2014 Speed Sale Ad Spanish

Comentarios

Transcripción

2014 Speed Sale Ad Spanish
2014
ed
ad
lleess
maa
iim
ooss
PPrr
aann
en
22
Ca
ba
llo
s
de
co
re
r
PPee
rrssp
pee
YYee ccttiviv
gguu
aa
aass ssbbaa
rrrii
ddee
ll
ccrr
iaia
Venta Velocidad QHRAI
oss
o
d
ad
a
e
t
e
esst
e
D
D
Domingo 12 de Octubre
Fera del condado de Marion
a las 12:00 p.m.
Ver INQRacing.com para el catalogo de ventas
Preguntas, llame al 765-748-6806 Vick Conway

Documentos relacionados