Vocabulario multilingüe de acuicultura

Comentarios

Transcripción

Vocabulario multilingüe de acuicultura
Xosé L. Rodríguez Villanueva
Francisco X. Vázquez Álvarez
Vocabulario
multilingüe de
acuicultura
Vocabulario multilingüe de acuicultura
Fernando Lahuerta Mouriño
4
Fernando Lahuerta Mouriño
Francisco X. Vázquez Álvarez
Xosé L. Rodríguez Villanueva
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Dirección Xeral de Política Lingüística
XUNTA DE GALICIA
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 3
VOCABULARIO MULTILINGÜE
DE ACUICULTURA
galego, español,
inglés, francés, portugués
FERNANDO LAHUERTA MOURIÑO
FRANCISCO X. VÁZQUEZ ÁLVAREZ
XOSÉ L. RODRÍGUEZ VILLANUEVA
Tratamento terminolóxico
Manuel González González
María Vallejo González
TERMIGAL
29895 libro Acuicultura.qxd
Edita:
01/03/2007
11:48
Página 4
Xunta de Galicia
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
CELSO CURRÁS FERNÁNDEZ
Director Xeral de Política Lingüística
XESÚS P. GONZÁLEZ MOREIRAS
Coordinador Científico
CONSTANTINO GARCÍA
Director Técnico de Lingüística
GUILLERMO ROJO SÁNCHEZ
Director de Termigal
MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Estrada Santiago-Noia, Km. 3. A Barcia. 15896 Santiago de Compostela
Tfno: +34 981 542 684
Fax: +34 981 542 553
Enderezo electrónico
[email protected]
http://www.cirp.es
Autores:
FERNANDO LAHUERTA MOURIÑO
FRANCISCO X. VÁZQUEZ ÁLVAREZ
XOSÉ L. RODRÍGUEZ VILLANUEVA
Tratamento lingüístico e terminolóxico:
TERMIGAL: MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
MARÍA VALLEJO GONZÁLEZ
ISBN:
D.L.:
84-453-3316-X
C-683/02
Imprime:
Grafinova S.A.
Santiago de Compostela
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 5
Índice
1. Presentación .............................................................................................. 7
2. Introducción .............................................................................................. 9
3. Abreviaturas ............................................................................................ 11
4. Vocabulario multilingüe ........................................................................ 13
5. Índices alfabéticos
1. Castelán ............................................................................................ 303
2. Inglés ................................................................................................ 359
3. Francés ............................................................................................ 413
4. Portugués ........................................................................................ 467
6. Bibliografía .......................................................................................... 521
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 7
Presentación
Hai pouco máis dun ano, tiven o pracer de presenta-lo Vocabulario multilingüe de
organismos acuáticos, realizado por Fernando Lahuerta Mouriño, Francisco X.
Vázquez Álvarez e Manuel González González, dentro da colección de materiais
terminolóxicos de Termigal. Neste curto período de tempo os mesmos autores, cun
equipo ampliado, obsequiáronnos con outra obra que vai contribuír de maneira
importante a cubri-las necesidades terminolóxicas dun ámbito tan de moda e tan
importante para a nosa economía como é o da acuicultura.
Un dos problemas máis transcendentais ós que se enfronta a poboación mundial
é o da producción de alimentos en cantidade abonda para soste-lo crecemento
constante de poboación. A producción de alimento baséase nas actividades agrícola,
gandeira e pesqueira. Probablemente sexa o sector pesqueiro o que teña maiores
problemas de cara ó futuro, porque a súa explotación sempre se baseou na
recolección de organismos que producían os ríos, os lagos e os mares, pero sen que
o home participase activamente no ciclo de producción. Pero hoxe somos conscientes
de que estes recursos teñen unha capacidade limitada, e sabemos que a pesca masiva
produciu unha diminución preocupante das reservas naturais. Esta diminución dos
recursos pesqueiros ten tamén fortes repercusións económicas negativas, sobre todo
en países coma o noso onde unha parte importante da poboación viviu
tradicionalmente do que lle proporcionaba o mar.
Este feito fixo tomar conciencia de que, sen abandona-las actividades de pesca,
que era mester racionalizar, cumpría potenciar cada vez máis o cultivo das especies
acuáticas mediante unha zootécnica racional aplicada en grande escala. Así xurdiu
unha nova póla da ciencia pesqueira, a acuicultura. A acuicultura ou cultivo de
especies acuáticas é unha técnica que necesariamente terá que adquirir maior
relevancia a medida que pase o tempo e medren as necesidades. Estamos
convencidos de que a acuicultura, que neste momento ocupa xa un lugar importante
na producción de determinadas especies, pero que co nivel de desenvolvemento
actual aínda resulta problemática no cultivo doutras moitas, será unha industria
fundamental no abastamento de alimento á poboación mundial, e, en consecuencia,
de primeira orde desde o punto de vista económico.
Galicia ocupa un lugar pioneiro na investigación e no desenvolvemento da
acuicultura en España, de aí a oportunidade e a utilidade deste Vocabulario de
acuicultura, que non só contribuirá a facilita-lo uso do galego entre as persoas que
dunha maneira ou doutra se relacionan con este sector, senón que vai constituír un
instrumento importante, dado o seu carácter plurilingüe, para facilita-la
comunicación científica, técnica e comercial con outros países nas actividades que
teñan que ver co cultivo de especies acuáticas.
Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 9
Introducción
A acuicultura é unha actividade productiva emerxente en todo o mundo, que non
deixou de medrar a ritmo acelerado durante as últimas dúas décadas. Segundo cifras
da FAO a producción da acuicultura xa representa actualmente un 25% da
producción mundial de peixes, crustáceos e moluscos e vai continuar cun crecemento
sostido a medio prazo. Tendo en conta estudios feitos e unha análise das tendencias
económicas parece probable que o total da producción das instalacións de acuicultura
acade entre 35 e 40 millóns de toneladas para o ano 2010.
España, e moi en particular Galicia, teñen unhas condicións idóneas para o
desenvolvemento desta actividade económica non só como alternativa a uns
caladoiros cada día máis sobreexplotados, senón tamén como achega de proteínas
animais para sectores cada vez máis importantes da poboación mundial.
Neste contexto, e tendo en conta que entre os productos alimenticios o comercio
internacional de peixes e productos da pesca e da acuicultura é un dos máis activos
do mundo, xa que segundo datos da FAO, 185 países declaran nas súas estatísticas
importacións ou exportacións de productos acuícolas, tres biólogos aceptámo-lo
desafío de proporcionarlle á comunidade galega un vocabulario multilingüe de
termos de acuicultura.
O proxecto foi valorado positivamente polo Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades. Hai agora dous anos puxémonos mans á obra baixo
a supervisión de Manuel González, membro do ILG e académico da lingua galega.
Desta estreita e necesaria colaboración de dúas ramas do saber nace este libro, que
está concibido como un texto de referencia terminolóxica para biólogos e técnicos en
acuicultura, pero tamén para administradores, economistas e lexisladores.
Cada termo preséntase en galego, español, inglés, francés e portugués, tendo un
índice alfabético que permite unha busca rápida no texto. Cando se trata de
organismos acuáticos inclúese tamén a denominación científica da especie seguindo
un traballo anterior de dous dos autores (Vocabulario multilingüe de organismos
acuáticos) publicado tamén polo Centro Ramón Piñeiro para a investigación en
Humanidades, e supervisado igualmente por Manuel González.
Non poderiamos pechar esta introducción sen manifesta-la nosa gratitude a Luís
Alonso Girgado, secretario científico do Centro Ramón Piñeiro, que apoiou este
proxecto desde o inicio, ó doutor Paulo Morenito da Universidade do Algarve, que
nos axudou coa terminoloxía en lingua portuguesa, a Antonio Villalba e Miguel
Ángel Lastres Couto, que fixeron o propio con algunhas dúbidas en francés e inglés,
e a Marigel, responsable de documentación do Instituto de Investigacións Mariñas,
que nos facilitou o acceso ós fondos bibliográficos do IIM. Sen eles o noso traballo
sería menos doado.
Os autores.
Nigrán, marzo 2002
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 11
Abreviaturas
FDA
Ah
CEC
TOC
PVC
CV
BOD
ADP
ME
PKD
ELISA
CAP
sp
F
RTG
CG
J
HWMOST
CTM
TEM
UDN
PC
WHO
OMS
FAO
HHW
F1
IFAT
F2
VHS
MAS
SBSS
SI
PBS
UV
iu
MTU
SVC
IHNV
IPNV
Administración de Alimentación e Fármacos
Amperes hora
capacidade de cambio catiónica
carbono orgánico total
cloruro de polivinilo
coeficiente de variación
demanda bioquímica de osíxeno
difosfato de adenosina
enerxía metabolizable
enfermidade proliferativa dos riles
ensaio de inmunoabsorción enzimática
envase de atmosfera controlada
especie
Farad
gónada de troita arco da vella (liña de células)
gonadotropina coriónica
Joule
máxima preamar
máximo térmico crítico
microscopía electrónica de transmisión
necrose ulcerativa dérmica
ordenador persoal
Organización Mundial da Saúde
Organización Mundial da Saúde
Organización para a Agricultura e a Alimentación
preamar
primeira xeración de entrecruzamento
proba indirecta de anticorpos fluorescentes
segunda xeración filial
septicemia hemorráxica viral
septicemia móbil por aeromonas
síndrome de estrés da vexiga natatoria
sistema internacional de unidades
solución tampón con fosfatos
ultravioleta
unidades internacionais
unidades mensuais de temperatura
viremia primaveral da carpa
virus da necrose hematopoética infecciosa
virus da necrose pancreática infecciosa
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 13
Vocabulario
multilingüe
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 15
A
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
a bordo loc. adv.
sp a bordo
en on board
fr à bord
pt a bordo
a flote loc. adv.
sp a flote
en afloat
fr à flot
pt a flutuar
abadexo s. m.
Pollachius pollachius
(Linnaeus, 1758)
sp abadejo
en pollack
fr lieu jeune
pt juliana
abastecemento de auga loc. s. m.
sp abastecimiento de agua
en water supply
fr alimentation d’eau
pt fornecimento de água
abastecemento polas mareas loc.
s. m.
sp abastecimiento por las
mareas
en tidal stocking
fr captures des animaux
marins par le rythme des
marées
pt fornecimento pelas
mareas
abdome s. m.
sp abdomen
en abdomen
Página 17
fr abdomen
pt abdome
abductores s. m. pl.
sp abductores
en abductors
fr abducteurs
pt abdutores
abertura s. f.
sp abertura
en opening
fr ouverture
pt abertura
abertura branquial loc. s. f.
sp abertura branquial
en branchial opening
fr ouverture branchiale
pt abertura branquial
abertura nasal loc. s. f.
sp abertura nasal
en nasal opening / nostril
fr ouverture nasale
pt abertura nasal
abiótico adx.
sp abiótico
en abiotic
fr abiotique
pt abiótico
ablación do pedúnculo ocular loc.
s. f.
sp ablación del pedúnculo
ocular
en eye stalk ablation
fr ablation du pédoncule
oculaire
17
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
pt ablação do pedúnculo
ocular
abrasión s. f.
sp abrasión
en abrasion
fr abrasion
pt abrasão
abrazadeira s. f.
sp abrazadera / mordaza
en bulldog grip
fr serre câble
pt abraçadeira
abrigado adx.
sp abrigado
en sheltered
fr à l’abri
pt abrigado
absorción do saco vitelino loc. s. f.
sp absorción del saco
vitelino
en yolk absorption
fr absorption du vitellus
pt absorção do saco vitelino
abundancia biolóxica loc. s. f.
sp abundancia biológica
en biological abundance
fr abondance biologique
pt abundancia biolóxica
acantocéfalos s. m. pl.
sp acantocéfalos
en acanthocephala
fr acanthocéphales
pt acantocéfalos
18
Página 18
acantosoma s. m.
sp acantosoma
en acanthosoma
fr acanthosome
pt acantosoma
accesorios s. m. pl.
sp accesorios
en pipe fittings / fittings
fr accesoires
pt acessórios
acción das ondas loc. s. f.
sp acción del oleaje
en wave action
fr action de la houle
pt acção das ondas
aceiro inoxidable loc. s. m.
sp acero inoxidable
en stainless steel
fr acier inoxydable
pt aço
aceite s. m.
sp aceite
en oil
fr huile
pt óleo
aceite de fígado de peixe loc. s. m.
sp aceite de hígado de
pescado
en fish liver oil
fr huile de foie de poisson
pt óleo de fígado de peixe
aceite de peixe loc. s. m.
sp aceite de pescado
en fish oil
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr huile de poisson
pt óleo de peixe
acelomados s. m. pl.
sp acelomados
en acoelomata
fr acelomés
pt acelomados
aceptación do alimento loc. s. f.
sp aceptación del alimento
en food acceptance
fr acceptation de l’aliment
pt aceitação do alimento
acetato s. m.
sp acetato
en acetate
fr acétate
pt acetato
acetona s. f.
sp acetona
en acetone
fr acétone
pt acetona
acidez s. f.
sp acidez
en acidity
fr acidité
pt acidez
acidificación do medio loc. s. f.
sp acidificación del medio
en medium acidification
fr acidification du milieu
pt acidificação do meio
ácido s. m.
sp ácido
Página 19
en acid
fr acide
pt ácido
ácido desoxirribonucleico loc. s.
m.
sp ácido desoxirribonucleico
en deoxyribonucleic acid
fr acide désoxyribonucléique
pt ácido desoxirribonucleico
ácido linoleico loc. s. m.
sp ácido linoleico
en linoleic acid
fr acide linoléique
pt ácido linoleico
ácido linolénico loc. s. m.
sp ácido linolénico
en linolenic acid
fr acide linolénique
pt ácido linolénico
ácido ribonucleico loc. s. m.
sp ácido ribonucleico
en ribonucleic acid
fr acide ribonucléique
pt ácido ribonucleico
ácidos graxos altamente
insaturados loc. s. m. pl.
sp ácidos grasos altamente
insaturados
en highly unsaturated fatty
acids
fr acides gras polyinsaturés
à longe chaîne
pt ácidos gordos altamente
insaturados
19
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
ácidos graxos esenciais loc. s. m.
pl.
sp ácidos grasos esenciales
en essential fatty acids
fr acides gras essentiels
pt ácidos gordos esenciais
ácidos graxos poliinsaturados loc.
s. m. pl.
sp ácidos grasos
poliinsaturados
en polyunsaturated fatty
acids
fr acides gras polyinsaturés
pt ácidos gordos
poliinsaturados
20
Página 20
acondicionamento do ambiente
loc. s. m.
sp acondicionamiento del
ambiente
en environmental
conditioning
fr conditionnement du
milieu
pt acondicionamento do
ambiente
acondicionar v
sp acondicionar
en condition
fr conditionner
pt acondiçoar
ácidos nucleicos loc. s. m. pl.
sp ácidos nucleicos
en nucleic acids
fr acides nucléiques
pt ácidos nucleicos
acriflavina s. f.
sp acriflavina
en acriflavine
fr acriflavine
pt acriflavina
acidose s. f.
sp acidosis
en acidosis
fr acidose
pt acidose
actividade celular loc. s. f.
sp actividad celular
en cellular activity
fr activité cellulaire
pt actividade celular
aclimatación s. f.
sp aclimatación
en acclimatization
fr acclimatation
pt aclimatação
actividade hormonal loc. s. f.
sp actividad hormonal
en hormonal activity
fr activité hormonale
pt actividade hormonal
acondicionamento s. m.
sp acondicionamiento
en conditioning
fr conditionnement
pt acondicionamento
acuario s. m.
sp acuario
en aquarium
fr aquarium
pt aquário
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
acuarioloxía s. f.
sp acuariología / acuarismo
en aquariology
fr aquariologie
pt aquariologia
acuático adx.
sp acuático
en aquatic
fr aquatique
pt aquático
acuicultura s. f.
sp acuicultura
en aquaculture
fr aquaculture
pt aquacultura
acuicultura de subsistencia loc. s. f.
sp acuicultura de subsistencia
en subsistence aquaculture
fr aquaculture de
subsistance
pt aquacultura de
subsistência
acuicultura integrada loc. s. f.
sp acuicultura integrada
en integrated aquaculture
fr aquaculture intégrée
pt aquacultura integrada
acuífero s. m.
sp acuífero
en aquiferous
fr aquifère
pt aquífero
Página 21
en ice accretion
fr accumulation de glace
pt acumulação de gelo
acumulador s. m.
sp acumulador
en accumulator
fr accumulateur
pt acumulador
ad líbitum loc. adv.
sp ad libitum
en ad libitum
fr ad libitum
pt ad libitum
adaptación s. f.
sp adaptación
en adaptation
fr adaptation
pt adaptação
adaptador s. m.
sp adaptador
en adaptor
fr pièce d’ajustage
pt adaptador
adenohipófise s. f.
sp adenohipófisis
en adenohypophysis
fr adénohypophyse
pt adenohipófise
adenovirus s. m.
sp adenovirus
en adenovirus
fr adénovirus
pt adenovírus
acumulación de xeo loc. s. f.
sp acumulación de hielo
21
29895 libro Acuicultura.qxd
22
01/03/2007
11:48
Página 22
adestramento s. m.
sp adiestramiento
en training
fr dressage
pt treino
advección s. f.
sp advección
en advection
fr advection
pt advecção
adhesivo s. m.
sp adhesivo
en binder
fr liant
pt adesivo
aeróbico adx.
sp aeróbico
en aerobic
fr aérobie
pt aeróbico
aditivo adx.; s. m.
sp aditivo
en additive
fr additif
pt aditivo
aerobio s. m.
sp aerobio
en aerobe
fr aérobie
pt aeróbio
Administración de Alimentación
e Fármacos loc. s. f.
sp Administración de
Alimentación y Fármacos
en Food and Drugs
Administration
fr Bureau d’Alimentation et
Medicaments
pt Administração de
Alimentos e Fármacos
abrev. FDA
aerobio facultativo loc. s. m.
sp aerobio facultativo
en aerobe facultative
fr aérobie facultatif
pt aeróbio facultativo
adsorción s. f.
sp adsorción
en adsorption
fr adsorption
pt adsorção
afluencia s. f.
sp afluencia
en inflow
fr affluence
pt afluência
adulto adx.; s. m.
sp adulto
en adult
fr adulte
pt adulto
aforar v.
sp aforar
en gauge (to)
fr gauger
pt aforar
afloramento s. m.
sp afloramiento
en upwelling
fr affleurement
pt afloramento
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
aforro de enerxía loc. s. m.
sp ahorro de energía
en energy saving
fr économie en énergie
pt poupança de energia /
aforro de energia
afótico adx.
sp afótico
en aphotic
fr aphotique
pt afótico
afumado s. m.
sp ahumado
en smoking
fr fumage
pt afumado
ágar de cultivo loc. s. m.
sp agar de cultivo
en nutrient agar
fr gélose
pt ágar de cultivo
ágar-ágar s. m.
sp agar-agar
en agar-agar
fr agar-agar
pt ágar-ágar
agarófito s. m.
sp agarofito
en agarophyte
fr agarophyte
pt agarófito
agarra dunha alga ó substrato
loc. s. f.
sp agarre de un alga al
sustrato
Página 23
en holdfast
pt agarração de uma alga ao
substrato
agudo adx.
sp agudo
en acute
fr aigu
pt agudo
aire s. m.
sp aire
en air
fr air
pt ar
aireación s. f.
sp aireación
en aeration
fr aération
pt ventilação
aireador s. m.
sp aireador
en aerator
fr aérateur
pt ventilador
aireador de superficie loc. s. m.
sp aireador de superficie
en surface areator
fr aérateur de surface
pt ventilador de superfície
alarma s. f.
sp alarma
en alarm
fr alarme
pt alarme
23
29895 libro Acuicultura.qxd
24
01/03/2007
11:48
Página 24
albinismo s. m.
sp albinismo
en albinism
fr albinisme
pt albinismo
aleta s. f.
sp aleta
en fin
fr nageoire
pt barbatana
albino s. m.
sp albino
en albino
fr albino
pt albino
aleta adiposa loc. s. f.
sp aleta adiposa
en adipose fin
fr nageoire adipeuse
pt barbatana adiposa
alcalinidade s. f.
sp alcalinidad
en alkalinity
fr alcalinité
pt alcalinidade
aleta anal loc. s. f.
sp aleta anal
en anal fin
fr nageoire anale
pt barbatana anal
alcalino adx.
sp alcalino
en alkaline
fr alcalin
pt alcalino
aleta caudal loc. s. f.
sp aleta caudal
en caudal fin / tail fin
fr nageoire caudale
pt barbatana caudal
alcalose s. f.
sp alcalosis
en alkalosis
fr alcalose
pt alcalose
aleta dorsal loc. s. f.
sp aleta dorsal
en back fin / dorsal fin
fr nageoire dorsale
pt barbatana dorsal
alcol s. m.
sp alcohol
en alcohol
fr alcool
pt álcool
aleta pectoral loc. s. f.
sp aleta pectoral
en pectoral fin
fr nageoire pectorale
pt barbatana pectoral
alelo s. m.
sp alelo
en allele
fr allèle
pt alelo
aleta ventral loc. s. f.
sp aleta abdominal /
pelviana / ventral
en abdominal fin
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr nageoire abdominale
pt barbatana abdominal
alevín s. m.
sp alevín
en alevin
fr alevin
pt alevim
alevinaxe s. f.
sp alevinaje
en fry rearing
fr alevinage
pt alevinagem
alevíns con saco vitelino loc. s. m.
pl.
sp alevines con saco
vitelino
en yolk-sac fry
fr alevins avec vitellus
pt alevims com saco
vitelino
Página 25
alga verde loc. s. f.
sp alga verde
en green algae
fr algue verte
pt alga verde
alga verdeazulada loc. s. f.
sp alga verdeazulada
en blue-green algae
fr algue bleu
pt alga azul-verde
alga vermella loc. s. f.
sp alga roja
en red algae
fr algue rouge
pt alga vermelha
algas azuis loc. s. f. pl.
sp algas azules
en blue algae
fr algue bleu
pt algas azuis
alga s. f.
sp alga
en alga
fr algue
pt alga
algas bentónicas loc. s. f. pl.
sp algas bentónicas
en benthic algae
fr algues benthiques
pt algas bentónicas
alga mariña loc. s. f.
sp alga marina
en seaweed
fr algue
pt alga marinha
algas filamentosas loc. s. f. pl.
sp algas filamentosas
en filamentous algae
fr algues filamenteuses
pt algas filamentosas
alga parda loc. s. f.
sp alga parda
en brown algae
fr algue brun
pt alga parda
algas macroscópicas loc. s. f. pl.
sp algas macroscópicas
en macroscopic algae
fr algues macroscopiques
pt algas macroscópicas
25
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
algas unicelulares loc. s. f. pl.
sp algas unicelulares
en unicellulars algae
fr algues unicellulaires
pt algas unicelulares
algoloxía s. f.
sp algología
en algology
fr algologie
pt algologia
alícuota s. f.
sp alícuota
en aliquot
fr aliquote
pt alíquota
alimentación á vontade loc. s. f.
sp alimentación a voluntad
en self-feeding
fr alimentation à volonté
pt alimentação á vontade
alimentación ad líbitum loc. s. f.
sp alimentación ad libitum
en ad libitum feeding
fr alimentation ad libitum
pt alimentação ad libitum
alimentación básica loc. s. f.
sp alimentación básica
en basic diet
fr nourriture de base
pt alimentação base
alimentación complementaria loc.
s. f.
sp alimentación
complementaria
en complementary diet
26
Página 26
fr nourriture de complément
pt alimentação
complementar
alimentación discontinua loc. s. f.
sp alimentación discontinua
en batch feeding
fr alimentation discontinue
pt alimentação descontínua
alimentación endóxena loc. s. f.
sp alimentación endógena
en endogen nourishment
fr alimentation endogène
pt alimentação endogénia
alimentación manual loc. s. f.
sp alimentación manual
en hand feeding
fr alimentation manuelle
pt alimentação manual
alimentación por gravidade loc. s. f.
sp alimentación por
gravedad
en gravity feed
fr alimentation pour
pesanteur
pt alimentação por
gravidade
alimentación suplementaria loc. s.
f.
sp alimentación
suplementaria
en supplemental feeding
fr alimentation
suplémentaire
pt alimentação suplementar
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
alimentador para peixes loc. s. m.
sp alimentador para peces
en fish feeder
fr distributeur d’aliments
pour poissons
pt alimentador para peixes
alimentar v.
sp alimentar
en feed (to)
fr nourrir
pt alimentar
alimento s. m.
sp alimento
en food
fr nourriture
pt alimento
alimento artificial loc. s. m.
sp alimento artificial
en artificial feed
fr nourriture artificielle
pt alimento artificial
alimento estable en auga loc. s. m.
sp alimento estable en agua
en water-stable food
fr aliment stable à l’eau
pt alimento estável em água
alimento flotante loc. s. m.
sp alimento flotante
en floating feed
fr aliment flottant
pt alimento flutuante
alimento fresco loc. s. m.
sp alimento fresco
en fresh food
Página 27
fr nourriture fraîche
pt alimento fresco
alimento granulado loc. s. m.
sp alimento granulado
en pelleted feed
fr aliment granulé
pt alimento granulado
alimento húmido loc. s. m.
sp alimento húmedo
en moist pellet / moist feed
fr pellets humides
pt alimento húmido
alimento larvario loc. s. m.
sp alimento larvario
en larval feed
fr aliment larvaire
pt alimento larvário
alimento natural loc. s. m.
sp alimento natural
en natural feed
fr nourriture naturelle
pt alimento natural
alimento para acabado de engorda loc. s. m.
sp alimento para acabado de
engorde
en finishind feed
fr aliment de finition
pt alimento de finalização
de engorda
alimento para crías loc. s. m.
sp alimento para crías
en grow-out feed
fr aliment d’élevage
pt alimento para cria
27
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
alimento para peixes loc. s. m.
sp alimento para peces
en fish feed
fr aliment pour poissons
pt alimento para peixes
alimento seco loc. s. m.
sp alimento seco
en dry food
fr aliment sec
pt alimento seco
alimento vivo loc. s. m.
sp alimento vivo
en live food
fr nourriture vivante /
proies vivantes
pt alimento vivo
almacenado adx.
sp almacenado
en stored
fr conservé
pt armazenado
almacenaxe s. f.
sp almacenamiento
en storage
fr stockage
pt armazenagem
almacenaxe en silos loc. s. f.
sp almacenamiento en silos
en silo storage
fr ensilage
pt armazenagem em silos
alóctono adx.
sp alóctono
en allochthonous
28
Página 28
fr allochtone
pt alóctone
alta mar loc. s. f.
sp alta mar
en offshore
fr au large / en haute mer
pt alto mar
alternador s. m.
sp alternador
en alternator
fr alternateur
pt alternador
alternancia heteromórfica de
xeracións loc. s. f.
sp alternancia heteromórfica
de generaciones
en heteromorphic
alternation of generations
fr alternance hétéromorphique des générations
pt alternância heteromórfica
de gerações
altura de aspiración loc. s. f.
sp altura de aspiración
en suction head / suction lift
fr hauteur d’aspiration
pt altura de aspiração
altura de elevación loc. s. f.
sp altura de elevación
en elevation head /
discharge head
fr charge de position
pt altura de elevação
altura de presión loc. s. f.
sp altura de presión
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en presure head
fr hauteur de pression
pt altura de pressão
altura hidrostática loc. s. f.
sp altura hidrostática
en elevation head
fr hauteur hydrostatique
pt altura hidrostática
alvéolo s. m.
sp alveolo
en alveolus
fr alvéole
pt alvéolo
alxicida s. m.
sp algicida
en algicide
fr algicide
pt algicida
alxinato s. m.
sp alginato
en alginate
fr alginate
pt alginato
amaño s. m.
sp reparación
en repair
fr réparation
pt reparação
amarre s. m.
sp amarre
en fastening
fr amarrage
pt amarradura
Página 29
ambiente s. m.
sp ambiente
en environment
fr environnement
pt ambiente
ambiente controlado loc. s. m.
sp ambiente controlado
en controlled environment
fr environnement contrôlé
pt ambiente controlado
ameixa babosa loc .s. f.
Venerupis pullastra
(Montagu,1803).
sp almeja babosa
en pullet carpet shell
fr palourde-bleue de
Mediterraneé
pt ameijoa-macha
ameixa fina loc .s. f.
Tapes (Ruditapes) decussatus
(Linnaeus, 1758)
sp almeja fina
en grooved carpet shell
fr palourde croisée
d’Europe
pt ameijoa-boa
ameixa xaponesa loc .s. f.
Tapes (Ruditapes)
philippinarum
(Adams&Reeve, 1850)
sp almeja japonesa
en japanese carpet shell
fr palourde croisée
janonoise.
29
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
amíctico adx.
sp amíctico
en amictic
fr amictique
pt amíctico
amortización s. f.
sp amortización
en amortization
fr amortissement
pt amortização
amidón s. m.
sp almidón
en starch
fr amidon
pt amido
amperes hora loc. s. m. pl.
sp amperios hora
en ampere hour
fr ampères heure
pt amperes hora
abrev. Ah
aminoácido s. m.
sp aminoácido
en amino acid
fr aminoacide
pt aminoácido
aminoácidos esenciais loc. s. m. pl.
sp aminoácidos esenciales
en essential amino acids
fr aminoacides essentiels
pt aminoácidos esenciais
amocelo s. m.
sp anzuelo
en hook
fr hameçon
pt anzol
amoníaco s. m.
sp amoníaco
en ammonia
fr ammoniac
pt amoníaco
amonio cuaternario loc. s. m.
sp amonio cuaternario
en quaternary ammonia
fr ammonium quaternaire
pt amónio quaternário
30
Página 30
amperímetro s. m.
sp amperímetro
en ammeter
fr ampèremètre
pt amperímetro
ampicilina s. f.
sp ampicilina
en ampicillin
fr ampicilline
pt ampicilina
amplitude de marea loc. s. f.
sp amplitud de la marea
en tidal range
fr amplitude de la marée
pt amplitude de maré
anabolismo s. m.
sp anabolismo
en anabolism
fr anabolisme
pt anabolismo
anádromo adx.
sp anadromo
en anadromous
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr anadrome
pt anádromo
anaeróbico adx.
sp anaeróbico
en anaerobic
fr anaérobie
pt anaeróbio
anafase s. f.
sp anafase
en anaphase
fr anaphase
pt anafase
análise s. f.
sp análisis
en testing / analysis
fr analyse
pt análise
análise de auga loc. s. f.
sp análisis de agua
en water analysis
fr analyse d’eau
pt análise de água
análise estatística loc. s. f.
sp análisis estadístico
en statistical analysis
fr analyse statistique
pt análise estatística
análise química loc. s. f.
sp análisis químico
en chemical analysis
fr analyse chimique
pt análise química
Página 31
en turbidometric analysis
fr analyse turbidométrique
pt análise turbidométrica
análogo adx.
sp análogo
en analogous
fr analogue
pt análogo
anano adx.
sp enano
en dwarf
fr nain
pt anão
anatomía s. f.
sp anatomía
en anatomy
fr anatomie
pt anatomia
ancho s. m.
sp anchura
en width / breadth
fr largueur
pt ancho
áncora s. f.
sp ancla
en anchor
fr ancre
pt âncora
andróxeno s. m.
sp andrógeno
en androgen
fr androgène
pt androgénio
análise turbidométrica loc. s. f.
sp análisis de turbidez
31
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
anel de crecemento loc. s. m.
sp anillo de crecimiento
en annual ring
fr anneau de croissance
pt anel de crecimento
anemia s. f.
sp anemia
en anemia / anaemia
fr anémie
pt anemia
anemia perniciosa loc. s. f.
sp anemia perniciosa
en pernicious anemia
fr anémie pernicieuse
pt anemia perniciosa
anestesia s. f.
sp anestesia
en anesthesia
fr anesthésie
pt anestesia
anestésico adx.
sp anestésico
en anaesthetic
fr anesthésique
pt anestésico / anestesiante
anfótero adx.
sp anfótero
en amphoteric
fr amphotère
pt anfótero / anfotérico
angazo s. m.
sp rastra de mano
en hand dregde
fr drague à main
pt draga de mão
32
Página 32
anguía americana loc .s. f.
Anguilla rostrata ( Le
Sueur, 1817)
sp anguila americana
en american eel
fr anguille d’ Amérique
pt enguia-americana
anguía australiana loc .s. f.
Anguilla australis
Richardson, 1841
sp anguila australiana
en australian eel
fr anguille d’ Australie
pt enguia-australiana
anguía europea loc .s. f.
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)
sp anguila europea
en auropean eel
fr anguille d’Europe
pt enguia-europeia
anguía xaponesa loc .s. f.
Anguilla japonica
Temminck & Schlegel,
1846
sp anguila japonesa
en japanese eel
fr anguille du Japon
pt enguia- japonesa
anguías en migración cara ó mar
loc. s. f. pl.
sp anguilas en migración
hacia el mar
en seeward migration eels
fr anguilles d’auclaison
pt enguias em migração
cara ao mar
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
anguilicultura s. f.
sp anguilicultura
en eel culture
fr élevage des anguilles /
anguilliculture
pt anguilicultura
anguiliforme adx.
sp anguiliforme
en anguilliform
fr anguilliforme
pt anguiliforme
ano s. m.
sp ano
en anus
fr anus
pt ano
anomalías do desenvolvemento
loc. s. f. pl.
sp anomalías del desarrollo
en developmental
abnormalities
fr anomalies du
développement
pt anomalias do
desenvolvemento
anorexia s. f.
sp anorexia
en anorexia
fr anorexie
pt inapetência
anormal adx.
sp anormal
en abnormal
fr anormal
pt anormal
Página 33
anormalidade s. f.
sp anormalidad
en abnormality
fr anomalie
pt anormalidade
anoxemia s. f.
sp anoxia
en anoxia
fr anoxie
pt anoxemia
ansiedade s. f.
sp ansiedad
en stress
fr anxiété
pt ansiedade
antagonismo s. m.
sp antagonismo
en antagonism
fr antagonisme
pt antagonismo
antena s. f.
sp antena
en antenna
fr antenne
pt antena
antibiograma s. m.
sp antibiograma
en antibiogram
fr antibiogramme
pt antibiograme
antibiótico de amplo espectro loc.
s. m.
sp antibiótico de amplio
espectro
en wide range antibiotic
33
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr antibiotique d’ample
spectre
pt antibiótico de amplo
espectro
antibióticos s. m. pl.
sp antibióticos
en antibiotics
fr antibiotiques
pt antibióticos
anticoagulante adx.; s. m.
sp anticoagulante
en anticoagulant
fr anticoagulant
pt anticoagulante
anticorpo s. m.
sp anticuerpo
en antibody
fr anticorp
pt anticorpo
anticorpo de revestimento loc. s. m.
sp anticuerpo de
recubrimiento
en coating antibody
fr anticorp de couverture
pt anticorpo de revestimento
anticorpos monoclonais loc. s. m.
pl.
sp anticuerpos
monoclonales
en monoclonal antibodies
fr anticorps monoclonaux
pt anticorpos monoclonais
anticorpos policlonais loc. s. m. pl.
sp anticuerpos policlonales
en polyclonal antibodies
34
Página 34
fr anticorps polyclonaux
pt anticorpos policlonais
anticorrosivo adx.; s. m.
sp anticorrosivo
en anticorrosive
fr anticorrosif
pt anticorrosivo
antihelmíntico adx.
sp antihelmíntico
en antihelminthic
fr antihelminthique
pt anti-helmíntico
antioxidante adx
sp antioxidante
en antioxidant
fr antioxydant
pt anti-oxidante
antiséptico adx.; s. m.
sp antiséptico
en antiseptic
fr antiseptique
pt anti-séptico
antisoro s. m.
sp antisuero
en antiserum
fr antisérum
pt anti-soro
antitoxina s. f.
sp antitoxina
en antitoxin
fr antitoxine
pt antitoxina
antíxeno s. m.
sp antígeno
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en antigen
fr antigène
pt antigénio
antropoxénico adx.
sp antropogénico
en anthropogenic
fr anthropogène
pt antropogénico
anxioblasto s. m.
sp angioblasto
en angioblast
fr angioblast
pt angioblasto
anzol s. m.
sp anzuelo
en hook
fr hameçon
pt anzol
aparato para mostraxe de auga
loc. s. m.
sp aparato para muestras de
agua
en water sample device
fr appareil pour échantillons
d’eau
pt aparato para amostras de
água
aparello s. m.
sp aparato / instrumento
en apparattus
fr appareil
pt aparelho / instrumento
aparello bucal loc. s. m.
sp aparato bucal
en mouth parts
Página 35
fr appareil buccal
pt aparelho bucal
aparello de pesca loc. s. m.
sp aparejo de pesca
en fishing tackle
fr engine de péche
pt aparelho de pesca
apéndices bucais loc. s. m. pl.
sp apéndices bucales
en mouth appendages
fr appendices buccaux
pt apêndices bucais
apetito s. m.
sp apetito
en appetite
fr appétit
pt apetite
ápice s. m.
sp ápex
en apex
fr apex
pt ápice
apófise s. f.
sp apófisis
en apophysis
fr apophyse
pt apófise
aproveitamento s. m.
sp aprovechamiento
en harvesting
fr récolte
pt exploração
arco branquial loc. s. m.
sp arco branquial
35
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
en branchial arch /
gill arch
fr arc branchial
pt arco branquial
36
11:48
Página 36
fr aire de distribution
géographique
pt área de distribuição
geográfica
arco hemal loc. s. m.
sp arco hemal
en hemal arch
fr arc hémal
pt arco hemal
área de filtración loc. s. f.
sp área de filtración
en filter area
fr surface filtrante
pt área de filtração
area s. f.
sp arena
en sand
fr sable
pt areia
arrastreiro s. m.
sp arrastrero
en trawler
fr chaluter
pt arrastão
área de alimentación loc. s. f.
sp área de alimentación
en feeding zone
fr aire d’alimentation
pt área de alimentação
arrecife s. m.
sp arrecife
en reef
fr récif
pt recife
área de captura loc. s. f.
sp área de captura
en catchment area
fr aire de capture
pt área de captura
arribazón s. f.
sp arribazón
en arrival
fr arrivage
pt arribação
área de desova loc. s. f.
sp área de desove
en spawning area
fr frayère
pt área de desova
arte de pesca loc. s. f.
sp arte de pesca
en fishing gear
fr engin de pêche
pt arte de pesca
área de distribución xeográfica
loc. s. f.
sp área de distribución
geográfica
en range of geographical
distribution
arteria s. f.
sp arteria
en artery
fr artère
pt artéria
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
articulación s. f.
sp articulación
en articulation
fr articulation
pt articulação
aséptico adx.
sp aséptico
en aseptic
fr aseptique
pt asséptico
asexual adx.
sp asexual
en asexual
fr asexuel
pt asexual
asfixia s. f.
sp asfixia
en asphyxia
fr asphyxie
pt asfixia
asimetría s. f.
sp asimetría
en skewness / asymmetry
fr asymetrie
pt assimetria
asimilación de nutrientes loc. s. f.
sp asimilación de nutrientes
en nutrient uptake
fr absorption des substances
nutritives
pt assimilação de nutrientes
asistencia técnica loc. s. f.
sp asistencia técnica
en technical assistance
Página 37
fr assistance technique
pt assistência técnica
astacicultura s. f.
sp astacicultura
en crayfish culture
fr astaculture
pt astacicultura
astaxantina s. f.
sp astaxantina
en astaxanthin
fr astaxanthine
pt astaxantina
atmosfera s. f.
sp atmósfera
en atmosphere
fr atmosphère
pt atmosfera
atomizar v.
sp atomizar
en atomize (to)
fr atomiser
pt atomizar
atraente s. m.
sp atractante
en attractant
fr substance attractive
pt sustância atraente
atraso do crecemento loc. s. m.
sp retraso del crecimiento
en stunted growth
fr retard de croissance
pt retardo do crescimento
atresia folicular ovárica loc. s. f.
sp atresia folicular ovárica
37
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en ovarian follicular atresia
fr atrésie
pt atrésia folicular ovárica
atrio s. m.
sp atrio
en atrium
fr atrium / oreillete
pt átrio
atrofia s. f.
sp atrofia
en atrophy
fr atrophie
pt atrofia
atún vermello loc. s. m.
Thunnus thynnus (Linnaeus,
1758)
sp atún
en northern bluefin tuna
fr thon rouge
pt atum-rabilho
auga s. f.
sp agua
en water
fr eau
pt água
auga de alimentación loc. s. f.
sp agua de alimentación
en feed water
fr eau d’alimentation
pt água de alimentação
auga de desaugamento loc. s. f.
sp agua de desagüe
en drain water
fr eau d’écoulement
pt água de desaguamento
38
Página 38
auga de escoamento loc. s. f.
sp agua de desagüe
en drain water
fr eau d’écoulement
pt água de desaguamento
auga de mar loc. s. f.
sp agua de mar
en seawater
fr eau marine
pt água de mar
auga de mar estéril (artificial)
loc. s. f.
sp agua de mar estéril
en sterilazed seawater
fr eau de mer stérile
pt água de mar estéril
auga de pozo loc. s. f.
sp agua de pozo
en well water
fr eau de puits
pt água de poço
auga de superficie loc. s. f.
sp agua de superficie
en surface water
fr eau de surface
pt água de superficie
auga desionizada loc. s. f.
sp agua desionizada
en deionized water
fr eau désionisée
pt água desionizada
auga destilada loc. s. f.
sp agua destilada
en distilled water
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr eau distillée
pt água destilada
auga doce loc. s. f.
sp agua dulce
en freshwater
fr eau douce
pt água doce
auga dura loc. s. f.
sp agua dura
en hard water
fr eau dure
pt água dura
auga estancada loc. s. f.
sp agua estancada
en stagnant water
fr eau stagnante
pt água estancada
auga fresca loc. s. f.
sp agua fresca
en cool water
fr eau fraîche
pt água fresca
auga osixenada loc. s. f.
sp agua oxigenada
en hydrogen peroxide
fr eau oxygénée
pt peróxido de hidrogénio
auga potable loc. s. f.
sp agua potable
en potable water
fr eau potable
pt água potável
auga recirculante loc. s. f.
sp agua recirculante
Página 39
en recirculated water
fr eau recirculante
pt água recirculante
auga salgada loc. s. f.
sp agua salada
en saltwater
fr eau salée
pt água salgada
auga salobre loc. s. f.
sp agua salobre
en brackish water
fr eau saumâtre
pt água salobre
auga sobordante loc. s. f.
sp agua rebosante
en overflow water
fr eau de trop-plein
pt água transbordante
auga somera loc. s. f.
sp agua somera
en shallow water
fr eau peu profonde / eaux
maigres
pt água somera
auga subterránea loc. s. f.
sp agua subterránea
en groundwater
fr eau souterraine
pt água subterrânea
auga tranquila loc. s. f.
sp agua tranquila
en still water
fr eau dormante
pt água tranquila
39
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
auga verde loc. s. f.
sp agua verde
en green water
fr eau verte
pt água verde
augas cerradas loc. s. f. pl.
sp aguas cerradas
en impounded waters
fr eaux closes
pt águas cercadas
augas continentais loc. s. f. pl.
sp aguas continentales
en inland waters
fr eaux continentaux
pt águas continentais
augas pechadas loc. s. f. pl.
sp aguas encerradas
en enclosed waters
fr eaux enfermées
pt águas fechadas
augas protexidas loc. s. f. pl.
sp aguas protegidas
en sheltered waters
fr eaux protégées
pt águas abrigadas
augas residuais loc. s. f. pl.
sp aguas residuales
en effluents / sewage waste
water
fr eaux residuaires
pt águas residuais
aumento de peso loc. s. m.
sp aumento de peso
en increase in weight
40
Página 40
fr gain de poids
pt aumento de peso
autocebante adx.
sp autocebante
en self-prioning
fr à amarçage automatique
pt autocevante
autoclave s. m.
sp autoclave
en autoclave
fr autoclave
pt autoclave
autóctono adx.
sp autóctono
en autochthonous
fr autochthone
pt autóctone
autofecundación s. f.
sp autofecundación
en self fertilisation
fr autofécondation
pt autofecundação
autólise s. f.
sp autolisis
en autolysis
fr autolyse
pt autólise
automático adx.
sp automático
en automatic
fr automatique
pt automático
autopsia s. f.
sp autopsia
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en autopsy
fr autopsie
pt autópsia
autótrofo s. m.
sp autótrofo
en autotroph
fr autotrophe
pt autotrófico
avaliación de poboacións de peixes
loc. s. f.
sp evaluación de
poblaciones de peces
en fishery stock assesment
fr évaluation des stock
halieutiques
pt avaliação de populações
de peixes
avellentamento s. m.
sp envejecimiento
en aging
fr viellissement
pt envelhecimento
avitaminose s. f.
sp avitaminosis
en avitaminosis
fr avitaminose
pt avitaminose
axénico adx.
sp axénico
en axenic
fr axénique
pt axénico
axente aglutinador loc. s. m.
sp agente aglutinante
en binding agent
Página 41
fr agent liant
pt agente aglutinante
axente infeccioso loc. s. m.
sp agente infeccioso
en infective agent
fr agent infectieux
pt agente infecioso
axente patóxeno loc. s. m.
sp agente patógeno
en pathogen agent
fr agent pathogène
pt agente patogénio
axitación s. f.
sp agitación
en stirring
fr agitation
pt agitação
axitador s. m.
sp agitador
en agitator
fr agitateur
pt agitador
axitador de superficie loc. s. m.
sp agitador de superficie
en surface agitator
fr agitateur de surface
pt agitador de superficie
axitador mecánico de ovos loc. s. m.
sp agitador mecánico de
huevos
en shocking
fr agitateur mecánique des
oeufs
pt agitador mecânico de
ovos
41
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
axustamento de tubos loc. s. m.
sp acoplamiento de tubos
en pipe coupling
fr manchon de tubage
pt ajustamento de tubos
axustamento do pH loc. s. m.
sp ajuste del pH
en pH adjustment
fr ajuster le pH
pt ajustamento do pH
azul de metileno loc. s. m.
sp azul de metileno
en methylene blue
fr bleu de méthylène
pt azul-de-metileno
42
11:48
Página 42
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 43
B
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
bacallao do Atlántico loc. s. m.
Gadus morhua Linnaeus,
1758
sp bacalao del Atlántico
en atlantic cod
fr morue de l’Atlantique
pt bacalhau-do Atlântico
bacilo s. m.
sp bacilo
en bacillus
fr bacille
pt bacilo
bacteremia s. f.
sp bacteremia
en bacterial infection
fr infection bactérienne
pt infecção bacteriana
bacteria s. f.
sp bacteria
en bacteria
fr bactérie
pt bactéria
bacteria coliforme loc. s. f.
sp bacteria coliforme
en coliform bacterium
fr bactérie coliforme
pt bactéria fecal
bacterias desnitrificantes loc. s. f.
pl.
sp bacterias desnitrificantes
en denitrifying bacteria
fr bactéries dénitrifiantes
pt bactérias
desnitrificadoras
Página 45
bacterias patóxenas loc. s. f. pl.
sp bacterias patógenas
en pathogenic bacteria
fr bactéries pathogènes
pt bactérias patogénicas
bactericida s. m.
sp bactericida
en bactericide
fr bactéricide
pt bactericida
bacteriófago s. m.
sp bacteriófago
en bacteriophage
fr bactériophage
pt bacteriófago
bacteriostático adx.
sp bacteriostático
en bacteriostatic
fr bactériostatique
pt bacteriostático
baixamar s. f.
sp bajamar
en low tide
fr basse mer
pt baixa-mar
baixamar media loc. s. f.
sp bajamar media
en mean low tide
fr marée basse moyenne
pt baixa-mar meia
baixo s. m.
sp bajío
en shallows
fr bas
pt baixo
45
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
Página 46
balance ácido-base loc. s. m.
sp balance ácido-base
en acid-base balance
fr équilibre acide-base
pt balance ácido-base
banco de peixes loc. s. m.
sp banco de peces
en school of fish
fr banc de poissons
pt cardume de peixes
balance nitroxenado loc. s. m.
sp balance nitrogenado
en nitrogen balance
fr bilan azoté
pt balance nitrogenado
banco ostrícola loc. s. m.
sp banco ostrícola
en oyster bed
fr banc d’huîtres / gisement
huîtrier
pt banco ostrífero
balanza s. f.
sp balanza
en balance
fr balance
pt balança
baleirado s. m.
sp vaciado
en emptying
fr vidange / vidage
pt vazio
baliza s. f.
sp baliza
en beacon
fr balise
pt baliza
balizar v.
sp balizar
en mark out (to)
fr baliser
pt balizar
banco cultivado loc. s. m.
sp banco cultivado
en bank of culture
fr banque en culture
pt banco cultivado
46
11:48
bandexa de incubación loc. s. f.
sp bandeja de incubación
en hatching tray
fr plateau d’incubation
pt bandeja de incubação
baño anestésico loc. s. m.
sp baño anestésico
en anesthesic bath
fr bain anesthésique
pt banho anestésico
baño antibiótico loc. s. m.
sp baño antibiótico
en antibiotic bath
fr bain d’antibiotique
pt banho antibiótico
baño antiparasitario loc. s. m.
sp baño antiparasitario
en antiparasitic bath
fr bain antiparasitaire
pt banho antiparasitário
baño maría loc. s. m.
sp baño maría
en water bath
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr bain-marie
pt banho-maria
baño terapéutico de longa
duración (en pozas de
engorda) loc. s. m.
sp baño terapéutico de larga
duración (en charcas de
engorde)
en long bath
fr bain thérapeutique à
longe duration
pt banho terapêutico de
longa duração
barlovento s. m.
sp barlovento
en windward
fr dessus du vent
pt barlavento
barómetro s. m.
sp barómetro
en barometer
fr baromètre
pt barómetro
barra s. f.
sp barra
en bar
fr patte
pt barra
barreira s. f.
sp barrera
en barrier
fr barrage
pt barreira
Página 47
en barrels
fr barrils
pt barris
basal adx.
sp basal
en basal
fr basal
pt basal
base s. f.
sp base
en base
fr base
pt base
basicidade s. f.
sp basicidad
en alkalinity
fr basicité
pt basicidade
batea s. f.
sp batea
en cray / raft
fr plateau
pt jangada
batería de acumuladores loc. s. f.
sp batería de acumuladores
en accumulator battery
fr baterie d’accumulateurs
pt bateria de acumuladores
batial adx.
sp batial
en bathyal
fr bathyal
pt batial
barrís s. m. pl.
sp barriles
47
29895 libro Acuicultura.qxd
48
01/03/2007
11:48
Página 48
batimetría s. f.
sp batimetría
en bathymetry
fr bathymétrie
pt batimetria
béntico adx.
sp béntico
en benthic
fr benthique
pt bêntico
batipeláxico adx.
sp batipelágico
en bathypelagic
fr bathypélagique
pt batipelágico
bentófago adx.
sp bentófago
en bottom feeding
fr benthofage
pt bentofágico
batitermógrafo s. m.
sp batitermógrafo
en bathythermograph
fr bathythermographe
pt batitermógrafo
bentónico adx.
sp bentónico
en benthonic
fr benthique
pt bentónico
bazo s. m.
sp bazo
en spleen
fr rate
pt baço
bentos s. m. pl.
sp bentos
en benthos
fr benthos
pt bentos
beira s. f.
sp orilla
en shore
fr bord
pt beira
benzocaína s. f.
sp benzocaína
en benzocain
fr benzocaïne
pt benzocaine
beizos s. m. pl.
sp labios
en lips
fr lèvres
pt lábios
betaglobulinas s. f. pl.
sp betaglobulinas
en betaglobulins
fr bêtaglobulines
pt betaglobulinas
benigno adx.
sp benigno
en benign
fr bénin
pt benigno
bibliografía s. f.
sp bibliografía
en bibliography
fr bibliographie
pt bibliografia
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 49
bicarbonato s. m.
sp bicarbonato
en bicarbonate
fr bicarbonate
pt bicarbonato
biodegradable adx.
sp biodegradable
en biodegradable
fr biodégradable
pt biodegradável
bicheiro s. m.
sp bichero
en pole hook
fr gaffe
pt croque
bioencapsulación s. f.
sp bioencapsulación
en bioencapsulation
fr bioencapsulation
pt bioencapsulação
bile s. f.
sp bilis
en bile
fr bile
pt bílis
bioestatística s. f.
sp bioestadística
en biostatistic
fr bioestatistique
pt bioestatística
billa s. f.
sp grifo
en stop cock
fr robinet d’arrêt
pt torneira
biofiltro s. m.
sp biofiltro
en biofilter
fr biofiltre
pt filtro biológico
bioacumulación s. f.
sp bioacumulación
en bioaccumulation
fr bioacumulation
pt bioacumulação
bioloxía s. f.
sp biología
en biology
fr biologie
pt biologia
biocenose s. f.
sp biocenosis
en biocenosis
fr biocenose
pt biocenose
bioloxía de auga doce loc. s. f.
sp biología de agua dulce
en freswater biology
fr biologie des eaux douces
pt biologia de água doce
bioclimatoloxía s. f.
sp bioclimatología
en bioclimatology
fr bioclimatologie
pt bioclimatologia
bioloxía pesqueira loc. s. f.
sp biología pesquera
en fish biology
fr biologie des pêches
pt biologia pesqueira
49
29895 libro Acuicultura.qxd
50
01/03/2007
11:48
Página 50
bioluminiscencia s. f.
sp bioluminiscencia
en bioluminescence
fr bioluminescence
pt bioluminiscência
biota s. f.
sp biota
en biota
fr biote
pt biota
biomasa s. f.
sp biomasa
en biomass
fr biomasse
pt biomassa
biotecnoloxía s. f.
sp biotecnología
en biotechnology
fr biotechnologie
pt biotecnologia
biomasa da poboación loc. s. f.
sp biomasa de la población
en stock biomass
fr biomasse du stock
pt biomassa da população
biótico adx.
sp biótico
en biotic
fr biotique
pt biótico
biometría s. f.
sp biometría
en biometrics
fr biométrie
pt biometria
biotina s. f.
sp biotina
en biotin
fr biotine
pt biotina
biopsia s. f.
sp biopsia
en biopsy
fr biopsie
pt biopse / biopsia
biótipo s. m.
sp biotipo
en biotype
fr biotype
pt biótipo
bioquímica s. f.
sp bioquímica
en biochemistry
fr biochemie
pt bioquímica
biótopo s. m.
sp biotopo
en biotope
fr biotope
pt biótopo
biosíntese s. f.
sp biosíntesis
en biosynthese
fr biosynthèse
pt biosíntese
biotoxina s. f.
sp biotoxina
en biotoxin
fr biotoxine
pt biotoxina
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 51
bioxénese s. f.
sp biogénesis
en biogenesis
fr biogenèse
pt biogénese
blastómero s. m.
sp blastómero
en blastomere
fr blastomère
pt blastómero
bipartición s. f.
sp bipartición
en bipartition
fr bipartition
pt bipartição
blástula s. f.
sp blástula
en blastula
fr blastula
pt blástula
bisexual adx.
sp bisexual
en bisexual
fr bisexuel
pt bissexual
blefaroplasto s. m.
sp blefaroplasto
en blepharoplast
fr blépharoplaste
pt blefaroplasta
biso s. m.
sp biso
en byssus
fr byssus
pt bisso
bloom de algas loc. s. m.
sp bloom de algas
en algal bloom
fr développement
desordonné des algues
pt bloom de algas
bivalvo adx.
sp bivalvo
en bivalve
fr bivalve
pt bivalve
blastoderma s. m.
sp blastodermo
en blastoderm
fr blastoderme
pt blastoderma
blastóforo s. m.
sp blastóforo
en blastophore
fr blastophore
pt blastóforo
bloque de conxelación loc. s. m.
sp bloque de congelado
en freeze block
fr bloc de congélation
pt bloco de congelação
bloques de cemento loc. s. m. pl.
sp bloques de hormigón
en concrete blocks
fr blocs de béton
pt blocos de betão
boca s. f.
sp boca
en mouth
51
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr bouche
pt boca
boca vermella loc. s. f.
sp boca roja
en red mouth
fr bouche rouge
pt boca vermelha
boia s. f.
sp boya
en buoy
fr bouée
pt bóia
bomba s. f.
sp bomba
en pump
fr pompe
pt bomba
bomba aspirante loc. s. f.
sp bomba aspirante
en suction lift pump
fr pompe aspirante
pt bomba aspirante
bomba centrífuga loc. s. f.
sp bomba centrífuga
en centrifugal pump
fr pompe centrifuge
pt bomba centrífuga
bomba de aireación loc. s. f.
sp bomba de aireación
en ventilation pump
fr pompe d’aération
pt bomba de ventilação
bomba de baleiro loc. s. f.
sp bomba de vacío
52
11:48
Página 52
en vacuum pump
fr pompe à vide
pt bomba de vácuo
bomba de calor loc. s. f.
sp bomba de calor
en heat pump
fr pompe à chaleur
pt bomba de calor
bomba de descarga de peixe loc.
s. f.
sp bomba para descarga de
pescado
en fish pump
fr pompe à poisson
pt bomba de descarga de
peixe
bomba dosificadora loc. s. f.
sp bomba dosificadora
en dosage pump
fr pompe de dosage
pt bomba dosificadora
bomba peristáltica loc. s. f.
sp bomba peristáltica
en peristaltic pump
fr pompe péristaltique
pt bomba peristáltica
bomba rotatoria loc. s. f.
sp bomba rotatoria
en rotatory pump
fr pompe rotatoire
pt bomba rotante
bomba somerxible loc. s. f.
sp bomba sumergible
en submersible pump
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr pompe immergée
pt bomba submersa
bombeo s. m.
sp bombeo
en pumping
fr pompage
pt bombeo
botella de inversión loc. s. f.
sp botella de inversión
fr bouteille d’inversion
pt botelha de inversão
botella de mostraxe loc. s. f.
sp botella de muestra
en sampling bottle
fr bouteille de prélèvement
pt botelha de amostragem
branquia s. f.
sp branquia
en gill
fr branchie
pt brânquia
Página 53
en brachipods
fr brachiopodes
pt braquiópodes
bravetoxina s. f.
sp bravetoxina
en brave toxin
fr bravetoxine
pt bravetoxina
brotes de enfermidades loc. s. m.
pl.
sp brotes de enfermedades
en disease outbreaks
fr foyers de maladie
pt focos de doença
bureta s. f.
sp bureta
en burette
fr burette
pt bureta
branquiespiñas s. f. pl.
sp branquiespinas
en gillrakes
fr branchiospines
pt branquiespinhas
branquiomicose s. f.
sp branquiomicosis
en branchiomycosis
fr branchiomycose
pt putrefacção das
brânquias
braquiópodos s. m. pl.
sp braquiópodos
53
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 55
C
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
cabeza s. f.
sp cabeza
en head
fr tête
pt cabeça
cabo s. m.
sp cabo
en rope
fr cordage
pt cabo
cabrestante s. m.
sp cabrestante
en winch
fr trevil
pt cabrestante
cacho s. m.
sp caparazón
en carapace
fr carapace
pt caparazão
cadea s. f.
sp cadena
en chain
fr chaîne
pt cadeia
cadea alimentaria loc. s. f.
sp cadena alimenticia
en food chain / food web
fr chaîne alimentaire
pt cadeia alimentar / cadeia
alimentícia
cadea respiratoria loc. s. f.
sp cadena respiratoria
en respiratory chain
Página 57
fr chaîne respiratoire
pt cadeia respiratória
cadea trófica loc. s. f.
sp cadena trófica
en food web
fr chaîne trophique
pt cadeia trófica
caínzo s. m.
sp encañizada
en fish weir / barricade
fr bordigue / bourdigue
pt estacada / tapa-esteiros
caixa de embalaxe loc. s. f.
sp caja para empaque
en packing box
fr boîte d’emballage
pt caixa de embalagem
caixa de peixe loc. s. f.
sp caja de pescado
en fish box
fr caisse à poisson
pt caixa de peixe
caixa de poliestireno loc. s. f.
sp caja de poliestireno
en polystyrene box
fr boîte en polystyrène
pt caixa de esferovite
cal s. m.
sp cal
en lime
fr chaux
pt cal
cal vivo loc. s. m.
sp cal viva
57
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
en quicklime
fr chaux vive
pt cal vivo
caladoiro s. m.
sp caladero
en fishing ground
fr lieu de pêche
pt pesqueiro
calcario adx.
sp calcáreo
en calcareous
fr calcaire
pt calcário
calcificación s. f.
sp calcificación
en calcification
fr calcification
pt calcificação
calcio s. m.
sp calcio
en calcium
fr calcium
pt cálcio
caldeiro s. m.
sp cubo / balde
en bucket
fr sceau
pt caldeiro
calibrador s. m.
sp calibrador
en gauge
fr calibreur
pt calibrador
58
11:48
Página 58
calibrador de peixes loc. s. m.
sp calibrador de peces
en fish grader
fr calibreur de poissons
pt calibrador de peixes
calibre s. m.
sp calibre
en gauge
fr calibre
pt calibre
calidade da auga loc. s. f.
sp calidad del agua
en water quality
fr qualité de l’eau
pt qualidade da água
calidade de referencia loc. s. f.
sp calidad de referencia
en reference quality
fr qualité de référence
pt qualidade de referência
calor específica loc. s. f.
sp calor específico
en specific heat
fr chaleur spécifique
pt calor específico
caloría s. f.
sp caloría
en calorie
fr calorie
pt caloria
calorimetría s. f.
sp calorimetría
en calorimetry
fr calorimétrie
pt calorimetria
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
calorímetro s. m.
sp calorímetro
en calorimeter
fr calorimètre
pt calorímetro
camada de peixes loc. s. f.
sp camada de peces
en batch of fish
fr lot de poissons
pt camada de peixes
cámara branquial loc. s. f.
sp cámara branquial
en gill cavity
fr cavité branchiale
pt câmara branquial
cámara climatizada loc. s. f.
sp cámara climatizada
en controlled environment
fr chambre climatisée
pt câmara climatizada
cámara de cultivo loc. s. f.
sp cámara de cultivo
en culture chamber
fr salle de culture
pt câmara de cultivo
Página 59
fr chambre de transfert
pt câmara de transferência
cámara estéril loc. s. f.
sp cámara estéril
en sterile room
fr chambre stérile
pt câmara estéril
cámara refrixerada loc. s. f.
sp cámara frigorífica
en refrigerating room
fr chambre réfrigérée
pt câmara refrigerada
camarón común loc. s. m.
Paleamon serratus (Pennant,
1777)
sp camarón común
en common prawn
fr bouquet
pt camarão-branco-legítimo
camarón de río loc. s. m.
Macrobrachium rosembergii
(De Man, 1879)
sp camarón gigante
en giant river prawn
fr bouquet géant
pt camarão-gigante-do rio
cámara de reconto loc. s. f.
sp cámara de recuento
en counting cell / counting
chamber
fr cellule à compter
pt câmara de reconto
cambio de auga loc. s. m.
sp cambio de agua
en water exchange
fr échange d’eau
pt cambio de água
cámara de transferencia loc. s. f.
sp cámara de transferencia /
cámara de flujo
en transfer chamber
canceríxeno adx.
sp cancerígeno /
carcinogénico
en carcinogen
59
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr carcinogène
pt carcinogénio
fr déversoir
pt canal de desaguamento
canibalismo s. m.
sp canibalismo
en cannibalism
fr cannibalisme
pt canibalismo
canle deferente loc. s. f.
sp canal deferente
en deferent channel
fr canal déférent
pt canal deferente
canizo s. m.
sp encañizada
en fish weir / barricade
fr bordigue / bourdigue
pt estacada / tapa-esteiros
cano s. m.
sp ramal de tubería
en pipe
fr tuyau
pt tubo
canle de alimentación loc. s. f.
sp canal de alimentación
en feeder channel
fr canal d’alimentation /
canal de prise
pt canal de alimentação
cano de descarga loc. s. m.
sp tubo de descarga
en discharge pipe
fr tuyau de débit / tuyau de
refoulement
pt tubo de descarga
canle de alimentación de auga
loc. s. f.
sp canal de alimentación de
agua
en inlet channel
fr canal d’amenée d’eau
pt canal de alimentação de
água
cantil s. m.
sp cantil
en slope
fr falaise
pt alcantil
canle de desova loc. s. f.
sp canal de desove
en spawning channel
fr canal de frai
pt canal de desova
canle de escoamento loc. s. f.
sp canal de desagüe
en waste weir
60
Página 60
capa fotolítica loc. s. f.
sp capa fotolítica
en photolithic layer
fr couche photolithique
pt capa fotolítica
capa trofóxena loc. s. f.
sp capa trofógena
en trophogenic layer
fr couche trophogène
pt capa trofogènia
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
capacidade de cambio catiónica
loc. s. f.
sp capacidad de cambio
catiónica
en cation exchange capacity
fr capacité de changuement
cationique
pt capacidade de câmbio
catiónica
abrev. CEC
capacidade de bombeo loc. s. f.
sp capacidad de bombeo
en pumping capacity
fr capacité de pompage
pt capacidade de bombeo
capacidade de carga loc. s. f.
sp capacidad de carga
en carrying capacity
fr capacité de charge
pt capacidade de carga
capacidade de crecemento loc. s.
f.
sp capacidad de crecimiento
en growth capacity
fr capacité de croissance
pt capacidade de
crescimento
capacidade de producción loc. s.
f.
sp capacidad de producción
en production capacity
fr capacité de production
pt capacidade de produção
capilar adx.
sp capilar
en capillary
Página 61
fr capillaire
pt capilar
cápsula bacteriana loc. s. f.
sp cápsula bacteriana
en bacterian capsule
fr capsule bactérienne
pt cápsula bacteriana
captación de semente loc. s. f.
sp captación de semilla
en seed collection
fr captage de naissain
pt captação de semente
captura s. f.
sp captura
en catch / capture
fr capture / prise
pt captura
captura en peso loc. s. f.
sp captura en peso
en catch in weight
fr poids de capture
pt captura em peso
carácter hereditario loc. s. m.
sp carácter hereditario
en hereditary character
fr caractère héréditaire
pt carácter hereditário
caracteres merísticos loc. s. m. pl.
sp caracteres merísticos
en meristic characters
fr caractéristiques
méristiques
pt caracteres merísticos
61
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
características morfométricas loc.
s. f. pl.
sp características
morfométricas
en morphometric
characteristics
fr caractéristiques
morphométriques
pt características
morfométricas
carbón activo loc. s. m.
sp carbón activo
en active carbon
fr charbon actif
pt carvão activo
carbón de filtración loc. s. m.
sp carbón de filtración
en filtering charcoal
fr charbon à filtrer
pt carvão de filtração
62
Página 62
carcinoma das aletas loc. s. m.
sp carcinoma de las aletas
en fin rot
fr porriture des nageoires
pt carcinoma das barbatanas
cardume de peixes loc. s. m.
sp cardumen de peces
en school of fish
fr banc de poissons
pt cardume de peixes
carencia de osíxeno loc. s. f.
sp carencia de oxígeno
en oxygen lack
fr manque d’oxygène
pt carência de osigénio
carencia nutritiva loc. s. f.
sp deficiencia nutritiva
en nutrient deficiency
fr déficience nutritive
pt carência nutritiva
carbono orgánico total loc. s. m.
sp carbono orgánico total
en total organic carbon
fr carbone organique total
pt carbonio orgânico total
abrev. TOC
carencia vitamínica loc. s. f.
sp deficiencia vitamínica
en vitamin deficiency
fr déficience vitaminique
pt carência vitamínica
carcasa s. f.
sp carcasa
en carcass
fr carcasse
pt carcaça
carga s. f.
sp carga
en height
fr charge
pt carga
carcinoma s. m.
sp carcinoma
en carcinoma
fr carcinome
pt carcinoma
carga de filtro loc. s. f.
sp carga de filtro
en filter loading
fr charge d’un filtre
pt carga de filtro
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 63
carga inicial loc. s. f.
sp carga inicial
en initial load
fr charge initiale
pt carga inicial
caroteno s. m.
sp caroteno
en carotene
fr carotène
pt caroteno
carga máxima loc. s. f.
sp carga máxima
en stocking maximal
fr charge maximal
pt carga máxima
carpa cabezuda loc .s. f.
Aristichthys nobilis
Richardson, 1845
sp carpa cabezona
en bighead carp
fr carpe à gros tête
pt carpa-cabeçuda
cariótipo s. m.
sp cariotipo
en karyotype
fr caryotype
pt cariótipo
carne s. f.
sp carne
en flesh
fr chair
pt carne
carne de peixe loc. s. f.
sp carne de pescado
en fish flesh
fr chair de poisson
pt carne de peixe
carnívoro adx.
sp carnívoro
en carnivorous
fr carnivore
pt carnívoro
carnizán s. m.
sp carroñero
en scavenger
fr charognard
pt detritívoro
carpa común loc .s. f.
Cyprinus carpio carpio
(Valenciennes, 1844)
sp carpa
en common carp
fr carpe commune
pt carpa
carpicultura s. f.
sp carpicultura
en carp culture
fr élevage de la carpe
pt carpacultura
carpo s. m.
sp carpo
en carpus
fr carpe
pt carpo
carpódito s. m.
sp carpodito
en carpodite
fr carpodite
pt carpódito
63
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
carpospora s. f.
sp carpospora
en carpospore
fr carpospore
pt carpósporo
carraxenato s. m.
sp carragenato
en carragheen
fr carragheene
pt carragenato
carreira de marea loc. s. f.
sp carrera de marea
en tidal range
fr marnage / amplitude de
la marée
pt carreira de maré
cartilaxe s. f.
sp cartílago
en cartilage
fr cartilage
pt cartilagem
cartilaxinoso adx.
sp cartilaginoso
en cartilaginous
fr cartilagineux
pt cartilaginoso /
cartilagíneo
cascallo s. m.
sp grava
en gravel
fr gravier
pt cascalho
castes conxénicas loc. s. f. pl.
sp cepas congénicas
en congenic strains
64
Página 64
fr souches congeniques
pt cepas congénicas
catabolismo s. m.
sp catabolismo
en catabolism
fr catabolisme
pt catabolismo
catabolito s. m.
sp catabolito
en catabolite
fr catabolite
pt catabolito
catádromo s. m.
sp catadromo
en catadromous
fr catadrome
pt catádromo
catalizador s. m.
sp catalizador
en catalyst
fr catalyseur
pt catalisador
catarata s. f.
sp catarata
en cataract
fr cataracte
pt catarata
catéter s. m.
sp catéter
en catheter
fr cathéter
pt catéter
catión s. m.
sp catión
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en cation
fr cation
pt catião
catividade s. f.
sp cautividad / cautiverio
en captivity
fr captivité
pt cativeiro
cátodo s. m.
sp cátodo
en cathode
fr cathode
pt cátodo
caudal s. m.
sp caudal
en flow rate
fr debit d’eau
pt caudal
caudalímetro s. m.
sp caudalímetro
en caudalimeter / flow
meter
fr débimètre
pt caudalímetro
causa de mortalidade loc. s. f.
sp causa de mortalidad
en cause of mortality
fr cause de mortalité
pt causa de mortalidade
cáustico adx.
sp cáustico
en caustic
fr caustique
pt cáustico
Página 65
cauterizar v.
sp cauterizar
en cauterize (to)
fr cautériser
pt cauterizar
caviar s. m.
sp caviar
en caviar
fr caviar
pt caviar
cavidade abdominal loc. s. f.
sp cavidad abdominal
en abdominal cavity
fr cavité abdominale
pt cavidade abdominal
cavidade coxal loc. s. f.
sp cavidad coxal
en coxal cavity
fr cavité coxale
pt cavidade coxal
cavidade do manto loc. s. f.
sp cavidad del manto
en mantle cavity
fr cavité de manteau
pt cavidade do manto
cavidade oral loc. s. f.
sp cavidad oral
en oral cavity
fr cavité orale
pt cavidade oral
cavidade paleal loc. s. f.
sp cavidad paleal
en pallial cavity
fr cavité palléale
pt cavidade paleal
65
29895 libro Acuicultura.qxd
66
01/03/2007
11:48
Página 66
cavitación s. f.
sp cavitación
en cavitation
fr cavitation
pt cavitação
celomados s. m. pl.
sp celomados
en coelomata
fr celomés
pt celomados
cebado adx.
sp cebado
en stuffed
fr gavé
pt cevado
célula s. f.
sp célula
en cell
fr cellule
pt célula
cebar v.
sp cebar
en prime (to)
fr amorcer
pt cevar / iscar
célula fotoeléctrica loc. s. f.
sp célula fotoeléctrica
en photocell
fr cellule photoélectrique
pt célula fotoeléctrica
cefalópodos s. m. pl.
sp cefalópodos
en cephalopods
fr céphalopodes
pt cefalópodes
célula móbil loc. s. f.
sp célula móvil
en swarmer
fr cellule mobile
pt célula móvel
cefalotórax s. m.
sp cefalotórax
en cephalothorax
fr céphalothorax
pt cefalotórax
célula procariota loc. s. f.
sp célula procariota
en procaryotic cell
fr cellule procaryote
pt célula procariote
cego pilórico loc. s. m.
sp ciego pilórico
en pyloric caecum
fr caecum pylorique
pt cego pilórico
célula receptora loc. s. f.
sp célula receptora
en host cell
fr cellule receptionaire
pt célula receptora
celoma s. m.
sp celoma
en coelom
fr celome
pt celoma
célula sexual loc. s. f.
sp célula sexual
en sexual cell
fr cellule sexuelle
pt célula sexual
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 67
célula solar loc. s. f.
sp célula solar
en solar cell
fr cellule solaire
pt célula solar
centrifugadora s. f.
sp centrífuga
en centrifuge
fr centrifugeur
pt centrífuga
celulosa s. f.
sp celulosa
en cellulose
fr cellulose
pt celulose
centríolo s. m.
sp centríolo
en centriole
fr centriole
pt centríolo
cemento s. m.
sp cemento
en cement / concrete
fr ciment
pt betão / cemento
centro de alevinaxe loc. s. m.
sp centro de alevinaje
en fry rearing center
fr centre d’alevinage
pt centro de criação
de alevims
central térmica loc. s. f.
sp central térmica
en thermal station
fr centrale thermique / usine
thermique
pt central térmica
centro de expedición loc. s. m.
sp centro de expedición
en dispatch centre
fr centre d’expédition
pt centro de expedição
centrifugación s. f.
sp centrifugación
en centrifugation
fr centrifugation
pt centrifugação
centrolecito adx.
sp centrolecito
en centrolecithal
fr centrolécithe
pt centrolécito
centrifugación do material
homoxeneizado loc. s. f.
sp centrifugación del
homogeneizado
en centrifugation of
homogenate
fr centrifugation de
l’homogéant
pt centrifugação do material
homogeneizado
centrómero s. m.
sp centrómero
en centromere
fr centromère
pt centrómero
centrosfera s. f.
sp centrosfera
en centrosphere
67
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr centrosphère
pt centrosfera
centrosoma s. m.
sp centrosoma
en centrosome
fr centrosome
pt centrossoma
cepas conxénicas loc. s. f. pl.
sp cepas congénicas
en congenic strains
fr souches congeniques
pt cepas congénicas
cera s. f.
sp cera
en ceroid
fr cire
pt cera
cerebelo s. m.
sp cerebelo
en cerebellum
fr cervelet
pt cerebelo
cerebro s. m.
sp cerebro
en brain
fr cerveau
pt cérebro
certificado de inspección loc. s. m.
sp certificado de
reconocimiento
en survey report
fr rapport de visite
pt relatório de inspecção
68
Página 68
cesto s. m.
sp cesto
en basket
fr panier
pt cesto
cetárea s. f.
sp cetárea
en live shellfish storage
plant
fr vivier
pt cetária
chantón s. m.
sp estaca
en stake
fr pieu
pt estaca
charnela s. f.
sp charnela
en hinge
fr charnière
pt charneira
chave s. f.
sp llave
en stopcock
fr robinet
pt chave
choque osmótico loc. s. m.
sp shock osmótico
en osmotic shock
fr choc osmotique
pt choque osmótico
chumbeira s. f.
sp esparavel
en cast net
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr épervier
pt tarrafa de mão
chumbo s. m.
sp plomo
en lead
fr plomb
pt chumbo
ciclo biolóxico loc. s. m.
sp ciclo biológico
en biological cycle
fr cycle biologique
pt ciclo biológico
ciclo das mareas loc. s. m.
sp ciclo de las mareas
en tidal cycle
fr cycle des marées
pt ciclo das marés
ciclo de crecemento loc. s. m.
sp ciclo de crecimiento
en growth cycle
fr cycle de croissance
pt ciclo de crescimento
ciclo de Krebs loc. s. m.
sp ciclo de Krebs
en Krebs cycle
fr cycle de Krebs
pt ciclo de Krebs
ciclo diario loc. s. m.
sp ciclo diario
en daily cycle
fr cycle par jour
pt ciclo diário
Página 69
en nitrogen cycle
fr cycle de l’azote
pt ciclo do nitrogénio
ciclo do carbono loc. s. m.
sp ciclo del carbono
en carbon cycle
fr cycle du carbone
pt ciclo do carbónio
ciclo do nitróxeno loc. s. m.
sp ciclo del nitrógeno
en nitrogen cycle
fr cycle de l’azote
pt ciclo do nitrogénio
ciclo reproductivo loc. s. m.
sp ciclo reproductivo
en reproductive cycle
fr cycle reproducteur
pt ciclo reproductivo
cicloide adx.
sp cicloide
en cycloid
fr cycloïde
pt ciclóide
cilio s. m.
sp cilio
en cilia / cilium
fr cil
pt cílio
cinta transportadora loc. s. f.
sp cinta transportadora
en conveyor belt
fr tapis roulant
pt fita de transportamento
ciclo do azote loc. s. m.
sp ciclo del nitrógeno
69
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
cintura pectoral loc. s. f.
sp cintura pectoral
en pectoral girdle
fr ceinture scapulaire
pt cintura pectoral
cintura pelviana loc. s. f.
sp cintura pelviana
en pelvic girdle
fr ceinture pelvienne
pt cintura pélvica
ciprínidos s. m. pl.
sp ciprínidos
en cyprinids
fr cyprinidés
pt ciprinídeos / ciprínidas
circuíto aberto loc. s. m.
sp circuito abierto
en open system /
open circuit
fr système ouvert /
circuit ouvert
pt circuito aberto
circuíto de auga loc. s. m.
sp circuito de agua
en water circuit
fr circuit d’eau
pt circuito de água
circuíto pechado loc. s. m.
sp circuito cerrado
en closed system
fr circuit fermé
pt circuito fechado
circuíto semipechado loc. s. m.
sp circuito semicerrado
en semi-open circuit
70
11:48
Página 70
fr circuit semi-fermé
pt circuito semi-fechado
circulación de aire loc. s. m.
sp circulación de aire
en air circulation
fr circulation de l’air
pt circulação do ar
circulación de auga loc. s. f.
sp circulación de agua
en water circulation
fr circulation de l’eau
pt circulação de água
circulación térmica loc. s. f.
sp circulación térmica
en thermal circulation
fr circulation thermale
pt circulação térmica
cisto s. m.
sp cisto
en dormant egg
fr oeuf dormant
pt cisto
cistocarpo s. m.
sp cistocarpo
en cystocarp
fr cystocarpe
pt cistocarpo
citocentro s. m.
sp citocentro
en cytocentrum
fr cytocentre
pt citocentro
citocromo s. m.
sp citocromo
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
en cytochrome
fr cytochrome
pt citocromo
citoloxía s. f.
sp citología
en cytology
fr cytologie
pt citologia
citoplasma s. m.
sp citoplasma
en cytoplasm
fr cytoplasme
pt citoplasma
citotoxicidade s. f.
sp citotoxicidad
en cytotoxicity
fr cytotoxicité
pt citotoxicidade
clareo s. m.
sp aclarado
en rinsing
fr rinçage
pt lavagem
clase anual loc. s. f.
sp clase anual
en year-class
fr classe annuelle
pt classe anual
clase de idade loc. s. f.
sp clase de edad
en age-class
fr classe d’âge
pt classe de idade
11:48
Página 71
clasificación s. f.
sp clasificación
en sorting
fr tirage
pt classificação
clasificación dos peixes loc. s. f.
sp clasificación de los peces
en fish grading
fr classement des poissons
pt classificação dos peixes
clasificación volumétrica loc. s. f.
sp clasificación volumétrica
en size grading
fr triage par grosseur
pt classificação volumétrica
clasificar v.
sp clasificar
en sort (to)
fr trier
pt classificar
clavícula s. f.
sp clavícula
en clavicle
fr clavicule
pt clavícula
clima s. m.
sp clima
en climate
fr climat
pt clima
cloaca s. f.
sp cloaca
en gut opening
fr ouverture ventrale
pt abertura do intestino
71
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
Página 72
clon s. m.
sp clon
en clone
fr clone
pt clon
clorofila s. f.
sp clorofila
en chlorophyll
fr chlorophylle
pt clorofila
clonación s. f.
sp clonación
en cloning
fr clonage
pt clonação
clorometría s. f.
sp clorometría
en chlorometry
fr chlorométrie
pt clorometria
cloración s. f.
sp cloración
en chlorination / bleaching
fr chloration
pt cloração
cloroplasto s. m.
sp cloroplasto
en chloroplast
fr chloroplaste
pt cloroplasto
cloranfenicol s. m.
sp cloranfenicol
en chloramphenicol
fr chloramphénicol
pt cloranfenicol
clorotetraciclina s. f.
sp clorotetraciclina
en chlorotetracycline
fr chlorotetracycline
pt clorotetraciclina
clorinidade s. f.
sp clorinidad
en chlorinity
fr chlorinité
pt clorinidade
cloruro de polivinilo loc. s. m.
sp cloruro de polivinilo
en polyvinyl chloride
fr chlorure de polyvinyle
pt cloruro de polivinilo
abrev. PVC
cloro s. m.
sp cloro
en chlorine
fr chlore
pt cloro
cloro activo loc. s. m.
sp cloro activo
en active chloro
fr chlore actif
pt cloro activo
72
11:48
cloruro de sodio loc. s. m.
sp cloruro sódico
en sodium chloride
fr chlorure de sodium
pt cloreto de sódio
coagulación s. f.
sp coagulación
en coagulation
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr coagulation
pt coagulação
coanas s. f. pl.
sp coanas
en choanae
fr choanes
pt coana
cobre s. m.
sp cobre
en copper
fr cuivre
pt cobre
cobreobxectos s. m.
sp cubreobjetos
en covergalsses
fr couvre-objects
pt cobre-objetos
coccidiose s. f.
sp coccidiosis
en coccidiosis
fr coccidiose
pt coccidiose
cocedoiro s. m.
sp cocedero
en shellfish cooking plant
pt cozedeiro
Página 73
fr coccobacillus
pt cocobacilo
coeficiente de alimentación loc. s.
m.
sp coeficiente
de alimentación
en feeding coefficient
fr coefficient alimentaire
pt coeficiente
de alimentação
coeficiente de dixestibilidade loc.
s. m.
sp coeficiente de
digestibilidad
en digestibility coefficient
fr coefficient de
digestibilité
pt coeficiente de
digestibilidade
coeficiente de herdabilidade loc.
s. m.
sp coeficiente de
heredabilidad
en heritability coefficient
fr coefficient d’héritabilité
pt coeficiente de
herdabilidade
coco s. m.
sp coco
en coccus
fr coccus
pt coco
coeficiente de variación loc. s. m.
sp coeficiente de variación
en coefficient of variation
fr taux de variation
pt coeficiente de variação
abrev. CV
cocobacilo s. m.
sp cocobacilo
en coccobacillus
coenzima s. m.
sp coenzima
en coenzyme
73
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr coenzyme
pt coenzima
cohesión s. f.
sp cohesión
en cohesion
fr cohésion
pt coesão
cohorte s. f.
sp cohorte
en cohort
fr cohorte
pt coorte
coio s. m.
sp canto rodado
en cobble
fr galet
pt seixo rolado
cola de pegar loc. s. f.
sp cola de pescado
en fish tail
fr queue de poisson
pt rabo de peixe
colector s. m.
sp colector
en collector
fr collecteur
pt colector
colector de desaugamento loc. s.
m.
sp colector de achique
en main drain
fr drain
pt colector principal de
esgoto
74
Página 74
colector de ostras loc. s. m.
sp colector de ostras
en ren
fr collecteur d’huîtres
pt colector de ostras
colesterol s. m.
sp colesterol
en cholesterol
fr cholestérol
pt colesterol
colibacilo s. m.
sp colibacilo
en colibacillus
fr colibacille
pt colibacilo
coliforme adx.; s. m.
sp coliforme
en coliform
fr coliforme
pt coliforme
colleita s. f.
sp cosecha
en harvest / crop
fr récolte
pt colheita
colleita de peixes loc. s. f.
sp cosecha de peces
en harvest of fish
fr récolte du poisson
pt colheita de peixes
colocación no mercado loc. s. f.
sp puesta en el mercado
en placing on the market
fr mise sur le marché
pt colocação no mercado
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
coloide s. m.
sp coloide
en colloid
fr colloïde
pt colóide
colonia s. f.
sp colonia
en colony
fr colonie
pt colónia
columna de auga loc. s. f.
sp columna de agua
en water column
fr colonne d’eau
pt coluna de água
columnas compactas loc. s. f. pl.
sp columnas compactas
en packed columns
fr colonnes compactes
pt colunas compactas
comedeira s. f.
sp comedero
en feeder
fr nourriseur
pt comedoiro
comedeira automática loc. s. f.
sp comedero automático
en automatic feeder
fr distributeur automatique
de l’aliment
pt comedoiro automático
comedeira de autodemanda loc. s.
m.
sp comedero de autodemanda
Página 75
en demand feeder
fr distributeur à la demande
comensalismo s. m.
sp comensalismo
en commensalism
fr commensalisme
pt comensalismo
comercialización s. f.
sp comercialización
en marketing
fr commercialisation
pt comercialização
comestibilidade do peixe loc. s. f.
sp comestibilidad del
pescado
en edibility of fish
fr comestibilité des
poissons
pt comestibilidade do peixe
Comité Veterinario Permanente
loc. s. m.
sp Comité Veterinario
Permanente
en Standing Veterinary
Commitee
fr Comité Vétérinaire
Permanent
pt Comité Veterinário
Permanente
comparanza s. f.
sp comparación
en comparison
fr comparaison
pt comparação
75
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
competencia s. f.
sp competencia
en competition
fr compétition
pt competência
competencia alimentaria loc. s. f.
sp competencia alimentaria
en competition for food
fr compétition alimentaire
pt competência alimentar
compilación de datos loc. s. f.
sp recopilación de datos
en collecting data
fr collection des donnés
pt compilação dos dados
complexo vitamínico loc. s. m.
sp complejo vitamínico
en vitaminic complex
fr complexe vitaminique
pt complexo vitamínico
comporta s. f.
sp compuerta
en water gate / sluice gate
fr vannage / porte d’écluse
pt comporta
76
Página 76
en feeding behaviour
fr comportement
alimentaire
pt comportamento alimentar
comportamento de aparellamento
loc. s. m.
sp comportamiento de
apareamiento
en mating behaviour
fr comportement
d’appairiement
pt comportamento de
emparelha
comportamento gregario loc. s. m.
sp comportamiento gregario
en schooling behaviour
fr comportement grégaire
pt comportamento gregário
comportamento no crecemento
loc. s. m.
sp comportamiento en el
crecimiento
en growth behaviour
fr comportement de
croissance
pt comportamento no
crescimento
comportamento s. m.
sp comportamiento /
conducta
en behaviour
fr comportement
pt comportamento
comportamento social loc. s. m.
sp comportamiento social
en social behaviour
fr comportement social
pt comportamento social
comportamento alimentario loc.
s. m.
sp comportamiento
alimentario
composición do alimento loc. s. f.
sp composición del
alimento
en food composition
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr composition des aliments
pt composição do alimento
composición do corpo loc. s. f.
sp composición corporal
en body composition
fr composition corporalle
pt composição do corpo
composición dos tecidos loc. s. f.
sp composición tisular
en tissue composition
fr composition tissulaire
pt composição dos tecidos
composto nitroxenado loc. s. m.
sp compuesto nitrogenado
en nitrogenous compound
fr composé azoté
pt composto de nitrogénio
composto químico loc. s. m.
sp compuesto químico
en chemical compound
fr composé chymique
pt composto químico
comprador s. m.
sp comprador
en purchaser
fr acquéreur
pt comprador
compresor s. m.
sp compresor
en compressor
fr compresseur
pt compressor
compresor de aire loc. s. m.
sp compresor de aire
Página 77
en air compressor
fr compresseur d’air
pt compressor de ar
comunidade s. f.
sp comunidad
en community
fr communauté
pt comunidade
comunidade béntica loc. s. f.
sp comunidad béntica
en benthic community
fr benthos communauté
pt comunidade béntica
comunidade de organismos
fixados nun substrato loc.
s. f.
sp comunidad de
organismos fijados en un
sustrato
en periphyton community
pt comunidade de
organismos fixados ao
substrato
conca dun río loc. s. f.
sp cuenca de un río
en catchment basin
fr bassin d’un fleuve
conca fluvial loc. s. f.
sp cuenca fluvial
en catch basin
fr bassin versant
concentración de osíxeno loc. s. f.
sp concentración de
oxígeno
en oxygen concentration
77
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr taux de oxygène dissous
pt concentração de oxigénio
fr condensateur
pt condensador
concentración iónica loc. s. f.
sp concentración iónica
en ionic concentration
fr concentration en ions
pt concentração iónica
condicións ambientais loc. s. f. pl.
sp condiciones ambientales
en environmental conditions
fr conditions environnantes
pt condições ambientais
concentracións s. f. pl.
sp concentraciones
en concentrations
fr concentrations
pt concentrações
condicións controladas loc. s. f. pl.
sp condiciones controladas
en controlled conditions
fr conditions controlées
pt condições verificadas
concentrado de proteína de peixe
loc. s. m.
sp concentrado de proteína
de pescado
en fish protein concentrate
fr concentré de protéines du
poisson
pt concentração de proteína
de peixe
condicións edáficas loc. s. f. pl.
sp condiciones edáficas
en edaphic conditions
fr conditions édaphiques
pt condições edáficas
conceptáculo s. m.
sp conceptáculo
en conceptacle
fr conceptacle
pt conceptáculo
condensación s. f.
sp condensación
en condensation
fr condensation
pt condensação
condensador s. m.
sp condensador
en condenser
78
Página 78
cóndilo s. m.
sp cóndilo
en condyle
fr condyle
pt côndilo
conductividade da auga loc. s. f.
sp conductividad del agua
en conductivity of water
fr conductivité de l’eau
pt conductividade da água
conducto aferente loc. s. m.
sp conducto aferente
en afferent duct
fr canal afférent
pt conduto aferente
conducto deferente loc. s. m.
sp conducto deferente
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en deferent duct
fr canal déférent
pt conduto deferente
conducto eferente loc. s. m.
sp conducto eferente
en efferent duct
fr canal efférent
pt conduto eferente
confluencia s. f.
sp confluencia
en confluence
fr confluent
pt confluência
conquiolina s. f.
sp conquiolina
en conchiolin
fr conchioline
pt conquiolina
consanguinidade s. f.
sp consanguinidad
en consanguinity
fr consanguinité
pt consanguinidade
conservación frigorífica loc. s. f.
sp conservación frigorífica
en cold storage
fr entreposage frigorifique
pt conservação frigorífica
conservante s. m.
sp conservante
en preservative
fr agent conservateur
pt conservante
Página 79
consumo de auga loc. s. m.
sp consumo de agua
en water consumption
fr consommation d’eau
pt consumo de água
consumo de enerxía loc. s. m.
sp consumo de energía
en energy expenditure
fr dépenses énergétiques
pt consumo de energia
consumo de osíxeno loc. s. m.
sp consumo de oxígeno
en oxygen consumption
fr consommation d’oxygène
pt consumo de osigénio
contaminación s. f.
sp contaminación
en contamination
fr contamination
pt contaminação
contaminación bacteriana loc. s. f.
sp contaminación bacteriana
en bacterial contamination
fr contamination
bactérienne
pt contaminação bacteriana
contaminación da auga loc. s. f.
sp contaminación del agua
en water contamination
fr contamination de l’eau
pt contaminação da água
contaminación do medio natural
loc. s. f.
sp contaminación del medio
ambiente
79
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en environmental pollution
fr pollution du milieu
pt contaminação do meio
ambiente
contaminante s. m.
sp contaminante
en contaminant
fr contaminant
pt poluente
contaminar v.
sp contaminar
en contaminate (to)
fr contaminer
pt contaminar
contido calórico loc. s. m.
sp contenido calórico
en caloric content
fr teneur de calories
pt conteúdo calórico
contido en osíxeno loc. s. m.
sp contenido en oxígeno
en oxygen content
fr teneur en oxygène
pt conteúdo de oxigénio
contido en proteínas loc. s. m.
sp contenido en proteínas
en protein content
fr teneur en protéines
pt conteúdo em proteínas
contido estomacal loc. s. m.
sp contenido estomacal
en stomach content
fr contenu stomacal
pt conteúdo estomacal
80
Página 80
contido vitamínico loc. s. m.
sp contenido vitamínico
en vitaminic content
fr teneur en vitamines
pt conteúdo vitamínico
control s. m.
sp control
en monitoring
fr surveillance
pt monitorização
control da medra loc. s. m.
sp control del crecimiento
en growth regulation
fr régulation de croissance
pt controlo do crescimento
control das algas loc. s. m.
sp control de algas
en algal control
fr lutte contre les algues
pt controlo das algas
control de calidade loc. s. m.
sp control de calidad
en quality control
fr contrôle de qualité
pt controlo de qualidade
control do crecemento loc. s. m.
sp control del crecimiento
en growth regulation
fr régulation de croissance
pt controlo do crescimento
control do medio loc. s. m.
sp control del medio
ambiente
en environmental control
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr contrôle du milieu
pt controlo do ambiente
control remoto loc. s. m.
sp mando a distancia
en remote control
fr commande à distance
pt controlo remoto
convección s. f.
sp convección
en convection
fr convection
pt convecção
conxelación ultrarrápida loc. s. f.
sp congelación ultrarrápida
en quick freezing
fr congélation ultrarapide
pt congelação ultra-rápida
conxelado adx.
sp congelado
en frozen
fr congelé
pt congelado
conxénito adx.
sp congénito
en congenital
fr congénital
pt congénito
cooperativa de pesca loc. s. f.
sp cooperativa de pesca
en fishery cooperative
fr coopérative de pêche
pt cooperativa de pesca
Página 81
en copepods
fr copépodes
pt copépodes
copulación s. f.
sp copulación
en copulation
fr copulation
pt copulação
corazón s. m.
sp corazón
en heart
fr coeur
pt coração
corda colectora loc. s. f.
sp cuerda colectora
en collecting rope
fr corde collectrice
pt corda colectora
corda de cultivo loc. s. f.
sp cuerda de cultivo
en culture rope
fr corde de culture
pt corda de cultura
corda de desdobramento loc. s. f.
sp cuerda de desdoble
en thinnining out rope
fr corde de dédoublement
pt corda de desdobre
corinebacteriose s. f.
sp corinebacteriosis
en bacterial kidney disease
fr corynébactériose
pt corinebacteriose
copépodos s. m. pl.
sp copépodos
81
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
Página 82
corpo da bomba loc. s. m.
sp cuerpo de la bomba
en pump casing
fr corps de la pompe
pt corpo da bomba
corrente de auga loc. s. f.
sp corriente de agua
en water current
fr courant d’eau
pt corrente de água
corpúsculo s. m.
sp corpúsculo
en corpuscle
fr corpuscule
pt corpúsculo
corrente de marea loc. s. f.
sp corriente de marea
en tidal current
fr courant de marée
pt corrente de maré
corpúsculo basal loc. s. m.
sp corpúsculo basal
en basal corpuscle
fr corpuscule basal
pt corpúsculo basal
corrente hidráulica loc. s. f.
sp corriente hidráulica
en hydraulic current
fr courant hydraulique
pt corrente hidráulica
corpúsculo polar loc. s. m.
sp corpúsculo polar
en polar corpuscle
fr corpuscule polaire
pt corpúsculo polar
correntómetro s. m.
sp correntómetro
en streammeter / current
meter
fr indicateur des corrents
pt correntómetro /
fluxímetro
corrente adx.
sp corriente
en current
fr courant
pt corrente
corrente alterna loc. s. f.
sp corriente alterna
en alternating current
fr courant alternatif
pt corrente alterna
corrente continua loc. s. f.
sp corriente continua
en direct current
fr courant direct
pt corrente contínua
82
11:48
corrosión s. f.
sp corrosión
en corrosion
fr corrosion
pt corrosão
corrosivo adx.; s. m.
sp corrosivo
en corrosive
fr corrosif
pt corrosivo
corte histolóxico loc. s. m.
sp corte histiológico
en tissue section
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr coupe de tissue
pt corte histológico
corvina real loc .s. f.
Argyrosomus regius (Asso,
1801)
sp corvina
en meagre
fr maigre commun
pt corvina-legítima
corvinón de pintas loc. s. m.
Sciaenops ocellatus
(Linnaeus, 1766)
sp corvinón ocelado
en red drum
fr tambour rouge
pt corvinão-de-pintas
costelas s. f. pl.
sp costillas
en ribs
fr côtes
pt costelas
cota s. f.
sp cota
en hight spot / hight above
sea level
fr cote
pt cota
covarianza s. f.
sp covarianza
en covariance
fr covariance
pt covariança
cranio s. m.
sp cráneo
en skull / cranium
Página 83
fr crâne
pt crânio
crecemento s. m.
sp crecimiento
en growth
fr croissance
pt crescimento
crecemento difuso loc. s. m.
sp crecimiento difuso
en diffuse growth
fr croissance diffuse
pt crescimento difuso
crecemento indeterminado loc. s. m.
sp crecimiento
indeterminado
en indeterminate growth
fr croissance indeterminée
pt crescimento
indeterminado
cría s. f.
sp cría
en breeding
fr élevage
pt criação
cría s. f.
sp juramugo
en fingerling
fr alevin
pt cria
cría de alevíns loc. s. f.
sp cría de alevines /
alevinaje
en fry rearing
fr alevinage
pt criação de alevims
83
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
cría de larvas loc. s. f.
sp cría de larvas
en larval rearing / larval
culture
fr élevage larvaire
pt cultura de larvas / cria
das larvas
cría de peixes en estanque loc. s.
f.
sp cría de peces en estanque
en pond fish recring
fr élevage de poisson
d’étang
pt criação de peixes em
tanque
cría de reproductores loc. s. f.
sp cría de reproductores
en recring of spawners
fr production de géniteurs
pt criação de reproductores
cría de salmónido loc. s. f.
sp alevín de salmónido
en parr
fr parr
pt alevim de salmonídeo
cría intensiva loc. s. f.
sp cría intensiva
en intensive breeding
fr élevage intensif
pt criação intensiva
criadeiro s. m.
sp criadero
en hatchery
fr écloserie
pt infantário
84
Página 84
criadores de marisco loc. s. m. pl.
sp criadores de marisco
en shellfish-farmers
fr conchyculteurs
pt criadores de marisco
crías de ostras loc. s. f. pl.
sp ostras juveniles
en bedding oysters
fr huîtres juveniles
pt ostras juvenis
cromatidio s. m.
sp cromátide
en chromatid
fr chromatide
pt cromatídio
cromatina s. f.
sp cromatin
en chromatin
fr chromatine
pt cromatina
cromatóforo s. m.
sp cromatóforo
en chromatophore
fr chromatophore
pt cromatóforo
cromatografía s. f.
sp cromatografía
en chromatography
fr chromatographie
pt cromatografia
cromosoma s. m.
sp cromosoma
en chromosome
fr chromosome
pt cromossoma
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
cromosoma doador loc. s. m.
sp cromosoma donante
en donor chromosome
fr chromosome donneur
pt cromossoma doador
Página 85
fr culture axénique
pt cultivo axénico
crustáceos s. m. pl.
sp crustáceos
en crustacea
fr crustacés
pt crustáceos
cultivo comercial de peixes loc. s.
m.
sp cultivo comercial de
peces
en commercial fish culture
fr pisciculture industrielle
pt cultivo comercial de
peixes
cruzamento s. m.
sp cruzamiento
en crossing / cross breeding
fr croisement
pt cruzamento
cultivo de algas loc. s. m.
sp cultivo de algas
en algal culture
fr culture d’algues
pt cultivo de algas
cruzamento consanguíneo loc. s. m.
sp cruzamiento
consanguíneo
en inbreeding
fr croisement consanguin
pt cruzamento
consanguíneo
cultivo de camaróns loc. s. m.
sp cultivo de camarones
en shrimp culture
fr élevage de crevettes
pt cultivo de camarões
cultivar v.
sp cultivar
en culture (to)
fr cultiver
pt cultivar
cultivo s. m.
sp cultivo
en culture
fr culture
pt cultura /cultivo
cultivo axénico loc. s. m.
sp cultivo axénico
en axenic culture
cultivo de cangrexos loc. s. m.
sp carcinicultura
en crab culture
fr élevage des crabes
pt cultivo de caranguejos
cultivo de carpas loc. s. m.
sp cultivo de carpas
en carp culture
fr carpiculture
pt cultivo de carpas
cultivo de marisco loc. s. m.
sp cultivo de marisco /
conquicultura
en mollusc culture /
shellfish culture
85
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr conchyliculture
pt cultivo de marisco /
conquicultura
cultivo de peixes loc. s. m.
sp cultivo de peces
en fish farming
fr culture des poissons
pt cultivo de peixes
cultivo de tecidos loc. s. m.
sp cultivo de tejidos
en tissue culture
fr culture de tissue
pt cultivo de tecidos
cultivo de troitas loc. s. m.
sp truticultura / cultivo de
truchas
en trout farming
fr truiticulture
pt truticultura / cultivo de
trutas
cultivo en bolsas loc. s. m.
sp cultivo en bolsa
en bag culture
fr culture en sac
pt cultivo em bolsas
cultivo en estanques loc. s. m.
sp cultivo en estanques
en pond culture
fr culture en étang
pt cultivo em tanques
cultivo en gaiola loc. s. m.
sp cultivo en jaula
en cage culture
fr élevage en cages
pt cultivo em gaiola
86
11:48
Página 86
cultivo en grupo loc. s. m.
sp cultivo en grupos
en batch culture
fr culture par charges
pt cultivo em grupo
cultivo en suspensión loc. s. m.
sp cultivo en suspensión
en long-line culture
fr culture en filière
pt cultivo em suspensão
cultivo experimental loc. s. m.
sp cultivo experimental
en experimental culture
fr élevage expérimentel
pt cultivo experimental
cultivo extensivo loc. s. m.
sp cultivo extensivo
en extensive culture
fr culture extensive
pt cultivo extensivo
cultivo hidropónico loc. s. m.
sp cultivo hidropónico /
cultivo sin tierra
en hydroponic culture
fr culture hydroponique
pt cultivo hidropónico /
cultivo sem terra
cultivo integral loc. s. m.
sp cultivo integral
en integral culture
fr culture integrale
pt cultivo integral
cultivo intensivo loc. s. m.
sp cultivo intensivo
en intensive culture
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr culture intensive
pt cultivo intensivo
cultivo libre de bacterias loc. s. m.
sp cultivo libre de bacterias
en axenic culture
fr culture axénique
pt cultivo livre de bacterias
cultivo mariño loc. s. m.
sp cultivo marino
en sea culture
fr culture marine
pt cultivo marinho
cultivo mixto loc. s. m.
sp cultivo mixto
en mixed culture
fr culture mixte
pt cultivo misto
cultivo principal loc. s. m.
sp cultivo principal
en main crop
fr culture principale
pt cultivo principal
cultivo semicontinuo loc. s. m.
sp cultivo semicontinuo
en semi-continous culture
fr culture semi-continue
pt cultivo semi-contínuo
cultivo semiintensivo loc. s. m.
sp cultivo semiintensivo
en semi-intensive culture
fr culture semi-intensive
pt cultivo semi-intensivo
cultivo unisexual loc. s. m.
sp cultivo unisexual
Página 87
en monosex culture
fr culture monosexe
pt cultivo unisexual
cultivos de células loc. s. m. pl.
sp cultivos celulares
en cell cultures
fr cultures cellulaires
pt culturas de células
cultivos de células homólogas loc.
s. m. pl.
sp cultivos celulares
homólogos
en homologous cell cultures
fr cultures cellulaires
homologues
pt culturas de células
homólogas
cultivos de subsistencia loc. s. m.
pl.
sp cultivos de subsistencia
en subsistence culture
fr cultures de subsistence
pt cultivos de subsistência
cultivos e medios celulares loc. s.
m. pl.
sp cultivos y medios
celulares
en cells and media cultures
fr cultures cellulaires et
milieux
pt culturas de células e
meios
cuncha s. f.
sp concha
en shell
87
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr coquille
pt concha
curso de auga loc. s. m.
sp curso de agua
en water course
fr course d’eau
pt curso de água
curso dun río loc. s. m.
sp curso de un río
en course of a river
fr course d’un fleuve
pt curso dum rio
curva de crecemento loc. s. f.
sp curva de crecimiento
en growth curve
fr courbe de croissance
pt curva de crescimento
custo de investimento loc. s. m.
sp coste de inversión
en investment costs
fr coût d’investissement
pt custo de investimento
custo de penso loc. s. m.
sp coste de pienso
en feed costs
fr frais d’alimentation
pt custo do penso
custo de producción loc. s. m.
sp coste de producción
en production costs
fr frais de production
pt custo da produção
custo enerxético loc. s. m.
sp coste de energía
88
11:48
Página 88
en energy cost
fr coût de l’énergie
pt custo da energia
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 89
D
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
datos biolóxicos loc. s. m. pl.
sp datos biológicos
en biological data
fr données biologiques
pt dados biológicos
decantación s. f.
sp decantación
en decantation
fr décantation
pt decantação
decápodos s. m. pl.
sp decápodos
en decapods
fr décapodes
pt decápodes
decloración s. f.
sp decloración
en dechlorination
fr déchloration
pt decloragem
defecto s. m.
sp defecto
en defect
fr défaut
pt defeito
defecto hereditario loc. s. m.
sp defecto hereditario
en hereditary defect
fr tare héréditaire
pt defeito hereditário
déficit de osíxeno loc. s. m.
sp déficit de oxígeno
en oxygen deficiency
fr déficit d’oxygène
pt défice de oxigénio
Página 91
degradación do medio loc. s. f.
sp degradación del medio
ambiente
en environmental
degradation
fr détérioration de
l’environnement
pt degradação do meio
ambiente
demanda biolóxica de osíxeno loc.
s. f.
sp demanda biológica de
oxígeno
en biological oxygen
demand
fr demande biologique
d’oxigène
pt demanda biológica de
oxigénio
demanda bioquímica de osíxeno
loc. s. f.
sp demanda bioquímica de
oxígeno
en biochemical oxygen
demand
fr demande biochimique
d’oxygène
pt demanda bioquímica de
oxigénio
abrev. BOD
demanda de auga loc. s. f.
sp demanda de agua
en water requirement
fr demande d’eau
pt demanda de água
91
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
demanda química de osíxeno loc.
s. f.
sp demanda química de
oxígeno
en chemical oxygen
demand
fr demande chimique
d’oxygène
pt demanda química de
oxigénio
densidade s. f.
sp densidad
en density
fr densité
pt densidade
densidade de poboación loc. s. f.
sp densidad de población
en population density
fr densité de population
pt densidade de população
densímetro s. m.
sp densímetro
en densimeter
fr densimètre
pt densímetro
dente dérmico loc. s. m.
sp dentículo dérmico
en dermal denticle
fr denticule dermique
pt dentículo dérmico
dentes s. m. pl.
sp dientes
en teeth
fr dents
pt dentes
92
Página 92
dentón común loc. s. m.
Dentex (Dentex) dentex
(Linnaeus, 1758)
sp dentón común
en common dentex
fr denté commun
pt capatão-legítimo
depósito s. m.
sp depósito
en deposit / reservoir
fr dépôt
pt depósito
depósito regulador loc. s. m.
sp depósito regulador
en regulating tank /
regulating reservoir
fr réservoir regulateur
pt depósito regulador
depósito temporal de peixes en
estanques loc. s. m.
sp depósito temporal de
peces en estanques
en put-and-take fishing
fr réservoir temporel des
poissons en bassins
pt depósito temporal de
peixes em tanques
depósitos de calcio loc. s. m. pl.
sp depósitos de calcio
en calcium deposits
fr dépôts calcaires
pt depósitos de cálcio
depredación s. f.
sp depredación
en predation
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr déprédation / prédation
pt depredação
Página 93
en deaeration
fr désaération
depuración s. f.
sp depuración
en purification
fr épuration
pt depuração
desalgar v.
sp desalar
en desalinate
fr dessaler
pt dessalgar
depuradora s. f.
sp depuradora
en purification center
fr centres d’épuration
pt depurador
desaugadoiro s. m.
sp desagüe
en drain
fr vidange
pt desaguadouro
depurar v.
sp purificar
en purify (to)
fr épurer / purifier
pt purificar
descalcificación s. f.
sp descalcificación
en decalcification
fr décalcification
pt descalcificação
dermatite s. f.
sp dermatitis
en dermatitis
fr dermatite
pt dermatite
descamación s. f.
sp descamación
en scaling off
fr desquamation
pt descamação
derme s. f.
sp dermis
en dermis
fr derme
pt derme
descarga rápida loc. s. f.
sp descarga rápida
en jet discharge
fr décharge rapide
pt descargue rápido
dérmico adx.
sp dérmico
en dermal
fr dermique
pt dérmico
descarte s. m.
sp descarte
en discard
fr rejet
pt desperdício
desaireación s. f.
sp deaireación
descomposición s. f.
sp descomposición
93
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en decomposition
fr décomposition
pt descomposição
descontaminación s. f.
sp descontaminación /
depuración
en decontamination / purification
fr décontamination
pt descontaminação
desconxelado adx.
sp descongelado
en thawed
fr décongelé
pt descongelado
94
Página 94
fr développement des
gonades
pt desenvolvimento das
gónadas
desenvolvemento desordenado
das algas loc. s. m.
sp desarrollo algal
desordenado
en algal bloom
fr développement
desordonné des algues
pt desenrolo algal
desordenado
desdobramento s. m.
sp desdoblamiento
en duplication
fr doublement
pt desdobramento
desenvolvemento embrionario
loc. s. m.
sp desarrollo embrionario
en embryonic development
fr développement
embryonnaire
pt desenvolvimento
embrionário
desembarque s. m.
sp desembarque
en landing
fr mise à terre
pt desembarque
desenvolvemento larval loc. s. m.
sp desarrollo larvario
en larval development
fr développement larvaire
pt desenvolvimento larval
desencapsulación s. f.
sp desencapsulación
en decapsulation
fr décapsulation
pt descapsulação
desgasificar v.
sp desgasificar
en degas / degasify (to)
fr dégazer
pt desgaseificar
desenvolvemento das gónadas loc.
s. m.
sp desarrollo gonadal
en gonadal development
deshidratación s. f.
sp deshidratación
en dehydratation
fr déshydratation
pt desidratação
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
deshidratado adx.
sp deshidratado
en dehydratated
fr déshydraté
pt desidratado
desinfección s. f.
sp desinfección
en disinfection
fr désinfection
pt desinfecção
desinfectante adx.; s. m.
sp desinfectante
en disinfectant
fr désinfectant
pt desinfectante
desintoxicación s. f.
sp desintoxicación
en detoxification
fr détoxication
pt desintoxicação
desintoxicar v.
sp desintoxicar
en detoxify (to)
fr désintoxiquer
pt desintoxicar
desmineralización s. f.
sp desmineralización
en demineralization
fr déminéralisation
pt desmineralização
desnaturalización s. f.
sp desnaturalización
en denaturation
fr dénaturation
pt desnaturalização
11:48
Página 95
desnaturalización das proteínas
loc. s. f.
sp desnaturalización de las
proteínas
en protein denaturation
fr dénaturation des
protéines
pt desnaturalização das
proteínas
desnitrificación s. f.
sp desnitrificación
en denitrification
fr dénitrification
pt desnitrificação
desova s. f.
sp freza
en spawning
fr frai
pt desova
desova inducida loc. s. f.
sp desove inducido
en induced spawning
fr reproduction induite
pt desova induzida
desova por presión loc. s. f.
sp desove por presión
en eggs stripping
fr extraction manuelle des
oeufs
pt desova por pressão
desparasitar v.
sp desparasitar
en desparasitate (to)
fr déparasiter
pt desparasitar
95
29895 libro Acuicultura.qxd
96
01/03/2007
11:48
Página 96
desprazamento de auga loc. s. m.
sp desplazamiento de agua
en water displacement
fr déplacement d’eau
pt deslocação de água
deterxente s. m.
sp detergente
en detergent
fr détergent
pt detergente
desteta s. f.
sp destete
en weaning
fr sevrage
pt desmamação
detrito s. m.
sp detrito
en detritus
fr détritus
pt detrito
destilación s. f.
sp destilación
en distillation
fr distillation
pt destilação
devalo da marea loc. s. m.
sp marea descendente
en ebb tide
fr jusant
pt maré descendente
desviación s. f.
sp desviación
en diversion
fr dérivation
pt desvio
dexeneración hepática loc. s. f.
sp degeneración hepática
en hepatic degeneration
fr dégénération hépatique
pt degeneração do fígado
desviación estándar loc. s. f.
sp desviación estándar
en standard deviation
fr déviation standard
pt desvio padrão
diádromo adx.
sp diadromo
en diadromous
fr diadrome
pt diádromo
determinación da idade loc. s. f.
sp determinación de la edad
en age determination
fr détermination de l’âge
pt determinação da idade
diagnóstico s. m.
sp diagnóstico
en diagnosis
fr diagnostic
pt diagnóstico
determinación do sexo loc. s. f.
sp determinación del sexo
en sex determination
fr détermination du sexe
pt determinação sexual
diagnóstico diferencial loc. s. m.
sp diagnóstico diferencial
en confirmatory diagnosis
fr diagnostic différentiel
pt diagnóstico diferencial
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 97
diagrama s. m.
sp diagrama
en diagram
fr diagramme
pt diagrama
dieta completa loc. s. f.
sp dieta completa
en complete diet
fr diète complète
pt dieta completa
diagrama de fluxo loc. s. m.
sp diagrama de flujo
en flow chart
fr schéma de fabrication
pt diagrama de fluxo
dieta de arranque loc. s. f.
sp dieta de arranque
en initial feeding
fr diète d’initation
pt dieta de arranque
diámetro s. m.
sp diámetro
en diameter
fr diamètre
pt diâmetro
dieta equilibrada loc. s. f.
sp dieta equilibrada
en balanced diet
fr régime équilibré
pt dieta equilibrada
diatomea s. f.
sp diatomea
en diatom
fr diatomée
pt diatomea
dieta suplementaria loc. s. f.
sp dieta suplementaria
en supplementary diet
fr diète suplementaire
pt dieta suplementar
dicotomía s. f.
sp dicotomía
en dichotomy
fr dichotomie
pt dicotomia
difosfato de adenosina loc. s. m.
sp difosfato de adenosina
en adenosine diphosphate
fr adénosine diphosphate
pt difosfato de adenosina
abrev. ADP
diencéfalo s. m.
sp diencéfalo
en diencephalon
fr diencéphale
pt diencéfalo
dieta s. f.
sp dieta
en diet
fr régime
pt dieta
difusor de aire loc. s. m.
sp difusor de aire
en air diffuser
fr difusseur d’air
pt difusor de ar
dilucións s. f. pl.
sp diluciones
en dilutions
97
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr dilutions
pt diluções
dimorfismo s. m.
sp dimorfismo
en dimorphisme
fr dimorphisme
pt dimorfia
dimorfismo sexual loc. s. m.
sp dimorfismo sexual
en sexual dimorphism
fr dimorphisme sexuel
pt dimorfia sexual
dimorfo adx.
sp dimorfo / dimórfico
en dimorphic
fr dimorphe
pt dimorfo
dinámica de poboacións loc. s. f.
sp dinámica de poblaciones
en population dynamics
fr dynamique des populations
pt dinâmica de populações
dinámica dos fluídos loc. s. f.
sp dinámica de los fluidos
en fluid dynamics
fr dynamique des fluids
pt dinâmica dos fluidos
dinamómetro s. m.
sp dinamómetro
en dinamometer
fr dynamomètre
pt dinamómetro
98
Página 98
dinoflaxelados s. m. pl.
sp dinoflagelados
en dinoflagellata
fr dinoflagellés
pt dinoflagelados
dioico adx.
sp dioico
en dioecious
fr dioïque
pt dióico
dióxido de carbono loc. s. m.
sp dióxido de carbono
en carbon dioxide
fr dioxyde de carbone
pt dióxide de carbónio
diploide adx.
sp diploide
en diploid
fr diploïde
pt diplóide
dique s. m.
sp dique
en dike
fr digue
pt dique
dique s. m.
sp espigón / escollera
en brakwater
fr jetée
pt espigão
disco Secchi loc. s. m.
sp disco Secchi
en Secchi’s disc
fr disque Secchi
pt disco Secchi
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
disección s. f.
sp disección
en dissection
fr dissection
pt dissecção
disolución s. f.
sp disolución
en solution
fr solution
pt dissolução
disolvente adx.; s. m.
sp disolvente
en solvent
fr dissolvant
pt dissolvente
disposición cromosómica loc. s. f.
sp ordenación cromosómica
en chromosome
arrangement
fr disposition des
chromosomes
pt ordenamento
cromosómico
distribución por idades loc. s. f.
sp distribución por edades
en age distribution
fr répartition par âge
pt distribuição por idades
distribución por tallas loc. s. f.
sp distribución por tamaños
en size distribution
fr distribution de taille
pt distribuição por talhas
Página 99
en share out food
fr nourrir
pt distribuir o alimento
distrofia s. f.
sp distrofia
en distrophy
fr dystrophie
pt distrofia
diverxencia mariña loc. s. f.
sp divergencia marina
en marine divergence
fr divergence marine
pt divergência marinha
división celular loc. s. f.
sp división celular
en cell division
fr division cellulaire
pt divisão celular
dixestibilidade s. f.
sp digestibilidad
en digestibility
fr disgestibilité
pt digestibilidade
dixestión s. f.
sp digestión
en digestion
fr digestion
pt digestão
dixestor s. m.
sp triturador / digestor
en stomacher
fr broyeur
pt digestor
distribuí-lo alimento loc. v.
sp distribuir el alimento
99
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
documento de acompañamento
loc. s. m.
sp documento de
acompañamiento
en accompanying document
fr document
d’accompagnement
pt documento de
acompanhamento
doente adx.
sp enfermo
en sick
fr malade
pt doente
dominante adx.
sp dominante
en dominant
fr dominant
pt dominante
dopamina s. f.
sp dopamina
en dopamine
fr dopamine
pt dopamina
dorsal adx.
sp dorsal
en dorsal
fr dorsal
pt dorsal
dorso s. m.
sp dorso
en back
fr dos
pt dorso
100
Página 100
dosaxe s. f.
sp dosificación
en dosage
fr dosage
pt dosagem
dose s. f.
sp dosis
en dose
fr dose
pt dose
dose letal loc. s. f.
sp dosis letal
en lethal dose
fr dose létale
pt dose letal
dose letal do 50% loc. s. f.
dosis letal del 50%
dose letal to 50%
dose létale 50%
dose letal do 50%
dourada s. f.
sparus aurata Linnaeus,
1758
sp dorada
en gilthead sea bream
fr dorade royale
pt dourada
dourada xaponesa loc .s. f.
Chrysophrys major
(Temminck & Schlegel),
1843
sp dorada gigante
en silver seabream
fr dorade du japon
pt dourada-do-Japão
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 101
draga mecanizada loc. s. f.
sp draga mecanizada
en mechanized dregde
fr drague mécanisée
pt draga mecanizada
dragaxe s. f.
sp dragado
en dredging
fr dragage
pt dragagem
drenaxe s. f.
sp drenaje
en drainage
fr drainage
pt drainagem
dulceacuícola adx.
sp dulceacuícola
en freshwater
fr d’eau douce
pt dulçaquícola
duración da vida loc. s. f.
sp duración de la vida
en life span
fr durée de vie
pt duração da vida
dureza s. f.
sp dureza
en hardness
fr résistance
pt durez
dureza da auga loc. s. f.
sp dureza del agua
en water hardness
fr dureté de l’eau
pt durez da água
101
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 103
E
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 105
ecdise s. f.
sp ecdisis/ exuviación
en ecdysis / exuviation
fr ecdysis
pt ecdise
ectoparasito s. m.
sp ectoparásito
en ectoparasite
fr ectoparasite
pt parasita externa
ecdisona s. f.
sp ecdisona
en ecdysone
fr ecdysona
pt hormona da muda
edáfico adx.
sp edáfico
en edaphic
fr édaphique
pt edáfico
eclosión s. f.
sp eclosión
en hatching / emergence
fr éclosion
pt eclosão
efecto citopatoxénico loc. s. m.
sp efecto citopatogénico
en cytopathic effect
fr effect cytopathogène
pt efeito citopatogénico
ecoloxía s. f.
sp ecología
en ecology
fr écologie
pt ecologia
efluente adx.; s. m.
sp efluente
en effluent
fr effluent
pt efluente
ecoloxía mariña loc. s. f.
sp ecología marina
en marine ecology
fr écologie marine
pt ecologia marinha
eiva s. f.
sp minusvalía
en disability
fr déficience
pt deficiência
ecosistema s. m.
sp ecosistema
en ecosystem
fr écosystème
pt ecosistema
eixe simpodial loc. s. m.
sp eje simpodial
en sympodial axis
fr axe simpodial
pt eixo simpodial
ecotrópico adx.
sp ecotrópico
en ecotropic
fr écotropique
pt ecotrópico
electricidade s. f.
sp electricidad
en electricity
fr électricité
pt electricidade
105
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
electroforese s. f.
sp electroforesis
en electrophoresis
fr électrophorèse
pt electroforese
elevador hidráulico loc. s. m.
sp elevador hidráulico
en hydraulic lift
fr ascenseur hydraulique
pt elevador hidráulico
embalaxe s. f.
sp embalaje
en packaging
fr emballage
pt embalagem
embocadura s. f.
sp boquilla
en nuzzle
fr buse
pt boquilha
embocadura dos tubos loc. s. f.
sp embocadura de los tubos
en junction of pipes
fr jonction de tuyaux
pt embocadura dos tubos
embrión s. m.
sp embrión
en embryo
fr embryon
pt embrião
embrioxénese s. f.
sp embriogénesis
en embryogenesis
fr embryogénèse
pt embriogénese
106
Página 106
emisario s. m.
sp emisario
en sewer pipe
fr canal de vidange /
émissaire
pt emissário
empalme s. m.
sp junta
en joint
fr joint
pt união
empalme de tubos loc. s. m.
sp unión de tubos
en pipe’s junction / junction
of pipes
fr jonction de tuyaux
pt união de tubos
emparellamento s. m.
sp aparejamiento
en mating
fr accouplement
pt acoplamento
emporcamento s. m.
sp ensuciamiento
en fouling
fr salissure
pt emporcalhamento
empresa s. f.
sp empresa
en company / enterprise
fr enterprise
pt empresa
emulsión s. f.
sp emulsión
en emulsion
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr émulsion
pt emulsão
emulsionante s. m.
sp emulsionante
en emulsifier
fr émulseur
pt emulsionante
en perigo de extinción loc. adx.
sp en peligro de extinción
en in danger of extintion
fr menacé d’extinction
pt em perigo de extinção
encapsulación s. f.
sp encapsulación
en encapsulation
fr encapsulage
pt encapsulamento
encéfalo s. m.
sp encéfalo
en encephalon
fr encéphale
pt encéfalo
enchente s. f.
sp marea ascendente
en flood-tide
fr marée montante
pt maré ascendente
encordar v.
sp encordar
en string (to)
fr corder
pt encordoar
Página 107
en dam
fr barrage
pt barragem
endémico adx.
sp endémico
en endemic
fr endémique
pt endémico
endocrinoloxía s. f.
sp endocrinología
en endocrinology
fr endocrinologie
pt endocrinologia
endófito s. m.
sp endofito
en endophyte
fr endophyte
pt endófito
endolítico adx.
sp endolítico
en endolithic
fr endolithique
pt endolítico
endoparasito s. m.
sp endoparásito
en endoparasite
fr endoparasite
pt endoparasita
endotelio s. m.
sp endotelio
en endothelium
fr endothélium
pt endotélio
encoro s. m.
sp presa / pantano / embalse
107
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
endóxeno adx.
sp endógeno
en endogenous
fr endogène
pt endógeno / endogénico
enerxía hidráulica loc. s. f.
sp energía hidráulica
en hydraulic energy
fr énergie hydraulique
pt energia hidráulica
endozoico adx.
sp endozoico
en endozoic
fr endozoïque
pt endozóico
enerxía metabolizable loc. s. f.
sp energía metabolizable
en metabolizable energy
fr énergie métabolisable
pt energia metabolizável
abrev. ME
enerxía s. f.
sp energía
en energy
fr énergie
pt energia
enerxía dispoñible para a actividade loc. s. f.
sp energía disponible para
la actividad
en scope for activity
fr énergie disponible pour
l’activité
pt energia disponível para a
actividade
enerxía dixerible loc. s. f.
sp energía digerible
en digestable energy
fr énergie digestible
pt energia digerível
enerxía eólica loc. s. f.
sp energía eólica
en wind energy
fr énergie du vent
pt energia eólica
108
Página 108
enerxía solar loc. s. f.
sp enegía solar
en solar energy
fr énergie solaire
pt energia solar
enerxía total loc. s. f.
sp energía total
en gross energy
fr énergie totale
pt energia total
enfermidade s. f.
sp enfermedad
en disease
fr maladie
pt enfermidade / doença
enfermidade bacteriana loc. s. f.
sp enfermedad bacteriana
en bacterial disease
fr maladie bactérienne
pt enfermidade bacteriana
enfermidade bacteriana das
guerlas loc. s. f.
sp enfermedad bacteriana
de las branquias
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en bacterial gill disease
fr maladie bactérienne des
branchies
pt enfermidade bacteriana
das brânquias
enfermidade bacteriana do ril loc.
s. f.
sp enfermedad bacteriana
del riñón
en bacterial kidney disease
fr corynébactériose
pt enfermidade bacteriana
do rim
abrev. BKD
enfermidade da auga fría loc. s. f.
sp enfermedad del agua fría
en cold water disease
fr mal du péduncule /
mal des eaux froids
pt enfermidade da água fria
enfermidade da coliflor loc. s. f.
sp enfermedad de la coliflor
en caulflower disease
fr stomatopapillome /
maladie du choufleur
pt enfermidade da
couve-flor
enfermidade da mancha negra
loc. s. f.
sp enfermedad de la
mancha negra
en black-spot disease
fr maladie des points noirs
pt doença da mancha negra
enfermidade das burbullas de
aire loc. s. f.
Página 109
sp enfermedad de las
burbujas de aire
en gass bubble disease
fr maladie des boulles de
gaz
pt enfermidade das
burbulhas de ar
enfermidade de Columnaris loc.
s. f.
sp enfermedad por
Columnaris
en Columnaris disease
fr maladie pour Columnaris
pt enfermidade de
Columnaris
enfermidade do moco azul loc. s.
f.
sp enfermedad del moco
azul
en blue slime disease
pt enfermidade do moco
azul
enfermidade do saco azul loc. s. f.
sp enfermedad del saco azul
en blue sac disease
fr maladie de sac bleu
pt enfermidade do saco azul
enfermidade dos puntos brancos
loc. s. f.
sp enfermedad de los
puntos blancos
en white spot disease
fr ichtyophtiriose / maladie
des points blancs
pt enfermidade dos pontos
brancos
abrev. Ich
109
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
enfermidade entérica da boca
vermella loc. s. f.
sp enfermedad entérica de
boca roja
en enteric redmouth disease
fr yersiniose
pt enfermidade entérica da
boca vermelha
enfermidade infecciosa loc. s. f.
sp enfermedad infecciosa
en infectious disease
fr maladie infectieuse
pt enfermidade infecciosa
enfermidade linfocitósica loc. s. f.
sp enfermedad linfocitósica
en lymphocystis disease
fr lymphocytose
pt doença linfocitária
enfermidade proliferativa dos
riles loc. s. f.
sp enfermedad proliferativa
renal
en proliferative kidney
disease
fr maladie proliferative
rénale
pt enfermidade proliferativa
do rim
abrev. PKD
enfermidade rotatoria loc. s. f.
sp enfermedad rotatoria
en whirling disease
fr maladie rotative
pt enfermidade rotatória
enfermidade transmisible loc. s. f.
sp enfermedad transmisible
en communicable disease
110
Página 110
fr maladie transmissible
pt enfermidade
transmissível
enfermidade ulcerosa loc. s. f.
sp enfermedad ulcerosa
en ulcer disease
fr maladie ulcéreuse
pt enfermidade ulcerosa
enfermidade viral loc. s. f.
sp enfermedad viral
en viral disease
fr maladie virale
pt doença viral
enfermidades exóticas loc. s. f. pl.
sp enfermedades exóticas
en exotic diseases
fr maladies exotiques
pt enfermidades exóticas
engado vivo loc. s. m.
sp cebo vivo
en live bait
fr appât vivant
pt isco vivo
engorda s. f.
sp engorde
en ongrowing
fr grossissement
pt engorda
engorda no medio natural loc. s. f.
sp engorde en medio natural
en filed growout
fr grossissement en milieu
naturel
pt engorda em meio natural
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
enquistamento s. m.
sp enquistamiento
en encystment
fr enkystement
pt enquistamento
enriquecemento s. m.
sp enriquecimiento
en enrichment
fr enrichissement
pt enriquecimento
ensaio biolóxico loc. s. m.
sp ensayo biológico
en biological assay /
bioassay
fr essai biologique /
bioessai
pt ensaio biológico
ensaio de inmunoabsorción
enzimática loc. s. m.
sp prueba de
inmunoabsorción enzimática
en enzyme linked
immunoabsorbent assay
fr méthode d’absorption
immuno-enzymatique
pt ensaio de imunoabsorção
enzimática
abrev. ELISA
enseada s. f.
sp ensenada
en cove / bayou
fr anse / petit baie /
bras mort
pt enseada
enterobacteria s. f.
sp enterobacteria
en enterobacteria
Página 111
fr enterobactérie
pt enterobacteria
entrada de aire loc. s. f.
sp entrada de aire
en air inlet
fr entrée d’air
pt admissão de ar
entre dúas augas loc. adv.
sp entre dos aguas
en midwater
fr entre deux eaux
pt entre duas águas
entrecruzamento s. m.
sp entrecruzamiento
en crossing-over
fr crossing-over
pt entrecruzamento
entrega s. f.
sp entrega
en delivery
fr débit
pt entrega
entullo s. m.
sp escombro
en debris / waste
fr décombres
pt entulho
envase de atmosfera controlada
loc. s. m.
sp envase de atmósfera
controlada
en controlled atmospheric
packing
fr conteneur d’atmosphère
controlée
111
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
pt vasilha de atmosfera
controlada
abrev. CAP
envío s. m.
sp envío
en shipment
fr envoi
pt envio
envurullar v.
sp envolver
en wrapp up (to)
fr envelopper
pt embrulhar
enxeñería xenética loc. s. f.
sp ingeniería genética
en genetic engineering
fr ingénierie génétique
pt engenheria genética
enzima s. m.
sp enzima
en enzyme / ferment
fr enzyme / ferment
pt enzima
enzootia s. f.
sp enzootia
en enzootic
fr enzootique
pt enzoótia
epibionte s. m.
sp epibionte
en epibiont
fr épibionte
pt epibionte
112
11:48
Página 112
epidemia s. f.
sp epidemia
en epidemic
fr épidémie
pt epidemia
epidemioloxía s. f.
sp epidemiología
en epidemiology
fr épidémiologie
pt epidemiologia
epiderme s. f.
sp epidermis
en epidermis
fr épiderme
pt epiderme
epifauna s. f.
sp epifauna
en epifauna
fr épifaune
pt epifauna
epífito s. m.
sp epifito
en epiphyte
fr épiphyte
pt epífito
epinefrina s. f.
sp epinefrina
en epinephrine
fr épinephrine
pt epinefrina
epipeláxico adx.
sp epipelágico
en epipelagic
fr épipélagique
pt epipelágico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 113
epitelio s. m.
sp epitelio
en epithelium
fr épithélium
pt epitélio
equilibrio ecolóxico loc. s. m.
sp equilibrio ecológico
en ecological equilibrium
fr équilibre écologique
pt equilibrio ecológico
epivalva s. f.
sp epivalva
en epivalve
fr épivalve
pt epivalve
equipo de procesamento de peixe
loc. s. m.
sp equipo de procesamiento
de pescado
en fish processing
equipment
fr équipement de traitement
du poisson
pt equipa de processamento
de peixe
epizoo s. m.
sp epizoo
en epizoon
fr épizootique
pt epizoo
epizootia s. f.
sp epizootia
en epizootic disease
fr épizootie
pt epizootia
época de posta loc. s. f.
sp época de puesta
en breeding season
fr période de ponte
pt época de desova
equilibrado s. m.
sp equilibrado
en balancing
fr équilibrage
pt alinhamento
equilibrado s. m.
sp equilibrado
en balancing
fr équilibrage
pt alinhamento
equipo de recolleita loc. s. m.
sp máquinas de recolección
en harvesting equipment
fr machines de récolte
pt máquinas de recolheita
equipo de refrixeración de aire
loc. s. m.
sp equipo de refrigeración
de aire
en air cooler
fr refroidisseur d’air
pt refrigerador do ar
equipo de seguridade loc. s. m.
sp equipo de seguridad
en safety equipment
fr équipement de sécurité
pt equipa de segurança
equivalvo adx.
sp equivalvo
en equivalve
113
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr équivalve
pt equivalve
eritrócito s. m.
sp eritrocito
en erythrocyte
fr érythrocyte
pt eritrócito
erosión s. f.
sp erosión
en erosion
fr érosion
pt erosão
erradicar v.
sp erradicar
en eradicate (to)
fr déraciner
pt erradicar
erro estándar loc. s. m.
sp error estándar
en standard error
fr erreur standard / erreur
type
pt erro padrão
escala centígrada loc. s. f.
sp escala centígrada
en centigrade scale
fr échelle centigrade
pt escala centígrada
escala para peixes loc. s. f.
sp escala para peces
en fish ladder
fr échelle à poissons
pt escala para peixes
114
11:48
Página 114
escama s. f.
sp escama
en scale
fr écaille
pt escama
escama cicloidea loc. s. f.
sp escama cicloidea
en cycloid scale
fr écaille cycloïde
pt escama cicloidea
escama ctenoidea loc. s. f.
sp escama ctenoidea
en ctenoid scale
fr écaille ctenoïde
pt escama ctenoidea
escama ganoidea loc. s. f.
sp escama ganoidea
en ganoid scale
fr écaille ganoïde
pt escama ganoidea
escama placoidea loc. s. f.
sp escama placoidea
en placoid scale
fr écaille placoïde
pt escama placoidea
esclerótica s. f.
sp esclerótica
en sclera
fr sclérotique
pt esclerótica
escoamento s. m.
sp escorrentía
en runoff
fr écoulement
pt escoamento
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 115
escoliose s. f.
sp escoliosis
en scoliosis
fr scoliose
pt escoliose
esmoltificación s. f.
sp esmoltificación
en smoltification
fr smoltification
pt esmoltificação
escolla s. f.
sp selección
en rearing
fr sélection
pt selecção
esófago s. m.
sp esófago
en oesophagus
fr oesophage
pt esófago
escoller v.
sp triar
en sort (to)
fr trier
pt escolher
esóxeno adx.
sp exógeno
en exogenous
fr exogène
pt exógeno
escunchado s. m.
sp desconchado de bivalvos
en shuck
fr décoquillage
pt descunchado de bivalves
espacio perivitelino loc. s. m.
sp espacio perivitelino
en periviteline space
fr espace périvitellin
pt espaço perivitelino
esgotamento do osíxeno loc. s. m.
sp agotamiento del oxígeno
en oxygen depletion
fr diminution d’oxygène
pt esgotamento do oxigénio
especie s. f.
sp especie
en specie
fr espèce
pt espécie
abrev. sp
esguín s. m.
sp esguín
en parr
fr parr
pt salmão em descida
eslora s. f.
sp eslora
en length
fr longueur
pt comprimento
especie de interese económico loc.
s. f.
sp especie de interés
económico
en resource specie
fr espèce d’intérêt
économique
pt espécie de interese
económico
115
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
especie endémica loc. s. f.
sp especie endémica
en endemic specie
fr espèce endémique
pt espécie endémica
esperma s. m.
sp esperma
en sperm
fr sperme
pt esperma
especies emparentadas loc. s. f. pl.
sp especies emparentadas
en paired species
fr espèces qui ont une
parenté
pt espécies aparentadas
espermateca s. f.
sp espermateca
en spermatheca
fr spermathèque
pt espermateca
especies en corentena loc. s. f. pl.
sp especies en cuarentena
en quarantained species
fr espèces en quarentine
pt espécies em quarentena
especies introducidas loc. s. f. pl.
sp especies introducidas
en introduced species
pt espécies introduzidas
especies localizadas loc. s. f. pl.
sp especies localizadas
en localized species
pt espécies localizadas
especies sensibles loc. s. f. pl.
sp especies sensibles
en sensitive species
fr espèces sensibles
pt espécies sensíveis
espectrofotometría s. f.
sp espectrofotometría
en spectrophotometry
fr spectrophotométrie
pt espectrofotometria
116
Página 116
espermático adx.
sp espermático
en spermatic
fr spermatique
pt espermático
espermatocisto s. m.
sp espermatocisto
en spermatocyst
fr spermatocysto
pt espermatocisto
espermatóforo s. m.
sp espermatóforo
en spermatophore
fr spermatophore
pt espermatóforo
espermatoxénese s. f.
sp espermatogénesis
en spermatogenesis
fr spermatogenèse
pt espermatogénese
espermatozoide s. m.
sp espermatozoide
en spermatozoon
fr spermatozoïde
pt espermatozóide
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 117
espícula s. f.
sp espícula
en spicule
fr spicule
pt espícula
esporocisto s. m.
sp esporocisto
en sporocyst
fr sporocyste
pt esporocisto
espiña s. f.
sp espina
en fish bone
fr arête de poisson
pt espinho
esporocisto unilocular loc. s. m.
sp esporocisto unilocular
en unilocular sporocyst
fr sporocyste unilocular
pt esporocisto unilocular
espiráculo s. m.
sp espiráculo
en spiracle
fr spiracle
pt espiráculo
esporófito s. m.
sp esporofito
en sporophyte
fr sporophyto
pt esporófita
espirulina s. f.
sp espirulina
en spirulina
fr spiruline
pt espirulina
esqueleto s. m.
sp esqueleto
en skeleton
fr squelette
pt esqueleto
espora s. f.
sp espora
en spore
fr spore
pt espora
esquizogonia s. f.
sp esquizogonia
en schizogony
fr schizogonie
pt esquizogonia
espora flaxelada loc. s. f.
sp espora flagelada
en flagellated spore
fr spore flagellé
pt espora flagelada
estabilidade poboacional loc. s. f.
sp estabilidad poblacional
en population stability
fr stabilité de la population
pt estabilidade populacional
esporanxia s. f.
sp esporangio
en sporangium
fr sporange
pt esporângio
estabilización de mostras de auga
loc. s. f.
sp estabilización de
muestras de agua
117
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en water sample
stabilization
fr stabilisation des
échantillons de l’ eau
pt estabilização de amostras
de água
establecemento de cultivos
mariños loc. s. m.
sp establecimiento de
cultivos marinos
en marine fish farm
fr établissement des
cultures marines
pt establecimento de
culturas marinhas
establecementos de almacenaxe
loc. s. m. pl.
sp establecimientos de
almacenamiento
en storage tanks premises
fr bassins d’entreposage
pt establecimentos de
armazenagem
establecementos en terra loc. s. m.
pl.
sp establecimientos en tierra
en establishments on land
fr établissements à terre
pt establecimentos em terra
estabulación s. f.
sp estabulación
en estabulation
fr stabulation
pt estabulação
estaca s. f.
sp estaca
118
Página 118
en stake
fr pieu
pt estaca
estacha s. f.
sp estacha
en hawser
fr aussière
pt amarra
estación de bombeo loc. s. f.
sp estación de bombeo
en pumping station
fr station de pompage
pt estação de bombeo
estado de transportador loc. s. m.
sp estado de transportador
en carrier state
fr état de transporteur
pt estado de transportador
estado do mar loc. s. m.
sp estado de la mar
en sea state
fr état de la mer
pt estado do mar
estado larvario loc. s. m.
sp estadio larvario
en larval stage
fr stade larvaire
pt estado larvário
estándar de calidade de auga loc.
s. m.
sp estándar de calidad de
agua
en standard (water quality)
fr standard de qualite de
l’eau
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
pt padrão de qualidade de
água
estanque s. m.
sp estanque
en pond
fr étang / bassin
pt tanque
estanque de algas loc. s. m.
sp estanque de algas
en algal pond
fr étang à algues
pt tanque de algas
estanque de cemento loc. s. m.
sp estanque de cemento
en cement pond
fr bassin à béton
pt tanque de betão
estanque de corentena loc. s. m.
sp estanque de cuarentena
en quarentine pond
fr étang de quarentine
pt tanque de quarentena
estanque de cría loc. s. m.
sp estanque de cría
en rearing pond / nursery
pond
fr étang de naissain
pt tanque de criação
estanque de engorda loc. s. m.
sp estanque de engorde
en fattening pond /
growout pond
fr étang d’engraissement
pt tanque de engorda
Página 119
estanque de estabilización loc. s.
m.
sp estanque de estabilización
en stabilization pond
fr étang de stabilisation
pt tanque de estabilização
estanque de reproductores loc. s.
m.
sp estanque de
reproductores
en broodstock pond
fr étang de géniteurs
pt tanque de reproductores
estanque de sedimentación loc. s.
m.
sp estanque de
sedimentación
en sedimentation pond
fr bassin de décantation
pt tanque de sedimentação
estanque experimental loc. s. m.
sp estanque experimental
en experimental pond
fr étang expérimental
pt tanque experimental
estanque lonxitudinal loc. s. m.
sp estanque longitudinal
en longitudinal pond
fr bassin long
pt tanque longitudinal
estanque natural loc. s. m.
sp estanque natural
en natural pond
fr étang naturel
pt tanque natural
119
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
Página 120
estanques en escada loc. s. m. pl.
sp estanques escalonados
en stepped ponds
fr étangs en gradins
pt tanques escalonados
esterilización s. f.
sp esterilización
en sterilization
fr stérilisation
pt esterilização
estatística s. f.
sp estadística
en statistics
fr statistique
pt estatística
esterilización con raios ultravioleta loc. s. f.
sp esterilización por rayos
ultravioleta
en ultraviolet sterilization
fr stérilisation ultraviolette
pt esterilização com raios
ultravioleta
esteiro s. m.
sp estuario
en estuary
fr estuaire
pt estuário
estenohialino s. m.
sp estenohialino
en stenohaline
fr sténohalin
pt estenohialino
estenotermo s. m.
sp estenotermo
en stenothermic
fr sténothermique
pt estenotermo
éster s. m.
sp éster
en ester
fr ester
pt éster
esterco s. m.
sp abono / estiércol
en manure
fr fumier
pt esterco
120
11:48
esteroides s. m. pl.
sp esteroides
en steroids
fr stéroïdes
pt esteróides
estiaxe s. f.
sp estiaje
en low water
fr étiage
pt estiagem
estimación da poboación loc. s. f.
sp estimación de la
población
en population estimation
fr estimation de la
population
pt estimação da população
estimulación s. f.
sp estimulación
en stimulation
fr stimulation
pt estimulação
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
estimulación do crecemento loc. s.
f.
sp estimulación del
crecimiento
en growth promotion
fr accélération de la
croissance
pt estimulação do
crescimento
estimulación hormonal loc. s. f.
sp estimulación hormonal
en hormonal stimulation
fr stimulation hormonale
pt estimulação hormonal
estímulo s. m.
sp estímulo
en stimulus
fr stimulus
pt estímulo
estirpes s. f. pl.
sp cepas / estirpes
en strains
fr souches
pt estirpes / linhas
estirpes de referencia loc. s. f. pl.
sp cepas de referencia
en reference strains
fr souches de référence
pt estirpes de referência
estómago s. m.
sp estómago
en stomach
fr estomac
pt estômago
Página 121
estradiol s. m.
sp estradiol
en estradiol
fr oestradiol
pt estradiol
estrato s. m.
sp estrato / capa
en layer / stratum
fr strate
pt estrato
estreptococo s. m.
sp estreptococo
en streptococcus
fr streptocoque
pt estreptococo
estreptomicina s. f.
sp estreptomicina
en streptomycin
fr streptomycine
pt estreptomicina
estrés s. m.
sp estrés
en stress
fr stress
pt ansiedade
estrés por arrefriamento loc. s. m.
sp estrés debido al enfriado
en cooling stress
fr stress dû au
refroidissement
pt stress por refrescamento
estresante s. m.
sp estresante
en stressor
121
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr stressant
pt causador de stress
estrobo s. m.
sp estrobo
en strap
fr erse
pt estropo
estróxeno s. m.
sp estrógeno
en estrogen
fr oestrogène
pt estrogénio
estructura en mar aberto loc. s. f.
sp estructura offshore
en offshore structure
fr ouvrage offshore
pt estrutura offshore
estructura para regula-la profundidade dunha piscina loc.
s. f.
sp estructura para regular la
profundidad de una piscina
en monk
fr moine
pt estrutura para regular a
profundidade da piscina
estudio biolóxico loc. s. m.
sp estudio biológico
en biological study
fr étude biologique
pt estudo biológico
estudio de impacto ambiental loc.
s. m.
sp estudio de impacto
ambiental
122
Página 122
en environmental impact
assesment
fr étude d’impact ambiental
pt estudo de impacto
ambiental
estudio de mercado loc. s. m.
sp estudio del mercado
en market research
fr étude de marché
pt estudo de mercado
estufa de secado loc. s. f.
sp estufa de secado
en frying oven
fr étuve de dessiccation
pt aquecedor de secado
etapa de desenvolvemento loc. s.
f.
sp etapa de desarrollo
en developmental stage
fr stade de développement
pt etapa de desenvolvemento
etapa reproductiva loc. s. f.
sp etapa reproductiva
en reproductive stage
fr stade reproductif
pt etapa reproductiva
éter s. m.
sp éter
en ether
fr éther
pt éter
etioloxía s. f.
sp etiología
en etiology
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr étiologie
pt etiologia
etiqueta s. f.
sp etiqueta
en label
fr étiquette
pt etiqueta
etiquetaxe s. f.
sp etiquetado
en labelling / marking
fr étiquetage
pt marcado
eucariota s. f.
sp eucariota
en eucaryotic
fr eucaryote
pt eucariota
eufótico adx.
sp eufótico
en euphotic
fr euphotique
pt eufótico
eurihalino adx.
sp eurihalino
en euryhaline
fr euryhalin
pt eurialino
euritermo adx.
sp euritermo
en eurythermic
fr eurythermique
pt euritermo
11:48
Página 123
en eutrophic
fr eutrophique
pt eutrófico
eutrofización s. f.
sp eutrofización
en eutrophication
fr eutrophisation
pt eutrofização
evaporación s. f.
sp evaporación
en evaporation
fr évaporation
pt evaporação
evisceración s. f.
sp evisceración
en evisceration
fr éviscération / effilage
pt evisceração
evolución s. f.
sp evolución
en evolution
fr évolution
pt evolução
evolución do mercado loc. s. f.
sp evolución del mercado
en market development
fr évolution du marché
pt evolução do mercado
exaculación s. f.
sp eyaculación
en ejaculation
fr éjaculation
pt ejaculação
eutrófico adx.
sp eutrófico
123
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
exame bacteriolóxico loc. s. m.
sp examen bacteriológico
en bacteriological
examination
fr examen bactériologique
pt exame bacteriológico
exame histolóxico loc. s. m.
sp examen histológico
en histiological examination
fr examen histologique
pt exame histológico
exame parasitolóxico loc. s. m.
sp examen parasitológico
en parasitological
examination
fr examen parasitologique
pt exame parasitológico
exame virolóxico loc. s. m.
sp examen virológico
en virological examination
fr examen virologique
pt exame virulógico
exames suplementarios loc. s. m.
pl.
sp exámenes suplementarios
en supplementary
examinations
fr examens supplémentaires
pt exames suplementares
excreción s. f.
sp excreción
en excretion
fr excrétion
pt excreção
124
Página 124
excremento s. m.
sp excremento
en excrement
fr excrément
pt excremento
exemplar dun ano loc. s. m.
sp ejemplar de un año
en yearling
fr exemplaire d’un an
pt exemplar dum ano
exoesqueleto s. m.
sp exoesqueleto
en exoskeleton
fr exosquelette
pt exoesqueleto
exoftalmía s. f.
sp exoftalmía
en exophthalmos
fr exopthalmie
pt exoftalmia
experimento s. m.
sp prueba
en experiment
fr expérience
pt prova
explotación s. f.
sp explotación
en exploitation
fr exploitation
pt exploração
explotacións afectadas loc. s. f. pl.
sp explotaciones afectadas
en farms concerned
fr exploitations concernées
pt explorações afectadas
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 125
expresión xenética loc. s. f.
sp expresión genética
en gene expression
fr expression génétique
pt expressão genética
extracción dos ovos loc. s. f.
sp extracción de los huevos
en egg striping
fr extraction manuelle des
oeufs
pt extracção dos ovos
extraplastidial adx.
sp extraplastidial
en extraplastidial
fr extraplastidial
pt extraplastidial
extrapolación s. f.
sp extrapolación
en extrapolation
fr extrapolation
pt extrapolação
125
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 127
F
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 129
factor ambiental loc. s. m.
sp factor ambiental
en environmental factor
fr facteur ambiant
pt factor ambiental
fagocitose s. f.
sp fagocitosis
en phagocytosis
fr phagocytose
pt fagocitose
factor de condición loc. s. m.
sp factor de condición
en condition factor
fr facteur de condition
pt factor de condição
familia s. f.
sp familia
en family
fr famille
pt família
factor de conversión proteico loc.
s. m.
sp factor de conversión
proteico
en protein conversion factor
fr facteur de condition
proteique
pt factor de conversão
proteico
farad (capacitancia) s. m.
sp faradio
en farad
fr farad
pt farádio
abrev. F
factor de crecemento loc. s. m.
sp factor de crecimiento
en growth factor
fr facteur de grossissement
pt factor de crescimento
factor hereditario loc. s. m.
sp factor hereditario
en hereditary factor
fr factor héréditaire
pt factor hereditário
fagócito s. m.
sp fagocito
en phagocyte
fr phagocyte
pt fagócito
farinxe s. f.
sp faringe
en pharynx
fr pharynx
pt faringe
fariña de peixe loc. s. f.
sp harina de pescado
en fish meal
fr farine de poisson
pt farinha de peixe
fariña de pluma loc. s. f.
sp harina de pluma
en feather meal
fr farine de plume
pt farinha de pluma
fariña de soia loc. s. f.
sp harina de soja
en soy bean flour
129
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr farine de soja
pt farinha de soja
fartura s. f.
sp saciedad
en satiation
fr saturation
pt saciedade
fase s. f.
sp fase
en phase
fr phase
pt fase
fase de crecemento loc. s. f.
sp fase de crecimiento
en grow-out phase
fr phase de grossissement
pt fase de crescimento
fase de maduración loc. s. f.
sp fase de maduración
en lag phase
fr phase de latence
pt fase de maturação
fase de medra loc. s. f.
sp fase de crecimiento
en grow-out phase
fr phase de grossissement
pt fase de crescimento
fase estacionaria loc. s. f.
sp fase estacionaria
en stationary phase
fr phase stationnaire
pt fase estacionária
fase experimental loc. s. f.
sp fase experimental
130
11:48
Página 130
en experimental phase
fr phase expérimentale
pt fase experimental
fase exponencial loc. s. f.
sp fase exponencial
en exponential growth
phase
fr phase exponentielle
pt fase exponencial
fase inicial loc. s. f.
sp fase inicial
en initial stage
fr phase initiale
pt fase inicial
fase larvaria loc. s. f.
sp fase larval
en larval stage
fr stade larvaire
pt fase larvária
fase vitelina loc. s. f.
sp fase vitelina
en yolk phase
fr phase vitelline
pt fase vitelina
fase xuvenil loc. s. f.
sp fase juvenil
en juvenile stage
fr phase juvénile
pt fase juvenil
fauna s. f.
sp fauna
en fauna
fr faune
pt fauna
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 131
feces s. f. pl.
sp heces
en feces
fr fèces
pt fezes
fenda branquial loc. s. f.
sp hendidura branquial
en gill slit
fr fente branchiale
pt fendedura branquial
fecundación s. f.
sp fecundación
en fecundation
fr fécondation
pt fecundação
fenótipo s. m.
sp fenotipo
en phenotype
fr phénotype
pt fenótipo
fecundar v.
sp fecundar
en fertilize (to)
fr fertiliser
pt fecundar
feromona s. f.
sp feromona
en pheromone
fr phéromone
pt feromona
femia s. f.
sp hembra
en female
fr femelle
pt femia
ferro s. m.
sp hierro
en iron
fr fer
pt ferro
femia ovada loc. s. f.
sp hembra ovada
en berried female
fr femelle grainée
pt femia ovada
fertilidade s. f.
sp fertilidad
en fertility
fr fertilité
pt fertilidade
feminización s. f.
sp feminización
en feminization
fr féminisation
pt feminização
fertilización s. f.
sp fertilización
en fertilization
fr fertilisation
pt fertilização
fenda s. f.
sp grieta
en leak
fr fente
pt fenda
fertilizante s. m.
sp fertilizante
en fertilizer
fr engrais
pt fertilizante
131
29895 libro Acuicultura.qxd
132
01/03/2007
11:48
Página 132
fertilizante amoniacal loc. s. m.
sp abono amoniacal
en ammonium fertilizer
fr engrais ammoniacal
pt fertilizante amoniacal
ficoloxía s. f.
sp ficología
en phycology
fr phycologie
pt ficologia
fertilizante líquido loc. s. m.
sp abono líquido
en liquid fertilizer
fr liquide fertilisant
pt fertilizante líquido
fígado s. m.
sp hígado
en liver
fr foie
pt fígado
fertilizante orgánico loc. s. m.
sp abono orgánico
en organic manure
fr fumier organique
pt fertilizante orgánico
filamento s. m.
sp filamento
en filament
fr filament
pt filamento
fibra s. f.
sp fibra
en fiber
fr fibre
pt fibra
filetes s. m. pl.
sp filetes
en fillets
fr filets
pt filetes
fibra de vidro loc. s. f.
sp fibra de vidrio
en fiberglass
fr tissu de verre
pt fibra de vidro
filtración s. f.
sp filtración
en filtration
fr filtration
pt filtração
ficobilina s. f.
sp ficobilina
en phycobilin
fr phycobiline
pt ficobilina
filtración biolóxica loc. s. f.
sp filtración biológica
en biological filtration
fr filtration biologique
pt filtração biológica
ficocianina s. f.
sp ficocianina
en phycocyanin
fr phycocyanine
pt ficocianina
filtración en filtros de membrana
loc. s. f.
sp filtración con filtros de
membrana
en membrane filtration
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr filtration sur membrane
pt filtração em filtros de
membrana
filtración mecánica loc. s. f.
sp filtración mecánica
en mechanical filtration
fr filtration mécanique
pt filtração mecânica
filtración química loc. s. f.
sp filtración química
en chemical filtration
fr filtration chimique
pt filtração química
filtrador (organismo) s. m.
sp filtrador
en filter feeder
fr filtreur
pt filtrador
filtro s. m.
sp filtro
en filter
fr filtre
pt filtro
filtro biolóxico loc. s. m.
sp filtro biológico
en biological filter
fr biofiltre / filtre
biologique
pt filtro biológico
filtro de area loc. s. m.
sp filtro de arena
en sand filter
fr filtre de sable
pt filtro de areia
Página 133
filtro de carbón activo loc. s. m.
sp filtro de carbón activo
en activated carbon filter
fr filtre à charbon actif
pt filtro de carbónio activo
filtro de cartucho loc. s. m.
sp filtro de cartucho
en cartridge filter
fr filtre à cartouche
pt filtro de cartucho
filtro de terra de diatomeas loc. s.
m.
sp filtro de tierra de
diatomeas
en diatomaceous earth filter
fr filtre à terre à diatomées
pt filtro de terra de
diatomáceas
filtros de membrana loc. s. m. pl.
sp filtros de membrana
en membrane filters
fr filtres à membranes
pt filtros de membrana
filum s. m.
sp filum
en phylum
fr phylum
pt filo
financiamento s. m.
sp financiación
en financing
fr financement
pt financiamento
fío de rede loc. s. m.
sp hilo para red
133
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
en netting yarn
fr fil pour filet
pt fio para rede
física s. f.
sp física
en physics
fr physique
pt física
fisioloxía s. f.
sp fisiología
en physiology
fr physiologie
pt fisiologia
fitófago adx.
sp fitófago
en phytophagous
fr phytophage
pt fitófago
fitoplancto s. m.
sp fitoplancton
en phytoplankton
fr phytoplancton
pt fitoplâncton
fitotóxico adx.
sp fitotóxico
en phytotoxic
fr phytotoxique
pt fitotóxico
fixación s. f.
sp fijación
en fixation
fr fixation
pt fixação
134
11:48
Página 134
fixación de nitróxeno loc. s. f.
sp fijación de nitrógeno
en nitrogen fixation
fr fixation de nitrogène
pt fixação de nitrogénio
fixación de ostras xuvenís loc. s. f.
sp fijación de ostras jóvenes
en spat-fall
fr fixation d’huîtres jeunes
pt fixação de ostras jovems
fixado con formalina loc. adx.
sp fijado con formol
en formalin fixed
fr fixé à la formaline
pt fixado com formalina
flaxelados s. m. pl.
sp flagelados
en flagellates
fr flagellés
pt flagelados
floculación s. f.
sp floculación
en flocculation
fr floculation
pt floculação
floración s. f.
sp floración
en bloom
fr floraison
pt floração
flotabilidade s. f.
sp flotabilidad
en buoyancy
fr flottabilité
pt flutuabilidade
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 135
flotador s. m.
sp flotador
en float
fr flotteur
pt flutuador
fluxo laminar loc. s. m.
sp flujo laminar
en laminar flow
fr flux laminaire
pt fluxo laminar
fluído do ovario loc. s. m.
sp fluido ovárico
en ovarian fluid
fr liquides ovariens
pt fluido do ovário
foliáceo adx.
sp foliáceo
en foliaceous
fr foliacé
pt foliáceo
flúor s. m.
sp flúor
en fluorine
fr fluor
pt flúor
fondeo s. m.
sp fondeo
en anchorage
fr mouillage
pt fondeo
fluorescencia s. f.
sp fluorescencia
en fluorescence
fr fluorescence
pt fluorescência
fondo s. m.
sp fondo
en bottom
fr fond
pt fundo
fluorescente adx.
sp fluorescente
en fluorescent
fr fluorescent
pt fluorescente
fondo do tanque loc. s. m.
sp fondo del tanque
en tank bottom
fr fond du réservoir
pt fundo do tanque
fluxo s. m.
sp flujo
en flux / flow
fr flux
pt fluxo
fonte de alimentación loc. s. f.
sp fuente de alimentación
en power supply
fr bloc d’alimentation
pt fonte de alimentação
fluxo de auga loc. s. m.
sp flujo de agua
en water flow
fr écoulement de l’eau
pt fluxo de água
fonte hídrica loc. s. f.
sp fuente de agua
en water source
fr source d’eau
pt fonte hídrica
135
29895 libro Acuicultura.qxd
136
01/03/2007
11:48
Página 136
forma hidrodinámica loc. s. f.
sp forma hidrodinámica
en hydrodynamic shape
fr forme hydrodynamique
pt forma hidrodinámica
fótico adx.
sp fótico
en photic
fr photique
pt fótico
formación de xeo loc. s. f.
sp formación de hielo
en icing
fr givrage
pt formação de gelo
fotómetro s. m.
sp fotómetro
en photometer
fr photomètre
pt fotómetro
formaldehido s. m.
sp formaldehído
en formaldehyde
fr formaldéhyde
pt formadeído
fotoperíodo s. m.
sp fotoperíodo
en photoperiod
fr photopériode
pt fotoperíodo
formigón s. m.
sp hormigón
en concrete
fr béton
pt betão
fotosensible adx.
sp fotosensible
en photosensitive
fr photosensible
pt fotosensível
forza iónica loc. s. f.
sp fuerza iónica
en ionic strength
fr force ionique
pt forza iónica
fotosíntese s. f.
sp fotosíntesis
en photosynthesis
fr photosynthèse
pt fotossíntese
fosfolípido s. m.
sp fosfolípido
en phospholipid
fr phospholipide
pt fosfolípido
frecuencia da muda loc. s. f.
sp frecuencia de muda
en molt frequencies
fr fréquences de mue
pt frequência da muda
fósforo s. m.
sp fósforo
en phosphorus
fr phosphore
pt fósforo
fresco adx.
sp fresco
en fresh
fr frais
pt fresco
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
frústula s. f.
sp frústula
en frustule
fr frustule
pt frústula
fucais s. f. pl.
sp fucales
en wracks
fr fucales
pt fucais
fuga de calor loc. s. f.
sp pérdida de calor
en heat loss
fr perte de chaleur
pt perda de calor
Página 137
en furunculosis disease
fr furonculose
pt furunculose
fusible s. m.
sp fusible
en fuse
fr fusible
pt fusível
fusiforme adx.
sp fusiforme
en fusiform
fr fusiforme
pt fusiforme
funcionamento da bomba loc. s.
m.
sp funcionamiento de la
bomba
en pump performance
fr fonctionnement de la
pompe
pt funcionamento da bomba
fungos s. m. pl.
sp hongos
en fungi
fr mycophytes
pt fungo
funxicida s. m.
sp fungicida
en fungicide
fr fongicide
pt fungicida
furunculose s. f.
sp furunculosis
137
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 139
G
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 141
gaiola s. f.
sp jaula
en cage
fr cage
pt gaiola
galga s. f.
sp galga
en gauge
fr calibre
pt calibre
gaiola de peixes loc. s. f.
sp jaula para peces
en fish cage
fr cage d’élevage
pt gaiola para peixes
gamba s. f.
Penaeus (Melicertus)
kerathurus Forskål, 1775)
sp camarón langostino
español
en caramote prawn
fr camarote
pt gamba-manchada
gaiola flotante loc. s. f.
sp jaula flotante
en floating cage
fr cage flottante
pt gaiola flutuante
gaiola somerxible loc. s. f.
sp jaula sumergible
en submersible cage
fr cage submersible
pt gaiola submersível
gaiolas de rede loc. s. f. pl.
sp jaulas de red
en net cages
fr cages de filet
pt gaiolas de rede
gala s. f.
sp agalla
en gill
fr branchie
pt brânquia
galada s. f.
sp agalla
en gill
fr branchie
pt brânquia
gamba patibranca loc .s. f.
Penaeus (Litopenaeus)
vannamei Boone, 1931
sp camarón patiblanco
en whiteleg shrimp
fr crevette pates blanches
pt camarão-pata-branca
gamba tigre jumbo loc .s. f.
Penaeus (Penaeus)
monodon Fabricius, 1898
sp camarón tigre gigante
en giant tiger prawn
fr crevette geante tigrée
pt camarão-tigre-gigante
gamba xaponesa loc .s. f.
Penaeus (Marsupenaeus)
japonicus Bate, 1888
sp langostino japonés
en kuruma shrimp
fr crevette kuruma
pt camarão-japonés
gameto s. m.
sp gameto
141
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
en gamete
fr gamète
pt gâmeta
gametocisto s. m.
sp gametocisto
en gametocysts
fr gamétocyste
pt gametocisto
gametófito s. m.
sp gametofito
en gametophyte
fr gamétophyte
pt gametófito
gametoxénese s. f.
sp gametogénesis
en gametogenesis
fr gamétogenèse
pt gametogénese
ganglio s. m.
sp ganglio
en ganglion
fr ganglion
pt gânglio
ganglio pedio loc. s. m.
sp ganglio pedio
en pedium ganglion
fr ganglion pedium
pt gânglio pedio
ganoidea s. f.
sp ganoidea
en ganoid
fr ganoïde
pt ganoidea
142
11:48
Página 142
gaño en peso loc. s. m.
sp ganancia en peso
en weight gain
fr gain en poids
pt ganância em peso
gasterópodos mariños loc. s. m. pl.
sp gasterópodos marinos
en marine gasteropods
fr gastéropodes
pt gasterópodes marinhos
gasto en man de obra loc. s. m.
sp gasto en mano de obra
en labour costs
fr frais de main d’oeuvre
pt gasto laboral
gasto enerxético loc. s. m.
sp gasto energético
en energy expenditure
fr dépenses énergétiques
pt gasto energético
gastos xerais loc. s. m. pl.
sp gastos generales
en overhead
fr frais généraux
pt gastos gerais
gástrico adx.
sp gástrico
en gastric
fr gastrique
pt gástrico
gástrula s. f.
sp gástrula
en gastrula
fr gastrule
pt gástrula
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 143
gastrulación s. f.
sp gastrulación
en gastrulation
fr gastrulation
pt gastrulação
glícido s. m.
sp glúcido
en glucide
fr glucide
pt glícido
glándula s. f.
sp glándula
en gland
fr glande
pt glândula
glicóxeno s. m.
sp glucógeno
en glycogen
fr glycogène
pt glicógeno
glándula da cuncha loc. s. f.
sp glándula de la concha
en shell gland
fr glande de la coquille
pt glândula da concha
glóbulo branco loc. s. m.
sp glóbulo blanco
en white blood cell
fr leucocyte
pt leucócito
glándula do biso loc. s. f.
sp glándula del biso
en byssus gland
fr glande byssigène
pt glândula do bisso
glóbulo vermello loc. s. m.
sp glóbulo rojo / hematíe
en red blood cell
fr globule rouge
pt eritrócito
glándula pineal loc. s. f.
sp glándula pineal
en pineal gland
fr glande pinéale
pt glândula pineal
glute de millo loc. s. m.
sp gluten de maíz
en corn gluten
fr gluten de maïs
pt glúten de millo
glándula sexual loc. s. f.
sp glándula sexual
en sexual gland
fr glande sexuelle
pt glândula sexual
gnatópodo s. m.
sp gnatópodo
en gnathopod
fr gnathopode
pt gnatópode
glicérido s. m.
sp glicérido
en glyceride
fr glycéride
pt glicérido
gnatostomado adx.
sp gnatostomado
en gnathostomatous
fr gnathostomé
pt gnatostomado
143
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
golfo s. m.
sp golfo
en gulf
fr golfe
pt golfo
goma de silicona loc. s. f.
sp goma de silicona
en silicone rubber
fr caoutchouc silicone
pt goma de silicone
gónada s. f.
sp gónada
en gonad
fr gonade
pt gónada
gónada de troita arco da vella
(liña de células) loc. s. f.
sp gónada de trucha arco
iris (línea celular)
en rainbow trout gonad
(cell line)
fr gonade de truite
arc-en-ciel (lignée cellulaire)
pt gónada de truta arco-íris
(linha de células)
abrev. RTG
gonadotropina coriónica loc. s. f.
sp gonadotropina coriónica
en chorionic gonadotropin
fr gonadotrophine chorionique
pt gonadotropina coriónica
abrev. CG
gonadotropina coriónica humana
loc. s. f.
sp gonadotropina coriónica
144
Página 144
humana
en human chorionic
gonadotropin
fr gonadotrophine
chorionique humaine
pt gonadotropina coriónica
humana
gonóporo s. m.
sp gonoporo
en gonopore
fr gonopore
pt gonóporo
gradiente de temperatura loc. s.
m.
sp gradiente de temperatura
en temperature gradient
fr gradient température
pt gradiente de temperatura
gradiente hidráulico loc. s. m.
sp gradiente hidráulico
en hydraulic gradient
fr gradient hydraulique
pt gradiente hidráulico
gram-negativo loc. s. m.
sp gram-negativo
en gram-negative
fr gram-négatif
pt gram-negativo
gramo s. m.
sp gramo
en gramme
fr gramme
pt grama
gram-positivo loc. s. m.
sp gram-positivo
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en gram-positive
fr gram-positif
pt gram-positivo
grans de area loc. s. m. pl.
sp granos de arena
en grit
fr graviers
pt grãos de areia
granulometría s. f.
sp granulometría
en granulometry
fr granulométrie
pt granulometria
gránulos s. m. pl.
sp gránulos
en pellets
fr pellets
pt grânulos
granxas s. f. pl.
sp explotaciones / granjas
en farms
fr exploitations
pt explorações
Página 145
reproductores
en farms without
broodstock
fr exploitations ne comptant
pas des géniteurs
pt explorações sem
reproductores
grao Celsius loc. s. m.
sp grado Celsius
en degree Celsius
fr degré Celsius
pt grau Celsius
grao de illamento loc. s. m.
sp grado de aislamiento
en insulation value
fr degré d’isolation
pt grau de isolamento
grao Fahrenheit loc. s. m.
sp grado Fahrenheit
en degree Fahrenheit
fr degré Fahrenheit
pt grau Fahrenheit
graos día loc. s. m. pl.
sp grados día
en degrees day
fr degré-jour
pt degraus dia
granxas con reproductores loc. s.
f. pl.
sp explotaciones con
reproductores
en farms with broodstock
fr exploitations comptant
des géniteurs
pt explorações com
reproductores
graxa s. f.
sp grasa
en fat
fr graisse
pt gordura
granxas sen reproductores loc. s.
f. pl.
sp explotaciones sin
grella para peixes loc. s. f.
sp rejilla para peces
en fish screen
145
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr grille à poissons
pt grelha para peixes
grupo electróxeno loc. s. m.
sp grupo electrógeno
en generating set
fr groupe générateur
pt grupo electrogénio
guanina s. f.
sp guanina
en guanine
fr guanine
pt guanina
guerla s. f.
sp agalla
en gill
fr branchie
pt brânquia
guerla s. f.
sp branquia
en gill
fr branchie
pt brânquia
guindastre s. m.
sp grúa
en crane
fr grue
pt grua
146
11:48
Página 146
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 147
H
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 149
hábitat s. m.
sp habitat
en habitat
fr habitat
pt habitat
haplótipo s. m.
sp haplotipo
en haplotype
fr haplotype
pt haplótipo
halador s. m.
sp halador mecánico
en net hauler
fr vire filet
pt alador
hematócrito s. m.
sp hematocrito
en hematocrit
fr hématocrite
pt hematócrito
halar v.
sp halar
en haul in (to)
fr haler
pt alar
hematoma s. m.
sp hematoma
en hematoma
fr hématome
pt hematoma
haloclina s. f.
sp haloclina
en halocline
fr halocline
pt haloclina
hemocianina s. f.
sp hemocianina
en hemocyanin
fr hémocyanine
pt hemocianina
halófilo s. m.
sp halófilo
en halophyle
fr halophile
pt halófílo
hemoglobina s. f.
sp hemoglobina
en hemoglobine
fr hémoglobine
pt hemoglobina
abrev. Hb
haploesporídeos s. m. pl.
sp haplosporidios
en haplosporidians
fr haplospores
pt haplosporídeos
haploide adx.
sp haploide
en haploid
fr haploïde
pt haplóide
hemólise s. f.
sp hemolisis
en hemolysis
fr hémolyse
pt hemólise
hemorraxia s. f.
sp hemorragia
en hemorrhage
149
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr hémorragie
pt hemorrágia
hepatoma s. m.
sp hepatoma
en hepatoma
fr hépatoma
pt hepatoma
hepatopáncreas s. m.
sp hepatopáncreas
en hepatopancreas
fr hépatopancréas
pt hepatopâncreas
herbívoro adx.
sp herbívoro
en herbivorous
fr herbivore
pt herbívoro
herdanza s. f.
sp herencia
en inheritance
fr hérédité
pt herdança
hereditario adx.
sp hereditario
en hereditary
fr héréditaire
pt hereditário
hermafrodita adx.; s. m.
sp hermafrodita
en hermaphrodite
fr hermaphrodite
pt hermafrodita
herpesvirus s. m.
sp herpesvirus
150
11:48
Página 150
en herpesvirus
fr herpèsvirus
pt herpesvírus
heterodonte adx.
sp heterodonte
en heterodont
fr hétérodonte
pt heterodonte
heterose s. f.
sp heterosis
en heterosis
fr hétérosis
pt vigor híbrido
heterótrofo s. m.
sp heterótrofo
en heterotroph
fr hétérotrophe
pt heterótrofo
hialino adx.
sp hialino
en hyaline
fr hyalin
pt hialino
hibernación s. f.
sp hibernación
en hibernation
fr hivernation
pt hibernação
hibernar v.
sp hibernar
en overwinter (to)
fr hiverner
pt hibernar
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 151
hibridación s. f.
sp hibridación
en cross breeding
fr hybridation
pt hibridação
hidrófobo adx.
sp hidrófobo
en hydrophobic
fr hydrophobe
pt hidrófobo
híbrido adx.; s. m.
sp híbrido
en hybrid
fr hybride
pt híbrido
hidrografía s. f.
sp hidrografía
en hydrography
fr hydrographie
pt hidrografia
hidratación s. f.
sp hidratación
en hydratation / hydration
fr hydratation
pt hidratação
hidroloxía s. f.
sp hidrología
en hydrology
fr hydrologie
pt hidrologia
hidratar v.
sp hidratar
en hydratate (to)
fr hydrater
pt hidratar
hidropesía s. f.
sp hidropesía
en dropsy
fr hydropisie
pt hidropisia
hidrato de carbono loc. s. m.
sp hidrato de carbono
en carbohydrate
fr hydrate de carbone
pt hidrato de carbono
hidrosfera s. f.
sp hidrosfera
en hydrosphere
fr hydrosphère
pt hidrosfera
hidrocarburo s. m.
sp hidrocarburo
en hydrocarbon
fr hydrocarbure
pt hidrocarboneto
hifa s. f.
sp hifa
en hypha
fr hïfe
pt hifa
hidrodinámica s. f.
sp hidrodinámica
en hydrodynamics
fr hydrodynamique
pt hidrodinâmica
higrómetro s. m.
sp higrómetro
en hygrometer
fr hygromètre
pt higrómetro
151
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
Página 152
hiperglucemia s. f.
sp hiperglucemia
en hyperglycemia
fr hyperglycémie
pt hiperglicémia
hipoclorito sódico loc. s. m.
sp hipoclorito sódico
en sodium hypochlorite
fr hypochlorite de sodium
pt hipoclorito sódico
hiperplasia s. f.
sp hiperplasia
en hyperplasia
fr hyperplasie
pt hiperplasia
hipoderme s. f.
sp hipodermis
en hypodermis
fr hypoderme
pt hipoderme
hipersalino adx.
sp hiperhalino
en hypersaline
fr hypersalin
pt hiperhalino
hipofisación s. f.
sp hipofisación
en hypophysation
fr hypophysation
pt hipofisação
hipertónico adx.
sp hipertónico
en hypertonic
fr hypertonique
pt hipertónico
hipófise s. f.
sp hipófisis
en hypophysis /
pituitary gland
fr hypophyse
pt hipófise
hipertrofia s. f.
sp hipertrofia
en hypertrophy
fr hypertrophie
pt hipertrofia
hipervitaminose s. f.
sp hipervitaminosis
en hypervitaminosis
fr hypervitaminose
pt hipervitaminose
hipoclorito s. m.
sp hipoclorito
en hypochlorite
fr hypochlorite
pt hipoclorito
152
11:48
hipogloso do Atlántico loc. s. m.
Hippoglossus hipoglossus
(Linnaeus, 1758)
sp halibut
en atlantic halibut
fr flétan de l’Atlantique
pt alabote-do- Atlântico
hipolimnion s. m.
sp hipolimnion
en hypolimnion
fr hypolimnion
pt hipolimnion
hipotálamo s. m.
sp hipotálamo
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
en hypothalamus
fr hypothalamus
pt hipotálamo
hipoteca s. f.
sp hipoteca
en mortgage
fr hypotèque
pt hipoteca
hipotrofia s. f.
sp hipotrofia
en hypotrophy
fr hypotrophie
pt hipotrofia
histiócito s. m.
sp histiocito
en histocyte
fr histocyte
pt histiócito
histoloxía s. f.
sp histología
en histology
fr histologie
pt histologia
hixiene s. f.
sp higiene
en hygiene
fr hygiène
pt higiene
holótipo s. m.
sp holotipo
en holotype
fr holotype
pt holótipo
11:48
Página 153
homeostase s. f.
sp homeostasis
en homeostasis
fr homéostasie
pt homeose
homeotermo adx.
sp homeotermo
en homeotherm
fr homéotherme
pt homeotérmico
homocigótico / homozigótico adx.
sp homocigótico
en homozygous
fr homozygote
pt homocigote / homozigoto
homoxeneización dos órganos loc.
s. f.
sp homogeneización de los
órganos
en homogeneization of
organs
fr homogénéisation des
organes
pt homogeneização dos
orgãos
hormona s. f.
sp hormona
en hormone
fr hormone
pt hormona
hormona adrenocorticótropa loc.
s. f.
sp hormona
adrenocorticótropa
en adrenocorticothropic
hormone
153
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
pt hormona
adrenocorticótropa
abrev. ACTH
hormona da muda loc. s. f.
sp hormona de la muda
en molting hormone /
molt stimulating hormone
fr hormone de la mue
pt hormona da muda
hormona luteinizante loc. s. f.
sp hormona luteinizante
en luteinizing hormone
fr hormone lutéinisante
pt hormona luteinizante
hormona luteotrópica loc. s. f.
sp hormona luteotrópica
en luteothropic hormone
pt hormona luteotrópica
hormona gonadotrófica loc. s. f.
sp hormona gonadotrófica
en gonadotrophic hormone
fr hormone gonadotrope
pt hormona gonadotrófica
hormona masculina loc. s. f.
sp hormona masculina
en male hormone
fr hormone mâle
pt hormona masculina
hormona hipofisaria loc. s. f.
sp hormona hipofisaria
en pituitary hormone /
hypophysal hormone
fr hormone hypophysaire
pt hormona da hipófise /
hormona hipofisaria
hormona sexual loc. s. f.
sp hormona sexual
en sex hormone
fr hormone sexuelle
pt hormona sexual
hormona inhibitoria da muda loc.
s. f.
sp hormona inhibidora de la
muda
en molt inhibiting hormone
fr hormone d’inhibition de
la mue
pt hormona inibidora da
muda
hormona liberadora do corpúsculo loc. s. f.
sp hormona liberadora del
corpúsculo
en releasing hormone
154
Página 154
hóspede s. m.
sp huésped
en host
fr hôte
pt hóspede
hóspede definitivo loc. s. m.
sp huésped definitivo
en definitive host
fr hôte définitif
pt hóspede definitivo
hóspede intermediario loc. s. m.
sp huésped intermediario
en intermediate host
fr hôte intermediaire
pt hóspede intermediário
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 155
I
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 157
ictiófago adx.
sp ictiófago
en piscivorous
fr ichtyophage
pt ictiófago
identificación s. f.
sp identificación
en identification
fr identification
pt identificação
ictioloxía s. f.
sp ictiología
en ichthyology
fr ichtyologie
pt ictiologia
identificación do virus loc. s. f.
sp identificación del virus
en virus identification
fr identification du virus
pt identificação do vírus
ictiómetro s. m.
sp ictiómetro
en measuring board
fr ichtyomètre
pt ictiómetro
identificación serolóxica do virus
loc. s. f.
sp identificación serológica
del virus
en serological virus
identification
fr identification sérologique
du virus
pt identificação serológica
do vírus
ictiopatoloxía s. f.
sp ictiopatología
en fish pathology
fr pathologie du poisson
pt ictiopatologia
ictiotoxina s. f.
sp ictiotoxina
en ichthyotoxic substance
fr substance ichtyotoxique
pt ictiotoxina
idade s. f.
sp edad
en age
fr âge
pt idade
idade de recrutamento loc. s. f.
sp edad de reclutamiento
en age at recruitment
fr âge au recrutement
pt idade de recrutamento
illado adx.
sp aislado
en isolate
fr isolé
pt ilhado / só
illamento s. m.
sp aislamiento
en isolation
fr isolement
pt isolamento
illamento convencional do virus
loc. s. m.
sp aislamiento convencional
del virus
en conventional virus
isolation
157
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr isolation conventionelle
du virus
pt isolamento convencional
do vírus
iluminación s. f.
sp iluminación
en illumination
fr illumination
pt iluminação
158
Página 158
in vitro loc. adv.
sp in vitro
en in vitro
fr in vitro
pt in vitro
in vivo loc. adv.
sp in vivo
en in vivo
fr in vivo
pt in vivo
impacto ambiental loc. s. m.
sp impacto ambiental
en environmental impact
fr impact de
l’environnement
pt impacto no ambiente
inanición s. f.
sp inanición
en starvation
fr inanition
pt inanição
implante s. m.
sp implante
en implant
fr implant
pt implante
inchazo s. m.
sp hinchazón
en swelling
fr gonflement
pt inchação
importación s. f.
sp importación
en importation
fr importation
pt importação
incidencia s. f.
sp incidencia
en incidence
fr incidence
pt incidência
impregnación s. f.
sp impregnación
en impregnation
fr imprégnation
pt impregnação
incrustacións s. f. pl.
sp incrustaciones
en fouling
fr salissurs
pt incrustações
impureza s. f.
sp impureza
en impurity
fr impureté
pt impureza / impuridade
incubación s. f.
sp incubación
en incubation
fr incubation
pt incubação
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
incubación dos cultivos de células
loc. s. f.
sp incubación de los
cultivos celulares
en incubation of cell
cultures
fr incubation des cultures
cellulaires
pt incubação das culturas de
células
incubador s. m.
sp incubadora
en incubator
fr incubateur
pt estufa
incubar v.
sp incubar
en incubate (to)
fr incuber
pt incubar
indicador biolóxico loc. s. m.
sp indicador biológico
en biological indicator
fr indicateur biologique
pt indicador biológico
indicador visual de fluxo loc. s. m.
sp indicador visual de
caudal
en sight flow glass
fr voyant d’écoulement en
verre
pt indicador visual de fluxo
índice de conversión loc. s. m.
sp índice de conversión
en conversion factor
Página 159
fr facteur de conversion
pt índice de conversão
índice de densidade loc. s. m.
sp índice de densidad
en density index
fr indice de densité
pt índice de densidade
abrev. D
índice de mortalidade loc. s. m.
sp índice de mortalidad
en mortality rate
fr taux de mortalité
pt índice de mortalidade
índice de producción loc. s. m.
sp índice de producción
en production rate
fr taux de production
pt índice de produção
índice de refracción loc. s. m.
sp índice de refracción
en refractive index
fr indice de réfraction
pt índice de refracção
índice gónado-somático loc. s. m.
sp índice gonado-somático
en gonadosomatic index
fr rapport gonadosomatique
pt relação gónado-somática
inducción á desova loc. s. f.
sp inducción a la puesta
en spawning induction
fr induction à la ponte
pt indução a desova
159
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
inducción á posta loc. s. f.
sp inducción a la puesta
en spawning induction
fr induction à la ponte
pt indução a desova
industria do penso loc. s. f.
sp industria del pienso
en feedstuff industry
fr industrie d’aliments du
bétail
pt indústria do penso
inerte adx.
sp inerte
en inert
fr inerte
pt inerte
infección s. f.
sp infección
en infection
fr infection
pt infecção
infección atenuada loc. s. f.
sp infección atenuada
en attenuated infection
fr infection atténuée
pt infecção atenuada
infección bacteriana loc. s. f.
sp infección bacteriana
en bacterial infection
fr infection bactérienne
pt infecção bacteriana
infección clínica loc. s. f.
sp infección clínica
en clinical infection
160
11:48
Página 160
fr infection clinique
pt infecção clínica
infección focal loc. s. f.
sp infección focal
en focal infection
fr infection focale
pt infecção focal
infección progresiva loc. s. f.
sp infección progresiva
en progressive infection
fr infection progressive
pt infecção progressiva
infección secundaria loc. s. f.
sp infección secundaria
en secondary infection
fr infection secondaire
pt infecção secundária
infeccioso adx.
sp infeccioso
en infectious
fr infectieux
pt infectante / infeccioso
infértil adx.
sp infértil
en infertile
fr infertile
pt estéril
infestación s. f.
sp infestación
en infestation
fr infestation
pt infestação
infestación parasitaria loc. s. f.
sp infestación parasitaria
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en parasite infestation
fr infestation parasitaire
pt infestação parasítica /
infestação parasitária
Página 161
en growth inhibition
fr inhibition de la
grossissement
pt inibição do crescimento
inflamación s. f.
sp inflamación
en inflammation
fr inflammation
pt inflamação
inhibidor s. m.
sp inhibidor
en inhibitor
fr inhibiteur
pt inibidor
inflamación da vexiga natatoria
loc. s. f.
sp inflamación de la vejiga
natatoria
en swimbladder inflamation
fr inflammation de la vessie
natatoire
pt inflamação da bexiga
natatória
inmaturo adx.
sp inmaduro
en immature
fr immature
pt inmaturo
infraestructura s. f.
sp infraestructura
en infrastructure
fr infrastructure
pt infra-estrutura
ingrediente s. m.
sp ingrediente
en ingredient
fr ingrédient
pt ingrediente
inhibición s. f.
sp inhibición
en inhibition
fr inhibition
pt inibição
inhibición do crecemento loc. s. f.
sp inhibición del crecimiento
inmune adx.
sp inmune
en immune
fr immun
pt imune
inmunidade s. f.
sp inmunidad
en immunity
fr immunité
pt imunidade
inmunización s. f.
sp inmunización
en immunization
fr immunisation
pt imunização
inmunofluorescencia s. f.
sp inmunofluorescencia
en immunofluoerescence
fr immunofluorescence
pt imunofluorescência
161
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
Página 162
inmunoglobulina s. f.
sp inmunoglobulina
en immunoglobulin
fr immunoglobine
pt imunoglobulina
inorgánico adx.
sp inorgánico
en inorganic
fr inorganique
pt inorgânico
inmunohistoquímica s. f.
sp inmunohistoquímica
en immunohistochemistry
fr immunohistochimie
pt imuno-histo-química
inositol s. m.
sp inositol
en inositol
fr inositol
pt inositol
inoculación s. f.
sp inoculación
en inoculation
fr inoculation
pt inoculação
insaturado adx.
sp insaturado
en unsaturated
fr insaturé / non saturé
pt insaturado
inoculación dos cultivos das
células loc. s. f.
sp inoculación de los
cultivos celulares
en inoculation of cell
cultures
fr inoculation des cultures
cellulaires
pt inoculação das culturas
das células
inseminación artificial loc. s. f.
sp inseminación artificial
en artificial insemination
fr insémination artificielle
pt inseminação artificial
inoculación primaria loc. s. f.
sp inoculación inicial
en primary inoculation
fr inoculation primaire
pt inoculação primária
inóculo s. m.
sp inóculo
en inoculum
fr inocule
pt inoculo
162
11:48
inserción muscular loc. s. f.
sp inserción muscular
en muscle insertion
fr insertion du muscle
pt inserção do músculo
inspección clínica loc. s. f.
sp inspección clínica
en clinical inspection
fr inspection clinique
pt inspecção clínica
instalación s. f.
sp instalación
en installation
fr installation
pt instalação
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 163
instalación frigorífica loc. s. f.
sp instalación frigorífica
en refrigeration system
fr installation frigorifique
pt instalação frigorífica
interruptor illante loc. s. m.
sp interruptor aislador
en isolating switch
fr sectionneur
pt interruptor isolador
intensidade luminosa loc. s. f.
sp intensidad luminosa
en light intensity
fr intensité luminose
pt intensidade luminosa
intersticial adx.
sp intersticial
en interstitial
fr intersticiel
pt intersticial
intensidade metabólica loc. s. f.
sp intensidad metabólica
en metabolic intensity
fr intensité metabolique
pt intensidade metabólica
intestino s. m.
sp intestino
en intestine
fr intestin
pt intestino
intercalar v.
sp intercalar
en insert (to)
fr intercaler
pt intercalar
intramuscular adx.
sp intramuscular
en intramuscular
fr intramusculaire
pt intramuscular
abrev. i.m.
intercambiador de calor loc. s. m.
sp intercambiador de calor
en heat exchanger
fr échangeur de chaleur
pt intercambiador de calor
interfase s. f.
sp interfase
en interface
fr interface
pt interfase
intermareal adx.
sp intermareal
en intertidal
fr intertidale
pt intertidal / entre marés
intraperitoneal adx.
sp intraperitoneal
en intraperitoneal
fr intrapéritonéale
pt intraperitoneal
abrev. i.p.
intraplastidial adx.
sp intraplastidial
en intraplastidial
fr intraplastidial
pt intraplastidial
inversión do sexo loc. s. f.
sp inversión de sexo
en sex reversal
163
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr inversion du sexe
pt inversão do sexo
investigación s. f.
sp investigación
en research
fr recherche
pt exploração
investigación biolóxica básica loc.
s. f.
sp investigación biológica
básica
en basic biological research
fr recherche biologique
fondamental
pt investigação biológica
básica
investigación epidemiolóxica loc.
s. f.
sp investigación
epidemiológica
en epidemiological
investigation
fr enquête épidémiologique
pt investigação
epdidemiológica
investigación epizoótica loc. s. f.
sp investigación epizoótica
en epizootic investigation
fr enquête épizootique
pt investigação epizootica
inxección s. f.
sp inyección
en injection
fr injection
pt injecção
164
Página 164
inxerir v.
sp ingerir
en ingest (to)
fr ingérer
pt ingerir
inxestión de alimentos loc. s. f.
sp ingesta de alimentos
en food intake
fr ingestion des aliments
pt ingestão de alimentos
iodóforo s. m.
sp yodóforo
en iodophore
fr iodophore
pt iodoforo
iridovirus s. m.
sp iridovirus
en iridovirus
fr iridovirus
pt iridovírus
isco s. m.
sp cebo
en bait
fr escage / appât / boette
pt isco
isópodos s. m. pl.
sp isópodos
en isopods
fr isopodes
pt isópodes
isotérmico adx.
sp isotérmico
en isothermal
fr isotherme
pt isotérmico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 165
isotónico adx.
sp isotónico
en isotonic
fr isotonique
pt isotónico
isquemia s. f.
sp isquemia
en ischemia
fr ischémie
pt isquemia
izar v.
sp izar
en haul (to)
fr hisser
pt içar
165
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 167
J
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 169
joule s. m.
sp julio
en joule
fr joule
pt joule
abrev. J
169
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 171
K
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 173
kanamicina s. f.
sp kanamicina
en kanamycin
fr kanamycine
pt kanamicina
krill [kril] s. m.
sp krill
en krill
fr krill
pt krill
173
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 175
L
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
lábil adx.
sp lábil
en labile
fr labile
pt lábil
laboratorio s. m.
sp laboratorio
en laboratory
fr laboratoire
pt laboratório
laboratorio de referencia loc. s. m.
sp laboratorio de referencia
en reference laboratory
fr laboratoire de référence
pt laboratório de referência
lactosa s. f.
sp lactosa
en lactose
fr lactose
pt lactose
lago s. m.
sp lago
en lake
fr lac
pt lago
lagoa s. f.
sp laguna
en lagoon
fr lagune
pt lagoa
lama s. f.
sp fango / barro / limo /
cieno / lodo
en mud / mire / sludge
Página 177
fr boue / vase
pt lama / lodo / vasa
lamelibranquios s. m. pl.
sp lamelibranquios
en lamellibranchs
fr lamellibranches
pt lamelibrânquios
laminado adx.
sp laminado
en laminate
fr laminé
pt laminado
laminarina s. f.
sp laminarina
en laminarin
fr laminarine
pt laminarina
largo s. m.
sp anchura
en width / breadth
fr largueur
pt ancho
larva s. f.
sp larva
en larva
fr larve
pt larva
larva cipris loc. s. f.
sp larva cipris
en cipris larva
fr larve cipris
pt larva cipris
larva filosoma loc. s. f.
sp larva filosoma
177
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
en phyllosome larva
fr larve phyllosome
pt larva filosoma
larva megalopa loc. s. f.
sp larva megalopa
en megalops larva
fr larve megalope
pt larva megalopa
larva metanauplio loc. s. f.
sp larva metanauplio
en metanauplius larva
fr larve métanauplius
pt larva metanauplio
larva metazoea loc. s. f.
sp larva metazoea
en metazoea larva
fr larve métazoea
pt larva metazoea
larva nauplio loc. s. f.
sp larva nauplio
en nauplius larva
fr larve nauplius
pt larva náuplio
larva pedivelíxera loc. s. f.
sp larva pedivéliger
en pediveliger larva
fr larve pediveligère
pt larva pedivelígera
larva trocófora loc. s. f.
sp larva trocófora
en trocophore larva
fr larve trocophère
pt larva trocófora
178
11:48
Página 178
larva velíxera loc. s. f.
sp larva velíger
en veliger larva
fr larve veligère
pt larva velígera
larva zoea loc. s. f.
sp larva zoea
en zoea larva
fr larve zoéa
pt larva zoea
larvas nacidas de hai pouco loc. s.
f. pl.
sp larvas recién nacidas
en sac fry
fr alevin vésiculé
pt larvas recém eclodidas
larvicultura s. f.
sp larvicultura
en larviculture
fr élevage larvaire
pt larvicultura
lastro s. m.
sp lastre
en ballast
fr lestage
pt lastragem
latencia s. f.
sp latencia
en latency
fr latence
pt latência
lavado s. m.
sp lavado
en wash
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr lavage
pt lavagem
lecitina s. f.
sp lecitina
en lecithin
fr lécithine
pt lecitina
leitada de cal loc. s. f.
sp encalado
en limewash
fr lait de chaux
pt branqueado
leito bacteriano loc. s. m.
sp lecho bacteriano
en bacteria bed
fr lit bactérien
pt leito bacteriano
léntico adx.
sp léntico
en lentic
fr lentique
pt léntico
leptocéfalo s. m.
sp leptocéfalo
en leptocephalus
fr leptocéphale
pt leptocéfalo
lesión s. f.
sp lesión
en lesion
fr lésion / blessure
pt lesão
11:48
Página 179
en necrotic lesion
fr lésion nécrotique
pt lesão necrótica
lesións cutáneas loc. s. f. pl.
sp lesiones cutáneas
en cutaneous lesions
fr lésions cutanées
pt lesões cutâneas
letargo s. m.
sp letargo
en lethargy
fr léthargie
pt letargia
leucina s. f.
sp leucina
en leucine
fr leucine
pt leucina
leucócito s. m.
sp leucocito
en leucocyte
fr leucocyte
pt leucócito
levadura s. f.
sp levadura
en yeast
fr levure
pt levedura
lévedo s. m.
sp levadura
en yeast
fr levure
pt levedura
lesión necrótica loc. s. f.
sp lesión necrótica
179
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 180
lévedo enriquecido loc. s. m.
sp levadura enriquecida
en enriched yeast
fr levure enrichie
pt levedure enriquecida
linfa s. f.
sp linfa
en lymph
fr lymphe
pt linfa
liberación de hormonas loc. s. f.
sp liberación de hormonas
en hormone release
fr émission d’hormones
pt liberação de hormonas
linfócito s. m.
sp linfocito
en lymphocyte
fr lymphocyte
pt linfócito
ligado ó sexo loc. adx.
sp ligado al sexo
en sex-linked
fr lié au sexe
pt ligado ao sexo
linfocitose s. f.
sp linfocitosis
en lymphocystis
fr lymphocytose
pt linfocitose
límite de nutrición loc. s. m.
sp límite de nutrición
en nutritional score
chemical score
fr limite de nutrition
pt limite de nutrição
lingua s. f.
sp trampa
en flapper / trap
fr tambour / trappe
pt língua
límite medio de tolerancia loc. s.
m.
sp límite medio de tolerancia
en median tolerance limit
fr limite moyenne de
tolérance
pt limite meio de tolerância
limnoloxía s. f.
sp limnología
en limnology
fr limnologie
pt limnologia
linguado s. m.
Solea vulgaris Quensel 1806
sp lenguado
en ommon sole
fr sole commune
pt linguado-legítimo
linguado branco loc. s. m.
Solea senegalensis Kaup,
1858
sp lenguado senegalés
en senegalese sole
fr sole du Sénegal
pt linguado-branco
liña lateral loc. s. f.
sp línea lateral
180
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
en lateral line
fr ligne latérale
pt linha lateral
liofilización s. f.
sp liofilización
en lyophilization
fr lyophilisation
pt liofilização
lipase s. f.
sp lipasa
en lipase
fr lipase
pt lipase
lípido s. m.
sp lípido
en lipide
fr lipide
pt lípido
lipoproteína s. f.
sp lipoproteína
en lipoprotein
fr lipoprotéine
pt lipoproteína
liposoluble adx.
sp liposoluble
en liposoluble
fr liposoluble
pt liposolúvel
lisina s. f.
sp lisina
en lysine
fr lysine
pt lisina
11:48
Página 181
litoral s. m.
sp litoral
en littoral
fr littorale
pt litoral
litro s. m.
sp litro
en litre / liter
fr litre
pt litro
lixivia s. f.
sp lejía
en bleach
fr lessive
pt lixívia
locus do xene loc. s. m.
sp locus del gene
en gene locus
fr locus des gènes
pt locus do gene
longueirón s. m.
Ensis siliqua (Linnaeus,
1758)
sp muergo
en sword razor shell
fr couteau-silique
pt longueirão-direito
longura s. f.
sp longitud
en length
fr longueur
pt comprimento
lonxa s. f.
sp lonja
en auction
181
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr criée
pt lota
lonxitude s. f.
sp longitud
en length
fr longueur
pt comprimento
lonxitude dun peixe loc. s. f.
sp talla de un pez
en fish length
fr longueur du poisson
pt comprimento dum peixe
lonxitude estándar loc. s. f.
sp longitud estándar
en standard length
fr longueur standard
pt comprimento padrão
lonxitude total loc. s. f.
sp longitud total
en total length
fr longueur totale
pt comprimento total
lordose s. f.
sp lordosis
en lordosis
fr lordose
pt lordose
lucio s. m.
Esox lucius Linnaeus, 1758
sp lucio
en northern pike
fr grand brochet
pt lucio
182
Página 182
lucioperca s. m.
Stizostedion lucioperca
(Linnaeus, 1758)
sp lucioperca
en pike-perch
fr sandre
pt lucioperca
lumbrigante s. m.
Homarus gammarus
(Linnaeus, 1758)
sp bogavante
en european lobster
fr homard européen
pt lavagante
lumbrigante americano loc. s. m.
Homarus americanus Milne
Edwards, 1837
sp bogavante americano
en american lobster
fr homard americain
pt lavagante-americano.
lumen s. m.
sp lumen
en lumen
fr lumen
pt lúmen
lux (unidade de iluminación) s. m.
sp lux
en lux
fr lux
pt lux
luz s. f.
sp luz
en light
fr lumière
pt luz
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 183
luz ultravioleta loc. s. f.
sp luz ultravioleta
en ultraviolet light
fr lumière ultraviolette
pt luz ultravioleta
luz ultravioleta incidente loc. s. f.
sp luz ultravioleta incidente
en incident ultraviolet light
fr lumière ultraviolette
incidente
pt luz ultravioleta incidente
183
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 185
M
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 187
macho s. m.; adx.
sp macho
en male
fr mâle
pt macho
madureza sexual loc. s. f.
sp madurez sexual
en sexual maturity
fr maturité sexuelle
pt madurez sexual
macrófago s. m.
sp macrófago
en macrophage
fr macrophage
pt macrófago
magnesio s. m.
sp magnesio
en magnesium
fr magnésium
pt magnésio
macrófito s. m.
sp macrofito
en macrophyte
fr macrophyte
pt macrófito
magnificación biolóxica loc. s. f.
sp magnificación biológica
en biological magnification
fr magnification biologique
pt magnificação biológica
macronutriente s. m.
sp macronutriente
en macronutrient
fr macro-élément
pt macronutriente
malacoloxía s. f.
sp malacología
en malacology
fr malacologie
pt malacologia
macroplancto s. m.
sp macroplancton
en macroplankton
fr macroplancton
pt macroplâncton
malacostrose s. f.
sp malacostrosis
en malacostracous
fr malacostrose
pt malacostrose
maduración s. f.
sp maduración
en maturation
fr maturation
pt maduração / maturação
malformación (xenética) s. f.
sp malformación
en malformation
fr malformation
pt malformação
madureza s. f.
sp madurez
en maturity
fr maturité
pt madureza / madurez
malformacións esqueléticas loc. s.
f. pl.
sp deformidades
esqueléticas
en skeletal deformities
187
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr déformations
squeletiques
pt deformidades
esqueléticas
maligno adx.
sp maligno
en malignnant
fr pernicieux
pt maligno
malla de sombra loc. s. f.
sp malla de sombra
en shade cloth
fr toile ombrage
pt malha de sombra
mallaxe s. f.
sp malla
en mesh
fr maille
pt malhagem
mandíbula s. f.
sp mandíbula
en lower jaw / mandible
fr mâchoire
pt mandíbula
manexo s. m.
sp manejo / manipulación
en handling / manipulation
fr manipulation
pt manipulação
manga s. f.
sp manguera
en hose
fr tuyau
pt mangueira
188
Página 188
mangueiral s. m.
sp manglar
en mangrove
fr mangrove
pt mangueiral
manilla s. f.
sp grillete
en shackle
fr manille
pt manilha
manipulación xenética loc. s. f.
sp manipulación genética
en genetic engineering
fr manipulation génétique
pt manipulação genética
manómetro s. m.
sp manómetro
en manometer
fr manomètre
pt manómetro
manto s. m.
sp manto
en mantle
fr manteau
pt manto
mar s. m.
sp mar
en sea
fr mer
pt mar
mar aberto loc. s. m.
sp mar abierto
en open sea
fr pleine mer
pt mar largo
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 189
mar contrario loc. s. m.
sp mar contrario
en head sea
fr mer opposée
pt mar contrário
marea vermella loc. s. f.
sp marea roja
en red tide
fr marée rouge
pt maré vermelha
mar cruzado loc. s. m.
sp mar cruzado
en cross sea
fr mer croisée
pt mar cruzado
marea viva loc. s. f.
sp marea viva
en spring tide
fr marée de vive eau
pt maré viva
mar de fondo loc. s. m.
sp mar de fondo
en ground swell
fr lame de fond
pt mar de fundo
mareógrafo s. m.
sp mareógrafo
en tide gauge
fr marémètre
pt marégrafo
marcaxe s. f.
sp marcaje
en tagging
fr marquage
pt marcagem
mareómetro s. m.
sp mareómetro
en tide gauge
fr marémètre
pt marémetro
marea s. f.
sp marea
en tide
fr marée
pt maré
maricultura s. f.
sp maricultura
en mariculture
fr thalassoculture
pt maricultura
marea mínima loc. s. f.
sp marea mínima
en neap tide
fr marée minime
pt maré mínima
mariscador s. m.
sp cultivador
en farmer
fr éleveur
pt conquicultor
marea morta loc. s. f.
sp marea muerta
en neap tide
fr marée morte
pt maré morta
marisco s. m.
sp marisco
en seafood
fr fruit de mer
pt marisco
189
29895 libro Acuicultura.qxd
190
01/03/2007
11:48
Página 190
masaxe abdominal loc. s. f.
sp masaje abdominal
en striping
fr massage abdominal
pt massagem abdominal
material filtrante loc. s. m.
sp material filtrante
en filter material
fr matériel filtrant
pt material filtrante
mástax s. m.
sp mástax
en mastax
fr mastax
pt mastax
material xenético loc. s. m.
sp material genético
en genetic material
fr matériel génétique
pt material genético
matanza s. f.
sp matanza
en killing
fr abattage
pt matança
matraz s. m.
sp matraz
en flask
fr matras / ballon
pt matraz
materia orgánica loc. s. f.
sp materia orgánica
en organic matter
fr matières organiques
pt matéria orgânica
matraz de Erlenmeyer loc. s. m.
sp matraz de Erlenmeyer
en Erlenmeyer flask
fr vase d’Erlenmeyer
pt matraz de Erlenmeyer
materia particulada loc. s. f.
sp materia particulada
en particulate matter
fr matière particulée
pt matéria particulada
maxila s. f.
sp maxila
en maxila
fr maxille
pt maxila
materia particulada orgánica loc.
s. f.
sp materia particulada
orgánica
en particulate organic
matter
fr matière particulée
organique
pt matéria particulada
orgânica
maxilar s. m.
sp maxilar
en maxillary / jawbone
fr maxillaire
pt maxilar
máxima baixamar loc. s. f.
sp máxima bajamar
en low water mark
fr basse-mer maxime
pt máxima baixa mar
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
máxima preamar loc. s. f.
sp máxima pleamar
en high water mark
fr pleine mer
pt máxima preia-mar
abrev. HWMOST
máximo s. m.
sp máximo
en maximum
fr maximum
pt máximo
abrev. max
máximo térmico crítico loc. s. m.
sp máximo térmico crítico
en critical thermal
maximum
fr maximum thermique
critique
pt máximo térmico crítico
abrev. CTM
mecánica de fluídos loc. s. f.
sp mecánica de fluidos
en fluid mechanics
fr mécanique des fluids
pt mecânica de fluidos
media s. f.
sp media
en mean
fr moyen
pt média
mediana s. f.
sp mediana
en median
fr médiane
pt mediana
Página 191
medidas preventivas loc. s. f. pl.
sp medidas preventivas
en preventive measures
fr mesures de prévention
pt medidas de prevenção
medidor de caudal loc. s. m.
sp medidor de caudal
en flow meter
fr indicateur de débit
pt medidor de caudal
medidor de osíxeno disolto loc. s.
m.
sp medidor de oxígeno
disuelto
en dissolved oxygen meter
fr oxymètre
pt medidor de oxigénio
disolúvel
medio acuático loc. s. m.
sp medio acuático
en aquatic environment
fr milieu aquatique
pt meio aquático
medio adecuado loc. s. m.
sp medio adecuado
en suitable medium
fr milieu approprié
pt meio adequado
medio de cultivo loc. s. m.
sp medio de cultivo
en culture medium
fr milieu de culture
pt meio de cultivo
medio de enriquecemento loc. s. m.
sp medio de enriquecimiento
191
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en enriched medium
fr milieu enrichi
pt meio de enriquecimento
medio de transporte loc. s. m.
sp medio de transporte
en mean of transport
fr milieu de transport
pt meio de transporte
medio mariño loc. s. m.
sp medio marino
en marine environment
fr milieu marin
pt meio marinho
medio mínimo esencial loc. s. m.
sp medio mínimo
fundamental
en minimum essential
medium
fr milieu essentiel minimal
pt meio mínimo essencial
192
Página 192
medir v.
sp medir
en measure (to) / gauge (to)
fr mesurer
pt medir
medula s. f.
sp médula
en marrow
fr moelle
pt medula
medula espiñal loc. s. f.
sp médula espinal
en spinal cord
fr moelle épinière
pt medula espinal
megaloplancto s. m.
sp megaloplancton
en megaloplankton
fr mégaloplancton
pt megaloplâncton
medio natural loc. s. m.
sp medio natural
en environment
fr environnement
pt meio ambiente
megawatts s. m. pl.
sp megawatios
en mega watts
fr mégawatts
pt megavátios
medio orgánico loc. s. m.
sp medio orgánico
en organic media
fr milieu organique
pt meio orgânico
meiose s. f.
sp meiosis
en meiosis
fr méiose
pt meiose
mediomundo s. m.
sp mediomundo
en lift net
fr filet soulevé
pt rede de sacada
melanina s. f.
sp melanina
en melanin
fr mélanine
pt melanina
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 193
melanóforo s. m.
sp melanóforo
en melanophore
fr melanophore
pt melanóforo
mercado de exportación loc. s. m.
sp mercado de exportación
en export market
fr marché d’exportation
pt mercado de exportação
melanoma s. m.
sp melanoma
en melanoma
fr mélanome
pt melanoma
mercado interno loc. s. m.
sp mercado interior
en home market
fr marché intérieur
pt mercado interno
membrana s. f.
sp membrana
en membrane
fr membrane
pt membrana
mercado por xunto loc. s. m.
sp mercado mayorista
en wholesale market
fr marché de gros
pt mercado grossista
membrana vitelina loc. s. f.
sp membrana vitelina
en vitelline sac
fr membrane vitelline
pt membrana vitelina
mero s. m.
Polyprion americanus
(Schneider, 1801)
sp cherna
en wreckfish
fr cernier
pt cherne
meninxe s. f.
sp meninge
en meninge
fr méninge
pt meninge
meninxite s. f.
sp meningitis
en meningitis
fr méningite
pt meningite
mercado s. m.
sp mercado
en market
fr marché
pt mercado
mero de altura loc. s. m.
Epinephelus guaza
(Linnaeus, 1758)
sp mero nebuloso
en dusky grouper
fr mérou sombre
pt garoupa-preta
mero lexítimo loc. s. m.
Epinephelus aeneus
Geoffrey Saint Hilaire, 1817
sp chena de ley
en white grouper
fr mérou blanc
pt garoupa-legítima
193
29895 libro Acuicultura.qxd
194
01/03/2007
11:48
Página 194
meroplancto s. m.
sp meroplancton
en meroplankton
fr meroplancton
pt meroplâncton
metabolismo basal loc. s. m.
sp metabolismo basal
en basal metabolism
fr métabolisme basal
pt metabolismo basal
mesa de clasificación loc. s. f.
sp mesa de clasificación
en grading table
fr table de triage
pt mesa de classificação
metabolito s. m.
sp metabolito
en metabolite
fr métabolite
pt metabolito
mesonefros s. m. pl.
sp mesonefros
en mesonephros
fr mesonéphros
pt mesonefros
metafase s. f.
sp metafase
en metaphase
fr métaphase
pt metáfase
mestura vitamínica loc. s. f.
sp premix vitamínico
en vitamin premix
fr mélange vitaminique
pt mistura vitamínica
metal s. m.
sp metal
en metal
fr metal
pt metal
mesturador s. m.
sp mezclador
en blender
fr mixeur
pt misturador
metal pesado loc. s. m.
sp metal pesado
en heavy metal
fr métal lourd
pt metal pesado
mesturar v.
sp mezclar
en mix (to)
fr mélanger
pt misturar
metamorfose s. f.
sp metamorfosis
en metamorphosis
fr métamorphose
pt metamorfose
metabolismo s. m.
sp metabolismo
en metabolism
fr métabolisme
pt metabolismo
metapodio s. m.
sp metapodio
en metapodium
fr metapode
pt metapódio
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
metionina s. f.
sp metionina
en methionine
fr méthionine
pt metionina
método calorimétrico loc. s. m.
sp método calorimétrico
en calorimetric method
fr méthode calorimétrique
pt método calorimétrico
método de illamento do virus loc.
s. m.
sp método de aislamiento
del virus
en method of isolating
viruses
fr méthode d’isolation des
virus
pt método de isolamento do
vírus
método de mostraxe loc. s. m.
sp método de muestreo
en sampling method
fr méthode d’échantillonage
pt método de amostragem
metro s. m.
sp metro
en meter
fr mètre
pt metro
metro cúbico loc. s. m.
sp metro cúbico
en cubic meter
fr mètre cube
pt metro cúbico
Página 195
mexillón atlántico loc. s. m.
Mytilus edulis Linnaeus,
1758
sp mejillón común
en common mussel
fr moule commune
pt mexilhão-vulgar
mexillón chileno loc. s. m.
Mytulus chilensis (Hupé,
1854)
sp chorito
en chilean mussel
fr moule chiliene
pt mexilhão-chileno
mexillón común loc. s. m.
Mytilus galloprovincialis
Lamarck, 1819.
sp mejillón mediterráneo
en mediterranean mussel
fr moule méditerrannéene
pt mexilhão-doMediterrâneo
mexillón de Nova Celandia loc. s. m.
Perna canaliculus (Gmelin,
1791)
sp mejillón de Nueva
Zelanda
en New Zeland mussel
fr moule de la NouvelleZélande
pt mexilhão-da-NovaZelândia
micelio s. m.
sp micelio
en mycelium
fr mycélium
pt micélio
195
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
Página 196
micobacteriose s. f.
sp micobacteriosis
en mycobacteriosis
fr mycobactériose
pt micobacteriose
micronutriente s. m.
sp micronutriente
en micronutrient
fr substance micronutritive
pt micronutriente
micose s. f.
sp micosis
en mycosis
fr mycose
pt micose
microorganismo s. m.
sp microorganismo
en microorganism
fr microorganisme
pt microorganismo
microalga s. f.
sp microalga
en microalga
fr microalgue
pt microalga
micrópilo s. m.
sp micrópilo
en micropyle
fr micropyle
pt micrópila
microbioloxía s. f.
sp microbiología
en microbiology
fr microbiologie
pt microbiologia
microplancto s. m.
sp microplancton
en microplankton
fr microplancton
pt microplâncton
microelemento s. m.
sp microelemento
en trace element
fr élément trace
pt microelemento
microscopía electrónica de
transmisión loc. s. f.
sp microscopía electrónica
de transmisión
en transmission electron
microscopy
pt microscopia electrónica
de trasmissão
abrev. TEM
microencapsulación s. f.
sp microencapsulación
en microencapsulation
fr microencapsulation
pt microencapsulação
micrómetro s. m.
sp micrómetro
en micrometer
fr micromètre
pt micrómetro
196
11:48
microscopio s. m.
sp microscopio
en microscope
fr microscope
pt microscópio
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 197
microsporidiose s. f.
sp microsporidiosis
en microsporidiosis
fr microsporidiose
pt microsporidiose
mineralización s. f.
sp mineralización
en mineralization
fr minéralisation
pt mineralização
microtítulo s. m.
sp microtítulo
en microtitre
fr microtitres
pt microtítulo
miolo s. m.
sp médula
en medulla
fr moelle
pt medula
míctico adx.
sp míctico
en mictic
fr mictique
pt míctico
miómero s. m.
sp miómero
en myomere
fr myomère
pt miómero
migración s. f.
sp emigración / migración
en migration
fr migration
pt migração
miosite s. f.
sp miositis
en myositis
fr myosite
pt miosite
migración dos peixes loc. s. f.
sp migración de los peces
en fish migration
fr migration des poissons
pt migração dos peixes
mitilicultura s. f.
sp mitilicultura
en mussel culture
fr mytiliculture
pt miticultura
mimetismo s. m.
sp mimetismo
en mimicry
fr mimétisme
pt mimetismo
mitose s. f.
sp mitosis
en mitosis
fr mitose
pt mitose
mineral s. m.
sp mineral
en mineral
fr minéral
pt mineral
mobilidade s. f.
sp movilidad
en motility
fr motilité
pt mobilidade
197
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
modalidades de mostraxe loc. s. f.
pl.
sp modalidades de muestreo
en procedures for taking
samples
fr modalités
d’échantillonnage
pt modalidades de
amostragem
modelo matemático loc. s. m.
sp modelo matemático
en mathematical model
fr modèle mathématique
pt modelo matemático
moluscos s. m. pl.
sp moluscos
en molluscs
fr mollusques
pt moluscos
moluscos bivalvos loc. s. m. pl.
sp moluscos bivalvos
en bivalve molluscs
fr mollusques bivalves
pt moluscos bivalves
monócito s. m.
sp monocito
en monocyte
fr monocyte
pt monócito
monocultivo s. m.
sp monocultivo
en monoculture
fr monoculture
pt monocultivo
198
Página 198
monoecio s. m.
sp monoecio
en monoecious
fr monoecie
pt monoécio
monoespecífico adx.
sp monoespecífico
en monospecific
fr monospécifique
pt monoespecífico
monoxénese s. f.
sp monogénesis
en monogenesis
fr monogenèse
pt monogénese
montado en terra loc. adx.
sp instalado en tierra
en land-based
fr installé à terre
pt instalado em terra
montaxe s. f.
sp montaje
en assembly
fr assemblage
pt montagem
morbilidade s. f.
sp morbilidad
en morbidity
fr morbidité
pt morbilidade
morfoloxía s. f.
sp morfología
en morphology
fr morphologie
pt morfologia
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 199
morfoxénese s. f.
sp morfogénesis
en morphogenesis
fr morphogenèse
pt morfogénese
morteiro s. m.
sp mortero
en mortar
fr mortier
pt almofariz-pilão
moribundo adx.
sp moribundo
en moribund
fr moribond
pt moribundo
morto adx.
sp muerto
en dead
fr morte
pt morto
mortalidade s. f.
sp mortalidad
en mortality
fr mortalité
pt mortalidade
morto de hai pouco loc. adx.
sp recientemente muerto
en freshly dead
fr qui vient de mourir
pt morto recentemente
mortalidade anómala loc. s. f.
sp mortalidad anómala
en abnormal mortality
fr mortalité anormale
pt mortalidade anómala
mórula s. f.
sp mórula
en morula
fr morula
pt mórula
mortalidade anómala comprobada loc. s. f.
sp mortalidad anómala
comprobada
en observed abnormal
mortality
fr mortalité anormale
constatée
pt mortalidade anómala
comprovada
mostra s. f.
sp muestra
en sample
fr échantillon
pt amostra
morte neuronal loc. s. f.
sp muerte neuronal
en neuron death
fr morte des neurones
pt morte das neurónias
mostra composta loc. s. f.
sp muestra conjunta
en pooled sample
fr échantillon global
pt amostra composta
mostra de auga loc. s. f.
sp muestra de agua
en water sample
fr échantillon d’eau
pt amostra de água
199
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
mostra de auga para análise loc.
s. f.
sp muestra de agua para
analítica
en water sample for
analysis
fr échantillon d’eau pour
analyse
pt amostra de água para
análise
mostra ó chou loc. s. f.
sp muestra al azar
en random sample
fr échantillon au hasard
pt amostra ao azar
mostraxe s. f.
sp muestreo
en sampling
fr échantillonnage
pt amostragem
motor s. m.
sp motor
en engine
fr moteur
pt motor
mucosa s. f.
sp mucosa
en mucous membrane
fr muqueuse
pt mucosa
mucus s. m.
sp mucus
en mucus
fr mucus
pt mucus
200
Página 200
muda s. f.
sp muda
en moult
fr muer
pt muda
muda s. f.
sp exuviación
en molting
fr mue
pt exuviação
multiaxial adx.
sp multiaxial
en multiaxial
fr multiaxial
pt multiaxial
multiplicación celular loc. s. f.
sp multiplicación celular
en cell multiplication
fr multiplication cellulaire
pt multiplicação celular
multiseriado adx.
sp multiseriado
en multiseriate
fr multisérié
pt multiseriado
músculo s. m.
sp músculo
en muscle
fr muscle
pt músculo
músculo abductor loc. s. m.
sp músculo abductor
en abductor muscle
fr muscle abducteur
pt músculo abdutor
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 201
músculo aductor loc. s. m.
sp músculo aductor
en adductor muscle
fr muscle adducteur
pt músculo addutor
músculo protractor loc. s. m.
sp músculo protractor
en protractor muscle
fr muscle protracteur
pt músculo protrator
músculo retractor loc. s. m.
sp músculo retractor
en retractor muscle
fr muscle retracteur
pt músculo retrator
mutación s. f.
sp mutación
en mutation
fr mutation
pt mutação
mutáxeno s. m.
sp mutágeno
en mutagen
fr mutagène
pt mutagénico
201
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 203
N
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
nácara s. f.
sp nácar
en nacre
fr nacre
pt nácar
nailon s. m.
sp nylon
en nylon
fr nylon
pt nylon
nanoplancto s. m.
sp nanoplancton
en nanoplankton
fr nanoplancton
pt nanoplâncton
nasa s. f.
sp nasa
en trap / bag net
fr piege / trappe
pt nassa
natante adx.
sp natante
en swimming
fr nageur
pt natante
navalla s. f.
ensis ensis (Linnaeus, 1758)
sp navaja
en pod razor shell
fr couteau sabre
pt longeirãao-curvo
necesidade s. f.
sp necesidad
en requirement
Página 205
fr besoin
pt necessidade
necesidades nutritivas loc. s. f. pl.
sp necesidades nutritivas
en nutrient needs
fr besoins nutritifs
pt necessidades nutrícias
necesidades proteicas loc. s. f. pl.
sp necesidades proteicas
en protein requirement
fr besoins protéiques
pt necessidades proteicas
necesidades vitamínicas loc. s. f.
pl.
sp necesidades vitamínicas
en vitamin requirements
fr besoins vitaminiques
pt necessidades vitamínicas
necropsia s. f.
sp necropsia
en necropsy
fr nécropsie
pt necropsia
necrose s. f.
sp necrosis
en necrosis
fr nécrose
pt necrose
necrose ulcerativa dérmica loc. s.
f.
sp necrosis ulcerativa
dérmica
en ulcerative dermal necrosis
fr nécrose ulcéreuse
dermique
205
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
pt necrose ulcerativa
dérmica
abrev. UDN
necrose vírica infecciosa hipodérmica e hematopoética loc.
s. f.
sp necrosis vírica infecciosa
hipodérmical y
hematopoyética
en infectious hypodermal
and hematopoietic necrosis
virus
pt necrose vírica infecciosa
hipodérmica e
hemotopoiética
necto s. m.
sp necton
en nekton
fr necton
pt nécton
nefridio s. m.
sp nefridio
en nephron
fr néphron
pt nefrídio
nefrocalcinose s. f.
sp nefrocalcinosis
en nephrocalcinosis
fr néphrocalcinose
pt nefrocalcinose
nefrón s. m.
sp nefrón
en nephron
fr néphron
206
Página 206
nematodos s. m. pl.
sp nematodos
en nematoda
fr nématodes
pt nematodes
neoplasia s. f.
sp neoplasia
en neoplasia
fr néoplasie
pt neoplasia
neotenia s. f.
sp neotenia
en neoteny
fr néoténie
pt neotenia
nerítico adx.
sp nerítico
en neritic
fr néritique
pt nerítico
neurite s. f.
sp neuritis
en neuritis
fr néurite
pt neurite
neurocranio s. m.
sp neurocráneo
en neurocranium
fr neurocrâne
pt neurocrânio
neuromasto s. m.
sp neuromasto
en neuromaste
fr neuromaste
pt neuromaste
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 207
neuston s. m.
sp neuston
en neuston
fr neuston
pt neuston
nitrofuranos s. m.
sp nitrofuranos
en nitrofurans
fr nitrofuranes
pt nitrofuranos
neutralización s. f.
sp neutralización
en neutralization
fr neutralisation
pt neutralização
nitróxeno s. m.
sp nitrógeno
en nitrogen
fr nitrogène
pt nitrogénio
nicho ecolóxico loc. s. m.
sp nicho ecológico
en ecological niche
fr niche écologique
pt nicho ecológico
nitróxeno endóxeno loc. s. m.
sp nitrógeno endógeno
en endogenous nitrogen
fr nitrogène (azote)
endogène
pt nitrogénio endógeno
niño dos salmónidos loc. s. m.
sp nido de los salmónidos
en redd
pt ninho dos salmonídeos
nitrato s. m.
sp nitrato
en nitrate
fr nitrate
pt nitrato
nitrificación s. f.
sp nitrificación
en nitrification
fr nitrification
pt nitrificação
nitrito s. m.
sp nitrito
en nitrite
fr nitrite
pt nitrito
nitróxeno proteico total (método
Kjeldahl) loc. s. m.
sp nitrógeno proteico total
(método Kjeldahl)
en total Kjeldahl nitrogen
fr nitrogène (azote)
protéique totale
pt nitrogénio proteico total
nivel de auga loc. s. m.
sp nivel de agua
en water level
fr niveau d’eau
pt nível da água
nivel do mar loc. s. m.
sp nivel del mar
en sea level
fr niveau de la mer
pt nível do mar
207
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
nivel incipiente letal loc. s. m.
sp nivel incipiente letal
en incipient lethal level
fr niveau de commence
léthifère
pt nível incipiente letal
nivel trófico loc. s. m.
sp nivel trófico
en trophic level
fr niveau trophique
pt nível trófico
nó s. m.
sp nudo
en knot
fr noeud
pt nó
nocardiose s. f.
sp nocardiosis
en nocardiosis
fr nocardiose
pt nocardiose
non descomposto loc. adx.
sp sin descomponer
en not decomposed
fr pas encore décomposé
pt não em descomposição
norma de calidade loc. s. f.
sp norma de calidad
en quality standard
fr norme de qualité
pt norma de qualidade
normas sanitarias loc. s. f. pl.
sp normas sanitarias
en health conditions
208
11:48
Página 208
fr règles sanitaires
pt normas sanitárias
núcleo s. m.
sp núcleo
en nucleus
fr noyau
pt núcleo
número de autorización loc. s. m.
sp número de autorización
en approval number
fr numéro d’agrément
pt número de autorização
nutrición s. f.
sp nutrición
en nutrition
fr nutrition
pt nutrição
nutriente s. m.
sp nutriente
en nutrient
fr élément nutritif / nutriment
pt nutriente
nutrientes esenciais loc. s. m. pl.
sp nutrientes esenciales
en essential nutrients
fr nutriments essentiels
pt nutrientes esenciais
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 209
O
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 211
observación s. f.
sp observación
en observation
fr observation
pt observação
oligoelemento s. m.
sp oligoelemento
en oligoelement
fr oligo-élément
pt oligolemento
obxectivos (óptica) s. m. pl.
sp objetivos
en objective lens
fr lentilles d’objectif
pt objectivas
oligotrófico adx.
sp oligotrófico
en oligothrophic
fr oligotrophique
pt oligotrófico
oceánico adx.
sp oceánico
en oceanic
fr océanique
pt oceânico
ollo s. m.
sp ojo
en eye
fr oeil
pt olho
océano s. m.
sp oceáno
en ocean
fr océan
pt oceano
ollomol s. m.
Pagellus bogaraveo
(Brünnich, 1768)
sp goraz
en red sea bream
fr dorade rose
pt goraz
oceanografía s. f.
sp oceanografía
en oceanography
fr océanographie
pt oceanografia
oculares s. m. pl.
sp oculares
en eyepieces
fr oculaires
pt oculares
olfacto s. m.
sp olfato
en smell
fr flair
pt olfacto
olor s. m.
sp olor
en odor
fr odeur
pt olor
omnívoro adx.
sp omnívoro
en omnivorous
fr omnivore
pt omnívoro
oncoxene s. m.
sp oncogen
en oncogene
211
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr oncogène
pt oncogene
Página 212
fr oocyte
pt oócito
onda s. f.
sp ola
en wave
fr onde / lame
pt onda
oodiníase s. f.
sp oodiniasis
en oodinosis
fr oodiniose
pt oodiniase
ondada s. f.
sp oleaje
en surf
fr houle
pt marulho
oogonio s. m.
sp oogónia
en oogonium
fr oogone
pt oogónio
ondas de fronte loc. s. f. pl.
sp olas de frente
en boundary waves
pt bagas de fronte
ooxénese s. f.
sp oogenesis
en ovogénésis
fr oogénèse
pt oogénese
ondas intermedias loc. s. f. pl.
sp olas intermedias
en intermediate waves
fr vagues intermediaires
pt bagas intermédias
ondas internas loc. s. f. pl.
sp olas internas
en internal waves
fr vagues interne
pt bagas internas
ontoxénese s. f.
sp ontogénesis
en ontogenesis
fr ontogenèse / ontogénie
pt ontogénese
oócito s. m.
sp oocito
en oocyte
212
11:48
operativo adx.
sp operativo
en operational
fr en état de marche
pt operativo
opérculo s. m.
sp opérculo
en operculum
fr opercule
pt opérculo
ordenador persoal loc. s. m.
sp ordenador personal
en personal computer
fr ordinateur personnel
pt computador
abrev. PC
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
organismo s. m.
sp organismo
en organism
fr organisme
pt organismo
organismo bentónico loc. s. m.
sp organismo bentónico
en bentic organism
fr organisme bentique
pt organismo bentónico
organismo mariño loc. s. m.
sp organismo marino
en marine organism
fr organisme marin
pt organismo marinho
organismo planctónico loc. s. m.
sp organismo planctónico
en planktonic organism
fr organisme planctonique
pt organismo planctónico
organismo sésil loc. s. m.
sp organismo sésil
en sessile organism
fr organisme sessile
pt organismo séssil
organismos heterotróficos loc. s.
m. pl.
sp organismos heterotróficos
en heterothropic organisms
fr organismes
hétérotrophiques
pt organismos heterótrofos
Página 213
sp organización lipídica del
hígado
en lipoid liver organization
fr organisation lipidique du
foie
pt organização lipídica do
fígado
Organización Mundial da Saúde
loc. s. f.
sp Organización Mundial de
la Salud
en World Health
Organization
fr Organisation Mondiale
de la Santé
pt Organização Mundial da
Saúde
abrev. WHO / OMS
Organización para a Agricultura
e a Alimentación loc. s. f.
sp Organización para la
Agricultura y la
Alimentación
en Food and Agricultural
Organisation
fr Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture
pt Organização para a
Agricultura e a Alimentação
abrev. FAO
órgano s. m.
sp órgano
en organ
fr organe
pt órgão
organización lipídica do fígado
loc. s. f.
213
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
órgano copulador loc. s. m.
sp órgano copulador
en copulatory organ
fr organe d’accoupplement
pt órgão copulador
órgano X loc. s. m.
sp órgano X
en X-organ
fr organe X
pt órgão X
órgano xenital loc. s. m.
sp órgano genital
en genital organ
fr organe génital
pt órgão genital
órgano Y loc. s. m.
sp órgano Y
en Y-organ
fr organe Y
pt órgão Y
orinque / arinque s. m.
sp orinque
en bouy rope
fr orin de bouée
pt arinque
orixe s. f.
sp origen
en origin
fr origine
pt origem
oscilación da marea loc. s. f.
sp fluctuación de marea
en tidal fluctuation
214
Página 214
fr fluctuation due aux
marées
pt flutuação da maré
osixenación s. f.
sp oxigenación
en oxygenation
fr oxygénation
pt oxigenação
osíxeno s. m.
sp oxígeno
en oxygen
fr oxygène
pt oxigénio
osíxeno disolto loc. s. m.
sp oxígeno disuelto
en dissolved oxygen
fr oxygène dissous
pt oxigénio dissolvido
osíxeno líquido loc. s. m.
sp oxígeno líquido
en liquid oxygen
fr oxygène liquide
pt oxigénio líquido
osmorregulación s. f.
sp osmorregulación
en osmoregulation
fr osmorégulation
pt osmorregulação
osmose s. f.
sp ósmosis
en osmosis
fr osmose
pt osmose
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 215
óso s. m.
sp hueso
en bone
fr os
pt osso
otólito s. m.
sp otolito
en otolith
fr otolithe
pt otólito
ostra s. f.
Ostrea edulis Linnaeus,
1758
sp ostra
en european flat oyster
fr huitre plate européenne
pt ostra-plana-europeia
ovario s. m.
sp ovario
en ovary
fr ovaire
pt ovário
ostra americana loc .s. f.
Crassostrea virginica
(Gmelin in Linnaeus, 1791)
sp ostión americano
en american cupped oyster
fr huitre américaine
pt ostra-americana
ovas s. f. pl.
sp huevas
en roe
fr roque
pt ovas
oviducto s. m.
sp oviducto
en oviduct
fr oviducte
pt oviducto
ostra xaponesa loc .s. f.
Crassostrea gigas
(Thumberg, 1793)
sp ostión
en giant cupped oyster
fr huitre creuse
pt ostra-gigante
ovíparo adx.
sp ovíparo
en oviparous
fr ovipare
pt ovíparo
ostrácodos s. m. pl.
sp ostrácodos
en ostracods
fr ostracodes
pt ostracodes
ovo s. m.
sp huevo
en egg
fr oeuf
pt ovo
ostricultura s. f.
sp ostricultura
en oyster culture
fr ostréiculture
pt ostreicultura
ovos chocos loc. s. m. pl.
sp huevos incubados
en eyed eggs
fr oeufs embryonnés
pt ovos incubados
215
29895 libro Acuicultura.qxd
216
01/03/2007
11:48
Página 216
ovos de peixe loc. s. m. pl.
sp huevos de pez
en fish eggs
fr oeufs de poisson
pt ovos de peixe
oxidación s. f.
sp oxidación
en oxidation
fr oxydation
pt oxidação
ovos fecundados loc. s. m. pl.
sp huevos fecundados
en fertilized eggs
fr oeufs fécondés
pt ovos fecundados
oxidante s. m.
sp oxidante
en oxidant
fr oxydant
pt oxidante
ovos incubados loc. s. m. pl.
sp huevos incubados
en eyed eggs
fr oeufs embryonnés
pt ovos incubados
oxímetro s. m.
sp oxímetro
en oxymeter
fr oxymètre
pt oxímetro
ovovivíparo adx.
sp ovovivíparo
en ovoviviparous
fr ovovivipare
pt ovovivíparo
oxitetraciclina s. f.
sp oxitetraciclina
en oxytetracycline
fr oxytetracycline
pt oxitetraciclina
ovoxénese s. f.
sp ovogénesis
en oogenesis
fr oogenèse
pt ovogénese
ozonización s. f.
sp ozonización
en ozonization
fr ozonisation
pt ozonização
ovulación s. f.
sp ovulación
en ovulation
fr ovulation
pt ovulação
ozonizador s. m.
sp ozonizador
en ozonator
fr ozoniseur
pt ozonizador
óvulo s. m.
sp óvulo
en ovum
fr ovule
pt óvulo
ozono s. m.
sp ozono
en ozone
fr ozone
pt ozónio
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 217
P
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
país de expedición loc. s. m.
sp país expedidor
en country of dispatch
fr pays d’expédition
pt país de expedição
país de orixe loc. s. m.
sp país de origen
en country of origin
fr pays d’origine
pt país de origem
palangre s. m.
sp palangre
en long line
fr ligne / palangre
pt palangre
palial adx.
sp palial
en pallial
fr palléal
pt palial
páncreas s. m.
sp páncreas
en pancreas
fr pancréas
pt pâncreas
paneiro s. m.
sp enjaretado
en bottom boards
fr payol
pt paneiro
pano de rede loc. s. m.
sp paño de red
en piece of netting
fr pièce de filet
pt pano de rede
11:48
Página 219
papel absorbente loc. s. m.
sp papel absorbente
en paper with absorptive
capacity
fr papier absorbant
pt papel absorvente
papel de filtro loc. s. m.
sp papel de filtro
en filter paper
fr papier-filter
pt papel de filtro
papiloma s. m.
sp papiloma
en papilloma
fr papillome
pt papiloma
parafina s. f.
sp parafina
en paraffin
fr paraffine
pt parafina
paráfise s. f.
sp paráfisis
en paraphysis
fr paraphyse
pt paráfise
parámetro s. m.
sp parámetro
en parameter
fr paramètre
pt parâmetro
parasitismo recíproco loc. s. m.
sp parasitismo recíproco
en reciprocal parasitism
219
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr parasitisme reciproque
pt parasitismo recíproco
parasito s. m.
sp parásito
en parasite
fr parasite
pt parasita
parasito interno loc. s. m.
sp parásito interno
en internal parasite
fr parasite interne
pt parasita interna
parasitoloxía s. f.
sp parasitología
en parasitology
fr parasitologie
pt parasitologia
parietal adx.; s. m.
sp parietal
en parietal
fr pariétal
pt parietal
parque de cultivo loc. s. m.
sp parque de cultivo
en culture bed
fr parc de culture
pt parque de cultivo
partenoxénese s. f.
sp partenogénesis
en parthenogenesis
fr parthénogenèse
pt partenogénese
partenoxenético adx.
sp partenogenético
220
11:48
Página 220
en parthenogenetic
fr parthénogénétique
pt partenogenético
partes por mil loc. s. f. pl.
sp partes por mil
en parts per thousand
fr parties par mille
pt partes por mil
abrev. ppt
partes por millón loc. s. f. pl.
sp partes por millón
en parts per million
fr parties par million
pt partes por milhão
pasteurelose s. f.
sp pasteurelosis
en pasteurellosis
fr pasteurellose
pt pasteleurose
pasteurización s. f.
sp pasteurización
en pasteurization
fr pasteurisation
pt pasteurização
patoloxía s. f.
sp patología
en pathology
fr pathologie
pt patologia
patóxeno s. m.
sp patógeno
en pathogen
fr pathogène
pt patogénico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
patóxeno facultativo loc. s. m.
sp patógeno facultativo
en facultative pathogen
fr pathogène facultatif
pt patogénico facultativo
patóxeno obrigatorio loc. s. m.
sp patógeno obligatorio
en obligatory pathogen
fr obligatoirement
pathogène
pt patogénico obrigatório
paxarela s. f.
sp bazo
en spleen
fr rate
pt baço
pé s. m.
sp pie
en foot
fr pied
pt pé
pechamento hermético loc. s. m.
sp cierre hermético
en hermetic closure
fr fermeture hermétique
pt fecho hermético
pectinicultura s. f.
sp pectinicultura
en scallop culture
fr pectiniculture
pt cultivo de pectinídeos
pedra de difusión loc. s. f.
sp piedra difusora
en air stone / diffuser stone
Página 221
fr diffuseur d’air
pt pedra de difusão
pedúnculo caudal loc. s. m.
sp pedúnculo caudal
en caudal peduncle
fr pédoncule caudal
pt pedúnculo caudal
peirao de embarque loc. s. m.
sp muelle embarcadero
en pier
fr pier
pt cais de embarque
peixe s. m.
sp pez
en fish
fr poisson
pt peixe
peixe afumado loc. s. m.
sp pescado ahumado
en smoked fish
fr poisson fumé
pt peixe afumado
peixe anádromo loc. s. m.
sp pez anádromo
en anadromous fish
fr poisson anadrome
pt peixe anádromo
peixe cartilaxinoso loc. s. m.
sp pez cartilaginoso
en cartilaginous fish
fr poisson cartilagineux
pt peixe cartilaginoso
peixe catádromo loc. s. m.
sp pez catádromo
221
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en catadromous fish
fr poisson catadrome
pt peixe catádromo
peixe conxelado rapidamente loc.
s. m.
sp pescado congelado rápidamente
en quick frozen fish
fr poisson surgelé
pt pescado congelado rapidamente
peixe cru loc. s. m.
sp pescado crudo
en raw fish
fr poisson cru
pt peixe cru
peixe cultivado loc. s. m.
sp pez cultivado
en cultivated fish
fr poisson d’élevage
pt peixe de cultivo
peixe cun comportamento anormal loc. s. m..
sp pez que actúa de manera
anormal
en abnormally behavioring
fish
fr poisson avec comportement anormal
pt peixe cum
comportamento anormal
peixe de auga doce loc. s. m.
sp pez de agua dulce
en freswater fish
fr poisson d’eau douce
pt peixe de água doce
222
Página 222
peixe de auga salgada loc. s. m.
sp pez de agua salada
en marine fish
fr poisson de mer
pt peixe de água salgada
peixe de mar loc. s. m.
sp pescado de mar
en sea fish
fr poisson de mer
pt peixe do mar
peixe demersal loc. s. m.
sp pez demersal
en demersal fish
fr poisson démersal
pt peixe demersal
peixe en conserva loc. s. m.
sp pescado en conserva
en canned fish
fr poisson en conserve
pt peixe em conserva
peixe en período de engorda loc.
s. m.
sp pez en etapa de engorde
en grower fish
fr poisson en grossissement
pt peixe na etapa de crescimento
peixe eviscerado loc. s. m.
sp pescado eviscerado
en gutted fish
fr poisson vidé
pt pescado eviscerado
peixe feble loc. s. m.
sp pez débil
en weak fish
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr poisson faible
pt peixe fraco
peixe fresco loc. s. m.
sp pescado fresco
en fresh fish
fr poisson frais
pt peixe fresco
peixe graxento loc. s. m.
sp pescado graso
en fatty fish
fr poisson gras
pt peixe gordo
peixe lobo de pintas loc. s. m.
anarhichas minor Olafsen,
1772
sp perro pintado
en spotted wolffish
fr loup tacheté
pt peixe-lobo-malhado
peixe magro loc. s. m.
sp pescado magro
en white fish
fr poisson maigre
pt peixe magro
peixe morto loc. s. m.
sp pez muerto
en dead fish
fr poisson mort
pt peixe morto
peixe óseo loc. s. m.
sp pez óseo
en bony fish
fr poisson osseux
pt peixe ósseo
Página 223
peixe plano loc. s. m.
sp pez plano
en flatfish
fr poisson plat
pt peixe chato
peixe refrixerado loc. s. m.
sp pescado refrigerado
en chilled fish
fr poisson sous glace
pt peixe refrigerado
peixe reproductor loc. s. m.
sp pez reproductor
en broodfish
fr poisson reproducteur
pt peixe reproductor
peixe tropical loc. s. m.
sp pez tropical
en tropical fish
fr poisson tropical
pt peixe tropical
peixe vivo loc. s. m.
sp pez vivo
en fish alive
fr poisson vivant
pt peixe vivo
pel s. f.
sp piel
en skin
fr peau
pt pele
peláxico adx.
sp pelágico
en pelagic
fr pélagique
pt pelágico
223
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
peneira s. f.
sp tamiz / criba
en sieve
fr tamis
pt crivo
peneira s. f.
Haliotis tuberculata
lamelosella Lamarck, 1822
sp oreja de mar
en lamellated haliotis
fr ormeau de Méditerranée
pt lapa real
peneira beizosa loc .s. f.
Haliotis ruber Leach, 1814
en blacklip abalone
pt orelha-lábio-preto
peneira perla loc .s. f.
Haliotis midae Linnaeus,
1758
sp oreja de mar perlada
en perlemoen abalone
fr ormeau
pt orelha.pérola.
peneirar v.
sp tamizar
en sieve (to)
fr tamiser
pt crivar / tamisar
penetración da luz loc. s. f.
sp penetración de la luz
en light penetration
fr pénétration de la lumière
pt penetração da luz
penicilina s. f.
sp penicilina
224
Página 224
en penicillin
fr pénicilline
pt penicilina
penso s. m.
sp pienso
en fodder
fr aliment
pt penso
penso comercial loc. s. m.
sp pienso comercial
en commercial feed
fr aliment commercial
pt penso comercial
penso composto loc. s. m.
sp pienso compuesto
en prepared feed
fr aliment composé
pt penso composto
penso extruído loc. s. m.
sp pienso extruido
en extruded feed
fr aliment extrudé
pt penso estruido
penso granulado loc. s. m.
sp pienso en gránulos /
pienso comprimido
en pelleted feed
fr pellet granulé
pt penso em gránulos
penso medicado loc. s. m.
sp pienso medicado
en medicated feed
fr aliment médicamenteux
pt penso medicado
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
penso seco loc. s. m.
sp pienso seco
en dry feed
fr aliment sec
pt penso seco / alimento
seco
perca americana amarela loc .s. f.
Perca fluvescens (Mitchill,
1814)
sp perca canadiense amarela
en american yellow perch
fr perchaude
pt perca-americana
perca europea loc .s. f.
Perca fluviatilis Linnaeus,
1758
sp perca
en european perch
fr perche européenne
pt perca-europeia
perda de auga loc. s. f.
sp pérdida de agua
en water loss
fr perte d’eau
pt perda de água
perda de calor loc. s. f.
sp pérdida de calor
en heat loss
fr perte de chaleur
pt perda de calor
perecedoiro adx.
sp perecedero
en perishable
fr périssable
pt perecedoiro
Página 225
período de desova loc. s. m.
sp período de la freza
en spawning season
fr époque du frai
pt período de desova
período de veda loc. s. m.
sp período de veda
en closed season
fr saison de pêche interdite
pt período de veda
período reproductor loc. s. m.
sp período reproductor
en reproductive period
fr période de reproduction
pt período reproductor
peristoma s. m.
sp peristoma
en peristome
fr péristome
pt peristoma
permiso s. m.
sp permiso
en permit
fr permis
pt permissão
peróxido de hidróxeno loc. s. m.
sp peróxido de hidrógeno
en hydrogen peroxide
fr eau oxygénée
pt peróxido de hidrogénio
pesar v
sp pesar
en weight (to)
fr peser
pt pesar
225
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
pesca s. f.
sp pesca
en fishing
fr pêche
pt pesca
pesca de arrastre loc. s. f.
sp pesca de arrastre
en trawling
fr chalutage
pt pesca do arrastro
pescada branca loc .s. f.
Merluccius merluccius
(Linnaeus, 1758)
sp merluza europea
en european hake
fr merlu européen
pt pescada-branca
226
11:48
Página 226
fr poids sec
pt peso seco
peso vivo loc. s. m.
sp peso vivo
en live weight
fr poids vif
pt peso vivo
pesqueira s. f.
sp pesquería
en fishery
fr halieutique / pêcherie
pt pescaria
pesticida s. m.
sp pesticida
en pesticide
fr pesticide
pescar v.
sp pescar
en fish (to)
fr pêcher
pt pescar
peza de rede tubular loc. s. f.
sp paño de red tubular
en tubular netting
fr nappe de filet tubulaire
pt peça de rede tubular
peso s. m.
sp peso
en weight
fr poids
pt peso
pH-metro s. m.
sp pH-metro
en pH meter
fr pH-mètre
pt medidor de pH
peso húmido loc. s. m.
sp peso húmedo
en wet weight
fr poids humide
pt peso húmido
pigmentos s. m. pl.
sp pigmentos
en pigments
fr pigments
pt pigmentos
peso seco loc. s. m.
sp peso seco
en dry weight
pintura anticorrosiva loc. s. f.
sp pintura anticorrosiva
en anticorrosive paint
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr peinture anticorrosive
pt tinta anticorrosiva
Página 227
fr pisciculteur
pt piscicultor
pintura antiincrustante loc. s. f.
sp pintura antiincrustante
en antifouling paint
fr peinture antifouling
pt pintura anti-incrustante
piscicultura s. f.
sp piscicultura
en pisciculture / fish rearing
fr pisciculture
pt piscicultura
pinzas s. f. pl.
sp pinzas
en forceps
fr pinces
pt pinças
piscicultura en estanques loc. s. f.
sp piscicultura en estanques
en fish pond
fr étang possineux
pt piscicultura em tanques
piollo do salmón loc. s. m.
sp piojo del salmón
en sea lice
fr pou du saumon
piscicultura extensiva loc. s. f.
sp piscicultura extensiva
en extensive fish culture
fr pisciculture extensive
pt piscicultura extensiva
pipeta s. f.
sp pipeta
en pipette
fr pipette
pt pipeta
pipeta Pasteur loc. s. f.
sp pipeta Pasteur
en Pasteur pipette
fr pipette Pasteur
pt pipeta Pasteur
piscícola adx.
sp piscícola
en piscicolous
fr piscicole
pt piscícola
piscicultor s. m.
sp piscicultor
en fish farmer
piscifactoría s. f.
sp piscifactoría
en fish farm
fr établissement piscicole /
ferme aquicole
pt estabelecimento de
piscicultura
placa de Petri loc. s. f.
sp placa de Petri
en Petri’s plate
fr plaque de Petri
pt placa de Petri
placas histolóxicas loc. s. f. pl.
sp placas histológicas
en histological slides
fr lames histologiques
pt placas histiológicas
227
29895 libro Acuicultura.qxd
228
01/03/2007
11:48
Página 228
plancto s. m.
sp plancton
en plankton
fr plancton
pt plâncton
plataforma continental loc. s. f.
sp plataforma continental
en continental shelf
fr plate-forme continentale
pt plataforma continental
planctófago s. m.
sp planctófago
en plankton feeders
fr planctonophage
pt planctófago
plataforma costeira loc. s. f.
sp plataforma costera
en coastal plain
fr plate-forme côtière
pt plataforma costeira
plasma s. m.
sp plasma
en plasma
fr plasme
pt plasma
plataforma das illas loc. s. f.
sp plataforma insular
en insular shelf
fr plate-forme des illes
pt plataforma insular
plasmodio s. m.
sp plasmodio
en plasmodium
fr plasmodium
pt plasmódio
plataforma flotante loc. s. f.
sp plataforma flotante
en floating shelf
fr plate-forme flottante
pt plataforma flutuante
plasticidade s. f.
sp plasticidad
en plasticity
fr plasticité
pt plasticidade
pleón s. m.
sp pleón
en pleon
fr pleon
pt pleón
plástico s. m.
sp plástico
en plastic
fr plastique
pt plástico
pleópodo s. m.
sp pleópodo
en pleopod
fr pléopede
pt pleópode
plataforma s. f.
sp plataforma
en raft / platform
fr plate-forme
pt plataforma
pleuronéctidos s. m. pl.
sp pleuronéctidos
en right-eye flounder
fr pleuronectidés
pt pleuronectídeos
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
pluricelular adx.
sp pluricelular
en multicellular
fr multicellulaire
pt pluricelular
plurilocular adx.
sp plurilocular
en plurilocular
fr pluriloculaire
pt plurilocular
poboación s. f.
sp población
en population
fr population
pt população
poboación de reproductores loc.
s. f.
sp población de
reproductores
en broodstock
fr stock de géniteurs
pt população de
reproductores
poiquilotérmico s. m.
sp poiquilotermo
en poikilotherm
fr poïkilotherme
pt poiquilotérmico
polaridade s. f.
sp polaridad
en polarity
fr polarité
pt polaridade
Página 229
polbo común loc. s. m.
Octopus vulgaris Cuvier,
1797
sp pulpo común
en common octopus
fr pieuvre
pt polvo-vulgar
polgada s. f.
sp pulgada
en inch
fr pouce
pt polegada
policía sanitaria loc. s. f.
sp policía sanitaria
en animal health conditions
fr police sanitaire
pt polícia sanitária
policultivo s. m.
sp policultivo
en polyculture
fr polyculture
pt policultivo
poliespermia s. f.
sp poliespermia
en polyspermy
fr polyspermie
pt poliespermia
poliéster s. m.
sp poliestireno
en polystyrene
fr polystyrène
pt poliéster
polietileno s. m.
sp polietileno
en polyethylene
229
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr polyéthilène
pt polietileno
poliploide adx.
sp poliploide
en polyploid
fr polyploïde
pt poliplóide
poliploidía s. f.
sp poliploidía
en polyploidy
fr polyploïdie
pt poliploidia
pólipo s. m.
sp pólipo
en polyp
fr polype
pt pólipo
polipropileno s. m.
sp polipropileno
en polypropylene
fr polypropylène
pt polipropileno
poliquetos s. m. pl.
sp poliquetos
en polychaetes
fr polychètes
pt poliquetas
polisacárido s. m.
sp polisacárido
en polysaccharide
fr polysaccharide
pt polissacárido
poliuretano s. m.
sp poliuretano
230
11:48
Página 230
en polyurethane
fr polyuréthanne
pt poliuretano
polivinilo s. m.
sp polivinilo
en polyvinyl
fr polyvinyle
pt polivinilo
polución s. f.
sp polución
en pollution
fr pollution
pt poluição
polución costeira loc. s. f.
sp contaminación costera /
polución del litoral
en coastal pollution
fr pollution côtière
pt poluição costeira
polución mariña loc. s. f.
sp polución marina
en marine pollution
fr pollution marine
pt poluição marinha
polución térmica loc. s. f.
sp polución térmica
en thermal pollution
fr pollution thermique
pt poluição térmica
poluínte s. m.
sp poluente
en pollutant
fr polluant
pt poluente
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
poro s. m.
sp poro
en pore
fr pore
pt poro
poro xenital loc. s. m.
sp poro genital
en genital pore
fr orifice génital
pt poro genital
porosidade s. f.
sp porosidad
en porosity
fr porosité
pt porosidade
poroso adx.
sp poroso
en porous
fr poreux
pt poroso
porta corrediza / porta corredía
loc. s. f.
sp puerta corredera
en sliding door
fr porte coulissante
pt porta corrediça
portador asintomático loc. s. m.
sp portador asintomático
en asymptomatic carrier
fr portateur
asymptomatique
pt portador asintomático
portadores de virus loc. s. m. pl.
sp portadores de virus
en virus carriers
Página 231
fr portateurs des virus
pt portadores de vírus
portaobxectos s. m.
sp portaobjetos
en microscope slide
fr porte-objet
pt porta-objectos
poslarva s. f.
sp postlarva
en postlarva
fr postlarve
pt pós-larva
posoloxía s. f.
sp posología
en dosage
fr dosage
pt posologia
posta s. f.
sp puesta
en spawn
fr ponte / frai / frayer
pt desova
potasio s. m.
sp potasio
en potassium
fr potassium
pt potássio
potencia s. f.
sp potencia
en power
fr pouvoir
pt potência
potencial rédox loc. s. m.
sp potencial redox
231
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en redox potential
fr potentiel redox
pt potencial redox
pozo s. m.
sp pozo
en well
fr puit
pt poço
pozo de auga subterránea loc. s.
m.
sp pozo de agua subterránea
en groundwater well
fr puits d’eau souterraine
pt poço de água subterrânea
prago s. m.
Pagrus pagrus (Linnaeus,
1758)
sp pargo
en common sea bream
fr pagre commun
pt pargo-legítimo
praia s. f.
sp playa
en beach
fr plage
pt praia
232
Página 232
fr pleine mer moyenne
pt preia-mar média
precipitar v.
sp precipitar
en precipitate (to)
fr précipiter
pt precipitar
predación s. f.
sp predación
en predation
fr prédation
pt depredação
predadores s. m. pl.
sp predadores
en predators
fr prédateurs
pt predadores
preengorda s. f.
sp preengorde
en nursery
fr nurserie
pt preengorda
prego de condicións loc. s. m.
sp pliego de condiciones
en specifications
fr cahier des charges
preamar s. f.
sp pleamar
en higher high water
fr bas de l’ eau / pleine mer
pt preia-mar
abrev. HHW
preparación de alimentos loc. s. f.
sp preparación de alimentos
en feed preparation
fr préparation des aliments
pt preparação de alimentos
preamar media loc. s. f.
sp pleamar media
en mean higher water
presa s. f.
sp presa
en prey
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr proie
pt presa
presión s. f.
sp presión
en pressure
fr pression
pt pressão
presión atmosférica loc. s. f.
sp presión atmosférica
en atmospheric pressure
fr pression atmosphérique
pt pressão atmosférica
presión barométrica loc. s. f.
sp presión barométrica
en barometric pressure
fr pression barométrique
pt pressão barométrica
abrev. BP
presión da columna de auga loc.
s. f.
sp presión de la columna de
agua
en water-gauge pressure
fr pression de colonne
d’eau
pt pressão da coluna de
água
presión de vapor loc. s. f.
sp presión de vapor
en vapour pressure
fr pression de vapeur
pt pressão de vapor
presión hidrostática da auga loc.
s. f.
sp presión hidrostática del
Página 233
agua
en water height
fr charge d’eau
pt pressão hisdrostática da
água
presión osmótica loc. s. f.
sp presión osmótica
en osmotic pressure
fr pression osmotique
pt pressão osmótica
presión total de gases loc. s. f.
sp presión total de gases
en total gas pressure
fr pression totale des gases
pt pressão total de gases
prezo de mercado loc. s. m.
sp precio de mercado
en market price
fr prix de marché
pt preço de mercado
primeira alimentación loc. s. f.
sp primera alimentación
en first feeding
fr première alimentation
pt primeira alimentação
primeira xeración de
entrecruzamento loc. s. f.
sp primera generación de
entrecruzamiento
en first generation of cross
breeding
fr première generation de
croisement
pt primeira geração de
entrecruzamento
abrev. F1
233
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
proba s. f.
sp prueba
en test
fr épreuve
pt prova
probas comparativas loc. s. f. pl.
sp pruebas comparativas
en comparative test
fr essais comparatifs
pt provas comparativas
proba de neutralización en placa
loc. s. f.
sp prueba de neutralización
en placa
en plaque neutralization test
fr test de neutralisation sur
plaque
pt teste de neutralização em
placa
probas de laboratorio loc. s. f. pl.
sp pruebas de laboratorio
en laboratory testing
fr analyse en laboratoire
pt provas de laboratório
proba de toxicidade loc. s. f.
sp prueba de toxicidad
en toxicity test
fr essai de toxicité
pt prova de toxicidade
proba indirecta de anticorpos
fluorescentes loc. s. f.
sp prueba de fluorescencia
indirecta para la detección
de anticuerpos
en indirect fluorescent antibody test
fr immunofluorescence test
des titres d’anticorps
pt teste indirecto de anticorpos fluorescentes
abrev. IFAT
probabilidade s. f.
sp probabilidad
en probability
fr probabilité
pt probabilidade
234
Página 234
probeta s. f.
sp probeta
en graduated cylinder
fr éprouvette graduée
pt proveta
procariota s. m.
sp procariota
en prokaryote
fr procaryote
pt procariote
procedemento s. m.
sp procedimiento
en process
fr procédé
pt procedimento
procedemento de inspección loc.
s. m.
sp procedimiento de inspección
en inspection procedure
fr procédure d’inspection
pt procedimento de
inspecção
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
procedementos de diagnose loc. s.
m. pl.
sp procedimientos de diagnóstico
en diagnostic procedures
fr procédures de diagnose
pt procedimentos de diagnóstico
procesamento de datos loc. s. m.
sp procesamiento de datos
en data processing
fr traitement des valeurs
mesurées
pt processamento de dados
producción s. f.
sp producción
en production
fr production
pt produção
producción anual loc. s. f.
sp producción anual
en annual production
fr production annuelle
pt produção anual
producción potencial loc. s. f.
sp producción potencial
en potential production
fr production potentielle
pt produção potencial
producción primaria loc. s. f.
sp producción primaria
en primary production
fr production primaire
pt produção primária
Página 235
producción secundaria loc. s. f.
sp producción secundaria
en secondary production
fr production secondaire
pt produção secundária
productividade s. f.
sp productividad
en productivity
fr productivité
pt produtividade
producto s. m.
sp producto
en product
fr produit
pt produto
producto de excreción loc. s. m.
sp producto de excreción
en excretion product
fr produit d’excrétion
pt produto de excreção
productos da pesca loc. s. m. pl.
sp productos de la pesca
en fish products
fr produits de la pêche
pt produtos da pesca
profilaxe s. f.
sp profilaxis
en prophylaxis
fr prophylaxie
pt profilaxia
profundidade s. f.
sp profundidad
en depth
fr profondeur
235
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
pt profundura / profundidade
profundidade de compensación
loc. s. f.
sp profundidad de compensación
en compensation depth
fr profondeur de compensation
pt profundidade de compensação
proliferación s. f.
sp proliferación
en proliferation
fr prolifération
pt proliferação
proliferación de algas loc. s. f.
sp proliferación de las algas
en algal bloom
fr prolifération des algues
/bloom algal
pt proliferação de algas
prolífico adx.
sp prolífico
en prolific
fr prolifique
pt prolífico
propagación s. f.
sp propagación
en spread
fr propagation
pt propagação
propagación xeográfica loc. s. f.
sp propagación geográfica
en geographical spread
236
Página 236
fr répartition géographique
pt propagação geográfica
proporción sexual loc. s. f.
sp proporción sexual
en sex-ratio
fr sex-ratio
pt proporção sexual
protandria s. f.
sp protandria
en protandry / proterandry
fr protérandrie / protandrie
pt protandria
protease s. f.
sp proteasa
en protease
fr protéase
pt protease
protección do medio natural loc.
s. f.
sp protección del medio
ambiente
en environmental protection
fr protection de
l’environnement
pt protecção do meio
ambiente
proteína s. f.
sp proteína
en protein
fr protéine
pt proteína
proteína bruta loc. s. f.
sp proteína bruta
en crude protein
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 237
fr protéine brute
pt proteína bruta
fr progéniture
pt progénie
proterándrico adx.
sp proterándrico
en proterandrous
fr protérandre
proxenitor s. m.
sp progenitor
en parent
fr géniteur
pt progenitor
protexido adx.
sp protegido
en sheltered
fr à l’abri
pt protegido
protista s. m.
sp protista
en protist
fr protiste
pt protista
protoplasma s. m.
sp protoplasma
en protoplasm
fr protoplasme
pt protoplasma
protozoos s. m. pl.
sp protozoos
en protozoans
fr protozoaires
pt protozoos
proxecto s. m.
sp proyecto
en project
fr projet
pt projecto
proxenie s. f.
sp progenie
en progeny
proxesterona s. f.
sp progesterona
en progesterone
fr progestérone
pt progesterona
puérulus s. m.
sp puerulus
en pueruli larva
fr puerulus
pt puerulus
pulverizar v.
sp pulverizar / atomizar
en atomize (to)
fr pulvériser
pt pulverizar
punto de mestura loc. s. m.
sp punto de mezcla
en melting point
fr point de mélange
pt ponto de mistura
abrev. mp
putrefacción s. f.
sp putrefacción
en putrefaction
fr putréfaction
pt putrefacção
237
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
putrefacción das guerlas loc. s. f.
sp putrefacción de las
agallas
en gill rot
fr branchiomycose
pt putrefacção das
brânquias
238
Página 238
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 239
Q
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 241
quecedor s. m.
sp calentador
en heater
fr réchauffeur
pt aquecedor
química da auga loc. s. f.
sp química del agua
en water chemistry
fr chimie hydrologique
pt química da água
quecemento da auga loc. s. m.
sp calentamiento del agua
en water heating
fr chauffage de l’eau
pt quentura da água
quimioterapéuticos s. m. pl.
sp quimioterapéuticos
en chemotherapeutics
fr chimiothérapeutiques
pt quimioterapéuticos
quela s. f.
sp quela
en chela / claw
fr pince / chela
pt pinça
quiste s. m.
sp quiste / ciste
en cyst
fr cyste
pt quisto / cisto
quelícero s. m.
sp quelícero
en pincer / chela
fr pince / chela
pt quelicera
quitina s. f.
sp quitina
en chitin
fr chitine
pt quitina
queratina s. f.
sp queratina
en keratin
fr kératine
pt queratina
quilogramo s. m.
sp kilogramo
en kilogram
fr kilogramme
pt quilograma
química s. f.
sp química
en chemistry
fr chimie
pt química
241
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 243
R
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
ración s. f.
sp ración
en ration
fr ration
pt ração
ración de penso húmido loc. s. f.
sp ración de pienso húmedo
en moist pelet ration
fr ration humide particulée
pt ração húmida em
partículas
ración diaria loc. s. f.
sp ración diaria
en daily rate
fr ration journalière
pt ração diária
ración equilibrada loc. s. f.
sp ración balanceada
en balanced ratio
fr ration équilibrée
pt ração equilibrada
radiación s. f.
sp radiación
en radiation
fr radiation
pt radiação
radiación infravermella loc. s. f.
sp radiación infrarroja
en infra-red radiation
fr radiation infrarouge
pt radiação infravermelha
radiación ultravioleta loc. s. f.
sp radiación ultravioleta
en ultraviolets rays
Página 245
fr radiation ultraviolette
pt radiação ultravioleta
radioactivo adx.
sp radiactivo
en radioactive
fr radioactif
pt radioactivo
rádula s. f.
sp rádula
en radula
fr radula
pt rádula
raios da aleta loc. s. m. pl.
sp radios de la aleta
en fin rays
fr rayons des nageoires
pt radios da barbatana
raios X loc. s. m. pl.
sp rayos X
en X-rays
fr rayons X
pt raios X
rastro s. m.
sp draga
en boat dredge
fr drague remorquée par
bateau
pt ganchorra
reactivo s. m.
sp reactivo
en reagent
fr réactif
pt reagente
245
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
reactivos inmunolóxicos loc. s. m.
pl.
sp inmunorreactivos
en immunireagents
fr immunoréactifs
pt reagentes imunológicos
receptáculo s. m.
sp receptáculo
en receptacle
fr réceptacle
pt receptáculo
receptáculo seminal loc. s. m.
sp receptáculo seminal
en spermatheca
fr spermathèque
pt receptáculo seminal
receptáculo seminal loc. s. m.
sp receptáculo seminal
en seminal receptacle
fr réceptacle séminal
pt receptáculo seminal
recipientes illados loc. s. m. pl.
sp recipientes aislados
en insulated containers
fr récipients isolés
pt recipientes isolados
reconto s. m.
sp recuento
en counting
fr comptage
pt reconto
recoñecemento periódico loc. s. m.
sp reconocimiento periódico
en intermediate survey
246
Página 246
fr visite intermédiaire
pt inspecção intermédia
recuperación s. f.
sp recuperación
en recovery
fr récupération
pt recuperação
recurso s. m.
sp recurso
en resource
fr ressource
pt recurso
recursos hídricos loc. s. m. pl.
sp recursos hídricos
en water resources
fr ressources d’eau
pt recursos hídricos
recursos naturais loc. s. m. pl.
sp recursos naturales
en natural resources
fr ressources naturelles
pt recursos naturais
rede s. f.
sp red
en net
fr filet
pt rede
rede de plancto loc. s. f.
sp red de plancton
en plankton net
fr filet à plancton
pt rede de plâncton
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
rede de sacada manobrada desde
embarcación loc. s. f.
sp red izada maniobrada
desde embarcación
en blanket net
fr filet couverture
pt rede de sacada
manobrada de embarcações
rede de sacada manobrada desde
terra loc. s. f.
sp red izada maniobrada
desde la costa (balanza)
en shore-operated lift net
fr filet soulevé maneouvré
du rivage (carrelet)
pt rede de sacada
manobrada de terra
rede de saco loc. s. f.
sp red de copo
en bag net
fr filet trappe
pt cu do saco
refractómetro s. m.
sp refractómetro
en refractometer
fr réfractomètre
pt refractómetro
refrixeración s. f.
sp refrigeración
en chilling / refrigeration
fr réfrigération
pt refrigeração
refugallo industrial loc. s. m.
sp desechos industriales
en industrial waste
fr déchets industriels
Página 247
regato s. m.
sp arroyo
en beck / stream
fr ruisseau
pt arroio
regulación hormonal loc. s. f.
sp regulación hormonal
en hormonal regulation
fr régulation hormonale
pt regulação hormonal
regulador hidráulico loc. s. m.
sp regulador hidráulico
en hydrodynamic governor
fr régulateur hydraulique
pt regulador hidráulico
reinfección s. f.
sp reinfección
en reinfection
fr réinfection
pt reinfecção
reinfestación s. f.
sp reinfestación
en reinfestation
fr réinfestation
pt reinfestação
reinmersión s. f.
sp reinmersión
en reimmersion
fr être remis à l’eau
pt reinmersão
reinstalación s. f.
sp reinstalación
en relaying
fr reparcage
pt reinstalação
247
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
relación peso-lonxitude loc. s. f.
sp relación peso-talla
en weight-length
relationship
fr relation poids-taille
pt relação
peso-comprimento
reloxo biolóxico loc. s. m.
sp reloj biológico
en biological clock
fr horloge biologique
pt relógio biológico
rendemento s. m.
sp rendimiento
en yield / output
fr rendement
pt rendimento
rendemento s. m.
sp rentabilidad
en profitability
fr rentabilité
pt rendabilidade
rendemento da bomba loc. s. m.
sp rendimiento de la bomba
en pump efficiency
fr rendement de la pompe
pt rendimento da bomba
renovación s. f.
sp renovación
en turnover
fr renouvellement
pt renovação
renovación da auga loc. s. f.
sp renovación del agua
en water turnover
248
Página 248
fr renouvellement de l’eau
pt renovação da água
reo s. m.
Salmo trutta trutta
(Linnaeus, 1758)
sp trucha marina
en sea trout
fr truite de mer
pt truta-marisca
reparación s. f.
sp reparación
en repair
fr réparation
pt reparação
réplica s. f.
sp réplica
en replicate
fr réplique
pt réplica
repoboación s. f.
sp repoblación
en restocking
fr repeuplement
pt repovoação
represa s. f.
sp embalse
en barrage pond
fr étang de barrage
pt barragem
reproducción s. f.
sp reproducción
en reproduction
fr reproduction
pt reprodução
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 249
reproducción artificial loc. s. f.
sp reproducción artificial
en artificial reproduction
fr reproduction artificielle
pt reprodução artificial
reserva de auga loc. s. f.
sp reserva de agua
en water reserve
fr réserve d’eau
pt reserva de água
reproducción asexual loc. s. f.
sp reproducción asexual
en asexual reproduction
fr reproduction asexuelle
pt reprodução asexual
reserva nutritiva loc. s. f.
sp reserva nutritiva
en nutritive reserve
fr réserve nutritive
pt reserva nutritiva
reproducción controlada loc. s. f.
sp reproducción controlada
en controlled reproduction
fr reproduction controlée
pt reprodução controlada
residuo de clorina loc. s. m.
sp residuo de clorina
en residual chlorine
fr résidu de chlorine
pt resíduo de clorine
reproducción provocada loc. s. f.
sp reproducción provocada
en induced reproduction
fr reproduction induite
pt reprodução provocada
residuos s. m. pl.
sp residuos
en residue
fr résidus
pt resíduos
reproductores s. m. pl.
sp reproductores
en broodstock /
breeding stock
fr reproducteurs
pt reproductores
resinas s. f. pl.
sp resinas
en resins
fr résines
pt resinas
requirimentos nutricionais loc. s.
m. pl.
sp requerimientos
nutricionales
en nutrient requirements
fr besoins nutritifs
pt requerimentos
nutricionais
resistencia s. f.
sp resistencia
en hardiness
fr résistance
pt resistência
respiración s. f.
sp respiración
en respiration
fr respiration
pt respiração
249
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
restos s. m. pl.
sp remanente
en unsold
fr invendu
pt sobras
retrocruzamento s. m.
sp retrocruzamiento
en back-crossing
fr rétrocroisement
pt retrocruzamento
retrolavado do filtro loc. s. m.
sp retrolavado del filtro
en filter backwashing
fr rinçage à contre-courant
pt retrolavagem do filtro
reversión sexual loc. s. f.
sp reversión sexual
en sex reverse
fr réversion sexuelle
pt reversão sexual
revolucións por segundo loc. s. f.
pl.
sp revoluciones por segundo
en revolutions per second
fr révolutions par second
pt revoluções por segundo
rexeneración s. f.
sp regeneración
en regenaration
fr régénération
pt regeneração
rexistrador de datos loc. s. m.
sp registrador de datos
en data recorder
250
Página 250
fr enregistreur des données
pt registrador de dados
ría s. f.
sp ría
en ria
fr ria
pt ria
rigor mortis loc. s. m.
sp rigor mortis
en rigor mortis
fr rigidité cadavérique
pt rigor mortis
ril s. m.
sp riñón
en kidney
fr rein
pt rim
río s. m.
sp río
en river
fr fleuve
pt rio
risco s. m.
sp riesgo
en risk
fr risque
pt risco
riscos ecolóxicos loc. s. m. pl.
sp riesgos ecológicos
en ecological hazards
fr risques écologiques
pt riscos ecológicos
rixidez cadavérica loc. s. f.
sp rigidez cadavérica
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en rigor mortis
fr rigidité cadavérique
pt rigidez cadavérica
rizoide s. m.
sp rizoide
en rhizoid
fr rhizoïde
pt rizóide
robaliza s. f.
Dicentrarchus labrax
(Linnaeus, 1758)
sp lubina
en european seabass
fr bar commun
pt robalo-legítimo
rodaballo s. m.
Psetta maxima maxima
(Linnaeus, 1758)
sp rodaballo
en turbot
fr turbot
pt pregado
Página 251
fr rostre
pt rostro
rotacións por minuto loc. s. f. pl.
sp rotaciones por minuto
en rotations per minute
fr rotations per minute
pt rotações por minuto
rotíferos s. m. pl.
sp rotíferos
en rotifers
fr rotifères
pt rotíferos
rozamento s. m.
sp rozamiento
en friction
fr friction
pt roçadura
roldana s. f.
sp roldana
en sheave
fr réa
pt roda do moitão
rompente s. f.
sp rompiente
en breaking sea
fr déferlement
pt mar de rolo
rostro s. m.
sp rostro
en rostrum
251
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 253
S
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 255
saciedade s. f.
sp saciedad
en satiation
fr saturation
pt saciedade
salinidade s. f.
sp salinidad
en salinity
fr salinité
pt salinidade
saco de plástico loc. s. m.
sp bolsa de plástico
en plastic bag
fr sac en plastique
pt saco de plástico
salinómetro s. m.
sp salinómetro
en salinometer
fr salinomètre
pt salinómetro
saco ovíxero loc. s. m.
sp saco ovígero
en egg sac
fr sac ovigère
pt saco ovígero
salmón do Atlántico loc. s. m.
Salmo salar Linnaeus, 1758
sp salmón del Atlántico
en atlantic salmon
fr saumon de l’Atlantique
pt salmão-do-Atlantico
saco vitelino loc. s. m.
sp saco vitelino
en yolk sac
fr sac vitellin
pt saco vitelino
sal s. m.
sp sal
en salt
fr sel
pt sal
salabardo s. m.
sp salabardo
en dip net
fr épuisette
pt chalavar
salina s. f.
sp salina
en saltworks
fr saline
pt salina
salmón prateado loc. s. m.
Oncorhynchus kisutch
(Walbaum, 1792)
sp salmón plateado
en coho salmón
fr saumon argenté
pt salmão-prateado
salmonicultura s. f.
sp salmonicultura
en salmon culture
fr salmoniculture
pt cultura de salmão
salmónidos s. m. pl.
sp salmónidos
en salmonids
fr salmonidés
pt salmonídeos
salobre adx.
sp salobre
255
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
en brackish
fr saumâtre
pt salobre / salobro
salto hidráulico loc. s. m.
sp salto hidráulico
en hydraulic jump
fr saut hydraulique
pt barragem
salvaxe adx.
sp salvaje / silvestre
en wild
fr sauvage
pt salvagem
sangue s. m.
sp sangre
en blood
fr sang
pt sangue
sanidade s. f.
sp sanidad
en health
fr santé
pt sanidade
saponificación s. f.
sp saponificación
en saponification
fr saponification
pt saponificação
saprófito s. m.
sp saprófito
en saprophyte
fr saprophyte
pt saprófita
256
11:48
Página 256
saprolegníase s. f.
sp saprolegniasis
en saprolegniasis
fr saprolegnose
pt saprolegnose
sarcoma s. m.
sp sarcoma
en sarcoma
fr sarcome
pt sarcoma
sargo bicudo loc. s. m.
Diplodus puntazzo (Cetti,
1777)
sp sargo picudo
en sharpsnout seabream
fr sar à museau pointu
pt sargo-bicudo
sargo común loc. s. m.
Diplodus sargus (Linnaeus,
1758)
sp sargo
en white sea bream
fr sar commun
pt sargo-legítimo-doMediterráneo.
saturación de osíxeno loc. s. f.
sp saturación de oxígeno
en oxygen saturation
fr saturation en oxygène
pt saturação de oxigénio
saúde animal loc. s. f.
sp salud animal
en animal health
fr santé animale
pt saúde animal
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 257
sebe s. f.
sp empalizada
en camp sheathing
fr palissade
pt paliçada
sedimento s. m.
sp sedimento
en sediment
fr sédiment
pt sedimento
seca s. f.
sp sequía / estiaje
en drought / low water
fr sécheresse / étiage
pt seca / estiagem
segmentación s. f.
sp segmentación
en segmentation
fr segmentation
pt segmentação
secreción s. f.
sp secreción
en secretion
fr sécrétion
pt secreção
segunda xeración filial loc. s. f.
sp segunda generación filial
en the 2nd filial generation
fr deuxième génération
filial
pt segunda geração filial
abrev. F2
sector s. m.
sp sector
en sector
fr secteur
pt sector
sector veterinario loc. s. m.
sp sector veterinario
en veterinary field
fr domaine vétérinaire
pt sector veterinário
sedimentación s. f.
sp sedimentación
en sedimentation
fr sédimentation
pt sedimentação
sedimentado adx.
sp sedimentado
en sedimented
fr déposé
pt sedimentado
seixo s. m.
sp canto rodado
en cobble
fr galet
pt seixo rolado
selección de liñas puras loc. s. f.
sp selección de líneas puras
en pure-line selection
fr sélection en race pure
pt selecção de linhas puras
selección de reproductores loc. s.
f.
sp selección de reproductores
en breeding selective
fr sélection des reproducteurs
pt selecção de reproductores
257
29895 libro Acuicultura.qxd
258
01/03/2007
11:48
Página 258
selección natural loc. s. f.
sp selección natural
en natural selection
fr sélection naturelle
pt selecção natural
sen dilución loc. adx.
sp sin dilución
en undiluted
fr non dilué
pt sem diluição
seleccionar v.
sp seleccionar
en breed (to)
fr sélectioner
pt seleccionar
senescencia s. f.
sp senescencia
en senescence
fr sénilité / sénescence
pt senescência
seme s. m.
sp semen
en semen
fr semence
pt sémen
sensible á luz loc. adx.
sp sensible a la luz
en light-sensitive
fr sensible à la lumière
pt sensível à luz
sementar v.
sp sembrar
en seed (to)
fr semer
pt semear / sementar
sensible á temperatura loc. adx.
sp sensible a la temperatura
en temperature-sensitive
fr sensible à la température
pt sensível à temperatura
semente s. f.
sp semilla
en spat / seed
fr naissain
pt semente
separación á man loc. s. f.
sp separación a mano
en hand sorting
fr triage manuel
pt separação à mão
sementeira s. f.
sp siembra
en seeding
fr ensemencement
pt sementeira
separador s. m.
sp separador
en separator
fr séparateur
pt separador
semicultivo s. m.
sp semicultivo
en semiculture
fr semiculture
pt semicultivo
septicemia s. f.
sp septicemia
en septicaemia
fr septicémie
pt septicemia
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
septicemia estreptocócica loc. s. f.
sp septicemia estreptocócica
en streptococal septicaemia
fr septicémie streptococcique
pt septicemia estreptocócica
septicemia hemorráxica bacteriana loc. s. f.
sp septicemia hemorrágica
bacteriana
en bacterial hemorrhagic
septicaemia
fr septicémie hémorragique
bactérienne
pt septicemia hemorrágica
bacteriana
septicemia hemorráxica viral loc.
s. f.
sp septicemia hemorrágica
viral
en viral hemorrhagic
septicaemia
fr septicémie hémorragique
virale
pt septicemia hemorrágica
viral
abrev. VHS
septicemia hemorráxica viral
(virus Egtved) loc. s. f.
sp virus de la septicemia
hemorrágica viral (virus
Egtved)
en viral hemorrhagic
septicaemia (virus Egtved)
fr septicémie hémorragique
virale (virus Egtved)
pt septicemia hemorrágica
viral (vírus Egtved)
Página 259
septicemia móbil por Aeromonas
loc. s. f.
sp septicemia móvil por
Aeromonas
en motile Aeromonas
septicaemia
fr septicémie mobile pour
Aeromonas
pt septicemia móvel por
Aeromonas
abrev. MAS
septicemia por pseudomonas loc.
s. f.
sp septicemia por
pseudomonas
en pseudomonad disease
fr maladie de
pseudomonadacés
pt septicemia por
pseudomonas
séptico adx.
sp séptico
en septic
fr septique
pt séptico
septo s. m.
sp septo
en septum
fr septum
pt septo
serolóxico adx.
sp serológico
en serological
fr sérologique
pt serológico
259
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
serótipos indíxenas loc. s. m. pl.
sp serotipos autóctonos
en indigenous serotypes
fr sérotypes indigènes
pt serótipos indígenas
serotonina s. f.
sp serotonina
en serotonin
fr sérotonine
pt serotonina
serpentín de frigorífico loc. s. m.
sp serpentín de frigorífico
en air-cooler coil
fr serpentin de refroidisseur
d’air
pt serpentina de
refrigerador de ar
sésil adx.
sp sésil
en sessile
fr sessile
pt séssil
seston s. m.
sp seston
en seston
fr seston
pt seston
sifón s. m.
sp sifón
en siphon
fr siphon
pt sifão
sifonar v.
sp sifonar
en siphon (to)
260
Página 260
fr siphonner
pt sifonar
signo s. m.
sp signo
en sign
fr signe
pt sinal
silicio s. m.
sp silicio
en silicon
fr silicium
pt silício
silo s. m.
sp silo
en silo
fr silo
pt silo
siluro europeo loc. s. m.
Silurus glanis Linnaeus,
1758
sp siluro
en wels catfish
fr silure glane
pt siluro-europeu
simbionte s. m.
sp simbionte
en symbiont
fr symbiote
pt simbionte
simbiose s. f.
sp simbiosis
en symbiosis
fr symbiose
pt simbiose
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
simétrico adx.
sp simétrico
en symmetrical
fr symétrique
pt simétrico
Página 261
sincrónico adx.
sp sincrónico
en synchronous
fr synchrone
pt síncrono
Sistema Internacional de
Unidades loc. s. m.
sp Sistema Internacional de
Unidades
en International System of
Units
fr Système International
d’Unités
pt Sistema Internacional de
Unidades
abrev. SI
síndrome s. f.
sp síndrome
en syndrome
fr syndrome
pt síndroma
sistema aberto loc. s. m.
sp sistema abierto
en open system
fr système ouvert
pt sistema aberto
síndrome de estrés da vexiga
natatoria loc. s. f.
sp síndrome de stress de la
vejiga natatoria
en swim bladder stress
syndrome
fr syndrome de stress de la
vessie natatoire
pt síndroma de stress de
bexiga natatória
abrev. SBSS
sistema circulatorio loc. s. m.
sp sistema circulatorio
en circulatory system
fr système circulatoire
pt aparelho circulatório
sinerxismo s. m.
sp sinergismo
en synergism
fr synergysme
pt sinergismo
sistema de alarma loc. s. m.
sp sistema de alarma
en alarm system
fr dispositif d’alarme
pt sistema de alarme
síntoma s. m.
sp síntoma
en symptom
fr symptôme
pt sintoma
sistema de alimentación loc. s. m.
sp sistema de alimentación
en feeding system
fr méthode d’alimentation
pt sistema de alimentação
sistema de aireación loc. s. m.
sp sistema de aireación
en aeration system
fr système d’aération
pt sistema de ventilação
261
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
sistema de arrinque loc. s. m.
sp sistema de arranque
en starting arrangement
fr système de mise en
marche
pt sistema de arranque
sistema de circulación simple
(auga non reciclada) loc. s.
m.
sp sistema de circulación
sencillo (agua no reciclada)
en single-pass system
fr circuit ouvert
pt sistema de circulação
simples
sistema de clasificación loc. s. m.
sp sistema de clasificación
en classification system
fr système de clasification
pt sistema de clasificação
sistema de recirculación de auga
loc. s. m.
sp sistema de recirculación
de agua
en recirculating system
fr système recirculatoire
pt sistema de recirculação
de água
sistema excretor loc. s. m.
sp sistema excretor
en excretory system
fr système excréteur
pt aparelho excretório
sistema nervioso loc. s. m.
sp sistema nervioso
en nervous system
262
Página 262
fr système nerveux
pt sistema nervoso
sistema nervioso central loc. s. m.
sp sistema nervioso central
en central nervous system
fr système nerveux central
pt sistema nervoso central
sistema respiratorio loc. s. m.
sp sistema respiratorio
en respiratory system
fr appareil respiratoire
pt aparelho respiratório
sistemática s. f.
sp sistemática
en systematic
fr systématique
pt sistemática
sistémico adx.
sp sistémico
en systemic
fr systémique
pt sistemático
situación zoosanitaria loc. s. f.
sp situación zoosanitaria
en animal health field
fr situation zoosanitaire
pt situação zoosanitária
smolt s. m.
sp smolt
en smolt
fr smolt
pt smolt
sobrealimentación s. f.
sp sobrealimentación
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en overfeeding
fr suralimentation
pt sobrealimentação
sobrenadante adx.
sp sobrenadante
en supernatant
fr surnageant
pt sobrenadante
sobrepesca s. f.
sp sobrepesca
en overfishing
fr surpêche
pt sobrepesca
sobresaturación s. f.
sp sobresaturación
en supersaturation
fr supersaturation / sursaturation
pt sobresaturação
sobresaturación de osíxeno loc. s.
f.
sp sobresaturación de
oxígeno
en oxygen supersaturation
fr sursaturation d’oxygène
pt sobresaturação de
oxigénio
Sociedade Europea de
Acuicultura loc. s. f.
sp Sociedad Europea de
Acuacultura
en European Aquaculture
Society
fr Société Européenne
d’Aquaculture
Página 263
pt Sociedade Europeia de
Aquacultura
Sociedade Mundial de
Acuicultura loc. s. f.
sp Sociedad Mundial de
Acuacultura
en World Aquaculture
Society
fr Société Mondial
d’Aquaculture
pt Sociedade Mundial de
Aquacultura
sodio s. m.
sp sodio
en sodium
fr sodium
pt sódio
soldadura s. f.
sp soldadura
en soldering
fr soudure
pt soldadura
soleira de toxicidade loc. s. f.
sp umbral de toxicidad
en toxic threshold
fr seuil de toxicité
pt limite de toxicidade
sólido adx.; s. m.
sp sólido
en solid
fr solide
pt sólido
sólidos disoltos totais loc. s. m. pl.
sp sólidos disueltos totales
en total dissolved solids
263
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr total de la substance
sèche
pt sólidos dissolvidos totais
sólidos sedimentables loc. s. m. pl.
sp sólidos sedimentables
en sedimentable solids
fr solides sédimentables
pt sólidos sedimentáveis
sólidos totais loc. s. m. pl.
sp sólidos totales
en total solids
fr solides totaux
pt sólidos totais
sólidos volátiles totais loc. s. m. pl.
sp sólidos volátiles totales
en total volatile solids
fr solides volatils totaux
pt sólidos voláteis totais
sollo rei loc. s. m.
Acipenser sturio
sp esturión
en sturgeon
fr esturgeon
pt esturjão
sollo rei branco loc. s. m.
Acipenser trasmontanus
sp esturión blanco
en white sturgeon
fr esturgeon blanc
pt esturjão-branco
sollo rei do Adriático loc. s. m.
Acipenser nacarii
Bonaparte, 1830
sp esturión del Adriático
en adriatic sturgeon
264
Página 264
fr esturgeon de l´Adriatique
pt esturjão-adriático
solo s. m.
sp suelo
en soil
fr sol
pt solo
solubilidade s. f.
sp solubilidad
en solubility
fr solubilité
pt solubilidade
soluble adx.
sp soluble / disoluble
en soluble
fr soluble
pt solúvel
soluble en graxas loc. adx.
sp soluble en grasas
en fat soluble
fr liposoluble
pt solúvel em gorduras
solución aceda loc. s. f.
sp solución ácida
en acid solution
fr solution acide
pt solução ácida
solución normal loc. s. f.
sp solución normal
en normal solution
fr solution normale
pt solução normal
solución tampón loc. s. f.
sp solución amortiguadora
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en buffer solution
fr solution tampon
pt solução tampão
solución tampón con fosfatos loc.
s. f.
sp solución amortiguadora
fosfatada
en phosphate buffered solution
fr solution tamponnée au
phosphate
pt solução tampão de fosfatos
abrev. PBS
solvente s. m.
sp solvente
en solvent
fr solvant
pt solvente
somerxer v.
sp sumergir
en sink (to)
fr plonger
pt submergir
sonda s. f.
sp sonda
en probe
fr sonde
pt sonda
soprante s. m.
sp soplante
en air blower
fr soufflante / soufflerie
pt soprante
Página 265
soro s. m.
sp suero / soro
en serum / sorus
fr sérum / sore
pt soro
soro de becerra loc. s. m.
sp suero de ternera
en calf serum
fr sérum de veau
pt soro de vitela
soro de tenreira loc. s. m.
sp suero de ternera
en calf serum
fr sérum de veau
pt soro de vitela
subagudo adx.
sp subagudo
en subacute
fr sous-aigu
pt subagudo
subalimentación s. f.
sp subalimentación
en underfeeding
fr sous-alimentation
pt subalimentação
subcultivo s. m.
sp subcultivo
en subcultivation
fr sous-culture
pt subcultura
subcutáneo adx.
sp subcutáneo
en subcutaneous
fr sous-cutané
pt subcutâneo
265
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
subespecie s. f.
sp subespecie
en subspecie
fr sous-espèce
pt subespécie
subministración s. f.
sp suministro
en supply
fr approvisionnement
pt subministração
substrato béntico para amarre
das larvas de ostra loc. s.
m.
sp sustrato béntico para
agarre de las larvas de ostra
en cultch
fr substrat bentique pour se
coller les larves d’huître
pt substrato bentónico para
a fixação de larvas de ostra
subvención s. f.
sp subvención
en subsidy
fr subvention
pt subvenção
sulfamida s. f.
sp sulfamida
en sulfonamid
fr sulfamide
pt sulfamida
sumidoiro s. m.
sp sumidero
en sinkhole
fr ponor
pt sumidoiro / sumidouro
266
Página 266
superpoboación s. f.
sp superpoblación
en overpopulation / overstock
fr surpopulation
pt superpopulação
supervivencia s. f.
sp supervivencia
en survival
fr survie
pt supervivência
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 267
T
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
táboa s. f.
sp tabla
en table
fr table
pt tábua
talo s. m.
sp tallo
en stipe
fr tige
pt talo
talófito s. m.
sp talofito
en thallophyte
fr thallophyte
pt talófito
tamaño s. m.
sp tamaño
en size
fr grandeur
pt tamanho
tamaño comercial loc. s. m.
sp tamaño comercial
en comercial size
fr taille commerciale
pt tamanho comercial
tamaño da mostra loc. s. m.
sp tamaño de la muestra
en sample size
fr dimension de
l’échantillon
pt tamanho da amostra
tamaño da poboación loc. s. m.
sp tamaño de la población
en population size
Página 269
fr taille de la population
pt tamanho da população
tamaño de malla loc. s. m.
sp tamaño de malla
en mesh size
fr taille de la maille
pt tamanho de malha
tampón s. m.
sp tampón / amortiguador
en buffer
fr tampon
pt tampão
tampona-lo medio loc. v.
sp amortiguar el medio
en buffer the medium (to)
fr tamponner le milieu
pt tamponar o meio
tanque s. m.
sp tanque
en tank
fr tank / bac / bassin
pt tanque
tanque cadrado loc. s. m.
sp tanque cuadrado
en square tank
fr bassin carré
pt tanque quadrado
tanque circular loc. s. m.
sp tanque circular
en circular pond
fr étang circulaire
pt tanque circular
tanque de alimentación loc. s. m.
sp tanque de alimentación
269
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
en feed tank
fr réservoir d’alimentation
pt tanque de alimentação
tanque de almacenaxe loc. s. m.
sp tanque de almacenamiento
en storage tank
fr réservoir d’stockage
pt tanque de armacenagem
tanque de cemento loc. s. m.
sp tanque de cemento
en cement tank
fr bac en béton
pt tanque de betão
tanque de cultivo loc. s. m.
sp tanque de cultivo
en cultivation tank
fr étang de culture
pt tanque de cultivo
tanque de estabulación loc. s. m.
sp tanque de estabulación
en holding trough
fr auge / vivier
pt tanque de estabulação
tanque de maduración loc. s. m.
sp tanque de maduración
en maturation tank
fr bassin de maduration
pt tanque de maduração
tanque de mestura loc. s. m.
sp tanque de mezcla
en mixing tank
fr bac de mélange
pt tanque de mistura
270
Página 270
tanque de transporte loc. s. m.
sp tanque de transporte
en transport tank
fr bac de transport
pt tanque de transporte
tanque decantador loc. s. m.
sp tanque decantador
en settling tank
fr bassin de décantation
pt tanque decantador
tanque elevado loc. s. m.
sp tanque elevado
en elevated tank
fr réservoir en élevation
pt tanque elevado
tanque race-away loc. s. m.
sp tanque race-away
en race-away pond
fr bassin type race-away
pt tanque race-away
tanque rectangular loc. s. m.
sp tanque rectangular
en rectangular tank
fr bassin rectangulaire
pt tanque rectangular
tanque redondo loc. s. m.
sp tanque redondo
en circular tank
fr bassin circulaire
pt tanque redondo
tanque viveiro loc. s. m.
sp tanque vivero
en holding tank
fr réservoir-vivier
pt tanque viveiro
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 271
tara s. f.
sp tara hereditaria
en inborn error
fr tare héréditarie
pt tara
taxa de filtración loc. s. f.
sp tasa de filtración
en filtration rate
fr taux de filtration
pt taxa de filtração
taxa s. f.
sp taxa
en taxa
fr taxa
pt taxa
taxa de fluxo continuo loc. s. f.
sp tasa de flujo continuo
en steady flow rate
pt taxa de fluxo contínuo
taxa de alimentación loc. s. f.
sp tasa de alimentación
en feeding rate
fr taux d’alimentation
pt taxa de alimentação
taxa de crecemento loc. s. f.
sp tasa de crecimiento
en growth rate
fr taux de croissance
pt taxa de crescimento
taxa de eclosión loc. s. f.
sp tasa de eclosión
en hatching rate
fr taux d’éclosion
pt taxa de ecloção
taxa de eficiencia proteínica loc.
s. f.
sp tasa de eficiencia proteínica
en protein efficiency ratio
fr taux d’eficience des
protéines
pt taxa de eficiência
proteínica
taxa de mortalidade loc. s. f.
sp tasa de mortalidad
en mortality rate
fr taux de mortalité
pt taxa de mortalidade
taxa de supervivencia loc. s. f.
sp tasa de supervivencia
en survival rate
fr taux de survie
pt taxa de sobrevivência
taxa inicial de enfermidade loc. s.
f.
sp tasa inicial de
enfermedad
en initial mortality rate
fr taux initial de maladie
pt taxa inicial de
enfermidade
taxa inicial de enfermidade loc. s.
f.
sp tasa inicial de
enfermedad
en initial mortality rate
fr taux initial de maladie
pt taxa inicial de
enfermidade
271
29895 libro Acuicultura.qxd
272
01/03/2007
11:48
Página 272
taxa metabólica loc. s. f.
sp tasa metabólica
en metabolic rate
fr taux metabolique
pt taxa metabólica
tecido conxuntivo loc. s. m.
sp tejido conjuntivo
en connective tissue
fr tissu conjonctif
pt tecido conjuntivo
taxa metabólica basal loc. s. f.
sp tasa metabólica basal
en basal metabolic rate
fr taux metabolique basal
pt taxa metabólica basal
tecido muscular loc. s. m.
sp tejido muscular
en muscle tissue
fr tissu musculaire
pt tecido muscular
taxinomía s. f.
sp taxonomía
en taxonomy
fr taxonomie
pt taxonomia / taxionomia
tecido óseo loc. s. m.
sp tejido óseo
en bony tissue
fr tissu osseux
pt tecido ósseo
taxon s. m.
sp taxon
en taxon
fr taxon
pt taxon
tecidos s. m. pl.
sp tejidos
en tissues
fr tissus
pt tecidos
teca s. f.
sp teca
en theca
fr thèque
pt teca
tecidos periféricos loc. s. m. pl.
sp tejidos periféricos
en peripheral tissues
fr tissus périphériques
pt tecidos periféricos
tecido adiposo loc. s. m.
sp tejido adiposo
en adipose tissue
fr tissu adipeux
pt tecido adiposo
técnica s. f.
sp técnica
en technique
fr technique
pt técnica
tecido cartilaxinoso loc. s. m.
sp tejido cartilaginoso
en cartilaginous tissue
fr tissu cartilagineux
pt tecido cartilaginoso
tecnoloxía s. f.
sp tecnología
en technology
fr technologie
pt tegnologia
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 273
tegumento s. m.
sp tegumento
en integument
fr intégument
pt tegumento
temperatura letal loc. s. f.
sp temperatura letal
en thermal death point
fr température létale
pt temperatura letal
teleósteos s. m. pl.
sp teleósteos
en teleost
fr téléostéens
pt teleósteos
temperatura máxima loc. s. f.
sp temperatura máxima
en maximum temperature
fr température maximum
pt temperatura máxima
temperatura s. f.
sp temperatura
en temperature
fr température
pt temperatura
temperatura mínima loc. s. f.
sp temperatura mínima
en minimum temperature
fr température minimum
pt temperatura mínima
temperatura ambiental estándar
loc. s. f.
sp temperatura ambiental
estándar
en standard environmental
temperature
fr température ambiante
standard
pt temperatura ambiente
padrão
temperatura óptima loc. s. f.
sp temperatura óptima
en optimal temperature
fr préférendum thermique
pt temperatura óptima
temperatura ambiente loc. s. f.
sp temperatura ambiente
en ambient temperature
fr température ambiante
pt temperatura ambiente
temperatura crítica loc. s. f.
sp temperatura crítica
en critical temperature
fr température critique
pt temperatura crítica
tempo (metereolóxico) s. m.
sp tiempo
en weather
fr temps
pt tempo
tempo de almacenaxe loc. s. m.
sp tiempo de almacenado
en shelf-life
fr durée de conservation
pt tempo de armazenagem
tempo de incubación loc. s. m.
sp tiempo de incubación
en incubation time
fr durée de l’incubation
pt tempo de incubação
273
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
tempo de renovación loc. s. m.
sp tiempo de renovación
en turnover rate
fr taux de renouvellement
pt tempo de renovação
tenca s. f.
Tinca tinca (Linnaeus,
1758)
sp tenca
en tench
fr tanche
pt tenca
tensión superficial loc. s. f.
sp tensión superficial
en surface tension
fr tension superficielle
pt tensão superficial
tentáculo s. m.
sp tentáculo
en tentacle
fr tentacule
pt tentáculo
terapéutico adx.
sp terapéutico
en therapeutic
fr thérapeutique
pt terapêutico
terapia s. f.
sp terapia
en therapy
fr thérapie
pt terapia
termoclina s. f.
sp termoclina
en thermocline
274
11:48
Página 274
fr thermocline
pt termoclina
termodinámica s. f.
sp termodinámica
en thermodynamic
fr thermodynamique
pt termodinâmica
termómetro s. m.
sp termómetro
en thermometer
fr thermomètre
pt termómetro
termoperíodo s. m.
sp termoperíodo
en thermoperiod
fr thermopériode
pt termoperíodo
termorregulación s. f.
sp termorregulación
en thermoregulation
fr thermorégulation
pt termorregulacão
termorresistente adx.
sp termorresistente
en thermoresistant
fr thermorésistant
pt termorresistente
termóstato s. m.
sp termostato
en thermostat
fr thermostat
pt termóstato
terramicina s. f.
sp terramicina
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
en terramycin
fr terramycine
pt terramicina
territorialidade s. f.
sp territorialidad
en territoriality
fr territorialité
pt territorialidade
tesoiras s. f. pl.
sp tijeras
en scissors
fr ciseaux
pt tesouras
testículo s. m.
sp testículo
en testis
fr testicule
pt testículo
testosterona s. f.
sp testosterona
en testosterone
fr testostérone
pt testosterona
tetraciclina s. f.
sp tetraciclina
en tetracycline
fr tétracycline
pt tetraciclina
tetraespora s. f.
sp tetraespora
en tetraespore
fr tétraspore
pt tetraesporo
11:48
Página 275
tetraesporócito s. m.
sp tetraesporocito
en tetrasporocyst
fr tétrasporocyste
pt tetraesporócito
tetraploidía s. f.
sp tetraploidía
en tetraploidy
fr tétraploïdie
pt tetraploidia
tiamina s. f.
sp tiamina
en tiamine
fr tiamine
pt tiamina
tilapia do Nilo loc .s. f.
Oreochromis niloticus
(Linnaeus, 1758)
sp tilapia del Nilo
en Nile tilapia
fr tilapia du Nile
pt tilápia-do-Nilo
timo s. m.
sp timo
en thymus
fr thymus
tiosulfato sódico loc. s. m.
sp tiosulfato sódico
en sodium thiosulfate
fr thiosulfate de sodium
pt tiossulfato de sódio
tiroides s. f.
sp tiroides
en thyroid gland
275
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
fr thyroïde
pt tiróide
tirosina s. f.
sp tirosina
en tyrosine
fr tyrosine
pt tirosina
titanio s. m.
sp titanio
en titanium
fr titane
pt titânio
titulación s. f.
sp titulación
en titration
fr titrage
pt titulação
tocoferol s. m.
sp tocoferol
en tocopherol
fr tocophérol
pt tocoferol
tolerancia s. f.
sp tolerancia
en tolerance
fr tolérance
pt tolerância
toma de auga loc. s. f.
sp toma de agua
en water intake
fr prise d’eau
pt tomada de água
toma de auga de mar loc. s. f.
sp toma de mar
276
11:48
Página 276
en sea inlet
fr prise d’eau de mer
pt tomada de água de mar
tonelada s. f.
sp tonelada
en ton
fr tonne
pt tonelada
tórax s. m.
sp tórax
en thorax
fr thorax
pt tórax
toros s. m. pl.
sp rodajas
en slices
fr tranches
pt rodelas
torre de arrefriamento loc. s. f.
sp torre de enfriado
en cooling tower
fr tour de refroidissement
pt torre de arrefecimento
toxicidade s. f.
sp toxicidad
en toxicity
fr toxicité
pt toxicidade
tóxico adx.
sp tóxico
en toxic
fr toxique
pt tóxico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 277
toxina s. f.
sp toxina
en toxin
fr toxine
pt toxina
translocacións s. f. pl.
sp translocaciones
en translocations
fr translocations
pt translocações
tranquilizante s. m.
sp tranquilizante
en tranquilizer
fr tranquillisant
pt tranquilizador
transmisión s. f.
sp transmisión
en transmission
fr transmission
pt transmissão
transbordo s. m.
sp transbordo
en transhipment
fr transbordement
pt transbordo
transmisión hereditaria loc. s. f.
sp transmisión hereditaria
en hereditary transmission
fr transmission héréditaire
pt transmissão hereditária
transferencia s. f.
sp traslado
en transfer
fr transfert
pt transferência
transportador s. m.
sp transportador
en carrier
fr transporteur
pt transportador
transferencia de osíxeno loc. s. f.
sp transferencia de oxígeno
en oxygen transfer
fr transfert d’oxygène
pt transferência de oxigénio
transporte s. m.
sp transporte
en transport
fr transport
pt transporte
transformación s. f.
sp transformación
en transformation
fr transformation
pt transformação
transporte de peixes loc. s. m.
sp transporte de peces
en fish transport
fr transport de poisson
pt transporte de peixes
transformador s. m.
sp transformador
en transformer
fr transformateur
pt transformador
transxénico adx.
sp transgénico
en transgenic
fr transgénique
pt transgénico
277
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
tratamento s. m.
sp tratamiento
en treatment
fr traitement
pt tratamento
tratamento de augas loc. s. m.
sp tratamiento de aguas
en water treatment
fr traitement des eaux
pt tratamento de águas
trauma das burbullas de aire loc.
s. m.
sp trauma de las burbujas
de aire
en gass bubble trauma
pt trauma das burbulhas de
ar
trematodos s. m. pl.
sp trematodos
en trematodes
fr trématodes
pt trematodes
tricodiníase s. f.
sp tricodinasis
en trichodiniasis
fr trichodinose
pt tricodiniase
trifosfato de adenosina loc. s. m.
sp trifosfato de adenosina
en adenosine triphosphate
fr triphosphate d’adénosine
pt trifosfato de adenosina
triglicérido s. m.
sp triglicérido
en triglyceride
278
Página 278
fr tryglycéride
pt triglicérido
triploidía s. f.
sp triploidía
en triploidy
fr triploïdie
pt triploidia
tripsina s. f.
sp tripsina
en trypsin
fr trypsine
pt tripsina
triptófano s. m.
sp triptófano
en tryptophan
fr tryptophane
pt triptófano
trisomía s. f.
sp trisomía
en trisomy
fr trisomie
pt trissomia
trocófora s. f.
sp trocófora
en trochophore
fr trochophore
pt trocófora
trófico adx.
sp trófico
en trophic
fr trophique
pt trófico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
troita arco da vella loc .s. f.
Oncorhynchus mykiss
(Walbaum, 1792)
sp trucha arco iris
en rainbow trout
fr truite arc-en-ciel
pt truta-arco-íris
troita ártica loc .s. f.
Salvelinus alpinus
(Linnaeus, 1758)
sp trucha alpina
en artic char
fr omble-chevalier
pt salvelino-árctico
troita común loc .s. f.
Salmo trutta fario
(Linnaeus, 1758)
sp trucha común
en sea trout
fr truite de mer
pt truta-comun
tsunami s. m.
sp tsunami
en tsunami
fr tsunami
pt tsunami
tubaxe s. f.
sp tubería
en piping
fr tuyautage
pt tubagem
tuberculose s. f.
sp tuberculosis
en tuberculosis
fr tuberculose
pt tuberculose
11:48
Página 279
tubo de aire loc. s. m.
sp tubo de aire
en vent pipe
fr tuyau d’air
pt tubo de ar
tubo de descarga loc. s. m.
sp rebosadero
en spillway
fr déversoir
pt tubo de descarga
tubo de distribución de osíxeno
loc. s. m.
sp tubo de distribución de
oxígeno
en oxygen difusser tube
fr tube diffuseur d’oxygène
pt tubo de distribuição de
oxigénio
tubo de ensaio loc. s. m.
sp tubo de ensayo
en test tube
fr tube à essai
pt tubo de ensaio
tubo de entrada loc. s. m.
sp tubería de llenado
en filling pipe
fr tuyautage de remplissage
pt tubo de entrada
tubo de PVC loc. s. m.
sp tubo de PVC
en PVC pipe
fr tuyau en CVP
pt tubo de PVC
tubo de saída loc. s. m.
sp tubo de desagüe
279
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
en outlet pipe
fr tuyau de sortie
pt tubo de saída
tubo dixestivo loc. s. m.
sp tubo digestivo
en digestive tract
fr apareil digestif
pt tubo digestivo
tubo flexible loc. s. m.
sp tubo flexible
en flexible hose
fr tuyau flexible
pt tubo flexível
tubo fluorescente loc. s. m.
sp tubo fluorescente
en fluorescent lamp
fr tube fluorescent
pt tubo fluorescente
tubos do ril loc. s. m.
sp tubos renales
en kidney tubules
fr canaux rénaux
pt tubo do rim
tubos pechados loc. s. m. pl.
sp frascos cerrados
en closed vials
fr fioles fermées
pt tubos fechados
tubos plásticos loc. s. m. pl.
sp tubos de plástico
en plastic tubes
fr tubes en plastique
pt tubos plásticos
280
11:48
Página 280
tumor s. m.
sp tumor
en tumor
fr tumeur
pt tumor
túnidos s. m. pl.
sp túnidos
en tuna
fr thons
pt tunídeos
turbidez s. f.
sp turbidez
en turbidity
fr turbidité
pt turbidez
turbidímetro s. m.
sp turbidímetro
en turbidometer
fr turbidimètre
pt turbidímetro
turbina s. f.
sp turbina
en turbine
fr turbine
pt turbina
turbulencia s. f.
sp turbulencia
en turbulence
fr turbulence
pt turvação
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 281
U
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
ubicación s. f.
sp ubicación
en location
fr place
pt ubiquação
ubicuo adx.
sp ubicuo
en ubiquitous
fr omniprésent
pt ubíquo
úlcera s. f.
sp úlcera
en ulcer
fr ulcère
pt úlcera
ultraestructura s. f.
sp ultraestructura
en ultrastructure
fr ultrastructure
pt ultraestructura
ultrafiltración s. f.
sp ultrafiltración
en ultrafiltration
fr ultrafiltration
pt ultrafiltração
ultraplancto s. m.
sp ultraplancton
en ultraplankton
fr ultraplancton
pt ultraplâncton
ultravioleta adx.
sp ultravioleta
en ultraviolet
fr ultraviolette
11:48
Página 283
pt ultravioleta
abrev. UV
umbo s. m.
sp umbo
en umbo
fr sommet
pt umbo
uniaxial adx.
sp uniaxial
en uniaxial
fr monoaxial
pt uniaxial
unicelular adx.
sp unicelular
en unicellular
fr unicellulaire
pt unicelular
unidade s. f.
sp unidad
en unit
fr unité
pt unidade
unidade taxinómica loc. s. f.
sp unidad taxonómica
en taxonomic unit
fr unité taxonomique
pt unidade taxonómica
unidades internacionais loc. s. f.
pl.
sp unidades internacionales
en international units
fr unités internationales
pt unidades internacionais
abrev. iu
283
29895 libro Acuicultura.qxd
11:48
Página 284
unidades mensuais de temperatura loc. s. f. pl.
sp unidades mensuales de
temperatura
en monthly temperature
units
fr unités mensuelles de temperature
pt unidades mensais de
temperatura
abrev. MTU
utensilio s. m.
sp instrumento
en apparatus
fr appareil
pt instrumento
uniseriado adx.
sp uniseriado
en uniseriate
fr uniseriée
pt uniseriado
utilización de auga loc. s. f.
sp utilización de agua
en water use
fr utilisation de l’eau
pt utilização de água
urea s. f.
sp urea
en urea
fr urée
pt ureia
utilización neta de proteínas loc.
s. f.
sp utilización neta de
proteínas
en net protein utilization
fr utilisation nette des
protéines
pt aproveitamento neto de
proteínas
uremia s. f.
sp uremia
en uremia
fr urémie
pt uremia
uréter s. m.
sp uréter
en ureter
fr urètre
pt uréter
urotélico adx.
sp urotélico
en urotelic
fr urotelic
pt urotélico
284
01/03/2007
utilización de alimento loc. s. f.
sp utilización de alimento
en food utilization
fr utilisation de l’aliment
pt utilização de alimento
utilización proteica loc. s. f.
sp utilización proteica
en protein utilization
fr utilisation protéique
pt aproveitamento proteico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 285
V
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 287
vacina s. f.
sp vacuna
en vaccine
fr vaccin
pt vacina
valor de peroxidación loc. s. m.
sp valor de peroxidación
en peroxide value
fr valeur de peroxydation
pt valor de peroxidação
vacina bacteriana loc. s. f.
sp vacuna bacteriana
en bacterian vaccine
fr vaccin bactérienne
pt vacina bacteriana
valor de saturación de osíxeno
disolto no aire loc. s. m.
sp valor de saturación de
oxígeno disuelto en el aire
en air saturation value of
dissolved oxygen
fr valeur de saturation
d’oxygène
pt valor de saturação de
oxigénio dissolvido no ar
vacinación s. f.
sp vacunación
en vaccination
fr vaccination
pt vacinação
vacúolo s. m.
sp vacuola
en vacuole
fr vacuole
pt vacúolo
vaga s. f.
sp ola
en wave
fr onde / lame
pt vaga
valor alimenticio loc. s. m.
sp valor alimenticio
en nutritive value
fr valeur nutritionnelle
pt valor alimentício
valor biolóxico loc. s. m.
sp valor biológico
en biological value
fr valeur biologique
pt valor biológico
valor máximo loc. s. m.
sp valor máximo
en peak
fr maximum
pt valor máximo
valor nutritivo loc. s. m.
sp valor nutritivo
en nutritive value
fr valeur nutritionnelle
pt valor alimenticio
valva s. f.
sp valva
en valve
fr valve
pt valva
válvula s. f.
sp válvula
en valve
fr vanne
pt válvula
287
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
válvula bolboreta loc. s. f.
sp válvula mariposa
en butterfly valve
fr vanne-papillon
válvula de aire loc. s. f.
sp válvula de aire
en air valve
fr ventouse
pt válvula de ar
válvula de alimentación de auga
loc. s. f.
sp válvula de alimentación
de agua
en feed-water valve
fr valve d’eau alimentaire
pt válvula de alimentação
de água
válvula de comporta loc. s. f.
sp válvula de compuerta
en gate valve
fr vanne principale
pt válvula de comporta
válvula de retención loc. s. f.
sp válvula de retención
en non-retour valve
fr soupape de non-retour
pt válvula de retenção
válvula de seguridade loc. s. f.
sp válvula de seguridad
en relief valve
fr vanne de détente
pt válvula de segurança
válvula esférica loc. s. f.
sp válvula esférica
en ball valve / spherical
288
Página 288
valve
fr clapet à billes
pt válvula esférica
vapor s. m.
sp vapor
en vapor
fr vapeur
pt vapor
vaporización s. f.
sp vaporización
en vaporization
fr vaporisation
pt vaporização
variabilidade s. f.
sp variabilidad
en variability
fr variabilité
pt variabilidade
variable dependente loc. s. f.
sp variable dependiente
en dependent variable
fr variable dépendante
pt variable dependente
varianza s. f.
sp varianza
en variance
fr variance
pt variância
variña de vidro loc. s. f.
sp varilla de vidrio
en glass rod
fr agitateur en verre
pt varinha de vidro
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 289
vector s. m.
sp vector
en vector
fr vecteur
pt vector
ventilador s. m.
sp ventilador
en ventilator
fr ventilateur
pt ventilador
veleno s. m.
sp veneno
en poison
fr poison
pt veneno
ventilador de penlas loc. s. m.
sp aireador de paletas
en paddle-wheel aerator
fr aérateur rotatif
pt ventilador de aspas
velocidade de crecemento loc. s. f.
sp velocidad de crecimiento
en growth rate
fr vitesse de croissance
pt velocidade de crescimento
ventilador somerxido loc. s. m.
sp aireador sumergido
en submerged aerator
fr aérateur immergé
pt ventilador submerso
velocidade lineal media loc. s. f.
sp velocidad lineal media
en mean linear velocity
fr vitesse lineal moyenne
pt velocidade lineal média
vendedor por xunto loc. s. m.
sp mayorista
en wholesaler
fr grossiste
pt grossista
ventilación por inxección de
osíxeno loc. s. f.
sp aireación por inyección
de oxígeno
en oxygen injection aeration
fr hydroéjection d’oxygène
pt ventilação por injecção
de oxigénio
ventral adx.
sp ventral
en ventral
fr ventral
pt ventral
venturi s. m.
sp venturi
en venturi
fr venturi
pt venturi
vénulas s. f. pl.
sp vénulas
en venule
fr vénule
pt vénula
veo s. m.
sp velo
en velum
fr velum
pt véu
289
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
Página 290
verde malaquita loc. adx.
sp verde malaquita
en malachite green
fr vert malachite
pt verde malaquite
vexiga natatoria loc. s. f.
sp vejiga natatoria
en swim bladder
fr vessie natatoire
pt bexiga natatória
vértebra s. f.
sp vértebra
en vertebra
fr vertèbre
pt vértebra
viabilidade s. f.
sp viabilidad
en viability
fr viabilité
pt viabilidade
vertebrados s. m. pl.
sp vertebrados
en vertebrates
fr vertébrés
pt vertebrados
viable adx.
sp viable
en viable
fr viable
pt viável
vesícula biliar loc. s. f.
sp vesícula biliar
en gall bladder
fr vésicule biliare
pt vesícula do fel
vibriose s. f.
sp vibriosis
en vibriosis
fr vibriose
pt vibriose
vestixial adx.
sp vestigial
en vestige
fr vestige
pt vestigial
vieira s. f.
Pecten (Pecten) maximus
(Linnaeus, 1758)
sp vieira
en great Atlantic scallop
fr coquille St Jacques de
l’Atlantique
pt vieira
vexiga s. f.
sp vejiga
en air bladder
fr vessie d’air
pt bexiga
vexiga de aire loc. s. f.
sp vejiga de aire
en pneumatocyst
fr vessie gazeuse
pt bexiga de ar
290
11:48
vieira xaponesa loc .s. f.
Pecten (Patinopecten)
yessoensis Jay, 1857
sp vieira japonesa
en japanese scallop
fr pecten japonais
pt vieira-japonesa
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
vigor híbrido loc. s. m.
sp vigor híbrido
en hybrid vigor
fr vigueur hybride
pt vigor híbrido
vinilo s. m.
sp vinilo
en vynil
fr vynile
pt vinilo
viremia primaveral da carpa loc.
s. f.
sp viremia primaveral de la
carpa
en spring viremia of carp
fr variole de la carpe
pt virémia primaveril da
carpa
abrev. SVC
virose s. f.
sp virosis
en viral disease
fr maladie virale
pt virose
virulencia s. f.
sp virulencia
en virulence
fr virulence
pt virulência
virus s. m.
sp virus
en virus
fr virus
pt vírus
Página 291
virus da necrose hematopoética
infecciosa loc. s. m.
sp virus de la necrosis
hematopoyética infecciosa
en infectious hematopoietic
disease (virus)
fr necrose hematopoïétique
infectieuse
pt vírus da necrose
hematopoética infecciosa
abrev. IHN
virus da necrose pancreática
infecciosa loc. s. m.
sp virus de la necrosis pancreática infecciosa
en infectious pancreatic
necrosis virus
fr virus de la nécrose pancréatique infectieuse
pt vírus da necrose pancreática infecciosa
abrev. IPNV
vísceras s. f. pl.
sp vísceras
en viscera
fr viscères
pt vísceras
vitamina s. f.
sp vitamina
en vitamin
fr vitamine
pt vitamina
vitamina hidrosoluble loc. s. f.
sp vitamina hidrosoluble
en water soluble vitamin
fr vitamine hydrosoluble
pt vitamina hidrosolúvel
291
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
Página 292
vitamina liposoluble loc. s. f.
sp vitamina liposoluble
en fat soluble vitamin
fr vitamine liposoluble
pt vitamina liposolúvel
voitirón s. m.
sp buitrón / butirón
en swing net
fr filet à l’étalage
pt butirão
vitelo s. m.
sp vitelo
en egg yolk
fr vitellus
pt vitelo
voltaxe s. f.
sp voltaje
en voltage
fr voltage
pt voltagem
viteloxénese s. f.
sp vitelogénesis
en vitellogenesis
fr vitellogenèse
pt vitelogénese
volume s. m.
sp volumen
en volume
fr volume
pt volume
viveiro s. m.
sp vivero
en life well
fr vivier
pt viveiro
viveiro flotante loc. s. m.
sp vivero flotante
en floating net pen
fr vivier flottant
pt viveiro flutuante
viveiros naturais loc. s. m. pl.
sp bancos naturales
en natural beds
fr gisements naturels
pt viveiros naturais
vivíparo adx.
sp vivíparo
en viviparous
fr vivipare
pt vivíparo
292
11:48
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 293
X
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 295
xantofila s. f.
sp xantofila
en xanthophyll
fr xanthophylle
pt xantofila
xenótipo s. m.
sp genotipo
en genotype
fr génotype
pt genótipo
xantóforos s. m. pl.
sp xantóforos
en xanthophores
fr xanthophores
pt xantoforos
xenótipos consanguíneos loc. s. m.
pl.
sp genotipos consanguíneos
en inbred genotypes
fr génotypes consanguins
pt genótipos consanguíneos
xene s. m.
sp gen
en gene
fr gène
pt gene
xénero s. m.
sp género
en genus
fr genre
pt género
xenes pasaxeiros loc. s. m. pl.
sp genes pasajeros
en passenger genes
fr gènes passagers
pt genes passageiros
xenética s. f.
sp genética
en genetic
fr génétique
pt genética
xenoma s. m.
sp genoma
en genome
fr génome
pt genoma
xenotrópico adx.
sp xenotrópico
en xenotropic
fr xénotropique
pt xenotrópico
xentamicina s. f.
sp gentamicina
en gentamicin
fr gentamicine
pt gentamicina
xeo s. m.
sp hielo
en ice
fr glace
pt gelo
xeración s. f.
sp generación
en generation
fr génération
pt geração
xerador s. m.
sp generador
en generator
295
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
fr générateur
pt gerador
xerador eléctrico loc. s. m.
sp generador eléctrico
en electric generator /
power generator
fr générateur éléctrique
pt gerador eléctrico
xestión s. f.
sp gestión
en management
fr gestion
pt gestão
xestión de recursos hídricos loc. s. f.
sp gestión de recursos
hídricos
en water resources
management
fr aménagement d’eau
pt gestão de recursos
hídricos
xinoxénese s. f.
sp ginogénesis
en gynogenesis
fr gynogenèse
pt ginogénese
xirodactilose s. f.
sp girodactilosis
en gyrodactylosis
fr gyrodactylose
pt girodactilose
xunqueira s. f.
sp marisma
en marsh/ swamp
296
Página 296
fr marais
pt marisma
xunta s. f.
sp junta
en joint
fr joint
pt união
xunta en rosca loc. s. f.
sp unión roscada
en threaded joint
fr joint fileté
pt união em rosca
xuntura de tubos loc. s. f.
sp unión de tubos
en pipe’s junction /
junction of pipes
fr jonction de tuyaux
pt união de tubos
xuvenil adx.
sp juvenil
en juvenile
fr juvénile
pt juvenil
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 297
Z
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
zeolita / ceolita s. f.
sp zeolita
en zeolite
fr zéolithe
pt zeólito
zigoto / cigoto s. m.
sp cigoto
en zygote
fr zygote
pt cigote / zigoto
zigoto enquistado loc. s. m.
sp cigoto enquistado
en cystozygote
fr cystozygote
pt zigoto enquistado
zona abisal loc. s. f.
sp zona abisal
en abyssal zone
fr zone abyssale
pt zona abissal
zona afótica loc. s. f.
sp zona afótica
en aphotic zone
fr region aphotique
pt zona afótica
zona costeira loc. s. f.
sp zona costera
en inshore
fr zone littorale
pt zona costeira
zona de escoamento loc. s. f.
sp zona de desagüe
en water outlet area
11:48
Página 299
fr point d’évacuation des
eaux
pt zona de escoamento
zona disfótica loc. s. f.
sp zona disfótica
en dysphotic zone
fr zone dysphotique
pt zona disfótica
zona fótica loc. s. f.
sp zona fótica
en photic zone
fr zone photique
pt zona fótica
zona infralitoral loc. s. f.
sp zona infralitoral
en sublitoral zone
fr zone sublittorale
pt zona infralitoral
zona intermareal loc. s. f.
sp zona intermareal
en intertidal zone
fr zone tidale
pt zona entre marés
zona litoral loc. s. f.
sp zona litoral
en littoral zone
fr zone littorale
pt zona litoral
zona nerítica loc. s. f.
sp zona nerítica
en neritic zone
fr zone néritique
pt zona nerítica
299
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
zona protexida loc. s. f.
sp zona protegida
en protected area
fr zone protégée
pt zona protegida
zona supralitoral loc. s. f.
sp zona supralitoral
en supralittoral zone
fr zone supralittorale
pt zona supralitoral
zonación s. f.
sp zonación
en zonation
fr zonation
pt zonação
zooplancto s. m.
sp zooplancton
en zooplankton
fr zooplancton
pt zooplâncton
zoospora s. f.
sp zoospora
en zoospore
fr zoospore
pt zoósporo
300
11:48
Página 300
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 301
ÍNDICES
ALFABÉTICOS
castelán, inglés,
francés e portugués
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 303
NOME CASTELÁN
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 305
Índice alfabético castelán
A
a bordo, véx. gl a bordo
a flote, véx. gl a flote
abadejo, véx. gl abadexo
abastecimiento de agua, véx. gl
abastecemento de auga
abastecimiento por las mareas, véx.
gl abastecemento polas mareas
abdomen, véx. gl abdome
abductores, véx. gl abductores
abertura, véx. gl abertura
abertura branquial, véx. gl abertura
branquial
abertura nasal, véx. gl abertura
nasal
abiótico, véx. gl abiótico
ablación del pedúnculo ocular, véx.
gl ablación do pedúnculo ocular
abono / estiércol, véx. gl esterco
abono amoniacal, véx. gl
fertilizante amoniacal
abono líquido, véx. gl fertilizante
líquido
abono orgánico, véx. gl fertilizante
orgánico
abrasión, véx. gl abrasión
abrazadera / mordaza, véx. gl
abrazadeira
abrigado, véx. gl abrigado
absorción del saco vitelino, véx. gl
absorción do saco vitelino
abundancia biológica, véx. gl
abundancia biolóxica
acantocéfalos, véx. gl acantocéfalos
acantosoma, véx. gl acantosoma
accesorios, véx. gl accesorios
acción del oleaje, véx. gl acción das
ondas
aceite, véx. gl aceite
aceite de hígado de pescado, véx. gl
aceite de fígado de peixe
aceite de pescado, véx. gl aceite de
peixe
acelomados, véx. gl acelomados
aceptación del alimento, véx. gl
aceptación do alimento
acero inoxidable, véx. gl aceiro
inoxidable
acetato, véx. gl acetato
acetona, véx. gl acetona
acidez, véx. gl acidez
acidificación del medio, véx. gl
acidificación do medio
ácido, véx. gl ácido
ácido desoxirribonucleico, véx. gl
ácido desoxirribonucleico
ácido linoleico, véx. gl ácido
linoleico
ácido linolénico, véx. gl ácido
linolénico
ácido ribonucleico, véx. gl ácido
ribonucleico
ácidos grasos altamente
insaturados, véx. gl ácidos
graxos altamente insaturados
ácidos grasos esenciales, véx. gl
ácidos graxos esenciais
ácidos grasos poliinsaturados, véx.
gl ácidos graxos poliinsaturados
ácidos nucleicos, véx. gl ácidos
nucleicos
acidosis, véx. gl acidose
aclarado, véx. gl clareo
aclimatación, véx. gl aclimatación
acondicionamiento, véx. gl
acondicionamento
acondicionamiento del ambiente,
véx. gl acondicionamento do
ambiente
acondicionar, véx. gl acondicionar
305
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 306
Índice alfabético castelán
acoplamiento de tubos, véx. gl
axustamento de tubos
acriflavina, véx. gl acriflavina
actividad celular, véx. gl actividade
celular
actividad hormonal, véx. gl
actividade hormonal
acuario, véx. gl acuario
acuariología / acuarismo, véx. gl
acuarioloxía
acuático, véx. gl acuático
acuicultura, véx. gl acuicultura
acuicultura de subsistencia, véx. gl
acuicultura de subsistencia
acuicultura integrada, véx. gl
acuicultura integrada
acuífero, véx. gl acuífero
acumulación de hielo, véx. gl
acumulación de xeo
acumulador, véx. gl acumulador
ad libitum, véx. gl ad líbitum
adaptación, véx. gl adaptación
adaptador, véx. gl adaptador
adenohipófisis, véx. gl
adenohipófise
adenovirus, véx. gl adenovirus
adhesivo, véx. gl adhesivo
adiestramiento, véx. gl
adestramento
aditivo, véx. gl aditivo
Administración de Alimentación y
Fármacos, véx. gl
Administración de Alimentación
e Fármacos
adsorción, véx. gl adsorción
adulto, véx. gl adulto
advección, véx. gl advección
aeróbico, véx. gl aeróbico
aerobio, véx. gl aerobio
aerobio facultativo, véx. gl aerobio
facultativo
306
afloramiento, véx. gl afloramento
afluencia, véx. gl afluencia
aforar, véx. gl aforar
afótico, véx. gl afótico
agalla, véx. gl galada
agalla, véx. gl gala
agalla, véx. gl guerla
agar de cultivo, véx. gl ágar de
cultivo
agar-agar, véx. gl ágar-ágar
agarofito, véx. gl agarófito
agarre de un alga al sustrato, véx. gl
agarra dunha alga ó substrato
agente aglutinante, véx. gl axente
aglutinador
agente infeccioso, véx. gl axente
infeccioso
agente patógeno, véx. gl axente
patóxeno
agitación, véx. gl axitación
agitador, véx. gl axitador
agitador de superficie, véx. gl
axitador de superficie
agitador mecánico de huevos, véx.
gl axitador mecánico de ovos
agotamiento del oxígeno, véx. gl
esgotamento do osíxeno
agua, véx. gl auga
agua de alimentación, véx. gl auga
de alimentación
agua de desagüe, véx. gl auga de
desaugamento
agua de desagüe, véx. gl auga de
escoamento
agua de mar, véx. gl auga de mar
agua de mar estéril, véx. gl auga de
mar estéril (artificial)
agua de pozo, véx. gl auga de pozo
agua de superficie, véx. gl auga de
superficie
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 307
Índice alfabético castelán
agua desionizada, véx. gl auga
desionizada
agua destilada, véx. gl auga
destilada
agua dulce, véx. gl auga doce
agua dura, véx. gl auga dura
agua estancada, véx. gl auga
estancada
agua fresca, véx. gl auga fresca
agua oxigenada, véx. gl auga
osixenada
agua potable, véx. gl auga potable
agua rebosante, véx. gl auga
sobordante
agua recirculante, véx. gl auga
recirculante
agua salada, véx. gl auga salgada
agua salobre, véx. gl auga salobre
agua somera, véx. gl auga somera
agua subterránea, véx. gl auga
subterránea
agua tranquila, véx. gl auga
tranquila
agua verde, véx. gl auga verde
aguas cerradas, véx. gl augas
cerradas
aguas continentales, véx. gl augas
continentais
aguas encerradas, véx. gl augas
pechadas
aguas protegidas, véx. gl augas
protexidas
aguas residuales, véx. gl augas
residuais
agudo, véx. gl agudo
ahorro de energía, véx. gl aforro de
enerxía
ahumado, véx. gl afumado
aire, véx. gl aire
aireación, véx. gl aireación
aireación por inyección de oxígeno,
véx. gl ventilación por inxección
de osíxeno
aireador, véx. gl aireador
aireador de paletas, véx. gl
ventilador de penlas
aireador de superficie, véx. gl
aireador de superficie
aireador sumergido, véx. gl
ventilador somerxido
aislado, véx. gl illado
aislamiento, véx. gl illamento
aislamiento convencional del virus,
véx. gl illamento convencional
do virus
ajuste del pH, véx. gl axustamento
do pH
alarma, véx. gl alarma
albinismo, véx. gl albinismo
albino, véx. gl albino
alcalinidad, véx. gl alcalinidade
alcalino, véx. gl alcalino
alcalosis, véx. gl alcalose
alcohol, véx. gl alcol
alelo, véx. gl alelo
aleta, véx. gl aleta
aleta abdominal / pelviana / ventral,
véx. gl aleta ventral
aleta adiposa, véx. gl aleta adiposa
aleta anal, véx. gl aleta anal
aleta caudal, véx. gl aleta caudal
aleta dorsal, véx. gl aleta dorsal
aleta pectoral, véx. gl aleta pectoral
alevín, véx. gl alevín
alevín de salmónido, véx. gl cría de
salmónido
alevinaje, véx. gl alevinaxe
alevines con saco vitelino, véx. gl
alevíns con saco vitelino
alga, véx. gl alga
alga marina, véx. gl alga mariña
307
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 308
Índice alfabético castelán
alga parda, véx. gl alga parda
alga roja, véx. gl alga vermella
alga verde, véx. gl alga verde
alga verdeazulada, véx. gl alga
verdeazulada
algas azules, véx. gl algas azuis
algas bentónicas, véx. gl algas
bentónicas
algas filamentosas, véx. gl algas
filamentosas
algas macroscópicas, véx. gl algas
macroscópicas
algas unicelulares, véx. gl algas
unicelulares
algicida, véx. gl alxicida
alginato, véx. gl alxinato
algología, véx. gl algoloxía
alícuota, véx. gl alícuota
alimentación a voluntad, véx. gl
alimentación á vontade
alimentación ad libitum, véx. gl
alimentación ad líbitum
alimentación básica, véx. gl
alimentación básica
alimentación complementaria, véx.
gl alimentación complementaria
alimentación discontinua, véx. gl
alimentación discontinua
alimentación endógena, véx. gl
alimentación endóxena
alimentación manual, véx. gl
alimentación manual
alimentación por gravedad, véx. gl
alimentación por gravidade
alimentación suplementaria, véx. gl
alimentación suplementaria
alimentador para peces, véx. gl
alimentador para peixes
alimentar, véx. gl alimentar
alimento, véx. gl alimento
308
alimento artificial, véx. gl alimento
artificial
alimento estable en agua, véx. gl
alimento estable en auga
alimento flotante, véx. gl alimento
flotante
alimento fresco, véx. gl alimento
fresco
alimento granulado, véx. gl
alimento granulado
alimento húmedo, véx. gl alimento
húmido
alimento larvario, véx. gl alimento
larvario
alimento natural, véx. gl alimento
natural
alimento para acabado de engorde,
véx. gl alimento para acabado de
engorda
alimento para crías, véx. gl
alimento para crías
alimento para peces, véx. gl
alimento para peixes
alimento seco, véx. gl alimento
seco
alimento vivo, véx. gl alimento
vivo
almacenado, véx. gl almacenado
almacenamiento, véx. gl
almacenaxe
almacenamiento en silos, véx. gl
almacenaxe en silos
almeja babosa, véx. gl ameixa
babosa
almeja fina, véx. gl ameixa fina
almeja japonesa, véx. gl ameixa
xaponesa
almidón, véx. gl amidón
alóctono, véx. gl alóctono
alta mar, véx. gl alta mar
alternador, véx. gl alternador
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 309
Índice alfabético castelán
alternancia heteromórfica de
generaciones, véx. gl alternancia
heteromórfica de xeracións
altura de aspiración, véx. gl altura
de aspiración
altura de elevación, véx. gl altura
de elevación
altura de presión, véx. gl altura de
presión
altura hidrostática, véx. gl altura
hidrostática
alveolo, véx. gl alvéolo
amarre, véx. gl amarre
ambiente, véx. gl ambiente
ambiente controlado, véx. gl
ambiente controlado
american yellow perch, véx. gl
perca canadiense
amíctico, véx. gl amíctico
aminoácido, véx. gl aminoácido
aminoácidos esenciales, véx. gl
aminoácidos esenciais
amoníaco, véx. gl amoníaco
amonio cuaternario, véx. gl amonio
cuaternario
amortiguar el medio, véx. gl
tampona-lo medio
amortización, véx. gl amortización
amperímetro, véx. gl amperímetro
amperios hora, véx. gl amperes
hora
ampicilina, véx. gl ampicilina
amplitud de la marea, véx. gl
amplitude de marea
anabolismo, véx. gl anabolismo
anadromo, véx. gl anádromo
anaeróbico, véx. gl anaeróbico
anafase, véx. gl anafase
análisis, véx. gl análise
análisis de agua, véx. gl análise de
auga
análisis de turbidez, véx. gl análise
turbidométrica
análisis estadístico, véx. gl análise
estatística
análisis químico, véx. gl análise
química
análogo, véx. gl análogo
anatomía, véx. gl anatomía
anchura, véx. gl ancho
anchura, véx. gl largo
ancla, véx. gl áncora
andrógeno, véx. gl andróxeno
anemia, véx. gl anemia
anemia perniciosa, véx. gl anemia
perniciosa
anestesia, véx. gl anestesia
anestésico, véx. gl anestésico
anfótero, véx. gl anfótero
angioblasto, véx. gl anxioblasto
anguila americana, véx. gl anguía
americana
anguila australiana, véx. gl anguía
australiana
anguila europea, véx. gl anguía
europea
anguila japonesa, véx. gl anguía
xaponesa
anguilas en migración hacia el mar,
véx. gl anguías en migración
cara ó mar
anguilicultura, véx. gl
anguilicultura
anguiliforme, véx. gl anguiliforme
anillo de crecimiento, véx. gl anel
de crecemento
ano, véx. gl ano
anomalías del desarrollo, véx. gl
anomalías do desenvolvemento
anorexia, véx. gl anorexia
anormal, véx. gl anormal
anormalidad, véx. gl anormalidade
309
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 310
Índice alfabético castelán
anoxia, véx. gl anoxemia
ansiedad, véx. gl ansiedade
antagonismo, véx. gl antagonismo
antena, véx. gl antena
antibiograma, véx. gl antibiograma
antibiótico de amplio espectro, véx.
gl antibiótico de amplo espectro
antibióticos, véx. gl antibióticos
anticoagulante, véx. gl
anticoagulante
anticorrosivo, véx. gl anticorrosivo
anticuerpo, véx. gl anticorpo
anticuerpo de recubrimiento, véx. gl
anticorpo de revestimento
anticuerpos monoclonales, véx. gl
anticorpos monoclonais
anticuerpos policlonales, véx. gl
anticorpos policlonais
antígeno, véx. gl antíxeno
antihelmíntico, véx. gl
antihelmíntico
antioxidante, véx. gl antioxidante
antiséptico, véx. gl antiséptico
antisuero, véx. gl antisoro
antitoxina, véx. gl antitoxina
antropogénico, véx. gl
antropoxénico
anzuelo, véx. gl amocelo
anzuelo, véx. gl anzol
aparato / instrumento, véx. gl
aparello
aparato bucal, véx. gl aparello bucal
aparato para muestras de agua, véx.
gl aparato para mostraxe de
auga
aparejamiento, véx. gl
emparellamento
aparejo de pesca, véx. gl aparello
de pesca
apéndices bucales, véx. gl
apéndices bucais
310
apetito, véx. gl apetito
ápex, véx. gl ápice
apófisis, véx. gl apófise
aprovechamiento, véx. gl
aproveitamento
arco branquial, véx. gl arco
branquial
arco hemal, véx. gl arco hemal
área de alimentación, véx. gl área
de alimentación
área de captura, véx. gl área de
captura
área de desove, véx. gl área de
desova
área de distribución geográfica,
véx. gl área de distribución
xeográfica
área de filtración, véx. gl área de
filtración
arena, véx. gl area
arrastrero, véx. gl arrastreiro
arrecife, véx. gl arrecife
arribazón, véx. gl arribazón
arroyo, véx. gl regato
arte de pesca, véx. gl arte de pesca
arteria, véx. gl arteria
articulación, véx. gl articulación
aséptico, véx. gl aséptico
asexual, véx. gl asexual
asfixia, véx. gl asfixia
asimetría, véx. gl asimetría
asimilación de nutrientes, véx. gl
asimilación de nutrientes
asistencia técnica, véx. gl asistencia
técnica
astacicultura, véx. gl astacicultura
astaxantina, véx. gl astaxantina
atmósfera, véx. gl atmosfera
atomizar, véx. gl atomizar
atractante, véx. gl atraente
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 311
Índice alfabético castelán
atresia folicular ovárica, véx. gl
atresia folicular ovárica
atrio, véx. gl atrio
atrofia, véx. gl atrofia
atún, véx. gl atún vermello
aumento de peso, véx. gl aumento
de peso
autocebante, véx. gl autocebante
autoclave, véx. gl autoclave
autóctono, véx. gl autóctono
autofecundación, véx. gl
autofecundación
autolisis, véx. gl autólise
automático, véx. gl automático
autopsia, véx. gl autopsia
autótrofo, véx. gl autótrofo
avitaminosis, véx. gl avitaminose
axénico, véx. gl axénico
azul de metileno, véx. gl azul de
metileno
B
bacalao del Atlántico, véx. gl
bacallao do Atlántico
bacilo, véx. gl bacilo
bacteremia, véx. gl bacteremia
bacteria, véx. gl bacteria
bacteria coliforme, véx. gl bacteria
coliforme
bacterias desnitrificantes, véx. gl
bacterias desnitrificantes
bacterias patógenas, véx. gl
bacterias patóxenas
bactericida, véx. gl bactericida
bacteriófago, véx. gl bacteriófago
bacteriostático, véx. gl
bacteriostático
bajamar, véx. gl baixamar
bajamar media, véx. gl baixamar
media
bajío, véx. gl baixo
balance ácido-base, véx. gl balance
ácido-base
balance nitrogenado, véx. gl
balance nitroxenado
balanza, véx. gl balanza
baliza, véx. gl baliza
balizar, véx. gl balizar
banco cultivado, véx. gl banco
cultivado
banco de peces, véx. gl banco de
peixes
banco ostrícola, véx. gl banco
ostrícola
bancos naturales, véx. gl viveiros
naturais
bandeja de incubación, véx. gl
bandexa de incubación
baño anestésico, véx. gl baño
anestésico
baño antibiótico, véx. gl baño
antibiótico
baño antiparasitario, véx. gl baño
antiparasitario
baño maría, véx. gl baño maría
baño terapéutico de larga duración
(en charcas de engorde), véx. gl
baño terapéutico de longa
duración (en pozas de engorda)
barlovento, véx. gl barlovento
barómetro, véx. gl barómetro
barra, véx. gl barra
barrera, véx. gl barreira
barriles, véx. gl barrís
basal, véx. gl basal
base, véx. gl base
basicidad, véx. gl basicidade
batea, véx. gl batea
batería de acumuladores, véx. gl
batería de acumuladores
batial, véx. gl batial
311
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 312
Índice alfabético castelán
batimetría, véx. gl batimetría
batipelágico, véx. gl batipeláxico
batitermógrafo, véx. gl
batitermógrafo
bazo, véx. gl paxarela
bazo, véx. gl bazo
benigno, véx. gl benigno
béntico, véx. gl béntico
bentófago, véx. gl bentófago
bentónico, véx. gl bentónico
bentos, véx. gl bentos
benzocaína, véx. gl benzocaína
betaglobulinas, véx. gl
betaglobulinas
bibliografía, véx. gl bibliografía
bicarbonato, véx. gl bicarbonato
bichero, véx. gl bicheiro
bilis, véx. gl bile
bioacumulación, véx. gl
bioacumulación
biocenosis, véx. gl biocenose
bioclimatología, véx. gl
bioclimatoloxía
biodegradable, véx. gl
biodegradable
bioencapsulación, véx. gl
bioencapsulación
bioestadística, véx. gl bioestatística
biofiltro, véx. gl biofiltro
biogénesis, véx. gl bioxénese
biología, véx. gl bioloxía
biología de agua dulce, véx. gl
bioloxía de auga doce
biología pesquera, véx. gl bioloxía
pesqueira
bioluminiscencia, véx. gl
bioluminiscencia
biomasa, véx. gl biomasa
biomasa de la población, véx. gl
biomasa da poboación
biometría, véx. gl biometría
312
biopsia, véx. gl biopsia
bioquímica, véx. gl bioquímica
biosíntesis, véx. gl biosíntese
biota, véx. gl biota
biotecnología, véx. gl biotecnoloxía
biótico, véx. gl biótico
biotina, véx. gl biotina
biotipo, véx. gl biótipo
biotopo, véx. gl biótopo
biotoxina, véx. gl biotoxina
bipartición, véx. gl bipartición
bisexual, véx. gl bisexual
biso, véx. gl biso
bivalvo, véx. gl bivalvo
blastodermo, véx. gl blastoderma
blastóforo, véx. gl blastóforo
blastómero, véx. gl blastómero
blástula, véx. gl blástula
blefaroplasto, véx. gl blefaroplasto
bloom de algas, véx. gl bloom de
algas
bloque de congelado, véx. gl bloque
de conxelación
bloques de hormigón, véx. gl
bloques de cemento
boca, véx. gl boca
boca roja, véx. gl boca vermella
bogavante, véx. gl lumbrigante
bogavante americano, véx. gl
lumbrigante americano
bolsa de plástico, véx. gl saco de
plástico
bomba, véx. gl bomba
bomba aspirante, véx. gl bomba
aspirante
bomba centrífuga, véx. gl bomba
centrífuga
bomba de aireación, véx. gl bomba
de aireación
bomba de calor, véx. gl bomba de
calor
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 313
Índice alfabético castelán
bomba de vacío, véx. gl bomba de
baleiro
bomba dosificadora, véx. gl bomba
dosificadora
bomba para descarga de pescado,
véx. gl bomba de descarga de
peixe
bomba peristáltica, véx. gl bomba
peristáltica
bomba rotatoria, véx. gl bomba
rotatoria
bomba sumergible, véx. gl bomba
somerxible
bombeo, véx. gl bombeo
boquilla, véx. gl embocadura
botella de inversión, véx. gl botella
de inversión
botella de muestra, véx. gl botella
de mostraxe
boya, véx. gl boia
branquia, véx. gl branquia
branquia, véx. gl guerla
branquiespinas, véx. gl
branquiespiñas
branquiomicosis, véx. gl
branquiomicose
braquiópodos, véx. gl braquiópodos
bravetoxina, véx. gl bravetoxina
brotes de enfermedades, véx. gl
brotes de enfermidades
buitrón / butirón, véx. gl voitirón
bureta, véx. gl bureta
C
cabeza, véx. gl cabeza
cabo, véx. gl cabo
cabrestante, véx. gl cabrestante
cadena, véx. gl cadea
cadena alimenticia, véx. gl cadea
alimentaria
cadena respiratoria, véx. gl cadea
respiratoria
cadena trófica, véx. gl cadea trófica
caja de pescado, véx. gl caixa de
peixe
caja de poliestireno, véx. gl caixa
de poliestireno
caja para empaque, véx. gl caixa de
embalaxe
cal, véx. gl cal
cal viva, véx. gl cal vivo
caladero, véx. gl caladoiro
calcáreo, véx. gl calcario
calcificación, véx. gl calcificación
calcio, véx. gl calcio
calentador, véx. gl quecedor
calentamiento del agua, véx. gl
quecemento da auga
calibrador, véx. gl calibrador
calibrador de peces, véx. gl
calibrador de peixes
calibre, véx. gl calibre
calidad de referencia, véx. gl
calidade de referencia
calidad del agua, véx. gl calidade
da auga
calor específico, véx. gl calor
específica
caloría, véx. gl caloría
calorimetría, véx. gl calorimetría
calorímetro, véx. gl calorímetro
camada de peces, véx. gl camada de
peixes
cámara branquial, véx. gl cámara
branquial
cámara climatizada, véx. gl cámara
climatizada
cámara de cultivo, véx. gl cámara
de cultivo
cámara de recuento, véx. gl cámara
de reconto
313
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 314
Índice alfabético castelán
cámara de transferencia / cámara de
flujo, véx. gl cámara de
transferencia
cámara estéril, véx. gl cámara
estéril
cámara frigorífica, véx. gl cámara
refrixerada
camarón común, véx. gl camarón
común
camarón gigante, véx. gl camarón
de río
camarón langostino español, véx. gl
gamba
camarón patiblanco, véx. gl gamba
patibranca
camarón tigre gigante, véx. gl
gamba tigre jumbo
cambio de agua, véx. gl cambio de
auga
canal de alimentación, véx. gl canle
de alimentación
canal de alimentación de agua, véx.
gl canle de alimentación de auga
canal de desagüe, véx. gl canle de
escoamento
canal de desove, véx. gl canle de
desova
canal deferente, véx. gl canle
deferente
cancerígeno / carcinogénico, véx. gl
canceríxeno
canibalismo, véx. gl canibalismo
cantil, véx. gl cantil
canto rodado, véx. gl coio
canto rodado, véx. gl seixo
capa fotolítica, véx. gl capa
fotolítica
capa trofógena, véx. gl capa
trofóxena
314
capacidad de cambio catiónica,
véx. gl capacidade de cambio
catiónica
capacidad de bombeo, véx. gl
capacidade de bombeo
capacidad de carga, véx. gl
capacidade de carga
capacidad de crecimiento, véx. gl
capacidade de crecemento
capacidad de producción, véx. gl
capacidade de producción
caparazón, véx. gl cacho
capilar, véx. gl capilar
cápsula bacteriana, véx. gl cápsula
bacteriana
captación de semilla, véx. gl
captación de semente
captura, véx. gl captura
captura en peso, véx. gl captura en
peso
carácter hereditario, véx. gl carácter
hereditario
caracteres merísticos, véx. gl
caracteres merísticos
características morfométricas, véx.
gl características morfométricas
carbón activo, véx. gl carbón activo
carbón de filtración, véx. gl carbón
de filtración
carbono orgánico total, véx. gl
carbono orgánico total
carcasa, véx. gl carcasa
carcinicultura, véx. gl cultivo de
cangrexos
carcinoma, véx. gl carcinoma
carcinoma de las aletas, véx. gl
carcinoma das aletas
cardumen de peces, véx. gl
cardume de peixes
carencia de oxígeno, véx. gl
carencia de osíxeno
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 315
Índice alfabético castelán
carga, véx. gl carga
carga de filtro, véx. gl carga de
filtro
carga inicial, véx. gl carga inicial
carga máxima, véx. gl carga
máxima
cariotipo, véx. gl cariótipo
carne, véx. gl carne
carne de pescado, véx. gl carne de
peixe
carnívoro, véx. gl carnívoro
caroteno, véx. gl caroteno
carpa, véx. gl carpa común
carpa cabezona, véx. gl carpa
cabezuda
carpicultura, véx. gl carpicultura
carpo, véx. gl carpo
carpodito, véx. gl carpódito
carpospora, véx. gl carpospora
carragenato, véx. gl carraxenato
carrera de marea, véx. gl carreira de
marea
carroñero, véx. gl carnizán
cartilaginoso, véx. gl cartilaxinoso
cartílago, véx. gl cartilaxe
catabolismo, véx. gl catabolismo
catabolito, véx. gl catabolito
catadromo, véx. gl catádromo
catalizador, véx. gl catalizador
catarata, véx. gl catarata
catéter, véx. gl catéter
catión, véx. gl catión
cátodo, véx. gl cátodo
caudal, véx. gl caudal
caudalímetro, véx. gl caudalímetro
causa de mortalidad, véx. gl causa
de mortalidade
cáustico, véx. gl cáustico
cauterizar, véx. gl cauterizar
cautividad / cautiverio, véx. gl
catividade
caviar, véx. gl caviar
cavidad abdominal, véx. gl
cavidade abdominal
cavidad coxal, véx. gl cavidade
coxal
cavidad del manto, véx. gl cavidade
do manto
cavidad oral, véx. gl cavidade oral
cavidad paleal, véx. gl cavidade
paleal
cavitación, véx. gl cavitación
cebado, véx. gl cebado
cebar, véx. gl cebar
cebo, véx. gl isco
cebo vivo, véx. gl engado vivo
cefalópodos, véx. gl cefalópodos
cefalotórax, véx. gl cefalotórax
celoma, véx. gl celoma
celomados, véx. gl celomados
célula, véx. gl célula
célula fotoeléctrica, véx. gl célula
fotoeléctrica
célula móvil, véx. gl célula móbil
célula procariota, véx. gl célula
procariota
célula receptora, véx. gl célula
receptora
célula sexual, véx. gl célula sexual
célula solar, véx. gl célula solar
celulosa, véx. gl celulosa
cemento, véx. gl cemento
central térmica, véx. gl central
térmica
centrífuga, véx. gl centrifugadora
centrifugación, véx. gl
centrifugación
centrifugación del homogeneizado,
véx. gl centrifugación do
material homoxeneizado
centríolo, véx. gl centríolo
315
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 316
Índice alfabético castelán
centro de alevinaje, véx. gl centro
de alevinaxe
centro de expedición, véx. gl centro
de expedición
centrolecito, véx. gl centrolecito
centrómero, véx. gl centrómero
centrosfera, véx. gl centrosfera
centrosoma, véx. gl centrosoma
cepas / estirpes, véx. gl estirpes
cepas congénicas, véx. gl cepas
conxénicas
cepas congénicas, véx. gl castes
conxénicas
cepas de referencia, véx. gl estirpes
de referencia
cera, véx. gl cera
cerebelo, véx. gl cerebelo
cerebro, véx. gl cerebro
certificado de reconocimiento, véx.
gl certificado de inspección
cesto, véx. gl cesto
cetárea, véx. gl cetárea
charnela, véx. gl charnela
chena de ley, véx. gl mero lexítimo
cherna, véx. gl mero
chorito, véx. gl mexillón chileno
ciclo biológico, véx. gl ciclo
biolóxico
ciclo de crecimiento, véx. gl ciclo
de crecemento
ciclo de Krebs, véx. gl ciclo de
Krebs
ciclo de las mareas, véx. gl ciclo
das mareas
ciclo del carbono, véx. gl ciclo do
carbono
ciclo del nitrógeno, véx. gl ciclo do
nitróxeno
ciclo del nitrógeno, véx. gl ciclo do
azote
ciclo diario, véx. gl ciclo diario
316
ciclo reproductivo, véx. gl ciclo
reproductivo
cicloide, véx. gl cicloide
ciego pilórico, véx. gl cego pilórico
cierre hermético, véx. gl
pechamento hermético
cigoto, véx. gl zigoto / cigoto
cigoto enquistado, véx. gl zigoto
enquistado
cilio, véx. gl cilio
cinta transportadora, véx. gl cinta
transportadora
cintura pectoral, véx. gl cintura
pectoral
cintura pelviana, véx. gl cintura
pelviana
ciprínidos, véx. gl ciprínidos
circuito abierto, véx. gl circuíto
aberto
circuito cerrado, véx. gl circuíto
pechado
circuito de agua, véx. gl circuíto de
auga
circuito semicerrado, véx. gl
circuíto semipechado
circulación de agua, véx. gl
circulación de auga
circulación de aire, véx. gl
circulación de aire
circulación térmica, véx. gl
circulación térmica
cisto, véx. gl cisto
cistocarpo, véx. gl cistocarpo
citocentro, véx. gl citocentro
citocromo, véx. gl citocromo
citología, véx. gl citoloxía
citoplasma, véx. gl citoplasma
citotoxicidad, véx. gl citotoxicidade
clase anual, véx. gl clase anual
clase de edad, véx. gl clase de idade
clasificación, véx. gl clasificación
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 317
Índice alfabético castelán
clasificación de los peces, véx. gl
clasificación dos peixes
clasificación volumétrica, véx. gl
clasificación volumétrica
clasificar, véx. gl clasificar
clavícula, véx. gl clavícula
clima, véx. gl clima
cloaca, véx. gl cloaca
clon, véx. gl clon
clonación, véx. gl clonación
cloración, véx. gl cloración
cloranfenicol, véx. gl cloranfenicol
clorinidad, véx. gl clorinidade
cloro, véx. gl cloro
cloro activo, véx. gl cloro activo
clorofila, véx. gl clorofila
clorometría, véx. gl clorometría
cloroplasto, véx. gl cloroplasto
clorotetraciclina, véx. gl
clorotetraciclina
cloruro de polivinilo, véx. gl
cloruro de polivinilo
cloruro sódico, véx. gl cloruro de
sodio
coagulación, véx. gl coagulación
coanas, véx. gl coanas
cobre, véx. gl cobre
coccidiosis, véx. gl coccidiose
cocedero, véx. gl cocedoiro
coco, véx. gl coco
cocobacilo, véx. gl cocobacilo
coeficiente de alimentación, véx. gl
coeficiente de alimentación
coeficiente de digestibilidad, véx. gl
coeficiente de dixestibilidade
coeficiente de heredabilidad, véx. gl
coeficiente de herdabilidade
coeficiente de variación, véx. gl
coeficiente de variación
coenzima, véx. gl coenzima
cohesión, véx. gl cohesión
cohorte, véx. gl cohorte
cola de pescado, véx. gl cola de
pegar
colector, véx. gl colector
colector de achique, véx. gl colector
de desaugamento
colector de ostras, véx. gl colector
de ostras
colesterol, véx. gl colesterol
colibacilo, véx. gl colibacilo
coliforme, véx. gl coliforme
coloide, véx. gl coloide
colonia, véx. gl colonia
columna de agua, véx. gl columna
de auga
columnas compactas, véx. gl
columnas compactas
comedero, véx. gl comedeira
comedero automático, véx. gl
comedeira automática
comedero de autodemanda, véx. gl
comedeira de autodemanda
comensalismo, véx. gl
comensalismo
comercialización, véx. gl
comercialización
comestibilidad del pescado, véx. gl
comestibilidade do peixe
Comité Veterinario Permanente,
véx. gl Comité Veterinario
Permanente
comparación, véx. gl comparanza
competencia, véx. gl competencia
competencia alimentaria, véx. gl
competencia alimentaria
complejo vitamínico, véx. gl
complexo vitamínico
comportamiento / conducta, véx. gl
comportamento
comportamiento alimentario, véx.
gl comportamento alimentario
317
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 318
Índice alfabético castelán
comportamiento de apareamiento,
véx. gl comportamento de
aparellamento
comportamiento en el crecimiento,
véx. gl comportamento no
crecemento
comportamiento gregario, véx. gl
comportamento gregario
comportamiento social, véx. gl
comportamento social
composición corporal, véx. gl
composición do corpo
composición del alimento, véx. gl
composición do alimento
composición tisular, véx. gl
composición dos tecidos
comprador, véx. gl comprador
compresor, véx. gl compresor
compresor de aire, véx. gl
compresor de aire
compuerta, véx. gl comporta
compuesto nitrogenado, véx. gl
composto nitroxenado
compuesto químico, véx. gl
composto químico
comunidad, véx. gl comunidade
comunidad béntica, véx. gl
comunidade béntica
comunidad de organismos fijados
en un sustrato, véx. gl
comunidade de organismos
fixados nun substrato
concentración de oxígeno, véx. gl
concentración de osíxeno
concentración iónica, véx. gl
concentración iónica
concentraciones, véx. gl
concentracións
concentrado de proteína de
pescado, véx. gl concentrado de
proteína de peixe
318
conceptáculo, véx. gl conceptáculo
concha, véx. gl cuncha
condensación, véx. gl condensación
condensador, véx. gl condensador
condiciones ambientales, véx. gl
condicións ambientais
condiciones controladas, véx. gl
condicións controladas
condiciones edáficas, véx. gl
condicións edáficas
cóndilo, véx. gl cóndilo
conductividad del agua, véx. gl
conductividade da auga
conducto aferente, véx. gl conducto
aferente
conducto deferente, véx. gl
conducto deferente
conducto eferente, véx. gl conducto
eferente
confluencia, véx. gl confluencia
congelación ultrarrápida, véx. gl
conxelación ultrarrápida
congelado, véx. gl conxelado
congénito, véx. gl conxénito
conquiolina, véx. gl conquiolina
consanguinidad, véx. gl
consanguinidade
conservación frigorífica, véx. gl
conservación frigorífica
conservante, véx. gl conservante
consumo de agua, véx. gl consumo
de auga
consumo de energía, véx. gl
consumo de enerxía
consumo de oxígeno, véx. gl
consumo de osíxeno
contaminación, véx. gl
contaminación
contaminación bacteriana, véx. gl
contaminación bacteriana
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 319
Índice alfabético castelán
contaminación costera / polución
del litoral, véx. gl polución
costeira
contaminación del agua, véx. gl
contaminación da auga
contaminación del medio ambiente,
véx. gl contaminación do medio
natural
contaminante, véx. gl contaminante
contaminar, véx. gl contaminar
contenido calórico, véx. gl contido
calórico
contenido en oxígeno, véx. gl
contido en osíxeno
contenido en proteínas, véx. gl
contido en proteínas
contenido estomacal, véx. gl
contido estomacal
contenido vitamínico, véx. gl
contido vitamínico
control, véx. gl control
control de algas, véx. gl control das
algas
control de calidad, véx. gl control
de calidade
control del crecimiento, véx. gl
control do crecemento
control del crecimiento, véx. gl
control da medra
control del medio ambiente, véx. gl
control do medio
convección, véx. gl convección
cooperativa de pesca, véx. gl
cooperativa de pesca
copépodos, véx. gl copépodos
copulación, véx. gl copulación
corazón, véx. gl corazón
corinebacteriosis, véx. gl
corinebacteriose
corpúsculo, véx. gl corpúsculo
corpúsculo basal, véx. gl
corpúsculo basal
corpúsculo polar, véx. gl
corpúsculo polar
correntómetro, véx. gl
correntómetro
corriente, véx. gl corrente
corriente alterna, véx. gl corrente
alterna
corriente continua, véx. gl corrente
continua
corriente de agua, véx. gl corrente
de auga
corriente de marea, véx. gl corrente
de marea
corriente hidráulica, véx. gl
corrente hidráulica
corrosión, véx. gl corrosión
corrosivo, véx. gl corrosivo
corte histiológico, véx. gl corte
histolóxico
corvina, véx. gl corvina real
corvinón ocelado, véx. gl corvinón
de pintas
cosecha, véx. gl colleita
cosecha de peces, véx. gl colleita de
peixes
coste de energía, véx. gl custo
enerxético
coste de inversión, véx. gl custo de
investimento
coste de pienso, véx. gl custo de
penso
coste de producción, véx. gl custo
de producción
costillas, véx. gl costelas
cota, véx. gl cota
covarianza, véx. gl covarianza
cráneo, véx. gl cranio
crecimiento, véx. gl crecemento
319
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 320
Índice alfabético castelán
crecimiento difuso, véx. gl
crecemento difuso
crecimiento indeterminado, véx. gl
crecemento indeterminado
cría, véx. gl cría
cría de alevines / alevinaje, véx. gl
cría de alevíns
cría de larvas, véx. gl cría de larvas
cría de peces en estanque, véx. gl
cría de peixes en estanque
cría de reproductores, véx. gl cría
de reproductores
cría intensiva, véx. gl cría intensiva
criadero, véx. gl criadeiro
criadores de marisco, véx. gl
criadores de marisco
cromátide, véx. gl cromatidio
cromatin, véx. gl cromatina
cromatóforo, véx. gl cromatóforo
cromatografía, véx. gl
cromatografía
cromosoma, véx. gl cromosoma
cromosoma donante, véx. gl
cromosoma doador
crustáceos, véx. gl crustáceos
cruzamiento, véx. gl cruzamento
cruzamiento consanguíneo, véx. gl
cruzamento consanguíneo
cubo / balde, véx. gl caldeiro
cubreobjetos, véx. gl cobreobxectos
cuenca de un río, véx. gl conca dun
río
cuenca fluvial, véx. gl conca fluvial
cuerda colectora, véx. gl corda
colectora
cuerda de cultivo, véx. gl corda de
cultivo
cuerda de desdoble, véx. gl corda
de desdobramento
cuerpo de la bomba, véx. gl corpo
da bomba
320
cultivador, véx. gl mariscador
cultivar, véx. gl cultivar
cultivo, véx. gl cultivo
cultivo axénico, véx. gl cultivo
axénico
cultivo comercial de peces, véx. gl
cultivo comercial de peixes
cultivo de algas, véx. gl cultivo de
algas
cultivo de camarones, véx. gl
cultivo de camaróns
cultivo de carpas, véx. gl cultivo de
carpas
cultivo de marisco / conquicultura,
véx. gl cultivo de marisco
cultivo de peces, véx. gl cultivo de
peixes
cultivo de tejidos, véx. gl cultivo de
tecidos
cultivo en bolsa, véx. gl cultivo en
bolsas
cultivo en estanques, véx. gl cultivo
en estanques
cultivo en grupos, véx. gl cultivo en
grupo
cultivo en jaula, véx. gl cultivo en
gaiola
cultivo en suspensión, véx. gl
cultivo en suspensión
cultivo experimental, véx. gl cultivo
experimental
cultivo extensivo, véx. gl cultivo
extensivo
cultivo hidropónico / cultivo sin
tierra, véx. gl cultivo
hidropónico
cultivo integral, véx. gl cultivo
integral
cultivo intensivo, véx. gl cultivo
intensivo
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 321
Índice alfabético castelán
cultivo libre de bacterias, véx. gl
cultivo libre de bacterias
cultivo marino, véx. gl cultivo
mariño
cultivo mixto, véx. gl cultivo mixto
cultivo principal, véx. gl cultivo
principal
cultivo semicontinuo, véx. gl
cultivo semicontinuo
cultivo semiintensivo, véx. gl
cultivo semiintensivo
cultivo unisexual, véx. gl cultivo
unisexual
cultivos celulares, véx. gl cultivos
de células
cultivos celulares homólogos, véx.
gl cultivos de células homólogas
cultivos de subsistencia, véx. gl
cultivos de subsistencia
cultivos y medios celulares, véx. gl
cultivos e medios celulares
curso de agua, véx. gl curso de
auga
curso de un río, véx. gl curso dun
río
curva de crecimiento, véx. gl curva
de crecemento
D
datos biológicos, véx. gl datos
biolóxicos
deaireación, véx. gl desaireación
decantación, véx. gl decantación
decápodos, véx. gl decápodos
decloración, véx. gl decloración
defecto, véx. gl defecto
defecto hereditario, véx. gl defecto
hereditario
deficiencia nutritiva, véx. gl
carencia nutritiva
deficiencia vitamínica, véx. gl
carencia vitamínica
déficit de oxígeno, véx. gl déficit de
osíxeno
deformidades esqueléticas, véx. gl
malformacións esqueléticas
degeneración hepática, véx. gl
dexeneración hepática
degradación del medio ambiente,
véx. gl degradación do medio
demanda biológica de oxígeno, véx.
gl demanda biolóxica de osíxeno
demanda bioquímica de oxígeno,
véx. gl demanda bioquímica de
osíxeno
demanda de agua, véx. gl demanda
de auga
demanda química de oxígeno, véx.
gl demanda química de osíxeno
densidad, véx. gl densidade
densidad de población, véx. gl
densidade de poboación
densímetro, véx. gl densímetro
dentículo dérmico, véx. gl dente
dérmico
dentón común, véx. gl dentón
común
depósito, véx. gl depósito
depósito regulador, véx. gl depósito
regulador
depósito temporal de peces en
estanques, véx. gl depósito
temporal de peixes en estanques
depósitos de calcio, véx. gl
depósitos de calcio
depredación, véx. gl depredación
depuración, véx. gl depuración
depuradora, véx. gl depuradora
dermatitis, véx. gl dermatite
dérmico, véx. gl dérmico
dermis, véx. gl derme
321
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 322
Índice alfabético castelán
desagüe, véx. gl desaugadoiro
desalar, véx. gl desalgar
desarrollo algal desordenado, véx.
gl desenvolvemento
desordenado das algas
desarrollo embrionario, véx. gl
desenvolvemento embrionario
desarrollo gonadal, véx. gl
desenvolvemento das gónadas
desarrollo larvario, véx. gl
desenvolvemento larval
descalcificación, véx. gl
descalcificación
descamación, véx. gl descamación
descarga rápida, véx. gl descarga
rápida
descarte, véx. gl descarte
descomposición, véx. gl
descomposición
desconchado de bivalvos, véx. gl
escunchado
descongelado, véx. gl desconxelado
descontaminación / depuración,
véx. gl descontaminación
desdoblamiento, véx. gl
desdobramento
desechos industriales, véx. gl
refugallo industrial
desembarque, véx. gl desembarque
desencapsulación, véx. gl
desencapsulación
desgasificar, véx. gl desgasificar
deshidratación, véx. gl
deshidratación
deshidratado, véx. gl deshidratado
desinfección, véx. gl desinfección
desinfectante, véx. gl desinfectante
desintoxicación, véx. gl
desintoxicación
desintoxicar, véx. gl desintoxicar
322
desmineralización, véx. gl
desmineralización
desnaturalización, véx. gl
desnaturalización
desnaturalización de las proteínas,
véx. gl desnaturalización das
proteínas
desnitrificación, véx. gl
desnitrificación
desove inducido, véx. gl desova
inducida
desove por presión, véx. gl desova
por presión
desparasitar, véx. gl desparasitar
desplazamiento de agua, véx. gl
desprazamento de auga
destete, véx. gl desteta
destilación, véx. gl destilación
desviación, véx. gl desviación
desviación estándar, véx. gl
desviación estándar
detergente, véx. gl deterxente
determinación de la edad, véx. gl
determinación da idade
determinación del sexo, véx. gl
determinación do sexo
detrito, véx. gl detrito
diadromo, véx. gl diádromo
diagnóstico, véx. gl diagnóstico
diagnóstico diferencial, véx. gl
diagnóstico diferencial
diagrama, véx. gl diagrama
diagrama de flujo, véx. gl diagrama
de fluxo
diámetro, véx. gl diámetro
diatomea, véx. gl diatomea
dicotomía, véx. gl dicotomía
diencéfalo, véx. gl diencéfalo
dientes, véx. gl dentes
dieta, véx. gl dieta
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 323
Índice alfabético castelán
dieta completa, véx. gl dieta
completa
dieta de arranque, véx. gl dieta de
arranque
dieta equilibrada, véx. gl dieta
equilibrada
dieta suplementaria, véx. gl dieta
suplementaria
difosfato de adenosina, véx. gl
difosfato de adenosina
difusor de aire, véx. gl difusor de
aire
digestibilidad, véx. gl
dixestibilidade
digestión, véx. gl dixestión
diluciones, véx. gl dilucións
dimorfismo, véx. gl dimorfismo
dimorfismo sexual, véx. gl
dimorfismo sexual
dimorfo / dimórfico, véx. gl
dimorfo
dinámica de los fluidos, véx. gl
dinámica dos fluídos
dinámica de poblaciones, véx. gl
dinámica de poboacións
dinamómetro, véx. gl dinamómetro
dinoflagelados, véx. gl
dinoflaxelados
dioico, véx. gl dioico
dióxido de carbono, véx. gl dióxido
de carbono
diploide, véx. gl diploide
dique, véx. gl dique
disco Secchi, véx. gl disco Secchi
disección, véx. gl disección
disolución, véx. gl disolución
disolvente, véx. gl disolvente
distribución por edades, véx. gl
distribución por idades
distribución por tamaños, véx. gl
distribución por tallas
distribuir el alimento, véx. gl
distribuí-lo alimento
distrofia, véx. gl distrofia
divergencia marina, véx. gl
diverxencia mariña
división celular, véx. gl división
celular
documento de acompañamiento,
véx. gl documento de
acompañamento
dominante, véx. gl dominante
dopamina, véx. gl dopamina
dorada, véx. gl dourada
dorada gigante, véx. gl dourada
xaponesa
dorsal, véx. gl dorsal
dorso, véx. gl dorso
dosificación, véx. gl dosaxe
dosis, véx. gl dose
dosis letal, véx. gl dose letal
dosis letal del 50%, véx. gl dose
letal do 50%
draga, véx. gl rastro
draga mecanizada, véx. gl draga
mecanizada
dragado, véx. gl dragaxe
drenaje, véx. gl drenaxe
dulceacuícola, véx. gl dulceacuícola
duración de la vida, véx. gl
duración da vida
dureza, véx. gl dureza
dureza del agua, véx. gl dureza da
auga
E
ecdisis/ exuviación, véx. gl ecdise
ecdisona, véx. gl ecdisona
eclosión, véx. gl eclosión
ecología, véx. gl ecoloxía
323
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 324
Índice alfabético castelán
ecología marina, véx. gl ecoloxía
mariña
ecosistema, véx. gl ecosistema
ecotrópico, véx. gl ecotrópico
ectoparásito, véx. gl ectoparasito
edad, véx. gl idade
edad de reclutamiento, véx. gl idade
de recrutamento
edáfico, véx. gl edáfico
efecto citopatogénico, véx. gl efecto
citopatoxénico
efluente, véx. gl efluente
eje simpodial, véx. gl eixe
simpodial
ejemplar de un año, véx. gl
exemplar dun ano
electricidad, véx. gl electricidade
electroforesis, véx. gl electroforese
elevador hidráulico, véx. gl
elevador hidráulico
embalaje, véx. gl embalaxe
embalse, véx. gl represa
embocadura de los tubos, véx. gl
embocadura dos tubos
embriogénesis, véx. gl
embrioxénese
embrión, véx. gl embrión
emigración / migración, véx. gl
migración
emisario, véx. gl emisario
empalizada, véx. gl sebe
empresa, véx. gl empresa
emulsión, véx. gl emulsión
emulsionante, véx. gl emulsionante
en peligro de extinción, véx. gl en
perigo de extinción
enano, véx. gl anano
encalado, véx. gl leitada de cal
encañizada, véx. gl caínzo
encañizada, véx. gl canizo
324
encapsulación, véx. gl
encapsulación
encéfalo, véx. gl encéfalo
encordar, véx. gl encordar
endémico, véx. gl endémico
endocrinología, véx. gl
endocrinoloxía
endofito, véx. gl endófito
endógeno, véx. gl endóxeno
endolítico, véx. gl endolítico
endoparásito, véx. gl endoparasito
endotelio, véx. gl endotelio
endozoico, véx. gl endozoico
enegía solar, véx. gl enerxía solar
energía, véx. gl enerxía
energía digerible, véx. gl enerxía
dixerible
energía disponible para la actividad,
véx. gl enerxía dispoñible para a
actividade
energía eólica, véx. gl enerxía
eólica
energía hidráulica, véx. gl enerxía
hidráulica
energía metabolizable, véx. gl
enerxía metabolizable
energía total, véx. gl enerxía total
enfermedad, véx. gl enfermidade
enfermedad bacteriana, véx. gl
enfermidade bacteriana
enfermedad bacteriana de las
branquias, véx. gl enfermidade
bacteriana das guerlas
enfermedad bacteriana del riñón,
véx. gl enfermidade bacteriana
do ril
enfermedad de la coliflor, véx. gl
enfermidade da coliflor
enfermedad de la mancha negra,
véx. gl enfermidade da mancha
negra
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 325
Índice alfabético castelán
enfermedad de las burbujas de aire,
véx. gl enfermidade das
burbullas de aire
enfermedad de los puntos blancos,
véx. gl enfermidade dos puntos
brancos
enfermedad del agua fría, véx. gl
enfermidade da auga fría
enfermedad del moco azul, véx. gl
enfermidade do moco azul
enfermedad del saco azul, véx. gl
enfermidade do saco azul
enfermedad entérica de boca roja,
véx. gl enfermidade entérica da
boca vermella
enfermedad infecciosa, véx. gl
enfermidade infecciosa
enfermedad linfocitósica, véx. gl
enfermidade linfocitósica
enfermedad por Columnaris, véx. gl
enfermidade de Columnaris
enfermedad proliferativa renal, véx.
gl enfermidade proliferativa dos
riles
enfermedad rotatoria, véx. gl
enfermidade rotatoria
enfermedad transmisible, véx. gl
enfermidade transmisible
enfermedad ulcerosa, véx. gl
enfermidade ulcerosa
enfermedad viral, véx. gl
enfermidade viral
enfermedades exóticas, véx. gl
enfermidades exóticas
enfermo, véx. gl doente
engorde, véx. gl engorda
engorde en medio natural, véx. gl
engorda no medio natural
enjaretado, véx. gl paneiro
enquistamiento, véx. gl
enquistamento
enriquecimiento, véx. gl
enriquecemento
ensayo biológico, véx. gl ensaio
biolóxico
ensenada, véx. gl enseada
ensuciamiento, véx. gl
emporcamento
enterobacteria, véx. gl
enterobacteria
entrada de aire, véx. gl entrada de
aire
entre dos aguas, véx. gl entre dúas
augas
entrecruzamiento, véx. gl
entrecruzamento
entrega, véx. gl entrega
envase de atmósfera controlada,
véx. gl envase de atmosfera
controlada
envejecimiento, véx. gl
avellentamento
envío, véx. gl envío
envolver, véx. gl envurullar
enzima, véx. gl enzima
enzootia, véx. gl enzootia
epibionte, véx. gl epibionte
epidemia, véx. gl epidemia
epidemiología, véx. gl
epidemioloxía
epidermis, véx. gl epiderme
epifauna, véx. gl epifauna
epifito, véx. gl epífito
epinefrina, véx. gl epinefrina
epipelágico, véx. gl epipeláxico
epitelio, véx. gl epitelio
epivalva, véx. gl epivalva
epizoo, véx. gl epizoo
epizootia, véx. gl epizootia
época de puesta, véx. gl época de
posta
equilibrado, véx. gl equilibrado
325
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 326
Índice alfabético castelán
equilibrado, véx. gl equilibrado
equilibrio ecológico, véx. gl
equilibrio ecolóxico
equipo de procesamiento de
pescado, véx. gl equipo de
procesamento de peixe
equipo de refrigeración de aire, véx.
gl equipo de refrixeración de
aire
equipo de seguridad, véx. gl equipo
de seguridade
equivalvo, véx. gl equivalvo
eritrocito, véx. gl eritrócito
erosión, véx. gl erosión
erradicar, véx. gl erradicar
error estándar, véx. gl erro estándar
escala centígrada, véx. gl escala
centígrada
escala para peces, véx. gl escala
para peixes
escama, véx. gl escama
escama cicloidea, véx. gl escama
cicloidea
escama ctenoidea, véx. gl escama
ctenoidea
escama ganoidea, véx. gl escama
ganoidea
escama placoidea, véx. gl escama
placoidea
esclerótica, véx. gl esclerótica
escoliosis, véx. gl escoliose
escombro, véx. gl entullo
escorrentía, véx. gl escoamento
esguín, véx. gl esguín
eslora, véx. gl eslora
esmoltificación, véx. gl
esmoltificación
esófago, véx. gl esófago
espacio perivitelino, véx. gl espacio
perivitelino
esparavel, véx. gl chumbeira
326
especie, véx. gl especie
especie de interés económico, véx.
gl especie de interese económico
especie endémica, véx. gl especie
endémica
especies emparentadas, véx. gl
especies emparentadas
especies en cuarentena, véx. gl
especies en corentena
especies introducidas, véx. gl
especies introducidas
especies localizadas, véx. gl
especies localizadas
especies sensibles, véx. gl especies
sensibles
espectrofotometría, véx. gl
espectrofotometría
esperma, véx. gl esperma
espermateca, véx. gl espermateca
espermático, véx. gl espermático
espermatocisto, véx. gl
espermatocisto
espermatóforo, véx. gl
espermatóforo
espermatogénesis, véx. gl
espermatoxénese
espermatozoide, véx. gl
espermatozoide
espícula, véx. gl espícula
espigón / escollera, véx. gl dique
espina, véx. gl espiña
espiráculo, véx. gl espiráculo
espirulina, véx. gl espirulina
espora, véx. gl espora
espora flagelada, véx. gl espora
flaxelada
esporangio, véx. gl esporanxia
esporocisto, véx. gl esporocisto
esporocisto unilocular, véx. gl
esporocisto unilocular
esporofito, véx. gl esporófito
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 327
Índice alfabético castelán
esqueleto, véx. gl esqueleto
esquizogonia, véx. gl esquizogonia
estabilidad poblacional, véx. gl
estabilidade poboacional
estabilización de muestras de agua,
véx. gl estabilización de mostras
de auga
establecimiento de cultivos
marinos, véx. gl establecemento
de cultivos mariños
establecimientos de
almacenamiento, véx. gl
establecementos de almacenaxe
establecimientos en tierra, véx. gl
establecementos en terra
estabulación, véx. gl estabulación
estaca, véx. gl estaca
estaca, véx. gl chantón
estacha, véx. gl estacha
estación de bombeo, véx. gl
estación de bombeo
estadio larvario, véx. gl estado
larvario
estadística, véx. gl estatística
estado de la mar, véx. gl estado do
mar
estado de transportador, véx. gl
estado de transportador
estándar de calidad de agua, véx. gl
estándar de calidade de auga
estanque, véx. gl estanque
estanque de algas, véx. gl estanque
de algas
estanque de cemento, véx. gl
estanque de cemento
estanque de cría, véx. gl estanque
de cría
estanque de cuarentena, véx. gl
estanque de corentena
estanque de engorde, véx. gl
estanque de engorda
estanque de estabilización, véx. gl
estanque de estabilización
estanque de reproductores, véx. gl
estanque de reproductores
estanque de sedimentación, véx. gl
estanque de sedimentación
estanque experimental, véx. gl
estanque experimental
estanque longitudinal, véx. gl
estanque lonxitudinal
estanque natural, véx. gl estanque
natural
estanques escalonados, véx. gl
estanques en escada
estenohialino, véx. gl estenohialino
estenotermo, véx. gl estenotermo
éster, véx. gl éster
esterilización, véx. gl esterilización
esterilización por rayos ultravioleta,
véx. gl esterilización con raios
ultravioleta
esteroides, véx. gl esteroides
estiaje, véx. gl estiaxe
estimación de la población, véx. gl
estimación da poboación
estimulación, véx. gl estimulación
estimulación del crecimiento, véx.
gl estimulación do crecemento
estimulación hormonal, véx. gl
estimulación hormonal
estímulo, véx. gl estímulo
estómago, véx. gl estómago
estradiol, véx. gl estradiol
estrato / capa, véx. gl estrato
estreptococo, véx. gl estreptococo
estreptomicina, véx. gl
estreptomicina
estrés, véx. gl estrés
estrés debido al enfriado, véx. gl
estrés por arrefriamento
estresante, véx. gl estresante
327
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 328
Índice alfabético castelán
estrobo, véx. gl estrobo
estrógeno, véx. gl estróxeno
estructura offshore, véx. gl
estructura en mar aberto
estructura para regular la
profundidad de una piscina, véx.
gl estructura para regula-la
profundidade dunha piscina
estuario, véx. gl esteiro
estudio biológico, véx. gl estudio
biolóxico
estudio de impacto ambiental, véx.
gl estudio de impacto ambiental
estudio del mercado, véx. gl estudio
de mercado
estufa de secado, véx. gl estufa de
secado
esturión, véx. gl sollo rei
esturión blanco, véx. gl sollo rei
branco
esturión del Adriático, véx. gl sollo
rei do Adriático
etapa de desarrollo, véx. gl etapa de
desenvolvemento
etapa reproductiva, véx. gl etapa
reproductiva
éter, véx. gl éter
etiología, véx. gl etioloxía
etiqueta, véx. gl etiqueta
etiquetado, véx. gl etiquetaxe
eucariota, véx. gl eucariota
eufótico, véx. gl eufótico
eurihalino, véx. gl eurihalino
euritermo, véx. gl euritermo
eutrófico, véx. gl eutrófico
eutrofización, véx. gl eutrofización
evaluación de poblaciones de peces,
véx. gl avaliación de poboacións
de peixes
evaporación, véx. gl evaporación
evisceración, véx. gl evisceración
328
evolución, véx. gl evolución
evolución del mercado, véx. gl
evolución do mercado
examen bacteriológico, véx. gl
exame bacteriolóxico
examen histológico, véx. gl exame
histolóxico
examen parasitológico, véx. gl
exame parasitolóxico
examen virológico, véx. gl exame
virolóxico
exámenes suplementarios, véx. gl
exames suplementarios
excreción, véx. gl excreción
excremento, véx. gl excremento
exoesqueleto, véx. gl exoesqueleto
exoftalmía, véx. gl exoftalmía
exógeno, véx. gl esóxeno
explotación, véx. gl explotación
explotaciones / granjas, véx. gl
granxas
explotaciones afectadas, véx. gl
explotacións afectadas
explotaciones con reproductores,
véx. gl granxas con
reproductores
explotaciones sin reproductores,
véx. gl granxas sen
reproductores
expresión genética, véx. gl
expresión xenética
extracción de los huevos, véx. gl
extracción dos ovos
extraplastidial, véx. gl
extraplastidial
extrapolación, véx. gl extrapolación
exuviación, véx. gl muda
eyaculación, véx. gl exaculación
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 329
Índice alfabético castelán
F
factor ambiental, véx. gl factor
ambiental
factor de condición, véx. gl factor
de condición
factor de conversión proteico, véx.
gl factor de conversión proteico
factor de crecimiento, véx. gl factor
de crecemento
factor hereditario, véx. gl factor
hereditario
fagocito, véx. gl fagócito
fagocitosis, véx. gl fagocitose
familia, véx. gl familia
fango / barro / limo / cieno / lodo,
véx. gl lama
faradio, véx. gl farad (capacitancia)
faringe, véx. gl farinxe
fase, véx. gl fase
fase de crecimiento, véx. gl fase de
crecemento
fase de crecimiento, véx. gl fase de
medra
fase de maduración, véx. gl fase de
maduración
fase estacionaria, véx. gl fase
estacionaria
fase experimental, véx. gl fase
experimental
fase exponencial, véx. gl fase
exponencial
fase inicial, véx. gl fase inicial
fase juvenil, véx. gl fase xuvenil
fase larval, véx. gl fase larvaria
fase vitelina, véx. gl fase vitelina
fauna, véx. gl fauna
fecundación, véx. gl fecundación
fecundar, véx. gl fecundar
feminización, véx. gl feminización
fenotipo, véx. gl fenótipo
feromona, véx. gl feromona
fertilidad, véx. gl fertilidade
fertilización, véx. gl fertilización
fertilizante, véx. gl fertilizante
fibra, véx. gl fibra
fibra de vidrio, véx. gl fibra de
vidro
ficobilina, véx. gl ficobilina
ficocianina, véx. gl ficocianina
ficología, véx. gl ficoloxía
fijación, véx. gl fixación
fijación de nitrógeno, véx. gl
fixación de nitróxeno
fijación de ostras jóvenes, véx. gl
fixación de ostras xuvenís
fijado con formol, véx. gl fixado
con formalina
filamento, véx. gl filamento
filetes, véx. gl filetes
filtración, véx. gl filtración
filtración biológica, véx. gl
filtración biolóxica
filtración con filtros de membrana,
véx. gl filtración en filtros de
membrana
filtración mecánica, véx. gl
filtración mecánica
filtración química, véx. gl filtración
química
filtrador, véx. gl filtrador
(organismo)
filtro, véx. gl filtro
filtro biológico, véx. gl filtro
biolóxico
filtro de arena, véx. gl filtro de area
filtro de carbón activo, véx. gl filtro
de carbón activo
filtro de cartucho, véx. gl filtro de
cartucho
filtro de tierra de diatomeas, véx. gl
filtro de terra de diatomeas
329
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 330
Índice alfabético castelán
filtros de membrana, véx. gl filtros
de membrana
filum, véx. gl filum
financiación, véx. gl financiamento
física, véx. gl física
fisiología, véx. gl fisioloxía
fitófago, véx. gl fitófago
fitoplancton, véx. gl fitoplancto
fitotóxico, véx. gl fitotóxico
flagelados, véx. gl flaxelados
floculación, véx. gl floculación
floración, véx. gl floración
flotabilidad, véx. gl flotabilidade
flotador, véx. gl flotador
fluctuación de marea, véx. gl
oscilación da marea
fluido ovárico, véx. gl fluído do
ovario
flujo, véx. gl fluxo
flujo de agua, véx. gl fluxo de auga
flujo laminar, véx. gl fluxo laminar
flúor, véx. gl flúor
fluorescencia, véx. gl fluorescencia
fluorescente, véx. gl fluorescente
foliáceo, véx. gl foliáceo
fondeo, véx. gl fondeo
fondo, véx. gl fondo
fondo del tanque, véx. gl fondo do
tanque
forma hidrodinámica, véx. gl forma
hidrodinámica
formación de hielo, véx. gl
formación de xeo
formaldehído, véx. gl formaldehido
fosfolípido, véx. gl fosfolípido
fósforo, véx. gl fósforo
fótico, véx. gl fótico
fotómetro, véx. gl fotómetro
fotoperíodo, véx. gl fotoperíodo
fotosensible, véx. gl fotosensible
fotosíntesis, véx. gl fotosíntese
330
frascos cerrados, véx. gl tubos
pechados
frecuencia de muda, véx. gl
frecuencia da muda
fresco, véx. gl fresco
freza, véx. gl desova
frústula, véx. gl frústula
fucales, véx. gl fucais
fuente de agua, véx. gl fonte hídrica
fuente de alimentación, véx. gl
fonte de alimentación
fuerza iónica, véx. gl forza iónica
funcionamiento de la bomba, véx.
gl funcionamento da bomba
fungicida, véx. gl funxicida
furunculosis, véx. gl furunculose
fusible, véx. gl fusible
fusiforme, véx. gl fusiforme
G
galga, véx. gl galga
gameto, véx. gl gameto
gametocisto, véx. gl gametocisto
gametofito, véx. gl gametófito
gametogénesis, véx. gl
gametoxénese
ganancia en peso, véx. gl gaño en
peso
ganglio, véx. gl ganglio
ganglio pedio, véx. gl ganglio pedio
ganoidea, véx. gl ganoidea
gasterópodos marinos, véx. gl
gasterópodos mariños
gasto en mano de obra, véx. gl
gasto en man de obra
gasto energético, véx. gl gasto
enerxético
gastos generales, véx. gl gastos
xerais
gástrico, véx. gl gástrico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 331
Índice alfabético castelán
gástrula, véx. gl gástrula
gastrulación, véx. gl gastrulación
gen, véx. gl xene
generación, véx. gl xeración
generador, véx. gl xerador
generador eléctrico, véx. gl xerador
eléctrico
género, véx. gl xénero
genes pasajeros, véx. gl xenes
pasaxeiros
genética, véx. gl xenética
genoma, véx. gl xenoma
genotipo, véx. gl xenótipo
genotipos consanguíneos, véx. gl
xenótipos consanguíneos
gentamicina, véx. gl xentamicina
gestión, véx. gl xestión
gestión de recursos hídricos, véx. gl
xestión de recursos hídricos
ginogénesis, véx. gl xinoxénese
girodactilosis, véx. gl xirodactilose
glándula, véx. gl glándula
glándula de la concha, véx. gl
glándula da cuncha
glándula del biso, véx. gl glándula
do biso
glándula pineal, véx. gl glándula
pineal
glándula sexual, véx. gl glándula
sexual
glicérido, véx. gl glicérido
glóbulo blanco, véx. gl glóbulo
branco
glóbulo rojo / hematíe, véx. gl
glóbulo vermello
glúcido, véx. gl glícido
glucógeno, véx. gl glicóxeno
gluten de maíz, véx. gl glute de
millo
gnatópodo, véx. gl gnatópodo
gnatostomado, véx. gl
gnatostomado
golfo, véx. gl golfo
goma de silicona, véx. gl goma de
silicona
gónada, véx. gl gónada
gónada de trucha arco iris (línea
celular), véx. gl gónada de troita
arco da vella (liña de células)
(RTG)
gonadotropina coriónica, véx. gl
gonadotropina coriónica
gonadotropina coriónica humana,
véx. gl gonadotropina coriónica
humana
gonoporo, véx. gl gonóporo
goraz, véx. gl ollomol
gradiente de temperatura, véx. gl
gradiente de temperatura
gradiente hidráulico, véx. gl
gradiente hidráulico
grado Celsius, véx. gl grao Celsius
grado de aislamiento, véx. gl grao
de illamento
grado Fahrenheit, véx. gl grao
Fahrenheit
grados día, véx. gl graos día
gram-negativo, véx. gl gramnegativo
gramo, véx. gl gramo
gram-positivo, véx. gl grampositivo
granos de arena, véx. gl grans de
area
granulometría, véx. gl
granulometría
gránulos, véx. gl gránulos
grasa, véx. gl graxa
grava, véx. gl cascallo
grieta, véx. gl fenda
grifo, véx. gl billa
331
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 332
Índice alfabético castelán
grillete, véx. gl manilla
grúa, véx. gl guindastre
grupo electrógeno, véx. gl grupo
electróxeno
guanina, véx. gl guanina
H
habitat, véx. gl hábitat
halador mecánico, véx. gl halador
halar, véx. gl halar
halibut, véx. gl hipogloso do
Atlántico
haloclina, véx. gl haloclina
halófilo, véx. gl halófilo
haploide, véx. gl haploide
haplosporidios, véx. gl
haploesporídeos
haplotipo, véx. gl haplótipo
harina de pescado, véx. gl fariña de
peixe
harina de pluma, véx. gl fariña de
pluma
harina de soja, véx. gl fariña de soia
heces, véx. gl feces
hematocrito, véx. gl hematócrito
hematoma, véx. gl hematoma
hembra, véx. gl femia
hembra ovada, véx. gl femia ovada
hemocianina, véx. gl hemocianina
hemoglobina, véx. gl hemoglobina
hemolisis, véx. gl hemólise
hemorragia, véx. gl hemorraxia
hendidura branquial, véx. gl fenda
branquial
hepatoma, véx. gl hepatoma
hepatopáncreas, véx. gl
hepatopáncreas
herbívoro, véx. gl herbívoro
hereditario, véx. gl hereditario
herencia, véx. gl herdanza
332
hermafrodita, véx. gl hermafrodita
herpesvirus, véx. gl herpesvirus
heterodonte, véx. gl heterodonte
heterosis, véx. gl heterose
heterótrofo, véx. gl heterótrofo
hialino, véx. gl hialino
hibernación, véx. gl hibernación
hibernar, véx. gl hibernar
hibridación, véx. gl hibridación
híbrido, véx. gl híbrido
hidratación, véx. gl hidratación
hidratar, véx. gl hidratar
hidrato de carbono, véx. gl hidrato
de carbono
hidrocarburo, véx. gl hidrocarburo
hidrodinámica, véx. gl
hidrodinámica
hidrófobo, véx. gl hidrófobo
hidrografía, véx. gl hidrografía
hidrología, véx. gl hidroloxía
hidropesía, véx. gl hidropesía
hidrosfera, véx. gl hidrosfera
hielo, véx. gl xeo
hierro, véx. gl ferro
hifa, véx. gl hifa
hígado, véx. gl fígado
higiene, véx. gl hixiene
higrómetro, véx. gl higrómetro
hilo para red, véx. gl fío de rede
hinchazón, véx. gl inchazo
hiperglucemia, véx. gl
hiperglucemia
hiperhalino, véx. gl hipersalino
hiperplasia, véx. gl hiperplasia
hipertónico, véx. gl hipertónico
hipertrofia, véx. gl hipertrofia
hipervitaminosis, véx. gl
hipervitaminose
hipoclorito, véx. gl hipoclorito
hipoclorito sódico, véx. gl
hipoclorito sódico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 333
Índice alfabético castelán
hipodermis, véx. gl hipoderme
hipofisación, véx. gl hipofisación
hipófisis, véx. gl hipófise
hipolimnion, véx. gl hipolimnion
hipotálamo, véx. gl hipotálamo
hipoteca, véx. gl hipoteca
hipotrofia, véx. gl hipotrofia
histiocito, véx. gl histiócito
histología, véx. gl histoloxía
holotipo, véx. gl holótipo
homeostasis, véx. gl homeostase
homeotermo, véx. gl homeotermo
homocigótico, véx. gl homocigótico
/ homozigótico
homogeneización de los órganos,
véx. gl homoxeneización dos
órganos
hongos, véx. gl fungos
hormigón, véx. gl formigón
hormona, véx. gl hormona
hormona adrenocorticótropa, véx.
gl hormona adrenocorticótropa
hormona de la muda, véx. gl
hormona da muda
hormona gonadotrófica, véx. gl
hormona gonadotrófica
hormona hipofisaria, véx. gl
hormona hipofisaria
hormona inhibidora de la muda,
véx. gl hormona inhibitoria da
muda
hormona liberadora del corpúsculo,
véx. gl hormona liberadora do
corpúsculo
hormona luteinizante, véx. gl
hormona luteinizante
hormona luteotrópica, véx. gl
hormona luteotrópica
hormona masculina, véx. gl
hormona masculina
hormona sexual, véx. gl hormona
sexual
hueso, véx. gl óso
huésped, véx. gl hóspede
huésped definitivo, véx. gl hóspede
definitivo
huésped intermediario, véx. gl
hóspede intermediario
huevas, véx. gl ovas
huevo, véx. gl ovo
huevos de pez, véx. gl ovos de
peixe
huevos fecundados, véx. gl ovos
fecundados
huevos incubados, véx. gl ovos
chocos
huevos incubados, véx. gl ovos
incubados
I
ictiófago, véx. gl ictiófago
ictiología, véx. gl ictioloxía
ictiómetro, véx. gl ictiómetro
ictiopatología, véx. gl ictiopatoloxía
ictiotoxina, véx. gl ictiotoxina
identificación, véx. gl identificación
identificación del virus, véx. gl
identificación do virus
identificación serológica del virus,
véx. gl identificación serolóxica
do virus
iluminación, véx. gl iluminación
impacto ambiental, véx. gl impacto
ambiental
implante, véx. gl implante
importación, véx. gl importación
impregnación, véx. gl impregnación
impureza, véx. gl impureza
in vitro, véx. gl in vitro
in vivo, véx. gl in vivo
333
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 334
Índice alfabético castelán
inanición, véx. gl inanición
incidencia, véx. gl incidencia
incrustaciones, véx. gl incrustacións
incubación, véx. gl incubación
incubación de los cultivos celulares,
véx. gl incubación dos cultivos
de células
incubadora, véx. gl incubador
incubar, véx. gl incubar
indicador biológico, véx. gl
indicador biolóxico
indicador visual de caudal, véx. gl
indicador visual de fluxo
índice de conversión, véx. gl índice
de conversión
índice de densidad, véx. gl índice
de densidade
índice de mortalidad, véx. gl índice
de mortalidade
índice de producción, véx. gl índice
de producción
índice de refracción, véx. gl índice
de refracción
índice gonado-somático, véx. gl
índice gónado-somático
inducción a la puesta, véx. gl
inducción á desova
inducción a la puesta, véx. gl
inducción á posta
industria del pienso, véx. gl
industria do penso
inerte, véx. gl inerte
infección, véx. gl infección
infección atenuada, véx. gl
infección atenuada
infección bacteriana, véx. gl
infección bacteriana
infección clínica, véx. gl infección
clínica
infección focal, véx. gl infección
focal
334
infección progresiva, véx. gl
infección progresiva
infección secundaria, véx. gl
infección secundaria
infeccioso, véx. gl infeccioso
infértil, véx. gl infértil
infestación, véx. gl infestación
infestación parasitaria, véx. gl
infestación parasitaria
inflamación, véx. gl inflamación
inflamación de la vejiga natatoria,
véx. gl inflamación da vexiga
natatoria
infraestructura, véx. gl
infraestructura
ingeniería genética, véx. gl
enxeñería xenética
ingerir, véx. gl inxerir
ingesta de alimentos, véx. gl
inxestión de alimentos
ingrediente, véx. gl ingrediente
inhibición, véx. gl inhibición
inhibición del crecimiento, véx. gl
inhibición do crecemento
inhibidor, véx. gl inhibidor
inmaduro, véx. gl inmaturo
inmune, véx. gl inmune
inmunidad, véx. gl inmunidade
inmunización, véx. gl inmunización
inmunofluorescencia, véx. gl
inmunofluorescencia
inmunoglobulina, véx. gl
inmunoglobulina
inmunohistoquímica, véx. gl
inmunohistoquímica
inmunorreactivos, véx. gl reactivos
inmunolóxicos
inoculación, véx. gl inoculación
inoculación de los cultivos
celulares, véx. gl inoculación
dos cultivos das células
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 335
Índice alfabético castelán
inoculación inicial, véx. gl
inoculación primaria
inóculo, véx. gl inóculo
inorgánico, véx. gl inorgánico
inositol, véx. gl inositol
insaturado, véx. gl insaturado
inseminación artificial, véx. gl
inseminación artificial
inserción muscular, véx. gl
inserción muscular
inspección clínica, véx. gl
inspección clínica
instalación, véx. gl instalación
instalación frigorífica, véx. gl
instalación frigorífica
instalado en tierra, véx. gl montado
en terra
instrumento, véx. gl utensilio
intensidad luminosa, véx. gl
intensidade luminosa
intensidad metabólica, véx. gl
intensidade metabólica
intercalar, véx. gl intercalar
intercambiador de calor, véx. gl
intercambiador de calor
interfase, véx. gl interfase
intermareal, véx. gl intermareal
interruptor aislador, véx. gl
interruptor illante
intersticial, véx. gl intersticial
intestino, véx. gl intestino
intramuscular, véx. gl intramuscular
intraperitoneal, véx. gl
intraperitoneal
intraplastidial, véx. gl intraplastidial
inversión de sexo, véx. gl inversión
do sexo
investigación, véx. gl investigación
investigación biológica básica, véx.
gl investigación biolóxica básica
investigación epidemiológica, véx.
gl investigación epidemiolóxica
investigación epizoótica, véx. gl
investigación epizoótica
inyección, véx. gl inxección
iridovirus, véx. gl iridovirus
isópodos, véx. gl isópodos
isotérmico, véx. gl isotérmico
isotónico, véx. gl isotónico
isquemia, véx. gl isquemia
izar, véx. gl izar
J
jaula, véx. gl gaiola
jaula flotante, véx. gl gaiola flotante
jaula para peces, véx. gl gaiola de
peixes
jaula sumergible, véx. gl gaiola
somerxible
jaulas de red, véx. gl gaiolas de
rede
julio, véx. gl joule
junta, véx. gl empalme
junta, véx. gl xunta
juramugo, véx. gl cría
juvenil, véx. gl xuvenil
K
kanamicina, véx. gl kanamicina
kilogramo, véx. gl quilogramo
krill, véx. gl krill [kril]
L
lábil, véx. gl lábil
labios, véx. gl beizos
laboratorio, véx. gl laboratorio
335
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 336
Índice alfabético castelán
laboratorio de referencia, véx. gl
laboratorio de referencia
lactosa, véx. gl lactosa
lago, véx. gl lago
laguna, véx. gl lagoa
lamelibranquios, véx. gl
lamelibranquios
laminado, véx. gl laminado
laminarina, véx. gl laminarina
langostino japonés, véx. gl gamba
xaponesa
larva, véx. gl larva
larva cipris, véx. gl larva cipris
larva filosoma, véx. gl larva
filosoma
larva megalopa, véx. gl larva
megalopa
larva metanauplio, véx. gl larva
metanauplio
larva metazoea, véx. gl larva
metazoea
larva nauplio, véx. gl larva nauplio
larva pedivéliger, véx. gl larva
pedivelíxera
larva trocófora, véx. gl larva
trocófora
larva velíger, véx. gl larva velíxera
larva zoea, véx. gl larva zoea
larvas recién nacidas, véx. gl larvas
nacidas de hai pouco
larvicultura, véx. gl larvicultura
lastre, véx. gl lastro
latencia, véx. gl latencia
lavado, véx. gl lavado
lecho bacteriano, véx. gl leito
bacteriano
lecitina, véx. gl lecitina
lejía, véx. gl lixivia
lenguado, véx. gl linguado
lenguado senegalés, véx. gl
linguado branco
336
léntico, véx. gl léntico
leptocéfalo, véx. gl leptocéfalo
lesión, véx. gl lesión
lesión necrótica, véx. gl lesión
necrótica
lesiones cutáneas, véx. gl lesións
cutáneas
letargo, véx. gl letargo
leucina, véx. gl leucina
leucocito, véx. gl leucócito
levadura, véx. gl levadura
levadura, véx. gl lévedo
levadura enriquecida, véx. gl lévedo
enriquecido
liberación de hormonas, véx. gl
liberación de hormonas
ligado al sexo, véx. gl ligado ó sexo
límite de nutrición, véx. gl límite de
nutrición
límite medio de tolerancia, véx. gl
límite medio de tolerancia
limnología, véx. gl limnoloxía
línea lateral, véx. gl liña lateral
linfa, véx. gl linfa
linfocito, véx. gl linfócito
linfocitosis, véx. gl linfocitose
liofilización, véx. gl liofilización
lipasa, véx. gl lipase
lípido, véx. gl lípido
lipoproteína, véx. gl lipoproteína
liposoluble, véx. gl liposoluble
lisina, véx. gl lisina
litoral, véx. gl litoral
litro, véx. gl litro
llave, véx. gl chave
locus del gene, véx. gl locus do
xene
longitud, véx. gl lonxitude
longitud, véx. gl longura
longitud estándar, véx. gl lonxitude
estándar
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 337
Índice alfabético castelán
longitud total, véx. gl lonxitude
total
lonja, véx. gl lonxa
lordosis, véx. gl lordose
lubina, véx. gl robaliza
lucio, véx. gl lucio
lucioperca, véx. gl lucioperca
lumen, véx. gl lumen
lux, véx. gl lux (unidade de
iluminación)
luz, véx. gl luz
luz ultravioleta, véx. gl luz
ultravioleta
luz ultravioleta incidente, véx. gl
luz ultravioleta incidente
M
macho, véx. gl macho
macrófago, véx. gl macrófago
macrofito, véx. gl macrófito
macronutriente, véx. gl
macronutriente
macroplancton, véx. gl
macroplancto
maduración, véx. gl maduración
madurez, véx. gl madureza
madurez sexual, véx. gl madureza
sexual
magnesio, véx. gl magnesio
magnificación biológica, véx. gl
magnificación biolóxica
malacología, véx. gl malacoloxía
malacostrosis, véx. gl malacostrose
malformación, véx. gl
malformación (xenética)
maligno, véx. gl maligno
malla, véx. gl mallaxe
malla de sombra, véx. gl malla de
sombra
mandíbula, véx. gl mandíbula
mando a distancia, véx. gl control
remoto
manejo / manipulación, véx. gl
manexo
manglar, véx. gl mangueiral
manguera, véx. gl manga
manipulación genética, véx. gl
manipulación xenética
manómetro, véx. gl manómetro
manto, véx. gl manto
máquinas de recolección, véx. gl
equipo de recolleita
mar, véx. gl mar
mar abierto, véx. gl mar aberto
mar contrario, véx. gl mar contrario
mar cruzado, véx. gl mar cruzado
mar de fondo, véx. gl mar de fondo
marcaje, véx. gl marcaxe
marea, véx. gl marea
marea ascendente, véx. gl enchente
marea descendente, véx. gl devalo
da marea
marea mínima, véx. gl marea
mínima
marea muerta, véx. gl marea morta
marea roja, véx. gl marea vermella
marea viva, véx. gl marea viva
mareógrafo, véx. gl mareógrafo
mareómetro, véx. gl mareómetro
maricultura, véx. gl maricultura
marisco, véx. gl marisco
marisma, véx. gl xunqueira
masaje abdominal, véx. gl masaxe
abdominal
mástax, véx. gl mástax
matanza, véx. gl matanza
materia orgánica, véx. gl materia
orgánica
materia particulada, véx. gl materia
particulada
337
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 338
Índice alfabético castelán
materia particulada orgánica, véx.
gl materia particulada orgánica
material filtrante, véx. gl material
filtrante
material genético, véx. gl material
xenético
matraz, véx. gl matraz
matraz de Erlenmeyer, véx. gl
matraz de Erlenmeyer
maxila, véx. gl maxila
maxilar, véx. gl maxilar
máxima bajamar, véx. gl máxima
baixamar
máxima pleamar, véx. gl máxima
preamar
máximo, véx. gl máximo
máximo térmico crítico, véx. gl
máximo térmico crítico
mayorista, véx. gl vendedor por
xunto
mecánica de fluidos, véx. gl
mecánica de fluídos
media, véx. gl media
mediana, véx. gl mediana
medidas preventivas, véx. gl
medidas preventivas
medidor de caudal, véx. gl medidor
de caudal
medidor de oxígeno disuelto, véx.
gl medidor de osíxeno disolto
medio acuático, véx. gl medio
acuático
medio adecuado, véx. gl medio
adecuado
medio de cultivo, véx. gl medio de
cultivo
medio de enriquecimiento, véx. gl
medio de enriquecemento
medio de transporte, véx. gl medio
de transporte
338
medio marino, véx. gl medio
mariño
medio mínimo fundamental, véx. gl
medio mínimo esencial
medio natural, véx. gl medio
natural
medio orgánico, véx. gl medio
orgánico
mediomundo, véx. gl mediomundo
medir, véx. gl medir
médula, véx. gl miolo
médula, véx. gl medula
médula espinal, véx. gl medula
espiñal
megaloplancton, véx. gl
megaloplancto
megawatios, véx. gl megawatts
meiosis, véx. gl meiose
mejillón común, véx. gl mexillón
atlántico
mejillón de Nueva Zelanda, véx. gl
mexillón de Nova Celandia
mejillón mediterráneo, véx. gl
mexillón común
melanina, véx. gl melanina
melanóforo, véx. gl melanóforo
melanoma, véx. gl melanoma
membrana, véx. gl membrana
membrana vitelina, véx. gl
membrana vitelina
meninge, véx. gl meninxe
meningitis, véx. gl meninxite
mercado, véx. gl mercado
mercado de exportación, véx. gl
mercado de exportación
mercado interior, véx. gl mercado
interno
mercado mayorista, véx. gl
mercado por xunto
merluza europea, véx. gl pescada
branca
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 339
Índice alfabético castelán
mero nebuloso, véx. gl mero de
altura
meroplancton, véx. gl meroplancto
mesa de clasificación, véx. gl mesa
de clasificación
mesonefros, véx. gl mesonefros
metabolismo, véx. gl metabolismo
metabolismo basal, véx. gl
metabolismo basal
metabolito, véx. gl metabolito
metafase, véx. gl metafase
metal, véx. gl metal
metal pesado, véx. gl metal pesado
metamorfosis, véx. gl metamorfose
metapodio, véx. gl metapodio
metionina, véx. gl metionina
método calorimétrico, véx. gl
método calorimétrico
método de aislamiento del virus,
véx. gl método de illamento do
virus
método de muestreo, véx. gl
método de mostraxe
metro, véx. gl metro
metro cúbico, véx. gl metro cúbico
mezclador, véx. gl mesturador
mezclar, véx. gl mesturar
micelio, véx. gl micelio
micobacteriosis, véx. gl
micobacteriose
micosis, véx. gl micose
microalga, véx. gl microalga
microbiología, véx. gl
microbioloxía
microelemento, véx. gl
microelemento
microencapsulación, véx. gl
microencapsulación
micrómetro, véx. gl micrómetro
micronutriente, véx. gl
micronutriente
microorganismo, véx. gl
microorganismo
micrópilo, véx. gl micrópilo
microplancton, véx. gl
microplancto
microscopía electrónica de
transmisión, véx. gl microscopía
electrónica de transmisión
microscopio, véx. gl microscopio
microsporidiosis, véx. gl
microsporidiose
microtítulo, véx. gl microtítulo
míctico, véx. gl míctico
migración de los peces, véx. gl
migración dos peixes
mimetismo, véx. gl mimetismo
mineral, véx. gl mineral
mineralización, véx. gl
mineralización
minusvalía, véx. gl eiva
miómero, véx. gl miómero
miositis, véx. gl miosite
mitilicultura, véx. gl mitilicultura
mitosis, véx. gl mitose
modalidades de muestreo, véx. gl
modalidades de mostraxe
modelo matemático, véx. gl modelo
matemático
moluscos, véx. gl moluscos
moluscos bivalvos, véx. gl
moluscos bivalvos
monocito, véx. gl monócito
monocultivo, véx. gl monocultivo
monoecio, véx. gl monoecio
monoespecífico, véx. gl
monoespecífico
monogénesis, véx. gl monoxénese
montaje, véx. gl montaxe
morbilidad, véx. gl morbilidade
morfogénesis, véx. gl morfoxénese
morfología, véx. gl morfoloxía
339
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 340
Índice alfabético castelán
moribundo, véx. gl moribundo
mortalidad, véx. gl mortalidade
mortalidad anómala, véx. gl
mortalidade anómala
mortalidad anómala comprobada,
véx. gl mortalidade anómala
comprobada
mortero, véx. gl morteiro
mórula, véx. gl mórula
motor, véx. gl motor
movilidad, véx. gl mobilidade
mucosa, véx. gl mucosa
mucus, véx. gl mucus
muda, véx. gl muda
muelle embarcadero, véx. gl peirao
de embarque
muergo, véx. gl longueirón
muerte neuronal, véx. gl morte
neuronal
muerto, véx. gl morto
muestra, véx. gl mostra
muestra al azar, véx. gl mostra ó
chou
muestra conjunta, véx. gl mostra
composta
muestra de agua, véx. gl mostra de
auga
muestra de agua para analítica, véx.
gl mostra de auga para análise
muestreo, véx. gl mostraxe
multiaxial, véx. gl multiaxial
multiplicación celular, véx. gl
multiplicación celular
multiseriado, véx. gl multiseriado
músculo, véx. gl músculo
músculo abductor, véx. gl músculo
abductor
músculo aductor, véx. gl músculo
aductor
músculo protractor, véx. gl músculo
protractor
340
músculo retractor, véx. gl músculo
retractor
mutación, véx. gl mutación
mutágeno, véx. gl mutáxeno
N
nácar, véx. gl nácara
nanoplancton, véx. gl nanoplancto
nasa, véx. gl nasa
natante, véx. gl natante
navaja, véx. gl navalla
necesidad, véx. gl necesidade
necesidades nutritivas, véx. gl
necesidades nutritivas
necesidades proteicas, véx. gl
necesidades proteicas
necesidades vitamínicas, véx. gl
necesidades vitamínicas
necropsia, véx. gl necropsia
necrosis, véx. gl necrose
necrosis ulcerativa dérmica, véx. gl
necrose ulcerativa dérmica
necrosis vírica infecciosa
hipodérmical y hematopoyética,
véx. gl necrose vírica infecciosa
hipodérmica e hematopoética
necton, véx. gl necto
nefridio, véx. gl nefridio
nefrocalcinosis, véx. gl
nefrocalcinose
nefrón, véx. gl nefrón
nematodos, véx. gl nematodos
neoplasia, véx. gl neoplasia
neotenia, véx. gl neotenia
nerítico, véx. gl nerítico
neuritis, véx. gl neurite
neurocráneo, véx. gl neurocranio
neuromasto, véx. gl neuromasto
neuston, véx. gl neuston
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 341
Índice alfabético castelán
neutralización, véx. gl
neutralización
nicho ecológico, véx. gl nicho
ecolóxico
nido de los salmónidos, véx. gl niño
dos salmónidos
nitrato, véx. gl nitrato
nitrificación, véx. gl nitrificación
nitrito, véx. gl nitrito
nitrofuranos, véx. gl nitrofuranos
nitrógeno, véx. gl nitróxeno
nitrógeno endógeno, véx. gl
nitróxeno endóxeno
nitrógeno proteico total (método
Kjeldahl), véx. gl nitróxeno
proteico total (método Kjeldahl)
nivel de agua, véx. gl nivel de auga
nivel del mar, véx. gl nivel do mar
nivel incipiente letal, véx. gl nivel
incipiente letal
nivel trófico, véx. gl nivel trófico
nocardiosis, véx. gl nocardiose
norma de calidad, véx. gl norma de
calidade
normas sanitarias, véx. gl normas
sanitarias
núcleo, véx. gl núcleo
nudo, véx. gl nó
número de autorización, véx. gl
número de autorización
nutrición, véx. gl nutrición
nutriente, véx. gl nutriente
nutrientes esenciales, véx. gl
nutrientes esenciais
nylon, véx. gl nailon
O
objetivos, véx. gl obxectivos
(óptica)
observación, véx. gl observación
oceánico, véx. gl oceánico
oceáno, véx. gl océano
oceanografía, véx. gl oceanografía
oculares, véx. gl oculares
ojo, véx. gl ollo
ola, véx. gl vaga
ola, véx. gl onda
olas de frente, véx. gl ondas de
fronte
olas intermedias, véx. gl ondas
intermedias
olas internas, véx. gl ondas internas
oleaje, véx. gl ondada
olfato, véx. gl olfacto
oligoelemento, véx. gl
oligoelemento
oligotrófico, véx. gl oligotrófico
olor, véx. gl olor
omnívoro, véx. gl omnívoro
oncogen, véx. gl oncoxene
ontogénesis, véx. gl ontoxénese
oocito, véx. gl oócito
oodiniasis, véx. gl oodiníase
oogenesis, véx. gl ooxénese
oogónia, véx. gl oogonio
operativo, véx. gl operativo
opérculo, véx. gl opérculo
ordenación cromosómica, véx. gl
disposición cromosómica
ordenador personal, véx. gl
ordenador persoal
oreja de mar, véx. gl peneira
oreja de mar perlada, véx. gl
peneira perla
organismo, véx. gl organismo
organismo bentónico, véx. gl
organismo bentónico
organismo marino, véx. gl
organismo mariño
organismo planctónico, véx. gl
organismo planctónico
341
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 342
Índice alfabético castelán
organismo sésil, véx. gl organismo
sésil
organismos heterotróficos, véx. gl
organismos heterotróficos
organización lipídica del hígado,
véx. gl organización lipídica do
fígado
Organización Mundial de la Salud,
véx. gl Organización Mundial da
Saúde
Organización para la Agricultura y
la Alimentación, véx. gl
Organización para a Agricultura
e a Alimentación
órgano, véx. gl órgano
órgano copulador, véx. gl órgano
copulador
órgano genital, véx. gl órgano
xenital
órgano X, véx. gl órgano X
órgano Y, véx. gl órgano Y
origen, véx. gl orixe
orilla, véx. gl beira
orinque, véx. gl orinque / arinque
osmorregulación, véx. gl
osmorregulación
ósmosis, véx. gl osmose
ostión, véx. gl ostra xaponesa
ostión americano, véx. gl ostra
americana
ostra, véx. gl ostra
ostrácodos, véx. gl ostrácodos
ostras juveniles, véx. gl crías de
ostras
ostricultura, véx. gl ostricultura
otolito, véx. gl otólito
ovario, véx. gl ovario
oviducto, véx. gl oviducto
ovíparo, véx. gl ovíparo
ovogénesis, véx. gl ovoxénese
ovovivíparo, véx. gl ovovivíparo
342
ovulación, véx. gl ovulación
óvulo, véx. gl óvulo
oxidación, véx. gl oxidación
oxidante, véx. gl oxidante
oxigenación, véx. gl osixenación
oxígeno, véx. gl osíxeno
oxígeno disuelto, véx. gl osíxeno
disolto
oxígeno líquido, véx. gl osíxeno
líquido
oxímetro, véx. gl oxímetro
oxitetraciclina, véx. gl
oxitetraciclina
ozonización, véx. gl ozonización
ozonizador, véx. gl ozonizador
ozono, véx. gl ozono
P
país de origen, véx. gl país de orixe
país expedidor, véx. gl país de
expedición
palangre, véx. gl palangre
palial, véx. gl palial
páncreas, véx. gl páncreas
paño de red, véx. gl pano de rede
paño de red tubular, véx. gl peza de
rede tubular
papel absorbente, véx. gl papel
absorbente
papel de filtro, véx. gl papel de
filtro
papiloma, véx. gl papiloma
parafina, véx. gl parafina
paráfisis, véx. gl paráfise
parámetro, véx. gl parámetro
parasitismo recíproco, véx. gl
parasitismo recíproco
parásito, véx. gl parasito
parásito interno, véx. gl parasito
interno
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 343
Índice alfabético castelán
parasitología, véx. gl parasitoloxía
pargo, véx. gl prago
parietal, véx. gl parietal
parque de cultivo, véx. gl parque de
cultivo
partenogénesis, véx. gl
partenoxénese
partenogenético, véx. gl
partenoxenético
partes por mil, véx. gl partes por
mil
partes por millón, véx. gl partes por
millón
pasteurelosis, véx. gl pasteurelose
pasteurización, véx. gl
pasteurización
patógeno, véx. gl patóxeno
patógeno facultativo, véx. gl
patóxeno facultativo
patógeno obligatorio, véx. gl
patóxeno obrigatorio
patología, véx. gl patoloxía
pectinicultura, véx. gl pectinicultura
pedúnculo caudal, véx. gl
pedúnculo caudal
pelágico, véx. gl peláxico
penetración de la luz, véx. gl
penetración da luz
penicilina, véx. gl penicilina
perca, véx. gl perca europea
pérdida de agua, véx. gl perda de
auga
pérdida de calor, véx. gl perda de
calor
pérdida de calor, véx. gl fuga de
calor
perecedero, véx. gl perecedoiro
período de la freza, véx. gl período
de desova
período de veda, véx. gl período de
veda
período reproductor, véx. gl período
reproductor
peristoma, véx. gl peristoma
permiso, véx. gl permiso
peróxido de hidrógeno, véx. gl
peróxido de hidróxeno
perro pintado, véx. gl peixe lobo de
pintas
pesar, véx. gl pesar
pesca, véx. gl pesca
pesca de arrastre, véx. gl pesca de
arrastre
pescado ahumado, véx. gl peixe
afumado
pescado congelado rápidamente,
véx. gl peixe conxelado
rapidamente
pescado crudo, véx. gl peixe cru
pescado de mar, véx. gl peixe de
mar
pescado en conserva, véx. gl peixe
en conserva
pescado eviscerado, véx. gl peixe
eviscerado
pescado fresco, véx. gl peixe fresco
pescado graso, véx. gl peixe
graxento
pescado magro, véx. gl peixe magro
pescado refrigerado, véx. gl peixe
refrixerado
pescar, véx. gl pescar
peso, véx. gl peso
peso húmedo, véx. gl peso húmido
peso seco, véx. gl peso seco
peso vivo, véx. gl peso vivo
pesquería, véx. gl pesqueira
pesticida, véx. gl pesticida
pez, véx. gl peixe
pez anádromo, véx. gl peixe
anádromo
343
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 344
Índice alfabético castelán
pez cartilaginoso, véx. gl peixe
cartilaxinoso
pez catádromo, véx. gl peixe
catádromo
pez cultivado, véx. gl peixe
cultivado
pez de agua dulce, véx. gl peixe de
auga doce
pez de agua salada, véx. gl peixe de
auga salgada
pez débil, véx. gl peixe feble
pez demersal, véx. gl peixe
demersal
pez en etapa de engorde, véx. gl
peixe en período de engorda
pez muerto, véx. gl peixe morto
pez óseo, véx. gl peixe óseo
pez plano, véx. gl peixe plano
pez que actúa de manera anormal,
véx. gl peixe cun
comportamento anormal
pez reproductor, véx. gl peixe
reproductor
pez tropical, véx. gl peixe tropical
pez vivo, véx. gl peixe vivo
pH-metro, véx. gl pH-metro
pie, véx. gl pé
piedra difusora, véx. gl pedra de
difusión
piel, véx. gl pel
pienso, véx. gl penso
pienso comercial, véx. gl penso
comercial
pienso compuesto, véx. gl penso
composto
pienso en gránulos / pienso
comprimido, véx. gl penso
granulado
pienso extruido, véx. gl penso
extruído
344
pienso medicado, véx. gl penso
medicado
pienso seco, véx. gl penso seco
pigmentos, véx. gl pigmentos
pintura anticorrosiva, véx. gl
pintura anticorrosiva
pintura antiincrustante, véx. gl
pintura antiincrustante
pinzas, véx. gl pinzas
piojo del salmón, véx. gl piollo do
salmón
pipeta, véx. gl pipeta
pipeta Pasteur, véx. gl pipeta
Pasteur
piscícola, véx. gl piscícola
piscicultor, véx. gl piscicultor
piscicultura, véx. gl piscicultura
piscicultura en estanques, véx. gl
piscicultura en estanques
piscicultura extensiva, véx. gl
piscicultura extensiva
piscifactoría, véx. gl piscifactoría
placa de Petri, véx. gl placa de Petri
placas histológicas, véx. gl placas
histolóxicas
planctófago, véx. gl planctófago
plancton, véx. gl plancto
plasma, véx. gl plasma
plasmodio, véx. gl plasmodio
plasticidad, véx. gl plasticidade
plástico, véx. gl plástico
plataforma, véx. gl plataforma
plataforma continental, véx. gl
plataforma continental
plataforma costera, véx. gl
plataforma costeira
plataforma flotante, véx. gl
plataforma flotante
plataforma insular, véx. gl
plataforma das illas
playa, véx. gl praia
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 345
Índice alfabético castelán
pleamar, véx. gl preamar
pleamar media, véx. gl preamar
media
pleón, véx. gl pleón
pleópodo, véx. gl pleópodo
pleuronéctidos, véx. gl
pleuronéctidos
pliego de condiciones, véx. gl prego
de condicións
plomo, véx. gl chumbo
pluricelular, véx. gl pluricelular
plurilocular, véx. gl plurilocular
población, véx. gl poboación
población de reproductores, véx. gl
poboación de reproductores
poiquilotermo, véx. gl
poiquilotérmico
polaridad, véx. gl polaridade
policía sanitaria, véx. gl policía
sanitaria
policultivo, véx. gl policultivo
poliespermia, véx. gl poliespermia
poliestireno, véx. gl poliéster
polietileno, véx. gl polietileno
poliploide, véx. gl poliploide
poliploidía, véx. gl poliploidía
pólipo, véx. gl pólipo
polipropileno, véx. gl polipropileno
poliquetos, véx. gl poliquetos
polisacárido, véx. gl polisacárido
poliuretano, véx. gl poliuretano
polivinilo, véx. gl polivinilo
polución, véx. gl polución
polución marina, véx. gl polución
mariña
polución térmica, véx. gl polución
térmica
poluente, véx. gl poluínte
poro, véx. gl poro
poro genital, véx. gl poro xenital
porosidad, véx. gl porosidade
poroso, véx. gl poroso
portador asintomático, véx. gl
portador asintomático
portadores de virus, véx. gl
portadores de virus
portaobjetos, véx. gl portaobxectos
posología, véx. gl posoloxía
postlarva, véx. gl poslarva
potasio, véx. gl potasio
potencia, véx. gl potencia
potencial redox, véx. gl potencial
rédox
pozo, véx. gl pozo
pozo de agua subterránea, véx. gl
pozo de auga subterránea
precio de mercado, véx. gl prezo de
mercado
precipitar, véx. gl precipitar
predación, véx. gl predación
predadores, véx. gl predadores
preengorde, véx. gl preengorda
premix vitamínico, véx. gl mestura
vitamínica
preparación de alimentos, véx. gl
preparación de alimentos
presa, véx. gl presa [e]
presa / pantano / embalse, véx. gl
encoro
presión, véx. gl presión
presión atmosférica, véx. gl presión
atmosférica
presión barométrica, véx. gl presión
barométrica
presión de la columna de agua, véx.
gl presión da columna de auga
presión de vapor, véx. gl presión de
vapor
presión hidrostática del agua, véx.
gl presión hidrostática da auga
presión osmótica, véx. gl presión
osmótica
345
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 346
Índice alfabético castelán
presión total de gases, véx. gl
presión total de gases
primera alimentación, véx. gl
primeira alimentación
primera generación de
entrecruzamiento, véx. gl
primeira xeración de
entrecruzamento
probabilidad, véx. gl probabilidade
probeta, véx. gl probeta
procariota, véx. gl procariota
procedimiento, véx. gl
procedemento
procedimiento de inspección, véx.
gl procedemento de inspección
procedimientos de diagnóstico, véx.
gl procedementos de diagnose
procesamiento de datos, véx. gl
procesamento de datos
producción, véx. gl producción
producción anual, véx. gl
producción anual
producción potencial, véx. gl
producción potencial
producción primaria, véx. gl
producción primaria
producción secundaria, véx. gl
producción secundaria
productividad, véx. gl
productividade
producto, véx. gl producto
producto de excreción, véx. gl
producto de excreción
productos de la pesca, véx. gl
productos da pesca
profilaxis, véx. gl profilaxe
profundidad, véx. gl profundidade
profundidad de compensación, véx.
gl profundidade de
compensación
progenie, véx. gl proxenie
346
progenitor, véx. gl proxenitor
progesterona, véx. gl proxesterona
proliferación, véx. gl proliferación
proliferación de las algas, véx. gl
proliferación de algas
prolífico, véx. gl prolífico
propagación, véx. gl propagación
propagación geográfica, véx. gl
propagación xeográfica
proporción sexual, véx. gl
proporción sexual
protandria, véx. gl protandria
proteasa, véx. gl protease
protección del medio ambiente,
véx. gl protección do medio
natural
protegido, véx. gl protexido
proteína, véx. gl proteína
proteína bruta, véx. gl proteína
bruta
proterándrico, véx. gl proterándrico
protista, véx. gl protista
protoplasma, véx. gl protoplasma
protozoos, véx. gl protozoos
proyecto, véx. gl proxecto
prueba, véx. gl experimento
prueba, véx. gl proba
prueba de fluorescencia indirecta
para la detección de anticuerpos,
véx. gl proba indirecta de
anticorpos fluorescentes (IFAT)
prueba de inmunoabsorción
enzimática, véx. gl ensaio de
inmunoabsorción enzimática
(ELISA)
prueba de neutralización en placa,
véx. gl proba de neutralización
en placa
prueba de toxicidad, véx. gl proba
de toxicidade
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 347
Índice alfabético castelán
pruebas comparativas, véx. gl
probas comparativas
pruebas de laboratorio, véx. gl
probas de laboratorio
puerta corredera, véx. gl porta
corrediza / porta corredía
puerulus, véx. gl puérulus
puesta, véx. gl posta
puesta en el mercado, véx. gl
colocación no mercado
pulgada, véx. gl polgada
pulpo común, véx. gl polbo común
pulverizar / atomizar, véx. gl
pulverizar
punto de mezcla, véx. gl punto de
mestura
purificar, véx. gl depurar
putrefacción, véx. gl putrefacción
putrefacción de las agallas, véx. gl
putrefacción das guerlas
Q
quela, véx. gl quela
quelícero, véx. gl quelícero
queratina, véx. gl queratina
química, véx. gl química
química del agua, véx. gl química
da auga
quimioterapéuticos, véx. gl
quimioterapéuticos
quiste / ciste, véx. gl quiste
quitina, véx. gl quitina
R
ración, véx. gl ración
ración balanceada, véx. gl ración
equilibrada
ración de pienso húmedo, véx. gl
ración de penso húmido
ración diaria, véx. gl ración diaria
radiación, véx. gl radiación
radiación infrarroja, véx. gl
radiación infravermella
radiación ultravioleta, véx. gl
radiación ultravioleta
radiactivo, véx. gl radioactivo
radios de la aleta, véx. gl raios da
aleta
rádula, véx. gl rádula
ramal de tubería, véx. gl cano
rastra de mano, véx. gl angazo
rayos X, véx. gl raios X
reactivo, véx. gl reactivo
rebosadero, véx. gl tubo de
descarga
receptáculo, véx. gl receptáculo
receptáculo seminal, véx. gl
receptáculo seminal
receptáculo seminal, véx. gl
receptáculo seminal
recientemente muerto, véx. gl
morto de hai pouco
recipientes aislados, véx. gl
recipientes illados
reconocimiento periódico, véx. gl
recoñecemento periódico
recopilación de datos, véx. gl
compilación de datos
recuento, véx. gl reconto
recuperación, véx. gl recuperación
recurso, véx. gl recurso
recursos hídricos, véx. gl recursos
hídricos
347
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 348
Índice alfabético castelán
recursos naturales, véx. gl recursos
naturais
red, véx. gl rede
red de copo, véx. gl rede de saco
red de plancton, véx. gl rede de
plancto
red izada maniobrada desde
embarcación, véx. gl rede de
sacada manobrada desde
embarcación
red izada maniobrada desde la costa
(balanza), véx. gl rede de sacada
manobrada desde terra
refractómetro, véx. gl refractómetro
refrigeración, véx. gl refrixeración
regeneración, véx. gl rexeneración
registrador de datos, véx. gl
rexistrador de datos
regulación hormonal, véx. gl
regulación hormonal
regulador hidráulico, véx. gl
regulador hidráulico
reinfección, véx. gl reinfección
reinfestación, véx. gl reinfestación
reinmersión, véx. gl reinmersión
reinstalación, véx. gl reinstalación
rejilla para peces, véx. gl grella
para peixes
relación peso-talla, véx. gl relación
peso-lonxitude
reloj biológico, véx. gl reloxo
biolóxico
remanente, véx. gl restos
rendimiento, véx. gl rendemento
rendimiento de la bomba, véx. gl
rendemento da bomba
renovación, véx. gl renovación
renovación del agua, véx. gl
renovación da auga
rentabilidad, véx. gl rendemento
reparación, véx. gl reparación
348
reparación, véx. gl amaño
réplica, véx. gl réplica
repoblación, véx. gl repoboación
reproducción, véx. gl reproducción
reproducción artificial, véx. gl
reproducción artificial
reproducción asexual, véx. gl
reproducción asexual
reproducción controlada, véx. gl
reproducción controlada
reproducción provocada, véx. gl
reproducción provocada
reproductores, véx. gl reproductores
requerimientos nutricionales, véx.
gl requirimentos nutricionais
reserva de agua, véx. gl reserva de
auga
reserva nutritiva, véx. gl reserva
nutritiva
residuo de clorina, véx. gl residuo
de clorina
residuos, véx. gl residuos
resinas, véx. gl resinas
resistencia, véx. gl resistencia
respiración, véx. gl respiración
retraso del crecimiento, véx. gl
atraso do crecemento
retrocruzamiento, véx. gl
retrocruzamento
retrolavado del filtro, véx. gl
retrolavado do filtro
reversión sexual, véx. gl reversión
sexual
revoluciones por segundo, véx. gl
revolucións por segundo
ría, véx. gl ría
riesgo, véx. gl risco
riesgos ecológicos, véx. gl riscos
ecolóxicos
rigidez cadavérica, véx. gl rixidez
cadavérica
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 349
Índice alfabético castelán
rigor mortis, véx. gl rigor mortis
riñón, véx. gl ril
río, véx. gl río
rizoide, véx. gl rizoide
rodaballo, véx. gl rodaballo
rodajas, véx. gl toros
roldana, véx. gl roldana
rompiente, véx. gl rompente
rostro, véx. gl rostro
rotaciones por minuto, véx. gl
rotacións por minuto
rotíferos, véx. gl rotíferos
rozamiento, véx. gl rozamento
S
saciedad, véx. gl fartura
saciedad, véx. gl saciedade
saco ovígero, véx. gl saco ovíxero
saco vitelino, véx. gl saco vitelino
sal, véx. gl sal
salabardo, véx. gl salabardo
salina, véx. gl salina
salinidad, véx. gl salinidade
salinómetro, véx. gl salinómetro
salmón del Atlántico, véx. gl
salmón do Atlántico
salmón plateado, véx. gl salmón
prateado
salmonicultura, véx. gl
salmonicultura
salmónidos, véx. gl salmónidos
salobre, véx. gl salobre
salto hidráulico, véx. gl salto
hidráulico
salud animal, véx. gl saúde animal
salvaje / silvestre, véx. gl salvaxe
sangre, véx. gl sangue
sanidad, véx. gl sanidade
saponificación, véx. gl
saponificación
saprófito, véx. gl saprófito
saprolegniasis, véx. gl
saprolegníase
sarcoma, véx. gl sarcoma
sargo, véx. gl sargo común
sargo picudo, véx. gl sargo bicudo
saturación de oxígeno, véx. gl
saturación de osíxeno
secreción, véx. gl secreción
sector, véx. gl sector
sector veterinario, véx. gl sector
veterinario
sedimentación, véx. gl
sedimentación
sedimentado, véx. gl sedimentado
sedimento, véx. gl sedimento
segmentación, véx. gl segmentación
segunda generación filial, véx. gl
segunda xeración filial
selección, véx. gl escolla
selección de líneas puras, véx. gl
selección de liñas puras
selección de reproductores, véx. gl
selección de reproductores
selección natural, véx. gl selección
natural
seleccionar, véx. gl seleccionar
sembrar, véx. gl sementar
semen, véx. gl seme
semicultivo, véx. gl semicultivo
semilla, véx. gl semente
senescencia, véx. gl senescencia
sensible a la luz, véx. gl sensible á
luz
sensible a la temperatura, véx. gl
sensible á temperatura
separación a mano, véx. gl
separación á man
separador, véx. gl separador
septicemia, véx. gl septicemia
349
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 350
Índice alfabético castelán
septicemia estreptocócica, véx. gl
septicemia estreptocócica
septicemia hemorrágica bacteriana,
véx. gl septicemia hemorráxica
bacteriana
septicemia hemorrágica viral, véx.
gl septicemia hemorráxica viral
septicemia móvil por Aeromonas,
véx. gl septicemia móbil por
Aeromonas
septicemia por pseudomonas, véx.
gl septicemia por pseudomonas
séptico, véx. gl séptico
septo, véx. gl septo
sequía / estiaje, véx. gl seca
serológico, véx. gl serolóxico
serotipos autóctonos, véx. gl
serótipos indíxenas
serotonina, véx. gl serotonina
serpentín de frigorífico, véx. gl
serpentín de frigorífico
sésil, véx. gl sésil
seston, véx. gl seston
shock osmótico, véx. gl choque
osmótico
siembra, véx. gl sementeira
sifón, véx. gl sifón
sifonar, véx. gl sifonar
signo, véx. gl signo
silicio, véx. gl silicio
silo, véx. gl silo
siluro, véx. gl siluro europeo
simbionte, véx. gl simbionte
simbiosis, véx. gl simbiose
simétrico, véx. gl simétrico
sin descomponer, véx. gl non
descomposto
sin dilución, véx. gl sen dilución
sincrónico, véx. gl sincrónico
síndrome, véx. gl síndrome
350
síndrome de stress de la vejiga
natatoria, véx. gl síndrome de
estrés da vexiga natatoria
sinergismo, véx. gl sinerxismo
síntoma, véx. gl síntoma
Sistema Internacional de Unidades,
véx. gl Sistema Internacional de
Unidades
sistema abierto, véx. gl sistema
aberto
sistema circulatorio, véx. gl sistema
circulatorio
sistema de aireación, véx. gl
sistema de aireación
sistema de alarma, véx. gl sistema
de alarma
sistema de alimentación, véx. gl
sistema de alimentación
sistema de arranque, véx. gl sistema
de arrinque
sistema de circulación sencillo
(agua no reciclada), véx. gl
sistema de circulación simple
(auga non reciclada)
sistema de clasificación, véx. gl
sistema de clasificación
sistema de recirculación de agua,
véx. gl sistema de recirculación
de auga
sistema excretor, véx. gl sistema
excretor
sistema nervioso, véx. gl sistema
nervioso
sistema nervioso central, véx. gl
sistema nervioso central
sistema respiratorio, véx. gl sistema
respiratorio
sistemática, véx. gl sistemática
sistémico, véx. gl sistémico
situación zoosanitaria, véx. gl
situación zoosanitaria
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 351
Índice alfabético castelán
smolt, véx. gl smolt
sobrealimentación, véx. gl
sobrealimentación
sobrenadante, véx. gl sobrenadante
sobrepesca, véx. gl sobrepesca
sobresaturación, véx. gl
sobresaturación
sobresaturación de oxígeno, véx. gl
sobresaturación de osíxeno
Sociedad Europea de Acuacultura,
véx. gl Sociedade Europea de
Acuicultura
Sociedad Mundial de Acuacultura,
véx. gl Sociedade Mundial de
Acuicultura
sodio, véx. gl sodio
soldadura, véx. gl soldadura
sólido, véx. gl sólido
sólidos disueltos totales, véx. gl
sólidos disoltos totais
sólidos sedimentables, véx. gl
sólidos sedimentables
sólidos totales, véx. gl sólidos totais
sólidos volátiles totales, véx. gl
sólidos volátiles totais
solubilidad, véx. gl solubilidade
soluble / disoluble, véx. gl soluble
soluble en grasas, véx. gl soluble en
graxas
solución ácida, véx. gl solución
aceda
solución amortiguadora, véx. gl
solución tampón
solución amortiguadora fosfatada,
véx. gl solución tampón con
fosfatos (PBS)
solución normal, véx. gl solución
normal
solvente, véx. gl solvente
sonda, véx. gl sonda
soplante, véx. gl soprante
subagudo, véx. gl subagudo
subalimentación, véx. gl
subalimentación
subcultivo, véx. gl subcultivo
subcutáneo, véx. gl subcutáneo
subespecie, véx. gl subespecie
subvención, véx. gl subvención
suelo, véx. gl solo
suero / soro, véx. gl soro
suero de ternera, véx. gl soro de
becerra
suero de ternera, véx. gl soro de
tenreira
sulfamida, véx. gl sulfamida
sumergir, véx. gl somerxer
sumidero, véx. gl sumidoiro
suministro, véx. gl subministración
superpoblación, véx. gl
superpoboación
supervivencia, véx. gl
supervivencia
sustrato béntico para agarre de las
larvas de ostra, véx. gl substrato
béntico para amarre das larvas
de ostra
T
tabla, véx. gl táboa
talla de un pez, véx. gl lonxitude
dun peixe
tallo, véx. gl talo
talofito, véx. gl talófito
tamaño, véx. gl tamaño
tamaño comercial, véx. gl tamaño
comercial
tamaño de la muestra, véx. gl
tamaño da mostra
tamaño de la población, véx. gl
tamaño da poboación
351
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 352
Índice alfabético castelán
tamaño de malla, véx. gl tamaño de
malla
tamiz / criba, véx. gl peneira
tamizar, véx. gl peneirar
tampón / amortiguador, véx. gl
tampón
tanque, véx. gl tanque
tanque circular, véx. gl tanque
circular
tanque cuadrado, véx. gl tanque
cadrado
tanque de alimentación, véx. gl
tanque de alimentación
tanque de almacenamiento, véx. gl
tanque de almacenaxe
tanque de cemento, véx. gl tanque
de cemento
tanque de cultivo, véx. gl tanque de
cultivo
tanque de estabulación, véx. gl
tanque de estabulación
tanque de maduración, véx. gl
tanque de maduración
tanque de mezcla, véx. gl tanque de
mestura
tanque de transporte, véx. gl tanque
de transporte
tanque decantador, véx. gl tanque
decantador
tanque elevado, véx. gl tanque
elevado
tanque race-away, véx. gl tanque
race-away
tanque rectangular, véx. gl tanque
rectangular
tanque redondo, véx. gl tanque
redondo
tanque vivero, véx. gl tanque
viveiro
tara hereditaria, véx. gl tara
352
tasa de alimentación, véx. gl taxa
de alimentación
tasa de crecimiento, véx. gl taxa de
crecemento
tasa de eclosión, véx. gl taxa de
eclosión
tasa de eficiencia proteínica, véx. gl
taxa de eficiencia proteínica
tasa de filtración, véx. gl taxa de
filtración
tasa de flujo continuo, véx. gl taxa
de fluxo continuo
tasa de mortalidad, véx. gl taxa de
mortalidade
tasa de supervivencia, véx. gl taxa
de supervivencia
tasa inicial de enfermedad, véx. gl
taxa inicial de enfermidade
tasa inicial de enfermedad, véx. gl
taxa inicial de enfermidade
tasa metabólica, véx. gl taxa
metabólica
tasa metabólica basal, véx. gl taxa
metabólica basal
taxa, véx. gl taxa
taxon, véx. gl taxon
taxonomía, véx. gl taxinomía
teca, véx. gl teca
técnica, véx. gl técnica
tecnología, véx. gl tecnoloxía
tegumento, véx. gl tegumento
tejido adiposo, véx. gl tecido
adiposo
tejido cartilaginoso, véx. gl tecido
cartilaxinoso
tejido conjuntivo, véx. gl tecido
conxuntivo
tejido muscular, véx. gl tecido
muscular
tejido óseo, véx. gl tecido óseo
tejidos, véx. gl tecidos
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 353
Índice alfabético castelán
tejidos periféricos, véx. gl tecidos
periféricos
teleósteos, véx. gl teleósteos
temperatura, véx. gl temperatura
temperatura ambiental estándar,
véx. gl temperatura ambiental
estándar
temperatura ambiente, véx. gl
temperatura ambiente
temperatura crítica, véx. gl
temperatura crítica
temperatura letal, véx. gl
temperatura letal
temperatura máxima, véx. gl
temperatura máxima
temperatura mínima, véx. gl
temperatura mínima
temperatura óptima, véx. gl
temperatura óptima
tenca, véx. gl tenca
tensión superficial, véx. gl tensión
superficial
tentáculo, véx. gl tentáculo
terapéutico, véx. gl terapéutico
terapia, véx. gl terapia
termoclina, véx. gl termoclina
termodinámica, véx. gl
termodinámica
termómetro, véx. gl termómetro
termoperíodo, véx. gl termoperíodo
termorregulación, véx. gl
termorregulación
termorresistente, véx. gl
termorresistente
termostato, véx. gl termóstato
terramicina, véx. gl terramicina
territorialidad, véx. gl
territorialidade
testículo, véx. gl testículo
testosterona, véx. gl testosterona
tetraciclina, véx. gl tetraciclina
tetraespora, véx. gl tetraespora
tetraesporocito, véx. gl
tetraesporócito
tetraploidía, véx. gl tetraploidía
tiamina, véx. gl tiamina
tiempo, véx. gl tempo
(metereolóxico)
tiempo de almacenado, véx. gl
tempo de almacenaxe
tiempo de incubación, véx. gl
tempo de incubación
tiempo de renovación, véx. gl
tempo de renovación
tijeras, véx. gl tesoiras
tilapia del Nilo, véx. gl tilapia do
Nilo
timo, véx. gl timo
tiosulfato sódico, véx. gl tiosulfato
sódico
tiroides, véx. gl tiroides
tirosina, véx. gl tirosina
titanio, véx. gl titanio
titulación, véx. gl titulación
tocoferol, véx. gl tocoferol
tolerancia, véx. gl tolerancia
toma de agua, véx. gl toma de auga
toma de mar, véx. gl toma de auga
de mar
tonelada, véx. gl tonelada
tórax, véx. gl tórax
torre de enfriado, véx. gl torre de
arrefriamento
toxicidad, véx. gl toxicidade
tóxico, véx. gl tóxico
toxina, véx. gl toxina
trampa, véx. gl lingua
tranquilizante, véx. gl tranquilizante
transbordo, véx. gl transbordo
transferencia de oxígeno, véx. gl
transferencia de osíxeno
353
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 354
Índice alfabético castelán
transformación, véx. gl
transformación
transformador, véx. gl
transformador
transgénico, véx. gl transxénico
translocaciones, véx. gl
translocacións
transmisión, véx. gl transmisión
transmisión hereditaria, véx. gl
transmisión hereditaria
transportador, véx. gl transportador
transporte, véx. gl transporte
transporte de peces, véx. gl
transporte de peixes
traslado, véx. gl transferencia
tratamiento, véx. gl tratamento
tratamiento de aguas, véx. gl
tratamento de augas
trauma de las burbujas de aire, véx.
gl trauma das burbullas de aire
trematodos, véx. gl trematodos
triar, véx. gl escoller
tricodinasis, véx. gl tricodiníase
trifosfato de adenosina, véx. gl
trifosfato de adenosina
triglicérido, véx. gl triglicérido
triploidía, véx. gl triploidía
tripsina, véx. gl tripsina
triptófano, véx. gl triptófano
trisomía, véx. gl trisomía
triturador / digestor, véx. gl dixestor
trocófora, véx. gl trocófora
trófico, véx. gl trófico
trucha alpina, véx. gl troita ártica
trucha arco iris, véx. gl troita arco
da vella
trucha asalmonada, véx. gl troita
asalmonada
trucha común, véx. gl troita común
trucha marina, véx. gl reo
354
truticultura / cultivo de truchas,
véx. gl cultivo de troitas
tsunami, véx. gl tsunami
tuberculosis, véx. gl tuberculose
tubería, véx. gl tubaxe
tubería de llenado, véx. gl tubo de
entrada
tubo de aire, véx. gl tubo de aire
tubo de desagüe, véx. gl tubo de
saída
tubo de descarga, véx. gl cano de
descarga
tubo de distribución de oxígeno,
véx. gl tubo de distribución de
osíxeno
tubo de ensayo, véx. gl tubo de
ensaio
tubo de PVC, véx. gl tubo de PVC
tubo digestivo, véx. gl tubo
dixestivo
tubo flexible, véx. gl tubo flexible
tubo fluorescente, véx. gl tubo
fluorescente
tubos de plástico, véx. gl tubos
plásticos
tubos renales, véx. gl tubos do ril
tumor, véx. gl tumor
túnidos, véx. gl túnidos
turbidez, véx. gl turbidez
turbidímetro, véx. gl turbidímetro
turbina, véx. gl turbina
turbulencia, véx. gl turbulencia
U
ubicación, véx. gl ubicación
ubicuo, véx. gl ubicuo
úlcera, véx. gl úlcera
ultraestructura, véx. gl
ultraestructura
ultrafiltración, véx. gl ultrafiltración
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 355
Índice alfabético castelán
ultraplancton, véx. gl ultraplancto
ultravioleta, véx. gl ultravioleta
umbo, véx. gl umbo
umbral de toxicidad, véx. gl soleira
de toxicidade
uniaxial, véx. gl uniaxial
unicelular, véx. gl unicelular
unidad, véx. gl unidade
unidad taxonómica, véx. gl unidade
taxinómica
unidades internacionales, véx. gl
unidades internacionais
unidades mensuales de temperatura,
véx. gl unidades mensuais de
temperatura
unión de tubos, véx. gl empalme de
tubos
unión de tubos, véx. gl xuntura de
tubos
unión roscada, véx. gl xunta en
rosca
uniseriado, véx. gl uniseriado
urea, véx. gl urea
uremia, véx. gl uremia
uréter, véx. gl uréter
urotélico, véx. gl urotélico
utilización de agua, véx. gl
utilización de auga
utilización de alimento, véx. gl
utilización de alimento
utilización neta de proteínas, véx. gl
utilización neta de proteínas
utilización proteica, véx. gl
utilización proteica
V
vaciado, véx. gl baleirado
vacuna, véx. gl vacina
vacuna bacteriana, véx. gl vacina
bacteriana
vacunación, véx. gl vacinación
vacuola, véx. gl vacúolo
valor alimenticio, véx. gl valor
alimenticio
valor biológico, véx. gl valor
biolóxico
valor de peroxidación, véx. gl valor
de peroxidación
valor de saturación de oxígeno
disuelto en el aire, véx. gl valor
de saturación de osíxeno disolto
no aire
valor máximo, véx. gl valor
máximo
valor nutritivo, véx. gl valor
nutritivo
valva, véx. gl valva
válvula, véx. gl válvula
válvula de aire, véx. gl válvula de
aire
válvula de alimentación de agua,
véx. gl válvula de alimentación
de auga
válvula de compuerta, véx. gl
válvula de comporta
válvula de retención, véx. gl
válvula de retención
válvula de seguridad, véx. gl
válvula de seguridade
válvula esférica, véx. gl válvula
esférica
válvula mariposa, véx. gl válvula
bolboreta
vapor, véx. gl vapor
vaporización, véx. gl vaporización
variabilidad, véx. gl variabilidade
variable dependiente, véx. gl
variable dependente
varianza, véx. gl varianza
varilla de vidrio, véx. gl variña de
vidro
355
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 356
Índice alfabético castelán
vector, véx. gl vector
vejiga, véx. gl vexiga
vejiga de aire, véx. gl vexiga de
aire
vejiga natatoria, véx. gl vexiga
natatoria
velo, véx. gl veo
velocidad de crecimiento, véx. gl
velocidade de crecemento
velocidad lineal media, véx. gl
velocidade lineal media
veneno, véx. gl veleno
ventilador, véx. gl ventilador
ventral, véx. gl ventral
venturi, véx. gl venturi
vénulas, véx. gl vénulas
verde malaquita, véx. gl verde
malaquita
vértebra, véx. gl vértebra
vertebrados, véx. gl vertebrados
vesícula biliar, véx. gl vesícula
biliar
vestigial, véx. gl vestixial
viabilidad, véx. gl viabilidade
viable, véx. gl viable
vibriosis, véx. gl vibriose
vieira, véx. gl vieira
vieira japonesa, véx. gl vieira
xaponesa
vigor híbrido, véx. gl vigor híbrido
vinilo, véx. gl vinilo
viremia primaveral de la carpa, véx.
gl viremia primaveral da carpa
virosis, véx. gl virose
virulencia, véx. gl virulencia
virus, véx. gl virus
virus de la necrosis hematopoyética
infecciosa, véx. gl virus da
necrose hematopoética
infecciosa
356
virus de la necrosis pancreática
infecciosa, véx. gl virus da
necrose pancreática infecciosa
(VNPI)
virus de la septicemia hemorrágica
viral (virus Egtved), véx. gl
septicemia hemorráxica viral
(virus Egtved)
vísceras, véx. gl vísceras
vitamina, véx. gl vitamina
vitamina hidrosoluble, véx. gl
vitamina hidrosoluble
vitamina liposoluble, véx. gl
vitamina liposoluble
vitelo, véx. gl vitelo
vitelogénesis, véx. gl viteloxénese
vivero, véx. gl viveiro
vivero flotante, véx. gl viveiro
flotante
vivíparo, véx. gl vivíparo
voltaje, véx. gl voltaxe
volumen, véx. gl volume
X
xantofila, véx. gl xantofila
xantóforos, véx. gl xantóforos
xenotrópico, véx. gl xenotrópico
Y
yodóforo, véx. gl iodóforo
Z
zeolita, véx. gl zeolita / ceolita
zona abisal, véx. gl zona abisal
zona afótica, véx. gl zona afótica
zona costera, véx. gl zona costeira
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 357
Índice alfabético castelán
zona de desagüe, véx. gl zona de
escoamento
zona disfótica, véx. gl zona
disfótica
zona fótica, véx. gl zona fótica
zona infralitoral, véx. gl zona
infralitoral
zona intermareal, véx. gl zona
intermareal
zona litoral, véx. gl zona litoral
zona nerítica, véx. gl zona nerítica
zona protegida, véx. gl zona
protexida
zona supralitoral, véx. gl zona
supralitoral
zonación, véx. gl zonación
zooplancton, véx. gl zooplancto
zoospora, véx. gl zoospora
357
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 359
NOME INGLÉS
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 361
Índice alfabético inglés
A
abdomen, véx. gl abdome
abdominal cavity, véx. gl cavidade
abdominal
abdominal fin, véx. gl aleta ventral
abductor muscle, véx. gl músculo
abductor
abductors, véx. gl abductores
abiotic, véx. gl abiótico
abnormal, véx. gl anormal
abnormal mortality, véx. gl
mortalidade anómala
abnormality, véx. gl anormalidade
abnormally behavioring fish, véx.
gl peixe cun comportamento
anormal
abrasion, véx. gl abrasión
abyssal zone, véx. gl zona abisal
acanthocephala, véx. gl
acantocéfalos
acanthosoma, véx. gl acantosoma
acclimatization, véx. gl
aclimatación
accompanying document, véx. gl
documento de acompañamento
accumulator, véx. gl acumulador
accumulator battery, véx. gl batería
de acumuladores
acetate, véx. gl acetato
acetone, véx. gl acetona
acid, véx. gl ácido
acid solution, véx. gl solución
aceda
acid-base balance, véx. gl balance
ácido-base
acidity, véx. gl acidez
acidosis, véx. gl acidose
acoelomata, véx. gl acelomados
acriflavine, véx. gl acriflavina
activated carbon filter, véx. gl filtro
de carbón activo
active carbon, véx. gl carbón activo
active chloro, véx. gl cloro activo
acute, véx. gl agudo
ad libitum, véx. gl ad líbitum
ad libitum feeding, véx. gl
alimentación ad líbitum
adaptation, véx. gl adaptación
adaptor, véx. gl adaptador
additive, véx. gl aditivo
adductor muscle, véx. gl músculo
aductor
adenohypophysis, véx. gl
adenohipófise
adenosine diphosphate, véx. gl
difosfato de adenosina
adenosine triphosphate, véx. gl
trifosfato de adenosina
adenovirus, véx. gl adenovirus
adipose fin, véx. gl aleta adiposa
adipose tissue, véx. gl tecido
adiposo
adrenocorticothropic hormone, véx.
gl hormona adrenocorticótropa
adriatic sturgeon, véx. gl sollo rei
do Adriático
adsorption, véx. gl adsorción
adult, véx. gl adulto
advection, véx. gl advección
aeration, véx. gl aireación
aeration system, véx. gl sistema de
aireación
aerator, véx. gl aireador
aerobe, véx. gl aerobio
aerobe facultative, véx. gl aerobio
facultativo
aerobic, véx. gl aeróbico
afferent duct, véx. gl conducto
aferente
afloat, véx. gl a flote
361
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 362
Índice alfabético inglés
agar-agar, véx. gl ágar-ágar
agarophyte, véx. gl agarófito
age, véx. gl idade
age at recruitment, véx. gl idade de
recrutamento
age determination, véx. gl
determinación da idade
age distribution, véx. gl
distribución por idades
age-class, véx. gl clase de idade
aging, véx. gl avellentamento
agitator, véx. gl axitador
air, véx. gl aire
air bladder, véx. gl vexiga
air blower, véx. gl soprante
air circulation, véx. gl circulación
de aire
air compressor, véx. gl compresor
de aire
air cooler, véx. gl equipo de
refrixeración de aire
air diffuser, véx. gl difusor de aire
air inlet, véx. gl entrada de aire
air saturation value of dissolved
oxygen, véx. gl valor de
saturación de osíxeno disolto no
aire
air stone / diffuser stone, véx. gl
pedra de difusión
air valve, véx. gl válvula de aire
air-cooler coil, véx. gl serpentín de
frigorífico
alarm, véx. gl alarma
alarm system, véx. gl sistema de
alarma
albinism, véx. gl albinismo
albino, véx. gl albino
alcohol, véx. gl alcol
alevin, véx. gl alevín
alga, véx. gl alga
362
algal bloom, véx. gl proliferación
de algas
algal bloom, véx. gl bloom de algas
algal bloom, véx. gl
desenvolvemento desordenado
das algas
algal control, véx. gl control das
algas
algal culture, véx. gl cultivo de
algas
algal pond, véx. gl estanque de
algas
algicide, véx. gl alxicida
alginate, véx. gl alxinato
algology, véx. gl algoloxía
aliquot, véx. gl alícuota
alkaline, véx. gl alcalino
alkalinity, véx. gl basicidade
alkalinity, véx. gl alcalinidade
alkalosis, véx. gl alcalose
allele, véx. gl alelo
allochthonous, véx. gl alóctono
alternating current, véx. gl corrente
alterna
alternator, véx. gl alternador
alveolus, véx. gl alvéolo
ambient temperature, véx. gl
temperatura ambiente
american cupped oyster, véx. gl
ostra americana
american eel, véx. gl anguía
americana
american lobster, véx. gl
lumbrigante americano
amictic, véx. gl amíctico
amino acid, véx. gl aminoácido
ammeter, véx. gl amperímetro
ammonia, véx. gl amoníaco
ammonium fertilizer, véx. gl
fertilizante amoniacal
amortization, véx. gl amortización
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 363
Índice alfabético inglés
ampere hour, véx. gl amperes hora
amphoteric, véx. gl anfótero
ampicillin, véx. gl ampicilina
anabolism, véx. gl anabolismo
anadromous, véx. gl anádromo
anadromous fish, véx. gl peixe
anádromo
anaerobic, véx. gl anaeróbico
anaesthetic, véx. gl anestésico
anal fin, véx. gl aleta anal
analogous, véx. gl análogo
anaphase, véx. gl anafase
anatomy, véx. gl anatomía
anchor, véx. gl áncora
anchorage, véx. gl fondeo
androgen, véx. gl andróxeno
anemia / anaemia, véx. gl anemia
anesthesia, véx. gl anestesia
anesthesic bath, véx. gl baño
anestésico
angioblast, véx. gl anxioblasto
anguilliform, véx. gl anguiliforme
animal health, véx. gl saúde animal
animal health conditions, véx. gl
policía sanitaria
animal health field, véx. gl
situación zoosanitaria
annual production, véx. gl
producción anual
annual ring, véx. gl anel de
crecemento
anorexia, véx. gl anorexia
anoxia, véx. gl anoxemia
antagonism, véx. gl antagonismo
antenna, véx. gl antena
anthropogenic, véx. gl
antropoxénico
antibiogram, véx. gl antibiograma
antibiotic bath, véx. gl baño
antibiótico
antibiotics, véx. gl antibióticos
antibody, véx. gl anticorpo
anticoagulant, véx. gl
anticoagulante
anticorrosive, véx. gl anticorrosivo
anticorrosive paint, véx. gl pintura
anticorrosiva
antifouling paint, véx. gl pintura
antiincrustante
antigen, véx. gl antíxeno
antihelminthic, véx. gl
antihelmíntico
antioxidant, véx. gl antioxidante
antiparasitic bath, véx. gl baño
antiparasitario
antiseptic, véx. gl antiséptico
antiserum, véx. gl antisoro
antitoxin, véx. gl antitoxina
anus, véx. gl ano
apex, véx. gl ápice
aphotic, véx. gl afótico
aphotic zone, véx. gl zona afótica
apophysis, véx. gl apófise
apparattus, véx. gl aparello
apparatus, véx. gl utensilio
appetite, véx. gl apetito
approval number, véx. gl número
de autorización
aquaculture, véx. gl acuicultura
aquariology, véx. gl acuarioloxía
aquarium, véx. gl acuario
aquatic, véx. gl acuático
aquatic environment, véx. gl medio
acuático
aquiferous, véx. gl acuífero
arrival, véx. gl arribazón
artery, véx. gl arteria
artic char, véx. gl troita ártica
articulation, véx. gl articulación
artificial feed, véx. gl alimento
artificial
363
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 364
Índice alfabético inglés
artificial insemination, véx. gl
inseminación artificial
artificial reproduction, véx. gl
reproducción artificial
aseptic, véx. gl aséptico
asexual, véx. gl asexual
asexual reproduction, véx. gl
reproducción asexual
asphyxia, véx. gl asfixia
assembly, véx. gl montaxe
astaxanthin, véx. gl astaxantina
asymptomatic carrier, véx. gl
portador asintomático
atlantic cod, véx. gl bacallao do
Atlántico
atlantic halibut, véx. gl hipogloso
do Atlántico
atlantic salmon, véx. gl salmón do
Atlántico
atmosphere, véx. gl atmosfera
atmospheric pressure, véx. gl
presión atmosférica
atomize, véx. gl pulverizar
atomize (to), véx. gl atomizar
atrium, véx. gl atrio
atrophy, véx. gl atrofia
attenuated infection, véx. gl
infección atenuada
attractant, véx. gl atraente
auction, véx. gl lonxa
auropean eel, véx. gl anguía
europea
australian eel, véx. gl anguía
australiana
autochthonous, véx. gl autóctono
autoclave, véx. gl autoclave
autolysis, véx. gl autólise
automatic, véx. gl automático
automatic feeder, véx. gl comedeira
automática
autopsy, véx. gl autopsia
364
autotroph, véx. gl autótrofo
avitaminosis, véx. gl avitaminose
axenic, véx. gl axénico
axenic culture, véx. gl cultivo libre
de bacterias
axenic culture, véx. gl cultivo
axénico
B
bacillus, véx. gl bacilo
back, véx. gl dorso
back fin / dorsal fin, véx. gl aleta
dorsal
back-crossing, véx. gl
retrocruzamento
bacteria, véx. gl bacteria
bacteria bed, véx. gl leito
bacteriano
bacterial contamination, véx. gl
contaminación bacteriana
bacterial disease, véx. gl
enfermidade bacteriana
bacterial gill disease, véx. gl
enfermidade bacteriana das
guerlas
bacterial hemorrhagic septicaemia,
véx. gl septicemia hemorráxica
bacteriana
bacterial infection, véx. gl infección
bacteriana
bacterial infection, véx. gl
bacteremia
bacterial kidney disease, véx. gl
enfermidade bacteriana do ril
bacterial kidney disease, véx. gl
corinebacteriose
bacterian capsule, véx. gl cápsula
bacteriana
bacterian vaccine, véx. gl vacina
bacteriana
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 365
Índice alfabético inglés
bactericide, véx. gl bactericida
bacteriological examination, véx. gl
exame bacteriolóxico
bacteriophage, véx. gl bacteriófago
bacteriostatic, véx. gl
bacteriostático
bag culture, véx. gl cultivo en
bolsas
bag net, véx. gl rede de saco
bait, véx. gl isco
balance, véx. gl balanza
balanced diet, véx. gl dieta
equilibrada
balanced ratio, véx. gl ración
equilibrada
balancing, véx. gl equilibrado
balancing, véx. gl equilibrado
ball valve / spherical valve, véx. gl
válvula esférica
ballast, véx. gl lastro
bank of culture, véx. gl banco
cultivado
bar, véx. gl barra
barometer, véx. gl barómetro
barometric pressure, véx. gl presión
barométrica
barrage pond, véx. gl represa
barrels, véx. gl barrís
barrier, véx. gl barreira
basal, véx. gl basal
basal corpuscle, véx. gl corpúsculo
basal
basal metabolic rate, véx. gl taxa
metabólica basal
basal metabolism, véx. gl
metabolismo basal
base, véx. gl base
basic biological research, véx. gl
investigación biolóxica básica
basic diet, véx. gl alimentación
básica
basket, véx. gl cesto
batch culture, véx. gl cultivo en
grupo
batch feeding, véx. gl alimentación
discontinua
batch of fish, véx. gl camada de
peixes
bathyal, véx. gl batial
bathymetry, véx. gl batimetría
bathypelagic, véx. gl batipeláxico
bathythermograph, véx. gl
batitermógrafo
beach, véx. gl praia
beacon, véx. gl baliza
beck / stream, véx. gl regato
bedding oysters, véx. gl crías de
ostras
behaviour, véx. gl comportamento
benign, véx. gl benigno
benthic, véx. gl béntico
benthic algae, véx. gl algas
bentónicas
benthic community, véx. gl
comunidade béntica
benthonic, véx. gl bentónico
benthos, véx. gl bentos
bentic organism, véx. gl organismo
bentónico
benzocain, véx. gl benzocaína
berried female, véx. gl femia ovada
betaglobulins, véx. gl
betaglobulinas
bibliography, véx. gl bibliografía
bicarbonate, véx. gl bicarbonato
bighead carp, véx. gl carpa
cabezuda
bile, véx. gl bile
binder, véx. gl adhesivo
binding agent, véx. gl axente
aglutinador
365
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 366
Índice alfabético inglés
bioaccumulation, véx. gl
bioacumulación
biocenosis, véx. gl biocenose
biochemical oxygen demand, véx.
gl demanda bioquímica de
osíxeno
biochemistry, véx. gl bioquímica
bioclimatology, véx. gl
bioclimatoloxía
biodegradable, véx. gl
biodegradable
bioencapsulation, véx. gl
bioencapsulación
biofilter, véx. gl biofiltro
biogenesis, véx. gl bioxénese
biological abundance, véx. gl
abundancia biolóxica
biological assay / bioassay, véx. gl
ensaio biolóxico
biological clock, véx. gl reloxo
biolóxico
biological cycle, véx. gl ciclo
biolóxico
biological data, véx. gl datos
biolóxicos
biological filter, véx. gl filtro
biolóxico
biological filtration, véx. gl
filtración biolóxica
biological indicator, véx. gl
indicador biolóxico
biological magnification, véx. gl
magnificación biolóxica
biological oxygen demand, véx. gl
demanda biolóxica de osíxeno
biological study, véx. gl estudio
biolóxico
biological value, véx. gl valor
biolóxico
biology, véx. gl bioloxía
366
bioluminescence, véx. gl
bioluminiscencia
biomass, véx. gl biomasa
biometrics, véx. gl biometría
biopsy, véx. gl biopsia
biostatistic, véx. gl bioestatística
biosynthese, véx. gl biosíntese
biota, véx. gl biota
biotechnology, véx. gl
biotecnoloxía
biotic, véx. gl biótico
biotin, véx. gl biotina
biotope, véx. gl biótopo
biotoxin, véx. gl biotoxina
biotype, véx. gl biótipo
bipartition, véx. gl bipartición
bisexual, véx. gl bisexual
bivalve, véx. gl bivalvo
bivalve molluscs, véx. gl moluscos
bivalvos
blacklip abalone, véx. gl peneira
beizosa
black-spot disease, véx. gl
enfermidade da mancha negra
blanket net, véx. gl rede de sacada
manobrada desde embarcación
blastoderm, véx. gl blastoderma
blastomere, véx. gl blastómero
blastophore, véx. gl blastóforo
blastula, véx. gl blástula
bleach, véx. gl lixivia
blender, véx. gl mesturador
blepharoplast, véx. gl blefaroplasto
blood, véx. gl sangue
bloom, véx. gl floración
blue algae, véx. gl algas azuis
blue sac disease, véx. gl
enfermidade do saco azul
blue slime disease, véx. gl
enfermidade do moco azul
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:48
Página 367
Índice alfabético inglés
blue-green algae, véx. gl alga
verdeazulada
boat dredge, véx. gl rastro
body composition, véx. gl
composición do corpo
bone, véx. gl óso
bony fish, véx. gl peixe óseo
bony tissue, véx. gl tecido óseo
bottom, véx. gl fondo
bottom boards, véx. gl paneiro
bottom feeding, véx. gl bentófago
boundary waves, véx. gl ondas de
fronte
bouy rope, véx. gl orinque / arinque
brachipods, véx. gl braquiópodos
brackish, véx. gl salobre
brackish water, véx. gl auga salobre
brain, véx. gl cerebro
brakwater, véx. gl dique
branchial arch / gill arch, véx. gl
arco branquial
branchial opening, véx. gl abertura
branquial
branchiomycosis, véx. gl
branquiomicose
brave toxin, véx. gl bravetoxina
breaking sea, véx. gl rompente
breed (to), véx. gl seleccionar
breeding, véx. gl cría
breeding season, véx. gl época de
posta
breeding selective, véx. gl selección
de reproductores
broodfish, véx. gl peixe reproductor
broodstock, véx. gl poboación de
reproductores
broodstock / breeding stock, véx. gl
reproductores
broodstock pond, véx. gl estanque
de reproductores
brown algae, véx. gl alga parda
bucket, véx. gl caldeiro
buffer, véx. gl tampón
buffer solution, véx. gl solución
tampón
buffer the medium (to), véx. gl
tampona-lo medio
bulldog grip, véx. gl abrazadeira
buoy, véx. gl boia
buoyancy, véx. gl flotabilidade
burette, véx. gl bureta
butterfly valve, véx. gl válvula
bolboreta
byssus, véx. gl biso
byssus gland, véx. gl glándula do
biso
C
cage, véx. gl gaiola
cage culture, véx. gl cultivo en
gaiola
calcareous, véx. gl calcario
calcification, véx. gl calcificación
calcium, véx. gl calcio
calcium deposits, véx. gl depósitos
de calcio
calf serum, véx. gl soro de becerra
calf serum, véx. gl soro de tenreira
caloric content, véx. gl contido
calórico
calorie, véx. gl caloría
calorimeter, véx. gl calorímetro
calorimetric method, véx. gl
método calorimétrico
calorimetry, véx. gl calorimetría
camp sheathing, véx. gl sebe
canned fish, véx. gl peixe en
conserva
cannibalism, véx. gl canibalismo
capillary, véx. gl capilar
captivity, véx. gl catividade
367
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 368
Índice alfabético inglés
caramote prawn, véx. gl gamba
carapace, véx. gl cacho
carbohydrate, véx. gl hidrato de
carbono
carbon cycle, véx. gl ciclo do
carbono
carbon dioxide, véx. gl dióxido de
carbono
carcass, véx. gl carcasa
carcinogen, véx. gl canceríxeno
carcinoma, véx. gl carcinoma
carnivorous, véx. gl carnívoro
carotene, véx. gl caroteno
carp culture, véx. gl carpicultura
carp culture, véx. gl cultivo de
carpas
carpodite, véx. gl carpódito
carpospore, véx. gl carpospora
carpus, véx. gl carpo
carragheen, véx. gl carraxenato
carrier, véx. gl transportador
carrier state, véx. gl estado de
transportador
carrying capacity, véx. gl
capacidade de carga
cartilage, véx. gl cartilaxe
cartilaginous, véx. gl cartilaxinoso
cartilaginous fish, véx. gl peixe
cartilaxinoso
cartilaginous tissue, véx. gl tecido
cartilaxinoso
cartridge filter, véx. gl filtro de
cartucho
cast net, véx. gl chumbeira
catabolism, véx. gl catabolismo
catabolite, véx. gl catabolito
catadromous, véx. gl catádromo
catadromous fish, véx. gl peixe
catádromo
catalyst, véx. gl catalizador
cataract, véx. gl catarata
368
catch / capture, véx. gl captura
catch basin, véx. gl conca fluvial
catch in weight, véx. gl captura en
peso
catchment area, véx. gl área de
captura
catchment basin, véx. gl conca dun
río
catheter, véx. gl catéter
cathode, véx. gl cátodo
cation, véx. gl catión
cation exchange capacity, véx. gl
capacidade de cambio catiónica
caudal fin / tail fin, véx. gl aleta
caudal
caudal peduncle, véx. gl pedúnculo
caudal
caudalimeter / flow meter, véx. gl
caudalímetro
caulflower disease, véx. gl
enfermidade da coliflor
cause of mortality, véx. gl causa de
mortalidade
caustic, véx. gl cáustico
cauterize, véx. gl cauterizar
caviar, véx. gl caviar
cavitation, véx. gl cavitación
cell, véx. gl célula
cell cultures, véx. gl cultivos de
células
cell division, véx. gl división
celular
cell multiplication, véx. gl
multiplicación celular
cells and media cultures, véx. gl
cultivos e medios celulares
cellular activity, véx. gl actividade
celular
cellulose, véx. gl celulosa
cement / concrete, véx. gl cemento
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 369
Índice alfabético inglés
cement pond, véx. gl estanque de
cemento
cement tank, véx. gl tanque de
cemento
centigrade scale, véx. gl escala
centígrada
central nervous system, véx. gl
sistema nervioso central
centrifugal pump, véx. gl bomba
centrífuga
centrifugation, véx. gl
centrifugación
centrifugation of homogenate, véx.
gl centrifugación do material
homoxeneizado
centrifuge, véx. gl centrifugadora
centriole, véx. gl centríolo
centrolecithal, véx. gl centrolecito
centromere, véx. gl centrómero
centrosome, véx. gl centrosoma
centrosphere, véx. gl centrosfera
cephalopods, véx. gl cefalópodos
cephalothorax, véx. gl cefalotórax
cerebellum, véx. gl cerebelo
ceroid, véx. gl cera
chain, véx. gl cadea
chela / claw, véx. gl quela
chemical analysis, véx. gl análise
química
chemical compound, véx. gl
composto químico
chemical filtration, véx. gl filtración
química
chemical oxygen demand, véx. gl
demanda química de osíxeno
chemistry, véx. gl química
chemotherapeutics, véx. gl
quimioterapéuticos
chilean mussel, véx. gl mexillón
chileno
chilled fish, véx. gl peixe
refrixerado
chilling / refrigeration, véx. gl
refrixeración
chitin, véx. gl quitina
chloramphenicol, véx. gl
cloranfenicol
chlorination / bleaching, véx. gl
cloración
chlorine, véx. gl cloro
chlorinity, véx. gl clorinidade
chlorometry, véx. gl clorometría
chlorophyll, véx. gl clorofila
chloroplast, véx. gl cloroplasto
chlorotetracycline, véx. gl
clorotetraciclina
choanae, véx. gl coanas
cholesterol, véx. gl colesterol
chorionic gonadotropin, véx. gl
gonadotropina coriónica
chromatid, véx. gl cromatidio
chromatin, véx. gl cromatina
chromatography, véx. gl
cromatografía
chromatophore, véx. gl cromatóforo
chromosome, véx. gl cromosoma
chromosome arrangement, véx. gl
disposición cromosómica
cilia / cilium, véx. gl cilio
cipris larva, véx. gl larva cipris
circular pond, véx. gl tanque
circular
circular tank, véx. gl tanque
redondo
circulatory system, véx. gl sistema
circulatorio
classification system, véx. gl
sistema de clasificación
clavicle, véx. gl clavícula
climate, véx. gl clima
369
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 370
Índice alfabético inglés
clinical infection, véx. gl infección
clínica
clinical inspection, véx. gl
inspección clínica
clone, véx. gl clon
cloning, véx. gl clonación
closed season, véx. gl período de
veda
closed system, véx. gl circuíto
pechado
closed vials, véx. gl tubos pechados
coagulation, véx. gl coagulación
coastal plain, véx. gl plataforma
costeira
coastal pollution, véx. gl polución
costeira
coating antibody, véx. gl anticorpo
de revestimento
cobble, véx. gl coio
cobble, véx. gl seixo
coccidiosis, véx. gl coccidiose
coccobacillus, véx. gl cocobacilo
coccus, véx. gl coco
coefficient of variation, véx. gl
coeficiente de variación
coelom, véx. gl celoma
coelomata, véx. gl celomados
coenzyme, véx. gl coenzima
cohesion, véx. gl cohesión
coho salmón, véx. gl salmón
prateado
cohort, véx. gl cohorte
cold storage, véx. gl conservación
frigorífica
cold water disease, véx. gl
enfermidade da auga fría
colibacillus, véx. gl colibacilo
coliform, véx. gl coliforme
coliform bacterium, véx. gl bacteria
coliforme
370
collecting data, véx. gl compilación
de datos
collecting rope, véx. gl corda
colectora
collector, véx. gl colector
colloid, véx. gl coloide
colony, véx. gl colonia
Columnaris disease, véx. gl
enfermidade de Columnaris
comercial size, véx. gl tamaño
comercial
commensalism, véx. gl
comensalismo
commercial feed, véx. gl penso
comercial
commercial fish culture, véx. gl
cultivo comercial de peixes
common carp, véx. gl carpa común
common dentex, véx. gl dentón
común
common mussel, véx. gl mexillón
atlántico
common octopus, véx. gl polbo
común
common prawn, véx. gl camarón
común
common sea bream, véx. gl prago
communicable disease, véx. gl
enfermidade transmisible
community, véx. gl comunidade
company / enterprise, véx. gl
empresa
comparative test, véx. gl probas
comparativas
comparison, véx. gl comparanza
compensation depth, véx. gl
profundidade de compensación
competition, véx. gl competencia
competition for food, véx. gl
competencia alimentaria
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 371
Índice alfabético inglés
complementary diet, véx. gl
alimentación complementaria
complete diet, véx. gl dieta
completa
compressor, véx. gl compresor
concentrations, véx. gl
concentracións
conceptacle, véx. gl conceptáculo
conchiolin, véx. gl conquiolina
concrete, véx. gl formigón
concrete blocks, véx. gl bloques de
cemento
condensation, véx. gl condensación
condenser, véx. gl condensador
condition, véx. gl acondicionar
condition factor, véx. gl factor de
condición
conditioning, véx. gl
acondicionamento
conductivity of water, véx. gl
conductividade da auga
condyle, véx. gl cóndilo
confirmatory diagnosis, véx. gl
diagnóstico diferencial
confluence, véx. gl confluencia
congenic strains, véx. gl castes
conxénicas
congenic strains, véx. gl cepas
conxénicas
congenital, véx. gl conxénito
connective tissue, véx. gl tecido
conxuntivo
consanguinity, véx. gl
consanguinidade
contaminant, véx. gl contaminante
contaminate (to), véx. gl
contaminar
contamination, véx. gl
contaminación
continental shelf, véx. gl plataforma
continental
controlled atmospheric packing,
véx. gl envase de atmosfera
controlada
controlled conditions, véx. gl
condicións controladas
controlled environment, véx. gl
ambiente controlado
controlled environment, véx. gl
cámara climatizada
controlled reproduction, véx. gl
reproducción controlada
convection, véx. gl convección
conventional virus isolation, véx. gl
illamento convencional do virus
conversion factor, véx. gl índice de
conversión
conveyor belt, véx. gl cinta
transportadora
cool water, véx. gl auga fresca
cooling stress, véx. gl estrés por
arrefriamento
cooling tower, véx. gl torre de
arrefriamento
copepods, véx. gl copépodos
copper, véx. gl cobre
copulation, véx. gl copulación
copulatory organ, véx. gl órgano
copulador
corn gluten, véx. gl glute de millo
corpuscle, véx. gl corpúsculo
corrosion, véx. gl corrosión
corrosive, véx. gl corrosivo
counting, véx. gl reconto
counting cell / counting chamber,
véx. gl cámara de reconto
country of dispatch, véx. gl país de
expedición
country of origin, véx. gl país de
orixe
course of a river, véx. gl curso dun
río
371
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 372
Índice alfabético inglés
covariance, véx. gl covarianza
cove / bayou, véx. gl enseada
covergalsses, véx. gl cobreobxectos
coxal cavity, véx. gl cavidade coxal
crab culture, véx. gl cultivo de
cangrexos
crane, véx. gl guindastre
cray / raft, véx. gl batea
crayfish culture, véx. gl
astacicultura
critical temperature, véx. gl
temperatura crítica
critical thermal maximum, véx. gl
máximo térmico crítico
cross breeding, véx. gl hibridación
cross sea, véx. gl mar cruzado
crossing / cross breeding, véx. gl
cruzamento
crossing-over, véx. gl
entrecruzamento
crude protein, véx. gl proteína bruta
crustacea, véx. gl crustáceos
ctenoid scale, véx. gl escama
ctenoidea
cubic meter, véx. gl metro cúbico
cultch, véx. gl substrato béntico
para amarre das larvas de ostra
cultivated fish, véx. gl peixe
cultivado
cultivation tank, véx. gl tanque de
cultivo
culture, véx. gl cultivo
culture (to), véx. gl cultivar
culture bed, véx. gl parque de
cultivo
culture chamber, véx. gl cámara de
cultivo
culture medium, véx. gl medio de
cultivo
culture rope, véx. gl corda de
cultivo
372
current, véx. gl corrente
cutaneous lesions, véx. gl lesións
cutáneas
cycloid, véx. gl cicloide
cycloid scale, véx. gl escama
cicloidea
cyprinids, véx. gl ciprínidos
cyst, véx. gl quiste
cystocarp, véx. gl cistocarpo
cystozygote, véx. gl zigoto
enquistado
cytocentrum, véx. gl citocentro
cytochrome, véx. gl citocromo
cytology, véx. gl citoloxía
cytopathic effect, véx. gl efecto
citopatoxénico
cytoplasm, véx. gl citoplasma
cytotoxicity, véx. gl citotoxicidade
D
daily cycle, véx. gl ciclo diario
daily rate, véx. gl ración diaria
dam, véx. gl encoro
data processing, véx. gl
procesamento de datos
data recorder, véx. gl rexistrador de
datos
dead, véx. gl morto
dead fish, véx. gl peixe morto
deaeration, véx. gl desaireación
debris / waste, véx. gl entullo
decalcification, véx. gl
descalcificación
decantation, véx. gl decantación
decapods, véx. gl decápodos
decapsulation, véx. gl
desencapsulación
dechlorination, véx. gl decloración
decomposition, véx. gl
descomposición
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 373
Índice alfabético inglés
decontamination / purification, véx.
gl descontaminación
defect, véx. gl defecto
deferent channel, véx. gl canle
deferente
deferent duct, véx. gl conducto
deferente
definitive host, véx. gl hóspede
definitivo
degas / degasify, véx. gl
desgasificar
degree Celsius, véx. gl grao Celsius
degree Fahrenheit, véx. gl grao
Fahrenheit
degrees day, véx. gl graos día
dehydratated, véx. gl deshidratado
dehydratation, véx. gl
deshidratación
deionized water, véx. gl auga
desionizada
delivery, véx. gl entrega
demand feeder, véx. gl comedeira
de autodemanda
demersal fish, véx. gl peixe
demersal
demineralization, véx. gl
desmineralización
denaturation, véx. gl
desnaturalización
denitrification, véx. gl
desnitrificación
denitrifying bacteria, véx. gl
bacterias desnitrificantes
densimeter, véx. gl densímetro
density, véx. gl densidade
density index, véx. gl índice de
densidade
deoxyribonucleic acid, véx. gl ácido
desoxirribonucleico
dependent variable, véx. gl variable
dependente
deposit / reservoir, véx. gl depósito
depth, véx. gl profundidade
dermal, véx. gl dérmico
dermal denticle, véx. gl dente
dérmico
dermatitis, véx. gl dermatite
dermis, véx. gl derme
desalinate, véx. gl desalgar
desparasitation, véx. gl desparasitar
detergent, véx. gl deterxente
detoxification, véx. gl
desintoxicación
detoxify, véx. gl desintoxicar
detritus, véx. gl detrito
developmental abnormalities, véx.
gl anomalías do
desenvolvemento
developmental stage, véx. gl etapa
de desenvolvemento
diadromous, véx. gl diádromo
diagnosis, véx. gl diagnóstico
diagnostic procedures, véx. gl
procedementos de diagnose
diagram, véx. gl diagrama
diameter, véx. gl diámetro
diatom, véx. gl diatomea
diatomaceous earth filter, véx. gl
filtro de terra de diatomeas
dichotomy, véx. gl dicotomía
diencephalon, véx. gl diencéfalo
diet, véx. gl dieta
diffuse growth, véx. gl crecemento
difuso
digestable energy, véx. gl enerxía
dixerible
digestibility, véx. gl dixestibilidade
digestibility coefficient, véx. gl
coeficiente de dixestibilidade
digestion, véx. gl dixestión
digestive tract, véx. gl tubo
dixestivo
373
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 374
Índice alfabético inglés
dike, véx. gl dique
dilutions, véx. gl dilucións
dimorphic, véx. gl dimorfo
dimorphisme, véx. gl dimorfismo
dinamometer, véx. gl dinamómetro
dinoflagellata, véx. gl
dinoflaxelados
dioecious, véx. gl dioico
dip net, véx. gl salabardo
diploid, véx. gl diploide
direct current, véx. gl corrente
continua
disability, véx. gl eiva
discard, véx. gl descarte
discharge pipe, véx. gl cano de
descarga
disease, véx. gl enfermidade
disease outbreaks, véx. gl brotes de
enfermidades
disinfectant, véx. gl desinfectante
disinfection, véx. gl desinfección
dispatch centre, véx. gl centro de
expedición
dissection, véx. gl disección
dissolved oxygen, véx. gl osíxeno
disolto
dissolved oxygen meter, véx. gl
medidor de osíxeno disolto
distillation, véx. gl destilación
distilled water, véx. gl auga
destilada
distrophy, véx. gl distrofia
diversion, véx. gl desviación
dominant, véx. gl dominante
donor chromosome, véx. gl
cromosoma doador
dopamine, véx. gl dopamina
dormant egg, véx. gl cisto
dorsal, véx. gl dorsal
dosage, véx. gl dosaxe
dosage, véx. gl posoloxía
374
dosage pump, véx. gl bomba
dosificadora
dose, véx. gl dose
dose letal to 50%, véx. gl dose letal
do 50%
drain, véx. gl desaugadoiro
drain water, véx. gl auga de
desaugamento
drain water, véx. gl auga de
escoamento
drainage, véx. gl drenaxe
dredging, véx. gl dragaxe
dropsy, véx. gl hidropesía
drought / low water, véx. gl seca
dry feed, véx. gl penso seco
dry food, véx. gl alimento seco
dry weight, véx. gl peso seco
duplication, véx. gl desdobramento
dusky grouper, véx. gl mero de
altura
dwarf, véx. gl anano
dysphotic zone, véx. gl zona
disfótica
E
ebb tide, véx. gl devalo da marea
ecdysis / exuviation, véx. gl ecdise
ecdysone, véx. gl ecdisona
ecological equilibrium, véx. gl
equilibrio ecolóxico
ecological hazards, véx. gl riscos
ecolóxicos
ecological niche, véx. gl nicho
ecolóxico
ecology, véx. gl ecoloxía
ecosystem, véx. gl ecosistema
ecotropic, véx. gl ecotrópico
ectoparasite, véx. gl ectoparasito
edaphic, véx. gl edáfico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 375
Índice alfabético inglés
edaphic conditions, véx. gl
condicións edáficas
edibility of fish, véx. gl
comestibilidade do peixe
eel culture, véx. gl anguilicultura
efferent duct, véx. gl conducto
eferente
effluent, véx. gl efluente
effluents / sewage waste water, véx.
gl augas residuais
egg, véx. gl ovo
egg sac, véx. gl saco ovíxero
egg striping, véx. gl extracción dos
ovos
egg yolk, véx. gl vitelo
eggs stripping, véx. gl desova por
presión
ejaculation, véx. gl exaculación
electric generator / power generator,
véx. gl xerador eléctrico
electricity, véx. gl electricidade
electrophoresis, véx. gl
electroforese
elevated tank, véx. gl tanque
elevado
elevation head, véx. gl altura
hidrostática
elevation head / discharge head,
véx. gl altura de elevación
embryo, véx. gl embrión
embryogenesis, véx. gl
embrioxénese
embryonic development, véx. gl
desenvolvemento embrionario
emptying, véx. gl baleirado
emulsifier, véx. gl emulsionante
emulsion, véx. gl emulsión
encapsulation, véx. gl
encapsulación
encephalon, véx. gl encéfalo
enclosed waters, véx. gl augas
pechadas
encystment, véx. gl enquistamento
endemic, véx. gl endémico
endemic specie, véx. gl especie
endémica
endocrinology, véx. gl
endocrinoloxía
endogen nourishment, véx. gl
alimentación endóxena
endogenous, véx. gl endóxeno
endogenous nitrogen, véx. gl
nitróxeno endóxeno
endolithic, véx. gl endolítico
endoparasite, véx. gl endoparasito
endophyte, véx. gl endófito
endothelium, véx. gl endotelio
endozoic, véx. gl endozoico
energy, véx. gl enerxía
energy cost, véx. gl custo
enerxético
energy expenditure, véx. gl gasto
enerxético
energy expenditure, véx. gl
consumo de enerxía
energy saving, véx. gl aforro de
enerxía
engine, véx. gl motor
enriched medium, véx. gl medio de
enriquecemento
enriched yeast, véx. gl lévedo
enriquecido
enrichment, véx. gl enriquecemento
enteric redmouth disease, véx. gl
enfermidade entérica da boca
vermella
enterobacteria, véx. gl
enterobacteria
environment, véx. gl ambiente
environment, véx. gl medio natural
375
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 376
Índice alfabético inglés
environmental conditioning, véx. gl
acondicionamento do ambiente
environmental conditions, véx. gl
condicións ambientais
environmental control, véx. gl
control do medio
environmental degradation, véx. gl
degradación do medio
environmental factor, véx. gl factor
ambiental
environmental impact, véx. gl
impacto ambiental
environmental impact assesment,
véx. gl estudio de impacto
ambiental
environmental pollution, véx. gl
contaminación do medio natural
environmental protection, véx. gl
protección do medio natural
enzootic, véx. gl enzootia
enzyme / ferment, véx. gl enzima
enzyme linked immunoabsorbent
assay, véx. gl ensaio de
inmunoabsorción enzimática
(ELISA)
epibiont, véx. gl epibionte
epidemic, véx. gl epidemia
epidemiological investigation, véx.
gl investigación epidemiolóxica
epidemiology, véx. gl
epidemioloxía
epidermis, véx. gl epiderme
epifauna, véx. gl epifauna
epinephrine, véx. gl epinefrina
epipelagic, véx. gl epipeláxico
epiphyte, véx. gl epífito
epithelium, véx. gl epitelio
epivalve, véx. gl epivalva
epizoon, véx. gl epizoo
epizootic disease, véx. gl epizootia
376
epizootic investigation, véx. gl
investigación epizoótica
equivalve, véx. gl equivalvo
eradicate (to), véx. gl erradicar
Erlenmeyer flask, véx. gl matraz de
Erlenmeyer
erosion, véx. gl erosión
erythrocyte, véx. gl eritrócito
essential amino acids, véx. gl
aminoácidos esenciais
essential fatty acids, véx. gl ácidos
graxos esenciais
essential nutrients, véx. gl
nutrientes esenciais
establishments on land, véx. gl
establecementos en terra
estabulation, véx. gl estabulación
ester, véx. gl éster
estradiol, véx. gl estradiol
estrogen, véx. gl estróxeno
estuary, véx. gl esteiro
ether, véx. gl éter
etiology, véx. gl etioloxía
eucaryotic, véx. gl eucariota
euphotic, véx. gl eufótico
European Aquaculture Society, véx.
gl Sociedade Europea de
Acuicultura
european flat oyster, véx. gl ostra
european hake, véx. gl pescada
branca
european lobster, véx. gl
lumbrigante
european perch, véx. gl perca
europea
european seabass, véx. gl robaliza
euryhaline, véx. gl eurihalino
eurythermic, véx. gl euritermo
eutrophic, véx. gl eutrófico
eutrophication, véx. gl eutrofización
evaporation, véx. gl evaporación
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 377
Índice alfabético inglés
evisceration, véx. gl evisceración
evolution, véx. gl evolución
excrement, véx. gl excremento
excretion, véx. gl excreción
excretion product, véx. gl producto
de excreción
excretory system, véx. gl sistema
excretor
exogenous, véx. gl esóxeno
exophthalmos, véx. gl exoftalmía
exoskeleton, véx. gl exoesqueleto
exotic diseases, véx. gl
enfermidades exóticas
experiment, véx. gl experimento
experimental culture, véx. gl cultivo
experimental
experimental phase, véx. gl fase
experimental
experimental pond, véx. gl estanque
experimental
exploitation, véx. gl explotación
exponential growth phase, véx. gl
fase exponencial
export market, véx. gl mercado de
exportación
extensive culture, véx. gl cultivo
extensivo
extensive fish culture, véx. gl
piscicultura extensiva
extraplastidial, véx. gl
extraplastidial
extrapolation, véx. gl extrapolación
extruded feed, véx. gl penso
extruído
eye, véx. gl ollo
eye stalk ablation, véx. gl ablación
do pedúnculo ocular
eyed eggs, véx. gl ovos chocos
eyed eggs, véx. gl ovos incubados
eyepieces, véx. gl oculares
F
facultative pathogen, véx. gl
patóxeno facultativo
family, véx. gl familia
farad, véx. gl farad (capacitancia)
farmer, véx. gl mariscador
farms, véx. gl granxas
farms concerned, véx. gl
explotacións afectadas
farms with broodstock, véx. gl
granxas con reproductores
farms without broodstock, véx. gl
granxas sen reproductores
fastening, véx. gl amarre
fat, véx. gl graxa
fat soluble, véx. gl soluble en
graxas
fat soluble vitamin, véx. gl vitamina
liposoluble
fattening pond / growout pond, véx.
gl estanque de engorda
fatty fish, véx. gl peixe graxento
fauna, véx. gl fauna
feather meal, véx. gl fariña de
pluma
feces, véx. gl feces
fecundation, véx. gl fecundación
feed (to), véx. gl alimentar
feed costs, véx. gl custo de penso
feed preparation, véx. gl
preparación de alimentos
feed tank, véx. gl tanque de
alimentación
feed water, véx. gl auga de
alimentación
feeder, véx. gl comedeira
feeder channel, véx. gl canle de
alimentación
feeding behaviour, véx. gl
comportamento alimentario
377
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 378
Índice alfabético inglés
feeding coefficient, véx. gl
coeficiente de alimentación
feeding rate, véx. gl taxa de
alimentación
feeding system, véx. gl sistema de
alimentación
feeding zone, véx. gl área de
alimentación
feedstuff industry, véx. gl industria
do penso
feed-water valve, véx. gl válvula de
alimentación de auga
female, véx. gl femia
feminization, véx. gl feminización
fertility, véx. gl fertilidade
fertilization, véx. gl fertilización
fertilize (to), véx. gl fecundar
fertilized eggs, véx. gl ovos
fecundados
fertilizer, véx. gl fertilizante
fiber, véx. gl fibra
fiberglass, véx. gl fibra de vidro
filament, véx. gl filamento
filamentous algae, véx. gl algas
filamentosas
filed growout, véx. gl engorda no
medio natural
fillets, véx. gl filetes
filling pipe, véx. gl tubo de entrada
filter, véx. gl filtro
filter area, véx. gl área de filtración
filter backwashing, véx. gl
retrolavado do filtro
filter feeder, véx. gl filtrador
(organismo)
filter loading, véx. gl carga de filtro
filter material, véx. gl material
filtrante
filter paper, véx. gl papel de filtro
filtering charcoal, véx. gl carbón de
filtración
378
filtration, véx. gl filtración
filtration rate, véx. gl taxa de
filtración
fin, véx. gl aleta
fin rays, véx. gl raios da aleta
fin rot, véx. gl carcinoma das aletas
financing, véx. gl financiamento
fingerling, véx. gl cría
finishind feed, véx. gl alimento para
acabado de engorda
first feeding, véx. gl primeira
alimentación
first generation of cross breeding,
véx. gl primeira xeración de
entrecruzamento
fish, véx. gl peixe
fish (to), véx. gl pescar
fish alive, véx. gl peixe vivo
fish biology, véx. gl bioloxía
pesqueira
fish bone, véx. gl espiña
fish box, véx. gl caixa de peixe
fish cage, véx. gl gaiola de peixes
fish eggs, véx. gl ovos de peixe
fish farm, véx. gl piscifactoría
fish farmer, véx. gl piscicultor
fish farming, véx. gl cultivo de
peixes
fish feed, véx. gl alimento para
peixes
fish feeder, véx. gl alimentador para
peixes
fish flesh, véx. gl carne de peixe
fish grader, véx. gl calibrador de
peixes
fish grading, véx. gl clasificación
dos peixes
fish ladder, véx. gl escala para
peixes
fish length, véx. gl lonxitude dun
peixe
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 379
Índice alfabético inglés
fish liver oil, véx. gl aceite de
fígado de peixe
fish meal, véx. gl fariña de peixe
fish migration, véx. gl migración
dos peixes
fish oil, véx. gl aceite de peixe
fish pathology, véx. gl
ictiopatoloxía
fish pond, véx. gl piscicultura en
estanques
fish processing equipment, véx. gl
equipo de procesamento de
peixe
fish products, véx. gl productos da
pesca
fish protein concentrate, véx. gl
concentrado de proteína de
peixe
fish pump, véx. gl bomba de
descarga de peixe
fish screen, véx. gl grella para
peixes
fish tail, véx. gl cola de pegar
fish transport, véx. gl transporte de
peixes
fish weir / barricade, véx. gl caínzo
fish weir / barricade, véx. gl canizo
fishery, véx. gl pesqueira
fishery cooperative, véx. gl
cooperativa de pesca
fishery stock assesment, véx. gl
avaliación de poboacións de
peixes
fishing, véx. gl pesca
fishing gear, véx. gl arte de pesca
fishing ground, véx. gl caladoiro
fishing tackle, véx. gl aparello de
pesca
fixation, véx. gl fixación
flagellated spore, véx. gl espora
flaxelada
flagellates, véx. gl flaxelados
flapper / trap, véx. gl lingua
flask, véx. gl matraz
flatfish, véx. gl peixe plano
flesh, véx. gl carne
flexible hose, véx. gl tubo flexible
float, véx. gl flotador
floating cage, véx. gl gaiola flotante
floating feed, véx. gl alimento
flotante
floating net pen, véx. gl viveiro
flotante
floating shelf, véx. gl plataforma
flotante
flocculation, véx. gl floculación
flood-tide, véx. gl enchente
flow chart, véx. gl diagrama de
fluxo
flow meter, véx. gl medidor de
caudal
flow rate, véx. gl caudal
fluid dynamics, véx. gl dinámica
dos fluídos
fluid mechanics, véx. gl mecánica
de fluídos
fluorescence, véx. gl fluorescencia
fluorescent, véx. gl fluorescente
fluorescent lamp, véx. gl tubo
fluorescente
fluorine, véx. gl flúor
flux / flow, véx. gl fluxo
focal infection, véx. gl infección
focal
fodder, véx. gl penso
foliaceous, véx. gl foliáceo
food, véx. gl alimento
food acceptance, véx. gl aceptación
do alimento
Food and Agricultural Organisation,
véx. gl Organización para a
Agricultura e a Alimentación
379
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 380
Índice alfabético inglés
Food and Drugs Administration,
véx. gl Administración de
Alimentación e Fármacos
food chain / food web, véx. gl
cadea alimentaria
food composition, véx. gl
composición do alimento
food intake, véx. gl inxestión de
alimentos
food utilization, véx. gl utilización
de alimento
food web, véx. gl cadea trófica
foot, véx. gl pé
forceps, véx. gl pinzas
formaldehyde, véx. gl formaldehido
formalin fixed, véx. gl fixado con
formalina
fouling, véx. gl emporcamento
fouling, véx. gl incrustacións
freeze block, véx. gl bloque de
conxelación
fresh, véx. gl fresco
fresh fish, véx. gl peixe fresco
fresh food, véx. gl alimento fresco
freshly dead, véx. gl morto de hai
pouco
freshwater, véx. gl auga doce
freshwater, véx. gl dulceacuícola
freswater biology, véx. gl bioloxía
de auga doce
freswater fish, véx. gl peixe de auga
doce
friction, véx. gl rozamento
frozen, véx. gl conxelado
frustule, véx. gl frústula
fry rearing, véx. gl alevinaxe
fry rearing, véx. gl cría de alevíns
fry rearing center, véx. gl centro de
alevinaxe
frying oven, véx. gl estufa de
secado
380
fungi, véx. gl fungos
fungicide, véx. gl funxicida
furunculosis disease, véx. gl
furunculose
fuse, véx. gl fusible
fusiform, véx. gl fusiforme
G
gall bladder, véx. gl vesícula biliar
gamete, véx. gl gameto
gametocysts, véx. gl gametocisto
gametogenesis, véx. gl
gametoxénese
gametophyte, véx. gl gametófito
ganglion, véx. gl ganglio
ganoid, véx. gl ganoidea
ganoid scale, véx. gl escama
ganoidea
gass bubble disease, véx. gl
enfermidade das burbullas de
aire
gass bubble trauma, véx. gl trauma
das burbullas de aire
gastric, véx. gl gástrico
gastrula, véx. gl gástrula
gastrulation, véx. gl gastrulación
gate valve, véx. gl válvula de
comporta
gauge, véx. gl galga
gauge, véx. gl calibrador
gauge, véx. gl calibre
gauge (to), véx. gl aforar
gene, véx. gl xene
gene expression, véx. gl expresión
xenética
gene locus, véx. gl locus do xene
generating set, véx. gl grupo
electróxeno
generation, véx. gl xeración
generator, véx. gl xerador
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 381
Índice alfabético inglés
genetic, véx. gl xenética
genetic engineering, véx. gl
enxeñería xenética
genetic engineering, véx. gl
manipulación xenética
genetic material, véx. gl material
xenético
genital organ, véx. gl órgano xenital
genital pore, véx. gl poro xenital
genome, véx. gl xenoma
genotype, véx. gl xenótipo
gentamicin, véx. gl xentamicina
genus, véx. gl xénero
geographical spread, véx. gl
propagación xeográfica
giant cupped oyster, véx. gl ostra
xaponesa
giant river prawn, véx. gl camarón
de río
giant tiger prawn, véx. gl gamba
tigre jumbo
gill, véx. gl guerla
gill, véx. gl gala
gill, véx. gl galada
gill, véx. gl branquia
gill, véx. gl guerla
gill cavity, véx. gl cámara branquial
gill rot, véx. gl putrefacción das
guerlas
gill slit, véx. gl fenda branquial
gillrakes, véx. gl branquiespiñas
gilthead sea bream, véx. gl dourada
gland, véx. gl glándula
glass rod, véx. gl variña de vidro
glucide, véx. gl glícido
glyceride, véx. gl glicérido
glycogen, véx. gl glicóxeno
gnathopod, véx. gl gnatópodo
gnathostomatous, véx. gl
gnatostomado
gonad, véx. gl gónada
gonadal development, véx. gl
desenvolvemento das gónadas
gonadosomatic index, véx. gl índice
gónado-somático
gonadotrophic hormone, véx. gl
hormona gonadotrófica
gonopore, véx. gl gonóporo
grading table, véx. gl mesa de
clasificación
graduated cylinder, véx. gl probeta
gramme, véx. gl gramo
gram-negative, véx. gl gramnegativo
gram-positive, véx. gl grampositivo
granulometry, véx. gl granulometría
gravel, véx. gl cascallo
gravity feed, véx. gl alimentación
por gravidade
great Atlantic scallop, véx. gl vieira
green algae, véx. gl alga verde
green water, véx. gl auga verde
grit, véx. gl grans de area
grooved carpet shell, véx. gl ameixa
fina
gross energy, véx. gl enerxía total
ground swell, véx. gl mar de fondo
groundwater, véx. gl auga
subterránea
groundwater well, véx. gl pozo de
auga subterránea
grower fish, véx. gl peixe en
período de engorda
grow-out feed, véx. gl alimento
para crías
grow-out phase, véx. gl fase de
crecemento
grow-out phase, véx. gl fase de
medra
growth, véx. gl crecemento
381
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 382
Índice alfabético inglés
growth behaviour, véx. gl
comportamento no crecemento
growth capacity, véx. gl capacidade
de crecemento
growth curve, véx. gl curva de
crecemento
growth cycle, véx. gl ciclo de
crecemento
growth factor, véx. gl factor de
crecemento
growth inhibition, véx. gl
inhibición do crecemento
growth promotion, véx. gl
estimulación do crecemento
growth rate, véx. gl taxa de
crecemento
growth rate, véx. gl velocidade de
crecemento
growth regulation, véx. gl control
da medra
growth regulation, véx. gl control
do crecemento
guanine, véx. gl guanina
gulf, véx. gl golfo
gut opening, véx. gl cloaca
gutted fish, véx. gl peixe eviscerado
gynogenesis, véx. gl xinoxénese
gyrodactylosis, véx. gl xirodactilose
H
habitat, véx. gl hábitat
halocline, véx. gl haloclina
halophyle, véx. gl halófilo
hand dregde, véx. gl angazo
hand feeding, véx. gl alimentación
manual
hand sorting, véx. gl separación á
man
handling / manipulation, véx. gl
manexo
382
haploid, véx. gl haploide
haplosporidians, véx. gl
haploesporídeos
haplotype, véx. gl haplótipo
hard water, véx. gl auga dura
hardiness, véx. gl resistencia
hardness, véx. gl dureza
harvest / crop, véx. gl colleita
harvest of fish, véx. gl colleita de
peixes
harvesting, véx. gl aproveitamento
harvesting equipment, véx. gl
equipo de recolleita
hatchery, véx. gl criadeiro
hatching / emergence, véx. gl
eclosión
hatching rate, véx. gl taxa de
eclosión
hatching tray, véx. gl bandexa de
incubación
haul, véx. gl izar
haul in, véx. gl halar
hawser, véx. gl estacha
head, véx. gl cabeza
head sea, véx. gl mar contrario
health, véx. gl sanidade
health conditions, véx. gl normas
sanitarias
heart, véx. gl corazón
heat exchanger, véx. gl
intercambiador de calor
heat loss, véx. gl fuga de calor
heat loss, véx. gl perda de calor
heat pump, véx. gl bomba de calor
heater, véx. gl quecedor
heavy metal, véx. gl metal pesado
height, véx. gl carga
hemal arch, véx. gl arco hemal
hematocrit, véx. gl hematócrito
hematoma, véx. gl hematoma
hemocyanin, véx. gl hemocianina
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 383
Índice alfabético inglés
hemoglobine, véx. gl hemoglobina
hemolysis, véx. gl hemólise
hemorrhage, véx. gl hemorraxia
hepatic degeneration, véx. gl
dexeneración hepática
hepatoma, véx. gl hepatoma
hepatopancreas, véx. gl
hepatopáncreas
herbivorous, véx. gl herbívoro
hereditary, véx. gl hereditario
hereditary character, véx. gl
carácter hereditario
hereditary defect, véx. gl defecto
hereditario
hereditary factor, véx. gl factor
hereditario
hereditary transmission, véx. gl
transmisión hereditaria
heritability coefficient, véx. gl
coeficiente de herdabilidade
hermaphrodite, véx. gl hermafrodita
hermetic closure, véx. gl
pechamento hermético
herpesvirus, véx. gl herpesvirus
heterodont, véx. gl heterodonte
heteromorphic alternation of
generations, véx. gl alternancia
heteromórfica de xeracións
heterosis, véx. gl heterose
heterothropic organisms, véx. gl
organismos heterotróficos
heterotroph, véx. gl heterótrofo
hibernation, véx. gl hibernación
high water mark, véx. gl máxima
preamar
higher high water, véx. gl preamar
highly unsaturated fatty acids, véx.
gl ácidos graxos altamente
insaturados
hight spot / hight above sea level,
véx. gl cota
hinge, véx. gl charnela
histiological examination, véx. gl
exame histolóxico
histocyte, véx. gl histiócito
histological slides, véx. gl placas
histolóxicas
histology, véx. gl histoloxía
holdfast, véx. gl agarra dunha alga
ó substrato
holding tank, véx. gl tanque viveiro
holding trough, véx. gl tanque de
estabulación
holotype, véx. gl holótipo
home market, véx. gl mercado
interno
homeostasis, véx. gl homeostase
homeotherm, véx. gl homeotermo
homogeneization of organs, véx. gl
homoxeneización dos órganos
homologous cell cultures, véx. gl
cultivos de células homólogas
homozygous, véx. gl homocigótico
/ homozigótico
hook, véx. gl amocelo
hook, véx. gl anzol
hormonal activity, véx. gl
actividade hormonal
hormonal regulation, véx. gl
regulación hormonal
hormonal stimulation, véx. gl
estimulación hormonal
hormone, véx. gl hormona
hormone release, véx. gl liberación
de hormonas
hose, véx. gl manga
host, véx. gl hóspede
host cell, véx. gl célula receptora
human chorionic gonadotropin,
véx. gl gonadotropina coriónica
humana
hyaline, véx. gl hialino
383
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 384
Índice alfabético inglés
hybrid, véx. gl híbrido
hybrid vigor, véx. gl vigor híbrido
hydratation / hydration, véx. gl
hidratación
hydrate (to), véx. gl hidratar
hydraulic current, véx. gl corrente
hidráulica
hydraulic energy, véx. gl enerxía
hidráulica
hydraulic gradient, véx. gl gradiente
hidráulico
hydraulic jump, véx. gl salto
hidráulico
hydraulic lift, véx. gl elevador
hidráulico
hydrocarbon, véx. gl hidrocarburo
hydrodynamic governor, véx. gl
regulador hidráulico
hydrodynamic shape, véx. gl forma
hidrodinámica
hydrodynamics, véx. gl
hidrodinámica
hydrogen peroxide, véx. gl
peróxido de hidróxeno
hydrogen peroxide, véx. gl auga
osixenada
hydrography, véx. gl hidrografía
hydrology, véx. gl hidroloxía
hydrophobic, véx. gl hidrófobo
hydroponic culture, véx. gl cultivo
hidropónico
hydrosphere, véx. gl hidrosfera
hygiene, véx. gl hixiene
hygrometer, véx. gl higrómetro
hyperglycemia, véx. gl
hiperglucemia
hyperplasia, véx. gl hiperplasia
hypersaline, véx. gl hipersalino
hypertonic, véx. gl hipertónico
hypertrophy, véx. gl hipertrofia
384
hypervitaminosis, véx. gl
hipervitaminose
hypha, véx. gl hifa
hypochlorite, véx. gl hipoclorito
hypodermis, véx. gl hipoderme
hypolimnion, véx. gl hipolimnion
hypophysation, véx. gl hipofisación
hypophysis / pituitary gland, véx. gl
hipófise
hypothalamus, véx. gl hipotálamo
hypotrophy, véx. gl hipotrofia
I
ice, véx. gl xeo
ice accretion, véx. gl acumulación
de xeo
ichthyology, véx. gl ictioloxía
ichthyotoxic substance, véx. gl
ictiotoxina
icing, véx. gl formación de xeo
identification, véx. gl identificación
illumination, véx. gl iluminación
immature, véx. gl inmaturo
immune, véx. gl inmune
immunireagents, véx. gl reactivos
inmunolóxicos
immunity, véx. gl inmunidade
immunization, véx. gl inmunización
immunofluoerescence, véx. gl
inmunofluorescencia
immunoglobulin, véx. gl
inmunoglobulina
immunohistochemistry, véx. gl
inmunohistoquímica
implant, véx. gl implante
importation, véx. gl importación
impounded waters, véx. gl augas
cerradas
impregnation, véx. gl impregnación
impurity, véx. gl impureza
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 385
Índice alfabético inglés
in danger of extintion, véx. gl en
perigo de extinción
in vitro, véx. gl in vitro
in vivo, véx. gl in vivo
inborn error, véx. gl tara
inbred genotypes, véx. gl xenótipos
consanguíneos
inbreeding, véx. gl cruzamento
consanguíneo
inch, véx. gl polgada
incidence, véx. gl incidencia
incident ultraviolet light, véx. gl luz
ultravioleta incidente
incipient lethal level, véx. gl nivel
incipiente letal
increase in weight, véx. gl aumento
de peso
incubate, véx. gl incubar
incubation, véx. gl incubación
incubation of cell cultures, véx. gl
incubación dos cultivos de
células
incubation time, véx. gl tempo de
incubación
incubator, véx. gl incubador
indeterminate growth, véx. gl
crecemento indeterminado
indigenous serotypes, véx. gl
serótipos indíxenas
indirect fluorescent antibody test,
véx. gl proba indirecta de
anticorpos fluorescentes (IFAT)
induced reproduction, véx. gl
reproducción provocada
induced spawning, véx. gl desova
inducida
industrial waste, véx. gl refugallo
industrial
inert, véx. gl inerte
infection, véx. gl infección
infectious, véx. gl infeccioso
infectious disease, véx. gl
enfermidade infecciosa
infectious hematopoietic disease
(virus) IHN, véx. gl virus da
necrose hematopoética
infecciosa
infectious hypodermal and
hematopoietic necrosis virus,
véx. gl necrose vírica infecciosa
hipodérmica e hematopoética
infectious pancreatic necrosis virus
(IPNV), véx. gl virus da necrose
pancreática infecciosa (VNPI)
infective agent, véx. gl axente
infeccioso
infertile, véx. gl infértil
infestation, véx. gl infestación
inflammation, véx. gl inflamación
inflow, véx. gl afluencia
infra-red radiation, véx. gl radiación
infravermella
infrastructure, véx. gl
infraestructura
ingest (to), véx. gl inxerir
ingredient, véx. gl ingrediente
inheritance, véx. gl herdanza
inhibition, véx. gl inhibición
inhibitor, véx. gl inhibidor
initial feeding, véx. gl dieta de
arranque
initial load, véx. gl carga inicial
initial mortality rate, véx. gl taxa
inicial de enfermidade
initial mortality rate, véx. gl taxa
inicial de enfermidade
initial stage, véx. gl fase inicial
injection, véx. gl inxección
inland waters, véx. gl augas
continentais
inlet channel, véx. gl canle de
alimentación de auga
385
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 386
Índice alfabético inglés
inoculation, véx. gl inoculación
inoculation of cell cultures, véx. gl
inoculación dos cultivos das
células
inoculum, véx. gl inóculo
inorganic, véx. gl inorgánico
inositol, véx. gl inositol
insert (to), véx. gl intercalar
inshore, véx. gl zona costeira
inspection procedure, véx. gl
procedemento de inspección
installation, véx. gl instalación
insular shelf, véx. gl plataforma das
illas
insulated containers, véx. gl
recipientes illados
insulation value, véx. gl grao de
illamento
integral culture, véx. gl cultivo
integral
integrated aquaculture, véx. gl
acuicultura integrada
integument, véx. gl tegumento
intensive breeding, véx. gl cría
intensiva
intensive culture, véx. gl cultivo
intensivo
interface, véx. gl interfase
intermediate host, véx. gl hóspede
intermediario
intermediate survey, véx. gl
recoñecemento periódico
intermediate waves, véx. gl ondas
intermedias
internal parasite, véx. gl parasito
interno
internal waves, véx. gl ondas
internas
International System of Units, véx.
gl Sistema Internacional de
Unidades
386
international units, véx. gl unidades
internacionais
interstitial, véx. gl intersticial
intertidal, véx. gl intermareal
intertidal zone, véx. gl zona
intermareal
intestine, véx. gl intestino
intramuscular, véx. gl intramuscular
intraperitoneal, véx. gl
intraperitoneal
intraplastidial, véx. gl intraplastidial
introduced species, véx. gl especies
introducidas
investment costs, véx. gl custo de
investimento
iodophore, véx. gl iodóforo
ionic concentration, véx. gl
concentración iónica
ionic strength, véx. gl forza iónica
iridovirus, véx. gl iridovirus
iron, véx. gl ferro
ischemia, véx. gl isquemia
isolate, véx. gl illado
isolating switch, véx. gl interruptor
illante
isolation, véx. gl illamento
isopods, véx. gl isópodos
isothermal, véx. gl isotérmico
isotonic, véx. gl isotónico
J
japanese carpet shell, véx. gl
ameixa xaponesa
japanese eel, véx. gl anguía
xaponesa
japanese scallop, véx. gl vieira
xaponesa
jet discharge, véx. gl descarga
rápida
joint, véx. gl xunta
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 387
Índice alfabético inglés
joint, véx. gl empalme
joule, véx. gl joule
junction of pipes, véx. gl
embocadura dos tubos
juvenile, véx. gl xuvenil
juvenile stage, véx. gl fase xuvenil
K
kanamycin, véx. gl kanamicina
karyotype, véx. gl cariótipo
keratin, véx. gl queratina
kidney, véx. gl ril
kidney tubules, véx. gl tubos do ril
killing, véx. gl matanza
kilogram, véx. gl quilogramo
knot, véx. gl nó
Krebs cycle, véx. gl ciclo de Krebs
krill, véx. gl krill [kril]
kuruma shrimp, véx. gl gamba
xaponesa
L
label, véx. gl etiqueta
labelling / marking, véx. gl
etiquetaxe
labile, véx. gl lábil
laboratory, véx. gl laboratorio
laboratory testing, véx. gl probas de
laboratorio
labour costs, véx. gl gasto en man
de obra
lactose, véx. gl lactosa
lag phase, véx. gl fase de
maduración
lagoon, véx. gl lagoa
lake, véx. gl lago
lamellated haliotis, véx. gl peneira
lamellibranchs, véx. gl
lamelibranquios
laminar flow, véx. gl fluxo laminar
laminarin, véx. gl laminarina
laminate, véx. gl laminado
land-based, véx. gl montado en
terra
landing, véx. gl desembarque
larva, véx. gl larva
larval development, véx. gl
desenvolvemento larval
larval feed, véx. gl alimento
larvario
larval rearing / larval culture, véx.
gl cría de larvas
larval stage, véx. gl estado larvario
larval stage, véx. gl fase larvaria
larviculture, véx. gl larvicultura
latency, véx. gl latencia
lateral line, véx. gl liña lateral
layer / stratum, véx. gl estrato
lead, véx. gl chumbo
leak, véx. gl fenda
lecithin, véx. gl lecitina
length, véx. gl eslora
length, véx. gl lonxitude
length, véx. gl longura
lentic, véx. gl léntico
leptocephalus, véx. gl leptocéfalo
lesion, véx. gl lesión
lethal dose, véx. gl dose letal
lethargy, véx. gl letargo
leucine, véx. gl leucina
leucocyte, véx. gl leucócito
life span, véx. gl duración da vida
life well, véx. gl viveiro
lift net, véx. gl mediomundo
light, véx. gl luz
light intensity, véx. gl intensidade
luminosa
387
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 388
Índice alfabético inglés
light penetration, véx. gl
penetración da luz
light-sensitive, véx. gl sensible á
luz
lime, véx. gl cal
limewash, véx. gl leitada de cal
limnology, véx. gl limnoloxía
linoleic acid, véx. gl ácido linoleico
linolenic acid, véx. gl ácido
linolénico
lipase, véx. gl lipase
lipide, véx. gl lípido
lipoid liver organization, véx. gl
organización lipídica do fígado
lipoprotein, véx. gl lipoproteína
liposoluble, véx. gl liposoluble
lips, véx. gl beizos
liquid fertilizer, véx. gl fertilizante
líquido
liquid oxygen, véx. gl osíxeno
líquido
litre / liter, véx. gl litro
littoral, véx. gl litoral
littoral zone, véx. gl zona litoral
live bait, véx. gl engado vivo
live food, véx. gl alimento vivo
live shellfish storage plant, véx. gl
cetárea
live weight, véx. gl peso vivo
liver, véx. gl fígado
localized species, véx. gl especies
localizadas
location, véx. gl ubicación
long bath, véx. gl baño terapéutico
de longa duración (en pozas de
engorda)
long line, véx. gl palangre
longitudinal pond, véx. gl estanque
lonxitudinal
long-line culture, véx. gl cultivo en
suspensión
388
lordosis, véx. gl lordose
low tide, véx. gl baixamar
low water, véx. gl estiaxe
low water mark, véx. gl máxima
baixamar
lower jaw / mandible, véx. gl
mandíbula
lumen, véx. gl lumen
luteinizing hormone, véx. gl
hormona luteinizante
luteothropic hormone, véx. gl
hormona luteotrópica
lux, véx. gl lux (unidade de
iluminación)
lymph, véx. gl linfa
lymphocystis, véx. gl linfocitose
lymphocystis disease, véx. gl
enfermidade linfocitósica
lymphocyte, véx. gl linfócito
lyophilization, véx. gl liofilización
lysine, véx. gl lisina
M
macronutrient, véx. gl
macronutriente
macrophage, véx. gl macrófago
macrophyte, véx. gl macrófito
macroplankton, véx. gl
macroplancto
macroscopic algae, véx. gl algas
macroscópicas
magnesium, véx. gl magnesio
main crop, véx. gl cultivo principal
main drain, véx. gl colector de
desaugamento
malachite green, véx. gl verde
malaquita
malacology, véx. gl malacoloxía
malacostracous, véx. gl
malacostrose
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 389
Índice alfabético inglés
male, véx. gl macho
male hormone, véx. gl hormona
masculina
malformation, véx. gl
malformación (xenética)
malignnant, véx. gl maligno
management, véx. gl xestión
mangrove, véx. gl mangueiral
manometer, véx. gl manómetro
mantle, véx. gl manto
mantle cavity, véx. gl cavidade do
manto
manure, véx. gl esterco
mariculture, véx. gl maricultura
marine divergence, véx. gl
diverxencia mariña
marine ecology, véx. gl ecoloxía
mariña
marine environment, véx. gl medio
mariño
marine fish, véx. gl peixe de auga
salgada
marine fish farm, véx. gl
establecemento de cultivos
mariños
marine gasteropods, véx. gl
gasterópodos mariños
marine organism, véx. gl organismo
mariño
marine pollution, véx. gl polución
mariña
mark out (to), véx. gl balizar
market, véx. gl mercado
market development, véx. gl
evolución do mercado
market price, véx. gl prezo de
mercado
market research, véx. gl estudio de
mercado
marketing, véx. gl comercialización
marrow, véx. gl medula
marsh/ swamp, véx. gl xunqueira
mastax, véx. gl mástax
mathematical model, véx. gl
modelo matemático
mating, véx. gl emparellamento
mating behaviour, véx. gl
comportamento de
aparellamento
maturation, véx. gl maduración
maturation tank, véx. gl tanque de
maduración
maturity, véx. gl madureza
maxila, véx. gl maxila
maxillary / jawbone, véx. gl
maxilar
maximum, véx. gl máximo
maximum temperature, véx. gl
temperatura máxima
meagre, véx. gl corvina real
mean, véx. gl media
mean higher water, véx. gl preamar
media
mean linear velocity, véx. gl
velocidade lineal media
mean low tide, véx. gl baixamar
media
mean of transport, véx. gl medio de
transporte
measure (to) / gauge (to), véx. gl
medir
measuring board, véx. gl ictiómetro
mechanical filtration, véx. gl
filtración mecánica
mechanized dregde, véx. gl draga
mecanizada
median, véx. gl mediana
median tolerance limit, véx. gl
límite medio de tolerancia
medicated feed, véx. gl penso
medicado
389
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 390
Índice alfabético inglés
mediterranean mussel, véx. gl
mexillón común
medium acidification, véx. gl
acidificación do medio
medulla, véx. gl miolo
mega watts, véx. gl megawatts
megaloplankton, véx. gl
megaloplancto
megalops larva, véx. gl larva
megalopa
meiosis, véx. gl meiose
melanin, véx. gl melanina
melanoma, véx. gl melanoma
melanophore, véx. gl melanóforo
melting point, véx. gl punto de
mestura
membrane, véx. gl membrana
membrane filters, véx. gl filtros de
membrana
membrane filtration, véx. gl
filtración en filtros de membrana
meninge, véx. gl meninxe
meningitis, véx. gl meninxite
meristic characters, véx. gl
caracteres merísticos
meroplankton, véx. gl meroplancto
mesh, véx. gl mallaxe
mesh size, véx. gl tamaño de malla
mesonephros, véx. gl mesonefros
metabolic intensity, véx. gl
intensidade metabólica
metabolic rate, véx. gl taxa
metabólica
metabolism, véx. gl metabolismo
metabolite, véx. gl metabolito
metabolizable energy, véx. gl
enerxía metabolizable
metal, véx. gl metal
metamorphosis, véx. gl
metamorfose
390
metanauplius larva, véx. gl larva
metanauplio
metaphase, véx. gl metafase
metapodium, véx. gl metapodio
metazoea larva, véx. gl larva
metazoea
meter, véx. gl metro
methionine, véx. gl metionina
method of isolating viruses, véx. gl
método de illamento do virus
methylene blue, véx. gl azul de
metileno
microalga, véx. gl microalga
microbiology, véx. gl microbioloxía
microencapsulation, véx. gl
microencapsulación
micrometer, véx. gl micrómetro
micronutrient, véx. gl
micronutriente
microorganism, véx. gl
microorganismo
microplankton, véx. gl
microplancto
micropyle, véx. gl micrópilo
microscope, véx. gl microscopio
microscope slide, véx. gl
portaobxectos
microsporidiosis, véx. gl
microsporidiose
microtitre, véx. gl microtítulo
mictic, véx. gl míctico
midwater, véx. gl entre dúas augas
migration, véx. gl migración
mimicry, véx. gl mimetismo
mineral, véx. gl mineral
mineralization, véx. gl
mineralización
minimum essential medium, véx. gl
medio mínimo esencial
minimum temperature, véx. gl
temperatura mínima
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 391
Índice alfabético inglés
mitosis, véx. gl mitose
mix (to), véx. gl mesturar
mixed culture, véx. gl cultivo mixto
mixing tank, véx. gl tanque de
mestura
moist pelet ration, véx. gl ración de
penso húmido
moist pellet / moist feed, véx. gl
alimento húmido
mollusc culture / shellfish culture,
véx. gl cultivo de marisco
molluscs, véx. gl moluscos
molt frequencies, véx. gl frecuencia
da muda
molt inhibiting hormone, véx. gl
hormona inhibitoria da muda
molting, véx. gl muda
molting hormone / molt stimulating
hormone, véx. gl hormona da
muda
monitoring, véx. gl control
monk, véx. gl estructura para
regula-la profundidade dunha
piscina
monoclonal antibodies, véx. gl
anticorpos monoclonais
monoculture, véx. gl monocultivo
monocyte, véx. gl monócito
monoecious, véx. gl monoecio
monogenesis, véx. gl monoxénese
monosex culture, véx. gl cultivo
unisexual
monospecific, véx. gl
monoespecífico
monthly temperature units, véx. gl
unidades mensuais de
temperatura
morbidity, véx. gl morbilidade
moribund, véx. gl moribundo
morphogenesis, véx. gl
morfoxénese
morphology, véx. gl morfoloxía
morphometric characteristics, véx.
gl características morfométricas
mortality, véx. gl mortalidade
mortality rate, véx. gl taxa de
mortalidade
mortality rate, véx. gl índice de
mortalidade
mortar, véx. gl morteiro
mortgage, véx. gl hipoteca
morula, véx. gl mórula
motile Aeromonas septicaemia,
véx. gl septicemia móbil por
Aeromonas
motility, véx. gl mobilidade
moult, véx. gl muda
mouth, véx. gl boca
mouth appendages, véx. gl
apéndices bucais
mouth parts, véx. gl aparello bucal
mucous membrane, véx. gl mucosa
mucus, véx. gl mucus
mud / mire / sludge, véx. gl lama
multiaxial, véx. gl multiaxial
multicellular, véx. gl pluricelular
multiseriate, véx. gl multiseriado
muscle, véx. gl músculo
muscle insertion, véx. gl inserción
muscular
muscle tissue, véx. gl tecido
muscular
mussel culture, véx. gl mitilicultura
mutagen, véx. gl mutáxeno
mutation, véx. gl mutación
mycelium, véx. gl micelio
mycobacteriosis, véx. gl
micobacteriose
mycosis, véx. gl micose
myomere, véx. gl miómero
myositis, véx. gl miosite
391
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 392
Índice alfabético inglés
N
nacre, véx. gl nácara
nanoplankton, véx. gl nanoplancto
nasal opening / nostril, véx. gl
abertura nasal
natural beds, véx. gl viveiros
naturais
natural feed, véx. gl alimento
natural
natural pond, véx. gl estanque
natural
natural resources, véx. gl recursos
naturais
natural selection, véx. gl selección
natural
nauplius larva, véx. gl larva nauplio
neap tide, véx. gl marea mínima
neap tide, véx. gl marea morta
necropsy, véx. gl necropsia
necrosis, véx. gl necrose
necrotic lesion, véx. gl lesión
necrótica
nekton, véx. gl necto
nematoda, véx. gl nematodos
neoplasia, véx. gl neoplasia
neoteny, véx. gl neotenia
nephrocalcinosis, véx. gl
nefrocalcinose
nephron, véx. gl nefridio
nephron, véx. gl nefrón
neritic, véx. gl nerítico
neritic zone, véx. gl zona nerítica
nervous system, véx. gl sistema
nervioso
net, véx. gl rede
net cages, véx. gl gaiolas de rede
net hauler, véx. gl halador
net protein utilization, véx. gl
utilización neta de proteínas
netting yarn, véx. gl fío de rede
392
neuritis, véx. gl neurite
neurocranium, véx. gl neurocranio
neuromaste, véx. gl neuromasto
neuron death, véx. gl morte
neuronal
neuston, véx. gl neuston
neutralization, véx. gl
neutralización
New Zeland mussel, véx. gl
mexillón de Nova Celandia
nile tilapia, véx. gl tilapia do Nilo
nitrate, véx. gl nitrato
nitrification, véx. gl nitrificación
nitrite, véx. gl nitrito
nitrofurans, véx. gl nitrofuranos
nitrogen, véx. gl nitróxeno
nitrogen balance, véx. gl balance
nitroxenado
nitrogen cycle, véx. gl ciclo do
azote
nitrogen cycle, véx. gl ciclo do
nitróxeno
nitrogen fixation, véx. gl fixación
de nitróxeno
nitrogenous compound, véx. gl
composto nitroxenado
nocardiosis, véx. gl nocardiose
non-retour valve, véx. gl válvula de
retención
normal solution, véx. gl solución
normal
northern bluefin tuna, véx. gl atún
vermello
northern pike, véx. gl lucio
not decomposed, véx. gl non
descomposto
nucleic acids, véx. gl ácidos
nucleicos
nucleus, véx. gl núcleo
nursery, véx. gl preengorda
nutrient, véx. gl nutriente
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 393
Índice alfabético inglés
nutrient agar, véx. gl ágar de
cultivo
nutrient deficiency, véx. gl carencia
nutritiva
nutrient needs, véx. gl necesidades
nutritivas
nutrient requirements, véx. gl
requirimentos nutricionais
nutrient uptake, véx. gl asimilación
de nutrientes
nutrition, véx. gl nutrición
nutritional score / chemical score,
véx. gl límite de nutrición
nutritive reserve, véx. gl reserva
nutritiva
nutritive value, véx. gl valor
nutritivo
nutritive value, véx. gl valor
alimenticio
nuzzle, véx. gl embocadura
nylon, véx. gl nailon
O
objective lens, véx. gl obxectivos
(óptica)
obligatory pathogen, véx. gl
patóxeno obrigatorio
observation, véx. gl observación
observed abnormal mortality, véx.
gl mortalidade anómala
comprobada
ocean, véx. gl océano
oceanic, véx. gl oceánico
oceanography, véx. gl oceanografía
odor, véx. gl olor
oesophagus, véx. gl esófago
offshore, véx. gl alta mar
offshore structure, véx. gl estructura
en mar aberto
oil, véx. gl aceite
oligoelement, véx. gl oligoelemento
oligothrophic, véx. gl oligotrófico
ommon sole, véx. gl linguado
omnivorous, véx. gl omnívoro
on board, véx. gl a bordo
oncogene, véx. gl oncoxene
ongrowing, véx. gl engorda
ontogenesis, véx. gl ontoxénese
oocyte, véx. gl oócito
oodinosis, véx. gl oodiníase
oogenesis, véx. gl ovoxénese
oogonium, véx. gl oogonio
open sea, véx. gl mar aberto
open system, véx. gl sistema aberto
open system / open circuit, véx. gl
circuíto aberto
opening, véx. gl abertura
operational, véx. gl operativo
operculum, véx. gl opérculo
optimal temperature, véx. gl
temperatura óptima
oral cavity, véx. gl cavidade oral
organ, véx. gl órgano
organic manure, véx. gl fertilizante
orgánico
organic matter, véx. gl materia
orgánica
organic media, véx. gl medio
orgánico
organism, véx. gl organismo
origin, véx. gl orixe
osmoregulation, véx. gl
osmorregulación
osmosis, véx. gl osmose
osmotic pressure, véx. gl presión
osmótica
osmotic shock, véx. gl choque
osmótico
ostracods, véx. gl ostrácodos
otolith, véx. gl otólito
outlet pipe, véx. gl tubo de saída
393
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 394
Índice alfabético inglés
ovarian fluid, véx. gl fluído do
ovario
ovarian follicular atresia, véx. gl
atresia folicular ovárica
ovary, véx. gl ovario
overfeeding, véx. gl
sobrealimentación
overfishing, véx. gl sobrepesca
overflow water, véx. gl auga
sobordante
overhead, véx. gl gastos xerais
overpopulation / overstock, véx. gl
superpoboación
overwinter, véx. gl hibernar
oviduct, véx. gl oviducto
oviparous, véx. gl ovíparo
ovogénésis, véx. gl ooxénese
ovoviviparous, véx. gl ovovivíparo
ovulation, véx. gl ovulación
ovum, véx. gl óvulo
oxidant, véx. gl oxidante
oxidation, véx. gl oxidación
oxygen, véx. gl osíxeno
oxygen concentration, véx. gl
concentración de osíxeno
oxygen consumption, véx. gl
consumo de osíxeno
oxygen content, véx. gl contido en
osíxeno
oxygen deficiency, véx. gl déficit
de osíxeno
oxygen depletion, véx. gl
esgotamento do osíxeno
oxygen difusser tube, véx. gl tubo
de distribución de osíxeno
oxygen injection aeration, véx. gl
ventilación por inxección de
osíxeno
oxygen lack, véx. gl carencia de
osíxeno
394
oxygen saturation, véx. gl
saturación de osíxeno
oxygen supersaturation, véx. gl
sobresaturación de osíxeno
oxygen transfer, véx. gl
transferencia de osíxeno
oxygenation, véx. gl osixenación
oxymeter, véx. gl oxímetro
oxytetracycline, véx. gl
oxitetraciclina
oyster bed, véx. gl banco ostrícola
oyster culture, véx. gl ostricultura
ozonator, véx. gl ozonizador
ozone, véx. gl ozono
ozonization, véx. gl ozonización
P
packaging, véx. gl embalaxe
packed columns, véx. gl columnas
compactas
packing box, véx. gl caixa de
embalaxe
paddle-wheel aerator, véx. gl
ventilador de penlas
paired species, véx. gl especies
emparentadas
pallial, véx. gl palial
pallial cavity, véx. gl cavidade
paleal
pancreas, véx. gl páncreas
paper with absorptive capacity, véx.
gl papel absorbente
papilloma, véx. gl papiloma
paraffin, véx. gl parafina
parameter, véx. gl parámetro
paraphysis, véx. gl paráfise
parasite, véx. gl parasito
parasite infestation, véx. gl
infestación parasitaria
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 395
Índice alfabético inglés
parasitological examination, véx. gl
exame parasitolóxico
parasitology, véx. gl parasitoloxía
parent, véx. gl proxenitor
parietal, véx. gl parietal
parr, véx. gl esguín
parr, véx. gl cría de salmónido
parthenogenesis, véx. gl
partenoxénese
parthenogenetic, véx. gl
partenoxenético
particulate matter, véx. gl materia
particulada
particulate organic matter, véx. gl
materia particulada orgánica
parts per million, véx. gl partes por
millón
parts per thousand, véx. gl partes
por mil
passenger genes, véx. gl xenes
pasaxeiros
Pasteur pipette, véx. gl pipeta
Pasteur
pasteurellosis, véx. gl pasteurelose
pasteurization, véx. gl
pasteurización
pathogen, véx. gl patóxeno
pathogen agent, véx. gl axente
patóxeno
pathogenic bacteria, véx. gl
bacterias patóxenas
pathology, véx. gl patoloxía
peak, véx. gl valor máximo
pectoral fin, véx. gl aleta pectoral
pectoral girdle, véx. gl cintura
pectoral
pedium ganglion, véx. gl ganglio
pedio
pediveliger larva, véx. gl larva
pedivelíxera
pelagic, véx. gl peláxico
pelleted feed, véx. gl alimento
granulado
pelleted feed, véx. gl penso
granulado
pellets, véx. gl gránulos
pelvic girdle, véx. gl cintura
pelviana
penicillin, véx. gl penicilina
perchaude, véx. gl perca canadiense
peripheral tissues, véx. gl tecidos
periféricos
periphyton community, véx. gl
comunidade de organismos
fixados nun substrato
perishable, véx. gl perecedoiro
peristaltic pump, véx. gl bomba
peristáltica
peristome, véx. gl peristoma
periviteline space, véx. gl espacio
perivitelino
perlemoen abalone, véx. gl peneira
perla
permit, véx. gl permiso
pernicious anemia, véx. gl anemia
perniciosa
peroxide value, véx. gl valor de
peroxidación
personal computer, véx. gl
ordenador persoal
pesticide, véx. gl pesticida
Petri’s plate, véx. gl placa de Petri
pH adjustment, véx. gl axustamento
do pH
pH meter, véx. gl pH-metro
phagocyte, véx. gl fagócito
phagocytosis, véx. gl fagocitose
pharynx, véx. gl farinxe
phase, véx. gl fase
phenotype, véx. gl fenótipo
pheromone, véx. gl feromona
395
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 396
Índice alfabético inglés
phosphate buffered solution, véx. gl
solución tampón con fosfatos
(PBS)
phospholipid, véx. gl fosfolípido
phosphorus, véx. gl fósforo
photic, véx. gl fótico
photic zone, véx. gl zona fótica
photocell, véx. gl célula
fotoeléctrica
photolithic layer, véx. gl capa
fotolítica
photometer, véx. gl fotómetro
photoperiod, véx. gl fotoperíodo
photosensitive, véx. gl fotosensible
photosynthesis, véx. gl fotosíntese
phycobilin, véx. gl ficobilina
phycocyanin, véx. gl ficocianina
phycology, véx. gl ficoloxía
phyllosome larva, véx. gl larva
filosoma
phylum, véx. gl filum
physics, véx. gl física
physiology, véx. gl fisioloxía
phytophagous, véx. gl fitófago
phytoplankton, véx. gl fitoplancto
phytotoxic, véx. gl fitotóxico
piece of netting, véx. gl pano de
rede
pier, véx. gl peirao de embarque
pigments, véx. gl pigmentos
pike-perch, véx. gl lucioperca
pincer / chela, véx. gl quelícero
pineal gland, véx. gl glándula
pineal
pipe, véx. gl cano
pipe coupling, véx. gl axustamento
de tubos
pipe fittings / fittings, véx. gl
accesorios
pipe’s junction / junction of pipes,
véx. gl empalme de tubos
396
pipe’s junction / junction of pipes,
véx. gl xuntura de tubos
pipette, véx. gl pipeta
piping, véx. gl tubaxe
piscicolous, véx. gl piscícola
pisciculture / fish rearing, véx. gl
piscicultura
piscivorous, véx. gl ictiófago
pituitary hormone / hypophysal
hormone, véx. gl hormona
hipofisaria
placing on the market, véx. gl
colocación no mercado
placoid scale, véx. gl escama
placoidea
plankton, véx. gl plancto
plankton feeders, véx. gl
planctófago
plankton net, véx. gl rede de
plancto
planktonic organism, véx. gl
organismo planctónico
plaque neutralization test, véx. gl
proba de neutralización en placa
plasma, véx. gl plasma
plasmodium, véx. gl plasmodio
plastic, véx. gl plástico
plastic bag, véx. gl saco de plástico
plastic tubes, véx. gl tubos plásticos
plasticity, véx. gl plasticidade
plateau phase / stationary phase,
véx. gl fase estacionaria
pleon, véx. gl pleón
pleopod, véx. gl pleópodo
plurilocular, véx. gl plurilocular
pneumatocyst, véx. gl vexiga de
aire
pod razor shell, véx. gl navalla
poikilotherm, véx. gl
poiquilotérmico
poison, véx. gl veleno
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 397
Índice alfabético inglés
polar corpuscle, véx. gl corpúsculo
polar
polarity, véx. gl polaridade
pole hook, véx. gl bicheiro
pollack, véx. gl abadexo
pollutant, véx. gl poluínte
pollution, véx. gl polución
polychaetes, véx. gl poliquetos
polyclonal antibodies, véx. gl
anticorpos policlonais
polyculture, véx. gl policultivo
polyethylene, véx. gl polietileno
polyp, véx. gl pólipo
polyploid, véx. gl poliploide
polyploidy, véx. gl poliploidía
polypropylene, véx. gl
polipropileno
polysaccharide, véx. gl polisacárido
polyspermy, véx. gl poliespermia
polystyrene, véx. gl poliéster
polystyrene box, véx. gl caixa de
poliestireno
polyunsaturated fatty acids, véx. gl
ácidos graxos poliinsaturados
polyurethane, véx. gl poliuretano
polyvinyl, véx. gl polivinilo
polyvinyl chloride, véx. gl cloruro
de polivinilo
pond, véx. gl estanque
pond culture, véx. gl cultivo en
estanques
pond fish recring, véx. gl cría de
peixes en estanque
pooled sample, véx. gl mostra
composta
population, véx. gl poboación
population density, véx. gl
densidade de poboación
population dynamics, véx. gl
dinámica de poboacións
population estimation, véx. gl
estimación da poboación
population size, véx. gl tamaño da
poboación
population stability, véx. gl
estabilidade poboacional
pore, véx. gl poro
porosity, véx. gl porosidade
porous, véx. gl poroso
postlarva, véx. gl poslarva
potable water, véx. gl auga potable
potassium, véx. gl potasio
potential production, véx. gl
producción potencial
power, véx. gl potencia
power supply, véx. gl fonte de
alimentación
precipitate (to), véx. gl precipitar
predation, véx. gl predación
predation, véx. gl depredación
predators, véx. gl predadores
prepared feed, véx. gl penso
composto
preservative, véx. gl conservante
pressure, véx. gl presión
presure head, véx. gl altura de
presión
preventive measures, véx. gl
medidas preventivas
prey, véx. gl presa [e]
primary inoculation, véx. gl
inoculación primaria
primary production, véx. gl
producción primaria
prime, véx. gl cebar
probability, véx. gl probabilidade
probe, véx. gl sonda
procaryotic cell, véx. gl célula
procariota
procedures for taking samples, véx.
gl modalidades de mostraxe
397
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 398
Índice alfabético inglés
process, véx. gl procedemento
product, véx. gl producto
production, véx. gl producción
production capacity, véx. gl
capacidade de producción
production costs, véx. gl custo de
producción
production rate, véx. gl índice de
producción
productivity, véx. gl productividade
profitability, véx. gl rendemento
progeny, véx. gl proxenie
progesterone, véx. gl proxesterona
progressive infection, véx. gl
infección progresiva
project, véx. gl proxecto
prokaryote, véx. gl procariota
proliferation, véx. gl proliferación
proliferative kidney disease, véx. gl
enfermidade proliferativa dos
riles
prolific, véx. gl prolífico
prophylaxis, véx. gl profilaxe
protandry / proterandry, véx. gl
protandria
protease, véx. gl protease
protected area, véx. gl zona
protexida
protein, véx. gl proteína
protein content, véx. gl contido en
proteínas
protein conversion factor, véx. gl
factor de conversión proteico
protein denaturation, véx. gl
desnaturalización das proteínas
protein efficiency ratio, véx. gl taxa
de eficiencia proteínica
protein requirement, véx. gl
necesidades proteicas
protein utilization, véx. gl
utilización proteica
398
proterandrous, véx. gl proterándrico
protist, véx. gl protista
protoplasm, véx. gl protoplasma
protozoans, véx. gl protozoos
protractor muscle, véx. gl músculo
protractor
pseudomonad disease, véx. gl
septicemia por pseudomonas
pueruli larva, véx. gl puérulus
pullet carpet shell, véx. gl ameixa
babosa
pump, véx. gl bomba
pump casing, véx. gl corpo da
bomba
pump efficiency, véx. gl
rendemento da bomba
pump performance, véx. gl
funcionamento da bomba
pumping, véx. gl bombeo
pumping capacity, véx. gl
capacidade de bombeo
pumping station, véx. gl estación de
bombeo
purchaser, véx. gl comprador
pure-line selection, véx. gl
selección de liñas puras
purification, véx. gl depuración
purification center, véx. gl
depuradora
purify (to), véx. gl depurar
put-and-take fishing, véx. gl
depósito temporal de peixes en
estanques
putrefaction, véx. gl putrefacción
PVC pipe, véx. gl tubo de PVC
pyloric caecum, véx. gl cego
pilórico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 399
Índice alfabético inglés
Q
quality control, véx. gl control de
calidade
quality standard, véx. gl norma de
calidade
quarantained species, véx. gl
especies en corentena
quarentine pond, véx. gl estanque
de corentena
quaternary ammonia, véx. gl
amonio cuaternario
quick freezing, véx. gl conxelación
ultrarrápida
quick frozen fish, véx. gl peixe
conxelado rapidamente
quicklime, véx. gl cal vivo
R
race-away pond, véx. gl tanque
race-away
radiation, véx. gl radiación
radioactive, véx. gl radioactivo
radula, véx. gl rádula
raft / platform, véx. gl plataforma
rainbow trout, véx. gl troita arco da
vella
rainbow trout gonad (cell line), véx.
gl gónada de troita arco da vella
(liña de células) (RTG)
random sample, véx. gl mostra ó
chou
range of geographical distribution,
véx. gl área de distribución
xeográfica
ration, véx. gl ración
raw fish, véx. gl peixe cru
reagent, véx. gl reactivo
rearing, véx. gl escolla
rearing pond / nursery pond, véx. gl
estanque de cría
receptacle, véx. gl receptáculo
reciprocal parasitism, véx. gl
parasitismo recíproco
recirculated water, véx. gl auga
recirculante
recirculating system, véx. gl
sistema de recirculación de auga
recovery, véx. gl recuperación
recring of spawners, véx. gl cría de
reproductores
rectangular tank, véx. gl tanque
rectangular
red algae, véx. gl alga vermella
red blood cell, véx. gl glóbulo
vermello
red drum, véx. gl corvinón de
pintas
red mouth, véx. gl boca vermella
red sea bream, véx. gl ollomol
red tide, véx. gl marea vermella
redd, véx. gl niño dos salmónidos
redox potential, véx. gl potencial
rédox
reef, véx. gl arrecife
reference laboratory, véx. gl
laboratorio de referencia
reference quality, véx. gl calidade
de referencia
reference strains, véx. gl estirpes de
referencia
refractive index, véx. gl índice de
refracción
refractometer, véx. gl refractómetro
refrigerating room, véx. gl cámara
refrixerada
refrigeration system, véx. gl
instalación frigorífica
regenaration, véx. gl rexeneración
399
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 400
Índice alfabético inglés
regulating tank / regulating
reservoir, véx. gl depósito
regulador
reimmersion, véx. gl reinmersión
reinfection, véx. gl reinfección
reinfestation, véx. gl reinfestación
relaying, véx. gl reinstalación
releasing hormone, véx. gl hormona
liberadora do corpúsculo
relief valve, véx. gl válvula de
seguridade
remote control, véx. gl control
remoto
ren, véx. gl colector de ostras
repair, véx. gl reparación
repair, véx. gl amaño
replicate, véx. gl réplica
reproduction, véx. gl reproducción
reproductive cycle, véx. gl ciclo
reproductivo
reproductive period, véx. gl período
reproductor
reproductive stage, véx. gl etapa
reproductiva
requirement, véx. gl necesidade
research, véx. gl investigación
residual chlorine, véx. gl residuo de
clorina
residue, véx. gl residuos
resins, véx. gl resinas
resource, véx. gl recurso
resource specie, véx. gl especie de
interese económico
respiration, véx. gl respiración
respiratory chain, véx. gl cadea
respiratoria
respiratory system, véx. gl sistema
respiratorio
restocking, véx. gl repoboación
retractor muscle, véx. gl músculo
retractor
400
revolutions per second, véx. gl
revolucións por segundo
rhizoid, véx. gl rizoide
ria, véx. gl ría
ribonucleic acid, véx. gl ácido
ribonucleico
ribs, véx. gl costelas
right-eye flounder, véx. gl
pleuronéctidos
rigor mortis, véx. gl rixidez
cadavérica
rigor mortis, véx. gl rigor mortis
rinsing, véx. gl clareo
risk, véx. gl risco
river, véx. gl río
roe, véx. gl ovas
rope, véx. gl cabo
rostrum, véx. gl rostro
rotations per minute, véx. gl
rotacións por minuto
rotatory pump, véx. gl bomba
rotatoria
rotifers, véx. gl rotíferos
runoff, véx. gl escoamento
S
sac fry, véx. gl larvas nacidas de hai
pouco
safety equipment, véx. gl equipo de
seguridade
salinity, véx. gl salinidade
salinometer, véx. gl salinómetro
salmon culture, véx. gl
salmonicultura
salmonids, véx. gl salmónidos
salmonized trout, véx. gl troita
asalmonada
salt, véx. gl sal
saltwater, véx. gl auga salgada
saltworks, véx. gl salina
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 401
Índice alfabético inglés
sample, véx. gl mostra
sample size, véx. gl tamaño da
mostra
sampling, véx. gl mostraxe
sampling bottle, véx. gl botella de
mostraxe
sampling method, véx. gl método
de mostraxe
sand, véx. gl area
sand filter, véx. gl filtro de area
saponification, véx. gl
saponificación
saprolegniasis, véx. gl
saprolegníase
saprophyte, véx. gl saprófito
sarcoma, véx. gl sarcoma
satiation, véx. gl fartura
satiation, véx. gl saciedade
scale, véx. gl escama
scaling off, véx. gl descamación
scallop culture, véx. gl
pectinicultura
scavenger, véx. gl carnizán
schizogony, véx. gl esquizogonia
school of fish, véx. gl banco de
peixes
school of fish, véx. gl cardume de
peixes
schooling behaviour, véx. gl
comportamento gregario
scissors, véx. gl tesoiras
sclera, véx. gl esclerótica
scoliosis, véx. gl escoliose
scope for activity, véx. gl enerxía
dispoñible para a actividade
sea, véx. gl mar
sea culture, véx. gl cultivo mariño
sea fish, véx. gl peixe de mar
sea inlet, véx. gl toma de auga de
mar
sea level, véx. gl nivel do mar
sea lice, véx. gl piollo do salmón
sea state, véx. gl estado do mar
sea trout, véx. gl troita común
sea trout, véx. gl reo
seafood, véx. gl marisco
seawater, véx. gl auga de mar
seaweed, véx. gl alga mariña
Secchi’s disc, véx. gl disco Secchi
secondary infection, véx. gl
infección secundaria
secondary production, véx. gl
producción secundaria
secretion, véx. gl secreción
sector, véx. gl sector
sediment, véx. gl sedimento
sedimentable solids, véx. gl sólidos
sedimentables
sedimentation, véx. gl
sedimentación
sedimentation pond, véx. gl
estanque de sedimentación
sedimented, véx. gl sedimentado
seed (to), véx. gl sementar
seed collection, véx. gl captación de
semente
seeding, véx. gl sementeira
seeward migration eels, véx. gl
anguías en migración cara ó mar
segmentation, véx. gl segmentación
self fertilisation, véx. gl
autofecundación
self-feeding, véx. gl alimentación á
vontade
self-prioning, véx. gl autocebante
semen, véx. gl seme
semi-continous culture, véx. gl
cultivo semicontinuo
semiculture, véx. gl semicultivo
semi-intensive culture, véx. gl
cultivo semiintensivo
401
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 402
Índice alfabético inglés
seminal receptacle, véx. gl
receptáculo seminal
semi-open circuit, véx. gl circuíto
semipechado
senegalese sole, véx. gl linguado
branco
senescence, véx. gl senescencia
sensitive species, véx. gl especies
sensibles
separator, véx. gl separador
septic, véx. gl séptico
septicaemia, véx. gl septicemia
septum, véx. gl septo
serological, véx. gl serolóxico
serological virus identification, véx.
gl identificación serolóxica do
virus
serotonin, véx. gl serotonina
serum / sorus, véx. gl soro
sessile, véx. gl sésil
sessile organism, véx. gl organismo
sésil
seston, véx. gl seston
settling tank, véx. gl tanque
decantador
sewer pipe, véx. gl emisario
sex determination, véx. gl
determinación do sexo
sex hormone, véx. gl hormona
sexual
sex reversal, véx. gl inversión do
sexo
sex reverse, véx. gl reversión sexual
sex-linked, véx. gl ligado ó sexo
sex-ratio, véx. gl proporción sexual
sexual cell, véx. gl célula sexual
sexual dimorphism, véx. gl
dimorfismo sexual
sexual gland, véx. gl glándula
sexual
402
sexual maturity, véx. gl madureza
sexual
shackle, véx. gl manilla
shade cloth, véx. gl malla de
sombra
shallow water, véx. gl auga somera
shallows, véx. gl baixo
share out food, véx. gl distribuí-lo
alimento
sharpsnout seabream, véx. gl sargo
bicudo
sheave, véx. gl roldana
shelf-life, véx. gl tempo de
almacenaxe
shell, véx. gl cuncha
shell gland, véx. gl glándula da
cuncha
shellfish cooking plant, véx. gl
cocedoiro
shellfish-farmers, véx. gl criadores
de marisco
sheltered, véx. gl protexido
sheltered, véx. gl abrigado
sheltered waters, véx. gl augas
protexidas
shipment, véx. gl envío
shocking, véx. gl axitador mecánico
de ovos
shore, véx. gl beira
shore-operated lift net, véx. gl rede
de sacada manobrada desde terra
shrimp culture, véx. gl cultivo de
camaróns
shuck, véx. gl escunchado
sick, véx. gl doente
sieve, véx. gl peneira
sieve (to), véx. gl peneirar
sight flow glass, véx. gl indicador
visual de fluxo
sign, véx. gl signo
silicon, véx. gl silicio
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 403
Índice alfabético inglés
silicone rubber, véx. gl goma de
silicona
silo, véx. gl silo
silo storage, véx. gl almacenaxe en
silos
silver seabream, véx. gl dourada
xaponesa
single-pass system, véx. gl sistema
de circulación simple (auga non
reciclada)
sink (to), véx. gl somerxer
sinkhole, véx. gl sumidoiro
siphon, véx. gl sifón
siphon (to), véx. gl sifonar
size, véx. gl tamaño
size distribution, véx. gl
distribución por tallas
size grading, véx. gl clasificación
volumétrica
skeletal deformities, véx. gl
malformacións esqueléticas
skeleton, véx. gl esqueleto
skewness / asymmetry, véx. gl
asimetría
skin, véx. gl pel
skull / cranium, véx. gl cranio
slices, véx. gl toros
sliding door, véx. gl porta corrediza
/ porta corredía
slope, véx. gl cantil
smell, véx. gl olfacto
smoked fish, véx. gl peixe afumado
smoking, véx. gl afumado
smolt, véx. gl smolt
smoltification, véx. gl
esmoltificación
social behaviour, véx. gl
comportamento social
sodium, véx. gl sodio
sodium chloride, véx. gl cloruro de
sodio
sodium hypochlorite, véx. gl
hipoclorito sódico
sodium thiosulfate, véx. gl
tiosulfato sódico
soil, véx. gl solo
solar cell, véx. gl célula solar
solar energy, véx. gl enerxía solar
soldering, véx. gl soldadura
solid, véx. gl sólido
solubility, véx. gl solubilidade
soluble, véx. gl soluble
solution, véx. gl disolución
solvent, véx. gl disolvente
solvent, véx. gl solvente
sort, véx. gl clasificar
sort (to), véx. gl escoller
sorting, véx. gl clasificación
soy bean flour, véx. gl fariña de
soia
spat / seed, véx. gl semente
spat-fall, véx. gl fixación de ostras
xuvenís
spawn, véx. gl posta
spawning, véx. gl desova
spawning area, véx. gl área de
desova
spawning channel, véx. gl canle de
desova
spawning induction, véx. gl
inducción á posta
spawning induction, véx. gl
inducción á desova
spawning season, véx. gl período de
desova
specie, véx. gl especie
specific heat, véx. gl calor
específica
specifications, véx. gl prego de
condicións
spectrophotometry, véx. gl
espectrofotometría
403
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 404
Índice alfabético inglés
sperm, véx. gl esperma
spermatheca, véx. gl espermateca
spermatheca, véx. gl receptáculo
seminal
spermatic, véx. gl espermático
spermatocyst, véx. gl
espermatocisto
spermatogenesis, véx. gl
espermatoxénese
spermatophore, véx. gl
espermatóforo
spermatozoon, véx. gl
espermatozoide
spicule, véx. gl espícula
spillway, véx. gl tubo de descarga
spinal cord, véx. gl medula espiñal
spiracle, véx. gl espiráculo
spirulina, véx. gl espirulina
spleen, véx. gl bazo
spleen, véx. gl paxarela
sporangium, véx. gl esporanxia
spore, véx. gl espora
sporocyst, véx. gl esporocisto
sporophyte, véx. gl esporófito
spotted wolffish, véx. gl peixe lobo
de pintas
spread, véx. gl propagación
spring tide, véx. gl marea viva
spring viremia of carp, véx. gl
viremia primaveral da carpa
square tank, véx. gl tanque cadrado
stabilization pond, véx. gl estanque
de estabilización
stagnant water, véx. gl auga
estancada
stainless steel, véx. gl aceiro
inoxidable
stake, véx. gl chantón
stake, véx. gl estaca
standard (water quality), véx. gl
estándar de calidade de auga
404
standard deviation, véx. gl
desviación estándar
standard environmental
temperature, véx. gl temperatura
ambiental estándar
standard error, véx. gl erro estándar
standard length, véx. gl lonxitude
estándar
Standing Veterinary Commitee,
véx. gl Comité Veterinario
Permanente
starch, véx. gl amidón
starting arrangement, véx. gl
sistema de arrinque
starvation, véx. gl inanición
statistical analysis, véx. gl análise
estatística
statistics, véx. gl estatística
steady flow rate, véx. gl taxa de
fluxo continuo
stenohaline, véx. gl estenohialino
stenothermic, véx. gl estenotermo
stepped ponds, véx. gl estanques en
escada
sterilazed seawater, véx. gl auga de
mar estéril (artificial)
sterile room, véx. gl cámara estéril
sterilization, véx. gl esterilización
steroids, véx. gl esteroides
still water, véx. gl auga tranquila
stimulation, véx. gl estimulación
stimulus, véx. gl estímulo
stipe, véx. gl talo
stirring, véx. gl axitación
stock biomass, véx. gl biomasa da
poboación
stocking maximal, véx. gl carga
máxima
stomach, véx. gl estómago
stomach content, véx. gl contido
estomacal
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 405
Índice alfabético inglés
stomacher, véx. gl dixestor
stop cock, véx. gl billa
stopcock, véx. gl chave
storage, véx. gl almacenaxe
storage tank, véx. gl tanque de
almacenaxe
storage tanks premises, véx. gl
establecementos de almacenaxe
stored, véx. gl almacenado
strains, véx. gl estirpes
strap, véx. gl estrobo
streammeter / current meter, véx. gl
correntómetro
streptococal septicaemia, véx. gl
septicemia estreptocócica
streptococcus, véx. gl estreptococo
streptomycin, véx. gl
estreptomicina
stress, véx. gl ansiedade
stress, véx. gl estrés
stressor, véx. gl estresante
string (to), véx. gl encordar
striping, véx. gl masaxe abdominal
stuffed, véx. gl cebado
stunted growth, véx. gl atraso do
crecemento
sturgeon, véx. gl sollo rei
subacute, véx. gl subagudo
subcultivation, véx. gl subcultivo
subcutaneous, véx. gl subcutáneo
sublitoral zone, véx. gl zona
infralitoral
submerged aerator, véx. gl
ventilador somerxido
submersible cage, véx. gl gaiola
somerxible
submersible pump, véx. gl bomba
somerxible
subsidy, véx. gl subvención
subsistence aquaculture, véx. gl
acuicultura de subsistencia
subsistence culture, véx. gl cultivos
de subsistencia
subspecie, véx. gl subespecie
suction head / suction lift, véx. gl
altura de aspiración
suction lift pump, véx. gl bomba
aspirante
suitable medium, véx. gl medio
adecuado
sulfonamid, véx. gl sulfamida
supernatant, véx. gl sobrenadante
supersaturation, véx. gl
sobresaturación
supplemental feeding, véx. gl
alimentación suplementaria
supplementary diet, véx. gl dieta
suplementaria
supplementary examinations, véx.
gl exames suplementarios
supply, véx. gl subministración
supralittoral zone, véx. gl zona
supralitoral
surf, véx. gl ondada
surface agitator, véx. gl axitador de
superficie
surface areator, véx. gl aireador de
superficie
surface tension, véx. gl tensión
superficial
surface water, véx. gl auga de
superficie
survey report, véx. gl certificado de
inspección
survival, véx. gl supervivencia
survival rate, véx. gl taxa de
supervivencia
swarmer, véx. gl célula móbil
swelling, véx. gl inchazo
swim bladder, véx. gl vexiga
natatoria
405
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 406
Índice alfabético inglés
swim bladder stress syndrome, véx.
gl síndrome de estrés da vexiga
natatoria
swimbladder inflamation, véx. gl
inflamación da vexiga natatoria
swimming, véx. gl natante
swing net, véx. gl voitirón
sword razor shell, véx. gl
longueirón
symbiont, véx. gl simbionte
symbiosis, véx. gl simbiose
symmetrical, véx. gl simétrico
sympodial axis, véx. gl eixe
simpodial
symptom, véx. gl síntoma
synchronous, véx. gl sincrónico
syndrome, véx. gl síndrome
synergism, véx. gl sinerxismo
systematic, véx. gl sistemática
systemic, véx. gl sistémico
T
table, véx. gl táboa
tagging, véx. gl marcaxe
tank, véx. gl tanque
tank bottom, véx. gl fondo do
tanque
taxa, véx. gl taxa
taxon, véx. gl taxon
taxonomic unit, véx. gl unidade
taxinómica
taxonomy, véx. gl taxinomía
technical assistance, véx. gl
asistencia técnica
technique, véx. gl técnica
technology, véx. gl tecnoloxía
teeth, véx. gl dentes
teleost, véx. gl teleósteos
temperature, véx. gl temperatura
406
temperature gradient, véx. gl
gradiente de temperatura
temperature-sensitive, véx. gl
sensible á temperatura
tench, véx. gl tenca
tentacle, véx. gl tentáculo
terramycin, véx. gl terramicina
territoriality, véx. gl territorialidade
test, véx. gl proba
test tube, véx. gl tubo de ensaio
testing / analysis, véx. gl análise
testis, véx. gl testículo
testosterone, véx. gl testosterona
tetracycline, véx. gl tetraciclina
tetraespore, véx. gl tetraespora
tetraploidy, véx. gl tetraploidía
tetrasporocyst, véx. gl
tetraesporócito
thallophyte, véx. gl talófito
thawed, véx. gl desconxelado
the 2nd filial generation, véx. gl
segunda xeración filial
theca, véx. gl teca
therapeutic, véx. gl terapéutico
therapy, véx. gl terapia
thermal circulation, véx. gl
circulación térmica
thermal death point, véx. gl
temperatura letal
thermal pollution, véx. gl polución
térmica
thermal station, véx. gl central
térmica
thermocline, véx. gl termoclina
thermodynamic, véx. gl
termodinámica
thermometer, véx. gl termómetro
thermoperiod, véx. gl termoperíodo
thermoregulation, véx. gl
termorregulación
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 407
Índice alfabético inglés
thermoresistant, véx. gl
termorresistente
thermostat, véx. gl termóstato
thinnining out rope, véx. gl corda
de desdobramento
thorax, véx. gl tórax
threaded joint, véx. gl xunta en
rosca
thymus, véx. gl timo
thyroid gland, véx. gl tiroides
tiamine, véx. gl tiamina
tidal current, véx. gl corrente de
marea
tidal cycle, véx. gl ciclo das mareas
tidal fluctuation, véx. gl oscilación
da marea
tidal range, véx. gl carreira de
marea
tidal range, véx. gl amplitude de
marea
tidal stocking, véx. gl
abastecemento polas mareas
tide, véx. gl marea
tide gauge, véx. gl mareómetro
tide gauge, véx. gl mareógrafo
tissue composition, véx. gl
composición dos tecidos
tissue culture, véx. gl cultivo de
tecidos
tissue section, véx. gl corte
histolóxico
tissues, véx. gl tecidos
titanium, véx. gl titanio
titration, véx. gl titulación
tocopherol, véx. gl tocoferol
tolerance, véx. gl tolerancia
ton, véx. gl tonelada
total dissolved solids, véx. gl
sólidos disoltos totais
total gas pressure, véx. gl presión
total de gases
total Kjeldahl nitrogen, véx. gl
nitróxeno proteico total (método
Kjeldahl)
total length, véx. gl lonxitude total
total organic carbon, véx. gl
carbono orgánico total
total solids, véx. gl sólidos totais
total volatile solids, véx. gl sólidos
volátiles totais
toxic, véx. gl tóxico
toxic threshold, véx. gl soleira de
toxicidade
toxicity, véx. gl toxicidade
toxicity test, véx. gl proba de
toxicidade
toxin, véx. gl toxina
trace element, véx. gl
microelemento
training, véx. gl adestramento
tranquilizer, véx. gl tranquilizante
transfer, véx. gl transferencia
transfer chamber, véx. gl cámara de
transferencia
transformation, véx. gl
transformación
transformer, véx. gl transformador
transgenic, véx. gl transxénico
transhipment, véx. gl transbordo
translocations, véx. gl
translocacións
transmission, véx. gl transmisión
transmission electron microscopy,
véx. gl microscopía electrónica
de transmisión
transport, véx. gl transporte
transport tank, véx. gl tanque de
transporte
trap / bag net, véx. gl nasa
trawler, véx. gl arrastreiro
trawling, véx. gl pesca de arrastre
treatment, véx. gl tratamento
407
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 408
Índice alfabético inglés
trematodes, véx. gl trematodos
trichodiniasis, véx. gl tricodiníase
triglyceride, véx. gl triglicérido
triploidy, véx. gl triploidía
trisomy, véx. gl trisomía
trochophore, véx. gl trocófora
trocophore larva, véx. gl larva
trocófora
trophic, véx. gl trófico
trophic level, véx. gl nivel trófico
trophogenic layer, véx. gl capa
trofóxena
tropical fish, véx. gl peixe tropical
trout farming, véx. gl cultivo de
troitas
trypsin, véx. gl tripsina
tryptophan, véx. gl triptófano
tsunami, véx. gl tsunami
tuberculosis, véx. gl tuberculose
tubular netting, véx. gl peza de rede
tubular
tumor, véx. gl tumor
tuna, véx. gl túnidos
turbidity, véx. gl turbidez
turbidometer, véx. gl turbidímetro
turbidometric analysis, véx. gl
análise turbidométrica
turbine, véx. gl turbina
turbot, véx. gl rodaballo
turbulence, véx. gl turbulencia
turnover, véx. gl renovación
turnover rate, véx. gl tempo de
renovación
tyrosine, véx. gl tirosina
U
ubiquitous, véx. gl ubicuo
ulcer, véx. gl úlcera
ulcer disease, véx. gl enfermidade
ulcerosa
408
ulcerative dermal necrosis, véx. gl
necrose ulcerativa dérmica
ultrafiltration, véx. gl ultrafiltración
ultraplankton, véx. gl ultraplancto
ultrastructure, véx. gl
ultraestructura
ultraviolet, véx. gl ultravioleta
ultraviolet light, véx. gl luz
ultravioleta
ultraviolet sterilization, véx. gl
esterilización con raios
ultravioleta
ultraviolets rays, véx. gl radiación
ultravioleta
umbo, véx. gl umbo
underfeeding, véx. gl
subalimentación
undiluted, véx. gl sen dilución
uniaxial, véx. gl uniaxial
unicellular, véx. gl unicelular
unicellulars algae, véx. gl algas
unicelulares
unilocular sporocyst, véx. gl
esporocisto unilocular
uniseriate, véx. gl uniseriado
unit, véx. gl unidade
unsaturated, véx. gl insaturado
unsold, véx. gl restos
upwelling, véx. gl afloramento
urea, véx. gl urea
uremia, véx. gl uremia
ureter, véx. gl uréter
urotelic, véx. gl urotélico
V
vaccination, véx. gl vacinación
vaccine, véx. gl vacina
vacuole, véx. gl vacúolo
vacuum pump, véx. gl bomba de
baleiro
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 409
Índice alfabético inglés
valve, véx. gl válvula
valve, véx. gl valva
vapor, véx. gl vapor
vaporization, véx. gl vaporización
vapour pressure, véx. gl presión de
vapor
variability, véx. gl variabilidade
variance, véx. gl varianza
vector, véx. gl vector
veliger larva, véx. gl larva velíxera
velum, véx. gl veo
vent pipe, véx. gl tubo de aire
ventilation pump, véx. gl bomba de
aireación
ventilator, véx. gl ventilador
ventral, véx. gl ventral
venturi, véx. gl venturi
venule, véx. gl vénulas
vertebra, véx. gl vértebra
vertebrates, véx. gl vertebrados
vestige, véx. gl vestixial
veterinary field, véx. gl sector
veterinario
viability, véx. gl viabilidade
viable, véx. gl viable
vibriosis, véx. gl vibriose
viral disease, véx. gl enfermidade
viral
viral disease, véx. gl virose
viral hemorrhagic septicaemia, véx.
gl septicemia hemorráxica viral
viral hemorrhagic septicaemia
(virus Egtved)) (VHS), véx. gl
septicemia hemorráxica viral
(virus Egtved)
virological examination, véx. gl
exame virolóxico
virulence, véx. gl virulencia
virus, véx. gl virus
virus carriers, véx. gl portadores de
virus
virus identification, véx. gl
identificación do virus
viscera, véx. gl vísceras
vitamin, véx. gl vitamina
vitamin deficiency, véx. gl carencia
vitamínica
vitamin premix, véx. gl mestura
vitamínica
vitamin requirements, véx. gl
necesidades vitamínicas
vitaminic complex, véx. gl
complexo vitamínico
vitaminic content, véx. gl contido
vitamínico
vitelline sac, véx. gl membrana
vitelina
vitellogenesis, véx. gl viteloxénese
viviparous, véx. gl vivíparo
voltage, véx. gl voltaxe
volume, véx. gl volume
vynil, véx. gl vinilo
W
wash, véx. gl lavado
waste weir, véx. gl canle de
escoamento
water, véx. gl auga
water analysis, véx. gl análise de
auga
water bath, véx. gl baño maría
water chemistry, véx. gl química da
auga
water circuit, véx. gl circuíto de
auga
water circulation, véx. gl
circulación de auga
water column, véx. gl columna de
auga
water consumption, véx. gl
consumo de auga
409
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 410
Índice alfabético inglés
water contamination, véx. gl
contaminación da auga
water course, véx. gl curso de auga
water current, véx. gl corrente de
auga
water displacement, véx. gl
desprazamento de auga
water exchange, véx. gl cambio de
auga
water flow, véx. gl fluxo de auga
water gate / sluice gate, véx. gl
comporta
water hardness, véx. gl dureza da
auga
water heating, véx. gl quecemento
da auga
water height, véx. gl presión
hidrostática da auga
water intake, véx. gl toma de auga
water level, véx. gl nivel de auga
water loss, véx. gl perda de auga
water outlet area, véx. gl zona de
escoamento
water quality, véx. gl calidade da
auga
water requirement, véx. gl demanda
de auga
water reserve, véx. gl reserva de
auga
water resources, véx. gl recursos
hídricos
water resources management, véx.
gl xestión de recursos hídricos
water sample, véx. gl mostra de
auga
water sample device, véx. gl
aparato para mostraxe de auga
water sample for analysis, véx. gl
mostra de auga para análise
410
water sample stabilization, véx. gl
estabilización de mostras de
auga
water soluble vitamin, véx. gl
vitamina hidrosoluble
water source, véx. gl fonte hídrica
water supply, véx. gl abastecemento
de auga
water treatment, véx. gl tratamento
de augas
water turnover, véx. gl renovación
da auga
water use, véx. gl utilización de
auga
water-gauge pressure, véx. gl
presión da columna de auga
water-stable food, véx. gl alimento
estable en auga
wave, véx. gl vaga
wave, véx. gl onda
wave action, véx. gl acción das
ondas
weak fish, véx. gl peixe feble
weaning, véx. gl desteta
weather, véx. gl tempo
(metereolóxico)
weight, véx. gl peso
weight (to), véx. gl pesar
weight gain, véx. gl gaño en peso
weight-length relationship, véx. gl
relación peso-lonxitude
well, véx. gl pozo
well water, véx. gl auga de pozo
wels catfish, véx. gl siluro europeo
wet weight, véx. gl peso húmido
whirling disease, véx. gl
enfermidade rotatoria
white blood cell, véx. gl glóbulo
branco
white fish, véx. gl peixe magro
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 411
Índice alfabético inglés
white grouper, véx. gl mero
lexítimo
white sea bream, véx. gl sargo
común
white spot disease, véx. gl
enfermidade dos puntos brancos
white sturgeon, véx. gl sollo rei
branco
whiteleg shrimp, véx. gl gamba
patibranca
wholesale market, véx. gl mercado
por xunto
wholesaler, véx. gl vendedor por
xunto
wide range antibiotic, véx. gl
antibiótico de amplo espectro
width / breadth, véx. gl largo
width / breadth, véx. gl ancho
wild, véx. gl salvaxe
winch, véx. gl cabrestante
wind energy, véx. gl enerxía eólica
windward, véx. gl barlovento
World Aquaculture Society, véx. gl
Sociedade Mundial de
Acuicultura
World Health Organization, véx. gl
Organización Mundial da Saúde
wracks, véx. gl fucais
wrapp up (to), véx. gl envurullar
wreckfish, véx. gl mero
Y
year-class, véx. gl clase anual
yearling, véx. gl exemplar dun ano
yeast, véx. gl lévedo
yeast, véx. gl levadura
yield / output, véx. gl rendemento
yolk absorption, véx. gl absorción
do saco vitelino
yolk phase, véx. gl fase vitelina
yolk sac, véx. gl saco vitelino
yolk-sac fry, véx. gl alevíns con
saco vitelino
Y-organ, véx. gl órgano Y
Z
zeolite, véx. gl zeolita / ceolita
zoea larva, véx. gl larva zoea
zonation, véx. gl zonación
zooplankton, véx. gl zooplancto
zoospore, véx. gl zoospora
zygote, véx. gl zigoto / cigoto
X
xanthophores, véx. gl xantóforos
xanthophyll, véx. gl xantofila
xenotropic, véx. gl xenotrópico
X-organ, véx. gl órgano X
X-rays, véx. gl raios X
411
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 413
NOME FRANCÉS
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 415
Índice alfabético francés
A
à amarçage automatique, véx. gl
autocebante
à bord, véx. gl a bordo
à flot, véx. gl a flote
à l’abri, véx. gl protexido
à l’abri, véx. gl abrigado
abattage, véx. gl matanza
abdomen, véx. gl abdome
abducteurs, véx. gl abductores
abiotique, véx. gl abiótico
ablation du pédoncule oculaire, véx.
gl ablación do pedúnculo ocular
abondance biologique, véx. gl
abundancia biolóxica
abrasion, véx. gl abrasión
absorption des substances
nutritives, véx. gl asimilación de
nutrientes
absorption du vitellus, véx. gl
absorción do saco vitelino
acanthocéphales, véx. gl
acantocéfalos
acanthosome, véx. gl acantosoma
accélération de la croissance, véx.
gl estimulación do crecemento
acceptation de l’aliment, véx. gl
aceptación do alimento
accesoires, véx. gl accesorios
acclimatation, véx. gl aclimatación
accouplement, véx. gl
emparellamento
accumulateur, véx. gl acumulador
accumulation de glace, véx. gl
acumulación de xeo
acelomés, véx. gl acelomados
acétate, véx. gl acetato
acétone, véx. gl acetona
acide, véx. gl ácido
acide désoxyribonucléique, véx. gl
ácido desoxirribonucleico
acide linoléique, véx. gl ácido
linoleico
acide linolénique, véx. gl ácido
linolénico
acide ribonucléique, véx. gl ácido
ribonucleico
acides gras essentiels, véx. gl
ácidos graxos esenciais
acides gras polyinsaturés, véx. gl
ácidos graxos poliinsaturados
acides gras polyinsaturés à longe
chaîne, véx. gl ácidos graxos
altamente insaturados
acides nucléiques, véx. gl ácidos
nucleicos
acidification du milieu, véx. gl
acidificación do medio
acidité, véx. gl acidez
acidose, véx. gl acidose
acier inoxydable, véx. gl aceiro
inoxidable
acquéreur, véx. gl comprador
acriflavine, véx. gl acriflavina
action de la houle, véx. gl acción
das ondas
activité cellulaire, véx. gl actividade
celular
activité hormonale, véx. gl
actividade hormonal
ad libitum, véx. gl ad líbitum
adaptation, véx. gl adaptación
additif, véx. gl aditivo
adénohypophyse, véx. gl
adenohipófise
adénosine diphosphate, véx. gl
difosfato de adenosina
adénovirus, véx. gl adenovirus
adsorption, véx. gl adsorción
adulte, véx. gl adulto
415
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 416
Índice alfabético francés
advection, véx. gl advección
aérateur, véx. gl aireador
aérateur de surface, véx. gl aireador
de superficie
aérateur immergé, véx. gl
ventilador somerxido
aérateur rotatif, véx. gl ventilador
de penlas
aération, véx. gl aireación
aérobie, véx. gl aerobio
aérobie, véx. gl aeróbico
aérobie facultatif, véx. gl aerobio
facultativo
affleurement, véx. gl afloramento
affluence, véx. gl afluencia
agar-agar, véx. gl ágar-ágar
agarophyte, véx. gl agarófito
âge, véx. gl idade
âge au recrutement, véx. gl idade de
recrutamento
agent conservateur, véx. gl
conservante
agent infectieux, véx. gl axente
infeccioso
agent liant, véx. gl axente
aglutinador
agent pathogène, véx. gl axente
patóxeno
agitateur, véx. gl axitador
agitateur de surface, véx. gl
axitador de superficie
agitateur en verre, véx. gl variña de
vidro
agitateur mecánique des oeufs, véx.
gl axitador mecánico de ovos
agitation, véx. gl axitación
aigu, véx. gl agudo
air, véx. gl aire
aire d’alimentation, véx. gl área de
alimentación
416
aire de capture, véx. gl área de
captura
aire de distribution géographique,
véx. gl área de distribución
xeográfica
ajuster le pH, véx. gl axustamento
do pH
alarme, véx. gl alarma
albinisme, véx. gl albinismo
albino, véx. gl albino
alcalin, véx. gl alcalino
alcalinité, véx. gl alcalinidade
alcalose, véx. gl alcalose
alcool, véx. gl alcol
alevin, véx. gl cría
alevin, véx. gl alevín
alevin vésiculé, véx. gl larvas
nacidas de hai pouco
alevinage, véx. gl cría de alevíns
alevinage, véx. gl alevinaxe
alevins avec vitellus, véx. gl alevíns
con saco vitelino
algicide, véx. gl alxicida
alginate, véx. gl alxinato
algologie, véx. gl algoloxía
algue, véx. gl alga
algue, véx. gl alga mariña
algue bleu, véx. gl algas azuis
algue bleu, véx. gl alga
verdeazulada
algue brun, véx. gl alga parda
algue rouge, véx. gl alga vermella
algue verte, véx. gl alga verde
algues benthiques, véx. gl algas
bentónicas
algues filamenteuses, véx. gl algas
filamentosas
algues macroscopiques, véx. gl
algas macroscópicas
algues unicellulaires, véx. gl algas
unicelulares
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 417
Índice alfabético francés
aliment, véx. gl penso
aliment commercial, véx. gl penso
comercial
aliment composé, véx. gl penso
composto
aliment de finition, véx. gl alimento
para acabado de engorda
aliment d’élevage, véx. gl alimento
para crías
aliment extrudé, véx. gl penso
extruído
aliment flottant, véx. gl alimento
flotante
aliment granulé, véx. gl alimento
granulado
aliment larvaire, véx. gl alimento
larvario
aliment médicamenteux, véx. gl
penso medicado
aliment pour poissons, véx. gl
alimento para peixes
aliment sec, véx. gl penso seco
aliment sec, véx. gl alimento seco
aliment stable à l’eau, véx. gl
alimento estable en auga
alimentation à volonté, véx. gl
alimentación á vontade
alimentation ad libitum, véx. gl
alimentación ad líbitum
alimentation d’eau, véx. gl
abastecemento de auga
alimentation discontinue, véx. gl
alimentación discontinua
alimentation endogène, véx. gl
alimentación endóxena
alimentation manuelle, véx. gl
alimentación manual
alimentation pour pesanteur, véx. gl
alimentación por gravidade
alimentation suplémentaire, véx. gl
alimentación suplementaria
aliquote, véx. gl alícuota
allèle, véx. gl alelo
allochtone, véx. gl alóctono
alternance hétéromorphique des
générations, véx. gl alternancia
heteromórfica de xeracións
alternateur, véx. gl alternador
alvéole, véx. gl alvéolo
amarrage, véx. gl amarre
aménagement d’eau, véx. gl xestión
de recursos hídricos
amictique, véx. gl amíctico
amidon, véx. gl amidón
aminoacide, véx. gl aminoácido
aminoacides essentiels, véx. gl
aminoácidos esenciais
ammoniac, véx. gl amoníaco
ammonium quaternaire, véx. gl
amonio cuaternario
amorcer, véx. gl cebar
amortissement, véx. gl
amortización
ampèremètre, véx. gl amperímetro
ampères heure, véx. gl amperes
hora
amphotère, véx. gl anfótero
ampicilline, véx. gl ampicilina
amplitude de la marée, véx. gl
amplitude de marea
anabolisme, véx. gl anabolismo
anadrome, véx. gl anádromo
anaérobie, véx. gl anaeróbico
analogue, véx. gl análogo
analyse, véx. gl análise
analyse chimique, véx. gl análise
química
analyse d’eau, véx. gl análise de
auga
analyse en laboratoire, véx. gl
probas de laboratorio
417
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 418
Índice alfabético francés
analyse statistique, véx. gl análise
estatística
analyse turbidométrique, véx. gl
análise turbidométrica
anaphase, véx. gl anafase
anatomie, véx. gl anatomía
ancre, véx. gl áncora
androgène, véx. gl andróxeno
anémie, véx. gl anemia
anémie pernicieuse, véx. gl anemia
perniciosa
anesthésie, véx. gl anestesia
anesthésique, véx. gl anestésico
angioblast, véx. gl anxioblasto
anguille d’ Amérique, véx. gl
anguía americana
anguille d’ Australie, véx. gl anguía
australiana
anguille d’Europe, véx. gl anguía
europea
anguille du Japon, véx. gl anguía
xaponesa
anguilles d’auclaison, véx. gl
anguías en migración cara ó mar
anguilliforme, véx. gl anguiliforme
anneau de croissance, véx. gl anel
de crecemento
anomalie, véx. gl anormalidade
anomalies du développement, véx.
gl anomalías do
desenvolvemento
anorexie, véx. gl anorexia
anormal, véx. gl anormal
anoxie, véx. gl anoxemia
anse / petit baie / bras mort, véx. gl
enseada
antagonisme, véx. gl antagonismo
antenne, véx. gl antena
anthropogène, véx. gl
antropoxénico
418
antibiogramme, véx. gl
antibiograma
antibiotique d’ample spectre, véx.
gl antibiótico de amplo espectro
antibiotiques, véx. gl antibióticos
anticoagulant, véx. gl
anticoagulante
anticorp, véx. gl anticorpo
anticorp de couverture, véx. gl
anticorpo de revestimento
anticorps monoclonaux, véx. gl
anticorpos monoclonais
anticorps polyclonaux, véx. gl
anticorpos policlonais
anticorrosif, véx. gl anticorrosivo
antigène, véx. gl antíxeno
antihelminthique, véx. gl
antihelmíntico
antioxydant, véx. gl antioxidante
antiseptique, véx. gl antiséptico
antisérum, véx. gl antisoro
antitoxine, véx. gl antitoxina
anus, véx. gl ano
anxiété, véx. gl ansiedade
apareil digestif, véx. gl tubo
dixestivo
apex, véx. gl ápice
aphotique, véx. gl afótico
apophyse, véx. gl apófise
appareil, véx. gl aparello
appareil, véx. gl utensilio
appareil buccal, véx. gl aparello
bucal
appareil pour échantillons d’eau,
véx. gl aparato para mostraxe de
auga
appareil respiratoire, véx. gl sistema
respiratorio
appât vivant, véx. gl engado vivo
appendices buccaux, véx. gl
apéndices bucais
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 419
Índice alfabético francés
appétit, véx. gl apetito
approvisionnement, véx. gl
subministración
aquaculture, véx. gl acuicultura
aquaculture de subsistance, véx. gl
acuicultura de subsistencia
aquaculture intégrée, véx. gl
acuicultura integrada
aquariologie, véx. gl acuarioloxía
aquarium, véx. gl acuario
aquatique, véx. gl acuático
aquifère, véx. gl acuífero
arc branchial, véx. gl arco branquial
arc hémal, véx. gl arco hemal
arête de poisson, véx. gl espiña
arrivage, véx. gl arribazón
artère, véx. gl arteria
articulation, véx. gl articulación
ascenseur hydraulique, véx. gl
elevador hidráulico
aseptique, véx. gl aséptico
asexuel, véx. gl asexual
asphyxie, véx. gl asfixia
assemblage, véx. gl montaxe
assistance technique, véx. gl
asistencia técnica
astaculture, véx. gl astacicultura
astaxanthine, véx. gl astaxantina
asymetrie, véx. gl asimetría
atmosphère, véx. gl atmosfera
atomiser, véx. gl atomizar
atrésie, véx. gl atresia folicular
ovárica
atrium / oreillete, véx. gl atrio
atrophie, véx. gl atrofia
au large / en haute mer, véx. gl alta
mar
auge / vivier, véx. gl tanque de
estabulación
aussière, véx. gl estacha
autochthone, véx. gl autóctono
autoclave, véx. gl autoclave
autofécondation, véx. gl
autofecundación
autolyse, véx. gl autólise
automatique, véx. gl automático
autopsie, véx. gl autopsia
autotrophe, véx. gl autótrofo
avitaminose, véx. gl avitaminose
axe simpodial, véx. gl eixe
simpodial
axénique, véx. gl axénico
B
bac de mélange, véx. gl tanque de
mestura
bac de transport, véx. gl tanque de
transporte
bac en béton, véx. gl tanque de
cemento
bacille, véx. gl bacilo
bactéricide, véx. gl bactericida
bactérie, véx. gl bacteria
bactérie coliforme, véx. gl bacteria
coliforme
bactéries dénitrifiantes, véx. gl
bacterias desnitrificantes
bactéries pathogènes, véx. gl
bacterias patóxenas
bactériophage, véx. gl bacteriófago
bactériostatique, véx. gl
bacteriostático
bain anesthésique, véx. gl baño
anestésico
bain antiparasitaire, véx. gl baño
antiparasitario
bain d’antibiotique, véx. gl baño
antibiótico
bain thérapeutique à longe duration,
véx. gl baño terapéutico de
419
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 420
Índice alfabético francés
longa duración (en pozas de
engorda)
bain-marie, véx. gl baño maría
balance, véx. gl balanza
balise, véx. gl baliza
baliser, véx. gl balizar
banc de poissons, véx. gl banco de
peixes
banc de poissons, véx. gl cardume
de peixes
banc d’huîtres / gisement huîtrier,
véx. gl banco ostrícola
banque en culture, véx. gl banco
cultivado
bar commun, véx. gl robaliza
baromètre, véx. gl barómetro
barrage, véx. gl barreira
barrage, véx. gl encoro
barrils, véx. gl barrís
bas, véx. gl baixo
bas de l’ eau / pleine mer, véx. gl
preamar
basal, véx. gl basal
base, véx. gl base
basicité, véx. gl basicidade
basse mer, véx. gl baixamar
basse-mer maxime, véx. gl máxima
baixamar
bassin à béton, véx. gl estanque de
cemento
bassin carré, véx. gl tanque cadrado
bassin circulaire, véx. gl tanque
redondo
bassin de décantation, véx. gl
tanque decantador
bassin de décantation, véx. gl
estanque de sedimentación
bassin de maduration, véx. gl
tanque de maduración
bassin d’un fleuve, véx. gl conca
dun río
420
bassin long, véx. gl estanque
lonxitudinal
bassin rectangulaire, véx. gl tanque
rectangular
bassin type race-away, véx. gl
tanque race-away
bassin versant, véx. gl conca fluvial
bassins d’entreposage, véx. gl
establecementos de almacenaxe
baterie d’accumulateurs, véx. gl
batería de acumuladores
bathyal, véx. gl batial
bathymétrie, véx. gl batimetría
bathypélagique, véx. gl batipeláxico
bathythermographe, véx. gl
batitermógrafo
bénin, véx. gl benigno
benthique, véx. gl béntico
benthique, véx. gl bentónico
benthofage, véx. gl bentófago
benthos, véx. gl bentos
benthos communauté, véx. gl
comunidade béntica
benzocaïne, véx. gl benzocaína
besoin, véx. gl necesidade
besoins nutritifs, véx. gl
requirimentos nutricionais
besoins nutritifs, véx. gl
necesidades nutritivas
besoins protéiques, véx. gl
necesidades proteicas
besoins vitaminiques, véx. gl
necesidades vitamínicas
bêtaglobulines, véx. gl
betaglobulinas
béton, véx. gl formigón
bibliographie, véx. gl bibliografía
bicarbonate, véx. gl bicarbonato
bilan azoté, véx. gl balance
nitroxenado
bile, véx. gl bile
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 421
Índice alfabético francés
bioacumulation, véx. gl
bioacumulación
biocenose, véx. gl biocenose
biochemie, véx. gl bioquímica
bioclimatologie, véx. gl
bioclimatoloxía
biodégradable, véx. gl
biodegradable
bioencapsulation, véx. gl
bioencapsulación
bioestatistique, véx. gl bioestatística
biofiltre, véx. gl biofiltro
biofiltre / filtre biologique, véx. gl
filtro biolóxico
biogenèse, véx. gl bioxénese
biologie, véx. gl bioloxía
biologie des eaux douces, véx. gl
bioloxía de auga doce
biologie des pêches, véx. gl
bioloxía pesqueira
bioluminescence, véx. gl
bioluminiscencia
biomasse, véx. gl biomasa
biomasse du stock, véx. gl biomasa
da poboación
biométrie, véx. gl biometría
biopsie, véx. gl biopsia
biosynthèse, véx. gl biosíntese
biote, véx. gl biota
biotechnologie, véx. gl
biotecnoloxía
biotine, véx. gl biotina
biotique, véx. gl biótico
biotope, véx. gl biótopo
biotoxine, véx. gl biotoxina
biotype, véx. gl biótipo
bipartition, véx. gl bipartición
bisexuel, véx. gl bisexual
bivalve, véx. gl bivalvo
blastoderme, véx. gl blastoderma
blastomère, véx. gl blastómero
blastophore, véx. gl blastóforo
blastula, véx. gl blástula
blépharoplaste, véx. gl
blefaroplasto
bleu de méthylène, véx. gl azul de
metileno
bloc d’alimentation, véx. gl fonte
de alimentación
bloc de congélation, véx. gl bloque
de conxelación
blocs de béton, véx. gl bloques de
cemento
boîte d’emballage, véx. gl caixa de
embalaxe
boîte en polystyrène, véx. gl caixa
de poliestireno
bord, véx. gl beira
bordigue / bourdigue, véx. gl canizo
bordigue / bourdigue, véx. gl caínzo
bouche, véx. gl boca
bouche rouge, véx. gl boca
vermella
boue / vase, véx. gl lama
bouée, véx. gl boia
bouquet, véx. gl camarón común
bouquet géant, véx. gl camarón de
río
bouteille de prélèvement, véx. gl
botella de mostraxe
bouteille d’inversion, véx. gl botella
de inversión
brachiopodes, véx. gl braquiópodos
branchie, véx. gl gala
branchie, véx. gl galada
branchie, véx. gl branquia
branchie, véx. gl guerla
branchie, véx. gl guerla
branchiomycose, véx. gl
branquiomicose
branchiomycose, véx. gl
putrefacción das guerlas
421
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 422
Índice alfabético francés
branchiospines, véx. gl
branquiespiñas
bravetoxine, véx. gl bravetoxina
broyeur, véx. gl dixestor
Bureau d’Alimentation et
Medicaments, véx. gl
Administración de Alimentación
e Fármacos
burette, véx. gl bureta
buse, véx. gl embocadura
byssus, véx. gl biso
C
caecum pylorique, véx. gl cego
pilórico
cage, véx. gl gaiola
cage d’élevage, véx. gl gaiola de
peixes
cage flottante, véx. gl gaiola
flotante
cage submersible, véx. gl gaiola
somerxible
cages de filet, véx. gl gaiolas de
rede
cahier des charges, véx. gl prego de
condicións
caisse à poisson, véx. gl caixa de
peixe
calcaire, véx. gl calcario
calcification, véx. gl calcificación
calcium, véx. gl calcio
calibre, véx. gl galga
calibre, véx. gl calibre
calibreur, véx. gl calibrador
calibreur de poissons, véx. gl
calibrador de peixes
calorie, véx. gl caloría
calorimètre, véx. gl calorímetro
calorimétrie, véx. gl calorimetría
camarote, véx. gl gamba
422
canal afférent, véx. gl conducto
aferente
canal d’alimentation / canal de
prise, véx. gl canle de
alimentación
canal d’amenée d’eau, véx. gl canle
de alimentación de auga
canal de frai, véx. gl canle de
desova
canal de vidange / émissaire, véx.
gl emisario
canal déférent, véx. gl canle
deferente
canal déférent, véx. gl conducto
deferente
canal efférent, véx. gl conducto
eferente
canaux rénaux, véx. gl tubos do ril
cannibalisme, véx. gl canibalismo
caoutchouc silicone, véx. gl goma
de silicona
capacité de changuement
cationique, véx. gl capacidade
de cambio catiónica
capacité de charge, véx. gl
capacidade de carga
capacité de croissance, véx. gl
capacidade de crecemento
capacité de pompage, véx. gl
capacidade de bombeo
capacité de production, véx. gl
capacidade de producción
capillaire, véx. gl capilar
capsule bactérienne, véx. gl cápsula
bacteriana
captage de naissain, véx. gl
captación de semente
captivité, véx. gl catividade
capture / prise, véx. gl captura
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 423
Índice alfabético francés
captures des animaux marins par le
rythme des marées, véx. gl
abastecemento polas mareas
caractère héréditaire, véx. gl
carácter hereditario
caractéristiques méristiques, véx. gl
caracteres merísticos
caractéristiques morphométriques,
véx. gl características
morfométricas
carapace, véx. gl cacho
carbone organique total, véx. gl
carbono orgánico total
carcasse, véx. gl carcasa
carcinogène, véx. gl canceríxeno
carcinome, véx. gl carcinoma
carnivore, véx. gl carnívoro
carotène, véx. gl caroteno
carpe, véx. gl carpo
carpe à gros tête, véx. gl carpa
cabezuda
carpe commune, véx. gl carpa
común
carpiculture, véx. gl cultivo de
carpas
carpodite, véx. gl carpódito
carpospore, véx. gl carpospora
carragheene, véx. gl carraxenato
cartilage, véx. gl cartilaxe
cartilagineux, véx. gl cartilaxinoso
caryotype, véx. gl cariótipo
catabolisme, véx. gl catabolismo
catabolite, véx. gl catabolito
catadrome, véx. gl catádromo
catalyseur, véx. gl catalizador
cataracte, véx. gl catarata
cathéter, véx. gl catéter
cathode, véx. gl cátodo
cation, véx. gl catión
cause de mortalité, véx. gl causa de
mortalidade
caustique, véx. gl cáustico
cautériser, véx. gl cauterizar
caviar, véx. gl caviar
cavitation, véx. gl cavitación
cavité abdominale, véx. gl cavidade
abdominal
cavité branchiale, véx. gl cámara
branquial
cavité coxale, véx. gl cavidade
coxal
cavité de manteau, véx. gl cavidade
do manto
cavité orale, véx. gl cavidade oral
cavité palléale, véx. gl cavidade
paleal
ceinture pelvienne, véx. gl cintura
pelviana
ceinture scapulaire, véx. gl cintura
pectoral
cellule, véx. gl célula
cellule à compter, véx. gl cámara de
reconto
cellule mobile, véx. gl célula móbil
cellule photoélectrique, véx. gl
célula fotoeléctrica
cellule procaryote, véx. gl célula
procariota
cellule receptionaire, véx. gl célula
receptora
cellule sexuelle, véx. gl célula
sexual
cellule solaire, véx. gl célula solar
cellulose, véx. gl celulosa
celome, véx. gl celoma
celomés, véx. gl celomados
centrale thermique / usine
thermique, véx. gl central
térmica
centre d’alevinage, véx. gl centro
de alevinaxe
423
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 424
Índice alfabético francés
centre d’expédition, véx. gl centro
de expedición
centres d’épuration, véx. gl
depuradora
centrifugation, véx. gl
centrifugación
centrifugation de l’homogéant, véx.
gl centrifugación do material
homoxeneizado
centrifugeur, véx. gl centrifugadora
centriole, véx. gl centríolo
centrolécithe / centrolécithique,
véx. gl centrolecito
centromère, véx. gl centrómero
centrosome, véx. gl centrosoma
centrosphère, véx. gl centrosfera
céphalopodes, véx. gl cefalópodos
céphalothorax, véx. gl cefalotórax
cernier, véx. gl mero
cerveau, véx. gl cerebro
cervelet, véx. gl cerebelo
chaîne, véx. gl cadea
chaîne alimentaire, véx. gl cadea
alimentaria
chaîne respiratoire, véx. gl cadea
respiratoria
chaîne trophique, véx. gl cadea
trófica
chair, véx. gl carne
chair de poisson, véx. gl carne de
peixe
chaleur spécifique, véx. gl calor
específica
chalutage, véx. gl pesca de arrastre
chaluter, véx. gl arrastreiro
chambre climatisée, véx. gl cámara
climatizada
chambre de transfert, véx. gl
cámara de transferencia
chambre réfrigérée, véx. gl cámara
refrixerada
424
chambre stérile, véx. gl cámara
estéril
charbon à filtrer, véx. gl carbón de
filtración
charbon actif, véx. gl carbón activo
charge, véx. gl carga
charge de position, véx. gl altura de
elevación
charge d’eau, véx. gl presión
hidrostática da auga
charge d’un filtre, véx. gl carga de
filtro
charge initiale, véx. gl carga inicial
charge maximal, véx. gl carga
máxima
charnière, véx. gl charnela
charognard, véx. gl carnizán
chauffage de l’eau, véx. gl
quecemento da auga
chaux, véx. gl cal
chaux vive, véx. gl cal vivo
chimie, véx. gl química
chimie hydrologique, véx. gl
química da auga
chimiothérapeutiques, véx. gl
quimioterapéuticos
chitine, véx. gl quitina
chloramphénicol, véx. gl
cloranfenicol
chloration, véx. gl cloración
chlore, véx. gl cloro
chlore actif, véx. gl cloro activo
chlorinité, véx. gl clorinidade
chlorométrie, véx. gl clorometría
chlorophylle, véx. gl clorofila
chloroplaste, véx. gl cloroplasto
chlorotetracycline, véx. gl
clorotetraciclina
chlorure de polyvinyle, véx. gl
cloruro de polivinilo
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 425
Índice alfabético francés
chlorure de sodium, véx. gl cloruro
de sodio
choanes, véx. gl coanas
choc osmotique, véx. gl choque
osmótico
cholestérol, véx. gl colesterol
chromatide, véx. gl cromatidio
chromatine, véx. gl cromatina
chromatographie, véx. gl
cromatografía
chromatophore, véx. gl cromatóforo
chromosome, véx. gl cromosoma
chromosome donneur, véx. gl
cromosoma doador
cil, véx. gl cilio
ciment, véx. gl cemento
circuit d’eau, véx. gl circuíto de
auga
circuit fermé, véx. gl circuíto
pechado
circuit ouvert, véx. gl sistema de
circulación simple (auga non
reciclada)
circuit semi-fermé, véx. gl circuíto
semipechado
circulation de l’air, véx. gl
circulación de aire
circulation de l’eau, véx. gl
circulación de auga
circulation thermale, véx. gl
circulación térmica
cire, véx. gl cera
ciseaux, véx. gl tesoiras
clapet à billes, véx. gl válvula
esférica
classe annuelle, véx. gl clase anual
classe d’âge, véx. gl clase de idade
classement des poissons, véx. gl
clasificación dos peixes
clavicule, véx. gl clavícula
climat, véx. gl clima
clonage, véx. gl clonación
clone, véx. gl clon
coagulation, véx. gl coagulación
coccidiose, véx. gl coccidiose
coccobacillus, véx. gl cocobacilo
coccus, véx. gl coco
coefficient alimentaire, véx. gl
coeficiente de alimentación
coefficient de digestibilité, véx. gl
coeficiente de dixestibilidade
coefficient d’héritabilité, véx. gl
coeficiente de herdabilidade
coenzyme, véx. gl coenzima
coeur, véx. gl corazón
cohésion, véx. gl cohesión
cohorte, véx. gl cohorte
colibacille, véx. gl colibacilo
coliforme, véx. gl coliforme
collecteur, véx. gl colector
collecteur d’huîtres, véx. gl colector
de ostras
collection des donnés, véx. gl
compilación de datos
colloïde, véx. gl coloide
colonie, véx. gl colonia
colonne d’eau, véx. gl columna de
auga
colonnes compactes, véx. gl
columnas compactas
comestibilité des poissons, véx. gl
comestibilidade do peixe
Comité Vétérinaire Permanent, véx.
gl Comité Veterinario
Permanente
commande à distance, véx. gl
control remoto
commensalisme, véx. gl
comensalismo
commercialisation, véx. gl
comercialización
communauté, véx. gl comunidade
425
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 426
Índice alfabético francés
comparaison, véx. gl comparanza
compétition, véx. gl competencia
compétition alimentaire, véx. gl
competencia alimentaria
complexe vitaminique, véx. gl
complexo vitamínico
comportement, véx. gl
comportamento
comportement alimentaire, véx. gl
comportamento alimentario
comportement d’appariement, véx.
gl comportamento de
aparellamento
comportement de croissance, véx.
gl comportamento no
crecemento
comportement grégaire, véx. gl
comportamento gregario
comportement social, véx. gl
comportamento social
composé azoté, véx. gl composto
nitroxenado
composé chymique, véx. gl
composto químico
composition corporalle, véx. gl
composición do corpo
composition des aliments, véx. gl
composición do alimento
composition tissulaire, véx. gl
composición dos tecidos
compresseur, véx. gl compresor
compresseur d’air, véx. gl
compresor de aire
comptage, véx. gl reconto
concentration en ions, véx. gl
concentración iónica
concentrations, véx. gl
concentracións
concentré de protéines du poisson,
véx. gl concentrado de proteína
de peixe
426
conceptacle, véx. gl conceptáculo
conchioline, véx. gl conquiolina
conchyculteurs, véx. gl criadores de
marisco
conchyliculture, véx. gl cultivo de
marisco
condensateur, véx. gl condensador
condensation, véx. gl condensación
conditionnement, véx. gl
acondicionamento
conditionnement du milieu, véx. gl
acondicionamento do ambiente
conditionner, véx. gl acondicionar
conditions controlées, véx. gl
condicións controladas
conditions édaphiques, véx. gl
condicións edáficas
conditions environnantes, véx. gl
condicións ambientais
conductivité de l’eau, véx. gl
conductividade da auga
condyle, véx. gl cóndilo
confluent, véx. gl confluencia
congélation ultrarapide, véx. gl
conxelación ultrarrápida
congelé, véx. gl conxelado
congénital, véx. gl conxénito
consanguinité, véx. gl
consanguinidade
conservé, véx. gl almacenado
consommation d’eau, véx. gl
consumo de auga
consommation d’oxygène, véx. gl
consumo de osíxeno
contaminant, véx. gl contaminante
contamination, véx. gl
contaminación
contamination bactérienne, véx. gl
contaminación bacteriana
contamination de l’eau, véx. gl
contaminación da auga
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 427
Índice alfabético francés
contaminer, véx. gl contaminar
conteneur d’atmosphère controlée,
véx. gl envase de atmosfera
controlada
contenu stomacal, véx. gl contido
estomacal
contrôle de qualité, véx. gl control
de calidade
contrôle du milieu, véx. gl control
do medio
convection, véx. gl convección
coopérative de pêche, véx. gl
cooperativa de pesca
copépodes, véx. gl copépodos
copulation, véx. gl copulación
coquille, véx. gl cuncha
coquille St Jacques de l’Atlantique,
véx. gl vieira
cordage, véx. gl cabo
corde collectrice, véx. gl corda
colectora
corde de culture, véx. gl corda de
cultivo
corde de dédoublement, véx. gl
corda de desdobramento
corder, véx. gl encordar
corps de la pompe, véx. gl corpo da
bomba
corpuscule, véx. gl corpúsculo
corpuscule basal, véx. gl corpúsculo
basal
corpuscule polaire, véx. gl
corpúsculo polar
corrosif, véx. gl corrosivo
corrosion, véx. gl corrosión
corynébactériose, véx. gl
corinebacteriose
corynébactériose, véx. gl
enfermidade bacteriana do ril
cote, véx. gl cota
côtes, véx. gl costelas
couche photolithique, véx. gl capa
fotolítica
couche trophogène, véx. gl capa
trofóxena
coupe de tissue, véx. gl corte
histolóxico
courant, véx. gl corrente
courant alternatif, véx. gl corrente
alterna
courant de marée, véx. gl corrente
de marea
courant d’eau, véx. gl corrente de
auga
courant direct, véx. gl corrente
continua
courant hydraulique, véx. gl
corrente hidráulica
courbe de croissance, véx. gl curva
de crecemento
course d’eau, véx. gl curso de auga
course d’un fleuve, véx. gl curso
dun río
coût de l’énergie, véx. gl custo
enerxético
coût d’investissement, véx. gl custo
de investimento
couteau sabre, véx. gl navalla
couteau-silique, véx. gl longueirón
couvre-objects, véx. gl
cobreobxectos
covariance, véx. gl covarianza
crâne, véx. gl cranio
crevette geante tigrée, véx. gl
gamba tigre jumbo
crevette kuruma, véx. gl gamba
xaponesa
crevette pates blanches, véx. gl
gamba patibranca
criée, véx. gl lonxa
croisement, véx. gl cruzamento
427
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 428
Índice alfabético francés
croisement consanguin, véx. gl
cruzamento consanguíneo
croissance, véx. gl crecemento
croissance diffuse, véx. gl
crecemento difuso
croissance indeterminée, véx. gl
crecemento indeterminado
crossing-over, véx. gl
entrecruzamento
crustacés, véx. gl crustáceos
cuivre, véx. gl cobre
cultiver, véx. gl cultivar
culture, véx. gl cultivo
culture axénique, véx. gl cultivo
axénico
culture axénique, véx. gl cultivo
libre de bacterias
culture d’algues, véx. gl cultivo de
algas
culture de tissue, véx. gl cultivo de
tecidos
culture des poissons, véx. gl cultivo
de peixes
culture en étang, véx. gl cultivo en
estanques
culture en filière, véx. gl cultivo en
suspensión
culture en sac, véx. gl cultivo en
bolsas
culture extensive, véx. gl cultivo
extensivo
culture hydroponique, véx. gl
cultivo hidropónico
culture integrale, véx. gl cultivo
integral
culture intensive, véx. gl cultivo
intensivo
culture marine, véx. gl cultivo
mariño
culture mixte, véx. gl cultivo mixto
428
culture monosexe, véx. gl cultivo
unisexual
culture par charges, véx. gl cultivo
en grupo
culture principale, véx. gl cultivo
principal
culture semi-continue, véx. gl
cultivo semicontinuo
culture semi-intensive, véx. gl
cultivo semiintensivo
cultures cellulaires, véx. gl cultivos
de células
cultures cellulaires et milieux, véx.
gl cultivos e medios celulares
cultures cellulaires homologues,
véx. gl cultivos de células
homólogas
cultures de subsistence, véx. gl
cultivos de subsistencia
cycle biologique, véx. gl ciclo
biolóxico
cycle de croissance, véx. gl ciclo de
crecemento
cycle de Krebs, véx. gl ciclo de
Krebs
cycle de l’azote, véx. gl ciclo do
azote
cycle de l’azote, véx. gl ciclo do
nitróxeno
cycle des marées, véx. gl ciclo das
mareas
cycle du carbone, véx. gl ciclo do
carbono
cycle par jour, véx. gl ciclo diario
cycle reproducteur, véx. gl ciclo
reproductivo
cycloïde, véx. gl cicloide
cyprinidés, véx. gl ciprínidos
cyste, véx. gl quiste
cystocarpe, véx. gl cistocarpo
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 429
Índice alfabético francés
cystozygote, véx. gl zigoto
enquistado
cytocentre, véx. gl citocentro
cytochrome, véx. gl citocromo
cytologie, véx. gl citoloxía
cytoplasme, véx. gl citoplasma
cytotoxicité, véx. gl citotoxicidade
D
d’eau douce, véx. gl dulceacuícola
débimètre, véx. gl caudalímetro
débit, véx. gl entrega
debit d’eau, véx. gl caudal
décalcification, véx. gl
descalcificación
décantation, véx. gl decantación
décapodes, véx. gl decápodos
décapsulation, véx. gl
desencapsulación
décharge rapide, véx. gl descarga
rápida
déchets industriels, véx. gl refugallo
industrial
déchloration, véx. gl decloración
décombres, véx. gl entullo
décomposition, véx. gl
descomposición
décongelé, véx. gl desconxelado
décontamination, véx. gl
descontaminación
décoquillage, véx. gl escunchado
défaut, véx. gl defecto
déferlement, véx. gl rompente
déficience, véx. gl eiva
déficience nutritive, véx. gl
carencia nutritiva
déficience vitaminique, véx. gl
carencia vitamínica
déficit d’oxygène, véx. gl déficit de
osíxeno
déformations squeletiques, véx. gl
malformacións esqueléticas
dégazer, véx. gl desgasificar
dégénération hépatique, véx. gl
dexeneración hepática
degré Fahrenheit, véx. gl grao
Fahrenheit
degré Celsius, véx. gl grao Celsius
degré d’isolation, véx. gl grao de
illamento
degré-jour, véx. gl graos día
demande biochimique d’oxygène,
véx. gl demanda bioquímica de
osíxeno
demande biologique d’oxigène,
véx. gl demanda biolóxica de
osíxeno
demande chimique d’oxygène, véx.
gl demanda química de osíxeno
demande d’eau, véx. gl demanda de
auga
déminéralisation, véx. gl
desmineralización
dénaturation, véx. gl
desnaturalización
dénaturation des protéines, véx. gl
desnaturalización das proteínas
dénitrification, véx. gl
desnitrificación
densimètre, véx. gl densímetro
densité, véx. gl densidade
densité de population, véx. gl
densidade de poboación
denté commun, véx. gl dentón
común
denticule dermique, véx. gl dente
dérmico
dents, véx. gl dentes
déparasitation, véx. gl desparasitar
dépenses énergétiques, véx. gl gasto
enerxético
429
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 430
Índice alfabético francés
dépenses énergétiques, véx. gl
consumo de enerxía
déplacement d’eau, véx. gl
desprazamento de auga
déposé, véx. gl sedimentado
dépôt, véx. gl depósito
dépôts calcaires, véx. gl depósitos
de calcio
déprédation / prédation, véx. gl
depredación
déraciner, véx. gl erradicar
dérivation, véx. gl desviación
dermatite, véx. gl dermatite
derme, véx. gl derme
dermique, véx. gl dérmico
désaération, véx. gl desaireación
déshydratation, véx. gl
deshidratación
déshydraté, véx. gl deshidratado
désinfectant, véx. gl desinfectante
désinfection, véx. gl desinfección
désintoxiquer, véx. gl desintoxicar
desquamation, véx. gl descamación
dessaler, véx. gl desalgar
dessus du vent, véx. gl barlovento
détergent, véx. gl deterxente
détérioration de l’environnement,
véx. gl degradación do medio
détermination de l’âge, véx. gl
determinación da idade
détermination du sexe, véx. gl
determinación do sexo
détoxication, véx. gl
desintoxicación
détritus, véx. gl detrito
deuxième génération filial, véx. gl
segunda xeración filial
développement des gonades, véx. gl
desenvolvemento das gónadas
développement desordonné des
algues, véx. gl bloom de algas
430
développement desordonné des
algues, véx. gl desenvolvemento
desordenado das algas
développement embryonnaire, véx.
gl desenvolvemento embrionario
développement larvaire, véx. gl
desenvolvemento larval
déversoir, véx. gl canle de
escoamento
déversoir, véx. gl tubo de descarga
déviation standard, véx. gl
desviación estándar
diadrome, véx. gl diádromo
diagnostic, véx. gl diagnóstico
diagnostic différentiel, véx. gl
diagnóstico diferencial
diagramme, véx. gl diagrama
diamètre, véx. gl diámetro
diatomée, véx. gl diatomea
dichotomie, véx. gl dicotomía
diencéphale, véx. gl diencéfalo
diète complète, véx. gl dieta
completa
diète d’initation, véx. gl dieta de
arranque
diète suplementaire, véx. gl dieta
suplementaria
diffuseur d’air, véx. gl pedra de
difusión
difusseur d’air, véx. gl difusor de
aire
digestion, véx. gl dixestión
digue, véx. gl dique
dilutions, véx. gl dilucións
dimension de l’échantillon, véx. gl
tamaño da mostra
diminution d’oxygène, véx. gl
esgotamento do osíxeno
dimorphe, véx. gl dimorfo
dimorphisme, véx. gl dimorfismo
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 431
Índice alfabético francés
dimorphisme sexuel, véx. gl
dimorfismo sexual
dinoflagellés, véx. gl
dinoflaxelados
dioïque, véx. gl dioico
dioxyde de carbone, véx. gl dióxido
de carbono
diploïde, véx. gl diploide
disgestibilité, véx. gl dixestibilidade
dispositif d’alarme, véx. gl sistema
de alarma
disposition des chromosomes, véx.
gl disposición cromosómica
disque Secchi, véx. gl disco Secchi
dissection, véx. gl disección
dissolvant, véx. gl disolvente
distillation, véx. gl destilación
distributeur à la demande, véx. gl
comedeira de autodemanda
distributeur automatique de
l’aliment, véx. gl comedeira
automática
distributeur d’aliments pour
poissons, véx. gl alimentador
para peixes
distribution de taille, véx. gl
distribución por tallas
divergence marine, véx. gl
diverxencia mariña
division cellulaire, véx. gl división
celular
document d’accompagnement, véx.
gl documento de
acompañamento
domaine vétérinaire, véx. gl sector
veterinario
dominant, véx. gl dominante
données biologiques, véx. gl datos
biolóxicos
dopamine, véx. gl dopamina
dorade du japon, véx. gl dourada
xaponesa
dorade rose, véx. gl ollomol
dorade royale, véx. gl dourada
dorsal, véx. gl dorsal
dos, véx. gl dorso
dosage, véx. gl posoloxía
dosage, véx. gl dosaxe
dose, véx. gl dose
dose létale, véx. gl dose letal
dose létale 50%, véx. gl dose letal
do 50%
doublement, véx. gl desdobramento
dragage, véx. gl dragaxe
drague à main, véx. gl angazo
drague mécanisée, véx. gl draga
mecanizada
drague remorquée par bateau, véx.
gl rastro
drain, véx. gl colector de
desaugamento
drainage, véx. gl drenaxe
dressage, véx. gl adestramento
durée de conservation, véx. gl
tempo de almacenaxe
durée de l’incubation, véx. gl tempo
de incubación
durée de vie, véx. gl duración da
vida
dureté de l’eau, véx. gl dureza da
auga
dynamique des fluids, véx. gl
dinámica dos fluídos
dynamique des populations, véx. gl
dinámica de poboacións
dynamomètre, véx. gl dinamómetro
dystrophie, véx. gl distrofia
431
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 432
Índice alfabético francés
E
eau, véx. gl auga
eau d’alimentation, véx. gl auga de
alimentación
eau de mer stérile, véx. gl auga de
mar estéril (artificial)
eau de puits, véx. gl auga de pozo
eau de surface, véx. gl auga de
superficie
eau de trop-plein, véx. gl auga
sobordante
eau d’écoulement, véx. gl auga de
escoamento
eau d’écoulement, véx. gl auga de
desaugamento
eau désionisée, véx. gl auga
desionizada
eau distillée, véx. gl auga destilada
eau dormante, véx. gl auga
tranquila
eau douce, véx. gl auga doce
eau dure, véx. gl auga dura
eau fraîche, véx. gl auga fresca
eau marine, véx. gl auga de mar
eau oxygénée, véx. gl peróxido de
hidróxeno
eau oxygénée, véx. gl auga
osixenada
eau peu profonde / eaux maigres,
véx. gl auga somera
eau potable, véx. gl auga potable
eau recirculante, véx. gl auga
recirculante
eau salée, véx. gl auga salgada
eau saumâtre, véx. gl auga salobre
eau souterraine, véx. gl auga
subterránea
eau stagnante, véx. gl auga
estancada
eau verte, véx. gl auga verde
432
eaux closes, véx. gl augas cerradas
eaux continentaux, véx. gl augas
continentais
eaux enfermées, véx. gl augas
pechadas
eaux protégées, véx. gl augas
protexidas
eaux residuaires, véx. gl augas
residuais
écaille, véx. gl escama
écaille ctenoïde, véx. gl escama
ctenoidea
écaille cycloïde, véx. gl escama
cicloidea
écaille ganoïde, véx. gl escama
ganoidea
écaille placoïde, véx. gl escama
placoidea
ecdysis, véx. gl ecdise
ecdysona, véx. gl ecdisona
échange d’eau, véx. gl cambio de
auga
échangeur de chaleur, véx. gl
intercambiador de calor
échantillon, véx. gl mostra
échantillon au hasard, véx. gl
mostra ó chou
échantillon d’eau, véx. gl mostra de
auga
échantillon d’eau pour analyse, véx.
gl mostra de auga para análise
échantillon global, véx. gl mostra
composta
échantillonnage, véx. gl mostraxe
échelle à poissons, véx. gl escala
para peixes
échelle centigrade, véx. gl escala
centígrada
écloserie, véx. gl criadeiro
éclosion, véx. gl eclosión
écologie, véx. gl ecoloxía
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 433
Índice alfabético francés
écologie marine, véx. gl ecoloxía
mariña
économie en énergie, véx. gl aforro
de enerxía
écosystème, véx. gl ecosistema
écotropique, véx. gl ecotrópico
écoulement, véx. gl escoamento
écoulement de l’eau, véx. gl fluxo
de auga
ectoparasite, véx. gl ectoparasito
édaphique, véx. gl edáfico
effect cytopathogène, véx. gl efecto
citopatoxénico
effluent, véx. gl efluente
éjaculation, véx. gl exaculación
électricité, véx. gl electricidade
électrophorèse, véx. gl electroforese
élément nutritif / nutriment, véx. gl
nutriente
élément trace, véx. gl
microelemento
élevage, véx. gl cría
élevage de crevettes, véx. gl cultivo
de camaróns
élevage de la carpe, véx. gl
carpicultura
élevage de poisson d’étang, véx. gl
cría de peixes en estanque
élevage des anguilles /
anguilliculture, véx. gl
anguilicultura
élevage des crabes, véx. gl cultivo
de cangrexos
élevage en cages, véx. gl cultivo en
gaiola
élevage expérimentel, véx. gl
cultivo experimental
élevage intensif, véx. gl cría
intensiva
élevage larvaire, véx. gl cría de
larvas
élevage larvaire, véx. gl larvicultura
éleveur, véx. gl mariscador
emballage, véx. gl embalaxe
embryogénèse, véx. gl
embrioxénese
embryon, véx. gl embrión
émission d’hormones, véx. gl
liberación de hormonas
émulseur, véx. gl emulsionante
émulsion, véx. gl emulsión
en état de marche, véx. gl operativo
encapsulage, véx. gl encapsulación
encéphale, véx. gl encéfalo
endémique, véx. gl endémico
endocrinologie, véx. gl
endocrinoloxía
endogène, véx. gl endóxeno
endolithique, véx. gl endolítico
endoparasite, véx. gl endoparasito
endophyte, véx. gl endófito
endothélium, véx. gl endotelio
endozoïque, véx. gl endozoico
énergie, véx. gl enerxía
énergie digestible, véx. gl enerxía
dixerible
énergie disponible pour l’activité,
véx. gl enerxía dispoñible para a
actividade
énergie du vent, véx. gl enerxía
eólica
énergie hydraulique, véx. gl enerxía
hidráulica
énergie métabolisable, véx. gl
enerxía metabolizable
énergie solaire, véx. gl enerxía solar
énergie totale, véx. gl enerxía total
engin de pêche, véx. gl arte de
pesca
engine de péche, véx. gl aparello de
pesca
engrais, véx. gl fertilizante
433
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 434
Índice alfabético francés
engrais ammoniacal, véx. gl
fertilizante amoniacal
enkystement, véx. gl enquistamento
enquête épidémiologique, véx. gl
investigación epidemiolóxica
enquête épizootique, véx. gl
investigación epizoótica
enregistreur des données, véx. gl
rexistrador de datos
enrichissement, véx. gl
enriquecemento
ensemencement, véx. gl sementeira
ensilage, véx. gl almacenaxe en
silos
enterobactérie, véx. gl
enterobacteria
enterprise, véx. gl empresa
entre deux eaux, véx. gl entre dúas
augas
entrée d’air, véx. gl entrada de aire
entreposage frigorifique, véx. gl
conservación frigorífica
envelopper, véx. gl envurullar
environnement, véx. gl medio
natural
environnement, véx. gl ambiente
environnement contrôlé, véx. gl
ambiente controlado
envoi, véx. gl envío
enzootique, véx. gl enzootia
enzyme / ferment, véx. gl enzima
épervier, véx. gl chumbeira
épibionte, véx. gl epibionte
épidémie, véx. gl epidemia
épidémiologie, véx. gl
epidemioloxía
épiderme, véx. gl epiderme
épifaune, véx. gl epifauna
épinephrine, véx. gl epinefrina
épipélagique, véx. gl epipeláxico
épiphyte, véx. gl epífito
434
épithélium, véx. gl epitelio
épivalve, véx. gl epivalva
épizootie, véx. gl epizootia
épizootique, véx. gl epizoo
époque du frai, véx. gl período de
desova
épreuve, véx. gl proba
éprouvette graduée, véx. gl probeta
épuisette, véx. gl salabardo
épuration, véx. gl depuración
épurer / purifier, véx. gl depurar
équilibrage, véx. gl equilibrado
équilibrage, véx. gl equilibrado
équilibre acide-base, véx. gl
balance ácido-base
équilibre écologique, véx. gl
equilibrio ecolóxico
équipement de sécurité, véx. gl
equipo de seguridade
équipement de traitement du
poisson, véx. gl equipo de
procesamento de peixe
équivalve, véx. gl equivalvo
érosion, véx. gl erosión
erreur standard / erreur type, véx. gl
erro estándar
erse, véx. gl estrobo
érythrocyte, véx. gl eritrócito
escage / appât / boette, véx. gl isco
espace périvitellin, véx. gl espacio
perivitelino
espèce, véx. gl especie
espèce d’intérêt économique, véx.
gl especie de interese económico
espèce endémique, véx. gl especie
endémica
espèces en quarentine, véx. gl
especies en corentena
espèces qui ont une parenté, véx. gl
especies emparentadas
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 435
Índice alfabético francés
espèces sensibles, véx. gl especies
sensibles
essai biologique / bioessai, véx. gl
ensaio biolóxico
essai de toxicité, véx. gl proba de
toxicidade
essais comparatifs, véx. gl probas
comparativas
ester, véx. gl éster
estimation de la population, véx. gl
estimación da poboación
estomac, véx. gl estómago
estuaire, véx. gl esteiro
esturgeon, véx. gl sollo rei
esturgeon blanc, véx. gl sollo rei
branco
esturgeon de l´Adriatique, véx. gl
sollo rei do Adriático
établissement des cultures marines,
véx. gl establecemento de
cultivos mariños
établissement piscicole / ferme
aquicole, véx. gl piscifactoría
établissements à terre, véx. gl
establecementos en terra
étang / bassin, véx. gl estanque
étang à algues, véx. gl estanque de
algas
étang circulaire, véx. gl tanque
circular
étang de barrage, véx. gl represa
étang de culture, véx. gl tanque de
cultivo
étang de géniteurs, véx. gl estanque
de reproductores
étang de naissain, véx. gl estanque
de cría
étang de quarentine, véx. gl
estanque de corentena
étang de stabilisation, véx. gl
estanque de estabilización
étang d’engraissement, véx. gl
estanque de engorda
étang expérimental, véx. gl
estanque experimental
étang naturel, véx. gl estanque
natural
étang possineux, véx. gl
piscicultura en estanques
étangs en gradins, véx. gl estanques
en escada
état de la mer, véx. gl estado do
mar
état de transporteur, véx. gl estado
de transportador
éther, véx. gl éter
étiage, véx. gl estiaxe
étiologie, véx. gl etioloxía
étiquetage, véx. gl etiquetaxe
étiquette, véx. gl etiqueta
être remis à l’eau, véx. gl
reinmersión
étude biologique, véx. gl estudio
biolóxico
étude de marché, véx. gl estudio de
mercado
étude d’impact ambiental, véx. gl
estudio de impacto ambiental
étuve de dessiccation, véx. gl estufa
de secado
eucaryote, véx. gl eucariota
euphotique, véx. gl eufótico
euryhalin, véx. gl eurihalino
eurythermique, véx. gl euritermo
eutrophique, véx. gl eutrófico
eutrophisation, véx. gl eutrofización
évaluation des stock halieutiques,
véx. gl avaliación de poboacións
de peixes
évaporation, véx. gl evaporación
éviscération / effilage, véx. gl
evisceración
435
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 436
Índice alfabético francés
évolution, véx. gl evolución
évolution du marché, véx. gl
evolución do mercado
examen bactériologique, véx. gl
exame bacteriolóxico
examen histologique, véx. gl exame
histolóxico
examen parasitologique, véx. gl
exame parasitolóxico
examen virologique, véx. gl exame
virolóxico
examens supplémentaires, véx. gl
exames suplementarios
excrément, véx. gl excremento
excrétion, véx. gl excreción
exemplaire d’un an, véx. gl
exemplar dun ano
exogène, véx. gl esóxeno
exopthalmie, véx. gl exoftalmía
exosquelette, véx. gl exoesqueleto
expérience, véx. gl experimento
exploitation, véx. gl explotación
exploitations, véx. gl granxas
exploitations comptant des
géniteurs, véx. gl granxas con
reproductores
exploitations concernées, véx. gl
explotacións afectadas
exploitations ne comptant pas des
géniteurs, véx. gl granxas sen
reproductores
expression génétique, véx. gl
expresión xenética
extraction manuelle des oeufs, véx.
gl desova por presión
extraction manuelle des oeufs, véx.
gl extracción dos ovos
extraplastidial, véx. gl
extraplastidial
extrapolation, véx. gl extrapolación
436
F
facteur ambiant, véx. gl factor
ambiental
facteur de condition, véx. gl factor
de condición
facteur de condition proteique, véx.
gl factor de conversión proteico
facteur de conversion, véx. gl
índice de conversión
facteur de grossissement, véx. gl
factor de crecemento
factor héréditaire, véx. gl factor
hereditario
falaise, véx. gl cantil
famille, véx. gl familia
farad, véx. gl farad (capacitancia)
farine de plume, véx. gl fariña de
pluma
farine de poisson, véx. gl fariña de
peixe
farine de soja, véx. gl fariña de soia
faune, véx. gl fauna
fèces, véx. gl feces
fécondation, véx. gl fecundación
femelle, véx. gl femia
femelle grainée, véx. gl femia
ovada
féminisation, véx. gl feminización
fente, véx. gl fenda
fente branchiale, véx. gl fenda
branquial
fer, véx. gl ferro
fermeture hermétique, véx. gl
pechamento hermético
fertilisation, véx. gl fertilización
fertiliser, véx. gl fecundar
fertilité, véx. gl fertilidade
fibre, véx. gl fibra
fil pour filet, véx. gl fío de rede
filament, véx. gl filamento
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 437
Índice alfabético francés
filet, véx. gl rede
filet à l’étalage, véx. gl voitirón
filet à plancton, véx. gl rede de
plancto
filet couverture, véx. gl rede de
sacada manobrada desde
embarcación
filet soulevé, véx. gl mediomundo
filet soulevé maneouvré du rivage
(carrelet), véx. gl rede de sacada
manobrada desde terra
filet trappe, véx. gl rede de saco
filets, véx. gl filetes
filtration, véx. gl filtración
filtration biologique, véx. gl
filtración biolóxica
filtration chimique, véx. gl
filtración química
filtration mécanique, véx. gl
filtración mecánica
filtration sur membrane, véx. gl
filtración en filtros de membrana
filtre, véx. gl filtro
filtre à cartouche, véx. gl filtro de
cartucho
filtre à charbon actif, véx. gl filtro
de carbón activo
filtre à terre à diatomées, véx. gl
filtro de terra de diatomeas
filtre de sable, véx. gl filtro de area
filtres à membranes, véx. gl filtros
de membrana
filtreur, véx. gl filtrador
(organismo)
financement, véx. gl financiamento
fioles fermées, véx. gl tubos
pechados
fixation, véx. gl fixación
fixation de nitrogène, véx. gl
fixación de nitróxeno
fixation d’huîtres jeunes, véx. gl
fixación de ostras xuvenís
fixé à la formaline, véx. gl fixado
con formalina
flagellés, véx. gl flaxelados
flair, véx. gl olfacto
flétan de l’Atlantique, véx. gl
hipogloso do Atlántico
fleuve, véx. gl río
floculation, véx. gl floculación
floraison, véx. gl floración
flottabilité, véx. gl flotabilidade
flotteur, véx. gl flotador
fluctuation due aux marées, véx. gl
oscilación da marea
fluor, véx. gl flúor
fluorescence, véx. gl fluorescencia
fluorescent, véx. gl fluorescente
flux, véx. gl fluxo
flux laminaire, véx. gl fluxo
laminar
foie, véx. gl fígado
foliacé, véx. gl foliáceo
fonctionnement de la pompe, véx.
gl funcionamento da bomba
fond, véx. gl fondo
fond du réservoir, véx. gl fondo do
tanque
fongicide, véx. gl funxicida
force ionique, véx. gl forza iónica
formaldéhyde, véx. gl formaldehido
forme hydrodynamique, véx. gl
forma hidrodinámica
foyers de maladie, véx. gl brotes de
enfermidades
frai, véx. gl desova
frais, véx. gl fresco
frais d’alimentation, véx. gl custo
de penso
frais de main d’oeuvre, véx. gl
gasto en man de obra
437
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 438
Índice alfabético francés
frais de production, véx. gl custo de
producción
frais généraux, véx. gl gastos xerais
frayère, véx. gl área de desova
fréquences de mue, véx. gl
frecuencia da muda
friction, véx. gl rozamento
fruit de mer, véx. gl marisco
frustule, véx. gl frústula
fucales, véx. gl fucais
fumage, véx. gl afumado
fumier, véx. gl esterco
fumier organique, véx. gl
fertilizante orgánico
furonculose, véx. gl furunculose
fusible, véx. gl fusible
fusiforme, véx. gl fusiforme
G
gaffe, véx. gl bicheiro
gain de poids, véx. gl aumento de
peso
gain en poids, véx. gl gaño en peso
galet, véx. gl coio
galet, véx. gl seixo
gamète, véx. gl gameto
gamétocyste, véx. gl gametocisto
gamétogenèse, véx. gl
gametoxénese
gamétophyte, véx. gl gametófito
ganglion, véx. gl ganglio
ganglion pedium, véx. gl ganglio
pedio
ganoïde, véx. gl ganoidea
gastéropodes, véx. gl gasterópodos
mariños
gastrique, véx. gl gástrico
gastrulation, véx. gl gastrulación
gastrule, véx. gl gástrula
gauger, véx. gl aforar
438
gavé, véx. gl cebado
gélose, véx. gl ágar de cultivo
gène, véx. gl xene
générateur, véx. gl xerador
générateur éléctrique, véx. gl
xerador eléctrico
génération, véx. gl xeración
gènes passagers, véx. gl xenes
pasaxeiros
génétique, véx. gl xenética
géniteur, véx. gl proxenitor
génome, véx. gl xenoma
génotype, véx. gl xenótipo
génotypes consanguins, véx. gl
xenótipos consanguíneos
genre, véx. gl xénero
gentamicine, véx. gl xentamicina
gestion, véx. gl xestión
gisements naturels, véx. gl viveiros
naturais
givrage, véx. gl formación de xeo
glace, véx. gl xeo
glande, véx. gl glándula
glande byssigène, véx. gl glándula
do biso
glande de la coquille, véx. gl
glándula da cuncha
glande pinéale, véx. gl glándula
pineal
glande sexuelle, véx. gl glándula
sexual
globule rouge, véx. gl glóbulo
vermello
glucide, véx. gl glícido
gluten de maïs, véx. gl glute de
millo
glycéride, véx. gl glicérido
glycogène, véx. gl glicóxeno
gnathopode, véx. gl gnatópodo
gnathostomé, véx. gl gnatostomado
golfe, véx. gl golfo
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 439
Índice alfabético francés
gonade, véx. gl gónada
gonade de truite arc-en-ciel (lignée
cellulaire), véx. gl gónada de
troita arco da vella (liña de
células) (RTG)
gonadotrophine chorionique, véx.
gl gonadotropina coriónica
gonadotrophine chorionique
humaine, véx. gl gonadotropina
coriónica humana
gonflement, véx. gl inchazo
gonopore, véx. gl gonóporo
gradient hydraulique, véx. gl
gradiente hidráulico
gradient température, véx. gl
gradiente de temperatura
graisse, véx. gl graxa
gramme, véx. gl gramo
gram-négatif, véx. gl gram-negativo
gram-positif, véx. gl gram-positivo
grand brochet, véx. gl lucio
grandeur, véx. gl tamaño
granulométrie, véx. gl
granulometría
gravier, véx. gl cascallo
graviers, véx. gl grans de area
grille à poissons, véx. gl grella para
peixes
grossissement, véx. gl engorda
grossissement en milieu naturel,
véx. gl engorda no medio
natural
grossiste, véx. gl vendedor por
xunto
groupe générateur, véx. gl grupo
electróxeno
grue, véx. gl guindastre
guanine, véx. gl guanina
gynogenèse, véx. gl xinoxénese
gyrodactylose, véx. gl xirodactilose
H
habitat, véx. gl hábitat
haler, véx. gl halar
halieutique / pêcherie, véx. gl
pesqueira
halocline, véx. gl haloclina
halophile, véx. gl halófilo
hameçon, véx. gl anzol
hameçon, véx. gl amocelo
haploïde, véx. gl haploide
haplospores, véx. gl
haploesporídeos
haplotype, véx. gl haplótipo
hauteur d’aspiration, véx. gl altura
de aspiración
hauteur de pression, véx. gl altura
de presión
hauteur hydrostatique, véx. gl altura
hidrostática
hématocrite, véx. gl hematócrito
hématome, véx. gl hematoma
hémocyanine, véx. gl hemocianina
hémoglobine, véx. gl hemoglobina
hémolyse, véx. gl hemólise
hémorragie, véx. gl hemorraxia
hépatoma, véx. gl hepatoma
hépatopancréas, véx. gl
hepatopáncreas
herbivore, véx. gl herbívoro
héréditaire, véx. gl hereditario
hérédité, véx. gl herdanza
hermaphrodite, véx. gl hermafrodita
herpèsvirus, véx. gl herpesvirus
hétérodonte, véx. gl heterodonte
hétérosis, véx. gl heterose
hétérotrophe, véx. gl heterótrofo
hïfe, véx. gl hifa
hisser, véx. gl izar
histocyte, véx. gl histiócito
histologie, véx. gl histoloxía
439
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 440
Índice alfabético francés
hivernation, véx. gl hibernación
hiverner, véx. gl hibernar
holotype, véx. gl holótipo
homard americain, véx. gl
lumbrigante americano
homard européen, véx. gl
lumbrigante
homéostasie, véx. gl homeostase
homéotherme, véx. gl homeotermo
homogénéisation des organes, véx.
gl homoxeneización dos órganos
homozygote, véx. gl homocigótico /
homozigótico
horloge biologique, véx. gl reloxo
biolóxico
hormone, véx. gl hormona
hormone de la mue, véx. gl
hormona da muda
hormone d’inhibition de la mue,
véx. gl hormona inhibitoria da
muda
hormone gonadotrope, véx. gl
hormona gonadotrófica
hormone hypophysaire, véx. gl
hormona hipofisaria
hormone lutéinisante, véx. gl
hormona luteinizante
hormone mâle, véx. gl hormona
masculina
hormone sexuelle, véx. gl hormona
sexual
hôte, véx. gl hóspede
hôte définitif, véx. gl hóspede
definitivo
hôte intermediaire, véx. gl hóspede
intermediario
houle, véx. gl ondada
huile, véx. gl aceite
huile de foie de poisson, véx. gl
aceite de fígado de peixe
440
huile de poisson, véx. gl aceite de
peixe
huitre américaine, véx. gl ostra
americana
huitre creuse, véx. gl ostra
xaponesa
huitre plate européenne, véx. gl
ostra
huîtres juveniles, véx. gl crías de
ostras
hyalin, véx. gl hialino
hybridation, véx. gl hibridación
hybride, véx. gl híbrido
hydratation, véx. gl hidratación
hydrate de carbone, véx. gl hidrato
de carbono
hydrater, véx. gl hidratar
hydrocarbure, véx. gl hidrocarburo
hydrodynamique, véx. gl
hidrodinámica
hydroéjection d’oxygène, véx. gl
ventilación por inxección de
osíxeno
hydrographie, véx. gl hidrografía
hydrologie, véx. gl hidroloxía
hydrophobe, véx. gl hidrófobo
hydropisie, véx. gl hidropesía
hydrosphère, véx. gl hidrosfera
hygiène, véx. gl hixiene
hygromètre, véx. gl higrómetro
hyperglycémie, véx. gl
hiperglucemia
hyperplasie, véx. gl hiperplasia
hypersalin, véx. gl hipersalino
hypertonique, véx. gl hipertónico
hypertrophie, véx. gl hipertrofia
hypervitaminose, véx. gl
hipervitaminose
hypochlorite, véx. gl hipoclorito
hypochlorite de sodium, véx. gl
hipoclorito sódico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 441
Índice alfabético francés
hypoderme, véx. gl hipoderme
hypolimnion, véx. gl hipolimnion
hypophysation, véx. gl hipofisación
hypophyse, véx. gl hipófise
hypotèque, véx. gl hipoteca
hypothalamus, véx. gl hipotálamo
hypotrophie, véx. gl hipotrofia
I
ichtyologie, véx. gl ictioloxía
ichtyomètre, véx. gl ictiómetro
ichtyophage, véx. gl ictiófago
ichtyophtiriose / maladie des points
blancs, véx. gl enfermidade dos
puntos brancos
identification, véx. gl identificación
identification du virus, véx. gl
identificación do virus
identification sérologique du virus,
véx. gl identificación serolóxica
do virus
illumination, véx. gl iluminación
immature, véx. gl inmaturo
immun, véx. gl inmune
immunisation, véx. gl inmunización
immunité, véx. gl inmunidade
immunofluorescence, véx. gl
inmunofluorescencia
immunofluorescence test des titres
d’anticorps, véx. gl proba
indirecta de anticorpos
fluorescentes (IFAT)
immunoglobine, véx. gl
inmunoglobulina
immunohistochimie, véx. gl
inmunohistoquímica
immunoréactifs, véx. gl reactivos
inmunolóxicos
impact de l’environnement, véx. gl
impacto ambiental
implant, véx. gl implante
importation, véx. gl importación
imprégnation, véx. gl impregnación
impureté, véx. gl impureza
in vitro, véx. gl in vitro
in vivo, véx. gl in vivo
inanition, véx. gl inanición
incidence, véx. gl incidencia
incubateur, véx. gl incubador
incubation, véx. gl incubación
incubation des cultures cellulaires,
véx. gl incubación dos cultivos
de células
incuber, véx. gl incubar
indicateur biologique, véx. gl
indicador biolóxico
indicateur de débit, véx. gl medidor
de caudal
indicateur des corrents, véx. gl
correntómetro
indice de densité, véx. gl índice de
densidade
indice de réfraction, véx. gl índice
de refracción
induction à la ponte, véx. gl
inducción á posta
induction à la ponte, véx. gl
inducción á desova
industrie d’aliments du bétail, véx.
gl industria do penso
inerte, véx. gl inerte
infectieux, véx. gl infeccioso
infection, véx. gl infección
infection atténuée, véx. gl infección
atenuada
infection bactérienne, véx. gl
infección bacteriana
infection bactérienne, véx. gl
bacteremia
infection clinique, véx. gl infección
clínica
441
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 442
Índice alfabético francés
infection focale, véx. gl infección
focal
infection progressive, véx. gl
infección progresiva
infection secondaire, véx. gl
infección secundaria
infertile, véx. gl infértil
infestation, véx. gl infestación
infestation parasitaire, véx. gl
infestación parasitaria
inflammation, véx. gl inflamación
inflammation de la vessie natatoire,
véx. gl inflamación da vexiga
natatoria
infrastructure, véx. gl
infraestructura
ingénierie génétique, véx. gl
enxeñería xenética
ingérer, véx. gl inxerir
ingestion des aliments, véx. gl
inxestión de alimentos
ingrédient, véx. gl ingrediente
inhibiteur, véx. gl inhibidor
inhibition, véx. gl inhibición
inhibition de la grossissement, véx.
gl inhibición do crecemento
injection, véx. gl inxección
inoculation, véx. gl inoculación
inoculation des cultures cellulaires,
véx. gl inoculación dos cultivos
das células
inoculation primaire, véx. gl
inoculación primaria
inocule, véx. gl inóculo
inorganique, véx. gl inorgánico
inositol, véx. gl inositol
insaturé / non saturé, véx. gl
insaturado
insémination artificielle, véx. gl
inseminación artificial
442
insertion du muscle, véx. gl
inserción muscular
inspection clinique, véx. gl
inspección clínica
installation, véx. gl instalación
installation frigorifique, véx. gl
instalación frigorífica
installé à terre, véx. gl montado en
terra
intégument, véx. gl tegumento
intensité luminose, véx. gl
intensidade luminosa
intensité metabolique, véx. gl
intensidade metabólica
intercaler, véx. gl intercalar
interface, véx. gl interfase
intersticiel, véx. gl intersticial
intertidale, véx. gl intermareal
intestin, véx. gl intestino
intramusculaire, véx. gl
intramuscular
intrapéritonéale, véx. gl
intraperitoneal
intraplastidial, véx. gl intraplastidial
invendu, véx. gl restos
inversion du sexe, véx. gl inversión
do sexo
iodophore, véx. gl iodóforo
iridovirus, véx. gl iridovirus
ischémie, véx. gl isquemia
isolation conventionelle du virus,
véx. gl illamento convencional
do virus
isolé, véx. gl illado
isolement, véx. gl illamento
isopodes, véx. gl isópodos
isotherme, véx. gl isotérmico
isotonique, véx. gl isotónico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 443
Índice alfabético francés
J
jetée, véx. gl dique
joint, véx. gl xunta
joint, véx. gl empalme
joint fileté, véx. gl xunta en rosca
jonction de tuyaux, véx. gl
embocadura dos tubos
jonction de tuyaux, véx. gl
empalme de tubos
jonction de tuyaux, véx. gl xuntura
de tubos
joule, véx. gl joule
jusant, véx. gl devalo da marea
juvénile, véx. gl xuvenil
K
kanamycine, véx. gl kanamicina
kératine, véx. gl queratina
kilogramme, véx. gl quilogramo
krill, véx. gl krill [kril]
L
labile, véx. gl lábil
laboratoire, véx. gl laboratorio
laboratoire de référence, véx. gl
laboratorio de referencia
lac, véx. gl lago
lactose, véx. gl lactosa
lagune, véx. gl lagoa
lait de chaux, véx. gl leitada de cal
lame de fond, véx. gl mar de fondo
lamellibranches, véx. gl
lamelibranquios
lames histologiques, véx. gl placas
histolóxicas
laminarine, véx. gl laminarina
laminé, véx. gl laminado
largueur, véx. gl ancho
largueur, véx. gl largo
larve, véx. gl larva
larve cipris, véx. gl larva cipris
larve megalope, véx. gl larva
megalopa
larve métanauplius, véx. gl larva
metanauplio
larve métazoea, véx. gl larva
metazoea
larve nauplius, véx. gl larva nauplio
larve pediveligère, véx. gl larva
pedivelíxera
larve phyllosome, véx. gl larva
filosoma
larve trocophère, véx. gl larva
trocófora
larve veligère, véx. gl larva velíxera
larve zoéa, véx. gl larva zoea
latence, véx. gl latencia
lavage, véx. gl lavado
lécithine, véx. gl lecitina
lentilles d’objectif, véx. gl
obxectivos (óptica)
lentique, véx. gl léntico
leptocéphale, véx. gl leptocéfalo
lésion / blessure, véx. gl lesión
lésion nécrotique, véx. gl lesión
necrótica
lésions cutanées, véx. gl lesións
cutáneas
lessive, véx. gl lixivia
lestage, véx. gl lastro
léthargie, véx. gl letargo
leucine, véx. gl leucina
leucocyte, véx. gl glóbulo branco
leucocyte, véx. gl leucócito
lèvres, véx. gl beizos
levure, véx. gl lévedo
levure, véx. gl levadura
443
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 444
Índice alfabético francés
levure enrichie, véx. gl lévedo
enriquecido
liant, véx. gl adhesivo
lié au sexe, véx. gl ligado ó sexo
lieu de pêche, véx. gl caladoiro
lieu jeune, véx. gl abadexo
ligne / palangre, véx. gl palangre
ligne latérale, véx. gl liña lateral
limite de nutrition, véx. gl límite de
nutrición
limite moyenne de tolérance, véx.
gl límite medio de tolerancia
limnologie, véx. gl limnoloxía
lipase, véx. gl lipase
lipide, véx. gl lípido
lipoprotéine, véx. gl lipoproteína
liposoluble, véx. gl soluble en
graxas
liposoluble, véx. gl liposoluble
liquide fertilisant, véx. gl
fertilizante líquido
liquides ovariens, véx. gl fluído do
ovario
lit bactérien, véx. gl leito bacteriano
litre, véx. gl litro
littorale, véx. gl litoral
locus des gènes, véx. gl locus do
xene
longueur, véx. gl lonxitude
longueur, véx. gl eslora
longueur, véx. gl longura
longueur du poisson, véx. gl
lonxitude dun peixe
longueur standard, véx. gl lonxitude
estándar
longueur totale, véx. gl lonxitude
total
lordose, véx. gl lordose
lot de poissons, véx. gl camada de
peixes
444
loup tacheté, véx. gl peixe lobo de
pintas
lumen, véx. gl lumen
lumière, véx. gl luz
lumière ultraviolette, véx. gl luz
ultravioleta
lumière ultraviolette incidente, véx.
gl luz ultravioleta incidente
lutte contre les algues, véx. gl
control das algas
lux, véx. gl lux (unidade de
iluminación)
lymphe, véx. gl linfa
lymphocyte, véx. gl linfócito
lymphocytose, véx. gl enfermidade
linfocitósica
lymphocytose, véx. gl linfocitose
lyophilisation, véx. gl liofilización
lysine, véx. gl lisina
M
machines de récolte, véx. gl equipo
de recolleita
mâchoire, véx. gl mandíbula
macro-élément, véx. gl
macronutriente
macrophage, véx. gl macrófago
macrophyte, véx. gl macrófito
macroplancton, véx. gl
macroplancto
magnésium, véx. gl magnesio
magnification biologique, véx. gl
magnificación biolóxica
maigre commun, véx. gl corvina
real
maille, véx. gl mallaxe
mal du péduncule / mal des eaux
froids, véx. gl enfermidade da
auga fría
malacologie, véx. gl malacoloxía
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 445
Índice alfabético francés
malacostrose, véx. gl malacostrose
malade, véx. gl doente
maladie, véx. gl enfermidade
maladie bactérienne, véx. gl
enfermidade bacteriana
maladie bactérienne des branchies,
véx. gl enfermidade bacteriana
das guerlas
maladie de pseudomonadacés, véx.
gl septicemia por pseudomonas
maladie de sac bleu, véx. gl
enfermidade do saco azul
maladie des boulles de gaz, véx. gl
enfermidade das burbullas de
aire
maladie des points noirs, véx. gl
enfermidade da mancha negra
maladie infectieuse, véx. gl
enfermidade infecciosa
maladie pour Columnaris, véx. gl
enfermidade de Columnaris
maladie proliferative rénale, véx. gl
enfermidade proliferativa dos
riles
maladie rotative, véx. gl
enfermidade rotatoria
maladie transmissible, véx. gl
enfermidade transmisible
maladie ulcéreuse, véx. gl
enfermidade ulcerosa
maladie virale, véx. gl enfermidade
viral
maladie virale, véx. gl virose
maladies exotiques, véx. gl
enfermidades exóticas
mâle, véx. gl macho
malformation, véx. gl
malformación (xenética)
manchon de tubage, véx. gl
axustamento de tubos
mangrove, véx. gl mangueiral
manille, véx. gl manilla
manipulation, véx. gl manexo
manipulation génétique, véx. gl
manipulación xenética
manomètre, véx. gl manómetro
manque d’oxygène, véx. gl carencia
de osíxeno
manteau, véx. gl manto
marais, véx. gl xunqueira
marché, véx. gl mercado
marché de gros, véx. gl mercado
por xunto
marché d’exportation, véx. gl
mercado de exportación
marché intérieur, véx. gl mercado
interno
marée, véx. gl marea
marée basse moyenne, véx. gl
baixamar media
marée de vive eau, véx. gl marea
viva
marée minime, véx. gl marea
mínima
marée montante, véx. gl enchente
marée morte, véx. gl marea morta
marée rouge, véx. gl marea
vermella
marémètre, véx. gl mareógrafo
marémètre, véx. gl mareómetro
marnage / amplitude de la marée,
véx. gl carreira de marea
marquage, véx. gl marcaxe
massage abdominal, véx. gl masaxe
abdominal
mastax, véx. gl mástax
matériel filtrant, véx. gl material
filtrante
matériel génétique, véx. gl material
xenético
matière particulée, véx. gl materia
particulada
445
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 446
Índice alfabético francés
matière particulée organique, véx.
gl materia particulada orgánica
matières organiques, véx. gl materia
orgánica
matras / ballon, véx. gl matraz
maturation, véx. gl maduración
maturité, véx. gl madureza
maturité sexuelle, véx. gl madureza
sexual
maxillaire, véx. gl maxilar
maxille, véx. gl maxila
maximum, véx. gl valor máximo
maximum, véx. gl máximo
maximum thermique critique, véx.
gl máximo térmico crítico
mécanique des fluids, véx. gl
mecánica de fluídos
médiane, véx. gl mediana
mégaloplancton, véx. gl
megaloplancto
mégawatts, véx. gl megawatts
méiose, véx. gl meiose
mélange vitaminique, véx. gl
mestura vitamínica
mélanger, véx. gl mesturar
mélanine, véx. gl melanina
mélanome, véx. gl melanoma
melanophore, véx. gl melanóforo
membrane, véx. gl membrana
membrane vitelline, véx. gl
membrana vitelina
menacé d’extinction, véx. gl en
perigo de extinción
méninge, véx. gl meninxe
méningite, véx. gl meninxite
mer, véx. gl mar
mer croisée, véx. gl mar cruzado
mer opposée, véx. gl mar contrario
merlu européen, véx. gl pescada
branca
meroplancton, véx. gl meroplancto
446
mérou blanc, véx. gl mero lexítimo
mérou sombre, véx. gl mero de
altura
mesonéphros, véx. gl mesonefros
mesurer, véx. gl medir
mesures de prévention, véx. gl
medidas preventivas
métabolisme, véx. gl metabolismo
métabolisme basal, véx. gl
metabolismo basal
métabolite, véx. gl metabolito
metal, véx. gl metal
métal lourd, véx. gl metal pesado
métamorphose, véx. gl
metamorfose
métaphase, véx. gl metafase
metapode, véx. gl metapodio
méthionine, véx. gl metionina
méthode calorimétrique, véx. gl
método calorimétrico
méthode d’absorption immunoenzymatique, véx. gl ensaio de
inmunoabsorción enzimática
(ELISA)
méthode d’alimentation, véx. gl
sistema de alimentación
méthode d’échantillonage, véx. gl
método de mostraxe
méthode d’isolation des virus, véx.
gl método de illamento do virus
mètre, véx. gl metro
mètre cube, véx. gl metro cúbico
microalgue, véx. gl microalga
microbiologie, véx. gl
microbioloxía
microencapsulation, véx. gl
microencapsulación
micromètre, véx. gl micrómetro
microorganisme, véx. gl
microorganismo
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 447
Índice alfabético francés
microplancton, véx. gl
microplancto
micropyle, véx. gl micrópilo
microscope, véx. gl microscopio
microsporidiose, véx. gl
microsporidiose
microtitres, véx. gl microtítulo
mictique, véx. gl míctico
migration, véx. gl migración
migration des poissons, véx. gl
migración dos peixes
milieu approprié, véx. gl medio
adecuado
milieu aquatique, véx. gl medio
acuático
milieu de culture, véx. gl medio de
cultivo
milieu de transport, véx. gl medio
de transporte
milieu enrichi, véx. gl medio de
enriquecemento
milieu essentiel minimal, véx. gl
medio mínimo esencial
milieu marin, véx. gl medio mariño
milieu organique, véx. gl medio
orgánico
mimétisme, véx. gl mimetismo
minéral, véx. gl mineral
minéralisation, véx. gl
mineralización
mise à terre, véx. gl desembarque
mise sur le marché, véx. gl
colocación no mercado
mitose, véx. gl mitose
mixeur, véx. gl mesturador
modalités d’échantillonnage, véx.
gl modalidades de mostraxe
modèle mathématique, véx. gl
modelo matemático
moelle, véx. gl medula
moelle, véx. gl miolo
moelle épinière, véx. gl medula
espiñal
moine, véx. gl estructura para
regula-la profundidade dunha
piscina
mollusques, véx. gl moluscos
mollusques bivalves, véx. gl
moluscos bivalvos
monoaxial, véx. gl uniaxial
monoculture, véx. gl monocultivo
monocyte, véx. gl monócito
monoecie, véx. gl monoecio
monogenèse, véx. gl monoxénese
monospécifique, véx. gl
monoespecífico
morbidité, véx. gl morbilidade
moribond, véx. gl moribundo
morphogenèse, véx. gl morfoxénese
morphologie, véx. gl morfoloxía
mortalité, véx. gl mortalidade
mortalité anormale, véx. gl
mortalidade anómala
mortalité anormale constatée, véx.
gl mortalidade anómala
comprobada
morte, véx. gl morto
morte des neurones, véx. gl morte
neuronal
mortier, véx. gl morteiro
morue de l’Atlantique, véx. gl
bacallao do Atlántico
morula, véx. gl mórula
moteur, véx. gl motor
motilité, véx. gl mobilidade
mouillage, véx. gl fondeo
moule chiliene, véx. gl mexillón
chileno
moule commune, véx. gl mexillón
atlántico
moule de la Nouvelle-Zélande, véx.
gl mexillón de Nova Celandia
447
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 448
Índice alfabético francés
moule méditerrannéene, véx. gl
mexillón común
moyen, véx. gl media
mucus, véx. gl mucus
mue, véx. gl muda
muer, véx. gl muda
multiaxial, véx. gl multiaxial
multicellulaire, véx. gl pluricelular
multiplication cellulaire, véx. gl
multiplicación celular
multisérié, véx. gl multiseriado
muqueuse, véx. gl mucosa
muscle, véx. gl músculo
muscle abducteur, véx. gl músculo
abductor
muscle adducteur, véx. gl músculo
aductor
muscle protracteur, véx. gl músculo
protractor
muscle retracteur, véx. gl músculo
retractor
mutagène, véx. gl mutáxeno
mutation, véx. gl mutación
mycélium, véx. gl micelio
mycobactériose, véx. gl
micobacteriose
mycophytes, véx. gl fungos
mycose, véx. gl micose
myomère, véx. gl miómero
myosite, véx. gl miosite
mytiliculture, véx. gl mitilicultura
N
nacre, véx. gl nácara
nageoire, véx. gl aleta
nageoire abdominale, véx. gl aleta
ventral
nageoire adipeuse, véx. gl aleta
adiposa
nageoire anale, véx. gl aleta anal
448
nageoire caudale, véx. gl aleta
caudal
nageoire dorsale, véx. gl aleta
dorsal
nageoire pectorale, véx. gl aleta
pectoral
nageur, véx. gl natante
nain, véx. gl anano
naissain, véx. gl semente
nanoplancton, véx. gl nanoplancto
nappe de filet tubulaire, véx. gl
peza de rede tubular
nécropsie, véx. gl necropsia
nécrose, véx. gl necrose
necrose hematopoïétique
infectieuse, véx. gl virus da
necrose hematopoética
infecciosa
nécrose ulcéreuse dermique, véx. gl
necrose ulcerativa dérmica
necton, véx. gl necto
nématodes, véx. gl nematodos
néoplasie, véx. gl neoplasia
néoténie, véx. gl neotenia
néphrocalcinose, véx. gl
nefrocalcinose
néphron, véx. gl nefridio
néphron, véx. gl nefrón
néritique, véx. gl nerítico
néurite, véx. gl neurite
neurocrâne, véx. gl neurocranio
neuromaste, véx. gl neuromasto
neuston, véx. gl neuston
neutralisation, véx. gl
neutralización
niche écologique, véx. gl nicho
ecolóxico
nitrate, véx. gl nitrato
nitrification, véx. gl nitrificación
nitrite, véx. gl nitrito
nitrofuranes, véx. gl nitrofuranos
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 449
Índice alfabético francés
nitrogène, véx. gl nitróxeno
nitrogène (azote) endogène, véx. gl
nitróxeno endóxeno
nitrogène (azote) protéique totale,
véx. gl nitróxeno proteico total
(método Kjeldahl)
niveau de commence léthifère, véx.
gl nivel incipiente letal
niveau de la mer, véx. gl nivel do mar
niveau d’eau, véx. gl nivel de auga
niveau trophique, véx. gl nivel
trófico
nocardiose, véx. gl nocardiose
noeud, véx. gl nó
non dilué, véx. gl sen dilución
norme de qualité, véx. gl norma de
calidade
nourrir, véx. gl alimentar
nourrir, véx. gl distribuí-lo alimento
nourriseur, véx. gl comedeira
nourriture, véx. gl alimento
nourriture artificielle, véx. gl
alimento artificial
nourriture de base, véx. gl
alimentación básica
nourriture de complément, véx. gl
alimentación complementaria
nourriture fraîche, véx. gl alimento
fresco
nourriture naturelle, véx. gl
alimento natural
nourriture vivante / proies vivantes,
véx. gl alimento vivo
noyau, véx. gl núcleo
numéro d’agrément, véx. gl número
de autorización
nurserie, véx. gl preengorda
nutriments essentiels, véx. gl
nutrientes esenciais
nutrition, véx. gl nutrición
nylon, véx. gl nailon
O
obligatoirement pathogène, véx. gl
patóxeno obrigatorio
observation, véx. gl observación
océan, véx. gl océano
océanique, véx. gl oceánico
océanographie, véx. gl oceanografía
oculaires, véx. gl oculares
odeur, véx. gl olor
oeil, véx. gl ollo
oesophage, véx. gl esófago
oestradiol, véx. gl estradiol
oestrogène, véx. gl estróxeno
oeuf, véx. gl ovo
oeuf dormant, véx. gl cisto
oeufs de poisson, véx. gl ovos de
peixe
oeufs embryonnés, véx. gl ovos
chocos
oeufs embryonnés, véx. gl ovos
incubados
oeufs fécondés, véx. gl ovos
fecundados
oligo-élément, véx. gl
oligoelemento
oligotrophique, véx. gl oligotrófico
omble-chevalier, véx. gl troita
ártica
omniprésent, véx. gl ubicuo
omnivore, véx. gl omnívoro
oncogène, véx. gl oncoxene
onde / lame, véx. gl vaga
onde / lame, véx. gl onda
ontogenèse / ontogénie, véx. gl
ontoxénese
oocyte, véx. gl oócito
oodiniose, véx. gl oodiníase
oogenèse, véx. gl ovoxénese
oogénèse, véx. gl ooxénese
oogone, véx. gl oogonio
449
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 450
Índice alfabético francés
opercule, véx. gl opérculo
ordinateur personnel, véx. gl
ordenador persoal
organe, véx. gl órgano
organe d’accoupplement, véx. gl
órgano copulador
organe génital, véx. gl órgano
xenital
organe X, véx. gl órgano X
organe Y, véx. gl órgano Y
Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et
l’Agriculture, véx. gl
Organización para a Agricultura
e a Alimentación
organisation lipidique du foie, véx.
gl organización lipídica do
fígado
Organisation Mondiale de la Santé,
véx. gl Organización Mundial da
Saúde
organisme, véx. gl organismo
organisme bentique, véx. gl
organismo bentónico
organisme marin, véx. gl organismo
mariño
organisme planctonique, véx. gl
organismo planctónico
organisme sessile, véx. gl
organismo sésil
organismes hétérotrophiques, véx.
gl organismos heterotróficos
orifice génital, véx. gl poro xenital
origine, véx. gl orixe
orin de bouée, véx. gl orinque /
arinque
ormeau, véx. gl peneira perla
ormeau de Méditerranée, véx. gl
peneira
os, véx. gl óso
450
osmorégulation, véx. gl
osmorregulación
osmose, véx. gl osmose
ostracodes, véx. gl ostrácodos
ostréiculture, véx. gl ostricultura
otolithe, véx. gl otólito
ouverture, véx. gl abertura
ouverture branchiale, véx. gl
abertura branquial
ouverture nasale, véx. gl abertura
nasal
ouverture ventrale, véx. gl cloaca
ouvrage offshore, véx. gl estructura
en mar aberto
ovaire, véx. gl ovario
oviducte, véx. gl oviducto
ovipare, véx. gl ovíparo
ovovivipare, véx. gl ovovivíparo
ovulation, véx. gl ovulación
ovule, véx. gl óvulo
oxydant, véx. gl oxidante
oxydation, véx. gl oxidación
oxygénation, véx. gl osixenación
oxygène, véx. gl osíxeno
oxygène dissous, véx. gl osíxeno
disolto
oxygène liquide, véx. gl osíxeno
líquido
oxymètre, véx. gl oxímetro
oxymètre, véx. gl medidor de
osíxeno disolto
oxytetracycline, véx. gl
oxitetraciclina
ozone, véx. gl ozono
ozonisation, véx. gl ozonización
ozoniseur, véx. gl ozonizador
P
pagre commun, véx. gl prago
palissade, véx. gl sebe
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 451
Índice alfabético francés
palléal, véx. gl palial
palourde croisée d’Europe, véx. gl
ameixa fina
palourde croisée janonoise., véx. gl
ameixa xaponesa
palourde-bleue de Mediterraneé,
véx. gl ameixa babosa
pancréas, véx. gl páncreas
panier, véx. gl cesto
papier absorbant, véx. gl papel
absorbente
papier-filter, véx. gl papel de filtro
papillome, véx. gl papiloma
paraffine, véx. gl parafina
paramètre, véx. gl parámetro
paraphyse, véx. gl paráfise
parasite, véx. gl parasito
parasite interne, véx. gl parasito
interno
parasitisme reciproque, véx. gl
parasitismo recíproco
parasitologie, véx. gl parasitoloxía
parc de culture, véx. gl parque de
cultivo
pariétal, véx. gl parietal
parr, véx. gl esguín
parr, véx. gl cría de salmónido
parthénogenèse, véx. gl
partenoxénese
parthénogénétique, véx. gl
partenoxenético
parties par mille, véx. gl partes por
mil
parties par million, véx. gl partes
por millón
pas encore décomposé, véx. gl non
descomposto
pasteurellose, véx. gl pasteurelose
pasteurisation, véx. gl
pasteurización
pathogène, véx. gl patóxeno
pathogène facultatif, véx. gl
patóxeno facultativo
pathologie, véx. gl patoloxía
pathologie du poisson, véx. gl
ictiopatoloxía
patte, véx. gl barra
payol, véx. gl paneiro
pays d’expédition, véx. gl país de
expedición
pays d’origine, véx. gl país de orixe
peau, véx. gl pel
pêche, véx. gl pesca
pêcher, véx. gl pescar
pecten japonais, véx. gl vieira
xaponesa
pectiniculture, véx. gl pectinicultura
pédoncule caudal, véx. gl
pedúnculo caudal
peinture anticorrosive, véx. gl
pintura anticorrosiva
peinture antifouling, véx. gl pintura
antiincrustante
pélagique, véx. gl peláxico
pellet granulé, véx. gl penso
granulado
pellets, véx. gl gránulos
pellets humides, véx. gl alimento
húmido
pénétration de la lumière, véx. gl
penetración da luz
pénicilline, véx. gl penicilina
perca-americana, véx. gl perca
canadiense
perche européenne, véx. gl perca
europea
période de ponte, véx. gl época de
posta
période de reproduction, véx. gl
período reproductor
périssable, véx. gl perecedoiro
péristome, véx. gl peristoma
451
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 452
Índice alfabético francés
permis, véx. gl permiso
pernicieux, véx. gl maligno
perte de chaleur, véx. gl fuga de
calor
perte de chaleur, véx. gl perda de
calor
perte d’eau, véx. gl perda de auga
peser, véx. gl pesar
pesticide, véx. gl pesticida
phagocyte, véx. gl fagócito
phagocytose, véx. gl fagocitose
pharynx, véx. gl farinxe
phase, véx. gl fase
phase de grossissement, véx. gl fase
de crecemento
phase de grossissement, véx. gl fase
de medra
phase de latence, véx. gl fase de
maduración
phase expérimentale, véx. gl fase
experimental
phase exponentielle, véx. gl fase
exponencial
phase initiale, véx. gl fase inicial
phase juvénile, véx. gl fase xuvenil
phase stationnaire, véx. gl fase
estacionaria
phase vitelline, véx. gl fase vitelina
phénotype, véx. gl fenótipo
phéromone, véx. gl feromona
pH-mètre, véx. gl pH-metro
phospholipide, véx. gl fosfolípido
phosphore, véx. gl fósforo
photique, véx. gl fótico
photomètre, véx. gl fotómetro
photopériode, véx. gl fotoperíodo
photosensible, véx. gl fotosensible
photosynthèse, véx. gl fotosíntese
phycobiline, véx. gl ficobilina
phycocyanine, véx. gl ficocianina
phycologie, véx. gl ficoloxía
452
phylum, véx. gl filum
physiologie, véx. gl fisioloxía
physique, véx. gl física
phytophage, véx. gl fitófago
phytoplancton, véx. gl fitoplancto
phytotoxique, véx. gl fitotóxico
pièce d’ajustage, véx. gl adaptador
pièce de filet, véx. gl pano de rede
pied, véx. gl pé
piege / trappe, véx. gl nasa
pier, véx. gl peirao de embarque
pieu, véx. gl estaca
pieu, véx. gl chantón
pieuvre, véx. gl polbo común
pigments, véx. gl pigmentos
pince / chela, véx. gl quela
pince / chela, véx. gl quelícero
pinces, véx. gl pinzas
pipette, véx. gl pipeta
pipette Pasteur, véx. gl pipeta
Pasteur
piscicole, véx. gl piscícola
pisciculteur, véx. gl piscicultor
pisciculture, véx. gl piscicultura
pisciculture extensive, véx. gl
piscicultura extensiva
pisciculture industrielle, véx. gl
cultivo comercial de peixes
place, véx. gl ubicación
plage, véx. gl praia
plancton, véx. gl plancto
planctonophage, véx. gl
planctófago
plaque de Petri, véx. gl placa de
Petri
plasme, véx. gl plasma
plasmodium, véx. gl plasmodio
plasticité, véx. gl plasticidade
plastique, véx. gl plástico
plateau, véx. gl batea
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 453
Índice alfabético francés
plateau d’incubation, véx. gl
bandexa de incubación
plate-forme, véx. gl plataforma
plate-forme continentale, véx. gl
plataforma continental
plate-forme côtière, véx. gl
plataforma costeira
plate-forme des illes, véx. gl
plataforma das illas
plate-forme flottante, véx. gl
plataforma flotante
pleine mer, véx. gl mar aberto
pleine mer, véx. gl máxima preamar
pleine mer moyenne, véx. gl
preamar media
pleon, véx. gl pleón
pléopede, véx. gl pleópodo
pleuronectidés, véx. gl
pleuronéctidos
plomb, véx. gl chumbo
plonger, véx. gl somerxer
pluriloculaire, véx. gl plurilocular
poids, véx. gl peso
poids de capture, véx. gl captura en
peso
poids humide, véx. gl peso húmido
poids sec, véx. gl peso seco
poids vif, véx. gl peso vivo
poïkilotherme, véx. gl
poiquilotérmico
point de mélange, véx. gl punto de
mestura
point d’évacuation des eaux, véx. gl
zona de escoamento
poison, véx. gl veleno
poisson, véx. gl peixe
poisson anadrome, véx. gl peixe
anádromo
poisson avec comportement
anormal, véx. gl peixe cun
comportamento anormal
poisson cartilagineux, véx. gl peixe
cartilaxinoso
poisson catadrome, véx. gl peixe
catádromo
poisson cru, véx. gl peixe cru
poisson de mer, véx. gl peixe de
auga salgada
poisson de mer, véx. gl peixe de
mar
poisson d’eau douce, véx. gl peixe
de auga doce
poisson d’élevage, véx. gl peixe
cultivado
poisson démersal, véx. gl peixe
demersal
poisson en conserve, véx. gl peixe
en conserva
poisson en grossissement, véx. gl
peixe en período de engorda
poisson faible, véx. gl peixe feble
poisson frais, véx. gl peixe fresco
poisson fumé, véx. gl peixe
afumado
poisson gras, véx. gl peixe graxento
poisson maigre, véx. gl peixe
magro
poisson mort, véx. gl peixe morto
poisson osseux, véx. gl peixe óseo
poisson plat, véx. gl peixe plano
poisson reproducteur, véx. gl peixe
reproductor
poisson sous glace, véx. gl peixe
refrixerado
poisson surgelé, véx. gl peixe
conxelado rapidamente
poisson tropical, véx. gl peixe
tropical
poisson vidé, véx. gl peixe
eviscerado
poisson vivant, véx. gl peixe vivo
polarité, véx. gl polaridade
453
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 454
Índice alfabético francés
police sanitaire, véx. gl policía
sanitaria
polluant, véx. gl poluínte
pollution, véx. gl polución
pollution côtière, véx. gl polución
costeira
pollution du milieu, véx. gl
contaminación do medio natural
pollution marine, véx. gl polución
mariña
pollution thermique, véx. gl
polución térmica
polychètes, véx. gl poliquetos
polyculture, véx. gl policultivo
polyéthilène, véx. gl polietileno
polype, véx. gl pólipo
polyploïde, véx. gl poliploide
polyploïdie, véx. gl poliploidía
polypropylène, véx. gl
polipropileno
polysaccharide, véx. gl polisacárido
polyspermie, véx. gl poliespermia
polystyrène, véx. gl poliéster
polyuréthanne, véx. gl poliuretano
polyvinyle, véx. gl polivinilo
pompage, véx. gl bombeo
pompe, véx. gl bomba
pompe à chaleur, véx. gl bomba de
calor
pompe à poisson, véx. gl bomba de
descarga de peixe
pompe à vide, véx. gl bomba de
baleiro
pompe aspirante, véx. gl bomba
aspirante
pompe centrifuge, véx. gl bomba
centrífuga
pompe d’aération, véx. gl bomba de
aireación
pompe de dosage, véx. gl bomba
dosificadora
454
pompe immergée, véx. gl bomba
somerxible
pompe péristaltique, véx. gl bomba
peristáltica
pompe rotatoire, véx. gl bomba
rotatoria
ponor, véx. gl sumidoiro
ponte / frai / frayer, véx. gl posta
population, véx. gl poboación
pore, véx. gl poro
poreux, véx. gl poroso
porosité, véx. gl porosidade
porriture des nageoires, véx. gl
carcinoma das aletas
portateur asymptomatique, véx. gl
portador asintomático
portateurs des virus, véx. gl
portadores de virus
porte coulissante, véx. gl porta
corrediza / porta corredía
porte-objet, véx. gl portaobxectos
postlarve, véx. gl poslarva
potassium, véx. gl potasio
potentiel redox, véx. gl potencial
rédox
pou du saumon, véx. gl piollo do
salmón
pouce, véx. gl polgada
pouvoir, véx. gl potencia
précipiter, véx. gl precipitar
prédateurs, véx. gl predadores
prédation, véx. gl predación
préférendum thermique, véx. gl
temperatura óptima
première alimentation, véx. gl
primeira alimentación
première generation de croisement,
véx. gl primeira xeración de
entrecruzamento
préparation des aliments, véx. gl
preparación de alimentos
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 455
Índice alfabético francés
pression, véx. gl presión
pression atmosphérique, véx. gl
presión atmosférica
pression barométrique, véx. gl
presión barométrica
pression de colonne d’eau, véx. gl
presión da columna de auga
pression de vapeur, véx. gl presión
de vapor
pression osmotique, véx. gl presión
osmótica
pression totale des gases, véx. gl
presión total de gases
prise d’eau, véx. gl toma de auga
prise d’eau de mer, véx. gl toma de
auga de mar
prix de marché, véx. gl prezo de
mercado
probabilité, véx. gl probabilidade
procaryote, véx. gl procariota
procédé, véx. gl procedemento
procédure d’inspection, véx. gl
procedemento de inspección
procédures de diagnose, véx. gl
procedementos de diagnose
production, véx. gl producción
production annuelle, véx. gl
producción anual
production de géniteurs, véx. gl cría
de reproductores
production potentielle, véx. gl
producción potencial
production primaire, véx. gl
producción primaria
production secondaire, véx. gl
producción secundaria
productivité, véx. gl productividade
produit, véx. gl producto
produit d’excrétion, véx. gl
producto de excreción
produits de la pêche, véx. gl
productos da pesca
profondeur, véx. gl profundidade
profondeur de compensation, véx.
gl profundidade de
compensación
progéniture, véx. gl proxenie
progestérone, véx. gl proxesterona
proie, véx. gl presa [e]
projet, véx. gl proxecto
prolifération, véx. gl proliferación
prolifération des algues /bloom
algal, véx. gl proliferación de
algas
prolifique, véx. gl prolífico
propagation, véx. gl propagación
prophylaxie, véx. gl profilaxe
protéase, véx. gl protease
protection de l’environnement, véx.
gl protección do medio natural
protéine, véx. gl proteína
protéine brute, véx. gl proteína
bruta
protérandre, véx. gl proterándrico
protérandrie / protandrie, véx. gl
protandria
protiste, véx. gl protista
protoplasme, véx. gl protoplasma
protozoaires, véx. gl protozoos
puerulus, véx. gl puérulus
puit, véx. gl pozo
puits d’eau souterraine, véx. gl
pozo de auga subterránea
pulvériser, véx. gl pulverizar
putréfaction, véx. gl putrefacción
Q
qualité de l’eau, véx. gl calidade da
auga
455
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 456
Índice alfabético francés
qualité de référence, véx. gl
calidade de referencia
queue de poisson, véx. gl cola de
pegar
qui vient de mourir, véx. gl morto
de hai pouco
R
radiation, véx. gl radiación
radiation infrarouge, véx. gl
radiación infravermella
radiation ultraviolette, véx. gl
radiación ultravioleta
radioactif, véx. gl radioactivo
radula, véx. gl rádula
rapport de visite, véx. gl certificado
de inspección
rapport gonadosomatique, véx. gl
índice gónado-somático
rate, véx. gl paxarela
rate, véx. gl bazo
ration, véx. gl ración
ration équilibrée, véx. gl ración
equilibrada
ration humide particulée, véx. gl
ración de penso húmido
ration journalière, véx. gl ración
diaria
rayons des nageoires, véx. gl raios
da aleta
rayons X, véx. gl raios X
réa, véx. gl roldana
réactif, véx. gl reactivo
réceptacle, véx. gl receptáculo
réceptacle séminal, véx. gl
receptáculo seminal
réchauffeur, véx. gl quecedor
recherche, véx. gl investigación
456
recherche biologique fondamental,
véx. gl investigación biolóxica
básica
récif, véx. gl arrecife
récipients isolés, véx. gl recipientes
illados
récolte, véx. gl aproveitamento
récolte, véx. gl colleita
récolte du poisson, véx. gl colleita
de peixes
récupération, véx. gl recuperación
réfractomètre, véx. gl refractómetro
réfrigération, véx. gl refrixeración
refroidisseur d’air, véx. gl equipo
de refrixeración de aire
régénération, véx. gl rexeneración
régime, véx. gl dieta
régime équilibré, véx. gl dieta
equilibrada
region aphotique, véx. gl zona
afótica
règles sanitaires, véx. gl normas
sanitarias
régulateur hydraulique, véx. gl
regulador hidráulico
régulation de croissance, véx. gl
control da medra
régulation de croissance, véx. gl
control do crecemento
régulation hormonale, véx. gl
regulación hormonal
rein, véx. gl ril
réinfection, véx. gl reinfección
réinfestation, véx. gl reinfestación
rejet, véx. gl descarte
relation poids-taille, véx. gl relación
peso-lonxitude
rendement, véx. gl rendemento
rendement de la pompe, véx. gl
rendemento da bomba
renouvellement, véx. gl renovación
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 457
Índice alfabético francés
renouvellement de l’eau, véx. gl
renovación da auga
rentabilité, véx. gl rendemento
réparation, véx. gl reparación
réparation, véx. gl amaño
reparcage, véx. gl reinstalación
répartition géographique, véx. gl
propagación xeográfica
répartition par âge, véx. gl
distribución por idades
repeuplement, véx. gl repoboación
réplique, véx. gl réplica
reproducteurs, véx. gl reproductores
reproduction, véx. gl reproducción
reproduction artificielle, véx. gl
reproducción artificial
reproduction asexuelle, véx. gl
reproducción asexual
reproduction controlée, véx. gl
reproducción controlada
reproduction induite, véx. gl
reproducción provocada
reproduction induite, véx. gl desova
inducida
réserve d’eau, véx. gl reserva de
auga
réserve nutritive, véx. gl reserva
nutritiva
réservoir d’alimentation, véx. gl
tanque de alimentación
réservoir d’stockage, véx. gl tanque
de almacenaxe
réservoir en élevation, véx. gl
tanque elevado
réservoir regulateur, véx. gl
depósito regulador
réservoir temporel des poissons en
bassins, véx. gl depósito
temporal de peixes en estanques
réservoir-vivier, véx. gl tanque
viveiro
résidu de chlorine, véx. gl residuo
de clorina
résidus, véx. gl residuos
résines, véx. gl resinas
résistance, véx. gl dureza
résistance, véx. gl resistencia
respiration, véx. gl respiración
ressource, véx. gl recurso
ressources d’eau, véx. gl recursos
hídricos
ressources naturelles, véx. gl
recursos naturais
retard de croissance, véx. gl atraso
do crecemento
rétrocroisement, véx. gl
retrocruzamento
réversion sexuelle, véx. gl reversión
sexual
révolutions par second, véx. gl
revolucións por segundo
rhizoïde, véx. gl rizoide
ria, véx. gl ría
rigidité cadavérique, véx. gl rixidez
cadavérica
rigidité cadavérique, véx. gl rigor
mortis
rinçage, véx. gl clareo
rinçage à contre-courant, véx. gl
retrolavado do filtro
risque, véx. gl risco
risques écologiques, véx. gl riscos
ecolóxicos
robinet, véx. gl chave
robinet d’arrêt, véx. gl billa
roque, véx. gl ovas
rostre, véx. gl rostro
rotations per minute, véx. gl
rotacións por minuto
rotifères, véx. gl rotíferos
ruisseau, véx. gl regato
457
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 458
Índice alfabético francés
S
sable, véx. gl area
sac en plastique, véx. gl saco de
plástico
sac ovigère, véx. gl saco ovíxero
sac vitellin, véx. gl saco vitelino
saison de pêche interdite, véx. gl
período de veda
saline, véx. gl salina
salinité, véx. gl salinidade
salinomètre, véx. gl salinómetro
salissure, véx. gl emporcamento
salissurs, véx. gl incrustacións
salle de culture, véx. gl cámara de
cultivo
salmoniculture, véx. gl
salmonicultura
salmonidés, véx. gl salmónidos
sandre, véx. gl lucioperca
sang, véx. gl sangue
santé, véx. gl sanidade
santé animale, véx. gl saúde animal
saponification, véx. gl
saponificación
saprolegnose, véx. gl saprolegníase
saprophyte, véx. gl saprófito
sar à museau pointu, véx. gl sargo
bicudo
sar commun, véx. gl sargo común
sarcome, véx. gl sarcoma
saturation, véx. gl saciedade
saturation, véx. gl fartura
saturation en oxygène, véx. gl
saturación de osíxeno
saumâtre, véx. gl salobre
saumon argenté, véx. gl salmón
prateado
saumon de l’Atlantique, véx. gl
salmón do Atlántico
458
saut hydraulique, véx. gl salto
hidráulico
sauvage, véx. gl salvaxe
sceau, véx. gl caldeiro
schéma de fabrication, véx. gl
diagrama de fluxo
schizogonie, véx. gl esquizogonia
sclérotique, véx. gl esclerótica
scoliose, véx. gl escoliose
sécheresse / étiage, véx. gl seca
sécrétion, véx. gl secreción
secteur, véx. gl sector
sectionneur, véx. gl interruptor
illante
sédiment, véx. gl sedimento
sédimentation, véx. gl
sedimentación
segmentation, véx. gl segmentación
sel, véx. gl sal
sélection, véx. gl escolla
sélection des reproducteurs, véx. gl
selección de reproductores
sélection en race pure, véx. gl
selección de liñas puras
sélection naturelle, véx. gl selección
natural
sélectioner, véx. gl seleccionar
semence, véx. gl seme
semer, véx. gl sementar
semiculture, véx. gl semicultivo
sénilité / sénescence, véx. gl
senescencia
sensible à la lumière, véx. gl
sensible á luz
sensible à la température, véx. gl
sensible á temperatura
séparateur, véx. gl separador
septicémie, véx. gl septicemia
septicémie hémorragique
bactérienne, véx. gl septicemia
hemorráxica bacteriana
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 459
Índice alfabético francés
septicémie hémorragique virale,
véx. gl septicemia hemorráxica
viral
septicémie hémorragique virale
(virus Egtved)), véx. gl
septicemia hemorráxica viral
(virus Egtved)
septicémie mobile pour Aeromonas,
véx. gl septicemia móbil por
Aeromonas
septicémie streptococcique, véx. gl
septicemia estreptocócica
septique, véx. gl séptico
septum, véx. gl septo
sérologique, véx. gl serolóxico
sérotonine, véx. gl serotonina
sérotypes indigènes, véx. gl
serótipos indíxenas
serpentin de refroidisseur d’air, véx.
gl serpentín de frigorífico
serre câble, véx. gl abrazadeira
sérum / sore, véx. gl soro
sérum de veau, véx. gl soro de
tenreira
sérum de veau, véx. gl soro de
becerra
sessile, véx. gl sésil
seston, véx. gl seston
seuil de toxicité, véx. gl soleira de
toxicidade
sevrage, véx. gl desteta
sex-ratio, véx. gl proporción sexual
signe, véx. gl signo
silicium, véx. gl silicio
silo, véx. gl silo
silure glane, véx. gl siluro europeo
siphon, véx. gl sifón
siphonner, véx. gl sifonar
situation zoosanitaire, véx. gl
situación zoosanitaria
smolt, véx. gl smolt
smoltification, véx. gl
esmoltificación
Société Européenne d’Aquaculture,
véx. gl Sociedade Europea de
Acuicultura
Société Mondial d’Aquaculture,
véx. gl Sociedade Mundial de
Acuicultura
sodium, véx. gl sodio
sol, véx. gl solo
sole commune, véx. gl linguado
sole du Sénegal, véx. gl linguado
branco
solide, véx. gl sólido
solides sédimentables, véx. gl
sólidos sedimentables
solides totaux, véx. gl sólidos totais
solides volatils totaux, véx. gl
sólidos volátiles totais
solubilité, véx. gl solubilidade
soluble, véx. gl soluble
solution, véx. gl disolución
solution acide, véx. gl solución
aceda
solution normale, véx. gl solución
normal
solution tampon, véx. gl solución
tampón
solution tamponnée au phosphate,
véx. gl solución tampón con
fosfatos (PBS)
solvant, véx. gl solvente
sommet, véx. gl umbo
sonde, véx. gl sonda
souches, véx. gl estirpes
souches congeniques, véx. gl castes
conxénicas
souches congeniques, véx. gl cepas
conxénicas
souches de référence, véx. gl
estirpes de referencia
459
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 460
Índice alfabético francés
soudure, véx. gl soldadura
soufflante / soufflerie, véx. gl
soprante
soupape de non-retour, véx. gl
válvula de retención
source d’eau, véx. gl fonte hídrica
sous-aigu, véx. gl subagudo
sous-alimentation, véx. gl
subalimentación
sous-culture, véx. gl subcultivo
sous-cutané, véx. gl subcutáneo
sous-espèce, véx. gl subespecie
spectrophotométrie, véx. gl
espectrofotometría
spermathèque, véx. gl espermateca
spermathèque, véx. gl receptáculo
seminal
spermatique, véx. gl espermático
spermatocysto, véx. gl
espermatocisto
spermatogenèse, véx. gl
espermatoxénese
spermatophore, véx. gl
espermatóforo
spermatozoïde, véx. gl
espermatozoide
sperme, véx. gl esperma
spicule, véx. gl espícula
spiracle, véx. gl espiráculo
spiruline, véx. gl espirulina
sporange, véx. gl esporanxia
spore, véx. gl espora
spore flagellé, véx. gl espora
flaxelada
sporocyste, véx. gl esporocisto
sporocyste unilocular, véx. gl
esporocisto unilocular
sporophyto, véx. gl esporófito
squelette, véx. gl esqueleto
460
stabilisation des échantillons de l’
eau, véx. gl estabilización de
mostras de auga
stabilité de la population, véx. gl
estabilidade poboacional
stabulation, véx. gl estabulación
stade de développement, véx. gl
etapa de desenvolvemento
stade larvaire, véx. gl fase larvaria
stade larvaire, véx. gl estado
larvario
stade reproductif, véx. gl etapa
reproductiva
standard de qualite de l’eau, véx. gl
estándar de calidade de auga
station de pompage, véx. gl
estación de bombeo
statistique, véx. gl estatística
sténohalin, véx. gl estenohialino
sténothermique, véx. gl
estenotermo
stérilisation, véx. gl esterilización
stérilisation ultraviolette, véx. gl
esterilización con raios
ultravioleta
stéroïdes, véx. gl esteroides
stimulation, véx. gl estimulación
stimulation hormonale, véx. gl
estimulación hormonal
stimulus, véx. gl estímulo
stock de géniteurs, véx. gl
poboación de reproductores
stockage, véx. gl almacenaxe
stomatopapillome / maladie du
choufleur, véx. gl enfermidade
da coliflor
strate, véx. gl estrato
streptocoque, véx. gl estreptococo
streptomycine, véx. gl
estreptomicina
stress, véx. gl estrés
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 461
Índice alfabético francés
stress dû au refroidissement, véx.
gl estrés por arrefriamento
stressant, véx. gl estresante
substance attractive, véx. gl atraente
substance ichtyotoxique, véx. gl
ictiotoxina
substance micronutritive, véx. gl
micronutriente
substrat bentique pour se coller les
larves d’huître, véx. gl substrato
béntico para amarre das larvas
de ostra
subvention, véx. gl subvención
sulfamide, véx. gl sulfamida
supersaturation / sursaturation, véx.
gl sobresaturación
suralimentation, véx. gl
sobrealimentación
surface filtrante, véx. gl área de
filtración
surnageant, véx. gl sobrenadante
surpêche, véx. gl sobrepesca
surpopulation, véx. gl
superpoboación
sursaturation d’oxygène, véx. gl
sobresaturación de osíxeno
surveillance, véx. gl control
survie, véx. gl supervivencia
symbiose, véx. gl simbiose
symbiote, véx. gl simbionte
symétrique, véx. gl simétrico
symptôme, véx. gl síntoma
synchrone, véx. gl sincrónico
syndrome, véx. gl síndrome
syndrome de stress de la vessie
natatoire, véx. gl síndrome de
estrés da vexiga natatoria
synergysme, véx. gl sinerxismo
systématique, véx. gl sistemática
système circulatoire, véx. gl sistema
circulatorio
système d’aération, véx. gl sistema
de aireación
système de clasification, véx. gl
sistema de clasificación
système de mise en marche, véx. gl
sistema de arrinque
système excréteur, véx. gl sistema
excretor
Système International d’Unités,
véx. gl Sistema Internacional de
Unidades
système nerveux, véx. gl sistema
nervioso
système nerveux central, véx. gl
sistema nervioso central
système ouvert, véx. gl sistema
aberto
système ouvert / circuit ouvert, véx.
gl circuíto aberto
système recirculatoire, véx. gl
sistema de recirculación de auga
systémique, véx. gl sistémico
T
table, véx. gl táboa
table de triage, véx. gl mesa de
clasificación
taille commerciale, véx. gl tamaño
comercial
taille de la maille, véx. gl tamaño
de malla
taille de la population, véx. gl
tamaño da poboación
tambour / trappe, véx. gl lingua
tambour rouge, véx. gl corvinón de
pintas
tamis, véx. gl peneira
tamiser, véx. gl peneirar
tampon, véx. gl tampón
461
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 462
Índice alfabético francés
tamponner le milieu, véx. gl
tampona-lo medio
tanche, véx. gl tenca
tank / bac / bassin, véx. gl tanque
tapis roulant, véx. gl cinta
transportadora
tare héréditaire, véx. gl defecto
hereditario
tare héréditarie, véx. gl tara
taux d’alimentation, véx. gl taxa de
alimentación
taux de croissance, véx. gl taxa de
crecemento
taux de filtration, véx. gl taxa de
filtración
taux de mortalité, véx. gl taxa de
mortalidade
taux de mortalité, véx. gl índice de
mortalidade
taux de oxygène dissous, véx. gl
concentración de osíxeno
taux de production, véx. gl índice
de producción
taux de renouvellement, véx. gl
tempo de renovación
taux de survie, véx. gl taxa de
supervivencia
taux de variation, véx. gl
coeficiente de variación
taux d’éclosion, véx. gl taxa de
eclosión
taux d’eficience des protéines, véx.
gl taxa de eficiencia proteínica
taux initial de maladie, véx. gl taxa
inicial de enfermidade
taux initial de maladie, véx. gl taxa
inicial de enfermidade
taux metabolique, véx. gl taxa
metabólica
taux metabolique basal, véx. gl taxa
metabólica basal
462
taxa, véx. gl taxa
taxon, véx. gl taxon
taxonomie, véx. gl taxinomía
technique, véx. gl técnica
technologie, véx. gl tecnoloxía
téléostéens, véx. gl teleósteos
température, véx. gl temperatura
température ambiante, véx. gl
temperatura ambiente
température ambiante standard, véx.
gl temperatura ambiental
estándar
température critique, véx. gl
temperatura crítica
température létale, véx. gl
temperatura letal
température maximum, véx. gl
temperatura máxima
température minimum, véx. gl
temperatura mínima
temps, véx. gl tempo
(metereolóxico)
teneur de calories, véx. gl contido
calórico
teneur en oxygène, véx. gl contido
en osíxeno
teneur en protéines, véx. gl contido
en proteínas
teneur en vitamines, véx. gl contido
vitamínico
tension superficielle, véx. gl tensión
superficial
tentacule, véx. gl tentáculo
terramycine, véx. gl terramicina
territorialité, véx. gl territorialidade
test de neutralisation sur plaque,
véx. gl proba de neutralización
en placa
testicule, véx. gl testículo
testostérone, véx. gl testosterona
tête, véx. gl cabeza
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 463
Índice alfabético francés
tétracycline, véx. gl tetraciclina
tétraploïdie, véx. gl tetraploidía
tétraspore, véx. gl tetraespora
tétrasporocyste, véx. gl
tetraesporócito
thalassoculture, véx. gl maricultura
thallophyte, véx. gl talófito
thèque, véx. gl teca
thérapeutique, véx. gl terapéutico
thérapie, véx. gl terapia
thermocline, véx. gl termoclina
thermodynamique, véx. gl
termodinámica
thermomètre, véx. gl termómetro
thermopériode, véx. gl
termoperíodo
thermorégulation, véx. gl
termorregulación
thermorésistant, véx. gl
termorresistente
thermostat, véx. gl termóstato
thiosulfate de sodium, véx. gl
tiosulfato sódico
thon rouge, véx. gl atún vermello
thons, véx. gl túnidos
thorax, véx. gl tórax
thymus, véx. gl timo
thyroïde, véx. gl tiroides
tiamine, véx. gl tiamina
tige, véx. gl talo
tilapia du Nile, véx. gl tilapia do
Nilo
tirage, véx. gl clasificación
tissu adipeux, véx. gl tecido
adiposo
tissu cartilagineux, véx. gl tecido
cartilaxinoso
tissu conjonctif, véx. gl tecido
conxuntivo
tissu de verre, véx. gl fibra de vidro
tissu musculaire, véx. gl tecido
muscular
tissu osseux, véx. gl tecido óseo
tissus, véx. gl tecidos
tissus périphériques, véx. gl tecidos
periféricos
titane, véx. gl titanio
titrage, véx. gl titulación
tocophérol, véx. gl tocoferol
toile ombrage, véx. gl malla de
sombra
tolérance, véx. gl tolerancia
tonne, véx. gl tonelada
total de la substance sèche, véx. gl
sólidos disoltos totais
tour de refroidissement, véx. gl
torre de arrefriamento
toxicité, véx. gl toxicidade
toxine, véx. gl toxina
toxique, véx. gl tóxico
traitement, véx. gl tratamento
traitement des eaux, véx. gl
tratamento de augas
traitement des valeurs mesurées,
véx. gl procesamento de datos
tranches, véx. gl toros
tranquillisant, véx. gl tranquilizante
transbordement, véx. gl transbordo
transfert, véx. gl transferencia
transfert d’oxygène, véx. gl
transferencia de osíxeno
transformateur, véx. gl
transformador
transformation, véx. gl
transformación
transgénique, véx. gl transxénico
translocations, véx. gl
translocacións
transmission, véx. gl transmisión
transmission héréditaire / hérédité,
véx. gl transmisión hereditaria
463
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 464
Índice alfabético francés
transport, véx. gl transporte
transport de poisson, véx. gl
transporte de peixes
transporteur, véx. gl transportador
trématodes, véx. gl trematodos
trevil, véx. gl cabrestante
triage manuel, véx. gl separación á
man
triage par grosseur, véx. gl
clasificación volumétrica
trichodinose, véx. gl tricodiníase
trier, véx. gl clasificar
trier, véx. gl escoller
triphosphate d’adénosine, véx. gl
trifosfato de adenosina
triploïdie, véx. gl triploidía
trisomie, véx. gl trisomía
trochophore, véx. gl trocófora
trophique, véx. gl trófico
truite arc-en-ciel, véx. gl troita arco
da vella
truite de mer, véx. gl reo
truite de mer, véx. gl troita común
truite salmonée, véx. gl troita
asalmonada
truiticulture, véx. gl cultivo de
troitas
tryglycéride, véx. gl triglicérido
trypsine, véx. gl tripsina
tryptophane, véx. gl triptófano
tsunami, véx. gl tsunami
tube à essai, véx. gl tubo de ensaio
tube diffuseur d’oxygène, véx. gl
tubo de distribución de osíxeno
tube fluorescent, véx. gl tubo
fluorescente
tuberculose, véx. gl tuberculose
tubes en plastique, véx. gl tubos
plásticos
tumeur, véx. gl tumor
turbidimètre, véx. gl turbidímetro
464
turbidité, véx. gl turbidez
turbine, véx. gl turbina
turbot, véx. gl rodaballo
turbulence, véx. gl turbulencia
tuyau, véx. gl cano
tuyau, véx. gl manga
tuyau d’air, véx. gl tubo de aire
tuyau de débit / tuyau de
refoulement, véx. gl cano de
descarga
tuyau de sortie, véx. gl tubo de
saída
tuyau en CVP, véx. gl tubo de PVC
tuyau flexible, véx. gl tubo flexible
tuyautage, véx. gl tubaxe
tuyautage de remplissage, véx. gl
tubo de entrada
tyrosine, véx. gl tirosina
U
ulcère, véx. gl úlcera
ultrafiltration, véx. gl ultrafiltración
ultraplancton, véx. gl ultraplancto
ultrastructure, véx. gl
ultraestructura
ultraviolette, véx. gl ultravioleta
unicellulaire, véx. gl unicelular
uniseriée, véx. gl uniseriado
unité, véx. gl unidade
unité taxonomique, véx. gl unidade
taxinómica
unités internationales, véx. gl
unidades internacionais
unités mensuelles de temperature,
véx. gl unidades mensuais de
temperatura
urée, véx. gl urea
urémie, véx. gl uremia
urètre, véx. gl uréter
urotelic, véx. gl urotélico
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 465
Índice alfabético francés
utilisation de l’aliment, véx. gl
utilización de alimento
utilisation de l’eau, véx. gl
utilización de auga
utilisation nette des protéines, véx.
gl utilización neta de proteínas
utilisation protéique, véx. gl
utilización proteica
V
vaccin, véx. gl vacina
vaccin bactérienne, véx. gl vacina
bacteriana
vaccination, véx. gl vacinación
vacuole, véx. gl vacúolo
vagues intermediaires, véx. gl
ondas intermedias
vagues interne, véx. gl ondas
internas
valeur biologique, véx. gl valor
biolóxico
valeur de peroxydation, véx. gl
valor de peroxidación
valeur de saturation d’oxygène,
véx. gl valor de saturación de
osíxeno disolto no aire
valeur nutritionnelle, véx. gl valor
nutritivo
valeur nutritionnelle, véx. gl valor
alimenticio
valve, véx. gl valva
valve d’eau alimentaire, véx. gl
válvula de alimentación de auga
vannage / porte d’écluse, véx. gl
comporta
vanne, véx. gl válvula
vanne de détente, véx. gl válvula de
seguridade
vanne principale, véx. gl válvula de
comporta
vanne-papillon, véx. gl válvula
bolboreta
vapeur, véx. gl vapor
vaporisation, véx. gl vaporización
variabilité, véx. gl variabilidade
variable dépendante, véx. gl
variable dependente
variance, véx. gl varianza
variole de la carpe, véx. gl viremia
primaveral da carpa
vase d’Erlenmeyer, véx. gl matraz
de Erlenmeyer
vecteur, véx. gl vector
velum, véx. gl veo
ventilateur, véx. gl ventilador
ventouse, véx. gl válvula de aire
ventral, véx. gl ventral
venturi, véx. gl venturi
vénule, véx. gl vénulas
vert malachite, véx. gl verde
malaquita
vertèbre, véx. gl vértebra
vertébrés, véx. gl vertebrados
vésicule biliare, véx. gl vesícula
biliar
vessie d’air, véx. gl vexiga
vessie gazeuse, véx. gl vexiga de
aire
vessie natatoire, véx. gl vexiga
natatoria
vestige, véx. gl vestixial
viabilité, véx. gl viabilidade
viable, véx. gl viable
vibriose, véx. gl vibriose
vidange, véx. gl desaugadoiro
vidange / vidage, véx. gl baleirado
viellissement, véx. gl
avellentamento
vigueur hybride, véx. gl vigor
híbrido
vire filet, véx. gl halador
465
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 466
Índice alfabético francés
virulence, véx. gl virulencia
virus, véx. gl virus
virus de la nécrose pancréatique
infectieuse, véx. gl virus da
necrose pancreática infecciosa
(VNPI)
viscères, véx. gl vísceras
visite intermédiaire, véx. gl
recoñecemento periódico
vitamine, véx. gl vitamina
vitamine hydrosoluble, véx. gl
vitamina hidrosoluble
vitamine liposoluble, véx. gl
vitamina liposoluble
vitellogenèse, véx. gl viteloxénese
vitellus, véx. gl vitelo
vitesse de croissance, véx. gl
velocidade de crecemento
vitesse lineal moyenne, véx. gl
velocidade lineal media
vivier, véx. gl cetárea
vivier, véx. gl viveiro
vivier flottant, véx. gl viveiro
flotante
vivipare, véx. gl vivíparo
voltage, véx. gl voltaxe
volume, véx. gl volume
voyant d’écoulement en verre, véx.
gl indicador visual de fluxo
vynile, véx. gl vinilo
X
xanthophores, véx. gl xantóforos
xanthophylle, véx. gl xantofila
xénotropique, véx. gl xenotrópico
Y
yersiniose, véx. gl enfermidade
entérica da boca vermella
466
Z
zéolithe, véx. gl zeolita / ceolita
zonation, véx. gl zonación
zone abyssale, véx. gl zona abisal
zone dysphotique, véx. gl zona
disfótica
zone littorale, véx. gl zona litoral
zone littorale, véx. gl zona costeira
zone néritique, véx. gl zona nerítica
zone photique, véx. gl zona fótica
zone protégée, véx. gl zona
protexida
zone sublittorale, véx. gl zona
infralitoral
zone supralittorale, véx. gl zona
supralitoral
zone tidale, véx. gl zona
intermareal
zooplancton, véx. gl zooplancto
zoospore, véx. gl zoospora
zygote, véx. gl zigoto / cigoto
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 467
NOME PORTUGUÉS
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 469
Índice alfabético portugués
A
a bordo, véx. gl a bordo
a flutuar, véx. gl a flote
abdome, véx. gl abdome
abdutores, véx. gl abductores
abertura, véx. gl abertura
abertura branquial, véx. gl abertura
branquial
abertura do intestino, véx. gl cloaca
abertura nasal, véx. gl abertura
nasal
abiótico, véx. gl abiótico
ablação do pedúnculo ocular, véx.
gl ablación do pedúnculo ocular
abraçadeira, véx. gl abrazadeira
abrasão, véx. gl abrasión
abrigado, véx. gl abrigado
absorção do saco vitelino, véx. gl
absorción do saco vitelino
abundancia biolóxica, véx. gl
abundancia biolóxica
acantocéfalos, véx. gl acantocéfalos
acantosoma, véx. gl acantosoma
acção das ondas, véx. gl acción das
ondas
aceitação do alimento, véx. gl
aceptación do alimento
acelomados, véx. gl acelomados
acessórios, véx. gl accesorios
acetato, véx. gl acetato
acetona, véx. gl acetona
acidez, véx. gl acidez
acidificação do meio, véx. gl
acidificación do medio
ácido, véx. gl ácido
ácido desoxirribonucleico, véx. gl
ácido desoxirribonucleico
ácido linoleico, véx. gl ácido
linoleico
ácido linolénico, véx. gl ácido
linolénico
ácido ribonucleico, véx. gl ácido
ribonucleico
ácidos gordos altamente
insaturados, véx. gl ácidos
graxos altamente insaturados
ácidos gordos esenciais, véx. gl
ácidos graxos esenciais
ácidos gordos poliinsaturados, véx.
gl ácidos graxos poliinsaturados
ácidos nucleicos, véx. gl ácidos
nucleicos
acidose, véx. gl acidose
aclimatação, véx. gl aclimatación
aço, véx. gl aceiro inoxidable
acondicionamento, véx. gl
acondicionamento
acondicionamento do ambiente,
véx. gl acondicionamento do
ambiente
acondiçoar, véx. gl acondicionar
acoplamento, véx. gl
emparellamento
acriflavina, véx. gl acriflavina
actividade celular, véx. gl
actividade celular
actividade hormonal, véx. gl
actividade hormonal
acumulação de gelo, véx. gl
acumulación de xeo
acumulador, véx. gl acumulador
ad libitum, véx. gl ad líbitum
adaptação, véx. gl adaptación
adaptador, véx. gl adaptador
adenohipófise, véx. gl
adenohipófise
adenovírus, véx. gl adenovirus
adesivo, véx. gl adhesivo
aditivo, véx. gl aditivo
469
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 470
Índice alfabético portugués
Administração de Alimentos e
Fármacos, véx. gl
Administración de Alimentación
e Fármacos
admissão de ar, véx. gl entrada de
aire
adsorção, véx. gl adsorción
adulto, véx. gl adulto
advecção, véx. gl advección
aeróbico, véx. gl aeróbico
aeróbio, véx. gl aerobio
aeróbio facultativo, véx. gl aerobio
facultativo
afloramento, véx. gl afloramento
afluência, véx. gl afluencia
aforar, véx. gl aforar
afótico, véx. gl afótico
afumado, véx. gl afumado
ágar de cultivo, véx. gl ágar de
cultivo
ágar-ágar, véx. gl ágar-ágar
agarófito, véx. gl agarófito
agarração de uma alga ao substrato,
véx. gl agarra dunha alga ó
substrato
agente aglutinante, véx. gl axente
aglutinador
agente infecioso, véx. gl axente
infeccioso
agente patogénio, véx. gl axente
patóxeno
agitação, véx. gl axitación
agitador, véx. gl axitador
agitador de superficie, véx. gl
axitador de superficie
agitador mecânico de ovos, véx. gl
axitador mecánico de ovos
água, véx. gl auga
água de alimentação, véx. gl auga
de alimentación
470
água de desaguamento, véx. gl auga
de escoamento
água de desaguamento, véx. gl auga
de desaugamento
água de mar, véx. gl auga de mar
água de mar estéril, véx. gl auga de
mar estéril (artificial)
água de poço, véx. gl auga de pozo
água de superficie, véx. gl auga de
superficie
água desionizada, véx. gl auga
desionizada
água destilada, véx. gl auga
destilada
água doce, véx. gl auga doce
água dura, véx. gl auga dura
água estancada, véx. gl auga
estancada
água fresca, véx. gl auga fresca
água potável, véx. gl auga potable
água recirculante, véx. gl auga
recirculante
água salgada, véx. gl auga salgada
água salobre, véx. gl auga salobre
água somera, véx. gl auga somera
água subterrânea, véx. gl auga
subterránea
água tranquila, véx. gl auga
tranquila
água transbordante, véx. gl auga
sobordante
água verde, véx. gl auga verde
águas abrigadas, véx. gl augas
protexidas
águas cercadas, véx. gl augas
cerradas
águas continentais, véx. gl augas
continentais
águas fechadas, véx. gl augas
pechadas
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 471
Índice alfabético portugués
águas residuais, véx. gl augas
residuais
agudo, véx. gl agudo
ajustamento de tubos, véx. gl
axustamento de tubos
ajustamento do pH, véx. gl
axustamento do pH
alabote-do- Atlântico, véx. gl
hipogloso do Atlántico
alador, véx. gl halador
alar, véx. gl halar
alarme, véx. gl alarma
albinismo, véx. gl albinismo
albino, véx. gl albino
alcalinidade, véx. gl alcalinidade
alcalino, véx. gl alcalino
alcalose, véx. gl alcalose
alcantil, véx. gl cantil
álcool, véx. gl alcol
alelo, véx. gl alelo
alevim, véx. gl alevín
alevim de salmonídeo, véx. gl cría
de salmónido
alevims com saco vitelino, véx. gl
alevíns con saco vitelino
alevinagem, véx. gl alevinaxe
alga, véx. gl alga
alga azul-verde, véx. gl alga
verdeazulada
alga marinha, véx. gl alga mariña
alga parda, véx. gl alga parda
alga verde, véx. gl alga verde
alga vermelha, véx. gl alga
vermella
algas azuis, véx. gl algas azuis
algas bentónicas, véx. gl algas
bentónicas
algas filamentosas, véx. gl algas
filamentosas
algas macroscópicas, véx. gl algas
macroscópicas
algas unicelulares, véx. gl algas
unicelulares
algicida, véx. gl alxicida
alginato, véx. gl alxinato
algologia, véx. gl algoloxía
alimentação á vontade, véx. gl
alimentación á vontade
alimentação ad libitum, véx. gl
alimentación ad líbitum
alimentação base, véx. gl
alimentación básica
alimentação complementar, véx. gl
alimentación complementaria
alimentação descontínua, véx. gl
alimentación discontinua
alimentação endogénia, véx. gl
alimentación endóxena
alimentação manual, véx. gl
alimentación manual
alimentação por gravidade, véx. gl
alimentación por gravidade
alimentação suplementar, véx. gl
alimentación suplementaria
alimentador para peixes, véx. gl
alimentador para peixes
alimentar, véx. gl alimentar
alimento, véx. gl alimento
alimento artificial, véx. gl alimento
artificial
alimento de finalização de engorda,
véx. gl alimento para acabado de
engorda
alimento estável em água, véx. gl
alimento estable en auga
alimento flutuante, véx. gl alimento
flotante
alimento fresco, véx. gl alimento
fresco
alimento granulado, véx. gl
alimento granulado
471
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 472
Índice alfabético portugués
alimento húmido, véx. gl alimento
húmido
alimento larvário, véx. gl alimento
larvario
alimento natural, véx. gl alimento
natural
alimento para cria, véx. gl alimento
para crías
alimento para peixes, véx. gl
alimento para peixes
alimento seco, véx. gl alimento
seco
alimento vivo, véx. gl alimento
vivo
alinhamento, véx. gl equilibrado
alinhamento, véx. gl equilibrado
alíquota, véx. gl alícuota
almofariz-pilão, véx. gl morteiro
alóctone, véx. gl alóctono
alternador, véx. gl alternador
alternância heteromórfica de
gerações, véx. gl alternancia
heteromórfica de xeracións
alto mar, véx. gl alta mar
altura de aspiração, véx. gl altura de
aspiración
altura de elevação, véx. gl altura de
elevación
altura de pressão, véx. gl altura de
presión
altura hidrostática, véx. gl altura
hidrostática
alvéolo, véx. gl alvéolo
amarra, véx. gl estacha
amarradura, véx. gl amarre
ambiente, véx. gl ambiente
ambiente controlado, véx. gl
ambiente controlado
ameijoa-boa, véx. gl ameixa fina
ameijoa-macha, véx. gl ameixa
babosa
472
amíctico, véx. gl amíctico
amido, véx. gl amidón
aminoácido, véx. gl aminoácido
aminoácidos esenciais, véx. gl
aminoácidos esenciais
amoníaco, véx. gl amoníaco
amónio quaternário, véx. gl amonio
cuaternario
amortização, véx. gl amortización
amostra, véx. gl mostra
amostra ao azar, véx. gl mostra ó
chou
amostra composta, véx. gl mostra
composta
amostra de água, véx. gl mostra de
auga
amostra de água para análise, véx.
gl mostra de auga para análise
amostragem, véx. gl mostraxe
amperes hora, véx. gl amperes
hora
amperímetro, véx. gl amperímetro
ampicilina, véx. gl ampicilina
amplitude de maré, véx. gl
amplitude de marea
anabolismo, véx. gl anabolismo
anádromo, véx. gl anádromo
anaeróbio, véx. gl anaeróbico
anafase, véx. gl anafase
análise, véx. gl análise
análise de água, véx. gl análise de
auga
análise estatística, véx. gl análise
estatística
análise química, véx. gl análise
química
análise turbidométrica, véx. gl
análise turbidométrica
análogo, véx. gl análogo
anão, véx. gl anano
anatomia, véx. gl anatomía
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 473
Índice alfabético portugués
ancho, véx. gl ancho
ancho, véx. gl largo
âncora, véx. gl áncora
androgénio, véx. gl andróxeno
anel de crecimento, véx. gl anel de
crecemento
anemia, véx. gl anemia
anemia perniciosa, véx. gl anemia
perniciosa
anestesia, véx. gl anestesia
anestésico / anestesiante, véx. gl
anestésico
anfótero / anfotérico, véx. gl
anfótero
angioblasto, véx. gl anxioblasto
anguilicultura, véx. gl
anguilicultura
anguiliforme, véx. gl anguiliforme
ano, véx. gl ano
anomalias do desenvolvemento,
véx. gl anomalías do
desenvolvemento
anormal, véx. gl anormal
anormalidade, véx. gl anormalidade
anoxemia, véx. gl anoxemia
ansiedade, véx. gl estrés
ansiedade, véx. gl ansiedade
antagonismo, véx. gl antagonismo
antena, véx. gl antena
antibiograme, véx. gl antibiograma
antibiótico de amplo espectro, véx.
gl antibiótico de amplo espectro
antibióticos, véx. gl antibióticos
anticoagulante, véx. gl
anticoagulante
anticorpo, véx. gl anticorpo
anticorpo de revestimento, véx. gl
anticorpo de revestimento
anticorpos monoclonais, véx. gl
anticorpos monoclonais
anticorpos policlonais, véx. gl
anticorpos policlonais
anticorrosivo, véx. gl anticorrosivo
antigénio, véx. gl antíxeno
anti-helmíntico, véx. gl
antihelmíntico
anti-oxidante, véx. gl antioxidante
anti-séptico, véx. gl antiséptico
anti-soro, véx. gl antisoro
antitoxina, véx. gl antitoxina
antropogénico, véx. gl
antropoxénico
anzol, véx. gl anzol
anzol, véx. gl amocelo
aparato para amostras de água, véx.
gl aparato para mostraxe de
auga
aparelho / instrumento, véx. gl
aparello
aparelho bucal, véx. gl aparello
bucal
aparelho circulatório, véx. gl
sistema circulatorio
aparelho de pesca, véx. gl aparello
de pesca
aparelho excretório, véx. gl sistema
excretor
aparelho respiratório, véx. gl
sistema respiratorio
apêndices bucais, véx. gl apéndices
bucais
apetite, véx. gl apetito
ápice, véx. gl ápice
apófise, véx. gl apófise
aproveitamento neto de proteínas,
véx. gl utilización neta de
proteínas
aproveitamento proteico, véx. gl
utilización proteica
aquacultura, véx. gl acuicultura
473
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 474
Índice alfabético portugués
aquacultura de subsistência, véx. gl
acuicultura de subsistencia
aquacultura integrada, véx. gl
acuicultura integrada
aquário, véx. gl acuario
aquariologia, véx. gl acuarioloxía
aquático, véx. gl acuático
aquecedor, véx. gl quecedor
aquecedor de secado, véx. gl estufa
de secado
aquífero, véx. gl acuífero
ar, véx. gl aire
arco branquial, véx. gl arco
branquial
arco hemal, véx. gl arco hemal
área de alimentação, véx. gl área de
alimentación
área de captura, véx. gl área de
captura
área de desova, véx. gl área de
desova
área de distribuição geográfica, véx.
gl área de distribución
xeográfica
área de filtração, véx. gl área de
filtración
areia, véx. gl area
arinque, véx. gl orinque / arinque
armazenado, véx. gl almacenado
armazenagem, véx. gl almacenaxe
armazenagem em silos, véx. gl
almacenaxe en silos
arrastão, véx. gl arrastreiro
arribação, véx. gl arribazón
arroio, véx. gl regato
arte de pesca, véx. gl arte de pesca
artéria, véx. gl arteria
articulação, véx. gl articulación
asexual, véx. gl asexual
asfixia, véx. gl asfixia
asséptico, véx. gl aséptico
474
assimetria, véx. gl asimetría
assimilação de nutrientes, véx. gl
asimilación de nutrientes
assistência técnica, véx. gl
asistencia técnica
astacicultura, véx. gl astacicultura
astaxantina, véx. gl astaxantina
atmosfera, véx. gl atmosfera
atomizar, véx. gl atomizar
atrésia folicular ovárica, véx. gl
atresia folicular ovárica
átrio, véx. gl atrio
atrofia, véx. gl atrofia
atum-rabilho, véx. gl atún vermello
aumento de peso, véx. gl aumento
de peso
autocevante, véx. gl autocebante
autoclave, véx. gl autoclave
autóctone, véx. gl autóctono
autofecundação, véx. gl
autofecundación
autólise, véx. gl autólise
automático, véx. gl automático
autópsia, véx. gl autopsia
autotrófico, véx. gl autótrofo
avaliação de populações de peixes,
véx. gl avaliación de poboacións
de peixes
avitaminose, véx. gl avitaminose
axénico, véx. gl axénico
azul-de-metileno, véx. gl azul de
metileno
B
bacalhau-do Atlântico, véx. gl
bacallao do Atlántico
bacilo, véx. gl bacilo
baço, véx. gl bazo
baço, véx. gl paxarela
bactéria, véx. gl bacteria
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 475
Índice alfabético portugués
bactéria fecal, véx. gl bacteria
coliforme
bactérias desnitrificadoras, véx. gl
bacterias desnitrificantes
bactérias patogénicas, véx. gl
bacterias patóxenas
bactericida, véx. gl bactericida
bacteriófago, véx. gl bacteriófago
bacteriostático, véx. gl
bacteriostático
bagas de fronte, véx. gl ondas de
fronte
bagas intermédias, véx. gl ondas
intermedias
bagas internas, véx. gl ondas
internas
baixa-mar, véx. gl baixamar
baixa-mar meia, véx. gl baixamar
media
baixo, véx. gl baixo
balança, véx. gl balanza
balance ácido-base, véx. gl balance
ácido-base
balance nitrogenado, véx. gl
balance nitroxenado
baliza, véx. gl baliza
balizar, véx. gl balizar
banco cultivado, véx. gl banco
cultivado
banco ostrífero, véx. gl banco
ostrícola
bandeja de incubação, véx. gl
bandexa de incubación
banho anestésico, véx. gl baño
anestésico
banho antibiótico, véx. gl baño
antibiótico
banho antiparasitário, véx. gl baño
antiparasitario
banho terapêutico de longa duração,
véx. gl baño terapéutico de
longa duración (en pozas de
engorda)
banho-maria, véx. gl baño maría
barbatana, véx. gl aleta
barbatana abdominal, véx. gl aleta
ventral
barbatana adiposa, véx. gl aleta
adiposa
barbatana anal, véx. gl aleta anal
barbatana caudal, véx. gl aleta
caudal
barbatana dorsal, véx. gl aleta
dorsal
barbatana pectoral, véx. gl aleta
pectoral
barlavento, véx. gl barlovento
barómetro, véx. gl barómetro
barra, véx. gl barra
barragem, véx. gl salto hidráulico
barragem, véx. gl represa
barragem, véx. gl encoro
barreira, véx. gl barreira
barris, véx. gl barrís
basal, véx. gl basal
base, véx. gl base
basicidade, véx. gl basicidade
bateria de acumuladores, véx. gl
batería de acumuladores
batial, véx. gl batial
batimetria, véx. gl batimetría
batipelágico, véx. gl batipeláxico
batitermógrafo, véx. gl
batitermógrafo
beira, véx. gl beira
benigno, véx. gl benigno
bêntico, véx. gl béntico
bentofágico, véx. gl bentófago
bentónico, véx. gl bentónico
bentos, véx. gl bentos
benzocaine, véx. gl benzocaína
475
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 476
Índice alfabético portugués
betaglobulinas, véx. gl
betaglobulinas
betão, véx. gl formigón
betão / cemento, véx. gl cemento
bexiga, véx. gl vexiga
bexiga de ar, véx. gl vexiga de aire
bexiga natatória, véx. gl vexiga
natatoria
bibliografia, véx. gl bibliografía
bicarbonato, véx. gl bicarbonato
bílis, véx. gl bile
bioacumulação, véx. gl
bioacumulación
biocenose, véx. gl biocenose
bioclimatologia, véx. gl
bioclimatoloxía
biodegradável, véx. gl
biodegradable
bioencapsulação, véx. gl
bioencapsulación
bioestatística, véx. gl bioestatística
biogénese, véx. gl bioxénese
biologia, véx. gl bioloxía
biologia de água doce, véx. gl
bioloxía de auga doce
biologia pesqueira, véx. gl bioloxía
pesqueira
bioluminiscência, véx. gl
bioluminiscencia
biomassa, véx. gl biomasa
biomassa da população, véx. gl
biomasa da poboación
biometria, véx. gl biometría
biopse / biopsia, véx. gl biopsia
bioquímica, véx. gl bioquímica
biosíntese, véx. gl biosíntese
biota, véx. gl biota
biotecnologia, véx. gl biotecnoloxía
biótico, véx. gl biótico
biotina, véx. gl biotina
biótipo, véx. gl biótipo
476
biótopo, véx. gl biótopo
biotoxina, véx. gl biotoxina
bipartição, véx. gl bipartición
bissexual, véx. gl bisexual
bisso, véx. gl biso
bivalve, véx. gl bivalvo
blastoderma, véx. gl blastoderma
blastóforo, véx. gl blastóforo
blastómero, véx. gl blastómero
blástula, véx. gl blástula
blefaroplasta, véx. gl blefaroplasto
bloco de congelação, véx. gl bloque
de conxelación
blocos de betão, véx. gl bloques de
cemento
bloom de algas, véx. gl bloom de
algas
boca, véx. gl boca
boca vermelha, véx. gl boca
vermella
bóia, véx. gl boia
bomba, véx. gl bomba
bomba aspirante, véx. gl bomba
aspirante
bomba centrífuga, véx. gl bomba
centrífuga
bomba de calor, véx. gl bomba de
calor
bomba de descarga de peixe, véx.
gl bomba de descarga de peixe
bomba de vácuo, véx. gl bomba de
baleiro
bomba de ventilação, véx. gl bomba
de aireación
bomba dosificadora, véx. gl bomba
dosificadora
bomba peristáltica, véx. gl bomba
peristáltica
bomba rotante, véx. gl bomba
rotatoria
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 477
Índice alfabético portugués
bomba submersa, véx. gl bomba
somerxible
bombeo, véx. gl bombeo
boquilha, véx. gl embocadura
botelha de amostragem, véx. gl
botella de mostraxe
botelha de inversão, véx. gl botella
de inversión
branqueado, véx. gl leitada de cal
brânquia, véx. gl guerla
brânquia, véx. gl galada
brânquia, véx. gl guerla
brânquia, véx. gl gala
brânquia, véx. gl branquia
branquiespinhas, véx. gl
branquiespiñas
braquiópodes, véx. gl braquiópodos
bravetoxina, véx. gl bravetoxina
bureta, véx. gl bureta
butirão, véx. gl voitirón
C
cabeça, véx. gl cabeza
cabo, véx. gl cabo
cabrestante, véx. gl cabrestante
cadeia, véx. gl cadea
cadeia alimentar / cadeia
alimentícia, véx. gl cadea
alimentaria
cadeia respiratória, véx. gl cadea
respiratoria
cadeia trófica, véx. gl cadea trófica
cais de embarque, véx. gl peirao de
embarque
caixa de embalagem, véx. gl caixa
de embalaxe
caixa de esferovite, véx. gl caixa de
poliestireno
caixa de peixe, véx. gl caixa de
peixe
cal, véx. gl cal
cal vivo, véx. gl cal vivo
calcário, véx. gl calcario
calcificação, véx. gl calcificación
cálcio, véx. gl calcio
caldeiro, véx. gl caldeiro
calibrador, véx. gl calibrador
calibrador de peixes, véx. gl
calibrador de peixes
calibre, véx. gl calibre
calibre, véx. gl galga
calor específico, véx. gl calor
específica
caloria, véx. gl caloría
calorimetria, véx. gl calorimetría
calorímetro, véx. gl calorímetro
camada de peixes, véx. gl camada
de peixes
câmara branquial, véx. gl cámara
branquial
câmara climatizada, véx. gl cámara
climatizada
câmara de cultivo, véx. gl cámara
de cultivo
câmara de reconto, véx. gl cámara
de reconto
câmara de transferência, véx. gl
cámara de transferencia
câmara estéril, véx. gl cámara
estéril
câmara refrigerada, véx. gl cámara
refrixerada
camarão-branco-legítimo, véx. gl
camarón común
camarão-japonés, véx. gl gamba
xaponesa
camarão-pata-branca, véx. gl gamba
patibranca
camarão-tigre-gigante, véx. gl
gamba tigre jumbo
477
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 478
Índice alfabético portugués
cambio de água, véx. gl cambio de
auga
camarão-gigante-do rio, véx. gl
camarón de río
canal de alimentação, véx. gl canle
de alimentación
canal de alimentação de água, véx.
gl canle de alimentación de auga
canal de desaguamento, véx. gl
canle de escoamento
canal de desova, véx. gl canle de
desova
canal deferente, véx. gl canle
deferente
canibalismo, véx. gl canibalismo
capa fotolítica, véx. gl capa
fotolítica
capa trofogènia, véx. gl capa
trofóxena
capacidade de bombeo, véx. gl
capacidade de bombeo
capacidade de câmbio catiónica,
véx. gl capacidade de cambio
catiónica
capacidade de carga, véx. gl
capacidade de carga
capacidade de crescimento, véx. gl
capacidade de crecemento
capacidade de produção, véx. gl
capacidade de producción
caparazão, véx. gl cacho
capatão-legítimo, véx. gl dentón
común
capilar, véx. gl capilar
cápsula bacteriana, véx. gl cápsula
bacteriana
captação de semente, véx. gl
captación de semente
captura, véx. gl captura
captura em peso, véx. gl captura en
peso
478
carácter hereditário, véx. gl carácter
hereditario
caracteres merísticos, véx. gl
caracteres merísticos
características morfométricas, véx.
gl características morfométricas
carbonio orgânico total, véx. gl
carbono orgánico total
carcaça, véx. gl carcasa
carcinogénio, véx. gl canceríxeno
carcinoma, véx. gl carcinoma
carcinoma das barbatanas, véx. gl
carcinoma das aletas
cardume de peixes, véx. gl cardume
de peixes
cardume de peixes, véx. gl banco
de peixes
carência de osigénio, véx. gl
carencia de osíxeno
carência nutritiva, véx. gl carencia
nutritiva
carência vitamínica, véx. gl
carencia vitamínica
carga, véx. gl carga
carga de filtro, véx. gl carga de
filtro
carga inicial, véx. gl carga inicial
carga máxima, véx. gl carga
máxima
cariótipo, véx. gl cariótipo
carne, véx. gl carne
carne de peixe, véx. gl carne de
peixe
carnívoro, véx. gl carnívoro
caroteno, véx. gl caroteno
carpa, véx. gl carpa común
carpa-cabeçuda, véx. gl carpa
cabezuda
carpacultura, véx. gl carpicultura
carpo, véx. gl carpo
carpódito, véx. gl carpódito
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 479
Índice alfabético portugués
carpósporo, véx. gl carpospora
carragenato, véx. gl carraxenato
carreira de maré, véx. gl carreira de
marea
cartilagem, véx. gl cartilaxe
cartilaginoso / cartilagíneo, véx. gl
cartilaxinoso
carvão activo, véx. gl carbón activo
carvão de filtração, véx. gl carbón
de filtración
cascalho, véx. gl cascallo
catabolismo, véx. gl catabolismo
catabolito, véx. gl catabolito
catádromo, véx. gl catádromo
catalisador, véx. gl catalizador
catarata, véx. gl catarata
catéter, véx. gl catéter
catião, véx. gl catión
cativeiro, véx. gl catividade
cátodo, véx. gl cátodo
caudal, véx. gl caudal
caudalímetro, véx. gl caudalímetro
causa de mortalidade, véx. gl causa
de mortalidade
causador de stress, véx. gl
estresante
cáustico, véx. gl cáustico
cauterizar, véx. gl cauterizar
caviar, véx. gl caviar
cavidade abdominal, véx. gl
cavidade abdominal
cavidade coxal, véx. gl cavidade
coxal
cavidade do manto, véx. gl
cavidade do manto
cavidade oral, véx. gl cavidade oral
cavidade paleal, véx. gl cavidade
paleal
cavitação, véx. gl cavitación
cefalópodes, véx. gl cefalópodos
cefalotórax, véx. gl cefalotórax
cego pilórico, véx. gl cego pilórico
celoma, véx. gl celoma
celomados, véx. gl celomados
célula, véx. gl célula
célula fotoeléctrica, véx. gl célula
fotoeléctrica
célula móvel, véx. gl célula móbil
célula procariote, véx. gl célula
procariota
célula receptora, véx. gl célula
receptora
célula sexual, véx. gl célula sexual
célula solar, véx. gl célula solar
celulose, véx. gl celulosa
central térmica, véx. gl central
térmica
centrífuga, véx. gl centrifugadora
centrifugação, véx. gl
centrifugación
centrifugação do material
homogeneizado, véx. gl
centrifugación do material
homoxeneizado
centríolo, véx. gl centríolo
centro de criação de alevims, véx.
gl centro de alevinaxe
centro de expedição, véx. gl centro
de expedición
centrolécito, véx. gl centrolecito
centrómero, véx. gl centrómero
centrosfera, véx. gl centrosfera
centrossoma, véx. gl centrosoma
cepas congénicas, véx. gl cepas
conxénicas
cepas congénicas, véx. gl castes
conxénicas
cera, véx. gl cera
cerebelo, véx. gl cerebelo
cérebro, véx. gl cerebro
cesto, véx. gl cesto
cetária, véx. gl cetárea
479
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 480
Índice alfabético portugués
cevado, véx. gl cebado
cevar / iscar, véx. gl cebar
chalavar, véx. gl salabardo
charneira, véx. gl charnela
chave, véx. gl chave
cherne, véx. gl mero
choque osmótico, véx. gl choque
osmótico
chumbo, véx. gl chumbo
ciclo biológico, véx. gl ciclo
biolóxico
ciclo das marés, véx. gl ciclo das
mareas
ciclo de crescimento, véx. gl ciclo
de crecemento
ciclo de Krebs, véx. gl ciclo de
Krebs
ciclo diário, véx. gl ciclo diario
ciclo do carbónio, véx. gl ciclo do
carbono
ciclo do nitrogénio, véx. gl ciclo do
azote
ciclo do nitrogénio, véx. gl ciclo do
nitróxeno
ciclo reproductivo, véx. gl ciclo
reproductivo
ciclóide, véx. gl cicloide
cigote / zigoto, véx. gl zigoto /
cigoto
cílio, véx. gl cilio
cintura pectoral, véx. gl cintura
pectoral
cintura pélvica, véx. gl cintura
pelviana
ciprinídeos / ciprínidas, véx. gl
ciprínidos
circuito aberto, véx. gl circuíto
aberto
circuito de água, véx. gl circuíto de
auga
480
circuito fechado, véx. gl circuíto
pechado
circuito semi-fechado, véx. gl
circuíto semipechado
circulação de água, véx. gl
circulación de auga
circulação do ar, véx. gl circulación
de aire
circulação térmica, véx. gl
circulación térmica
cisto, véx. gl cisto
cistocarpo, véx. gl cistocarpo
citocentro, véx. gl citocentro
citocromo, véx. gl citocromo
citologia, véx. gl citoloxía
citoplasma, véx. gl citoplasma
citotoxicidade, véx. gl
citotoxicidade
classe anual, véx. gl clase anual
classe de idade, véx. gl clase de
idade
classificação, véx. gl clasificación
classificação dos peixes, véx. gl
clasificación dos peixes
classificação volumétrica, véx. gl
clasificación volumétrica
classificar, véx. gl clasificar
clavícula, véx. gl clavícula
clima, véx. gl clima
clon, véx. gl clon
clonação, véx. gl clonación
cloração, véx. gl cloración
cloranfenicol, véx. gl cloranfenicol
cloreto de sódio, véx. gl cloruro de
sodio
clorinidade, véx. gl clorinidade
cloro, véx. gl cloro
cloro activo, véx. gl cloro activo
clorofila, véx. gl clorofila
clorometria, véx. gl clorometría
cloroplasto, véx. gl cloroplasto
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 481
Índice alfabético portugués
clorotetraciclina, véx. gl
clorotetraciclina
cloruro de polivinilo, véx. gl
cloruro de polivinilo
coagulação, véx. gl coagulación
coana, véx. gl coanas
cobre, véx. gl cobre
cobre-objetos, véx. gl
cobreobxectos
coccidiose, véx. gl coccidiose
coco, véx. gl coco
cocobacilo, véx. gl cocobacilo
coeficiente de alimentação, véx. gl
coeficiente de alimentación
coeficiente de digestibilidade, véx.
gl coeficiente de dixestibilidade
coeficiente de herdabilidade, véx. gl
coeficiente de herdabilidade
coeficiente de variação, véx. gl
coeficiente de variación
coenzima, véx. gl coenzima
coesão, véx. gl cohesión
colector, véx. gl colector
colector de ostras, véx. gl colector
de ostras
colector principal de esgoto, véx. gl
colector de desaugamento
colesterol, véx. gl colesterol
colheita, véx. gl colleita
colheita de peixes, véx. gl colleita
de peixes
colibacilo, véx. gl colibacilo
coliforme, véx. gl coliforme
colocação no mercado, véx. gl
colocación no mercado
colóide, véx. gl coloide
colónia, véx. gl colonia
coluna de água, véx. gl columna de
auga
colunas compactas, véx. gl
columnas compactas
comedoiro, véx. gl comedeira
comedoiro automático, véx. gl
comedeira automática
comensalismo, véx. gl
comensalismo
comercialização, véx. gl
comercialización
comestibilidade do peixe, véx. gl
comestibilidade do peixe
Comité Veterinário Permanente,
véx. gl Comité Veterinario
Permanente
comparação, véx. gl comparanza
competência, véx. gl competencia
competência alimentar, véx. gl
competencia alimentaria
compilação dos dados, véx. gl
compilación de datos
complexo vitamínico, véx. gl
complexo vitamínico
comporta, véx. gl comporta
comportamento, véx. gl
comportamento
comportamento alimentar, véx. gl
comportamento alimentario
comportamento de emparelha, véx.
gl comportamento de
aparellamento
comportamento gregário, véx. gl
comportamento gregario
comportamento no crescimento,
véx. gl comportamento no
crecemento
comportamento social, véx. gl
comportamento social
composição do alimento, véx. gl
composición do alimento
composição do corpo, véx. gl
composición do corpo
composição dos tecidos, véx. gl
composición dos tecidos
481
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 482
Índice alfabético portugués
composto de nitrogénio, véx. gl
composto nitroxenado
composto químico, véx. gl
composto químico
comprador, véx. gl comprador
compressor, véx. gl compresor
compressor de ar, véx. gl
compresor de aire
comprimento, véx. gl eslora
comprimento, véx. gl longura
comprimento, véx. gl lonxitude
comprimento dum peixe, véx. gl
lonxitude dun peixe
comprimento padrão, véx. gl
lonxitude estándar
comprimento total, véx. gl
lonxitude total
computador, véx. gl ordenador
persoal
comunidade, véx. gl comunidade
comunidade béntica, véx. gl
comunidade béntica
comunidade de organismos fixados
ao substrato, véx. gl comunidade
de organismos fixados nun
substrato
concentração de oxigénio, véx. gl
concentración de osíxeno
concentração de proteína de peixe,
véx. gl concentrado de proteína
de peixe
concentração iónica, véx. gl
concentración iónica
concentrações, véx. gl
concentracións
conceptáculo, véx. gl conceptáculo
concha, véx. gl cuncha
condensação, véx. gl condensación
condensador, véx. gl condensador
condições ambientais, véx. gl
condicións ambientais
482
condições edáficas, véx. gl
condicións edáficas
condições verificadas, véx. gl
condicións controladas
côndilo, véx. gl cóndilo
conductividade da água, véx. gl
conductividade da auga
conduto aferente, véx. gl conducto
aferente
conduto deferente, véx. gl conducto
deferente
conduto eferente, véx. gl conducto
eferente
confluência, véx. gl confluencia
congelação ultra-rápida, véx. gl
conxelación ultrarrápida
congelado, véx. gl conxelado
congénito, véx. gl conxénito
conquicultor, véx. gl mariscador
conquiolina, véx. gl conquiolina
consanguinidade, véx. gl
consanguinidade
conservação frigorífica, véx. gl
conservación frigorífica
conservante, véx. gl conservante
consumo de água, véx. gl consumo
de auga
consumo de energia, véx. gl
consumo de enerxía
consumo de osigénio, véx. gl
consumo de osíxeno
contaminação, véx. gl
contaminación
contaminação bacteriana, véx. gl
contaminación bacteriana
contaminação da água, véx. gl
contaminación da auga
contaminação do meio ambiente,
véx. gl contaminación do medio
natural
contaminar, véx. gl contaminar
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 483
Índice alfabético portugués
conteúdo calórico, véx. gl contido
calórico
conteúdo de oxigénio, véx. gl
contido en osíxeno
conteúdo em proteínas, véx. gl
contido en proteínas
conteúdo estomacal, véx. gl contido
estomacal
conteúdo vitamínico, véx. gl
contido vitamínico
controlo das algas, véx. gl control
das algas
controlo de qualidade, véx. gl
control de calidade
controlo do ambiente, véx. gl
control do medio
controlo do crescimento, véx. gl
control da medra
controlo do crescimento, véx. gl
control do crecemento
controlo remoto, véx. gl control
remoto
convecção, véx. gl convección
cooperativa de pesca, véx. gl
cooperativa de pesca
coorte, véx. gl cohorte
copépodes, véx. gl copépodos
copulação, véx. gl copulación
coração, véx. gl corazón
corda colectora, véx. gl corda
colectora
corda de cultura, véx. gl corda de
cultivo
corda de desdobre, véx. gl corda de
desdobramento
corinebacteriose, véx. gl
corinebacteriose
corpo da bomba, véx. gl corpo da
bomba
corpúsculo, véx. gl corpúsculo
corpúsculo basal, véx. gl
corpúsculo basal
corpúsculo polar, véx. gl
corpúsculo polar
corrente, véx. gl corrente
corrente alterna, véx. gl corrente
alterna
corrente contínua, véx. gl corrente
continua
corrente de água, véx. gl corrente
de auga
corrente de maré, véx. gl corrente
de marea
corrente hidráulica, véx. gl corrente
hidráulica
correntómetro / fluxímetro, véx. gl
correntómetro
corrosão, véx. gl corrosión
corrosivo, véx. gl corrosivo
corte histológico, véx. gl corte
histolóxico
corvina-legítima, véx. gl corvina
real
corvinão-de-pintas, véx. gl
corvinón de pintas
costelas, véx. gl costelas
cota, véx. gl cota
covariança, véx. gl covarianza
cozedeiro, véx. gl cocedoiro
crânio, véx. gl cranio
crescimento, véx. gl crecemento
crescimento difuso, véx. gl
crecemento difuso
crescimento indeterminado, véx. gl
crecemento indeterminado
cria, véx. gl cría
criação, véx. gl cría
criação de alevims, véx. gl cría de
alevíns
criação de peixes em tanque, véx.
gl cría de peixes en estanque
483
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 484
Índice alfabético portugués
criação de reproductores, véx. gl
cría de reproductores
criação intensiva, véx. gl cría
intensiva
criadores de marisco, véx. gl
criadores de marisco
crivar / tamisar, véx. gl peneirar
crivo, véx. gl peneira
cromatídio, véx. gl cromatidio
cromatina, véx. gl cromatina
cromatóforo, véx. gl cromatóforo
cromatografia, véx. gl
cromatografía
cromossoma, véx. gl cromosoma
cromossoma doador, véx. gl
cromosoma doador
croque, véx. gl bicheiro
crustáceos, véx. gl crustáceos
cruzamento, véx. gl cruzamento
cruzamento consanguíneo, véx. gl
cruzamento consanguíneo
cu do saco, véx. gl rede de saco
cultivar, véx. gl cultivar
cultivo axénico, véx. gl cultivo
axénico
cultivo comercial de peixes, véx. gl
cultivo comercial de peixes
cultivo de algas, véx. gl cultivo de
algas
cultivo de camarões, véx. gl cultivo
de camaróns
cultivo de caranguejos, véx. gl
cultivo de cangrexos
cultivo de carpas, véx. gl cultivo de
carpas
cultivo de marisco / conquicultura,
véx. gl cultivo de marisco
cultivo de pectinídeos, véx. gl
pectinicultura
cultivo de peixes, véx. gl cultivo de
peixes
484
cultivo de tecidos, véx. gl cultivo
de tecidos
cultivo em bolsas, véx. gl cultivo en
bolsas
cultivo em gaiola, véx. gl cultivo en
gaiola
cultivo em grupo, véx. gl cultivo en
grupo
cultivo em suspensão, véx. gl
cultivo en suspensión
cultivo em tanques, véx. gl cultivo
en estanques
cultivo experimental, véx. gl cultivo
experimental
cultivo extensivo, véx. gl cultivo
extensivo
cultivo hidropónico / cultivo sem
terra, véx. gl cultivo hidropónico
cultivo integral, véx. gl cultivo
integral
cultivo intensivo, véx. gl cultivo
intensivo
cultivo livre de bacterias, véx. gl
cultivo libre de bacterias
cultivo marinho, véx. gl cultivo
mariño
cultivo misto, véx. gl cultivo mixto
cultivo principal, véx. gl cultivo
principal
cultivo semi-contínuo, véx. gl
cultivo semicontinuo
cultivo semi-intensivo, véx. gl
cultivo semiintensivo
cultivo unisexual, véx. gl cultivo
unisexual
cultivos de subsistência, véx. gl
cultivos de subsistencia
cultura /cultivo, véx. gl cultivo
cultura de larvas / cria das larvas,
véx. gl cría de larvas
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 485
Índice alfabético portugués
cultura de salmão, véx. gl
salmonicultura
culturas de células, véx. gl cultivos
de células
culturas de células e meios, véx. gl
cultivos e medios celulares
culturas de células homólogas, véx.
gl cultivos de células homólogas
curso de água, véx. gl curso de
auga
curso dum rio, véx. gl curso dun río
curva de crescimento, véx. gl curva
de crecemento
custo da energia, véx. gl custo
enerxético
custo da produção, véx. gl custo de
producción
custo de investimento, véx. gl custo
de investimento
custo do penso, véx. gl custo de
penso
D
dados biológicos, véx. gl datos
biolóxicos
decantação, véx. gl decantación
decápodes, véx. gl decápodos
decloragem, véx. gl decloración
defeito, véx. gl defecto
defeito hereditário, véx. gl defecto
hereditario
défice de oxigénio, véx. gl déficit
de osíxeno
deficiência, véx. gl eiva
deformidades esqueléticas, véx. gl
malformacións esqueléticas
degeneração do fígado, véx. gl
dexeneración hepática
degradação do meio ambiente, véx.
gl degradación do medio
degraus dia, véx. gl graos día
demanda biológica de oxigénio,
véx. gl demanda biolóxica de
osíxeno
demanda bioquímica de oxigénio,
véx. gl demanda bioquímica de
osíxeno
demanda de água, véx. gl demanda
de auga
demanda química de oxigénio, véx.
gl demanda química de osíxeno
densidade, véx. gl densidade
densidade de população, véx. gl
densidade de poboación
densímetro, véx. gl densímetro
dentes, véx. gl dentes
dentículo dérmico, véx. gl dente
dérmico
depósito, véx. gl depósito
depósito regulador, véx. gl depósito
regulador
depósito temporal de peixes em
tanques, véx. gl depósito
temporal de peixes en estanques
depósitos de cálcio, véx. gl
depósitos de calcio
depredação, véx. gl depredación
depredação, véx. gl predación
depuração, véx. gl depuración
depurador, véx. gl depuradora
dermatite, véx. gl dermatite
derme, véx. gl derme
dérmico, véx. gl dérmico
desaguadouro, véx. gl desaugadoiro
descalcificação, véx. gl
descalcificación
descamação, véx. gl descamación
descapsulação, véx. gl
desencapsulación
descargue rápido, véx. gl descarga
rápida
485
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 486
Índice alfabético portugués
descomposição, véx. gl
descomposición
descongelado, véx. gl desconxelado
descontaminação, véx. gl
descontaminación
descunchado de bivalves, véx. gl
escunchado
desdobramento, véx. gl
desdobramento
desembarque, véx. gl desembarque
desenrolo algal desordenado, véx.
gl desenvolvemento
desordenado das algas
desenvolvimento das gónadas, véx.
gl desenvolvemento das gónadas
desenvolvimento embrionário, véx.
gl desenvolvemento embrionario
desenvolvimento larval, véx. gl
desenvolvemento larval
desgaseificar, véx. gl desgasificar
desidratação, véx. gl deshidratación
desidratado, véx. gl deshidratado
desinfecção, véx. gl desinfección
desinfectante, véx. gl desinfectante
desintoxicação, véx. gl
desintoxicación
desintoxicar, véx. gl desintoxicar
deslocação de água, véx. gl
desprazamento de auga
desmamação, véx. gl desteta
desmineralização, véx. gl
desmineralización
desnaturalização, véx. gl
desnaturalización
desnaturalização das proteínas, véx.
gl desnaturalización das
proteínas
desnitrificação, véx. gl
desnitrificación
desova, véx. gl desova
desova, véx. gl posta
486
desova induzida, véx. gl desova
inducida
desova por pressão, véx. gl desova
por presión
desparasitar, véx. gl desparasitar
desperdício, véx. gl descarte
dessalgar, véx. gl desalgar
destilação, véx. gl destilación
desvio, véx. gl desviación
desvio padrão, véx. gl desviación
estándar
detergente, véx. gl deterxente
determinação da idade, véx. gl
determinación da idade
determinação sexual, véx. gl
determinación do sexo
detritívoro, véx. gl carnizán
detrito, véx. gl detrito
diádromo, véx. gl diádromo
diagnóstico, véx. gl diagnóstico
diagnóstico diferencial, véx. gl
diagnóstico diferencial
diagrama, véx. gl diagrama
diagrama de fluxo, véx. gl diagrama
de fluxo
diâmetro, véx. gl diámetro
diatomea, véx. gl diatomea
dicotomia, véx. gl dicotomía
diencéfalo, véx. gl diencéfalo
dieta, véx. gl dieta
dieta completa, véx. gl dieta
completa
dieta de arranque, véx. gl dieta de
arranque
dieta equilibrada, véx. gl dieta
equilibrada
dieta suplementar, véx. gl dieta
suplementaria
difosfato de adenosina, véx. gl
difosfato de adenosina
difusor de ar, véx. gl difusor de aire
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 487
Índice alfabético portugués
digestão, véx. gl dixestión
digestibilidade, véx. gl
dixestibilidade
digestor, véx. gl dixestor
diluções, véx. gl dilucións
dimorfia, véx. gl dimorfismo
dimorfia sexual, véx. gl dimorfismo
sexual
dimorfo, véx. gl dimorfo
dinâmica de populações, véx. gl
dinámica de poboacións
dinâmica dos fluidos, véx. gl
dinámica dos fluídos
dinamómetro, véx. gl dinamómetro
dinoflagelados, véx. gl
dinoflaxelados
dióico, véx. gl dioico
dióxide de carbónio, véx. gl dióxido
de carbono
diplóide, véx. gl diploide
dique, véx. gl dique
disco Secchi, véx. gl disco Secchi
dissecção, véx. gl disección
dissolução, véx. gl disolución
dissolvente, véx. gl disolvente
distribuição por idades, véx. gl
distribución por idades
distribuição por talhas, véx. gl
distribución por tallas
distribuir o alimento, véx. gl
distribuí-lo alimento
distrofia, véx. gl distrofia
divergência marinha, véx. gl
diverxencia mariña
divisão celular, véx. gl división
celular
documento de acompanhamento,
véx. gl documento de
acompañamento
doença da mancha negra, véx. gl
enfermidade da mancha negra
doença linfocitária, véx. gl
enfermidade linfocitósica
doença viral, véx. gl enfermidade
viral
doente, véx. gl doente
dominante, véx. gl dominante
dopamina, véx. gl dopamina
dorsal, véx. gl dorsal
dorso, véx. gl dorso
dosagem, véx. gl dosaxe
dose, véx. gl dose
dose letal, véx. gl dose letal
dose letal do 50%, véx. gl dose letal
do 50%
dourada, véx. gl dourada
dourada-do-Japão, véx. gl dourada
xaponesa
draga de mão, véx. gl angazo
draga mecanizada, véx. gl draga
mecanizada
dragagem, véx. gl dragaxe
drainagem, véx. gl drenaxe
dulçaquícola, véx. gl dulceacuícola
duração da vida, véx. gl duración
da vida
durez, véx. gl dureza
durez da água, véx. gl dureza da
auga
E
ecdise, véx. gl ecdise
eclosão, véx. gl eclosión
ecologia, véx. gl ecoloxía
ecologia marinha, véx. gl ecoloxía
mariña
ecosistema, véx. gl ecosistema
ecotrópico, véx. gl ecotrópico
edáfico, véx. gl edáfico
efeito citopatogénico, véx. gl efecto
citopatoxénico
487
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 488
Índice alfabético portugués
efluente, véx. gl efluente
eixo simpodial, véx. gl eixe
simpodial
ejaculação, véx. gl exaculación
electricidade, véx. gl electricidade
electroforese, véx. gl electroforese
elevador hidráulico, véx. gl
elevador hidráulico
em perigo de extinção, véx. gl en
perigo de extinción
embalagem, véx. gl embalaxe
embocadura dos tubos, véx. gl
embocadura dos tubos
embrião, véx. gl embrión
embriogénese, véx. gl
embrioxénese
embrulhar, véx. gl envurullar
emissário, véx. gl emisario
emporcalhamento, véx. gl
emporcamento
empresa, véx. gl empresa
emulsão, véx. gl emulsión
emulsionante, véx. gl emulsionante
encapsulamento, véx. gl
encapsulación
encéfalo, véx. gl encéfalo
encordoar, véx. gl encordar
endémico, véx. gl endémico
endocrinologia, véx. gl
endocrinoloxía
endófito, véx. gl endófito
endógeno / endogénico, véx. gl
endóxeno
endolítico, véx. gl endolítico
endoparasita, véx. gl endoparasito
endotélio, véx. gl endotelio
endozóico, véx. gl endozoico
energia, véx. gl enerxía
energia digerível, véx. gl enerxía
dixerible
488
energia disponível para a
actividade, véx. gl enerxía
dispoñible para a actividade
energia eólica, véx. gl enerxía
eólica
energia hidráulica, véx. gl enerxía
hidráulica
energia metabolizável, véx. gl
enerxía metabolizable
energia solar, véx. gl enerxía solar
energia total, véx. gl enerxía total
enfermidade transmissível, véx. gl
enfermidade transmisible
enfermidade / doença, véx. gl
enfermidade
enfermidade bacteriana, véx. gl
enfermidade bacteriana
enfermidade bacteriana das
brânquias, véx. gl enfermidade
bacteriana das guerlas
enfermidade bacteriana do rim, véx.
gl enfermidade bacteriana do ril
enfermidade da água fria, véx. gl
enfermidade da auga fría
enfermidade da couve-flor, véx. gl
enfermidade da coliflor
enfermidade das burbulhas de ar,
véx. gl enfermidade das
burbullas de aire
enfermidade de Columnaris, véx. gl
enfermidade de Columnaris
enfermidade do moco azul, véx. gl
enfermidade do moco azul
enfermidade do saco azul, véx. gl
enfermidade do saco azul
enfermidade dos pontos brancos,
véx. gl enfermidade dos puntos
brancos
enfermidade entérica da boca
vermelha, véx. gl enfermidade
entérica da boca vermella
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 489
Índice alfabético portugués
enfermidade infecciosa, véx. gl
enfermidade infecciosa
enfermidade proliferativa do rim,
véx. gl enfermidade proliferativa
dos riles
enfermidade rotatória, véx. gl
enfermidade rotatoria
enfermidade ulcerosa, véx. gl
enfermidade ulcerosa
enfermidades exóticas, véx. gl
enfermidades exóticas
engenheria genética, véx. gl
enxeñería xenética
engorda, véx. gl engorda
engorda em meio natural, véx. gl
engorda no medio natural
enguia- japonesa, véx. gl anguía
xaponesa
enguia-americana, véx. gl anguía
americana
enguia-australiana, véx. gl anguía
australiana
enguia-europeia, véx. gl anguía
europea
enguias em migração cara ao mar,
véx. gl anguías en migración
cara ó mar
enquistamento, véx. gl
enquistamento
enriquecimento, véx. gl
enriquecemento
ensaio biológico, véx. gl ensaio
biolóxico
ensaio de imunoabsorção
enzimática, véx. gl ensaio de
inmunoabsorción enzimática
(ELISA)
enseada, véx. gl enseada
enterobacteria, véx. gl
enterobacteria
entre duas águas, véx. gl entre dúas
augas
entrecruzamento, véx. gl
entrecruzamento
entrega, véx. gl entrega
entulho, véx. gl entullo
envelhecimento, véx. gl
avellentamento
envio, véx. gl envío
enzima, véx. gl enzima
enzoótia, véx. gl enzootia
epibionte, véx. gl epibionte
epidemia, véx. gl epidemia
epidemiologia, véx. gl
epidemioloxía
epiderme, véx. gl epiderme
epifauna, véx. gl epifauna
epífito, véx. gl epífito
epinefrina, véx. gl epinefrina
epipelágico, véx. gl epipeláxico
epitélio, véx. gl epitelio
epivalve, véx. gl epivalva
epizoo, véx. gl epizoo
epizootia, véx. gl epizootia
época de desova, véx. gl época de
posta
equilibrio ecológico, véx. gl
equilibrio ecolóxico
equipa de processamento de peixe,
véx. gl equipo de procesamento
de peixe
equipa de segurança, véx. gl equipo
de seguridade
equivalve, véx. gl equivalvo
eritrócito, véx. gl glóbulo vermello
eritrócito, véx. gl eritrócito
erosão, véx. gl erosión
erradicar, véx. gl erradicar
erro padrão, véx. gl erro estándar
escala centígrada, véx. gl escala
centígrada
489
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 490
Índice alfabético portugués
escala para peixes, véx. gl escala
para peixes
escama, véx. gl escama
escama cicloidea, véx. gl escama
cicloidea
escama ctenoidea, véx. gl escama
ctenoidea
escama ganoidea, véx. gl escama
ganoidea
escama placoidea, véx. gl escama
placoidea
esclerótica, véx. gl esclerótica
escoamento, véx. gl escoamento
escolher, véx. gl escoller
escoliose, véx. gl escoliose
esgotamento do oxigénio, véx. gl
esgotamento do osíxeno
esmoltificação, véx. gl
esmoltificación
esófago, véx. gl esófago
espaço perivitelino, véx. gl espacio
perivitelino
espécie, véx. gl especie
espécie de interese económico, véx.
gl especie de interese económico
espécie endémica, véx. gl especie
endémica
espécies aparentadas, véx. gl
especies emparentadas
espécies em quarentena, véx. gl
especies en corentena
espécies introduzidas, véx. gl
especies introducidas
espécies localizadas, véx. gl
especies localizadas
espécies sensíveis, véx. gl especies
sensibles
espectrofotometria, véx. gl
espectrofotometría
esperma, véx. gl esperma
espermateca, véx. gl espermateca
490
espermático, véx. gl espermático
espermatocisto, véx. gl
espermatocisto
espermatóforo, véx. gl
espermatóforo
espermatogénese, véx. gl
espermatoxénese
espermatozóide, véx. gl
espermatozoide
espícula, véx. gl espícula
espigão, véx. gl dique
espinho, véx. gl espiña
espiráculo, véx. gl espiráculo
espirulina, véx. gl espirulina
espora, véx. gl espora
espora flagelada, véx. gl espora
flaxelada
esporângio / esporango, véx. gl
esporanxia
esporocisto, véx. gl esporocisto
esporocisto unilocular, véx. gl
esporocisto unilocular
esporófita, véx. gl esporófito
esqueleto, véx. gl esqueleto
esquizogonia, véx. gl esquizogonia
estabelecimento de piscicultura,
véx. gl piscifactoría
estabilidade populacional, véx. gl
estabilidade poboacional
estabilização de amostras de água,
véx. gl estabilización de mostras
de auga
establecimento de culturas
marinhas, véx. gl
establecemento de cultivos
mariños
establecimentos de armazenagem,
véx. gl establecementos de
almacenaxe
establecimentos em terra, véx. gl
establecementos en terra
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 491
Índice alfabético portugués
estabulação, véx. gl estabulación
estaca, véx. gl chantón
estaca, véx. gl estaca
estacada / tapa-esteiros, véx. gl
caínzo
estacada / tapa-esteiros, véx. gl
canizo
estação de bombeo, véx. gl estación
de bombeo
estado de transportador, véx. gl
estado de transportador
estado do mar, véx. gl estado do
mar
estado larvário, véx. gl estado
larvario
estatística, véx. gl estatística
estenohialino, véx. gl estenohialino
estenotermo, véx. gl estenotermo
éster, véx. gl éster
esterco, véx. gl esterco
estéril, véx. gl infértil
esterilização, véx. gl esterilización
esterilização com raios ultravioleta,
véx. gl esterilización con raios
ultravioleta
esteróides, véx. gl esteroides
estiagem, véx. gl estiaxe
estimação da população, véx. gl
estimación da poboación
estimulação, véx. gl estimulación
estimulação do crescimento, véx. gl
estimulación do crecemento
estimulação hormonal, véx. gl
estimulación hormonal
estímulo, véx. gl estímulo
estirpes / linhas, véx. gl estirpes
estirpes de referência, véx. gl
estirpes de referencia
estômago, véx. gl estómago
estradiol, véx. gl estradiol
estrato, véx. gl estrato
estreptococo, véx. gl estreptococo
estreptomicina, véx. gl
estreptomicina
estrogénio, véx. gl estróxeno
estropo, véx. gl estrobo
estrutura offshore, véx. gl estructura
en mar aberto
estrutura para regular a
profundidade da piscina, véx. gl
estructura para regula-la
profundidade dunha piscina
estuário, véx. gl esteiro
estudo biológico, véx. gl estudio
biolóxico
estudo de impacto ambiental, véx.
gl estudio de impacto ambiental
estudo de mercado, véx. gl estudio
de mercado
estufa, véx. gl incubador
esturjão, véx. gl sollo rei
esturjão-adriático, véx. gl sollo rei
do Adriático
esturjão-branco, véx. gl sollo rei
branco
etapa de desenvolvemento, véx. gl
etapa de desenvolvemento
etapa reproductiva, véx. gl etapa
reproductiva
éter, véx. gl éter
etiologia, véx. gl etioloxía
etiqueta, véx. gl etiqueta
eucariota, véx. gl eucariota
eufótico, véx. gl eufótico
eurialino, véx. gl eurihalino
euritermo, véx. gl euritermo
eutrófico, véx. gl eutrófico
eutrofização, véx. gl eutrofización
evaporação, véx. gl evaporación
evisceração, véx. gl evisceración
evolução, véx. gl evolución
491
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 492
Índice alfabético portugués
evolução do mercado, véx. gl
evolución do mercado
exame bacteriológico, véx. gl
exame bacteriolóxico
exame histológico, véx. gl exame
histolóxico
exame parasitológico, véx. gl
exame parasitolóxico
exame virulógico, véx. gl exame
virolóxico
exames suplementares, véx. gl
exames suplementarios
excreção, véx. gl excreción
excremento, véx. gl excremento
exemplar dum ano, véx. gl
exemplar dun ano
exoesqueleto, véx. gl exoesqueleto
exoftalmia, véx. gl exoftalmía
exógeno, véx. gl esóxeno
exploração, véx. gl investigación
exploração, véx. gl explotación
exploração, véx. gl aproveitamento
explorações, véx. gl granxas
explorações afectadas, véx. gl
explotacións afectadas
explorações com reproductores,
véx. gl granxas con
reproductores
explorações sem reproductores,
véx. gl granxas sen
reproductores
expressão genética, véx. gl
expresión xenética
extracção dos ovos, véx. gl
extracción dos ovos
extraplastidial, véx. gl
extraplastidial
extrapolação, véx. gl extrapolación
exuviação, véx. gl muda
492
F
factor ambiental, véx. gl factor
ambiental
factor de condição, véx. gl factor de
condición
factor de conversão proteico, véx.
gl factor de conversión proteico
factor de crescimento, véx. gl factor
de crecemento
factor hereditário, véx. gl factor
hereditario
fagócito, véx. gl fagócito
fagocitose, véx. gl fagocitose
família, véx. gl familia
farádio, véx. gl farad (capacitancia)
faringe, véx. gl farinxe
farinha de peixe, véx. gl fariña de
peixe
farinha de pluma, véx. gl fariña de
pluma
farinha de soja, véx. gl fariña de
soia
fase, véx. gl fase
fase de crescimento, véx. gl fase de
medra
fase de crescimento, véx. gl fase de
crecemento
fase de maturação, véx. gl fase de
maduración
fase estacionária, véx. gl fase
estacionaria
fase experimental, véx. gl fase
experimental
fase exponencial, véx. gl fase
exponencial
fase inicial, véx. gl fase inicial
fase juvenil, véx. gl fase xuvenil
fase larvária, véx. gl fase larvaria
fase vitelina, véx. gl fase vitelina
fauna, véx. gl fauna
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 493
Índice alfabético portugués
fecho hermético, véx. gl
pechamento hermético
fecundação, véx. gl fecundación
fecundar, véx. gl fecundar
femia, véx. gl femia
femia ovada, véx. gl femia ovada
feminização, véx. gl feminización
fenda, véx. gl fenda
fendedura branquial, véx. gl fenda
branquial
fenótipo, véx. gl fenótipo
feromona, véx. gl feromona
ferro, véx. gl ferro
fertilidade, véx. gl fertilidade
fertilização, véx. gl fertilización
fertilizante, véx. gl fertilizante
fertilizante amoniacal, véx. gl
fertilizante amoniacal
fertilizante líquido, véx. gl
fertilizante líquido
fertilizante orgánico, véx. gl
fertilizante orgánico
fezes, véx. gl feces
fibra, véx. gl fibra
fibra de vidro, véx. gl fibra de vidro
ficobilina, véx. gl ficobilina
ficocianina, véx. gl ficocianina
ficologia, véx. gl ficoloxía
fígado, véx. gl fígado
filamento, véx. gl filamento
filetes, véx. gl filetes
filo, véx. gl filum
filtração, véx. gl filtración
filtração biológica, véx. gl filtración
biolóxica
filtração em filtros de membrana,
véx. gl filtración en filtros de
membrana
filtração mecânica, véx. gl filtración
mecánica
filtração química, véx. gl filtración
química
filtrador, véx. gl filtrador
(organismo)
filtro, véx. gl filtro
filtro biológico, véx. gl biofiltro
filtro biológico, véx. gl filtro
biolóxico
filtro de areia, véx. gl filtro de area
filtro de carbónio activo, véx. gl
filtro de carbón activo
filtro de cartucho, véx. gl filtro de
cartucho
filtro de terra de diatomáceas, véx.
gl filtro de terra de diatomeas
filtros de membrana, véx. gl filtros
de membrana
financiamento, véx. gl
financiamento
fio para rede, véx. gl fío de rede
física, véx. gl física
fisiologia, véx. gl fisioloxía
fita de transportamento, véx. gl
cinta transportadora
fitófago, véx. gl fitófago
fitoplâncton, véx. gl fitoplancto
fitotóxico, véx. gl fitotóxico
fixação, véx. gl fixación
fixação de nitrogénio, véx. gl
fixación de nitróxeno
fixação de ostras jovems, véx. gl
fixación de ostras xuvenís
fixado com formalina, véx. gl
fixado con formalina
flagelados, véx. gl flaxelados
floculação, véx. gl floculación
floração, véx. gl floración
fluido do ovário, véx. gl fluído do
ovario
flúor, véx. gl flúor
fluorescência, véx. gl fluorescencia
493
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 494
Índice alfabético portugués
fluorescente, véx. gl fluorescente
flutuabilidade, véx. gl flotabilidade
flutuação da maré, véx. gl
oscilación da marea
flutuador, véx. gl flotador
fluxo, véx. gl fluxo
fluxo de água, véx. gl fluxo de auga
fluxo laminar, véx. gl fluxo laminar
focos de doença, véx. gl brotes de
enfermidades
foliáceo, véx. gl foliáceo
fondeo, véx. gl fondeo
fonte de alimentação, véx. gl fonte
de alimentación
fonte hídrica, véx. gl fonte hídrica
forma hidrodinámica, véx. gl forma
hidrodinámica
formação de gelo, véx. gl
formación de xeo
formadeído, véx. gl formaldehido
fornecimento de água, véx. gl
abastecemento de auga
fornecimento pelas mareas, véx. gl
abastecemento polas mareas
forza iónica, véx. gl forza iónica
fosfolípido, véx. gl fosfolípido
fósforo, véx. gl fósforo
fótico, véx. gl fótico
fotómetro, véx. gl fotómetro
fotoperíodo, véx. gl fotoperíodo
fotosensível, véx. gl fotosensible
fotossíntese, véx. gl fotosíntese
frequência da muda, véx. gl
frecuencia da muda
fresco, véx. gl fresco
frústula, véx. gl frústula
fucais, véx. gl fucais
funcionamento da bomba, véx. gl
funcionamento da bomba
fundo, véx. gl fondo
494
fundo do tanque, véx. gl fondo do
tanque
fungicida, véx. gl funxicida
fungo, véx. gl fungos
furunculose, véx. gl furunculose
fusiforme, véx. gl fusiforme
fusível, véx. gl fusible
G
gaiola, véx. gl gaiola
gaiola flutuante, véx. gl gaiola
flotante
gaiola para peixes, véx. gl gaiola de
peixes
gaiola submersível, véx. gl gaiola
somerxible
gaiolas de rede, véx. gl gaiolas de
rede
gamba-manchada, véx. gl gamba
gâmeta, véx. gl gameto
gametocisto, véx. gl gametocisto
gametófito, véx. gl gametófito
gametogénese, véx. gl
gametoxénese
ganância em peso, véx. gl gaño en
peso
ganchorra, véx. gl rastro
gânglio, véx. gl ganglio
gânglio pedio, véx. gl ganglio pedio
ganoidea, véx. gl ganoidea
garoupa-legítima, véx. gl mero
lexítimo
garoupa-preta, véx. gl mero de
altura
gasterópodes marinhos, véx. gl
gasterópodos mariños
gasto energético, véx. gl gasto
enerxético
gasto laboral, véx. gl gasto en man
de obra
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 495
Índice alfabético portugués
gastos gerais, véx. gl gastos xerais
gástrico, véx. gl gástrico
gástrula, véx. gl gástrula
gastrulação, véx. gl gastrulación
gelo, véx. gl xeo
gene, véx. gl xene
género, véx. gl xénero
genes passageiros, véx. gl xenes
pasaxeiros
genética, véx. gl xenética
genoma, véx. gl xenoma
genótipo, véx. gl xenótipo
genótipos consanguíneos, véx. gl
xenótipos consanguíneos
gentamicina, véx. gl xentamicina
geração, véx. gl xeración
gerador, véx. gl xerador
gerador eléctrico, véx. gl xerador
eléctrico
gestão, véx. gl xestión
gestão de recursos hídricos, véx. gl
xestión de recursos hídricos
ginogénese, véx. gl xinoxénese
girodactilose, véx. gl xirodactilose
glândula, véx. gl glándula
glândula da concha, véx. gl
glándula da cuncha
glândula do bisso, véx. gl glándula
do biso
glândula pineal, véx. gl glándula
pineal
glândula sexual, véx. gl glándula
sexual
glicérido, véx. gl glicérido
glícido, véx. gl glícido
glicógeno, véx. gl glicóxeno
glúten de millo, véx. gl glute de millo
gnatópode, véx. gl gnatópodo
gnatostomado, véx. gl
gnatostomado
golfo, véx. gl golfo
goma de silicone, véx. gl goma de
silicona
gónada, véx. gl gónada
gónada de truta arco-íris (linha de
células), véx. gl gónada de troita
arco da vella (liña de células)
(RTG)
gonadotropina coriónica, véx. gl
gonadotropina coriónica
gonadotropina coriónica humana,
véx. gl gonadotropina coriónica
humana
gonóporo, véx. gl gonóporo
goraz, véx. gl ollomol
gordura, véx. gl graxa
gradiente de temperatura, véx. gl
gradiente de temperatura
gradiente hidráulico, véx. gl
gradiente hidráulico
grama, véx. gl gramo
gram-negativo, véx. gl gramnegativo
gram-positivo, véx. gl grampositivo
grânulos, véx. gl gránulos
granulometria, véx. gl
granulometría
grãos de areia, véx. gl grans de area
grau Celsius, véx. gl grao Celsius
grau de isolamento, véx. gl grao de
illamento
grau Fahrenheit, véx. gl grao
Fahrenheit
grelha para peixes, véx. gl grella
para peixes
grossista, véx. gl vendedor por
xunto
grua, véx. gl guindastre
grupo electrogénio, véx. gl grupo
electróxeno
guanina, véx. gl guanina
495
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 496
Índice alfabético portugués
H
habitat, véx. gl hábitat
haloclina, véx. gl haloclina
halófílo, véx. gl halófilo
haplóide, véx. gl haploide
haplosporídeos, véx. gl
haploesporídeos
haplótipo, véx. gl haplótipo
hematócrito, véx. gl hematócrito
hematoma, véx. gl hematoma
hemocianina, véx. gl hemocianina
hemoglobina, véx. gl hemoglobina
hemólise, véx. gl hemólise
hemorrágia, véx. gl hemorraxia
hepatoma, véx. gl hepatoma
hepatopâncreas, véx. gl
hepatopáncreas
herbívoro, véx. gl herbívoro
herdança, véx. gl herdanza
hereditário, véx. gl hereditario
hermafrodita, véx. gl hermafrodita
herpesvírus, véx. gl herpesvirus
heterodonte, véx. gl heterodonte
heterótrofo, véx. gl heterótrofo
hialino, véx. gl hialino
hibernação, véx. gl hibernación
hibernar, véx. gl hibernar
hibridação, véx. gl hibridación
híbrido, véx. gl híbrido
hidratação, véx. gl hidratación
hidratar, véx. gl hidratar
hidrato de carbono, véx. gl hidrato
de carbono
hidrocarboneto, véx. gl
hidrocarburo
hidrodinâmica, véx. gl
hidrodinámica
hidrófobo, véx. gl hidrófobo
hidrografia, véx. gl hidrografía
hidrologia, véx. gl hidroloxía
496
hidropisia, véx. gl hidropesía
hidrosfera, véx. gl hidrosfera
hifa, véx. gl hifa
higiene, véx. gl hixiene
higrómetro, véx. gl higrómetro
hiperglicémia, véx. gl
hiperglucemia
hiperhalino, véx. gl hipersalino
hiperplasia, véx. gl hiperplasia
hipertónico, véx. gl hipertónico
hipertrofia, véx. gl hipertrofia
hipervitaminose, véx. gl
hipervitaminose
hipoclorito, véx. gl hipoclorito
hipoclorito sódico, véx. gl
hipoclorito sódico
hipoderme, véx. gl hipoderme
hipofisação, véx. gl hipofisación
hipófise, véx. gl hipófise
hipolimnion, véx. gl hipolimnion
hipotálamo, véx. gl hipotálamo
hipoteca, véx. gl hipoteca
hipotrofia, véx. gl hipotrofia
histiócito, véx. gl histiócito
histologia, véx. gl histoloxía
holótipo, véx. gl holótipo
homeose, véx. gl homeostase
homeotérmico, véx. gl homeotermo
homocigote / homozigoto, véx. gl
homocigótico / homozigótico
homogeneização dos orgãos, véx. gl
homoxeneización dos órganos
hormona, véx. gl hormona
hormona adrenocorticótropa, véx.
gl hormona adrenocorticótropa
hormona da hipófise / hormona
hipofisaria, véx. gl hormona
hipofisaria
hormona da muda, véx. gl hormona
da muda
hormona da muda, véx. gl ecdisona
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 497
Índice alfabético portugués
hormona gonadotrófica, véx. gl
hormona gonadotrófica
hormona inibidora da muda, véx. gl
hormona inhibitoria da muda
hormona luteinizante, véx. gl
hormona luteinizante
hormona luteotrópica, véx. gl
hormona luteotrópica
hormona masculina, véx. gl
hormona masculina
hormona sexual, véx. gl hormona
sexual
hóspede, véx. gl hóspede
hóspede definitivo, véx. gl hóspede
definitivo
hóspede intermediário, véx. gl
hóspede intermediario
I
içar, véx. gl izar
ictiófago, véx. gl ictiófago
ictiologia, véx. gl ictioloxía
ictiómetro, véx. gl ictiómetro
ictiopatologia, véx. gl ictiopatoloxía
ictiotoxina, véx. gl ictiotoxina
idade, véx. gl idade
idade de recrutamento, véx. gl
idade de recrutamento
identificação, véx. gl identificación
identificação do vírus, véx. gl
identificación do virus
identificação serológica do vírus,
véx. gl identificación serolóxica
do virus
ilhado / só, véx. gl illado
iluminação, véx. gl iluminación
impacto no ambiente, véx. gl
impacto ambiental
implante, véx. gl implante
importação, véx. gl importación
impregnação, véx. gl impregnación
impureza / impuridade, véx. gl
impureza
imune, véx. gl inmune
imunidade, véx. gl inmunidade
imunização, véx. gl inmunización
imunofluorescência, véx. gl
inmunofluorescencia
imunoglobulina, véx. gl
inmunoglobulina
imuno-histo-química, véx. gl
inmunohistoquímica
in vitro, véx. gl in vitro
in vivo, véx. gl in vivo
inanição, véx. gl inanición
inapetência, véx. gl anorexia
inchação, véx. gl inchazo
incidência, véx. gl incidencia
incrustações, véx. gl incrustacións
incubação, véx. gl incubación
incubação das culturas de células,
véx. gl incubación dos cultivos
de células
incubar, véx. gl incubar
indicador biológico, véx. gl
indicador biolóxico
indicador visual de fluxo, véx. gl
indicador visual de fluxo
índice de conversão, véx. gl índice
de conversión
índice de densidade, véx. gl índice
de densidade
índice de mortalidade, véx. gl
índice de mortalidade
índice de produção, véx. gl índice
de producción
índice de refracção, véx. gl índice
de refracción
indução a desova, véx. gl inducción
á desova
497
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 498
Índice alfabético portugués
indução a desova, véx. gl inducción
á posta
indústria do penso, véx. gl industria
do penso
inerte, véx. gl inerte
infantário, véx. gl criadeiro
infecção, véx. gl infección
infecção atenuada, véx. gl infección
atenuada
infecção bacteriana, véx. gl
infección bacteriana
infecção bacteriana, véx. gl
bacteremia
infecção clínica, véx. gl infección
clínica
infecção focal, véx. gl infección
focal
infecção progressiva, véx. gl
infección progresiva
infecção secundária, véx. gl
infección secundaria
infectante / infeccioso, véx. gl
infeccioso
infestação, véx. gl infestación
infestação parasítica / infestação
parasitária, véx. gl infestación
parasitaria
inflamação, véx. gl inflamación
inflamação da bexiga natatória, véx.
gl inflamación da vexiga
natatoria
infra-estrutura, véx. gl
infraestructura
ingerir, véx. gl inxerir
ingestão de alimentos, véx. gl
inxestión de alimentos
ingrediente, véx. gl ingrediente
inibição, véx. gl inhibición
inibição do crescimento, véx. gl
inhibición do crecemento
inibidor, véx. gl inhibidor
498
injecção, véx. gl inxección
inmaturo, véx. gl inmaturo
inoculação, véx. gl inoculación
inoculação das culturas das células,
véx. gl inoculación dos cultivos
das células
inoculação primária, véx. gl
inoculación primaria
inoculo, véx. gl inóculo
inorgânico, véx. gl inorgánico
inositol, véx. gl inositol
insaturado, véx. gl insaturado
inseminação artificial, véx. gl
inseminación artificial
inserção do músculo, véx. gl
inserción muscular
inspecção clínica, véx. gl
inspección clínica
inspecção intermédia, véx. gl
recoñecemento periódico
instalação, véx. gl instalación
instalação frigorífica, véx. gl
instalación frigorífica
instalado em terra, véx. gl montado
en terra
instrumento, véx. gl utensilio
intensidade luminosa, véx. gl
intensidade luminosa
intensidade metabólica, véx. gl
intensidade metabólica
intercalar, véx. gl intercalar
intercambiador de calor, véx. gl
intercambiador de calor
interfase, véx. gl interfase
interruptor isolador, véx. gl
interruptor illante
intersticial, véx. gl intersticial
intertidal / entre marés, véx. gl
intermareal
intestino, véx. gl intestino
intramuscular, véx. gl intramuscular
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 499
Índice alfabético portugués
intraperitoneal, véx. gl
intraperitoneal
intraplastidial, véx. gl intraplastidial
inversão do sexo, véx. gl inversión
do sexo
investigação biológica básica, véx.
gl investigación biolóxica básica
investigação epdidemiológica, véx.
gl investigación epidemiolóxica
investigação epizootica, véx. gl
investigación epizoótica
iodoforo, véx. gl iodóforo
iridovírus, véx. gl iridovirus
isco, véx. gl isco
isco vivo, véx. gl engado vivo
isolamento, véx. gl illamento
isolamento convencional do vírus,
véx. gl illamento convencional
do virus
isópodes, véx. gl isópodos
isotérmico, véx. gl isotérmico
isotónico, véx. gl isotónico
isquemia, véx. gl isquemia
J
jangada, véx. gl batea
joule, véx. gl joule
juliana, véx. gl abadexo
juvenil, véx. gl xuvenil
K
kanamicina, véx. gl kanamicina
krill, véx. gl krill [kril]
L
lábil, véx. gl lábil
lábios, véx. gl beizos
laboratório, véx. gl laboratorio
laboratório de referência, véx. gl
laboratorio de referencia
lactose, véx. gl lactosa
lago, véx. gl lago
lagoa, véx. gl lagoa
lama / lodo / vasa, véx. gl lama
lamelibrânquios, véx. gl
lamelibranquios
laminado, véx. gl laminado
laminarina, véx. gl laminarina
lapa real, véx. gl peneira
larva, véx. gl larva
larva cipris, véx. gl larva cipris
larva filosoma, véx. gl larva
filosoma
larva megalopa, véx. gl larva
megalopa
larva metanauplio, véx. gl larva
metanauplio
larva metazoea, véx. gl larva
metazoea
larva náuplio, véx. gl larva nauplio
larva pedivelígera, véx. gl larva
pedivelíxera
larva trocófora, véx. gl larva
trocófora
larva velígera, véx. gl larva velíxera
larva zoea, véx. gl larva zoea
larvas recém eclodidas, véx. gl
larvas nacidas de hai pouco
larvicultura, véx. gl larvicultura
lastragem, véx. gl lastro
latência, véx. gl latencia
lavagante, véx. gl lumbrigante
lavagante-americano., véx. gl
lumbrigante americano
lavagem, véx. gl clareo
lavagem, véx. gl lavado
lecitina, véx. gl lecitina
499
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 500
Índice alfabético portugués
leito bacteriano, véx. gl leito
bacteriano
léntico, véx. gl léntico
leptocéfalo, véx. gl leptocéfalo
lesão, véx. gl lesión
lesão necrótica, véx. gl lesión
necrótica
lesões cutâneas, véx. gl lesións
cutáneas
letargia, véx. gl letargo
leucina, véx. gl leucina
leucócito, véx. gl glóbulo branco
leucócito, véx. gl leucócito
levedura, véx. gl levadura
levedura, véx. gl lévedo
levedure enriquecida, véx. gl lévedo
enriquecido
liberação de hormonas, véx. gl
liberación de hormonas
ligado ao sexo, véx. gl ligado ó
sexo
limite de nutrição, véx. gl límite de
nutrición
limite de toxicidade, véx. gl soleira
de toxicidade
limite meio de tolerância, véx. gl
límite medio de tolerancia
limnologia, véx. gl limnoloxía
linfa, véx. gl linfa
linfócito, véx. gl linfócito
linfocitose, véx. gl linfocitose
língua, véx. gl lingua
linguado-branco, véx. gl linguado
branco
linguado-legítimo, véx. gl linguado
linha lateral, véx. gl liña lateral
liofilização, véx. gl liofilización
lipase, véx. gl lipase
lípido, véx. gl lípido
lipoproteína, véx. gl lipoproteína
liposolúvel, véx. gl liposoluble
500
lisina, véx. gl lisina
litoral, véx. gl litoral
litro, véx. gl litro
lixívia, véx. gl lixivia
locus do gene, véx. gl locus do
xene
longeirãao-curvo, véx. gl navalla
longueirão-direito, véx. gl
longueirón
lordose, véx. gl lordose
lota, véx. gl lonxa
lucio, véx. gl lucio
lucioperca, véx. gl lucioperca
lúmen, véx. gl lumen
lux, véx. gl lux (unidade de
iluminación)
luz, véx. gl luz
luz ultravioleta, véx. gl luz
ultravioleta
luz ultravioleta incidente, véx. gl
luz ultravioleta incidente
M
macho, véx. gl macho
macrófago, véx. gl macrófago
macrófito, véx. gl macrófito
macronutriente, véx. gl
macronutriente
macroplâncton, véx. gl
macroplancto
maduração / maturação, véx. gl
maduración
madurez sexual, véx. gl madureza
sexual
madureza / madurez, véx. gl
madureza
magnésio, véx. gl magnesio
magnificação biológica, véx. gl
magnificación biolóxica
malacologia, véx. gl malacoloxía
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 501
Índice alfabético portugués
malacostrose, véx. gl malacostrose
malformação, véx. gl malformación
(xenética)
malha de sombra, véx. gl malla de
sombra
malhagem, véx. gl mallaxe
maligno, véx. gl maligno
mandíbula, véx. gl mandíbula
mangueira, véx. gl manga
mangueiral, véx. gl mangueiral
manilha, véx. gl manilla
manipulação, véx. gl manexo
manipulação genética, véx. gl
manipulación xenética
manómetro, véx. gl manómetro
manto, véx. gl manto
máquinas de recolheita, véx. gl
equipo de recolleita
mar, véx. gl mar
mar contrário, véx. gl mar contrario
mar cruzado, véx. gl mar cruzado
mar de fundo, véx. gl mar de fondo
mar de rolo, véx. gl rompente
mar largo, véx. gl mar aberto
marcado, véx. gl etiquetaxe
marcagem, véx. gl marcaxe
maré, véx. gl marea
maré ascendente, véx. gl enchente
maré descendente, véx. gl devalo da
marea
maré mínima, véx. gl marea
mínima
maré morta, véx. gl marea morta
maré vermelha, véx. gl marea
vermella
maré viva, véx. gl marea viva
marégrafo, véx. gl mareógrafo
marémetro, véx. gl mareómetro
maricultura, véx. gl maricultura
marisco, véx. gl marisco
marisma, véx. gl xunqueira
marulho, véx. gl ondada
massagem abdominal, véx. gl
masaxe abdominal
mastax, véx. gl mástax
matança, véx. gl matanza
matéria orgânica, véx. gl materia
orgánica
matéria particulada, véx. gl materia
particulada
matéria particulada orgânica, véx.
gl materia particulada orgánica
material filtrante, véx. gl material
filtrante
material genético, véx. gl material
xenético
matraz, véx. gl matraz
matraz de Erlenmeyer, véx. gl
matraz de Erlenmeyer
maxila, véx. gl maxila
maxilar, véx. gl maxilar
máxima baixa mar, véx. gl máxima
baixamar
máxima preia-mar, véx. gl máxima
preamar
máximo, véx. gl máximo
máximo térmico crítico, véx. gl
máximo térmico crítico
mecânica de fluidos, véx. gl
mecánica de fluídos
média, véx. gl media
mediana, véx. gl mediana
medidas de prevenção, véx. gl
medidas preventivas
medidor de caudal, véx. gl medidor
de caudal
medidor de oxigénio disolúvel, véx.
gl medidor de osíxeno disolto
medidor de pH, véx. gl pH-metro
medir, véx. gl medir
medula, véx. gl miolo
medula, véx. gl medula
501
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 502
Índice alfabético portugués
medula espinal, véx. gl medula
espiñal
megaloplâncton, véx. gl
megaloplancto
megavátios, véx. gl megawatts
meio adequado, véx. gl medio
adecuado
meio ambiente, véx. gl medio
natural
meio aquático, véx. gl medio
acuático
meio de cultivo, véx. gl medio de
cultivo
meio de enriquecimento, véx. gl
medio de enriquecemento
meio de transporte, véx. gl medio
de transporte
meio marinho, véx. gl medio
mariño
meio mínimo essencial, véx. gl
medio mínimo esencial
meio orgânico, véx. gl medio
orgánico
meiose, véx. gl meiose
melanina, véx. gl melanina
melanóforo, véx. gl melanóforo
melanoma, véx. gl melanoma
membrana, véx. gl membrana
membrana vitelina, véx. gl
membrana vitelina
meninge, véx. gl meninxe
meningite, véx. gl meninxite
mercado, véx. gl mercado
mercado de exportação, véx. gl
mercado de exportación
mercado grossista, véx. gl mercado
por xunto
mercado interno, véx. gl mercado
interno
meroplâncton, véx. gl meroplancto
502
mesa de classificação, véx. gl mesa
de clasificación
mesonefros, véx. gl mesonefros
metabolismo, véx. gl metabolismo
metabolismo basal, véx. gl
metabolismo basal
metabolito, véx. gl metabolito
metáfase, véx. gl metafase
metal, véx. gl metal
metal pesado, véx. gl metal pesado
metamorfose, véx. gl metamorfose
metapódio, véx. gl metapodio
metionina, véx. gl metionina
método calorimétrico, véx. gl
método calorimétrico
método de amostragem, véx. gl
método de mostraxe
método de isolamento do vírus,
véx. gl método de illamento do
virus
metro, véx. gl metro
metro cúbico, véx. gl metro cúbico
mexilhão-chileno, véx. gl mexillón
chileno
mexilhão-da-Nova- Zelândia, véx.
gl mexillón de Nova Celandia
mexilhão-do-Mediterrâneo, véx. gl
mexillón común
mexilhão-vulgar, véx. gl mexillón
atlántico
micélio, véx. gl micelio
micobacteriose, véx. gl
micobacteriose
micose, véx. gl micose
microalga, véx. gl microalga
microbiologia, véx. gl
microbioloxía
microelemento, véx. gl
microelemento
microencapsulação, véx. gl
microencapsulación
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 503
Índice alfabético portugués
micrómetro, véx. gl micrómetro
micronutriente, véx. gl
micronutriente
microorganismo, véx. gl
microorganismo
micrópila, véx. gl micrópilo
microplâncton, véx. gl
microplancto
microscopia electrónica de
trasmissão, véx. gl microscopía
electrónica de transmisión
microscópio, véx. gl microscopio
microsporidiose, véx. gl
microsporidiose
microtítulo, véx. gl microtítulo
míctico, véx. gl míctico
migração, véx. gl migración
migração dos peixes, véx. gl
migración dos peixes
mimetismo, véx. gl mimetismo
mineral, véx. gl mineral
mineralização, véx. gl
mineralización
miómero, véx. gl miómero
miosite, véx. gl miosite
mistura vitamínica, véx. gl mestura
vitamínica
misturador, véx. gl mesturador
misturar, véx. gl mesturar
miticultura, véx. gl mitilicultura
mitose, véx. gl mitose
mobilidade, véx. gl mobilidade
modalidades de amostragem, véx.
gl modalidades de mostraxe
modelo matemático, véx. gl modelo
matemático
moluscos, véx. gl moluscos
moluscos bivalves, véx. gl
moluscos bivalvos
monitorização, véx. gl control
monócito, véx. gl monócito
monocultivo, véx. gl monocultivo
monoécio, véx. gl monoecio
monoespecífico, véx. gl
monoespecífico
monogénese, véx. gl monoxénese
montagem, véx. gl montaxe
morbilidade, véx. gl morbilidade
morfogénese, véx. gl morfoxénese
morfologia, véx. gl morfoloxía
moribundo, véx. gl moribundo
mortalidade, véx. gl mortalidade
mortalidade anómala, véx. gl
mortalidade anómala
mortalidade anómala comprovada,
véx. gl mortalidade anómala
comprobada
morte das neurónias, véx. gl morte
neuronal
morto, véx. gl morto
morto recentemente, véx. gl morto
de hai pouco
mórula, véx. gl mórula
motor, véx. gl motor
mucosa, véx. gl mucosa
mucus, véx. gl mucus
muda, véx. gl muda
multiaxial, véx. gl multiaxial
multiplicação celular, véx. gl
multiplicación celular
multiseriado, véx. gl multiseriado
músculo, véx. gl músculo
músculo abdutor, véx. gl músculo
abductor
músculo addutor, véx. gl músculo
aductor
músculo protrator, véx. gl músculo
protractor
músculo retrator, véx. gl músculo
retractor
mutação, véx. gl mutación
mutagénico, véx. gl mutáxeno
503
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 504
Índice alfabético portugués
N
nácar, véx. gl nácara
nanoplâncton, véx. gl nanoplancto
não em descomposição, véx. gl non
descomposto
nassa, véx. gl nasa
natante, véx. gl natante
necessidade, véx. gl necesidade
necessidades nutrícias, véx. gl
necesidades nutritivas
necessidades proteicas, véx. gl
necesidades proteicas
necessidades vitamínicas, véx. gl
necesidades vitamínicas
necropsia, véx. gl necropsia
necrose, véx. gl necrose
necrose ulcerativa dérmica, véx. gl
necrose ulcerativa dérmica
necrose vírica infecciosa
hipodérmica e hemotopoiética,
véx. gl necrose vírica infecciosa
hipodérmica e hematopoética
nécton, véx. gl necto
nefrídio, véx. gl nefridio
nefrocalcinose, véx. gl
nefrocalcinose
nematodes, véx. gl nematodos
neoplasia, véx. gl neoplasia
neotenia, véx. gl neotenia
nerítico, véx. gl nerítico
neurite, véx. gl neurite
neurocrânio, véx. gl neurocranio
neuromaste, véx. gl neuromasto
neuston, véx. gl neuston
neutralização, véx. gl neutralización
nicho ecológico, véx. gl nicho
ecolóxico
ninho dos salmonídeos, véx. gl niño
dos salmónidos
nitrato, véx. gl nitrato
504
nitrificação, véx. gl nitrificación
nitrito, véx. gl nitrito
nitrofuranos, véx. gl nitrofuranos
nitrogénio, véx. gl nitróxeno
nitrogénio endógeno, véx. gl
nitróxeno endóxeno
nitrogénio proteico total, véx. gl
nitróxeno proteico total (método
Kjeldahl)
nível da água, véx. gl nivel de auga
nível do mar, véx. gl nivel do mar
nível incipiente letal, véx. gl nivel
incipiente letal
nível trófico, véx. gl nivel trófico
nó, véx. gl nó
nocardiose, véx. gl nocardiose
norma de qualidade, véx. gl norma
de calidade
normas sanitárias, véx. gl normas
sanitarias
núcleo, véx. gl núcleo
número de autorização, véx. gl
número de autorización
nutrição, véx. gl nutrición
nutriente, véx. gl nutriente
nutrientes esenciais, véx. gl
nutrientes esenciais
nylon, véx. gl nailon
O
objectivas, véx. gl obxectivos
(óptica)
observação, véx. gl observación
oceânico, véx. gl oceánico
oceano, véx. gl océano
oceanografia, véx. gl oceanografía
oculares, véx. gl oculares
óleo, véx. gl aceite
óleo de fígado de peixe, véx. gl
aceite de fígado de peixe
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 505
Índice alfabético portugués
óleo de peixe, véx. gl aceite de
peixe
olfacto, véx. gl olfacto
olho, véx. gl ollo
oligolemento, véx. gl oligoelemento
oligotrófico, véx. gl oligotrófico
olor, véx. gl olor
omnívoro, véx. gl omnívoro
oncogene, véx. gl oncoxene
onda, véx. gl onda
ontogénese, véx. gl ontoxénese
oócito, véx. gl oócito
oodiniase, véx. gl oodiníase
oogénese, véx. gl ooxénese
oogónio, véx. gl oogonio
operativo, véx. gl operativo
opérculo, véx. gl opérculo
ordenamento cromosómico, véx. gl
disposición cromosómica
orelha.pérola., véx. gl peneira perla
orelha-lábio-preto, véx. gl peneira
beizosa
organismo, véx. gl organismo
organismo bentónico, véx. gl
organismo bentónico
organismo marinho, véx. gl
organismo mariño
organismo planctónico, véx. gl
organismo planctónico
organismo séssil, véx. gl organismo
sésil
organismos heterótrofos, véx. gl
organismos heterotróficos
organização lipídica do fígado, véx.
gl organización lipídica do
fígado
Organização Mundial da Saúde,
véx. gl Organización Mundial da
Saúde
Organização para a Agricultura e a
Alimentação, véx. gl
Organización para a Agricultura
e a Alimentación
órgão, véx. gl órgano
órgão copulador, véx. gl órgano
copulador
órgão genital, véx. gl órgano xenital
órgão X, véx. gl órgano X
órgão Y, véx. gl órgano Y
origem, véx. gl orixe
osmorregulação, véx. gl
osmorregulación
osmose, véx. gl osmose
osso, véx. gl óso
ostra-americana, véx. gl ostra
americana
ostracodes, véx. gl ostrácodos
ostra-gigante, véx. gl ostra
xaponesa
ostra-plana-europeia, véx. gl ostra
ostras juvenis, véx. gl crías de
ostras
ostreicultura, véx. gl ostricultura
otólito, véx. gl otólito
ovário, véx. gl ovario
ovas, véx. gl ovas
oviducto, véx. gl oviducto
ovíparo, véx. gl ovíparo
ovo, véx. gl ovo
ovogénese, véx. gl ovoxénese
ovos de peixe, véx. gl ovos de
peixe
ovos fecundados, véx. gl ovos
fecundados
ovos incubados, véx. gl ovos
chocos
ovos incubados, véx. gl ovos
incubados
ovovivíparo, véx. gl ovovivíparo
ovulação, véx. gl ovulación
óvulo, véx. gl óvulo
oxidação, véx. gl oxidación
505
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 506
Índice alfabético portugués
oxidante, véx. gl oxidante
oxigenação, véx. gl osixenación
oxigénio, véx. gl osíxeno
oxigénio dissolvido, véx. gl osíxeno
disolto
oxigénio líquido, véx. gl osíxeno
líquido
oxímetro, véx. gl oxímetro
oxitetraciclina, véx. gl
oxitetraciclina
ozónio, véx. gl ozono
ozonização, véx. gl ozonización
ozonizador, véx. gl ozonizador
P
padrão de qualidade de água, véx.
gl estándar de calidade de auga
país de expedição, véx. gl país de
expedición
país de origem, véx. gl país de
orixe
palangre, véx. gl palangre
palial, véx. gl palial
paliçada, véx. gl sebe
pâncreas, véx. gl páncreas
paneiro, véx. gl paneiro
pano de rede, véx. gl pano de rede
papel absorvente, véx. gl papel
absorbente
papel de filtro, véx. gl papel de
filtro
papiloma, véx. gl papiloma
parafina, véx. gl parafina
paráfise, véx. gl paráfise
parâmetro, véx. gl parámetro
parasita, véx. gl parasito
parasita externa, véx. gl
ectoparasito
parasita interna, véx. gl parasito
interno
506
parasitismo recíproco, véx. gl
parasitismo recíproco
parasitologia, véx. gl parasitoloxía
pargo-legítimo, véx. gl prago
parietal, véx. gl parietal
parque de cultivo, véx. gl parque de
cultivo
partenogénese, véx. gl
partenoxénese
partenogenético, véx. gl
partenoxenético
partes por mil, véx. gl partes por
mil
partes por milhão, véx. gl partes por
millón
pasteleurose, véx. gl pasteurelose
pasteurização, véx. gl
pasteurización
patogénico, véx. gl patóxeno
patogénico facultativo, véx. gl
patóxeno facultativo
patogénico obrigatorio, véx. gl
patóxeno obrigatorio
patologia, véx. gl patoloxía
pé, véx. gl pé
peça de rede tubular, véx. gl peza
de rede tubular
pedra de difusão, véx. gl pedra de
difusión
pedúnculo caudal, véx. gl
pedúnculo caudal
peixe, véx. gl peixe
peixe afumado, véx. gl peixe
afumado
peixe anádromo, véx. gl peixe
anádromo
peixe cartilaginoso, véx. gl peixe
cartilaxinoso
peixe catádromo, véx. gl peixe
catádromo
peixe chato, véx. gl peixe plano
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 507
Índice alfabético portugués
peixe cru, véx. gl peixe cru
peixe cum comportamento anormal,
véx. gl peixe cun
comportamento anormal
peixe de água doce, véx. gl peixe
de auga doce
peixe de água salgada, véx. gl peixe
de auga salgada
peixe de cultivo, véx. gl peixe
cultivado
peixe demersal, véx. gl peixe
demersal
peixe do mar, véx. gl peixe de mar
peixe em conserva, véx. gl peixe en
conserva
peixe fraco, véx. gl peixe feble
peixe fresco, véx. gl peixe fresco
peixe gordo, véx. gl peixe graxento
peixe magro, véx. gl peixe magro
peixe morto, véx. gl peixe morto
peixe na etapa de crescimento, véx.
gl peixe en período de engorda
peixe ósseo, véx. gl peixe óseo
peixe refrigerado, véx. gl peixe
refrixerado
peixe reproductor, véx. gl peixe
reproductor
peixe tropical, véx. gl peixe tropical
peixe vivo, véx. gl peixe vivo
peixe-lobo-malhado, véx. gl peixe
lobo de pintas
pelágico, véx. gl peláxico
pele, véx. gl pel
penetração da luz, véx. gl
penetración da luz
penicilina, véx. gl penicilina
penso, véx. gl penso
penso comercial, véx. gl penso
comercial
penso composto, véx. gl penso
composto
penso em gránulos, véx. gl penso
granulado
penso estruido, véx. gl penso
extruído
penso medicado, véx. gl penso
medicado
penso seco / alimento seco, véx. gl
penso seco
perca-europeia, véx. gl perca
europea
perda de água, véx. gl perda de
auga
perda de calor, véx. gl perda de
calor
perda de calor, véx. gl fuga de calor
perecedoiro, véx. gl perecedoiro
período de desova, véx. gl período
de desova
período de veda, véx. gl período de
veda
período reproductor, véx. gl período
reproductor
peristoma, véx. gl peristoma
permissão, véx. gl permiso
peróxido de hidrogénio, véx. gl
auga osixenada
peróxido de hidrogénio, véx. gl
peróxido de hidróxeno
pesar, véx. gl pesar
pesca, véx. gl pesca
pesca do arrastro, véx. gl pesca de
arrastre
pescada-branca, véx. gl pescada
branca
pescado congelado rapidamente,
véx. gl peixe conxelado
rapidamente
pescado eviscerado, véx. gl peixe
eviscerado
pescar, véx. gl pescar
pescaria, véx. gl pesqueira
507
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 508
Índice alfabético portugués
peso, véx. gl peso
peso húmido, véx. gl peso húmido
peso seco, véx. gl peso seco
peso vivo, véx. gl peso vivo
pesqueiro, véx. gl caladoiro
pigmentos, véx. gl pigmentos
pinça, véx. gl quela
pinças, véx. gl pinzas
pintura anti-incrustante, véx. gl
pintura antiincrustante
pipeta, véx. gl pipeta
pipeta Pasteur, véx. gl pipeta
Pasteur
piscícola, véx. gl piscícola
piscicultor, véx. gl piscicultor
piscicultura, véx. gl piscicultura
piscicultura em tanques, véx. gl
piscicultura en estanques
piscicultura extensiva, véx. gl
piscicultura extensiva
placa de Petri, véx. gl placa de Petri
placas histiológicas, véx. gl placas
histolóxicas
planctófago, véx. gl planctófago
plâncton, véx. gl plancto
plasma, véx. gl plasma
plasmódio, véx. gl plasmodio
plasticidade, véx. gl plasticidade
plástico, véx. gl plástico
plataforma, véx. gl plataforma
plataforma continental, véx. gl
plataforma continental
plataforma costeira, véx. gl
plataforma costeira
plataforma flutuante, véx. gl
plataforma flotante
plataforma insular, véx. gl
plataforma das illas
pleón, véx. gl pleón
pleópode, véx. gl pleópodo
508
pleuronectídeos, véx. gl
pleuronéctidos
pluricelular, véx. gl pluricelular
plurilocular, véx. gl plurilocular
poço, véx. gl pozo
poço de água subterrânea, véx. gl
pozo de auga subterránea
poiquilotérmico, véx. gl
poiquilotérmico
polaridade, véx. gl polaridade
polegada, véx. gl polgada
polícia sanitária, véx. gl policía
sanitaria
policultivo, véx. gl policultivo
poliespermia, véx. gl poliespermia
poliéster, véx. gl poliéster
polietileno, véx. gl polietileno
poliplóide, véx. gl poliploide
poliploidia, véx. gl poliploidía
pólipo, véx. gl pólipo
polipropileno, véx. gl polipropileno
poliquetas, véx. gl poliquetos
polissacárido, véx. gl polisacárido
poliuretano, véx. gl poliuretano
polivinilo, véx. gl polivinilo
poluente, véx. gl contaminante
poluente, véx. gl poluínte
poluição, véx. gl polución
poluição costeira, véx. gl polución
costeira
poluição marinha, véx. gl polución
mariña
poluição térmica, véx. gl polución
térmica
polvo-vulgar, véx. gl polbo común
ponto de mistura, véx. gl punto de
mestura
população, véx. gl poboación
população de reproductores, véx. gl
poboación de reproductores
poro, véx. gl poro
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 509
Índice alfabético portugués
poro genital, véx. gl poro xenital
porosidade, véx. gl porosidade
poroso, véx. gl poroso
porta corrediça, véx. gl porta
corrediza / porta corredía
portador asintomático, véx. gl
portador asintomático
portadores de vírus, véx. gl
portadores de virus
porta-objectos, véx. gl
portaobxectos
pós-larva, véx. gl poslarva
posologia, véx. gl posoloxía
potássio, véx. gl potasio
potência, véx. gl potencia
potencial redox, véx. gl potencial
rédox
poupança de energia / aforro de
energia, véx. gl aforro de
enerxía
praia, véx. gl praia
precipitar, véx. gl precipitar
preço de mercado, véx. gl prezo de
mercado
predadores, véx. gl predadores
preengorda, véx. gl preengorda
pregado, véx. gl rodaballo
preia-mar, véx. gl preamar
preia-mar média, véx. gl preamar
media
preparação de alimentos, véx. gl
preparación de alimentos
presa, véx. gl presa [e]
pressão, véx. gl presión
pressão atmosférica, véx. gl presión
atmosférica
pressão barométrica, véx. gl presión
barométrica
pressão da coluna de água, véx. gl
presión da columna de auga
pressão de vapor, véx. gl presión de
vapor
pressão hisdrostática da água, véx.
gl presión hidrostática da auga
pressão osmótica, véx. gl presión
osmótica
pressão total de gases, véx. gl
presión total de gases
primeira alimentação, véx. gl
primeira alimentación
primeira geração de
entrecruzamento, véx. gl
primeira xeración de
entrecruzamento
probabilidade, véx. gl probabilidade
procariote, véx. gl procariota
procedimento, véx. gl
procedemento
procedimento de inspecção, véx. gl
procedemento de inspección
procedimentos de diagnóstico, véx.
gl procedementos de diagnose
processamento de dados, véx. gl
procesamento de datos
produção, véx. gl producción
produção anual, véx. gl producción
anual
produção potencial, véx. gl
producción potencial
produção primária, véx. gl
producción primaria
produção secundária, véx. gl
producción secundaria
produtividade, véx. gl
productividade
produto, véx. gl producto
produto de excreção, véx. gl
producto de excreción
produtos da pesca, véx. gl
productos da pesca
profilaxia, véx. gl profilaxe
509
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 510
Índice alfabético portugués
profundidade de compensação, véx.
gl profundidade de
compensación
profundura / profundidade, véx. gl
profundidade
progénie, véx. gl proxenie
progenitor, véx. gl proxenitor
progesterona, véx. gl proxesterona
projecto, véx. gl proxecto
proliferação, véx. gl proliferación
proliferação de algas, véx. gl
proliferación de algas
prolífico, véx. gl prolífico
propagação, véx. gl propagación
propagação geográfica, véx. gl
propagación xeográfica
proporção sexual, véx. gl
proporción sexual
protandria, véx. gl protandria
protease, véx. gl protease
protecção do meio ambiente, véx.
gl protección do medio natural
protegido, véx. gl protexido
proteína, véx. gl proteína
proteína bruta, véx. gl proteína
bruta
protista, véx. gl protista
protoplasma, véx. gl protoplasma
protozoos, véx. gl protozoos
prova, véx. gl experimento
prova, véx. gl proba
prova de toxicidade, véx. gl proba
de toxicidade
provas comparativas, véx. gl probas
comparativas
provas de laboratorio, véx. gl
probas de laboratorio
proveta, véx. gl probeta
puerulus, véx. gl puérulus
pulverizar, véx. gl pulverizar
purificar, véx. gl depurar
510
putrefacção, véx. gl putrefacción
putrefacção das brânquias, véx. gl
branquiomicose
putrefacção das brânquias, véx. gl
putrefacción das guerlas
Q
qualidade da água, véx. gl calidade
da auga
qualidade de referência, véx. gl
calidade de referencia
quelicera, véx. gl quelícero
quentura da água, véx. gl
quecemento da auga
queratina, véx. gl queratina
quilograma, véx. gl quilogramo
química, véx. gl química
química da água, véx. gl química da
auga
quimioterapéuticos, véx. gl
quimioterapéuticos
quisto / cisto, véx. gl quiste
quitina, véx. gl quitina
R
rabo de peixe, véx. gl cola de pegar
ração, véx. gl ración
ração diária, véx. gl ración diaria
ração equilibrada, véx. gl ración
equilibrada
ração húmida em partículas, véx. gl
ración de penso húmido
radiação, véx. gl radiación
radiação infravermelha, véx. gl
radiación infravermella
radiação ultravioleta, véx. gl
radiación ultravioleta
radioactivo, véx. gl radioactivo
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 511
Índice alfabético portugués
radios da barbatana, véx. gl raios da
aleta
rádula, véx. gl rádula
raios X, véx. gl raios X
reagente, véx. gl reactivo
reagentes imunológicos, véx. gl
reactivos inmunolóxicos
receptáculo, véx. gl receptáculo
receptáculo seminal, véx. gl
receptáculo seminal
receptáculo seminal, véx. gl
receptáculo seminal
recife, véx. gl arrecife
recipientes isolados, véx. gl
recipientes illados
reconto, véx. gl reconto
recuperação, véx. gl recuperación
recurso, véx. gl recurso
recursos hídricos, véx. gl recursos
hídricos
recursos naturais, véx. gl recursos
naturais
rede, véx. gl rede
rede de plâncton, véx. gl rede de
plancto
rede de sacada, véx. gl
mediomundo
rede de sacada manobrada de
embarcações, véx. gl rede de
sacada manobrada desde
embarcación
rede de sacada manobrada de terra,
véx. gl rede de sacada
manobrada desde terra
refractómetro, véx. gl refractómetro
refrigeração, véx. gl refrixeración
refrigerador do ar, véx. gl equipo de
refrixeración de aire
regeneração, véx. gl rexeneración
registrador de dados, véx. gl
rexistrador de datos
regulação hormonal, véx. gl
regulación hormonal
regulador hidráulico, véx. gl
regulador hidráulico
reinfecção, véx. gl reinfección
reinfestação, véx. gl reinfestación
reinmersão, véx. gl reinmersión
reinstalação, véx. gl reinstalación
relação gónado-somática, véx. gl
índice gónado-somático
relação peso-comprimento, véx. gl
relación peso-lonxitude
relatório de inspecção, véx. gl
certificado de inspección
relógio biológico, véx. gl reloxo
biolóxico
rendabilidade, véx. gl rendemento
rendimento, véx. gl rendemento
rendimento da bomba, véx. gl
rendemento da bomba
renovação, véx. gl renovación
renovação da água, véx. gl
renovación da auga
reparação, véx. gl reparación
reparação, véx. gl amaño
réplica, véx. gl réplica
repovoação, véx. gl repoboación
reprodução, véx. gl reproducción
reprodução artificial, véx. gl
reproducción artificial
reprodução asexual, véx. gl
reproducción asexual
reprodução controlada, véx. gl
reproducción controlada
reprodução provocada, véx. gl
reproducción provocada
reproductores, véx. gl reproductores
requerimentos nutricionais, véx. gl
requirimentos nutricionais
reserva de água, véx. gl reserva de
auga
511
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 512
Índice alfabético portugués
reserva nutritiva, véx. gl reserva
nutritiva
resíduo de clorine, véx. gl residuo
de clorina
resíduos, véx. gl residuos
resinas, véx. gl resinas
resistência, véx. gl resistencia
respiração, véx. gl respiración
retardo do crescimento, véx. gl
atraso do crecemento
retrocruzamento, véx. gl
retrocruzamento
retrolavagem do filtro, véx. gl
retrolavado do filtro
reversão sexual, véx. gl reversión
sexual
revoluções por segundo, véx. gl
revolucións por segundo
ria, véx. gl ría
rigidez cadavérica, véx. gl rixidez
cadavérica
rigor mortis, véx. gl rigor mortis
rim, véx. gl ril
rio, véx. gl río
risco, véx. gl risco
riscos ecológicos, véx. gl riscos
ecolóxicos
rizóide, véx. gl rizoide
robalo-legítimo, véx. gl robaliza
roçadura, véx. gl rozamento
roda do moitão, véx. gl roldana
rodelas, véx. gl toros
rostro, véx. gl rostro
rotações por minuto, véx. gl
rotacións por minuto
rotíferos, véx. gl rotíferos
S
saciedade, véx. gl saciedade
saciedade, véx. gl fartura
512
saco de plástico, véx. gl saco de
plástico
saco ovígero, véx. gl saco ovíxero
saco vitelino, véx. gl saco vitelino
sal, véx. gl sal
salina, véx. gl salina
salinidade, véx. gl salinidade
salinómetro, véx. gl salinómetro
salmão-do-Atlantico, véx. gl
salmón do Atlántico
salmão em descida, véx. gl esguín
salmão-prateado, véx. gl salmón
prateado
salmonídeos, véx. gl salmónidos
salobre / salobro, véx. gl salobre
salvagem, véx. gl salvaxe
salvelino-árctico, véx. gl troita
ártica
sangue, véx. gl sangue
sanidade, véx. gl sanidade
saponificação, véx. gl
saponificación
saprófita, véx. gl saprófito
saprolegnose, véx. gl saprolegníase
sarcoma, véx. gl sarcoma
sargo-bicudo, véx. gl sargo bicudo
sargo-legítimo-do-Mediterráneo.,
véx. gl sargo común
saturação de oxigénio, véx. gl
saturación de osíxeno
saúde animal, véx. gl saúde animal
seca / estiagem, véx. gl seca
secreção, véx. gl secreción
sector, véx. gl sector
sector veterinário, véx. gl sector
veterinario
sedimentação, véx. gl
sedimentación
sedimentado, véx. gl sedimentado
sedimento, véx. gl sedimento
segmentação, véx. gl segmentación
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 513
Índice alfabético portugués
segunda geração filial, véx. gl
segunda xeración filial
seixo rolado, véx. gl coio
seixo rolado, véx. gl seixo
selecção, véx. gl escolla
selecção de linhas puras, véx. gl
selección de liñas puras
selecção de reproductores, véx. gl
selección de reproductores
selecção natural, véx. gl selección
natural
seleccionar, véx. gl seleccionar
sem diluição, véx. gl sen dilución
semear / sementar, véx. gl sementar
sémen, véx. gl seme
semente, véx. gl semente
sementeira, véx. gl sementeira
semicultivo, véx. gl semicultivo
senescência, véx. gl senescencia
sensível à luz, véx. gl sensible á luz
sensível à temperatura, véx. gl
sensible á temperatura
separação à mão, véx. gl separación
á man
separador, véx. gl separador
septicemia, véx. gl septicemia
septicemia estreptocócica, véx. gl
septicemia estreptocócica
septicemia hemorrágica bacteriana,
véx. gl septicemia hemorráxica
bacteriana
septicemia hemorrágica viral, véx.
gl septicemia hemorráxica viral
septicemia hemorrágica viral (vírus
Egtved), véx. gl septicemia
hemorráxica viral (virus Egtved)
septicemia móvel por Aeromonas,
véx. gl septicemia móbil por
Aeromonas
septicemia por pseudomonas, véx.
gl septicemia por pseudomonas
séptico, véx. gl séptico
septo, véx. gl septo
serológico, véx. gl serolóxico
serótipos indígenas, véx. gl
serótipos indíxenas
serotonina, véx. gl serotonina
serpentina de refrigerador de ar,
véx. gl serpentín de frigorífico
séssil, véx. gl sésil
seston, véx. gl seston
sifão, véx. gl sifón
sifonar, véx. gl sifonar
silício, véx. gl silicio
silo, véx. gl silo
siluro-europeu, véx. gl siluro
europeo
simbionte, véx. gl simbionte
simbiose, véx. gl simbiose
simétrico, véx. gl simétrico
sinal, véx. gl signo
síncrono, véx. gl sincrónico
síndroma, véx. gl síndrome
síndroma de stress de bexiga
natatória, véx. gl síndrome de
estrés da vexiga natatoria
sinergismo, véx. gl sinerxismo
sintoma, véx. gl síntoma
sistema aberto, véx. gl sistema
aberto
sistema de alarme, véx. gl sistema
de alarma
sistema de alimentação, véx. gl
sistema de alimentación
sistema de arranque, véx. gl sistema
de arrinque
sistema de circulação simples, véx.
gl sistema de circulación simple
(auga non reciclada)
sistema de clasificação, véx. gl
sistema de clasificación
513
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 514
Índice alfabético portugués
sistema de recirculação de água,
véx. gl sistema de recirculación
de auga
sistema de ventilação, véx. gl
sistema de aireación
Sistema Internacional de Unidades,
véx. gl Sistema Internacional de
Unidades
sistema nervoso, véx. gl sistema
nervioso
sistema nervoso central, véx. gl
sistema nervioso central
sistemática, véx. gl sistemática
sistemático, véx. gl sistémico
situação zoosanitária, véx. gl
situación zoosanitaria
smolt, véx. gl smolt
sobras, véx. gl restos
sobrealimentação, véx. gl
sobrealimentación
sobrenadante, véx. gl sobrenadante
sobrepesca, véx. gl sobrepesca
sobresaturação, véx. gl
sobresaturación
sobresaturação de oxigénio, véx. gl
sobresaturación de osíxeno
Sociedade Europeia de
Aquacultura, véx. gl Sociedade
Europea de Acuicultura
Sociedade Mundial de Aquacultura,
véx. gl Sociedade Mundial de
Acuicultura
sódio, véx. gl sodio
soldadura, véx. gl soldadura
sólido, véx. gl sólido
sólidos dissolvidos totais, véx. gl
sólidos disoltos totais
sólidos sedimentáveis, véx. gl
sólidos sedimentables
sólidos totais, véx. gl sólidos totais
514
sólidos voláteis totais, véx. gl
sólidos volátiles totais
solo, véx. gl solo
solubilidade, véx. gl solubilidade
solução ácida, véx. gl solución
aceda
solução normal, véx. gl solución
normal
solução tampão, véx. gl solución
tampón
solução tampão de fosfatos, véx. gl
solución tampón con fosfatos
(PBS)
solúvel, véx. gl soluble
solúvel em gorduras, véx. gl soluble
en graxas
solvente, véx. gl solvente
sonda, véx. gl sonda
soprante, véx. gl soprante
soro, véx. gl soro
soro de vitela, véx. gl soro de
tenreira
soro de vitela, véx. gl soro de
becerra
stress por refrescamento, véx. gl
estrés por arrefriamento
subagudo, véx. gl subagudo
subalimentação, véx. gl
subalimentación
subcultura, véx. gl subcultivo
subcutâneo, véx. gl subcutáneo
subespécie, véx. gl subespecie
submergir, véx. gl somerxer
subministração, véx. gl
subministración
substrato bentónico para a fixação
de larvas de ostra, véx. gl
substrato béntico para amarre
das larvas de ostra
subvenção, véx. gl subvención
sulfamida, véx. gl sulfamida
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 515
Índice alfabético portugués
sumidoiro / sumidouro, véx. gl
sumidoiro
superpopulação, véx. gl
superpoboación
supervivência, véx. gl
supervivencia
sustância atraente, véx. gl atraente
T
tábua, véx. gl táboa
talo, véx. gl talo
talófito, véx. gl talófito
tamanho, véx. gl tamaño
tamanho comercial, véx. gl tamaño
comercial
tamanho da amostra, véx. gl tamaño
da mostra
tamanho da população, véx. gl
tamaño da poboación
tamanho de malha, véx. gl tamaño
de malla
tampão, véx. gl tampón
tamponar o meio, véx. gl tamponalo medio
tanque, véx. gl tanque
tanque, véx. gl estanque
tanque circular, véx. gl tanque
circular
tanque de algas, véx. gl estanque de
algas
tanque de alimentação, véx. gl
tanque de alimentación
tanque de armacenagem, véx. gl
tanque de almacenaxe
tanque de betão, véx. gl tanque de
cemento
tanque de betão, véx. gl estanque de
cemento
tanque de criação, véx. gl estanque
de cría
tanque de cultivo, véx. gl tanque de
cultivo
tanque de engorda, véx. gl estanque
de engorda
tanque de estabilização, véx. gl
estanque de estabilización
tanque de estabulação, véx. gl
tanque de estabulación
tanque de maduração, véx. gl
tanque de maduración
tanque de mistura, véx. gl tanque de
mestura
tanque de quarentena, véx. gl
estanque de corentena
tanque de reproductores, véx. gl
estanque de reproductores
tanque de sedimentação, véx. gl
estanque de sedimentación
tanque de transporte, véx. gl tanque
de transporte
tanque decantador, véx. gl tanque
decantador
tanque elevado, véx. gl tanque
elevado
tanque experimental, véx. gl
estanque experimental
tanque longitudinal, véx. gl
estanque lonxitudinal
tanque natural, véx. gl estanque
natural
tanque quadrado, véx. gl tanque
cadrado
tanque race-away, véx. gl tanque
race-away
tanque rectangular, véx. gl tanque
rectangular
tanque redondo, véx. gl tanque
redondo
tanque viveiro, véx. gl tanque
viveiro
515
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 516
Índice alfabético portugués
tanques escalonados, véx. gl
estanques en escada
tara, véx. gl tara
tarrafa de mão, véx. gl chumbeira
taxa, véx. gl taxa
taxa de alimentação, véx. gl taxa de
alimentación
taxa de crescimento, véx. gl taxa de
crecemento
taxa de ecloção, véx. gl taxa de
eclosión
taxa de eficiência proteínica, véx. gl
taxa de eficiencia proteínica
taxa de filtração, véx. gl taxa de
filtración
taxa de fluxo contínuo, véx. gl taxa
de fluxo continuo
taxa de mortalidade, véx. gl taxa de
mortalidade
taxa de sobrevivência, véx. gl taxa
de supervivencia
taxa inicial de enfermidade, véx. gl
taxa inicial de enfermidade
taxa inicial de enfermidade, véx. gl
taxa inicial de enfermidade
taxa metabólica, véx. gl taxa
metabólica
taxa metabólica basal, véx. gl taxa
metabólica basal
taxon, véx. gl taxon
taxonomia / taxionomia, véx. gl
taxinomía
teca, véx. gl teca
tecido adiposo, véx. gl tecido
adiposo
tecido cartilaginoso, véx. gl tecido
cartilaxinoso
tecido conjuntivo, véx. gl tecido
conxuntivo
tecido muscular, véx. gl tecido
muscular
516
tecido ósseo, véx. gl tecido óseo
tecidos, véx. gl tecidos
tecidos periféricos, véx. gl tecidos
periféricos
técnica, véx. gl técnica
tegnologia, véx. gl tecnoloxía
tegumento, véx. gl tegumento
teleósteos, véx. gl teleósteos
temperatura, véx. gl temperatura
temperatura ambiente, véx. gl
temperatura ambiente
temperatura ambiente padrão, véx.
gl temperatura ambiental
estándar
temperatura crítica, véx. gl
temperatura crítica
temperatura letal, véx. gl
temperatura letal
temperatura máxima, véx. gl
temperatura máxima
temperatura mínima, véx. gl
temperatura mínima
temperatura óptima, véx. gl
temperatura óptima
tempo, véx. gl tempo
(metereolóxico)
tempo de armazenagem, véx. gl
tempo de almacenaxe
tempo de incubação, véx. gl tempo
de incubación
tempo de renovação, véx. gl tempo
de renovación
tenca, véx. gl tenca
tensão superficial, véx. gl tensión
superficial
tentáculo, véx. gl tentáculo
terapêutico, véx. gl terapéutico
terapia, véx. gl terapia
termoclina, véx. gl termoclina
termodinâmica, véx. gl
termodinámica
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 517
Índice alfabético portugués
termómetro, véx. gl termómetro
termoperíodo, véx. gl termoperíodo
termorregulacão, véx. gl
termorregulación
termorresistente, véx. gl
termorresistente
termóstato, véx. gl termóstato
terramicina, véx. gl terramicina
territorialidade, véx. gl
territorialidade
tesouras, véx. gl tesoiras
teste de neutralização em placa,
véx. gl proba de neutralización
en placa
teste indirecto de anticorpos
fluorescentes, véx. gl proba
indirecta de anticorpos
fluorescentes (IFAT)
testículo, véx. gl testículo
testosterona, véx. gl testosterona
tetraciclina, véx. gl tetraciclina
tetraesporo, véx. gl tetraespora
tetraesporócito, véx. gl
tetraesporócito
tetraploidia, véx. gl tetraploidía
tiamina, véx. gl tiamina
tilápia-do-Nilo, véx. gl tilapia do
Nilo
tinta anticorrosiva, véx. gl pintura
anticorrosiva
tiossulfato de sódio, véx. gl
tiosulfato sódico
tiróide, véx. gl tiroides
tirosina, véx. gl tirosina
titânio, véx. gl titanio
titulação, véx. gl titulación
tocoferol, véx. gl tocoferol
tolerância, véx. gl tolerancia
tomada de água, véx. gl toma de
auga
tomada de água de mar, véx. gl
toma de auga de mar
tonelada, véx. gl tonelada
tórax, véx. gl tórax
torneira, véx. gl billa
torre de arrefecimento, véx. gl torre
de arrefriamento
toxicidade, véx. gl toxicidade
tóxico, véx. gl tóxico
toxina, véx. gl toxina
tranquilizador, véx. gl
tranquilizante
transbordo, véx. gl transbordo
transferência, véx. gl transferencia
transferência de oxigénio, véx. gl
transferencia de osíxeno
transformação, véx. gl
transformación
transformador, véx. gl
transformador
transgénico, véx. gl transxénico
translocações, véx. gl
translocacións
transmissão, véx. gl transmisión
transmissão hereditária / herdança,
véx. gl transmisión hereditaria
transportador, véx. gl transportador
transporte, véx. gl transporte
transporte de peixes, véx. gl
transporte de peixes
tratamento, véx. gl tratamento
tratamento de águas, véx. gl
tratamento de augas
trauma das burbulhas de ar, véx. gl
trauma das burbullas de aire
treino, véx. gl adestramento
trematodes, véx. gl trematodos
tricodiniase, véx. gl tricodiníase
trifosfato de adenosina, véx. gl
trifosfato de adenosina
triglicérido, véx. gl triglicérido
517
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 518
Índice alfabético portugués
triploidia, véx. gl triploidía
tripsina, véx. gl tripsina
triptófano, véx. gl triptófano
trissomia, véx. gl trisomía
trocófora, véx. gl trocófora
trófico, véx. gl trófico
truta salmonada, véx. gl troita
asalmonada
truta-arco-íris, véx. gl troita arco da
vella
truta-comun, véx. gl troita común
truta-marisca, véx. gl reo
truticultura / cultivo de trutas, véx.
gl cultivo de troitas
tsunami, véx. gl tsunami
tubagem, véx. gl tubaxe
tuberculose, véx. gl tuberculose
tubo, véx. gl cano
tubo de ar, véx. gl tubo de aire
tubo de descarga, véx. gl cano de
descarga
tubo de descarga, véx. gl tubo de
descarga
tubo de distribuição de oxigénio,
véx. gl tubo de distribución de
osíxeno
tubo de ensaio, véx. gl tubo de
ensaio
tubo de entrada, véx. gl tubo de
entrada
tubo de PVC, véx. gl tubo de PVC
tubo de saída, véx. gl tubo de saída
tubo digestivo, véx. gl tubo
dixestivo
tubo do rim, véx. gl tubos do ril
tubo flexível, véx. gl tubo flexible
tubo fluorescente, véx. gl tubo
fluorescente
tubos fechados, véx. gl tubos
pechados
518
tubos plásticos, véx. gl tubos
plásticos
tumor, véx. gl tumor
tunídeos, véx. gl túnidos
turbidez, véx. gl turbidez
turbidímetro, véx. gl turbidímetro
turbina, véx. gl turbina
turvação, véx. gl turbulencia
U
ubiquação, véx. gl ubicación
ubíquo, véx. gl ubicuo
úlcera, véx. gl úlcera
ultraestructura, véx. gl
ultraestructura
ultrafiltração, véx. gl ultrafiltración
ultraplâncton, véx. gl ultraplancto
ultravioleta, véx. gl ultravioleta
umbo, véx. gl umbo
união, véx. gl empalme
união, véx. gl xunta
união de tubos, véx. gl xuntura de
tubos
união de tubos, véx. gl empalme de
tubos
união em rosca, véx. gl xunta en
rosca
uniaxial, véx. gl uniaxial
unicelular, véx. gl unicelular
unidade, véx. gl unidade
unidade taxonómica, véx. gl
unidade taxinómica
unidades internacionais, véx. gl
unidades internacionais
unidades mensais de temperatura,
véx. gl unidades mensuais de
temperatura
uniseriado, véx. gl uniseriado
ureia, véx. gl urea
uremia, véx. gl uremia
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 519
Índice alfabético portugués
uréter, véx. gl uréter
urotélico, véx. gl urotélico
utilização de água, véx. gl
utilización de auga
utilização de alimento, véx. gl
utilización de alimento
V
vacina, véx. gl vacina
vacina bacteriana, véx. gl vacina
bacteriana
vacinação, véx. gl vacinación
vacúolo, véx. gl vacúolo
vaga, véx. gl vaga
valor alimenticio, véx. gl valor
nutritivo
valor alimentício, véx. gl valor
alimenticio
valor biológico, véx. gl valor
biolóxico
valor de peroxidação, véx. gl valor
de peroxidación
valor de saturação de oxigénio
dissolvido no ar, véx. gl valor de
saturación de osíxeno disolto no
aire
valor máximo, véx. gl valor
máximo
valva, véx. gl valva
válvula, véx. gl válvula
válvula de alimentação de água,
véx. gl válvula de alimentación
de auga
válvula de ar, véx. gl válvula de
aire
válvula de comporta, véx. gl
válvula de comporta
válvula de retenção, véx. gl válvula
de retención
válvula de segurança, véx. gl
válvula de seguridade
válvula esférica, véx. gl válvula
esférica
vapor, véx. gl vapor
vaporização, véx. gl vaporización
variabilidade, véx. gl variabilidade
variable dependente, véx. gl
variable dependente
variância, véx. gl varianza
varinha de vidro, véx. gl variña de
vidro
vasilha de atmosfera controlada,
véx. gl envase de atmosfera
controlada
vazio, véx. gl baleirado
vector, véx. gl vector
velocidade de crescimento, véx. gl
velocidade de crecemento
velocidade lineal média, véx. gl
velocidade lineal media
veneno, véx. gl veleno
ventilação, véx. gl aireación
ventilação por injecção de oxigénio,
véx. gl ventilación por inxección
de osíxeno
ventilador, véx. gl aireador
ventilador, véx. gl ventilador
ventilador de aspas, véx. gl
ventilador de penlas
ventilador de superfície, véx. gl
aireador de superficie
ventilador submerso, véx. gl
ventilador somerxido
ventral, véx. gl ventral
venturi, véx. gl venturi
vénula, véx. gl vénulas
verde malaquite, véx. gl verde
malaquita
vértebra, véx. gl vértebra
vertebrados, véx. gl vertebrados
519
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 520
Índice alfabético portugués
vesícula do fel, véx. gl vesícula
biliar
vestigial, véx. gl vestixial
véu, véx. gl veo
viabilidade, véx. gl viabilidade
viável, véx. gl viable
vibriose, véx. gl vibriose
vieira, véx. gl vieira
vieira-japonesa, véx. gl vieira
xaponesa
vigor híbrido, véx. gl heterose
vigor híbrido, véx. gl vigor híbrido
vinilo, véx. gl vinilo
virémia primaveril da carpa, véx. gl
viremia primaveral da carpa
virose, véx. gl virose
virulência, véx. gl virulencia
vírus, véx. gl virus
vírus da necrose hematopoética
infecciosa, véx. gl virus da
necrose hematopoética
infecciosa
vírus da necrose pancreática
infecciosa, véx. gl virus da
necrose pancreática infecciosa
(VNPI)
vísceras, véx. gl vísceras
vitamina, véx. gl vitamina
vitamina hidrosolúvel, véx. gl
vitamina hidrosoluble
vitamina liposolúvel, véx. gl
vitamina liposoluble
vitelo, véx. gl vitelo
vitelogénese, véx. gl viteloxénese
viveiro, véx. gl viveiro
viveiro flutuante, véx. gl viveiro
flotante
viveiros naturais, véx. gl viveiros
naturais
vivíparo, véx. gl vivíparo
520
voltagem, véx. gl voltaxe
volume, véx. gl volume
X
xantofila, véx. gl xantofila
xantoforos, véx. gl xantóforos
xenotrópico, véx. gl xenotrópico
Z
zeólito, véx. gl zeolita / ceolita
zigoto enquistado, véx. gl zigoto
enquistado
zona costeira, véx. gl zona costeira
zona abissal, véx. gl zona abisal
zona afótica, véx. gl zona afótica
zona de escoamento, véx. gl zona
de escoamento
zona disfótica, véx. gl zona
disfótica
zona entre marés, véx. gl zona
intermareal
zona fótica, véx. gl zona fótica
zona infralitoral, véx. gl zona
infralitoral
zona litoral, véx. gl zona litoral
zona nerítica, véx. gl zona nerítica
zona protegida, véx. gl zona
protexida
zona supralitoral, véx. gl zona
supralitoral
zonação, véx. gl zonación
zooplâncton, véx. gl zooplancto
zoósporo, véx. gl zoospora
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 521
BIBLIOGRAFÍA
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 523
Albentosa Verdú, M. (1991): Glosario de Acuicultura, Santiago de Compostela:
Consellería de pesca, marisqueo e acuicultura. Xunta de Galicia.
Daviña Facal, L. (2000): Diccionario das ciencias da natureza e da saúde (letras
A, B, C), A Coruña: Edicións da Deputación Provincial da Coruña.
Fiamozi, I. et al. (1992): Glossarium de Artes de Pesca, Luxemburgo: Oficina
de Publicaciones oficiales de la Comunidad Europea, 20ª edic.
Fiamozi, I. et al. (1992): Glossarium de Buques pesqueros y seguridad a bordo,
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones oficiales de la Comunidad Europea, 20ª
edic.
Hemeray, P. (1987): Lexique des termes techniques des pêches maritimes,
Luxembourg: Commission des Communautés Européennes.
Lahuerta, F. e Vázquez, F. X. (2000): Vocabulario multilingüe de organismos
acuáticos, Santiago de Compostela: Termigal, Centro Ranamón Piñeiro para a
investigación en Humanidades, Xunta de Galicia.
Marchuk, W. N. (1992): A life science lexicom, Iowa: WmC. Brown Publishers.
Negedly, R. (1990): Dictionary of fishery, processing, fish and sellfish names of
the world, Elsevier Science Publishers B. V.
Ríos Panisse, M. C. (1977): Nomenclatura de la flora y fauna marítima de
Galicia. I: Invertebrados y peces, Anexo 7 de Verba, Universidade de Santiago
de Compostela.
Ríos Panisse, M. C. (1983): Nomenclatura de la flora y fauna marítima de
Galicia II: Mamíferos, aves y algas, Anexo 19 de Verba, Universidade de
Santiago de Compostela.
Rivas, P. (2000): Fraseoloxía do mar na Mariña luguesa, Cadernos de fraseoloxía, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a investigación en
Humanidades. Xunta de Galicia.
Rodríguez Villanueva, X. L. e X. Vázquez (1992): Guía dos peixes do Mar de
Galicia. Tomo 1: Peixes cartilaxinosos, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
Rodríguez Villanueva, X. L. e X. Vázquez (1993): Guía dos peixes do Mar de
Galicia. Tomo II: Peixes óseos; xeneralidades e Orde Perciformes, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia.
Rodríguez Villanueva, X. L. ; X. Vázquez e H. Álvarez (1995): Guía dos peixes
do Mar de Galicia. Tomo III: Peixes óseos non Perciformes, cun suplemento dos
peixes de río, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
523
29895 libro Acuicultura.qxd
01/03/2007
11:49
Página 524
Rojo, A. (1988): Diccionario Enciclopédico de anatomía de peces. Monografía
del Instituto Español de Oceanografía, Madrid.
Sanjuán, A. et al. (1991): Vocabulario das ciencias naturais castelán-galego,
Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Política Lingüística, Consellería de
Educación da Xunta de Galicia.
Schneider, W. (1990): FO species identification sheets or fishery purpouses.
Field guide to the commercial marine resources of the Gulf of Guinea. Prepared
and published with the support of the FAO Regional Office for Africa, Roma.
Vera Kirchner, J. (1992): Diccionario multilingüe de especies marinas para el
mundo hispano, Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Walker, P. M. B. (1989): Cambridge Dictionary of Biology, Cambridge:
Cambridge University Press.
VV. AA. (1996): Glosario de términos en acuicultura, Madrid: Centro de
Información y Documentación Científica (CINDOC), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
524
Xosé L. Rodríguez Villanueva
Francisco X. Vázquez Álvarez
Vocabulario
multilingüe de
acuicultura
Vocabulario multilingüe de acuicultura
Fernando Lahuerta Mouriño
4
Fernando Lahuerta Mouriño
Francisco X. Vázquez Álvarez
Xosé L. Rodríguez Villanueva
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Dirección Xeral de Política Lingüística
XUNTA DE GALICIA

Documentos relacionados