oponímia dels pobles valencians

Comentarios

Transcripción

oponímia dels pobles valencians
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Presència humana
TERME D'ALCOI
TERME D'ONIL
Mas de Santa Maria
Carretera de Banyeres P
A R Santa Maria de Sixto
C
Venteta dels Cuernos
NA
TU
Santa Marieta R A
Mas de Biscoi
Biscoi de Sant Antoni
ROJA
Camí de Foiaderes
FONT
Mas de Foiaderes L A
L FoiaderetesE
D
Mas del Canyo Nou
Molí de Petuta
Xop Blanc
Mas del Canyo Vell
el Teularet Zona d'Esplai Barranc dels Molins
Santa Maria de Coca
TERME D'ALCOI
Mas de la Gavarnera
Molí de la Penya
Molí de la Tia Roseta
IBI
COORDINACIÓ I GESTIÓ
Unitat de Recursos Tecnicolingüístics
L'ALCOIÀ
Carretera d'Alcoi
RECULL I TEXT
Jaume Climent de Benito
DISSENY
Vicent Almar
de
Mas de Torretes
Campos de l'Escaleta
Castell Vell
Carretera d'Onil
Campos de Pindorro
Biscoi Nou
Molí del Vicari
Ermita de Sant Pasqual Mas de Berlandí
Zona d'Esplai Sant Pasqual
Molí de Llapissera
Campos de Sello
Campos de Dalt
Pedrera de Sant Pasqual
Mas de l'Horteta
Mas de Campos
Casa del Rei
Mas de l'Ermita
Molí de Paper l'Horta del Pont
l
a
Mas de Felip
Caseriu de Rialles
Mas del Pla d'Onil
Casa de Canàries
Mas del Secanet
Pasqu
Sant
Llavador de Dalt
Mas del Madrigal
Llavador de Baix
Casa del Tiny Campets de Payà
Camp
de
tir
C
amí
Fernoveta
Mas del Pilar
la Donzelleta
Ermita de Santa Llúcia
Mas de Barberà
Casa del Plantiu
Mas del Sopalmo
Fernova l'Alta
Castell Vermell
Mas de Terròs
Mas de Castelló
Ermita de Sant Miquel
Pont de Picó
Fernova la Gran
Camí
Mas de la Senieta
Ibi
C. de
Mas de Barret
l
i
Mas de Corbó
n
r
el
M
de
a
av
Gi
as
as
a
de
u
s
eno
Aires
C
et
B
O
la De
Mas de l'Alamí
d'
vesa
del
la Donzella de Torisses
n
Ceme
teri
Caseta de Gil
Mas de Foies Blanques
Polígon Industrial
la Fabriqueta
í
m
Vell
Ca
s
a
de
P
au
Ca
nt
de
l
i
et
P
l
a
a
P
o
Polígon Industrial
Mas de Fuente Viva
Mas del Retiro
Mas del Ventorrillo
Mas de la Pileta
i la Casa Nova
la Rambla de Molina
Mas de la Capellania Mas del Regalo
Refugi de l'Albarzeret
Mas del Retiro
la Donzella de Coca Polígon Industrial L’Alfàs Polígon Industrial
Cam
El Derramador Casa Nova
el Carrascal de Jeroni el Vermell
í
Carretera
Mas del Sargaret
de Villena
a
l
el Pla de Bornai
el Carrascal de Juan Pablo
Casa de la Senyora Àngela Castal Polígon Industrial L'Alfàs II
l de
l
e
l
P
l
a
de
Campaneta
e
V
el Carrascal d'Anselmo
el Pla de Fèlix
í
Cam
Ca r ra sc a l
Caseta de Contramina
TERME DE XIXONA
del
el Pla de Sempere
Mas de l'Alfàs
Mas de la Lloma
Villalobos
el Pla de Beltrà
Riu
Casa Blanca
Daroqueta
Mas de la Riba-roja
les Antenes
Barranc
Mas de Perfecto Mas del Reconco
Corral de Martí
Pont
Mas dels Argamells Mas de Daroca
Casa de Peladilla
TERME
Maset del Diable
Pedrera
Capital de municipi
Mas del Safareig Vell
OPONÍMIA
DELS POBLES
VALENCIANS
SECCIÓ D'ONOMÀSTICA
Assegador de Terròs
MAQUETACIÓ I GRAFISME
Guillermo Tomás Lull
So
pa
o
í de
lm
Cam
a
quer
la Bo
a
el C
or d
gad
A ss e
e
ell d
mí V
n
Xixo
Vereda d e
a
ra
les T
eres
vess
DE CASTALLA
Mas del Safareig Nou
Carretera de Sant Vicent
Carretera de Tibi
© Acadèmia Valenciana de la Llengua
Resta arqueològica
Col·lecció: Onomàstica i Toponímia
Sèrie:
Toponímia dels Pobles Valencians
Ibi, 37.
Ermita
Molí
Editat per:
Mas, casa
Zona d'esplai
Polígon industrial
Amb la col·laboració de: Ajuntament d'Ibi.
Llavador
ISBN: 84-482-3747-1
Depòsit legal:
Impressió:
Arbre singular
Carretera
Antenes
Cementeri
Camí
Camp de tir
PARC NATURAL
Publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
Av. de la Constitució, 284
46019 VALÈNCIA
Tel.: 96 387 40 23
Adreça electrònica: [email protected]
AJUNTAMENT
D'IBI
www.avl.gva.es
Hidrografia i partides
B. d
e la
s
Cany
o
bose
s
d'Ib
i
à
f
l
A
'
R iu
r
ina
Ba rra nc
la
B. de Quico la Neu
et
P
del
e
la P
rtí
e Ma
l
e l'Horteta
e Berlandí
B. d
d
Barranc
Barranc de la Pedrera
Barr
anc
del
Dev
esa
de
nc
Barra
s
rgà
F i g u e re s
ndo
Barranc Fo
Barr
a nc
s Ca
ixes
rers
Barranc dels Ci
s
B.
Ho
rte
Barr
s
del
a
Ca
els uets
B. d
de l
es R
a
Molins
les R
B. de ates
cil
de l'Ar
a
Bar
ran
c
es
po
àr
Go
t
arre
de
eB
s
cd
ran
que
lan
Bar
es B
Foi
l
les Don
zell
a
Cam
e
arb
eB
cd
ran
Bar
c
ran
Bar
es
yon
Ca n
del
Barranc de la Gavarnera
nes
villa
s Se
de le
n
e
B. d
es
B. de
d
orral
del C
Font del Safareig Nou
Gui
llem
Pantanet de l'Horteta
Pantanet B. de l
' Er m
de Barberà
ita
c de
r an
bl
nc
Barra
TERME
DE CASTALLA
B. d
e
Font de
l'Horteta
TERME D'ALCOI
Font de Barberà
Font de Campo Frío
Bar
m
el Gorgàs s e s
o
Pin
les
a
Ra
es
SERRA
Font de les Capitanes
Font de la Devesa
Font de la Pileta
a
i
n
de
lla
pe
Pantanet de la Pileta B
a
C
arra
nc d
l a s Pantanet Font dels Garcies
e la
Ramble
de
la
t
ta
Seca
e
Boq
r
uera
g a Font dels Garcies
r
Sa
B
arra
e l sFont del SargaretBarran
nc
c de
l Pla
s
de S
els Plan
la
emp
mb
nye
Ra
ere
ta d
e l' À
Pantanet del Pla de Sempere
guila
Font Negra
Barranc
de Daro
ca
les Daroques
Barranc dels Argamells
ues
s
s
min
Pantanet
de la Sénia
les Retures
ra
Font del Sopalmo
arne
Gav
Terròs
Pantanet de la
Font del Sopalmo
la
Pantanet
de la Devesa
le
Ala
els
Font de Felip
nq
Bla
es
Foi
Ibi
C
le Bassa Redona
de
iuet
a
Sant Pasqual i Serafines
l
R
Font de Sant Pasqual
les
Campos
les Foietes
les F
Bassa de Regants
s
le s
ernove
brica
la Fà
s Pou de Neu del Simarro
r e deres
a
i
o
F
nc de
ls Barrancon
Barra Pou de Neu del Canyoe
s
Font de Foiaderes
de
Foia
d e
anc
Barr
a
on
Paratge, pla
Font del Sixto
Font de
Santa Maria de Peidró
Font del Teularet
Font del Mas de Cantó
Ma
r i a Font del Racó d'Almarra
Font de la Fabriqueta
B i s c o iPantanet del Minat Vell
la Cascada
i
San Bar
Font de
iB sco
ta ranq Santa Maria
e
d
M
r
a
u
l
aria et
nc
Bova
rra
de de
del
Ba
C
nc
Bassa del Ferro oca
Pantanet del Despartidor
a
i
o
F
Font de la Palafanga
ny
Port
Pou de Neu de Sirvent
Camarera
Sant
TERME D'ONIL
Ca
)(
la
Barranc de
Font de l'Horta Vella
B. del Sixto
Font de
la Taula Redona
ia
Valènc
Altet dels Argamells
TERME D'ALCOI
B. de Sa
n
Pou de Neu del Barber
t de
lane
el P
els Ports
Penya Foradada el Pilar de Ximo
TERME D'ALCOI
)(
Cabeç Ras
)(
ROJA
CARRASCAL DE LA FONTel Menejador
EL
el Pla del Ginebral
Penyes del Racó Vell Coll del Barber
el Serrallo
la Teixereta
iaderes
Simes del Simarro
Solana de Fo Fàbrica
Morret del Barber Cabeç de la Camarera
el N
la
el Pla del Simarro
e
la Buitrera
d
ia
evad
la Fo
S
Lloma Plana
or
fafar
A
a
P
eny
a
l
I
ON
Alt del Palomaret Racó de les Rates
O
C
S
C
I
B
N Cabeç de la Gavarnera
el Planet
Cabeç del Canyo
A DE
TERME D'ONIL
RA
SERR
Penya del Calbo el Galer
Cova Llargade la Creu Cabecet de València
R
el Fondet
A
Cova de la Moneda
Coveta de
els Pans
la Foieta
del Mig Penya de l'Hedra B
Cabeç de Guillem
So la na de Bi sc oi la Regalíssia
os
o
del
s
M
r
l
À
m
es
ni
es
de
Carena de Cantó
Lloma Plana
Penya Roja
TERME D'ALCOI
els Cabeçols
l'Escaleta
el Pla
Coves d'Almarra
Cabecet de
ELS
de
les
Simes
I
Cabecet de les Gerres
D
la Fabriqueta
la Monja I B
Racó
'
el Carrell dels Pans d'Almarra
Solana de
S E R RmApos
D
a
Sant Pasqual
les Revoltes )(
Cova del Pastor
n a de C
s
s
Cam
po
Racó
del
la
o
S
Cabeçot de Catifa
Alt de Santa Maria
Coves
Penya de la Figuera
el Descansador
de l'Areneta
el Castellet
el Parat
Penya del Grau
el Bancal Pla S E R R A
do
t
es
Des
r
o
i
del
par
C
v
Cova de la Massoga
Costera
Serra de Quiterio
de la Bassa
Penya del Despartidor
Altet de Campos
Cabeç de Bornai Cabeç Redó
Cova dels Cauets
Cabeç de Santa Llúcia
Cabeç del Mal Any
Altet de Saco
el Colladar )(
DE EL
i
x
P
net
e
Puj
afèl
i
d
el
A
R
Lloma del Barber
SER MIQU Cabeç de
Cabeç de l'Ermita
Altet de Moltó
AN T
Sant Miquel
S
L
Cabeç de Barberà
Lloma Plana
A
S
A
Cabecet Roig
Ibi
ROSSimeta de Pujafèlix
G
C
A
R
S
SER
A
Cabeç de la Creu
R
R
Cabeç de Castelló A
C
el Cabeçó
Cabeç de la Donzella
Cabeç de Corbó
Cabeç de Barret
S
E
Costera del Gorgàs
M
LLO
y
a
de
Vicedo E L
Pen
LES
D
el Canalís
Cabecet del Roglà
el Cremat
Cabeç de Miralles la Boquera
la Monja
A
TERME DE XIXONA
RR
E
a
i
a
d
Pen
y
e
P
n
S
Cantallops
els Lloberos
EL
Cabeç del Pla de Sempere
R T )( Cabeç de Domingo
A
do de l'Alcaid
Col
la
QU
d
e
l'Àguila
Penyeta
Racó de la Maciana
Capital de municipi
Muntanya
el Fondo de l'Alfàs
)(
Collado del Quartel
S E R R AColladet RoigD E L
TERME
Carretera
Pic, roca
Cabeç del Quartel
)(
DE CASTALLA
Cabecet del Reconco
Camí
Alt de Daroca Cabeç Roig
Cova
ta Maria
Orografia i paratges
Font de Corbó
Frío
Font de l'Albarzeret
Pou de Neu de la Font de l'Alegria
l
arrasca
B. d
e
del C
Barranc
Font de l'Alegria
al
sc
Sot Font d'Anselmo a r r a Font del Carrascal
eta
C
el
TERME DE XIXONA
Capital de municipi
Font
Carretera
Pou
Riu, riuet
Salt
Barranc
Partida
Pantà, bassa
B.
Barranc
Venteta dels Cuernos
Villalobos
Vies de comunicació
Assagador de Terròs
Assagador del Camí Vell de Xixona
Camí de Foiaderes
Camí de la Boquera
Camí de la Devesa
Camí de Sant Pasqual
Camí del Carrascal
Camí del Sopalmo
Camí Vell d'Onil
Camí Vell de Castalla
Carretera d'Alcoi
Carretera d'Onil
Carretera de Banyeres
Carretera de Sant Vicent
Carretera de Tibi
Carretera de Villena
Vereda de les Travesseres
Altres llocs d'interés
Camp de tir
Castell Vell
Castell Vermell
Cementeri
Ermita de Sant Miquel
Ermita de Sant Pasqual
Ermita de Santa Llúcia
les Antenes
Llavador de Baix (o de Malalts)
Llavador de Dalt
Molí de la Penya
Molí de la Tia Roseta
Molí de Llapissera (o el Molí Nou)
Molí de Paper
Molí de Petuta (o del Cup)
Molí del Vicari
Parc Natural de la Font Roja
Pedrera de Sant Pasqual
Polígon Industrial Casa de Pau
Polígon Industrial El Derramador
Polígon Industrial L'Alfàs
Polígon Industrial L'Alfàs II
Polígon Industrial Mas del Retiro i
la Casa Nova
Pont de la Pileta
Pont de Picó
Refugi de l'Albarzeret
Xop Blanc
Zona d'Esplai Barranc dels Molins
Zona d'Esplai Sant Pasqual
IBI
El terme d'Ibi, situat dins de la foia de Castalla, en la comarca de l'Alcoià,
abraça una extensió de 60,4 km2 i té aproximadament 21.250 habitants.
Geogràficament, està enclavat en la zona muntanyosa del nord de la
província d'Alacant. El nucli urbà es troba a una altitud de 816 metres sobre
el nivell del mar, en la falda d'un tossal, ubicació que permet que les millors
terres siguen aprofitades per a l'agricultura, ja que el terme conté una gran
extensió de muntanya, especialment en la part centre, nord, nord-est, sud i
sud-est; no obstant això, per l'est hi ha una obertura que permet la
comunicació amb Alcoi, i per l'oest el terreny és més pla, cosa que possibilita
la connexió amb Onil i Castalla.
La localitat d'Ibi es caracteritza per un creixement de l'activitat econòmica
que revela una falta d'harmonia entre l'agricultura i la industrialització. Fins
als anys cinquanta, l'agricultura, de secà, amb oliveres, ametlers i cereals,
suposava el mitjà de subsistència primordial, juntament amb activitats
tradicionals com l'elaboració de gelat, producte derivat de l'arrelada
fabricació de gel, ja en el segle XVI, en els pous de neu (o neveres).
D'esta manera, el poble, per a aconseguir la seua supervivència,
s'adapta a l'espai físic i a la climatologia, caracteritzada anys (o segles)
arrere per l'abundància de pluja i de nevades. D'una banda, el nucli urbà se
situa en la part alta de la muntanya i es deixen les terres més fèrtils per a
l'agricultura; d'una altra, s'exploten econòmicament l'aigua i la neu. Així,
l'aprofitament de les cabaloses aigües dels rius i barrancs es manifesta en la
construcció de molins, destinats a obtindre farina, oli o paper, i de la neu
s'obté gel i gelat. Este últim és conegut internacionalment pel nom La Ibense.
No obstant això, des de principis de segle, ja s'entreveia un canvi
econòmic i social a causa de les fàbriques de joguets, que han permés
conéixer Ibi com el centre espanyol del joguet. A partir dels anys cinquanta,
esta dedicació es va convertir en la principal del poble i va atraure una
quantitat ingent d'immigrants, cosa que va ocasionar un creixement
desmesurat del nucli urbà durant els anys seixanta i setanta. A hores d'ara
l'activitat industrial, ja consolidada com demostra l'existència de diversos
polígons industrials, es troba cada vegada més diversificada, sobretot en
activitats vinculades al metall i al plàstic.
Des del punt de vista històric, a Ibi es localitzen restes del bronze,
ibèriques, romanes, musulmanes i medievals. Antigament el terme estava
constituït per un grup d'alqueries davall la dominació musulmana, que, en el
segle XIII, amb Jaume I, van ser dominades pels cristians; amb això, Ibi va
passar a ser controlat per diversos senyors feudals fins que es va convertir en
un carrer dependent de Xixona, de la qual es va independitzar en 1629, amb
l'atorgament del títol de vila reial per part de Felip IV.
Campos de Sello
Casa Blanca
Casa de Canàries
Casa de la Senyora Àngela
Casa de Peladilla
Casa del Plantiu
Casa del Rei
Casa del Tiny
Casa Nova
Caseriu de Rialles
Caseta de Buenos Aires
Caseta de Contramina
Caseta de Gil
Corral de Martí
Daroqueta
el Carrascal d'Anselmo
el Carrascal de Jeroni el Vermell
el Carrascal de Juan Pablo
el Pla de Beltrà
el Pla de Bornai
el Pla de Campaneta
el Pla de Fèlix
el Pla de Sempere
el Teularet
Fernova l'Alta
Fernova la Gran
Fernoveta
Foiaderetes
Ibi
l'Horta del Pont
la Donzella de Coca
la Donzella de Torisses
la Donzelleta (o la Donzelleta del
Barber)
la Fabriqueta
la Rambla de Molina
Mas de Barberà
Mas de Barret
Mas de Berlandí
Mas de Biscoi
Mas de Campos
Mas de Castelló (o de Campo Frío)
Mas de Corbó
Mas de Daroca
Mas de Felip
Mas de Foiaderes
Mas de Foies Blanques
Mas de Fuente Viva
Mas de Giravela
Mas de l'Alamí
Mas de l'Alfàs
Mas de l'Ermita
Mas de l'Horteta
Mas de la Capellania
Mas de la Gavarnera
Mas de la Lloma
Mas de la Pileta
Mas de la Riba Roja
Mas de la Senieta
Mas de Perfecto
Mas de Santa Maria
Mas de Terròs
Mas de Torretes
Mas del Canyo Nou
Mas del Canyo Vell
Mas del Madrigal
Mas del Pilar
Mas del Pla d'Onil
Mas del Reconco
Mas del Regalo
Mas del Retiro
Mas del Safareig Nou
Mas del Safareig Vell
Mas del Sargaret
Mas del Secanet
Mas del Sopalmo
Mas del Ventorrillo
Mas dels Argamells
Maset del Diable
Santa Maria de Coca
Santa Maria de Sixto
Santa Marieta (o Santa Maria de Peidró)
Font Negra
la Cascada
Rambla de la Gavarnera
Rambleta Seca
Riu d'Ibi
Riuet de les Caixes
OROGRAFIA I PARATGES
Orografia
Hidrografia artificial
Bassa de Regants (o del Llavador)
Bassa del Ferro
Bassa Redona
Pantanet de Barberà
Pantanet de l'Horteta
Pantanet de la Devesa
Pantanet de la Font del Sopalmo
Pantanet de la Font dels Garcies
Pantanet de la Pileta
Pantanet de la Sénia
Pantanet del Despartidor
Pantanet del Minat Vell
Pantanet del Pla de Sempere
Pou de Neu de la Font de l'Alegria
Pou de Neu de Sirvent
Pou de Neu del Barber
Pou de Neu del Canyo
Pou de Neu del Simarro
Partides
Biscoi (o els Biscois)
el Carrascal
els Alamins (o l'Alamí)
els Campos
els Plans
els Sargarets
Foiaderes
Foies Blanques
l'Alfàs (o els Alfassos)
la Canal
la Capellania
la Devesa (o les Deveses)
les Daroques (o Daroca)
les Donzelles (o la Donzella)
les Fernoves (o Fernova)
les Foietes
les Hortes
les Pinoses
les Rambles
les Retures
Sant Pasqual i Serafines
Santa Maria
Terròs
PRESÈNCIA HUMANA
Poblament
Biscoi de Sant Antoni (o Biscoiet)
Biscoi Nou
Campets de Payà
Campos de Dalt
Campos de l'Escaleta
Campos de Pindorro
Alt de Daroca
Alt de Santa Maria
Alt del Palomaret
Altet de Campos
Altet de Moltó
Altet de Saco
Altet dels Argamells
Cabeç de Barberà
Cabeç de Barret
Cabeç de Bornai (o de Vicedo)
Cabeç de Castelló
Cabeç de Corbó
Cabeç de Domingo
Cabeç de Guillem (o de
Foiaderes)
Cabeç de l'Ermita
Cabeç de la Camarera
Cabeç de la Creu
Cabeç de la Donzella
Cabeç de la Gavarnera
Cabeç de Miralles (o Pinaret de
Miralles)
Cabeç de Sant Miquel
Cabeç de Santa Llúcia
Cabeç del Canyo
Cabeç del Mal Any
Cabeç del Pla de Sempere
Cabeç del Quartel
Cabeç Ras
Cabeç Redó
Cabeç Roig
Cabecet de la Fabriqueta
Cabecet de les Gerres
Cabecet de València
Cabecet del Reconco
Cabecet del Roglà
Cabecet Roig
Cabeçot de Catifa
Carena de Cantó
Coll del Barber
Colladet Roig
Collado de l'Alcaid
Collado del Quartel
Costera de la Bassa
Costera del Gorgàs
Cova de la Massoga
Cova de la Moneda
Cova del Pastor
Cova dels Cauets
Cova Llarga
Coves d'Almarra
Coves de l'Areneta (o de la Terreta)
Coves del Despartidor
Coveta de la Regalíssia
el Cabeçó
el Carrascal de la Font Roja
el Carrell dels Pans
el Castellet
el Colladar
el Cremat
el Fondet del Mig
el Menejador (o Cabeç del Menejador)
el Pilar de Ximo
el Pinet de Pujafèlix (o Pujafèlix)
el Pla del Ginebral
els Cabeçols
els Pans dels Moros
els Ports
Foia de la Fàbrica
Foieta de les Ànimes
Fondo de l'Alfàs
l'Escaleta
la Buitrera
la Monja (de la Serra d'Ibi)
la Monja (de la Serra del
Carrascal)
la Teixereta
les Llomes
les Revoltes (o Portet de les
Revoltes)
Lloma del Barber
Lloma Plana (de Foiaderes)
Lloma Plana (de les Donzelles)
Lloma Plana (de Biscoi)
Morret del Barber
Pla de les Simes
Pla del Simarro
Planet de València
Penya Alfafara
Penya de l'Hedra
Penya de la Figuera
Penya de Pina
Penya de Vicedo
Penya del Calbo
Penya del Despartidor
Penya del Grau
Penya Foradada
Penya Roja
Penyes del Racó Vell
Penyeta de l'Àguila
Planet de la Creu
Serra d'Ibi
Serra de Biscoi
Serra de Quiterio
Serra de Sant Miquel
Serra del Carrascal
Serra del Quartel
Serra dels Barrancons
Serra Grossa
Simes del Simarro
Simeta de Pujafèlix
Paratges
Cantallops
Canyones
el Bancal Pla
el Canalís
el Descansador
el Galer
el Nevador
el Parat
el Serrallo
els Lloberos (o els Lloberets)
la Boquera
Racó d'Almarra
Racó de la Maciana
Racó de les Rates
Racó dels Campos
Solana de Biscoi
Solana de Campos
Solana de Foiaderes
Solana de Sant Pasqual
HIDROGRAFIA I PARTIDES
Hidrografia natural
Barranc de Barberà
Barranc de Barret
Barranc de Berlandí
Barranc de Biscoi
Barranc de Campo Frío
Barranc de Canyones
Barranc de Daroca
Barranc de Foiaderes
Barranc de Foies Blanques
Barranc de Guillem
Barranc de l'Aracil
Barranc de l'Ermita
Barranc de l'Horteta
Barranc de la Boquera
Barranc de la Camarera
Barranc de la Foia de la Fàbrica
Barranc de la Gavarnera
Barranc de la Pedrera
Barranc de la Penyeta de l'Àguila
Barranc de les Figueres
Barranc de les Raboses (o del
Rabosí)
Barranc de les Rates
Barranc de les Sevillanes (o de
Sevillana)
Barranc de Quico la Neu
Barranc de Santa Maria
Barranc de Soteta
Barranc del Bovalar
Barranc del Canyo
Barranc del Carrascal
Barranc del Corral de Martí
Barranc del Gorgàs
Barranc del Pinaret
Barranc del Pla de Sempere
Barranc del Sixto
Barranc dels Argamells
Barranc dels Cauets
Barranc dels Cirers
Barranc dels Molins
Barranc Fondo
Barranquet de Santa Maria de Coca
el Gorgàs
els Barrancons
Font d'Anselmo
Font de Barberà
Font de Campo Frío
Font de Corbó
Font de Felip
Font de Foiaderes
Font de l'Albarzeret
Font de l'Alegria
Font de l'Horta Vella
Font de l'Horteta
Font de la Devesa
Font de la Fabriqueta
Font de la Palafanga
Font de la Pileta
Font de la Taula Redona
Font de les Capitanes
Font de Sant Pasqual
Font de Santa Maria
Font de Santa Maria de Peidró
Font del Carrascal
Font del Mas de Cantó
Font del Racó d'Almarra
Font del Safareig Nou
Font del Sargaret
Font del Sixto
Font del Sopalmo
Font del Teularet
Font dels Garcies

Documentos relacionados