Brochure of Waterland

Transcripción

Brochure of Waterland
Informatie / Information
Informatiepunt Waterland / Tourist Information Waterland
Openingstijden / Opening hours
april t/m oktober: maandag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur
April till October: Monday to Sunday 10.00 am – 5.00 pm
november t/m maart: maandag t/m zaterdag 13.00 -16.00 uur
November till March: Monday to Saturday 1 pm – 4 pm
Waterland
Laat je verrassen! Be pleasantly surprised!
Informatiepunt Waterland / Tourist Information Waterland
Zuideinde 2
1141 VJ Monnickendam
Tel: +31 (0)299-820 046
E-mail: [email protected]
www.onswaterland.nl
www.vvvwaterland.nl
www.waterland.nl
www.laagholland.com
www.noord-holland.com
www.iamsterdam.com
Legenda
Parkeren
Informatie
Toiletten
Museum
Restaurant gebied
Legend
Parking
Information
Toilets
Museum
Restaurant area
©2013 This brochure is created and published by Stichting Promotie
Waterland, in cooperation with the municipality of Waterland and
the local business industry.
Laag holland
Amsterdam
Welkom in Waterland
Welkom in Waterland, het gebied dat al eeuwenlang bekend staat
als het groene en waterrijke stukje Nederland direct ten noorden van
Amsterdam. Een prachtige omgeving waar het open veenweidelandschap wordt afgewisseld met historische dorpen en steden.
Waterland in het kort
•De gemeente Waterland bestaat uit negen kernen; de enige stad
Monnickendam en de dorpen Marken, Uitdam, Zuiderwoude, Broek in
Waterland, Ilpendam, Watergang, Katwoude en Overleek. Elke plaats
heeft zijn eigen charme en alle zijn het bezoeken meer dan waard
vanwege hun cultuurhistorische achtergrond. Geniet van de goed
bewaarde monumenten die de oude stads- en dorpsgezichten sieren.
Veel van de maar liefst 391 monumenten dragen bijzondere verhalen
en geheimen uit vroegere tijden met zich mee.
•Het landelijk gedeelte van Waterland is zo uniek in Nederland, dat het
door het Rijk is aangewezen als Nationaal Landschap. Dit vanwege de
bijzondere cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden.
Waterland bestaat grotendeels uit veenweidegebied. Voor fietsers,
wandelaars, zwemmers, skeelers of andere buitensporters is Waterland
daarom uitermate geschikt.
•Bijna de helft van de totale oppervlakte van Waterland bestaat uit water
(maar liefst 5.000 hectare). De gemeente Waterland heeft daarom
een groot aanbod op het gebied van waterrecreatie; van zeilen op het
Marker- of IJsselmeer of zwemmen in de Gouwzee, tot gezellig op een
terrasje aan het water zitten in één van de pittoreske kernen die de
gemeente rijk is.
•Waterland verkennen per boot? Er zijn tal van huurmogelijkheden voor
fluister-, motor- en roeiboten, kano’s of historische zeilschepen. Waterland is zo dicht bij Amsterdam en toch bevindt u zich helemaal in een
andere wereld. Op het water, tussen het riet en de weidevogels, ervaart
u Waterland op zijn best.
•Maar er is meer dan alleen water. Welke geheimen heeft bijvoorbeeld
de Grote Kerk in Monnickendam? Wat is er allemaal te zien in Waterlandsmuseum de Speeltoren, met het oudste nog bespeelde carillon
ter wereld? En wat is de historie van de bijzondere en unieke houten
huizen in Broek in Waterland? Wist u dat Watergang de smalste dorpsstraat van het land heeft? En weet u waarom de huizen op schiereiland
Marken op palen gebouwd zijn? Of waar u in Katwoude kaas kunt
proeven? Ontdek wat Waterland te bieden heeft en Waterland laat u
verrassen!
•Door de ligging nabij Amsterdam en achter de Noordzeekust is
Waterland ideaal gelegen als dagbestemming voor toeristen die in de
hoofdstad of aan de kust verblijven. Waterland nodigt u uit om, in uw
eigen tempo en op uw eigen manier, op ontdekking te komen. Door
het uitstekende wegennet en de zeer frequente busdiensten vanaf
Amsterdam, is Waterland zeer goed bereikbaar.
Natuurlijk Waterland
Waterland is het landelijk gebied tussen Amsterdam-Noord, Zaandam,
Hoorn en het Markermeer. Het decor wordt gevormd door open graspolders, veenriviertjes en lintdorpen met kleurrijke houten huizen en
stolpboerderijen. De bijzondere flora en fauna is kenmerkend voor dit
typisch Hollandse landschap. Landschap Waterland heeft meerdere mooie
fietsroutes uitgezet door het gebied. Deze routes zijn tussen de 30 en 40
kilometer lang en voeren over stille landwegen en vrijliggende fietspaden.
U kunt ook gebruik maken van het fietsknooppuntennetwerk. U bepaalt
dan zelf uw route en fietst van knooppunt naar knooppunt.
In Waterland zijn diverse gemarkeerde wandelroutes. Deze zijn tussen
de 2 en 16 kilometer lang. De routes lopen over grasdijken, stille landweggetjes en dwars door weilanden. De kano en de elektrische fluisterboot zijn
bovendien uitstekende vervoermiddelen om Waterland mee te verkennen.
Zo komt u op plaatsen die alleen met een vaartuig bereikbaar zijn en kunt
u genieten van de rust en natuur. Informatie over alle routes kunt u vinden
bij Informatiepunt Waterland aan het Zuideinde 2 in Monnickendam. Voor
meer informatie kijkt u op www.onswaterland.nl.
Amsterdam Bezoeken, Holland Zien
Waterland maakt deel uit van een oer-Hollands gebied dat zich op
korte afstand van Amsterdam bevindt. Alles wat Holland kenmerkt is hier
te vinden: molens, kaas, klompen, klederdracht, historische dorps- en
stadsgezichten, polders en veel groene natuur en weidevogels.
M o n n i c k e n d a m
Yacht Charter
Waterland
Waterland Yacht Charter verhuurt vanuit Monnickendam 16 Dehler en X jachten.
De schepen zijn nieuw of bijna nieuw, en voorzien van alles, wat een ervaren zeiler
nodig heeft. Wilt u graag leren zeilen? Met onze prive zeillessen heeft u snel de
touwtjes in handen! Ook kunnen wij u zeilwijs maken op uw eigen schip.
Tel.: 0299 652000 www.waterlandyacht.nl
WWW.HOTELVOLENDAM.COM
Welcome in Waterland
Welcome in Waterland, a part of The Netherlands long known for
its rich verdure set amongst abundant streams and lakes; an area of
great natural beauty with wide open peat meadows interspersed
with historic towns and villages.
Impression of Waterland
•The borough of Waterland consists of nine main centres of interest:
Monnikendam, as the only town, and villages Marken, Uitdam, Broek in
Waterland, Ilpendam, Watergang, Katwoude and Overleek. Each possesses its own charm, and all are worth a visit for their unique cultural
history. Enjoy the well-preserved historic buildings that enrich these villages. Many of these – as many as 391 listed buildings – have their own
stories and secrets to tell from times gone by.
•This rural area is so unique in The Netherlands that it has been granted
National Heritage status. This thanks to its exceptional cultural-historical importance, and natural beauty. Waterland consists mainly of a peat
meadow landscape, and is therefore highly popular with cyclists, ramblers, swimmers and skeelers, as well as for other sporting activities.
•Almost half of the total surface area consists of water (at least 5.000
hectares). It therefore has much to offer in the way of water sports:
sailing on the Marker- or Ijsselmeer, swimming in the Gouwzee, or just
relaxing on one of the many terraces in any of the picturesque villages
along the water.
•Explore Waterland by boat? Just hire one of the many ‘whispering’-,
motor- and rowing boats, canoes or historic sailing ships. Waterland is
so close to Amsterdam, yet you find yourself in another world. On the
water, amongst reeds and water fowl, you enjoy it at its best.
•But there is more than just water. Discover the secrets of the Great
Church in Monnickendam. Find out about the oldest carillon in the
world, and much more, in Museum De Speeltoren. And what about
the history of the unique wooden houses in Broek in Waterland? Did
you know that Watergang has the narrowest village street in all The
Netherlands? And do you know why the houses on Marken peninsular
are built on stilts? Or where you can taste cheese in Katwoude? Just let
yourself be pleasantly surprised.
•Thanks to its proximity to Amsterdam and the North Sea coastline, Waterland is ideal for a daytrip for visitors staying in the capital, or along
the coast. We invite you to come here and explore, in your own time,
and in your own way. Excellent roadways and frequent bus services
from Amsterdam make Waterland easily accessible.
Rural Waterland
Waterland is a rural area lying between northern Amsterdam, Zaandam,
Hoorn and the Markermeer. The landscape has been shaped by grass
polders, peat streams, and elongated villages with colourful wooden
houses and traditional Dutch farmhouses. The unique flora and fauna is
characteristic of this typically Dutch countryside. Landschap Waterland
has set out a large number of cycle routes throughout the area. These
routes vary between 30 and 40 kilometres and lead along quiet lanes and
cycle pathways. You can also make use of the cycle crossway network.
You work out your own route and travel from crossway to crossway.
There are also several marked walking routes. These vary between 2 and
16 kilometres, and take you over grassy dikes, quiet country lanes and
meadows. Canoes and electric ‘whispering’ boats are also an excellent way
to explore the area. These bring you to places only accessible by boat and
allow you to enjoy the peace and quiet of the countryside. Information on
all these routes are available at Waterland Information Centre, Zuideiende
2 in Monnickendam. For more information see www.onswaterland.nl
Visit Amsterdam, See Holland
aterland is part of a typically Dutch area of countryside, in close
W
proximity to Amsterdam. All that is characteristic of Holland can be found
here: windmills, clogs, traditional costume, historic villages and towns,
polders, open countryside, and meadow fowl.
‘HET WEESHUIS’ EEN SFEERVOLLE LOCATIE
www.landschapwaterland.nl
THEESCHENKERIJ, KOFFIE, HUISGEMAAKTE APPELTAART
ÉN DE LEKKERSTE BROODJES WWW.WEESHUISMONNICKENDAM.NL
16e eeuws- pand
Voormalig Weeshuis
(18e en 19e eeuw)
• Touwslagerij
• Glasatelier
• Houtatelier
• Vergaderzalen
•
Willkommen in Waterland
Willkommen in Waterland, das Gebiet, welches schon seit
Jahrhunderten bekannt ist als das grüne und wasserreiche Stück
Niederlande direkt nördlich von Amsterdam. Eine wunderschöne
Umgebung, wo die offene Moorwiesenlandschaft sich abwechselt
mit historischen Dörfern und Städtchen.
Eindruck von Waterland
•Die Gemeinde Waterland besteht aus neun Ortskernen: der Stadt Monnickendam und den Dörfern Marken, Uitdam, Zuiderwoude, Broek in
Waterland, Ilpendam, Watergang, Katwoude und Overleek. Jeder Ort
hat seinen eigenen Charme und alle sind einen Besuch wert, nicht allein wegen ihres kulturhistorischen Hintergrunds. Bewundern Sie die
gut erhaltenen monumentalen Gebäude, die eine Zierde sind für die
Stadt und die Dörfer. Viele von diesen 391 Gebäuden tragen besondere
Geschichten und Geheimnisse aus früheren Zeiten mit sich.
•Der ländliche Teil von Waterland ist so einzigartig in den Niederlanden,
dass er durch den Staat als National Landschaft ausgezeichnet wurde.
Dies vor allem wegen des besonderen kulturhistorischen, natürlichen
und landschaftlichen Wertes. Waterland besteht zum größten Teil aus
Moorwiesen. Darum ist Waterland besonders zum Fahrradfahren,
Wandern, Schwimmen, Inlineskaten und anderen Sportarten im Freien
bestens geeignet.
•Fast die Hälfte der Gesamtfläche von Waterland besteht aus Wasser,
insgesamt 5.000 Hektar. Die Gemeinde Waterland bietet darum auch
ein sehr breites Angebot an Wassersportarten; von Segeln auf dem
Marker- oder Ijsselmeer über Schwimmen in der Gouwzee bis zum
gemütlichen Ausspannen auf einer Terrasse am Wasser in einer der
malerischen Ortschaften der Gemeinde.
•Waterland entdecken mit dem Boot? Es gibt viele Möglichkeiten ein
Motor-, Elektro- oder Ruderboot zu mieten, aber auch Kanus oder historische Segelschiffe. Waterland liegt so nahe an Amsterdam, und doch
befinden Sie sich in einer anderen Welt. Auf dem Wasser, zwischen
Schilf und Wiesenvögeln erleben Sie Waterland am besten.
•Es gibt jedoch mehr als nur Wasser. Welche Geheimnisse hat zum Beispiel die große Kirche in Monnickendam? Was gibt es im Museum „de
Speeltoren“ zu sehen, mit dem ältesten, noch spielenden Glockenspiel
der Welt? Und was ist die Geschichte der besonderen und einzigartigen
Holzhäuser in Broek in Waterland? Wussten Sie, dass Watergang die
engste Dorfstraße des Landes besitzt? Wissen Sie warum die Häuser
auf der Halbinsel Marken auf Stelzen gebaut wurden? Oder wo Sie in
Katwoude Käse probieren können? Entdecken Sie was Waterland Ihnen
zu bieten hat, lassen Sie sich überraschen!
•Durch seine Lage in der Nähe von Amsterdam und im Hinterland der
Nordseeküste ist Waterland ideal gelegen für einen Tagesausflug für
Urlauber, die sich in der Hauptstadt oder an der Küste aufhalten. Waterland lädt Sie ein, die Gegend in Ihrem eigenen Tempo und auf Ihre
eigene Art zu erkunden. Durch die hervorragenden Straßenanbindungen und den sehr regelmäßigen Busverkehr von und nach Amsterdam
ist Waterland problemlos zu erreichen
Natürlich Waterland
Waterland ist ein ländliches Gebiet zwischen Amsterdam-Noord,
Zaandam, Hoorn und dem Markermeer. Das Landschaftsbild besteht
aus offenen Graspoldern, Torfflüssen sowie Dörfern mit bunten
Holzhäusern und Bauernhöfen. Die Flora und Fauna ist kennzeichnend für
diese typisch holländische Landschaft. Die Landschaftbehörde Waterland
hat mehrere Fahrradtouren in diesem Gebiet eingerichtet. Diese Routen
sind zwischen 30 und 40 km lang und führen über ruhige Landstraßen und
gekennzeichneteRadwege.SiekönnenaberauchdasRadwegenetzbenutzen.
Dabei bestimmen Sie selbst Ihre Route und fahren von Knotenpunkt
zu Knotenpunkt.
In Waterland gibt es auch mehrere markierte Wanderwege. Diese sind
zwischen 2 und 16 km lang. Die Routen gehen über Grasdeiche, ruhige
Landstraßen und quer durch Wiesen. Das Kanu und das elektrische
„Flüsterboot“ sind außerdem ausgezeichnete Fortbewegungsmittel um
Waterland zu entdecken. So besuchen Sie Orte, die man nur mit einem
Boot erreichen kann, genießen Sie die Ruhe und die Natur. Informationen
über alle Routen erhalten Sie beim Informationspunkt Waterland, auf der
Zuideinde 2 in Monnickendam. Für weitere Information besuchen Sie bitte
die Website www.onswaterland.nl.
Amsterdam besuchen, Holland sehen
Waterland ist ein Teil von einem echt Holländischen Gebiet in der Nähe
von Amsterdam. Alle holländischen Wahrzeichen sind hier zu finden:
Windmühlen, Käse, Holzschuhe, Trachten, historische Dörfer- und Stadtansichten, Polder, viel Grün und Feldvögel.
Bienvenue en Waterland
Bienvenue en Waterland, la région juste au nord d’Amsterdam,
que 1’on connait depuis des siècles comme une région verte et riche
en eau. Une contrée magnifique où le paysage ouvert des prairies
tourbeuses alterne avec des villes et villages historiques.
Impression of Waterland
•La commune de Waterland regroupe les agglomérations de la ville de
Monnickendam et les villages Marken, Broek in Waterland, Ilpendam,
Katwoude, Overleek, Watergang, Uitdam et Zuiderwoude. Chaque
localité a son propre charme et tous valent le détour en raison de leur
passé historique et culturel. Admirez les monuments bien conservés
qui les embellissent. Waterland en compte plus de 391 et plusieurs de
ces monuments recèlent des histoires et des secrets précieux du temps
passé. .
•Le paysage rural de Waterland est si unique aux Pays-Bas que 1’Etat 1’a
désigné comme 1’un des Paysages Nationaux. II doit cette distinction à
ses caractéristiques historiques, culturelles, naturelles et champêtres.
Cette région se compose principalement de prairies tourbeuses. Cet
environnement est donc idéal pour les cyclistes, les promeneurs, les
nageurs, les «skeelers» ou les amateurs d’autres sports de plein air.
•Presque la moitié de la superficie totale de Waterland se compose de
plans et cours d’eau (pas moins de 5.000 hectares). La commune de
Waterland offre donc de nombreux loisirs aquatiques allants de la pratique de la voile ou de la nage sur les lacs de Marken ou d’IJssel à la
détente sur une terrasse au bord de l’eau dans l’un des villages pittoresques de la commune.
•Explorer Waterland en bateau ? Il y a maintes possibilités : louer un
« fluisterboot » (bateau à moteur électrique), un bateau à moteur, un
canot à rames, un canoë ou un bateau historique à voile. Waterland est
très proche d’Amsterdam, mais pourtant il y a un monde de différence.
Sur l’eau entre les roseaux et les échassiers, vous entendrez battre le
cœur de Waterland.
•Mais il n’y a pas que l’eau ! Connaissez-vous les secrets de la Grande
Eglise à Monnickendam ? Qu’allez-vous découvrir au Musée de
Waterland De Speeltoren avec le plus vieux carillon du monde que
vous pouvez y voir et entendre ? À Broek in Waterland vous verrez des
maisons en bois très particulières que vous ne trouverez nulle part ailleurs aux Pays-Bas. Watergang possède la grand-rue la plus étroite de la
Hollande. Pourquoi construisait-on des maisons sur pilotis à Marken ?
Où déguster le fromage de Katwoude ? Découvrez les richesses que
vous offre Waterland ! Waterland vous étonnera !
•Proche d’Amsterdam et de l’arrière-pays de la Mer du Nord, Waterland
est une destination idéale pour une journée de visite touristique. C’est
avec plaisir que Waterland vous invite à découvrir son patrimoine à votre rythme et à votre façon. Grâce au réseau routier et aux transports
en commun parfaits et fréquents (surtout sur Amsterdam), Waterland
est facilement accessible.
Waterland riche region naturelle
Waterland est la région rurale qui se trouve entre Amsterdam-Noord,
Zaandam, Hoorn et le Markermeer. Les polders à pâturage ouvert, les
petites rivières tourbeuses, les villages linéaires aux maisons pimpantes
en bois, les fermes pyramidales en forment le décor. La flore et la faune
particulières sont caractéristiques de ce paysage typiquement hollandais.
Le Paysage National de Waterland a tracé plusieurs itinéraires cyclables
de 30 à 40 kilomètres. Ils longent des chemins de campagne paisibles ou
empruntent des pistes hors trafic. Vous pouvez également vous servir du
« fietsknooppuntennetwerk » (réseau de routes cyclables interconnectées). Vous tracez alors vous-même votre randonnée d’un croisement à
l’autre.
En Waterland, vous trouverez également des randonnées, balisées par
des autocollants, dont la longueur est de 2 à 16 kilomètres. Elles suivent
les digues, des chemins de campagne paisibles et traversent des prairies.
Le canoë et le « fluisterboot » (bateau à moteur électrique) sont de parfaits moyens de transport pour explorer la région de Waterland. Vous irez
dans des endroits uniquement accessibles par voie d’eau. Pour obtenir des
informations sur tous les itinéraires, consultez : Informatiepunt Waterland (Office de Tourisme), Zuideinde 2 à Monnickendam ou les sites :
www.onswaterland.nl et www.vvv-waterland.nl.
Visitez Amsterdam, voir la Hollande
VOOR AL UW FEESTEN & PARTIJEN
Waterlandsezeedijk 1 • 1141 LC Monnickendam
Navigatie adres: Hemmeland 1
www.mirror-paviljoen.nl • [email protected]
Tel. 0299-653612 • Fax. 0299-656049
Elke 2e zondag van de maand JAZZ AT THE MIRROR
À courte distance d’Amsterdam, Waterland regroupe tous les éléments
typiques de la Hollande : des moulins, des fromages, des sabots, des
costumes traditionnels, des villages historiques, des polders, beaucoup de
nature verte et des oiseaux de prairie.
Bienvenido a Waterland
Bienvenido a Waterland (País del Agua), la región situada
directamente al norte de Amsterdam, que es conocida desde hace ya
siglos como la región verde y rica en corrientes de agua. Una región
muy atractiva donde las amplias tierras de pastos se alternan con
ciudades y pueblos históricos.
Impresión de Waterland
•El municipio de Waterland consta de la ciudad Monnickendam y de los
pueblos Marken, Uitdam, Zuiderwoude, Broek in Waterland, Ilpendam,
Watergang, Katwoude y Overleek. Cada una de estas poblaciones tiene
su propio encanto y todas merecen la pena ser visitadas gracias a su rica
historia cultural. Disfrute de los monumentos bien conservados que
adornan las antiquas ciudades y pueblos. Waterland cuenta con nada
menos que 391 monumentos. Muchos de estos monumentos hacen
mención a narraciones y secretos de antaño.
•La parte rural de Waterland es tan única en los Países Bajos que el Estado la declaró como una de las zonas de los Paisajes Nacionales, gracias a su particulares características cultulares, históricas, naturales y
paisajísticas. En su mayor parte, Waterland consta de tierras de pastos
de turba. Para los ciclistas, caminantes, nadadores, patinadores o para
practicar cualquier otra actividad en la naturaleza, Waterland ofrece todas las posibildades y es muy apta para todas ellas.
•Casi la mitad de la superficie total de Waterland consta de agua (nada
menos que 5.000 hectáries). Por lo tanto el municipio de Waterland
ofrece mucho en el terreno de recreación relacionado con el aqua, desde navegar a vela en las aguas de los lagos de Marken y IJssel o nadar
en el lago Gouwzee, hasta sentarse agradablemente en una terraza al
bordo del aqua en uno de los pintorescos pueblos que forman parte del
municipio.
•¿Explorar Waterland por barco? Se puede alquilar barcos silenciosos,
barcos con motor, barcos de remo, canoa o antiguos barcos de vela.
Waterland está tan cerca de Amsterdam, pero sin embargo es un mundo completamente diferente. La mejor manera de disfrutar de Waterland es en el agua entre los carrizos sintiendo el viento templado.
•Sin embargo, hay mucho más que solamente agua. ¿Cuáles son los
secretos de la Gran Iglesia en Monnickendam? ¿Qué se puede ver
en el museo De Speeltoren de Monnickendam que posee el caril-
lón más antiguo del mundo que está en uso? ¿Y qué es la historia
de las viviendas de madera muy particulares en Broek in Waterland? Watergang tiene la calle más estrecha de los Países Bajos.
¿Y sabe Ud porqué se construyeron en la pení sula de Marken las viviendas por encima de pilares? ¿Dónde se puede probar quesos en
Katwoude ? ¡Descubra todo lo que ofrece Waterland!
•Gracias a su cercanía a Amsterdam y su situación detrás de la costa
del Mar del Norte, Waterland es un excelente lugar para una salida de
un solo día para turistas que permanecen en la capital o en la costa.
Waterland le invita con mucho gusto a explorer esta región a su propio
ritmo y de la manera que usted prefiera. Gracias a la buena red de carreteras y al tráfico público, es fácil de desplazarse a Waterland.
Waterland belleza natural
aterland es la zona rural situada entre el Norte de Amsterdam,
W
Zaandam, Hoorn y el lago Markermeer. El campo está formado de
pólderes abiertos con praderas, ríos que pasan por la tierra de turba y
pueblos construidos a lo largo de las carreteras con sus coloridas viviendas
de madera y granjas en forma de píramide. La extraordinaria flora y fauna
es caractrística de esta naturaleza tan típica neerlandesa. La organización
Paisaje Nacional de Waterland ha desarrollado diferentes rutas atractivas
para montar en bicicleta por esta zona. Estas rutas son de 30 y 40 kilómetros
de distancia y pasan por silenciosos caminos vecinales y carriles independientes para bicis. Iqualmente se puede hacer uso de la red de nudos de bicicletas,
así puede determinar su propia ruta y montar en bici desde un nudo al
otro nudo.
E n Waterland también hay rutas marcadas para pasear. Estas rutas
tienen distancias entre 2 y 16 kilómetros.Las rutas pasan por diques con
praderas, tranquilos senderos rurales y a través de campo. La canoa
y el barco eléctrico, totalmente silencioso, son también medios de
transporte para explorer Waterland. Así llegará a lugares que solamente son
accesibles por barco y puede disfrutar de la tranquilidad y naturaleza.
Usted puede buscar los detalles de todas las rutas en la oficina de turismo
en la calle Zuideinde 2 en Monnickendam o en www.onswaterland.nl.
Visitar Amsterdam, Ver Holanda
ce
Free entran
ion,
demonstrat
ng
and cheese tasti
ily
da
en
Op
8 AM till 6 PM
Cheesefarm / Wo
/
ry / Restaurant
oden shoe factoshops - Activities
rk
Wo
Wagenweg 2
Katwoude / Volendam
+31 (0)299 365828
www.simonehoeve.com
Waterland forma parte de un paisaje típico holandés que se encuentra
cerca de Amsterdam. Aquí se encuentran todas la características de
Holanda: molinos de viento, queso, zuecos, trajes típicos, panorámicos históricos de aldeas y ciudades, pólderes, mucha naturaleza verde y
pájaros de los prados.
Benvenuti in Waterland!
Waterland, la regione che da secoli e nota come il regione verde e
ricca d’acqua a nord di Amsterdam. Si tratta di una regione bellissima
dove l’ampio paesaggio aperto di prati torbosi si alterna città e paesi
storici.
Paese dell’acqua
•Il comune del Waterland e formato dai nuclei di Monnickendam, l’unica
piccola citta, i villaggi dei Broek in Waterland, Ilpendam, Katwoude,
Overleek, Uitdam, Watergang, Zuiderwoude e il penisola di Marken.
Ciascuno di questi posti ha uno proprio fascino e tutti valgono una
visita per il loro passato storico e culturale. Nel Waterland vi sono ben
391 monumenti dei quali hanno una storia o un segreta particolare che
risale ai tempi antichi.
•La parte campestre del Waterland ha un carattere molto singolare. Nel
anno mille circa questo regione era una palude di torba umide, inabitabile, quasi cinque metri SOPRA il livello del Mare del Nord.
Durante i secoli la terra e stato coltivato per i coloni. Questi contadini
hanno scavato i tanti piccoli canali (sloten) per preparare loro terreno
per cose agricoltura. Per la evacuazione continua del. acqua, oggi la
terra di Waterland si trova parzialmente più di quattro metri SOTTO il
livello del mare, in mille anni una differenza di 9 metri in altezza. Anche
adesso il fondo scenda 0’75 centimetro ogni anno.
Non sei paura, attualmente la regione e protetto per dighe contra
l’acqua del Mare del Nord e qui del, IJsselmeer. I canali sono sempre
necessario, non per irrigazione, ma per evacuare l’acqua superfluo.
Lo Stato olandese ha dichiarata Waterland uno dei Paesaggi Nazionali
visitato per tanti turisti internazionali.
•Quasi la meta della superficie complessiva del Waterland e formata
da acqua (ben 5000 ettari). Per questo il comune del Waterland offre
numerose possibilità nel campo attività acquatiche dall’ andare a vela
sul lago di Marken o lago di IJssel al rilassarsi su un’ allegra terrazza sull’
acqua, in uno dei pittoreschi paesini di questo comune.
•Volete esplorare il Waterland in barca? Una barca con un silenzioso
motore elettrico, un motoscafo, una barca a remi o una canoa: il
Waterland e vicinissimo, eppure sembra di essere in un altro mondo.
Sull’acqua, fra le canne, le tante sorte di uccelli, con il vento gentile,
conoscerete il lato migliore del Waterland.
Geniet van het leven op BurgGolf Purmerend!
• ronde golf voor iedereen op par-3 baan voor euro 7,50 incl. materiaal
• heerlijk genieten op ons terras met uitzicht over de golfbaan
U bent van harte welkom!
Tel 0299 481 666 • Westerweg 60 Purmerend
www.burggolf.nl/hotel
•Ma non c’e solo l’acqua. Quali sono i segreti della Grande Chiesa di
Monnickendam? Quale cose si trovano nel’ museo di Waterland
Il “Campanile” con il più vecchio carillon del mondo ? A Broek in
Waterland si trovano delle particolarissime case di legno. Nel
paese di Watergang troverete la strada più stretta d’ Olanda. Perché a
penisola di Marken le case sono state costruite su pali? Dove in Katwoude
possiamo gustare i famose formaggi olandesi ? Scoprite tutto quello
che il Waterland ha da offrire !
•Poiché si trova non lontano da Amsterdam e dietro a la costa del Mare
del Nord, il Waterland e la destinazione ideale come gita di un giorno
per i turisti che soggiornano nella capitale o lunga la costa. Il Waterland
e lieto di invitarvi a scoprire questa zona nel modo e con il ritmo che
preferite. Il Waterland può essere raggiunto facilmente grazie all’ ottimerete stradale e ai trasporti pubblici (servizio frequente con autobus),
la macchina o la bicicletta.
Il Waterland rurale
Il Waterland è un’area rurale situata tra il nord di Amsterdam, lo
Zaandam, la città di Hoorn ed il lago di Marken. Il paesaggio è formato da verdi
polders, fiumiciattoli, canaletti e da villaggi disseminati nella campagna
con le caratteristiche case colorate e le tradizionali fattorie olandesi.
La flora e la fauna sono uniche e caratteristiche di questa particolare
area naturale dell’Olanda. L’organizzazione “Paesaggio del Waterland” ha
individuato un gran numero di piste ciclabili in tutta l’area. Questi itinerari
variano da 30 a 40 km e passano fra silenziosi sentieri vicinali e percorsi
per sole bici. Si può anche usufruire del sistema di rete viaria per biciclette,
individuando il vostro itinerario preferito pedalando da incrocio a incrocio.
Ci sono anche diversi itinerari segnati per trekking e passeggiate che
variano tra 2 e 16 km che vi condurranno su dighe erbose, tranquilli
sentieri di campagna e verdissimi prati. Le canoe e le barchette elettriche
“che sospirano” sono un altro eccellente sistema per visitare questo territorio. Con queste potrete andare in luoghi raggiungibili solo dall’acqua e
godere così appieno della pace e del silenzio della campagna. Informazioni
su tutti questi itinerari sono disponibili presso il Waterland Information
Center in via Zuideiende 2 a Monnickendam.
Per maggiori informazioni vedere www.onswaterland.nl Visita Amsterdam, Ammira l’Olanda
Il Waterland fa parte di un territorio naturalistico tipicamente olandese situato in prossimità di Amsterdam. Qui si può trovare tutto ciò che è caratteristicamente olandese : mulini a vento, zoccoli, costumi tradizionali, villaggi e paesi storici, polders, grandi spazi e verdissimi prati pieni di uccelli.
Broek in Waterland
Hoogtepunten van Broek in Waterland
• Broek in Waterland heeft een beschermd dorpsgezicht met een bijzonder rijke geschiedenis en leent zich goed voor een wandeling langs de
grotendeels houten huizen uit de 17e, 18e en 19e eeuw. De panden
worden gekenmerkt door houtsnijwerken en de bijzondere tinten waarin zij zijn geschilderd.
•De Broeker Kerk is een tweebeukig laat gotisch gebouw met een westtoren en een vijfzijdig gesloten koor. In 1573 is de kerk verwoest door de
Spanjaarden. De Broekers begonnen in 1628 met de herbouw van de
kerk op de oude fundamenten. Een gebrandschilderd raam uit 1640, in
een omlijsting uit 1729, verbeeldt in vijf scènes de geschiedenis van de
kerk. Het interieur van de kerk is rijkelijk gevuld met meubilair en ornamenten uit de glorietijd van het dorp. Geopend apr-okt.
•Het Beroemde Huis, aan de Erven 10-14, behoort tot de top 100 van
de best bewaarde interieurs van Nederland. Het heeft een schat aan
veelkleurige wand- en plafondschilderingen uit de late 17e eeuw. Een
bezoek is alleen mogelijk met een groep of tijdens een rondleiding door
de Vereniging Oud Broek.
•Broek in Waterland is ook het dorp en de omgeving waarin het beroemde kinderboek ‘Hans Brinker, or the Silver Skates’ (VS, Mary Mapes
Dodge, 1865) zich afspeelt. De fictieve ‘Broeker’ geniet overal in de wereld grote bekendheid, vooral als het jongetje dat met zijn vinger in de
dijk een overstroming tegenhield.
Highlights of Broek in Waterland
•Broek in Waterland is a protected rural area with a rich history, well-suited for a leisurely walk amongst its mainly wooden houses dating from
the seventeenth, eighteenth and nineteenth centuries. These properties
are characterised by their woodcarvings and unusual colouring.
•The Broeker Kerk is in late gothic style with a double nave and a fivesided closed chancel. In 1573 the church was destroyed by the Spanish.
In 1628 the Broekers began to rebuild it from the old foundations, and
its history is depicted in five scenes in a stain glass window from 1640,
and framed in 1729. The interior is lavishly filled with furniture and
ornaments from the church’s heyday.
AT E L I E R
elly k
t
galerie workshops terras
Wisselende exposities
en voor een hapje
en een drankje op
terras/atelier.
Open elk weekend
van 10 tot 17 uur en
op afspraak .
eilandweg 5a broek in waterland www.atelierellykoot.nl tel: 06 53988864
•The Beroemde Huis (Famous House), at numbers 10-14, belongs to the
top 100 of best preserved interiors in the Netherlands. It has a wealth
of colourful wall and ceiling paintings from the late 17th century. Group
visits need to be arranged beforehand, or else you can join in one of the
guided tours of the Old Broek society.
•The village of Broek in Waterland and its surroundings is also where the
story ‘Hans Brinker, or the Silver Skates (VS, Mary Mapes Dedge, 1865)
takes place. The fictitious ‘Broeker’ is well known the world over, especially as the little boy who stemmed a flood by holding his finger in the dike.
Höhepunkte von Broek in Waterland
•Broek in Waterland besitzt ein geschütztes Ortsbild mit einer besonders
reichen Geschichte und eignet sich wunderbar für einen Spaziergang
entlang der größtenteils aus Holz errichteten Häuser aus dem 17ten,
18ten und 19ten Jahrhundert. Die Gebäude kennzeichnen sich aus
durch ihre Schnitzereien und die besonderen Nuancen der Farbgebung.
•Die Broeker Kirche ist eine zweischiffige spätgotische Kirche mit einem
Westturm und einem fünfseitigen geschlossenen Chor. Im Jahre 1573
wurde die Kirche von den Spaniern zerstört. Die „Broekers“ begannen
im Jahre 1628 mit dem Wiederaufbau der Kirche auf den alten Fundamenten. Ein Glasfenster aus dem Jahr 1640, in einem Rahmen von 1729,
zeigt in fünf Szenen die Geschichte der Kirche. Das Innere der Kirche
ist mit Möbeln und Ornamenten aus der Glanzzeit des Dorfes gefüllt.
Geöffnet von April - Oktober.
•Das „Berühmte Haus“, gelegen an De Erven 10-14, gehört zu den Top
100 der am besten erhaltenen Interieurs aus den Niederlanden. Es
beinhaltet eine Fülle von bunten Wand- und Deckenmalereien aus dem
späten 17ten Jahrhundert. Ein Besuch ist nur mit einer Gruppe oder während eines Rundgangs mit dem Verein Oud Broek möglich.
•Broek in Waterland und seine Umgebung sind auch der Schauplatz des
berühmten Kinderbuches „Hans Brinker, oder the Silver Skates“ ( USA,
Mary Mapes Dodge, 1865). Der fiktive „Broeker“ genießt großes Ansehen in der ganzen Welt, vor allem als der Junge, welcher mit seinem
Finger im Deich die Flut stoppte.
B & B ‘De Schaapskooi‘
Landelijk logeren op 8 km. van Amsterdam.
Fam. Doornenbal
Molengouw 34
1151 CJ
Broek in Waterland
Tel; (020) 4038317/
06-10750216
[email protected]
www.hoteldeschaapskooi.nl
A ne pas manquer à Broek in Waterland
. J.
D rs
van
g
we
Di s
w
Nie
uw
lan
d
Bu
ite
n
n
ere
we
w
ou
rng
nd
M
r la
oe
n
ve
Ha
nd
wla
eu
Ni
k
ra
k
ra
n
ve
Er
De
rskte
Do pad
ers
utt
Gr pad
ee r e
enw
Binn
Bro
n
‘t Havenrak
Dor
ps
str
aa
t
Broeker
meer
dijk
E il a
sR
eli
rn
le
oe
at
D e Draai
a
str
ouw
eng
M ol
g
we
Eil
a
g
we
Co
g
llin
He
g
we
nd
nd
eind e
Zuid
eg
dw
an
Ei l
g
llin
He
N247
en
nn
Ve
de
in
ste
e
ou
Oo
Ke
rng
de
e
Ke
in
ste
Leetein
de
Broek in Waterland
Ha
ve
n
De
uw
go
er n
Oo
Room
eind
e
Ke
e
g
we
•La veduta del paese di Broek in Waterland e protetta, con una storia
particolarmente ricca. Il paese ben si presta a una passeggiata lungo le
case, la maggior parte in legno parzialmente decorato con sculturo e
peintura in colori tradizionali tutti risalenti al XVII, XVIII e XIX secolo.
•La chiesa e un edificio tardo-gotico con due navate, una torre a ovest
ei n d
Luoghi di interesse nel Broek in Waterland
R oom
•El centro del pueblo de Broek in Waterland está protegida, tiene una
historia muy particular y es muy apto para dar un paseo a lo largo de
las viviendas de los siglos XVII, XVIII y XIX, de las cuales tanto la talla en
madera, como los colores son característicos.
•La Broeker Kerk es un edificio gótico con dos naves, una torre al oeste y
un coro cerrado con cinco lados. En el año 1573 la iglesia fue destrozado
por los españoles en la Guerra de Flandes. En 1628 los habitantes de
Broek empezaron a reconstruirla encima de los fundamentos antiguos.
Un vitral que data de 1640 encuadrado en un cuadro que data de 1729
enseña en cinco escenas la historia de la iglesia.
•La Beroemde Huis (Casa Famosa) situada en la calle De Erven 10-14,
pertenece a los 100 mejores interiores conservados de los Países Bajos.
Contiene un tesoro de pinturas murales y de techos polícromos del fin
del siglo XVII. Sólo es posible visitarla en grupo o guiado por el Vereniging Oud Broek.
•Broek in Waterland es también el pueblo y entorno donde se desarrolla
el famoso libro infantil ‘Hans Brinker, or the Silver Skates’(Estados Unidos, Mary Mapes Dodge, 1865). Este habitante ficticio de Broek tiene
mucho renombre en todo el mundo como el joven que previno una
inundación, metiendo su dedo en un agujero en el dique.
Drs. J. van Disweg
eg
rw
ee
dm
or
Los puntos más atractivos de Broek in Waterland
e un coro chiuso a forma pentagonale. L’interno della chiesa (aperta
da aprile a ottobre). Nell’anno 1573 la chiesa e stato rovinato per
i Spagnoli. La chiesa e ricostruito per i cittadini nel 1628.
•L’interno della chiesa e ricco di mobili e ornamenti risalenti al periodo
di gloria del paese. Aperta da aprile a ottobre
•La beroemde huis (casa famosa) in De Erven 10-14, fa parte dei 100
interni olandesi meglio conservati. (visita solamente con permesso
della Società Oud Broek).
No
•Le site de Broek in Waterland est un site protégé. Ce village au
riche passé se prête tout à fait à une ballade le long des maisons,
presque toutes en bois, datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. À voir
en particulier: les bâtiments peints en couleurs spécifiques et aux
ornements sculptés.
•La Broeker Kerk est une église en style gothique-tardif à deux nefs, une
tour ouest et un chœur pentagonal fermé. En 1573 l’armée espagnole
a incendié l’église, qui a été rebâtie par les habitants à partir de 1628.
Un vitrail de 1646 dans un cadre de 1729 raconte en 5 scènes l’histoire
de l’église. L´intérieur est richement décoré de meubles et ornements
témoignant du passé glorieux du village (ouvert d´avril à octobre).
•La « Beroemde Huis » (la maison célèbre) située à De Erven 10-14, abrite l’un des 100 intérieurs les mieux conservés des Pays-Bas. On y trouve
un trésor de peintures murales et un plafond peint du XVIIe. Une visite
n’est possible que pour un groupe guidé par la Vereniging Oud Broek.
•La fameuse histoire de « Hans Brinker or the Silver Skates » (les
Etats-Unis, Mary Mapes Dodge, 1865) se déroule aux environs et au
village de Broek in Waterland.
KOM NAAR BROEK VOOR DE LEKKERSTE PANNENKOEK!
rv
eke
Marken
Hoogtepunten van Marken
Höhepunkte von Marken
•Wandelen over de werven tussen de monumentale houten huizen,
over ophaalbruggen en door smalle steegjes; het geeft u het idee terug
in de tijd te zijn.
•Het Marker Museum is ondergebracht in zes gerestaureerde visserswoningen. Hier vindt u het verhaal over de unieke geschiedenis van
Marken, de kleurrijke klederdracht en vele gebruiksvoorwerpen.
Geopend apr-nov.
•In het kijkhuisje van Sijtje Boes vindt u de typische inrichting van een
Marker woning rond 1940.
•Het Zuiderzeepad of de Wervenroute brengen u langs de vuurtoren
‘Het Paard van Marken’. Heerlijk uitwaaien (8 km) over de dijk rond
Marken.
•In de Hervormde Kerk uit 1904 vindt u diverse schepen van de Zuiderzee die op schaal zijn nagebouwd. Geopend apr-okt.
•Met de Marken Express vaart u van begin maart tot eind oktober van
Marken naar Volendam en weer terug.
•Spazieren Sie über die „Werven“ an uralten Holzhäuser entlang, über
Zugbrücken und durch die engen Gassen.
•Das Marken Museum ist in sechs restaurierten Fischerhäusern untergebracht. Hier wird die einzigartige Geschichte von Marken erzählt,
die bunte Tracht und viele Gebrauchs-gegenstände werden gezeigt.
Geöffnet von April - November.
•In dem Haus von Sijtje Boes sehen Sie die typische Einrichtung einer
Marker Wohnung um 1940.
•Der Zuiderzeepad oder die Wervenroute führt Sie am Leuchtturm
„Het paard van Marken“ vorbei. Genießen Sie die frische Luft auf dem
Deich rundum Marken (8 km).
•In der 1904 errichteten Reformierten Kirche sind verschiedene
nachgebaute Schiffe aus dem Zuiderzeegebiet ausgestellt. Geöffnet von
April - Oktober.
•Der Marken Express ist ein touristischer Fährdienst, der von Anfang
März bis Ende Oktober zwischen Marken und Volendam hin und her
pendelt.
Highlights of Marken
•Strolling amongst monumental wooden houses, over drawbridges
and through narrow alleyways; it feels like going back in time.
•The Marker Museum is housed in six restored fisherman’s dwellings.
Here you will discover the unique history of Marken, its colourful
traditional costume as well as a wide selection of objects of interest.
Open April-November.
•The house of Sijtje Boes offers a typical interior on Marken around 1940.
•The Zuiderzeeroute of the Wervenroute brings you past the lighthouse
‘Het Paard van Marken’. A bracing walk (8 km) over the dike around
Marken.
•In the Herformde Kerk, built in 1940, you can view various ships of the
Zuiderzee, built to scale. Open April-November.
•From the beginning of March until the end of October you can sail on
the Marken Express to Volendam and back.
Theetuin en theeschenkerij
‘t Einde Zuiderwoude
Follow us on Facebook!
www.ttuin.nl
A ne pas manquer à Marken
•Le circuit des tertres entre les petites maisons-monuments en bois,
passant les pont-levis et les ruelles étroites.
•Le Musée de Marken (dans 6 maisons-pêcheurs restaurées) où vous
découvrirez l’histoire unique de Marken, les costumes et ustensiles traditionnels (ouvert d’avril à novembre)
•La petite maison de « Sijtje Boes », un intérieur typique des maisons de
Marken vers 1940.
•Le « Zuiderzeepad » ou la « Wervenroute » (circuit des tertres) vous
conduiront au phare « le Cheval de Marken », 8 km pédestres ou cyclables d’air frais sur la digue autour de Marken.
•L’Eglise Réformée de 1904 exposant quelques maquettes de bateaux du
Zuiderzee reproduits à échelle (ouvert d’avril à octobre).
•Le Marken Express est un service de bateau touristique entre Marken et
Volendam qui fonctionne du début mars à la fin d’octobre.
SIJTJE BOES SOUVENIRS
FREE GIFT
RY
WITH EVAESE
PURCH
PHOTOGRAPHY
PORCELAIN DOLLS
ROYAL DELFT
MARKEN EXCLUSIVES
Havenbuurt 21, 1156 AM Marken
+ 31 299 601451, [email protected]
Los puntos más atractivos de Marken
•Pasear sobre los muelles entre las viviendas monumentales de madera,
sobre los puentes levadizos y por los callejones estrechos, le da a uno la
idea de estar en otra época.
•En el Museo de Marken, instalado en seis casas de pescadores (abierto
desde abril hasta noviembre) se narra la única historia de Marken, de
los coloridos trajes típicos y de los muchos utensilios.
•En la casa de Sijtje Boes se puede ver la típica decoración de una
vivienda de Marken alrededor del año 1940.
•El Zuiderzeepad o la Wervenroute le lleva por el faro “El Caballo de Marken”. Es un paseo relajador (8 kms.) por el dique alrededor de Marken.
•En la Iglesia Reformada del año 1904 se puede ver diversos barcos de
miniatura hechos a escala del anterior Mar del Sur. Abierta desde abril
hasta octubre.
•El Marken Express es un servicio regular de un barco transbordador que
navega desde principios de marzo hasta finales de octubre de Marken a
Volendam.
Gouwzee
Minnebuurt
rze
ide
Zu
eg
ew
Marken
Sportpark
Z
id
er p
ad
g
we
urt
Hav
enb
u
Kruisb
aak
we
g
ak
eg
e
Kr
ba
uis
dw
l an
Wa
p ad
ster
Oo
er
Havenbuurt
rt
uu
rkb
ts
Ke
•Durante una passeggiata fra le monumentali case di legno, sopra i ponti
piccoli e attraverso i vicoli stretti.
•Il Museo di Marken. Trovate informazioni sulla singolare storia di Marken, sui colorati abiti tradizionali e oggetti vecchi. Aperto da aprile a
novembre
•Casa di Sijtje Boes. Trovate l’arredamento tradizionale di un’abitazione
di Marken intorno al 1940.
•Il Zuiderzeepad (sentiero del Mare del Sud) vi portano lungo il faro 3
chilometri viceversa ed tutto all’intorno l’isola a piedi 8 chilometri quasi.
•Nella chiesa riformata del 1904 trovate le diverse imbarcazioni del
Zuiderzee (prima Mare del Sud), costruite in miniatura sul scala. Aperta
da aprile a ottobre.
•Marken Express e un servizio di battello dall’inizio di marzo alla fine di
ottobre porta i turisti da Marken a Volendam e viceversa.
Ke
Luoghi di interesse nel Marken (penisola)
Weste r s tr.
Wa
la
nd
we
g
Kerkbuurt
N518
Fluistervaren
Groepsboten
Huisgemaakt gebak
en High Tea
WWW.THEETUINOVERLEEK.NL Biologische koffie,thee,
Overleek 6, Monnickendam
broodjes en sappen
0299- 652735
Streekproducten
ZEILVLOOT MONNICKENDAM.NL
Monnickendam
Hoogtepunten van Monnickendam
Höhepunkte von Monnickendam
•Het Waterlandsmuseum en rijksmonument ‘De Speeltoren’ ligt in het
hart van Monnickendam. De houten bekroning herbergt een carillon,
waarvan de klokken tussen 1595 en 1597 zijn gegoten. Het is het oudste
nog spelende carillon ter wereld. Naast een uurwerk heeft de Speeltoren een bijzonder ruiterspel, dat bij ieder uurslag een steekspel opvoert. Tegelijkertijd blaast de godin Faam op haar trompet.
•De Sint Nicolaaskerk, in de volksmond ook wel Grote Kerk genoemd,
is rond 1400 gebouwd en heeft een rijke historie die onder leiding van
een gids nog meer tot leven komt. Geopend mei - aug.
•De driebeukige Rooms Katholieke H.H. Nicolaas en Antonius Kerk aan
het Noordeinde is gebouwd in Neogotische stijl en werd voltooid in
1900. Ook deze kerk, met prachtige gebrandschilderde ramen, is te bezoeken. Geopend mei – aug.
•Het voormalige raadhuis was oorspronkelijk een patricierswoning en
dateert van 1746 en werd in 1814 in gebruik genomen als stadhuis.
Tegenwoordig doet het geen dienst meer als stadhuis, maar is wel de
raadszaal nog beschikbaar voor trouwerijen. Op de benedenverdieping
is een rijk Rococo-interieur met onder meer stucreliëfs van vier knaapjes met attributen van de vier jaargetijden en stucafbeeldingen van de
vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.
•Das Waterlandmuseum und das Reichsmonument „de Speeltoren“
befinden sich im Herzen von Monnickendam. Die Holzbekrönungen
beherbergen ein Carillon, dessen Glocken zwischen 1595 und 1597 gegossen wurden. Es ist das älteste noch spielende Glockenspiel der Welt.
Der Spielturm besitzt nicht nur eine Uhr, sondern auch ein spezielles
Reiterspiel, das jede volle Stunde ein Turnier aufführt. Gleichzeitig bläst
ein Göttin des Ruhmes auf seiner Trompete.
•Die St.-Nikolaus-Kirche, im Volksmund auch Grote Kerk genannt, wurde
um 1400 erbaut und hat eine reiche Geschichte, die durch einen Fremdenführer zum Leben erweckt wird. Geöffnet von Mai - August.
•Die dreischiffige Römisch-Katolische H.H.Nicolaas en Antonius Kirche
auf der Noordeinde wurde im neugotischen Stil erbaut und im Jahre
1900 fertiggestellt. Auch diese Kirche, mit schönen Glasmalereien, ist
zur Besichtigung geöffnet. Geöffnet von Mai - August.
•Das ehemalige Rathaus war ursprünglich ein Patrizierhaus und
stammt aus dem Jahre 1746. Es wurde 1814 als Rathaus in Gebrauch genommen. Heutzutage dient es nicht mehr als Rathaus,
aber der Rathaussaal ist noch immer verfügbar für Hochzeiten.
Im Erdgeschoss gibt es ein reiches Rokoko-Interieur mit Stuckreliefs von
vier Jungen mit Eigenschaften der vier Jahreszeiten und Stuckmalereien
der vier Elementen: Erde, Wasser, Luft und Feuer.
Highlights of Monnickendam
•Waterland Museum and monumental tower ‘The Speeltoren’ lie in the
heart of Monnickendam. The wooden pinnacle houses a carillon, in
which the bells were founded between 1595 and 1597. It is the oldest
playing carillon in the world. Besides a clock, the Speeltoren also has
a unique set of sparring knights, who come out and joust on the hour.
At the same time a goddess of Fame blows on her trumpet.
•The St. Nicolaas Kerk, also known as the Grote Kerk, was built around
1400 and has a rich history, which is best brought to life with a guide.
Open May – August.
•The three naved Roman Catholic H.H. Nicolaas and Antonius Kerk on
the Noordeinde is built in neo-gothic style and was completed in 1900.
This church too, with its beautiful stain glass windows, is worth a visit.
Open May – August.
•The former Town Hall, originally the home of a patrician, dates from
1746 and became town hall in 1814. Nowadays it no longer serves as
town hall, but the council chamber is still available for weddings. The
ground floor has a richly decorated Rococo interior, with plaster reliefs
of four little fellows depicting the four seasons, and plaster images of
the four elements: earth, water, air and fire.
A ne pas manquer à Monnickendam
•Le Waterlandsmuseum De Speeltoren (un monument national) est au
centre de Monnickendam. Le couronnement en bois contient un carillon, dont les cloches datent de 1595/1597. Ceci est le plus vieux carillon
du monde toujours en fonction. En plus, en haut du clocher il y a un jeu
de chevaux très spécial qui tourne toutes les heures et la déesse Fama
qui joue de la trompette.
•L’Eglise Saint Nicolas, appelée populairement la Grande Eglise a été
construite à partir de 1400 (ouverte de mai à août). Les guides de Monnickendam peuvent vous raconter son histoire très intéressante.
•L’Eglise Catholique Romaine HH Nicolas et Antoine au Noordeinde est
en style néo-gothique et a été achevée en 1900. L’église a des vitraux
magnifiques. À visiter de mai à août.
•L’ancien Hôtel de Ville, à l’origine une maison patricienne datant de
1746, a été transformé en hôtel de ville en 1814. De nos jours, le bâtiment est loué et une ancienne salle du Conseil se loue pour un mariage.
Au rez-de-chaussée, l’intérieur en style rococo comporte entre autres
des ornements en relief représentant des garçonnets avec des attributs
des quatre saisons et les quatre éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu.
Jachthaven
de Zeilhoek
Los puntos más atractivos de Monnickendam
N ie
u
m
nd a
we
N247
Marina
Monnickendam
Noordeind
Nie
Oud uwe Zijds Burgwal
e
Zijds Burgwal
Noordeinde
Zu id
eind
n
e in
gra
G a lg
de
cht
n
rke
Za
Lij n
ba
Karn
aan
Lijnb
Lijnb
a
an
Rielant
Waterlandsmuseum
Waterlandsmuseum
Speeltoren
dedeSpeeltoren
Boeiend
speels
museum.
Boeiend
enen
speels
museum.
Kijk
www.despeeltoren.nl
Kijk
opop
www.despeeltoren.nl
meer
weten,
meer
zien,
meer
beleven
meer
weten,
meer
zien,
meer
beleven
. Laa
n
irksz
Mar
kgo
u
w
Hou
trib
Corn
elis
D
Pierebaan
Pierebaan
N247
an
Kerkstraat 53, Monnickendam | tel. 0299 - 653582
[email protected] | www.nimoboek.nl
Corn
eli
Monnickendam
‘t Spil
6 DAGEN
PER WEEK
GEOPEND!
dse Z
eedi
jk
n
Nieuw
poort
slaa
Ov
erle
la an
hard
laan
hard
Bern
aan
reb
Pie
B er n
N518
enie
t
Wate
rl an
Lijnbaan
•Il centro storico della città ed un’ aria protetto. Il Museo di Waterland
annesso il campanile, monumento statale, si trova nel centro della città.
La sopra parte dello campanile comporsi di legno coperto di piombo.
Il carillon, l’orologio, le cavalieri movibile, il angelo, il sistemo meccanico, tutto e dell’anno 1595 ed si trova ancora in stato bene. Il sistema
completo ed il più vecchio del mondo.
•La chiesa di S. Niccolò (La grande chiesa) Edificio con tre navate fu
costruita intorno al 1400. Una chiesa con una storia ricca. Visita guidata
e preferibile. Aperta da maggio a agosto. Entrata libero.
•La chiesa cattolica di S. Niccolò e S.Antonio e un edificio in stile nuovogotico e stato costruito di mattone nel 1899. Le finestre vetrata sono
bellissimi. Aperta da maggio a agosto. Entrata libero.
•L’ex municipio Noordeinde 5 risalente al 1746 era originariamente una
casa patrizia. La facciata e una esempio del stile rococò. La casa privata
ed una di più belle della città.
ek
Luoghi di interesse nel Monnickendam
Oplaadpunt OV-Chipkaart
Jachthaven
Hemmeland
‘t Prooye
de
Jachthaven
Waterland
Zu i d
Lin
t
aa
str
e
rk
Ke
Overleek
Haven
Monnickendam
e
•El museo de Waterland “de Speeltoren”, que también es monumento
nacional, está en el corazón de Monnickendam.
•La Iglesia de San Nicolás, conocida popularmente como la Grote Kerk
(Gran Iglesia) fue construida alrededor del año 1400 y tiene una gran
historia que con la ayuda de un guía reluce. Abierta desde mayo hasta
agosto.
•La Iglesia Católica H.H.Nicolaas y Antonius en la calle Noordeinde, es
un edificio neogótico con tres naves, completado en el año 1900. Esta
iglesia tiene vitrales preciosos y se puede visitar. Abierta desde mayo
hasta agosto.
•El Ayuntamento anterior era originalmente una casa señorial y data del
año 1746. En el año 1814 fue inaugurado como ayuntamiento. Hoy en
día ya no funciona como ayuntamiento pero el salon de juntas todavía sirve para bodas. La planta baja tiene un impresionante interior al
estilo Rococó con relieves estucados de cuatro zagales con adornos
de las cuatro estaciones del año e imagines estucadas de los cuatro
elementos: tierra, agua, cielo y fuego.
Ilpendam, Watergang,
Katwoude, Overleek
Andere hoogtepunten in Waterland
Autres centres d’interets en Waterland
•Ilpendam is een klein dorpje in agrarisch gebied, letterlijk ingeklemd
tussen het water en de weg. Met de pont bereikt u aan de overzijde van
het water bezoekerscentrum Ilperveld.
•In Watergang ligt de smalste dorpsstraat van Nederland.
•In Katwoude kunt u een bezoek brengen aan één van de kaasboerderijen of de Kathammer windmolen.
•Overleek is één van de kleinste kernen van Waterland en een typisch
lintdorp in een agrarisch gebied.
•Ilpendam est un petit village en zone agricole, coincé littéralement
entre l’eau et la route. En bac, vous pouvez traverser pour le Centre des
visiteurs « Ilperveld ».
•A Katwoude , à voir : une des fromageries et le moulin à vent « de
Kathammer ».
•Overleek, une des petites localités de Waterland, est un village linéaire
typique dans une zone agricole.
• Watergang possède la grand-rue la plus étroite des Pays-Bas.
Other highlights in Waterland
Otros puntos atractivos en Waterland
•Ilpendam is a small village set in an agrarian area, literally wedged
in between water and roadway. You can take a ferry to Ilperveld visitors
centre on the other side of the water.
•In Watergang you can find the narrowest village street in The Netherlands.
•You can visit one of the cheese farms in Katwoude, or else the Kathammer windmill.
•Overleek has one of the smallest centres in Waterland and is a typical
elongated village in a farming area.
•Ilpendam es un pueblo pequeño en una zona agrícola, literalmente está
“apretado” entre el agua y la calle.
•En Watergang se encuentra la calle más estrecha de toda Holanda.
•En Katwoude puede visitar una granja de queso y el molino de viento
Kathammer.
•Overleek es una de las aldeas más pequeñas de Waterland y un
ejemplo típico de un pueblo con sus casas construidas a lo largo de la
carretera en una zona agrícola
Weitere Höhepunkten in Waterland
•Ilpendam ist ein kleines Dorf in einem agrarischen Gebiet, eingeklemmt
zwischen Wasser und der Straße. Mit der Fähre erreichen Sie auf der
anderen Seite des Kanals das Besucherzentrum Ilperveld.
•In Watergang befindet sich die engste Dorfstraße des Landes.
•Besuchen Sie in Katwoude eine der vielen Käsereien oder die Windmühle „Kathammer“.
•Overleek ist einer der kleinsten Ortschaften in einem agrarischen
Gebiet.
Kom genieten in Waterland!
Groepsarrangementen met
Fluisterboten en kano’s
WaterlandRecreatie
www.fluisterbootvaren.nl
Altre luoghi di interesse
•Anche Ilpendam e un piccolo paese in una zona agricola, letteralmente
incastrato fra l’acqua e la strada. dal’ altro lato del grande canale si
trova il centro per visitatori del Ilperveld, aria naturale. L’entrata si trova
vicino la fermata del traghetto.
•A Katwoude potete fare visita a una delle aziende de formaggio o il
mulino di Katham.
•Overleek e uno dei nuclei più piccoli del Waterland e un tipico paesino
di passaggio lungo la strada, in una zona agricola.
Unieke
Bed en
Breakfast
Tevens heerlijk zomers
terras, gelegen aan de
IJsselmeerdijk tussen
Monnickendam en
Volendam.
Hoogedijk 27 1145 PN Katwoude www.dewoonwagenvankatwoude.nl
Tel. 0031 (0)299 - 742123 [email protected]
Accommodatie / Accomodation (>4 rooms)
Hotel Restaurant Volendam
Wagenweg 1, 1145 PW Katwoude,
+ 31(0)299 365 656,
www.hotelvolendam.com
Hotel Restaurant Hof van Marken
Buurt II no. 15, 1156 BC Marken,
+ 31(0)299 601 300, www.hofvanmarken.nl
Waterland Yacht Charter /
Jachthaven Waterland
Galgeriet 5, 1141 GA Monnickendam,
+ 31(0)299 652 000, www.waterlandyacht.nl
Zeilschool Waterland
Galgeriet 5, 1141 GA Monnickendam,
+ 31(0)299 652 401,
www.zeilschoolwaterland.nl
Eetcafé De Ouwe Blauwe
Galgeriet 5b, 1141 GA Monnickendam,
+ 31(0)299 654 641, www.ouweblauwe.nl
Restaurant Mirror Paviljoen
Waterlandse Zeedijk 1, 1141 LC
Monnickendam, + 31(0)299 653 612,
www.mirror-paviljoen.nl
Restaurant de Posthoorn
Noordeinde 43, 1141 AG Monnickendam,
+ 31(0)299 654 598, www.posthoorn.eu
Suitehotel de Posthoorn
Noordeinde 43, 1141 AG Monnickendam,
+ 31(0)299 654 598, www.posthoorn.eu
Zeilvloot Monnickendam
`t Prooyen, Monnickendam (traditional
Sailing Boats)
www.zeilvlootmonnickendam.nl
Toeristische bootdienst / Boat tours
Hotel de Boerenkamer de Schaapskooi
Molengouw 34, 1151 CJ Broek in Waterland,
+ 31(0)20 403 8317,
www.hoteldeschaapskooi.nl
Marken Express
Havenbuurt 21, 1156 AM Marken,
+ 31(0)299 363 331, www.markenexpress.nl
Restaurant de Waegh
Middendam 5-7, 1141 BC Monnickendam,
+ 31(0)299 651 241, www.dewaegh.com
Hotel de Boerenkamer Hoeve Chapeau
Hoogedijk 11, 1145 PM Katwoude,
+ 31(0)299 397 058,
www.hotel-boerenkamer.nl
Restaurants
Hotel Restaurant Lakeland
Jachthaven 1, 1141 AV Monnickendam,
+ 31(0)299 653 751, www.lakeland.nl
Hotel de Boerenkamer Nooitgedacht
Lagedijk 9a, 1145 PL Katwoude,
+ 31(0)299 656 353, www.nooitgedacht.info
Hotel de Boerenkamer Hoeve Meerzicht
Monnickenmeer 4, 1141 PB Monnickendam,
+ 31(0)20 654 336, www.hoevemeerzicht.nl
Hotel de Boerenkamer de Overleekerhoeve
Overleek 25a, 1141 PE Monnickendam,
+ 31(0)20 436 1387,
www.overleekerhoeve.com
Bed & Breakfast de Bedstede
Laan 24/28, 1151 AB Broek in Waterland,
+ 31(0)20 403 1509, www.bedstede.nl
Vaarlogement Waterland
Drs.J.van Disweg 4, 1151 DA
Broek in Waterland, + 31(0)20 403 3209,
www.logementwaterland.nl
Watersport / Watersports
Kano & Kajakverhuur Molengouw
Molengouw 40, 1151 CJ Broek in Waterland,
+ 31(0)20 403 1492, www.george-en-lia.nl
Kano & Fluisterbootverhuur Waterland
Drs.J.van Disweg 4, 1151 DA Broek in Waterland,
+ 31(0)20 403 3209, www.kano-electroboot.nl
Fluiterbotenverhuur Overleek
Overleek 6, 1141 PD Monnickendam,
+ 31(0)299 652 735,
www.theetuinoverleek.nl
Jachthaven Hemmeland
Hemmeland 1, 1141 LA Monnickendam,
+ 31(0)299 655 555, www.hemmeland.nl
Sloepverhuur Vaarwaterland
Havenstraat 1, 1141 AW Monnickendam,
+ 31(0)299 650 627, www.vaarwaterland.nl
Catering en Snackbar de Rob
Nieuwland 34a, 1151 AZ Broek in Waterland,
+ 31(0)20 403 1469, www.cafetariaderob.nl
Pannenkoekenhuis de Witte Swaen
Dorpstraat 11-13, 1151 AC Broek in Waterland,
+ 31(0)20 403 1515, www.dewitteswaen.nl
Eetcafé de Zeilhoek
Hoogedijk 6, 1145 PM Katwoude,
+ 31(0)299 652 554,
www.eetcafedezeilhoek.nl
Restaurant Land en Zeezicht
Havenbuurt 6, 1156 AL Marken,
+ 31(0)299 601 302, www.landenzeezicht.nl
Catering en Snackbar de Verkeerde Wereld
Buurterstraat 20, 1156 AS Marken,
+ 31(0)299 601 620,
www.deverkeerdewereld.nl
Café 1614
Middendam 6, 1141 BC Monnickendam,
+ 31(0)299 657 812, www.cafe1614.nl
Café de Koperen Vis
Havenstraat 1, 1141 AW Monnickendam,
+ 31(0)299 650 627, www.dekoperenvis.nl
Café de Zwaan
Middendam 10, 1141 BC Monnickendam,
+ 31(0)299 651 661,
www.cafedezwaanmonnickendam.nl
Restaurant de Roef
Noordeinde 40-42, 1141 AN Monnickendam,
+ 31(0)299 651 860, www.deroef.info
Restaurant het Wapen van Naang-Nuan
Havenstraat 7, 1141 AX Monnickendam,
+ 31(0)299 655 415, www.naang-nuan.nl
Snackbar Pim-In
t Spil 33, 1141 SG Monnickendam,
+ 31(0)299 653 885
Theetuin Overleek
Overleek 6, 1141 PD Monnickendam,
+ 31(0)299 652 735,
www.theetuinoverleek.nl
Theeschenkerij Het Weeshuis
Weezenland 16, 1141 BN Monnickendam,
+ 31(0)299 653 642,
www.weeshuismonnickendam.nl
Theetuin en Theeschenkerij ‘t Einde
Dorpstraat 78, 1153 PG Zuiderwoude,
+ 31(0)20 403 1111, www.ttuin.nl
Kaas & klompen / Cheesefarms & Clogs
Kaasboederij de Jacobshoeve
Hoogedijk 8, 1145 PM Katwoude,
+ 31(0)299 655 151, www.cheesefarms.com
Kaasboerderij de Simonehoeve
Wagenweg 2, 1145 PW Katwoude,
+ 31(0)299 365 828, www.simonehoeve.com
Klompen en Kaasmakerij de Irenehoeve
Hoogedijk 1a, 1145 PM Katwoude,
+ 31(0)299 653 751, www.lakeland.nl
Klompenmakerij Marken
Kets 52, Marken, + 31(0)299 601 630
Catering Toko Boemboe Bali
Haven 11, 1141 AZ Monnickendam,
+ 31(0)299 402 440, www.boemboebali.nl
Souvenirs & Cadeaus / Souvenirs & Gifts
Coffee & Cacao
Zuideinde 3, 1141 VG Monnickendam,
+ 31(0)299 654 343, www.coffeecacao.nl
Sijtje Boes Souvenirs
Havenbuurt 21,1156 AM Marken,
+ 31(0)299 601 451
Eetcafé het Markerveerhuis
Brugstraat 6, 1141 BB Monnickendam,
+ 31(0)299 655 769,
www.hetmarkerveerhuis.nl
La Luna Cadeaus
Zuideinde 22, 1141 VJ Monnickendam,
0299-654 599, www.lalunacadeaus.nl
RESTAURANT DE WAEGH
Middendam 5-7
Monnickendam
T + 31( 0 ) 299 651 241
www.dewaegh.com
Speciality
Pick a Fish
make your own choice
of a variaty daily fresh fish
Nimoboek
Kerkstraat 53, 1141 BG Monnickendam,
+ 31(0)299 653 582, www.nimoboek.nl
Originated Pastimes & Lifestyle
Kerkstraat 15, 1141 BE Monnickendam,
+ 31(0)299 652 251,
www.originated-shop.nl
Djara Design Zuideinde 15-17, 1141 VG Monnickendam,
+ 31(0)299-769 154, www.djaradesign.nl
Bezienswaardigheden / Places of interest
Atelier Elly Koot
Eilandweg 5a. 1151 BZ Broek in Waterland,
+ 31(0)20 403 1993, www.atelierellykoot.nl
Broeker Kerk
Kerkplein 1, hoek Leeteinde,
Broek in Waterland, + 31(0)653 923 773,
www.kerkbroekinwaterland.nl
Hervormde Kerk Marken
Kerkbuurt, ongenummerd, Marken,
www.protestantsmarken.nl
Kijkhuisje Sijtje Boes
Havenbuurt 19a, 1156 AL Marken,
+ 31(0)299 601 542
Grote Kerk (St. Nicolaaskerk)
Zarken 2, 1141 BL Monnickendam,
+ 31(0)299 653 943,
www.kerkpleinmonnickendam.nl
Rooms Katholieke kerk M’dam
Noordeinde 19, 1141 AE Monnickendam,
www.kerkpleinmonnickendam.nl
Waterlandsmuseum de Speeltoren
Noordeinde 2-4, 1141 AM Monnickendam
+ 31(0)299 652 203, www.despeeltoren.nl
Hervormde Kerk Zuiderwoude
Zuiderwouder Dorpsstraat 1,
1153 PB Zuiderwoude,
www.kerkzuiderwoude.nl
Rondleidingen / Guided tours
Gidsen Broek in Waterland
Keerngouw 16, 1151 BC Broek in Waterland
+ 31(0)6 53 923 773, www.oudbroek.nl
Rond Marken
Rozewerf 8-9, 1156 CX Marken
+ 31(0)299 475 085, www.rondmarken.nl
Stadsgidsen Monnickendam
Zarken 13, 1141 BK Monnickendam
+ 31(0)299 653 904, www.stadsgidsenmonnickendam.nl
Informatie / Information
Gemeente Waterland
Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
+ 31(0)299 658 585, www.waterland.nl
Informatiepunt Waterland /
VVV agentschap
Zuideinde 2, 1141 VJ Monnickendam
+ 31(0)299 820 046, ww.onswaterland.nl
Comfortabele gastenkamers op de mooiste plekjes
k
Llaongdeerleij
n
www.hotel-boerenkamer.nl

Documentos relacionados