42 - Biblioteka Narodowa

Comentarios

Transcripción

42 - Biblioteka Narodowa
R. 66(78)
Warszawa, 10 - 16 października 2010 r.
Nr 42
Poz. 24661 - 25289
WYKAZ DZIAŁÓW UKD
0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia)
0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej
004 Informatyka
005 Zarządzanie. Biurowość
1 FILOZOFIA
159.9 Psychologia
2 RELIGIA. TEOLOGIA
272 Kościół rzymskokatolicki
3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia
311+314 Statystyka. Demografia
316 Socjologia
32 Nauki polityczne. Polityka
33 Nauki ekonomiczne
331 Praca
336 Finanse. Podatki
338/339 Gospodarka. Handel
338.48 Turystyka
34+351/354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna
355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
364/368 Opieka społeczna. Ubezpieczenia. Konsumeryzm
37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska
51 Matematyka
52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia
53 Fizyka
54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia
55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia
6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
60 Biotechnologia
61 Medycyna
62 Technika
621.3 Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunikacyjna
622 Górnictwo
629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna
63 Rolnictwo
630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin
636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo
64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo
654+656 Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta
655+659 Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu
657 Rachunkowość. Księgowość
658 Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu
658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw
66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna
69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane
7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka
72 Architektura
73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne
77 Fotografia i procesy pokrewne
78 Muzyka
791/792 Film. Teatr
793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
796/799 Sport
8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki
82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze
82-1/-9 Literatura piękna
821.162.1-1/-9 Literatura polska
82-93 Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
902/904 Archeologia
91 Geografia. Opisy krajów. Podróże
912 Atlasy. Mapy
913(438) Geografia Polski
929 Biografie. Genealogia. Heraldyka
93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka
94(438) Historia Polski
0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia.
Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia)
Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy : uwarunkowania i wybrane zagadnienia. T. 1, Konteksty i uwarunkowania
/ pod red. Zdzisława Gębołysia. – Katowice ; Rybnik : Studio Noa, 2010. – 213 s. : il. ; 21 cm.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-60071-44-1
1. Baza danych – stosowanie – nauka 2. Biblioteki akademickie – Polska – od 1989 r.
4. Systemy ekspertowe – stosowanie – bibliotekarstwo
3. Społeczeństwo informacyjne – a bibliotekarstwo
027.7:004.6:001:316.325:004.891
b25252574
24661/2010
Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy : uwarunkowania i wybrane zagadnienia. T. 2, Narzędzia i formy funkcjonowania / pod red. Ireny Sochy. – Katowice ; Rybnik : Studio Noa, 2010. – 171 s. : il. ; 21 cm.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-60071-47-2
1. Baza danych – bibliotekarstwo 2. Biblioteki akademickie – Polska – od 1989 r. 3. Społeczeństwo informacyjne – a bibliotekarstwo 4.
Systemy informacyjne – stosowanie – bibliotekarstwo – Polska 5. Zarządzanie strategiczne – bibliotekarstwo 6. Bibliografia – komputeryzacja
027.7:001.102-048.44:004.6:316.325
b25252641
24662/2010
KAMKWAMBA, William (1987- ).
O chłopcu, który ujarzmił wiatr / William Kamkwamba, Bryan Mealer ; przeł. Wojciech Mitura. – Warszawa : Drzewo Babel, cop.
2010. – 315, [5] s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”The boy who harnessed the wind” 2008.
ISBN 978-83-89933-21-8 : zł 38
1. Kamkwamba, William (1987- ) 2. Wiatraki – Malawi 3. Woda – zaopatrzenie – urządzenia – Malawi – od 2001 r.
– Malawi – od 2001 r. 5. Życie codzienne – Malawi – od 2001 r. 6. Pamiętniki afrykańskie – od 2001 r.
4. Wynalazcy i odkrywcy
001.895:316.728:628.1:621.548:929-051A/Z](689.7)”2001/...”
Mealer, Bryan.
b2520743x
24663/2010
MĘŻYŃSKI, Andrzej (1938- ).
Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945 / Andrzej Mężyński ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament
Dziedzictwa Kulturowego. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego, 2010. – 367 s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria A, Straty Kultury
Polskiej)
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. s. 343-353. Indeks.
ISBN 978-83-929227-6-6
1. Bibliotekarstwo – Polska – 1939-1945 r.
2. Polska – kultura – straty wojenne – 1939-1945 r.
3. Warszawa – bibliotekarstwo – 1939-1945 r.
02(438)”1939/1945”
b25438360
24664/2010
Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. T. 2 / pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 243, [2] s. ; 25 cm. – (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy)
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-227-3173-4
1. Wiedza – socjologia
001:316.74
b25384168
24665/2010
Zbiory Henryka Markiewicza w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie / [red. wyd. Cecylia Judek]. – Szczecin : Książnica Pomorska
im. Stanisława Staszica, 2009. – 67, [1] s. : il. (gł. kolor.), err. ; 24 cm.
Streszcz. ang., niem.
ISBN 978-83-87879-74-7
1. Markiewicz, Henryk (1922- ) – dedykacje 2. Markiewicz, Henryk (1922- ) – zbiory 3. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica (Szczecin)
– zbiory 4. Biblioteki publiczne – zbiory – Polska 5. Księgozbiory domowe – Polska – 20-21 w. 6. Szczecin (woj. zachodniopomorskie) –
bibliotekarstwo – zbiory
099.5:027.1:027.5](438)”19/20”
b23931358
24666/2010
BIEŃ-BIELSKA, Hanna: Jestem dopóki pamiętam... = poz. 25251
GAŁUSZA, Marek.: Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy = poz. 24816
KOŚCIÓW, Zbigniew: Stanisław Śmiełowski = poz. 25048
III KRAJOWA Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II ”Kultura w nauczaniu Jana Pawła II”, Kamieńsk, 27-28.03.2008 r. =
poz. 24728
KRZEMIŃSKI, Marcin.: Od karambola do poola = poz. 25065
KUMOWA Dolina = poz. 24990
LIEDEL, Krzysztof.: Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem = poz. 24770
MUZEUM Narodowe (Kraków).: Kraków - pictures = poz. 25038
NÖLLKE, Matthias.: Asertywność i sztuka celnej riposty = poz. 24685
PLESKOT, Patryk: Intelektualni sąsiedzi = poz. 25250
2
PROTOKOŁY Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Płońsku z lat 1923-1934 = poz. 24891
ROMANOWSKA, Marta: Stanisław Wyspiański = poz. 25040
RUTKOWSKI, Tadeusz Paweł: Adam Bromberg i ”encyklopedyści” = poz. 25005
SYSTEM zarządzania jakością według ISO 9001:2008 = poz. 24671
UWARUNKOWANIA rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020 = poz. 24790
WOLNOŚĆ słowa w prasie lokalnej = poz. 24846
ŻABIŃSKI, Ryszard.: Marketing na rynku prasowym = poz. 24807
004 Informatyka
MANKIEWICZ, Adam.
Nasz chleb codzienny / Adam Mankiewicz. – Radzionków : Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek, [2010]. – 80 s. : il. (w tym
kolor.) ; 24 cm.
1. Komputery – historia
004.3(091)
b25296413
24667/2010
BIBLIOTEKI szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy = poz. 24661
BIBLIOTEKI szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy = poz. 24662
EUROPEAN information law = poz. 24814
FLIEGNER, Wojciech.: Podejście procesowe w modelowaniu informatycznych systemów ewidencji księgowej = poz. 25006
JĘDRZEJOWSKA-TYCZKOWSKA, Halina.: Sejsmika 4D - najefektywniejsze narzędzie monitorowania i weryfikacji w zadaniach
sekwestracji CO2 = poz. 24928
KŁOS, Sławomir: Evaluation methodology of ERP system implementation in manufacturing enterprises = poz. 25007
MAJKA, Roman.: Problemy opracowania zasobu archiwów zakonnych w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na
przykładzie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła = poz. 25244
MICHNIOWSKI, Tomasz: Założenia programowe, zasady opracowania i modyfikacji programu kształtowania kompetencji
kluczowych w zakresie informatyki i technologii informacyjnej = poz. 24887
[email protected] w sieci = poz. 24835
005 Zarządzanie. Biurowość
BACZYŃSKI, Lech.
Sekrety skutecznych negocjacji : jak wykorzystać negocjacje aby uzyskać to, czego się chce i uniknąć manipulacji / Lech Baczyński.
– Wyd. 3. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, cop. 2008. – 58 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7582-526-8
1. Negocjacje 2. Poradniki
005.574(083.1)
b25423873
24668/2010
Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym : praca zbiorowa / pod red. nauk. Eugeniusza
Sobczaka ; RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. – Warszawa : Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki
Warszawskiej, cop. 2010. – 181 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
ISBN 978-83-930594-0-9
1. Zarządzanie kryzysowe
005.334
b25378879
24669/2010
Ryzyko w finansach i bankowości / red. nauk. Beata Filipiak, Marek Dylewski. – Warszawa : Difin, 2010. – 354 s. ; 23 cm. – (Studia
Finansów i Bankowości)
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7641-246-7 : zł 65
1. Ryzyko finansowe – zarządzanie
005.334:336.7
b2535260x
24670/2010
System zarządzania jakością według ISO 9001:2008 : wdrażanie i organizacja / [aut. Mirosław Lewandowski et al.]. – Warszawa
: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2010. – 336 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7677-388-9 : zł 129
1. Normy ISO 9001 2. Zarządzanie jakością – metody
005.6:006.3/.8
b25421372
24671/2010
SZYMONIK, Andrzej.
Logistyka w bezpieczeństwie / Andrzej Szymonik. – Warszawa : Difin, 2010. – 245, [2] s. : il. ; 23 cm.
3
Dla studentów kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, a także studiów podyplomowych oraz dla menedżerów zajmujących się zarządzaniem
bezpieczeństwem w gminach, powiatach i innych instytucjach.
Bibliogr. s. 197-201.
ISBN 978-83-7641-244-3 : zł 48
1. Bezpieczeństwo publiczne 2. Logistyka gospodarcza 3. Zarządzanie kryzysowe 4. Podręczniki akademickie
005.51:005.334:351.75](075.8)
b25353123
24672/2010
CZŁOWIEK, praca, organizacja = poz. 24785
DYLEMATY zarządzania sportem, turystyką i rekreacją w warunkach niepewności otoczenia = poz. 24808
GÓRECKA, Dorota.: Wielokryterialne wspomaganie wyboru projektów europejskich = poz. 24797
HYBELS, Bill: Odważne przywództwo = poz. 24761
INŻYNIERIA eksploatacji infrastruktury drogowej w sytuacjach kryzysowych = poz. 24971
JAKOŚĆ i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku = poz. 25012
JAKUBIAK-MIROŃCZUK, Aneta.: Negocjacje dla prawników = poz. 24818
KŁOS, Sławomir: Evaluation methodology of ERP system implementation in manufacturing enterprises = poz. 25007
KSZTAŁTOWANIE jakości żywności = poz. 25013
LAFLEY, A. G.: Zmiana reguł gry w biznesie = poz. 25008
LIEDEL, Krzysztof.: Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem = poz. 24770
ŁOBEJKO, Stanisław.: Przedsiębiorstwo sieciowe = poz. 25009
MARCZEWSKA-RYTKO, Maria.: Religia i polityka w globalizującym się świecie = poz. 24771
OLIMPIADA Przedsiębiorczości: Olimpiada Przedsiębiorczości = poz. 24781
PRZEDSIĘBIORSTWO XXI wieku - nowoczesne trendy w biznesie = poz. 25010
SPOŁECZNA gospodarka rynkowa w dobie globalizacji = poz. 24802
TYRAŃSKA, Małgorzata.: Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie = poz. 25011
UWARUNKOWANIA rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020 = poz. 24790
ZARZĄDZANIE ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych = poz. 24805
1 FILOZOFIA
BURGOS, Juan Manuel.
Personalizm : autorzy i tematy nowej filozofii / Juan Manuel Burgos ; tł. Krzysztof Koprowski ; konsultacja nauk. Krzysztof
Guzowski. – Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucja Kultury m. st. Warszawy, 2010. – 204, [1] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”El personalismo : autores y temas de una filosofı́a nueva” 2000.
Indeks.
ISBN 978-83-60853-13-9
1. Personalizm – katolicyzm
141.144:272
b25409438
24673/2010
HENGSTBERGER, Dorothea.
Kalendarz księżycowy 2011 : dzień po dniu / Dorothea Hengstberger ; z niem. przeł. Barbara Tarnas. – Warszawa Klub dla Ciebie
- Bauer-Weltbild Media, cop. 2010. – 207 s. ; 19 cm.
Tyt. oryg.: Monkalender 2011, 2010. 1457. publ. Klubu dla Ciebie.
ISBN 978-83-258-0313-1 : zł 18,90
1. Astrologia 2. Horoskopy 3. Kalendarze 4. Księżyc 5. Wydawnictwa popularne
133.52
b25404441
24674/2010
MARYNIARCZYK, Andrzej (1950- ).
The monistic and dualistic interpretation of reality / Andrzej Maryniarczyk ; transl. from the Pol. by Hugh McDonald. – Lublin :
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Katedra Metafizyki KUL, 2010. – 130, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Notebooks on metaphysics /
Andrzej Maryniarczyk ; vol. 1)
Tyt. oryg.: ”Monistyczna i dualistyczna interpretacja rzeczywistości” 1998. Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-60144-46-6
1. Metafizyka 2. Ontologia 3. Rzeczywistość
111
b25277224
24675/2010
TUPIKOWSKI, Jerzy.
Spór o podstawy teizmu : racje realnego świata czy kreacja religijnych sensów? / Jerzy Tupikowski. – Wrocław : Papieski Wydział
Teologiczny, 2009. – 541 s. ; 24 cm. – (Rozprawy Naukowe / Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ; nr 71)
Streszcz. hisz. Spis treści także hisz.
Bibliogr. s. 517-532.
ISBN 978-83-60370-61-2
1. Bóg – filozofia
141.4
b25376652
24676/2010
4
Z potrzeby myślenia / pod red. Magdaleny Uzarewicz ; Barbara Kazimierczak [et al.] ; Koło Inicjatyw Filozoficznych, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Instytut Filozofii, 2009. – 155 s. ; 21 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 83-60636-05-2
1. Filozofia
1
b24883979
24677/2010
BHANDARI, C. M.: Joga Śakti = poz. 24944
HALı́K, Tomáš: Drzewo ma jeszcze nadzieję = poz. 24724
LIPIEN, Ted: Wojtyła a kobiety = poz. 24729
”PROZORA Ukraı̈na” = poz. 24839
SADOWSKA, Joanna.: Sercem i myślą związani z Partią = poz. 24775
159.9 Psychologia
ANTONY, Martin M.
10 prostych sposobów radzenia sobie z paniką / Martin M. Antony, Randi E. McCabe ; przekł. Marian Leon Kalinowski. – Gdańsk
: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 151, [1] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”10 simple solutions to panic : how to overcome panic attacks, calm physical symptoms & reclaim your life”.
Bibliogr. s. 146-[152].
ISBN 978-83-7489-252-0 : zł 24,90
1. Autopsychoterapia – metody 2. Lęk – psychologia 3. Lęk – zwalczanie 4. Wydawnictwa popularne
159.942:615.851
McCabe, Randi E.
b25184416
24678/2010
ARGOV, Sherry.
Dlaczego mężczyźni kochają zołzy / Sherry Argov ; przeł. Urszula Szczepańska. – Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop.
2010. – 222 s. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Why men love bitches” 2002. Na okł.: Wydanie rozszerzone.
ISBN 978-83-62343-04-1 : zł 29,90
1. Kobieta – psychologia 2. Mężczyzna – psychologia 3. Miłość – psychologia
159.942:159.9-055.1/.2:316.47
b25375738
4. Stosunki interpersonalne
5. Wydawnictwa popularne
24679/2010
ARGOV, Sherry.
Dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy / Sherry Argov ; przeł. Urszula Szczepańska. – Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop.
2010. – 190 s. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Why men marry bitches : a woman’s guide to winning her man’s heart” 2006.
ISBN 978-83-62343-05-8 : zł 29,90
1. Kobieta – psychologia 2. Małżeństwo – psychologia 3. Mężczyzna – psychologia 4. Stosunki interpersonalne – psychologia
dawnictwa popularne
159.9-055.1/.2:159.9-058.833:316.47
b25375696
5. Wy-
24680/2010
BRAGDON, Allen D.
Rozwiń swój umysł : ćwiczenia dla lewej półkuli mózgu : magiczne krzyżówki, jolki, krzyżówki liczbowe, słowne okręgi, krzyżówki sumowe, cyfrowe zagadki : zabawy umysłowe oraz strategie, które stymulują pozytywne emocje i rozwijają umiejętności
rozwiązywania problemów / Allen D. Bragdon, David Gamon ; [tł. Robert Waliś]. – Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2010.
– 296 s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Building your left brain power” 1999.
ISBN 978-83-60215-78-4 : zł 35
1. Gry i zabawy umysłowe 2. Mózg 3. Umysł 4. Wydawnictwa popularne
159.95:612.82:793.7
Gamon, David.
b25013580
24681/2010
KOŁAKOWSKI, Artur.
ADHD - informacje dla rodziców / [tekst Artur Kołakowski ; rys. Marta Grzechowiak]. – [Stare Babice] : ARW A. Grzegorczyk,
[2009]. – [44] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Opis wg okł.
Bibliogr. na s. 3 okł.
ISBN 978-83-7585-066-6
1. Dziecko z ADHD – psychologia
2. Poradniki dla rodziców
159.922.7:616.8-053.2
b2534609x
24682/2010
MARSZAŁEK, Nikodem.
Odrodzenie Feniksa : poznaj sekrety zwykłych ludzi, którzy osiągają niezwykłe rezultaty i uwolnij śpiącego w tobie olbrzyma /
Nikodem Marszałek. – Wyd. 4. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, cop. 2008. – 226 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7582-220-5
1. Osobowość – rozwój 2. Samorealizacja
3. Poradniki
159.923
b25427611
24683/2010
5
MART, Piotr.
Tajemnice męskiego umysłu : odkryj to, co jest niezbędne, aby twój mężczyzna dał ci z siebie wszystko i był twoim prawdziwym
przyjacielem / Piotr Mart. – Wyd. 2. – Gliwice : Wydawnictwo Złote Myśli, 2009. – 179, [1], 61 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 179.
ISBN 978-83-7582-921-1 : zł 39,90
1. Mężczyzna – psychologia 2. Stosunki interpersonalne
3. Wydawnictwa popularne
159.9-055.1:316.47
b2542211x
24684/2010
NÖLLKE, Matthias.
Asertywność i sztuka celnej riposty / Matthias Nöllke ; [przekł. z jęz. niem. Anna Komin]. – Warszawa : Wydawnictwo BC.edu,
2010. – 276 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Schlagfertigkeit” 2009. Na okł. podtyt.: jak umiejętnie i skutecznie odpierać krytykę i ataki słowne oraz rozładowywać sytuacje
konfliktowe. U góry okł.: Biznes bestseller.
ISBN 978-83-62180-49-3 : zł 37
1. Asertywność 2. Dyskusja 3. Konflikt – psychologia 4. Stosunki interpersonalne – psychologia 5. Poradniki
159.923:316.64:316.47/.48:001.81
b25374394
24685/2010
OPALA, Anna.
Bohater własnego życia : jak stworzyć scenariusz własnego życia i jak zrealizować wszystkie swoje cele / Anna Opala. – Wyd. 2.
– Gliwice : Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, cop. 2009. – 105 s. : il. ; 21 cm. – (Bliżej Sukcesu : motywacja)
ISBN 978-83-7582-823-8
1. Samorealizacja 2. Sukces
159.923
b25427234
24686/2010
SHERWOOD, Ben.
Zasady przetrwania : sekrety i fakty naukowe, które mogą ocalić ci życie / Ben Sherwood ; przekł. Magda Witkowska. – Warszawa
: MT Biznes, cop. 2009. – 341 s. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”The survivors club : the secrets and science that could save your life” 2009.
Bibliogr. s. 333-341.
ISBN 978-83-61732-60-0 : zł 49,90
1. Ofiary katastrof i wypadków – psychologia 2. Stres – psychologia 3. Sztuka przetrwania
4. Wydawnictwa popularne
159.944.4:614.87/.88
b24824859
24687/2010
SKWARK, Dorota.
Gdy dziecko nie chce się uczyć : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Dorota Skwark. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop.
2010. – 139 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 139.
ISBN 978-83-7660-154-0
1. Dziecko – rozwój psychofizyczny
2. Wychowanie w rodzinie
3. Poradniki dla nauczycieli
4. Poradniki dla rodziców
159.922.7:37.018.1
b25433702
24688/2010
SWEETLAND, Ben.
Bogać się kiedy śpisz / Ben Sweetland ; [tł. Piotr Obmiński]. – Wyd. 2. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, 2009.
– 391, [4] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Grow rich while you sleep” 1986. Na okł. podtyt.: jak wykorzystać siłę Twojego umysłu do łatwego i przyjemnego osiągania
wszystkiego, czego zapragniesz.
ISBN 978-83-7582-905-1
1. Bogactwo 2. Myślenie twórcze 3. Samopoznanie 4. Sukces 5. Poradniki
159.923:159.955-026.15
b25426102
24689/2010
Transgresyjna istota kreacji / red. nauk. Katarzyna Krasoń, Magdalena Kleszcz, Arkadiusz Wąsiński ; Centrum Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej przy Bibliotece Śląskiej Katowice, Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała. – Bielsko-Biała ; Katowice :
Wyższa Szkoła Administracji, 2010. – 168 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-60430-38-5
1. Dziecko – rozwój psychofizyczny
2. Myślenie twórcze
3. Zdolności – psychologia
4. Twórczość dzieci i młodzieży – psychologia
159.92-026.15:159.928:159.922.7
b25452769
24690/2010
TRĘBIŃSKA-SZUMIGRAJ, Ewa.
Współuzależnienie matek narkomanów / Ewa Trębińska-Szumigraj. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2010. – 248 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 229-243.
ISBN 978-83-7489-266-7 : zł 34,90
1. Macierzyństwo – psychologia 2. Matki i córki – psychologia
– a rodzina
3. Matki i synowie – psychologia
159.922.8-056.83:159.9-055.52-055.2
b25314865
4. Nałóg – psychologia
5. Narkomania
24691/2010
ANTON, Annette C.: Dziewczyna do wszystkiego = poz. 24784
BHANDARI, C. M.: Joga Śakti = poz. 24944
CZERNIEJEWSKA, Izabela: Uchodźca w mojej klasie = poz. 24870
6
DAUGHERTY, Billy Joe: Panuj nad swoimi myślami = poz. 24695
HAGIN, Kenneth E.: Nie obwiniaj Pana Boga! = poz. 24698
JAKUBIAK-MIROŃCZUK, Aneta.: Negocjacje dla prawników = poz. 24818
KUBIAK-KRZYWICKA, Wiesława.: Interakcyjno-kontekstualny model zaburzonej socjalizacji = poz. 24883
MEYER, Joyce: Piękno z popiołów = poz. 24705
PUDŁO, Robert.: Zdrowie psychiczne i poczucie koherencji osób po transplantacji serca = poz. 24963
ROBERSON, Dave.: 4 kroki do przezwyciężenia życiowych testów = poz. 24711
SCHNEIDER, Barbara: Niegrzeczne dziewczynki robią karierę = poz. 24788
SHOMALI, Mohammad A.: Samopoznanie = poz. 24712
TKACZ, Joanna.: Bliźnięta = poz. 24966
2 RELIGIA. TEOLOGIA
Alkohol w Biblii / red. Krzysztof Kościelecki, Andrzej Kiejza. – Zakroczym ; [Warszawa : Bracia Mniejsi Kapucyni], 2010. – 136
s. : il. ; 21 cm.
Tyt. okł.: Biblia o alkoholu. Materiały z symp., 18 maja 2010 r., Zakroczym.
ISBN 83-87229-12-1
1. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 2. Biblia – analiza i interpretacja 3. Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie
trzeźwości – katolicyzm 5. Materiały konferencyjne
27-23/-24-27:272-784:272-48-056.83:613.81](06)
b25427623
4. Duszpasterstwo
24692/2010
ATKINSON, Peter (1952- ).
Co powinieneś wiedzieć o Biblii / Peter Atkinson ; [tł. Anna Kalina]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. – 127 s. : il. kolor.
; 27 cm.
Tyt. oryg.: ”The lion encyclopedia of the Bible” 2009.
Indeks.
ISBN 978-83-7660-110-6
1. Biblia – analiza i interpretacja 2. Wydawnictwa popularne
27-235/-236(02.025.2)(02.053.2)
b25410830
24693/2010
CZĘSZ, Bogdan (1944- ).
Związek Ducha Świętego z Kościołem w ujęciu świętego Ireneusza i w interpretacji montanistycznej / Bogdan Częsz. – Wyd.
2. popr. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2010. – 262 s. : il. ; 24
cm. – (Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny = Studies and Texts / Adam Mickiewicz
University. Faculty of Theology ; 131)
Tyt. równol.: The relationship between the Holy Spirit and the Church according to st. Irenaeus and in montanistic interpretation. Tyt. grzb.:
Związek Ducha Świętego z Kościołem. – Streszcz. niem.
Bibliogr. s. 229-242.
ISBN 978-83-61884-81-1
1. Ireneusz z Lyonu (św. ; ca 140-ca 202) – twórczość 2. Duch Święty – teologia – historia – 2-3 w. 3. Eklezjologia – historia – 2-3 w. 4.
Montaniści 5. Patrologia – historia – 2-3 w.
27-144.89:27-72:27-9:27-1A/Z:27-87]”01/02”
b25311323
24694/2010
DAUGHERTY, Billy Joe (1952-2009).
Panuj nad swoimi myślami / Billy Joe Daughterly [! ; przekł. Piotr Zaremba]. – Szczecin : Chrześcijański Kościół Wiary : Instytut
Wydawniczy Compassion, cop. 2005. – 29, [3] s. ; 14 cm.
Tyt. oryg.: Taking control of your thoughts, 1996. Na s. tyt. błędna nazwa aut., prawidłowa: Billy Joe Daugherty.
ISBN 83-89918-16-1 (Compassion)
1. Biblia – analiza i interpretacja 2. Myślenie 3. Rozmyślania religijne
274/278-58:159.955:27-23/-24-27
b25427568
24695/2010
Dokumenty synodów od 381 do 431 roku / układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras. – Kraków : Wydawnictwo WAM,
2010. – XXXIV, [1], 792 s. ; 24 cm. – (Synody i Kolekcje Praw = Synodi et Collectiones Legum ; t. 4) (Źródła Myśli Teologicznej ;
52)
Tyt. równol.: Acta synodalia ab anno 381 ad annum 431. – Tekst równol. pol.-łac., pol.-grec., pol.- grec.-łac. Wstęp równol. pol., ang.
Bibliogr. s. XXIX-XXXIV. Indeksy.
ISBN 978-83-7505-614-3
1. Kościół wczesnochrześcijański – 4-5 w. 2. Prawo kanoniczne – 4-5 w. 3. Synod diecezjalny – 4-5 w. 4. Źródła historyczne
27-74(094.4):[27-732.3/.4:27-9]”03/04”(093)
b25344675
24696/2010
HAGIN, Kenneth E. (1917-2003).
El Szaddai : Bóg, który jest więcej niż nam potrzeba, Bóg, który nasyca długim życiem / Kenneth E. Hagin ; [przekł. Martin
Holdenmajer]. – Szczecin : Instytut Wydawniczy ”Compassion” [etc.], 2009. – 48 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: El Shaddai, 1980.
ISBN 978-83-89918-42-0
1. Biblia – analiza i interpretacja
2. Bóg – protestantyzm
3. Rozmyślania religijne
274/278-14:27-23/-24-27:274/278-58
b25438037
24697/2010
7
HAGIN, Kenneth E. (1917-2003).
Nie obwiniaj Pana Boga! / Kenneth E. Hagin ; [przekł. Monika Grzeszczak]. – Szczecin : Instytut Wydawniczy ”Compassion” ;
Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo AF, 2009. – 41, [7] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Compassion)
Tyt. oryg.: Don’t blame God!, 1979.
ISBN 83-89918-90-1 (”Compassion”)
1. Cierpienie – protestantyzm 2. Rozmyślania religijne
274/278-58:159.942
b25432898
24698/2010
HAGIN, Kenneth E. (1917-2003).
Post : jak to robić z rozsądkiem / Kenneth E. Hagin ; [przekł. Marek Piszczek]. – [Szczecin] : Instytut Wydawniczy ”Compassion”
: Wydawnictwo AF, 2009. – 57 s. ; 20 cm. – (Biblioteka Compassion)
Tyt. oryg.: A commonsense guide to fasting, 1981.
ISBN 978-83-89918-95-6 (”Compassion”)
1. Biblia – analiza i interpretacja 2. Post – protestantyzm
3. Post – w Biblii
274/278-44:27-23/-24-27:274/278-58
b25427775
24699/2010
HAGIN, Kenneth E. (1917-2003).
Znaki czasów / Kenneth E. Hagin ; [przekł. Marek Piszczek]. – Szczecin : Instytut Wydawniczy ”Compassion” : Wydawnictwo
AF, 2010. – 39, [9] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Compassion)
Tyt. oryg.: Sings of times, 1986.
ISBN 978-83-89918-33-8 (”Compassion”)
1. Znaki czasów (rel.) – protestantyzm 2. Rozmyślania religijne
274/278-187/-188:274/278-58
b25427714
24700/2010
HAGIN, Kenneth E. (1917-2003).
Zoe : Boży rodzaj życia / Kenneth E. Hagin ; [przekł. Marek Piszczek]. – Szczecin : Instytut Wydawniczy ”Compassion” ; Gorzów
Wlkp. : Wydawnictwo AF, 2009. – 92 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Compassion)
Tyt. oryg.: Zoe : the God-kind of life, 1993.
ISBN 978-83-89918-57-4 (”Compassion”)
1. Biblia. NT – analiza i interpretacja 2. Rozmyślania religijne
274/278-58:27-23/-24-27
b25438475
24701/2010
Ilustrowana Biblia dla dzieci / tł. Zuzanna Ferenc-Warchałowska. – Kielce : Wydawnictwo ”Jedność”, cop. 2010. – 206, [2] s. : il.
kolor. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: The Children’s Bible, 2007.
ISBN 978-83-7660-121-2
1. Biblia dla dzieci
27-235/-236(02.025.2)(02.053.2)
b25419225
24702/2010
KOWALIK, Krzysztof P. (1966- ).
Reinterpretacja tekstu o Abrahamie z Rdz 11,27 - 25,18 w Septuagincie / Krzysztof Piotr Kowalik. – Częstochowa : Edycja Świętego
Pawła, cop. 2010. – 542 s. ; 21 cm. – (Series Biblica Paulina ; 8)
Bibliogr. s. 513-534.
ISBN 978-83-7424-601-9
1. Abraham (postać bibl.) 2. Biblia. ST. Księga Rodzaju – analiza i interpretacja
p.n.e. 4. Przekłady greckie – historia – 3-2 w. p.n.e.
3. Biblia. ST. Księga Rodzaju – przekłady greckie – 3-2 w.
27-242/-244-27:811.14’02’25”-02/-01”
b25249277
24703/2010
MACH, Dariusz.
Współpracownicy Boga / Dariusz Mach. – [Szczecin] : Instytut Wydawniczy ”Compassion”, 2010. – 66 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-89918-28-4
1. Biblia – analiza i interpretacja
2. Bóg – zielonoświątkowcy
3. Wiara – zielonoświątkowcy
279.125-14:279.125-184:27-23/-24-27
b2542788x
24704/2010
MEYER, Joyce (1943- ).
Piękno z popiołów : droga do emocjonalnego uzdrowienia / Joyce Meyer ; [przekł. Marek Piszczek]. – Szczecin : Instytut
Wydawniczy ”Compassion” ; Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo AF, 2009. – 237, [2] s. ; 23 cm. – (Biblioteka Compassion)
Tyt. oryg.: ”Beauty for ashes” 1995. Na s. red. błędny ISBN.
ISBN 978-83-89918-51-2 (”Compassion”)
1. Biblia – analiza i interpretacja 2. Duchowość protestancka
3. Samopoznanie
274/278-58:159.942:159.923:27-23/-24-27
b25438402
4. Uczucia
5. Rozmyślania religijne
24705/2010
Przeszłość i tożsamość : społeczno-kulturowe aspekty polskiego neopogaństwa / pod red. Piotra Wiencha. – Warszawa :
Wydawnictwo SGGW, 2008. – 84 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-7583-046-0
1. Neopoganizm – Polska – od 1989 r.
299.572(438)”1989/...”
b24717861
24706/2010
8
ROBERSON, Dave.
Grzech śmiertelny / Dave Roberson ; [przekł. Marek Świtalski]. – Szczecin : Instytut Wydawniczy ”Compassion”, 2010. – 31, [1]
s. ; 14 cm. – (Biblioteka Compassion)
Tyt. oryg.: The unpardonable sin, 1999.
ISBN 978-83-89918-00-0
1. Biblia. NT. List do Hebrajczyków – analiza i interpretacja
2. Grzech – protestantyzm
3. Rozmyślania religijne
274/278-42:27-248.3/.8-27:274/278-58
b25438566
24707/2010
ROBERSON, Dave.
Przemiana duszy / Dave Roberson ; [przekł. Jolanta Szlachcic]. – Szczecin : Instytut Wydawniczy ”Compassion”, 2010. – 30, [2]
s. ; 14 cm. – (Biblioteka Compassion)
Tyt. oryg.: Transformation of soul.
ISBN 978-83-89918-08-6
1. Biblia – analiza i interpretacja 2. Metanoja – protestantyzm
3. Rozmyślania religijne
274/278-184:27-23/-24-27:274/278-58
b2543455x
24708/2010
ROBERSON, Dave.
Przypowieść o łasce / Dave Roberson ; [przekł. Jolanta Szlachcic]. – [Szczecin] : Instytut Wydawniczy ”Compassion”, 2010. – 30,
[2] s. ; 14 cm. – (Biblioteka Compassion)
Tyt. oryg.: Grace illustrated.
ISBN 978-83-89918-03-1
1. Biblia. NT. Ewangelia według św. Łukasza – analiza i interpretacja
analiza i interpretacja 4. Rozmyślania religijne
2. Charytologia – protestantyzm
3. Przypowieści ewangeliczne –
274/278-181/-184:27-246/-249-27:274/278-58
b25432941
24709/2010
ROBERSON, Dave.
Składaj swoje troski na Pana / Dave Roberson ; [przekł. Hanna Borowska]. – [Szczecin] : Instytut Wydawniczy ”Compassion”,
2010. – 31, [1] s. ; 14 cm. – (Biblioteka Compassion)
Tyt. oryg.: Casting your cares.
ISBN 978-83-89918-06-2
1. Rozmyślania religijne
274/278-58
b25427817
24710/2010
ROBERSON, Dave.
4 kroki do przezwyciężenia życiowych testów / Dave Roberson ; [przekł. Marek Świtalski]. – [Szczecin] : Instytut Wydawniczy
”Compassion”, 2010. – 29, [2] s. ; 14 cm. – (Biblioteka Compassion)
Tyt. oryg.: Four steps out of tribulation.
ISBN 978-83-89918-01-7
1. Biblia. NT. Listy św. Pawła – analiza i interpretacja 2. Biblia. NT. List do Hebrajczyków – analiza i interpretacja
4. Samorealizacja 5. Uczucia 6. Rozmyślania religijne
3. Duchowość protestancka
274/278-58:159.942:159.923:27-248.3/.8-27
b25427842
24711/2010
SHOMALI, Mohammad A. (1965- ).
Samopoznanie / Muhammad Ali Shomali ; przeł. Arkadiusz Miernik. – Warszawa : Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej.
Instytut Muzułmański, 2009. – 116, [2] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Self-knowledge, 2009.
ISBN 978-83-921662-3-8
1. Samopoznanie – islam
28:159.923
b24828415
24712/2010
SOSNA, Władysław.
Kościół Jezusowy w Cieszynie : mały przewodnik / Władysław Sosna. – Wyd. 2. zm. – Cieszyn : Polskie Towarzystwo Ewangelickie.
Oddział, 2010. – 36, [3] s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 17 cm.
Bibliogr. s. [38].
ISBN 978-83-60431-50-4
1. Kościoły i kaplice – Polska
turystyczne
2. Parafia – ewangelicyzm augsburski – Polska
3. Cieszyn (woj. śląskie) – kościół Jezusowy
4. Przewodniki
274.5-774:726::274.5A/Z](438)(036)
b25405627
24713/2010
ŚWIĄTKIEWICZ, Roman (1928- ).
Ałtajska księżniczka / Roman Horyń. – Warszawa : Instytut Wydawniczy ”Książka i Prasa”, 2010. – 144 s. : il. ; 21 cm.
Na książce pseud. aut., nazwa rzeczywista: Roman Świątek, przyjęta: Roman Świątkiewicz.
ISBN 978-83-88353-48-2 : zł 20
1. Mitologia – Azja 2. Religie niechrześcijańskie – Azja
21/24:256](5)
b2495858x
24714/2010
THOMPSON, Leroy.
Głos Jezusa / Leroy Thompson ; [przekł. Marek Świtalski]. – [Szczecin] : Instytut Wydawniczy Compassion, 2010. – 184, [1] s. ;
23 cm.
9
Tyt. oryg.: Voice of Jesus : speaking God’s Word with authority, 1999. Na okł. podtyt.: wypowiadaj Słowo Boże z autorytetem.
ISBN 978-83-89918-78-9
1. Jezus Chrystus – protestantyzm 2. Biblia. NT – analiza i interpretacja 3. Duchowość protestancka
274/278-31:274/278-58:27-246/-249-27
b25427908
24715/2010
BALICKI, Janusz: Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej = poz. 24759
KOSOWICZ, Agnieszka.: Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie = poz. 24755
LEGROTTAGLIE, Nicola: Złożyłem obietnicę = poz. 25066
MARCZEWSKA-RYTKO, Maria.: Religia i polityka w globalizującym się świecie = poz. 24771
OCHAŁ, Józef: Krosno - miasto położone na wzgórzu = poz. 24735
RADWAN, Marian: Ecclesiastica w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu = poz. 24739
SZEWCIW, Andrzej: Wierzę, wątpię, nie rozumiem = poz. 24747
272 Kościół rzymskokatolicki
ALEKSIEWICZ, Anna (1936- ).
Dzieje parafii Świętej Trójcy we Wrocławiu (1960-2010) / Anna Aleksiewicz ; Duszpasterstwo Parafii Świętej Trójcy. – Wrocław :
Wydawnictwo TArt, 2010. – 176 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Bibliogr. s. 139. Indeks.
ISBN 978-83-85417-31-6
1. Kościoły i kaplice – Polska – od 1944 r. 2. Parafia – katolicyzm – Polska – od 1944 r.
4. Wrocław (woj. dolnośląskie) – Krzyki – religia
3. Wrocław (woj. dolnośląskie) – kościół Świętej Trójcy
272-774:726::272A/Z](438)”1944/...”
b24823909
24716/2010
BADENI, Joachim (1912-2010).
Uwierzcie w koniec świata! : współczesne proroctwo o powtórnym przyjściu Chrystusa / Joachim Badeni, Judyta Syrek. –
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 157, [3] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-240-1407-1 : zł 25,90
1. Badeni, Joachim (1912-2010) 2. Dominikanie – Polska – od 1944 r.
6. Publicystyka polska – od 2001 r.
3. Koniec świata – katolicyzm
4. Objawienie
5. Paruzja – katolicyzm
272-31:272-187/-188:272-788/-789(438)”1944/...”](047.53)
Syrek, Judyta.
b25264205
24717/2010
BARBERIS, Bruno.
Całun : śledztwo w sprawie ukrzyżowanego / Bruno Barberis, Massimo Boccaletti ; [tł. Paweł Soppa]. – Częstochowa : Edycja
Świętego Pawła, cop. 2010. – 31, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Tekst tł. z wł.
ISBN 978-83-7424-769-6
1. Całun Turyński – badanie
272-31:272-526.6/.7
Boccaletti, Massimo.
b25249307
24718/2010
Bądźmy świadkami miłości : materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2009/2010, niedziele zwykłe XXIII-XXXIV : cykl C. Cz. 4 /
[red. Wiesław Piotrowski]. – Tarnów : Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej
Biblos, cop. 2010. – 129 s. ; 21 cm.
Tyt. grzb.: Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2009/2010 : cykl C
ISBN 978-83-7332-880-8 (Biblos)
1. Kazania – katolicyzm – 21 w. 2. Pomoce liturgiczno-duszpasterskie – katolicyzm
272-475(042):272-5
b25426898
24719/2010
Begegnung mit der Gottesmutter Maria in La Salette : Gebetbuch / Bearb. von Józef Pochwat. – Sammarei ; Krakau : Verlag ”La
Salette” Missionare von La Salette, 2010. – 223, [1] s. : il. kolor. ; 19 cm.
Tyt. oryg.: [Spotkanie z Maryją w La Salette : modlitewnik dla czcicieli Matki Bożej z La Salette, 2010].
Bibliogr. s. 221-223.
ISBN 978-83-88153-64-8
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – kult – katolicyzm 2. Objawienia maryjne w La Salette 3. Modlitewnik – katolicyzm
272-282.5
b25404891
24720/2010
Bóg dał nam Jezusa : podręcznik do nauki religii dla dzieci czteroletnich / pod red. Ryszarda Lisa. – Lublin : Wydawnictwo
Archidiecezji Lubelskiej ”Gaudium”, 2008. – 110 s., [7] k. tabl. : il. kolor. ; 28 cm.
Na okł. podtyt.: podręcznik do religii dla dzieci czteroletnich.
ISBN 978-83-7548-028-3
1. Katolicyzm 2. Książki dla przedszkolaków
272(075.2)
b25450128
24721/2010
BRAUN, Maciej (1977- ).
Słyszycie? : kazania i rozważania pasyjne / Maciej Braun. – Kraków : Wydawnictwo AA, [2010]. – 124 s. ; 21 cm.
10
ISBN 978-83-61881-57-5
1. Wielki Post 2. Kazania – katolicyzm – 21 w.
3. Rozmyślania religijne
272-475(042):272-58
b25391550
24722/2010
Cuda Lourdes : 150 świadectw dla uczczenia 150 lat wiary i modlitwy / [tł. Agnieszka Kurzemska, Anna Wojdanowska]. – Kielce
: Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. – 655 s. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Merveilles de Lourdes : 150 histoires vraies et émouvantes pour célébrer 150 ans de foi et de miracles sous le regard de la Vierge
Marie” 2008.
Bibliogr. s. 641-646.
ISBN 978-83-7442-937-5
1. Cuda – Francja – 19-21 w. 2. Objawienia maryjne w Lourdes 3. Wydawnictwa popularne
272-312.47:272-145.55(44)”18/20”
b25415116
24723/2010
HALÍK, Tomáš (1948- ).
Drzewo ma jeszcze nadzieję : kryzys jako szansa / Tomáš Halı́k ; przekł. Andrzej Babuchowski. – Kraków : Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2010. – 212, [4] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Stromu zbývá naděje : krize jako šance : autorské čtenı́ ze stejnojmenné knihy” 2009.
ISBN 978-83-240-1412-5 : zł 34,90
1. Kryzys 2. Nadzieja – filozofia 3. Nadzieja – katolicyzm 4. Wiara – katolicyzm
272-42:122/129:338.124
b25391847
24724/2010
Jan Paweł II - Odwaga Świętości : X Dzień Papieski / pod red. Tadeusza Michalika. – Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej
Biblos : Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, cop. 2010. – 85 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7332-870-9 (Biblos)
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – nauczanie 2. Doskonałość chrześcijańska – katolicyzm 3. Dzień Papieża Jana Pawła II
– katolicyzm 5. Kazania – katolicyzm – 21 w. 6. Pomoce liturgiczno-duszpasterskie – katolicyzm
272-732.2”1965/...”A/Z:272-58(042):272-75
b25411937
4. Katecheza
24725/2010
Kapłan we wspólnocie wierzących : różne aspekty formacji i posługi kapłańskiej / red. nauk. Adam Kokoszka, Jacek Siewiora. –
Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2010. – 285 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7332-862-4
1. Duszpasterstwo – katolicyzm
2. Kapłaństwo – teologia – katolicyzm
272-46/-48:272-558.5
b25426990
24726/2010
KOŚCIELSKI, Franciszek (1971- ).
Konwalie Krasnobrodzkie : kazania zebrane / Franciszek Kościelski. – Zamość : Franciszek Grzegorz Kościelski, 2010. – 109 s. ; 21
cm.
Bibliogr. s. 109.
ISBN 978-83-928668-1-7
1. Kazania – katolicyzm – 21 w.
272-475(042)
b25442181
24727/2010
III Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II ”Kultura w nauczaniu Jana Pawła II”, Kamieńsk, 27-28.03.2008 r. /
[oprac.] Bogusława Turlejska, Grzegorz Turlejski ; [aut. ref. Marian Szymonik et al.]. – Kamieńsk : Gmina Kamieńsk, 2009. – 159
s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-925349-9-0
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – a kultura
2. Kultura
3. Regionalizm – Polska
272-732.2”1965/...”A/Z:008:316.64:323.17(438)
b23721984
4. Świadomość społeczna
5. Materiały konferencyjne
24728/2010
LIPIEN, Ted (1953- ).
Wojtyła a kobiety : jak zmienia się Kościół / Ted Lipien ; z ang. przeł. Jan Kabat. – Warszawa : Świat Książki, 2010. – 413, [1] s. : il.
; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Wojtyła’s women : how they shaped the life of Pope John Paul II and changed the Catholic Church” 2008. Publ. klubu Świat Książki
nr 6696.
Bibliogr. s. 398-404. Indeks.
ISBN 978-83-247-1411-7 : zł 54,90
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – a kobieta 2. Etyka seksualna – katolicyzm – historia – od 1965 r. 3. Feminizm – historia 4. Kobieta –
katolicyzm 5. Nauka społeczna Kościoła katolickiego – historia – od 1965 r.
272-732.2A/Z:272-425:176:272-44-055.2:141.72:3-027.21:172]”1965/...”
b25271325
24729/2010
MAASBURG, Leo (1948- ).
Matka Teresa : cudowne historie / Leo Maasburg ; przeł. Kamil Markiewicz. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha.
Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010. – 228, [1] s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Mutter Teresa : die wunderbaren Geschichten” 2010.
ISBN 978-83-7516-305-6 : zł 39,90
1. Teresa z Kalkuty (bł. ; 1910-1997) – biografia 2. Misjonarki Miłości – biografie
272-36”19”A/Z:[272-788/-789(540):929-052(496.5)A/Z]”19”
b25444864
24730/2010
Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu 1675-1784. T. 5, Liber copulatorum 1757-1776 / wyd. Katarzyna Madejska i Józef
Szymański. – Wojnicz : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 2008. – 198 s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Historyczna / Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Wojnickiej ; t. 36)
11
Tekst gł. łac.
Indeksy.
ISBN 978-83-88332-31-9
1. Księgi parafialne – Polska – 18 w.
2. Parafia – katolicyzm – Polska – 18 w.
3. Wojnicz (woj. małopolskie) – 18 w.
4. Źródła historyczne
272-74:272-774](438)”18”(093.2)
b25417253
24731/2010
Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu 1675-1784. T. 6, Liber mortuorum 1757-1776 / wyd. Józef Szymański i Ewa
Zielińska. – Wojnicz : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 2008. – 246 s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Historyczna / Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Wojnickiej ; t. 37)
Tekst gł. łac.
Indeksy.
ISBN 978-83-88332-32-6
1. Księgi parafialne – Polska – 18 w.
2. Parafia – katolicyzm – Polska – 18 w.
3. Wojnicz (woj. małopolskie) – 18 w.
4. Źródła historyczne
272-74:272-774](438)”18”(093.2)
b25417277
24732/2010
Modlitewnik zawadzki / [oprac. Paweł Nowak, Łukasz Polniaszek, Artur Bieniasz]. – Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2010. – 357 s. ; 16 cm.
ISBN 978-83-7332-885-3
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – kult – katolicyzm – Polska
Narodzenia NMP 4. Modlitewnik – katolicyzm
2. Matka Boska Zawadzka (obraz)
3. Zawada (woj. podkarpackie) – kościół
272-282.5
b25419468
24733/2010
O Maryjo, czemu biegniesz w niebo? : podręcznik peregrynacji Matki Bożej Wniebowziętej / [red. tekstów Józef Morawa]. –
Niegowić ; Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2008. – 109, [1] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7216-739-2
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – kult – katolicyzm 2. Niegowić (woj. małopolskie) – kościół Wniebowzięcia NMP
katolicyzm 4. Pomoce liturgiczno-duszpasterskie – katolicyzm
272-312.47:[272-526.6/.7:726::272A/Z](438):272-282.5
b23062836
3. Modlitewnik –
24734/2010
OCHAŁ, Józef (1936- ).
Krosno - miasto położone na wzgórzu / Józef Ochał. – Krosno : Klasztor OO. Kapucynów : Hedom, 2008. – 367, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-926657-3-1 (Hedom)
1. Biblia. NT – analiza i interpretacja
2. Krosno (woj. podkarpackie)
3. Rozmyślania religijne
272-58:27-246/-249-27:913(438)A/Z
b25370893
24735/2010
Odejścia od kapłaństwa : studium historyczno-psychologiczne / pod red. nauk. Krzysztofa Dyrka. – Kraków : Wydawnictwo
WAM, 2010. – 101, [2] s. ; 21 cm.
Materiały z sesji: ”...Wielu uczniów jego odeszło i już z Nim nie chodziło”, 2009, Kraków.
ISBN 978-83-7505-578-8 : zł 15
1. Apostazja od stanu duchownego 2. Materiały konferencyjne
272-181/-184:272-725](06)
b2537168x
24736/2010
PASTERNAK, Władysław.
Zarys dziejów kościołów i parafii w Bukowinie Tatrzańskiej / Władysław Pasternak. – Bukowina Tatrzańska : Parafia Rzymskokatolicka ; Nowy Targ : Zakład Poligraficzny ”MK”, 2010. – 175, [1] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 174.
ISBN 978-83-60306-53-6 (”MK”)
1. Parafia – katolicyzm – Polska
2. Bukowina Tatrzańska (woj. małopolskie) – religia
272-774(438)
b25448080
24737/2010
PULIKOWSKI, Jacek (1952- ).
Warto być ojcem : najważniejsza kariera mężczyzny / Jacek Pulikowski. – Wyd. 4. zm. i uzup. – Poznań : Inicjatywa Wydawnicza
”Jerozolima” Łukasz Kałużny, cop. 2010. – 227, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-89282-52-1
1. Ojcostwo – katolicyzm
272-44-055.52-055.1
b25400010
24738/2010
RADWAN, Marian (1936- ).
Ecclesiastica w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu / Marian Radwan. – Lublin : Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2008. – 657 s. ; 24 cm. – (Źródła i Monografie / Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 324)
ISBN 978-83-7306-379-2
1. Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij arhiv (Petersburg) – zbiory 2. Kościół greckokatolicki – Polska – 16-19 w. 3. Kościół greckokatolicki
– Rosja – 16-19 w. 4. Kościół katolicki – Polska – 18-20 w. 5. Kościół katolicki – Rosja – 18-20 w. 6. Zbiory archiwalne – Rosja 7. Petersburg
(Rosja) – archiwistyka – zbiory 8. Zabór rosyjski – religia 9. Katalogi zbiorów
272:271.4](438:47+57)”15/19”:930.25(47+57)
b21728100
24739/2010
Sanktuarium nieustającej modlitwy : sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w
Kaliszu-Niedźwiadach / [red. Ewa Kardas]. – Poznań : Flos Carmeli Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych,
2010. – 105, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm.
12
Na s. przytyt.: 130 lat obecności ikony we wspólnocie, 20 lat koronacji ikony przez papieża Jana Pawła II, 400 lat obecności Karmelitanek
Bosych w Polsce. – Streszcz. ang., fr., hisz., niem., ukr.
ISBN 978-83-61727-81-1
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – Polska 2. Karmelitanki Bose – Polska 3. Matka Boska Nieustającej Pomocy (obraz) 4.
Klasztory (bud.) – Polska 5. Niedźwiady (woj. wielkopolskie, pow. Kalisz) – klasztor karmelitanek bosych 6. Niedźwiady (woj. wielkopolskie,
pow. Kalisz) – kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy
272-312.47:[272-526.6/.7:272-788/-789:726::272A/Z](438)
b25296383
24740/2010
SCHOUPPE, Francois-Xavier.
Czyściec w świetle legend i żywotów świętych / F.X. Schouppe ; przeł. Marek H. Kotlarz. – Gdańsk : Exter, 2010. – 292 s. ; 21 cm.
Tyt. przekł.: ”Purgatory - explained by the lives and legends of the saints” 1986. Tyt. grzb.: Czyściec. – Oryg. fr.
ISBN 978-83-60299-39-5
1. Cuda – katolicyzm 2. Czyściec – teologia – katolicyzm 3. Duchowość katolicka 4. Hagiografia – katolicyzm
272-187/-188:272-36:272-145.55:272-58
b25383905
24741/2010
SMOLEŃ, Jerzy.
Maryja w życiu świętych i błogosławionych : rozważania na nabożeństwa październikowe / Jerzy Smoleń. – Tarnów : Wydział
Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2010. – 154 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 152-154.
ISBN 978-83-7332-887-7 (Biblos)
1. Różaniec (modlitwa) 2. Pomoce liturgiczno-duszpasterskie – katolicyzm
272-534
b25427106
24742/2010
Spotkania w wierze : celebracje liturgiczne / [red. Wiesław Lechowicz ; aut. tekstów Kazimierz Czesak et al.]. – Tarnów :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2010. – 59 s. ; 21 cm.
Na s. tyt. i u dołu okł.: Przygotowanie do bierzmowania.
ISBN 978-83-733287-6-1
1. Bierzmowanie 2. Liturgia katolicka
272-5:272-558.4
b25436831
24743/2010
Spotkanie z Maryją w La Salette : modlitewnik dla czcicieli Matki Bożej z La Salette / oprac. Józef Pochwat. – Wyd. 2. przejrz. i
uzup. – Kraków : Wydawnictwo ”La Salette” Księży Misjonarzy Saletynów ; Dębowiec : Proems, 2010. – 240 s. : il. kolor. ; 19 cm.
Bibliogr. s. 239-240.
ISBN 978-83-88153-65-5 (”La Salette”)
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – kult – katolicyzm
2. Objawienia maryjne w La Salette
3. Modlitewnik – katolicyzm
272-282.5
b25404763
24744/2010
STANIOS, Adam (1932-2007).
Niezapomniane słowa : kazania ks. Adama Staniosa / [red. Michał Krawczyk]. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, 2008. – 110, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm + 1 dysk optyczny (CD).
ISBN 978-83-7204-741-0
1. Stanios, Adam (1932-2007) 2. Duchowieństwo katolickie – Polska – od 1944 r. 3. Parafia – katolicyzm – Polska – od 1944 r.
(woj. mazowieckie) – religia – od 1944 r. 5. Kazania – katolicyzm – 21 w. 6. Księgi pamiątkowe
272-475(042):[272-725A/Z:272-774](438)”1944/...”(082.1)
b25431468
4. Radom
24745/2010
SZARWARK, Teodor.
Przyjdę i zabiorę was do siebie : homilie na niedziele i święta : rok A / Teodor Szarwark. – Tarnów : Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej Biblos, cop. 2010. – 219, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Duszpasterza)
ISBN 978-83-7332-872-3
1. Kazania – katolicyzm – 21 w.
272-475(042)
b25427040
24746/2010
SZEWCIW, Andrzej (1951- ).
Wierzę, wątpię, nie rozumiem / Andrzej Szewciw. – Gorzów Wlkp. : Oficyna Drukarska ”Graf ”, 2010. – 194 s. : il. ; 17 cm.
ISBN 978-83-929388-7-3
1. Biblia – analiza i interpretacja
religijne
2. Antropologia teologiczna – katolicyzm
3. Wiara – katolicyzm
272-184:27-23/-24-27:272-58:821.162.1-1
b2524081x
4. Poezja polska – 21 w.
5. Rozmyślania
24747/2010
TERESA Z KALKUTY (bł. ; 1910-1997).
Kwiatki Matki Teresy z Kalkuty : widzieć, kochać, służyć Chrystusowi w ubogich / wybór i oprac. José Luis González-Balado ;
[tł. Lucyna Rodziewicz-Doktór]. – Kraków : inVerso : Wydawnictwo AA, cop. 2010. – 223 s. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Ver, amar, servir a Cristo en los pobres : mensajes de la Madre Teresa de Calcuta” 1991.
ISBN 978-83-931355-0-9 (in Verso)
ISBN 978-83-61881-67-4
1. Duchowość katolicka 2. Miłość – katolicyzm 3. Cytaty 4. Rozmyślania religijne
272-42:272-58:82-84
b25391458
24748/2010
WOJTYSKA, Henryk Damian (1933- ).
”Krzyż przez nich zwyciężył” : polscy pasjoniści - męczennicy drugiej wojny światowej / Henryk Damian Wojtyska. – Przasnysz
: Polska Prowincja Pasjonistów, 2008. – 115 s. : il. ; 21 cm.
13
ISBN 978-83-911123-2-8
1. Pasjoniści – Polska – 1939-1945 r.
2. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia – Polska
272-788/-789(438)”1939/1945”
b23742938
24749/2010
WYDRA, Józef.
Na chwałę Polski : ks. radca Franciszek Długosz : szkic biograficzny / Józef Wydra. – Pszczyna : Pszczyńskie Centrum Kultury,
[2010]. – 54 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. na s. 3 okł.
ISBN 978-83-930110-2-5
1. Długosz, Franciszek (1874-1940) – biografia
religia – 1918-1939 r.
2. Duchowieństwo katolickie – biografie – Polska – 19-20 w.
3. Studzionka (woj. śląskie) –
272-725:929-052A/Z](438)”18/19”
b25234699
24750/2010
Znaki czasu Z. 5, Cała piękna / red. Jacek Uliasz, Katarzyna Misiura ; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Sandomierskiej. – Sandomierz : Zarząd KSM Diecezji Sandomierskiej ; Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji
Rzeszowskiej, 2010. – 118, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteczka KSM ; nr 73)
ISBN 978-83-61312-91-8 (Bonus Liber)
1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
cyzm
2. Katecheza – katolicyzm
3. Laikat – katolicyzm
4. Pomoce liturgiczno-duszpasterskie – katoli-
272-784:272-75:272-5
b24987165
24751/2010
750-lecie przybycia Braci Mniejszych do Bytomia / pod red. Antoniego Barciaka i Witosława J. Sztyka. – Katowice Panewniki :
Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 2010. – 177, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Szkoła Seraficka. Seria Nowa,
ISSN 1898-7842 ; 6)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii. Częśc. materiały z konf. nauk., 2 października 2008 r. – Tekst częśc. niem.
Bibliogr. s. 163-165.
1. Franciszkanie – Polska 2. Bytom (woj. śląskie) – religia 3. Materiały konferencyjne
272-788/-789(438)”14/20”(06)
b25225893
24752/2010
ALKOHOL w Biblii = poz. 24692
BÓG DAŁ nam Jezusa = poz. 24868
BURGOS, Juan Manuel.: Personalizm = poz. 24673
GAWRYCH, Roman: Zestawy zadań do edukacji wczesnoszkolnej = poz. 25075
MADAJ, Karol.: Proboszcz getta = poz. 25271
MAJKA, Roman.: Problemy opracowania zasobu archiwów zakonnych w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na
przykładzie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła = poz. 25244
MITTELALTER - eines oder viele? = poz. 25246
RUCIŃSKI, Tadeusz: W szkole Anioła Poświetnika = poz. 24894
3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
LIPIEN, Ted: Wojtyła a kobiety = poz. 24729
RADWAN-PRAGŁOWSKI, Janusz.: Miłosierdzie i praktyka = poz. 24865
30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia
EUROPEAN WORKSHOP ON PROMOTING GENDER MAINSTREAMING IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
(2008 ; Kraków).
European Workshop on Promoting Gender Mainstreaming in Central and Eastern Europe : 8-9.12.2008, AGH University of
Science and Technology, Kraków, Poland : abstracts / [ed. by A. Czyrska-Filemonowicz and E. Stępniowska ; European Network
of Excellence CMA Complex Metallic Alloy]. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe ”Akapit”, cop. 2008. – 33, [7] s. : il. ; 24 cm.
Nazwy red. w cop.
ISBN 978-83-60958-29-2
1. Równouprawnienie płci – Europa Środkowo-Wschodnia – od 1989 r.
2. Materiały konferencyjne
305:316.346.2](4-191.2-11)”1989/...”(06)
b23595164
24753/2010
SKIERSKI, Leszek.
Usłyszeć Amerykę / Leszek Skierski ; tł. Monika Fronczak ; proof. Murdo MacLeod. – Płock : Stowarzyszenie Autorów Polskich.
Płock Division, 2010. – 107 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Tyt. równol.: Discovering America - a Pole’s perspective. U dołu s. tyt.: South Amboy (New Jersey, USA) 2008. U góry okł. tyt. czas.: Znaj publikacja 1. Na książce zbędny ISSN. – Tekst równol. pol., ang.
1. Stany Zjednoczone – od 2001 r. 2. Felieton polski – od 2001 r.
308(73)”2001/...”
b25378600
24754/2010
GOSPODARKA, technologia, społeczeństwo = poz. 24796
SOCHOCKI, Marcin Jacek.: Liderzy - realizatorzy - beneficjenci = poz. 24895
14
SPOŁECZNA gospodarka rynkowa w dobie globalizacji = poz. 24802
311+314 Statystyka. Demografia.
KOSOWICZ, Agnieszka.
Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie / Agnieszka Kosowicz, Agata Marek. – Warszawa : Stowarzyszenie Vox
Humana, cop. 2008. – 111, [1] s. : il. ; 21 cm.
Na książce wyłącznie błędnie przypisany ISBN.
Bibliogr. publ. aut. s. 109-110 i bibliogr. s. 45-47.
1. Uchodźcy – Europa – od 1989 r. 2. Islam 3. Kraje muzułmańskie
międzynarodowe
4. Uchodźcy – asymilacja – Polska – od 1989 r.
5. Uchodźcy – prawo
314.151.1:316.347](438:4)”1989/...”:94(5/6=411.21):28:341.43
Marek, Agata.
b25027621
24755/2010
316 Socjologia
Ausgewählte Quellen im Diskursfeld ”Identitäten” : Deutschland : ein Arbeitsbuch für Breslauer Germanistikstudenten / Marek
Hałub (Hg.). – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. – 362 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 355.
ISBN 978-83-7432-556-1
1. Świadomość społeczna – Niemcy
2. Podręczniki akademickie
316.64(430)(075.8)
b24991727
24756/2010
Ausgewählte Quellen im Diskursfeld ”Identitäten” : die Schweiz : ein Arbeitsbuch für Breslauer Germanistikstudenten / Dariusz
Komorowski (Hg.). – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. – 280 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 273.
ISBN 978-83-7432-558-5
1. Świadomość społeczna – Szwajcaria
2. Podręczniki akademickie
316.64(494)(075.8)
b2499182x
24757/2010
Ausgewählte Quellen im Diskursfeld ”Identitäten” : Österreich : ein Arbeitsbuch für Breslauer Germanistikstudenten / Lucjan
Puchalski (Hg.). – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. – 352 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 345.
ISBN 978-83-7432-557-8
1. Świadomość społeczna – Austria
2. Podręczniki akademickie
316.64(436)(075.8)
b24991788
24758/2010
BALICKI, Janusz (1947- ).
Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej : wyzwania dla polityki integracyjnej = Immigrants to the EU from
Muslim countries : challenges for integration policy : selected issues / Janusz Balicki. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. – 401 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. przy rozdz. i s. 385-400.
ISBN 978-83-7072-591-4
1. Adaptacja kulturowa – kraje Unii Europejskiej
2. Islam – kraje Unii Europejskiej
3. Prawo islamskie
316.7:323.15:316.347:28](4-67)
b24886336
24759/2010
Dzieciństwo pod drzewem pomarańczy / [red. Anna Cecot et al.]. – Kraków : Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu,
2009. – 59, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-62127-02-3
1. Dziecko – Afryka – od 2001 r.
2. Dziecko – Ameryka Południowa – od 2001 r.
316.346.3-053.2(6:8)”2001/...”(02.025.2)(02.053.2)
b25267036
3. Wydawnictwa popularne
24760/2010
HYBELS, Bill (1951- ).
Odważne przywództwo / Bill Hybels ; [przekł. Krzysztof Pawłusiów]. – Szczecin : Instytut Wydawniczy ”Compassion” ; Gorzów
Wlkp. : Wydawnictwo AF, 2009. – 237 s. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: ”Courageous leadership” 2002.
ISBN 978-83-89918-87-1 (”Compassion”)
1. Przywództwo – teoria 2. Zarządzanie – teoria
316.46:005.1
b25438189
24761/2010
JEZIORSKI, Paweł A.
Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych / Paweł A.
Jeziorski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009. – 569 s., 10 s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. –
(Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, ISSN 0082-5522 ; R. 94, z. 1)
15
Streszcz. niem.
Bibliogr. s. 495-566.
ISBN 978-83-61487-64-7 (TN)
ISBN 978-83-231-2463-4
1. Marginalizacja społeczna – Inflanty – 13-16 w. 2. Marginalizacja społeczna – krzyżackie, państwo
Inflanty 4. Miasta – patologia społeczna – krzyżackie, państwo
3. Miasta – patologia społeczna –
316.334.56:316.6:343.9:364.6](474.2:474.3:438:430)”12/15”
b25080350
24762/2010
Młodzież - dorośli : zjawiska społeczne : wybrane problemy / red. nauk. Teresa Sołtysiak, Ewa Kubiak-Szymborska. – Bydgoszcz
: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. – 189, [1] s. ; 24 cm.
Streszcz. ang. przy rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7096-735-2
1. Młodzież – a patologia społeczna – Polska – od 2001 r.
2001 r.
2. Patologia społeczna – socjologia – Polska – od 2001 r.
3. Postawy – Polska – od
316.64:316.346.3-053.6](438)”2001/...”
b24901003
24763/2010
PECUCH, Mirosław (1971- ).
Tożsamość kulturowa Łemków w zachodniej Polsce i na Ukrainie : studium porównawcze / Mirosław Pecuch. – Gorzów
Wielkopolski : Zjednoczenie Łemków. Koło w Gorzowie Wlkp., 2009. – 208 s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Streszcz. ukr.
Bibliogr. s. 157-184.
ISBN 978-83-930193-1-1
1. Łemkowie – kultura – historia
Świadomość społeczna – Łemkowie
2. Łemkowie – socjologia – Polska – od 1944 r.
5. Polska Zachodnia – stosunki etniczne
3. Łemkowie – socjologia – Ukraina – od 1945 r.
316.64:316.347](438:477]=16)
b24849169
4.
24764/2010
RÓŻAŃSKA-KOWAL, Joanna.
Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal. – Wyd. 2. zm. – Kraków : Oficyna
Wydawnicza ”Impuls”, 2010. – 215, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 203-208.
ISBN 978-83-7587-341-2
1. Młodzież – socjologia – Polska – od 2001 r.
Zachowanie prospołeczne – Polska – od 2001 r.
2. Niedostosowanie społeczne – Polska – od 2001 r.
3. Postawy – Polska – od 2001 r.
316.6:316.346.3-053.6](438)”2001/...”
b24914551
4.
24765/2010
ANTON, Annette C.: Dziewczyna do wszystkiego = poz. 24784
ARGOV, Sherry.: Dlaczego mężczyźni kochają zołzy = poz. 24679
ARGOV, Sherry.: Dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy = poz. 24680
BARTOSZEWICZ, Ryszard: Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich =
poz. 25063
BIBLIOTEKI szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy = poz. 24661
BIBLIOTEKI szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy = poz. 24662
BURAKOWSKI, Adam: 1989 - Jesień Narodów = poz. 24795
CZERNIEJEWSKA, Izabela: Uchodźca w mojej klasie = poz. 24870
CZŁOWIEK w systemie pomocy = poz. 24871
ELBANOWSKA-CIEMUCHOWSKA, Stefania.: Zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi = poz. 24876
EUROPEAN Workshop on Promoting Gender Mainstreaming in Central and Eastern Europe: European Workshop on Promoting
Gender Mainstreaming in Central and Eastern Europe = poz. 24753
GOSPODARKA, technologia, społeczeństwo = poz. 24796
GÓRKA, Jowita.: Uwarunkowania aktywności rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi Wielkopolski = poz. 25064
HECIAK, Sławomir.: Teoria wyboru publicznego a ekonomiczna analiza funkcjonowania sfery publicznej = poz. 24778
JAKUBIAK-MIROŃCZUK, Aneta.: Negocjacje dla prawników = poz. 24818
KAMKWAMBA, William: O chłopcu, który ujarzmił wiatr = poz. 24663
KOSOWICZ, Agnieszka.: Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie = poz. 24755
III KRAJOWA Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II ”Kultura w nauczaniu Jana Pawła II”, Kamieńsk, 27-28.03.2008 r. =
poz. 24728
KUBIAK-KRZYWICKA, Wiesława.: Interakcyjno-kontekstualny model zaburzonej socjalizacji = poz. 24883
KURCZEWSKI, Jacek: Wielkie bazary warszawskie = poz. 24798
LOKALNE pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji = poz. 25270
MART, Piotr.: Tajemnice męskiego umysłu = poz. 24684
MÁTÉ, Ferenc: Madrość [!] Toskanii = poz. 25231
MAZURKIEWICZ, Anna: Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji = poz. 24786
MIĘDZY nostalgią a nadzieją = poz. 25025
16
NÖLLKE, Matthias.: Asertywność i sztuka celnej riposty = poz. 24685
PUDŁO, Robert.: Zdrowie psychiczne i poczucie koherencji osób po transplantacji serca = poz. 24963
ROZENBAJGIER, Małgorzata.: Nagrody i kary w rodzinie w percepcji dzieci szkół podstawowych = poz. 24893
RUTKOWSKI, Tadeusz Paweł: Adam Bromberg i ”encyklopedyści” = poz. 25005
RYNEK pracy w Rzeszowie i w powiecie rzeszowskim = poz. 24787
TEORETYCZNE podstawy socjologii wiedzy. = poz. 24665
WIECH, Stanisław: Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896) = poz. 25287
WIELOFUNKCYJNOŚĆ rolnictwa = poz. 24803
WYPALANIE śladów w mózgu = poz. 24804
32 Nauki polityczne. Polityka.
BICHTA, Tomasz.
Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku / Tomasz Bichta. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2010. – 226 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 215-226.
ISBN 978-83-227-3135-2
1. Partie polityczne – organizacja – Polska – od 1989 r.
329(438)”1989/...”
b2535808x
24766/2010
CHUDZIŃSKI, Edward (1940- ).
Regionalizm : idea, realizacje, instytucje / Edward Chudziński. – Warszawa : Muzeum Niepodległości : Mazowiecka Oficyna
Wydawnicza, 2010. – 154, [2] s. ; 24 cm.
Na s. przytyt.: Letnia Szkoła Regionalizmu (19.08.2010-27.09.2010). Na s. red. błędny ISBN.
ISBN 978-83-62235-07-0 (MOW)
ISBN 978-83-61924-07-4
1. Regionalizm – Polska
323.17(438)
b25413648
24767/2010
CZIOMER, Erhard (1940- ).
Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku / Erhard Cziomer. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa ; Kraków : Krakowska Akademia im. Frycza
Modrzewskiego, 2010. – 317 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. niem. Spis treści także niem.
Bibliogr. s. 266-281. Indeks.
ISBN 978-83-7151-863-8 (Elipsa)
ISBN 978-83-7571-091-5
1. Niemcy – polityka – od 2001 r.
327(430)”2001/...”
b25311165
24768/2010
GMITRUK, Janusz (1948- ).
Ruch ludowy : tradycja i polityka / Janusz Gmitruk, Jan Jachymek, Aleksander Łuczak ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego. – Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2010. – 170, [1] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 170.
ISBN 978-83-62171-48-4
1. Polskie Stronnictwo Ludowe (1989- )
2. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
3. Polska – polityka wewnętrzna – od 1944 r.
329A/Z:323.3-057.2](438)”1944/...”
Jachymek, Jan (1939- ).; Łuczak, Aleksander (1943- ).
b25133524
24769/2010
LIEDEL, Krzysztof.
Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem / Krzysztof Liedel. – Warszawa : Wydawnictwo Trio : Collegium Civitas, 2010. –
150, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 143-[151].
ISBN 978-83-7436-237-5 (Trio) : zł 26
1. Informacja – zarządzanie 2. Terroryzm – zapobieganie i zwalczanie
323.28:343.341:001.102:005
b25372701
24770/2010
MARCZEWSKA-RYTKO, Maria.
Religia i polityka w globalizującym się świecie / Maria Marczewska-Rytko. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 361 s. : il. ; 25 cm.
Spis treści także ang.
Bibliogr. s. 291-344. Indeks.
ISBN 978-83-227-3106-2
1. Globalizacja – a religia 2. Globalizacja – a polityka
3. Polityka – a religia
32:2:005.44
b25357189
4. Religia – a polityka
24771/2010
17
MORGENTHAU, Hans Joachim (1904-1980).
Polityka między narodami : walka o potęgę i pokój / Hans J. Morgenthau ; przejrzał i uzup. Kenneth W. Thompson ; przeł.
Renata Włoch. – Wyd. skrócone. – Warszawa : Difin, 2010. – 406 s. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: Politics among nations : the struggle for power and peace.
ISBN 978-83-7641-185-9
1. Polityka międzynarodowa 2. Podręczniki akademickie
327(075.8)
b25355545
24772/2010
PIETRASIAK, Małgorzata.
Środowiskowe wyznaczniki polityki zagranicznej Wietnamu w obliczu procesów integracji z gospodarką światową / Małgorzata
Pietrasiak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – 233, [2] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Azji i Pacyfiku)
Bibliogr. s. 222-233.
ISBN 978-83-7611-727-0
1. Wietnam – polityka – od 1989 r.
327(597)”1989/...”
b25367894
24773/2010
Ruch Komitetów Obywatelskich w osiedlach krakowskich 1989-2009 : przyczynek do historii. – Kraków : Komitet Obywatelski
Miasta Krakowa, 2009. – 236 s. : il. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-906812-0-7
1. Komitety Obywatelskie ”Solidarność”
1989 r.
2. Kraków (woj. małopolskie) – organizacje – od 1989 r.
3. Antologie
329.7(438)”1989/...”
b25136999
4. Pamiętniki polskie – od
24774/2010
SADOWSKA, Joanna.
Sercem i myślą związani z Partią : Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976) : polityczne aspekty działalności / Joanna
Sadowska. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2010. – 443, [1] s. ; 24 cm. – (W Krainie PRL : ludzie, sprawy, problemy : rzeczywistość
PRL odczytana z akt, dokumentów, zapisów, twórczości)
Bibliogr. s. 237-[444].
ISBN 978-83-7436-216-0 : zł 59
1. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976)
329.78A/Z:141.8](438)”1956/1989”
b25370698
24775/2010
BALICKI, Janusz: Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej = poz. 24759
BURAKOWSKI, Adam: 1989 - Jesień Narodów = poz. 24795
CZAPLIŃSKI, Władysław: Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym =
poz. 24813
GÓRZYŃSKA, Marzena.: Stany Zjednoczone Ameryki wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego = poz. 24817
HECIAK, Sławomir.: Teoria wyboru publicznego a ekonomiczna analiza funkcjonowania sfery publicznej = poz. 24778
INŻYNIERIA eksploatacji infrastruktury drogowej w sytuacjach kryzysowych = poz. 24971
III KRAJOWA Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II ”Kultura w nauczaniu Jana Pawła II”, Kamieńsk, 27-28.03.2008 r. =
poz. 24728
SOLARZ, Marcin Wojciech: Północ - Południe = poz. 24801
33 Nauki ekonomiczne
BYWALEC, Czesław.
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Czesław Bywalec. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. – 296, [1] s. : il.
; 25 cm. – (Ekonomia)
Bibliogr. s. 287-290. Indeks.
ISBN 978-83-255-1618-5 : zł 49
1. Spożycie – Polska – od 1989 r.
2. Spożycie – socjologia
3. Spożycie – teoria
330.567.2
b25398866
24776/2010
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe 2010 / André Helin [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. – XI, [1], 388 s. : il. ; 25 cm. – (Rachunkowość)
Bibliogr. s. 373-377, wykaz aktów prawnych s. 377. Indeks.
ISBN 978-83-255-1731-1 : zł 119
1. Fuzja przedsiębiorstwa – finanse 2. Fuzja przedsiębiorstwa – finanse – prawo – Polska – stan na 2010 r. 3. Przejęcie przedsiębiorstwa –
finanse 4. Przejęcie przedsiębiorstwa – finanse – prawo – Polska – stan na 2010 r. 5. Spółki kapitałowe – finanse – prawo – Polska – stan na
2010 r. 6. Podręczniki
334.75:346.54:347.72:658.114.3](438)(07)
b25405743
24777/2010
18
HECIAK, Sławomir.
Teoria wyboru publicznego a ekonomiczna analiza funkcjonowania sfery publicznej / Sławomir Heciak. Konkurencyjność
województw Polski wschodniej w warunkach ich funkcjonowania w strukturach zintegrowanej Europy / Joanna Semrau.
Unijne preferencje handlowe dla państw Maghrebu w latach 1970-2005 / Edyta Wojtyla. – Poznań : Akademia Ekonomiczna.
Wydział Ekonomii. Studia Doktoranckie, 2008. – 90 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Studia Doktoranckie, ISSN 1642-2600 ; z. 39)
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
1. Unia Europejska – a Afryka Północna – handel 2. Handel – polityka – Unia Europejska
Polska Wschodnia – gospodarka – konkurencyjność – od 2001 r.
3. Wybory – socjologia
4. Wybory – teoria
332.1:339.137](438-11)”2001/...”:339.1(4-67:6-17):324:316.334.3
b22357117
5.
24778/2010
Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych / Piotr Niedzielski [et al.] ;
Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. – 143 s. : il. ; 24 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 141-143.
ISBN 978-83-7241-756-9
1. Efektywność ekonomiczna – badanie
akademickie
2. Inwestycje – ekonomika – badanie
3. Rachunek ekonomiczny – inwestycje
330.322.5(075.8)
b24806109
4. Podręczniki
24779/2010
KOZIERKIEWICZ, Roman.
Slang, idiomy i modne słowa w biznesie : słownik angielsko-polski = Slang, idioms and buzzwords in business : English-Polish
dictionary / Roman Kozierkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2010. – 407 s. ; 17 cm.
ISBN 978-83-7561-065-9 : zł 44,90
1. Nauki ekonomiczne – terminologia
2. Słowniki angielsko-polskie
3. Słowniki terminologiczne
33(038)=111=162.1
b25368771
24780/2010
OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (5 ; 2009-2010).
Olimpiada Przedsiębiorczości : wiedza, umiejętności, postawy / [zespół red. Marcin Dąbrowski et al.]. – Warszawa : [Fundacja
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych], 2010. – 179 s. : il. ; 22 cm.
Materiały z V ed.
Praca wydana we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (Program ”Przedsiębiorczość w szkole”) i Narodowym Bankiem
Polskim - partnerami strategicznymi olimpiady
ISBN 978-83-927446-8-9
1. Edukacja ekonomiczna 2. Ekonomia – konkursy i festiwale 3. Olimpiady szkolne – Polska – od 2001 r. 4. Ćwiczenia i zadania
33+005.342](076):37.091.27(438)”2001/...”
b25399032
24781/2010
Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020 / red. nauk. Teresa Kupczyk. – Wrocław : Wyższa Szkoła
Handlowa, 2010. – 239 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-929382-2-4 : bezpł.
1. Rozwój regionalny – Polska – od 1989 r. 2. Rozwój regionalny – prognozy – Polska
Dolny – gospodarka – prognozy
3. Śląsk, Dolny – gospodarka – od 1989 r.
332.14(438)”1989/...”
b25432151
4. Śląsk,
24782/2010
ANALIZA procesów i detrminant [!] wpływających na zmianę struktury gospodarczej Powiatu Wodzisławskiego oraz prognoza
zmian = poz. 24783
ŁUCZAK, Robert: Wpływ formy prawnej pieniądza na funkcjonowanie gospodarki rynkowej = poz. 24792
MAŚLANKA, Renata.: Jak wydzielić wspólnotę ze spółdzielni mieszkaniowej = poz. 24828
ZBOROWSKA, Władysława.: Makroekonomiczne modele funkcjonowania rynków w gospodarce = poz. 24806
331 Praca
Analiza procesów i detrminant [!] wpływających na zmianę struktury gospodarczej Powiatu Wodzisławskiego oraz prognoza
zmian / red. nauk. Anna Śliz, Marek S. Szczepański. – Katowice ; Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski ; Warszawa : CTC Polska,
2010. – 186 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Projekt ”Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ISBN 978-83-924579-6-1 (CTC Polska) : bezpł.
ISBN 978-83-62105-27-4
1. Rozwój regionalny – Polska – od 2001 r. 2. Wodzisław Śląski (woj. śląskie ; okręg) – gospodarka – od 2001 r. 3. Wodzisław Śląski (woj.
śląskie ; okręg) – gospodarka – prognozy 4. Wodzisław Śląski (woj. śląskie ; okręg) – rynek pracy – od 2001 r. 5. Wodzisław Śląski (woj. śląskie
; okręg) – rynek pracy – prognozy 6. Dane statystyczne
331.5:332.14](438)”2001/...”(083.41)
b25088166
24783/2010
ANTON, Annette C. (1962- ).
Dziewczyna do wszystkiego : jak unikać typowo kobiecych błędów na drodze do osiągnięcia sukcesu / Annette C. Anton ;
[przekł. z jęz. niem. Beata Moryl]. – Warszawa : Wydawnictwo BC.edu, 2010. – 194 s. ; 21 cm. – (BC.edu Biznes)
19
Tyt. oryg.: ”Mädchen für alles : wie Sie die typisch weiblichen Jobfallen vermeiden” 2009. U góry okł.: Biznes bestseller.
ISBN 978-83-62180-44-8 : zł 37
1. Kariera – psychologia 2. Kobieta – awans zawodowy 3. Kobieta – praca – psychologia 4. Sukces – psychologia
popularne
5. Wydawnictwa
331.108.4:159.9:316.64]-055.2
b25375593
24784/2010
Człowiek, praca, organizacja : wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze / red. Felicjan Bylok, Aleksandra Czarnecka,
Anna Słocińska. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010. – 540 s. ; 24 cm. – (Monografie / Politechnika
Częstochowska, ISSN 0860-5017 ; nr 184)
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7193-463-6
1. Kadry – polityka 2. Motywacja pracy
3. Praca – socjologia
4. Zarządzanie – socjologia
331.1:005.32:005.95/.96
b25239181
24785/2010
MAZURKIEWICZ, Anna.
Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji / Anna Mazurkiewicz. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2010. – 174, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie
i Opracowania ; nr 8)
Bibliogr. s. 164-173.
ISBN 978-83-7338-551-1
1. Organizacje – socjologia
2. Siła robocza – Polska – od 1989 r.
3. Polska – gospodarka – socjologia – od 1989 r.
331.5:316.354:316.334.2](438)”1989/...”
b25267450
24786/2010
Rynek pracy w Rzeszowie i w powiecie rzeszowskim : szanse i zagrożenia w opiniach bezrobotnych i przedsiębiorców : raport
końcowy z badań / zespół aut. Leszek Gajos [et al.] ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyśłu, Powiatowy Urząd Pracy
w Rzeszowie. – Stan prawny na dzień 31.12.2009 r. – Rzeszów ; Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2010. – 295 s. :
il. ; 23 cm. – (Raporty z Badań Empirycznych)
ISBN 978-83-61441-93-9
1. Bezrobocie – socjologia – Polska – od 2001 r. 2. Opinia publiczna – Polska – od 2001 r. 3. Pracodawcy – socjologia – Polska – od 2001 r.
Rynek pracy – Polska – od 2001 r. 5. Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) – zatrudnienie – od 2001 r.
331.5:316.344-057.19:316.344-057.15:316.65](438)”2001/...”
b25369386
4.
24787/2010
SCHNEIDER, Barbara (1957- ).
Niegrzeczne dziewczynki robią karierę : wskazówki dla kobiet, które chcą świadomie i skutecznie stosować zasady autopromocji
/ Barbara Schneider ; [przekł. z jęz. niem. Olga Sobiecka]. – Warszawa : Wydawnictwo BC.edu, 2010. – 215, [1] s. ; 21 cm. – (BC.edu
Biznes)
Tyt. oryg.: ”Fleißige Frauen arbeiten, schlaue steigen auf : wie Frauen in Führung gehen” 2009. U góry okł.: Biznes bestseller.
Bibliogr. s. 213-215.
ISBN 978-83-62180-69-1 : zł 37
1. Kariera – psychologia 2. Kobieta – praca – psychologia 3. Samopoznanie 4. Samorealizacja
331.108.4:159.923]-055.2
b25375489
24788/2010
ŠVARCBURG, Leonid Efimovič.
Attestaciâ rabočih mest po usloviâm truda : učebnoe posobie / Švarcburg L. È., Ivanova N. A., Râbov S. A. ; [nauč. red. L. È.
Švarcburg, T. È. Zaborovski] ; Institut Issledovanij i Naučnyh Èkspertiz v Gožuv Vl’kp, Pol’ša. Moskovskij gosudarstvennyj tehnologičeskij universitet ”Stankin”, Moskva, Rossiâ. Federal’noe Agenstvo po obrazovaniû. – Gožuv Vl’kp. : Institut Issledovanij
i Naučnyh Èkspertiz, 2009. – 97 s. : il. ; 21 cm.
Nazwy red. na okł.
Bibliogr. s. 92-96.
ISBN 978-83-925108-6-4
1. Bhp 2. Podręczniki
331.45/.46(07)
Ivanova, Natal’â Anatol’evna.; Râbov, S. A.
b24389961
24789/2010
Uwarunkowania rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020 / red. nauk. Marek Jaszczuk, Antoni Kozieł ; [współaut.
Edward Chlebus et al.]. – Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2009. – [6], 87 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Monografia
/ Instytut Techniki Górniczej KOMAG ; nr 7) (Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 76-77.
ISBN 978-83-60708-39-2
1. Innowacje – stosowanie – przemysł
2. Kadry – polityka – prognozy – Polska
3. Przemysł maszynowy – prognozy
331.5:005.521:62-043.86:001.895](438)
b2523836x
24790/2010
CIOŁEK, Erazm Jan: Solidarność = poz. 25252
EDUKACJA polonistyczna wobec trudnej współczesności = poz. 24874
GAŁUSZA, Marek.: Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy = poz. 24816
JARZEMBOWSKI, Tadeusz: Obalić mit bezsilności = poz. 25262
POLITYKA gospodarcza, społeczna i ekologiczna w dobie kryzysu światowego = poz. 24799
SOLIDARNY Wrocław = poz. 25282
20
336 Finanse. Podatki.
HEYDECKE, Jan (ca 1443-1512).
Census civitatis conscripti : spis dochodów miasta Krakowa z 1500 roku : ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie / Jan
Heydeke ; wyd. [i przedm.] Marcin Starzyński ; Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. – Kraków : Towarzystwo
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2009. – XXXVI, 69, [2] s., [4] s. tabl. : il., err. ; 21 cm. – (Cracovienses Fontes Minores ; 2)
Przedm. równol. pol., ang., tekst źródłowy staroniemiecki i łac.
Indeksy.
ISBN 978-83-89131-60-7
1. Budżety miejskie – Polska – 15 w. 2. Kraków (woj. małopolskie) – finanse – 15 w.
3. Źródła historyczne
336.14:352](438)”14”(093)
b25210774
24791/2010
ŁUCZAK, Robert (1973- ).
Wpływ formy prawnej pieniądza na funkcjonowanie gospodarki rynkowej : pieniądz parytetowy / Robert Łuczak. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. – 44, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7611-676-1
1. Gospodarka kapitalistyczna – polityka
2. Pieniądz – polityka
3. Pieniądz – teoria
336.02:330.342.172
b25176870
24792/2010
Ordynacja podatkowa wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. – 22. wyd., stan prawny 12 lipca 2010 r. – Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2010. – V, [1], 260 s. ; 17 cm. – (Twoje Prawo)
Tyt. okł.: Ordynacja podatkowa oraz akty wykonawcze. Tyt. grzb.: Ordynacja podatkowa.
Indeks.
ISBN 978-83-255-1847-9 : zł 12,90
1. Podatek – prawo – Polska – stan na 2010 r.
336.221.24(438)(094.4)
b25399445
24793/2010
Podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. – 2. wyd., stan prawny 12 lipca 2010
r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2010. – [4], 227 s. ; 17 cm. – (Twoje Prawo)
Tyt. okł. i grzb.: Podatek dochodowy od osób fizycznych.
ISBN 978-83-255-1852-3 : zł 12,90
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – prawo – Polska – stan na 2010 r.
336.226.11(438)(094.4)
b25399330
24794/2010
RYZYKO w finansach i bankowości = poz. 24670
338/339 Gospodarka. Handel
BURAKOWSKI, Adam (1977- ).
1989 - Jesień Narodów / Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz, Paweł Ukielski. – Warszawa : Wydawnictwo Trio [etc.],
2009. – 384 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 365-370. Indeks.
ISBN 978-83-7436-217-7 : zł 55
1. Kraje socjalistyczne – polityka wewnętrzna
2. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego – Europa Środkowo-Wschodnia
338.24.021.8:316.422:323](4-191.2-11-664)”1989/...”
Gubrynowicz, Aleksander.; Ukielski, Paweł (1976- ).
b25261587
24795/2010
Gospodarka, technologia, społeczeństwo / red. nauk. Wiesława Przybylska-Kapuścińska. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, 2009. – 295 s. : il. ; 24 cm. – (Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-8877 ; 7)
Streszcz. ang. przy art.
Bibliogr. przy art.
ISBN 978-83-7417-418-3
1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – od 1989 r.
5. Polska – socjologia – od 1989 r.
2. Społeczeństwo obywatelskie
338.1:308](438)”1989/...”:339.92:316.325:62
b25040108
3. Technologia
4. Polska – gospodarka – od 1989 r.
24796/2010
GÓRECKA, Dorota.
Wielokryterialne wspomaganie wyboru projektów europejskich / Dorota Górecka. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa ”Dom Organizatora”, 2009. – 325 s. : il. ; 24 cm. – (Doktoraty Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Praca doktorska. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009.
Bibliogr. s. 309-320.
ISBN 978-83-7285-535-0
1. Decyzje – modele matematyczne 2. Fundusze strukturalne UE – Polska
339.7:005.8](4-67)”1989/...”:005.311.6:519.86
b25207568
3. Zarządzanie projektami – kraje Unii Europejskiej
24797/2010
KURCZEWSKI, Jacek (1943- ).
Wielkie bazary warszawskie : środowisko społeczne, kultura i problem społeczny / Jacek Kurczewski, Mariusz Cichomski,
Krzysztof Wiliński. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2010. – 255, [1] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Obyczaje, Prawo i
Polityka, Życie Codzienne)
21
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Bibliogr. s. 249-253.
ISBN 978-83-7436-139-2 : zł 33
1. Handel uliczny – Polska – od 1980 r. 2. Przestępczość – socjologia – Polska – od 1980 r. 3. Warszawa – Bazar Różyckiego 4. Warszawa
– handel i usługi – od 1980 r. 5. Warszawa – patologia społeczna – od 1980 r. 6. Warszawa – socjologia – od 1980 r. 7. Warszawa – Stadion
X-lecia
339.174:343.97:316.334.56](438)”1980/...”
Cichomski, Mariusz.; Wiliński, Krzysztof.
b25373018
24798/2010
Polityka gospodarcza, społeczna i ekologiczna w dobie kryzysu światowego : monografia / pod red. Marian Malicki, Svitlana
Bilan ; Uniwersytet Szczeciński, Narodowa Akademia Kadr Kierowniczych Kultury i Sztuki, Centrum Badań Socjologicznych.
– Kijów ; Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2009. – 221, [4] s. : il. ; 24 cm.
Tyt. grzb.: Polityka gospodarcza, społeczna i ekologiczna. – Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-60903-98-8
1. Unia Europejska – a Ukraina 2. Bezrobocie – zapobieganie i zwalczanie – kraje Unii Europejskiej 3. Bezrobocie – zapobieganie i
zwalczanie – Polska – od 2001 r. 4. Kryzys finansowy 2007 r. 5. Ochrona środowiska – polityka – Polska – od 2001 r. 6. Kraje Unii Europejskiej
– gospodarka – polityka – od 2001 r. 7. Polska – gospodarka – polityka – od 2001 r. 8. Ukraina – a Unia Europejska
338.22:331.56/.57:502.13/.14:338.124](438:4-67:477)
b24801665
24799/2010
SKRASKOWSKI, Dariusz.
Hipnotyczny telemarketing : jak prowadzic skutecznie rozmowy telefoniczne w biznesie, aby zwiększyć zyski? / Dariusz
Skraskowski. – Wyd. 3. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, cop. 2008. – 198 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 198.
ISBN 978-83-7582-316-5
1. Telemarketing 2. Poradniki
339.177/.178:339.138:658.8](083.1)
b25427544
24800/2010
SOLARZ, Marcin Wojciech (1974- ).
Północ - Południe : krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte / Marcin Wojciech Solarz. – Warszawa
: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. – 233 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 213-224. Indeks.
ISBN 978-83-235-0551-8 : zł 39
1. Kraje gospodarczo rozwinięte
dowa – od 1945 r.
2. Kraje rozwijające się
3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – od 1945 r.
339.9:327](1-773:1-775)”1945/...”
b25320981
4. Polityka międzynaro-
24801/2010
Społeczna gospodarka rynkowa w dobie globalizacji / kierownik zespołu Witold Małachowski, Aleksandra Wiktorow ; członkowie zespołu Natalia Borek [et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie. – Warszawa : LAM - Wydawnictwo Akademii Finansów,
2010. – 68 s., [2] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – (Prace naukowo-badawcze Akademii Finansów 2008/2009)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-89833-14-3
1. Globalizacja 2. Gospodarka – polityka
3. Polityka społeczna
338.22:304:005.44
b24843684
24802/2010
Wielofunkcyjność rolnictwa : kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne / pod red. nauk. Jerzego
Wilkina. – Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2010. – 228 s. ; 24 cm. – (Problemy Rozwoju
Wsi i Rolnictwa)
Tyt. równol.: Multifunctional agriculture : research trends, methodological basic and practical implications. Na książce wyłącznie błędny ISBN.
– Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Bibliogr. s. 209-221.
ISBN 83-89900-36-X
1. Rolnictwo – ekonomika 2. Rolnictwo – polityka 3. Wieś – socjologia
338.43:316.334.55
b25434093
24803/2010
Wypalanie śladów w mózgu : wstęp do teorii komunikacji marketingowej / pod red. Krzysztofa Sołoduchy. – Warszawa :
Wojskowa Akademia Techniczna, 2010. – 278 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61486-55-8
1. Komunikowanie marketingowe
2. Konsumenci (ekon.)
339.138:316.77:366.1
b25086121
24804/2010
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych : aspekty poznawcze i aplikacyjne / red. nauk. Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko ; aut. Bolesław Borkowski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. – Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009. – 349, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania
Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 148)
22
Tyt. grzb.: Program wieloletni 2005-2009.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7658-069-2 : bezpł.
1. Dochody indywidualne – rolnictwo – Polska – od 1989 r.
zarządzanie – Polska – od 1989 r.
2. Rolnictwo – ceny – polityka – Polska – od 1989 r.
338.43:338.53:005.334](438)”1989/...”
b25448195
3. Ryzyko w rolnictwie –
24805/2010
ZBOROWSKA, Władysława.
Makroekonomiczne modele funkcjonowania rynków w gospodarce / Władysława Zborowska, Mariusz Szałański. – Warszawa
: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. – 232 s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 9.
ISBN 978-83-61276-38-8
1. Makroekonomia – modele matematyczne
2. Rynek – teoria
3. Podręczniki akademickie
339.13:330.101.541:519.86](075.8)
Szałański, Mariusz.
b25153584
24806/2010
ŻABIŃSKI, Ryszard.
Marketing na rynku prasowym / Ryszard Żabiński. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. – 229 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 225-229.
ISBN 978-83-208-1894-9
1. Prasa (wydawnictwa) – marketing – Polska
2. Podręczniki
339.138:050+070](438)(07)
b25293898
24807/2010
CETNER, Jan.: Marketing usług hotelarskich = poz. 24994
HALı́K, Tomáš: Drzewo ma jeszcze nadzieję = poz. 24724
HECIAK, Sławomir.: Teoria wyboru publicznego a ekonomiczna analiza funkcjonowania sfery publicznej = poz. 24778
ILNICKI, Dariusz.: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce = poz. 25237
INŻYNIERIA eksploatacji infrastruktury drogowej w sytuacjach kryzysowych = poz. 24971
JARZEMBOWSKI, Tadeusz: Obalić mit bezsilności = poz. 25262
PIECUCH, Andrzej.: O przygranicznych kontaktach polsko-słowackich = poz. 25276
75TH anniversary Gdynia Cotton Association = poz. 25020
338.48 Turystyka
Dylematy zarządzania sportem, turystyką i rekreacją w warunkach niepewności otoczenia : praca zbiorowa / pod red. Brygidy
Grzeganek-Więcek oraz Justyny Maciąg ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. – Katowice :
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2010. – 164 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-60841-47-1
1. Odpoczynek – zarządzanie – Polska – od 2001 r.
2001 r. 4. Podręczniki akademickie
2. Sport – zarządzanie – Polska – od 2001 r.
3. Turystyka – zarządzanie – Polska – od
338.486:379.83/.84:796/799:005](075.8)
b24778850
24808/2010
ABRAM, David.: Korsyka = poz. 25228
EDUKACJA zdrowotna, turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży - w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego = poz. 24875
GÓRKA, Jowita.: Uwarunkowania aktywności rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi Wielkopolski = poz. 25064
KOLENDA, Piotr.: Nordkapp = poz. 25229
UCZESTNICTWO w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów = poz. 25067
WSPOMNIENIA o ”Profesorze” Ligenzie = poz. 24899
34+351/354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna
BACHOR, Wojciech (1956- ).
Służąc wspólnocie : 20 lat z historii samorządu Kalisza / Wojciech Bachor, Adela Przybył. – Kalisz : Wydawnictwo Edytor : Urządu
Miejski, 2010. – 346 s. ; 24 cm.
Na okł. podtyt.: 1990-2010.
ISBN 978-83-60579-59-6 (Edytor)
1. Samorząd miejski – Polska – od 1989 r.
2. Kalisz (woj. wielkopolskie) – samorząd – od 1989 r.
352(438)”1989/...”
Przybył, Adela.
b25315936
24809/2010
BĄBIAK-KOWALSKA, Dorota.
Orzecznictwo w sprawach wspólnot mieszkaniowych : Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, wojewódzkie sądy administracyjne / Dorota Bąbiak-Kowalska, Michał Cyrankiewcz-Gortyński. – Wyd. 2. uaktualnione. – Warszawa
: Municipium, cop. 2010. – 370 s. ; 24 cm.
23
Na okł. błędny ISBN.
ISBN 978-83-61980-01-8 : zł 98
1. Orzecznictwo cywilne – Polska – od 1989 r. 2. Prawo lokalowe – Polska – stan na 2010 r.
4. Wspólnota mieszkaniowa – prawo – Polska – stan na 2010 r.
3. Własność – prawo – Polska – stan na 2010 r.
349.444:347.2:351.778.5](438)(094.8)
Cyrankiewcz-Gortyński, Michał.
b25371381
24810/2010
Będę świadkiem w sądzie : poradnik dla dzieci i młodzieży / [oprac. Jolanta Zmarzlik]. – Wyd. 2. – Warszawa : Fundacja Dzieci
Niczyje, cop. 2009. – 20 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Opis wg okł. Podstawa przekł.: Tell me more about court : a book for young witnesses, 1988.
ISBN 978-83-926185-0-8 : bezpł.
1. Świadek niepełnoletni 2. Wydawnictwa dla dzieci
343.14:342.726-053.2](02.025.2)(02.053.2)
b25437446
24811/2010
BUJKO, Wojciech.
Postępowanie administracyjne ze wzorami decyzji, aktów administracyjnych i innych pism : poradnik praktyczny / Wojciech
Bujko, Przemysław Sztejna. – Warszawa : Municipium, cop. 2010. – 379, [1] s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-60096-97-0 : zł 187
1. Postępowanie administracyjne – Polska – stan na 2010 r.
2. Poradniki
3. Tablice i wzory
351.077.3(438)(083)
Sztejna, Przemysław.
b25371629
24812/2010
CZAPLIŃSKI, Władysław (1954- ).
Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym / Władysław Czapliński ;
Instytut Nauk Prawnych PAN. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. – 287 s. ; 24 cm.
Dla prawników i politologów zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi. – Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Bibliogr. s. 259-279.
ISBN 978-83-7383-372-2
1. Bezpieczeństwo międzynarodowe – od 1945 r. 2. Odpowiedzialność prawna – prawo międzynarodowe 3. Sankcje (prawo międzynarodowe) 4. Prawo wojenne – od 1945 r.
341.3:341.23:341.65:327.56/.57]”1945/...”
b25081901
24813/2010
European information law : good governance in the public sector / ed. by Ewa Galewska. – Wrocław : Centrum Badań Problemów
Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. Blok Prawa Komputerowego, 2010. – 163 s. ; 21 cm.
Materiały z ”Summer School on European Information Law”, 5-10 września 2008 r., Wrocław.
ISBN 978-83-928515-0-9
1. Administracja elektroniczna – kraje Unii Europejskiej 2. Dane osobowe – ochrona – prawo – kraje Unii Europejskiej
4. Prawo komputerowe 5. Materiały konferencyjne
351/354:004.7](4-67)(06):[347.77/.78:004.738.5](06)
b25242039
3. Internet – prawo
24814/2010
GAJKOWSKA, Katarzyna.
Awans zawodowy nauczyciela : jak zostać nauczycielem mianowanym? / Katarzyna Gajkowska. – Wyd. 3. – Gliwice : Internetowe
Wydawnictwo ”Złote Myśli”, cop. 2008. – 111 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 105-108.
ISBN 978-83-7582-514-5
1. Nauczyciele – awans zawodowy – prawo – Polska – stan na 2008 r.
2. Nauczyciel mianowany
349.2:37.091.2-057.16](438)
b25427659
24815/2010
GAŁUSZA, Marek.
Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / Marek Gałusza. – Wyd. 29. – Kraków ; Tarnobrzeg
: Tarbonus, 2010. – 90 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 7.
ISBN 978-83-7394-296-7
1. Bhp – normalizacja – Polska
2. Bhp – prawo – Polska – stan na 2010 r.
3. Prawo pracy – Polska – stan na 2010 r.
349.2:331.45/.46:006.3/.8](438)(07)
b25417332
4. Podręczniki
24816/2010
GÓRZYŃSKA, Marzena.
Stany Zjednoczone Ameryki wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego / Marzena Górzyńska. – Toruń : Wydawnictwo
Naukowe Grado, cop. 2009. – 169 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 151-169.
ISBN 978-83-61201-55-7
1. Międzynarodowy Trybunał Karny
2. Stany Zjednoczone – polityka – od 1945 r.
341.4:341.6:327(73)”1945/...”
b25371769
24817/2010
JAKUBIAK-MIROŃCZUK, Aneta.
Negocjacje dla prawników : prawo cywilne / Aneta Jakubiak-Mirończuk. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – 401 s. : il.
; 25 cm.
24
Bibliogr. s. 393-401.
ISBN 978-83-264-0398-9 : zł 129
1. Konflikt – zapobieganie i zwalczanie
6. Poradniki
2. Mediacja (prawo)
3. Negocjacje – prawo
4. Prawo – psychologia
347.96:005.574:316.47/.48:159.9](058)
b25318482
5. Stosunki interpersonalne
24818/2010
JANYGA, Wojciech.
Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i
wyznania / Wojciech Janyga. – Stan prawny obowiązujący w dniu 30.06.2007 r. – Warszawa : Kancelaria Sejmu : Wydawnictwo
Sejmowe, 2010. – 330, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 317-[331].
ISBN 978-83-7666-024-0 (Wydaw. Sejmowe)
1. Dyskryminacja – prawo – Polska – stan na 2007 r. 2. Kościół a państwo – Polska – od 1989 r. 3. Prawo karne – Polska – stan na 2007 r.
Wolność wyznania – prawo – Polska – stan na 2007 r. 5. Zniewaga – prawo – Polska – stan na 2007 r.
342.72/.73:343.4:343.63](438)
b25398210
4.
24819/2010
Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. – 12. wyd., stan prawny sierpień 2010 r. –
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2010. – [4], 163 s. ; 17 cm. – (Twoje Prawo)
Tyt. okł.: KKW - Kodeks karny wykonawczy. Tyt. grzb.: Kodeks karny wykonawczy.
Indeks.
ISBN 978-83-255-1829-5 : zł 9,90
1. Prawo karne wykonawcze – Polska – stan na 2010 r.
343.8(438)(094.4)
b25399172
24820/2010
Kodeks morski wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. – 3. wyd., stan prawny 12 lipca 2010 r. – Warszawa :
Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2010. – [4], 126 s. ; 17 cm. – (Twoje Prawo)
Tyt. okł. i grzb.: Kodeks morski.
Indeks.
ISBN 978-83-255-1856-1 : zł 9,90
1. Prawo morskie – Polska – stan na 2010 r.
347.79(438)(094.4)
b25399238
24821/2010
Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Janusza Borkowskiego
oraz indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. – 27. wyd., stan prawny 9 sierpnia 2010 r. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck,
2010. – XXXIV, 327 s. ; 20 cm. – (Teksty Ustaw Becka)
Tyt. okł. i grzb.: KPA - Kodeks postępowania administracyjnego. Na okł. podtyt.: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
ISBN 978-83-255-1866-0 : zł 29
1. Postępowanie administracyjne – Polska – stan na 2010 r.
351.077.3(438)(094.4)
b25399767
24822/2010
Kodeks pracy i wybrane przepisy z zakresu prawa pracy / wprow. Krzysztof Rączka. – Stan prawny na 15 stycznia 2010 roku. –
Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. – 580, [4] s. ; 21 cm. – (Teksty Ustaw 2010)
Indeks.
ISBN 978-83-7620-285-3 : zł 55
1. Prawo pracy – Polska – stan na 2010 r.
349.2(438)(094.4)
b24877438
24823/2010
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego : z hasłami i skorowidzami / [red. prowadzący Roman Rudnik
; oprac. red. Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska]. – 7. wyd., stan prawny na 5 sierpnia 2010 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska,
cop. 2010. – 197 s. ; 15 cm. – (Przepisy w Dobrej Cenie)
Indeks.
ISBN 978-83-264-0625-6 : zł 8,80
1. Akta stanu cywilnego – prawo – Polska – stan na 2010 r.
2. Prawo rodzinne – Polska – stan na 2010 r.
347.61/.64:347.18](438)(094.4)
b25383024
24824/2010
Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. – 15. wyd., stan prawny 1 sierpnia 2010 r. –
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2010. – XVI, 268 s. ; 17 cm. – (Twoje Prawo)
Tyt. okł.: KSH - Kodeks spółek handlowych z wprowadzeniem. Tyt. grzb.: Kodeks spółek handlowych.
Indeks.
ISBN 978-83-255-1417-4 : zł 12,90
1. Spółki handlowe – prawo – Polska – stan na 2010 r.
347.72(438)(094.4)
b25399123
24825/2010
KONFERENCJA SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SĄDU KONSTYTUCYJNEGO REPUBLIKI LITEWSKIEJ (13 ; 2009 ; Warszawa).
XIII Konferencja Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej :
Warszawa, 23-26 czerwca 2009 r. = Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
XIII Teisėju Konferencjia, Varšuva, 2009 metu birželio 23-26 2 d. / [tł. Mirosława Dwilewicz, Agnieszka Rębiałkowska, Rasa
Rimickaite]. – Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2010. – 284 s., [2] s. tabl., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 23 cm. – (Studia i
Materiały Trybunału Konstytucyjnego, ISSN 1426-1030 ; t. 34)
25
Na grzb. wyłącznie tyt. serii. – Tekst równol. pol., lit.
ISBN 978-83-87515-55-3
1. Trybunał Konstytucyjny – orzecznictwo 2. Sądownictwo konstytucyjne – Litwa
4. Własność – ochrona – prawo – Polska – stan na 2009 r. 5. Materiały konferencyjne
3. Własność – ochrona – prawo – Litwa – stan na 2009 r.
342.56:342.72/.73:347.2](438:474.5)(06)
b25131047
24826/2010
MAJ, Robert.
Przestępstwo zabójstwa : aspekty karnomaterialne i elementy taktyki czynności wykrywczych / Robert Maj ; Centrum Szkolenia
Policji. – Legionowo : Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, 2010. – 95, [1] s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 95-[96], wykaz aktów prawnych s. 94-95, wykaz orzecznictwa s. 93-94.
ISBN 978-83-89999-86-3
1. Śledztwo i dochodzenie 2. Zabójstwo – kryminalistyka 3. Podręczniki
343.6:340.6:343.13](07)
b24596759
24827/2010
MAŚLANKA, Renata.
Jak wydzielić wspólnotę ze spółdzielni mieszkaniowej : praktyczne wskazówki, sprawdzone procedury / aut. Renata Maślanka,
Paweł Puch. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2010. – 63, [1] s. ; 30 cm. – (Biblioteka Zarządcy Nieruchomości)
(Raabe Zajrzyj i Znajdź)
Na okł.: Postępowanie krok po kroku, sprawozdanie zarządu, wzory pism.
Wykaz aktów prawnych s. [64].
ISBN 978-83-7696-157-6
1. Prawo lokalowe – Polska – stan na 2010 r. 2. Spółdzielczość mieszkaniowa – prawo – Polska – stan na 2010 r.
– prawo – Polska – stan na 2010 r. 4. Poradniki
3. Wspólnota mieszkaniowa
351.778.5:347.726:334.736:349.444](438)
Puch, Paweł.
b25123944
24828/2010
Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego : międzynarodowa konferencja, Warszawa, 7-8 grudnia
2009 r. / [red. Paweł Stosio]. – Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości, 2010. – 148 s. : il. ; 21 cm.
U dołu s. tyt. i okł.: Człowiek - najlepsza inwestycja. – Tekst częśc. tł.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-929646-4-3 : bezpł.
1. Mediacja (prawo) – kraje Unii Europejskiej 2. Mediacja (prawo) – Polska
3. Materiały konferencyjne
343.12/.13(4-67:438)(06)
b25363116
24829/2010
MIKULI, Piotr (1977- ).
Sądy a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii / Piotr Mikuli. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. – 288,
[4] s. ; 24 cm. – (Societas ; 17)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 253-276. Indeks.
ISBN 978-83-7638-000-1
1. Prawo państwowe – Australia
2. Prawo państwowe – Kanada
3. Prawo państwowe – Nowa Zelandia
342(94:71:931)
b25318147
24830/2010
Nowy model postępowania przygotowawczego - sędzia śledczy : konferencja, Warszawa, 22 marca 2010 / [red. merytoryczna
Piotr Zieliński]. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. – 80 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7666-047-9
1. Postępowanie przygotowawcze
2. Sędziowie śledczy
3. Materiały konferencyjne
343.12(06)
b25372440
24831/2010
PAWLAK, Lidia.
Przestępstwa i wykroczenia przeciwko indywidualnym i zbiorowym prawom pracowników : wykorzystanie metody karnej dla
ochrony dóbr indywidualnego i zbiorowego prawa pracy / Lidia Pawlak. – Warszawa : ”Oficyna Prawa Polskiego” Wydawnictwo
Wiedza i Praktyka, cop. 2010. – 321 s. ; 24 cm. – (Monografie)
Bibliogr. s. 299-309, wykaz orzecznictwa i aktów prawnych s. 309-316. Indeks.
ISBN 978-83-7677-410-7 : zł 76
1. Prawo pracy – Polska 2. Przestępstwa i wykroczenia przeciw prawom pracownika – prawo – Polska
343.4:349.2](438)
b25421542
24832/2010
PIECH-BOŃKOWSKA, Maria.
Prawo rodzinne i opiekuńcze : wybrane zagadnienia. Cz. 1 / Maria Piech-Bońkowska. – Stan prawny czerwiec 2010. – Nowy
Sącz : Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2010. – 64 s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Ośrodka / Sądecki Ośrodek
Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Poradnik ; nr 3)
ISBN 978-83-929312-8-7 : bezpł.
1. Małżeństwo – prawo – Polska – stan na 2010 r.
347.62(438)
b25378909
24833/2010
PLUCIŃSKI, Antoni Jerzy.
Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji. [T. 1], Grupa I / [oprac. Antoni Jerzy Pluciński, Marzena Plucińska-Papadopulos!] ; Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Oddział Radom. – Radom : Stowarzyszenie Polskich Energetyków.
Oddział, 2010. – 496 s. : il. ; 25 cm.
26
Tyt. grzb.: Przepisy energetyczne - grupa I. Na s. red. błędna nazwa aut.
ISBN 978-83-925471-6-7
1. Elektroenergetyka – urządzenia – obsługa i eksploatacja – prawo – Polska – stan na 2010 r.
2. Energetyka – prawo – Polska – stan na 2010 r.
346.7:620.91+621.31](438)(094.4)
Plucińska-Papadopoulos, Marzena.
b25445212
24834/2010
[email protected] w sieci : korzyści czy zagrożenia dla wolności słowa? : materiały z konferencji zorganizowanej przez Obserwatorium
Wolności Mediów w Polsce w dniu 11 maja 2009 roku / pod red. Adama Bodnara i Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej ; [aut. Adam
Bodnar et al.]. – Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2010. – 108 s. ; 24 cm.
Nazwy aut. na s. 104. Na grzb.: 3 oznacza kolejność publ. – Tekst częśc. równol. ang., pol. Streszcz. ang. przy ref. Spis treści także ang.
ISBN 978-83-62245-01-7
1. Internet – prawo – Polska – stan na 2009 r. 2. Wolność słowa – Polska – od 1989 r. 3. Materiały konferencyjne
347.77/.78:004.738.5:342.72/.73:351.751](438)(06)
b25399561
24835/2010
Prawo budowlane wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. – 16. wyd., stan prawny 20 lipca 2010 r. – Warszawa :
Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2010. – [4], 113 s. ; 17 cm. – (Twoje Prawo)
Tyt. okł. i grzb.: Prawo budowlane.
Indeks.
ISBN 978-83-255-1422-8 : zł 9,90
1. Budownictwo – prawo – Polska – stan na 2010 r.
349.442(438)(094.4)
b25399160
24836/2010
Prawo o adwokaturze wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. – 4. wyd., stan prawny 12 lipca 2010 r. – Warszawa :
Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2010. – VI, 120 s. ; 17 cm. – (Twoje Prawo)
Tyt. okł. i grzb.: Prawo o adwokaturze.
Indeks.
ISBN 978-83-255-1854-7 : zł 12,90
1. Adwokaci – prawo – Polska – stan na 2010 r.
347.965(438)(094.4)
b25399214
24837/2010
Prawo własności przemysłowej wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. – 4. wyd., stan prawny 2 sierpnia 2010 r. –
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2010. – V, [1], 169 s. ; 17 cm. – (Twoje Prawo)
Tyt. okł. i grzb.: Prawo własności przemysłowej.
Indeks.
ISBN 978-83-255-1416-7 : zł 9,90
1. Własność przemysłowa – prawo – Polska – stan na 2010 r.
347.77(438)(094.4)
b25398970
24838/2010
”Prozora Ukraı̈na” : metodika vprovadžennâ zavdan’ / pı̀d red. Oleni Gazı̀zovoı̈ ta Pšemislava Fenriha. – Ŝecin : Wyższa Szkoła
Administracji Lokalnej. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe ; Čerkasi : Institut demokratı̀ı̈ ı̀menı̀
Pilipa Orlika, 2008. – 148 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Proekt spı̀vfı̀nansuet’sâ u ramkah programi poll’s’koı̈ zakordonnoı̈ dopomogi Mı̀nı̀sterstva Zakordonnih Sprav Respublı̀ki Pol’ŝa u 2008
ISBN 978-83-88044-79-3 (WSAP)
1. Funkcjonariusze publiczni – etyka – Ukraina – od 1991 r. 2. Samorząd terytorialny – etyka – Ukraina – od 1991 r.
352/354.08:174](477)”1991/...”
b23159467
24839/2010
Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki - ISSAI 3000 / [zespół red.
Józef Płoskonka, Elżbieta Matuszewska, Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak] ; Najwyższa Izba Kontroli. – Warszawa : Najwyższa
Izba Kontroli. Departament Strategii Kontrolnej, cop. 2009. – 138 s. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: Standards and guidelines for performance auditing based on INTOSAI’s Auditing Standards and practical experience. Tyt. grzb.:
ISSAI 3000.
ISBN 978-83-929290-4-8
1. Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli. Komisja Standardów Kontroli 2. Administracja – kontrola 3. Kontrola
państwowa 4. Sektor publiczny – kontrola
351.9:341.22:341.16
b24451484
24840/2010
SZEWC, Andrzej (1945- ).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / Andrzej Szewc, Gabriela Jyż, Zbigniew Pławecki. – 3. wyd. zm. i zaktualizowane,
stan prawny na 1 stycznia 2010 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – 940, [1] s. ; 21 cm.
Poprz. wyd. ogł. pt.: Samorząd gminny : komentarz.
Bibliogr., wykaz aktów prawnych s. 797-923 i przy art.
ISBN 978-83-7601-975-8 : zł 120
1. Samorząd gminny – prawo – stan na 2010 r.
342.25:352](438)(094.5.072)
Jyż, Gabriela.; Pławecki, Zbigniew.
b24908381
24841/2010
Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. – 5 wyd., stan prawny 9 sierpnia 2010 r. – Warszawa
: Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2010. – XI, [1], 234 s. ; 17 cm. – (Twoje Prawo)
27
Tyt. okł.: Ubezpieczenia społeczne.
Indeks.
ISBN 978-83-255-1837-0 : zł 24,90
1. Ubezpieczenia społeczne – prawo – Polska – stan na 2010 r.
349.3:364.3](438)(094.4)
b25399159
24842/2010
Ustawa o gospodarce nieruchomościami wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. – 7. wyd., stan prawny 26 lipca 2010
r. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2010. – VIII, 308 s. ; 17 cm. – (Twoje Prawo)
Tyt. okł. i grzb.: Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
Indeks.
ISBN 978-83-255-1834-9 : zł 14,90
1. Nieruchomości – gospodarka – prawo – Polska – stan na 2010 r.
347.235(438)(094.5)
b25399391
24843/2010
Ustawa o radcach prawnych wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. – 4. wyd., stan prawny 19 lipca 2010 r. – Warszawa
: Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2010. – VII, [1], 111 s. ; 17 cm. – (Twoje Prawo)
Tyt. okł. i grzb.: Ustawa o radcach prawnych.
Indeks.
ISBN 978-83-255-1855-4 : zł 12,90
1. Radcy prawni – prawo – Polska – stan na 2010 r.
347.964(438)(094.5)
b25399305
24844/2010
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. – Wyd. 4., stan
prawny na 1 maja 2010 roku. – Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. – 893, [3] s. ; 24 cm. – (Komentarze LexisNexis)
Wyd. 1.-3. pt.: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym.
Bibliogr. s. 835-863, wykaz aktów prawnych s. 864-874, wykaz orzeczeń s. 875-894.
ISBN 978-83-7620-417-8 : zł 189
1. Samorząd gminny – prawo – stan na 2010 r.
342.25:352](438)(094.5.072)
b25221012
24845/2010
Wolność słowa w prasie lokalnej : prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny : materiały z konferencji
zorganizowanej przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w dniu 29 października 2009 roku / pod red. Adama Bodnara
i Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej ; [aut. Anoush Begoyan et al.]. – Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2010. – 80
s. ; 24 cm.
Nazwy aut. na s. 76. Na grzb.: 4 oznacza kolejność publ. – Tekst częśc. równol. ang., pol. Streszcz. ang. przy ref. Spis treści także ang.
Bibliogr. s. 72-73.
ISBN 978-83-62245-96-3
1. Czasopisma regionalne i lokalne polskie – historia – od 1989 r. 2. Wolność słowa – Polska – od 1989 r. 3. Materiały konferencyjne
342.72/.74:351.751:050+070](438)(06)
b25399603
24846/2010
WRÓBEL, Izabela.
Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1999-2009 / Izabela Wróbel. – Wrocław : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 442, [1] s. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3326)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 404-439.
ISBN 978-83-229-3105-9
1. Cudzoziemcy – prawo – Niemcy – od 1990 r. 2. Cudzoziemcy – prawo wspólnotowe europejskie
1990 r. 4. Emigracja – prawo wspólnotowe europejskie 5. Harmonizacja prawa – Niemcy
3. Emigracja – prawo – Niemcy – od
342.71:341.9](430:4-67)
b25378491
24847/2010
Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej : Świat, Europa, Polska / red. nauk. Zdzisław Galicki, Tomasz Kamiński, Katarzyna
Myszona-Kostrzewa. – Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
2010. – 213 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Materiały z ogólnopolskiej konf., 25 września 2009 r., Warszawa.
ISBN 978-83-927864-6-7 : zł 45
1. Prawo kosmiczne 2. Przestrzeń kosmiczna 3. Materiały konferencyjne
341.229:347.85:524.5](06)
b25357803
24848/2010
ZALASIŃSKA, Katarzyna.
Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce / Katarzyna Zalasińska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – 328, [1]
s. : il. ; 21 cm. – (Monografie, ISSN 1897-4392)
Bibliogr. s. 305-[329], wykaz źródeł prawa i orzecznictwa s. 293-304.
ISBN 978-83-264-0642-3 : zł 89
1. Ochrona zabytków – prawo międzynarodowe 2. Ochrona zabytków – prawo – Polska
351.85(438:4-67):341.22
b25432667
24849/2010
Zambrów 1990-2010 / [red. tekstu Ewa Glińska]. – Zambrów : Urząd Miasta, 2010. – 103 s. : il. kolor. ; 22 cm.
ISBN 83-918848-4-8
1. Zambrów (woj. podlaskie) – samorząd – od 1989 r.
2. Wydawnictwa popularne
352(438)”1989/...”(02.025.2)
b25239144
24850/2010
28
Zbiór przepisów prawa, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane : został sporządzony
według Wykazu przepisów II (14) i obowiązującego zakresu ich znajomości opracowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. [T. 1] / red. zbioru Maria Glanowska. – Wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. –
Katowice : ”Ład” Pracownia Projektowa Urbanistyki i Architektury, 2010. – [2], 400 s. : il. ; 30 cm.
Obejmuje przepisy, których znajomość jest wymagana dla specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
ISBN 978-83-930202-0-1
1. Budowlani – egzaminy zawodowe 2. Budownictwo – prawo – Polska – stan na 2010 r.
349.442(438)(079)
b24809317
24851/2010
Zbiór przepisów prawa, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane : został sporządzony
według Wykazu przepisów II (14) i obowiązującego zakresu ich znajomości opracowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. [T. 2] / red. zbioru Maria Glanowska. – Wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. –
Katowice : ”Ład” Pracownia Projektowa Urbanistyki i Architektury, 2010. – [2], 325 s. : il. ; 30 cm.
Obejmuje przepisy, których znajomość jest wymagana dla specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
ISBN 978-83-930202-0-1
1. Budowlani – egzaminy zawodowe 2. Budownictwo – prawo – Polska – stan na 2010 r.
349.442(438)(079)
b24809330
24852/2010
Zbiór przepisów prawa, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane : został sporządzony
według Wykazu przepisów II (14) i obowiązującego zakresu ich znajomości opracowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. [T. 3] / red. zbioru Maria Glanowska. – Wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. –
Katowice : ”Ład” Pracownia Projektowa Urbanistyki i Architektury, 2010. – [2], 339 s. : il. ; 30 cm.
Obejmuje przepisy, których znajomość jest wymagana dla specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
ISBN 978-83-930202-0-1
1. Budowlani – egzaminy zawodowe 2. Budownictwo – prawo – Polska – stan na 2010 r. 3. Prawo pracy – Polska – stan na 2010 r.
349.442:349.2](438)(079)
b24809378
24853/2010
Zbiór przepisów prawa, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane : został sporządzony
według Wykazu przepisów II (14) i obowiązującego zakresu ich znajomości opracowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. [T. 4] / red. zbioru Maria Glanowska. – Wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. –
Katowice : ”Ład” Pracownia Projektowa Urbanistyki i Architektury, 2010. – [2], 354 s. : il. ; 30 cm.
Obejmuje przepisy, których znajomość jest wymagana dla specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
ISBN 978-83-930202-0-1
1. Budowlani – egzaminy zawodowe 2. Budownictwo – bhp – prawo – Polska – stan na 2010 r. 3. Prawo ochrony środowiska – Polska –
stan na 2010 r.
349.442:349.23/.24:349.6](438)(079)
b24809391
24854/2010
Zbiór przepisów prawa, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane : został sporządzony
według Wykazu przepisów II (14) i obowiązującego zakresu ich znajomości opracowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. [T. 5] / red. zbioru Maria Glanowska. – Wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. –
Katowice : ”Ład” Pracownia Projektowa Urbanistyki i Architektury, 2010. – [2], 309 s. : il. ; 30 cm.
Obejmuje przepisy, których znajomość jest wymagana dla specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
ISBN 978-83-930202-0-1
1. Budowlani – egzaminy zawodowe 2. Prawo – Polska – stan na 2010 r.
34(438)(079)
b24809408
24855/2010
Zbiór przepisów prawa, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane : został sporządzony
według Wykazu przepisów II (14) i obowiązującego zakresu ich znajomości opracowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. [T. 6] / red. zbioru Maria Glanowska. – Wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. –
Katowice : ”Ład” Pracownia Projektowa Urbanistyki i Architektury, 2010. – [2], 357 s ; 30 cm.
Obejmuje przepisy, których znajomość jest wymagana dla specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
ISBN 978-83-930202-0-1
1. Budowlani – egzaminy zawodowe 2. Prawo – Polska – stan na 2010 r.
34(438)(079)
b2480941x
24856/2010
ZMARZLIK, Jolanta.
Dziecko pod parasolem prawa / Jolanta Zmarzlik, Emilia Naumann. – Wyd. 2. popr. – Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, cop.
2008. – 74 s. ; 24 cm.
29
Na okł. podtyt.: poradnik dla profesjonalistów pomagających dzieciom.
ISBN 978-83-926185-1-5
1. Dziecko – prawo – Polska – od 1989 r. 2. Prawo rodzinne – Polska – od 1989 r.
rodzicielska – prawo – Polska – od 1989 r.
3. Sądownictwo rodzinne – Polska – od 1989 r.
4. Władza
342.726-053.2:347.61/.64](438)
Naumann, Emilia.
b25436582
24857/2010
ŻOŁYŃSKI, Janusz.
Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy / Janusz Żołyński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – 378, [1] s. ;
25 cm.
Dla osób zatrudnionych przy obsłudze kadrowej i organizacyjnej u pracodawców prowadzących działalność gospodarczą.
Bibliogr., orzecznictwo przy niektórych wzorach.
ISBN 978-83-264-0394-1 : zł 69
1. Prawo pracy – Polska – stan na 2010 r. 2. Tablice i wzory
349.2(438)(083)
b25386888
24858/2010
90 lat kurateli sądowej w Polsce : historia, teraźniejszość, przyszłość : konferencja, 11 grudnia 2009 r. / [red. merytoryczna Piotr
Zieliński]. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. – 80 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7666-022-6
1. Kuratela – Polska 2. Kuratorzy (prawo) – Polska
3. Materiały konferencyjne
347.64(438)(06)
b2537249x
24859/2010
FUZJE i przejęcia spółek kapitałowych = poz. 24777
HEYDECKE, Jan: Census civitatis conscripti = poz. 24791
JEZIORSKI, Paweł A.: Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach
nowożytnych = poz. 24762
KOSOWICZ, Agnieszka.: Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie = poz. 24755
KURCZEWSKI, Jacek: Wielkie bazary warszawskie = poz. 24798
LIEDEL, Krzysztof.: Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem = poz. 24770
OD MORACZEWSKIEGO do Składkowskiego = poz. 25275
PRIVILEGIA typographica polonorum = poz. 25278
SZYMONIK, Andrzej.: Logistyka w bezpieczeństwie = poz. 24672
WIECH, Stanisław: Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896) = poz. 25287
75TH anniversary Gdynia Cotton Association = poz. 25020
355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
CHŁOPEK, Wiesław.
11. Batalion Dowodzenia : rys historyczny / Wiesław Chłopek. – Żagań : Dekorgraf, 2010. – 169 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Wstęp także ang., niem.
Bibliogr. s. 158-160.
ISBN 978-83-60119-51-8
1. 11 Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego
2. Wojsko – łączność – Polska – od 1944 r.
358.2(438)”1944/...”
b25108621
24860/2010
Kmdr Stanisław Mieszkowski 1903-1952 : pierwszy polski kapitan portu Kołobrzeg / [pod red. Hieronima Kroczyńskiego ; aut.
rozdz. Hieronim Kroczyński et al.]. – Kołobrzeg : Wydawnictwo Reda Kazimierz Ratajczyk, 2009. – 158 s. : il. (w tym kolor.) ; 21
cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. przy rozdz. s. 20.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej
ISBN 978-83-918150-8-3
1. Mieszkowski, Stanisław (1903-1952) – biografia 2. Port Kołobrzeg – 1944-1956 r.
Procesy polityczne – Polska – 1944-1956 r.
3. Marynarka wojenna – biografie – Polska – 20 w.
359:656.615:929-052A/Z](438)”19”
b24701750
4.
24861/2010
CAWTHORNE, Nigel: Decydujący dzień = poz. 25242
CZACHOR, Bolesław: Diaboliczny kult Piłsudskiego = poz. 25253
ĆWIĘK, Henryk.: Rotmistrz Sosnowski = poz. 25255
GAŁĘZOWSKI, Marek: Pułkownik ”Żegota” = poz. 25257
INŻYNIERIA eksploatacji infrastruktury drogowej w sytuacjach kryzysowych = poz. 24971
KEMPA, Wojciech.: Śląscy Czwartacy = poz. 25264
KROKOSZ, Paweł.: Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I = poz. 25243
SZCZUROWSKI, Maciej.: Polacy na frontach II wojny światowej = poz. 25285
30
364/368 Opieka społeczna. Ubezpieczenia. Konsumeryzm
Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym? : poradnik dla rodziców i profesjonalistów. – Warszawa : Fundacja
Dzieci Niczyje, cop. 2010. – 24 s. : il. ; 21 cm.
Opis wg okł. U góry okł. logo kampanii ”Zły dotyk”.
ISBN 978-83-926185-5-3
1. Dziecko seksualnie wykorzystywane – ochrona 2. Poradniki
364.633:364.4]-053.2(083.1)
b25436521
24862/2010
MIELCZAREK, Waldemar.
365 dni do sukcesu : poznaj metody i techniki skutecznego agenta ubezpieczeniowego / Waldemar Mielczarek. – Wyd. 2. –
Gliwice : Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, cop. 2008. – 68 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7582-457-5
1. Agenci ubezpieczeniowi
2. Rynek ubezpieczeniowy
3. Poradniki
368(083.1)
b25429255
24863/2010
Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie : poradnik dla pedagogów, nauczycieli i opiekunów dziecka. – Warszawa :
Fundacja Dzieci Niczyje, cop. 2010. – 20 s. : il. ; 21 cm.
Opis wg okł. U góry okł. logo kampanii ”Zły dotyk”.
ISBN 978-83-926185-6-0
1. Dziecko seksualnie wykorzystywane – ochrona 2. Poradniki
364.633:364.4]-053.2(083.1)
b25436545
24864/2010
RADWAN-PRAGŁOWSKI, Janusz.
Miłosierdzie i praktyka : społeczne dzieje pomocy człowiekowi / Janusz Radwan-Pragłowski, Krzysztof Frysztacki. – Katowice :
”Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2009. – 450 s. : il. ; 23 cm.
Na książce błędnie przypisany ISBN. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 30, 437-445.
1. Nauki społeczne – teoria 2. Opieka społeczna – historia
364(091):3-027.21
Frysztacki, Krzysztof (1949- ).
b25387492
24865/2010
SANLLORENTE, Jaume (1976- ).
Uśmiechy Bombaju : podróż do Indii zmieniła moje życie / Jaume Sanllorente ; z hisz. przeł. Barbara Jaroszuk. – Warszawa :
Świat Książki, 2010. – 188, [1] s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Sonrisas de Bombay : el viaje que cambió mi destino” 2007. Publ. klubu Świat Książki nr 6783.
ISBN 978-83-247-1502-2 : zł 29,90
1. Sanllorente, Jaume (1976- ) 2. Sieroctwo – Indie – od 2001 r. 3. Ubóstwo – Indie – od 2001 r. 4. Bombaj (Indie) – od 2001 r.
hiszpańskie – od 2001 r.
364.6(540):364.4-058.862(540):929-051(460)A/Z]”2001/...”
b25025636
5. Pamiętniki
24866/2010
CZERNIEJEWSKA, Izabela: Uchodźca w mojej klasie = poz. 24870
CZŁOWIEK w systemie pomocy = poz. 24871
JEZIORSKI, Paweł A.: Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach
nowożytnych = poz. 24762
KIERUNKI zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej = poz. 24881
UBEZPIECZENIA społeczne wraz z indeksem rzeczowym = poz. 24842
WYPALANIE śladów w mózgu = poz. 24804
37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
BAYER, Katarzyna.
Kolorowa tęcza. 2 / [aut. Katarzyna Bayer, Adam Wacławski]. – Poznań : Wydawnictwo Akord-Śpiewające Brzdące, 2010. – 32 s.
: il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-61950-13-4
1. Gry i zabawy ruchowe – przedszkola
373.2:796.1
Wacławski, Adam.
b25255927
24867/2010
Bóg dał nam Jezusa : podręcznik metodyczny dla dzieci czteroletnich / pod red. Ryszarda Lisa. – Lublin : Wydawnictwo
Archidiecezji Lubelskiej ”Gaudium”, 2008. – 182, [5] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 181-182.
ISBN 978-83-7548-036-8
1. Katecheza – katolicyzm – przedszkola
2. Scenariusze zajęć dla przedszkoli
373.2.016:272
b2545013x
24868/2010
CHOŁYK, Helena (1950- ).
Pod płaszczem Pani i Matki Kijańskiej : dzieje szkoły w Kijanach, części Ziemi Lubelskiej i nie tylko... / Helena Chołyk. – Wyd.
2. uzup. – Lublin [etc.] : Wydawnictwo Polihymnia, 2010. – 213, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
31
Na s. tyt. miejsce wyd.: Kijany - Warszawa.
Bibliogr. s. 93.
ISBN 978-83-7270-630-0
1. Zespół Szkół Rolniczych (Kijany) 2. Rolnictwo – szkolnictwo i szkolenie – Polska – 1956-1989 r.
1956-1989 r. 4. Kijany (woj. lubelskie) – szkolnictwo i oświata – 1956-1989 r.
3. Szkolnictwo zawodowe – Polska –
377.3:63](438)”1956/1989”
b2537929x
24869/2010
CZERNIEJEWSKA, Izabela (1976- ).
Uchodźca w mojej klasie / Izabela Czerniejewska, Agata Marek. – Warszawa : Stowarzyszenie Vox Humana, cop. 2010. – 48, [7]
s. ; 21 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. [51].
ISBN 978-83-923207-0-8
1. Czeczeni za granicą – Polska 2. Edukacja międzykulturowa – metody
Polska 5. Scenariusze zajęć
3. Integracja społeczna – nauczanie
4. Uchodźcy – asymilacja –
37.013.43:316.7:[364.4:316.344:159.922.7]-054.73(438=351.42)”2001/...”
Marek, Agata.
b25374862
24870/2010
Człowiek w systemie pomocy : konteksty i rozwiązania edukacyjne : monografia zbiorowa / red. nauk. Adela Kożyczkowska,
Maria Szczepska-Pustkowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. – 379, [1] s. : il. (w
tym kolor.), err. ; 24 cm.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-89277-08-4
1. Radziewicz, Julian (1937-2007) 2. Opieka społeczna
3. Pedagogika opiekuńcza
4. Szkolnictwo – socjologia
5. Księgi pamiątkowe
37.018.3:364.4-053.2:37.015:316](082.1)
b25050187
24871/2010
CZYŻOWSKA, Małgorzata.
Mama, tato i ja / Małgorzata Czyżowska ; [il. Rafał Taras]. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2009. – 27, [1] s., [1] k.
tabl., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. kolor. ; 21x24 cm. – (Domowa Akademia Przedszkolaka)
Na okł.: Gra planszowa, rysuję, maluję, naklejki. – Dla dzieci w wieku 3-4 lata.
ISBN 978-83-7623-298-0
1. Książki dla przedszkolaków
373.2
b25345199
24872/2010
Dobra praktyka = dobra praca : modelowe rozwiązania w zakresie organizacji praktyk studenckich : praca zbiorowa / pod red.
Mariana Surowca, Joanny Martyki, Dariusza Szymańskiego ; aut. Katarzyna Baranowska [et al.]. – Katowice : Główny Instytut
Górnictwa, 2010. – 121 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-61126-26-3 : bezpł.
1. Praktyki studenckie
378.091.31
b25165859
24873/2010
Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 328, [4] s. : il. ; 21 cm. – (Edukacja Nauczycielska Polonisty)
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-242-1210-1 : zł 37
1. Język polski – nauczanie 2. Nauczyciele języka polskiego – praca – organizacja
– historia – nauczanie
3. Nauczyciele języka polskiego – szkolenie
37.016:811.162.1:82(091):37.091.321:37.091.2-057.16:331.108.4]”2001/...”
b2545352x
4. Literatura
24874/2010
Edukacja zdrowotna, turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży - w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego / Bogusława Graczykowska [et al.]. – Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2010. – 240 s. :
il. kolor. ; 24 cm. – (Podręcznik Akademicki / Politechnika Opolska)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-60691-75-5
1. Edukacja zdrowotna – metody
5. Podręczniki akademickie
2. Kultura fizyczna – metody
3. Turystyka – popularyzacja – metody
4. Wychowanie fizyczne – metody
37.016:613:796:338.48:379.8](075.8)
b25287187
24875/2010
ELBANOWSKA-CIEMUCHOWSKA, Stefania.
Zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi : diagnoza stanu zainteresowań wybranych grup wiekowych oraz propozycje ich
kształtowania / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. –
156 s. : il. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (DVD).
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 134-137.
ISBN 978-83-235-0697-3 : zł 39
1. Czas wolny od pracy ucznia – organizacja
Europa – od 2001 r.
2. Nauki przyrodnicze – nauczanie
37.016:5:62:379.82/.84:316.346.3-057.874](4)”2001/...”
b25321705
3. Technika – nauczanie
4. Uczniowie – socjologia –
24876/2010
32
EUROPEAN CONFERENCE ON RESEARCH IN CHEMISTRY EDUCATION (10 ; 2010 ; Kraków).
10th European Conference on Research in Chemistry Education : Kraków, 2010, July 04-07 : book of abstracts / [ed. Iwona
Maciejowska, Paweł Cieśla]. – Kraków : Pedagogical University of Kraków. Institute of Biology. Department of Chemistry and
Chemistry Education, 2010. – 326 s. : il. ; 21 cm.
Tyt. okł.: ECRICE. U góry okł. także: 4th International Conference Research in Didactics of the Science.
Bibliogr. przy abstr.
ISBN 978-83-7271-618-7
1. Chemia – nauczanie 2. Materiały konferencyjne
37.016:54](06)
b25399342
24877/2010
FAŚCISZEWSKA, Maria.
Cienie logopedyczne : ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących / Maria Faściszewska. – Gdańsk : Wydawnictwo
Harmonia, 2010. – Teka (8, [38] s., [18] k. tabl. luzem) : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.
Opis wg teki.
ISBN 978-83-7134-381-0
1. Logopedia – metody
376-056.264
b25447166
24878/2010
Humanistyka, pedagogika, edukacja. T. 3, cz. 1, Czyja edukacja? - refleksje o podmiotowości / pod red. Andrzeja Pluty, przy
współudziale Tomasza Michalewskiego i Krzysztofa Niewiadomskiego. – Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010. – 191 s. ; 24 cm. – (Z Prac Zakładu Edukacji Wielokulturowej i Językowej Wyższej Szkoły Lingwistycznej w
Częstochowie)
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-61425-21-2
1. Kształcenie 2. Pedagogika
37
b25371721
24879/2010
Język polski między nami : dla klasy pierwszej gimnazjum : poradnik dla nauczyciela / [red. Magdalena Pagińska, Jolanta
Stecewicz]. – Wyd. 2. zm. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, cop. 2010. – 197, [35] s. : il. ; 24 cm. – (Między Nami)
Tyt. okł.: Język polski 1 : gimnazjum : poradnik dla nauczyciela. Tyt. grzb.: Między nami : język polski 1 : gimnazjum : poradnik dla nauczyciela.
U dołu okł.: Nowa wersja.
ISBN 978-83-7420-222-0
1. Język polski – nauczanie – gimnazja 2. Poradniki dla nauczycieli
373.5.016.046-021.64:811.162.1
b24913327
24880/2010
Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej / red. nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik ;
[aut. Barnaś-Baran Ewa et al.]. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 295, [1] s. : il. ; 24 cm.
Nazwy aut. na s. [296]. – Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. s. 283-295.
ISBN 978-83-7338-557-3
1. Opieka społeczna – Polska – od 1989 r. 2. Pedagogika opiekuńcza – Polska – od 1989 r.
3. Pedagogika społeczna – Polska – od 1989 r.
37.018.3:364.4-053.2:37.013.42](438)”1989/...”
b25294106
24881/2010
Kształcenie i badania w zakresie urządzania lasu na wydziałach leśnych w Polsce / pod red. Romana Zielonego ; Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Leśny. Zakład Urządzania Lasu. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. –
300 s : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7583-164-1
1. Szymkiewicz, Bolesław (1907-1984)
2001 r. 4. Księgi pamiątkowe
2. Leśnictwo – Polska – od 2001 r.
3. Leśnictwo – szkolnictwo wyższe – organizacja – Polska – od
378.6:630](438)”2001/...”(082.1)
b24895180
24882/2010
KUBIAK-KRZYWICKA, Wiesława.
Interakcyjno-kontekstualny model zaburzonej socjalizacji / Wiesława Kubiak-Krzywicka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. – Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010. – 152 s. ; 24 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 143-150.
ISBN 978-83-62135-72-1
1. Młodzież trudna – Polska – od 2001 r.
zapobieganie i zwalczanie
2. Osobowość – zaburzenia
376-058.53:316.61:159.923]-053.6(438)”2001/...”
b25320245
3. Pedagogika resocjalizacyjna
4. Socjalizacja – zaburzenia –
24883/2010
Matematyka 2 : podręcznik : gimnazjum : wersja dla nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej. – Wyd.
3. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. – 357, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Matematyka z Plusem)
Tyt. grzb.: Wersja dla nauczyciela : matematyka 2 : podręcznik : gimnazjum.
Indeks.
ISBN 978-83-7420-120-9
1. Matematyka – nauczanie – gimnazja
373.5.016.046-021.64:51
b25205717
24884/2010
33
Methods of diagnosis and speech therapy in logopaedics : selected issues. P. 1, Methods of direct stimulation in speech therapy
/ ed. by Ewa Małgorzata Skorek. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. – 298, [1] s. : il. ;
24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7481-343-3
1. Logopedia – metody 2. Mowa – korekcja – metody
3. Mowa – zaburzenia – diagnostyka
376-056.264:811.162.1’355:616.32:612.78:616-007-07
b2527336x
24885/2010
Methods of diagnosis and speech therapy in logopaedics : selected issues. P. 2, Methods supporting speech therapy / ed. by Ewa
Małgorzata Skorek. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. – 295 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7481-344-0
1. Logopedia – metody 2. Mowa – korekcja – metody
376-056.264:811.162.1’355
b25273395
24886/2010
MICHNIOWSKI, Tomasz (1963- ).
Założenia programowe, zasady opracowania i modyfikacji programu kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie informatyki i technologii informacyjnej / Tomasz Michniowski ; Wyższa Szkoła Technologii i Innowacji w Lublinie. – Lublin : Wyższa
Szkoła Technologii i Innowacji, 2009. – 113 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-62074-11-2
1. Informatyka – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne
373.5.016.046-021.66:004
b25223227
24887/2010
NODZYŃSKA, Małgorzata.
Pojęcia i definicje chemiczne w ujęciu kognitywistycznym / Małgorzata Nodzyńska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – 190, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 554)
Bibliogr. s. 174-188.
ISBN 978-83-7271-594-4
1. Chemia – terminologia – nauczanie
2. Językoznawstwo kognitywne
37.016:54:81-119
b25249022
24888/2010
O przestrzeni edukacyjnej : chaos, żywioły, ład : parerga / red. nauk. Kazimierz Wojnowski, Marian Marcinkowski ; Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. – Kalisz ; Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2009. – 464 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-62135-45-5
1. Pedagogika społeczna
37.013.42
b25299864
24889/2010
Polityka oświatowa / pod red. Moniki Korolewskiej i Justyny Osieckiej-Chojnackiej. – Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych
Kancelarii Sejmu, cop. 2010. – 243 s. : il. ; 24 cm. – (Studia BAS, ISSN 2080-2404 ; nr 2 (22) 2010)
Na okł. odmienny tyt. serii: Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. – Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy art.
1. Oświata – polityka – Polska – od 2001 r. 2. Oświata – polityka – Unia Europejska
37.014(438:4-67)
b25309328
24890/2010
Protokoły Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Płońsku z lat 1923-1934 / oprac. Ryszard Buczyński ; I Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. – Płońsk : I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, 2010. – 260 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 257.
ISBN 978-83-908349-2-4
1. Polska Macierz Szkolna – 1918-1939 r. 2. Polska Macierz Szkolna. Koło (Płońsk) 3. Polska Macierz Szkolna – zjazdy i konferencje
Szkolnictwo – Polska – 1918-1939 r. 5. Płońsk (woj. mazowieckie) – szkolnictwo i oświata – organizacje – 1918-1939 r. 6. Sprawozdania
37.018.593:061.2A/Z](438)”1918/1939”
b25399494
4.
24891/2010
RATAJCZAK, Cecylia.
Między nami słuchaczami : język polski dla klasy drugiej gimnazjum / Cecylia Ratajczak. – Wyd. 2. zm. – Gdańsk : Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe, 2010. – 54, [1] s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD).
Na okł. podtyt.: aktorskie interpretacje utworów, propozycje ćwiczeń, sprawdziany, scenariusze lekcji.
ISBN 978-83-88881-82-4
1. Język polski – nauczanie – gimnazja 2. Scenariusze zajęć dla gimnazjów
373.5.016.046-021.64:811.162.1
b25414641
24892/2010
ROZENBAJGIER, Małgorzata.
Nagrody i kary w rodzinie w percepcji dzieci szkół podstawowych / Małgorzata Rozenbajgier. – Kraków : Oficyna Wydawnicza
”Text”, 2008. – 143 s. : il. ; 24 cm.
34
Streszcz. ang., czes, niem., ros.
Bibliogr. s. 131-143.
ISBN 978-83-60560-43-3
1. Kara (psychol.) – pedagogika 2. Nagrody – pedagogika
Wychowanie w rodzinie – Polska – od 2001 r.
3. Uczniowie szkół podstawowych – socjologia – Polska – od 2001 r.
37.018.1:316.346.3-057.874](438)”2001/...”
b25385483
4.
24893/2010
RUCIŃSKI, Tadeusz (1953- ).
W szkole Anioła Poświetnika : pomysły na udane wakacje i rok szkolny / Tadeusz Ruciński. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia
Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010. – 68 s. ; 18 cm. – (Biblioteka ”Katechety”)
ISBN 978-83-7516-314-8 : zł 12
1. Gry i zabawy 2. Wychowanie religijne – katolicyzm – metody
37.017:272:793.7:796.1
b25241059
24894/2010
SOCHOCKI, Marcin Jacek.
Liderzy - realizatorzy - beneficjenci : prezentacja wyników badań ewaluacyjnych ”Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” : (edycja wrzesień-grudzień 2007) / Marcin J. Sochocki. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
2008. – 96 s. : il. ; 23 cm. – (Zeszyty Metodyczne / Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ; 3)
U dołu s. tyt i okł. nazwa programu: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
ISBN 978-83-60475-23-2
1. Ankieta – Polska – od 2001 r. 2. Kształcenie rodziców – efektywność – badanie
Wychowanie – metody – szkolenie – Polska
3. Program ”Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
37.064.1:374.7](438):37.091.3::005.336.1:303.4/.8
b23438873
4.
24895/2010
SYGNOWSKI, Paweł.
Skuteczne metody nauki języka angielskiego / Paweł Sygnowski. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, cop. 2009.
– 91 s. : il. ; 21 cm.
Na s. tyt. i okł.: Poznaj 15 metod nauki języka angielskiego i wybierz idealną dla siebie.
Bibliogr. s. 91.
ISBN 978-83-7582-785-9
1. Język angielski 2. Uczenie się – metody 3. Poradniki
37.041:37.016:811.111
b2544198x
24896/2010
SZCZODROWSKI, Marian.
Fremdsprachliche Lehr - Lern - Vorgänge im kodematischen Blickfeld / Marian Szczodrowski. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. – 225 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 211-220.
ISBN 978-83-7326-596-7
1. Języki – nauczanie – teoria
37.016:811
b23702357
24897/2010
WIŚNIEWSKI, Sławomir.
Poradnik metodyczny dla gitarzystów / Sławomir Wiśniewski, Jerzy Nalepka, Aleksander Kowalczyk. – Wyd. 4. – Łódź : Scripta
Manent, 2008. – 235 s. : il. ; 29 cm.
Bibliogr. s. 234-235.
ISBN 978-83-919340-2-9
1. Gitara – nauczanie 2. Poradniki
37.016:780.8:780.611/.615
Nalepka, Jerzy.; Kowalczyk, Aleksander.
b25371216
24898/2010
Wspomnienia o ”Profesorze” Ligenzie / oprac. pod red. Zdzisława Gasza. – Jelenia Góra : Jeleniogórskie Centrum Informacji i
Edukacji Regionalnej ”Książnica Karkonoska”, 2010. – 88 s., [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-929373-8-8
1. Ligenza vel Ozimek, Teofil (1912-2009) 2. Krajoznawstwo – popularyzacja – Polska 3. Nauczyciele – Polska – 20-21 w.
popularyzacja – Polska 5. Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) – od 1944 r. 6. Antologie 7. Pamiętniki polskie – 20-21 w.
37.091.2-057.16:908:338.48:929-052A/Z:929-051](438)”19/20”
b25012824
4. Turystyka –
24899/2010
Współpraca szkół średnich i wyższych w aspekcie lepszego przygotowania młodzieży do studiów wyższych, ze szczególnym
uwzględnieniem kierunków ścisłych / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. – Warszawa : Instytut
Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 2010. – 80 s. : il. ; 24 cm.
Materiały z seminarium, listopad 2009 r. Na książce wyłącznie błędny ISBN. 48. poz. wydawnicza
ISBN 978-83-89871-18-3
1. Olimpiady szkolne – laureaci – Polska – od 1944 r. 2. Szkolnictwo średnie – a szkolnictwo wyższe – od 1945 r.
szkolnictwo średnie – od 1945 r. 4. Materiały konferencyjne
3. Szkolnictwo wyższe – a
373.5:378:37.091.27(438)]”1945/...”(06)
b25196947
24900/2010
BARTOSZEWICZ, Ryszard: Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich =
poz. 25063
DYLEMATY zarządzania sportem, turystyką i rekreacją w warunkach niepewności otoczenia = poz. 24808
GAJKOWSKA, Katarzyna.: Awans zawodowy nauczyciela = poz. 24815
35
GÓRKA, Jowita.: Uwarunkowania aktywności rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi Wielkopolski = poz. 25064
GRZYWACZ, Jarosław.: Abc maturalne = poz. 25077
HETERONOMIE glottodydaktyki = poz. 25081
KOŚCIÓW, Zbigniew: Stanisław Śmiełowski = poz. 25048
OLIMPIADA Przedsiębiorczości: Olimpiada Przedsiębiorczości = poz. 24781
SKWARK, Dorota.: Gdy dziecko nie chce się uczyć = poz. 24688
39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
FAŁKOWSKA-RĘKAWEK, Ewa.: Sztuka autoprezentacji i wizażu = poz. 24996
KUMOWA Dolina = poz. 24990
WIERZBA, Paulina.: Co jedzą ludzie? = poz. 25002
5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
KIERUL, Jerzy (1954- ).
Newton / Jerzy Kierul. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. – 542, [2] s., 16 s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm. –
(Biografie Sławnych Ludzi)
Bibliogr. s. 513-525. Indeksy.
ISBN 978-83-06-03260-4
1. Newton, Isaac (1643-1727) – biografia
2. Nauki przyrodnicze – biografie – Wielka Brytania – 17-18 w.
5:929-052A/Z](410)”16/17”
b25398350
24901/2010
ELBANOWSKA-CIEMUCHOWSKA, Stefania.: Zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi = poz. 24876
GAWRYCH, Roman: Zestawy zadań do edukacji wczesnoszkolnej = poz. 25075
502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska
Ekoinżynieria dla ekorozwoju / Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. – Warszawa : Zarząd Główny PTIE, 2010. – 127 s.
: il. ; 24 cm. – (Inżynieria Ekologiczna, ISSN 2081-139X ; nr 22)
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
1. Ekorozwój – Polska 2. Inżynieria środowiska – Polska
502.13/.14:504::62](438)
b25426941
24902/2010
IONINA, Nadežda Alekseevna.
Wielkie katastrofy / Nadieżda Jonina, Michaił Kubiejew ; przeł. Małgorzata Leczycka. – Warszawa : Bellona, cop. 2010. – 206, [2]
s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Sto velikih katastrof ”.
ISBN 978-83-11-11654-2 : zł 25
1. Katastrofy 2. Wydawnictwa popularne
504.2/.5:656.2.08:656.61.08
Kubeev, Mihail Nikolaevič.
b25414884
24903/2010
GAWŁOWSKI, Stanisław.: Bezpieczeństwo energetyczne kraju = poz. 24969
JEŻ, Marian: Transport lotniczy a zrównoważony rozwój = poz. 25003
MONITORING ptaków lęgowych = poz. 24940
POLITYKA gospodarcza, społeczna i ekologiczna w dobie kryzysu światowego = poz. 24799
STUDIUM koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla = poz. 25015
STUDIUM koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla = poz. 25016
TECHNOLOGIE zbioru roślin energetycznych = poz. 24986
51 Matematyka
KAZIEKO, Helena.
Matematyka na studiach inżynierskich. Cz. 1 / Helena Kazieko, Lucyna Kazieko. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010. – 229
s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7583-221-1
1. Matematyka – szkoły wyższe
2. Podręczniki akademickie
51(075.8)
Kazieko, Lucyna.
b25441863
24904/2010
36
KORDECKI, Wojciech.
Matematyka dla studentów kierunku Zarządzanie / Wojciech Kordecki. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2009. – 160 s. : il.
; 24 cm.
Bibliogr. s. 156. Indeks.
ISBN 978-83-89020-88-8
1. Matematyka – szkoły wyższe
2. Podręczniki akademickie
51(075.8)
b25432394
24905/2010
KURCZAB, Marcin.
Matematyka : podręcznik do liceów i techników : klasa 2 : zakres podstawowy / Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta
Świda. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2009. – 231 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7594-013-8
1. Matematyka – szkoły ponadgimnazjalne
2. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
51(075.3-021.66)
Kurczab, Elżbieta.; Świda, Elżbieta.
b25386797
24906/2010
Matematyka 2001 : gimnazjum : klasa 2 : podręcznik / aut. Anna Bazyluk [et al. ; aut. zmian Anna Dubiecka et al.]. – Wyd. 5. –
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 287, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
U góry okł.: Zgodne z nową podstawą programową.
ISBN 978-83-02-10154-0 (książka)
ISBN 978-83-02-10155-7 (CD-ROM)
1. Matematyka – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
51(075.3-021.64)
b25437239
24907/2010
Matematyka 2001 : gimnazjum : klasa 3 : podręcznik / Anna Dubiecka [et al. ; aut. zmian Anna Dubiecka et al.]. – Wyd. 4. –
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 295, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
U góry okł.: Zgodny z aktualną podstawą programową.
ISBN 978-83-02-10544-9 (książka)
ISBN 978-83-02-10545-6 (CD-ROM)
1. Matematyka – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
51(075.3-021.64)
b2543908x
24908/2010
NOWICKI, Andrzej (1949- ).
Liczby i funkcje rzeczywiste / Andrzej Nowicki. – Toruń ; Olsztyn : Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im.
prof. T. Kotarbińskiego, 2010. – 147 s. ; 30 cm. – (Podróże po imperium liczb / Andrzej Nowicki ; cz. 10)
Bibliogr. s. 136-141 i przy rozdz. Indeksy.
ISBN 978-83-88629-53-2
1. Funkcje rzeczywiste 2. Liczby rzeczywiste
3. Liczby – teoria
511.14:517.53
b2514991x
24909/2010
WITUŁA, Roman.
Podstawowe operacje na liczbach zespolonych / Roman Wituła. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010. – 141, [3]
s. : il. ; 24 cm. – (Liczby zespolone, wielomiany oraz rozkłady na ułamki proste / Roman Wituła ; t. 1)
Na grzb. tyt. całości oraz oznaczenie numeracji wydaw.: 2441.
Bibliogr. s. 137-141. Indeks.
ISBN 978-83-7335-628-3
1. Liczby zespolone
511.14
b25361302
24910/2010
WITUŁA, Roman.
Równania, nierówności oraz odwrotna transformata Laplace’a / Roman Wituła. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,
2010. – 157, [3] s. ; 24 cm. – (Liczby zespolone, wielomiany oraz rozkłady na ułamki proste / Roman Wituła ; t. 2)
Na grzb. tyt. całości oraz oznaczenie numeracji wydaw.: 2442.
Bibliogr. s. 155-157. Indeks.
ISBN 978-83-7335-629-0
1. Nierówności (mat.) 2. Przekształcenie Laplace’a 3. Równania algebraiczne
517.4:512
b25361272
24911/2010
WITUŁA, Roman.
Wybrane zagadnienia o wielomianach / Roman Wituła. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010. – 191, [1] s. : il. ; 24
cm. – (Liczby zespolone, wielomiany oraz rozkłady na ułamki proste / Roman Wituła ; t. 3)
Na grzb. tyt. całości oraz oznaczenie numeracji wydaw.: 2443.
Bibliogr. s. 173-188. Indeks.
ISBN 978-83-7335-630-6
1. Wielomiany
512.6
b25361326
24912/2010
FLIEGNER, Wojciech.: Podejście procesowe w modelowaniu informatycznych systemów ewidencji księgowej = poz. 25006
GAJEWSKI, Juliusz Bohdan.: Electrostatic induction in two-phase gas-solid flow measurements = poz. 24914
GÓRECKA, Dorota.: Wielokryterialne wspomaganie wyboru projektów europejskich = poz. 24797
37
MATEMATYKA 2 = poz. 24884
SADECKA, Lilianna.: Metoda różnic skończonych i metoda elementów skończonych w zagadnieniach mechaniki konstrukcji i
podłoża = poz. 24974
ŚRÓDKA, Wiesław.: Model biomechaniczny ludzkiej gałki ocznej = poz. 24965
ZBOROWSKA, Władysława.: Makroekonomiczne modele funkcjonowania rynków w gospodarce = poz. 24806
52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia
WYKORZYSTANIE przestrzeni kosmicznej = poz. 24848
53 Fizyka
BIESIEDNA, Barbara.
Bliżej fizyki : gimnazjum : zeszyt ćwiczeń. Cz. 1 / Barbara Biesiedna, Jolanta Sadowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 135 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-02-10633-0
1. Fizyka – gimnazja 2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
53(075.3-021.64)(076)
Sadowska, Jolanta.
b25436910
24913/2010
GAJEWSKI, Juliusz Bohdan.
Electrostatic induction in two-phase gas-solid flow measurements : 50 years of a measurement method / Juliusz Bohdan Gajewski.
– Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. – 149 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 145-149.
ISBN 978-83-7493-537-1
1. Przepływ – badanie 2. Przepływ – modele matematyczne
3. Przepływ – pomiary – metody
532.08:621.64:519.87
b25437276
4. Rurociągi – mechanika
24914/2010
ZIEMICKI, Sławomir.
Bliżej fizyki : gimnazjum : podręcznik. Cz. 2 / Sławomir Ziemicki, Krystyna Puchowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 125 s. : il. kolor. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Na okł.: Zgodne z nową podstawą programową.
Netogr. s. 121. Indeks.
ISBN 978-83-02-10634-7 (książka)
ISBN 978-83-02-10739-9 (CD-ROM)
1. Fizyka – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
53(075.3-021.64)
Puchowska, Krystyna.
b25436818
24915/2010
ANTOSIEWICZ, Tomasz J.: Wpływ nanostruktury sondy metalizowanej na rozdzielczość optycznego mikroskopu skaningowego bliskiego pola = poz. 24977
DŹWIĘK w krajobrazie - stan i perspektywy badań = poz. 25028
SADECKA, Lilianna.: Metoda różnic skończonych i metoda elementów skończonych w zagadnieniach mechaniki konstrukcji i
podłoża = poz. 24974
THEORETICAL and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications = poz. 24927
54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia
Chemia w gimnazjum : podręcznik / Zofia Kluz [et al.]. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. –
267, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Na okł.: Zgodne z nową podstawą programową.
Indeks.
ISBN 978-83-02-10788-7 (podręcznik)
ISBN 978-83-02-10783-2 (CD-ROM)
1. Chemia – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
54(075.3-021.64)
b25437409
24916/2010
DANIKIEWICZ, Witold.
Chemia : podręcznik do kształcenia rozszerzonego w liceach. Cz. 3, Chemia organiczna / Witold Danikiewicz. – Warszawa :
Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2009. – 277 s. : il. kolor. ; 26 cm + 1 dysk optyczny (DVD).
Na s. 2. i 3. okł.: Materiały pomocnicze. Cz. 1. i 2. ogł. pod hasłem: Krzysztof M. Pazdro.
Indeks.
ISBN 978-83-7594-040-4
1. Chemia – szkoły ponadgimnazjalne 2. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
54(075.3-021.66)
b25383498
24917/2010
38
GULIŃSKA, Hanna.
Ciekawa chemia : gimnazjum : podręcznik. Cz. 2 / Hanna Gulińska, Janina Smolińska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 159, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
U góry okł.: Zgodne z nową podstawą programową. – Dla klas I-III gimnazjum.
Indeks.
ISBN 978-83-02-10683-5 (książka)
ISBN 978-82-02-10780-1 (CD-ROM)
1. Chemia – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
54(075.3-021.64)
Smolińska, Janina.
b25431961
24918/2010
GULIŃSKA, Hanna.
Ciekawa chemia : zeszyt ćwiczeń : gimnazjum. Cz. 1 / Hanna Gulińska, Janina Smolińska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 99, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-02-10684-2
1. Chemia – gimnazja 2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
54(075.3-021.64)(076)
Smolińska, Janina.
b25437768
24919/2010
GULIŃSKA, Hanna.
Ciekawa chemia : zeszyt ćwiczeń : gimnazjum. Cz. 2 / Hanna Gulińska, Janina Smolińska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 88 s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
Na okł.: Zgodne z nową podstawą programową.
ISBN 978-83-02-10831-0
1. Chemia – gimnazja 2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
54(075.3-021.64)(076)
Smolińska, Janina.
b25438451
24920/2010
MUSIK, Irena.
Udział nowo zsyntetyzowanych organicznych związków selenu w wybranych procesach biologicznych i biochemicznych /
Irena Musik ; Uniwersytet Medyczny w Lublinie. – Lublin : Wydawnictwo Drukarnia Best Print, 2009. – 119, [4] s. : il. ; 24 cm.
Praca habilitacyjna. Uniwersytet Medyczny, Lublin 2009. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 103-119.
ISBN 978-83-60702-80-2
1. Krew – biochemia – doświadczalnictwo 2. Selen – związki – biochemia – doświadczalnictwo
4. Tkanki – biochemia – doświadczalnictwo
547:612.08:612.1:576.7:577.1
b24928331
3. Szczur – biochemia – doświadczalnictwo
24921/2010
NATKANIEC-NOWAK, Lucyna (1952- ).
Mineralogia wybranych kamieni szlachetnych i ozdobnych Afganistanu / Lucyna Natkaniec-Nowak. – Kraków : Wydawnictwa
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2010. – 245, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Rozprawy, Monografie =
Dissertations Monographs / [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica], ISSN 0867-6631 ; 206)
Tyt. równol.: Mineralogy of selected gemstones of Afghanistan. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 223-[246].
ISBN 978-83-7464-290-3
1. Kamienie szlachetne – Afganistan 2. Mineralogia
549:553.8](581)
b25217525
24922/2010
OLSZEWSKA, Danuta.
Układy montmorillonit-tlenki metali przejściowych stosowane do zmniejszania emisji SO2 metodą DESOX w trakcie procesu
spalania węgla kamiennego / Danuta Olszewska. – Kraków : Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica, 2010. – 118, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Rozprawy, Monografie = Dissertations Monographs / [Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica], ISSN 0867-6631 ; 205)
Tyt. równol.: Modified montmorillonites with transit metals oxides for the removal of sulphur dioxide included in combusted gases from hard
coal combustion by the DESOX method. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 113-[119].
ISBN 978-83-7464-284-2
1. Dwutlenek siarki – unieszkodliwianie 2. Katalizatory – stosowanie – technologia 3. Pierwiastki przejściowe – związki – stosowanie 4.
Węgiel kamienny – technologia
546.3/.9-31:544.47:662.6:628.5
b25263717
24923/2010
PAZDRO, Krzysztof Maciej.
Chemia : podręcznik do kształcenia rozszerzonego w liceach. Cz. 1, Chemia ogólna / Krzysztof M. Pazdro. – Warszawa : Oficyna
Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2009. – 254 s. : il. kolor. ; 26 cm + 1 dysk optyczny (DVD).
Na s. 2. i 3. okł.: Tablica Mendelejewa.
ISBN 978-83-7594-038-1
1. Chemia – szkoły ponadgimnazjalne
2. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
54(075.3-021.66)
b25418506
24924/2010
PAZDRO, Krzysztof Maciej.
Chemia : podręcznik do kształcenia rozszerzonego w liceach. Cz. 2, Chemia fizyczna / Krzysztof M. Pazdro. – Wyd. 2. – Warszawa
: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2009. – 188 s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. kolor. ; 26 cm + 1 dysk optyczny (DVD).
39
Na s. 2. i 3. okł.: Tablice chemiczne. K. tabl. zadrukowana dwustronnie.
Indeks.
ISBN 978-83-7594-039-8
1. Chemia – szkoły ponadgimnazjalne 2. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
54(075.3-021.66)
b25383553
24925/2010
PAZDRO, Krzysztof Maciej.
Chemia : podręcznik do kształcenia rozszerzonego w liceach. Cz. 4, Chemia nieorganiczna / Krzysztof M. Pazdro. – Wyd. 2. –
Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2009. – 154 s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. kolor. ; 26 cm + 1 dysk optyczny
(DVD).
Na s. 2. i 3. okł.: Tablice chemiczne. K. tabl. zadrukowana dwustronnie. Cz. 3. ogł. pod hasłem: Witold Danikiewicz.
Indeks.
ISBN 978-83-7594-041-1
1. Chemia – szkoły ponadgimnazjalne 2. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
54(075.3-021.66)
b25383371
24926/2010
Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XII Polish-Ukrainian Symposium and Polish-Ukrainian-Russian Workshop, simultaneously with 2nd Compositum Conference Hybride Nanocomposites
and their applications / org. by Roman Leboda, Jolanta Narkiewicz-Michałek, Yurii I. Tarasevich ; and by Faculty of Chemistry.
Maria Skłodowska University in Lublin [et al. ; ed. by E. V. Aksenenko et al.]. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2010. – [4], XVI, [1], XIII, 206 s. : il. ; 24 cm.
Na okł.: Kielce-Ameliówka, Poland, August, 24-28, 2010.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
ISBN 978-83-227-3180-2
1. Chemia fizyczna 2. Powierzchnia – chemia 3. Powierzchnia – fizyka
4. Materiały konferencyjne
544:543.5:538.9](06)
b25357578
24927/2010
EUROPEAN Conference on Research in Chemistry Education: 10th European Conference on Research in Chemistry Education
= poz. 24877
JĘDRZEJOWSKA-TYCZKOWSKA, Halina.: Sejsmika 4D - najefektywniejsze narzędzie monitorowania i weryfikacji w zadaniach
sekwestracji CO2 = poz. 24928
NODZYŃSKA, Małgorzata.: Pojęcia i definicje chemiczne w ujęciu kognitywistycznym = poz. 24888
STUDIUM koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla = poz. 25017
SZCZYKOWSKA, Joanna Ewa.: Chemia wody i ścieków = poz. 24976
55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
JĘDRZEJOWSKA-TYCZKOWSKA, Halina.
Sejsmika 4D - najefektywniejsze narzędzie monitorowania i weryfikacji w zadaniach sekwestracji CO2 / Halina Jędrzejowska-Tyczkowska ; Instytut Nafty i Gazu. – Kraków : Instytut Nafty i Gazu, 2010. – 81 s. : il. kolor. ; 30 cm. – (Prace Naukowe Instytutu
Nafty i Gazu, ISSN 0209-0724 ; nr 166)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 79-81.
1. Dwutlenek węgla – magazynowanie
2. Magazyny podziemne
3. Sejsmika – metody
4. Sejsmika – oprogramowanie
550.3:004.42:550.4:546.1/.2:624.95
b25050540
24928/2010
STRZELEC, Małgorzata.
Biologia wód śródlądowych : skrypt dla studentów studiów I i II stopnia na kierunkach biologia i ochrona środowiska /
Małgorzata Strzelec, Aneta Spyra, Włodzimierz Serafiński. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. – 143, [1]
s. : il. ; 24 cm. – (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 1644-0552 ; nr 116)
Bibliogr. s. 135-140.
ISBN 978-83-226-1873-8 : zł 18
1. Wody śródlądowe – biologia
2. Podręczniki akademickie
556.5:574.5:581.9+591.9](28)(075.8)
Spyra, Aneta.; Serafiński, Włodzimierz.
b24903176
24929/2010
NATKANIEC-NOWAK, Lucyna: Mineralogia wybranych kamieni szlachetnych i ozdobnych Afganistanu = poz. 24922
56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia
BERGBAUER, Matthias (1956- ).
Ryby słodkowodne : atlas do oznaczania gatunków / Matthias Bergbauer, Herbert Frei ; z niem. przeł. Urszula Szymanderska. –
Warszawa Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2010. – 159, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
40
Tyt. oryg.: ”Süßwasserfische richtig bestimmen” 2008. 1445. publ. Klubu dla Ciebie.
Indeks.
ISBN 978-83-258-0357-5 : zł 49,90
1. Ryby słodkowodne 2. Atlasy zwierząt
597.2/.5(28)(084.4)
Frei, Herbert (1945- ).
b2540393x
24930/2010
BŁASZCZYK, Marcin.
Biologia i genetyka : wybrane zagadnienia dla studentów kosmetologii / Marcin Błaszczyk. – Nysa : Oficyna Wydawnicza
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010. – 120 s. : il. ; 24 cm. – (Skrypt / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ;
nr 21)
Bibliogr. s. 119.
ISBN 978-83-60081-34-1
1. Biologia – szkoły wyższe
2. Podręczniki akademickie
57/59(075.8)
b25398520
24931/2010
BRUCKA-JASTRZĘBSKA, Ewa.
Wybrane mechanizmy hormonalnej regulacji metabolizmu i rozrodu u ssaków / Ewa Brucka-Jastrzębska, Wiesława Orowicz,
Maria Brzezińska ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. – 136 s. :
il. ; 24 cm.
Tyt. grzb.: Wybrane mechanizmy hormonalnej regulacji metabolizmu i rozrodu. – Dla studentów nauk przyrodniczych.
Bibliogr. s. 135-136.
ISBN 978-83-7241-750-3
1. Hormony – zoologia – fizjologia 2. Przemiana materii – zoologia 3. Rozród – zoologia 4. Ssaki – fizjologia 5. Podręczniki akademickie
599-11(075.8)
Orowicz, Wiesława.; Brzezińska, Maria.
b25399949
24932/2010
Ciekawa biologia : gimnazjum : podręcznik. Cz. 1 / Ewa Kłos [et al.] ; pod red. Wawrzyńca Kofty. – Wyd. 2. – Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 184 s. : il. kolor. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Na s. 4. okł.: Do nowej podstawy programowej.
Bibliogr. s. 173. Indeks.
ISBN 978-83-02-10577-7 (cz. 1)
ISBN 978-83-02-10580-7 (całość)
1. Biologia – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
57/59(075.3-021.64)
b25439145
24933/2010
Ciekawa biologia : gimnazjum : zeszyt ćwiczeń. Cz. 1 / Ewa Kłos [et al.] ; pod red. Wawrzyńca Kofty. – Wyd. 2. – Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 80 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-02-10582-1 (cz. 1)
ISBN 978-83-02-10581-4 (całość)
1. Biologia – gimnazja 2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
57/59(075.3-021.64)(076)
b2543794x
24934/2010
INTERNATIONAL PHYCOLOGICAL CONFERENCE OF THE POLISH PHYCOLOGICAL SOCIETY (29 ; 2010 ; Kraków
/ Nidzica).
Taxonomy the queen of science - the beauty of algae : book of abstracts of the 29th International Phycological Conference of the
Polish Phycological Society, Kraków-Niedzica, Poland, 19-23rd May 2010 / ed. by Konrad Wołowski, Janina Kwandrans, Agata
Z. Wojtal ; W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences. Department of Phycology. – Kraków ; Niedzica : Institute
of Botany Polish Academy of Sciences, 2010. – 204, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Tyt. równol.: Taksonomia królową nauk - glony w całej krasie.
Bibliogr. przy niektórych ref. Indeks.
ISBN 978-83-89648-83-9
1. Glony – systematyka 2. Materiały konferencyjne
582.26/.27(06)
b25242428
24935/2010
JASTRZĘBSKA, Ewa.
Bliżej biologii : gimnazjum : zeszyt ćwiczeń. Cz. 1 / Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka-Gutowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 88 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Na s. 4. okł.: Zgodnie z nową podstawą programową.
ISBN 978-83-02-10301-8 (cz. 1)
ISBN 978-83-02-10786-3 (całość)
1. Biologia – gimnazja 2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
57/59(075.3-021.64)(076)
Pyłka-Gutowska, Ewa.
b25436752
24936/2010
KRZEMIŃSKA, Ewa.
Monograph of fossil Trichoceridae (Diptera) : over 180 million years of evolution / Ewa Krzemińska, Wiesław Krzemiński and
Christine Dahl. – Kraków : Institute of Systematics and Evolution of Animals. Polish Academy of Sciences, 2009. – 171 s. : il. ;
30 cm.
41
Bibliogr. s. 169-171.
ISBN 978-83-61358-20-6
1. Pozmrokowate – systematyka
595.7
Krzemiński, Wiesław.; Dahl, Christine.
b25241229
24937/2010
LATOCHA, Piotr.
Morfologia oraz wartość użytkowa owoców aktinidii ostrolistnej i mieszańcowej : Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch
ex. Miq., A, arguta - A. purpurea Rehd. / Piotr Latocha ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ogrodnictwa i
Architektury Krajobrazu. – Warszawa : Wydawnictwo ”Wieś Jutra”, 2010. – 108 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 98-103.
ISBN 978-83-89503-82-4
1. Aktinidia 2. Owoce – biochemia – badanie
582.6/.9-14:634.7
b25379501
24938/2010
Mikroorganizmy w żywności i żywieniu / pod red. Jana Gawęckiego i Zdzisławy Libudzisz. – Wyd. 3. – Poznań : Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2010. – 147, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu)
Bibliogr. s. [148].
ISBN 978-83-7160-585-7
1. Drobnoustroje 2. Żywność – mikrobiologia
579:663/664:637
b25294829
24939/2010
Monitoring ptaków lęgowych : poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią : opracowanie
zbiorowe / pod red. Przemysława Chylareckiego, Arkadiusza Sikory i Zdzisława Ceniana ; [aut. Magdalena Bartoszewicz et al.].
– Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2009. – 615 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Biblioteka Monitoringu
Środowiska)
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-61227-12-0
1. Degradacja środowiska – badanie – Polska
2. Ptaki – ekologia – Polska
3. Ptaki – ochrona – Polska
598.2-15:502.17](438)(07)
b25416625
4. Podręczniki
24940/2010
PLIŃSKI, Marcin (1943- ).
Zielenice - Chlorophyta (Green Algae) : (with the English key for the identification to the genus). Cz. 1, Zielenice nienitkowate
(Prasinophyceae & Chlorophyceae) = Non-filamentous green algae / Marcin Pliński & František Hindák. – Gdańsk ; Sopot :
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. – 239, [3] s., XII s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. – (Flora Zatoki Gdańskiej i Wód
Przyległych (Bałtyk Południowy) ; 7/1)
Tekst częśc. ang.
Bibliogr. s. 221-222. Indeks.
ISBN 978-83-7326-736-7
1. Zielenice – Polska 2. Zielenice – systematyka
3. Gdańska, Zatoka – flora
582.24(438:261.24.04)
Hindák, František (1937- ).
b25249010
24941/2010
SUROSZ, Waldemar (1961- ).
Wieloaspektowa analiza taksonomiczna bałtyckiej populacji Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex Bornt et Flahault / Waldemar Surosz. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. – 105 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 89-101.
ISBN 978-83-7326-720-6
1. Sinice – Polska 2. Sinice – systematyka
3. Gdańska, Zatoka – flora
582.23(438:261.24.04)
b25250814
24942/2010
CIEŚLA, Angelika.: Analiza całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (FRAP) koni użytkowanych rekreacyjnie w powiązaniu
ze wskaźnikami hematologicznymi i stężeniami wybranych biopierwiastków w surowicy = poz. 24988
MUSIK, Irena.: Udział nowo zsyntetyzowanych organicznych związków selenu w wybranych procesach biologicznych i
biochemicznych = poz. 24921
OSAD czynny = poz. 24973
STRZELEC, Małgorzata.: Biologia wód śródlądowych = poz. 24929
ŚRÓDKA, Wiesław.: Model biomechaniczny ludzkiej gałki ocznej = poz. 24965
TECHNOLOGIE zbioru roślin energetycznych = poz. 24986
ZIMOWA Szkoła TBR: ”Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych” = poz. 24992
42
6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
61 Medycyna
ABRAMEK, Krzysztof.
Witaminy, minerały i suplementy : jak stosując odpowiednie preparaty poprawić swoje zdrowie i podnieść jakość życia? /
Krzysztof Abramek. – Wyd. 2. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, cop. 2008. – 180 s. ; 21 cm. – (Poradnik
Polskiego Konsumenta)
Bibliogr. s. 178-180.
ISBN 978-83-7582-286-1
1. Dietetyczne środki spożywcze
2. Mikroelementy
3. Witaminy
4. Wydawnictwa popularne
615.3:613.2
b25400344
24943/2010
BHANDARI, C. M. (1949- ).
Joga Śakti : równowaga ducha, ciała i umysłu / Chandra Mohan Bhandari ; [tł. Joanna Panasiuk]. – Warszawa ; New Delhi:
Devamber Prakashan, 2010. – 183 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Biblioteka Sulisław ; 1)
Tyt. oryg.: Yoga shakti : body mind and spirit : fitness and relaxation highway.
ISBN 978-81-900897-6-0 : zł 59
1. Joga 2. Podręczniki
613.7:159.96:13:613.86](07)
b25267140
24944/2010
COLOMBO, Luann.
Odkryj swoje ciało / [text Luann Colombo ; il. Craig Zuckerman i Jennifer Fairman oraz J. Max Steinmetz ; tł. Dorota Borzykowska-Skotnicka]. – Wyd. 2. – Warszawa : Muza, 2010. – [16] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Tyt. oryg.: Uncover human body, 2002. Nazwa aut. w cop. – Książka zabawka. Od 8 lat.
ISBN 978-83-7495-384-9
1. Anatomia 2. Fizjologia 3. Wydawnictwa dla dzieci
611/612(02.025.2)(02.053.2)
b25418063
24945/2010
DEMBOWSKI, Janusz.
Leczenie miejscowo zaawansowanego raka nerki z uwzględnieniem cech biologicznych nowotworu / Janusz Dembowski. –
Wrocław : Akademia Medyczna, 2010. – 216 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Rozprawa na Stopień Doktora Habilitowanego /
[Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu] ; 11/2010)
Rozprawa doktorska. Akademia Medyczna, Wrocław. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 147-192.
ISBN 978-83-7055-475-0
1. Nerki – nowotwory 2. Rak (med.)
616.6-006
b25399147
24946/2010
GELDARD, Kathryn.
Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami / Kathryn Geldard, David Geldard ; [tł. Krzysztof Mazurek]. –
Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009. –
271 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Relationship counselling for children, young people and families” 2009.
Bibliogr. s. 263-269.
ISBN 978-83-61849-50-6 (Parpamedia)
1. Terapia rodzinna 2. Podręczniki
615.851-055.5(07)
Geldard, David.
b24806456
24947/2010
GNAT-WIETESKA, Zbigniew (1944- ).
Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie / Zbigniew Gnat-Wieteska. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza ”Ajaks”, [2010].
– 82, [2] s., [80] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 82-[83].
ISBN 978-83-62046-14-0
1. Ochotnicza Straż Pożarna (Garwolin)
2. Garwolin (woj. mazowieckie) – pożarnictwo – organizacje
614.84(438)”1944/...”
b25242246
24948/2010
GONZALEZ-CRUSSI, F.
Tajemnice ciała : dziurawe żołądki, bolące serca i płuca Chopina / F. González-Crussı́ ; przekł. Marta Stasińska-Buczak. – Kraków
: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 273, [3] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Carrying the heart : exploring the worlds within us” 2009.
ISBN 978-83-240-1405-7 : zł 34,90
1. Medycyna – historia 2. Wydawnictwa popularne
61(091)
b25391902
24949/2010
HOSTEN, Norbert.
Tomografia komputerowa głowy i kręgosłupa / aut. Norbert Hosten, Thomas Liebig ; red. nauk. wyd. pol. Monika Bekiesińska-Figatowska ; konsultacja merytoryczna Tomasz Kuniej ; [tł. Monika Bekiesińska-Figatowska et al.]. – Warszawa : MediPage, cop.
2009. – XII, 460 s. : il. ; 31 cm.
43
Tyt. oryg.: ”Computertomographie von Kopf und Wirbelsäule” 2007.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-61104-04-9
1. Głowa – choroby – diagnostyka 2. Kręgosłup – choroby – diagnostyka
3. Tomografia komputerowa
616.711:616.8]-073.7
Liebig, Thomas.
b25222843
24950/2010
ISAACS, David.
Choroby infekcyjne u dzieci : wytyczne oparte na dowodach naukowych / David Isaacs ; red. nauk. pol. wyd. Janusz Książyk ;
[przekł. Magdalena Błońska et al.]. – Warszawa : MediPage, cop. 2010. – XIII, 293 s. : il. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: ”Evidence-based pediatric infectious diseases”.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-89769-81-7
1. Choroby zakaźne – pediatria 2. Medycyna oparta na dowodach naukowych
3. Podręczniki
616.9-053.2(07)
b25222120
24951/2010
KARPOV, Sergey.
Dieta surowa, która jest... smaczna! : jak poprzez odpowiedni dobór surowych składników swojego pożywienia możesz odmienić
siebie / Sergey Karpov i Wiera Chmielewska. – Wyd. 2. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, 2008. – 142 s. ; 21
cm.
Bibliogr. s. 142.
ISBN 978-83-7582-613-5
1. Odżywianie – higiena
2. Wydawnictwa popularne
613.2
Chmielewska, Wiera.
b25427155
24952/2010
KŁUSEK, Urszula.
Tak pięknie jest żyć naprawdę! : pięć rozmów z terapeutą uzależnień / Urszula Kłusek. – Częstochowa : Edycja Świętego Pawła,
cop. 2010. – 54, [2] s. : il. ; 18 cm. – (”Magazyn Familia” Biblioteka ; 5)
ISBN 978-83-7424-762-7
1. Nałóg – zapobieganie i zwalczanie
2. Poradniki dla rodziców
613.81/.84
b25241692
24953/2010
KOCIOŁEK, Krzysztof T.
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej / Krzysztof T. Kociołek. – Wyd. 3. – Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2010. – 178
s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 175, wykaz aktów prawnych s. 176-178.
ISBN 978-83-7394-297-4
1. Pożarnictwo 2. Podręczniki
614.84(07)
b25417356
24954/2010
KOŁCZ, Jacek.
Wpływ morfologii pojedynczej komory serca na wczesne i odległe wyniki leczenia metodą Fontana / Jacek Kołcz. – Kraków :
ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2010. – 149 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Rozprawa habilitacyjna. Kraków, 2010.
Bibliogr. s. 134-149.
ISBN 83-923432-5-5
1. Wady serca wrodzone – chirurgia – pediatria
2. Wady serca wrodzone – leczenie – metody – pediatria
616.12-007-089-053.2
b25259374
24955/2010
Medycyna estetyczna w praktyce. T. 1 / pod red. Bożeny Mamcarz i Doroty Prandeckiej. – Warszawa : Medical Education Oficyna
Wydawnicza, 2010. – 142 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-62510-00-9
1. Chirurgia plastyczna
2. Kosmetyka lekarska
617.5-089.844:616.5:646.7
b25426266
24956/2010
Medycyna estetyczna w praktyce. T. 2 / pod red. Bożeny Mamcarz i Doroty Prandeckiej. – Warszawa : Medical Education Oficyna
Wydawnicza, 2010. – 163 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-62510-04-7
1. Chirurgia plastyczna
2. Kosmetyka lekarska
617.5-089.844:616.5:646.7
b25426345
24957/2010
ODENT, Michel (1930- ).
Cesarskie cięcie a poród naturalny : wątpliwości, konsekwencje, wyzwania / Michel Odent ; [tł. Renata Kołodziejczyk]. – Wrocław
: Preeti Agrawal, [2010]. – 174 s. ; 21 cm.
44
Tyt. oryg.: ”The caesarean” 2004.
Bibliogr. s. 148-161. Indeks.
ISBN 978-83-924335-9-0 : zł 30
1. Cesarskie cięcie 2. Poród
618.2/.7-089
b25391148
24958/2010
PONIKOWSKA, Beata.
Ocena regulacji odruchowych w układzie krążenia i oddychania u chorych z cukrzycą typu 2 i chorobą niedokrwienną serca
/ Beata Ponikowska. – Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009. – 178 s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawa na Stopień
Doktora Habilitowanego / Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ; 8/2009)
Rozprawa na stopień doktora habilitowanego. Akademia Medyczna, Wrocław 2009. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 145-165.
ISBN 978-83-7055-426-2
1. Choroba wieńcowa – powikłania 2. Cukrzyca typu II – powikłania 3. Odruchy – fizjologia – badanie
badanie 5. Układ oddechowy – fizjologia – badanie
4. Układ krążenia – fizjologia –
616.37-008:616.12]-06:612.8:612.1/.2
b24524645
24959/2010
Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych / pod red. Marcina Rybackiego, Ewy Wągrowskiej-Koski, Jolanty Walusiak-Skorupy ; Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. – Łódź : Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J.
Nofera, cop. 2009. – 110, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Kliniczna Medycyna Pracy)
Publ. zalecana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-60818-40-4
1. Choroby zawodowe – zapobieganie i leczenie – Polska 2. Medycyna pracy – Polska – od 2001 r.
613.6:616-057](438)”2001/...”
b25097866
24960/2010
Problemy zdrowia psychicznego : ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych / pod red. Małgorzaty Wojciechowskiej. –
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. – 207 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7405-498-0
1. Pielęgniarstwo – Polska – od 2001 r.
2. Podręczniki
616-083(438)”2001/...”(07)
b25080519
24961/2010
PRZYBYLAK, Zbigniew (1953- ).
Domowe recepty i kuracje uzdrawiające / Zbigniew Przybylak. – Wyd. 2. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Gaj, 2010. – 79 s. ; 21 cm.
– (Słynne Leki i Porady ; 67)
Na okł. podtyt.: praktyczny poradnik medycyny domowej. U góry okł.: Jak skutecznie kurujemy się sami? Ponad 200 sprawdzonych leków.
ISBN 978-83-86982-80-6 : zł 12,90
1. Leczenie – metody niekonwencjonalne 2. Ziołolecznictwo 3. Wydawnictwa popularne
615.8:615.322
b25282694
24962/2010
PUDŁO, Robert.
Zdrowie psychiczne i poczucie koherencji osób po transplantacji serca / Robert Pudło. – Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny,
2010. – 174 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Rozprawa Habilitacyjna / Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ISSN 1689-6262
; nr 7/2010)
Rozprawa habilitacyjna. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice.
Bibliogr. s. 139-162.
ISBN 978-83-7509-133-5
1. Chorzy – psychologia 2. Nerwice – geneza 3. Osoby po transplantacji – jakość życia
6. Zachowanie – zaburzenia – geneza
4. Poczucie koherencji
616.12-089.843:616.891:613.86:316.728:159.9-056.24
b25056098
5. Serce – transplantacja
24963/2010
Skrypt do ćwiczeń z syntezy i technologii środków leczniczych / Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. –
Wyd. 2. popr. i uzup. / zespół aut. Lilianna Becan [et al.] ; oprac. red. Ewa Śnieżyk-Milczyńska. – Wrocław : Akademia Medyczna
im. Piastów Śląskich, 2010. – 269 s. : il. ; 24 cm.
Podręcznik oprac. na podst. ”Skryptu do ćwiczeń z technologii chemicznej środków leczniczych” Leonarda Kuczyńskiego i Leszka Bielskiego
z 1975 r.
ISBN 978-83-7055-546-7
1. Leki – technologia 2. Podręczniki akademickie
615.4(075.8)
b25266597
24964/2010
ŚRÓDKA, Wiesław.
Model biomechaniczny ludzkiej gałki ocznej / Wiesław Śródka. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
2010. – 242 s. : il. ( w tym kolor.) ; 24 cm. – (Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej.
Monografie = Scientific Papers of the Institute of Machine Design and Operation of the Wrocław University of Technology.
Monographs, ISSN 0324-962X ; 34)
Tyt. równol.: Biomechanical model of human eyeball. Numeracja serii gł.: 91. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 233-239.
1. Analiza numeryczna – stosowanie – medycyna 2. Biomechanika – modele matematyczne
612.84:577.3:519.61/.64:519.87
b25442521
3. Oko – mechanika
24965/2010
45
TKACZ, Joanna.
Bliźnięta : poradnik dla rodziców / Joanna Tkacz. – Wyd. popr. i uzup. – Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2010. – 431,
[1] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 431-[432].
ISBN 978-83-7278-421-6 : zł 39
1. Bliźnięta 2. Dziecko – higiena
3. Dziecko – rozwój psychofizyczny
4. Poradniki dla rodziców
613.95:159.922.7
b25403473
24966/2010
Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów / napisali F. Krzyształowicz
[et al.] ; współaut. I. Abramowicz [et al.] ; przer. i uzup. J. Jordan [et al.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego. – Wyd. 6. – Warszawa
: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. – 595, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Anatomia człowieka : podręcznik dla
studentów medycyny i lekarzy / Adam Bochenek, Michał Reicher ; t. 5)
Indeks.
ISBN 978-83-200-3258-1 (t. 5)
1. Narządy zmysłów 2. Układ nerwowy obwodowy – anatomia
3. Podręczniki akademickie
611.8(075.8)
Reicher, Michał (1888-1973).
b25327434
24967/2010
ALKOHOL w Biblii = poz. 24692
ANTONY, Martin M.: 10 prostych sposobów radzenia sobie z paniką = poz. 24678
BONIECKA, Maria.: O żywności i żywieniu = poz. 24993
BRAGDON, Allen D.: Rozwiń swój umysł = poz. 24681
EDUKACJA zdrowotna, turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży - w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego = poz. 24875
KOŁAKOWSKI, Artur.: ADHD - informacje dla rodziców = poz. 24682
METHODS of diagnosis and speech therapy in logopaedics = poz. 24885
MUSIK, Irena.: Udział nowo zsyntetyzowanych organicznych związków selenu w wybranych procesach biologicznych i
biochemicznych = poz. 24921
SHERWOOD, Ben.: Zasady przetrwania = poz. 24687
UCZESTNICTWO w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów = poz. 25067
ZIEMANN, Ewa.: Wydolność i sprawność fizyczna tenisistów w wieku rozwojowym = poz. 25068
62 Technika
Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody : praca zbiorowa / pod red. Marty Janosz-Rajczyk ; [aut. Lidia Dąbrowska et al.] ;
Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków. – Wyd.
3. popr. i uzup. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. – 251 s. : il. ; 24 cm. – (Skrypty Politechniki
Częstochowskiej, ISSN 1234-9909 ; 61)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7193-403-2
1. Uzdatnianie wody 2. Podręczniki akademickie
628.16(075.8)
b23744273
24968/2010
GAWŁOWSKI, Stanisław.
Bezpieczeństwo energetyczne kraju / Stanisław Gawłowski, Renata Listowska-Gawłowska, Tadeusz Piecuch. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2010. – 206 s. : il. ; 25 cm. – (Monografia / Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska. [Politechnika Koszalińska])
ISSN 0239-7129 oraz nr 177 odnosi się do pierwotnego tyt. serii: Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.
Bibliogr. s. 185-206.
ISBN 978-83-7365-215-6
1. Bezpieczeństwo energetyczne państwa – Polska – od 1989 r. 2. Energetyka – polityka – Polska – od 1989 r. 3. Energetyka – wpływ na
środowisko – Polska – od 1989 r.
620.91/.92:621.039:502.17:504.5](438)”1989/...”
Listowska-Gawłowska, Renata.; Piecuch, Tadeusz (1946- ).
b25399020
24969/2010
GRZYBEK, Dariusz.
Układy sterowania synchronizacją ruchu siłowników hydraulicznych / Dariusz Grzybek, Janusz Kowal. – Kraków : Radom :
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2009. – 130, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Biblioteka
Problemów Eksploatacji)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 127-130.
ISBN 978-83-7204-838-7
1. Siłowniki hydrauliczne
2. Sterowanie – urządzenia
62-82:681.5
Kowal, Janusz (1943- ).
b24843854
24970/2010
46
Inżynieria eksploatacji infrastruktury drogowej w sytuacjach kryzysowych : zadania, technologie, wspomaganie / [zespół aut.
Roman Marcinkowski et al.] ; Wojskowa Akademia Techniczna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. – Warszawa :
Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Drukarnia ”Kontrast”, 2009. – 404, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
W zał. wykaz aktów prawnych.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-923719-6-0
1. Drogi – eksploatacja 2. Drogi – remont
kryzysowe 7. Podręczniki
3. Mosty składane
4. System obronny państwa
5. Transport – infrastruktura
625.7/.8:624.2/.8:656.1:338.49:327.56/.57:355.02:005.334](07)
b25104676
6. Zarządzanie
24971/2010
KOTNAROWSKA, Danuta (1947- ).
Powłoki ochronne : wytwarzanie, eksploatacja, badania / Danuta Kotnarowska. – Wyd. 3. popr. i rozsz. – Radom : Politechnika
Radomska Wydawnictwo, 2010. – [2], 354 s. : il. ; 24 cm.
Podręcznik dla studentów wydziałów mechanicznych. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 332-354.
ISBN 978-83-7351-402-7
1. Powłoki ochronne 2. Podręczniki akademickie
620.197(075.8)
b25384338
24972/2010
Osad czynny : biologia i analiza mikroskopowa / Edyta Fiałkowska [et al.] ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk o Środowisku.
– Wyd. 2. – Józefosław : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2010. – 256, [1] s. : il. (gł. kolor. ) ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Bibliogr. s. 248-252. Indeks.
ISBN 978-83-60956-17-5
1. Drobnoustroje 2. Oczyszczalnia ścieków
3. Osad czynny
628.3:576.4
b25373110
24973/2010
SADECKA, Lilianna.
Metoda różnic skończonych i metoda elementów skończonych w zagadnieniach mechaniki konstrukcji i podłoża / Lilianna
Sadecka. – Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2010. – 188 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Studia i Monografie /
Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 258)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 183-185.
ISBN 978-83-60691-74-8
1. Konstrukcje budowlane – modele matematyczne 2. Metoda elementów skończonych – stosowanie – budownictwo
– stosowanie – budownictwo 4. Statyka budowlana – metody
3. Metoda różnicowa
624.01/.07:531.2:519.61/.64:519.87
b25286754
24974/2010
SZARSKI, Władysław.
Ośrodek Oporu Jastarnia i inne fortyfikacje stałe Helu / Władysław Szarski. – Hel : Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia
”Przyjaciele Helu” ; [Wejherowo] : Wydawnictwo ”MS”, 2010. – 32 s. : il. ; 21 cm. – (Zeszyt Helski ; 2)
Bibliogr. s. 32.
ISBN 978-83-89568-52-6 (”MS”)
1. Fortyfikacje – Polska – 1939-1945 r.
2. Schrony – Polska – 1939-1945 r.
3. Jastarnia (woj. pomorskie ; okręg) – budownictwo – 1939-1945 r.
623.1/.3(438)”1939/1945”
b25295858
24975/2010
SZCZYKOWSKA, Joanna Ewa.
Chemia wody i ścieków : podstawy teoretyczne i praktyczne / Joanna Ewa Szczykowska, Anna Siemieniuk. – Białystok : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010. – 215 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Bibliogr. s. 210-213.
ISBN 978-83-60200-87-2
1. Chemia analityczna – metody
2. Ścieki – chemia
3. Woda – chemia
4. Podręczniki akademickie
628.1:628.3:543](075.8)
Siemieniuk, Anna.
b25374023
24976/2010
ANTOSIEWICZ, Tomasz J.: Wpływ nanostruktury sondy metalizowanej na rozdzielczość optycznego mikroskopu skaningowego bliskiego pola = poz. 24977
ELBANOWSKA-CIEMUCHOWSKA, Stefania.: Zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi = poz. 24876
GAJEWSKI, Juliusz Bohdan.: Electrostatic induction in two-phase gas-solid flow measurements = poz. 24914
GAWRYCH, Roman: Zestawy zadań do edukacji wczesnoszkolnej = poz. 25075
GIEYSZTOR, Stanisław: Moja Warszawa = poz. 25259
GOSPODARKA, technologia, społeczeństwo = poz. 24796
JĘDRZEJOWSKA-TYCZKOWSKA, Halina.: Sejsmika 4D - najefektywniejsze narzędzie monitorowania i weryfikacji w zadaniach
sekwestracji CO2 = poz. 24928
KAMKWAMBA, William: O chłopcu, który ujarzmił wiatr = poz. 24663
MIRSKI, Jarosław Zygmunt.: Budownictwo z technologią. = poz. 25023
OLSZEWSKA, Danuta: Układy montmorillonit-tlenki metali przejściowych stosowane do zmniejszania emisji SO2 metodą
DESOX w trakcie procesu spalania węgla kamiennego = poz. 24923
PLUCIŃSKI, Antoni Jerzy.: Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji. = poz. 24834
47
RUDZIŃSKI, Lech.: Konstrukcje murowe = poz. 25024
STUDIUM koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla = poz. 25015
STUDIUM koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla = poz. 25016
TECHNOLOGIE zbioru roślin energetycznych = poz. 24986
UWARUNKOWANIA rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020 = poz. 24790
621.3 Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunikacyjna
ANTOSIEWICZ, Tomasz J.
Wpływ nanostruktury sondy metalizowanej na rozdzielczość optycznego mikroskopu skaningowego bliskiego pola / Tomasz J.
Antosiewicz ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Fizyki. – Warszawa : Zakład Optyki Informacyjnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego : Bel Studio, 2009. – XI, [1], 119 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Rozprawa doktorska. Uniwersytet Warszawski, 2009. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 113-119.
ISBN 978-83-61208-29-7 (Bel Studio)
1. Mikroskop elektronowy skaningowy – budowa i konstrukcje 2. Nanotechnologia
621.385.833:537.533:620.3
b2471463x
24977/2010
JABŁOŃSKI, Witold.
Elektrotechnika z automatyką / Witold Jabłoński, Grzegorz Płoszajski. – Wyd. 11. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 403, [1] s. : il. ; 24 cm.
Podręcznik dla technikum.
Indeks.
ISBN 978-83-02-06382-4
1. Automatyka 2. Elektrotechnika
3. Podręczniki dla szkół zawodowych
621.3:681.5](075.3-021.66)
Płoszajski, Grzegorz.
b25380205
24978/2010
MARKIEWICZ, Aleksy.
Zbiór zadań z elektrotechniki / Aleksy Markiewicz. – Wyd. 19. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 222,
[1] s. : il. ; 24 cm.
Dla uczniów techników i szkół zasadniczych elektrycznych i elektronicznych oraz słuchaczy kursów przemysłowych i słuchaczy policealnego
studium zawodowego.
ISBN 978-83-02-06550-7
1. Elektrotechnika 2. Ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych
621.3(075.3-021.66)(076)
b25378740
24979/2010
40 lat minęło... : Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / [konsult. red.
Lesław Złotorowicz, Elżbieta Nemś i Katarzyna Konradowska-Grygiel]. – Zabrze : Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej, 2010. – 143 s. : il. kolor. ; 25 cm.
1. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
2. Zabrze (woj. śląskie) – energetyka – od 1944 r.
3. Księgi pamiątkowe
621.311(438)”1944/...”(082.1)
b25262257
24980/2010
GUZIK, Dariusz.: Wissenschaft im Alltag = poz. 25078
PLUCIŃSKI, Antoni Jerzy.: Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji. = poz. 24834
622 Górnictwo
LUCHOWSKI, Stanisław.
Ostatni zjazd / Stanisław Luchowski ; [rys. Ryszard Cuske]. – Bydgoszcz : [Stanisław Luchowski], 2009. – 252 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-922388-4-3
1. Kopalnia Węgla Kamiennego ”Halemba” 2. Ratownictwo górnicze – Polska – od 2001 r. 3. Węgiel kamienny – górnictwo – Polska – od
2001 r. 4. Wypadki przy pracy – Polska – od 2001 r. 5. Ruda Śląska (woj. śląskie) – górnictwo – od 2001 r.
622.86/.88:622.333](438)”2001/...”
b25153286
24981/2010
629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna
ORZEŁOWSKI, Seweryn.
Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych / Seweryn Orzełowski. – Wyd. 22. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, 2010. – 366, [1] s. : il. ; 24 cm.
Na okł. podtyt.: podręcznik. – Dla uczniów kl. III i IV technikum mechanicznego o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych.
Bibliogr. s. 366-[367].
ISBN 978-83-02-08786-8
1. Samochody – obsługa i eksploatacja 2. Samochody – remont 3. Podręczniki dla szkół zawodowych
629.33.083(075.3-021.66)
b25387674
24982/2010
48
63 Rolnictwo
CHOŁYK, Helena: Pod płaszczem Pani i Matki Kijańskiej = poz. 24869
630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin
MYNETT, Maciej.
Trawnik / Maciej Mynett, Maria i Sławomir Prończukowie. – Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza : [Agora], 2010. – 111 s. :
il. kolor. ; 21 cm. – (ABC Ogrodnika ; 1/2)
Dod. do Gazety Wyborczej. Na okł.: Zakładanie, pielęgnacja, przeciwdziałanie chorobom, zestawienia, najlepsze agtunki traw do polskich
ogrodów.
ISBN 978-83-268-0058-0 (Agora)
1. Trawniki 2. Poradniki
635.928(083.1)
Prończuk, Maria.; Prończuk, Sławomir.
b25450268
24983/2010
NACHTMAN, Grażyna.
Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2008 roku / Grażyna Nachtman. – Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 2010. – 51, [1]
s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm. – (Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / IERiGŻ-PIB, ISSN 0239-8591 ; 541)
Bibliogr. s. 51-[52].
1. Rolnictwo ekologiczne – Polska – od 2001 r.
631.95(438)”2001/...”
b25261009
24984/2010
PIÓRECKI, Jerzy.
Medyckie ogrody Pawlikowskich / Jerzy Piórecki. – Bolestraszyce : Arboretum i Zakład Fizjografii, 2010. – 100 s. : il. (w tym kolor.)
; 21 cm. – (Arboretum Bolestraszyce ; z. 13)
Bibliogr. s. 97-99.
ISBN 978-83-61441-21-2
1. Zakład Ogrodniczy (Medyka) 2. Rośliny uprawne
Medyka (woj. podkarpackie) – 19 w. 6. Katalogi
3. Szklarnie – Polska – 19 w.
4. Medyka (woj. podkarpackie) – rolnictwo – 19 w.
631.54(438)”18”
b25201475
5.
24985/2010
Technologie zbioru roślin energetycznych / pod red. Aleksandra Lisowskiego ; [aut. rozdz. Jarosław Chlebowski et al.]. –
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010. – 145, [1] s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 134-142.
ISBN 978-83-7583-222-8
1. Biomasa – technologia
2. Rośliny energetyczne – uprawa
633.8:574.3:620.92:502.17
b25442727
24986/2010
WIŚNIEWSKA-GRZESZKIEWICZ, Helena.
Róże / Helena Wiśniewska-Grzeszkiewicz. – Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza : [Agora], 2010. – 128 s. : il. kolor. ; 21 cm.
– (ABC Ogrodnika ; 2/2)
Dod. do Gazety Wyborczej. Na okł.: Gatunki i odmiany do polskich ogrodów.
ISBN 978-83-268-0059-7 (Agora)
1. Róża (bot.) – odmiany 2. Poradniki
635.9(083.1)
b25450281
24987/2010
KSZTAŁCENIE i badania w zakresie urządzania lasu na wydziałach leśnych w Polsce = poz. 24882
LATOCHA, Piotr.: Morfologia oraz wartość użytkowa owoców aktinidii ostrolistnej i mieszańcowej = poz. 24938
636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo
CIEŚLA, Angelika.
Analiza całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (FRAP) koni użytkowanych rekreacyjnie w powiązaniu ze wskaźnikami
hematologicznymi i stężeniami wybranych biopierwiastków w surowicy / Angelika Cieśla ; Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
2009. – 76 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. s. 65-74.
ISBN 978-83-7663-001-4
1. Koń – fizjologia 2. Przeciwutleniacze – biochemia
fizyczny – zoologia – badanie
3. Stres oksydacyjny – zoologia
636.1.046:599.723-11:577.11/.12
b23654338
4. Surowica – zoologia – biochemia
5. Wysiłek
24988/2010
KRAWCZYK, Józefa.
Optymalizacja warunków utrzymania kur i jej wpływ na produkcyjność, jakość jaj i efektywność ekonomiczną chowu niosek =
Optimatization of hen housing conditions and its effect on productivity, egg quality and economic efficiency of layer husbandry
/ Józefa Krawczyk. – Kraków : Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, 2009. – 99, [3] s. : il. ; 24 cm. – (Roczniki
Naukowe Zootechniki. Monografie i Rozprawy, ISSN 0137-1655 ; nr 40)
49
Na okł. wyłącznie tyt. serii. Na s. red. błędny ISSN i błędnie przypisany ISBN. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 87-95.
ISBN 978-83-7607-094-0
1. Dobrostan zwierząt 2. Jajka – jakość 3. Kura – hodowla – ekonomika
636.52/.58:637.4
b25099802
24989/2010
Kumowa Dolina : najważniejsze wydarzenia z dziejów strzelnicy myśliwskiej / [tekst i zdj. Adam Kabała et al.]. – Chełm : Zarząd
Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, 2010. – 91 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-930918-0-5
1. Polski Związek Łowiecki. Okręg (Chełm) 2. Polski Związek Łowiecki. Okręg (Chełm) – obiekty i urządzenia 3. Łowiectwo – biografie –
Polska – 20-21 w. 4. Łowiectwo – kultura – Polska 5. Chełm (woj. lubelskie ; okreg) – łowiectwo – organizacje – od 1980 r. 6. Rudka (woj.
lubelskie, gm. Chełm) – Kumowa Dolina 7. Informatory 8. Kalendarium
639.1:394:061.2A/Z:929-052](438)”19/20”(058)
Kabała, Adam.
b25375258
24990/2010
Noworodek a środowisko. (Cz. 5), Programy ochrony zdrowia cieląt i krów / pod red. Tadeusza Stefaniaka. – Wrocław : Zakład
Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego : Sekcja Neonatologii Polskiego Towarzystwa Nauk
Weterynaryjnych, 2009. – 227 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-927907-4-7 (ZIiPW UP)
1. Cielę – choroby – zapobieganie i leczenie
weterynaryjna
2. Krowa – choroby – zapobieganie i leczenie
3. Neonatologia weterynaryjna
636.2.09
b25095997
4. Perinatologia
24991/2010
ZIMOWA SZKOŁA TBR (2 ; 2010 ; Zakopane).
”Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych” : II Zimowa Konferencja TBR : Zakopane, 17-19 lutego 2010 : streszczenia
/ [red. Andrzej Sechman et al.]. – Kraków : [Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy], 2010. – 160 s., [2] s. tabl., [1]
k. tabl. : il. ; 24 cm.
Tekst częśc. ang.
Indeks.
ISBN 978-83-7607-003-2
1. Narząd płciowy – zoologia – badanie
2. Rozród – zoologia – doświadczalnictwo
3. Materiały konferencyjne
636.02:636.09:591.16](06)
b25109856
24992/2010
MIKROORGANIZMY w żywności i żywieniu = poz. 24939
64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo
BONIECKA, Maria.
O żywności i żywieniu : gimnazjum : podręcznik z ćwiczeniami / Maria Boniecka, Danuta Łazuchiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa
: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 80 s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Bliżej Techniki)
U góry okł.: Zgodne z nową podstawą programową. – Do kształcenia ogólnego do nauczania zajęć technicznych.
Bibliogr. s. 80.
ISBN 978-83-02-10883-9
1. Technika – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
64:613.2](075.3-021.64)
Łazuchiewicz, Danuta.
b25434561
24993/2010
CETNER, Jan.
Marketing usług hotelarskich / Jan Cetner. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 217, [2] s. : il. ; 24 cm. –
(TH Technik Hotelarstwa)
Tyt. grzb.: Marketing usług. – Dla technikum i szkół policealnych.
Bibliogr. s. [219].
ISBN 978-83-02-10749-8
1. Hotelarstwo – marketing 2. Podręczniki dla szkół zawodowych
640.41/.42:339.138](075.3-021.66)
b25431250
24994/2010
DRUŻBAŃSKI, Grzegorz.
Gotowanie w kombiwarze i na parze / [tekst Grzegorz Drużbański, Mirek Drewniak]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon,
cop. 2010. – 143, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-61582-67-0 : zł 29,95
1. Gotowanie na parze 2. Przepisy kulinarne
641.55/.56(083.12)
Drewniak, Mirek.
b25363931
24995/2010
FAŁKOWSKA-RĘKAWEK, Ewa.
Sztuka autoprezentacji i wizażu / Ewa Fałkowska-Rękawek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 96 s. :
il. kolor. ; 22x24 cm.
50
ISBN 978-83-02-11253-9
1. Kobieta – estetyka 2. Makijaż
3. Ubiór – estetyka
4. Poradniki
646.7:687.5:391-055.2](083.1)
b25431419
24996/2010
Kuchnia na majówkę. Cz. 1/2, Mięsa z grilla, przekąski, sałatki, sosy / [red. prowadzący Małgorzata Rawińska, Ewa Tomaszewicz].
– Warszawa : Agora, cop. 2010. – 96 s. : il. kolor. ; 20 cm.
Dod. do Gazety Wyborczej.
Indeks.
ISBN 978-83-7552-976-0
1. Przepisy kulinarne
641.55/.56(083.12)
b25443744
24997/2010
Kuchnia na majówkę. Cz. 2/2, Ryby, warzywa i owoce z grilla, zupy i gulasze, ciasta, ciasteczka, desery i napoje / [red. prowadzący
Małgorzata Rawińska, Ewa Tomaszewicz]. – Warszawa : Agora, cop. 2010. – 96 s. : il. kolor. ; 20 cm.
Dod. do Gazety Wyborczej.
Indeks.
ISBN 978-83-7552-977-7
1. Przepisy kulinarne
641.55/.56(083.12)
b25443768
24998/2010
RUBINSTEIN, Nela (1908-2001).
Kuchnia Neli / Aniela Rubinstein ; przeł. Elżbieta Jasińska. – Wyd. 6. – Warszawa : Muza, 2010. – 328 s. : il. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: ”Nela’s cookbook” 1983.
Indeksy.
ISBN 978-83-7495-887-5 : zł 34,99
1. Przepisy kulinarne
641.55/.56(083.12)
b25310860
24999/2010
Ugotuj.to na Wielkanoc. Cz. 1/2, Wytrawna / [red. prowadzący Małgorzata Rawińska, Ewa Tomaszewicz]. – Warszawa : Agora,
cop. 2009. – 96 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Dod. do Gazety Wyborczej. Na okł.: 92 przepisy.
Indeks.
ISBN 978-83-7552-812-1
1. Przepisy kulinarne
641.55/.56(083.12)
b25450220
25000/2010
Ugotuj.to na Wielkanoc. Cz. 2/2, Słodka / [red. prowadzący Małgorzata Rawińska, Ewa Tomaszewicz]. – Warszawa : Agora, cop.
2010. – 96 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Dod. do Gazety Wyborczej. Na okł.: 86 przepisów.
Indeks.
ISBN 978-83-7552-813-8
1. Przepisy kulinarne
641.55/.56(083.12)
b25443781
25001/2010
WIERZBA, Paulina.
Co jedzą ludzie? / Paulina Wierzba ; il. Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach. – Poznań : Wydawnictwo Albus, cop. 2010. –
87, [5] s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-892-8489-1
1. Kuchnia regionalna 2. Wydawnictwa dla dzieci
641.55/.56(083.12):392.8](02.025.2)(02.053.2)
b25459478
25002/2010
MEDYCYNA estetyczna w praktyce. = poz. 24956
MEDYCYNA estetyczna w praktyce. = poz. 24957
TEATR od kuchni = poz. 25059
654+656 Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta
JEŻ, Marian (1940- ).
Transport lotniczy a zrównoważony rozwój / Marian Jeż. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2009. – 176
s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa ; 29)
Bibliogr. s. 170-176.
ISBN 978-83-929922-0-2
1. Ekorozwój 2. Powietrze – ochrona
3. Transport powietrzny – wpływ na środowisko
656.7:502.3:502.13/.14](075.8)
b24899446
4. Podręczniki akademickie
25003/2010
ŁACNY, Janusz.
Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej / Janusz Łacny. – Bydgoszcz ;
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009. – 508 s. : il. ; 24 cm.
51
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 479-508.
ISBN 978-83-7204-833-2
1. Unia Europejska – a Polska – transport
Polska – a Unia Europejska – transport
2. Transport drogowy – kraje Unii Europejskiej
3. Transport drogowy – Polska – od 2001 r.
656.13(438:4-67)”2001/...”
b2486125x
4.
25004/2010
INŻYNIERIA eksploatacji infrastruktury drogowej w sytuacjach kryzysowych = poz. 24971
IONINA, Nadežda Alekseevna.: Wielkie katastrofy = poz. 24903
KMDR Stanisław Mieszkowski 1903-1952 = poz. 24861
655+659 Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu
RUTKOWSKI, Tadeusz Paweł (1965- ).
Adam Bromberg i ”encyklopedyści” : kartka z dziejów inteligencji w PRL / Tadeusz P. Rutkowski. – Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. – 307 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 292-296 i przy rozdziałach. Indeks.
ISBN 978-83-235-0696-6 : zł 39
1. Bromberg, Adam (1919-1993) – biografia 2. Wydawnictwo Naukowe PWN 3. Edytorzy – biografie – Polska – 20 w.
Polska – 1944-1989 r. 5. Nauka – polityka – Polska – 1944-1989 r. 6. Żydzi – biografie – Polska – 20 w.
655.41(438):929-052(=411.16)A/Z]”19”:[316.344-057.4:001.89](438)”1944/1989”
b25320968
4. Intelektualiści –
25005/2010
PRIVILEGIA typographica polonorum = poz. 25278
657 Rachunkowość. Księgowość
FLIEGNER, Wojciech.
Podejście procesowe w modelowaniu informatycznych systemów ewidencji księgowej / Wojciech Fliegner ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 333, [1] s., [5] k. tabl. złoż. : il. ; 24
cm.
Bibliogr. s. 315-331.
ISBN 978-83-7417-484-8
1. Księgowość – komputeryzacja
2. Księgowość – modele matematyczne
3. Symulacja – stosowanie
657:004-049.8:519.876.5
b25042555
25006/2010
658 Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu
KŁOS, Sławomir (1966- ).
Evaluation methodology of ERP system implementation in manufacturing enterprises / Sławomir Kłos ; [Uniwersytet Zielonogórski]. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop. 2010. – 263 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 252-263.
ISBN 978-83-7481-340-2
1. ERP (informat.) 2. Produkcja – organizacja
3. Systemy informatyczne zarządzania – stosowanie – przemysł
658.5:004.65:005
b2533847x
25007/2010
LAFLEY, A. G.
Zmiana reguł gry w biznesie : jak zwiększyć przychody i zyski przez innowacje / A. G. Lafley, Ram Charon ; przeł. Cezary
Welsyng. – Warszawa : MT Biznes, cop. 2010. – 397 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”The game-changer : how you can drive revenue and profit growth with innovation” 2008.
ISBN 978-83-61732-96-5 : zł 69,90
1. Procter & Gamble 2. Innowacje – zarządzanie 3. Przedsiębiorstwo – organizacja 4. Zysk
658.114:005.342
Charon, Ram.
b25372178
25008/2010
ŁOBEJKO, Stanisław.
Przedsiębiorstwo sieciowe : zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku / Stanisław Łobejko. – Warszawa : Szkoła Główna
Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010. – 276 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 261-276.
ISBN 978-83-7378-525-0
1. Innowacje – stosowanie – gospodarka
2. Przedsiębiorstwo – organizacja
658.1/.5:005.342:005.94
b25321419
3. Zarządzanie wiedzą
25009/2010
Przedsiębiorstwo XXI wieku - nowoczesne trendy w biznesie : XVII międzynarodowe sympozjum naukowe, Lublin, 14-15 maja
2009 / Politechnika Lubelska. Koło Naukowe Menedżerów. – Lublin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 2009. –
162 s. : il. ; 24 cm.
52
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy niektórych ref.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-7497-076-1
1. Przedsiębiorstwo – organizacja – od 2001 r. 2. Zarządzanie – od 2001 r.
3. Materiały konferencyjne
658.1/.5:005]”2001/...”(06)
b25223434
25010/2010
TYRAŃSKA, Małgorzata.
Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie / Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz. – Kraków :
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 83 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 82-83.
ISBN 978-83-7252-464-5
1. Analiza strategiczna 2. Otoczenie firmy – badanie
3. Przedsiębiorstwo – badanie – metody
4. Zarządzanie strategiczne
658.1/.5:005.2:005.52
Walas-Trębacz, Jolanta.
25011/2010
b25092091
FUZJE i przejęcia spółek kapitałowych = poz. 24777
ILNICKI, Dariusz.: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce = poz. 25237
SKRASKOWSKI, Dariusz.: Hipnotyczny telemarketing = poz. 24800
66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna
Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku / pod red. Tadeusza Sikory ; [zespół aut. Ewa Białecka-Florjańczyk et
al.] ; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ. – Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów
Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. – 220 s. : il. ; 24 cm.
Materiały z XIV Sesji Naukowej Młodej Kadry Naukowej PTTŻ, 2009, Gdynia.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-929209-8-4
1. Żywność – higiena 2. Żywność – jakość 3. Żywność – technologia 4. Materiały konferencyjne
664.017:005.336.3](06)
b25262014
25012/2010
Kształtowanie jakości żywności / red. nauk. Maria Małecka, Inga Klimczak ; [aut. Inga Klimczak et al.]. – Poznań : Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 183, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
ISSN 1689-7412 ; 244)
Na s. tyt. i okł. także akronim serii: MD.
Bibliogr. s.181-[184] i przy rozdz.
ISBN 978-83-7417-474-9
1. Żywność – jakość 2. Żywność – technologia
3. Żywność – towaroznawstwo
4. Podręczniki akademickie
664.017:005.336.3](075.8)
b25260054
25013/2010
Oznaczanie wybranych metali toksycznych, związków nieorganicznych i organicznych w żywności / Elżbieta Łodyga-Chruścińska [et al.] ; Politechnika Łódzka. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. – 87 s. : il. ; 24 cm.
Dla studentów wydz. biotechnologii i nauk o żywności.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7283-363-1
1. Toksykologia żywności 2. Żywność – chemia 3. Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
664.014(075.8)(076)
b25245934
25014/2010
Studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla : osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe. T. 1, Zgazowanie węgla / pod red. Marka Ściążko i Jacka Kijeńskiego ; [aut. Katarzyna Antoniak et
al.]. – Zabrze : Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 2010. – 270 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-930194-4-1 (t. 1)
ISBN 978-83-930194-0-3 (całość)
1. Energetyka – surowce – technologia
2. Technologie czyste – metody
3. Węgiel kamienny – technologia – metody
662.7:502.17:620.91
b25436934
4. Zgazowanie
25015/2010
Studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla : osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe. T. 2, Synteza produktów chemicznych / pod red. Jacka Kijeńskiego i Marka Ściążko ; [aut. Tadeusz
Borowiecki et al.]. – Zabrze : Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 2010. – 237 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-930194-1-0 (t. 2)
ISBN 978-83-930194-0-3 (całość)
1. Gazy – technologia 2. Technologia chemiczna organiczna
5. Zgazowanie
3. Technologie czyste – metody
662.7:502.17:620.91:661.7:66.07
b25436880
4. Węgiel kamienny – technologia – metody
25016/2010
Studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla : osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe. T. 3, Zaawansowane materiały węglowe / pod red. Jacka Machnikowskiego i Marka Ściążko ; [aut.
Mieczysław Bałys et al.]. – Zabrze : Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 2010. – 263 s. : il. ; 24 cm.
53
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-930194-8-9 (t. 3)
ISBN 978-83-930194-0-3 (całość)
1. Adsorpcja 2. Pak – badanie 3. Węgiel aktywny – badanie
4. Węgiel (chem.) – stosowanie
5. Włókna karbonizowane
661.183.2:544.723:677.021.1
b2543682x
25017/2010
Towaroznawstwo artykułów spożywczych : materiały do ćwiczeń / red. nauk. Urszula Samotyja ; [aut. Inga Klimczak et al.].
– Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 119, [1] s. ; 24 cm. – (Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7412 ; 249)
Bibliogr. s. 117-[120].
ISBN 978-83-7417-516-6
1. Żywność – towaroznawstwo
2. Podręczniki akademickie
664.017(075.8)
b2537669x
25018/2010
1001 win których warto spróbować / red. Neil Beckett ; wstęp Hugh Johnson ; [tł. Jerzy Malinowski et al.]. – Warszawa : Muza,
2010. – 960 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”1001 wines you must try before you die” 2008.
Indeksy.
ISBN 978-83-7495-477-8
1. Wino 2. Wydawnictwa popularne
663.2/.3(02.025.2)
b25419560
25019/2010
75th anniversary Gdynia Cotton Association : collective work / transl. into Engl. Joanna Flakowska ; Izba Bawełny w Gdyni. –
Gdynia : Izba Bawełny, 2010. – 96 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Tyt. oryg.: [75 lat Izby Bawełny w Gdyni] 2010. Tyt. okł.: Gdynia Cotton Association : 75th anniversary.
ISBN 978-83-916006-7-2
1. Izba Bawełny (Gdynia) 2. Arbitraż gospodarczy – Polska – 20-21 w. 3. Bawełna – handel – Polska – 20-21 w.
Polska – 20-21 w. 5. Gdynia (woj. pomorskie) – gospodarka – 20-21 w. 6. Księgi pamiątkowe
4. Bawełna – przemysł –
677.21:339.166:351.82](438)”19/20”(082.1)
b25130924
25020/2010
FAŁKOWSKA-RĘKAWEK, Ewa.: Sztuka autoprezentacji i wizażu = poz. 24996
GRZYBEK, Dariusz: Układy sterowania synchronizacją ruchu siłowników hydraulicznych = poz. 24970
JABŁOŃSKI, Witold: Elektrotechnika z automatyką = poz. 24978
JUROS, Józef Tomasz.: W Dolinie Małej Panwi = poz. 25263
MIKROORGANIZMY w żywności i żywieniu = poz. 24939
OLSZEWSKA, Danuta: Układy montmorillonit-tlenki metali przejściowych stosowane do zmniejszania emisji SO2 metodą
DESOX w trakcie procesu spalania węgla kamiennego = poz. 24923
69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane
GRZYB, Wacław.
Roboty ciesielskie / Wacław Grzyb. – Wyd. 2. – Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami ”KaBe”, 2010. – 104 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 104.
ISBN 978-83-89387-87-5
1. Ciesielstwo 2. Podręczniki
694(07)
b25447798
25021/2010
MARTINEK, Włodzimierz.
Murarstwo i tynkarstwo : roboty tynkarskie / Włodzimierz Martinek, Nabi Ibadov. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, 2010. – 120 s. : il. ; 24 cm. – (Technologia)
Do nauczania przedmiotu technologia w zawodzie murarz, typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła policealna.
Bibliogr. s. 120.
ISBN 978-83-02-10753-5
1. Tynkarstwo 2. Podręczniki dla szkół zawodowych
693.6(075.3-021.66)
Ibadov, Nabi.
b25431353
25022/2010
MIRSKI, Jarosław Zygmunt.
Budownictwo z technologią. 2 / Jarosław Z. Mirski, Krzysztof Łącki. – Wyd. 10. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 386, [1] s. : il. ; 24 cm.
Cz. 1. ogł. pod hasłem: Krzysztof Tauszyński. – Do nauczania w zawodzie technik budownictwa na poziomie technikum.
Bibliogr. s. 386-[387].
ISBN 978-83-02-08140-8
ISBN 978-83-02-04491-5 (całość)
1. Budownictwo 2. Podręczniki dla szkół zawodowych
69+624](075.3-021.66)
Łącki, Krzysztof.
b25379811
25023/2010
54
RUDZIŃSKI, Lech.
Konstrukcje murowe : remonty i wzmocnienia / Lech Rudziński ; [Politechnika Świętokrzyska. Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska]. – Wyd. 2. uzup. – Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2010. – 280 s. : il. ; 24 cm. – (Skrypty /
Politechnika Świętokrzyska, ISSN 0239-6386 ; nr 450)
Bibliogr. s. 274-280.
1. Konstrukcje murowe – remont
2. Podręczniki akademickie
692.2.059.25:624.01/.07](075.8)
b25442612
25024/2010
7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
Między nostalgią a nadzieją : dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Elżbiety Nieroby, Anny Czerner,
Marka S. Szczepańskiego. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. – 133, [4] s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7395-370-3
1. Ochrona zabytków – Polska
2. Świadomość społeczna – Polska
3. Opole (woj. opolskie ; okręg) – zabytki – ochrona i konserwacja
7.025:316.64](438)
b24848827
25025/2010
SOKOŁOWSKI, Wiesław (1944- ).
Przecież milczę : niepokorni szlaku królewskiego / Wiesław Sokołowski. – Skierniewice-Rawka : Wydawnictwo ZA, cop. 2008. –
203, [3] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-926174-0-2
1. Zrzeszenie Artystyczne ”ZA” (Skierniewice) 2. Artyści polscy – organizacje – od 1944 r.
1944 r. 4. Antologie 5. Pamiętniki polskie – od 1944 r. 6. Poezja polska – 20-21 w.
3. Skierniewice (woj. łódzkie) – organizacje – od
7.071:929-051](438)”1944/...”:821.162.1-1(082.2)
b23948449
25026/2010
Studia o sztuce Bliskiego i Środkowego Wschodu / pod red. Jerzego Malinowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Trio : Polskie
Stowarzyszenie Sztuki Orientu, 2009. – 139 s., [40] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Sztuka Azji i Afryki)
Streszcz. ang. przy art. Spis treści także ang.
ISBN 978-83-7436-198-9 (Trio) : zł 39
1. Sztuka Azji – historia 2. Sztuka Bliskiego Wschodu – historia
7.03(5)(091)
b25370777
25027/2010
71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka
Dźwięk w krajobrazie - stan i perspektywy badań : materiały interdyscyplinarnego seminarium, Lublin, 3-4 września 2008
= Sound in landscape - present status and future strategy for research : materials of interdisciplinary seminar, Lublin, 3-4th
September 2008 / pod red. Sebastiana Bernata ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Nauk o Ziemi. Zakład Ochrony
Środowiska [et al.]. – Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2008. – 58 s. ; 24 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN. – Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-7270-596-9
1. Dźwięk 2. Krajobraz 3. Materiały konferencyjne
712:534](06)
b2222533x
25028/2010
ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO (58 ; 2010 ; Łódź).
Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym : 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź
2010. 1 / [red. Stanisław Liszewski]. – Łódź : Oddział Łódzki PTG : Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 2010. – 425 s., [2] k. tabl.
złoż. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-62089-11-6 (PTG)
1. Metropolie (urban.) – Polska – od 1989 r.
2. Materiały konferencyjne
711.4/.8(438)”1989/...”(06)
b2544900x
25029/2010
ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO (58 ; 2010 ; Łódź).
Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym : 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź
2010. 2 / [red. Marek Barwiński]. – Łódź : Oddział Łódzki PTG : Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 2010. – 447 s., [1] k. tabl. złoż.
: il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-62089-12-3 (PTG)
1. Metropolie (urban.) – Polska – od 1989 r.
2. Materiały konferencyjne
711.4/.8(438)”1989/...”(06)
b25449023
25030/2010
ILNICKI, Dariusz.: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce = poz. 25237
55
72 Architektura
BIBLIOTEKA ŚLĄSKA (Katowice).
Spotkajmy się we Lwowie : pocztówki z Kresów Wschodnich w zbiorach Biblioteki Śląskiej / oprac. Barbara Maresz, Teresa
Roszkowska ; Biblioteka Śląska. – Katowice : Biblioteka Śląska, 2009. – 313, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 21x23 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-60209-36-3
1. Biblioteka Śląska (Katowice) – zbiory 2. Pocztówki – 20 w. 3. Pocztówki – zbiory – Polska
zbiory 5. Kresy wschodnie Rzeczypospolitej – 1918-1939 r. 6. Albumy
4. Katowice (woj. śląskie) – bibliotekarstwo –
72(438):913(438)](084.121)
b24763275
25031/2010
KRASNOWOLSKI, Bogusław (1943- ).
Restauracja zespołu augustiańskiego na Kazimierzu : z dziejów ochrony krakowskich zabytków / Bogusław Krasnowolski ;
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa,
2010. – 179, [9] s., [24] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Biblioteka Krakowska ; nr 152)
Bibliogr. s. 151-165. Indeks.
ISBN 978-83-89131-62-1
1. Architektura sakralna – zabytki – ochrona i konserwacja – Polska
augustianów
2. Kościoły i kaplice – Polska
3. Kraków (woj. małopolskie) – klasztor
726::272A/Z:72.025](438)
b25204919
25032/2010
PANÓW, Waldemar (1957- ).
Mazowsze / fot. Waldemar Panów, Zbigniew Panów ; wstęp Olgierd Budrewicz ; [tł. Teresa Bałuk-Ulewiczowa]. – Olszanica :
Wydawnictwo Bosz, 2009. – 183, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm. – (Bosz Region)
Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-7576-052-1 : zł 79
1. Mazowsze 2. Warszawa 3. Albumy
4. Fotografia polska – od 1989 r.
72(438):913(438)](084.121)A/Z
Panów, Zbigniew (1959- ).
b25361843
25033/2010
Taka sobie historia / [oprac. i red. Zbigniew Fałtynowicz, Eliza Ptaszyńska]. – Olecko : Sztuka-Polska.pl, 2010. – 79, [1] s. : il. ; 27
cm.
Na okł. podtyt: Olecko.
ISBN 978-83-931291-0-2
1. Pocztówki – Niemcy – 1901-1939 r.
2. Olecko (woj. warmińsko-mazurskie)
3. Albumy
72(438)(084.121)A/Z
b25286626
25034/2010
WOLAŃSKA, Joanna.
Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902-1938 : przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza / Joanna Wolańska. –
Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2010. – 559 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm. – (Poza Krajem)
Tyt. równol.: Armenian Cathedral in Lvov 1902-1938. – Streszcz. ang., orm., ukr. Spis treści także ang., orm., ukr. Tyt. równol. także orm., ukr.
Bibliogr. s. 421-439. Indeksy.
ISBN 978-83-929227-9-7
1. Architektura sakralna armeńska – zabytki – Ukraina 2. Kościoły i kaplice – Ukraina 3. Sztuka sakralna armeńska 4. Lwów (Ukraina) –
katedra ormiańska Wniebowzięcia NMP
726::27(477=19)A/Z
b25438311
25035/2010
ALEKSIEWICZ, Anna: Dzieje parafii Świętej Trójcy we Wrocławiu (1960-2010) = poz. 24716
BILIŃSKA, Agnieszka: Bieszczady = poz. 25235
O MARYJO, czemu biegniesz w niebo? = poz. 24734
SANKTUARIUM nieustającej modlitwy = poz. 24740
SOSNA, Władysław.: Kościół Jezusowy w Cieszynie = poz. 24713
ZIELIŃSKI, Jacek Antoni: Świat sztuki = poz. 25042
73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne
KOTULA, Krystyna.
Maria z Wodzińskich Orpiszewska (1819-1896) : życie i dzieło / Krystyna Kotula. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej, 2010. – 110, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 33 cm.
Bibliogr. s. 103-107.
ISBN 978-83-87950-76-7
1. Wodzińska, Maria (1819-1897)
2. Malarstwo polskie – 19 w.
3. Albumy
75.071(438)”18”(084.1)A/Z
b25144674
25036/2010
KULKA, Natalia.
Warszawa = Warsaw / (by) Natalia Kulka. – Helsinki : Arkadia Oy International Bookshop ; [Łomża : Natalia Kulka], cop. 2010.
– [27] s. : il. kolor. ; 14x18 cm.
56
ISBN 978-83-930286-0-3 (N. Kulka)
1. Kulka, Natalia 2. Rysunek polski – 21 w.
3. Warszawa
4. Albumy
741/744.071(438)”20”(084.1)A/Z
b25232125
25037/2010
MUZEUM NARODOWE (Kraków).
Kraków - pictures : from the collection of the National Museum in Kraków / Iwona Kęder ; [tł. Teresa Bałuk-Ulewiczowa]. –
Olszanica : Wydawnictwo Bosz, cop. 2009. – 207, [1] s. : il. ; 31 cm.
Tyt. równol.: Kraków - obrazy : ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. – Tekst równol. ang., pol.
Bibliogr. s. 206-207.
ISBN 978-83-7576-054-5 : zł 99
1. Muzeum Narodowe (Kraków) – zbiory 2. Sztuka polska – 19-20 w. 3. Sztuka polska – tematyka – 19-20 w. 4. Sztuka polska – zbiory
5. Kraków (woj. małopolskie) – 19-20 w. 6. Kraków (woj. małopolskie) – muzealnictwo – zbiory 7. Katalogi zbiorów
75/76.04(438)”18/19”:069.538(438)
Podgórnik-Kęder, Iwona (1955- ).
b25364418
25038/2010
OLECHNOWICZ, Emilia.
Promieniowanie / Emilia Olechnowicz. Strony ze szkicowników Zbigniewa Herberta / [wybrała i oprac. Emilia Olechnowicz].
– Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ;
Gdańsk : Pracownia, cop. 2009. – [8] s., 30 k. tabl., [12] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-89945-38-9 (Pracownia)
1. Herbert, Zbigniew (1924-1998) 2. Rysunek polski – 20 w.
3. Albumy
741/744.071(438)”19”(084.1)A/Z
b25348814
25039/2010
ROMANOWSKA, Marta (1951- ).
Stanisław Wyspiański / Marta Romanowska ; [tł. Teresa Bałuk-Ulewiczowa]. – Olszanica : Wydawnictwo Bosz ; Kraków : Muzeum
Narodowe, 2009. – 95, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm. – (Kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie = The Collection of the National
Museum in Cracow)
Tekst równol. pol., ang.
Bibliogr. s. 95.
ISBN 978-83-7576-048-4 (Bosz) : zł 44
1. Wyspiański, Stanisław (1869-1907) 2. Muzeum Narodowe (Kraków) – zbiory 3. Malarstwo polskie – 19-20 w. 4. Malarstwo polskie –
zbiory 5. Rysunek polski – 19-20 w. 6. Rysunek polski – zbiory 7. Kraków (woj. małopolskie) – muzealnictwo – zbiory 8. Katalogi zbiorów
75+741/744].071(438)”18/19”A/Z:069.538(438)
b25364212
25040/2010
SKROBOT, Jerzy (1943- ).
Kształty pamięci : rzecz o Marianie Koniecznym / Jerzy Skrobot. – Kraków : Wydawnictwo Promotor, 2009. – 125, [3] s., [24] s.
tabl. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-83-927252-3-7
1. Konieczny, Marian (1930- ) – biografia
2. Rzeźbiarze polscy – biografie – od 1944 r.
73.071:929-052](438)”1944/...”A/Z
b25286730
25041/2010
ZIELIŃSKI, Jacek Antoni (1936- ).
Świat sztuki : gimnazjum : podręcznik / Jacek Antoni Zieliński, Joanna Stasiak. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, 2010. – 247, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Do nauczania plastyki na poziomie klas I-III gimnazjum.
ISBN 978-83-02-10667-5
1. Sztuka – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
73/76+72](075.3-021.64)
Stasiak, Joanna (1965- ).
b25437598
25042/2010
77 Fotografia i procesy pokrewne
Fotografie Rzeczpospolitej 09/10 / [album przygot. Waldemar Kompała et al.] ; FotoRzepa Agencja Fotograficzna. – [Warszawa]
: Rzeczpospolita, [2010]. – 91, [20] s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm.
Tyt. okł.: Fotografie 2009-2010 : Rzeczpospolita 2009/10. Tyt. grzb.: Rzeczpospolita 2009/10.
1. Albumy 2. Fotografia polska – od 2001 r.
77.04(438)”2001/...”(084.1)
b2537204x
25043/2010
KUCZKOWSKI, Krzysztof: Wiersze (masowe) i inne = poz. 25155
78 Muzyka
BUKAT, Kazimierz.
Idea sacrum w kompozycjach chóralnych XIX i XX wieku / Kazimierz Bukat. – Warszawa : Wydawnictwo Drukpol, 2010. – 77 s.
: il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
57
Praca habilitacyjna.
Bibliogr. s. 74-76.
ISBN 978-83-85437-72-7
1. Muzyka chóralna – historia – 19-20 w.
2. Muzyka religijna – historia – 19-20 w.
783/784”18/19”
b24857002
25044/2010
DĄBROWSKI, Andrzej (1938- ).
Antologia muzyki rozrywkowej w Kaliszu 1962-1990 / Andrzej Dąbrowski. – Kalisz : Wydawnictwo Edytor, [2009]. – 116 s. : il.
(w tym kolor.) ; 15 cm + 2 dyski optyczne (CD).
ISBN 978-83-60579-37-4
1. Muzyka rozrywkowa polska – historia – 1944-1989 r.
– 1944-1989 r.
2. Zespoły muzyczne – Polska – 1944-1989 r.
3. Kalisz (woj. wielkopolskie) – muzyka
78.011.26(438)”1944/1989”
b24855108
25045/2010
GAJDA, Krzysztof (1972- ).
To moja droga : biografia Jacka Kaczmarskiego / Krzysztof Gajda. – Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział
Publicat, 2009. – 367, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-245-8761-2 : zł 39,90
1. Kaczmarski, Jacek (1957-2004) – biografia
2. Piosenkarze polscy – biografie – od 1944 r.
3. Poeci polscy – biografie – od 1944 r.
78.071A/Z:78.011.26:929-052A/Z](438)”1944/...”
b24878674
25046/2010
KOŚCIÓW, Zbigniew (1929- ).
Georges Bizet / Zbigniew Kościów. – Wołomin : Wydawnictwo Polskie, 2009. – 112 s. : il. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 105-107. Indeks.
ISBN 978-83-61368-03-8
1. Bizet, Georges (1838-1875) – biografia
2. Kompozytorzy francuscy – biografie – 19 w.
3. Opera – biografie – Francja – 19 w.
78.071.1A/Z:782:792.5:929-052A/Z](44)”18”
b25365162
25047/2010
KOŚCIÓW, Zbigniew (1929- ).
Stanisław Śmiełowski / Zbigniew Kościów. – Wołomin : Wydawnictwo Polskie ; Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
Emanuela Smołki, 2009. – 70 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 62-65. Indeks.
ISBN 978-83-61368-05-2 (Wydaw. Polskie)
1. Śmiełowski, Stanisław (1930-2008) – biografia 2. Dziennikarze – biografie – Polska – od 1944 r. 3. Kompozytorzy polscy – biografie – od
1944 r. 4. Nauczyciele muzyki – biografie – Polska – od 1944 r. 5. Opole (woj. opolskie) – kultura – biografie – od 1944 r,
78.071.1A/Z:37.091.2-057.16:78:050+070:929-052A/Z](438)”1944/...”
b25359617
25048/2010
OLSZEWSKI, Wojciech Kazimierz.
Podstawy harmonii we współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej / Wojciech Kazimierz Olszewski. – Wyd. 2. – Kraków :
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2010. – 116, [4] s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD).
Bibliogr. s. [119].
ISBN 978-83-224-0897-1
1. Harmonia (muz.) 2. Jazz – teoria
3. Podręczniki
78.036.9:781.4](07)
b25450207
25049/2010
PANEK, Wacław (1948- ).
Adam Didur i wokaliści polscy na scenach operowych świata przełomu XIX/XX wieku : studium muzykologiczno-biografistyczne
/ Wacław Panek. – Wołomin : Wydawnictwo Polskie, 2010. – 336 s. : il. ; 25 cm.
Repertuar operowy i nagrania A. Didura s. 293-301 i bibliogr. s. 302-318. Indeksy.
ISBN 978-83-61368-07-6
1. Didur, Adam (1873-1946) – biografia 2. Opera – biografie – 19-20 w. 3. Śpiewacy polscy – biografie – 19-20 w.
78.071.2:782:792.5:929-052](438)”18/19”
b25357001
25050/2010
WACHOWIAK, Eugeniusz.
Ćwiczenia do zeszytu muzycznego Słuchanie muzyki : gimnazjum / Eugeniusz Wachowiak. – Piła : Agencja Wydawnicza
”Gawa”, [2010]. – 80 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
ISBN 978-83-920639-7-1
1. Muzyka – gimnazja 2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
78(075.3-021.64)(076)
b25432369
25051/2010
WACHOWIAK, Eugeniusz.
Muzyka : podręcznik do zajęć artystycznych w gimnazjum / Eugeniusz Wachowiak. – Piła : Agencja Wydawnicza ”Gawa”, 2010.
– 96 s. : il. kolor. ; 24 cm.
U góry s. tyt. i okł.: Do nowej podstawy programowej. U dołu okł.: Podręcznik z ćwiczeniami.
ISBN 978-83-920639-8-8
1. Muzyka – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
78(075.3-021.64)
b25432436
25052/2010
WACHOWIAK, Eugeniusz.
Słuchanie muzyki : zeszyt muzyczny : gimnazjum / Eugeniusz Wachowiak. – Piła : Agencja Wydawnicza ”Gawa”, [2009]. – 167
s. : il. kolor. ; 24 cm.
58
Na s. tyt. i okł.: Do nowej podstawy programowej. – Dla klas I-III gimnazjum.
Bibliogr. s. 165-166.
ISBN 978-83-920639-5-7
1. Muzyka – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
78(075.3-021.64)
b25432400
25053/2010
WIERZYŃSKI, Kazimierz (1894-1969).
Życie Chopina / Kazimierz Wierzyński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 637, [2] s. : il. ; 22 cm.
Na podstawie wyd.: Roy Publishers, New York 1953, z przedm. Artura Rubinsteina.
Indeks.
ISBN 978-83-08-04490-2 : zł 59,90
1. Chopin, Fryderyk (1810-1849) – biografia 2. Kompozytorzy polscy – biografie – 19 w.
3. Pianiści polscy – biografie – 19 w.
78.071.1/.2A/Z:780.8:780.616:929-052A/Z](438)”18”
b25431675
25054/2010
BAYER, Katarzyna.: Wiosna = poz. 25192
PIOSENKI biesiadne = poz. 25179
WIŚNIEWSKI, Sławomir: Poradnik metodyczny dla gitarzystów = poz. 24898
791/792 Film. Teatr
BOGUSZEWSKI, Leszek.
40 lat minęło... : Festiwal Filmów Amatorskich POL-8 Polanica Zdrój 1965-2007 / Leszek Boguszewski. – Polanica Zdrój : Miejskie
Centrum Kultury, 2009. – 160 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-929586-0-4
1. Międzynarodowy Festiwal Filmowy POL-8 im. Józefa Milki (Polanica Zdrój) 2. Film amatorski – konkursy i festiwale – Polska – od 1989 r.
3. Film amatorski polski – historia – od 1944 r. 4. Film amatorski polski – konkursy i festiwale – od 1944 r.
791.079(438:100)”1944/...”
b24827125
25055/2010
LEWANDOWSKI, Jan Franciszek (1952- ).
Siemianowice filmowe / Jan F. Lewandowski. – Siemianowice Śląskie : Miejski Ośrodek Kultury, 2008. – 32 s. : il. (w tym kolor.) ;
21 cm.
Bibliogr. s. 31.
ISBN 978-83-928416-0-9
1. Film polski – biografie – 1918-1939 r.
2. Film polski – biografie – od 1944 r.
3. Siemianowice Śląskie (woj. śląskie) – film – biografie – 20 w.
791.071:929-052](438)”19”
b23231828
25056/2010
OSIŃSKI, Zbigniew (1939- ).
Jerzy Grotowski : źródła, inspiracje, konteksty. [T. 1] / Zbigniew Osiński. – Wyd. 2. zm. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz
Terytoria, 2009. – 437, [3] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. wypowiedzi Ryszarda Cieślaka s. 357-364. Indeks.
ISBN 978-83-7453-915-9 (t. 1)
ISBN 978-83-7453-917-3 (całość)
1. Grotowski, Jerzy (1933-1999) – twórczość 2. Teatr Laboratorium (Wrocław) 3. Reżyserzy polscy – 1956-1989 r. 4. Teatr polski – historia
– 1956-1989 r. 5. Teatr – teoria 6. Teatr – teoria – historia – Polska 7. Wrocław (woj. dolnośląskie) – teatr – 1956-1989 r.
792.071.1A/Z:792.01](438)”1956/1989”
b25337026
25057/2010
OSIŃSKI, Zbigniew (1939- ).
Jerzy Grotowski : źródła, inspiracje, konteksty. [T. 2], Prace z lat 1999-2009 / Zbigniew Osiński. – Gdańsk : Wydawnictwo
Słowo/obraz Terytoria, 2009. – 482, [5] s. : il. ; 23 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7453-916-6 (t. 2)
ISBN 978-83-7453-917-3 (całość)
1. Grotowski, Jerzy (1933-1999) – twórczość 2. Teatr Laboratorium (Wrocław) 3. Reżyserzy polscy – 1956-1989 r. 4. Teatr polski – historia
– 1956-1989 r. 5. Teatr – teoria 6. Teatr – teoria – historia – Polska 7. Wrocław (woj. dolnośląskie) – teatr – 1956-1989 r.
792.071.1A/Z:792.01](438)”1956/1989”
b25337038
25058/2010
Teatr od kuchni : Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku / [red. Monika Bania]. – Białystok : Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, 2009. – [80] s. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-83-903117-1-5
1. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki (Białystok)
pamiątkowe
2. Przepisy kulinarne
3. Białystok (woj. podlaskie) – teatr – od 1944 r.
792(438)”1944/...”(082.1):641.55/.56(083.12)
b24544243
4. Księgi
25059/2010
KOŚCIÓW, Zbigniew: Georges Bizet = poz. 25047
PANEK, Wacław: Adam Didur i wokaliści polscy na scenach operowych świata przełomu XIX/XX wieku = poz. 25050
793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
Kombinacje szachowe według Tarrascha / wybrał i oprac. Bogdan Zerek. – Kożuchów : Firma Szachowa ”Caissa”, cop. 2009. –
127 s. : il. ; 23 cm.
59
ISBN 978-83-60942-04-8
1. Szachy 2. Podręczniki
794.1(07)
b24120455
25060/2010
MOORE, Dan.
Łamigłówki : księga / Dan Moore ; [tł. Anna Czajkowska]. – Warszawa : Muza, 2010. – 191, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: [The brainpower bible] 2010. U dołu okł.: Ćwicz umysł, pamięć, spostrzegawczość.
Indeks.
ISBN 978-83-7495-829-5
1. Gry i zabawy umysłowe 2. Wydawnictwa popularne
793.7(02.025.2)
b25421797
25061/2010
Tańce polskiego Spisza : podręcznik dla instruktorów zespołów tanecznych : praca zbiorowa / [pod red. Juliana Kowalczyka]. –
Nowy Targ : Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy : Zakład Poligraficzny ”MK”, 2010. – 191 s. : il. ( w tym kolor.) ; 21 cm + 1
dysk optyczny (DVD).
Bibliogr. s. 185.
ISBN 978-83-60306-48-2 (”MK”)
1. Taniec ludowy polski 2. Spisz – etnografia
3. Podręczniki
793.3.031.4(438)(07)
b25427246
25062/2010
BAYER, Katarzyna.: Wiosna = poz. 25192
BRAGDON, Allen D.: Rozwiń swój umysł = poz. 24681
RUCIŃSKI, Tadeusz: W szkole Anioła Poświetnika = poz. 24894
796/799 Sport
BARTOSZEWICZ, Ryszard.
Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich / Ryszard Bartoszewicz. – Wrocław
: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2010. – 198 s. : il. ; 24 cm. – (Studia i Monografie Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, ISSN 0239-6009 ; nr 98)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 183-190.
ISBN 978-83-89156-01-3
1. Uczniowie gimnazjów – kultura fizyczna 2. Uczniowie gimnazjów – socjologia 3. Uczniowie gimnazjów – sport 4. Uczniowie szkół
średnich – kultura fizyczna – Europa – od 2001 r. 5. Uczniowie szkół średnich – socjologia – Europa – od 2001 r. 6. Uczniowie szkół średnich
– sport – Europa – od 2001 r.
796/799:316.346.3-057.874:373.5.046-021.64](438:4)”2001/...”
b25218487
25063/2010
GÓRKA, Jowita.
Uwarunkowania aktywności rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi Wielkopolski / Jowita Górka ; Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Koninie. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010. – 156 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 141-151.
ISBN 978-83-88335-54-9
1. Czas wolny od pracy – Polska – od 2001 r. 2. Kultura fizyczna – Polska – od 2001 r.
– Polska – od 2001 r. 5. Wielkopolskie, województwo – socjologia
3. Turystyka – Polska – od 2001 r.
796:338.48:379.83/.84:316.334.55](438)”2001/...”
b25175270
4. Wieś – socjologia
25064/2010
KRZEMIŃSKI, Marcin.
Od karambola do poola : historia polskiego sportu bilardowego / Marcin Krzemiński. – Kielce : Mak Marketing, 2010. – 172 s. :
il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 2.
ISBN 978-83-922068-1-1
1. Polski Związek Bilardowy
2. Bilard – organizacje – Polska
796.382:061.2A/Z](438)”1989/...”
b25441917
25065/2010
LEGROTTAGLIE, Nicola (1976- ).
Złożyłem obietnicę : jak wiara zmieniła moje życie / Nicola Legrottaglie ; [przekł. z jęz. wł. Krystyna Kozak]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. – 199 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Ho fatto una promessa : perché la fede ha cambiato la mia vita” 2009.
ISBN 978-83-7660-063-5
1. Legrottaglie, Nicola (1976- ) 2. Piłkarze nożni – Włochy – od 1989 r. 3. Wiara – ewangelicyzm augsburski
1989 r.
796.071A/Z:796.332:274.5-184:929-051A/Z](450)”1989/...”
b2543360x
4. Pamiętniki włoskie – od
25066/2010
Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów / pod red. Bożeny Zawadzkiej. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010. – 373 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej = Works of Holy Cross University, ISSN 1234-7604 ;
nr 133)
60
Tyt. równol.: Participation in physical culture as a challenge for the contemporary society. – Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-88274-59-6
1. Fizykoterapia 2. Kultura fizyczna 3. Rehabilitacja (med.) 4. Turystyka 5. Wychowanie fizyczne – teoria
796:338.48:615.851.3:615.83
b25211146
25067/2010
ZIEMANN, Ewa.
Wydolność i sprawność fizyczna tenisistów w wieku rozwojowym / Ewa Ziemann, Tomasz Garsztka. – Gdańsk : Wydawnictwo
Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, 2010. – 104 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 92-97.
ISBN 978-83-89227-59-1
1. Antropometria – stosowanie
fizyczny – a wydolność fizyczna
2. Tenis – fizjologia
3. Tenis – nauczanie i trening
4. Wydolność beztlenowa – pomiary
5. Wysiłek
796.342.015:796.012:612.2
Garsztka, Tomasz.
b2526493x
25068/2010
ABRAM, David.: Korsyka = poz. 25228
BAYER, Katarzyna.: Kolorowa tęcza. = poz. 24867
DYLEMATY zarządzania sportem, turystyką i rekreacją w warunkach niepewności otoczenia = poz. 24808
EDUKACJA zdrowotna, turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży - w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego = poz. 24875
KOLENDA, Piotr.: Nordkapp = poz. 25229
RUCIŃSKI, Tadeusz: W szkole Anioła Poświetnika = poz. 24894
8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki
BLAIR, Alison.
English with Ellie : język angielski : karty pracy dla przedszkolaka. 1 / [Alison Blair, Jane Cadwallader ; il. Gustavo Mazali]. –
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Oxford : Richmond Publishing, dr. 2010. – [1], 27, [8] k., 9, [3] k. tabl. luzem : il. (gł.
kolor.) ; 23x30 cm + 1 dysk optyczny (CD).
Karty częśc. zadrukowane dwustronnie.
ISBN 978-83-7446-910-4 (PWN)
1. Język angielski – przedszkola 2. Książki dla przedszkolaków
811.111(075.2)(076)
Cadwallader, Jane.
b25322382
25069/2010
DEJNA, Karol (1911-2004).
Wybór pism polonistycznych i slawistycznych / Karol Dejna ; pod red. Sławomira Gali. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2009. – 528 s., [1] k. tabl., [6] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7525-350-4
1. Dialektologia 2. Język polski – dialekty i regionalizmy
3. Języki słowiańskie – dialekty i regionalizmy
811.162.1’282:811.16’282
b24826558
25070/2010
DICKENS, Charles (1812-1870).
Any Plans for Sunday, Mr Dickens? = Londyńska niedziela : poziom 4 / opowiadanie Charles Dickens ; adapt., oprac. oraz
słowniki Agnieszka Joanna Zięba ; konsultacja jęz. Fred B. Jones. – Zabierzów Bocheński : Wydawnictwo Biblioteka Angielska,
2010. – 72, [4] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Angielska)
Do samodzielnej nauki czytania w języku angielskim.
ISBN 978-83-62213-11-5
1. Język angielski 2. Opowiadanie angielskie – 19 w. 3. Podręczniki
811.111(07):821.111-3
b25358431
25071/2010
DICKENS, Charles (1812-1870).
The seven poor travellers = Siedmiu ubogich wędrowców : poziom 3 / opowiadanie Charles Dickens ; adapt., oprac. oraz
słowniki Agnieszka Joanna Zięba ; konsultacja jęz. Fred B. Jones. – Zabierzów Bocheński : Wydawnictwo Biblioteka Angielska,
2010. – 127, [3] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Angielska)
Do samodzielnej nauki czytania w języku angielskim.
ISBN 978-83-62213-14-6
1. Język angielski 2. Opowiadanie angielskie – 19 w. 3. Podręczniki
811.111(07):821.111-3
b25358406
25072/2010
Donald’s art lesson = Lekcja plastyki Donalda / Disney. – Łódź : Ameet, cop. 2008. – 32 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny
(CD). – (Magic English : czytaj po angielsku z Disneyem!)
61
Poziom 1. – Dla dzieci powyżej 3 lat.
ISBN 978-83-7214-972-5
1. Język angielski – poziom podstawowy
2. Podręczniki dla dzieci
811.111(07)
b25309717
25073/2010
DOYLE, Arthur Conan (1859-1930).
Cricket and other things = Rozmowy o krykiecie i innych ważnych sprawach : poziom 3 / opowiadanie Arthur Conan Doyle
; adapt., oprac. oraz słowniki Agnieszka Joanna Zięba ; konsultacja jęz. Fred B. Jones. – Zabierzów Bocheński : Wydawnictwo
Biblioteka Angielska, 2010. – 128, [4] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Angielska)
Do samodzielnej nauki czytania w języku angielskim.
ISBN 978-83-62213-00-9
1. Język angielski 2. Opowiadanie angielskie – 19 w. 3. Podręczniki
811.111(07):821.111-3
b25358340
25074/2010
GAWRYCH, Roman (1966- ).
Zestawy zadań do edukacji wczesnoszkolnej / Roman Gawrych. – Ostrołęka : Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i
Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego. Oddział, 2010. – 231, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Bibliogr. s. [232].
ISBN 978-83-930419-0-9
1. Nauczanie początkowe
2. Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
811.162.1:5:913(438):62:272](075.2)(076)
b2539213x
25075/2010
Goofy in space = Goofy w Kosmosie / Disney. – Łódź : Ameet, cop. 2008. – 32 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD). –
(Magic English : czytaj po angielsku z Disneyem!)
Poziom 1. – Dla dzieci powyżej 3 lat.
ISBN 978-83-7214-973-2
1. Język angielski – poziom podstawowy
2. Podręczniki dla dzieci
811.111(07)
b25312108
25076/2010
GRZYWACZ, Jarosław.
Abc maturalne : egzamin z języka niemieckiego : poziom podstawowy i rozszerzony / Jarosław Grzywacz. – Wyd. 2. – Warszawa
: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 243 s., VIII s. tabl. luzem : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (WSiP Europa)
ISBN 978-83-02-09996-0 (książka)
ISBN 978-83-02-09997-7 (CD)
1. Język niemiecki – szkoły ponadgimnazjalne
2. Matura (2005- )
3. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
811.112.2(075.3-021.66):37.091.27
b25431808
25077/2010
GUZIK, Dariusz.
Wissenschaft im Alltag : Textsammlung & Übungen / Dariusz Guzik. – Kraków : Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Politechniki Krakowskiej, 2010. – 57 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 57.
ISBN 978-83-925364-4-4
1. Elektronika – urządzenia – terminologia
2. Język niemiecki – szkoły wyższe
3. Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
811.112.2(075.8)(076):621.38
b25106314
25078/2010
HEARN, Lafcadio (1850-1904).
The Cave of Jizo = Grota Jizo : poziom 3 / opowiadanie Lafcadio Hearn ; adapt., oprac. oraz słowniki Agnieszka Joanna Zięba ;
konsultacja jęz. Fred B. Jones. – Zabierzów Bocheński : Wydawnictwo Biblioteka Angielska, 2010. – 77, [3] s. ; 20 cm. – (Biblioteka
Angielska)
Do samodzielnej nauki czytania w języku angielskim.
ISBN 978-83-62213-08-5
1. Język angielski 2. Opowiadanie angielskie – 19 w. 3. Podręczniki
811.111(07):821.111-3
b25358509
25079/2010
HEARN, Lafcadio (1850-1904).
Ming-Y, a love story = Ming-Y, opowieść o pierwszej miłości : poziom 2 / opowiadanie Lafcadio Hearn ; adapt., oprac. oraz
słowniki Agnieszka Joanna Zięba ; konsultacja jęz. Fred B. Jones. – Zabierzów Bocheński : Wydawnictwo Biblioteka Angielska,
2010. – 108, [4] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Angielska)
Do samodzielnej nauki czytania w języku angielskim.
ISBN 978-83-62213-06-1
1. Język angielski 2. Opowiadanie angielskie – 20 w. 3. Podręczniki
811.111(07):821.111-3
b25358510
25080/2010
Heteronomie glottodydaktyki : domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych : księga jubileuszowa z okazji
sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub / pod red. Zdzisława Wąsika i Aleksandry Wach ; Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Angielskiej. – Poznań : Instytut Filologii Angielskiej UAM, 2010. – 283 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. publ. T. Siek-Piskozub s. 15-19 i bibliogr. przy art. Indeks.
ISBN 978-83-928167-2-0
1. Siek-Piskozub, Teresa (1949- ) 2. Języki – nauczanie 3. Językoznawstwo
81:37.016:811](082.1)
b2544671x
4. Księgi pamiątkowe
25081/2010
62
JAMES, M. R. (1862-1936).
Kidnapped by a ghoul = Porwany przez upiora : poziom 3 / opowiadanie Montague Rhodes James ; adapt., oprac. oraz słowniki
Agnieszka Joanna Zięba ; konsultacja jęz. Fred B. Jones. – Zabierzów Bocheński : Wydawnictwo Biblioteka Angielska, cop. 2010.
– 76, [4] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Angielska)
Do samodzielnej nauki czytania w języku angielskim.
ISBN 978-83-62213-10-8
1. Język angielski 2. Opowiadanie angielskie – 20 w. 3. Podręczniki
811.111(07):821.111-3
b25358236
25082/2010
Język polski 2 : nauka o języku : dla klasy drugiej gimnazjum. Cz. 1 / Danuta Chwastniewska [et al.]. – Gdańsk : Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe, 2010. – 99, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
U dołu okł.: Gimnazjum : wersja zgodna z obowiązującą podstawą programową.
ISBN 978-83-7420-145-2
1. Język polski – gimnazja 2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
811.162.1(075.3-021.64)(076)
b25432217
25083/2010
MCMAHAN, Anna Benneson.
Shakespeare’s gift to Queen Bess = Świąteczny prezent dla Królowej : poziom 2 / opowiadanie Anna Benneson McMahan ;
adapt., oprac. oraz słowniki Agnieszka Joanna Zięba ; konsultacja jęz. Fred B. Jones. – Zabierzów Bocheński : Wydawnictwo
Biblioteka Angielska, 2010. – 88, [4] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Angielska)
Do samodzielnej nauki czytania w języku angielskim.
ISBN 978-83-62213-05-4
1. Język angielski 2. Opowiadanie angielskie – 21 w. 3. Podręczniki
811.111(07):821.111-3
b25358571
25084/2010
MITFORD, Algernon Bertram (1837-1916).
The vampire cat of Nabeshima = Kot-wampir z Nabeshima : poziom 2 / opowiadanie Algernon Bertram Freeman-Mitford ;
adapt., oprac. oraz słowniki Agnieszka Joanna Zięba ; konsultacja jęz. Fred B. Jones. – Zabierzów Bocheński : Wydawnictwo
Biblioteka Angielska, 2010. – 67, [3] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Angielska)
Do samodzielnej nauki czytania w języku angielskim.
ISBN 978-83-62213-12-2
1. Język angielski 2. Opowiadanie angielskie – 19 w. 3. Podręczniki
811.111(07):821.111-3
b25358534
25085/2010
ORPEN, William (1878-1931).
Painting the Western Front = Akwarele z frontu wojny : poziom 3 / opowiadanie William Orpen ; adapt., oprac. oraz słowniki
Agnieszka Joanna Zięba ; konsultacja jęz. Fred B. Jones. – Zabierzów Bocheński : Wydawnictwo Biblioteka Angielska, 2010. –
154, [4] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Angielska)
Do samodzielnej nauki czytania w języku angielskim.
ISBN 978-83-62213-07-8
1. Język angielski 2. Opowiadanie angielskie – 20 w. 3. Podręczniki
811.111(07):821.111-3
b25358297
25086/2010
PAWLIKOWSKA, Beata (1965- ).
Blondynka na językach : angielski brytyjski / Beata Pawlikowska ; National Geographic. – Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA,
cop. 2010. – 269, [2] s. : il. ; 20 cm + 1 dysk optyczny (CD).
U góry okł.: Kurs językowy, książka z płytą CD. – Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-7596-019-8 : zł 29,90
1. Język angielski 2. Podręczniki
811.111(07)
b25434470
25087/2010
PAWLIKOWSKA, Beata (1965- ).
Blondynka na językach : angielski USA / Beata Pawlikowska ; National Geographic. – Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop.
2010. – 269, [2] s. : il. ; 20 cm + 1 dysk optyczny (CD).
U góry okł.: Kurs językowy, książka z płytą CD. – Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-7596-020-4 : zł 29,90
1. Język angielski 2. Podręczniki
811.111(73)(07)
b25434354
25088/2010
PAWLIKOWSKA, Beata (1965- ).
Blondynka na językach : niemiecki / Beata Pawlikowska ; National Geographic. – Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop.
2010. – 295, [1] s. : il. ; 20 cm + 1 dysk optyczny (CD).
U góry okł.: Kurs językowy, książka z płytą CD. – Tekst równol. pol., niem.
ISBN 978-83-7596-021-1 : zł 29,90
1. Język niemiecki 2. Podręczniki
811.112.2(07)
b25434445
25089/2010
POCIECHINA, Helena (1962- ).
Grammatičeskaâ variativnost’ v slavânskih âzykah : morfonologičeskij aspekt : na materiale vostočnoslavânskih âzykov v
sopostavlenii s pol’skim i drugimi slavânskimi âzykami / Helena Pociechina. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. – 390 s. ; 24 cm.
63
Bibliogr. s. 359-390.
ISBN 978-83-7299-634-3
1. Języki słowiańskie – morfologia
811.16’366
b24688526
25090/2010
REED, Talbot Baines (1852-1893).
Rescueing Fisher Minor = Na ratunek Fisherowi : poziom 3 / opowiadanie Talbot Baines Reed ; adapt., oprac. oraz słowniki
Agnieszka Joanna Zięba ; konsultacja jęz. Fred B. Jones. – Zabierzów Bocheński : Wydawnictwo Biblioteka Angielska, cop. 2010.
– 96, [4] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Angielska)
Do samodzielnej nauki czytania w języku angielskim.
ISBN 978-83-62213-04-7
1. Język angielski 2. Opowiadanie angielskie – 19 w. 3. Podręczniki
811.111(07):821.111-3
b25358455
25091/2010
REED, Talbot Baines (1852-1893).
Rollitt = Rollitt : poziom 3 / opowiadanie Talbot Baines Reed ; adapt., oprac. oraz słowniki Agnieszka Joanna Zięba ; konsultacja
jęz. Fred B. Jones. – Zabierzów Bocheński : Wydawnictwo Biblioteka Angielska, cop. 2010. – 80, [4] s. ; 20 cm. – (Biblioteka
Angielska)
Do samodzielnej nauki czytania w języku angielskim.
ISBN 978-83-62213-02-3
1. Język angielski 2. Opowiadanie angielskie – 19 w. 3. Podręczniki
811.111(07):821.111-3
b25358480
25092/2010
SADZIŃSKI, Witold.
Regionale Varianz in ihrer Wechselbeziehung zum Standarddeutschen / Witold Sadziński. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2009. – 353, [2] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 341-353.
ISBN 978-83-7525-319-1
1. Język niemiecki – dialekty i regionalizmy
811.112.2’282
b24725924
25093/2010
SEMDIAL 2010 (14 ; 2010 ; Poznań).
Aspects of semantics and pragmatics of dialogue : SemDial 2010, 14th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue /
ed. by Paweł Łupkowski and Matthew Purver. – Poznań : Polish Society for Cognitive Science, 2010. – VI, 164 s. : il. ; 29 cm.
Warsztaty odbyły się 14-18 czerwca 2010 r. w Poznaniu.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-930915-0-8
1. Pragmatyka lingwistyczna 2. Semantyka lingwistyczna
3. Materiały konferencyjne
81’37:81’27](06)
b25353093
25094/2010
Simba grows up = Simba dorasta / Disney. – Łódź : Ameet, cop. 2008. – 32 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Magic
English : czytaj po angielsku z Disneyem!)
Poziom 2. – Dla dzieci powyżej 3 lat.
ISBN 978-83-7214-974-9
1. Język angielski – poziom podstawowy
2. Podręczniki dla dzieci
811.111(07)
b25312078
25095/2010
SZCZĘK, Joanna.
Auf der Suche nach der phraseologischen Motiviertheit im Deutschen (am lexikographischen Material) / Joanna Szczęk. –
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Dresden : Neisse Verlag Silvia und Detlef Krell,
2010. – 419, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Dissertationes Inaugurales Selectae, ISSN 1899-9328 ; vol. 65)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 383-416.
ISBN 978-83-7432-619-3 (Atut)
ISBN 978-3-940310-95-8
1. Język niemiecki – frazeologia
2. Leksykografia
811.112.2’373.7
b25394393
25096/2010
W świecie nazw : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Czesławowi Kosylowi / pod red. Haliny Pelcowej. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 440 s., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
Tyt. równol.: In the realm of names : a festschrift in honour of Czesław Kosyl. – Streszcz. ang. przy art.
Bibliogr. prac Cz. Kosyla s. 19-24 i bibliogr. przy niektórych art.
ISBN 978-83-227-3151-2
1. Kosyl, Czesław (1943- ) 2. Język polski 3. Językoznawstwo 4. Onomastyka – Polska 5. Księgi pamiątkowe
811.162.1’373.2:81](082.1)
b25384077
25097/2010
Współczesny język polski / pod red. Jerzego Bartmińskiego. – Wyd. 3. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 695 s. : il. ; 24 cm.
64
Dla studentów polonistyki.
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.
ISBN 978-83-227-3178-9
1. Język polski – szkoły wyższe
2. Podręczniki akademickie
811.162.1(075.8)
b25384016
25098/2010
EDUKACJA polonistyczna wobec trudnej współczesności = poz. 24874
JĘZYK polski między nami = poz. 24880
KOWALIK, Krzysztof P.: Reinterpretacja tekstu o Abrahamie z Rdz 11,27 - 25,18 w Septuagincie = poz. 24703
KRES, Feliks W.: Galeria dla dorosłych = poz. 25153
METHODS of diagnosis and speech therapy in logopaedics = poz. 24885
METHODS of diagnosis and speech therapy in logopaedics = poz. 24886
NODZYŃSKA, Małgorzata.: Pojęcia i definicje chemiczne w ujęciu kognitywistycznym = poz. 24888
RATAJCZAK, Cecylia.: Między nami słuchaczami = poz. 24892
SYGNOWSKI, Paweł.: Skuteczne metody nauki języka angielskiego = poz. 24896
SZCZODROWSKI, Marian.: Fremdsprachliche Lehr - Lern - Vorgänge im kodematischen Blickfeld = poz. 24897
82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze
BURKOT, Stanisław (1932- ).
Literatura polska 1939-2009 / Stanisław Burkot. – Wyd. 3. zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 527, [1] s. ; 24
cm.
Indeks.
ISBN 978-83-01-16289-4
1. Literatura polska – historia – 20-21 w.
2. Podręczniki
821.162.1(091)”19/20”(07)
b25396547
25099/2010
GALANT, Arleta (1977- ).
Prywatne, publiczne, autobiograficzne : o dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego
Stempowskiego / Arleta Galant. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010. – 212 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 197-206. Indeks.
ISBN 978-83-7181-648-2 : zł 30
1. Pisarze polscy – 20 w. 2. Pamiętniki polskie – historia – 20 w.
3. Szkice literackie polskie – historia – 20 w.
821.162.1(091)”19”
b25149337
25100/2010
JANGFELDT, Bengt (1948- ).
Majakowski : stawką było życie / Bengt Jangfeldt ; przeł. Wojciech Łygaś. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010. – 577, [3] s. :
il. ; 25 cm. – (Fortuna i Fatum)
Tyt. oryg.: ”Med livet som insats : berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets” 2007.
Bibliogr. s. 553-561. Indeks.
ISBN 978-83-7414-769-9 : zł 59
1. Maâkovskij, Vladimir Vladimirovič (1893-1930) – biografia 2. Dramaturdzy rosyjscy – biografie – 1901-1939 r.
– 1901-1939 r.
3. Poeci rosyjscy – biografie
821.161.1(091)-1:821.161.1(091)-2:929-052]”18/19”A/Z
b25332168
25101/2010
KĘDRA-KARDELA, Anna.
Reading as interpretation : towards a narrative theory of fictional world construction / Anna Kędra-Kardela. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 184 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 171-179. Indeks.
ISBN 978-83-227-3147-5
1. Bowen, Elizabeth Dorothea Cole (1899-1973) – twórczość
angielskie – historia – 20 w.
2. Narracja – w literaturze angielskiej
3. Literatura – teoria
821.111(091)-3”19”A/Z:82.0
b25384582
4. Opowiadanie
25102/2010
MROŻEK, Sławomir (1930- ).
Dziennik. T. 1, 1962-1969 / Sławomir Mrożek. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 732, [4] s. : il. ; 22 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-08-04493-3 : zł 69,90
1. Mrożek, Sławomir (1930- ) 2. Pisarze polscy – 1956-1989 r.
3. Pamiętniki polskie – 1956-1989 r.
821.162.1(091):929-051]”1956/1989”A/Z
b25437513
25103/2010
NĘCKA, Agnieszka (1980- ).
Starsze, nowsze, najnowsze : szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku / Agnieszka Nęcka. – Katowice : Oficyna Wydawnicza
Wacław Walasek, 2010. – 264 s. ; 21 cm.
65
Indeks.
ISBN 978-83-60743-32-4
1. Proza polska – historia – 20-21 w.
821.162.1(091)-3”19/20”
b25443033
25104/2010
STANKIEWICZ-KOPEĆ, Monika.
Pomiędzy klasycznością a romantycznością : młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej
lat 1817-1828 / Monika Stankiewicz-Kopeć. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. – 320 s. ; 24 cm. – (Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy ; t. 4)
Bibliogr. s. 285-306. Indeksy.
ISBN 978-83-7188-471-9
1. Krzemieniec (Ukraina) – kultura – 19 w. 2. Lwów (Ukraina) – kultura – 19 w.
– 19 w. 5. Literatura polska – historia – 19 w. 6. Literatura polska – recepcja
3. Warszawa – kultura – 19 w.
4. Wilno (Litwa) – kultura
821.162.1(091):94(438).071::008]”18”
b25319280
25105/2010
EDUKACJA polonistyczna wobec trudnej współczesności = poz. 24874
82-1/-9 Literatura piękna
ADELAIDE, Debra.
Domowy poradnik umierania / Debra Adelaide ; przeł. Anna Studniarek. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2010.
– 380, [4] s. ; 21 cm. – (Zbliżenia)
Tyt. oryg.: ”The household guide to dying : a novel celebrating life” 2008.
ISBN 978-83-10-11801-1 : zł 39,90
1. Powieść australijska – 21 w.
821.111(94)-3
b25442442
25106/2010
ALLEN, Louise (1949- ).
Lekcje uwodzenia / Louise Allen ; [tł. Agnieszka Piotrowska-Sosnowska]. – Toronto ; Warszawa [etc.] : Arlekin - Wydawnictwo
Harlequin Enterprises, cop. 2010. – 266 s. ; 17 cm. – (Klan Ravenhurstów / Louise Allen) (Harlequin Romans Historyczny, ISSN
1641-5787 ; nr 14 05/10)
Tyt. oryg.: ”The shocking Lord Standon” 2008. Numer zbiorczy serii: 298.
ISBN 978-83-238-6731-9 : zł 11,99
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b2542628x
25107/2010
AXELSSON, Majgull (1947- ).
Lód i woda, woda i lód / Majgull Axelsson ; przeł. Katarzyna Tubylewicz. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010. – 552, [8] s. ;
21 cm. – (Seria z Miotłą)
Tyt. oryg.: ”Is och vatten, vatten och is” 2008.
ISBN 978-83-7414-805-4 : zł 49,90
1. Powieść szwedzka – 21 w.
821.113.6-3
b25332193
25108/2010
Balsam dla duszy nastolatka czyli Jeszcze więcej opowieści o życiu, miłości i nauce / [oprac.] Jack Canfield, Mark Victor Hansen
i Kimberly Kirberger ; przeł. Magdalena Hermanowska ; [współaut. Eric Allenbaugh et al.]. – Wyd. 2. popr. – Poznań : Dom
Wydawniczy Rebis, 2010. – 254, [1] s. : il. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Chicken soup for the teenage soul” 1997. Na okł. podtyt.: różne ciekawe drogi. Nazwy współaut. na s. 243.
ISBN 978-83-7510-511-7 : zł 33,90
1. Antologie 2. Opowiadanie amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-3(082.2)
b25145253
25109/2010
BILLINGTON, Rachel (1942- ).
Kłamstwa i zobowiązania / Rachel Billington ; przeł. Andrzej Czarnocki. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2010. – 479, [1]
s. ; 20 cm. – (Feniks)
Tyt. oryg.: ”Lies and loyalties” 2008.
ISBN 978-83-211-1856-7
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b25397862
25110/2010
BISHOP, Anne.
Splątane sieci / Anne Bishop ; przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. – Kraków : Wydawnictwo Initium, 2010. – 300, [4] s. ; 22 cm.
– (Czarne kamienie / Anne Bishop ; ks. 5)
Tyt. oryg.: ”Tangled webs” 2008. – Dla dorosłych.
ISBN 978-83-62577-00-2 : zł 35,90
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25443501
25111/2010
66
BUCHHEIM, Lothar-Günther (1918-2007).
Kierunek Rzesza / Lothar-Günther Buchheim ; przeł. z niem. Krzysztof Żak. – Warszawa : Bellona, cop. 2010. – 466, [5] s. ; 20 cm.
– (Twierdza / Lothar-Günther Buchheim)
Tyt. oryg.: ”Die Festung” 1995.
ISBN 978-83-11-11887-4 : zł 42
1. Powieść niemiecka – 20 w.
821.112.2-3
b25418154
25112/2010
CAINE, Rachel (1962- ).
Nocna aleja ; Maskarada szaleńców / Rachel Caine ; przekł. Edyta Jaczewska. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2010. – 515,
[1] s. ; 21 cm. – (Wampiry z Morganville / Rachel Caine ; ks. 2)
Tyt. oryg.: ”Midnight alley” 2007, ”Feast of fools” 2008, tyt. oryg. cyklu: ”Morganville vampire”. Na s. tyt. pseud. aut., nazwa: Roxanne
Longstreet Conrad w cop.
ISBN 978-83-241-3594-3 : zł 34,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b2534528x
25113/2010
CHARLTON, Blake.
Czaropis / Blake Charlton ; przeł. Marek Pawelec. – Warszawa : Prószyński Media, 2010. – 606, [1] s. : il. ; 20 cm. – (Fantastyka :
prawdopodobnie najlepsze książki na świecie)
Tyt. oryg.: ”Spellwright” 2010.
ISBN 978-83-7648-455-6 : zł 35
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25457044
25114/2010
DAHL, Arne (1963- ).
Misterioso / Arne Dahl ; przeł. Dominika Górecka. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2010. – 333, [3] s.
; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Misterioso” 1999. Na książce pseud. aut., nazwa: Jan Arnald. Stanowi pocz. cyklu.
ISBN 978-83-7495-845-5
1. Powieść szwedzka – 20 w.
821.113.6-3
b25433611
25115/2010
DEAVER, Jeffery (1950- ).
Ogród bestii / Jeffery Deaver ; przeł. Łukasz Praski. – Warszawa : Prószyński Media, 2010. – 429, [2] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Garden of beasts” 2004.
ISBN 978-83-7648-454-9 : zł 34
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25458188
25116/2010
DILLARD, Annie (1945- ).
Państwo Maytree / Annie Dillard ; przeł. Maciej Świerkocki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 264, [3] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”The Maytrees” 2007.
ISBN 978-83-08-04498-8 : zł 32,90
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25443215
25117/2010
DOUSKOVÁ, Irena (1964- ).
Oniegin był Ruskiem / Irena Dousková ; tł. z jęz. czes. Urszula Janus. – Warszawa : Mozaika, cop. 2010. – 233, [2] s. ; 20 cm. –
(Współczesna Proza Czeska)
Tyt. oryg.: ”Oněgin byl Rusák” 2006.
ISBN 978-83-60894-85-9
1. Powieść czeska – 21 w.
821.162.3-3
b2543889x
25118/2010
DRINKWATER, Carol.
Oliwkowa farma / Carol Drinkwater ; przeł. Ewa Rudolf. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 462, [5] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”The olive farm” 2001. Stanowi pocz. cyklu.
ISBN 978-83-08-04480-3 : zł 34,90
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b25431754
25119/2010
EROFEEV, Viktor Vladimirovič (1947- ).
Bóg X / Wiktor Jerofiejew ; przeł. Michał B. Jagiełło. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza ”Czytelnik”, 2010. – 270, [2] s. ; 20
cm. – (Mała Proza)
Tyt. oryg.: ”Bog X” 2005.
ISBN 978-83-07-03233-7
1. Opowiadanie rosyjskie – 20-21 w.
2. Reportaż rosyjski – od 1945 r.
821.161.1-3:821.161.1-4
b2526994x
3. Szkice literackie rosyjskie – 20-21 w.
25120/2010
67
FRANK, Dorothea Benton.
Powrót na wyspę / Dorothea Benton Frank ; przeł. Janusz Ochab. – Warszawa : Prószyński Media, 2010. – 437, [2] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Return to Sullivan’s Island” 2009. Kontynuacja powieści: Ocalenie.
ISBN 978-83-7648-438-9 : zł 35
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25457706
25121/2010
HAENEL, Yannick (1967- ).
Jan Karski : powieść / Yannick Haenel ; przeł. Magdalena Kamińska-Maurugeon. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. –
182, [2] s. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Jan Karski : roman” 2009.
ISBN 978-83-08-04486-5 : zł 32,90
1. Karski, Jan (1914-2000) 2. Powieść francuska – 21 w.
821.133.1-3:929-052A/Z
b25438839
25122/2010
HARDY, Kate.
Weekend z milionerem / Kate Hardy ; [tł. Małgorzata Dziedzic-Kozłowska]. Głośny skandal / Susan Napier ; [tł. Aneta Szydłak].
– Toronto ; Warszawa [etc.] : Arlekin - Wydawnictwo Harlequin Enterprises, 2010. – 314 s. ; 17 cm. – (Światowe Życie. Duo, ISSN
1895-6122 ; nr 06 03/10)
Tyt. oryg.: Playboy boss, pregnancy of passion, 2009, ”Public scandal, private mistress” 2008. ISSN i numeracja serii gł.: 1733-9766 ; 219.
ISBN 978-83-238-6659-6 : zł 13,49
1. Powieść angielska – 21 w. 2. Powieść nowozelandzka – 21 w.
821.111-3:821.111(94)-3
b25414859
25123/2010
KARPYSHYN, Drew.
Dynastia zła / Drew Karpyshyn ; przekł. Błażej Niedziński. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2010. – 291, [2] s. ; 19 cm. – (Darth
Bane / Drew Karpyshyn) (Star Wars)
Tyt. oryg.: ”Dynasty of evil” 2009.
ISBN 978-83-241-3655-1 : zł 32,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25339242
25124/2010
MANDANı̄’PUR̄, Shahriyar̄ (1957- ).
Irańska historia miłosna : ocenzurowano / Shahriar Mandanipour ; przeł. Maciej Świerkocki na podstawie ang. tł. Sary Khalili.
– Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010. – 437, [3] s. ; 21 cm. – (Don Kichot i Sancho Pansa)
Tyt. przekł.: ”Censoring an Iranian love story” 2008. – Oryg. pers.
ISBN 978-83-7414-819-1 : zł 49,90
1. Powieść perska – 21 w.
821.222.1-3
b2543195x
25125/2010
MÁRAI, Sándor (1900-1989).
Zazdrośni / Sándor Márai ; przeł. Teresa Worowska. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza ”Czytelnik”, 2010. – 250, [2] s. ; 20
cm. – (Mała Proza)
Tyt. oryg.: ”A féltékenyek” 1937.
ISBN 978-83-07-03235-1
1. Powieść węgierska – 20 w.
821.511.141-3
b25443306
25126/2010
MARTENS, Andreas (1951- ).
Arq. Cz. 2 / Andreas ; [przekł. z jęz. fr. Elżbieta Żbik]. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, cop. 2010. – 288, [2] s. : il. kolor.
; 30 cm. – (Klub Świata Komiksu ; album 686) (Plansze Europy)
Zawiera: 7, Dorro Zengu ; 8, Znów razem ; 9, Krzyżowy ogień ; 10, Tehos ; 11, Czarny Mistrz ; 12, Misja.
Opis wg okł. Na książce pseud. aut., nazwa: Andreas Martens.
ISBN 978-83-237-4613-3 : zł 150
1. Komiksy
821.133.1-91
b25386098
25127/2010
MCARTHUR, Fiona.
Dom na wydmach / Fiona McArthur ; [tł. Iza Kwiatkowska]. – Toronto ; Warszawa [etc.] : Arlekin - Wydawnictwo Harlequin
Enterprises, 2010. – 154 s. ; 17 cm. – (Harlequin Medical, ISSN 1641-5752 ; nr 9 05/10)
Tyt. oryg.: ”The midwife’s new-found family” 2009. Numer zbiorczy serii: 461.
ISBN 978-83-238-6581-0 : zł 8,49
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b25415657
25128/2010
MCLAUGHLIN, Emma (1974- ).
Powrót Niani / Emma McLaughlin & Nicola Kraus ; przeł. Monika Bukowska. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
2010. – 395, [5] s. ; 22 cm.
68
Tyt. oryg.: ”Nanny returns” 2009. Kontynuacja powieści: Niania w Nowym Jorku.
ISBN 978-83-240-1416-3 : zł 34,90
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
Kraus, Nicola (1974- ).
b25437719
25129/2010
MONROE, Lucy (1967- ).
Sycylijska przygoda / Lucy Monroe ; [tł. Małgorzata Dobrogojska]. – Toronto ; Warszawa [etc.] : Arlekin - Wydawnictwo Harlequin
Enterprises, 2010. – 154 s. ; 17 cm. – (Światowe Życie, ISSN 1733-9766 ; nr 9 05/10)
Tyt. oryg.: ”Pregnancy of passion” 2006. Numer zbiorczy serii: 226.
ISBN 978-83-238-6751-7 : zł 8,49
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b25416170
25130/2010
MORGAN, Sarah (1948- ).
Bogaty Grek / Sarah Morgan ; [tł. Monika Olasek]. – Toronto ; Warszawa [etc.] : Arlekin - Wydawnictwo Harlequin Enterprises,
2010. – 154 s. ; 17 cm. – (Światowe Życie, ISSN 1733-9766 ; nr 10 05/10)
Tyt. oryg.: ”Bought: the Greek’s innocent virgin” 2008. Numer zbiorczy serii: 227.
ISBN 978-83-238-6752-4 : zł 8,49
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b25426138
25131/2010
PALMER, Diana (1946- ).
Najlepsze wciąż przed nami / Diana Palmer ; [tł. Joanna Makowska]. – Toronto ; Warszawa [etc.] : Arlekin - Wydawnictwo
Harlequin Enterprises, 2010. – 222 s. ; 17 cm. – (Gwiazdy Romansu, ISSN 2080-1777 ; nr 3 03/10)
Tyt. oryg.: ”The best is yet to come” 2010.
ISBN 978-83-238-6567-4 : zł 11,99
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25415815
25132/2010
PAMUK, Orhan (1952- ).
Cevdet Bej i synowie / Orhan Pamuk ; przeł. Anna Polat. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 744, [3] s. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Cevdet Bey ve oğullari̇” 1982.
ISBN 978-83-08-04507-7 (opr.) : zł 49
ISBN 978-83-08-04506-0
1. Powieść turecka – 20 w.
821.512.161-3
b25437549
25133/2010
PELLEGRINO, Nicky (1964- ).
Przepis na życie / Nicky Pellegrino ; przeł. Agnieszka Lipska-Nakoniecznik. – Warszawa : Prószyński Media, 2010. – 399, [1] s. ;
20 cm.
Tyt. oryg.: ”Recipe for life” 2010.
ISBN 978-83-7648-434-1 : zł 32
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b25459776
25134/2010
PSEUDO-CALLISTHENES.
Historia Alexandri Magni = Romans o Aleksandrze / Pseudo-Callisthenes ; przekł., wstęp i koment. Krzysztof Nawotka. –
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010. – 336, [1] s., [6] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm. – (Fontes
Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, ISSN 1506-5898 ; z. 14)
Tekst gł. równol. grec., pol.
Bibliogr. s. 314-323. Indeks.
ISBN 978-83-232-2020-6
1. Aleksander Wielki (król Macedonii ; 356-323 a.C.)
2. Powieść grecka – 3 w.
821.14’02-3=14’02=162.1:929-052A/Z
b2536800x
25135/2010
ROBERTS, Alison (1956- ).
Na równych prawach / Alison Roberts ; [tł. Monika Krasucka]. – Toronto ; Warszawa [etc.] : Arlekin - Wydawnictwo Harlequin
Enterprises, 2010. – 154 s. ; 17 cm. – (Harlequin Medical, ISSN 1641-5752 ; nr 07 04/10)
Tyt. oryg.: ”One night with her boss” 2009. Numer zbiorczy serii: 452.
ISBN 978-83-238-6579-7 : zł 8,49
1. Powieść nowozelandzka – 21 w.
821.111(931)-3
b25415104
25136/2010
ROBERTS, Nora (1950- ).
Posłanie z róż / Nora Roberts ; przeł. Xenia Wiśniewska. – Warszawa : Prószyński Media, 2010. – 350, [1] s. ; 20 cm. – (Kwartet
weselny / Nora Roberts ; t. 2)
Tyt. oryg.: ”Bed of roses” 2009, tyt. oryg. cyklu: ”The bride quartet”. Na książce pseud. aut., nazwa: Eleanor Wilder.
ISBN 978-83-7648-426-6 : zł 32
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25459818
25137/2010
69
ROMANO-LAX, Andromeda (1970- ).
Hiszpański smyczek / Andromeda Romano-Lax ; przeł. Andrzej Wajs. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2010. –
605, [3] s. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: ”The Spanish bow” 2007.
ISBN 978-83-10-11810-3 : zł 46,90
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25442399
25138/2010
SCHINE, Cathleen.
Trzy kobiety z Westport / Cathleen Schine ; przeł. Łukasz Praski. – Warszawa : Prószyński Media, 2010. – 341, [2] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”The three Weissmanns of Westport” 2010.
ISBN 978-83-7648-437-2 : zł 32
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b2545979x
25139/2010
SCOTT, Michael (1959- ).
Czarodziejka / Michael Scott ; przeł. Hanna Baltyn. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2010. – 398, [2] s. ; 22 cm. –
(Sekrety nieśmiertelnego Nicholasa Flamela / Michael Scott)
Tyt. oryg.: ”The sorceress” 2009, tyt. oryg. cyklu: ”The secrets of the immortal Nicholas Flamel”.
ISBN 978-83-10-11852-3 : zł 46,90
1. Powieść irlandzka – 21 w.
821.111(417)-3
b25443562
25140/2010
SMITH, L. J.
Mrok ; Powrót o zmierzchu ; Uwięzieni / L. J. Smith ; przekł. Edyta Jaczewska, Maja Kittel. – Warszawa : Wydawnictwo Amber,
2010. – 555, [1] s. ; 21 cm. – (Pamiętniki wampirów / L. J. Smith ; ks. 2)
Tyt. oryg.: ”Dark reunion” 1992, ”The return : nightfall” 2009, tyt. oryg. cyklu: ”The vampire diaries”.
ISBN 978-83-241-3592-9 : zł 34,80
1. Powieść amerykańska – 20-21 w.
821.111(73)-3
b25345187
25141/2010
TRIGIANI, Adriana.
Brawo, Valentine / Adriana Trigiani ; przeł. Alina Siewior-Kuś. – Warszawa : Prószyński Media, 2010. – 349, [2] s. : il. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Brava, Valentine” 2010. Kontynuacja powieści: W stylu Valentine.
ISBN 978-83-7648-452-5 : zł 34
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25458966
25142/2010
VILA-MATAS, Enrique (1945- ).
Eksploratorzy przepaści / Enrique Vila-Matas ; przeł. Katarzyna Okrasko, Carlos Marrodán Casas. – Warszawa : Warszawskie
Wydawnictwo Literackie Muza, 2010. – 322, [6] s. ; 19 cm.
Tyt. oryg.: ”Exploradores del abismo” 2008.
ISBN 978-83-7495-846-2
1. Opowiadanie hiszpańskie – 21 w.
821.134.2-3
b25421852
25143/2010
WILDE, Oscar (1854-1900).
Portret Doriana Graya / Oscar Wilde ; przeł. Maria Feldmanowa. – Wyd. 1. w tej ed. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010. –
302, [2] s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”The picture of Dorian Gray”.
ISBN 978-83-7414-880-1 : zł 39,90
1. Powieść angielska – 19 w.
821.111-3
b25431584
25144/2010
DICKENS, Charles: Any Plans for Sunday, Mr Dickens? = poz. 25071
DICKENS, Charles: The seven poor travellers = poz. 25072
DOYLE, Arthur Conan: Cricket and other things = poz. 25074
HEARN, Lafcadio: The Cave of Jizo = poz. 25079
HEARN, Lafcadio: Ming-Y, a love story = poz. 25080
JAMES, M. R.: Kidnapped by a ghoul = poz. 25082
MCMAHAN, Anna Benneson.: Shakespeare’s gift to Queen Bess = poz. 25084
MITFORD, Algernon Bertram: The vampire cat of Nabeshima = poz. 25085
NA DWOJE stół = poz. 25169
ORPEN, William: Painting the Western Front = poz. 25086
REED, Talbot Baines: Rescueing Fisher Minor = poz. 25091
REED, Talbot Baines: Rollitt = poz. 25092
TERESA z Kalkuty: Kwiatki Matki Teresy z Kalkuty = poz. 24748
70
821.162.1-1/-9 Literatura polska
ANTKOWIAK-MANC, Bogumiła.
Przed świtem / Bogumiła Antkowiak-Manc. – Poznań : Związek Literatów Polskich. Oddział, 2010. – 65, [9] s. : il. ; 20 cm. – (Libra
; nr 18)
ISBN 978-83-61412-68-7
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b2539177x
25145/2010
BARAŃSKI, Marek Leszek (1951- ).
Echo i dym / Marek L. Barański. – Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne ”Portret”, 2010. – 64, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-60477-26-7 : zł 15
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25447907
25146/2010
BARTNIKOWSKI, Bogdan (1932- ).
Infancia en traje de rayas / de Bogdan Bartnikowski ; trad. y notas de Fernando Bravo Garcià. – Oświęcim : Museo Estatal de
Auschwitz-Birkenau, 2010. – 192 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Dzieciństwo w pasiakach.
ISBN 978-83-7704-013-3
1. Opowiadanie polskie – 20 w.
821.162.1-3
b25426680
25147/2010
BARTNIKOWSKI, Bogdan (1932- ).
Infanzia dietro il filo spinato / Bogdan Bartnikowski ; trad. di Anna Lia Guglielmi Miszerak. – Oświęcim : Museo Statale di
Auschwitz-Birkenau, 2010. – 202 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Dzieciństwo w pasiakach.
ISBN 978-83-7704-011-9
1. Opowiadanie polskie – 20 w.
821.162.1-3
b25426783
25148/2010
DENKIEWICZ, Stefan (1932- ).
Idzie Chrystus przez Białoruś / Stefan Denkiewicz. – Kraków : [Wydawnictwo eSPe], 2010. – 77, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7482-350-0
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25395749
25149/2010
FRANCZAK, Jerzy (1978- ).
Da capo / Jerzy Franczak. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 253, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-08-04495-7 : zł 34,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25432977
25150/2010
GRZEBALSKI, Mariusz (1969- ).
Kronika zakłóceń / Mariusz Grzebalski ; [il. Marianna Sztyma]. – Wrocław : Biuro Literackie, cop. 2010. – 279, [1] s. : il. ; 24 cm. –
(Dożynki ; 14)
Indeks.
ISBN 978-83-62006-93-9 : zł 44
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b25443355
25151/2010
KOWALSKI, Józef.
Na skraju raju / Józef Kowalski ; [aut. graf. Leszek Bondarewicz]. – Warszawa : Bellona, [2010]. – 247 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-11-11876-8 : zł 29
1. Fraszka – 20-21 w.
821.162.1-193
b25421979
25152/2010
KRES, Feliks W. (1966- ).
Galeria dla dorosłych / F. W. Kres. – Lublin : Fabryka Słów, 2010. – 448, [8] s. ; 20 cm.
Na okł. podtyt.: ostre spojrzenie na początkujących polskich twórców : abecadło każdego szanującego się debiutanta.
ISBN 978-83-7574-142-1 : zł 33
1. Pisarstwo 2. Felieton polski – 20-21 w. 3. Opowiadanie polskie – 20-21 w.
821.162.1-3:821.162.1-92:808.1:81’38
b2531063x
25153/2010
Księga humoru szkolnego / wybór Magdalena Szopińska. – Warszawa : Twoje Wydawnictwo, 2010. – 222, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7613-014-9
1. Humor zeszytów szkolnych
821.162.1-7
b25260248
25154/2010
71
KUCZKOWSKI, Krzysztof (1955- ).
Wiersze (masowe) i inne / Krzysztof Kuczkowski ; Witold Jurkiewicz fot. – Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2010. – 53, [3]
s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka ”Toposu” ; t. 53)
ISBN 978-83-61002-80-2
1. Albumy 2. Fotografia polska – od 2001 r.
3. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1:77.04(438)(084.121)
b2543911x
25155/2010
KUPISZEWSKA, Małgorzata.
Półtorej sekundy, półtorej minuty / M. Kupiszewska, A. Przewoźny. – Warszawa : Małgorzata Kupiszewska, cop. 2010. – 92 s. : il.
; 22 cm.
ISBN 978-83-931588-0-5
1. Miniatura literacka polska – 21 w.
821.162.1-3
Przewoźny, Andrzej.
b25376615
25156/2010
LEŚMIAN, Bolesław (1878-1937).
Poezje zebrane / Bolesław Leśmian ; oprac. Jacek Trznadel. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. – 775, [1] s. : il.
; 25 cm. – (Dzieła wszystkie / Bolesław Leśmian)
Nazwa pierwotna aut.: Bolesław Lesman. – Tekst częśc. ros., częśc. tł. z ros.
ISBN 978-83-06-03227-7 : zł 59,90
1. Poezja polska – 20 w.
821.162.1-1
b25398787
25157/2010
LISIURA, Elżbieta.
Wiersze : moje myśli / Elżbieta Lisiura. – Nowy Targ : Zakład Poligraficzny ”MK”, 2008. – 91 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-60306-37-6
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b25448286
25158/2010
ŁOZIŃSKI, Władysław (1843-1913).
Nowe opowiadania imć pana Wita Narwoja rotmistrza Konnej Gwardii Koronnej : 1764-1773 / Władysław Łoziński. – Sandomierz
: Wydawnictwo Armoryka, 2010. – 138 s. ; 21 cm.
Wg ed.: nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1884.
ISBN 978-83-62173-92-1
1. Opowiadanie polskie – 19 w.
821.162.1-3
b25356707
25159/2010
ŁOZIŃSKI, Władysław (1843-1913).
Opowiadania imć pana Wita Narwoja, rotmistrza Konnej Gwardii Koronnej A. D. 1760-1767 / Władysław Łoziński. – Sandomierz
: Wydawnictwo Armoryka, 2010. – 193 s. ; 21 cm.
Wg ed.: ”Bibljoteka Polska”, Warszawa [1925].
ISBN 978-83-62173-91-4
1. Opowiadanie polskie – 19 w.
821.162.1-3
b2535677x
25160/2010
ŁOZIŃSKI, Władysław (1843-1913).
Skarb watażki : powieść z końca XVIII wieku / Władysław Łoziński. – Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2010. – 184 s. ; 21
cm.
ISBN 978-83-62173-94-5
1. Powieść polska – 19 w.
821.162.1-3
b2544878x
25161/2010
MARCINIAK, Iza.
Przemijanie / Iza Marciniak. – Warszawa : [Iza Marciniak], 2010. – 48, [3] s. : il. kolor. ; 17 cm.
ISBN 83-908418-5-1
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25427805
25162/2010
MARCINIAK, Małgorzata.
Die Fuge : Drehbuch / Małgorzata Marciniak ; aus dem Poln. von Rita Heigelmann und Małgorzata Marciniak. – Szczecin :
Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2010. – 114, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62355-14-3
1. Scenariusz filmowy polski – od 2001 r.
821.162.1-2
b25442089
25163/2010
MAŚLANKA, Wacław.
Bajka dla Jana Pawła II / Wacław Maślanka. – Opole : Wydawnictwo Cywilizacja Miłości, 2008. – 239 s. ; 21 cm.
72
ISBN 978-83-924678-0-9
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b23281108
25164/2010
MAŚLANKA, Wacław.
Księstwo Jana Pawła II / Wacław Maślanka. – Opole : Wydawnictwo Cywilizacja Miłości, 2010. – 207 s. ; 22 cm.
Oznaczono jako t. 2., t. 1. pt.: Bajka dla Jana Pawła II.
ISBN 978-83-924678-4-7
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25214913
25165/2010
MESZKO, Tadeusz (1957- ).
Dzieci Boga / Tadeusz Meszko. – Stawiguda : Agencja ”Solaris” Małgorzata Piasecka, 2010. – 483, [3] s. ; 21 cm. – (2012 : gniew
ojca / Tadeusz Meszko ; t. 2)
ISBN 978-83-7590-043-9 : zł 34,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25349843
25166/2010
MIZURO, Marta (1970- ).
Kogo kocham, kogo lubię / Marta Mizuro, Robert Ostaszewski. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010. – 313, [7] s. ; 20 cm. –
(Mroczna Seria)
ISBN 978-83-7414-821-4 : zł 34,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
Ostaszewski, Robert (1972- ).
b25433015
25167/2010
MORAWSKI, Tadeusz (1940- ).
Wór mrów : literackie tam i z powrotem (palindromy, gry i zabawy słowne) / Tadeusz Morawski ; rys. Jarosław Janowski-Smoliński. – Warszawa : Wydawnictwo Notatnik Satyryczny : [Jarosław Janowski-Smoliński], 2010. – 112 s. : il. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-931424-0-8 (J. Janowski-Smoliński)
1. Gra słów
821.162.1-84
b25443859
25168/2010
Na dwoje stół : almanach poetycki / [red. Wacław Turek]. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2010. – 153, [5] s. ;
21 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-89531-24-7
1. Antologie 2. Poezja polska – 21 w.
3. Poezja słowacka – 21 w.
4. Poezja ukraińska – 21 w.
5. Poezja węgierska – 21 w.
821.162.1-1:821.162.4-1:821.161.2-1:821.511.141-1](082.2)
b25433854
25169/2010
NOWAKOWSKA, Ewa Elżbieta (1972- ).
Oko / Ewa Elżbieta Nowakowska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 52, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-08-04479-7 : zł 28
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25438748
25170/2010
NUROWSKA, Maria (1944- ).
Nakarmić wilki / Maria Nurowska. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., cop. 2010. – 253, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7414-847-4 : zł 34,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25432849
25171/2010
OSTROŁĘCKI KONKURS LITERACKI IM. DIONIZEGO MALISZEWSKIEGO (18 ; 2010 ; Ostrołęka).
XVIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego : ...i chcę tej ziemi być wierny... : utwory nagrodzone i
wyróżnione / [red. Anna Nadwodna] ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. – Ostrołęka :
Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego, 2010. – 31, [1] s. ; 21 cm.
Nazwa red. na s. 3. okł.
1. Antologie 2. Poezja polska – 21 w.
3. Poezja polska – konkursy i festiwale – od 2001 r.
821.162.1-1(082.2)(079)
b25441826
25172/2010
OSZAJCA, Wacław (1947- ).
Odwrócona perspektywa / Wacław Oszajca. – Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2009. – 54, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-244-0112-3 : zł 16
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25453075
25173/2010
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993).
Wiem, że jesteś życiem / Janusz St. Pasierb ; [wybór wierszy i red. Maria Wilczek ; posł. Jadwiga Puzynina]. – Lublin : Wydawnictwo
Archidiecezji Lubelskiej ”Gaudium”, 2008. – 77 s. : il. ; 17 cm. – (W Krainie Nadziei)
73
ISBN 978-83-7548-044-3
1. Poezja polska – 20 w.
821.162.1-1
b25443811
25174/2010
PIĄTEK, Tomasz (1974- ).
Wąż w kaplicy / Tomasz Piątek. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010. – 204, [4] s. ; 20 cm. – (Archipelagi)
ISBN 978-83-7414-811-5 : zł 29,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b2543150x
25175/2010
Piątek, 2:45 / [Krzysztof Beśka et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Filar, 2010. – 220, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61995-17-3 : zł 27,50
1. Antologie 2. Opowiadanie polskie – 21 w.
821.162.1-3(082.2)
b25447713
25176/2010
PICHLAK, Kazimierz.
Powroty / Kazimierz Pichlak ; il. Olaf Cirut. – Wyd. 3. – Jelenia Góra : nakł. przyjaciół aut. : [Ad Rem Wydawnictwo Poligrafia],
2010. – 76 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61719-74-8 (Ad Rem)
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25392657
25177/2010
PILARSKA, Helena (1929- ).
Moje drzewa i moje ulice / Helena Pilarska. – Szczecin : Gryfdruk, 2009. – 57, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-916724-3-3
1. Drzewa 2. Police (woj. zachodniopomorskie) – ulice i place
3. Szkice literackie polskie – 21 w.
821.162.1-4
b24439915
25178/2010
Piosenki biesiadne : lato 2010. – Poznań : Polskapresse. Oddział Prasa Poznańska, 2010. – 31, [1] s. ; 15 cm.
ISBN 978-83-929660-6-7 : zł 2,90
1. Piosenka biesiadna polska 2. Śpiewniki
821.162.1-1(082.2):784
b25443896
25179/2010
PIOTROWSKA, Danuta (1942- ).
Z głębi serca / Danuta Piotrowska ; [graf. Magdalena Michór]. – Nowy Targ : Zakład Poligraficzny ”MK”, 2009. – 68 s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-60306-39-0
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b25448249
25180/2010
Proste me słowa : antologia wierszy poetów z Doliny Wilkowskiej / Marii Cedro-Biskupowej [et al.] ; wybór i oprac. Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej ”Łysica - Sabat”. – Święta Katarzyna ; [Zagnańsk] : Bogart, 2010. – [2],
62 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-87752-69-9
1. Antologie 2. Poezja polska – 20 w.
821.162.1-1(082.2)
b25438876
25181/2010
RÓŻYCKI, Tomasz (1970- ).
Księga obrotów / Tomasz Różycki. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 94, [2] s. ; 21 cm. – (Poezja)
ISBN 978-83-240-1438-5 : zł 27,90
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25437707
25182/2010
SIEWIER, Karol.
Zaufaj mi / Karol Siewier. – Szczecin : Instytut Wydawniczy Compassion, 2008. – 29, [2] s. ; 17 cm.
U góry okł.: Bogiem powstał w nas by żyć. U dołu okł.: Miłość, łaska, pokój, chwała, radość, wierność, życie, prawda, nadzieja, wolność.
ISBN 83-88643-09-6
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25438554
25183/2010
SŁAWIŃSKA, Krystyna (1956- ).
Zwijam w siebie drogę / Krystyna Sławińska ; [graf. i rys. Hanna Aniela Frelek]. – Jelenia Góra : Wydawnictwo Ad Rem, cop.
2010. – 72 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61719-93-9
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b25392220
25184/2010
Świat w słowie zaklęty : twórczość literacka dzieci i młodzieży / pod red. Barbary Majkut-Czarnoty ; Centrum Ekspresji Dziecięcej
i Młodzieżowej przy Bibliotece Śląskiej Katowice, Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała. – Katowice ; Bielsko-Biała : Wyższa
Szkoła Administracji, 2010. – 53 s. ; 24 cm.
74
ISBN 978-83-60430-43-9
1. Antologie 2. Poezja polska – 21 w.
3. Proza polska – 21 w.
4. Twórczość literacka dzieci i młodzieży polska – 21 w.
821.162.1-1:821.162.1-3](082.2)
b25452794
25185/2010
WOJNARSKA-MAIŃSKA, Anna (1962- ).
Cała prawda o funfulach / Anna Wojnarska-Maińska. – Kraków : Collegium Columbinum, 2010. – 53 s. ; 18 cm. – (Książki bez
Kantów, ISSN 1733-4845)
ISBN 978-83-7624-013-8
1. Aforyzmy polskie – 21 w.
2. Miniatura literacka polska – 21 w.
821.162.1-3:821.162.1-84
b25379665
25186/2010
ZABORSKI, Marek (1965- ).
Milczenie dzwonów : wiersze wybrane / Marek Zaborski ; [il. Marek Zaborski]. – Jelenia Góra : Wydawnictwo Ad Rem, 2010. –
56 s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61719-87-8
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b25392311
25187/2010
SOKOŁOWSKI, Wiesław: Przecież milczę = poz. 25026
SZEWCIW, Andrzej: Wierzę, wątpię, nie rozumiem = poz. 24747
82-93 Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
Auta / [tekst pol. Jan Wecsile i Tomasz Robaczewski] ; Disney, Pixar. – Łódź : Ameet, cop. 2008. – [2], 49, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm +
1 dysk optyczny (CD). – (Czytaj i Słuchaj)
Opis wg okł. – Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0026-5
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b25313502
25188/2010
BAILEY, Gerry.
Bumerang kapitana Cooka / Gerry Bailey, Karen Foster ; tł. Zuzanna Ferenc-Warchałowska ; il. Leighton Noyes i Karen Radford.
– Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. – 37, [3] s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Tajemnice Słynnych Ludzi) (Jedność dla Dzieci)
Tyt. oryg.: Captain Cook’s boomerang, 2007.
ISBN 978-83-7660-090-1
1. Cook, James (1728-1779) 2. Opowiadanie dziecięce angielskie – 21 w.
821.111-93:929-052A/Z
Foster, Karen (1959- ).
b2541110x
25189/2010
BAILEY, Gerry.
Narty kapitana Scotta / Gerry Bailey, Karen Foster ; tł. Zuzanna Ferenc-Warchałowska ; il. Leighton Noyes i Karen Radford. –
Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. – 37, [3] s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Tajemnice Słynnych Ludzi) (Jedność dla Dzieci)
Tyt. oryg.: Captain Scott’s skies, 2008.
ISBN 978-83-7660-089-5
1. Scott, Robert Falcon (1868-1912) 2. Opowiadanie dziecięce angielskie – 21 w.
821.111-93:929-052A/Z
Foster, Karen (1959- ).
b25411172
25190/2010
Bambi / Disney. – Łódź : Ameet, cop. 2010. – [2], 24, [5] s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Czytaj i Słuchaj)
Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0556-7
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-93
b25309894
25191/2010
BAYER, Katarzyna.
Wiosna / Katarzyna Bayer, Adam Wacławski ; [oprac. graf. Andrzej Trawiński, Mirek Janasek]. – Poznań : Wydawnictwo Akord Śpiewające Brzdące, 2010. – 43 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Opis wg okł. Na s. red. odmienna kolejność aut.
ISBN 978-83-61950-09-7
1. Gry i zabawy 2. Wiosna 3. Piosenka dziecięca polska – 21 w.
4. Poezja dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93:784.67.089:793.7
Wacławski, Adam.
b25230165
25192/2010
BOX, Su.
Boże Narodzenie / Su Box & Alison Atkins ; [tł. Jan Godyń]. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, cop. 2010. –
14, [2] s., [2] k. tabl. : il. kolor. ; 28 cm. – (Seria z Naklejkami)
75
Tyt. oryg.: [The Christmas] 2009.
ISBN 978-83-257-0185-7
1. Książki zabawki 2. Opowiadanie dziecięce angielskie – 21 w.
821.111-93
Atkins, Alison.
b25396316
25193/2010
BOX, Su.
Stworzenie świata / Su Box & Alison Atkins ; [tł. Jan Godyń]. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, cop. 2010.
– 14, [2] s., [2] k. tabl. : il. kolor. ; 28 cm. – (Seria z Naklejkami)
Tyt. oryg.: [The Creation] 2009.
ISBN 978-83-257-0186-4
1. Książki zabawki 2. Opowiadanie dziecięce angielskie – 21 w.
821.111-93
Atkins, Alison.
b25396365
25194/2010
CARLSON, Melody.
Dziennik nastolatki / Melody Carlson ; przekł. Julita Makowiecka. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. – 235 s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: [Diary of a teenage girl : becoming me, by Caitlin O’Conner] 2000.
ISBN 978-83-7505-572-6 : zł 19,90
1. Powieść młodzieżowa amerykańska – 20 w.
821.111(73)-93
b25347597
25195/2010
CARMAN, Patrick (1966- ).
Duch w machinie / Patrick Carman ; przeł. Anna Studniarek ; [il. Joshua Pease]. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”,
2010. – 191, [1] s. : il. ; 22 cm. – (Dolina Szkieletów / Patrick Carman)
Tyt. oryg.: ”Ghost in the machine” 2009, tyt. oryg. cyklu: ”Skeleton creek”.
ISBN 978-83-10-11824-0 : zł 31,90
1. Powieść młodzieżowa amerykańska – 21 w.
821.111(73)-93
b25443070
25196/2010
CHILD, Lauren.
Ale to są przecież moje urodziny! / postaci stworzone przez Lauren Child ; przeł. Ewa Rajewska. – Poznań : Harbor Point Media
Rodzina, cop. 2010. – [32] s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Charlie i Lola / Lauren Child)
Tyt. oryg.: This is actually my party, 2007. Adapt. książkowa na podstawie scen. napisanego przez Dave’a Inghama.
ISBN 978-83-7278-408-7 : zł 22
1. Opowiadanie dziecięce angielskie – 21 w.
821.111-93
b25404192
25197/2010
CHILD, Lauren.
Uwielbiam tańczyć! : moja książka z naklejkami / postaci stworzone przez Lauren Child ; przeł. Ewa Rajewska. – Poznań : Harbor
Point Media Rodzina, cop. 2010. – [16] s., [2] k. (w tym złoż.) : il. kolor. ; 28 cm. – (Charlie i Lola / Lauren Child)
Tyt. oryg.: My dancing sticker book, 2009. Adapt. książkowa na podstawie scen. napisanego przez Annę Starkey. – Dla dzieci powyżej 3 lat.
ISBN 978-83-7278-409-4 : zł 15
1. Opowiadanie dziecięce angielskie – 21 w.
821.111-93
b25400034
25198/2010
DESSEN, Sarah.
Bezsenność we dwoje / Sarah Dessen ; przeł. Anna Kłosiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2010. – 339, [5]
s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Along for the ride” 2009.
ISBN 978-83-10-11825-7 : zł 34,90
1. Powieść młodzieżowa amerykańska – 21 w.
821.111(73)-93
b25443598
25199/2010
DIXON, Franklin W.
Śledztwo na promenadzie / Franklin W. Dixon ; przeł. Jacek Konieczny. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010. – 163, [5] s. ;
21 cm. – (Bracia Hardy / Franklin W. Dixon) (Seria z Kotem)
Na książce pseud. zbiorowy aut., nazwy: Edward Stratemeyer, Leslie MacFarlane, David Robbins. – Wiek: 9+.
ISBN 978-83-7414-816-0 : zł 21,90
1. Powieść młodzieżowa amerykańska – 20 w.
821.111(73)-93
b25384144
25200/2010
GALIŃSKA, Barbara.
Balonikowa niespodzianka / tekst i il. Barbara Galińska. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2010. – [24] s., [2] k. tabl. :
il. kolor. ; 21 cm. – (Czytanka Wyklejanka) (My Little Pony)
ISBN 978-83-237-4566-2 : zł 9,90
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b25391896
25201/2010
Gdzie jest Nemo / [tekst pol. Elżbieta Łopatniukowa, Katarzyna Bratkowska, Agnieszka Farkowska] ; Disney, Pixar. – Łódź :
Ameet, cop. 2008. – [2], 49 s. : il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Czytaj i Słuchaj)
76
Opis wg okł. – Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0081-4
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b25312054
25202/2010
Jak Pan Bóg stworzył owieczki : bajka czeska / il. Anna Kaszuba-Dębska ; [przekł. i oprac. Ligia Jasnosz]. – Poznań : Harbor Point
Media Rodzina, cop. 2010. – 31, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm.
ISBN 978-83-7278-418-6 : zł 22
1. Opowiadanie dziecięce czeskie – 21 w.
821.162.3-93
b25403394
25203/2010
JANSSON, Tove (1914-2001).
Mądrości Mamy Muminka / rys. i cytaty Tove Jansson ; oprac. Sami Malila ; przeł. Teresa Chłapowska, Irena Szuch-Wyszomirska.
– Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 49, [2] s. : il. ; 16 cm.
Tyt. oryg.: ”Muumimamman mietekirja” 2005.
ISBN 978-83-08-04499-5 : zł 19,90
1. Cytaty – 20 w. 2. Powieść dziecięca fińska – 20 w.
821.113.6(480)-93
b2543276x
25204/2010
JANSSON, Tove (1914-2001).
Mądrości Muminka / rys. i cytaty Tove Jansson ; oprac. Sami Malila ; przeł. Teresa Chłapowska, Irena Szuch-Wyszomirska, Anna
Buncler. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 66, [1] s. : il. ; 16 cm.
Tyt. oryg.: ”Muumipeikon mietekirja” 2005.
ISBN 978-83-08-04483-4 : zł 19,90
1. Cytaty – 20 w. 2. Powieść dziecięca fińska – 20 w.
821.113.6(480)-93
b25432928
25205/2010
JANSSON, Tove (1914-2001).
Mądrości Tatusia Muminka / rys. i cytaty Tove Jansson ; oprac. Sami Malila ; przeł. Teresa Chłapowska, Irena Szuch-Wyszomirska,
Anna Buncler. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 49, [2] s. : il. ; 16 cm.
Tyt. oryg.: ”Muumipapan mietekirja” 2005.
ISBN 978-83-08-04500-8 : zł 19,90
1. Cytaty – 20 w. 2. Powieść dziecięca fińska – 20 w.
821.113.6(480)-93
b25432862
25206/2010
Król Lew / [oprac. Krystyna Skibińska-Subocz] ; Disney. – Łódź : Ameet, cop. 2010. – [2], 24 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny
(CD). – (Czytaj i Słuchaj)
Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0555-0
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-93
b25309833
25207/2010
Księga dżungli 2 / [tekst pol. Elżbieta Łopatniukowa, Agnieszka Zwolińska] ; Disney. – Łódź : Ameet, cop. 2008. – [2], 49 s. : il.
kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Czytaj i Słuchaj)
Opis wg okł. – Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0079-1
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-93
b25313617
25208/2010
Kubuś i hefalumpy / [oprac. Krystyna Skibińska-Subocz, Joanna Serafińska] ; Disney. – Łódź : Ameet, cop. 2010. – [2], 24 s. : il.
kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Czytaj i Słuchaj)
Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0561-1
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b25308464
25209/2010
Kubuś Puchatek i miodowe drzewo / [tł. Maciej Eyman ; oprac. tekstu Krystyna Skibińska-Subocz] ; Disney. – Łódź : Ameet,
cop. 2010. – [2], 24 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Czytaj i Słuchaj)
Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0558-1
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-93
b2530981x
25210/2010
Kubuś Puchatek i rozbrykany Tygrys / Disney. – Łódź : Ameet, cop. 2009. – [2], 49 s. : il. kolor. ; 23 cm + 2 dyski optyczne (CD).
– (Czytaj i Słuchaj)
Współwyd.: Kubuś Puchatek i miodowe drzewo / [tł. Maciej Eyman ; oprac. tekstu Krystyna Skibińska-Subocz].
Opis wg okł. – Dla dzieci w wieku 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0362-4
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-93
b25017548
25211/2010
77
MATSUTANI, Miyoko (1926- ).
Tatsu tarō - syn smoka / Miyoko Matsutani ; il. Piotr Fąfrowicz ; z jap. przeł. Zbigniew Kiersnowski. – Poznań : Harbor Point
Media Rodzina, cop. 2010. – 116, [3] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: Tatsunoko tarō, 1995.
ISBN 978-83-7278-375-2 : zł 35
1. Bajka i baśń japońska
821.521-93
b25404283
25212/2010
MIŚ, Lidia.
Opowieści biblijne dziadzia Józefa / Lidia Miś ; il. Jolanta Ludwikowska, Ewa Ludwikowska. – Rzeszów : Wydawnictwo Dreams,
2010. – 96, [7] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Nazwa przyjęta pierwszej il.: Jolanta Adamus.
ISBN 978-83-930941-0-3 : zł 35
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b25400289
25213/2010
MUCHAMORE, Robert (1972- ).
Generał / Robert Muchamore ; tł. Bartłomiej Ulatowski. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2010. – 333, [1] s. ; 22 cm. –
(CHERUB / Robert Muchamore ; 9)
Tyt. oryg.: ”The general” 2008.
ISBN 978-83-237-3414-7 : zł 34,90
1. Powieść młodzieżowa angielska – 21 w.
821.111-93
b2505403x
25214/2010
PARK, Barbara.
Królowa ciastek / Barbara Park ; przeł. Magdalena Koziej ; il. Denise Brunkus. – Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia,
2010. – 79, [9] s. : il. ; 19 cm. – (Zuźka D. Zołzik pierwszakiem / Barbara Park)
Tyt. oryg.: Junie B. first grader : boss of lunch, 2002. – Wiek: 5+.
ISBN 978-83-10-11805-9 : zł 14,90
1. Powieść dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b25441759
25215/2010
Prosiaczek i przyjaciele / [oprac. Krystyna Skibińska-Subocz, Joanna Serafińska] ; Disney. – Łódź : Ameet, cop. 2010. – [2], 24 s. :
il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Czytaj i Słuchaj)
Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0560-4
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b25308555
25216/2010
Prosiaczek i przyjaciele / [tekst pol. Krystyna Skibińska-Subocz i Joanna Serafińska] ; Disney. – Łódź : Ameet, cop. 2008. – [2], 49
s. : il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Czytaj i Słuchaj)
Opis wg okł. – Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0078-4
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-93
b25313721
25217/2010
SANDERSON, Ruth (1951- ).
Złotowłosa / Ruth Sanderson ; [tł. Maria Makowska]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. – [32] s. : il. kolor. ; 29 cm. –
(Jedność dla Dzieci)
Tyt. oryg.: ”Goldilocks” 2009.
ISBN 978-83-7660-138-0
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b25433994
25218/2010
SYKAŁA, Janusz.
Od Polan mieszkających w lasach - historia Polski - aż do króla Stasia : w siedmiu księgach wierszem : przypisy autora / Janusz
Sykała ; [projekt okł. i il. Halina Sykała]. – Gdańsk : Wydawnictwo ”Sykała”, 2010. – [62] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-930764-0-6
1. Poezja dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b25460080
25219/2010
Szklarnia Abuelita / [tł. Zuzanna Naczyńska] ; Disney. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2010. – 48 s. : il. kolor. ; 30
cm. – (Złota Rączka)
Współwyd.: Przygoda Klepaka.
Tyt. oryg.: Abuelito’s greenhouse, 2010, Tool for sale, 2010.
ISBN 978-83-237-4961-5 : zł 24,90
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b25391859
25220/2010
Toy story / [tł. Michał Wojnarowski ; oprac. tekstu Elżbieta Łopatniukowa i Stefan Mroczek ; Disney, Pixar]. – Łódź : Ameet, cop.
2010. – [2], 24 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Czytaj i Słuchaj)
78
Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0557-4
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-93
b25309882
25221/2010
Wall.E / [tekst pol. Jan Wecsile] ; Disney, Pixar. – Łódź : Ameet, cop. 2008. – [2], 49 s. : il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD). –
(Czytaj i Słuchaj)
Opis wg okł. – Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tekst tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0233-7
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b25312029
25222/2010
Zakochany kundel / Disney. – Łódź : Ameet, cop. 2008. – [2], 49 s. : il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Czytaj i Słuchaj)
Opis wg okł. – Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0080-7
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-93
b2531368x
25223/2010
100 baśni z czterech stron świata : baśnie, mity, legendy / [tł. Monika Wilk]. – Kielce : Wydawnictwo ”Jedność”, cop. 2010. – 509,
[3] s. : il. kolor. ; 23 cm. – (”Jedność” dla Dzieci)
Tyt. oryg.: ”100 classic stories” 2007.
ISBN 978-83-7660-055-0
1. Antologie 2. Bajka i baśń 3. Legendy i podania
82-93
b2541902x
25224/2010
101 dalmatyńczyków / [oprac. tekstu Jan Balkiewicz i Stefan Mroczek] ; Disney. – Łódź : Ameet, cop. 2010. – [2], 24 s. : il. kolor. ;
24 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Czytaj i Słuchaj)
Dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-253-0559-8
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-93
b25313769
25225/2010
Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży
ATKINSON, Peter: Co powinieneś wiedzieć o Biblii = poz. 24693
BĘDĘ świadkiem w sądzie = poz. 24811
COLOMBO, Luann.: Odkryj swoje ciało = poz. 24945
DZIECIŃSTWO pod drzewem pomarańczy = poz. 24760
ILUSTROWANA Biblia dla dzieci = poz. 24702
WIERZBA, Paulina.: Co jedzą ludzie? = poz. 25002
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
WSPOMNIENIA o ”Profesorze” Ligenzie = poz. 24899
902/904 Archeologia
KOKOWSKI, Andrzej (1953- ).
Dwanaście miesięcy z archeologią / Andrzej Kokowski ; z rys. Jerzego Faczyńskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2010. –
207, [1] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 205.
ISBN 978-83-7436-200-9 : zł 30
1. Archeologia
902/904
b25372956
25226/2010
PRZYBYŁA, Marcin S. (1978- ).
Intercultural contacts in the Western Carpathian area at the turn of the 2nd and 1st millennia BC / Marcin S. Przybyła ; [transl.
Małgorzata Godlewska and Piotr Godlewski]. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2009. – 553 s. : il. ; 25 cm.
Streszcz. pol.
Bibliogr. s. 420-533.
ISBN 978-83-926238-6-1
1. Epoka brązu – Europa Środkowo-Wschodnia 2. Epoka żelaza – Europa Środkowo-Wschodnia
-Wschodnia 4. Karpaty Zachodnie – archeologia
903/904:930.85](234.372)”637/638”
b25248224
3. Kultura materialna – Europa Środkowo-
25227/2010
79
91 Geografia. Opisy krajów. Podróże
ABRAM, David.
Korsyka : GR20 i inne szlaki piesze na wybrzeżu i w głębi wyspy : Ajaccio, Bastia, Calvi, Corte i Porto-Vecchio / David Abram ;
[przekł. z jęz. ang. Agnieszka Kloch]. – Warszawa : SklepPodróżnika, 2010. – 383, [1] s., [10] s. tabl. : il. kolor. ; 17 cm.
Tyt. oryg.: ”Corsica trekking : GR20” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-7136-056-5
1. Turystyka piesza – Francja 2. Korsyka (Francja) – turystyka
3. Przewodniki turystyczne
913(449.45):338.48-52:796.5](036)
b25375453
25228/2010
KOLENDA, Piotr.
Nordkapp : kolarska Mekka / Piotr Kolenda. – Jastrzębie Zdrój : Black Unicorn, 2010. – 63, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-60616-75-8
1. Kolenda, Piotr 2. Turystyka rowerowa – Skandynawia
3. Skandynawia – od 2001 r.
4. Literatura podróżnicza polska – od 2001 r.
913(48):338.48-52:796.6:929-051(438)A/Z]”2001/...”
b25155957
25229/2010
LECHOWICZ, Agnieszka.
Bliżej geografii : gimnazjum : podręcznik. Cz. 1 / Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz. – Wyd. 2. –
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 176 s., [1] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Na s. 4. okł.: Do nowej podstawy programowej.
ISBN 978-83-02-10339-1 (podręcznik)
ISBN 978-83-02-10798-6 (CD-ROM)
1. Geografia – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
91(075.3-021.64)
Lechowicz, Maciej.; Stankiewicz, Piotr.
25230/2010
b25438736
MÁTÉ, Ferenc (1945- ).
Madrość [!] Toskanii / Ferenc Máté ; przeł. Zbigniew Kordylewski. – Warszawa : Prószyński Media, 2010. – 222, [2] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: The wisdom of Tuscany, 2009. Tyt. okł.: Mądrość Toskanii.
ISBN 978-83-7648-427-3 : zł 24
1. Máté, Ferenc (1945- ) 2. Węgrzy za granicą – Włochy – od 1945 r.
węgierskie – od 1945 r.
3. Toskania (Włochy) – życie codzienne – od 1945 r.
913(450)A/Z:316.728(450=511.141):929-051(439)A/Z]”1945/...”
b2545903x
4. Pamiętniki
25231/2010
PAWLIKOWSKA, Beata (1965- ).
Blondynka na Zanzibarze / [tekst, rys. i fot.] Beata Pawlikowska ; National Geographic Polska. – Warszawa : Wydawnictwo G+J
RBA, cop. 2010. – 93, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 17 cm. – (Dzienniki z podróży / Beata Pawlikowska)
ISBN 978-83-7596-108-9 : zł 12,99
1. Pawlikowska, Beata (1965- ) 2. Zanzibar (Tanzania) – od 2001 r.
3. Literatura podróżnicza polska – od 2001 r.
913(678):929-051(438)A/Z]”2001/...”
b25368837
25232/2010
PAWLIKOWSKA, Beata (1965- ).
Blondynka w Tybecie / [tekst, rys. i fot.] Beata Pawlikowska ; National Geographic Polska. – Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA,
cop. 2010. – 91, [5] s. : il. (gł. kolor.) ; 17 cm. – (Dzienniki z podróży / Beata Pawlikowska)
ISBN 978-83-7596-109-6 : zł 12,99
1. Pawlikowska, Beata (1965- ) 2. Tybet (Chiny) – od 2001 r.
3. Literatura podróżnicza polska – od 2001 r.
913(515):929-051(438)A/Z]”2001/...”
b25369283
25233/2010
WIĘCKOWSKI, Marek.
Odkrywamy świat : geografia : gimnazjum : podręcznik. Cz. 1 / Marek Więckowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 167, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 26 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Na s. 4. okł.: Do nowej podstawy programowej. – Dla kl. I-III gimnazjum.
Indeks.
ISBN 978-83-02-10787-0 (książka)
ISBN 978-83-02-10890-7 (CD-ROM)
1. Geografia – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
91(075.3-021.64)
b25432321
25234/2010
ZIEMIAŃSTWO na Lubelszczyźnie IV = poz. 25288
ZIEMIAŃSTWO na Lubelszczyźnie IV = poz. 25289
913(438) Geografia Polski
BILIŃSKA, Agnieszka (1961- ).
Bieszczady / [zdj.] Agnieszka i Włodek Bilińscy ; [tekst Janusz Szuber ; tł. Jessica Taylor-Kucia]. – Olszanica : Wydawnictwo Bosz,
2009. – 63 s. : il. kolor. ; 20 cm.
80
Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-7576-068-2
1. Bieszczady 2. Albumy
3. Fotografia polska – od 2001 r.
913(438:234.372):72(438)](084.121)A/Z
Biliński, Włodek (1961- ).
b25365502
25235/2010
Dębica / [red. Stanisław Mendelowski]. – Wyd. 2. – Krosno : P.U.W.”Roksana”, 2010. – 120 s. : il. ; 21 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 118-119.
ISBN 978-83-7343-340-3
1. Dębica (woj. podkarpackie) 2. Wydawnictwa popularne
913(438)(02.025.2)A/Z
b25369751
25236/2010
ILNICKI, Dariusz.
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce : teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań / Dariusz
Ilnicki. – Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 314 s. : il. (w tym kolor.) ;
30 cm. – (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 11)
Tyt. równol.: Spatial diversity of service development level in Poland : theoretical and practical determinants of research. – Streszcz. ang. Spis
treści także ang.
Bibliogr. s. 257-294, wykaz aktów prawnych s. 295-296.
ISBN 978-83-928255-5-5
1. Gospodarka – klasyfikacja – Polska – od 1989 r. 2. Usługi – klasyfikacja – Polska – od 1989 r. 3. Usługi – planowanie przestrzenne – Polska
– od 1989 r. 4. Dane statystyczne
913(438):338.46:658.6:711.1]”1989/...”(083.41)
b24965236
25237/2010
Profile miejskie - Poznań = Städteprofile - Posen / Tadeusz Stryjakiewicz [et al. ; przekł. Arkadiusz Paszek] ; Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. – Poznań : Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, 2009. – 59 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Tekst równol. pol., niem.
Bibliogr. s. 56.
ISBN 978-83-61320-74-6
1. Poznań (woj. wielkopolskie)
2. Informatory
913(438):94(438)](058)A/Z
b25039842
25238/2010
BIBLIOTEKA Śląska (Katowice).: Spotkajmy się we Lwowie = poz. 25031
GAWRYCH, Roman: Zestawy zadań do edukacji wczesnoszkolnej = poz. 25075
OCHAŁ, Józef: Krosno - miasto położone na wzgórzu = poz. 24735
PANÓW, Waldemar: Mazowsze = poz. 25033
929 Biografie. Genealogia. Heraldyka
FORMANOWICZ, Mariusz (1960- ).
Formanowiczowie i Furmanowiczowie z Buku : ponad 300 lat udokumentowanej historii rodziny / Mariusz Formanowicz. –
Środa Wlkp. : Mariusz Formanowicz, 2010. – 219 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 190-193. Indeks.
ISBN 978-83-929133-0-6
1. Formanowicz (rodzina) 2. Rody – Polska – 18-21 w.
929.5(438)”17/20”
b24790539
25239/2010
ZIELIŃSKI, Tadeusz (1924- ).
Zwyczajnie nadzwyczajni : szkice biograficzne / Tadeusz J. Zieliński. – Warszawa : Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego,
2010. – 110, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62028-04-7
1. Zieliński, Tadeusz (1924- )
2. Polska – biografie – 20-21 w.
3. Pamiętniki polskie – 20-21 w.
929-052:929-051A/Z](438)”19/20”
b2532455x
25240/2010
BAILEY, Gerry.: Bumerang kapitana Cooka = poz. 25189
BAILEY, Gerry.: Narty kapitana Scotta = poz. 25190
BIEŃ-BIELSKA, Hanna: Jestem dopóki pamiętam... = poz. 25251
CZACHOR, Bolesław: Diaboliczny kult Piłsudskiego = poz. 25253
ĆWIĘK, Henryk.: Rotmistrz Sosnowski = poz. 25255
GAJDA, Krzysztof: To moja droga = poz. 25046
GAŁĘZOWSKI, Marek: Pułkownik ”Żegota” = poz. 25257
GIEYSZTOR, Stanisław: Moja Warszawa = poz. 25259
HAENEL, Yannick: Jan Karski = poz. 25122
HANDEREK-GWIAZDONIK, Anna: Wojenna tułaczka = poz. 25260
JANGFELDT, Bengt: Majakowski = poz. 25101
81
KAMKWAMBA, William: O chłopcu, który ujarzmił wiatr = poz. 24663
KIERUL, Jerzy: Newton = poz. 24901
KMDR Stanisław Mieszkowski 1903-1952 = poz. 24861
KOCHANOWSKI, Andrzej: Kazania lubelskie = poz. 25265
KOLENDA, Piotr.: Nordkapp = poz. 25229
KOŚCIÓW, Zbigniew: Georges Bizet = poz. 25047
KOŚCIÓW, Zbigniew: Stanisław Śmiełowski = poz. 25048
KUMOWA Dolina = poz. 24990
LEGROTTAGLIE, Nicola: Złożyłem obietnicę = poz. 25066
LEWANDOWSKI, Jan Franciszek: Siemianowice filmowe = poz. 25056
MAASBURG, Leo: Matka Teresa = poz. 24730
MADAJ, Karol.: Proboszcz getta = poz. 25271
MALCZEWSKA-MOSEK, Alicja.: Zatrzymać czas w kadrze pamięci = poz. 25272
MÁTÉ, Ferenc: Madrość [!] Toskanii = poz. 25231
MROŻEK, Sławomir: Dziennik. = poz. 25103
PANEK, Wacław: Adam Didur i wokaliści polscy na scenach operowych świata przełomu XIX/XX wieku = poz. 25050
PAWLAK, Marcin: Aecjusz i barbarzyńcy = poz. 25248
PAWLIKOWSKA, Beata: Blondynka na Zanzibarze = poz. 25232
PAWLIKOWSKA, Beata: Blondynka w Tybecie = poz. 25233
PISARSKA-KALISTY, Marzena.: Mieszkańcy Tykocina w obozach koncentracyjnych 1944-1945 = poz. 25249
PSEUDO-CALLISTHENES. : Historia Alexandri Magni = poz. 25135
RUTKOWSKI, Tadeusz Paweł: Adam Bromberg i ”encyklopedyści” = poz. 25005
SANLLORENTE, Jaume: Uśmiechy Bombaju = poz. 24866
SKROBOT, Jerzy: Kształty pamięci = poz. 25041
SOBOLEWSKI, Kazimierz: Tak było! = poz. 25281
SOKOŁOWSKI, Wiesław: Przecież milczę = poz. 25026
SZCZERBIC, Tadeusz: Człowiek i los = poz. 25284
WIERZYŃSKI, Kazimierz: Życie Chopina = poz. 25054
WSPOMNIENIA o ”Profesorze” Ligenzie = poz. 24899
WYDRA, Józef.: Na chwałę Polski = poz. 24750
93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka
BRODKA, Dariusz (1969- ).
Ammianus Marcellinus : Studien zum Geschichtsdenken im vierten Jahrhundert n. Ch. / Dariusz Brodka ; [Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 164 s. ; 24 cm. – (Electrum : studia z
historii starożytnej = studies in ancient history, ISSN 1897-3426 ; vol. 17)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr. s. 150-159. Indeks.
ISBN 978-83-233-2845-2
1. Ammianus Marcellinus (ca 330-ca 395). Rerum gestarum libri qui supersunt
2. Historiografia rzymska – 4 w.
94(37)”03”:930.1(37)(091)”03”A/Z
b24878923
3. Rzym – 4 w.
25241/2010
CAWTHORNE, Nigel (1951- ).
Decydujący dzień : inwazja aliantów w Normandii / Nigel Cawthorne ; przekł. Joanna Szczepańska, Marek Michowski. –
Warszawa : Bellona, cop. 2010. – 349, [3] s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Fighting them on the beaches : the D-Day landings June 6, 1944” 2010.
Bibliogr. s. 349-[350].
ISBN 978-83-11-11829-4 : zł 33
1. Operacja 1944 r. normandzka
94(100)”1939/1945”:355.48(44)
b25414835
25242/2010
KROKOSZ, Paweł.
Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I / Paweł Krokosz. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2010. – 427 s. : il. ; 25 cm. –
(Arkana Historii)
Bibliogr. s. 378-407. Indeks.
ISBN 978-83-60940-17-4
1. Wojsko – Rosja – 17-18 w.
94(47+57):355.1]”16/17”
b24729188
25243/2010
82
MAJKA, Roman.
Problemy opracowania zasobu archiwów zakonnych w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na przykładzie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła / Roman Majka. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008. – 197, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il.
; 24 cm.
Bibliogr. s. 185-195.
ISBN 978-83-7181-555-3 : zł 40
1. Michalici – Polska 2. Michalitki – Polska 3. Archiwa kościelne – Polska 4. Archiwistyka – komputeryzacja – Polska
informatyczne – stosowanie – archiwistyka 6. Zbiory archiwalne – opracowanie – Polska
930.253:272-788/-789:004-049.8](438)
b2337018x
5. Systemy
25244/2010
MATERSKI, Wojciech (1944- ).
Gruzja / Wojciech Materski. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2010. – 489, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Historia
Państw Świata w XX i XXI Wieku, ISSN 1734-7939)
Bibliogr. s. 441-446. Indeks.
ISBN 978-83-7436-219-1 : zł 49
1. Gruzja – 20-21 w.
94(479.22)”19/20”
b25372907
25245/2010
Mittelalter - eines oder viele? : erstes deutsch-polnisches Mediävistentreffen, Wrocław, 3-5 VI 2005 = Średniowiecze - jedno
czy wiele? : pierwsze spotkanie mediewistów polskich i niemieckich, Wrocław, 3-5 VI 2005 / [red. nauk. Sławomir Moździoch,
Wojciech Mrozowicz, Stanisław Rosik] ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2010. – 201 s. : il. ; 25 cm. – (Colloquia ; 7)
Tekst częśc. ang. Wstęp także pol.
ISBN 978-83-925181-8-1
1. Kościół katolicki – 10-15 w. 2. Europa – 10-15 w.
konferencyjne
3. Niemcy – a Polska – 10-15 w.
4. Polska – a Niemcy – 10-15 w.
94(4):94(438).02/.03:94(430):272]”09/14”(06)
b25295652
5. Materiały
25246/2010
MODRZEJEWSKA-LEŚNIEWSKA, Joanna.
Afganistan / Joanna Modrzejewska-Leśniewska. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2010. – 524, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Historia Państw
Świata w XX i XXI Wieku, ISSN 1734-7939)
Bibliogr. s. 497-504. Indeks.
ISBN 978-83-7436-220-7 : zł 41
1. Afganistan – 20-21 w.
94(581)”19/20”
b25371885
25247/2010
PAWLAK, Marcin (1975- ).
Aecjusz i barbarzyńcy / Marcin Pawlak. – Wyd. 2. popr. – Kraków : Towarzystwo Wydawnicze ”Historia Iagellonica”, 2009. – 371
s., [4] k. tabl. : il. kolor. ; 20 cm. – (Mediterraneum : studia z dziejów świata starożytnego ; t. 5)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 326-352. Indeks.
ISBN 978-83-88737-79-4
1. Aëtius Flavius (ca 390-454)
2. Rzym – 5 w.
94(37)”04”:929-052A/Z
b25249319
25248/2010
PISARSKA-KALISTY, Marzena.
Mieszkańcy Tykocina w obozach koncentracyjnych 1944-1945 : w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej : w 65. rocznicę
aresztowań / Marzena Pisarska-Kalisty. – Tykocin ; Białystok : Muzeum Podlaskie, 2009. – 64 s. : il. ; 24 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 64.
ISBN 978-83-87026-96-7
1. Obozy hitlerowskie – biografie 2. Straty wojenne – Polska – 1939-1945 r. 3. Więźniowie obozów – biografie – Polska – 1939-1945 r.
Wojna 1939-1945 r. – martyrologia 5. Tykocin (woj. podlaskie) – biografie – 1939-1945 r. 6. Słowniki biograficzne
94(100)”1939/1945”::341.322.5:94(438).082A/Z:929-052
b25239223
4.
25249/2010
PLESKOT, Patryk (1980- ).
Intelektualni sąsiedzi : kontakty historyków polskich ze środowiskiem ”Annales” 1945-1989 / Patryk Pleskot. – Warszawa : Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 844, [3] s. : il. ; 25 cm. – (Monografie /
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 64)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 771-820. Indeks.
ISBN 978-83-7629-132-1 : zł 52
1. Historiografia polska – 1944-1989 r. 2. Historycy – Polska – 1944-1989 r. 3. Szkoła Annales 4. Współpraca kulturalna – Francja –
1945-1989 r. 5. Współpraca kulturalna – Polska – 1944-1989 r. 6. Współpraca naukowo-techniczna – Francja – 1945-1989 r. 7. Współpraca
naukowo-techniczna – Polska – 1944-1989 r.
930.1(438:44)(091):001.83]”1944/1989”
b25325711
25250/2010
CZUBIŃSKI, Antoni: Studia ostatnie = poz. 25254
KOSOWICZ, Agnieszka.: Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie = poz. 24755
LEOCIAK, Jacek: Ratowanie = poz. 25268
LOKALNE pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji = poz. 25270
83
MADAJ, Karol.: Proboszcz getta = poz. 25271
PIECUCH, Andrzej.: O przygranicznych kontaktach polsko-słowackich = poz. 25276
PRZYBYŁA, Marcin S.: Intercultural contacts in the Western Carpathian area at the turn of the 2nd and 1st millennia BC = poz.
25227
RADWAN, Marian: Ecclesiastica w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu = poz. 24739
SZCZUROWSKI, Maciej.: Polacy na frontach II wojny światowej = poz. 25285
WIECH, Stanisław: Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896) = poz. 25287
94(438) Historia Polski
BIEŃ-BIELSKA, Hanna (1931- ).
Jestem dopóki pamiętam... / Hanna Bień-Bielska, Stanisław Bielski. – Zagnańsk : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2009.
– 240 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Świętokrzyska ; 251)
Na s. tyt. także miejsca wyd.: Warszawa, Ossala.
ISBN 978-83-60921-27-2
1. Bielski, Stanisław (1927- ) 2. Bień-Bielska, Hanna (1931- )
3. Dziennikarze – Polska – od 1944 r.
4. Pamiętniki polskie – 20-21 w.
94(438).08:050+070:929-051A/Z
Bielski, Stanisław (1927- ).
b24636174
25251/2010
CIOŁEK, Erazm Jan (1937- ).
Solidarność : sierpień 1980 - sierpień 1989 = August 1980 - August 1989 / [zdj.] Erazm Ciołek ; [tł. Dominika Ferens]. – Warszawa
: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 311 s. : il. ; 22 cm.
Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-7629-155-0 : zł 40
1. NSZZ ”Solidarność” – 1980-1989 r.
Fotografia polska – 1980-1989 r.
2. Strajki – Polska – 1980-1989 r.
3. Polska – polityka wewnętrzna – 1980-1989 r.
94(438).083::323.2:331.105.44]”1980/1989”(084.121)
b25365988
4. Albumy
5.
25252/2010
CZACHOR, Bolesław (1942- ).
Diaboliczny kult Piłsudskiego / Bolesław Czachor. – Wyd. 5. popr. i uzup. (1. wyd. w kraju). – Poznań : Wydawnictwo Wers, 2010.
– 61 s. ; 21 cm. – (Rewizja Historii ; t. 35)
Bibliogr. s. 60-61.
ISBN 83-86906-65-0
1. Piłsudski, Józef (1867-1935)
2. Politycy – Polska – 19-20 w.
3. Wojsko – Polska – 20 w.
94(438).07/.081:355.08:929-052A/Z]”18/19”
b25320294
25253/2010
CZUBIŃSKI, Antoni (1928-2003).
Studia ostatnie / Antoni Czubiński ; [red. Janina Chodera]. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009. – 458, [2] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 455-456.
ISBN 978-83-7177-599-4
1. Niemcy – 19-20 w. 2. Niemcy – a Polska – 19-20 w.
3. Polska – 20 w.
4. Polska – a Niemcy – 19-20 w.
94(438).07/.08:94(430)]”18/19”
b25419110
25254/2010
ĆWIĘK, Henryk.
Rotmistrz Sosnowski : as wywiadu Drugiej Rzeczypospolitej / Henryk Ćwięk. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 292,
[3] s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 265-287. Indeks.
ISBN 978-83-08-04489-6 : zł 44,90
1. Sosnowski, Jerzy (1896-1942) – biografia 2. Wojsko – biografie – Polska – 20 w.
(Niemcy) – 1918-1933 r. 5. Polska – polityka – Niemcy – 1914-1918 r.
94(438).081:355.40:929-052A/Z
b25432606
3. Wywiad wojskowy polski – 1918-1939 r.
4. Berlin
25255/2010
ĆWIR, Jarosław (1973- ).
Dzieje miasta Sawin do 1869 roku : publikacja informacyjna o charakterze historycznym dotycząca Gminy Sawin / Jarosław
Ćwir. – Sawin : Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, 2010. – 250 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 219-224.
ISBN 978-83-912962-9-5
1. Sawin (woj. lubelskie) – historia
94(438)A/Z
b25416583
25256/2010
GAŁĘZOWSKI, Marek (1972- ).
Pułkownik ”Żegota” : życie i pisma pułkownika dypl. Tadeusza Münnicha / Marek Gałęzowski ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. – 263, [1] s. : il. ; 25 cm.
84
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 245-251. Indeks.
ISBN 978-83-7629-084-3 : zł 30
1. Münnich, Tadeusz (1893-1959) – biografia 2. Legiony Polskie (1914-1917) – biografie 3. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – biografie
Polacy za granicą – Wielka Brytania – 20 w. 5. Wojsko – biografie – Polska – 20 w. 6. Listy polskie – 20 w. 7. Publicystyka polska – 20 w.
94(438).078/.083:355.08:929-052A/Z
b2464139x
4.
25257/2010
GĄSIANOWSKI, Adam.
Czar starej fotografii z albumów rodzin Zamojszczyzny / Adam Gąsianowski, Robert Horbaczewski. – Zamość : Wydawnictwo
Abacus, 2010. – 256 s. : il. ; 22x31 cm.
Tyt. okł.: Czar starej fotografii z albumów rodzin z Zamojszczyzny.
ISBN 978-83-61882-52-7
1. Zamość (woj. lubelskie ; okręg) – ludność – 19-20 w. 2. Albumy 3. Fotografia polska
94(438).07/.08”18/19”(084.121)A/Z
Horbaczewski, Robert.
b25259283
25258/2010
GIEYSZTOR, Stanisław (1883-1962).
Moja Warszawa / Stanisław Gieysztor ; [red. wydawnicza, wstęp, przypisy, indeks i dobór il. Aleksandra Sołtan-Lipska]. –
Warszawa : Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2010. – 796, [4] s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka Warszawska)
Indeks.
ISBN 978-83-62189-01-4
1. Gieysztor, Stanisław (1883-1962)
2. Inżynierowie – Polska – 20 w.
3. Warszawa – 19-20 w.
4. Pamiętniki polskie – 19-20 w.
94(438).07/.08A/Z:62:929-051A/Z]”18/19”
b25359356
25259/2010
HANDEREK-GWIAZDONIK, Anna (1916-2004).
Wojenna tułaczka / Anna Handerek-Gwiazdonik. – Kraków : Fall, 2009. – 32 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60117-95-8
1. Handerek-Gwiazdonik, Anna (1916-2004) 2. Polacy za granicą – ZSRR – 1939-1945 r.
(Rosja) – 1939-1945 r. 5. Pamiętniki polskie – 1939-1945 r.
3. Wysiedlanie – ZSRR – 1939-1945 r.
94(438).082.5:929-051A/Z
b25299141
4. Syberia
25260/2010
HAP, Wiesław (1964- ).
Kalendarium dziejów Jasła od 1939 do 1945 roku / Wiesław Hap, Felicja Jałosińska. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i
Regionu Jasielskiego, 2009. – 74 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 60-70. Indeks.
Publ. wydana przy wsparciu finansowym urzędu miasta Jasła
ISBN 978-83-927768-4-0
1. Jasło (woj. podkarpackie) – 1939-1945 r. 2. Kalendarium
94(438).082A/Z
Jałosińska, Felicja (1935- ).
b25413454
25261/2010
JARZEMBOWSKI, Tadeusz (1933-2007).
Obalić mit bezsilności / Tadeusz Jarski-Jarzembowski ; wstęp, wybór tekstów i il. oraz nota o aut. Kazimierz Jarzembowski. –
Kraków : [Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Krakowska], 2010. – 139 s., [40] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm + 1 dysk
optyczny (DVD).
Tekst częśc. równol. pol., ang.
Indeks.
ISBN 978-83-928851-8-4
1. Jarzembowski, Tadeusz (1933-2007) 2. NSZZ ”Solidarność” – 1980-1989 r. 3. Polish Solidarity Campaign 4. Polacy za granicą – Wielka
Brytania – 1945-1989 r. 5. Pomoc zagraniczna – Polska – 1980-1989 r. 6. Pomoc zagraniczna – udział Wielkiej Brytanii – 1945-1989 r. 7.
Publicystyka polska – od 1944 r.
94(438).083::314.15-026.49(410):339.726(410):[94(438).083::323.2:331.105.44]”1980/1989”
b25296991
25262/2010
JUROS, Józef Tomasz.
W Dolinie Małej Panwi : historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane od 1754 do 1945 roku / Józef Tomasz Juros.
– Ozimek : Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, 2010. – 331 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 327-331. Indeks.
ISBN 978-83-929717-1-9
1. Huta ”Małapanew” 2. Hutnictwo – Niemcy – 18-20 w.
Ozimek (woj. opolskie) – przemysł – 18-20 w.
3. Hutnictwo – Polska – 18-20 w.
4. Ozimek (woj. opolskie) – 18-20 w.
94(438).04/.08A/Z:669.1]”17/19”
b25296516
5.
25263/2010
KEMPA, Wojciech.
Śląscy Czwartacy / Wojciech Kempa. – Siemianowice Śląskie : Muzeum Miejskie, 2010. – 224 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 218-221.
ISBN 978-83-913399-7-8
1. Gajdzik, Karol (1883-1955)
2. 4 Pułk Piechoty im. ”Czwartaków”
3. Powstania 1919-1921 r. śląskie – jednostki wojskowe
94(438).081”1919/1921”:356.1
b25173340
25264/2010
KOCHANOWSKI, Andrzej (1618-1667).
Kazania lubelskie / Andrzej Kochanowski ; wprow. i oprac. Anna Nowicka-Struska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2010. – 117 s. ; 24 cm. – (Lubelska Biblioteka Staropolska ; t. 8)
85
Zawiera: Niebieskie planety górnym oddane sferom... ; Mężna śmierć mężnego żywota płód...
Podstawa wyd.: Kraków, Drukarnia Łukasza Kupisza, 1650. – Tekst częśc. łac.
Bibliogr. s. 22-25. Indeks.
ISBN 978-83-227-3051-5
1. Daniłowicz, Jan Mikołaj (ca 1607-1650) – biografia 2. Gniewosz, Mikołaj (?-1650) – biografia
kultura – Polska – 17 w. 5. Mowy pogrzebowe polskie – 17 w.
3. Pogrzeb – Polska – 17 w.
94(438).04::323.3-058.12:929-052A/Z]”16”(042)
b25132982
4. Szlachta –
25265/2010
KOWALSKI, Stanisław (1931- ).
Gubin : zarys historii do 1945 roku / Stanisław Kowalski ; [Uniwersytet Zielonogórski]. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. – 293 s. : il. ; 21 cm.
Streszcz. niem.
ISBN 978-83-7481-342-6
1. Gubin (woj. lubuskie) – historia
94(438)A/Z
b25399135
25266/2010
Kraków stołeczny : materiały sesji naukowej odbytej 18 kwietnia 2009 roku / Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2010. – 113, [3] s. ; 21 cm. – (Kraków w Dziejach
Narodu ; 29)
Bibliogr. przy ref. s. 101.
ISBN 978-83-89131-61-4
1. Kraków (woj. małopolskie) – historia
2. Materiały konferencyjne
94(438)(06)A/Z
b25205109
25267/2010
LEOCIAK, Jacek (1957- ).
Ratowanie : opowieści Polaków i Żydów / Jacek Leociak. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 313, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-08-04446-9 : zł 39,90
1. Holocaust 2. Żydzi – pomoc i ratunek – Polska
1939-1945 r.
3. Pamiętniki polskie – historia – 1939-1945 r.
94(438).082:94(100)”1939/1945”::341.322.5:94(=411.16)
b25060144
4. Pamiętniki żydowskie – historia –
25268/2010
LETNIA SZKOŁA HISTORII NAJNOWSZEJ (3 ; 2009 ; Leszno k. Warszawy).
Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009 : referaty / pod red. Łukasza Kamińskiego i Tomasza Kozłowskiego. – Warszawa : Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 218, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Letnia Szkoła
Historii Najnowszej ; t. 3)
Indeks.
ISBN 978-83-7629-167-3 : zł 25
1. Polska – 20 w. 2. Materiały konferencyjne
94(438).07/.08”19”(06)
b25425110
25269/2010
Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji / pod red. Anny Matuchniak-Krasuskiej [et al.]. – Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. – 179, [2] s. ; 21 cm.
Tekst częśc. fr. Streszcz. ang., fr.
ISBN 978-83-7525-419-8 : zł 28
1. Kultura – socjologia 2. Francja – kultura – polityka – 20 w.
Łódź (woj. łódzkie) – kultura – 20 w.
3. Polska – kultura – polityka – 20 w.
94(438).08:94(44)]::008:316.7
b25277789
4. Lyon (Francja) – kultura – 20 w.
5.
25270/2010
MADAJ, Karol.
Proboszcz getta / Karol Madaj, Małgorzata Żuławnik ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
2010. – 184 s. : il. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (”Kto Ratuje Jedno Życie...” ; t. 5)
Indeks.
ISBN 978-83-7629-135-2 : zł 28
1. Godlewski, Marceli (1865-1945) – biografia 2. Duchowieństwo katolickie – biografie – Polska – 19-20 w. 3. Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata – odznaczeni – Polska 4. Żydzi – pomoc i ratunek – Polska 5. Warszawa – getto 6. Warszawa – kościół Wszystkich Świętych
94(438).082A/Z:94(=411.16):272-725:929-052”19”A/Z:929.71(569.4)
Żuławnik, Małgorzata.
b25160710
25271/2010
MALCZEWSKA-MOSEK, Alicja.
Zatrzymać czas w kadrze pamięci / Alicja Malczewska-Mosek. – Gdynia : ”Archeus” Zakład Poligraficzny, 2009. – 128 s. : il. ; 21
cm.
Na s. 4. okł. błędny ISBN.
Bibliogr. s. 127.
ISBN 978-83-922808-1-1
1. Malczewska-Mosek, Alicja
2. Tarnogóra (woj. lubelskie) – 20 w.
3. Pamiętniki polskie – 20 w.
94(438).081/.083A/Z:929-051A/Z
b24051901
25272/2010
86
Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej z
okazji 90. rocznicy wybuchu I wojny światowej, Nowy Targ, 27-29 sierpnia 2004 r. Cz. 1 / pod red. Roberta Kowalskiego ; Polskie
Towarzystwo Historyczne. Oddział w Nowym Targu. – Nowy Targ : Polskie Towarzystwo Historyczne : Zakład Poligraficzny
”MK”, 2005. – 430, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Komisji Historii Wojskowości ; t. 4/1)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
ISBN 83-60306-03-6 (MK)
1. Wojna 1914-1918 r. – Polska
2. Małopolska – 1914-1918 r.
3. Podhale – 1914-1918 r.
4. Materiały konferencyjne
94(438).078(06)A/Z
b25422042
25273/2010
Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej z
okazji 90. rocznicy wybuchu I wojny światowej, Nowy Targ, 27-29 sierpnia 2004 r. [Cz. 2] / pod red. Roberta Kowalskiego ; Polskie
Towarzystwo Historyczne. Oddział w Nowym Targu. – Nowy Targ : Polskie Towarzystwo Historyczne : Zakład Poligraficzny
”MK”, 2009. – 278, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Komisji Historii Wojskowości ; t. 4/2)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
ISBN 978-83-60306-21-5 (”MK”)
1. Wojna 1914-1918 r. – Polska 2. Małopolska – 1914-1918 r.
3. Podhale – 1914-1918 r.
4. Materiały konferencyjne
94(438).078(06)A/Z
b25422017
25274/2010
Od Moraczewskiego do Składkowskiego : gabinety Polski odrodzonej 1918-1939 / pod red. Janusza Farysia, Adama Wątora i
Henryka Walczaka. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. – 405 s. : il. ; 25 cm. – (Rozprawy i
Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (841) 767)
Na s. tyt. także t. 841. oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nru 74 wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie.
ISBN 978-83-7241-780-0
1. Premier (urząd) – Polska – 1918-1939 r. 2. Rząd (organ państw.) – Polska – 1918-1939 r. 3. Polska – administracja – 1918-1939 r.
94(438).081:342.51:354
b25416650
25275/2010
PIECUCH, Andrzej.
O przygranicznych kontaktach polsko-słowackich : region Gorlice - Bardejov / Andrzej Piecuch. – Gorlice : Wydział Promocji
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego ; Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2008. – 95, [4] s. : il. (gł.
kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. [96-97].
ISBN 978-83-60822-40-1 (Nova Sandec)
1. Regiony przygraniczne – Polska 2. Regiony przygraniczne – Słowacja
polskie ; okręg) – historia
3. Bardiów (Słowacja ; okręg) – historia
94(438)A/Z:94(437.6)A/Z:339.92(438+437.6]-04)
b24681969
4. Gorlice (woj. mało-
25276/2010
PORADOWSKI, Ryszard.
Sędziejowice i okolice / Ryszard Poradowski ; [przekł. jęz. ang. Magda Paulina Grzenia]. – Łask : Wydawnictwo Intrograf Ewa
Buss, Jarosław Buss, 2010. – 135, [1] s. : il. ; 31 cm.
Tekst częśc. równol. pol., ang.
Bibliogr. s. 133-134.
ISBN 978-83-62361-00-7
1. Sędziejowice (woj. łódzkie ; okręg) – historia
94(438)A/Z
b25404465
25277/2010
Privilegia typographica polonorum : polskie przywileje drukarskie 1493-1793 / oprac. i wyd. Maria Juda. – Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 473, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
Tekst częśc. pol.
Indeksy.
ISBN 978-83-227-3115-4
1. Drukarstwo – prawo – Polska – 15-18 w.
2. Polska – kultura – polityka – 15-18 w.
3. Źródła historyczne
94(438).03/.06::008:34:655.1/.3]”14/17”(093)
b25357992
25278/2010
RYBKA, Krzysztof.
Powstanie Wielkopolskie : gmina Pogorzela w walce o niepodległość / [Krzysztof Rybka]. – Pogorzela : Krzysztof Rybka, 2010. –
138 s. : il. ; 21 cm.
Nazwa aut. na okł.
Bibliogr. s. 115-117. Indeksy.
ISBN 978-83-928689-1-0
1. Powstanie 1918 r. wielkopolskie
2. Pogorzela (woj. wielkopolskie ; okręg) – 1918-1939 r.
94(438).08”1918”A/Z
b25259337
25279/2010
SEWASTIANOWICZ, Ireneusz (1957- ).
Wolność krzyżami się mierzy : Suwalszczyzna i suwalszczanie po 1 września 1939 / Ireneusz Sewastianowicz. – Słobódka :
Wydawnictwo ”Mirosław Basiewicz”, 2010. – 212 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 211. Indeks.
ISBN 978-83-928868-3-9
1. Suwałki (woj. podlaskie ; okręg) – 20-21 w.
94(438).082/.083A/Z
b25344730
25280/2010
87
SOBOLEWSKI, Kazimierz (1912-1979).
Tak było! : wspomnienia z lat 1939-1945 / Kazimierz Sobolewski ”Słoneczny” - ”Vis” ; [red. nauk. Piotr Sadowski]. – Myślenice :
Muzeum Regionalne ”Dom Grecki”, 2010. – 352 s. : il. ; 24 cm + dodatek : XV s. ; 21 cm.
Na książce nazwa i pseud. konspiracyjne aut. Dok. towarzyszący: Tak było - tak jest! : z historii Zlotów Szlakami Walk Partyzanckich : aneks
do książki: Kazimierz Sobolewski ”Słoneczny” - ”Vis” Tak było! wspomnienia z lat 1939-1945 / Ludwik Starzak.
Bibliogr. s. 332-336. Indeks.
ISBN 978-83-918832-2-8
1. Sobolewski, Kazimierz (1912-1979) 2. Armia Krajowa. Obwód Myślenice 3. Myślenice (woj. małopolskie ; okręg) – 1939-1945 r. 4.
Pamiętniki polskie – 1939-1945 r.
94(438).082.2A/Z:929-051A/Z
b25436016
25281/2010
Solidarny Wrocław / [red. Wojciech Kucharski, Jarosław Maliniak ; aut. tekstów Rafał Bubnicki et al.]. – Wrocław : Ośrodek
”Pamięć i Przyszłość”, 2010. – 145, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 21x25 cm.
ISBN 978-83-927018-2-8
1. NSZZ ”Solidarność” – 1980-1989 r. 2. Ośrodek ”Pamięć i Przyszłość” (Wrocław) – wystawy 3. Strajki – Polska – 1980-1989 r. 4. Polska –
polityka wewnętrzna – 1980-1981 r. 5. Wrocław (woj. dolnośląskie) – 1980-1989 r. 6. Wrocław (woj. dolnośląskie) – wystawy – od 2001 r. 7.
Katalogi wystaw
94(438).083::323.2:331.105.44]”1980/1989”(083.824)
b25356860
25282/2010
STRZEMBOSZ, Tomasz (1930-2004).
Czerwone bagno : konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem : wrzesień 1939 - czerwiec 1941 / Tomasz Strzembosz, Rafał Wnuk. – Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. – 211 s., [16] s.
tabl., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
Bibliogr. s. 186-193. Indeksy.
ISBN 978-83-7383-382-1 (Scholar)
ISBN 978-83-929757-0-0
1. Wojna partyzancka – Polska – 1939-1945 r.
2. Augustów (woj. podlaskie ; okręg) – 1939-1945 r.
94(438).082.2A/Z
Wnuk, Rafał (1967- ).
b25081032
25283/2010
SZCZERBIC, Tadeusz (1914- ).
Człowiek i los / Tadeusz Szczerbic. – Łódź ; Zagnańsk : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2009. – 247 s. : il. ; 21 cm. –
(Biblioteka Świętokrzyska ; 262)
ISBN 978-83-60921-38-8
1. Szczerbic, Tadeusz (1914- )
polskie – 20 w.
2. Narodowa Organizacja Wojskowa (1939-1943)
3. Staszów (woj. świętokrzyskie) – 20 w.
94(438).078/.083A/Z:929-051A/Z
b24636617
4. Pamiętniki
25284/2010
SZCZUROWSKI, Maciej.
Polacy na frontach II wojny światowej : szkice polityczno-wojskowe / Maciej Szczurowski. – Toruń ; Łysomice : Dom Wydawniczy
Duet, cop. 2010. – 289 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 282-289.
ISBN 978-83-61185-80-2
1. Wojna 1939-1945 r. – bitwy
2. Wojna 1939-1945 r. – udział Polaków
3. Wojsko – Polska – 1939-1945 r.
94(438).082.3/.4:94(100)”1939/1945”:355.48
b25366580
25285/2010
TOKARZ, Grzegorz.
Polska szlachecka : analiza geopolityczna / Grzegorz Tokarz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008. – 193 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 191-193.
ISBN 978-83-60011-68-3
1. Geopolityka – Polska
2. Polska – 16-18 w.
3. Polska – polityka – 16-18 w.
94(438).03/.07::327”15/17”
b25092030
25286/2010
WIECH, Stanisław (1963- ).
Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896) / Stanisław Wiech. – Wyd. 2. popr. i uzup. –
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. – 439 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 401-426. Indeks.
ISBN 978-83-7133-437-5
1. Ochrana 2. Służba bezpieczeństwa – Rosja – 19 w.
3. Rosja – polityka – Polska – 19 w.
4. Zabór rosyjski – socjologia – 19 w.
94(438).071:94(47+57):351.746.1:316.65]”18”
b25294313
25287/2010
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV : ziemianie w podróży : materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce w dniach 8-10 października 2008 roku. T. 1 / pod red. Huberta Łaszkiewicza. – Lublin : Wydawnictwo Werset, 2010.
– 484 s. : il. ; 24 cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-60133-58-3
1. Podróżnictwo – Polska – 18-20 w.
konferencyjne
2. Ziemiaństwo – Polska – 18-20 w.
94(438).07/.08::323-3-058.12A/Z:910.4]”17/19”(06)
b25436338
3. Lublin (woj. lubelskie ; okręg) – 18-20 w.
4. Materiały
25288/2010
88
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV : ziemianie w podróży : materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce w dniach 8-10 października 2008 roku. T. 2 / pod red. Huberta Łaszkiewicza. – Lublin : Wydawnictwo Werset, 2010.
– 405 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-60133-58-3
1. Podróżnictwo – Polska – 19-20 w.
konferencyjne
2. Ziemiaństwo – Polska – 19-20 w.
3. Lublin (woj. lubelskie ; okręg) – 19-20 w.
94(438).07/.08::323-3-058.12A/Z:910.4]”18/19”(06)
b25436351
4. Materiały
25289/2010
MITTELALTER - eines oder viele? = poz. 25246
PISARSKA-KALISTY, Marzena.: Mieszkańcy Tykocina w obozach koncentracyjnych 1944-1945 = poz. 25249
PROFILE miejskie - Poznań = poz. 25238
STANKIEWICZ-KOPEĆ, Monika.: Pomiędzy klasycznością a romantycznością = poz. 25105
89
INDEKS
Abram, David 25228
Abramek, Krzysztof 24943
Abramowicz, Ignacy (1890-1982) 24967
Adamus, Jolanta Il. 25213
Adelaide, Debra 25106
Aksenenko, E. V. Red. 24927
Aleksiewicz, Anna (1936- ) 24716
Alkohol w Biblii 24692
Allen, Louise (1949- ) 25107
Allenbaugh, Eric 25109
Analiza procesów i detrminant [!] wpływających na zmianę struktury gospodarczej Powiatu Wodzisławskiego oraz prognoza zmian 24783
Antkowiak-Manc, Bogumiła 25145
Anton, Annette C. (1962- ) 24784
Antoniak, Katarzyna 25015
Antony, Martin M. 24678
Antosiewicz, Tomasz J. 24977
Argov, Sherry 24679–80
Aspects of semantics and pragmatics of dialogue 25094
Atkins, Alison 25193–4
Atkinson, Peter (1952- ) 24693
Ausgewählte Quellen im Diskursfeld ”Identitäten” 24756–8
Auta 25188
Axelsson, Majgull (1947- ) 25108
Babuchowski, Andrzej (1944- ) Tł. 24724
Bachor, Wojciech (1956- ) 24809
Baczyński, Lech 24668
Badeni, Joachim (1912-2010) 24717
Bailey, Gerry 25189–90
Balado, José Luis zob. González-Balado, José Luis
Balicki, Janusz (1947- ) 24759
Balkiewicz, Jan Oprac. 25225
Balsam dla duszy nastolatka czyli Jeszcze więcej opowieści o życiu, miłości i nauce 25109
Baltyn, Hanna (1956- ) Tł. 25140
Bałuk-Ulewiczowa, Teresa (1951- ) Tł. 25033, 25038, 25040
Bałys, Mieczysław 25017
Bambi 25191
Banach, Agnieszka zob. Popek-Banach, Agnieszka
Banach, Kamil Il. 25002
Bandarzewski, Kazimierz 24845
Bania, Monika Red. 25059
Baran, Ewa zob. Barnaś-Baran, Ewa
Baranowska, Katarzyna 24873
Barański, Marek Leszek (1951- ) 25146
Barberis, Bruno 24718
Barciak, Antoni (1947- ) Red. 24752
Barnaś-Baran, Ewa 24881
Baron, Arkadiusz (1960- ) Oprac. 24696
Bartmiński, Jerzy (1939- ) Red. 25098
Bartnikowski, Bogdan (1932- ) 25147–8
Bartoszewicz, Magdalena 24940
Bartoszewicz, Ryszard 25063
Barwiński, Marek Red. 25030
Bayer, Katarzyna 24867, 25192
Bazyluk, Anna 24907
Bąbiak-Kowalska, Dorota 24810
Bądźmy świadkami miłości 24719
Becan, Lilianna 24964
Beckett, Neil Red. 25019
Begegnung mit der Gottesmutter Maria in La Salette 24720
Begoyan, Anoush 24846
Bekiesińska-Figatowska, Monika Red. 24950
90
Bergbauer, Matthias (1956- ) 24930
Bernat, Sebastian (1974- ) Red. 25028
Beśka, Krzysztof (1972- ) 25176
Będę świadkiem w sądzie 24811
Bhandari, C. M. (1949- ) 24944
Białecka-Florjańczyk, Ewa 25012
Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy 24661–2
Bichta, Tomasz 24766
Bielska, Hanna zob. Bień-Bielska, Hanna (1931- )
Bielski, Stanisław (1927- ) 25251
Bieniasz, Artur Oprac. 24733
Bień-Bielska, Hanna (1931- ) 25251
Biesiedna, Barbara 24913
Bilan, Svitlana Red. 24799
Bilińska, Agnieszka (1961- ) 25235
Biliński, Włodek (1961- ) 25235
Billington, Rachel (1942- ) 25110
Bishop, Anne 25111
Biskupowa, Maria zob. Cedro-Biskupowa, Maria (1912- )
Blair, Alison 25069
Błaszczyk, Marcin 24931
Błońska, Magdalena Tł. 24951
Boccaletti, Massimo 24718
Bodnar, Adam (1977- ) Red. 24835, 24846
Boguszewski, Leszek 25055
Bondarewicz, Leszek Il. 25152
Boniecka, Maria 24993
Bońkowska, Maria zob. Piech-Bońkowska, Maria
Borek, Natalia 24802
Borkowski, Bolesław 24805
Borkowski, Janusz (1934- ) Przedm. 24822
Borowiecki, Tadeusz 25016
Borowska, Hanna Tł. 24710
Borzykowska-Skotnicka, Dorota Tł. 24945
Box, Su 25193–4
Bóg dał nam Jezusa 24721, 24868
Bragdon, Allen D. 24681
Bratkowska, Katarzyna Tł. 25202
Braun, Maciej (1977- ) 24722
Bravo Garcı́a, Fernando Tł. 25147
Brodka, Dariusz (1969- ) 25241
Brucka-Jastrzębska, Ewa 24932
Brunkus, Denise Tł. 25215
Brzezińska, Maria 24932
Bubnicki, Rafał 25282
Buchheim, Lothar-Günther (1918-2007) 25112
Buczak, Marta zob. Stasińska-Buczak, Marta
Buczyński, Ryszard Oprac. 24891
Budrewicz, Olgierd (1923- ) Wstęp 25033
Bujko, Wojciech 24812
Bukat, Kazimierz 25044
Bukowska, Monika Tł. 25129
Buncler, Anna Tł. 25205–6
Burakowski, Adam (1977- ) 24795
Burgos, Juan Manuel 24673
Burkot, Stanisław (1932- ) 25099
Bychawska-Siniarska, Dominika Red. 24835, 24846
Bylok, Felicjan (1957- ) Red. 24785
Bytniewski, Paweł (1954- ) Red. 24665
Bywalec, Czesław 24776
Cadwallader, Jane 25069
Caine, Rachel (1962- ) 25113
91
Callisthenes zob. Pseudo-Callisthenes
Canfield, Jack (1944- ) Oprac. 25109
Carlson, Melody 25195
Carman, Patrick (1966- ) 25196
Cawthorne, Nigel (1951- ) 25242
Cecot, Anna Red. 24760
Cedro-Biskupowa, Maria (1912- ) 25181
Cenian, Zdzisław Red. 24940
”Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych” 24992
Cetner, Jan 24994
Chałubiński, Mirosław (1949- ) Red. 24665
Charlton, Blake 25114
Charon, Ram 25008
Chemia w gimnazjum 24916
Child, Lauren 25197–8
Chlebowski, Jarosław 24986
Chlebus, Edward 24790
Chłapowska, Teresa Tł. 25204–6
Chłopek, Wiesław 24860
Chmielewska, Wiera 24952
Chmielnicki, Paweł Red. 24845
Chodera, Janina Red. 25254
Chojnacka, Justyna zob. Osiecka-Chojnacka, Justyna
Chołyk, Helena (1950- ) 24869
Chruścińska, Elżbieta zob. Łodyga-Chruścińska, Elżbieta
Chudziński, Edward (1940- ) 24767
Chwastniewska, Danuta 25083
Chylarecki, Przemysław Red. 24940
Cichomski, Mariusz 24798
Ciekawa biologia 24933–4
Ciemuchowska, Stefania zob. Elbanowska-Ciemuchowska, Stefania
Cieśla, Angelika 24988
Cieśla, Paweł (1975- ) Red. 24877
Ciołek, Erazm Jan (1937- ) 25252
Cirut, Olaf Il. 25177
Colombo, Luann 24945
Crussi, F zob. Gonzalez-Crussi, F.
Cuda Lourdes 24723
Cuske, Ryszard Il. 24981
Cyrankiewcz-Gortyński, Michał 24810
Czachor, Bolesław (1942- ) 25253
Czajkowska, Anna Tł. 25061
Czapliński, Władysław (1954- ) 24813
Czarnecka, Aleksandra Red. 24785
Czarnocki, Andrzej (1957- ) Tł. 25110
Czarnota, Barbara zob. Majkut-Czarnota, Barbara
Czerner, Anna Red. 25025
Czerniejewska, Izabela (1976- ) 24870
Czesak, Kazimierz 24743
Częsz, Bogdan (1944- ) 24694
Cziomer, Erhard (1940- ) 24768
Człowiek, praca, organizacja 24785
Człowiek w systemie pomocy 24871
Czubiński, Antoni (1928-2003) 25254
Czyrska-Filemonowicz, Aleksandra (1946- ) Red. 24753
Czyżowska, Małgorzata 24872
Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody 24968
Ćwięk, Henryk 25255
Ćwir, Jarosław (1973- ) 25256
Dahl, Arne (1963- ) 25115
Dahl, Christine 24937
92
Danikiewicz, Witold 24917
Daugherty, Billy Joe (1952-2009) 24695
Dąbrowska, Lidia 24968
Dąbrowski, Andrzej (1938- ) 25045
Dąbrowski, Marcin Red. 24781
Deaver, Jeffery (1950- ) 25116
Dejna, Karol (1911-2004) 25070
Dembowski, Janusz 24946
Denkiewicz, Stefan (1932- ) 25149
Dessen, Sarah 25199
Dębica 25236
Dębska, Anna zob. Kaszuba-Dębska, Anna
Dickens, Charles (1812-1870) 25071–2
Dillard, Annie (1945- ) 25117
Dixon, Franklin W. 25200
Dobra praktyka = dobra praca 24873
Dobrogojska, Małgorzata Tł. 25130
Dobrowolska, Małgorzata Red. 24884
Doktór, Lucyna zob. Rodziewicz-Doktór, Lucyna
Dokumenty synodów od 381 do 431 roku 24696
Donald’s art lesson 25073
Dousková, Irena (1964- ) 25118
Doyle, Arthur Conan (1859-1930) 25074
Drewniak, Mirek 24995
Drinkwater, Carol 25119
Drużbański, Grzegorz 24995
Dubiecka, Anna 24907–8
Duraj-Nowakowa, Krystyna (1945- ) Red. 24881
Dwilewicz, Mirosława Tł. 24826
Dylematy zarządzania sportem, turystyką i rekreacją w warunkach niepewności otoczenia 24808
Dylewski, Marek (1965- ) Red. 24670
Dyrek, Krzysztof (1957- ) Red. 24736
Dzieciństwo pod drzewem pomarańczy 24760
Dziedzic-Kozłowska, Małgorzata Tł. 25123
Dźwięk w krajobrazie - stan i perspektywy badań 25028
Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności 24874
Edukacja zdrowotna, turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży - w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia
ogólnego 24875
Ekoinżynieria dla ekorozwoju 24902
Elbanowska-Ciemuchowska, Stefania 24876
Erofeev, Viktor Vladimirovič (1947- ) 25120
European information law 24814
European Workshop on Promoting Gender Mainstreaming in Central and Eastern Europe 24753
Eyman, Maciej Tł. 25210–1
Faczyński, Jerzy (1917-1994) Il. 25226
Fairman, Jennifer Il. 24945
Fałkowska-Rękawek, Ewa 24996
Fałtynowicz, Zbigniew (1954- ) Oprac. 25034
Farkowska, Agnieszka Tł. 25202
Faryś, Janusz (1939- ) Red. 25275
Faściszewska, Maria 24878
Fąfrowicz, Piotr (1958- ) Il. 25212
Feldmanowa, Maria (1874-1953) Tł. 25144
Fenrych, Przemysław (1951- ) Red. 24839
Ferenc-Warchałowska, Zuzanna Tł. 24702, 25189–90
Ferens, Dominika Tł. 25252
Fiałkowska, Edyta 24973
Figatowska, Monika zob. Bekiesińska-Figatowska, Monika
Filemonowicz, Aleksandra zob. Czyrska-Filemonowicz, Aleksandra (1946- )
Filipiak, Beata (1967- ) Red. 24670
Flakowska, Joanna Tł. 25020
Fliegner, Wojciech 25006
93
Flisek, Aneta Red. 24793–4, 24820–2, 24825, 24836–8, 24842–4
Florjańczyk, Ewa zob. Białecka-Florjańczyk, Ewa
Formanowicz, Mariusz (1960- ) 25239
Foster, Karen (1959- ) 25189–90
Fotografie Rzeczpospolitej 09/10 25043
Franczak, Jerzy (1978- ) 25150
Frank, Dorothea Benton 25121
Frei, Herbert (1945- ) 24930
Frelek, Hanna Aniela Il. 25184
Fronczak, Monika (1976- ) Tł. 24754
Frysztacki, Krzysztof (1949- ) 24865
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych 24777
Gajda, Krzysztof (1972- ) 25046
Gajewski, Juliusz Bohdan 24914
Gajkowska, Katarzyna 24815
Gajos, Leszek 24787
Gala, Sławomir Red. 25070
Galant, Arleta (1977- ) 25100
Galewska, Ewa Red. 24814
Galicki, Zdzisław Red. 24848
Galińska, Barbara 25201
Gałęzowski, Marek (1972- ) 25257
Gałusza, Marek 24816
Gamon, David 24681
Garsztka, Tomasz 25068
Gasz, Zdzisław Red. 24899
Gawęcki, Jan (1944- ) Red. 24939
Gawłowska, Renata zob. Listowska-Gawłowska, Renata
Gawłowski, Stanisław 24969
Gawrych, Roman (1966- ) 25075
Gazı̀zova, Olena Red. 24839
Gąsianowski, Adam 25258
Gdzie jest Nemo 25202
Geldard, David 24947
Geldard, Kathryn 24947
Gębołyś, Zdzisław (1961- ) Red. 24661
Gieysztor, Stanisław (1883-1962) 25259
Glanowska, Maria Red. 24851–6
Glińska, Ewa Red. 24850
Gmitruk, Janusz (1948- ) 24769
Gnat-Wieteska, Zbigniew (1944- ) 24948
Godlewska, Małgorzata Tł. 25227
Godlewski, Piotr (1929- ) Tł. 25227
Godyń, Jan Tł. 25193–4
González-Balado, José Luis Wybór 24748
Gonzalez-Crussi, F. 24949
Goofy in space 25076
Gortyński, Michał zob. Cyrankiewcz-Gortyński, Michał
Gospodarka, technologia, społeczeństwo 24796
Górecka, Dominika Tł. 25115
Górecka, Dorota 24797
Górka, Jowita 25064
Górzyńska, Marzena 24817
Graczykowska, Bogusława 24875
Gruca-Miąsik, Urszula Red. 24881
Grygiel, Katarzyna zob. Konradowska-Grygiel, Katarzyna
Grzebalski, Mariusz (1969- ) 25151
Grzechowiak, Marta Il. 24682
Grzeganek-Więcek, Brygida Red. 24808
Grzenia, Magda Paulina Tł. 25277
Grzeszczak, Monika Tł. 24698
Grzeszkiewicz, Helena zob. Wiśniewska-Grzeszkiewicz, Helena
94
Grzyb, Wacław 25021
Grzybek, Dariusz 24970
Grzywacz, Jarosław 25077
Gubrynowicz, Aleksander 24795
Guglielmi-Miszerak, Anna Lia Tł. 25148
Gulińska, Hanna 24918–20
Gutowska, Ewa zob. Pyłka-Gutowska, Ewa
Guzik, Dariusz 25078
Guzowski, Krzysztof (1962- ) Red. 24673
Gwiazdonik, Anna zob. Handerek-Gwiazdonik, Anna (1916-2004)
Haenel, Yannick (1967- ) 25122
Hagin, Kenneth E. (1917-2003) 24697–701
Halı́k, Tomáš (1948- ) 24724
Hałub, Marek (1957- ) Red. 24756
Hamulczuk, Mariusz Red. 24805
Handerek-Gwiazdonik, Anna (1916-2004) 25260
Hansen, Mark Victor Oprac. 25109
Hap, Wiesław (1964- ) 25261
Hardy, Kate 25123
Hearn, Lafcadio (1850-1904) 25079–80
Heciak, Sławomir 24778
Heigelmann, Rita Tł. 25163
Helin, André 24777
Hengstberger, Dorothea 24674
Herbert, Zbigniew (1924-1998) 25039
Hermanowska, Magdalena Tł. 25109
Heteronomie glottodydaktyki 25081
Heydecke, Jan (ca 1443-1512) 24791
Hindák, František (1937- ) 24941
Holdenmayer, Martin Tł. 24697
Horbaczewski, Robert 25258
Hosten, Norbert 24950
Humanistyka, pedagogika, edukacja 24879
Hybels, Bill (1951- ) 24761
Ibadov, Nabi 25022
Ilnicki, Dariusz 25237
Ilustrowana Biblia dla dzieci 24702
Inżynieria eksploatacji infrastruktury drogowej w sytuacjach kryzysowych 24971
Ionina, Nadežda Alekseevna 24903
Isaacs, David 24951
Ivanova, Natal’â Anatol’evna 24789
Iwko, Ilona Red. 24824
Jabłoński, Witold 24978
Jachymek, Jan (1939- ) 24769
Jaczewska, Edyta Tł. 25113, 25141
Jagiełło, Michał B. (1950- ) Tł. 25120
Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym? 24862
Jak oceniać inwestycje? 24779
Jak Pan Bóg stworzył owieczki 25203
Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku 25012
Jakubiak-Mirończuk, Aneta 24818
Jałosińska, Felicja (1935- ) 25261
James, M. R. (1862-1936) 25082
Jan Paweł II - Odwaga Świętości 24725
Janasek, Mirek Il. 25192
Jangfeldt, Bengt (1948- ) 25101
Janosz-Rajczyk, Marta (1944- ) Red. 24968
Janowski-Smoliński, Jarosław Il. 25168
Jansson, Tove (1914-2001) 25204–6
Janus, Urszula Tł. 25118
Janus-Sitarz, Anna Red. 24874
95
Janyga, Wojciech 24819
Jaroszuk, Barbara Tł. 24866
Jarzembowski, Kazimierz (1928- ) Oprac. 25262
Jarzembowski, Tadeusz (1933-2007) 25262
Jasińska, Elżbieta (1952- ) Tł. 24999
Jasnoszowa, Ligia Tł. 25203
Jastrzębska, Ewa zob. Brucka-Jastrzębska, Ewa
Jastrzębska, Ewa 24936
Jaszczuk, Marek Red. 24790
Jeziorski, Paweł A. 24762
Jeż, Marian (1940- ) 25003
Jędrzejowska-Tyczkowska, Halina 24928
Język polski między nami 24880
Język polski 2 25083
Johnson, Hugh (1939- ) Wstęp 25019
Jones, Fred B. Oprac. 25071–2, 25074, 25079–80, 25082, 25084–6, 25091–2
Jordan, Józef Oprac. 24967
Juda, Maria (1958- ) Oprac. 25278
Judek, Cecylia (1952- ) Red. 24666
Jurkiewicz, Witold (1955- ) Fot. 25155
Juros, Józef Tomasz 25263
Jyż, Gabriela 24841
Kabała, Adam 24990
Kabat, Jan Tł. 24729
Kalina, Anna Tł. 24693
Kalinowski, Marian Leon Tł. 24678
Kalisty, Marzena zob. Pisarska-Kalisty, Marzena
Kamińska-Maurugeon, Magdalena Tł. 25122
Kamiński, Łukasz (1973- ) Red. 25269
Kamiński, Tomasz Red. 24848
Kamkwamba, William (1987- ) 24663
Kapłan we wspólnocie wierzących 24726
Kapuścińska, Wiesława zob. Przybylska-Kapuścińska, Wiesława (1947- )
Kardas, Ewa Red. 24740
Kardela, Anna zob. Kędra-Kardela, Anna
Karpov, Sergey 24952
Karpyshyn, Drew 25124
Kaszuba-Dębska, Anna Il. 25203
Kazieko, Helena 24904
Kazieko, Lucyna 24904
Kazimierczak, Barbara 24677
Kempa, Wojciech 25264
Kęder, Iwona zob. Podgórnik-Kęder, Iwona (1955- )
Kędra-Kardela, Anna 25102
Khalili, Sara Tł. 25125
Kiejza, Andrzej (1963- ) Red. 24692
Kiersnowski, Zbigniew Tł. 25212
Kierul, Jerzy (1954- ) 24901
Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej 24881
Kijeński, Jacek Red. 25015–6
Kirberger, Kimberly Oprac. 25109
Kittel, Maja Tł. 25141
Kleszcz, Magdalena Red. 24690
Klimczak, Inga 25018
Klimczak, Inga Red. 25013
Kloch, Agnieszka Tł. 25228
Kluz, Zofia (1939- ) 24916
Kłos, Ewa 24933–4
Kłos, Sławomir (1966- ) 25007
Kłosiewicz, Anna Tł. 25199
Kłusek, Urszula 24953
Kmdr Stanisław Mieszkowski 1903-1952 24861
96
Kochanowski, Andrzej (1618-1667) 25265
Kociołek, Krzysztof T. 24954
Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym 24820
Kodeks morski wraz z indeksem rzeczowym 24821
Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne 24822
Kodeks pracy i wybrane przepisy z zakresu prawa pracy 24823
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 24824
Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym 24825
Kofta, Wawrzyniec (1970- ) Red. 24933–4
Kokoszka, Adam (1948- ) Red. 24726
Kokowski, Andrzej (1953- ) 25226
Kolenda, Piotr 25229
Kołakowski, Artur 24682
Kołcz, Jacek 24955
Kołodziejczyk, Renata Tł. 24958
Kombinacje szachowe według Tarrascha 25060
Komin, Anna Tł. 24685
Komorowski, Dariusz Red. 24757
Kompała, Waldemar (1964- ) Oprac. 25043
XIII Konferencja Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej 24826
Konieczny, Jacek Tł. 25200
Konradowska-Grygiel, Katarzyna Red. 24980
Kopeć, Monika zob. Stankiewicz-Kopeć, Monika
Koprowski, Krzysztof Tł. 24673
Kordecki, Wojciech 24905
Kordylewski, Zbigniew Tł. 25231
Korolewska, Monika Red. 24890
Koski, Ewa zob. Wągrowska-Koski, Ewa
Kosowicz, Agnieszka 24755
Kostrzewa, Katarzyna zob. Myszona-Kostrzewa, Katarzyna
Kościelecki, Krzysztof Red. 24692
Kościelski, Franciszek (1971- ) 24727
Kościów, Zbigniew (1929- ) 25047–8
Kotlarz, Marek H. Tł. 24741
Kotnarowska, Danuta (1947- ) 24972
Kotula, Krystyna 25036
Kowal, Janusz (1943- ) 24970
Kowal, Joanna zob. Różańska-Kowal, Joanna
Kowalczyk, Aleksander 24898
Kowalczyk, Julian (1960- ) Red. 25062
Kowalik, Krzysztof P. (1966- ) 24703
Kowalska, Dorota zob. Bąbiak-Kowalska, Dorota
Kowalski, Józef 25152
Kowalski, Robert (1973- ) Red. 25273–4
Kowalski, Stanisław (1931- ) 25266
Kozak, Krystyna (1961- ) Tł. 25066
Koziej, Magda (1962- ) Tł. 25215
Kozieł, Antoni Red. 24790
Kozierkiewicz, Roman 24780
Kozłowska, Małgorzata zob. Dziedzic-Kozłowska, Małgorzata
Kozłowski, Tomasz (1984- ) Red. 25269
Kożyczkowska, Adela Red. 24871
III Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II ”Kultura w nauczaniu Jana Pawła II”, Kamieńsk, 27-28.03.2008 r. 24728
Kraków - pictures 25038
Kraków stołeczny 25267
Krasnowolski, Bogusław (1943- ) 25032
Krasoń, Katarzyna Red. 24690
Krasucka, Monika Tł. 25136
Krasuska, Anna zob. Matuchniak-Krasuska, Anna
Kraus, Nicola (1974- ) 25129
Krawczyk, Józefa 24989
Krawczyk, Michał Red. 24745
97
Kres, Feliks W. (1966- ) 25153
Kroczyński, Hieronim (1934- ) Red. 24861
Krokosz, Paweł 25243
Król Lew 25207
Krzemińska, Ewa 24937
Krzemiński, Marcin 25065
Krzemiński, Wiesław 24937
Krzyształowicz, Franciszek (1868-1931) 24967
Krzywicka, Wiesława zob. Kubiak-Krzywicka, Wiesława
Książyk, Janusz Benedykt Red. 24951
Księga dżungli 2 25208
Księga humoru szkolnego 25154
Kształcenie i badania w zakresie urządzania lasu na wydziałach leśnych w Polsce 24882
Kształtowanie jakości żywności 25013
Kubeev, Mihail Nikolaevič 24903
Kubiak-Krzywicka, Wiesława 24883
Kubiak-Szymborska, Ewa Red. 24763
Kubuś i hefalumpy 25209
Kubuś Puchatek i miodowe drzewo 25210
Kubuś Puchatek i rozbrykany Tygrys 25211
Kucharski, Wojciech Red. 25282
Kuchnia na majówkę 24997–8
Kucia, Jessica zob. Taylor-Kucia, Jessica
Kuczkowski, Krzysztof (1955- ) 25155
Kulka, Natalia 25037
Kumowa Dolina 24990
Kuniej, Tomasz Red. 24950
Kupczyk, Teresa Red. 24782
Kupiszewska, Małgorzata 25156
Kurczab, Elżbieta 24906
Kurczab, Marcin 24906
Kurczewski, Jacek (1943- ) 24798
Kurzemska, Agnieszka Tł. 24723
Kuś, Alina zob. Siewior-Kuś, Alina
Kwandrans, Janina Red. 24935
Kwiatkowska, Iza Tł. 25128
Lafley, A. G. 25008
Latocha, Piotr 24938
Lax, Andromeda zob. Romano-Lax, Andromeda (1970- )
Leboda, Roman Oprac. 24927
Lechowicz, Agnieszka 25230
Lechowicz, Maciej 25230
Lechowicz, Wiesław (1962- ) Red. 24743
Leczycka, Małgorzata Tł. 24903
Legrottaglie, Nicola (1976- ) 25066
Leociak, Jacek (1957- ) 25268
Leśmian, Bolesław (1878-1937) 25157
Leśniewska, Joanna zob. Modrzejewska-Leśniewska, Joanna
Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009 25269
Lewandowski, Jan Franciszek (1952- ) 25056
Lewandowski, Mirosław 24671
Libudzisz, Zdzisława Red. 24939
Liebig, Thomas 24950
Liedel, Krzysztof 24770
Lipien, Ted (1953- ) 24729
Lipska, Aleksandra zob. Sołtan-Lipska, Aleksandra
Lipska-Nakoniecznik, Agnieszka Tł. 25134
Lis, Ryszard (1944- ) Red. 24721, 24868
Lisiura, Elżbieta 25158
Lisowski, Aleksander Red. 24986
Listowska-Gawłowska, Renata 24969
Liszewski, Stanisław (1940- ) Red. 25029
98
Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji 25270
Luchowski, Stanisław 24981
Ludwikowska, Ewa Il. 25213
Łacny, Janusz 25004
Łasiński, Wiesław (1915-2010) Red. 24967
Łaszkiewicz, Hubert (1961- ) Red. 25288–9
Łazuchiewicz, Danuta 24993
Łącki, Krzysztof 25023
Łobejko, Stanisław 25009
Łodyga-Chruścińska, Elżbieta 25014
Łopatniukowa, Elżbieta Oprac. 25221
Łopatniukowa, Elżbieta Tł. 25202, 25208
Łoziński, Władysław (1843-1913) 25159–61
Łuczak, Aleksander (1943- ) 24769
Łuczak, Robert (1973- ) 24792
Łupkowski, Paweł Red. 25094
Łygaś, Wojciech (1959- ) Tł. 25101
Maasburg, Leo (1948- ) 24730
Mach, Dariusz 24704
Machnikowski, Jacek Red. 25017
Maciąg, Justyna Red. 24808
Maciejowska, Iwona (1964- ) Red. 24877
MacLeod, Murdo (1957- ) Oprac. 24754
Maćkowiak, Krystyna zob. Szeżyńska-Maćkowiak, Krystyna
Madaj, Karol 25271
Madejska, Katarzyna Oprac. 24731
Maińska, Anna zob. Wojnarska-Maińska, Anna (1962- )
Maj, Robert 24827
Majka, Roman 25244
Majkut-Czarnota, Barbara Red. 25185
Makowiecka, Julita Tł. 25195
Makowska, Joanna Tł. 25132
Makowska, Maria Tł. 25218
Malczewska-Mosek, Alicja 25272
Malicki, Marian Red. 24799
Malila, Sami Oprac. 25204–6
Maliniak, Jarosław Red. 25282
Malinowski, Jerzy (1950- ) Red. 25027
Malinowski, Jerzy Jarosław Tł. 25019
Małachowski, Witold Red. 24802
Małecka, Maria Bogumiła Red. 25013
Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 25273–4
Mamcarz, Bożena Red. 24956–7
Manc, Bogumiła zob. Antkowiak-Manc, Bogumiła
Mandanı̄’pur̄, Shahriyar̄ (1957- ) 25125
Mankiewicz, Adam 24667
Márai, Sándor (1900-1989) 25126
Marciniak, Iza 25162
Marciniak, Małgorzata 25163
Marcinkowski, Marian Red. 24889
Marcinkowski, Roman 24971
Marczewska-Rytko, Maria 24771
Marek, Agata 24755, 24870
Maresz, Barbara (1960- ) Oprac. 25031
Markiewicz, Aleksy 24979
Markiewicz, Kamil (1976- ) Tł. 24730
Marrodán Casas, Carlos (1948- ) Tł. 25143
Marszałek, Nikodem 24683
Mart, Piotr 24684
Martens, Andreas (1951- ) 25127
Martinek, Włodzimierz 25022
Martyka, Joanna Red. 24873
99
Maryniarczyk, Andrzej (1950- ) 24675
Maślanka, Renata 24828
Maślanka, Wacław 25164–5
Matas, Enrique zob. Vila-Matas, Enrique (1945- )
Máté, Ferenc (1945- ) 25231
Matematyka 2 24884
Matematyka 2001 24907–8
Materski, Wojciech (1944- ) 25245
Matsutani, Miyoko (1926- ) 25212
Matuchniak-Krasuska, Anna Red. 25270
Matuszewska, Elżbieta Red. 24840
Maurugeon, Magdalena zob. Kamińska-Maurugeon, Magdalena
Mazali, Gustavo (1961- ) Il. 25069
Mazurek, Krzysztof (1956- ) Tł. 24947
Mazurkiewicz, Anna 24786
McArthur, Fiona 25128
McCabe, Randi E. 24678
McDonald, Hugh Tł. 24675
McLaughlin, Emma (1974- ) 25129
McMahan, Anna Benneson 25084
Mealer, Bryan 24663
Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego 24829
Medycyna estetyczna w praktyce 24956–7
Mendelowski, Stanisław Red. 25236
Meszko, Tadeusz (1957- ) 25166
Methods of diagnosis and speech therapy in logopaedics 24885–6
Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu 1675-1784 24731–2
Meyer, Joyce (1943- ) 24705
Mężyński, Andrzej (1938- ) 24664
Miąsik, Urszula zob. Gruca-Miąsik, Urszula
Michalewski, Tomasz (1974- ) Red. 24879
Michalik, Tadeusz Red. 24725
Michałek, Jolanta zob. Narkiewicz-Michałek, Jolanta
Michniowski, Tomasz (1963- ) 24887
Michowski, Marek Tł. 25242
Michór, Magdalena Il. 25180
Mielczarek, Waldemar 24863
Miernik, Arkadiusz Tł. 24712
Między nostalgią a nadzieją 25025
Mikroorganizmy w żywności i żywieniu 24939
Mikuli, Piotr (1977- ) 24830
Milczyńska, Ewa zob. Śnieżyk-Milczyńska, Ewa
Mirończuk, Aneta zob. Jakubiak-Mirończuk, Aneta
Mirski, Jarosław Zygmunt 25023
Misiura, Katarzyna Red. 24751
Miszerak, Anna Lia zob. Guglielmi-Miszerak, Anna Lia
Miś, Lidia 25213
Mitford, Algernon Bertram (1837-1916) 25085
Mittelalter - eines oder viele? 25246
Mitura, Wojciech Tł. 24663
Mizuro, Marta (1970- ) 25167
Młodzież - dorośli 24763
Modlitewnik zawadzki 24733
Modrzejewska-Leśniewska, Joanna 25247
Monitoring ptaków lęgowych 24940
Monroe, Lucy (1967- ) 25130
Moore, Dan 25061
Morawa, Józef (1950- ) Red. 24734
Morawski, Tadeusz (1940- ) 25168
Morgan, Sarah (1948- ) 25131
Morgenthau, Hans Joachim (1904-1980) 24772
Moryl, Beata Tł. 24784
100
Mosek, Alicja zob. Malczewska-Mosek, Alicja
Moździoch, Sławomir Red. 25246
Mroczek, Stefan Oprac. 25221, 25225
Mrozowicz, Wojciech (1958- ) Red. 25246
Mrożek, Sławomir (1930- ) 25103
Muchamore, Robert (1972- ) 25214
Musik, Irena 24921
Mynett, Maciej 24983
Myszona-Kostrzewa, Katarzyna Red. 24848
Na dwoje stół 25169
Nachtman, Grażyna 24984
Naczyńska, Zuzanna Tł. 25220
Nadwodna, Anna Red. 25172
Nakoniecznik, Agnieszka zob. Lipska-Nakoniecznik, Agnieszka
Nalepka, Jerzy 24898
Napier, Susan 25123
Narkiewicz-Michałek, Jolanta Oprac. 24927
Natkaniec-Nowak, Lucyna (1952- ) 24922
Naumann, Emilia 24857
Nawotka, Krzysztof (1960- ) Tł. 25135
Nemś, Elżbieta Red. 24980
Nęcka, Agnieszka (1980- ) 25104
Niedzielski, Piotr 24779
Niedziński, Błażej Tł. 25124
Nieroba, Elżbieta Red. 25025
Niewiadomski, Krzysztof J. Red. 24879
Nodzyńska, Małgorzata 24888
Nöllke, Matthias 24685
Nowak, Lucyna zob. Natkaniec-Nowak, Lucyna (1952- )
Nowak, Paweł Oprac. 24733
Nowakowa, Krystyna zob. Duraj-Nowakowa, Krystyna (1945- )
Nowakowska, Ewa Elżbieta (1972- ) 25170
Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym 24669
Nowicka-Struska, Anna Oprac. 25265
Nowicki, Andrzej (1949- ) 24909
Noworodek a środowisko 24991
Nowy model postępowania przygotowawczego - sędzia śledczy 24831
Noyes, Leighton Il. 25189–90
Nurowska, Maria (1944- ) 25171
O Maryjo, czemu biegniesz w niebo? 24734
O przestrzeni edukacyjnej 24889
Obmiński, Piotr Tł. 24689
Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym 25029–30
Ochab, Janusz Tł. 25121
Ochał, Józef (1936- ) 24735
Od Moraczewskiego do Składkowskiego 25275
Odejścia od kapłaństwa 24736
Odent, Michel (1930- ) 24958
Okrasko, Katarzyna Tł. 25143
Olasek, Monika Tł. 25131
Olechnowicz, Emilia 25039
Olimpiada Przedsiębiorczości 24781
Olszewska, Danuta 24923
Olszewski, Wojciech Kazimierz 25049
Opala, Anna 24686
Ordynacja podatkowa wraz z indeksem rzeczowym 24793
Orowicz, Wiesława 24932
Orpen, William (1878-1931) 25086
Orzełowski, Seweryn 24982
Osad czynny 24973
Osiecka-Chojnacka, Justyna Red. 24890
Osiński, Zbigniew (1939- ) 25057–8
101
Ostaszewski, Robert (1972- ) 25167
XVIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego 25172
Oszajca, Wacław (1947- ) 25173
Oznaczanie wybranych metali toksycznych, związków nieorganicznych i organicznych w żywności 25014
Pagińska, Magdalena Red. 24880
Palmer, Diana (1946- ) 25132
Pamuk, Orhan (1952- ) 25133
Panasiuk, Joanna Tł. 24944
Panek, Wacław (1948- ) 25050
Panów, Waldemar (1957- ) 25033
Panów, Zbigniew (1959- ) 25033
Papadopoulos, Marzena zob. Plucińska-Papadopoulos, Marzena
Park, Barbara 25215
Pasierb, Janusz Stanisław (1929-1993) 25174
Pasternak, Władysław 24737
Paszek, Arkadiusz (1973- ) Tł. 25238
Pawelec, Marek Tł. 25114
Pawlak, Lidia 24832
Pawlak, Marcin (1975- ) 25248
Pawlikowska, Beata (1965- ) 25087–9, 25232–3
Pawłusiów, Krzysztof Tł. 24761
Pazdro, Krzysztof Maciej 24924–6
Pease, Joshua Il. 25196
Pecuch, Mirosław (1971- ) 24764
Pelcowa, Halina Red. 25097
Pellegrino, Nicky (1964- ) 25134
Piątek, Tomasz (1974- ) 25175
Piątek, 2:45 25176
Pichlak, Kazimierz 25177
Piech-Bońkowska, Maria 24833
Piecuch, Andrzej 25276
Piecuch, Tadeusz (1946- ) 24969
Pietras, Henryk (1954- ) Oprac. 24696
Pietrasiak, Małgorzata 24773
Pilarska, Helena (1929- ) 25178
Piosenki biesiadne 25179
Piotrowska, Danuta (1942- ) 25180
Piotrowska-Sosnowska, Agnieszka Tł. 25107
Piotrowski, Wiesław Red. 24719
Piórecki, Jerzy 24985
Pisarska-Kalisty, Marzena 25249
Piszczek, Marek Tł. 24699–701, 24705
Pleskot, Patryk (1980- ) 25250
Pliński, Marcin (1943- ) 24941
Plucińska-Papadopoulos, Marzena 24834
Pluciński, Antoni Jerzy 24834
Pluta, Andrzej Red. 24879
Pławecki, Zbigniew 24841
Płoskonka, Józef Red. 24840
Płoszajski, Grzegorz 24978
Pochwat, Józef Oprac. 24720, 24744
Pociechina, Helena (1962- ) 25090
Podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z indeksem rzeczowym 24794
Podgórnik-Kęder, Iwona (1955- ) 25038
Polat, Anna Tł. 25133
Polityka gospodarcza, społeczna i ekologiczna w dobie kryzysu światowego 24799
Polityka oświatowa 24890
Polniaszek, Łukasz Oprac. 24733
Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie 24864
Ponikowska, Beata 24959
Popek-Banach, Agnieszka Il. 25002
Poradowski, Ryszard 25277
102
[email protected] w sieci 24835
Pragłowski, Janusz zob. Radwan-Pragłowski, Janusz
Prandecka, Dorota Red. 24956–7
Praski, Łukasz Tł. 25116, 25139
Prawo budowlane wraz z indeksem rzeczowym 24836
Prawo o adwokaturze wraz z indeksem rzeczowym 24837
Prawo własności przemysłowej wraz z indeksem rzeczowym 24838
Privilegia typographica polonorum 25278
Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych 24960
Problemy zdrowia psychicznego 24961
Profile miejskie - Poznań 25238
Prończuk, Maria 24983
Prończuk, Sławomir 24983
Prosiaczek i przyjaciele 25216–7
Proste me słowa 25181
Protokoły Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Płońsku z lat 1923-1934 24891
”Prozora Ukraı̈na” 24839
Przedsiębiorstwo XXI wieku - nowoczesne trendy w biznesie 25010
Przeszłość i tożsamość 24706
Przewoźny, Andrzej 25156
Przybylak, Zbigniew (1953- ) 24962
Przybylska-Kapuścińska, Wiesława (1947- ) Red. 24796
Przybył, Adela 24809
Przybyła, Marcin S. (1978- ) 25227
Pseudo-Callisthenes 25135
Ptaszyńska, Eliza Oprac. 25034
Puch, Paweł 24828
Puchalski, Lucjan Red. 24758
Puchowska, Krystyna 24915
Pudło, Robert 24963
Pulikowski, Jacek (1952- ) 24738
Purver, Matthew Red. 25094
Pustkowska, Maria zob. Szczepska-Pustkowska, Maria
Puzynina, Jadwiga (1928- ) Posł. 25174
Pyłka-Gutowska, Ewa 24936
Râbov, S. A. 24789
Radford, Karen Il. 25189–90
Radwan, Marian (1936- ) 24739
Radwan-Pragłowski, Janusz 24865
Rajczyk, Marta zob. Janosz-Rajczyk, Marta (1944- )
Rajewska, Ewa Tł. 25197–8
Ratajczak, Cecylia 24892
Rawińska, Małgorzata Red. 24997–8, 25000–1
Rączka, Krzysztof Wstęp 24823
Reed, Talbot Baines (1852-1893) 25091–2
Reicher, Michał (1888-1973) 24967
Rębiałkowska, Agnieszka Tł. 24826
Rękawek, Ewa zob. Fałkowska-Rękawek, Ewa
Rimickaitė, Rasa Tł. 24826
Robaczewski, Tomasz Tł. 25188
Roberson, Dave 24707–11
Roberts, Alison (1956- ) 25136
Roberts, Nora (1950- ) 25137
Rodziewicz-Doktór, Lucyna Tł. 24748
Romano-Lax, Andromeda (1970- ) 25138
Romanowska, Marta (1951- ) 25040
Rosik, Stanisław Red. 25246
Roszkowska, Teresa (1950- ) Oprac. 25031
Rozenbajgier, Małgorzata 24893
Różańska-Kowal, Joanna 24765
Różycki, Tomasz (1970- ) 25182
Rubinstein, Nela (1908-2001) 24999
103
Ruch Komitetów Obywatelskich w osiedlach krakowskich 1989-2009 24774
Ruciński, Tadeusz (1953- ) 24894
Rudnik, Roman Red. 24824
Rudolf, Ewa Tł. 25119
Rudziński, Lech 25024
Rutkowski, Tadeusz Paweł (1965- ) 25005
Rybacki, Marcin Red. 24960
Rybka, Krzysztof 25279
Rynek pracy w Rzeszowie i w powiecie rzeszowskim 24787
Rytko, Maria zob. Marczewska-Rytko, Maria
Ryzyko w finansach i bankowości 24670
Sadecka, Lilianna 24974
Sadowska, Joanna 24775
Sadowska, Jolanta 24913
Sadowski, Piotr Red. 25281
Sadziński, Witold 25093
Samotyja, Urszula Red. 25018
Sanderson, Ruth (1951- ) 25218
Sanktuarium nieustającej modlitwy 24740
Sanllorente, Jaume (1976- ) 24866
Schine, Cathleen 25139
Schneider, Barbara (1957- ) 24788
Schouppe, Francois-Xavier 24741
Scott, Michael (1959- ) 25140
Sechman, Andrzej Red. 24992
Semrau, Joanna 24778
Serafińska, Joanna Oprac. 25209, 25216
Serafińska, Joanna Tł. 25217
Serafiński, Włodzimierz 24929
Sewastianowicz, Ireneusz (1957- ) 25280
Sherwood, Ben 24687
Shomali, Mohammad A. (1965- ) 24712
Siemieniuk, Anna 24976
Siewier, Karol 25183
Siewior-Kuś, Alina Tł. 25142
Siewiora, Jacek (1967- ) Red. 24726
Sikora, Arkadiusz Red. 24940
Sikora, Tadeusz (1950- ) Red. 25012
Simba grows up 25095
Siniarska, Dominika zob. Bychawska-Siniarska, Dominika
Sitarz, Anna zob. Janus-Sitarz, Anna
Skibińska-Subocz, Krystyna Oprac. 25207, 25209–11, 25216
Skibińska-Subocz, Krystyna Tł. 25217
Skierski, Leszek 24754
Skorek, Ewa Małgorzata Red. 24885–6
Skorupa, Jolanta zob. Walusiak-Skorupa, Jolanta
Skotnicka, Dorota zob. Borzykowska-Skotnicka, Dorota
Skraskowski, Dariusz 24800
Skrobot, Jerzy (1943- ) 25041
Skrypt do ćwiczeń z syntezy i technologii środków leczniczych 24964
Skwark, Dorota 24688
Sławińska, Krystyna (1956- ) 25184
Słocińska, Anna Red. 24785
Smith, L. J. 25141
Smoleń, Jerzy 24742
Smolińska, Janina 24918–20
Smoliński, Jarosław zob. Janowski-Smoliński, Jarosław
Sobczak, Eugeniusz Red. 24669
Sobiecka, Olga Tł. 24788
Sobolewski, Kazimierz (1912-1979) 25281
Socha, Irena Red. 24662
Sochocki, Marcin Jacek 24895
104
Sokołowski, Wiesław (1944- ) 25026
Solarz, Marcin Wojciech (1974- ) 24801
Solidarny Wrocław 25282
Sołoducha, Krzysztof (1965- ) Red. 24804
Sołtan-Lipska, Aleksandra Red. 25259
Sołtysiak, Teresa Red. 24763
Soppa, Paweł Tł. 24718
Sosna, Władysław 24713
Sosnowska, Agnieszka zob. Piotrowska-Sosnowska, Agnieszka
Społeczna gospodarka rynkowa w dobie globalizacji 24802
Spotkajmy się we Lwowie 25031
Spotkania w wierze 24743
Spotkanie z Maryją w La Salette 24744
Spyra, Aneta 24929
Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki - ISSAI 3000 24840
Stanios, Adam (1932-2007) 24745
Stankiewicz, Piotr 25230
Stankiewicz-Kopeć, Monika 25105
Stańko, Stanisław Red. 24805
Starzak, Ludwik 25281
Starzyński, Marcin Przedm. 24791
Stasiak, Joanna (1965- ) 25042
Stasińska-Buczak, Marta Tł. 24949
Stecewicz, Jolanta Red. 24880
Stefaniak, Tadeusz Red. 24991
Steinmetz, J. Max Il. 24945
Stępniowska, Elżbieta Red. 24753
Stosio, Paweł Red. 24829
Struska, Anna zob. Nowicka-Struska, Anna
Stryjakiewicz, Tadeusz (1954- ) 25238
Strzelec, Małgorzata 24929
Strzembosz, Tomasz (1930-2004) 25283
Studia o sztuce Bliskiego i Środkowego Wschodu 25027
Studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla 25015–7
Studniarek-Więch, Anna Tł. 25106, 25196
Subocz, Krystyna zob. Skibińska-Subocz, Krystyna
Surosz, Waldemar (1961- ) 24942
Surowiec, Marian Red. 24873
Švarcburg, Leonid Efimovič 24789
Sweetland, Ben 24689
Sygnowski, Paweł 24896
Sykała, Halina Il. 25219
Sykała, Janusz 25219
Syrek, Judyta 24717
System zarządzania jakością według ISO 9001:2008 24671
Szałański, Mariusz 24806
Szarski, Władysław 24975
Szarwark, Teodor 24746
Szczepańska, Joanna Tł. 25242
Szczepańska, Urszula Tł. 24679–80
Szczepański, Marek Stanisław (1956- ) Red. 24783, 25025
Szczepska-Pustkowska, Maria Red. 24871
Szczerbic, Tadeusz (1914- ) 25284
Szczęk, Joanna 25096
Szczodrowski, Marian 24897
Szczurowski, Maciej 25285
Szczykowska, Joanna Ewa 24976
Szewc, Andrzej (1945- ) 24841
Szewciw, Andrzej (1951- ) 24747
Szeżyńska-Maćkowiak, Krystyna Red. 24840
Szklarnia Abuelita 25220
Szlachcic, Jolanta Tł. 24708–9
105
Szopińska, Magdalena Wybór 25154
Sztejna, Przemysław 24812
Sztyk, Witosław J. Red. 24752
Sztyma, Marianna (1973- ) Il. 25151
Szuber, Janusz (1948- ) 25235
Szuch-Wyszomirska, Irena (1912-1986) Tł. 25204–6
Szumigraj, Ewa zob. Trębińska-Szumigraj, Ewa
Szydłak, Aneta Tł. 25123
Szymanderska, Urszula Tł. 24930
Szymański, Dariusz Red. 24873
Szymański, Józef (1931- ) Oprac. 24731–2
Szymborska, Ewa zob. Kubiak-Szymborska, Ewa
Szymonik, Andrzej 24672
Szymonik, Marian (1964- ) 24728
Ściążko, Marek Red. 25015–7
Śliz, Anna Red. 24783
Śnieżyk-Milczyńska, Ewa Red. 24964
Śródka, Wiesław 24965
Świat w słowie zaklęty 25185
Świątkiewicz, Roman (1928- ) 24714
Świda, Elżbieta 24906
Świerkocki, Maciej (1961- ) Tł. 25117, 25125
Świtalski, Marek Tł. 24707, 24711, 24715
Taka sobie historia 25034
Tańce polskiego Spisza 25062
Taras, Rafał Il. 24872
Tarasevič, Û. I. Oprac. 24927
Tarnas, Barbara Tł. 24674
Taxonomy the queen of science - the beauty of algae 24935
Taylor-Kucia, Jessica Tł. 25235
Teatr od kuchni 25059
Technologie zbioru roślin energetycznych 24986
Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy 24665
Teresa z Kalkuty (bł. ; 1910-1997) 24748
Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications 24927
Thompson, Kenneth W. 24772
Thompson, Leroy 24715
Tkacz, Joanna 24966
Tokarz, Grzegorz 25286
Tomaszewicz, Ewa Red. 24997–8, 25000–1
Towaroznawstwo artykułów spożywczych 25018
Toy story 25221
Transgresyjna istota kreacji 24690
Trawiński, Andrzej Il. 25192
Trębacz, Jolanta zob. Walas-Trębacz, Jolanta
Trębińska-Szumigraj, Ewa 24691
Trigiani, Adriana 25142
Trznadel, Jacek (1930- ) Oprac. 25157
Tubylewicz, Katarzyna (1974- ) Tł. 25108
Tupikowski, Jerzy 24676
Turek, Wacław (1947- ) Red. 25169
Turlejska, Bogusława Oprac. 24728
Turlejski, Grzegorz (1954- ) Oprac. 24728
Tyczkowska, Halina zob. Jędrzejowska-Tyczkowska, Halina
Tyrańska, Małgorzata 25011
Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem rzeczowym 24842
Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów 25067
Ugotuj.to na Wielkanoc 25000–1
Ukielski, Paweł (1976- ) 24795
Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów 24967
Ulatowski, Bartłomiej Tł. 25214
106
Ulewiczowa, Teresa zob. Bałuk-Ulewiczowa, Teresa (1951- )
Uliasz, Jacek (1963- ) Red. 24751
Ustawa o gospodarce nieruchomościami wraz z indeksem rzeczowym 24843
Ustawa o radcach prawnych wraz z indeksem rzeczowym 24844
Ustawa o samorządzie gminnym 24845
Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020 24782
Uwarunkowania rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020 24790
Uzarewicz, Magdalena Red. 24677
Vila-Matas, Enrique (1945- ) 25143
W świecie nazw 25097
Wach, Aleksandra Red. 25081
Wachowiak, Eugeniusz 25051–3
Wacławski, Adam 24867, 25192
Wajs, Andrzej Tł. 25138
Walas-Trębacz, Jolanta 25011
Walczak, Henryk Red. 25275
Waliś, Robert Tł. 24681
Wall.E 25222
Walusiak-Skorupa, Jolanta Red. 24960
Warchałowska, Zuzanna zob. Ferenc-Warchałowska, Zuzanna
Wągrowska-Koski, Ewa Red. 24960
Wąsik, Zdzisław (1947- ) Red. 25081
Wąsiński, Arkadiusz (1970- ) Red. 24690
Wątor, Adam (1957- ) Red. 25275
Wecsile, Jan Tł. 25188, 25222
Welsyng, Cezary Tł. 25008
Wiech, Stanisław (1963- ) 25287
Wielofunkcyjność rolnictwa 24803
Wiench, Piotr Red. 24706
Wierzba, Paulina 25002
Wierzyński, Kazimierz (1894-1969) 25054
Wieteska, Zbigniew zob. Gnat-Wieteska, Zbigniew (1944- )
Więcek, Brygida zob. Grzeganek-Więcek, Brygida
Więch, Anna zob. Studniarek-Więch, Anna
Więckowski, Marek 25234
Wiktorow, Aleksandra Red. 24802
Wilczek, Maria Wybór 25174
Wilde, Oscar (1854-1900) 25144
Wiliński, Krzysztof 24798
Wilk, Monika Tł. 25224
Wilkin, Jerzy (1947- ) Red. 24803
Wiśniewska, Dorota Red. 24824
Wiśniewska, Monika zob. Wyrwas-Wiśniewska, Monika
Wiśniewska, Xenia Tł. 25137
Wiśniewska-Grzeszkiewicz, Helena 24987
Wiśniewski, Sławomir 24898
Witkowska, Magda Tł. 24687
Wituła, Roman 24910–2
Włoch, Renata Tł. 24772
Wnuk, Rafał (1967- ) 25283
Wojciechowska, Małgorzata Red. 24961
Wojdanowska, Anna Tł. 24723
Wojnarowski, Michał Tł. 25221
Wojnarska-Maińska, Anna (1962- ) 25186
Wojnowski, Kazimierz Red. 24889
Wojtal, Agata Z. Red. 24935
Wojtyla, Edyta 24778
Wojtyska, Henryk Damian (1933- ) 24749
Wolańska, Joanna 25035
Wolność słowa w prasie lokalnej 24846
Wołowski, Konrad (1952- ) Red. 24935
Worowska, Teresa Tł. 25126
107
Wróbel, Izabela 24847
Wspomnienia o ”Profesorze” Ligenzie 24899
Współczesny język polski 25098
Współpraca szkół średnich i wyższych w aspekcie lepszego przygotowania młodzieży do studiów wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem
kierunków ścisłych 24900
Wydra, Józef 24750
Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej 24848
Wypalanie śladów w mózgu 24804
Wyrwas-Wiśniewska, Monika Tł. 25111
Wyszomirska, Irena zob. Szuch-Wyszomirska, Irena (1912-1986)
Z potrzeby myślenia 24677
Zaborowski, Tadeusz Red. 24789
Zaborski, Marek (1965- ) 25187
Zakochany kundel 25223
Zalasińska, Katarzyna 24849
Zambrów 1990-2010 24850
Zaremba, Piotr (1963- ) Tł. 24695
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych 24805
Zawadzka, Bożena Red. 25067
Zbiory Henryka Markiewicza w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 24666
Zbiór przepisów prawa, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane 24851–6
Zborowska, Władysława 24806
Zerek, Bogdan Wybór 25060
Zielińska, Ewa Oprac. 24732
Zieliński, Jacek Antoni (1936- ) 25042
Zieliński, Piotr Red. 24831, 24859
Zieliński, Tadeusz (1924- ) 25240
Zielony, Roman Red. 24882
Ziemann, Ewa 25068
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV 25288–9
Ziemicki, Sławomir 24915
Zięba, Agnieszka Adapt. 25071–2, 25074, 25079–80, 25082, 25085–6, 25091–2
Złotorowicz, Lesław Red. 24980
Zmarzlik, Jolanta 24857
Zmarzlik, Jolanta Oprac. 24811
Znaki czasu 24751
Zuckerman, Craig Il. 24945
Zwolińska, Agnieszka Tł. 25208
Żabiński, Ryszard 24807
Żak, Krzysztof Tł. 25112
Żbik, Elżbieta Tł. 25127
Żołyński, Janusz 24858
Żuławnik, Małgorzata 25271
10th European Conference on Research in Chemistry Education 24877
100 baśni z czterech stron świata 25224
1001 win których warto spróbować 25019
101 dalmatyńczyków 25225
40 lat minęło... 24980
75th anniversary Gdynia Cotton Association 25020
750-lecie przybycia Braci Mniejszych do Bytomia 24752
90 lat kurateli sądowej w Polsce 24859
108
ISSN 1689-6521
Wydawca
Biblioteka Narodowa – Instytut Bibliograficzny, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
Redakcja
Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213,
tel. 0-22 608 24 22
Skład komputerowy w systemie TEX: Zakład Technologii Informatycznych BN
109

Documentos relacionados