació impartida per Grup CIEF com de la
realitzada amb altres proveïdors o formadors interns,
així com els Permisos Individuals de Formació (PIF).
Facilitació de tota la documentació necessària per a
la correcta gestió del procés.
Assessorament i acompanyament per a facilitar la
informació a la Representació Legal dels Treballadors
(RLT) que recull l’ art. 15 del RD 395/2007.
Col·laboració amb les Administracions i Òrgans de
control competents en les actuacions de seguiment i
control que directament o amb el recolzament tècnic
de la FTFE es desenvolupen.
Assessorament en la complimentació de processos i
suport documental necessari per a la correcta
aplicació de les bonificacions a la Seguretat Social.
16
Especialitats
Lean – Six Sigma - ISO
L’ àrea de Consultoria en Organització està dedicada a la
millora contínua, principalment en els àmbits d’ :
Operacions, Productivitat, Logística, Qualitat, Medi
Ambient, Estratègia i Gestió de Recursos Humans.
Assessorem a tot tipus d’ Organitzacions, per a que
mitjançant la implementació d’ esquemes de gestió i
direcció moderns assoleixin mantenir les condicions de
competitivitat. Per això col·laborem amb el disseny,
implementació i manteniment de solucions a mida
Basem el nostre èxit en dos pilars: l’ impuls del canvi
cultural i l’ actuació sobre el terreny.
Aconseguim resultats que es sostenen en el temps, proporcionant
eines i metodologies adequades per a cada situació.
17
Especialitats
Desenvolupament Organitzacional
Línea de producte que impacta de manera sostenible en el
desenvolupament de l’ Organització així com en el de les
persones que la integren.
Els objectius són:
Generar benefici a l’ Organització sent resolutius i
útils
Portar a terme processos i formacions que
maximitzin el potencial de les persones
Donar valor afegit amb la nostra intervenció per
aconseguir la transferència al lloc de treball
Les nostres solucions i propost es de treball contemplen la
metodologia idònia i l’ expert més adequat considerant:
l’ objectiu de la nostra actuació, el col·lectiu participant i el
seu nivell de desenvolupament i el context sistèmic de
l’ empresa.
“El canvi és inevitable, la transformació és opcional.”
Glenda Cloud
18
Clients
Empreses
9Ren - A. London Language - AB Servicios Selecta - Abacus Coop - ABANTIA
Group - Abasic, Desigual - ABB Sistemas Industriales - Abertis - Abm Rexel Abrisud Iberica Produccion - ABS Informatica - ACA, Agencia Catalana de
l´ Aigua - ACB, Asociacion Clubs de Baloncesto - Acciona Facility Services Aceites Borges Pont - Aceros Bergara - Acieroid - Aciturri Aeronautica - ACSA
Obras e Infraestructuras - Actelion Pharmaceuticals - ACYCSA, Antonio
Casado y Cia - ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - Centro
Circulacion - Adiquimica - ADP Employer Services - AECOC, Asociacion
Española de La Codificacion Comercial - AEEPB, Asociacion de Empresas
Estibadoras Portuarias de Barcelona - AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegacion Aerea - Affiliated Computer Services - AFICSA, Auxiliar de Firmes
y Carreteras - AFTEC, Advanced Frame Technology - ASM Red, Agencia
Servicios de Mensajeria - AGIL Rehabilit - Agric Bemvig – Agroseguro Agrupacio Esportiva Bon Pastor - Agrupacio MUTUA - Agrusolpi - Agustin Roig
- Ahumados Dominguez - Aigues de Reus - Air Quatro - Ajt. de Barcelona - Ajt.
de Creixell - Ajt. de Granollers - Ajt. de Mollet Del Valles - Ajt. de Montgat Alere Healthcare - Alifres - Alstom Pow er - Alucan-Entec - Alupu - Alzamora
Packaging - AMADEUS Group - AMGEN - Amitech Spain - Amplia
Telecomunicaciones - AN Grup - Andopack - Antonio Puig - Aplicaciones
Electricas Instalaciones y Mantenimiento IJT - APRIM, Alta Precision Indl.
Mecanica - Aragones Transports - Ardagh Metal Packaging Reus - Aritex
Cading - ARMESA, Articulos Metalicos - Arte-Xixona - Ashland Chemical
Hispania - ASMHG, Associacio de Salut Mental Horta Guinardo - Atrapalo Aunde - Autocares CANALS - Autoliv Kle - Autoneum Spain - Autoterminal Avon Automotive Indl. Flexo - B Braun España - BAIXBUS - Balliu Export Bañacril - Barberan - Barcino Pack - Basistic 2007 - Bercose - Bermont
Catalonia - Bertrandt AG - Best Hotels - Bestours - BG Logistics - Bic Graphic
Europe - Bic Iberia - Bitron Industrie - BJC Fabrica Electrotecnica Josa Boehringer Ingelheim - Böhler Uddeholm Iberica - Boma Inpasa - Bonasport BOPAN Promociones Alimentarias - Bralo - BST, Banc de Sang i Teixits BTECH, Barcelona Technical Center - Caldereria Delgado - Cambra Oficial de
Comerç Ind.Valls - Cambra Oficial de Comerç, Ind.i Navegacio de Reus Camping Cambrils Park - CANON, Sistemas de Oficina del Maresme - Carlos
Arboles - Carlson Wagonlit - Carpe Servicios Logisticos - Cartonajes Font Cartonajes Pans - Cartonajes Rakosnik - Cartonajes Salinas - Casio - Casli CASSA, Companyia d´ Aigües de Sabadell - Castellana 179 - Cata
Electrodomesticos - CATEL Comunicacions d´ Empresa - CATOR, Catalana de
Tractament D´ Olis Residuals - Cayta - CCMA, Corporacio Catalana de Mitjans
Audiovisuals - CDC, Convergencia Democratica de Catalunya - CDL, Comercial
de Laminados - CECOT, Confederacio Empresarial Comarcal de Terrassa Celanese Chemicals Iberica - Cementos Molins - CESPA Ingenieria Urbana Ceva Logistics - Chrysler - Chubb Parsi - Chupa Chups - Cialit - Ciama Busbar CIDET, Centre Internacional de Formacio Empresarial i Tecnologica - CIE, Grupo
Componentes Vilanova - CIFO, Centre D' Innovacio i Formacio Ocupacional - La
Violeta - CIM, Ceramica Indl. Montgatina - Cimencorner - Cintas Metalicas Circa - Circuits de Catalunya - Circulo de Lectores - Citelum Iberica - Citricos y
Refrescantes - Clariant Iberica Produccion - Claved - Clece - Climatrol Clondalkin Pharma & Healthcare - Closure Systems International - Club de Golf
Alicante - Club de Natacion Barcelona - Club de Tennis Sabadell - Club Natacio
Atletic Barceloneta - Club Natacio Montjüic - Club Natacio Sitges - Club Nautic
de Cambrils - Cobres Aleaciones Soldadura - Codroper - COEMBA, Corporacion
Empresarial Barcelonesa - Cofely - COGELSA, Compañia General de Lubricantes
- Colomer Beauty And Professional Products - Colores Ceramicos de Tortosa Combi Tecnic - Comerç de Peix Ros - Comercial Electrica Girona - Comercial
Marsal - Comercial Quimica Masso - Comercial Valira - Comes - Comesa,
Componentes Mecanicos - Comet Solutions Consulting - Comexi Group
Industries - COMFORSA, Comercial de la Forja - Compac Mora - Compañia
Española de Laminacion - Comsa - Concorde Grup Assessor - Condis
Supermercats - Conforama - Consejo Oleicola Internacional - Consell Comarcal
de La Cerdanya - Consell Comarcal de La Selva – Consell Esportiu del Baix
Camp - Consorci de l' Auditori i l' Orquestra - Consorci Del Transport Sanitari
Regio Girona - Consorci Hospitalari de Vic - Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona - Construcciones Del Norte 2 006 - Construcciones Joaquin Perez…
A
B
C
19
Arroyo - Construcciones Mecanicas Croli - Construcciones y Montajes de
Castilla - Consultia IT - Consultoria de Projectes Girona - Consultorio Dexeus –
Containers Garcia Martinez - Continental Automotive - Contrapunto BBDO –
Control y Montajes Industriales CYMI - Conviberica Servicios Auxiliares –
Conw ay-The Convenience Company - Copesco & Sefrisa - Corgrap –
Corporacion Alimentaria Guissona - Corporacion BORGES - Corporacion
GESTAMP - COSERSA - Cosmetica Cosbar - Cotyastor - Covit - Coynsa 2000
– Creu Roja - Cromogenia Units - Cromosoma - Crucell Spain - CSC, Consorci
de Salut i d' Atencio Social de Catalunya - CSdM, Consorci Sanitari del
Maresme - Csm Iberia - CSMS, Corporacio de Salut Del Maresme i La Selva CTC Ingenieria Dedicada - CTI Tecnologia y Gestion - CTT Stronghold Customer Focused Management - Cyopsa-Sisocia - Cytec Surface Specialties
Iberica – Dakocytomation - Dalkia Catalunya - Dallant - Dalli Win Iberica DAPSA, Daniel Aguilo Panisello - DATISA, Decoracion Acondicionamiento
Techos Integrados - Decoraciones Juan Medina - Deichmann Calzados - Delphi
Packard - Delta Punt 3000 - Den Hartogh - Denion Control y Sistemas - DENSO
Barcelona - Dentimail - Depiline Wax & Cosmetics - Deportivo Squash Arsenal Derbi Nacional Motor - Derypol - DESA, Desarrollos Especiales de Sistemas de
Anclaje - Dessi Mobel - DETERSA - Deutsche Homoopathie Union Iberica - DHL
Global Forw arding - Di Bocca Restauracion - Dicomol - Dimodes - DINAMIC
Grup - Diputacio de Barcelona - Direccio Provincial INSS Tarragona - Disalfarm Dismol Masquefa - Disproquima - Distform - Distrialmo - Distribuciones Rueda Ditem - Doc On Time - Doga - Drassanes D' Arenys - DSM Group - Duke Chem Eads Casa Espacio - Eckes Granini - Eden Springs - Ediciones Deusto Ediciones Don Bosco - Grupo EDEBE - Ediciones Mayo - Eduardo Puig EGARSAT, Mutua de Accidentes - EGISA, Envase Grafico Industrial - EGO
Appliance Controls - Eiffage Energia - El Aguila, Inds. Alimenticias - Elausa &
Array Plastics - Electrodomesticos Taurus - Elix Polymers - Elring Klinger –
EMATSA, Empresa Municipal Mixta D' Aigües de Tarragona - EMAV, Empresa
Municipal D' Aigües de Vilafranca - Embutidos Salgot - Emelec 2006 - EMMSA,
Española de Montajes Metalicos - Empresa Autocares CER - Empresa SAGALES
- EMTISA - Emypro - ENI Iberia - Enw esa Operaciones - Enypesa - Epise,
Formacion & Desarrollo - Epson Iberica - Equacat - Equatorial Coca-Cola
Bottling Company - Ercros Industrial - Ergransa - ESBL, European School Of
Business & Language - Escola Rosella - Escola Sant Gervasi - ESPA 2025 Especialidades Electricas DAGA - ESSA Palau - Estampaciones Pons - Esteban
Ikeda - ESTEVE Group - Esteves-DWP - Estoli - Estrella de Levante, Fabrica de
Cerveza - Estructuras de Hormigon Conshor - Estudio Lamela - Estyofi - EUGIN,
Euvitro - Euro Depot España - Eurohinca - Eurohueco - Europastry - Europerfil Eurosav Proyectos - Euroservices de Barcelona - Eurotronix - Explotaciones
Hoteleras Arbo - EXPO Grupo - F-10 Factoria de Serveis - FACOMSA,
Fabricacion Componentes Motocicletas - FAE, Francisco Albero - FAINSA,
Fabricacion Asientos Vehiculos Industriales - Faiveley Transport Iberica - Famar
Health Care Services - Farmhispania - Faurecia Interior Systems - Faust y
Kammann - FC Metropolitano Barcelona - FCAC, Federacio de Cooperatives
Agraries de Catalunya - FCC Logistica - Federacio Farmaceutica - Federacion
de Industrias de Madrid CCOO - Federal Mogul Friction Products - Federal
Signal Vama - FERCAM Transportes - Ferg - Ferroberica - Ferrocarriles y
Transportes - FERROSER, Ferrovial Servicios - FGC, Ferrocarrils de La
Generalitat de Catalunya - FICOSA Group - Fidancia - Filtros Anoia - FIRA
Internacional de Barcelona - Fischer Iberica - FJM Group - Flak - Flamagas Fleca Flaque - Flex ` N´ Gate Plasticos - Flexiplan - Flexiplas - Fm Logistic
Iberica - FMC Foret - FOESC, Federacion Estatal de Organizaciones
Empresariales de Ocio Educativo y Animacion Socio-Cultural - Foisa Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttivita Veneto - Font Salem Formaqur 2007 - Foster Wheeler Energia - FOTOPRIX Grupo - FPHAG,
Fundacio Privada Hospital Asil de Granollers - Fraikin Alquiler de Vehiculos Framefort - Frape Behr - Frenos Sauleda - Fresenius Kabi España FREUDENBERG Group - Fricosmos - Frida Alimentaria - Frigorificos Lluis Frigorifics Ros - Friselva - FSSBCN, Fundacio Socio-Sanitaria de Barcelona Fuchs Lubricantes - FUCODA, Fundosa Control de Datos y Servicios - Fujitsu FUNCOSA, Funderia Condals - Fundacio Alba - Fundacio Barça Veterans Fundacio Centre de Recerca En Epidemiologia Ambiental - Fundacio EMI Fundacio Hospital de l´ Esperit Sant - Fundacio Hospital de Nens de Barcelona Fundacio IL3-UB - Fundacio IMIM - Fundacio Onada - Fundacio Privada CECOT
Formacio - Fundacio Privada Tallers de Catalunya - Fundacio Teatre Lliure Fundacio Vidal i Barraquer - Fundacion Diocesanas - Jesus Obrero Fundazioa
EGIBIDE - Fundacion Nuestra Señora del Camino - Fundacion Secretariado
General Gitano – Funmak - FUNOSA, Fundiciones de Odena - Futbol Club
Barcelona - FYVAR, Asoc. Nacional de Fabricantes y Vendedores Articulos
Reclamo - G&D Iberica - Gabinete Servicios Medicos de Empresa y Prevencion Gallina Blanca - Garcia Faura - Gas Gas Motos - Gas Natural - Gates PT – GE…
D
E
F
G
20
Capital Bank - Gearbox del Prat - GEDIA España - GEINSTAL, Gestion Integral
de Instalaciones - Gelabert Servicios y Mantenimientos. - Gemalto SP Generalitat de Catalunya - Geocycle - Gergonne GPI Espagne - Gerundense de
Plasticos - Ges Cranes & Assembly - GESCOBRO, Gabinete Tecnico
Contencioso - Gespro Outsourcing - Gestio Ambiental i Abastament - Gestio de
Serveis Funeraris Reus – Gestio Pius Hospital de Valls - Gestion de
Manipulacion Alimentaria - Gestion de Procesos de Limpieza - Gestmusic
Endemol - Giravi - Giro GH - Gishde - Givaudan Iberica - Global E-Business
Operations - Global Energy Services Siemsa - Globofiesta Party - GMI 2002 Golden Line - Golf La Moraleja - Goma Camps - Gomatec - GONVARRI Grupo Gonvauto - GPO Ingenieria - Graficas Aries - Graficas Instar - Granollers
Transport - Gremi de Comerciants En Drogueria, Perfumeria i Bricolatge Griferia TRES - Griño Trans - Grober - Grohe - Group SCHMIDT - Grovisa Gruas Leman - Grumbe - Grup BARCELONESA, Barcelonesa de Drogas y
Productos Quimicos - Grup BELLSOLA - Grup CARLES, Gestio i Projectes Grup MUTUAM - Grup Nou - Grup SERHS - Grup TERSA - Grup VEMSA 1857 Grupo ADISA - Grupo Antolin - Martorell - Grupo ASESA - Grupo BIMBO Grupo CADARSO - Grupo CAT - Grupo CIRSA - Grupo CODERE - Grupo
CONECTOR - Grupo CONSTANT - Grupo DAIMLER-MERCEDES - Grupo DAMM
- Grupo EDITORIAL ZETA - Grupo Empresarial COPISA - Grupo Empresarial
GRIFOLS - Grupo ESTAMAPCIONES SABADELL - Grupo EUROCIR - Grupo
FERMATOR - Grupo FERRER - Grupo GENERAL CABLE SISTEMAS - Grupo
Hospitalario Quiron - Grupo IDOM - Grupo Indl. CATENSA - Grupo INGENICO Grupo JONHSON CONTROLS - Grupo KALISE MENORQUINA - Grupo LECHE
PASCUAL - Grupo Luxiona - Grupo MAGNETI MARELLI - Grupo MAHESO Grupo MECANOTUBO - Grupo MIRABAUD - Grupo NAVEC - Grupo NUBIOLA Grupo OPTIM - Grupo RACC - Grupo RBA - Grupo RESTAURA - Grupo ROBERT
BOSCH - Grupo RUFFINI - Grupo SAICA - Grupo SALTOKI - Grupo SCHÜTZ Grupo SIMON - Grupo Solar de Samaniego - Grupo SYNTHESIA - Grupo
TELSTAR - Grupo THISA - Grupo UCALSA - Grupo URIACH - GT Motive Einsa Gunnebo - Hager Sistemas - Hama Technics - Hamburg Sud Iberia - Handling
Can - Harsco Metals Iberica - Hedima DN Formacion - Henkel Iberica - Hera
Catalunya - Herckelbout Daw son Iberica - Hexagon Metrology - HIASA, Hierros
y Aplanaciones - Hidrocanal - Hierros Lubesa - Hijos de A. Cano - Hilti Española
- Hitachi Air Conditioning Products - Hochland Española - Holcim - Honda
Automoviles - Honeyw ell Friccion España - Hormigones Prefabricados
Catalunya - Hospital Central de Cruz Roja - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
- Hospital Plato - Hotel Princesa Yaiza - Hotel Ritz - Hotelcon 96 - Hoteles
HESPERIA - HOTUSA Hotels - HP, Hew lett Packard - HRM Sabadell - HUF
España - Humana Fundacion Pueblo para Pueblo - Huntsman Performance
Products - Hutchinson - Ibecon 2003 - Iberamigo - Iberlim-Catalanet - Icode Institut Comarcal Ocupacio i Desenvolupament Economic - ICS, Institut Catala
de La Salut - Ideal Standard - IDES, Iberica de Desamiantados - IDIADA
Automotive Technology - IEC, Institut D´ Estudis Catalans - IET, Instalaciones
Electronicas y Telecomunicaciones - IFF Benicarlo - IINTERDIN Bolsa Sociedad
de Valores y Bolsa - IKEA España - ILUCA, Iluminacion Catalana - Iluminacion
Disano - IMAN Corporation - IMESAPI, Instalaciones y Montajes Electricos y
Saneamiento - IMPE VALLS, Institut Municipal de Promocio Economica IMPEM, Institut Municipal de Promocio Economica de Mataro - Imper Madrid Imtech - Incofluid - Ind. Auxiliar Mandomesticos - INDCAR, Indl. Carrocera
Arbuciense - Indl. de Transformados - Indl. Ferrodistribuidora - Indl. Sagarra Indl. Sedo - Inds. Carnicas Montronill - Inds. Ceramicas Brancos - Inds. Disme Inds. Electricas Soler - Inds. Gama - Inds. Jijonencas - Inds. Mateu - Inds.
Plasticas Trilla - Inds. Preciber - Inds. Puigjaner - Inds. Ramon Soler - Inds.
Rehau - Inds. Teixido - Inds. Waldes - Industrie Cartarie Tronchetti - INELVE Infojobs - Infordisa - Informatica La Rapita - Ingenieria y Montajes
Electroneumaticos - Ingram Micro - Inmobiliaria y Restauracion La Sagra Inmogeno - Inoxcrom - Inoxidables del Atlantico - Inoxidables Lapuente Insclima - Instal·Lacions Electriques Torra - Instalaciones Electromecanicas
JOM - Instalaciones Indo - Instalgroup Xiq - Instituto de Turismo de España Instrumentos Testo - INSTVALLES - Integra 2 - Intermon Oxfam - Inteva
Products - Intier Automotive Eybl GMBH - INTRESS, Institut de Treball Social i
Serveis Socials - Invall - Invema Ingenieria - Inverama - Inversion y Gestion
Corporativa - IPM, Internacional Perifericos y Memorias - Ipsen Pharma - IRB,
Fundacion Privada Instituto de Investigacion Biomedica Barcelona - Irtrans ISM, Instituto Social de la Marina - ISOCO, Intelligent Softw are Components Isopan Iberica - Italco - Itermat - Iveco - J. Juan - Jaume Costa - JAYAN Group
- JC Madrid Deporte y Cultura - JM Escoda – Johnson Controls - Jordan
Martorell - Jorfe Instal·lacions - Julfer - Jympa 1971 - KAO Corporation –
Kärcher - Katoen Natie Iberica - Kautex Textron Iberica - Kemira Iberica - Kern
Pharma - Kerner Hill - Kettal - Klüber Lubrication GMBH - Knauf Miret - Kostal
Electrica - Kriter Softw are - La Morella Nuts - La Vanguardia Ediciones –…
H
I
J
L
K
21
Laboratorio Aldo-Union - Laboratorio Electrotecnico - Laboratorios Alter Laboratorios Calier - Laboratorios Gebro Pharma - Laboratorios Inibsa Laboratorios Leo Pharma - Laboratorios Menarini - Laboratorios Ordesa –
Laboratorios Salvat - Lacer - LAES, Lamparas Especiales - Lafarge Cementos Lagupres - Lakme Cosmetics - Lamigraf - Layetana Desarrollos Inmobiliarios LEAR Corporation - Leds-C4 - Leoni Wiring Systems - Levesta - Licavisa - Linde
& Wiemann - Lipidos Santiga - Lipotec - Litografia Roses - Llaberia Plastics Llar Residencial Meran - Logistica Navarra - Loto Catalunya, Luditec - Louis
Vuitton - Luchana Transports - Luis Fuentes - Macla - Macon - Macresac Madel - Madrid Snow zone - Magma Serveis Culturals - Magna Seating Magneti Marelli Aftermarket - Magtel Redes de Telecomunicaciones - MAHLE
Group - Mampar - Manaut - Mann-Hummel Iberica - Manpow er Team ETT Manufactura Moderna de Metales - Manufacturas Max Plastic - Manufacturas
Metalicas Canals - Manufacturas Papeleras Canarias - Manufactures de Plastics
Sola - Manuporta - Mapa Spontex Iberica - Marinova Kostova Darina MARMEDSA, Maritima Del Mediterraneo - Marti Tor Impomedic – Masanes
Suministros Industriales - Masia - Master Ilumar - Matadero Frigorifico Avinyo Materis Paints - Matrix - Mattel España - Maymo Cosmetics - Maystar MAZARS Group - MB Abrera - MeadWestvaco Calmar - Mecaplast Iberica Media Markt Saturn - Media Net Softw are - Media Planing - Medichem Megadyne Rubber - Melia Gran Sitges Hotel - MERCABARNA, Mercados de
Abastecimientos de Barcelona - Merial Laboratorios - Mersen Iberica - MESA,
Manufacturas Electricas - Messer Iberica de Gases - Mestre Ferre Edificios En
Renta - Metalast - Metalbages - Metalco - Metaldyne International - Metalerias
Finas Federico Ferrer - Metalo Construcciones Mecosa - Metalogenia Metalurgicas Martinez - Mettler Toledo - Microson - Mier Comunicaciones Mikalor - Milcap Media Group - Minicar Pons - Miquel y Costas & Miquel Miracle - Mistral Bonsai - Mobles Ros - Mohamed Zouhry - MOLFISA, Moldes y
Fundicion Inyectada - Mondi Consumer Packaging Iberica - Montajes de Ferralla
y Obras - Montajes Industriales Lleca - Montajes Miba - Moreda Riviere
Trefilerias - Morse - MR Casado Training Services - MSF, Medicos Sin
Fronteras - MSX Internacional Techservices - Multimedia Optical Disc - Multiple
Engineered Solutions - Müpro Hispania - Mutua Madrileña - Mutua Universal Mugenat Matepss - MYD, Moldeo y Diseño - Naturantaix - Navasa
Construcciones y Estructuras - Nedschroef Barcelona - Nefab - Negociants Nertus Mantenimiento Ferroviario - New ark Catalana - Nextret - Nidec Motors
& Actuators - Nifco Products - Nippon Express - Nissan Motor Iberica - Nobel
Biocare Iberica - Nobel Biocare Iberica - Node Partners - Noge - Nordenia Iberica
- Norte-CRSA - Novabase Sistemas de Informacion - NOVARTIS Group Novotecno - Nrd Grafics - NSK Spain - Nucleo de Comunicaciones y Control Nudec - Nupik Internacional - Nurel - Nutri Pack - Obrascon Huarte Lain - OCE
España - Odeco Electronica - Ofibarna - Ofiprix - Oliver y Batlle - Olivetti Olympus - Om Manutencion - Omron Electronics – Otsuka Pharmaceutical Ovelar - Ovelar Merchandising - Pago Fruchtsäfte - PAMEM, Institut de
Prestacions d' Assistencia Medica al Personal Municipal - PAMESA, Paviments
Asfaltics Mora d' Ebre - Papas Vicente Vidal - Papeles Registrales - Parex Group
Morteros - Passavant España - Patel - Patentes Talgo - Paul Hartmann - Pavo y
Derivados - PC City - Pedro Pizarro - Pedro Roquet - Penedes Distribucion
Alimentaria - Pepe Jeans - Pere Cornella - Pereira Gonçalves Rosa Do Sameiro Perfumeria GAL - Personal Computer Green - Pg 44 - Pgi 2000 - Pgn 1994
Ingesistemas Audiovisual - Piensos Procasa - Pignone Española Global Services
- PIMEC - Pioneer Electronics Iberica - Pirotecnia Igual - Plakabeton - Plana
Fabrega Seguretat - Plastal - Plasticos ABC - Plasticos Castella - Plasticos
Compuestos - Plasticos Faca - Plasticos TA-TAY - Plus Supermercados - POL Orientacio Laboral Ajt. de Polinya - Polinter - Polyrey Iberica - Porta Sistemas Pot Plast - PPG Iberica - PPT, Precision Process Technology - Precision
Mecanica Reus - Precon - Casa Tarradellas - Preformados Hitrace - PREINDSA,
Prensas y Montajes Industriales - Prevengrup Prevencio Integral - Priela - Printer
Ind.Grafica New co - Process & Assembly - Procter & Gamble Mataro Productos Moure - Productos Alimenticios GALLO - Productos del Cafe Productos Delta - Productos Flow er - Productos Tamosa - Proflex - Projectes i
Serveis de Mobilitat - PROMICSA - Promociones HABITAT - Promoytop PROMSA - PROPAMSA - Proquimia Cosmetics - Prosegur Cia Seguridad - Prota
- Proteccion de Patrimonios - Protein Supplies - Prysmian Cables y Sistemas Pulcra Chemicals - Pyssa, Proyectos y Soft - QCA, Quimica Clinica Aplicada Quadis - Quadpack - Quibac - Quilovat Suport a la Ind.i l´ Espectacle - Quinn
Plastics - RA Hotels - Radiadores Nadal - Radio i Televisio de La Catalunya
Nova - Rafaelhoteles - Rail.One Track Systems - Ramon Clemente - Randstad
Empleo ETT - RCL Cruises - RCM Suport Empresa - Real Casa de La Moneda.
Fabrica Nacional de Moneda y Tiembre - Recam Laser - Reckitt Benckiser Recreatius Sotorra - Recreativos Franco - Recuperacion y Reciclaje de Residuos
- Red Distribucion Damm - Redes y Servicios Especializados en…
M
N
O
P
R
22
Q
Telecomunicaciones - Redor - Reduccion Costes de Empresa ETT - Reftrans Rege - Relats - RELISA, Receptora de Liquidos - Repsol YPF - Residencia Font
Fargas - Reus Esport i Lleure - Rexam Beverage Can Iberica - Reyde - Ricardo
Prehn - Ricoh - Rieju, Riera y Juanola - Riera Nadeu - Roca Junyent - Roca
Sanitarios - Rockw ell Automation - Rodi TR - Rodin - Rogasa - Rol 20 - Rolls
Royce Marine - Rotatek - Rotulos Azuaga - Roval Cosmetica - Rubema - SABA
Aparcamientos - Sabadell Grup Assegurador - Sacresa Terrenos Promocion Saifor - SAINT GOBAIN Group - Sakata Inx - Salvesen Logistica – Samadhi Vierka - Samaplast - Samsung Electronics - San Patrick - Sanatori Villablanca Sandoz Farmaceutica - SANDOZ Indl. Products - SANDVIK Group - Sanea
Tratamiento de Residuos - Sanitres Europa - Sanjacs - Sanofi Aventis - Santa
Barbara - Sanyo - Sara Lee Eastern Europe - SCA Hygiene Products - Scharlab Schneider Electric - Schorn - Schott Iberica - Schunk Iberica - Schw artz Hautmont - Schw arzkopf - SE de Carburos Metalicos - Sealed-Air - Seaplast SEAT - Sebirsa - SECE, Sociedad Española de Construcciones Electricas Secretariat d' Entitats Sants, Hostafrancs i La Bordeta - Sefar Maissa - Selprats
- Sematec Pealber Servicio Asistencia Tecnica - Sequor Seguridad - Serra Grau
- Serra Soldadura - Serralleria Manser - Sert Plastics - Serunion - Serveis de
L´ Espectacle FOCUS - Serveis Funeraris de Barcelona - Serveis Grup Metareg Serviabertis - Servoclima - Servicios Generales de Gestion - Servicios Limpcar
Egara - Servicios Turisticos Salauris 2008 - Serviquimia - Setelsa - Setram Seur Internacional Express - Sharp Electronica - Sialsa, Servicio Insular de
Abastecimientos de Leche - Sideco - Siete Puertas - Sika - Silos de Tarragona Silvalac - Simpple - Sindar - Sinel Systems - Sinergia Design - Sinterizados
Montblanc - Sintermetal - Sintersa - SIRTA, Soc. Iberica de Restaurantes de
Tecnologia Avanzada - SM Dezac - SMA, Sistemas Mecanicos Avanzados SME Rehabilitaciones - Smiths Medical - SMP Peguform Group - Sofos Energia Sogefi Filtration - Sogeti - Solarca - Solcap - Sole - Sony - SOR Internacional Sorigue ACSA - Sotecma - Sovitec Iberica - Sow re Consulting - SP Veterinaria Spark Iberica - Spicers España - Splash Sport - Stallergenes Iberica - Stanhome
- Star Sleeve - STE Group - Still - Stora Enso Barcelona - Suara Serveis Sucontesa Textil - Suministros Arsam - Suministros Homs - Suministros
Hospitalarios - Summar Tecnologia y Gestion - SUN CHEMICAL Group - Sun
Race Engineering Development - Sun Roller - Suneris - Suris - Synergie ETT Synthon Hispania - T-2 Opelog - T500 Puratos - Tabalsa - Tabasa, Tunels i
Accessos de Barcelona - Taf Helicopters - Talens - Taller AURIA - Talleres Julio
Roc - Talleres Manutencion - Talleres Maugo - Talleres Reverter Castell Talleres Urpinas - Tallers Mecanics Somac - TAYMODE - TCB, Terminal
Contenedores Barcelona - Tebar Industrial - Tech Data - Tecnilatex - Tecno-Cal
- Tecnocat 21 - TECNOCOM España Solutions - Tecus Plasticos - TEGASA,
Tecnica Ganadera - Tejas Cobert - Tejidos Nobeal - Teka Industrial - Telespazio
Iberica - Teletech Customers Services - Televisio de Catalunya - TEMOINSA Tempjob ETT - Tenca - Terminal Catalunya - Termotec 2000 - Tesa Tape Texpol - Texsa - Textil Textura - Teytel - Tez Tour - Thor Especialidades Thyssenkrupp Stainless DVP - TI Group Automotive Systems - Tinytronic TIPSA, Tintes Integrales Del Punto - TNC, Teatre Nacional de Catalunya - Tolsa
- Topcon - Topox-Foam - Tot Terra Sant Vicenç - Totseriman - TQ Tecnol Trace Logistics - TRACOINSA - Tractaments de Juneda - Transport Sanitari de
Catalunya - Transportes Angel Velasco - Transportes Castella - Transportes
Ester - Transportes Iranzo - Transports de Barcelona - Travipos - Trebortex Trety - TRISA, Tratamientos y Recuperaciones Industriales - Troquelcar Troqueleria Dover - Troqueles Delta - TRW Automotive - T-Systems ITC Tubing Food - Tunel del Cadi - Turiscolet - TÜV Rheinland Iberica Inspection,
Certification & Testing – TE Connectivity - UNED,Universidad Nacional de
Educacion a Distancia - Unilever Foods España - Unio Agraria Cooperativa Unio de Botiguers de Cambrils - Unio de Botiguers i Comerciants de Breda Union Detallistas Españoles - UPEM, Union Provincial Empresas Del Metal Unipapel Transformacion y Distribucion - Unipost - UPM, Union Patronal
Metalurgica
- UPS, United Parcel Service - URALITA Group - Urcotex
Inmobiliaria - Ursa Iberica Aislantes - Ute Iman - Utilar Iberia - Vacuplas - Valeo
Climatizacion - Valeo Iluminacion - Valeo Sistemas Electricos - Valls Quimica Vandemoortele Iberica - Velcro Europe - Venca - Venicer - Veripack Embalajes Vicory Hogar - Victran - Vidal Golosinas - Video Stream Netw orks - Visteon
Corporation - Viventia - Voith Fabrics Guissona - Volpak - VWR International
Eurolab - Wabco - Wafa Spain - Weight Watchers Operations - Well Good Witte y Sola - Yamaha Motor - Yazaki Europe - Y-Tec Europa - Yudigar - Zalux Zardoya Otis - Zeelandia Productos Alimentarios - Zeller Plastik - Zobele Zurich Compañia de Seguros y Reaseguros…
S
T
U
WY
V
Z
23
C/ Francesc Tàrrega, 14 - 08027 Barcelona
Tel. 93 351 78 00 - [email protected]
C/ Campanar, 12 - 28028 Madrid
Tel. 915 02 13 40 - [email protected]
C/ Alcalde Bertran, 34-38 - 43202 Reus
Tel. 977 31 24 36 - [email protected]
C/ Marqués de Montoliu 3 - 43002 Tarragona
Tel. 977 23 32 79 - [email protected]
C/ Forn, 1 - 17300 Blanes
Tel. 972 33 29 08 [email protected]
C/ Eduardo Ibarra, 6 - 50009 Zaragoza
Tel. 976 13 27 57 - [email protected]

Documentos relacionados

Dossier de Desarrollo

Dossier de Desarrollo Packaging - AMADEUS Group - AMGEN - Amitech Spain - Amplia Telecomunicaciones - AN Grup - Andopack - Antonio Puig - Aplicaciones Electricas Instalaciones y Mantenimiento IJT - APRIM, Alta Precision...

Más detalles

Dossier de Formación

Dossier de Formación • Customer Service y Ventas • Administración y Finanzas • Medio Ambiente

Más detalles