Memòria 2005 Memòria 2005 2007Memòria 2007

Comentarios

Transcripción

Memòria 2005 Memòria 2005 2007Memòria 2007
2007
2005
Memòria 2007
Memòria
Memòria 2005
2007
Via Laietana, 39, 08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 04 - Fax 93 319 80 81
www.eic.cat
2
2007
Memòria 2007
Edició a càrrec de l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39 - 08003 Barcelona - Tel.: 93 319 23 00
[email protected] - http://www.eic.cat
Edició 2008
Projecte i coordinació
Eva Díaz, Josep Ramon Torné
Revisió lingüística
Mercè Molins
Disseny i maquetació
xavieranguera[gd]
Impressió
Impremta DitiFet
Dipòsit Legal
B-29.649-2008
Índex
Índex
Benvinguda degà i president . ..............................................................
7
Àmbit institucional ................................................................................
9
1. Òrgans de govern . ..................................................................... 10
2. Relacions institucionals . ............................................................ 14
3. Activitats institucionals . ............................................................. 25
4. Desplegament territorial.............................................................. 34
4.1. Demarcació de la Catalunya Central....................................... 34
4.2. Demarcació de Girona............................................................. 40
4.3. Demarcació de Lleida.............................................................. 45
4.4. Demarcació de Tarragona........................................................ 48
4.5. Delegació del Vallès................................................................. 55
5. Comunicació .............................................................................. 60
6. Les nostres comissions . ............................................................ 67
Serveis .................................................................................................... 83
1. La Targeta col·legial . .................................................................. 84
2. La Signatura electrònica ............................................................ 85
3. Responsabilitat civil professional ............................................... 88
4. Les assessories professionals..................................................... 89
5. Serveis jurídics de l'Àrea professional ....................................... 90
6. El Visat, el visat electrònic (visat-e) i altres recursos . ................ 91
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional ........................... 101
8. Serveis de suport i assessorament als enginyers municipals .... 113
9. Normativa ................................................................................... 114
10.Biblioteca ................................................................................... 117
11.Publicacions ............................................................................... 120
12.Serveis ocupacionals ................................................................. 124
13.Fires............................................................................................. 133
14.Directori de l'Enginyer................................................................. 135
15.L'aparador de l'Enginyer i el lloguer de sales............................. 136
16.Segell de l'Enginyer..................................................................... 138
5
Índex
17.Serveis gràfics............................................................................. 139
18.La Botiga .................................................................................... 140
19.Ofertes concertades . ................................................................. 141
Dades de les institucions ..................................................................... 153
6
1. Contacta’ns ................................................................................ 154
2. Secretaria ................................................................................... 159
3. Dades econòmiques .................................................................. 163
4. Anuari.......................................................................................... 167
Benvinguda
Benvinguda
Us presentem la memòria 2007 del Col·legi i l’Associació d’Enginyers
degà i
Industrials de Catalunya que recull les activitats realitzades durant
president
suggeriments per millorar els serveis que us hem ofert durant aquest
l’any passat. Us animem a consultar-la i que ens feu arribar els vostres
exercici i per ajudar-vos millor en un futur.
El Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
hem mantingut sempre una clara voluntat de servei als
enginyers industrials i a la societat.
Les nostres institucions tenen un pes específic que es
fonamenta en la trajectòria històrica que la nostra professió
ha aportat al desenvolupament del nostre país i al seu progrés
tecnològic. Amb aquesta base vam crear en primer lloc
l’Associació el 1863 i posteriorment es van crear els col·legis
professionals (el nostre Col·legi data del 1950), sempre amb
l’objectiu de vetllar pels nostres companys, defensar la
professió i servir a la societat.
Amb aquests propòsits i seguint l’evolució del nostre col·lectiu
volem adaptar les nostres institucions als nous temps.
Per aquest motiu hem desplegat una àmplia oferta de serveis que ajudin
els nostres professionals en l’entorn en què es desenvolupen, sigui en
l’àmbit laboral, el familiar o el social. La fortalesa de les nostres institucions
rau en la presència individual de cada un dels seus col·legiats/associats.
Per això volem que casa nostra, la seu de Barcelona, les demarcacions i
delegacions, sense oblidar la nostra web, siguin la de tots els enginyers. Així
ha estat sempre, i així volem que continuï, ja que entre tots aconseguirem
fer front a tots els reptes que ens proposin els temps actuals i futurs.
Joan Vallvé i Ribera
Joan Torres i Carol
Degà del COEIC
President de l'AEIC
7
Àmbit institucional
8
Celebracions institucionals
Àmbit institucional
1. Òrgans de govern
2. Relacions institucionals
3. Activitats institucionals
4. Desplegament territorial
5. Comunicació
6. Les nostres comissions
9
Àmbit institucional
1.Òrgans
de govern
1. Òrgans de govern
Aquest any, la Junta de Govern i la Junta Directiva s’han reunit
conjuntament en sis ocasions. Igualment, s’ha celebrat Junta General
Ordinària el mes de juny i el mes de desembre.
Després de l’estiu, s’ha desenvolupat el procés electoral de renovació del
50% dels càrrecs i vocals de la Junta de Govern del Col·legi i de la Junta
Directiva de l’Associació i s’han escollit les candidatures següents:
Junta del COEIC sortint
Àlex Zaragoza i Montpel
Manuel Casas i Vilella
Degà: Antoni Llardén i Carratalá
Concha Zorrilla i Díez
Jordi Dolader i Clara
Vicedegà: Albert Mitjà i Sarvisè
Joan Gallostra i Isern
Secretari: Josep Ma Rovira i Ragué
Presidents Demarcació de:
Jordi Guasch i Asmarats
Vicesecretari: Òscar Gimeno i Prats
Girona: Joan L. Serarols i Font
Josep Isern i Sitjà
Interventor: Xavier Riba i Calomarde
Lleida: Josep Giné i Badia
Jordi Pedrerol i Jardí
Tresorer: Josep Queralt i Creus
Catalunya Central: Josep Alabern
Ferran Relea i Ginés
i Valentí
Jordi Renom i Sotorra
Vocals:
Tarragona: Lluís Maestre i Oliva
Josep Ma Ribes i Ardanuy
Pere Alavedra i Ribot
Delegació del Vallès:
Josep Ma Sala i Grisó
Josep Amat i Girbau
Francesc Figueras i Bellot
Jordi Sans i Pinyol
Àngel de Vicente i Jofre
Lluís Antoni Balaguer i Besora
Josep Bernis i Calatayud
Junta del COEIC entrant
Manuel Villalante i Llauradó
Manuel Casas i Vilella
Degà: Joan Vallvé i Ribera
Àlex Zaragoza i Montpel
Jordi Dolader i Clara
Vicedegà: Josep Ma Rovira i Ragué
Joan Gallostra i Isern
Secretari: Concha Zorrilla i Díez
Presidents Demarcació de:
Jordi Guasch i Asmarats
Vicesecretari: Òscar Gimeno i Prats
Girona: Joan L. Serarols i Font
Narcís Mir i Soler
Interventor: Xavier Riba i Calomarde
Lleida: Josep Giné i Badia
Jordi Pedrerol i Jardí
Tresorer: Josep Queralt i Creus
Catalunya Central: Josep Alabern
i Valentí
Ferran Relea i Ginés
Jordi Renom i Sotorra
Vocals:
Tarragona: Lluís Maestre i Oliva
Josep Ma Sala i Grisó
Pere Alavedra i Ribot
Delegació del Vallès:
Jordi Sans i Pinyol
Josep Amat i Girbau
Francesc Figueras i Bellot
Àngel de Vicente i Jofre
Lluís Antoni Balaguer i Besora
Manuel Villalante i Llauradó
Josep Bernis i Calatayud
10
Àmbit institucional
1. Òrgans de govern
Junta de l’AEIC sortint
Josep Ma Serena i Sender
Roberto Gili i Palacios
President: Joan Vallvé i Ribera
Josep Ma Servent i Vidal
Jordi Guix i Armengou
Vicepresident 1r.: Joan Torres i Carol
Miquel Subirachs i Torné
Ma Assumpta Mas i Llobet
Vicepresident 2n: Ricardo Granados
Antoni Tahull i Palacín
Montserrat Mata i Dumenjó
Josep Ma Montagut i Freixas
i García
Secretari: Jaume Puigdueta i Lucas
Presidents Demarcació de:
Santiago Montero i Homs
Vicesecretari: Josep Ma Prat i Forga
Girona: Joan L. Serarols i Font
Rafael Nadal i Ribas
Tresorer: Jordi Vericat i Vidal
Lleida: Josep Giné i Badia
Miguel Manuel Obradors i Melcior
Interventor: Albert Crespán i
Catalunya Central: Josep Alabern i
Ferran Ramon i Marsal
Echegoyen
Valentí
Pere Rigau i Cateura
Bibliotecari: Enric Barberà i Pellicer
Tarragona: Lluís Maestre i Oliva
Pere Roca i Carles
Pere Sagarra i Trias
Vocals:
Junta de l’AEIC entrant
Josep Ma Serena i Sender
Vicenç Aguilera i Caelles
President: Joan Torres i Carol
Josep Ma Servent i Vidal
Ricard Alsina i Donadeu
Vicepresident 1r.: Albert Mitjà i
Miquel Subirachs i Torné
Joan Amorós i Plà
Sarvisè
Antoni Tahull i Palacín
Guillem Boira i Herreros
Vicepresident 2n: Ricardo Granados
Josep Ma Vilà i Solanes
Jaume Cabaní i Massip
i García
Ma José Fernández i Sabater
Secretari: Jaume Puigdueta i Lucas
Presidents Demarcació de:
Ignasi Ma Gelpí i Vintró
Vicesecretari: Josep Ma Prat i Forga
Girona: Joan L. Serarols i Font
Jordi Gibert i Masvidal
Tresorer: Jordi Vericat i Vidal
Lleida: Josep Giné i Badia
Roberto Gili i Palacios
Interventor: Albert Crespán i
Catalunya Central: Josep Alabern i
Jordi Guix i Armengou
Echegoyen
Valentí
Ma Assumpta Mas i Llobet
Bibliotecari: Ferran Puerta i Sales
Tarragona: Lluís Maestre i Oliva
Montserrat Mata i Dumenjó
Josep Ma Montagut i Freixas
Vocals:
Santiago Montero i Homs
Vicenç Aguilera i Caelles
Esther Morancho i Farré
Ricard Alsina i Donadeu
Rafael Nadal i Ribas
Joan Amorós i Plà
Ferran Puerta i Sales
Guillem Boira i Herreros
Ferran Ramon i Marsal
Anna Ma Coves i Moreno
Pere Rigau i Cateura
Ignasi Ma Gelpí i Vintró
Pere Sagarra i Trias
Jordi Gibert i Masvidal
11
Àmbit institucional
1. Òrgans de govern
Revisió del Pla Estratègic
Després que el 27 de novembre del 2006 les juntes del COEIC i l’AEIC
aprovessin el Pla Estratègic 2007-2010, durant aquest 2007 s’han començat
a desenvolupar les actuacions descrites en aquest. Algunes de les principals
actuacions que cal destacar perquè ja s’estan duent a terme de manera
sistemàtica i es troben implementades en la tasca del dia a dia han estat:
la integració dels serveis generals amb la Mútua, la introducció de la figura
de l’enginyer de suport per la dinamització de les comissions tècniques,
la redefinició de l’espai de la biblioteca amb la realització dels tallers de
normativa, les primeres sessions de networking, l’organització dels esmorzars
dels enginyers (8.30 h Enginyers Matí), i el ple funcionament del directori
d’enginyeries. Destaquem, també, que s’ha avançat substancialment en
alguns temes prou rellevants com són: l’anàlisi i el plantejament d’un model
de futur per a les nostres institucions, COEIC i AEIC; l’aprofundiment en
la reflexió sobre les conseqüències que el nou Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES-Bolonya) comportarà; així com la realització d’un estudi de
camp amb relació als enginyers no col·legiats ni associats.
12
Àmbit institucional
1. Òrgans de govern
13
Àmbit institucional
2.Relacions
institucionals
2. Relacions institucionals
Amb les entitats vinculades
ICT. Pla de Transformació
Des del Col·legi i l’Associació hem seguit impulsant el procés de
transformació i sanejament de l’Institut Català de Tecnologia. En particular ho
han estat fent, a més del degà del COEIC i del president de l’AEIC, els nostres
representants en el Patronat de l’ICT, Francesc Figueras i Jordi Guix com a
president i vicepresident de l’ICT, respectivament. La UPC és el tercer patró
de l’Institut. Destaquem les gestions dutes a terme precisament davant de la
UPC per tal que també aquest patró participi en el procés de sanejamenti
i s'arribi a un acord en aquest sentit abans de finals d'any, així com els acords
assolits amb el grup Aigües de Barcelona per al període 2007-2010,
a partir dels quals les juntes del Col·legi i l’Associació van acordar destinar els
imports a percebre a aquest procés de sanejament.
ICICT – TÜV Rheinland
Durant aquest any 2007 s’han realitzat dos consells
d’Administració d’ICICT - TÜV Rheinland. El primer, el 3 d’abril
a Madrid, al qual van assitir el president de l’AEIC, Joan Vallvé,
i el director general del COEIC, Antoni M. Grau, reunió en què
es va tractar sobre els resultats de l’exercici 2006 que han
estat, tot i que bons, lleugerament inferiors als pressupostats,
no tant per culpa dels ingressos, que s’han aconseguit, com
per l’increment de despeses de personal i altres d’estructura
(despesa jurídica i millora de les oficines del Prat). També es
va confirmar l’operació de recompra de les accions per part
de l’AEIC i el COEIC, amb la qual cosa es recuperava entre
ambdues entitats el 25% de participació original. En el segon
consell celebrat el 23 d’octubre a Colònia i al qual assistiren els
mateixos representants de l’AEIC i el COEIC, es tractà sobre
les perspectives de tancament de l’exercici 2007 que resultaren
també per sota de les pressupostades.
Amb relació a la nova llei de seguretat industrial i al canvi
14
Àmbit institucional
2. Relacions institucionals
de criteri de “Concessió Administrativa” a “Autorització Administrativa”,
preveiem que el nombre d’agents actius en aquest sector augmenti
moderadament. Des de les nostres institucions estem seguint de prop
aquest procés amb l’objectiu principal de garantir que la qualitat del
servei de control i la inspecció tècnica reglamentària que han de donar a
la societat les entitats d'inspecció i control tècnic reglamentari no es vegi
compromesa per manifest de la competència en el sector.
Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya
Durant l’any 2007, la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic
i el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya han continuat amb la seva tasca
d’administrar els arbitratges que se’ls ha sol·licitat i s’han obert a altres
col·lectius. En aquest sentit, s’hi han incorporat el Col·legi d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports i el Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació,
i s’han signat convenis de col·laboració amb la Cambra Oficial de
Contractistes d’Obres de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona,
el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i l’ASINCA
(Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría). A més, s’ha creat un
nou procediment arbitral especialment destinat a solucionar de manera ràpida
i eficaç els possibles problemes tècnics del món de la construcció i que s’ha
anomenat concòrdia d'obra. Aquest procediment ha estat adoptat per GISA
com a sistema de resolució de litigis per a les obres amb conflicte tècnic.
Firmaprofesional
Durant el 2007 s’han realitzat diverses reunions del Consell d’Administració
de Firmaprofesional, societat anònima dedicada als serveis de signatura
electrònica en la qual participa el COEIC juntament amb altres col·legis
professionals, i en la qual ens representa el company de Junta Robert Gili.
Els principals temes tractats i acords adoptats són:
• Bona posició competitiva actual de la companyia. La presència en el
món professional és, de llarg, la més important del sector; hi ha bones
perspectives d’introducció en el món empresarial; l’empresa ja disposa
15
Àmbit institucional
2. Relacions institucionals
d’un equip prou consistent, tot i que reduït, i d’una gamma de serveis
complementaris important.
• Possibilitats que enguany es pugui tancar l’exercici amb un EBIDTA
positiu. Seria el primer any en què aquesta fita s’assoleix.
• Arrencada del projecte de la recepta mèdica electrònica, la qual cosa
pot permetre en un any doblar el nombre de certificats emesos per
Firmaprofesional.
• Ampliació de capital per valor de 150.000 euros, dels quals a nosaltres
ens correspon un 7,05%, destinats a la consolidació patrimonial i a
l’impuls de la societat, davant de la possibilitat de l’entrada d’un soci
financer a la companyia que permeti afrontar millor els reptes de mercat
que se li presenten.
• Entrada de nous socis institucionals: PIMEC, CETIB, CETT i
Farmacèutics de Madrid amb una participació no superior al 6%.
• Possible incorporació d’un nou soci financer i/o tecnològic.
Amb el Consejo General i la FAIIE
Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales
S’ha celebrat regularment cada
mes la reunió de la Junta de
Decanos del Consejo General. Cal
destacar entre els temes tractats el
seguiment de l’adaptació a l’Espai
Europeu d’Educació Superior,
conegut com a procés de Bolonya,
i en què s’ha estat treballant per tal
d’aconseguir un resultat satisfactori
per a la nostra professió. Així, s’ha
treballat amb els representants
de les altres enginyeries superiors
i tècniques fins a arribar a un
preacord presentat al Ministeri
d’Educació i Ciència el 17 de
16
Àmbit institucional
2. Relacions institucionals
juliol del 2007. Aquest pacte aconseguit entre els representants dels
col·legis d’enginyers i enginyers tècnics i els rectors de la Subcomissió
d’Ensenyaments Tècnics, ha de permetre avançar en el desenvolupament
dels ensenyaments dels nous títols de grau i de màster.
També han format part de l’activitat del Consejo en els darrers mesos els
treballs duts a terme per:
a) La Comissió d’Acció Professional, que s’ha reunit cinc cops durant
aquest any.
S’han celebrat les cinc reunions de la Comissió, en les quals hem
participat de manera molt activa impulsant la creació de dos grups de
treball estables, un per a l’elaboració de guions de contingut de projectes, i
l’altre per estudiar, analitzar i proposar modificacions a les quotes derivades
del visat, el qual liderem.
b) La Comissió de Desenvolupament legislatiu i normatiu.
c) La Comissió d’Estatuts, reglament i deontologia.
Reunions celebrades:
• Junta de Degans, el 18 de gener.
• Junta de Degans, el 16 de febrer.
• Ple del Consell, el 8 de març.
• Junta de Degans, el 12 d’abril.
• Junta de Degans, l’11 de maig.
• Ple del Consell, el 14 de juny.
• Junta de Degans, el 17 de juliol.
• Junta de Degans, el 28 de setembre.
• Junta de Degans, el 25 d’octubre.
• Junta de Degans, el 16 de novembre.
• Ple del Consell, el 13 de desembre.
17
Àmbit institucional
2. Relacions institucionals
FAIIE (Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España)
Es va celebrar la Junta de Representants quatre cops aquest any. Val a dir,
també, que la Comissió d’Arqueologia Industrial i Recuperació del Patrimoni
Tècnic es va reunir el 13 d’abril i el 14 de novembre.
Reunions celebrades:
• Junta de Representants, el 26 de març.
• Junta de Representants, el 13 de juny.
• Junta de Representants, el 28 de setembre.
• Junta de Representants, el 12 de desembre.
Amb la Generalitat de Catalunya
S’han establert contactes amb el nou Govern de la Generalitat de Catalunya:
s’ha mantingut entrevistes amb el conseller d’Obres Públiques i Urbanisme,
Joaquim Nadal, amb el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep
Huguet, amb el conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, així com
amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar.
InfoREACH
D’acord amb el conveni que es va signar l’any 2006 amb el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa per desenvolupar un servei d’informació
relatiu a la implantació del Reglament REACH del sector químic, durant
l’any 2007 s’han dut a terme les actuacions següents:
• Un portal InfoREACH (http://inforeach.gencat.cat) on es poden consultar
un conjunt de guies per aplicar el Reglament, notícies, actes i cursos,
directoris de serveis, etc.
• Un servei de consultes per a totes les empreses interessades.
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
S’ha posat en marxa el Fòrum de la TDT a Catalunya i hem entrat a formar
part de la comissió de treball d’accés. La primera reunió es va celebrar el
dia 15 de juny i hi va assistir el company Miquel Obradors, president de la
Comissió de les TIC.
18
Àmbit institucional
2. Relacions institucionals
Departament de Medi Ambient i Habitatge
• Comentaris i propostes als esborranys dels annexos relacionats
amb activitats, del reglament que desenvoluparà la Llei 16/2002 de
contaminació acústica, a través del Grup de Treball de Sorolls.
• Subdirecció General de Qualitat Ambiental: diverses entrevistes per
preparar les al·legacions a l’Avantprojecte de la Llei PCAA (prevenció i
control ambiental de les activitats).
• Lliurament d’un document com a proposta de creació d’una “ITV” per als
edificis, com a conseqüència del gran ressò mediàtic que va tenir aquest
tema en la presentació pública del darrer monogràfic: La construcció, un
producte poc eficient.
Departament de Treball: Direcció General de Relacions Laborals
• Diverses entrevistes per comunicar que es creu convenient introduir en
la normativa que regula els projectes d’activitats un annex que justifiqui
el compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals, en el que fa
referència als futurs treballadors d’aquesta activitat. S’ha creat un grup
de treball amb membres de les dues institucions per desenvolupar una
guia de desenvolupament de la norma projecte d’activitats pel que fa a
riscos laborals.
• Enviada una proposta de conveni
de col·laboració general per elaborar
conjuntament documentació
d’interès per als projectistes.
Direcció General d’Energia i
Mines
• Entrevistes amb el director
general, Josep Isern, i amb el nou
director general, Agustí Maure,
per fer arribar a l’Administració el
nostre posicionament respecte
a la qualificació i certificació
19
Àmbit institucional
2. Relacions institucionals
energètica dels edificis i presentar el guió de continguts dels projectes
elaborat per experts del COEIC i del CETIB. Sota l’empara del conveni
de col·laboració signat entre la Direcció General d’Energia i Mines del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i
l’AEIC i el COEIC, les nostres institucions han realitzat l’informe relatiu
a les causes de l’apagada elèctrica que va patir la ciutat de Barcelona
durant el mes de juliol.
Amb l’Ajuntament de Barcelona
Consell de l’Habitatge Social
Hem estat presents en la constitució del Consell de l’Habitatge Social de
l’Ajuntament de Barcelona el 26 de febrer del 2007, el qual forma part del
Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona i té com a objectiu
realitzar treballs, recomanacions o
estudis que puguin tenir incidència
en les polítiques públiques
d’habitatge. Aquest Consell ha
estat constituït per unes seixanta
entitats. Els col·lectius professionals
convidats a participar són: enginyers
industrials, arquitectes, arquitectes
tècnics, advocats i diplomats en
Treball Social i assistents socials.
Remodelació de la Via
Laietana
Des de l’Ajuntament de Barcelona
ens han informat del projecte de
remodelació de la Via Laietana,
mitjançant una trobada a la nostra
seu de l’AEIC entre l’Ajuntament de
Barcelona i els agents implicats en
el projecte de remodelació.
20
Àmbit institucional
2. Relacions institucionals
Llei de qualitat del subministrament elèctric
Per part del quart tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Ramon
Garcia Bragado, hem rebut la petició formal que el COEIC emeti un
informe de recomanacions de com cal traduir l’aplicació de la Llei de
qualitat de subministrament elèctric a la ciutat de Barcelona. Un grup
d’experts articulat des de la nostra Comissió d’Energia ja està treballant en
l’encàrrec.
Amb altres institucions i organismes
IDES (Relacions amb l’Institut d’Estudis de la Seguretat)
S’ha creat la Comissió Tècnica Assessora i s’han celebrat quatre reunions
de treball per fer el seguiment dels estudis tècnics que ha de realitzar
l’IDES.
Anella Industrial
El projecte de l’Anella Industrial, idea originària i promoguda per la nostra
Comissió de les TIC, es va iniciar el mes de novembre del 2006 amb una
prova pilot centrada en el sector de l’automoció. L’objectiu del projecte
és la posada en marxa d’una nova infraestructura de telecomunicacions
de banda ampla basada en la tecnologia IP que connecti els diferents
polígons industrials de Catalunya. Durant aquest any s’han connectat vuit
de les principals empreses del sector en una mateixa xarxa WAN i s’han
incorporat a la xarxa els dos centres de supercomputació (BSC i CESCA)
i l’Anella Científica. Abertis Telecom i Al-pi són els dos operadors que
faciliten les connexions de banda ampla necessàries per a la prova pilot.
Signatura electrònica
El conseller de Governació i Administracions Públiques i president del
consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC), Joan
Puigcercós, i el degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de
Catalunya (COEIC), Antoni Llardén, han signat un conveni de col·laboració
per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació
entre les dues institucions i en particular amb relació al visat electrònic.
21
Àmbit institucional
2. Relacions institucionals
La signatura es va fer amb la signatura electrònica de Firmaprofesional,
entitat certificadora del món professional de la qual participa el COEIC.
ITeC (Institut de Tècnics de la Construcció de Catalunya)
El company Jordi Pedrerol ha assistit de les reunions del Ple del Patronat
del dies 24 de gener, 30 de maig i 4 de desembre, així com a les de la
Comissió Permanent celebrades els dies 27 de febrer, 24 d’abril i 17
de juliol. Tanmateix des de l’IMAT, Centre Tecnològic de la Construcció
derivat de l’ITeC, han acceptat la sol·licitud d’incorporació del COEIC com
a membre del seu Consell Assessor, tot assistint seguidament a la seva
primera reunió del 7 de març.
INEC (Institut d’Enginyers de Catalunya)
S’ha realitzat la primera conferència amb el títol de “Vols ser enginyer?”,
una iniciativa de l’INEC que es va iniciar amb la participació de l’Escola
Alemanya de Barcelona. Aquest projecte de l’INEC preten difondre
la professió d’enginyer, amb les seves múltiples modalitats, entre els
estudiants de Batxillerat.
VDI
Visita a la seu de la VDI a Düsseldorf, creada el 1856. El president de l'AEIC,
Joan Vallvé, ha visitat el 24 d’octubre junt amb el director general dels EIC, la
seu central de la VDI a Düsseldorf. La VDI és l’associació alemanya d’enginyers
i que agrupa un total de 135.000 enginyers, de diferents titulacions i nivells
competencials. Celebren entorn dels 720 esdeveniments en un any, amb una
participació que arriba a 22.000 persones. Destaca també que:
• L’adscripció a la VDI és voluntària.
• Cada any incorpora 7.000 nous associats, però 5.000 se’ls dóna de baixa.
• Està estructurada en una Presidència i un Comitè Executiu amb quatre
responsables, un per a cada àmbit d’actuació de l’entitat: 1) tecnològic
i científic, 2) acadèmic i formació continuada, 3) administració,
comunicació i premsa, 4) activitats i desplegament “territorial”, a més
d’una direcció general professional.
22
Àmbit institucional
2. Relacions institucionals
• Els càrrecs són no retribuïts i l’Assemblea General està constituïda per
150 representants.
• Tots els associats de la VDI tenen els mateixos drets polítics i poden
assumir un càrrec institucional per un màxim de dos mandats de tres
anys.
• El motiu principal de pertinença a la VDI són les relacions interpersonals
entre els seus membres.
• Realitzen força actuacions per delegació de l’Administració: així, dels grups
de treball que es constitueixen sota l’empara del grup 1) sorgeixen les
normes DIN, o l’adequació dels programes formatius universitaris a partir
dels grups de l’àmbit 2). Tots aquests grups estan constituïts per membres
de la VDI procedents de l’empresa, la universitat i l’Administració.
• Setmanalment publiquen un diari de gran format que distribueixen a tots
els associats.
• La VDI té delegacions en tots els lands alemanys, en quaranta-una
ciutats alemanyes; així com en multitud de països. També a Espanya i
Catalunya: Madrid, Barcelona i Saragossa.
• Els enginyers no alemanys també poden ser membres de la VDI.
Seguiment del procés de L'EEES-Bolonya
S’està fent un seguiment del procés de Bolonya i també s’hi està participant
a través del Consejo.
Convenis de col·laboració professional signats
• TASCOM-Terrassa. S’ha establert un conveni de col·laboració entre
el COEIC, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i
l’Ajuntament de Terrassa per constituir una taula de debat i seguiment
de criteris sobre les ordenances municipals de l’Ajuntament de Terrassa.
• Administració Oberta de Catalunya. S’ha signat un conveni entre el
COEIC i l’Administració Oberta de Catalunya per al desenvolupament de
serveis telemàtics d’intercanvi d’informació.
• Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC). S’ha establert un
conveni que estableix un marc general de col·laboració entre el COEIC
23
Àmbit institucional
2. Relacions institucionals
i la UPIC per a la realització d’actuacions conjuntes per a una anàlisi
acurada sobre quin és l’estat actual de les àrees industrials.
Visat-e a l’Administració
L’objectiu és aconseguir que l’administració receptora de la documentació
no requereixi cap exemplar en paper. Durant aquest any s’ha signat un
conveni de col·laboració amb l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i
s’ha començat a desenvolupar i a fer proves amb l’aplicatiu informàtic que
permetrà a les administracions descarregar-se els treballs visats.
Visat-e intercol·legial
Amb l’objectiu d’establir un sistema que permeti realitzar el reconeixement
de la signatura de manera telemàtica, s’estan realitzant reunions amb la
resta de col·legis d’Espanya. Actualment s’estan definint els criteris comuns
de funcionament en el moment de realitzar el procés de reconeixement de
la signatura electrònica.
24
Àmbit institucional
3.Activitats
institucionals
3. Activitats institucionals
Diada de l’Enginyer
La Diada de l’Enginyer de 2007 celebrada el divendres dia 8 de juny al Pati
d’Armes del castell de Montjuïc, futur Centre de la Pau, ha reunit gairebé un
miler de persones, entre autoritats, enginyers, acompanyants i nens. Com
no podia ser d’una altra manera, la Diada va estar marcada per la festivitat i
l’ambient de germanor. Aquesta vegada el lema ha estat “Vine a tocar el cel”,
i tot ha estat ambientat entorn de les constel·lacions i l’Univers.
L’actriu Txe Arana va ser l’encarregada de conduir l’acte i de transportar
els presents per un viatge per l’Univers i les constel·lacions. La Diada va
comptar amb la presència de Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Antoni Llardén, degà del
COEIC, i Joan Vallvé, president de l’AEIC.
La celebració va combinar les intervencions de les autoritats i dels jurats de
cada premi i a mesura que transcorria l’acte els presents van poder saber
quelcom més de les estrelles i de les constel·lacions.
Durant l’acte es van lliurar els premis següents:
• Premi Internacional de Creativitat. El projecte guanyador d’enguany
va ser La robotització de la producció de models de tall de pedra amb
geometries de quàdriques reglades i helicoïdals per a la construcció
de la Sagrada Família, els autors del qual són Xavier Miralles, enginyer
industrial, Jordi Bonet, Jordi Coll, Antoni Caminal, Mark Burry, Mauran
Halabi i Oriol Molinas, arquitectes i projectistes.
• Premi Creativitat per a Joves. Aquest premi ha recaigut en el projecte
Disseny d’un teler especial per a la fabricació de mànegues de gran
diàmetre, realitzat per l’enginyer industrial Jaume Marbà Blasi i dirigit
pel professor Xavier Salueña Betna de l’Escola Superior d’Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa.
• Beques per a tesis doctorals:
•Desenvolupament d’un mètode homogeni d’anàlisi energètica de cicle
de vida aplicat al sistema edifici industrial, presentat per l’enginyera
industrial Marta Gangolells i dirigit pel professor Miquel Casals de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de
Terrassa.
25
Àmbit institucional
3. Activitats institucionals
•Snap-action bistable micromechanism actuated by non-linear
resonance, presentat per l’enginyera industrial Jasmina Casals i dirigit
pels professors Ramon Capdevila i Andrei Shkel del Departament
d’Enginyeria Mecànica de la UPC i de la Universitat de Califòrnia
(Irvine), respectivament.
• Premi Serrat i Bonastre de Periodisme. Aquests premis s’atorguen
amb la voluntat de premiar aquells periodistes o mitjans que, per la
seva tasca informativa, s’han apropat d’alguna manera als nostres
professionals.
• Categoria Ràdio: al programa El Matí de Catalunya Ràdio, conduït
pel periodista Antoni Bassas, qui va recollir el premi, per la seva
contribució en la difusió d’informacions relacionades amb el col·lectiu
dels enginyers i que afecten la societat civil.
•Categoria Premsa: al diari El Punt, per la seva rigorositat a l’hora
de publicar informacions amb la veu dels enginyers com a font
informativa va recollir el premi Ferran Espada, sotsdirector de l’edició
El Punt de Barcelona.
•Categoria Televisió: a Jordi Martí, pel programa de debat Article
20, a Localia TV, per possibilitar la reflexió i l’anàlisi en profunditat
de determinades informacions
i comptar amb l’opinió dels
enginyers. Ha recollit el premi
personalment.
• Premi de Reconeixement
Institucional. Destinat a la Societat
de Técnicos de Automoción (STA),
entitat presidida per l’enginyer
industrial Rafael Boronat. La STA
ha rebut el reconeixement de les
entitats dels EIC per contribuir a
fomentar i divulgar les tècniques de
l’automoció i impulsar el progrés de
l’automòbil.
26
Àmbit institucional
3. Activitats institucionals
• Premi Trajectòria Professional. A Joan Majó, per la seva brillant i
polifacètica trajectòria professional en el sector de la comunicació, les
noves tecnologies, la política i el món empresarial.
• Premi a la Carrera Acadèmica en una escola d’Enginyeria Industrial.
Per reconèixer la tasca acadèmica, el Col·legi va instaurar aquest nou
premi, que en aquesta ocasió va recaure sobre Gabriel Ferraté i Pascual
per la seva magnífica trajectòria en l’àmbit acadèmic, durant la qual ha
contribuït a formar tants i tants companys enginyers industrials.
• Lliurament d’insígnies. Homenatge als nous enginyers.
Reconeixement a les noves promocions sortides de les diferents escoles
d’Enginyeria Industrial de Catalunya. En nom dels seus companys, van
recollir el guardó:
•Virginia Guinda Lacalle, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona.
•Laia Andrés Herrera, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa.
•Josep Compañó Donatiu, de la Universitat Politècnica Superior de
Girona.
•Marina Cazador Casas, de l’Institut Químic de Sarrià.
Festa Patronal de Sant Josep. És la festa commemorativa dels enginyers
industrials, que té lloc el 19 de març, dia de Sant Josep, patró dels
enginyers industrials. S’inicia amb una eucaristia a la església de Sant
Sever. A continuació, a la nostra seu social es va fer la imposició d’una
insígnia de robís i diamants als enginyers que fa cinquanta anys que van
acabar els estudis d’enginyeria industrial a les escoles de Barcelona i
Terrassa i va finalitzar amb un refrigeri.
11 de Setembre. Es va celebrar, com cada any, l’acte d’ofrena floral
al monument de Rafael Casanovas, acompanyats per altres col·legis i
associacions professionals del món de l’enginyeria, i que va finalitzar amb
tots ells amb un petit esmorzar a la nostra seu de Via Laietana.
27
Àmbit institucional
3. Activitats institucionals
Actes de Benvinguda als Nous Associats/Col·legiats. Es va donar
continuïtat a la iniciativa de l’any passat de donar la benvinguda als nous
col·legiats. Aquest any s’han celebrat cinc actes durant els quals els va fer
la presentació de les institucions dels EIC; i han tingut un gran èxit.
Hi van assistir el president, Joan Vallvé, el vicedegà, Albert Mitjà, el secretari
Josep M. Rovira, el president de La Mútua, Joan Munt, i el director general
de la Caixa d’Enginyers, Joan Cavallé.
Nit de l'Esport. La Comissió d'Esports va fer el lliurament de premis a tots
els guanyadors dels diversos campionats que es van celebrar l'any 2007.
Es va convidar a assistir, a més dels participants en les diverses categories
d'esport, a tots els companys, familiars i amics.
Es va celebrar a l'Auditori Pompeu Fabra de la seu dels Enginyers Industrials
de Catalunya i, en acabar el lliurament de premis, es va servir un refrigeri.
Conferències i actes. De les conferències i actes organitzats per les
nostres comissions, cal esmentar especialment:
Data
Jornada/Conferència
Comissió
Assistents
16/01
Les Centrals Nuclears del Futur
Energia
78
18/01
Xarxes de Climatització de districte a Barcelona: Energies Renovables
31
Experiències i nous projectes
22/01
La Gestió Digital de Documents-paperless-office. Administracions Públiques/Gestió
empresarial/tecnologies d'informació i comunicació
29
01/02
Nit de l'esport
Esports
65
06/02
Lean Management
Logística
25
07/02
Aula d'extensió universitària dels Enginyers industrials Jubilats i Prejubilats
55
de Catalunya
15/02
Nou Reial Decret que ha de regular la producció d'electricitat en règim especial
20/02
Jazz al cinema 28
Subcomissió d'energies Renovables
Cultura
150
90
Àmbit institucional
3. Activitats institucionals
Data
Jornada/Conferència
Comissió
Assistents
22/02
Infrastructures de Transport a Catalunya deficiències, Transports/Gestió empresaria possibilitats i projectes
Noves Iniciatives
40
27/02
Jornada de descontaminació de sòls i aqüífers Medi ambient
52
01/03
Barcelona i medi ambient
Presidencia
05/03
Analisi de la darrera reforma fiscal Dpt jurídic
20
07/03
Les millors tecniques disponibles: un instrument de Medi ambient
70
referencia per a les autoritzacions ambientals
07/03
Aula d'extensió universitària dels Enginyers industrials Jubilats i Prejubilats
60
de Catalunya
12/03
Short sea shipping, una alternativa al transort per carretera
Sub. Logistics/ g. Empresarial
30
13/03
Guia de las principales verificaciones periódicas Seguretat
19
en la empresa
13/03
El 120è aniversari de l'abolició de l'esclavatge a Espanya Accio i cooperació
i les formes modernes d'esclavitud
15/03
Modificació de l'ordanança solar tèrmica de barcelona Sub. Energies renovables
22/03
Metodoligies de gestio de projectes d'innovació: Sub. Comissió de projectes
model cidem
i gestió de la innovació
30
22/03
Assemblea general anual de la comissió d'acció Acció professional
72
i cooperació
28/03
Anella industrial
Tic
12/04
Gestió de l'empresa a través d'un erp Subcomissió de qualitat
150
62
110
150
24
/gestió empresarial
14/04
Construcció , un producte poc eficient Acció professional / construcció
61
18/04
Port de barcelona, la finestra física a la globalització Mobilitat i transports
40
19/04
Ventilació i control de fums als aparcaments segons el cte Acció professional
19/04
Succecions jubilació i treball Jubilats i prejubilats
63
24/04
Procediment bàsic per a la certificaicó d'eficiència Subcomissió d'energies renovables
70
energètica d'edificis nous (rd 47/2007) a catalunya
02/05
El Canvi Climàtic Medi ambient
30
03/05
El RD 1634/2006 de tarifes elèctriques
Acció Professional
70
07/05
Els plans de carrera professional Sub. RRHH / Qualitat / 40
125
Gestió Empresarial
29
Àmbit institucional
3. Activitats institucionals
Data
Jornada/Conferència
Comissió
08/05
El rol dels cables subterranis en el subministrament elèctric Energia
50
15/05
Guia de disseny per l'enginyer projectista. Instal·lacions CAS / Fira
60
en Establiments de restauració: Ventilació i protecció
contra incendis.
05/06
Carbón de Piedra. Un mundo que desaparece.
06/06
Reglament REACH procediment europeu per al registre, Medi Ambient
avaluació i autorització de substàncies químiques
07/06
Biodièsel: situació actual i perspectives de futur Sub . Energia Renovables
35
07/06
Estocolm. Les colònies valones i Sandviken
AMCT
12
14/06
Model de Gestió de Projectes d'Innovació UNE 166,001
Sub. Gestió de la Innovació /
(Aeonor)
Sub. Projectes dela C. Gestió
Jubilats i Prejubilats
Assistents
50
24
Empresarials
31
18/06
Reformes a la comissió Europea: els nous mètodes AAPP
11
de gestió i la nova política de personal
19/09
Normes tècniques de Fecsa-Endesa
Acció Professional
19/09
Com es transforma una idea de negoci
Servei Enginyer/Gest. Empr.
35
26/09
Direcció integrada de projectes
Construcció
44
27/09
Suïssa: mobilitat i accessibilitat
Mobilitat i transports
55
03/10
Tractament i reutilització d'aigües
Medi ambient
29
08/10
Qualitat alimentària
Gestió Empresarial
60
10/10
El pacte Mundial: un compromís
Acció i Cooperació
13
17/10
Experiències actuals d'integració
Mobilitat i transports
35
18/10
La problemàtica de les xarxes...
Energia
65
23/10
Noves tecnologies per a logística
Gestió Empresarial
41
29/10
Recerca, desenvolupament innov.
Energia
70
05/11
El tren-tram una solució...? Mobilitat i transports
53
06/11
Contaminació lluminosa
Acció Professional
48
07/11
Remineralització aigua des.
medi ambient
27
19/11
Aportació de l'enginyeria
Activitats Corporatives
49
28/11
Nou RITE
Energia
97
04/12
Catalunya 100% energia renovable
Energia
80
30
101
Àmbit institucional
3. Activitats institucionals
• Visites, cursos i concerts més destacats
Data
Jornada/Conferència
Comissió
Assistents
20/01
Jazz al cinema
Cultura
102
27/01
Barri de Gràcia
Cultura
30
11/02
Visita al Gran Teatre del Liceu
Cultura
63-40
24/02
Barri del Raval
Cultura
17
08/03
Curs de cuina de mercat
Cultura
20
24/03
Barri de Sants
Cultura
18
12/04
Curs de fotografia digital
Cultura
15
14/04
Barri de la Ribera
Cultura
26
21/04
Sortida als museus del Berguedà
Cultura
41
18/05
Barri de la Mercè
Cultura
19
05/06
Degustació de vins Valdepeñas
Cultura
50
09/06
Exposició “Leonardo, geni i curiós”
Cultura
11
16/06
Sortida al tren del País Càtar
Cultura
46
30/06
Barri de Montjuïc
Cultura
12
16/10
Exposició de pintures d’Elia Cosimi
Cultura
28/10
Cicle de Música
Cultura
486
04/11
Cicle de Música
Cultura
410
11/11
Cicle de Música
Cultura
409
18/11
Cicle de Música
Cultura
454
27/10
Barri de la Ciutadella
Cultura
14
13/11
Exposició de pintures de Mangot
Cultura
14/11
Degustació de vins
Cultura
50
17/11
Barri de la Barceloneta
Cultura
13
28/11
Degustació de caves Cultura
50
13/12
Presentació del llibre del Cine-Club
Cultura
18/02
31
Àmbit institucional
3. Activitats institucionals
• Novetats destacables
•Esmorzars de l’enginyer (8.30 h Enginyers Matí)
Data
Títol
Ponent
25/04
“Situació econòmica mundial”
Joan Rosell Lastortras, Assistents
40
president de Foment del Treball Nacional
24/05
“La seguretat laboral: una inversió necessària per Mar Serna, consellera de Treball de la a la qualitat de l’ocupació i la competitivitat”
Generalitat de Catalunya
15/06
“Noves estratègies per al suport a l’R+D+i a Espanya”
Joan Trullén, secretari general del 40
37
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
17/09
“Innovació i internacionalització: l’engranatge de Josep Huguet, conseller d’Innovació, l’economia catalana”
Universitat i Empresa
15/10
“La Catalunya que volem: visió desde l’empresa”
Àngel Simon, director general d’Agbar
22/11
“El paper dels enginyers en la nostra societat i l’esforç Jordi Pujol, expresident de la Generalitat 40
per ser competitius en un món globalitzat”
Catalunya i president fundador de la Comissió 35
30
Executiva Nacional de Convergència i Unió
•Sopars de promoció
Data
Promoció
Assistents
04/07
Promoció “112” 1970
28
29/11
Promoció 1997
23
•Empresa adherida. És un nou projecte l’objectiu del qual és la
vinculació de les empreses amb les nostres institucions. Es treballa
un dossier d’empresa adherida, un document de promoció entre
les empreses que pretén comunicar els avantatges i els serveis dels
quals poden gaudir tant l’enginyer com l’empresa adherida.
•Butlletí electrònic per a la difusió d’actes. Es prepara i s’envia un
butlletí electrònic (amb format html) per fer difusió dels actes i les
jornades d’interès en el món associatiu i empresarial.
32
Àmbit institucional
3. Activitats institucionals
•GFE. Procés d’implementació del programa de gestió de reserves,
bases de dades i gestió de sales.
•Webmail. Fase de planificació del projecte per poder oferir un mitjà
de comunicació a través d’una adreça de correu electrònic pròpia
i un accés tipus webmail ([email protected]) a partir de
l’any 2008.
•Concurs de dibuix de nadales dels EIC. S’ha convocat per primer
cop un concurs de dibuix de nadales adreçat als fills d’enginyers
col·legiats. Han participat cinquanta-sis nens i nenes, i el dibuix
guanyador s’ha fet servir per imprimir la nadala de felicitació dels EIC
d’enguany. Es decideix que amb el dibuix guanyador i els accèssits
es farà una edició limitada de nadales que es vendrà a La Botiga el
Nadal del 2008.
33
Àmbit institucional
4.Desplegament
territorial
4. Desplegament territorial
Les demarcacions i les delegacions són el mecanisme previst en els
estatuts del Col·legi per resoldre l’articulació territorial del nostre col·lectiu.
La presència de la professió en el territori, la proximitat de les nostres
institucions amb el col·lectiu i amb la societat i la indústria fan que aquest
desplegament resulti bàsic en el desenvolupament de la nostra funció
pública i en la presentació de serveis a l’enginyer.
Tenim desenvolupades orgànicament quatre demarcacions: Tarragona, Lleida,
Girona i Catalunya Central, mentre que la Demarcació de la Regió Metropolitana
de Barcelona depèn directament de la Junta de Govern del Col·legi.
Les delegacions es despleguen a partir de la demarcació que les inclou
territorialment, i a partir d’aquesta són dotades d’una determinada
autonomia de funcionament i d’un òrgan de govern: la Junta Directiva de la
delegació. Desplegada a partir de la Demarcació de la Regió Metropolitana
de Barcelona, la Delegació del Vallès és hores d’ara l’única existent. Se’n
podran crear de noves quan la promoció de la nostra presència institucional
en determinades comarques així ho aconselli.
4.1. Demarcació de la Catalunya Central
1. Informació institucional
Els membres de la Junta de la Demarcació de la Catalunya Central durant el
2007 han estat:
• President: Sr. Josep Alabern Valentí
• Secretari: Sr. Ernest Arenas Egea
• Vocal: Sra. Carme Botifoll Alegre
• Vocal: Sr. Antoni Genis Vilaplana
• Vocal: Sr. Jordi Giralt Forner
Demarcació de la Catalunya Central
• Vocal: Sr. Jordi Tomasa Morera
• Vocal: Sr. Lluís Vázquez Sáiz
El cens de la Demarcació de la Catalunya Central el 31 de desembre
de 2007 ha estat: associats: 2; col·legiats: 302; socis adherits: 3; socis
escolars: 81.
34
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
Les representacions de la Demarcació de la Catalunya Central en altres
entitats han estat:
• Comissió de la Taula de la Construcció, organitzada per la Cambra de
Comerç i Indústria de Manresa, Sr. Josep Cayuelas.
• Junta de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, Sr. Lluís Vázquez. • Junta de la Caixa de Manresa, Sr. Lluís Vázquez.
• Comissió d’Acció Professional, del Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya, Sr. Jordi Tomasa.
• Fira Ecoviure, Premis de la Construcció Sostenible, Sr. Jordi Tomasa.
• Patronat de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, Sr.
Ernest Arenas.
• Vocal de la Junta Rectora de La Mútua d’Enginyers. Sr. Josep Alabern.
• Membre de la Comissió Executiva de La Mútua d’Enginyers. Sr. Josep
Alabern.
• Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Sr.
Josep Alabern.
• President de l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC). Sr. Josep Alabern.
• Representant de l’Asociación a la Comisión de Patrimonio Industrial del
Consejo General de Ingenieros Industriales de España, Sr. Josep Alabern.
• Membre de la Taula del Patrimoni Històric i Arquitectònic d’Igualada, Sr.
Josep Alabern.
• Membre de la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central. Sr. Josep
Alabern, Sr. Ernest Arenas, Sr. Lluis Vàzquez.
• Membre de la Comissió Tècnica del Patrimoni industrial de Poble Nou.
Sr. Josep Alabern.
2. Activitats desenvolupades per la Demarcació
Cursos, conferències i jornades tècniques
• 30 de gener: Taula rodona sobre “L’ordenança d’abocament d’aigües
residuals de la Mancomunitat de Municipis del Bages pel sanejament”,
a càrrec dels Srs. Alfred Lacasa Tribo, secretari de la Mancomunitat;
Jordi Tomasa Morera, enginyer de la Mancomunitat; i Ricard Tomàs
35
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
Puig, tècnic d’Aigües de Manresa, SA. Lloc: Seu del Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Manresa.
• 24 i 25 d’abril i 2 i 3 de maig: Curs del “Nou Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos”, a càrrec dels Srs. José
Sahún, José Fernando Ramos, Arturo Garcia Freire, Sebastián Gumá i la
Sra. Montserrat Beltrán. Lloc: Demarcació.
• 30 de maig: Xerrada sobre el “REBT. Instal·lacions elèctriques en locals
de pública concurrència”, a càrrec del Sr. Lluís Miret, enginyer industrial.
Lloc: Demarcació.
• 1 de juny: Jornada sobre les “Instal·lacions elèctriques en aparcaments
segons el REBT i el CTE”, a càrrec del Sr. Lluís Miret, enginyer industrial.
Lloc: Demarcació.
• 5, 6, 12 i 13 de juny: Curs de “Certificació energètica d’edificis”, a càrrec
dels Srs. Roger Marcos, Josep M. Piguillem, enginyers industrials, i Toni
Herena. Lloc: Demarcació.
• 21 de juny: Xerrada “Nova Directiva europea 2006/42/CE de màquines”,
a càrrec de la Sra. Judith Lluent Vallet, llicenciada en Química-Física
(UB), amb un Màster en Gestió de Qualitat (ICT), consultora en gestió de
qualitat i gerent de SATA, SL. Lloc: Demarcació.
• 28 de juny: Conferència-col·loqui “Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció”. Lloc:
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (Intercol·legial
Tècnica de la Catalunya Central).
• 28 de juny: Jornada tècnica “Els abocaments d’aigües residuals
industrials”. Lloc: Centre de l’Aigua de Can Font.
• 13, 18, 19, 24 i 26 de setembre: Curs “Resistència al foc d’estructures
d’acer, formigó i fusta”, a càrrec dels Srs. Miquel Rejat, arquitecte i
inspector del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya; Sergio
Carrascón, enginyer de Camins i delegat a Catalunya d’IECA; Alfredo
Arnedo, Dr. enginyer de Camins, Sener; Frederic Marimon, Dr. enginyer
industrial i professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial
de Barcelona (UPC); i David García, arquitecte, director de Bis Arquitectes
i vicepresident de l’Associació de Consultors d’Estructures ACE.
36
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
• 8 d’octubre: Jornada “La Llei de societats professionals i la Llei de
l’Estatut del treball autònom”, a càrrec de la Sra. Sònia Oliveres, cap
de l’Assessoria Jurídica de la Demarcació de Barcelona del COAC; i
els Srs. Josep Tarin, assessor jurídic del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Manresa; Josep Barceló, assessor jurídic del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya; i David Griera, cap de Màrqueting,
Comunicació i Qualitat i director de la Unitat Particulars de Caixa
Manlleu. Organitzat per la Intercol·legial Tècnica del Bages-Berguedà.
Lloc: Auditori de la Fundació Caixa de Manresa.
• 16, 18, 23, 25 i 30 d’octubre: Curs “Instal·lacions d’energia solar
tèrmica”, a càrrec dels Srs. Jordi Bistué, enginyer industrial, de MPBATA
Consultoria Medioambiental, SL; Ferran Garrigosa, enginyer industrial,
d’Endesa Ingeniería, SL; Enric Massaneda, enginyer industrial i
consultor; i Oriol Gavaldà, enginyer industrial, d’Aiguasol, SCCL.
• 8 de novembre: Xerrada “Protecció d’estructures davant del foc.
Solucions constructives i de compartimentació. Adaptació al CTE”,
37
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
a càrrec del Sr. Daniel Juscafreda, director tècnic de Terpolar Aïllaments,
SL. Lloc: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona del
Bages-Berguedà.
• 21, 27 i 29 de novembre i 4 i 11 de desembre: Curs “Disseny de
fonamentacions segons el Codi tècnic de l’edificació DB-SE-C”, a càrrec
dels Srs. Carles Romea, enginyer industrial, de PAMIAS Servicios de
Ingeniería, SA; i Juan Manuel Muñoz, enginyer industrial, de LOSANT,
SA, Mecánica del suelo. Lloc: Aula de Formació de la Demarcació.
Videoconferències
• 6 de febrer: “Lean Management: una eina per millorar la competitivitat i evitar
la deslocalització de les empreses industrials i de serveis”.
• 15 de febrer: “Nou reial decret que ha de regular la producció
d’electricitat en règim especial”.
• 5 de març: “Anàlisi de la darrera reforma fiscal”.
• 22 de març: “Assemblea General anual de la Comissió d’Acció
Professional”.
• 19 d’abril: “Ventilació i control de fums als aparcaments segons el CTE”.
• 3 de maig: “El RD 1634/2006 de tarifes elèctriques”.
• 21 de juny: “La nova Llei de societats professionals”.
• 9 de juliol: “Trobades amb la responsabilitat civil”.
• 25 de setembre: “Els fonaments de l’arqueologia industrial”.
• 15 d’octubre: “Esmorzar–debats 8:30 h Enginyers Matí”.
Sopars, excursions i viatges
• 17 de març: Calçotada a Masmolets i visita a les Caves Freixenet de
Sant Sadurní d’Anoia i al casc antic de Montblanc.
• 28, 29 i 30 d’abril: Viatge a Millau.
• 9 de juny: Sopar Diada de l’Enginyer. Lloc: Museu de la Tècnica de
Manresa.
• 11, 12, 13 i 14 d’octubre: Viatge a Praga.
• 17 d’octubre: Inauguració de l’Aula de Formació i el Despatx de La
Mútua dels Enginyers.
38
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
Altres activitats
• 30 de maig: Missa, celebrada a Crist Rei, i oficiada pel doctor Gasol.
• 26 de juny: Tast de xocolata, a càrrec del Sr. Jordi Sala, xef de l’empresa
Oriol Balaguer. Lloc: Restaurant La Cuina de Manresa.
Premis
• 19, 20 i 21 d’octubre: Fira Ecoviure “Vida ecològica en un món sostenible
i solidari”. Participació en el Premi de la Construcció Sostenible. Lloc:
Delegació del Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
• 4 de desembre: XXVIII Premi Guillem Catà atorgat a Oliva Torras, SA.
Lloc: CTM Centre Tecnològic.
Col·laboracions
• Col·laboració amb el concert de Nadal, a càrrec de la Coral Font del Fil.
3. Serveis
Servei de visat
• Visat presencial al moment.
• Visat-e.
• Missatgeria gratuïta.
• Presentació de projectes davant de l’ICICT i l’ECA.
• Lloguer de sonòmetre i luxímetre gratuït per als col·legiats de la
Demarcació.
Biblioteca i normes
• Biblioteca.
• Servei de consulta de normes.
• Suscrinorma (properament).
Formació
• Videoconferències.
• Xerrades i cursos.
39
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
4.2. Demarcació de Girona
1. Informació institucional
Reunions ordinàries i extraordinàries
En el decurs de l’any 2007 s’han celebrat dues juntes generals ordinàries,
els dies 28 de febrer i 24 d’octubre, d’acord amb l’article 56 del nostre
Reglament. Enguany no hi ha hagut cap reunió general extraordinària.
Reunions de la Junta Directiva de la Demarcació
La Junta Directiva d’aquesta Demarcació s’ha reunit el 27 de gener, el 7 de
Demarcació de Girona
febrer, el 21 de març, el 25 d’abril, el 23 de maig, el 18 de juliol, el 12 de
setembre, el 10 d’octubre, el 21 de novembre i el 19 de desembre del 2007,
per tal de seguir la marxa de la Demarcació i decidir els assumptes que hi
fan referència.
Reunions de la Comissió d’Exercici Lliure
Aquesta comissió es va reunir el dia 3 de desembre del 2007 per tal
d’estudiar la problemàtica dels companys d’exercici lliure de la nostra
Demarcació, la planificació d’activitats i potenciar la presència dels
enginyers en el nostre entorn.
Reunions de presidents de demarcacions
En el decurs de l’any 2007 s’han fet quatre reunions de presidents de
demarcacions, els mesos d’abril, maig, juliol i octubre del 2007, per tal
d’estudiar i analitzar la problemàtica específica de les demarcacions.
Reunions de la Comissió de Formació del COEIC
En el decurs de l’any 2007 la Demarcació de Girona ha assistit a les
reunions de la Comissió de Formació, els dies 13 de febrer, 15 de maig i 9
d’octubre del 2007.
Cens de la Demarcació
El 31 de desembre del 2007, el nombre d’enginyers industrials, associats
40
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
i socis escolars adscrits a aquesta Demarcació és de 651 dividits en 455
col·legiats, 7 associats i 189 socis escolars.
Col·laboracions
• Col·laboració amb la UdG, amb tots els temes i aspectes relacionats
amb la nostra professió.
• El dia 19 d’abril del 2007 la Demarcació ha participat en el Setè Fòrum
Industrial de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.
• Col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Girona.
• La nostra Demarcació forma part de l’Associació a les Comarques
Gironines per a l’Arbitratge, que ha creat el Tribunal Arbitral de Girona.
• Conveni entre la Delegació de Girona de l’Associació Catalana
d’Enginyeria sense Fronteres (ESF Girona) i la nostra Demarcació.
2. Activitats desenvolupades per la Demarcació
Cursos, conferències i jornades tècniques
Durant l’any 2007 aquesta Demarcació ha efectuat les activitats següents:
• E14 de febrer: Xerrada “Novetats fiscals per a l’any 2007”, a càrrec del
nostre advocat-assessor fiscal Miquel Ricart i Palau.
• 21 de febrer: Jornada “Implantació del Pla d’Emergència Aeronàutic a
Girona”, a càrrec de diferents representants de les institucions i cossos
implicats.
• 6 de març: Jornada “Aplicacions en l’àmbit de
la ventilació dins el Codi tècnic de l’edificació”,
a càrrec de l’empresa Soler & Palau.
• 22 de març: Jornada dedicada a la divulgació
i formació sobre elements d’il·luminació
convencional: leds i fibra òptica, materials que
permeten estalvi de llum, disminució de la
contaminació lumínica, i crear efectes de llum
i color espectaculars, a càrrec de l’empresa
Light-Thecno.
41
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
• 29 de març: Jornada “El tren de gran velocitat”.
• 18 d’abril: Jornada “Aplicacions informàtiques d’instal·lacions tèrmiques
solars i tecnologia solar Grammer: tèrmica d’aire”, a càrrec de l’empresa
Plus Energía Renovable, SL, i Grammer Solar.
• Del 5 al 14 de juny: Curs sobre el Codi tècnic de l’edificació – Seguretat
Estructural.
• 30 de maig: Curs sobre el Codi tècnic de l’edificació – Document bàsic
HS – Salubritat: subministrament d’aigua i evacuació d’aigua.
• Del 15 al 19 d’octubre: Curs “Certificació energètica d’edificis”.
• 14 de novembre: Sessió informativa sobre la nova Llei de societats
professionals, a càrrec del Serveis Jurídics del COEIC.
Videoconferències
• 15 de febrer: “El nou reial decret que ha de regular la producció
d’electricitat en règim especial”.
• 22 de març: “Assemblea General anual de la Comissió d’Acció
Professional del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya”.
• 15 d’octubre: “Les polítiques actuals de la gestió de l’aigua”.
• 18 d’octubre: “La problemàtica de les xarxes de distribució elèctrica a
Catalunya”.
• 20 de novembre: “Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball
2007-2012”.
• 22 de novembre: “El paper dels enginyers en la nostra societat i l’esforç
per ser competitius en un món globalitzat”.
• 28 de novembre: “Nou Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis”.
Activitats culturals
• 12 de gener: Tradicional Diada de Reis.
• Durant la Setmana Santa: Viatge cultural a Cuba.
• 15 de juny: Tradicional Sopar de Germanor d’aquesta Demarcació al
Restaurant Ca l’Enric de la Vall de Bianya.
• 20 d’octubre: Jornada boletaire a Sant Feliu de Buixalleu.
• Del 5 al 9 de desembre: Viatge cultural a Polònia.
42
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
Altres activitats
• Participació en les reunions de la Comissió d’Indústria de la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, i en les Comissions de
Qualitat, Prevenció i Medi ambient i Noves Tecnologies.
• Participació en les reunions del Consell Social de la Universitat de Girona.
• Participació en les reunions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
• Participació en la Taula de l’Enginyeria que està formada pels col·legis
oficials de les diferents branques de l’enginyeria.
Premis
El 15 de juny, en el decurs del Sopar de Germanor s’ha fet el lliurament del
premi al millor projecte final de carrera d’enginyeria industrial al company
Marc Obrador i Puigdemont.
3. Serveis
Biblioteca
La biblioteca de la Demarcació ha ampliat el nombre de volums, amb
l’adquisició de noves publicacions i donacions.
Llibres adquirits:
• Conformación plástica de materiales metálicos.
• Corrosión de armaduras en estructuras.
• Cálculo de la estabilidad del fuego.
• La casa solar.
• Vademécum de estructuras.
• Cálculo de las acciones sísmicas.
• Estructuras de madera informatizadas.
• Guía completa de la energía solar.
Donacions:
• Escultures a la via pública.
• El canvi ve de dins.
• Jugant amb l’alta tensió.
43
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
Publicacions internes
Ha anat sortint periòdicament el butlletí de la nostra Demarcació com
a mitjà de comunicació interna de tots els nostres col·legiats de la
Demarcació, i, a més a més, tots els col·legiats reben de manera gratuïta la
revista Dyna.
Assessoria fiscal
Tots els nostres col·legiats reben gratuïtament el servei d’aquesta
assessoria, en assumptes relacionats amb la seva professió d’enginyer
industrial.
Subvencions
Els companys de la Demarcació gaudeixen de subvencions, d’acord amb la
normativa aprovada, per a la realització de cursets, màsters, assistència a
jornades tècniques, fires, viatges culturals etc., per tal d’ampliar o millorar la
seva formació professional i fomentar la relació personal i familiar entre els
col·legiats.
4.3. Demarcació de Lleida
1. Informació institucional
Reunions ordinàries i extraordinàries
Han tingut lloc, d’acord amb el que assenyalen els estatuts, les dues
reunions ordinàries de la Junta General els passats dies 25 de juny i 23
d’octubre. No se n’ha fet cap d’extraordinària.
Reunions de la Junta Directiva de la Demarcació
S’han celebrat reunions ordinàries de la Junta Directiva el 25 de gener,
l’1 de març, el 26 d’abril, el 28 de juny, el 26 de juliol, el 4 d’octubre, el 24
Demarcació de Lleida
d’octubre i el 4 de desembre.
Reunió de l’Assemblea General anual de la Comissió d’Acció
Professional
El 22 de març s’ha reunit aquesta Comissió per tal d’explicar als col·legiats
44
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
que realitzen projectes, comentar els canvis previstos, informar sobre el visat
electrònic i plantejar preguntes i dubtes que se’ls presenten a la seva feina.
La Junta sortint:
La Junta entrant:
Sr. Josep V. Marín i Vitalla
Sr. Josep V. Marín i Vitalla
Sr. Enric Castells i Gelonch
Sr. Enric Prior i Barrull
Sr. Jaume Sarret i Sarret
Sr. Josep A. Giné i Llorens
Sr. Agustí Bordalba i Benet
Sra. Carmen Garcia i Pano
Reunions de la Comissió d’Activitats
El 10 d’octubre s’ha reunit la Comissió per tal d’aprovar la proposta
d’activitats per a l’exercici 2008 i analitzar les realitzades durant el 2007.
Reunions CAAF
Els membres del CAAF s’han reunit el 28 de juny per tal de tractar i
proposar els ajuts sol·licitats.
Reunions del Grup d’Opinió
S’han celebrat reunions dels companys que constitueixen aquest grup
per tal de programar les activitats desenvolupades durant l’exercici 2007 i
analitzar-les.
Cens
El nombre d’enginyers col·legiats adscrits a la Demarcació és de 244, dels
quals 10 s’han donat d’alta durant aquest darrer any.
Publicacions
En el transcurs de l’any 2007 s’han publicat els següents números de la
revista Enginyers de la Demarcació:
• Núm. 13: Via a Europa, a temps?
• Núm. 14: Jugant amb l’alta tensió?
• Núm. 15: La indústria de guerra a Catalunya.
45
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
El Consell de Redacció s’ha anat reunint periòdicament per tal de tractar tant
els articles com la resta de temes relacionats amb els números publicats.
2. Relacions amb institucions
• Participació en les reunions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.
• Participació en les reunions del Consell Social de la Universitat de Lleida.
• Participació en l’Agència Local de l’Energia de Lleida.
• Col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
• Patrocini i participació en el Jurat del Premi a la Innovació en Maquinària
Agrícola, Ramadera i Instal·lacions de la Fira de Sant Josep de Mollerussa.
• Patrocini i participació en el Jurat del Premi a la Innovació Tecnològica i
Seguretat en el Disseny de Màquines Agrícoles de la Fira de Sant Miquel
de Lleida.
• Compromís per Lleida, una aposta necessària. Uns dos-cents
representants del món empresarial, sindical, universitari i de diversos
consistoris es van reunir a Tàrrega per secundar el manifest Compromís
per Lleida, que reclama un gran pacte per fer les obres pendents i el
foment dels sectors agroalimentaris i econòmics lleidatans. El document
vol establir les bases per a un gran pacte de progrés de les comarques
lleidatanes i fer reflexionar sobre la situació actual i el futur de les terres
de Ponent.
• Inauguració de l’antic Quadre de Comandament i Control de la Central
Hidroelèctrica de Ponts a la Sala d’Actes de la Demarcació de Lleida, el
46
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
24 de novembre, amb l’assistència d’importants personalitats com la de
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros.
3. Activitats desenvolupades per la Demarcació
Jornades i conferències
• 8, 10 i 12 de gener: Jornada “Estalvi d’energia i seguretat en cas
d’incendi del Codi tècnic de l’edificació”, a càrrec de Lluís Miret, Jordi
Moreu, Joan Ramon Repullés i Jordi Sola.
• 15 de febrer: Videoconferència “Nou Reial decret que ha de regular
la producció d’electricitat en règim especial”, organitzada per la
Subcomissió d’Energies Renovables de la Comissió d’Energia.
• 7 de març: Jornada “Piles de combustible i d’hidrogen: un paradigma
d’energia per a aquest nou mil·lenni”, amb la col·laboració del Grup de
Recerca en Energia Aplicada de la UdL.
• 20 d’abril: Jornada “L’alta tensió a debat”, amb la participació dels Srs.
Josep M. Rovira, Jordi Dolader, Cristóbal Burgos, Agustí López, Joan
Horaci Simó, Jaume Morrón i Francisco Macia.
Altres activitats socials i culturals
• 17 de març: Missa a la residència Joana Jugan de les Germanetes
dels Pobres amb motiu de la festivitat del nostre patró Sant Josep i,
posteriorment, calçotada.
• 19 de març: Presentació del llibre Àngel Ros, polític per convenciment
a la Sala d’Actes Santiago Sánchez-Villacañas de la Demarcació
de Lleida, amb la intervenció de Lluís Pagès, editor; Laia Ruich i
Joan Vicent Cantó, autors del llibre; Manuel Lladonosa, historiador; i
l’Il·lustríssim Àngel Ros.
• Del 2 al 9 d’abril: Viatge a Egipte.
• Durant el primer semestre de l’any: Cursos de patró de navegació
bàsica, patró d’embarcacions d’esbarjo, patró de iot i capità de iot per
obtenir el títol oficial.
• Del 5 al 12 d’agost: Viatge a Mallorca. Pensat per a un grup més familiar,
on no han faltat activitats per als més menuts.
47
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
• Durant els mesos d’abril, maig i juny: XXII Campionat de Tennis de la
Demarcació. Entrega de premis: el 16 de juny.
• 21 i 22 de setembre: VII Campionat de Golf Open Enginyers al Club de
Golf de Raïmat de Lleida.
• 11 de novembre: Sortida a la Central Hidroelèctrica de Caldes de Boí.
• 24 de novembre: Sopar Anual de Germanor al Restaurant La Finca Prats.
Lliurament d’insígnies als nous companys col·legiats i reconeixement als
companys en el seu 50è aniversari com a enginyers.
• Campionat de futbol-sala. Des del sector més jove del nostre col·lectiu
s’ha format un equip que competeix en una lliga en la qual participen altres
col·lectius professionals, empreses i entitats en un nombre de deu equips.
• Durant l’any s’han organitzat diferents cursets de golf.
• Per les festes de Nadal la Demarcació de Lleida ha participat en el Parc
de la Infància i la Joventut de Lleida: “Cucalòcum”.
• 11 de desembre: Presentació del llibre L’electricitat a Catalunya de 1875
a 1935 de l’autor Joan Carles Alayo, a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs.
• 22 de desembre: Arribada del Pare Noël a la Demarcació de Lleida.
• Posicionament del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya sobre el
manteniment de centres hospitalaris.
4.4. Demarcació de Tarragona
1. Informació institucional
Junta: President: Lluís Maestre i Oliva
Demarcació de Tarragona
48
Secretari: Fernando Torres i Estébanez
Vocal: Juan Carlos Boronat i Rodríguez
Vocal: Fèlix Boronat i Roure
Vocal: Rafael Cabré i Villalobos
Vocal: Julio Cadena i Gutiérrez
Vocal: Magí Casellas i Andreu
Vocal: Joan Creus i Armengol
Vocal: Francisco Montañes i Tarin
Vocal: Rafael Mutlló i Pamies
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
Cens de la Demarcació
• Col·legiats: el cens de la Demarcació de Tarragona s’ha incrementat
al llarg del 2007 en un 10% i actualment el nombre de col·legiats
és de 536.
• Associats, socis adherits, escolars i altres titulacions: 71.
Reunions
• Junta Directiva de la Demarcació: una vegada al mes, excepte el mes
d’agost.
• Junta General: s’han celebrat convocatòries el 29 de març i el 25 d’octubre.
Col·laboracions amb altres entitats
• Pla Estratègic del Camp de Tarragona. Agrupació per la participació que
té l’objectiu de dissenyar per al 2015 un escenari de futur basat
en la sostenibiltat, la cohesió i la creativitat del Camp de Tarragona.
• Universitat Rovira i Virgili.
• Actecir (Associació Catalana de Tècnics d’Energia, Climatització i
Refrigeració).
• Unicef.
• Amics del Loreto.
• Congregació de senyores sota la invocació de la Puríssima Sang de
Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat.
• Amics de la Catedral.
2. Activitats desenvolupades per la Demarcació
Cursos
• 22, 23 i 24 de gener: “Google sense secrets”, a càrrec de Maria Castellà.
• 5, 6, 7, 8, 9 i 12 de març: “Energia solar fotovoltaica”, a càrrec d’Alberto
Robles.
• 15, 20, 22, 27 i 29 de març: “Enginyeria legal”, a càrrec d’Àngel de
Vicente i d’altres.
• 12, 17 i 19 d’abril: “Eginyeria legal”, a càrrec d’Àngel de Vicente i
d’altres.
49
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
• 7, 8, 9 i 10 de maig: “Estructures metàl·liques d’acer”, a càrrec de
Frederic Marimon i d’altres.
• 14, 15, 16, 17 i 18 de maig: “Disseny de fonamentacions del CTE”, a
càrrec de Carles Romea i d’altres.
• 28, 29, 30 i 31 de maig: “Certificació energètica d’edificis CTI”, a càrrec
de Roger Marcos.
• 25, 26, 27, 28 i 29 de juny: Col·laboració amb la Universitat Rovira i
Virgili en la celebració del curs: “Pallida Mors. Morir a l’època romana”.
Universitat d’estiu URV.
• 26, 27 i 28 de juny: “Realització d’auditories energètiques a la indústria”,
a càrrec de Jordi Serra i Marc Raventós.
• 16 i 17 d’octubre: “Direcció d’obres en l’edificació”, a càrrec de Xavier
de Rocafiguera.
Com a continuació del Curs Superior en Prevenció de Riscos Laborals en
l’Especialitat de Seguretat, que ja s’ha desenvolupat en el segon semestre
del 2007, s’han dut a terme els cursos corresponents a l’obtenció de les
altres dues especialitats:
• Del 6 de juliol al 5 d’octubre (només divendres): Higiene industrial.
• Del 13 de juliol al 19 d’octubre (només divendres): Ergonomia i
psicosociologia aplicada.
Per a l’organització tècnica d’aquesta activitat formativa s’ha comptat amb
la col·laboració de la mútua MATT.
Cursos d’anglès
Per tercer any consecutiu el Col·legi ofereix cursos d’anglès per a col·legiats
i els respectius familiars, segons nivells i edats. Aquests cursos es realitzen
en grups reduïts d’un màxim de sis alumnes, dos o tres hores setmanals
(24 hores de classe per trimestre), per a tothom que estigui interessat a
aprendre o refrescar el seu anglès, a partir dels onze anys.
Objectiu: Segons nivell i edat. L’objectiu varia des de la preparació per a
exàmens, tant d’institut com oficials, fins a classes de conversa en format
de taula rodona.
50
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
Conferències i jornades tècniques
• 25 de gener: “Presentació del visat electrònic”, per iniciar als col·legiats
en la validesa legal dels projectes utilitzant el nou visat electrònic.
• 1 de febrer: “Certificació energètica d’edificis”, a càrrec de Roger Marcos.
• 14 de febrer: “Nova Directiva europea de màquines 2006/42/CE”. El
cost social com a resultat de l’important nombre d’accidents provocats
directament per la utilització de màquines, es pot reduir integrant la
seguretat en les fases de disseny i fabricació. La legislació europea
regula aquests aspectes a través d’importants novetats en la normativa.
Jornada a càrrec de Judith Lluent.
• 20 de febrer: “Projectes de control de soroll i aïllament acústic”, a càrrec
de José M. Querol.
• 20 de febrer: “REBT i CTE. Instal·lacions elèctriques i ventilació en
aparcaments”. El Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) i
el Codi tècnic de l’edificació introdueixen canvis importants en els
projectes elèctrics per a garatges.
• 22 de febrer: “REBT i CTE. Instal·lacions elèctriques en locals de pública
concurrència”, a càrrec de Lluís Miret.
• 27 de març: Enginyeria Sense Fronteres (ESF) és una associació
multidisciplinària formada per professionals, docents i estudiants
que treballa la interrelació entre l’enginyeria i la cooperació, sigui a
través de tasques de formació i sensibilització en l’àmbit universitari
o professional, com mitjançant projectes de desenvolupament en els
països empobrits. ESF ha organitzat el curs: “Proyectos de energia para
el desarrollo: acompañando las comunidades a reclamar el acceso a los
servicios y controlar las actividades extractivas”.
• 10 de maig: “Nou Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis, RITE
(CTE)”, a càrrec de Pere Esquerra.
• 17 de maig: “Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció”, a càrrec d’Alfonso Luesma Pazos.
• 18 de setembre: “Accions i serveis de l’Icaen (Institut Català d’Energia)
per a l’eficiència energètica en la indústria de Catalunya”, a càrrec de
Francisco Torres.
51
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
• 27 de setembre: “Eficiència d’estalvi i reutilització d’aigües en la
indústria”, a càrrec de Josep M. Puigdengoles.
• 4 de octubre: “Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa”, a càrrec
de Joan Pouget i Alfredo Tejedor.
Actes socials i culturals
• 4 de gener: Festival de Reis.
• 10 de gener: Audiovisual “Mn. Salvador Ramon. Amics de la Catedral”.
• Del 26 al 28 de gener: Excursió familiar d’esquí a Andorra.
• 4 de febrer: Calçotada.
• 11 de febrer: Calçotada.
• 17 de febrer: Sortida al Golf La Figuerola.
• Del 2 al 4 de març: Excursió familiar d’esquí a Andorra.
• 18 de març: Sopar de celebració de la Festa Patronal de Sant Josep.
L’alcalde de Tarragona Joan Miquel
Nadal Malé fa lliurament de la medalla al
• 13 d’abril: L’Ajuntament de Tarragona atorga la Medalla de la Ciutat en la
categoria d’Argent
president del Col·legi Lluís Maestre en
presència del regidor de Cultura Albert
El 13 d’abril el Col·legi ha viscut un moment molt emotiu de reconeixement
Vallvé
a la seva tasca d’implicació en la vida de la ciutat de Tarragona. Segons
52
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
consta a l’expedient incoat pel Ple de l’Ajuntament de Tarragona
per a la concessió d’aquesta distinció: “Els enginyers industrials
estan implicats en la societat civil col·laborant i participant en
manifestacions culturals i religioses com en la celebració de la
Desena Musical, que l’any 2005 va complir trenta anys d’existència”,
i després de relacionar algunes d’aquestes col·laboracions determina
que “el Col·legi d’Enginyers Industrials de la Demarcació de
Tarragona es mereix aquesta distinció per portar ben alt el nom de
Tarragona”.
• 11, 12, 13 de maig: Sortida a Conca.
• 22 de juny: Sortida al Golf Aigüesverds.
• 6 de juliol: Sopar de revetlla d’estiu.
• Del 12 al 15 d’agost: Viatge a la Xina.
• Octubre i novembre: Desena Musical.
La Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya organitza per a aquesta tardor la XXXIII Desena Musical, un
Lluís Maestre agraeix la distinció en el Saló
tradicional cicle de concerts que pretén enriquir les activitats culturals
de Plens de l’Ajuntament de Tarragona
de la tardor a les nostres comarques. En la programació d’aquests
53
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
concerts s’ha volgut equilibrar els diferents estils i presentar a tothom una
oferta variada que permeti gaudir amb les diverses modalitats de la música
clàssica. Així s’han programat una representació de la lírica, l’orquestra
simfònica, la música de cambra i el jazz.
• 23 d’octubre: Concert Sempre l’amor. Anna Ollet, Albert Cid, Santiago
Barro. Auditori Caixa Tarragona, Tarragona.
•26 d’octubre: Orquestra simfònica de Kazakhstan. Palau de
Congressos, Tarragona.
•30 d’octubre: Camerata Morata. Teatre Metropol, Tarragona.
•9 de novembre: The ladies of jazz. Teatre Fortuny, Reus.
• 17 de novembre: Sortida al Golf El Vendrell.
3. Serveis
Servei de visat
•Presencial
•Visat-e (amb molt bona acceptació)
Biblioteca: A disposició permanent dels col·legiats.
Publicacions
Formació: Vegi’s cursos i jornades tècniques.
Assessoria jurídica i fiscal
Prestacions d’aparells tècnics
Altres
4.5. Delegació del Vallès
1. Informació institucional
Amb l’afany de treballar al servei dels enginyers de la Delegació i
d’augmentar la nostra presència en el territori, s’ha buscat la col·laboració
amb diverses entitats i institucions tant demanant la seva participació
com donant suport a les seves activitats. Aquesta memòria vol ser un
breu recordatori i a la vegada la mostra d’agraïment a totes les persones i
institucions que hi han col·laborat.
Delegació del Vallès
54
A més de les sis reunions ordinàries de la Junta Directiva, s’han celebrat
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
dues juntes generals i altres reunions especifiques de les diferents àrees.
També s'ha obert una nova oficina de La Mútua a la Delegació del Vallès.
2. Activitats tècniques
• S’han celebrat set cafès-col·loqui, sobre els temes següents:
•Ventilació i control de fums als aparcaments.
• Sessió pràctica del comprovador d’instal·lacions elèctriques Profitest
0100 SII de Kainos.
• La nova ordenança d’usos i activitats de Terrassa.
• Assemblea General anual de la Comissió d’Acció Professional del COEIC.
• Guia de disseny per a l’enginyer projectista. Instal·lacions en establiments
de restauració: ventilació i protecció contra incendis.
•
Sessió pràctica per a la utilització del sonòmetre SC-31.
• Llei de societats professionals.
• Cursos de seguretat estructural. Nou Codi tècnic de l’edificació DB-SE-F
•
Obra de fàbrica. 12, 13, 14, 19, 20 i 21 de març del 2007.
•
Càlcul d’estructures metàl·liques d’acer segons l’Eurocodi-3 i el Codi
tècnic de l’edificació DB-SE-A. 21, 22, 23 i 24 de maig del 2007.
• Intercol·legial Tècnica del Vallès. S’han celebrat set reunions ordinàries
durant l’any. Reunions per al seguiment de l’Atlas socioambiental del
Vallès encarregat a l’Estudi Ramon Folch. Enregistrament del logo ITV.
Seguiment del concurs de les obres de la Casa Grau.
3. Activitats culturals, esportives i de lleure
El mes de maig s’ha celebrat el debat de candidats a
l’alcaldia, a la seu de la Delegació amb motiu de les
eleccions municipals.
Activitats en col·laboració amb els Amics de les
Arts i JJMM de Terrassa
El mes de febrer, presència en la roda de premsa per
la inauguració del 26è Festival de Jazz de Terrassa.
Participació en diverses sessions del Festival.
55
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
Activitats en col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers
Presentació de la Temporada de Música de l’Auditori de Granollers.
Activitats en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Reunió amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès per preparar el nou marc del conveni de col·laboració.
Activitats en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell
• Continuació del conveni de col·laboració amb la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Sabadell per un total de vuit espectacles entre els
Concerts de l’Orquestra Simfònica del Vallès i produccions de teatre de
La Faràndula.
• Assistència a les reunions de la Taula del Patrimoni.
• Assistència a les reunions de la Junta de l’Organisme Autònom Museus
Municipals de l’Ajuntament de Sabadell.
• Participació a les sessions de la Comissió del Paisatge Urbà.
• Participació en les sessions de l’Agenda 21.
• Participació en el Jurat del concurs de projectes presentats per a les
obres de la Casa Grau.
• Assistència a la recepció de l’alcalde durant la Festa Major a la Bassa de
Sant Oleguer.
Acte Social
Durant l’Acte Social celebrat a Fira Sabadell el 9 de novembre sota el lema
“L’energia elèctrica”, amb la presència de 347 participants, s’ha lliurat el
Guardó d’Honor a l’empresa Circutor.
Sortides i activitats de lleure
• Març: Calçotada a Salomó.
• Maig: Visita a Somontano, terra de vins i castells.
• Desembre: Curset de tast de vins, de la casa Torres.
56
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
4. Relacions amb les institucions
Ajuntament de Terrassa
• Visita a l’alcalde: l’Il·lm. Sr. Pere Navarro.
• Conveni amb l’Ajuntament de Terrassa per a la creació de la Taula de
debat i seguiment de criteris sobre les ordenances municipals (TASCOM)
signat el 25 d’abril.
• Col·laboració amb el Departament de Medi Ambient.
• Assistència a les reunions de Gerència d’Urbanisme. Participació en la
taula Obres a la Rambla de Terrassa.
• Seguiment del Pla de Mobilitat.
Ajuntament de Sabadell
• Participació de la Intercol·legial Tècnica del Vallès en la nova Ordenança
de llicències.
• Participació en les sessions de la Taula del Patrimoni.
• Participació en la comissió del PEIPU.
• Col·laboració en diverses reunions de l’Agenda 21 de la Comissió
Sabadell Sostenible, de la Regidoria de Medi Ambient.
• Participació en la Comissió de
Residus de la Regidoria de Medi
Ambient i Serveis Socials de
l’Ajuntament de Sabadell.
•.Assistència a la recepció de fi
d’any, de l’alcalde Manel Bustos.
• Sopar d’entitats a la Casa Duran.
Ajuntament de Granollers
•.Participació en el Consell de la
Mobilitat.
Universitat Politècnica de
Catalunya. ETSEIAT
• La Delegació participa en el curs
57
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
d’orientació sobre la carrera d’Enginyeria Industrial. ALE: “L’Enginyeria
vers el futur”.
• 12 de juny: Assistència a la presa de possessió del càrrec de la directora
Sra. Eulàlia Griful.
• Sessió de “Sortides professionals”, dins del curs de postgrau de la UPC
de Terrassa, presentat per membres de la Junta de la Delegació i l’Àrea
d’Acció Professional.
• ALE: “Eines per a l’enginyer projectista”.
• Assistència a la inauguració del curs acadèmic 2005-2006 de l’Escola
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa.
• Assistència al Dia de l’Escola organitzat per l’Associació d’Antics
Alumnes i Amics de l’ETSEIT.
• Participació en el Jurat del Premi a la Creativitat, organitzat pel Col·legi.
Oficina de dinamització del Centre de Sabadell
• Col·laboració amb l’Oficina de Dinamització del Centre de Sabadell i
assistència a la Junta General de socis.
• Reforma de l’eix central. Perllongament dels FGC a Sabadell.
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Visita al president del Consell, el Sr. Antonio Rísquez.
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Visita al president del Consell, el Sr. Antoni Rebolleda.
COAC
Assistència a l’acte inaugural de la 4a Biennal d’Arquitectura del Vallès.
Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell
Assistència als Premis Cambra Sabadell 2007.
CECOT
Assistència a la presentació de la nova Llei del sòl (Llei 8/2007, de 28 de maig).
58
Àmbit institucional
4. Desplegament territorial
Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
Assistència als Premis Cambra Terrassa 2007.
Assistència al Consell Rector del Museu i Arxiu Històric de
Sabadell
Altres
• Presència de membres de Junta als actes socials organitzats per les
demarcacions de Girona, Tarragona, Lleida i de la Catalunya Central.
• Presència de membres de Junta als actes socials organitzats pels
col·legis d’aparelladors i d’arquitectes, de les seves delegacions al Vallès.
• Participació en les reunions de les comissions d’Acció Professional,
Formació, Cultura i Qualitat del COEIC.
• Assistència als dinars de construcció que organitza el CAATB.
• Visita institucional a les empreses: Circutor, Fecsa-Endesa, Electra
Caldense, IDP, Estabanell i Pahisa, Copcisa Eléctrica, Red Eléctrica
Española, Contar, Aleo Solar España i Caixa d’Enginyers.
• Assistència al lliurament dels Premis Guillem Catà de la Demarcació de
la Catalunya Central.
• Assistència als dinars col·loqui de Sabadell Universitat.
• Assistència als Premis Cambra 2007 i als Premis Accés 3a Edició de la
Fundació Salas.
59
Àmbit institucional
5.Comunicació
5. Comunicació
La relació amb els mitjans de comunicació en l’àmbit de Catalunya i també
comarcal ha estat fluida. Cal destacar la continuïtat de la segona temporada
de l’espai propi gratuït a COM Ràdio dins del programa Matins.com dirigit
per Glòria Serra. A més, el 16 d’abril s’ha presentat el monogràfic 07 que
porta per títol La construcció: un producte poc eficient, que va tenir un gran
ressò. També cal destacar el pes que tenen els posicionaments del Col·legi/
Associació sobre temes d’actualitat.
Peticions dels mitjans de comunicació
Televisió
16%
Premsa
49%
Ràdio
35%
Diaris que han fet més peticions
60
Revistes especialitzades
La Vanguardia
El Periódico de Catalunya
Dossier Econòmic
El País
Avui
El Mundo
Agències d’informació
Regió 7
Premsa gratuïta
El Punt
Público
Món Empresarial
Serie1
La Razón
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5. Comunicació
Emissores radiofòniques que han fet més peticions
Serie1
35
30
25
20
15
10
5
COM Ràdio
SER
Catalunya Ràdio
Onda Rambla
Onda Cero
Rac 1
RNE
Ràdio Sabadell
0
Ràdio 4
Àmbit institucional
Televisions que han fet més peticions
Serie1
12
10
8
6
4
2
0
La Sexta
TVE
Localia
BTV
TV3
61
Àmbit institucional
5. Comunicació
Aparicions en premsa
Aparicions Premsa
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
Tipus publicació
Premsa informació general
Premsa comarcal
Premsa gratuita
Premsa econòmica
Altres
Premsa informació general
45
40
Nº Aparicions
35
30
25
20
15
10
5
0
62
Capçalera
La Vanguardia
El Punt
El Periódico
El Mundo
Avui
ABC
El País
La Razón
5. Comunicació
Premsa Comarcal
10
Nº Aparicions
8
6
4
2
0
1
Capçalera
El 9 Vallès Oriental
Diari de Terrassa
Diari de Girona Economia Empresa
El Punt de Girona
Segre
Diari de Sabadell
Diari de Tarragona
Regió 7 Manresa
La Mañana Diari de Ponent
Diari de Girona
El Punt de Tarragona
Premsa Econòmica
14
12
Nº Aparicions
Àmbit institucional
10
8
6
4
2
0
1
Capçalera
Expansión Catalunya
Dossier econòmic de Catalunya
63
Àmbit institucional
5. Comunicació
Premsa gratuita
5
Nº Aparicions
4
3
2
1
0
1
Capçalera
Metro Directo Barcelona
Que! Barcelona
ADN Barcelona
20 Minutos Barcelona
Coche Actual
10%
Ejecutivos
20%
10%
El Vigía
10%
20%
10%
10%
Logística, Paquetería y almacenaje
Solo Moto
Solo Moto Treinta
10%
El Punto de las Artes
El Temps
64
Àmbit institucional
5. Comunicació
Fulls dels Enginyers
Es manté la internalització dels continguts i el disseny de la revista. Això ha
suposat un estalvi econòmic molt important i una agilització de la producció
de la revista.
S’han consolidat les línies gràfiques establertes l’any passat així com
el tractament donat als continguts. Enguany s’han creat dues noves
seccions. Per una banda, s’ha creat una secció anomenada El Projecte, que
dóna protagonisme als enginyers no només des del vessant tecnològicempresarial, sinó des de la perspectiva del projecte i de la creació de noves
construccions d’enginyeria. I, per una altra banda, El Calidoscopi, una
secció que dóna veu a personalitats del món polític, econòmic o cultural
que destaquen per la seva activitat professional.
En l’apartat d’ingressos per publicitat cal destacar que es mantenen les
insercions publicitàries així com l’establiment d’una política activa de
recerca d’anunciants.
Butlletí electrònic setmanal
Es manté com un instrument fàcil i efectiu per destacar informacions i
aspectes rellevants que són d’interès per als enginyers. L’estructura del
butlletí, amb les seccions que hi ha establertes, permet que sigui una eina
dirigida a tots els associats/col·legiats sense excloure cap target. S’està
treballant amb un redisseny per aconseguir comunicacions més efectives.
Web dels EIC
S’ha avançat en els apartats autoadministrables pel que fa al contingut
de cada departament, la qual cosa ha facilitat una actualització activa per
part de l’organització i la creació de nous continguts diàriament. S’està
treballant en un redisseny dels continguts del web per adaptar-la a les
necessitats de l’usuari.
Agenda dels enginyers
El disseny del contingut i de la portada des del departament de Premsa i
Comunicació ha permès agilitzar el procés productiu.
65
Àmbit institucional
5. Comunicació
Monogràfics
Es va publicar un nou monogràfic amb el títol "L'aigua: un fre al
desenvolupament?". Com en edicions anteriors, la publicació constava
d'una diagnosi amb una anàlisi tècnica, en aquest cas a càrrec de l'enginyer
industrial Josep Alabern, i un monogràfic que recollia diversos articles
d'opinió signats per experts en la matèria. Amb el de 2007, la relació de
monogràfics publicats és la següent:
01. Infraestructures del transport
02. Tecnologia i desenvolupament, la frontera ètica
03 Recerca, desenvolupament i innovació: estat i perspectives
04 El sector de l'automoció a Catalunya: situació actual i perspectives
05 Seguretat laboral
06 S'acosta el crac energètic
07 L'aigua: un fre al desenvolupament?
66
Àmbit institucional
6.Les
nostres
comissions
6. Les nostres comissions
Les comissions dels Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) són l’eina
de participació de tot el col·lectiu que permet tractar els interessos
professionals i socials del nostre col·lectiu. És per això que aquestes
comissions delegades de les juntes tenen un paper especialment rellevant
en el desenvolupament de les activitats tècniques, culturals i socials dels
professionals enginyers industrials. Constituïdes com a grups de treball i
especialitzades per sectors professionals o àrees de servei, les comissions
dels EIC estan obertes a la col·laboració i participació de tot el col·lectiu i,
depenent de si estan enfocades a la difusió externa o bé al treball intern de
servei al col·lectiu, es poden classificar en comissions tècniques (difusió
i divulgació externa) i comissions de serveis (treball intern de servei al
col·lectiu). Les comissions tècniques constitueixen l’eina pròpia de les
nostres institucions per aprofundir, debatre i crear opinió en temes tècnics,
i per informar i difondre al col·lectiu i a la societat en general les noves
aplicacions i tendències tecnològiques, i també l’actuació dels professionals
de l’enginyeria industrial. A més a més, també existeixen comissions
lligades al dia a dia del funcionament de l’organització de les nostres
institucions. És per aquest motiu que els departaments de les nostres
institucions tenen una comissió que els representa políticament en els
òrgans de govern i que marca les directrius del pla d’actuacions d’aquests
departaments. Això explica que, a vegades, el nom de la comissió i el
departament coincideixin.
Les activitats de les comissions
Les comissions es reuneixen mensualment a l’AEIC/COEIC per dur a terme la
seva tasca. Al web podeu trobar tota la informació i les dates de reunions. Cada
comissió té el seu president i alhora li correspon un responsable, el qual depèn
del departament de Comissions de l’AEIC/COEIC i és l’encarregat de coordinar
les activitats que s’organitzen sota l’empara de la comissió corresponent. Les
comissions tècniques també compten amb un enginyer de suport.
Les comissions disposen d’amplis programes d’activitats oberts a la
participació de tots els associats i col·legiats. Així, sota el marc de les
67
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
activitats de les comissions, l’AEIC/COEIC ofereix diferents activitats de
divulgació com són jornades, fòrums de debat i conferències. Tot sovint,
en tant que les comissions es consoliden com a grups d’experts i d’àmplia
experiència en el seu camp, d’aquestes activitats sorgeixen informes,
estudis i/o publicacions que resten a l’abast de tot el col·lectiu per a la seva
consulta. Alguna d’aquestes comissions, a més, està formada per diferents
subcomissions, encara més especialitzades.
68
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Durant el 2007 aquestes han estat les comissions de l’AEIC/COEIC i les seves
principals activitats:
Comissió d’Acció Profesional
President: Joan Gallostra
Responsable: Isabel Castillejo
Departament al qual s’associa: Acció Professional
Missió: Articular serveis bàsics que els enginyers industrials necessiten per
poder dur a terme la seva activitat professional en els camps de l’exercici
professional, atribucions i visats.
Subcomissions:
• Subcomissió d’Atribucions (Àngel de Vicente)
Alguns actes destacats
Abril
Ventilació i control de fums als aparcaments segons el CTE
Maig
El RD 1634/2006 de les tarifes elèctriques
Setembre Normes tècniques de Fecsa-Endesa
Novembre Contaminaciò lluminosa
Comissió de Biblioteca
President: Ferran Puerta i Sales
Responsable: Teresa Abella
Departament al qual s’associa: Informació i Documentació
Missió: Els serveis de la Biblioteca, Informació i Documentació tenen com a
principal objectiu facilitar un accés àgil i ràpid a la informació necessària per
desenvolupar l’activitat professional, tant sigui a través de l’oferta pròpia de
la Biblioteca, entorn de la col·lecció de llibres i revistes, com d’un conjunt de
serveis d’informació i documentació especialitzats.
69
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Comissió d’Informació i Publicacions
Presidenta: M. Assumpta Mas
Departaments al quals s’associa: Informació i Documentació; Premsa i Comunicació
Missió: A través d’aquesta comissió s’articulen les publicacions de les nostres
organitzacions, siguin col·leccions de llibres, dossiers o revistes.
Subcomissions:
• Subcomissió de Fulls dels Enginyers (Assumpta Mas)
Comissió de Serveis a l’Enginyer
President: Manuel Villalante
Responsable: Josep Mouriño
Departament al qual s’associa: Serveis Ocupacionals
Missió: Articular serveis professionals com el Servei de Promoció d’Encàrrecs
Professionals (SEPEP), els d’Informació, Orientació i Assessorament, el d’Atenció als
Companys Majors de 45 Anys, la Borsa de Treball (BT), els Convenis de Cooperació
Educativa o el Servei d’Autoocupació.
Comissió d’Acció i Cooperació (AEIC)
President: Pere Rigau
Administrativa responsable: Míriam Serrat
Missió: Donar suport a entitats que treballen en programes i actuacions d’ajuda al
Tercer i Quart Món donant a conèixer el treball que porten a terme entitats com ara
Enginyeria sense Fronteres, Fundació Casc Antic, Acció Solidària contra l’Atur o
Centre de Recursos.
Principals activitats realitzades
70
Març El 120è aniversari de l’abolició de l’esclavatge a Espanya
Gener
El Pacte Mundial: un compromís
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Comissió de Construcció (COEIC)
President: Jordi Pedrerol
Enginyera de suport: Laura Ivern
Administrativa responsable: Montse Hita
Missió: Informar i debatre sobre les novetats i les iniciatives que afecten el
sector de la construcció.
Principals activitats realitzades
Abril
La construcció, un producte poc eficient
Setembre Direcció integrada de projectes
Comissió de Cultura (AEIC)
President: Ferran Puerta i Sales
Administrativa responsable: Míriam Serrat
Missió: Impulsar activitats culturals entre el col·lectiu que enriqueixin i
ampliïn els seus àmbits d’actuació. Organitzar i promoure la realització
d’activitats en l’àmbit general de la cultura.
Subcomissions:
• Cine-Club (Martí Rom)
• Cicle de Música (Ignasi Gelpí)
• Coral (Josep M. Arqué)
Algunes activitats realitzades: jornades, conferències, visites,
cursos, exposicions
Visites: barri de Gràcia, Liceu, Raval, Sants, barri de la Ribera, barri de la
Mercè i parc Güell
Visita a l’exposiciò: “Leonardo, geni i curiós”, “Paisatges urbans”
Cursos: Fotografia digital, cuina de mercat, degustació de vins i caves
Cine-Club: Julieta Serrano
71
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Coral dels Enginyers
Cicle de Música dels enginyers industrials
Jazz al cinema
Exposicions al vestibul dels EIC: Elia Cossimi i Montserrat Mangot
Comissió d’Energia (AEIC)
President: Jordi Gibert Masvidal
Enginyer de suport: Joan Ramon Repullés
Administrativa responsable: Maribel Zoco
Missió: Fomentar la informació, el debat i la creació d’opinió en el si de
l’Associació/Col·legi sobre els impactes de l’energia en la societat pel que
fa a la seva obtenció o producció, distribució i utilització.
Subcomissions:
• Subcomissió d’Energies Renovables (Montserrat Mata)
Principals activitats realitzades: jornades i conferències
Gener
Les centrals nuclears del futur
Xarxes de climatització del districte de Barcelona: experiències
Les centrals nuclears
Febrer
Nou RD que ha de regular la producció d’electricitat en règim
especial
Març
Modificació de l’ordenança solar tèrmica
Abril
Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica
d’edificis nous (RD 47/2007) a Catalunya
Octubre
Recerca, desenvolupament i innovació
Novembre Nou RITE
Desembre Catalunya 100% energia renovable
72
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Comissió d’Enginyers Industrials a les Administracions
Públiques (COEIC)
President: Miquel Subirachs i Torné
Enginyer de suport: Anna Masdeu
Administrativa responsable: Míriam Serrat
Missió: Ser un espai de trobada i ajuda per desenvolupar i compartir
coneixements entre els enginyers de les administracions públiques que
renovin i potenciïn el rol d’aquests donant suport als equips de govern
mitjançant criteris tècnics, especialment en marcs de noves tecnologies i
canvis estratègics i organitzatius com a servei als ciutadans.
Subcomissions:
• Subcomissió d’Enginyers a les Administracions Locals
• Subcomissió d’Enginyers a la Generalitat
• Subcomissió d’Enginyers a l’Estat
• Subcomissió d’Enginyers a la Unió Europea
• Subcomissió per a la Prospectiva de Nous Perfils Professionals
Principals activitats realitzades
Gener La gestió digital de documents-paperless-office
Abril
Tècniques de comunicació i expressió
Juny
Reformes a la Comissió Europea: els nous mètodes de gestió
Novembre La prevenció de riscos laborals
Comissió d’Esports (AEIC)
President: Jordi Vericat i Vidal
Administrativa responsable: Maribel Zoco
Missió: Promoure la participació del col·lectiu en activitats esportives com
una activitat lúdica que fomenti la cohesió entre els socis.
73
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Algunes activitats destacades
Novembre-Maig XXXVII Campionat de Tennis
Març
XXVI Campionat de Dòmino
Maig
XXVI Campionat de Bridge
XXIIII Campionat de Botifarra
Juny
XXV Campionat de Petanca
Novembre
XXIII Campionat de Tennis de Taula
XXV Campionat d’Esquaix
Comissió de Formació (AEIC/COEIC)
President: Jordi Sans i Pinyol
Responsable: Josep Mouriño
Administrativa: Sara Rongera
Missió: Organitzar activitats formatives en condicions de privilegi per al
col·lectiu, en especial en temes professionals.
Alguns cursos realitzats
Octubre
Nou Reglament d’intal·lacions tèrmiques d’edificis
Elaboració de projectes d’activitats. Norma UNE 157006
Novembre Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
Comissió de Gestió Empresarial (AEIC)
President: Joan Amorós
Enginyer de suport: Toni Molina
Administrativa responsable: Sara Rongera
Missió: Investigar, difondre i promoure tècniques de gestió empresarial,
networking, gestió de la innovació i intercanviar experiències entre
empreses i professionals en matèria de gestió i direcció.
74
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Subcomissions:
• Subcomissió de Relacions Empresarials (Joan Amorós)
• Subcomissió de Pàgines Web i Xarxes d’Internet (Cristina Caballero)
• Subcomissió de Gestió de la Innovació (Daniel Sanfélix) • Subcomissió de Logística (Pedro Aguilar)
• Subcomissió de Recursos Humans (Ferran Porta)
• Subcomissió de Gestió de la Innovació (Daniel Sanfélix)
• Subcomissió de Projectes (Jordi Guix)
• Subcomissió de Qualitat (Miguel A. Estruga) Algunes activitats realitzades: jornades, conferències i debats
Febrer
Lean Management
Març
Short Sea Shipping, una alternativa al transport per carretera
Maig
Els plans de carrera professional
Metodologies de gestió de projectes d’innovació: model CIDEM
Juny
Model de gestió de projectes d’innovació UNE 166001(AENOR)
Setembre Visita al port de Barcelona
Octubre
Qualitat alimentària
Noves tecnologies per a la logística
Comissió d’Indústries Alimentàries (COEIC)
President: Ignasi Gelpi
Administrativa responsable: Maribel Zoco
Missió: Ser punt de referència per als professionals del sector donant a
conèixer tot allò que forma part de la indústria i l’enginyeria alimentària.
Algunes activitats realitzades: jornades, conferències i debats
Maig
VI Seminari d’Enginyeria Aplicada a la Indústria Alimentària:
“Noves tendències en plats precuinats i cuinats”
75
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Comissió de Jubilats i Prejubilats (AEIC)
President: Ferran Ramon i Marsal
Administrativa responsable: Maribel Zoco
Missió: Organitzar activitats lúdiques, culturals i tècniques per als
companys jubilats i prejubilats.
Subcomissions:
Subcomissió de Prejubilats
Algunes activitats realitzades
Gener-Desembre
Aula d’Extensió Universitària
Les Tertúlies Cientificotècniques
Abril
Successions, jubilació i treball
Juny
Carbón de piedra. Un mundo que desaparece
Comissió de Medi Ambient (AEIC)
President: Josep M. Serena i Sender
Enginyer de suport: Tomàs Navarro
Administrativa responsable: Natàlia Bartrés
Missió: Difondre i debatre temes d’actualitat mediambiental entre els
enginyers i la societat.
Subcomissions:
• Subcomissió d’Indústria Química (Agustín Franco)
Algunes activitats realitzades: jornades i conferències
76
Febrer
Jornada de descontaminació de sòls i aqüífers
Març
Les millores tècniques disponibles: un instrument de referència
per a les (...)
Maig
El canvi climàtic
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Octubre
Tractament i reutilització d’aigües
Novembre Les 73 accions del Pla de Sanejament Atmosfèric de l’àrea de
Barcelona
Comissió de Mobilitat i Transports (COEIC)
President: Josep M. Rovira
Enginyer de suport: Xavier Cervera
Administrativa responsable: Maribel Zoco
Missió: Obrir l’espai de debat i reflexió sobre la mobilitat i el transport de
Catalunya, així com estar presents en les activitats relacionades, tant de
caràcter nacional com internacional.
Algunes activitats realitzades
Febrer
Infraestructures de transport a Catalunya
Abril
Port de Barcelona, la finestra física a la globalització
Setembre Suïssa: mobilitat i accessibilitat
Octubre
Experiències actuals d’integració
Novembre El tren-tram: una solució...?
Comissió de Noves Iniciatives (COEIC)
Presidenta: Montserrat Mata
Enginyera de suport: Laura Ivern
Administrativa responsable: Míriam Serrat
Missió: Potenciar la participació dels joves enginyers en les comissions i
en els òrgans de govern, així com en les activitats i en les ofertes de serveis
a aquest col·lectiu.
77
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Comissió de Seguretat (AEIC)
President: Rafael Nadal
Enginyer de suport: Xavier Cervera
Administrativa responsable: Maribel Zoco
Missió: Agrupar tècnics i experts per promoure, desenvolupar i difondre
els coneixements sobre riscos i seguretats que afecten les persones i els
patrimonis en totes les activitats i mitjans que puguin ser d’interès per als
col·legiats i per a la societat.
Subcomissions:
Subcomissió de Riscos Laborals (Jordi Rabassó)
Subcomissió de Prevenció d’Incendis (Rossend Durany)
Subcomissió d’Assegurances i Peritacions (Salvador Brugaroles)
Subcomissió de Verificadors (Salvador Brugaroles)
Subcomissió de Plans d’Emergència (David Tisaire)
Algunes activitats realitzades
Març
Guia de les principals verificacions periòdiques a l’empresa
Novembre Estratègia espanyola de seguretat i salut
Comissió de Tecnologies de la Informació (AEIC)
President: Miquel Obradors
Enginyer de suport: Tomàs Navarro
Administrativa responsable: Míriam Serrat
Missió: Donar a conèixer i difondre l’ús de les TIC a les empreses,
en especial a les PIME, per tal de millorar la seva productivitat i
desenvolupament d’innovació, així com ser més competitius en un mercat
cada vegada més obert. Aquestes noves tecnologies també poden ajudar
a la internacionalització de les activitats que requereix el mercat actual i a
obrir noves vies de negoci.
78
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Algunes activitats realitzades
Març
L’Anella Industrial
Maig
Windows Vista
Desembre Software com a servei
Comissió d’Urbanisme (COEIC)
President: Jordi Renom
Enginyera de suport: Laura Ivern
Administrativa responsable: Montse Hita
Missió: Analitzar, debatre i informar sobre les iniciatives urbanístiques que
s’estan planificant en el nostre territori o que ja estan en procés d’execució.
Com participar en les comissions?
La major part de les comissions estan obertes a la participació dels
associats i col·legiats. Aquestes comissions, doncs, deuen la seva activitat
a la tasca voluntària dels companys que les constitueixen. Per poder
formar part d’una comissió es pot fer a través del butlletí d’inscripció a la
comissió que hi ha al web www.eic.cat, o bé trucant al departament de
Comissions, Activitats i Serveis, al 933 192 300.
Principals actes corporatius que ha organitzat el departament
de Comissions, Activitats i Serveis
Diada de l’Enginyer. L’acte institucional s’ha celebrat el 8 de juny
al castell de Montjuïc amb l’assistència d’autoritats, representants
d’institucions catalanes, universitats, mitjans de comunicació, altres
col·legis professionals i un important nombre de col·legiats amb les seves
respectives famílies.
79
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Esmorzars 8:30 h Enginyers Matí. Trobada mensual a la seu dels EIC a les
8.30 h del matí en la qual una personalitat política o del món empresarial
debat un tema d’actualitat mentre els assistents gaudeixen d’un esmorzar.
Data
Títol
Ponent
25 d’abril
“Situació econòmica mundial”
Joan Rosell Lastortras, president de Foment del Treball Nacional
24 de maig
“La seguretat laboral: Una inversió necessària Mar Serna, consellera de Treball
per a la qualitat de l’ocupació i la competitivitat” de la Generalitat de Catalunya
15 de juny
“Noves estratègies per al suport a lR+D+i a Espanya”
Joan Trullén, secretari general del Ministeri d’Indústria, Turisme
i Comerç
17 de setembre “Innovació i internacionalització: l’engranatge de Josep Huguet, conseller l’economia catalana”
d’Innovació, Universitat i Empresa
15 d’octubre
“La Catalunya que volem: visió desde l’empresa
Àngel Simon, director general
d’Agbar
22 de novembre “El paper dels enginyers en la nostra societat i l’esforç Jordi Pujol, expresident de la
Generalitat de Catalunya i president per ser competitius en un món globalitzat”
fundador de la Comissió Executiva Nacional de Convergència i Unió
Sopar de la X Promoció de l’ETSEIB i de l’ETSEIAT. Sopar de trobada
entre els que van finalitzar la carrera d’Enginyeria Industrial l’any 1997. Es
va fer al Museu d’Història de la ciutat el dia 29 d’octubre.
1r Concurs de Nadales. Entorn dels dies de Nadal s’ha convocat a tots els
fills i els néts de col·legiats per participar en un concurs de nadales. El dibuix
guanyador, el de la Mariona Puente Quera, s’ha fet servir per il·lustrar la nadala
dels EIC del 2007. La guanyadora ha rebut el guardó de mans del president
i del degà dels EIC en un acte festiu realitzat a la Seu Social del Col·legi i en
el qual han estat convidats tots els participants. Tots els dibuixos han estat
exposats a la Sala d’Exposicions dels EIC durant les festes nadalenques.
80
Àmbit institucional
6. Les nostres comissions
Nit de l’Esport. Acte celebrat l’1 de febrer en el qual s’han lliurat els premis
als guanyadors dels diferents campionats promoguts per la Comissió
d’Esports.
81
Àmbit institucional
82
Celebracions institucionals
Serveis corporatius legals
professionals
1. La Targeta col·legial
2. La Signatura electrònica
3. Responsabilitat civil professional
4. Les assessories professionals
5. Serveis jurídics de l'Àrea professional
6. El Visat, visat electrònic (visat-e) i altres recursos
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
8. Serveis de suport i assessorament als enginyers
municipals
9. Normativa
10.Biblioteca
11.Publicacions
12.Serveis ocupacionals
13.Fires
14.Directori de l'Enginyer
15.L'aparador de l'Enginyer i el lloguer de sales
16.Segell de l'Enginyer
17.Serveis gràfics
18.La Botiga
19.Ofertes concertades
83
Serveis professionals
1.La
Targeta
col·legial
1. La Targeta col·legial
Un concepte avançat de targeta
La targeta col·legial (TC) dels Enginyers Industrials de Catalunya
proporciona tres serveis independents en un únic suport:
Carnet Col·legial: permet identificar-se com a enginyer industrial associat/
col·legiat i gaudir dels serveis exclusius que els Enginyers Industrials de
Catalunya ofereixen.
Signatura electrònica: permet identificar-se digitalment en aquelles
operacions en què sigui necessària (per exemple, visat electrònic de
projectes, acreditació davant de les administracions o davant d’altres
professionals). Aquesta signatura ofereix un atribut únic al mercat, el
d’enginyer/a industrial col·legiat/da.
Targeta financera: amb totes les prestacions d’una targeta VISA i amb tots
els avantatges que proporciona Caixa d’Enginyers:
• Realitzar les operacions de la manera més segura a través del xip amb
tecnologia EMV que incorpora.
Per sol·licitar o activar la TC com a
signatura electrònica poseu-vos en
contacte amb:
• Pagar compres en més de 28 milions d’establiments (hotels, restaurants
i comerços en general).
• Disposar d’efectiu en els més de 820.000 caixers automàtics que
l’accepten arreu del món.
Autoritat de registre
• Gaudir d’una línia de crèdit que permet fraccionar el pagament de
Tel.: 93 502 90 95
les compres en còmodes mensualitats i en unes condicions molt
A/e: [email protected]
avantatjoses.
www.eic.cat
Per activar la targeta col·legial com
Actualment tots els enginyers disposen
a VISA poseu-vos en contacte amb:
de la seva targeta
col·legial,
Caixa d’Enginyers
promoguda
Banca Telefònica
conjuntament per la
Tel.: 902 300 321
Caixa d’Enginyers. Els
A/e: [email protected]
nous col·legiats
enginyers.com
la reben un cop donats
d’alta.
84
Serveis professionals
2.La
signatura
electrònica
2. La signatura electrònica
El Col·legi com a Autoritat de Registre (RA):
El COEIC actua com a Autoritat de Registre de Firmaprofessional,
que és l’autoritat de certificació que subministra la firma electrònica
avançada als enginyers industrials, entre d’altres professionals. La
firma-e, a més d’identificar la persona, garanteix l’atribut d’enginyer
industrial col·legiat en aquelles operacions en què sigui necessari.
Objectiu de l’Autoritat de Registre
L’objectiu de la RA és atendre, gestionar i tramitar totes les
sol·licituds rebudes per part dels membres del col·lectiu interessats
a obtenir el certificat digital. Els usuaris del servei són els enginyers
industrials col·legiats.
Funcionament del servei
En primer lloc cal omplir la sol·licitud del certificat digital que es troba
a www.eic.cat (apartat Serveis / Targeta Col·legial / La
signatura electrònica dels EIC / Sol·licitud del certificat
digital) i enviar-la a la RA del Col·legi. Un cop rebuda
la sol·licitud, les operadores de la RA es posen en
contacte amb l’enginyer per tal d’acordar una data per
poder procedir a la descàrrega del certificat digital.
La descàrrega s’ha de fer de manera presencial a les
oficines de Barcelona i cal presentar el DNI en vigor i la
targeta col·legial.
La seguretat de la signatura electrònica del COEIC,
la targeta i el xip
La signatura electrònica és un arxiu que conté un
joc de claus criptogràfiques, del qual només l’usuari
coneix la contrasenya. Aquest arxiu pot estar instal·lat
físicament en un suport tradicional (disquet, disc dur
de l’ordinador) o en un xip inserit en una targeta que
requereixi un lector especial.
La signatura que el COEIC posa a disposició dels
enginyers industrials col·legiats utilitza aquest darrer
mitjà: una targeta amb un xip i un petit lector que es
85
Serveis professionals
2. La signatura electrònica
connecta a l’ordinador com qualsevol altre perifèric. Aquesta opció només
permet signar electrònicament utilitzant la targeta, i no hi ha possibilitat
d’instal·lar o copiar la signatura en diferents ordinadors.
Utilitats de la signatura electrònica dels enginyers
industrials
a) Visat electrònic del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials
de Catalunya:
• Visat de projectes en línia.
• Accés a la base de dades de visats de l’enginyer/a titular de la signatura
electrònica, des del 2001, que inclou:
• Albarans
• Factures
• Registres
• Expedients
• Simulador de quotes derivades del visat.
b) Tràmits que es poden realitzar a través d’organismes i
administracions pels quals està reconeguda:
• Agència Tributària
• Seguretat Social
• Ministeri de Foment
• Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
• Ministeri d’Administracions Públiques
• Ministeri de Sanitat i Consum
• Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
• Dirección General de Seguros
• INEM
• Dirección General de Tráfico
• Dirección General del Catastro
• Oficina Española de Patentes y Marcas
• Red.es
• Comunidad de Madrid
86
Serveis professionals
2. La signatura electrònica
• Generalitat Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Xunta de Galicia
• Principado de Asturias
• Junta de Andalucía
• Gobierno de Navarra
• Correos
• Ayuntamiento de Barcelona
• GISA-Gestió de Infraestructures, SA
• RELI-Registro de Licitadores
Consorci Administració Oberta i Electrònica de Catalunya
FORCEM-Fundación Tripartita
Durant del 2007 s’han descarregat 271 certificats digitals i el
total d’enginyers que disposen de signatura electrònica, amb
data de 31 de desembre del 2007, és de 546.
87
Serveis professionals
3.Responsabilitat
3. Responsabilitat civil professional
L’exercici professional, sigui per compte propi o per compte d’altri, a
civil
més d’implicar una sèrie de drets i deures implica l’existència d’una
professional
perjudicar als clients o a tercers.
responsabilitat civil per aquelles actuacions o omissions que puguin
Per fer front a aquesta responsabilitat el COEIC té contractada una pòlissa
de responsabilitat civil professional que, en els termes que s’indiquen en
la corresponent pòlissa, cobreix a tots els enginyers industrials col·legiats
fins a un import de 150.000 euros ampliable pel col·legiat si les seves
circumstàncies professionals així ho aconsellen.
El COEIC fa front al pagament de la prima general davant de l’asseguradora
fins a la cobertura indicada.
L’administració d’aquesta assegurança de responsabilitat civil és a càrrec
de la Mutualitat de Previsió Social del COEIC, que tramita els corresponents
documents de sinistralitat.
88
Serveis professionals
4.Les
4. Les assessories professionals
Els membres del col·lectiu disposen de tres serveis d’assessoria on són
assessories
atesos per assessors legals especialitzats en cada un dels àmbits. Es
professionals
a la recepció del Col·legi (personalment o enviant un correu electrònic a
tracta d’un servei gratuït que es concerta reservant hora adreçant-vos
[email protected], o bé trucant per telèfon al 933 192 300).
Durant l’any 2006 els horaris de visita i d’atenció al col·lectiu van ser
els següents:
•Assessoria Laboral
Responsable: Roberto Castells
Horaris: dimarts i dijous, de 16.00 a 18.30 h
•Assessoria Fiscal
Responsable: Josep M. Domènech
Horaris: divendres, de 12.00 a 13.15 h
•Assessoria Civil
Responsables: Josep Barceló i Maria Company
Horaris: dilluns, de 16.00 a 18.30 h
Tràmits: les consultes a aquesta assessoria també es poden fer
adreçant un fax al 933 100 681 o bé per correu electrònic
a [email protected]
Queden excloses d’aquest servei d’assessoria aquelles consultes que no
Per a més informació:
estiguin vinculades amb l’exercici professional dels col·legiats. Durant el
mes d’agost no es presta aquest servei.
Associació/Col·legi d’Enginyers
Tanmateix, durant el 2007 es van realitzar 1.028 número de visites segons el
Industrials de Catalunya
tipus d’assessoria:
Via Laietana, 39, 4a planta
•Assessoria Laboral: 463 consultes
08003 Barcelona
•Assessoria Fiscal: 261 consultes
Àrea Jurídica
•Assessoria Civil: 304 consultes (incloses les que s’atenen des de
Tel.: 933 192 300
l’Àrea Professional)
Fax: 933 100 681
A/e: [email protected]
89
Serveis professionals
5.Serveis
jurídics
de l'Àrea
Professional
5. Serveis jurídics de l'Àrea Professional
Els serveis jurídics de l’Àrea Professional tenen per objectiu donar suport als
enginyers en la seva activitat professional des de diferents vessants:
a) L’estudi de les noves normatives i projectes normatius per analitzar-ne
l’adequació a les competències dels enginyers industrials.
b) La realització de les actuacions jurídiques necessàries per defensar la
professió.
c) L’atenció de les consultes dels col·legiats per oferir-los assessorament
jurídic en el camp professional.
Aquests serveis han experimentat durant els últims anys la seva
consolidació i actualment són un dels serveis més utilitzats.
En la pàgina web es troben els informes jurídics elaborats per a la resolució
de les consultes dels temes plantejats.
Amb data de 30 de novembre s’han estudiat 32 projectes normatius
estatals i 27 de catalans, s’han efectuat 61 actuacions davant de
la Generalitat, ajuntaments i altres organismes i s’han respost 320
consultes de col·legiats
Al gràfic següent es pot observar la seva evolució durant els tres darrers anys:
350
300
250
200
150
100
50
0
Normativa estudiada
2005
90
2006
Actuacions jurídiques
2007
Consultes de col·legiats
Serveis professionals
6.El
visat,
6. El visat, el visat electrònic (visat-e) i altres recursos
El visat de projectes d’enginyeria és un requisit obligatori que garanteix la
el visat
identitat, la titulació i l’habilitació del que subscriu un treball. Així mateix,
electrònic
documents i que s’ha tingut en compte la normativa vigent. Durant l’any
(visat-e)
acredita l’autentificació, el registre, la correcció formal de presentació dels
2007 s’ha produït la incorporació de totes les demarcacions al visat-e.
Amb data de 30 de novembre s’han visat 15.642 visats-e a Barcelona i
i altres
Sabadell i 2.742 a les demarcacions.
recursos
El servei de visats de l’Àrea Professional del COEIC desenvolupa la seva
activitat en dos vessants: presencial i electrònic mitjançant la targeta
col·legial amb la firma electrònica que subministra el COEIC.
Temps de visat de 5 hores. El compromís del COEIC és realitzar el visat
dels treballs en un màxim de 5 hores.
Enginyer de “guàrdia”. Durant tot l’horari d’atenció al públic es pot trobar
sempre per telèfon o en persona un enginyer que pot resoldre dubtes sobre
tràmits amb l’Administració, el visat, atribucions, honoraris, legislació...
Serveis. El servei de visats porta associats altres serveis exclusius per als
enginyers que visen treballs i que us detallem més endavant (cobrament
d’honoraris, missatgeria i sol·licituds de fitxes reduïdes de vehicles).
El servei de visats, així com la resta d’activitats del COEIC, es troba
certificat des de l’any 2001, segons el sistema de qualitat ISO 9001:2000.
Cada any es realitza una auditoria de seguiment. L’any 2007 s’ha renovat el
certificat.
Documentació i informació necessària per visar treballs
1. És imprescindible estar col·legiat.
2. Registrar la signatura en els arxius del departament de Visats.
3. Lliurar al departament de Visats l’imprès de la declaració de dades de
91
Serveis professionals
6. El visat, el visat electrònic (visat-e) i altres recursos
l’enginyer, degudament signat i acompanyat de tota la documentació
justificativa. En aquest imprès l’enginyer fa constar com exercirà la seva
activitat professional.
4. Lliurar al departament de Visats l’imprès d’actualització de les dades
professionals. En aquest imprès l’enginyer indica les dades fiscals per a
la facturació i les de correspondència.
5. Si es desitja domiciliar el pagament dels visats, cal lliurar al departament
de Visats l’imprès de domiciliació de pagament de visats, indicant el
número de compte al qual s’ha de carregar. La domiciliació es pot
efectuar en qualsevol entitat bancària.
6. Si es desitja visar electrònicament, cal lliurar al departament de
Visats l’imprès de sol·licitud de certificat digital, per sol·licitar la firma
electrònica del COEIC.
Resultats globals de visats a Catalunya durant l’any 2007
Projectes visats, distribuïts per tipus de treball:
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
2006
2007
92
Urbanisme
Telecomunicacions
Diversos
Aparells elevadors
Emmagatzematge
Vehicles automòbils
Construcció
Activitats
Electricitat
0
Instal·lacions
1.000
0
2006
2007
93
Certificats proves/construcció/proves d'aparells
a pressió o gas
Pla de seguretat i salut
Planificació urbanística
Pla d'emergència
Certificat de registre industrial
Certificat firal
Homologacions
Projecte reformat
Sol·licitud de compatibilitat urbanística
Full d'encàrrec
Renúncia de direcció tècnica
Avantprojecte/Projecte Bàsic
Llibre d'Ordres
Diversos
2007
Altres
Certificat de característiques de vehicles
Certificat divers
Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut
Direcció d'obra/Activat
Annex/Còpia
Certificat final/Obra/Instal·lació/Activat
2006
Llibre d'incidències del PSiS
Assumeix coordinació de seguretat i salut
Projecte
0
Dictamen/Informe/Peritació/Valoració
Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut
Serveis professionals
6. El visat, el visat electrònic (visat-e) i altres recursos
Documents visats:
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Documents visats:
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
Serveis professionals
6. El visat, el visat electrònic (visat-e) i altres recursos
El visat electrònic (visat-e)
El COEIC disposa del servei de visat electrònic (visat-e) que permet visar
treballs a través d’Internet de manera àgil i segura amb la utilització de la
signatura digital. Durant l’any 2007 s’ha produït la incorporació de totes les
demarcacions al visat-e.
Amb data de 30 de novembre s’han visat 15.642 visats-e a Barcelona i
Sabadell i 2.742 a les demarcacions. Els avantatges de què gaudeixen
aquells enginyers que el sol·liciten són:
• Millora de la gestió dels tràmits fent-los més flexibles, segurs i còmodes.
• Accés a informació constant sobre l’estat del treball durant el procés de visat.
• Alertes i notificacions referents als treballs en temps real, enviades des
del mateix departament de Visats.
• Arxiu històric dels treballs visats (a partir de l’any 2001).
• Arxiu dels documents en PDF de tots els documents enviats
electrònicament.
• Visualització i impressió els documents que s’hagin visat
electrònicament.
• Elaboració de llistats de treballs visats, facturació mensual, etc.
• Càlcul de l’import estimat del visat abans que aquest arribi al COEIC.
• Estalvi econòmic que implica no haver d’utilitzar el servei de missatgeria.
• Signatura de correus
electrònics.
Actualment les etapes són les
següents:
• .Enviament del treball per visar
al COEIC a través de l’aplicció
de visat-e.
• Visat del treball al COEIC.
•.Retirada dels treballs visats.
• Lliurament dels treballs visats
a l’Administració receptora
corresponent (actualment la
documentació s’ha de lliurar
94
Serveis professionals
6. El visat, el visat electrònic (visat-e) i altres recursos
en paper tot i que des del Col·legi s’està treballant amb l’Administració
Oberta de Catalunya amb l’objectiu que aquesta última etapa també
pugui fer-se en línia).
El 2007 el visat electrònic dels EIC ha representat un 40% del total
de registres de les oficines de Barcelona i Sabadell. A la resta de
demarcacions, els valors han variat assolint el 50% en alguna d’elles.
Durant aquest període, prop de 330 enginyers han fet servir el visat-e
visant un total de registres que superen els 18.000.
De cara a l’any 2008, els objectius se centren a assolir el 50% de
visats electrònics a totes les oficines, així com seguir treballant en els
projectes del visat-e amb l’Administració i en el visat-e intercol·legial.
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setemb. Octubre Novemb. Desembr.
Visats-e
Visats presencials
95
Serveis professionals
6. El visat, el visat electrònic (visat-e) i altres recursos
Serveis associats al visat
Servei de missatgeria
El departament de Visats de l’Àrea Professional ofereix un servei de
missatgeria a preu especial per als treballs que porten a visar els col·legiats
per tal d’evitar esperes i desplaçaments al Col·legi.
Durant el 2007 s’han fet un total de 2.839 enviaments des de
Barcelona i 930 des de Sabadell.
Modalitats del servei:
• Enginyer – Col·legi: recollida al despatx de l’enginyer i lliurament al
Col·legi per al visat.
• Col·legi – Enginyer / Altra destinació: lliurament dels treballs visats al
despatx de l’enginyer o a una altra adreça indicada.
• Enginyer – Col·legi – Enginyer / Altra destinació: recollida al despatx
de l’enginyer, lliurament al Col·legi per al visat i posterior lliurament del
treball visat al despatx de l’enginyer o a una altra adreça indicada.
• Col·legi – Col·legi de Madrid – Altra destinació: enviament del
reconeixement de signatura des del COEIC al Col·legi de Madrid i
posterior lliurament del treball visat pel Col·legi de Madrid a una altra
destinació.
Cobrament d’honoraris
Per a més informació:
L’objectiu d’aquest servei és el cobrament d’honoraris a través del Col·legi
a aquells enginyers que visen treballs. El cobrament s’efectua en el moment
Associació/Col·legi d’Enginyers
de recollida i pagament del treball visat.
Industrials de Catalunya
Durant el 2007 s’han rebut 2 sol·licituds de cobrament d’honoraris.
Via Laietana, 39, 4a planta
08003 Barcelona
Sol·licitud de la Fitxa Reduïda d’un Vehicle
Àrea Professional - Visats
L’objectiu d’aquest servei és facilitar les dades necessàries per poder
Tel.: 935 029 085
redactar i emetre els certificats de característiques de vehicles o les fitxes
Fax: 933 100 681
tècniques reduïdes, documents necessaris per a diferents tramitacions
A/e: [email protected]
davant de les ITV, després de visar-los al Col·legi.
96
Serveis professionals
6. El visat, el visat electrònic (visat-e) i altres recursos
Durant el 2007 s’han tramitat un
total 783 sol·licituds de fitxes
reduïdes de vehicles.
Servei de correspondència via
correu electrònic
L’objectiu és millorar i agilitar la
comunicació amb el col·lectiu
d’enginyers que visen treballs.
Per accedir a aquest servei
cal enviar un correu electrònic
a [email protected]
indicant el nom i cognoms, el
número de col·legiat i l’adreça
electrònica a la qual es vol rebre la
correspondència.
Durant l’any 2007 s’han enviat
46 correus electrònics de correspondència de l’Àrea Professional a
un total de 748 enginyers.
Comunitats virtuals
L’objectiu d’aquest servei és construir un espai de debat que permeti,
als companys interessats a participar voluntàriament en alguna de les
comunitats, fer una reflexió sobre el món de l’enginyeria industrial i alhora
trobar informació i debatre les repercussions de les noves legislacions en el
desenvolupament de la seva tasca professional diària.
Les dificultats plantejades a les diferents comunitats permeten al Col·legi
extreure conclusions sobre les dificultats dels companys durant la seva
tasca professional i serveixen perquè es plantegin noves vies d’actuació
dels diversos grups de treball de l’Àrea Professional.
Durant aquest any s’han posat en funcionament 2 noves comunitats
virtuals referides a temes de construcció i d’energies renovables.
D’aquesta manera, ja són 6 les comunitats a les quals es pot accedir:
97
Serveis professionals
6. El visat, el visat electrònic (visat-e) i altres recursos
• Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental (LIIAA)
• Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT)
• Projectes d’instal·lacions contra incendis (PICI)
• Enginyers al servei de l’Administració local (EAL)
• Construcció, obra civil i urbanisme (COCU)
• Instal·lacions d’energies renovables i eficiència energètica (IEREE)
Número de col·legiats inscrits
1.200
1.000
800
600
400
200
0
LIIAA
REBT
Incendis
EAL
Construcció
Renovables
2005
2006
2007
Lloguer d’aparells de mesura
L’objectiu d’aquest servei és oferir al col·lectiu la possibilitat de disposar
d’aparells de mesura d’alta qualitat i prestacions.
Sonòmetre SC-310
El COEIC disposa d’un sonòmetre tipus 1 per realitzar les mesures
acústiques necessàries per a la realització dels estudis de contaminació
acústica.
Durant el 2007 s’han realitzat 62 serveis de lloguer del sonòmetre
amb un total de 147 dies de lloguer.
Comprovador d’instal·lacions elèctriques Profitest 0100 Sll
L’Àrea Professional ofereix a tots els enginyers industrials col·legiats un
mesurador de resistència de terra i aïllament que permet realitzar les
98
Serveis professionals
6. El visat, el visat electrònic (visat-e) i altres recursos
mesures necessàries en l’activitat professional. Aquest aparell, entre
altres funcions, permet mesurar la resistència de terra, la resistència
d’aïllament, el corrent de fuites, la continuïtat del conductor de protecció,
la comprovació de proteccions diferencials, la impedància de bucle, els
assaigs de polaritat, etc.
Durant l’any 2007, els enginyers de Producte de l’empresa
Electromediciones Kainos han explicat el funcionament de l’aparell
en diferents sessions pràctiques realitzades a Barcelona i Sabadell.
Un total de 50 enginyers han assistit a aquestes sessions per tal
de familiaritzar-se amb l’ús dels instruments que constitueixen la
maleta de comprovació d’instal·lacions elèctriques, i específicament
amb el comprovador multifunció Profitest 0100 SII, segons la ITCBT-05 del REBT 2002.
Conveni entre el COEIC i l’Administració local per a la
realització d’actuacions en temes acústics i de vibracions
El COEIC disposa d’un conveni marc amb l’Administració local per
99
Serveis professionals
6. El visat, el visat electrònic (visat-e) i altres recursos
col·laborar en la realització de diverses tasques amb relació al soroll i
la contaminació acústica i de vibracions, i, en particular, de les tasques
d’inspecció i control de la contaminació que en aquests àmbits i per llei té
encomanades.
En aquest conveni el COEIC aporta a l’Administració local signant del
conveni un llistat d’enginyers industrials especialitzats en temes acústics
i que estiguin disposats a realitzar actuacions d’inspecció i control de la
contaminació acústica i mapes acústics.
Durant l’any 2007 s’han realitzat enquestes de valoració i seguiment
tant als ajuntaments com als enginyers inscrits al servei. Actualment
hi ha 22 ajuntaments que han subscrit el conveni i 14 enginyers en
les llistes acreditades.
100
Serveis professionals
7.Grups
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
Una de les tasques de l’Àrea Professional del COEIC és impulsar, participar
de treball
i coordinar grups de treball de diferents característiques, amb l’objectiu de
tècnics
Alguns d’aquests grups són d’àmbit estatal, com el Comitè 157 Projectes
d’Acció
Sorolls i Vibracions, i d’altres són compartits amb experts de l’Administració
Professional
La informació sobre totes les actuacions dels grups de treball i de les taules
treballar temes d’interès professional per al col·lectiu d’enginyers industrials.
d’AENOR, d’altres són grups d’experts en diferents àmbits, com el de
i enginyers tècnics, com el de Guions de Contingut de Projectes.
consultives la podeu ampliar a l’àrea privada del web www.eic.cat.
A continuació detallem els grups de treball i taules consultives existents i les
activitats realitzades durant l’any 2007.
Subcomissió d’Atribucions
La Subcomissió d’Atribucions vetlla per la defensa i promoció de les
actuacions dels professionals de l’enginyeria industrial, actuant en tots
els àmbits en què es vulnerin o es detectin possibles intrusions en les
competències dels enginyers industrials.
El responsable de la Subcomissió és Àngel de
Vicente, membre de la Comissió d’Acció Professional,
amb el suport de Toni Molina, enginyer de l’Àrea
Professional del COEIC. També participen enginyers
industrials col·legiats interessats per les competències i
atribucions dels enginyers industrials.
La Subcomissió d’Atribucions ha celebrat reunions de
treball mensuals. D’altra banda, Àngel de Vicente, Joan
Gallostra, president de la Comissió d’Acció Professional,
i Isabel Castillejo, directora de l’Àrea Professional, s’han
reunit periòdicament amb el director jurídic, Francesc
Caminal, i amb l’advocat de l’Àrea Professional,
Josep Barceló, per tal de fer-ne el seguiment i rebre
assessorament sobre tots els temes en curs.
101
Serveis professionals
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
Durant l’any 2007 s’han treballat, entre d’altres, els temes següents:
• Estudis de Seguretat i Salut al COAC. El COAC va adoptar l’acord del
Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya en el sentit de
no visar els projectes d’edificació d’obres de la lletra a) de l’apartat 1 de
l’article 2 de la LOE (ús administratiu, residencial, sanitari, religiós...) que
presentin els arquitectes i en què l’estudi de seguretat i salut no estigui
subscrit per un arquitecte o arquitecte tècnic. Amb això es neguen les
atribucions dels enginyers per a aquesta mena de tasques.
• Relació dels llocs tipus enginyers industrials a l’Administració local.
Establir quants enginyers industrials de cada àmbit caldria, en funció de
les tipologies d’activitats del municipi i del nombre d’habitants. També és
possible crear temaris per accedir a aquests llocs tipus.
• Casos particulars d’intrusisme d’altres professions a l’àmbit
competencial dels enginyers industrials.
• Ambientòlegs i el seu contenciós contra Medi Ambient i Habitatge,
posició del COEIC.
• Adhesió del COEIC al Conveni de Col·laboració de l’Agència Tributària.
• Proposta d’atribucions per al Pla Estratègic.
•.Proposta d’atribucions a la senyora
Mar Serna, consellera de Treball.
• Reunió COEIC-Caprabo sobre
atribucions dels enginyers tècnics.
•.Seguiment del procés de Bolonya.
•.Dotació dels enginyers industrials a
les empreses.
CIVA: Comissió Intercol·legial
de Vehicles Automòbils
La Comissió Intercol·legial de Vehicles
Automòbils està integrada pel Col·legi
d’Enginyers Industrials i pel Consell
Català de Col·legis d’Enginyers Tècnics
Industrials.
102
Serveis professionals
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
El representant del COEIC en aquesta comissió és Marcel Estadella, amb el
suport d’Anna Masdeu, enginyera de l’Àrea Professional del COEIC.
Durant l’any 2007 els experts de la Comissió han realitzat l’anàlisi de la
Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 05-09-2007
per la qual es crea un marc per a l’homologació dels vehicles de motor
i dels remolcs, sistemes, components i unitats tècniques independents
destinats a aquests vehicles.
La CIVA es reuneix en funció de les necessitats per preparar informes
referents a nova normativa.
L’accés a les reunions és restringit. Els membres de cada entitat van
traslladar al grup de treball les consultes de les persones dels col·lectius que
representen. Per fer aportacions, adreceu-vos a: [email protected]
CTN 157 d’AENOR
El Comitè Tècnic de Normalització d’AENOR 157 Projectes es va constituir,
per iniciativa del COEIC, el mes de març del 2000.
El Comitè està integrat per:
• Representants de tots els agents relacionats amb el món del projecte.
• Representants del COEIC a cada un dels grups de treball.
• Joan Gallostra, membre del plenari del Comitè en representació de
la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España i
president de la Comissió d’Acció Professional.
• Anna Masdeu, secretària del Comitè i enginyera de l’Àrea Professional
del COEIC en representació de la Federación de Asociaciones de
Ingenieros Industriales de España.
El camp d’activitat d’aquest Comitè és la normalització de les
característiques que han de satisfer els projectes de productes, obres,
instal·lacions, serveis o suports lògics, per tal que siguin conformes a l’ús a
què estan destinats.
Durant l’any 2007 les actuacions més destacades han estat:
• 31/01/2007. Reunió del plenari. Aprovació definitiva de la norma UNE
157801 “Criteris generals per a l’elaboració de projectes de sistemes
d’informació” i en la qual s’acorda traslladar a informació pública la PNE
103
Serveis professionals
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
157602 “Criteris generals per a l’elaboració de projectes de protecció
contra incendis en edificis”.
• 17/05/2007. Acolliment a la seu dels EIC del plenari del CTN 41/SC9
“Construcción sostenible”.
• 29/05/2007. Reunió GT-06 / Activitats. David Altimira i Anna
Masdeu es reuneixen per acordar les actuacions que cal seguir
per al desenvolupament de les guies interpretatives sobre sanitat,
accessibilitat, medi ambient i seguretat.
• 30/05/2007. Reunió amb Jordi Secanella, representant del Comitè
Internacional sobre Olors.
• 06/06/2007. Presentació a la Comissió de Lliure Exercici del CETIB de
la norma UNE 157701 “Criteris generals per a l’elaboració de projectes
destinats a la construcció o materialització d’instal·lacions elèctriques de
baixa tensió”, a càrrec d’Anna Masdeu com a secretària del CTN 157 i
Joan Ramon Repullés com a representant del GT 06.
• 20/06/2007. Reunió GT-09 / Protecció contra incendis. S’acorda la
necessitat d’una norma sobre plans d’autoprotecció. Es constituirà un
grup de treball on siguin representats tots els agents afectats.
• 26/07/2007. Publicació de la norma UNE 157601 “Criterios generales
para la elaboración de proyectos de actividades”.
• 19/10/2007. Reunió del GT-09 / Protecció contra incendis. Es comença
a treballar en un primer document que serveix de base per al projecte de
norma sobre plans d’autoprotecció.
• 07/11/2007. Presentació al CETIB de la norma UNE 157601 “Criteris
generals per a l’elaboració de projectes d’activitats” publicada el juliol,
a càrrec d’Anna Masdeu com a secretària del CTN 157 i David Altimira
com a coordinador del GT 06.
• 09/11/2007. Reunió de treball amb el Col·legi d’Enginyers Agrònoms
sobre la Guia de Sanitat.
• 12/11/2007. Reunió de treball amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics
Agrícoles sobre la Guia de Sanitat.
• 15/11/2007. Presentació de l’activitat del CTN-157 al personal de l’Àrea
Professional.
104
Serveis professionals
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
• 21/11/2007. Reunió d’elaboració del projecte de norma sobre plans
d’emergència.
• 12/12/2007. Revisió de la prova de composició del projecte de norma
PNE 157653 “Criteris generals per a l’elaboració de projectes de
protecció contra incendis”.
• 19/12/2007. Reunió del plenari del Comitè. S’acorda:
- Actualitzar la llista de vocals del Comitè, i la llista de membres de
cada grup de treball.
- Aprovar per edició definitiva per AENOR el projecte de norma PNE
157651 “Criteris generals per a l’elaboració de projectes destinats a
la construcció o materialització d’instal·lacions tèrmiques en edificis”.
- Aprovar la creació del GT-12 Plans d’Emergència.
- Acceptar la presa en consideració del projecte de norma “Criteris
generals per a l’elaboració de plans d’autoprotecció”.
- Aprovar el projecte de norma PNE 157653 “Criteris generals per a
l’elaboració de projectes de protecció contra incendis” per a la seva
edició definitiva per part d’AENOR.
- Aprovar la creació del Subcomitè CTN 157/SC1 “Gestió de projectes”
- S’aprova la proposta de modificació del Camp d’Activitat i de
l’Estructura del CTN 157.
Guions de Contingut de Projectes
El Grup de Treball de Guions de Contingut de Projectes està integrat per
tècnics dels col·lectius següents:
• Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
• Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB)
• ICICT, SA
• ECA, SA
El representant del COEIC és Joan Gallostra, president de la Comissió
d’Acció Professional, i està coordinat per Núria Ruiz, enginyera de l’Àrea
Professional del COEIC.
L’objectiu del grup és elaborar uns guions dels continguts mínims dels
projectes de diferents instal·lacions (consensuats pels integrants del grup
105
Serveis professionals
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
de treball) per tal de facilitar la feina dels professionals en la seva confecció.
Les publicacions realitzades es poden trobar a l’àrea restringida per a
enginyers col·legiats del web www.eic.cat.
Durant l’any 2007 el grup de treball ha realitzat la revisió, actualització i
adaptació de tots els guions de contingut existents a la norma projecte UNE
157001/2002 i ha realitzat un nou guió de continguts per a projectes de
qualificació energètica d’habitatges.
Sorolls i Vibracions
El Grup de Treball de Sorolls i Vibracions està integrat per enginyers de
l’Administració, consultors acústics i enginyers projectistes. El representant
de la Comissió d’Acció Professional és Manuel Casas, i el coordina Anna
Masdeu, enginyera de l’Àrea Professional del COEIC.
Els objectius del grup de treball són l’anàlisi dels projectes normatius per fer
aportacions, la participació en grups de treball per al desenvolupament de
nova legislació i la publicació de guies pràctiques.
Durant l’any 2007 s’han realitzat les actuacions següents:
• Es continua treballant en el Manual de mesurament de nivells d’immissió
de soroll d’activitats, instal·lacions i veïnatge, encàrrec del Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
• Com a experts en sorolls i vibracions, s’ha col·laborat amb el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
aportant propostes de modificació als esborranys dels annexos del
reglament que desenvoluparà la Llei 16/2002 de contaminació acústica.
També s’ha analitzat la versió 1 del Projecte de decret pel qual s’aprova
el reglament general de desenvolupament de la Llei 16/2002 de
protecció contra la contaminació acústica.
• S’han estudiat diversos exemples pràctics d’avaluació del soroll
d’activitats:
- Es continua treballant en l’Estudi de soroll en instal·lacions d’aire
condicionat.
106
- S’ha demanat als directors de les escoles d’Enginyeria Industrial
Serveis professionals
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
una reunió per poder-los transmetre la necessitat que l’assignatura
d’Acústica aparegui en els plans d’estudis.
Enginyeries de Suport a la Indústria
El Grup de Treball d’Enginyeries de Suport a la Indústria està format per
enginyers col·legiats relacionats amb enginyeries de producte i producció,
seguretat, prevenció i protecció; estudis, consultories i assessorament.
El representant de la Comissió d’Acció Professional és Àlex Zaragoza, i el
coordina Núria Ruiz, enginyera de l’Àrea Professional del COEIC.
Els objectius del grup són la promoció de l’enginyeria de suport de la
indústria en l’àmbit nacional i internacional, la informació i la cooperació
amb el COEIC en noves normatives o novetats tècniques.
L’any 2007 ha estat l’any de creació del grup i s’ha treballat en els temes
següents:
• Participació a la Fira MAQUITEC.
• Presentació del directori d’enginyeries (a la Fira MAQUITEC).
• Sessió informativa “Recerca de finançament: el capital risc”.
• Sessió de presentació del grup de treball.
TASCOM: Taula de debat i seguiment de criteris sobre
les ordenances municipals de l’Ajuntament de Barcelona
d’aplicació al règim d’activitats
La TASCOM està formada per representants de les entitats següents:
• Ajuntament de Barcelona
• Col·legis professionals:
- COEIC: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
- CETIB: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
La TASCOM és un marc permanent de trobada de les parts que permet
compartir els coneixements tècnics i l’experiència de totes elles, en matèria
d’activitats regulades per les ordenances municipals d’aplicació al règim
d’activitats.
107
Serveis professionals
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
Es reuneix cada dos mesos i la secretaria es va alternant entre el COEIC i el
CETIB. L’any 2007 la secretaria ha anat a càrrec del COEIC.
Per part del COEIC, els representants són Manuel Casas i Jordi Guasch,
membres de la Comissió d’Acció Professional, amb el suport de Núria Ruiz,
enginyera de l’Àrea Professional del COEIC.
A través de les reunions de treball de l’any 2007 s’han realitzat les
actuacions següents:
• Entrevista amb el Sr. Joan Carrera, cap del Servei de Seguretat
d’Instal·lacions, per resoldre uns dubtes d’interpretació de la Instrucció
6/2006 sobre plataformes elevadores verticals per a persones amb
mobilitat reduïda.
• Enviament d’una carta signada pels degans del COEIC i del CETIB al
Sr. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, en la qual es tracta la manca de
regulació de les activitats emplaçades al subsòl.
• Trobada amb la Sra. Comellas, directora general de Qualitat Ambiental
de la Generalitat, perquè informi als col·legis de l’estat de la nova Llei de
prevenció i control ambiental de les activitats.
• Seguiment dels temes de debat relacionats amb les activitats i les obres
a l’Ajuntament de Barcelona.
• Organització d’una jornada sobre contaminació lluminosa el dia 6 de
novembre.
• Enviament d’una carta al Sr. García Bragado, quart tinent d’alcalde, per
tal de recordar-li la problemàtica de l’atenció tècnica als districtes.
• Seguiment dels temes de debat relacionats amb les activitats i les obres
a l’Ajuntament de Barcelona.
Tots els acords de la TASCOM i les notes informatives que se’n generen
estan disponibles per als enginyers en diferents publicacions de l’Àrea
Professional i a la pàgina web del COEIC, www.eic.cat.
TC-IE: Taula consultiva d’instal·lacions d’energia
La TC-IE està formada per representants de les entitats següents:
ß Subdirecció General d’Energia de la Direcció General d’Energia, Mines i
Seguretat Industrial del Departament de Treball i Indústria.
108
Serveis professionals
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
• Entitats d’Inspecció i Control:
- ICICT, SA
- ECA, SA
• Col·lectius professionals:
- COEIC: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
- CCETIC: Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de
Catalunya
- COAC: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
• FERCA: Federación Catalana de Empresas Instaladoras de Agua, Gas,
Electricidad, Calefacción y Afines
• AFME: Associació de Fabricants de Material Elèctric
La TC-IE és un marc permanent de trobada de les parts que la integren,
que permet compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria
d’instal·lacions d’energia subjectes al Reglament electrotècnic de baixa tensió.
Es reuneix cada tres mesos i la secretaria es va alternant entre el COEIC i
el CCETIC. L’any 2007 la secretaria ha anat a càrrec del CETIB. Per part del
COEIC, el representant és Joan Gallostra, president de la Comissió d’Acció
Professional, amb el suport de Joan Ramon Repullés, enginyer de l’Àrea
Professional del COEIC.
Durant el 2007 s’han treballat els assumptes següents:
• Seguiment del tema del sistema d’instal·lació de tubs oberts en locals
mullats.
• Seguiment del tema de canvi dels límits de potència contractada segons
la intensitat de l’interruptor general de control.
• Preparació de respostes a les consultes del circuit protegit per alimentar
serveis d’emergència i del valor de la resistència de terra, a discutir
durant la propera reunió.
• Alimentació de serveis de seguretat en locals de pública concurrència.
• Valor de la resistència de terra.
• Subministraments complementaris en centres d’ensenyament.
• No-acceptació de les guies d’interpretació del REBT a Catalunya.
Tots els acords de la TC-IE i les notes informatives generades estan
109
Serveis professionals
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
disponibles per als enginyers en diferents publicacions de l’Àrea
Professional i en la pàgina web del COEIC, www.eic.cat.
TINSCI: Taula d’interpretació de la normativa de seguretat
contra incendis
La TINSCI està formada per:
• Administració:
- Generalitat de Catalunya: Departament d’Interior – Direcció General
d’Emergències i Seguretat Civil
- Ajuntament de Barcelona: Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvament
• Col·lectius professionals:
- Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
- Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
- Consell dels Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
- Consell dels Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya
Els objectius d’aquesta taula permanent són:
• Homogeneïtzar els criteris d’aplicació de la normativa vigent en el
desenvolupament dels projectes tècnics.
• Col·laborar en la redacció de les normes que afectin a la seguretat
contra incendis.
• Estudiar els projectes de normes que l’Administració estatal
pugui elaborar en matèria de seguretat contra incendis i presentar
observacions per millorar-los.
• Fer observacions per millorar la normativa vigent.
La secretaria és rotatòria anualment i actualment la porta el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
Per part del COEIC, el representant és Jordi Guasch, membre de la
Comissió d’Acció Professional, amb el suport de Xavier Cervera, enginyer
de l’Àrea Professional del COEIC.
Durant el 2007 s’han aprovat els documents i acords següents que
es publicaran en breu:
110
Serveis professionals
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
• Estudi del recorregut d’evacuació en escales especialment protegides
en aparcaments i recorreguts d’evacuació en sortides de planta en
aparcaments.
• Actualització en el CTE dels documents TINSCI que hi ha penjats al lloc
web de la Generalitat.
• Enviament d’una carta al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de realitzar una modificació del
nou Decret d’habitabilitat.
• Proposta d’elaboració d’un nou document TINSCI: “Vestíbul
d’independència de l’escala especialment protegida de l’aparcament”.
TASCOM Terrassa
La TASCOM Terrassa està formada per representants de les entitats
següents:
• Ajuntament de Terrassa.
• Col·legis professionals:
- COEIC: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
- CETIB: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
• Cambra de Comerç de Terrassa.
• Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa.
Aquesta taula consultiva és un marc permanent de trobada de les parts
signants d’aquest conveni que permet compartir els coneixements tècnics
i l’experiència de totes elles, en matèria d’activitats regulades per les
ordenances municipals d’aplicació al règim d’activitats.
Objectiu que s’ha d’assolir mitjançant l’exercici de les funcions següents:
• Anàlisi de la normativa en matèria d’activitats segons totes les
ordenances municipals de Terrassa d’aplicació al règim d’activitats.
• Formulació de propostes de les parts signants.
• Formulació específica de propostes que ajudin a homogeneïtzar els
criteris d’aplicació de la normativa vigent en el desenvolupament dels
projectes tècnics.
111
Serveis professionals
7. Grups de treball tècnics d'Acció Professional
Per part del COEIC, els representants són Emilio Pérez, membre de Junta
de la Delegació del Vallès, amb coordinació d’Irene Fiol i Núria Ruiz,
enginyeres de l’Àrea Professional.
Les reunions es realitzen cada dos mesos i la secretaria actualment està a
càrrec del COEIC.
L’any 2007 ha estat l’any d’inici d’aquesta nova taula amb l’Administració i
s’han realitzat les actuacions següents:
• Revisió i debat sobre la nova Ordenança d’usos i activitats de
l’Ajuntament de Terrassa.
• Revisió de la Norma d’usos de l’Ajuntament de Terrassa per tal d’unificar
els criteris d’aplicació.
• Publicació, per part de l’Ajuntament de Terrassa, de tres circulars
interpretatives d’alguns dels articles de l’Ordenança d’usos i activitats de
l’Ajuntament de Terrassa.
112
Serveis professionals
8.Serveis
de
8. Serveis de suport i assessorament als enginyers municipals
Un dels objectius estratègics del Col·legi és la millora de l’entorn
suport i
professional del col·lectiu. Per aquest motiu, durant els últims anys, s’han
assessorament
professional a l’Administració pública amb l’objectiu de dotar de major
als enginyers
els administrats.
municipals
a aquest col·lectiu han estat de difusió d’aquests serveis professionals
creat serveis adreçats als tècnics que desenvolupen la seva activitat
qualitat les seves tasques i reforçar la seva imatge davant dels projectistes i
Durant l’any 2007 les principals tasques que s’han realitzat adreçades
a través de la millora dels continguts a la pàgina web, la realització
d’entrevistes amb els enginyers que treballen a l’Administració local, el
desenvolupament d’un catàleg de serveis i la realització d’un estudi sobre la
situació actual dels enginyers industrials a l’Administració local, documents
que es publicaran el 2008.
113
Serveis professionals
9.Normativa
9. Normativa
Accés a serveis especialitzats en normativa: disposicions legals i normes.
Durant l’any 2007 hi ha hagut 1.386 usuaris donats d'alta als serveis de
normativa.
DL [email protected] Servei de subscripció que permet a l’usuari, via correu
electrònic, disposar d’un sistema personalitzat d’avisos de les novetats de
legislació. Inclou l’accés a la base de dades de noves disposicions legals,
publicades a partir de l’any 1992 als diaris oficials de la Unió Europea,
Espanya i totes les comunitats autònomes, de tots els sectors industrials,
edificació i obres públiques, serveis, comerç, finances, medi ambient,
seguretat, marcatge CE i subvencions.
NT [email protected] Servei de subscripció que permet a l’usuari, via correu
electrònic, disposar d’un sistema personalitzat d’avisos de les referències
de les normes publicades i anul·lades pels organismes de normalització
d’Espanya, la Unió Europea, Alemanya, els Estats Units, França, la Gran
Bretanya, Itàlia, el Japó i internacionals a partir de la definició prèvia d’un
perfil segons àmbits, sectors i col·leccions.
DL Projectes. Permet a l’usuari
personalitzar-se un sistema
d’avisos per correu electrònic
de les novetats mensualment.
Facilita als enginyers projectistes
les disposicions legals que
han de tenir en compte durant
la realització i execució dels
treballs. Abast: legislació estatal
i catalana (inclou les ordenances
municipals).
DL Abstract. Facilita l’accés
a la legislació vigent aplicable
114
Serveis professionals
9. Normativa
a les empreses, aparells, productes i serveis. Abast: legislació de la Unió
Europea, estatal i autonòmica (totes les autonomies).
Consulta normativa i tràmits. Permet fer consultes sobre legislació
espanyola i normes internacionals. Un tècnic especialitzat del servei de
normativa respon les consultes puntuals sobre normativa i tràmits dels
enginyers redactors de projectes. Termini de resposta: 5 dies laborables en
funció de la complexitat.
Info_engin. Un tècnic especialitzat dóna resposta a consultes de les
empreses en els àmbits de la normativa, la tecnologia i la informació de
mercat. Les consultes poden ser de caràcter estatal o internacional. Termini
de resposta: 5 dies laborables en funció de la complexitat.
Durant l’any 2007 s’han resolt 1.101 consultes.
Localització i venda de documents
El servei gestiona l’adquisició del text complet de documents i normes
tècniques de qualsevol país, organismes internacionals o organismes
sectorials, com ara:
• Legislació i especificacions tècniques.
• Articles de revistes tècniques, científiques i sectorials.
• Papers de congressos.
• Patents.
• Informes tècnics.
Com s’hi accedeix?
Les normes es poden subministrar en format paper i en la majoria dels
A través del web dels EIC, a
casos en format digital (PDF).
l’apartat de Biblioteca / Informació
Aquest servei s’ofereix principalment a partir de l’acord de l’Associació
i Documentació / Serveis de
d’Enginyers Industrials de Catalunya amb AENOR. També es proporcionen
Normativa, concretament a http://
les publicacions editades per AENOR.
www.eic.cat/biblioteca/serveis_
Durant l’any 2007 s’han venut 2.424 normes tècniques.
normativa.htm.
115
Serveis professionals
9. Normativa
Serveis addicionals
• Consulta del text complet de tota la col·lecció de normes UNE a la sala
de lectura i de col·leccions parcials de les normes següents: BS, DIN,
IEC, ISO, NF; ACI, AD-MERKBLÄTTER, API, ASTM, CEPREVEN, CSTB,
IEEE, NEMA, NFPA, NLT, NTP, SAE, TEMA, UNESA, UTE, VDE.
• Accés a la base de dades Perinorm: base de dades de normes tècniques
internacionals, de països europeus i dels principals països industrialitzats,
ASTM, BS, DIN, EN, JIS, NF, IEC, ISO, UNE, etc. Consultes sobre títols,
any d’edició, anul·lacions i substitucions, equivalències amb altres
normes, classificació internacional i resums. Actualització mensual.
• Resolució de dubtes sobre dates de publicació de les normes,
equivalències internacionals, vigències, etc.
Durant l’any 2007 s’han tramitat un total de 783 sol·licituds de fitxes
reduïdes de vehicles.
116
Serveis professionals
10.Biblioteca
10. Biblioteca
La Biblioteca dels Enginyers Industrials de Catalunya facilita un accés àgil i
ràpid a la informació necessària per desenvolupar l’activitat professional a
través dels serveis següents:
• Accés a la col·lecció de llibres, revistes, bases de dades, CD-ROM,
vídeos i altres materials disponibles a la sala de lectura. Aquesta
col·lecció cobreix les principals àrees temàtiques de l’enginyeria
industrial:
117
Serveis professionals
10. Biblioteca
• Bibliografies temàtiques
- Alimentació
- Medi ambient
- Anàlisi del cicle de vida (ACV)
- Organització d’empreses
- Anàlisi del valor
- Qualitat
- Arqueologia industrial
- Seguretat
- Construcció
- Diccionaris i enciclopèdies
- Electricitat
- Legislació
- Energia
- Vídeos
• Revistes
• Bases de dades:
Suscrinorma: col·lecció completa de les normes UNE. Accés a la
consulta del text complet de les normes. Actualització mensual.
Perinorm: base de dades de normes tècniques internacionals, països
europeus i principals països industrialitzats, ASTM, BS, DIN, EN,
JIS, NF, IEC, ISO, UNE, etc. Consultes sobre títols, any d’edició,
anul·lacions i substitucions, equivalències amb altres normes,
classificació internacional i resums. Actualització mensual.
EKOD (European Kompass On Disc): informació sobre 400.000
empreses europees del sector de la indústria i dels serveis (Alemanya,
Bèlgica, Dinamarca, Espanya, França, Holanda, Irlanda, Itàlia,
Luxemburg, .Noruega, Suècia, Suïssa i el Regne Unit). Actualització
semestral.
• Fons històric de llibres i revistes. La biblioteca disposa d’una important
col·lecció de documents anteriors a l’any 1950, fruit de la seva creació
l’any 1863. La major part d’aquesta col·lecció s’ha dipositat al Fons
Històric de Ciència i Tecnologia de la Biblioteca de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, per tal de facilitar-ne la
consulta en les millors condicions.
• Préstec de la majoria dels documents i materials de la col·lecció pròpia
i també de documents que no formen part de la nostra col·lecció, però
que es poden proporcionar a través de convenis establerts amb altres
biblioteques.
118
Serveis professionals
10. Biblioteca
• Condicions del servei de préstec:
El servei de préstec de la Biblioteca està reservat als enginyers
industrials col·legiats i/o associats, als socis escolars, als membres dels col·lectius amb els quals s’ha establert un conveni i a persones
avalades per un soci. Els usuaris del préstec podran disposar
simultàniament d’un màxim de quatre llibres i/o un vídeo durant
quinze dies. Aquests terminis es podran prorrogar trenta dies més
(dos períodes de quinze dies), sempre que els documents no hagin
estat sol·licitats per cap altre usuari.
• S’exclouen del préstec:
a) Les obres de referència següents: enciclopèdies, diccionaris i
directoris, així com totes aquelles que per la seva freqüència d’ús
es consideri convenient excloure del servei. S’identificaran amb un
distintiu especial.
b) Les revistes.
c) Els butlletins legislatius.
d) Els llibres que pertanyin al Fons Històric.
e) Els documents que, a judici de la Comissió de la Biblioteca, se’n
considerin exclosos.
Biblioteca digital
Durant l’any 2007 hi ha hagut 970 usuaris que han utilitzat la
biblioteca digital, els quals han realitzat les accions següents, entre
d’altres:
• Cerques:...............................................4.805
• Gestió de préstec: ..................................758
• Total accions: ....................................20.221
• Visualització de llibres: ........................2.388
119
Serveis professionals
11.Publicacions
11.Publicacions
Publicació de documentació d’interès professional
L’objectiu d’aquest servei és donar a conèixer als col·legiats informació
relativa a l’elaboració de projectes, els tràmits de visats i donar resposta a
les consultes més freqüents relacionades amb la seva tasca diària. Totes
les publicacions es poden trobar en dos formats: en paper a les oficines de
visats del COEIC i a la Biblioteca o electrònicament a la pàgina web www.
eic.cat.
Publicacions actuals
Infodocs. Documents elaborats des del Col·legi per donar suport a tots
aquells enginyers que visen treballs:
01.Guions de continguts
02.Normativa de visats
03.Taules consultives d’Acció Professional
04.Serveis d’Acció Professional
05.Grups de treball d’Acció Professional
06.Consultes freqüents a l’Àrea d’Acció Professional
07.Signatura-e i visat-e
08.Projectes d’activitats: atribucions i responsabilitats
09.Reglament de visats
10.Exercici de la professió
11.Projectes de qualificació energètica d’habitatges
Col·lecció “Dossiers d’Acció Professional”. Col·lecció elaborada amb la
col·laboració d’altres entitats i amb especialistes en diferents àmbits:
01.Aïllament acústic
02.Guió de continguts
03.Serveis Jurídics
04.Manual de bones pràctiques
05.Emissió acústica en activitats industrials. Anàlisi freqüencial
06.Qualitat acústica en l’edificació
07.La gestió del coneixement a les enginyeries
08.Guia d’usuari del visat-e
120
Serveis professionals
11.Publicacions
09.Guies per a l’Enginyer: Establiments de restauració. Ventilació i protecció
contra incendis
10.Guia de tramitació d’instal·lacions solars fotovoltaiques
11.Guies per a l’Enginyer: Aparcaments. Ventilació i protecció contra incendis
Col·lecció “Dossiers de Normativa Tècnica”. Publicació de la legislació
més interessant per als enginyers:
01.Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials
(RSCIEI)
02.Reglamento electrotécnico para baja tensión (incorpora correcció
d’errors de l’anterior edició)
02.1. Guía técnica de aplicación al REBT. Aspectos generales e
instalaciones de enlace
121
Serveis professionals
11.Publicacions
02.2. Guía técnica de aplicación al REBT. Instalaciones anteriores,
instalaciones en locales de pública concurrencia e instalaciones de
alumbrado exterior
02.3. Guía técnica de aplicación al REBT. Protecciones, anexos y
legislación catalana
03.Código técnico de la edificación
03.1. Código técnico de la edificación - Real decreto 314/2006;
aspectos generales; DB-SI / Seguridad en caso de incendio; DB-SU /
Seguridad de utilización
03.2. Código técnico de la edificación - DB-HE / Ahorro de energía
03.3. Código técnico de la edificación - DB-HS / Salubridad
03.4. Código técnico de la edificación - DB-SE / Seguridad
estructural; DB-SE-A / Acero
03.5. Código técnico de la edificación - DB-SE-AE / Acciones en la
edificación; DB-SE-C / Cimientos
03.6. Código técnico de la edificación - DB-SE-F / Fábrica; DB-SE-M
/ Madera
04.Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 2007
Altres publicacions tècniques
• Codi d’accessibilitat de Catalunya
• Guia per a la comprovació de la resistència al foc d’estructures
Durant el 2007 s’han publicat:
- L’exercici de la professió i guió de continguts de projectes de qualificació
energètica. Nous documents de la col·lecció “Infodocs”. Amb aquest hi
ha un total d’onze.
- La memòria d’activitats 2006 de l’Àrea.
- El dossier número 9 d’Acció Professional: Guia de disseny per a
l’enginyer proyectista: Instal·lacions en establiments de restauració.
Ventilació i protecció contra incendis.
- El dossier número 4 Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios (RITE), dins de la col·lecció de “Normativa Tècnica”.
122
Serveis professionals
11.Publicacions
Comunicació amb el col·lectiu
Amb data de 30 de novembre s’han enviat 36 circulars informatives i s’han
publicat 38 notes en el butlletí electrònic i 37 informacions en els Fulls dels
Enginyers.
S’ha fet un permanent manteniment evolutiu de la web, i hem sumat
un total de 34.735 visites. Hem rebut, estudiat, donat resposta
i implantat, en alguns casos, un total de 32 suggeriments dels
col·legiats.
Hem organitzat 14 sessions informatives sobre temes professionals a
les quals han assistit un total de 658 companys.
123
Serveis professionals
12.Serveis
ocupacionals
12.Serveis ocupacionals
L’Àrea de Serveis Ocupacionals (SOC) de l’AEIC/COEIC defineix, gestiona i
impulsa serveis per garantir una millora contínua i progressiva de la carrera
professional dels enginyers, tant a l’empresa, l’Administració com al lliure
exercici de la professió. També potencia la relació amb les empreses,
institucions i organismes oficials per donar a conèixer la figura de l’enginyer
industrial en termes de funcions i competències dels perfils professionals
que han de desenvolupar amb èxit el nostre col·lectiu.
L’objectiu del SOC és promoure i millorar la posició de l’enginyer industrial
a l’empresa, donant resposta a les seves necessitats ocupacionals en
totes les etapes de la carrera professional (per exemple, en la definició
de funcions, formació, competències, networking i altres); així com
l’assessorament a les empreses en la definició i selecció del candidat més
adient a les seves necessitats de recursos humans.
Aquesta àrea s’articula principalment entorn dels serveis següents, orientats
a satisfer les necessitats dels nostres enginyers, dels estudiants associats i
de les empreses:
• Borsa de Treball
• Promoció d’encàrrecs professionals
• Orientació de la carrera professional
• Informació empresarial (PIC1)
• Suport als emprenedors
• Formació contínua
• Convenis de cooperació educativa
Borsa de treball
Amb més de 3.000 enginyers industrials inscrits, la Borsa de Treball (BT)
està reconeguda com a referent principal tant per als joves enginyers que
volen incorporar-se al mercat de treball com per a aquells que volen millorar
la seva situació laboral i/o carrera professional.
(1) Punt d'Innovació CIDEM
124
Serveis professionals
12.Serveis ocupacionals
Del total d’enginyers que sol·liciten un canvi ocupacional, un 80% troba la
solució a través de la nostra BT.
La web dedicada a la BT permet a tots els enginyers associats/col·legiats
realitzar diferents operacions en línia, com ara inscriure’s, consultar
les ofertes que les empreses vehiculen a través del COEIC i les de
l’Administració pública, així com participar en els processos selectius.
La Borsa de Treball es constitueix com la millor font de reclutament
de candidats per a les empreses que necessiten incorporar enginyers
industrials a la seva plantilla.
Aquest servei es recolza en l’experiència d’un equip format per enginyers
industrials, psicòlegs i orientadors professionals que estudien les
necessitats de les empreses que ens confien la selecció del seu personal
tècnic o directiu.
Els serveis de la Borsa de Treball
La BT ofereix a les empreses clients serveis de preselecció de candidats,
selecció i avaluació de competències del personal. Per a la prestació
d’aquests serveis, la BT dóna suport a l’empresa en la definició del perfil
professional, analitzant les característiques, funcions i competències clau
del lloc de treball que cal cobrir.
Activitat 2007
Enginyers inscrits BT
40
33
30
26
24
20
19
15
21
17
17
12
10
0
11
10
6
1
2
3
4
5
6
7
Mesos
8
9
10
11
12
125
Serveis professionals
12.Serveis ocupacionals
Durant l’any 2007 s’han produït 211 noves incorporacions
d’enginyers industrials a la Borsa de Treball.
Ofertes de treball
40
35
35
30
30
25
27
25
22
24
20
17
15
9
10
12
13
13
5
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mesos
Demandes rebudes
L’any 2007 la BT ha gestionat un total de 232 ofertes de treball de diferents
posicions i perfils professionals, des de llocs de treball de caràcter més
tècnic i/o gestió fins a posicions directives.
Servei de promoció d’encàrrecs professionals
Per a més informació:
Orientat als enginyers que es dediquen al lliure exercici de la professió i a
les petites enginyeries i/o consultories, el Servei de Promoció d’Encàrrecs
Associació/Col·legi d’Enginyers
Professionals (SEPEP) es configura com a plataforma de gestió de les
Industrials de Catalunya
peticions i encàrrecs professionals que els particulars i les empreses
Via Laietana, 39, 4a planta
vehiculen a través del COEIC.
08003 Barcelona
Serveis Ocupacionals–
El SEPEP proporciona la solució ideal per resoldre aquelles situacions en què
Borsa de Treball
es necessita recórrer a la col·laboració externa de professionals especialistes
Tel.: 935 029 097
per a la realització d’un treball o l’execució d’un projecte concret.
Fax: 933 198 056
A/e: [email protected]
El SEPEP també gestiona les peticions dels òrgans de l’Administració de
http://www.eic.es/serveis_
Justícia per a la realització de peritatges judicials.
ocupacionals/b_requisits.htm
El servei és gratuït i el client (empresa o particular) únicament ha de fer-se
126
Serveis professionals
12.Serveis ocupacionals
càrrec dels honoraris professionals derivats del treball encarregat que acordi
amb l’enginyer industrial.
El SEPEP posa a disposició de les empreses més de 800 professionals de
l’enginyeria industrial distribuïts en més de 70 especialitats, com ara:
• Informes, dictàmens, valoracions, patents i marques, documentació
tècnica per a legalitzacions d’obres, instal·lacions i activitats.
• Gestió, organització, auditoria i consultoria.
• Construcció i estructures.
• Medi ambient i energia (per exemple, residus sòlids, auditories
ambientals, depuració d’aigües, energies renovables, estalvi energètic i
prevenció de la contaminació ambiental).
• Projectes d’instal·lacions (per exemple, climatització, calefacció,
electricitat, fred industrial, aparells de pressió, gasos i fluids,
emmagatzematge de productes químics, manutenció, transport interior,
aparells elevadors).
• Projectes d’indústries de tot tipus.
Activitat 2007
L’any 2007 el SEPEP ha rebut i gestionat 263 peticions d’empreses i/o
particulars que havien sol·licitat els serveis professionals d’un enginyer
Per a més informació:
industrial.
Associació/Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39, 4a planta
Encàrrecs gestionats pel SEPEP
40
32
30
08003 Barcelona
Serveis Ocupacionals–SEPEP
Tel.: 933 103 790
Fax: 933 198 056
A/e: [email protected]
http://www.eic.es/serveis_
38
27
32
28
23
22
20
14
11
10
0
16
14
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mesos
Encàrrecs mensuals
ocupacionals/s_quees.htm
127
Serveis professionals
12.Serveis ocupacionals
Servei d’orientació de la carrera professional (SOP)
L’enginyeria industrial és una de les professions més polivalents que
existeixen, cosa que ens permet exercir la nostra professió en un ampli
ventall de sectors i funcions.
La finalitat del SOP és fer prendre consciència als enginyers industrials de
la importància d’una bona gestió de la seva carrera professional per tal de
poder gaudir de tot el potencial del nostre ofici amb la màxima intensitat en
cada una de les etapes de la nostra vida.
Aquest servei s’adreça tant als joves enginyers que volen introduir-se en el
món laboral com als que volen millorar la seva situació professional o als
que tenen dificultats per recol·locar-se professionalment.
El servei està format per un conjunt d’actuacions que, portades a
terme per professionals especialitzats, tenen per objectiu proporcionar
l’assessorament i orientació professional adequats en funció de la situació
professional:
• Proporciona informació sobre el mercat de treball per als enginyers,
els àmbits d’actuació que poden tenir més sortida professional i els
diferents canals que es poden utilitzar per a la cerca de feina.
• Ofereix assessorament per a la definició d’estratègies de
desenvolupament professional.
• Si es tenen dificultats per reinserir-se laboralment, ajuda a detectar nous
escenaris on l’edat no sigui un obstacle i es valori l’experiència.
• Assessora en la definició i utilització del networking.
El servei d’orientació professional s’ofereix també als socis escolars de
manera totalment gratuïta amb el mateix abast que el servei prestat als
enginyers industrials.
Activitat 2007
Durant l’any 2007, el Servei d’Orientació de la carrera Professional ha
128
Serveis professionals
12.Serveis ocupacionals
efectuat un total de 151 sessions en les quals han participat enginyers de
diferents edats i situacions professionals.
Servei d'Orientació Professional
25
20
21
19
14
15
14
13
12
11
10
7
1
2
3
4
12
10
6
5
0
12
5
6
7
8
9
10
11
12
Mesos
Sessions SOP
Servei d’informació empresarial
El Servei d’Informació Empresarial forma part de la inicialment anomenada
Xarxa de Punts d’Innovació CIDEM(1) (PIC), constituïda l’any 1999
amb l’objectiu d’oferir informació empresarial a totes les empreses i
emprenedors de Catalunya.
Per a més informació:
L’any 2007 l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya i el CIDEM
Associació/Col·legi d’Enginyers
han tornat a subscriure un conveni que vincula ambdues entitats. A partir
Industrials de Catalunya
de la signatura d’aquest conveni, l’Associació es converteix en un Punt
Via Laietana, 39, 4a planta
d’Innovació CIDEM (PIC). L’objectiu prioritari de la nova xarxa serà el foment
08003 Barcelona
i la promoció de projectes i iniciatives relacionades amb la innovació.
Serveis Ocupacionals–Orientació
Professional
A l’AEIC/COEIC, amb la col·laboració del CIDEM, continuem oferint als
Tel.: 935 029 097
futurs emprenedors la informació d’interès empresarial més actualitzada
Fax: 933 198 056
amb relació a les matèries següents: ajuts i subvencions, innovació, creació
A/e: [email protected]
d’empreses, fiscalitat, qualitat i productivitat, laboral i finançament.
http://www.eic.es/serveis_
ocupacionals/o_sollicitut.htm
Activitat 2007
Durant l’any 2007 el Servei d’Informació Empresarial ha donat resposta a
129
Serveis professionals
12.Serveis ocupacionals
6 consultes. La distribució de la tipologia de consultes ha estat la que es
descriu al gràfic.
Tipologia de consultes PI...
17,65%
35,29%
11,76%
35,29%
Tràmits creació empresa
Creació d'empreses
Ajuts creació empreses
Principals incentius
Suport als emprenedors
En paral·lel al Servei d’Informació Empresarial, l’Àrea de Serveis
Ocupacionals porta més de deu anys promovent i impulsant l’emprenedoria
a Catalunya.
Els futurs emprenedors troben al COEIC tota la informació i l’assessorament
Per a més informació:
necessaris per tirar endavant el seu projecte empresarial:
• Assessorament en l’elaboració del Pla d’Empresa.
Associació/Col·legi d’Enginyers
• Informació sobre els tràmits que s’han de seguir per crear l’empresa.
Industrials de Catalunya
• Orientació sobre la forma jurídica més adequada a les necessitats del
Via Laietana, 39, 4a planta
projecte.
08003 Barcelona
• Assessorament legal expert en temes laborals i fiscals.
Serveis Ocupacionals–Servei
• Suport en la cerca de socis per al projecte empresarial.
d’Informació Empresarial
• Formació empresarial.
Tel.: 933 193 790
Fax: 933 198 056
Formació
A/e: [email protected]
L’AEIC/COEIC sempre ha promogut la formació contínua del seu col·lectiu per
http://www.eic.es/serveis_
ajudar-lo a fer front, amb tota garantia, als reptes que es pugui trobar en la seva
ocupacionals/p_consultes.htm
carrera professional i fer més competitives les organitzacions en què treballa.
L’any 1969 el COEIC va crear el Centre de Perfeccionament de l’Enginyer
130
Serveis professionals
12.Serveis ocupacionals
(CPE) que el 1986 es va transformar en l’Institut Català de Tecnologia (ICT).
Actualment hi ha un conveni de col·laboració amb l’Institut for Live Long
Learning (IL3) de la Universitat de Barcelona on s’ofereixen cursos, màsters
i postgraus d’interès per als col·legiats, que es complementa amb formació
concertada amb altres institucions de renom que poden ajudar a consolidar
el col·lectiu en la seva carrera professional.
En aquest sentit, el Col·legi també organitza seminaris i cursos
d’actualització dirigits als enginyers, amb l’objectiu de posar al dia
permanentment els seus coneixements en aquelles àrees en què l’aparició
de novetats relacionades amb la seva activitat professional és constant.
L’oferta formativa del COEIC consta de cursos de curta i mitjana durada
amb una temàtica molt variada d’acord amb les diferents àrees de
coneixement vinculades al Col·legi: Construcció, Energia, Enginyeria,
Gestió, Operacions, Seguretat i Medi Ambient, Tecnologies de la Informació
i la Comunicació, Transports i Mobilitat, i Urbanisme.
L’oferta es distingeix per oferir el suport necessari en temes formatius
per fer front als ràpids canvis de l’entorn laboral, i pel seu professorat;
Per a més informació:
professionals experts que aporten la seva experiència laboral aplicant una
metodologia docent amb una forta orientació pràctica.
Associació/Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya
Activitat 2007
Via Laietana, 39, 4a planta
Àrees temàtiques
08003 Barcelona
14%
Serveis Ocupacionals–Suport als
31%
9%
emprenedors
Tel.: 935 029 097
Fax: 933 198 056
27%
5%
14%
A/e: [email protected]
http://www.eic.es/serveis_
- Enginyeries (ENG)
- Energia (ENE)
ocupacionals/s_sollicitut.htm
- Operacions (OPE)
- Seguretat i Medi Ambient (SMA)
- Gestió (GES)
- Construcció (CON)
131
Serveis professionals
12.Serveis ocupacionals
L’activitat formativa de l’any 2007 ha estat marcada per l’alt compromís i la
col·laboració de les demarcacions de Tarragona, Girona, Lleida i Catalunya
Central i la Delegació del Vallès.
En el període de gener a desembre del 2007 s’han ofert 50 cursos, als quals
han assistit un total de 600 associats/col·legiats, relacionats amb les àrees
temàtiques següents:
Convenis de cooperació educativa. Estudiants en pràctiques
El Conveni de Cooperació Educativa que se subscriu entre la universitat,
Per a més informació:
els estudiants i les empreses, té com a objectiu complementar la formació
rebuda per l’estudiant amb l’adquisició d’experiència professional en el
ETSEIB:
marc d’una empresa. Permet que, durant un període de temps determinat,
Av. Diagonal, 647
l’estudiant adquireixi competència professional, desenvolupant activitats
08028 Barcelona
que exigeixin l’aplicació dels coneixements adquirits.
Tel.: 934 015 856
Fax: 934 015 628
Per un acord subscrit entre la UPC i el COEIC, el Col·legi s’encarrega de la gestió
A/e: [email protected]
d’aquests convenis que es duen a terme amb alumnes de l’Escola Tècnica
Horari:
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i de Terrassa (ETSEIAT).
de 9.30 a 13.30 h
de 15.00 a 19.00 h
Activitat 2007
Divendres tarda tancat
Convenis de cooperació educativa
ETSEIAT:
855
Colom, 7-9
538
08222 Terrassa
Tel.: 937 398 185
Fax: 937 398 191
A/e: [email protected]
ETSEIB
ETSEIT
Horari:
de 9.00 a 13.00 h
de 15.00 a 19.00
Durant el curs 2006-2007, el COEIC ha gestionat 855 convenis a
Divendres tarda tancat
l’ETSEIB i 538 a l’ETSEIAT.
132
Serveis professionals
13.Fires
13. Fires
L’any 2004, amb la presència d’un estand a la Fira MAQUITEC 04, els EIC
van iniciar una nova etapa en la participació a fires. Des d’aquest any, la
presència dels EIC ha adoptat el format d’un estand paraigüa amb tots
els serveis, on a més de cedir un espai a les empreses que ho sol·liciten,
se’ls ofereix un servei integral que inclou: la reserva d’espai, el disseny i la
construcció de l’estand, la decoració, els serveis de l’estand, la promoció
i publicitat, el personal, els serveis complementaris i l’assessorament i
la documentació abans, durant i després de la celebració de la fira. En
definitiva, aquest format permet que els expositors només s’hagin de
preocupar d’assistir a la fira.
Amb aquesta fórmula, l’any 2007 s’ha assitit a les dues grans cites firals per
a l’enginyeria del nostre país.
Construmat 2007
Del 14 al 19 de maig ha tingut lloc la fira Construmat 2007. La gran cita
del sector de la construcció de caràcter nacional i una de les primeres
fires europees del sector. I des del Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya hi hem estat presents amb un estand corporatiu de 181 metres
quadrats, dividit en microestands i amb tots els serveis necessaris per a les
empreses. En aquesta ocasió, i com a element de promoció de l’estand,
es va construir el NORMABAR, la simulació d’un bar que acomplia tota
Per a més informació:
la normativa vigent (ventilació, seguretat, soroll, etc.) per a aquest tipus
d’establiment.
Web: a la pàgina web http://www.
eic.cat/serveis/fires.htm es poden
- 10 empreses assistents
trobar notícies relacionades i el
- 7 empreses amb estand
calendari de les fires a les quals es
- 3 enginyeries a l’expositor
poden assistir.
Informació: Oriol Sans
Tel.: 935 029 099
MAQUITEC 2007
A/e: [email protected]
Del 20 al 24 de març del 2007 s’ha celebrat la fira MAQUITEC 2007. Un
saló on a més de ser representades totes les especialitats de la indústria
133
Serveis professionals
13. Fires
metal·lúrgica, compta amb el subsector d’enginyeries i serveis de suport,
una iniciativa impulsada pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya en
l’edició deL 2004, amb l’objectiu d’impulsar el paper de les enginyeries en
els processos productius: enginyeries de sistemes informàtics, de procés,
de producte, de manteniment, centres tecnològics i d’R+D, i serveis de
certificació. L’estand corporatiu dels EIC, amb 154 metres quadrats, té la
intenció de promoure les enginyeries en la seva activitat professional.
- 6 empreses assistents
- 4 enginyeries
- 2 centres tecnològics
Dia del Software
L’any 2007 s’han celebrat les
dues primeres edicions del Dia del
Software, una jornada d’un únic dia
on empreses dedicades al software
disposaven d’un auditori per fer una
presentació comercial als nostres
col·legiats. Aquest primer any s’han
celebrat dues edicions, i amb totes
les empreses que hi han participat
s’ha signat un conveni de descompte
per als associats/col·legiats.
Per a més informació:
La primera edició ha estat el 29 de gener i hi han participat les empreses
Coneix, Autodesk, Procuno, Nemetschek, Arktec, Dmelect i Cype
Informació sobre pròximes
Ingenieros.
edicions i convenis professionals:
Tel. 935 029 099
La segona edició ha estat el 21 de novembre i ha comptat amb la
A/e: [email protected]
participació de les empreses Earcon Kmkey, Eplan, Geovirtual, Infomirben,
Novonet, Edisa Icc, Ansys Fluent.
134
Serveis professionals
14.Directori
de
l'Enginyer
14.Directori de l'Enginyer
El 21 de març del 2007, dins del marc de la fira MAQUITEC 2007, s’ha
presentat el Directori d’enginyeries i enginyers d’exercici lliure dels
Enginyers Industrials de Catalunya. Un directori al qual s’accedeix
directament des del domini www.enginyeries.cat, i que es pot consultar
a través de diferents paràmetres de cerca: tipologia d’empresa, tipologia
de serveis i sectors, zona geogràfica, nom d’empresa, paraula clau, etc.
Actualment hi ha 531 inscrits, dels quals 306 són enginyers d’exercici lliure i
235 societats d’enginyeria.
Per a més informació:
Informació i inscripcions:
Oriol Sans (responsable del
Directori)
Tel.: 935 029 099
A/e: [email protected]
Web: a la página web
www.enginyeries.cat es poden
fer consultes i inscripcions.
135
Serveis professionals
15.L’aparador
15.L'Aparador de l'enginyer i el lloguer de sales
L’Aparador de l’Enginyer
de l’enginyer
Amb aquest nom es denomina el conjunt d’activitats de promoció
i el lloguer de
que són promogudes per persones i/o organitzacions no directament
sales
que tinguin relació amb l’àmbit de l’enginyeria i/o dels seus professionals,
i de presentació de caràcter comercial que tenen lloc a la nostra seu i
vinculades als Enginyers Industrials de Catalunya, amb l’únic condicionant
i s’entenguin d’interès per al col·lectiu dels EIC. Aquest format
de presentacions inclou la difusió de l’acte a través dels mitjans de
comunicació propis dels EIC:
• Rotulació de l’acte en els espais del propi Col·legi
• Agenda d’actes mensual
• Butlletí electrònic setmanal
• Fulls dels Enginyers: nota de premsa a la secció Dia a dia.
Aquests actes es poden realitzar a l’Auditori Pompeu Fabra, a la Sala de
Juntes, a l’Aula de Formació o a la Sala Social.
Empreses que s’han acollit l’any 2007 a la fórmula promocional
de l’Aparador de l’Enginyer:
Data
Empresa
27/03
Asenta Consulting
27/03
MKR taller de marketing
29/03
T&Associats
14/06
Aicon Consultores de Gestión
17/10
Plus Energia Renovable
29/11
Centro Español de Informacion del Cobre
Lloguer de sales
Cessió de qualsevol sala de l’Associació/Col·legi per a la realització d’actes,
reunions, conferències, jornades, etc., que no tinguin un caràcter comercial,
promoguts per organitzacions no vinculades directament als Enginyers
Industrials de Catalunya.
136
Serveis professionals
15.L'Aparador de l'enginyer i el lloguer de sales
Empreses que han llogat sales l’any 2007:
Data
Empresa
07/02/2007
Saytel
27/02/2007
Agesorpi
03/05/2007
Aplicacions Informàtiques del Vallès
05/05/2007
Agora Nord Sud
20/06/2007
Asdoconsult
03/07/2007
Institut per al Desenvolupament de la Formació Ocupacional
19/09/2007
Greenmax
04/10/2007
Mekae
23/10/2007
GPO
18/12/2007
Inspecció Provincial de Treball
10/12/2007
Castellana Suministros Frigoríficos
137
Serveis professionals
16.Segell
de
l'enginyer
16.Segell de l'enginyer
El 10 de març de 2005 es va presentar en el marc de l’Assemblea d’Acció
Professional el segell de l’enginyer. Un logotip que l’Associació/Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya posa a l’abast dels enginyers
industrials col·legiats, i que respon a la inquietud i la necessitat de molts
associats, col·legiats i societats d’enginyeria de disposar d’un senyal gràfic
que els identifiqui en el seu exercici professional. El logotip, ideat a partir de
l’escut de la professió i de la nova imatge corporativa desplegada, compta
amb diversos objectius:
1. Ser un element gràfic de suport en l’activitat de l’enginyer industrial que
faciliti la comunicació amb clients i proveïdors.
2. Ser un mecanisme eficaç de diferenciació respecte d’altres professionals.
El segell de l’enginyer permet identificar l’enginyer industrial en totes
aquelles manifestacions relacionades amb la seva activitat.
3. Ser un instrument de prestigi social i professional. El segell de l’enginyer
és un logotip d’ús exclusiu per als enginyers industrials associats o
col·legiats o per a les seves enginyeries.
4. Vincular l’usuari amb les institucions dels EIC, fomentant la projecció
corporativa de la professió davant de la societat.
Resum de comandes de l’any 2007
Per a més informació:
Descàrregues de logotip a través de la web: Comandes de materials que incorporen el segell de l’enginyer: Des de la pàgina web es pot
descarregar gratuïtament el logotip
en els seus diferents models i/o
fer la comanda dels materials que
incorporen el segell: http://www.eic.
es/serveis/segell.htm
Informació i comandes:
Tel.: 935 029 099
A/e: [email protected]
138
175
80
Serveis professionals
17.Serveis
gràfics
17.Serveis gràfics
L’any 2006 va néixer aquest nou servei orientat als enginyers i a les
enginyeries per cobrir les seves necessitats bàsiques en imatge corporativa,
publicitat, materials promocionals i de presentació comercial. Es tracta de
serveis integrals que van des de la creació d’un logotip fins una presentació
en PowerPoint per assistir a una fira o l’entrega dels materials impressos.
Resum de comandes de l’any 2007
Comandes realitzades: 4
Per a més informació:
Es pot consultar el catàleg
complet de serveis a través de
la pàgina web http://www.eic.cat/
serveis/serveisgrafics.htm.
Informació:
Tel.: 935 029 099
A/e: [email protected]
139
Serveis professionals
18.La
botiga
18.La botiga
L’any 2005 va néixer La Botiga dels EIC: l’espai de venda dels productes
de marxandatge dels Enginyers Industrials de Catalunya. Un espai que us
ofereix algunes idees per regalar: insignies d’or i plata, corbates, bolígrafs,
caramels, elements de papereria, targeter, tasses i altres. L’any 2007 ja
disposem d’un catàleg amb 25 referències.
Regals d’empresa
Si t’agraden els productes de La Botiga però els voldries personalitzar amb
la imatge de la teva empresa, els EIC ofereix aquest servei. Des de fer el
disseny personalitzat amb la imatge de la teva empresa fins a l’entrega del
regal finalitzat.
Per a més informació:
Es poden consultar tots els
productes i fer-ne la comanda a
través de la pàgina web
http://www.eic.es/botiga/botiga.
html.
Informació i suggeriments:
Tel.: 935 029 099
A/e: [email protected]
140
Serveis professionals
19.Ofertes
concertades
19.Ofertes concertades
L’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya ha signat
enguany acords amb altres empreses que ofereixen preus especials en els
seus productes i serveis a tots els associats i col·legiats.
Box
Box és una empresa importadora i distribuïdora de regals d’empresa i
promocions. Sempre hi és present a les principals fires d’Europa i Àsia per
tal de conèixer les últimes tendències i novetats.
Condicions: 10% de descompte en comandes i 5% de descompte en
comandes d’articles d’electrònica.
Cype Ingenieros
Cype Ingenieros és la primera empresa del mercat en software per a
arquitectura, enginyeria i construcció. Es pot consultar la taula de preus
especials al web dels EIC.
Dmelect
Dmelect desenvolupa software d’instal·lacions des de l’any 1989 i ha
esdevingut l’empresa líder en el seu sector. És un punt de referència
per a altres empreses i professionals, i està sempre a l’avantguarda en
investigació i desenvolupament de solucions en software.
Descompte del 15% en tots els seus productes.
Òptiques Boira
Òptiques Boira es caracteritza per la seva professionalitat. Ofereix els
següents descomptes als associats/col·legiats: 40% de descompte en
montures i vidres graduats, 20% de descompte en audífons digitals, 20%
de descompte en ulleres de sol, ulleres de protecció laboral i lents de
contacte, i regal d’unes ulleres de sol en compres superiors a 150 euros.
Procedimientos Uno
Empresa que ofereix una àmplia gamma d’aplicacions: càlcul d’estructures,
instal·lacions, infraestructures, gestió de projectes. 10% de descompte en
141
Serveis professionals
19.Ofertes concertades
la compra de software de la biblioteca de programes tècnics Arqui CD, i
altres descomptes especials en la resta de productes.
Bluespace
Bluespace ofereix un traster de lloguer segur, net, pràctic i econòmic. El primer
mes de lloguer és gratuït (per a estades superiors a quatre mesos) i ofereix un
10% de descompte per a lloguers inferiors o iguals a quatre mesos, i un 25%
de descompte en els productes de la BlueShop (caixes de cartró, precinte,
paper de bombolla, tisores i material per a embalatge en general).
Arktec
Arktec és una empresa especialitzada en el desenvolupament,
comercialització i suport tècnic de software per a arquitectura, enginyeria i
construcció. Descomptes especials per als associats/col·legiats.
Coneix
Coneix és una eina de gestió de projectes senzilla que facilita la recollida i
la reutilització de totes aquelles dades que es generen durant un projecte
i que seran útils en projectes futurs. 20% en el preu de la llicència per als
col·legiats.
Nemetschek
Nemetschek és el proveïdor líder en solucions CAD basades en el model
d’informació de l’edifici (BIM) i el seu producte més avançat: Allplan.
Descompte del 20% i formació inicial gratuïta als enginyers industrials
col·legiats per facilitar l’adquisició del programa Allplan.
Roc Blanc Hotels
Roc Blanc Hotels ofereix als associats i col·legiats un descompte preferent
en estades en els hotels de la cadena en règim d’habitació i esmorzar,
programes de Salut i Bellesa (excepte serveis a la carta) als nostres centres
termals, entrada a l’Espai Lúdic Termal Aquatonic (Tarragona) i programes
hotel + forfet esquí a Vallnord (Andorra).
142
Serveis professionals
19.Ofertes concertades
Cala Montjoi
Complex de vacances en una localització única des d’on es pot gaudir del
magnífic Parc Natural del Cap de Creus, un dels paratges més atractius de
la Costa Brava. 10% de descompte en temporada baixa (abril, maig, juny i
setembre), 7% de descompte el mes de juliol i 5% el mes d’agost.
Tres per Tres
Tres per Tres ofereix a tots els associats/col·legiats la possibilitat d’assistir
als espectacles programats al Teatre Victòria i al Teatre Poliorama amb
un preu especial prèvia presentació del carnet col·legial a la taquilla dels
teatres (màxim dues entrades per col·legiat).
Torre Mirona
TorreMirona Golf i Spa Resort està situat a Figueres (Girona), a 7
quilòmetres de la Costa Brava i envoltat d’un paisatge verd i frondós. 10%
de descompte en allotjament. 15% en el recorregut de 18 forats sempre
que s’allotgi a l’hotel.
Floristeria Navarro
Flors Navarro és la floristeria més gran d’Espanya, amb 800 metres
quadrats d’exposició de flors. 10% de descompte sobre tarifes vigents
en tots els serveis que presta: venda de flors i plantes, decoració floral i
funerària, casaments i jardineria. Queden exclosos els encàrrecs a través
del servei Interflora.
Monestir de les Avellanes
Situat al terme d’Ós de Balaguer, a la província de Lleida, el monestir
de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes va ser fundat el segle XII i
disposa d’un claustre romànic i una església gòtica. 10% de descompte per
habitació (estada mínima dues nits).
143
Serveis professionals
19.Ofertes concertades
Informirben
Empresa dedicada al desenvolupament i distribució de software de gestió
i de càlcul tècnic. Des de l’any 1990 desenvolupa aplicacions de gestió
per a diferents sectors i disposa d’un ampli ventall de productes. 25% de
descompte per als col·legiats.
Lannel Spain
Lannel, amb una presència dins del mercat brasiler que supera els vint anys,
és el referent del mercat local en joies alternatives i alta bijuteria en plata,
acer i banyada en or i rodi. Descompte del 15% sobre el preu de tarifa.
Watx
Watx és una proposta de rellotgeria contemporània on es troba en exposició
més de 500 rellotges i 200 joies diferents, de setze marques que abarquen
tots els estils. Tots els associats i col·legiats poden gaudir d’un 10% de
descompte a totes les botigues de Watx de Catalunya.
Oriol Agorreta
Especialistes en la confecció artesanal de joieria d’alta qualitat, amb
dissenys personalitzats i d’actualitat, tot donant un servei que va molt més
enllà de la simple venda. Descompte del 40% per als associats i col·legiats i
els seus familiars.
Arrecife Hoteles
Arrecife Gran Hotel està situat a l’illa de Lanzarote, a la seva capital Arrecife.
Fa ús de les últimes innovacions arquitectòniques i combina funcionalitat,
comoditat i refinament. 25% de descompte sobre la tarifa oficial de l’hotel.
Context
Extensa xarxa de traductors professionals nadius en qualsevol idioma.
Un servei àgil, ràpid i eficient (professionals especialitzats en l’àrea
corresponent tècnica, jurídica, mèdica, etc.). Descompte del 6% sobre el
preu de tarifa en tots els seus serveis.
144
Serveis professionals
19.Ofertes concertades
Club Natació Barcelona (CNB)
El CNB compta amb 24.000 metres quadrats de modernes instal·lacions, a
primera línia de mar i amb platja pròpia. Drets d’inscripció gratuïts per a tots
els associats i col·legiats a l’hora de formalitzar la inscripció.
Railgrup
Conveni marc de col·laboració institucional amb aquesta institució.
E-Movement
E-Movement és l’importador oficial del vehicle elèctric Reva a Espanya,
Portugal i Andorra. Reva és el cotxe elèctric urbà més venut del món. Un
vehicle elèctric, econòmic i ecològic. 5% de descompte sobre els preus de
tarifa dels vehicles, així com en els serveis de manteniment i reparació.
Grup Peralada
Ofertes exclusives per als associats i col·legiats a l’Hotel Peralada, a la
Finca Mas Solers, als Casinos de Catalunya, a les Termes de la Garriga i al
Castell de Peralada.
Gallery Hoteles
Gallery Hotel Barcelona i Hotel Molina Lario Málaga ofereixen un 10% de
descompte en estades en règim d’habitació (de diumenge a dijous inclosos)
i un 10% de descompte en estades en règim d’habitació i esmorzar (de
divendres a dissabte).
Club de Vins RT
El grup Rotllan Torra és un grup d’empreses elaboradores de vi d’alta
qualitat, que té vinyes i bodegues pròpies en la DOQ Priorat (Rotllan Torra) i
en la DOC Rioja (Aribau Cuvée). 20% de descompte sobre les tarifes vigents.
Línia i Vida
Centre antiestrès, de salut, benestar i bellesa, que ofereix a tots els
associats i col·legiats un 10% de descompte en tots els seus tractaments.
145
Serveis professionals
19.Ofertes concertades
Stream Pilates
Stream Pilates és una nova empresa dedicada a la formació i difusió
del mètode Pilates. Tots els associats i col·legiats poden gaudir d’una
classe de prova gratuïta i d’un 10% de descompte en qualsevol dels seus
abonaments.
Clínica Dental Davos
Clínica dental especialitzada en estètica, ortodòncia, blanquejaments,
odontopediatria, endodòncia, periodòncia, pròtesis fixes i amovibles,
implantologia i RX bucals. 20% de descompte en tractaments, primera
visita i higienes bucals gratuïtes, pagament fraccionat en tractaments iguals
o superiors als 600 euros, urgències 24 hores tots els dies de l’any.
Earcon
Earcon és una enginyeria en tecnologies de la informació especialitzada
en solucions de gestió del coneixement, projectes i sistemes de gestió
de qualitat en entorn web i desenvolupada amb programari lliure. 15% de
descompte en els serveis d´instal·lació, personalització i posada en marxa
de KMKey.
O2 Centro Wellness
Amb més de 4.000 metres quadrats, està equipat amb la tecnologia més
moderna aplicada en cadascuna de les seves àrees: zones d’aigues, fitness
i activitats dirigides, beauty center, wellness balance (fisioteràpia).
30% de descompte en la matrícula d’inscripció i 25% de descompte en les
quotes mensuals.
Beep
Beep és la cadena de botigues especialitzades en la venda de tecnologia
domèstica i oci digital més gran d’Espanya i pertany al grup Data Logic.
Ara, tots els associats i col·legiats poden gaudir d’ofertes exclusives que
publicarem mensualment a la web.
146
Serveis professionals
19.Ofertes concertades
Lamarthe España
La casa Lamarthe, fundada el 1930, s’imposa com a protagonista indiscutible
de la marroquineria de primera qualitat. A partir d’ara, tots els associats
i col·legiats poden gaudir d’un 10% de descompte en totes les compres
realitzades a la botiga Lamarthe del carrer Diputació, 256, de Barcelona.
Novonet
Gestproject és una moderna solució d’organització i gestió que inclou
totes les funcions necessàries per incrementar l’eficàcia i la productivitat,
millorant els processos, els terminis, els costos i la qualitat del projecte.
Preus especials per als associats i col·legiats.
Acadèmia Marshall
L’Acadèmia Marshall és una institució dedicada a l’ensenyament musical,
i l’Associació Musical Granados-Marshall (AMGM) agrupa activitats de
caràcter musical relacionades amb la difusió de la música especialment
espanyola i la promoció de joves intèrprets. Ofereix als associats
i col·legiats i als treballadors de l’AEIC/COEC: matrícula gratuïta a
l’Acadèmia Marshall per als associats i col·legiats en les classes d’una
hora setmanal que es realitzin entre les 10.00 i les 16.00 hores; matrícula
gratuïta de l’Acadèmia Marshall per a membres de la Coral dels Enginyers
que s’inscriguin a les classes de Llenguatge Musical durant una hora a la
setmana en grup i que es realitzin entre les 10.00 i les 16.00 hores; entrada
gratuïta a les activitats de l’AMGM per a tots els alumnes matriculats a
l’Acadèmia Marshall.
Hertz
La principal empresa de lloguers de vehicles del món ofereix descomptes
especials en el lloguer de vehicles, furgonetes, motos...
A més de totes aquestes novetats, l’AEIC/COEIC manté els acords
d’anys anteriors pel que fa a preus especials i descomptes als associats i
col·legiats:
147
Serveis professionals
19.Ofertes concertades
Box
Cype Ingenieros
Dmelect
Òptiques Boira
Procedimientos Uno
Bluespace
Arktec
Coneix
Nemetschek
148
Serveis professionals
19.Ofertes concertades
Roc Blanc Hotels
Cala Montjoi
Tres per Tres
Torre Mirona
Floristeria Navarro
Monestir de les Avellanes
Informirben
Lannel Spain
Watx
149
Serveis professionals
19.Ofertes concertades
Oriol Agorreta
Arrecife Hoteles
Context
Club Natació Barcelona
E-Movement
Grup Perelada
Gallery Hoteles
Club de Vins RT
Línia i Vida
150
Serveis professionals
19.Ofertes concertades
Stream Pilates
Clínica Dental Davos
Earcon
O2 Centro Wellness
Beep
Lamarthe España
Novonet
Acadèmia Marshall
Hertz
151
Àmbit institucional
152
Celebracions institucionals
Dades de les institucions
1. Contacta'ns
2. Secretaria
3. Dades econòmiques
4. Anuari
153
Dades de les institucions
1.Contacta'ns
1. Contacta'ns
Atenció al client
El servei d’atenció al client està dotat d’una àmplia xarxa de comunicació
per fer arribar els suggeriments a través de diferents vies.
El web: www.eic.cat
La icona d’atenció al client és fàcil de trobar al web dels EIC. Només amb
un cop d’ull es pot veure a la pàgina principal del web (www.eic.cat) on hi
ha un enllaç directe a la butlleta de suggeriments. Dins d’aquest mateix
apartat també s’ofereix informació d’interès, així com un formulari per
omplir en cas de canvi de dades personals o de correspondència.
La bústia de suggeriments
Es poden trobar bústies de suggeriments per diferents punts de la seu
del Col·legi a Barcelona i per
les diferents demarcacions i
delegacions, amb l’objectiu
que l’enginyer que visiti la casa
tingui l’opció d’escriure en
aquell mateix moment el seu
suggeriment. Es tracta d’una
urna on es dipositen les butlletes
i que cada dia es buida per fer
arribar cada butlleta a la persona
responsable del tema del qual se
sol·licita atenció.
El correu electrònic
L’altre mitjà de comunicació és
l’adreça de correu electrònic
[email protected] És el mitjà
que està experimentant més
creixement a causa de la seva
immediatesa, ja que una única
154
Dades de les institucions
1. Contacta'ns
figura rep aquest missatge i el direcciona cap al responsable del tema
en qüestió. Com amb la resta de suggeriments, des del departament de
Qualitat es fa el seguiment de l’estat de la proposta i s’assegura que el tema
hagi quedat atès i tancat de la millor manera possible.
La visita
A la quarta planta de la seu dels EIC i a les recepcions de totes les
demarcacions i delegacions s’atenen totes les visites i consultes
personalment, adreçant el visitant directament a la persona més adient.
Es tracta de l’opció més recomanada quan es necessita una atenció
Per a més informació:
personalitzada i, prèviament, s’ha concertat hora amb la persona
interessada. Els horaris d’atenció al client, segons la demarcació o
Associació/Col·legi d’Enginyers
delegació, es poden consultar a la web.
Industrials de Catalunya
Tel.: 933 192 300
El telèfon
Fax: 933 100 681
La via més utilitzada és el telèfon d’atenció al client. Per a aquest servei
A/e: [email protected]
s’ha creat el telèfon 932 957 804, tot i que hi ha la possibilitat de dirigir-se
http://www.eic.cat
als Enginyers Industrials de Catalunya a través del telèfon de centraleta
http://www.eic.cat/suggeriments/
933 192 300.
contacta.htm
Horaris
De dilluns a dijous:
de 9.00 a 19.00 h
Divendres:
de 9.00 a 15.00 h
Horari d’estiu:
(del 24 de juny fins a l’11
de setembre):
de dilluns a divendres,
de 9.00 a 15.00 h
155
Dades de les institucions
1. Contacta'ns
Relació de telèfons directes de departaments
i de correus electrònics
Departament
Telèfon directe
Adreça electrònica
933 192 300
[email protected]
935 029 081
[email protected]
Recepció
Centraleta
Deganat
Joan Vallvé, degà del COEIC
Secretaria
Presidència
Joan Torres, president de l’AEIC
Secretaria
935 029 081
[email protected]
Direcció General
Antoni M. Grau, director general
Secretaria
935 029 089 [email protected]
Àrea Professional
M. Isabel Castillejo, directora de l'Àrea Professional
Secretaria
935 029 088
[email protected]
Informació Visats 935 029 085
[email protected]
Serveis Jurídics de l'Àrea 932 957 805
[email protected]
Signatura Electrònica 935 029 095
[email protected]
Àrea de Qualitat
Anna Secanell, Resp. Qualitat 932 957 801 [email protected]
CAS (Comissions, Activitats i Serveis)
Mayte Cava, cap del CAS
Comissions i Reserves 933 192 304 [email protected]
Intervenció Jurídica
Francesc P. Caminal, cap d’Intervenció Jurídica 
156
Maria Company 933 192 754 [email protected]
Josep Barceló 933 192 754
[email protected]
Dades de les institucions
1. Contacta'ns
Departament
Telèfon directe
Adreça electrònica
Gestió Econòmica
Antoni Malet, cap de gestió econòmica
Ingrid Nadal 934 858 584
[email protected]
Premsa i Comunicació
Eva Díaz, cap de Premsa i Comunicació
Premsa 933 192 704
[email protected]
Publicitat 932 957 803
[email protected]
Informació i Documentació
Teresa Abella, directora d’Informació i Documentació
Publicacions 933 192 366 [email protected]
Normes Tècniques
935 029 092
[email protected]
Biblioteca 933 192 300
[email protected]
Informàtica
Xavier Raurell, director d’Informàtica
Servei Informàtic
934 858 599
[email protected]
Secretaria i Serveis Generals
Àngela Palau, cap de Secretaria i Serveis Generals
Secretaria
935 029 084
[email protected]
Atenció al Client 932 957 804
[email protected]
Serveis Ocupacionals
Josep Mouriño, cap de Serveis Ocupacionals
Borsa de Treball 935 029 097 Servei d'Encàrrecs Professionals933 103 790
[email protected]
[email protected]
(SEPEP)
Demarcació de la Catalunya Central
Josep Alabern, president
Ernest Arenas, secretari
Secretaria
938 724 923
[email protected]
Demarcació de Girona
Joan L. Serarols, president
Angel Mateos, secretari
157
Dades de les institucions
1. Contacta'ns
Departament
Telèfon directe
Adreça electrònica
Secretaria
972 211 912/16
[email protected]
973 288 011
[email protected]
Demarcació de Lleida
Josep Giné, president
Josep V. Marín, secretari
Secretaria
Demarcació de Tarragona
Lluís Maestre, president
Fernando Torres Estébanez, secretari
Secretaria
977 252 646
[email protected]
937 255 066
[email protected]
Delegació del Vallès
Francesc Figueras, president
Joan Vega, secretari
Secretaria
158
Dades de les institucions
2.Secretaria
2. Secretaria
Qui es pot inscriure
1. Enginyers industrials
Es preveu la possibilitat de col·legiar-se al Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya i a l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya a partir
de l’aprovació del projecte final de carrera.
2. Enginyers d’altres titulacions relacionades amb la branca
d’Enginyeria Industrial
Es preveu la possibilitat d’inscriure’s a l’Associació d’Enginyers Industrials
de Catalunya a partir de l’aprovació del projecte final de carrera.
3. Estudiants d’Enginyeria Industrial o d’altres titulacions
relacionades amb la branca d’Enginyeria Industrial
Es preveu la possibilitat de fer-se soci escolar a l’Associació d’Enginyers
Industrials de Catalunya sempre que es tinguin aprovats els 50% dels
crèdits de la carrera.
En aquest cas, cal adreçar-se a les oficines que l’AEIC/COEIC té a les
escoles:
ETSEIB · Telèfon 934 015 856 · [email protected]
ETSEIAT · Telèfon 937 398 185 · [email protected]
UdG · Telèfon 972 419 769 · [email protected]
Documentació necessària per inscriure’s
• Formulari d’inscripció (Es pot trobar al web www.eic.cat, al menú
Secretaria i atenció al client / Inscripció)
• Fotocòpia del títol o del resguard que demostri que s’han abonat
els drets
• Fotocòpia del DNI
• 2 fotografies tipus carnet
• Dades bancàries
Es pot fer arribar aquesta documentació, degudament emplenada i signada, per
correu electrònic a l’adreça www.client.cat o per fax al número 933 100 681.
159
Dades de les institucions
2. Secretaria
O si es prefereix, es pot passar per les nostres oficines de Via Laietana,
39, 4a planta, 08003 Barcelona, tel. 933 192 300. O per qualsevol de les
nostres demarcacions (Tarragona, Girona, Manresa, Lleida i Sabadell).
Es poden consultar les adreces i horaris al web: www.eic.cat (menú
Contactan’s).
SERVEIS
1.Cobertura
Responsabilitat civil professional
Tots els titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança
els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de
la professió. Per facilitar l’acompliment, el COEIC té contractada una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil que, de manera gratuïta, cobreix fins a
151.000 euros per sinistre i amb un màxim anual de 450.000 euros.
2.Serveis tècnics i professionals
Serveis de normativa
Ofereix accés a normativa especialitzada: disposicions legals i normes tècniques.
Venda de normes tècniques
Adquisició del text complet de les normes tècniques de qualsevol país,
internacionals o d’associacions sectorials.
Consulta a l’expert
L’objectiu és resoldre consultes especifiques sobre tecnologia, proveïdors i
normativa, utilitzant una metodologia que combina l’accés a base de dades
bibliogràfiques professionals i a experts.
Tallers de normativa
Formació pràctica per facilitar l’ús dels serveis i el coneixement de novetats.
Signatura electrònica
• Visat electrònic
• Signatura de correus electrònics
• Realització de tràmits a través d’administracions i organismes
Biblioteca
• Biblioteca digital
160
Dades de les institucions
2. Secretaria
• Accés a col·lecció de llibres, revistes, bases de dades, CD-ROM, vídeos
i altres materials disponibles a la sala de lectura
• Accés al fons històric de revistes i normes
• Préstec de la majoria de documents i materials
Participació a les comissions i grups de treball
Jornades i activitats
Ofertes concertades
Convenis amb diverses empreses que ofereixen descomptes i avantatges
amb els seus productes i serveis.
3.Recursos humans
Borsa de treball
Borsa de professionals externs
Directori d’enginyeries i enginyers d’exercici lliure.
Formació contínua
Àmplia oferta formativa en diferents àrees de coneixement.
Servei d’anàlisis de la personalitat
Orientació professional.
Serveis jurídics i legals
Assessorament laboral, fiscal i civil per a qualsevol consulta de la professió.
4.Visibilitat
Fulls dels Enginyers
Es tracta d’una revista mensual que resumeix les principals activitats de
caràcter institucional.
Butlletí electrònic setmanal
Publicació amb informació sobre les activitats de la setmana, els cursos de
formació, les novetats i serveis, etc.
Web
El portal dels EIC disposa de tota la informació relacionada amb la institució,
els serveis, les comissions, l’agenda d’actes i les novetats. Esdevé un canal
de difusió i promoció molt important dels enginyers industrials.
161
Dades de les institucions
2. Secretaria
Agenda
Aquest mitjà de comunicació informa de les activitats i reunions que
organitzen les diferents comissions i altres institucions d’interès.
Promoció
Els espais EIC són un entorn ideal per a la realització d’activitats de promoció.
Quotes d’associació/col·legiació
Segons l’acord de la Junta General del 14 de desembre del 2006,
s’estableix una política de quotes formada per una quota d’inscripció i una
quota anual.
Quota d’inscripció
La quota d’inscripció correspon a dues anualitats de la quota corresponent.
Descompte
Trimestral
Anual
1r any subvencionat
(La data d’inici de subvenció és la data d’haver aprovat
el projecte final de carrera.)
100%
0,00
0,00 €
fins als 28 anys
66,67%
26,33
105,32 €
29 anys
33,33%
52,66
210,64 €
30 anys
0%
79,00
316,00 €
80%
15,80
63,20 €
100%
0,00
0,00 €
25%
39,50
158,00 €
Excedència fora de Catalunya
(Només poden gaudir d’aquesta quota els professionals
l’activitat dels quals s’exerceixi fora de Catalunya. S’ha
de fer la sol·licitud per escrit, indicant l’adreça professional.
Amb aquesta modalitat es gaudiran de tots els serveis,
exceptuant els professionals.)
Jubilats
(Més de 15 anys d’antiguitat ininterrompudament)
Jubilats
(Menys de 15 anys d’antiguitat)
(Per gaudir d’aquestes quotes, és necessari sol·licitar-ho
per escrit, adjuntant la resolució de la tresoreria o bé
la tarjeta de pensionista.)
162
Dades de les institucions
3. Dades econòmiques
3.Dades
A continuació, es presenta la relació dels ingressos i despeses que l’activitat
econòmiques
de les nostres institucions ha generat durant el 2007:
2004
2005
2006
2007
2008(pressupost)
Visats
4.439.273
5.072.147
5.578.076
6.110.632
5.927.000
Quotes
2.002.816
2.219.356
2.326.675
2.347.717
2.344.302
Finances/Participacions
463.406
422.593
466.927
101.691
302.688
Serveis
267.533
610.437
769.216
1.133.623
876.547
Diversos
1.130.941
971.717
1.479.344
2.002.726
1.461.582
Total Ingressos
8.303.968
9.296.249
10.620.238
11.696.389
10.912.119
2004
2005
2006
2007
2008(pressupost)
Personal
2.423.284
2.520.110
2.338.021
2.748.106
2.955.354
Estructura
1.629.543
1.784.740
2.058.341
2.287.099
2.185.682
Prima RCP
1.373.000
1.230.070
1.068.303
968.905
1.040.000
Serveis
1.096.226
1.013.590
1.428.671
1.455.750
1.363.572
Corporatives
989.934
846.123
824.681
1.031.174
863.900
Diverses
716.936
1.071.986
1.867.974
2.117.845
1.695.084
8.228.922
8.466.618
9.585.990
10.608.877
10.103.592
INGRESSOS
DESPESES
Total Despeses
Totes les xifres estan expressades en euros.
(pressupost) Segon pressupost aprovat per la Junta General reunida el 26 de novembre de 2007.
163
Dades de les institucions
3. Dades econòmiques
Ingressos EIC any 2007
17%
52%
10%
1%
20%
Visats
Quotes
Financers / Participacions
Serveis
Diversos
Evolució Ingressos EIC any 2007
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2004
2005
Visats
Quotes
Financers / Participacions
Serveis
Diversos
164
2006
2007
2008
Dades de les institucions
3. Dades econòmiques
Despeses EIC any 2007
20%
25%
10%
14%
22%
9%
Personal
Serveis
Estructura
Corporatives
Prima RCP
Diverses
Evolució despeses EIC any 2007
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2004
2005
2006
Personal
Serveis
Estructura
Corporatives
Prima RCP
Diverses
2007
2008
165
Dades de les institucions
3. Dades econòmiques
COMPTE D’EXPLOTACIÓ 2007
INGRESSOS
DESPESES
9.288.409
8.656.169
Demarcació Catalunya Central
244.181
204.762
Demarcació de Girona
489.841
344.366
Demarcació de Lleida
729.849
485.843
Demarcació de Tarragona
944.109
917.738
Total
11.696.389
10.608.877
PREVISIÓ RESULTAT EXERCICI 2007*
1.087.512
PREVISIÓ CASH FLOW 2007*
1.368.592
General (Barcelona i Vallès)
*Comptes pendents d’aprovar per la Junta General corresponent.
166
Dades de les institucions
4. Anuari
4.Anuari
Nom
Ferran Abad Baig
Moisés Abad Balaguer
José Ramón Abad Baldellou
Alfred Abad Gascón
Sergi Abad Navarro
Manuel Abad Seekamp
Jordi Abadal Berini
Enric Abadal Berini
Jorge Abadía Benedicto
Carlos Javier Abajo Fuentes
Michel Abate Josep Eduard Abela Montoya
Josep Ramon Abelaira Llurba
Alfred Abelaira Matas
Francisco Javier Abelló Alvarez
Josep Abelló Ferrer
Juan Abelló Ferrer
Lluís Abelló Vila
Jordi Abelló Virgili
Joaquim Abelló Virgili
Agustí Abelló Virgili
Eliseo Abizanda Sanroman
Carla Andreia de Abreu Freitas
Óscar Abril Muñoz
Pau Abril Ollé
José Ramón Abuín Requeséns
Pedro Miguel Acebillo Marín
Josep Miquel Aced Villacampa
Francesc Acín Jover
Joan Acosta Caverdós
Antonio L. Acosta Vera
Francisco Adán González
Jorge Adelantado Caparrós
Oriol Adelantado Nogué
Joaquim Adell Espinosa
Agustí Adell Gisbert
Àlvaro Adrados Ruíz
Josep Adroher Sullà
Francesc Adroher Sullà
Francisco Adserias Ricart
José Agea Tomás
Pere Agell Ferrer
Lluís Agell Magriña
Oriol Agramont Barquet
Lluís Agraz Juvanteny
Sergi Aguacil Moreno
Joaquín Aguado Jané
Angel Aguado Maté
Carlos Aguasca Castells
Ernesto d'Aguiar Borras
Nº Soci
9917
8757
4790
8459
10635
11101
7077
7571
6937
11601
15506
10660
9754
7168
9185
1045
1428
966
940
1312
1809
6617
57045
15355
10762
3143
9918
3345
5843
2524
3593
2393
4103
8939
2063
15177
13099
13298
15175
7391
6256
1165
8158
13326
13951
14263
15122
7424
4065
4582
Nom
Francesc Aguilà Llobet
Joan Aguilà Salomó
Jaume Aguilà Vendrell
Jose Enrique Aguilar Barja
Bernardo Aguilar González
Pedro Aguilar Kremer
José M. Aguilar Mtnez de Carnero
Esteban Aguilar Ramos
Luis Aguilar Salvador
Joan Aguilar Xufré
Francisco Aguilera Armengol
Vicente Aguilera Caelles
Josep Aguilera Estrada
César Aguilera Martínez
Xavier Aguiló Aran
Jordi Aguiló Jubierre
Pedro Aguiló Martos
Santiago O. Aguiló Ruíz
Ricard Aguirre Gili
Jesús Aguirre Salinas
Jaime Agulles Fornés
Joaquim Agulló Batlle
Miquel Agulló Negui
Juan Agulló Negui
Jordi Agustí Garcia
Miquel Agustí Grabulosa
Francisco Agustí Monraval
Jordi Agustí Vergés
Àngel Josep Agustí Viso
Ramon Agut Badia
Miquel Aiguadé Ballús
Oscar Aisa Gimenez
Ricardo Aixelà Campanales
Desirée Aixut Pueyo
Xavier Alabart López
Jordi Alabau Corbera
Xavier Alabern Morera
Jorge Alabern Ros
Josep Alabern Valentí
Carlos Aladjem Talvy
Francisco Alaminos de Ferrater
Albert Alanzor Carqueijeda
Francisco-J. Alarcon Garcia
Didac Alarcón García
Juan Alarcón Martínez
Gines Alarcón Martínez
José Ramón Alarcón Ripoll
Gabriel Alarcón Rovira
Pere Alavedra Ribot
Joan Carles Alayo Manubens
Nº Soci
8714
3990
4621
13044
11256
10580
8167
9755
5880
3594
12442
4694
14939
9098
11226
14776
10932
4791
1286
12845
3957
2452
2622
3460
12514
14512
7392
7079
6206
9255
4455
13972
1376
15488
14874
15325
5653
14505
2592
13741
4620
10411
14839
15147
4234
14234
8986
15347
3396
4372
Nom
Carlos Javier Albà Cortijo
Josep Alba Estalella
Josep Albacete Santandreu
Arturo Albajar Saínz
Ferran Albajar Viñas
Ramon Albanell Estapé
Pere Albanell Pozo
Francesc Albar Fonte
Ramon Albareda Roca
Antoni Albareda Soteras
Florenci Albarracín Pérez
Sergio Albendea Casas
Xavier Albèniz Fornells
Enric Alberich Agustí
Ramon Alberich Ferrer
Lluís Alberich Hernández
Sònia Alberquilla Sànchez
Carlos Albert Abella
Joan Albert Font
José Ma. Albert Vila
Jaime Alberti Comellas
Marta Albertí Ibarz
Nuria Albertí Martínez de Velasco
Gregorio Alberto Giménez
Santiago Alberto Ortiz de Pinedo
Luis Albertos Buendía
Víctor Albet Viñas
Francisco Albiach Ballester
Frederic Albinyana Cuadras
Ramon Albiol Fonollosa
Angel Albizu Mardones
Xavier Albors Freixedas
Jaime Albors Yoldi
Josep Albuin Grifols
Antonio Alcahud Lara
Vicente Alcahud Lara
Yolanda Alcaide Echegoyen
Tomás Ruben Alcaina Pérez
Ricardo Alcaine Abad
Juan Gabriel Alcalá Gómez
Javier Alcalà Tomás
Sandro Alcántara Carazo
Jose Elias Alcántara Moncada
Xavier Alcaraz Coll
José Alcaraz Trill
Marta Alcarria Escribano
Juan Alcazar Fernández
David Alcega Estivill
Oriol Alcoba Malaspina
Manuel Alcolea García
Nº Soci
8020
4939
8099
10993
14944
18156
2078
4695
6880
9099
15426
15221
12584
1287
13450
11102
14031
15482
8732
4848
2234
12628
15192
8648
10479
9881
4975
3708
11755
18104
8494
5844
1443
5239
3709
11743
14531
14147
12811
8758
7317
14689
13217
5722
4401
14548
2296
10192
12041
5560
167
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Tatiana Alcón Morlas
Vicente Alcorisa Antón
Jaume Alcover Arnau
Cesc Aldabó Fernández
Angel José Aldea Díez
Josep Ramon Aldomà Buchaca
Alberto Alegre Cobos
Oscar Alegre Lasterra
Anna Maria Alegre Rangel
Sebastià Alegre Rosselló
Miguel Alegre Rosselló
Jose Alegre Santamaria
Esteve Alegret Coma
Joan Alegret García
Augusto J. Alegret López
Agustín Aleman González
Antonio Alemany Bosch
Miquel Àngel Alemany Giménez
Carles Alemany Martínez
Eduard Alentorn Güixens
Albert Alentorn Güixens
Ramon Alentorn Rossell
Hilari Alfaro Bozalongo
Brais Alfaya González
Manuel Alfonso Lillo
Jorge Alfonso Lorenz
Fernando Algaba Álvarez
Inés Algaba Joaquín
Manel Algaba Ruíz
Joaquin Algarte León
Joan Algueró Puigdellívol
Joan Alías Ruiz
Enric Alié Coll
José Miguel Aliende López
Clara Alier Ribot
Manuel Alinque Aparicio
Sameer Al-Kasm Al-Kasm
Ignacio Allende Larrea
Francisco Alloza Buñuel
Jaume Alma González
Josep Ma. Almacellas González
Juan Antonio de Almagro Barceló
Víctor Almagro Sánchez
Javier Almándoz Mearin
Francisco Javier Almándoz Rios
Joan Almarcha Fernández
Maria Almató Guiteras
Alejandro Almazán González
Antonio Almazor Nogueras
Josep Almela Casanova
Antoni Almela Casanova
Rafael Almenar Zarapico
Juan Almendro Ferrer
Carles Almendro Moya
Marc Almeria Vivó
168
Nº Soci
15464
3493
12858
13443
4299
14806
4696
13115
10783
6137
7802
6038
12913
15110
3461
14343
1288
9963
2651
5561
5626
6019
3958
13982
6110
13793
15441
10529
13310
12337
1510
852
2525
3797
12453
10193
8202
9494
2919
7170
6895
4235
13349
6639
9692
1810
14802
7675
2652
1784
11476
1139
7171
12192
15409
Artur Almirall Gonzalo
Joan Almirall Sagué
Martí Almirall Sintes
Sergi Almirante Palomera
Miguel Almoguera Arántegui
Eulogio Almudevar Felipe
Gregori Almuni Font
Inés Alomar Brutau
Francisco Alomar Cremades
Enrique Alonso Abad
Bernardo Alonso Bitrián
Eduard Alonso Callejo
Miquel Alonso Cano
Santiago Alonso Fenosa
Ignacio Alonso García
Carlos Alonso García
David Alonso Llombart
Joan Antoni Alonso Martín
José Carlos Alonso Martín
Angel Alonso Merino
Juan Alonso Morcate
Laura Alonso Moreno
Lorena Alonso Moreno
Isaias Alonso Otero
Carlos Alonso Peral
Jordi Alonso Quero
Horacio Alonso Rivera
Genís Alonso Ruiz
Martín Alonso Sala
Josep Ma. Alòs Rovira
Joaquín de Alós y de Zayas
Manuel Aloy Latorre
Eloi Alsina Calderé
Ricard Alsina Donadeu
Sebastià Alsina Font
Jordi Alsina González
José Alsina Oliva
Josep Ma Alsina Ribó
Ricard Alsina Salicrú
Carlos Alsina Valbuena
Pere Joan Alsina Vives
Carlos Altabas Pelfort
Ramon Altadill Colominas
Ramon Altadill Gimeno
Joan Altarriba Munné
Antoni Ma. Altés Aguiló
Pere Carles Altés Cuixart
Jaume Altesa Cabanas
Ernest Altimira Soriano
Fernando Altimira Soriano
José Altimiras Ros
Juan Altimis Lázaro
Joan Altisen Palau
Blas Altisent Escola
José Miguel Altuna Irastorza
Nº Soci
7425
2313
2062
14211
12585
7967
7600
14362
6548
4331
3286
14803
6556
15519
6557
7080
14798
8241
8383
9101
6168
8760
10923
3993
3348
10258
1865
13837
4301
1090
4792
12880
5984
6301
8242
14716
7676
15368
7763
15429
3462
6842
12233
1811
6843
3959
8495
15064
5765
6258
5075
4302
2453
7704
6938
Nom
Tomás Aluja Banet
Rafel Alum Felip
Pere Alumà Peñalba
Aquilino Alvarez Adán
Emiliano Alvarez Alonso
Antonio Alvarez Alvarez
Pierre Alvarez Ayala
César Àlvarez Boyce
Jordi Alvarez Castells
Jose Ma. Àlvarez Castro
Jorge Alvarez Cervelló
Gerardo Álvarez Cuervo
Antonio Alvarez Díaz
Marta Àlvarez Escudé
Carlos Àlvarez Espelt
Manuel Alvarez Fernández
Javier Alvarez Fernández
Jose-Ma. Álvarez Fernández
Jesús Álvarez Flórez
Daniel Álvarez Fusté
César José Alvarez García
Carlos Alvarez Herrero
Daniel Fco. Alvarez Juncar
Luis Javier Alvarez Leal
Carlos Alvarez Les
Alvaro Alvarez Lipkau
Luis Alvarez Lovaco
Lorenzo Alvarez Martínez
Fco.Javier Alvarez Menendez
Cristina Alvarez Monteagudo
David Àlvarez Morales
Enrique Alvarez Moreno
Pere Alvarez Núñez
Pablo Àlvarez Palacios
Agustí Àlvarez París
José- Ignacio Álvarez Rodríguez
Emmanuel Álvarez Sánchez
José Carlos Alvarez Tobar
Rafael Alvarez Vázquez
César Manuel Alvaro Mercadal
José Ma. Alvaro Puig
Bernat Amadas Simón
Javier Amado Fernández
Xavier Amadó Saurí
Victor M. Amado Valido
Meritxell Amagat Casals
Francesc Amaro Martínez
Francesc Amat Bozzo
Montserrat Amat Estrada
Josep Amat Girbau
Jaume Amat Ripoll
Josep Amat Torroella
Valentí Ambròs Monsonís
Lorenzo Amengual Pizá
Miquel Àngel Amer Boixareu
Nº Soci
5533
13061
974
7613
6111
10761
11782
13114
5605
14065
12539
14927
5330
14819
14738
3084
11700
15140
13859
14814
8052
7332
6746
11911
4697
553
9680
2943
10572
15280
14412
7705
9919
13422
14396
14789
14023
4976
4752
10121
3989
10873
11331
13913
14582
13943
6446
8478
7635
2394
14418
5627
5464
5971
12701
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Josep Ma. Ametller Congost
Adrià Ametller Picart
Carlos Alberto Amieiro Ventoso
Joaquim Amigó Palés
Luciano Amil Pérez
Fernando Amo Monje
Pedro Amondarain Elicegui
Jordi Amorós Brotons
José Ma. Amorós Coca
Bartolomé Amorós Flaquer
Joan Amorós Pla
Josep Ma. Amposta Quintana
Manuel Ampudia Fernández
Fernando Andivia Abad
Ferran Andivia Romeu
Isidro Andrada García
Pere Andrada Gascón
Roberto Andrea Herranz
Andres Andreatta Oscar Andrés Bellet
Alberto Andrés Domenech
Laia Andrés Herrera
Sergio Andrés Paños
Manel Andrés Pey
Salvador Andrés Tarazona
Manuel Andrés Virgili
Raül Andreu Amat
Miquel Andreu Camarasa
Victorino Andreu Canals
Lluís Andreu Carafí
Gregori Andreu Cardell
Rafael Andreu Civit
Salvador Andreu Mestre
Lluís Andreu Mitjans
Núria Andreu Montserrat
Ricard Andreu Planas
Marta Aner Piqué
Francisco Angàs Navasa
Francesc Angelet Cadena
Jaume Angerri Duarry
Antoni Angerri Texidó
Josep Ma. Anglada Anglada
Bernat Anglada Arumí
Montserrat Anglada Casas
José Félix Anglada Zariquiey
Arnau Anglès Torradeflot
Francisco Anguera Beyme
Josep Oriol Anguera Fort
Jaume Anguera Puig
José Luis Anguera Sarabia
Jaime Anguera Soberanas
Santiago Anguera Solsona
Emilio Angulo Navarro
David Aniento Álvarez
Pere Antentas Costa
Nº Soci
4169
14524
5357
1652
3747
6170
5845
15203
1018
7065
1704
5076
12643
3349
10797
4456
6223
14209
12749
2693
2808
15262
14935
1377
4457
2794
13670
14994
9966
1294
5174
5933
11970
4402
15317
11855
12035
8141
5007
20713
1788
4237
11142
7393
5606
15055
5721
920
9398
1757
4700
7010
13995
13625
11222
Gabriel Antoja Fernández
Eduard Antoja Giralt
Elena Antoja Xirau
Fernando Antolín Masriera
Isabel Anton Fraile
Javier Antón García
David Antón González
José Antón Solé
David Anton Valentí
José Antón Valentí
Juan Ma. Antrás Badía
Josep Miquel Antràs Calderón
Eduardo Aparicio Carrasco
David Aparicio Chueca
Josep Ma. Aparicio Guirao
Jorge Aparicio Martínez
Gemma Aparisi Masip
Oscar Aragon Alcaide
José Ma. Aragón Condor
Jose Ma. Aragón Ramos
Anna Aragonès Cabiró
Raimond Aragonés Casals
Rafael Angel Aragonés Forner
Joan Aragonés Gort
Jordi Aragonés Juncosa
Maria Teresa Aragonés Perales
Joan Aragonés Perales
Pere Aragonés Poch
Victorina Aragües Madroñero
Víctor Arán Argilés
Juan de Arana García
Sergio Manuel Aranda Moreno
Josep Miquel Arandes Salvadó
Carlos Aranguren Petit
Emili Arasa Segura
Bernat Arasanz Gauchia
Alfonso Araujo Sáez
Francisco Arazuri Borrás
José Enrique Arbiol Fornos
Jordi Arbiol Tormo
José Arbó Gilabert
Josep Arbós Batista
Francesc Arbós Bellapart
Francisco Javier Arbós Sans
Ramon Arbós Sans
Jacinto Arcalís Arce
Daniel Arcarons Alibés
Jaume Arcarons Bullich
José Arcas Romeu
Guillermo Arce de Vera
Ana Arce Poblaciones
Antoni Arch Guerrero
Jordi Archs Miquel
Luis del Arco Casanovas
Silvio del Arco de Izco
Nº Soci
11174
2965
10878
15401
13923
9694
9967
1171
13629
5881
7572
5934
12997
12376
14908
11792
13181
15492
4583
13586
15128
6820
3145
3798
11246
5559
7474
8081
9187
2894
2836
6960
10124
6897
8279
13921
12960
2103
10710
8805
1107
2174
6977
8144
8145
2594
13946
3627
2064
14752
14640
8496
6350
9921
1220
Nom
José Luis Arco Llorca
Francisco Arco Morgado
Pere Arderiu Llobet
Pere Arderiu Planas
Antoni Arderiu Ricart
Fernando Ardévol Grego
Xavier Carles Ardiaca Colomer
Manuel Ardila Arroyo
Manuel Ardila Vara
Félix Arellano Menéndez
Ernesto P. Arenas Egea
Ramon Arenós Gabarró
Alberto Arense Morales
Jordi Areny Bayó
Ramón Aresté Sargatal
Carmelo Arévalo Montilla
Miquel Arévalo Rodríguez
José Antonio Arévalo Sans
Romuald Jaime Argany Bru
Juan Luis Argelich Casals
Xavier Argemí Martí
Jordi Argemí Padrós
Jaume Argemí Relat
Javier Argenté Ariño
Eduardo Argenté Arrufat
Jaime de Argila de Chopitea
Domingo Argilés Felip
Xavier Argilés Figuerola
Mario Argilés Serés
Ivan Argudo Yuste
Andreu Argüelles Prat
Carles Argüelles Torà
Joaquin Argullol Calsina
Alfredo Arias Barrio
Félix Arias Gabasa
Javier Arias Marqués
José Arias Vidueira
Belén Ariño Centoira
Javier Ariño Rodríguez
Ramon Ariño Tarragó
José Luis Ariza Cabello
Joan Arjó Huguet
Manuel Arjona Beltrán
Antoni Armengol Armengol
Josep Armengol Armengol
Cristina Armengol Bordera
Josep Ma. Armengol Bosch
Enrique Armengol Calvera
Xavier Armengol Cebrian
Juli Armengol Company
Sergi Armengol Gallemí
Narcís Armengol Gelonch
Josep Armengol Giralt
Ma.Pilar Armengol Sánchez
Jordi Armengol Sànchez
Nº Soci
5914
14612
20394
1653
5766
20786
10070
13744
7011
6351
1695
8119
15362
7677
10256
11903
15228
4030
8610
9054
12244
7304
5431
7678
1059
4332
3901
9311
4850
14272
12325
7198
1613
10618
5950
11621
5817
15160
9968
8893
2547
54005
7066
1705
2314
14431
1556
9188
13537
14896
12365
10261
8987
9969
6469
169
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Manuel Armengot Mas
Teresa Armengou Lacalle
Lluís Ma. Armengou Marsans
Josep Lluís Armenter Ferrando
Juan Fco. Armenter Vidal
Luis Armet Obach
Marcos Armiñana Terrasa
Delfín Armora Mani
Emilio Arnaiz del Rio
Emilio Arnaiz López
Alfredo Arnaiz Miguel
Marcos Arnaiz Nebreda
Ramon Arnal Allueva
Arturo Arnal Bustamante
Luis A. Arnal Villa
Josep Arnaldos Viger
Eduard Arnall Monsech
Carlos Arnall Monsech
Oriol Arnall Pujol
F.Javier Arnalot Carrera
Oriol Arnau Delgado
Josep Arnau Figuerola
Luis Arnau Mattes
Josep Ma Arnau Rodríguez
Raimon Arnau Saiz
Agustí Arnau Tuneu
Joan Arnau Vives
José Luis Arnaus Navarro
Alfred Arnó Fernández
Joan Albert Aromir Masaguer
Antoni Aromir Masaguer
Manel Aromir Puig
Andreu Arpí Florit
Salvador Arqué Franquesa
Ramon Arqué Nueno
Miguel Arqué Torruella
Josep Ma. Arqué Torruella
Dionís Arqué Torruella
Joaquim d'Arquer Armangué
Xavier Arqués Grau
Josep Lluís Arqués Paton
Carlos Arrabal Cano
Pol Arranz Piera
Néstor Arrastia Covella
Albert Arreba Tutusaus
Mariano Arribas Callizo
Aureli Arribas Codina
Jesús Arribas Martínez
Montserrat Arribas Nicolau
José Aurelio Arribas Sanz
Luis Arrieta Nieto
Lluís Xavier Arrillaga Gárate
Lluís Arrondo Fité
José Luis Arruebo Loshuertos
Ignacio Arrufat Miralles
170
Nº Soci
6531
15428
3710
7997
4333
4581
8021
9256
2255
7768
9756
9558
6470
6821
7727
7164
2683
3994
10251
6844
14617
3049
3202
55021
14885
15383
7305
923
7239
5176
6049
14686
5723
7942
12338
1414
4374
4753
2372
8280
3676
6641
14041
8577
15079
2596
12055
7199
5432
4793
12991
5724
4889
7240
15481
Nº Soci
Agustín Arrufat Torres
7905
Xavier Artacho García
14920
Alba Artal Quitllet
15161
Pere Arté Escatllar
7769
Jesús Artés de Arcos Marco
1444
Sergio Artigas Barceló
12076
Jerónimo Artigas Latorre
6771
Lluís Artigas Pallarés
5534
Jordi Artigues Bertran
13580
Joana Artís Climent
13430
Pello Artola Placencia
14925
Francesc Artús Surroca
2208
Alfonso Artús Surroca
4890
Albert Arumí Blancafort
1654
Jordi Arumi Prat
12712
Ramon Arumí Serrabassa
10262
Emilio Arza Díez
7012
Oscar Asensio Abón
8101
José Manuel Asensio Campoy
8146
Javier Asensio Cuadra
15224
Sandra Asensio Garcia
11326
Sergio Asensio Pinel
14666
Xavier Ases Utrilla
14006
Eugenio Asín Lahoz
15415
Agustin Asla Ortiz
11879
Francesc Astals Coma
5508
Jaime Astiz Alonso
13906
Gerard de la Asunción Aixàs
11170
Lluís Aubert Capellà
18108
Xavier Aubert Siqués
9258
Daniel Audi Piera
4977
Rafel Audivert Indarte
2104
Albert Auguet Escatllar
15182
Alfonso Carlos Auguet Sangrà
8053
Josefina Auladell Baulenas
3628
Josep Ma. Auleda Amorós
7333
Albert Aulet Almar
15189
Jordi Aulet Corney
12091
Francesc
Auría López
3925
Francesc Xavier Auroux Poblador
5294
Julià Autó Morral
20792
Julio Avendaño Rodríguez
12492
Carlos Avila Beloso
1313
Oriol Àvila Castells
15035
Josep Ma. Avila Martorell
3995
Kilian Avilés Mosquera
10813
Jordi Avilés Trabalón
12923
Esteve Ayala Estrada
14464
Marc Ayala Hernández
15139
Daniel Ayala Verdú
12015
Heribert Ayan Miguez
14990
Jaime Ayats Ardite
7745
Josep Ayats Xargay
13221
Jorge Ayerbe Cortes
7746
Nom
Jordi Aymà Marsiñach
Eduard Aymami Cristau
Jordi Aymerich Sureda
Ramon Aynés Aubia
Xavier Ayneto Gubert
Jordi Ayneto Pou
Martín Ayora Rodríguez
Xavier Ayuso Armengol
José Luis Ayxelá Par
Jordi Ayza Graells
Albert Ayza Graells
Luis Azemar Sazatornil
Pau Azkarate Capell
Javier de Azlor Astorquiza
Gustavo Aznar Bardaji
Andrés Aznar Royo
Jorge Luis Aznar Soler
Eduardo Aznárez Salvatierra
Javier Azpiazu Monteys
Hans Bäbler Font
Joan Babot Alemany
Carles Babot Nel.lo
Ramon Bacardí Gascón
Ignasi Bacardit Corrons
Lluís Bach Barceló
Josep Badell Pau
Josep Ma. Badia Batalla
Antonio Badía Iniesta
Francisco Badía Ortega
Ramón J. Badía Rodríguez
Vicenç Badia Roig
Xavier Badia Sancho
Josep Ma. Badia Saurina
David Badia Sendra
Jesús Badosa Figueras
José Luis Badosa Gaju
Ramon Badosa Gallart
Joan Badrinas Ardèvol
José Ruben Baena Cubero
Jordi Baeza Jansa
Víctor Baeza Jansa
Enrique Baeza López
Oscar Bagué Català
Inés Bagué Faura
Oriol Bagué Miracle
Roger Baig Viñas
Jordi Baiges Artís
Jordi Lluís Bailach Aspa
Ivan Bailach Vidal
Salvador Baille Vidal
Carlos Efren Bajo de la Fuente
Cesar Bajo de la Fuente
Enric Balada Arias
Luz Balado Suárez
Josep Maria Balagué Forés
Nº Soci
11292
6018
7521
20963
6773
15250
3748
4794
1696
3178
6224
2507
13495
2895
14953
8941
4171
13674
2966
15180
9559
1735
12865
14556
2416
11025
1004
7886
9189
2023
3236
14691
6726
13432
3712
4623
2334
6352
12209
11578
15348
3265
15468
9102
13378
12856
1866
12221
13798
5935
12100
13550
10195
6855
54021
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Juan Balagué Pons
Adrià Balagué Serra
Jaume Balagué Violàn
Lluís Antoni Balaguer Besora
Esteve Balaguero Gañet
Joan Balanyà Galimany
Jaume Balañá Lladó
Juan Balaña Llort
José Ma. Balcells Arbós
David Balcells Lansaque
Salvador Balcells Mas
Carlos Balcells Miró-Sans
José Balcells Sendra
Xavier Balda Bragulat
Jaume Baldé Muxí
Sílvia Baldirà Andrés
Joan Baldira Batlle
Ferran Baldirà Martínez de Irujo
Jordi Baldirà Martínez de Irujo
Francisco Baldomà España
Esteve Baldoyra Edo
Esteve Baldoyra Vancell
Joan Carles Baldrich Zoghbi
Gaspar Baleriola Giménez
Javier Ballabriga Díaz
Mariano Ballabriga Muñoz
Miquel Ballabriga Suñé
Joan Eliseo Ballarín Sabaté
Xavier Ballart Guasch
Eduardo de Balle Campassol
Jesús Ma. Ballesta Carbonell
Santiago Ballesté Clofent
Jordi Ballester Coll
Eduard Ballester Portillo
Luis Ballesteros Saz
Francesc Balletbó Carril
Pere Ballonga Vila
Xavier Ballus Barnils
Ivan Balmanya Balboa
Pere Balsach Peig
Felip Balsells Coca
Jordi Baltrons Xirgu
Joan Banach Gil
Francesc Banchs Areu
Odilo Bangueses Cobelas
Francesc Ma. Banqué Molas
Joan Bantí Castañer
Joan Bantí Riera
Ricardo Banzo Hernández
Elías Bañeres Sanz
Jorge Baños Martínez
Manuel Baqué Quintanas
Grau Baquero Armans
Mireia Baquero Rodríguez
Agustí Barangué Coma
Nº Soci
14068
15099
3310
2818
6554
9055
11110
10661
7462
8147
10785
2778
20308
3713
2738
11077
2373
10619
10665
12774
3629
10974
7906
1813
9972
5628
14768
2557
7728
890
7108
7013
4666
4173
2653
11386
10126
7394
14269
4701
5077
2022
14692
3496
12034
5111
6113
1078
7475
14513
54001
2003
14473
14275
18279
Nº Soci
Tomás José Baras Marín
Ramón Carlos Baratech Sales
Ramon Baraut Anell
Meritxell Baraut Contreras
Antoni Barba Cuscó
Ricard Barba Esteva
Claudia Barba Fau
Ricard Barba Martí
Juan Bárbara Lamolla
Pedro Bárbara Portabella
Ramon Barbat Gili
Alejandro Barberà González
Jorge Barberá Valero
Carlos Barberán Díez
Joaquín Barberán Gil
Francisco Barbero Arias
José Julio Barbero Sánchez
José Barbeta Colomé
Juan Javier Barbeta Estrada
Anna Barbosa Pérez
Francesc Xavier Barca Salom
Miguel Barceló Conesa
Alexandre Barceló Llauger
Joan Barceló Planas
Miquel Barceló Roca
Ernesto Barceló Rodríguez
Juli Barceló Vernet
Josep Barcons Grau
Albert Barcons Ribes
Aleix Barcons Solà
Manuel Fernando Barcos Montañez
Josep Ma. Bardera Baldrich
Juan Miguel Bardera Reig
Norberto Bardina Rodríguez
Ramon Bardolet Cardús
Federico Bareche Estada
Albert Barella Civit
Esteban Angel Barenys de Lacha
Antoni Barenys Oriol
Alex Barés León
Sergi Barés Pagès
Marçal Bargalló Alabart
Ignasi Bargalló Guinjoan
Eva Bargalló Noves
Agustí Bargalló Olivé
Aleix Bargans Masana
Joan Ignasi Barios Boncompte
Anna Barlocci Pennati
Víctor Barnés Sabaté
Carlos Barnils Deulonder
Jordi Barniol Roca
Antonio de Barnola Laporta
Jaume Baró Cabestany
Oriol Baró Fajula
Joan Baró Guerra
5433
8894
6558
15255
15276
5972
14093
10127
1948
4702
2838
15301
5274
15272
9696
13642
2809
4458
9759
13005
8054
4334
11928
7855
3902
9922
5240
13223
8661
14871
15058
14228
3763
3764
8416
7200
4274
2819
1525
14535
13006
11056
10128
10666
9450
13633
5768
13459
7679
2040
8203
967
2810
15016
14529
Nom
Jesús Ma. Baró Panizo
Teodoro Baró Rey
Ricardo Baró Rey
Josep Baró Riera
Guillem Barquet Casillas
Francesc Barrachina Castellà
Jesús Barrachina Lison
Marc Barracó Serra
Iván Barragán Colmenero
Javier Barragán Fernández
Mariano Barranco Sanchís
Inmaculada Barrau Arcas
Xavier Barrau Hernández
Eduard Sebastià Barrau Pons
Manuel Barrau Salmerón
Marcial Barreiro Etchevers
Ignacio Barrera Álvarez
Amàlia Barrera Barberà
Alfredo Barrera Navarro
Sergio Barrero Rey
Laura Barrio Barberá
Luis Barrio Marigó
Fermín Barrio Ruíz
Xabier Barriola Echeverría
Josep Ma. Barris Costal
Salvador d'Horta Barris Oms
Carlos Barro Labrador
José Angel Barros de Diego
José Barros Pena
Fernando Barros Torrente
David Bartolí Alabró
Abel Bartolomé Bonet
Carlos Bartolomé Lacambra
Esther Bartolomé Lacambra
Jordi Bartolomé Piñol
Albert Bartolomé Regué
Antoni Bartolomé Villar
Alexandra Bartomeus Vicens
Raimon Bartra Colomé
Martín Bas Nieto
Xavier Bas Vidal
Pere Basany López
Luis Basañez Villaluenga
Josep Manuel Basáñez Villaluenga
Josep Basco Montià
Felipe Basco Ricart
Albert Bascompta Raurich
Lluís Basiana Obradors
Antoni Basoli Ferret
Sergio Bassa Garrido
Jaume Bassa Pasqual
Lluís Bassas Arenillas
Víctor Bassas Bacchetta
Albert Bassols Ammetller
Marc Bassols Casi
Nº Soci
7134
3876
5033
11254
6856
7771
10755
3926
12297
3799
7907
8358
15521
13270
10451
4067
5846
8895
2353
14976
15496
2192
4068
8386
5295
15399
14212
14847
5820
3497
14448
2079
8579
11177
4069
14294
10895
14014
1978
11409
1212
3563
2485
2237
7445
2193
14471
6172
8662
9883
1189
4502
9975
11076
13803
171
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Josep Ma. Bassols Llata
Jaume Bassons Boncompte
Alfredo Basté López de Sagredo
Luis Basteiro Maroto
Sergi Baster Boix
Daniel Bastida Obiols
Jordi Bastida Pau
Josep Ma. Bastus Torrens
Francisco Javier Batalla Bejerano
Antoni Batalla Boixadera
Josep Manuel Batalla Cadira
Enric Batalla Colomer
Enric Batalla Farré
Joan Batalla Gardella
Albert Batalla Palau
Miguel Batalla Rossell
Ricard Batalla Vicens
Pere Batallé Descals
Pedro Julián Batanero Llenas
Pere Batet Baiges
Pere M. Batet García
David Batet Sancliment
Jordi Batilda Gimeno
Ignasi Batista Espasa
Joan Manuel Batista Foguet
Eduard Batista Piera
Joaquim Batista Pujol
Josep Batista Pujol
Marc Batlle Arissa
Marta Batlle Beltrán
José Batlle de Porcioles
Francesc Xavier Batlle Fornells
Lluís Batlle Gargallo
Manuel Batlle Moreno
Francesc Batlle Perales
Joan Batlle Pou
Albert Batlleria Garriga
Jorge Batlló Escuder
Robert Batllori Badia
Jordi Batllori Casas
Joan Batllori Comas
Enrique Baurier Foret
Pedro Baurier Marnet
Manuel Baurier Trias
Joaquim Bautista Valhondo
Jordi Bayer Resplandis
Joaquim Bayés Marsans
Joan Baylina Bacardit
Joan Baylina Melé
Valentí Baylina Prat
Jaume Bayó Vilaseca
Quim Bayod Ripoll
Pau Bayona Mas
Alfons Eusebi Bayraguet Rodríguez
Juan José Baz Iturbe
172
Nº Soci
18093
6353
3921
2967
11837
5657
4891
5112
13224
11247
3564
5847
8806
4070
13693
3800
7109
3429
13999
1019
5531
13474
14746
9400
4851
4504
7260
7804
14772
55011
7303
6774
4404
5113
10061
14072
1445
4031
15245
8026
7805
18261
1335
11227
7044
11559
2820
3397
11406
4892
1949
14900
13098
3261
6748
Raúl Baza Lobo
Jorge Baza Zaballos
Francesc Xavier Bea Galindo
Antonio Beaus Romero
José Manuel Bedia Girbés
Antoni Beguer Oliveres
Pilar Bel Calvo
Ramon Bel Ferré
José Ma. Bel Fornós
Carme Bel Pérez
Rigoberto Belda Saura
Jaume Beleta Supervía
Josep Ma. Belil Palau
Carles Belil Sans
Justo Belio Arto
Driss Belkhir El Jaafari
Arnau Bellapart Las Heras
Josep Bellavista Arimany
Jaume Bellera Rosell
Juan Rogelio Bellés Montañés
Xavier Bellés Ros
Ramon Bellmas Rimbau
Carlos Bello Meruelo
Jordi Belloc Díaz
Ma.Encarnación Bellod de Sitjar
de Togores
Sergi Bellorbí Rojas
Oriol Bellot Miana
Josep Ma. Bellot Pla
Josep Bellot Urbano
Luis Bellsolell Coma
Manuel Bellsolell Coma
Fernando Belón Bello
Enrique Beltrán Balbuena
Daniel Beltrán Baró
José Luis Beltrán Clavero
Félix Beltrán de Heredia Freire
Oscar Javier Beltrán Navio
Llorenç Beltrán Vidal
Anna Benach Duart
Ramon Benach Sangrá
Sebastià Benasco Martínez
Enrique Benavides Ruiz
Santos Bendicho Alonso
Pedro Benedicte Perosanz
Josep Ma. Beneria Vidal
Josep-Maria Benet Ciurana
José Ma. Beneyto Castelló
Jesús Alberto Beneyto Catalá
Pedro Bengoechea Chacartegui
Ricardo Benguría Egusquiza
Raúl Benítez Guillén
Oscar Benito Majó
Santiago Benito Martínez
Juan Manuel Benito Navazo
Nº Soci
10589
15364
8387
8807
12586
2709
14533
13148
5079
9401
12467
8055
1144
6259
2376
11478
12579
9498
7450
4980
6687
8104
15145
5629
9260
15316
12117
4405
8056
1264
1920
6166
15130
14487
7681
2065
14590
2623
14565
5465
4459
11794
14394
5114
1867
14987
2238
14828
10621
6582
14297
13884
4797
7135
Nom
Daniel Bennasar Sans
Roger Bentata Liebermann
Maria del Cristo Bento Fernández
José Enrique Ber Bartoli
Jesús Antonio Beraza Oroquieta
Albert Berdie Gomez
Jordi Berdié Gómez
Jordi Berengué Piqué
Francisco Berenguer Jofresa
Adrià Berenguer Sabaté
Josep Ma. Berengueres Palau
José Berga Jiménez
Enric Berga Sastre
Carles Berga Vendrell
Albert Bergadà Gassol
Josep Ma. Bergadà Grañó
Josep Bergadà Torres
Joan Gabriel Bergas Jané
Pere Berges Domingo
Alfredo Berges Valdecantos
José Ma. Bergua Lanau
José Ma. Bergua Pallarés
Oscar Bergua Vigata
Carlos Bericat López
Fausto Berini Geli
Emilio Bermejo Bonell
Cipriano Bermúdez Andrades
Àngel Bermúdez Morata
Ramón Bernácer de las Heras
Pedro Bernad Herrando
Anna Bernadet Prats
Manel Bernadó Bou
Borja Bernal Casas
Manuel Bernal Domínguez
Manuel Bernal Ferrero
Francisco Bernaldo Blanch
Jorge Bernardino Ordoño
Julio F. Bernardos Alsina
Josep Bernat García
Jordi Bernat Marí
Vicent Bernat Martí
Gustavo-Daniel Bernaus Bottone
Josep Bernaus Cerqueda
Ramon Bernaus Queralt
Jordi Berni Blanch
Josep Bernis Calatayud
Josep Bernis Vilagut
Jorge Carlos Berrens Parenti
Oscar Ariel Bertinat Salomón
Manuel Bertomeu Camós
Sílvia Bertomeu Ignacio
Josep Bertrán Alcalde
Montse Bertran Galceran
Joan Bertran Jordà
Manuel Bertrán Mariné
Nº Soci
12384
3430
11795
5434
3597
10071
13645
10265
14549
13281
4406
15356
6845
3960
13818
8331
4585
8808
2921
13639
5466
4586
15206
8159
3237
13095
14595
15015
12143
1435
13867
5577
14400
5115
4587
1979
15198
8989
5725
10712
10364
15045
6431
4588
6448
4071
590
6559
12518
6139
20487
4032
15299
14246
4589
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Romà Bertran Martí
20606
Josep Bertrán Maruny
2624
Jaume Bertrán Monistrol
1028
Agustí Bertrán Pujol
6775
Laia Bertran Rabassa
11985
Lluís Bertrán Rafecas
7172
Joan Bertran Reguera
2121
Marta Bertran Rodríguez
15114
Miquel Bertrán Salvans
3050
Ishac Bertran Trepat
14623
Josep Bertrán Vall
9748
Javier Bertrand Figueroa
8359
Marià Bes Nogués
10132
Andreu Beseran Ramón
8479
Ramon Besó Cregenzán
6173
Xavier Besolí Vallés
15003
Jordi Bessa Feixas
2839
Jordi Bessa López
11579
Antonio Betesa Ortuño
4543
Jaume Betran Palomas
11479
Ernesto Mario Bevilacqua Franco
8942
Ezequiel Bevilacqua-Brechbüh Trabado13268
Antoni Biadiu Serch
6052
Pablo Biagini Fernández
9192
Carlos Biel Loscos
6225
Xavier Biela Pàmies
13541
Antoni Biescas Caudevilla
10316
Sergi Biete Castells
14052
Albert Biete Cot
3051
Francisco Javier Bigas Albertí
5578
Josep Ma. Bigas Albertí
6382
Joan Bigordà Moros
7747
Ferran Bigorra Baches
13434
Josep M Bigorra Vidal
13742
Aitor Bilbao Jaureguizar
7969
Luis Bilurbina Alter
1511
Josep Ma. Biosca Alabart
3996
José Ramón Biosca de Sagastuy
4175
Ferran Biosca Navarro
12007
Josep Biosca Saumell
14897
Valentí Biosca Saumell
15378
Salvador Biosca Vidal
5658
Joan Bisbal Serra
7395
Aureli Bisbe Lluch
4544
Miquel Bisbe Serra
5297
Jorge Bistué Guardiola
13786
Carlos Bito Fernández
8809
Josep Bixaconill LLimargas
15513
Miquel Blabia Carré
18001
Jaume Blanch Domeque
7261
Javier Blanch Escobar
15282
Pedro Blanch Gonzálbez
3766
Georgina Blanch Piera
14241
Pablo Blanch Simon
14811
Fernando Blanch Vilas
12462
Jordi Blanché Pérez
Manuel Blanco Alonso
Eduardo Blanco Barrero
Rubén Blanco Fernández
José Luis Blanco García
Marcos Blanco López
Antonio José Blanco Peñalba
Serafín Blanco Prieto
Jose Manuel Blanco Romasanta
Alfonso Blanco Ruíz
Fernando Blanco Sola
David Blanco Tarrats
Daniel Blanxart Maneus
Luis de Blas Gil
Manel Blasco Busquets
Joan Blasco Busquets
Alejandro Blasco Canfrán
Enrique Blasco Gómez
Jesús Blasco Gómez
Eduardo Blasco González
Aureli Blasco Lázaro
Crescencio Blasco Morón
Daniel Blasco Robert
Francisco José Blasco Sanchíz
Clemente Blasco Solé
Alexandre Blasi Darner
Sergio Blázquez Sánchez
Rafael Blesa Martínez
Joan Boada Lambistos
Carlos Bernabé Boada Martínez
Jordi Boada Moret
Aleix Boada Rigau
Ramon de Bobes Artés
Enric de Bobes Pellicer
Josep Ma. Bofill Draper
Rafael Bofill García-Amorena
Joan Manuel Bofill Julve
Ana Bofill Sanz
Núria Bofill Sanz
Eudald Bogatell Piñero
Joaquim Boguñà Ramis
Oriol Bohigas Nadal
Xavier Boillos Aguado
David Boils Tutor
Guillem Boira Herreros
Juan José Boix Aguilaniedo
Francesc-Xavier Boix Clavé
Andros Boix Fahmüler
Ernesto Boix Felip
Marçal Boix Fontrodona
Ramon Boix Iglesias
Jordi Boix López
Jordi Boix Marcet
Joan Boix Noguera
Jordi Boix Pallas
Nº Soci
15457
8480
14281
4704
4460
13814
2821
14820
13462
4233
4376
10896
6114
6383
9261
9560
7507
10389
12400
6493
8000
3028
12549
6900
13895
3631
12904
55034
6749
5630
8083
7014
809
2442
1379
9837
837
9976
11257
8264
4033
15103
14073
54002
8980
12124
15010
12914
1244
13656
5331
15665
7574
13136
2194
Nom
Marc Boix Turell
Ramon Boixadós Malé
Lluís Boixadós Malé
Jordi Boixadós Roca
Josep Ma. Boixareu Vilaplana
Jordi Bolaños Jardí
Ignasi Boleda Relats
Josep Ma. Boleda Rossell
Miquel Boleda Vila
Joan Bolet Rovira
Carlos Bolíbar Soler
Xavier Boluda Casas
Jaime Bombardo Juncá
Jaime Bombí Gusi
Rafael Bonachela Gutiérrez
Daniel Bonals Muntada
Gorka Bonals Sastre
Josep Ma. Bonamusa González
Víctor Bonastre Mulero
Jordi Boncompte Coll
Enric Bondía Domper
Oscar Bondia Martínez
Àgueda Bondia Pons
Jesús Ma. Boned Sopena
Albert Bonet Alcaina
Rafael Bonet Bertomeu
Magí Bonet Biosca
Joan Bonet Casamitjana
Josep Bonet Pijoan
Manuel Bonet Sarrado
José Antonio Bonilla Aguilar
Emilio Bonilla Blesa
Arístides Bonilla Pérez
Silvia Bonilla Sabido
Xavier Ma. Bonmatí Berenguer
Pedro Bonnín Gubianas
Francesc Bonvehí Vila
Josep Boquera Sabaté
Josep Borbonet Macià
Ramon Borda Pijuan
Agustí Bordalba Benet
Santiago Bordas Alsina
Josep Ma. Bordas Pallarès
Marta Borderias Vidal
Marc Bordetas Serra
Jaime Bordiu Ximénez de Embún
Jordi Bordonau Farrerons
Josep Bordonau Farrerons
Juan Bordoy Pou
Antonio Borge Molinos
Adolfo Borgoño Puyuelo
Michael Börner Pedro Luis Borniquel Ramos
Josep Boronat Domingo
Ernesto Boronat Juan
Nº Soci
10827
922
1265
10333
1787
10668
8204
5216
1537
7334
7228
11229
5270
3598
6560
14884
14698
1446
10879
8332
4981
12519
13914
3858
7856
4461
14131
6750
9193
2008
11178
7699
7575
14831
3287
4852
12197
7972
1289
7045
5468
3052
1814
14573
12483
1707
8856
12159
15497
4304
5469
55053
5660
2122
6549
173
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Rafael Boronat Martínez
Juan C. Boronat Rodríguez
Félix Boronat Roure
Xavier Borotau Sanmiquel
Ferran Borque Farran
Javier Borque Marcén
Joan Borràs Andreu
Miquel Borràs Andreu
David Borràs Balcells
Salvador Borras Bigorra
José Borrás Cabanes
Tomás Borrás Figueras
Jan Borràs Morales
Borja Borràs Quintanal
August Borràs Teira
Carlos Borrás Terés
Lluís Borràs Vila
Xavier Borràs Vila
Ramon Borrat Jubany
Miguel Borratxero Briz
Juan Borraz Martín
Josep Maria Borrego Díaz
José Borrell Costell
David Borrell Esteban
Josep Ma. Borrell Felip
Esteban Borrell Marco
Francesc Borrell Mas
Antoni Borrell Mas
Pere Borrell Mas
Xavier Borrell Moré
Enrique Borrell Portabella
Jordi Borrell Valls
Josep Oriol Borrell Valls
Antoni Borrell Valls
Xavier Borrell Vilaseca
Josep M. Borrull Sánchez
Gemma Bosch Alegre
Ricard Bosch Amat
Fco. Javier Bosch Amorós
Josep Ma. Bosch Aymerich
David Bosch Barbosa
Ramon Bosch Camprubí
Josep Ma. Bosch Causadias
Jordi Bosch Espinet
Joan Bosch Ferrer
Roger Bosch González
Joan Bosch Graells
Eduard Bosch Lladó
Rafael Bosch Llunell
Jordi Bosch Masa
Salvador Bosch Muñoz
Josep Bosch Pompidor
Santiago Bosch Ponsich
Josep Bosch Pujolàs
Julio Bosch Ribas
174
Nº Soci
4105
2684
1037
7015
9698
10454
5217
8765
9318
10622
5886
2123
14873
14878
2105
8265
8857
8858
7229
4463
6471
14318
1764
10763
1358
3997
893
1051
2472
9320
1950
3998
5036
6597
7046
2144
57041
6778
8533
563
14303
2711
5799
3087
2591
13540
4176
15402
1921
14111
3432
5147
3054
7748
18240
Òscar Bosch Serra
Lluís Bosch Serra
Margarita Bosch Termes
Ricard Bosch Tous
Jordi Bosch Zapata
Julio Claudio Bosque García
Jordi Bosser Julve
Josep Botargues Herrera
Pere Botella López
Josep Ma. Botella Serrano
Jordi Boter Moré
Javier Botet Piró
Joan Botey Arso
Jordi Botey Burguesa
Carme Botifoll Alegre
Josep Lluís Botta Muntané
August Rafel Bou Camps
Eduard Bou Nadal
Juli Bou Santos
Jorge Bové Carbonell
Josep Bover Padró
Jaime Boya Castán
Ricardo Boya Soler
Victor Boyer Lozano
José Luis Bozal González
Ramon Bragós Sedó
David Bragulat Vilà
Josep Brañas Falcó
Joan Ma. Bras Marquillas
Manuel Brascó Picart
Carles Bravo Bernardo
Ramon Bravo Domingo
Martín Bravo Molina
Jesús Bravo Peco
Enrique Brazís Sard
Enric Bregolat Tarrés
Eduardo Bretcha Boix
Ramon Bretcha Cardelús
Esteve Bretcha Cardelús
José Manuel Bretón Majadas
Emilio Bretón Sánchez
David Breva Paredes
Manuel Bricio Alonso
Miguel Angel Brigos Hermida
Emilio Brillas Saguer
Luis Briones Devesa
Ricard Bronchud Guillen
Robert Broquetas Ibars
Carles Brossa Fontàs
Jordi Brossa Galofré
Jordi Brossa Montlló
Sergi Broto Pomarol
Aureli Bru Saumell
Eduard Brufau Albareda
Jordi Brufau Guinovart
Nº Soci
15505
20672
14997
6751
13728
57032
2297
1875
3859
9057
13123
8024
4853
6779
6260
2526
4894
10509
5659
6583
7104
3055
13897
11757
2597
1483
13888
14134
2473
3928
13907
2354
8665
15205
4624
4506
12144
1709
2548
7636
6752
10933
9561
6961
1314
7136
7396
9106
15117
6514
11984
12101
3007
2922
14138
Nom
Cristina Brufau Morisson-Lacombe
Jordi Brufau Redondo
Marc Brugal Monsarro
Josep Bruguera Arnes
José Antonio Brugueras Berenguer
Emili Brujas Antón
Xavier Brullet Coll
Xavier Brullet Tenas
Joaquím Brun Andreu
Antonio Brun de Quevedo
Pedro Brun de Quevedo
Albert Brun Massó
Josep-Ma Brun Sandiumenge
Ma.Victoria Brun Yáñez
Salvador Bruna Reverter
Pere Brunet Crosa
Antoni Brunet Icart
Anna Brunet Montagut
Miquel Brunet Nicolau
Mònica Brunet Pladevall
Josep Bruno Salgot
Joaquín Bruns Casadevall
Carlos Brusati Massaguer
Luis Fco.-Javier Brusau Calucho
Rafael-Maria Bruses Lázaro
Ramon Brusés Sans
Santiago Brutau Cirera
Miquel Buch Viñolas
Manuel Buela Torres
Hector Buelta Ortiz
Àlvaro Buendia Bicand
Antoni Jesús Buendía Pérez
Jorge Bueno Bueno
José Ma. Bueno Lidon
Javier Bueno Salinas
José Ma. Bueno Salvador
Enrique Bueno Sancho
Sandra Bueno Valién
Leopoldo Bufill Sagnier
Juan Miguel Buil Revilla
Ricard Buils Urbano
Carlos Ma. Buira Ros
Josep Buisán Ferrer
Mariano Buisán Navarro
Miquel Buixeda Lamperez
Irene Buj Corral
José Miguel Bujosa Bover
Miquel Bulsegura Inglès
Llorenç Buñuel Farré
Josep Buñuel Magret
Julio Buñuel Puig
Jordi Burgas Verges
Angel Burgos García
Jordi Burgués Farré
Marta Burgués Ros
Nº Soci
10133
7909
9562
14687
4507
18073
12902
1789
12890
3566
4106
15418
3353
12032
5172
4590
3148
15141
9924
14850
3088
2923
12928
6618
14916
1894
2106
3714
3860
11986
14062
12873
6753
20488
8361
9402
13433
20967
9107
3149
15118
3499
9298
5937
6226
10266
12349
9838
14375
3089
4107
8715
14482
13344
15588
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Israel Buron Leandro
Sergi Burriel Maurel
Jordi Buscà Colell
Joan Busó Trayter
Jordi David Busom Pérez
Roger Busqué Bosque
Ramon Busquet Masip
Joaquim Busquet Paredes
Pere Busquet Puig
Salvador Busquets Baqué
Josep-Ma Busquets Benet
Xavier Busquets Fontgibell
Pau Busquets Gil
Josep Busquets Gubau
Pol Busquets Marfany
Jordi Busquets Mascorda
Josep Ma. Busquets Monge
Xavier Busquets Serret
Xavier Bustamante Pujadas
Ander de Bustos Almendros
Jorge Bustos Castellanos
Julián Bustos Ferrer
Daniel Buxeres Petitpierre
Alfons Buxó Ferrer
Francisco Buyolo Freitas
Xabier Caamaño Eraso
Carles Caball Reig
Jaime Caballé Berga
Carles Caballé Martínez
Dani Caballé Roqué
Rafael Caballé Valverde
Cristina Caballero Cros
Andrés Caballero Gómez-Casero
Fernando Caballero Martín
Eduard Caballero Padilla
Pere Caballol Escuer
Ignacio Cabanellas Basabe
Josep Cabanes Planas
Jaume Cabaní Massip
David Cabanillas Caño
Agustín Cabañas Reyne
Jordi Cabañero Marimón
Sergi Cabau Grimau
Alexandre Cabedo Montull
Jordi Cabello Dalmau
Daniel Cabero Saldaña
Alex Cabestany Ferré
Ramon Cabestany Ramon
Luisa Fernanda Cabeza Fabra
Josep Ma. Cabeza Sanahuja
José Ma. Cabeza Urbano
Manuel Cabezas Corchero
Joan Cabezas García
Ana Cabezas Góngora
Carlos Cabot García
Nº Soci
11929
11729
1302
6302
13100
13358
3715
6262
8301
8534
15564
4757
12426
4336
14637
6039
5382
14641
15163
15436
8499
11450
14113
9388
12108
1710
14805
6174
5726
15137
8058
10670
14492
2871
14100
8206
15096
6780
11064
14769
1737
7203
15135
14354
15413
7476
15493
12437
14178
5769
2580
5580
10510
14880
8666
Ernesto Cabot Viver
Antoni Cabré Brull
Maria José Cabré Cáceres
Albert Cabré Calleja
Josep Àngel Cabré Martínez
Francisco Cabré Masdeu
Oriol Cabré Pericas
Carmelo Ma. Cabré Rabadá
Andrés Cabré Rabadá
Blai Cabré Segarra
Esteve Cabré Segura
Rafel Cabré Vidal
Rafel Cabré Villalobos
Felipe Cabredo Lasaga
Santiago Cabredo Magriñá
Josep Cabrera Coma
Eduard Cabrera Delgado
Miguel Cabrera Mancha
Diego Cabrerizo Iritia
Xavier Cabretosa Martínez
Xavier Cabús Bella
Jordi Cabutí Aran
Eugenio Cáceres Escobar
Juan-Marcos Cáceres Redondo
Francisco M. Cachafeiro Baeza
Santiago Cadena Arévalo
Julio Cadena Gutiérrez
Daniel Cadilla Falcó
Daniel Cadroy Viciano
Xavier Cahís Carola
José Francisco Cahner Botet
Santiago Cahner Gallastegui
Jordi Caimons Banqué
Xavier Cairó Puigdevall
Enric Cairol Ramón
Joan Ma. Caixàs Olivas
Antonio Luis Caja López
Andrés Calabia Blasi
Juan Ignacio Calabuig Legaza
Pasqual Calafell López
Pedro Calbó Margarit
Miguel Calcerrada Gómez
Luis Fernando Caldentey Querol
Mireia Calderó Escudé
Eloi Calderó Vidal
Maria Amara Calderón Fernández
Juan Antonio Caleya Caña
Joan Carles Call Espuga
Francisco Javier Callado Iglesias
Juan Callao Ferrer
Raquel Callarisa Bel
Sergio Callén Giménez
Jean Pierre Callicó Fauconnier
David Callicó Marcou
Albert Callís Cabré
Nº Soci
3802
293
13765
14510
3632
18002
3354
891
1185
4895
8736
2988
8887
1344
15483
12094
14358
3398
14132
14631
20696
7772
7463
15158
6688
5037
4668
14479
6901
8334
2256
10531
3599
3150
3090
15116
10431
11791
7943
7604
1837
15078
4465
11660
12449
14056
10569
14302
7577
7204
14799
15495
4546
11441
1190
Nom
Salvador Calls Gualda
Joaquín Calsina Gómis
Josep Calvache Grau
Angel Calvente Redondo
Ramon Calvera Sagué
Francesc Xavier Calveras Marlés
Marc Calvet Alsina
Manuel Calvet Calvo
Carlos Calvet Madolell
Jaume Calvete Bosch
César E. Calviño Asensio
Jordi Calvís Arnó
Isabel Calvo Alcazar
Alberto Calvo Arnáiz
Joseba Calvo Barrio
Susana Calvo Bota
Carlos Calvo Calvo
Miguel Àngel Calvo Domínguez
Armand Calvo Florenza
Juan Calvo Magallón
Vicente Pascual Calvo Ollés
José Ramón Calvo Resel
Francisco Calzado Villavecchia
Alfons Cama Saballs
Joan Cama Tarrús
Francesc Xavier Camacho Millán
Jordi Camanyes Solé
Cristina Camarasa Martí
José Camarasalta Civantos
Emili Camarero Puig
Joan Cambronero Solé
David Camí González
Miguel Carlos Camí Sánchez
Pere Caminal Magrans
Josep Camino Doménech
Josep Manuel Camino Serra
Miguel Camós Martorell
Marc Camós Poch
Antoni Campabadal Vilalta
Miquel Campalans Salvans
Núria Campañà Pallarés
Joan Campaña Ros
Francesc Campàs Delsams
Jofre Campdepadrós Martí
Benet Campderrich Falgueras
Angel Campderrich Falgueras
Genís Campillo García
Juan Antonio Campins Masriera
Bruno Campion Troyani
Xavier Campmany Bruguera
Albert Campmany Roig
José Luis del Campo Argilagós
Angel Campo Castillo
Lluís del Campo Fornis
Ricardo Campo Grasa
Nº Soci
54022
8898
10966
10760
7709
1508
14401
2761
15127
1868
9761
14766
12373
10135
9926
13211
15335
14116
3681
5148
8899
7335
12363
5038
2841
9195
10786
13842
9451
20901
4942
11030
4108
4705
1224
15501
9762
15048
4377
9109
13834
1068
7890
6962
2969
7241
5662
5988
8617
20831
15432
2811
18290
3009
3682
175
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Antonio Campos Doña
Juan Julio Campos González
Miquel Campos Huguet
Antonio Campos Rubiño
Pedro Jose Campos San Facundo
Jaume Campreciós Layola
Joan Campreciós Tomas
Albert Camprodón Gazulla
Jorge Esteban Camprovín Llácer
Joan Camprubí Amat
Francisco Camprubí Casamitjana
Verónica Camps Ausás
Miquel Camps Bellvé
Josep Ma. Camps Bellvé
Francesc Xavier Camps Carreras
Joan Camps Cura
Francesc Camps Ferrer
Antoni Camps Fontanet
Jordi Camps Guarch
Josep Ma. Camps Plana
Josep Camps Surinyach
Joan Canadell Bruguera
Jordi Canadell Pineda
Josep Ma. Canal Arias
Josep Canal Bonafacia
Josep Miquel Canal Corretger
Jordi Canalejas Gargallo
José Ma. Canales Martínez
Joaquim Canalias Serra
Antoni Canals Albertí
Jaume Canals Baldrich
Jaume Canals Casabó
Carles Canals Castellví
Jaume Canals Latorre
Jordi Canals Llopart
Leonci Canals Mestre
Xavier Canals Roig
Angel Canals Sin
Joan Canals Tuca
Adrián Candaló Chafer Manuel Candeal Banús Alex Candía Jordan Tatiana Cané Marco Jordi Canela Almirall Ricard Canela Buxadé Laura Canela Delgado Joan Canela Masoliver Sergio Canela Sacanell Jaume Canet Casanovas Jordi Canet Gonzalo Juan Canet Tarrida Carles Canivell Cretchley Álvaro Cano Aliaga Juan Cano Bóveda Albert Cano Casadevall 176
Nº Soci
15083
1738
8500
11197
13532
11781
8362
13553
5631
8667
4034
10432
1221
1922
5178
6086
15474
12319
11600
10267
10997
15363
5472
5039
2124
10366
13424
7944
10268
7578
10065
1807
6857
15207
13521
6407
14108
7138
4073
2625
1447
10511
14292
12086
8956
12377
3716
12403
18113
2417
20777
7016
15278
2066
8121
David Cano Domingo José Carlos Cano Fernández Joaquín Ignacio Cano Mestres Xavier Cano Parellada Antonio-José Cano Pérez Antonio Cano Sánchez Joaquím Cano Tienda Josep Canós Ciurana
Víctor Canosa Novella Catalina Cánovas Bermejo
Gabriel Cantijoch Cunill
Gabriel Cantijoch Durán
Anna Cantó Gelpí Alfons Cantó Gelpí Joaquim Cantó Janer
Salvador Cantó Rigau Jorge Cantón Padilla Rafael Canut Benet Jordi Canut Hernández
Josep Canyadell Badenes Josep Canyelles Grau
Antoni Cañada Ylla Dionís Cañada Ylla Manuel Cañas Porcuna Miquel Cañas Soler Isidro Cañaveras González Alfonso Cañellas Oncins
Victor M. Cañellas Palao Sergi Cañellas Rodríguez
Antonio Cañellas Vich
Àngel Cañibano Furones
José Manuel Cañizares Llorens
Josep Lluís Cañizares Puig Eduard Cañón Mallén Cristóbal Caparrós Núñez
Jordi Caparrós Vidal Jaume Capdevila Arús Joaquim Capdevila Bassols
Eduard Capdevila Freixas
Pere Capdevila Gaspar
Joan Capdevila Guardiola Ma.Teresa Capdevila Navarro Ramon Capdevila Pagés Roser Capdevila Paramio Ivan Capdevila Peña Enric Capdevila Rifà Pere Capdevila Roca Andreu Capdevila Salvà
Albert Capdevila Tomas
Albert Capella Gasol
Marcos Capilla Cadenas José Ma. Capo Sirvent Josep Carabassa Closa Pau Caralt Barba
Jordi Caralt Bozzo
Nº Soci
13165
7998
3567
7973
14843
14810
14438
5951
5473
8618
14248
4706
8767
11321
2762
12516
20819
4707
8001
12146
7729
3091
6822
14403
9502
10367
2196
13376
14085
3999
14481
8901
11532
14722
1202
13294
6432
2740
18003
5437
711
6619
3355
15283
10523
5509
12214
1610
12385
13040
14091
6386
13503
13970
1815
Nom
Nº Soci
Enrique de Caralt Casanovas Antonio de Caralt Cera
Ramon Caralt Elías
Luis de Caralt Munné Juan de Caralt Sampere Carlos Xavier Carapuig Ordóñez Manuel Carasa Fernández
César Carazo Rosas
Luis Carballo Villarino Alberto-Antonio Carbó Bech Jordi Carbó Bordas Josep Carbó Bosch Miguel Carbó de Caralt Luis Carbó Fernández-Victorio
Martí Carbó Hugas
Joan Carbó Rosell
Jaime Carbó Saguer
Guillermo Carbonell Armengol Víctor Carbonell Batlle Agustín Carbonell Calvo Josep Carbonell Costa Joaquim Carbonell Dalmases Joan Carbonell Fuente Francisco Carbonell Jarque Miquel-Àngel Carbonell Larrosa
Elena Carbonell Llobera
Jordi Carbonell Morera Jordi Carbonell Rosiñol
Miquel Carbonell Salat Joan Carbonell Sánchez Daniel Carbonell Sánchez
Ramon Carbonell Santacana Joan Manuel Carbonell Santamaría José Carbonell Talavera
Julio Carbonell Vidal Roger Carceller Rius Víctor Cardador González
Enrique Cardellach López Marta Cardellach Ramírez Estela Cardellach Ramírez
Núria Cardellach Ramírez
Santiago Cardenal Alemany Sergio Cardó Castelló
Josep Conrad Cardona Cadirat Antoni Cardona Camps Salvador Cardona Foix
Lluís Cardona Nicollet Jordi Cardona Pérez
Oriol Cardoner Manen
Francesc Cardoner Puig David Carles Brescolí Lluís Carles Costa Joan Carles Carles Herrero
Martín José de Carlos Errea
Hector Carmona Bailo
18004
1739
4592
4547
1316
8059
1668
11412
5179
15171
9196
4338
18172
1064
4798
3500
3717
4466
4137
8060
6535
3803
11629
4943
15039
11543
15167
8669
1299
10905
15290
10434
9699
6634
4982
14629
14543
3092
13724
13877
14793
6660
56002
11856
4855
5010
11619
14155
9630
7614
10853
11717
7082
6661
15220
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Luis Eduardo Carmona Martínez
13069
Angel Carmona Muñoz 14851
Gregorio Carmona Sanz
1367
Pedro Carmona Sanz 1631
Sílvia Carmona Vidal 14177
Josep Carné Arnau 4074
Francesc Carné Claveria
13226
Josep Ma. Carol Andreu
4109
Alfred Carol Jané 5219
Pau Carol Sanjurjo
9197
Manuel Carpintero Gómez 15528
Josep Carpio Riera 12527
Santiago Carranza Ferrús 7230
Pere Carrascal Ribas
5938
Juan Antonio Carrasco López 6643
Rosa Ma. Carrasco Lorca 10880
Sara Carrasco Manzaneda 14498
Cristina Carrasco Martín
15524
Juan Carrasco Montero
5362
Marc Carrasco Pedrico 15002
Angel Carrasco Peña
3056
Ana Ma. Carrasco Tomas
12066
Angela Carrasco Torrents 12087
Luis Fernando Carrascosa Fernández 9887
Joan Lluís Carratalà Alastruey 4275
Xavier Carratalà Alastruey 4857
Marc Carratalà Pérez 13820
Esther Carrera Crespo 14695
Juan Carrera Fernández 6145
Eduard Carrera Ferrando
7173
Josep Carrera Roma
9981
Joaquim Carrera Serra 12556
Jordi Carreras Arisa 12942
Joaquim Carreras Coderch
11112
Alfons Carreras de Cabrera
6781
Luis Carreras Díez
2873
Joan Carreras Furest 2067
Antoni Carreras Ginjaume 1540
Laia Carreras Lligé
13680
Antoni Carreras Pons 18058
Jordi Carreras Puig
13802
Jordi Carreras Riumalló
3718
Josep Carreras Roig
5474
Manel Carreras Seuba
4177
Jordi Carreras Vilamitjana 13730
Montserrat Carreras-Candi Costa 10415
Jordi Carrés González 12801
Jorge Carretero Bermejo 13733
Luis Carretero Esteban
9111
José Antonio Carretero Fernandino
5363
Nicolás Carrillo Finestra
11158
Francesc Carrillo Mañà 15451
Oscar Carrillo Marcos 14821
Victor Carrillo Messa 14030
Fernando Carrillo Navarrete
12069
Francisco de Asís Carrió Campañá Aleix Carrió Millà
Francisco Javier Carrión Fité Sebastià Carrión Morros Josep Cartañá Carré David Carujo Palacios
Carles Carujo Palacios
Josep Carvajal Codina
Francisco Javier Carvajal Faura Albert Casablancas Raposo Ramon Casabó Oliver David Casabona Fina Marc Casadellà Amer
Alexandre Casademont Brunet Joan Casademont Portell Xavier Casademont Tomas Martí Casadesús Fa
David Casadesús Mirangels Salvador Casadesús Pursals Jordi Casadevall Domingo
Santiago Casado Gras Juan Carlos Casado Hernando Miguel Casado Llàcer Miquel Casafont Ribera Oriol Casajoana Lorenz Antoni Casajús Escartín
Joaquim Casal Fàbrega Pedro Casals Aldama Josep Casals Arbós Josep Casals Babià Rafael Casals Bohigas Miquel Casals Casanova
Nuria Casals Castañe
Joaquim Ma. Casals de Nadal
Joan Casals Farré Raul Casals Ferragut Ramon Casals Gracia Agustí Casals Guiu
Lluís Casals Martínez Raimundo Casals Orriols Pere Casals Perramon Jordi Casals Ramis Albert Casals Ramis Lluís Ma. Casals Solanas Anna Casals Terré Jasmina Casals Terré Jordi Casamada Muntadas Antoni Casamayor Santiago Eusebi Casanelles Rahola Marta Casanova Gràcia Florencio Casanova Hernández Alfons Casanova Martí Ignacio Casanova Martí F.Xavier Casanova Pallejà Julián Casanova Picó Nº Soci
5989
2559
5632
5581
1071
14710
15119
7579
8582
13636
6208
8282
10897
14034
14350
13157
9631
10867
8336
12822
3010
11835
12813
12927
7931
7427
6902
3501
6055
12587
688
8768
13886
4379
11704
15101
4508
2355
15358
742
7263
4110
4669
6495
15142
20975
6940
7477
5299
14936
14376
4858
7139
11451
4897
Nom
Josep Ma. Casanovas Brugués
Albert Casanovas Burguera Gil Casanovas Font
Josep Casanovas García Luis Casanovas Garriga Albert Casanovas Martínez Albert Casanovas Maurici
Enrique Casanovas Pousa Julio M. Casanovas Rodríguez
Guillem Casanovas Rodríguez Jaume Casanovas Sánchez Antoni Casanovas Taltavull
Albert Casanovas Vidal August Casanovas Villanueva Ramon Casañas Aguado Francisco Casañas Sánchez Miquel Casaponsa Santanach Carles Casas Alepuz Jaume Casas Alumà Angel Casas Boladeras Marc Casas Bosch Jordi Casas Falguera
Ma.Loreto Casas García Miguel Casas Gurguí Joaquim Casas Humet Jordi Casas Jorba
Anna Casas Llopart Joan Casas Mas Joan Casas Pérez Joan Casas Puig Miquel Casas Ramisa Joan Carles Casas Sanchís
David Casas Santané Jordi Casas Serrabasa Josep Casas Soldevila Concepció Casas Solé Rosa Maria Casas Soler
Pere Casas Vall-Llosera Manuel Casas Vilella
Jordi Casas Vistuer
Francesc Casasayas Guillén Andreu A. Casasnovas Anglada Joan Ma. Cascante Dávila Lluís Cascante Gomis Mªdel Carmen Cascón Alonso
Magí Casellas Andreu Josep Casellas Carreras Fco. Javier Casellas de Escobar Jordi Casellas Oteo Daniel Casellas Tarrés
Jaime Casellas Vilá Xavier Cases Espot Jaime Cases Lacarra Jordi Casiano Paredes Enrique Casimiro Gibert
Nº Soci
5241
5180
11481
5990
2842
8654
13663
1380
3266
13558
9888
5438
13612
6690
2356
12231
2896
14467
3804
2925
15455
15529
8207
12225
3534
2176
15040
12125
14882
9113
7111
8321
8904
14260
2714
7428
9503
15304
7397
3769
4378
4276
5181
3093
13626
5991
13600
410
15121
2560
1712
12140
7174
13494
3057
177
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Antonio Cassá Martínez
Carlos Javier Castán Sáenz Jorge Antonio Castán Turmo Josep Castany Roig
Francesc Castanyer Figueras Francesc X. Castanyer Vila
Albert Castanys Pomés
José Ma. Castañé Ortega José Ma. Castañer Rius
José Manuel Castaño González Raquel Castañón Boyero Emilio Castejón Vilella
Manel Castel Mitjavila
Alejandro Casteleiro Rodriguez
Laura Castell Fuster Josep Lluís Castell Romero
Pere Castell Vilanova Manuel Castellá Beltrán
Julián Castellà Berini
Oriol Castellà Ferreón
Antonio Dionisio Castellà Garantó Joan Castella Gener
Francesc Castella Giménez Antoni Castella Gonzalo Antoni Castellà Rocaspana
Jordi Castellá Solé Cesáreo Castellanos Fernández
Rafael Castellanos Llorens
Montserrat de Castellar Cabrera
Pedro Castellet Grau
Alberto Castellet Porqueres Oscar Castelló Bennasar Josep Ma. Castelló Castelló
Mario Castelló Cervantes
Pedro Castelló Cortés
Joaquín Castelló de Marimón Francisco Castelló Gallo Albert Castelló Marquès
José Alberto Castelló Muñoz Francesc Castelló Rissech
Jordi Castelló Rodríguez Ramon Castelló Vidal Arturo Castellón Raymat Francisco C. Castells Artigas Jordi Castells Canela Jaume Castells Ganduxé Enric Castells Gelonch
Josep Castells Manent Joaquim Castells Nat
Jordi Castells Prims
Thais Castells Sanabra Roger Josep Castells Vicente Xavier Castellsagué Casals
Miguel Castelltort Domingo
Josep Castelltort Riba
178
Nº Soci
4409
9452
8208
15007
4709
3750
6903
1517
20622
9840
14945
4824
14625
11407
14634
8160
14279
1765
4178
13316
11798
14351
1896
13242
11231
5992
7205
6316
15146
5220
1740
14731
4340
9764
3907
1359
15086
13804
12213
5168
8737
7478
10745
18114
14933
3356
6600
4179
6904
4629
15395
12730
3433
8812
2377
Ramon Castelltort Ventura Ramon Castellví Andreu Enric Castellví Arasa
Miquel Castellví Coromina Miguel Castellví Golobart
Josep Castellví Lahosa
Francesc Castilla Aparici Alejandro Castilla Gil
Maria Isabel Castillejo Garnés
Ricardo Castillo Acha
Julio Castillo Acha Miguel Castillo Baliarda Juan Luis Castillo Castilla Judit Castillo Esmel Agustín del Castillo Jiménez
Francesc Castillo Muns Raül Castillo Muñoz Emili Castillo Puértolas
Jesús Ma. Castillo Sainz Juan Antonio Castro Bañeres
Raúl Castro Cocera Juan-Manuel Castro García Miguel Àngel Castro Ortega Manuel Castro Oubiña
José Castro Rodríguez
Ramon Castro Rubio José Castro Sánchez Jorge Anibal Castro Serrano
Rodolfo Castro Vila
Antoni Casulà Solé Jordi Casulleras Marquès
Carlos Casulleras Martínez
Claudio Català Andreu Francesc Català Marqués
Jordi Català Masdeu Manel Català Mir Josep Català Tornel Luis Catalan Abellán Domingo-Carlos Catalán Antón Roger Catalán Falcó
Francesc Xavier Catalán Turrión
Juan Antonio Catalina Alejo Josep Ma. Caus Pla Oriol Causi Casamor Victoriano Cava Almuzara
Joaquín Cavallé Oller Carles Cavallé Pinós Jorge Cavallé Roig
Avelino Cavia Gómez
Claudio Fabián Cavo Juanola
Roberto Maria Cayuela Rexach
Josep Cayuelas Fornell Marina Cazador Casas Sebastián Cazcarra Pallaruelo
Norbert Cazorla Salip
Nº Soci
5727
10201
7362
8769
1436
4239
7522
14446
5887
8211
11089
5822
11914
15349
2946
8248
15148
10671
4380
9263
14175
15112
15144
13473
6449
1923
8170
8905
9700
8429
15256
11990
1175
15422
5538
5800
5801
14181
15214
14761
7398
10570
9566
13313
1524
9453
5475
1448
5081
9052
55052
4180
15237
2655
10915
Nom
Carlos Cazurra Huertas
Eladio de Ceano-Vivas Tusquets Gonzalo Ceballos Cardenal Joan Cebrián Alseda Manel Martí Cebrian Macias José Luis Cebrián Puyuelo
Jaime Cedó Mir
Carlos Celades Querol Antonio Celma Arqués
Pedro Juan Celma Serra Ricard Cels Marcelles Benito Cemeli Gamón
Juan Francisco Cendra Puig
Ma.Cristina Cendra Roc Carlos Cendrós Rebel
Josep Centellas Portella Albert Centelles López Demetrio Centelles López-Ávila
Helen Ceña Nuñez Carmelo Cepero Ascaso Juan José-M. Cercós Pascual Agustí Cerdà Baró
Lluís Cerdà Cuéllar
Antonio Cerdà Lucas Joan Ma. Cerdà Muñoz Ramon Cerdán Botella
Alfons Cerdán Jiménez Francisco Cerdán Urtecho
Ramon Cereza Pérez Vicente Cerezo Holgado Antonio Cerra Franco Eva Cerrato Bueno
Jordi del Cerro Tocino
Claudi Cervelló Ferrús
Enric Cervelló Salom Alberto Cerver Sarrias
Xavier Cervera Perez Josep Ma. Cervera Romeu
David Cervera Sánchez
Enric Cervera Urquizu Joan Cervero Capdevila Gabriel Cerveto Castells Xavier Cesari Villanueva
Lluís Chabert Ramón
Emili Chalaux Ferrer
Josep Ma. Chaler Sala
Alfredo Charques Nauckhoff
Bartolomé Charte Lafita Juan Chavarría Altadill Ricard Chavarria Forés Manuel Chavarría Mur Enrique Luís Chesé Macías
Agustí Chico Roca Francesc Javier Chimenos Piró Albert Chimenos Vallverdú Nº Soci
14762
1557
1005
7479
11288
20834
1341
7859
9766
7375
2259
5532
2561
9264
3203
8171
11957
3929
14677
6691
7910
5539
12064
14993
2509
2396
12260
55062
3094
4035
12864
15414
1897
1449
5888
6729
15181
4631
13333
2626
14673
14310
7140
13264
6563
5042
5668
4632
2109
14287
11517
11413
11232
6087
1984
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Pedro Manuel Chopo Muniesa Tomàs Cid Ballarín José Miguel Cid Espuny Jesús Cid Espuny
César Cifuentes Rodríguez Ramon Cillero Coma
Ernesto Cirauqui López
Josep Cirera de Luna Carles Cirera Molina
Antonio Cirera Nogueras
Xavier Cirera Nogueras Joan Cirera Turú Jaume Cisa Ribas Marta Císcar Figueres Luis Cisneros Müller Josep Ma. Cisquella Passada
Ramon Cisternas Roig Manuel Jordi Cisteró Bahima Antonio Ciudad Bachs
Quim de Ciurana Gay Josep Oriol Civil Desveus Josep Civit Llort
Ramon Civit Llort
Antonio Civit Masdeu Francesc Civit Vidal Lluís Clà Cubillas
Alberto Clapissón Ferré Joan Pau Clar Guevara
Vicenç Claramonte Sebastián Jaume Claramunt Baliellas
Jaume Claramunt Benítez Jordi Claramunt Mendoza Jordi Claret Corominas Teresa Ma. Claret Pujol Joaquín Clarimón Felip Josep Ricard Clau Mata Rodrigo Clavel Marqués
Fernando Claver Moseñe Miguel Angel Clavero Blanquet Daniel Clemente Casadó José Luis Clemente Ibáñez Raúl Clemente Montaner Antoni Cleries Escayola
Josep Lluís Cleries Gonzàlez
Victor Climent Boya Tania Climent López Carles Climent Murguía Josep Climent Parcet Enric Clos Vilallonga
Daniel Closa Bertrán Víctor Closa Gomá Iban Clot Saborido Ramon Clotet Maymó Josep Ma. Cluet Figuerola Ricard Cluet Martí Nº Soci
8814
5271
3930
5082
8061
3470
7638
1544
12994
4075
5663
4898
7017
11484
11435
6472
8122
1924
1156
8671
1925
2844
3058
2845
14483
12662
18074
1713
7018
7264
7336
13002
1430
4860
7945
3059
14693
9322
4000
6980
9702
14675
6312
6858
13864
12689
2495
1317
1266
5540
3683
11618
1655
8957
10138
Roc Clusa Ignacio Jorge Clusellas Calvet Joel Clusells Roca Francisco Javier Cobo Valeri Eduardo Cobos Piera Francisco Javier Coder Franquesa Juan Coderch Almirall Guillem Coderch Aparicio Robert Coderch Climent
Josep Oriol Coderch de Sentmenat
Esteve Codina Casabayó Jordi Codina Cuspinera Josep Ma. Codina Francisco Jacint Codina Genís Jordi Codina Mir Xavier Codina Muñoz Josep Codina Olives Ramon Codina Reig
Enric Joan Codina Riera Enric Codinach Fossas Agustí E. Cohí Anchía
Ramon Coiduras Charles José Colet Mateo Joan Josep Colina Vidal Leandre Coll Benasat
Pedro Coll Buti Josep Coll Campos
Romà Coll Canut
Miquel Coll d'Alemany Joan Coll Daroca
Javier Coll Elizalde Manuel Coll Elizalde Jaume Coll Estruga Jaime Coll Fàbregues Tomás Coll Feliu Francesc Coll Martínez-Carrasco Joaquim Coll Molinos Julià Coll Plujà Juan José Coll Pons Judit Coll Raich
Josep Coll Ramón Lluís Maria Coll Ripoll Ramon Coll Sandiumenge Ramon Coll Tarrés Raul Coll Torramilans Liberto Coll Tortosa Sebastià Coll Vila Albert Collado Santolaria Carles Colldelram Peroliu Josep Ma. Collellmir Morales Pere Collet Cabot Joan Collet Cabot Jordi Collet González Joan Collet Oms Alberto Collet Romea Nº Soci
13465
14817
11935
3312
15536
13111
7656
13121
3719
565
3472
12823
1960
1381
11963
5728
5477
4306
6823
14739
11571
5242
2082
7809
6536
3569
7318
4593
1588
5118
8502
9198
6450
1055
7429
8619
13562
2083
4944
14449
6473
8062
4862
15089
14946
6056
1159
14853
14333
5083
4183
4549
14624
15223
12555
Nom
Francisco Javier Colom Beltrán
Josep Francesc Colom Pastor Josep Lluís Colom Querol Emili Colom Sala Jordi Colom Sanmartí Antonio José Colomar Bauzá
Jordi Colomé Dalmau Josep Colomé Martínez Marc Colomé Perales Narcís Colomer Bosch Ferran Colomer Majó Josep Colomer Oferil
Joan Colomer Parés Jordi Colomer Payet Jaume Colomer Rebollo
Jaume Colomer Rodó
Pere Colomer Vilanova Isaac Colomer Xena Martí Colomina Rollàn Genís Colomino García Lluís Coma Donat Jesús Coma Feliu Núria Coma Roma Enric Coma Salvans Joan Comabella Aguiló Agustín Comadrán Canals Eduardo Comadrán Canals Agustín Comadrán Monsó Francisco Comajuán Pló Josep Comajuncosa Casabella Angel Comas Amengual Jordi Comas Baron Esteve Comas Céspedes
Marc Comas Esteva Santiago Comas Jou
Josep Ma. Comas Juanco Oriol Comas Jurnet Ramon Comas Moral Manuel Comas Olivella Juan Comas Poch Juan Comas Ridemeya Carles Comas Sala Salvador Comas Uriz Josep Ma. Comas Vilaseca Luis Comas Zavala Ramon Comasòlivas Font Josep Comella Benet Xavier Comella Pons Guifré Comengés Font Ramon Comerma Olives Jaume Comerma Pèrez Lluís Comes Garcia Ma.Pilar Comes García Carlos Comes García José Comes Nadal Nº Soci
15366
3634
9768
6645
10139
9633
15314
4467
12721
4381
10844
6115
1877
13863
5665
3535
3568
20887
5040
15538
13657
12503
11179
5364
2898
7399
8305
1245
3434
2846
8123
10495
8213
11103
9769
5084
13876
8391
3720
7363
3358
2763
7465
1559
2627
7389
2510
2926
12364
1872
3931
15065
13206
13613
3097
179
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Joan Company Arpa Joan Company Salvador Josep Ma. Companyó Carreras Josep Companys Ferran Ramon Companys Pascual Josep Compañó Donatiu Marc Compte Paris Josep Lluís Compte Prats Àngel Conangla Morta Jordi Condal Casas Joan Condal Roig Ignacio Conde Font Víctor M. Conde Ortíz Gabriel Conesa Busto Albert Conesa Elena David Conesa López Josep Congost Iglesias Xavier Conillera Trillas
Ricard Cònsul Serracanta
Carlos-Andrés Contreras Hermosilla Fernando Contreras Velasco Jaume Coral Amat Francisco Javier Corbat Díaz Jordi Corbaton Vila Jordi Corbella Cordomí Josep Ma. Corbella Cordomí Xavier Corbella Martínez Ma.Teresa Corbella Roqueta Jaime Corbellini Gracia Joan Corbera Rocosa
Ramon Corbera Solanells Llucià Cordero Cerrada Sergio Córdoba Martínez José Ramón Córdoba Martínez Francisco J. Cordoncillo Fontanet Atilano Corella Aznárez Julián Cornejo Ferrándiz Josep Cornet Colom Josep Ignasi Cornet Fusté Ramon Cornet Pou Lluís Corominas Alfonso Oriol Corominas Bassas Marc Corominas Gener Nèstor Corominas Macias Andreu Corominas Renter
Ignacio Corominas Rovira Albert Corominas Subias Joaquim Corominas Viñas Enrique Coronado Colom
Antoni-Joaquim Coronas Alonso
Eugenio Coronas Castillón Eugenio Coronas Domínguez Pedro Coronas Roda Carlos Corpas Gutiérrez-Zorrilla
Jorge Corral Castejón 180
8107
1623
7580
11332
1437
15219
15361
4184
3205
4308
14295
6859
8772
11072
14672
13396
6905
8853
15273
15417
6515
1065
2397
13948
5915
14428
4946
9324
5635
8214
3543
12217
9505
10672
4076
3536
5333
1587
6474
11679
12445
15030
15328
14458
20960
3181
3151
1951
6387
13295
14856
15387
5334
18115
14409
Roberto Corral González Eduardo Corral Ortega Juan Corral Palmer
José Alfonso Corrales Nart Alejandro Corrales Verdú Eva Correas Palacio Ramon Corretgé Rafí Josep Ma. Corretger Canós
Manuel Corretger Rauet Elisenda Corrons Garriga Juan Corrons Mas Salvador Cors Puig Antoni Cortada Vidal Manuel Ma. Cortés Alvaro Carlos E. Cortes Beltri Joaquín Cortés Cañellas Marta Cortés Castel José Ma. Cortes Farriol
Manel Cortes Farriol
Joan Cortes Joseph José Ma. Cortes Lacuesta Jofre Cortes Mesado Luis Eugenio Cortés Mínguez Nicolás Cortés Puertas Juan-Carlos Cortés Salgado
Daniel Cortés Xarrié José Luis Cortijos Alvarez Alberto Cortinas Martínez
David Corzo García
Joan Cos Derouard Francesc Coscollà Fernández Lluís Coscollola Flores José I. Cosculluela Montaner
Raul Cosculluela Vives Amable Luis Cosme Turanzas
José Alberto Costa Acosta Eugeni Costa Albiol Carles Costa Aznar José Miguel Costa Bardají Silvia Costa Bardelas Ramon Costa Blanch Eva Ma. Costa Cantero Josep Costa Casellas
Arturo Costa Castiella Joaquin Costa Centena Roger Costa Company Joan Costa Cortadellas Emilio Costa Costa Carles Costa Espí Ramon Costa Farràs Jorge Costa Florit
Jordi Costa Guix Lluís Costa Herrero
Teodor Costa i Arnan Armando da Costa Jerónimo Nº Soci
14708
10186
5440
4670
15082
10764
18116
2164
1409
12967
10527
3962
6229
12906
20215
2145
13737
2796
2797
6057
2187
13481
13687
2927
15061
11414
4139
15318
14841
6942
13196
20971
2629
14788
2970
8815
14048
9930
10321
13887
7400
9634
5478
8283
13989
12204
4760
1952
13337
11452
7319
18009
9326
1982
11165
Nom
Maria Dolores Costa Mazón Esteban Costa Pérez Emili Costa Planas Tomás Costa Rabasa
Joaquim Costa Riera Eugeni Costa Ripoll
Jordi Costa Rodríguez
Alberto Costa Romero de Tejada Manuel Costa Romero de Tejada Joan Costa Sáenz de San Pedro Josep Ma. Costa Serra Pere Costa Simón Francesc Costa Terradas Ricardo Costa Vilarrasa Ferran Costafreda Anglès Fermí Costafreda Soldevila
Esteve Ma. Costajussà Relat
Lluís Costart Vilanova Florenci Costas Farré Juan José Costas Poch Joan Josep Cot Aguilar Baltasar Cot Comas Antoni Cotes Vélez Josep Cotrina Dot Josep Ma. Cots Call
Josep Ma. Cots Masana
Narcís Cots Mir Jaume Cots Soldevila Robert Cots Vidal Anna Ma. Coves Moreno Jordi Coves Moreno Joan Marc Craviotto Arnau Roger Créixams Archs
Pedro Creixell Gabas Joaquim Ma. Creixell Roget
Jordi Creixell Sans Enric Cremades Estrada Carles Crescenti Savall Alberto Crespán Echegoyen
Xavier Crespán Echegoyen
Carla Crespán Scotto
Martín Crespi Rosell Jesús Crespo Antón Martí Crespo Arrufat Rufo Crespo Cereceda Gaspar Crespo García
José-Ma Crespo González
Josepa Crespo Llobet Joaquín Crespo Márquez
Gaspar Crespo Morales Jordi Crespo Pociello Pedro Crespo Quesada Jaime Crespo Sainz de la Maza
Juan Creus Armengol Josep Creus Bisbal Nº Soci
14580
8108
7844
2475
2990
5637
12684
2211
2917
6562
13573
7750
5085
9117
14745
5073
3152
4711
6785
5638
10623
1806
14185
11604
8503
1203
6498
1983
13715
5582
8816
15174
12177
4240
3153
5889
7893
12851
2875
3259
10436
4186
2756
20423
18175
8028
15342
12210
3227
14258
8996
1928
13927
6443
4277
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Miquel Creus Creus Ramon Creus Rodríguez
Antoni Creus Solé Iban Criado Domènech Arturo Criado Pareja José Crisol Giralt Felipe Crispin Mejuto Mario Cristel Borrero Joaquín Cristia Miranda Joan Cristià Roca Pere Cristòfol Escorsa Jordi Crós Balsells
Josep Ma. Crós Brugués Marta Cros Fons Daniel Cros Garcia Jaume Crous Busquets Esteban Cruañas Fernández-Victorio Pablo Cruañas Tura Francisco Cruces Socasau Francisco Cruellas Alvarez
Jesús Cruixent Flo Miquel Crusafont Sabaté Jordi Cruset Cendra Xavier Cruset Quintana Juan Manuel Cruz Alegría Dámaso de la Cruz Pons
Carlos de la Cruz Tamajon Maurici Cruzate Gascón
Ernesto Cuadrado Alba
Juan Antonio Cuadrado Solá Rubén Cuadrado Xicart Marc Cuadras Torres Francesc Cuadrat Cruz Lluís Cuatrecasas Arbós Ovidio Cuba Guerreiro Juan Manuel Cubero Martínez Ramon Cubias Rosas
Miguel Àngel Cubillo Gómez Francisco Cuchí Gil
Ricard Cucurella Comellas Enrique Cucurella Esteve Luis Cucurny Pujol-Xicoy Domingo Cucurull Descárrega Raül Cucurull Serena Pedro Juan Cuerda Zamora Román Cuerpo Sirés Eva Cuerva Contreras Pedro Cuesta Unkhoff Josep F.Xavier Cugat Comas Gisela Cugat Fdez. de la Calzada
Marc Cugat Fernández Josep Culleré Cosido
Francesc Culleré Cosido Marta Culubret Montanera Antoni Culubret Pellicer 6754
10532
1578
12949
14642
8064
13447
2379
4187
15427
9770
18117
7657
13616
13758
10742
1929
13511
5244
4838
5011
4382
5041
13957
9841
20635
11040
11644
12520
15461
11181
14142
15327
3241
15268
6088
9931
14291
12713
8109
4762
2335
6433
14444
1487
13303
15525
13263
1148
8504
12168
4242
4341
15459
7176
Oriol Cuní Serrano Angel Cuní Tugas Jordi Cunill Ramos
Ramon Cunillera Cruset
Francisco Javier Cura Lluvia
Jordi Curell Sunyol
Marcel.lí Curell Suñol
Enric Currià Serbián José Curt Mas
Juli Cusachs Rigola Carles Cusí Cusí Josep Lluís Cusí de la Cruz Víctor Cusí Puig Meritxell Cusidó Roura
Jordi Cusidó Roura Jordi Ma. Cusó Bullich
Anton Cusó Calaf
Ignasi Cusó Ferré Pau Cusó Ferré Emilio Custodio Gimena
Jaume Cuxart Fonolleda
Francesc Cuxart Vaquer Jaume Cuyàs Vilaregut Juan Luis D Ambrosio Gomáriz Josep Dachs Torras Pere Dagà Gelabert
Edwin Adrian Dalinger Jordi de Dalmases Domènech
Roberto de Dalmases Piñot Ricard Dalmau Arbós Daniel Dalmau Farnés
Bernat Dalmau Gacias Albert Dalmau Huguet
Joan de Dalmau Mommertz Francesc Xavier Dalmau Porta
Jordi Dalmau Riu Joan Ramon Dalmau Santos Jeroni Dalmau Sanz Francesc Dalmau Serra Xavier Danés Carreras Alberto Daniel Paniello Carlos Dapena González Miguel Daquinta Sánchez
Alberto Dasca Durán Joaquim Daura Ayza
Francesc Daura Luna
Daniel Davicino Guardatti Jaume Daviu Pla Eduardo de Delás y de Ugarte
Santiago Delclòs de Semir
Miquel Delclòs Saló
Jose Ignacio Delcor Belloc José Luis Delcor Garrido Francisco Delgado Baumann Francisco Javier Delgado García
Nº Soci
10526
18275
55058
3359
1898
992
493
4243
3313
18010
2487
2630
9961
14149
14794
4594
7141
12029
13583
1766
9200
7266
12286
2971
11961
2336
20961
9061
4550
9507
5918
14742
1518
20471
4799
20693
9771
11758
2024
14249
774
10765
13070
1336
11041
7019
13189
4342
2695
5583
12407
14657
4800
3435
8414
Nom
Ma.Jose Delgado García Enrique Delgado Gutiérrez
Francisco Delgado Rodenes José Antonio Delgado Sánchez
Fco. Javier Delgado Sánchez
Eduardo Delgado Suárez Josep Dellonder Navarro Pedro Delmuns Allué
Alexandre Deltell Carbonell Carlos Dengra Tineo Alexandre-Xavier Depreux Niño
Jordi Desquens Palacios Juan Deu Pañella Aleix Deu Peig José Antonio Devant Mella
Jordi Diago José Enric Diago Suelves José Manuel Díaz Bañuelos Daniel Diaz Campoy Luis Carlos Díaz Campoy Fernando Díaz Carballo
Eduard Díaz del Rio y de Larratea Alfonso Díaz Díaz Patricia Díaz Escobar
Josep Lluís Díaz Esteban Mario Díaz Fernández
Víctor Díaz Garriga
Carlos Díaz Gasa
Carlos G. Díaz González José Díaz Haro Antonio Díaz Herrerías Daniel Díaz Martín
Maria José Díaz Meng Marc Díaz Mill Luis Javier Díaz Mosegui
Jose Manuel Díaz Peña María Jesús Díaz Peralta Javier Diaz Silva Juan José Díaz Suárez
Gabriel Díaz Trias Antonio Díaz Vallés Montse Díaz Villuendas Carlos Diaz-Caneja Labrador
Luis de Diego Levy Picard
Maurici de Diego Trepat
José Antonio Diego Verdejo
Javier Díes Llovera David Díez Àlvarez Enrique Díez Calzada Héctor Díez del Corral Barrios
Fernando Díez Ezquerra
Lucas Díez Honrado Ernesto Díez Martín Alejandro Díez Matheu
Antonio Díez Pereda Nº Soci
13382
8173
13557
6357
8907
692
6599
2550
14613
11659
15267
15133
3684
13253
2188
10881
2189
11287
12603
12470
14815
6646
3208
11842
9508
12196
2876
7848
13312
14329
55050
13832
7639
13106
6860
13360
10140
15391
6230
10338
11318
15053
14955
4633
9890
1541
7320
14367
7894
12548
8482
7683
5441
14600
4310
181
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Jordi Dilme Cruz
Antoni Diu Masferrer Jordi Dolader Clara David Dolcet Butsems Jesús Dolz Tirado
Leopoldo Domene Alonso Sergi Domene Lisbona Jordi Domènech Castellnou
Pere Domènech Clarós Josep Ma. Domènech Fedi Jesús Eduardo Doménech Fernández
José Vicente Doménech Font Manuel Ma. Doménech Izquierdo
Julio Doménech Martí Josep Ma. Domènech Mas Josep Ma. Domènech Massons
Josep Domènech Morales
Guillermo R. Domenech Rey
Carlos Domènech Riverola
Agustí Domènech Romeu
Francisco Domènech Tabueña Josep Oriol Domingo Calvo
Miguel Domingo Calvo
Luis Domingo Domingo Joaquín Domingo Domingo Francesc Domingo Domingo
Jaume Domingo Escofet Eduard Domingo Florensa Amadeo Domingo Forcada
Francesc Domingo Francàs
José Luis Domingo Fuster
Joan Antoni Domingo Gómez Luis José Domingo Gómez Ramon Domingo Guiu
Albert Domingo Ollé Carles Domingo Pagès Antonio Domingo Pallarols Llorenç Domingo Ribera
Joan Domingo Ventura Ester Domingo Vicent
Salvador Domínguez Clemares Natàlia Domínguez Díaz Pedro Domínguez Domínguez José Luis Domínguez Falante Montserrat Domínguez Fernández Eduardo Dominguez Gadea Daniel Domínguez Sánchez Miquel Donat Balcells
Jordi Donat Sánchez Lídia Dorca Busquets Jordi Dòria Estrany
Albert Dosrius Jou Pere Dot Margotan J.Antonio Dovale Ferreiro Toni Droguet Costa 182
6058
3101
5584
11882
6943
1670
9987
8961
1140
4847
11182
1741
2398
18178
5277
3102
10973
12033
6620
13125
2084
4189
5119
2198
3154
5120
3771
14760
4511
1204
9638
4825
5235
1616
11233
3288
6211
4036
4948
10369
2146
13135
13037
3638
13007
15583
5802
8672
1632
15392
3880
9703
14145
10728
14460
Nº Soci
Albert Duaigües Baró 13644
Francesc Duarri Borràs 11234
Rafael Duart Bertomeu
5585
José Duaso Cruchaga 3314
Conrad Dubé Méndez 6336
Ernest Duch Ginjaume
9455
Josep Ramon Dueso Paratge
6516
Carles Dunjó Coscollano 6267
Paul Duponcheele 10638
Josep Ma Duque Moreno 11688
José Ma. Durall Mallol 12275
Xavier Duran Aranda 12352
Eloi Duran Bert
9062
Albert Duran Calbet 11310
Gabriel Duran Carreras
6475
Félix Duran Coso
6983
Francisco José Durán Durán 5930
Eduard Duran Ferrer
9202
Oriol Duran Ferrer 10882
Josep Ma. Duran Mestre
4112
Luis Alfonso Durán Moya 5121
Artur Duran Pous
4826
Joan Duran Riera 12160
Enrique Durán Rigol 775
Francesc Duran Rodríguez 1817
Josep Duran Roura 4765
Benito José Durán Sánchez 7364
Juan Ramón Durán Thornberg 1450
Jordi Duran Torrellas 6337
German Durante Soldado
14495
Rossend Durany Rivera
4037
Pere Durbà Calvet 6434
Jesús Echevarría San José 5149
Miguel Angel Echevarría Sanz 1930
Mauricio Echeverría Eguiguren 6452
Juan Antonio Ecija Molero
6059
Marc Edo Cruces
14721
Carles Edo Dejuan 13561
Víctor Edo Serra 18179
Genis Egea Brufau 13345
Juan Egea Joval
5043
Gonzalo Eguinoa de San Román
9203
Jesús Ma. Egurbide Lecertúa 1132
Eduardo Egusquiza Estevez 4901
Ramon Eixarch Fontboté 3228
José Ma. Eizaguirre López de Munain 5122
Ignacio Elburgo Aramberri 11486
José Miguel Elduque Terrón 5994
David Elias Anglés
13305
Jorge Elias Baquero
12068
Xavier Elías Castells 2742
Bernat Elias Font
55057
Antoni Elias Josa
3751
Pere Joaquim Elías Sospedra 4551
Antonio Elizalde Bordas 6389
Nom
Ceferino Elola Font Juan Manuel Elorduy Taubmann José Ma. Elorza Sáez Julio Elvira Elvira
Walter Rafael Emde
Eva Maria Encabo Aguilar Ramon Encinas Martín Noemí Enguita Albet Feliu Enrich Gregori Carles Enrich Jorba
Alfons Enseñat Badias Juan Entrecanales Azcárate
Pere Equisoain Ariza Josep Antoni Eras Vilà
Ma.Isabel Eroles Vallés
Ernest Escaich Ferrer Mateu Escalas Fábrega
Francesc Xavier Escaler Puigoriol Rafel Escamilla Monte Víctor Escanciano Alcalde Eduard Escardó Martorell Enrique Escassi Santa María
Francisco Escayola Salvadó Carles Escobar Roura Joan Josep Escobar Sánchez José Antonio Escobar Torres
Miquel Escobosa Ubach Blas José Escoda Martínez Ernest Escoda Martínez Carles Escoda Mingot
Jaime de Escofet Lorente
Eduard Escolà i Capdevila Jordi Escolano Abella Josep Miquel Escolano Sánchez Joan Escolano Sol José Luis Escolano Taravillo
Sergi Escorihuela Ribas
Pere Escorsa Castells Jordi Escorsell Lapeña Gerard Francesc Escribà Gelonch Francesc Escribá Llagostera
Manuel Escribá Reñe Joan Escribá Serra Sonsoles Escribano Lolo
Francisco Escribano Poblet Enrique Escribano Serra Joan Escrig Ortiz Pere Escudé Comas Josep Miquel Escuder Dalmases Antonio Escudero González Esteban Escuer Aso Josep Ma. Escuer Julien Fidel Escura Pou Antoni Escursell Martínez Robert Escursell Pons Nº Soci
3721
2528
2563
5731
12814
12148
3399
13524
7307
15106
1310
1743
5890
8909
15077
8717
594
9268
5479
10077
1985
1216
7085
1790
7048
5302
7582
6984
11405
7020
2649
13635
14206
10322
3473
14664
14589
2418
15031
14195
6060
5150
6178
13691
913
14368
13846
2212
7946
11183
1306
8507
4410
13502
7142
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Robert Escursell Prat 2147
Joan Escuté Aspas 7021
Salvador Escuté Gómez 13833
Ramon Esmandia Barenys 14593
Jordi Esmoris Llorca 11487
Manel Espachs Pagès 8584
Oscar Espada Alonso 13756
José Luis Espada Tarradelles 3752
Sergi Espada Tribó 9640
Josep Espadaler Capdevila 13619
Carme España Guillen 9988
Oscar España Ruiz 11973
Prudenci Español Novau
4141
Núria Español Pons 13045
Lluís Esparaber Díez
10078
Pere Esparza Guillermo
3861
Josep Ma. Espasa Martorell 4003
Francisco Javier Espasa Palau 1656
Marta Carolina Espejo Fernández 14540
Joan Jesús Espelta Ollé
5222
Manuel Espiau Espiau
3637
Tomás Espiau Espiau 5850
Lluís Espiell Arnau
6212
Ferran Espiell Comellas
15333
José Antonio Espinagosa Umbert
2057
José Manuel Espinás Pecero-Enríquez 1246
Sebastià Espinet Fernández 8149
Sara Espinet González 14520
Andrés Espinosa Hernández 12109
Albert Espinosa Puig 11065
Josep Ma. Espinosa Romero
10141
Gabriel Espinosa Usera 14406
Sergio Espiñeira Divison 11440
Ramon Esplugas Pérez 4902
Pere Esplugas Vidal 3964
Joan Espolet Figuerola
7376
Enric Espona Arumí 9570
Josep Espot Piñol 4767
Miquel Espot Vives 6061
Fernando Espuny Corbera 5087
Antonio Espuña Camarasa
20657
Ferran Espuñes Serra 4343
Josep Ma. Esqué Abelló
3881
Antonio Ma. Esqué Felip
5667
Ma.Dolors Esqué Palau 10460
José Luis Esquerdo Liesa
1589
Juan A. Esquerdo Liesa 1672
Luis Esquerdo López 7267
Juan Esquerdo Nadal 9205
Pere Esquerra Pizá 1601
Carlos Esser Meier 2899
Antoni Estabanell Demestre 18222
Vicente Establier Muñiz
2725
Jaume Estadella Brillas
15085
Víctor Estadella Esterri
4827
Marcel Estadella Serrat Valentí Estalella Morey
Ramon Estany Bufill Emilio Estany Catalán
Pere Estañol Vilarubla Pedro Esteban Altirriba
Juan Esteban Castellví Fernando Esteban del Hierro Luis Esteban Elorz Mònica Esteban Maqueda
Benito Esteban Martín
Juan Carlos Esteban Monleón Gerardo Esteban Palacios Antonio Esteban Sevillano
Ricard Estefanell Serra César A. Estefanell Solá
Trinidad Estefanell Solá
José Estela Torras Juan Bautista Esteller Cisternas Antonio Esteller de Pedro
Robert Esteller Higueras Mariano Esteller Martínez Jesús Ma. Estepa Moriana Jordi Esteva Gallego Joan Josep Esteva Pellicer
Joan Esteva Trías
Antonio Estevadeordal Botta
Alberto Estevan Llagaría
Pere Esteve Agon
Vicente Esteve Campello
Ma.Dolors Esteve Ferran Sergi Esteve Garí Manuel Esteve Garriga José Esteve la Rosa
Sergi Esteve López Josep-Raül Esteve Martínez Xavier Esteve Peiró Joan Esteve Reyner
Jordi Esteve Ventós
Juan A. Estévez Serra Xavier Estivill Sancho
Marcel Estivill Vilella Joaquim Estol Pérez
Francisco José Estrada Berlanga Miguel Angel Estrada Layel Ma.del Carmen Estrada Nérida
Josep Estradé Calmet Francisco de P. Estrades Moranta Francesc Estragués Genovés
Pere Estragués Nilsson Miguel Angel Estruga Camacho
Miren Etxeberria Larrañaga
Paulino de Evan Puga
Juan Carlos Expósito Navas
Juan Expósito Pérez Nº Soci
7480
4311
7208
7814
5183
1166
12421
12329
4595
9678
2260
14577
6663
4769
4903
1247
1899
1644
4712
6268
7523
14813
7471
15021
4949
2242
4077
1451
13391
3722
7209
11488
1570
4246
14787
14989
15397
7243
2582
11895
6179
4468
6786
55007
5415
6117
6647
6232
710
13381
7700
10909
1838
10800
15025
Nom
Joaquín Fabra Jiménez Francesc Fabra Sales Albert Fabrega Baigorri Josep Fàbrega Gené Felicià Fábrega Pijuán Xavier Fàbrega Sànchez Emili Fàbrega Solà
Alexandre Fábregas Bosch Sandra Fàbregas Campos
Carlos Fábregas Cardelús Francisco Javier Fábregas Grau
Jordi Fábregas Isern Roger Fábregas Jalón
Josep Fàbregas Massana Eduardo Fábregas Vivó
Gerard Fabregat Arnal Xavier Fabregat Bel Roger Fabregat Bolant
Jaime Fabregat Fillet
David Fabregat Oró Joan Josep Fabregat Valmaña
Maria Fabrés Anglí José Fabrés Díaz
Lluís Fages Serra
Francesc Fages Sogas
Joan Fages Torras Joan Faig Martí Oriol Faig Martí Marc Faig Palomer
Josep Faig Sureda Laia Faixó Sellés
Francesc Fajula Doltra Alex Fajula Fàbrega
Lluís Falcó Escorihuela Tomás Falcó Minguell Albert Falcó Ramos
Mónica Falgueras Guitón
Jordi Falgueras Ruscalleda Alejandro Falkner Morera
Hugo Arnaldo Fantechi Comande Germán Fañanás Lanau Germán Fañanás Vizcarra
Andreu Fargas Marquès
Jaume Fargas Ráfols Xavier Fargas Solernou Xavier Farnell Marín Gemma Farran Castellà Ramon Farrán Tomás Albert Farrás Balasch Daniel Farrás Violán Jordi Farré Amill Eduard Farré Batista
Pere Farré Bruach Carles Farré Desongles Gabriel Farré Farré Nº Soci
7452
4004
13182
15105
6317
13848
3811
5732
14782
4552
5044
1192
12658
14630
2380
15001
14825
15500
14326
11387
7481
14169
2166
20879
9511
2779
9990
11185
13850
12261
14244
2764
14461
2928
3060
13385
11565
3601
3908
12180
9206
2530
13622
4005
14523
14701
15512
6180
8997
9891
1986
14322
4278
14598
4950
183
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Gabriel Farré Fontbernat Roger Farré Gascón Blai Farré Llort Jorge J. Farré Mantilla de los Ríos Josep Ramon Farré Muntaner Carlos Farré Nou Jaume Farré Solsona Antonio Farré Terré Ferran Farré Torrents Heribert Farreny Agràs Alexandre Farreras Muñoz
Juan Ignacio Farrero Muñoz Mireia Farrés Llansana Jaume Farrés Ramos
Francesc Farriol Almirall Enric Farriol Pérez Froilà Farrús Fontanet Oriol Faulí Oller Martí Faura Carrera Albert Faura Corral
Antoni Faus Catasús
Josep Faus Pascuchi Xavier Faus Pascuchi
Tomas Faya Canovas Marc Fayos Muñoz
Bruno Fazio Solà
José Luis Fdez.de Arcaya Satostegui Luis de Febrer de Olives Jose A. Febrer Martinez José Antonio Febrer Peinado
Antoni de Febrer Rosas Manrico Fedi Casas Joan Feixas Boada Carlos Felez Garcia
Sandra Félez Ortíz Josep Felices Boyer Cristian Feliu Gurri Marius Feliubadaló Jonama
Joan Feliubadaló Molins
Mireia Felix Castellanos
José Luis Feliz Ródenas Jaime Femenía Signes
Felip Fenollosa Artés Artur Fenollosa Artés
Josep Fenollosa Coral Felip Fenollosa Cusó
Juan José Fenoy Camps
José Feriche Narváez
Alfonso Fernández Aguilar
Rubén Fernández Altabás Iván Fernández Álvarez
Maria Amelia Fernández Àlvarez Antonio Fernández Aparici Eduard Fernández Ardévol Juan Antonio Fernández Ariza
184
4469
15330
14285
18181
3360
7774
3436
1033
15186
7974
10206
8003
15253
12711
11749
5773
2126
7815
15062
9512
13031
1411
1744
12472
14575
7816
4863
8251
13855
4312
13026
11357
12065
13828
13858
3267
15194
13246
3502
15247
11884
1953
9406
9456
1260
1512
6565
2656
13940
20973
59003
55046
2950
9207
5246
Nº Soci
Diego Fernández Bardera
Antoni Fernández Barenys
Ibán Fernández Bazán José Antonio Fernández Beltrán
Santiago Fernández Bescós
Manel Fernandez Bosch Gonzalo Fernández Boyer Ignacio Fernández Bozano Fco. Javier Fernández Cabaleiro
Daniel Fernández Cabrera Jaume Fernández Calvet Angel Fernández Camblor Antonio Fernández Cano David Fernández Casado Roger Fernandez Castel Joaquim Fernández Cels
Artur Fernández Clarassó Enrique Fernández Comesaña Jorge Fernández Díaz Julio Fernández Durán Miguel Angel Fernández Escolano Ricardo Fernández Esteban
Manuel Fernández Fábrega
Raúl Fernández Farrás Juan Antonio Fernández Fernández
David Fernández Fernández
Alejandro Fernández Fernández Ma.Jose Fernández Fernández Manuel Fernández Ferré
Laura Fernández Font
Manuel Perfecto Fernández García
Jesús Fernández Gómez Andrés Fernández Gómez José Luis Fernández González Ramiro Fernández González
Antonio Fernández Guardiola
José Fernández Guerra Alex Fernández Gutiérrez David Fernández Gutiérrez David Fernández Hernández
José Antonio Fernández Herrera
Juan Fernández Krutchkoff
Juan Fernández Laporta Raul Fernandez Lopez Ramon Fernández Menéndez
Juan Carlos Fernández Moreno Miguel José Fernández Moreno Jose María Fernández Muste Francisco A. Fernández Oliva Francisco Fernández Ordóñez
Ismael Fernández Osete Ferran Fernández Pareja Pedro Emilio Fernández Peña Daniel Fernández Pérez Carlos Fernández Pérez 20885
3812
14146
9300
2140
13679
2199
13873
6985
13416
8110
5247
8030
14648
13621
2317
6621
4113
4142
15052
8944
3474
4039
11245
4801
11526
12607
13155
9408
57030
8240
10595
15407
3361
15370
2986
3362
14143
15379
15266
11186
8962
5387
13743
5586
14029
14325
14627
8653
1657
5184
4951
13401
14416
14654
Nom
Bernat Fernández Pintó Sergio Fernández Pons Fernando Fernández Riera
Cristian Fernández Rodríguez Ma.José Fernández Sabater
Antonio Fernández San Martín Antonia Fernandez Sanchez Miguel Àngel Fernández Segura
Joan Felip Fernández Soler Javier Fernández Urrutia Joan Carles Fernández Vallés Luis Fernández Vázquez Juan Fernández-Goula Pfaff Carles Ferran Cusí Josep Ferrán Marqués
Jaume Ferrán Rico Javier Ferran Thio
Carlos Ferrando Barberá Francesc Ferrando Piera Jaume Ferrando Reventós Josep Ma. Ferrao Quintana Lorenzo Ferrari Cesare Ferrari
Albert Ferrari Capdevila Josep Lluís Ferrarons Romeu Joan Carles Ferraté Meseguer Gabriel Ferraté Pascual Joan de Ferrater Casanelles Maria-Misericòrdia Ferrater Simón
Angel Ferraz Garriga Rafael Ferré Masip Eduardo Ferré Nunell Víctor Ferré Pellicer Jaume Ferré Ripoll
Eduard Ferregüela Colon
Manuel Ferreiro Barbeito David Ferreiro Fondevila Javier Ferreón Ferrer
José L. Ferrer Andreu Miquel Ferrer Ballester Josep Ramon Ferrer Boix Jaime Ferrer Bosch Joan Ferrer Calonge Joan Ignasi de Ferrer Campà Ramon Ferrer Canela Esther Ferrer Conchello
Mireia Ferrer Costa
Xavier Ferrer Curriu Juan Luis Ferrer de Silva Carlos Ferrer del Castillo Ramon Ferrer Embodas
Pere Ferrer Feixas José Ferrer Ferrer
Antonio Ferrer Font
Francisca Ferrer Gallardo Nº Soci
14834
11569
1639
13900
9705
10968
13977
14521
12582
13627
8819
14389
6787
5223
9182
3539
20957
4864
13738
5279
5541
13825
14877
8673
6118
8174
1961
1150
14838
4905
1489
2085
13399
11187
2149
14571
9642
8126
18014
9457
7524
8308
3773
7401
2117
12271
57024
15094
6476
18231
7659
4078
5090
1954
14733
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Julián-José Ferrer García Pere Ferrer Gómez José Ferrer Jiménez
Alejandro Ferrer Keysers Miquel Ferrer Latorre
Soledad Ferrer Llamera Josep Ferrer Llop
Ricard Ferrer Majoral Laia Ferrer Martí Isidre Ferrer Mateo Joan Ferrer Milà Agustí Ferrer Morta
Miquel Ferrer Ordóñez
Vicenç Ferrer Paterna
Esther Ferrer Pérez Miquel Ferrer Puig Adolfo Ferrer Pujol Rubén Pascual Ferrer Riquelme Josep Ferrer Rovira Guillermo Ferrer Sistach Eric Ferrer Vannyvel Jordi Ferrer Viñals Ramon Ferreres Conesa
José Luis Ferreres Nos Eduard Ferreró Aragonés Miquel Ferrero Roch
José Ma. Ferret Causadias Josep Ferret Rosell Jaume Ferrús Estopà Miquel Feu Pérez Guillermo Fidalgo Félez
Eugeni Figa Deu Josep A. Figa Mulet
Francesc Figols Giné Gonzalo Figuera Diez-Picazo
Javier Figuera Figuera
Francesc Figueras Bellot José Figueras Coloma Pere Figueras Nart Joan Figueras Pámies
Roberto T. Figueras Pérez Josep Figueras Ponsa Francesc Figueras Pous Juan Figueras Ricoma
Jordi Figueras Saperas
Oscar Figueras Traveria
Xavier Figueres Pallarés Fernando Maria Figuerola de Berza Manuel José Figuerola Martín Manuel Figuerola Muns
Xavier Figuerola Sacasas Francesc Figuerola Sequí Josep Ma. Filella Fargas
José Ma. Filella Filella
Agustí Filomeno Alsina
15193
3401
5280
8218
1452
13956
12881
10730
20946
3316
9066
4636
14045
10996
10802
5774
4596
8509
1673
12652
11859
1658
2243
4114
13013
8085
6789
3289
2727
1963
15360
13062
5366
2848
14436
13606
2657
5823
15034
6270
5187
9121
6303
1453
15258
14700
15012
14459
4597
1036
11786
13493
6198
1546
8945
Irene Fiol Bonnín Albert Fisas Camañes Jordi Fisas Vilaró Jordi Fité Luis Pere Fiter Jordà José Manuel Fitera Gómez Sergi Fitó Giralt José Oriol Flaquer Viver
Miquel Flequé Melé Josep Ma. Flo Casamor Rafael Flor Lechago Sílvia de la Flor López José Luis Flores Cortón
Santiago Flores García Jesús Flores García-Conde
José Angel Flores González
Hilari Flores Gual Eduardo Flores Royo Jordi Floreta Pont
Antoni Flotats Molinas Xavier Flotats Ripoll
Anna Fluriach Pla Jordi Foguet Olives David Fol Barragán
Josep Ma. Folch Gil
Fernando Folch Naya Raul Folch Pujol Lluís Folch Sánchez Joaquín Folch-Rusiñol Corachán Joan Fonolleda Prats Gabriel Fonollosa Argemí Elisabet Fonollosa Argemí
Adrián C. Fonollosa García
Josep Ma. Fons Boronat Fernando Fonseca Barrio Joan Font Adrover
Olga Font Amado Manuel Font Bardía
Lluís Font Batlle Antoni Font Bonmatí Juan Font Capablo Albert Font Codina Jorge Font Félix
Josep Ma Font Fisa Xavier Font Fisa Anna Font Jornet Raül Font Lozano Sadurní Font Marimon Josep Font Mateu Antoni Font Munné Carlos Font Palacin Antoni Font Piera
Toni Font Ramos
Esteve Font Renóm
Manuel Font Salgado Nº Soci
14730
11915
9615
11531
4040
2381
14204
3966
12321
1900
1590
8911
6756
14377
13103
10207
12577
8540
10803
8999
6603
13669
10144
59002
8541
10461
11189
10079
6391
4006
8964
9777
2632
1092
10145
4190
13582
7975
13220
13510
6909
10995
6665
12622
13539
12882
20812
10534
7976
1248
13426
7268
13185
3774
1385
Nom
Nº Soci
Vicenç Font Santafé Josep Font Senen
Immaculada Font Solans
Cristina Font Trenchs Marc Font Ventura
Pere Font Vilanova
Ramon Fontanals de Nadal Robert Fontanals Fernández José Ma. Fontanals Pérez-Portabella Roberto Fontanals Sanz
Antoni Fontanet Asín
Carles Fontanet Ponti Joan Fontanet Porres
Mireia Fontarnau Vilaró Ramon Fontboté Tomás Salvador Fontclara Vilá Josep Fontdecaba Buj Domènec Fontellas Planas Joan Manel Fontelles Garcia Manuel Fontova Esteban Enric Forcada Altava Joan Forcada Arregui José Forcadell Bel
Joan Forcadell Bel Jordi Forcadell Carapuig Carles Forcadell Freixas Francesc Xavier Forcano Royo Joan A. Forés Jané
Josep Forés Puig Pedro Forés Sinca
Agustí Forés Valls Gerard Formenti Cunill Manuel de Forn Foxá Ramon Forn Valls Manuel Forn Vilar
Jordi Fornells Braut
Josep Ma. Fornells Matas
Francesc Fornells Roselló Rodrigo Forner Miralles
Antoni Forner Peñarroja
Carles Forner Rovira Pierfranco Fornero Vallés Jordi Fornés Guardia Juan Fornés Guardia Josep Ma. Fornons García Jordi Forns Bardají Enric Forns Bergés Sergi Forns Farrús Josep Forroll Turró Emilio Fort Calero Antonio José Fort Martínez
Josep Ma. Fort Melià Josep Fort Prades Yolanda Fort Vilaseca Martín Fortuny Ayma
13145
6883
14191
15430
13849
8323
4143
10437
10928
2599
5303
4079
13994
57053
7378
8623
7818
4802
11489
5974
20057
10677
3603
6564
12661
10939
4144
2497
7948
1114
11191
13800
2743
1030
8624
14525
1819
10596
14596
2150
8219
3863
9573
11433
1955
2421
8674
12285
5481
12096
14702
2457
3363
14047
8676
185
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Benjamí Fortuny Cuesta Albert Fortuny García Jorge Fortuny Novel Josep-Ma. Fortuny Riera Joan Fortuny Siquier Ernest Fortuño Vives Miquel Àngel Fos Vieco
Jaume Fradera Arimón Miquel Fradera Arroyo Neus Fradera Tejedor Albert Frago Boleda Agustín Fragoso Jerez
Francisco Francés Orfila Marc Franch González Jordi Franch Horta Enric Franch Lorente Ivan Francia Güil Manuel de Francisco Fabré Alfonso de Francisco Fabré
Agustín A. Franco Blasco José Ma. Franco Costa Eduard Franco Estadella Santiago Franco Gómez Ruben Franco Montero Miguel Franco Pons
Oriol Franco Trujillo
José María Franqués Rivas Lluís Franquesa Graner
Ramon Franquesa Salado
Xavier Franquesa Sanahuja José L. Franquet Batlló
Sergi Fransi Palos Pedro Manuel Fransitorra Luque Abelardo Freijanes Parada Manuel Freijomil Rodeiro Javier Freire Coloma Francisco Javier Freire Venegas
Ignacio Freire Venegas Antoni Freixa Blanxart
Joan Freixa Gaspar Agustí Freixa Janàriz Frederic Freixa Trullas
Francisco Freixanet Muns Antoni Freixanet Sitjá Josep Freixas Vilà
Ramon Freixes Batalla Joan Freixes Cluet Montserrat Freixes Codina Guillermo Freixes Roig César Fresco Rodríguez Marco Freyre Macià Miguel Angel Frias Ambrona Eduardo Frías Valero Airy Frigola de Vehí Pau Frigola Marcet 186
Nº Soci
15170
7178
2633
15073
20344
15093
4249
6733
13659
11249
7730
3242
1222
11847
13509
12267
11999
5388
6358
9270
8220
2835
5608
14751
15479
14842
15722
1087
7525
12678
2458
14201
4041
7023
3061
14374
6538
13425
5188
11078
2026
2564
7862
6757
11295
8366
5152
15005
4384
6313
12901
9995
12393
8677
9996
Nº Soci
Miguel Friol Pérez Enrique Frisancho Vera José Antonio Frontera Enseñat David de la Fuente Alonso Daniel de la Fuente Ferreiro Vicente Jesús Fuentemilla Tarancón Santiago Fuentemilla Tarancón José Luis Fuentes Bajo Carolina Fuentes Herencia Juan José Fuentes Serna Alfonso Fuertes Rodríguez
Oleguer Fuertes Vallcorba Néstor Fullá Pintó
Antonio Fumadó Abad
Pere Fumás Contijoch
Josep Ma. Funallet Hdez.-Villaescusa Juan Carlos Funes Ayuso Victor Funosas Fabrega Joaquim Furriol Fornells Victor Fuses Navarra
Joan Fusté Espasa Josep Ma. Fusté Espasa Carles Fusté Nebot Silvia Fusté Osés Gonzalo Fusté Pin Salvador Fusté Pons
Carlos Fusté Senallé Josep Fusté Serra Josep Ma. Fusté Servet
Gerardo Fuster de Carulla
Miguel Angel Fuster Pérez
Josep Lluís Fuster Renau
Josep Ma. Fuster Vallès Valenti Gabarra Jane Martí Gabarró Codina
Alberto Gabarró Combalía Antoni Gabarró Escuder Francesc Gabarró Farré Albert Gabarró Gascon Enric Gabarró Lagé José Gabarró Rossell Salvador Gabarró Serra Carlos Gabas Cebollero
Rafael Gabriel Costa Jordi Gabriel Morera Oscar Gacén Barrau Joaquín Gacen Guillén Gerard Gafas Oliveras Jordi Gahete Ferrer Carles Gaia Montcada
Raúl Galán Cartañá Carlos Galán Feixas Alejandro Galán Longoria Pedro Galán Muñoz Pau Galard Antiga 4412
9122
2696
10992
15434
5047
5674
3530
13566
8394
2929
11359
1308
9997
5564
12043
14452
13726
20707
12557
1791
7765
10535
13789
12937
3909
15097
5851
3243
1640
3364
13564
13151
11236
9045
10916
3062
7453
14420
7308
13041
2190
2382
2430
12092
14683
3776
12278
13985
10538
8912
7179
4984
11596
12080
Nom
Nº Soci
Pere Galbany Villa
Juan José Galcerá Piñol Joaquim Galceran Capeta Josep Galcerán Catafau Benet Galceran Ferrer
Ignacio Galceran Garcia
Octavi Galcerán Peguero
Núria Galceran Solé Josep Galcerán Solé
Silvia Galea Martinez Jordi Galí Trullenque
Albert Galiana Chesa Vicente Ma. Galilea Puig
Esther Galindo Batanero Alejandro Galindo Escribano Esteve Galindo Galí Francisco Javier Galindo Medrano Francisco José Galindo Ramos
David Gall Martín Jorge Gallardo Ballart Elisabet Gallardo Blanco José Víctor Gallardo Espinal Juan José Gallardo Moreno
Javier Gallardo Rodríguez
Daniel Alejandro Gallardo Wallmann Roger Gallart Agut Joan Gallart Olivé Antonio Gallart Valia Fernando Gallego Arenas
Ma.Isabel Gallego Fernández
José Vicente Gállego Gibert
Víctor Gallego Giménez Antonio Gallego Herrera José Antonio Gállego Jarió German Gallego Ruíz Cecilia Gallegos Cañadas David Gallegos Díez
Oriol Gallemí Rovira Arturo Gallén Sánchez Joan Gallés Arnau Víctor Gallinat Segura Miguel A. Gallo Laguna de Rins Juan Gallostra Isern Juan Gallostra Pedemonte
Angel Galman Gracia Antoni Galmés Caldentey Xavier Galobardes Colomer Ignacio Galofré Munne Pere Galtés Bargalló Jofre Galtés Fuentes Fernando Galvan Díaz Jaume Galve Mas Alexandre Gamell Baone
Joan Gamell Fábregas Jose Luis Gámez Santana
3317
11801
13445
6734
8678
14919
18184
9998
9574
11058
9514
1249
2383
15332
20573
4553
13809
12374
11828
2127
15518
9782
54007
13597
10146
13686
12207
6339
13215
5975
3183
8271
3318
9301
15274
15183
15472
15375
9001
6735
7113
5189
7949
2972
13291
7379
14904
8033
1403
8611
7641
873
14902
5587
14826
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Mario Gamez Utrera Màrius Gamissans Bou Antonio Gámiz Maristany Carles Gandia Verge
Lluís Ganduxer Morató Marta Gangolells Solanellas
Xavier Gangolells Solanelles
Joaquim Gangonells Ferrer José Francisco Garabatos Pardo Francisco Javier Garate Javier Jaime Garcés Castañares Xavier Garcés Cid
Alejandro Garcés Cid Adolfo Garcés Martínez
Amadeo Garcés Martínez
Ramon Garcia Albalat Carlos García Albella
Luis García Almirall
Manuel Fernando García Alonso Ignasi García Alonso
Francesc Xavier García Andreu
Agustí García Aparicio Miquel García Aragonés Carlos García Ariño
Joan García Ayats Eladio García Balsa
Francesc García Barnada Tomás José García Barquin Carme Garcia Belinchón Vicente García Blat
Jordi Garcia Boixés
Elías García Bou Roberto Garcia Cabezas
Manuel García Cabrera Carlos García Cabrera David Garcia Calvo Jordi García Calvo
Gustavo García Campillo Francisco Javier García Camprubí José Angel García Cantón Ester García Cardona Juan Antonio García Carmona
Juan José García Carré Eduardo García Carreras Antonio García Casado José Ma. García Casasnovas
Ma.Montserrat García Cenalmor Arturo-Antonio Garcia Cifré José Tomás García Crespo
Pedro García Crespo
José Luis García Cruz Fernando García Dávila Borja García de Echevarrieta Enric García de Pedro
José Joaquín García Delgado Nº Soci
14969
5389
1820
15420
2973
15284
9783
9333
3045
13202
5565
5249
6273
3437
5640
13885
14013
4473
6063
14079
8004
13034
14699
4828
1080
3184
2686
8338
14541
2086
12424
1133
10597
3104
10278
11612
12714
3937
11023
10000
14611
13060
12620
13110
6318
20953
12288
14968
2781
5304
2498
7865
12656
6234
12120
Ma.Luisa García Díez Manel García Escobar
Iván García Espín Antoni Garcia Espinosa Mireia Garcia Esteve Luis García Fernández
Ma.Angeles García Fernández
Javier García Fernández Juan Manuel García Ferrer Joan Carles García Fiol
Ramon García Fortuny Antonio Narciso García Fraile
Josep Eusebi García Garcia
Laura García García Roger García García Alfredo García García-Blanco Joaquín García Gargallo Ma.Teresa García Gay Manuel García Gil Alejandro García Gómez Maria Núria García Gómez David García Gómez Santiago García González Fernando García Goñi Jordi García Guasch Ma.Dolores García Gutiérrez
Juan García Hernández
Àngel García Jiménez Lluís García Juli Antoni García Jurado Modest Garcia Lausin
Ismael García López Francisco Fidel García Marco Juan Carlos García Marco Àngel Fco. García Marne Rogeli García Márquez
Cristina García Marsá Sandra García Martinez Javier García Martínez Antonio García Martínez Juan Carlos García Martínez
Carlos García Martos
Eduardo García Melendo
Manuel García Melendo Jorge García Miguel
Raúl García Miguel Josep Miquel García Miralles
Jordi Garcia Molina Salvador García Molina
Anna García Morente Fernando Mario Garcia Moyano
Vicente Luis García Orúe Robert García Pano
Carmen García Pano Antoni García Pascual
Nº Soci
11008
14668
12698
11947
13823
2601
6819
12875
5852
20703
14713
7340
5677
12973
14454
3623
4906
10940
15343
10083
12631
13727
13685
4554
14262
10147
1798
12727
4008
18246
55047
14922
8542
12112
13334
7402
12831
12061
6435
9334
9707
5124
7269
8253
8966
14558
4513
14978
13161
13214
12268
7526
9617
12743
1491
Nom
Nº Soci
Eduardo García Pérez
Salvador Josep García Pica
Emili García Piñero
José García Planet Julio García Ramón Agustín Garcia Razón Miguel Angel Garcia Relaño Mireia García Relat Pau A. García Revuelto Juan Manuel García Reyero Manuel A. García Ricart Pere García Ricart Carles García Roca
Ana Belén Garcia Rojo Ezequiel García Rojo Ernesto García Rubio Francisco Javier Garcia Ruiz Manuel García Ruíz
Juan Antonio García Ruíz Martí Garcia Sagrera Guillermo Garcia Sala Luís Garcia Salat Carlos Garcia Salayet Gregorio García Saldaña Jaume García Sallés
Juan Carlos Garcia Salvador
Jordi Garcia Sánchez Pedro Jose García Sánchez Juan-Carlos García Sánchez Elena Mª García Sánchez Julio García Serrano Paulino García Suarez Pablo Garcia Tamayo
Miguel García Teixidó José Ma. García Terrés Angel García Torijano
Guzmán García Tornero
Francisco García Torras
Cristóbal García Tort Albert García Turró Fco Javier Garcia Valero
Carlos García Vecín
Josep Carles García Vergés Miquel García Vestit Arturo García Vilá Joan García Vilaseca Ignacio García Vilches Luis Garcia Yuste Luis García-Amorena García
Fernando García-Amorena García Santi García-Cascón Portella Luis García-Luengo Pons
Jaume García-Milà Palaudàrias
Francesc García-Milà Palaudàrias Francisco V. García-Moreno Charlez
2850
3777
5678
3290
1902
12411
12011
13672
6846
3438
3063
3605
9784
10537
8309
2342
12149
3156
8914
11334
11587
11851
11936
3815
3884
11551
14747
12857
14995
15013
4865
10722
14956
10001
5804
8564
7380
4191
9413
13364
12616
14128
9335
2902
6089
1155
14337
12088
5048
20910
14790
4115
2757
3319
11416
187
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Gerard García-Moya Mas Josep Ma. García-Planas Vilarrubia Antonio Garcíapons Balaña Jordi Garciapons Vadell Ma.Luisa García-Romeu de Luna Margalida Garcias Estelrich Joan Garcías Gomila
Gonzalo García-Torrent Carballo Ramon García-Torrent Molina Marc Gardella González Manuel Gargallo Pascual
Josep Ma. Garí Anguera Jose Luis Garlati Marc Garmendia Otalora Eugenio Garnica González-Barcena Emma Garralaga Arbós
Fernando Garralaga Luis Antoni C. Garrell Guiu
Joan Garrell Raich Albert Garreta Palau Esteve Garreta Rovira Oscar Garreta Simó Adrián Garrido Cubells
Juan Pablo Garrido García Ignacio Garrido Girón Jorge Garrido Rivas Miquel Garrido Rubio
David Garrido Valentí
Miquel Garriga Aldeguer
Antoni Garriga Alemany
Bonaventura Garriga Brutau
Jordi Garriga Casadevall Joan Garriga Farriol Blanca Garriga Garriga
Federico Garriga Garzón
Marc Garriga Goxens
Juan Garriga Kuijpers José Garriga Nualart Isidre Garriga Oliveras Josep Garriga Paituví Ramon Garriga Saperas
Jordi Garriga Serrahima Faust Garriga Tarradellas
Francesc Garriga Ubach
Miguel Garriga Viña Xavier Garrigós Such Ferran Garrigosa Carreras Jordi Garrofe Alfonso Manuel Andrés Garrote Gómez Julio Garzó Vidagany
Antonio Gas Aixendri Josep Ma. Gas Aixerch Xavier Gas Fontanet Pau Gasch Blasi Antoni Gasch Domenjó
188
12918
18185
4413
14489
14890
13128
5542
12911
3268
13822
1234
4347
13084
15487
11633
15326
3365
4955
9273
7631
13920
12309
14647
10464
14755
3606
14465
9915
10651
5566
1184
12782
8324
14270
6199
14080
2602
3910
7024
3816
2285
9126
18089
5444
11748
3244
13476
13177
3753
7867
8916
2111
3402
15435
14764
Gaspar Gasch Riudor Julia Gascón Casaredi Albert Gascón Mercadal Manuel Gascón Serrano Antonio Gascón Ventura Narcís Gascons Clarió Marc Gascons Tarrés
Joaquín Gaspar López
Josep Gassiot Matas
Ramon Gassó Tarrés
Jaume Gassol Bellet José Luis Gastey Díaz-Ufano
Ramon Gastó Aguilà
Albert Gastó Navarro Wifredo Gastó Rodríguez
Elías Gastón Membrado
Ramon Gasull Oliveira
Lluís Gasull Poch Miquel Gasulla Esteve
Ramon Gasulla Esteve Juan Gasulla Usieda Jordi Gasulla Vives Lluís Gasulla Vives Victor Gatell Breis Francesc Gatell Mo
Francesc Gatuellas Guillén José Ma. Gaudes Albar Jaime Gaudier Torres Xavier Gavaldá Arán Jordi Gavaldà Casado
Josep Gavaldà Litran
Sònia Gavaldà Sobrepere
Oriol Gavaldà Torrellas
Ricardo Gavín Aldabó
David Gavin Asso Albert Gay
Francisco Gay Puig Juan Ma. Gaya Fuertes Alberto Gaya Trullols José Luis Gayán Segura Lisardo Gayán Tremps Josep Gayolà Vicedo
Francesc Gázquez Jover
Max Gea Bueso Thomas Gehring Miguel Angel Geijo Baucells Antoni Gelabert Iglesias Laia Gelabert Soler Ramon Geli Pons Ángel Gelida Ventura Andreu Gelpí Salat Damià Gelpí Tutó Sebastià Gelpí Vintró Ignasi Ma. Gelpí Vintró Juli Gendrau Farguell Nº Soci
1858
11277
12435
7775
5092
13029
15312
6274
11805
5390
13955
6478
3106
12769
12251
5680
8864
7270
3210
5892
4192
12679
13277
12867
3463
14792
2566
8721
11087
29005
9211
14005
12568
14007
15212
14881
7585
4472
7245
12500
13617
13452
10345
18016
13437
2603
2244
14357
7271
4349
8776
13769
2460
3185
55013
Nom
Sara Gené Andújar Ricard Gené Torrandell Jorge Genescá LLongueras Enric Genescà Palau Antoni Genís Vilaplana Daniel Ger Castillo Guy Gerbeau Petit José Ges Asencio Albert Gibert Agulló Josep Ma. Gibert Canal Miquel Gibert Chevalier Abel Gibert Giró Jordi Gibert Masvidal Alfons Gibert Masvidal Albert Gibert Navarro Jaume Gibert Pedrosa Josep Ma. Gibert Tarruell
Enrique Gibert Vivó
Jordi Gifre Àlvarez Josep Ma. Gifreu Jové Jordi Gil Aguado Antonio Gil Aroca
Jordi Gil Ballesteros Eloi Gil Benito José Ma. Gil Cejudo
Jaume Gil Centelles Manuel Gil Doria Josep Gil Durillo José Luis Gil García José Luis Gil Gil Francisco José Gil Gil
Sergio Gil López Jorge Gil López Xavier Gil Mañero José Ma. Gil Melet
Eduard Gil Piqué Enric Gil Prats Antoni Gil Pujol Javier Gil Rengel Francisco Gil Rojo
Mireia Gil Sánchez Òscar Gil Solà Jordi Gil Tor Josep Gil Ventura Antonio Gilabert Tomás-Riverola Alejandro Gilabert Vázquez Roberto Gili Palacios Antonio Gimbernat Ducan
Juan Giménez Bernal Dídac Giménez Espinosa Eduard Giménez Ferrer Manuel Giménez Giménez Francesc Giménez Guasch
Marc A. Giménez Larrea Gerusa Giménez Leal
Nº Soci
13862
7776
4866
9212
4908
10213
4313
4748
10539
2444
1716
1238
1931
2975
14570
12357
1454
3640
13132
3817
14095
12800
14894
4009
2179
8626
4193
6360
3573
6393
8368
12031
15535
13179
5305
11417
7660
14758
10540
7586
15303
13962
8967
3778
6319
12728
5609
8741
13393
3107
2112
20105
8434
8034
12237
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
David Giménez Pallarés
Vicenç Giménez Payrato José Ma. Giménez Tresaco
Artur Giménez Vallespí Andreu Gimeno Lorca Oscar Gimeno Prats Xavier Gimeno-Bayón Pla
Antonio Gimferrer Felip José Ma. Gimferrer Garriga
Josep Giné Badia José Giné Daví
Antoni Giné Gomá Josep Antoni Giné Llorens Josep Ma. Giné Rubies Esther Giner Sanz
Francesc Ginés Gibert Josep Ma. Ginés Gibert Vicente Ginés Méndez José Ma. Ginjaume Culell José Ma. Ginjaume Mencerré Abel Giral Javierre Beatriz F. Giraldo Giraldo Joan Giralt Clausells Joan Giralt Cubí Jordi Giralt Forner
Francesc Giralt González Jaume Giralt Marcé Eusebio Girau Espinosa Josep Girbau Mallofré
Pere Girbau Pous
Josep Girbent Serra José Ma. Giribet Caldentey Josep Giribet Carlí
Jacques Giribet Guadamillas Jaime Giribet Rosich Agustin Giribets Bolart Lluís Giró Badrenas Eduardo Giró Barella Gerard Giró Deza Jorge Giró Herrero Daniel Giró Pérez Jordi Giró Quer Joan Giró Roca
Josep Ma. Giró Roca
Jordi Giró Roca Oscar Giró Via Lluís Gironella Ferrer
Cristina Gironès Bedós Sílvia Gironès Cebrian Joan Gironès Codina LLorenç Gironès Ferrer Alfonso Gironza Marqués
Fernando Gironza Rodríguez
Enric Girós Montull Francisco Gisbert Giménez
Nº Soci
8968
4909
2746
3260
14118
11721
12490
18224
18060
6090
5126
1627
12431
3476
15376
4195
5642
10715
7403
5955
2231
20944
5941
15081
7246
14857
29006
4081
735
13933
5777
4717
8035
14844
4555
10789
5816
5610
55056
4514
11522
14837
2583
3157
5568
9005
9848
9786
8223
8824
15313
11623
2851
4804
2262
Angel Gisbert Iñesta
Miquel Gisbert Llambrich
Carlos Gispert Casamor
Luis Gispert Estrada José Gispert Feliu
José Antonio Gistas Peyrona
Joan Manuel Gobern Pont Andrés Gobianas Biete Jordi Godayol Gené Lluís Xavier Godé Lanao Víctor Godes Díaz Emilio Godía Sales Ramón Ma.de Godó Mir Jon Goitia Bigordà Josep Ma Gol Llop
Ramon Gol Palomera Patrícia Golobardes Ribé Daniel Gomà Plana Albert Gomar Vayreda Manuel Gombau Lores Roger Gombau Suarez Manuel Gómez Acosta Santiago Gómez Agudo Clara Gómez Ametller Enrique Gómez Arcusa
Antonio Gómez Barcelón Ana Gómez Bartolomé
José Luis Gómez Bas Josep Salvador Gómez Bastardas
Rafael Gómez Bernat Adolf Gómez Cardona Francisco R. Gómez Coll
Francisco Noé Gómez Cordero
Pablo Gómez Corredera Carlos Gómez Cuerva Julio Gómez de la Red
Rafael Gómez de Simón Manuel Gómez Domingo Ruben Gómez Durich Antonio Gómez Duró José Gómez Gómez
Pedro Enrique Gómez Grau
Saúl Gómez Hidalgo Fernando Gómez Ibáñez Camilo Gómez Jené Mariona Gómez Junyent
Miguel Gómez López José Ma. Gómez Masana Albert Gómez Masdeu Jesús Gómez Mayorgas Francesc Xavier Gómez Miró
Bernardo Gómez Montorio Manuel Francisco Gómez Pastor Salvador Gómez Pérez Alberto Gómez Pérez Nº Soci
4414
2045
2087
1421
4196
2488
11022
1775
7390
7144
10770
696
2879
10281
15227
1001
15398
6988
3403
4475
10679
4350
5611
12820
5272
5681
14058
15336
7711
7712
15462
3574
15024
15132
11933
8129
3504
11194
14709
7567
6213
4043
7272
14213
15213
15066
10515
8628
8825
13300
9337
1181
12256
5956
12486
Nom
Nº Soci
Francisco Gómez Pujol
José Vicente Gómez Rebollo
Carlos Gómez Rivera Francisco Gómez Romero Carlos Gómez Ruano Mario Gómez Ruber Víctor Gómez Salas Juan Gómez Satué
Agustín Gómez Sierra
Luis Gómez Sierra
Luis Gómez Tena
David Gómez Villanueva Bernardo Gómez-Mayan López Ramon Gómez-Rodulfo Delgado Adrià Gomila Civit Adrià Gomila Vinent Joaquim Gomis Cano Francesc Gomis Fuguet
Enrique Gomis Pintó Anna Gomis Prats Joan Ramón Gomis Rabassa Ramon Gomis Rodríguez Miquel Gomis Zabala Óscar Gonçalves Gómez
Javier Gonz.de Castejón Larrañaga Ángel González Adrio Jesús González Aguilera Eleuterio González Álvarez
Juan Luis González Àlvarez
José Ma. González Ametlla
Francesc González Balmas
Francisco González Barguilla Fernando González Cajigós
Eric González Canova Jose Antonio Gonzalez Casado Daniel González Castellví David Gonzalez Cerezuela Joan Carles González Conde Juan González Cort Manuel González Cort José-Antonio González Crespo
Ulpiano Jesús González Damián
Pablo González Díaz David González Díez José Ramón González Drigo Sílvia González Ehlers Julian Fernando Gonzalez Fernández Ramon González Fernández Beatriz González Ferret
Luis González García
Raúl González García
José Ma. González García
Diego González García Noelia González García
Oscar González Ginovart
4599
8087
11434
14983
11043
15403
14383
1280
3158
5281
1822
13514
14477
18267
11519
4957
12717
12416
6589
13260
5588
4250
11938
15059
2431
1839
13592
1602
14114
10439
6453
11582
2567
13688
14008
13174
13671
12538
8826
8827
15080
5049
14494
8629
14330
20955
13950
14317
9518
5589
5735
7381
7868
12331
12308
189
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Vicente González Gómez
Juan Antonio González Gou María José González Graña Carlos González Heydrich Juan José González Jareño Inmaculada Gonzalez Jove
Enric González Juan
Alexandre González Juanos Fernando González Lagunas Carlos González Lagunas Antonio González Lambistos
Antonio González Llort
José Amable González López José Luis González López Francisco J. González López
Víctor Julio González Martín
Emilio González Martínez
Irene Gonzàlez Molina
Manuel Juan González Montalvo Francesc González Navarro Carlos Gonzalez Obiol
José F. González Redondo Felipe González Rodríguez Carles González Sabater Laura González Sales Ana Pilar González Salillas Javier González Sánchez
Juan Antonio González Sarmiento
Luis González Sevillano Joan González Turmo Eduard González Ubach Daniel González Ubach Pío González Vaqué
Leonardo González Vázquez Dardo Alberto González Vidal Mercedes González-Carrascosa
Pérez de Laborda Carlos Gonzalo Sánchez Miguel Goñi Baamonde José Manuel Gor López Carles Gorchs Pujol Diego Enrique Gordillo Durán José Domingo Gordo Ruera
Jordi Gordó Serrano
Xavier Gorgues Vidal
Pere Gorina Gregoriano
Carlos A. Gorini Querol Jordi Gornals Fernández
José Ignacio Gorostiaga Egusquiza Germán Gorri Ochoa Remigio Gosálvez Lozano Santiago Gotor Carrau Joan Ramon Gou Hernández Marta Gou Juvinyà Juan Gozalbo Gozalbo
190
5736
7587
14087
4251
13317
13696
8722
14542
1840
4985
8917
5737
1519
4044
8512
14608
6862
14554
12270
6479
13883
12505
2880
8680
11121
20636
9711
4045
2604
8287
14289
14835
3292
8195
9387
15334
9446
6946
8420
12139
7869
6119
9214
6413
1213
1386
6065
3108
2532
18188
794
3366
9275
5251
Pau Lluís Gozalbo Sabater
Joaquim Grabalosa Saubí
Joan Frederic Gràcia Forcades
Daniel Ramiro Gràcia Gil Sergi Gracia Monserrate José Ma. Gràcia Muniente
Ramon Gràcia Peracamps
Enric Gràcia Pérez Raquel Gracia Pueyo José Luis Gràcia Rubio Margarita Gràcia Tarragona Jesús Gràcia Toquero Gemma Gracia Tort
Esteban Gracian Rubio Guillem Graell Deniel Joan-Miquel Graell Sánchez Ricardo Ignacio Granados García Ricardo José Granados Granados Israel Granados Lorente
José Ma. Grané Viadé Marc Grané Vilaseca
David Granel Martínez
Xavier Granell Garcia Josep Maria Granollers Palou Josep Ma. Grañó Colom Manuel Grao Fabra Juan Antonio Gras Durán Marcel Gras Reyner Joan Ma. Gras Torrella Francesc Gras Torrella Carles Grasas Alsina
Joan Grasas Guisset
Daniel Gratacós Lincoln Pau Gratacós Martí Jaume Gratacós Prats Jaume Gratacós Vives Esteban Grau Amador
Josep Ma. Grau Arellano
Juan Grau Argilaga
Miquel Grau Botanch
David Grau Campama Enric Grau Campos Enric Grau Codina
Anna Grau Codina Antoni Ma. Grau Costa Josep Grau Cotilla Esteve Grau Creus
Susana Grau Deumal Albert Grau Dosaigues Agustí Grau Franquesa
Sergi Grau Gil Jordi Grau Giménez
José Ma. Grau Greoles
Josep Grau Guinart Joan Grau Hernández Nº Soci
14636
14259
6233
9276
13329
4197
18120
7685
13309
6041
9934
8889
15463
11645
3780
15251
2977
13905
13139
4601
15138
8742
15367
12371
8682
14158
1492
11854
4198
5421
15423
9129
14296
14655
11122
7275
4252
7071
1597
6567
14203
13653
13544
14913
8070
5243
9753
12262
1193
9130
7870
12004
1933
8036
8683
Nom
Pere Grau Hoyos Sergio Grau Iglesias
Carlos Grau Lara Martí Grau Llavanera
Francesc Xavier Grau Mateu Juan Grau Navarro Josep Maria Grau Osés Josep Grau Pallarés Vicente Isidro Grau Peñalver Iban Grau Pérez Francesc Grau Piñol Joan Grau Rahola
Josep Grau Rivera Joan Grau Sociats Albert Grau Terés
Sergi Grau Torrent Josep Grau Turigas Raimon Grau Valldosera
Pedro Grau Verdaguer Albert Grau Vidal Jordi Graus Carulla Pere Gregori Colomé Enrique Gregori Torada Antonio Greoles Grau Francisco Javier Greoles Solé
Carlos Griell Ventosa
Ferran Griera Maymó Eulàlia Griera Maymó Josep Ma. Griera Solans
Ramon Grifoll Oliva Jaume Grimalt Fusté Antoni Grivé Domenech Francisco Grolimund Prunier Joan Ramon Gros Penalva
Carlos Jacinto Gros Zubiaga Martí Gruart Pascual Albert Guaita Alcaide
Pedro Gual Feliu
Antoni Gual Via
Jaume Guamis Tohà Antonio Guarch Vidal Josep Guàrdia Carrillo Antoni Guàrdia Puigpinós Meritxell Guàrdia Tomàs Agustí Guàrdia Torné Joan Guardia Torrent Jordi Guardiola Medina Francisco Guarner Vila
Raimon Guarro Garriga Pau Guarro Oliver Jordi R. Guasch Asmarats Joan Guasch Corominas Joan Guasch Gorina Joan Guasch Izquierdo José Guasch Julià Nº Soci
1745
8684
15551
1455
2343
3440
5051
2605
14161
13231
11806
9215
13575
1676
8339
9935
11658
8395
1554
2031
13520
3211
9007
1804
9008
4417
9936
12299
6489
1320
14690
1717
447
9937
1932
20943
9792
2930
7432
5306
4351
9417
1194
13527
4314
14352
14129
640
1603
15508
3109
12570
7115
7235
723
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Ignasi Guasch Llorens Enric Guasch Llorens
Marta Guasch Morera Jesús Guasch Vela
Sergi Guasp Sorolla
Jordi Güell Camps
Angel Güell Miró
Josep Ma. Güell Ordis Oriol Güell Rosset Antonio Guerao Calero
José Luis Guerín Martínez Antonio Guerín Tarafa José Manuel Guerra Casal
Sergio Guerra Sota Carlos Guerra Tortajada Alfred Guerras Delgado
Antonio-Eladio Guerrero Ariza
Edgar Guerrero González
Yolanda Guerrero Grueso Enrique Sergio Guerrero Martín
Antonio Guerrero Ruiz Francisca Ma Guerrero Villar Manuel Guerris Larruy Àngel Guevara Casanova
Ángel Ma. Guevara Lagrifa Juan Guijarrubia González Emilio Guilemany Bas
Ramon Guilera Bayó
Joaquim Guilera Soler
Frederic Guillemot Serra
Ferran Guillén Cortés Santiago Guillén Fernández Eduard Guillén Llorente
Alberto Guillén Martínez Joan Guilló Casals José Ma. Guilló Dueñas
Ignasi Guilló Gallego
Joan Guimerà Ballús
Joan Ramon Guimerà Serrano
Marc Guimerà Vicente
Jordi Guimet Pereña Virginia Guinda Lacalle Alexandre Guindos Jover José Guindulain Valls Eduard Guinó Valentí Antoni Guinovart Font Salvador Guinovart Gesa Ma.del Pilar Guionnet Anguera
Esteve Guiral Solsona Manuel Guirao Navarro Alfred Guitard Sein-Echaluce
Gemma Guitart Comellas Pere M. Guitart Sabaté Enrique Guitón Ribelles
Eduard Guiu Ilarri Nº Soci
10315
20448
14950
13665
13293
8005
8224
7049
15345
8111
3245
995
6550
15365
12589
14734
15050
14425
14002
12531
13252
12534
14547
5307
736
4011
1718
3885
3186
6149
6884
2866
11972
14214
432
4116
11620
9712
3575
11807
3441
15156
12772
2059
15419
12190
8476
7027
6502
3246
7484
15038
1823
4829
11977
Nº Soci
Pere Joan Guiu Rius
Jordi Guix Armengou Enric Guix Díaz Carlos Guix García
Antonio Guix Pericas Carlos Guix Pericas
Ramon Guix Peyrón
Ma.Teresa Guix Ribé
Antoni Guixà Arderiu Oriol Guixà Arderiu
Ramon Guixà Rius
Marc Guixé Bacardit
Josep Ma. Guixé Carcasona Jordi Guixé Simón Ramon Guixé Tubau Bernat Guixeras Sin Daniel Gulin Font Xavier Gumà Hernández Antoni Gumà Mas Sebastià Gumà Pecci Juan Gummà Bargés
Antoni Gurgui Ferrer Francisco Javier Gurrea Cordovilla Iñigo Gurrea Méndez de Vigo Ignasi Gurruchaga García
Jordi Gusart Puig
Daniel Gustà Prat
Josep Manuel Gustemps Gili Jaume Gustems Beltran
Ignasi Gustems Mateo
Sergi Gutiérrez Brero
Adolfo Gutiérrez Castellano Juan Luis Gutiérrez Ducons Alfredo Gutiérrez Escera Emilio Gutiérrez Fdez.de Liencres
Juan Gutiérrez Fdez-Mayoralas
Fernando Gutiérrez Fernández Lluís Ángel Gutiérrez Fernández Borja Gutiérrez Ferrándiz José Ma. Gutiérrez García Jose Leonardo Gutiérrez García
Alfonso Gutiérrez García
Corsino Gutiérrez González Juan Gutiérrez Herencia
Pablo Gutiérrez López Jordi Gutiérrez Lorente
Marcos Gutiérrez Medina
Felipe Gutiérrez Morales
Antonio Gutiérrez Muñoz José Germán Gutiérrez Oribe
Alberto José Gutiérrez Palomino Lluís Gutiérrez Rifà Manuel Gutiérrez San Miguel García Alejandro Gutiérrez Tarafa Manuel Guzman Alejo 7778
4012
12815
6414
6697
10084
7088
8780
3724
5192
13035
13941
7247
14092
7165
13851
15249
7935
1457
2636
1425
5739
9009
10007
12995
6965
2359
5650
4117
8657
12138
4557
1038
1493
3367
1719
2432
4870
12495
1514
14227
15123
6183
14770
12794
13079
3404
2263
9419
7212
14508
10217
3442
4986
10734
Nom
Nº Soci
Miguel Guzmán Martínez
Antonio Guzmán Molina Thierry Hagenaers François Samir Hariri Echauri Sergi de Haro Juan
Samir Hassan Puig Carol Hausmann Tarrida Julio Hdez.Lorenzo Sainz Baranda Alfonso Hdez.-Villaescusa Galiana Juan Hdez.-Villaescusa Hirsch Carlos Enrique Heidepriem Olazabal
Lluís Hellín Pineda
Julio Miguel Hellin Triguero Enric Henry Marco
Francisco de Heras Balaguer Miquel Àngel Heras Forcada
Jordi de las Heras Gómiz Francesc Heras Perellón
Miguel las Heras Sanz
Juan Heredero Doménech
Antoni Heredia Broto
Agustí Hereu Isanta
Joaquim Hereu Plà Maria Lidón Hermoso Morte
Antoni Herms Gavaldà
Alberto Hernández Abulí David Hernández Alba Jonathan-Fco. Hernández Bejarano
Marta Hernández Beltrán Jordi Hernández Blanch Luis Hernández Blanco
Celedonio Hernández Blázquez Alberto Hernández Botey
Pau Hernández Bronchud Carlos Hernández Carbonell
Emilio Hernández Chiva Eloy Hernández Coffey Pedro Hernández del Santo Begoña Hernández Delgado David Hernández Díaz Francisco Hernández Fernández
Eloy Hernández Fernández
Jaime Hernández Fernández Gregorio Hernández Galindo
José Hernández Galindo Adolfo Hernández García Antoni Hernández Garnica Avelino Hernández Gómez Victor Hernández González Juan-Félix Hernández González Francesc Xavier Hernández Gras Adolfo Hernández Grau José M. Hernández Guillén
Jacinto Hernández Jiménez Arturo Hernández Lagar 6184
5855
10657
13868
14923
14119
2200
8256
1346
9131
7382
13369
11942
2264
12455
5740
57018
6841
7917
8543
6947
5052
7951
14620
7822
2637
10837
57055
13011
7779
4719
6415
14576
8225
3608
14899
12704
2783
9793
14848
1134
4638
13254
6276
6277
2638
14887
5445
14293
14909
1239
3269
6948
11455
5193
191
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Rubén Hernández Luís Oscar Vidal Hernandez Manero Josep Hernández Mariné Miguel Hernández Mateo Juan Hernández Mayor
Jaume Hernández Mons Florenci Hernández Moya Alberto Hernández Muñoz Jordi Hernández Pey Raúl Hernández Romero
Luis Hernández Sanchís
Antonio Hernandez Sarda Antonio Hernández Serrano
Ignacio Hernández Valero
Jose Luis Hernández Yuste Guillem Hernández-Cros Cabasa Teófilo Hernándo Arroyo
Jorge A. Hernansáez Gibert Esteban Herradón Jiménez
Jorge de Herralde Grau
Juan Bautista Herranz Gracia Mercedes Herranz Gracia Jaime Herranz Luis Javier Herranz Parrilla Santiago Herranz Rojo
Pedro Herrera Alvarez Juan Herrera Corominas Vicente Herrera Larrañaga Manuel Herrera Martínez Leticia Teresa Herrera Peró Marta Herrera Vilar Carlos Herrero Agustín Xavier Herrero Arnau Josep Herrero Ballano Antonio Herrero Bergés Carlos Herrero Calderón Albert Herrero Gascón Hector Herrero Gil
Francisco Herrero Herrero
Javier Herrero Miñarro
Antonio Herrero Palomo
Francisco Herreros Alfaro José Ma. Hervella García
José-Antonio Hevia Gisbert Gustavo Hidalgo Bachs
Sergio Hidalgo Gómez Esteban Hijós Raubert Alejandro Hita Sáez Marcel Hombravella Abbad
Guifré Homedes Amat
Pere Homs Ferret Enric Homs Martínez Miquel Homs Obradors Julian Horrillo Tello Àngel Hortet Previ 192
Nº Soci
9618
13996
7433
4831
3687
7116
5308
8288
18282
7617
6911
14050
5392
14148
13480
13046
6091
5194
5612
2729
10397
14759
1494
11003
8745
13372
5153
20507
11699
9216
13555
13709
9069
8089
7050
15208
11946
14526
1720
6340
3971
5513
2489
14966
2513
11808
14959
14167
9012
13178
6825
2299
6989
13554
4639
Ricard Hospital Balius
Guzman de L' Hotellerie de Fallois José Antonio del Hoyo Valiente Isaac Huerta Alonso Isidro Huerta Pellise José Manuel Huertas Janot Jaume Hugas Sabater Jaime Hugas Torres Josep Huguet Biosca Francesc Huguet Gimeno Joaquim Ma. Huguet Graells
Marc Huguet Reyes
Josep Ma. Huguet Torremadé David Huidobro Alberich
Ignasi Humet Coderch Joaquín Humet Coderch Lluís Humet Coderch Francesc Humet Coderch
Fernando Hurtado Garcia
Luisa Hurtado Villar
Jordi Hurtos Rovira Juan José Ibáñez Acedo Pedro Vicente Ibáñez Cubero Juan Javier Ibáñez Espías
José Ma. Ibáñez Fina Josep Ibáñez Gassiot José Ma. Ibáñez Giner
Ismael Ibáñez Martín Antoni Ibáñez Martínez
Oriol Ibáñez Morera
Luis Ibáñez Sangorrín Lluís Ibáñez Subirós Ricardo Ibarreche Balda Albert Ibars Velasco Xavier Ibarz Alegría Francesc Ibarz Arqués
Francisco Javier Ibarz Bello Josep Ibarz Vidal-Barraquer Ramon Ibern de Riu Juan R. Iborra Asénsio
Javier Iborra Pastor
Manuel Ibort Quintana
Alfredo Icart Fernández Angel Igelmo Ganzo Ervigio de la Iglesia Solé Ma.Carmen Iglesias Fadón Leopoldo Iglesias Hermida
Serafín Iglesias Méndez Andreu Iglesias Navarro Ma Concepcion Iglesias Regueiro Claudio Iglesias Rodríguez Pau Iglesias Teixido Josep Lluís Iglesias Xifra
Gueorgui Iliev Kolev Rodolfo Illa Giró Nº Soci
3112
6120
6912
13965
13245
8370
5742
3113
15261
13346
1746
10398
3271
12842
1282
1495
1533
7780
14914
9522
12186
6279
3781
9939
3642
11981
4315
7871
5683
13108
2568
3272
5957
12464
6187
6092
12161
4640
2384
3443
5412
9895
5805
14018
2300
6480
1617
4960
10543
13780
14858
15352
5856
14732
9625
Nom
Javier Illa Raich Rafael Illarramendi Homedes
Carles Iniesta Fita
Juan Iniesta Giménez Francisco Agusti Inigo Muñoz
Santiago Insa Alfaro
Juan Insenser Arnet Manuel Insua Vilavella Josep Ma. Iñareta Quera Santiago de Irala Molini Ignacio Iranzo Reig Domingo Irazusta Irigoyen Álvaro Iriarte Ortega Juan Antonio Iribarren Delgado Jesús Irigoyen Gómez de Segura Francesc Xavier Isamat Baró Jordi Isanta Armengol Yago Isasi Parache Josep Isern Sitjà
Salomon Israel Laredo Juan de Ituarte González de Arrese
Carme Iturbide Escudero Pedro Iturbide Pascual Javier Ituriza Palau Jordi Ivern Sorribas Danilo Andrés Ivovich Barrientos Jesús Iza Sánchez-Movellán Rafel Izard Badia
Xavier Izard Badia Oriol Izard Badia Luis Izard Galindo
Anselmo Izard Galindo
Jordi Izard Granados
Elisabet Izquierdo Asensio
Santiago Izquierdo Aymerich Josep Ma. Izquierdo Aymerich
Jesús Izquierdo Benito Juan José Izquierdo Burdeus
Joan Carles Izquierdo Guasch
Josep Izquierdo Jurado Manuel José Izquierdo López Esther Izquierdo Martínez Xavier Izquierdo Millanes Marcos Izquierdo Vallejo
Blanca Rosa Izquierdo Vidal
Jesús Izquierdo Villena Lluís Jacinto Vélez Juan Gabriel Jacobo Fernández José Antonio Jadraque Martínez
Carles Jaén Fernández
Marc de Jaime Bruguera Eduardo Jaklitsch Giménez
Igor Jané Guasch
Lorenzo Jané Pesquer
Ramon Jané Pi
Nº Soci
2128
5393
5896
8630
5309
3726
959
8131
3505
6066
5093
5127
15102
4148
2953
1014
12544
12452
1956
15165
3822
11536
4386
14004
14786
7147
3322
911
1081
3283
6305
6649
6736
10218
7248
15579
6321
6913
15440
5484
4516
14187
14089
14603
10466
13710
15069
14499
5942
5154
14019
6093
14163
2220
14705
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Montserrat Jané Teruel
15286
Joan Janer Ventura
4149
Marti Janoher Deulofeu 13648
Marc Jansà Pérez 8161
Santiago Jáñez Pacios
13978
Eisharc Loís Jaquet Solé 12340
Miguel Angel Jara Clemente
13342
Ignasi Jarauta Bragulat 6281
Laura Jarauta Rovira 14472
Josep Ma. Jardí Algueró 18017
Xavier Jardí Besa 3037
Manuel Jarrega Domínguez 12832
Manuel de Jaumar Vilas 10807
Joan Jaume Fernández
12265
Jaime Luis Jaume Pomares
8685
Lluís Miquel Jené Pou 2853
Antoni Jerez Agudo
6670
Gabriel Jeréz Agudo
7434
David Jiménez Abelenda 14720
Alfonso Jiménez Barrieras 14717
Fermín Jiménez Castellanos 14417
Ma.Blanca Jiménez de Anta Losada
4013
Lluís Ma. Jiménez de Cisneros Pañella 2688
Xavier Jiménez Gispert 13367
Gonzalo Jiménez Gutiérrez 15311
Ma.del Pilar Jiménez Iglesias 14757
Otilio Jiménez Jiménez
3444
Óscar Jiménez Martín
13700
Juan Jiménez Molina 14353
Diego Jiménez Rodríguez 14104
Esther Jiménez Tauste
12955
Emilio Jiménez Tofé
20058
José Raúl Jiménez Ucero 4352
Fernando Dinis Jiménez y de Macedo 12280
María Jesús Jimeno Ayuso
11390
Robert Joan Arinyo 8162
Lluís Jofresa Puig 13400
Jordi Joly Fontanals 13947
Mercè Jorba Iglesias 7823
Eva Jordà Cladellas 14918
Antoni Jordà Escoda
7407
Francisco Javier Jordá Mira
8686
Santiago Jordá Petersen 7918
Cándido Jordán Vila 9646
Belén Jordana Baron 12590
Miquel Jordana Barón
15115
Jordi Jordana Coscolla 15092
Jaume Jordana Farré 4871
Eugeni Jordana Ollé 4641
Miquel Àngel Jordi Ayter
3544
Francesc Xavier Jordi Ayter
3609
Rafael Jordi Ayter 5338
Oscar Jordi Giner
13699
Ramon Jorge Monrabà
1099
Ricardo Jorge Sanz 6322
Atanasi Jornet Alvarez
Pablo Ma. Jornet Forner Esteve Jornet Riera Miquel Jornet Saló Enrique Jornet Sapeira Luis Jorrín Almazán Sergi Josa Arbonés
Oriol Josa Eritja Juan de José de la Fuente
Joan Jové Balasch
Ignasi Jové Lomana Frederic Jové Miarnau Carlos Jové Sanz Josep Jové Teixidó
Josep Lluís Jové Vintró
Luis Jover Díaz
Jordi Jover Nogueras Juan Jovés Paniello Raúl Jovino Puig Josep Ma.de Juan Capdevila
José Luis Juan Jover
Víctor Juan Morera Ferran Juan Nicolau
Joan Juanals García José Ma. Juan-Creix Plou
Carles Juanmartí Baro Josep Juanola Pagés Alejandro Juanola Ribera Albert Juanpere Artigas
Marc Juàrez Nicolau José Manuel Juárez Roselló Joan Ma. Jubany Casanovas Josep Jubert García Eliseo Jubert Salleras Pedro Júdez Muñoz
Francesc Xavier Jufré García Rafael Julbe Xicota Joaquim Julià Ferrer Enrique Julià Moltó Narcís Julià Riera Carlos Julià Valls
Francisco Julià Vives
Ramon Julian Alcántara
Jesús Julian Esteban Manuel Julián Ibáñez Benjamín Julvé Jover Albert Julve Rubio
Pere Juncà Fradera Salvador Juncà Piera Francisco Juncà Sobrevías Javier Juncadella de Pallejà Manel Juncosa Mas Joan Juncosa Morros
Enrique Junoy Fatjó Maximiliano Junquera Garcia Nº Soci
8484
7752
1321
5012
10153
12957
7276
13856
9013
13131
12350
6454
3065
4642
2747
5485
13707
2360
13993
7824
3545
12000
12560
2993
6455
9385
7936
3643
6067
15209
15453
5744
4989
1195
7486
9715
3727
14385
6416
14515
6394
6395
15022
14621
7118
2758
6635
11404
3823
6094
12008
13406
3824
2661
10904
Nom
Nº Soci
Sergi Junyent Mestre Manuel Jurado Mena
Carlos Jurado Simón Javier Jürschik Giménez Jordi Justo Llotge Juan Ma. Jusué Lafuente Adrià Juvinyà Serra
Aitor Khamashta LLorens
Eduard Kirchner Colom Xavier Kirchner Nebot
Enric Klein-Molenkamp Greiner Jaime Laborda Cotarelo Jordi Lacambra Segura Gregorio Lacoma Astudillo
Federico Lacroizette Cuevas Xavier Lacroizette Mañas Santiago Lacruz March Jesús Ladera Sáinz Néstor Ladrón Bercebal
Alfredo Ladrón Bercebal Sergi Lafita Montells Francisco Lafuente Bueno Lluís Lagarda Callís José Angel Lage Sánchez Arsenio Lago Pasarisa Carlos Miguel Lagoma Loren Jose Maria Laguna Sanz José Manuel Laguno Centeno Gonzalo Laliena Oliván Armando Lalmolda de la Hija Marcos Lalueza Lanau Inés Lama Borrajo
Carles Lamas Martínez Arturo Lambarri Fernández Francesc Lamolla Ormo
Carlos Lana Jervell
Edgar Landa Colacios Josep Laplaza Graell Joan Laporta Argelich Antonio Lara Féria Antonio Lara Rueda Pilar Lardies Martínez Francesc Creu Lario Esteban Javier Larpa Serrano José Martín Larrañaga Sancena Fernando de Larratea Cortés Jesús Larrayoz Iriarte
Juan Luis Larrazábal Arruabarrena Enric Larrotcha Franci Iñaki Xabier Lasala Arostegui Josep Lluís Lasaosa Rica Alvaro Lasarte Pérez-Arregui
Daniel Lascorz Gómez Juan Antonio Lasheras Alins
Gonzalo Lasierra Hitos 10941
10467
10874
3477
13813
3688
13016
15289
1124
4353
756
3200
11147
10086
4912
14382
6323
7589
2004
2153
13454
4046
4722
14388
5282
7825
14735
9134
8313
8454
10154
9795
13901
7528
3224
1371
13961
7408
1987
3212
14484
13356
4387
13271
2167
1618
3506
5367
5898
20722
4602
9071
14756
6152
1677
193
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Antonio Ramón Lasierra Piñol
Luis Lasierra Rivas Mario Latorre Badía
Carolina Latorre Cañabate Joan B. Latorre Capella Ramon Latorre Capella Xavier Latorre Coma
Jordi Latorre Ferrando Santiago Latorre Grau Javier Latorre Martínez
Enrique Latorre Sánchez
Encarna Latorre Sánchez Antonio Latorre Uriarte José Ma. Lavín García Félix Javier Laviñeta Hualde
Ricardo Lázaro Bosch Albert Lázaro Estrems Casimiro Lázaro González
Manuel Lázaro Meléndez
Carlos Lázaro Peña Sofia Lazo Rodriguez Joaquín Le Monnier de Caralt Juan Manuel Leach Valle Ignasi Leal Arnaldo Luis Manuel Leal Ramírez
Jorge Leal Salvador
Enrique Lecha Nieto
Àngel Lecumberri Martí
Rafael Lefort Claramunt Rafael Lefort Ruíz de Aguiar Jean Pierre Lega Henquet
Luis Leiva de la Torre
Reynaldo León Anaya
Àlvar León Anglada
Carles León Esteban Fco.-Javier León González-Huix Antonio Jesús León Nieto Manuel A. León Sánchez
Leonardo Leprevost Rivera
Alfred Lerga Ramos Ricardo Levit Iritz Jonathan Levy Faig
Andrés Lewin-Richter Osiander José Lezana Orcastegui
Fernando Celso Liesa Betrán
Esteban Limiñana Soler Xavier Linares Coderch José Ma Linares Martínez Jorge Linés Heller
Manuel José Lis Arias
Alfons Lisbona Miralles Manel Lizandara Moratones
Joan Lizandra Dalmases Antonio Lizaso Martiná José Ma. Llabrés Bofarull
194
Nº Soci
4517
13153
2130
14711
5486
6949
12408
10011
13852
7826
14427
15484
3507
1196
2461
8314
15149
4253
7090
10220
11672
1089
3464
4254
13892
10603
2154
4643
1100
9940
4476
7950
5446
2639
12776
14934
13087
5427
2286
5857
20719
9463
2191
2221
2499
4872
15239
15354
5447
9464
8038
7897
12808
3368
7529
Elena Llàcer Arizcun Ferran Llach Aixàs
Jacint Llach Llatje Manel Llacher Verdera
Enric Lladó Ferrer
Antonio Lladó Miguel
Miquel LLadó Sastre Ramon Llagostera Alberich Josep Llagostera Llapart Eudald Llagostera Torrent Pío Llamas Pahissa
Maria Belén Llamas Ybern
Ginés Llamas Ybern Francesc Llambrich Artigas Miguel Llana Ortega
Ramiro del Llano Ribas
Lidia de Llanos Serra
Roberto de Llanza de Sicart José Luis Llaquet Visa
Antoni Llardén Carratalá Jordi Llarena Xibille Juan Antonio Llargués Segura Antoni Llargués Xicota Vicenç Llario Zarzoso
Xavier Llasera Tomas
Josep Ma. Llastarri González Miquel Llauradó Masip Xavier Llauradó Rius Xavier Llauró Fàbregas
Joan Llaverías Sanmartí Antoni Llaverías Santacana
José Ma. Llebaría Masana Toni Llena Vila Joaquim Lleonsí Cullell Ramon Llevet Planas Joaquim Llevot Pelejà Eduard Llimargas Barjuan
Joan Llimargas Casanova Joan Lloansí Méndez Daniel Llobell López
Agustí Llobet Bonvehí Angel Llobet Díez Jordi Llobet Dodero Sergi Llobet Doroteo Eduard Llobet Fenosa
Jaume Llobet Olivella
José Llobet Roig Xavier Llobet Vives Jose Ignacio Llombart Cantó Oriol Llombart Soriano
Carlos Llonch Cirera Elisabet Llongueras Reitg
Manel Llop Albaladejo Josep Ma. Llop Martí Mònica Llop Padrós Nº Soci
14301
6361
806
5997
6025
5169
15124
8747
4200
9341
3972
11083
20815
10959
12473
12095
12039
3509
2662
4119
7053
11671
2362
6570
14496
11095
6863
10155
4775
5196
6284
9393
11284
5859
1859
6095
11862
12175
3579
10468
5224
2570
20701
14032
5089
5825
5128
14323
14355
15257
14859
8948
5685
2403
14010
Nom
Joaquín Llop Ribalta
Carlos Llop Sureda Jordi Llopart Domingo
Albert Llopart Figueras Oriol Llopart Peinado Gerard Llopart Prades
Joan Llopart Raventós
José Carlos Llopis Álvarez Marta Llopis Rodríguez Angel Llopis Sanchis Emili Llorach Batlle Joan Llorach Gaspar Josep Llorach Gaspar Carles Llorach Mariné Carles Llorca Buisan Joan Llorens Carrió Antoni Llorens Castelló Joaquim Ma. Llorens Castelló
Ariadna Llorens García
José Oriol Llorens Perelló Joan Llorens Terol Roc Llorens Terol Francesc Llorens Torrà Ricard Llorens Vidal Antoni Lloret Albet Antoni Lloret Badia
Román Lloret Gómez
Joaquim Lloret Rodríguez
Pascual Lloria Gràcia Joan Llovera Badia Xavier Lloveras Capilla
José Lloveras Faro Joaquim Lloveras Macià
Ignacio Llubia Navarro
José Lluch Gustems Francisco Javier Lluch Mir
Josep Lluch Pérez
Olga Lluch Prats Patricia Lluch Prats Xavier Lluch Solà
Vicente Lluch Vallés
Joan Lluch Zorrilla
José Ma. Lluís Rodríguez Pere Lluís Talarn Roger Llunell Pi
Francesc Llurba Fernández Miquel Llusià Azagra
Anna Llussà Arisó Ramón Lobato Cabredo José Fco.de Lojendio Parejo Luis Lomas Iglesias Ricardo Longay Rey José Antonio López Abancens Juan López Alvarez
Igone López Álvarez Nº Soci
6070
12840
3117
5544
14451
13844
5312
3446
14127
12446
10752
2071
2322
20890
7487
1252
7345
8632
9797
12732
2748
15217
13470
3580
8545
14783
6539
8829
4047
9443
6827
6518
3370
14342
1880
4085
15104
11336
12979
11810
2856
8398
10772
8039
14442
10088
7661
11079
14170
5368
14905
13050
15447
6622
14947
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Marcos López Alvaro Jesús López Ametller
José Luis López Ansorena Eduardo López Balcells Joan López Bartrolí Josep Ma. López Bergadà
Jordi López Bonet Santiago López Bretos
Ma José López Camacho Tomás López Cardiel Jordi Lopez Cayuelas
José Ma. López Cela
Manuel López Cerezo
Miguel López Coders
Juan López Coronado
Rafel López de Zamora Usón
Fernando López Doménech
Francisco López Durán
Manuel López Esqué Josep López Gaja Alexandre López Gandul David López García Antoni López Griñó
David López Guerra Manuel López Huertas Jorge López Jiménez Daniel López Jordà
Istar López Latorre José López Lázaro
Joan Carles López López
Fernando López López Ma.Jesús López López
Manuel López Martín Sergio López Martín Óscar López Martín Antonio López Martínez Pere López Mellado
Antonio López Montejano
Pedro López Moreno Francisco López Paz Daniel Lopez Pelegrin Francesc López Petchamé Araceli López Pinar Antonio López Pons
Claudia López Pons Sergi López Pons Carlos López Pulido
Valentín López Ribas
Agustín Manuel López Rodríguez Manuel Pedro López Rodríguez
Fernando López Rodríguez Mario López Ruiz Ernesto López Sánchez
Juan López Sánchez Benito López Sánchez Nº Soci
10817
3645
13783
1964
1388
5053
5195
8151
15396
2265
13796
9073
6283
4316
5094
8882
3465
3188
2089
6456
15448
15516
12961
8723
10990
6672
8040
15277
9798
5543
14633
15152
8781
13698
14232
7978
2996
2385
14564
8152
13734
7435
15499
10470
11788
13505
12399
12859
6569
6914
12874
15027
8587
9422
13840
Àngel López Sánchez Josep López Serna
Jordi López Simó Enric López Sivera
Miquel López Solé Jorge López Sotelo Emilio López Toribio
Pablo López Torneiro
Juan López Torrent Enrique López Vila Julio López-Amo Calatayud Federico López-Amo Marín
Francisco Javier López-Pinto Ruíz Bernardo López-Pinto Ruíz Pedro José Lorca Lanzas
Francisco Lorente Carrillo
José Maria Lorente Clemente Miguel Lorente Monés
Miguel Lorente Sibina
Iván Adolfo Lorenzo de Gracia Noelia Lorenzo Martínez Raquel Lorenzo Rodríguez Manuel Lorenzo Ruiz de la Torre
Samuel Lorenzo Velasco Eduardo Eliezer Lores Aljanati Angel Loriente Guinda Víctor Loro Carceller Juan Losantos Antich
Alberto Loscertales Lansac Guillermo Loustau Jiménez Albert Lozano Fabregat Heliodoro Lozano Fdez.de Pinedo
Joaquín Lozano Fiol
Adolfo Lozano Fraiz
Jesús Lozano García Francisco Lozano García
Gemma Lozano Soria Xavier Lubelza Roca
Ma.Mercedes Lucas Carrasco
Oriol Lucas Codina Antonio Lucas Màrmol Neus Lucas Matías Francesc Lucas Ridaura Victor Lucea Crespo Joan Ludevid Massana
Màrius Ludevid Noguera
Octavi Luján Puigdellívol Luis Luna Escarda Antonio Luna Fauquet Adrià Luna Fernández Maria José Luna Gascón Santiago Lupón Robert Emili Lupón Rosés Francisco F. Luque Montilla Guillermo Lusa Monforte Nº Soci
55017
4418
7827
2477
12432
13201
3678
15043
4150
8257
4084
2621
2090
2287
7091
11509
10573
3445
9466
9850
15248
8568
15537
15091
56005
9389
5684
1206
11956
7092
12422
4256
4014
1628
4774
8438
13327
2699
7954
10681
6794
13835
12058
14225
6967
529
14559
10906
1611
13292
10089
942
5095
6968
2855
Nom
Nº Soci
Alberto Luzárraga Alonso de Ylera Josep Mabres Torelló Enrique Macarron Jiménez Josep Ma. Macau Duch José Luis Macaya Campo
Miquel Macià Manso Jaime Macià Sánchez Oscar Macia Vanvell Josep Ma. Macias Gaspa Manuel Macias Mateos Julen Madariaga Domínguez Roger Madorell Costa
Xavier Madorell Costa
Josep Madorell Garró Jordi Madorell Goula Enric Madorell Gusi Simón Madrazo Castaño Francisco Madrid Castellanos
Luis Maestre Oliva Albert Magarolas Aixalà Emilio Magdalena Carreño Teresa Magdalena Lorente
Jaime Magdalena Ribas Jordi Magnet Casadesus Josep Ma. Magriñá Caparros
Núria Magriñà Solé
Emilio José Maicas Guillén Josep Mairal de Santa Martina Carlos Mairal Sallán Marçal Maixenchs Amatlle
Jesús Majem Tarruella Joan Majó Cruzate
Joan Majó Llonch
Ivan Majó Llopart Robert Majoral Martí Sergio Malagrida Rakosnik Joan Malaret Julià Jorge Maldonado Alonso
Antonio-Javier Maldonado Pardo
Jaume Malet Sánchez Jose Manuel Mallach Rico
Oscar Mallada Suils Ricard Mallafrè Mestre Robert Mallo Àlvarez Jordi Mallol Mateu Ignasi Mallol Sangrà
Juli Mallol Viader
Loïc Malsch Luis Maluenda Moros
Pedro Mancisidor Iturregui
Enrique Mandado Pérez Pere Maneja Martínez Xavier Manel.la Pujol Celestí Manent Farrera
Joaquin Manero Carceller
2997
2490
13010
5129
8041
4519
4560
14740
8199
5055
15185
9467
9896
15199
14344
18281
2830
9580
4048
5998
11909
8042
1881
6760
4807
15047
10656
11656
14415
14586
11389
1572
5252
12242
4419
13777
4603
14386
15211
4049
14868
10578
7490
13057
12292
10970
3273
55018
5515
7781
3939
4420
14682
20392
55061
195
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
José Ma. Mangas Panero Antonio Mangrané Roig
Albert Ma. Manich Bou
Antoni Manich Bou Andrés Manich Bou Francisco Manich Mayol Xavier Manjarín Arcas Sebastián Manjón Yherla Juan Manjón Yherla Juan A.de la Mano Castaño
Emilio Fernando Manrique Catalán
Xavier Manrique Escaladas
Antoni Mansilla Robert Josep Ma. Manso Camps Xavier Mante Bartra Àngel Manuel Mantilla Fernández
Esteban Manubens Guardiola Jordi Manyer Perpinyà Fco.Javier Manzanares Marañón
Jesús Miguel Manzanares Marco
Luis Manzanares Moreno
Ignacio Manzanedo del Rivero Francesc Mañà Rey
Santiago Mañas García
Rosendo Mañas Ramoneda
José Mañas Redó
Agustín Mañas Redó Marcel Mañé Pascual Jordi Mañé Pascual Ignasi Mañés Just Maurizio Marangoni Tosi Federico Marcet Soler
Joan March Blanch
Antoni March Caballé
Pere March Fierro
Lluís March Merlos Jaime R. March Moragues Francisco March Ques
Montserrat March Sanahuja
Antonio Marchio Alejandro Marchuet March Luis Marco Almagro José Marco Amat Samuel Marco Armengol Beatriz Marco Burguete
Roger Marco Cussó
Pedro Marco Font Jose Ma. Marcó Gratacós
Vicente Jesús Marco Ibáñez Francisco Javier Marco Latorre Ivan Marco Monteserin Sergio Dan Marco Montón Andreu Marcos Doménech
Roger Marcos Marcé
Pedro Marcos Marcos 196
Nº Soci
4281
6698
5592
6236
8007
4477
14659
3294
3478
7955
4675
7409
10286
7347
2047
6951
4604
20677
10016
15443
15229
4808
1580
6121
6122
737
1076
1561
1934
3325
10090
3828
18192
5999
20962
8514
3119
935
14552
12529
10953
12062
4317
10017
12833
13351
3647
14160
9280
12429
10829
15215
8612
12436
4913
Marc Marcos Muntal Alicia Marcos Pérez
José Ma. Marcos Pujol Alvaro Marcos Tazón
Pau Marcos Tejerina David Marcos Valdeolmillos Jaume Ramon Maré Massó
Marc Marés Asturgó
Antoni Mares Bermúdez Antoni Marfà Coll Itziar Marfà Urbieta Joaquín Marfil Casas Fernando Marfil Sánchez Artur Margalef Ferrer Josep Margalef Herrerías
Pere Margalef Valldeperez
Laura Margarit Serra Lluís Margarit Tayà Raúl Margarit Torres Jordi Marginet Morales Albert Marginet Morales
Jorge Marí Escanellas
Roger Marí López Rafel de Maria Gómis Gerard Marias Albrich Carles Marieges Trapero José Luis Marijuán Fernández Luis Angel Marimón Alava José Ma. Marimón Solé
José Luis Marín Anula
Francesc Xavier Marín Armenteras
Antonio Marín Borrás
Oscar Marín Fraile Martín Marín García
Jordi Marin Gelmar Pedro Marín Giménez Juan Manuel Marín Giménez Olga Monica Marín Gispert José Marín Llop Enrique Juan Marin Lupiañez Francisco Marín Noves José Ma. Marín Sánchez
Josep Vicens Marín Vitalla
David Mariné Font Miquel Mariné Muñoz Juan Marinel.lo Amat Jaume Marinel.lo Capmany Josep Marinel.lo León Alberto Marinel.lo León Héctor Maristany Jackson
Jordi Maristany Roigé Carlos Maristany Tió Jose-Angel Marmol Pérez Silvia Marqués Ariño José Marqués Ferraz Nº Soci
13090
14930
11766
8834
11266
15111
2010
11160
12905
3689
8974
10018
15526
3014
6188
14197
14055
1270
15331
9343
14980
9647
13964
1462
11285
4873
5170
535
7686
5197
2814
5198
13954
1826
15310
5686
13891
13314
1047
11976
18194
8008
8869
7073
4201
1747
5779
6915
7662
9303
9221
4605
15259
15281
4676
Nom
Rossend Marqués Monfa Jaume Marqués Poyo Víctor Marqués Tenas
Albert Marquès Torres
Manuel Marqués Vilallonga
Lluís Marquet Ferigle Antoni Marquez Briones Jaime Marquez Casals
Manuel Márquez Martínez
Carles Marquillas Sapera Narcís Marré Mir
Juan José Marrero Veray Francisco Marro Badías Manuel Marruedo Polo Feliu Marsal Amenós Salvador Marsal Regad Ricardo Antonio Marsicano Raggio
Jordi Marsol Llorens Crimilda Martel Martín Joaquim Martell Pérez
Anna Martell Prat Ramon Martí Barberà
Daniel Martí Barón Albert Martí Batera Eric Marti Bonet Miquel Martí Carolà Enric Martí Casanovas
Joan Martí Casas Joaquim Martí Cortés Ricardo Martí Cuscó Josep Ma. Martí Deulofeu Angel Martí Egea Joaquim V. Martí Gaspar
Josep Lluís Martí Gómez Jorge Martí González Vicenç Martí Gregorio
Jose Ma. Martí Jiménez Jaume Martí Llobet Josep Martí Llobet Agustí Martí Marquès Josep Oriol Martí Martí Cristòbal Martí Martínez
Eduard-Josep Martí Mateo Virgili Martí Pallarés Albert Martí Pastor Joan Martí Peraire Miquel Martí Pérez Eduard Martí Poch Jaime Martí Pratdesaba Agustí Martí Pujol Anna Martí Queralt Manuel Martí Recober
Jordi Martí Rifé Josep Miquel Martí Rom
Ramon Martí Ruffo Nº Soci
20190
1463
6096
11996
9135
1661
12752
13348
1179
10517
6237
3581
5780
12246
4388
943
7562
11312
9648
2214
11843
9136
13460
3511
11917
15454
6605
5687
4389
12511
1373
14399
9076
11867
6673
9649
14604
3015
4202
12602
1389
14341
15155
8009
6363
13760
10222
15129
6238
1988
11687
2323
6000
5688
18229
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Jaume Martí Sala
Carles Martí Santiago Ramon Martí Segarra
Jordi Martí Solé
Núria Martí Soler Xavier Martí Tarancón
Marc Martí Tous Josep Ma. Martí Urrutia Pere Martí Vilardell
Juan José Martin Alonso
Carlos Martín Alvarez Joan Martín Amat Jacinto Martín Arnedo Miguel Martín Badell
Jordi Martín Balmes
Mateu Martín Batlle
Maria Elena Martín Cañadas Òscar Martín Caparrós Gerardo Martín Castellanos Natalia Martin Dans Javier Martin Giménez José Rogelio Martín Hernández Albert Ramsés Martín Hernández Carolina Martín Hernández Pablo Martín Hernanz José Luis Martín Hurtado
Jordi Martín Jutglar Javier Martín Laguarta
Jorge Martin Marijuan
Gerardo Martín Martín
Francisca Martín Martín
Javier Martín Mateo Jordi Martin Montserrat Jesús Martín Muñoz
Ricard Martín Ortega Pablo Martín Pallarés Jordi Martín Pedrerol Alex Martín Pedrós María Martín Pérez
Carlos Martín Piquer Francesc Martín Planell Oscar Martín Raya
Carlos Martín Rodríguez David Martín Sáez
Ma.del Mar Martín San Pedro
Alexandre Martín Sol
Javier Martín Tallón Manuel Martín Tremoleda Enric Martín Urbina Vicente Martín Valero Oriol Martín Ventura Maria Martin Villaró Pablo Martín Zamora Rafael Martin-alós de Budalles
Pere Martinell Callicó Nº Soci
4421
13959
5517
12380
14462
8400
15307
2363
2571
12326
9650
1678
11296
4962
11126
6364
13446
15164
8569
10886
12736
4282
13324
14059
8515
6217
13660
8749
14763
3066
14615
12304
15388
3887
3512
13967
15389
8688
14009
6571
18226
14984
14164
55035
15120
15491
14823
12294
20849
2222
15390
13261
4204
14728
3648
Josep Martinell Grau Eduard Martinell Sales Daniel Martínez Albiar
Luis Martínez Antón Francisco Javier Martínez Ayúcar Juan José Martínez Baraza
Antonio Martínez Benasat
Juan José Martínez Benjamín Lluís Martínez Biscarri Gabriel Martínez Bonifacio Esperança Martínez Buñuel Ruben Martínez Burgal Ana Isabel Martínez Burguete José Ma. Martínez Caballero
Juan José Martínez Calvo
Alfonso Martínez Càrceles
Bernat Martínez Carrió Jesús Ma. Martínez Casañé
Isidoro Martínez Celdràn Eduard Martínez Cid Carme Martínez Costa Belvis Martinez Cuerda Víctor J. Martínez del Rey
Susana Martinez Escriche Georgina Martínez Falguera Luis-Manuel Martínez Fernández Pedro Martínez Freire Tirso Martínez Fuertes
Marcos Martínez Galindo José Ramón Martínez Gaona Ricardo Martínez García Andrés Martínez García
Víctor A. Martínez García Antoni Martínez García Juan José Martínez García David Martínez García José Antonio Martínez Gavaldà Enric Martínez Gomáriz
Javier Martínez Gómez Manuel Martínez González Alberto Martínez González Oscar Martínez Hernández Mónica Martínez Huerta Pedro Antonio Martínez Huitorel
Luis Martínez Hurtado
Irene Martínez Hurtado Jorge Martínez Jubitero
Margarita Martínez Laporta Jesús Ma. Martínez Larrañaga Ernesto Martínez López
Ismael Martínez López Joan Martínez Macià Juan Antonio Martínez Marquina
Cristina Martínez Martín
Sergio Martínez Martín Nº Soci
2073
12633
13500
6848
10861
8401
6650
5977
6028
11705
11630
12474
14215
6285
8516
2515
14737
4562
5026
12742
20474
13711
9077
11015
12341
15107
2768
5131
11585
13922
2301
4422
5329
5689
12578
13533
11422
5314
12642
4283
11637
11166
11964
14973
15008
15178
5395
9139
1426
2048
14076
7216
3263
9852
14992
Nom
Nº Soci
Sergio Martínez Martínez Juan Manuel Martínez Massoni Antonio Martínez Mena Jordi Ramon Martínez Miralles Guillem Martínez Molinos Emilio Martínez Mondéjar Antonio Martínez Moreno
Josep Ma. Martínez Morlanes Pablo Francisco Martínez Muñiz Juan Martínez Ortíz Miguel Angel Martínez Otero José L. Martínez Parra
Formerio Martínez Pascual Juan José Martínez Pascual
Manuel Martínez Pérez
Félix Martínez Puyó Josep Ma. Martínez Roig Asensio Martínez Ruíz Josep Ma. Martínez Serra Francisco Martínez Serra
Emma Martínez Serrat Fernando Martínez Sotillos José Manuel Martínez Suárez-Bravo Jordi Martínez Tellez Xavier Martínez Tomeo Víctor Martínez Toscano Ma.del Carmen Martínez Ubieto Victor Martínez Valverde Sandra Martínez Vázquez Antonio Benito Martínez Velasco Jesús Martínez Viejo
Claudi Martínez Vila-Abadal Enric Martínez Viladesau Juan Martín Martínez Villaverde Xavier Martínez-Falero Vilà José M. Martínez-Iglesias Floricour Marta Martínez-Orozco Vivancos Alfredo Martínez-Sabadell Miguel Carlos Martínez-Seara Alonso Gregorio Martín-Urda Díez-Canseco Ricard Martorano Gomis Jordi Martorell Bardají Joan Martorell Castillo
Jordi Martorell Espelt Jeroni Martorell Pena
Jaume Martorell Puig
Santiago Martorell Roca
Enric Martorell Sabater Jorge Martorell Torelló Manuel Martos Gutiérrez
Josep Martra Serrat Rafael Marzo Lafuente
Pere Mas Abad Josep Oriol Mas Alcazar
Xavier Mas Aragay
14193
5227
9854
6700
3407
13124
7030
7105
8226
12353
12731
6916
5370
6917
2302
5096
4832
5690
3067
8870
12818
5199
5546
14602
10157
7281
2091
11605
14910
7217
5829
7831
3829
6519
13718
5828
9304
8113
5860
4646
7491
15242
8402
12121
8517
2447
318
14315
11640
8487
10287
2346
1464
8181
3213
197
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Vicenç Mas Asamara 3247
Jordi Mas Aspa 5691
Josep Mas Ballester
8010
Artur Mas Barnet 944
Juan Mas Bauzá 4390
Lluís Mas Calvis
2181
Jordi de Mas Caral 3068
Xavier Mas Castellvi 11492
Jordi Mas Cuixart 8784
Delfí Mas Duart 6606
Rafel Mas García 5449
Jordi Mas Gili 13935
Elisabeth Mas González 14060
M.Assumpta Mas Llobet 6504
Sergi Mas Margall 11952
Juli Mas Mestre 11962
Sergi Mas Miret
14321
Jaume Mas Prio 13209
Jordi Mas Sabaté 7899
Francisco Mas Sarrió 5861
Maria Mas Serrat 57047
Alfredo Mas Torres 6073
Marc Mas Vidal 10758
Carles Mas Vives 9720
Ramon Masagué Colomé
1374
Isidre Masalles Román
5396
Josep Masalles Román
20001
Ramon Masana Argerich
1465
Joaquin Masana Bergnes de las Casas12926
Javier Masana Boada 4606
Enric Masana Jorda 5616
Josep Ma. Masana Sastre
6397
Joan de D. Masarnau Brasó
2404
Vicente Mascaraque Martínez 2954
Juan Mascaró Casanovas 14334
Esteve Masclans Jorcano
20730
Jaume Masclans Manen
11238
Joan Ma. Mascort Corominas
733
Laura Mascort Tomàs
14012
Anna Masdeu Mas
14830
Fco.-Xavier Masdeu Nou 15036
Joan Masdeu Rosello 13676
Joan Masdeu Viñas
12162
Joan Mases Fernández
10646
Joan Mases Ricart 3690
Francesc Josep Masferrer Anglada 5200
Jaume Masferrer Boix 3691
Andreu Masferrer Clariana 11974
Jaume Masferrer Ordis 7919
Joaquim Masgrau Fabregó
8403
Jaume Masgrau Plana 7756
Javier Masià Arques
11863
Enric J. Masiá Buades 4391
Joan Masia Figueras 9017
Adolfo Masiá Urrea 6155
198
Nº Soci
Jaime Javier Masiá Urrea Albert Màsich Sanagustín Esteban Masifern Sans Salut Masip Cruells
Guillem Masip Merino Jordi Antoni Masip Oronich Félix Masjuán Teixidó Manuel Masllorens Escubós
Esteve Masllorens Grau Manuel Masnou Cornet Carles Masnou Maurell Joaquín Masó Blanco Lluís Xavier Maso Coll Jordi Masó Sabaté Enric Masó Vàzquez Joan Masoliver Valdivieso Mariano Masot Vilardell
Manel Masramon Serrat Luis Masriera Escolà Antonio Masriera Escolà
Francesc Massabé Muñoz Antoni Massagué Oliart Anna Massagué Olivella Jaume Massagué Priu Miquel Massaguer Agulló Artur Massaguer Argerich
Lluís Massagués Vidal
Francesc Massana Bonastre
Juan Massana Estarán
Joaquin Massana Sánchez
Enric Massaneda Drets Josep Massanella Brossa David Massegur Sampietro Conrad Massip Bargalló
Juan Raul Massipe Hernández
Xavier Massísimo Sánchez de Boado
Juan Massó Juncosa Josep Ma. Massons Pallarés
Ester Massons Vilà Ricardo Massot Punyed Joan Massuet Vilamajó Lluís Mata Borrut
Ma.Núria Mata Burgarolas Montserrat Mata Dumenjó Oriol Mata Dumenjó
Ruben Mata García
Agustí Mata Jané Aquil.lí Mata Mier
Joan Mata Prat
Josep Mata Remolins
Jaume Mata Rubio Jesús F. Mata Sánchez Antoni Matabosch Grifoll Joaquin Matacàs Corredor Antoni Mataró Alós 8421
11540
3649
15503
14867
12428
4318
20141
311
1021
8072
905
10528
13821
4258
13684
6239
13490
2769
6325
12825
4122
15394
2386
15254
5488
8836
5253
6505
12710
10548
5617
15357
14120
12930
6240
7410
6481
14319
3425
14042
7411
8547
9471
14410
14440
1748
5747
6219
1796
13714
6326
9223
12070
8837
Nom
Vicenç Matas Martínez José M. Matellanes Martín-Mateos Adrià Mateo Alberich Mireya Mateo Baena Antonio Mateo de Pablo Daniel Mateo de Pablo Manuel Mateo Doll José Ma. Mateo Jiménez
Manuel Mateo Pérez Carlos Mateo Prous
Alejandro Mateo Querol Antonio Mateos Fernández Francisco Javier Mateos Frías Olga Mateos Jiménez Angel Mateos Yagüez
Ramon Mateu Cabot Jordi Mateu Cama Estanislao Mateu Cervelló
David Mateu Metons
David Mateu Morante Enric Mateu Serrats Carlos Alberto Matilla Cepeda Luis Matoses Rodrigálvarez Javier de la Matta Sastre Jordi Matute Crespo José A. Matute Yangüela
Joan Maurel Rufas Jacint Mauri Carrabina Pedro Mauri Casals Joaquim Mauri Majós
Raul Maurici Carrillo José Mayans Comella
Xavier Mayans Lozoya
Pere Maymó Perxés Albert Mayol Badía
Ricard Mayol Castro de la Peña
Alberto Mayol Fernández Guillem Mayol Serrano Leandre Mayola Tresserras
Julián M. Mayor Ricart Iván Mayoral Monzón
Gustavo Maza Bravo
Jordi Meda Rodríguez Mireia Medé Bravo
Antonio Medianero Pizarro
Aramis Medina Antón Manuel Medina Canata
Ricard Medina Durán Carlos Medina Pampin
Victor Medina Peña Eduardo Medina Sánchez Jacinto Medina Vidal
Eduardo de Medrano Fuster Antoni Melción Malo Jordi Melé Carné
Nº Soci
15306
6572
13638
14057
4232
5831
9344
6701
6398
9141
9472
6702
5899
11955
5130
10716
12896
5413
14506
7920
13187
4874
5900
9144
14727
6286
2131
12105
9345
3610
15309
1073
8115
1882
5254
12546
3611
1253
6001
2785
14457
14020
11267
15188
7782
15530
5807
13747
13240
14290
9282
10223
1197
1593
8343
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Lluís Melé Rey Antoni Meléndez Roldán
César Meler Perat Alberto Melero Pallás
Juan Antonio Meliá Calderón
Ignasi Melia Roig
Mónica Mellado Rabell
Ignasi Melo Valls
José Membrado Izquierdo
Santiago Mena Paz Joaquin Menacho Sola-Morales Màrius Mencucci Hospital José Méndez de las Heras José Luis Méndez López
Jesús Méndez Mateu José Eugenio Méndez Solís José Ma. Mendiguren Núñez
Julian Mendoza Garcia Elmer Mendoza Maica Joan Carles Mendoza Mayordomo Álvaro Menéndez García Jorge Luis Menéndez Proupín
Jordi Mensa Pueyo Miquel Menta Sala
Antoni Mercadal Femenias
Albert Mercadal Sorinas Sadurní Mercadal Villalonga Eduard Mercadé Ballabriga
Jordi Mercadé Bellido Josep Mercadé Guasch
Antoni Mercadé Santacana Jorge Mercader Barata Juan Mercader Ferreres
Joan Mercader Fuguet
Jordi Mercader Miró Josep Ma. Mercader Miró Josep Mercader Ramos
Mario Merchán Andrés Josep Ma. Merigó Vallverdú Alberto Merino Àlvarez
Antoni Merino Gonzalo
Eduardo Merino MacDonnell Antonio Merino Pons
Jaume Merola Codina
Julio Meroño Fenollar
Francesc Mesas Moreno Francesc Mesegué Bonet Agustín Meseguer Altés Conrad Meseguer Sebastià
Francesc Josep Meseguer Solsona
Antonio Messa Buxareu Jordi Mestras Girbau Salvador Mestre Alcantara
Carles Mestre Basco
Marc Mestre Campi Nº Soci
8344
6828
10092
13643
11327
13762
8689
5978
4521
3728
14063
6366
1801
5692
1633
10549
6799
12316
12389
11669
859
11447
5132
20645
6241
12522
6002
9047
10709
996
1400
10943
6800
2955
2552
3162
8043
12098
1905
14712
14952
12419
3069
4648
7181
13563
5902
6573
5944
8589
1050
11200
12182
5201
10913
Nº Soci
Antonio Mestre Ferrer Josep Mestre Segalà
Joan Josep Mestre Suñé Ignasi Mestres Abuelo
Jaume Mestres Martín de los Santos Roberto Mestres Poblet
Jose-Ma Mestres Sanjuan Jordi Ma. Mestres Sardà Jordi Mestres Solà Francesc Mestres Soriano Ahmed Metwally Ahmed
Gerardo Metzger Philippe Eduard Meya García Rafael Meya Jové
Jordi Mezquita Monlau Enric Mialet Miret Ramon Miarnau Torné
José M. Miarons Rosell Eduard Mías Navés Josep Ma. Mías Navés
Susanna Miguel Balsells
Ignacio Sergio Miguel Duran
Miquel Carles Miguel Fernández
de Cuevas Carlos Miguel León Francisco M. Miguel Sastre Carlos de Miguel Seuma José Ma.de Miguel y García-Mena Juan Milá Figueras Eduard Milà Mallafré Juli Milà Prat Manel Milà Vidal Miguel-Ángel Milán Sánchez Lluís Albert Millán Nestares Genís Millaret Tomás
Santiago Millet Anet Francisco Millet Maluquer
Julio Minella Mangiarotti Emilio Minguell Fabregat Daniel Minguell Faus Roger Minguell Ginesta
Lidia Minguell Porte
Martín Minguella Giné Josep Anton Minguella Terrades Alejandro Minguez Lucas
Aquilino Minguez Sánchez
Josep Ma. Minoves Fusté Núria Miñana López Joaquín de Miquel Baixeras Josep Miquel Bas Juan de Miquel Berenguer Juan Antonio Miquel Casado
Llorenç Mir Alfaro Joan Ramon Mir Farreny Francisco José Mir Giménez 9682
4649
11298
3326
14122
2956
15204
3941
14605
4650
8477
1272
13559
5518
14391
5397
4725
2999
1003
3408
10686
13322
9444
4356
12274
2155
4915
4284
1284
10473
6830
14901
4319
6242
3975
1369
1562
1965
12837
15226
9943
20025
5315
14043
9553
761
9802
3373
13785
1094
2831
5643
2347
10551
Nom
Eloi Mir Graells Antonio de Mir Messa Rafael Mir Puigbert Francisco Mir Solé Narcís Mir Soler Jordi Mir Vall Carlos Francisco Mira Alcarria
Jordi Mira Palacios Enric Mira Vila José Ignacio Mirabet Vallhonesta
Maria Mirabet Vallhonesta
Josep Ignasi Mirabet Vilaplana
Angel Miralda Ferré Fernando Mirallas Moreno Tomás Miralles Artiga Lluís Miralles Fábregues Oriol Miralles Guilló
Antoni Miralles Jorba
Xavier Miralles Mas
Àngels Miralles Verge
Lluís Miralles Verge Josep Ma. Miralles Via
Jordi Miralpeix Julià Ramon Miralpeix Marquès Jaume Miranda Canals
Ignacio Miranda Larrucea
Roger Miranda Martínez
Manuel Miranda Mayol Salvador Miras Gómez Enrique Miras López Policarpo Miravete Guiu
Salvador Miret Carceller
Lluís Miret Mas Ana Miret Romero Laureà Miró Bretos Manuel Miró Folgueras
Josep Angel Miró Zaragoza Josep Mitats Flotats
Albert Mitjà Moyano
Carles Mitjà Olivares
Albert Mitjà Sarvisè Jordi Mitjà Villar Guillermo Mitjans Baixeras Alejandro Luis Moctezuma Ovalle José Ma. Modolell Parera
Ma.Inmaculada Modolell Parera Lluís Molas Balada Salvador Molas Marco Samuel Molero Malo Òscar Molero Puig
Joan Antoni Moles Roca
Rubén-José Molina Cerezal Rafael Molina Fernández Jehu Molina Garcia Soledad Marta Molina García
Nº Soci
14795
20305
3976
5398
6099
11654
7218
13697
9529
8439
13952
3796
3889
10685
4208
5371
8182
1027
7348
8493
8949
1827
18127
13815
4607
7979
14981
6919
6761
6973
18128
15011
5156
10161
14338
8460
7644
9857
14522
14069
6156
12116
18198
12853
3782
6506
15006
4050
14544
13578
1842
14962
9283
11922
9858
199
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Juan Alfonso de Molina Gorina David Molina Iburo Carlos Hugo Molina Lerida Manel Molina Masó Juan Molina Miralles
Antonio Molina Soto Pedro Molinari Miguez
Guillermo Molinas Bruguera
Joan Ignasi Moliné Boixareu Jordi Moliné Boixareu Luis Moline Zabalo David Moliner Carazo Àngel Moliner Molins
Manuel Molinero Sória Luis Antonio del Molino Jover Pere Jordi Molinos Jane Joaquim Molins Amat César Molins Bartra
Víctor Molins Bartra
Carles Molins Botey Oscar Molins de la Cinna Joan Molins Durán
Salvador Molins Gimferrer
Manuel José Molins López Josep Molins Medina Enric Molins Mendoza
Pere Molist Bach Josep Ma. Molist Codina
Roger Molist Fusté
Jordi Molist Pallás
Pere Molist Sellabona
Ramon Molist Tarrés Ricardo Moller Bertrán Justo Molmeneu López Xavier Molne Sorribas Jaume Moltó Munill Jordi Moltó Puigmartí David Momblan de los Santos
Ramiro Mon Mora Roman Monasterio Larriñaga David Moncasi Hortet Fernando Moncayola Ibor Alexandre Monclús Torre-Marín David Mondragón García Ezequiel Monedero Gúzman
Esteban Monegal Granados Joan Monells Durán Enric Moner Salvador Josep Monera Llorca
Antonio Monés Xiol José Monés Xiol Jesús Gabriel Monfort Albelda
Enrique Monfort Bernat
Enrique Monfort Tormo Iñaki Mongelos Lecanda 200
Nº Soci
4834
11683
14616
13517
13708
12001
13384
6100
9226
10443
14579
15241
7282
1563
4776
13845
12783
5693
5782
7663
9147
7455
3448
8381
10474
8227
3327
1906
14707
5507
13623
4563
1339
4564
10444
7590
13188
14276
5547
13939
14824
14957
7310
11685
3831
12917
7283
14086
14156
3942
4320
1232
3729
12059
7645
Nº Soci
José Ma. Monjo Larrañaga Jordi Monllau Broca
Carlos Monner Serres Salvador Monpeat Pich Enric Monrabà Codina
Joan Mons Badosa
Gonzalo Monserrat Monserrat
Eduardo Monserrat Zapater
Carles M. Monsó Pons
Ramón Felipe de Montagut Biada
Francesc Montagut Freixas
Josep Ma. Montagut Freixas José Salvador Montagut Guix
Salvador Montagut Sala Agustí Montal Costa
Federico Alfonso Montalvo Martínez Joan Montané Pous Paulino Montané Sangrà
Jaume Montané Vidal
Manuel Montaner Anglada Juan Montaner Anglada Andreu Montaner Maragall
Miquel Montaner Maragall Florenci Montanyà Oller
Joan Josep Montañà del Agua Maria Montaña Ponsa Fernando Montañá Puig
Antonio Montaña Serra Francisco Montañes Tarín Eloy Montava Guill Joaquín Monte Satué Pedro Monteagudo Alvarez
Ramon Monteira Reig Lluís Montenegro Formiguera Eduard Montero Armengol Santiago Montero Homs
Juan Montero Romero Carlos Montes Chacón Leví Montes de Oca Quiñones José Montes Delgado Aleix Montes Llorens Jordi Monteys Viñals
Xavier Montfort Llambrich Anna Montfort Riba
Luis Montiel Aguirre Àngel José Montiel Vázquez
Antonio de Montoliu Gili
José Carlos de Montoliu Sanllehy Javier de Montoliu Siscar
Eloi Montoliu Tarragona Daniel Monton Ortíz Jordi Monton Palau Jordi Montori Adell Jaume Montornés Jacas Carlos Montoya Cid 6287
14150
1026
13143
11533
3248
6458
3653
2392
2516
1971
5228
2905
13380
18025
3832
3730
3215
7687
1016
1347
8691
12317
3164
10403
9079
2586
7219
4963
9148
1908
13325
4357
20755
10164
4917
15195
15308
13988
4427
14601
1749
8975
9583
14071
13590
3755
6406
556
14157
13092
11545
15372
2115
7688
Nom
Enric Montseny Basterrechea José Ma. Montserrat Aguadé Jordi Montserrat Celma Josep Montserrat Jordà Ramon Montserrat Jordà
Josep Ma. Montserrat Ortego Miquel Montserrat Pons José Luis Montserrat Sabater
Isidre Monzonís Morell Arantzazu Moñux Martínez
Francesc Mor Capell Carles Mor Capell Teresa Mor Pera Oriol Mor Torà Xavier Mor Torà Oriol Mor Viladrosa Salvador Mora Calmet
Jacinto Mora Castro Joan Mora Ferrer
José Angel Mora Fillat
Cruz Mora Fillat Enrique de Mora Fiol
Julio Mora Llorca Francisco Javier Mora Mas
Carles Mora Mora Vicenç Mora Puigferrat Joaquim de Moragas Ballús Francisco A. Moragrega Ausina Jaume Moragues Farràs Carlos Moral Crespo Jaime Morales Escribà
José Manuel Morales Fernández Aurora Morales Fernández Carlos Morales García
Alfredo Morales González
Joaquín A. Morales González Gerard Morales Laguarda
Lluís Morales Laguarda
Juan Morales López Félix Morales Pujol
Esther Morancho Farré
Rossend Morancho Gabarda
Emilio Morancho Paniagua
Carles Morant Baget Baldomero Morató Elías Moisès Morató Güell José Ramón Morató Morató
Andreu Morató Riera Alberto Morcego Seix Carlos Moré Botelho Eduard Morell March Emilio Morell March Francesc Morell Miró David Morell Tormo Elena Moreno Antón Nº Soci
9228
8289
14217
4875
6125
12670
12290
5920
6718
12891
3480
4428
15374
13350
14123
14054
11436
18131
14140
10023
15218
1323
2201
781
8571
20699
10224
5014
11300
12944
14096
10552
15322
2462
1909
7980
11350
11351
14189
1160
11250
7413
5255
4209
1724
11080
6367
12150
7284
9804
7847
9726
11425
20905
14314
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Ivan Moreno Argilés Antoni Moreno Baucells
Vicenç Moreno Bolet Juan José Moreno Cabrera Albert Moreno Chillida
Enric Moreno de Miguel
Antonio Moreno Díaz Carles Moreno Escofet Alvaro Moreno Fernández Eva Moreno Fernández Francisco Moreno González David Moreno Gutiérrez Manuel Moreno Gutiérrez
Manuel Moreno Heras César Moreno Hernández Hipòlit Moreno Llagostera Ariadna Moreno Llop Andrés Moreno López Miguel Moreno Lozano
José Carlos Moreno Lucas Xavier Moreno Mateo Gonzalo Moreno Montero Fco.-Javier Moreno Nuez
Ramón Moreno Ramírez-Cárdenas
Juan Marcelino Moreno Rodríguez
Francesc Moreno Royo Sergi Moreno Ruiz Oscar Moreno Sancho
Juan Carlos Moreno Sereno
Lluís Moreno Solans
Javier Moreno Vega
Francesc Xavier Morera Bauxell Josep Ma. Morera Borrell Ramon Morera Fauquier Jorge Morera Gummà Gabriel Morera Horta Pedro Morera Martínez Joan Morera Oliveras Lluís Morera Orriols
Jaume Morera Puig
Maria Rosa Morera Raventós Albert Morera Villalonga
Glòria Moret Huguet Miquel Moret Parera
Josep Moret Quintana
Carles Moreta Rovira
Joan Moretó Reventós
José Moretó Vilamajó
Jordi Moreu Gratacós
Joan Moreu Gratacós
Francesc Moreu Hostench Joan Ramon Moreu Orobitg
Joan Morey Jaume Joan Antoni Morgades Manonelles
Rudolf Morgenstern López Nº Soci
12681
11060
9427
12425
3121
8726
11322
10336
14517
14784
3692
10608
14466
12572
11047
11716
15324
1361
14736
5645
12525
6921
15004
12810
14179
2005
13805
10875
10648
3731
14991
6623
12947
2132
6157
6703
9021
2325
14748
5157
14231
9779
10863
13963
5158
9251
6189
2607
12315
15504
9859
3165
14773
6003
4393
José Luis Morillo de la Torre
Pedro Morist Bial
Alberto Morodo de Pablo Alfons Morral Casanova Joan Morral Pastor
Francisco Morro Palau
Ricardo Morrón Lluch Antoni Morros Aparicio
Oriol Morros Farrús Agustí Moseguí Giménez
Josep Benet Mosquera Mosquera
Jordi Motjé Terris
Gloria Moulines Crumols José L. Mourelo López Josep Mouriño Estébanez Jose-Javier Mouriz Delgado
Manuel Moyá Artigas
Angel Fernando Moya Baena
Raúl Moya Blasco
Juan Carlos Moya Castillo
José Moya Lledó Joan Moya Magriá Manuel Moyá Ortiga Joan Moya Piquer Agustí Moya Segura Claudio Moyano Monné
Enric Muchart Casamada
Juan de Muga Doria José Manuel Múgica Mendizabal
Ramon Ma. Mujal Rosas
Antoni Mujal Serratusell
Jordi Mula Casagran
Joaquim Mulá Lloveras
Rafael Mulero Rodríguez Ruben Mulet Cadena Jordi Mulet Gascón
Joan Mumbardó Gandol Josep Mumbrú Laporta
Ángel Munárriz Barcos
Ignasi Mundet Albareda
Narcís Mundet Anglada
Joan Mundet Hiern José Ramón Mundo de Salvador
Alfredo Municio Angel Víctor Muniesa López Fco. Javier Muniesa Lorda José Gabino Munilla Arriezu Joan Munt Albareda
Ramon Muntada Rius Carles Muntada Torrellas
Luis Muntadas-Prim Audhui David Muntaner Úbeda Vicente Muntañola Font Joan Muntasell Arcarons
Francisco Jose Munzon Merino
Nº Soci
1990
839
13807
14035
15533
5203
1534
11363
10423
10351
5783
14816
15476
7349
9860
15246
10094
8751
14240
12020
20612
1793
2348
20759
13319
5159
1966
5945
7093
8786
13357
14696
3732
11458
11426
8229
14064
1800
4811
13053
9350
6190
4835
10838
9351
4677
4919
3516
14719
8074
1682
13412
10609
4652
14027
Nom
Nº Soci
Jorge Juan Muñiz Alonso
José Muñiz Alvarez Manuel Muñoz Albarracín
Juan Muñoz Alonso
Jorge Muñoz Àlvarez Ma.Catalina Muñoz Arroyo
Andrés Muñoz Cervantes
F.Xavier Muñoz García Joaquim Muñoz García José Luis Muñoz González Pere Muñoz Hernández
Josep Manuel Muñoz Hernández
Juan Manuel Muñoz Jurado
Eloy Muñoz Martínez Fernando Muñoz Martínez Carlos Muñoz Medina
Cosme Muñoz Morejon
Israel Muñoz Moreno
Jaime Muñoz Pascual
Germán Muñoz Pérez Enrique Muñoz Rovira David Muñoz Rubio Juan Ignacio Muñoz Sallarés
Alex Muñoz Sayalero Xavier Muñoz Triadó Antonio Muñoz Ventura Lino de la Muñoza Muñoz Javier Mur Domínguez
Eduardo Mur Fernández
Alberto Mur Gasós José Mur Ibarz Arturo Mur Pesquer Albert Muratet Casadevall José Ramón Murga Gutiérrez del Rio
Alberto Murillo Barea Marc Murillo Bonvehí Marc Murillo Cortés
Manuel Murillo Lasala Eduardo Murillo Margenat
Alfonso Murillo Martínez
Raul Murillo Olaya Ma.Mercedes Murillo Torra
José Manuel Muro Bedate
Ricardo Muro de la Vega
Juan Antonio Muro Murillo
Isidoro Murtra Ferré Marcos-Tomás Murtra Millar
Sara Mussons Díaz
Jaime Mussons Sellés
Sergi Mussons Torras
José Musté García Pere Mutjé Pujol Rafael Mutlló Pamies
Jordi Muxach Navarro Josep Ma. Muxí Comellas
10476
4210
10849
6803
12648
15514
15019
12509
15240
6343
9386
10553
8976
10289
13371
15421
15517
13488
20872
9653
3123
14924
3124
14074
14999
18252
56003
9233
9654
2690
1851
1936
8133
5399
3070
11535
14098
1828
5694
57050
14024
9149
9150
1229
3449
2608
15329
14972
3977
14044
8462
5903
6344
8184
4051
201
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
José Ma. Nacenta Anmella
José Ma. Nacenta Senz Josep Ma. Nadal Badal Jordi Nadal Cabré Javier Pablo Nadal Farré
Ma.Angels Nadal Lozano Pere Nadal Melsió Francisco Nadal Puyuelo Rafael Nadal Ribas
Josep Ma. Nadal Sala Pilar Nadal Sala
Carlos Naharro de Alba
Mario Carlos Nahra Abi Samra
Jesús-Fernando Naranjo Travieso Guillermo-Enrique Naranjo Trujillo Pere Narbona Coll Guillermo Nasarre Bajo
Julià Naval García Ramón Navarro Antúnez
Ana Navarro Asón Antonio Manuel Navarro Collado
Enric Navarro Coma
Miguel Navarro Fibla
Jordi Navarro Granados
Teresa Navarro Hernández Alejandro Navarro Huertas
Enrique Navarro Izquierdo Carles Navarro Lecha
Jesús Navarro Luján
Francisco Navarro Martínez Pedro Navarro Martínez Pau Navarro Martorell Germán Navarro Mayora
Carlos Navarro Muñoz
José Luis Navarro Navalón
Tomás Navarro Odriozola
Óscar Navarro Paesa Joaquín Navarro Revuelta Luis-Miguel Navarro Rodríguez Antonio Navarro Sentanyes
Francesc Xavier Navarro Sierra Juan Navarro Sotos
Eduardo Navarro Uranga Jose Navarro Valverde
Roger Navas Gonzálvez
José Luis Navas Larrinaga
Antonio Navas Navas Josep Oriol Navas Tresserras Joaquim Navas Tresserras
Martín José Navaz Guinea
Sebastián Naves Canalda Ramon Navés Sellart Daniel Navó Valera
Marco Nebot Erviti Benjamín Nebot Soto
202
Nº Soci
3866
7983
8441
10610
9352
14869
12241
3374
4052
1303
14864
15531
8803
15046
15411
2133
12170
7436
12314
13118
13469
11958
14136
10096
12720
10227
15369
4565
9805
6459
6887
15157
2859
5451
5060
11874
15023
14182
15412
6624
7666
3071
1118
13919
8325
2245
3734
7414
12626
20609
4285
10290
11815
10554
2093
Alberto Negra Batlle Francisco Negra Valls Armando Negre Casbas
Vanessa Negre López Laura Negre López Albert Negre Meléndez Miguel Negre Rouret Genís Negre Vila Carlos Negredo Crespo
Ricardo Neira Navarro Javier Nevot Cercós Pere Nicolás Barba Josep Nicolás Rabadán Luis Nicolau Boix Xavier Nicolau Bota Roger Nicolau Canalda Josep Nicolau Torres
Oleguer Nicolau Vila
Xavier Nieto Casanovas Andrés Nieto Fernández
Juan Manuel Nieto Ibáñez
Carlos Nieto Romeral
Jaume Nieto Tremul José Antonio Nieto Urensadi
Isidoro Luis Nieva Andrés Albert Nin Lumbiarres Ignasi Niñerola Xuclà Joan Niubó Sánchez José Luis Nogales Lana
Ferran Nogué Collgrós Ramon Nogué Serrat Ernesto Nogueira Rodríguez Francisco Nogueiro Garcia Josep Noguer Arola
Pere Noguera Ayala
Eduard Noguera Gorina Roger Noguera Guillamet
Gregori Noguera Jaume
Héctor Noguera López Ester Noguera Prat Joan Noguera Puig
Luis Noguera Tusquets Joan Ramon Nogueras Casals Carles Nogueroles Peidro
Miquel Nogués Aymamí
Enrique Nolis Fábrega
Joaquín Nolis Fábrega José Oriol Nolis Fábrega
Alfredo Noman Serrano
Josep Ma. Nomen Xatruch
Innocenci Novell Utjes Amadeu Novell Utjes Alejandro Novella Mayorga
Joaquim Novellas Casabella Josep Ramon Noy Ametller
Nº Soci
10555
1169
5646
12606
14088
11374
6762
6831
9234
14017
7832
14975
6507
1141
13974
14872
6214
14949
12758
8298
3655
3017
3833
5400
4358
13512
8044
13875
2246
13020
4726
7149
13723
15664
6405
2478
15153
5340
14852
11205
2388
3249
7384
13908
9354
3481
3913
4777
7901
7784
7757
8693
13854
7876
2156
Nom
Nº Soci
Pau Noy Serrano
Oscar Nualart Vieta Juan Nubiola de Castellarnau Pedro Nueno Iniesta
Fernando Núñez Acebrón Alfred Núñez Aparicio Antoni Núñez de Murga Alfredo Núñez Garcia
Antonio-Fidel Nuñez Morales Ruben Núñez Pérez Javier Núñez Pérez
Julián Núñez Roda Antonio Nuñez Rodríguez José Manuel Núñez Royo
Luis Francisco Núñez Van Horenbeke Sergio Núñez Zabala
Fortunato Nuño Velez Lluís Obach Martínez
Josep A. Obach Martínez
Víctor Obach Planas-Dòria Ramon Obiols Avellana
Josep Obrador Costa
Francesc Obradors Arqué
Montserrat Obradors Frechoso Miguel Manuel Obradors Melcior Eduardo Obradors Melcior Josep Obradors Rius
Felipe Oca Navarro
Joan O'Callaghan Casas Pedro O'Callaghan Mestre
Xavier Ochoa de Echagüen Aguilar Joan Ochoa de Echagüen Pla Ramon Ochoa de Retana Mtnez.
Pedro Ma. Ochoa Rodrigo Manuel Ochoa Vives Josep Maria Ojea Vega José Ma. Ojeda Gimeno Juan Ojeda Portillo
Angel Ojeda Pujantell Xavier Ferran Ojer Palacios
Pablo Ojero Alonso Julio del Ojo Matamala
Pedro Ma. Olabarría Delclaux Manuel Olea Gragera Eladi Oliva Aldeguer Josep Oliva Alsina Jordi Oliva Ardid Carlos Oliva Berini Mariona Oliva Escudé
Adrián Oliva Granados
Asensio Oliva Llena José Ma. Oliva March Oriol Oliva Pérez Javier Olivar Lacambra Fernando Olivar Lacambra 11816
14283
14268
5097
3612
7531
4286
11894
14960
10478
11353
4993
11873
5134
6521
11049
8952
8787
14395
1496
4608
6419
13525
55059
3517
9080
6191
4124
1466
4566
12224
1295
2270
2957
7557
3295
2884
6926
6764
9728
15231
10165
7251
14070
11515
15087
14036
7493
12708
15458
3834
1683
11649
10500
11610
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Rafael Ezequiel Olivares Castillo
José Ma. Olivé Arnal
Jaume Olivé Boncompte Oriol Olivé Borrell Lluís Olivé Claramunt Jordi Olivé Fonollet Àngel Olivé Gatell Marc Olivé Puñet Antoni Olivé Ramón
Guillem Olivé Santolaria Jordi Olivé Solé Ivan Olivella Berenguer
Vicenç Olivella Blanco Joan Olivella Cruset Lluís Olivella Cunill
Jaime Olivella Domingo Vicenç Olivella Jané
Santiago Oliver Amat Angel Oliver Avalos
Joaquín Oliver Canals
Joan Oliver Casanellas José Ma. Oliver Casanovas
Sonia Oliver Díaz Arnau Oliver González Ana Maria Oliver Méndez Josep Lluís Oliver Rodríguez
Joaquim Oliver Serra
Miquel Oliver Servera Ramon Oliver Torrebadella Agustín Oliver Trincado
Blanca Oliveras Espinosa
Josep Ma. Oliveras Fayed Joan Oliveras Gil
Fernando Oliveras Gracia Joaquín Oliveras Grau Miquel Oliveras Guillamet
Josep Enric Oliveras Parcerisas Domènec Oliveras Seuba Baldomer Oliveras Sitjar
Marcel Oliveres Jené Lluís Oliveró Capellades Salvador Ollé Feliu
Ignacio Olle Ramos Cristian Oller Angusto
Ignasi Oller Corney Xavier Oller Freixa Eric Oller Nocito José Olmos Codoñer José Ramón Olmos de Bonilla José Luis Olmos Urmeneta
Eduardo Oltra Juste
Jordi Oltra Llagostera Josep Oms Piera
Francisco Javier Oncins Mindán Eloy Opisso Salleras Nº Soci
5784
6128
15151
14432
3328
9022
1884
9808
3943
10379
18274
10097
14921
10524
2932
3613
3978
13173
1102
5548
15520
2770
12637
57054
12770
5549
9809
14300
1937
9285
12634
2666
6626
3409
3018
8550
12056
4213
6763
4994
1348
2667
14251
12785
10424
2012
15509
2479
15439
5135
4321
14979
3656
1781
12786
Nº Soci
Xavier Ordí García Carles Ordoñez Renau Joaquim Orejón Bosquet David Orellana Porras José Ma. Orfila Sintes
José Manuel Orgaz Romero
Alicia Oriol Bitaubé Manuel Oriol de Mingo Antonio Oriol Diestre Raúl Oriol Romero Fco.de Asís Oriol Sala Xavier Oriol Vizcaino Pilar Oriola Espuga Pedro Ma. Ormazabal Eguía Ignacio Ormazabal Unzué Josep Ma. Orobitg Llanes
Joel Orobitg Pérez David Oromí Moyes J.Alejandro Orozco Domingo
Cristina Orozco Roura Joan Orriols Gassiot Jordi Orta Roca Juan Jose Ortas Riaño Enric Ortega Beltran Oscar Ortega Blanco
José Daniel Ortega Castillo Joaquín Ortega Costa
Angel Ortega Giraldez Julio Ortega Herrero Josep Ortega Rodríguez Alexandre Ortells Nebot Alfons Ortí Guàrdia Alfredo Ortí Noe Daniel Ortí Ortega Josep Ortínez Vives
Conrado Ortiz Bueso Marc Ortiz de Urbina Viadé
Manuel Ortiz Josa Manuel Ortíz López Juan Tomas Ortiz López de la Isidra
Francisco Ortiz Mochales
Carlos Ortiz Mochales
Begoña Ortiz Reyes Marc Ortiz Subiron Pedro Ramon Ortíz Valls Xavier Ortíz Verdura Josep Ma.d´ Ortodó i de Maymó
Luciano Ortuño Bonetti Josep Ortuño Martín Víctor Ortuño Quirantes Xavier Ortuzar Crespo
Marta Orúe Pérez de Nanclares Pedro Orús Portera Joan-Ma. Orús Valls Jose Ma. Osete Gutiérrez 7514
7058
3411
15063
5979
14832
9656
2224
6652
8519
13754
13102
15018
6832
7152
4214
14254
6522
7937
13170
9914
8788
13565
10027
15029
14546
501
12151
18247
20873
10291
3192
3296
15238
5204
1829
14985
3466
11722
10688
4430
7151
14971
11995
13471
15166
18133
2094
11004
14974
12300
10557
18232
14942
12440
Nom
Sergio Osete Otero
Guillermo del Oso Villa Pablo Osorno Ramos
Pasqual d' Ossó Matheu
Carlos de Osuna Hervás
Jordi Otàlora Salichs Daniel Oter Rodríguez
Jordi Oter Roig Ma.Teresa Otero Alceda
Fernando A. Otero Gómez Daniel Otero Rodríguez
Joan Josep Otero Teixidó
Josep Ma. Otero Teixidó Rafael Oyagüez López
Jose Pablo Gasull Francisco de Pablo Isern José Ma.de Pablo Jardón
Pablo Pablo Sanz Máximo Pablos Martínez
Juan de la Cruz Pacha Conde Juan-Carlos Pacheco Torregrosa Roberto de Paco Egido José Pacreu Torrella
Miguel Padilla León Pedro Padilla Mendoza Brais Padín Pujoldevall Jaume Padró Laimon Lluís Padró Vendrell Miquel Padrós Ferret Patricia Padrós Martínez
Jaume Padros Tremoleda Jesús Padullés Caba
Albert Pagà Homedes Alfons Pagán Betorz
Josep Pagés Burch Xavi Pagès Codina Miguel Pagés Coromina
Pere Pagés Figueras Jaume Pagès Fita Gisela Pagès Giralt Antoni Pagés Llorens Antoni Pagés Mas Antonio Pagés Padró Josep Pagespetit Casellas Jose Angel Pagola Iturralde Marc Pahissa Deulofeu Ramon Pahissa Rodríguez
Angel Paiz Farré Joan Palà Jorba Josep Palà Sibila
Ramon Palacín Antor Pedro Palacín Farré
Germán Palacín Fornons Ricardo Palacín Martín
Melchor Palacín Pueo
Nº Soci
9658
14775
8981
2933
11819
14866
2406
10887
6215
3867
13791
3285
6216
9306
12762
7121
6370
1401
5372
15444
15131
10480
2641
13347
9154
14656
11521
12057
14538
12366
13477
7286
14622
9534
8442
10405
8231
3582
3142
10167
4215
4727
2095
9081
13375
14998
3657
11459
12021
13140
9623
12686
11460
6868
3193
203
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Luis Carlos Palacio Román Martín Carlos Palacios Latre Carles Palacios Pujadas Albert Palacios Pujadas
Ramon de Paladella Osés Jorge Palanca Guasch Ignaci Palat Andreu Antoni Manel Palat Ullastres
Joan Ramon Palat Vives
Guillem Palau Pomar Albert Palau Siurana
Ferran Palaudàries Isac José Luis Palencia Led Carlos Palet Durán
Joan Palet Martínez Francisco Pallarés Aliaga Igor Pallarés Alier Pedro Pallarés Barbat
Pedro Pallarés Coll Pere Pallarés Fernández
Salvador Pallarés González
Angel Pallarés Pobo
Jordi Pallàs Ruíz
Lluís Pallàs Sancho
Ramon Pallisa Munts
David Palliser Montamat Núria Palmada Garcia Narcís de Palol Ferrés Patricio Palomar Llovet Jose Maria Palomar Llovet Adolfo Palomar Rodergas
Cristòfol Palomares Ribera Manuel Palomeque González
Carles Palomo Reixach Francisco Palop Ferrándiz
Joan Palou Casamira
Eduard Palou Masip
Jaume Pamies Gené Francesc Xavier Pamies Martorell Jordi Pampalona Lores Jaume Panadés Fernández Albert Paniello Perepons Jaime Pañella Giralt Isidro Papiol Estela Rubén Darío Parada Pérez
Magalí Paramio Luque
Clemente Parareda Guitart Albert Pararols Serra
David Parayre Xirinachs Anton Joan Parcerisa Fages
David Parcerisas Vázquez José Ma. Pardal Farriol
Alberto Pardina Magdalena
David Pardo Estadella Ignacio Pardo Ibañez 204
Nº Soci
12593
10168
11728
13499
3166
1263
13365
4090
11427
10900
1547
4653
1497
5489
10559
4216
14250
1119
7097
14168
5257
8274
6804
3783
3298
12716
11727
12838
803
14028
2389
4921
5098
13222
5452
2170
12164
8186
4152
13278
1255
1564
4679
4091
11278
14309
18076
14778
12847
6288
3125
9948
7287
9181
57048
Manuel Pardo Pampillón
Antonio Pardo Rojas Rodrigo Pardo Rojo Santiago Pardos Mangriñán
José-Luis Pardos Mangriñán Francisco Pardos Muniosguren
Marc Paré Busto
Jorge Juan Paredes Carceller
Xavier Parejo Calvo
Eduard Parera González
Vicenç Ma. Parera Noet
Carlos Parera Sanglas Joan Antoni Parés Casanova Pere Lluís Parés Casasampera Pere Parés Gaig Jordi Parés Grahít Jordi Parés Massagué Francesc Parés Puig José Ma. Parés Puig
Joan Lluís Parisi Sarobé
Maia Parpal Llorens Josep Oriol Parpal Marfà
Joan Parpal Marfà
Cecilia Parra Sobrino Blai Parramon Pla
Francesc Parramon Ros Francisco Parro Nieto Xavier Parull Guiu
Abraham Pasamar Navarro
Ramon Pascual Canals
Alex Pascual Claramunt Javier Pascual Gurpegui Ricard Pascual Joven Luis Pascual Lacruz Agustín Pascual Llorens Joaquim Pascual Martínez
Francesc Ferran Pascual Orfila Alex Pascual Puyal Albert Pascual Roigé
Sergio Pascual Romero
Ángel Ma. Pascual Saldaña José Ma. Pascual Sampere
Enric Pascual Serra Alvaro de Pascual Triado Jordi Pascual Val Antonio Luis Pasques Bosch
Eugenio Pasquín Sanfeliu
Sergi Passarell Navarro Oriol Passola Calveras Axel Passolas Andres Ramon Passolas de Alemany Pedro Pastó Torelló
Fco. Javier Pastó Torelló
Joan Pastor Aloy Sergio Pastor Colldeforns
Nº Soci
12830
3979
13720
10888
15076
5786
14516
8244
14402
12573
3299
13750
9535
5864
3784
1885
13827
3658
5865
8187
12958
1992
3126
10481
15222
12954
20311
3019
14651
1256
12854
20821
14876
5787
18029
3735
7923
13725
7032
14744
6004
3945
11820
2519
7689
2700
3736
11461
15196
13528
2958
1469
2979
5061
5402
Nom
Jaume Pastor Costa Carles Pastor de Labraña José Ma. Pastor Miravete
Daniel Pastor Ortí Juan Pastor Vila
Raimon Patau Iglesias
David Pavón Bernáldiz Judith Pavón Sans Jaume Payes Tort Lluís Payet Pérez
Miquel Payola Riera
Tomas Paz Rosaura Enrique Pazos Guardiola Gabriel Pazos Pezzi Vicente Pazos Robredo
Michele Pedini Fernández-Criado Ramon Pedra Balagué
Joaquín Pedra Durán Ramon Pedra Soler José Luis Pedragosa Radua
José Luis Pedraza Llanos Ramon Pedrerol Jardí
Jordi Pedrerol Jardí David Pedrerol Lechuga Gaspar Pedrerol Sagalés
Federico Pedret Massaguer Joan Pedret Nadal Diego Pedrola Huguet José Vicente Peidro Pla
Josep Ma. Peiró Alemany
Manuel Peiró Herrera
Mario Peiró Muñoz
Víctor Peiró Rius Ángel Peiró Signes Antoni Pejo Vernis Juan Carlos Peláez Rodríguez
Luis Pelarda Francés Roberto Pelayo Reventún
Antoni Joan Pelegrí Camps Jordi Pelfort Gleyal Santiago Pella Ferrer
Josep Ma. Pellejá Freixes Anton Pellicer Aguadé
Jorge Pellicer Ambert Manuel Pellicer Bru Anton Pellicer Casajuana Joan F. Pellicer Ferrán
Laura Pellicer Guardia Santiago Pellicer Pérez
Tomás Pellisé Urquiza Antoni Pena Roso
Silvia Penalba Barco
Enric Penalba Sedó
Fco. Javier Penalba Sedó
Francesc Penella Ros
Nº Soci
14891
4153
2749
7717
3835
2326
15169
9237
20587
5751
3892
10560
4524
9287
5015
6608
6627
20924
12948
12649
2424
3167
4813
14180
14103
5836
14645
5490
12346
6192
6551
7718
3837
14653
3073
6508
4922
15234
3659
12706
3300
3220
5318
14729
2668
15473
3301
12030
5961
9356
9183
14964
3127
6005
4923
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Juan Manuel Penelo Martín
Joan Antoni Penetró Jiménez Fernando Penina Casallo Sergio Antonio Peña Craviotto
Juan Antonio Peña Esteller Albert Peña Ferrer
Juan Carlos Peña García Oscar Peña Gasió José Antonio Peña López
Pedro Alejandro Peña Meco David Peña Morales Angel Peña Parras
Francisco Peñarroya Cuduñet
Albert Peñarroya Isanta Àngel Josep Peñuelas Sanz Florentino Pequerul Pallás
Josep Ma. Pera Baldà José Ma. Pera Boguñá
Joan Peracaula Roura
Josep de C. Peradejordi Guañabens José Ma. Peralta Berges Antoni Peralta Huguet
Antoni Peralta Vicente Maria Peralta Zaragoza
Maria Mercedes Peralvo Ferrer Joan Perarnau Guitart Pere Perarnau Sabés Juan Perchés Escandell Miguel Perchés Giménez Joan Perchés Salokangas
Josep Ma. Perdigó Solá Juan Carlos Perdiguero Pérez Ramon Peré Icardi Ricardo-Luis Perea Arricivita
Rafael Pereda Romero Agustín F. Peregrín Fernández
Jordi Pereira Gironès
Jordi Pereiro Arceredillo
Delfin Pereiro Parejo Josep Francesc Perelló Margalef
Nicolau Perelló Masip
F.Xavier Perelló Pairada Joaquín Peret Zulaica
Joan Pérez Alarcón Francesc Xavier Pérez Alavedra
Santiago Pérez Alonso Francisco Javier Pérez Archs Christian Pérez Atserias
Josep Ma. Pérez Basart Gonzalo Pérez Belenguer Claudia Pérez Beroy Joan Carles Pérez Busquets
Ernesto Pérez Caldaya Fco Javier Pérez Cano Daniel Pérez Canudas 1725
14635
10994
12594
2002
4483
10172
13289
6006
11050
15298
14370
8415
15480
13468
9357
1498
2771
5373
2407
7938
9082
15108
14875
55043
2717
4567
20275
18201
9812
5700
4217
4526
55054
8465
7515
10032
14238
13607
14242
12877
20684
13953
6541
10292
5962
13392
14316
12239
20464
14639
8013
15265
14124
4125
Jordi Pérez Carré Héctor Pérez Celorrio David Alexandre Pérez Ciurezu Adolfo Pérez de Arenaza Carré Juan Antonio Pérez de Arrilucea
Guigarde Luis Pérez de Leza Vázquez Rafael Pérez del Molino Gómez
de la Torre David Pérez Díaz German Perez Die Emilio Pérez Dieguez Cristina Pérez Domínguez Otto Pérez Echeverría Rodrigo Pérez Echeverría Pedro Luis Pérez Escusol Manuel Pérez Fernández Marcos Pérez Ferrer Marcos Pérez Garcia David Pérez Garcia Carles Antoni Pérez García
Albert Pérez Gascó Carlos Pérez Gayo
Juan Antonio Pérez González
Pedro D. Pérez Granero
Francisco Pérez Hidalgo Francesc Xavier Pérez Hurtado
Ivan Pérez Jaén Alvaro Pérez Jiménez
Ernest Pérez Jimeno
Ramiro Pérez Lama
Diego Pérez Lara Carlos Pérez Miralda Josep Ma. Pérez Morell Jorge Pérez Moreno
Ma.José Pérez Navarro Juan José Pérez Padilla Bibiana Pérez Pajaro Ernesto Pérez Pájaro Alberto Pérez Perarnau José Eduardo Pérez Pérez Rafael Pérez Pérez
Miguel Pérez Pérez Anna Pérez Pérez Marc Pérez Pey Juan Pérez Pineda Estanislao Pérez Pons
Francisco José Pérez Priego Ramon Pérez Puey Marc Pérez Puigdengoles
Adolfo Pérez Ramón Ma.Rosa Pérez Raset
Albert Pérez Rey Manuel Pérez Rivera Emili Pérez Robert
Nº Soci
8346
15291
13654
12010
4126
12082
2730
5144
13712
7472
15200
9949
13194
7060
11309
13824
10986
11493
11789
8924
14932
10033
7457
13441
5808
14597
13301
4729
3785
12975
14369
7625
14488
7323
11010
12303
14154
12878
11494
13546
14493
20981
10561
8983
3583
11269
3020
9358
4609
20787
4680
3584
14252
Nom
Nº Soci
Joan Antoni Pérez Rodríguez
Enrique Javier Pérez Rodríguez Isabel Pérez Ruíz Soledad de los Ángeles Pérez Sáez Juan Carlos Pérez Santiago
José Miguel Pérez Santos Vicente Javier Pérez Solana
Albert Pérez Subirós Eugeni Pérez Tarrés Eva Pérez Torra Juan José Pérez Torrent Pau Pérez Uslé
Nicolás Carmelo Pérez Valero
Jose Antonio Pérez Vázquez Angel Pérez Viñals
Julio Pérez-Cela Gómez Carlos Pérez-Mañanet de Cabañes Antonio Pérez-Portabella Camps Beatriz Pérez-Portabella Ramos
Raimond Pérez-Sala Cucurny
Ramon Pericas Bosch Alfons Pericay Hosta Juan Perich Armengol Xavier Perich Herrero Jose Luis Periñán Blanco Antoni Peris Mingot Joan Albert Peris Reig Ricard Peris Reig José Perlasia Giol Vicente de Perlines Hormann Jaime Permanyer Argelaguet Josep Permanyer Argelaguet Francesc Xavier Permanyer Bel LLorenç Perpiña Pascual Jose Maria Perpiñan Arias Francesc Perramón Enrich Antoni Perramón Lladó
Xavier Perramón Palacios Alberto Maria Perreau de Pinhinck Oscar Perreau de Pinnick Ballesta Ferran Peruga Òdena José Perxas Seras
José Manuel Pesqueira Franco
Francisco Pesqueira Mus Silvestre Petanas Vilella
Josep Petit Ferrer Màrius Petit Vidal Antonio Ma. Petschen Zapirain Antoni Pey Cuñat Alexis Pey Torruella José Luis Pezzi Perdomo Carlota Pi Amorós Eduard Pi Hugas
Joan Pi Llorens Josep Maria Pi Llorens 8135
13438
14718
14800
4054
11897
4432
14224
3758
13389
3128
11252
9477
14346
7720
2609
14703
2959
13146
2051
6158
3839
7324
12627
14588
6925
3074
3840
3695
12938
2440
2860
10890
14929
14585
4568
12439
9359
14109
5618
15084
6159
3168
4730
3946
5837
9360
2202
1861
13594
5866
12513
5752
4218
5963
205
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Rafael Pi Llusá Eloi Pi Martínez
Francesc Xavier Pi Palomés Perfecte Pi Roca
Albert Picart Martínez
Marc Picas Bernadell Carles Picó Pujol Xavier Picola Burcet Amadeu Pié Comajuncosas Pere Pié Sitjas Carles Pié Villacampa David Piedrafita Farràs
Lluís Piera Cabanellas Gerard Piera Coll
Antoni Piera de Ciurana José Ma. Piera Mas-Sardà
Sebastià Pieras Martorell David Pifarré Martínez Jordi Piferrer Deu Jordi Piferrer Treviño
Josep-Ma Piguillem Delgado Frederic Pijoan Posa Arnau Pijuan Canadell Pere Pina Pallés
Rafael Pindado Rico
Jordi de Pineda Alvarez José Ma. Pineda Rovira Oleguer Pineda Sirvent Jose Manuel Pineño Dueñas David Pinilla Güell Eloi Pino Claveria
Angel Pino Duran Luis Enrique del Pino Muel Glòria Pino Roca José Pinós Calvet
Lluís Pinós Jorba Juan Pintado Barba Andreu Pintaluba Renovard Ramon Pintó Oliveras
Fernando Pintó Pla
Eric Pintor Gonzàlez
Francesc Pinyol Bori Ramon Piñana Àvila Ignacio Piñana Biader
David Piñana Fornós
Marc Piñeiro Ferrer Pedro Piñero Guerrero Ramon Piñol Alferez
Ramon Piñol Echinique
Vicente Piñol Font Jose Ignasi Piñol Sanjaume
Ignasi Piñol Serra Josep Ma. Piqué Canals
Josep Ma. Piqué Monteverde
Lluís Piqueras Vergara 206
Nº Soci
950
15088
7785
4093
14563
15359
13843
20972
7123
2492
13717
14618
2035
5521
2425
1349
13353
13296
3194
10693
14536
6628
15337
3841
6765
6629
1470
1125
14500
11537
54023
20949
5809
13673
2434
5016
11652
14550
586
4154
13890
1662
14658
6739
7438
15270
6161
9538
7494
13694
7786
14110
15725
5403
8163
Alfred Piqueras Viralta
Jordi Piquet Alcazar Josep Ma Piró Pou Antonio Pirretas Borrás Enrique Pirretas Borrás Josep Ma. Pi-Suñer Díaz Robert Pizà Bosch Alvaro Pizarro Aparicio Honorio Pla Alloza
Pedro Pla Arxé Xavier Pla Bancells Xavier Pla Biosca Jaume Pla Elías
Josep Pla Linares Miquel Pla Lozano Agustín Pla Pereda
Marc Pla Sala Jordi Pla Samí
Montserrat Pla Verge
Carlos Pla Vila Carlos Pla-Giribert Bruguera August Plana Alsina Xavier Plana Bassols
Juan Carlos Plana Cierco
Lluís Plana del Llano Salvador Plana Gil Santiago Plana Pradas
Maria Lourdes Plana Sanz
Jordi Plana Torras Joan Plana Turró Ma.Rosa Plana Turró
Margarida Plana Turró Joan Planas Bartrolí Josep Planas Comerma Carles Planas Crous Francisco Javier Planas Font
August Planas Fontova
Joan Planas Jordà Oscar Planas López Josep Ma. Planas Olivella
Joaquim Planellas Gelis
Joan Plans Bartolí Antoni Plans Lladós Carles Planuch Prats Miquel Plaza Gallen Orlando Plaza Latorre Pilar Plumed Meléndez Jordi Poblet Icart Joaquim Poch Goicoechea
Maurici Poch Palou
Josep Poch Pujadas Joan Poch Serrat Joan Poch Sors Albert Pociello Márquez
Ramon Pocurull Olivé Nº Soci
4611
13229
15624
2718
3216
783
13857
14423
5319
1938
14849
13775
3452
3251
14781
3302
15143
3661
14940
6008
2426
9478
2934
10354
2610
5867
7495
6462
1146
11496
13000
13938
3585
6543
13973
5374
2611
6544
11443
5701
7986
12334
20952
55049
13063
14649
10100
13256
7496
15271
784
1210
15168
7033
7124
Nom
Ivan Podadera Auseda Gerard Pol Gili Manuel Polanco López Jordi Poll Rosell Antonio Polo Ginés Carlos Polo Miranda Jaime Polo Villafaina Jesús Pomares Puyada Lorenzo Pomerol Martínez José Ma.de Pomés Noguera
Juan Ponce Calleja Jorgina Ponce Cuellar Eusebio Ponce Garcia Manuel Pons Abad Enric Pons Alsina
Francesc Pons Aróztegui Lorenzo Pons Bagur
Gerard Pons Bosch Josep Ma. Pons Casacuberta
Alba Pons Casas
Antoni Pons Casas Sergio Pons Castellanas
Ricardo Pons Claret Lluís Pons Cornella Ignacio Pons de Rivera Quim Pons Duran Xavier Pons Farran Marc Pons Fornells Joan Pons Guardia
Albert Pere Pons Güell Juan Pons Gutiérrez-Armesto
Carlos Pons Lastra Mario Pons Lázaro
Pere Pons Ortega Ricard Pons Pallarés Jordi Pons Prats Luis Pons Puiggros Ramon Pons Ribas Jordi Pons Ribas Llorenç Pons Riera
Josep Antoni Pons Riviere
Pere Pons Vallés Carles Ponsa Bäckman
Eduard Ponsa Baldebey
Carles Ponsa Ballart Jaume Ponsa Ballart
Lluís Ponsa de los Reyes
Joan Pont Costa Jordi Pont Gassó David Pont Parra Ferran Pont Puntigam
Víctor Ponz Elvira Martín Poquet López
Vicenç Porcar Gilabert
Vicenç Porcar Pascuet
Nº Soci
12790
15522
9161
7458
5138
1471
10408
3549
7184
6162
2097
11821
15410
15527
6836
15216
8790
14865
1831
11689
18286
3868
4964
8551
2772
11980
10232
12763
3981
7290
8594
13335
3869
11437
4433
11465
13172
4569
14680
7609
1393
4055
14105
2290
1874
3737
12834
13267
13120
12014
1499
14943
5922
6509
5207
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Francisco Porcel Juliá Angel José Porras Arrojo
Jaume Porres Muñoz David Porta Alonso Albert Porta Dinarès Marcel Porta Felipe
Jaume Porta López-Acevedo Joan Porta Menero
Jaime Porta Miró Enric Porta Pascual
Ana Isabel Porta Pérez Ferran Porta Visa
Joaquim Portas Saris Manuel Portavella Ylla
Montserrat Portell Rifà Miquel Portell Tarrés Eduard Portella Andrés
Carlos Portella Bobé Jesús Portella García
Frederic Portella Simó José Portolés Cebriá Blanca Portolés Ocampo
Ramon Pou Balagué Tomás Pou Carretero Lluís Pou Marín
Jordi Pou Pratdesaba
Sebastià Pou Puntí Josep Ma. Pou Riera Josep Ma. Pou Solanilla Lluís Pou Vallès
Jaume Pous Alo
Neus Pous Infante
Rafael Pous Soldevila
Raimon Pousa Hijós
Xavier Poveda Navarro Miquel Povedano Ferré
Clemente Povedano Pérez
Ferran Ruf Povill Sospedra
Joan Marc Poy Ferrer
Vicente del Pozo Ortíz José Luis del Pozo Picó Pablo Pozo Torres Carlos Prada Oliveros
Joan Pradas García Tomás Prades Perona
Joan Prades Queralt
José Manuel Prades Sorli
Fernando de Prado y Prada
Josep Prat Ayats
Fco Javier Prat Batlle
Santiago Prat Busquets Ramon Prat Compañó Tomás Prat Estefanell José Ma. Prat Forga Joan Prat Gil Nº Soci
18034
5286
12310
15489
11941
9951
13763
2643
3275
11822
13036
2960
9588
8791
10036
5702
6996
3518
2365
3519
4219
13976
7125
2907
1351
15523
13442
2539
3842
9878
8444
13662
2573
13109
13290
14906
9589
10233
14750
6463
4995
13168
3738
13435
6927
5099
2098
5404
8076
14404
2052
3915
6030
4434
11279
Josep Maria Prat Martin Pere Prat Martin Josep Ma. Prat Planas
Josep Prat Pons Marta Prat Pujol Ramon Prat Roig
Ferran Josep Prat Sánchez Ramon Prat Serrat Ignasi Prat Sopeña
Bernat Prat Viñas
Pere Prats Ardilà Albert Prats Castillón
Paula Prats Cinca Jaime Prats Sabater
Josep Prats Sánchez
Juan Alberto Prats Solé Enric Prats Soler Juan Alberto Prats Vidal Ramon Prats Vime
Josep Ma. Prats Xiberta
Fernando Prellezo Fernández Josep Oriol Presas Corbella
Santiago Presas Salgas Josep Pretel Rego
Carles Prieto Caballé
Julio Prieto Cabello Manuel Prieto Cabello Joaquín Prieto Cabello Sergi Prieto Carreras
Jose Alfonso Prieto de la Nogal
Manuel Prieto Fernández Javier Prieto Rábano Fco.Javier Prieto Soliva Jaime Prieto Thomas
Javier Prió Sullà Enric Prior Barrull
Miquel Priu Baixeras Neus Prohens Alcover Marçal Pros Farran Albert Pruneda Vicens Marc Pubill Grasa
Montserrat Pubill Riba
Josep Pubill Riera German Puchal Galvez José Manuel Puchol Vivas
Daniel Puente Quer José Luis Puerta González Ferran Puerta Sales
Juan Puertas Agudo
Miguel Puertas Marmol Vicenç Puerto Cabañes
Maria Isabel Puerto Cintero Luis Alberto Puerto Giménez Daniel Puértolas Aguas Ricard Puértolas Cibrián Nº Soci
13667
15470
3281
2786
13960
3377
10359
3893
10425
4527
6675
12614
15210
785
6705
6009
2574
14218
3330
4094
10381
6420
6653
3739
7959
4996
18203
18243
15450
13213
10038
15071
13748
10039
7879
7987
4924
14371
11068
10627
11773
55014
11162
12989
1977
9363
8613
1832
7154
9733
5839
14777
11273
10727
7439
Nom
Nº Soci
Albert Pueyo Badía
Carmen Pueyo Jiménez José Enrique Pueyo Vergara
Josep Pugibet Martí Francesc Puig Adamuz
Heribert Puig Adell Laura Puig Ballesteros Josep Puig Boix
Albert Puig Boix Oriol Puig Bultó Anna Puig Casas
Joan Puig Castelló Alfred Puig Castells
Miquel Puig Cerdà
Albert Puig Cordoba Ignasi Puig de Dou
Rafael Puig de la Bellacasa Brugada Jaume Puig García
Ramón Enrique Puig González Albert Puig Hernando Albert Puig Kowerdowicz Guillem Puig Llop Joan Puig Lloret
Eudald Puig López Francesc Puig Mas
José Ma. Puig Morell Josep Ma. Puig Obiols
Oriol Puig Oliveras Antoni Puig Planas
Joan Puig Reixach
Francesc Xavier Puig Rovira
Carles Puig Rozas Mario Antonio Puig Ruíz
Lluc Puig Sant Andreu Puig Sanz Miquel Puig Serra
Carles Puig Subirada Andreu Puig Trepat
Francisco Puig Velasco Ester Puigbarraca Sol Josep Puigdelloses Casabayó
Francesc Puigdemont López Josep Ma. Puigdengoles Vallvé
Josep Puigdesens Pol
Josep Ma. Puigdevall Vila Manel Puigdollers Allué Pere Manuel Puigdollers Ocaña
Jaume Puigdueta Lucas Joan Puigdueta Miralles
Josep Puigdueta Miralles Joan Puiggalí Bellalta
Lluís Puiggarí Carenys Lluís Ma. Puiggarí Lalanza
Romà Puiggermanal Estival
Joaquim Puiggròs i Llavinés 9392
14236
4528
6706
20965
2339
13275
3844
15057
1472
11430
11948
13388
8372
15486
8047
2908
6290
14688
12999
7416
15416
4435
2215
14780
18036
9863
15172
832
5753
1326
11094
1703
14840
12907
7034
1274
10426
3586
10235
1643
7291
4570
3551
1599
7667
5570
2679
10501
12780
4997
15353
5320
3253
9238
207
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Pedro A. Puiggrós Guerendiain
Carlos Puigjaner Corbella Luis Puigjaner Corbella
Ramon Puigjaner Trepat Pere Puigmal Miravet Albert Puignou Cuéllar Josep Maria Puigoriol Forcada
Antoni de Padua Puig-Pey Saurí Carles Puigventós Fabró
Ramon Puigvert Cabanas
Xavier Puigvert Manera Josep Pujadas Gil Xavier Pujadas Jordà Andreu Pujadas Niño
Gerard Pujadas Pena Jorge Pujadas Ribera Lluís Pujal Xarrié Juan Antonio Pujals Casadesús
Jorge Pujals Gelambí
Jordi Pujals Pinyol
Jordi Pujol Alamany Lluís Pujol Argemí
Angel Pujol Bonastre
Pere Pujol Bordas Damià Pujol Borràs Salvador Pujol Carbonell Antoni Pujol Casalprim Francesc Pujol Company Joaquim Pujol Fernández Joan Pujol Folcra Agustín Pujol Hugas
Carles Pujol Isern Eduard Pujol Palacios
Josep Pujol Palau Albert Pujol Pi Xavier Pujol Pola Lluís Pujol Ribera Jordi Pujol Soler Enric Pujol Teixidor Miquel Àngel Pujol Vilà Ma.Eulàlia Pujolà Elies Gaspar Pujolasos Arxe Albert Pulgarín Fabre Oscar Pulido Gómez
Teodor Pulido Sureda
Miguel Puncernau Adler Maximino Puncernau García Sergi Puncernau Jeremias Maximino Puncernau Pedro Andreu Puñet Balsebre Beatriz Puras Gómez Salvador Purtí Paradell Jaume Puxan Romagosa
Gilbert Puy Corona José Puy Rivas
208
Nº Soci
6379
1422
2015
1940
15296
13082
9734
7497
6871
3331
5905
5868
14304
5062
15323
2053
3552
2731
15037
5259
11339
7836
8753
5923
14911
5571
11838
15467
15197
14474
11714
18037
14767
3662
1292
9735
13472
3000
12348
2409
6031
7563
4682
13078
11085
12682
14336
14349
18038
6806
15341
6464
4815
13898
2036
Susana Puyalto Pérez
Mario Puyuelo Díaz Antoni Puyuelo Torras Carlos de Quadras Pinós Miguel Angel Queija Sanmiguel Antonio Quer Cumsille
Pere Quer Domingo Francesc Quer Oller Manel Quera Miró Josep Queralt Creus
Josep Queralt Gil
Miguel Queralt Latorre Juan Queralt Llauradó Ramón Querejazu Miguel José-Manuel Quero Campasol
Alberto Quero Morón Xavier Querol Esparch Eusebi Querol Gavaldá Oscar Querol León Josep Ma. Querol Noguera Diego Querol Rodríguez Luis de Querol Vila Lluís Quesada Corcoll Antonio Mario Quesada del Valle Pedro Quesada Martínez Antonio Quesada Rinconada Jordi Quevedo García
Francisco Quevedo Padró
Javier Quílez Cerdà
Antoni Quílez Jover Joaquín Quílez Mata
Núria Quince Colomés Jordi Quintana Casado
Eduard Quintana Fàbrega
Josep Quintana Frigola Jose Ramon Quintana Melià
Antoni Quintana Poblet Juan Quintana Ungidos Marc Quintana Vallmitjana Emiliano Quintanilla Gómez
Jesús M. Quintela Cortés José Luis Quintela Cortés
Miquel Quintero Benages
Sergio-Arturo Quintero Castro
Jesús Quintero Rodríguez Josefa Quintillà Sànchez Enrique Quintillá Terés Francisco Quintillà Valle Jordi Quinto Gisbert Angel Quiñoa Arrizabalaga Bernat Quirós Rubiño Joan Ma. Rabadà Arnau
Emilia Rabasa Esteve Jordi Rabassó Campi Carles Rabassó Cañellas Nº Soci
13491
8373
18233
3845
10735
14986
5594
2436
7568
12595
6465
4837
3949
14903
15384
14435
12986
5063
13068
2909
15442
11547
10984
11207
15201
4484
8883
20912
3950
12046
7352
15456
14982
14938
7546
14184
3076
3332
14210
6483
4437
6010
5064
56007
7721
11692
7470
20980
5789
3412
14674
9307
10999
3982
1327
Nom
Nº Soci
Oriol Raduà Reyes Enrique de Rafael Minguell
Camilo Rafart Brunet Vicente Rafel Esteve Claudi Rafel Pons Miguel Juan Rafols Baña Joan Ràfols Batlle Luis Rahola Casagrán Josep Rahola de Espona
Juan Rahola Olivera Salvador Raich Ullán
Griselda Ral Ribé Neus Rallo Lucena Alfredo Rambla Jovani Josep Ramells Rubio
Josep Ramió Amat Josep Ramió Rigau
Raúl Ramírez Ayús
Francisco Javier Ramírez Fernández Francesc Josep Ramírez Ferrer Albert Ramírez Freixas
Francesc Xavier Ramírez Pol Adolfo Ramiro Fernández Josep Ramis Pagès Rafael de Ramon Amat Sergi Ramon Escarré Antoni Josep Ramón Francesch
Miguel Angel Ramon Marin
Ferran Ramón Marsal Jaume Ma. Ramón Martori Andrés Ramón Mateu
Emilio Ramón Monrós Luis Ramón Solé Gustavo Ramón Wilhelmi Joan Ramoneda Vallhonrat Jaume Ramonet Fernández
Jaime Emilio Ramonet Majó
Llorenç Ramos Agustí Raimon Ramos Armangué José Manuel Ramos Bellmunt Joan Ramos Borràs Miguel Angel Ramos Carpio
Juan Ramos Casellas Enrique Ramos de Alós Jose Miguel Ramos Elezcano Albert Ramos Farrero
Jordi Ramos Lara
Isidor Ramos Masagué José Fernando Ramos Muñoz
Ma.Mercè Ramos Ortíz
Francisco Javier Ramos Pérez Alfonso Ramos Quílez Ignasi Ramos Salvador Pedro José Rams Creixenti José Ramugosa Garrido 11823
2037
2116
11221
15100
5906
11919
1889
641
2753
731
9365
11751
1211
13772
11583
1424
14280
13418
15321
11997
7035
1635
8573
9866
11770
4778
55041
2134
5345
2961
2306
2060
11344
3023
7155
2787
11377
14192
7518
7293
5005
8233
2410
13930
4262
11052
1352
8522
8597
9540
12333
13703
13826
2135
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Albert Raneda Monasterio Joan Ras Sirera Santiago Rasal González Joaquín Rasero Sierra
César Raso García
Gema Raso García
Sergio Ratés Palau
Josep Maria Raurich José
Enrique Raurich Lucena Lluís Raurich Molinas Mark Raventós Agustí Pere Raventós Armengol
Jordi Raventós Artés Vicenç Raventós Canals
Isabel Raventòs Tato
Oriol Raventós Vias Josep Raventós Vilanova
Lluís Rayo Valdivia
Eusebi Realp Solé
José Luis Rebenaque Figueras
Lluís Rebled Sarrà Fernando Rebollo Arévalo
Ignacio Rebollo Ramos Marcos Recacha Fontana
Josep M. Recasens Ariza
Francesc Recasens Baxarías Francesc Recasens Boada
Ramon Recio Ciuró Carles Recoder Sánchez
Josep Recolons Figueras
Josep Recolons Pujadas Joaquim Reda Llambrich
Santiago Redó Camarasa
Antonio Redó Herrera Ramon Redón Bertolín
Antonio Redón Castañer Samuel Redondo Alonso
Pedro Samuel Redondo Domínguez
Pedro Redondo Rodriguez
Luis Redondo Ugedo Eloi Regincós Lara Joan Reglá Tosquella Antoni Reguant Gumà Jaume Reguant Ribera Andreu Regué Barrufet Romà Regué Delgado
Josep Regué Juncà Ernesto Reguera González Francisco Reig Juan Marta Reig Llauger
Carlos Reig Sánchez Antoni Reig Sansó Manuel Reina Gómez Domingo Reina Gómez Joaquin Reina Hernández 13882
3001
5703
12632
11927
14166
13529
11378
987
13496
13706
14208
3916
9366
12898
14660
4732
14965
1727
8261
9736
3740
14846
10717
18137
4129
5229
4439
15042
5492
8136
11280
14669
1888
2788
4156
9085
4966
11949
6042
14663
5230
2789
3846
13641
14026
15386
14665
5346
13889
14003
9430
4157
10103
11653
Joan Reitg Daura
Joaquim Reixach Baos Ma.Rosa Reixach Palagós
Jordi Reixach Sanchez Daniel Relats Guerra Ferran Relea Ginés Jaume Relea Marco
Sabina Remolà Mateo
Antoni Remolins Tarrés Jesús Remón Aguirre
Xavier Remón Giménez Juan Remón Mayayo Jordi Renart Canalias
Antoni Renart Cuenca Patrick Renau Meier Raimon Renau Permanyer Jordi Renom Sotorra Romuald Reñé Cortés Josep Miquel Reñé Farré Núria Reol Olano
Juan Ramón Repullés Moreno
Vanessa Requena Arnau Cristina Requena Arnau Francesc Reventós Puigjaner
Conrad Reverté Montañés Fernando Reverter Serra Jaime Revilla Arroyo Antoni Revuelta Lozano
Bruno Rey Fernández Francisco Javier Rey Seira
Norman Ramiro Reyes Aguirre Alejandro Rey-Stolle Degollada
Pol Riart Pome Conxita Riasol Altisent Jordi Riba Barrabeig Antoni Riba Bonaventura Manuel de Riba Bouvier
Xavier Riba Calomarde
Josep Riba Casellas
Jordi Riba Civil
Josep Riba Estapé Juan Riba Farré
Gerard Riba García
Julio Riba Gasóliba Josep Riba Peralba
Antoni Riba Porta Carles Riba Romeva Xavier Riba Sala Pere Riba Viñas Xavier Ribas Adroher Ricard Ribas Alins Enric Ribas Armengol
Josep Ribas Artola Antoni Ribas Barba Ignacio Ribas Caballín Nº Soci
9815
14931
9367
10841
10483
6849
6202
15510
5455
4779
14774
11888
14530
10614
10794
12676
5811
13983
10293
12090
11636
10936
14917
4733
15350
2366
4734
1605
10914
7989
10105
7902
14393
6872
7295
1942
4967
9368
3423
11035
6609
4529
14347
1943
5970
5208
3039
6373
8014
12404
14567
4781
3453
4839
12581
Nom
Josep Ma. Ribas Carrillo
Joan Ma. Ribas Cisteró
Joan Ribas Cruells Sergio Ribas Expósito
Jordi Ribas Fernández
Joaquim Ribas Font
Albert Ribas Galiot
Pol Ribas Garriga Xavier Ribas Juanola Xavier Ribas López
Manuel Ribas Montobbio
Antonio Ribas Pañella Oscar Ribas Pérez Enric Ribas Portusach Miquel Ribas Pujol José Luis Ribas Quer Anna Ribas Serra Jordi Ribas Serra Albert Ribas Sos Eduard Ribas Torrent Josep Ribas Vendrell
Imma Ribas Vila Oscar Ribé Torijano Giovanni Luigi Ribechini Creus
Francisco Ribera Badía
Joan R. Ribera Bergós Josep Ma. Ribera Casamada Josep Ma. Ribera Fumaz Carles Ribera Gonfaus Lluís Ribera Juanmartí Josep Ribera Locutura Eduard Ribera Roca Jaume Ribera Segura Emili Ribes Alcover Josep M. Ribes Ardanuy Ricardo Ribes García
Javier Ribes Preckler
August Ribet Soto Llibert Ribó Mor Josep Ribó Pablo Josep Ma. Ribó Quintana Jaume Ribot Martín
Mireia Ribot Rodulfo José Ramón Ricart Beché Jordi Ricart Colomé
Joan Enric Ricart Costa Miguel Ricart García
José Ricart Reverter Jesús Ma. Riera Alcalde Francesc Riera Bas Jordi Riera Bas Abel Riera Bassas
Xavier Riera Canadell Víctor Riera Casals Jordi Riera Colomer Nº Soci
6400
1993
14253
14331
20494
7185
15502
12754
13549
8552
1096
4394
12946
5066
4485
6011
13904
15235
7222
1328
4840
9904
11132
8553
4290
4879
1413
9663
14307
14599
6929
15381
4968
10327
6466
7881
10236
2309
14726
13661
13497
6032
11468
706
9163
7127
6873
5907
6484
1285
3870
12903
14670
8926
5067
209
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Pau Riera Comella Ignasi Riera Curcoll Laura Riera Dalmau José Sebastián Riera Gervilla
Jaume Riera Jordà
Daniel Riera Mari Ignasi Riera Martí Joan Riera Mas Josep Riera Mulero
Joaquim Riera Peidro Jordi Riera Piella Cristian Riera Plana Eugeni Riera Pujal Alfred Riera Riera Jordi Riera Robusté
Jordi Riera Tarrés
Jaume Riera Vilalta
Joaquim Rierola Puigserinanell Pedro Riesgo Fernández Aleix Rifà Beltran
Angel Rifà Tapia Oriol Rifé Santaló Pere Rigau Cateura Jordi Rigau Viñals
Salvador Rigual Valls Louis Van Rijckevorsel Armand Josep Rima Gilabert
Pascual del Río del Río Javier del Rio Holgado
Sergi del Rio Rodriguez Donald Rio Sánchez
Antoni Rión Gómez
Joaquín Rios Boutín Roberto A. Rios de Dios
Josep Rios Gual
Oscar de los Ríos Jiménez
Ignacio Ripol Sampol
Joan Jesús Ripoll Arqués
Joan Jesus Ripoll Cabrera Marta Ripoll Grau Francisco Javier Ripoll Guasch
Lluís Ripoll Masferrer Vicente Ripoll Sevila
Francisco Ripoll Stampa
Emili Risques Astivill Jordi Riu Minguet José Luis Riu Pac Antoni Riu Rovira de Villar
Xavier Riudor Buscà
Ricard Riuró de Blas
Albert Rius Duce
Albert Rius Fernández
Marina Rius Oliva Jordi Rius Ollé José Ramón Rius Pie 210
Nº Soci
568
13932
12165
3130
9086
14572
9290
8640
12807
13931
11210
11438
5260
12169
8408
10106
6247
6374
1912
15431
1340
3378
1844
2520
11951
2887
9030
4096
14507
11988
14791
11759
20237
14562
3454
13969
10723
3380
14239
12457
9687
7368
7926
7960
8554
5074
5231
6555
20726
6574
8841
10833
14822
5964
15477
Albert Rius Poch
Marcel.lí Rius Talens Miquel Rius Vicente Xavier Rius Xirgu Ascensió Riva Juan Roberto Rivarés Kaufmann Pascual Rivarés Salas Juan Rivas Carreras Jose Carlos Rivas Reguera Joan Rivera Austrui Jordi Rivera Jové Joan Rivera Poch Jordi RIvero Coll Antonio Rivero Urgell Luis Riverola de Veciana Pedro Riverola Escobairó Josep Riverola García Ricardo Riverola Pelayo Jorge Riviere de Paredes
Francisco Riviere Ribas Carles Riviere Ribas Joan Robert Arnavat Gabriel Robert Bernús Vicenç Robert Butí Raül Robert Oleas Francesc Robles Mas José Alberto Robles Molina Pere Roca Alamarja Roger Roca Blas
Pere Roca Carles Mariano Roca Carreras
Josep Roca Comas Joan Roca Enrich
Joaquim Roca Ferrer
Joan Roca Masgrau
Ramon Roca Masgrau Francisco Roca Mateu
Jordi Roca Mérida
Jacinto Roca Navarro
Albert Roca Obere Josep Roca Pagés
Josep Ma. Roca Palau
Rafael Roca Poblet
Maria Roca Ponjuan Xavier Roca Ramon Jordi Roca Roca
Adrià Roca Rodríguez Ramon Roca Rubio
Víctor Roca Silvestre Jordi Roca Vázquez Albert Roca Vers Josep Roca Vilaseca Gabriel Rocabert Sanz Marc Roca-Cusachs Coll Xavier de Rocafiguera Gibert Nº Soci
13218
1686
14650
7533
20412
10823
6440
3917
14327
14223
14646
1474
15339
8347
5758
3381
18285
1085
4736
826
1728
1606
2911
5869
14121
8794
13981
3002
14578
11499
4019
7316
13880
5456
2249
20716
4571
13410
5706
4020
4487
11470
4360
20731
11471
1162
12879
2645
10485
12523
5648
4817
7129
2450
8795
Nom
Nº Soci
Gerardo Rocafort Calvet Gabriel Rocafort Sánchez Julià Rocamora Ibars
José Rocamora Oliver
Francisco Javier Rocasalbas Vázquez
Andrés Roch Cemeli Ramon Roch Noguera Ramon Rocias Gutiérrez Ricard Rocosa Alsina Pere Roda Altés Albert Rodà de Llanza
José Manuel Rodeiro López Adolfo Rodellar Lisa José Manuel Ródenas Fraile Albert Ródenas Galbete
José Ma. Rodergas Tomás Miguel Rodés González Eduardo Rodés Monleón Valentí Rodón Font Josep Rodon Ginesta Didac Rodoreda Bartrés Juan Francisco Rodrigo Burriel Manuel Rodrigo Campamà
José Domingo Rodrigo Cardà
Oscar Rodriguez Aguado Juan José Rodríguez Aira Melchor Rodríguez Alberola
Alfonso Rodríguez Arias Nathaly Rodríguez Armas Santiago Rodríguez Barberà Xavier Rodríguez Batlle Francisco Javier Rodríguez Cabrera Alejandro Rodríguez Cáceres Juan Antonio Rodríguez Callao
Ferran Rodríguez Campoy Joaquín Andrés Rodríguez Carabias Francesc Rodríguez Carmona
Alberto Rodriguez Carreiras
Luis Rodríguez Castellá Federico Rodríguez Castillo David Carlos Rodríguez Cebrián
Marc Rodríguez Chuet Rubén Rodríguez de la Iglesia José Carlos Rodríguez
de la Rubia López Josep-Lluís Rodríguez De Soria Alejandro Rodríguez de Torres José Rodríguez Farfán de Godos
Josep Rodríguez Farré Alejandro Rodríguez Fernández Carlos Rodríguez Ferrer Gustavo Rodríguez Ferrer Sergi Rodríguez Gimenez Gisela Rodríguez Ginestà Marcial Rodriguez Gonzalez 3484
15225
6131
712
4925
5347
6078
11678
8701
5209
4881
8096
2669
4291
4488
4969
9664
12220
15287
14049
12816
3698
13997
13766
13830
13928
4842
1636
14437
9816
7788
7927
10965
3553
6012
8754
14413
13916
642
7965
10237
13716
14363
13705
20381
6610
4440
14040
9593
6524
11622
20866
14090
13343
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Jose Antonio Rodríguez González 14360
Pedro Julio Rodríguez Hernández
3024
David Rodríguez Iriarte 10175
Carlos Rodríguez Iriarte
14854
Carlos Rodríguez Lajo 2773
Ma.de las Nieves Rodríguez Largacha 7733
Josep Antoni Rodríguez Leyva 12166
Carlos Rodríguez Luque
13937
Emilio Rodríguez Méndez
2575
Ricard Rodriguez Miranda 13992
Jose Luis Rodríguez Miranda 13017
Bernat Rodríguez Montserrat
13574
Norberto Rodríguez Mur 14207
Jerónimo Rodríguez Nieto 3788
Ferran Rodríguez Omedes 15233
Cristina Rodríguez Paz
57042
Jordi Rodríguez Peña 14961
Fernando Rodríguez Pérez
7387
Javier Rodríguez Pita 10409
José Ma. Rodríguez Rabadá 4222
Belén Rodríguez Ramos 8524
Francisco Rodríguez Ramos 9031
José Esteban Rodríguez Renom
10652
Daniel Rodríguez Rius
9594
Jose Manuel Rodríguez Rodríguez 13411
Leticia Rodríguez Rodríguez
14694
Francisco-Javier Rodríguez Rodríguez 15425
Lluís Rodríguez Rubiralta 4928
Javier Rodríguez Salvador
14502
David Rodríguez Santás 10446
Oscar Rodríguez Sarmiento 4323
Juan Manuel Rodríguez Seijo 12287
Juan Rodríguez Torras 7187
Miguel Rodríguez Torreblanca 7419
Jesús Rodríguez Val 7296
Josep Lluís Rodríguez Vázquez 7038
Reinaldo Rodríguez Vera
3277
Mireia Rodríguez Vicente 13232
Pere Rodríguez Vizcarro
14229
Juan Antonio Rodríguez Zanetti 1394
Javier A. Rodríguez Zunzarren 6930
Miquel Angel Rodulfo Muniente 12409
Sebastià Roger Berenguer 2681
Víctor Roger Berghänel 9032
Lluís Roger Casals
7188
Jordi Roglá de Leuw 5493
Jordi Roher Armentia 11274
Josep Ma. Roig Bargalló
7223
Josep Roig Borras 3521
Antoni Roig Castella 11715
Ramon Roig Codina
10108
Jorge Roig del Pozo
13039
Joan Marc Roig Gavaldà 14422
Martín Roig Gratacós 4324
Anna Roig Guardiola 13227
Nº Soci
Juan Daniel Roig Ibáñez
Daniel Roig Iglesias
Albert Roig Juan
Ramon Roig Monjo Francesc Roig Munill Jaume Roig Rabella Enric Roig Ribera Alexandre Roig Ruiz Henry Humberto Rojas Campuzano Alfons Rojas Carpio Josep Rojas Segura Ignacio Rojo Rodrigo Fernando Rojo Rodrigo
Enrique Rolán Díaz
Adolfo Rolán Mosquera Juan Roldán Cuadra Juan Rollán Marieges Ignacio Roma Domínguez
Pedro Roma Domínguez Xavier Roma García José Antonio Roma García Manel Roma Sólvez Miquel Roma Viñets Francesc Romagosa Jou Adolfo Romagosa Rocamora Jordi Romaguera Matas
Manuel Román Lumbreras Juan José Román Vitória
Carlos Manuel Romaní Fernández Luisa Romani Flores
Froilán Romaní Guart Roger Romaní Rourera Eduard Romano Colom
Lluís Romans Vilaubi Jordi Romañà Ribé Carles Romea Rosas
Samuel Romera Navarro José Luis Romeral Martínez Alberto Romero de Tejada Serra
Marcos Romero Ferrer Alberto Romero Fournier
Luis Fernando Romero García José Ignacio Romero García Juan Manuel Romero Gómez
Iván-Jesús Romero Gómez Francesc Romero Guillén Mariano Romero Lechuga Arcadi Romero Marín Alberto Romero Mauricio
Gemma Romero Miguel
Manel Romero Molina Francisco Romero Rodríguez
Xavier Romero Rodríguez Raúl Romero Sánchez
Raul Romero Sanz
4361
13075
6291
1944
11889
9541
847
13552
12036
14528
13338
5494
10176
10042
6678
6245
6545
3983
4530
7592
8842
10109
13987
8555
5261
13374
5021
7100
13117
55022
8843
13690
7558
12639
13203
8844
12487
20780
272
10795
2054
2218
6132
6679
15033
4021
13486
12654
3255
10297
14941
14426
15269
14255
13678
Nom
Francisco Javier Romeu Fleta
Jordi Romeu Garbí
Marc Romeu Griera Domènec Romeu Olivella Roser Romeu Rochera
Juan Ropero Fernández
Josep Roqué Cerdà Jaume Roquet Cirera
Josep Ma. Roqueta Matias Enric Ros Baró
Antonio Ros Blanes
José Ros Mediano
Antonio Ros Orobitg Julián Ros Pau Ricard Ros Puig Joaquín Ros Sevilla
Juan de la Rosa García Andreu Rosa Garitano
Rebeca Rosales Lozano Josep Ma. Rosanas Martí Josep Rosanas Subirana Josep Ma Rosàs i Xicota Antonio Rosell Boleda Emili Rosell Bover Ramon Rosell Busoms Joan Rosell Codinachs
Joan Rosell Lastortras
Víctor Rosell Martínez
Jaume Rosell Sanuy Xavier Roselló Molinari
Jordi Roselló Molinari
Francisco Roselló Til
Carmen de Rosendo González Fredy Martín Rosenthal Quispe
Roberto Roser Galard
José Rosés Guzmán Rafael Roset Benito
Fernando Roset Cunill Ángel Ma. Roset Vidiella Josep Ma. Roset Vidiella Francisco Rosich Argilés
Josep Ma. Rosich Maseras
Josep Ma. Rosich Rosich
Emilio Vicente Rosico Ramón Juan Rosiñol Miralles Francisco Rosique Gil Gonçal Rossell Bultó Felipe Rossell Casas
Antonio Rosselló de Caralt
Joan Rosselló García Magda Rossich Verdés Rodrigo Rotea Díez Joan Josep Rotger Estapé
David Rotllan Corbella David Roura Carrera Nº Soci
11133
20966
18041
8466
11833
7903
5414
15136
1802
10239
5708
1329
851
5619
6740
1395
6711
4572
13551
5262
6575
3919
1890
4489
6133
700
6807
12805
1515
3848
8928
5551
14557
11330
14379
3282
9867
1475
1595
1845
8525
4325
3522
15232
12945
6308
13030
4441
3554
3700
15534
3664
3131
11516
15507
211
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Carlos Roura Fernández
Joan Roura Grabulosa
Pere Roura Soler
Juan Roure Alomar Buenaventura Roure Cornudella Francesc Roure Fernández
Manuel Roure Greoles Jaime Roure Pagés
Carlos Rovira Casañas Lluís Rovira Doménech Enric Rovira Elias Xavier Rovira Fernández Josep Lluís Rovira Fontanals
Joaquim Rovira Mora Bernat Rovira Pérez Josep Rovira Plarromaní Enric Rovira Pons Pedro Rovira Puig Josep Ma. Rovira Ragué
Luis Rovira Rodríguez
Jordi Rovira Ruilópez
Magín Rovira Sala
Francisco Rovira Triola Santiago Rovira Vallhonesta Jordi Rovira Valls Ramon Royo Badía
Ramon Royo Espinet Manuel Royo Font Luis Miguel Royo Peligero
Elisenda Royo Sala Carles Rúa Costa
José Ma. Ruano Ruano Sergio de la Rubia Pérez Josep Rúbies Pau
Jaime Rubio Alvarez
Joaquim Rubio Bueno
Javier Rubio Ferrer Antonio Rubio Iturre
Ricardo Rubio López Julio Rubio Marqués
Pedro Rubio Palomo
Antonio Rubio Palomo Jordi Rubio Peña Héctor Rubio Plana Cristina Rubio Sasián Montserrat Rubio Saubí Oscar Rubio Solis Francisco Rubiralta Vilaseca
Francisco Javier Ruda Rodríguez José Manuel Rueda Mencia Francisco Rufas Martínez Josep Rufas Mas Jesús Rufas Ribas Ezequiel Rufes Aragoncillo Ezequiel Jordi Rufes Bernad 212
Nº Soci
4970
7790
6293
5161
4782
3984
9818
5755
3665
18237
10240
11872
9737
1913
12405
7734
7369
10386
6163
12250
55036
6195
2016
12788
13569
2451
12006
2888
9868
12950
8467
6999
15275
6248
3790
7253
11940
9372
11746
5495
12129
14171
13464
13073
15279
14954
15373
6850
12828
12084
2061
14771
12427
3589
10519
Ricardo Jorge Ruggero
Diego Ruiperez Guijarro
Manuel Ruíz Andrés
Roberto Ruíz Antón
Ricardo Ruíz Baylach
Carlos Ruiz Benlloch Luis Francisco Ruíz Bolaños
José Ruíz Busquets Verónica Ruíz Cano
Luis Ruíz Castillejo
Oriol Ruíz Dotras
Antonio Ruíz Espejo
Francisco Javier Ruíz Fernández Enrique Ruíz Garmendia Manuel Ruíz González Marc Ruiz Guevara Francisco de Asís Ruiz Gutiérrez
Eduard Ruíz Martínez Jose Luis Ruíz Mateu Fernando Ruíz Mirete Núria Ruiz Novell José Ruíz Olmo Ernest Ruíz Palá
Francisco Ruiz Payés Josep Ruíz Perramón Alex Ruíz Puig José Ramón Ruíz Puig Fernando Ruiz Queralt Víctor Ruiz Rivas Alberto Ruíz Rodríguez Angel Ruíz Ruíz Salvador Ruíz Torrejon
Pascual Ruíz Zamora Ginés Ruíz Zomeño
Pascual Ruíz-Esteller Zapatero
Juan Luis Ruíz-Falcó de Robert
José Ma. Ruíz-Tapiador Trallero Joan Rull Duran Manuel Rull Serrano
Jordi Rusca Carceller Sebastià Ruscalleda Gallart
Mireia Ruscalleda Morell
Josep Rusiñol Comaposada
Rafael Rusiñol Regí Moises Rustullet Oliver David Ruyet Pérez
Jorge Sabadell Martí Albert Sabala Duran Albert Sabala Magrinyà
Luis Sabanés Taure José Sabat Rovira
José Sabata Herreros Lluís Sabata Pallarols Jaume Sabaté Aleacar Ivan Sabaté Arnau Nº Soci
8239
14491
18162
13048
5522
15070
10410
4097
57039
11092
12849
3791
20534
6486
5552
11904
1583
3413
14555
10488
11053
7627
643
4022
2099
10628
14609
7548
15150
14447
5162
8642
9679
5709
3132
7326
4264
7962
6552
9373
2936
12335
4531
4292
11690
10740
11444
1945
14075
3849
3701
7254
9184
9310
15154
Nom
Nº Soci
Francesc Sabaté Domènech 9955
Ramon Sabaté Farnos
4738
José Sabaté Gómez
2225
Olga Sabaté Moga 12355
Jordi Sabaté Moret
12276
José Sabaté Salvadó 3414
Joan A. Sabaté Saumell 20511
Florenci Sabaté Solá 3041
Eduard Sabaté Suñer 3196
Xavier Sabaté Vargas 15320
Cristina Sabater Anglada
15159
Miquel Sabater Arbó
2038
Marc Sabater Armengou 13646
Josep M. Sabater Chéliz
1871
Joan Baptista Sabater Roé 13091
Antonio Sabater Valverde 3042
Marta Sabatés Durán 10489
Oriol Sabatés Labarta 14340
Matías Sabidó Cendrós
9167
Francisco Sabio Oliveros
7882
Fernando Sacristán Pamies 9034
Lluís Saderra Jorba 4573
Carles Sadurní Caballol 10721
Josep Sadurní Gilabert 8845
Enrique Saenger Alexandrowitch 13286
Daniel Sáenz Bonilla 14478
José I. Sáenz de Cabezón de Despujo 927
Juan Sáez Aparicio 5101
Javier Sáez Araguas 14679
Santiago Sáez Aure
15288
José Antonio Sáez Calvo
10642
Francisco Sáez Díaz 6611
José Antonio Sáez Villar 5458
Francisco Sagalés Sala 6249
Julian Sagarra Aparicio 11036
Ramón Juan Sagarra Rius 8097
Pere Sagarra Trías 4265
Sergio Sagnier Hausmann
2204
Francisco Sagrera Vilanova 1549
Jaime Sagués Rodas 14743
Josep Sahún Nuez 4293
Jordi Sahun Peres 10119
Miquel Àngel Saigí Grau 5946
Enrique Sainz Garcia 11741
Antonio José Sainz Pelegrí
8526
Eugeni Sainz Viladecans
11392
Susana Saiz Colmenar
13112
Samuel Saiz Poyatos 14845
Miquel Àngel Saiz Segarra
8875
Víctor Saiz Vela
15009
Jose Luis Saiz Zarandona 14037
José Oriol Sala Arlandis
4843
Josep Sala Arnau
14863
José Ma. Sala Arqué
12227
Joan Sala Ausió 2576
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Ramon Sala Aymerich Juan Ma. Sala Bellsolell de la Torre
Joan Ma. Sala Clos Francesc Sala Corma Olga Sala España Carles Sala Gómez Josep Ma. Sala Grisó Marc Sala Llumà
Emili Sala Márquez Enric Sala Masip
Ricard Sala Muntané Rafael Sala Oller
Pere Sala Padrós Luis Sala Quesada
Eduard Sala Rodó Esteve Sala Torrents
Martí Sala Torres
Javier Saladich Martínez Pere Salamero García Antoni Salamero Salas Maria Salamero Sansalvadó Tomás Salamí Gay
Martí Salamí Gay
Ernesto Salarichs Contat
Albert Salas Dalmau
Manuel Salas Pérez
Antonio T. Salas Pérez
Josep Salat Morera Joan Carles Salat Suñé Adrián Salaverría Palanca
Antoni Salavert Casamor
Rafael Salazar Echavarría
Antonio Salazar Sedó
Tadeo Baldiri Salcedo Rahola Carles Salcedo Roca Juli Sales Climent Marc Sales Coll Ton Sales Porta
Josep Sales Rufí Carles Salesa Mirabet Carme Salgado Navarro Pere Salgueda Roca
Mohamed Salha Zagbar José Ma. Salla Tarragó José Ma. Sallan Leyes Xavier Sallent Mañosa Jordi Sallent Salomó Guillem Sallent Salomó
Fernando Sallent Zamorano
Jorge Salleras Sanmartí Juan Miguel Sallés Casanovas
Eduardo Sallés Costa Miguel Sallés Costa Jesús Salmerón Rosales Rosa Salmerón Utrilla
Nº Soci
1365
18138
6294
4362
13615
3333
3077
15346
14084
8293
15202
4656
14082
3219
7692
2327
15490
9597
15297
2465
10362
3590
8704
2703
14785
6044
14560
4130
4158
4783
3133
9168
8703
14753
15125
6250
14723
3078
4326
9907
12700
20655
5652
4784
8705
13427
9036
12022
1999
2759
9087
3383
3384
4159
9666
Nº Soci
Francisco Saló Pous Jaume Saló Solà Antoni Salom Mas
Nicolás Salom Mulet Jaume Salom Tormo Carles Salom Vilà Francesc Salomó Manaplata Josep Manuel Salsas Borras David Salsas Llansá Carlos Salsas Rigol Xavier Saltó Batista Joan Josep Saltó Olivé
Diego Salvachua Barceló
Joan Salvadó Aparicio Josep Salvadó Dolset
Francesc Salvadó Sánchez Joan Manuel Salvadó Tenessa Luis Salvador Camacho Sebastián Salvador Camprubí Josep Salvador Comes Juan Salvador Giménez Jordi Salvador Mumbardó
Lluís Salvador Rubio
Vanessa Salvador Sánchez Juan Carlos Salvador Soto
Arnaldo Salvany Sabaté Jordi Salvany Sabaté Oriol Salvatella Plans
Josep Salvó Pagán Albert Samper Cubota
Juan José Sampietro Aso
Sergi Samsó Valls Adolfo San José Robles
Gilbert de San José Piedra Sergio San José Vargas
Ramon San Martín Páramo Francisco San Miguel Nubla Bernat de San Pedro Pérez Juan San Román Saldaña Guillermo San Román Vesperinas Antoni Sanabra Valls Josep Ma. Sanabras Colomer
Fco. Javier Sanagustín Viu
Jordi Sanahuja Prats Joan Pau Sánchez Albertí José María Sánchez Andujar Luis Sánchez Angrill Teodor Sánchez Antón Sergi Sánchez Baños
José Sánchez Baptista
Francisco Javier Sánchez Belmonte Esteban Sánchez Benages
Enric Sánchez Bonet
Ricardo Sánchez Bouzo
Daniel Sánchez Castán
5322
15244
20286
2028
11937
10937
665
4294
20968
2671
14243
5498
15515
8930
8277
15471
10068
14581
2612
7255
1163
6251
12019
14220
11923
3702
4266
7791
14970
1476
14443
12461
1331
10962
10860
2018
644
12158
15446
13942
4490
7559
3485
12368
15319
9374
8375
15187
14469
6808
11539
15162
8048
12533
15452
Nom
Nº Soci
José Luis Sánchez Castellví 12415
Frederic Sánchez Centeno 5348
Carlos Sánchez Cobo 8468
Alexandre Sánchez de Jong 10972
Ivan Sánchez Escuredo 13579
David Sánchez Fernandez 14714
Xavier Sánchez Flores
6576
Juan Antonio Sánchez Fuster
12619
Andrés Sánchez García 6809
Julià Conrad Sánchez García
8847
Juan Sánchez Garrido 18160
Pedro José Sánchez González 12306
José Ma. Sánchez Hidalgo 7328
José-Antonio Sánchez Hidalgo
15236
Juan Antonio Sánchez Ibáñez
3043
José Sánchez Ibáñez 6080
Ma.Jesús Sánchez Iglesias 11135
Vicente Sánchez Iglesias 12369
Segundo Sánchez Julián
5163
Javier Sánchez Laita 14893
Agustín Sánchez Martínez 18211
Antonio Sánchez Membrives 13584
Fco. Javier Sánchez Miguel 4099
David Sánchez Molina 11876
Pedro Sánchez Montoya 11992
Julio Sánchez Moraleda 4613
Gloria Sánchez Moreno 12872
Maite Sánchez Moreno 15113
Javier Sánchez Novillo 14797
Josep Sánchez Pagés
4223
Juli Sánchez Pérez
11380
Daniel Sánchez Portillo 14685
Pere Sánchez Prat 15026
Luis Alberto Sánchez Ramos 14202
Víctor Manuel Sánchez Raya 12888
Víctor Sánchez Rodríguez 9293
Rosa Maria Sánchez Rodríguez
10698
Santiago Sánchez Rojo
1223
David Sánchez Ruíz
12887
Joan Sánchez Sabé 8328
Emilio Sánchez Serena
2369
Moisés Sánchez Soler 15302
Miguel Sánchez Soto 11553
Angel Sánchez Venegas 13610
Alejandro Sánchez Venereo
12181
Santiago Sánchez Vila 7628
Jose Ramon Sánchez Zuñiga 15020
José Manuel Sánchez-Colorado Gou 3047
Guillermo Sánchez-Guarda Altolaguirre 14380
Luis Sánchez-Lafuente Mariol
7072
Ricard Sánchez-Rico Palá 4532
Ricard Sanchís Estruch 14614
Perfecto Sanchis Franch
8165
Juan José Sanchís Mendoza
4160
Antonio Sanchis Orozco 14606
213
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Luis Sanchíz Medina 3003
Ignacio Sanchiz Rocha 13054
Cristóbal Sancho Buch
4024
Ramon Sancho Fortich
18065
Ismael Sancho Insa 4574
David Sancho Lora
13624
Ramon Sancho Pons
13542
Ferran Sancho Teixidó
12153
Carlos Sanclemente Lorés
12645
Enrique Sandalinas Florenza
4161
Marc Sandiu Molina
12236
Antonio-Francisco Sandoval Martínez 15041
Gabriel Ma. de Sandoval Sarrias
7499
Joan Sanfeliu Balagué 9668
Pedro Sanfeliu Cánovas
9599
Juan Antonio Sanfeliu Cortés
4491
Alberto Sanfeliu Cortés
5711
Ramon Sanfeliu Estruch
1731
Albert Sanfeliu Gozalvez
14594
Federico Sanfeliu Nogués 360
Joan Sanfeliu Sabater
9394
Daniel Sanfélix Morata 3455
Javier Sanglas Camps 874
José Sangrá Bosch 787
Josep Ma. Sangrà Franci 7355
Raimon Sanjaume i Farrés
13620
Javier Sanjuán Arantegui
2760
Jordi Sanjuan Asín 14996
Carles Sanjuán Toscano 12677
Xavier Sanllehí Hernández
13249
Carles Sanllehí Mollon
8470
Juan Sanllehy de Madariaga 5872
Joan Sanmartí Amat 9483
Juan Ma. Sanmartí Aulet
4657
Josep Ma. Sanmartí Barrera 3278
Anna Sanmartí Besora 14305
Manel Sanmarti Cardona 14237
Josep Sanmartí Mestres 7063
Francesc Sanmartí Verdaguer
3742
Raimon Sanosa Valls
12469
Àlex Sanromà Roger
13650
Daniel Sans Canovas
14671
Jordi Sans Casanovas
14591
Josep Ma. Sans Esplugas 12705
Rafael Sans Fabregat
1891
José Sans Ferrer
5982
Ramon Sans Folch 4658
Lluís Sans Gomis 12382
Robert Sans Haro
7601
Juan Fco. Sans Lleixa
5000
Carlos Sans Marín 4225
Joan Sans Mercader 15090
Eduard Sans Miret 1732
Josep Sans Olcos 10490
Jordi Sans Pinyol 4785
214
Nº Soci
Carles Sans Ravellat Jaume Sans Rojals Ramon Sans Rovira Joan Sans Sancho Josep Ma. Sans Santín Anna Maria Sansa Brinquis
Marc Sansalvadó Alsina Antoni Sansalvadó Tribó Joan Sansalvador Margarit Juan Santa Cruz Lemaitre Marta Santacana Conesa Josep Santacana Solé Josep Santacana Tort Roc Santamans Fernández Antoni Santamans Olivé Sergio Santamaria Arribas
Alberto Santamaría Gil Enric Santamaría Mir
Enric Santamaría Morales
Joan-Antoni Santana de la Rosa Francisco José Santana Hernández
Martín José Santandreu Capdevila Jordi Santandreu Esteve Luis Santapau Salvador Joaquim Santaulària Balaña
Martí Santaularia Lietz
Josep Manel Santiago Calvo
Luis Miguel Santiso Mayor Xavier Santiveri Renom Carles Santolària Morros
Jaume Santomá Barba Manuel Santomá Juncadella
José Antonio Santos Amo Eduardo Santos de Lamadrid
Jordi Santos Farràs
Sergi Santos Martorell Javier Santos Ramos Vicente Santos Redondo
Mercè Santos Rubio Jordi Santos Torres Mario Sanz Bernal Eduard Sanz Calabia Félix Sanz Domínguez
Dionisio Sanz Lanzuela
Luis Sanz Marco Antoni Sanz Rodón Jesús Sanz Rubíes
Tomás Sanz Simón
Josep Saña Roqué David Saporta Baronet Santiago Sardá Argilagós Santiago Sardà Ferrer
Luis Sardá Soler Jaime Sardá Torres
Francesc Xavier Sardá Torres
20948
5909
13934
15532
10299
57019
8116
1664
9243
5212
14226
11561
2272
9957
4659
13979
2983
1354
4930
15475
4442
1958
10876
9375
7992
15294
11573
12919
11890
6875
1550
3952
3416
231
14892
13461
13893
13463
15643
13258
7722
1502
8449
7448
5966
6295
5290
8155
13936
7760
3385
13675
2704
1503
6403
Nom
Ramon Sardá Tort Rafael Sarda Vallduvi Ricardo Sardón Caldentey
Pere Sariola Mayol
Josep Ma. Sariola Mayol
Juan-Carlos Sarmentero Regueira Fabio Sarmiento Almeida Joan Sarobé Alepuz Pablo de Sarraga Bartlett
Jose Ramon Sarralde Fernandez Francisco Sarrat Lasheras Ramon Sarrate Estruch
Manuel Sarrate Torrella
Jaume Sarret Sarret Jordi Sarrias Hoyos Francisco Sarrias Mosso Juan Sarrias Mosso Ma.Luisa Sarrias Pedemonte
Jordi Sarrias Prats Miquel Sarries Griñó
Gemma Sarrió García José Sarró Calmet Hector Sarró Riu Artur Sarró Tauler Jorge Sastre Bertrán
Alfonso Sastre Raspall Conrad Sastre Sabater
Albert Satorres Planas Daniel Satue Garrabou
Josep Antoni Satué Sanz
Josep Ma. Sauch García Francisco Saula Riera
Josep Ma. Sauleda Parés Carles Saumell Roig
José Saumoy Bonnín Xavier Saumoy Gregori
Oriol Sauquet Llonch
Artur Saurí Romero
Jaume Saurina Colomer Joan Saurina Gispert Daniel Saurina Martínez Xavier Saus Canamasas
Josep Ma. Savall Solé Josep Ma. Sayols Lara Yuri Sayos Núñez Oscar Sbert Lozano Roger Scherer Carlos Schorr Schorr
Carlos Schulze Segura Carlo Scoles Jesús Andrés Seara Alvira Jordi Sebastià Roca Anna Secanell Cambras Elena Sedó Beneyto
Salvador Sedó Marsal
Nº Soci
983
14527
7356
2480
3336
55055
3486
12423
6931
13631
12498
8932
1892
4363
20804
1612
2205
9484
9739
3557
14332
1375
20950
10824
6425
5378
7761
14661
14077
8201
7357
2981
18140
4931
6106
9294
9740
11790
7002
4131
14607
15179
6253
10301
12128
3226
10363
3953
4932
12618
5624
13797
13458
11891
2705
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Luis Segarra Castells Francesc Segarra Segarra Ramon Segret Sala Josep Segú Camps Pere Segués Gabaldà María Seguí Pérez-Caballero Jordi Jesús Segura Bertomeu Núria Segura Capera
Maria Alba Segura Coma Eduardo Segura Cros
Enrique Segura Echániz Samuel Segura Fernández Joan Segura Massagué
Julio Segura Porta Francisco Javier Segura Rius
Enric Segura Sánchez de Toledo
Nuria Yolanda Segura Servent Aleix Segura Tarragó
Arturo Segura Vacarisas
Máximo Segurado Sisniega Manuel Sellas Druguet Robert Sellés Carenys Joan Sellés Mestres
Xavier Sellés Rocas
Francesc Selva Grau
Jacint Selva Icart Andreu Selva Vidal Francesc Sempere García
Oscar Ricardo Senao Calvo
Fernando Senar Margarit Antoni Sender Beleta Josep Ma. Sensada Farràs
Tomás Sentenach Isus Xavier Sentís Bonich Joan Albert Sentís Sebastiá
Antonio Senye Pocino Joaquim Seoane Cánoves Jacinto Seoane Cánoves
Xavier Seoane Puigvert Fernando Serafini Rodríguez
Mirian Seral Escar Joan Ll. Serarols Font Christian Serarols Tarrés Josep Anton Serdá Puigbó Antonio Serena Cañadillas
Fernando Serena Sánchez
Josep Ma. Serena Sender
Marc Serer Figueroa Marc Sererols Villalón Juan Miguel Serna Hernández
Juan Seró Guiamet Salvador Serra Abellán
Marc Serra Arnau Josep Serra Bassols Vicenç Serra Boncompte Nº Soci
6310
6811
6441
11760
14359
12956
9433
12932
11575
13984
10699
14724
4493
5761
6680
7256
14421
14804
10303
4226
3618
5349
4575
13113
14033
8317
5874
9909
7257
4295
7101
2370
7762
11136
6033
4443
3279
4882
13081
4933
13158
4025
10796
977
11062
8953
5523
3386
15293
6108
1106
11150
13340
14958
5263
Wigberto Serra Boronat
Oscar Serra Bravo Ramon Serra Cabot
Pedro Serra Cabrera Francesc Xavier Serra Capell
José Serra Capmany
Joan Antoni Serra Castaño
Ramon Serra Dessy Josep Serra Farreras Josep Ma. Serra Farrés
Ignasi Serra Farrés Francesc Serra Ferrer
Albert Serra Figueras Xavier Serra Franquesa
Jordi Serra García Guillem Serra García Miquel Serra Gasol Miquel Serra Heras
Josep Serra Marimón Antoni Serra Martí Pere Serra Monner
Antonio Serra Oliver
Mònica Serra Pauli Jordi Serra Puig
Sebastià Serra Rof Fabian Serra Sala Ramon A. Serra Sans
Francesc Serra Sisquella
Raimon Serra Taulé Adrià Serra Tella Salvador Serra Torres Joaquim Serra Trías Carlos Serra Vidal Daniel Serrabou Aran Gerard Serradesanferm Vallverdú Jordi Serrahima Formosa Carmelo Serrano Baiget Pedro David Serrano Cebrián
Mario Serrano García José Antonio Serrano Moreno José Luis Serrano Pérez Luis Serrano Ribera Emilio Juan Serrano Sánchez Roger Serrat Anadon Fco-Javier Serrat Francesch
Marià Serrat Oró Carles Serrat Rallo David Serrate Agustí Lluís Serratosa Palet Josep Serrats Torres
Elías Serraviñals Manen
Oscar Serret Sans Jordi Servat Jané
Josep Servat Parramón Eladio Servat Vidal Nº Soci
2804
13049
5524
13637
6081
6296
10048
3523
10049
5598
6348
8729
13966
2340
1566
5323
5350
6812
7189
827
2647
6525
12013
7652
4739
11554
20878
6377
1973
7003
4786
5841
2588
8471
11054
6577
5949
9600
14765
2250
2790
14539
10503
14261
14855
1121
18092
7723
1959
5173
9601
12829
6526
6613
3079
Nom
Joaquim Servent Rovirosa
Josep Ma. Servent Vidal Ricard Serveto Gili Eduard Servitja Duque Josep Seuba Queralt Esther Sevilla Baqué Sergio Sevilla Fortes José Luis Sevillano Fernández
Javier Sibils Ensesa Jorge Sibils Palau Juan de Sicart Girona Juan Agustín Sieira Ribot Cayetano Sierra Alcolea Xavier Sierra Contreras Carlos Sierra Garriga
José Luis Sierra Lucas
Bartomeu Sigalés Pueyo
Carles Siguan Martínez
Àngel Silos Sánchez Arturo Silva Coloma
Ramon Joaquin Silvestre Antolin Jordina Silvestre Rodríguez
Daniel Simeon Foster Gabriel Simó Campillo
Josep Ma. Simó Colom
Ignasi Simó Jaumot
Manel Simó Martín Xavier Simó Selvas Lluís Simón Adroher
Manuel Simón Barón Enric Simón Madrenas
Fco. Javier Simón Murga
Jesús Simón Sánchez José Ma. Simón Serra
Josep Singla Barceló Jaume Singla Palacín
José Carlos Sirvent de Lage
Carles Siscart González Manuel Siso Cabrera Marc Sistach Manén Jaume Sistach Soler
Joaquim Sisto Rovira
Jesús Sitjà Prats Josep Sitjà Salvatella
Sergi Sitjes Roca Anton Ma. Sitjes Tomàs Jorge Snider Ricca
Josep Ma. Sobrepere Tort
Anselmo Sobrino Garabatos Oscar Soca Filella Pedro Socías Moragues Joan Socorro Roig Juan Sogo Otero
Xavier Sol Torres Xavier Solà Ballbé
Nº Soci
7421
7440
1576
12929
3387
12305
9245
3986
5525
1614
2962
14561
1478
14078
12336
9602
6297
5713
15260
1504
11055
13130
14915
12746
1277
1168
9544
15060
2862
4578
14470
5910
8798
788
3850
1689
8262
10850
11316
15054
12154
2481
5070
15400
12433
8077
8411
6527
4365
10245
2482
1733
12447
13681
10520
215
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Francesc Solà Bares
Jaume Solà Campmany José Francisco Solá Fernández Xavier Solà García Martí Solà Sugrañes
Esteve Solà Sugrañes
Eloy de Solá Tubert
Josep Lluís Solanas Escat
Domènec Solanas Palomas
Josep Solanellas Calonge Jordi Solanellas Juncosa Luis Solano Albajes Jorge Alejandro Solano Rosa
Victorino Solano Sallán José Solans Cortina
Joan Solans Marsá
Fernando Solans Miquel Ferran Soldevila Grau Joan Ramon Solé Aragall Ramon Solé Bosch Antonio Solé Cabanes Josep Solé Cañelles
Josep Ma. Solé Capdevila Rafael Solé Dalmau Judit Solé Falcó Antoni Solé Figueras Domingo Solé Folch
Miquel Solé Grà Francesc Solé Parellada
Martí Solé Ràfols
Pere Solé Raventós
Josep Ma. Solé Ribas Joan Solé Rodés
Jordi Sole Segarra Ignacio Solé Vidal
Joan Soler Abelló
Salvador Soler Agudo Joan Manuel Soler Balcells
Josep Soler Busquets Juan Ignacio Soler Cambra Josep Ma. Soler Carbonell Anna Soler Castañé Josep Soler Comas
Joaquim Soler Díaz
Rafael Soler Duffour
Sebastià Soler Figueras Pedro Soler Gual Jordi Soler Herrero
Cristina Soler Lafollie
Jesús Soler Linares Francesc Soler Lladó Carlos Soler Lladó Xavier Soler Llauradó Xavier Soler Lupresti
Manuel Amando Soler Manuel 216
Nº Soci
9603
3488
11593
14345
7593
20926
2913
2328
544
10188
10247
8189
12609
4576
741
6404
13272
10782
9170
2521
7442
7443
5022
1968
12272
14364
1396
6528
2775
7500
5459
7670
57006
14433
6254
9295
2733
2834
4883
11719
13658
14434
4884
8556
3390
12311
2553
15067
9447
4494
1242
7501
11869
5602
3256
Pablo Soler Menendez Juan Soler Padrós
Joaquim Soler Paloma Xavier Soler Pedemonte José Ma. Soler Planas José Ma. Soler Pons
Jaume Soler Prat Alexandre Soler Puig Carlos Soler Ramos Lluís Soler Rovira Ignacio Soler Sáenz de Valluerca Miquel Soler Sala Ernesto Soler Salvany
Meritxell Soler Sanglas
Jesús Soler Sanmartí Indalecio Soler Segarra Manuel Soler Sindreu Ricard Soler Sindreu Joan Ma. Soler Sindreu Francesc Soler Singla Jordi Soler Vilaclara Francesc Xavier Soler Vilaclara Josep Soley Bech José Soley Puig José Solís Delgado Benito Solís Marqués Ramon Solla Arce
Ángel Solores Jiménez Carles Solsona Brillas Sergio Somavilla López Roberto Somoza García Manuel Somoza Sobrado
Alberto Sorando Puyal
Javier Soravilla Allende
José Alberto Sordo Marinero
Joaquín Fernando Sordo Sordo
Manel Sória Guerrero Jose Luis Soriano Marco
Manuel Soriano Marín Eduard Soriano Sidera
Robert Soro Sánchez José Luis Sorolla Adell
Ana Sorribas Alcon Antonio Sorribas Pazos
Joan Sorribes Amenós Josep Sorribes Monrós Alfons Sort Vidal Xavier Sort Vidal José Ma.de Sostoa Fernández Carlos Sotelo Fernández Francisco Sotelo Rosell Eduardo de la Sotilla Clarasó Antonio de la Sotilla Clarasó Juan A.de la Sotilla Clarasó Eudaldo de la Sotilla Clarasó
Nº Soci
11898
3591
7694
14455
3391
5291
7648
14898
11225
9485
5555
3232
8049
14907
9096
11329
1257
2100
6196
3135
12126
12155
5165
3004
20404
7649
6744
7300
4267
13975
15072
7650
11870
14339
6713
2791
20826
13160
4844
13911
14267
12167
12200
4615
14025
10630
6442
7929
3851
1969
14335
3898
4579
4580
6205
Nom
José Ma.de la Sotilla Tapias Carles Sotillo Gómez Carlos F. Soto Alonso Mercedes Soto Pérez
Santiago Sotos Llagostera
Albert Sotos Vallverdú Joaquín Soucheiron Camós
Josep Ignasi Soucheiron Caze Javier Soucheiron Marcet
Juan Luis Soucheiron Vidrí Silvia Sousa Cristòfol Esteve Soy Fabra Albert Soy Julià Bruno Storti Bagué Joan Suades Soler Eugenio Suárez Aniorte
José Miguel Suarez Cuesta José Luis Suárez Fernández
Román Suárez Gabarró Ignacio Suarez Mejuto Manuel Suárez Novoa
Joan Subias Pujadas
Ramon Subirá Cabrero Antoni Subirà Claus Pere Joan Subirá Farre Joan Subirá Virgili Miquel Subirachs Torné Enric Subirada Mora Ramon Subirana Doménech Francesc Subirana Espelleta
Miguel Subirana Fabra Joan Antoni Subirana Torrent Joaquim Subirana Voltà Ramon Subiranas Muntada
Josep Subirats Gutsens Joan Subirats Vila Pere Anton Sucarrats Antonell Jorge Such García
Antoni Sudriá Andreu Ricard Sudriá Triay Javier Sueiras Gil Marcelino Sugrañes Arimany Pere Sugrañes Moliné Francisco Suils Fuentes Ramon Sumalla Gàmiz
Senen Sumpsi Viñas
Jordi Sunyer Pujol Estanislao Suñé Colell Miguel Carlos Suñé García Romà Enric Suñé Lago Josep Emili Suñé Pampols Patricia Suñé Sánchez Andreu Suñer Escoll
Joaquim Suñer Roca José Ma. Suñer Roca Nº Soci
3762
13735
11272
9246
20324
1039
2293
1799
8142
9051
13753
6595
14928
10834
13538
5556
13323
3489
4444
12695
3525
8451
4660
18095
2807
4691
2329
5714
5526
5983
14151
1771
4445
12910
9824
11081
14626
7520
6077
5792
9049
7940
2863
13059
55038
12245
10632
3744
6615
13812
13489
15511
2252
4661
5264
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Francesc Suñol Esquirol Anna Suñol Miró Pere Sureda Canals Albert Surinyach Giró Rafael Suriñach Pubul Lluís Surós Batlló
Xavier Susan Mir
Jesús Enrique Suso Gil Raúl Sust Torras
Miguel Taboada Noguer
Javier Tabuenca Hernando Francisco José Tafalla Blasco
Antoni Tahull Palacín José Luis Talle Rubio José Talló Forn Jaime Talvy Escapa Jose Tamajon Galindo
Lluís Tamarit Seró
José Ma. Tamborero del Pino Óscar Tamborero Noguera
Joaquín Tamburini Azori Juan Tañà Abelló Ferran Tapias Rius Josep Tapies Lloret Alfred Tapiz Alberola
Vicente Tarancon Bamala Héctor Tarancón Caballero Joaquim Targa Cuyás José Luis Targa Cuyás
Antoni Targa Piñol Jordi Targa Tudón José Tarongí de Rivas Esteve Tarradas Bosch Jaume Tarradellas Cardona
Jaime Tarragó Garciapons
Jaume Tarragó Utrillas Josep Ma. Tarragona Clarasó
Daniel Tarragona Masana Antoni Tarragona Montalvo Fernando Tarrasa Blanes Eduard Tarrats Gabarrella Miquel Àngel Tárrega Lloret Alexandre Pere Tarres Illingworth
Carles Tarrés Llovera Albert Tarrés Riba
Agustí Tarrés Tomás Josep Tarrés Turón Fermín Tarrés Turón Albert Tasias Valls Joan Tatjer Mir Xavier Taulé Martí Josep Oriol Tauler Ferré Enric Taulés Guinovart Josep Manuel Taure Menéndez
Marc Teclas Garcia Nº Soci
1620
14429
1642
10052
13032
4327
6814
8652
5527
14676
11681
4100
1847
11242
1690
2311
14450
1066
5103
15134
2411
13318
11037
4328
11212
13137
14139
1751
2206
4367
7131
3257
12012
10304
2815
7537
6656
4662
13811
9041
10357
3956
14397
8329
20426
18049
5324
6682
4535
2674
11829
8192
5948
11169
15460
Eduard Tegido Nogués Ramon Teixell Perramón
Josep Teixidó Badal Alexandre Teixidó Baldomà Jordi Teixidó Brugués Pere Teixidó Campás
David Teixidó Ibáñez
Sergi Teixidó Malaret
Enric Teixidó Riera Carles Teixidor Begudan
Juan Teixidor Pijuan Luis Antonio Tejada Dunes
Jaume Tejedor Boixaderas Gonzalo Tejera Costa Ramon Tella Ribes Luis Tellechea Carrera Jose Oriol Tello Bronchal Josep de Temple Verdaguer Manuel Tendero Albalad Jordi Tendero Roca Sergi Tenorio Cabana Francesc Tensa Castellà Josep Ma. Terés Tomás Mireia Termens Ballester Ramon Termens Navarro
Luis Terradas Miarnau José Terradas Prat Mateu Terradas Riera Manuel Terrades Candell
Marc Terrades Planadevall Miquel Terrats Oliver Ramon Terraza Torras Francesc Xavier Terribas Sala
Albert Terricabras Maranges
Antoni Terricabras Romaní
Jaume Teruel Garrido Joan-Rafel Teruel Garrido Jaume Terzán Grau Francesc X. Tey Feliu de la Peña
Alfons Ma. Thió de Pol Joan Thió Palet Agustí Thomas de Vidaurreta Aura
Silvia Thomas de Vidaurreta Cahis Leif Thorson Bofarull Francesc Tiana Ragasol Marc Tibau Ragolta Josep Ticó Ortet Josep Ticó Vilarrasa
Ramon Ticó Vilarrasa Esteban Tigel Cardona José Ma. Tintoré Blanc
Jorge Tintoré Butiñá Alfonso Tintoré Butiñá Juan Luis Tintoré Elías
José-Antonio Tirado Largo
Nº Soci
1006
1243
7460
8604
1783
6487
9671
15338
2467
11347
1104
4934
13810
9672
7157
5406
14141
3853
11364
11213
10739
8709
5265
15424
4446
7737
2412
13119
1128
14644
3854
2019
11243
9605
7738
15465
15466
14862
3392
939
3339
7633
14977
8884
2546
12690
13051
1974
1975
12812
1355
10908
15393
3417
15340
Nom
David Tisaire Berga Félix Tobalina Pons Manuel Tobella Roca José Luis Todolí Andreu José Ma. Toffoli Carbonell Francisco Toja Silva
Luis Toldrá Vaqué
Isabel Toll Abelló Oriol Tolo Saura Francisco Tolosa Cortel Josep Ma. Tomás Boqué Esther Tomas Martínez Estanislau Tomàs Morera Ricard Tomás Puig Marta Tomas Rocabruna Adam Tomas Roiget José Tomás Santacana Joan Tomás Xargayo Jordi Tomasa Morera Jesús Tomé Hijós
Oscar Tomico Plasencia Jordi Tor Barutel Josep Torá Solsona Marta Torelló Caballero
Miguel Torelló Ripoll Joan Torío Altus Juan Antonio Tormo García
Antoni Tormo Gil-Dolz del Castella Carlos David Tormo Malondro
Juan Antonio Tormo Vento
Joan Torné Ahicart Jordi Torné Olivé
Jaime Torner Pannochia Joan Torner Sánchez
Antonio Manuel Toro Duran Antonio Toro Trujillo Javier Torra Balcells Joaquim Ma. Torra Fàbregas
Ramon Torra Piqué Antonio Torra Torra José Luis Torralba Menéndez David Torralba Torrents
LLorenç Torralbo Domènech Miguel Angel Torralbo Santos Carmen Torralva de la Guardia Pere Torras Andreu
Jordi Torras Conangla Juan Torras Gómez Jordi Torras Gubianas Fernando Torras Llosas Francisco Torras Miraved Ruben Torras Ortiz José Ma. Torras Pla Jordi Torras Port
Josep Ma. Torras Roselló Nº Soci
8954
4971
5460
9171
4819
15344
2032
11762
15252
2029
10179
14441
1024
57046
14328
12765
4329
6017
8352
7569
15485
15449
6876
10647
1304
2101
11216
6467
20661
6578
18052
10053
6426
7461
9172
9379
4536
955
2173
707
3620
13413
15478
13666
4787
7839
8198
5425
6512
8200
1692
10504
3490
12883
1693
217
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Ramon Torrebadella Montseny Pedro Torreblanca Díaz Xavier Torrecilla Ferrandez Vicenç Torrecilla Junyent
Ricardo Torrecillas Antón Xavier Torredemer Gallés Josep Miquel Torregrosa Cardeñes
Josep de C. Torrella Cascante Ma.Goretti Torrella Corbera Ricard Torrella Rodón
Carles Torrellas Roca Albert Torrelles Casol Maria Torrens Àlvarez Carlos Torrens Bago
Ferran Torrens Barceló Miquel Torrens Blanch
Carlos Torrens Carrera
Antonio Ma. Torrens Carrera
Jordi Torrens Costa Bartomeu Torrens Ferrer Alexandre Torrens Fonoll Emili Torrens Llurba
María Clara Torrens Mazzei
Antonio Torrens Potau Amadeo Torrens Roig
Manel Torrent Aixa
Jordi Torrent Dedeu
Miquel Torrent Gelmà
Lluís Torrent Gomez
Guillem Torrent Puig
Albert Torrent Rodríguez
Santiago Torrent Socias
Robert Torrent Solsona
Joan Antoni Torrent Torrent Albert Torrent Vilar José Torrente Rivera Víctor Torrents Castells
Jesús Torres Arnau Luis Torres Arró Ramon Torres Arús
Esteve Torres Asensio
Manuel Torres Carbonell
Joan Torres Carol
Fernando Torres Estebáñez Marta Torres Gunfaus Lluís Torres Llinás
Antonio Luis Torres López
Pedro Torres Marí
Francisco Torres Marín Vicenç Torres Marzo Eduardo Torres Mayor Alfredo Torres Paules Queralt Torres Pla Maite Torres Prats Eduard Torres Ros 218
Nº Soci
2276
14584
14372
9042
2616
10180
13234
1759
7595
1598
10181
13279
12699
13531
7449
13702
3527
3855
18143
11960
15184
3136
5325
4663
7313
11702
14628
9434
15385
2275
15032
7132
10982
3857
5023
1408
9545
6083
3418
5927
15300
6299
2617
4496
14366
7167
5292
11527
7159
6134
3005
2982
11151
15445
20898
Agnel Torres Rosell
Juan José Torres Tomás Mònica Torres Vicente Joan Torroella Sans Carlos Torrubiano Blanco Josep Torruella Martínez
Jaume Torruella Masana Joan Tort Arnau
Isidre Tort Escobar Josep Miquel Tort Roca Ramon Tortajada Pastor Salvador Tortajada Pastor Bartomeu Tortellà Muns Xavier Tort-Martorell Llabrés
Salvador Tortosa Vera Roger Tosca García Josep Tosquella Marsà Sophie Tost Pardell Daniela Tost Pardell Xavier Tost Robusté Manuel Tourís Pàmies Xavier Tourtchine Cerrolaza
Xavier Tous Llavería
José Ma. Tovillas Ramirez
Josep Trabado Farré Victor Trabal Gómez Isabel de Portug Trabal Tallada Cristóbal Trabalon Carricondo Xavier Trafí Badal Manuel Trapero Hilari Albert Traserra Parareda Angel Travesset Chicote
Anna Travesset Mezquita Jorge Luis Travesset Muntada
Jose Antonio Travieso Rodríguez Oscar Luis Treceño Cuervo Alex Trejo Omeñaca
Laura Tremosa Bonavia Josep Ma. Tremps Callejo Joan Trenchs Agulló Antoni Trenchs Verdaguer Oliver Triano Gómez Raül Trias Puig-Sureda Manel Trias Vives Xavier Tribó Osa Francisco Triginer Boixeda Joaquim Triginer Cahelles
Juan Trigo Lizarriturri
Antonio Trigueros Cerezo Manuel Trill Rius
Joan Trilla Melé
Fco. Javier Trillo Martínez
Francesc Trisan Seguí Antoni Trisán Torner Rafel Triviño Flores Nº Soci
5353
6311
11841
8936
11503
8473
3746
2816
6714
1332
5500
7695
9546
5911
4447
14221
10703
6959
7840
14988
12650
5600
6378
11152
7551
14101
729
15406
9175
6529
1848
4397
14667
7064
14159
13138
14312
1567
13285
15126
5501
13402
20977
11763
14381
1333
6579
8557
2493
1805
15028
14205
14392
4132
14298
Nom
Raquel Triviño Gualdo Albert Trobalón Villa Xavier Trubat Altarriba
Jaume Trueba Urandúrraga
Arturo Trujillo Ventura Martí Trujols Queraltó
Juan Trullás Gaells
Jordi Trullén Pla Roger Trullols Viladoms Josep Tubau Bartomeus Juan Antonio Tubau Cardó
Antoni Tubau Orriols Celso Tudel Naval
Eulalia Tudela Fernández David Tugas Pons Ramon Tuneu Sitjà Miquel Tur Adillón Humbert Tural Llacher
Joan Turmo Montanuy
Francesc Turmo Pujol Emilio Turmo Sierra Carlos Turón Rodríguez
Eduard Turon Teixidor Albert Turon Travesa Joan Turón Valls
Carlos Turró Homedes Jordi Turró i Roca Vicenç Turu Balmes Joan Turu Gort
Albert David Turull Soler
Miquel Tuset Mestre Miquel Tuset Oller David Tutor Pardo Juan I. Twose Roura
Carles Ubach Nualart Luis Ucelay Canosa Joan Ufartes Brunes
Tonchy Ugrinovic Catrino Fernando Ulacia López Dóriga
Salvador Ulier Aguilá Josep Ma. Ulier Farré Juan Carlos Umaña Peña
Jaume Umbert Argemí Enric Umbert Hortal Antoni Umbert Mompeat
Josep Ma. Umbert Rexach
Josep Umbert Serra Angel Antonio Urbina Sánchez Maria Urgellès Cochs
Ramon Urgellés Homdedeu Rafael Àngel Uriel Cano Juan Uriz Pascual
Juan de Urquía Gómez Torga
Raúl Urquizu Fonts
Félix Urrea Pérez
Nº Soci
14094
15305
4845
12775
7725
903
18100
9296
15049
3303
5557
1849
3987
14117
15017
6889
7006
10566
6135
12115
2792
8156
15176
13287
5876
2468
13603
10704
13250
7502
9248
2030
14754
6203
5267
10114
3856
11220
4449
3491
13404
59000
8353
18217
9741
4497
5842
10759
13395
5793
3793
20724
2160
11846
10643
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Joaquín Urretavizcaya Fuertes María Belén de Urrutia Rivera Juan Ramón Urteaga Suárez Jaume Usall Rodié Joaquim Usieto Montes
Enrique Usobiaga Sayés Antonio Vaca de Peña
Joan Vacarisas Grau
José Javier Val Cebrián
Gregorio del Val Gandullo David Val Serra Gisela Valderrama Lombarte
Manel Valderrama Lombarte
César Luis Valdés Alvarez Jorge Luis Valdés Cardona
José Luis Valdunciel Bravo
Carlos Valéncia Candado Eugeni Valéncia Leonardo
Luis Carlos Valencia López
Joaquim Ma. Valentí Fiol Ma.Victòria Valentines Gatell
Miquel Valenzuela García Antonio Valera Escolano
Xavier Valera Reig Josep Ma. Valeri Ferret César Valero Carruesco
David Valero Casquet Carlos Valero Casquet Jaume Valero Feliu
Ma.Dolors Valero Folch
Laia Valero Pujol Eugenio Valero Ramo Marcel Valeta Coma Ramon Vall Canosa Valentí Vall Careta Joan Carles Vallcanera Sánchez
Josep Albert Vallcorba Plana Josep Valldeperas Morell
Enric Valldosera Bisbal Pedro Luis Valle Cortada Maria Valle Gómez Luis Emilio Valle Salazar Francisco Manuel Vallecillos Olivera
Enrique Vallejo Casals Xavier Vallejo Lozano
Víctor Sebastián Vallejos Arroyo
Sergio Vallejos Lázaro Cristian Vallès Lopez Josep M. Vallès Recasens Enric Vallès Rodoreda Mateo Vallés Rotger Josep Ma. Vallès Santomà
Antoni Vallès Vales
Ricardo Vallés Vicuña
José Vallés Vicuña 5380
14112
9176
13513
9380
6724
20189
9875
8712
14812
13816
11218
14288
6974
2589
5528
8558
3221
10183
4617
9751
2751
5461
11320
29007
9381
13417
14678
2503
10981
13237
3304
3624
12249
6715
7258
4059
3704
10582
3458
14861
7503
15292
11710
13839
13819
14537
13831
9608
2390
18256
1752
3305
6890
7007
Josep Vallespí Cots Alberto S. Vallespín Omedas Josep Ma. Vallespinós Grau
Joan Vallet Triado Oriol Vall-Llovera Calmet Joan F. Vall-llovera Passada Jordi Valls Alseda Xavier Valls Andreu Isaac Valls Anglés Josep Ma. Valls Beltrán Juan Ramón Valls Ferrer Andreu Valls Grau
Jordi Valls López Josep Valls Manzano Daniel Valls Millan
Cristina Valls Miralpeix Ernest Valls Montagut
Jaume Valls Pasola
Jordi Valls Planas
Xavier Valls Planas Javier Valls Planells Juan José Valls Rodríguez Anton Manel Valls Selva
Jordi Valls Serrano Jaume Valls Solé Pere Valls Tarrats Joan Jordi Valls Ventosa Jordi Valls Vives Joan Josep Vallvé Baldrich Carles Albert Vallvé Guionnet Josep Ma Vallvé Guionnet
Xavier Vallvé Miquel Ángel Vallvé Morera Joan Ma. Vallvé Ribera David Vallverdú Armengol Jordi Vallverdú Bayés Francisco Vallverdú Borras Xavier Vallverdú Falcó Montserrat Vallverdú Ferrer
Josep Valor Sabatier
Juan Valsells Garcia Jordi Valsells Goula Josep Valsells Montagut Javier Valsells Montagut Gerbrand B. Van der Graaf Enrique Van-Baumberghen López Lluís Vancells Carreras Lluís Vandrell Bordoy Oriol Vaquer Abras Josep Ma. Vaquer Franco Bernardo Vaquer Timoner Josep Lluís Varas Pérez Manuel A. Varela Guerra Gerard Varo Martínez Francisco Javier Varón Vizuete
Nº Soci
6488
11589
7160
20528
12396
4743
6332
15382
10330
20150
7444
5622
15173
15371
15263
10115
12922
20979
10116
11713
1915
14860
9437
4973
8878
13640
600
8608
4537
12610
12611
7302
593
1850
15230
12697
931
8354
7504
5502
14046
14199
1893
3137
10055
13568
14879
7842
14895
10430
2893
3671
13144
12884
9177
Nom
Miguel Angel Vasco Vàzquez
Sergio-Mariano Vázquez Andion José Luis Vázquez Baanante
Carlos Vázquez Fernández Victorio Alfredo Vázquez Jiménez Carles Vázquez Portella Jesús Vázquez Rodríguez
Luis Vázquez Sáiz Juan José Vázquez Solsona
Uxia Vazquez Veiga
Juan Ma. Vázquez Vidiella Jaume Veciana Bartés Fidenci Veciana Bove
Ferran Veciana Membrado Antoni Veciana Miró José Antonio Vecino Barreras
José Ma. Vega Alonso Joan Vega Castellví Josep Ma. Vegara Carrió
Jose Manuel Vela Pitarch
Mario Antonio Velando Oropeza
Francesc Velarde Cecilia Pedro Francisco Velarde Farro
Gabriel Velasco Alvarez
Juan Luis Velasco Cabré Manuel Velasco González José Ma. Velasco Herrero
Roque Velasco Luque Juan Antonio Velasco Mayo
Mónica Velasco Rioja Jordi Velasco Saboya Juan Velasco Sánchez Nicolás Velázquez Ferrer
Manuel Vélez Miranda Gonzalo Velilla Sánchez
Enrique Velo García Ricardo Vendrell Bechdejú Jordi Vendrell Crivelle Jordi Vendrell Díaz
Marc Vendrell Martí Ramon Vendrell Solé
Xavier Ventayol Carbonell Marc Ventos Lario Josep Oriol Ventosa Carbonell Josep Félix Ventosa Franquès
Roger Ventosa Masdeu
Enric Ventosa Serra Xavier Ventura Gisbert Jordi Ventura Guiu Jordi Ventura Hernández Ramon Ventura Martí Josep Ventura Mir Jordi Ventura Sobredo José Ma. Vera Barceló Juan Antonio Vera Campo
Nº Soci
12526
15437
3621
1479
11303
13695
2914
3558
4744
13903
5293
5794
13971
20502
4745
3393
3394
4133
2021
11474
3138
7191
7566
5503
10057
8886
11224
10741
4368
14912
14320
4061
8799
6547
12232
20766
18148
4846
20700
13297
3395
11591
13066
4296
7794
9912
646
13122
15498
6878
5326
15056
9050
5717
6045
219
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Javier Pedro Vera Marcuello Pedro Vera Martínez Francisco Vera Sáez Joan Verdaguer Codina Marc Verdaguer Foz Marcos Verdaguer Jimeno Salvador Verdaguer Massana Francesc Verdaguer Puig Casimiro Verdaguer Torrens
Francesc Verdera Rosell
Jordi Verderol Ubia Fernando Verdú Malla Jaume Verdura Tusquellas
Carlos Vergara Ponce
German Verge Pérez José Ma. Verge Segura
Miguel Angel Verger Martin Luis Vergés Brú Salvador Vergés Llorens Josep Maria Vergés Musté Jesús Vergés Roldán Mariano Vergés Torres Martí Vergés Trias Joaquín Vericat Núñez
Luis Vericat Núñez
Jordi Vericat Vidal
Jaume Vernet Torredemer
Jordi Vernet Vicente Eduard Verniol González Sergio Vernis Perramón
Pau Verrié Ainaud Francesc Vert Estrany Vicenç Veses Ibáñez
Jaroslav Veskovic Marcetic
José Antonio Via Fernándes Pere Viader Guixá Josep Ma. Vial Rius
Arnau Viaplana Canal Arnau Viaplana Cazorla Josep Viaplana Devesa
Manuel Viayna Lezo Joana-Ma Vicario Capllonch
Pedro Carlos Vicario Delgado Enrique Vicedo Madrona Guillermo Vicens Barceló
Francesc Vicens Calvo Josep Vicens Cuyàs
José Ma. Vicens Estrach
Luis Ma. Vicens Matas
Jaume Vicens Puig
Jaume Vicens Teixidor
Alberto Vicente Calduch Angel de Vicente Jofre Joaquim Vicente Pascual Jordi Vich Llobet 220
Nº Soci
5623
5001
12045
6530
11769
9178
8938
14165
2470
4788
3306
1916
3026
14083
14200
5426
13154
12176
2864
5407
3420
10059
1419
2938
5504
11726
7565
11289
14741
13134
4330
3672
5327
15404
5104
4269
3899
9689
13601
2138
4062
15075
11945
2001
7359
8412
13355
3988
1621
10060
13801
14587
6818
12795
12653
Alfonso de Victoria Borras Alfonso de Victória Pou
Miguel Vida Prieto Joan Vidal Abellán
Oscar Vidal Altimir Joan Antoni Vidal Balañá
Manuel Vidal Bordas
Jordi Vidal Capó Antoni Vidal Casanellas Carlos Vidal Coll Rafael Vidal Díez Daniel Vidal Durbán Rafael Vidal Fajardo
Josep Pere Vidal Ferré Caterina Vidal Gavilan Josep Ma. Vidal Molina Oriol Vidal Moreno Alberto Vidal Potau Jordi Vidal Potau Gerardo Vidal Pueyo Emilio Vidal Puig Jordi Vidal Pujol Jaume Vidal Quiñones
Josep Vidal Ramoneda Pablo Vidal Rius Joan Vidal Rull Luis Maria Vidal Sanz Manuel Vidal Seguer
Gaietà Vidal Tribó
Ramon Ma. Vidal Verge
Diógenes Vidal Vila José Vidal-Ribas de Salas Carlos Vidal-Ribas Garí
Xavier Vidiella Barres Juan Enrique Vidiella Bessa Josep Vidiella Rovira Josep Ma. Viedma Martí Antonio Viedma Martínez Maria Emma Vigo Castellvi
Guillermo Vigo Ripol Josep Lluís Vigué de Pedro
Stoyan Viktorov Danov Ramon Vilà Basté David Vila Bou Arturo Vilá Campmany
Joaquim Vilà Capdevila Agustí Ma. Vilà Carles
Oriol Vila Castelló Alejandro Vila Castellón
Miquel Vilà Cortés
Santiago Vila Despujol Lluís Vila Despujol Miquel Vila Despujol Eduard Vila Farré Agustí Ma. Vilà Galí Nº Soci
10254
8237
7446
4538
13536
6683
655
14827
14801
5167
7161
59004
11698
6658
13086
20212
11253
1917
5002
1864
3529
15469
4229
11219
4821
11826
13042
20413
9252
7697
18066
12640
3139
7630
2162
7741
15633
3140
14299
3625
13865
15285
18150
15191
3559
10743
5529
15433
15295
9877
1069
1585
2139
14015
709
Nom
Jaime Vila García David Vila Garriga Sergio Vila Jaklitsch Francesc Vilà Llauger Maximiliano Vila López Joan Vila Mans Antoni Vila Marta Manuel Vila Martínez
Lluís Vila Mas
Joan Vila Molet
Josep Vila Núñez Luis Ma. Vila Oliva Francisco Vila Pastor
Esteve Vila Pulido Roger Vila Quer Marc Vilà Renaud
José Daniel Vila Robert Eugeni Ramon Vila Rovira
José Vilá Ruhé Josep A. Vila Sensada Joan Vila Simón
Josep Ma. Vila Solanes Joan Vila Soler
Josep Vilà Teixidó Juan Vila Torras
Anna Vila Tusell
Marc Vila Vilalta Xavier Viladevall Ferrer
Eduard Viladiu Martínez Josep Viladomat Ballara
Joan Viladomat Ballara
Joan Viladomat Lopez Alberto Viladomiu Comella
Carlos Viladomiu Comella Joaquín Viladomiu Egozcue Albert Viladomiu Mangrané
Pedro Viladomiu Portabella
Rafael Viladrich Peinador Enric Vilagut Mercadé Carlos Vilagut Orta Carlos Vilagut Sala
Jaume Vilagut Tort Jordi Vilahú Ferrús
Jordi Vilajeliu Serra Lluís Vilajoana Rovira
Daniel Vilalta de Miguel Gloria Vilalta Grau Lluís Vilalta Juvanteny Enric de Vilalta Monet Joan Vila-Masana Costa Joan Vila-Masana Portabella Jordi Vilanova Corderas Pere Vilanova Fernández
Alfred Vilanova Guixé
Pablo Vilanova Montagut Nº Soci
14125
10822
12222
8885
15109
8879
11367
9549
5558
57003
8263
7008
3307
14390
13093
13611
2941
7226
18253
10309
7360
2619
8979
7314
9683
20974
15315
13085
15074
4540
5214
13781
3673
18284
18277
10184
6839
5813
5912
9690
4230
4166
4746
8193
2371
4451
10633
13175
10505
14937
5408
13585
14725
4935
11271
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Ignasi Vilanova Saurat
Pablo Vilanova Soteras
Josep Vilanova Vergés
Rafael Vilaplana Valverde Manuel Vilaprinyó del Perugia Manuel Vilar Bayó José Ramón Vilar del Rey Ricardo Vilar Guix Mònica Vilar Miguel
Emili Vilarasau Durany José Vilarasau Salat Jordi Vilardaga Prat Alberto Vilardell de Virto Pedro Vilaregut Sánchez Joaquim Vilargonter Espadaler Ferran Vilaró Brussosa Joan Vilaró Castelltort
Josep Ma. Vilaró Cortés
Manuel Vilarrasa Bascompta Andreu Vilarrasa Vidal
Josep Vilarrubias Segura Oriol Vilás Masó Josep Vilasau Soler Jorge Vilaseca Bequet Juan Vilaseca Coll Antonio Vilaseca Ollé Lluís Vilaseca Vilanova
Juan Antonio Vilchez Sánchez
Angel Vilella Laita Rafael Vilella Llebaría
Antonio Vilella Provencio
David Vilella Riera
Lluís Villà Burgell Pascual Villa Caigüelas
José Luis Villa de la Torre
Ricard Villà Millaruelo Luis Villa Sanz
Jesús Villacampa Abardía Julio Antonio Villacorta García Roberto Villafáfila Robles Argimiro Villafañé Antón
Manuel Villalante Llauradó Vicente Villalba Herrero
Sergi Villalba Herrero
Matilde Villalba Parer Ferran A. Villalbi Hereter
Julio Villalobos Hidalgo
Juan Villalón Rodríguez
José Ma.de Villalonga Bardella Enrique Villamore Vicente
Jaume Villamur Roca Carlos Villanova Cazcarra Jaume Villanueva Atmetlla Jerónimo Villanueva Baselga
Manuel Villanueva Canes Nº Soci
3459
4452
13080
5928
7597
4541
11893
1995
12493
9610
4271
12671
13429
7598
10969
13522
14652
764
14126
5759
7599
7698
1772
727
12489
9492
5409
8140
8051
7193
4370
10185
6838
14411
6684
3561
5410
4747
3900
15380
5328
7726
11504
14324
10506
7996
3006
12615
2333
2253
8474
5105
14486
2590
6935
Nº Soci
Carles Villanueva Comellas
Julio Villanueva Gimeno
Jose Luis del Villar Abad Jordi Villar Colomé Enrique Villar Diez David Villar Hernández Xavier Villar Montero
Ricardo Villar Ribera
Roberto Villar Rodríguez
Miquel Villaró Besora
Aina Villarroya Fiol Rafael Villaseca Marco Ignacio Villavecchia Puig-Mir Manuel Villena Ortega Marc Villoro Ollé Sergi Vinagre García Joan Vinaixa Serra Fernando Vinent Ramírez de Arellano
Jordi Vintró Rigall Juan Vinyals Robert Enric Vinyes Ballbé Rafael Vinyes Planas Pere Viñals Baigés Joan Viñals Jul Mario Viñas Díaz
Josep Ma. Viñas Folch Alfred Viñas Folch
Javier Viñas García de Falces Sergi Viñas Gil Ignacio Viñas Gual
Màrius Viñas Peris Joaquín Viñas Riera
Carles Viñas Sanz Oriol Viñolas Tarragó Carlos Ma. Viola Estruch
Guillem Virgili Rodón Ferran Virgós Bel Saturnino Luis Virto Albert Antonio Visa Buira Joan Visa Gelabert
Daniel Visa Schmidt
Felipe Visa Solano
Josep Anton Visús Llorens Emilio Vita Sáiz Fernando Viturtia Caurcel
David Viudez Puerta
Joan Vivancos Calvet
Francisco Vivancos Pujol Lluís Vivas Ballabriga Sergio Vivas Díaz
Francisco Javier Vivas Morte Antoni Viver Soler Pere Vives Añó
Ferran Vives Aragó Jorge Vives Arumí 8413
9827
14963
12915
13204
14808
7845
9745
15408
3873
14643
5003
18056
2391
11431
14408
3794
4936
5795
6300
15494
5072
5106
14967
7796
5107
5814
15377
55060
691
2007
1180
6468
9828
4886
1008
13456
2942
4619
2312
13958
8531
7447
3280
20954
14373
6165
3234
15051
13604
7552
2676
2494
4134
10825
Nom
Manuel Vives Balletbó Jacint Vives Bosch Francesc Xavier Vives Civit Josep Lluís Vives Conde Félix Vives Conde Sol Macià Vives Espinal David Vives Gené Renat Vives Hertogs Eugeni Vives Laflor
Daniel Vives Padreny Fernando Vives Pérez-Ilzarbe Javier Vives Solé Firmo Vives Solé
Roberto Vivó Lorenzo
José Antonio Vizcaino Ortego Edgar Vizcarro Olivella Ma.Carmen Vizmanos Oliveras
Juan Carlos Vozmediano Cebrián Patrick Wappenhans Gordon Wells Rafael Weyler Pérez
Lluís Xalabardé Miquel Oriol Xalabarder Anglí Albert Xalabarder Miramanda
Joaquim Xalabarder Torrents
Cristina Xamaní Borràs Jeroni Xampeny Baró
Lluís Xancó Vilas Enric Xargay Vallès Enric Xercavins Valls Jaume Xicart González
Jaume Xifre Pujol
Albert Xirau Rahola
Carles Vicenç Xirinachs Damians Joan Xufré Besora Sauro Jose Yagüe Yagüe Carlos Yàñez Rodríguez
Silvia Yarza Garcés Pedro Ybern Artola Fernando Ycobalzeta Cibiach Ferran Ycobalzeta Grau German Ycobalzeta Grau Guillem Yenes Masip Guillermo Yenes Villafañez Ma.del Mar Yern Juan Guillermo Yeste Mayoral Ramon Yll Felis Juan Ylla Badía Antonio Ymbern Camacho
Jordi Ymbert Cerón Antonio Yuste Martínez Luis Ma. Zabala Sánchez Ignacio Zabaleta Meri Aureli Zacarias Guerra Iñaki Zafra Corcuera
Nº Soci
4272
14162
5718
4297
4665
12302
13732
8194
4693
18153
4887
2677
2692
9249
20103
13171
10117
7795
8425
57037
9461
2620
11662
2186
13628
14592
2734
8475
9612
4063
5108
6817
1129
2578
1797
14583
13776
57051
7539
1947
9180
14796
9550
1666
12657
14926
7194
1441
12987
12391
11827
6685
15098
7553
2228
221
Dades de les institucions
4. Anuari
Nom
Nom
Nº Soci
Ildefonso Zafra Izquierdo Fco Javier Zafra Siles Juan Zahera Pérez Josep Zaldivar Portilla J.Ignacio Zaldua Rodríguez-Gachs Alberto Zamora Bordes Andrea Zamora Burgués Carlos Zapater Carreras Francisco Javier Zapatero de Artadi David Zaragoza Andreu Carlos Enrique Zaragoza Calvet Alex Zaragoza Montpel Jordi Zaragoza Salas René Zaragüeta Borchardt
Enrique Zavala Durán
Antonio Zayas Faulo
Eusebio Miguel Zea Alvaro
Concepció Zorrilla Diez
Jose Antonio Zoyo Navarro
Pedro Esteban Zubelzu Ayestarán Iñaki Zudaire Rovira Alejandro Zurita Centelles 222
4498
14365
7672
10835
9093
12223
14378
9439
5146
14807
8802
7703
3675
2331
1480
7163
7742
6892
13589
4453
12664
20721
Nº Soci
Nom
Nº Soci
2007
2005
Memòria 2007
Memòria
Memòria 2005
2007
Via Laietana, 39, 08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 04 - Fax 93 319 80 81
www.eic.cat

Documentos relacionados