Ohjauskeskus: Styrcentral: Control Panel: Steuergerät: Panneau de

Transcripción

Ohjauskeskus: Styrcentral: Control Panel: Steuergerät: Panneau de
EC 50
Ohjauskeskus:
Styrcentral:
Control Panel:
Steuergerät:
Panneau de commande:
Panel de control:
Regeleenheid:
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ:
Panel sterowania:
314
SYRA 68 A
Ohjauskes
skus EC 50
Toiminnot
1 = Saunavalo.
2 = Päälle/Pois.3 = Lämpötilan asetus.
ajan asetus.
4 = Esivalinta-a
5 = Vähennä asetettavvaa arvoa.
6 = Lisää asete
ettavaa arvoa.7 = Näy
yttö
Ohjauskeskukses
ssa on hipaisunäppäim
met.
alinta-ajan asetus.
Esiva
Koodilukittus asetuksille.
(Ohja
auskeskus on oltava OFF-tilassa)
O
Paina nuolli alas-näppäintä (▼), pidä se alaspainettun
na ja paina yhtä
Paina
a TIME-näppäintä(4) (ttunnit vilkkuvat) – aseta haluttu tuntimäärä ennen
e
aikaa TEM
MP(3)- ja TIME(4)-näpp
päintä. Asetuksien mu
uuttamista estävä
kuin laitteisto käynnistyy kä
äyttämällä nuoli ylös / nuoli alas näppäimiä (▲▼).
(
lukitus on nyt
n aktivoitu. Poistaakksesi koodilukituksen paina
p
nuoli
a TIME-näppäintä(4)(m
minuutitvilkkuvat) –ase
etaminuuttimääräenne
en kuin
Paina
alas-näppä
äintä(▼),pidä se alasp
painettuna japaina
laitteisto käynnistyy käyttäm
mällä nuoli ylös / nuoli alas näppäimiä (▲▼).
ON/OFF-näppäintä(2).Ohjauske
eskuksen lukitus ilmoitetaan punaisella
eää: Sekä tunnit että minuutit
m
täytyy vilkkua
a ennen kuin painat ON
N/OFF(Tärke
äytön oikeassa alalaid
dassa.Saunavalon näp
ppäintä(1) voidaan
pisteellä nä
näppä
äintä(2)).
käyttää vaikka keskus on lukittu..
Paina
a ON/OFF-näppäintä(2
2) – esivalinta-aika akttivoituu ja näppäimen
Koodilukittus lämpötilan asetu
ukselle.
vieres
ssä oleva LED-valo villkkuu kunnes esivalintta-aika on kulunut
Paina TIME-näppäintä(4),pidä se alaspainettuna ja pa
aina yhtä aikaa
umpe
een.Tämän jälkeen laittteisto käynnistyy ja py
ysähtyy automaattises
sti
a LIGHT(1)-näppäintä
ä.Lämpötilan muuttamista estävä lukitus
TEMP(3) ja
valitun käyntiajan umpeudu
uttua (1, 3, 12 tai 24 tu
untia).Tehdasasetus on
n3
on nyt aktiv
voitu. Poistaaksesi lukkituksen, paina nuoli alas-näppäintä(▼),
a
a (ohjelma 53).
tuntia
pidä se ala
aspainettuna ja paina ON/OFF-näppäintä(2)).
Laitte
eiston voi sammuttaa milloin
m
tahansa painam
malla ON/OFF-näppäin
ntä(2).
Asen
nnus
Saunavalo syttyy automaattisestikun oh
hjauskeskuskäynnistetäänja
uskeskus sammutetaa
an. Saunavalo voidaan
n myös
sammuukun ohjau
Keskustyypin valinta (Teh
hdasasetus = Ohjelm
ma no.53)
manuaalisesti syty
yttää ja sammuttaa Va
alo-näppäimestä(1).
1.
Kytke
K
virta
Pääkytkin sijaitsee
e jokohöyrystimessä tai
t kiukaassa. Pääkytkkin
2.
Paina
P
molempia nuolin
näppäimiä(▲▼) sama
anaikaisestinoin 6 sek
kunnin
katkaiseevirran la
aitteessa sijaitsevalta ohjauskortilta.
o
Pääkytkkimellä tulisi
katkaista virta ainoastaan silloin kun hö
öyrystintä tai kiuasta ei käytetä
ajan
a
(max. 60 sekuntia
a virran kytkemisen jälkeen).
3.
Valitse
V
haluttu tyyppi nuolinäppäimillä(▲▼)
n
) alla olevan taulukon
setetut arvot pysyvät muistissavaikka
m
pääkyytkimestä
pitkään aikaan. As
mukaisesti
m
jahyväksy painamalla TEMP-näp
ppäintä(3).Vain S-vers
sioita
katkaistaan virta tai
t sähkökatkon sattue
essa.
(höyry
(
55°C)pitäisi vallita kun ohjain kytketää
än höyrygeneraattoriin
n.
Tarkista tuntoelimen asennuspaikka höyrystimen / kiukaan
Keskustyyppi
käyttöohjeesta.
-3B
5
50
-12B
5
51*
-3S
5
53
Höyry 55℃, 3 tunnin käyntiaika
Asetukse
et
Ohjjelma
Kuvaus
Sauna 110℃, 3 tunnin käyntiaika
)
Sauna 110℃, 12 tunnin käyntiaika
-12S
5
54
Höyry 55℃, 12
1 tunnin käyntiaika
Lämpötilan asetttaminen.
-1S
15
Höyry 55℃, 1 tunnin käyntiaika
Paina TEMP–näp
ppäintä(3). Näytössä näkyy
n
asetettu lämpötila. Muuta
-1B
18
asetettua arvoa painamalla nuoli ylös / nuoli alas näppäimiä
äytössä.
(▲▼)kunneshaluttu lämpötila näkyy nä
ManuaalinenPää
älle/Pois.
Paina ON/OFF-nä
äppäintä(2)käynnistää
äksesi / pysäyttääksessi laitteiston.
Laitteisto sammuu
u automaattisesti kun esisäädetty käyntiaika
a on kulunut
loppuun. Asetettavat käyntiajat ovat 1, 3,
3 12 tai 24 tuntia – riippuen
avasta.Tehdasasetus on
o 3 tuntia (ohjelma 53).
laitteiston käyttöta
Sauna 110℃, 1 tunnin käyntiaika
-24B
5
58*
)
-0B
5
59*
)
Sauna 110℃, ON/OFF **
)
-24S
6
68
Höyry 55℃, 24
2 tunnin käyntiaika
-0S
6
69
Höyry 55℃, ON/OFF
O
**
)
* Ainoastaan laitoskäy
yttöön !
)
Sauna 110℃, 24 tunnin käyntiaika
**
* Kaukokäyttö
1.
2.
Irrota kannen kiinnitysruuvi ja poista kansi.
e ohjauskaapeli, tuntoe
elimen kaapeli (ja tarv
vittaessa
Kytke
kauko
okäytön kytkin). Katso
o höyrygeneraattorin / kiukaan
käyttö
öohjeesta kytkentäohje
eet..
)
3.
Kiinniitä ohjauskeskus seinä
ään mukana tulevilla ruuveilla.
r
4.
Asenn
na ohjauskeskuksen kkansi takaisin.
Kytkentäkaava kiukaat
Kiuas
11 12 13 14 15 16
2 3 4
1 2 3 4
1
Tuntoelin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ohjauskeskus
Kytkentäkaava höyrygeneraattorit
(Höyrygeneraattori)
11
12
13
14
15
16
(Höyrygeneraattori)
11
12
13
14
15
16
Ohjauskeskus
Höyrygeneraattori
11
12
13
14
15
16
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Kauko-ohjaus
Tuntoelin
314
SYRA 68-1 A
Kontrollp
panel
Funktioner
1 = belysning. 2 = på/av. 3 = temperraturinställning.
Tidsinställning
Aktivering
g/avaktivering av kod
dlås som förhindrar att
a
(Kontrollpanelen måste varra i avstängt läge)
inställning
garna ändras
Tryck
k på TIME (timsiffran blinkar) – ställ in antal timmar
t
tills du vill anvä
ända
Ställ först in de inställningar du ö
önskar. Tryck sedan på nedpilen (▼),
anläg
ggningen genom att an
nvända upp- eller nedp
pilarna (▲▼).
på TEMP och TIME. Ko
odlåset, som
håll in den, och tryck samtidigt p
Tryck
k på TIME (minutsiffrorrna blinkar) – ställ in antal minuter tills du villl
a inställningarna änd
dras, är nu aktiverat. För
F att avaktivera
förhindrar att
använ
nda anläggningen gen
nom att använda upp- eller nedpilarna (▲▼).
kodlåset, tryck på nedpilen (▼), håll in den, och tryck samtidigt på OFF.
(Viktig
gt: tim- eller minutsiffro
orna ska blinka innan du trycker på ON.)
ollpanelen är låst indike
eras detta genom att en
e prick visas efter
När kontro
Tryck
k på ON – starttiden ak
ktiveras och en röd LE
ED-lampa blinkar tills
temperaturrangivelsen på displayyen. Det är fortfarande
e möjligt att ändra
anläg
ggningen startar autom
matiskt efter den inställda tiden. Aggregatet stängs
s
inställninga
arna för belysningen.
av automatiskt efter 1, 3, 12
2 eller 24 timmar bero
oende på vilket program
m som
Aktivering
g/avaktivering av kod
dlås som förhindrar att
a
använ
nds. Standardinställnin
ngen är 3 timmar.
temperatu
urinställningarna änd
dras
Du ka
an stänga av anläggningen manuellt när som
m helst genom att tryc
cka
Ställ först in de inställningar du ö
önskar. Tryck sedan på TIME, håll in
på OF
FF.
o tryck samtidigt på TEMP och LIGHT. Ko
odlåset, som
knappen, och
eratur/tid.
4 = tidsinställning. 5 = minska tempe
6 = öka temperatur/tid. 7 = display.
ar.
Kontrollpanelen styrs med touchknappa
förhindrar att
a temperaturinställningarna ändras, är nu aktiverat. För att
Ändra
a typ av kontrollpane
el (Fabriksinställning
gar = Test nr. 53)
avaktivera kodlåset, tryck på ned
dpilen (▼), håll in den
n, och tryck
1.
Anslut
A
till eluttag
p OFF.
samtidigt på
2.
Håll
H in ▲▼ samtidigt i c:a 6 sekunder (max 60 sekunder efter att
s automatiskt när anlä
äggningen startas och stängs
Belysningen tänds
av automatiskt nä
är anläggningen stängs
s av. Du kan även slå på och
anläggningen
a
anslutits
s till eluttag).
3.
av belysningen manuellt
m
genom att tryc
cka på LIGHT-knappen
n.
bilden.
b
Godkänn valett genom att trycka på TEMP.
T
Endast S-versioner
Huvudströmbrytarren är placerad på sjä
älva bastuaggregatet o
och
med
m ånga upp till 55 °C ska användas tillsammans med en
ånggeneratorn. Den
D bryter/slår på ström
mförsörjningen till styrkkortet inne
ånggenerator.
å
i huvudmaskinen. Huvudströmbrytaren ska endast användass om
el
Typ av kontrollpane
er en längre
ånggeneratorn eller bastuaggregatet inte ska användas unde
-3B
50
Bastu
u 110 °C, 3 h drifttid
-12B
51 *
Bastu
u 110 °C, 12 h drifttid
Termometern i ångbastun bör vara plac
cerad så att den uppm
mätta
-3S
53
Ånga 55 °C, 3 h drifttid
akt motsvarar den temperatur som anges
temperaturen exa
-12S
54
Ånga 55 °C, 12 h drifttid
i kontrollpanelen. Lämplig höjd är c:a 17
70 cm över golvnivån..
-1S
15
Ånga 55 °C, 1 h drifttid
-1B
18
Bastu
u 110 °C, 1 h drifttid
-24B
58 *
Bastu
u 110 °C, 24 h drifttid
-0B
59 *
Bastu
u 110 °C, ON/OFF
Använd upp- ellerr nedpilarna (▲▼) för att ändra temperatur.
-24S
68
Ånga 55 °C, 24 h drifttid
Manuell kontroll på/av
-0S
69
Ånga 55 °C, ON/OFF
tid, som flera veck
kor. Minnesfunktionen måste återställas efte
er varje gång
som strömmen stä
ängts av.
Inställnin
ngar
Ställa in badtemperaturen
Tryck på TEMP fö
ör att visa den senast inställda
i
temperaturen
n.
a slå på anläggningen
n. Tryck på OFF för attt stänga av.
Tryck på ON för att
Installation
Ändra
Ä
typ av kontrollpanel med hjälp av ▲▼
▼-knapparna i enlighe
et med
Program
Beskrrivning
* Endast för profession
nell användning!
(LED-lamporna släcks). Om du glömme
er att stänga av generratorn
1.
Lossa
a skruven på kontrollpanelen och ta av skyd
ddslocket.
manuellt kommer den automatiskt att sttängas av efter 1, 3, 12 eller
2.
Koppla in signalledning, tem
mperaturgivare, yttre strömbrytare
s
(If).
nde på vilket program som
s
körs. Standardinsställningen
24 timmar beroen
nvändarmanualer för å
ånggenerator eller bas
stuaggregat för
Se an
är 3 timmar.
kopplingsschema.
3.
nd två självgängande skruvar och expansio
onsrör i plast
Använ
(ø 6 mm)
m för att installera b
bakplattan på väggen.
4.
Fäst skyddslocket
s
och skru
uva i den självgängand
de skruven.
Kopplingsschema för aggregat
Aggregat
11 12 13 14 15 16
1 2 3 4
1
2 3 4
Sensor
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kontrollpanel
Kopplingsschema för ånggeneratorer
(Ånggenerator)
11
12
13
14
15
(Ånggenerator)
16
11
12
13
14
15
Ånggenerator
16
11
12
13
14
15
Kontrollpanel
16
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Fjärrkontroll
Sensor
314
SYRA 68-2 A
Timer Settings.
k to prevent settings from being changed
d.
Code lock
c
panel must be in“off” mode)
(The control
First progra
am as “Settings”, presss on the down arrow (▼), hold it down
Press
s TIME(the hour digits blink) – set the number of hours until you want
w
to
and press TEMP and TIME at th
he same time. The cod
de lock, which
use th
he facility using the up
p and down arrows (▲
▲▼).
prevents changing of settings, iss now activated. To retturn to unlocked
Press
s TIME(the minute digiits blink) – set the num
mber of minutes until you
y
ss the down arrow (▼), hold it down and pre
ess OFF at the
mode, pres
want to use the facility using the up and down arrows (▲▼).
same time.When the control pan
nel is locked, this is ind
dicated by a dot
ortant: The hour or min
nute digits must be blin
nking before you press ON).
(Impo
emperature on the disp
play. The light function
n still works.
after the te
Press
s ON – the on time is activated
a
and a red LE
ED blinks until the facility
Code lock
k that prevents chang
ging of the temperature setting.
autom
matically starts after the preset time. The heater switches off
First progra
am as “Settings”, presss TIME, hold it down and press TEMP
autom
matically after 1, 3, 12 or 24 hours – depend
ding on program. Default
and LIGHT
T at the same time. Th
he code lock, which pre
events changing of
ure setting.
1 = lighting. 2 = on/off. 3 = temperatu
settings are 3 hours.
the temperrature settings, is now
w activated. To return to
o unlocked mode,
4 = time setting
g. 5 = reduce tempera
ature/time.
c switch off the faciliity manually at any tim
me by pressing OFF.
You can
press the down
d
arrow (▼), hold it down and press OFF
F at the same time.
Control Panel
P
Functions
6 = increase te
emperature/time. 7 = display
d
Control Panel use
e touch sensor for key
ys.
Chan
nging the type of pan
nel (Factory settings = Test no. 53),
Lights turns on au
utomatically when the facility starts and switches off
1.
Connect
C
the voltage
automatically whe
en the facility shuts do
own. You can also swittch the
2.
Press
P
▲▼ at the sam
me time for approx. 6 seconds (max 60 seconds
lighting on or off manually
m
by pressing LIGHT.
L
Main power switch is placed on Steam Generator and Sauna
a Heater. It
after
a
the voltage is con
nnected).
3.
Change
C
the type of pa
anel according to the scheme
s
with ▲▼, app
prove
e
supply to the control card inside the
e main
disconnects the electrical
with
w TEMP.
machine. This ma
ain switch should only be used if the steam g
generator or
generator.
g
Only S versions
v
steam 55°C should
s
be used with a steam
sauna heater will not be used for a long
ger period, such as several weeks.
Panel Type
ction must be reset eac
ch time the power is in
nterrupted.
The memory func
-3B
50
Sauna 110℃
℃, 3h running time
The thermometer in the steam bath sho
ould be placed at such a height that
-12B
5 *
51
Sauna 110℃
℃, 12h running time
c
exactly to
o the numbers in the co
ontrol panel,
the temperature corresponds
-3S
53
Steam 55℃, 3h running time
approximately 1,7
7m above floor level.
-12S
54
Steam 55℃, 12h running time
-1S
15
Steam 55℃, 1h running time
-1B
18
Sauna 110℃
℃, 1h running time
-24B
5 *
58
Sauna 110℃
℃, 24h running time
-0B
5 *
59
Sauna 110℃
℃, ON/OFF
-24S
68
Steam 55℃, 24h running time
-0S
69
Steam 55℃, ON/OFF
Settings
s
Setting the bathiing temperature.
Press TEMP – the
e previous temperaturre is displayed. Use the up and
down arrows (▲▼
▼) to change the temp
perature.
Manual on/off.
Press ON to switc
ch the facility on. Press OFF to switch it off. (LED lights
Installation
Pro
ogram
* Only for professional use !
Description
1.
Loose
e the screw and open the cover of control panel.
2.
Connect Signals Wire, Tem
mperature Sensor, exte
ernal switch (If).
go out). If you forg
get to switch off the ge
enerator manually, it w
will
u
manuals for steam
m generator or sauna heater for wiring
See user
automatically swittch off after 1, 3, 12 orr 24 hours – depending on
diagra
ams.
program. Default settings are 3 hours.
3.
Use tw
wo self-tapping screw
ws and plastic expansio
on tubes
(ø 6m
mm) to install back platte on the wall.
4.
Install the cover and fasten
n the self-tap screw.
Wiring diagram heaters
Heater
11 12 13 14 15 16
1 2 3 4
1
2 3 4
Sensor
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Control Panel
Wiring diagram steam generators
(Steam generator)
11
12
13
14
15
16
(Steam generator)
11
12
13
14
15
16
Steam generator
11
12
13
14
15
16
Control panel
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Remote control
Sensor
314
SYRA 68-3 A
Steuerge
erät
Funktionen
ng. 2 = Ein/Aus. 3 = Te
emperatureinstellung.
1 = Beleuchtun
4 = Zeiteinstelllung. 5 = Temperatur/Z
Zeit reduzieren.
6 = Temperatur/Zeit erhöhen. 7 = An
nzeige.
chaltuhr-Einstellung
gen.
Zeitsc
Der Code--Schutz verhindert, d
dass Einstellungen verändert
v
werden.
(Das Steuergerät muss sich
h im „Aus“-Modus befiinden)
Zunächst wie
w bei „Einstellungen“ programmieren, dan
nn die
ndenziffern blinken) – mit
m den Pfeiltasten (▲
▲▼)
Auf ZEIT drücken (die Stun
Abwärts-Pfeiltaste (▼) gedrückt halten und gleichzeitiig TEMP und ZEIT
nzahl der Stunden ang
geben, die vergehen sollen,
s
bis das Gerät
die An
D Code-Schutz, durcch den eine Änderung der Einstellungen
drücken. Der
benuttzt wird.
verhindert wird, ist nun aktiviert. Um in den ungeschüttzten Modus
Auf ZEIT drücken (die Minu
utenziffern blinken) – mit
m den Pfeiltasten (▲▼)
ehren, die Abwärtspfe
eil-Taste (▼) gedrückt halten und dann
zurückzuke
nzahl der Minuten ang
geben, die vergehen sollen,
s
bis das Gerät
die An
gleichzeitig
g die AUS-Taste drückken. Wenn das Steuerg
gerät geschützt ist,
benuttzt wird.
wird dies durch
d
einen Punkt nacch dem Temperaturwerrt in der Anzeige
(Wich
htig: Die Ziffern für Stunden und Minutten müssen blinken, bevor
angegeben
n. Die Beleuchtungsfu
unktion ist nach wie vo
or in Betrieb.
EIN gedrückt
g
wird).
Der Code--Schutz verhindert, d
dass Temperatureins
stellungen
Die EIN-Taste
E
drücken – die Einschaltzeit wird ak
ktiviert und eine rote
verändert werden.
LED-L
Lampe blinkt solange,, bis sich das Gerät au
utomatisch nach der
w bei „Einstellungen“ programmieren, dan
nn ZEIT gedrückt
Zunächst wie
vorein
ngestellten Zeit einsch
haltet. Die Heizung sch
haltet sich, je nach
halten und TEMP und LICHT gle
eichzeitig drücken. De
er Code-Schutz,
Progrramm, nach 1, 3, 12 od
der 24 Stunden autom
matisch aus. Sie ist
emperatureinstellungen verhindert wird,
durch den eine Änderung der Te
standardmäßig auf 3 Stund
den eingestellt.
eschützten Modus zurü
ückzukehren, die
ist nun aktiviert. Um in den unge
Das Gerät
G
kann jederzeit durch Drücken der AUS
S-Taste manuell
eil-Taste(▼) gedrückt halten und dann gleic
chzeitig die
Abwärtspfe
ausge
eschaltet werden.
AUS-Taste
e drücken.
Beim Steuergerätt übernehmen Berühru
ungssensoren die einzzelnen
Tastenfunktionen..
S
ände
ern (Werkseinstellun
ng = Test Nr. 53).
Den Steuergerätetyp
Die Beleuchtung schaltet
s
sich automatisch mit dem Gerät ein
n und sie
1.
Spannung
S
anschließen
schaltet sich automatisch auch wieder mit
m dem Gerät aus. Du
urch Drücken
2.
Die
D Pfeiltasten ▲▼ ettwa 6 Sekunden lang gleichzeitig drücken
d Beleuchtung auch manuell
m
ein- und ausg
geschaltet
auf LICHT kann die
werden.
(max.
(
60 nach Anschlu
uss an die Spannungs
sversorgung).
3.
Mit
M den Pfeiltasten ▲▼ auf entsprechende Weise das Steuergerrät
chalter befindet sich am
a Dampferzeuger bzw
w. an der
Der Hauptstromsc
ändern
ä
und dann mit TEMP
T
bestätigen. Die S-Versionen für Dampf bis
Saunaheizung. Err trennt die Steuerkartte in der Hauptmaschine von der
55°C
5
sollten mit einem
m Dampferzeuger betrrieben werden.
Stromversorgung. Dieser Hauptschalter sollte nur benutzt we
erden, wenn
ngere Zeit (mehrere W
Wochen) nicht
Dampferzeuger oder Saunaheizung län
Steuergerätetyp
Prog
gramm
Beschreibun
ng
-3
3B
50
Sauna 110°C, 3 Std. Betriebsdauer
Memory-Funktion zurückgesetzt werden.
-1
12B
5 *
51
Sauna 110°C, 12 Std. Betriebsdauer
i der Höhe platziert w
werden, dass
Das Thermometer im Dampfbad sollte in
-3
3S
53
Dampf 55°C
C, 3 Std. Betriebsdaue
er
-1
12S
54
Dampf 55°C
C, 12 Std. Betriebsdau
uer
-1
1S
15
Dampf 55°C
C, 1 Std. Betriebsdaue
er
-1
1B
18
Sauna 110°C, 1 Std. Betriebsdauer
Die Badetempera
atur einstellen.
-2
24B
5 *
58
Sauna 110°C, 24 Std. Betriebsdauer
TEMP drücken – die vorher eingestellte
e Temperatur wird ang
gezeigt.
-0
0B
5 *
59
Sauna 110°C, EIN/AUS
-2
24S
68
Dampf 55°C
C, 24 Std. Betriebsdau
uer
-0
0S
69
Dampf 55°C
C, EIN/AUS
ei jeder Unterbrechung
g der Stromversorgun
ng muss die
in Betrieb sind. Be
anz genau den Werten
n auf dem Steuergerätt entspricht
die Temperatur ga
(ca. 1,7 m über de
em Boden).
Einstellungen
Mit den Pfeiltasten (▲▼) den Temperaturwert ändern.
b
Ausschalten.
Manuelles Ein- bzw.
Auf EIN drücken, um das Gerät einzusc
chalten. Auf AUS drüccken, um
es auszuschalten. (LED-Licht geht aus)). Wurde es versäumt, den
m
auszuschalten
n, schaltet er sich, je nach
Dampferzeuger manuell
Installation
* Nicht für den Privatg
gebrauch!
1.
2.
Die Schraube
S
lösen und die
e Abdeckung des Steu
uergeräts öffnen.
Das Signalübertragungskab
S
bel, den Temperaturse
ensor und den
extern
nen Schalter (If) ansch
hließen.
Programm, nach 1, 3, 12 oder 24 Stund
den automatisch aus. Er ist
Die Schaltpläne
S
für Dampfe
erzeuger bzw. Saunah
heizung befinden
uf 3 Stunden eingestellt.
standardmäßig au
sich in
n den entsprechenden
n Bedienungsanweisungen.
3.
Die Rückplatte
R
muss mit zw
wei Schneidschrauben
n und
Verlän
ngerungsröhrchen auss Kunststoff (ø 6mm) an
a die Wand
montiert werden.
4.
A
installieren und die Schneidschra
auben festziehen.
Die Abdeckung
Schaltplan für Heizgeräte
Heizgerät
11 12 13 14 15 16
1 2 3 4
1
2 3 4
Sensor
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Steuergerät
Schaltplan für Dampferzeuger
(Dampferzeuger)
11
12
13
14
15
(Dampferzeuger)
16
11
12
13
14
15
Dampferzeuger
16
11
12
13
14
15
Steuergerät
16
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Fernsteuerung
Sensor
314
SYRA 68-4 A
Panneau de
d commande
e
Fonctions
1 = Éclairage. 2 = Marche/arrêt. 3 = Réglage de la tempérrature.
e l'heure. 5 = Réductio
on de la température/h
heure.
4 = Réglage de
6 = Augmentattion de la température/heure. 7 = Affichage.
age de la minuterie.
Régla
Verrouillag
ge par code pour em
mpêcher la modificatiion des réglages.
(Le pa
anneau de commande
e doit être à l'arrêt)
Dans le me
enu Réglages, appuye
ez sur la touche bas (▼), maintenez-la
Appuy
yez sur TIME (les chifffres des heures cligno
otent) ; réglez le nomb
bre
enfoncée et
e appuyez simultaném
ment sur TEMP et TIM
ME. Le verrouillage
d'heures au bout desquelle
es vous souhaitez utilis
ser l'appareil à l'aide des
d
à code, qui empêche la modifica
ation des réglages, estt à présent activé.
es haut et bas (▲▼).
flèche
nir en mode non verrouillé, appuyez sur la fllèche bas (▼),
Pour reven
Appuy
yez sur TIME (les chifffres des minutes clign
notent) ; réglez le nom
mbre
maintenez-la enfoncée et appuyyez simultanément surr OFF. Le
de minutes au bout desque
elles vous souhaitez uttiliser l'appareil à l'aide
e des
mmande est indiqué pa
ar un point en
verrouillage du panneau de com
flèche
es haut et bas (▲▼).
l température sur l'afffichage. La fonction d'éclairage continue
regard de la
(Impo
ortant : les chiffres des
s heures ou des minutes doivent clignoter
à fonctionn
ner.
avantt que vous appuyez su
ur ON).
Verrouillag
ge par code pour em
mpêcher la modificatiion du réglage
Appuy
yez sur ON ; l'heure de
d démarrage est activ
vée et une DEL rouge
de tempérrature.
cligno
ote jusqu'à ce que l'ap
ppareil démarre automatiquement après la durée
d
Dans le me
enu Réglages, appuye
ez sur TIME, maintene
ez la touche
définie. Le chauffe-sauna s'arrête
s
automatiquement après 1, 3, 12 ou
enfoncée et
e appuyez simultaném
ment sur TEMP et LIGHT. Le verrouillage
eures, en fonction du programme.
p
Le réglage
e par défaut est de 3 heures.
h
24 he
à code, qui empêche la modifica
ation des réglages de température, est
L'appareil peut être coupé manuellement
m
à tout moment
m
en appuyant
a
Pour revenir en
n mode non verrouillé,, appuyez sur la
à présent activé.
O
sur OFF.
flèche bas (▼), maintenez-la enfoncée et appuyez sim
multanément
sur OFF.
Les touches du pa
anneau de commande
e font appel à un capte
eur tactile.
p
(réglage d'usine = test n° 53).
Modiffication du type de panneau
L'éclairage s'allum
me automatiquement au
a démarrage de l'app
pareil et
1.
Raccord
R
de tension
s'éteint automatiq
quement lorsque l'appa
areil est arrêté. Vous p
pouvez
2.
Appuyez
A
simultanéme
ent sur ▲▼ pendant environ
e
6 secondes
également activerr ou désactiver l'éclairage manuellement en
n appuyant
sur LIGHT.
Installation
(60
( secondes max. un
ne fois la tension racco
ordée).
3.
Modifiez
M
le type de pa
anneau conformément au schéma à l'aide de
es
st situé sur le générate
eur de
L'interrupteur d'alimentation principal es
touches
t
▲▼. Validez en appuyant sur TEM
MP. Seules les versions
s S,
et de couper l'alimenta
ation
vapeur et sur le chauffe-sauna. Il perme
vapeur
v
à 55 °C, doivent être utilisées avec un
u générateur de vape
eur.
arte de commande da
ans l'appareil principal.. Cet
électrique de la ca
Type de
interrupteur principal doit uniquement être
ê utilisé si le généra
ateur de
panneau
vapeur ou le chau
uffe-sauna ne doit pas
s être utilisé pendant u
une période
mme
Program
Description
-3B
50
0
Sauna 110 °C
C, fonctionnement 3h
ue fois que l'alimentatiion est coupée.
réinitialisée chaqu
-12B
51 *
Sauna 110 °C
C, fonctionnement 12h
h
Le thermomètre du
d bain de vapeur doit être placé à une hautteur telle
-3S
53
3
Vapeur 55 °C
C, fonctionnement 3h
-12S
54
4
Vapeur 55 °C
C, fonctionnement 12h
-1S
15
5
Vapeur 55 °C
C, fonctionnement 1h
-1B
18
8
Sauna 110 °C
C, fonctionnement 1h
-24B
58 *
Sauna 110 °C
C, fonctionnement 24h
h
Appuyez sur TEM
MP ; la température pré
écédente s'affiche. Mo
odifiez la
-0B
59 *
Sauna 110 °C
C, marche/arrêt
température à l'aide des flèches haut ett bas (▲▼).
-24S
68
8
Vapeur 55 °C
C, fonctionnement 24h
-0S
69
9
Vapeur 55 °C
C, marche/arrêt
prolongée (plusieurs semaines). La fonction de mémoire doitt être
que la températurre correspond exactem
ment aux chiffres indiq
qués sur
le panneau de commande, soit à enviro
on 1,7 m au-dessus du
u sol.
Réglages
s
Réglage de la tem
mpérature du bain.
Marche/arrêt manuel.
p
allumer l'appareil. Appuyez sur OFF po
our l'arrêter.
Appuyez sur ON pour
(Les LED s'éteign
nent.) Si vous oubliez d'éteindre
d
le générate
eur
manuellement, il sera
s
automatiquement coupé après 1, 3, 12
2 ou
* Usage professionnell uniquement !
1.
Desse
errez la vis et ouvrez lle couvercle du panne
eau de commande.
2.
Branc
chez les fils de signal, le capteur de tempéra
ature et
l'interrupteur externe (le cas échéant).
24 heures, en fonction du programme. Le réglage par défaut est
Consultez les manuels d'uttilisation du générateur de vapeur ou du
de 3 heures.
âblage.
chaufffe-sauna pour connaîître les schémas de câ
3.
Utilise
ez deux vis autotaraud
deuses et deux tubes d'expansion en
plastiq
que (ø 6 mm) pour mo
onter la plaque arrière
e au mur.
4.
Posez
z le couvercle et serre
ez la vis autotaraudeus
se.
Schéma de câblage du chauffe-sauna
Chauffe-sauna
11 12 13 14 15 16
1 2 3 4
1
2 3 4
Capteur
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Panneau de commande
Schéma de câblage des générateurs de vapeur
(Générateur de vapeur)
11
12
13
14
15
16
(Générateur de vapeur)
11
12
13
14
15
16
Générateur de vapeur
11
12
13
14
15
16
Panneau de commande
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Télécommande
Capteur
314
SYRA 68-5 A
Ajusttes del temporizadorr
Bloqueo por
p código para evita
ar que los ajustes se
e cambien
(El pa
anel de control debe estar
e
en modo apagado)
Primero va
aya a «Settings» (Ajusstes), pulse la flecha abajo
a
(▼),
Pulse
e TIME (los dígitos de las horas parpadean), ajuste el número de horas
manténgala pulsada y pulse TEM
MP y TIME al mismo tiempo.
t
El bloqueo
que trranscurrirán antes de utilizar la instalación con
c las flechas arriba y abajo
o, que evita que se cam
mbien los ajustes, está
á activado. Para
por código
(▲▼).
volver al modo
m
desbloqueado, p
pulse la flecha abajo (▼
▼), manténgala
e TIME (los dígitos de los minutos parpadea
an), ajuste el número de
d
Pulse
pulsada y pulse OFF al mismo tiempo. Cuando el pan
nel de control está
minuttos que transcurrirán antes
a
de utilizar la insttalación con las flecha
as
o, se indica en la panta
alla con un punto desp
pués de la
bloqueado
arriba
a y abajo (▲▼).
temperaturra. La función de luz to
odavía funciona.
(Impo
ortante: los dígitos de horas o de minutos de
eben parpadear antes
s
Bloqueo por
p código que evita que se cambien los ajustes
de pu
ulsar ON).
de temperratura
Pulse
e ON; la hora se activa
ará y un LED rojo parp
padeará hasta que la
Primero va
aya a «Settings», pulse TIME, manténgalo y pulse TEMP
instalación se encienda auttomáticamente despué
és del tiempo ajustado
o.
y LIGHT all mismo tiempo. El blo
oqueo por código, que
e evita que se
n. 2 = encendido / apa
agado. 3 = ajuste de te
emperatura.
1 = iluminación
és de 1, 3, 12 o 24 horas
El callentador se apaga automáticamente despué
cambien lo
os ajustes de temperatura, está activado. Pa
ara volver al modo
4 = ajuste de hora.
h
5 reducción de te
emperatura / hora.
(segú
ún el programa). El aju
uste predeterminado son
s 3 horas.
desbloqueado, pulse la flecha abajo (▼), manténgala
a pulsada y pulse
6 = aumento de temperatura / hora. 7 = pantalla
Puede
e apagar la instalación
n manualmente en cualquier momento
smo tiempo.
OFF al mis
Panel de control
c
Funciones
El panel de contro
ol utiliza el sensor tácttil para las teclas.
Las luces se encie
enden automáticamen
nte cuando la instalación arranca
y se apagan automáticamente cuando se desconecta. Tambiién puede
ar las luces manualme
ente pulsando LIGHT.
encender y apaga
El interruptor principal está situado en el
e generador de vaporr y en el
s
Desconecta el suministro eléctrico a la tarjeta de
calentador de la sauna.
control del interiorr de la máquina principal. El interruptor principal solo se
debe utilizar si el generador de vapor o el calentador de la sa
auna no se
u periodo largo, como
o varias semanas. La función de
utilizará durante un
memoria se debe reiniciar cada vez que
e se interrumpa la ene
ergía.
ebe colocar a una alturra en la que
El termómetro del baño de vapor se de
orresponda exactamen
nte a los números del panel de
la temperatura co
control, aproximad
damente 1,7 m sobre el nivel del suelo.
Ajustes
s
Ajuste de la temperatura de baño
m
la temperaturra previa. Utilice las fle
echas arriba
Pulse TEMP, se mostrará
y abajo (▲▼) parra cambiar la temperatura.
Encendido / apag
gado manual
Pulse ON para en
ncender la instalación.. Pulse OFF para apag
garla (las
luces LED se apa
agan). Si olvida apagar el generador manua
almente, este
se apagará autom
máticamente después de 1, 3, 12 o 24 horass (según el
programa). El ajus
ste predeterminado so
on 3 horas.
pulsando OFF.
bio del tipo de panel (ajustes de fábrica = prueba n.º 53)
Camb
1.
Conecte
C
la tensión
2.
Pulse
P
▲▼ al mismo tiempo durante aprox. 6 segundos (máx.
Installación
60
6 segundos después
s de que se conecte la
a tensión).
3.
Cambie
C
el tipo de pan
nel según el esquema con ▲▼ y acepte con
n
TEMP.
T
Solo las versio
ones S de vapor a 55 °C
° se deben utilizar co
on un
generador
g
de vapor.
Tipo de panel
-3B
grama
Prog
5
50
Descripción
Sauna 110 °C
C, 3 h de tiempo de
funcionamien
nto
-12B
51 *
Sauna 110 °C
C, 12 h de tiempo de
-3S
5
53
Vapor 55 °C, 3 h de tiempo de
-12S
5
54
Vapor 55 °C, 12 h de tiempo de
funcionamien
nto
nto
funcionamien
nto
funcionamien
-1S
1
15
-1B
1
18
Vapor 55 °C, 1 h de tiempo de
nto
funcionamien
Sauna 110 °C
C, 1 h de tiempo de
funcionamien
nto
-24B
58 *
Sauna 110 °C
C, 24 h de tiempo de
funcionamien
nto
-0B
59 *
-24S
6
68
-0S
6
69
1.
Afloje
e el tornillo y abra la ta
apa del panel de contro
ol.
2.
Conecte el cable de señal, el sensor de temperattura y el interruptor
Sauna 110 °C
C, ON/OFF
no (If).
extern
Vapor 55 °C, 24 h de tiempo de
Consulte los manuales de u
uso del generador de vapor o del
nto
funcionamien
a ver los diagramas de conexión.
calentador de la sauna para
Vapor 55 °C, ON/OFF
3.
e dos tornillos autorrosscantes y los tubos de
e expansión de
Utilice
plástico (ø 6 mm) para volvver a instalar la placa en
e la pared.
* Solo para uso profes
sional.
4.
Instale la tapa y apriete el ttornillo autorroscante.
Diagrama de conexiones de calentadores
Calentador
11 12 13 14 15 16
1 2 3 4
1
2 3 4
Sensor
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Panel de control
Diagrama de conexiones de generadores de vapor
(Generador de vapor)
11
12
13
14
15
16
(Generador de vapor)
11
12
13
14
15
16
Generador de vapor
11
12
13
14
15
16
Panel de control
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Control remoto
Sensor
314
SYRA 68-6 A
Настройката
аймера
Бло
окировка для предотв
вращения изменения настроек.
н
(Панель упра
авления должна быть оттключена)
Вой
йдите в режим «Settingss» (настройки), нажав на
а кнопку со стрелкой
Нажмите «TIM
ME» (начнут мигать циф
фры, соответствующие часам),
ч
вни
из (▼), удерживайте ее в нажатом положении и нажмите
с помощью кн
нопок со стрелками (▲▼
▼)установите время (ча
асы), в течение
одн
новременно кнопки «TEM
MP» и «TIME». При этом
м активируется
которого вы хотите
х
использовать сау
уну.
бло
окировка, предотвращаю
ющая изменение настро
оек. Чтобы
Нажмите «TIM
ME» (начнут мигать циф
фры, соответствующие минутам),
м
раззблокировать настройки, нажмите кнопку со стр
релкой вниз (▼),
с помощью кн
нопок со стрелками (▲▼
▼)установите время (ми
инуты),
уде
ерживайте ее в нажатом
м положении и нажмите кнопку «OFF».
в течение котторого вы хотите исполь
ьзовать сауну.
Заб
блокированное состояни
ие панели обозначается
я точкой возле
(Важно!Нажимайте кнопку «ON» только после того, как числ
ла,
зна
ачения температуры на э
экране. В этом состояни
ии функция
соответствую
ющие часам или минутам
м, замигают.)
упр
равления освещением продолжает работать.
Нажмите «ON
N» — активируется отсч
чет времени включения, и начинает
Бло
окировка, предотвращ
щающая изменение нас
стройки
мигать красны
ый светодиодный индиккатор. Индикатор будет мигать до тех
тем
мпературы.
пор, пока не произойдет
п
автоматическое включение сауны по
п истечении
Вой
йдите в режим настройкки, нажмите кнопку «TIM
ME» и, удерживая
установленно
ого времени.Нагревател
ль выключается автоматтически через 1,
ее в нажатом положении, н
нажмите одновременно кнопки «TEMP»
1 = освещение, 2 = вкл./выкл., 3 = регул
лировка температуры,
3, 12 или 24 часа
ч
в зависимости от программы.Настройка
п
по умолчанию —
и «L
LIGHT». Блокировка, ко
оторая предотвращает изменение
и
и,
4 = настройка времени, 5 = уменьшение температуры/времени
3 часа.
нас
стройки температуры, акктивирована. Для отмен
ны блокировки
6 = увеличение температуры/времени, 7 = экран.
В любой мом
мент сауну можно выклю
ючить вручную, нажав кл
лавишу «OFF».
наж
жмите на кнопку
Панельуп
правления
Функции
иядляклавишиспользую
ютсяконтактныедатчики.
В панелиуправлени
со стрелкой
с
вниз (▼) и, уде
ерживая ее в нажатом положении,
п
Светвключаетсяавттоматическипризапускеу
устройства
Изменение типа
т
панели (Заводска
ая настройка = Тест № 53),
и такжеавтоматиче
ескивыключаетсяпослео
отключенияустройства. К
Крометого,
1.
освещениеможновкключать и выключатьвр
ручнуюприпомощикнопки
и «LIGHT».
2.
Выключательпитан
ниярасполагаетсянапаро
огенераторе и нагревате
елесауны.
питания
я).
3.
Измените тип панели в соответтствии со схемой с помо
ощью кнопок
необходимовывестиизд
действиянадлительныйп
период,
когдапарогенераторилинагревательсаунын
▲▼, затем подтвердите изменение нажатием кнопки «TEMP».
«
напримернанескольконедель.
С пароггенератором допускаетс
ся использовать только версии S,
рываниипитаниянеобход
димосбрасыватьфункци
июпамяти.
Каждыйразприпрер
пар 55 °C.
°
Термометр в паров
войбанедолженрасполаггатьсянатакойвысоте,
чтобытемпературатточносоответствовалац
цифрам, отображаемымнапанелиуправления,
Тип па
анели
Программа
О
Описание
-3B
50
С
Сауна
110°C, время раб
боты 3 ч
-12B
51 *
С
Сауна
110°C, время раб
боты 12 ч
-3S
53
П 55°C, время работы
Пар
ы3ч
-12S
54
П 55°C, время работы
Пар
ы 12 ч
-1S
15
П 55°C, время работы
Пар
ы1ч
-1B
18
С
Сауна
110°C, время раб
боты 1 ч
Нажмитекнопку «ON», чтобывключитьсаун
ну. Нажмитекнопку«OFF
F» длявыключениясауны
ы
-24B
58 *
С
Сауна
110°C, время раб
боты 24 ч
икаторывыключатся). Ес
сливызабыливыключить
ьпарогенераторвручную
ю,
(светодиодныеинди
-0B
59 *
С
Сауна
110°C, ВКЛ./ВЫК
КЛ.
-24S
68
П 55°C, время работы
Пар
ы 24 ч
-0S
69
П 55°C, ВКЛ./ВЫКЛ.
Пар
приблизительнонав
высоте 1,7 м надуровне
емпола.
Настройки
Установкатемпера
атуры в сауне.
Нажмитекнопку «TE
EMP» —
наэкранеотобразиттсяпредыдущаязаданна
аятемпература.Использууйтекнопкисострелкамивверх
и вниз (▲▼)дляизм
менениятемпературы.
Включение/выклю
ючениевручную.
У
Установка
Нажмитте кнопки ▲▼ одноврем
менно и удерживайте пр
римерно
в течени
ие 6 секунд (не позднее
е, чем через 60 с после включения
Онразъединяетцеп
пьпитанияплатыуправле
ениявнутриосновноймаш
шины.
Этотвыключательпитанияследуетиспользо
оватьтолько в случае,
наж
жмитекнопку «OFF».
Включитте питание
онотключитсяавтом
матическичерез 1, 3, 12 или 24 часа в зависимо
остиотпрограммы.
Настройкапоумолчанию — 3 часа.
* Только
о для профессионально
ого использования!
1.
Ослабьтевинт и откро
ойтекрышкупанелиуправления.
2.
Подсоединитесигнальныйпровод, датчиктем
мпературы,
внешнийвыключатель
ь (принеобходимости).
См. электрическиесхе
емыпарогенератора и нагревателясауны
н
в руководствепоэкспл
луатации.
3.
Используйтедвасамонарезающихвинта и пла
астиковыедюбели
4.
Установитекрышку и ззакрепитееесамонареза
ающимвинтом.
ену.
(ø 6 мм) дляустановккизаднейпластинынасте
Электрические схемы нагревателей
Нагреватель
11 12 13 14 15 16
1 2 3 4
1
2 3 4
Датчик
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Панель управления
Электрические схемы парогенераторов
(Парогенератор)
11
12
13
14
15
(Парогенератор)
16
11
12
13
14
15
Парогенератор
16
11
12
13
14
15
Панель управления
16
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Дистанционное управление
Датчик
314
SYRA 68-7 A
Panel stterowania
Funkcje
e. 2 = wł./wył. 3 = usta
awienia temperatury.
1 = oświetlenie
Ustaw
wienia timera
z
zmianie ustawień
Blokada zapobiegająca
(Pane
el sterowania musi być
ć wyłączony.)
W trybie Ustawienia naciśnij strzzałkę w dół (▼), przytrrzymaj ją i naciśnij
Naciś
śnij TIME (godzina zac
czyna migać) — ustaw
w liczbę godzin do czasu
jednocześn
nie przyciski TEMP i T
TIME. Blokada jest tera
az aktywna i chroni
użycia
a urządzenia przy pom
mocy strzałki w górę i w dół (▲▼).
przed zmia
aną ustawień. Aby wyłłączyć blokadę, naciśn
nij strzałkę w dół
Naciś
śnij TIME (minuta zacz
zyna migać) — ustaw liczbę minut do czasu użycia
(▼), przytrrzymaj ją i naciśnij jedn
nocześnie przycisk OF
FF. Blokadę panelu
urząd
dzenia przy pomocy strzałki w górę i w dół (▲
▲▼).
można roz
zpoznać po kropce wid
docznej na wyświetlaczu za temperaturą.
(Uwag
ga: przed naciśnięciem
m przycisku ON godzina i minuta powinny migać.)
m
Funkcja oś
świetlenia wciąż działa
a.
Naciś
śnij ON — czas urucho
omienia został aktywo
owany, czerwona dioda
a
Blokada zapobiegająca
z
zmianie ustawień tempera
atury
będzie migać do czasu auto
omatycznego uruchom
mienia urządzenia
W trybie Ustawienia naciśnij przycisk TIME, przytrzym
maj go i naciśnij
znaczonej godzinie. Piiec wyłączy się automatycznie po 1, 3, 12 lu
ub
o wyz
jednocześn
nie przyciski TEMP i L
LIGHT. Blokada jest te
eraz aktywna
24 go
odzinach w zależności od programu. Ustawienie domyślne to 3 go
odziny.
i chroni prz
zed zmianą ustawień ttemperatury. Aby wyłą
ączyć blokadę,
Urząd
dzenie można zawsze
e wyłączyć ręcznie, naciskając OFF.
naciśnij strrzałkę w dół (▼), przyttrzymaj ją i naciśnij jed
dnocześnie
przycisk OFF.
O
4 = ustawienia czasu. 5 = zmniejsz temp./czas.
t
mp./czas. 7 = wyświettlacz.
6 = zwiększ tem
awienie fabryczne = test
t
nr 53)
Zmiana typu panelu (usta
Czujniki dotyku um
mieszczone na panelu
u sterowania pełnią funkcję
1.
Podłącz
P
zasilanie.
przycisków.
2.
Naciśnij
N
i przytrzymaj obie strzałki ▲▼ prze
ez ok. 6 sekund (maks
s.
60
6 sekund po podłącz
zeniu zasilania).
Światła włączają się
s automatycznie po uruchomieniu urządze
enia
i wyłączają się automatycznie po jego wyłączeniu.
w
Światła można
3.
Zmień
Z
rodzaj panelu zgodnie
z
z programem strzałkami ▲▼ i zatw
wierdź
zyciskiem LIGHT.
również włączać i wyłączać ręcznie prz
przyciskiem
p
TEMP. Z wytwornicą
w
pary możn
na używać tylko wersje
e
Główny włącznik zasilania
z
znajduje się na
n wytwornicy pary i na
a piecu do
S z parą o temperaturrze 55°C.
sauny. Przycisk ten odłącza zasilanie od karty sterowania wew
wnątrz głównej
Typ panelu
g używać tylko, gdy wytwornica
w
pary lub pie
ec do sauny
maszyny. Należy go
-3B
50
Sauna 110°C
C, czas pracy 3 h
nie będą używane
e przez dłuższy czas, na
n przykład przez kilka tygodni.
-12B
51 *
Sauna 110°C
C, czas pracy 12 h
-3S
53
Para 55°C, czas
c
pracy 3 h
-12S
54
Para 55°C, czas
c
pracy 12 h
-1S
15
Para 55°C, czas
c
pracy 1 h
-1B
18
Sauna 110°C
C, czas pracy 1 h
-24B
58 *
Sauna 110°C
C, czas pracy 24 h
peratury kąpieli
Ustawianie temp
-0B
59 *
Sauna 110°C
C, WŁ./WYŁ.
Naciśnij TEMP — zostanie wyświetlona
a poprzednia temperattura.
-24S
68
Para 55°C, czas
c
pracy 24 h
Zmień temperaturrę strzałkami (▲▼).
-0S
69
Para 55°C, WŁ./WYŁ.
W
Po każdej przerwie w zasilaniu trzeba zrresetować funkcję pam
mięci.
nnie parowej powinien być umieszczony na takiej
Termometr w wan
wysokości, aby wskazanie
w
temperatury
y odpowiadało dokładn
nie liczbom
na panelu sterowa
ania, około 1,7 m pona
ad poziomem podłogi.
Ustawienia
Ręczne włączaniie i wyłączanie
Naciśnij ON, aby włączyć urządzenie. Naciśnij
N
OFF, aby je w
wyłączyć.
(Diody przestaną świecić.) Jeśli zapomnisz wyłączyć ręcznie
e, wytwornica
Insta
alacja
Pro
ogram
* Do użytku profesjona
alnego!
Opis
1.
2.
Odkrę
ęć śrubę i otwórz pokrrywę panelu sterowania.
Podłą
ącz przewód do przesyyłania sygnałów, czujn
nik temperatury,
wyłąc
cznik zewnętrzny (If).
matycznie po 1, 3, 12 lub 24 godzinach w za
ależności
wyłączy się autom
Schem
maty połączeń wytworrnicy pary i pieca do sauny
s
znajdują
od programu. Ustawienie domyślne to 3 godziny.
się w instrukcjach obsługi.
3.
staluj płytę tylną na ścianie przy użyciu dwóc
ch wkrętów
Zains
samo
ogwintujących i plastiko
owych kołków rozporo
owych (ø 6 mm).
4.
Załóż
ż pokrywę i dokręć wkrręt samogwintujący.
Piece — schemat połączeń
Piec
11 12 13 14 15 16
1 2 3 4
1
2 3 4
Czujnik
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Panel sterowania
Wytwornice pary — schemat połączeń
(Wytwornica pary)
11
12
13
14
15
16
(Wytwornica pary)
11
12
13
14
15
16
Wytwornica pary
11
12
13
14
15
Panel sterowania
16
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Zdalne sterowanie
Czujnik
314
SYRA 68-8 A
Ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita
Anvisningar för miljöskydd
Tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä sitä ei
saa hävittää normaalin talousjätteen
mukana, vaan se on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen
tarkoitettuun keräyspisteeseen.
Denna produkt får inte kastas med
vanliga hushållssopor när den
inte längre används. Istället ska den
levereras till en återvinningsplats
för elektriska och elektroniska apparater.
Symboli tuotteessa,
käyttöohjeessa tai
pakkauksessa tarkoittaa sitä.
Symbolen på produkten,
handboken eller
förpackningen refererar till detta.
Valmistusaineet ovat kierrätettävissä merkintänsä
mukaan. Käytettyjen laitteiden
uudelleenkäytöllä, materiaalien hydöyntämisellä
tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon
ympäristömme hyväksi.
Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä
kierrätyskeskukseen.
De olika materialen kan återvinnas enligt
märkningen på dem. Genom att återanvända,
nyttja materialen eller på annat sätt återanvända
utsliten utrustning, bidrar du till att skydda vår
miljö.
Produkten returneras till återvinningscentralen
utan bastusten och eventuell täljstensmantel.
Tietoa kierrätyspaikoista saat
kuntasi palvelupisteestä.
Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna
för att ta reda på var du hittar närmaste
återvinningsplats.
Instructions for environmental protection
Hinweise zum Umweltschutz
This product must not be disposed with
normal household waste at the end of
its life cycle. Instead, it should be
delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.
Dieses Produkt darf am Ende seiner LebensDauer nicht über den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.
Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.
The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the
materials or by otherwise reusing
old equipment, you make an important
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the
recycling centre without any sauna rocks and
soapstone cover.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Dieses Produkt soll ohne Steine und
Specksteinmantel an dem Sammelpunkt für
Recycling zurückgebracht werden.
Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung
die zuständige Entsorgungsstelle.
Instrucciones de protección medioambiental
Este producto no debe ser tratado como un residuo
doméstico normal al final de su vida útil, sino que debe
depositarse en el punto de recogida adecuado para el
reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
La presencia de este símbolo en el producto, en el manual de
instrucciones o en el paquete indica lo anteriormente
mencionado.
Los materiales pueden reciclarse según las marcas que
figuren en ellos. Mediante la reutilización o
aprovechamiento de estos materiales, o la reutilización de
equipos antiguos, se contribuye de manera importante a la
protección del medio ambiente. Nota: este producto debe
entregarse en el centro de reciclaje sin las piedras de sauna ni
la cubierta de esteatita.
Para obtener información acerca del punto de reciclaje,
póngase en contacto con la administración municipal.
Instructions for environmental protection
This product must not be disposed with
normal household waste at the end of
its life cycle. Instead, it should be
delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.
The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.
The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the
materials or by otherwise reusing
old equipment, you make an important
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the recycling
centre without any sauna rocks and soapstone cover.
Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.
Указания по защите окружающей среды
Instructions pour la protection de l’environnement
После окончания срока службы электрокаменку нельзя
выбрасывать в контейнер, предназначенный для
обычных бытовых отходов. Электрокаменку следует
сдать в пункт приемки для последующей переработки
электрических и электронных устройств.
Ce produit ne doit pas être mêlé aux ordures ménagères en
fin de vie. Il doit être déposé dans un centre de collecte pour
le recyclage des appareils électriques et électroniques.
Об этом сообщает маркировка изделия, информация в
инструкции или на упаковке.
Le symbole apposé sur le produit,
la notice d’utilisation ou l’emballage
l’indique.
Переработка материалов должна осуществляться в
соответствие с маркировкой на них. Благодаря
повторному использованию материалов или
использованию старого оборудования любым иным
способом можно внести большой вклад в дело защиты
окружающей среды. Сдавать изделие в центр
переработки следует без камней для сауны и слоя
талька.
Les matières peuvent être recyclées conformément à leur
marquage. En réutilisant, recyclant les matières ou en
utilisant différemment un vieil équipement, vous contribuez
considérablement à la protection de l’environnement.
Attention : ce produit doit être déposé au centre de recyclage
sans pierres et sans parement en stéatite.
По вопросам мест переработки обращаться в
муниципальную администрацию.
Veuillez contacter votre Municipalité pour connaître le
centre de recyclage.
ROHS
Instrukcje dotyczące ochrony środowiska
Produkt ten, gdy upłynie jego czas przydatności do użytku nie
może być utylizowany jak zwykłe odpadki domowe. Powinien
on zostać dostarczony do firmy, która zajmuje się
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Do powyższego odnosi się symbol na
produkcie, instrukcja obsługi lub
opakowanie.
Materiały mogą być poddawane recyklingowi zgodnie ze
znajdującymi się na nich oznaczeniami. Poprzez ponowne
wykorzystanie, utylizację materiałów lub ponowne
wykorzystanie starego sprzętu przykładasz rękę do ochrony
środowiska. Należy zwrócić uwagę na fakt, że produkt
zwracany jest do centrum recyklingu bez kamieni i pokrywy
steatytowej.
Skontaktuj się z władzami lokalnymi w celu uzyskania
informacji dotyczących miejsca recyklingu.

Documentos relacionados