Ajuntament de Montgat

Comentarios

Transcripción

Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montgat
NÚM. 3/2016
Caràcter: Ordinària
Data: 31 de març de 2016
Horari: de les 20’02 hores a les 23’04 hores
Lloc: Sala Pau Casals.
Convocatòria: Primera.
Hi assisteixen
ROSA FUNTANÉ VILA
DAVID SANCHEZ BOUTIN
JORDI CHIMISANAS BELLES
LAURA RIBOT CUENCA
DIMAS RAMIREZ JUAN
RAÜL ABAD NAVARRETE
MONTSE SANLLEHY GILABERT
EMMA ROS MARTÍN
FRANCESC GARCIA ARROCHA
NEREIDA EDO CÁRDENAS
MÒNICA PUIG RIBAS
ODILO ENRIQUEZ PÉREZ
MARC GUAITA GRECH
GABRIEL MARTÍN BARRAGÁN (s’incorpora a les 20’05h en el punt II)
JUAN CARLOS PABLOS DOS SANTOS
GABRIEL SALGUERO LAFUENTE
JORDI ABAD PLANAS
Miquel Àngel Garcia Gómez – Secretari de la Corporació
Joan Méndez Martínez- Interventor Municipal
Ordre del Dia i Desenvolupament
I.- PART RESOLUTIVA
I.- APROVAR L’ACTA NÚM. 2/2016 CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA DE 3
MARÇ.
Per unanimitat dels assistents s’aprova l’acta de la sessió núm. 2/2016 la qual va ser
tramesa a cadascun dels Srs. Regidors juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia
d’aquesta mateixa sessió.
II.- ASSABENTAR DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 17 DE MARÇ DE 2016
RELATIVA A APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’ÀREA
D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER UN IMPORT
DE 33.875,01€.
A continuació s’assabenta al Ple de la Resolució de l’Alcaldia de data 17 de març de 2016
relativa a aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per l’àrea d’atenció a les persones
de la diputació de Barcelona per un import de 33.875,01€, la qual es transcriu a continuació:
1
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 47
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ (2 de 2)
SECRETARI
Data Signatura: 03/05/2016
HASH: 408a344cbad37c16bf331397ffe76f78
ROSA MARIA FUNTANE VILA (1 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 02/05/2016
HASH: 9eb3fa86aaf18b69351ef18a077be14c
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Ajuntament de Montgat
“Resolució d’Alcaldia
Expedient Núm.: 779/2016
Assumpte: Aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per l’Àrea d’Atenció a les
persones de la Diputació de Barcelona per un import de 33.875,01€.
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Fets:
Atès que la Regidoria d’Acció Social, Dona i Salut, mitjançant proposta em comunica:
Atès que en data 25 de febrer de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va
aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament de
l’àmbit de Benestar Social”, en el marc del Catàleg de Concertació de l’any 2016 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Atès que aquesta relació de subvencions correspon l’atorgament de 33.875,01€ pel
finançament de serveis socials municipals.
En virtut de les facultats que m’atorga la legislació de Règim Local vigent,
RESOLC:
Primer.- Aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per l’Àrea d’Atenció a les persones
de la Diputació de Barcelona per un import de 33.875,01€ (trenta-tres mil vuit-cents
setanta-cinc euros amb un cèntim) pel finançament de l’àmbit de serveis socials.
Segon.- Comunicar l’acord anterior a la Intervenció i Tresoreria Municipal als efectes
comptables i pressupostaris escaients.
El Sr. Garcia (CiU), diu bé Sr. Alcaldessa, novament per reiterar la nostra sorpresa quan hem
obert l'expedient i estava buit; jo sé que igual no són les paraules que vostè espera que
serien més de suport i de que bé que ho fan però és que escolti això és reiteratiu; un
expedient darrera un altre buits; té la proposta i jo no sé que estem aprovant. Per tant, jo li
demanaria que ho deixi sobre la taula i el proper Ple ens informen bé.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu és un assabentat d'una Resolució. L'expedient igual
que ha passat, i si és així li demano disculpes que sigui reiteratiu quan portem pocs mesos,
diguem-ne que és reiteratiu de curt plaç, quan en altres ocasions passava bastant sovint. En
tot cas, evidentment, no volem caure en aquest error i si tenim l'expedient buit, en tot cas
ens ho confirmarà el Sr. Secretari, però és un assabentat; i a més a més, es va informar a la
Comissió Informativa pertinent la setmana passada.
El Sr. Garcia (CiU), diu però és igual; jo soc un Regidor i no he estat a la Comissió
Informativa i com que em vull assabentar, ja sé que no s'ha de votar; però per assabentar al
que vostè exposa doncs m'agradaria saber de què va aquest conveni. I si en altres ocasions
ha passat li recordo que ha passat en altres ocasions quan vostè era primera Tinent
d'Alcalde. Per tant, no es tregui les puces de sobre. Aquest expedient està buit i no trobo cap
excusa possible; està buit, no està aquest conveni dintre. Només hi ha la proposta; la
proposta ben feta, d'acord; jo estic segur que s'ha l'ha mirat bé, però a mi m'agradaria
conèixer-la profundament.
2
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 47
Tercer.- Assabentar al Ple de la Corporació dels acords anteriors.”
Ajuntament de Montgat
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Garcia no és un conveni. Senzillament és que la
Diputació de Barcelona ha fet un atorgament d'una subvenció; se'ns ha comunicat que ens
donen aquests diners per a l'Àrea d'Atenció a les Persones. Crec que no és molt difícil poder
entendre que hi ha aquest escrit: i que falti aquest escrit ho puc entendre, però que hi hagi
un expedient que falti un full conforme la Diputació ens dóna aquest diners em sembla que
no és una cosa tant greu com perquè vostè la vulgui deixar damunt la taula i quan és una
acceptació d'una subvenció per atenció a les persones de 33.000€; penso que és prou
important com per valorar-la i tenir-la en compte.
El Sr. Garcia (CiU), diu però per acceptació de quina àrea? de quin projecte? de quina línia
de treball? que és això? si no ho sap ni vostè.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu perdoni, el fet de que vostè comenci a dir coses que
no sap o que interpreta....
El Sr. Garcia (CiU), diu doncs expliqui, a veure....
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu vostè ara no té la paraula, en tot cas ara la tinc jo;
quan la tingui vostè parli. Ara no la té.
El Sr. Garcia (CiU), diu més igual el que digui, aquest expedient esta buit Sr. Alcaldessa...
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu perdoni vostè ara no té la paraula Sr. Garcia....
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu vostè no té la paraula; si us plau mantingui’s. La
Diputació de Barcelona el que fa és atorgar unes línees d'ajut en les quals posa que a cada
municipi té un atorgament i el que fa és si té a tants euros dividir-lo pel número de població i
que cada municipi té l'atorgament d'uns X euros. En aquest cas Montgat pel seu nucli de
població ens pertoquen 33.875,01€ i és aixó el que ens han comunicat; que tenim aquest
diners. Si vostè creu que això no és prou important com per acceptar-lo quan si el que
suposo com m'està comentat el Sr. Secretari que falta el document conforme la Diputació
ens atorga aquests diners, doncs faci les seves manifestacions però no posi en paraules
seves coses que no són veritat.
El Sr. Garcia (CiU), diu puc?
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu si, ara si té la paraula.
El Sr. Garcia (CiU), diu Sra. Alcaldessa, vostè no necessita la meva aprovació o
desaprovació, perquè això és un assabentat. Però en democràcia els Regidors que
conformen el Consistori volen saber, necessiten o tenen el dret constitucional de saber les
coses; i sembla que vostè se n'oblida i per tant ens porta aquí l'assabentat, jo ja sé que
vostè i l'Àrea de Secretaria ho haurà mirat, i etc, etc,, i li recordo que jo també tinc mitjans
per trucar i per saber de què és aquesta subvenció; no es tracta d'això. Aquí ni aprovem ni
deixem d'aprovar. És assabentar. Es tracta de que repetidament porta vostè expedients
incomplerts o que no tenen la informació necessària i li volem cridar l'atenció d'aquest tema
perquè comença a ser preocupant. Per tant, que no es tracta d'aprovar o desaprovar; vostè
ja ho ha acceptat. És assabentat; però amb assabentar a mi m'agradaria conèixer en
profunditat; que vostè m'ho vol explicar verbalment ja està. Però és que és cada Ple.
3
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 47
El Sr. Garcia (CiU), diu està buit ...
Ajuntament de Montgat
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu això no és cert Sr. Garcia....
la Sra. Sanllehy (ICV), diu perdó un moment; podria parlar? A la Informativa que va haver del
tema es va explicar de que es tractava aquest subvenció; com vostè sap o deu saber perquè
ha estat quatre anys Alcalde, des de Diputació ens donen diferents subvencions al llarg del
temps per programes d'acció social. En aquest cas és una més que té a veure amb la ràtio
de població que té Montgat i està destinada als Serveis Socials Bàsics; i el que estem fent
en aquest moment és simplement assabentar aquesta aportació de la Diputació; no hi ha res
més. I així és va informar a la Informativa.
El Sr. Garcia (CiU), diu Sra. Regidora, vostè com que ho sap interpreta que ja està; perquè
vostè ho sap i ho explica bé; i sap de què va en profunditat la línia de treball de la Diputació,
apa¡ no, Sr. Garcia vostè que vol? jo vull saber i que cada expedient sigui complert. Per tant,
jo li demano que el proper expedient de la seva competència que porti al plenari, si us plau,
si pot haver la documentació tècnica....
La Sra. Sanllehy (ICV), diu l'expedient està complert, perquè l'únic que hi ha és que la
Diputació ens dóna aquesta subvenció en funció de la ràtio; és que no hi ha res més.
El Sr. Garcia (CiU), diu però hi haurà algun paper, algun paperet de comunicació de la
Diputació, o no? explicant la línia de treball.
la Sra. Sanllehy (ICV), diu estarà en l'expedient electrònic, no?
El Sr. Garcia (CiU), diu del que sigui, sinó perquè venim al Ple? per veure un expedient vuit.
O no el portin al Ple l'assabentat; si ja ho han aprovat perfecte; ja està ben aprovat. Jo dic,
que si vostès porten un expedient és perquè els regidors puguin veure'l; els que van a la
Comissió Informativa i després la resta; perquè per això tenim accés la resta als expedients
per examinar-los. I jo he anat aquest matí i aquest matí m'han atès molt bé i el primer que he
enganxat és aquest i estava buit; hi havia la proposta. Per tant, que si, que vostè controla el
tema i estic segur que s'ho ha mirat, però no està per portar-lo al Ple l'expedient.
Els Srs. Regidors assistents resten assabentats de la Resolució de l’Alcaldia de data 17 de
març de 2016 relativa a aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per l’àrea d’atenció a
les persones de la diputació de Barcelona per un import de 33.875,01€.
III.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT DE
L’AJUNTAMENT DE MONTGAT.
Seguidament se sotmet a consideració del Ple una proposta de la Regidoria de Govern i
Ciutadania, de data 17 de març, amb el contingut següent:
“Fets:
Atès que d'acord amb l'article 320 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), els òrgans de contractació de les administracions públiques estaran assistits en
els procediments d'adjudicació, obert, restringit i negociat amb publicitat per una Mesa de
Contractació que serà la competent per la valoració de les ofertes.
La composició de les Meses de Contractació ve regulada per l'article 21 del RD 817/2009,
de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
4
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 47
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu val, passem a assabentar.
Ajuntament de Montgat
del Sector Públic, derogada pel TRLCSP, aprovat mitjançant RDL 3/2011
novembre, que estipula en la seva disposició addicional única que les
normatives efectuades a la Llei 30/2007, s'entendran efectuades als
corresponents del nou text refós, per lo que en aquesta matèria l'article 21 del
Decret segueix essent d'aplicació.
de 14 de
referències
preceptes
referit Real
D'acord amb els preceptes esmentats i a la vista de la disposició addicional segona, apartat
desè, del TRLCSP, que regula la Mesa de Contractació de les entitats locals, fent ús de les
facultats que em confereix l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic i de
l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local i l'article 53
del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya (TRLMRLC); Lleis 11/2007, de 22 de juny d'accés dels ciutadans als
serveis públics, i 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya i Llei 19/2013, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern. En relació a la última norma citada, això és, la Llei de Transparència,
accés a la informació pública i bon govern cal incidir en el fet que les sessions de la Mesa de
Contractació seran públiques i estaran obertes a la ciutadania.
Atès el que disposa l'article 274 del TRLMRLC i la DA 2ª del TRLCSP sobre els òrgans
competents per contractar en l'àmbit local.
Pel que s’ha exposat, aquesta Regidora proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
A C O R D S:
Primer.- Crear la Mesa de Contractació de l'Ajuntament de Montgat, que actuarà amb
caràcter permanent, en els procediments d'adjudicació obert, restringit i negociat amb
publicitat, amb les funcions establertes en cada cas en la legislació de contractes del sector
públic.
TITULARS:
Presidenta
 Alcaldessa (actuarà com a suplent la Regidora de Recursos Econòmics i Serveis
Interns)
Vocals:
 Regidora de Recursos Econòmics i Serveis Interns, quan no actuï com a Presidenta
suplent (actuarà com a suplent el Regidor/a de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat)
 Un representant de cada grup municipal (amb veu i vot)
 Secretari Municipal de la Corporació (actuarà com a suplent el Tècnic de suport
jurídic)
 Interventor Municipal de la Corporació
Secretari
 Tècnic de suport jurídic, quan no actuï com a vocal suplent del Secretari (actuarà
com a suplent un funcionari de la Corporació)
5
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 47
Segon.- Designar, la composició de la Mesa Permanent de Contractació, essent dita
composició la següent:
Ajuntament de Montgat
Tercer.- Acordar que la Mesa es constituirà en aquells supòsits en els quals la convoqui la
seva Presidenta, en atenció als expedients de contractació que hagi de conèixer i que
requereixin la seva intervenció. Per a la vàlida constitució de la Mesa hauran d’estar
presents la majoria absoluta dels seus membres i, en tot cas, la Presidenta i el Secretari.
Quart.- Determinar que a les reunions de la Mesa es podran incorporar els funcionaris o
assessors especialitzats que siguin necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a
tractar, els quals actuaran amb veu però sense vot.
Cinquè.- Determinar que els observadors tindran dret a veu però sense vot.
Sisè.- Establir com a forma de notificació de les convocatòries i les ordres del dia de les
Meses de Contractació, per a la totalitat dels contractes, el correu electrònic assenyalat en
l'autorització presentada pels regidors en el seu dia.
Setè.- Fer públic pel general coneixement, l'acord precedent mitjançant la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil del contractant.
Vuitè.- Comunicar els precedents acords als Portaveus del grups municipals, a la
Secretaria, a la Intervenció, a i a la Tresoreria Municipals.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels 17 Regidors assistents.
IV.- MODIFICAR EL PERCENTATGE DE L’APORTACIÓ ANUAL QUE FA L’AJUNTAMENT
DE MONTGAT A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA EN CONCEPTE DE
PARTICIPACIÓ DELS TRIBUTS DE L’ESTAT.
“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 28 de novembre de 2003 va fixar una
aportació anual d’aquest municipi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, equivalent als
imports resultants de l’aplicació del percentatge del 9% sobre tots i cadascun dels
abonaments a favor d’aquest municipi en concepte de participació en els tributs de l’Estat.
La Junta de l’AMB de data 22 de desembre de 2015 va aprovar la sol·licitud formulada per
aquest Ajuntament corresponent al finançament del 50% de l’import de la finca del carrer de
Sant Antoni Maria Claret núm. 130 que s’adapta al que preveuen les Bases d’execució del
Programa de suport al municipis per al finançament de l’expropiació de zones verdes i
dotacions municipals, inclòs en el pla metropolità de suport als ajuntaments aprovat pel
Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 30 de juliol de
2013. La transferència rebuda ascendeix a 886.788,90 €.
Atenent el que preveu el Programa, la contribució del municipi a l’AMB en concepte de
Participació en els Tributs de l‘Estat queda fixada en un 16,10 %. Aquest percentatge seria
d’aplicació sobre tots i cadascuns dels imports percebuts de l’1 de gener de 2016 fins el 31
de desembre de 2022 a favor d’aquest municipi, en concepte de participació en els tributs de
l’Estat, excepte les liquidacions definitives corresponents a l’exercici 2015 i anteriors.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
6
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 47
Tot seguit es sotmet a consideració del Ple un proposta de la Regidoria de Recursos
Econòmics, de data 19 de març, la qual es transcriu a continuació:
Ajuntament de Montgat
Primer.- Fixar una aportació anual d’aquest municipi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
equivalent als imports resultants de l’aplicació del percentatge de 16,10 % sobre tots i
cadascuns dels abonaments a favor d’aquest municipi des de l’1 de gener de 2016 fins el 31
de desembre de 2022, en concepte de participació en els tributs de l’Estat, excepte les
liquidacions definitives corresponents a l’exercici 2015 i anteriors.
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya la domiciliació
bancària al compte bancari IBAN ES14 0182 6035 4902 0008 1193 del Banc Bilbao Vizcaya
Argentaria SA, titularitat d’aquest Ajuntament, de les quantitats derivades de l’aplicació del
percentatge establert en el punt primer, per a fer front a l’aportació allà esmentada.
Tercer.- Notificar el present acord a la Direcció General de Política Financera, Assegurances
i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, al Banc
Bilbao Vizcaya Argentaria SA i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels 17 Regidors assistents.
II.- PART DE CONTROL
La Prefectura de Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, ha rebut un requeriment del
Jutjat Central d'Instrucció núm. 2 de l’Audiència Nacional en virtut dels procediments
abreujats 121/2015-A i 122/2015-A. Per tal de donar resposta a l'esmentada petició ús
sol·licitem la següent informació i documentació en relació a la Moció de suport a la
Resolució 1/11 del Parlament de Catalunya aprovada per l'Ajuntament que presidiu. En
aquest sentit ens demanen: - La confirmació de que l'esmentada Moció va ser aprovada i
data de l'Acord. - Forma d'inclusió de la proposta de Moció de suport a l'esmentada
Resolució el Parlament de Catalunya en l'ordre del dia de la sessió Plenària de l'Ajuntament.
- Tercer.- especificar si després de l'aprovació de la Moció es faculta a l'Alcalde per dur-la a
terme executant els actes pertinents. - Quart. Còpia de l'acta de la celebració del Ple i en
cas que en disposin gravació de la sessió. I en tot cas document on consti la intervenció que
va tenir cadascun del regidors, sentit del vot, posicionament respecte de la urgència de la
proposició i partits polítics als que representaven. - Cinquè.- en el cas que existeixin copia
dels informes emesos respecte la Moció pel Secretari-Interventor de l'Ajuntament.”
Senzillament era perquè tinguessin coneixement que arrel de la Moció que vem aprovar
doncs s'ha produït aquest fet.
I.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS, PER A SOL·LICITAR LA CREACIÓ
D’UNA BRIGADA DE MANTENIMENT EXPRÉS.
“Cierto es que vivir en un pueblo con un nivel de mantenimiento óptimo, crea una sensación
positiva entre ciudadanos, que lo que hace es que estos tengan más cuidado de lo público,
y se siente más responsables del estado del municipio. Por el contrario, un pueblo poco
cuidado y menospreciado, no hace más que generar una sensación de dejadez entre los
ciudadanos que piensan que si el Ayuntamiento no se cuida, ¿por qué lo tienen que hacer
ellos?.
7
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 47
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu abans de passar a la part de control m'agradaria
informar a tothom i també a la ciutadania conforme amb una de les Mocions que vem
aprovar crec que el mes de novembre si no m'equivoco, doncs els Mossos d'Esquadra ens
han enviat una notificació que passo a llegir:
Ajuntament de Montgat
Obviamente, con el volumen de calles, mobiliario urbano, instalaciones, etc. Montgat
requiere de un mantenimiento, la programación de las tareas a realizar resulta del todo
necesario.
Dado que dentro de esta programación de tareas de mantenimiento no están, lógicamente,
las urgencias o desperfectos que aparecen de un día para otro, por lo que consideremos
oportuno una nueva organización del área de mantenimiento a fin de crear una Brigada de
Mantenimiento Express que se dedique a reparar aquellas actuaciones que por su tipología
puedan ser reparadas en un plazo no superior a 3 días hábiles.
Esta brigada expreso debería reparar la deficiencia en el plazo máximo establecido, o bien
comunicar al responsable de mantenimiento que no es posible ejecutar de forma inmediata
la actuación por motivos técnicos justificados.
Se debería hacer un listado de actuaciones que serian objeto de reparación inmediata, así
como un protocolo de actuaciones para estructurar el funcionamiento de la Brigada de
Mantenimiento Express.
Igualmente, se hace del todo necesario, que esta brigada esté coordinada con la Policía
Local, pues son los agentes los agentes los que en muchas ocasiones, tienen
conocimientos de los desperfectos en la vía pública que requieren de una actuación urgente.
Es por todo ello expuesto, que el Grupo Municipal de ciudadanos- Partido de la Ciudadanía
de Montgat (C’s) propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
Primero.- Que se cree, dentro del departamento de mantenimiento, una Brigada de
Mantenimiento Express dotada de personal y recursos económicos propios y diferenciados.
Tercero.- Que se cree un listado de actuaciones que serán objeto de intervención por parte
de esta brigada.
Cuarto.- Que se dé la oportuna publicidad de este servicio a la población habilitándose un
buzón electrónico donde los ciudadanos dirijan sus sugerencias en relación a las
actuaciones o reparaciones que según estos deban realizarse por la brigada express.
Quinto.- Que se publique la moción mediante y sus acuerdos a través de los canales de
comunicación habituales del Ayuntamiento, como Twitter, Facebook, otras redes sociales y
página web.”
El Sr. Pablos (C's), diu, buenas noches a todo el mundo; bueno básicamente es esto; es
aprovechar para intentar hacer porque todos estamos viendo el pueblo como está, no se
está haciendo el mantenimiento requerido; se dan muchas explicaciones de los problemas,
pero pensamos que crear una pequeña brigada, tampoco hace falta que sea de muchas
personas, sino viendo lo que haya, que tenga una máxima respuesta pues como planteamos
por aquí que tenga máxima 72 horas de respuesta para urgencias, no para las cosas
cotidianas del día a día; sino que haya un momento para hacerlas y que se puedan hacer
8
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 47
Segundo.- que se cree un protocolo de actuación de esta brida, con el fin de organizar el
servicio, la coordinación con la Policía Local y determinar el tiempo máximo de actuación de
la misma para cada actuación.
Ajuntament de Montgat
bien y haya una comunicación con el pueblo. O sea que no tenga que estar el pueblo
colgando en el Facebook esta calle está mal, esta farola está rota y que eso da pie a
muchos comentarios; sino que haya un teléfono que sea el de la Policía o de esta brigada
exprés para que automáticamente la gente del pueblo que va por la calle ve una papelera
rota y comunicar vía watssap o una aplicación de móvil a esta brigada exprés y que esta
brigada exprés actué de inmediato con los medios pertinentes y lo que pueda; que no se
tenga que esperar a que la ruta ordinaria de la brigada que tenemos que encima sabemos
que es corta, en personal, llegue hasta ese punto porque igual pasan dos o tres meses
como me ha ocurrido en algunos casos como yo he reclamada algo y que sigo reclamando,
que ha pasado casi un año, nueve meses, y todavía no se han arreglado. Entonces sería
una forma de lo que son las urgencias. Es la intención de crear esta brigada expresa y darle
un poco de dinamismo y vitalidad a la brigada. Y buscando personal adecuado para que
funcione de estar forma. Esta es un poco la idea para así mejorar el pueblo. Y esta
comunicación entre los ciudadanos de a pie, que son los que ven realmente más los
problemas y esa brigada que actué rápidamente. Esta es la idea.
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu buenas noches; primero decir que no comparto una
afirmación que ha hecho el Sr. Pablos que ha dicho que el pueblo está como está; el
mantenimiento, realmente mal no está. Es verdad que tenemos deficiencias; las ha habido
siempre y las habrá en un futuro, pero son cuestiones diarias, cotidianas. Pero usted ha
hecho una intervención como diciendo que el pueblo se nos cae abajo; y eso no es verdad.
Ha sido uno de sus adjetivos que ha puesto. Como ya se le informó en las Informativas el
pasado jueves, realmente tenemos una plantilla corta como para crear una brigada exprés.
Me parece que le di unos datos que no eran totalmente correctos ya que tenemos de
plantilla 5 operarios y un encargado. Teniendo en cuenta que uno de los operarios está de
baja desde hace un año; a parte de esos 5 operarios y el encargado tenemos tres personas
a través de un plan de ocupación; si tenemos en cuenta que las nuevas normativas obligan
a aquellas personas que tenemos a través de los planes ocupacionales que venga a hacer
proyectos concretos, desconfigurar una brigada de por si corta de 5 operarios para crear
una plantilla exprés, eso puede proceder como en pueblos como Badalona, Santa Coloma o
Sant Adrian; en Montgat no procede. Después en cuanto a las herramientas de notificación
es verdad que tenemos a la Policía Local, tenemos a los diferentes encargados de las
diferentes brigadas que dan parte diario de los desperfectos que pueda haber en la vía
pública; y tenemos a través del programa ATEND que nos da presencia en la calle. Si a mí
me llega a través de uno de los Regidores o a través de la propia policía o de los
encargados un desperfecto, le llega inmediatamente a la brigada. Otra cuestión es si se
puede hacer ya. Seguramente es una cuestión de criterio. El criterio que utiliza este equipo
de gobierno, en defecto, el regidor de la vía pública, es un rondo de operaciones; a partir de
ahí, siempre que hay un desperfecto que realmente sea una urgencia, se va.
Independientemente o no de que tengamos una brigada de choque; por lo cual teniendo en
cuenta las posibilidades que tenemos, se le dijo en la informativa y vuelvo a repetir hoy no
procede dar vigor a esta moción.
9
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 47
El Sr. Abab (MES), nosaltres no estem gens d'acord amb aquesta moció; creiem que la
brigada de Montgat es curta; però creiem que les circumstancies que reclamen en aquesta
moció està coberta; entenem que hi ha personal que té un servei de telèfon li arriben les
sol·licituds i les compleixen amb bastant urgència; el que si que demanaríem és que la
brigada tingui totes les possibilitats per fer la seva feina i fer-la bé. I també ens agradaria que
ells mateixos tinguin les eines oportunes i necessàries; i també ens agradaria que les
condicions on treballen estiguin a l'alçada de les circumstàncies. Per lo qual demanem si
està feta la valoració de riscos laborals i aquesta gent compte amb els equips de protecció
individual necessari. Gràcies.
Ajuntament de Montgat
El Sr. Garcia (CiU), diu Sr. Pablos, mire a nosotros en principio tengo que decir que nos
parece atractiva la idea, le agradezco como hemos hecho en otras ocasiones que su grupo
traiga ideas prácticas y que tenga una utilidad más allá de las mociones políticas de país y
todo esto, para el municipio. Estamos de acuerdo en parte en la descripción que hace usted
de la vía pública; yo recuerdo que en el 2011 evidentemente estaba mucho peor, lo cual
hemos ido avanzando en calidad del espacio público; esto es innegable. También estamos
de acuerdo en que ahora se ha relantizado; compartimos muchas cosas, pero si vamos al
tema. Usted plantea la creación de una brigada exprés o de urgencia, que yo entiendo que
requeriría dotar de personas que no tenemos. ¿O plantea usted que con el personal que
tenemos se dote esta brigada?. Es que no lo entendemos bien.
El Sr. Garcia (CiU), diu de acuerdo; entonces entiendo la propuesta de usted yo le diría:
Montgat en marzo de 2014 se doto de un sistema informático de detección de comunican de
incidencias y gestión que se llama ATEND como ha dicho el Regidor; desde marzo de 2014
hasta marzo de 2015 ATEND registro aproximadamente, unas 4.200 incidencias y le hablo
de memoria, de las cuales el cumplimiento en la resolución superaba el 80%, con lo cual no
íbamos mal en el orden de mejora de detección y resolución de incidencias de la vía pública.
En marzo de 2015 una vez se había superado el primer año de vida del sistema ATEND este
programa estaba suficientemente maduro como para haber empezado a abrirlo a la
ciudadanía y colgarlo para que la ciudadanía como tienen otras aplicaciones de otras
ciudades puede comunicarnos con nuestro propio sistema donde está detectando cosas.
Esto entiendo que no se ha hecho. Es una cosa que falta por hacer. Ahí está. Dudas que se
nos presentan a nosotros. Primero porque no se ha abierto en diez meses que lleva el actual
equipo de gobierno es sistema ATEND a la ciudadanía. Creo que es un error mantenerlo
todavía cerrado; no se adquirió solamente para eso; se adquirió para más cosas. Y eso es
una cosa pendiente que deberían hacer ya. Trabajar para que la brigada sea un ejemplo de
equipo moderno, eficaz, organizado; ¿se está haciendo? hombre, nosotros creemos que
no; que hay un parón; desconocemos si la brigada trabaja con los medios adecuados;
desconocemos si se ha continuado trabajando en la adquisición o construcción de un
almacén; una nave industrial que pueda substituir a los almacenes, a Doctor Rofes que es
un edificio evidentemente obsoleto y para derivar; desconocemos cual es el grado de
formación, o el sistema o plan de formación de la brigada que se está empleando y que
hasta el 2015 si que nosotros iniciamos un proceso de formación más allá del que habían
hecho ellos, con charlas técnicas, concretas sobre aspectos; desconocemos si se está
motivando, bien, si desconocemos muchas cosas, y más. Si se está motivando bien, esto no
lo desconocemos. Si se está motivando bien, le digo ya que estoy seguro de que no, porque
un oficial de segunda experto, un gran oficial, que nos ha costado mucho formar, hace unos
10
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 47
El Sr. Pablos (C's), diu tampoco se lo puedo explicar porque lleva meses pidiendo
información de todo el personal que tenemos, el organigrama laboral; hace muchos meses
que lo estoy pidiendo; al Sr. Salguero se lo pedí, y no tengo esa información; yo hasta el día
de la informativa cuando presente la moción fue cuando se me dijo que eran 7 personas; yo
llevo, y lo sabe, que llevo meses pidiendo las personas que tenemos trabajando y esa
información no me llega; entonces no le puedo decir. Yo lo único que me he enterado ha
sido que si somos pocos hace poco que hay uno que ha dejado de ser de la brigada y lo han
pasado de portero o de vigilante de no sé dónde. O sea encima perdemos otra persona
más. Yo ya sé que la brigada esta corta y todo el mundo lo sabe; incluso hay más
comentarios por el pueblo de que quizás no trabajan, con las condiciones o con las ganas
pertinentes; o con la habilidad, o con los conocimientos y a lo mejor las personas que están
en la brigada tampoco son las apropiadas para estar en la brigada. O igual hacen el trabajo
mal. Tampoco lo sé. Pero bueno, sí que es verdad que en la calle se habla; y si la calle del
pueblo habla aquí también hay que hablarlo.
Ajuntament de Montgat
meses se nos ha ido de conserje a ocupar una plaza de conserje al pabellón. Algo
funcionará mal cuando un oficial de segunda que iba buscando la plaza de oficial de primera
y que tenía una carrera formativa, una persona que se podía ganar la vida en la brigada, se
va de conserje con un grado inferior de calificación. En fin yo creo que todo esto la
respuesta y para acabar es: a lo mejor no hace falta crear esa brigada; a lo mejor lo que
hace falta es trabajar bien la que tenemos. Y con eso ya le hemos respondido.
El Sr. Pablos (C's), diu comentar para cerrar también que un momento, porque estoy
compartiendo lo suyo, yo también desconocía todo eso entonces no me quedaba más
camino que presentar una moción. Si esta moción no va ser aprobada igual puede ser que
no lo sea pudiera ser que entonces sea un revulsivo para que el equipo de gobierno se
plantee que realmente tenemos un problema en la brigada. Pues si no llegamos a presentar
nosotros esta moción nunca se estaría hablando en un pleno de la brigada; porque la
brigada tiene problemas; problemas de personal; problemas de incompetencia de personal y
problemas de funcionamiento....
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu a veure un segon; no es pot permetre el fet de poder
qüestionar la professionalitat de ...
El Sr. Pablos (C's), diu no he hablado de ninguna persona; yo puedo cuestionar la
profesionalidad de una persona y no tengo nombres y apellidos, cuando yo hace seis
meses....
El Sr. Pablos (C's), diu pero ahora usted me dice eso; yo no he hablado de ninguna persona
en concreto. Yo puedo hablar de la incompetencia de alguien cuando hace una obra la
brigada, hace una reforma, y la hace mal. Entonces si la ha hecho mal a propósito y
después me he quejado, le he enseñado al Sr. Regidor correspondiente como lo han hecho,
el mismo ha visto, ostras, como lo han hecho y sigue mal hecho; entonces o, es mala idea
de la persona que lo ha hecho que no sé ni quien lo ha hecho porque además no me
interesa saberlo; o está hecho a mala intención o la persona que lo ha hecho no sabe. Vale,
y hablo de los adoquines de la calle Iglesia; y usted lo sabe. Hace seis meses. Pero yo no
he afirmado ni he hablado de ninguna persona porque no tengo ni nombres ni apellidos.
Pero si yo veo una obra de alguien de mantenimiento que pasa y repara y está mal hecho
pues tengo que pensar que hay un problema. O se hace con mala idea o no se sabe hacer.
Entonces tengo que opinar lo que opino yo y lo que acabo de decir. Y aparte de eso era un
poco para hacerse revulsivo pues que se hable de una brigada y se pongan medidas...
El Sr. Garcia (CiU), diu hay técnicos que controlan el trabajo.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Garcia, ara en aquests moment no li toca el torn
de paraula, per tant en tot cas no pot parlar.
El Sr. Garcia (CiU), diu ho sé, ho sé; hay técnicos que controlan el trabajo de la brigada;
quizás son esos técnicos los que tenemos que cuestionar.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Garcia no té la paraula.
El Sr. Garcia (CiU), diu no la había oído; perdone.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu segurament. Contestant-li una mica amb el que el Sr.
Pablos ha dit i si vol vostè ho pot complementar amb el tema de la brigada s’està donant la
11
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 47
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu aquí estem parlant d'una moció; en tot cas discutim la
moció.
Ajuntament de Montgat
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu no me gustaría alargar innecesariamente este tema. Pero se
ha pasado dos pueblos; primero es verdad que se tapó un agujero; hubo una urgencia se
tardó más de lo normal; es verdad que ya somos conscientes de la brigada que tenemos
corta, corta. Es verdad que se podrían haber puesto los adoquines; estamos hablando de un
agujerito así, eh¡ que está tapado con mortero. Cuando tengamos disposición ser irá;
además ya esta propuesto hacerlo. Otra cosa; usted me ha hablado de que pidió el
organigrama; ya era usted conocedor de el numero de plantilla que teníamos. En cuanto al
organigrama se le dijo en su momento: haga un escrito a Recursos Humanos y se le dará;
igual que al resto de regidores. Y se lo dije y lo sabe. Herramientas necesarias: tienen todas;
pero bueno vamos haciendo; son criterios diferentes; y vuelvo a decir; no comparto esa
ralentización de la que hablaba el Sr. Garcia Arrocha; si es verdad que hay otra forma de
hacer las cosas; yo no saco un operario porqué un vecino me llame y me diga: oye que allí
hay un agujero; y tape el agujero y deje de hacer otra cosa que a lo mejor para mi es más
importante. Son simplemente diferentes criterios. Y Sr. Garcia, tuvo usted tiempo de hacer
todas esas mejoras que ha hablado ahora y no las hizo. Venir ahora a recriminar a otro
equipo de gobierno aquello que usted dejó de hacer. Es verdad que todo evoluciona, eh¡ y
todo se va haciendo; pero es otra de las cuestiones que no puedo compartir ni ahora ni
nunca con usted. Cada uno tiene su tiempo; usted tuvo tiempo de comprar una nave y no la
compró. Usted tuvo tiempo de crear cuando podía, porque ahora no podemos contratar a
nadie, de hacer una plantilla más grande y tampoco la hizo; bueno venir a recriminar a otros
lo que uno dejó de hacer, creo que no procede. Por lo cual para no alargarlo más el voto del
equipo de gobierno va a ser en contra de la moción.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu passem a la votació?
El Sr. Garcia (CiU), diu un segon torn de paraula.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu no, no té la paraula; passem a les votacions. Ja ha
tingut vostè abans.
El Sr. Abad (MES), diu en contra.
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu en contra.
La Sra. Sanllehy (ICV), diu en contra.
El Sr. Pablos (C's), diu a favor.
El Sr. Ramírez (PSC-CP), diu en contra.
12
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 47
mateixa formació, s'està donant la formació que mereix; el tema del lloc on estan no es d'ara
sinó de fa molts anys y nosaltres estem buscant alternatives per tal que la brigada estigui en
una situació adequada a les condicions que mereixen; també en quan a materials y sobretot
en quan a la infraestructura que estan; perquè realment el lloc on estan doncs s'ha de fer
una bona neteja de cara o bé s'ha de buscar una altra alternativa que es la que estan fent
l'equip de govern. I això no es d'ara, perquè aquest edifici havia sigut un escorxador, havia
sigut una escola i després ara és el magatzem de la brigada. Per tant el que si és evident es
que aquest equip de govern treballa en aquest sentit. La formació s'està complementant. I
amb el que ha comentat el Sr. Garcia, en quan a que hi havia el millor operari que acaba de
marxar al poliesportiu, va ser una decisió personal exclusivament d'aquesta persona. Per
tant si aquesta persona vol prosperar en una vesant o en un altre, doncs té tota la llibertat de
poder-ho fer. Perquè cadascú sap les seves circumstàncies i sap quins son els seus
desitjos; en tot cas el Sr. Salguero tancarà i passaríem a la votació.
Ajuntament de Montgat
El Sr. Sánchez (Esquerra-AM), diu en contra.
El Sr. Garcia (CiU), diu Sr. Salguero, ni una....
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Garcia, fa el favor de votar?.
El Sr. Garcia (CiU), diu le puedo hacer un libro de todo lo que hemos hecho....
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu si us plau, Sr. Garcia....
El Sr. Garcia (CiU), diu y dicho esto Sr. Alcaldesa, aquí no hay ni una....
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Garcia vota?
El Sr. Garcia (CiU), diu pues por ejemplo abstención.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu aixó és la importància que té.
Sotmesa a votació la Moció obté el següent resultat:
- Vots en contra favor: 10 dels Regidors dels grups municipals d’Esquerra-AM, PSC-CP,
ICV, PRE-AR i MES.
- Vots a favor: 2 dels Regidors del grup municipal de C’s.
- Abstencions: 5 dels Regidors del grup municipal de CiU.
Per tant la Moció no queda aprovada.
II.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE REBUIG A LA
SUSPENSIÓ DE LA CONSELLERIA D’AFERS EXTERIORS.
El Govern Espanyol ha fet la interposició de recursos d’inconstitucionalitat contra les
iniciatives democràtiques del Govern de Catalunya – Llei Catalana d’horaris comercials,
Decret Llei contra la pobresa energètica, Impost sobre els dipòsits bancaris, declaració de
sobirania, Llei Catalana de professions de l’esport, etc- un modus operandi contra les
nostres competències i autogovern davant el qual no podem restar impassibles.
La Conselleria d’Afers Exteriors té, entre molt d’altres objectius, vetllar per la bona salut de
les transaccions internacionals. En aquest sentit, durant el 2015 Catalunya va augmentar les
exportacions en un 6’1% respecte l’any anterior, situant-se en un rècord històric que
representa el 25’5% del total estatal de vendes a l’exterior.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS:
Primer.- Reivindicar el dret recollit a l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat de Catalunya de
realitzar política exterior i organitzar-se com a millor cregui que pot servir als ciutadans.
13
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 47
“Arran del recurs interposat pel Govern espanyol aquest mes de febrer, el Tribunal
Constitucional (TC) ha suspès provisionalment la Conselleria d’Afers Exteriors de la
Generalitat de Catalunya mentre en resol el dictat definitiu.
Ajuntament de Montgat
Segon.- Mostra el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per
part del Govern Espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret el
darrer que afecta la Conselleria d’Afers Exteriors.
Tercer.- Donar suport al Govern de Catalunya en totes les accions que dugui a terme per
mantenir intacta la Conselleria d’Afers Exteriors i totes les seves funcions.
Quart.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió
de la Conselleria d’Afers Exteriors.
La Sra. Edo (CiU), diu parlaré jo. Simplement aquesta moció es va presentar el mes de
febrer i la situació era una mica diferent al moment actual, però ja que al mes de febrer no es
va poder presentar dins del Ple extraordinari perquè el Ple ordinari no es va poder celebrar
doncs perviu per aquest Ple; per això cal que se li expliqui a la gent. Simplement en aquell
moment i ara, només volem donar suport al govern del país davant l'ofensiva judicial contra
el procés sobiranista; el fet d'admetre el mes de febrer a tràmit el recurs del govern espanyol
contra la conselleria d'afers exteriors implicava que les seves competències quedaven
suspeses durant cinc mesos fins que el Tribunal Constitucional dictés una resolució o
mantingués la suspensió fins a dictar sentència. És un tema una mica complicat, perquè tot
el que es presenta al Tribunal Constitucional és com molt enrevessat. Però bé, en definitiva
aquestes competències que té aquesta conselleria de la qual es titular el Sr. Romeva,
aquestes competències que té són les mateixes, exactament igual que les que es van
aprovar quan es va aprovar l'Estatut d'Autonomia, el qual oportunament, ya se le paso el
rastrillo, com va dir el Sr. Guerra, i posteriorment va quedar aprovat i per tant tot el que deia
l'Estatut una vegada “pasado el rastrillo” y desprès de la sentència del constitucional era
plenament constitucional. Per tant s’entén que les competències que té aquesta conselleria
ja que són calcades a les que tenia l'Estatut són plenament Constitucionals. Fet que no
explica perquè hi hagut aquesta impugnació per part del Govern Espanyol. Si bé es cert que
desprès del mes de febrer quan vem presentar la moció el mes de març el Departament el
que va fer hàbilment canviar el nom de la conselleria per poder tirar endavant sense quedar
atrapats amb les arbúcies legals, passant a dir-se d'una altra manera. Departament d'Afers i
Relacions Institucionals i exteriors i transparència. Simplement nosaltres manteníem la
Moció votarem a favor, lògicament, i cal que des dels municipis seguim donant suport al
Govern de la Generalitat de Catalunya i aprovem aquesta Moció. Gràcies.
El Sr. Abad (MES) diu nosaltres votarem a favor; i donat el nostre talant ens hagués agradat
que a l'hora de presentar-la haguessin comptat amb nosaltres. Gràcies.
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu el PRE también va a votar a favor, lógicamente por todo lo
que expone la moción, porque además como ciudadano, como político local si ahora
creáramos aquí una regidoría de relaciones institucionales por el resto de pueblos del
entorno y viniera la Generalitat a decirnos que no podemos; a ver lo recoge el Estatuto. Yo
por lo cual doy el suport a la Moción que presenta Convergencia.
La Sra. Sanllehy (ICV), diu des d'Iniciativa estem completament d'acord que és un atac més
a Catalunya, donat que les competències que té aquesta Conselleria són les mateixes que
tenia i estan recollides en l'Estatut. No obstant el que ens sorprèn i lamentem es la poca
fermesa del President de la Generalitat que no ha mantingut el nom, ha canviat aquest nom
i tot tenint en compte que ell havia manifestat que no es sotmetria al que digues el Tribunal
Constitucional i tot el procés de desconnexió que hi ha. No obstant i com que entenem que
14
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 47
Cinquè.- Donar coneixement d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya i al Govern Espanyol.”
Ajuntament de Montgat
és un atac a les competències que té Catalunya votarem a favor.
El Sr. Pablos (C's), diu bueno nosotros aquí no estamos viendo que se haga una valoración
de ese departamento que se ha creado. Estamos viendo que es un rechazo a una decisión
constitucional del Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional ha admitido a recurso
el recurso presentado, no todo lo que se presenta al Tribunal Constitucional se admite;
porque sino estaría colapsadisimo. Hacen previo estudio; si consideran que pudiera haber
algo sospechoso, entonces es cuando abren el recurso precisamente para investigar y
profundizar y después tomaran la decisión de si es constitucional o no este departamento.
Estamos aquí votando la moción de rechazar el recurso admitido por el Tribunal
Constitucional; evidentemente yo no puedo admitir de rechazar un recurso que admite el
Tribunal Constitucional; es ir en contra natura. Después se decidirá si es o no constitucional.
Ahora tampoco vamos a valorar si este Departamento tiene sentido o no tiene sentido. No
podemos nosotros rechazar una decisión del Tribunal Constitucional; ni tampoco aceptar
cualquier tipo de Tribunal español, incluyendo los catalanes; porque para mí todos los
Tribunales sean catalanes o españoles no admitamos nada. Que es uno de los puntos que
pone. Lo siento en este aspecto no puedo darle el apoyo porque no puedo rechazar algo
que es la base de nuestras leyes como son los tribunales.
El Sr. Sánchez (Esquerra-AM), diu nosaltres lògicament votarem a favor d'aquesta Moció;
ens agradaria afegir alguna dada més perquè en aquest estrany país que es Espanya es
presenten aquests tipus de, al Constitucional sobre Catalunya el tema d'afers exteriors i
resulta que les altres comunitats pues també tenen aquest tipus de entre cometes en el seu
moment se li deien ambaixades. Navarra, País Vasc, Castellà, la Rioja, Andalusia,
Extremadura, Asturies, Illes Balears, Cantabria, Aragò, Illes Canaries; les estic dient per
ordre del que es inversió per habitant. És a dir de més a menys. L'ultima és Múrcia que
inverteix per habitant 1'44€; Galia 3'90€; Catalunya 4'59€. La resta inverteixen molt més per
habitants. Però no es un problema. No ho entenem; sincerament, com tampoc entenem i ara
afegeixo un altre tema que aquí quan es van treure el toros va ser un desgavell, però feia
molts anys que a Canaries s'havien eliminat. Però no va passar res i ningú ho sabia. Arrel
d'això ens vem assabentar que a Canaries feia molts anys que havien eliminat els toros. No
hi ha una mania persecutòria contra Catalunya? val, o acceptarem. També per acabar i
posarem com exemple, que malauradament durant els atacs terroristes que van haver a
Brussel·les, la setmana passada, afortunadament mitjançant el Sr. Altafaig que està a
Brussel·les que representa a la Generalitat de Catalunya, va poder donar servei , que
aquesta es una part també de les ambaixades, a 130 ciutadans catalans que tenien
problemes per poder arribar a casa, perquè no podien agafar el seu avió; van posar uns
autocars i van fer aquest servei. És un exemple de la bona feina de les teòriques
ambaixades de Catalunya al món exterior. Nosaltres votarem a favor.
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per:
- Vots a favor: 15 dels Regidors dels grups municipals de CiU, Esquerra-AM, PSC-CP,
ICV, PRE-AR i MES.
- Vots en contra: 2 dels Regidors del grup municipal de C’s.
III.-MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS EN DEFENSA D'UN NOU
JUTJAT EN MATÈRIA DE FAMÍLIA I INCAPACITATS A BADALONA.
15
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 47
El Sr. Ramírez (PSC-CP), diu el posicionament del nostre grup en aquest sentit entenem
que es un atac a les competències del Estatut i tenim molt clar que els temes polítics s'han
de resoldre políticament i no judicialment, el nostre vot serà a favor.
Ajuntament de Montgat
“Atès que els ciutadans i ciutadanes de Montgat per fer tots els tràmits relacionats amb
separacions, divorcis, adopcions, pensions d’aliments, incapacitacions o tuteles han d’acudir
al jutjat de Primera Instància número 7 de Badalona, especialitzat en família i incapacitats.
Atès que aquest jutjat es va crear l’any 2009 però amb una enorme càrrega de treball ja que
atén en solitari aquestes matèries per Badalona, Sant Adrià de Besòs i Montgat.
Atès que l’any 2013 es va quantificar la càrrega de treball i ja suposava un 222% per damunt
del mòdul ordinari de treball dels jutjats especialitzats en família. I que des de llavors i amb
la crisi econòmica la situació s’ha agreujat. I que segons les dades facilitades pel sindicat
CCOO: Hi treballen 11 funcionaris, un lletrat judicial i un jutge permanent, i un altre que fa un
reforç parcial. Amb aquesta dotació i aquestes càrregues es impossible donar un servei de
qualitat que respongui en temps raonables a problemes de parella, d’aliments, de protecció
dels menors, discapacitats i persones en circumstàncies molt vulnerables.
Atès que la situació ha esdevingut absolutament insuficient i sense dubte, el servei públic
que reben els ciutadans i ciutadanes de Montgat no arriba a la qualitat i agilitat que aquest
tipus de matèries requereixen. Les queixes de ciutadans i professionals són constants.
Atès que en aquesta situació el Departament de justícia ha demanat la creació d’un nou
jutjat, però amb la conjuntura actual, són imprescindibles mesures de reforç immediates.
I que el sindicat CCOO ha impulsat diverses iniciatives, i demana el recolzament dels grups
municipals dels municipis afectats, per tal d’assolir un servei un de la justícia suficient i de
qualitat en matèria de família i incapacitats.
Per tots aquests motius, els grup municipals sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament
Montgat l’adopció del següent:
Primer.- Demanar la resposta urgent de la Generalitat de Catalunya a través del
Departament de Justícia amb la dotació de mitjans materials i personals suficients per a
posar immediatament en funcionament un jutjat provisional mentre s’aprovi definitivament la
creació ordinària d’un nou jutjat de família per a Badalona.
Segon.- Donar trasllat dels acords d’aquesta Moció al Ministeri de Justícia de l’Estat, a la
Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al TSJC, al grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a les Associacions de veïns de Montgat.”
La Sra. Sanllehy (ICV), diu a nivell formal dir que en lloc d'haver 10 treballadors hi han 11 i
que ens agradaria que constes perquè és un error formal i que no modifica el contingut.
L'altre qüestió és que nosaltres ens vem fer ressò d'aquesta demanda de Comissions i la
fem traslladar i la volem traslladar tal qual com ells ens la van transmetre. Dir a més que
pensem que és una cosa que incideix o pot incidir en la vida de moltes de les persones que
viuen a Montgat i per això la presentem. Per últim la nostra voluntat no era fer cap afegit
però parlat amb Comissions Obreres i si a tots els hi sembla bé s'afegiria un segons acord
que es traslladar aquesta Moció al Ministeri de Justícia de l'Estat al Consejo General del
Poder Judicial a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya al Tribunal
Superior de Justícia i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya així com a les
Associacions de Veïns de Montgat. Perquè? Doncs perquè ens semblava que es una
manera de donar-li difusió i explicar la problemàtica que ens afecta.
16
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 47
ACORDS:
Ajuntament de Montgat
El Sr. Abad (MES) diu essent coneixedor de manera personal d'aquestes necessitats
votarem a favor. Les he viscut i m'han perjudicat.
El Sr. Pablos (C's), diu si exactamente igual; somos conscientes que hace falta más
personal y otro juzgado por lo que votaremos a favor.
La Sra. Edo (CiU), diu vull recollir el guant del Sr. Abad i igual que poder amb l'anterior moció
nosaltres no vem ser prou curosos amb els companys del grups municipals, potser ara
l'equip de govern li ha passat el mateix; perquè ja que tots estem a favor hagués pogut ser
una moció conjunta de tots els grups municipals; potser estant a favor perquè estem a favor
ens falta una mica de comunicació a vegades. Simplement deixar-ho sobre la taula. I dir que
votarem a favor.
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels 17 Regidors assistents.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu fem per unanimitat declaració institucional amb els
punts que ha dit la Sra. Regidora.
IV.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, ICV, PRE-AR I MES AMB EL SUPORT
D’ANC MONTGAT, MONTGAT DECIDEIX I ÒMNIUM CULTURAL PER DECLARAR “NON
GRATA” LA MONARQUIA A MONTGAT.
-
-
El títol de Rei contravé el principi d’igualtat, atès que només s’obté pel bressol i la
sang, restant reservat als membres d'un determinat llinatge que només poden ser
reemplaçats pel mascle primogènit.
Al contrari del que passa a peu de carrer, en que la gent es guanya la vida per
mèrits propis, el títol de Rei és hereditari i vitalici i, per tant, no esta subjecte al concurs
democràtic ni està sotmès a la sobirania popular, principi màxim de les democràcies
modernes.
La figura del Rei és inviolable i està rellevada de qualsevol responsabilitat, la qual
cosa vulnera el principi universal d'igualtat de tots els homes i dones davant la llei.
L'administració de la casa Reial espanyola és especialment opaca, ja que és
impossible fiscalitzar i exercir cap mena de control públic sobre la despesa que se
li assigna a través dels pressuposts generals de I'Estat.
Tot plegat situa el cap de I'Estat i el seu cercle familiar per damunt de la ciutadania,
preservant privilegis anacrònics.
La monarquia és incompatible amb la democràcia i la sobirania popular, ja que no sols és
contrària, per trajectòria i definició, a tradicions polítiques catalanes que han contribuït al
progrés i la justícia social com el republicanisme, l’anarquisme i el socialisme
independentista, sinó que actua com a factor limitador de l’expressió ciutadana
impossibilitant-ne la consecució de determinats objectius polítics per la via democràtica.
Existeixen igualment raons de caràcter juridico-històric que neguen la legitimitat de la Casa
de Borbó com a dinastia regnant a Catalunya.
-
No ens referim només al fet com va ser restablerta la monarquia a l’Estat espanyol.
Recordem que el pare del monarca actual, Joan Carles I, fou nomenat hereu del
règim feixista per dictador Francisco Franco, raó per la qual va jurar dues vegades
“las Leyes Fundamentales" i “los principios del Movimiento Nacional -el 22 de juliol
17
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 47
“Existeixen raonaments ètics i morals que qüestionen el sentit ira vigència de la monarquia
en qualsevol societat democràtica:
-
-
-
de 1969 i el 22 de novembre 1975- donant continuïtat a “la legitimidad política
surgida el 18 de julio de 1936 en medio de tantos sacrificios, de tontos sufrimientos,
tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino"
amb la finalitat de deixar-ho tot, “atado y bien atado". Aquests dies, el mateix Joan
Carles ha reconegut en un reportatge emès a França que el Generalísimo, “Ja abans
de morir, em va agafar la mà i l'única cosa que em va demanar va ser: <Altesa,
l’única cosa que vull al món és que preserveu la unitat d’Espanya> I això, si ho
penses, vol dir moltes coses. No em va dir <Fes això, o fes allò altre..'> No, no, la
unitat d'Espanya”.
El sistema legislatiu catalano-aragonès establia que un Rei sense descendència
directa no podia designa successor. “Lo domini en Aragó i Catalunya no és feudal, ni
dependent d’altre que de la successió” i “lo judici de la successió dúbia, o nova
elecció si es necessitava, es privativament del poble llibre (...) segons sa llei”. L'any
1396, en ocasió de la mort del Rei Joan I el caçador, "proclamà lo poble, en
generals i libres corts, al germà del decedent i succeí D. Martín ( l’Humà). Altre tant
va passar “en la immediata (mort) d’aquest, sens successió legítima, en 1412, decidí
així mateix lo poble lo litigi entre molts a favor de D. Fernando, infant de Castilla”. En
puritat, doncs, ala mort de Cales II sense descendència l’any 1700, calia haver
adoptat una solució de consens entre els diversos estats de la Corona, com es féu el
referit any de 1412 a Casp. En estricta observança legal, els compromissaris
d’Aragó, Catalunya i València haurien d’haver cridat a Cosrt i triar entre els dos
candidats millor situats: Felip d’Anjou (futur Felip V) i l’arxiduc Carles (futur Carles
III). En lloc d’això, i gràcies a la falsificació del testament del difunt Carles II, accedí al
tron el pretendent borbònic.
Cal incidir, especialment, en I'exclusi6 de la dinastia borbònica del casal de
Barcelona. Entre el 5 de desembre de 1705 i el 31 de març de 1706 se celebraren
les anomenades Corts de I'arxiduc, en honor a Carles lll, en el decurs de les quals
fou aprovada una constitució redactada per I'insigne jurisconsult alellenc Miquel
Calder6 i Masdovelles que excloïa perpètuament els Borbons del comtat de
Barcelona i, per extensi6, dels regnes de la Corona: Aragó i València.
Aquesta tesi fou sostinguda tant pels resistents com pels exiliats catalans desprès de
I'ocupació borbònica que segui a I'Onze de Setembre de 1714. Entre d'altres
proclames, I'opuscle titulat Via fora als odormits -publicat el 1734- reivindica "la
llibertat mol perduda" i es manifesta contrari a "fer ni Pou ni Tregua mai, mentre
quedàs en Espanya Felip V o altra raça de Borbon dominant" i es demana si “estos
agraviats pobles [Catalunya i Aragó], podrien culpar-se d’ingrats, si no s'oposaven a
que un princep Borbon avassallàs a tota l'Europa, ja que esta los ha fet esclaus
perquè han procurat salvar a la pròpia, la comuna llibertat?". I rebla: "quan la llei o
sentència d'exclusió exprimeix lo fi, no comprèn a aquells en qui dit fi ha cessat. Tal
fou la sobre dita exclusió de Borbons. Lo fi d'estar és exprés: per inhabilitar als
Borbons", qualssevol que aquests siguin. Inclòs Felip Vl.
Tant la recuperació de I’antiga institució d'autogovern del país, l’abril de 1931, com
I'aprovació en referèndum de I'Estatut de Núria, I'agost d’aquell any, són anteriors a la
promulgació de la Constitució espanyola del 6 de desembre. El mateix succeí amb el seu
restabliment després de la dictadura, el qual tingué lloc el setembre de 1977, abans, per
tant, que I'aprovació de la Constitució Espanyora de 1978. com a primera institució del
Principat, la legitimitat del Govern de la Generalitat de Catalunya no emana de la legalitat
espanyola, sinó del sistema institucional propi que regia el país abans de la seva dominació.
Amb el temps, a les funcions inicials de la Generalitat s'hi afegiren I'execució de les
decisions pactades en les Corts i I'obligació de vetllar perquè les constitucions catalanes
fossin respectades. I d'això es tracta.
En conseqüència, i atès que:
18
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 47
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montgat
EI Rei d'Espanya representa, en la seva doble condició de cap de l’Estat i
comandant de les Forces Armades, la màxima figura institucional d'un Estat que
impedeix per tots els mitjans el lliure exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.
La institució monàrquica encarna uns valors completament antagònics amb el
principi democràtic d'igualtat entre ciutadans.
L'exclusió de la dinastia borbònica del Comtat de Barcelona acordada per les Corts
catalanes i la seva posterior imposició 'manu militari' per dret de conquesta el 1714 i
el 1936.
La postura no neutral que ha adoptat l'actual monarca envers el procés polític que
viu Catalunya.
Per tot això, se sotmet a debat i votació del Ple de I'Ajuntament els següents
ACORDS:
Primer.- Declarar non grata la monarquia a Montgat.
Segon.- Evitar participar com a Ajuntament en qualsevol acció que suposi un reconeixement
de la figura de I'actual Rei i/o de la monarquia espanyola.
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a realitzar les passes necessàries per assolir una
república catalana on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu bé, aquesta moció crec que hi ha vots individuals en
tot cas votem o bé si hi ha algú que vol fer alguna aportació? o si no ja passaríem al vot
individual.
El Sr. Abad (MES), diu a mi només m'agradaria dir que nosaltres votem i recolzem aquesta
Moció recollint el sentiment de molta gent de Montgat i la força i l'empenta que ha tingut la
gent d'ANC i Montgat decideix.
El Sr. Pablos (C's), diu yo tengo mucho que decir, si me da tiempo para decirlo.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu penso que ens hem de marcar tempos; cinc minuts
penso que són suficients.
El Sr. Pablos (C's), diu con cinco me está bien; primero nuestro voto va a ser en contra
precisamente porqué no consideramos nada oportuno que en el siglo XXI i con un sistema
político democrático que estamos llevando nombra non grato a algo o a alguien lo
consideramos totalmente fuera de lugar; entonces simplemente por eso que es lo que se
está pidiendo votaremos en contra por la nomenclatura de que nunca nombraremos non
grato a nadie. Ni aunque nos lo propusiesen ni los d'esquerra ni aunque alguien pusiese una
Moción de declarar non grato a Ómnium Cultural por ejemplo; siempre votaríamos que no
porque consideramos que nombra non grato a alguien no es justo i no es correcto. Pero yo
hubiese dejado esta moción el titulo simplemente de que no están de acuerdo con la
monarquía porque consideramos que es totalmente aloable y respetable; hay un partido
19
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 47
Quart.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la delegació del Govern
Espanyol a Catalunya, a la Casa Reial i al Parlament de Catalunya.”
Ajuntament de Montgat
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Pablos, jo li agrairia que la història és molt
interessant però que en tot cas ens remetéssim a la Moció.
El Sr. Pablos (C's), diu pero si lo ponen ustedes aquí; están haciendo alusiones a que
tampoco es decente tener esta monarquía y este Rey porque resulta que es el Jefe del
Estado y el Jefe de las Fuerzas Armadas y está impidiendo que Catalunya sea
independiente; bueno el Sr. Presidente de la Republica Francesa también es el Jefe de las
Fuerzas Armadas. Igual que el Rey nuestro; tiene las mismas prerrogativas entonces no
veo la diferencia entre una republica y un rey. También la Republica, la Constitución de la
Republica Francesa dice que Francia es una republica indivisible. Pues igual que España. Y
tampoco se va a permitir que se separe Francia. Estoy viendo una serie de menciones que
hacen sobre este tema que no ha lugar. No ha lugar el hecho no de la Monarquía de
discutir si es mejor una Monarquía o una Republica, no; las bases que están poniendo para
declarar que es una persona non grata. Y después para finalizar he tenido que buscar lo que
es la definición de persona non grata y se está usando única y exclusivamente es los
últimos, muchísimos años a nivel de diplomacia. Y exclusivamente para nombrar a un
Embajador de un país que está en otro país pues declararlo non grato. En otro país; no en el
país de Peter Pan que muchos tienen el sueño y en el corazón tenemos otra ideología; pero
la realidad es otro país. Aquí los reyes nuestros no son embajadores en Cataluña. Pero
20
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 47
que es totalmente 100% republicano de ideología con lo cual es lógico que ellos no apoyen
la Monarquía. Pero cuando exponen una serie de argumentos o conceptos para intentar
justificar esa cabecera de esa monarquía pues yo me encuentro con una serie de problemas
o dualidades o circunstancias extrañas. Una de ellas es que pone la Monarquía es
incompatible con la Democracia y la Soberanía popular. Pudieran ser las monarquías de la
edad media; pero la monarquía nuestra pese a quien pese me parece que es la única
monarquía que existe en el planeta que ha sido aprobada en un referéndum y en época de
democracia. Si aprobada con la Constitución Española; se aprobó en democracia; en el año
78 que estábamos en Democracia cuando el 85% del pueblo español voto que si a la
Constitución Española estaba aprobando la Monarquía. Estaba aprobando el sistema
monárquico; eso lo pone la Constitución; aquí no me estoy refiriendo si me gusta o no la
monarquía; estoy hablando de una serie de puntos que se aprobó; el pueblo español lo
aprobó; un 85% o casi un 90%. Con lo cual yo creo que es totalmente democrática y popular
sobretodo. Hay un punto que claro para ponerle un poco más de vidilla rellena y habla
entonces exclusivamente de la Familia Borbón; o de la monarquía de los Borbones haciendo
referencia evidentemente a una serie de años del 1705 al 1706 pero omiten los principios;
los principios del año cuando ese señor Borbón, que podríamos discutir porque
evidentemente hay un texto anterior y podría ser hasta licito el reconocer que la entrada de
los Borbones en España no fue la más adecuada. Pudiera ser que les correspondieses a los
Austria. Eso no lo voy a negar ni lo voy a discutir porque sería otro debate y además muy
amplio y divertido. Pero el caso es que los señores Borbones que entraron al que hacen
referencia y ese rechazo que hacen hacia los Borbones, en el 1701 convoco las Cortes de
Barcelona que no habían sido convocadas por los Reyes durante 200 años por los Reyes
anteriores que eran Austria y ese señor Borbón juro las Cortes de Barcelona. Les trajo unos
fueros especiales a Barcelona y las Cortes de Barcelona y el Consejo de Ciento de
Barcelona juró fidelidad a la Monarquía esta y a los Borbones. Fue después en el 1705 unos
señores de Vic que no de Barcelona, el Sr. Moragas a la cabeza, los que no les gusto el
pacto que habían hecho; la ciudad de Barcelona que en aquella época políticamente era
restante de toda Catalunya, no le gusto lo que habían hecho ese pacto con los Borbones. Y
entonces automáticamente se pusieron en contra y entonces conquistaron Barcelona. Y los
señores con el desembarco del 1705 fue una conquista de Barcelona. Porque Barcelona en
aquella época era legalmente Borbónica de mutua propio porque la habían firmado las
Cortes; por cierto cortes no democráticas.
Ajuntament de Montgat
fuera del uso Diplomático pone: calificar a alguien como persona non grata no tiene ninguna
consecuencia jurídica; inclusive cuando quien se pronuncia en tal sentido es una
administración pública. Por lo que tan solo significa que la persona non grata no resulta del
agrado de los miembros. Entonces si nombrar a persona non grata a quien sea, o una
entidad, no tiene ningún tipo de repercusión a mi me gustaría que el equipo de gobierno
hiciese mociones para trabajar para el pueblo y no para hacer mociones que realmente o
van a ningún lado.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu gràcies Sr. Pablos; qui defensarà a Convergència?
vostè Sr. Garcia?.
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu por lo ya expuesto hay argumentos sólidos y suficientes para
presentar esta moción; y seguramente hubiésemos podido llenar cinco folios de datos y
argumentos que la avalaran. Aquí se ha hablado en la Moción del principio de igualdad.
Cosa que no respeta la Casa Real. Es un titulo heredado. Y además repuesto por el
Franquismo; Sr. Pablos; repuesto por el Franquismo; que quede bien claro. Ha hecho
referencia también al Siglo XXI; parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que ser
todavía súbditos de una monarquía. Como Jefe del Estado y Jefe de las Fuerzas Armadas y
en su conducción de cabeza de la familia real se erigen personas jurídicamente que está
más protegidas incluso que los aforados; Diputados y Presidentes de las diferentes
comunidades y del Gobierno. Permitiéndose además el lujo de ordenar la Fiscal General del
Estado que su papel es el de Fiscal que haga defensa de todas aquellas perversiones que
hace la Casa Real. De todas y cada una de ellas. En vez de hacer de Fiscal va haciendo de
defensa de todos los actos que envuelven a la Casa Real. Además podemos hablar de
Felipe VI; podemos hablar también de Juan Carlos I, como le quieran llamar. Siempre
condicionando los poderes, tanto legislativos como ejecutivos; en la sombra. Una familia que
se ha hecho multimillonaria a costa de las espaldas de los ciudadanos de este país.
Siempre vinculada a regímenes sobre todo en el Golfo Pérsico. Fíjese si le estoy dando
dados por lo cual nombrar non grata a la familia real aquí. También hay que recordar que en
el 82 cuando el golpe de Estado estuvo hasta el último momento diciendo a ver donde me
decanto; ¿qué va a salir ganador?; ¿el golpe de Estado o no?; cuando vio que Tejero no
tenía los apoyos suficientes entonces se decantó. Entonces por todo eso y por más la
Moción tiene sentido. Y además me gustaría que esta Moción sirviera como primera piedra
no sólo para acabar con la impunidad de la Casa Real sino para hacerla desaparecer. Y que
una vez por todas, todos los ciudadanos de este país, todos, seamos iguales ante la ley.
Actualmente no lo somos. Por lo cual a favor ahora y siempre de esta Moción.
21
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 47
El Sr. Garcia (CiU), diu si, bé nosaltres d'entrada dir que des de Convergència i Unió a
Montgat entenem perfectament la sensibilitat que porta als grups el defensar aquesta
proposta; aquesta moció; entenem i ens agradaria no obstant doncs que l'orientació no fos
excloure a ningú com a visitant de Montgat; rebutjar la presència d'alguna persona, per més
Borbó que sigui, eh¡ al nostre municipi; nosaltres creiem que Catalunya es oberta i no ens
acaba d'agradar això de declarar non grata a una persona; per més Borbó que sigui; no
diem que estem d'acord o en desacord. No entrarem en aquest debat però la figura de
declarar non grata a una persona o a una figura no ens acaba d'agradar. Entraríem en una
Moció doncs que fos reprovar el comportament actual de la família Borbó, etc, etc, coses
d'aquest estil nosaltres entraríem a expressar el posicionament que creiem que s'hauria
doncs, socialment, més acceptat i que defensaria millor els interessos de Catalunya. Però
declarar non grata una persona creiem que no va amb l'esperit del que es Catalunya. Per
tant per més Borbó que sigui el nostre posicionament serà una abstenció, evidentment per
facilitar que si altres grups la volen aprovar no siguem nosaltres qui ho impedim.
Ajuntament de Montgat
La Sra. Sanllehy (ICV), diu el Sr. Salguero m'ha deixat poc que dir, però una qüestió; no
s'està dient que una persona sigui non grata; s’estan dient que la figura que representa que
és la Monarquia és lo que no es grat. I en aquest sentit òbviament Iniciativa també és un
partit republicà. I a més a més si es fixen diu: en el tercer dels acords Instar al Parlament de
Catalunya a realitzar les passes necessàries per assolir una república catalana on es
respecti la sobirania popular. Per nosaltres la sobirania popular és molt important.
El Sr. Ramírez (PSC-CP), diu el nostre vot serà individual. D'entrada comentar i dir que
coincideixo amb algunes de les valoracions; nosaltres com a partit no som un partit
monàrquic; també es un partit república; no estem conformes amb comportaments delictius
de part de la família dels Borbons però el concepte de nomenar una persona non grata, una
entitat, no ho veiem molt clar. No veiem que tinguem competències i no veiem tampoc
l'efectivitat de posicionar-nos en aquest sentit. És a dir el meu vot en aquest sentit serà en
contra i si que dir que pensem que lo important és els temes de municipi i de gestió
municipal. Aquests temes honestament, no dic que no siguin importants però tenim temes
més cabdals que parlar del non grato o grato d'una família a nivell nacional.
El Sr. Sánchez (Esquerra-AM), diu tenim poc a afegir del que s'ha dit; unes poques coses;
evidentment nosaltres votarem a favor Esquerra Republicana de Catalunya. S'ha parlat del
Segle XXI; s'ha parlat de declarar non grata a algú en el Segle XXI; el que no entenem
encara es com en el Segle XXI encara existeixi la figura de la monarquia; no ho entenem
sincerament. Es diu que es va votar en una Constitució, bueno es va votar un dia una
Constitució que era aquella Constitució o seguir com estàvem que era una dictadura; es que
tampoc havíem de triar; si senyor era aquella Constitució i res més. I jo no la vaig votar; jo
no sé si vostè la va votar; els temps canvien estem al segle XXI i potser que ho tornem a
votar i ho decidim no? I m'està comparant el President de la República Francesa un senyor
que el voten cada x anys amb un senyor que neix surt per un forat i només pel sentit de
sortir per un forat ho es tota la vida. No entenc la comparació que ha arribat a fer entre
Òmnium Cultural i la Monarquia. No l'entenc. Només afegir com arguments i es que la
Monarquia representa aquí parla des del punt de vista del meu país que es Catalunya
representa la màxima figura d'un estat que impedeix el lliure exercici del dret a decidir del
poble de Catalunya. I afegiré també una dada de no fa pas gaire. I és la falta de respecte
institucional cap a la Presidenta del Parlament de Catalunya el passat dilluns 11 de gener
negant-se a rebre'l en audiència pública perquè li fos comunicat el nomenament del nou
president de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres votarem a favor ara i sempre.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu farem un segon torn però ja tancarem.
El Sr. Abad (MES) diu parlant d'història, sinó recordo malament “Juro bajo las leyes del
movimiento”; amic meu.
El Sr. Pablos (C's), diu Sr. Salguero en ningún momento nos hemos determinado por la
postura de si nos gusta o no nos gusta la monarquía. Nos hemos determinado por la postura
de que nombra a alguien non grato en el siglo XXI no era algo que lo veíamos coherente.
Esa es la postura. Después yo quería entrar a distintos puntos; uno de ellos es y no es
correcto lo que usted dice; sí que es verdad que el Dictador hizo lo que hizo muchas
burradas y muchas idioteces y no tendría que haber estado 40 años ese dictador,
evidentemente; claro que ese dictador puso lo que puso pero en el año 78 cuando los
22
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 47
El Sr. Abad (PSC-CP), diu ja coneixeu la meva trajectòria; jo tinc, soc republicà, em
considero republicà i com bé diu el meu company en matèria de municipi doncs estic en
total sintonia amb el meu partit; vull agrair al PSC la llibertat de vot que em dóna i la pluralitat
que té i el meu vot serà a favor.
Ajuntament de Montgat
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu la comparación no tiene desperdicio. Compararme a Pujol
que además de ser un chorizo lo ha sido, pero ha sido elegido democráticamente y el otro
no; y hablar de la Constitución del 78 como elegir al Rey no. Hubiéramos votado a favor o en
contra, hubiéramos tenido Rey. Respaldado por el régimen o no; pero hubiéramos tenido
Rey al margen de la Constitución. Y la defensa que yo hago es de que esta Moción, porque
Sr. Dimas aquí estamos para hacer política no solo local; para hacer política; somos
políticos. Entonces que esta Moción sea una primera piedra para que esa Institución que es
ya carca, arcaica y todos los adjetivos que queramos ponerle desaparezca de una puñetera
vez. ¿Por qué no tiene su hijo o usted mismo a presentarse a Monarca? ¿Por qué? Porque
haya salido de sangre azul es más chulo que usted y que yo? pues no, va a ser que no. Lo
siento mucho; todo lo demás seria redundar sobre lo dicho nosotros hemos dado alguna
conferencia sobre todas las maldades de la Casa Real y hemos llenado la sala y no nos han
venido a detener; o sea tanta mentira no habrá. Por lo cual para mi esta Moción tiene
sentido de ser aunque sólo sea como primera piedra para ver si el día de mañana dejamos
de tener casa real en Catalunya, en España en toda Europa. Gracias.
El Sr. Garcia (CiU), diu Sr. Pablos, que al final le tendré que decir dos cosas. Mire, el Sr.
Jordi Pujol con quien no estoy de acuerdo con algunas o muchas cosas, y no es este el foro
para decir en cuales si y en cuales no, no ha sido juzgado. Por lo tanto no sabemos si ha
robado o no. Por lo tanto le ruego moderación. El día que este señor sea juzgado o no y se
le condene entonces podremos asegurar si hizo o no hizo lo que se dice. Con lo cual
respeto y moderación como hacemos nosotros con los demás. Se lo pido y sé que se lo pido
y hará caso. Otra cosa; nos ha parecido que por parte de algún regidor se nos acusa que
hay miedo y, miedo ninguno. Hablamos de formas y de cuál es nuestro sentido de defender
la ética y cuál es nuestra forma de ver la verdad. Y la forma de ver la verdad en este caso es
23
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 47
españoles votaron esa constitución un referéndum se decidió; con lo cual si los españoles
ese día deciden otra cosa lo que Paquito hubiese hecho tres años antes no hubiese
importando nada. Estamos de acuerdo o no? En aquel momento estábamos en Democracia;
Sr. David estábamos en democracia en el año 78; me temo que si porque Franco ya hacia
unos años que estaba muerto. Era una Democracia; es lo único que he argumentado que
estaban en democracia y se voto en democracia. Yo no estoy diciendo que me guste más la
monarquía que la republica; no lo he argumentado y no es el sitio para argumentarlo. Estaba
hablando de los puntos de aquí. Y referente a esos puntos evidentemente la posición de non
grata; porque lo que usted esta argumentando y basándose porque en el momento que
exponen las bases en que se basan ustedes para declarar non grata la monarquía, que yo
no he hecho una comparación con Ómnium era un ejemplo simplemente; ahora le voy a
poner yo la comparación a usted. Si tenemos que basarnos en lo que usted ha dicho con
todos los argumentos de que si son unos estafadores que si son unos ladrones, que si
roban; si roban y todo eso como se ha comentado ya los meterán en la cárcel; o lo
intentaran. O no, igual no lo consiguen. Y en eso también pudiera ser que yo esté de
acuerdo con ustedes. Que esa igualdad evidentemente no la tienen; allá no la comparto.
Pero de ahí a declarar non gratos. No nos gusta declarar non grato a nadie. Porque con
todos los argumentos que está poniendo usted aquí y basándose en eso si nos tenemos que
basar exactamente en lo mismo pero se lo cambio de sitio yo espero que para el próximo
Pleno este equipo de gobierno traiga una moción para declarar non grata a la Generalitat de
Catalunya. Porque lo que ha hecho el Sr. Pujol en nombre de Catalunya, no vamos a
comenzar en comparar en balanza con lo que ha hecho el Rey o ha hecho la Casa Real.
Pero si usted se siente orgulloso del Sr. Pujol entonces basándonos en todas las estafas y
los robos que el Sr. Pujol ha hecho a todos los Catalanes, eh¡ y esto está demostrado
porqué esta enjuiciado a su representación que es la Generalitat tendríamos que declararla
non grata. Pues si esa Moción la presentan también votaremos en contra de nombrarla non
grata.
Ajuntament de Montgat
entender que no nos acaba de gustar el rechazo a nadie; por Borbón que sea. A nadie; no
encontraran una moción, hombre si nos traen aquí a Hitler pues igual si que se la
aprobamos. Pero todo fuera de eso nosotros queremos que venga la gente a Catalunya y
aquí discutirem i direm les coses com són. Aquesta és la forma d'entendre la política i la
societat nostra; per això votem abstenció també respectant altres posicionaments.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu excepcionalment Sr. Abad.
El Sr. Abad (MES), diu ho sento però és que no pot ser excepcional i permeti’m; jo m'he
posicionat sempre en contra directe del Sr. Jordi Pujol i Soley; el Sr. Jordi Pujol i Soley va
ser el molt honorable President de la Generalitat de Catalunya escollit pels Catalans. De
moment hagi fet el que hagi fet, de moment, no és culpable de res. Demano que els
regidors d'aquesta santa casa tinguin el favor de ser decents correctes i educats. Gràcies.
El Sr. Sánchez (Esquerra-AM), diu només insistir malgrat que tenim motius importants per
inclús que la família Borbó potser té certa estima aquí Catalunya, aquí estem parlant de
declarar non grata la Monarquia. Comparar la Monarquia amb la Generalitat de Catalunya,
ho sento no ho entenc.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu bé, penso que ha estat prou debatut; passarem a la
votació i com que hi hagut vots individuals doncs votarem.
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per:
- Vots a favor: 9 dels 4 Regidors del grup municipal d’Esquerra-AM, 1 Regidor del grup
municipal del PSC-CP, 2 Regidors del grup municipal d’ICV, 1 Regidor del PRE-AR i 1
Regidor del grup municipal de MES.
- Vots en contra: 3 dels 2 Regidors del grup municipal de C’s i d’1 Regidor del PSC-CP.
- Abstencions: 5 dels Regidors del grup municipal de CiU.
En aquests moments i essent les 21’25h el Sr. Marc Guaita (CiU) abandona la sala.
“El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President del
Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker
van fer públic l'esborrany del preacord al que van arribar per a fer front a la crisi dels
refugiats. El text ha estat ratificat pel caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats membres de la
UE durant el Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses modificacions.
L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat,
moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, sinó que a
més, els Estats membres estarien cometent una greu violació dels drets humans i de les
seves obligacions internacionals ja que l'acord adoptat amb Turquia vulnera els convenis
internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que prohibeixen expressament la
devolució de persones que són objecte de persecució o víctimes de guerra.
La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços
incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea
demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de manera inhumana, egoista i
curterminista.
24
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 47
V.- MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, DE REBUIG A L’ACORD
ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISIS DELS
REFUGIATS.
Ajuntament de Montgat
La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, s'oferirà
asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant morals com legals ja
que no només deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va en contra del
principi de la solidaritat mundial i el sistema internacional de protecció dels sol·licitants d'asil
en negar-los-hi a les fronteres de la UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada
converteix als refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen els seus
serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única alternativa possible per fugir de la
guerra i la desesperació.
És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es comprometi
fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de persones que
fugen de la guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de
la UE per tal de reubicar el màxim nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb
les xifres. A Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un
increment poblacional del 0,2%. És possible trobar una solució a la crisi però cal el
compromís, generositat i treball conjunt de tots els Estats membres.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Montgat, proposa d’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra total i absoluta oposició a la ratificació de
l’acord entre la UE i Turquia.
Segon. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en totes
les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als que varen
arribar els Estats membres de la UE el setembre de 2015 en matèria de repartiment i
acollida de refugiats entre els estats.
Quart.- Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a apostar
sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió Europea.
Cinquè.- Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir de
manera immediata un programa amb dotació pressupostària suficient per tal de crear un pla
d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees.
Sisè.- Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia per
tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, mantes i assistència
tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades a Grècia durant
les properes setmanes.
Setè.- Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre
municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la llengua
catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, això com l'habitatge,
entre d'altres.
Vuitè.- Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones
refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'Inventari de Recursos
que comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida de les Persones
25
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 47
Tercer.- Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a obrir
les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i facilitar
vies legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als refugiats de manera coordinada.
Ajuntament de Montgat
Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés d'acollida i integració amb èxit amb el
conjunt del país.
Novè.- Oferir la disponibilitat d'un habitatge (o de 20, en funció del cas) de lloguer social
durant 12 mesos al nostre municipi a través de l'esmentat Inventari de Recursos, per a
l'acollida d'una família de persones refugiades.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels 16 Regidors assistents.
VI.- PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu farem com sempre; farem la primera ronda de
preguntes de cadascun dels grups i després intentarem donar-li’s, en tot cas sempre fem
dos rondes. Digui’m Sr. Edo.
La Sra. Edo (CiU), diu voldríem manifestar la nostra disconformitat en fer així els torns de
preguntes, donat que hem revisat les actes dels plens i hem vist que nos es responen a
totes les preguntes que fem els regidors; creiem que pel dret democràtic que ens empara
seria necessari tornar a fer les preguntes com fèiem abans. Intentar no excedir-nos en el
temps, perquè som prou adults com per marcar-nos els nostres propis límits però que totes
les preguntes que nosaltres fem siguin contestades.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu jo li puc comunicar que apuntem cadascuna de les
preguntes i si en algun cas vostè detecta que hi ha alguna pregunta que no té resposta
evidentment ho pot exigir i evidentment intentarem respondre-li. D'acord?
Preguntes del Sr. Abad (MES).
El Sr. Abad, (MES) diu jo tinc una bateria de preguntes:
2a.- També demanar-li com he fet avui per escrit que ens arribi la documentació necessària
per poder portar a terme la nostra feina en la taula de contractació. El que volem fer és
treballar bé, però si no rebem la informació no podem treballar.
3a.- Després amb estupor em quedo molt parat que se'ns omple la boca de parlar de
transparència i miro cap allà i no veig que es retransmeti el Ple. M'agradaria saber el
perquè?
4a.- Junt amb els companys de Convergència, MES i Convergència, demà li farem entrega
de manera oficial de les plaques que hem comprat per posar a l’encapçalament del poble
dient que Montgat és un Ajuntament adherit a l'Associació de Municipis per a la
Independència. Ho hem fet amb el nostre dispendi econòmic perquè com que veiem que no
arriben les hem comprat i farem l'entrega oficial.
6a.- També m'agradaria que m'informessin ja que m'he assabentat que en la legislatura
anterior va haver molta trifulca amb el tema de la B-30, la línia B-30 d’autobús que ara s'ha
fet una remodelació i la B-30 segueix sense arribar a les Costes.
26
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 47
1a.- Comencem dient que estem assabentats, que just aquí al darrera hi ha una taula un
despatx, un ordinador i un telèfon que estan en perfecte funcionament i el que si demanaria
que com que ningú el fa servir tinguéssim la possibilitat de fer-la servir els membres de
l'oposició per poder atendre als ciutadans de Montgat.
Ajuntament de Montgat
7a.- Li voldria comentar al meu amic regidor de la via pública que s'ha col·locat una barrera
molt lletja a l'esplanada a continuació de l'11 de setembre direcció Passeig del Mar, que no
entenc el perquè. No entenc el perquè s'ha posat aquella barrera perquè si a la rotonda del
monument de l'11 de setembre hi ha els pivots de ferro això evita que entrin cotxes amb lo
qual crec que la barrera és innecessària.
8a.- Sr. Abad, parlem de miralls. Vostè em va atendre perfectament, vem anar in situ, vem
mirar el tema del mirall de la cantonada del Passeig anant cap a Badalona a la zona de les
Mallorquines vem estar d'acord que era molt necessari; vostè va fer la petició, la va fer
davant meu, cosa que li agraeixo però el mirall no hi és.
9a.- Demanar també si us plau, el senyal de transit que hi ha al carrer Sant Antoni M. Claret
128; els veïns i un servidor no l'entenem.
10a.- A petició d'un Regidor de l'oposició, fa un temps es va posar un coixí berlinès, que és
una cosa d'aquestes que es posa a terra perquè els cotxes no corrin; molt ben posat i en
bon lloc i molt ben demanat perquè era un lloc on podia crear un problema, que era Pau
Alsina amb l'entrada a la carretera nacional. La meva pregunta és: el coixí berlinès que hi
havia a l'Avinguda Jordana davant de l'escola d'Idiomes es va canviar de lloc? O és que
aquell ha desaparegut?. Vestim un sant i en desvestim un altre.? o com va això?. M'explico:
s'ha posat al costat de la farmàcia un coixí berlinès hi ha desaparegut un coixí berlinès de
l'Avinguda Jordana davant de l'escola d'Idiomes. La meva pregunta és si han vestit un sant i
han despullat un altre?
11a.- Abans el Sr. Francesc m'ha desmuntat el tema de l'ATEND que el volia demanar, ja
que no es posa al servei de la gent del poble al menys que la tinguem els Regidors. L'ideal
seria que el tingués tot el municipi.
12a.- Sr. Garcia a la legislatura anterior vaig tenir el gust, el goig i l'orgull d'estar en una
comissió del tema textos, textures i tal; m'agradaria saber que ha passat amb aquest
informe?.
El Sr. Abad (MES) diu si, es va fer un treball de Montgat; es va treballar Cas Antic, Monsolis,
Riera Sant Jordi. Es va fer un treball força interessant i vaig quedar força satisfet de poder
compartir amb gent molt, molt entesa i que estimen molt el poble que es van preocupar molt,
vem caminar molt, i no sé on està aquest informe, si esta acabant o no. Res més moltes
gràcies.
Preguntes del Sr. Pablos (C’s)
El Sr. Pablos (C's), diu bueno ya hay alguien que me gana; menos mal. Hoy va a ser cortito
y además la primera es una no pregunta. Por fin retiro de mi lista la fuente. Ya no lo pienso
preguntar más porqué la están haciendo; a ver cuando la terminan; yo espero que antes del
parking.
1a.- Evidentemente con el punto de la televisión estamos de acuerdo con el Sr. Abad, no
entendemos que se haya escapado, se haya permitido y en los presupuestos que
aprobamos de comunicación márquetin o dentro del apartado que el Ayuntamiento tenga
que tener, porque sabemos que estos chichos están trabajando gratis; no era una postura
del ayuntamiento, pero que el ayuntamiento no haya apostado por ese mantenimiento de un
27
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 47
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu textos, textures de què?
Ajuntament de Montgat
streaming de gravarlo en video y mantenerlo y hacer un pequeño esfuerzo de sacar del
presupuesto algo que no creo que sea mucho y mantenerlo. No sé.
2a.- Otra consulta que tengo es el tema de Malamar ¿cómo esta?; porque está cerrado, está
vacío de agua, no creo que haya problemas pero; ¿si esta gente va a volver a abrir? ¿si
siguen pagando?, no han pagado; ¿si recuperamos el terreno?, si derribamos lo que hay.
3a.- Después sobre el tema de la Juntas de Gobierno, me he estado mirando el ROM i hay
un punto que es el de parte de control de los plenos que especifica que dentro de la parte de
control a los efectos de control queda substituida la obligación de dar cuenta al Pleno de
todos los acuerdos que adopte la Junta de Gobierno Local y de todas la Resoluciones de la
Alcaldía o de los Regidores Delegados, por la obligación de remitir a todos los grupos
municipales una copia de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local. Yo llevo
nueve meses y no he recibido ninguna acta. De ninguna Junta de Gobierno Local. Sería un
detalle si y no solamente eso y si tenemos más legislación porque yo no soy, tendré que
coger un abogado y que se lea el ROM; porque si esto se ha escapado después de nueve
meses, me parece que llevamos, yo me gustaría que....
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu són años, años....
El Sr. Pablos (C's), diu perdón?.
El Sr. Pablos (C's), diu no, yo digo nueve meses de este gobierno. Evidentemente yo no
puedo hablar de los años anteriores si se entregaban las copias, igual no se entregaban;
entonces me gustaría si puede ser también que alguien se revise el ROM y que alguien se
haga juez y diga no si la norma dice que se haga esto, que se haga. Porque también me he
estado mirando la parte que tenemos a consultas de documentos donde yo estoy dando
manga ancha de que se que hay trabajo pero es que los trabajadores del ayuntamiento,
también nosotros estamos trabajando. Y si nosotros necesitamos una información que
muchas veces no necesito una fotocopia, solo necesito verla o la información no tener que
esperar hacer una instancia por escrito que pase un mes, por ejemplo una consulta que es
tan básica como pregunte: quiero saber la deuda que tiene la Generalitat con nosotros;
hace un mes exacto que la pedí no se me ha dado respuesta cuando eso es irme a ver a la
persona pertinente, entra en la pantalla del ordenador i me dice tanto. Porque a fecha del
2015 es algo que es un dato que ahí esta; no hay que hacer ningún informe; ese dato existe.
I si la persona que lleva la contabilidad no lo sabe igual tenemos un problema.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu no es tan fácil.
El Sr. Pablos (C's), diu si hombre, si tenemos los números y están ahí; oye la Generalitat nos
debe tanto; punto. Pues yo creo que una parte de las consultas que hacemos los regidores
que estamos en la oposición que creo que nunca son absurdas y solicitamos una
información que creemos que la necesitamos para poder argumentar o una Moción o
preparar un trabajo o bien apoyar y ayudar a mejorar el funcionamiento los retrasos que
tenemos realmente es que son muy largos; yo entiendo como ya me han explicado que
tienen trabajo los trabajadores, pero es que todos los que trabajamos en cualquier tipo de
empresa todos trabajamos y el trabajo de los trabajadores uno de ellos también es
atendernos a nosotros; entonces me gustaría un poco más de agilidad por lo menos al tema
del camino de los regidores porque yo no sé si dentro del ayuntamiento hay una desviación
pero como todos entramos las instancias por el mismo sitio que es l'OAC porque no
tenemos otro camino, cuando yo entro una instancia solicitando una información de algo
28
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 47
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu años.
Ajuntament de Montgat
para yo poder hacer un estudio, mi equipo, hacer un estudio de algo, está entrando con
todas las instancias de todos los ciudadanos; con lo cual no hay ninguna; no sé si hay una
desviación o no; o sea esto es de un regidor de la oposición y va más rápido, no sé qué. Me
da la sensación de que no.
Porque me tardan mucho tiempo.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu va al departamento adecuado.
El Sr. Pablos (C's), diu y ya está; hoy lo dejo aquí; la faena se la dejo al Sr. Jordi Abad.
El Sr. Garcia (CiU), diu primer aclarir al Sr. Abad que el projecte que vostè parlar i que va
acabar justament a l'acabar la legislatura i per tant no vem tenir temps d'aprovar-lo perquè
no estava encara finalitzat; l'expedient és l'ordenança de protecció estètica de Casc Antic.
Entenen per Casc Antic al Casc Antic de pescadors i la part de la Riera Sant Jordi, que vostè
va participar i la Regidora Mònica Puig que no era regidora encara, com arquitecte, doncs
vem participar i més veïns en fer un Pla una ordenança que intentavem i de fet esta allà,
suposo que esta en algun calaix que qui fa accions mantingui l'estètica que vostès van
decidir, perquè jo era regidor però no vaig participar de la comissió; era un grup independent
amb els tècnics municipals.
El Sr. Abad (MES), diu doncs s'hauria de saber en quin calaix està.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu si, jo també.
El Sr. Garcia (CiU), diu jo no ho sé, aixó evidentment el Regidor que porti aquest tema és el
que ha d'estar informat pel tècnic, d'on ha deixat això.
1a.- El Sr. Garcia (CiU), diu voldríem fer una pregunta referent al tema del Mercat. Voldríem
saber en quin estat es trobar la comercialització dels espais comuns; no dels comuns sinó
de les parades dels diferents espais comercials; crec que són 26 espais, més l'operador
principal que és el Mercadona. Quin percentatge de gent de Montgat ha pogut accedir
finalment a l'adjudicació d'aquests espais i quin percentatge d'aquestes persones que han
accedit a l'adjudicació venen dirigits o venen ajudats o encaminats des del Departament de
Promoció Econòmica de Montgat.
2a.- El Periódico de fa quinze dies, no conec la data exacta, però hi ha un article ben curiós
que explica doncs els problemes que tenen la població escolar de Catalunya, de fet
espanyola, però especialment de Catalunya respecte el coneixement d'idiomes; decía, lo
tengo en castellano: la escuela catalana se queda rezagada en enseñanza de escuelas
extranjeras. Los escolares de familias acomodadas pueden pagarse clases extraescolares.
Explicava aquest article que d'alguna manera era molt visible, on les classes acomodades
sobresortien en coneixements i amb els èxits obtinguts perquè tenen la capacitat econòmica
en enviar els fills a extraescolars que l'escola pública i en general no els hi està donant.
M'agradaria saber quines mesures prendrà l'equip de govern, o si té alguna dinàmica
pensada per contrarestar això dintre del nostre municipi.
3a.- Demanar també en quin estat es troba si és que l'han començat la modificació o
ampliació d'usos del Polígon de les Pedreres respecte de la possibilitat d'encabir o fer
compatibles usos com un gimnàs, una botiga, en fi, usos diferents als que ara està tant
restringit recordant que encara hi ha vuit naus absolutament buides sense estrenar cosa que
es sota el nostre punt de vista un desastre d'activitat econòmica i una pèrdua d'oportunitats.
29
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 47
Preguntes del Sr. Garcia (CiU).
Ajuntament de Montgat
5a.- Per acabar; aquesta no serà tant curta intentaré fer-ho resumit si es que puc;
recordaran que el grup municipal de Convergència i Unió va interposar un recurs contra la
convocatòria del Ple de febrer per considerar aquest grup que no s'havia respectat els
terminis legalment establerts i que no hi havia una garantia jurídica sota el nostra punt de
vista per convocar i celebrar aquest Ple perquè els acords que s'haguessin pogut adoptar
haurien pogut ser impugnats per a qualsevol ciutadà que no els hi agrades; en fi, nosaltres
vem decidir interposar per protecció municipal aquest recurs de reposició. Des del seu
equip de govern, van defensar vostès, en lloc d’acceptar els errors, cosa que estaria bé
d'una forma planera, vostès van demanar informe al Secretari que els hi va redactar un
informe, jo no sé si dir ad hoc, però en el qual es dirigia perfectament quins eren els seus
interessos com a grup de govern per justificar perquè s'havia doncs, no per justificar perquè
s'havia convocat, bé bàsicament vostès en lloc d'acceptar l'error cosa que és normal ens
equivoquem som persones ens equivoquem i molt, perfecte, no van justificar aquest error;
com ho van justificar? Home¡ d'una forma com van poder diria jo; amb l'informe del Secretari
entre dins d'aquest informe dir que encabien sis plenaris que l'anterior Alcalde, no aquest
equip de govern, que l'anterior Alcalde va convocar fora de plaç i cito textualment: Informe
del Secretari, “examinat el present més recent del mandat anterior s'ha pogut comprovar i
concloure les següent dates de convocatòria i de celebració de plens ordinaris on no es va
respectar per part de l'Alcaldia o per l'Alcaldia l’anel·lació mínima de dos dies hàbils”; i cita el
Secretari amb el seu informe sis plens que l'Alcaldessa en la resposta i en el comunicat
oficial va fer seus. Bé, jo vaig demanar des del meu grup municipal tenir accés a aquest
expedients evidentment perquè no tenia present haver convocat cap Ple tal i com se
m'estava dient; primer dir que es va trigar 7 dies en donar-me accés a aquest expedient;
quan va passar el Ple era el dia 3, cosa que contravé la reglamentació; després la Sra. Edo
ja els hi explicarà; però m'agradaria dir que sobre aquest informe del Secretari i tinc aquí les
fotocopies Sra. Funtané, Sra. Alcaldessa, diu que la data i hora de la convocatòria del Ple
d'octubre va ser el dimarts 28 d'octubre. Efectivament el dimarts 28 d'octubre des de
Secretaria s'envia la convocatòria; però l'Alcalde signa el dia 27. Per tant, mentida. El
dimarts 25 de novembre; data de convocatòria del Ple del 25 de novembre, evidentment des
de Secretaria si és el 25 de novembre però l'Alcalde signa el document el dia 24; per tant
mentida. S'ha de dir que el de desembre el vaig convocar tard i el de febrer també. Parla de
quatre Plens hi ha dos que vaig convocar tard; té raó. Però no és aquest el cas; 27 de gener
diu que el convoquen el dia 27; efectivament surt de Secretaria a les 9 del matí; dos quart
de deu; primera hora; l'Alcalde va signar el dia 26; mentida; seguim. Al maig, acabava el
mandat i estàvem aquí amb uns lios important teníem el seu Pla tots els equips treballant
dic: no ho vem saber fer millor. Som persones i ens equivoquem moltíssim. Ho torno a dir.
Diu que l'Alcalde va convocar el 19 de maig; l'Alcalde va signar el 18 de maig. Per tant
mentida. Per tant, que ens preocupa, a mi no em preocupa perquè Secretaria va enviar el
correu a les 15 hores, quan l'Alcalde, o a les 16 hores que em consta que ens quedàvem
fins que jo signava per enviar la convocatòria. No em preocupa que s'hagin enviar a les 8
del matí del dia següent; a mi el que em preocupa és que vostès davant d'un fet
d'equivocar-se davant d'un acte enlloc de buscar perquè s'han equivocat, en lloc de buscar
com fer-ho millor per protegir aquest Ajuntament van fer un informe ad hoc on afusellen a
30
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 47
4a.- Un altre article també, farà unes tres setmanes, notícia des del govern s'anuncia el
tancament de 67 línies d'ensenyament en preescolar P3; 67 línies que tanquen a Catalunya
per manca de nens doncs com ho faran compatible amb la promesa que van fer determinats
grups de construcció d'una escola nova i voldríem saber si es que ja s'han cedit aquests
terrenys de la generalitat o han canviat o no seran per l'escola d'infantil primària sinó que
seran destinats a l'Institut de Montgat; ens agradaria saber com faran compatible doncs
aquesta expressió oficial del tancament pel curs que ve de 67 línies amb la promesa i amb
aquesta posició política del seu equip Sra. Funtané.
Ajuntament de Montgat
l'anterior Alcalde. I això Sra. Funtané em preocupa moltíssim; per dos motius; primer perquè
aquest informe crec que com a mínim jo li demanaria ja una rectificació escrita i pública. I
segon perquè vostè que va tenir accés imagino, i si no va tenir accés es va precipitar en
fer-se seu l'informe d'algu sense examinar-ho en profunditat, escolti va dir que jo havia fet
unes coses que no havia fet. Per tant va mentir. I va mentir en dos vegades; va mentir primer
dient que jo havia convocat el plens quan no era així; i aquí estant tots els documents; i ara
em dirà el que vulgui, posarà excuses i tal però aquí està la meva signatura el dia que posa i
no un altre dia. Va mentir aquí i va mentir dient que vostè hi era; perquè la causa principal
d'aquest problema s'inicia en que vostè, cosa que pot fer, perdoni no hi era a Montgat
perquè estaria potser treballant amb una altra cosa o un projecte municipal fins i tot si vostè
vol; i el seu sistema de signatura a distància no li va funcionar i el Ple no es va poder
convocar en el moment adequat; miri què fàcil que era reconèixer els errors i no liar-la més.
Vostè es pensava, que es pensava que nosaltres ens quedaríem aquí amb la seva paraula i
no aniríem a revisar els expedients? o què? per tant, miri, nosaltres li demanem primer una
rectificació escrit i que ens demani disculpes; nosaltres demanarem disculpes pels dos
Plens que vem convocar tard. Demani’ns vostè disculpes per dir coses que no hem fet
nosaltres; i segon que obri vostè, si us plau, un procés un expedient d'informació reservada
per saber perquè es va convocar malament aquest Plenari i els altres i no busquem
responsabilitats nosaltres, busquem fer-ho millor en futures ocasions. Per tant li demano
l'obertura d'aquest expedient; si vostè es nega com ha fet sistemàticament cada vegada que
nosaltres li hem demanat responsabilitats ha tapat i ha negat si vostè es nega nosaltres ens
veurem obligats a acudir i a buscar nosaltres aquest coneixement per les vies que ens
atorga la Constitució.
La Sra. Edo (CiU), diu la part jurídica la valoro jo. No, simplement una cosa i és que els hi
faré un, perquè els hi respondré preguntes que han estat fent ells i amb la meva vena
didàctica doncs intentaré explicar-ho. A veure, em preocupa molt el tema de l'accés a la
informació dels regidors; em preocupa molt perquè al final precisament parlem molt de
transparència, parlem molt de moltes coses però ens trobem no només des del meu grup
municipal per l'exemple que ara mateix posava el Sr. Garcia que va demanar els documents
dels plens anteriors que feia referència a l'informe i es va trigar 7 dies a tenir una resposta;
no només això sinó pel que deia el Sr. Pablos, que estava parlant d'un mes o no se de quant
temps i el Sr. Abad que també; bé, jo no pretenc il·lustrar a ningú però val a dir que llegiré,
no és una cosa meva és una cosa del Síndic de Greuges. El Síndic de Greuges en un
informe que fa anualment i respecte a moltes preguntes de molts regidors de molts
ajuntaments diu: El Síndic ha recordat que els Regidors gaudeixen d'un estatuts privilegiat
d'accés a la informació i a la documentació municipal i que el dret d'accés i consulta
incorpora el dret a rebre resposta a les seves demandes en un termini màxim de quatre dies
i el dret d'obtenir-ne còpies. També assenyala que un termini de resposta inadequat a les
sol·licituds d'informació pot fer que aquesta resposta es devingui inútil. Molt bé, això ho diu el
Síndic de Greuges però també ho diu el ROM; el nostre Reglament Orgànic Municipal a
l'article 45. El Síndic estableix que hi han unes causes determinades per les quals aquests
quatre dies no s'han de complir; bé aquestes causes si llegim l'article 45 del ROM en cap
cas són el simple fet de mantenir informació per part dels Regidors. Jo els hi demanaria que
ja que moltes vegades ens omplim la boca de transparència, siguem transparents primer
amb els nostres regidors. Siguem transparents quan els nostres Regidors van a veure
expedients no troben informació, demanen informació per escrit, no se'ls hi dóna aquesta
informació amb el termini que estableix el ROM i que ajustem una miqueta la transparència;
no només ens omplim la foto no, ens omplim la boca amb ella i fem fotos. Gràcies.
31
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 47
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu doncs donarem resposta a les preguntes. Vostè
també Sra. Edo?. En tot cas sempre hi ha un portaveu.
Ajuntament de Montgat
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu començarem a donar resposta a les vostres
preguntes.
En el cas del despatx que deia vostè Sr. Abad, ara estem ja ocupant l'Ajuntament i per tant
tots els serveis tècnics que estaven dispersats per tot el municipi doncs ja comencen a
entrar a la casa; estem preparant un lloc també perquè tota l'oposició pugui tenir una taula
amb el seu ordinador, el seu telèfon, etc; en tot cas de seguida que ho tinguem i la veritat és
que estem intentant anar el més ràpid possible doncs podrà disposar d'aquest despatx tant
vostè com la resta de grups.
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu pel que fa a la informació de la contractació, la mesa de
contractació s'ha constituït avui, una mesa de contractació permanent i quan hi hagin els
primers procediments que segons la normativa requereix la constitució de la mesa, llavors
evidentment rebrà la informació; ara no hem rebut res perquè no s'ha fet cap procediment
obert mitjançant la mesa de contractació; per tant el primer que hi hagi evidentment rebran la
convocatòria i la documentació, els plecs i la informació.
El Sr. Abad (MES), diu llavors he fet malament la pregunta; si hi ha coses que vencen o
coses que es poden prorrogar necessitem la informació anterior per poder saber de que
parlem. Això és el que reclamo.
Pel que fa al tema de la transmissió del Ple actualment les persones que ho estaven fent es
van oferir el seu dia a fer-ho de manera gratuïta per un tema que també coincidia que
estaven posant en marxa una plataforma de comunicació, cosa que se'ls hi ha d'agrair. Ho
feien voluntàriament avui ens han comunicat que tenien dificultats per venir i evidentment no
se'ls hi pot exigir. Dit això estem treballant per regularitzar el tema de les transmissions del
Ple perquè no es només ficar una càmera i a més amb l'entrada en vigor properament de la
nova llei de procediment administratiu i d'ordenament jurídic totes les retransmissions de les
sessions Plenàries requereixen uns mecanismes que permeti el que se’n diu la nominització;
vull dir quan es fa esment a dades de caràcter personal i altres aspectes s'han d'editar el
vídeos, cosa que aquesta solució evidentment molt d'agrair i del tot reconeguda no compleix
les garanties legals. Mentres ells ens han estat prestant aquests serveis; per tant nosaltres
el que estem es treballant primer per donar la resposta amb una infraestructura tecnològica
ajustada a dret per poder implementar el que es una video-acta que en un nou marc
normatiu i a més a més algun ajuntament ja estan experimentant i mentres lògicament els
companys de la 3-90 que són els que s'havien ofert i que ja dic que és de molt agrair, quan
poden venen; avui no tenien, ens ha comunicat aquesta tarda que no podien venir i no han
vingut, val?. Aquest és el tema.
El Sr. Abad (MES), diu no puc parlar per veus dels altres però la informació que a mi m'ha
arribat no és aquesta.
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu nosaltres hem tingut coneixement aquesta tarda.
El Sr. Abad (MES), diu a mi la infromació que m'ha arribat és que hi havia un compromís que
no s'ha complert. I em sembla que més d'un tenim aquesta informació.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Abad, hem parlat amb la persona que ve en aquí;
per tant són les explicacions.
32
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 47
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu quan sigui el moment i es produeixi un procés i estigui en
marxa llavors la rebran.
Ajuntament de Montgat
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu Sr. Abad quan vem començar aquest mandat, ells estaven
cometent un projecte personal molt encoratjador i molt interessant, vem parlar es van oferir i
han anat venint; a dia d'avui que no venien ens hem assabentat aquesta tarda i no ens ho
han comunicat ni ens han traslladat res més. Ells estaven fent un projecte i a veure cap
problema; però des del primer moment era un projecte voluntariós i l'altra cosa és que
poguéssim explotar altres mecanismes de col·laboració però en cap moment han parlat
amb nosaltres i ens han plantejat aquest tema; no n'hem tornat a parlar que és un tema per
parlar? evidentment, perquè hi ha altres mecanismes que no siguin un tema com actes com
aquest reglat que a més a més per poder simplicar la gestió administrativa hem
d'implementar temes de noves tecnologies com és la video-acta. Val? però això és un tema
amb el qual estem treballant. Amb ells? jo crec que és un tema interessant com una entitat
del poble amb un valor de promoció de la Vila i demés de treballar altres línies de
col·laboració; però pel que és la seva absència, com no hagin enviat un correu electrònic
aquest migdia desprès que hem parat els mòbils per prepara el Ple, no hem tingut cap
comunicació. Hem sigut nosaltres que ens ha estranyat i els hem trucat. Si han parlat amb
més gent doncs jo no sé amb qui parlen; però amb nosaltres li asseguro que no.
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu un comentario y cierro el tema; primero si vamos a hacer
un proceso con una retribución a nivel mercantil, perfecto; pero entonces eso tiene que
hacer un proceso de licitación; no es a dedo; ¿vale? Por lo tanto tendría que ser un proceso
de este tipo; a partir de aquí, tenemos todo el mundo la costumbre de hacer afirmaciones y
comentar por las redes, por los pasillos, ect…, en vez de ir verdaderamente a la fuente y
abordar los temas; si han hecho comentarios, perfecto. Desde mi parte, des de la
organización de servicios internos ya en su día hablamos con ellos para valorar
incipientemente el tema como funcionaba porque ellos no tenían experiencia en estos
temas, no se han dirigido. Entonces que lo comente me parece perfecto; evidentemente hoy
hemos hablado con una de las personas no directamente la que viene a aquí porque nos ha
dicho que estaba ocupada con otros temas y si el próximo día quieren venir, perfecto; sino
sencillamente como ya no es un tema de una retransmisión sino que es un tema de garantía
jurídica de las grabaciones porque forman el acta del Pleno, que se llama una video-acta, el
proceso es otro; si mientras quiere incorporarse y venir fantástico; pero sino si es licitación
de una retransmisión es una contratación pública. Por lo tanto pedir, se tendría que hacer un
expediente de contratación y invitar a más personas disponibles; y si no es en lo que
estamos trabajando que es la solución definitiva que es implementar lo que se llama el
software de gestión de video-acta que substituye a las transcripciones literales de las actas y
que la nueva normativa es totalmente vigente y es de hecho la foto final a la cual tenemos
que llegar.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu bé en quant a les plaques comprades entre
convergència i unió i MES, agrair-ho però és que ja estan comprades i estan ja pràcticament
per posar.
El Sr. Abad (MES), diu miri si estan comprades no es preocupi; nosaltres les volem veure
posades i com que sabem que hi ha algun que igual ens les traurà en tindran de recanvi.
33
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 47
El Sr. Pablos (C's), diu era comentar que precisamente yo tengo la misma información y la
sé desde el último Pleno; hace un mes que lo sé. Porque aquí mismo dijeron que gratis y es
normal; y entonces en ese aspecto estoy de acuerdo con usted que evidentemente hacer
esa promoción de ahí he propuesto yo que el departamento pertinente y de los
presupuestos salga un dinero para dotarlo a una empresa porque en este caso, porque
gratis nadie va venir a poner tres cámaras de televisión y hacer una audición; pues sería
interesante que esa persona; pero vamos la información que está en todo el mundo si no
están aquí es porque no cobran. Y no se les ha aportado dinero económico.
Ajuntament de Montgat
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu fantàstic; serà genial; molt agraïts. Hi ha quatre
temes que són competència del Sr. Abad; si us plau.
El Sr. Abad (PSC-CP), diu bé gràcies per les preguntes. M'agrada participar als plens. Bé el
primer punt és el de la B-30; jo el que volia comentar és que des de que soc Regidor ja he
tingut varies converses amb l'Àrea Metropolitana i el Regidor que té aquí davant ha sol·licitat
que pugi l’autobús a les Costes evidentment. He tingut reunions amb el Vicepresident de
Mobilitat i Transport i amb el Director de Mobilitat i Transport també que és el Director Tècnic
i hem estat valorant aquesta possibilitat. Hi ha dos problemes; hi ha un problema econòmic
de costos i un problema de territori; tècnic més aviat. El tema de la B-30 no és un tema
tancat, avui per avui; hi ha alternatives que potser es pot dir altre nom que no sigui B-30
però el que volem es connectar el municipi de Badalona, que es de fet la connexió amb
Badalona, el Barri de Les Costes. El servei que tenim actualment, tenim un bus de barri que
és el 34 i el 35 que puja a Les Costes que la gent que ve de Badalona ha de fer transbord a
Sant Antoni M. Claret i pujar a dalt. L'Àrea em vol passar una proposta d'una alternativa que
no sé si es dirà B-30 o no. Però jo li asseguro que estic a sobre del tema i aixó no està
tancat.
Pel que fa al tema dels miralls, li puc comentar que jo des de fa quatre o cinc mesos que els
he sol·licitat i vostè ho ha dit correctament i em sap greu perquè jo soc una persona que
m'agrada quan dic una cosa doncs posar-la. Perquè és el meu tarannà i la manera que tinc
de treballar es de treballar diàriament així. El que passa que no depèn de mi el que estiguin
posats i espero que abans de l'estiu estiguin posats; tant aquest com els altres perquè els
hem hagut de sol·licitar conjuntament a l'operador que tenim i espero que tan aviat com sigui
possible estiguin posats.
I pel que fa al coixí berlinès; miri el coixí que s'ha tres és de l'Avinguda Jordana no s l'escola
d'idiomes perquè esta al Camí Vell de Tiana i el coixí es va treure perquè esta just al davant
d'una parada d’autobús que el va malmetre. Es va treure´, es va comprar una peça i jo li dic:
aprofitament de recursos. No desvestir un sant per vestir un altre. El Sr. Pablos va fer una
bona apreciació com altres veïns de la Colònia Argentina al carrer Pau Alsina hi havia una
velocitat molt alta i s'havia de posar un coixí berlinès. Vem aprofitar aquest i s'ha tret de
l'Avinguda Jordana, però amb la intenció de posar-ne un d'obra que no malmeti l’autobús
quan freni en allà. A l'Avinguda Jordana es posarà perquè fa poc que a l'Associació de Veïns
de Can Maurici els hi vaig comentar que ho posaríem i esta en la llista de preferències de
coixins berlinesos d'obra; es tornarà a posar aquest element i quedarà tot correcte. No es
vestir un sant per un altre; a mi no m'agrada el que passa que tenint un problema vaig una
solució.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu bé queda la barrera del monument de l'onze de
setembre.
El Sr. Abad (MES), diu un segon ja que tenen deferència amb mi prengui nota si us plau,
l’Avinguda Pompeu Fabra, no al carrer Pompeu Fabra cantonada Av. Can Serra hi ha un
mirall que està malmès; no serveix per res.
El Sr. Abad (PSC-CP) diu aquest està controlat; està a la llista.
El Sr. Abad (MES) diu cinc mesos no, eh?
34
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 47
La senyal del carrer Sant Antoni M. Claret 128, demà mateix aniré a mirar-ho i en el proper
Ple o quan el vegi a vostè li contestaré.
Ajuntament de Montgat
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu hi ha el tema de la barrera de l'11 de setembre.
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu si; bueno hay que decir que la barrera que se ha puesto allí
en la entrada al paseo marítimo es una propuesta del equipo técnico y que hemos visto con
buenos ojos. Yo no sé si la propuesta nos la hicieron ya que habíamos puesto una con
anterioridad de la entrada del Parque del Tranvía, con un espacio suficiente para que
puedan entrar las personas, los carritos; el hecho es de que la que tenemos en el Parque de
las Baterías a dado muy buen resultado. En un principio se les dio llave a los servicios y
excepto algún toque de atención han estado cumpliendo. Es verdad que las condiciones de
abajo son diferentes. Hay que decir que ya había una cadena antes de poner la barrera.
También hay que decir que hay una placa dentro de prohibido circular. También hay que
decir que la barrera que hasta hoy no ha tenido candado se la han dejado los vecinos
abierta más de una docena de veces; por lo cual provocas el acceso de vehículos al paseo
con lo que eso puede llevar para un paseo que es nuevo, reciente, no vallamos a
maltrecharlo. En un principio se ha pensado dar llave sólo ha servicios; veremos la
evolución. Es verdad que en aquella zona hay pocos vecinos que sea primera vivienda.
Estamos hablando del margen de abajo. Con todo y con eso la intención de este equipo de
gobierno es ver la evolución, ver si se respetan los pasos e impedir que los vehículos tomen
una zona que no es la suya.
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu con todo el respeto, bajo mi punto de vista la barrera siempre
es más bonita que aquella cadenita, que además te podías tropezar y caer y también te
podrían denunciar. Con todo y con eso veremos la evolución; ahora llega el verano, llega
una afluencia masiva de gente y lo que queremos impedir es haya por defecto, por los
vecinos que se les olvide; habremos acertado o no; el tiempo lo dirá pero de momento la
idea es mantener y preservar el paseo marítimo.
Sobre el tema ATEND; en un principio yo no sé si desde el portal de transparencia tenemos
intención de abrirlo a los ciudadanos; pero creo que sería contraproducente. Yo no sé si el
equipo de gobierno lo valoraremos de dar acceso al resto de regidores; pero en este
momento solo hay dos regidores incluida la Alcaldesa que tenemos acceso directo al
ATEND; y es el Sr. Raül Abad y yo. Precisamente para no saturar los servicios. Quince o
veinte personas con nuestras pijaditas andando, yo prefiero el sistema tradicional que
estamos utilizando todos; muchos de ustedes regidores me están mandando a mí al
watssap o al telegram, la foto y tal y intentar darle salida. Es que de la otra manera
saturaremos el ATEND; con todo y con eso lo hablaremos en la próxima reunión del equipo
de gobierno y haremos una valoración. Si usted quiere lo que decidamos se lo puedo
trasladar o en el próximo pleno hacérselo llegar.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu en tot cas hi ha l'estudi de sensibilització.
El Sr. Sánchez (Esquerra-AM), diu sobre l'estudi que es va fer, ens consta que està pendent
de tramitar l'aprovació, però que jo sàpiga no ha caigut en sac buit, perquè algunes reformes
que s'han fet al Casc Antic s'han fet seguint per ordres i per recomanacions, s'han fet sota
35
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 47
El Sr. Abad (MES), diu gràcies per l'explicació però vostè mateix em dóna la raó. No serveix
per res. Perquè si hi ha la cadena a la rotonda en el monument de l'11 de setembre no pot
passar cap cotxe. Perquè volem posar un altra segona barrera? Que a més és lletja i fa mal
a la vista. Sembla una frontera balcànica. Si a la rotonda, a la vorera aquella cadena que ha
desaparegut, no se perquè, que hi havia des de fa molts anys i que tots ja la tenim
assumida, els cotxes no poden passar. Ens estalviem això per molt que diguin els Serveis
Tècnics. I si vol anem a esmorzar i ens ho mirem.
Ajuntament de Montgat
aquests criteris.
El Sr. Abad (MES), diu és que just és aquesta curiositat que ja que jo vaig tenir el goig de
treballar-hi, la Sra. Mònica, i gent molt important en el poble i amb molt bona feina ser que
via serveis tècnics, argumenten permisos amb el tema d'aquest treball però clar, aquest
treball no s'ha aprovat; llavors en que quedem? És una contradicció.
El Sr. Sánchez (Esquerra-AM), diu s'ha de portar a la seva aprovació; però al menys s'estan
utilitzant aquest criteris.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu en aquest sentit i ser que es va fer molt bona feina
perquè els vaig veure reunits en varies ocasions a mi m'agradaria saber i en tot cas li
pregunto al Sr. Garcia en quin calaix està aquesta ordenança estètica perquè jo no la tinc.
El Sr. Sánchez (Esquerra-AM), diu està, està a serveis tècnics.
El Sr. Secretari diu sobre el tema de Malamar; la setmana passada vem tenir una reunió
amb el que ha estat adjudicatari del concurs; el jutjat mercantil ha dictat una interlocutòria;
de les tres ofertes que es van presentar al concurs de creditors pujant per la instal·lació que
hi ha de Malamar. Doncs la millor oferta és l’adjudicatària provisional. Aquesta adjudicatària
provisional ha vingut ja a posar-se en contacte amb l'Ajuntament vem tenir una reunió la
setmana passada per informar-se de com estava la situació real a nivell de llicència
d'activitats, d'horaris, de tots els requisits i condicionaments de l'activitat per saber on es
ficaven; perquè tenen el termini d'un mes per pagar l'import que han dit que apostaven per
aquesta instal·lació però clar si veuen que “ostres, donde nos hemos metido”, encara es
poden fer enrere i passarien al segon i si el segon tambien piensa donde nos hemos metido,
passarien al tercer i a lo millor quedaria desert. Però els primers són ells. Vam tenir un
contacte i els vem informar de com estava tot a nivell tècnic i a nivell legal; s'ha de dir que
entren a tabula rasa. És a dir: no es fan càrrec de cap quantitat pendent que hi hagi de
l'anterior concessionari perquè això entra en la liquidació del concurs; si ells han ofert per dir
una quantitat, me l'ha invento, 200.000€ amb aquests 200.000€ si s'arriba per pagar tot el
que van deixar penjat , tothom cobrarà; però si no arriba per pagar a tothom s'haurà de fer
una quita de x per cent i hi ha unes prioritats hi ha unes preferències. Primer els treballadors,
seguretat social, etc... i els últims moltes vegades són els proveïdors. Llavors amb aquests
diners igual l'Ajuntament, que allà també esta en la massa aquesta de creditors, igual no
cobra tot el que li devien de canons pendents, de llum pendent, de la llicència d'obertura,
pendent; de coses que havien deixat pendent l'anterior concessionària que era BCN
WAKEBOARD CABLE, SL. Clar ells són conscients i ho saben que queden dos anys de
contracte i que l'import que han ofert al Jutjat potser és difícil de recuperar en dos anys. I
també han entrat en converses amb l'Àrea Metropolitana que és la titular dels terrenys per
veure si podran obtenir desprès una prolongació en el temps d'aquest contracte, perquè clar
sinó és una mala inversió. En dos anys recuperar aquesta quantitat serà difícil. Quan puguin
assegurar que podran tenir una més llarga vida en aquesta activitat i desprès de veure tots
els requisits que falten encara de la llum, tema de posar-se a to en l'activitat de delimitació
de soroll de la pau veïnal que és necessària en aquests tipus d'activitats que incideixen en
l'horari nocturn doncs ells quan arribi el termini aniran al Jutjat pagaran i es posarà en marxa
aquesta activitat en la nova temporada. S'ha de dir que venen molt conscienciats de
respectar la pau veïnal,els horaris de tancament, els límits de soroll i que volen fins i tot tenir
una sentada amb els veïns i arribar a compromisos reals de que us molesta la musica
36
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 47
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu ho teniu eh? perquè jo no l’he vist i l'he buscat. Doncs
disculpi. Amb els temes que comentava el Sr. Pablos, el Sr. Secretari vol fer la seva
intervenció perquè té més coneixement de causa.
Ajuntament de Montgat
doncs la baixem, o la traiem, o sigui ells prioritzen que no tingui incidència en el medi
ambient ni en els veïns de l'entorn aquesta activitat. I lo segon es tirar endavant l'activitat i si
poden recuperar els diners que invertiran si paguen aquesta suma. Jo ho veig bastant bé en
aquest sentit. Ara l'aposta definitiva la faran quan amb tots els elements sobre la taula si
realment poden aconseguir més anys, si realment el que hi ha allà els hi dóna garanties de
que poden recuperar la inversió entraran; sinó entrarà el segon; jo el segon no els conec. Els
que han guanyat no són els que ho portaven fins ara; han quedat més enrere.
El Sr. Pablos (C's), diu esa nueva empresa que va a entrar evidentemente imagino que se
estarán mirando que no sea vinculante con la anterior. Me imagino no sé si estarán haciendo
ellos una quita o están haciendo unas propuesta nuevas de para poder recuperar ese
dinero; por dos años que quedan en previsión de que el Área Metropolitana no permita la
ampliación de la contratación espero que no estén pidiendo más cosas de las que ya se les
concedieron a nivel de licencies de actividades de otras cosas que por ejemplo al lado
tengan y que el ayuntamiento este pensando en dar para garantizar su ingreso; que
tampoco seria garantía, porque garantía lo fue hace años cuando se les dio y no se ha
ingresado el dinero. O sea la concesión de ese espacio y la actividad que tiene es la que es.
El Sr. Secretari, diu es la que es; se les dejó muy claro el otro día en la reunión porque
estaba el Arquitecto Municipal y el Ingeniero Municipal y yo mismo, se les dejo bien claro
que es una actividad deportiva, que lleva aparejada como complementaria y no principal una
actividad de bar restaurante, vale? con música hasta las once de la noche, a partir de esa
hora como mucho música ambiente en el interior; no es un bar musical, no es una discoteca
y aunque se pueden servir copas hasta las horas que pueden los bares del municipio, nada
de música fuerte y que supere los decibelios que están marcados en la zona. Y dijeron que
estaban por la labor y que no se iban a pasar ni un día.
El Sr. Pablos (C's), diu y estas conclusiones hay alguna fecha aproximada? Si va ser dentro
de poco?
En relación a las Juntas de Gobierno; siempre se ha enviado a todos los concejales de la
Corporación, todos sin excepción, las actas de todas las Juntas de Gobierno Local. Puede
haber un desfase en estos momentos de dos tres actas pendientes; que significa dos tres
actas, un mes y medio; como mucho dos. Hasta final del año pasado se han enviado todas
las actas a los concejales. Revisen correos electrónicos o revisen comunicaciones. En
cualquier caso hay un desfase normativo entre el ROM i la Ley de Transparencia; la Ley de
Transparencia en cumplimiento de esta Ley están todas colgadas en el Portal de
Transparencia.
El Sr. Pablos (C's), diu yo quiero recibir por favor; si el ROM dice que tengo que recibirlas
por correo.
El Sr. Secretari diu y se ha hecho y se hace; puede haber un desfase en estos momentos.
El Sr. Pablos (C's), diu des de mayo que soy concejal ni una acta de Junta de Gobierno. Ni
una yo; no se los demás, pero yo no.
El Sr. Secretari, diu revisaremos las comunicaciones a ver qué pasa; pero en cualquier caso
está la Ley de Transparencia y luego también que pueden venir y pedir las actas del Pleno
37
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 47
El Sr. Secretari, diu el auto este es de poco antes de Semana Santa imagino que a
mediados de abril se les acaba el plazo para ir allí a depositar el dinero y su intención
imagino que es en mayo ponerse en marcha.
Ajuntament de Montgat
de las Juntas de Gobierno pueden venir y en el acto, no hace falta pedirlo por escrito; en el
acto se les hace una copia de las que ustedes quieran; de este año del año pasado de toda
la legislatura o de hace cuatro años, porque son actas de acceso directo por parte de
cualquier concejal de la Corporación; no hace falta ni pedirlo por escrito. Pero que
revisaremos las comunicaciones para ver qué ha pasado y que ha fallado que no les ha
llegado.
El Sr. Pablos (C's), diu yo ya sé que toda la información que está dentro del ayuntamiento yo
puedo, hay una que la tengo directa que no tengo que pedir permiso ni por escrito y otras si
las tengo que presentar por escrito. Yo tengo acceso a toda la información; eso ya me
consta. Pero si automáticamente igual que yo recibo el orden del día de las informativas y
recibo el orden del día del Pleno pues estoy pidiendo algo que dice el ROM que tengo que
recibir el acta de la última Junta de Gobierno; hablamos de Juntas de Gobierno no de
Plenos; hablamos de Juntas de Gobierno que es lo que se decide y que unas cosas si van al
Pleno y otras cosas no van al Pleno.
El Sr. Secretari, diu pues revisaremos estas comunicaciones.
El Sr. Pablos (C's) diu y añadiendo en este punto nos gustaría porque alguna vez otro, pues
el Sr. García ha comentado, pues seria fantástico y maravilloso que un representante de
cada partido de la oposición estuviese aunque fuese como oyentes en las Juntas de
Gobierno amparándonos en esta Ley de Transparencia de bueno comunicación y de buen
entente entre nosotros; sería fantástico.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu bon entente i sobretot bona comunicació. En tot cas
crec que queda respost tot el que ha preguntat. Ara començarem amb el tema del Mercat, el
Sr. Chimisanas, ho dirà.
El Sr. Pablos (C's), diu una pregunta cortita; sabemos si hay alguno de los que tienen parada
en el Mercado de abajo ha subido arriba?
El Sr. Chimisanas, diu si en principi si.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu en relació al tema escolar el Sr. Ramirez.
El Sr. Ramírez (PSC-CP), diu referente al tema de la escola nova tendríamos que borrar el
concepto de escola nova y pensar en escola-institut; quatre temes importants: El dia 5 de
març es va presentar al Parlament de Catalunya i es va aprovar una Resolució que var ser
aprovada també pel seu partit per la qual una vegada que tinguem les dades de
matriculacions d'aquest any es prendran decisions urgents per veure la viabilitat de la
construcció d'aquesta escola-institut. Un altre tema que tenim en paral·lel és l'estudi
demogràfic que esta ara en un 90% ens han dit els de la Diputació, ja enllestit, on al
contracti del que és la tendència de la comarca i com ha dit el Sr. Garcia, la tendència és el
tancament de línies perquè no hi ha increment demogràfic la nostra població té una
tendència demogràfica, la tendència és d'increment; per lo tant un dels valors que és viable
o és necessari la construcció de l'escola nova en aquest sentit estem en aquest augment.
Desprès estem fent un anàlisis també amb el Pla de vivenda i habitatge al municipi per
38
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 47
El Sr. Chimisanas (Esquerra-AM), diu bona nit a tothom. Darrerament l'empresa
Mercamontgat ha fet la licitació dels locals; no ha cobert tots els locals y la meitat o més són
de Montgat; son comerços de Montgat que s'implantaran en el nou Mercat Municipal. Tot i
així com ha demanat dades concretes li enviarem per escrit les respostes de les dades que
m'ha demanat.
Ajuntament de Montgat
valorar també els nous vinguts quin increment serà en aquest sentit per a l'oferta. Estem
valorant també dins de l'equip de govern i dins del nostre grup, amb el sentit que fins i tot si
no fos necessari per un tema de número de places la construcció d'aquest escola- institut
que és la tendència i la informació que tenim ara diu que si que anem cap aquest camí
continuarem treballant i lluitant per la construcció d'aquest institut-escola per millorar la
qualitat educativa del nostre municipi. Val a dir que en el cas que això passes pel tancament
del Salvador Espriu el que tenim son idees i projectes perquè això continuí sent un centre
educatiu dins del nostre municipi o es puguin fer accions formatives que no s'estan fent en
aquests moments. Tant inspecció d'Ensenyament com en aquest sentit el Parlament com tot
l'equip de govern estem treballant intensament en aquest sentit entenen que és un projecte
molt ambiciós amb la situació que té la Generalitat pel tema d'inversions. No tenim cedit el
terreny però tenen tota la informació que disposem i tenim la voluntat de posar a l'abast de
terrenys municipals per a la construcció d'aquesta escola-institut.
Amb el tema de l'escola d'idiomes comencem aquest mes d'abril a desenvolupar el Pla Local
d'Ensenyament on es defineixen totes les politiques en aquest sentit i un dels temes i això si
que és cert, no només per la informació que ha comentat el Sr. Garcia, sinó que és un dels
temes que hem detectat des de la Regidoria i les primeres converses amb el tècnics de la
Diputació n'hi ha aquesta necessitat de poder desenvolupar el tema d'idiomes a l'escola
publica per la mancança que tenen de recursos moltes famílies de poder arribar a donar-li
això. Que estem fent? dos temes; un ja tenim a l'escola bressol a l'institut Thalassa i a
l'Escola TIMO un programa d’immersió lingüística que intentem que entri dintre de tot el que
és el programa lectiu de les escoles; aixó està en funcionament amb un gran èxit i amb
molta satisfacció i estem pensant també de quina manera podem ajudar en aquest sentit via
beques subvencions i ajuts perquè les famílies puguin desenvolupar el tema d'idiomes per a
les seves famílies.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu pel que fa al tema del usos del Vial de les Pedreres,
el Sr. Sanchez.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu bé crec que fins aquí i ara quedaria el tema del Ple
passat el Ple del mes de febrer que no va poder celebrar. El Sr. Garcia ha comentat que jo
no havia demanat disculpes que no havia acceptat els errors; jo recordo a la Junta de
Portaveus, i no estava sola, que vaig demanar les disculpes pertinents tot i que era pels 18
minuts; quan vaig venir aquí a la Sala a comunicar-ho vaig demanar novament disculpes a
tots els assistents perquè no es podia celebrar el Ple. I hi ha una altra part que respondrà el
Sr. Secretari perquè ell és el que ha viscut més el tema de les convocatòries dels Plens i tal.
HI ha una osa que em preocupa; cadascú tenim les nostres preocupacions; vostè té les
seves, jo tinc les meves. Hi ha una cosa i és que vostè menteix compulsivament i en aquest
sentit ho dic perquè en diverses vegades ha comentat que jo no hi era. Jo el dia 22 de
febrer, jo no hi era. Llavors em plantejo dues qüestions: Una: o vostè o algú em segueix o
dues: em segueixen malament; perquè jo el dia 22 estava evidentment aquí a l'Ajuntament.
I estava amb els meus companys que estan aquí presents. Per tant, o bé hi ha una cosa o hi
ha l'altra. Per tant, aquesta preocupació que a vegades ens pot donar a cadascú, dius doncs
no; vostè repetidament va dient que jo no hi soc, que jo no hi soc, doncs si senyor, si que hi
era. No tant sols aquell dia sinó els altres dies i a moltes hores i en molts moments que
segurament ni vostès ni altres persones em veuran però que jo hi soc i en tot cas si vostè
em segueix que crec que no però bé, coses més inversemblants s'han vist, doncs en tot cas
facin el favor de seguir-me bé; perquè clar si no em segueixen bé no hi ha motiu de
39
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 47
El Sr. Sánchez (Esquerra-AM), diu s'ha iniciat el tràmit per fer el canvi d'ús, la modificació
dels usos i bé com ja es va dir en el seu moment aquest tràmit no és ràpid i té una durada
entre 12 i 18 mesos i a més a més saber que té un cost.
Ajuntament de Montgat
seguiment. I ara li passo la paraula al Secretari per tal d'aclarir el tema de les convocatòries.
El Sr. Secretari, diu si per al·lusions....
El Sr. Garcia (CiU), diu Sra. Alcaldessa, si està en aquí; no cal que m'aclareixin res. Ho vol
veure? o començarem aquí a dir aquí a tirar pilotes fora....
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu perdoni no; el Sr. Secretari ha demanat la paraula,
vostè no la té en aquest moments i en aquest moment té la paraula el Sr. Garcia Gómez.
El Sr. Secretari, diu gràcies Sra. Alcaldessa. En primer lloc dir que la Resolució de l'Alcaldia
facilitant accés als expedients que es demanaven per Convergència i Unió, bé concretament
pel Sr. Francesc Garcia Arrocha, estava dins de termini; la sol·licitud es va presentar el 29 de
febrer a les 12'14h i la Resolució es va dictar el 3 de març. És excepcionalment exemplar
aquest termini; abans no es donava això.
El Sr. Garcia (CiU), diu Sr. Secretari vostès em van fer arribar la Resolució el dia 8; no digui
més mentides perquè fins aquí hem pogut arribar, home¡.
La Sra. Alcaldessa, diu no Sr. Garcia té la paraula el Sr. Miquel Àngel Garcia Gómez; Sr.
Garcia no té vostè la paraula; deixi parlar si us plau; després tindrà vostè . .
El Sr. Garcia (CiU), diu Sra. Funtané aquest grup municipal no tolera més mentides ni de
vostè ni dels seus súbdits, home¡ faci el favor home¡
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Garcia vostè no té la potestat, no té la paraula.
Em sembla que manca aquí un gran respecte al Plenari i als assistents. Vostè no té la
paraula.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu no té la paraula; no té la paraula. Com que no té la
paraula està faltant el respecte al Plenari; esta faltant el respecte al Plenari. Ja esta bé
vostè.
El Sr. Garcia (CiU), diu vostè ve aquí i no para de dir mentides i jo no li accepto ni una més.
No necessito més mentides si em vol contestar em contesta.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu no les mentides és vostè qui les té patològicament.
Per tant faci el favor de respectar el torn de paraula del Sr. Secretari.
El Sr. Secretari, diu la Resolució està dictada dins de termini que la Llei diu que és de 4 dies;
si es presenta el 29 de febrer el 3 de març està dins de termini. Es notifica el 7 de març
perquè no oblidem que hi ha un cap de setmana per mig, val? per tant, tan poc és exagerat.
En l'anterior mandat i anteriors mandats això no passava; hi ha regidors de l'anterior mandat
que eren Regidors de la Corporació que havien sol·licitat i encara estan esperant la
Resolució. Vull dir, és una Resolució exemplar pel termini en que es va contestar dins de
termini legal. Desprès com diu la Sra. Alcaldessa cadascú té les seves preocupacions; jo
tinc una molt important; em preocupa que vostè posi en qüestió Sr. Garcia la fe pública d'un
Secretari i no perquè sigui jo, la fe pública és un valor fonamental que per això estic jo en els
plens per donar fe del que aquí s'acorda.
40
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 47
El Sr. Garcia (CiU), diu arribarem on no hem d'arribar; Sra. Funtané vol que agafi el meu
telèfon i li ensenyo quan rebo jo la seva notificació.
Ajuntament de Montgat
El Sr. Garcia (CiU), diu està aquí.
El Sr. Secretari, diu però és que això es basa en una diligència ...
El Sr. Garcia (CiU), diu que jo soc el mentider? home¡ però tindrà poca vergonya, home¡ és
intolerable...
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Garcia no té vostè la paraula.
El Sr. Garcia (CiU), diu que està escrit...
El Sr. Secretar,i diu vostè està insinuant que jo he comés una falsedat en document públic.
El Sr. Garcia (CiU), diu que s'ha equivocat.
El Sr. Secretari diu li demano que si és així ho porti a un tribunal i si ho pot demostrar perquè
sinó qui emprendrà accions legals serè jo; perquè m’està acusant d'un delicte.
El Sr. Garcia (CiU), diu Sr. Secretari....
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Garcia no té en aquests moments la paraula.
El Sr. Garcia (CiU), diu però anem a veure, si això és un Ple polític i els polítics no tenim la
paraula...
El Sr. Secretari, diu estic intervenint per al·lusions a la meva persona i a la meva
responsabilitat com a dipositari de la fe pública com a Funcionari que la Llei em dóna
aquesta funció. Hi ha una diligència que també se li ha donat còpia en la documentació que
se li ha lliurat a Secretaria que diu: que també es vol fer constar que el personal de la
Secretaria Municipal sempre ha efectuat la convocatòria dels Plens a partir del moment en
que per part de l'Alcaldia ha estat signada la convocatòria i l'ordre del dia de la sessió
corresponent i ha estat lliurada al personal de la Secretaria Municipal efectuant-se
immediatament la seva tramesa mitjançant correu electrònic als respectius regidors de la
Corporació. Aquest ha estat sempre el criteri que s'ha aplicat sense excepcions i de forma
invariable des de fa molts anys sense produir-se retard entre la signatura de la convocatòria
pel titular de l'Alcaldia i la seva tramesa per correu electrònic als membres de la Corporació.
Una cosa és que el document tingui data, la data perquè clar ara es signa electrònicament a
la màquina no se la pot enganyar. Si es signa avui no se li pot posar data d'ahir. Abans el
document de la convocatòria i l'ordre del dia tenia una data però la signatura...
El Sr. Garcia (CiU), diu de qui és el problema?
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Garcia no té la paraula.
El Sr. Secretari el problema és que com diu una obra de Shakespeare quan ens punxen al
final ens fan sang; val ? el problema no era de Secretaria el problema era que vostè retenia
la convocatòria perquè algun punt no li agradava i estava mirant si posava o no posava en
l'ordre del dia un punt o el treia o el posava per les tensions que hi havia en l'equip de
govern. Perquè tots els equips de govern hi ha punts que poder no convé o convé i aquesta
convocatòria tardava en baixar a Secretaria i aquesta és la realitat. Escolti posats a
41
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 47
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Garcia quan li toqui vostè parlarà, ara té el torn el
Sr. Secretari.
Ajuntament de Montgat
mentir ...
El Sr. Garcia (CiU), diu si vostè és el fedatari públic si diu que jo he signat el 16 és el 16; no
el 17. Vostè diu que jo he signat el 16 i està aquí. Per tant jo he signat el 16. Deixi de dir
xorrades, home¡
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Garcia, és una vergonya comportar-se d'aquesta
manera; una mica de respecte.
El Sr. Secretari, diu jo no menteixo mai en els meus informes; mai. Posats a mentir perquè
no he dit que hi ha 40 plens convocats tard?. He dit els que hi han; ni un més ni un menys.
El Sr. Garcia (CiU), diu però què diu vostè? què diu vostè?.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu ja n’hi ha prou de manca de respecte en tot el
Plenari; per tant deixem el tema; jo crec que està clar.
El Sr. Garcia (CiU), diu Sra. Funtané...
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu no Sr. Garcia ja n'hi ha prou...
El Sr. Garcia (CiU), diu fedatari públic, aquí està i el fedatari públic va dir que l'Alcalde havia
signat quan havia signat.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu no, no senyor; no senyor Garcia, no li permeto
absolutament res mes.
El Sr. Garcia (CiU), diu i li diré altra cosa el dia 8 m'envia vostè la Resolució, el dia 8 no el 7;
aquí està;
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu realment no té cap tipus de respecte a aquest
Plenari. Passem al segon torn de paraules.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu el senyor qui menteix patològicament és vostè.
Senyor Abad, té alguna pregunta? fem el segon torn.
El Sr. Garcia (CiU), diu per tant acudirem a la Direcció General d'Administració Local amb
aquest tema. No tolerarem més ocultacions en aquest Plenari.
El Sr. Abad (MES), diu voldria matisar una mica l'explicació que m'ha donat el Sr. Abad; el
coixí berlinès aquest que té un nom molt xulo, jo pensava que era una cosa per anar a
prendre copes; resulta que la mida està feta perquè passi l’autobús amb lo qual no em digui
que es va treure perquè estava al costat de la parada d’autobús perquè l’autobús no toca, ni
quan frena; esperi que no he acabat. I desprès crec, no anava a dir els companys, no els
senyors de ciutadans i jo que tenim poca experiència, ens emportem un mal gust de boca i
intentarem per tots els mitjans i espero que ell em segueixi d'esbrinar tot això que vostès han
discutit per veure qui té la raó o no; perquè la veritat que m'he quedat estorat.
El Sr. Garcia (CiU), diu gràcies.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu gràcies igualment. Sr. Pablos té alguna pregunta?
42
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 47
El Sr. Garcia (CiU), diu torna a dir mentides, torna a dir mentides.
Ajuntament de Montgat
El Sr. Pablos (C's), diu tengo alguna; es que me he olvidado del Sr. Salguero; me lo he
dejado probecito. Porque así va quedando constancia de las cosas, primero que son
poquitas porque me he negado, ya lo saben ustedes, me he negado a seguir pidiendo más
hasta que se resuelva las que hay. La suciedad de la escalera de la calle Iglesia hacia la
calle de arriba. No solamente eso sino esos tres adoquines que faltan que ya hemos hecho
referencia cuando he presentado la Moción. Que son tres adoquines que además, es que a
más usted lo vio; los tres adoquines estaban; se los llevaron pusieron cemento y dibujaron la
raya de los adoquines. Y la suciedad de la calle Iglesia, de los pájaros. Bueno yo iré dejando
constancia; luego después usted dirá que la brigada va rápida o va lenta, o que es usted
quien la dirige; no sé si es culpa como antes ha mencionada el Sr. Garcia, yo no sé si es
culpa del Político o si es culpa de los trabajos de la Brigada o es culpa de algún técnico si es
culpa del señor no tengo ni idea de quién es. Pero por lo menos ya me parece que este va a
ser el tercer mes que le menciono lo de la suciedad de la escalera y lo de los adoquines. Y
es que no quiero aportar más porque ya con eso espero que algún día se haga gracias.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu alguna pregunta mes? Sra. Edo.
La Sra. Edo (CiU), diu a veure amb ànim de ser didàctica una altra vegada; els hi agraeixo
que vulguin esbrinar aquest tema perquè a nosaltres ens preocupa molt tot aquest tema, tot
el que ha passat aquí no ens ha agradat gens. El problema, no es tracta de si yo hice, tú
hiciste, el hizo y el otro dejo de hacer; el problema no és aquest. I tal com s’està conduint el
tema personalment no ens agrada. Simplement nosaltres la única cosa que volíem posar de
manifest era que el Ple estava convocat tard; no divuit minuts; més de divuits minuts.
Necessitàvem dos dies hàbils enmig els Regidors per poder veure els expedients. Mentre
que aquests dos dies hàbils no estiguessin, ho pot dir en veu alta?
La Sra. Sanllehy (ICV), diu estava dient que els expedients que han de veure els regidors
estan en les comissions informatives però ho estava dient en baix, no fa falta que tingui una
oïda tant fina.
La Sra. Edo (CiU), diu el tinc no ho puc evitar.
La Sra. Edo (CiU), diu és que no ho sentit tot només he sentit la ultima part i m'havia semblat
entendre una altra cosa per això li he demanat.
La Sra. Sanllehy (ICV), diu només sent una part no?
La Sra. Edo (CiU), diu no.
La Sra. Sanllehy (ICV), diu continuí, continuí que ens agrada molt sentir les seves histories.
La Sra. Edo (CiU, diu les meves histories potser són més entretingudes que les seves, però
bé és igual. Deixem-ho; en fi. L'únic tema era que nosaltres el que volíem era posar de
manifest com es convoquen els Plens i que si ha estat per error, per ignorància o pel motiu
que hagi estat, tan s'ha val el motiu, tan s'ha val que no es torni a repetir; simplement, que
no es torni a repetir per seguretat jurídica del municipi. Simplement és aixó. No hi ha cap
doblez més. No hi ha cap cosa més. Per seguretat jurídica del municipi que no es torni a
repetir. El fet del tema dels quatre dies que estàvem parlant també amb el punt anterior
també és per seguretat jurídica del municipi; nosaltres estem a l'oposició vostès governen.
L'obligació que té l'oposició és fiscalitzar el govern. Fiscalitzar, vigilar i veure què fan. És el
que estem fent, única i exclusivament. Jo no sé si vostès tenen temes personals, no els
43
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 47
La Sra. Sanllehy (ICV), diu doncs haurà sentit perfectament que estava dient això.
Ajuntament de Montgat
tenen; a mi avui m'ha semblat que si; però escolti'm no desviem el tema. Nosaltres l'única
cosa que volem és que el municipi funcioni. Funcioni perfectament; com un rellotge.
La Sra. Sanllehy (ICV), diu doncs estem d'acord.
La Sra. Edo (CiU), diu miri això és el que volem nosaltres; i vostè i jo estem d'acord poques
vegades. Però quan hem d'estar d'acord, estem d'acord. Nosaltres la única cosa que volem,
és això que no, que es facin les coses tal i com s'han de fer. No busquem confrontació; la
única cosa que busquem és que les coses es facin com s'han de fer. Voldria preguntar una
cosa; deixant ja el tema, si us plau.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu o sigui no l'apunto com a resposta no?
La Sra. Edo (CiU), diu bé un altre tema; la Sra. Ribot abans ha dit que s'ha de fer un concurs
públic per emetre els Plens; jo vull saber una cosa; s'ha fet algun concurs públic de mèrits i
capacitat pel tema de la redacció de la revista? No sé si va lligat o no va lligat? però
m'agradaria saber-ho. I després un altre tema i ja acabo. A mi que estic aquí sentada i que
m'interessa moltíssim tot el que diem, el que demanem al Secretari, el que demanem als
Regidors m'interessa moltíssim. Però és que jo i crec que molts de nosaltres, a vegades ens
perdem sobre la resposta la pregunta i el que s'està parlant. Ens hem de fer una llista per
saber si tot el que estem preguntant s'està responent; nosaltres. Però imaginin aquesta gent
que està aquí sentats. Jo no veig que portin papers i que s'apuntin les preguntes que estem
fent cadascun de nosaltres. Jo ho he manifestat al principi, no m'agrada aquesta manera
que estem fent les coses, no ens agrada. No ens agrada per respecte a aquestes persones
que estan aquí sentades. No tenen perquè venir amb un paper i apuntar les coses. Jo no sé
si així les coses estan ben fetes o no estan ben fetes. Crec, digui’m agosarada, i no es amb
ànim d'escalfar més l’ambient. Podríem demanar un informe al Sr. Secretari que ens digues
si això és correcte o no és correcte? Perquè jo tinc dubtes i sé que el tema de precs i
preguntes no esta gaire regulat. Sé que l'estic ficant en un compromís; ho sé. Però
m'agradaria saber-ho perquè jo a vegades m'hi trobo i estic pensant amb ells, públic.
El Sr. Secretari, diu contesto ara. El tema de precs i pregunta l'ha de regular el ROM perquè
no està regulat en lloc més. Bé si està en el ROF però és el Ple que s'autoregula; el Ple ha
d'aprovar si vol limitar els tempos d'intervenció, un segon torn, un tercer torn, replica, etc... i
el ROM si s'ha de modificar doncs és el Ple que l'ha de modificar. O sigui són vostès
mateixos que han de decidir si això volen portar a modificar o no.
La Sra. Edo (CiU), diu és que en lloc diu del ROM que s'hagi de fer així els precs i
preguntes; no ho diu.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu i d'altra manera tampoc.
La Sra. Edo (CiU), diu ja no ho sé, però jo penso amb la comoditat de totes les persones que
estem en aquí siguem regidors o siguem públic; simplement. Surti’m tard igual; cada Ple
surti’m tard però jo crec que tota aquesta gent podria seguir millor les preguntes i les
respostes que fem els regidors de govern i de no govern. Simplement penso amb ells.
44
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 47
La Sra. Edo (CiU), diu facin el que vulguin; apuntin com a resposta si volen; si volen deixar
el tema, no volen deixar el tema, seguim amb el tema, no seguim amb el tema. Jo de veritat
el que volia era posar una mica de pau més que res per respecte a tota aquesta gent que
esta aquí sentada que em sembla que deuen estar perdo de l'expressió, al·lucinant
pepinillos.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sra. Edo, senzillament he dit si era una pregunta;
senzillament; pot continuar com vulgui.
Ajuntament de Montgat
Perquè a molts d'ells els conec. I em sap greu que vinguin aquí i ara no sapiguem de que
estem parlant o quina resposta si aquell senyor l'ha fet o l'ha fet també aquesta senyora o
l'ha fet tal. Simplement jo ho deixo sobre la taula perquè es valori.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu i la pregunta quina és?.
La Sra. Edo (CiU), diu no és pregunta és una reflexió que he fet abans i torno a fer ara
perquè dubto que ningú que estigui s'hagi entera’t. I si volen a precs i preguntes seves,
diguin el que vulguin. Ja està; no volia preguntar res més.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu d'acord; amb el tema del coixí berlinès que ha fet el
Sr. Abad.
El Sr. Abad (PSC-CP), diu jo potser abans m'he explicat malament; el fet no és que estigui
davant de la parada de l’autobús el coixí berlinès; el fet és que la roda posterior de l'autobús
desgasta el coixí que és de goma; i la durabilitat....
El Sr. Abad (MES) diu jo no soc tècnic, però aquest coixí berlinès que és tant meravellós té
una mida que l'autobús no el toca. Per això just estava aquest allà perquè l'autobús no el
tocava.
El Sr. Abad (PSC-CP), diu bé no el toca l'autobús però el toquen els vehicles també.
El Sr. Abad (MES), diu evidentment que els vehicles el toquen tots; per això es posa.
El Sr. Abad (PSC-CP), diu bé el fet és que es treu perquè hi ha un desgast i tot té una vida;
el fet de l’autobús pot tocar o no; els petits poden tocar, perquè és més petit. Potser és més
pels vehicles privats, els turismes. Això potser té raó. Però el fet aquest era això; treure'l
d’aquí i posar un d'obra civil que té una vida més llarga. És aixó; potser m'he explicat
malament.
El Sr. Abad (PSC-CP) diu no s'ha tret; es posarà un de nou, d'obra civil ja jo he dit abans; ho
he dit abans això. No sé si ho haurà escoltat però ho he escoltat. Es posarà un d'obra que ja
està la llista de prioritats que inclús amb l'associació de veïna ja s'ha comentat de posar-ne.
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu Sr. Abad no es para echarle un cable a mi compañero; no
recuerdo a cuantos metros esta la parada del autobús, pero lo que hacemos
tradicionalmente los conductores de autobús es encabezar la cabeza del autobús hacia la
parada por lo cual con la rueda de atrás; ya sé que un autobús pasa, pero cuando tú haces
así ya no pasas. Porque tu encabezas el autobús hacia la parada del autobús; desconozco
si es el hecho pero bueno no era más que un apunte. Otro apunte rápidamente que no tiene
nada que ver con eso pero es que en la legislatura pasada los plenos los alargábamos más
que esta. En esta estamos saliendo entorno a las once y media los otros eran las doce o
doce menos cinco. Y a lo que venía la pregunta en cuestión. Otro apunte que me ha
corregido mi compañera la Sra. Emma, no solo tenemos los dos regidores el tema del
ATEND; todos aquellos que estamos en serveis territorials como es el caso de ella por el
tema de contenedores también tienen acceso al ATEND. Además que abrir el ATEND a los
vecinos podría crear bulos que podrían saturar el sistema. Y el tema del Sr. Juan Carlos, les
da la vuelta a las preguntas y las manipula. Por dos veces, sólo una ha dicha la escalera de
45
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 47
El Sr. Abad (MES) diu a veure les decisions les pren qui creu i suposo que amb tota la bona
intenció del món; però en un lloc que hi ha una escola, un restaurant i molta gent vivint,
treure algo que fa reduir la velocitat dels vehicles em sembla agosarat.
Ajuntament de Montgat
la calle Iglesia; por dos veces ha dicho la suciedad de la calle Iglesia; como queriendo dar a
entender que toda la calle, dos veces lo ha dicho, una sola ha hablado de la escalera. Y
además le recordaré ya que están sentados allí los dos que estaba a su disposición para
sentarme con el vecino propietario del pino, o sea que dependo de ustedes para eso;
eh¡ quedo claro y ¿miento o no miento Sr. Abad? Entonces a partir de ahí cuando ustedes
quieran bajamos a ver al vecino en cuestión que es con quien tenemos que hablar de retirar
o no ese pino. Y vuelvo a repetir de las tres veces que ha hecho alusiones, dos muy
interesadamente ha dicho la suciedad de la calle Iglesia. Estábamos hablando de la
escalera.
El Sr. Pablos (C's), diu estábamos hablando de la escalera y yo he especificado la escalera.
Me parece que se me ha entendido clarito. Yo no he dicho de otro sitio. Pero ya pondre
todas las palabras dentro de mis frases lo que pasa que entonces me extenderé más
todavía. No era con doble intención porque usted me está conociendo y sabe que yo con
doble intención no voy. Yo si digo algo lo digo claro. O sea no voy a hablar; yo si veo que
hay suciedad en otro sitio le diré otro sitio. Estamos hablando de la escalera de la calle
Iglesia. No otro sitio; si encuentro otro ya se lo diré, clarito.
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu bueno por respeto a ustedes, estoy a su disposición y cuando
quieran. Ahora que me dicen que no pues bajaré yo a verlo solo.
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu es que es así; y quedo claro que la técnica estaba a favor lo
ha dicho delante de usted; Sr. Juan Carlos delante de usted lo ha dicho. No está grabado en
un Pleno pero usted y yo nos hemos sentado con ella.
El Sr. Pablos (C's), diu oye en serio yo llevo cuatro meses reclamando no me diga usted que
no se hace porque no le llamo a usted.
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu cuando le interesa me llama.
El Sr. Pablos (C's), diu y ya le llamé en su momento y le enseñe el problema. Ahora la
solución la ha de poner usted.
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu tenemos una cita usted y yo ¿el lunes por ejemplo?
El Sr. Pablos (C's), diu vale, venga; yo encantado.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu en todo caso respetemos los turnos; queda ara el
tema de l’emissió publica; Sra. Ribot? No, contractació, perdó.
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu la llei de contracte del sector públic estableix i regula molt
els procediments a aplicar en funció del tipus de contracte i la quantia. En el cas de la revista
46
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 47
El Sr. Pablos (C's), diu hace cuatro meses que se lo estoy pidiendo. No me diga ahora que
está usted a su disposición para atender lo que sea; yo hace cuatro plenos que lo estoy
pidiendo. No me diga usted eso. Sr. Salguero no me diga usted ahora que está a mi
disposición después de cuatro meses. Que están gravados todos los plenos que esta
pregunta la estoy haciendo. Usted ya dijo en su momento una vez que le pregunte; si ya he
hablado con la Técnica y la solución es esta. Pues tal; solamente hay que picar la puerta del
vecino la que sea la solución señores hemos tomado esa decisión. No sé cual será; no sé si
será la correcta. Pero no me diga usted hoy día 31 de marzo de 2016 cuando hace cuatro
plenos que se lo estoy preguntando que hoy me dice usted que esta a nuestra disposición;
como diciendo no me llamáis¡¡¡¡.
Ajuntament de Montgat
la seva quantia el procediment a aplicar no era un procediment obert; era un procediment
negociat. I aixó és el que es va establir. Definits venen per la quantia. No tots els
procediments venen definits per la quantia. No tots els procediments a dia d'avui són oberts.
Hi ha contractació menor, bé ho sap perfectament; per tant la pregunta que m'ha fet vostè ja
sabia la resposta.
La Sra. Edo (CiU), diu però volia que ho expliqués.
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu fantàstic.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu sempre és d'agrair; amb el tema que vostè
comentava Sra. Edo, nosaltres apuntem totes les preguntes que fan vostès. Si ens deixem
alguna, evidentment les hi respondrem i penso que el públic agraeix el fet de no haver
d'apuntar i sobretot de tenir un feedback que no hi hagin interferències entre quatre o cinc
persones que el que fa és més aviat això. En tot cas és la manera que nosaltres creiem que
és la més adequada i si creiem que ens equivoquem i hem de rectificar doncs ho farem. No
hi ha cap tipus de problema; en tot cas ja ho tancaríem en aquí; són dos torns; digui’m Sr.
Abad.
El Sr. Abad (MES), diu jo, que no serveixin de precedent perquè la meva obligació és fer-la
riure però crec que el que ha dit és bastant lògic perquè jo per exemple que he fet nou
preguntes i m’he les he apuntat, he tingut dubtes si m'havien contestat i saber que em
contestaven. En canvi si és toma i daca és molt més fàcil. I si em permet per posar una mica
de color a la nit agra l'Associació del Cas Antic els convida el dia 10 a fer un taller de
bombolles de dotze a una del migdia. Serà molt divertit i molt alegre.
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu gràcies ja hi estic apuntada; moltissimes gràcies.
47
Codi Validació: 9MWRQTAMG7GAK7GR6PP2SGZ4A | Verificació: http://montgat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 47
I atès que no hi ha més assumptes què tractar, la presidència dóna per acabada la sessió de
la qual s’estén aquesta acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signant-la la Sra.
Alcaldessa juntament amb mi el Secretari, que en dono fe.

Documentos relacionados