ea súa comarca

Transcripción

ea súa comarca
Betanzos
e a súa comarca
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE BETANZOS (ACEBE). Abril de 2007. Ano XV / Nº 173. 15.000 exemplares de distribución gratuíta.
ACEBE CCA sorteará
unha moto BMW na
CAMPAÑA VENTE DE COMPRAS
◗ O sorteo celebrarase no marco dunha
◗
gran festa na Praza do Campo
A campaña inclue a III Semana de
Comercio e Turismo
ACEBE CCA prepara a CAMPAÑA VENTE DE COMPRAS
na que se vai sortear unha MOTO BMW no transcurso dunha
festa que se celebrará na Praza do Campo. Ademais, a campaña
inclue a celebración da III SEMANA DE COMERCIO E
TURISMO que se vai celebrar na primeira semana de xuño e na
que haberá novidades con respecto a anteriores edicións, entre as
máis destacables, un concurso de pinchos e roteiros en bicicleta.
Ademais, os comerciantes e empresarios teñen unha cita importante o vindeiro 2 de xuño na CEA DE CONFRATERNIDADE
que se celebrará no Ceador de Cambre.
Páx. 5
R e d a c c i ó n : [email protected] P u b l i c i d a d e : [email protected] A c e b e : [email protected]
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de A Coruña
Laura Purriños Devesa
COLEGIADA Nº C-4350
XA CHEGARON 0S MAIS NOVIDOSOS
COMPLEMENTOS PRIMAVEIRA-VERÁN
A OS MELLORES PREZOS
LABORAL
FISCAL
CONTABLE
SUBVENCIONES
PROTECCIÓN DE DATOS
Venda de aparellos e productos de perruquería e beleza
Pza. da Constitución, 11 baixo
(xunto ó Concello)
Tlf. 981 773408
PENSIONES
SEGUROS
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN ESCRITURA
INMOBILIARIA
CONTRATOS...
AUTÓNOMO · EMPRESAS PERSONA FÍSICA · SOCIEDADES
MERCANTILES · CONSULTORÍA ECONÓMICA INTEGRAL
P
Rúa dos Ferradores, nº 29 - bajo (Soportales) 15300 BETANZOS
e-mail: [email protected]
GRATUITO
CONCIERTO CON
COMPAÑÍAS Y MUTUAS
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
MEDICINA GENERAL
ENFERMERÍA
ANÁLISIS CLÍNICOS
ALERGOLOGÍA
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
DERMATOLOGÍA
NEUROLOGÍA
FISIOTERAPIA
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
SANTOS
(Garganta, Nariz y Oidos)
PEDIATRÍA
PODOLOGÍA
PSIQUIATRIA
RADIOLOGÍA
TRAUMAT. Y CIRUGÍA ORTOPEDICA
FOTODEPILACIÓN
Lunes a viernes: de 8,00 a 22,30 h. / Sábados: de 9,00 a 14,00 h.
C/Doctor Fariña · Bajo · Tlf.: 981770500 · Fax: 981770094
BETANZOS (A Coruña) · [email protected]
Campanas extractoras
Línea integral
C/Venezuela, 22, bajo
Telf. y Fax. 981 77 48 53
15.300 BETANZOS (A Coruña)
Avda. García Naveira, 15
981 770 152 · BETANZOS
2
EDITORIAL
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
Preparados para a nova tempada
Entrados xa na primaveira os escaparates das
res de público case esquecido durante o inverno
tendas mudan de apariencia, a frescura das cores
pero que na primavera e no verán cobra especial
da nova tempada comezan a inundar os comer-
relevancia: o turismo. Coa chegada do bo tempo
cios e mudan tamén os ánimos dos clientes e dos
comezarán a vir os turistas e temos que estar
comerciantes influidos, seguramente, polos aires
preparados para recibilos, para que gocen da
primaverais. É o momento de renovarse, de dei-
súa estadía ou paso por Betanzos, ofrecer a
xar atrás o inverno e de prepararse para encarar
nosa mellor imaxe para que nos recorden e
estes meses que preceden ao verán.
queiran volver.
ACEBE CCA ten algunhas suxestións neste
Tendo en conta que o turismo nestas datas é
sentido para os comerciantes e empresarios aso-
unha das principais bazas para o comercio e
ciados: un bo comezo pode ser a actualización
as empresas locais, ACEBE CCA está a pre-
dos equipamentos informáticos aproveitando
parar a que será a III SEMANA DE
unha subvención que acaba de convocar a Xunta
COMERCIO E TURISMO en colaboración
de Galicia e, aproveitando esta renovación, para
co IES Francisco Aguiar na que se incorpo-
do conxunto de socios que xa dispoñen de micro-
Comezan os traballos de limpeza dos ríos. A
Demarcación de Costas ven de iniciar a limpeza dos
rarán este ano interesantes novidades como
marxes dos ríos Mendo e Mandeo no seu tramo
roteiros en bicicleta e un concurso de pinurbán. Os traballos consistirán na retirada de terra,
chos ademais de actividades xa programa- herba e outros elementos acumulados durante anos
das en anos anteriores. Ao tempo, e para nos cauces dos ríos.
web na páxina: www.comerciodebetanzos.com.
incentivar as compras en Betanzos estan-
A modernización, en tódolos seus sentidos, é un
se a ultimar tamén os preparativos da
dos pilares básicos para fortalecer a competitivi-
campaña VENTE DE COMPRAS na
dade do sector. No século XXI non podemos
que este ano se sorteará un premio
vivir ás costas da informática xa que os clientes, a
espectacular no marco dunha gran festa
cada paso máis esixentes, demandan fórmulas de
na Praza do Campo.
aqueles que aínda non se incorporaron á recén
estreada web de ACEBE CCA, esta pode ser
unha excelente oportunidade para formar parte
compra cada vez máis ligadas ás novas tecnoloxí-
E, ¿como non? esperámosvos na
as e nós debemos estar preparados para ofrecer ós
CEA DE CONFRATERNIDADE DO
clientes aquelo que nos demandan.
COMERCIO DE BETANZOS que se
Tan certo é que non podemos deixar de actualizarnos como que temos que pensar nun dos secto-
celebrará o vindeiro 2 de xuño no
Edificio Liceo.
e a súa comarca
Betanzos
Publicación mensual de distribución gratuíta. 15.000 exemplares. DEPOSITO LEGAL ◗ C-1555 / 92
EDITA ◗ Asociación de Comerciantes y Empresarios de Betanzos Centro Comercial Abierto (ACEBE CCA).
DIRECTORA ◗ Carmen L. Villasol REDACCION ◗ Rúa Arxentina 1 Telf./Fax: 981 77 45 74 · e-mail: [email protected]
PUBLICIDADE ◗ José Luis Pariente, Carmen Miragaya MAQUETACION ◗ Isabel Souto Medín. COLABORADORES ◗ Berta Picado, Ana Isabel Tomé, Mercedes, Marco Basteiro, Jesús Ramos, José Raimundo Núñez-Varela y Lendoiro, Mercedes Casanova.
COLABORADORES GRAFICOS ◗ Arume, Faraldo e Fersal. REPARTO ◗ Telecarta (Tlf. 617895395)
Betanzos e a súa comarca non se responsabiliza das opinións manifestadas polos seus colaboradores.
Novos enderezos electrónicos:
Redacción: [email protected]
Publicidade: [email protected]
Unhas plantiñas e flores para este espazo abandoado.
Atopamos ó pé da estrada de Castilla esta pequena zona
¿verde? con máis aspecto de balado que de xardín. Non lle
quedarían mal unhas plantiñas ou algunhas flores tendo en
conta que se trata dun dos poucos espazos verdes da zona
nova e que se ubica nun lugar concurrido .
Abril de 2007
ACEBE CCA
BETANZOS e a súa comarca
Non dubide máis. Faga do Centro Comercial Aberto de Betanzos a súa primeira opción de compra.
CENTRO DE DÍA
CASTELAO
PARA PERSONAS MAYORES
®
O
TRATO
inmobiliaria
P. Fafián Cortés
VEN
AV
E
¡¡T
TA
ISI
IN
RN
A
VIT
OS
S
MO
Gestor Inmobiliario y Graduado Social
!!
- Cheque asistencial
- Transporte adaptado opcional
- Amplias instalaciones con todo lo
necesario para cada persona
AMABILIDAD Y CARIÑO PARA UNA BUENA ESTANCIA
C/ Mandeo, 35 bajo -BETANZOS · Tel.: 981 77 39 93
- Compraventa de fincas
- Intermediación y alquiler
- Préstamos hipotecarios
- Refinanciación de deudas
- Gestiones de la propiedad
- Herencias y particiones
R ú a d o s F e r r a d o r e s 1 1 , 1 º (Soportales do Campo)
T l / f a x 9 8 1 7 7 4 0 6 6 · w w w. o t r a t o . c o m
3
4
OPINION
BETANZOS e a súa comarca
Responsabilidade política
ANDRÉS OTERO BOTANA
CANDIDATO
Un tema está conmocionando aos betanceiros e
betanceiras, a indemnización que ten que pagar o
Concello de Betanzos á
empresa dun coñecido
promotor. Son 625.000
euros de indemnización e
uns 200.000 de intereses,
máis de 800.000 euros en
total que sairán das arcas
municipais e que van condicionar gravemente o
orzamento deste e de vindeiros anos. Son realmente moitos cartos, case un
8% do orzamento aprobado para o ano 2007, que
se deixarán de gastar en
necesarias melloras e actividades destinadas aos
cidadáns.
A causa desta sentencia
está nunha decisión en
materia de urbanismo
tomada no ano 1.996,
cando o PSOE contaba
con maioría absoluta e era
Delegado de Urbanismo
Antonio Lagares.
É moi difícil saber de
quen é realmente a razón,
o tribunal doulla á empresa
e iso é o que vale en definitiva. Non queda máis
remedio que facerlle fronte, e así o fixo o BNG no
último Pleno da Corporación, votando según indicaba o informe do Inter-
DO
ventor Municipal, estimando a alegación ao Orzamento do ano 2007 interposta por esa empresa.
Esta circunstancia debería
traer consecuencias para
os responsábeis políticos
causantes da situación.
Non se pode cometer un
“erro” desta magnitude e
que non pase nada. Nun
país cunha concepción das
responsabilidades políticas
máis arraigada xa se terían
producido as dimisións das
personas que permitiron
que isto ocurrise, de seguro aquí non as haberá e iso
non é máis que unha mostra clara de que para eles o
máis importante é seguir
no posto pase o que pase.
Qué vai pasar agora?,
pregunta moita xente na
rúa. O que está claro e que
hai que pagar eses cartos,
dunha maneira ou de
outra, neste momento
estase negociando o xeito.
En segundo lugar abrirase
un expediente administrativo, segundo anunciamos
no Pleno todas as forzas
políticas, para dilucidar
responsabilidades, isto
levará tempo e hai que
demostrar que a actuación
que levou a esta sentencia
se fixo de mala fe, o que
en termos xurídicos non é
nada doado.
A maneira máis clara,
rápida e directa de dilucidar responsabilidades por
todo isto a quen non as
quere asumir é participando o vindeiro 27 de maio
nas eleccións municipais.
O cidadán vai a ter oportunidade de, ou ben depositar a confianza en fórmulas que están demostrando
que teñen que irse para o
banquiño, usando un simile futbolístico, ou apostar
por un programa e un
grupo de xente con ideas,
con ilusión e que xa ten
demostrado, nas áreas da
súa responsabilidade, a
capacidade para gobernar,
como é o Bloque Nacionalista Galego.
Una alfombra en Murcia
ESPERANZA SÁNCHEZ
CIDADÁNS POR BETANZOS (C X B)
Si los representantes de
los partidos políticos se
bajaran de su altar personal y se dedicaran a patear
el pueblo y alrededores,
ejerciendo de ciudadanos,
yo no estaría hoy escribiendo.
Si en vez de provocar y
azuzar polémicas se dedicaran a solucionar los problemas de mi pueblo, yo no
estaría hoy escribiendo.
Cidadáns por Betanzos
no va a participar en el
marujeo de dimes y diretes. Que si somos una
segunda lista del PP, que si
ya está firmado un pacto
con el Bloque, que si un
constructor o dos nos
financian o si ya tenemos
pactadas las concejalías
con el PSOE.
Bla, bla, bla… y mucho
más blas que escuchare-
Un magnífico proyecto para
un ayuntamiento magnífico
BNG Á ALCALDÍA DE BETANZOS
“O cidadán vai a ter
oportunidade de
apostar por un
programa e un grupo
de xente con ideas,
con ilusión e que xa
ten demostrado a
capacidade para
gobernar, como é o
Bloque Nacionalista
Galego”
“Cidadáns por
Betanzos no va a
participar en el
marujeo de dimes
y diretes”
mos a medida que se cocine el bacalao.
Y hablando de estas cositas paseábamos mi compañera, Mara Rios, y una
servidora por el Carregal,
más conocido como “ruta
del colesterol”
Comenzamos el paseo
admirando ese edificio
aberrante que se está
construyendo en el cruce
de la Magdalena. Y digo yo,
si se van a construir cuatrocientos pisos en el
Pasatiempo, ¿No sería
mejor no taponar así la
carretera impidiendo su
ensanche de por vida?
Claro que también pensé
que si alguien de este edificio sacudiera una alfombra
y le cayera sobre un autobús, podría llegar hasta
Murcia.
Y que gusto en nuestro
paseo nos da el observar
cómo el Concello conserva
la flora de maleza y zarzas
con su fauna propia de
ratas, culebras y bichos en
general, en una apuesta
arriesgada por el medio
ambiente. ¡que enxebre!. Y
qué mona tanta cinta de
balidación en el parque
enciclopédico, para que así
nadie arriesgue su vida por
culpa del estado de abandono; ¡si ya tenemos nuestro propio Museo de Prado!
Ahora comprendo, ciudadanos, por qué tanta gente
nos ha dicho: “Ya era hora”
Abril de 2007
MARÍA DOLORES FARALDO BOTANA
VOCEIRA DO PP DE BETANZOS
Existe un cierto desánimo
en nuestro municipio acrecentado por los últimos
acontecimientos, como la
condena al Concello a pagar
una importante indemnización por una gestión negligente, situación que tendremos que demostrar una
vez se instruya el expediente administrativo a Antonio y
Manuel Lagares por su
actuación en este asunto.
Estos Concejales, que son
el Alcalde y el Concejal de
Urbanismo en el momento
de instrucción de este
expediente, siempre manifiestan que se amparan en
los informes técnicos, pero
da la casualidad que al
Interventor actual lo cesa el
Alcalde el día 27 de este
mes de marzo, sin esperar a
que se traslade para su
nueva plaza. En el próximo
Pleno el PP pedirá muchas
explicaciones de este asunto. ¿Tiene el cese algo que
ver con los informes que el
interventor no quiso hacer o
se negó a hacer?.
Algunas personas dicen
interesadamente que la
oposición también tiene
culpa de esta situación, y
que todos somos iguales.
Eso no es cierto, la labor de
la oposición es fiscalizar la
labor de Gobierno, y cuando
ésta es mala y chapucera,
hay mucho que fiscalizar y
sacar a la luz, por mucho
que a algunos les moleste y
preferirían que todas sus
trapalladas permanecieran
en la tinieblas. El que si
tiene culpa es el BNG que
calla y consiente, aunque a
veces como ahora juegue a
desmarcarse y hacer también de oposición de su propio gobierno en el que se ha
instalado cómodamente.
Pero todo esto es pasado,
en este ayuntamiento la
oposición es trabajadora,
honrada y tiene proyecto
para nuestro municipio.
Conoce el Ayuntamiento por
dentro y por fuera y está
preparada para gobernar si
los betanceiros en las urnas,
y así lo creemos, nos dan
esa oportunidad.
Tenemos un magnifico proyecto para un ayuntamiento
magnifico, ¿qué ayuntamiento que ustedes conocen tiene un casco Histórico
como el nuestro, fue Capital
del Reino de Galicia, está
bañado por dos ríos, y tiene
las comunicaciones a nivel
de autopista y autovía que
nosotros tenemos?, ¿y
como esta riqueza que tiene
que ser fuente de oportunidades y de desarrollo no lo
es?. Es posible que esta
situación cambie, y lo hará a
partir de mayo con la ayuda
de todos.
Tenemos que desarrollar
los Polígonos Industriales
para que nos den empleo y
Invitamos a todos
los Betanceiros
que quieran
compartir con
nosotros nuestro
proyecto a
visionarlo y
darnos su opinión
en la nueva sede
de campaña
fijen población joven, liberar
el Urbanismo de la mordaza
que lo sujeta (que se llama
intereses de los Lagares y
política trasnochada del Bloque) y crear un urbanismo
del siglo XXI, calles anchas,
zonas verdes, zonas de ocio
etc. Tenemos que convertidos en la Capital Cultural de
las Mariñas. Elaborar un
proyecto Turístico que
englobe los Ríos como fuente de disfrute para los propios betanceiros y para los
visitantes, El Pasatiempo, El
casco Histórico. Atender
adecuadamente a nuestros
mayores y todas las necesidades sociales de nuestro
municipio.
Tenemos una batería de
propuestas que muchas de
ellas no significan un tremendo desembolso económico, sólo ganas de trabajar
y de que nuestro municipio
progrese y se coloque a la
altura que nos merecemos.
Invitamos a todos los
betanceiros que quieran
compartir con nosotros
nuestro proyecto a visionarlo y darnos su opinión en la
nueva sede de campaña
todos los lunes a las 8 y
media de la tarde, carretera
de Castilla nº1.
Un Nuevo Betanzos; Si es
Posible con el Partido Popular y tu implicación en este
proyecto.
Betanzos e a súa comarca non se responsabiliza das opinións manifestadas polos representantes políticos nesta sección que está aberta a tódolos grupos políticos de
Betanzos que concorren ás próximas eleccións. É vontade dos grupos utilizar o espazo dispoñible ou non.
Abril de 2007
ACEBE CCA
BETANZOS e a súa comarca
ACEBE CCA sortea unha moto
BMW na Campaña de Verán 2007
Comezará o 1 de maio e inclue tamén a celebración da III Semana de Comercio e
Turismo e a Cea de Confraternidade do Comercio de Betanzos
Redacción
Betanzos
ACEBE CCA vai sortear unha
moto BMW na Campaña de
Verán 2007 que comezará o
próximo un de maio. Ademais
do atractivo do premio, este ano
o sorteo vai ser diferente e novidoso: farase no marco dunha
gran festa na Praza do Campo
que se celebrará o sábado 9 de
xuño ó redor das once da noite.
Como noutras ocasións, os
comerciantes repartirán ós
clientes boletos para participar
no sorteo pero a mecánica deste
ano será diferente.
Cada rifa terá dúas partes, o
cliente deberá conservar o boleto completo ata o día do sorteo.
Para poder optar ó premio os
clientes que teñan boletos deberán asistir á festa que se vai
organizar na Praza do Campo o
sábado 9 de xuño na que actuarán varios grupos musicais.
Na Praza instalarase unha
caseta informativa na que se
colocará unha urna para depositar unha das dúas partes nas que
está dividida a rifa (a outra
deberá conservala o cliente para
reclamar o seu premio). De
entre as papeletas depositadas
na urna extraerase unha que
será a gañadora. O propietario
dese boleto deberá estar presente no momento do sorteo e acudir á caseta coa súa rifa para
reclamar o premio. No caso de
non aparecer realizarase outra
A Cea do Comercio
celebrarase o 2 de xuño no
Cenador de Cambre
Os comerciantes e empresarios asociados a ACEBE CCA
teñen unha cita o vindeiro 2 de xuño no Cenador de Cambre
onde se celebrará a Cea de Confraternidade do Comercio de
Betanzos, unha oportunidade excelente para que os empresarios se reunan nun ambente festivo. Durante a cea sortearase
entre os asistentes un importante agasallo. Cada ano a directiva de ACEBE CCA traballa con ilusión e entusiasmo neste
evento e anima a tódolos asociados a participar desta gran
festa do comercio. Os empresarios que desexen participar
desta festa do comercio poden reservar a súa praza no teléfono
extracción, e así ata seis. No
caso de que non apareza o premiado o premio gardarase para
futuros sorteos. A moto, un dos
últimos modelos da colección X
de BMW, permanecerá exposta
ó público na Praza do Campo
durante varios días antes do sorteo. En concreto, nas fins de
semana de maio e os días 1, 2,
3, 8 e 9 de xuño.
III Semana de Comercio
e Turismo
Ademais de “Vente de Compras”, a Campaña de Verán
inclue a celebración da III
Semana de Comercio e Turismo, en colaboración co Ciclo
Superior de Turismo do IES
Francisco Aguiar de Betanzos.
Este ano introduciranse algunhas novidades con respecto a
edicións anteriores como un
concurso de pinchos e roteiros
en bicicleta.
5
REF.: B2179 OZA DOS RIOS. Ático
céntrico, tres dormitorios, un baño, cocina
equipada, no ascensor. 60.000 eur.
REF.: B2131 BETANZOS. Apartamento
bien situado, exterior, cocina americana, dos
dormitorios, un baño, calefacción, garaje,
trastero, amueblado. 138.234 eur.
REF.: B2139 BETANZOS. Piso céntrico.
Dos dormitorios, baño, aseo, cocina
equipada, salón, ascensor, trastero. 138.233
eur.
REF.: B2025. BETANZOS.- Piso céntrico
reformado. Sin ascensor. Instalaciones, baño,
cocina y puertas, totalmente nuevas. 72.100
eur.
REF.: B2176. OZA DOS RIOS. Casa de
piedra totalmente rehabilitada 172 m2 con
parcela de 500 m2. Tres dormitorios, salón
con lareira, dos baños. todo de diseño.
200.000 eur.
REF.: 2175. OZA DOS RIOS. Casa en
construcción (se entrega acabada) Parcela de
800 m2. Tres dormitorios, salón comedor,
cocina equipada, dos baños, calefacción,
garaje. Estupendos acabados. 265.000 eur.
REF.: C1184 BETANZOS. Atico muy
céntrico a estrenar 85 m2. Acabados de
primera calidad, terrazas, garaje y trastero.
185.400 eur.
REF.: B1006 BETANZOS. Vende ó alquila
piso acondicionado para peluqueria. Zona
muy céntrica. (Consultar precio).
REF.: C914.- SADA. 64 m2. Tres
dormitorios. Terraza. Reformado. Sin
ascensor. 120.000 eur..
REF.: B1890. BETANZOS. Piso céntrico
seminuevo. Dos dormitorios, salón, cocina
equipada, baño, estudio y cuarto de plancha.
Totalmente exterior bordeado todo él por la
terraza. Muy soleado. Estupendas vistas.
Ascensor, garaje y trastero. 165.300 eur..
REF.: B1025. STA. CRISTINA.- Piso 65 m2
a estrenar. Dos dormitorios. Dos baños.
Ascensor. Garaje. Trastero. 219.365 eur.
REF.: B1473. BETANZOS.- Apartamento
en construcción muy céntrico. 60 m2. Cocina
americana. Dos dormitorios. Dos baños.
Exterior. Garaje. Trastero. 141.237 euros.
REF.: B2034. MIÑO (Sombreu).- Dúplex
amueblado. Dos dormitorios, baño, aseo,
salón con acceso a terraza, cocina totalmente
equipada. Calefacción. Garaje. 156.000 eur.
REF.: B2089 MIÑO. Impresionante casa de
piedra de reciente construcción 256 m2
construidos. Tiene una parcela de 3.000 m2
urbanos, con cerramiento de tuyas. Los
acabados son de primerísimo calidad. Cuatro
dormitorios dos de ellos con baño
incorporado, salón con cheminea, comedor,
cocina totalmente equipada, tres baños, un
aseo, garaje, porche con barbacoa, piscina.
REF: B2088 BERGONDO. Chalet de 390
m2 en dos plantas y semisótano. Parcela de
1250 m2. Seis dormitorios, dos salones, dos
baños, cocina equipada, piscina 373.000
euros.
REF.: B2095 BERGONDO. Casa de 119
m2, planta y bajocubierta. Cocina equipada,
salón con cheminea, tres dormitorios, un
estudio, dos baños, calefacción calor azúl,
agua de pozo y fosa séptica. Excelentes
vistas. 330.000 euros.
REF.: C1159. CULLEREDO .- Chalet 210
m2 en parcela de 800 m2 . En construcción.
Se entrega en diciembre. 270.000 eur.
REF.: C862. MERA.- Chalet 330 m2 en
parcela de 160 m2. Cinco dormitorios, cuatro
baños. A 300 m de la playa. 342.577 eur.
REF.:B1659. BERGONDO.- A 2km de la
playa de El Pedrido. 250 m2 en parcela
totalmente cerrada de 2065 m2. Impecable.
Garaje para dos coches. Gimnasio y perreras
independientes. Amueblado. 414.698 euros.
NECESITAMOS PISOS EN VENDA
E ALUGUER PARA CUBRIR AS
NECESIDADES
DOS NOSOS CLIENTES
BETANZOS
C/ Dr. José Fariña, 1 Baixo
T 981 77 48 36 F 981 77 46 84
[email protected]
A CORUÑA
Marqués de Pontejos, 2
T/F 881 923 360
[email protected]
6
PRAZA DO CAMPO
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
A bolsa de emprego ponse
en marcha con éxito
Redacción
Betanzos
A bolsa de emprego que ACEBE
CCA puxo en marcha o pasado mes
está a ter unha boa acollida. Durante este mes foron moitos os currícula que se incorporaron á base de
datos e mesmo xa se realizaron os
primeiros contactos entre empresa-
rios e demandantes de emprego. Os
interesados poden remitir os seus
curricula ó apartado de Correos 49
de Betanzos ou por e-mail a:
[email protected], indicando
no asunto “bolsa de emprego”. Se
o desexan poden especificar nos
documentos remitidos as preferencias de emprego para facilitar a
localización das ofertas.
I N AU G U R AC I Ó N S O C I O S
Mercedes Rosende xunto ó Concelleiro de Comercio, Andrés Otero, e ó responsable da empresa “Vieiros” que
deseñou o web, Manuel Barreiro, durante a presentación ós socios no Liceo
www.comerciodebetanzos.com
Os empresarios acollen con
satisfacción o web de ACEBE CCA
Redacción
Betanzos
O comercio de Betanzos xa ten
un espazo na rede. O 21 de
marzo entrou en servizo o web
de ACEBE CCA. A Presidenta
do colectivo, Mercedes Rosende, xunto co Concelleiro de
Comercio, Andrés Otero e o responsable da empresa que deseñou o web, Manuel Barreiro
presentaron ós socios a páxina
nun acto no que se amosaron de
forma práctica as principais uti-
lidades deste novo espazo no
que os asociados dispoñen dun
lugar no que colgar o seu propio
microweb.
Trala posta en marcha detectáronse certos erros nos espazos
destinados ós socios que foron
comunicados á empresa responsable da xestión para a súa
corrección. A maioría dos
comentarios recibidos sobre o
deseño poñen de manifesto,
sobre todo, a claridade da páxina e a facilidade ó acceso dos
datos e informacións referidas
ós establecementos asociados. A
directiva de ACEBE CCA
anima ós empresarios a que se
sumen á web enviando os datos
e fotografías das súas empresas.
Ademais, presentouse o rueiro
comercial que os asociados recibiron nos seus establecementos
xunto cun novo lote de bolsas e
caramelos corporativos, unha
iniciativa que tamén tivo boa
acollida entre os empresarios.
Tanto o web como os rueiros
comerciais están financiados
pola Concellería de Comercio.
Brigauto, un novo servicio rápido para automóbiles
O pasado mes comezou a funcionar en Betanzos “Brigauto”, un novo
taller de servicio rápido para automóbiles situado na zona de Bellavista (Emilia Pardo Bazán nº 2). Entre os servicios que ofrece este novo
taller figuran cambios de aceite, revisión e cambio de neumáticos, filtros, baterías, frenos, amortiguadores, escapes, etc.. Ademais, teñen
unha ampla gama de accesorios e unha promoción especial de mans
libres “bluetooth”.
Abril de 2007
PUBLICIDADE
BETANZOS e a súa comarca
SU TIENDA
SERVICIO TÉCNICO PROPIO
ELECTRÓNICA CÉSAR, S.L.
Aspirador CLATRONIC
BS 1238
1500 w.
Nevera SIEMENS KS32V310
Lavadora BALAY 3 TS 758 A
1,70 X 60 · “Clase A”
1000 revoluciones · 6 KG.
“ Clase A”
399
369
euros
35
euros
euros
1199
Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias
euros
Cámara
vídeo MPEG-4
6 megapixeles
Pantalla 2,4”
Reproductor MP3
Modo nocturno
179
euros
Máquina de coser
SINGER
Mod: 8280
179
euros
MP4 VITECOM MV 180
1 GB
239
euros
69
euros
LCD 40”
GRUNDIG
40LXW102-8620
Regalo TDT
pequeño
enchufable
TV LAVIS 28”
STEREO - TXT
RIVERA, 91 · BETANZOS · 981
770 873
7
8
PRAZA DO CAMPO
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
Comeza a reforma do
Parque Pablo Iglesias
que inclue a renovación
da iluminación e da
zona de xogos infantís
Redacción
Betanzos
Os traballos de reforma e acondicionamento do Parque Pablo
Iglesias están en marcha. As
obras comezaron a finais de
marzo e custarán ó redor de
75.000 euros. As renovacións
máis importantes afectarán ó parque infantil no que se instalarán
novos xogos adaptados ás normativas de seguridade.
O Concelleiro de Obras, Ramón
García, indicou que se estudou a
posibilidade de cambiar a zona
infantil de lugar pero desestimouse esta posibilidade xa que para
ubicala noutro punto do xardín
habería que talar varias árbores.
Outra das melloras salientables
Os obreiros comezaron a realizar as canalizacións para a instalación de luz
deste proxecto será a reforma e
ampliación da iluminación.
Ramón García explicou que se
instalará unha iluminación acorde
co entorno, blanca e difusa. Por
outro lado, tamén está a comezar
a reparación dos tramos deteriorados da pasarela peonil do Pasatempo que, finalmente será pintada de verde.
Cruz Vermella impartirá
un taller de primeiros
auxilios pediátricos e
de prevención de
accidentes infantís
Redacción
Betanzos
A Asamblea Local de Cruz
Vermella en Betanzos organiza
un taller de primeiros auxilios
pediátricos e prevención de accidentes infantís que se impartirá
os días 21 e 28 de abril. O curso
ten unha duración de oito horas
e as clases serán os sábados de
10:00 a 14:00 horas. O prazo de
inscripción remata o 18 de abril.
Ademais, entre o 7 e o 30 de
maio, esta Ong organiza un
curso de auxiliar de apoio á
comunidade educativa de 40
horas de duración. As clases
serán de luns a venres de 19:00 a
21:30 horas. O prazo de inscripción remata o 3 de maio.
As prazas para estas actividades son limitadas e otorgaranse
por orde de inscripción. As persoas interesadas poden informarse na Oficina de Cruz Vermella, na Praza Alfonso IX ou
chamando
ó
teléfono
981771727.
José Valentín Díaz pinta un
mural adicado ó viño no
Complexo Hosteleiro San Roque
Redacción
Betanzos
O artista betanceiro José Valentín Díaz ven de rematar un mural
adicado ó viño no Complexo Hosteleiro San Roque. O traballo,
unha mestura de pintura e baixorrelieve é unha alegoría ó viño na
que se reflicte o proceso de maduración dende o verde ata os grana-
tes. A obra ten catro metros de
ancho e o autor precisou duns
quince días para completala.
José Valentín está a traballar,
xunto a Olga Patiño na edición
dun libro no que se mesturan o
grabado e a poesía e prepara
xunto ó seu fillo, o debuxante
José Tomás, unha exposición de
temática infantil para o vindeiro
verán en Betanzos.
Abril de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
Avda. Manuel Fraga Iribarne, 18
15300 BETANZOS (A Coruña)
Teléfono y Fax 981 77 42 18
C/Campos, 40 Carreira
15967 RIVEIRA (A Coruña)
Teléfono y Fax 981 84 04 41
mu e b l e s ava l e s @ t e r r a . e s
w w w. mu e b l e s ava l e s . c o m
9
PRAZA DO CAMPO
10
O doutor Manuel
Martín Arranz recibirá
unha homenaxe co gallo
da súa xubilación
Redacción
BETANZOS e a súa comarca
A Deputación apoia a actividade
do CIEC con 132.000 euros
Abril de 2007
Un obradoiro achega o
software libre ás
empresas de Betanzos
Redacción
Betanzos
Betanzos
O 20 de abril celebrarase en Os
Loureiros (Abegondo) unha cea
homenaxe ó doutor Manuel Martín Arranz con motivo da súa
xubilación. As persoas que desexen asistir ó acto de homenaxe
aínda están a tempo para retirar as
convidacións xa que o prazo
remata o 10 de abril no Centro de
Saúde de Betanzos. As persoas
que desexen asistir deben facer o
abono na conta: 2091-0096-653040005214 de Caixa Galicia. O
doutor Martín Arranz exerce
como médico de familia en Betanzos dende hai 36 anos.
O Concello estuda
instalar unha
marquesina na entrada
da Gardería Municipal
Redacción
Betanzos
Os servizos técnicos municipais
acaban de elaborar un proxecto para
instalar unha especie de marquesina
na entrada da gardería municipal
que servirá ós usuarios para resgardarse das inclemencias meteorolóxics. O proxecto inclúe a instalación
dunha doble porta na entrada da gardería cubrindo o espazo con madeira
e tella. A decisión de construila en
madeira tomouse coa intención de
que ésta poida ser retirada no caso
de que no futuro se realicen obras de
mellora no edificio.
Redacción
Betanzos
O Centro Internacional de la
Estampa
Contemporánea
(CIEC) recibirá da Deputación
unha partida de 132.000 euros
para apoiar as súas actividades.
En concreto, 114.200 euros destinaranse á organización de
talleres, cursos, conferencias,
xornadas e exposicións, e tamén
á edición de estampas. Unha
parte destinarase ó Premio Internacional de Arte Gráfico “Jesús
Núñez”, que estará dotado con
6.500 euros para a obra gañadora e dous accesits consistentes
en sendas becas de matrícula
para o máster de Obra Gráfica.
Obras no centro
Os restantes 18.000 euros
serán para financiar obras de
equipamento e mellora na sede
da Fundación como o enmarcado de parte da colección permanente e a dotación de mobiliario
para talleres e oficinas. Como
contrapartida, o centro de grabado posibilitará a participación de
persoal designado polo organismo provincial nas actividades e
a cesión das súas exposicións
para incluilas nos circuitos itinerantes da institución, ademais da
edición de cen exemplares dun
grabado orixinal para a súa utilización como agasallo institucio-
CACHAZA
Cursos para
Semana Santa
Esta Semana Santa, a Fundación CIEC ten preparado un
curso que será impartido polos
profesores Omar Kessel e Anne
Heyvaert baixo o título Evolución Gráfica. Este taller experimental desenvolverase dos días
3 ó 7 de abril nas instalacións do
CIEC e nel os alumnos traballarán as técnicas gráficas para a
consecución dunha estampa. O
obxectivo do curso é que, partindo dunha técnica coñecida polo
alumno, a obra ou proxecto evolucione ata as demais técnicas
mediante a súa incorporación na
estampa ou por evolución da
mesma.
Os participantes deberán ter
coñecementos de, polo menos,
unha das técnicas. O prezo é de
190 euros. Os interesados que
desexen informarse sobre a inscripción poden chamar ó Tlf.
981772964 ou consultar o web:
www.fundacionciec.com
PAQUETERIA - GRAN SURTIDO EN ZAPATILLAS
SERVICIO OFICIAL
Pza. do Peirao, 8
15300 · BETANZOS
Tlf./Fax 981771692
nal da Deputación.
Jesús Núñez agradeceu o apoio
indicando que se trata “dunha
importante aportación económica que nos permitirá medrar e
elevar a oferta cultural e artística”.
LA CASA DE LAS GORRAS
TALLERES
EXPOSICIÓN
VENTA
RECAMBIOS
TALLERES
Imaxe dun dos talleres desenvolvidos polo CIEC
Os empresarios locais tiveron ocasión de coñecer as vantaxes do software libre para as
pequenas e medianas empresas, a través dun obradoiro
organizado polas Concellerías
de Normalización Lingüística
e de Comercio.
Nesta xornada, o docente,
Roberto Brenlla, amosou aos
asistentes as ferramentas
informáticas gratuitas a disposición dos empresarios que
lles serven de axuda para o
desenvolvemento da súa actividade abaratando ou eliminando os gastos en programas
informáticos.
A actividade enmárcase nun
programa de difusión de software libre que a Consellería
de Innovación e Industria está
a desenvolver na comarca de
Betanzos.
Os empresarios asistentes
consideran este tipo de actividades de interese para os usuarios, con todo, queixáronse
dunha falta de organización en
canto ós horarios xa que non
comezou á hora prevista e prolongouse ata case a medianoite.
A escasa asistencia foi debida, na opinión dalgúns dos
presentes, á pouca difusión e
publicidade da xornada e,
aínda que consideran que estas
iniciativas son moi positivas,
deberían promocionarse máis
e estar mellor organizadas ou
coordinadas.
LA MAS ANTIGUA DE BETANZOS EN ESTA ESPECIALIDAD.
ABIERTA DESDE EL AÑO 1935
COLEGIO OFICIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS
COLEGIADA Nº: 1-898
Plaza de la Constitución, 6 - Tlf. 981 77 21 58 - BETANZOS
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
TITULADOS MERCANTILES Y
EMPRESARIALES
COLEGIADA Nº: 825
C/ Venezuela, 20 bajo
15300 BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 44 79
AHORA TAMBIEN
LENCERÍA
Elégance-Boutique · Avda. J. García Naveira, 25 Bajo · Tlf. 981 774 503 · BETANZOS
Abril de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
11
12
ELECCIÓNS MUNICIPAIS
PONGA SUS OPERACIONES INMOBILIARIAS
EN MANOS DE PROFESIONALES
API nº 196
✔ COMPRA-VENTA Y ALQUILERES DE:
PISOS - APARTAMENTOS · CHALETS - CASA DE CAMPO
LOCALES COMERCIALES · NEGOCIOS (TRASPASOS)
TERRENOS (FINCAS) · SOLARES
✔ ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
✔ HERENCIAS, PARTICIONES, MEDICIONES,
VALORACIONES, PERMUTAS, HIPOTECAS
CONFIE EN UN AGENTE DE LA PROPIEDAD COLEGIADO
ESTAMOS DE SU PARTE
Y NOS GUSTAN
LAS COSAS
BIEN HECHAS
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
O PSOE presenta
publicamente a
candidatura
O PSdeG-PSOE de
Betanzos presentou publicamente a súa candidatura ás municipais nun acto
que contou coa presenza
de importantes cargos do
partido: o Presidente da
Deputación, Salvador
Fernández Moreda, o
Eurodeputado Antolín
Sánchez Presedo e o Secretario de Organización do partido e Conselleiro de Traballo, Ricardo Varela. A lista está encabezada polo actual alcalde, Manuel Lagares Pérez ó que lle seguen: Ramón García Vázquez, María Barral, Francisco Díaz Pereira, Beatriz Gómez Iglesias, Antonio Lagares, Antonio Vázquez Lorenzo, Ana Veiga Pita, José Luis Carro Dopico, María
Espiñeira González, Mónica Carneiro Cid, Juan Manuel García Sosa, Beatriz Castro Díaz, Tatiana Fernández López, Eugenio Sánchez López, Carolina Lobato Álvarez e Guillermo Ares Barral. Como suplentes: Sara Viqueira Turnes, Xosé Manuel
Montero e María Asunción Sánchez.
DURANTE TODO EL AÑO LE AYUDAMOS EN:
Vehículos, matriculaciones y transferencias
Todo tipo de trámites administrativos para su empresa
Y TODO AQUELLO QUE NECESITE
CONFÍE EN UN GESTOR
ADMINISTRATIVO COLEGIADO
No dude en
visitarnos
A CORUÑA
C/Alcalde Abad Conde, 1- Bajo
Zona Los Rosales
Telf./Fax: 981 27 02 58
15001 A Coruña
Avda. Alcalde Pérez Ardá, 51-53B
Tlf.: 981 28 20 73 · 981 18 03 20
Fax: 981 17 75 91
15009 A Coruña
O Burgo · Culleredo
Arteixo
Avda. Acea da Ma, 6 · Bajo
Frente a Plz. Europa
Telf.: 981 651 717 · Fax: 981 661 826
15670 Culleredo · A Coruña
Travesía de Arteixo, 353 bajo
Telf./Fax 981 640 868
15142 Arteixo · A Coruña
Sada
Betanzos
Plaza de La Iglesia (nueva), 15
Telf./Fax 981 622 999
15160 Sada · A Coruña
Jesús García Naveira, 65
(antes Molino Rojo)
Telf./Fax: 981 773 710 · 981 774 900
15300 Betanzos · A Coruña
O BNG presenta unha lista renovada
A candidatura do BNG está composta por xente de entre 18 e 70 anos e de
diversas ocupacións (ensino, comercio, xubilados, emigrantes retornados,
artistas, etc.), moitos ligados ó mundo deportivo, sindical ou ó asociacionismo cultural. A lista está renovada nun 60% e formada por 27 candidatos. Encabeza a candidatura Andrés Otero Botana, seguido de Xabier López López, Concepción Valladares, Henrique del Río Otero, Mariña Longueira Gómez, Carlos Alberto Muíño Naveira, Pilar Vázquez Rodríguez, Antonio
Fafián Casal, Francisco Xosé Vales Fernández, Pilar Sanjurjo Pérez, Carlos Rey Purriños, Helena Robledo Muíña, Xabier
Carro Roel, Olga García Agra, Ángel Arcay Barral, José Manuel Maceira Freire, Andrés Otero Martínez, Silvia Muíño
Naveira, Francisco Porto Domínguez, Gabriela Rodríguez García, Francisco J. García Sánchez, Isabel Rumbo García, Fernando Andrade Fandiño, Ángel López Sánchez, María Otero García, Mercedes Guaza Molla e Desiderio Santamariña Porto.
O PP de Betanzos recibe o
apoio de Jaime Mayor
Oreja e María San Gil
O Partido Popular de Betanzos presentou á
súa candidata á Alcaldía de Betanzos, María
Dolores Faraldo Botana, nun acto que contou co apoio do voceiro do grupo popular no
Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja.
Ademais, na presentación, interviron o Presidente Provincial, Juan Juncal, o Presidente
de Honor, José Manuel Romay Beccaría e a
candidata, María Dolores Faraldo. Os intervintes apoiaron a candidatura de María
Dolores Faraldo e pediron o apoio dos
numerosos asistentes para que a candidata poida conseguir a alcaldía nas próximas eleccións. No acto tamén houbo lembranzas para os concelleiros e candidatos do país vasco e duras críticas ás negociacións do Goberno Central con Eta. Ademais,
outro dos actos organizados polo PP o pasado mes foi a presentación das liñas de programa relacionadas coa muller nun acto
no que, ademais de María Dolores Faraldo, participou a Presidenta do PP no País Vasco, María San Gil. Ámbalas dúas mantiveron un encontro con mulleres do municipio.
Cidadáns por Betanzos (CxB) presenta unha candidatura
que definen como “plural e sen complexos”, na que figuran
profesionais de diversos sectores e representativos de tódalas zonas do municipio con idades entre 20 e 55 anos, moitos
deles vencellados a asociacións empresariais, culturais e deportivas. Afirman que se sinten preparados para gobernar se así
o deciden os cidadáns, e “promover un cambio que leve a unha política de maior entendemento, moderada nos planteamentos e firme nas decisións”. O seu cabeza de lista é Javier de la Fuente Lago, ao que lle seguen: Esperanza Sánchez Varela,
Pedro Gómez Patiño, Javier López García, Beatriz García Naveira, Ramón Beade Pérez, Enrique Mariño Rodríguez, Cristina Sanmartín Vázquez, Manuel López Díaz, Mara Ríos Noya, Fernando Pena Seijo, Pilar Pita López, Serafín Martínez
Brea, Francisco Brea Sánchez, Mónica Abarrategui Villaverde, Verónica Mosquera Martínez, José Abad Sánchez, Pilar
Medín Acea, Victor Mejuto Vilas e Enrique Álvarez.
Cidadáns por Betanzos presenta a súa lista
Abril de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
13
14
PRAZA DO CAMPO
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
A Xunta abre a inscripción
dos campamentos de verán
para a mocidade
As preinscripcións poden realizarse na
Casa da Xuventude de Betanzos
Redacción
ARUME
O Liceo acolle ata o 11 de abril a mostra
do“VI Salón de Outono” da Deputación
As dúas salas de exposicións do Edificio
Liceo acollerán ata o vindeiro 11 de abril a
exposición do “VI Salón de Outono” que
comprende unha colección de 33 obras seleccionadas polo xurado de entre as 299 que se presentaron a
este prestixioso certame que anualmente organiza a Real Academia de Belas Artes “Nosa Señora do
Rosario” en colaboración coa Deputación da Coruña. A mostra foi inaugurada o pasado 21 de marzo.
Betanzos
Os mozos e mozas de entre 9 e
30 anos que desexen participar
nalgúns dos campamentos de
verán ofertados este ano pola
Xunta de Galicia poden realizar
as preinscripcións na Casa da
Xuventude de Betanzos en hora-
rio de tarde onde poden consultar
toda a información sobre as diferentes actividades.
Os campamentos ofertados este
ano terán unha duración de entre
unha semana e quince días e
serán nos meses de xullo e agosto. Os prezos oscilan entre os 70
e os 223 euros dependendo da
duración da actividade.
QUEIXAS DOS VECIÑOS
O PP propón a instalación
dun sistema de reciclado
para CD e DVD
Redacción
Betanzos
O PP de Betanzos propón ó
Concello que se sume a unha
iniciativa que se está a desenvolver con éxito no municipio
de Pobra. Trátase da implantación dun novidoso sistema de
reciclado para CD e DVD que
evita que éstes acaben nos contedores de residuos xenéricos
favorecendo o seu reciclado e
reutilización.
A iniciativa, según explicou a
voceira do grupo, María Dolo-
res Faraldo, consiste na instalación de máquinas que destrúen
a información que conteñen
estes soportes co fin de que os
propietarios poidan depositalos
nuns recipientes específicos que
serán vaciados de forma periódica por un xestor autorizado.
No caso de A Pobra, o custe
que lle supón ó Concello é simbólico, 130 euros anuais e a
contía pode reducirse en función dos residuos xerados no
municipio, se o plan ten boa
acollida poderá chegar a ser un
servizo gratuito.
Fenosa inicia as obras de
mellora na rede eléctrica
na zona da Condomiña
Redacción
Betanzos
A empresa Unión Fenosa
comezou a mellora na rede eléctrica nas zonas de A Condomiña
e A Graña logo de que o Concello denunciase ante a Consellería de Industria os problemas de
suministro que desde hai anos
padecen varias zonas do municipio. As obras que se están a realizar consisten na mellora da
rede de baixa tensión da Condo- · Veciños da rúa do Ouro quéixanse porque non
miña, unha das máis antigas do
municipio. A empresa estuda as respetan a decoración
causas dos cortes nas zonas de A
Veciños da rúa do Ouro protestan porque a pesar dos seus esforzos
Graña, O Cepiño e Abelares
para realizar as actuacións nece- por manter a rúa limpa e por decorar o entorno con maceteiros e flosarias nesta zona.
res, outros se adican a romper os elementos decorativos que colocan.
Abril de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
15
PRAZA DO CAMPO
16
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
A Asociación de Veciños
e Veciñas “San Martiño”
organiza unha charla
sobre o Alzheimer
A Xunta capturará os
visóns que se que se
detecten no entorno do
Mendo e do Mandeo
Redacción
Redacción
Betanzos
Betanzos
O vindeiro venres 20 de abril
ás oito da tarde celebrarase no
local social de Betanzos O
Vello unha charla sobre o Alzheimer organizada pola Asociación de Veciños e Veciñas “San
Martiño”.
A conferencia será impartida
por representantes da Asociación de Familiares deAlzheimer da Coruña (AFACO) que
colaboran co colectivo veciñal
nesta iniciativa.
O Servizo de Conservación da
Natureza da Xunta de Galicia vai
colocar trampas específicas para
a captura de visóns nos lugares
nos que se detecten das proximidades do Mendo e o Mandeo.
Así respondeu a xefa do servizo
a un escrito da Asociación “O
Xanocas” no que se advertía da
presenza de mustélidos no entorno dos ríos.
Ademais, a xefa do servizo
informou de que está previsto
contratar un estudo técnico para
deseñar unha planificación das
accións precisas para controlar
as poboacións de visón americano e para mitigar o seu impacto e
previr novas entradas da especie.
Por outro lado, a Asociación “O
Xanocas” recolleu sinaturas para
solicitar á Consellería de Política
Territorial melloras nas infraestructuras da zona portuaria recollendo as queixas de veciños do
barrio da Ribeira. Segundo
explicou o presidente do colectivo, Evangelino Mantiñán,
actualmente non se dispón no
entorno dun área para barar as
embarcacións para o seu arranxo
ou mantemento e os propietarios
das aproximadamente 200
embarcacións vense moitas
veces na obriga de alugar fincas
ou terreos particulares o cal lles
supón un importante desembolso
económico. A asociación pide
coas súas sinaturas unha reunión
co Alcalde e cun representante
de Portos de Galicia.
Información dende a
experiencia
O obxectivo é achegar á poboación información sobre os síntomas, as causas e os tratamentos deste síndrome que afecta
cada vez a máis persoas e abordar, desde a experiencia dos
membros de AFACO, diversos
aspectos desta enfermidade que
aínda hoxe presenta moitas
incógnitas, dúbidas e aspectos
descoñecidos.
O síndrome de Alzheimer é ,
xunto coa enfermidade de Parkinson, a doenza neuronal máis
xeralizada dos últimos tempos.
Unha enfermidade de carácter
neurodexenerativo que afecta
especialmente ás persoas maiores e ten como consecuencias
perdas progresivas da memoria
que provocan no enfermo unha
dependencia crecente dos seus
familiares e persoas próximas.
De esq. a dta.: Fernando Bouza, Ruperto Fandiño, Marcelino Álvarez, Dolores García, Mercedes Casanova,
Antonio Lagares, Juan Suárez, Julio Álvarez e Raimundo Calvo
A Asemblea comarcal de Cruz Vermella
cumpre 25 anos de servizo en Betanzos
Un emotivo acto servíu para recordar os comezos e analizar
a evolución da ong neste cuarto de século
Redacción
Betanzos
Cruz Vermella Española comezou a prestar servizo en Betanzos no ano 1973, atendendo o
posto de auxilio en carretera,
pero foi o 24 de marzo de 1982
cando se constitíu como Asemblea Comarcal.
Un cuarto de século máis
tarde, reuníronse os membros
do primeiro comité con voluntarios que traballaron e traballan
para esta ong e xuntos recordaron os inicios e os momentos
máis significativos destes 25
anos de historia.
Os comezos foron difíciles, e o
ámbito de actuación de Cruz
Vermella en Betanzos extendíase dende Pontedeume ata o límite da provincia e o servizo de
auxilio en carretera estaba atendido por voluntarios do servizo
militar obrigatorio. Así o recordaba Marcelino Álvarez, membro do primeiro comité na súa
intervención, durante a que fixo
un recoñecemento á labor de
todos aqueles que formaron
parte de Cruz Vermella.
Na actualidade, a ong conta
con 119 voluntarios (80 mulleres e 39 homes) e con 238
socios, dos cales a maioría son
homes. A Presidenta Comarcal,
Mercedes Casanova, salientou a
evolución da agrupación que se
foi adaptando ós tempos e, tras
deixar de realizar labores de
auxilio en carretera, céntrase en
actividades de tipo social. Mercedes Casanova leva catro anos
no cargo, dende 2003, ano no
que sustituíu a Juan Suárez que
presidíu a Asamblea Comarcal
durante 21 anos.
VICENTE DE LA FUENTE
FITOSANITARIOS
FERTILIZANTES
SEMENTES
PLANTAS
REGO
XARDÍN
PISCINAS
ANIMAIS DE COMPAÑÍA
PENSOS
CEREAIS
P O RTO D E B E TA N Z O S S / N ·
981 77 07 01
Abril de 2007
PUBLICIDADE
BETANZOS e a súa comarca
i n v e r s i o n e s
PISOS ALQUILER
Betanzos, José Fariña, apartamento de 60 m2,
totalmente amueblado
Betanzos, piso céntrico, 4º s/ascensor, 3 domitorios.
Betanzos, piso en C/Venezuela, 5º c/ascensor, 4
dormitorios
PISOS VENTA
Betanzos - C/Los Angeles, apartamento de 60 m2, 2
dormitorios, garaje y trastero, todo exterior, vistas al
río
Betanzos - C/Alexandre Bóveda, apartamento de 58
m2, 2 dormitorios,1 baño, antigüedad 5 años, garaje,
trastero y ascensor
Betanzos - C/Rollo, Ático a estrenar muy céntrico y
soleado, 85 m2, 2 dormitorios, y 2 terrazas, ascensor,
garaje y trastero.
Betanzos - C/Rollo, 2º a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños, cocina americana, ascensor, garaje y trastero
Betanzos - Mandeo, Ático a estrenar, de 80 m2 con
terraza, vistas al río, próxima entrega
Betanzos - Rúa Nova, apartamento de 1 dormitorio en
Casco Histórico, con calefacción
Betanzos
Plaza de la
Constitución,
dúplex de 150
m2 útiles, 4
dormitorios,
reformado
con
calefacción, todo
exterior, vistas a todo
el casco antiguo, y a
la ría
Betanzos - A Condesa: Piso reformado, 1º
s/ascensor, 3 dormitorios, 2 baños, con patio y una
terraza de 35 m2, con opción a garaje.
Betanzos: Piso de 100 m2, 3 dormitorios, 1 salóncomedor, cocina grande amueblada, 2 baños,
calefacción. Se vende amueblado.
Betanzos - Ctra. Castilla, apartamento seminuevo de
60m2 útiles, 2 dormitorios, salón, cocina totalmente
amueblada y 1 baño, plaza de garaje y trastero, poco
uso
Betanzos: zona de galeras, seminuevo de 120m2
útiles, con 4 dormitorios, 2 baños, salón - comedor,
cocina amueblada, calefacción con tarifa nocturna,
ascensor, plaza de garaje para 2 coches, y trastero.
Betanzos: Ático seminuevo en zona Magdalena de
110 m2 útiles, y terraza de 40m2, con excelentes
vistas, muy soleado. Salón, cocina amueblada, 4
dormitorios, 2 baños, ascensor, garaje y trastero.
Betanzos: piso en zona Magdalena, seminuevo de
y
s e r v i c i o s
80 m2, 2 dormitorios, 2 baños, ascensor, garaje y
trastero. Se vende amueblado, prácticamente a
estrenar.
Betanzos:
Pintor
Seijo
Rubio, 100 m2,
totalmente
reformado,
3
dormitorios, 2
baños, con garaje
y 2 trasteros.
Sada - C/ Posse, pisos de 1 y 2 dormitorios en
construcción, se entregaran antes del verano
Sada - Cuesta de Ouces, a estrenar, 77 m2, 2
dormitorios, 2 baños, cocina y salón-comedor,
próxima entrega
Sada - Avda. del puerto, 67 m2, 2 dormitorios , cocina
americana, con plaza de garaje
Miño: piso a 100mt de la playa, 55 m2, 2 dormitorios,
baño, cocina americana, y trastero.
Miño A Estrenar: Pisos de 2 y 3 dormitorios a 2
minutos de la Playa grande, con plaza de garaje,
excelente diseño
LOCALES COMERCIALES
Se Alquila Bajo Comercial en Rúa dos Plateiros, 70
m2, totalmente acondicionado
Se Alquila Bajo en la Rivera de unos 40 m2, suelos
e instalacion eléctrica nuevos
Se Alquila 1º piso, muy céntrico para estudio oficina, 35 m2, reformado. 275 €/mes
Se Alquila Bajo comercial Zona Rollo de 120 m2,
consúltenos precio.
Se Alquila o Vende Bajo Comercial de 175 m2 en
Betanzos (As Cascas).
Se Alquila Bajo Comercial de 150 m2 en Betanzos,
con unos 40 m2 de terraza, zona comercial en
expansión.
Se Alquila Bajo Comercial en Casco Histórico de
Betanzos, de unos 35 m2, preparado para joyería.
Se Alquilan plazas de Garaje en Betanzos, zona
Galeras, y C/Jesús García Naveira
CASAS Y CHALETS
Betanzos (casco histórico): Casa A Estrenar
totalmente reformada, entrega inmediata, con
materiales de gran calidad, suelos y ventanas de
madera, bodega, bajo, y 2 plantas.
Infesta - Betanzos: Casa de 150 m2 (B+1), 2
dormitorios, 2 baños, 2 cocinas (1 con lareira), salóncomedor, y despensa, unos 300 m2 de finca, cerca
entrada de autovía.
Betanzos (casco histórico): Casa de unos 500 m2
con jardín interior, ideal para complejo hostelero
Bergondo - O Caño: Chalet de 250m2, parcela de
2.064m2. Barbacoa, Garaje; Local independiente para
comedor o gimnasio; Perreras; Pozo fosa séptica
PROMOCIONES
VENDE
Pisos en Betanzos de 1 y 2 dormitorios y locales comerciales
desde 87.000 eur.
ZONA VALDONCEL CON GALERAS
(Buena situación con amplia zona verde y materiales de 1ª calidad)
17
i n m o b i l i a r i o s
Lubre (Bergondo):
Casa de Piedra, de
r e c i e n t e
construcción, 130
m2, con parcela de
O Carballo, a 5 minutos de A Coruña, en
Urbanización O Valiño, Casa de 200 m2 con jardín y
piscina, urge la venta por traslado, con ó sin muebles.
Se Venden Casas de Piedra para Restaurar en
Chantada - Lugo
500 m2, 3 dormitorios, y
2
baños.
Tiene
calefacción, porche, y
piscina.
Fincas
Bravío (Betanzos): Parcela urbana de 1800 m2,
Souto (Sada): 130m2, parcela 1.100 m2
semirestaurada, garaje para 2 coches, bajo cubierta
para habilitar
Cecebre-Espíritu Santo: Casa de piedra de 200 m2
(B+1), en parcela de 1000 m2, garaje, trastero y
calefacción. Tiene 3 años de antigüedad.
Casa Tipo Pazo Zona Bergondo: 540m2
(B+1+B.C.), 5 dormitorios, 4 baños, 1 aseo, cocina,
comedor, gran salón, lareira, cenador, alpendre,
piscina (15x7). Agua traída, y pozo. Fosa séptica.
Finca amurallada de 2300m2. Calefacción fuel-oil
Meirás: Casa de 250 m2, con 500 m2 de parcela, 4
dormitorios, 2 salones, 2 cocinas, 2 baños,
calefacción, y trastero, vistas al mar.
San Pantaleón (Paderne): Casa de piedra
semirestaurada de 210 m2, parcela de 2500 m2,
situada a 7 km de Betanzos y 4 de Miño, vistas a la
ría.
Obre ( Paderne): Casa de 65 m2, en parcela de
1200 m2, muy soleada, a 2 km de Betanzos. Anexo
un comedor grande con baño al fondo de la finca,
167.200 eur.
Montouto (Abegondo): Casa de piedra, recién
reformada, de 150 m2, 700 de finca, 3 dormitorios, 1
baño, cocina, y salón - comedor con chimenea, placas
solares, garaje, y bodegas, 199.000 eur.
Abegondo: Casa de piedra para restaurar de 180 m2
(B+1), en parcela de 600 m2, muy buena situación
Abegondo: Casa de 310 m2, con finca de 1000 m2,
garaje para 2 coches, tiene unos 10 años
Oza dos Rios: Casa de piedra para restaurar
completamente, de 100 m2 (B+1), 500 m2 de finca y
varios anexos
Oleiros, chalet
de
lujo
en
Urbanización As
Torres, 200 m2,
parcela de 300
m2,
4
dormitorios, 3
baños, garaje para 2
coches, cuarto de calderas
autorizada para una vivienda unifamiliar, 66.200 eur.
Mariñán (Bergondo): Parcela urbana de 1.480 m2,
autorizada para 2 viviendas, luz y agua.
Porzomillos (Oza): Parcela urbana de 1900 m2, con
proyecto para vivienda, consúltenos precio.
Oza: Parcelas de 1000m2, con alcantarillado, luz y
agua traída. Precio: 45.076 eur.
Coirós: Parcelas de 1000 m2, con alcantarillado, luz y
agua, cerca de entrada de la autovía. Precio: 66.111
eur.
Broño (Mera): Parcela urbana de 900 m2 para
vivienda unifamiliar. Alcantarillado, luz y agua, buenas
vistas.
San Juan de Villanueva (Miño): Parcela de 3900m2.
En este momento autorizada para 1 vivienda
Solares
Ares: Autorizado para 24 viviendas, (B+1+2+B.C.)
OTROS SERVICIOS
Gestión notarial, Registral, y
Catastral
Herencias, Matriculaciones,
Autoliquidaciones, Mediciones,
Tasaciones, Particiones,
Proyectos
Informes Judiciales,
Asesoría Jurídica
Seguros
Refinanciación de créditos
C/Valdoncel, 67 - B 15300 Betanzos
981 77 42 39 · 609 488 311
[email protected]
Promociones Phurburo Tres
Edificio en Cl. Fontán
Sada (A Coruña)
Pisos de 2 dormitorios, con plaza garaje
desde 110.000 eur.
Promociones Playa de
Gandarío
6 viviendas de lujo en un
entorno privilegiado
Viviendas de 230 m2 útiles
para su comodidad y
confort
Una combinación
armoniosa de materiales
de excelente calidad
18
PRAZA DO CAMPO
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
Os actos vandálicos custan ós
betanceiros uns 18.000 euros anuais
O Concelleiro de Infraestructuras, Ramón García, considera
que o problema vai indo a menos gracias á colaboración cidadá
Isabel Souto
Betanzos
A reparación dos danos causados
por actos vandálicos que afectan a
bens públicos supoñen cada ano
para as arcas municipais entre
15.000 e 18.000 euros.
As pintadas, os destrozos en
mobiliario urbán ou os roubos de
bens públicos supoñen un auténtico
problema social e un quebradeiro
de cabeza para os responsables
municipais: “invirtes uns cartos en
elementos para uso público e ves
que ó pouco tes que volver a invertir para reparar os danos que alguén
ocasionou, é decepcionante”, afirma o Concelleiro de Infraestructuras, Ramón García.
A “gracia” supón un importante
desembolso económico que o Concelleiro estima nuns 15.000 ou
18.000 euros aínda que non é
doado establecer o custe exacto xa
que a maioría dos gastos se pasan
en concepto de mantemento: pintura, fontanería, carpintería: “é difícil
establecer unha cantidade exacta
porque habería que contabilizar o
A reposición dos cristais da Marquesina de Bellavista, que xa foi reparada en
varias ocasións, supón un gasto de ó redor de 500 euros
traballo dos operarios, os materiais,
etc.”.
Con todo, hai certos danos que si
son cuantificables: “os responsables destes actos teñen unha fixación coas marquesinas, en especial
coa de Bellavista, que xa reparamos varias veces. Cada cristal
desta marquesina custa ó redor de
500 euros”, afirma.
A vixianza e a colaboración cidadá está a dar os seus froitos e xa
foron “pillados” algúns dos autores
destes actos vandálicos que recibiron as sancións correspondentes. O
Concelleiro apela á conciencia e ó
civismo dos cidadáns na conservación do patrimonio e dos bens
O Pasatempo é un dos lugares elexidos polos vándalos para deixar a súa pegada
demostrando unha total falta de respeto polo patrimonio cultural
públicos para tratar de ir eliminando esta problemática que, con todo,
“vai indo a menos, notamos unha
certa tranquilidade”, sostén Ramón
García, quen di que as épocas máis
conflictivas soen ser as festas de
Agosto e o Entroido.
Abril de 2007
PUBLICIDADE
BETANZOS e a súa comarca
OBRAS FINANCIADAS
B E TA N Z O S
POR
19
PRAZA DO CAMPO
20
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
Unhas xornadas analizarán a
importancia da protección
da paisaxe cultural
O Concello regalará
recolledores de
excrementos ós
propietarios de cans
Redacción
Betanzos
Redacción
O Concello de Betanzos vai
repartir entre os propietarios de
cans da cidade uns recolledores
para os excrementos. Forma
parte dunha campaña de sensibilización que incluirá diversas
accións dirixidas a evitar a presenza de excrementos nas rúas e
parques da cidade.
Esta campaña, que se desenvolverá despois de Semana
Santa, é a resposta ás denuncias
e queixas vecinais chegadas ó
Concello ante o reiterado
incumprimento dalgúns propietarios de cans a recoller as deposicións. A Campaña consistirá
na colocación de carteis en establecementos colaboradores
recordando a obriga tanto de
respetar os lugares nos que está
Betanzos
O Concello colocou sinais na maioría dos parques infantís
prohibido pasar con cans como
de recoller os excrementos.
A campaña tamén incluirá a
entrega de folletos informativos
e dun sinxelo recolledor que se
lles darán directamente a través
da Policía Local e de Protección
Civil.
Según explicou o Concelleiro
de Servicios, Antonio Vázquez
Lorenzo, colocaranse ademais
unhas papeleiras destinadas
exclusivamente a depositar os
excrementos aínda que sempre
que vaian en bolsa de plástico
poden depositarse en calquera
outra papeleira.
Os vindeiros 27 e 28 de abril un
grupo de expertos en diferentes
eidos analizarán en Betanzos a
importancia da protección da paisaxe cultural no ámbito das “I
Xornadas da paisaxe cultural do
noroeste” que organiza o Concello de Betanzos.
Analizaranse entre outras cues-
Numerosas persoas acuden
ós primeiros actos da
Semana Santa
Redacción
Fomento inicia as obras de
mellora en Saavedra Meneses
Redacción
Betanzos
O plan de mellora das estradas
nacionais ó seu paso por Betanzos rematará coas obras de
acondicionamento en Saavedra
Meneses. En concreto realizaranse actuacións para mellorar a
visibilidade no cruce desta vía,
considerado un dos puntos
negros do municipio, e renovarase a calzada. Tamén se inclue
o remate das obras na zona de A
Ribeira cunha nova capa de
pavimento.
O alcalde solicitou tamén a
construcción de beirarrúas en
varios tramos como complemento á renovación das estra-
das e a adopción de medidas na
zona de O Malecón e A Ribeira
para reducir a velocidade á que
circulan os vehículos. O proxecto levado a cabo por Fomento supuxo un investimento de
1,2 millóns de euros e afectou á
estrada de Ferrol-Betanzos, á
antiga N-VI entre As Angustias
e Queirís no límite con Coirós.
tións a Lei de protección da paisaxe galega, a paisaxe e cultura
do viño en Betanzos, e a paisaxe
e a arquitectura. As xornadas
incluen unha visita guiada á cidade.
Os interesados en participar
neste foro poden inscribirse no
web: www.betanzos.net , por email: [email protected] ou [email protected].
Tamén por fax: 981614443
Betanzos
A Semana Santa de Betanzos é
un dos eventos culturais e relixiosos que máis xente atrae. Este
ano, os actos comezaron o 31 de
marzo co pregón a cargo do
Padre Capuchino Rosendo Pérez,
ó que seguíu un concerto de
música sacra a cargo da Coral
Polifónica de Belesar (Baiona).
O día 1 realizouse a bendición
de ramos e palmas ás once no
adro de Santiago á que seguíu
unha procesión ata a igrexa de
San Francisco.
Os actos continuarán o día 5 coa
procesión do Santo Encontro ás
nove e media da noite dende as
igrexas de Santa María, San
Francisco e Santiago, cos pasos:
“La Flagelación”, “Jesús Nazareno”, “Ecce Homo”, “Cristo Crucificado” e “La Virgen de los
Dolores”.
O día 6 ás oito da tarde sairá a
Procesión do Santo Enterro
dende a igrexa de Santo Domingo, cos pasos: “Jesús en la Cruz”,
“Santo Sepulcro”, “Nuestra
Señora de la Angustia” e “Virgen
de la Soledad”. Ás dez e media
da noite dende a igrexa de San
Francisco sairá a Procesión dos
Caladiños co paso da “Virgen de
los Dolores”.
As procesións irán acompañadas da Banda Municipal de Música.
Abril de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
21
22
COLABORACIÓNS
Abril de 2007
BETANZOS e a súa comarca
A C O L U M N A DA U P E
Subvención para a mellora de
cafetarías, cafés, bares e restaurantes
Orde do 2 de marzo de 2007, publicada no DOGA do 13 de marzo
JOSÉ ÁNGEL VÁZQUEZ MILLARES
TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO DO CONCELLO DE BETANZOS
Esta subvención ten por obxecto apoiar as
accións encamiñadas á mellora dos servizos
sanitarios e das cociñas de establecementos de
cafetarías, cafés, bares e restaurantes.
As axudas poderán ascender ao 40% do
investimento subvencionable cun importe
máximo de 5.000 euros no caso dos servizos
sanitarios, e de 9.000 euros no caso das cociñas.
Requisitos
Os negocios adicados ao sector referido
deben de estar xa en funcionamento.
O solicitante non debe ter recibido nos últimos tres anos ningunha axuda de entidades
públicas ou privadas para o mesmo concepto.
Os establecementos deberán estar inscritos no
Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas
(REAT) da Xunta de Galicia, antes da data
establecida como límite para a presentación de
solicitudes, co nome comercial actual do establecemento e a nome do tiular que opte á subvención.
Actuacións subvencionables
SERVIZOS SANITARIOS: (despois da
reforma deberán cumprir os seguintes requisitos)
Serán independentes para donas, cabaleiros e
discapacitados/as.
Contarán como mínimo con:
Non poderá ter comenzado a reforma antes da
inspección sobre a comprobación do seu estado, nin ter rematado despois de xustificar o
investimento (15 de outubro de 2007).
O prazo para solicitar esta subvención remata
o vindeiro 14 de abril.
Para calquera aclaración ou consulta chame
ao teléfono 981.77.01.00 ou visite a Unidade
de Promoción Económica do Concello de
Betanzos sita no segundo andar da Casa do
Concello.
SERVICIOS PARTICULARES Y DE CUALQUIER COMPAÑIA
Si Ud. tiene una póliza, sea de la compañía que sea,
Ud. puede elegir su servicio,y si tiene alguna duda
o necesita de nuestro servicio, llámenos
NUESTRO TELEFONO PERMANENTE ES EL 981 79 20 28
ESTAMOS PERMANENTEMENTE A SU DISPOSICION
VELATORIOS
C/ La Marina, 80 (Paseo del Malecón) - BETANZOS - Telf. 981 771306
• Hostelería
• Industria
• Servicios
• Peluquería
• Estética
• Ropa de agua
• Calzado de seguridad
• Calzado para agua
• Equipos de protección
personal, etc.
Telf./Fax 981774689
MANOS UNIDAS
BETANZOS
Un día llegó a Manos Unidas una joven, Palomá Catalá,
diciendo que quería dar su primer concierto en Betanzos a
beneficio de Manos Unidas; admirable que en un momento
tan importante de su vida se acordase de los más necesitados.
El concierto ha sido magnífico: elegante, unión con el
público; se respiraba un aire especial.
Nuestro cariño desde Manos Unidas a Paloma que con el
idioma internacional ha querido llevar una esperanza.
Enhorabuena y mucha suerte.
Prazos
LA MERCED
15.300 BETANZOS (A CORUÑA)
Admirable...
COCIÑAS:
A renovación e mellora de pavimentos e azulexos.
Instalación de ventilación directa ou forzada.
Instalación de lavamáns de accionamento non
manual.
Renovación de cociñas, cámaras frigoríficas,
pranchas ou aparellos de conservación de alimentos de carácter industrial.
FUNERARIA y VELATORIOS
Avda. Jesús García Naveira, 8 bajo
ARUME
Lavabo e inodoro con descarga automática de
auga, e urinario no caso dos servizos de cabaleiros.
Ventilación directa ou asistida con renovación
de aire.
Paredes, chans e teitos impermeables e revestidos con materiais de doada limpeza.
Xabón líquido, toallas dun só uso ou secador
de mans.
Recipiente hixiénico para depositar o lixo.
GRAN SURTIDO EN
DELANTALES Y ZAPATILLAS
DE CASA
Este mes presentamos algúns blogs de
“estrea” relacionados con BETANZOS,
algúns foron achegados por lectores do periódico ós que lles
estamos agradecidos. Se coñeces algún que non teñamos citado
fáinolo chegar a [email protected]
-aoutramirada.blogspot.com (Blog do Ateneo Libre Pensamento)
-blog do candidato do BNG á alcaldía ó que se accede dende:
www.bngbetanzos.org
Galipart, s.l.
FABRICA DE
PARQUETS
CORTIÑAN
BETANZOS
Telf. 981 78 04 03
15319 (A Coruña)
V
G
XASTRERIA
CONFECCIONS
Saavedra Meneses, 26-28
Telf. 981 772308 • BETANZOS
·EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ·
Vázquez García, s.l.
ARENAS Y GRAVAS
PIEDRA DE MAMPOSTERIA
SERVICIO DE CONTENEDORES
PARA ESCOMBROS Y ARIDOS
EXCAVADORAS CON MARTILLO
MINI EXCAVADORA PARA
LUGARES O ACCESOS REDUCIDOS
Ctra. de Castilla, s/n · Telf. 981 77 42 91 · Móvil 619 31 80 50 · BETANZOS
Abril de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
23
24
Abril de 2007
PUBLI
LICIDADE
BETANZOS e a súa comarca
25
26
COMARCA
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
Veciños de Paderne piden a
ampliación do cemiterio
O Concello organiza
unha charla sobre
Parkinson
Os afectados presentaron a solicitude
acompañada de 223 sinaturas de apoio
Redacción
Paderne
Redacción
O próximo 11 de abril ás 20:30
horas impartirase na casa do
Concello unha charla sobre Parkinson, no día mundial desta
enfermidade. As encargadas de
informar ós asistentes sobre esta
enfermidade dexenerativa serán
unha fisioterapeuta e unha logopeda pertencentes á Asociación
Parkinson Galicia.
O BNG urxe ó Concello
a que axilice a creación
dun Centro de Maiores
Redacción
Paderne
O BNG de Paderne insta ó Concello a que poña á disposición da
Xunta os terreos para crear un centro integrado de maiores. O edil
nacionalista, Miguel Rodríguez
Carnota, entrevistouse recentemente co Vicepresidente da Xunta,
Anxo Quintana, quen lle manifestou o seu compromiso de que “os
trámites para a construcción do
centro de maiores podería comezar
mañá mesmo, se o Concello puxese os terreos”. O edificio podería
estar rematado a finais do ano próximo e contaría cunha inversión de
máis de 1.200.000 euros. Rodríguez Carnota salientou que non é
preciso agardar a aprobación do
PXOM e que pode facerse dentro
do actual planeamento urbanístico.
Paderne
· Mozos e maiores participan nos actos do “Día da Árbore”
Unha representación de mozos e maiores das parroquias de Paderne
participaron nos actos organizados polo Concello con motivo do “Día
da Árbore”. Ademais da actuación da Escola de Gaitas San Pantaleón
e da lectura de poesías de diversos autores galegos, mozos e maiores
prantaron varias árbores acompañados tamén polo presidente da
sociedade cultural e polo alcalde, César Longo.
Un grupo de veciños da parroquia
de San Xoan de Paderne veñen de
solicitar ó Concello a ampliación
do cemiterio para poder atender as
peticións de máis de 30 familias
que demandan a construcción dun
panteón.
Os veciños aseguran que este é un
problema que se remonta a anos
atrás sin que polo momento obtivesen unha resposta satisfactoria por
parte do Goberno Local polo que
nesta ocasión se decidiron a recoller sinaturas de apoio entre o
vecindario para presentar de novo
as súas demandas ante o Concello.
En total xuntaron 223 sinaturas que
acompañaron a un escrito no que
solicitan que “á maior brevidade se
debata este asunto nun pleno e que
a Corporación se manifeste, se
implique e busque unha solución
que quede recollida nun acordo
plenario”.
Na opinión dos veciños, a solución sería que no Plan Xeral de
Ordeación Municipal se inclúa
unha zona destinada á ampliación
do actual camposanto.
Os maiores de Paderne celebran Comezan os roteiros de
primaveira de Roxín Roxal
a súa festa o 26 de abril
Redacción
Redacción
Paderne
O 26 de abril é a data elexida para
a celebración da VI Festa de Maiores de Paderne que terá lugar no
pavillón polideportivo municipal.
Tódolos maiores de 65 anos ou
pensionistas maiores de 60 acompañados das súas parellas poderán
participar nesta celebración que
cada ano congrega a numerosas
persoas.
Como en anos anteriores, para
acudir ó lugar da festa o Concello
disporá para un servizo de transporte gratuito que irá percorrendo
as diferentes parroquias. Á unha do
mediodía o alcalde recibirá ós asistentes e despois celebrarase unha
misa de campaña cantada polo
Coro da Asociación de Veciños
Albeiro de Velouzás. Despois, o
alcalde felicitará ós máis maiores
de cada parroquia antes da comida.
Durante a tarde sortearanse varios
agasallos e a sobremesa estará
amenizada por un grupo musical.
As persoas que desexen asistir
deberán inscribirse no departamento de Servizos Sociais antes do día
20 de abril
Pza. Alfonso IX, Nº 10
Telf. 981 77 09 52 - BETANZOS
Paderne
O vindeiro 29 de abril comeza a
terceira xeira dos roteiros de primaveira organizados pola Asociación Cultural Libre de Paderne, Roxín Roxal.
O obxectivo destas actividades,
segundo explicaron responsables
da agrupación “é dar a coñecer e
poñer en valor o valioso patrimonio natural e cultural do concello
de Paderne e da comarca de
Betanzos”.
O roteiro do 29 de abril percorre as terras máis interiores do
municipio padernense, entre os
lugares de Donin e Esperela.
Visitaranse lugares como as
mámoas do monte de San Antón,
a igrexa de San Xulián de Vigo, a
capela de Esperela e o lagar ubicado nesta zona.
O percorrido rematará nas fermosas paraxes naturais próximas
ó Río Mandeo. O roteiro estará
ilustrado polo arqueólogo Antón
Malde e o naturalista Carlos
López, colaboradores habituais
nestas actividades. O lugar de
encontro será a Praza do Concello en Paderne, ás nove e media
da mañá.
PAPELERÍA - LIBRERÍA
ESTANCO PUENTE NUEVO
REGALOS - IMPORTACIÓN - ARTÍCULOS DE FIESTA
C/Valdoncel, 91 · Tlf. 981 77 02 01 · BETANZOS
Agencia Social
Rouco
GRADUADOS
SOCIALES
Mediadores de Seguros de
AEGON y C.A.P.
Linares Rivas, 6
Telf. 981 77 02 05
BETANZOS
TALLERES BRIGANTIUM
MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL ☎ 981 79 70 12
ALINEADO DE DIRECCIÓN
LIMPIEZA DE INYECCIÓN CON MÁQUINA
AMORTIGUADORES
REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE
PASTILLAS DE FRENO
CAMBIO Y EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS
SILENCIOSOS
CONTINENTAL · MICHELIN · GISLAVED,...
REVISIÓN PRE - ITV
CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
OBRE, S/N · PADERNE · Tlf./Fax: 981 797 227 · Móvil 606 983 383
Abril de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
27
28
COMARCA
BETANZOS e a súa comarca
Os veciños de Orto xa
dispoñen de local social
Redacción
Abegondo
Os residentes na parroquia de
Orto, en Abegondo, disporán
dende este mes dun local social,
logo de que rematen as obras
do novo edificio que construíu
o Concello. Trátase dun local
de dúas plantas cunha superficie de 400 metros cadrados que
custou ó redor de 60.000 euros.
O Concello anunciou tamén
que as obras do local de reunións de Macenda están a
piques de rematar. Neste caso
os traballos realizáronse en
colaboración cos propios veciños da zona. O custe total das
obras está estimado nuns
10.000 euros
Juan José Rocha preséntase á
alcaldía como Independente
Tomou a decisión logo de que o PP propuxese
a José Antonio Santiso como candidato
Redacción
Abegondo
O actual alcalde de Abegondo,
Juan José Rocha, anunciou que
se presentará ás municipais á
fronte dunha candidatura independente logo de que a dirección do Partido Popular de
Galicia propuxese a José Anto-
LUGAMI
Artes Gráficas
Papelería
Estanco
Telf: 981 77 13 55
Santiago, 4 · Betanzos
nio Santiso Miramontes, Deputado Autonómico, ex Conselleiro de Agricultura e anterior
alcalde de Abegondo, como
candidato do partido ós comicios do 27 de maio.
Rocha sustituíu na alcaldía a
Santiso cando éste aceptou o
cargo de Conselleiro de Agricultura na anterior lexislatura.
Abril de 2007
Os Centros de Información á Muller de
Curtis e Coirós organizan varios cursos
Redacción
Curtis-Coirós
Os Centros de Información á
Muller (CIM) de Curtis e Coirós
teñen programados varios cursos
para os meses de abril e maio. En
concreto, en Coirós impartiranse
os seguintes cursos: un curso de
mobilizacións que terá unha duración de vinte horas e que se
impartirá nos meses de abril e
maio; outro de corpo e movemento, que se desenvolverá nos meses
de abril, maio e xuño e outro de
estimulación temperá para bebés
que terá unha duración de cinco
semanas. O prazo de inscripción
pecharase o día 10 de abril.
En Curtis está programado un
curso de primeiros auxilios pediátricos e prevención de accidentes
infantís; outro de mobilizacións
para persoas enfermas e un de inicación ós recursos de internet.
Ademais, está previsto organizar
unhas xornadas de descanso para
mulleres de entre 18 e 55 anos
que se desenvolverán en Pontevedra e nas que se inclúen actividades, charlas, visitas, etc. Para participar en calquera destas inciati-
Imaxe da actuación do grupo Faragullas de Teixeiro durante os actos que o
CIM de Curtis organizou con motivo do Día da Muller Traballadora.
Ademais, entregaronse os diplomas das asistentes ós cursos de Alzheimer e
Informática e actuou o grupo de teatro “Araullo de Miño”.
vas hai que inscribirse no CIM.
O Centro de Información á
Muller é un servizo gratuito ó que
poden acudir mulleres de toda a
comarca. O de Curtis atende os
municipios de Oza, Cesuras,
Aranga, Vilasantar e Curtis; o de
Coirós atende a mulleres de
Betanzos, Paderne, Irixoa, Miño,
Vilarmaior e Coirós.
Ademais, acaban de crearse
dous novos puntos de informa-
ción municipal en Miño e Oza dos
Ríos.
Os CIM ofrecen ás mulleres
información sobre recursos, asesoramento xurídico, atención psicolóxica e atención específica a
mulleres víctimas de violencia de
xénero ademais de realizar actividades e cursos. Para contactar cos
centros poden chamar ós teléfonos: 981796088 (Coirós) e
981789003 (Curtis).
Abril de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
29
30
COMARCA
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
O PSOE de Oza presenta a súa candidatura
O PSdeG-PSOE de Oza dos Ríos presentou a súa lista electoral para os comicios do 27 de maio. A candidatura está encabezada por Francisco Manuel López Río, seguido de: José Luis Castrillón Teijo, Mª Beatriz Iglesias Suárez, Ana Vázquez Abellón, Jorge Bermúdez Sánchez, María José Dopazo Manso, Mª del
Pilar García García, Mª Eugenia Sánchez Fariñas, Manuel Viqueira Cobelo, Mª Lourdes Cacheiro Cacheiro, Emma Fandiño Sanmartín. Como suplentes figuran: Cristina Hernández, Manuel Pedreira Varela e
Tania Mª Castrillón Sánchez.
Unha empresa de Oza
realiza con éxito un
simulacro de incendio
Redacción
Oza dos Ríos
Os vintedous empregados da
empresa Electricidad Reyga de
Oza dos Ríos participaron o
pasado mes, por primeira vez,
nun simulacro de emerxencia
de incendio programado pola
compañía dentro do seu plan
de prevención de riscos. No
simulacro contaron coa intervención dos Bombeiros do
parque comarcal de Betanzos,
Protección civil e dúas ambulancias. Na iniciativa tamén
colaborou o Concello.
A práctica consistíu na evacuación dos empregados trala
declaración dun incendio e no
rescate de dúas víctimas atrapadas na terceira planta da
nave. O simulacro desenvolveuse satisfactoriamente.
Varios momentos do desenvolvemento do simulacro de incendio
Miño convoca o I Certame de
Poesía para maiores de 55 anos
Redacción
Miño
Os maiores de 55 anos empadroados no municipio de Miño
poderán participar no I Certame
de Poesía convocado polo Concello este mes de abril.
Tanto o tema como a extensión
da obra será libre e poderá estar
escrito en galego ou en castelán.
Eso si, cada participante so poderá presentar un único poema.
Os autores das tres mellores
poesías recibirán como premio
un diploma e un libro de poemas.
As obras presentaranse sen asinar
e co título do poema, acompañadas dun sobre pechado no que
figurará no exterior o título da
poesía e no interior incluirase
outro sobre pechado cos datos do
participante.
O prazo de entrega remata o 17
de abril ás nove da noite. As
obras poderán entregarse na
Biblioteca Municipal, nos talleres de memoria, na Aula de Cultura e no Departamento de Servicios Sociais do Concello.
O día 24 ás cinco da tarde farase
público o fallo do xurado e entregaranse os diplomas e os libros
ós galardoados. Tódolos participantes recibirán unha publicación
con tódalas obras presentadas.
As bases do certame poden consultarse no web do Concello:
www.unsuenoporconstruir.com
Abril de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
31
32
MIRA E COMPARA
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
Moito levamos insistido nestas páxinas sobre a importancia que ten a imaxe que a
cidade ofrece ós propios habitantes e ós visitantes. Nesta liña, esta sección está encamiñada a chamar a atención sobre aspectos estéticos mellorables, ofrecendo ó tempo,
imaxes que nos permitan apreciar detalles observados noutros lugares próximos que
poden ser aplicados aquí para correxir esas pequenas ou grandes deficiencias atopadas de cara a proxectar Betanzos como centro económico e comercial.
Este mes os protagonistas
son os PAVIMENTOS. O
chan que pisamos, tanto
a pé como en coche, ten
moita importancia aínda
que ás veces nos poida
pasar desapercibido. Un
pavimento cómodo anima
ó paseo e a elección dos
materiais é fundamental
para que vaian acorde co
entorno no que se instalan. Do bo ou mal estado
do pavimento dependen
moitas cousas, dende a
integridade física das
persoas (resbalóns, tropezóns, caídas, etc.), ata
a comodidade do paseo
como xa dixemos e tamén
a imaxe que a rúa ou
estrada nos ofrece. A
elección do pavimento
adoita ser cousa do Concello ou do organismo
competente, e na conservación e na limpeza ademais do Concello temos
responsabilidade tamén
os cidadáns. Reivindiquemos rúas e estradas ben
acondicionadas e seguras pero contribuamos
nós tamén á súa conservación e decoración.
e a súa comarca
Betanzos
INFORMACIÓN E
OPINIÓN Ó
ALCANCE DE
TODOS
981 77 45 74
[email protected]
CALZADO, ROPA, COMPLEMENTOS
Pza. de la Constitución, 7
Tlf. 981771332
BETANZOS
Abril de 2007
PUBLICIDADE
BETANZOS e a súa comarca
SUMINISTROS MEILÁN
Avda. Castilla, 4 · BETANZOS
PROMOCIÓN EN CALEFACCIÓN
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
EN ABRIL
REVENTAMOS
LOS PRECIOS
COMPRAR EN
SUMINISTROS MEILÁN
O EN
J. MIRAMONTES
¡ ES AHORRAR !
OFERTA máquinas de
LAVAR A PRESIÓN
DESBROZADORAS
DTOS.
ESPECIALES
ESTUFAS DE LEÑA
COCINAS DE LEÑA
REGALOS
POR
COMPRA
MANGUERA
DESCUENTOS
ESPECIALES
RIEGO
50 M. 25 EUR.
CACEROLAS INOX.
12 eur., 15eur. y 20 eur.
LIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN SARTENES
4 eur.,6 eur. y 10 eur.
según tamaño
JUEGO 6 TAZAS
CAFÉ. 10 EUR.
FERRETERIA J. MIRAMONTES
Rotonda de las Cascas, 1 · BETANZOS
33
34
NEWS & ANDROMENAS
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
UXÍA CAGIAO TEIJO
I.E.S. FRANCISCO AGUIAR BETANZOS
Betanceiros polo mundo
Alumnos do Francisco Aguiar están a participar en diversos intercambios
con outros paises europeos. Algúns dos participantes destes últimos intercambios con Italia, Alemaña e Hungría fálannos da súa experiencia
-¿Que vos incitou a participar
nesta actividade?
-Que ademais de viaxar e coñecer
novos lugares e outra cultura, tes a
posibilidade de establecer amizade
con outros compañeiros e compañeiras e achegarte a outras formas
de vida, que resulta unha experiencia moi interesante.
-Nos países que vistáchedes,
¿levan unha vida moi diferente á
nosa?
-A verdade é que existen diferencias no estilo de vida que adoitan
levar, sobre todo nos costumes. Por
exemplo, a distribución das comidas é un aspecto moi contraposto ó
que nós estamos acostumados. En
Alemaña, a comida esencial do día
é o almorzo, mentres que a comida
do mediodía soe ser moito máis
lixeira e apenas cean.
-¿Que vos chamou máis a atención?
Zeltia Cordero, Chema Carro, Mónica Fraguío e Noela Cordero
-Principalmente, a gran
diferencia nos horarios,
érguense moito máis cedo
que nós e acostuman deitarse tamén antes. Outro
aspecto que nos chamou
moito a atención é que os alumnos
son moito máis disciplinados e
estudan máis que aquí, aínda que,
como sempre, hai casos excepcionais.
-Unha das “pegas” que lle pon a
xente a este tipo de actividades é o de estar nunha
casa allea á vosa, ¿que
opinades sobre isto?
-Non tivemos ningún tipo
de problema nese sentido,
posto que nas familias respectivas foron moi amables e cordiais con nós,
pero sempre hai excepcións, aínda que iso pode
ocurrir en calquer momento, non so nun intercambio.
No noso caso isto non
supuxo un problema e
incluso a moitos nos ofreceron hospedaxe para próximas visitas ós respectivos países. Con todo, pensamos que é a mellor
maneira de coñecer real-
Alba Fernández, Marina Seijas, Antía Vázquez e Antonio Dopico
mente a vida cotiá que soen levar
nos países que se visitan, posto que
o contacto coa xente é moito máis
estreito.
-Para vós, ¿cal foi a “pega” que
lle poñeriades a esta viaxe?
-Ademais de que a viaxe se nos
fixo demasiado longa, quizáis as
diferencias nos horarios e na distribución das comidas foron o cambio
que máis apreciamos. Con todo,
ningún destes aspectos resultou un
problema de importancia. Ademais,
a pesar de que estaban na tempada
de exames, acompañáronnos en
moitas das actividades que realizamos no seu país.
-Xa participarades nalgún
outro intercambio?
-Algúns participamos nos últimos
intercambios con Alemaña e
Hugría, e quedáronnos moitas
gañas de repetir a experiencia polo
que para o curso que ven visitaremos tamén Italia. Outros participamos no intercambio con Italia.
-¿Que conclusións sacáchedes
desta experiencia?
-Que grazas a este tipo de actividades podes chegar a coñecer
outros paises e nova xente, pero, o
máis importante é que caes na
conta de que todos somos iguais, a
pesar de aparentar tan diferentes.
-¿Mantedes contacto cos vosos
compañeiros de intercambio?
-Si, a pesar da distancia resulta
moi sinxelo contactar con eles e
con todo o grupo grazas, sobre
todo, a Internet.
-¿Por que credes que os alumnos deberiamos participar en
actividades como estas?
-É unha actividade da que podes
extraer bos recordos, sen esquecer
que a aprendizaxe que adquires é
moi grande. Ademais, é unha situación favorable para practicar outros
idiomas, e poder chegar a coñecer
incluso o teu propio nivel. Sen
dúbida é unha experiencia inesquecible, moi recomendable para todos
os alumnos que poidan ter esta
posibilidade.
Talleres
Campañó
Avda. Fraga Iribarne, 29-31
BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 11 07
e-mail: [email protected]
ALQUILAMOS
VENDEMOS
- BAJOS en Betanzos, céntricos.
- CHALET en Abegondo 323 m2 con finca de 1.300 m2. cerrado. Muy
CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA
Jesús Ángel Cadaveira Cadaveira
AGENTE SEGUROS
DLG. Nº 43284
J. Cadaveira Gómez
GESTOR INMOBILIARIO
soleado
- APARTAMENTO 2 habitaciones, 1 baño, cocina-salón, amueblado,
plaza trastero, ascensor, calefacción, semi-nuevo. 140.000 eur.
- CASA de aldea en Ambroa de piedra con terreno de 800 m2. a 12 km.
Betanzos.
- PISO de 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón, plaza,
trastero, calefacción. 146.000 eur. (entrega verano 2007).
- BAJO CUBIERTA de 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón,
calefacción, ascensor, terraza. Totalmente exterior. A estrenar.
216.000eur.
C/ E. Pardo Bazán, s/n - 15300 BETANZOS
E-Mail: [email protected]
- PISO. 3 habitaciones, 2 baños, cocina
a m u e b l a d a , s a l ó n , a s c e n s o r, c a l e f a c c i ó n ,
plaza trastero, practicamente nuevo y
céntr ico. 420 eur. (comunidad).
- P I S O d e 4 h a b i t a c i o n e s, 2 b a ñ o s, c o c i n a
amueblada,
salón,
plaza
trastero,
c a l e fa c c i ó n , a s c e n s o r. M u y c é n t r i c o. 4 5 0
eur. (comunidad)
- A L QU I L E R l o c a l “ b a r B o t t l e ” 1 5 0 m 2 . B i e n
situado.
Telf.: 981 770 352 · Telf./Fax: 981 770 370 · Móvil: 639 747 434
Abril de 2007
GUIA DO LECER
BETANZOS e a súa comarca
·Do 3 ó 28. Sala de Exposicións Temporais da Fundación
CIEC. Selección de calcografías de Eduardo Naranjo.
Horario: martes a sábado de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00
PROGRAMA “SCORSESE, EL ÚLTIMO
MAESTRO”. Organizado pola Concellería de
Cultura, Educación e Deportes
·Do 2 ó 30. CIECGalería. Exposición da obra gráfica de
Carla Mancini, baixo o título “Materia”.
Horario: martes a sábado de 10:00 a 14:00 e 17:00 a 21:00.
·Mércores 11. Salón Azul do Liceo. 20:00 h.
Proxección da película “Toro Salvaje”.
·Ata o 11. Sala de Exposicións do 1º e 2º andar do Liceo.
Exposición itinerante Salón de Outono da Deputación da
Coruña. Horario: de 19:00 a 21:00 h. (días laborables)
de 12:00 a 14:00 h. (sábados, domingos e festivos)
·Do 19 ó 13 de maio. Sala de Exposición do Liceo.
Exposición de Grabado de Caixa Nova
Horario: de 19:00 a 21:00 h. (días laborables)
de 12:00 a 14:00 h. (sábados, domingos e festivos)
PROGRAMA CONTOS NA PEDRA.
Organizado polas Concellerías de Xuventude,
Comercio e Casco Histórico
·Venres 13. 21:30 h. Cervecería Estrella
Actuación de “Carlos Blanco”.
·Mércores 18. Salón Azul do Liceo. 20:00 h.
Proxección da película “New York, New York”.
·Mércores 25. Salón Azul do Liceo. 20:00 h.
Proxección da película “La edad de la inocencia”.
35
·Domingo 15. Aula de Cultura. 20:30 h.
Representación teatral da obra “O gordo e o calvo
van ao médico”, interpretada pola compañía “Os
sete magníficos máis un”. Organiza: Concellería
de Cultura, Educación e Deportes dentro da Rede
Galega de Teatros e Auditorios do IGAEM
·Domingo 22. Aula de Cultura. 20:30 h. Sesión
aberta ó público en xeral e Luns 23. Aula de
Cultura. 12:00. Sesión especial para estudandes de
bacharelato dos centros do municipio.
Representación teatral da obra “Memoria do 36”,
interpretada pola compañía “Teatro do Atlántico”.
Organiza: Concellería de Cultura, Educación e
Deportes. Colabora: Consellería de Cultura e
Deporte da Xunta de Galicia.
·Sábado 14. Aula de Cultura. 20:00 h.
Concerto de presentación da nova agrupación musical
de instrumentos e corda “Camerata Brigantina”.
Organiza: Concellería de Cultura, Educación e Deportes
·Domingo 15. Ruta de sendeirismo circular de
Betanzos. Inscripcións, do 9 ó 12 de abril na
Cafetería Millenium (Rosalía de Castro). Organiza:
Asociación de Veciños Rosalía de Castro.
·27 e 28. Edificio Liceo.
“I Xornadas de paisaxe cultural do noroeste”,
coa temática “Paisaxes que flúen”.
Organiza: Concello de Betanzos.
Inscripcións: por fax: 981614443 ou por e-mail:
[email protected] ou
[email protected] ou na web: www.betanzos.net
36
COUSAS
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
"El deporte es una actitud" ... " y yo con mi vitalidad, mi energía y mi optimismo, he desarrollado la capacidad de crearla".
Anna Torres. Seleccionadora del equipo de natación sincronizada. Premio Medalla de Bronce. Melbourne - Australia 2007.
B A L O N C E S TO
K A R AT E
O Clube Gayolo Ford
Santo Domingo ten
aseguradada a permanencia
Redacción
Betanzos
O equipo senior do Clube de
Baloncesto Gayolo Ford Santo
Domingo de Betanzos está matematicamente clasificado e ten
asegurada a permanencia na categoría a pesar de perder o último
encontro fronte ó Arteixo por 6472. Os de Betanzos estaban xa
salvados, tras vencer en catro dos
cinco últimos partidos disputados, e enfrontáronse ó Arteixo
máis relaxados e finalmente sairon derrotados sen que esta
derrota empañe o obxectivo
alcanzado.
FUTBOL SALA
As categorías base do
O clube Shin-Gi-Tay Karate Do destaca Grupo Atlántida Troula
nos campionatos comarcal e provincial comezan a disputar a Copa
Redacción
Betanzos
Os deportistas do Clube
Shin-Gi-Tay Karate Do de
Betanzos. que preside e
adestra Norberto García
Rodríguez, destacaron nos
campionatos comarcal e provincial nas diferentes categorías.
No campionato comarcal,
os benxamins quedaron campións por equipos e acadaron
tamén o terceiro posto. Os
campións foron Ignacio García Infante, Carmela Fachal
Paris e Carmen Freijoo Sánchez que repetiron trunfo
tamén no campionato provincial; no terceiro posto
quedaron Daniel García
Parga, Nicolás Pérez Pantín
e Juan Gutiérrez Laun. Este
grupo acadou o segundo
posto na proba provincial.
Na proba kata individual
masculina Ignacio García
Infante fíxose co terceiro
posto; na feminina, Carmela
Fachal quedou no primeiro
posto e Carmen Freijoo foi
segunda.
En alevín masculino kata
individual o campión foi
Alexander Carro Barallobre,
tamén do clube betanceiro, ó
igual que Icia Carro Barallobre que quedou terceira na
categoría alevín feminina.
En infantil feminino o primeiro posto foi tamén para o
clube Shin-Gi-Tay ó vencer
Leticia Rodríguez Cabeza.
Por equipos levaron o terceiro posto David, Leticia e
Adrián.
En xuvenil kata feminino o
segundo e terceiro posto foi
e a súa comarca
Betanzos
Información e opinión
ó alcance de todos
[email protected]
981 77 45 74
para as betanceiras Inés Martínez Pena e Lucía Naya
Ríos. Por equipos venceu o
clube local con Lucía Naya,
Inés Martínez Pena e Leticia
Rodríguez Cabeza.
Tamén foi a victoria en
kumite cadete para un betanceiro, Rafael Adrián Iglesias
Pazos.
Campionato provincial
No campionato provincial,
ademais do primeiro e
segundo posto acadado polos
membros do clube, nas provas individuais leváronse o
terceiro posto nas súas respectivas categorías Daniel
García Parga e Carmela
Fachal Paris.
O porteiro xuvenil, Cristóbal, ten opcións
de formar parte da selección galega
Redacción
Betanzos
As categorías inferiores do
Grupo Atlántida Troula F.S acaban de comezar a competición
de Copa logo de remataren as
súas correspondentes ligas.
O equipo Prebenxamín A, que
pelexou polo título ata o final,
quedou terceiro e o B quinto.
No caso dos benxamíns, un
grupo un tanto irregular xa que
incorpora xogadores tamén de
categoría prebenxamín, quedaron novenos empatados a puntos co oitabo e a un só punto do
séptimo.
No caso dos alevíns quedaron
sextos dun total de once equipos, resultado similar ó acada-
do polos infantís que tamén
quedaron no medio da táboa ó
seren terceiros de cinco equipos.
O presidente do Clube, Luis
Carro, amosou a súa satisfacción polos resultados e sobre
todo porque “algúns dos rapaces apuntan moi boas cualidades”, indicou.
Cabe salientar que o porteiro
da categoría xuvenil, Cristóbal,
está preseleccionado para a
selección galega de fútbol sala.
Tras pasar as primeiras cribas
só queda un último descarte
para saber se definitivamente
acudirá co equipo galego ás
competicións.
Para buen café
CAFE CAPITOL
Teléfono 981 77 03 57 Plaza del Campo
FUNERARIA Y MUEBLES
Establecimiento autorizado
MARIANO
Desde 1875
Servicios fúnebres de todas las
Compañías de Decesos
Tanatorio: Bellavista s/n
Muebles, Decoración y
Local climatizado
Complementos
Servicio propio y
Nueva Exposición:
permanente de floristería
Rúa dos Ferreiros, 13
www.funerariamariano.com
Tlfs.: 981 772 362 - 981 771 468
Taller Propio
Abrimos los sábados
por la tarde
PIEZA ANUAL 2007
PRIVILEGE GOLD
JUEGO CON
PÉTALOS
Rúa dos Prateiros, 4 · Tlf. 981 77 06 30
BETANZOS
Abril de 2007
DEPORTES
BETANZOS e a súa comarca
37
El Grupo Atlántida Troula
rinde homenaje a Fredy
El jugador lleva disputados más de 200 partidos con el equipo
Isabel Souto
Betanzos
Fredy Campañó acaba de recibir un homenaje de su equipo, el
Grupo Atlántida Troula F.S., en
reconocimiento a los doscientos
partidos que lleva disputados con
este conjunto. Una placa conmemorativa y el cariño del club y de
los aficionados dan ánimos al
jugador para seguir dando el
máximo de si en lo que resta de
temporada.
-¿Cuándo comenzaste a jugar
a fútbol sala?
-A principios de los 80, con
ocho anos, comencé en el Xockey, donde estuve unos seis años.
Después jugué en ligas y torneos
de la zona hasta que en el año 95,
mis amigos y yo fundamos nuestro propio equipo, el Skay. En la
temporada 98-99 empecé en el
Troula.
-¿Por qué elegiste el fútbol
sala como deporte?
-Me gustan más los deportes de
pista, son más dinámicos, estás
más en contacto con el balón, son
más técnicos y más tácticos.
-De los casi diez años que llevas en el Troula, ¿cuál es la
temporada de la que guardas
mejor recuerdo?
-El año que subimos a 1ª B con
el Troula y ganamos la Liga y la
Copa local con el Skay y el torneo San Roque con el Norteygestión Sport Rasán. Es una lástima
que ahora no se disputen ligas
locales porque es una gran oportunidad para los jóvenes de
Betanzos de competir en un
deporte que tiene bastante aceptación.
-¿Qué te aporta estar en el
equipo?
-Además de mantenerme en
forma, he tenido la oportunidad
“El deporte local necesita
más apoyo de la afición”
-¿Cómo responde la afición de
Betanzos a los clubes que están
en competición?
-En general la respuesta no es
muy buena y creo que afecta a
todos los deportes. Hace falta
más apoyo de los aficionados
para los equipos locales. Por
cierto, quiero aprovechar para
agradecer a José “el mono” por
estar al pie del cañón año tras
año.
-¿Cómo ves el deporte de base
en Betanzos?
-Tanto el Troula como otros
clubes están haciendo muchos
esfuerzos con las Escuelas
Deportivas y en general hay
muy buena respuesta aunque se
nota un pequeño vacío en la
categoría juvenil, parece que a
los jóvenes les falta motivación.
Es importante incentivarlos
para la práctica del deporte
porque es una muy buena alternativa.
Fredy muestra la placa que el club le regaló en su homenaje
de hacer muchos amigos y de
vivir la experiencia de jugar a un
nivel como la Liga Nacional A.
-¿Cómo ves al equipo en este
momento?
-No muy bien. Sabíamos que no
íbamos a mantener el nivel del
año pasado pero no contábamos
con pasar tantos apuros. Nuestro
principal problema, además de
las bajas, es la falta de gol.
-¿Qué supuso para ti el homenaje del club?
-Una sorpresa emocionante. No
me lo esperaba porque no llevo
cuenta de los partidos y tengo
que agradecer al club que me
hayan hecho este reconocimiento
que para mi es muy importante.
En estos años, Fredy recuerda
con especial cariño a compañeros y amigos como Pando,
Mario, Marcelo o Joseba, entre
otros, a Luis Carro, el presidente,
por su apoyo y, por supuesto, a
todos sus compañeros del club.
38
A OPINION DO EXPERTO
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
Imaxe do capturador de peixes que a Sociedade de Pesca ven de instalar en Chelo
Vista do Río Mandeo ao seu paso por Chelo
Antón Cotos, Ex-Presidente da Sociedade de Pesca Río Mandeo
“Os nosos ríos, aínda que abandoados, están
bastante limpos de contaminación”
Isabel Souto
Betanzos
Antón Cotos é o Presidente
Fundador, agora ex-presidente
logo de oito anos no cargo, da
Sociedade de Pesca Río Mandeo. A súa formación e experiencia sérvennos para afondar
na riqueza dos nosos ríos e as
súas posibilidades de atracción
turística.
-¿Cales son as riquezas que
destacaría dos ríos Mendo e
Mandeo?
-O Mandeo conserva, por
sorte, o salmón atlántico que
está en perigo de extinción por
eso só se permite a captura de
cinco exemplares ó ano no coto
de Betanzos-Chelo. O Mendo é
un río moi criador, ten moita
carga de alimentación e soporta
gran cantidade de peixes aínda
que os verquidos sen depurar
dos núcleos de poboación cercanos estano a contaminar. E,
ademais, o bosque de ribeira é
excelente nos dous ríos, carballos, castaños, ameneiros, loureiros, etc. pero hai que coidalo, limpalo e non talar.
-Contando con estes recursos, ¿de que maneira se
poden canalizar iniciativas
para aproveitalos turisticamente?
-Para vender hai que ter, e nós
temos. A primeira medida sería
facer un centro ictiolóxico en
Chelo para criar en cautividade
salmón no propio río para que
nun prazo duns dez anos, máis
ou menos, poidamos pasar das
cinco capturas permitidas
agora ás cen. Esto movería un
turismo similar ó que atrae
Asturias: abrimos o coto á
pesca e esto suporía achegar
turismo para
pasar o día.
Para que o
Mandeo
se
constitúa
como río Salmoneiro de
altura é preciso contar co
centro ictiolóxico.
-¿Como funcionaría este
centro e de
quen dependería a súa creación?
-Primeiro é preciso un capturador, que xa o temos, para
coller os salmóns do río, e a
idea é manter un certo número
de femias e machos criando
durante uns anos para poder ir
incrementando a poboación.
Quen debe implicarse na crea-
ción do centro
é a Consellería
de Medioambente.
-¿Que outras
iniciativas
poderían
levarse a cabo
para potenciar os ríos?
-Outra proposta é a utilización do río
como navegable con certos
parámetros ecolóxicos. Manter
un cauce estable do río, obrigando ás minicentrais a que se
regulen, permitiría ademais, a
recuperación da lamprea.
Agora mesmo está prohibida a
súa pesca porque hai moi poucas xa que as variacións do
caudal do río fai que moitas
“Manter un cauce
estable, obrigando
ás minicentrais a
que se regulen,
permitiría,
ademais, a
recuperación da
lamprea”
delas morran. En canto ó
Mendo, sería un excelente coto
de troita e sería importante
neste caso contar cun criadoiro
e vixiar os verquidos contaminantes.
-Á marxe da pesca, ¿que
outros atractivos do río se
poderían aproveitar turisticamente?
-Potenciar o sendeirismo, as
casas rurais próximas ó río ou a
creación de establecementos
ligados tamén ó río, con acceso
ós cotos de pesca que poidan
ofertar permisos de pesca en
diferentes
modalidades.
Combinar unha
viaxe polo río,
coa posibilidade de pescar, de
ir de picnic ou
de
realizar
encontros en
puntos concretos. Ofertar o
aluguer de bungalows cercanos ó río, pero
sen invadir o territorio, con
cociña, habitacións, etc. para
tres ou catro persoas. Crear
unha infraestructura e unha
cultura en torno ó río. Os negocios ligados ó río deberían estar
realmente implicados no
fomento da cultura do río. Que
un pescador que vaia tomar
algo a un destes establecementos poida descubrir as historias
e curiosidades desa zona, anécdotas doutros pescadores, ter
acceso a noticias e fotografías
relacionadas coa pesca, co río,
etc.
Tamén sería interesante
potenciar os deportes relacionados co río: pirauguismo, por
exemplo, e mesmo establecer
determinadas zonas de monte,
acotadas, para crear circuitos
de motos ou de quads.
-¿Que zonas destacaría
como puntos clave dos nosos
ríos?
-Os muiños de Chelo, por
exemplo, son un lugar ideal
para o centro ictiolóxico. Aproveitar as augas medicinais do
Bocelo, restaurar e recuperar o
edificio que aínda se conserva
sería moi interesante.
-Algunhas das iniciativas
que propón son custosas,
¿quen debería
tomar as rendas ou financiar estas propostas?
-O primeiro é
establecer unha
programación:
que queremos,
que
temos,
canto custa e
quen
debe
implicarse e
despois buscar
o financiamento a través de
fundacións, de empresas privadas, da Xunta (no caso do centro ictiolóxico), en xeral, deberían invertir aqueles que despois se van beneficiar.
-¿Cales son as principais
ameazas dos ríos?
-As minicentrais e a contaminación. E, con todo, temos uns
ríos bastante limpos de contaminación, aínda que abandoados (hai malezas, silvas, etc.)
Habería moito que limpar e eso
require a implicación de todos.
En Chelo, por exemplo, non
hai lixo e está coidado, porque
limpamos os membros da
Sociedade de Pescadores.
“Para
promocionar
turisticamente os
ríos é preciso
crear unha
infraestructura e
unha cultura
ligadas ó río”.
Abril de 2007
COUSAS
BETANZOS e a súa comarca
RECUNCHOS. Destacamos este mes algúns lugares acondicionados para o paseo ou para,
simplemente, sentarse a gozar das vistas ou do entorno. Zonas algunhas delas emblemáticas
e outras que pasan máis desapercibidas pero que destacan por estar coidadas e
ornamentadas.
A quen corresponda
39
Esta sección pretende recoñecer o esforzo dos betanceiros
por mellorar a estética da cidade. Cada mes destacaremos
aqueles detalles gráficos que nos parezan máis
significativos tanto de comerciantes, como de cidadáns ou
tamén das institucións, relacionados coa decoración,
ornamentación, ou simplemente co coidado da imaxe de
establecementos, rúas, fachadas, etc.
A imaxe que ofrece unha cidade tanto para os seus habitantes como
para os que a visitan é algo que cómpre coidar e que non sempre se fai.
Ademais da responsabilidade dos gobernantes todos temos un papel
importante que xogar neste sentido: demostrar a urbanidade suficiente
para coidar o patrimonio e os bens comúns. A quen corresponda...
A suxedade do chan e dos bancos e a
ausencia de elementos ornamentais
fan que este fermoso paseo da
Tolerancia resulte menos atractivo do
que podería ser
A pesar das reformas neste entorno
non semella un lugar idóneo para
sentar e gozar da “maleza” que
medra á beira do río
OUTROS RECUNCHOS.
Existen en Betanzos outros
recunchos, pensados algúns
para o disfrute pero que
carecen, ben de elementos
ornamentais que os fagan
máis atractivos ou noutros
casos se atopan suxos ou
desarreglados. A QUEN
CORRESPONDA
A este bonito paseo cómprelle, cando menos, a
renovación dos maceteiros
Esta praciña na que noutrora houbo
fermosos xardíns semella “desanxelada”,
demasiado cemento e poucas flores
40
GUÍA INMOBILIARIA
■ FINCAS HÉRCULES
(Tlf. 981 776477)
Coirós, casa para restaurar con parcela de
500m2. 60.000 euros.
Mariñán, casa de piedra con finca de 300m2.
126.212 euros.
Pisón, finca con casa, 872m2. 132.222 euros.
Pisón, casa de piedra con finca de 5.232m2
edificable en 400m2. 769.295 euros.
Betanzos, casa de 115m2 con patio. 1.129.000
euros.
Viladesuso, chalet con finca de 2.074m2.
270.000 euros.
Crendes, chalet con finca de 2.398m2.
324.546 euros.
Miodelo, casa de piedra para restaurar. 120.202
euros.
Mariñán, chalet con finca de 2.000m2.
414.698 euros.
Cela, casa de piedra en ruinas con 2 ferrados de
finca, 42.070 euros
Cela, finca de 2 ferrados edificable, 15.025
euros
Espíritu Santo, finca rústica de 22 ferrados,
103.000 euros
Ois, finca edificable de 1.300 m2, 39.065 euros
Guísamo, finca edificable de 800 m2, cerrada,
93.155 euros
Betanzos, tres dormitorios, amueblado, plaza
de garaje y trastero. Calefacción, ascensor, céntrico. 400 euros/ mes.
Betanzos, Carretera de Castilla, locales comerciales, alquiler o venta, acondicionados.
■ O TRATO
(Tlfs. 981774066)
Betanzos: Piso en A Magdalena, 3hab. 2
baños, garaje y trastero.
Betanzos: Piso en calle Dr. Fariña: cocina,
salón, 2 dormitorios, 2 baños y trastero.
Betanzos (A Condesa) Piso dúplex con 3 hab.,
salón comedor, baño, aseo, dos trasteros y plaza
de aparcamiento.
Betanzos: Apartamento de 1 hab, baño, cocina,
salita, trastero y garaje.
Betanzos: Bajos comerciales en calle Venezuela (frente a INEM) con posibilidad de comprar 90
o 125 m2 separadamente o junto. Opción de
alquiler. Consultar precios.
Betanzos. Zona monumental. Casa en construcción unifamiliar de B+2+BC con garaje. Acabados de 1ª calidad.
Betanzos: Finca edificable en a Volta do Codo.
O Marulo (Betanzos): Casa con anexos para
restaurar, con agua y luz. Sin terreno. 36.060 eur.
Cortiñán (Bergondo): Tres parcelas edificables a 900 mts. de Ctra. N-VI, bien situadas, soleadas y llanas. Posibilidad de comprar por separado. Consultar precios.
Cortiñán: Casa para arreglar con terreno
cerrado y finca anexa. Total 1.050 m2. Excelente
situación lugar de Carballal.
Miño: Apartamento ático con cocina-salón,
una habitación, baño, trastero, terraza y garaje,
céntrico y excelentes vistas.
■ RIALEDA
(Tlf. 981774836)
REF.: B2034. MIÑO (Sombreu).- Dúplex amueblado. Dos
dormitorios, baño, aseo, salón con acceso a terraza, cocina
totalmente equipada. Calefacción. Garaje. 156.000 eur.
Ref.: B1273. OZA DOS RIOS.- Últimos Pisos de nueva
construcción en el centro de Oza dos rios. Tres
dormitorios. Acabados de primera calidad. Con garaje y
trastero. (consultar precios)
Ref.: C877. RONDA DE NELLE.- 90 m2. Tres
dormitorios. Calefacción. Garaje. Trastero. Estrenar.
288.486 euros.
Ref.: B1026 STA. CRISTINA.- Piso 70m2. Dos
dormitorios. Dos baños. Ascensor. Garaje. Trastero. 219.365
euros.
Ref.: B1170. MERA.- Piso 70 m2. dos dormitorios. Un
baño. Calefacción. Garaje y trastero. 180.359 euros.
Ref.: B1265.BETANZOS.- Piso bien situado, dos
dormitorios, cocina independiente, garaje, trastero. Soleado.
150.000 euros.
Ref.: B1373. BETANZOS.- Casa rehabilitada en casco
antigüo. Cuatro plantas con garaje y trastero en planta baja.
108.000 euros.
Ref.: B1426. BETANZOS.- Casa de piedra en casco
antigüo 247 m2 distribuída en: bajo, tres plantas y
bajocubierta. 162.273 euros.
Ref.: B1798. OZA DOS RIOS. Casa para rehabilitar 110
m2 en parcela de 2.300 m2. 81.000 euros.
Ref.: C1084. OUCES. Casa de piedra 200 m2 en parcela de
400 m2. Lareira. Calefacción. La vanderia. Estrenar.
282.000 euros.
Ref.: C1083. PERBES. Chalet 280 m2. Finca 1.000 m2.
Piscina. Barbacoa. Dos salones. Excelentes vistas. 445.681
euros.
Ref.: C1085. MONDEGO. Chalets 258 m2. Parcelas 230
m2. Cuatro dormitorios. Garaje amplio. Desde 300.000
euros.
LOCALES COMERCIALES EN ALQUILER.
C/ ROLLO 135 M2.
C/ PROLONGACIÓN ROSALIA DE CASTRO 60 M2.
C/ VENEZUELA 100 M2.
C/ NUESTRA SEÑORA 100 M2
C/ SAN FRANCISCO 60 M2
R/ DO POZO 125 M2.
Pza/. PADRE FCO. BLANCO 170 M2.
C/ ROSALIA CASTRO 208 M2. (TAMBIEN SE
VENDE)
Abegondo-San Tirso): Casa con 1.300 m2 de
terreno y 122 m2 por planta (baja y alta) y 80 m2
bajo cubierta. Amueblada. Viviendas independientes por planta.
Aranga (Fervenzas) Casa de 140 m2, con
muebles y terreno de 11.185 m2
Coirós a 5 minutos de Betanzos Parcela de
1.000 m2 edificable, buena situación, acceso,
soleada.
Oza dos Rios: fincas edificables en Parada,
Porzomillos y Mayal.
Vixoy -Cortiñán : Piso para alquilar: 3 hab,
baño, cocina y salón. Amueblado.
A Corveira (O Burgo): Piso en alquiler, 4
hab, 2 baños, salón y cocina.
A Ribeira (Betanzos) Local comercial en
alquiler, nuevo, diáfano.
Avda. Jesús García Naveira (Betanzos):
Entreplanta para alquilar de 100 m2, ideal como
despacho profesional o consultorio.Diáfana en
obra.
■ FONTELA 2000
(Tlfs. 981773710 ·
981774900)
Betanzos:
Promoción de nuevas viviendas de 1, 2 y 3
dormitorios, garaje y trastero.- Excelentes vistas
y muy soleados.- zona "Los Remedios".
Dúplex en casco histórico, 143m2, excelentes
situación, vistas inmejorables de todo el pueblo.- Reformado.
Se vende piso 1º en zona comercial, 85m2
útiles, acondicionado totalmente como peluqueria.
Se vende piso en Carretera Castilla, 108m2,
exterior, excelente estado, seminuevo, garaje y
trastero.
Se vende Atico seminuevo, 110m2 útiles.- 4
dormitorios.- Exterior con terraza de 40m2 con
excelentes vistas.- Garaje y Trastero.
Se venden apartamentos de dos dormitorios,
con o sin cocina americana.
Se vende piso 3º en Avenida Jesús García
Naveira, 145m2 útiles, ideal para vivienda u
oficina.
Se vende casa en Valdoncel, sótano, planta
baja, dos pisos altos y desván.- calefacción.Buen estado.
Se vende casa de piedra para reformar con un
retacito de terreno y alpendre anexo, en zona
Caraña do medio.- Buen precio.
Se vende casa de dos plantas y desván, 60m2
planta, aproximadamente, en El Norte-Betanzos.
Coirós . A 5 km de Betanzos. Chalet de 210
m2. con 4 habitaciones, 2 baños, porche. Finca
de 2300 m2. 330.556 eur. Tel; 626073469
Casa Oza de los Ríos. 4 habitaciones, 2
aseos, 2 baños. Bajo diáfano. Terreno de 3000
m2. 300.506 eur. Tel; 626073469
Chalet en Irixoa, de 60 m2 p/p. Cocina
amueblada, 2 habitaci Tel; 626073469 ones,
salón, garaje. Finca de 500 m2.
106.980
eur., Tel; 626073469
Casa de piedra en ruinas en Oza de los Ríos,
■ ISOTEC
(Tlfs. 981773413)
Se alquilan o venden plazas de garaje en c/ Manuel Roel
(detrás gasolinera de las Cascas).
Se vende local comercial en Miño, s/ 1.000 m2.
Se venden bajos comerciales diferentes medidas, a un
paso de la avda. Jesús García Naveira y en Saavedra Meneses.Otras zonas. Consultar.
Se alquila bajo comercial en avda. Jesús García Naveira
204 m2 y 100 m2.
Se vende tercero sin ascensor reformado. Luminoso. Céntrico. Tres dormitorios, baño y cocina americana. Tendedero.
Buen precio.
Piso en el centro comercial. Sobre 70 m2 . 2 dormitorios,
cocina, salón, 2 baños. Plaza de garaje y trastero. Soleado.
Se Vende 1º Sin Ascensor Con Terraza De Unos 35 M2,
Tres Dormitorios, Salon Comedor Con Balcon Cerrado En
Galería, Dos Baños, Cocina Equipada Que Da A Patio De
Uso Y Disfrute De La Vivienda. Consultar Precio. Buena
Orientación. Soleadísimo.
Se Vende Piso En Centro Betanzos. S/ 97 M2 Con Tres
Dormitorios, Dos Baños , Salón Comedor, Cocina, Calefacción Eléctrica De Techo , Interior En Madera De Castaño,
Ascensor YTrastero. No Garaje.
Se Vende Casa En Betanzos, Sótano, Planta Baja, Dos
Pisos Y Bajo Cubierta. En Buen Estado. No Garaje, Ni
Terreno.
Se Venden Parcelas, Solares, Fincas YMontes En Distintas Zonas.
Se Vende Finca En Miño 3.800 M2 Edificable En 2.000
M2. Excelentes Vistas.
Se Venden Tres Parcelas En Coirós A Un Paso De La
Entrada ALa Autovía Para Vivienda Unifamiliar. Consultar
Precio.
Se Alquilan Pisos Amueblados. Dos Dormitorios. Plaza
De Garaje YTrastero.
Se Vende Piso De Cuatro Dormitorios, Baño, Aseo, Cocina Y Salón Comedor. Semiamueblado. 4º Sin Ascensor.
Rosalía De Castro.
Se Vende Casa Restaurada En San Pantaleón Das Viñas
210 M2 Con Parcela De 2.500 M2. Buenas Vistas.
Se Vende En Miño. Excelentes Vistas. 105 M2. . Tres
Dormitorios, Dos Baños, Calefacción, Garaje Y Trastero.
Terraza. Orientación Sur.
Se Vende Duplex En Miño. Sombreu. Dos Dormitorios,
Baño YAseo, Salón Comedor, Terraza. Plaza De Garaje.
Vistas.
Se Vende Piso En Miño 1º S/ Ascensor Con Terraza. A
Reformar. Excelentes Vistas.
Finca En Sombreu . 2.000 M2 Edificable. Vivienda Unifamiliar.
Se Vende Parcela En Cesuras. Edificable. Superficie
1000 Metros Cuadrados.
BETANZOS e a súa comarca
con finca de1700 m2.. 60.000.eur.
Tel;
626073469
Fene, Molino de piedra de 80 m2. Restaurado
por fuera. sin. Finca de 1.500 m2.
120.000
eur. Tel; 626073469
Monfero. Casa Piedra semirestaurada. 120
m2. lareira. Pajar. Hórreo. Finca 1.000 m2. Fragas do Eume a 4 Km. 222.374 eur. Tel;
626073469
Casa de aldea en Oza de los Ríos. Calefacción gasoil. Superficie 100 m2. Finca llana de
4800 m2. 212.000 eur. Tel; 626073469
Alrededores de Betanzos. Taller de chapa,
pintura y mecánica. 450 m2. En funcionamiento. 360.600 eur. Tel; 626073469
Cesuras, galpón de piedra de 60 m2 diáfano.
Finca de 380 m2. Ideal fin de semana.
18.000 eur. Tel; 626073469
Feas-Aranga. Casa piedra de 125 m2. horréo.
Terreno 2.000 m2. 156.000 eur.
Tel;
626073469
■ J. CADAVEIRA
(Tlfs. 981770352
639747434)
PISO de 3 hatibaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón, plaza + trastero. Calefacción
desde 150.000 eur. (Entrega verano 2007)
BAJO en obra. En zona Cruz Verde. 120 m2.
Bien Situado.
BAJO reformado en La Coruña, C/Tren y
C/Enrique Dequit.
ATICO totalmente exterior, 3 hatitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza corrida a estrenar.
Zona Avda. Castilla en Betanzos.
CASA de piedra en Ambroa con terreno
anexo de 800 m2.
NECESITAMOS casas para reformar o
reformadas para vender. Tenemos demanda.
BAJOS COMERCIALES en C/Prolongación Rosalía, Cruz Verde, Pintor Seijo Rubio.
TERRENO en Montouto detrás de La Flor.
BAJO en el Burgo con entrada a 2 calles.
SE ALQUILAN fincas en Collantres.
PRÓXIMA VENTA de apartamentos zona
Mandeo.
PISOS, APARTAMENTOS Y ÁTICOS,
nuevos, soleados, a estrenar y céntricos
TENEMOS casas de piedra arregladas y sin
arreglar, zona Irixoa.
BAJO, muy céntrico, Prolongación Rosalía,
Algueró Penedo, etc.
PISOS en alquiler de 3 habitaciones, 4 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, ascensor, calefacción sin muebles.
BAJO de 100 m2 zona Cruz Verde. Nueva
promoción.
PISO 2 habitaciones, 2 baños, cocina, salón,
plaza + trastero, próxima entrega. Desde
162.000 eur. Zona C/Castelao.
LOCAL en calle Rollo y calle Rosalía de 150
m2 bien situado.
BAJOS en alquiler en C/Prolongación Rosa-
lía, Ctra. Castilla, Pintor Seijo Rubio. Oficinas,
etc.
SE ALQUILAbajo en Betanzos, diferentes zonas.
■ BETANCASA
(Tlf. 981 77 42 39 ·
609 488 311)
Betanzos - C/Los Angeles, apartamento de 60
m2, 2 dormitorios, garaje y trastero, todo exterior,
vistas al río
Betanzos - C/Alexandre Bóveda, apartamento de
58 m2, 2 dormitorios,1 baño, antigüedad 5 años,
garaje, trastero y ascensor
Betanzos - C/Rollo, Ático a estrenar muy
céntrico y soleado, 85 m2, 2 dormitorios, y 2
terrazas, ascensor, garaje y trastero.
Betanzos - C/Rollo, 2º a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños, cocina americana, ascensor, garaje y
trastero
Betanzos - Mandeo, Ático a estrenar, de 80 m2
con terraza, vistas al río, próxima entrega
Betanzos - Rúa Nova, apartamento de 1
dormitorio en Casco Histórico, con calefacción
Betanzos - Plaza de la Constitución, dúplex de
150 m2 útiles, 4 dormitorios, reformado con
calefacción, todo exterior, vistas a todo el casco
antiguo, y a la ría
Sada - C/ Posse, pisos de 1 y 2 dormitorios en
construcción, se entregaran antes del verano
Sada - Cuesta de Ouces, a estrenar, 77 m2, 2
dormitorios, 2 baños, cocina y salón-comedor,
próxima entrega
Sada - Avda. del puerto, 67 m2, 2 dormitorios ,
cocina americana, con plaza de garaje
Se Alquila o Vende Bajo Comercial de 175 m2
en Betanzos (As Cascas).
Se Alquila Bajo Comercial de 150 m2 en
Betanzos, con unos 40 m2 de terraza, zona
comercial en expansión.
Betanzos (casco histórico): Casa de unos 500 m2
con jardín interior, ideal para complejo hostelero
Lubre (Bergondo): Casa de Piedra, de reciente
construcción, 130 m2, con parcela de 500 m2, 3
dormitorios, y 2 baños. Tiene calefacción, porche,
y piscina.
Obre ( Paderne): Casa de 65 m2, en parcela de
1200 m2, muy soleada, a 2 km de Betanzos.
Anexo un comedor grande con baño al fondo de la
finca, 167.200 eur.
Montouto (Abegondo): Casa de piedra, recién
reformada, de 150 m2, 700 de finca, 3
dormitorios, 1 baño, cocina, y salón - comedor
con chimenea, placas solares, garaje, y
bodegas, 199.000 eur.
Abegondo: Casa de piedra para restaurar de 180
m2 (B+1), en parcela de 600 m2, muy buena
situación
Abegondo: Casa de 310 m2, con finca de 1000
m2, garaje para 2 coches, tiene unos 10 años
Oza dos Rios: Casa de piedra para restaurar
completamente, de 100 m2 (B+1), 500 m2 de
finca y varios anexos
Oleiros, chalet de lujo en Urbanización As Torres,
200 m2, parcela de 300 m2, 4 dormitorios, 3
baños, garaje para 2 coches, cuarto de calderas
Abril de 2007
■ ASESORIA VALIÑO
(Tlfs. 981.79.25.60)
OZA DOS RIOS.- Se vende parcela de 810 m2,
con proyecto para vivienda unifamiliar de 270 m2.
68.000 euros.
OZA DOS RIOS.- Pisos nueva construcción.
Frente a la parada de taxis. Tres dormitorios, garaje y
trastero. 98 m2 útiles. Todo exterior. 139.226 euros.
OZA DOS RIOS.- Pisos y apartamentos nueva
construcción, con garaje y trastero de dos y tres habitaciones. Desde 81.700 euros. Frente al Ayuntamiento.
OZA DOS RIOS.- Pisos y apartamentos nueva
construcción, con plaza de garaje y trastero, de dos y
tres habitaciones. Desde 63.300 euros. En Frais, frente al estanco.
OZA DOS RIOS.- Se vende piso en el centro de
Oza. Tres dormitorios. 150.000 euros.
OZA DOS RIOS.- Se vende ático amplio y muy
céntrico. Tres habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. 66.000 euros.
OZA DOS RIOS.- Se vende bajo muy céntrico.
300 m2. Amplia fachada. 166.480 euros.
OZA DOS RIOS.- Se vende entreplanta. Muy
céntrica. 51.000 euros.
OZA DOS RIOS.- Venta de bajo comercial en As
Tablas, de 150 m2.
OZA DOS RIOS.- Bajos nueva construcción.
Frente a la parada de taxis. Desde 53.824 euros.
OZA DOS RIOS - AMARANTE.- Se vende casa
rústica de piedra con rehabilitación de diseño. Impecable. Tres habitaciones, tres baños, salón y cocina.
200.000 euros.
OZA DOS RIOS - BURRICIOS.- Se vende casa
a estrenar de 200 m2, con cocina, salón, tres habitaciones, tres baños, un vestidor, cuarto de la plancha,
y garaje. Finca de 815 m2. 263.000 euros. Construcción y acabados de primera calidad.
OZA DOS RIOS- AS CAPILLAS.- Próxima
construcción de viviendas unifamiliares de 160 m2,
en parcela de 1.100 m2. 180.000 euros. Entrega en
18 meses.
OZA DOS RIOS - BURRICIOS.- Próxima construcción de vivienda unifamiliar en parcela de
800m2. Proyecto, a gusto del cliente.
OZA DOS RIOS - MANGOÑO.- Se vende casa
con finca.
OZA DOS RIOS-MANDAYO.- Se vende casa de
campo, con finca de 5.000 m2.
OZA DOS RIOS.- Se vende casa grande de piedra
para rehabilitar. Finca de 11.000 m2.
XUANZO-ABEGONDO: Casa de piedra para
rehabilitar.126.000 euros
OZA DOS RIOS.- Se alquila bajo comercial en As
Tablas.
BETANZOS.- Se alquila bajo en obra en Rua do
Pozo, zona Fonte de Unta. Betanzos. 110 m2 y patio
interior de 60 m2. 300 euros/mes
Información e prezos
válidos agás erro
tipográfico
Abril de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
41
42
ANUNCIOS BREVES
■ MOTOR
DERBI SENDA, 6 velocidades, 50 c.c. seminueva y
matriculada.DERBI
VARIANT, última gama,
seminueva, 50 c.c. matriculada. Precio negociable.
981772639 - 651606946
AUDI A3 TDI 110 CV. Año
99. Garantizado. Tlf.:
609455817
FORD PROBE. 4500 eur.
Telf.: 697411912.
TOYOTA COROLLA.
Matr. C-7653-BX. 1.3. Terra.
89000 Km. Tlf.: 981780402
■ ENSINO
CLASES particulares a
domicilio en Betanzos.
Matemáticas y Física y Química. Primaria y secundaria.
628563122
INGLÉS. Profesoras nativas licenciadas. A partir de 3
años. Empezamos septiembre. Todo tipo de clase. Grupos reducidos. 616157780
¿QUIERES AYUDAR A
TUS HIJOS? No dispones de
tiempo, paciencia, no te sientes preparado/a. CLASES
DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. Atención personalizada. 677267971
INGLÉS. Profesor nativo
(Canadiense), Diplomado.
Bilingüe. Clases particulares
a
Domilicio/Empresas.
Amplísima experiencia a
cualquier nivel y edad.
Lugar: Betanzos Ciudad.
Tlf.:646972363.
LICENCIADA con experiencia imparte clases a
domicilio de lengua, literatura, castellano y gallego para
los niveles Primaria, ESO y
Bachillerato.
Tlf.:
678254562
FUNCIONARIA DE EDUCACIÓN. Ayuda a preparar
OPOSICIÓN de EDUCACIÓN INFANTIL. Gran
variedad de temarios. Legislación vigente. Tlf.: 637074679.
■ BUSCAN TRABALLO
SRA con experiencia se
ofrece para limpieza del
hogar. 677758144
SRA con experiencia se
ofrece para cuidar gente
mayor. Tlf.: 627094045
AUXILIAR DE ENFERMERÍA. Se ofrece para cuidar enfermos, ancianos, discapacitados. En casa u hospital. Tlf: 666520573
■ OFRECEN TRABALLO
SE NECESITA CAMARERA/O. Turno de tarde. Para
todo el año. Puesto estable. Tlf.:
981770860
■ VARIOS
EL MUNDO MÁGICO de
los Celtas. Conoce tu futuro y
pon la suerte en tu camino.
Atención personal. +18- Rf1,09 eur./min. - Rm 1,51
eur./min.
I.V.A.
incl.
806516270
SE TRASPASA por enfermedad Peluquería mixta en
Betanzos. Buena clientela.
Excelente posición. Tlf.:
981781543 llamar de 21:00 a
23:00 horas. (Abstenerse
curiosos)
SE TRASPASA EN
BETANZOS local de 75 m.
acondicionado. Zona Céntrica. Tlf.: 626364701
SE TRASPASA PASTELERÍA en mercado Miño.
Alquiler 96 eur. Tlf.:
629852626.
SE BUSCA TERRENO
RÚSTICO para granja.
Mínimo 10.000 m2. Con o
sin
edificación.
Tlf.:
619075640
SE OFRECE WESTIE
macho para montas. Muy
buen carácter. Precio 150
eur. Tlf.: 654123640 (Mª
José)
SE OFRECE PONY para
montas. Experimentado.
Tlf.: 637218772 (Carlos).
■ VENDAS VARIAS
ARADOS de 2 ruedas.
BETANZOS e a súa comarca
Antiguos para decoración de
jardines 627713322.
DESGRANADORA de
maíz eléctrica, tanque de leche
de 400 litros y sulfatadora de
carretilla. 617548668
CARRO en buen estado.
Muy económico. Tlf.:
981780476. Preguntar por
Josefa.
CACHORROS DÁLMATA con pedigrí,microchip,
vacunados, desparasitados,
certificado inscripción LOE.
Tengo los padres para ver.
Tlf.: 620787628.
SE VENDEN 6 colmenas.
Tlf.: 981 791297.
SE HACEN FILLOAS
para bares y particulares.
Docena 5 eur. Servicio a
Domicilio. Tlf.:659305592.
SET DE BEBÉ compuesto
por: silla Bugaboo, maxicosi, mochila Baby Bjorn,
escucha Philips y mochila
Trecking. 350 eur. Tlf.:
619217941
SE VENDEN 4 invernaderos de 24 y 30 m X 8.5 de
ancho. Carretilla sulfatadora y
Tractor
con
Aperos.
Tlf.:696977740.
FINCA URBANA en
Paderne. 1000 m2. Tlf.:
627547035
CACHORROS WESTIES
BLANCOS con pedigree y se
entregan a partir del 14 de
mayo. Vacunados. Desparacitados. Con cartilla de vacunación. Fotocopia de pedigree de
los padres y de la inscripción
en la RSCG. 500 eur. Tlf:
654123640
CARRO DE CABALLO
nuevo, motor de ordeñadora y
molino de corriente. Todo en
buen estado. Tlf.: 637864305
CAMA DE CASTAÑO
macizo de 1,35 M. En perfecto
estado, incluye colchón y
somier. Tlf.: 636714292
■ ALUGUERES
BAJO en Betanzos Rúa do
Pozo (Zona Fonte de Unta)
110 m2 y patio interior. Ideal
para hostelería. 981792560
ABEGONDO, se alquila
c a fé bar. 981673491605484683
SE ALQUILA plaza de
garaje en la Rúa Nueva. Interesados llamar al 981772963
BAJO de 23 m2 en La Condesa, amueblado para clases
particulares. Opcional dedicarlo a otra actividad.
981770831 - 619826551.
PISO céntrico. Amueblado.
Con plaza de garage. Tlf.:
981797221
PISO en Betanzos, calle
Pintor Seijo Rubio Nº 19.
Amueblado, con garage y
trastero, 3 hab., 2 baños, 2
terrazas. Tlf.: 981792128 /
678133698 / 664130328.
PISO en Oza de los Rios.
Semi-nuevo. 4 hab., 2 baños,
cocina amueblada, salón
amplio, terraza grande. Tlf.:
981792128 / 678133698 /
664130328.
BAJO 135 m2 de nueva
construcción, apto para cualquier negocio. Buena situación (detrás de gasolinera Las
Cascas) Tlf.: 649141428.
PISO EN GUÍSAMO.
Céntrico . Totalmente amueblado. 3 dormitorios, baño,
salón comedor, cocina
amplia, trastero y gran terraza. Tlf.: 981795039 /
676143319.
BAJO 130m2 en Guísamo.
En pleno centro. Tlf.:
981795039 / 676143319
PLAZAS DE GARAJE
Para motos. Av Jesús García
Naveira Nº 25. Tlf.:
981771878.
BAJO EN LA RIBERA.
Nuevo. Totalmente acondicionado. Aproximadamente
40 M2. Tlf.: 981773147.
VIVIENDA totalmente
amueblada en barrio Condesa
de Betanzos, con garaje y
calefacción. Tlf.: 626556659
/ 981774506
■ VIVENDAS VENDAS
PISO 106 m2, 3 habitaciones, garaje y trastero. Avda.
Castilla. 615546930
PISO céntrico en Betanzos a
estrenar. Todo exterior. Muy
Abril de 2007
soleado. Calefacción individual. Salón comedor, 3 dormitorios (armarios empotrados). Cocina amueblada con
tendedero. Trastero. Ascensor. Plaza de garaje.
981772002-699137186
PISO 70 m2. Seminuevo.
2 dormitorios, salón comedor, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. Céntrico. Tlf.:
630788920.
CASA en Betanzos, garaje,
trastero, 3 habitaciones, 2
baños, cocina equip., desván.
630357046
CASA en Betanzos, 3 plantas, bajo y sótano. Óptimas
condiciones. 3 dormitorios,
baño, aseo, cocina equipada,
sala de estar, comedor y tendedero. Trasteros. Céntrica.
630788920
PISO 2º zona Bellavista, 3
dormitorios, cuarto de baño,
cocina americana, tendedero,
trastero. Telf.: 671452574
VENDE O ALQUILA por
temporada.casa de piedra 160
m2 (2 plantas) habitable
100%, con servicios anexos y
finca. Disfrute del campo y
playa a 15 min. Tlf.:
699111425
APARTAMENTO céntrico. Cocina, dormitorio, salón,
cuarto de baño y terraza
cubierta. Precio 90.000 eur.
Tlf.: 626756054
VENDE O ALQUILA casa
con galpón de 120 x 12 m. en
A Espenuca. Tlf.: 981773205
/ 619 271908.
CASA DE PIEDRA en
Gestral (Monfero) Bien
comunicada, con amplia finca
(2.600 m2), agua de traída y
pozo
artesanal.
Tlf.:
981259219
PISO CÉNTRICO Curtis,
4 años, 105 m, 3 hab., 2
baños, trastero 30m, plaza de
garage y calefacción gas
natural. Tlf.: 696647118 /
981786060.
PISO MUY CÉNTRICO
Seminuevo. 2 dormitorios, 2
baños, salón y cocina independientes, armarios empotrados. Plaza de garaje y trastero. Tlf.: 609835862 (de
14:30 a 16:00 horas)
APARTAMENTO AMUEBLADO en Betanzos, cocina
americana, 1 baño, 2 habitaciones.
48.000 eur. Tlf.: 629952819
Abril de 2007
ESPECIALISTAS
BETANZOS e a súa comarca
Aceite de oliva virgen extra ecológico
El aceite de oliva forma parte de nuestra
dieta desde hace milenios, pero ¿sabemos
cuál es la diferencia entre un virgen extra,
un aceite virgen, un aceite de oliva a secas,
un aceite de orujo o un aceite refinado?
Sólo los dos primeros pueden recibir el
certificado de ecológico, pero es bueno
conocer también los otros tipos para tener
una visión completa y saber elegir mejor.
Para que un aceite de oliva pueda ser clasificado como Virgen o Virgen Extra, debe
cumplir una larga serie de parámetros químicos de calidad y pureza, y además debe pasar
por paneles de cata oficiales y alcanzar una
puntuación mínima de 6,5 en las pruebas sensoriales, no pudiendo sobrepasar el Virgen
Extra el límite estipulado de 0,8% en el grado
de acidez.
En una almazara se obtienen aceites sólo
por procedimientos mecánicos o físicos, triturando la aceituna en un molino y después
prensando la masa obtenida, si es una almazara tradicional o centrifugándola si es una
almazara continua más moderna. Como se
dice vulgarmente, no hay “química” en la
obtención de estos aceites. La aceituna que
entra en la almazara no es toda igual. No es lo
mismo una aceituna bien cultivada, recién
cogida del árbol y transportada con esmero
que una que lleve recolectada un mes, recogida del suelo, transportada y manipulada bruscamente, con pudriciones, etc. Las calidades
de aceituna y el cuidado en su elaboración da
lugar a distintos tipos de aceites de oliva en la
almazara. Cómo se elabora la aceituna en la
almazara influye mucho en la calidad del
aceite obtenido. Aunque se use la mejor aceituna, si el trato no es cuidadoso, se obtendrán
malos aceites.
Los aceites obtenidos en una almazara se
clasifican desde 2001 según el Reglamento
(CE) 1513/01 en tres tipos: Aceite de Oliva
Virgen Extra, el de mejor calidad; Aceite de
Oliva Virgen, no de tanta calidad como el AO
Virgen Extra pero aún conserva todas las cualidades nutricionales y prácticamente todas
las cualidades organolépticas (olor, sabor,
tacto, etc.); Aceite de Oliva Lampante, aceite
defectuoso (olor, sabor, etc.) debido a múltiples factores: mala materia prima, defectuosa
elaboración, mal almacenamiento, etc. Se
denomina lampante porque antiguamente se
usaban como combustible para lámparas, los
conocidos candiles.
Los dos primeros son los únicos que se pueden comercializar directamente, sin más procesos; si acaso una filtración. Se envasa y a
nuestras mesas, una maravilla. Como se suele
Como leer una etiqueta
Hasta 2003 era obligatorio indicar en los envases
de todo tipo de aceites de oliva su acidez, eso creó
confusión, ya que el consumidor al tener sólo este
parámetro de calidad lo utilizaba para comparar por
ejemplo un AO Virgen con un Aceite de Oliva,
cuando ya hemos visto que no son comparables.
Desde entonces la Unión Europea obliga con una
nueva norma a los fabricantes que quieran poner la
acidez de sus aceites en la etiqueta, deberán indicar
también otros parámetros de calidad como son:
índice de peróxidos, contenido en ceras y la absorbancia en el ultravioleta (K232 y K270).
En el cuadro se indican los valores máximos
Categoría
admitidos en la Unión Europea
según el Reglamento (CE) 1019/2002 de los parámetros de calidad a mostrar en el etiquetado de los
cuatro tipos de aceites a la venta al público.
Son valores máximos, cuanto menor sean indicarán una mejor calidad, pero siempre teniendo en
cuenta que los vírgenes no son comparables con los
otros dos por haber sido sometidos a refinado.
El índice de peróxidos nos da una idea de la oxidación incipiente. La oxidación es el enemigo principal de todas las grasas porque las enrancia dándoles un olor desagradable.
El K 232 y K 270 complementan la información
sobre la oxidación obentida con el índice de peróxi-
Acidez (%) Índice de Peróxidos (mEq 02/kg)
decir, “zumo de aceituna”. Pero, ¿qué pasa
con el aceite de oliva lampante que sale de la
almazara? ¿Lo tiran? ¿No se usa para alimentación? Este aceite no se puede vender directamente al público. Aquí es donde entra en
función la refinería. Sí, una refinería que en
vez de refinar petróleo, refina AO Lampante.
El refinado de los aceites
En estas refinerías, el AO Lampante es tratado para eliminar los defectos que pueda
tener. Los procesos a los que se somete pueden ser: desgomado con agua y ácido fosfórico; neutralizado para eliminarle la acidez elevada que suele tener. Se hace con sosa a unos
200º C, después se le puede eliminar los
colores “raros” que pueda tener mediante una
decoloración con arcillas activadas a 90ºC.
En caso de tener malos olores se le realiza
una desodorización por destilación al vacío a
180-260ºC y, por último, una winterización,
tratamiento en frío para la eliminación de
margarinas.
Estos procesos son muy agresivos. El aceite
así obtenido se denomina Aceite de Oliva
Refinado, no sabe ni huele casi nada. Este
tipo de aceite tan vapuleado, desvirtuado,
casi insípido e incoloro, tampoco se puede
dos. En los vírgenes también es índice de pureza, ya
que los aceites tratados industrialmente (refinado) o
mezclados con otros aceites distintos al de oliva virgen elevan los valores del K270 . Esta complejidad
de datos que ahora se hace obligatorio acompañar a
la acidez, ha hecho que casi ningún envasador indique la acidez ni el resto de datos en sus etiquetas.
Desde 2002 están reconocidas oficialmente las
denominaciones “primera presión en frío” para
almazaras de prensas y “extracción en frío” para
almazaras continuas, las dos indican que el aceite ha
sido extraído a temperaturas inferiores a 27ºC lo
que favorece que se mantengan aún más los aromas
y sabores propios.
Ceras (mg/kg)
K232
ECOTENDA ARKA
BETANZOS
vender al público directamente. Para venderlo se mezcla con un 15 ó 20% de AO Virgen
o Virgen Extra, así se le da algo de sabor y
olor. A esta mezcla se le denomina Aceite de
Oliva, así sin más, no aparece la palabra Virgen por ningún sitio.
Aceite de Orujo de Oliva
En una almazara el principal subproducto es
el orujo, formado principalmente por los restos de piel, hueso, tejidos, etc. de las aceitunas, también contiene una pequeña parte de
aceite que en la almazara no ha podido
extraerse. Es en las plantas denominadas orujeras donde se trata ese residuo, el orujo, con
disolventes como el hexano o algún otro y así
se le extrae el poco aceite que le quedaba.
Ese aceite así extarído también es sometido
al refinado. Para su venta al público se mezcla con un poco de Aceite de Oliva Virgen,
esta mezcla se denomina Aceite de Orujo de
Oliva. De los distintos tipos de aceites de
oliva a la venta, éste sería el de calidad inferior.
De los cuatro tipos de aceites de oliva que
llegan al público (Aceite de Oliva Virgen
Extra; Aceite de Oliva Virgen; Aceite de
Oliva y Aceite de Orujo de Oliva) sólo los
dos primeros pueden llevar el sello ecológico. Hoy en día no hay Aceite de Oliva o Aceite de Orujo de Oliva certificado bio, y esperemos que esto se mantenga durante mucho
tiempo. En ninguna denominación de calidad
como pueden ser las Denominaciones de Origen u otras, admiten aceites distintos a los
vírgenes. Sería un contrasentido que una
denominación de calidad extrema como es la
denominación ecológica admitiese la categoría Aceite de Oliva y sería impensable que se
admitiesen los de orujo.
K270
Aceite de Oliva Virgen Extra
< 0,8
< 20
< 250
< 2,5
< 0,20
Aceite de Oliva Virgen
< 2,0
< 20
< 250
< 2,6
< 0,25
Aceite de Oliva
< 1,5
< 15
< 350
< 3,3
< 1,00
Aceite de Orujo de Oliva
< 1,5
< 15
< 350
< 5,3
< 2,00
43
Características de calidad
Dependientes del tipo de cultivo
Características: Convencional: Ecológico:
Acidez
0,30
0,76
I. Peróxidos
4,2
6,0
K232
1,55
1,66
K270
0,09
0,10
Estabilidad
90,1
51,20
Punt. global
7,5
6,0
Frutado verde
2,0
0,7
Frutado maduro
0,7
1,4
Amargo
2,1
1,3
Picante
2,1
1,4
Fuente: Gutiérrez y Albi
GUÍA DE SAÚDE
981 77 45 74
[email protected]
Hiperqueratose (Durezas)
Podoloxía Infantil
Helomas (Callos)
Podoloxía Xeriátrica
Uña encarnada
Pé Diabético
Podoloxía Deportiva
Asistencia domiciliaria...
C/Rollo, 3 -1º Izda. · 15300 Betanzos (A Coruña)
TELÉFONO: 981 775 163 (CONSULTA PREVIA CITA)
44
ESPECIALISTAS
CENTRO DE
FISIOTERAPIA - SPA
Dr. CARLOS
TORRES FORTICH
Pablo Fernández Barros
CIRUGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA
Y REPARADORA
POLICLÍNICA
BETANZOS SALUD
C/Doctor Fariña · Bajo
Coleg. nº 746
Hidroterapia
Recuperación Funcional
Afecciones Espalda
Traumas Deportivos
Acupuntura
Osteopatía
Tratamiento a Domicilio
Servicio de Traumatología
Tlf.: 981 77 05 00
Rúa Travesa, 24-1º · Betanzos
Fax: 981 77 00 94
Tlf. 981 775 246
670 739 855
BETANZOS (A Coruña)
BETANZOS e a súa comarca
F I S I OT E R A P I A
ANGÉLICA SÁNCHEZ
FISIOTERAPIA BETANZOS
Como evitar las lesiones deportivas
La palabra fisioterapia procede
del griego “physis = naturaleza” y
“therapheia= tratamiento y evolucionó hacia la derivación etimológica de “tratamiento por medios físicos”, entre ellos los tan conocidos
masajes, pero con un abanico terapéutico más amplio. El tener un
cuerpo saludable tanto interna
como externamente ha hecho que
aumenten los centros de fisioterapia, pero también ligados a ellos los
centros de masajes, quiropraxia,
quiromasaje, terapias naturales,…
estos últimos no regulados por
enseñanzas oficiales y por lo tanto
imposibilitados para la realización
de técnicas con fines terapéuticos.
En esta época del año aumenta
notablemente el número de personas que se apuntan en gimnasios y
comienzan a realizar ejercicios al
aire libre. Como consecuencia, también aparecen las lesiones ligadas a
la práctica deportiva. Éstas pueden
ser provocadas por el sobreuso, los
movimientos repetitivos, desajustes
posturales, estrés de los tejidos, la
falta de regeneración adecuada y el
pobre entrenamiento tónico postural del deportista. Las clasificamos
en dos grupos:
*con lesión anatómica: rotura de
fibras, esguinces
*sin lesión anatómica: contracturas, contusiones, distensiones, tendinitis
Todas ellas cursan con dolor,
impotencia funcional, disminución
de balance articular, aumento del
tono muscular, disminución de oxigeno en los tejidos y vasoespasmo
reflejo y todas pueden beneficiarse
del tratamiento fisioterapéutico,
con diversas técnicas y respetando
la evolución fisiológica de la lesión.
Por ejemplo, un paciente que acude
a nuestra consulta tras haber sufrido
una rotura de fibras y aún está en
fase aguda no se curaría con un
P S I C O L OX Í A
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
SERVICIOS DE ORTODONCIA.
IMPLANTOLOGÍA ATENDIDO POR EL
Dr. MANUEL PEÑAMARÍA MALLÓN.
Colegiado nº 1067
DE LUNES A VIERNES
10:00 a 13:30h. 16:00 a 20:00h.
Consistorio, 16 - 1º (enfrente ó Concello)
Tlf.: 981 79 70 28 - PADERNE
CLINICA DENTAL
Dr. Enrique Núñez Núñez
MEDICO ESTOMATOLOGO
Pza. Hnos. García Naveira, 7-2º - Telf. 981 774281-BETANZOS
Telf. 981 673008 - SAN TIRSO - Abegondo
Consulta Médica
Dra. Omaira Tuirán Ruiz
Enfermedades de la piel
Dermatología Cosmética
Nueva dirección: C/Valdoncel, 32-2º · BETANZOS
Tlfs.: 981 77 49 80 · 608 38 36 67 (PREVIA CITA)
La astenia es una sensación de debilidad y falta de
vitalidad generalizada, tanto física como intelectual,
que reduce la capacidad para trabajar e incluso realizar
las tareas más sencillas. Curiosamente, no aparece después de realizar un gran esfuerzo, como parecería normal, sino que se manifiesta cuando desarrollamos
aquellas actividades que marcan nuestro día a día,
incluso las más sencillas. Es más, la astenia puede
manifestarse de forma constante, sin que se haya realizado ningún tipo de esfuerzo.
De entre todos los tipos de astenia o fatiga, la astenia
primaveral, es la más leve de ellas, pero afecta a un
gran número de personas durante la estación primaveral, siendo más frecuente en mujeres que en hombres.
Aunque estrictamente no es un término científico, el
hecho de que sea durante esta época cuando aparecen
con más frecuencia episodios de cansancio y fatiga, ha
propiciado que popularmente se le “bautice” como
astenia primaveral. El por qué ocurre en primavera no
está del todo claro, aunque algunos expertos apuntan
hacia el cambio climático que se produce durante esos
meses e incluso a los procesos alérgicos tan comunes
en esta época del año.
Los SÍNTOMAS típicos de la Astenia primaveral
son: tristeza, irritabilidad, falta de apetito, tensión
arterial baja, dolor de cabeza y malestar general,
debilidad muscular al hacer pequeños esfuerzos,
cansancio generalizado.
CÓMO AFRONTARLA. Seguir unos hábitos de
vida constantes y saludables contribuye, en gran
medida, a paliar los efectos de este trastorno. Es recomendable: llevar una dieta equilibrada; aumentar el
consumo de frutas y verduras; beber al menos 2
litros de agua al día; reducir o eliminar la ingesta
de comida basura, o rica en grasas; reducir el consumo de azúcar y harinas refinadas; reducir o eliminar la ingestión de bebidas alcohólicas, gaseosas
o estimulantes; evitar el consumo de excitantes,
drogas, tabaco, etc.; respetar las horas de sueño;
realizar ejercicio físico moderado; mantener horarios fijos para acostarse y levantarse.
Este tipo de astenia, de carácter leve, da lugar a síntomas poco alarmantes y de corta duración, remitiendo
normalmente al cabo de unos días sin precisar tratamiento. Si se observase que los síntomas persisten
durante más tiempo convendrá visitar a su médico de
cabecera para descartar otros motivos.
CLÍNICA DENTAL
GUÍA
DE SAÚDE
981 77 45 74
[email protected]
masaje, necesita tiempo de reposo y
disminución de la inflamación.
Pero lo más importante para evitar
lesiones y no tener que acudir al
fisioterapeuta es llevar a cabo una
serie de medidas higiénico-dietéticas correctas antes de iniciar cualquier práctica deportiva.
*ropa y calzado adecuado al
deporte que realicemos.
*dieta equilibrada.
*realizar estiramientos en tensión
activa al iniciar la sesión.
*el ejercicio debe ir guiado por
profesionales deportivos.
*finalizar la sesión con estiramientos pasivos. Un masaje con
hielo ayuda a prevenir microrroturas.
Si aun así se ha producido una
lesión (esguince, contractura,…)
acude al FISIOTERAPEUTA,
nunca al masajista, componedor,
menciñeiro,…
HAZLO POR TU SALUD.
ANA LÓPEZ-CORTÓN FACAL
GABINETE DE PSICOLOGÍA AVANCES
Astenia primaveral
· Odontología general
· Laboratorio propio
Abril de 2007
PARDELLAS
Telf.
981 77 13 26
Rúa Pérez Salas, 3, baixo dereita · BETANZOS
INFANTIL · ADULTOS
3ª EDAD
PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN:
Retrasos en la adquisición y desarrollo del lenguaje
Trastornos del habla · Alteraciones de la voz
· Trastornos de deglución · Dificultades de aprendizaje escolar
Deficiencia auditiva · Trastornos de la comunicación
Otras alteraciones: Parkinson, Alzheimer, ACV, Parálisis cerebral,...
Rosalía de Castro, 16-4º · Betanzos · Tlf. 981 77 22 70
Móvil: 619 03 38 48 · [email protected]
MASAXES
:
BALNEOTERAPIA
(chorro a presión)
· HERBARIO:
(fitoterapia, dietas de adelgazamento)
Rúa Cal das Barras, 5-7 baixo
BETANZOS· Tlf. 981 774 593
CITA PREVIA
• PROTESIS
• ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
• BLANQUEAMIENTOS Y ESTÉTICA DENTAL
• ENDODONCIAS
• PERIODONCIA
• EXODONCIAS
• ORTODONCIA
• ODONTOPEDIATRÍA
• RAYOS X
• ARREGLAMOS LA ROTURA DE SU PRÓTESIS
EN 1 HORA
Abril de 2007
ESPECIALISTAS
BETANZOS e a súa comarca
N AT U R E Z A E D E P O R T E
45
CLINICA DENTAL
Mª. del Pilar Viqueira Amor
Una propuesta original:
rutas nocturnas
Médico Estomatólogo - Dentista
Coleg. nº 372
C/Dr. José Fariña, 2 - 2º B - Telf. 981 77 31 08 · BETANZOS
JOSÉ ANTONIO VALVERDE MORÁN
GABINETE DE PSICOLOGIA
AVA N C E S
PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MONITOR DE MONTAÑA
Nuestro modo de vida tiene sus riesgos, eso está claro. A veces, para minimizar
o reducir esos riesgos, afrontamos reformas en ese modo de vida, con la esperanza de “que algo cambie para que todo siga igual”. Uno de los riesgos que
corremos continuamente es el de perdernos a nosotros mismos. Dejar de ser
personas, seres humanos, para ser ciudadanos, consumidores, internautas...
MASTER EN VALORACIÓN PSÍQUICA
NIÑOS
- ADOLESCENTES - ADULTOS
-Problemas familiares
-Dificultades de aprendizaje
-Ansiedad, angustia, depresión
-Fracaso escolar
-Sexualidad, trastornos alimentarios -Técnicas de estudio
Nuestras capacidades para percibir las señales de nuestro entorno, tan importantes para la formación de la mente como lo que
más, están en retroceso por causa
del desuso. Y también nuestra
capacidad de percibirnos a nosotros mismos, de sentir las respuestas adaptativas de nuestro
cuerpo a los estímulos del entorno.
Todo eso va a menos, por lo
poco que lo usamos. Y sin
embargo son elementos cruciales
en nuestro desarrollo como especie. Para conquistar el mundo
hay que conocerlo y para conocerlo, explorarlo, y para explorarlo, hacen falta todos nuestros
sentidos ¿Qué será de los humanos el día que perdamos la capacidad de percibir y procesar la
información de nuestro entorno?
La actividad que voy a proponer
trata de estimular al máximo
nuestros sentidos, de que experimentemos el placer, porque es un
placer, de sentir al máximo la
vida que bulle a nuestro alrededor. Se trata de una marcha nocturna.
¿La razón? Si disminuimos
nuestra capacidad de ver, vamos
a provocar un incremento de las
capacidades perceptivas del resto
de los sentidos. Además, vamos a
mejorar la capacidad del cerebro
para procesar las señales que
recibe del entorno: a menor información, más desarrollo de la
“¿Qué será de
los humanos
el día que
perdamos la
capacidad de
percibir y
procesar la
información
de nuestro
entorno?”
capacidad de procesar la misma
para construir una explicación
suficiente de lo que nos rodea.
Les propongo, por ejemplo, la
ruta que parte de Chelo, sigue río
arriba hasta la minicentral del
zarzo, cruza el puente y regresa
por la orilla opuesta. Aunque
podemos regresar por el mismo
camino, dar la vuelta cuando
queramos o avanzar un poco,
quedarnos quietos y tratar de sentir el lugar.
Esta experiencia requiere, para
que salga bien, de algunos elementos de ayuda. Por ejemplo,
hacer la ruta durante el día, para
conocerla bien (y para comparar
ese conocimiento con el que
vamos a adquirir durante la marcha nocturna). En segundo lugar,
la utilización de linternas adecuadas. Las llamadas “frontales” son
CONSULTA PSIQUIATRÍA
Dr. José Manuel Crespo Iglesias
MEDICO ESPECIALISTA
CONSULTA (PREVIA CITA)
Lcdo. Universidad de Navarra
Tlf. 981 77 20 39
Centro Médico Santa María,
C / D r . J o s é F a r i ñ a · B E TA N Z O S
las más cómodas: como su nombre indica, se llevan en la cabeza
e iluminan aquello que miramos.
Y ya por fin, nos hace falta una
actitud mental abierta. Nos hace
falta activar las conexiones con
nuestro cuerpo y con nuestro
entorno, para disfrutar. Para sentir con los pies las irregularidades del terreno y comprobar
como el cuerpo se adapta a las
mismas. Para recibir información
a través de nuestros oídos y no
sobresaltarnos. Para respirar y
que este ejercicio se convierta en
uno más de conocimiento y disfrute de la naturaleza.
En actividades deportivas un
poco “radicales”, como el alpinismo, las marchas nocturnas son
muy habituales. La mayoría de
las grandes montañas se empiezan a subir de noche, lo que hace
más hermosa e intensa esa actividad. No estoy proponiendo nada
raro. Yo mismo lo he hecho
muchas veces.
Pues bien: con todos los requisitos cumplidos... ¿Por qué no
probar?
-Inseguridad, miedos y obsesiones
-Problemas de conducta
Telf. 981 773 470 / 670 099 700
Avda. J. García Naveira 54-56, 1º A • BETANZOS
C/ Valdoncel, 9 - 1º
BETANZOS
Tlf. 981 77 35 23
* PROTESIS DENTALES
* ODONTOLOGÍA GRAL.
* IMPLAN TES
* ORTODONCIA
* ESTÉTICA DENTAL
* CIRUGÍA
* Reparamos la rotura de su prótesis
Laboratorio Propio
Consulte nuestras Facilidades de Pago:
*
10 meses sin intereses
* Financiación hasta
5 años
Garantía y Calidad a los mejores Precios
CENTRO FISIOTERAPIA
ESPERANZA LOPEZ FREIJOMIL
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL
Avda. Ctra. de Castilla, 45-53, bajo - Telf. 981 770766
CLINICA PODOLÓXICA
BETANPE
Tratamento do pé
Mª Vanessa Vara Fernández
Podólogo · Colegiado nº 0701
Helomas (callos)
Hiperqueratosis (durezas)
Onicocriptosis (uñas encarnadas)
Podoloxía deportiva,
infantil e xeriátrica
Tratamento do Pé Diabético
Asistencia domiciliaria
C/Rollo, 9 - 1º · Betanzos
(Encima de Galicien)
Tlf. 981 77 49 26
CENTRO MEDICO
SANTA MARIA
ESPECIALIDADES
PSICOLOGÍA · GINECOLOGÍA · PODOLOGÍA · MEDICINA INTERNA
· PSIQUIATRÍA · TRAUMATOLOGÍA · DERMATOLOGÍA · OTORRINOLARINGOLOGÍA · DEPILACIONES
MEDICINA INTERNA: Control y tratamiento de la diabetes. Digestivo.
Consejo médico y orientación. PREVIA CITA
INFORMES MÉDICOS PARA:
*VALORACIÓN DE INVALIDEZ *ACCIDENTES DE TRÁFICO *PENSIONES
DR. FERNANDO MASA VAZQUEZ
GINECÓLOGO
C/ AVDA. DE A CORUÑA, Nº 5, PORTAL 3, 1º IZQ.
TELF. 981 774610 - BETANZOS
CONSULTA PREVIA CITA DE LUNES A VIERNES
RAMON SANTOS ROMERO
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL - AFECCIONES DE
COLUMNA - LESIONES DEPORTIVAS
C/ROLLO, 30-1º D - TELEFONO 981 770829 - BETANZOS
ORTOPEDIA
BETANZOS
· CAMAS · ANDADORES (con o sin ruedas)
· SILLAS DE RUEDAS (plegables, eléctricas, fijas con inodoro ...)
· CALZADO (pie diabético, dedos en martillo, juanetes)
· FAJAS Y PLANTILLAS A MEDIDA
· PROTESIS DE MAMA (Sujetadores y bañadores para la prótesis)
·BRAGUEROS ETC.
PRODUCTOS CONVENIADOS CON EL SERGAS
Horario de 9.30 a 13.30 h. - 16.30 a 19.30 h. Sábado de 9.30 a 14.00 h.
C/Trav. Dr. José Fariña, 2 · Betanzos · Telf./Fax: 981 77 20 39
46
COUSAS
BETANZOS e a súa comarca
Abril de 2007
ÚLTIMOS DÍAS. Se queres que o teu peque saia nestas páxinas
só tes ata o 16 de abril. Envía as fotos xunto cos datos de contacto a
[email protected] ou ó Apdo. 49 de Betanzos
Abril de 2007
PEQUES DA COMARCA
BETANZOS e a súa comarca
REPORTAXE FOTOGRÁFICO: ARUME
Os “novos peques da comarca” reciben
agasallos no segundo sorteo do concurso
Ademais do vale de 60 euros que se sorteou entre os
participantes, entregáronse agasallos cedidos por Dbebes
O 23 de marzo celebrouse o segundo
dos sorteos do concurso “Os novos
peques da comarca” no que participaron trece nenos e nenas de Betanzos e
doutros concellos da comarca. Os
pequenos acudiron coas súas nais, pais
e avoas á sede de ACEBE CCA e do
periódico onde recibiron cadanseu agasallo cedido por Dbebes.
O vale de 60 euros correspondeulle a
Héctor e Martín Domínguez Otero, de
sete meses e tres anos, respectivamente.
ACEBE CCA e o periódico “Betanzos
e a súa comarca” mostran o seu agradecemento a tódolos participantes nesta
sección e en especial a Dbebes pola
aportación dos lotes de agasallos.
O próximo sorteo será no mes de maio
e os que desexen participar so terán ata
o 16 de abril para remitir as fotografías
dos pequenos.
Héctor e Martín Domínguez Otero, foron os gañadores do vale de 60 euros
47
Betanzos
e a súa comarca

Documentos relacionados