Xaneiro 2007

Comentarios

Transcripción

Xaneiro 2007
Betanzos
e a súa comarca
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE BETANZOS (ACEBE). Enero de 2007. Ano XIV / Nº 170. 15.000 exemplares de distribución gratuíta.
· Aumenta o número de nenos e
nenas nacidos en Betanzos
A cifra de nenos e nenas nados en
Betanzos segue una tendencia de crecemento. Cambian os hábitos de xogo
e tamén os nomes dos reis da casa.
REPORTAXE GRÁFICA ARUME
· A oficina de correos amplía o seu
horario e abre tamén polas tardes
· Betanzos e a comarca viven con
entusiasmo o Nadal
A oficina de Correos de Betanzos
ofrece os seus servizos tamén en horario de tarde, de luns a venres de forma
ininterrumpida.
Páx. 16
As actividades de Nadal programadas polos Concellos e polos centros
educativos fixeron máis entretidas as
vacacións para nenos e maiores
Páx. 20, 28, 30 e 32
O COMERCIO DE BETANZOS
comeza a temporada de
REBAIXAS DE INVERNO
◗ Unha nova lei regula os horarios de
apertura do comercio en Galicia
As REBAIXAS DE INVERNO acaban de
comezar nos comercios de Betanzos. Ó igual que
en toda Galicia as datas do periodo de rebaixas
abarcan dende o 7 de xaneiro ata o 7 de abril. A
Xunta establece unha regulamentación específica
para as vendas nesta época que os comerciantes
deben cumprir para evitar sancións.
Ademais, UNHA NOVA LEI que entrou en vigor
en decembro de 2006 regula os horarios de apertura do comercio en Galicia, circunstancia que terá
repercusións sobre a actividade comercial dos
pequenos e medianos empresarios.
Páx. 12
R e d a c c i ó n : [email protected] P u b l i c i d a d e : [email protected] A c e b e : [email protected]
TEMOS MOITAS PERRUQUERÍAS
ESPERANDO POR TI
PREPÁRATE PARA A PROFESIÓN
MÁIS DEMANDADA
CENTRO DE ESTUDOS DA IMAXE PERSOAL
CERTIFICADO NA NORMA ISO 9001: 2000
DE XESTIÓN DE CALIDADE
POR ECACER CERTIFICACIÓN S.A.
· Sen estudos previos
· Fundamentalmente práctico
· Título válido para o carnet profesional
MATRÍCULA ABERTA
INFORMACIÓN E MATRÍCULA EN:
Ctra. de Castilla, 44 baixo · BETANZOS · Tlf./Fax: 981773524
C/ Valdoncel, 9 - 1º
BETANZOS
Tlf. 981 77 35 23
Laura Purriños Devesa
COLEGIADA Nº C-4350
FISCAL - LABORAL CONTABLE - PATENTES Y
MARCAS - SUBVENCIONES
Autónomo · Empresas
Persona Física · Sociedades
Mercantiles · Consultoría
Económica Integral
Rúa dos Ferradores, nº 29 - bajo
(Soportales) 15300 BETANZOS
e-mail: [email protected]
Telf.: 981 77 53 64
* PROTESIS DENTALES
* ODONTOLOGÍA GRAL.
* IMPLAN TES DENTALES
Pago aplazado en
Meses
sin intereses
6
* ORTODONCIA
* ESTÉTICA DENTAL
* CIRUGÍA
Financiación
5
hasta
años
Garantía y calidad a los
MEJORES PRECIOS
CONCIERTO CON
COMPAÑÍAS Y MUTUAS
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
MEDICINA GENERAL
ENFERMERÍA
ANÁLISIS CLÍNICOS
ALERGOLOGÍA
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
DERMATOLOGÍA
NEUROLOGÍA
FISIOTERAPIA
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
(Garganta, Nariz y Oidos)
PEDIATRÍA
PODOLOGÍA
PSIQUIATRIA
RADIOLOGÍA
TRAUMAT. Y CIRUGÍA ORTOPEDICA
FOTODEPILACIÓN
Lunes a viernes: de 8,00 a 22,30 h. / Sábados: de 9,00 a 14,00 h.
C/Doctor Fariña · Bajo · Tlf.: 981770500 · Fax: 981770094
BETANZOS (A Coruña) · [email protected]
Av d a . G a rc í a N av e i r a , 1 5
9 8 1 7 7 0 1 5 2 · B E TA N Z O S
2
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
Propósitos para un novo ano
Pasadas xa as festas de Nadal encaramos
un novo ano e afrontamos tamén novos retos
e proxectos de cara ó 2007.
Como colectivo empresarial que aglutina a
maior parte do comercio e pequena empresa
local o noso principal reto é manter e potenciar a unión entre os comerciantes e empresarios coa finalidade de fortalecer o noso
máis ambicioso proxecto: o Centro Comercial Aberto. Unha vez iniciado o camiño,
temos que avanzar todos da man para consolidar o centro comercial aberto de Betanzos
como referente na comarca.
A imaxe de unidade debe acompañarse de
renovación e modernización que, para nós
como colectivo, comezará coa posta en marcha da páxina web (www.comerciodebetanzos.com) que en breve entrará en servizo e
que servirá de soporte á promoción do
comercio local, da Asociación no seu conxunto, e das empresas que a xeito particular
disporán dun espazo para publicitar a súa
actividade e os seus negocios.
Este medio de comunicación tamén afronta
un novo reto en 2007: traspasar a fronteira
do local e comarcal e introducirse na Rede
coa edición dixital de Betanzos e a súa
comarca. Sen descoidar a importancia da
edición impresa que cada día vai acadando
un maior peso entre as publicacións do seu
ámbito, neste sentido, vimos de reforzar o
reparto para que os periódicos cheguen a un
maior número de lectores. Así, ademais do
reparto habitual nos domicilios de Betanzos e nos diferentes puntos nos que se
depositan na comarca (bares, Concellos,
bibliotecas, comercios, etc.) puxemos en
marcha un novo sistema de reparto o primeiro sábado despois da saída do periódico. Dous repartidores estarán ubicados
en dous puntos estratéxicos da cidade:
no Cantón Claudino Pita e na Avenida
Melloras na iluminación da Praza. Os edificios e
Jesús García Naveira.
monumentos da Praza do Campo teñen unha nova
Este será, ademais, o último ano no
iluminación que se completou coa mellora e embeleque este equipo directivo estará á fron- cemento do Edificio Liceo. Sen embargo, as cores da
te da Asociación. Cremos que é nece- iluminación da fonte de Diana e da estatua dos Irmáns
saria unha renovación, aires novos García Naveira non están exentas de polémica...
que continuen o labor iniciado hai xa
máis de 25 anos polos fundadores
deste colectivo. Facemos de novo un
chamamento ós asociados para que
se impliquen neste gran proxecto
que é ACEBE CCA, que se animen
a constituir alternativas para tomar
as rendas e facer que sigamos
medrando e mellorando na defensa do sector comercial e empresarial de Betanzos.
e a súa comarca
Betanzos
Publicación mensual de distribución gratuíta. 15.000 exemplares. DEPOSITO LEGAL ◗ C-1555 / 92
EDITA ◗ Asociación de Comerciantes y Empresarios de Betanzos Centro Comercial Abierto (ACEBE CCA).
DIRECTORA ◗ Carmen L. Villasol REDACCION ◗ Rúa Arxentina 1 Telf./Fax: 981 77 45 74 · e-mail: [email protected]
PUBLICIDADE ◗ José Luis Pariente, Carmen Miragaya MAQUETACION ◗ Isabel Souto Medín. COLABORADORES ◗ Berta Picado, Ana Isabel Tomé, Mercedes, Marco Basteiro, Jesús Ramos, José Raimundo Núñez-Varela y Lendoiro, Mercedes Casanova.
COLABORADORES GRAFICOS ◗ Arume, Blanco, Faraldo e Fersal.
Betanzos e a súa comarca non se responsabiliza das opinións manifestadas polos seus colaboradores.
Novos enderezos electrónicos:
Redacción: [email protected]
Publicidade: [email protected]
Nova pavimentación e vellas beirarrúas. O mal estado das
beirarrúas da Ponte Nova e o deterioro das vallas colocadas en
varios puntos da avenida ofrecen unha moi mala imaxe dunha
das principais entradas á cidade que supón, ademais, un servizo
deficiente nun lugar de paso diario de multitude de estudantes.
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
ACEBE CCA
3
Pero, ten vostede claro o que é un Centro Comercial Aberto e que
avantaxes lle ofrece? Con motivo deste primeiro aniversario,
ACEBE CCA informaralles mensualmente a través deste periódico
sobre esta cuestión. Este mes falaremos sobre a orixe do Centro
Comercial Aberto (CCA) e unha das súas principais e máis importante avantaxe: a atención persoalizada.
Fai xa un ano que a Asociación de
Comerciantes e Empresarios de Betanzos
se constituíu en Centro Comercial Aberto
co obxectivo de estar á avangarda das
novas tendencias no sector comercial e
ser así máis eficientes cada día e poder
ofrecerlle o mellor ós seus clientes.
DAYANA BOUZA
O CCA é unha iniciativa que xurde en toda España coa finalidade de revitalizar os centros urbáns e reactivar a economía
local beneficiando non so ós comerciantes senón tamén á
poboación en xeral ó xerar riqueza e novos postos de traballo. Os Centros Comerciais Abertos unen a actividade comercial, o sector do ocio e a cultura ampliando deste xeito a oferta e creando un entorno agradable para o consumo.
O trato persoalizado
Restaurante Casa Segundo é un bo exemplo da importancia que ten para o cliente o trato persoalizado
Ademais dos beneficios económicos, os CCA ofrecen varias avantaxes
ós clientes. Unha delas é a atención persoalizada. Si, @s [email protected]
e comerciantes de Betanzos trataron de manterse á avangarda no sector comercial pero non por eso descoidaron os factores que ó longo do
tempo lles permitiron manterse e ser unha das opcións preferidas dos
consumidores. O trato persoalizado e amable é, precisamente, un
deses factores.
ACEBE CCA é conscente do importante que é satisfacer ó cliente, é
por eles que os comerciantes se esforzan en cubrir as súas necesidades e ofrecerlles as posibles opcións que teñan ó seu alcance para
que vostede atope o que busca, eso si, sen agobialo, porque as mellores decisións se toman sen presións.
E, se polo contrario, tanta variedade lle crea dúbidas e o que desexa é
contar cun asesoramento persoalizado, pode confiar no criterio e experiencia destes comerciantes porque a cercanía ós seus clientes lles
permite coñecelos o suficiente como para brindarlles unha resposta
adaptada.
En Suministros Meilán o trato persoalizado e o asesoramento ós clientes
forman parte do traballo diario.
Non dubide máis. Faga do Centro Comercial Aberto de Betanzos a súa primeira opción de compra.
®
O
TRATO
inmobiliaria
CENTRO DE DÍA
CASTELAO
PARA PERSONAS MAYORES
P. Fafián Cortés
Gestor Inmobiliario y Graduado Social
- Compraventa de fincas
- Intermediación y alquiler
- Préstamos hipotecarios
- Refinanciación de deudas
- Gestiones de la propiedad
- Herencias y particiones
R ú a d o s F e r r a d o r e s 1 1 , 1 º (Soportales do Campo)
T l / f a x 9 8 1 7 7 4 0 6 6 · w w w. o t r a t o . c o m
te
07
20 lud
l
e e sa as
Qu e la dese
d e
qu
- Cheque asistencial
- Transporte adaptado opcional
- Amplias instalaciones con todo lo
necesario para cada persona
AMABILIDAD Y CARIÑO PARA UNA BUENA ESTANCIA
C/ Mandeo, 35 bajo -BETANZOS · Tel.: 981 77 39 93
4
Xaneiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
OPINION
Buenos Aires
No pasado mes de decembro viaxei a Buenos Aires, representando
ao BNG, para participar no 101 aniversario do Centro Betanzos desa
cidade. Esta efeméride celebrouse
con un banquete no Centro Lalín,
onde, por certo, non collía nin
comensal máis.
O primeiro que debo reseñar é o
trato do que fún obxecto por parte de
toda a xente coa que tiven a sorte de
ter relación, comezando pola directiva do Centro Betanzos, que se desprazou até o aeroporto de Eceiza ás
2 da madrugada para agardar pola
miña chegada.
A situación da colonia betanceira
na Arxentina é, por suposto, diversa.
Hai unha parte, numerosa, que se
veu moi perxudicada pola crise económica arxentina dos últimos anos o
que unido á avanzada edade da
maioría deles e os coseguintes
achaques derivados desta, orixina
que o gasto en medicamentos sexa
unha sangría para as suas exigüas
pensións.
Ante esta situación, ningún betanceiro pode negar que é un deber
moral solidarizarnos con eles e colaborar para que poidan seguir dispoñendo dos remedios que precisan,
sobre todo cando estes mesmos
betanceiros de Buenos Aires son os
que até os anos 70 do pasado século enviaron remesas de cartos a
Betanzos ante as carencias que
aquí había en moitas casas e en
moitas institucións como o asilo de
anciáns.
Nese mesmo banquete entregouseme unha placa destinada ao gran
músico betanceiro Carlos López
García, homenaxeado polo Centro
El Plan General
Hace ya más de cinco años que el
ayuntamiento de Betanzos está con
los trámites de la redacción del Plan
General. Primero el Psoe de los hermanos Lagares y después el Bng con
su antiguo portavoz intentaron sacar
adelante el avance. A los primeros no
les interesó por motivos meramente
especuladores y de todo el pueblo
conocidos, a los segundos (bng) tampoco, debido a peleas internas promovidas para obtener un cambio radical
de portavoz. El nuevo portavoz del
bng, se comprometió infinitas veces
en prensa a su redacción.
En la última reunión de la comisión
de seguimiento a la cual el PP tuvo
acceso (5 en total en 5 años) fue
expuesto por el equipo redactor las
modificaciones que hay que realizar
en el mismo, según el informe de la
Xunta de 22-11-2006 para su aprobación inicial por el pleno posterior aprobación inicial por la Xunta de Galicia.
Cuando, analizado este informe, nos
hacemos la pregunta de si realmente
este es el Plan General que necesita
Betanzos para despegar de una vez.
Desde el Partido Popular creemos
que NO, pero también sabemos que
Betanzos necesita el Plan YA, aunque
sea exactamente el mismo que diseñaron los hermanos Lagares hace ya
unos siete años, y que debido a la
política urbanística de los últimos 15
años y a la complacencia con la
misma de Xavier López en su cogobierno psoe-bng no va a variar prácticamente en nada el desarrollo urbanístico de Betanzos.
a) Los Núcleos Rurales, únicos terre-
Buzón do lector
ANDRÉS OTERO BOTANA
1º TENENTE DE ALCALDE. VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG
Betanzos o pasado día 1 de decembro con un acto musical no Teatro
Castelao da cidade porteña. Este
merecido recoñecemento terá continuidade na nosa cidade en datas
vindeiras. A iniciativa do BNG, o
Concello está preparando outra
homenaxe a este betanceiro autor
de máis de 1.000 obras e premiado
pola UNESCO. A importancia da sua
obra fai que a “Oda a Castelao”
ainda inédita, vaia a ser estreada no
ano 2007 por unha importante
orquesta sinfónica bonaerense.
Estando en Buenos Aires, ao carón
da nosa xente, un non se sinte no
extranxeiro. O seu calor e a sua amizade fan que un se sinta como no
seu sempre añorado Betanzos.
ALBERTO CARRO ERIAS
CONCELLEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO PP
nos hoy en día en los cuales podemos
ubicar viviendas unifamiliares, además
de no crecer se van a ver seriamente
mermados. Así por ejemplo se van a
ver muy afectadas las zonas de Abelares, Castro-Pontellas, As Angustias,
Pontillón, Tiobre, Montellos, Caraña,
rebajándose incluso los terrenos a
fecha de hoy con posibilidad de edificar. El informe es claro y contundente,
dejando además al Alcalde como un
mentiroso compulsivo, estas zonas no
posen las redes de servicios mínimos
básicos que exige la legislación vigente, haciendo hincapié en el sistema de
alcantarillado. No hay duda que todo el
mundo recuerda la cantidad de veces
que salió el Alcalde en prensa diciendo que nuestro municipio contaba en
el 90% de su superficie con alcantarillado. Pues está muy claro que era
mentira. La falta de inversión municipal
en este apartado ha sido nula en los
veintipico años de gobierno socialista,
haciéndonos creer, encima, que las
fosas sépticas son redes de saneamiento.
b) La solución planteada por el Concello en el tema PASATIEMPO, y vendida en prensa hace muy pocos días
por el Alcalde no es aceptada, por lo
que seguirá empantanado mientras no
se adapte a la normativa vigente.
c) En el Polígono industrial de Piadela, las viviendas existentes, el informe
no las considera Núcleo, por lo que
nos encontramos con un problema
grave para sus moradores, que verán
como en poco tiempo se encontrarán
con sus viviendas calificadas como
fuera de ordenación.
En los temas de la ciudad de Betanzos, poco que decir, prácticamente el
mismo suelo urbano que tenemos a
fecha de hoy, el casco histórico no se
toca al no haber introducido en el Plan
General la modificación del PEPOCH
y de los nuevos viales de entrada y
salida planteados por el PP, tanto en el
viaducto sobre el río Mandeo como un
nuevo acceso desde el desvío de la NVI a la zona nueva de Rosalía de Castro nada de nada, ya que ni se llegó a
plantear a la Xunta.
Está claro que este Plan General no
está pensado para obtener un desarrollo de futuro de nuestra ciudad,
sino más bien todo lo contrario, seguir
igual que siempre… los vecinos
podrán decir próximamente si lo desean así.
Lo peor de todo es que Betanzos
necesita con una urgencia increíble un
Plan General para poder competir con
ayuntamientos de nuestras características e intentar recuperar nuestra posición de ciudad privilegiada y ciudad
para vivir que siempre tuvimos y que
hemos perdido estos últimos años, y
que este Plan malo malo de verdad,
no soluciona.
La copia del informe, colgada de la
página del Partido Popular ha sido
facilitada por el concejal de urbanismo,
esperemos que esta vez no digan también que la hemos falsificado.
Sólo falta que esperen que se le den
las Gracias Sres. Lagares por la
“herencia” que le van a dejar al pueblo
después de las próximas elecciones
municipales y gracias Srs. del Bng por
aceptarla con tanta complacencia.
Acusación inxusta
Cando se fala do que non se
sabe ou non se informa un,
córrese o risco de trabucarse
gravemente e facer acusacións
moi inxustas contra persoas dignas de todo respeto.
Estoume a referir á carta
enviada por Dª Eva García
López, co título ¿Están equivocados los caminos de la Iglesia?. Dende a ecuanimidade que
me otorga o feito de ser católico,
sí, pero de práctica máis ben
tibia, ideolóxicamente progresista e estremadamente crítico
coas posturas da igrexa oficial,
teño que dicirlle con todo respeto á señora García López o
seguinte:
A misa que o día 19 de novembro se aplicou polo eterno descanso dos dous mozos traxicamente finados, non era unha
“misa de ánimas”, senon unha
“misa de ordinario”, que tiña
entre as súas intencións á aludida. O habitual, nestes casos é
facer no sermón unha pequena
alusión ó/ós finado/s e tratar
logo a teima da celebración do
día, xa que non tódolos presentes acuden polo motivo mencionado.
Ese domingo celebrábase o
“Día da Igrexa diocesana”, no
que os sacerdotes teñen a obriga de recordar ós seus feligreses cales son as labouras
sociais nas que a Igrexa está
inmersa e solicitarlles que sigan
a colabourar na medida das
súas posibilidades a esa mantenza. É esta unha mensaxe dirixida ós católicos e que non ten
por qué escandalizar nin ofender
a ninguén. Digo máis, e insisto,
dende unha postura de sano
progresismo, temos todos que
recoñecer que esa laboura
social foi e segue sendo imprescindible hoxendía. ¡Cántos “progres” anticlericais aprenderon a
ler e escribir nos seminarios!
Xa por último, quero romper
unha lanza en favor do sacerdote ultraxado. Os que o coñecemos, tratamos e criticamos ás
veces con respeto cando non
estamos de acordo con él, sabemos que é un home de igrexa,
de Deus, amable e aberto ó diá-
logo, querido e respetado pola
maioría dos betanceiros.
¡Pouca xustiza lle fai a señora
García López á memoria da
culta e tolerante Concepción
Arenal, que dá nome á asociación que preside!
Constantino Chao Mata
Aclaraciones
(A la atención de Dña. Eva
García López. Presidenta da
Asociación Mulleres de Bergondo “Concepción Arenal”)
Con cariño y respeto, Sra. Eva,
nos dirigimos a usted para intentar aclarar algunos conceptos:
Decirle, en primer lugar, que,
en la Misa del domingo -día del
Señor- la Comunidad Cristiana
se reúne para celebrar su fe y
orar por sus miembros vivos y
fallecidos -recordando especialmente los de esa semana- pero
no es una Misa de Difuntos. Las
condolencias tienen lugar el día
del Funeral.
En segundo lugar, recordarle
que, a lo largo del año, en diferentes domingos, se tratan
temas que conciernen al buen
funcionamiento de la Iglesia; es
normal que se expongan a la
Comunidad reunida para la celebración, siguiendo el mismo programa que se realiza en todas
las parroquias. La Iglesia no es
sólo el sacerdote, la formamos
todos y debemos estar informados y participar en el mantenimiento de sus actividades.
En tercer lugar, si usted conociese a nuestro Párroco nunca
hubiera interpretado sus palabras y actitud como usted, sra.
Eva, lo hizo. El Párroco sólo pretende servir a la Comunidad,
compartir el mensaje de la Palabra de Dios, informarnos de la
organización y marcha de la
Iglesia y ayudarnos a todos en
nuestro caminar como parroquia.
María do Ceu Castro Pinto de
Sousa; Mª Josefa Montes Miramontes, Mª del Carmen
As cartas dirixidas a esta sección non
deben superar 30 liñas e deben ir acompañadas dos datos persoais do autor e dun teléfono de contacto. O periódico non se responsabiliza das opinións manifestadas nesta sección. Apdo. 49 Betanzos ou e-mail: [email protected]
Distribuidor autorizado
* CARPINTERÍA DE:
ALUMINIO
*
*
*
METÁLICA
PVC
CUBRETENDALES
MAMPARAS
PERSIANAS
Avda. de Castilla, 40 · Esquina Rosalía de Castro · BETANZOS
Telf.: 981 · 77 53 44 · Fax: 981 · 77 53 47
C/Rosalía de Castro, 6 - 4º Izq. · 15300 BETANZOS · Telf. Fax: 981 77 39 91
Móvil: 686 462 743 · e-mail: [email protected]
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
5
PRAZA DO CAMPO
ACEBE CCA reparte case 100.000
boletos para o sorteo de Nadal
Os premiados terán que presentar as rifas agraciadas antes do día 30 de xaneiro
Redacción
Betanzos
Case 100.000 boletos entrarán
no sorteo da Campaña de Nadal
de ACEBE CCA que se celebrará o vindeiro día 11 de
xaneiro ante notario.
Os comerciantes e empresarios asociados repartiron este
ano case 100.000 rifas entre os
seus clientes que optarán a
cinco premios de 600 euros
cada un para gastar nos establecementos
integrados
en
ACEBE CCA.
Os cinco números elexidos ó
azar polo notario daranse a
coñecer nos diferentes comercios e empresas participantes na
campaña mediante un cartel.
Ademais, os interesados poderán informarse sobre cales
foron as rifas premiadas na oficina de ACEBE CCA no teléfono 981774574.
As persoas que teñan algún
dos boletos que resulten afortunados deberán presentalos na
sede da asociación (rúa Arxentina número 1 baixo -detrás do
edificio de Sindicatos) antes do
día 30 de xaneiro.
Este ano non se extraerán
números de reserva como acontecera noutras ocasións polo
que no caso de que non aparecese algún dos agraciados o
importe do premio reservarase
O 15 de xaneiro remata o
prazo para incluir a
información dos socios na web
Os socios e socias de ACEBE CCA que desexen incluir información sobre os seus negocios na páxina web da Asociación
(www.comerciodebetanzos.com) dispoñen de prazo ata o 15 de
xaneiro deste ano para facilitar os datos e fotografías das súas
empresas que queiran que figuren na páxina de forma gratuita.
Unha vez pasado este prazo a inclusión dos datos e fotografías sobre as empresas integradas na Asociación non será gratuita para os asociados.
Os datos e as fotografías poderán remitirse ó actual correo de
ACEBE CCA: [email protected] ou entregarse en CD na
oficina, na rúa Arxentina número 1 baixo. Se desexan obter
máis información sobre esta cuestión poden chamar ó teléfono
981774574 en horario de 10:00 a 14:00 horas.
para futuros sorteos de ACEBE
CCA.
Os afortunados poderán gastar
os Acebecheques nos máis de
douscentos establecementos
integrados no Centro Comercial
Aberto, para o que se lles facilitará un listado dos negocios
asociados nos que poden invertir o seu premio.
Os acebecheques terán validez
dende o 15 de xaneiro ata o 15
de marzo de 2007.
Variedade de
posibilidades
ACEBE CCA está integrada
por máis de 200 empresas e
comercios que teñen a súa sede
en Betanzos. O Centro Comercial Aberto abarca unha ampla
variedade de sectores o que permite ofrecer ó cliente múltiples
posibilidades para a compra de
productos ou a contratación de
servizos sen que teñan que desprazarse fóra da cidade.
REF.: B1996. BETANZOS. Estupendo piso
de 98 m2. Tres dormitorios, dos baños,
salón, cocina muy amplia totalmente
equipada, terraza cubierta, calefacción,
garaje. 126.000 Eur.
REF.: B1950. BETANZOS. Estupendo piso
en urbanización privada con zonas comunes
y piscina. Tien 84 m2 amueblado, con cocina
americana, tres dormitorios, dos baños,
garaje y trastero. 155.000 Eur.
REF.: C1184 BETANZOS. Atico muy
céntrico a estrenar 85 m2. Acabados de
primera calidad, terrazas, garaje y trastero.
185.400 Eur.
REF.: B1006 BETANZOS. Vende ó alquila
piso acondicionado para peluqueria. Zona
muy céntrica. (Consultar precio).
REF.: B1846. BETANZOS. Apartamento
céntrico con estupendas vistas. Dos
dormitorios con armarios empotrados, un
baño, cocina americana equipada, ascensor,
garaje y trastero. Se vende muy bien
amueblado. 126.000 Eur.
REF.: C914.- SADA. 64 m2. Tres
dormitorios. Terraza. Reformado. Sin
ascensor. 120.000 Eur.
REF.: C899.- BETANZOS. Piso 90 m2.
Calefacción. Garaje. Trastero. Sin ascensor.
120.203 Eur.
REF.: B1890. BETANZOS. Piso céntrico
seminuevo. Dos dormitorios, salón, cocina
equipada, baño, estudio y cuarto de plancha.
Totalmente exterior bordeado todo él por la
terraza. Muy soleado. Estupendas vistas.
Ascensor, garaje y trastero. 165.300 Eur.
REF.: B1025. STA. CRISTINA.- Piso 65 m2
a estrenar. Dos dormitorios. Dos baños.
Ascensor. Garaje. Trastero. 219.365 Eur.
REF.: B990. BETANZOS.- Apartamento
zona casco antigüo. 54 m2. Salón. Un
dormitorio. Un baño. Cocina equipado.
Calefacción. 84.142 Eur.
REF.: B1473. BETANZOS.- Apartamento
en construcción muy céntrico. 60 m2. Cocina
americana. Dos dormitorios. Dos baños.
Exterior. Garaje. Trastero. 141.237 euros.
REF.: B1474. BETANZOS.- Piso céntrico.
Dos dormitorios. Un baño. Salón. Cocina
totalmente equipada. Terraza. Ascensor.
Garaje y trastero. Estupendas vistas. Muy
soleado. 126.000 euros.
REF.: B1371. VILABOA.- 65 m2. Dos
dormitorios. Calefacción. Amueblado.
Garaje. 154.947 euros.
REF.: B1198 MABEGONDO. Casa de
reciente construcción, 320 m2 en tres
plantas, con una parcela de 1.300 m2. El
bajocubierta es una vivienda independiente.
Calefacción. Garaje. Muy soleada. 315.000
euros.
REF.: C1159. CULLEREDO .- Chalet 210
m2 en parcela de 800 m2 . En construcción.
Se entrega en diciembre. 270.000 euros.
REF.: C862. MERA.- Chalet 330 m2 en
parcela de 160 m2. Cinco dormitorios, cuatro
baños. A 300 m de la playa. 342.577 euros.
REF.:B1659. BERGONDO.- A 2km de la
playa de El Pedrido. 250 m2 en parcela
totalmente cerrada de 2065 m2. Impecable.
Garaje para dos coches. Gimnasio y perreras
independientes. Amueblado. 414.698 euros.
REF.: B772. BETANZOS. Casa totalmete
rehabilitada en casco antigüo 160 m2 en tres
plantas (consultar precio)
REF.: B1166. BETANZOS. Casas para
rehabilitar en casco antigüo desde 51.000
euros.
REF.: B970. BERGONDO.- Chalet
individual. Impecable. Cuatro dormitorios.
Tres baños. 400 m2 de parcela. Amueblado.
270.455 euros.
REF.: B1114. DOS REGOS.- Adosado 200
m2 con jardin de 90 m2. Cinco dormitorios,
tres baños, cocina equipada, calefacción,
garaje y trastero. 303.700 euros.
NECESITAMOS PISOS EN VENDA
E ALUGUER PARA CUBRIR AS
NECESIDADES DOS NOSOS CLIENTES
BETANZOS
C/ Dr. José Fariña, 1 Baixo
T 981 77 48 36 F 981 77 46 84
[email protected]
A CORUÑA
Marqués de Pontejos, 2
T/F 881 923 360
[email protected]
6
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
A maioría dos semáforos dispoñen dun sistema de localización acústico
Armarios
Betanzos
· Armarios a medida
· Suministro, colocación
de puertas y de todo tipo
de carpintería
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
O Concello proxecta novas
actuacións para a eliminación
de barreiras arquitectónicas
Ven a ver nuestra amplia exposición en:
Prolongación Rosalía de Castro, 12 bajo (detrás del Ambulatorio)
Para consulta de presupuestos: Tlf. 981773404
Un salvaescaleiras na biblioteca e bandas rugosas nas
beirarrúas completan as actuacións previstas a curto prazo
Redacción
Betanzos
Os semáforos da cidade dispoñen dende hai varias semanas
dun dispositivo de localización
por voz que serve de axuda ós
invidentes á hora de cruzar.
Antes da colocación destes
novos sistemas algúns semáforos xa dispoñían dun pitido avisador que agora se mellorou
coa indicación mediante voz da
rúa na que se atopan.
O plan de eliminación de
barreiras arquitectónicas iniciouse coa instalación do ascensor no Liceo e no Conservatorio
de música, e con outras actuacións en beirarrúas.
A maior parte dos semáforos dispoñen dun localizador por voz
Un sistema pioneiro
Según explicou o responsable
de Infraestructuras, Ramón
García, este proxecto continuará con outras actuacións que se
levarán a cabo a curto prazo
como son a instalación dun salvaescaleiras na biblioteca municipal e unha iniciativa pioneira:
a instalación de baldosas rugosas nas proximidades dos pasos
de cebra para que os invidentes
poidan advertir que se aproximan a un paso de peatóns. De
momento este tipo de beirarrúa
so se instalou na Rúa do Rollo
pero a intención é colocalas na
maioría das rúas da zona nova.
Betanzos solicita unha unidade
de prevención do cancro de
mama no centro de saúde
A Xunta non fará este ano campañas de prevención a través da
unidade móbil e as probas deberán realizarse na Coruña
Redacción
Betanzos
C/Valdoncel, 2 · BETANZOS
981 77 15 04
O Concello solicitará á Xunta
a creación en Betanzos dunha
unidade fixa de prevención do
cancro de mama.
A intención é que a partir do
vindeiro ano poida funcionar no
centro de saúde do Carregal
esta unidade dado que a Xunta
xa non realizará as campañas de
prevención mediante a unidade
móbil como viña facendo ata
este ano.
No caso de Betanzos, as
mulleres que o vindeiro ano
teñan que pasar revisión deberán desprazarse ata A Coruña
para realizar as probas.
Para evitar os desprazamentos
e tendo en conta a poboación
tanto de Betanzos como da
comarca, o Concello quere que
a Xunta inclúa o municipio no
O Concello pedirá que a unidade de prevención do cancro de mama se ubique
nas instalacións do Centro de Saúde do Carregal
plan de ampliación de centros
de prevención, según explicou a
Concelleira de Servizos sociais,
María Barral.
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
SU TIENDA
ELECTRÓNICA CÉSAR, S.L.
TV PLASMA SAMSUNG PS-42
E71H 42” · Función PIP · HDTV
CAMARA FOTOGRAFICA
AIRIS ASPECTS AC-10
Zoom
digital 3x
JPG
2690
euros
69
1399
euros
euros
99
199
euros
TV GRUNDIG MF-55 2502
99 memorias
21 “
OSD
189
euros
euros
REPRODUCTOR MP3
GRUNDIG MP-600
- Radio FM integrada
- Conexión USB 2.0
- Grabador de voz
37
299
euros
euros
TV GRUNDIG
STF-72 2002
29” · Sintonización ATS
100 programas
TV LG
LCD 26 LC2R
169
euros
NAVEGADOR AIRIS
T-920 A
Pantalla táctil: 3,5”
Memora SD 256 MB
Mapas de España y
Portugal
CAMARA FOTOGRAFICA
AIRIS DC-50
Interpolación: 7 mpx
Pantalla:
LCD 1,7”
Batería: Litio
Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias
TV PLASMA 50 PC1D
50” · Función PIP/POP · HDMI
Contraste 10.000:1
675
euros
26”
brillo: 500
contraste: 2000:1
DVD SAMSUNG GRABADOR DVD-R 129
RW/-R · Reprod. DIVX (MPEG4)
RIVERA, 91 · BETANZOS · 981
770 873
7
8
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PONGA SUS OPERACIONES INMOBILIARIAS
EN MANOS DE PROFESIONALES
API nº 196
✔ COMPRA-VENTA Y ALQUILERES DE:
PISOS - APARTAMENTOS · CHALETS - CASA DE CAMPO
LOCALES COMERCIALES · NEGOCIOS (TRASPASOS)
TERRENOS (FINCAS) · SOLARES
✔ ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
✔ HERENCIAS, PARTICIONES, MEDICIONES,
VALORACIONES, PERMUTAS, HIPOTECAS
CONFIE EN UN AGENTE DE LA PROPIEDAD COLEGIADO
ESTAMOS DE SU PARTE
Y NOS GUSTAN
LAS COSAS
BIEN HECHAS
DURANTE TODO EL AÑO LE AYUDAMOS EN:
Vehículos, matriculaciones y transferencias
Todo tipo de trámites administrativos para su empresa
Y TODO AQUELLO QUE NECESITE
CONFÍE EN UN GESTOR
ADMINISTRATIVO COLEGIADO
No dude en
visitarnos
A CORUÑA
C/Alcalde Abad Conde, 1- Bajo
Zona Los Rosales
Telf./Fax: 981 27 02 58
15001 A Coruña
Avda. Alcalde Pérez Ardá, 51-53B
Tlf.: 981 28 20 73 · 981 18 03 20
Fax: 981 17 75 91
15009 A Coruña
O Burgo · Culleredo
Arteixo
Avda. Acea da Ma, 6 · Bajo
Frente a Plz. Europa
Telf.: 981 651 717 · Fax: 981 661 826
15670 Culleredo · A Coruña
Travesía de Arteixo, 353 bajo
Telf./Fax 981 640 868
15142 Arteixo · A Coruña
Sada
Betanzos
Plaza de La Iglesia (nueva), 15
Telf./Fax 981 622 999
15160 Sada · A Coruña
Jesús García Naveira, 65
(antes Molino Rojo)
Telf./Fax: 981 773 710 · 981 774 900
15300 Betanzos · A Coruña
PRAZA DO CAMPO
A proposta será presentada ó Consello Escolar durante este mes
A Xunta estuda construir un
novo colexio no Carregal
O Concello cederá os terreos que ocupan 5.000 metros
cadrados onde tamén se proxecta unha nova gardería
Redacción
Betanzos
Betanzos poderá dispor dun
novo colexio para o curso
2008-2009. O novo centro educativo será construido pola
Xunta que ven de presentar a
proposta ó Concello.
O lugar elexido para o seu
emprazamento son uns terreos
situados no Carregal, propiedade do Concello, que ocupan uns
5.000 metros cadrados, aínda
que o alcalde, Manuel Lagares,
explicou que o Concello iniciou
os trámites para modificar o
planeamento urbanístico da
zona para poder incrementar a
superficie do futuro centro
escolar. Neste sentido, indicou
que se manteñen contactos cos
propietarios de terreos no entorno para poder aumentar o recin-
to. O proxecto será presentado
ó Consello Escolar ó longo
deste mes de xaneiro para o seu
estudo. Según avanzou o alcal-
de, as obras poderían comezar ó
longo deste ano co fin de que o
edificio entre en funcionamento
para o curso 2008-2009.
Unha nova gardería comarcal
Manuel Lagares indicou ademais que nos terreos que o
Concello cederá para o colexio a Xunta está a considerar a
posibilidade de crear unha
nova gardería de carácter
comarcal.
Neste sentido, o alcalde
acaba de asinar coa Consellería de Vicepresidencia o convenio para o Consorcio do
Benestar Social, no que estará
integrado Betanzos e que
posibilitará a construcción
desta segunda gardería.
Ademais, a través deste Consorcio será posible a posta en
marcha a curto prazo doutros
programas de carácter social
como o comedor gratuito a
domicilio para persoas dependentes do colectivo da terceira
idade. Lagares salientou que
a Xunta estuda a creación dun
centro de día nas instalacións
do antigo ambulatorio que
podería completarse cunha
residencia para a terceira
idade que contaría cunhas 25
habitacións.
O Consello da
Mocidade pecha o ano
coa elaboración de
propostas de actividades
para o 2007
Redacción
Betanzos
A Oficina de Turismo está ubicada no local coñecido como “A Cueva” e
comezou a funcionar durante o pasado verán
O PP pide que a oficina de
información turística abra
durante as fins de semana
Redacción
Betanzos
Para mayor información y pedidos:
981 77 10 06
Pol. Ind. PIADELA SUR, Parcela 11 bis, naves 1 y 2
Autovía del Noroeste salida 567 a Betanzos
Junto al Parque de Bomberos y Mercedes Benz
15319 BETANZOS-MONTELLOS (A Coruña)
O Partido Popular de Betanzos reclama que a Oficina de
Información Turística abra
durante as fins de semana e, se
é preciso, que se contrate máis
persoal para atendela: “sendo
un municipio turístico como
queremos ser, non é lóxico que
as fins de semana permaneza
pechada a Oficina de Informa-
ción Turística”, afirma a voceira do grupo popular, María
Dolores Faraldo.
Ademais, piden que se resolva
o proceso para a creación dunha
praza de técnico de turismo
que, segundo María Faraldo: “a
praza creouse polo trámite de
urxencia, abriuse o prazo para a
solicitude da mencionada praza
e desde hai meses non se resolve o proceso que foi convocado
polo trámite de urxencia”.
O Consello da Mocidade celebrou o pasado 16 de decembro a
última sesión do ano. Entre os
temas que foron abordados nesta
xuntanza atópanse a organización de actividades para a
xuventude de cara ó ano 2007.
A Concellería de Xuventude e
Normalización Lingüística presentou ós membros integrados
no Consello as propostas de actividades elaboradas por este
departamento e que se desenvolverán durante o vindeiro ano.
Tamén os representantes das
asociacións xuvenís tiveron ocasión de dar conta das accións
que os socios consideran interesantes.
Por outro lado, os asistentes á
reunión acordaron reiterar as
peticións ós distintos departamentos municipais que, ata o
momento, non ofreceron respostas ás demandas formuladas polo
Consello da Mocidade.
O Consello da Mocidade está
presidido pola Concelleira de
Xuventude, Concepción Valladares, e está formado por representantes das agrupacións xuvenís dos grupos políticos, membros dos consellos escolares dos
centros educativos e das principais asociacións xuvenís da
cidade.
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
Avda. Manuel Fraga Iribarne, 18
15300 BETANZOS (A Coruña)
Teléfono y Fax 981 77 42 18
C/Campos, 40 Carreira
15967 RIVEIRA (A Coruña)
Teléfono y Fax 981 84 04 41
mu e b l e s ava l e s @ t e r r a . e s
w w w. mu e b l e s ava l e s . c o m
9
10
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
Betanzos acollerá un
concerto de frauta e piano a
beneficio de Manos Unidas
Redacción
Betanzos
O vindeiro día 3 de febreiro celebrarase na Aula Municipal de Cultura de Betanzos a partir das oito e
media da tarde un concerto a beneficio de Manos Unidas.
O concerto será ofrecido por
Paloma Catalá, primeira flauta da
Banda Municipal de Música, os
pianistas Gabriel López e Iago
Casal e a frautista Isaura Rey. O
repertorio inclúe obras de Bach,
Fauré e Bizet, entre outros.
Na primeira parte do concerto
actuará Paloma Catalá acompañada
polo pianista Gabriel López, profesor do Conservatorio Superior de
Música de A Coruña. Na segunda
parte terá lugar a presentación do
grupo de cámara “Trío Uno-zerosiete” formado por Paloma Catalá e
Isaura Rey (frautas) e Iago Casal
(piano). O acto conta coa colaboración e patrocinio das Concellerías
de Cultura e Xuventude do Concello de Betanzos.
O Centro de Día Castelao celebrou o
Nadal con sorteos e agasallos
O Centro de Día Castelao celebrou o Nadal cunha pequena festa na
que se sorteou entre os usuarios un arcón con productos navideños e
tres caixas grandes tamén con productos típicos destas datas. Ademais,
aqueles que non resultaron afortunados recibiron como agasallo unha
botella de sidra. Para estas datas, o centro decorou as súas instalacións
creando un ambente navideño no que non faltou unha grande árbore de
Nadal.
Cruz Vermella repartirá máis de
300 agasallos a familias da
comarca con escasos recursos
Serán entregados a familias dos concellos de Betanzos, Miño,
Coirós, Paderne, Vilarmaior e Oza dos Ríos
Redacción
Betanzos
Cruz Vermella de Betanzos
ven de realizar un ano máis a xa
tradicional Campaña de Recollida de xoguetes na que adoitan
colaborar a maioría dos comerciantes locais cedendo agasallos. Aínda que tamén existen
doazóns de particulares que de
xeito anónimo colaboran con
esta iniciativa.
En total conseguiron reunir
algo máis de 300 agasallos que
serán repartidos entre familias
con escasos recursos. En total
beneficiaranse 57 nenos e nenas
de Betanzos e 53 dos municipios de Miño, Coirós, Paderne,
Vilarmaior, Oza dos Ríos e da
Asociación Remar.
Moi boa acollida
Grazas á xenerosidade dos
comerciantes e particulares que
realizaron as doazóns cada neno
poderá recibir ata tres agasallos
entre os que se contan, ademais
de xoguetes, roupa ou material
escolar.
As condicións que Cruz Vermella ten establecidas no tocan-
e a súa comarca
Betanzos
981
77 45 74
Para buen café
CAFE CAPITOL
Teléfono 981 77 03 57 Plaza del Campo
V
G
·EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ·
Vázquez García, s.l.
ARENAS Y GRAVAS
PIEDRA DE MAMPOSTERIA
SERVICIO DE CONTENEDORES
PARA ESCOMBROS Y ARIDOS
EXCAVADORAS CON MARTILLO
MINI EXCAVADORA PARA
LUGARES O ACCESOS REDUCIDOS
Ctra. de Castilla, s/n · Telf. 981 77 42 91 · Móvil 619 31 80 50 · BETANZOS
Os voluntarios e voluntarias de Cruz Vermella seleccionaron os xoguetes e
empaquetáronos para facerllos chegar ós nenos e nenas
te ós regalos son: que sexan
xogos ou xoguetes novos, non
bélicos, non sexistas e educativos. Na primeira quincena de
decembro comeza a campaña
de recollida en si, despois, unha
vez que xa están tódolos agasallos no local, os voluntarios e
voluntarias fan unha selección e
despois empaquétanos para que
sexan entregados ós nenos e
nenas.
Según explicaron responsa-
bles de Cruz Vermella esta é
unha campaña na que a participación adoita ser moi alta e
cada ano increméntase o número de doazóns. Iniciativas como
esta contribúen a manter en
moitos nenos e nenas a ilusión
de que os Reis Magos deixen
tamén nos seus fogares un agasallo na máxica noite do cinco
de xaneiro.
FUNERARIA Y MUEBLES
MARIANO
Desde 1875
Servicios fúnebres de todas las
Compañías de Decesos
Tanatorio: Bellavista s/n
Muebles, Decoración y
Local climatizado
Complementos
Servicio propio y
Nueva Exposición:
permanente de floristería
Rúa dos Ferreiros, 13
www.funerariamariano.com
Tlfs.: 981 772 362 - 981 771 468
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
11
12
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
Unha nova lei regula os horarios de
apertura dos comercios en Galicia
Establece un máximo de 12 horas diarias de apertura e de 72 horas
semanais e fixa a franxa horaria na que os comercios poden estar abertos
Redacción
Betanzos
A entrada en vigor, o pasado 29 de
decembro de 2006, da nova lei de
horarios comerciais en Galicia (Lei
13/2006, do 27 de decembro, de
Horarios Comerciais de Galicia, recollida no DOG do 28 de decembro)
terá gran repercusión na actividade
comercial da comunidade autónoma.
Esta lei determina que tódolos establecementos deberán expor nun
lugar visible dende o exterior o
horario de apertura e peche.
Horario xeral
En relación ó horario xeral, establece que os comerciantes terán liberdade para fixar o seu horario dentro das
limitacións establecidas: máximo de
12 horas ó día e 72 horas semanais.
Os empresarios poderán desenvolver
a súa actividade dentro dunha franxa
horaria que comprende dende as 8:00
e as 24:00 horas. Sen embargo, no
caso de que os días 24 e 31 de decembro sexan laborais, o peche será como
máximo ás oito da tarde.
Domingos e festivos
A nova lei establece un máximo de
oito domingos e festivos de apertura ó
ano que serán determinados pola
Consellería de Comercio cada ano.
Para o 2007, a Consellería estableceu
go 7 de xaneiro, domingo 1 de xullo,
xoves 1 de novembro (festividade de
Tódolos Santos), venres 8 de decembro (Inmaculada Concepción) e
domingos 16, 23 e 30 de decembro.
Os comercios deberán estar pechados os días 1 de xaneiro, 1 e 17 de
maio, 25 de xullo e 25 de decembro.
Tódolos
establecementos
deberán expor nun
lugar visible dende o
exterior
O HORARIO DE
APERTURA E PECHE
Excepcións
Existen certas excepcións neste
aspecto. Así, terán liberdade para
abrir nestas datas indicadas:
-Pastelerías, repostería, churrerías,
panaderías, pratos preparados, prensa,
florerías e tendas de conveniencia.
-Gasolineiras
-Establecementos situados en zonas
de gran alfuencia turística (declarada
como tal pola Consellería competente).
-Os negocios situados no contorno
inmediato da celebración de feiras e
mercados tradicionais, sempre que o
Concello autorice a apertura.
-Os negocios situados en establecementos hoteleiros, museos, monumentos e centros recreativos turísticos.
Terán total liberdade de apertura
aqueles comercios que non superen
os 150 metros cadrados, os que teñan
unha superficie maior só poderán
abrir os domingos ou festivos autorizados.
HORARIO XERAL:
Máx. 12 horas/día
Máx. 72 horas/semán
(será o comerciante quen fixe
o seu horario dentro das
limitacións establecidas)
FRANXA HORARIA:
a actividade
desenvolverase entre as
8:00 e as 24 horas.
Os días 24 e 31 de
decembro, se son
laborais, o peche será
como máximo ás 20:00 h.
Normativa para os
comercios que participen
nas rebaixas de inverno
O periodo de rebaixas de inverno comprende dende o
7 de xaneiro ata o 7 de abril. Dentro destas datas establecidas cada comerciante poderá fixar a duración das
rebaixas que considere máis convinte, sempre que sexa
como MÍNIMO UNHA SEMANA e como MÁXIMO
DOUS MESES.
-Os comercios que participen nas rebaixas están obrigados a poñer no escaparate un cartel no que se indique
o día de comezo e de remate das rebaixas. O cartel debe
ser visible no exterior aínda cando o establecemento
estea pechado.
-Tamén teñen a obriga de ofrecer ós clientes artigos de
actualidade que estiveran á venda antes das rebaixas e
non poderán ser obxecto de rebaixa productos deteriorados ou adquiridos expresamente para tal fin, nin tampouco aqueles artículos que non foran postos á venda
con precio ordinario con anterioridade.
-Os artigos deben estar marcados, tachando o prezo
antigo e poñendo o prezo de rebaixas ou a porcentaxe
de reducción.
-O cliente ten dereito á devolución do seu importe ou ó
cambio por outro producto de iguais características só
cando quede claro que o producto adquirido é defectuoso ou cando o comerciante se comprometa a dita devolución na súa publicidade. A admisión de devolución
dos artículos é decisión do comerciante (excepto no
caso de que sexan defectuosos), e se non se admite a
devolución é recomendable indicalo mediante o cartel
xenérico “Non se admiten devolucións”.
-Nun mesmo establecemento comercial non poderán
realizarse ó mesmo tempo venda de saldos e de rebaixas.
-No caso de non admitir o pago con tarxeta en periodo
de rebaixas deberá publicitarse claramente e en lugar
visible. Neste caso, as referencias ás tarxetas como
medio de pago no establecemento deberá ocultarse para
o público.
A venda en rebaixas fóra do periodo indicado e sen ter
en conta as recomendacións pode constituir a apertura
de expedentes sancionadores por parte da Xunta.
os seguintes días de apertura: domin-
C/Padre Francisco Blanco, nº 5, bajo
15.300 BETANZOS (A Coruña)
Tlf. 981 77 48 68
[email protected]
CLASES DE APOYO:
- PRIMARIA
- E.S.O
- BACHILLERATO
- UNIVERSIDAD: Álgebra, Cálculo, Estadística, Economía,
Contabilidad, Matemáticas Financiera.
INGLÉS - INFANTIL - ADULTOS
DIBUJO TÉCNICO
Agencia Social
Rouco
GRADUADOS
SOCIALES
Mediadores de Seguros de
AEGON y C.A.P.
Linares Rivas, 6
Telf. 981 77 02 05
BETANZOS
temporada
OTOÑO · INVIERNO
y ahora también
ROPA INTERIOR
de señora, caballero y niño
ROPA Y COMPLEMENTOS
MULTIMARCAS
Les deseamos un Feliz 2007
Elégance-Boutique · Avda. J. García Naveira, 25 Bajo · Tlf. 981 774 503 · BETANZOS
e a súa comarca
Betanzos
Ós nosos lectores,
anunciantes e colaboradores
desexámoslles
FELIZ 2007
[email protected]
981 77 45 74
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
13
14
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
O Parque de Alfonso IX foi acondicionado recentemente coa
incorporación de novos xogos infantís
Imaxe dos xogos infantís do Parque Pablo Iglesias que
se atopan en moi mal estado de conservación
Betanzos completará este ano a
reforma dos parques infantís
Os proxectos do Pasatempo e A Condesa serán os máis
custosos cunha inversión que supera os 230.000 euros
Redacción
Betanzos
Praza da Constitución, 5 · C/ Pescadería, nº 8 · 981 77 18 56
O Concello acometerá este ano
unha segunda fase de reforma
dos parques infantís na que se
realizarán melloras nas zonas de
ocio tanto do casco urbán como
da zona rural.
As áreas infantís do Parque do
Pasatempo e do barrio da Condesa serán as que se leven o maior
investimento, 150.000 e 84.000
euros, respectivamente, que se
destinarán á renovación dos
xogos e á súa adaptación á normativa europea de seguridade.
Nestes dous casos, o Concello xa
iniciou os trámites de contratación das obras. Quedan pendentes outras actuacións no Parque
Pablo Iglesias que se fará coincidir cos traballos de acondicionamento de todo o entorno no que,
ademais, se inclúen obras en
camiños, rede de pluviais, iluminación e xardíns.
Reformas na zona rural
Por outro lado, segundo explicou o Concelleiro de Infraestructuras, Ramón García Vázquez,
proximamente se aprobarán os
estudos técnicos e a contratación
das obras en A Angustia, onde
tamén se mellorará a pista deportiva de Castro; en Guiliade, co
acondicionamento tamén da pista
polideportiva de Piadela; en
Infesta e Viladesuso, co arranxo
de xogos e pista. Algúns destes
proxectos foron xa incluidos en
plans de financiamento provincial.
A segunda fase de mellora dos
parques completa anteriores
actuacións realizadas en A Ribeira, O Xuncaliño, Alfonso IX,
Pintor Seijo Rubio e a zona de O
Carregal e da piscina municipal,
onde se realizaron obras de reforma e, nalgúns casos, de nova
construcción.
O Clube de Maiores de Caixa
Galicia abre o taller de benestar
persoal ó público en xeral
O Instituto Francisco
Aguiar solicita a
colaboración dos
comerciantes para
ampliar a biblioteca
Redacción
Redacción
Betanzos
O Centro de Maiores de Caixa
Galicia está a desenvolver para os
seus asociados un taller de técnicas
de benestar persoal que a partir
deste mes de xaneiro se abrirá ó
público en xeral, é dicir a persoas
de tódalas idades que non teñen
que ser socios do Clube. A intención é conseguir realizar co tempo
terapias de grupo.
Este curso estase a realizar
actualmente os xoves de 10:00 a
12:00 horas nas instalacións do
centro e nel participan oito persoas.
No taller abórdanse, dende o punto
de vista teórico e práctico, técnicas
que axuden ós asistentes a sentirse
ben con un mesmo. Trátanse cuestións como a autoestima, as habilidades de comunicación interpersoal e os coidados ó coidador de persoas dependentes.
Segundo explicou a psicóloga
que realiza o taller: “buscamos
conseguir un espazo aberto a tratar
experiencias persoais, que os participantes se expresen, como se fose
un grupo de autoaxuda”.
A partir das explicacións teóricas
establécense patróns de cambio e
pautas para que cada persoa trate
de mellorar aqueles aspectos que
necesite.
Os interesados en participar no
taller poden apuntarse ou informarse no teléfono do clube:
981772911.
Betanzos
Un grupo de profesores do IES
Francisco Aguiar de Betanzos
solicitou ós comerciantes e
empresarios asociados a ACEBE
CCA a súa colaboración para
ampliar a biblioteca do centro co
obxectivo de fomentar a lectura
entre o alumnado e ó tempo abrir
a biblioteca do Instituto ós distintos sectores da sociedade de
Betanzos.
En concreto piden que os
comerciantes aporten un libro de
literatura xuvenil ou clásica para
os fondos da biblioteca no que
conste unha adicatoria do
comerciante que cede o libro.
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
C/Trav. Dr. José Fariña, 2 · BETANZOS · Telf./Fax: 981 77 20 39
15
16
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
Cruz Vermella organiza un
ciclo de charlas sobre
enfermidades transmisibles
A primeira será impartida polo doutor
Antonio Asensi que falará da tuberculose
Redacción
Betanzos
Cruz Vermella organiza en
Betanzos un ciclo de conferencias sobre enfermidades transmisibles que comezará o día 18 de
xaneiro cunha charla sobre a
tuberculose impartida polo doutor Antonio Asensi Pernas, médico de atención primaria do centro
de saúde de Betanzos.
Nesta primeira conferencia, que
se celebrará no Salón de Actos de
Caixa Galicia e terá acceso libre,
abordaranse conceptos básicos
sobre a tuberculose, a forma de
transmisión, como afecta ós
enfermos, etc. Tamén se explicará como se pode detectar que
unha persoa ten esta enfermidade
e a importacia de seguir o tratamento para conseguir unha completa curación.
A tuberculose é unha enfermidade emerxente en todo o mundo,
que en Galicia tivo unha alta incidencia na década pasada e a pesar
dos logros do Plan Contra a
Tuberculose, esta comunidade
autónoma segue a ser unha das
rexións da Unión Europea con
máis incidencia. É por eso que
Cruz Vermella, en colaboración
coa Xunta, organizou estas charlas en distintos puntos de Galicia.
Ademais da tuberculose, en
sucesivas conferencias analizaranse outras enfermidades transmisibles como a Sida, a gripe e as
enfermidades de transmisión
sexual, entre outras.
Formación en
inmigración
O vindeiro 13 de xaneiro no
Salón Azul do Liceo celebrarase
unha xornada de formación en
inmigración para [email protected],
dirixida á poboación en xeral.
Terá unha duración de catro horas
e o horario será de 10:00 a 14:00
horas.
As prazas son limitadas e otorgaranse por orde de inscripción.
Poden obter máis información
nas oficinas de Cruz Vermella ou
no teléfono 981771727.
De luns a venres ofrece servizo continuado ata as oito e media da tarde
A oficina de Correos amplía o
horario e abre tamén polas tardes
A medida, que forma parte dun plan de accesibilidade, irase
extendendo á totalidade das oficinas técnicas de Correos
Redacción
Betanzos
Para ofrecer unha atención
máis completa ós usuarios do
servizo de correos, as oficinas
principais, entre elas a de
Betanzos, ampliarán o seu horario tamén ás tardes.
Así, de luns a venres estará
aberto dende as oito e media da
mañá ata as oito e media da
tarde de xeito continuado. Os
sábados o horario será de nove
e media da mañá a unha da
tarde.
Segundo explicou o director
da oficina de Betanzos, Enrique
Pérez, esta medida está incluida
nun plan de accesibilidade que
Correos ten deseñado coa finalidade de que os clientes teñan
un mellor acceso ós servicios.
Este plan irase implantando
progresivamente a tódalas oficinas técnicas.
Oficina multiservicios
A oficina de Betanzos ofrece
ós clientes diferentes servizos:
envios e recibos postais e telegráficos; servizos bancarios;
envíos e pago de cartos a través
de Western Union, recargas de
Enrique Pérez leva case trinta anos á fronte da oficina de Correos de Betanzos
teléfonos móbiles, pago de recibos, compra de sellos e filatelia.
Tamén se poden adquirir productos parapostais: embalaxes
ecolóxicos, sobres prefranqueados, sobres regalo, sobres ríxidos e normais.
Un dos servizos máis novidosos que ofrece Correos é o
“Creamailing”. Trátase dun sistema que facilita ás empresas o
envío de mailings aforrando
tempo e traballo xa que permite
a impresión de documentos, o
plegado e ensobrado e o direccionado e personalización dos
sobres de xeito automático.
Aínda que o “Creamailing” só
pode realizarse na Coruña,
dende a oficina de Betanzos
xestionan a súa contratación e
remiten a documentación precisa para poder acceder a este servizo.
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
17
18
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
Moito levamos insistido nestas páxinas sobre a importancia que ten a imaxe que a
cidade ofrece ós propios habitantes e ós visitantes. Nesta liña, esta sección está encamiñada a chamar a atención sobre aspectos estéticos mellorables, ofrecendo ó tempo,
imaxes que nos permitan apreciar detalles observados noutros lugares próximos que
poden ser aplicados aquí para correxir esas pequenas ou grandes deficiencias atopadas de cara a proxectar Betanzos como centro económico e comercial.
Este mes os protagonistas
son os BANCOS. E este
mes tamén comparamos
sen sair de Betanzos.
Podemos comprobar a
simple vista que existen
bastantes modelos diferentes de bancos e, malia que
antes so se colocaban en
parques e prazas, agora,
tamén comezan a ubicarse
en rúas como parte do
mobiliario urbán. A nosa
suxestión: modernizar
algúns dos modelos de
bancos existentes e coidar
o seu aspecto xa que forman parte destacada da
imaxe das rúas, prazas e
xardíns. Tamén un chamamento ó respeto dos cidadáns cara estes bens de
uso común.
INDUSTRIAS CARABEL
ALUMINIO
CARPINTERÍA DE: ALUMINIO MADERA
PVC
ACERO INOXIDABLE
CORTE, PLEGADO Y PUNZONADO DE CHAPA
· Mamparas de baño
· Mamparas de oficina
· Cubretendales
· Muebles Metálicos
· Cubriciones de terrazas
SOMOS FABRICANTES
CALZADOS
Camino de Abelares s/n · Las Angustias · Betanzos
Tlf.: 981 77 29 63 · Fax: 981 77 13 62
P
PERFUMERIA
A Adrezo
VEN A VER
NUESTRAS
REBAJAS
EN BOLSOS
Abrimos los
sábados
por la tarde
IDAD
NAV O
Z
I
L
ER
FE
ÓSP
Y PR 2007
AÑO
Cantón Claudino Pita, 4 · Tlf.: 981 77 03 60 · BETANZOS
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
19
20
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
Nenos e maiores gozan do
Nadal en Betanzos
O Concello organizou
diversas actividades de Nadal
para nenos: talleres e
obradoiros, sesións de teatro e
proxeccións, festas,... nas que
participaron numerosos nenos
e nenas dos centros
educativos de Betanzos.
A Cabalgata de Reis
congregou a numerosas
persoas nas rúas de Betanzos
por onde transcorreu o
percorrido das carrozas,
grupos musicais e
animadores. Os nenos, pais,
nais, avós... ateigaron a Praza
do Campo para subir a
saudar ás Súas Maxestades.
Algunhas queixas: varios pais e nais protestaron porque os agasallos
que os Reis entregaban ós nenos non chegaron para todos.
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
OBRAS FINANCIADAS
B E TA N Z O S
POR
21
22
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
O número de nenos nados
en Betanzos segue a medrar
Nos últimos 10 anos naceron mil pequenos no noso Concello
superando os de sexo varón ás mulleres nas cifras finais.
Ana Tomé
Betanzos
Ata setembro de 2006, 96 betanceiros chegaron ó mundo, unha
cifra que se asemella á da última
década, pois dende o ano 1999
os nenos nados e empadroados no
Concello de Betanzos achéganse
ou superan a cifra dos cen nados
cada ano. Como dato comparativo do incremento da natalidade
diremos que no ano 1996 so naceron 52 nenos fronte ós 96 nados
en 2006.
Este aumento da natalidade é
semellante ós das vilas próximas
como Sada e Cambre pero superior ós dos concellos rurais coma
Irixoa ou Coirós.
Máis nenos que nenas
LIMITADO A EXISTENCIAS
Din os sociólogos que seguemos a ter unha taxa de crecemento inferior á media europea na
nosa bisbarra e no resto de Galicia e que as causas deste alza da
natalidade débense a dous factores fundamentalmente: as mulleres do “Boom demográfico dos
70” están no límite da súa idade
fértil e á chegada dos inmigraNtes. Segundo os datos que constan
no rexistro do Padrón o ano que
máis nenos naceron da última
década foi o 2001, chegando ós
124, dos que 64 foron homes e 60
mulleres.
Nas cifras globais recollidas da
última década tamén superan
lixeiramente os homes ás mulleres. Só no ano 2000 naceron seis
nenas máis que nenos.
A que xogan
Acaba de pasar a época na que
os pequenos reciben maior cantidade de xoguetes e polas cartas
que enviaron ás súas Maxestades
de Oriente puidemos ver que
entre o grupo de idade que vai de
1 a 4 anos trunfaron ademais dos
Lunnis, clásicos como Epi e Blas
e todo o referido a un oso moi
particular “Winnie The Pooh”.
Superada esa idade, os nenos
decantáronse por coches e motos
pilotadas polos astros da velocidade como Fernando Alonso e
Dani Pedrosa. As nenas preferiron as Jaggets e Bratz malia que
outro clásico coma o Nenuco
segue a ter grande aceptación.
Unha vez que chegan ós 8 anos
e a súa comarca
Betanzos
981
77 45 74
a lista de regalos parece reducirse
a unha soa palabra: videoconsola.
Xogar coa Nintendo, Play, Wii,
XBox...ocupa o maior tempo de
ocio dos rapaces e rapazas que xa
teñen gran variedade de xogos
destinados a elas.
Cabe salientar que segundo nos
recordaron as institucións sanitarias as consolas poden ser unha
moi boa ferramenta para fomentar a creatividade e imaxinación
dos menores, sempre e cando
sexamos consecuentes coa elección dos xogos e a súa catalogación e clasificación por idades.
Non nos podemos esquecer das
bicis, triciclos, patíns e monopatíns que malia que xa non teñen o
mesmo atractivo para os pequenos cas consolas seguen a ser
indispensabeis en calquera casa e
o día despois de Reis, cando o
tempo permite, estreala na rúa.
Os primeiros en apreciar este
aumento do número de nenos
foron os integrantes do equipo
directivo do colexio público
Vales Villamarín que tiveron que
incrementar o número de aulas
dende o curso 2002.
A sala de espera de Pediatría do
Centro de Saúde e outros servicios municipais estanse a quedar
escasos e se a tendencia segue a
confirmarse algúns destes servicios deberían incrementar o seu
número de prazas e tamén a súa
calidade.
Betanzos é unha vila tranquila
para ver medrar a infancia, unha
etapa que precisa lugares cuidados e cubertos, estímulos e atencións por parte de todos.
Os seus nomes
Nas actas municipais dos últimos anos recóllense os nomes que
lles puxemos ós “reis da casa”. Parece que a tendencia de usar
nomes en inglés foi a menos aínda que persiste algún Jonathan,
Kevin e Jessica. Maioritariamente desapareceron os nomes compostos, preferíndose os nomes curtos: Alba, Paula, Andrea e Carla
trunfan entre as nenas e Pablo, Marcos e Diego entre os nenos.
Recuperáronse nomes clásicos que perderan uso na últimas décadas
como Nicolás, Martín e Manuel para eles e Carmen, Inés, Candela
e Marina para elas. Cabe salientar o aumento do emprego de nomes
en galego, así atopamos gran número de Antón, Iago e Brais xunto
con Iria, Uxía e Rosalía. Outros nomes que se están a recuperar son
Mateo, Blas, Gaspar, Jaime e Sofía.
MUEBLES CALVO
Cascas, 58
Ctra. Betanzos-Curtis
Telf. 981 77 11 59
BETANZOS
VENDEMOS
CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA
Jesús Ángel Cadaveira Cadaveira
AGENTE SEGUROS
DLG. Nº 43284
- PUB´S en Betanzos insonorizados y céntricos ó alquiler. 290 m2 total.
- CHALET en Abegondo 323 m2 con finca de 1.300 m2. cerrado. Muy soleado
- PISOS 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón, exterior,
calefacción, ascensor, plaza más trastero desde 153.00 eur. NUEVOS.
- Casa de aldea en Roibeira-Betanzos. 3 habitaciones, baño, cocina, salón,
terreno anexo y garaje. 75.000 eur.
- Apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, plaza de garaje,
trastero, ascensor. A estrenar. Próxima entrega. 80 m útiles. 132.000 eur.
- BAJO CUBIERTA de 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, calefacción,
ascensor, terraza. Totalmente exterior. A estrenar. 216.000eur.
ALQUILAMOS
- Plazas de garaje. Zona Castelao con trastero. Desde 42 eur.
- Bajo comercial, esquina Alexandre Bóveda con Rosalía de Castro y
J. Cadaveira Gómez
prolongación de Rosalía de Castro.
GESTOR INMOBILIARIO
- Se alquilan Pub ´s en c/Rosalía de Castro y Pintor Seijo Rubio
- SE ALQUILA chalet amueblado en Porzomillos, 4 habitaciones, 1 baño,
1 aseo, cocina, salón y calefacción. Sótano destinado a garaje. 450 eur.
C/ E. Pardo Bazán, s/n - 15300 BETANZOS
Telf.: 981 770 352 · Telf./Fax: 981 770 370
E-Mail: [email protected]
Móvil: 639 747 434
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
23
24
Xaneiro de 2007
PUBLI
BETANZOS e a súa Comarca
ICIDADE
25
26
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
MIÑO
COMARCA
A ampliación da área de
producción do “Viño da Terra de
Betanzos” impulsa o sector
A Xunta autoriza que varias parroquias de Abegondo, Oza dos
Ríos e Sada poidan acollerse á denominación
Redacción
Betanzos
O local que ocupa a policía municipal atópase no baixo do centro de saúde
A policía local terá a nova
sede no baixo do Mercado
Redacción
Miño
A policía municipal de Miño
trasladará as súas dependencias a
un local situado no baixo do edificio do Mercado de Rabazal. O
novo emprazamento ten unha
superficie de 105 metros cadrados, terá acceso pola planta baixa
do inmoble e estará comunicado
coa planta alta que na actualidade
está ocupada por oficinas municipais.
A reforma das instalacións custará ó redor de 60.000 euros e o
Concello xa iniciou o procedemento de contratación das obras
que, segundo as estimacións dos
responsables municipais, comezarán a mediados de xaneiro e o
prazo de execución será de cinco
semanas.
Os traballos que se realizarán
no edificio afectarán á fachada,
ós accesos e á carpintería. Tamén
se realizarán as divisións interiores e falsos teitos para ubicar a
iluminación e acondicionar acusticamente as unidades.
Ademais dotarase ó local dunha
nova instalación eléctrica, calefacción e as correspondentes
tomas de conexion telefónica e
de datos.
O corpo da policía municipal de
Miño está composto por sete
membros: un coordinador de
seguridade, o xefe de policía e
cinco axentes.
A Xunta de Galicia, a través
dunha resolución da Consellería
de Medio Rural, ven de admitir a
ampliación da área xeográfica de
producción que pode acollerse á
denominación “Viño da Terra de
Betanzos” na que xa están inscritos Bergondo, Betanzos, Coirós,
Miño e Paderne. Agora, poderán
tamén sumarse varias parroquias
dos municipios de Abegondo
(Abegondo, Cabanas, Cerneda,
Cos, Cullergondo, Leiro, Limiñón, Mabegondo, Meangos,
Montouto, Presedo, Sarandós,
Vilacoba e Viós), Oza dos Ríos
(Bandoxa, Cis, Cuíña, Mondoi,
Oza, Porzomillos, Reboredo,
Salto e Vivente) e Sada (Osedo e
Soñeiro).
Con esta ampliación aproxímase a área de indicación xeográfica
á zona de producción histórica
dos viños de Betanzos. A resolución da Consellería de Medio
Rural permitirá a incorporación
de novos productores e elaboradores ó proxecto de dinamización do sector. “Esto significará
e a súa comarca
O Enxertado, 47· Ctra. Betanzos Curtis ·
Oza dos Rios · A CORUÑA
Tlf.: 981 777 720 · Fax: 981 777 721
www.labralia.com
Betanzos
INFORMACIÓN E
OPINIÓN Ó
ALCANCE DE
TODOS
981 77 45 74
[email protected]
un aumento da base social que
favoreza o desenvolvemento de
novas iniciativas de cara a dar o
salto na producción, na elaboración e na comercialización que
estes viños necesitan, e que teñen
mellorado moito a súa calidade
nos últimos anos”, segundo
explicaron fontes do Grupo de
Acción Local “Terra das Mariñas”, que está a traballar dende
hai tempo polo impulso do sector
vitivinícola da comarca.
O Presidente da Asociación de
Viticultores e Adegueiros de
Betanzos e Comarca, José
Manuel Amigo, salientou que
“esta ampliación suporá o relanzamento definitivo destes viños
con tanta historia e tradición, así
como o lanzamento comercial
das nosas castas autóctonas
(Agudelo e Branco Lexítimo)”.
Miss
Jeans
GRANDES REBAJAS
PANTALONES chico-chica 2x30 eur. · 1X17 eur.
P A N TA L O N E S c h i c a / o 2X45 · 1X30 eur.
P A N TA L O N E S c h i c o 2X49,90 · 1X35 eur.
C A M I S E TA S c h i c a / o d e s d e 4 e u r.
C A Z A D O R A S c h i c a / o d e s d e 1 7 e u r.
J E R S E Y S c h i c a / o d e s d e 9 , 1 2 . . . e u r.
DTOS. 20%, 30%, 40% y 50%
EN TUS MARCAS
Avda. Jesús García Naveira, 35 bajo
Tlf. 981 77 36 49 · BETANZOS
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
27
28
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
PA D E R N E
O Concello ofrece clases de
inglés gratuitas para escolares
A música, o teatro e as
festas infantís foron os
protagonistas do Nadal
en Paderne
Redacción
Os escolares de Paderne terán
á súa disposición unhas clases
de inglés gratuitas financiadas
polo Concello. O obxectivo
desta proposta é que dende as
primeiras idades ata o bacharelato, os estudantes poidan iniciarse nunha nova lingua, perfeccionar os contidos escolares
ou preparar os exames sen que
esto represente unha carga para
a economía familiar.
Ademais, os nenos e nenas de
entre seis e doce anos que cursan Educación Primaria, poden
acudir dúas tardes á semán a
realizar os deberes na Biblioteca Municipal, onde terán á súa
disposición unha persoa de
apoio que lles axudará a resolver as súas dúbidas.
Os padernenses poderán
pasar a Inspección
Técnica de Vehículos
Agrícolas no Telleiro
O 17 de xaneiro remata
o prazo de inscripción
para a excursión á festa
do berberecho de Foz
Redacción
Redacción
Paderne
Paderne
Os vindeiros días 29, 30 e 31
de xaneiro realizarase a Inspección Técnica de Vehículos
Agrícolas no Campo do Telleiro.
Os interesados poderán pedir
cita anticipada chamando ó
teléfono 609106723. Coa cita
reservada poderán pasar a revisión dos seus vehículos sen ter
que agardar moito tempo para
que poidan reanudar o antes
posible as súas actividades
cotiás.
O horario de atención ó público da unidade móbil de ITV
será de 9:00 a 13:30 e de 15:30
a 18:00 horas, agás o día 31 no
que só haberá horario de mañá.
O próximo 17 de xaneiro será
o último día que teñen os veciños e veciñas de Paderne para
apuntarse á excursión que o
Concello ten previsto realizar á
festa do berberecho que se
celebra no municipio de Foz.
A excursión será o sábado día
20 de xaneiro e inclúese no
programa municipal “Paderne
en Familia”. Pola mañá asistirán á festa e despois a un xantar
con baile nun restaurante da
localidade.
Poderán participar persoas de
tódalas idades que estean
empadronadas en Paderne. O
custe da viaxe e do xantar é de
12 euros por persoa.
Paderne
Redacción
Paderne
Os actos de Nadal en Paderne
comezaron o día 17 cun concerto
da Banda Municipal de Música
de Betanzos que contou cun
numeroso público. Tamén o
Concerto de Fin de Ano, dirixido
polo músico Mikhail Moriatov
reuníu a numerosas persoas no
Salón de Plenos do Concello.
Pero, sen dúbida os principais
protagonistas destas datas son os
máis pequenos da casa. E eles
tamén tiveron as súas festas con
teatro e agasallos. Ademais da
Os pequenos de Preescolar na Casa e da Escola Infantil participaron nunha
festa de Nadal organizada polo Concello
Os Reis Magos chegaron a Paderne o día 4 para recoller as cartas dos máis
pequenos e agasallos con doces
LA CASA DE LAS GORRAS
PAQUETERIA - GRAN SURTIDO EN ZAPATILLAS
LA MAS ANTIGUA DE BETANZOS EN ESTA ESPECIALIDAD.
ABIERTA DESDE EL AÑO 1935
Plaza de la Constitución, 6 - Tlf. 981 77 21 58 - BETANZOS
TALLERES BRIGANTIUM
MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL ☎ 981 79 70 12
ALINEADO DE DIRECCIÓN
LIMPIEZA DE INYECCIÓN CON MÁQUINA
AMORTIGUADORES
REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE
PASTILLAS DE FRENO
CAMBIO Y EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS
SILENCIOSOS
CONTINENTAL · MICHELIN · GISLAVED,...
REVISIÓN PRE - ITV
CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
OBRE, S/N · PADERNE · Tlf./Fax: 981 797 227 · Móvil 606 983 383
visita de Papá Noël e dos Reis
Magos. Os máis pequeniños, os
nenos e nenas das escolas de
Educación Infantil e de Preescolar na Casa foron os protagonistas dunha festa especialmente
adicada a eles que se celebrou en
Viñas e na que actuou Caramuxo
Teatro e, de sorpresa, apareceu
Papá Noel que ademais de recoller as súas cartas entregoulles
cadanseu agasallo.
O día 4 chegaron os Reis
Magos que percorreron tódalas
parroquias do municipio e celebraron cos nenos e nenas unha
festa no Polideportivo municipal
onde actuou a Escola de Gaitas
de San Pantaleón e houbo un
espectáculo infantil. Tamén se
entregaron os agasallos ós nenos
e nenas que participaron no concurso de narracións e debuxos.
COLEGIO OFICIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS
COLEGIADA Nº: 1-898
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
TITULADOS MERCANTILES Y
EMPRESARIALES
COLEGIADA Nº: 825
C/ Venezuela, 20 bajo
15300 BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 44 79
José Pérez
Mosquera
CARNICERIA Y
SUPERMERCADO
2º Travesía J. García Naveira
Telf. 981 772301
BETANZOS
JUAN ROZO · Telf. 981 771760
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
i n v e r s i o n e s
PISOS
Betanzos: A estrenar apartamento semiamueblado de
unos 45 m2, 1 dormitorio, 1baño, cocina amueblada, y
salon. Precio: 99.200 eur.
Betanzos: Piso de 100 m2, 3
dormitorios, 1 salon-comedor,
cocina grande amueblada, 2
b a ñ o s ,
calefacción. Se
v e n d e
amueblado.
Betanzos, zona del Rollo, totalmente amueblado, de
110m2, c/ terraza de 30 m2, 4 dormitorios, 2 baños,
salón- comedor, cocina totalmente amueblada,
acumuladores T.N., ascensor, 2 plazas de garaje, y 2
trasteros.
Sombreu
-Miño:
Dúplex de 74 m2
útiles, 2 dormitorios, 2
baños, calefacción y
garaje, Excelentes
vistas al mar. Se
vende totalmente
amueblado. Precio:
148.570 eur
Miño: Se Vende Apartamento de 40 m2, con 1
dormitorio, cocina americana y terraza con vistas al
mar, a 3 minutos de playa.
Sada: Piso de 35 m2, 1 dormitorio, cocina americana
con terraza, garaje y ascensor. Precio: 84.000 eur
Cambre: Muy céntrico,
pegado al centro de
salud y colegio, 64 m2,
2 dormitorios, cocina
con terraza, salón, y 1
baño. Tiene calefacción, garaje, trastero y
ascensor.
Betanzos: Apartamento en Ctra. Castilla de 60m2
útiles, 2 dormitorios, 1 baño y cocina americana.
Plaza de garaje y trastero. El Piso está Impecable,
tiene 3 años, con poco uso.
Betanzos: zona de galeras, seminuevo de 120m2
útiles, con 4 dormitorios, 2 baños, salón - comedor,
cocina amueblada, calefacción con tarifa nocturna,
ascensor, plaza de garaje para 2 coches, y trastero.
Betanzos: Ático
seminuevo en
zona Magdalena
de 110 m2 útiles,
y terraza de
40m2,
con
excelentes
vistas,
muy
soleado. Salón,
c o c i n a
amueblada, 4
dormitorios, 2 baños,
ascensor, garaje y
trastero.
Betanzos: 127 m2, 4 dormitorios, 2 baños, salón con
chimenea, comedor, cocina amueblada, ascensor,
garaje, y trastero.
Betanzos: piso en zona Magdalena seminuevo de
77m2, todo exterior; 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada, ascensor, garaje, trastero,
calefacción tarifa nocturna c/acumuladores.
A Coruña - Atocha Alta: piso para restaurar en Atocha
alta (A Coruña) de 56m2, un 3º sin ascensor. Precio:
87.000 eur
y
s e r v i c i o s
A Coruña: cerca a la Ronda de Nelle, totalmente
reformado, 2 dormitorios.
Se Alquila piso, 1º sin ascensor, 4 dormitorios, salón
amueblado, 1 baño, cocina a estrenar y patio de uso
propio. Precio: 310 eur/mes
Se Alquila piso en Betanzos totalmente reformado de
120m2, 4 dormitorios y 2 baños. Precio: 350 eur/mes
Se Alquila casa planta baja en Betanzos de 85-90m2,
3 dormitorios, baño, cocina amueblada, tiene
calefacción. La casa está en muy buen estado,
incluso el propietario no tiene problema en pintar toda
de nuevo. Precio: 400 eur/mes.
Se Alquila piso
amueblado de 65
m2,
2
dormitorios, 2
baños, salón comedor, cocina.
Precio:
450
eur/mes
LOCALES COMERCIALES
Se Alquila Bajo Comercial de 150 m2 en Betanzos,
con unos 40 m2 de terraza, zona comercial en
expansión.
Se Alquila o Traspasa Bajo Comercial en Casco
Histórico de Betanzos, de 30 m2. Consultar precios.
Se Traspasa Negocio Textil frente al Corte Inglés.
Los inquilinos tienen contrato indefinido con la
propiedad. Precio del traspaso: 180.303 eur.
Se Alquila ó Se Vende Bajo en Miño (Plaza del
mercado), de unos 900m2, sobre 4,80 m. altura.
Precio de Vta: 836.000 eur. Precio Alquiler: 4.870
eur./mes
Se Alquilan plazas de Garaje en Betanzos, zona
Galeras
Se Alquilan Plazas de Garaje en Avda. Jesús García
Naviera, Precio: 40 eur./mes
Se Vende Bajo Comercial en C/ Los Angeles
(Betanzos), de 75 m2. Precio: 93.155 eur.
CASAS Y CHALETS
Cines-Oza: Se Alquila casa de 90 m2/pta (B+1), y
unos 1400 m2 de terreno, con 2 dormitorios. Precio:
300 eur./mes
Ouces - Sada:
Casa de piedra
de 200 m2, en
parcela de 600
m2,
4
dormitorios, 1
salón - comedor
c/chimenea, 3
baños, garaje,
calefacción
gasoil, armarios
empotrados y
anexos a lavandería. Próxima entrega.
Infesta - Betanzos: Casa de 75 m2/pta (B+1), 2
dormitorios, 2 baños, 2 cocinas (1 con lareira), salóncomedor, y despensa. Tiene unos 400 m2 de finca.
Infesta (A Sancia): Casa de unos 60 m2, para
restaurar en finca de 3 ferrados no urbana
Fortiñón - Mondego: Casa de 200 m2 (B+1), en
parcela de 700 m2, 5 dormitorios, salón-comedor,
cocina amueblada, 3 baños, garaje, calefacción
gasoil, armarios empotrados, suelos de gress y
madera, y ventanas de aluminio lacado. Todavía en
obra.
PROMOCIONES
VENDE
Pisos de 1 y 2 dormitorios y locales comerciales
desde 87.000 eur.
ZONA VALDONCEL CON GALERAS
(Buena situación con amplia zona verde y materiales de 1ª calidad)
29
i n m o b i l i a r i o s
Fonte De
Unta
Betanzos:
C a s a
p a r a
restaurar
en casco
antiguo
(B+1+B.C.) de unos 70 m2/pta. suelos de madera. La
planta baja se puede destinar a hostelería.
Seixo - Mugardos: Casa de 150 m2 construídos, 3
dormitorios, 2 baños, cocina mueblada, plaza de
garaje, alcantarillado, luz. Está a 10 minutos de Ferrol
y a 3 minutos de playa de Seselle y Raso, con vistas
al mar.
Dorneda
Oleiros: Casa
de 270 m2, en
parcela de 2500
m2,
4
dormitorios, 2
salones, 1 salon
- comedor, 2
cocinas,
4
baños, garaje,
trastero,
calefacción a
gasoil, ventanas de
madera y aluminio
doble. No tiene
alcantarillado pero
está aprobado, luz,
agua y piscina.
Chelo - Coirós: Casa de piedra para restaurar de
unos 140 m2, y 150 m2 de finca, Precio: 96.000 eur.
Miño: Casa de piedra semirestaurada de 115 m2, en
parcela de 500 m2, con vistas, 2 dormitorios, saloncomedor, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Precio:
111.500 eur.
Crendes - Abegondo: Casa de piedra do Porriño de
200 m2, en parcela de 3700 m2, 4 dormitorios, salón
c/chimenea, 2 baños y cocina amueblada. Tiene un
porche con arboleda, bodega y garaje. El cierre de la
finca es de piedra de cantería.
Casa en Casco Histórico Betanzos: para restaurar
de 60 m2/planta. Precio: 98.000 eur.
Sta Marta de Babío (Bergondo): Casa de 400 m2 con
una parcela de 1500 m2., 5 dormitorios, 4 baños, 2
salones con chimenea, cocina amueblada. Barbacoa
cerrada con cocina y piscina de obra.
Abegondo - Presedo: Casa piedra 120m2,
Restaurada; Falta acabados interiores; Parcela sobre
8000m2; Se puede parcelar en 2000m2. 150.000 eur.
Cecebre-Espíritu
Santo: Casa de
piedra de 200 m2
(B+1), en parcela
de 1000 m2, 3
dormitorios, salon
comedor, cocina
amueblada,
2
baños,
garaje,
trastero
y
calefacción. Tiene 3
años de antigüedad.
Casa Restaurada en Casco Antiguo de Betanzos:
(B+1+2+3+B.C.), 2 dormitorios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, y garaje en plata baja. Tuberías e
Instalación eléctrica nuevas. Precio: 108.330 eur.
San Vicente de Vigo - Carral: Casa de piedra para
restaurar, de 130m2 (B+1), con parcela de 4000m2.
Agua de traída, pozo, alcantarillado, luz, y teléfono.
Casa en Cortiñán: A estrenar de 120m2 (B+1), en
parcela de 300m2.
Casa en Bergondo: 250m2 (B+1) en parcela de
3000m2 de suelo urbano. Casa en buen estado, y
muy bien situada.
Bergondo - O Caño: Chalet de 250m2, parcela de
2.064m2. Barbacoa, Garaje; Local independiente para
comedor o gimnasio; Perreras; Pozo fosa séptica
Vilamateo: Casa de piedra para restaurar de 230 m2
(B+1), con parcela de 2650 m2. Pta baja con 3
dormitorios, 1 baño, despensa y cocina con lareira. En
pta. Alta, diáfana con 3 divisiones. Alpendre con
horno de leña, parra, y hórreo. Precio: 156.300 eur.
Casa Tipo Pazo Zona Bergondo: 540m2 (B+1+B.C.),
5 dormitorios, 4 baños, 1 aseo, cocina, comedor, gran
salón, lareira, cenador, alpendre, piscina (15x7). Agua
traída, y pozo. Fosa séptica. Finca amurallada de
2300m2. Calefacción fuel-oil.
Casa En Ciudad Jardín: 650m2 útiles
(B+1º+2º+3º+B.C.), con jardín y terraza cubierta, 8
dormitorios, 7 baños, 3 salones, 1 comedor, 1 office, y
cocina amueblada con un hall grande. En el bajo,
cuarto de calderas, ascensor y plazas de garaje.
Miño: A 10 minutos
de playa, 165 m2, 3
dormitorios,
3
baños,
cocina
amplia, salón con
chimenea de leña,
garaje,
y
calefacción
Fincas
Coirós: Parcelas de 1000 m2, con alcantarillado, luz y
agua, cerca de entrada de la autovía. Precio: 66.111
eur.
Coirós: Parcela urbana de 1.180m2, con agua traída,
pavimento, y luz. A 150m de nacional VI, Precio:
70.000 eur.
Bergondiño - Cangas: Parcela de 1000 m2,
autorizada para vivienda unifamiliar, alcantarillado, luz
y agua.
Broño (Mera): Parcela urbana de 900 m2 para
vivienda unifamiliar. Alcantarillado, luz y agua, buenas
vistas.
Espenuca: Finca de 3000m2, con una nave de unos
1500m2 (dedicada a granja de pollos), y una casa de
100m2. Agua de traída y pozo, luz, y teléfono.
San Juan de Villanueva (Miño): Parcela de 3900m2.
En este momento autorizada para 1 vivienda.
Oza dos ríos: 2800m2 urbanos, con alcantarillado,
agua de traída, y luz. Autorizada para 1 vivienda.
Precio: 54.091 eur.
Oza: Parcelas de 1000m2, con alcantarillado, luz y
agua traída. Precio: 45.076 eur.
Solares
Freixeiro: Próximo a salida de autopista, autorizado
para vivienda (B+3P+B.C.) de 90m2/pta.
Gandarío: 10.000 m2, de los cuales 6.500 m2 son
construíbles, para 6 ó 7 chalets.
Sada: 22.000 m2, ideal para urbanización.
OTROS
SERVICIOS
Gestión notarial, Registral, y Catastral
Herencias, Matriculaciones,
Autoliquidaciones, Mediciones,
Tasaciones, Particiones, Proyectos
Informes Judiciales,
Asesoría Jurídica
Seguros
C/Valdoncel, 67 - B 15300 Betanzos
981 77 42 39 · 609 488 311
[email protected]
O
30
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
ABEGONDO
CURTIS
As actividades lúdicas e
culturais centraron a
programación de Nadal
de Abegondo
Trinta nenos e nenas
participan nun taller creativo
de fomento da lectura
Redacción
Redacción
Abegondo
Curtis
O programa de Nadal de Abegondo comezou coa visita do
Carteiro Real á Escola Infantil e á
Escola Unitaria. Un taller de postais e adornos de Nadal, unha
festa con exhibición das escolas
deportivas e de inglés, unha proxección de cine e un concerto do
grupo de pop-rock “Presto Vivace” completaron as actividades
nas que participaron nenos e
nenas do municipio.
Finalmente, trala chegada dos
Reis Magos, que este ano escolleron como medio de transporte
tres Mercedes dos anos sesenta,
os pequenos entregáronlles as
O Departamento de Servizos
Sociais de Curtis celebrou o pasado 2 de xaneiro unha actividade
de animación á lectura na que
participaron unha trintena de
rapaces e rapazas de entre cinco e
doce anos.
Durante unha hora tiveron a
COIROS
O Carteiro Real visitou a Escola Infantil Pasiños e a Escola Unitaria
súas cartas e merendaron roscón
de Reis con chocolate. Na festa
tamén houbo inchables e talleres.
O Concello reparte as axudas ás
asociacións sen ánimo de lucro
Os veciños e veciñas
recibirán nos seus
fogares o Anuario
editado polo Concello
Redacción
Redacción
O Concello financia a
ampliación do saneamento
en varias parroquias
Redacción
Coirós
Abegondo
Durante este mes de xaneiro as
23 asociacións sen ánimo de
lucro que solicitaron axudas
municipais irán recibindo os
importes correspondentes. En
total o Concello de Abegondo
destina 10.000 euros a subvencionar a actividade das entidades
sen ánimo de lucro. Ademais,
foron xa entregadas as corres-
ocasión de participar en xogos
orientados a desenvolver a súa
creatividade e, tendo en conta a
proximidade da data de Reis,
escribiron unha carta ás Súas
Maxestades pedindo que lles agasallaran con un libro de contos
para cada un deles. Finalmente
ofrecéuselles unha merenda.
pondentes ós clubes e asociacións deprotivas e ás comisións
de festas. En total destináronse
46.836 euros para apoiar o traballo das entidades culturais e
deportivas.
Por outro lado, durante o mes
de decembro o departamento de
Servizos Sociais levou a cabo
unha campaña de recollida de alimentos na que contaron coa colaboración de numerosos veciños
do municipio.
Abegondo
O Concello de Abegondo ven
de presentar o Anuario 2005 no
que se recollen, ademais dos
acontecementos máis destacados
do ano e os nacementos, un repaso sobre as novas publicadas na
prensa relacionadas co municipio. A publicación será enviada
ós abegondeses ó seu domicilio.
Establecimiento autorizado
Taller Propio
Abrimos los sábados por la tarde
O Concello de Coirós anuncia
a próxima realización das obras
de ampliación da rede de saneamento en Santiago de Ois, en
Figueiras e no lugar de Lapela,
con cargo ós presupostos municipais. En total investiranse
case 90.000 euros.
Ademais, a Deputación da
Coruña financiará obras de
ampliación na rede de saneamento no núcleo de Coirós, a
Grupo
CATALANA
OCCIDENTE
COUCEIRO SEGUROS
Todo tipo de Seguros:
PIEZA ANUAL
PRIVILEGE 2006
FLORES PARA
UNA DIOSA
Rúa dos Prateiros, 4 · Tlf. 981 77 06 30
BETANZOS
-Automóvil
-Multirriesgos
Comunidades,
Hogar
Pymes
-Vida (Ahorro, Pensión)
-Accidentes
Pintor Seijo Rubio, 13
Tlf. 981 77 12 22
15300 BETANZOS · (La Coruña)
pavimentación de varios viais e
o alumeado público en Coirós
de Abaixo. A inversión supera
os 120.000 euros.
Estas obras completarán as xa
realizadas previamente de saneamento en Espenuca e Coirós
de Abaixo, de dotación de alumeado público en Xora e a
pavimentación de accesos en
Armea-Collantres, incluidas
nos Plans de Obras da Deputación da Coruña.
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
SUMINISTROS MEILÁN
Avda. Castilla, 4 · BETANZOS
CALENTADORES
GAS 10% DTO.
ACCESORIOS DE
FONTANERÍA
40% DTO.
COCINAS DE
LEÑA VITRO
25% DTO.
VAJILLAS PORCELANA
15% DTO.
ESTUFAS DE LEÑA
20% DTO.
CACEROLAS INOX.
VITRO 15% DTO.
ACCESORIOS
BAÑO
+ 12 MODELOS
DIFERENTES
ELECTRODOMÉSTICOS
15% DTOS.
FERRETERIA J. MIRAMONTES
Rotonda de las Cascas, 1 · BETANZOS
31
32
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
NADAL 2007
Os centros educativos celebran
o Nadal con actos culturais
Os alumnos e alumnas dos colexios Vales Villamarín e Atocha
participaron en diversas actividades culturais e de lecer
Os alumnos de 5º de
Primaria de Atocha
interpretaron “Gospel
Christmas”
Un momento do espectáculo de maxia no Salón de Actos do Vales Villamarín
Os Reis Magos visitaron o Vales Villamarín para recoller as peticións dos
nenos e nenas e agasallalos con caramelos
No Colexio Vales Villamarín, os alumnos e alumnas
participaron nun concurso de postais e panxoliñas,
asistiron a un espectáculo de maxia e teatro e recibiron a visita dos Reis Magos. Ademais, realizaron
diversas saídas para asistir ós actos programados
polo Concello no edificio Liceo.
En Atocha, a
Festa de Nadal
celebrouse o día
21 de decembro e
contou coa asistencia de familiares e profesores. Durante os
actos entregáronse os premios
ós
alumnos
gañadores do V
Concurso
de
Debuxo
de
Un momento da actuación dos alumnos de 6º de primaria que interpretaron coas
súas flautas “A run run meu Neno”
Nadal: Jorge Muñoz
Rodríguez,
Lucas
Romay Varela e Belén
Couto Ares, 1º, 2º e 3º
respectivamente. Os
alumnos de Educación
Infantil cantaron unha
panxoliña “Din Don
Din”; os de 6º de primaria interpretaron “A run
run meu neno” á flauta;
os de 3º de primaria
cantaron e dramatizaron
a panxoliña “Que lle
daremos ó Neno?”;
Tamén houbo un baile
Os alumnos de primaria e secundaria interpretaron a obra “Conto de Nadal”
de 5º de primaria “Gospel
Christmas” e un canto solidario “Dos Mares” dos estudantes de 6º de primaria.
Alumnos de ESO cantaron “A very Merry Christmas” e os de 2º de primaria interpretaron “La vida es bella”. Por último pechou a celebración unha peza teatral a
cargo de alumnos de primaria e secundaria: “Conto de Nadal”
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
REPORTAXE
33
“Preescolar na Casa” serve de apoio a
un centenar de familias da comarca
Educar os fillos non é tarefa doada e implica unha grande responsabilidade. Para os
pais e nais poder contar cun apoio nos primeiros anos de vida do neno ou nena é moi
importante de cara a afrontar a fermosa e á vez dura misión de educar. O programa
“Preescolar na Casa” é para as familias, especialmente para as que viven no medio
rural, un excelente soporte na educación dos seus fillos
Isabel Souto
Betanzos
Comeza unha reunión de Preescolar na Casa. Os nenos e nenas
que veñen de diferentes parroquias danse a benvida cunha canción. Despois virán máis cancións nas que participan activamente facendo representacións
con acenos. Máis tarde, por grupos según a idade xogan ou realizan a actividade programada para
a xornada: fabricar un boneco
cun globo e un cartón, decorar
unha calabaza para celebrar o tradicional Samaín, facer debuxos
de animais con follas secas, pintar postais ou decorar a árbore de
Nadal. Para rematar, unha pequena charla sobre temas de interese:
hábitos de sono e alimenticios,
primeiros auxilios, normas e límites... na que os pais e nais participan preguntando ou contando as
súas propias experiencias.
Os nenos e nenas colaboran na decoración da árbore de Nadal
Pais, nais e nenos comparten unhas horas de xogos, cancións, contos...
Todas e cada unha destas actividades están orientadas a que pais
e fillos compartan unha tarefa,
xoguen xuntos e aprendan o un
do outro. Coñecerse mutuamente
é o primeiro paso para poder educar ós fillos. Esa é unha das pre-
misas de “Preescolar na Casa”,
un programa que naceu hai trinta
anos e que, dende entón, axuda ós
pais e nais a educar ós seus fillos
en familia.
Na comarca o programa impártese en Betanzos, Paderne, Aran-
ga, Cesuras, Coirós, Abegondo,
Irixoa e Monfero. Mónica Fernández e Lucía Rocha son as educadoras encargadas do programa
na zona, onde atenden a case un
centenar de familias. “É importante traballar cos nenos dende o
primeiro momento, estimulalos,
coñecer o seu desenvolvemento,
saber como actuar en determinados casos, que os pais e nais e os
nenos e nenas se relacionen cos
demais e co propio entorno”, afirma Mónica Fernández.
No medio rural as relacións
sociais resultan máis complicadas
que nas cidades. Por eso, as reunións de “Preescolar na Casa”
son unha excelente oportunidade
para a interacción social dos
nenos.
O asesoramento sobre temas de
interese é outra das cuestións nas
que incide o programa. Temas
como os cueiros, os hábitos de
sono e alimenticios, normas e
límites, primeiros auxilios, seguridade vial ou o uso da televisión
son cuestións de interese para os
pais e nais que se abordan ó
longo do curso.
Ademais, prográmanse saídas,
charlas, encontros, festas e outras
actividades como unha xornada
de integración na escola para os
pequenos que se incorporan por
primeira vez ó colexio. Ademais
das reunións, os pais e nais teñen
á súa disposición unha revista
editada pola Fundación Preescolar na Casa, programas na radio e
na televisión galega e tamén unha
páxina web: www.preescolarnacasa.org.
34
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
CULTURA
O escritor betanceiro
Xosé Luis Sobrino ofrece
dous recitais ante
emigrantes galegos e
andaluces en Cuba
O violonchelo soa na Telleira
ANDRÉS BEADE DOPICO
BETANZOS
Redacción
Betanzos
O escritor e xornalista betanceiro Xosé Luis Sobrino ofreceu
sendos recitais en La Habana ante
emigrantes galegos e andaluces.
O primeiro deles foi no pazo do
antigo Centro Galego de La
Habana onde se deron cita varias
xeracións de emigrantes e fillos
de emigrantes e de representantes
das asociacións galegas no exterior. O segundo dos actos foi no
Centro Andaluz.
Xosé Luis Sobrino ofreceu unha
breve escolma da súa creación
Xosé Luis Sobrino durante un momento do recital que ofreceu en Cuba
poética incluida no libro “Lendario Acibeche” xunto con novas
composicións poéticas que agardan ver a luz en breve. O presi-
dente da Federación de Sociedades Galegas de Cuba, Antonio
Cougil convidou ó autor a visitalos en vindeiras ocasións.
Maxi Rei presenta o seu
poemario “Vizoño”
editado por “Eira Vella”
Redacción
Betanzos
O libro de poemas “Vizoño”
escrito polo mozo abegondés Maxi
Rei, acaba de ver a luz, editado
pola Asociación Cultural Eira
Vella.
Maxi Rei presentou a súa publicación o pasado 29 de decembro nun
acto no que tamén interviron Pilar
Vázquez, Presidenta de Eira Vella,
Xesús Torres, coordenador da
revista A Xanela e Miro Villar,
poeta e estudoso da literatura galega.
O poemario reproduce na portada
un grabado do artista betanceiro
Jesús Núñez, director do CIEC.
Maxi Rei acompañado de Miro Villar, Xesús Torres e Pilar Vázquez.
“Vizoño” é un poemario autobiográfico composto de vintetrés poemas que quere rescatar a memoria
da infancia, sentida como un tempo
feliz, ó tempo que nos fala da desaparición e abandono do rural.
Quen diría fai pouco máis de medio século que no lugar da
Telleira -a medio camiño entre A Xerpe e Touriñao- iban soar con
sorprendente maestría as sonatas de Boccherini e Barrière, ou os
concertos de Vivaldi e Couperín, interpretados por unha moza de
brilantes cualidades artísticas no dominio do violonchelo?
No feiticeiro entorno natural de topónimos reveladores de tradicións e eidos inconfundibles: O Regueiro do Ron, A Mullerenga
(Millerenga?), Os Mouros, A Croa, A Corna, A Xerpe, Braxe, A
Telleira, ten a súa residencia familiar unha non menos inconfundible representación cultural da nova xeración de mozos e mozas
estudiosos e prometedores nas artes.
Cando ensaia co seu instrumento máxico,
dise que as lavercas, as cotovías e os
Cando
xílgaros escoitan alelados as laparaensaia co seu
das sonoras que xurden nun escenario cuasi poético, de solemnidades
instrumento
e sobriedades propias dunha ecolomáxico dise que
xía inqueda, abaneándose á súa
sorte nun medio rural no que o
as lavercas, as
home aparenta estar ausente.
cotovías e os
Onde parece que todo se ensilvece, a maxia da música desperta á xílgaros escoitan
paisaxe e seduce a sensibilidade dos
alelados
reinos da natureza poñendo en vixencia o sabio dictame de que nada se perde
e todo cambia. Afirmando de pasada que o
movemento é perpetuo.
Esta figura artística betanceira chámase Eva Otero, compoñente
do Dúo Melva, integrado por ela e a súa compañeira de profesión,
Paula Rancaño, quen, coa colaboración de Elva Fernández, ofreceron un concerto no Salón Azul do Liceo o pasado 16 de decembro, patrocinado pola Asociación Cultural Eira Vella con motivo
da presentación do número 22 da súa revista cultural A Xanela,
servindo de colofón musical do acto cun repertorio esixente e
vibrante, onde as intérpretes entusiasmaron a un numeroso auditorio que premiou a súa actuación con persistentes e prolongados
aplausos.
Eva Otero fixo gala dun estilo e dominio instrumental sorprendentes, integrándose nunha soa peza a proxección artística, a concentración e identificación na execución e o propio encanto poético da intérprete, quen, sen dúbida, ten por diante uns retos e rumbos auspiciosos.
SE TRASPASA TINTORERÍA EN
TALLERES
CASCO HISTÓRICO.
CACHAZA
SERVICIO OFICIAL
INTERESADOS LLAMAR AL TELF.
630 52 57 27
XASTRERIA
CONFECCIONS
Saavedra Meneses, 26-28
Telf. 981 772308 • BETANZOS
LUGAMI
Artes Gráficas
Papelería
Estanco
Telf: 981 77 13 55
Santiago, 4 · Betanzos
Talleres
Campañó
EXPOSICIÓN
VENTA
RECAMBIOS
TALLERES
Pza. do Peirao, 8
15300 · BETANZOS
Tlf./Fax 981771692
SEGUROS
GESTIÓN
INMOBILIARIA
Avda. Fraga Iribarne, 29-31
BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 11 07
e-mail: [email protected]
Les desea
Feliz Año 2007
Pza. Alfonso IX, Nº 10
Telf. 981 77 09 52 - BETANZOS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
[email protected]
www.segurosmoar.com
C/ Jesús García Naveira, 35-37
Tlf. 981770025 · Fax: 981774198
15300 · BETANZOS
Galipart, s.l.
FABRICA DE
PARQUETS
CORTIÑAN
BETANZOS
Telf. 981 78 04 03
15319 (A Coruña)
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
GUIA DO LECER
·Venres 12 e 19. Ciclo de proxeccións de cine de
Emir Kusturica, na Sala Azul do Liceo.
Horario: 20:30 h.. Organiza: Concellería de
Xuventude e Normalización Lingüística.
·Sábado 13. Salón Azul do Liceo. Xornada sobre Formación
en inmigración para [email protected]: de 10:00 a 14:00
Organiza: Cruz Vermella. Inscripcións: 981771727
Imaxe da exposición do Grupo Crise que estivo aberta ó público no
Liceo dende o 21 de decembro ata o 7 de xaneiro
35
·Domingo 28. Aula de Cultura. 20:30
h. Representación teatral da obra “A
raíña da beleza de Leenane”,
interpretada pola compañía “Teatro do
Atlántico” no Liceo.Organiza:
Concellería de Cultura, Educación e
Deportes dentro da Rede Galega de
Teatros e Auditorios do IGAEM
·Mércores 18. Salón de Actos de Caixa Galicia Charla sobre
tuberculose e enfermidades transmisibles. Impartida polo
doutor Antonio Asensi Pernas. Organiza: Cruz Vermella.
·Do 1 ó 30. Exposición dunha selección da obra gráfica de Ricardo
Mojardín, na Sala de Exposicións Temporais da fundación CIEC.
Horario: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00.
·Do 2 ó 31. Exposición dunha selección da obra gráfica de Giorgio
Sedda, en CIECGalería, baixo o título de PERCOSI.
Horario: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 21:00.
·Do 12 ó 30. Exposición de pintura de Ian Shepard, na Sala de
Exposicións do 1º andar do Liceo.
Horario: de 19:00 a 21:00 h. (días laborables)
de 12:00 a 14:00 h. (sábados, domingos e festivos)
·3 de febreiro. Aula de
Cultura. 20:30 h.
Concerto benéfico en
favor de Manos Unidas.
Actuarán: Paloma Catalá e
Isaura Rey (flauta), Gabriel
López e Iago Casal (piano)
.Colabora e Patrocina:
Concellería de Cultura,
Educación e Deportes e
Concellería de Xuventude e
Normalización Lingüística
O Grupo Melva actuou durante a presentación da revista A Xanela editada
pola Asociación Cultural Eira Vella
36
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
COUSAS
DECORACIÓN NAVIDEÑA. Este mes queremos destacar aqueles elementos de decoración
navideña que nos chamaron especialmente a atención, como é o caso dos Beléns de luces
que o Concello colocou en diferentes zonas da cidade como as Prazas da Constitución e do
Campo, A Galera, A Ribeira ou A Condesa. Tamén destacamos algunhas fachadas de
comercios e particulares pola súa orixinalidade na decoración.
Esta sección pretende recoñecer o esforzo
dos betanceiros por mellorar a estética da
cidade. Cada mes destacaremos aqueles
detalles gráficos que nos parezan máis
significativos tanto de comerciantes, como
de cidadáns ou tamén das institucións,
relacionados coa decoración, ornamentación,
ou simplemente co coidado da imaxe de
establecementos, rúas, fachadas, etc.
Os nosos parabéns para o Concello pola renovación paulatina
da iluminación navideña na que se están a introducir
elementos máis modernos seguindo as tendencias de cidades
como A Coruña ou Santiago onde poden verse composicións
semellantes ós beléns que aquí destacamos.
A quen corresponda
PINTADAS. Este mes
queremos facer un
chamamento ó civismo dos
cidadáns no tocante ó respeto
polos bens públicos e
privados. As pintadas en
paredes e mobiliario urbán
non só son desagradables
esteticamente senón que a
súa limpeza supón un custe
económico tanto para os
particulares como para o
Concello no caso de bens
públicos.
A imaxe que ofrece unha cidade tanto para os seus habitantes como
para os que a visitan é algo que cómpre coidar e que non sempre se fai.
Ademais da responsabilidade dos gobernantes todos temos un papel
importante que xogar neste sentido: demostrar a urbanidade suficiente
para coidar o patrimonio e os bens comúns. A quen corresponda...
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
37
38
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
DEPORTES
TA E K W O N D O
LIGA DE PEÑAS
Alba Corral, do Clube Kwon,
campiona de Galicia xunior
“La Mota” se proclama líder
de invierno de la liga de peñas
La clasificación está muy apretada y
siete conjuntos tienen opciones al título
Redacción
Betanzos
O Clube de Taekwondo
“Kwon” de Betanzos acadou a
cuarta posición na clasificación
xeral por equipos do Campionato Xunior de Taekwondo, a
pesar de concorrer con poucos
competidores e algunha baixa
de última hora. Os bos resultados colleitados no campionato
fixeron que o clube brigantino
quedase cuarto a tan só un
punto do terceiro, o Suh de
Boiro, lugar no que se celebrou
o torneo.
Boa parte do éxito dos betanceiros é obra de Alba Corral
Varela, que conseguíu a Medalla de Ouro no peso pluma
(menos de 49 kilos) feminino.
Alba colleu unha boa dose de
moral tras disputar unha complicadísima primeira rolda, na
que lidiou contra a cabeza de
serie número un, e campiona
galega na categoría cadete,
Vanessa Álvarez, do Natural
Sport de Ribeira.
Un combate emocionante
Alba levou a iniciativa do
combate en todo momento e
aguantou un último asalto moi
intenso no que tivo que aplacar
o empuxe da ribeirense. Tras
Marco Basteiro
Betanzos
Alba Corral amosa o seu trofeo tras gañar no campionato
gañar sen apenas problemas nas
semifinais a unha competidora
local, Alba prantouse ante a
coruñesa do Ximnasio Garrapucho, Silvia Rodríguez. Púxose
pronto por diante no marcador e
deixou que fose a outra competidora a que levase o peso do
combate, pois é unha faceta na
que a coruñesa non se atopa
cómoda. Eso motivou que os
espectadores presenciasen un
dos combates máis emocionantes do campionato que finalmente foi para Alba, 3 a 2.
Outras medallistas
As outras representantes femininas foron Carolina Cordal,
que realizou un excelente papel
gañando de K.O. na primeira
rolda e plantándolle cara en
semifinais a toda unha medallista nacional, Deborah Magdalena, do Mace Sport de Pontevedra. Carolina conseguíu a
Medalla de Bronce, mentres súa
irmá Inés se plantaba sen problemas na final do peso galo
(menos de 46 kilos), onde nada
puido facer ante a marinense
Andrea Castro, perdendo 7-0.
Pese a todo levouse a Medalla
de Prata.
O único representante masculino foi Ángel García, que no
seu primeiro campionato galego
xunior pagou caros os nervios e
non puido pasar da primeira
rolda.
Los de Ois cerraron el año con
una victoria por 3-0 frente a la
Peña Cis, hasta ese momento
líder del campeonato. Este
triunfo coloca a La Mota en lo
más alto de la tabla y confirma
su buen momento de juego tras
un inicio algo irregular.
La clasificación está muy
apretada y hasta siete conjuntos
están con opciones al título.
Tras La Mota se situan Magdalena, Cis y Pasatempo, todos
con 25 puntos, a tan sólo dos
del líder.
Algunas sorpresas
Estas tres peñas han sido las
dominadoras de las primeras
posiciones hasta el momento,
dejando escapar una gran oportunidad de noquear a sus rivales
más directos, pero los malos
resultados en las últimas jornadas han hecho ya no sólo que se
les acerquen, sino que alguno
les supere.
Por detrás de estos tres se
sitúa la Ribera, a cinco puntos
del líder. Los de Sito, que parecía que estaban descartados al
título, han sabido aprovechar
los fallos de sus rivales y poco a
poco van tomando su lugar en
los puestos más altos.
Los otros dos aspirantes son
Torres y Lastras que, con 21
puntos cada uno, ocupan la
sexta y séptima plaza a tan sólo
6 puntos de la cabeza.
A los de Torres les pasó algo
similar a lo de la Ribera y el
Lastras justo al revés: tras un
buen arranque, ahora están
intentando no descolgarse definitivamente de los puestos punteros.
Una lucha muy reñida
De seguir así, el campeonato
tendrá una lucha muy reñida
hasta el final.
Seguro que uno de estos siete
conjuntos será el vencedor.
Pero, ¿cuál? no lo sabemos,
pero, por lo visto, hasta el
momento va a ser difícil decidirse por uno.
Hagan apuestas y de aquí al
final de liga les iremos contando como va la copa, para que
desde este periódico puedan
saber si su elección ha sido la
buena. Suerte y felices fiestas
para todos.
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
VENTOSA E HIJOS S.A. ·
Concesionario Oficial Citroën
Avda. Fraga Iribarne, s/n. · Tel.: 981 77 24 11· Betanzos
SERVICIO ASISTENCIA 24 HORAS
676 97 85 55 - 676 97 85 56
39
40
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
HISTORIAS
¿Tes unha historia que contarnos?
Chama ó Tlf. 981774574 ou envíanos un e-mail: [email protected]
Tamara Blanco Varela é betanceira, ten 29 anos e estudou Enxeñería Química en Santiago de Compostela. A súa vida laboral está ligada á industria aeronáutica e tras un ano como becaria na empresa
CESA en Getafe (Madrid) pasou a formar parte da planta que a Compañía AirBus ten en Getafe, participando no proceso de construcción do avión máis grande do mundo o Airbus A380.
Tamara Blanco Varela naceu en Betanzos hai 29 anos e cando mecánicas, eléctricas,
iniciou os seus estudos de Enxeñería Química en Santiago de protección contra o
pouco podía imaxinar que a súa carreira profesional se encami- raio, o fume e a toxiciñaría cara a industria aeronáutica. No ano 2002 comezou a tra- dade aínda que actualballar como becaria no departamento de control de calidade da mente son moi caros.
empresa CESA en Madrid que se adicaba á fabricación de As investigacións reatrens de aterrizaxe para avións de varias compañías, entre elas lizadas ata o momento
Airbus para a que acabaría traballando só un ano despois. “Ó revelan moi boas
Tamara xunto ó avión de transporte de pezas
principio estaba subcontratada a través dunha consultora e en expectativas para a
de Airbus chamado “Beluga”
xuño de 2005 contratoume directamente Airbus. Que me con- incorporación destes
integrase á perfección na compañía, onde
materiais en distintas
trataran non é algo usual, creo que tiven moita sorte”, afirma.
comparte o departamento con xente “moi
Comezou o seu traballo en Airbus no departamento de mate- pezas dos avións así
Cono de cola do A380 fabricado en Getafe
experta, moi especializados, que entraron moi
riais e procesos na planta que a compañía ten en Getafe, a máis como en futuras cabinas
novos e que dominan o seu traballo. O que intento eu é, sobre
grande das que a empresa ten en España cunha plantilla de de pasaxeiros de materiais non metálicos”.
A súa labor de investigación neste campo fixo que a compa- todo, aprender da súa experiencia e tratar de abarcar o máximo
2.000 persoas. Tamara completou a súa formación cun master
de especialización en materiais poliméricos e compostos e ñía lle encargase impartir unha conferencia sobre nanocom- campo posible”.
postos para os demais
pasou a formar parte do
empregados da comdepartamento de materiais
pañía en Bristol así
compostos: “a nosa función
como a recente elaboé a de investigar e atopar
O Airbus A380 é, actualmente o avión de pasaxeiros máis
ración dun artigo para grande do mundo e cunha maior autonomía de voo e pode disnovos materiais para a fabrio primeiro número poñer de ata 555 asentos. Trátase dun proxecto europeo no
cación dos diferentes comdunha revista técnica que participan coordenadamente catro países: Francia, Alemapoñentes dos avións. A tenque está a nacer no nia, Inglaterra e España, fabricándose distintas pezas do superdencia actual é ir sustituindo
seo da compañía.
os materiais metálicos por
jumbo en cada un deles. Actualmente hai dúas liñas de montaOutra das funcións xe final do avión, unha en Hamburgo (Alemania) e outra en
compostos, xa que aportan
do departamento no Toulouse (Francia). En España, as tres plantas de Airbus exisimportantes avantaxes graque traballa Tamara é tentes (Getafe, en Madrid; Illescas en Toledo e Puerto Real, en
cias ás súas propiedades, en
a investigación no Cádiz) están a participar a pleno rendemento no proxecto.
particular a lixeireza e a
resistencia, aínda que hai que Imaxe do despegue do Airbus A380 na viaxe de proba realizada o pasado ano caso de que se produAínda que xa debera ser entregado o primeiro destes avións
zan fallos en pezas de estase a producir un retraso na montaxe e, previsiblemente o
dicir que son máis caros”,
materiais compostos de avións que están en circulación: primeiro A380 será entregado a Singapore Airlines en outubro
explica.
Unha vez que os materiais son seleccionados, a sección na “cando se produce un fallo dun componente dun dos nosos de 2007.
que traballa Tamara ten que efectuar as probas e ensaios avións a compañía aérea pide explicacións a Airbus e nós
A principal aportación española na construcción do A380 é o
correspondentes para comprobar que eses materiais resisten encargámonos de investigar as causas para depurar responsabi- HTP (o estabilizador horizontal), parte da fuselaxe traseira, o
tódalas condicións do voo. No que respecta ó A380, o avión lidades. É un traballo bonito pero ás veces frustrante porque a cono de cola, as portas dos trens de aterrizaxe, a belly fairing,
máis grande do mundo, Tamara participou na calificación e partir dunha peza danada tes que ir “rastreando” ata atopar a o timón de dirección e o de profundidade,... Neste avión parte
análise dos materiais empregados no “belly fairing” do avión, causa dese dano e ás veces é complicado e vas dando paus de do fuel vai almacenado no HTP (as pequenas “ás” da parte tracego”.
que é, por así dicilo, a “barriga” da aeronave.
seira do avión) que fai tamén de tanque do combustible (como
Tamara asegura estar satisfeita profesionalmente e sabe que é o caso do avión A340, o máis grande fabricado por Airbus
en Airbus ten moitas posibilidades de evolucionar: “este traba- ata a chegada do A380). A fabricación deste elemento cos
llo permíteme desarrollar a miña carreira, sei que non me vou novos materiais compostos, obligou a investigar o efecto que
Na actualidade está a centrar a súa actividade na investiga- quedar estancada, ademais a compañía ofrece moitas posibili- puidera ter o queroseno sobre os mesmos, así como o efecto de
ción de novos materiais, na procura de elementos máis lixeiros dades de mobilidade e gustaríame no futuro poder trasladarme microorganismo que poidan crecer no interior destes tanques,
traballo no que Tamara participou activamente no caso dos
e con mellores propiedades. Trátase dos denominados “nano- ás fábricas de Toulousse ou Bristol”.
A súa xuventude non foi un impedimento para que Tamara se materiais empregados para o HTP do A380.
composites” ou nanocompostos: “teñen mellores propiedades
O AIRBUS A380
Investigación
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
GUÍA INMOBILIARIA
■ FINCAS HÉRCULES
(Tlf. 981 776477)
Betanzos, apartamento amueblado, a estrenar,
dormitorio, cocina americana, baño, plaza de
garaje, trastero y calefacción, 350 euros/mes.
Betanzos, piso de dos dormitorios, baño, plaza
de garaje y trastero, 55m2 útiles. 120.202 euros
Betanzos - Rúa do Frade, piso de dos dormitorios, plaza de garaje, 58,52m2 útiles. 120.202
euros.
Betanzos, dos dormitorios, baño, cocina americana, plaza de garaje y trastero, 60m2. 135.828
euros.
Coirós, casa para restaurar con parcela de
500m2. 60.000 euros.
Mariñán, casa de piedra con finca de 300m2.
126.212 euros.
Pisón, finca con casa, 872m2. 132.222 euros.
Pisón, casa de piedra con finca de 5.232m2
edificable en 400m2. 769.295 euros.
Betanzos, casa de 115m2 con patio. 1.129.000
euros.
Guiliade, casa para restaurar y finca edificable
de 480m2, 114.190 euros.
Viladesuso, chalet con finca de 2.074m2.
270.000 euros.
Crendes, chalet con finca de 2.398m2.
324.546 euros.
Miodelo, casa de piedra para restaurar. 120.202
euros.
Mariñán, chalet con finca de 2.000m2.
414.698 euros.
Cela, casa de piedra en ruinas con 2 ferrados de
finca, 42.070 euros
Cela, finca de 2 ferrados edificable, 15.025
euros
Touriñao de Abaixo, finca de 5 ferrados no
edificable, 4.206,98 euros
Espíritu Santo, finca rústica de 22 ferrados,
103.000 euros
Ois, finca edificable de 1.300 m2, 39.065 euros
Guísamo, finca edificable de 800 m2, cerrada,
93.155 euros
■ O TRATO
(Tlfs. 981774066)
Abegondo-San Tirso): Casa con 1.300 m2 de
terreno y 122 m2 por planta (baja y alta) y 80 m2
bajo cubierta. Amueblada. Viviendas independientes por planta. 315.000 eur.
Guiliade: Chalet nuevo de 220 m2 de vivienda, + garaje anexo, comedor y barbacoa de 120
m2, con terreno de 2.500 m2. Acabados de lujo.
465.000 eur.
Aranga (Fervenzas) Casa de 140 m2, con
muebles y terreno de 11.185 m2. 192.350
(incluido un monte de 12.200 m2) Lista para
vivir en ella. Agua de traída y pozo, luz, servicio
de recogida de basuras.
Aranga - Iglesia. Casa rural de 178 m2 con
terreno de 912 m2, totalmente amueblada y lista
para ser habitada. 240.410 eur.
Irixoa (muy cerca del centro urbano). Casa de
piedra ya restaurada con terreno cerrado sobre sí
de 3.000 m2 aprox. y servicios de agua y luz.
219.369,42 eur.
Monfero (Malde Clemente): Casa de piedra
de 184 m2 y 1.092 m2 terreno. 237.400 eur.
Betanzos (A Condesa) Dúplex con 3 hab.,
salón comedor, baño, aseo y dos trasteros. En
perfecto estado.
Bergondo (Cortiñán): Casa para arreglar con
■ RIALEDA
(Tlf. 981774836)
REF.: C878. LOS ROSALES.- Dúplex 108 m2. Tres
dormitorios. Calefacción. Dos garajes. Trastero. Interior.
241.000 euros.
REF.: B1273. OZA DOS RIOS.- Últimos Pisos de nueva
construcción en el centro de Oza dos rios. Tres
dormitorios. Acabados de primera calidad. Con garaje y
trastero. (consultar precios)
REF.: C877. RONDA DE NELLE.- 90 m2. Tres
dormitorios. Calefacción. Garaje. Trastero. Estrenar.
288.486 euros.
REF.:B1821. OZA DOS RIOS.- Estupendo piso céntrico.
Cuatro dormitorios, dos baños con mamparas, cocina
equipada, salón, garaje y trastero. Tiene una terraza de 100
m2. 110.000 Eur.
REF.: B1026 STA. CRISTINA.- Piso 70m2. Dos
dormitorios. Dos baños. Ascensor. Garaje. Trastero. 219.365
Eur.
REF.: B1170. MERA.- Piso 70 m2. dos dormitorios. Un
baño. Calefacción. Garaje y trastero. 180.359 Eur.
REF.: B1265.BETANZOS.- Piso bien situado, dos
dormitorios, cocina independiente, garaje, trastero. Soleado.
150.000 Eur.
REF.: B1003. MARIÑAN.- Casa adosada 240 m2. en tres
plantas. Cuatro dormitorios.Un baño. Aseo. Parcela 300 m2.
124.183 Eur.
REF.: B668. ABEGONDO (CULLER-GONDO).- Casa
rehabilitada 250 m2 en parcela de 1.800 m2 con lareira,
hórreo, bodega, alpendre. 240.000 Eur.
REF.: B1189. IRIXOA.- Casa de piedra para rehabilitar con
parcela. A 2 Km del Ayuntamiento. Farmacia. Gasolinera.
72.000 Eur.
REF.: C1342. SADA- MEIRAS.- Adosado 145 m2 Impecable.
Jardin 415 m2. Cuatro dormitorios, tres baños, cocina equipada,
calefacción, garaje. 258.000 Eur.
REF.: B1373. BETANZOS.- Casa rehabilitada en casco
antigüo. Cuatro plantas con garaje y trastero en planta baja.
108.000 euros.
REF.: B1426. BETANZOS.- Casa de piedra en casco
antigüo 247 m2 distribuída en: bajo, tres plantas y
bajocubierta. 162.273 euros.
REF.: B1798. OZADOS RIOS. Casa para rehabilitar 110 m2 en
parcela de 2.300 m2. 81.000 euros.
LOCALES COMERCIALES EN ALQUILER.
C/ ROLLO 135 M2.
C/ PROLONGACIÓN ROSALIA DE CASTRO 60
M2.
C/ VENEZUELA 100 M2.
C/ NUESTRA SEÑORA 100 M2
C/ SAN FRANCISCO 60 M2
R/ DO POZO 125 M2.
terreno cerrado y finca anexa. Total 1.050 m2.
Excelente situación lugar de Carballal. 181.000
eur.
Betanzos (Castro): Casa de planta baja, anexos y jardín de 1.000 m2 aprox, situada en la
carretera de Betanzos a Sada. Vistas a la ría de
Betanzos. 249.420 eur.
Coirós (Armea): a 5 minutos de Betanzos
(cerca de Talay). Parcela de 1.000 m2 edificable,
buena situación, acceso, soleada. Documentada e
inscrita. 90.151,82 eur.
Betanzos: A Condesa fin de semana nuevo
(detrás desvío N-VI), de 50 m2 con pequeño
terreno de 200 m2 aprox. y agua de traída.
66.111,33 eur.
Betanzos: Bajo comercial en calle Venezuela
(frente al INEM) de 215 m2, con posibilidad de
comprar 90 o 125 m2 separadamente.- También
con posibilidad de alquiler. Consultar precios y
opciones.
Betanzos: O Marulo: Casa con anexos para
restaurar, al lado pista de acceso.. No tiene terreno. Si tiene Agua y luz. 36.060 eur. Cercanía de
Betanzos: 5 minutos en coche.
Fene (Sillobre): Molino restaurado exteriormente con concesión de Aguas de Galicia y finca
de 1.300 m2. Alquiler o venta. Consultar opciones.
Ferrol (Caranza): Planta baja de 50 m2 , cerca
nuevas oficinas de Hacienda. Con luz, agua,
suelo echado y servicio. Con portalón para vehículos. 42.000 eur.
Muros (San Juan de Seres): Casa destinada a
vivienda de: planta baja, 1ª y 2ª, de 28, 32 y 35
m2, respectivamente, 3 hab., cocina, baño y
aseo, armarios empotrados y amueblada. Año de
construcción 2003. Orientación Este. Vistas a la
Ría. 66.110 eur.
Promociones de viviendas nuevas en calle
Mandeo (Betanzos) y Cervo (Lugo).
Alquileres:
A Ribeira (Betanzos) Local comercial, nuevo,
diáfano en 375 eur. mes
■ FONTELA 2000
(Tlfs. 981773710 ·
981774900)
Promoción de nuevas viviendas de 1, 2 y 3
dormitorios, garaje y trastero.- Excelentes vistas
y muy soleados.- zona "Los Remedios".
Se vende piso 1º de 110m2 útiles con terraza
de 20m2, dos años de uso.- 2 plazas garaje y 2
trasteros.- zona El Rollo.
Se vende Atico seminuevo, 110m2 útiles.- 4
dormitorios.- Exterior con terraza de 40m2 con
excelentes vistas.- Garaje y Trastero.
Se vende ático a estrenar, 79m2 útiles, dos
pequeñas terrazas, garaje y trastero.- excelentes
vistas.- zona El Rollo.
Se vende piso de 80m2 en urbanización con
piscina, jardín, sauna, plaza de garaje y trastero.- Todo exterior.- excelentes vistas.
Se venden apartamentos céntricos, de 2 dormitorios, seminuevos.- Garaje y Trastero.- diferentes precios.
Se vende piso 1º de 110m2 útiles con terraza
de 65m2 y trastero en terraza de 10m2.- doble
ventana.- calefacción Gas-oil.-Garaje.
Se vende piso 3º en Avenida Jesús García
Naveira, 145m2 útiles, ideal para vivienda u
oficina.
Se vende piso 1º sin ascensor, reformado y
■ ISOTEC
(Tlfs. 981773413)
Se alquilan o venden plazas de garaje en c/ Manuel
Roel (detrás gasolinera de las Cascas).
Se alquila local comercial en calle Manuel Roel con
Bartolomé Cossio, sobre 45m2.
Se vende local comercial en Miño, s/ 1.000 m2.
Se venden bajos comerciales diferentes medidas, a un
paso de la Avda. Jesús García Naveira y en Saavedra
Meneses.
Se alquila bajo comercial en Avda. Jesús García
Naveira 204 m2 y 100 m2.
Se vende tercero sin ascensor reformado. Luminoso.
Céntrico. Tres dormitorios, baño y cocina americana.
Tendedero.
Se vende tercero con ascensor de 128 m2 . Con plaza
de garaje(opcional) y trastero. Céntrico.
Se vende piso en centro Betanzos. S/ 97 m2 con tres
dormitorios, dos baños , salón comedor, cocina, calefacción eléctrica de techo , interior en madera de castaño,
ascensor y trastero. No garaje.
Se vende ático en Betanzos, seminuevo, sobre 80 m2,
2 dormitorios, 2 baños, salón comedor, terraza, cocina y
tendedero. Plaza de garaje y trastero.
Se vende casa en Betanzos, sótano, planta baja, dos
pisos y bajo cubierta. En buen estado. No garaje, ni terreno.
Se vende piso en zona comercial. Interesante.
Se venden parcelas, solares, fincas y montes en distintas zonas.
Se venden parcelas, solares, fincas y montes en distintas zonas.
Se vende finca en miño 3.800 m2 edificable en 2.000
m2. Excelentes vistas.
Se venden 3 parcelas en Coirós a un paso de la entrada a la autopista, para vivienda unifamiliar, consultar
precio.
Se alquilan pisos amueblados. Dos dormitorios. Plaza
de garaje y trastero
Se alquila piso de 4 dormitorios sin amueblar. Primer
sin ascensor. Reformado. En Avda. Jesús García Naveira.
Se vende piso exterior en Arzúa c/ Ramón Franco.
124 m2 quinto con ascensor, plaza de garaje y dos
trasteros(uno en piso y otro con la pl.) Dos
baños(uno en suite) exteriores, salón comedor,
cocina y tres dormitorios. Construcción de hace
diez años.
Se vende casa restaurada en San Pantaleón das Viñas
210 m2 con parcela de 2.500 m2. Buenas vistas.
Solar en casco antiguo betanzos. Antigua bodega. B+2+bc. Unos 65 m2 en planta. Garaje.
Se Vende En Miño. Excelentes Vistas. 105 M2.
. Tres Dormitorios, Dos Baños, Calefacción,
Garaje Y Trastero. Terraza. Orientación Sur.
amueblado, 110m2 útiles.
Se venden casas para reformar en casco histórico.
Se vende casa en Betanzos, zona Caraña, de
dos plantas con terreno de 500m2.Se vende casa en Infesta, reformada, bajo,
planta primera y desván.-zona de jardín y finca
de 3 ferrados a la espalda.
Se vende bajo en zona Mandeo, 170m2.Se alquilan locales y pisos acondicionados o
nó, ideales para oficinas u otros usos.Chalet en Oza de los Ríos. 96 m2 p/p, 2 habitaciones, salón, cocina amueblada. Bajo y bajo
cubierta diáfanos. Finca de 906 m2
210.000 eur. Tel: 981773710
Chalet a 3 km de Miño. Comedor con chimenea, 4 habitaciones, 2 baños. Garaje.Terreno
255.430 eur. Tel; 981773710.
Coirós . A 5 km de Betanzos. Chalet de 210
m2. con 4 habitaciones, 2 baños, porche. Finca
de 2300 m2. 330.556 eur. Tel; 981773710
Adosado en urbanización Anacara. Miño. 3
dormitorios, garaje, porche. 220.000 eur. Tel:
981773710.
Casa Oza de los Ríos. 4 habitaciones, 2 aseos,
2 baños. Bajo diáfano. Terreno de 3000 m2.
300.506 eur. Tel: 981773710.
GuísamoChalet nuevo de piedra. 280 m2.
Cocina amueblada en roble, 4 baños, 4 habitaciones, salon, comedor, 2 terrazas, piscina
cubierta, calefacción radial. Terreno de 2000
m2. 661.113 eur. Tel: 981773710
■ J. CADAVEIRA
(Tlfs. 981770352
639747434)
BAJO CUBIERTAS de 2 hatibaciones, 2
baños, cocina, salón, plaza, trastero a estrenar.
desde 132.000 eur.
BAJO en obra. En zona Cruz Verde. 120 m2.
Bien Situado.
BAJO reformado en La Coruña, C/Tren y
C/Enrique Dequit.
ATICO totalmente exterior, 3 hatitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza corrida a estrenar.
Zona Avda. Castilla en Betanzos.
CASA de aldea con 15 ferrados en Oza de los
Ríos, lista para vivir, muy soleada.
CASA de aldea con 2000 m2 con posibilidad
de más terreno en Rodeiro (Oza de los Ríos).
BAJOS COMERCIALES en C/Prolongación Rosalía, Cruz Verde, Pintor Seijo Rubio.
TERRENO en Montouto detrás de La Flor.
BAJO en el Burgo con entrada a 2 calles.
SE ALQUILAN fincas en Collantres.
PISOS 2 habitaciones, 1 baño, cocina, salón
a estrenar. Desde 123.000 eur. NUEVOS
PISOS, APARTAMENTOS Y ÁTICOS,
nuevos, soleados, a estrenar y céntricos
TENEMOS casas de piedra arregladas y sin
arreglar, zonas de Betanzos, Abegondo e Irixoa.
BAJO, muy céntrico, Prolongación Rosalía,
Algueró Penedo, etc.
VENTA de chalets en Cambre.
SE VENDE casa de piedra en Monfero (A
Illa), reformada totalmente y terreno anexo.
BAJO comercial en Sada, zona La Chaburra,
exterior. Alquiler o venta.
SE VENDE casa de aldea en Roibeira-Betan-
zos, 3 habitaciones, baño, cocina, salón, terreno
anexo y garaje. 75.000 eur.
CASA en Paderne nueva, con terreno y totalmente cerrada y soleada.
FINCA urbana con licencia directa en Xan
Rozo (Betanzos).
SE ALQUILAbajo en Betanzos, diferentes zonas.
SE ALQUILAN plazas en C/Castelao. 38
eur/mes. y 42 eur./mes con trastero.
■ BETANCASA
(Tlf. 981 77 42 39 ·
609 488 311)
Piso en zona Magdalena, seminuevo de 80 m2, 2
dormitorios, 2 baños, ascensor, garaje y trastero. Se
vende amueblado, prácticamente a estrenar.
Betanzos: A estrenar apartamento semiamueblado
de unos 45 m2, 1 dormitorio, 1baño, cocina
amueblada, y salon. Precio: 99.200 eur.
Betanzos: Piso de 100 m2, 3 dormitorios, 1 saloncomedor, cocina grande amueblada, 2 baños,
calefacción. Se vende amueblado.
Betanzos, zona del Rollo, totalmente amueblado, de
110m2, c/ terraza de 30 m2, 4 dormitorios, 2 baños,
salón- comedor, cocina totalmente amueblada,
acumuladores T.N., ascensor, 2 plazas de garaje, y 2
trasteros.
Sombreu -Miño: Dúplex de 74 m2 útiles, 2
dormitorios, 2 baños, calefacción y garaje,
Excelentes vistas
al mar. Se
vende totalmente amueblado. Precio: 148.570eur.
Miño: Se Vende Apartamento de 40 m2, con 1
dormitorio, cocina americana y terraza con vistas al
mar, a 3 minutos de playa.
Betanzos: Apartamento en Ctra. Castilla de 60m2
útiles, 2 dormitorios, 1 baño y cocina americana.
Plaza de garaje y trastero. El Piso está Impecable,
tiene 3 años, con poco uso.
Betanzos: Ático seminuevo en zona Magdalena de
110 m2 útiles, y terraza de 40m2, con excelentes
vistas, muy soleado. Salón, cocina amueblada, 4
dormitorios, 2 baños, ascensor, garaje y trastero.
Betanzos: 127 m2, 4 dormitorios, 2 baños, salón con
chimenea, comedor, cocina amueblada, ascensor,
garaje, y trastero.
Betanzos: piso en zona Magdalena seminuevo de
77m2, todo exterior; 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada, ascensor, garaje, trastero,
calefacción tarifa nocturna c/acumuladores.
Se Alquila Bajo Comercial de 150 m2 en
Betanzos, con unos 40 m2 de terraza, zona comercial
en expansión.
Se Alquila o Traspasa Bajo Comercial en Casco
Histórico de Betanzos, de 30 m2. Consultar precios.
Infesta - Betanzos: Casa de 75 m2/pta (B+1), 2
dormitorios, 2 baños, 2 cocinas (1 con lareira), salóncomedor, y despensa. Tiene unos 400 m2 de finca.
Fonte De Unta - Betanzos: Casa para restaurar en
casco antiguo (B+1+B.C.) de unos 70 m2/pta. suelos
de madera. La planta baja se puede destinar a
hostelería.
Chelo - Coirós: Casa de piedra para restaurar de
unos 140 m2, y 150 m2 de finca, Precio: 96.000 eur.
Miño: Casa de piedra semirestaurada de 115 m2, en
parcela de 500 m2, con vistas, 2 dormitorios, saloncomedor, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Precio:
111.500 eur.
Abegondo - Presedo: Casa piedra 120m2,
Restaurada; Falta acabados interiores; Parcela sobre
8000m2; Se puede parcelar en 2000m2. 150.000 eur.
Casa en Cortiñán: A estrenar de 120m2 (B+1), en
parcela de 300m2.
Miño: A 10 minutos de playa, 165 m2, 3
41
dormitorios, 3 baños, cocina amplia, salón con
chimenea de leña, garaje, y calefacción
Coirós: Parcelas de 1000 m2, con alcantarillado, luz
y agua, cerca de entrada de la autovía. Precio: 66.111
eur.
Bergondiño - Cangas: Parcela de 1000 m2,
autorizada para vivienda unifamiliar, alcantarillado,
luz y agua.
■ ASESORIA VALIÑO
(Tlfs. 981.79.25.60)
OZA DOS RIOS.- Se venden parcelas edificables
OZA DOS RIOS.- Se vende parcela de 810 m2,
con proyecto para vivienda unifamiliar de 270 m2.
68.000 euros.
OZA DOS RIOS.- Pisos nueva construcción. Frente a la parada de taxis. Tres dormitorios, garaje y trastero. Desde 135.149,55 euros
OZA DOS RIOS.- Pisos y apartamentos nueva
construcción, con garaje y trastero de dos y tres habitaciones. Desde 81.700 euros Hasta 130.000 eur.. Frente
al Ayuntamiento.
OZA DOS RIOS.- Pisos y apartamentos nueva
construcción, con plaza de garaje y trastero, de dos y
tres habitaciones. Desde 63.300 euros. Hasta 112.680
eur. En Frais, frente al estanco.
OZA DOS RIOS.- Se vende piso en el centro de
Oza. Nuevo. Tres dormitorios. 150.000 euros.
OZA DOS RIOS.- Venta de bajo comercial en As
Tablas, de 150 m2.
OZA DOS RIOS.- Bajo de nueva construcción,
500 m2, frente al Ayuntamiento. Amplísima fachada.
OZA DOS RIOS.- Bajos nueva construcción. Frente a la parada de taxis. Desde 53.824 euros.
OZA DOS RIOS - AMARANTE.- Se vende casa
de piedra de diseño. Rehabilitación impecable. Tres
habitaciones, tres baños, salón y cocina.
OZA DOS RIOS - BURRICIOS.- Se vende casa a
estrenar de 200 m2, con cocina, salón, tres habitaciones, tres baños, un vestidor, cuarto de la plancha, y
garaje. Finca de 815 m2. 263.000 euros. Construcción
y acabados de primera calidad.
OZA DOS RIOS- AS CAPILLAS.- Próxima construcción de viviendas unifamiliares de 160 m2, en parcela de 1.100 m2. 175.800 euros. Entrega en 18 meses.
OZA DOS RIOS - BURRICIOS.- Próxima construcción de vivienda unifamiliar en parcela de 800m2.
Proyecto, a gusto del cliente.
OZA DOS RIOS - MANGOÑO.- Se vende casa
con finca.
OZA DOS RIOS-MANDAYO.- Se vende casa.
Finca muy grande.
OZA DOS RIOS.- Se vende casa grande de piedra
rehabilitada.
OZA DOS RIOS.- Se vende casa grande de piedra
para rehabilitar. Finca de 11.000 m2.
XUANZO-ABEGONDO: Casa de piedra para
rehabilitar.126.000 euros
OZA DOS RIOS.- Se vende fin de semana en A
Barosa-Bandoxa
OZA DOS RIOS.- Se alquila bajo comercial en As
Tablas.
Información e prezos
válidos agás erro
tipográfico
42
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
■ MOTOR
DERBI SENDA, 6 velocidades, 50 c.c. seminueva y
matriculada.DERBI
VARIANT, última gama,
seminueva, 50 c.c. matriculada. Precio negociable.
981772639 - 651606946
VENDO NISSAN MICRA
C-BH, motor 1000. Precio
1500 eur. negociables.
680296712 - 981196693.
FORD ORION S.I. año 90
DA-CC-EE-LL ITV 9/07.
PVP:800
eur.
Telf.:
686705046
FORD FIESTA TDCI
07/03. 48.000 kms. Buen precio. Garantizado. Tlf.:
609455817
SAXO. Año 2000. Diesel.
Radio-CD, Alarma, E.E.,
F.A., C.C., D.A. 4500 eur.
Negociable. Tlf.:981780578
■ ENSINO
CLASES particulares a
domicilio en Betanzos. Matemáticas y Física y Química.
Primaria y secundaria.
CLASES Particulares a
domicilio impartidas por
licenciada con amplia experiencia (primaria, secundaria,
bachiller) 981772479 ·
695984059
INGLÉS. Profesoras nativas licenciadas. A partir de 3
años. Empezamos septiembre. Todo tipo de clase. Grupos reducidos. 616157780
628563122
¿QUIERES AYUDAR A
TUS HIJOS? No dispones de
tiempo, paciencia, no te sientes preparado/a. CLASES DE
PRIMARIA Y SECUNDARIA. Atención personalizada.
677267971
INGLÉS. Profesor nativo,
diplomado y bilingüe con
amplia experiencia a cualquier nivel, ofrece clases particulares a Domilicio o
Empresas situadas en Betanzos (ciudad). Tlf.:646972363.
■ BUSCAN TRABALLO
SRA con experiencia se
ofrece para limpieza del
hogar. 677758144
CUIDO gente mayor o
niños. Tardes o noches. Zona
Betanzos ciudad. 981770880
BUSCO trabajo como ayudante peluquería todos los
días o fin de semana. 2 años
de estudios. 650503391
SRA responsable se ofrece
para cuidar niños, gente
mayor, o para tareas del
hogar. Tlf.: 626649695.
■ OFRECEN TRABALLO
SE BUSCA camarero y
COMPAÑÍA DEL BIENESTAR busca 5 personas
dinámicas: amas de casa,
enfermeras, estudiantes, etc.
Entrevistas Tlf: 659686868
www.dineroextrax2.com
ayudante de cocina. Tlf.:
615313748
EL MUNDO MÁGICO de
los Celtas. Conoce tu futuro y
pon la suerte en tu camino.
Atención personal. +18- Rf1,09 eur./min. - Rm 1,51
eur./min.
I.V.A.
incl.
806516270
SE TRASPASA por enfermedad. Peluquería mixta en
Betanzos. Buena clientela.
Excelente posición. Tlf.:
617291401
■
VARIOS
DESCUBRE cómo revelar
la belleza de tus músculos y
desacerte del exceso de grasa.
Información y muestra
gratuita
Tlf.:610794838
www.nutricelpr.com
■
VENDAS VARIAS
calefacción. 180000 eur.
696660892
PISO céntrico en Betanzos a
estrenar. Todo exterior. Muy
soleado. Calefacción individual.
Salón comedor, 3 dormitorios
(armarios empotrados). Cocina
amueblada con tendedero. Trastero. Ascensor. Plaza de garaje.
981772002-699137186
VENDO chalet Tiobre, un
año construcción, 5 habitaciones, 4 baños, garaje, lareira,
salón con chimenea piedra,
excelentes vistas. 981773062 ·
SE VENDE Nicho en San 653884312
Amaro. Primer Departa- PISO 3º sin ascensor, céntrimento
Nº
1.296. co, reformado, exterior.
Tlf.:981789505 - 680472341 630788920
CASA en Betanzos, 3 plantas,
uso, 10 programas de lavado.
130 eur. Tlf.:981770812 630407657
CINTA DE ANDAR ELÉCTRICA PLEGABLE Perform
807. Poco uso. Con cronómetro, contador de calorías, de
pulsaciones y de kilómetros.
Tlf.: 676283877.
PORTAL DE GARAJE
abatible, galvanizado y lacado. Ancho 2,80 m. Alto 2,15
VINO BLANCO del País.
Cosecha propia 2005.
981798620
FINCA de 6 ferrados y 21
cuartillos, con pistas y agua.
Monte de 21 ferrados y 14
cuartillos, en Mandayo.
981287252-699193040
ARADOS de 2 ruedas. m. Tlf.:606110482.
TUYAS entre 150 cm. a 180 ■ ALUGUERES
cm. a buen precio. Preguntar
PISO en centro de Guísapor Manolo. 626160959
Antiguos para decoración de
jardines 627713322.
DESGRANADORA de
maíz eléctrica, tanque de leche
de 400 litros y sulfatadora de
carretilla. 617548668
BOTE FIBRA 3,85 m.
Doble casco con Yamaha 5
CV. Recién revisado, rezón,
cabo y amarre libre (Sada).
600966000. 2000 eur.
MESA DE OFICINA desmontable de 1,80 x 0,80 con
mueble acoplado a la misma
de 0,80 x 0,48 y 2 sillones de
despacho. Mesa y mueble:
SE VENDE MONTE, 3 ferrados, a 800 metros del núcleo de A
GRAÑA (Betanzos). 629670426
SE VENDE MOBILIARIO
completo de tienda. Estantería y
mueble. Buen estado. Precio a
convenir. 675961924
210 eur., sillones: 40 eur.
699111425
SE VENDE LOCAL 75
m2. C/Los Ángeles. Betanzos.
Antes escuela de pintura y
dibujo. Tlf.: 617400950 981782750.
LAVADORA Marca Balay.
Muy buen estado. 1 año de
mo, 3 dormitorios, salón,
comedor, baño, cocina
amplia y terraza totalmente
amueblado.
981795039676143319
BAJO en Betanzos Rúa do
Pozo (Zona Fonte de Unta) 110
m2 y patio interior. Ideal para
hostelería. 981792560
ABEGONDO, se alquila
c a f é ba r. 981673491605484683
SE ALQUILA
plaza de
garaje en la Rúa Nueva. Interesados llamar al 981772963
BAJO de 23 m2 en La Condesa, amueblado para clases particulares. Opcional dedicarlo a
otra actividad. 981770831 619826551.
PISO en Curtis. Amueblado.
Muy céntrico. 679721296 981232865
CASA en Betanzos, garaje,
trastero, 3 habitaciones, 2
baños, cocina equip., desván.
630357046
bajo y sótano. Óptimas condiciones. 3 dormitorios, baño,
aseo, cocina equipada, sala de
estar, comedor y tendedero.
Trasteros. Céntrica. 630788920
PISO 2º zona Bellavista, 3 dormitorios, cuarto de baño, cocina
americana, tendedero, trastero.
Telf.: 671452574
PISO Betanzos, totalmente
amueblado, seminuevo 100 m2.
3 dormitorios, 2 baños, cocina y
salón muy amplios. 180.000 eur
negociables. 620398486
PISO en Coruña C/Merced.
PISO en c/Alcalde Beccaría,
10. Trastero. 3 dormitorios,
cocina, comedor, 2 cuartos de
baño, con calefacción. Tarifa
nocturna. 981773159
80m2, 4º con ascensor, 3 dormi-
2 NAVES una 400 m2 y otra de torios, salón, baño, aseo. Amue100 m2 en Santa Eulalia de Pro- blado. Tlf.:981774176
PISO en Las Cascas. 3 habitabaos (Cesuras). Telf.: 630713974 ciones, baño, aseo, calefacción,
■
VIVENDAS VENDAS
PISO 106 m2, 3 habitaciones,
garaje y trastero. Avda. Castilla.
615546930
ÁTICO céntrico nuevo. 85 m2
útiles, vistas, salón, 2 habitaciones, 2 baños, cocina equipada,
exterior, terraza, garaje, trastero,
trastero, garaje, cocina amueblada nueva con electrodomésticos.
120.000 eur. Tlf.:981772885
(tardes)
VENDE O ALQUILA por
temporada.casa de piedra 160
m2 (2 plantas) habitable 100%
con servicios anexos y finca.
Disfrute del campo y playa a 15
min. Tlf.: 699111425
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
ESPECIALISTAS
Como depurar el cuerpo
después de las fiestas
Terminan las navidades, época de cenas, fiestas y, por tanto, época de excesos... A la
mayoría, el cuerpo nos pide a “gritos” una limpieza, por eso es un buen momento
para hacer una dieta depurativa que nos permita, además, perder algún kilito.
Lo ideal es una dieta que elimine las toxinas que puedan estar
afectando, sobre todo, a nuestro
hígado y a nuestro intestino, es
decir, debemos recuperar, o más
bien restaurar, la armonía perdida.
Hay muchos tipos de dietas de
este tipo pero para empezar será
bueno adquirir algunos hábitos
importantes como:
-Limón en ayunas: media hora
antse del desayuno, al levantarnos, tomaremos un vaso de agua
con el zumo recién hecho de un
limón; este cítrico depura nuestro
organismo, prepara nuestros
jugos digestivos y beneficia la
flora intestinal.
-Lecitina de soja: una cucharada
sopera en un gran vaso de agua,
doblemente beneficiosa en caso
de colesterol alto.
-Dieta escasa en fritos y aceites
recalentados.
-Optaremos por alimentos frescos, no enlatados ni con demasiados aditivos químicos. Haremos
una comida cruda al día, preferentemente por la noche: una
ensalada variada a la que se le
pueden añadir algunos frutos
secos.
-Después de la comida y de la
cena sería bueno tomar una infusión con alguna planta medicinal
que favorezca al hígado, como:
boldo, alcachofa, cardo mariano,
diente de león, frángula, melisa,
romero, artemisa... Se pueden
preparar las infusiones con dos o
tres de estas plantas a partes iguales.
Una receta de
caldo diurético
-Los caldos diuréticos también
pueden venir muy bien, deben
contener apio, puerro, acelga,
zanahoria, cebolla, calabacín...
Os voy a dar una receta de un
caldo depurativo que está buenísimo: se ponen dos litros de agua
con un manojo de apio, 3 puerros,
4 hojas de acelgas y sal. Se deja
cocer durante 45 minutos, luego
se deja reposar, se cuela y se
añade, cuando se enfríe un poco,
una cucharada de aceite de oliva.
Se puede tomar a lo largo del
día, caliente o frío, a cualquier
hora y, además, con las verduras
se puede hacer un puré. Si se hace
muy difícil tomar el caldo solo, se
puede usar para preparar un arroz
integral o una sopa juliana.
-Otro hábito que se puede intentar adquirir son las saunas, tomaremos dos o tres al mes para eliminar las toxinas almacenadas en
los tejidos, siempre consultando
al médico en caso de problemas
cardiocirculatorios (hipotensión,
insuficiencia cardiaca...).
El ayuno
Otra forma de depurar el organismo es mediante el ayuno, pero
éste debe hacerse con el máximo
control, aunque lo ideal es realizarlo en primavera u otoño. Hay
muchos tipos de ayuno y unos
son más llevaderos que otros:
-Ayuno clásico: tomando sólo
agua, para hacer esto debemos
haber “entrenado” antes el metabolismo realizando miniayunos
previos.
-Ayuno con zumos de frutas o
caldos vegetales, tal vez el más
indicado.
-Ayuno con infusiones de plantas.
-Ayuno con savia de arce y
limón, quizá el más popular.
Recomendaciones
antes del ayuno
Hay que tener en cuenta tres
puntos importantes:
-El día antes de iniciar el ayuno,
debemos tomar sólo zumos, ensaladas o frutas.
-No estar en la mesa con los
demás para evitar segregar jugos
gástricos.
-Al terminar, reiniciar la dieta
suavemente, con frutas, ensalada...
Si alguna persona está interesada podemos programarle un
43
MARÍA LUISA PÉREZ IGLESIAS
PARAFARMACIA SELGAS
ayuno, pues es algo que tampoco
podemos hacer todos, ni debemos tomárnoslo a la ligera.
Muchas veces no tenemos tiempo de hacer infusiones, saunas,
caldos depurativos... ni ganas de
hacer un ayuno o una dieta muy
estricta, entonces una opción
muy recomendable es recurrir a
los preparados depuratios comerciales.
Normalemente están hechos a
base de plantas como: cola de
caballo, alcachofa, boldo, diente
de león, fucus, ortiga, zumo de
pomelo... Se suelen tomar mezclando una medida de unos 10
ml. de depurativo en un litro y
medio de agua. Esta mezcla se
debe consumir a lo largo del día.
Hay gente que no puede beber
tanto porque retiene muchos
líquidos, entonces puede tomar 5
ml. en un vaso de agua dos veces
al día.
Todo esto debe ir acompañado
de una alimentación variada y
equilibrada. En próximas colaboraciones procuraré hablar de dietas con piña, la dieta de la alcachofa y otras igualmente eficaces
para limpiar el organismo y, de
paso perder algo de peso y volumen.
Hiperqueratose (Durezas)
Podoloxía Infantil
Helomas (Callos)
Podoloxía Xeriátrica
Uña encarnada
Pé Diabético
Podoloxía Deportiva
Asistencia domiciliaria...
C/Rollo, 3 -1º Izda. · 15300 Betanzos (A Coruña)
TELÉFONO: 981 775 163 (CONSULTA PREVIA CITA)
44
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
ESPECIALISTAS
P O D O L OX Í A
Compra de calzado en época de rebajas
RAQUEL VICENTE FERNÁNDEZ
CENTRO DO PÉ
Clínica Veterinaria
Peluquería Canina y Felina
Tienda Especializada
Tlf. 981 77 15 77 · Urgencias: 629 55 68 77
Avda. de Castilla, 30-32 bajo · BETANZOS
· Odontología general
· Laboratorio propio
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
SERVICIOS DE ORTODONCIA.
IMPLANTOLOGÍA ATENDIDO POR EL
Dr. MANUEL PEÑAMARÍA MALLÓN.
Ahora que estamos en época de
rebajas, y que todos /as en mayor
o menor medida nos volvemos
locos/as con las compras, os voy
a dar unos consejos para que ese
dinero que os gasteis en calzado
no caiga en saco roto, o en el
fondo del armario para siempre.
Teneis que tener claro que el
calzado no es para 5 minutos del
día sino que es para ponerlo
como mínimo una mañana o una
tarde; y por ello debe de reunir
una serie de características generales, porque, como dice alguno
de mis pacientes, ¡¡¡si pudiera
poner las manos en lugar de los
pies!!!! Con esto quiero decir que
un par de zapatos mal comprado
puede ser un martirio durante una
jornada laboral, de ocio o para
toda la vida. ¡¡¡el pie es muy rencoroso, lo que se le hace de
joven, lo manifiesta en patologías
cuando somos mayores!!!!
Así que ahí van los consejos:
1.- El zapato se debe de adaptar
a la forma del pie. Nunca el pie se
debe de adaptar al zapato.
* Pie Cuadrado: 1º-2º-3º dedo
misma longitud = zapato de
punta cuadrada.
* Pie Egipcio: 1º dedo más
largo que 2º dedo = zapato de
punta redonda.
* Pie Griego: 2º dedo más largo
que 1º dedo = zapato de punta
(aunque este tampoco es el más
adecuado).
2.- No nos deben de quedar
apretados esperando a que nos
cedan (este es el típico ejemplo
de los HAV (juanetes) lo único
que va a suceder es que el juanete
se inflame) o flojos.
3.- El zapato debe de ser de piel;
debido a la epoca en la que estamos hay que tener mucho cuidado con los zapatos de goma, ya
sea la suela o todo el zapato
(Katiuscas) ya que nos producen
mayor sudoración y si no se controla podría dar lugar a hongos.
4.- No debe tener ninguna costura a ningún nivel, podría dar
lugar a un heloma (callo)
5.- Tacón de 2-4 cm para usar a
diario; ello no quiere decir que en
determinadas ocasiones no os
podais poner mas tacón, ¡¡pero
sólo en determinadas ocasiones!!!
6.- De puntera alta y pala ancha,
para dar cobijo a los dedos y que
Colegiado nº 1067
981 77 45 74
Consistorio, 16 - 1º (enfrente ó Concello)
Tlf.: 981 79 70 28 - PADERNE
[email protected]
CLINICA DENTAL
Dr. Enrique Núñez Núñez
MEDICO ESTOMATOLOGO
Pza. Hnos. García Naveira, 7-2º - Telf. 981 774281-BETANZOS
Telf. 981 673008 - SAN TIRSO - Abegondo
Consulta Médica
Dra. Omaira Tuirán Ruiz
Enfermedades de la piel
Dermatología Cosmética
Nueva dirección: C/Valdoncel, 32-2º · BETANZOS
Tlfs.: 981 77 49 80 · 608 38 36 67 (PREVIA CITA)
Pablo Fernández Barros
Coleg. nº 746
Hidroterapia
Recuperación Funcional
Afecciones Espalda
Traumas Deportivos
Rehabilitación cardiaca
y respiratoria
TRATAMIENTOS A
DOMICILIO
Dr. CARLOS
TORRES FORTICH
CIRUGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA
Y REPARADORA
Rúa Travesa, 24-1º · Betanzos
Tlf. 981 775 246
670 739 855
POLICLÍNICA
BETANZOS SALUD
CLÍNICA DENTAL
PARDELLAS
C/Doctor Fariña · Bajo
Tlf.: 981 77 05 00
Fax: 981 77 00 94
BETANZOS (A Coruña)
Por cierto ¡¡¡¡¡Feliz Año
2007!!!
CENTRO DE
FISIOTERAPIA - SPA
GUÍA DE SAÚDE
DE LUNES A VIERNES
10:00 a 13:30h. 16:00 a 20:00h.
así no se rocen.
7.- Que no se retuerza como un
envoltorio de un caramelo.
8.- Que no se pliegue como un
libro.
Estos dos puntos anteriores son
importantes, porque los zapatos
que tienen la piel muy blanda y
permiten que se retuerzan y se
plieguen, no mantienen la musculatura del pie tal y como debe de
estar.
9.- El talón nos debe de quedar
mínimamente holgado, para evitar la formación de hueso a
mayores en dicha zona (Exostosis de Haglund)
10.- Se deben de poner progresivamente, para evitar rozaduras.
11.- Se deben de comprar a última hora de la tarde, ya que es
cuando el pie esta más dilatado.
12.- En la tienda se deben de
probar los dos zapatos, porque
puede que el zapato nos calce
bien en un pie pero en el otro no.
Así que ya saben, mucho cuidado con las compras compulsivas
ya sea de zapatos o de otras
cosas.
¡¡¡¡¡Compren con la cabeza y
no con los pies!!!!!
Telf.
981 77 13 26
Rúa Pérez Salas, 3, baixo dereita · BETANZOS
INFANTIL · ADULTOS
3ª EDAD
PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN:
Retrasos en la adquisición y desarrollo del lenguaje
Trastornos del habla · Alteraciones de la voz
· Trastornos de deglución · Dificultades de aprendizaje escolar
Deficiencia auditiva · Trastornos de la comunicación
Otras alteraciones: Parkinson, Alzheimer, ACV, Parálisis cerebral,...
Rosalía de Castro, 16-4º · Betanzos · Tlf. 981 77 22 70
Móvil: 619 03 38 48 · [email protected]
MASAXES
:
BALNEOTERAPIA
(chorro a presión)
· HERBARIO:
(fitoterapia, dietas de adelgazamento)
Rúa Cal das Barras, 5-7 baixo
BETANZOS· Tlf. 981 774 593
CITA PREVIA
• PROTESIS
• ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
• BLANQUEAMIENTOS Y ESTÉTICA DENTAL
• ENDODONCIAS
• PERIODONCIA
• EXODONCIAS
• ORTODONCIA
• ODONTOPEDIATRÍA
• RAYOS X
• ARREGLAMOS LA ROTURA DE SU PRÓTESIS
EN 1 HORA
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
ESPECIALISTAS
CLINICA DENTAL
Mª. del Pilar Viqueira Amor
P S I C O L OX Í A
Año Nuevo, vida nueva
ANA LÓPEZ CORTÓN
AVANCES PSICÓLOGOS
Una de las tradiciones más comunes del Año Nuevo es
proponerse hacer algún cambio, a nivel personal, para
mejorar la salud, las relaciones interpersonales, el desempeño en el trabajo, etc.
Los buenos propósitos de año
nuevo son excelentes, especialmente cuando la meta es la autosuperación y la salud.
Pero hay que tener en cuenta
que, las intenciones de año nuevo
pueden ser un buen empujón para
el ego, si el propósito tiene éxito;
o un duro golpe para la autoestima si el sueño se desvanece.
Problemas para alcanzar
las metas propuestas
Si ha tomado una determinación
de año nuevo, con eso ya lleva la
delantera: usted ha reconocido el
paso que debe dar y se ha comprometido a lograr la meta trazada. Ahora, sólo necesita llevarla a
cabo.
El problema radica en que la
obligación o el compromiso no
son suficientes la mayoría de las
veces. Otro problema está en
tener expectativas razonables. A
menudo la gente hace propósitos
que son casi imposibles de cumplir, como ‘nunca más voy a
comer otro postre mientras viva’.
Y, bien, esto es imposible porque
se les presentarán muchas tentaciones.
Sólo la forma en que se haga
frente al problema determinará el
éxito o el fracaso. Generalmente,
la persona que ha jurado renunciar a los postres y caramelos
sucumbe ante un postre tentador,
se encoge de hombros y se abalanza sobre un pastel entero con
la excusa de que es imposible
cambiar. Lo que debería hacer es
decir calmadamente: “Me comí
un pedazo de pastel. Lo disfruté,
y ahora trataré de ser fiel a mi
propósito.”
Nos proponemos metas grandiosas y luego nos preguntamos
porqué nunca logramos alcanzarlas. Entonces, dejamos de trazarnos metas, lo cual no es algo
bueno, o nos hacemos el propósito de cumplir algo tan sencillo
que llega a convertirse en una
ridiculez.
Como lograr que se
cumplan los objetivos
Hay maneras de hacerse esos
propósitos para que este año no
queden en saco roto, sino que rindan frutos de satisfacción y bienestar.
La clave está en saber cómo
expresarlos.
1. Escoja sólo una o dos metas
pequeñas. No trate de cambiar
todas las malas costumbres de
una vez. Tendrá más éxito si se
propone una o dos cosas que
desea cambiar que si hace una
lista de cincuenta. Recuerde que
llegará otro año nuevo. Por otra
parte, posiblemente desee empezar una nueva tradición y hacerse
propósitos de medio año en julio.
2. Piense bien en las palabras
con que expresará sus intenciones. Por ejemplo, si su propósito
para el año que está por empezar
es relajarse más, no se diga a sí
mismo, “Este año me voy a relajar”, pues con seguridad esto
aumentará su tensión. Usted sen-
CONSULTA PSIQUIATRÍA
Dr. José Manuel Crespo Iglesias
MEDICO ESPECIALISTA
CONSULTA (PREVIA CITA)
Lcdo. Universidad de Navarra
Tlf. 981 77 20 39
Centro Médico Santa María,
C / D r . J o s é F a r i ñ a · B E TA N Z O S
45
tirá que debe relajarse en vez de
que desea hacerlo. Exprese su
propósito de una forma más sutil
y de manera que refleje algún
plan para lograr el cambio deseado: “Este año voy a explorar
diferentes maneras de relajarme”.
3. Elabore un plan. Una vez
que haya expresado claramente
su propósito, piense en los diferentes pasos que se requerirán
para lograrlo. “Nadie logra nada
de importancia intentando hacerlo todo a la vez”. Es importante
que el plan que elabore sea sencillo.
Por ejemplo, en el caso de relajarse más, su plan podría incluir:
·enterarse de diferentes técnicas
de relajación, haciendo una búsqueda en la Internet o en la
biblioteca pública
·hacer una lista de las técnicas
que le interesan
·escoger una de las técnicas y
ponerla a prueba por un mes
·probar una técnica diferente
cada mes hasta encontrar una que
disfrute.
4. Escriba sus intenciones.
Anote tanto el propósito como el
plan para lograrlo. Téngalo a la
vista en casa, en su lugar de trabajo o donde sea que pueda verlo
para que le sirva de recordatorio
constante.
La clave para lograr lo que realmente se desea en la vida es
poner en práctica los pasos necesarios para alcanzarlo. Es el no
actuar, lo que se interpone a que
tengamos lo que deseamos.
CLINICA PODOLÓXICA
BETANPE
Tratamento do pé
Mª Vanessa Vara Fernández
Podólogo · Colegiado nº 0701
Helomas (callos)
Hiperqueratosis (durezas)
Onicocriptosis (uñas encarnadas)
Podoloxía deportiva,
infantil e xeriátrica
Tratamento do Pé Diabético
Asistencia domiciliaria
C/Rollo, 9 - 1º · Betanzos
(Encima de Galicien)
Tlf. 981 77 49 26
CENTRO MEDICO
SANTA MARIA
ESPECIALIDADES
PSICOLOGÍA · GINECOLOGÍA · PODOLOGÍA · MEDICINA INTERNA
· PSIQUIATRÍA · TRAUMATOLOGÍA · DERMATOLOGÍA · OTORRINOLARINGOLOGÍA
PSIQUIATRIA:DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ESTRES, BULIMIA, ANOREXIA, DEMENCIAS
PREVIA CITA
INFORMES MÉDICOS PARA:
*VALORACIÓN DE INVALIDEZ *ACCIDENTES DE TRÁFICO *PENSIONES
Médico Estomatólogo - Dentista
Coleg. nº 372
C/Dr. José Fariña, 2 - 2º B - Telf. 981 77 31 08 · BETANZOS
GABINETE DE PSICOLOGIA
AVA N C E S
MASTER EN VALORACIÓN PSÍQUICA
NIÑOS
- ADOLESCENTES - ADULTOS
-Problemas familiares
-Dificultades de aprendizaje
-Ansiedad, angustia, depresión
-Fracaso escolar
-Sexualidad, trastornos alimentarios -Técnicas de estudio
-Inseguridad, miedos y obsesiones
-Problemas de conducta
Telf. 981 773 470 / 670 099 700
Avda. J. García Naveira 54-56, 1º A • BETANZOS
C/ Valdoncel, 9 - 1º
BETANZOS
Tlf. 981 77 35 23
* PROTESIS DENTALES
* ODONTOLOGÍA GRAL.
* PERIODONCIA
6
Meses
sin intereses
* ORTODONCIA
* ESTÉTICA DENTAL
* CIRUGÍA
5
Financiación
hasta años
Garantía y calidad a los MEJORES PRECIOS
CENTRO FISIOTERAPIA
ESPERANZA LOPEZ FREIJOMIL
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL
Avda. Ctra. de Castilla, 45-53, bajo - Telf. 981 770766
DR. FERNANDO MASA VAZQUEZ
GINECÓLOGO
C/ AVDA. DE A CORUÑA, Nº 5, PORTAL 3, 1º IZQ.
TELF. 981 774610 - BETANZOS
CONSULTA PREVIA CITA DE LUNES A VIERNES
RAMON SANTOS ROMERO
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL - AFECCIONES DE
COLUMNA - LESIONES DEPORTIVAS
C/ROLLO, 30-1º D - TELEFONO 981 770829 - BETANZOS
ORTOPEDIA
BETANZOS
· CAMAS · ANDADORES (con o sin ruedas)
· SILLAS DE RUEDAS (plegables, eléctricas, fijas con inodoro ...)
· CALZADO (pie diabético, dedos en martillo, juanetes)
· FAJAS Y PLANTILLAS A MEDIDA
· PROTESIS DE MAMA (Sujetadores y bañadores para la prótesis)
·BRAGUEROS ETC.
PRODUCTOS CONVENIADOS CON EL SERGAS
Horario de 9.30 a 13.30 h. - 16.30 a 19.30 h. Sábado de 9.30 a 14.00 h.
C/Trav. Dr. José Fariña, 2 · Betanzos · Telf./Fax: 981 77 20 39
46
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
COUSAS
Xaneiro de 2007
BETANZOS e a súa comarca
COUSAS
47
OS COMERCIANTES PIDEN...
MÓNICA MARTÍNEZ BALEIRÓN
SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Este mes enviámoslles unha recomendación aos Reis Magos e cun pouco de atraso,
pero antes de entrarmos de cheo nas xeadas de xaneiro, deixáronnos este agasallo
ao alcance de todos: o mapa do noso apelido.
MAPAS DE APELIDOS
Actuando como Reis Magos, os investigadores do Instituto da Lingua Galega acaban de
poñer na rede unha ferramenta pioneira e ben curiosa para coñecer mellor a distribución dos
nosos apelidos en todo o territorio galego. Trátase da Cartografía dos apelidos de Galicia.
Este xoguete que nos trae o 2007 permitiranos saber cales son os apelidos máis frecuentes,
en que concellos se rexistran, cal é o seu número e mais a súa proporción.
Os excrementos de cans son o
principal motivo de protesta
dos comerciantes das
diferentes zonas da cidade en
relación coa limpeza.
A base de datos coa que traballa o programa de cartografía, procedente dos datos do censo
de poboación de 2001 fornecidos polo Instituto Nacional de Estatística, opera con máis de
25.000 apelidos. No recoñecemento destes hai algunha limitación, pois non identifica apelidos acentuados (co que se impide facer algunhas distincións, como Ferreiros / Ferreirós).
Máis limpeza nas rúas
As queixas dos comerciantes sobre a limpeza nas rúas e
prazas van en aumento. Moitas veces son os propios
comerciantes quen teñen que limpar as beirarrúas onde
se atopan os seus establecementos. En case tódalas
zonas da cidade existen problemas relacionados coa
suxedade nas rúas e, sobre todo, co aumento da presenza de excrementos de cans con maior incidencia nas
zonas peatonalizadas. Un maior número de papeleiras e
ben repartidas pola cidade xunto coa concienciación
dos cidadáns sobre a necesidade de manter limpa a
cidade contribuirían a solventar en parte este problema.
A Xunta convoca as axudas a entidades sen ánimo
de lucro para o desenvolvemento de actividades
relacionadas co medio ambiente
Comprobando os datos achegados polo proxecto do ILG, conclúese que os 5 apelidos máis
frecuentes en Galicia son, por esta orde, Rodríguez, Fernández, González, López e García.
Este feito non presaxia un longo futuro para os apelidos tradicionais, polo que sería aconsellable intervir activamente na orde convencional de nomear a descendencia.
Para todos aqueles que teñan a curiosidade de saber en que concellos se rexistran os seus
apelidos poden consultar as seguintes páxinas web: http://www.usc.es/ilgas ou http://servergis.cesga.es/website/apelidos/viewer.asp
Os lectores poden dirixir as súas consultas ao Servizo de Normalización Lingüística. Enderezo: Rúa Emilio Romay, s/n
Betanzos. 15.300 · Tlf./Fax: 981771300 - Correo electrónico: [email protected] O SNL agradece a
colaboración e a documentación achegada polo Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela
Redacción
Betanzos
A Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento
Sostible ven de convocar as axudas para entidades sen ánimo de
lucro que realicen actividades
relacionadas co medio ambiente.
(Orde do 27 de decembro de
2006, publicado no DOGA do 5
de xaneiro de 2007)
A convocatoria inclue tres programas: axudas para gastos ordinarios de funcionamento; axudas
para a realización de actividades
de promoción e divulgación
ambiental, en cuestións relacionadas coas competencias da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible e
investimentos realizados polas
ditas entidades que posibiliten a
súa participación no eido
ambiental. As actividades deberán levarse a cabo en Galicia.
Serán subvencionables, entre
outras actividades: organización
de seminarios, xornadas, conferencias, etc.; publicación de estudos, acondicionamento de inmobles, material de transporte, equipamento de oficina como material informático e mobiliario,
accións de recuperación de espazos de interese ambiental, etc.
O prazo de presentación de solicitudes rematará o 5 de febreiro.
Máis información: www.xunta.es
...a película “Mia Sarah”, rodada en parte en
Betanzos, estreouse o 15 de decembro e pode verse
nas principais salas de cine de toda España
...“La 2” emitíu en decembro no espazo “Versión
Original” a película “León y Olvido” na que fai unha boa
actuación como extra o mozo betanceiro Jose Lagares
Esta sección pretende servir de recoñecemento ó
esforzo dos empresarios que deciden invertir nas novas
tecnoloxías como forma de promocionar os seus
servicios facilitando novas formas de comunicación cos
seus clientes. Se eres socio de Acebe, tes unha empresa
en Betanzos e tes páxina web, contacta con nós:
[email protected]
Con esta sección queremos destacar a aqueles empresarios asociados a ACEBE CCA
que utilizan a imaxe de Betanzos como parte da súa imaxe corporativa.
Se é o teu caso, contacta con nós: [email protected]
Este mes destacamos a ÓPTICA BETANZOS que emprega
o nome de Betanzos como parte da súa imaxe corporativa.
Continuamos co listado dos blogs que atopamos nos que se
fai referencia a BETANZOS, algúns foron achegados por
lectores do periódico ós que lles estamos agradecidos. Se
coñeces algún que non teñamos incluido fainolo chegar a
[email protected]
-www.betanceiro.blogspot.com
-julianferrer.blogspot.com (Blog de Historia. IES Francisco
Aguiar)
-brigomp.blogspot.com
-betanzosnovo.blogspot.com
-redbetanzos.blogspot.com
Betanzos
e a súa comarca

Documentos relacionados