lekeitioko plangintzako arau subsidiarioak normas subsidiarias de

Comentarios

Transcripción

lekeitioko plangintzako arau subsidiarioak normas subsidiarias de
LEKEITIOKO
PLANGINTZAKO ARAU
SUBSIDIARIOAK
TEXTU BATERATUA / 2008-KO OTSAILA
NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO DE
LEKEITIO
TEXTO REFUNDIDO / FEBRERO 2008
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
2
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. IZENBURUA
21
TITULO I
21
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES
21
21
1. KAPITULUA
CAPITULO I
22
22
1. ATALA
SECCION I
IZAERA, INDARRALDIA ETA BERRIKUSPENA
NATURALEZA, VIGENCIA Y REVISION
1. artikulua.— Xedea
Artículo 1.— Objeto
2. artikulua.— Indarraldia
Artículo 2.— Vigencia
3. artikulua.— Indargabetzea
Artículo 3.— Derogación
4. artikulua.— Berrikuspena
Artículo 4.— Revisión
5. artikulua.— Udalaz gaindiko erakundeak ordainezartzea
Artículo 5.— Subrogación por organismos supramunicipales
6. artikulua.— Arauak berrikusi, aldarazi, ordeztu, indargabetu eta eteteko prozedura arrunta
Artículo 6.— Procedimiento común de revisión, modificación, sustitución, derogación y
suspensión
7. artikulua.— Arau Subsidiarioak aldarazi, berrikusi, moldatu eta eteteko prozedura zehatza
Artículo 7.— Procedimiento específico de la modificación, revisión, adaptación y suspensión
8. artikulua.— Arau Subsidiarioak eten edo indargabetzeko prozedura zehatza
Artículo 8.— Procedimiento específico de suspensión o derogación
9. artikulua.— Moldatzeko baldintzak
Artículo 9.— Condiciones de adaptación
II. ATALA
SECCION II
AGIRIAK, ZEHAZTAPENEN INTERPRETAZIOA ETA HIRIGINTZAKO KONTZEPTU
NAGUSIAK
DOCUMENTACION, INTERPRETACION DE DETERMINACIONES Y CONCEPTOS
URBANISTICOS PRINCIPALES
10. artikulua.— Arau subsidiario hauen osagaiak
Artículo 10.— Componentes de éstas normas subsidiarias
11. artikulua.— Osagai bakoitzaren arau-balioa
Artículo 11.— Valor normativo de los distintos componentes
12. artikulua.— Arau Subsidiarioen zehaztapenak indargabetzea
Artículo 12.— Derogación de las determinaciones de estas NN.SS.
13. artikulua.— Arautegi subsidiarioa
Artículo 13.— Normativa subsidiaria
14. artikulua.— Aurreko plangintza indargabetzea
Artículo 14.— Derogación del planeamiento anterior
15. artikulua.— Zehaztapenen interpretazioa
Artículo 15.— Interpretación de las determinaciones
16. artikulua.— Zehaztapenak ezartzea
Artículo 16.— Aplicación de las determinaciones
17. artikulua.— Behin-behineko araubideak
Artículo 17.— Regímenes provisionales
18. artikulua.— Plangintzaren burutzapen aurreratua
Artículo 18.— Ejecución anticipada del planeamiento
19. artikulua.— Lerrokadura eta sestren transposizioa
Artículo 19.— Transposición de alineaciones y rasantes
3
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
20. artikulua.— Eraikintzarako ordenantzen zehaztapenak
Artículo 20.— Determinaciones de las ordenanzas de edificación
21. artikulua.— Arauen agiriak
Artículo 21.— Documentación de las Normas
22. artikulua.— Lurzoruaren sailkapena
Artículo 22.— Clasificación del suelo
23. artikulua.— Lurzoruaren kalifikazioa
Artículo 23.— Calificación del suelo
24. artikulua.— Erabilera orokorrak eta xehekatuak
Artículo 24.— Usos globales y pormenorizados
III. ATALA
SECCION III
KONTZEPTUEN TERMINOLOGIA
TERMINOLOGIA DE CONCEPTOS
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
25. artikulua.— Berrikuspena
Artículo 25.— Revisión
26. artikulua.— Aldarazpena
Artículo 26.— Modificación
27. artikulua.— Moldaketa
Artículo 27.— Adaptación
28. artikulua.— Orubea
Artículo 28.— Solar
29. artikulua.— Hirigintzako jardununea
Artículo 29.— Unidad de actuación urbanística
30. artikulua.— Sektorea
Artículo 30.— Sector
31. artikulua.— Poligonoa
Artículo 31.— Polígono
32. artikulua.— Aldea
Artículo 32.— Zona
33. artikulua.— Lurzatia
Artículo 33.— Parcela
34. artikulua.— Lurzati garbia
Artículo 34.— Parcela neta
35. artikulua.— Ekarritako azalera
Artículo 35.— Superficie aportada
36. artikulua.— Aprobetxamendua
Artículo 36.— Aprovechamiento
37. artikulua.— Dentsitatea
Artículo 37.— Densidad
38. artikulua.— Hirigintzako oinarrizko parametroak
Artículo 38.— Parámetros urbanísticos básicos
39. artikulua.— Aprobetxamendu koefizientea
Artículo 39.— Coeficiente de aprovechamiento
40. artikulua.— Azaleraren atzemate koefizientea
Artículo 40.— Coeficiente de ocupación superficial
41. artikulua.— Solairuen gehieneko kopurua
Artículo 41.— Numero máximo de plantas
42. artikulua.— Aprobetxamendu indizea, kudeaketa ondoreetarako
Artículo 42.— Indice de aprovechamiento a efectos de gestión
43. artikulua.— Atzemate espaziala
Artículo 43.— Ocupación espacial
44. artikulua.— Urbanizazio proiektua
Artículo 44.— Proyecto de urbanización
45. artikulua.— Obra arrunten proiektua
Artículo 45.— Proyecto de obras ordinarias
46. artikulua.— Urbanizazioko obra osagarrien proiektua
Artículo 46.— Proyecto de obras complementarias de urbanización
II. KAPITULUA
CAPITULO II
HIRIGINTZAKO DISZIPLINA
DISCIPLINA URBANISTICA
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
38
38
38
38
4
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. ATALA
SECCION I
LIZENTZIA BEHAR DUTEN EGINTZAK ETA LIZENTZIA MOTAK
ACTOS SUJETOS A LICENCIA Y CLASES DE LICENCIAS
47. artikulua.— Aldez aurretik lizentzia behar duten ekintzak
Artículo 47.— Actos sujetos a previa licencia
48. artikulua.— Lizentzia motak
Artículo 48.— Clases de licencias
49. artikulua.— Erabilera aldatzeko lizentzia
Artículo 49.— Licencia de cambio de uso
50. artikulua.— Eraikinak lehenbiziko aldiz atzemateko lizentzia edo instalazioen lehen
erabilerarakoa
Artículo 50.— Licencia de primera ocupación de edificios o primera utilización de instalaciones
51. artikulua.— Lurzatiketa lizentzia
Artículo 51.— Licencia de parcelación
52. artikulua.— Irekiera lizentzia
Artículo 52.— Licencia de apertura
53. artikulua.— Lurren, eraikinen eta instalazioen behin-behineko erabilerarako lizentzia
Artículo 53.— Licencia de usos provisionales de terrenos, edificios e instalaciones
54. artikulua.— Zuhaitzak mozteko lizentzia
Artículo 54.— Licencia de corte de arbolado
55. artikulua.— Kartelak eta publizitateko bestelako elementuak jartzeko lizentzia
Artículo 55.— Licencia de colocación de carteles y otros elementos de publicidad
56. artikulua.— Lur urbanizaezineko lizentziak
Artículo 56.— Licencias en suelo no urbanizable
57. artikulua.— Garabiak instalatzeko lizentzia
Artículo 57.— Licencia de instalación de grúas
58. artikulua.— Eskonbrotegi eta hondakindegietarako lizentzia
Artículo 58.— Licencias de escombreras o vertederos
59. artikulua.— Obra lizentzia. Motak
Artículo 59.— Licencia de obras. Clases
60. artikulua.— Obren handi-txikitasunarengatiko sailkapena
Artículo 60.— Clasificación de las obras por su entidad
61. artikulua.— Obren xedearengatiko sailkapena
Artículo 61.— Clasificación de las obras por su objeto
62. artikulua.— Eraikin, instalazio edo eraikinen oin-plano berriko obrak, eta zabaltze, berrikuntza
edota sendoketa lanak
Artículo 62.— Obras de nueva planta, ampliación, reforma y/o consolidación de edificios ,
instalaciones o construcciones
63. artikulua.— Hobekuntza, artapen eta apaindura obrak
Artículo 63.— Obras de mejora, conservación y ornato
64. artikulua.— Errauspen obrak
Artículo 64.— Obras de demolición
65. artikulua.— Urbanizazio obra osagarriak
Artículo 65.— Obras complementarias de urbanización
66. artikulua.— Hegaldura, egutera edo balkoi irekien itxidura obrak
Artículo 66.— Obras de cierre de vuelos abiertos, solanas o balcones
67. artikulua.— Txabola, teilape eta abarren eraikuntza obrak
Artículo 67.— Obras de construcción de chabolas, tejavanas, etc.
68. artikulua.— Fatxadatik irteten diren instalazio, erakusleiho eta beste obra batzuk, markesinak
eta olanak
Artículo 68.— Obras de instalación y vitrinas u otros elementos salientes de fachada,
marquesinas y toldos
69. artikulua.— Lur mugimenduko obrak
Artículo 69.— Obras de movimientos de tierras
70. artikulua.— Antolaketatik kanpo dauden eraikinen obrak
Artículo 70.— Obras en edificios fuera de ordenación
71. artikulua.— Obren sailkapena lurraren titularraren arabera
Artículo 71.— Clasificación de las obras por razón del titular del suelo
5
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
41
41
43
43
44
44
46
46
46
46
47
47
49
49
50
50
51
51
52
52
52
52
53
53
54
54
55
55
55
55
57
57
57
57
59
59
59
59
59
59
61
61
62
62
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. ATALA
SECCION II
LIZENTZIEN IZAERA ETA ONDOREA, PROZEDURA ETA BURUTZAPENAGINDUAK
CARACTER Y EFECTO DE LAS LICENCIAS, PROCEDIMIENTO Y ORDENES DE
EJECUCION
72. artikulua.— Lizentziaren titularra
Artículo 72.— Titular de la licencia
73. artikulua.— Lizentziaren eskualdaketa
Artículo 73.— Transmisión de la licencia
74. artikulua.— Lizentzien ondoreak
Artículo 74.— Efectos de las licencias
75. artikulua.— Aldarazpena
Artículo 75.— Modificación
76. artikulua.— Lizentzien iraungipena
Artículo 76.— Caducidad de las licencias
77. artikulua.— Iraungipen adierazpena
Artículo 77.— Declaración de caducidad
78. artikulua.— Prozedura
Artículo 78.— Procedimiento
79. artikulua.— Prozedura arrunta
Artículo 79.— Procedimiento ordinario
80. artikulua.— Prozedura laburra
Artículo 80.— Procedimiento abreviado
81. artikulua.— Betearazpen aginduak, kontzeptuak
Artículo 81.— Ordenes de ejecución, conceptos
82. artikulua.— Betearazpen-aginduak, bidezkotasuna
Artículo 82.— Ordenes de ejecución, procedencia
83. artikulua.— Eraikin eta eraikuntzak aurritan egotea
Artículo 83.— Estado ruinoso de edificaciones y construcciones
84. artikulua.— Prozedura eta eskumenak
Artículo 84.— Procedimiento y competencias
III. ATALA
SECCION III
PROIEKTUAK, URBANIZAZIO OBRAK, LIZENTZIEN KONTROLA ETA
BETEARAZPEN AGINDUAK
PROYECTOS, OBRAS DE URBANIZACION, CONTROL DE LICENCIAS Y
ORDENES DE EJECUCION
85. artikulua.— Agiriak eta prozedura
Artículo 85.— Documentación y procedimiento
86. artikulua.— Urbanizazio proiektuen gutxieneko edukina
Artículo 86.— Contenido mínimo de los proyectos de urbanización
87. artikulua.— Udalak urbanizazio obrak ikuskatu, kontrolatu eta jasotzea
Artículo 87.— Inspección, control y recepción municipal de las obras de urbanización
88. artikulua.— Herri erabilerako zortasuna duten guneen ezaugarriak
Artículo 88.— Características de los espacios con servidumbre de uso público
89. artikulua.— Sustatzailearen erantzukizunak
Artículo 89.— Responsabilidades del promotor
90. artikulua.— Urbanizazio obren eraikintza-ezaugarriak eta ezaugarri teknikoak
Artículo 90.— Características técnicas y constructivas de las obras de urbanización
91. artikulua.— Tramitazioa
Artículo 91.— Tramitación
92. artikulua.— Obren zuinketa
Artículo 92.— Replanteo de las obras
93. artikulua.— Bideak erabiltzea eta herri ondasun edo zerbitzuak ukitzea oro har
Artículo 93.— Usos de vías y afecciones a bienes o servicios públicos en general
94. artikulua.— Materialak eta eskonbroak uztea
Artículo 94.— Depósito de materiales y escombros
95. artikulua.— Segurtasuna
Artículo 95.— Seguridad
96. artikulua.— Ikuskapena
Artículo 96.— Inspección
6
64
64
64
64
64
64
64
64
65
65
66
66
66
66
67
67
68
68
68
68
74
74
74
74
75
75
76
76
77
77
79
79
79
79
79
79
81
81
83
83
84
84
84
84
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
88
88
90
90
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. KAPITULUA
CAPITULO III
ERABILEREI BURUZKO ARAUTEGI OROKORRA
NORMATIVA GENERAL DE USOS
I. ATALA
SECCION I
ERABILEREN SAILKAPENA
CLASIFICACION DE LOS USOS
92
92
92
92
93
93
93
93
97. artikulua.— Erabilera orokorrak
Artículo 97.— Usos globales
98. artikulua.— Araudi honetan aurreikusi ez diren erabilerak
Artículo 98.— Usos no previstos en la presente normativa
99. artikulua.— Erabilera xehekatuak, debekatuak eta jasandakoak
Artículo 99.— Usos pormenorizados, prohibidos y tolerados
II. ATALA
SECCION II
EGOITZAZKO ERABILERA – «R»
USO RESIDENCIAL – «R»
93
93
93
93
94
94
95
95
95
95
100. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 100.— Definición y clasificación
101. artikulua.— Landa etxabizitza – «R-1»
Artículo 101.— Vivienda rural – «R-1»
102. artikulua.— Familiabakarreko etxebizitza – «R-2»
Artículo 102.— Vivienda unifamiliar – «R-2»
103. artikulua.— Zerbitzurako familiabakarreko etxebizitza – «R-3»
Artículo 103.— Vivienda unifamiliar de servicio – «R-3»
104. artikulua.— Talde etxebizitza – «R-4»
Artículo 104.— Vivienda colectiva – «R-4»
105. artikulua.— Ostatua – «R-5»
Artículo 105.— Hospedaje – «R-5»
106. artikulua.— Egoitza – «R-6»
Artículo 106.— Residencia – «R-6»
III. ATALA
SECCION III
MERKATARITZA ETA BULEGOAK – «C»
COMERCIO Y OFICINAS – «C»
95
95
95
95
95
95
96
96
96
96
96
96
96
96
98
98
98
98
107. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 107.— Definición y clasificación
108. artikulua.— Merkataritzako lokalak – «C-1»
Artículo 108.— Locales comerciales – «C-1»
109. artikulua.— Ostalaritza eta ikuskizunak – «C-2»
Artículo 109.— Hostelería y espectáculos – «C-2»
110. artikulua.— Bulegoak – «C-3»
Artículo 110.— Oficinas – «C-3»
111. artikulua.— Idazguak – «C-4»
Artículo 111.— Despachos profesionales – «C-4»
IV. ATALA
SECCION IV
INDUSTRI ERABILERA – «Y»
USO INDUSTRIAL – «Y»
98
98
98
98
98
98
99
99
99
99
100
100
100
100
112. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 112.— Definición y clasificación
113. artikulua.— Artisau-industria – «I-1»
Artículo 113.— Industria artesanal – «I-1»
114. artikulua.— Industria bateragarria – «I-2»
Artículo 114.— Industria compatible – «I-2»
100
100
100
100
101
101
7
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
115. artikulua.— Jasan daitezkeen industriak – «I-3»
Artículo 115.— Industrias tolerables – «I-3»
116. artikulua.— Industri berezia – «I-4»
Artículo 116.— Industria especial – «I-4»
V. ATALA
SECCION V
GARAJE ERABILERA – «G»
USO DE GARAJE – «G»
101
101
102
102
103
103
103
103
117. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 117.— Definición y clasificación
103
103
VI. ATALA
SECCION VI
ABELUR ETA NEKAZARITZAREN ALORREKO INDUSTRIA – «AG»
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL – «AG»
118. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 118.— Definición y clasificación
119. artikulua.— Abelur erabilerak – «Ag-1»
Artículo 119.— Uso agropecuario – «Ag-1»
120. artikulua.— Basogintzako erabilera – «Ag-2»
Artículo 120.— Uso forestal – «Ag-2»
104
104
104
104
104
104
104
104
105
105
VII. ATALA
SECCION VII
EKIPAMENDU ERABILERA – «EC»
USO DE EQUIPAMIENTO – «EC»
106
106
106
106
121. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 121.— Definición y clasificación
122. artikulua.— Irakaskuntza – «Ec-1»
Artículo 122.— Docente – «Ec-1»
123. artikulua.— Kirola – «Ec-2»
Artículo 123.— Deportivo – «Ec-2»
124. artikulua.— Erlijioa – «Ec-3»
Artículo 124.— Religioso – «Ec-3»
125. artikulua.— Gizarte-kultura – «Ec-4»
Artículo 125.— Socio-cultural – «Ec-4»
126. artikulua.— Osasun-laguntza – «Ec-5»
Artículo 126.— Sanitario-asistencial – «Ec-5»
127. artikulua.— Administrazioaren herri zerbitzuak
Artículo 127.— Servicios públicos de la Administración – «Ec-6»
128. artikulua.— Lurraldeko zerbitzu orokorrak – «Ec-7»
Artículo 128.— Servicios generales del territorio – «Ec-7»
129. artikulua.— Beste ekipamendu batzuk – «Ec-8»
Artículo 129.— Otros equipamientos – «Ec-8»
VIII. ATALA
SECCION VIII
GUNE ASKEEN ERABILERA – «EI»
USO DE ESPACIOS LIBRES – «EI»
106
106
106
106
106
106
106
106
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
108
108
108
108
130. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 130.— Definición y clasificación
108
108
IX. ATALA
SECCION IX
GARRAIOA ETA KOMUNIKAZIOAK – «T»
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES – «T»
131. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 131.— Definición y clases
109
109
109
109
109
109
8
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
132. artikulua.— Bide-sarea – «T-1»
Artículo 132.— Red viaria – «T-1»
133. artikulua.— Portualdea – «T-2»
Artículo 133.— Zona portuaria – «T-2»
109
109
109
109
X. ATALA
SECCION X
LURRALDE ZERBITZUAK ETA AZPIEGITURAK – «S»
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES – «S»
134. artikulua.— Definizioa
Artículo 134.— Definición
110
110
110
110
110
110
II. IZENBURUA
111
TITULO II
111
ARAU BEREZIAK
NORMAS PARTICULARES
111
111
I. KAPITULUA
CAPITULO I
LURZORUAREN SAILKAPENA
CLASIFICACION DEL SUELO
112
112
112
112
I. ATALA
SECCION I
LURZORU MOTAK
CLASES DE SUELO
113
113
113
113
135. artikulua.— Lurzoru motak
Artículo 135.— Clases de suelo
136. artikulua.— Hiri lurzorua
Artículo 136.— El suelo urbano
137. artikulua.— Lurzoru urbanizagaia
Artículo 137.— El suelo apto para urbanizar
138. artikulua.— Lurzoru urbanizaezina
Artículo 138.— El suelo no urbanizable
113
113
113
113
113
113
113
113
II. KAPITULUA
CAPITULO II
HIRI LURZORUAREN ARAUBIDEA
REGIMEN DEL SUELO URBAMO
114
114
114
114
I. ATALA
SECCION I
HIRI LURZORUAREN ZATIKETA
DIVISION DEL SUELO URBANO
115
115
115
115
139. artikulua.— Hiri lurzoruaren zatiketa
Artículo 139.— División del suelo urbano
115
115
II. ATALA
SECCION II
ALDE ZAHARRA
EL CASCO HISTORICO
116
116
116
116
140. artikulua.— Alde Zaharra
Artículo 140.— Casco Histórico
116
116
9
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. ATALA
SECCION III
HIRI LURZORU OROKORRA
EL SUELO URBANO GENERAL
117
117
117
117
141. artikulua.— Hiri Lurzoru Orokorra H.L.O.
Artículo 141.— El suelo urbano general (S.U.G.)
142. artikulua.— H.L.O.1. Zabalunea
Artículo 142.— S.U.G.1. Ensanche
143. artikulua.— H.L.O.2. Santa Elena
Artículo 143.— S.U.G.2. Santa Elena
144. artikulua.—H.L.O.3. Hirikoa, sakabanatua
Artículo 144.—S.U.G.3. Urbano disperso
145. artikulua.— H.L.O.4. Santa Katalina
Artículo 145.— S.U.G.4. Santa Catalina
146. artikulua.— H.L.O.5. Artadi
Artículo 146.— S.U.G.5. Artadi
117
117
118
118
119
119
119
119
120
120
121
121
IV. ATALA
SECCION IV
JARDUNUNEAK
LAS UNIDADES DE ACTUACION
122
122
122
122
147. artikulua.— Jardununeak
Artículo 147.— Las unidades de actuación
148. artikulua.— Egoitzazko jardununeak
Artículo 148.— Las unidades de actuación residenciales
149. artikulua.— Industriako jardununea
Artículo 149.— Unidad de actuación industrial
150. artikulua.— U.A.Rc.1
Artículo 150.— U.A.Rc.1
151. artikulua.— U.A.Rc. 2
Artículo 151.— U.A.Rc. 2
152. artikulua.— U.A.Rc. 3
Artículo 152.— U.A.Rc 3
153. artikulua.— U.A.Rc. 4
Artículo 153.— U.A.Rc 4
154. artikulua.— U.A.Rc. 5
Artículo 154.— U.A.Rc 5
155. artikulua.— U.A.Rc. 6
Artículo 155.— U.A.Rc 6
156. artikulua.— U.A.Rc. 7
Artículo 156.— U.A.Rc 7
157 – 158 – Bis. artikulua.— U.A.Rc. 8
Artículo 157 – 158 - Bis. U.A.Rc. 8 y 9.
159. artikulua.— U.A.Rc. 10
Artículo 159.— U.A.Rc 10
160. artikulua.— U.A.Rc. 11
Artículo 160.— U.A.Rc 11
161. artikulua.— U.A.Rc. 12 A
Artículo 161.— U.A.Rc 12 A
161-181bis . artikulua.— U.A.Rc. 19
Artículo 161-181bis.— U.A.Rc. 19
161 artikulua.— Hirugarrena
Artículo 161 Ter.
162. artikulua.— U.A.Rc. 13
Artículo 162.— U.A.Rc 13
163 bis artikulua.2.— U.A.Rc. 15
Artículo 163 bis.2.— U.A.Rc 15
163 bis/bis artikulua.— U.A.Rc. 16
Artículo 163 bis/bis.— U.A.Rc 16
163 A. art.—18 U.A.Rc. (artikulu berria)
Articulo 163 A.—U.A.Rc.18 (Nuevo artículo)
164. artikulua.— U.A.Ru 1
Artículo 164.— U.A.Ru 1
10
122
122
122
122
125
125
125
125
126
126
128
128
129
129
129
129
130
130
131
131
132
132
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
140
140
141
141
142
142
143
143
144
144
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
165. artikulua.— U.A.Ru. 2
Artículo 165.— U.A.Ru 2
166. artikulua.— U.A.Ru. 3
Artículo 166.— U.A.Ru 3
167. artikulua.— U.A.Ru. 4
Artículo 167.— U.A.Ru 4
167 bis artikulua.—U.A.Ru. 5
Artículo 167 bis.—U.A.Ru. 5
167 bis-bis artikulua.—U.A.Ru. 6
Artículo 167 bis-bis.—U.A.Ru. 6
167 artikulua-1 - U.A.Ru. Artadi
Artículo 167-1 - U.A.Ru. Artadi
168. artikulua.— U.A.I. 1
Artículo 168.— U.A.I. 1
145
145
146
146
147
147
148
148
149
149
149
149
150
150
V. ATALA
SECCION V
BARNE BERRIKUNTZARAKO PLAN BEREZIA. ARROPAIN
EL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARROPAIN
169. artikulua.— Barne Berrikuntzarako Plan Berezia. Arropain - B.B.P.B.1
Artículo 169.— El Plan de reforma interior de Arropain P.E.R.I. 1
152
152
152
152
152
152
VI. ATALA
SECCION VI
HIRI LURZORUAN DAUDEN ERAIKINEN ARAUBIDEA
REGIMEN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN SUELO URBANO
154
154
154
154
170. artikulua.— Alde Zaharreko eraikinen araubidea
Artículo 170.— Régimen de las edificaciones existentes en el casco histórico
171. artikulua.— Hiri lurzoru orokorrean dauden eraikinen araubidea
Artículo 171.— Régimen de las edificaciones existentes en suelo urbano general
172. artikulua.— Egoitzazko jardununeetan dauden eraikinen araubidea
Artículo 172.— Régimen de las edificaciones existentes en las U.A.R.
173. artikulua.— Industriako jardununeetan dauden eraikinen araubidea
Artículo 173.— Régimen de las edificaciones existentes en las unidades de actuación
industriales
174. artikulua.— B.B.P.B.an dauden eraikinen araubidea
Artículo 174.— Régimen de las edificaciones existentes en el P.E.R.I.
154
154
154
154
154
154
155
III. KAPITULUA
CAPITULO III
LURZORU URBANIZAGAIAREN ARAUBIDEA
REGIMEN DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR
I. ATALA
SECCION I
ZATIKETA
DIVISION
155
155
155
156
156
156
156
157
157
157
157
175. artikulua.— Lurzoru urbanizagaiaren (L.U.) zatiketa
Artículo 175.— División del S.A.P.U.
II. ATALA
SECCION II
EGOITZAZKO LURZORU URBANIZAGAIA
SUELO APTO PARA URBANIZAR RESIDENCIAL
176. artikulua.— Definizioa
Artículo 176.— Definición
177. artikulua.— Erabilerak
Artículo 177.— Usos
178. artikulua.— Plangintzako sektoreak
Artículo 178.— Sectores de planeamiento
157
157
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
11
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
179. artikulua.— E.L.U.1
Artículo 179.— S.A.P.U.R. 1
180. artikulua.— E.L.U. 2
Artículo 180.— S.A.P.U.R. 2
181.bis artikulua.— U.A.Rc. 20
Artículo 181 bis.— U.A.Rc. 20
181. bis artikulua— 2 U.A.Rc. 21
Articulo 181 bis.— 2 U.A.Rc. 21
183. artikulua.— E.L.U. 5
Artículo 183.— S.A.P.U.R. 5
159
159
159
159
160
160
161
161
162
162
III. ATALA
SECCION III
INDUSTRIAKO LURZORU URBANIZAGAIA
EL SUELO APTO PARA URBANIZAR INDUSTRIAL
184. artikulua.— Definizioa
Artículo 184.— Definición
185. artikulua.— Erabilerak
Artículo 185.— Usos
186. artikulua.— Plangintzako sektoreak
Artículo 186.— Sectores de planeamiento
187 artikulua.— S.A.P.U.1
Artículo 187.— S.A.P.U.1
164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
IV. ATALA
SECCION IV
L.U.AN DAUDEN ERAIKINEN ARAUBIDEA
REGIMEN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN S.A.P.U.
188. artikulua.— L.U.an dauden eraikinen araubidea
Artículo 188.— Régimen de las edificaciones existentes en S.A.P.U.
IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
LURZORU URBANIZAEZINAREN ARAUBIDEA
REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
I. ATALA
SECCION I
HERRIGUNEAREN DEFINIZIOA ETA ZATIKETA
DIVISION Y DEFINICION DEL NUCLEO DE POBLACION
189. artikulua.— Zatiketa
Artículo 189.— División
190. artikulua.— Herrigunearen definizioa
Artículo 190.— Definición de núcleo de población
166
166
166
166
166
166
167
167
167
167
168
168
168
168
168
168
168
168
II. ATALA
SECCION II
LURZORU URBANIZAEZINAREN KATEGORIA
CATEGORIA DEL SUELO NO URBANIZABLE
191. artikulua.— Landalur orokorra
Artículo 191.— Suelo rural general
192. artikulua.— Hirigunearen babeserako lurzorua
Artículo 192.— Suelo de protección de casco
193. artikulua.— Natura eta paisaiaren babeserako lurzorua
Artículo 193.— Suelo de protección natural y paisajística
194. artikulua.— Lea ibaiko uhobiaren babeserako lurzorua
Artículo 194.— Suelo de protección de la desembocadura del río Lea
195. artikulua.— Maderas de Lekeitioko basogintzako ustiategia
Artículo 195.— Zona de explotación forestal de maderas de Lekeitio
12
169
169
169
169
169
169
171
171
172
172
172
172
173
173
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. ATALA
SECCION III
LURZORU URBANIZAEZINEAN DAUDEN
ERAIKINEN ARAUBIDEA
REGIMEN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
EN SUELO NO URBANIZABLE
196. artikulua.— Lurzoru urbanizaezinean dauden eraikinen araubidea
Artículo 196.— Régimen de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable
V. KAPITULUA
CAPITULO V
SISTEMA OROKORRAK
SISTEMAS GENERALES
175
175
175
175
175
175
175
175
176
176
176
176
I. ATALA
SECCION I
DEFINIZIOA ETA MOTAK
DEFINICION Y CLASES
177
177
177
177
197. artikulua.— Definizioa
Artículo 197.— Definición
198. artikulua.— Zatiketa
Artículo 198.— División
199. artikulua.— Kokaera
Artículo 199.— Emplazamiento
200. artikulua.— Titulartasuna
Artículo 200.— Titularidad
201. artikulua.— Burutzapena
Artículo 201.— Ejecución
177
177
177
177
177
177
178
178
178
178
II. ATALA
SECCION II
KOMUNIKAZIOEN SISTEMA OROKORRA
SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
202. artikulua.— Definizioa
Artículo 202.— Definición
203. artikulua.— K.S.O.en zerrenda
Artículo 203.— Relación de S.G.C.
204. artikulua.— K.S.O. 1: Biribilgua-Markinako bidea
Artículo 204.— S.G.C. 1: Rotonda-Carretera Markina
205. artikulua.— K.S.O. 2: Biribilgua-Mendexako bidea
Artículo 205.— S.G.C. 2: Rotonda-Carretera Mendexa
206. artikulua.— K.S.O. 3: Biribilgua-Larrotegi
Artículo 206.— S.G.C. 3: Rotonda-Larrotegi
207. artikulua.— K.S.O. 4: Atea-Larrotegi eta autobus-geltokia
Artículo 207.— S.G.C. 4: Atea-Larrotegi y estación de autobuses
208. artikulua.— K.S.O. 5: Eskolapea-Arropain
Artículo 208.— S.G.C. 5: Eskolape-Arropain
209. artikulua.— K.S.O. 6: Eskolapea, portua eta Santa Katalina
Artículo 209.— S.G.C. 6: Eskolape-Puerto y Santa Catalina
210. artikulua.— K.S.O. 7: Portualdea
Artículo 210.— S.G.C. 7: Zona portuaria
211. artikulua.— K.S.O. 8: Santa Katalinako faroaren seinalizazio aldea
Artículo 211.— S.G.C. 8: Area de señalización del faro de Santa Catalina
III. ATALA
SECCION III
GUNE ASKEEN SISTEMA OROKORRA
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
13
179
179
179
179
179
179
179
179
180
180
180
180
180
180
181
181
181
181
181
181
181
181
182
182
183
183
183
183
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
212. artikulua.— Definizioa
Artículo 212.— Definición
213. artikulua.— Gune askeen sistema orokorren zerrenda
Artículo 213.— Relación de sistemas generales de espacios libres
183
183
183
183
IV. ATALA
SECCION IV
KIROL EKIPAMENDUAREN SISTEMA OROKORRA
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
184
184
184
184
214. artikulua.— Definizioa
Artículo 214.— Definición
215. artikulua.— Kirol ekipamenduaren sistema orokorren zerrenda
Artículo 215.— Relación de sistemas generales de equipamiento deportivo
V. ATALA
SECCION V
ESKOLA EKIPAMENDUAREN SISTEMA OROKORRA
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR
216. artikulua.— Definizioa
Artículo 216.— Definición
217. artikulua.— Eskola ekipamenduaren sistema orokorren zerrenda
Artículo 217.— Relación de sistemas generales de equipamiento escolar
VI. ATALA
SECCION VI
ONGINTZA-OSASUNEKO EKIPAMENDUAREN SISTEMA OROKORRA
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO BENEFICO-SANITARIO
218. artikulua.— Definizioa
Artículo 218.— Definición
184
184
184
184
186
186
186
186
186
186
186
186
187
187
187
187
187
187
VII. ATALA
SECCION VII
AZPIEGITURAREN SISTEMA OROKORRA
SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
219. artikulua.— Definizioa
Artículo 219.— Definición
220. artikulua.— Azpiegituraren Sistema Orokorren zerrenda
Artículo 220.— Relación de sistemas generales de infraestructuras
VIII. ATALA
SECCION VIII
ERKIDEGO EKIPAMENDUAREN SISTEMA OROKORRA
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIO
221. artikulua.— Definizioa
Artículo 221.— Definición
222. artikulua.— Erkidego Ekipamenduaren Sistema Orokorraren eraikinen zerrenda
Artículo 222.-Relación de sistemas generales de equipamiento comunitario
IX. ATALA
SECCION IX
K.E.G.O., E.E. G.O., O-O. G.O., AZPIEGITUREN ETA ERKIDEGO
EKIPAMENDUAREN SISTEMA OROKORRETAKO ERAIKINEN ARAUBIDEA
REGIMEN DE LAS EDIFICACIONES PERTENECIENTES A LOS S.G.De., S.G.Ee.,
S.G.Ebs. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
223. artikulua.— K.E.G.O., E.E. G.O., O-O. G.O., azpiegituren eta erkidego ekipamenduaren
sistema orokorretako eraikinen araubidea
Artículo 223.— Régimen de las edificaciones pertenecientes a los S.G.De. y S.G.Ee, S.G.Ebs.,
infraestructuras y equipamientos comunitarios
14
188
188
188
188
188
188
188
188
189
189
189
189
189
189
189
189
191
191
191
191
191
191
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
X. ATALA
SECCION X
ERAIKINEN KATALOGOA
CATALOGO DE EDIFICACION
194
194
194
194
224. artikulua.— Eraikinen katalogoa
Artículo 224.— Catálogo de edificación
224 bis artikulua.— Kostaldeei buruzko Legearen ezarpena Arau Subsidiarioetan
Artículo 224-bis.— La aplicación de la Ley de Costas en las NN.SS.
225 artikulua.— Arkeologia Usteko Gunea: erromatarren kokalekua Santa Katalina gunean
Artículo 225.— Zona de Presunción Arqueológica: Asentamiento romano de la zona de Santa
Catalina
VI. KAPITULUA
CAPITULO VI
ALDE ZAHARRARI BURUZKO ARAUTEGI IRAGANKORRA
NORMATIVA TRANSITORIA PARA EL CASCO HISTORICO
I. ATALA
SECCION I
ARAUTEGI OROKORRA
NORMATIVA GENERAL
194
194
194
194
195
195
196
196
196
196
197
197
197
197
T-1 artikulua.— Ezarpen-eremua
Artículo T-1.— Ambito de aplicación
T-2 artikulua.— Iragankortasuna
Artículo T-2.— Transitoriedad
T-3 artikulua.— Lizentzia-eskabideen agiri osagarriak
Artículo T-3.— Documentación adicional de las solicitudes de licencia
II. ATALA
SECCION II
ORDENANTZA OROKORRAK
ORDENANZAS GENERALES
197
197
197
197
197
197
199
199
199
199
T-4 artikulua.— Solairuen gehieneko kopurua eta teilategalaren gehieneko altuera
Artículo T-4.— Número de plantas y altura de alero máximos
T-5 artikulua.— Baimenduriko erabilerak
Artículo T-5.— Usos permitidos
T-6 artikulua.— Hegaldurak
Artículo T-6.— Vuelos
T-7 artikulua.— Merkataritzako beheko solairuak eta lokalak
Artículo T-7.— Bajos y locales comerciales
T-8 artikulua.— Fatxadetako instalazioak
Artículo T-8.— Instalaciones de fachadas
T-9 artikulua.— Karkabak
Artículo T-9.— Cárcavas
T-10 artikulua.— Baldintza estetikoak
Artículo T-10.— Condiciones estéticas
T-11 artikulua.— Katalogaturiko eraikinak
Artículo T-11.— Edificación catalogada
T-12 artikulua.— Katalogaturiko eraikinen zerrenda
Artículo T-12.— Relación de edificios catalogados
15
199
199
199
199
199
199
200
200
200
200
201
201
201
201
202
202
202
202
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. IZENBURUA
205
TITULO III
205
ERAIKINTZA ETA URBANIZAZIOARI BURUZKO ORDENANTZAK
ORDENANZAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION
205
205
I. KAPITULUA
CAPITULO I
AURRETIKO XEDAPENAK
DISPOSICIONES PREVIAS
206
206
206
206
I. ATALA
SECCION I
IZAERA
CARACTER
207
207
207
207
225. artikulua.— Eramua eta baliozkotasuna
Artículo 225.— Ambito y validez
207
207
II. ATALA
SECCION II
ZATIKETA
DIVISION
208
208
208
208
226. artikulua.— Sailkapena
Artículo 226.— Clasificación
227. artikulua.— Eraikin publikoei buruzko ordenantzak
Artículo 227.— Ordenanzas de edificios públicos
228. artikulua.— Eraikintzari buruzko Ordenantza Orokorrak
Artículo 228.— Ordenanzas generales de edificación
229. artikulua.— Urbanizazioari buruzko Ordenantzak
Artículo 229.— Ordenanzas de urbanización
208
208
208
208
208
208
208
208
II. KAPITULUA
CAPITULO II
ERAIKIN PUBLIKOEI BURUZKO ORDENANTZAK
ORDENANZAS DE EDIFICIOS PUBLICOS
210
210
210
210
230. artikulua.— Lerrokadurak
Artículo 230.— Alineaciones
231. artikulua.— Altuerak
Artículo 231.— Alturas
232. artikulua.— Hegaldura-gorputzak, ataripeak, atzera-emanguneak etab.
Artículo 232.— Cuerpos volados, soportales, retranqueos, etc.
233. artikulua.— Gainaldeak
Artículo 233.— Cubiertas
234. artikulua.— Tramitazioa
Artículo 234.— Tramitación
III. KAPITULUA
CAPITULO III
ERAIKINTZARI BURUZKO ORDENANTZA OROKORRAK
ORDENANZAS GENERALES DE EDIFICACION
I. ATALA
SECCION I
BOLUMETRIA
VOLUMETRIA
211
211
211
211
211
211
211
211
212
212
213
213
213
213
214
214
214
214
16
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
235. artikulua.— Lerrokadurak
Artículo 235.— Alineaciones
236. artikulua.— Sestrak
Artículo 236.— Rasantes
237. artikulua.— Erreferentzia-kota
Artículo 237.— Cota de referencia
238. artikulua.— Eraiki daitekeen altuera
Artículo 238.— Altura edificable
239. artikulua.— Solairuen definizioa
Artículo 239.— Definición de las diversas plantas
240. artikulua.— Solairu bakoitzeko altuera guztira
Artículo 240.— Altura total por planta
241. artikulua.— Ataripeak
Artículo 241.— Soportales
242. artikulua.— Terrazak
Artículo 242.— Terrazas
243. artikulua.— Atzera-emanguneak
Artículo 243.— Retranqueos
244. artikulua.— Gorputz irtenak edo hegaldurak
Artículo 244.— Cuerpos salientes o vuelos
245. artikulua.— Gainaldeak, profilak
Artículo 245.— Cubiertas, perfiles
246. artikulua.— Gainaldeko gorputz irtenak
Artículo 246.— Cuerpos salientes en cubierta
247. artikulua.— Barruko patioak
Artículo 247.— Patios interiores
248. artikulua.— Erkidegoaren patioak
Artículo 248.— Patios mancomunados
249. artikulua.— Azalera eraikia
Artículo 249.— Superficie construida
II. ATALA
SECCION II
KANPOKO TRATAMENDUA
TRATAMIENTO EXTERIOR
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
216
216
216
216
216
216
217
217
217
217
218
218
218
218
219
219
219
219
220
220
220
220
250. artikulua.— Fatxaden diseinua
Artículo 250.— Diseño de fachadas
251. artikulua.— Fatxadatik nabarmentzen diren elementuak
Artículo 251.— Elementos salientes en fachada
252. artikulua.— Fatxadetako materialak
Artículo 252.— Materiales de fachada
253. artikulua.— Esekitegiak
Artículo 253.— Tendederos
254. artikulua.— Ageriko mehelinak
Artículo 254.— Medianeras vistas
255. artikulua.— Luzernarioak
Artículo 255.— Lucernarios
256. artikulua.— Tximiniak
Artículo 256.— Chimeneas
257. artikulua.— Markesinak
Artículo 257.— Marquesinas
258. artikulua.— Olanak
Artículo 258.— Toldos
259. artikulua.— Iragarkiak eta kartelak
Artículo 259.— Anuncios y carteles
260. artikulua.— Lurzatien ixturak
Artículo 260.— Cierres de parcelas
261. artikulua.— Orubeen ixturak
Artículo 261.— Cierres de solares
III. ATALA
SECCION III
BARRUALDEKO TAXUKETA
DISPOSICION INTERIOR
220
220
220
220
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
222
222
222
222
222
222
222
222
223
223
224
224
224
224
17
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
262. artikulua.— Gurpilezkoentzako sarbideak
Artículo 262.— Accesos rodados
263. artikulua.— Ezkaratzak
Artículo 263.— Portales
264. artikulua.— Eskailerak
Artículo 264.— Escaleras
265. artikulua.— Igogailuak
Artículo 265.— Ascensores
266. artikulua.— Etxebizitzak
Artículo 266.— Viviendas
267. artikulua.— Garajeak
Artículo 267.— Garajes
268. artikulua.— Zerbitzuetarako lokalak
Artículo 268.— Locales para el sector terciario
269. artikulua.— Industriak
Artículo 269.— Industrias
224
224
224
224
224
224
225
225
225
225
226
226
227
227
227
227
IV. ATALA
SECCION IV
ERAIKINTZA
CONSTRUCCION
229
229
229
229
270. artikulua.— Indarrean dagoen legezko arautegia
Artículo 270.— Normativa legal vigente
271. artikulua.— Iturriko ura
Artículo 271.— Agua corriente
272. artikulua.— Ur beroaren instalazioa
Artículo 272.— Instalación de agua caliente
273. artikulua.— Elektraenergiaren instalazioa
Artículo 273.— Instalación de energía eléctrica
274. artikulua.— Saneamendua
Artículo 274.— Saneamiento
275. artikulua.— Telefonia
Artículo 275.— Telefonía
276. artikulua.— Berokuntza
Artículo 276.— Calefacción
277. artikulua.— Posta zerbitzua
Artículo 277.— Servicio de cartería
278. artikulua.— Piezen argiztapena eta aireztapena
Artículo 278.— Iluminación y ventilación de las piezas
279. artikulua.— Higiene komunen aireztapena
Artículo 279.— Ventilación de servicios higiénicos
280. artikulua.— Aireztapeneko tutu bertikalak
Artículo 280.— Conductos verticales de ventilación
281. artikulua.— Beheko suak eta tximiniak
Artículo 281.— Hogares y chimeneas
282. artikulua.— Lurzoruaren isolamendua
Artículo 282.— Aislamiento del suelo
229
229
229
229
229
229
230
230
230
230
231
231
231
231
231
231
231
231
232
232
232
232
232
232
233
233
IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
URBANIZAZIOARI BURUZKO ORDENANTZAK
ORDENANZAS DE URBANIZACION
234
234
234
234
I. ATALA
SECCION I
HERRI BIDE ETA GUNEEN GEOMETRIA
GEOMETRIA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS
235
235
235
235
283. artikulua.— Sarbide erosoak
Artículo 283.— Accesibilidad
284. artikulua.— Gurpilezkoentzako bideen sailkapena, bidezoruak
Artículo 284.— Clasificación de las vías rodadas, firmes
285. artikulua.— Gurpilezkoentzako bideen taxuketa
Artículo 285.— Trazado de las vías rodadas
18
235
235
235
235
235
235
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
286. artikulua.— Espaloien eta oinezkoentzako bideen taxuketa
Artículo 286.— Trazado de aceras y vías peatonales
287. artikulua.— Eskaileren taxuketa
Artículo 287.— Trazado de escaleras
288. artikulua.— Aparkalekuak
Artículo 288.— Aparcamientos
289. artikulua.— Zoladurak
Artículo 289.— Pavimentos
II. ATALA
SECCION II
SANEAMENDU-SAREA
RED DE SANEAMIENTO
236
236
236
236
237
237
237
237
239
239
239
239
290. artikulua.— Ezaugarriak eta neurriak
Artículo 290.— Características y dimensionado
291. artikulua.— Saneamenduko ur-hartunea
Artículo 291.— Acometida de saneamiento
239
239
239
239
III. ATALA
SECCION III
HORNIKUNTZA-SAREAK
REDES DE SUMINISTRO
241
241
241
241
292. artikulua.— Edateko uren sarea. Ezaugarriak
Artículo 292.— Red de aguas potables características
293. artikulua.— Edateko ura hartzea
Artículo 293.— Acometida de agua potable
294. artikulua.— Telefonia sarea, telekomunikazioak
Artículo 294.— Red telefónica, telecomunicaciones
295. artikulua.— Elektraenergiaren hornikuntza-sarea
Artículo 295.— Red de suministro de energía eléctrica
IV. ATALA
SECCION IV
HERRIKO ARGIEN SAREA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
241
241
241
241
242
242
242
242
243
243
243
243
296. artikulua.— Herri guneen argiztapena
Artículo 296.— Iluminación de los espacios públicos
297. artikulua.— Argiztapen mailak
Artículo 297.— Niveles de iluminación
298. artikulua.— Euskarriak eta luminariak
Artículo 298.— Soportes y luminarias
299. artikulua.— Sarearen ezaugarriak
Artículo 299.— Características de la red
V. ATALA
SECCION V
LOREZAINTZA ETA ZUHAITZAK
JARDINERIA Y ARBOLADO
243
243
243
243
243
243
244
244
246
246
246
246
300. artikulua.— Oinezkoentzako aldeen eta lorategien tratamendua
Artículo 300.— Tratamiento de las áreas peatonales y ajardinadas
301. artikulua.— Landaketa
Artículo 301.— Plantación
302. artikulua.— Soropila
Artículo 302.— Césped
VI. ATALA
SECCION VI
HIRIKO ALTZARIAK
MOBILIARIO URBANO
246
246
246
246
247
247
248
248
248
248
19
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
303. artikulua.— Eskudelak
Artículo 303.— Barandillas
304. artikulua.— Jesarlekuak
Artículo 304.— Bancos
305. artikulua.— Zakarrontziak
Artículo 305.— Papeleras
306. artikulua.— Telefono kabinak
Artículo 306.— Cabinas telefónicas
307. artikulua.— Zabor biltegiak
Artículo 307.— Depósitos de basuras
308. artikulua.— Hiri altzariak diren beste elementu batzuk
Artículo 308.— Otros elementos de mobiliario urbano
20
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
249
249
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. IZENBURUA
TITULO I
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES
21
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
CAPITULO I
1. KAPITULUA
22
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
1. ATALA
SECCION I
IZAERA, INDARRALDIA ETA BERRIKUSPENA
NATURALEZA, VIGENCIA Y REVISION
1. artikulua.— Xedea
Artículo 1.— Objeto
Plangintzaren
Arau
Subsidiarioen
xedea
Tienen por objeto las presentes Normas
Lekeitioko
udal
mugartearen
hirigintzako Subsidiarias de Planeamiento la ordenación
antolamendua da.
urbanística del término municipal de Lekeitio.
2. artikulua.— Indarraldia
Artículo 2.— Vigencia
Arau Subsidiario hauen indarraldia mugagabea
da, baina hori gorabehera hiri antolamendurako plan
orokorrak indargabetu, berrikusi, aldarazi edo
ordeztu ahal izango ditu, edo goragoko hierarkia
lerruneko plan edo arauetara moldatu ahal izango
da.
Estas Normas Subsidiarias tendrán una
vigencia indefinida, sin perjuicio de su
derogación, revisión, modificación o sustitución
por un Plan General de Ordenación Urbana, o
adaptación a Planes o Normas de rango
jerárquico superior.
3. artikulua.— Indargabetzea
Artículo 3.— Derogación
Arau Subsidiario hauek indargabeturik geratuko
dira beraien helburuak eta xedeak ez betetzea
dakarten hirigintzako inguruabarrak gertatzen
direnean, edo xedeak eurak betetzen direnean, eta,
beti ere, berauek ezartzeak herri interesei onura
baino kalte gehiago ekartzen dienean.
Estas Normas Subsidiarias serán derogadas
cuando concurran circunstancias urbanísticas
que determinen el incumplimiento de sus fines y
objetivos, o cuando éstos ya estuvieren
cumplidos. En todo caso, cuando su aplicación
pudiese producir más perjuicios para los
intereses públicos que aquellos que pretenden
proteger.
Arauok
indargabetzeko
erabakia
Udal
Korporazioaren Osoko Bilkurak hartuko du eta
horretarako behin-behineko onespenerako behar
izan den gehiengo bera beharko du; onespena
planak onesteko eskaturiko prozedura beraz
tramitatuko da.
El acuerdo derogatorio será adoptado por el
Pleno de la Corporación municipal con la misma
mayoría necesaria para su aprobación inicial, y
se tramitará por el procedimiento exigido para la
aprobación de los Planes.
4. artikulua.— Berrikuspena
Artículo 4.— Revisión
Udal Korporazioak, gehiengo soilarekin, Arau
La Corporación municipal, por mayoría
Subsidiarioak berrikusteko erabakia hartuko du simple, adoptará el acuerdo de revisión de las
berak egoki deritzonean, haien helburuak bete Normas Subsidiarias, para estudio de sus
direnez aztertzeko.
realizaciones y del cumplimiento de sus fines,
cuando lo estime oportuno.
Erabaki horretan berorretan azterlan hori
En el mismo acuerdo se encomendará dicho
aginduko zaie udal teknikariei edo beste herri estudio a los técnicos municipales, a otros
erakunde batzuei, edo bestela gaian trebaturik organismos públicos, o podrá contratarse previo
dauden teknikariak kontratatu ahal izango dira concurso o concierto directo con técnicos
23
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
horretarako, zuzeneko lehiaketa edo kontzertuaren competentes en la materia.
bitartez.
Korporazioak erabaki hori hartu beharko du
La Corporación municipal deberá adoptar
ondoko inguruabarretariko bat gertatzen denean:
dicho acuerdo cuando concurran alguna o
algunas de las circunstancias siguientes:
1. Goragoko lerruneko legeak edo planak hala
eskatzen duenean, bai beren beregi, bai bere
zehaztapenetan.
1. Cuando la ley o planeamiento de rango
superior así lo exija, bien expresamente o
por la índole de sus determinaciones.
2. Indarrean jarri eta zortzi urte igarotakoan.
2. A los ocho años de su entrada en vigor.
3. Udal mugartean 8.500 biztanle baino gehiago
edo 7.000 baino gutxiago bizi direnean.
3. Cuando la población del término municipal
se haya elevado por encima de 8.500
habitantes o haya disminuido a 7.000
habitantes.
4. Udalaren baliabideak nabarmenki desegokiak
badira,
goitik
zein
behetik,
Arau
Subsidiarioetan proposatzen diren xede eta
hulburuak bete ahal izateko.
4.
5. Aurreikusirik dagoen eraikuntzaren %60a
egoitzazko lurzati urbanizagaian burutua
badago.
5. Cuando estuviera realizado el 60% de la
edificación
prevista
en
el
suelo
urbanizable residencial.
Cuando los recursos municipales
resultaren
manifiestamente
desproporcionados, por exceso o defecto,
a los fines y objetivos propuestos por las
Normas Subsidiarias.
5. artikulua.— Udalaz gaindiko erakundeak Artículo
5.—
Subrogación
ordainezartzea
organismos supramunicipales
por
Eskumenetan ordainezartzeko ahalgoa duten
herri erakundeek Arau Subsidiarioak berrikusiko
dituzte, noiz eta, aurreko artikuluan adierazitako
inguruabarretariko bat gertatzen delarik, Udal
Korporazioak berrikuspena burutzeko aurreko
agindua, erakunde horrek emana, betetzen ez
duenean.
Los organismos públicos con potestad para
subrogarse en las competencias municipales,
revisarán las Normas Subsidiarias cuando,
concurriendo las circunstancias señaladas en el
artículo anterior, hubiera la Corporación
municipal incumplido la orden previa de revisión
dada por dicho organismo al Ayuntamiento.
Erakunde horiek Plana berrikusteko agindu ahal
izango dute, aparteko hirigintza-inguruabarrak
gertatzen direnean, baldin eta inguruabarrok
beraien eskumen esklusiboetan edo hainbanatuetan
daudenean, eta beti ere Udal Korporazioa entzun
ondoren.
Podrán dichos organismos ordenar la
revisión
del
Plan
cuando
concurran
circunstancias
urbanísticas
de
carácter
excepcional y que entren dentro de su esfera de
competencias exclusivas o compartidas, previa
audiencia, en todo caso, de la Corporación
unicipal.
6. artikulua.— Arauak berrikusi, aldarazi, Artículo 6.— Procedimiento común de
ordeztu,
indargabetu
eta
eteteko
revisión, modificación, sustitución,
prozedura arrunta
derogación y suspensión
4. artikuluan aipatu den azterlanaren ardura
El equipo encargado del estudio a que hace
hartzen duen taldeak ondoko proposamenetariko referencia el artículo 4, deberá concluirlo con
bat eman beharko du azkenean:
alguna de las siguientes propuestas:
1. Indarraldia mantentzea eta Arau Subsidiarioak
berrikusteko epea jartzea, horiek berrikusi,
aldarazi, ordeztu, indargabetu eta eteteko
inguruabarrik gertatzen ez delako, edo,
inguruabarretariko bat edo batzuk gertatu
24
1. Mantener la vigencia, señalando plazo
para una revisión de las Normas
Subsidiarias
por
no
concurrir
circunstancia alguna que determine su
revisión,
modificación,
sustitución,
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
arren, Arau Subsidiarioek indarrean irautea
dakartelako.
derogación o suspensión, o porque aun
cuando concurra alguna o algunas otras
circunstancias,
determinen
el
mantenimiento de la vigencia de las
Normas Subsidiarias.
2. Arau Subsidiarioak berrikustea.
2. La revisión de las Normas Subsidiarias.
3. Berrikuspena ez dakarren Arau Subsidiarioen
elementuren bat aldaraztea.
3.
4. Berrikuspena dakarren arau juridiko edo
planera moldatzea.
4. La adaptación a la norma jurídica o plan
que determine la revisión.
5. Arau Subsidiarioen indarraldia etetea, edo
haiek indargabetzea.
5. La suspensión de la vigencia de las
normas subsidiarias o su derogación.
La modificación de alguno de los
elementos de las Normas Subsidiarias
que no implique revisión.
7. artikulua.— Arau Subsidiarioak aldarazi, Artículo 7.— Procedimiento específico
berrikusi, moldatu eta eteteko prozedura
de
la
modificación,
revisión,
zehatza
adaptación y suspensión
Aurreko artikuluko 2, 3 eta 4. balizkoak gertatuz
gero, proposamenarekin batera eraentzaileak
izango diren irizpideak, helburuak eta konponbide
orokorrak ere adierazi beharko dira, proposamena
eragiten duten inguruabarren araberakoak izango
direnak, bai eta arau eta plan berria idatzi behar
direnez, edo aldarazi edo moldatu behar direnez
ere.
En los supuestos 2, 3 y 4 del artículo
anterior, junto a la propuesta, se deberán incluir
los criterios, objetivos y soluciones generales
que habrán de regir en función de las
circunstancias que la determinen, la redacción
de las nuevas normas, plan o su modificación o
adaptación.
8. artikulua.— Arau Subsidiarioak eten edo Artículo 8.— Procedimiento específico
indargabetzeko prozedura zehatza
de suspensión o derogación
6. artikuluko 5. balizkoa gertatzen bada, Arau
Subsidiarioak edo Plan Orokorra formulatu beharko
da eta haiek etetearekin edo indargabetzearekin
ekidin nahi diren kalteak aurrikusteko hartu
beharreko presazko neurri tekniko eta juridikoak
zehaztuko dira. Gainera, proposamena 6. Artikuluko
2 edo 4. lerrokadan adierazi bezala osatu beharko
da.
En el supuesto 5 del artículo 6 se habrán de
formular las Normas Subsidiarias o Plan
General especificándose las medidas de orden
técnico y jurídico que, con carácter urgente,
habrán de adoptarse para prevenir los perjuicios
que se tratan de evitar con la suspensión o
derogación. Además dicha propuesta habrá de
complementarse con alguno de los contenidos
de los párrafos 2 ó 4 del artículo 6.
9. artikulua.— Moldatzeko baldintzak
Artículo 9.— Condiciones de adaptación
Arau Subsidiarioak goragoko lerruneko plan edo
Deberá procederse a la adaptación de estas
arau juridikoetara moldatu beharko dira, hauek hala Normas Subsidiarias a planes o normas
eskatzen dutenean.
jurídicas de rango superior, cuando éstas así lo
determinen.
25
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. ATALA
SECCION II
AGIRIAK, ZEHAZTAPENEN INTERPRETAZIOA DOCUMENTACION, INTERPRETACION DE
ETA HIRIGINTZAKO KONTZEPTU NAGUSIAK
DETERMINACIONES Y CONCEPTOS
URBANISTICOS PRINCIPALES
10. artikulua.— Arau subsidiario hauen Artículo 10.— Componentes de éstas
osagaiak
normas subsidiarias
Arau subsidiario hauetan ondoko agiriak daude:
Estas Normas Subsidiarias se componen de
los siguientes documentos:
Ordenación:
Antolamendua:
Memoria
Memoria
Hirigintzako Arauak «Arau orokorrak»,
Normativa
Generales»;
Hirigintzako Arauak «Arau bereziak».
«Eraikintza eta urbanizaziorako arauak»,
Urbanística
«Normas
Normativa
Urbanística
Particulares»;
«Normas
«Ordenanzas
Urbanización».
Edificación
y
22 plano
22 planos
1 eta 2 antolamendua T.M.E.: 1:5.000.
1 y 2, Ordenación T.M.E. 1:5.000;
3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9 Hirigunearen
antolamendua E: 1:2.000.
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, Ordenación Núcleo
Urbano E: 1:2.000;
10 Hirigunearen antolamendua E: 1:1.000.
10, Ordenación Núcleo Urbano E,
1:1.000;
11, 12, 12bis, 13, 14, 15, 17, 18, 19 eta 20
Egoitzazko jardununearen antolamendua E:
1:500.
11, 12, 12bis 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20
Ordenación U.A.RcE. 1:500.
11. artikulua.— Osagai bakoitzaren arau- Artículo 11.— Valor normativo de los
balioa
distintos componentes
Arau izaera dute «Hirigintzako Arauak» agiri
honetan -hiru liburuki- eta antolamendu-planoetan
bilduta dauden zehaztapen guztiek. Idatzizko agirien
eta grafikodunen artean kontraesanik egotekotan,
grafikodunak izango dira nagusi.
Tienen carácter normativo la totalidad de las
determinaciones contenidas en el presente
documento «Normativa Urbanística» —en sus
tres tomos— y en los planos de ordenación. En
caso de contradicción, entre la documentación
escrita y la gráfica prevalecerá ésta.
Antolamenduari buruzko memoria, printzipioz,
La memoria de la ordenación, en principio,
azalpenekoa eta bidezkotzekoa besterik ez da, hots, tiene un valor meramente explicativo y
ez du inolako arau-baliorik, baina Planaren arau- justificativo y carece de todo valor normativo,
zehaztapenak interpretatzeko balio du.
pero servirá para la interpretación de las
26
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
determinaciones normativas del Plan.
La documentación escrita y gráfica de la
Informaziodun agiri idatzikoek eta grafikodunek
ez dute inolako araubaliorik eta inoiz ere ezin erabili información no tiene ningún valor normativo, y
podrá
justificar
interpretaciones
izango
dira
antolamenduan
zehazturikoaren nunca
contrarias a lo determinado en la Ordenación.
aurkako interpretazioak bidezkotzeko.
12.
artikulua.—
Arau
Subsidiarioen Artículo 12.— Derogación de
zehaztapenak indargabetzea
determinaciones de estas NN.SS.
3. artikuluan xedatutakoaz gainera, Arauetako
zehaztapenak goragoko xedapenak beren beregi
edo arau-lerrun bereko edo goragoko lerruneko
legeak
edo
arauak
inplizituki
agindurik
indargabetuko dira.
las
Además de lo dispuesto en el artículo 3, las
diferentes determinaciones de las Normas se
derogarán por disposición superior expresa e
implícita de ley o norma de igual o superior
rango normativo.
Inoiz ere ez dira indargabetuko ez erabiltzeagatik
En ningún caso producirá efecto derogatorio
edo behar ez bezala erabiltzeagatik, eta horiek ez ni prevalecerá sobre ellos el desuso o práctica
dira nagusi izango.
contraria.
13. artikulua.— Arautegi subsidiarioa
Artículo 13.— Normativa subsidiaria
Arau hauetan ezarrita ez dagoen zerbait
En todo lo no previsto en estas Normas, se
gertatzen bada, hirigintzako edota sektoreko aplicará la Normativa General Urbanística y/o
arautegi orokorra ezarriko da, berorren ezarpen- Sectorial, dentro de los límites de su ámbito de
eremuaren barruan.
aplicación.
14.
artikulua.—
indargabetzea
Aurreko
plangintza Artículo
14.—
Derogación
planeamiento anterior
del
Arau subsidiario hauek onesteak berez dakar
La aprobación de estas Normas Subsidiarias
berekin aurreko plangintza osoa indargabetzea.
supone automáticamente la expresa derogación
de todo el planeamiento anterior.
15. artikulua.— Zehaztapenen interpretazioa Artículo 15.— Interpretación
determinaciones
de
las
Arau subsidiario hauen helburuak ondokoak dira:
Estas NN.SS. tienen por finalidad:
1. Udal mugartean eta bertako eraikuntza
guztietan
bizigarritasunbaldintzak
gutxienekoak izan daitezela bermatzea.
1. Garantizar un mínimo de condiciones de
habitabilidad del territorio municipal, del
medio urbano y de todas sus
edificaciones.
2. Lurzoruaren erabilera eta aprobetxamenduak
mugatzea eta baldintzatzea.
2.
3. Herri ekintza bideratzea, helburu horiek
betetzeko.
3. Posibilitar la acción pública hacia la
consecución de los objetivos anteriores.
Limitar y condicionar los
aprovechamientos del suelo.
usos
y
Ondorioz, zehaztapenetariko ezein ere ezin
En
consecuencia,
ninguna
de
sus
interpretatu izango da aurreko helburu horien aurka determinaciones podrá ser interpretada de
egiteko.
modo contrario a los fines anteriores.
27
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
16. artikulua.— Zehaztapenak ezartzea
Artículo 16.— Aplicación
determinaciones
de
las
Arau Subsidiarioetan kopuruak gai dituzten
zehaztapen guztiak, baldin eta beraien xedea
gutxienekoak bermatzea edo erabilera eta
aprobetxamenduak mugatzea eta baldintzatzea ez
bada, malgutasunez ezarri ahal izango dira, Udal
Korporazioak hala erabaki eta erabakiaren funtsak
azalduz gero, helburua baldintza fisikoetara
moldatzea eta antolamendua hobetzea dela, hala
aurreko artikuluan adierazi diren helburuak hobeki
erdiesteko.
Todas las determinaciones de orden
numérico de estas NN.SS. que no tengan por
objeto garantizar unos mínimos, o limitar y
condicionar usos y aprovechamientos, podrán
ser aplicadas con flexibilidad, por acuerdo
fundado y explícito de la Corporación municipal,
con el fin de adaptarse a los condicionantes
físicos y mejorar la ordenación, en orden a la
mejor
consecución
de
las
finalidades
expresadas en el artículo anterior.
17. artikulua.— Behin-behineko araubideak
Artículo 17.— Regímenes provisionales
Arau subsidiario hauek beti ere eraentzaileak
izango dira erabilera eta eraikuntza berrietarako eta
orain daudenen zabalkuntzetarako, baina artikuluan
adierazi diren helburuak hobeki erdiesteko, aurreko
behin-behineko araubideak ezarri dituzte euren
zehaztapenak ezartzeko arauok onetsi ondoren
antolamendutik datozen erabilera eta eraikinetan.
Estas NN.SS. regirán en todo caso para los
nuevos usos y edificaciones y para las
ampliaciones de las existentes, pero establecen
regímenes provisionales para la aplicación de
sus determinaciones a los usos y edificios que,
tras su aprobación, resulten fuera de
ordenación, en orden a la mejor consecución de
las finalidades expresadas en el artículo
anterior.
18. artikulua.— Plangintzaren burutzapen Artículo 18.— Ejecución anticipada del
aurreratua
planeamiento
Ukiturik suertatzen diren norbanakoekin batera
erabakiz edo egoki diren legezko prozedurak
erabiliz, Udal Korporazioak jardununeen edo
plangintzako sektoreen barruan egin behar diren
komunikaziobideak,
gune
askeak
edo
ekipamenduak burutzeko behar den lurra atzeman
ahal izango du, hau da, Plangintzaren arabera
urbanizatzeko eta eraikitzeko lagatu behar dena.
Kasuan kasuko jardunune edo sektorearen jabe
bakoitzak berari dagokion kostua ordaindu beharko
du, esleiturik dauden aprobetxamenduak burutu
baino lehen.
La Corporación municipal podrá ocupar,
mediante acuerdo con los particulares
afectados o por medio de los procedimientos
legales pertinentes, el suelo necesario para la
ejecución de vías de comunicación, espacios
libres o equipamientos previstos en el interior de
las unidades de actuación o sectores de
planeamiento, y que deba ser cedido para
urbanizarlo
y
construirlo
conforme
al
planeamiento,
repercutiendo
sobre
los
propietarios de la unidad o sector el coste que
les corresponda según el que deberán hacer
efectivo en todo caso antes de edificar los
aprovechamientos asignados.
19. artikulua.— Lerrokadura eta sestren Artículo
19.—
Transposición
transposizioa
alineaciones y rasantes
Arau subsidiario hauetan adierazten diren
lerrokadura eta sestren topografia zehatz eta
xehekatuago batekiko transposizioak irizpideak
hautatzeko arazoak planteatzen direnean edo
arauotan ezartzen diren emaitzekiko erabat
desberdinak
direnean,
Udal
Korporazioak
xehekapen-azterlana egitea erabaki ahal izango du,
eraikuntzei
ekin
aurretik.
Azterlan
horrek
de
Cuando la transposición a una topografía
más exacta y detallada, de las alienaciones y
rasantes
señaladas
en
estas
Normas
Subsidiarias, plantee problemas de elección de
criterios o de resultados manifiestamente
distintos de los pretendidos en ellos, la
Corporación municipal podrá acordar necesario
un Estudio de Detalle, previo a su edificación,
28
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
lerrokadurak eta sestrak finkatuko ditu, eta ezin
izango dira Arau Subsidiarioetan ezarririk dauden
aprobetxamenduak gainditu; erabakian xehekapenazterlanak hartu behar duen aldearen mugak
adieraziko dira.
que fijará las alineaciones y rasantes, sin dar
lugar a un aprovechamiento mayor que el
previsto en las NN.SS. En el acuerdo se
señalarán los límites del área a abarcar por el
estudio de detalle.
20. artikulua.— Eraikintzarako ordenantzen Artículo 20.— Determinaciones de las
zehaztapenak
ordenanzas de edificación
Eraikintzarako
ordenantzen
zehaztapenen
Las determinaciones de las ordenanzas de
baliozkotasuna orokorra da, kontrakorik zehazten edificación tienen validez general salvo que se
denean izan ezik.
especifique lo contrario en ellas.
Sektorekako plangintzetan edo xehekapenSólo podrán ser modificadas por el
azterlanetan
eraikintzarako
ordenatzekiko Planeamiento Sectorial o los Estudios de
ordenantza bereziek beren beregi baimentzen duten Detalle, aquellas para las cuales las ordenanzas
zehaztapenak baino ezin izango dira aldarazi.
particulares autoricen expresamente una
regulación distinta de la de las ordenanzas de
edificación.
21. artikulua.— Arauen agiriak
Artículo 21.— Documentación de las
Normas
Hirigintzako arautegi honetaz gainera, Arau
Además de la normativa urbanística
Subsidiarioek zenbait agiri dituzte, jarraiko presente,
las
Normas
Subsidiarias
se
lerrokadetan xehekatuko diren edukina eta componen de diversos documentos que tienen
hedadura dutenak:
el contenido y alcance que se detalla en los
párrafos siguientes:
1. Memoriak Arau Subsidiarioetan ezartzen den
antolamendua egiteratzeko burutu diren
analisiak
eta
berauen
azalpen
eta
bidezkoketa adierazten ditu. Analisi horiek
lanabes eta irizpideak eskaintzen dituzte Udal
Administrazioak aurreikuspenak egin eta
azpiegitura eta lurzoru-ondareko inbertsioak
bidera
ditzan,
lehenespen
sistema
estrategikoa erabiliz.
1. La memoria expresa los análisis llevados
a efecto para la adopción de la
ordenación establecida por las Normas
Subsidiarias
y
su
explicación
y
justificación, y proporciona elementos de
juicio
y
criterios
para
que
la
Administración municipal efectúe sus
previsiones y canalice sus inversiones en
infraestructura y patrimonio de suelo con
un sistema estratégico de prioridades.
Ikuspegi juridikotik begiratuz, adierazten diren
terminoak hirigintzako arautegian sor litekeen
interpretazioko edozein zalantza argitzekoak
baino ez dira, eta baldin arautegiko terminoen
eta dokumentazioaren arteko kontraesanik
balego, azken hau nagusituko litzateke.
Desde el punto de vista jurídico, los términos
que expresa tienen únicamente un
carácter aclaratorio a cualquier duda de
interpretación que se suscite en la
normativa urbanística, y caso de existir
contradicción entre sus términos y la
documentación
que
compone
la
normativa, prevalece esta última.
2.
2. Los planos de ordenación describen de
manera global la ordenación del territorio
adoptada, expresando gráficamente el
sentido urbanístico que se ha seguido en
las previsiones para la construcción de la
ciudad, y sus términos tienen el mismo
carácter y limitaciones jurídicas que los
documentos de memoria y estudios
complementarios expresados en el
párrafo anterior.
Antolamenduko planoetan lurraldearen
antolamendu zehatza deskribatzen da, hiria
eraikitzeko aurreikuspenetan erabili den
hirigintzako zentzua irudiz eta oro har
adieraziz;
haren
terminoek
aurreko
lerrokadan adierazi diren memoriako agiriek
eta azterlan osagarriek duten izari eta muga
juridiko eurak dituzte.
29
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Arautegiko planoetan antolamenduaren
zehaztapen nagusiak biltzen eta azaltzen dira
irudien bidez; horrez gain, honako hirigintzako
arautegian sartzen diren manuak ere irudien
bidez osatzen dira.
3. Los planos de normativa contienen y
expresan
gráficamente
las
determinaciones sustantivas de la
ordenación,
complementando
gráficamente los preceptos integrados en
la presente Normativa Urbanística.
Plano horietan sartzen diren grafismoen
zehaztapenak irudien bidez adierazten diren
benetako manu juridikoak dira, honako
hirigintzako arautegi honetan biltzen direnen
baliokideak.
Las determinaciones de los grafismos
incluidos en estos planos constituyen
verdaderos
preceptos
jurídicos
expresados gráficamente, con el mismo
valor que los contenidos en la presente
normativa urbanística.
4.
4. Los planos de infraestructura describen la
disposición y características de las
distintas redes que componen la
infraestructura del territorio, con la
determinación suficiente para servir de
base a los proyectos de urbanización y
proyectos de obras que posteriormente
se redacten.
3.
Azpiegituretako planoetan lurraldearen
azpiegitura osatzen duten sare guztien
xedapen eta ezaugarriak deskribatzen dira,
eta inoizkotan idatz daitezkeen urbanizazio
proiektuen eta obra proiektuen oinarritzat
hartzeko behar den moduko zehaztapena
izango dute.
22. artikulua.— Lurzoruaren sailkapena
1.
Artículo 22.— Clasificación del suelo
Lurzorua sailkatzea lurralde antolatua
zatitzean datza, arautegiko planoetan fisikoki
isladatuz eta Lurzoruari buruzko Legean
ezarririk dauden lurzoru moten arabera; lege
horren arabera dago zehazturik jabetzari
buruzko zuzenbidearen oinarrizko estatutua,
eta bereziki, berorri iratxikitzen zaion legezko
ahal eta betebeharren araubidea.
1. La clasificación del suelo consiste en la
división
del
territorio
ordenado,
proyectada físicamente en los planos de
normativa, con arreglo a las clases de
suelo establecidas en la L.S., en función
de la cual viene determinado el estatuto
básico del derecho de la propiedad y, en
especial, el régimen de facultades y
deberes legales atribuido al mismo.
2. Arau hauek Lurzoruari buruzko Legean
ezarririk dauden lurzoru kategoriak erabiltzen
dituzte, eta ondokoak dira sailkatu diren
lurzoru
motak:
hiri
lurzorua,
lurzoru
urbanizagaia, eta lurzoru urbanizaezina.
2.
Las presentes normas utilizan las
categorías de suelo previstas en la L.S. y
clasifican el territorio que comprende en:
suelo urbano, suelo apto para urbanizar y
suelo no urbanizable.
23. artikulua.— Lurzoruaren kalifikazioa
Artículo 23.— Calificación del suelo
Lurzoruaren kalifikazioak berorri erabilera eta
intentsitate zehatzak esleitzea eragiten du, eta
aurreko artikuluan ezarri diren mota guztien
arabera, hirigintzako aprobetxamendu zehatzak ere
esleitzea.
La calificación del suelo implica la asignación
al mismo de usos e intensidades de éstos y, a
partir de cada una de las clases previstas en el
artículo
anterior,
de
concretos
aprovechamientos urbanísticos.
24. artikulua.— Erabilera orokorrak eta Artículo
24.—
Usos
xehekatuak
pormenorizados
1. L.L. eta A.E.rekin bat etorriz gertutu den
erabileren esleipenak lurzoru zehatz bati
iratxikitzen
zaizkion
erabilera
guztien
(erabilera orokorraren) oinarrizko kategoria
ezartzen du, eta bai aipatu lurzoruan haizu
30
globales
y
1. La asignación de usos realizada conforme
a la L.S. y R.P. determina la categoría
básica del conjunto de usos atribuidos a
un suelo determinado (uso global) y la
fijación de los usos específicos que en
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
diren erabilera zehatzen finkapena ere.
2.
dicho suelo sean
pormenorizados).
Honako hirigintzako arautegi honek,
arautegiko planoekin batera, erabilera
xehekatua esleitzen dio hiri lurzoruari,
beronen
kategoria
eta
intentsitateari
dagokionez, beste erabilera batzuekiko
bateragarritasun egokiak ere zehaztuz; alde
urbanizagaiari
(lurzoru
urbanizagaiari)
dagokionean, erabilera orokorra baino ez da
definitu, behar diren mugekin, egoki diren
erabilera xehekatuak aldea garatuko duen
Plan Partzialak iratxiki ditzan xedez. Lurzoru
urbanizaezina, berez, erabilera orokorra da
ondore hauetarako, eta erabilera horretan
zenbait erabilera xehekatu baimentzen da
arauz, zatiturik dagoen kategorien arabera.
2.
autorizados
(usos
La presente normativa urbanística,
conjuntamente con los planos de
normativa, asigna para el suelo urbano
un uso pormenorizado, en su categoría e
intensidad,
con
las
adecuadas
compatibilizaciones de otros usos y para
las áreas aptas para urbanizar (suelo
urbanizable) se define simplemente el
uso global, con sus debidas limitaciones,
a fin de que los correspondientes usos
pormenorizados sean asignados por el
Plan Parcial que las desarrolle. El suelo
no urbanizable constituye, en sí mismo,
un uso global a estos efectos, en el que
se autorizan normativamente diversos
usos
pormenorizados
según
las
diferentes categorías en que se ha
dividido.
3. Arau subsidiario hauetan ezarri den erabilera
orokorra
egoitzazkoa
da,
lurzoru
urbanizaezina erabiltzeak eragiten duen
erabilera orokorraz gain.
3. Los usos globales contemplados en las
presentes Normas Subsidiarias son: uso
global residencial y uso global industrial.
Además del uso global que supone la
utilización del suelo no urbanizable.
4. Erabilera xehekatuak Hirigintzako Arautegia
liburuki honen III. Kapituluan jasota dagoen
erabilera-ordenantzan definitu dira.
4.
31
Los usos pormenorizados quedan
definidos en la ordenación de uso incluida
en el capítulo III del presente tomo de la
«Normativa Urbanística».
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. ATALA
SECCION III
KONTZEPTUEN TERMINOLOGIA
TERMINOLOGIA DE CONCEPTOS
25. artikulua.— Berrikuspena
Artículo 25.— Revisión
Lurzoruari buruzko Legearen
araudien arabera bi zentzu ditu:
eta
beraren
Según la Ley del Suelo y sus reglamentos,
tiene dos sentidos:
a) Zentzu zabala
a) Sentido amplio
Conjunto de actos administrativos,
técnicos y materiales por los que se
estudia, analiza, coteja y compara las
determinaciones, resultados o grados
de cumplimiento del Plan, en relación a
sus
propias
previsiones
o
determinaciones, con las nuevas
circunstancias surgidas o por la
aparición de un planeamiento o norma
de rango superior al que han de
acomodarse dichas determinaciones, si
fueran contradictorias o distintas.
Plana betetzeko zehaztapenak, emaitzak
edo
graduak
aztertzen,
analizatzen,
alderatzen
eta
konparatzen
dituzten
administraziozko egintza tekniko eta
material guztiak, berorien aurreikuspen edo
zehaztapenekiko edo sor daitezkeen
inguruabar berriekiko, edota zehaztapen
horietara egokitu beharreko lerrun goragoko
Plangintza edo Araua agertzeagatikoak,
baldin
eta
kontraesanekoak
edo
desberdinak badira.
b) Zentzu hertsia
b) Sentido estricto
De acuerdo con el artículo 154 del
Reglamento
de
Planeamiento
Urbanístico: se entiende por revisión del
Plan la adopción de nuevos criterios
respecto de la estructura general y
orgánica del territorio o de la
clasificación del suelo, motivada por la
elección de un modelo territorial distinto
o por la aparición de circunstancias
sobrevenidas de carácter demográfico
económico,
que
incidan
substancialmente sobre la ordenación o
por el agotamiento de la capacidad del
Plan.
Hirigintzako Plangintzaren Araudiaren 154.
artikuluarekin bat etorriz: «Ondokoa hartu
behar
da
Planaren
berrikuspentzat:
lurraldearen
egitura
orokor
eta
organikoarekiko
edo
lurzoruaren
sailkapenarekiko irizpide berriak hartzea,
baldin eta lurralde-eredu desberdina
aukeratzen bada edo
antolamendua
sustraitik ukitzen duten demografia edo
ekonomiaren
alorreko
inguruabarrak
gertatzen badira, edota Planaren ahalbidea
agortzen bada.
26. artikulua.— Aldarazpena
Hirigintzako Plangintzaren
artikuluarekin bat etorriz:
Artículo 26.— Modificación
Araudiaren
154.
Bestelako kasuetan, Planaren zehaztapenak
aldatzea berorren aldarazpentzat joko da, nahiz eta
aldarazpen horrek lurzoruaren sailkapen edo
kalifikazioaren aldaketa bakanak eragin, edo Plan
Orokorraren
programazioa
berrikustearen
bidezkotasuna inposatu.
De acuerdo con el articulo 154
Reglamento de Planeamiento Urbanístico:
del
En los demás supuestos, la alteración de las
determinaciones del Plan se considerará como
modificación del mismo, aun cuando dicha
alteración lleve consigo cambios aislados en la
clasificación o calificación del suelo o impongan
la procedencia de revisar la programación del
32
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Plan General.
27. artikulua.— Moldaketa
Artículo 27.— Adaptación
Plangintzarako
Arau
Subsidiarioen
Es la acomodación de las determinaciones
zehaztapenak goragoko lerruneko beste plan edo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento a
arau juridikoei egokitzea da.
las de otros planes o normas jurídicas de rango
superior.
28. artikulua.— Orubea
Artículo 28.— Solar
Orubetzat jotzen dira hiri lurzoruko azalerak,
baldin eta, lurraren jabeak edo titularrak hirigintzako
zama eta betebehar guztiak zintzoki ordainduta
egoteagatik eraikuntzak berehala egiteko gai
direlarik, lerrokadurak eta sestrak seinalaturik
badituzte, eta Arau Subsidiarioetan edo onestekoa
den Urbanizazio Proiektuan eskatzen diren
gutxieneko arauen arabera urbanizaturik badaude,
eta
bai,
bestalde,
plangintzaren
betearazpenarengatik ezaugarri eurak eskuratzen
dituzten lurzoru urbanizagaiko azalerak ere.
Se consideran solares las superficies de
suelo urbano que, siendo aptos para su
inmediata edificación, por haber cumplido
fielmente el propietario o titular del terreno a
edificar todas las cargas y obligaciones
urbanísticas, tengan señaladas alineaciones y
rasantes, y estén urbanizadas con arreglo a las
normas mínimas exigidas por las Normas o por
el proyecto de urbanización que haya de
aprobarse, así como las superficies de suelo
apto para urbanizar que, por ejecución del
planeamiento
adquieran
las
mismas
características.
29. artikulua.— Hirigintzako jardununea
Artículo 29.—
urbanística
Hirigintzako
jardununea
Hiri
Lurzoruko
Kudeaketaren oinarrizko unea da, eta Arau
subsidiario hauetan esleitzen diren onurak eta
zamak zuzenki banatzeko behar diren izari eta
ezaugarriak izango ditu.
La unidad de actuación urbanística
constituye la unidad básica de gestión en suelo
urbano, y reunirá las dimensiones y
características necesarias para la justa
distribución de los beneficios y cargas atribuidos
por estas NN.SS.
30. artikulua.— Sektorea
Artículo 30.— Sector
Unidad
de
actuación
Lurzoru urbanizagaiko plangintza partzialaren
Constituye la unidad básica de planeamiento
oinarrizko unea da. Termino bera erabiltzen da plan parcial en el suelo apto para urbanizar. El
berezien lurralde eremua mugatzeko ere.
mismo término se emplea para delimitar el
ámbito territorial de los planes especiales.
31. artikulua.— Poligonoa
Artículo 31.— Polígono
Poligono
deritzo
lurzoru
urbanizagaiko
kudeaketa uneari, eta hirigintzako legerian zehazten
diren baldintza, izari eta ezaugarriak izan beharko
ditu. Halaber, hiri lurzorua poligonotan zatitu ahal
izango da, Lurzoruari buruzko Legearen 117.2.
artikuluaren beharkizunak gertatzen direnean.
Se denomina polígono a la unidad de gestión
en el suelo apto para urbanizar, y deberá reunir
las condiciones, dimensiones y características
señaladas en la legislación urbanística. Podrá
dividirse igualmente el suelo urbano en
polígonos, cuando concurran los requisitos del
artículo 117.2 de la Ley.
33
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
32. artikulua.— Aldea
Artículo 32.— Zona
Alde terminoa erabili ohi da hirigintzako
Se utiliza el término zona para señalar las
zehaztapen homogeneoa edo hirigintzako kalifikazio áreas
con
determinaciones
urbanísticas
bera duten esparruak adierazteko.
homogéneas o dotadas de una misma
calificación urbanística.
33. artikulua.— Lurzatia
Artículo 33.— Parcela
Lurzati deritzo landalur-unea osatzen duen lur
azalera orori, jabari edo edukitza era edozein delarik
ere, baldin eta 28. artikuluan definitu den orubeari
dagozkion ezaugarriak betetzen ez baditu, eta
normalean eraikintza edo aprobetxamendurako
hirigintzako unea osatzen badu edo osa badezake.
Parcela es toda superficie de terreno que
constituye una unidad predial, cualquiera que
sea la forma de dominio o posesión, que no
reúne las características de solar tal como es
definido en el artículo 28, y que normalmente
constituye, o puede constituir, una unidad
urbanística a efectos de su edificación o
aprovechamiento.
34. artikulua.— Lurzati garbia
Artículo 34.— Parcela neta
Lurzati garbi deritzo Plangintza hau betetzeko
Se entiende por parcela neta la superficie
egiteratu behar diren gune aske edo bideen resultante de restar a la inicial la
lagapenei
dagokien
azalera
hastapenekoari correspondiente a cesiones de espacios libres o
kentzetiko emaitzakoari.
viales que se deban efectuar en cumplimiento
de este planeamiento.
35. artikulua.— Ekarritako azalera
Artículo 35.— Superficie aportada
Jardunune edo sektore baten barruan dagoen
Es la superficie de propiedad privada
jabetza pribatuko azalera da.
incluida dentro de una unidad de actuación o
sector.
36. artikulua.— Aprobetxamendua
Artículo 36.— Aprovechamiento
Aprobetxamendutzat hartzen da Arauek lur bati
Se denomina aprovechamiento al beneficio
iratxikitzen dioten hirigintzako onura, erabilera edo urbanístico atribuido por las Normas a un
xedea edozein delarik ere.
terreno, cualquiera que sea su uso y destino
37. artikulua.— Dentsitatea
Artículo 37.— Densidad
Jardunune edo sektore batean eraikirik dauden
Es la relación entre el número máximo de
etxebizitzen gehieneko kopuruaren eta haren viviendas construidas en una unidad de
guztirako azaleraren arteko erlazioa da. Etxebizitzak actuación o sector y su superficie total. Se
hektareako formulaz adieraziko da.
expresará en viviendas por hectárea.
38. artikulua.—
parametroak
Hirigintzako
oinarrizko Artículo 38.— Parámetros urbanísticos
básicos
Hirigintzako oinarrizko parametroek eraikintzako
Los parámetros urbanísticos básicos definen
erabilera
eta
aprobetxamenduaren
neurria y fijan la medida del uso y aprovechamiento
definitzen eta finkatzen dute. Haien balioak inoiz ere edificatorio. Sus valores tienen carácter de
34
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
gainditu ezin diren gehieneko kopuru dira; horrela,
lehenik agortzen dena da onar daitekeen gehieneko
zenbatekoa
gainerako
adierazkari
edo
parametroekiko, gehieneko kotari dagokionez.
máximos que en ningún caso pueden ser
sobrepasados, de tal modo que el primero en
agotarse representa el techo máximo admisible
a cota máxima para los restantes índices o
parámetros.
Arau subsidiario hauek xehetasunekin definitu
dituzte parametro horien zenbaki balioak, bai eta,
komenigarria dela dirudien heinean, alde, sektore
edo plangintzako une bakoitzean baimendurik
dauden intentsitatea edo eraikigarritasunak ere.
Las presentes Normas Subsidiarias definen
detalladamente mediante los valores numéricos
de estos parámetros, y en la medida en que se
considere conveniente, las intensidades o
edificabilidades permitidas en las distintas
zonas, sectores o unidades de planeamiento
contempladas.
Aprobetxamenduaren neurria ondoko oinarrizko
La medida del aprovechamiento se fija o
parametroak erabiliz finkatzen edo ezartzen da:
determina mediante los parámetros básicos
siguientes:
1. Aprobetxamendu koefizientea.
1. Coeficiente de aprovechamiento.
2. Azaleraren atzemate koefizientea.
2. Coeficiente de ocupación superficial.
3. Solairuen gehieneko kopurua.
3. Número máximo de plantas.
39.
artikulua.—
koefizientea
Aprobetxamendu Artículo
39.—
aprovechamiento
Coeficiente
de
Aprobetxamendu koefizienteak edo «goimuga
El coeficiente de aprovechamiento, o
koefizienteak» lurzoru azalerako metro karratu coeficiente de techo, determina la cantidad de
bakoitzeko
eraiki
daitekeen
pisu
eraikiko metros cuadrados de planta de piso construido
oinplanoaren metro karratu kopurua zehazten du.
que se permite edificar por cada metro
cuadrado de superficie de suelo.
Aprobetxamendu
koefizientea
ezartzeko
A los efectos de aplicación del coeficiente de
ondoreetarako, lurzoru azalerak ondoko kontzeptu aprovechamiento las superficies de suelo
hauei dagozkie:
vienen referidas a los siguientes conceptos:
Hiri lurzoruko jardununeetan eta lurzoru
urbanizagaiko
sektoreetan,
ezarpen
oinarria
jardunune, alde edo sektore horretako guztirako
azalera izango da, egoki den kudeaketa planoan
mugatu diren arabera, eta hortik kendu egingo dira
herri jabetzako lurzoruko azalerak, hala gertatzen
denean.
En unidades de actuación y areas de plan
especial de reforma interior de suelo urbano, y
sectores de suelo apto para urbanizar, la base
de aplicación será de superficie total de dicha
unidad, área o sector, según vienen delimitados
en el correspondiente plano de gestión,
deduciendo en su caso aquellas superficies de
suelo de propiedad pública.
Lur
urbanizaezinean,
koefiziente
hori
En suelo no urbanizable este coeficiente se
aprobetxamendurako eskubidea duen jabetza aplicará a la superficie total de la parcela de
pribatuko lurzatiaren guztirako azalerari ezarriko propiedad privada que tenga derecho a
zaio, arau hauen zehaztapenen arabera.
aprovechamiento, según las determinaciones
de estas Normas.
40.
artikulua.—
koefizientea
Azaleraren
atzemate Artículo 40.— Coeficiente de ocupación
superficial
Azaleraren atzemate koefizienteak lurzoru
azaleraren metro karratu bakoitzeko dagoen
solairuko eraikuntzako metro karratuen portzentaia
edo kopurua zehazten du, biak ere proiekzio
horizontalean neurtuak.
El coeficiente de ocupación superficial
determina el porcentaje o la cantidad de metro
cuadrado de edificación en planta por cada
metro cuadrado de superficie de suelo, medidos
ambos en proyección horizontal.
35
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Ezarpen oinarriak aurreko artikuluan definitu
Las bases de aplicación serán las definidas
direnak izango dira.
en el artículo anterior.
41.
artikulua.—
kopurua
Solairuen
Eraikuntzek dituzten solairuen
beheko solairua ere zenbaturik.
gehieneko Artículo 41.—
plantas
kopurua
Numero
máximo
de
da,
Es el número de plantas que, incluida la
baja, pueden tener las edificaciones.
BBPBaren jardunune edo aldeetan sartuta ez
dagoen lurzoruan parametro honek zehaztuko du
alde
bakoitzerako
ezarrita
dauden
aprobetxamenduak
edo
intentsitateak,
antolamendu-planoetan adierazitako eraikinen oinplanoko hagaketekin batera.
En el suelo urbano no incluido en unidades
de actuación o áreas de PERI, este parámetro
será el que juntamente con las acotaciones en
planta de las edificaciones que vienen
expresadas en los planos de ordenación,
determinará
los
aprovechamientos
o
intensidades de uso establecido para cada
zona.
42. artikulua.— Aprobetxamendu indizea, Artículo
42.—
Indice
de
kudeaketa ondoreetarako
aprovechamiento a efectos de gestión
Arau Subsidiarioetan jardunune edo sektore bati
esleitzen zaion guztirako aprobetxamenduaren eta
plangintzako alde horien mugen barruan dagoen
azalera ekarriaren (norbanakoaren jabetzaren
azaleraren) arteko erlazioa da. Parametro hau
onurak eta zamak banatzeko proiektu egokietan
kalkulatuko da, eta ondorik konpentsazio proiektuak
edo birlurzatiketak egiteko oinarrizko erreferentzia
gisa erabiliko da.
En la relación entre el aprovechamiento total
que se asigna en las NN.SS. a una unidad de
actuación o sector y la superficie aportada
(superficie de propiedad particular) incluida
dentro de la delimitación de dichas áreas de
planeamiento. Este parámetro será calculado
en los correspondientes proyectos de reparto de
beneficios y cargas y servirá de referencia base
para la posterior redacción de proyectos de
compensación o reparcelación.
43. artikulua.— Atzemate espaziala
Artículo 43.— Ocupación espacial
Parametro honek hiri lurzoruan eta industri
erabilerako lurzoru urbanizagaian eraikinek eduki
behar duten bolumenari buruzko orientazioa ematen
du. Parametroa m3-tan adierazten da eta berau
lortzeko eraikin bakoitzeko gainaldepeko azalera
guztiak bide beraien altuera egin eta ondoren
emaitzako kopuiru guztiak batu egingo dira, dena
delakoa eraikinen erabilera eta kokaera. Inoiz ere ez
da erabiliko aprobetxamenduak zenbatekotzeko.
Es un parámetro orientativo de los
volúmenes a alcanzar por las edificaciones en
el suelo urbano y apto para urbanizar de uso
industrial. Se expresa en metros cúbicos y se
obtendrá por suma de los productos de todas
las superficies cubiertas de cada edificio por su
altura, cualquiera que sea su uso y situación.
En ningún caso servirá para cuantificar los
aprovechamientos.
44. artikulua.— Urbanizazio proiektua
Artículo 44.— Proyecto de urbanización
Poligonoak
edo
jardununeak
osorik
Es el definido en el artículo 15 de la Ley para
urbanizatzeari buruzko legearen 15. artikuluan urbanización integral de polígonos o unidades
definitzen dena da.
de actuación.
45. artikulua.— Obra arrunten proiektua
Artículo 45.—
ordinarias
Urbanizazioko elementu bakanak burutzeko edo
36
Son
los
Proyecto
proyectos
para
de
obras
ejecución
de
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
herri eraikinak altxatzeko proiektuak dira.
46.
artikulua.—
Urbanizazioko
osagarrien proiektua
elementos aislados de urbanización o de
construcción de edificios públicos.
obra Artículo 46.— Proyecto de obras
complementarias de urbanización
Poligonoetan edo jardununetan sartuta ez
dauden hiri lurzoruko lurzatiei orubearen legezko
izatea zuzkitzeko egin behar diren obrei dagozkie,
urbanizazio proiekturik ez dagoenean, zentzu
hertsian.
Son las referidas a las obras necesarias para
dotar del carácter legal de solar a las parcelas
de suelo urbano no incluidas en polígonos o
unidades de actuación, cuando no existiera
proyecto de urbanización en sentido estricto.
37
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. KAPITULUA
CAPITULO II
HIRIGINTZAKO DISZIPLINA
DISCIPLINA URBANISTICA
38
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. ATALA
SECCION I
LIZENTZIA BEHAR DUTEN EGINTZAK ETA
ACTOS SUJETOS A LICENCIA Y CLASES
LIZENTZIA MOTAK
DE LICENCIAS
47. artikulua.— Aldez
behar duten ekintzak
aurretik
lizentzia Artículo 47.— Actos sujetos a previa
licencia
a) Debekaturik dago, aldez aurretik lizentzia
eskuratu gabe, Lurzoruari buruzko Legearen
178. artikuluan eta Hirigintzako Disziplinari
buruzko Araudiaren 1. artikuluan adierazi
diren eraikuntza eta lurzoruaren erabilerak
egitea.
a) Queda prohibida, sin la obtención de
previa licencia, la realización de los actos
de edificación y uso del suelo
enumerados en los artículos 178 de la
Ley del Suelo, y 1.o del Reglamento de
Disciplina Urbanística.
b)
b) Dado el carácter no limitativo de tal
enumeración, queda igualmente sometido
a la necesidad de obtención de previa
licencia cualquier acto de edificación,
construcción o uso del suelo o del
subsuelo,
que
pueda
suponer
transformación del aspecto físico del
terreno,
aun
cuando
no
estén
expresamente
recogidos
en
las
relaciones citadas.
Goian adierazi den zerrenda ez da
mugatzekoa eta horregatik, halaber, aldez
aurretik ematen den lizentzia beharko du
eraikintza ekintza orok, edo lurzorua edo
zorupeari buruzko orok, beti ere horiek
lurraren itxura fisikoan aldaketak ekarriko
dituztenean, nahiz eta ekintzok goian aipatu
diren zerrendetan beren beregi ez izan.
48. artikulua.— Lizentzia motak
Artículo 48.— Clases de licencias
Ondoko lizentzia mota hauek ezarri dira:
Se establecen las siguientes clases de
licencia:
— Erabilera aldatzeko lizentzia.
— Licencia de cambio de uso.
—
—
Eraikinak lehenbiziko aldiz atzemateko
lizentzia
edo
instalazioen
lehen
erabilerarakoa.
Licencia de primera ocupación
edificios o orimera utilización
instalaciones.
de
de
— Lurzatiketa lizentzia.
— Licencia de parcelación.
— Irekiera lizentzia.
— Licencia de apertura.
— Lurren, eraikinen eta instalazioen behinbehineko erabilerarako lizentzia.
—
— Zuhaitzak mozteko lizentzia.
— Licencia de corte de arbolado.
— Kartelak eta publizitatearen alorreko beste
elementu batzuk jartzeko lizentzia.
— Licencia de colocación de carteles y otros
elementos de publicidad.
— Lurzoru urbanizaezineko lizentzia.
— Licencia de suelo no urbanizable.
— Garabiak instalatzeko lizentzia.
— Licencia de instalación de grúas.
39
Licencia de usos provisionales
terrenos, edificios e instalaciones.
de
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
— Eskonbrotegi edo isurtegietarako lizentzia.
— Licencia de escombreras o vertederos.
— Obra lizentzia.
— Licencia de obras.
Lizentzia horiek guztiak jarraiko artikuluetan
Todas ellas se regulan en los artículos
araupetuta daude.
siguientes.
49. artikulua.— Erabilera aldatzeko lizentzia
Artículo 49.— Licencia de cambio de uso
1. Udalaren aldez aurreko lizentzia behar du
eraikin, instalazio edo lurretan egiten den
edozein aldaketa objektibok; hori horrela
izango da bidezkoa denean, ezarri nahi den
jarduera irekitzeko edo lehen erabilerarako
lizentzia edukitzeko beharra gorabehera,
noiz-eta honako araudi honetan ezarriden
definizioaren arabera erabileraren aldaketari
lotuta obra handien izaera dutenak egin behar
direnean.
1.
2. Aurrean adierazi denaren ondoreetarako,
erabileraren aldaketatzat joko da etxebizitza,
lokal, instalazio edo lurren erabilera
eraikintza, lehenbiziko atzemate edo horren
aurretik erabilera aldatzeko ematen den beste
batean baimendu den erabilerarekin bat ez
datorren edozein; halaber, aldaketatzat joko
da honako araudi hau indarrean sartu denean
horiek izan duten erabileran gerta daitekeen
edozein aldarazpen.
2. A los anteriores efectos, tendrá la
consideración de cambio de uso el
destino de las viviendas, locales,
instalaciones o terrenos a fines distintos
de los autorizados por la licencia de
edificación, primera ocupación u otra
anterior de cambio de uso, así como
cualquier modificación del uso a que
estuvieran destinados los terrenos a la
entrada en vigor de esta Normativa.
3. Lizentzia eskuratzeko beharkizunak ondokoak
izango dira:
3. Serán requisitos para la obtención de
licencia:
— Ezarri nahi den erabilera Hirigintzari
buruzko Araudian baimenduta egotea.
—Que
el
uso
pretendido
esté
autorizado por la Normativa Urbanística.
— Halaber, erabilera hori alor jakin bati
buruzko edozein legeriari egokituko zaio,
beren beregi, ingurugiroa babesten duten
legeriei eta jarduera gogaikarri, osasungaitz,
kaltegarri eta arriskutsuei buruzko legeriei.
— Que se acomode igualmente a las
disposiciones de cualquier legislación
sectorial y, específicamente, a la
protectora del medio ambiente y a la
que regula las actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.
— Aurrean adierazi diren helburuak
zaintzeko, interesatuak lizentzian ezarri
zaizkion baldintzak betetzeko konpromezua
hartzea.
— Que el interesado se comprometa al
cumplimiento de las condiciones que se
le impongan en la licencia, para la
salvaguarda
de
las
finalidades
anteriores.
— Erabilera aldatu eta erabilera berri hori
behin-behinean baimenduta dagoen bat
denean, ematen den lizentzia hori ere
behin-behinekoa izango da.
— Si en el cambio de uso hiciera
referencia a alguno autorizado con
carácter provisional, la licencia que se
conceda tendrá el mismo carácter.
40
Queda sometida a previa licencia
municipal toda modificación objetiva del
uso de los edificios, instalaciones y
terrenos, sin perjuicio de la necesidad de
obtener, cuando proceda, licencia de
apertura de la actividad pretendida, o
licencia de primera utilización, en caso de
que el cambio de uso lleve aparejada la
realización de obras que tengan la
consideración de mayores, de acuerdo
con la definición de las mismas
establecidas en la Normativa.
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
50. artikulua.— Eraikinak lehenbiziko aldiz Artículo 50.— Licencia de primera
atzemateko lizentzia edo instalazioen
ocupación de edificios o primera
lehen erabilerarakoa
utilización de instalaciones
1. Aldez aurretik ematen den lizentzia hau lortu
beharko da instalazioen lehen erabilerarako
eta eraikinak lehenbiziko aldiz atzemateko,
beti ere eraikin eta instalazio horiek obra
handien
lizentziaren
itzalpean
egiten
direnean.
1. Quedan sujetas a la obtención previa de
esta licencia, la primera utilización de las
instalaciones y primera ocupación de los
edificios, realizadas al amparo de una
licencia de obras mayores.
2. Aurreko atalean aipatu diren obren lizentzien
titularrek nahitaez eskatu beharko dute
lizentzia mota hau; halaber, ezin dute obra
euren kabuz burutu eta, lizentzia eskuan izan
arte, gainerakoek eraikin edo instalazio hori
erabiltzea edo atzematea ekidin beharko
dute.
2. Los titulares de las licencias de obras a
que se refiere el apartado anterior, están
obligados a la petición de esta licencia, y
a abstenerse de realizar por sí mismos, e
impedir que se realicen por terceros,
actos de utilización u ocupación del
edificio o instalación, hasta que la misma
haya sido concedida.
Halaber, eraikin edo instalazioa, hala zati batean
nola oso-osoan eskualdatzen denean, beren
beregi eraso beharko dute inguruabar hori
ekintza hori dela-eta egingo den agiri
publikoan,
salbu
eta
aldi
berean
eskuratzaileari obra lizentzia eskualdatzen
zaionean eta hori honako araudi honetan
araupetu den eran egiten denean.
Quedan igualmente obligados, en caso de
transmisión total o parcial del edificio o
instalación,
a
hacer
constar
expresamente en el documento público
que en la misma se formalice, la
necesidad de obtención de tal licencia,
salvo que se transmita simultáneamente
al adquiriente, en la forma preceptuada
por esta Normativa, la licencia de obras.
3. Lizentzia eskuratzeko beharkizunak izango
dira:
3. Serán requisitos para la obtención de esta
licencia:
— Eraikintza edo instalazio obrak onetsi
den proiektuaren arabera eta lizentzian
adierazi diren baldintzak zehatz-mehatz
beteta burututa egotea; lan horiek lizentzian
ezarrita dagoenari lotuta egingo dira, edo
proiektuan edo lizentziaren aldarazpenen
arabera, beti ere Udalak legearen arabera
onetsita daudenean.
— Que las obras de edificación o
instalación hayan sido ejecutadas de
acuerdo con el proyecto aprobado, y
con estricto cumplimiento de las
condiciones de la licencia a cuyo
amparo se realizaron, o de las
modificaciones de
uno
y
otra,
legalmente
aprobadas
por
el
Ayuntamiento.
— Eraikina edo instalazioaren obra
berriaren aitorpenean, horrelakoa ematea
bidezkoa denean, era egokian formalizatuta
egotea nahitaezko lagapenerako lurrak
udalari eskualdatu zaizkiola; halaber, ondo
formalizatuko da eraikin edo instalazio horri
lotuta daudela elementu horiek atzeman ez
arren izaera zatiezinarekin eraikuntzarako
ekarri diren lurrak. Udalak obra berriaren
aitorpenaren eskritura publikoa ematen
denean azaldu beharko du eta bere alde
egingo diren dohainezko lagapenak onartu.
— Que en la escritura de declaración de
obra nueva del edificio o instalación, en
los casos en que proceda su
otorgamiento, quede correctamente
formalizada
la
transmisión
al
Ayuntamiento de los terrenos de cesión
obligatoria, así como la vinculación al
edificio o instalación, con carácter de
indivisibilidad de los terrenos que, no
quedando materialmente ocupados por
el mismo, hubieran sido aportados para
su construcción. El Ayuntamiento
deberá comparecer al otorgamiento de
la escritura pública de declaración de la
obra nueva para aceptar las cesiones
gratuitas que, a favor, se realicen.
41
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
— Eraiki denak honako araudi honetan edo
balizko kasu bakoitzean legeria orokorrak
edo zehatzak segurtasun, osasungarritasun
eta apaindura publikoaren alorrean eskatu
den gutxieneko baldintzak betetzea, eta
instalazioak jarduteko era egokian egotea.
—Que lo construido reúna las
condiciones mínimas de seguridad,
salubridad y ornato público exigidos por
estas Normas, o por las legislaciones
general o específica de cada supuesto,
y que sus instalaciones se encuentren
en perfecto estado de funcionamiento.
— Eraikuntza eta urbanizazio obrak honako
araudi honetan adierazi den moduan
bukatuta egotea eta eraiki denaren eta udal
zerbitzuekiko lotunea, hots, ur hornidura,
saneamendua eta bideekikoa, era egokian
burututa egotea.
— Que las obras de construcción y
urbanizaciónes terminadas en el sentido
señalado en esta Normativa y que se
haya
realizado
correctamente
la
conexión de lo construido con los
servicios municipales de suministro de
agua, saneamiento y vialidad, allí donde
se encuentren.
— Eraikinak edo instalazioak izango duen
xedea eta obra lizentziari lotuta daudenak
bat etortzea, salbu eta obra lizentzia
eskuratu ondoren aurreko artikuluan
araupetu den aldaketa lizentzia eskuratu
den kasuetan.
— Que los usos a que se destine el
edificio o instalación no resulten
contradictorios con los implícitos por la
licencia de obras, salvo que, con
posterioridad a éste, se hubiera
obtenido la licencia de cambio de uso
regulada por el artículo anterior.
4. Lehenbiziko atzematerako edo erabilerarako
lizentziak araudi honetan ezarri den
prozedura arruntaren bidez eskualdatuko dira
eta lizentzia horiek eskuratzeko interesatuak,
eskabidearekin
bat,
obra
bukaeraren
ziurtagiria aurkeztu beharko du; ziurtagiri hori
obraren zuzendaria izan den teknikariak
sinatuta egongo da eta haren lanbide
elkargoaren
ikusonespena
izango
du.
Interesatuak,
halaber,
obra
berriaren
aitorpenaren eskritura eta 3. atalean zehaztu
diren
beharkizunak
bete
dituela
benetakotzeko beharko diren agiri guztiak
aurkeztu beharko ditu.
4. Las licencias de primera ocupación o
utilización se transmitirán por el
procedimiento ordinario establecido en
esta Normativa, y para su obtención
deberá el interesado acompañar a la
solicitud certificado de fin de obra,
suscrito por el técnico director de la
misma y visado por su Colegio
Profesional, escritura de declaración de
obra nueva, y cuantos documentos sean
necesarios para acreditar el cumplimiento
de los requisitos especificados en el
apartado 3.
5. Udalak ezin du lizentzia hau era baldintzatuan
eman; beraz, lizentzia hau emateko ezarri
diren beharkizun guztiak betetzen ez
direnean, beren beregi ezetsiko da edo
prozedura etengo da eta eskatzaileari
antzeman diren akatsak adieraziko zaizkio.
Akats horiek zuzentzeko epea ere ezarriko
zaio eta epe hori ez da izango iraungipen
epea baino luzeagoa.
5. El Ayuntamiento no podrá conceder esta
licencia en forma condicionada, por lo
que, en caso de que se aprecie el
incumplimiento de alguno de los
requisitos
establecidos
para
su
concesión,
deberá
denegarse
expresamente
o
suspender
el
procedimiento, indicando al peticionario
las
deficiencias
observadas
y
señalándose plazo para subsanarlas,
plazo nunca mayor que el de caducidad.
6.
Lizentzia hau eskuratzea derrigorrezko
baldintza izango da ur edo elektraenergiaren
horniduran eraikin edo instalazioei alta
emateko.
6. La obtención de esta licencia será
requisito indispensable para dar de alta a
los edificios o instalaciones en los
servicios de abastecimiento de agua y
electricidad.
7. Lehenbiziko atzematerako edo erabilerarako
lizentzia eta irekierarakoa desberdinak eta
lokabeak dira; beste horrenbeste gertatzen da
bizigaitasun-agiriekin edo babes ofizialeko
7. La licencia de primera ocupación o
utilización, es distinta e independiente de
la de apertura, de las cédulas de
habitabilidad o de calificación definitiva de
42
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
las viviendas de protección oficial, y de
cualquier otra autorización a que el
edificio o instalación pueda estar
sometido, aun cuando el organismo
competente para su otorgamiento fuera el
propio Ayuntamiento.
etxebizitzen behin-betiko kalifikazioarekin edo
eraikin edo instalazioak behar lezakeen beste
edozein baimenekin, nahiz eta horiek
emateko erakunde eskuduna Udala bera
izan.
51. artikulua.— Lurzatiketa lizentzia
Artículo 51.— Licencia de parcelación
1. Udal lizentzia eskuratu beharra izango dute
hirigintzaren alorreko lurzatiketa guztiek;
izaera hori izango dute ondokoek:
1. Quedan sujetas a la previa obtención de
licencia municipal todas las parcelaciones
urbanísticas, entendiéndose que gozan
de este carácter las siguientes:
— Hiri lurzoruan eta urbaniza daitekeen
lurzoruan, finka baten edozein aldibereko
edo hurrenez-hurreneko zatiketa egiten
denean, erlo batean edo gehiagotan.
— En suelo urbano y apto para
urbanizar, toda división simultánea o
sucesiva de una finca en uno o más
lotes.
— Lurzoru urbanizaezinean, araudi honetan
zehaztu den gutxieneko azalera baino
txikiagoa duen lurzati bat edo biztanlegune
bat eratzeko bidea ematen duten lurren
zatiketa guztiak.
— En suelo no urbanizable, toda
división de terrenos que pueda dar lugar
a la constitución de una parcela de
superficie inferior a la mínima (10.000
m2) o a un núcleo de población según
se define en estas Normas.
2. Ezin da lurzatiketa lizentziarik eman ondoko
kasu hauetan:
2. No podrán concederse licencias de
parcelación en los siguientes casos:
— Indarreko plangintza aldarazpen edo
berrikuspen prozeduraldietan dagoenean,
hots, gertuketari ekiteko erabakia hartzen
denetik behin-betiko onespenari buruzko
erabakia argitaratu arte; halaber, goian
aipatu den aldarazpen edo berrikuspen hori
dela eta hirigintzako araubidea aldatzea
aurrikusita duten lurraldeko aldeetan.
— Durante los períodos en que el
planeamiento vigente se encuentre
sometido a modificación o revisión,
desde el momento en que se adopte el
acuerdo de proceder a su elaboración,
hasta la publicación del acuerdo de
aprobación definitiva, y en aquellas
zonas del territorio que se prevea vayan
a modificar su régimen urbanístico
como consecuencia de la modificación
o revisión.
— Xehekapen-azterlana behar duten hiri
lurzoruko aldeak direnean.
— En las áreas del suelo urbano que
deban ser objeto de un Estudio de
Detalle.
— Gutxieneko lurzatiak direnean.
— Cuando
mínimas.
— Urbaniza daitekeen lurzoruan, sektore
bakoitzari dagokion plan partziala indarrean
jarri arte.
— En suelo apto para urbanizar, hasta
la entrada en vigor del Plan Parcial
correspondiente a cada sector.
— Lurzoru urbanizaezinean, proiektatu den
zatiketaren ondorioz gutxieneko lurzatia
baino txikiagoa denean edo biztanlegune
bat eratzen duenean.
— En suelo no urbanizable, cuando la
división proyectada dé lugar a una
parcela inferior a la mínima o a un
núcleo de población.
3. Ondokoak izango dira lurzatiketa lizentzia
eskuratzeko beharkizunak:
3. Serán requisitos para la concesión de la
licencia de parcelación los siguientes:
—Lurzoruari buruzko testu bateginaren 93.
artikuluan eta araudi honetan ezarri denaren
— Que no se trate de parcelas
indivisibles, a tenor de lo dispuesto en
43
se
trate
de
parcelas
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
arabera, lurzati zatiezinak ez izatea.
Halaber, zatiezintzat joko dira birlurzatiketa
edo konpentsazio proiektuen emaitza diren
lurzatiak, beti ere proiektu horiek era
egokian onetsita daudenean; zatiezintzat
joko dira desjabetu edo dohainik lagatu
behar direnak.
el artículo 93 del T.R. de la Ley del
Suelo y en estas Normas. Se
considerarán también indivisibles las
parcelas resultantes de proyectos de
reparcelación
o
compensación,
debidamente aprobados, y aquellas que
estén destinadas a expropiación o
cesión gratuita.
— Lurzatiketak planaren betearazpenari ez
eragoztea
edo
onura
eta
zamak
hainbanaketa, mugen araupeketa edo lurren
dohaineko lagapenerako oztopo ez izatea.
— Que la parcelación no impida
ejecución del Plan, ni dificulte
distribución equitativa de beneficios
cargas, regularización de linderos
cesión gratuita de terrenos.
— Bidezkotu egin beharko da finkaren
kokaera, edukiera, forma eta mugak bat
datozela Jabetza Erregistroan dauden
datuekin; interesatuak, lizentzia eskatu
aurretik, beharrezkoa balitz, datu horiek
egokitu beharko lituzke eta egokitzapen hori
Hipotekei buruzko Legeriari dagokion
prozeduraren bidez egingo litzateke.
Interesatuak beti aurkeztuko du lizentzia
eskabidea eta Errregistroaren ziurtagiria,
zeinean finkaren inskripzioari buruzko
oinarrizko inguruabarrak erasoko baitiren,
eta finkaren 1:250 eskalako planoa, azken
hori eskatzaileak eta egilea den teknikariak
sinatuta.
— Que se justifique que los datos sobre
la ubicación, cabida, forma y linderos de
la finca coinciden con los del Registro
de la Propiedad, debiendo proceder el
interesado antes de solicitar la licencia
a la adecuación de los mismos, si fuera
necesaria, por el procedimiento que
corresponda
de
la
Legislación
Hipotecaria, en todo caso, acompañará
a la solicitud de la licencia certificado
del registro en el que consten las
circunstancias fundamentales de la
inscripción de la finca y plano de la
misma a escala 1:250, suscrito por el
peticionario y por el técnico que lo haya
levantado.
— Lurzati bereiztua beste bati edo beste
batzuei lotu nahi zaionean, lizentzia
baldintzatuta emango da eta eten egingo da
eskatzaileak batuketa hori benetan gertatu
dela bidezkotzen duen eskrituraren aldaki
baimendua
eta,
inskripzioaren
ondoreetarako,
jabetza
erregistroan
aurkeztu duenaren froga aurkeztu ezean.
Baldintza hori betetzen ez duen artean,
hirigintzaren ondoreetarako, lurzatiketa ez
dagoela eginik ulertuko da.
— Cuando la parcela segregada se
pretenda agrupar a otra u otras, la
licencia se otorgará sometida a la
condición suspensiva de que el
peticionario presente copia autorizada
de la escritura en que se haya
efectivamente
formalizado
la
agrupación,
y
justificante
de
presentación en el Registro de la
Propiedad, a efectos de inscripción. En
tanto tal condición no haya sido
cumplida, se entenderá por no hecha la
parcelación a todos los efectos
urbanísticos.
4. Lurzatiketa lizentzia prozedura laburtuaren
bidez tramitatuko da.
4. La licencia de parcelación se tramitará por
el procedimiento abreviado.
52. artikulua.— Irekiera lizentzia
la
la
ni
o
Artículo 52.— Licencia de apertura
1. Industri edo merkataritzako establezimenduen
irekiera
lizentziak,
edo
jardueren
instalaziorako lizentziak Toki Korporazioen
Zerbitzuei buruzko Araudiaren, Jarduera
Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta
Arriskutsuei buruzko Araudiaren edo ezar
daitekeen beste edozein legerian ezarri diren
manuekin bat etorriz tramitatuko dira.
44
1.
Las
licencias
de
apertura
de
establecimientos industriales, mercantiles
o comerciales, o de instalación de
actividades, se tramitarán de acuerdo con
los preceptos del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales,
del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas o de
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
cualquier otra legislación aplicable.
2. Irekiera lizentzia eskuratzeko eskabideak ez
dira tramitatuko ezarri nahi diren erabilerak
alde bakoitzaren arauetan ezarri direnekin
bateraezinak direnean edo beren beregi
debeku direnean.
2. No se admitirán a trámite las solicitudes
de licencia de apertura, cuando el uso
pretendido resulte incompatible con los
previstos en las Normas para cada zona
o expresamente prohibidos por las
mismas.
3. Obrak burutzeko lizentzia eskatu denean eta
obra horien xedea irekiera lizentzia behar
duten jarduerak direnean, lizentzia aldez
aurretik edo aldi berean eman beharko da.
3. En los casos en que se solicite licencia
para la ejecución de obras cuyo objeto
sea el ejercicio de actividades sometidas
a licencia de apertura, la concesión de
ésta deberá ser previa o simultánea a la
primera.
Udalak ahalmena du lehenengo eta behin obra
lizentzia emateko; lizentzia horretan beren
beregi adierazi beharko du emakidak ez
duela zerikusirik administrazioak irekiera
ebazpenean eman behar duenarekin; aldi
berean, jarduera legez baimendu ezin den
kasuetan
edo
ezarri
diren
neurri
zuzentzaileak burutzeko egin den obra aldatu
behar denean, eskatzaileak beren beregi
egingo die uko obren burutzapenagatik sor
daitezkeen kalteordainak jasotzeari.
Podrá el Ayuntamiento conceder en primer
lugar la licencia de obras, siempre que en
la misma se señale expresamente que su
concesión no vincula a la Administración
para la resolución de la apertura, y que el
peticionario renuncie expresamente a
cualquier posible indemnización por los
daños y perjuicios que pudiera sufrir
como consecuencia de la ejecución de
las obras, en el caso de que no pudiera
legalmente autorizarse la actividad, o la
ejecución de las medidas correctoras que
se impongan obliguen a modificar la obra
realizada.
4. Irekiera lizentziak ezin du inoiz ordezkatu
lehenbiziko atzematerako lizentzia, edo
alderantziz.
4. En ningún caso la licencia de apertura
podrá sustituir a la de primera ocupación,
ni viceversa.
5.
ondoko
5. A la solicitud de licencia se acompañará la
documentación siguiente:
Jarduera ez baldin badago Jarduera Gogaikarri,
Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei
buruzko
Araudiaren
Nomenklatorrean
(JGOKA):
Si la actividad no está comprendida en el
Nomenclátor
del
Reglamento
de
Actividades
Molestas,
Nocivas,
Insalubres o Peligrosas (RAMINP):
— Kokaeraren planoa, 1:2.000 eskalakoa,
etxadi osoa sartuko dela.
— Plano de emplazamiento, a escala
1:2.000, con inclusión de la totalidad de
la manzana.
— 1:50 edo 1:100 eskalako oinplanoa, eta
eskala bereko ebakidura.
— Planta a escala 1:50 ó 1:100 y
sección a la misma escala.
— Aireztapen artifizialaren proiektua, baldin
eta badago.
— Proyecto de ventilación artificial, si la
hay.
— Zerga Lizentziaren alta.
— Alta de la Licencia Fiscal.
Lizentziaren eskabidearekin
agiriak aurkeztuko dira:
bat
Jarduera hori JGOKAren Nomenklatorraren
barruan badago, lizentzia fiskalaren alta
izatea.
Si la actividad está comprendida en el
Nomenclátor del RAMINP:
— Mugakideak diren biztanleen zerrenda,
izen, telefono eta helbidearekin.
— Relación de vecinos colindantes con
nombre, teléfono y dirección.
— Proiektu teknikoa, hirukoiztua; proiektuan
aurreko lerrokadan adierazi diren atalak
— Proyecto técnico por triplicado, que
incluya los puntos señalados en el
45
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
sartuko dira.
párrafo anterior.
53. artikulua.— Lurren, eraikinen eta Artículo 53.— Licencia de usos
instalazioen
behin-behineko
provisionales de terrenos, edificios e
erabilerarako lizentzia
instalaciones
1.
Lurrek, eraikinek eta instalazioek Arau
Subsidiarioetan ezarri zaien helburua izan
beharko dute eta ez besterik; dena den, Arau
Subsidiarioen burutzapena eragozten edo
oztopatzen ez dutenean behin-behineko
erabilerak baimen daitezke.
1.
Los
terrenos,
construcciones
e
instalaciones no podrán apartarse del
destino que las NN.SS. les señale, si bien
podrán autorizarse usos provisionales
cuando no dificultaren o impidieren la
ejecución de las NN.SS.
2. Aurreko inguruabarren bidezkoketa osoa
ezezik, lizentzia emateko beharkizunak
izango dira ondokoak:
2. Además de la plena justificación de las
circunstancias anteriores, será requisito
para la concesión de la licencia:
Erabilerak nolabaiteko instalazio edo eraikuntza
desmuntagarria behar duenean eta lurraren
itxura aldatuko duten lur-mugimendurik behar
ez denean, Eusko Jaurlaritzaren eskudun
organoaren
aldeko
txostena.
Edozein
kasutan, goian aipatu diren eraikinak bidezko
obra lizentzien araubideari lotuta egongo dira
eta kokatuko diren inguruan nagusi den
giroari egokituko zaizkie.
Informe favorable del órgano competente del
Gobierno, cuando el usorequiera algún
tipo de instalación o construcción que sea
desmontable y no suponga la realización
de movimientos de tierras que alteren la
forma del terreno. En cualquier caso tales
construcciones se someterán al régimen
de la licencia de obra que corresponda y
deberá ajustarse al ambiente en que
hayan de enclavarse.
3. Lizentziak ez du ondorerik izango eta,
horregaitik, baimendu diren erabilera edo
eraikinak
ezin
dira
hasi
Jabetzaren
Erregistroan inskripzioa bidezkotu arte.
Interesatuak onartu egin beharko du lizentzia
hori behinbehinekoa dela eta argi izango du
Udalak agindua ematen duen unean bertan
erabilera utzi edota eraikina bota beharko
duela, eta hori guztia kalteordainik jasotzeko
inolako eskubiderik gabe.
3. La licencia no producirá efecto, y no
podrán por ello iniciarse los usos o
construcciones que autoricen hasta que
se justifique su inscripción en el Registro
de la Propiedad, con la aceptación por el
interesado del carácter provisional de la
misma, y de la obligación de cesar en el
uso y/o demoler la construcción
autorizados, en el momento en que lo
señale el Ayuntamiento y sin derecho a
indemnización.
4. Prozedura arruntarekin tramitatuko da.
4.
54. artikulua.— Zuhaitzak mozteko lizentzia
Se tramitará
ordinario.
por
el
procedimiento
Artículo 54.— Licencia de corte de
arbolado
1. Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagaian
debeku da zuhaitzak moztea, salbu eta
mozketa
hori
beharrezkoa
denean
urbanizazio obrak burutzeko eta mozketa era
egokian onetsita dagoenean.
1. Queda prohibida la corta de arbolado en
los suelos urbanos y aptos para
urbanizar, salvo que la misma sea
necesaria para la ejecución de obras de
urbanización debidamente aprobadas.
2. Lurzoru urbanizaezinean zuhaitzak moztu nahi
direnean eragiketa horrek aldez aurretik
ematen den lizentzia beharko du; lizentzia
hori emateko orduan kontutan hartuko dira,
honako arauetan eman diren xedapenak
ezezik, unean uneko esparru bakoitzean
aplikatzen den legeria.
2. En suelo no urbanizable la corta de
arbolado queda sujeta a la previa
obtención de licencia y, en su
otorgamiento se tendrán en cuenta,
además de las disposiciones de estas
Normas, las de la legislación sectorial
correspondiente al área de que se trate.
46
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
3. Lizentzia honen tramitaziorako prozedura
laburtua
izango
da;
dena
den,
administrazioaren
isiltasunagatik
eskuratzearen ondoreetarako, prozedura
arruntaren arauak ezarriko dira.
3. El procedimiento para su tramitación será
el abreviado, si bien se aplicarán las
normas del ordinario, a efectos de su
obtención por silencio administrativo.
55. artikulua.— Kartelak eta publizitateko Artículo 55.— Licencia de colocación de
bestelako elementuak jartzeko lizentzia
carteles y otros elementos de
publicidad
1. Herriko bidetik ikus daitezkeen hesiak edo
publizitateko bestelako elementuak jartzeko,
aurretik lizentzia beharko da.
1. Queda sometida a previa licencia la
instalación de vallas o elementos
publicitarios visibles desde la vía pública.
2. Hesiak orubeetan eta altxatzen ari diren
eraikinetan baino ezin izango dira jarri, baldin
eta hiri edo natur paisaiari kalterik egiten edo
lekuaren itzal edo apaindura narriatzen ez
badute.
2. Solamente se autorizará la colocación de
vallas en solares y edificios en
construcción, siempre que no alteren el
paisaje urbano o natural, ni desmerezcan
el decoro y ornato del lugar.
3. Bide sareari dagokionean, manuzkoak izango
dira Errepideen Araudiaren 74, 75 eta 76.
artikuluak, ordenantza hauek lizentzia
eskuratzeko prozedura eta nahitaezkotasun
arloetan aplikatzearen kalterik gabe.
3. En el entorno de la red viaria se estará a
lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 76
del Reglamento de Carreteras, y sin
perjuicio de la plena aplicabilidad de
estas ordenanzas en los aspectos de
procedimiento y obligatoriedad de
obtención de licencia.
4. Haizu da hutsik dauden beheko solairuetako
merkataritzako lokaletan hesiak jartzea,
baldin eta baldintza orokorrak bete eta
eraikinaren eraikintzako proiektuan definiturik
dauden lonjako baoen mugen barruan
instalatzen direnean.
4. Se admitirá la colocación de vallas en
locales comerciales desocupados, sitos
en plantas bajas, siempre que se
cumplan las condiciones generales y se
instalen totalmente dentro de los límites
de los huecos de la lonja definidos en el
proyecto de construcción del edificio.
5. Eraikitzen ari diren eraikinak direnean, hesiak
obraren itxidurak atzematen duen herri
bidearen eremuan jarri ahal izango dira,
baldin eta itxidurarik badago eta egoki den
udal lizentziak atzemate eta erabilera
bermatzen badu.
5.
6. Bestelako kasu guztietan ezin izango da
obrako hesiaren lerroa goitik gainditu, eta
ondore hauetarako ez da konputatuko
kartelaren bornaduraren zabalerarik ez
argiztapenerako aparaturik.
6. En ningún otro caso se podrá volar la
línea de la valla de la obra, no
computándose a estos efectos el grueso
del marco de la cartelera ni el aparato de
iluminación.
7. Inoiz ere ez da haizu izango, beren beregi
adierazten diren salbuespenak salbuespen,
instalazioak herri guneak atzematea, ez oinplanoan ez hegalduran. Baldintza hauetatik
salbuetsirik daude Administrazioak aldi
baterako erakunde-kanpainak direla eta
instalatzen dituen guztiak.
7. En ningún caso, salvo las excepciones
expresamente señaladas, se permitirá
invadir con la instalación, ni en la planta
ni en el vuelo, espacios públicos. Quedan
excluidas de estas condiciones las que
instalare la Administración con motivo de
campañas institucionales de carácter
temporal.
8.
8. Se prohíbe la instalación de vallas en las
Debekaturik
dago
eraikinen
mehelin-
47
En el supuesto de edificios en
construcción, se podran situar las vallas
en el espacio de vía pública ocupado por
el cierre de obra, si lo hubiera, y
estuviesen debidamente amparados la
ocupación y uso por la licencia municipal
correspondiente.
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
fatxadetan hesiak jartzea, salbu eta baimena
apaindura
publikozko
kariek
agindua
dagoenean, edo Udalaren zerbitzu teknikoek
hala erabakitzen dutenean.
fachadas medianeras de edificios, salvo
que su autorización viniera aconsejada
por razones de ornato público y así lo
apreciaren
los
servicios
técnicos
municipales.
9. Aurreko atalean egin den salbuespen berari
eutsirik, debeku da eraikuntzei loturik dauden
aldeetan hesiak instalatzea; halaber, ezin
izango da hesirik jarri eraikinen itxidura
iraunkorretan, hots, ikastetxeetako terraza,
lorategi, patio eta abarretan.
9. Con la misma salvedad establecida en el
apartado
anterior
se
prohíbe
la
instalación de vallas en zonas vinculadas
a edificaciones, así como en sus
cerramientos permanentes tales como
terrazas, jardines, patios de centros
docentes, etc.
10. Era berean, debekaturik dago hesi edo
publizitateko kartelak edota kartel artistikoak
instalatzea, eta oro har, 1967ko apirilaren
20ko Dekretuaren 2. artikuluan aipatzen diren
balizko guztietan.
10.
11. Hesiek zurrun egon beharko dute, euskarri
sendoaz, teknikari eskudunak gertututako
proiektu baten arabera bidezkoturik eta
elkargoak ikusonetsirik.
11. Las vallas se instalarán rígidamente,
ancladas mediante soporte, justificado
por proyecto redactado por técnico
competente y visado por su Colegio
Profesional.
Proiektu horretan instalazioaren segurtasuna eta
erabiltzen diren materialen artapen egoera
egokia bidezkotu beharko dira.
En
12. Kartelaren bornadurak inoiz ere ezin egon
izango du begi dagoen kalearen mailarekiko
2,20 metrotik behera.
12. En ningún caso el cerco del cartel podrá
quedar por debajo de los 2,20 metros del
nivel de la calle a que dé frente.
13.
13.
Lizentzia prozedura laburtua erabiliz
tramitatuko da, eta eskabideaz batera ondoko
agiri hauek ekarri beharko dira:
—Poiektu teknikoa; honetan, Memoria eta
Aurrekontuaz gainera, ondokoak egongo
dira:
Queda igualmente prohibida la
instalación de vallas o carteleras
publicitarias o artísticas y, en general, en
todos los supuestos a que se refiere el
artículo 2 del Decreto de 20 de abril de
1967.
dicho proyecto se justificarán la
seguridad de la instalación y la buena
conservación
de
los
materiales
empleados.
La
licencia
se
tramitará
por
procedimiento
abreviado,
siendo
necesario acompañar a la solicitud los
siguientes documentos:
— Proyecto técnico que, además de la
memoria
y
presupuesto,
deberá
contener:
– kokaera planoa, 1:2.000 eskalakoa;
– plano de situación, a escala 1:2.000;
– hesiaren oin-plano, altxaera eta
ebakiduraren planoa, 1:50 eskalakoa,
zeinetan
zuzen
isladatuko
diren
proiekzioak, bai lurzoruaren gainekoak, bai
hesi osoaren paramentuen gainekoak;
– plano de planta, alzado y sección de
la valla a escala 1:50, en que se
puedan reflejar exactamente las
proyecciones, tanto sobre el suelo
como sobre parámetros de la totalidad
de la valla;
– gune zehatzaren eta ingurunearen
argazkia,
zentzuzko
alde
batean;
argazkiaren
tamaina
8
11,5
zentimetrokoa izango da;
– fotografía, tamaño 8 11,5 cm del
punto exacto y del entorno, en un área
razonable;
– instalatu nahi den lur edo eraikineko
jabearen idatzizko baimena;
– autorización escrita del propietario
del terreno o edificio en que se
pretende instalar;
– erantzukizun zibileko aseguru poliza,
hesia
instalatzeak
eragin
ditzakeen
gainontzekoekiko balizko kalteak estaliko
– póliza de seguro de responsabilidad
civil que cubra los posibles daños a
terceros que puedan producirse con
48
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
duena.
motivo de la instalación de la valla.
14. Lizentzien balioa urtebetekoa izango da,
emakidari buruzko erabakia jakinarazten den
egunetik aurrera zenbatzen hasita; datu
honek instalazio guztietan azaldu beharko du.
14. Las licencias tendrán validez de un año
contando a partir de la notificación del
acuerdo de concesión, debiendo figurar
este dato en todas las instalaciones.
Epea luzatu egin ahal izanen da, baina behin
baino ez eta sei hileko epealdirako,
interesatuak
aurrez
eskatuta,
eta
instalazioaren kostuaren %50aren baliokide
diren tasak ordaindu ostean.
El plazo podrá prorrogarse, por una sola vez
y por un período de seis meses, previa
solicitud del interesado, y con abono de
tasas equivalentes al 50% de las de
instalación.
56.
artikulua.—
lizentziak
Lur
urbanizaezineko Artículo 56.— Licencias en suelo no
urbanizable
Ondokoak dira lur urbanizaezinerako lizentzia
En suelo no urbanizable quedan sometidas a
eskatu behar dutenak:
licencia:
— Arau hauek arautegi honetan beren beregi eta
zehazki haizutzen dituzten eraikuntza,
instalazio edo erabilerei dagozkienak.
—
—Landalurretan kokatu behar diren eta herri
onura edo gizartearen intereserako diren
eraikuntza
eta
instalazioei
dagozkien
lizentziak, eta bai familiabakarreko etxebizitza
izateko xedatzen diren eraikin isolatuetan ere,
baldin eta, Arau hauetan ematen den
definizioarekin bat etorriz, biztangunea
eratzerik
ez
badago;
horrelakoetan,
Lurzoruari buruzko Legearen T.B.aren 43.3.
artikuluan eta Hirigintzako Kudeaketaren
Araudiaren 44. artikuluan araupeturik dagoen
prozedura berezia erabiliko da; halaber,
artikulu horietan eraikuntzen tipologiaz eta
jabetzen zatiketaz xedatzen dena zorrotz bete
beharko da.
— Las licencias relativas a edificaciones e
instalaciones de utilidad pública o interés
social que hayan de emplazarse en el
medio rural, así como edificios aislados
destinados a vivienda familiar en lugares
de los que, de acuerdo con la definición
de estas Normas, no exista posibilidad de
formación de núcleo de población se
tramitarán por el procedimiento especial,
regulado en los artículos 43.3 del T.R. de
la Ley del Suelo y 44 del R.G.U., y con
estricto cumplimiento de lo dispuesto en
dicho artículo sobre tipología de las
edificaciones y fraccionamiento de
propiedades.
Baldin eta Udalak interesatu batek eskatzen
duen lizentziak arau hauek edo hirigintzako
legeak urratzen dituela uste badu, ezezkoa
eman ahal izango du, zioak azalduz, eta
erakunde eskudunaren (Foru Aldundi edo
Eusko Jaurlaritzaren) aurreko espedientea
jarraitu beharrik ez da izango.
Si el Ayuntamiento apreciase que la licencia
solicitada implica incumplimiento de estas
Normas, o de la legislación urbanística,
denegará motivadamente la misma sin
necesidad de continuar el expediente
ante
el
organismo
competente
(Diputación Foral o Gobierno Vasco).
Hala ere, erakunde horren aldezko txostena ez
da inola ere lizentziatzat joko, eta beraz,
emakidetarako eskumen hori beti izango da
Udalarena. Txostena eskuratu ondorik,
eskaeragileak egoki den obra lizentzia
tramitatzeko agiri guztiak aurkeztu beharko
ditu, Arautegi honetan ezarririk dagoenaren
arabera.
En ningún caso el informe favorable de dicho
organismo tendrá la consideración de
licencia,
cuya
competencia
corresponderá siempre al Ayuntamiento.
Obtenido aquél, el peticionario deberá
presentar la documentación completa
para la tramitación de la licencia de obras
correspondiente en la forma establecida
en esta Normativa.
— Lizentzia honen itzalpean eraikitzen diren
instalazioak edo eraikinak lehenengoz
atzeman edo erabiltzeko, arautegi honen 50.
— La primera ocupación o utilización de los
edificios o instalaciones erigidos al
amparo de esta licencia, quedará
49
Las
relativas
a
edificaciones,
instalaciones o usos expresamente
permitidos por estas Normas en esta
Normativa para cada una de ellas.
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
artikuluan araupetu den lizentzia eskuratu
beharko da lehenago; lizentzia hori emateko,
arreta berezia jarriko zaio emakidagai den
lurreko eraikuntza edo instalazioarekiko
benetako lotura bermatzeko ezarririk dauden
baldintzak
betetzeari
eta,
eraikita
dagoenarekiko bereiz, hura zatiezin eta
eskualdaezin izateari.
sometida a la previa obtención de la
regulada en el artículo 50 de esta
Normativa, y en su concesión se prestará
especial atención al cumplimiento de las
condiciones establecidas para asegurar
la efectiva vinculación a la edificación o
instalación del terreno aportado para la
obtención de la licencia, y su carácter de
indivisible
e
intransmisible,
separadamente de lo construido.
—Eraikin, instalazio edo eraikuntzaren erabilera
beharrezkoa den udal lizentzia eskuratu barik
aldatzea, edo lizentzia eman zeneko xedea
bestelakoa izatea, baldin eta delako xede hori
emakida egiteratzeko ezinbesteko beharkizun
izan bada, aski izango da Udalak, interesatua
entzun ondoren, lizentziaren iraungipena
adierazi eta obra erauzteko agin dezan.
— El cambio de uso del edificio, instalación o
construcción sin la necesaria licencia
municipal, o el no destino de los mismos
al fin para el que se concedió la licencia,
cuando dicho fin hubiera sido requisito
indispensable para dicha concesión, será
causa
suficiente
para
que
el
Ayuntamiento, previa audiencia del
interesado, declare la caducidad de la
licencia y ordene la demolición de la obra.
57. artikulua.—
lizentzia
Garabiak
instalatzeko Artículo 57.— Licencia de instalación de
grúas
1.
Garabiak instalatzeko, edozelako obrak
burutzeko behar direnean, udal lizentzia
eskatu beharko da.
1. La instalación de grúas, cuando sean
necesarias para la ejecución de obras de
cualquier tipo, queda sometida a licencia
municipal.
2.
Lizentziaren eskabideaz batera, agiri
orokorrez gain, ondoko agiri hauek aurkeztu
beharko dira:
2.
A la solicitud de licencia deberá
acompañarse,
además
de
la
documentación de carácter general, la
siguiente:
—Garabia kokatuta dagoen lekuaren
planoa, eta besoak hartzen duen ekorketaaldea, obraren zuzendariak sinaturik.
— Plano de ubicación de la grúa, con
áreas de barrido de la pluma, suscrito
por el director de la obra.
— Garabiak jardunean eragin lezakeen
kalte oro estaltzen duen aseguru poliza.
— Póliza de seguro de cobertura total
de cualquier clase de daños que pueda
producir el funcionamiento de la grúa.
— Teknikari eskudunak luzatu eta elkargoak
ikusonetsitako
ziurtagiria,
garabiaren
segurtasuna nola jardunean hala muntaia
eta desmuntaia aldian frogatzen duena.
—Certificación expedida por técnico
competente y visado por su Colegio
Profesional, acreditativa de la seguridad
de la grúa, tanto durante su período de
funcionamiento como durante su
montaje y desmontaje.
—
Etxe
instalatzailearen
ziurtagiria,
garabiaren muntaia eta jardupide egoera
egokia frogatzen duena.
— Certificación de la casa instaladora,
acreditativa del perfecto estado de
montaje y funcionamiento de la grúa.
3. Garabiaren gakoa zintzilik dagoen gurdiak
ezin gainditu izango du obraren hesiak
mugatzen
duen
esparrua,
inguruabar
bereziak gertatzen direnetan eta baldin behar
diren segurtasun neurriak hartzen badira,
Udalak beren beregi baimentzen duenean
izan ezik.
3. El carro del que cuelga el gancho de la
grúa no sobrepasará el espacio acotado
por el vallado de la obra, salvo que, en
atención a circunstancias especiales y
siempre que se adoptaran las medidas de
seguridad
necesarias,
lo
autorice
expresamente el Ayuntamiento.
50
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
4. Prozedura laburtua erabiliz tramitatuko dira.
58.
artikulua.—
Eskonbrotegi
hondakindegietarako lizentzia
4. Se tramitarán por
abreviado.
el
procedimiento
eta Artículo 58.— Licencias de escombreras
o vertederos
1. Zeharo debekaturik dago Udal Zerbitzuaren
bilketaz aparte zaborrak botatzea; era
berean, ezin izango da obretako eskonbrorik
bota baimenduta dauden hondakindegiez
kanpo.
1. Queda absolutamente prohibido el vertido
de basuras al margen del servicio
municipal.
2. Lantzean behin, egoki diren mugez, Udalak
hondakindegiak ezartzeko lizentziak eman
ahal izango ditu, obretako materialak osatzen
dituzten eskonbroak botatzeko xedez,
Kudeaketari buruzko Araudiaren 44.2.
artikuluaren arabera.
2.
Con carácter restrictivo podrá el
Ayuntamiento conceder licencias para el
establecimiento
de
vertederos,
destinados a los escombros procedentes
de materiales de obra, previo trámite
según el artículo 44.2 del Reglamento de
Gestión.
3. Hondakindegiak instalatzeko gertutzen diren
proiektuek, arautegi honetan ezarririk dauden
baldintza orokorrez gain, ondoko beharkizun
hauek bete beharko dituzte:
3.
Los proyectos redactados para
instalación de vertederos, además de
condiciones generales establecidas
esta Normativa, deberá reunir
siguientes requisitos:
la
las
en
los
— Kokaera planoa (sarbideak seinalatuz)
eta lurzatien mapa; horietan jaso egin
beharko dira lurzati guztien jabetzari
buruzko datuak, zutarriak, azalera eta
metroz metroko maila-kurbak, eta bai
horietan dauden eraikuntza, zuhaizti eta
zerbitzu publikoak ere. Eskala 1:5.000 edo
1:1.000 izango da.
— Planos de situación —señalando
accesos— y parcelario del terreno, con
datos de la propiedad, linderos y
superficie de todas las parcelas y
curvas de nivel de metro en metro, así
como la edificación, arbolado y servicios
públicos existentes. Escala 1:5.000 ó
1:1.000.
— Proiektuko beteketa eta edukieraren
neurketa prezisioz definitzen dituzten
planoak eta profilak.
— Planos y perfiles que definan con
precisión el relleno proyectado y la
medición del volumen.
— Beteketa burutuko den era eta epeari,
eta bai bota beharreko materialak zer diren,
sarbide eta hustubideen egoera, emaitzako
lurrarekiko hartu beharreko neurri, zuhaitzen
landaketa eta abarri buruzko memoria
deskribatzailea.
— Memoria descriptiva de la forma y
plazos en que se efectuará el relleno,
naturaleza de los materiales a verter,
estado de los accesos y desagües, así
como las medidas a adoptar en relación
con el terreno resultante, como
plantación de arbolado, etc.
4. Udalak, lizentzia ematekotan, kasuan kasu
hondakindegiak zuzen eta seguru jardun
dezan bermatzeko bidezkotzat jotzen dituen
baldintza guztiak ezarriko ditu.
4. El Ayuntamiento, en caso de conceder la
licencia, establecerá las condiciones que,
en cada caso, juzgue necesarias para
garantizar
el
correcto
y
seguro
funcionamiento del vertedero.
5. Debeku da hiri lurzoru, lurzoru urbanizagai eta
lurzoru urbanizaezineko alde babestu gisa
sailkaturik
dauden
lurzoruetan
hondakindegiak instalatzea.
5.
6.
6. En cualquier caso, el Ayuntamiento velará
para que la instalación no pueda suponer
Edozein kasutan ere, Udalak ahalegin
bereziak egingo ditu instalazioek Arau
51
Queda prohibida la instalación de
vertederos en suelos clasificados como
urbano, apto para urbanizar y en todas
las áreas a proteger en suelo no
urbanizable.
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
incumplimiento de las medidas de
protección del paisaje, natural o urbano,
establecidas en estas Normas o en la
legislación especial.
hauetan edo Legeria Berezian ezarririk
dauden izadi edo hiri paisaia babesteko
neurriak ez betetzea eragin dezaketenean.
59. artikulua.— Obra lizentzia. Motak
Artículo 59.— Licencia de obras. Clases
Debekaturik
dago
oraingo
eraikin
edo
instalazioetan
edozein
obra
mota
egitea,
kanpoaldean zein barrualdean, baldin eta aurretiaz
lizentzia egokirik eskuratzen ez bada, hurrengo
artikuluan ezartzen den sailkapenarekin bat etorriz.
Queda prohibida la realización de cualquier
tipo de obra, ya sea interior o exterior, en los
edificios e instalaciones existentes, sin la
obtención previa de la licencia municipal que
corresponda, de acuerdo con la clasificación
establecida en el artículo siguiente.
60.
artikulua.—
Obren
txikitasunarengatiko sailkapena
handi- Artículo 60.— Clasificación de las obras
por su entidad
Handi-txikitasunari begiratuz, lizentzia eskuratu
Por razón de su entidad, las obras sometidas
beharreko obrak, eraikuntza, instalazio zein a licencia, sean de edificación, instalación o
eraikintzakoak izan, handi eta txiki sailkatuko dira.
construcción, en general, se clasificarán en
mayores y menores.
1. Obra handiak ondokoak izango dira: oin-plano
berria dutenak, eraikinaren egitura ukitzen
edo berauen gainalde eta fatxadak aldarazten
dituzten zabaltze, aldarazpen edo berrikuntza
lanak, zorupean egiten direnak, lurretak,
errauspenak, oro har lurzorua edo bolumena
atzematea eragiten duten edo lehendik
eraikirik dauden eraikin edo instalazioak
ukitzen dituzten eraikuntza edo instalazio
obra guztiak, eta urbanizazio obrak.
1. Tendrán consideración de obras mayores
las de nueva planta, ampliación,
modificación o reforma, que afecten a la
estructura del edificio o modifiquen sus
cubiertas y fachadas, las realizadas en el
subsuelo, los movimientos de tierras, las
de demolición y, en general todas
aquellas
obras
de
edificación
o
instalación que supongan ocupación del
suelo o volumen, o afecten a la estructura
de edificios o instalaciones erigidos con
anterioridad, y las obras de urbanización.
2.
2. Por exclusión de las anteriores, tendrán la
consideración de obras menores aquellas
que no afecten a la estructura del edificio
o instalación, o que no supongan
ocupación del suelo, subsuelo, o
volumen, como son las obras de mejora,
conservación u ornato, ya sean interiores,
como arreglo de puertas y ventanas que
no supongan ampliación de huecos,
trabajos
de
carpintería,
pintura,
fontanería, calefacción, picado, raseo y
pintura de tabiques, paredes y techos, e
incluso los cambios de distribución de los
edificios siempre que respeten la
obligación genérica de no afectar a
elementos
estructurales.
Igual
consideración
tendrán
las
obras
exteriores, tales como retejos y repaso de
tejados,
reparación
de
cubiertas,
reparación y colocación de los elementos
de recogida de agua, revoco, pintura y,
en general, adecentamiento de fachadas,
siempre que no supongan variación
sustancial
de
sus
condiciones
Lehenengo puntuko obrak salbuetsiz,
ondokoak izango dira obra txikiak: eraikin edo
instalazioaren egitura ukitzen ez dutenak, edo
lurzoru, zorupe edo bolumena atzematea
eragiten ez dutenak, hala nola, hobekuntza,
artapen edo apaindura obrak, barrualdekoak
izanda ere, hots, baorik zabaldu gabe ateak
eta leihoak konpontzea, arozkintza, pintura,
iturgintzako lanak, berogailuak instalatzea,
trenkada, horma eta sabaien zarpeaketa,
emokadura eta pintaketa, eta bai eraikinen
barruko zatiketak aldatzea ere, baldin eta
egiturazko elementurik ukitzen ez badituzte.
Kanpoaldeko obrak ere obra txikitzat hartuko
dira: teilatuetako erreteilak eta itoginak
estaltzea, gainaldeak konpontzea, euri-urak
biltzeko elementuak konpondu eta jartzea,
fatxadak emokatu, pintatu eta, oro har,
apaintzea, baldin eta eraikuntza eta estetika
arloko baldintzak erruz aldatzen ez badira.
52
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
constructivas y estéticas.
Halaber, obra txikiak izango dira hesiak jartzea
eta finka eta orubeak ixtea, olanak eta
markesinak instalatzeko lanak, jatorrizko
lurrarekiko metro batetik beherako goibeheak
eragiten dituzten lurretak, eraikuntza edo
instalazioetako mindazulo edo saneamendu
sareei dagozkienak, baldin eta zerbitzu
orokorrak, teilapeak eta, zerrenda honetan
jaso ez arren burutzapenerako proiektu
teknikorik behar ez duten lanak ukitzen ez
badituzte.
Tendrán igualmente consideración de obras
menores las de vallado y cierre de fincas
y solares, las de instalación de toldos y
marquesinas, las de movimiento de
tierras
que
supongan
desniveles
inferiores a un metro sobre el terreno
primitivo, las referidas al pozo séptico o
redes
de
saneamiento
de
las
edificaciones o instalaciones, siempre
que no afecten a los servicios generales,
las tejavanas y aquellas otras que, aun
incluidas en estas relaciones, no precisen
de proyecto técnico para su ejecución.
3. Arautegi honetan bertan jasotzen diren
balizkoetarako
ezarritako
berezitasunen
kalterik gabe, obra handietarako lizentziak
prozedura arruntez tramitatuko dira, eta obra
txikiak, berriz, prozedura laburtuaren arabera.
3. Sin perjuicio de las particularidades que
se establecen en esta Normativa para los
supuestos
concretos
en
ella
contemplados, las licencias de obras
mayores
se
tramitarán
por
el
procedimiento ordinario, y por el
abreviado las de obras menores.
61. artikulua.—
sailkapena
Obren
xedearengatiko Artículo 61.— Clasificación de las obras
por su objeto
Obren xedeari begiratuz, obrak hurrengo
ataletan zehazten diren motetariko batean sartuko
dira. Baldin eta obraren baten xedea aipatu mota
bat baino gehiago hartzen badu, obraren funtsezko
objektua oinarritzat hartuz tramitatuko da lizentzia,
sorospidezko alderdirako ezarririk dauden xedapen
zehatzak nahitaez bete beharraren kalterik gabe.
Por razón de su objeto las obras se incluirán
en alguna o algunas de las clases que se
especifican en los apartados siguientes. En el
caso de que el objeto de alguna obra participe
de más de una de las clases citadas, la licencia
se tramitará con referencia al objeto
fundamental de la obra, sin perjuicio del
obligatorio cumplimiento de las disposiciones
específicas establecidas para su parte
subsidiaria.
1. Oin-plano berriko obrak, zabaltze, berrikuntza
edo/eta eraikin, instalazio edo eraikuntzen
sendoketa lanak.
1. Obras de nueva planta, ampliación,
reforma y/o consolidación de edificios,
instalaciones o construcciones.
2. Hobekuntza, artapen eta apaindura obrak.
2. Obras de mejora, conservación y ornato.
3. Errauspen obrak.
3. Obras de demolición.
4. Urbanizazioko obra osagarriak.
4. Obras complementarias de urbanización.
5. Hegaldura ireki, eguzki-begi edo balkoien
itxidura obrak.
5. Obras de cierre de vuelos abiertos,
solanas o balcones
6. Txabolak, teilapeak eta abar eraikitzeko obrak.
6. Obras de construcción de chabolas,
tejavanas, etc.
7. Erakusleihoak edo fatxadetatik irtetzen diren
bestelako elementuak, markesinak eta olanak
instalatzeko obrak.
7. Obras de instalación de vitrinas u otros
elementos
salientes
de
fachadas,
marquesinas y toldos.
8. Lurretei buruzko obrak.
8. Obras de movimientos de tierras.
9. Antolamendutik at dauden eraikinetako obrak.
9. Obras en edificios fuera de ordenación.
53
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
62. artikulua.— Eraikin, instalazio edo Artículo 62.— Obras de nueva planta,
eraikinen oin-plano berriko obrak, eta
ampliación, reforma y/o consolidación
zabaltze, berrikuntza edota sendoketa
de edificios , instalaciones o
lanak
construcciones
Oin-plano berriko obratzat joko da eraikin edo
instalazio bat sortzea xede duena eta, oro har,
fabrika obra oro, baldin eta eraikitzen den lekuan
halakorik ez badago, nahiz eta proiektuko lurzoruan
beste eraikin edo instalazio bat egon eta beren
beregi eraitsi.
Se considerará obra de nueva planta toda
aquella dirigida a crear un edificio o instalación
y, en general, toda obra de fábrica allí donde no
existiera, aun cuando el suelo sobre el que se
proyecte proceda de un anterior e inmediato
derribo.
Zabaltze
obratzat
joko
da
eraikinaren
Se considerará obra de ampliación aquella
perimetroko lerroen oin-planoko proiekzio-azalera que suponga aumento de superficie de
edo beste solairu batzuk eraikiz azalera erbailgarria proyección en planta de las líneas perimetrales
zabaltzea eragiten duena.
del edificio, o aumente su superficie útil por
construcción de nuevos forjados.
Berrikuntza obratzat joko da eraikin edo
instalazioetako egiturazko elementuak aldarazi edo
ordeztean datzana, eta bai eraikin edo instalaziook
kanpotik zein barrutik funtsean aldatzean datzana
ere, baldin eta aurreko atalean adierazi den
zabaltze motarik egiteratzen ez bada.
Se considerará obra de reforma aquélla
consistente en la modificación o sustitución de
elementos estructurales de edificios o
instalaciones, así como de la configuración
esencial de los mismos, ya sea exterior o
interior, siempre que no suponga ampliación en
el sentido indicado en el apartado anterior.
Sendoketa obratzat joko da eraikin edo
instalazioetako egiturazko elementuen ordezpena
horien narraiduragatik egiten denean burutzen
dena, baldin eta horren xedea, interesatuak
adierazten duen asmoa gorabehera, eraikinen
artapen edo iraupen arrunta gehitzea, egonkortasun
eta segurtasun neurriak erabiliz.
Se considerará obra de consolidación
aquella en que la sustitución de elementos
estructurales de edificios o instalaciones se
deba al deterioro de los mismos, y tenga por
finalidad, al margen de la intencionalidad
declarada por el interesado, el aumento del
período de vida normal de las construcciones
mediante la introducción de medidas de
estabilidad y seguridad.
Aurreko ataletan jasotzen diren obra guztiak
Todas las obras comprendidas en los
obra handitzat joko dira, eta egoki diren lizentzien apartados anteriores tendrán consideración de
emakida prozedura arruntean tramitatuko da.
obras mayores, y la concesión de las licencias
correspondientes
se
tramitará
por
el
procedimiento ordinario.
Adierazi diren obren proiektuak elkargo
bakoitzak eskatzen duen kalitate tekniko eta
diseinuaz taiutu beharko dira, eta arautegi honi
dagokion artikuluan zehazten diren beharkizunak
bete beharko dituzte.
Los proyectos de las obras indicadas
deberán confeccionarse con la calidad técnica y
de diseño exigidos por cada Colegio
Profesional, y cumplir con los requisitos que se
especifiquen en el artículo correspondiente de
esta Normativa.
Obrak hasteko epea sei hilekoa izango da,
zuinketa-aktaren datatik aurrera zenbatzen hasita,
eta bi urtekoa obrak amaitzekoa, data berberetik
aurretik zenbatzen hasita, salbu eta, obra
bakoitzeko berezitasunak direla eta, lizentzian
bertan bestelako epeak ematen direnean.
El plazo de la iniciación de las obras será de
seis meses, contados a partir de la fecha del
acta de replanteo, y de dos años, el de su
finalización, a partir de la misma fecha, salvo
que en atención a las particularidades de cada
obra se señalen otros distintos en la propia
licencia.
54
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
63. artikulua.— Hobekuntza, artapen eta Artículo 63.— Obras
apaindura obrak
conservación y ornato
Halakotzat hartuko dira aurreko atalean jasotzen
ez diren obrak, baldin eta eraikuntzen segurtasun,
osasunkortasun eta apaindura baldintzak edo
bizigaitasun edo erabilera baldintzak betetzen
badituzte. Ezin izango da inola ere ukitu
eraikuntzotako egiturazko elementurik, eta obrek
fatxada nagusiak edo bigarren mailako fatxadak
ukitzen dituztenean, ezin izango dituzte egitura edo
diseinuko aldarazpenik eragin.
de
mejora,
Tendrán dicha consideración aquellas obras,
no incluidas en el apartado anterior, que tengan
por objeto mejorar las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato, o las de
habitabilidad o utilización de las construcciones.
En ningún caso podrán afectar a elementos
estructurales de las mismas, y cuando afecten a
sus fachadas principales o secundarias, no
podrán producir modificaciones de su
configuración y diseño.
Horiek guztiak obra txikitzat joko dira eta
Tendrán consideración de obras menores y
prozedura laburtua erabiliz tramitatuko dira.
se tramitarán por el procedimiento abreviado.
Obrak hasteko epea hilabetekoa izango da, eta
El plazo para la inciación de las obras será
hiru hilekoa obrak amaitzekoa, biak ere lizentzia de un mes, y el de finalización de tres, contados
emateko jakinarazpen datatik aurrera zenbatzen ambos a partir de la fecha de notificación del
acuerdo de concesión de la licencia.
hasita.
64. artikulua.— Errauspen obrak
Artículo 64.— Obras de demolición
a) Multzo honetan sailkatuko dira xedetzat
eraikin edo instalazio zati baten edo osoaren
errauspena dutenak.
a) Se entenderán por tales aquellas que
tengan por objeto el derribo total o parcial
de algún edificio o instalación.
b) Goian adierazi dena gorabehera, obrok obra
handien izaera izango dute eta bidezko
lizentziak
prozedura
arruntaren
bidez
tramitatuko dira; ondore horietarako, baldintza
orokorrak betetzea ezezik, interesatuek
aurkeztu beharko dituzten agiriek ondoko
beharkizun hauek bete beharko dituzte:
b) En todo caso tendrán consideración de
obras
mayores,
y
las
licencias
correspondientes se tramitarán por el
procedimiento ordinario, a cuyos efectos,
además del obligado cumplimiento de las
condiciones generales, la documentación
a presentar por los interesados deberá
reunir los siguientes requisitos:
1. Obren proiektuak ondoko agiriak bildu
beharko ditu:
1.o El proyecto de obras deberá
contener los siguientes documentos:
— Eraikintza sistemaren eta errauspena
egin behar den prozedura eta erari buruzko
memoria deskribatzailea.
— Memoria descriptiva del sistema
constructivo y del procedimiento y
forma en que ha de efectuarse el
derribo.
— Baldintza berezien pleguak; plegu
horietan argi eta garbi zehaztuko dira
burutzapenean zehar hartu beharko diren
segurtasun neurriak.
— Pliego de condiciones particulares
en que se especifiquen claramente las
medidas de seguridad a adoptar
durante su ejecución.
— Kokaera planoa; normalean plano
horren eskala 1:2.000 izango da, salbu eta
eraikin mugakideak dauden kasuetan,
horrelakoetan eskala gehitu eta 1:1.000
izan eta errauspenak aipatu diren eraikin
mugakideetan izan ditzakeen ondorioak
bidezkotu beharko baitira.
—
Plano
de
situación
que,
normalmente, será a escala 1:2.000,
salvo si existieran edificaciones
colindantes, en cuyo caso se
aumentará a escala 1:1.000, y se
justificarán los efectos que el derribo
pueda producir en las citadas
edificaciones colindantes.
—
Eraikinaren
argazkia.
— Foto de cada fachada del edificio.
fatxada
bakoitzaren
55
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
2. Eraikinean maizter, errentari edo
atzemaleak daudela eta errauspenari
ekiteko legezko eragozpenik ez dagoela
adierazten duen zinpeko aitorpena; kasu
horietan, ebazpena justizi auzitegien
eskumena izango da.
2.o
Declaración
jurada
de
la
inexistencia de obstáculos legales a la
ejecución del derribo que pudieran
derivarse de la existencia de inquilinos,
arrendatarios y ocupantes del edificio,
en virtud de cualquier título, y cuya
resolución fuera competencia de los
Tribunales de Justicia.
c) Obren burutzapenean ondoko baldintza hauek
bete beharko dira:
c) En la ejecución de las obras deberán
cumplirse las siguientes condiciones:
1. Fronteren bat herri bideari begi duten
eraikinen errauspena egunaren lehenenego
orduetan egingo da, goizeko 10ak aurretik,
salbu
eta
ordutegi
hori
zabaltzea
baimentzen den kasuetan; luzapen hori
lortzeko udalaren zerbitzu teknikoen eta
obra zuzendaritzaren aldeko txostena
beharko da, hots, luzapen horrekin ez dela
eragozpenik
sortuko
frogatuz
edo
beharbeharrezkoa dela adieraziz.
1. Los derribos de los edificios con
frente a la vía pública se efectuarán en
las primeras horas del día, hasta las 10
horas de la mañana, salvo que se
autorice su ampliación, previo informe
favorable de los Servicios Técnicos
Municipales y de la Dirección de la
Obra, en que se justifique que ésta no
producirá molestias significativas a
terceros o que es absolutamente
necesaria.
2. Debeku da fatxadetan tolba-isurkailuak
erabiltzea eta herri bideetan eskonbroak
metatzea, salbu eta Udalak horretarako
edukinontziak jartzeko beren beregiko
baimena ematen duenean. Oro har,
interesatuak eraispenagatik sortzen diren
materialen ardura izango du, bai material
horiek obran bertan daudenean eta bai
garraiatzen diren bitartean, eta beren beregi
zaindu beharko du eragozpenik ez
sortzearena,
besteak
beste,
hautsa,
lurbeherak eta abarrak ekiditea.
2. Queda prohibido el empleo de
canales o tolvas en las fachadas, y el
depósito de cualquier clase de
escombros en la vía pública, salvo en
los casos en que el Ayuntamiento
autorice expresamente la instalación de
contenedores para dicho fin. En general
el interesado velará porque los
materiales procedentes del derribo,
tanto durante su estancia en la obra
como durante su transporte, no
produzcan ningún tipo de molestias,
como polvos, desprendimientos, etc.
3. Leherkaria erabiltzeko baimen berezia
beharko da eta aukera hori aparteko
kasuetan baino ez da aintzakotzat hartuko.
Baimen hori Gobernu Zibilak ezartzen duen
tramitazioa gorabehera izango da.
3. La utilización de explosivo requiere
autorización especial, y sólo se
concederá en casos excepcionales.
Esta autorización será independiente de
la tramitación que imponga el Gobierno
Civil.
d) Obrak hasteko epea hamabi hilekoa izango
da; epe hori lizentziaren jakinarazpena egiten
denetik zenbatuko da. Obra burutzeko epea
hiru hilekoa izango da. Dena den, Udalak,
eraispen
bakoitzaren
inguruabarrak
aintzakotzat hartuta, badu eskubiderik beste
epe batzuk baimentzeko. Obra ez da
bukatutzat joko finkatik eskonbro guztiak
kendu eta dena garbitu arte.
d) El plazo para el inicio de las obras será de
doce meses a partir de la notificación de
la licencia, y el de finalización de tres,
salvo que el Ayuntamiento autorice otros
distintos en atención a las circunstancias
particulares de cada derribo, no
pudiéndose considerar finalizadas las
obras hasta que se haya procedido al
total desescombro y limpieza de la finca.
e) Eraispena oinplano berriko eraikin baten atala
denean ez da beharrezkoa izango proiektu
lokabea aurkeztea; eraikintza proiekturako
behar diren agirien atal berezian sar daitezke;
dena den, halaber, gainerako beharkizun eta
baldintzak bete beharko dira.
e) Cuando el derribo sea parte de una
construcción de nueva planta, no será
necesario
presentar
proyecto
por
separado, pudiendo incluirse toda la
documentación requerida en el proyecto
de edificación en un apartado propio, y
debiendo, así mismo, cumplirse todos los
56
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
demás requisitos y condiciones.
65. artikulua.— Urbanizazio obra osagarriak Artículo 65.— Obras complementarias
de urbanización
a) Legez orube izaera ez duten hiri lurzoruko
lurzatien jabeek, eta Lurzoruari buruzko
Legearen 25. artikuluan adierazi den
urbanizazio proiektua onetsita ez dagoen
norberaren jarduketa bakanetan, lurrari goian
adierazi den orube izaera zuzkitzeko
urbanizazio obrak egin ahal izango dituzte.
a) Los propietarios de parcelas de suelo
urbano que no tuvieran consideración
legal de solar, y en los casos de
actuaciones aisladas en que no existiera
aprobado el proyecto de urbanización a
que se refiere el artículo 25 de la Ley del
Suelo, podrán realizar las obras de
urbanización necesarias para dotar a sus
terrenos del indicado carácter del solar.
b)
b)
Urbanizazio obra horien burutzapena
eraikuntza-obrekin batera eta aldi berean egin
daiteke, beti ere Kudeaketari buruzko
Araudian ezarri den eran, edo, bestela,
urbanizazio obrak egingo dira lehenengo eta
besteak
gero.
Lehenengo
kasuan,
urbanizazioko obra osagarrien proiektua
eraikuntza edo instalazio obren eranskin
moduan eta horiekin batera aurkeztuko da.
Proiektuan dauden urbanizazio obrak zati
batean edo oso-osoan ez betetzeak, edo era
ez-egokian
betetzeak,
lizentziaren
iraungipena ekarriko du.
La ejecución de estas obras de
urbanización podrá realizarse conjunta y
simultáneamente con las de construcción,
en la forma indicada en el Reglamento de
Gestión, o con carácter previo e
independiente de éstas. En el primer
caso, el proyecto de las obras
complementarias de urbanización se
presentará conjuntamente, y como anexo
de las de construcción o instalación, y la
licencia que se conceda abarcará el
conjunto de ambas. La inejecución total o
parcial, o la ejecución inadecuada de las
obras de urbanización comprendidas en
el proyecto, implicará la caducidad de la
licencia.
Bigarren kasuan, lizentzia prozedura arruntaren
bidez tramitatuko da eta obrak, ondore
guztietarako, obra handien izaera izango
dute.
En el segundo caso, la licencia se tramitará
por el procedimiento ordinario, y las obras
tendrán a todos los efectos la
consideración de mayores.
c) Kasu batean zein bestean, urbanizazio obra
osagarrien proiektuak era eta edukinezko
zehaztapenak izango ditu, hots, honako Arau
Subsidiario hauen urbanizazio ordenantzetan
ezarri direnak.
c) En ambos casos, el proyecto de obras
complementarias de urbanización deberá
contener las determinaciones de forma y
fondo que se establecen en las
Ordenanzas de Urbanización de estas
Normas Subsidiarias.
d)
d) En todo caso, además de las obligaciones
establecidas en los artículos 40 y 41 del
Reglamento de Gestión, el Ayuntamiento
podrá exigir que la urbanización se
extienda más allá de los límites de la
parcela de que se trata, con el fin de
armonizar y coordinar con la urbanización
del entorno.
Edozein kasutan, Kudeaketari buruzko
Araudiaren 40 eta 41. Artikuluetan ezarri
diren betebeharrak ezezik, xedea inguruko
urbanizazioarekin bategitea eta lotzea
denean, Udalak urbanizazioak lurzatiaren
mugak gainditu eta hedatzea agin dezake.
66. artikulua.— Hegaldura, egutera edo Artículo 66.— Obras de cierre de vuelos
balkoi irekien itxidura obrak
abiertos, solanas o balcones
a) Obra mota honetarako lizentzia emateko,
itxidurak
berekin
dakarren
eraikitako
azaleraren igoera eta eraikinaren beraren
57
a) La concesión de licencia para este tipo de
obras
queda
condicionada
a
la
justificación de que el aumento de
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
azalera baturik eraikina eraikitzeko ekarritako
lurraren eraikigarritasuna baino handiagoa ez
dela bidezkotu behar da; hori dela eta,
lizentzia-eskabideari ondoko agiriak erantsi
behar zaizkio:
superficie edificada que dichos cierres
conllevan, sumada a la propia del edificio,
no supera la edificabilidad asignada al
terreno aportado para la construcción de
este último, a cuyos efectos deberá
adjuntarse a la solicitud de licencia la
siguiente documentación:
— Eraikinari loturiko lurraren azalera,
eraikinaren beraren azalera eta itxiduraren
bitartez lortzen den azalera eraikia.
— Superficie del terreno afecto al
edificio, superficie edificada de este
último y superficie edificada que se
obtenga con el cierre.
— Eraikina obra berria delako adierazpeneskritura,
eraikina
egiteko
lurraren
titulartasuna bidezkotzen duena.
— Escritura de declaración de obra
nueva del edificio en la que se justifique
la titularidad del terreno aportado para
ejecutar la edificación.
b) Halaber, bidezkotu beharko da egingo diren
obrak ez direla fatxadaren ezaugarri
estetikoen kalterako izango; horregatik, goi
mailako eskudunak idatzitako proiektu
teknikoan,
egin
nahi
den
obrarako
beharrezkoak ohi direnez gainera, ondoko
beharkizunak bete beharko dira:
b) Igualmente deberá justificarse que las
obras a realizar no suponen menoscabo
de las condiciones estéticas de la
fachada, por lo que el proyecto técnico,
redactado por facultativo superior, deberá
reunir, además de los normales en
función del tipo de obra a realizar, los
requisitos siguientes:
— Eraikinaren hasierako fatxadaren edo
gatxaden behin-betiko altxaera adierazten
duen agiri grafikoduna, bai eta ebakidura
horizontala eta zeharretarakoa ere, E: 1/50
eskalan.
— En todo caso, documentación gráfica
que incluya alzado definitivo de la
fachada o fachadas del edificio, así
como secciones horizontal y transversal
por fachada en la zona afectada por el
cierre, todo ello a escala 1:50.
— Baldin eta eraikinean solairu bat baino
gehiago badago eta solairu guztiak diseinu
berekoak badira, proiektuaren xedea
fatxada osoaren frontea izan behar da eta
lizentzia multzo horretarako soilik eman ahal
izango da; lizentzia emateko, obrek ukitzen
dituzten elementuen jabe guztiek sinaturiko
konpromisoa beharko da, obrak burutzeari
buruzkoa, onetsitako aurrekontuarekin bat
datorrena eta, hala denean, lizentziak berak
markatzen duen epean.
—Si la obra se refiere a edificios
compuestos
por
varias
plantas
superpuestas e iguales en diseño, el
proyecto deberá referirse a un frente
completo de fachada y la licencia sólo
podrá concederse para el conjunto del
mismo, siendo preciso para su
otorgamiento compromiso, firmado de
todos los propietarios de elementos
afectados por las obras, de ejecutar las
mismas de acuerdo con el presupuesto
aprobado y, en su caso, en el plazo que
se les marque en la propia licencia.
c) Aurreko atalean ezarri diren baldintzak
balkoietako
esku-barandak
ordezteko
obretarako ere eskatu ahal izango dira, itxi
beharrik ez badago ere.
c) Las condiciones establecidas en el
apartado inmediatamente anterior serán
también exigibles a las obras de
sustitución de barandillas de balcones,
aunque no implique el cierre de los
mismos.
d) Arautegi hau indarrean jartzen denean
fatxadako baoen %20 edo gehiago itxita
duten eraikinei dagokienez, udal lizentziaren
itzalpean badaude edo ezin erraustu badira,
legezko epeak amaitu direlako, Udalak
gainerako baoak ixteko baimena eman ahal
izango du, aurrekoak bezalakoak izango
direla bidezkotuz gero.
d) En aquellos edificios en que, en el
momento de entrada en vigor de la
presente Normativa se encontraran
cerrados huecos en un porcentaje igual o
superior al 20% de los existentes en la
fachada, y los mismos estuvieran
amparados por licencia municipal o no
fuera posible proceder a su demolición
58
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
por transcurso de los plazos legales
establecidos al efecto, podrá el
Ayuntamiento autorizar el cierre del resto
de los huecos previa justificación de que
el mismo se realizará en las mismas
condiciones que los existentes.
67. artikulua.— Txabola, teilape eta abarren Artículo 67.— Obras de construcción de
eraikuntza obrak
chabolas, tejavanas, etc.
Lurzoru
urbanizaezinaren
landa
lurzoru
orokorrean materiala eta nekazaritzarako tresnak
gordetzeko, kortak, abeltzaintza eta nekazaritzako
ustiategien eranskinak, etab. izango diren eraikin
txikiak eraikitzea baimen daiteke, baina beti ondoko
beharkizun hauek betetzen direla bermatuta:
En el suelo rural general del S.N.U. podrá
autorizarse la construcción de pequeñas
edificaciones destinadas a guarda de material y
aperos de labranza, establos, anejos de
explotaciones agropecuarias, etc., siempre que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Eraikin txiki horrek, dagoen alde horretako
Hirigintzari
buruzko
Arautegia
hertsiki
betetzea.
a) Estricto cumplimiento de la normativa
urbanística de la zona en que hayan de
enclavarse.
b)
Herriko apaindura kaltetuko ez duen
sendotasuna eta itxura izatea; beraz, beti
material egokiak erabili beharko dira eta
artapen egoera onean zaindu.
b) Solidez y aspecto que no perjudiquen al
ornato público, por lo que deberán
emplearse materiales adecuados y
mantenerlos en las debidas condiciones
de conservación.
c) Barruan ezin izango da eraikina bizitzeko
egokituko duen elementurik izan.
c) No podrán incluir en su interior elementos
que puedan convertirlos en habitables.
d) Solairu bakarra izango dute eta gehieneko
altuera 3 metrokoa eta azalera 5 m2-koa
izango da.
d) Serán de una sola planta, cuya altura
máxima no sobrepasará 3 metros ni 5 m2
de superficie.
Beren beregi debeku dira hiri lurzoruan edo plan
partziala onetsita duten lurzoru urbanizagaian.
Delako plan partzial hori onetsi arte izaera
murriztaile eta behin-behinekoarekin onets daitezke,
lurzoru
urbanizaezinarentzat
ezarri
diren
baldintzetan.
Se prohíben expresamente en suelo urbano
y en suelo apto para urbanizar, con Plan Parcial
aprobado. Hasta la aprobación de dicho Plan
Parcial podrán autorizarse con carácter
restrictivo y provisional, en las mismas
condiciones establecidas para el suelo no
urbanizable.
68. artikulua.— Fatxadatik irteten diren Artículo 68.— Obras de instalación y
instalazio, erakusleiho eta beste obra
vitrinas u otros elementos salientes
batzuk, markesinak eta olanak
de fachada, marquesinas y toldos
Izaera hori izango dute bizitzeko ez diren
eraikuntzazko elementuen kokaera edo instalazioak,
besteak beste, lerrokaduratik irteten diren zokaloak,
janben apaindurak, erakusleihoak, pergolak,
ekitakoak, errejak, pertsianak, erlaitzak, etab., eta
tramitazio arina izango dute.
Tendrán esta consideración la colocación o
instalación de elementos constructivos no
habitables como zócalos, decoración de
jambas, vitrinas, pérgolas, parasoles, rejas,
persianas, cornisas, etc. que sobresalen de la
alineación. Se tramitarán por el procedimiento
abreviado.
69. artikulua.— Lur mugimenduko obrak
Artículo 69.— Obras de movimientos de
tierras
a) Obra lizentzia eskuratzearen ondoreetarako,
59
a) Tendrán tal consideración, a efectos de
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
izaera hori izango dute lurren mugimendua
behar duten obra guztiek, onetsita dauden
urbanizazio
proiektuen
burutzapenerako
beharrezkoak direnak izan ezik.
obtención de licencia de obras, todas las
obras de movimiento de tierras, excepto
aquellas que sean necesarias para la
ejecución de proyectos de urbanización
debidamente aprobados.
b) Obra horiek burutzeko proiektuak goi mailako
teknikari batek idatziko ditu; proiektu horretan,
arautegi orokorrean ezarrita daudenak
betetzea gorabehera, ondokoak eraso
beharko dira: lortu nahi den helburuaren
memoria deskribatzailea, obren ezaugarriak
eta obra horien etapa plana. Kartografian
1:2.000 edo 1:1.500 eskalako planoak
egongo dira; plano horien erreferentzia
jatorrizko topografikoa eta eraldatua izango
dira eta metroz metroko nibel-kurbak
adieraziko dituzte; halaber, egon dagoen
lursailkaketa, lurzatien eta eraikinen jabetza
eta egon dauden arbolak azalduko dira.
Bukatzeko, obren bolumena kalkulatzeko
bidea emango duten profilak aurkeztuko dira.
b) Los proyectos para la ejecución de tales
obras deberán ser redactados por técnico
superior y, sin perjuicio del obligado
cumplimiento de la normativa general,
deberán constar de memoria descriptiva
de la finalidad perseguida, características
de las obras y plan de etapas de las
mismas. La cartografía constará de
planos a escala 1:2.000 ó 1:1.500, que
hagan referencia al topográfico original y
transformado, con curvas de nivel de
metro en metro, indicando la parcelación
existente propiedad de las parcelas y
edificaciones y arbolado existente. Se
acompañarán igualmente perfiles que
permitan calcular el volumen de las
obras.
c)
Lurzoruari
buruzko
Legearen
testu
bateginaren 19. artikuluan ezarri dena
betetzeko, interes historiko eta artistikoa
duten aldeetan edo ikuspegi panoramikoak
edo naturaren edertasuna uki daitekeen
aldeetan, ez da lurren mugimenduetarako
lizentziarik emango; gauza bera gertatuko da
arbola-kopuruaren murrizketa ekarriko duten
obretan.
c) La concesión de licencias de movimientos
de tierra no podrá realizarse en zonas de
interés histórico-artístico, o en cualquier
otra en que puedan verse alteradas vistas
panorámicas o bellezas naturales, y
supongan una pérdida de arbolado, de
acuerdo con el artículo 19 del T.R. de la
L.S.
d) Lurrak mugitzeko lizentzia emateak ez du
esan nahi zimentazioak egiteko edo lurrei
eusteko obrak egiteko baimenik dagoenik eta
hori guztia aurreikusi egin beharko da gero
fabrika lanik egin beharrik ez izateko;
inguruabar hori nahitaez zehaztuko da
lizentziaren baldintzetan.
d) La licencia de movimiento de tierras no
supondrán en ningún caso autorización
para la realización de cimentaciones o
contención de tierras, y se deberá
efectuar la previsión precisa para no
tener que recurrir a obras de fábrica,
siendo este extremo de obligatoria
precisión en las condiciones de la
licencia.
e)
Debekuta dago plangintza onetsiaren
burutzapenean eragozpenak ekar ditzaketen
lur mugimenduak egitea.
e) Quedan prohibidos los movimientos de
tierra que puedan conllevar dificultades
adicionales para la ejecución del
planeamiento aprobado.
f) Hiri lurzoruan baimen daitezkeen lurren
mugimenduetarako
lizentzia
bakarrak
ondokoak dira: lurraren edozein lekutan kota
gehinez metro bat aldatzeko direnak, lurzatia
orubea den kasuetan edo, hirigintzako
espedientearen
bidez,
lurzati
horrek
lerrokadurak eta kaleen eta fatxaden sestrak
ondo zehaztuta dituen kasuetan izan ezik,
edo urbanizazio edo eraikintza proiektu baten
obra aurreratuak direnean izan ezik.
f) En suelo urbano solamente podrán
concederse licencias para aquellos
movimientos de tierras que no supongan
modificación de cota, en cualquier parte
del terreno, superior a un metro, salvo
que la parcela sea solar o tenga
perfectamente definidas alineaciones y
rasantes de calle y fachada, a través del
correspondiente expediente urbanístico, o
cuando sean obras anticipadas de un
proyecto de urbanización o edificación.
g) Mota honetako lizentzia bat emateak ez du
g) En ningún caso la concesión de este tipo
60
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
inoiz
adierazi
nahi
Udalak
inolako
konpromezurik hartu duenik horren ondoren
eraikuntza lizentzia emateko edo urbanizazio
proiektua onesteko.
de licencia supondrá compromiso alguno
por parte del municipio para la posterior
concesión de licencias de edificación o
aprobación de proyectos de urbanización.
h) Edozein kasutan, horiek obra handiak izan eta
prozedura arruntaren bidez tramitatuko dira.
Iraungipen-epeak ezartzeko kasu bakoitzeko
inguruabarrak hartuko dira kontutan eta
lizentzairen emakidaren erabakian ezarriko
dira.
h) En todo caso tendrán consideración de
obras mayores, tramitándose por el
procedimiento ordinario. Los plazos de
caducidad se establecerán en el acuerdo
concesionario de la licencia, en atención
a las particularidades de cada caso.
70. artikulua.— Antolaketatik kanpo dauden Artículo 70.— Obras en edificios fuera
eraikinen obrak
de ordenación
a) Antolaketatik kanpo dauden obrak dira Arau
Subsidiarioen onespenaren aurretik egin
diren eraikin, instalazio edo eraikuntzak edo
horiek garatuko dituzten hirigintzako tresnak,
noiz-eta ezarri diren zehaztapenekin bat ez
datozenean.
a) Se considerarán fuera de ordenación
aquellos
edificios,
instalaciones
o
construcciones
que,
erigidos
con
anterioridad a la aprobación de las
Normas Subsidiarias o instrumentos
urbanísticos
que
las
desarrollen,
resultaran
disconformes
con
sus
determinaciones.
b) Araubide horren menpean egongo dira goian
aipatu den araudia indarrean jarri ondoren
altxatu
diren
eraikin,
instalazio
edo
eraikuntzak izan arren, Lurzoruari buruzko
Legean, lege horren araudietan eta honako
Arau Subsidiarioetan ezarri denaren arabera
eraistea bidezkoa ez den kasuetan, goian
adierazi den horretan ezarri den araubidearen
kontra daudenak.
b) Al mismo régimen quedarán sujetos los
edificios, instalaciones o construcciones
que, aun cuando hubiera sido erigidos
con posterioridad a la entrada en vigor de
la normativa citada, resultaran contrarios
al régimen en ellas señalado, en los
casos en que no fuera procedente su
demolición a tenor de lo dispuesto en la
Ley del Suelo, sus reglamentos y estas
Normas Subsidiarias.
c) Egoera horretan dauden eraikinetan ezin da
baimendu
zabalkuntza,
sendotze
edo
zaharberrikuntza obrarik. Edozein kasutan,
baimendu egingo dira 63. artikuluan zehaztu
diren hobekuntza, artapen eta apaindura obra
txikiak, eta horiek araubide orrokorari lotuta
egongo dira.
c) En los edificios que se encuentren en tal
situación no podrán autorizarse obras de
ampliación, consolidación o reforma. Se
permitirán en todo caso las obras
menores de mejora, conservación y
ornato definidas en el artículo 63,
quedando sujetas al régimen general.
d) Aparteko kasuetan obra partzial eta uneanuneko sendotzeak baimen daitezke, beti ere
Udalak lizentzia eskatu den dataren hurrengo
15 urteetan desjabetzeko usterik ez duenean
edo plangintzaren burutzapenaren eragozpen
zuzena ez direnean. Ondore horietarako,
aparteko inguruabarrak izango dira eraikina,
instalazioa edo eraikuntzaren sistema orokor,
tokiko
sistema
edo
erkidegoaren
ekipamenduarentzat den edozein sistema
ukitzen ez dituztenak, edota poligono edo
jardunune batean sartuta ez daudenak.
Azken kasu horretan aparteko inguruabarrak
izango
dira
narriadura
ezinbesteko
arrazoiengatik izan denean.
d)
61
En casos excepcionales podrán
autorizarse
obras
parciales
y
circunstanciales de consolidación cuando
el Ayuntamiento no tenga prevista su
expropiación en los 15 años siguientes a
la fecha de solicitud de licencia ni
supongan entorpecimiento directo para la
ejecución del planeamiento. A estos
efectos, tendrán la consideración de
circunstancias
excepcionales
todos
aquellos supuestos en que el edificio,
instalación o construcción no esté
afectado por ningún sistema general o
local ni destinado a equipamiento
comunitario ni esté incluido en ningún
polígono o unidad de actuación. En este
último
supuesto
se
considerarán
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
circunstancias extraordinarias aquellas en
que el deterioro se deba a causas de
fuerza mayor.
e) Antolamendutik kanpoko eraikinak industri
erabileretarako direnean, artikulu honetan
xedatutakoa ezarriko zaie oso-osorik, eta
zabalkuntzako obrak baimendurik egongo
dira, ondoko beharkizunak betez gero:
e) Cuando los edificios fuera de ordenación
estén destinados a usos industriales, les
será de aplicación íntegramente lo
dispuesto en este artículo, incluyéndose
dentro de las obras autorizadas las de
ampliación, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
1. Titularrak obrak burutzeak dakarren
desjabetzapen-balioaren gehikuntzari uko
egitea.
1. Renuncia del titular al incremento del
valor de expropiación que implique la
ejecución de las obras.
2.
Industriak
irauteko
zabalkuntza
beharrezkoa dela eta zabalkuntza beste
inon ezin egin daitekeela bidezkotzea.
2. Justificación de que la ampliación es
necesaria para la subsistencia de la
industria, sin que sea posible realizarla
en otro lugar.
f) Horregatik, ezin ukatu izango dira Plangintzan
adierazitakoekin
bateragarriak
diren
erabileretarako baimenak edo erabileraaldaketak, ez eta eraikina edo berorren
elementuetarik bat erabilera horretara
moldatzeko behar diren obrak ere, obrak
eraldakuntza,
senkoketa
edo
zabalkuntzakoak ez badira.
f) No podrán denegarse, por este motivo,
autorizaciones de uso o cambio de uso
compatibles con los señalados por el
planeamiento, ni las obras necesarias
para adecuar el edificio o alguno de sus
elementos a dichos usos, cuando tales
obras
no
supongan
reforma,
consolidación o ampliación.
g) Sendoketa-obretarako lizentzia eskatzean,
uko egin behar zaio baimenduriko obrak
burutzeak
ekar
dezakeen
eraikinaren
desjabetzapenbalioaren balizko gehikuntzari,
beren berengi ez adierazi arren.
g) La solicitud de licencia para obras de
consolidación implicara, aun cuando no
se señale expresamente, renuncia al
posible incremento del valor de
expropiación del edificio que pueda
derivarse de la ejecución de las obras
autorizadas.
h) Lizentzia emateko prozedura eta obrak
burutzeko epeak egin nahi den obraren
arabera zehaztuko dira, aurreko ataletako
definizioekin bat etorriz.
h) El procedimiento para el otorgamiento de
licencia y los plazos para la ejecución de
las obras, se determinarán en función de
la clase de obra que se pretende realizar,
de acuerdo con las definiciones de los
apartados precedentes.
71. artikulua.— Obren sailkapena lurraren Artículo 71.— Clasificación de las obras
titularraren arabera
por razón del titular del suelo
Obra lizentziaren emakidan, jarraian adieraziko
En la concesión de la licencia de obras, se
diren ondoreetarako, kontutan hartuko da lurren tendrá en cuenta, a los efectos que se señalan
titulartasun publikoa edo pribatua den.
a continuación, la titularidad pública o privada
de los terrenos.
1. Jabetza pribatuko finketan.
1. En fincas de propiedad privada:
Lizentziak Toki Korporazioen Zerbitzuei
buruzko Araudiarekin bat ematen diren
arren, jabetza eskubidea izan ezik eta
gainerakoak gorabehera, jabetza pribatuko
lurretan obra lizentzia eskatu duenak lur
horietan eraikitzeko dituen eskubideak
frogatu beharko ditu.
62
Aun cuando las licencias se otorgan de
conformidad con el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales,
salvo el derecho de propiedad, y sin
perjuicio de terceros, el solicitante de
licencia de obra en terrenos de
propiedad privada, deberá justificar los
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
derechos que para edificar le asisten
sobre los mismos.
Lurren titulartasunari buruzko auzia dagoen
kasuetan, eta beti ere espedientean eraso
diren datuak aztertu ondoren eskatzailearen
eskubideen gaineko duda arrazoituak
daudenean,
Udalak
lizentziaren
emakidarako prozedura eten egingo du,
noiz-arte eta Auzitegi Arruntek auzi hori
ebatzi arte.
2. Jabetza publikoko finketan.
En caso de litigio sobre la titularidad de
los terrenos, y siempre que de los datos
aportados al expediente se deduzcan
dudas razonables sobre los derechos
del peticionario, el Ayuntamiento
suspenderá
el
procedimiento
de
concesión de licencia hasta que dicho
litigio sea resuelto por los tribunales
ordinarios.
2. En fincas de propiedad pública:
Eskatzaileak jarduera herri jabaritza edo
erkidegoaren ondasunak diren lurretan
proiektatu duenean, lizentziaren emakida
lortzeko nahitaezko beharkizuna izango da
direlako ondasun horien titularrak aldez
aurretik bidezko baimena eman duela
frogatzea.
63
Cuando los terrenos sobre los que se
proyecte la actividad del peticionario
tengan carácter de bienes de dominio
público o comunales, será requisito
indispensable para la concesión de la
licencia la previa justificación de que,
por el titular de dichos bienes, se ha
otorgado la autorización procedente.
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. ATALA
SECCION II
LIZENTZIEN IZAERA ETA ONDOREA,
CARACTER Y EFECTO DE LAS
PROZEDURA ETA BURUTZAPEN-AGINDUAK
LICENCIAS, PROCEDIMIENTO Y
ORDENES DE EJECUCION
72. artikulua.— Lizentziaren titularra
Artículo 72.— Titular de la licencia
a) Lizentziaren titulartzat joko da, berak edo
ordezkari baten bidez, lizentzia hori eskatu
duena.
a) Se considerará titular de la licencia a
quien, por sí o representado por otra
persona, la hubiera solicitado.
b)
Lizentziaren titularrak eskubidea udal
kontrolaren menpean betearazi ahal izango
du; halaber, titularra jarduera hori zuzenbide
horretan ezarrita dauden baldintzei egokituko
zaiola bermatuko du eta horren erantzule
izango da. Titularrak bidezko zerga
ordenantzan ezarri diren tasak ordaindu
beharko ditu.
b) El titular de la licencia podrá ejecutar el
derecho sometido a control municipal, y
será responsable de que tal ejercicio se
adecue a lascondiciones establecidas en
la misma, así como al pago de las tasas
establecidas en la Ordenanza Fiscal
correspondiente.
c) Lizentziaren eskatzailea inoren ordezkaritzan
edo inork aginduta aritzen denean, izaera hori
frogatu beharko du; horrela egin ezean,
ordeztua edo agindua eman duenaren
sorospidez, lizentziaren titulartzat joko da
ondore guztietarako.
c) En el caso de que el solicitante de la
licencia actúe en representación o por
mandato, deberá acreditar tal particular,
en otro caso, será conceptuado como
titular de la licencia, a todos los efectos,
en forma solidaria con el representado o
mandante.
73. artikulua.— Lizentziaren eskualdaketa
Artículo 73.— Transmisión de la licencia
a) Hirigintzako lizentziak eskualda daitezke,
salbu
eta
lizentziaren
helbuagatik,
jardueraren
izaeragatik
edo
lizentzia
proiektatu den ondasunen izaeragatik,
norberarentzat baino ematen ez dena;
inguruabar hori beren beregi erasoko da
emakidaren erabakian.
a)
b)
Hirigintzako lizentzia eskualdatu dela
jakinarazi egin beharko zaio administrazioari;
horretarako
jatorrizko
titularrak
eta
eskuratzaileak
sinatuko
duten
idazkia
aurkeztuko da. Idazkian kasuan kasuko
lizentziaren identifikaziorako oinarrizko datuak
erasoko dira.
b) La transmisión de licencia urbanística
deberá ser puesta en conocimiento de la
Administración, en escrito firmado por el
titular originario y el adquiriente, y en la
que se hará constar los datos
fundamentales de identificación de la
licencia de que se trate.
c) Lizentzia bat eskualdatu eta aldez aurretik ez
c) No producirá efecto alguno ante la
64
Las licencias urbanísticas serán
transmisibles, excepto en los casos en
que, por su finalidad, por la naturaleza de
la actividad, o por la naturaleza de los
bienes sobre la que la misma se
proyecta, tenga la consideración de
personalísima, lo que se hará constar
expresamente en el acuerdo de
concesión.
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
d)
zaionean jakinarazi udalari, beti ere honen
aurreko atalean ezarri den eran, ez du inolako
ondorerik izango administrazioaren aurrean.
Eskualdaketaren bat burutuko balitz goian
adierazi den tramitea bete gabe, hala
eskualdatzailea nola hartzailea lizentziak
sortzen dituen erantzukizunei lotuta geratuko
dira sorospidez. Lizentziaren titularrak
lizentziaren emaitza zati batean edo
osoosoan besterenganatu duenean eta
aurreko b) atalean ezarri den eran Udalari
jakinarazi ez dionean, honen aurreko
lerrokadan ezarri dena ezarriko da.
Administración cualquier transmisión de
licencia que pueda realizarse sin la
comunicación previa al Ayuntamiento, en
la forma establecida en el apartado
anterior. En el caso de que se produzca
alguna transmisión sin el cumplimiento de
dicho trámite, quedarán solidariamente
sujetos a las responsabilidades derivadas
de la licencia tanto el transmitente como
el adquiriente. Lo dispuesto en el párrafo
anterior es igualmente aplicable a los
casos en que el titular de la licencia
enajene, parcial o totalmente, el producto
de la misma, sin realizar la comunicación
al Ayuntamiento, en la forma establecida
en el apartado b) anterior.
Irekiera lizentzia baten titulartasunaren
aldaketa eskatzeko ondokoak aurkeztuko
dira:
d) Para solicitar el cambio de titularidad de
una licencia de apertura se presentará:
— Lizentzia fiskaleko alta.
— Alta de la licencia fiscal.
— Errentamendu kontratua edo lokalaren
erosketa eskritura.
— Contrato de arrendamiento
escritura de compra del local.
— Irekiera lizentzia.
— Licencia de apertura.
— Lizentziaren
agiriak.
eskualdaketari
buruzko
74. artikulua.— Lizentzien ondoreak
— Documentación de transmisión de
ésta.
Artículo 74.— Efectos de las licencias
a) Lizentziaren emakidak ondoko ondore hauek
izango ditu:
1. Eskabidean azaldu
betetzeko baimena.
den
o
a) La concesión de las licencias producirá
los siguientes efectos:
eskubidea
1. Autorización para el ejercicio del
derecho a que se refería la solicitud.
2. Aurkeztu den obra edo instalazio
proiektua onestea eta, hala denean,
urbanizazio obra osagarriena.
2. Aprobación del proyecto de obras o
instalaciones presentado y, en su caso,
de
obras
complementarias
de
urbanización.
3. Baimenak betebeharrak ezarrita ditu eta
titularrak aldez aurretik ezarrita dauden edo
aldi berean sortuko diren betebehar horiek
bete behar dituela; halaber, bidezko tasak
eta eskubideak ordainduko dituela.
3. Obligación para el titular de cumplir
las condiciones previas o simultáneas a
que se somete la autorización, y al
abono de las tasas o derechos que
correspondan.
b) Emakidaren ekintzan beren beregi erasota
egon ez arren, lizentziak eman direla ulertuko
da, jabetza eskubidea izan ezik eta
gainerakoentzako kalterik gabe.
b) Sin necesidad de que se haga constar
expresamente en el acto de concesión,
las licencias se considerarán otorgadas
salvo el derecho de propiedad, y sin
perjuicio de terceros.
c) Lizentziarekin batera baimendu den eskubidea
betetzea, lizentziaren termino zehatzei eta
aurkeztu eta Udalak onetsi dituen proiektuei
doituko zaie.
c) El ejercicio del derecho que se autoriza
con la licencia deberá ajustarse fielmente
a los términos de la misma y de los
proyectos presentados y aprobados por
el Ayuntamiento.
Goian adierazi den betebeharra betetzeak ez du
El cumplimiento de tal obligación no supone
65
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
esan nahi betebehar bakarra lizentzia eta
proiektua hertsiki betetzea denik, bietan
azaldu diren zehaztapenak osorik bete behar
direla baino, eta, bereziki eta bidezkoa
denean, urbanizazio obra osagarrietako
zehaztapenak.
únicamente el deber de ajustarse al
condicionado de la licencia y proyecto,
sino también el de ejecutar íntegramente
las determinaciones de ambos y, en
particular,
las
de
las
obras
complementarias
de
urbanización,
cuando proceda.
Betebehar horiek ez direnean betetzen, obrak ez
dira legez bukatutzat joko, nahiz eta obra
bukaeraren ziurtagiria egon, eta Udalak eman
duen lizentziaren iraungipena ekarriko du.
Udalak, bestalde, egin ez den obraren
zatiaren derrigorrezko betearazpenari ekin
diezioke.
El incumplimiento de dichas obligaciones
impedirá
que
las
obras
puedan
considerarse legalmente terminadas, aun
cuando exista certificado de fin de obra, y
acarreará la declaración de caducidad de
la licencia por parte del Ayuntamiento,
quien podrá, por otra parte, acudir a la
ejecución forzosa de la parte de obra no
realizada.
d) Honen aurreko atalean ezarri dena betetzen
dela bermatzeko, lizentziaren titularrak, obra
bukaeraren ziurtagiriaren udal ikusonespena
eskuratu beharko du; eskurapen hori ziurtagiri
hori elkargoaren ikusonespenerako aurkeztu
aurretik egingo du, baina 15 eguneko epean
Udalak obren burutzapenari buruzko beren
beregiko adierazpenik egiten ez duenean,
zuzenean eska dezake. Dena den, edozein
kasutan, administrazioaren isiltasunak edo
lanbide elkargoaren ikusonespenak ez du
esan
nahi
erantzukizuna
duen
hori
lizentziaren betebeharrak betetzetik aske
dagoenik.
d) Para garantizar el cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado anterior, el
titular de la licencia deberá obtener el
visto bueno municipal del certificado de
fin de obra, antes de la presentación del
mismo al visado colegial, si bien podrá
solicitar directamente éste en el caso de
que el Ayuntamiento no se pronunciara
expresamente sobre el fin de las obras en
el plazo de 15 días. En todo caso, ni el
silencio de la Administración ni el visado
del Colegio Profesional eximirán al
responsable del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la licencia.
e) Baldintzak euren terminoetan interpretatuko
dira eta ezin da lizentziadun jarduera hasi
aldez aurretik eskatzen direnak bete arte.
e) Las condiciones se interpretarán en sus
propios términos, y no se podrá dar inicio
a la actividad amparada por la licencia
hasta que no se hubiera cumplido las
previas.
75. artikulua.— Aldarazpena
Artículo 75.— Modificación
a) Onetsi diren proiektuetan ezin da inolako
aldarazpenik egin; halaber, udalaren aldez
aurreko baimenik gabe, ezin da lizentziaren
baldintzarik aldatu.
a) No podrá realizarse ninguna modificación
de los proyectos aprobados, ni del
condicionado de la licencia, sin la previa
autorización municipal.
b) Aurreko lerroaldean aldarazpenak egiteko
adierazi den baimena eskuratzeko, lizentzia
emateko egin diren tramiteak beharko dira;
interesatuaren eskabidearekin bat lortu nahi
den helburuarekin bat datozen agiriak
aurkeztu beharko dira. Planoetan beren
beregi adierazi beharko dira jatorrizko
proiektutik ordezkatu nahi direnak.
b) La autorización de las modificaciones a
que se refiere el párrafo anterior, seguirá
los mismos trámites que la concesión de
la licencia, y la solicitud del interesado
deberá ir acompañada de documentación
acorde con el fin que se pretenda,
debiendo señalarse expresamente en los
planos aquéllos del proyecto originario
que se pretenden sustituir.
76. artikulua.— Lizentzien iraungipena
Artículo 76.— Caducidad de las licencias
a) Lizentziak ondoko kasu hauetan iraungiko
66
a) Las licencias caducarán:
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
dira:
1. Lizenziak dituen baldintzak bete ez
direnean.
1. Por el incumplimiento de las
condiciones a que se encuentren
sometidas.
2. Beren beregiko baldintzak ezarrita egon
ez arren zuzenbidearen oinarriak eta
lizentziaren
emakida
zehaztu
duten
gertakizunak betetzen ez direnean, beti ere
inguruabar horiek nahitaezkoak izan
direnean
emateko.
Aurkeztu
diren
proiektuak ez betetzeak beti ekarriko du
lizentziaren iraungipena.
2. Cuando, aunque no se impuesieren
condiciones expresas, se incumplieren
los fundamentos de derecho y hechos
que determinaron la concesión de la
licencia, y sin cuya concurrencia no
hubiera podido otorgarse. Siempre
tendrá tal efecto el incumplimiento de
los proyectos que se hubieran
presentado.
3. Araudi honetan edo emakidaren
erabakian
bertan
lizentzia
mota
bakoitzarentzat baimendu den jarduera
hasteko edo bukatzeko ezarri diren epeak
ez betetzea, edo jarduera hori eteteagatik,
beti ere hasteko ezarri zaion bestekoa
baldin bada. Araudi honetan ezarri den
lizentzia mota bakoitzak dituen arau
zehatzentzat edo emakidaren erabakian
ezarri direnentzat, aurreko lerroaldean
aipatu diren epeak zehaztu ez direnean,
orokorrean, ondokoak ezarriko dira:
3. Por el incumplimiento de los plazos
señalados en esta Normativa para cada
tipo de licencia, o en el propio acuerdo
concesionario, para la iniciación o
finalización de la actividad autorizada, o
por la interrupción de la misma durante
un período de tiempo igual al fijado para
su comienzo. Para los casos en que, ni
las normas específicas de cada clase
de licencia establecida en esta
Normativa ni el propio acuerdo
concesionario, se hubieran determinado
los plazos a los que se refiere el párrafo
anterior, se establecen con carácter
general los siguientes:
— Obrak hasteko SEI HIL; epe hori
emakidaren erabakia jakinarazi den
egunaren biharamunetik edo, beharrezkoa
denean, zuinketa aktatik aurrera zenbatuko
da.
— Para el inicio de obra 6 meses, que
se contarán a partir del día siguiente
de la notificación del acuerdo de
concesión, o del acta de replanteo
cuando ésta fuere necesaria.
— Obrak bukatzeko 24 HIL, goian adierazi
diren datetatik zenbatzen hasita.
—Para la terminación 24 meses,
contados a partir de las mismas
fechas.
77. artikulua.— Iraungipen adierazpena
Artículo 77.— Declaración de caducidad
1. Aurreko artikuluan adierazi diren balizko
guztietan, iraungipena Udalak adierazi
beharko du beren beregi.
1. La caducidad habrá de ser expresamente
declarada por el Ayuntamiento, en todos
los
supuestos
de
caducidad
contemplados en el artículo anterior.
Iraungipen adierazpena lizentzia eman duen
organoak hartuko du; aldez aurretik
interesatuari entzungo zaio eta, aurreko
lerrokadan adierazi diren epeak bukatu eta
obrak hasiko balira edo obrek jarraituko
balukete, iraungipenak ez du inoiz gaitz eta
kalteen ordainketa eskubiderik sortuko;
horrela gertatuz gero, Hirigintzako Disziplinari
buruzko Araudiaren 29. Artikuluan eta
hurrengoetan ezarri den prozedurarekin bat,
Alkateak obra horiek etetea aginduko du.
La declaración de caducidad será adoptada
por el órgano que concedió la licencia,
previa audiencia del interesado y, en
ningún caso, producirá derecho a
indemnización de daños y perjuicios. En
el caso de que las obras se iniciaran o
continuaran una vez transcurridos los
plazos señalados en el párrafo anterior, el
Alcalde ordenará la suspensión de las
mismas de acuerdo con el procedimiento
esstablecido en los artículo 29 y
siguientes del Reglamento de Disciplina
Urbanística.
67
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Eskatuz gero, eskabideen iraungipenerako ezarri
diren epea luza daiteke; dena den, luzapen
bakoitza ezin da honen aurreko artikuluaren
3. Atalean ezarri diren epeak baino luzeagoa
edo obra mota bakoitzean zehaztu direnak
baino luzeagoa izan.
A solicitud, prorrogar los plazos establecidos
para la caducidad de las licencias, no
pudiendo exceder cada prórroga de los
plazos establecidos en el apartado 3 del
artículo anterior, o los específicos de
cada clase de obra.
2.
Iraungipena adierazita duten lizentzien
itzalpean egin diren obra edo jarduerek,
ondore guztietarako, lizentziarik gabeko
obratzat joko dira.
2. Las obras o actividades realizadas al
amparo de licencias cuya caducidad
hubiera sido declarada, tendrán, a todos
os efectos, la consideración de obras sin
licencia.
3.
Emakida emateko inguruabarrak edo
balizkoak
desagertzen
direnean,
edo
emakidaren unean bertan ezagutu edo
aurkeztu ez diren beste batzuk daudenean
eta horiek lizentzia ukatzeko arrazoi direnean,
Udalak ezeztatu egin ditzake lizentziok.
3.
Ondore horietarako, gertatu diren inguruabarrak
izango
dira
kasuan
kasuko
lurrren
antolamendua ukitzen duen plangintza edo
legeria berria onestea, edo indarreko
plangintza goragoko mailako beste bati
egokitu beharra izatea.
El Ayuntamiento podrá revocar las
licencias cuando desaparecieran las
circunstancias y supuestos que motivaron
su concesión, o cuando sobrevinieran
otras que de haber concluido en el
momento del otorgamiento, hubiera
impedido éste.
A estos efectos, tendrán la consideración de
circunstancias
sobrevenidas
la
aprobación de nuevo planeamiento o
legislación que afecte a la ordenación de
los terrenos de que se trate, así como la
necesidad de adaptar el planeamiento
vigente a otro de rango superior.
Lizentzien berriztapenaren ondorioak araupetzea
La regulación de los efectos de la renovación
Toki Korporazioen Zerbitzuei buruzko Araudian de licencias se acomodará a lo dispuesto en el
ezarri denari egokituko zaio.
Reglamento de Servicio de las Corporaciones
Locales.
78. artikulua.— Prozedura
Artículo 78.— Procedimiento
Lizentzia behar duten ekintzen izaerek, eta hori
Antolamendu Juridikoari egokitu dela frogatzeko
administrazioak garatu behar duen jarduerek, beti
ere honako araudi honetan eta Toki Korporazioen
Zerbitzuei buruzko Araudian lizentzia mota
bakoitzarentzat ezarri denarekin bat, jarraituko den
prozeduraren hautespena zehaztuko dute.
La entidad de los actos sometidos a licencia,
y la actividad que la Administración haya de
desarrollar para la comprobación de su
adecuación
al
ordenamiento
jurídico,
determinarán la elección del procedimiento a
seguir, de conformidad con lo establecido en
esta Normativa para cada tipo de licencia y en
el
Reglamento
de
Servicios
de
las
Corporaciones Locales.
79. artikulua.— Prozedura arrunta
Artículo 79.— Procedimiento ordinario
1. Hasiera
1. Iniciación
Alderdi interesatuak eskaturik hasiko da eta
obra handirako lizentzia guztiei ezarriko
zaie, bai eta arautegi honetan zehazten
diren beste guztiei ere.
2. Eskabidea
Se iniciarán a instancia de parte
interesada y se aplicará a todas las
licencias de obras mayores y aquellas
otras que se determinen en esta
Normativa.
2. Solicitud
Harik eta Udalak inprimaki normalizatuak
eduki arte, eskabideetan, Administrazio
68
Hasta tanto el Ayuntamiento disponga
de
impresos
normalizados,
las
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Prozedurari
buruzko
Legearen
69.
artikuluan ezarritako beharkizunak zorrotz
betetzeaz gainera, eskaeraren xedea zein
den adierazi beharko da, jardun nahi den
finkaren ezaugarriak eta kokaera, bertan
jarduteko
eskubidea
frogatzen
duen
izenburuaren erreferentzia eta obraren
zuzendari diren teknikarien eta proiektu
idatzi dutenen izenak eta helbideak.
solicitudes,
además
del
estricto
cumplimiento
de
los
requisitos
establecidos en el artículo 69 de la Ley
de
Procedimiento
Administrativo,
deberán expresar el objeto de la
petición, características y situación de la
finca sobre la que se pretende actuar,
referencia al título que acredite el
derecho a actuar sobore ella y nombre y
domicilio de los técnicos directores de la
obra y redactores del proyecto.
Eskabidearen eta beronekin batera ekarriko
beharreko agiri bakoitzaren hiru ale
aurkeztuko dira; horietariko bat interesatuari
itzuliko zaio, Udalaren Erregistro Orokorrak
zigilua jarri ondoren.
La solicitud, así como los documentos
que
deben
acompañarle,
se
presentarán por ejemplar triplicado, uno
de los cuales se devolverá al interesado
con el sello del Registro General del
Ayuntamiento.
3. Agiri osagarriak
3. Documentación complementaria
Funtsean edo zehar bidez obren edo
instalazioen
burutzapenari
dagozkion
lizentzia-eskabide guztiei proiektua erantsi
beharko zaie, teknikari eskudunak sinatua
eta elkargoak ikusonetsia; proiektuan
ondokoak egongo dira, gutxienez:
A toda solicitud de licencia que se
refiera fundamental o accesoriamente a
la ejecución de obras o instalaciones,
deberá acompañarse proyecto suscrito
por técnico competente y visado por su
Colegio Profesional, y contará como
mínimo con:
a) Egingo den obraren edo instalazioaren
memoria deskribatzailea; honetan nahitaez
egongo da «Hirigintzako Bidezkoketa»
izeneko atala eta bertan behar diren
hirigintzako datu guztiak aipatuko dira, eta
Lurzoruari buruzko Legearen eta berorren
lege osagarrien zehaztapenak eta Arau
Subsidiarioetakoak
betetzen
direla
bidezkotuko da, bai eta aurrekoen osagarri
ematen
den
hirigintzako
edozein
xedapenen zehaztapenak ere.
a) Memoria descriptiva de la obra o
instalación a realizar, y en la que
obligatoriamente deberá incluirse un
apartado denominado «Justificación
urbanística», en la que se acreditará,
haciendo referencia expresa a todos
los datos urbanísticos necesarios, que
el objeto del proyecto cumple con
todas las determinaciones de la Ley
del
Suelo
y
legislación
complementaria, de las Normas
Subsidiarias y de cualquier otra
disposición urbanística que pueda
dictarse
como
desarrollo
o
complemento de las anteriores.
«Hirigintzako Bidezkoketa» izeneko atal
honetan planoetan ageri diren solairu
guztien azalerei buruzko laburpen-koadroa
egongo da, arau hauetako neurketairizpideekin,
eta
lurzati
bakoitzaren
guztirako azalera adieraziko da, eraikinak
edo instalazioak lurzatiaren zein zati
hartuko duen, eraikinari betiko eta zatiezin
loturik geratuko dena eta herri erabilera eta
jabarirako izango dena, hala denean.
En
el
referido
apartado
de
«Justificación urbanística» se incluirá
un resumen de cuadros de superficie
de cada una de las plantas indicadas
en los planos, con los criterios de
medición de las presentes Normas, así
como se indicará la superficie total de
la parcela, la parte de la misma que
ocupará la edificación o instalación, la
que
quedará
permanente
e
indivisiblemente
afecta
a
la
construcción y la que, en su caso,
pasará al uso y dominio público.
Azkenik,
Memorian
erabiliko
den
eraikintza-sistema zehaztu beharko da,
material motak zein izango diren eta
proiektuko
obra
eta
eraikuntzaren
kategoria zehazteko behar diren xehetasun
Finalmente, en la memoria deberá
especificarse el sistema constructivo a
emplear, las clases y tipos de
materiales y cuantos pormenores sean
necesarios para determinar la obra
69
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
guztiak, tasak eta lizentzia- eskubideak
ezartzeko.
que se proyecta y la categoría de la
edificación, a efectos de la aplicación
de las tasas o derechos de la licencia.
b) Planoak: Zalantzarik gabe eta erraz
irakurtzeko bezainbateko kalitate teknikoa
eduki beharko dute; gutxienez, ondokoak
izango dira:
b) Planos. Deberán tener la suficiente
calidad técnica para su inequívoca y
fácil lectura, y comprenderán al menos
los siguientes:
— Kokaera planoak: 1:2.000 edo 1:1.000
eskalakoak,
Udalaren
mapategian
daudenean. Espedientearen lurzatiari Arau
Subsidiarioetan dagokion kokaera planoa
ekarriko da eta, egonez gero, Plan
Berezian, Plan Partzialean edo behar den
xehekapen-azterlanean dagozkionak.
— Planos de situación. A escala
1:2.000 ó 1:1.000, en caso de existir en
la base cartográfica municipal. Se
adjuntará así mismo el plano de
situación correspondiente a la parcela
del expediente de las Normas
Subsidiarias y, en caso de existir, del
Plan Especial, Parcial, o Estudio de
Detalle que corresponda.
En los indicados planos, en los de
zonificación y uso del suelo, y en los
topográficos base, caso de ser
diferentes de la cartografía oficial, se
dibujará la parcela y la construcción en
planta baja.
El Ayuntamiento queda obligado a
facilitar a quien lo solicite, previo abono
de las tasas que se establezcan la
cartografía oficial más reciente.
— Plano de parcela y su entorno. Que,
en todo caso, se presentará con
referencia a los topográficos y
parcelarios que sirvieron de base para
la
redacción
de
las
Normas
Subsidiarias, o en su caso, Plan
Especial, Parcial o Estudio de Detalle
que corresponda.
En el mismo deberá quedar claramente
señalado:
Emplazamiento
del
edificio
o
instalación debidamente acotado en
sus dimensiones y en sus distancias a
los límites de la parcela.
Distancias del edificio, desde su planta
baja y pisos a edificaciones próximas, y
a cualquier elemento como un vial,
zona verde, línea divisoria del cambio
de zona, etc.
Plano horietan, aldeztaketa-planoetan,
lurzoruaren erabilerari buruzkoetan eta
oinarrizko plano topografikoetan, kartografia
ofizialaren aldean bestelakoak badira,
lurzatia eta beheko solairuko eraikina
irudikatuko dira.
Udalak kartografia ofizialik berriena eman
beharko dio eskatzen duen guztiari, aurretik
ezarritako tasak ordainduz gero.
— Lurzatiaren eta beraren ingurualdearen
planoa: Hau, beti ere, Arau Subsidiarioak
edo, hala denean, Plan Berezia, Plan
Partziala edo Xehekapen- Azterlana
idazteko oinarri gisa erabili diren plano
topografikoak
eta
lurzatienak
erreferentziatzat harturik aurkeztuko da.
Plano horretan argi agertarazi beharko dira:
Eraikinaren edo instalazioaren kokaera,
neurriak eta lurzatiaren mugetara arteko
distantziak behar bezala hagaturik daudela.
Eraikinetik hurbileko eraikuntzetara dagoen
distantzia, bai beheko solairutik bai goiko
solairuetatik, eta hirigintzako edozein
elementutara arte dagoena, esaterako,
bide, berdegune edo alde-aldeketaren
muga-lerrora arte, besteak beste.
Lurzatiaren mugak, neurriak hagaturik,
horien koakera, neurriak eta hurbilen
dauden eraikinen ezaugarriak.
Eraikinaren solairu guztien proiekzioen
marrazkia, itxura desberdina dutenena, are
gainaldearena ere; solairu bakoitzerako
lerro mota bat erabiliko da eta haietariko
bakoitzari zein lerro mota dagokion
adieraziko da. Eraikina eta lehen aipatutako
erreferentzietara
arteko
distantziak
hagaturik agertuko dira.
Lurzatiaren planoa 1:200 eskalakoa izango
da; beronen oinarria plano topografikoa.
Bertan lurzatiaren inguruan dauden berezko
elementu eta elementu artifizial guztiak
adieraziko dira eta lizentzia eskatzeko
erabili den jabetzaren mugak argiro
gainjarrita egongo dira. Lizentzia eskatzen
70
Indicación de los límites de la parcela,
dimensiones acotadas, así como su
situación,
dimensiones
y
características de los edificios más
próximos.
Dibujo de las proyecciones del edificio
en todas sus plantas, con diferente
configuración, incluso la de cubierta,
con trazado de línea diferente para
cada planta y especificando la
correspondiente
a
cada
planta,
acotando tanto el edificio como las
distancias a las referencias citadas.
Este plano de parcela se realizará a
escala 1:200, y tendrá como base el
topográfico, con indicación de cuantos
elementos naturales y artificiales
existan en su área y tendrá
perfectamente superpuestos los límites
de la propiedad, en virtud de la cual se
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
duenak sinatu beharko du. Udalak eskala
honetako plano nahiko berririk eginda
badauka, berori hartuko da oinarritzat
nahitaez.
— Jatorrizko lurzatiaren planoa: Eraikinari
osotasun zatiezin gisa esleituko zaizkion
lurzatia edo lurzatiak, eta herri erabilera eta
jabarirako dohain lagatu beharreko lurzatia,
araubidea adierazita.
Lurzatiaren
planoaren
oinarri
kartografikoaren gainean marraztuko da,
hots, aurreko atalean adierazi den
planoaren gainean.
Hirigintzako bidezkoketa, 1:200 edo 1:500
eskalakoa, ezar daitekeen arautegiak
finkaturiko solairuak, erabilerak eta profilak
agertzen dituena eta azalerak eta
aprobetxamenduak kalkulaturik adierazten.
solicita la licencia. Vendrá suscrito por
el peticionario de la licencia. Cuando el
Ayuntamiento hubiera hecho un
levantamiento reciente a esa escala, se
tomará como base necesariamente.
— Plano de parcela original. Parcela o
parcelas que se asignarán a la
edificación como un todo indivisible, y
parcela de cesión gratuita para uso y
dominio público, con indicación del
régimen.
Se dibujará sobre la base cartográfica
del plano de parcela, indicando en el
apartado anterior.
— Hartune orokorren planoak: Eraikinerako
ur, elektrizitate eta saneamendu zerbitzuen
hartuneenak, euri-uren hartunena eta hobi
septikoarena,
eta
inguruko
urbanizazioetarako lopideenak, denak ere
1:100 eskalakoak.
Justificación urbanística, a escala
1:200 ó 1:500 con plantas, usos y
perfiles referidos a los fijados por la
normativa aplicable, con expresión y
cálculo
de
superficies
y
aprovechamientos.
— Planos de planta baja. Que
representen el saneamiento horizontal,
abastecimiento de agua al edificio y
cimentación, a escala mínima 1:100
con indicación clara de cuartos de
contadores, acometidas, tuberías de
desagüe,
diámetros,
arquetas,
pendientes, situación de los empalmes
a la red municipal, incluso detalles de
la fosa séptica a escala 1:20, según la
Ordenanza de Urbanización.
— Planos de arquitectura. A escala
mínima 1:100 con perfecta indicación
de todos los alzados y de las secciones
—dos como mínimo— que posibiliten
de forma clara y precisa la
comprobación de los volúmenes y
superficie a edificar. Los alzados y
secciones del edificio harán referencia
en su dibujo, tanto al estado actual del
terreno como a las rasantes y
alineaciones
definitivas
de
la
urbanización del entorno del edificio en
todo su perímetro, a fin de indicar con
la amplitud suficiente el resultado
definitivo del encaje del edificio en las
alineaciones marcadas por las Normas
o sus instrumentos de desarrollo.
— Planos de todas las plantas. Con
expresión de los elementos de
distribución, indicando en cada plano el
cuadro de superficies construidas
correspondientes.
En cada plano de distribución diferente,
se
indicará,
en
el
cuadro
correspondiente,
la
superficie
construida.
—
Planos
de
las
acometidas
generales. Al edificio, de los servicios
de agua, electricidad y saneamiento,
pluviales y de la fosa séptica, y de las
conexiones con la urbanización del
entorno, todo ello a escala 1:100.
c) Aurrekontua: Partida banatan agertuko
beharko dira burutzapen materialerako
c) Presupuesto. Deberán presentarse
en partidas separadas el presupuesto
— Beheko solairuko planoak. Hauek
saneamendu horizontala, eraikinaren urhornikuntza eta zimentazioa irudikatuko
dute, gutxienez 1:100 eskalan, eta argi
adierazi beharko dituzte zenbakailu-gelak,
hartuneak, husketa- tutuak, diametroak,
kutxetak, maldak, udal sarerako lopideak,
eta are hobi septikoaren xehetasunak ere,
1:20 eskalan, Urbanizazioari buruzko
Ordenantzaren arabera.
— Arkitekturako planoak: 1:100 eskalakoak
izango dira gutxienez, eta beraietan akats
gabe adierazi beharko dira altxaera eta
ebakidura guztiak (bi gutxienez), argi eta
zehatz
ahalbidetzeko
eraikiko
diren
bolumenak
eta
eraikine
azalera
egiaztatzea. Eraikinaren altxaera eta
ebakiduren irudietan lurraren oraingo
egoera eta ingurualdearen urbanizazioaren
behin-betiko sestra eta lerrokadurak
agertuko dira, perimetro guztian adierazita,
hala behar bezala ager daitezen eraikina
Arauek edo berorien garapen-tresnek
ezarritako lerrokaduretan sartzearen behinbetiko emaitza.
— Solairu guztien planoak: Plano hauetan
banaketarako elementuak adieraziko dira
eta bakoitzean berari dagokion eraikintzaazaleren koadroa agertuko da.
Banaketa-plano
bakoitzean,
eraikitako
azalera adieraziko da koadro batean.
71
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
aurrekontua, industri mozkina eta kontrata
aurrekontua.
de ejecución material, el beneficio
industrial y el presupuesto de contrata.
Gutxienez
ere,
partidak
kapituluka
banakaturik egon beharko dira eta
kapituluen laburpena egongo da, obra
nolakoa den ohartzeko eta behar diren
tasak likidatzeko bidea emateko moduan.
Deberá constar, como mínimo, de
partidas desglosadas en capítulos, con
resumen posterior de los capítulos, de
forma que permitan apreciar la
importancia de la obra y liquidar las
tasas correspondientes.
d) Urbanizaziorako obra osagarrien
eraskina. Urbanizaziorako aldi bereko
obrak egin behar badira, horien proiektua
eraikintzaren osagarria izango da eta
berorren eraskin gisa aurkeztuko da;
proiektuak arautegi honetan zehazturiko
beharkizunak eta, nola ez, Urbanizazio
Arauetako
baldintza
teknikoak
bete
beharko ditu. Proiektuak bere aurrekontua
edukiko du, eraikintzarenetik apartekoa.
d) Anexo de obras complementarias
de urbanización. En el caso de que
sea
necesario
realizar
obras
simultáneas de urbanización, el
proyecto de las mismas tendrá
carácter
complementario
de
la
edificación, y se presentará como
anexo del mismo, debiendo cumplir los
requisitos especificados en esta
Normativa y, por supuesto, los
condicionantes técnicos de las normas
de urbanización. Su presupuesto será
independiente del de edificación.
4. Erabilera-lizentziaren balizkoak
4. Supuestos de licencia de uso
Lizentziak obra edo instalaziorik egin
beharra ez dakarrenean, proiektua barik
egin beharreko jarduerari buruzko memoria
deskribatzailea egingo da; beti ere,
kokaeraren eta lurzatiaren planoak aurkeztu
beharko dira, proiektuetarako ezarri den
bezala.
5. Urbanizatzeko konpromezua
Cuando la licencia no implique la
realización de obras o instalaciones, el
proyecto se sustituirá por una memoria
descriptiva de la actividad a realizar,
debiendo, en todo caso, presentar
planos de situación y parcela, en la
forma establecida para los proyectos.
5. Compromiso de urbanización
Kudeaketari buruzko Araudiaren 40, 41 eta
42. artikuluetan ageri diren balizkoren bat
gertatuz gero, hots, legez orube ez diren
lurretan eraikinik egiten bada, artikulu
horietan aipatuta dauden konpromezuak
notarioaren bitartez agertarazi beharko dira
eta Jabetza Erregistroan inskribatu eta
idaztohartu beharko dira. Konpromezu
horiek Udalak onetsiriko kartelen bidez
jendaurreratuko dira; kartelok obrak egiten
diren tokian bertan azaldu beharko dute.
6. Herriko bide edo guneak atzematea, isurketak
En los supuestos de los artículos 40, 41
y 42 del Reglamento de Gestión, es
decir, en los supuestos de edificación
de
terrenos
carentes
de
la
consideración legal de solares, será
preciso que los compromisos a que se
refieren los artículos de referencia se
hagan constar notarialmente y se
inscriban y anoten en el Registro de la
Propiedad. Dichos compromisos se
harán públicos mediante carteles
aprobados por el Ayuntamiento, que
deberán
quedar
permanentemente
expuestos al público en el lugar mismo
de las obras.
6. Ocupación de vías o espacios públicos,
vertidos
Obrak burutzeko herriko bideak edo guneak
atzeman behar direnean hesi, aldamio edo
beste instalazio osagarri batzuekin, horien
oin- eta altxaeraplanoa agertu beharko dira,
eta planootan atzemandako azalera adierazi
beharko da, bai eta zenbat iraungo duen
horrela, ondasunak eta pertsonak behar
bezala babesteko hartuko diren neurriak,
eta itxiduren itxura egokia zein den ere, hori
72
Cuando para la jecución de las obras
sea necesario ocupar vías o espacios
públicos con vallas, andamios u otras
instalaciones auxiliares, se habrán de
presentar planos en planta y alzado de
los mismos, con expresión de la
superficie ocupada, el tiempo de
duración y las medidas para garantizar
la debida protección de bienes y
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
guztia 95. artikuluan ezarritakoarekin bat
etorriz.
personas, así como el adecuado
aspecto de los cierres, todo ello
conforme a lo establecido en el artículo
95.
Halaber, obra egitean sortzen diren
hondakin-lurrak eta eskonbroak botatzea
proiektaturik
dagoen
hondakindegia
adieraziko da eta beren beregi eskatuko da
baimena herriko bideetan edukinontziak
jartzeko —horien kopurua eta bidean zenbat
denbora egongo diren adieraziko da—,
baita,
beharrezkoa
bada,
ibilgailuak
sartzeko behin-behineko ibia egiteko
lizentzia ere.
Se habrá de indicar también el
vertedero autorizado en el que se
proyectaverter las tierras y escombros
resultantes de la obra, y solicitar
expresamente autorización para colocar
contenedores en la vía pública, con
indicación del número y tiempo, así
como licencia de vado provisional para
acceso de vehículos, en su caso.
7. Tramitazioa
7. Tramitación
Aurreko beharkizunak betetzen dituzten
eskabideak tramitaziorako onartuko dira.
Bestela, alkateak dekretu bitartez onarpena
ukatuko du, eta eskatzaileari antzeman
zaizkion akatsen berri emango dio, halatan,
10 egunen buruan gehienez, akatsak zuzen
ditzan. Epe hori igarotakoan, espedientea
artxibatu egingo da, beste tramiterik gabe.
Las solicitudes que reúnan los
anteriores requisitos serán admitidas a
trámite. En otro caso, el Alcalde, por
decreto,
denegará
tal
admisión,
indicando al peticionario los defectos
apreciados a fin de que en plazo no
superior a 10 días proceda a su
corrección. Transcurrido ese plazo, se
procederá al archivo del expediente sin
más trámite.
Udal zerbitzuek txosten teknikoa eta
juridikoa egingo dute eskabideaz eta
agiriez,
uzia
hirigintzari
buruzko
antolamendu juridikoari egokiturik ote
dagoen zehazteko asmoarekin. Halaber,
Hirigintzako Disziplinako eskumenak dituen
informazio batzordeak ebazpena emango
du horretaz.
La solicitud y documentación será
objeto de información técnica y jurídica
por los servicios municipales, en orden
a determinar la adecuación de la
pretensión al ordenamiento jurídico
urbanístico. Igualmente dictaminará
sobre el particular la Comisión
Informativa a que correspondan las
competencias de disciplina urbanística.
8. Amaiera
8. Terminación
Espedientea Udalaren Batzorde Iraunkorrak
ondoko hiru erabakietarako bat hartzen
duenean amaituko da:
El expediente terminará, por acuerdo de
la Comisión Permanente Municipal, con
alguna
de
las
tres
siguientes
decisiones:
— Lizentzia besterik gabe ukatzea, erabili
nahi
den
eskubidea
antolamendu
juridikoarekin bat ez datorrelako. Beti ere,
ukapenaren kariak agertu behar dira.
— Denegación pura y simple de la
licencia, por no ser conforme al
ordenamiento jurídico el ejercicio del
derecho que se pretende. Deberá ser
en todo caso motivada.
— Lizentzia besterik gabe ematea, erabili
nahi den eskubidea zuzenbideari loturik
dagoelako. Hala denean, emateari buruzko
erabakiak berekin ekarriko du aurkeztutako
proiektua edo proiektuak onestea, eta
hauek urbanizaziorako obra osarriei
buruzkoak direnean, ostera, hura obrak
betearazteko agindua izango da, inplizituki
zein explizituki.
— Concesión pura y simple, por
ajustarse la pretensión a derecho. En
este supuesto, el acuerdo de
concesión conllevará la aprobación del
proyecto o proyectos presentados, y
cuando éstos se refieran a obras
complementarias de urbanización,
supondrá explícita o implícitamente
orden de ejecución de las mismas.
—Lizentzia ematea, baina baldintza bat
jarrita, alegia ez betetzea etendura ekar
— Concesión condicionada; en tal
caso, la licencia quedará supeditada,
73
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
dezakeen baldintzaren bat betetzea,
baldintzak aurretikoak direnean, edo ez
betetzea
lizentzia
suntsiaraztea
dakarrenen bat betetzea, baldintzok obrak
betearazten ari direla bete beharrekoak
direnean, baldin eta betetzeak lizentzia
iraungitzea badakar.
80. artikulua.— Prozedura laburra
al cumplimiento de alguna condición,
bien de modo suspensivo, cuando se
trate de condiciones previas, bien de
modo
resolutorio,
cuando
sean
condiciones simultáneas a la ejecución
de las obras y cuyo incumplimiento
produce
automáticamente
la
caducidad de la licencia.
Artículo 80.— Procedimiento abreviado
1. Obra txikietarako eta beren beregi adierazten
diren obretarako prozeduira laburra burutuko
da.
1. Para las licencias de obras menores, y
aquellas otras que específicamente se
señale, se seguirá el procedimiento
abreviado.
2. Prozedura hori ondorengoa da:
2. Dicho procedimiento se desarrollará de la
siguiente forma:
—Eskabideak aurreko artikuluko beharkizun
orokorrak bete behar ditu.
— La solicitud habrá de reunir los
requisitos
generales
del
artículo
anterior.
—Halaber, herriko bide edo guneak
atzemateari eta edukinontziak instalatzeari
buruzkoak ere beteko dira. Hala denean,
eta beti ere isurketei dagokiena, aurreko
artikuluaren 6. atalean zehaztu dena beteko
da.
—Se cumplimentará igualmente lo
relativo a ocupación de vías o espacios
públicos e instalación de contenedores.
En su caso, y siempre lo relativo a
vertidos, según se especifica en el
apartado 6 del artículo anterior.
— Proiektuen ordez badago memoria
deskribatzailea,
planoa
edo
krokisa
aurkeztea, behar bezala agertarazten badira
eskabidearen xedea, higiezinaren neurriak,
kokaera eta mugak, eta aurrekontu
orokorra.
— Los proyectos podrán sustituirse por
una memoria descriptiva, un plano o
croquis en el que vengan claramente
especificados, objeto de la solicitud,
dimensiones, situación y linderos del
inmueble y un presupuesto global.
— Tramiterako onartu ondoren, espedientea
udal teknikarien txostenaren menpean
jarriko da eta, aurretik informazio batzorde
egokiak ebazpena emanez gero, alkate
lehendakariak
berak
edo
berak
eskuordetzen duen zinegotziak ebatziko du
zuzen.
— Una vez admitido a trámite el
expediente será sometido a informe de
los técnicos municipales y, previo
dictamen de la Comisión Informativa
que
corresponda,
será
resuelto
directamente por el Alcalde Presidente
o Concejal en quien delegue.
81. artikulua.—
kontzeptuak
Betearazpen
aginduak, Artículo 81.— Ordenes de ejecución,
conceptos
Udalak, ofizioz edo norbanakoek egindako
salaketak egiaztatu ondoren, eraikinen, instalazioen
eta, oro har, lurren segurtasun, osasunkortasun eta
herri apaindurarako baldintzak mantentzeko obrak
betearazteko aginduko du.
El Ayuntamiento, de oficio o previa
comprobación de las denuncias efectuadas por
los particulares, ordenará la ejecución de las
obras
necesarias
para
mantener
las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público de los edificios, instalaciones y terrenos
en general.
Obrak beterazteko aginduan beren beregi
La orden de ejecución deberá señalar de
adierazi behar da zein obra betearazteko agintzen forma expresa las obras cuya ejecución impone.
duen. Hala ere, aginduak, beren beregi adierazten No obstante, en los supuestos en que la orden
duenean, proiektua aurkeztera behartu ahal izango expresamente lo señale, podrá obligar a la
74
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
du, obrari ekin aurretik egiaztatzeko, egin beharreko
obrek hala behar dutenean. Horretarako ezartzen
den
epea
igarotakoan,
Udalak
proiektua
interesatuaren pentzura idatziko du.
82.
artikulua.—
bidezkotasuna
presentación de un proyecto para su previa
aprobación, cuando la naturaleza de las obras a
realizar así lo requiera. Trscurrido el plazo a tal
fin señalado, el Ayuntamiento redactará de
oficio a costa del interesado.
Betearazpen-aginduak, Artículo 82.— Ordenes de ejecución,
procedencia
Bidezkoa izango da Udalak behar diren obrak
betearazteko agintzea, norbanakoak edo herri
erakundeak lurrak eta eraikuntzak segurtasun,
osasungarritasun
eta
herri
ornamenduko
baldintzetan mantendu beharra betetzen ez
duenean, nahiz eta baldintza horiek planean edo
ordenantzetan ageri ez. Hori dela eta, adirazburu
gisa antolaturik, ondokoak izango dira betearazpenagindua ekarriko duten kariak:
Procederá el Ayuntamiento a ordenar la
ejecución de las obras necesarias cuando el
particular y organismo público incumpliere su
obligación de mantener los terrenos y
edificaciones en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, aun cuando dichas
condiciones no se señalaren en el Plan u
Ordenanzas. Atal fin, a título anunciativo, se
entenderán como causas que determinarán la
orden de ejecución las que a continuación se
señalan:
1. Segurtasun-baldintzak
1. Condiciones de seguridad
Eraikuntzaren elementuek, hormek edo
mota guztietako zuhaiskek, edo beste
edozein berezko elementu edo elementu
artifizialek
pertsona
edo
ondasunen
segurtasuna
arriskuan
jartzea,
udal
teknikariak hala dela egiaztatu eta
txostenean agertarazten badu.
2. Osasungarritasun-baldintzak
Cuando la seguridad de las personas o
bienes se vean afectados por el estado
de
conservación
de
elementos
constructivos,
muros,
árboles
o
arbustos de cualquier naturaleza, o por
cualquier otro elemento natural o
artificial, y así sea comprobado e
informado por técnico municipal.
2. Condiciones de salubridad
Osasun eta higiene baldintzak narriatzea,
baldintzak ingurukoak zein norbanakoenak
direla, edo zaratak edo usainak sortzea eta,
oro har, herritar gutientzako eragozpenak.
Baldintza horiek ondorengoei buruzkoak
dira: isurkin solidoen sareak; zabor edo
hondakinen biltegiak; eskonbrotegiak; euriurak edo bideratuak; eraikinen barnealdean
edo kanpoaldean sortu eta herriko
bideetatik entzun litezkeen zaratak; horietan
sortzen diren usainak, etab. (zerrenda
adierazteko besterik ez da). Hori guztia
gorabehera, establezimenduak irekitzeko
lizentziak eskatzean neurri zuzentzaileak
ezarri ahal izango dira.
3. Herri apaindurako baldintzak
Cuando se produzca deterioro de las
condiciones de sanidad e higiene, sean
ambientales o particulares, o se
generen ruidos u olores y, en general,
cualquier molestia pública. Se referirán
a
redes
de
vertidos
sólidos,
almacenamiento de basuras y residuos,
escombreras,
aguas
pluviales
o
canalizadas, ruidos desde las vías
públicas derivadas del interior o exterior
de edificios, olores procedentes de las
mismas, etc. (Relación a título
enunciativo.) Todo ello sin perjuicio de
las medidas correctoras que sea
preciso imponer en las licencias de
apertura de establecimientos.
3. Condiciones de ornato público
Fatxadak edo mehelinak, balkoiak eta beste
hegalkin
batzuk
penagarri
egotea,
norbanakoen urbanizazioak gaizki artaturik,
finken itxidurak bertan behera utzita egotea
edo alderako egokia ez den materialaz
eginda, edo finkak ixtea bera, finken izaera
eta destinoagatik zabalik egon behar dutela,
etab.
75
En estado lastimoso de fachadas y
medianeras, balcones y otros voladizos,
mal estado de conservación de las
urbanizaciones privadas, cierre de las
fincas en estado de abondono o
efectuado con material inadecuado para
la zona, el cierre mismo de fincas
cuando por su naturaleza y destino
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
deban estar abiertas, etc.
Erakusleiho, olana, markesina eta iragarkiek
beharkizun horiek bete beharko dituzte, eta
bakoitzak bere lizentzian adikerazitakoak.
Betetzen ez badira, lizentzia iraungiko da,
eta horrek betearazpen-agindua ere ekar
dezake.
Los escaparates, toldos, marquesinas y
anuncios deberán reunir tales requisitos
y los señalados en la licencia
específica. Su no observancia, además
de la caducidad de la licencia, podrá
determinar la oportuna orden de
ejecución.
Ez da baimenik emango hiri lurzoruan
txabolak, estalpeak eta antzeko beste
batzuk eraikitzea, obrak burutzeko beharbeharrezkoak direnean izan ezik; baimen
hauek behin-behinekoak izango dira beti.
Eraikitzen direnek elementu desmuntagarriz
eginda egon beharko dute, ez finkoez, eta
Udalak agintzen duenean kendu beharko
dira.
En suelo urbano no se permitirá la
construcción de chabolas, cobertizos y
otros similares, salvo los estrictamente
necesarios para la ejecución de obras,
que tendrán siempre la naturaleza de
provisionales, y deberán estar formados
por elementos desmontables y no fijos,
y deberán ser retirados cuando lo
ordene el Ayuntamiento.
83. artikulua.— Eraikin
aurritan egotea
eta
eraikuntzak Artículo 83.— Estado ruinoso
edificaciones y construcciones
de
Lurzoruari buruzko Legearen 183. artikuluan eta
Se estará a lo dispuesto en el artículo 183 de
Hirigintzako Disziplinari buruzko Araudian xedaturik la Ley del Suelo y su Reglamento de Disciplina
dagoena izango da manuzko.
Urbanística.
1. Aurri arrunta
1. Ruina ordinaria
Ordenantza honen odoreetarako, horrela
deritze Lurzoruari buruzko Legearen 183.
artikuluaren 1. lerroaldearen a) eta b)
ataletan adierazi direnei.
2. Hirigintzako aurria
A efectos de esta Ordenanza se
denominan así a las señaladas en los
apartados a) y b), párrafo 1, del artículo
183 de la Ley del Suelo.
2. Ruina urbanística
Halakotzat joko da (aurri arruntari dagozkion
balizkoak gertatzearen kalterik gabe), baldin
eta hirigintzako inguruabarrak direla eta
eraikin edo eraikuntza erauztea komeni
bada, eraikin hori antolamendutik at
egoteagatik eta erauzpena plangintza
burutzeko edo haren barruko herri izaerako
elementu isolaturen bat egiteratzeko burutu
beharrekoa izateagatik, antolamendutik at
dauden eraikinen arautegia eraikin hori
dagoen bitartean aplikatzearen kalterik
gabe.
3. Hurre-hurreko aurria
Se entenderá por tal —sin perjuicio de
que concurran además los supuestos
de
ruina
ordinaria—
cuando
circunstancias urbanísticas aconsejen la
demolición del edificio o construcción,
por hallarse el edificio fuera de
ordenación, y ser necesaria su
demolición para la ejecución del
planeamiento o algún elemento aislado
de carácter público previsto en el
mismo, sin perjuicio de la aplicación,
durante la existencia del edificio, de la
normativa de los edificios fuera de
ordenación.
3. Ruina inminente
Udalak zuhurtziaz adierazten duen hurrehurreko
aurria
gertatzen
denetan,
irtenarazpen eta errauspen aginduaren
kalterik gabe, Alkateak ondasun eta
pertsonentzako arriskua txikoagotzeko egin
behar diren obrak guztien (aldamio,
apeamendu, itxidura, hesi eta abarren)
burutzapena agindu ahal izango du, harik
eta eraikina errausteari ekin arte.
76
En los supuestos de ruina inminente
apreciados discrecionalmente por el
Ayuntamiento, y sin perjuicio de la
orden de desalojo y demolición, el
Alcalde podrá ordenar la ejecución de
las obras necesarias (andamiajes,
apeos, cierres y vallados, etc.), que
sirvan para aminorar el peligro para los
bienes y personas, hasta que se haya
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
procedido a la demolición del mismo.
84. artikulua.— Prozedura eta eskumenak
Artículo
84.—
competencias
Procedimiento
y
1.
Segurtasun,
osasun
edo
apaindura
baldintzarik betetzen ez dela ofizioz ikusten
bada,
edo
norbanakoen
salaketak
egiaztatzen badira, Udalak, interesatua
aurretik entzun behar barik, baldintzok
berrezartzeko egin beharreko obra guztiak
burutu ditzala aginduko dio, zuzenean egiteko
zein teknikari eskudunak sinaturiko proiektua
aurrez aurkezturik.
1. Observado de oficio el incumplimiento de
las condiciones de seguridad, salubridad
u ornato, o comprobadas las denuncias
de los particulares, el Ayuntamiento, sin
necesidad de previa audiencia al
interesado, le ordenará la ejecución de
las
obras
necesarias
para
el
restablecimiento de aquéllas, bien
directamente o bien requiriendo la previa
presentación de un proyecto firmado por
técnico competente.
Bi
kasu horietan obrak egiteratzeko edo
proiektua aurkezteko epea adierazi beharko
da.
Proiektuaren
onespenaz
batera,
burutzapenerako epea adieraziko da. Epea
igaro eta proiektua aurkeztu ezean, Udalak
idatziko du ofizioz norbanakoaren pentzura.
En ambos casos se señalará el plazo
durante el cual habrán de efectuarse las
obras o presentarse el proyecto. Con la
aprobación del proyecto se señalará el
plazo de ejecución. Trascurrido el plazo
sin que se presente el proyecto, el
Ayuntamiento redactará de oficio a costa
del particular.
Burutzapen epea ez betetzea berez izango da
hirigintzako urratzea, egoki den zehapena
jarri ahal izatearen ondoreetarako, eta
derrigorrezko betearazpen prozedura hasteko
bidea emango du. Hala ere, Udalak, jaso
diren inguruabarrak ikusirik, betearazpena
behar adina aldiz aginduko du, eta ez-betetze
bakoitza hirigintzako urratze larria izango da,
berrerortzea bailitzateke.
El incumplimiento del plazo de ejecución
constituirá por sí mismo infracción
urbanística
a
efectos
de
la
correspondiente sanción y legitimará el
inicio del procedimiento de ejecución
forzosa. No obstante, el Ayuntamiento, a
la
vista
de
las
circunstancias
concurrentes, ordenará, cuantas veces
estime
preciso,
la
ejecución,
constituyendo cada nuevo incumplimiento
infracción urbanística grave por concurrir
reincidencia.
2.
Derrigorrezko
betearazpen
prozedura
Administrazio Prozedurari buruzko Legean
ezarririk dagoena izango da, eta betearazpen
agindua ohartarazpentzat joko da, beren
beregi agertarazi ez arren.
2. El procedimiento de ejecución forzosa
será el establecido en la Ley de
Procedimiento
Administrativo,
constituyendo la Orden de Ejecución
apercibimiento del mismo, aunque no se
haga constar expresamente.
3. Betearazpen aginduak berehala betearazi
beharko dira, eta beraz, horien aurkako
alegazioek ez dute betearazpenerako eperik
ez ondorerik etengo, salbu eta Alkateak
ondore horiek ikusirik etrendura hori agintzen
duenean.
3. Las órdenes de ejecución tienen carácter
inmediatamente ejecutivo, por lo que
cualquier alegación contra la misma no
interrumpirá los plazos para su ejecución
ni suspenderá sus efectos, salvo que, a
su vista, ordene el Alcalde tal suspensión.
Betearazpen aginduaren aurka jar daitezkeen
administrazio eta jurisdikziozko errekurtsoen
kalterik gabe, interesatuak bidezko jotzen
dituen alegazio guztiak formulatu ahal izango
ditu betearazpenerako epearen erdiko epean;
Udalak epe horren gainerako egunetan
erantzun beharko du, eta aldi hori behin
igaroz gero alegazioari gaitziritzi zaiola
Sin perjuicio de los recursos administrativos
y jurisdiccionales que procedan contra la
orden de ejecución, podrá el interesado
formular cuantas alegaciones estime
necesarias, durante un plazo que será la
mitad del señalado para la ejecución; el
Ayuntamiento habrá de contestar en el
resto del plazo y trascurrido el mismo se
77
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
ulertuko da, hurrehurreko aurria dagoenean
edo premiazko konponketak behar direnean
izan ezik.
entenderá desestimada la alegación,
salvo en el caso de ruina inmenente o
reparaciones urgentes.
4. Betearazpen agindua agizko titulartasuna
duenaren aurka egiteratuko da, jabetza
eskubidearen kalterik gabe; inoiz ere ez da
suposatuko erantzukizun zibilak lekualdatu
direnik, eta lekualdatzekotan ere, horien berri
edukiko dute auzitegi eskudunek. Era berean,
ez da agindua ez betetzeko kari izango
ondasunarekiko
titulartasunaren
eta
narriadurarekiko erantzukizunaren ezagatiko
alegazioa
egitea,
titulartasunik
eza
nabarmena denean izan ezik.
4. La orden de ejecución se dirigirá contra
quien ostente la apariencia de la
titularidad, sin perjuicio del derecho de
propiedad. y en ningún caso prejuzgará la
existencia
de
traslado
de
responsabilidades civiles de las que
conocerán los tribunales competentes.
Por lo mismo no será causa que justifique
el incumplimiento de la orden la alegación
por falta de titularidad en el bien, ni de
responsabilidad en el deterioro, salvo que
la falta de titularidad sea evidente.
Sozietateak, erkidegoak eta abar direnean,
horien legezko ordezkaria izango da ezbetetzearen administrazioarekiko erantzule.
En
5. Betearazpen aginduak eperik adierazten ez
duenean, 30 egunekoa izango dela ulertuko
da, ohartarazpena egiten den egunetik
aurrera zenbatzen hasita.
5. Cuando la orden de ejecución no señale
plazo para su cumplimiento se entenderá
que es de 30 días naturales desde su
notificación.
6. Hirigintzako aurri adierazpenak eta errauspen
aginduak Hirigintzako Disziplinari buruzko
Araudian adierazten den araubideari loturik
egongo dira, salbu eta hirigintzako aurri
(Arauak betearazteko edo jendearentzako
xedatzen diren elementuetarako) edo hurrehurreko aurria gertatzen denean; Udalak
sorospidezko betearazpena erabiliko du,
baina ezin izango dio ekin harik eta
atzemaleak irtenarazi arte.
6. Las declaraciones de ruina urbanística y
órdenes de demolición, se someterán al
régimen señalado en el Reglamento de
Disciplina Urbanística. Excepto en los
supuestos de ruina urbanística para la
ejecución subsidiaria, no procediendo
ésta hasta que hayan sido desalojados
los ocupantes.
Baldin eta espediente kontrajarrian aurririk ez
dagoela
adierazten
bada,
eraikina
segurtasun, osasun eta apaindura egoera
onean artatzeko egoki diren neurrien
betearazpen agindua arestian ezarri den
prozedurak eraenduko du.
Cuando del expediente contradictorio no
resultare la existencia de ruina, la orden
de ejecución de las medidas pertinentes
para mantener el edificio en situación de
seguridad, salubridad y ornato se
regulará por el procedimiento establecido
anteriormente.
78
los
supuestos
de
sociedades,
comunidades, etc., será responsable
administrativamente del incumplimiento
de la misma el representante legal.
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. ATALA
SECCION III
PROIEKTUAK, URBANIZAZIO OBRAK,
PROYECTOS, OBRAS DE URBANIZACION,
LIZENTZIEN KONTROLA ETA BETEARAZPEN
CONTROL DE LICENCIAS Y ORDENES DE
AGINDUAK
EJECUCION
85. artikulua.— Agiriak eta prozedura
Artículo
85.—
procedimiento
Documentación
y
1. Urbanizazio Proiektuan ondoko agiri hauek
bildu beharko dira:
1. El proyecto de urbanización estará
integrado por la documentación siguiente:
a)
Behin-betiko
onetsirik
dauden
soropidezko arau, plan partzial edo
xehekapen-azterlanen agiri guztien aldaki
ofizialei buruzko informazioa; horietan
ondokoak eraso beharko dira: garatuko den
antolamendua, Urbanizazio Proiektuaren
mugak,
aldeztaketa,
erabilerak,
dentsitateak, egoitzazko edota industri
eraikuntzaren banaketa, lurzatien taxuketa,
bide-sarearen ezaugarriak, gune askeen
sistema
eta
eraikuntza
pribaturako
lurzoruaren ezaugarriak.
a) Información en copia oficial de los
documentos de las NN.SS., Plan
Parcial, Plan Especial u Estudio de
Detalle, aprobados definitivamente, que
indiquen la ordenación que se
desarrolla, con expresión de los límites
del
proyecto
de
urbanización,
zonificación,
usos,
densidades,
distribución de la edificación residencial
y/o industrial, parcelación, trazados y
características de la red viaria y del
sistema de espacios libres y del suelo
de edificación privada.
b) Informazio topografiko eguneratua, eta
bai ondoko informazioa ere: zerbitu
beharreko aldearen altimetria, egun diren
instalazioak, hiri zerbitzuak eta eraikuntzak,
horien elkarren hedadurarekiko guneak,
gutxieneko aldearen adierazpena, hiri
lurzorurako 1:200 eskalan eta gainerakoan
1:500 eskalan. Udal zerbitzu teknikoek
Proiektu osoa edo berorren zati batzuk
garatu beharreko eskala zehaztu ahal
izango dute, finkaturik dauden mugak
zainduz eta proiektu horren ezaugarriak
kontutan hartuz.
b) Información topográfica actual,
incluyendo altimetría de la zona a servir,
con expresión de las instalaciones,
servicios urbanos y edificaciones
existentes, así como señalamiento de
los puntos de alcance con éstos, e
indicación del área mínima, a escala
1:200 en suelo urbano y 1:500 en el
resto.
Los
Servicios
Técnicos
municipales quedan facultados para
precisar la escala a que se desarrollará
la totalidad o parte del proyecto, dentro
de los límites prefijados, dependiendo
de las especiales características
técnicas del mismo.
c) Memoria.
c) Memoria.
d) Planoak.
d) Planos.
e) Nahizgeroko baldintzen eta ekonomiaadministraziozko baldintzen plegua.
e) Pliegos de condiciones facultativas y
económico-administrativas.
f) Aurrekontua.
f) Presupuesto.
2. Baldin eta Urbanizazio Proiektua ekimen
79
2. Si el proyecto de urbanización fuese
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
pribatuak idazten badu, arestian aipatu
agiriez gain, ondorengo hauek ere bildu
beharko dira:
redactado por la iniciativa privada deberá
contener además de la documentación
antes citada la siguiente:
— Ukitzen diren jabeen izena, deiturak eta
helbidea.
— Nombre, apellidos y dirección de los
propietarios afectados.
— Urbanizazio obrak kontratatu eta
burutzeko erari buruzko aurreikuspenak;
bestalde, sustatzaileak era guztietako
ekonomi baliabideak adierazi beharko ditu.
— Previsiones sobre modo de
contratación y ejecución de las obras de
urbanización y señalamiento de los
medios económicos de toda índole por
parte del promotor.
— Obra horiek Planaren oinarri diren
arauetan edo proiektuaren ezarririk dauden
egitateak jazo arte edo, hala denean,
egitate horiek egin ostean ere artatzeko
sistemari buruzko aurreikuspenak.
— Previsiones sobre el sistema de
conservación de dichas obras hasta el
momento en que tengan lugar las
acciones previstas en el Plan o Normas
que sirven de base al proyecto, así
como con posterioridad, en su caso, a
dichas acciones.
—Sustatzaileak eta, hala denean, lurzati
edo eraikuntzen eskuratzaileek Udalarekin
hartzen dituzten konpromezuei buruzko
testua, ondoko gai hauek agertaraziz: gune
askeen
lagapena,
urbanizazioaren
artapena,
obren
burutzapenerako
aurreikusirik dauden etapak betetzea eta,
hala denean, ezartzen den Planari edo
Arauei
aplikatzen
zaien
jarduketa
sistemaren arabera egoki diren diruzko
eginbeharrak betetzea, Lurzoru eta Hiri
Antolamenduaren
Araubideari
buruzko
indarreko Legearekin bat etorriz.
— Texto de los compromisos que el
promotor y, en su caso, los adquirientes
de parcelas o edificaciones, adquieran
frente al Ayuntamiento, en relación a:
cesión de espacios libres, conservación
de la urbanización, cumplimiento de las
etapas previstas en la ejecución de las
obras y asunción de las obligaciones
dinerarias que, en su caso, procedan,
según el sistema de actuación aplicable
al Plan o Norma que se ejecuta de
acuerdo con la vigente Ley de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana.
— Aurreko epigrafean aipatu den artapen
eginbeharra betetzeko berme sistema.
— Sistema de garantías para el
cumplimiento de la obligación de
conservación a que se refiere el
epígrafe anterior.
— Urbanizatu beharreko lurren balioaren
%2ko bermea aurkezteko era, baldin eta
obra artikulu honetan aipatu den etapaplanean aurreikusitako epeen barruan
burutu beharra betetzen ez bada. Ondore
horietarako,
proiektuan
urbanizatu
beharreko lurren balioa ezarri beharko da.
— Forma de presentación de la
garantía del 2% del valor de los
terrenos a urbanizar, para el caso de
incumplimiento de la obligación de
ejecución de la obra, dentro de los
plazos previstos en plan de etapas que
se ha referido en este artículo. A tal
efecto, deberán determinarse en el
proyecto el valor de los terrenos a
urbanizar.
— Era guztietako ekonomi baliabideak.
— Medios económicos de toda índole.
— Obrak bermatzeko epeak. Sektoreka edo
zerbitzuka ere ezarri ahal izango dira
jasoketak. Berme epea urtebetekoa izango
da, gutxienez, obren edo berorien sektoreen
behin-behineko jasoketa akta sinatzen den
egunetik aurrera zenbatzen hasita.
—Plazos de garantía de las obras,
pudiendo establecerse recepciones por
sectores o servicios. El plazo de
garantía será, como mínimo, de un año,
contando a partir de la firma del acta de
recepción provisional de las obras o
sectores de las mismas.
Behin-behineko
jasoketa
akta
obren
zuzendariak edo zuzendariek sinatuko
El acta de recepción provisional será
suscrita por el director o directores de
80
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
du/dute, sustatzailea ados dagoela eta udal
teknikari ak ikusonetsirik, eta indarrean
jarriko da behin Udalak onetsiz gero. Berme
epea igaro ondoren, arestian aipaturiko
alderdiek
behin-betiko
jasoketa
akta
sinatuko dute, eta akta hori Udalaren
onespenaren pean jarriko; onetsi ondorik,
artikulu honen 2-6. atalean adierazi diren
bermeak itzultzeari ekingo zaio.
las obras, con la conformidad del
promotor y el visto bueno del técnico
municipal correspondiente, entrando en
vigor una vez aprobada por el
Ayuntamiento. Transcurrido el plazo de
garantía, se suscribirá el acta de
recepción definitiva por las partes antes
señaladas,
sometiéndose
a
la
aprobación del Ayuntamiento, y una vez
acordada ésta, se procederá a la
devolución de las garantías señaladas
en el apartado 2.6 de este artículo.
3. Urbanizazio obra osagarriak. Eraikuntzaren
batean arautegi honetan deskribatu diren
gutxieneko zerbitzuetariko bat osatu edo
arauotan
definitu
denaren
araberako
urbanizazio obra osagarriak burutu behar
direnean, eraikuntzari buruzko proiektuarekin
batera urbanizazio obra osagarrien eraskina
aurkeztu beharko da, burutu edo egiteratu
behar diren obrak klarki adierazten dituena.
Eraikuntzarako obra lizentzia eskuratzeko
agiri hori aurkeztu beharko da derrigorrez, eta
egiteratu ere egin beharko da lehenengoz
atzemateko lizentziaren emakidarako.
3. Obras complementarias de urbanización.
Cuando una edificación precise completar
alguno de los servicios mínimos descritos
en la presente Normativa, o realizar obras
complementarias de urbanización según
en ellas se define, se habrá de presentar
dentro del proyecto de edificación un
anexo de obras complementarias de
urbanización, que especifique claramente
las obras a realizar y ejecutarlas. Será
condición necesaria la presentación de
dicho documento para la concesión de
licencia de obras de la edificación, y su
ejecución para la concesión de la licencia
de primera ocupación.
86. artikulua.— Urbanizazio
gutxieneko edukina
proiektuen Artículo 86.— Contenido mínimo de los
proyectos de urbanización
Aurreko artikuluan adierazi diren proiektu
Los documentos de proyecto señalados en
agirietan ondoan zehazten den edukina jaso el artículo anterior, tendrán como mínimo el
beharko dute, gutxienez:
siguiente contenido:
a) Memoria. Ondoko puntu hauek garatuko
dituena:
a) Memoria. Que desarrolle como mínimo los
siguientes puntos:
— Plan, arau edo xehekapen-azterlanaren
zehaztapena, proiektuaren oinarria, egoki
diren epe ofizialak erasoz, eta behin-betiko
onespenaren datak.
— Especificación del Plan, Norma o
Estudio de Detalle base del proyecto,
con
los
plazos
oficiales
correspondientes y sus fechas de
aprobación definitiva.
—Egongo bide diren zerbitzuen zerrenda
eta, hala denean, horiek baztertzeko
bidezkoketa, ondoko zerrenda honen
arabera:
— Enumeración de los servicios cuya
implantación se prevé y justificación en
su caso de su exclusión, según la
relación siguiente:
– Galtzaden zolaketa, aparkalekua,
espaloiak, oinezkoentzako bideen sarea
eta gune askeak.
–
Pavimentación
de
calzadas,
aparcamiento, aceras, red peatonal y
espacios libres.
– Edateko ura banatzeko eta garastatzeko
sarea eta suteetarako urpaldoen sarea.
– Red de distribución de agua potable,
riego e hidrantes para incendios.
– Estolderia sarea, ur beltz eta euri-urak
isurtzeko.
–
Red
de
alcantarillado
para
evacuación de aguas fecales y
pluviales.
– Elektraenergia banatzeko sarea.
– Red de distribución de energía
eléctrica.
81
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
– Herriko argien sarea.
– Red de alumbrado público.
– Hiriko lorategiak, apaindura eta altzariak.
– Jardinería,
urbano.
– Zaborrak biltzeko ontziak.
– Depósito de recogida de basuras
ornato
y
mobiliario
— Obren atal zehatzak burutuko diren
ordena, etapa-planaren, planaren edo egoki
diren arauen edota proiektuaren beraren
aurreikuspenen
araberakoa,
burutzapenerako epeak eta kontratazio eta
egiteratze era adieraziz.
— Orden en que se ejecutarán las
distintas partes de las obras en función
del plan de etapas, el Plan o Normas
correspondientes, o de las previsiones
del propio proyecto, indicando plazos de
ejecución y forma de contratación y
ejecución.
— Aurrekontuen laburpena, guztirako
zenbatekoa partidaka edo kapituluka jasoz.
— Resumen de presupuestos, con
indicación del importe total por partidas
y capítulos.
— Ondoko gai hauek erasoko dituzten
eraskinak:
— Anexos relativos a:
– Bidezkoketako kalkuluak.
– Cálculos justificativos.
– Uren sarea.
– Red de aguas.
– Argien sarea.
– Red de alumbrado.
– Herriko argien sarea.
– Red de alumbrado público.
– Egiturazko kalkulu egokiak.
– Cálculos de estructura pertinentes.
– Obrek ukitzen dituzten zerbitzuak eta
instalazioak.
– Servicios e instalaciones afectados
por las obras.
– Lurren desjabetzapenak eta atzemateak
(baldin badaude).
– Expropiaciones y ocupaciones de
terreno (si las hubiere).
– Prezioen berrikuspen klausularen
bidezkoketa (bidezkoa denean).
– Justificación de la claúsula de
revisión de precios (si procesiese).
– Obrei buruzko plana.
– Plan de obras.
– Kalitate kontrola.
– Control de calidad.
b) Planoak. Ondoko hauek gutxienez:
b) Planos. Como mínimo los siguientes:
— Kokaera planoa.
— Plan de situación.
— Kokalekuen planoa.
— Plano de emplazamiento.
— Atzeman edo desjabetu beharreko lurren
planoa, hala denean.
— Plano de terrenos a ocupar o
expropiar, en su caso.
— Ukitzen diren zerbitzuen eta hauen
aldarazpenen planoa.
— Plano de los servicios afectados y su
modificación.
— Antolamenduko oin-plano orokor onetsia.
— Planta general de la ordenación
aprobada.
— Egoera plano eguneratua.
— Planta de estado actual.
— Plangintza eta taxuketa.
— Planeamiento y trazado.
— Edateko uraren sarea.
— Red de agua potable.
— Saneamendu sarea.
— Red de saneamiento.
— Herriko argien sarea.
— Red de alumbrado público.
— Ereduzko ebakidurak.
— Secciones tipo.
82
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
— Xehetasunak.
c)
— Detalles.
c)
Nahizgeroko baldintza teknikoen eta
ekonomia-administraziozko
baldintzen
plegua, Udalak onesten duen eredura, baldin
eredurik badago.
d) Neurketak eta aurrekontuak:
Pliego
de
condiciones
técnicas,
facultativas y económico-administrativas,
que se ajustará al modelo aprobado por
el Ayuntamiento, si lo hubiera.
d) Mediciones y presupuesto:
— Prezio banakatuen koadroa.
— Cuadros de precios descompuestos.
— Neurketak.
— Mediciones.
— Aurrekontu partzialak.
— Presupuestos parciales.
— Aurrekontu orokorra.
— Presupuesto general.
87. artikulua.— Udalak urbanizazio obrak Artículo 87.— Inspección, control y
ikuskatu, kontrolatu eta jasotzea
recepción municipal de las obras de
urbanización
Sustapen pribatuko urbanizazio obrak Udalaren
zerbitzu teknikoek berrikusi ahal izango dituzte,
bidezkotzat jotzen duten guztietan eta manuz,
baldin sustatzaile jarduleak eskatzen badu. Ondoko
hauek eraso beharko dira obraren agindu-liburuan:
Las obras de urbanización de promoción
privada podrán ser revisadas por los Servicios
Técnicos municipales cuantas veces lo estimen
oportuno y, preceptivamente, a petición del
promotor actuante, dejando constancia en el
Libro de Ordenes de la obra, en lo siguiente:
— Zuinketaren egiaztapena.
— Comprobación de replanteo.
—Edateko uraren sarean presio-saioak eta
saneamendu
sarean
estankotasunari
buruzkoak egitea.
— Realización de las pruebas de
presión en la red de agua potable y
estanqueidad en la de saneamiento.
— Irmaketa-geruza guztiak jarri aurreko
egiaztapena, gurpilezkoentzako bideetan
zein oinezkoentzakoetan.
—Comprobación previa al extendido de
todas y cada una de las capas de
afirmado, tanto en vías rodadas como
peatonales.
— Herriko argien instalazioa.
— Instalación de alumbrado público.
— Apaindura lanen eta lorategietako obren
burutzapena.
— Realización de las
ornamento y jardinería.
— Obren behin-behineko jasoketa.
— Recepción provisional de las obras.
— Obren behin-betiko jasoketa.
— Recepción definitiva de las obras.
obras
de
Azken bi egitateei dagozkien aktak idatzi
beharko dira, obraren zuzendariak sinaturik,
sustatzailearen adostasunez eta udal teknikari
egokiak ikusonetsirik; aktok Korporazioak onetsi
beharko ditu, ezarririk dauden ondoreak izan
ditzaten.
De los dos últimos hechos se levantarán las
correspondientes actas suscritas por la
dirección de obra, con el conforme del promotor
y el visto bueno del técnico municipal
correspondiente, que se someterán a la
aprobación de la Corporación, a los efectos
prefijados.
Urbanizazio obren kontratariak, 72 ordu
lehenago, idatziz eskatu beharko dio Udalari
adierazi den fase bakoitzean manuzko bisitaldi
teknikoa egiteko. Beharkizun hori bete ezean,
Udalak obren kalitate ona eta burutzapen zuzena
bermatzeko behar diren agindu, gutun eta saio
guztiak egiteratu beharko ditu, eta gastu horiek
El contratista de las obras de urbanización
viene obligado a solicitar por escrito al
Ayuntamiento, con 72 horas de antelación, la
preceptiva visita técnica en cada una de las
fases indicadas. Si no se cumpliere este
requisito, el Ayuntamiento deberá realizar todos
los encargos, catas y pruebas necesarias para
83
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
lizentziaren titularraren konturakoak izango dira.
garantizar la calidad y correcta ejecución de las
obras, cuyos gastos correrán a cuenta del titular
de la licencia.
88. artikulua.— Herri erabilerako zortasuna Artículo 88.— Características de los
duten guneen ezaugarriak
espacios con servidumbre de uso
público
Baldin eta plangintzan herri erabilerako
zortasuna eta solairuen egituratze, iragazkaizpen,
huste, zolaketa, argiztapen eta akaberak burutzeko
obren nahizgeroko zuzendaritza lurzati pribatuen
azaleraren barruan ezartzen bada, nahitaez
partituko dira Udalaren zerbitzu teknikoekin.
Barneko artapen eta mantenua, iragazkaizpena eta
zorrotenak eraikinaren jabeen pentzurakoa izango
da beti.
89.
artikulua.—
erantzukizunak
Cuando en el planeamiento se establezca la
servidumbre de uso público en superficie dentro
de parcelas privadas, la dirección facultativa de
las
obras
de
ejecución
del
forjado,
impermeabilización, desagüe, pavimentación,
iluminación y acabados, se compartirán con los
Servicios
Técnicos
municipales
obligatoriamente.
La
conservación
y
mantenimiento del interior, impermeabilización y
bajantes correrá siempre a cargo de los
propietarios del edificio.
Sustatzailearen Artículo 89.— Responsabilidades del
promotor
Sustatzaileari dagokio obrak hasi baino lehen hiri
instalazioen egungo egoerari buruzko hirigintzako
informazioa, Urbanizazio Proiektuan biltzen dena,
benetakoa den ala ez egiaztatzea; horretarako, uki
daitezkeen zerbitzu guztien (ura, saneamendua,
hariteria elektrikoa edo telefonikoak, etab.) erantzule
diren hornikuntza erakunde edo konpainia guztien
ordezkariekin elkarrikuskatu beharko du.
Compete
al
promotor
comprobar
previamente al inicio de las obras que la
información urbanística relativa al estado actual
de las instalaciones urbanas, contenidas en el
proyecto
de
urbanización,
es
veraz,
entrevistándose
a
tales
efectos
con
representates de las entidades o compañías
suministradoras responsables de todos los
servicios que puedan verse afectados (agua,
saneamiento, tendidos eléctricos o telefónicos).
Zerbitzu horietan izan daitezkeen narriadura,
kalte edo matxurei dagokienean, Udala ez da inoiz
ere horien erantzule izango, nahiz eta lizentzia jaso
duten obrak zuzen garatzearen ondorio gisa gertatu;
beraz, sustatzaileak egin beharko die aurre uki
daitezkeen zerbitzuak berriro jartzeko eragiten diren
gastu guztiei.
En ningún caso será el Ayuntamiento
responsable de los deterioros, desperfectos o
averías que puedan sufrir tales servicios,
aunque hayan sobrevenido como consecuencia
del normal desenvolvimiento de las obras objeto
de licencia debiendo hacer frente el promotor a
todos los gastos que se ocasionen como
consecuencia de la reposición de los servicios
afectados.
90.
artikulua.—
Urbanizazio
obren Artículo 90.— Características técnicas y
eraikintza-ezaugarriak
eta
ezaugarri
constructivas de las obras de
teknikoak
urbanización
Urbanizazio proiektu guztiak eta urbanizaziorako
obra osagarrietarako proiektuak arautegi honetako
urbanizazio ordenantzei lotuko zaizkio eta haietan
Udalak kasuan kasurako definitzen dituen motetako
materialak eta elementuak erabiliko direla.
Todos los proyectos de urbanización y de
obras complementarias de urbanización se
ajustarán a las ordenanzas de urbanización
contenidas en esta Normativa y empleando los
materiales y elementos de los tipos definidos
por el Ayuntamiento en cada caso.
Arautegi hau garatzeko, udal zerbitzuek
Los
servicios
municipales
quedarán
ahalmena edukiko dute obra edo zerbitzu bakoitzari facultados para redactar los pliegos generales
84
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
buruzko baldintza teknikoen eta ekonomiadministraziozko plegu orokorrak idazteko eta
erabili beharreko materialak eta elementuak
definitzeko.
de condiciones técnicas y económicoadministrativas de cada obra o servicio, en
desarrollo del contenido de la presente
Normativa, y para definir los materiales y
elementos tipo a emplear.
91. artikulua.— Tramitazioa
Artículo 91.— Tramitación
Urbanizazio
proiektua
norbanako
batek
betearazten duenean, Udal Erregistroan haren bost
ale aurkeztuko ditu, teknikari eskudunak idatzi eta
elkargoak
ikusonetsirik,
tramitazioa
hasteko
eskabidearekin batera, sustatzaileak edo haren
mandatariak behar bezala itzulita eta sinatuta, eta
horiekin baita obra zuzendaritzaren kontratua ere,
elkargoak behar bezala ikusonetsita.
Cuando el proyecto de urbanización sea
ejecutado por un particular, se presentarán en
el Registro General municipal cinco ejemplares
del mismo redactados por técnico competente y
visados
por
el
Colegio
Profesional
acompañando a la solicitud de inicio de la
tramitación, debidamente reintegrada y suscrita
por el promotor o su mandatario, y dirigida al Sr.
Alcalde- Presidente, y el contrato de dirección
de obra debidamente visado por el Colegio
Profesional.
Hala denean, proiektuak ikutzen dituen lur,
Se presentarán también, en su caso, las
zerbitzu edo instalazioen gainean eskumenak autorizaciones correspondientes de los distintos
dituzten herri erakundeen baimenak ere aurkeztuko organismos públicos que tengan competencia
sobre los terrenos, servicios o instalaciones que
dira.
resulten afectados por el proyecto.
Urbanizazio proiektuak indarreko Lurzoruari
buruzko Legearen 41. Artikuluan eta, hala denean,
54.ean ezarritakoaren arabera tramitatuko dira. Udal
zerbitzuek txostena emango dute; txostenean
ondoko proposamenetariko bat eman beharko dute:
Los proyectos de urbanización se tramitarán
según lo establecido en el artículo 41 y del 54
en su caso de la vigente Ley de Régimen del
Suelo, y los Servicios Técnicos municipales
emitirán informe que habrá de concluir con
alguna de las propuestas siguientes:
—Sustatzaileei antzemandako anomalien berri
ematea, zuzen ditzaten; horrelakoetan 30
eguneko epea emango diete zuzenketarako,
eta epe hori haiek zuzendu gabe igarotzen
bada, proiektuaren hasierako onespena
ukatzea gerta liteke.
—
— Hasierako onespena ukatzea proposatzea
Udalari. Hori hala gertatuko da, baldin eta
antzematen diren hutsaldiak zuzentzeko,
beraien
munta
edo
kalifikazioagatik,
aurkezturiko agirietariko asko berrikusi behar
badira.
— Proponer al Ayuntamiento la denegación
de la aprobación inicial. Este supuesto se
dará si la cuantía o calificación de las
deficiencias encontradas fuera de tal
índole que, para su corrección se
precisase la revisión de gran parte de la
documentación presentada.
—
— Proponer al Ayuntamiento la aprobación
inicial, si, como resultado del informe, el
proyecto de urbanización se adapta a la
Normativa correspondiente, bien porque
no se hubieran encontrado deficiencias
importantes o porque éstas se hubieran
subsanado en el plazo establecido.
Podrán
no
obstante
proponer
modificaciones o precisiones de detalle
que se habrán de cumplir en la ejecución.
Udalari behin-behinean onets dezala
proposatzea, baldin eta txostena dela-eta
urbanizazio proiektua behar den arautegira
moldatzen bada, dela hutsaldi handirik aurkitu
ez delako, dela hutsaldiak ezarritako epean
ongitu direlako. Hala ere, betearazpenean
bete
beharreko
aldarazpenak
edo
xehetasunak proposatu ahal izango dituzte.
Urbanizaziorako
obra-lizentziak
ematen
85
Comunicar a los promotores las
anomalías
observadas
para
su
corrección, dándoles un plazo máximo de
30 días para ello, que, de transcurrir sin
que se produzca, podrá motivar la
denegación de la aprobación inicial del
proyecto.
La licencia de obras de urbanización se dará
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
direnean, beti eduki dute baldintzatzat hari dagokion siempre condicionada al cumplimiento de los
urbanizazio proiektuaren epeak eta bermeak plazos y garantías del proyecto de urbanización
correspondiente.
betetzea.
Arautegi honetan eskatu diren bermeak jartzeko
ondokoetariko bat aurkeztu beharko da: banku
abala, akzio bahia edo tituluak, hipoteka,
sustatzailea
titularra
den
azalera
zatiaren
Udalarentzako fiduziari eskualdatzea, edo kasuankasuan ezartzen den beste edozein erregistroberme.
La presentación de las garantías exigidas en
la presente Normativa, podrá consistir en aval
bancario, prenda de acciones o título, hipoteca,
transmisión fiduciaria de parte de la superficie
que resulte titular el promotor a favor del
Ayuntamiento, en cualquier otra forma de
garantía registral que en su caso se establezca.
Lizentzia horri Udalak zerga ordenantza egokian
Para dicha licencia serán de aplicación las
onetsita dituen tasak ezarriko zaizkio; tasa hauek tasas que tenga aprobadas al efecto el
lizentzia eman aurretik ordaindu beharko dira.
Ayuntamiento en su correspondiente ordenanza
fiscal, que deberán ser devengadas antes de su
concesión.
Ez da inoiz eraikintza-lizentziarik emango
urbanizazio betebeharrak bete gabe dauden
lurretarako, aurretik horri dagokion urbanizazio
proiektua onesten ez bada edo, hala denean, obra
osagarrietarako proiektua aurkezten ez bada.
No podrá nunca concederse licencia de
edificación en un suelo que no haya cumplido
sus obligaciones urbanizadoras, sin la previa
aprobación del proyecto de urbanización
correspondiete, o presentación del proyecto de
obras complementarias en su caso.
Eraikin
edo
instalazio
bat
lehenengoz
atzemateko edo erabiltzeko lizentzia emateko eta
ondorioz eraikin hori Udalaren ur hornidurarako
sareari lotzeko eta elektraenergia hornitzeko,
ezinbesteko baldintza izango da osorik burutzea,
proiektuaren eta arautegi honen arabera, eraikina
edo instalazioa egiten den aldeko urbanizazio osoa.
Será condición indispensable para la
concesión de la licencia de primera ocupación o
utilización de un edificio o instalación y en
consecuencia para su conexión a la red de
abastecimiento municipal de aguas y para el
sumistro de energía eléctrica la ejecución
completa y conforme a proyecto y a esta
Normativa
de
toda
la
urbanización
correspondiente al área en que se enclave el
edificio o instalación.
92. artikulua.— Obren zuinketa
Artículo 92.— Replanteo de las obras
1. Lizentziaren itzalpean egiten diren obrei
ekiteko, aurretik haien zuinketa egin beharko
da; tramite hau Udalari eskatu behar dio
interesatuak, lizentzia emateko erabakia
jakinarazten zaion egunaren hurrengo bost
egunetan zehar.
1. El inicio de las obras amparadas por
licencia precisará replanteo previo de las
mismas, trámite que deberá solicitar el
interesado del Ayuntamiento dentro de
los cinco días siguientes al de la
notificación del acuerdo de concesión de
licencia.
Eskabidea epe horretan aurkezten ez bada,
lizentziaren iraungipenerako ezarri den epea
erabakiaren jakinarazpenaren epera aldatuko
da
berez,
zuinketa
eskatu
beharra
gorabehera.
De no presentarse dicha solicitud en el plazo
indicado,
quedará
automáticamente
trasladado al de notificación del acuerdo
el establecido a efectos de caducidad de
la licencia, y ello sin perjuicio de la
obligación de solicitar el replanteo.
Zuinketarako eskabideari planoa batu beharko
zaio (1:200 eskalakoa), eta bertan lurraren
perimetroaren mugak eta azalera adierazi
beharko dira.
A la solicitud de replanteo se deberá
acompañará plano (escala 1:200),
delimitando en el mismo perímetro del
terreno y señalando su superficie.
2. Kanpo lerrokadurak. Orubearen eta inguruko
aldearen planoaren gainean zehaztuko dira,
eskala gutxienez 1:1.000 izango dela; gune
2. Alineaciones exteriores. Se determinarán
sobre el plano del solar y zona inmediata,
a escala no inferior a 1:1.000, refiriendo
86
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
bereizgarriak lurraren beste gune finko
batzuekiko erreferentziarekin agertuko dira,
eta behar bezala zehazturik. Behin horiek
mugatuz gero, lurraren gainean jarriko dira
iltze edo taketen hesolen bitartez.
sus puntos característicos a otros fijos del
terreno, de manera que queden
suficientemente determinadas. Una vez
delimitadas, se señalarán sobre el terreno
mediante clavos o estacas.
3. Sestrak. Lerrokaduren plano berean grafiatu
beharko dira. Sestraren kota zehatza
antolamendu-planoetan
eraikintzako
ordenantzetan
definituriko
erreferentziakotarako adierazitako gunean zehaztuko da,
edo fatxadako ardatzean; sestra zehazteko
espaloiko zintarrira, galtzadaren ardatzera
edo egokitzat jotzen den edozein gunera
arteko distantzia adieraziko da metro eta
zentimetroetan.
3. Rasantes. Deberán grafiarse en el mismo
plano de las alineaciones, y se
determinará la cota exacta de la rasante
en el punto señalado en los planos de
ordenación para la cota de referencia
definida en las ordenanzas de edificación
o en el eje de la fachada, expresándola
en metros y centímetros al bordillo de la
acera, al eje de la calzada o a cualquier
otro punto que se considere adecuado.
4. Barruko lerrokadurak. Barne lerrokadurako
orubeak lerrokadura anitzeko etxadietan
daudenean, hauek guztiak adieraziko dira, 2.
Atalean kanpo lerrokaduretarako aipatu diren
zorroztasun eta baldin eurekin.
4. Alineaciones interiores. En los solares con
alineación interior, situados en manzanas
con alineaciones múltiples, se señalarán
éstas con el mismo rigor y condiciones
que se ha determinado en el apartado 2
para exteriores.
5. Obren zuinketa lurraren gainean egingo dute
udal
teknikari
egokiak
eta
obraren
zuzendariak eta, hura oinarri harturik,
Korporazioaren idazkariak akta egingo du.
Akta eta aurreko ataletan aipatu diren
adierazi diren planoak alkateak dioen
teknikariek sinatu beharko dituzte, bai eta
lizentziaren titularrak ere.
5. El replanteo de las obras será efectuado
materialmente sobre el terreno por el
técnico municipal correspondiente y el
director de la obra, y en base al mismo se
levantará, por el Secretario de la
Corporación, el acta correspondiente, la
cual, junto con los planos a que se
refieren los anteriores apartados, deberá
ser suscrita por los técnicos indicados por
el Alcalde y por el titular de la licencia.
93. artikulua.— Bideak erabiltzea eta herri Artículo 93.— Usos de vías y afecciones
ondasun edo zerbitzuak ukitzea oro har
a bienes o servicios públicos en
general
1. Obra-lizentzia emateak berekin dakar behar
diren herri bide edo guneak behin-behinean
atzamateko baimena, obra burutzeko edo
beraren segurtasuna bermatzeko behar
izanez gero.
1. La concesión de licencia de obras implica
la
autorización
para
ocupar
provisionalmente, por necesidades de la
obra o para garantizar la seguridad de la
misma, las vías o espacios públicos
necesarios.
Adierazi berri dugun baimena emateko ez da
beharko beste tramiterik, baina hori
gorabehera behar diren eskubide eta tasak
ordaindu beharko dira eta, oro har, herriko
bideen erabilera araupetu duen ordenantza
ezarri ahal izango da, badago.
La autorización indicada se considerará
otorgada sin necesidad de tramitación
separada, pero sin perjuicio de la
obligación de abonar los derechos y
tasas correspondientes, y de la
aplicabilidad general de la ordenanza
reguladora del uso de la vía pública, si la
hubiere.
2. Aurreko atalean adierazitakoak ondoreak izan
ditzan, obra-lizentziaren eskabideari agiriak
batuko
zaizkio
(idatzizkoak
zein
grafikodunak), adierazi berri ditugun herri
ondasunetarik ukiturik daudenak zein diren
zehazteko, 65. artikuluaren 6. atalean
2. A efectos de lo señalado en el apartado
anterior, a la solicitu de licencia de obras
se acompañará documentación —escrita
y gráfica— en la que se concrete la
afección de los bienes públicos
señalados, según se detalla en el
87
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
xehekatu denaren arabera.
apartado 6 del artículo 65.
3. Baldin eta obrek zerbitzu orokorrak edo herri
zerbitzuak ukitzen badituzte, sustatzaileek
horren berri emango dute lizentziaeskabidean eta, horrez gainera, zerbitzu
horiek Udalak berak zuzenean kudeatzen ez
baditu, ukituriko administrazio erakundeari
edo enpresari obrak hasiko direla jakinarazi
beharko diote, hasi baino 30 egun lehenago,
horiek zerbitzuen segurtasunerako eta
mantenimendurako behar diren neurriak har
ditzaten.
3. Si las obras afectaren a servicios
generales o públicos, los promotores lo
harán constar así en la solicitud de
licencia y, además, en el caso de que no
fuera el Ayuntamiento el gestor directo de
los
indicados
servicios,
deberán
comunicar a la entidad administrativa o
empresa afectada el inicio de las obras
con una antelación de 30 días, a fin de
que puedan adoptar las medidas precisas
para la seguridad y mantenimiento de los
servicios.
4. Obra-lizentziaren baten titularra dena obra
horiek egitean herriko bideetan edo bestelako
herri zerbitzu batzuetan sortzen diren gaitz
eta kalteen erantzulea izango da. Zenbait
lizentziak baldintza gisa urbanizatu beharra
eduki dezaketela bazter utzita, sustatzaileek
ukituriko herri ondasun edo zerbitzuek bere
hartan iraungo dutela edo obrak hastean
egon diren bezala utziko dituztela segurtatu
beharko dute beti ere. Obraren xedea
erabiltzeko, aurrekoa bete beharko da, edota
lehenengo atzemate edo erabilerarako
lizentzia lortzeko, hau behar denean.
4. El titular de cualquier licencia de obras,
deberá responder de los daños y
perjuicios que durante la ejecución de las
mismas se produzcan en las vías u otros
bienes o servicios públicos. Al margen de
la obligación de urbanizar a que puedan
estar
condicionadas
determinadas
licencias,
los
promotores
deberán
asegurar en todo caso el mantenimiento
o reposición de los bienes o servicios
públicos afectados, al estado en que se
encontraban al inicio de las obras,
constituyendo el cumplimiento de este
deber condición para la utilización del
objeto de la obra, o para la obtención de
la licencia de primera ocupación o
utilización, cuando ésta fuere necesaria.
Udalak betebehar hori beteko dela bermatzeko
gordailua (esku dirutan edo banku abalaren
bitartez) jarri beharra ezarri ahal izango dio
lizentziaren titularrari. Berme horrek ez du
zerikusirik
edukiko
urbanizazio
obren
burutzapena segurtatzeko jartzen denarekin,
biak eska daitezkeenean.
El Ayuntamiento podrá imponer al titular de
la licencia la obligación de establecer
depósito —en metálico o aval bancario—
para garantizar el cumplimiento de la
obligación indicada, considerándose esta
garantía con independencia de la que
asegura la ejecución de obras de
urbanización,
cuando
éstas
sean
exigibles.
94. artikulua.— Materialak eta eskonbroak Artículo 94.— Depósito de materiales y
uztea
escombros
Beren beregi debekaturik dago herriko bideetan
materialak pilatzea eta materialok itxidurako hesi
edo hormei eutsita jarrita uztea. Halaber, ez da
haizu izango eskonbroak uztea herriko bideetan edo
bestelako guneetan, Udalak zenbait gune jakinetan
edukinontziak jartzeko baimena eman ezean.
Se prohíbe expresamente el acopio de
materiales en la vía pública y su apoyo en las
vallas o muros de cierre. Tampoco se permitirá
el depósito de escombros en la vía u otros
espacios públicos, a no ser que el Ayuntamiento
autorizara la colocación de contenedores en
puntos determinados.
95. artikulua.— Segurtasuna
Artículo 95.— Seguridad
1. Edozelako obrak betearazteko eta horietarako
laguntza-makinak
erabiltzeko,
obran
diharduten langileak zein, arlo honetako lege
88
1. En la ejecución de cualquier clase de
obras, así como en el uso de la
maquinaria auxiliar de la misma, se
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
deberán adoptar las medidas de
seguridad necesarias para proteger tanto
a los trabajadores adscritos a la misma
según la legislación específica de la
materia como a terceros.
zehatzei jarraiki, gainontzekoak babesteko
behar diren segurtasun-neurriak hartu
beharko dira.
2. Eraikintzan erabiltzen diren aldamio eta
gainerako laguntza-material guztiak zuzendari
gai eta eskuduna dagoela egin beharko dira;
horiei aurreneurri egokiak ezarriko zaizkie, ez
dadin inolako material edo tresnarik eror
herriko bideetara.
2.
3. Oin-plano berriko edo eraispeneko obraren
bat egiten denean, edo fatxadak ukitzen
dituen berrikuntza edo artapenekoren bat,
babes-hesi bat ipini beharko da, gutxienez bi
metro altua izango dena eta estetikako eta
segurtasuneko baldintza egokiak dituzten
materialez egina. Gehienez ere lerrokadura
ofizialetik bi metrora ipiniko da; beti ere,
zintarritik metro batera egon beharko du
gutxienez, oinezkoak lasai ibil daitezen, nahiz
eta horretarako oinezkoentzako estalpeko
igarobidea egin behar izan.
3. En toda obra de nueva planta o derribo, y
en las de reforma o conservación que
afecten a fachadas, habrá de colocarse
una valla de protección de dos metros de
altura como mínimo construida con
materiales que ofrezcan las debidas
condiciones estéticas y de seguridad. Su
colocación se realizará a una distancia
máxima de dos metros de la alineación
oficial, y deberá, en todo caso, quedar
remetida del bordillo, al menos un metro,
para permitir el libre paso de peatones,
aunque para ello fuese necesario realizar
un paso peatonal cubierto.
4. Inguruabar bereziak direla eta, emakidadunak
hesi hori herritarren segurtasuna bermatzeko
moduan ipini ezin badu, herriko bideetatik
hesi guztiak kentzeko agindu ahal izango da,
behin beheko solairuko obrak amaituz gero,
eta horien ordez espaloian zehar ibiltzea
ahalbidetzen duen babesaldamioa jarriko da.
4.
5. Obrak betearazteak, berez edo muntaketa
dela-eta, oinezkoak arriskuan ipini ahal
dituenean, lan orduetan kalean behargin
batek soka edo palanke baten bitartez
arriskuaz
ohartarazteko
eskatuko
da.
Igaroaren
ezaugarriak
aintzat
harturik
bidezkoa dela ikusten bada, lana ordu
jakinetara mugatu ahal izango da.
5. Cuando la ejecución de las obras pueda
suponer, en sí misma o en su montaje, un
peligro para los viandantes, se exigirá
durante las horas de trabajo la colocación
en la calle de una cuerda o palanque con
un operario que advierta el peligro. Si las
características
del
tránsito
lo
aconsejaran, podrá delimitarse el trabajo
a determinadas horas.
6.
Atzera-emanguneak nahitaezkoak diren
aldeetan,
hesia
lerrokadura
ofiziala
erreferentzia harturik jarriko da.
6. En las zonas en que sea obligatorio el
retranqueo, la valla se colocará con
referencia a la alineación oficial.
7.
Obra-lizentziak hesiak jartzeko baimena
ematen duela ulertuko da, baina baimen hori
beti izango da behin-behinekoa eta hain
egongo da obrei loturik, ezen, obrak hasi edo
eten eta hilabetera, hesia kendu beharko
baita eta herriko bideak erabat hutsik utzi.
7. La colocación de vallas se entiende
autorizada con la licencia de obras, pero
tendrá siempre carácter provisional y
estará de tal manera ligada a aquellas
que, transcurrido un mes sin que
comenzaran las obras, o desde que se
interrumpieran, deberá suprimirse la valla
y dejar las vías públicas totalmente libres.
89
Todos los andamios y materiales
auxiliares de la construcción, deberán
ejecutarse bajo dirección facultativa y
competente y se les dotará de las
precauciones necesarias para evitar que
materiales o herramientas de trabajo
puedan caer en la vía pública.
Si
circunstancias
especiales
no
permitieran el vallado en la forma
establecida
a
adoptar
por
el
concesionario para asegurar la seguridad
pública,
pudiéndose
ordenar
la
desaparición total de vallas en la vía
pública, una vez terminadas las obras de
la planta baja sustituyendo la misma por
un andamio de protección que permita el
tránsito por la acera.
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
8. Espaloietan zehar ibilgailuek ibili behar
badute, behar diren ibi eta babesak eraikiko
dira;
hauek,
gainera,
behar
bezala
seinalizaturik egon behar dute, eta hala
adieraziko da lizentzia-eskabidean, 79.
artikuluaren 6. Atalean ezarri den bezala.
8. En el caso de que fuera necesario el paso
de vehículos por las aceras, se
construirán los vados y protecciones
necesarios que, además deberán estar
debidamente señalizados indicándolo en
la solicitud de licencia, como se establece
en el apartado 6 del artículo 79.
9. Zamaketa eta hustuketaz ezarritako arauak
zorrotz bete beharko dira, baita garbitasunaz,
zangak irekitzeaz eta haietako betelanez, eta
eskonbroak
eta
materialak
kentzeaz
ezarritakoak,
eta
poliziako
gainerako
xedapenak ere.
9. Se deberán observar escrupulosamente
las normas establecidas sobre carga y
descarga, limpieza, apertura y relleno de
zanjas, retirada de escombros y
materiales y demás disposiciones de
policía.
10. Lizentziaren eskabideari obra-betearazten
den bitartean hartzeko asmoa dagoen
segurtasun-neurriei buruzko agiri grafikodun
eta idatzizkoak batuko zaizkio.
10. A la solicitud de licencia se acompañará
documentación
gráfica
y
escrita
detallando las medidas de seguridad que
se pretenden adoptar durante la
ejecución de la obra.
11. Sustatzaileak herriko ondasun eta zerbitzuei
egiten
dizkien
gaitz-kalteengatiko
erantzukizuna
gorabehera
-aurreko
kapituluan aipatu ditugunak-, sustatzaile eta
eraikitzaile
denak
obrak
betearaztean
gainontzekoei
egiten
dizkienengatik
erantzungo diete; Udala beren beregi utziko
du erantzukizun horretatik aske, emakidaemalea den aldetik.
11. Al margen de la responsabilidad del
promotor por daños y perjuicios en bienes
y servicios públicos a que se ha hecho
referencia en el capítulo precedente, el
promotor y constructor responderán de
los que puedan causar a terceras en la
ejecución de las obras, quedando
expresamente excluido el Ayuntamiento
de
tal
responsabilidad,
como
concesionario de la licencia de obras.
96. artikulua.— Ikuskapena
Artículo 96.— Inspección
1. Udalak edozein unetan ikuskatu ahal izango
ditu obrak, onetsiriko proiektuari, lizentziaren
baldintzei eta, oro har, Ordenantzei eta ezar
daitezkeen gainerako arauei egokitzen
zaizkiela egiaztatzeko asmoarekin.
1. El Ayuntamiento podrá inspeccionar en
cualquier momento el desarrollo de las
obras, con el fin de comprobar su
adecuación al proyecto aprobado, a las
condiciones de la licencia y, en general, a
las ordenanzas y resto de la normativa
aplicable.
2.
Ikuskapena erraztekotan, obran ondoko
agiriak egon beharko dira udal funtzionarioen
eskuko:
2. Para facilitar las labores de inspección,
deberá tenerse en la obra, a disposición
de los funcionarios municipales, la
siguiente documentación:
a) Proiektuaren alea, Udalak behar bezala
diligentziatua.
a) Ejemplar del proyecto debidamente
diligenciado por el Ayuntamiento.
b) Obraren zuinketaren planoa.
b) Copia del plano del replanteo de la
obra.
c) Obra-lizentzia.
c) Licencia de obras.
3.
Oin-plano berriko, zabalkuntzako edo
berrikuntzako obretan, baldin hauek eta
egitura-elementuak ukitzen badituzte, ondoko
bost faseetariko bakoitza burutuko dela
jakinarazi beharko zaio Udalari, gertatu baino
bost egun lehenago:
90
3. En las obras de nueva planta, ampliación
o reforma que afecten a elementos
estructurales, se deberá comunicar al
Ayuntamiento, con cinco días de
anticipación, cada una de las siguientes
fases:
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
a) Obren hasiera.
a) Comienzo de las obras.
b) Oin-plano berriko obretan, beheko
solairuaren sabaiko egitura prest dagoen
unea; edo, zabalkuntzako obretan, atontzen
den lehenengo solairuko sabaikoa prest
dagoen unea.
b) Cuando esté preparada la estructura
correspondiente al techo de la planta
baja en las obras de nueva planta, o en
la primera que se adicione en las de
ampliación.
c) Teilatua ematea.
c) Al cubrir aguas.
d) Obren amaiera.
d) Al final de la obra.
Berriemateak
lizentziaren
emakidadunak
emakidadunak eta obraren zuzendariak sinatu
beharko dituzte; Udalari ezarritako epean aurkezten
ez bazaizkio, honek ahalmena edukiko du obrak
geldiarazteko.
Las comunicaciones deberán estar suscritas
por el concesionario de la licencia y el director
de la obra, y su no presentación en el
Ayuntamiento dentro del plazo indicado,
facultará a éste para la interrupción de las
obras.
91
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. KAPITULUA
CAPITULO III
ERABILEREI BURUZKO
ARAUTEGI OROKORRA
NORMATIVA GENERAL DE
USOS
92
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. ATALA
SECCION I
ERABILEREN SAILKAPENA
CLASIFICACION DE LOS USOS
97. artikulua.— Erabilera orokorrak
Artículo 97.— Usos globales
Oro har, eta ondoren lurraldean banatzeko
Con carácter general, y como base para su
oinarriak izan daitezen, lurzoruaren ondoko posterior distribución territorial, se establecen
erabilera orokorrak ezarri dira:
los siguientes usos globales del suelo:
R = Egoitza.
R = Residencial.
C = Merkataritza.
C = Comercio y oficinas.
I = Industria.
I = Industrial.
Ag = Abelur eta lur-industia.
A = Agropecuario y agroindustrial.
G = Garajea.
G = Garaje.
Ec = Ekipamenduak.
Ec = Equipamientos.
Z = Gune askeak.
El = Espacios libres.
T = Garraioa eta komunikazioak.
T = Transportes y comunicaciones.
S = Lurralde zerbitzuak eta azpiegiturak.
S = Servicios e infraestructuras territoriales.
98. artikulua.— Araudi honetan aurreikusi ez Artículo 98.— Usos no previstos en la
diren erabilerak
presente normativa
Araudi honetan adierazi diren erabilera jardueren
sailkapenean aurreikusita ez dagoenean, eta
jarduera hori Lekeitioko udal mugartean instalatu
nahi denean, hori eta antzeko ezaugarriak dituen
beste multzoko jarduera bat berdinetsiko dira.
Horrela egiten denean beren beregi aipatu beharko
da inguruabarra edo, bestela, Araudian erabilera
berria sortu beharko da. Bidezko artikulua, hala
eraldatua nola sortu berria, indarreko Lurzoruari
buruzko Legean ondore horretarako ezarrita dauden
beharkizunen arabera, idazkuntza berriarekin
tramitatuko da. Halaber, hala denean, alde edo
kalifikazioen hirigintzako oinarrizko parametroen
bidezko aldarazpenari ekin beharko zaio, zertarakoeta erabilera-zehaztapenetan sartzeko. Ondore
horretarako, espedientea arau osagarri gisa
tramitatuko da.
En aquellos casos en que una actividad, no
prevista como incluida en la clasificación de
actividades de los usos indicados en esta
Normativa, pretenda instalarse en el término
municipal, se incluirá en aquel uso en el que,
por sus características, pueda asimilarse, con
inclusión expresa en su relación, o se creará un
nuevo uso en la Normativa. El artículo
correspondiente, ya sea reformado o de nueva
creación, se tramitará en su nueva redacción,
conforme los requisitos establecidos al efecto
en la vigente Ley del Suelo, así como la
consiguiente modificación, en su caso, de los
parámetros urbanísticos básicos de las diversas
zonas o calificaciones, para incluirlo entre sus
determinaciones de uso. Al efecto se tramitará
el expediente como norma complementaria.
93
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
99. artikulua.— Erabilera xehekatuak, Artículo 99.— Usos pormenorizados,
debekatuak eta jasandakoak
prohibidos y tolerados
Udal lurraldeko alde bakoitzaren barruan
zuzenean zehaztuko dira bakoitzean baimenduta
dauden
erabilera
xehekatuak,
horien
intentsitatemaila eta horien arteko bateragarritasun
maila zein den; zehaztapen hori hiri lurzorurako eta
lurzoru
urbanizaezinerako
eta
lurzoru
urbanizagairako plan partzialean eta BBPBan
egingo da.
Dentro de cada una de las zonas en que se
divide el territorio municipal, se determinarán
directamente para el suelo urbano y no
urbanizable, en los Planes Parciales para el
suelo apto para urbanizar y en el P.E.R.I. para
el área de reforma interior en suelo urbano,
aquellos usos pormenorizados que sean
permitidos en cada una de ellas, su nivel de
intensidad y el grado de compatibilidad entre
ellos.
94
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. ATALA
SECCION II
EGOITZAZKO ERABILERA – «R»
USO RESIDENCIAL – «R»
100. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 100.— Definición y clasificación
Egoitzazko erabilera ostatu edo egoitza
El uso residencial es el referido a la actividad
jarduerari dagokio eta alde bakoitzean jarraiko de alojamiento o residencia y puede ejercitarse
zerrendako motetariko batekoa izan daiteke:
para cada zona en alguna de las modalidades
enumeradas a continuación:
R-1 = Landa etxebizitza.
R-1 = Vivienda rural.
R-2 = Familiabakarreko etxebizitza.
R-2 = Vivienda unifamiliar.
R-3 = Zerbitzurako familiabakarreko etxebizitza.
R-3 = Vivienda unifamiliar de servicio.
R-4 = Talde etxebizitza.
R-4 = Vivienda colectiva.
R-5 = Ostatua.
R-5 = Hospedaje.
R-6 = Egoitza.
R-6 = Residencia.
101. artikulua.— Landa etxabizitza – «R-1»
Artículo 101.— Vivienda rural – «R-1»
Landa etxebizitzatzat jotzen da familia bizitzeko
edo familiaren egoitza dena, gehien jota bi
etxebizitza dituena eraikin bakoitzean eta izaera
zuzenean abeltzaintza edota nekazaritzako ustiategi
bati lotuta daukanean.
Se entiende por vivienda rural el edificio
destinado al alojamiento o residencia familiar,
con un máximo de dos viviendas por cada
edificio, y cuya existencia se halla vinculada
directamente con la explotación agropecuaria.
Honako
arautegi
honen
ondoreetarako,
abeltzaintza edota nekazaritzako ustiategitzat jotzen
da titularrak abeltzaintza eta nekazaritzako
ustiapenerako enpresa moduan antolatu dituen
ondasunen multzoa, hots, titularrak bizirauteko duen
baliabide nagusia dena.
A los efectos de esta Normativa se entiende
por explotación agropecuaria al conjunto de
bienes organizados empresarialmente por su
titular para la producción agropecuaria, siempre
que ésta constituya su principal medio de vida.
102.
artikulua.—
etxebizitza – «R-2»
Familiabakarreko Artículo 102.— Vivienda unifamiliar – «R2»
Familia unitate baten egoitza askerako den
eraikina da; lurzati propioan eta komunikaziorako
tokiko sistema edo sistema orokor batetik sarbide
propioak eta askeak izaten ditu. Erabil daitekeen
azalera bizigaia, eraikuntzari buruzko ordenantzetan
definitu denaren arabera, 60 m2 baino gehiagokoa
izango da.
Es el edificio destinado a residencia
independiente de una unidad familiar, en
parcela propia y con acceso propio e
independiente desde un sistema local o general
de comunicaciones, siendo su superficie
habitable útil, según se define en las
ordenanzas de edificación, no menor de 60 m2.
95
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
103.
artikulua.—
Zerbitzurako Artículo 103.— Vivienda unifamiliar de
familiabakarreko etxebizitza – «R-3»
servicio – «R-3»
Norbanako, norbanako talde bat edo familia
unitate baten egoitza iraunkorra den eraikina da;
eraikin mota honen betebeharra kokatuta dagoen
jabetzaren jagotza eta zaintza burutzea da; lur
horiek publikoak zein pribatuak izan daitezke. Erabil
daitekeen azalera bizigaia 60 m2 baino gehiagokoa
izango da.
Es el edificio destinado a residencia
permanente de un individuo, grupo de
individuos o unidad familiar, cuyo cometido es
realizar las funciones de guarda o vigilancia de
la propiedad en la que se enclava, pudiendo ser
ésta de carácter pública o privada. Su superficie
habitable util será superior a 60 m2.
104. artikulua.— Talde etxebizitza – «R-4»
Artículo 104.— Vivienda colectiva – «R4»
Egoitza independente edo familia taldeen
Edificios destinados a albergar residencias
egoitza diren eraikinak, jabetza horizontalaren independientes de personas o grupos familiares
araubidean eta ondoko mota hauen arabera:
en régimen de propiedad horizontal, según los
tipos siguientes:
—
Apartamentua: Erabil daitekeen azalera
bizigaia 32 m2 baino gehiagokoa duen.
— Apartamento: Superfice habitable útil no
menor de 32 m2.
— Familia etxebizitza txikia: erabil daitekeen
azalera bizigaia 60 m2 baino gehiagokoa
duena.
—Vivienda familiar pequeña: Superfice
habitable útil no menor de 60m2.
— Familia etxebizitza handia: erabil daitekeen
azalera bizigaia 90 m2 baino gehiagokoa
duena.
—Vivienda familiar grande: Superficie
habitable útil no menor de 90 m2.
105. artikulua.— Ostatua – «R-5»
Artículo 105.— Hospedaje – «R-5»
Aldi baterako ostatua eta jatetxea erabilera
zerbitzua ematen duten erabilerak biltzen ditu,
berdin da pentsio osoko araubideari lotuta egon ala
ez egon; ostatu hutsa ere izan daiteke, jatetxe
zerbitzurik gabe, noiz-eta jendearentzako zabalik
dauden eraikinetan eta 1986ko ekainaren 19ko
legeria
zehatzean
ostalaritzako
establezimenduentzako
sailkapenean
eta
beranduagoko
xedapenetan
ezarri
ziren
aldarazpenetan ezarri ziren baldintzei lotuta
daudenean.
Comprende este uso las actividades que
facilitan el servicio de alojamiento temporal con
el de comidas, con sujeción o no al régimen de
pensión completa, o únicamente el de
alojamiento sin servicio de comedor, en edificios
abiertos al público, con sujeción a las
condiciones de la legislación propia de
Clasificación de los Establecimientos Hosteleros
de 19 de junio de 1986, con sus modificaciones
posteriores.
106. artikulua.— Egoitza – «R-6»
Artículo 106.— Residencia – «R-6»
Egoitza jarduera hori zati batean zerbitzu
amankomunak dituen eraikinean ematen denean
gertatzen da, baina egoiliarren erabilera bakarreko
zatiek ezin dute aurreko artikuluan araupetu den
erako etxebizitza unitatea osotu, eta antolaketa
horrek hirugarren mailako erabileretatik at uzten du.
Se produce cuando la actividad de
residencia se ejercita en edificio en que parte de
los servicios sean comunes, sin que las partes
de uso privativo de los residentes puedan
constituir unidad de vivienda en la forma
regulada en el artículo anterior y sin que las
características de su organización permitan su
inclusión dentro del uso terciario.
96
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Mota honen barruan ondoko barietate hauek
Dentro
de
esta
modalidad
bereiz daitezke:
distinguirse las siguientes variedades:
pueden
R-6a = Ikasle, zahar, militar, umezurtzetxe eta
antzeko egoitzak.
R-6a = Residencias de estudiantes, de
ancianos, de militares, orfanatos, etc.
R-6b = Erlijiozko erkidegoak eta antzekoak.
R-6b = Residencias de
religiosas o similares.
97
comunidades
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. ATALA
SECCION III
MERKATARITZA ETA BULEGOAK – «C»
COMERCIO Y OFICINAS – «C»
107. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 107.— Definición y clasificación
Merkataritza
eta
zerbitzuetako
jarduerei
Es el correspondiente a actividades
buruzkoa; honako Arau Subsidiario hauen arabera comerciales y de servicio y que, a efectos de
ondoko mota hauetan azpisailka daitezke:
estas NN.SS., se subdivide en las siguientes
clases:
C-1 = Merkataritzako lokalak.
C-1 = Locales y comerciales.
C-2 = Ostalaritza eta ikuskizunak.
C-2 = Hostelería y espectáculos.
C-3 = Bulegoak.
C-3 = Oficinas.
C-4 = Idazguak.
C-4 = Despachos.
108. artikulua.— Merkataritzako lokalak – Artículo 108.— Locales comerciales –
«C-1»
«C-1»
Merkataritzako lokaltzat joko dira merkataritzako
gaien txikizkako truke edo salerosketetarako den
merkataritzako establezimendua, edo Jarduera
Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei
buruzko Araudiaren pean ez dauden zerbitzugintzak
(aurrerantzean JGOKAA).
Tendrán la consideración de locales
comerciales los establecimientos mercantiles
dedicados a la permuta o compraventa al por
menor de mercancía, o a la prestación de
servicios que no se encuentren sometidos al
Reglamento de Activiades Molestas, Insalubres,
Nocivas
y
Peligrosas
(en
adelante
R.A.M.I.N.P.).
Espazioan duten kokaeraren arabera ondoko
En función de su localización espacial se
maila hauek bereizten dira:
distinguen las siguientes categorías:
C-1a = Erabilera nagusitzat egoitzazkoa duen
eraikinean daudenak.
C-1a = En edificio de uso dominante
residencial.
C-1b = Erabilera nagusitzat industriakoa duen
eraikinetan daudenak.
C-1b = En edificios con uso dominante
industrial.
C-1c = Horretarako baino ez den eraikinean
daudenak.
C-1c = En edificio exclusivo.
109. artikulua.— Ostalaritza eta ikuskizunak Artículo
109.—
Hostelería
– «C-2»
espectáculos – «C-2»
y
Arau subsidiario hauen ondoreetarako, erabilera
A los efectos de estas NN.SS. este uso
xehekatu hau ondoko azpitalde hauetan banandu pormenorizado queda subdividido en los
da:
siguientes grupos:
C-2a = Ostalaritza.—Irabazi asmoa duten
establezimenduak, jendeak bertan zuzenean
98
C-2a = Hostelería.—Establecimientos con
fines lucrativos destinados al consumo
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
jateko edo edariak bertan kontsumitzeko
direnean.
directo de alimentos o bebidas por parte
del público.
C-2b = Josteta elkarteak.—Elkarte pribatuen
lokalak, baina irabazasmorik ez dutenean eta
bazkideek zuzenean bertan jateko edo
edariak bertan kontsumitzeko direnean.
C-2b = Asociaciones recreativas.—Locales
de asociaciones privadas sin fines
lucrativos cuyos asociados utilizan para el
consumo directo de alimentos y bebidas.
C-2c = Ikuskizunak.—Aurreko ataletan sartuta
egon ez arren ikuskizunei buruzko araudiaren
pean daudenak.
C-2c = Espectáculos.—Los que sin estar
incluidos en los apartados precedentes
se encuentran sometidos al Reglamento
de Espectáculos.
110. artikulua.— Bulegoak – «C-3»
Artículo 110.— Oficinas – «C-3»
Multzo
horren
barrukoak
izango
dira
Tendrán
consideración
los
locales
administrazioko atazak betetzeko lokalak, baina destinados a la ejecución de labores
lokal horien xede nagusia ez denean zuzenean administrativas, sin que su objeto principal sea
jendeari zerbitzua ematea.
la prestación directa de servicios al público.
111. artikulua.— Idazguak – «C-4»
Artículo 111.— Despachos profesionales
– «C-4»
Multzo honetakoak izango dira profesionari
Tendrán esta consideración los estudios,
liberalen lanbidea burutzeko diren estudioak, bufetes, consultas o similares en que se
bufeteak, kontsultategiak edo antzekoak.
desarrollan los trabajos de los profesionales
liberales.
99
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
IV. ATALA
SECCION IV
INDUSTRI ERABILERA – «Y»
USO INDUSTRIAL – «Y»
112. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 112.— Definición y clasificación
Arau subsidiario hauen arabera, industri
erabileratzat joko dira lurzoruak edo horien gaineko
eraikinak, lehengai edo material eraldatua
eskuartzeko,
transformatzeko,
eskuztatzeko,
ontziratzeko edota biltegiratzeko direnean.
A los efectos de estas NN.SS., se
considerará uso industrial el de aquellos suelos
y/o edificaciones sobre ellos erigidos que se
destinan a la obtención, transformación,
manipulación, envasado y/o almacenaje de
materia prima o transformada.
Lurraldean banatzearen ondoreetarako eta Arau
Subsidiarioetan
baimenduta
dauden
beste
erabilerekin duten bateragarritasuna zehazteko,
industri erabilerak ondoko maila hauetan sailkatu
dira:
A efectos de su distribución en el territorio, y
para determinar su grado de compatibilidad con
otros usos admitidos por las Normas
Subsidiarias, los usos industriales se dividen en
las siguientes categorías:
I-1 = Artisau-industria.
I-1 = Industrial artesanal.
I-2 = Industri bateragarria.
I-2 = Industria compatible.
I-3 = Jasan daitekeen industria.
I-3 = Industria tolerable.
I-4 = Industri berezia.
I-4 = Industria especial.
113. artikulua.— Artisau-industria – «I-1»
Artículo 113.— Industria artesanal – «I1»
Gogaikarriak ez diren artisau-industriak izango
Serán industrias artesanales no molestas, y
dira, eta, ondorioz, «I-1» mailaren barruan sartuko quedarán por ello incluidas en la categoría «Idira, hurbilen dauden etxebizitzetan eragozpenik 1», aquellas industrias o almacenes que no
sortzen ez duten industria edo biltegiak.
constituyan incomodidad alguna para las
viviendas más próximas.
Jarduera
bakoitzari
buruzko
espediente
Sin perjuicio de las medidas que puedan
norbanakotuan hartzen diren neurriak gorabehera, adoptarse dentro del expediente individualizado
ezin dira multzo horren barruan sartu ondoko muga de cada actividad concreta, no podrán
hauek gainditzen dituzten industria edo biltegiak:
considerarse incluidas en esta categoría
aquellas industrias o almacenes que superen
los siguientes límites:
a) Kanpoko soinu-maila, fatxadatik 1,50 metrora
neurtuta edo mugakidea den edozein etxetik
neurtuta: 40 dezibelio egunez eta 0 dezibelio
gauez.
a) Nivel sonoro exterior, medido a 1,50
metros de la fachada o desde cualquier
vivienda colindante, 40 decibelios durante
el día y 0 decibelios durante la noche.
b) Instalatuta dagoen potentzia mekanikoaren
dentsitatea: 0,05 kw/m2.
b) Densidad de potencia mecánica instalada:
0,05 kw/m2.
c) Hautsak botatzea: Riugel-Mann belzketaindizea, 0 funtzionatzen dagoenean eta 1
c)
100
Emisión
de
ennegrecimiento
polvos.
Indice
de Riugel-Mann:
de
en
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
martxan jartzerakoan. Hauts-botaketaren
gehieneko kopurua: 1,5 kg/orduko.
funcionamiento 0 y en arranque 1.
Emisión máxima de polvo: 1,5 kg/hora.
d) Sabaiaren gehieneko azalera: 150 m2.
d) Superficie máxima de techo: 150 m2.
114. artikulua.— Industria bateragarria – «I- Artículo 114.— Industria compatible – «I2»
2»
Multzo honen barruko industriak eta egoitza
erabilera bateragarriak dira eta, ondorioz, hiri baten
arruntak diren eragozpen mailak sortzen dituzten
eta, horregatik, hiriko aldeetan edo industri mailako
kalifikazioa duten eta urbaniza daitezkeen aldeetan
koka daitezkeen industria eta biltegiak «I-2»
mailaren barruan sartuko dira.
Tendrán
consideración
de
industrias
compatibles con el uso residencial, y quedarán
por ello incluidas dentro de la categoría «I - 2»,
aquellas industrias y almacenes que lleguen a
producir unos niveles de incomodidad normales
en una ciudad y que puedan en consecuencia
ubicarse en zonas urbanas o aptas para
urbanizar con calificación no industrial.
Jarduera
bakoitzari
buruzko
espediente
Sin perjuicio de las medidas que puedan
norbanakotuan har daitezkeen neurriak gorabehera, adoptarse dentro del expediente individualizado
ezin dira multzo horren barruan sartu ondoko muga de cada actividad concreta, no podrán
hauek gaindituko dituzten industria edo biltegiak:
considerarse incluidas en esta categoría
aquellas industrias o almacenes que superen
los siguientes límites:
a) Kanpoko soinu-maila, goiko mailan egin den
moduan neurtuta: 45 dezibelio egunez eta 0
dezibelio gauez.
a) Nivel sonoro exterior, medido como la
categoría anterior: 45 decibelios durante
el día y 0 decibelios durante la noche.
b) Instalatuta dagoen potentzia mekanikoaren
dentsitatea: 0,075 kw/m2.
b) Densidad de potencia mecánica instalada:
0,075 kw/m2.
c) Instalatuta dagoen potentzia mekanikoa: 22
kw.
c) Potencia mecánica instalada: 22 kw.
d) Hautsak botatzea: Riugel-Mann belzketaindizea, 0 funtzionatzen dagoenean eta 1
martxan jartzerakoan.
d)
e) Sabaiaren gehieneko azalera: 300 m2.
e) Superficie máxima de techo 300 m2.
115.
artikulua.—
industriak – «I-3»
Jasan
Emisión
de
polvos.
Indice
ennegrecimiento de Riugel-Mann:
funcionamiento 0 y en arranque 1.
de
en
daitezkeen Artículo 115.— Industrias tolerables – «I3»
Jasan daitezkeen industriak izango dira eta,
Serán industrias tolerables y quedarán por
ondorioz, «I-3» mailaren barruan daude, inguruabar ello incluidas dentro de la categoría «I-3»,
jakin batzuetan baino jasaten ez diren eragozpenak aquellas industrias o almacenes que produzcan
sortzen dituzten industria eta biltegiak.
incomodidades sólo tolerables en determinadas
circunstancias.
Jarduera
bakoitzari
buruzko
espediente
Sin perjuicio de las medidas que puedan
norbanakotuan hartzen diren neurriak gorabehera, adoptarse dentro del expediente individualizado
ezin dira multzo horren barruan sartu ondoko muga de cada actividad concreta, no podrán
hauek gainditzen dituzten industria edo biltegiak:
considerarse incluidas en esta categoría
aquellas industrias o almacenes que superen
los siguientes límites:
a) Kanpoko soinu-maila, goiko mailetan egin den
moduan neurtuta: 45 dezibelio egunez eta 35
dezibelio gauez.
101
a) Nivel sonoro exterior, medido como en las
categorías anteriores: 45 decibelios
durante el día y 35 decibelios durante la
noche.
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
b) Instalatuta dagoen potentzia mekanikoaren
dentsitatea: 0,1 kw/m2.
b) Densidad de potencia mecánica instalada:
0,1 kw/m2.
c) Instalatuta dagoen potentzia mekanikoa: 125
kw.
c) Potencia mecánica instalada: 125 kw.
d) Hautsak botatzea: Riugel-Mann belzketaindizea, 1 funtzionatzen dagoenean eta 2
martxan jartzerakoan. Hauts-botaketaren
gehieneko kopurua: 2 kg/orduko.
d)
e) Sabaiaren gehieneko azalera: mugarik gabe.
e) Superficie máxima de techo: sin limitación.
Emisión
de
polvos.
Indice
de
ennegrecimiento de Riugel-Mann: en
funcionamiento 1 y en arranque 2.
Emisión máxima de povos: 2 kg/hora.
116. artikulua.— Industri berezia – «I-4»
Artículo 116.— Industria especial – «I-4»
Industri bereziak izango dira, eta, ondorioz, «Y4» mailaren barruan sartuko dira Jarduera
Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei
buruzko Araudian beren beregi arriskutsutzat jotzen
diren industriaren eta handizkako biltegiratzearen
barruan sartzen diren jarduerak; arrisku hori erregai,
suharbera edo leherberak diren gaiak egon,
biltegiratu, erabili, ekoitzi edo isuri direlako gerta
daiteke, edo elektraindarra edo boltaia handiak
erabiltzen direlako.
Serán industrias especiales, y quedarán por
ello incluidas en la categoría «I-4», las
actividades industriales propiamente dichas y
las de almacenamiento al por mayor que el
R.A.M.I.N.P. califique como peligrosas, por la
presencia,
almacenamiento,
utilización,
producción o desprendimiento de materias
combustibles, inflamables o explosivas, o por la
utilización de energía eléctrica o altos voltajes.
Además, y sin perjuicio de las medidas que
Jarduera
bakoitzari
buruzko
espediente
norbanakotuan har daitezkeen neurriak gorabehera, puedan adoptarse dentro del expediente
ezin dira multzo horren barruan sartu ondoko muga individualizado de cada actividad concreta, no
podrán considerarse incluidas en esta categoría
hauek gaindituko dituzten industria edo biltegiak:
aquellas industrias o almacenes que superen
los siguientes límites:
a) Kanpoko hots-maila, 200 metroko distantziatik
neurtuta: 45 dezibelio.
a) Nivel sonoro exterior, medido a 200
metros de distancia: 45 decibelios.
b) Hautsak botatzea: Riugel-Mann belzketaindizea, 2 funtzionatzen dagoenean eta 3
martxan jartzerakoan.
b)
102
Emisión
de
polvos.
Indice
ennegrecimiento de Riugel-Mann:
funcionamiento 2 y en arranque 3.
de
en
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
V. ATALA
SECCION V
GARAJE ERABILERA – «G»
USO DE GARAJE – «G»
117. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 117.— Definición y clasificación
Motoredun ibilgailuak gordetzeari buruzkoa da;
Es el referido a la guardería de vehículos de
Arau subsidiario hauetan bi mota bereiztu dira:
motor, distinguiéndose en las presentes NN.SS.
las dos clases siguientes:
G-1 = Norbanakoaren garajea: 2 ibilgailu.
G-1 = Garaje individual: dos vehículos.
G-1a = Etxeari itsatsita dagoena: 50 m2.
G-1a = Adosado a vivienda: 50 m2.
G-1b = Etxearen eranskina dena: 100 m2.
G-1b = Anexo a vivienda: 100 m2.
G.2 = Talde erabilerarako garajea: 6 plaza eta
150 m2-tik gora.
G-2 = Garaje uso colectivo: a partir de 6
plazas y 150 m2.
G.2a = Garaje pribatua.
G-2a = Garaje privado.
G.2b = Garaje publikoa.
G-2b = Garaje público.
103
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
VI. ATALA
SECCION VI
ABELUR ETA NEKAZARITZAREN ALORREKO
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL –
INDUSTRIA – «AG»
«AG»
118. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 118.— Definición y clasificación
Landa inguruan garatuko diren jarduerei
Es el referido a las actividades a desarrollar
buruzkoa da, hots, gehienetan baliabide horien en el medio rural y que, generalmente, se
aprobetxamendua, ustiapena edo eraldaketari lotuta relacionan con el aprovechamiento, explotación
dauden jarduerak.
o transformación de sus recursos:
Ag-1 = Abelur erabilera.
Ag-1 = Uso agropecurio.
Ag-2 = Basogintzako erabilera.
Ag-2 = Uso forestal.
119. artikulua.— Abelur erabilerak – «Ag-1»
Artículo 119.— Uso agropecuario – «Ag1»
Erabilera hori dute era guztietako landaketek,
lanketek, instalazioek, obrek eta eraikinek, noiz-eta
nahitaezkoak direnean lurra lantzeko lanak, abereen
hazkuntza, ustiapena edo salmentarekin lotuta
dauden jarduerak, nekazaritzarekin zerikusia duten
jarduerak edo nekazaritza edo abeltzaintzaren
alorreko edozein ustiategi mota egiteko, bideratzeko
edo sustatzeko; hor barruan sartu dira ur gozoko
arrain hazkuntzarako instalazioak, animaliak
edukitzeko eraikinak eta instalazioak, nekazaritza
eta abeltzaintzarako zerbitzuak, siloak, zisternak,
nekazaritzarako makineria gordetzeko esparruak,
negutegiak, lorazaintzarako eta barazkizaintzarako
pabilioiak eta ehiza eta birpopulazio zinegetikoa
sustatzeko direnak.
A él se destinan los espacios dedicados a
las plantaciones, cultivos, instalaciones, obras y
edificaciones de todo tipo precisas para
albergar, permitir, o fometar operaciones de
labranza y cultivo de la tierra, actividades
relacionadas con la crianza, explotación y venta
de ganado, como la apicultura o cualquier otro
tipo de explotación agrícola o ganadera,
incluyendo también instalaciones de piscicultura
en agua dulce, edificios o instalaciones para
albergar animales, servicios agrícolas y
ganaderos, silos, cisternas, recintos para
maquinaria agrícola, invernaderos, pabellones
para floricultura y horticultura y los destinados a
fomentar la caza y repoblación cinegética.
Halaber, abelur erabilerakotzat joko dira 1971ko
urtarrilaren 18ko 232/71 zenbakiko Dekretuan
definitu diren abelur industriak; dekretu horren
titulua «Nekazaritzako industriak: sailkapena eta
beharkizunak» da.
También se considerarán actividades
incluidas en el uso agropecuario las industrias
definidas en el Decreto de 18 de enero de 1971,
número 232/1971, titulado «Industrias agrarias:
clasificación y requisitos».
Honen aurreko lerrokadetan eman dugun abelur
edo nekazaritzaren alorreko industrien zerrenda
zehazteko eta industriaren alorreko jarduera bat
noiz den abelur industriatzat jo diren multzo
horretakoa argitzeko, esan daiteke abelur
erabileraren barruan sar daitezkeela maila
desberdinetan
abelur-gaiak
transformatzen
dituztenak eta, horregatik, abelur erabileraren beren
beregiko sailkapena izango dute 508/73 zenbakiko
1973ko martxoaren 15eko Dekretuarekin bat
Afin de matizar la anterior relación de
industrias agropecuarias y definir hasta qué
punto una actividad industrial incluida en las
definidas como industria agropecuaria o
agrícola en los párrafos anteriores, puede
incluirse dentro del uso agropecuario en función
del nivel de transformación de los productos
agropecuarios, se considerarán incluidos en el
uso agropecuario con la clasificación específica
de industria agropecuaria, las industrias cuya
104
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Nekazaritza
industriak.
Ministerioaren
pentzutan
dauden atribución de competencias corresponde al
Ministerio de Agricultura, de conformidad con el
Decreto de 15 de marzo de 1973. número
508/1973.
Artikulu honetan abelur industrien multzoan
sailkatu diren industriak, dituzten ezaugarriak
kontutan hartuta eta industria horren araudi
zehatzaren arabera, ondore guztietarako industri
lurzatietan koka daitezkeenak dira, beti ere industria
hori abelur industria dela beren beregi zehaztu
gabe.
Las industrias definidas como agropecuarias
en el presente artículo se considerarán
industrias emplazables a todos los efectos en
las parcelas calificadas como industriales, en
función de sus características y de la normativa
propia de Industria, sin que se tenga que indicar
de forma concreta su condición de industria
agropecuaria.
Abelur erabilera baimendu den alde bakoitzean
En cada área en la que se permita el uso
zehaztu egin beharko da abelur industriaren agropecuario, se matizará la admisión o no de
onarpena ala onarpen-eza.
la industria agropecuaria.
Oin-plano berriko abelur industrien instalazioen
La
instalación
de
las
industrias
kanpoko marratik jarraikako ubide naturalen agropecuarias de nueva planta deberá respetar,
ertzetara 25 metroko distantzia utziko da, industri salvo cuando estén ubicadas en polígonos
poligonoetan kokatuta daudenean izan ezik.
industriales, una distancia de 25 metros de la
línea exterior de las riberas de los cursos de
agua naturales continuos.
120. artikulua.— Basogintzako erabilera – Artículo 120.— Uso forestal – «Ag-2»
«Ag-2»
Basogintzako
erabileran
sartuta
daude
basogintzako aprobetxamendua helburu duten
jarduera guztiak, esaterako, basoen zuzeneko
ustiapena eta hala lortzen diren ekoizkinen
lehenbiziko transformakuntzak.
El uso forestal comprende aquellas
actividades destinadas al aprovechamiento
forestal como explotación directa de los montes
y aquellas primeras transformaciones de los
productos así obtenidos.
Ez daude erabilera honetara bilduta geroagoko
transformakuntza-prozesuak, hala nola, kortxozko
manufakturak, zelulosa-ekoizkinak, mota guztietako
taulak fabrikatzea, armatzeko arotziako gaiak egiten
dituzten
tailerrak,
zurgintza,
altzarigintza,
kontratxapeatuak egitea, zuraren tratamendua
garatzea eta gainerako industri prozesuak; horiek
guztiak industri erabilerako legez kalifikaturiko
aldeetan kokatu beharko dira.
No se comprende en este uso ulteriores
procesos de transformación, tales como
manufacturas del corcho, productos celulósicos,
fabricación de tableros de todo tipo, talleres de
carpintería de armar, ebanistería, fabricación de
muebles, de contrachapeados, desenrollado y
demás procesos industriales de tratamiento de
la madera, que deberán ubicarse en las áreas
calificadas como de uso industrial.
La instalación de las industrias forestales de
Basogintzako industriak instalatzeko oin-plano
berriak egin behar direnean, eraikintzan 25 metro nueva planta, deberá respetar, salvo cuando
utzi beharko dira berezko ur-etorrien ertzetara arte, estén ubicadas en polígonos industriales, una
distancia de 25 metros de la línea exterior de
industri poligonoetan egiten direnean izan ezik.
las riberas de los cursos de agua naturales
continuos.
Artikulu honetan basogintzako legez definitu
diren industriak industria alde kalifikaturiko aldeetan
kokatu ahal izango dira ondore guztietarako, euren
ezaugarrien eta industriaren berezko arautegiaren
arabera; ez dute adierazi beharko beren beregi
basogintzako industria direla.
Las industrias definidas como forestales en
el presente artículo, se considerarán como
industrias emplazables a todos los efectos en
las áreas calificadas como industriales, en
función de sus características y de la normativa
propia de industria, sin que se tenga que indicar
de forma concreta su condición de industria
forestal.
105
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
VII. ATALA
SECCION VII
EKIPAMENDU ERABILERA – «EC»
USO DE EQUIPAMIENTO – «EC»
121. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 121.— Definición y clasificación
Erkidegoentzako erabilerak egiteko diren lur,
Comprende los terrenos, edificios e
eraikin eta instalazioak daude honen barruan; instalaciones destinados a albergar usos de tipo
erabilera horiek ondokoak dira:
comunitario que podrán ser de las siguientes
clases:
Ec-1 = Irakaskuntza.
Ec-1 = Docente.
Ec-2 = Kirola.
Ec-2 = Deportivo.
Ec-3 = Erlijioa.
Ec-3 = Religioso.
Ec-4 = Gizarte-kultura.
Ec-4 = Socio-cultural.
Ec-5 = Osasun-laguntza.
Ec-5 = Sanitario-asistencial.
Ec-6 = Administrazioaren herri zerbitzuak.
Ec-6
=
Servicios
Administración.
Ec-7 = Lurraldearen zerbitzu orokorrak.
Ec-7 = Servicios generales del territorio.
Ec-8 = Beste ekipamendu batzuk.
Ec-8 = Otros equipamientos.
122. artikulua.— Irakaskuntza – «Ec-1»
públicos
de
la
Artículo 122.— Docente – «Ec-1»
Hezkuntzaren, gradu guztietako irakaskuntzaren
Comprende todas las actividades tendentes
eta ikerkuntzaren bitartez kultura sustatzea helburu a promover la cultura a través de la educación,
duten jarduera guztiak sartuta daude honetan, are enseñanza en todos sus grados y la
jarduera hauei dagozkien instalazio osagarriak ere. investigación,
inclidas
las
instalaciones
complementarias propias de esta actividad.
123. artikulua.— Kirola – «Ec-2»
Artículo 123.— Deportivo – «Ec-2»
Erabilera honetan soinketa eta kiroleko jarduera
guztiak egitea eta irakastea ahalbidetzen duten
jarduerak daude, egiten diren instalazioak estaliak
eta itxiak zein erdiestaliak eta zerupekoak izan,
edota estaldura gabeak eta zerupekoak.
Comprende este uso aquellas actividades
que permiten la práctica y enseñanza de todos
los ejercicios de cultura física y deporte, ya
sean instalaciones cubiertas y cerradas, o
semicubiertas al aire libre, o simplemente sin
cubrir y al aire libre.
124. artikulua.— Erlijioa – «Ec-3»
Artículo 124.— Religioso – «Ec-3»
Erabilera honetan erlijio kulturako erabiltzen
Se incluyen en este uso los edificios y
diren eraikinak eta lokalak daude, publikoak zein locales destinados al culto religioso ya sea
pribatuak.
público o privado.
106
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
125. artikulua.— Gizarte-kultura – «Ec-4»
Artículo 125.— Socio-cultural – «Ec-4»
Honetan kultura hedatzea eta zabaltzea
Comprende este uso aquellas actividades
ahalbidetzen duten jarduerak, gizakien arteko que permiten la divulgación y propagación de la
harremanak sustatu eta sendotzea helburu dutenak cultura así como el fomento y el desarrollo de
eta herriaren eta gizartearen interesekoak daude.
las relaciones humanas y que resulta en
consecuencia de interés público y social.
126. artikulua.— Osasun-laguntza – «Ec-5»
Artículo 126.— Sanitario-asistencial –
«Ec-5»
Biztanleen osasunari eta horretarako instalazio
Comprende las actividades destinadas a
eta jarduera osagarriei loturiko edozein beharrizan cumplimentar cualquier necesidad relacionada
betetzea xede duten jarduerak.
con la salud de la población y sus instalaciones
y actividades complementarias
127. artikulua.— Administrazioaren herri Artículo 127.— Servicios públicos de la
zerbitzuak
Administración – «Ec-6»
Administrazioak,
betetzean, maila
jarduerak.
bere dituen eginkizunak
Son aquellas actividades que corresponde
guztietan egin beharreko realizar a la Administración en todos sus
escalones, como ejercicio de sus funciones
propias.
Kategoria
honetan
udal
bulegoak,
Se incluirán en esta categoría las oficinas
Administrazioaren zerbitzu teknikoak edo juridikoak, municipales, servicios técnicos o jurídicos de la
bulegoak, posta, telegrafoak, zergabilketako Administración, oficinas, Correos, Telégrafos,
bulegoak eta antzekoak daude.
oficinas de Recaudación y similares.
128.
artikulua.—
Lurraldeko
orokorrak – «Ec-7»
zerbitzu Artículo 128.— Servicios generales del
territorio – «Ec-7»
Ondoko jarduerak dira: gorpukiak ehorztea
(hilerrian), zaborrak erre eta isurtzea, lurhondakindegiak eta eskonbrotegiak, edateko ura
biltegiratzea (bur-biltegiak), eta hondakin-urak
tratatzea (araztegiak).
Comprende las actividades que permiten la
inhumación de restos mortales (cementerio), la
incineración de basuras y los vertederos de
tierras
y
escombreras,
así
como
el
almacenamiento de agua potable (depósitos) y
el
tratamiento
de
aguas
residuales
(depuradora).
129. artikulua.— Beste ekipamendu batzuk – Artículo 129.— Otros equipamientos –
«Ec-8»
«Ec-8»
Erkidegoaren ekipemenduetarako izanik, aureko
Comprende aquellas otras actividades
artikuluetan aipatu ez ditugun jarduera guztiak sartu ligadas al uso de equipamiento comunitario y
dira honetan.
que no hayan sido incluidos en los artículos
precedentes.
107
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
VIII. ATALA
SECCION VIII
GUNE ASKEEN ERABILERA – «EI»
USO DE ESPACIOS LIBRES – «EI»
130. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 130.— Definición y clasificación
Eraikintzatik aske dauden aldeak, lorategiak
eduki zein eduki ez, euren destinoa hiriko biztanleen
solasa, zabalaldia eta aisialdia denean. Beraien
erabilera eta jabariaren arabera, ondoko kategoriak
daude:
Comprende las áreas libres de edificación,
ajardinadas o no, destinadas a recreo,
expansión y ocio de la población urbana. En
razón de su uso y dominio se distinguen las
siguientes categorías:
El-1 = Herri jabari eta erabilerako gune askeak.
El-1 = Espacios libres de dominio y uso
público.
El-2 = Jabari pribatu eta herri erabilerako gune
askeak.
El-2 = Espacios libres de dominio privado y
uso público.
El-3 = Jabari eta erabilera pribatuko gune
askeak.
El-3 = Espacios de dominio y uso privado.
108
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
IX. ATALA
SECCION IX
GARRAIOA ETA KOMUNIKAZIOAK – «T»
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES – «T»
131. artikulua.— Definizioa eta sailkapena
Artículo 131.— Definición y clases
Erabilera honetan komunikatzeko eta pertsonak
eta ondasunak giza trakziodun, mekanikodun edo
animali trakziodun ibilgailuak erabiliz garraiatzeko
egindako lurralde-kanalak daude, eta horien
babesguneak. Arau Subsidiario hauek ondoreak
izan ditzaten, erabilera orokorrean ondokoak daude:
Comprende este uso los diversos canales
territoriales destinados a contener la función de
comunicación y transporte de personas y
bienes, a través de vehículos tanto de tracción
humana como animal o mecánica, así como sus
zonas de protección. A los efectos de estas
NN.SS. este uso global queda subdividido
según la siguiente clasificación:
T-1 = Bide-sarea.
T-1 = Red viaria.
T-2 = Portualdea
T-2 = Zona portuaria.
132. artikulua.— Bide-sarea – «T-1»
Artículo 132.— Red viaria – «T-1»
Udal mugartean dauden erabilera eta jabari
publikoko errepideak hartzen dituzten lurralde
kanalak daude sartuta honetan, bai eta plan
partzialak, B.B.P.B.a eta jardununeak garatzeko
egiten direnak ere. Halaber, artikulu honetan
sartzen dira herri obrei zuzen loturik dauden
instalazioak erabiltzea.
Comprende los diversos canales territoriales
contenedores de todas las carreteras y caminos
de uso y dominio público existentes en el
término municipal, así como aquellos que se
puedan crear en desarrollo de los Planes
Parciales, P.E.R.I y U.A. Así mismo se incluyen
dentro de este artículo el uso de instalaciones
directamente vinculadas al servicio de las obras
públicas.
133. artikulua.— Portualdea – «T-2»
Artículo 133.— Zona portuaria – «T-2»
Lekeitioko
portuaren
jardunbiderako
eta
Comprende las áreas de uso y dominio
artapenerako erabiltzen diuren herri erabilera eta público destinadas al funcionamiento y
jabariko aldeak dira.
conservación del puerto de Lekeitio.
109
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
X. ATALA
SECCION X
LURRALDE ZERBITZUAK ETA
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS
AZPIEGITURAK – «S»
TERRITORIALES – «S»
134. artikulua.— Definizioa
Artículo 134.— Definición
Hartuneak, airezko linea elektrikoak (tentsio
handikoak
zein
baxukoak),
elektraenergia
transformatzeko zentruak eta telefono lineak
defenditu eta babesteko lurraldean sortzen diren
erabilerak.
Comprende los usos que pueden originarse
en el territorio al objeto de posibilitar la defensa
y protección de captaciones, líneas aéreas
eléctricas de alta y baja tensión, de estaciones
transformadoras de energía eléctrica y de líneas
telefónicas.
110
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. IZENBURUA
TITULO II
ARAU BEREZIAK
NORMAS PARTICULARES
111
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. KAPITULUA
CAPITULO I
LURZORUAREN SAILKAPENA
CLASIFICACION DEL SUELO
112
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. ATALA
SECCION I
LURZORU MOTAK
CLASES DE SUELO
135. artikulua.— Lurzoru motak
Artículo 135.— Clases de suelo
Arau Subsidiarioen ondoreetarako, Lekeitioko
udal mugartean hiru lurzoru mota daude: hiri
lurzorua;
lurzoru
urbanizagaia;
lurzoru
urbanizaezina. Hauetako bakoitza grafiko bitartez
adierazita dago 1. planoan (Udal mugarteko
lurzoruaren sailkapena).
El suelo del término municipal de Lekeitio se
divide, a los efectos de estas Normas
Subsidiarias, en suelo urbano, suelo apto para
urbanizar y suelo no urbanizable. La
determinación de cada una de estas clases de
suelo viene expresada gráficamente en el plano
1, «Clasificación del suelo del término
municipal».
136. artikulua.— Hiri lurzorua
Artículo 136.— El suelo urbano
Hiri lurzorukoak dira indarreko legeria ezarri
Constituyen el suelo urbano aquellos
ondoren hala sailkaturik dauden lurrak; lur horiek terrenos que, por aplicación de la legislación
zehatz-mehatz daude mugaturik kudeaketatri vigente, corresponde clasificarse como tales, y
buruzko 3. planoan.
cuya delimitación viene señalada de forma
precisa en el plano 3 de gestión.
137. artikulua.— Lurzoru urbanizagaia
Artículo 137.—
urbanizar
Lurzoru
urbanizagaikoak
dira
Arau
Subsidiarioetan ezarrita dagoena betetzeko berorien
arabera urbanizatu eta eraikitzen diren lurrak. Lur
hauek kudeaketari buruzko 3. planoan ageri dira,
grafiko bitartez adierazita.
Constituyen el suelo apto para urbanizar
(S.A.P.U.), aquellos terrenos hoy sin urbanizar,
y que en previsión de las Normas Subsidiarias,
podrán ser ocupados por el futuro desarrollo
urbano de Lekeitio. Su delimitación viene
expresada gráficamente en el plano 3 de
gestión.
138. artikulua.— Lurzoru urbanizaezina
Artículo 138.— El suelo no urbanizable
Lurzoru urbanizaezinekoak dira urbanizazio
prozesutik aske utzi nahi direlako ez hiri lurzoruko,
ez urbanizagai legez sailkatuta ez dauden lurrak.
Horien mugak grafiko bitartez adierazita ageri dira 1.
planoan, udal mugarteko lurzoruaren sailkapenari
buruzkoan.
Constituyen el suelo no urbanizable aquellos
terrenos que se quieren preservar del proceso
de ubanización, y que no han sido, por tanto,
clasificacos como urbanos ni como aptos para
urbanizar. Su delimitación viene reflejada
gráficamente en el plano 1 de «Clasificación de
suelo del término municipal».
113
El
suelo
apto
para
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. KAPITULUA
CAPITULO II
HIRI LURZORUAREN ARAUBIDEA
REGIMEN DEL SUELO
URBAMO
114
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. ATALA
SECCION I
HIRI LURZORUAREN ZATIKETA
DIVISION DEL SUELO URBANO
139. artikulua.— Hiri lurzoruaren zatiketa
Artículo 139.— División del suelo urbano
Arau Subsidiarioak garatzekotan, araubide
A los efectos de determinar un régimen
juridiko zehatza zehazteko, hiri lurzorua oraingo jurídico concreto en el desarrollo de estas
antolamenduaren
eta
eraikinen
sendoketa NN.SS., el suelo urbano se divide, en función
graduaren zatitu da:
de los usos globales y grado de consolidación
de su actual ordenación y edificación, en:
— Alde Zaharra.
— Casco Histórico.
— Hiri Lurzoru Orokorra.
— Suelo urbano general.
— Jardununeak.
— Unidades de actuación.
—
Barne Birgaikuntzarako
Arropain.
Plan
Berezia-
115
— Plan Especial de Reforma InteriorArropain.
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. ATALA
SECCION II
ALDE ZAHARRA
EL CASCO HISTORICO
140. artikulua.— Alde Zaharra
Artículo 140.— Casco Histórico
Lekeitioko Alde Zaharra da, berorren aldiriekin
eta portualdearekin batera; beraren eraikintza eta
lurzati ezaugarriak Erdi Aroko hiriari dagozkio eta
bertan daude hiribildu honetako paisaia eta
monumenturik baliotsuenak.
Comprende la delimitación de la ciudad
histórica de Lekeitio con sus arrabales y zona
portuaria de características edificatorias y
parcelarias propias de la ciudad medieval y
donde se concentran los valores paisajísticos y
monumentales más significativos de esta Villa.
Horren antolamendua birgaikuntza integralerako
plana batek araupetuko du, egun oraindik
tramitatzen ari denak, alegia, eta horretarako
«Lekeitioko Alde Zaharra birgaikuntza integraleko
aldea dela adierazteari buruzko espedientea» hasi
zen 1988ko azaroaren 18an (BJAO, 1989ko
urtarrilaren 3a).
Su ordenación definitiva vendrá regulada a
través de un P.R.I. (plan de rehabilitación
integrada), actualmente en tramitación, en base
a la incoación del «expediente de declaración
para el Casco Histórico de Lekeitio como área
de rehabilitación integrada» —18 de noviembre
de 1988— («B.O.S.V.» de 3 de enero de 1989).
Hasta la comprobación definitiva de este
Harik eta birgaikuntza integralerako plan hori
behin-betiko onetsi eta indarrean jarri arte, Alde P.R.I. y su entrada en vigor, será de aplicación
Zaharrerako arau subsidiario hauetan proposatu la normativa transitoria que para el Casco
den arautegi iragankorra ezarriko da.
Histórico se propone en estas NN.SS.
116
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. ATALA
SECCION III
HIRI LURZORU OROKORRA
EL SUELO URBANO GENERAL
141. artikulua.—
H.L.O.
Hiri
Lurzoru
Orokorra Artículo 141.— El suelo urbano general
(S.U.G.)
Honetan barruan daude Arau Subsidiarioetan
Comprende el resto del suelo clasificado
hiriko legez sailkatu eta L.H.H.P.aren arabera eraiki como urbano en estas NN.SS. y que ha sido
diren lurrak.
edificado en base al P.U.V.L.
Tipologia eta antolamdu-sistemak aintzat harturik
Por sus características tipológicas y distintos
-bidearekiko lerrokadura edo bolumetria zehatza-, sistemas de ordenación —alineación a vial o
ondoko aldeak ezarri dira:
volumetría específica—, se establecen las
siguientes zonas:
— H.L.O.1: Honetan Alde Zaharraren ondoko
aldeak daude sartuta, L.H.H.P.aren arabera
«Alde Zaharraren mugak» atalean sartu
direnak.
— S.U. G.1: Comprende aquellas áreas
limítrofes a la villa histórica y que están
incluidas en el P.U.V.L. dentro de la
«Delimitación de Casco».
Alde honetako eraikinak Planean bertan
adierazitako lerrokadurei atxikiz egin dira.
La edificación en esta zona se ha realizado
conforme a las alineaciones señaladas en
el propio Plan.
— H.L.O.2: Kostaldean, Lumentza mendiaren
hegalean, Lekeitiotik Ondarroarako bidean
zehar linealki egin diren eraikinak daude
honen barruan.
— S.U.G.2: Comprende las edificaciones
desarrolladas de forma lineal a lo largo de
la carretera de Lekietio a Ondarroa por la
costa en el inicio de la ladera del monte
Lumentza.
—
H.L.O.3:
L.H.H.P.ak
esleitu
duen
bolumetriaren arabera sendoturiko aldeak
daude honen barruan, plan partzialik ez
dutenak, alegia; hauen antolamendurako
erreferentzia bakarrak lurzatien euren mugak
dira.
—S.U.G.3: Comprende aquellas áreas
consolidadas en base a la volumetría
asignada por el P.U.V.L. sin redacción de
planeamiento parcial alguno, que toma
como
única
referencia
para
su
ordenación la delimitación de la propia
parcela.
Alde hau bat dator L.H.H.P.ean «Eraikin irekia»
eta «Eraikin irekia B» gisa kalifikatu diren
aldeekin.
Esta área se corresponde con zonas
calificadas en el presente P.U.V.L. como
«Edificación abierta» y «Edificación
abierta B».
—H.L.O.4: Alde honetan daude Santa Katalina
paseabidea, L.H.H.P.ean Egoitzazkoa, A
mota ertaina».
—S.U.G.4: Comprende la zona consolidada
en torno al paseo de Santa Catalina y
calificada
en
el
P.U.V.L.
como
«Residencial tipo medio A».
— H.L.O.5: «Artadi finkaren plan partziala»ren
arabera
antolatutako
familiabakarreko
etxebizitza banakakoen aldea da; alde hau
«Landagunea»
kalifikazioa
aldatu
eta
«Landagune aske iraunkorra» kalifikazioa
— S.U.G.5: Comprende el área de viviendas
unifamiliares aisladas ordenada en base
al «Plan Parcial de la finca Artadi»
desarrollado a través de un cambio de
calificación de «Zona rural» a «Zona rural
117
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
emanez garatu da.
libre permanente».
142. artikulua.— H.L.O.1. Zabalunea
Artículo 142.— S.U.G.1. Ensanche
a) Azalera: 72.490 m2.
a) Superficie: 72.490 m2.
b) Aprobetxamendurako baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Aprobetxamendurako baldintzak zehazteko,
finkaturiko
lerrokadurak
eta
altuerak
ezarriko beharko zaizkie antolamenduplanoei; eskala: 1:1.000.
Las condiciones de aprovechamiento
serán las resultantes de aplicar las
alineaciones y alturas fijadas en los
planos de ordenación a escala 1:1.000.
Altuerak finkatzean sestrak lortzeko, behar
diren neurketak burutuko dira 1:500 eskalan
eguneratutako maparen gainean.
Para la obtención de las rasantes a los
efectos de fijación de las alturas, se
efectuarán las mediciones necesarias
sobre topográfico actualizado a escala
1:500.
Lurzatiaren gutxieneko zabalera: 12 m.
Ancho mínimo de parcela: 12 metros.
Eraiki
daitekeen
gehieneko
hondoa:
Planoetan adierazia, eta 30 m gehienez.
Fondo máximo edificable: El señalado
en los planos con un máximo de 30
metros.
Erlaitzaren kota: Beren beregi adierazten ez
den eraikinetan, erlaitzaren gehieneko kota
kale edo plazaren tarte bakoitzean P.A.aren
99. Artikuluan ezarritakoaren araberako
batez bestekoari dagokiona izango da.
Eraikinak bi kaletan badauka frontea,
xehekapen-azterlan bitartez ebatzi ahal
izango da.
Cota alero: En aquellos edificios en los
que no se señale expresamente, la cota
de alero máxima será la que
corresponde al promedio de las
edificaciones existentes en cada tramo
de calle o plaza según el criterio
establecido en el artículo 99 del R.P. En
caso de dificación con frente a dos
calles podrá resolverse mediante
Estudio de Detalle.
Garajeak: Gutxienez 1,5 garaje-plaza eraiki
beharko dira beheko solairuko, erdisotoko
edo sotoko etxebizitza bakoitzeko.
Garajes: Será obligatoria como mínimo
la construcción de 1,5 plazas de garaje
por vivienda en P.B., semisótano o
sótano.
Trastelekuak: Gainaldepeko aldean 12 m2
trasteleku eraiki ahal izango dira etxebizitza
bakoitzeko,
eraikintzari
buruzko
ordenatzaren arabera.
Trasteros: En la zona de bajo cubierta
podrán construirse 12 m2 de trastero
por vivienda de acuerdo a las
ordenanzas de edificación.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Nagusi den erabilera: Talde egoitza.
Uso dominante: Residencial colectivo.
Baimenduriko erabilera:
Uso permitido:
R (4, 5, 6).
R (4, 5, 6).
C (1, 2, 3).
C (1, 2, 3).
I (1, 2, 3).
I (1, 2, 3).
G (2).
G (2).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
El (1, 2, 3).
E1 (1, 2, 3).
118
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
143. artikulua.— H.L.O.2. Santa Elena
Artículo 143.— S.U.G.2. Santa Elena
a) Azalera: 26.340 m2.
a) Superficie: 26.340 m2.
b) Aprobetxamendurako baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Baimenduriko lerrokadurak eta altuerak
H.L.O.2.an dauden eraikinetakoak dira.
Las alineaciones y alturas permitidas
son las existentes para cada uno de los
edificios incluidos en el S.U.G.2.
Isuntzan, herri jabariko aldean dauden bi
eraikinek oraingo antolamenduari eutsiko
diote oraingo emakidak dirauen bitartean;
ondoren, gune askeak edo herri eraikinak
izango dira, hondartzako zerbitzuei lotuak.
Los dos edificios situados en Isuntza
dentro de la zona de dominio público
conservarán su actual ordenación en
tanto en cuanto dure la concesión
existente, pasando posteriormente a ser
espacios libres o edificios públicos
relacionados con los servicios de playa.
Garajeak: Debekaturik dago erabilera honen
ordez baimenduetariko beste bat jartzea
sendoturik dagoen tokietan.
Garajes: Se prohíbe la sustitución de
este
uso
allí
donde
estuviese
consolidado por otro cualquiera de los
considerados permitidos.
Trastelekuak: Gainaldepeko aldean 12 m2
trasteleku eraiki ahal izango dira etxebizitza
bakoitzeko,
eraikintzari
buruzko
ordenatzaren arabera.
Trasteros: En la zona de bajo cubierta
podrán construirse 12 m2 de trastero
por vivienda, simpre de acuerdo con las
ordenanzas de edificación.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Nagusi den erabilera: Talde egoitza.
Uso dominante: Residencial colectivo.
Baimenduriko erabilera:
Uso permitido:
R (4, 5, 6).
R (4, 5, 6).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1).
I (1).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
E1 (1, 2, 3).
E1 (1, 2, 3).
144.
artikulua.—H.L.O.3.
sakabanatua
Hirikoa, Artículo 144.—S.U.G.3. Urbano disperso
a) Azalera: 83.664 m2.
a) Superficie: 83.664 m2.
b) Aprobetxamendurako baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Baimenduriko lerrokadurak eta altuerak
H.L.O.3.an dauden eraikinetakoak dira,
teilategalaren kota beren beregi ezartzen
denean izan ezik, hauek 1:1.000 eskalako
antolamendu-planoetan agertarazi baitira.
Las alineaciones y alturas permitidas
son las existentes para cada uno de los
edificios incluidos en el S.U.G.3 excepto
para aquellos en los que se fije de
forma expresa la cota de alero, los
cuales se recogen en los planos de
ordenación a escala 1:1.000.
Trastelekuak: Gainaldepeko aldean 12 m2
trasteleku eraiki ahal izango dira etxebizitza
bakoitzeko,
eraikintzari
buruzko
ordenatzaren arabera.
Trasteros: En la zona de bajo cubierta
podrán construirse 12 m2 de trastero
por vivienda de acuerdo a las
ordenanzas de edificación.
119
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Nagusi den erabilera: Talde egoitza.
Uso dominante: Residencial colectivo.
Baimenduriko erabilera:
Uso permitido:
R (4, 5, 6).
R (4, 5, 6).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1, 2).
I (1, 2).
G (2).
G (2).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
E1 (1, 2, 3).
E1 (1, 2, 3).
145. artikulua.— H.L.O.4. Santa Katalina
Artículo 145.— S.U.G.4. Santa Catalina
a) Azalera: 21.250 m2.
a) Superficie: 21.250 m2.
b) Aprobetxamendurako baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Oinarrizko aprobetxamendua zehazteko,
ekarritako
azalerari
0,60
m2/m2
aprobetxamendu-koefizientea ezarriko zaio.
Aprobetxamendu
hau
zenbakotzeko,
sestrapean eta sestra gainean eraikitako
guztia konputatuko da, baldin eta 1,50 m
baino altuagoa bada. Ez dira konputatuko
etxebizitzako garajean eraikitako 20 m2. Ez
da ezarriko inolako aprobetxamenduhaztapen
homogeneizaturik
erabileren
arabera.
Aprovechamiento
básico
será
el
resultado de aplicar a la superficie
aportada
el
coeficiente
de
aprovechamiento de 0,60 m2/m2.
Computará a los efectos de cuantificar
este aprovechamiento toda superficie
construida sobre o bajo rasante, que
disponga de una altura superior a 1,50
metros. No computarán 20 m2
construidos de garaje por vivienda. No
se establecen ponderaciones de
aprovechamiento homogeneizado por
usos.
Gutxieneko lurzatia: 400 m2.
Parcela mínima: 400 m2.
Azalerako atzemate-koefizientea: %50
Coeficiente de ocupación superficial:
50%.
Altuera: BS + 1 + GP (beheko solairua +
solairua + gainaldepekoa). Gehieneko
altuera 8 m izango da. Altuera teilategalaren
beheko ertzetik bidearen sestraraino
neurtuko da, lerrokadura gunean.
Altura: P.B. + 1 + BC (planta baja +
planta piso y bajo cubierta). La altura
máxima será 8 metros medida desde el
borde inferior del alero hasta la rasante
del vial en el punto medio de la
alineación.
Lerrokadura: Arau subsidiario hauen
planoetan
finkaturiko
gehieneko
ingurukinaren barruan eta mugetatik 3
metrotara kokatuko dira.
Alineación: Habrán de situarse dentro
de la envolvente máxima fijada en los
planos de ordenación de estas NN.SS.
y 3 metros respecto a los linderos.
Zehaztapen horiek eurok ezarriko zaizkio
oin berriko eraikinei edo lehendik dauden
zabalkuntzei
ere.
Lehendik
dauden
eraikinak antolamendu barruan daude,
nahiz eta ezarritako parametroak bete ez;
zabaluntzak
parametroak
betetzen
dituztenetan soilik egin ahal izango dira.
Estas determinaciones serán aplicables
a edificios de nueva planta o
ampliaciones de los ya existentes. Las
edificaciones existentes se encuentran
dentro de ordenación aunque incumplan
los
parámetros
establecidos,
posibilitándose
únicamente
la
ampliación de las edificaciones que
cumplan con elllos.
120
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Nagusi den erabilera: Familiabakarreko
etxebizitza (banakakoa edo taldekatua).
Uso dominante: Vivienda unifamiliar
(aislada o agrupada).
Baimenduriko erabilera:
Uso permitido:
R (2, 5, 6).
R (2, 5, 6).
C (1a, 2a, 2b).
C (1a, 2a, 2b).
G (1a, 1b, 2).
G (1a, 1b, 2).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
E1 (1, 3).
El (1, 3).
146. artikulua.— H.L.O.5. Artadi
Artículo 146.— S.U.G.5. Artadi
a) Azalera: 116.680 m2.
a) Superficie: 116.680 m2.
b) Aprobetxamendurako baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Lurzati
bakoitzaren
aprobetxamendukoefizientea «Artadi» Plan Partzialaren
ezaugarrien koadroan ageri da, lurzatiaren
azalera garbiarekiko.
El coeficiente de aprovechamiento de
cada parcela es el que se señala en el
cuadro de características del Plan
Parcial «Artadi» en relación con la
superficie de parcela neta.
Azalerako atzemate-koefizientea: %30
Coeficiente de ocupación superficial:
30%.
Altuera: Eraikinaren altuera teilategalaren
edo erlaitzaren edozein tokitatik lur
urbanizatuaren kotaraino, bertikalean, 8
metro baino gehiago ez egoteko modukoa
izan behar da.
Alturas: La altura del edificio será tal
que desde cualquier punto del alero o
cornisa hasta la cota del terreno
urbanizado en su vertical no sobrepase
de los 8 metros.
Gainaldearen gorengo gunea ez da egongo
altuera hori baino 2,60 m gorago,
paramentu bertikaletan gainaldea hasten
den lekutik neurtuta.
El punto más alto de la cubierta no
rebasará esta altura en más de 2,60
metros. Medidos a partir del arranque
de la cubierta en los paramentos
verticales.
Lerrokadura: Eraikinak inguruko bideen
lerrokaduretatik 4 metrotara egongo dira,
bideak gurpilezkoentzat zein oinezkoentzat
izan, eta lurzati mugakideetatik 6 metrotara.
Alineación:
Las
edificaciones
se
separarán 4 metros de las lineaciones
de las vías de circulación tanto rodada
como peatonal y 6 metros de las
parcelas colindantes.
Eraikin osagarriak: Artadi Plan Partzialaren
arabera.
Edificaciones auxiliares: Según Plan
Parcial Artadi.
c) Erabilera baldintzak:
Nagusi den
etxebizitza.
erabilera:
c) Condiciones de uso:
Familiabakarreko
Baimenduriko erabilera:
Uso dominante: Vivienda unifamiliar.
Uso permitido:
R (2a, 2b, 6).
R (2a, 2b, 6).
G (1a, 1b).
G (1a, 1b).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
E1 (1, 3).
El (1, 3).
121
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
IV. ATALA
SECCION IV
JARDUNUNEAK
LAS UNIDADES DE ACTUACION
147. artikulua.— Jardununeak
Artículo 147.—
actuación
Las
unidades
de
Hiri lurzoruan egonik, eraiki edota antolatu gabe
dauden aldeak dira; alde horietarako, arau
subsidiario hauetan antolamendu zehatza proposatu
da: aprobetxamenduak, erabilerak, lerrokadurak,
altuerak, sestrak eta teilategal- kotak ezarri dira.
Jardununeak egoitzazkoak edo industriakoak dira.
Comprenden aquellas áreas que situadas en
suelo urbano no se hallan edificadas y/o
ordenadas y para las cuales las presentes
NN.SS. proponen una ordenación concreta
señalando
los
aprovechamientos,
usos,
alineaciones, alturas, rasantes y cotas de alero.
Se dividen en residenciales e industriales.
Mugatutako jardununeen lagapenak burutu,
haiek urbanizatu eta hainbanatzeko epea 4 urtekoa
izango da, Arau Subsidiarioak edo, hala denean,
xehekapen-azterlana behin-betiko onesten denetik
zenbaturik. Lizentzia- eskabidea hurrengo urtean
zehar egin beharko da.
El plazo para la ejecución de las cesiones,
urbanización y equidistribución de las unidades
delimitadas, será de cuatro años a partir de la
aprobación definitiva de las NN.SS. o en su
caso del preceptivo Estudio de Detalle,
debiendo realizarse la solicitud de licencia en el
plazo del año siguiente.
Plangintzan beren beregi zehazten ez den
Para los casos en que no quede
kasuetarako, jardununeok kudeatzeko jarduketa determinado de forma expresa en el
sistema konpentsaziokoa dela ulertuko da.
planeamiento, se entiende que el sistema de
actuación para la gestión de estas unidades es
el de compensación.
148. artikulua.— Egoitzazko jardununeak
Artículo 148.— Las unidades
actuación residenciales
de
Egoitzazko jardunune dira eraikinik gabe oraindik
Las U.A.R. comprenden todas aquellas
sendotu ez diren egoitzazko hiri lurzoruko alde áreas de suelo urbano Residencial, aún no
guztiak;
horietarako
Arau
Subsidiarioek consolidado por la edificación, y para las cuales
antolamendu eta araubide zehatzak ezarri dituzte.
las NN.SS. señalan una ordenación y un
régimen específico.
a)
Araubidea:
Arau
subsidiario
hauek
antolamendua,
hirigintzako
aprobetxamendua,
erabilera
zehaztuak,
urbanizazio betebeharrak eta lagapenak
adierazi dituzte idatzizko agirietan eta 1:1.000
eta 1:2.000 eskalako agiri grafikodunetan.
a) Régimen: Estas NN.SS. señalan la
ordenación,
el
aprovechamiento
urbanístico, los usos pormenorizados, las
obligaciones
urbanizadoras
y
las
cesiones en los documentos escritos y
gráficos a escala 1:1.000 y 1:2.000.
b) Erabilerak: Egoitzazko jardununeen erabilera
nagusia
egoitzazkoa
da.
Jardunune
bakoitzean baimendurik egongo dira erabilera
jakin batzuk, berari dagokion artikuluan
adieraziak, alegia.
b) Usos: El uso dominante de las U.A.R. es
el residencial. Serán usos autorizados los
que se establezcan para cada una de
ellas en el artículo correspondiente.
c) Kategoria:Bakoitzean nagusi den tipologiaren
c) Categoría:Las U.A.R. en base a la
122
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
arabera egoitzazko jardununeak kategoria
bitan zatitu dira:
tipología dominante en cada una de ellas
han sido divididas en dos categorías:
— A kategoria: U.A.Rc. Egoitzazko
jardunune hauetan Arau Subsidiarioek talde
etxebizitza ezarri dute erabilera nagusi
legez.
— Categoría A: U.A.Rc. Son las
unidades de actuación residenciales en
las cuales el uso dominante previsto en
estas NN.SS. es la vivienda colectiva.
Horien antolamendua 1:500 eskalako
planoetan adierazi diren lerrokadura eta
sestren bidez definitu da.
Su ordenación viene definida a través
de las alineaciones y alturas que se
señalan en los planos que las
desarrollan a escala 1:500.
—B kategoria: U.A.Ru. Egoitzako jardunune
hauetan
Arau
Subsidiarioek
familiabakarreko etxebizitza ezarri dute
erabilera nagusi legez.
— Categoría B: U.A.Ru. Son las
unidades de actuación residenciales en
las cuales el uso dominante previsto en
estas NN.SS. es la vivienda unifamiliar.
Horien antolamendua 1:1.000 eskalako
planoetan egin da eta beraietan eraikinen
gehieneko ingurukina baizik ez da
agertarazi, adierazteko beraren barruan
egon behar dutela manuzko xehekapenazterlanak
agintzen
dituen
aprobetxamenduak.
La ordenación que de ella se efectúa en
los planos a escala 1:1.000 se limita al
señalamiento de la envolvente máxima
de la edificación, dentro de la cual
quedarán
concretados
los
aprovechamientos que necesariamente
habrá de ordenar el preceptivo estudio
de detalle.
d) Aprobetxamendua:
d) Aprovechamiento:
— A kategoria: U.A.Rc. Jardunune hauetan
aprobetxamendua antolamenduak berak
ezarri du eta haietariko bakoitzena 1:500
eskalako planoetan adierazi beren beregi.
Emaitzako
aprobetxamendua,
beraz,
jardununearen hiri taxuketaren ondorioa da
batetik, eta bestetik inguruaren mentsei
buruzko analisiarena (bidetasuna, gune
askeak eta aparkalekuak).
— Categoría A: U.A.Rc. En estas
unidades
de
actuación
el
aprovechamiento viene establecido a
través de la propia ordenación y en la
señalada con carácter específico en los
planos a escala 1:500 para cada una de
ellas. El aprovechamiento resultante es
consecuencia, en primer lugar, de la
propia configuración urbana en la que
se circunscriben, y en segundo término
consecuencia del análisis efectuado
sobre
los
déficits
del
entorno,
fundamentalmente referidos a vialidad,
espacios libres y aparcamientos.
U.A.Rc. bakoitzaren aprobetxamendua era
desberdinean adjudikatzen bada ere, denei
ezarri zaie 1-1,25 bitarteko aprobetxamendu
homogenizatua, hirigintzako orientabide
gisa.
A pesar de esta distinta adjudicación del
aprovechamiento resultante para cada
U.A.Rc se han fijado para ellas y con
carácter urbanístico orientativo un
aprovechamiento homogeneizado de 1
a 1,25.
U.A.Rc bakoitzean baimendutako erabilerak
homogeneizatzeko, ondoko koefizienteak
ezarri dira hirigintzako orientabide gisa:
A los efectos de homogeneizar los
distintos usos permitidos en cada
U.A.Rc se han establecido los
siguientes coeficientes de carácter
urbanístico orientativo:
— Etxebizitza erabilera: 1.
— Uso vivienda: 1.
— Garajea: 0,6.
— Uso garaje: 0,6.
— Merkataritza erabilera: 1,2.
— Uso comercial: 1,2.
Jardunune
bakoitzaren
gehieneko
aprobetxamendua berari dagozkion fitxa eta
123
El aprovechamiento máximo de cada
unidad será el indicado en las fichas y
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
planoetan adierazita dago, eta hori guztia
ekarritako azalera erreala arau subsidiario
hauetan agertarazitako neurketetatik bat ez
etortzea gorabehera. Aprebetxamendu hau
lotarazlea da.
planos correspondientes. Todo ello con
independencia de que la superficie real
aportada difiera de la reflejada en las
mediciones de las presentes NN.SS.
Este aprovechamiento tiene carácter
vinculante.
Arautzat hartzekoak dira beheko solairuko,
goiko solairu guztietako eta sestrapeko
solairu guztietako azalerak. Modurik egonez
gero, garaje erabilerako soto solairuak egin
ahal izango dira, eta jardununeetan
agertarazitako
lehenengo
erreferentzia
kotatik behera egingo dira; ez dira
konputatuko aprobetxamenduetan.
Tienen
carácter
normativo
las
superficies correspondientes a plan
baja, la total de plantas altas y la total
de plantas bajo rasante. Siempre que
sea factible se podrán posibilitar plantas
de sótano, con uso de garaje, a ubicar
en cota inferior a la primera cota de
referencia recogida en las unidades de
actuación, no computando las mismas a
efectos de aprovechamiento.
Erabilera baldintzetan ageri diren erabilerak
soilik izango dira lotarazleak.
Sólo serán vinculantes los usos
contenidos en las correspondientes
condiciones de uso.
—B kategoria: U.A.Ru. Jardune hauetan
baimendutako gehieneko aprobetxamendua
zehazteko
ekarritako
azalera
bider
aprobetxamendu-koefizientea egingo da
(0,35 m2/m2).
— Categoría B: U.A.Ru. En estas
unidades
de
actuación
el
aprovechamiento máximo permitido
será el resultado de aplicar a la
superficie aportada en cada U.A.Ru el
coeficiente de aprovechamiento (0,35
m2/m2).
Gehieneko
aprobetxamendu
hori
xehekapen-azterlan batean zehaztuko da;
horretan hura finkatuko da, 1:1.000
eskalako planoetako eraikinaren gehieneko
ingurakina aintzat harturik.
Este aprovechamiento máximo se
concreta a través del preceptivo estudio
de detalle, que lo fijará atendiendo a la
envolvente máxima de la edificación
fijada en los planos a escala 1:1.000.
Halaber, ingurakinak onurak eta zamak
banatzeko proiektua egin ondoren jabari
pribatukoa izango den gehieneko azalera
definitzen du.
Esta envolvente define a su vez la
superficie máxima que quedará de
dominio privado una vez realizado el
correspondiente proyecto de reparto de
beneficios y cargas.
e) Garapena:
e) Desarrollo:
— A kategoria: U.A.Rc. Eraikintza lizentzia
eman aurretik, urbanizazio proiektua eta
onura-zamak bertan sartuta dauden jabeen
artean banatzeko proiektua onetsi beharko
dira.
— Categoría A: U.A.Rc. Previa a la
concesión de la licencia de edificación,
habrá de aprobarse un proyecto de
urbanización y proyecto de distribución
de beneficios y cargas entre los
propietarios incluidos en la misma.
—B kategoria: U.A.Ru. Jardunune horietan,
Akategoriakoei ezarri zaizkien beharkizunak
baino lehen, xehekapen-azterlana onetsi
beharko da nahitaez, gutxienez 1/200
eskalan eguneratuko den kartografiaren
arabera idatzitako azterlana.
—Categoría B: U.A.Ru. En estas
unidades, previa a los requisitos
establecidos para la categoría A, será
obligatoria la aprobación de un estudio
de detalle redactado sobre cartografía
actualizada a escala mínima 1/200.
f) Lagapenak eta zamak:
f) Cesiones y cargas:
Herri erabilera eta jabarirako lagatuko dira
eraikinek atzematen ez dituzten gurpilezko
eta oinezkoentzako bideak, gune askeak
124
Se cederá para uso y dominio público
todas las vías rodadas y peatonales,
espacios libres, etc. no ocupados por la
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
etab., baldin eta jardunune bakoitzaren arau
zehaztuetan bestela adierazten ez bada
beren beregi; horrela denean, arau horrek
diotena beteko da.
edificación, siempre que no se halle
especificado
en
la
regulación
pormenorizada de cada una de las
unidades, en cuyo caso se ajustará a lo
especificado en las mismas.
Jardununeen eremuko jabeek euren
pentzura
erraustu
beharko
dituzte
antolamendutik kanpoko eraikinak eta
bertako biztanleei irtenaraziko, bai eta
lagatu beharreko alde guztiak urbanizatuko
ere; urbanizazioaren kalitatea Udalak
ezarriko du.
Los propietarios incluidos en el ámbito
de la U.A.R. vendrán obligados a
realizar a su costa los derribos y
desalojos necesarios de los edificios
fuera de ordenación, así como la
urbanización de todas las áreas de
cesión con una calidad que será
establecida según criterio municipal.
149. artikulua.— Industriako jardununea
Artículo 149.— Unidad de actuación
industrial
Hiri lurzoruan industriako jardunune hau
La delimitación de esta unidad de actuación
mugatzearen xedea egun bertan dagoen zur industrial U.A.I en suelo urbano tiene por objeto
industriaren jarduera era iragankorrean araupetzea regular con carácter transitorio la actividad
da.
industrial madedera que en la actualidad en ella
se desarrolla.
Aldi iragankor horren iraupena ezin aurreikus
daitekeenez gero, xehekapen- azterlan baten
bitartez oraingo jarduera zabaltzeko behar diren
obrak burutu ahal izango dira; gehienez orain
dagoen aprobetxamendua %20 igoko da.
Dada la imposibilidad de prever un límite a
esta situación transitoria, mediante un estudio
de detalle podrán efectuarse las obras de
ampliación necesarias dentro de la actual
actividad, con un límite máximo del 20% del
aprovechamiento actualmente existente.
Jardunune honetan erabileraren bat aldatu nahi
izanez gero, Arau Subsidiarioen punturen bat aldatu
beharko da lehenik; arauetan ezarrita dago
lehentasunekoa dela jardunune hau orain dagoen
guse askeen sistema zabaltzeko erabiltzea.
Cualquier cambio de uso que se pretenda
realizar en esta U.A.I. llevará aparejada una
modificación
puntual
de
las
NN.SS.,
estableciéndose en las mismas, con carácter
prioritario, su utilización como ampliación del
sistema de espacios libres existente.
150. artikulua.— U.A.Rc.1
Artículo 150.— U.A.Rc.1
a) Ekarritako azalera: 6.262 m2.
a) Superficie aportada: 6.263 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua (hegaldurak
barne):
A eraikina
Teilateg.
kota: 46,50
Kota
Erabilera
Azalera
Aprobetxamendu
homogeneizatua
26,00
Garajea
653
653 × 0,6 = 392
28,50
31,00
Garajea
653
Merk. lok. 133
653 × 0,6 = 392
133 × 1,2 = 160
34,50
37,50
40,50
43,50
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
341 × 1 = 341
658 × 1 = 658
658 × 1 = 658
658 × 1 = 658
658 × 1 = 658
A eraikina guztira: 3.917 m2
341
658
658
658
658
Aprovechamiento
vuelos):
Cota
Edificio A
Cota
26,00
alero:
46,50
28,50
31,00
34,50
37,50
40,50
43,50
(incluidos
Uso
Sup.
Aprovechamiento
homogeneizado
Garaje
653
653 × 0,6 = 392
Garaje
L.
Comerc.
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
653
133
653 × 0,6 = 392
133 × 1,2 = 160
341
658
658
658
658
341 × 1 = 341
658 × 1 = 658
658 × 1 = 658
658 × 1 = 658
658 × 1 = 658
Total edificio A: 3.917 m2
125
máximo
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
B eraikina
Teilateg.ko
ta: 46,50
Edificio B
Cota
28,50
alero:
46,50
31,00
28,50
Garajea
466
466 × 0,6 = 280
31,00
Merk. lok. 282
282 × 1,2 = 338
34,50
Etxebiz.
344
Merk. lok. 233
344 × 1 = 344
233 × 1,2 = 280
34,50
37,50
40,50
43,50
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
639 × 1 = 639
639 × 1 = 639
639 × 1 = 639
37,50
40,50
43,50
639
639
639
Garaje
466
466 × 0,6 = 280
L.
Comerc.
Vivienda
L.
Comerc.
Vivienda
Vivienda
Vivienda
282
282 × 1,2 = 338
344
233
344 × 1 = 344
233 × 1,2 = 280
639
639
639
639 × 1 = 639
639 × 1 = 639
639 × 1 = 639
B eraikina guztira: 3.159 m2
Total edificio B: 3.159 m2
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira: 7.076 m2
Total aprovechamiento homogeneizado: 7.076 m2
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
Garajeak: 1.772 m2.
Garajes: 1.772 m2.
Merkatar. lokalak: 648 m2.
Locales comeciales: 648 m2.
Etxebizitza: 5.234 m2.
Vivienda: 5.234 m2.
Etxebizitza geh. kop.: 58.
Número máximo de viviendas: 58.
Lerrokadurak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan adieraziak.
Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación a escala 1:500.
Altuerak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan eta artikulu honen B atalean
adieraziak.
Alturas: Las señaladas en los planos de
ordenación a escala 1:500 y en el
apartado b) del presente artículo.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Talde etxebizitza.
Uso dominante: Residencial colectivo.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
R (4, 5).
R (4, 5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1, 3, 4, 5).
El (1, 2).
El (1, 2).
d) Beste baldintza batzuk:
d) Otras condiciones:
227,5 m2 gordeko dira gune askeetarako,
biztanle
kopurua
igoko
delako,
aldarazpenaren
bitartez
ahalbideratu
denaren arabera.
151. artikulua.— U.A.Rc. 2
Se establecerá una reserva de 227,5
m2 destinados a espacios libres, como
consecuencia del incremento de
población posibilitado a través de la
modificación.
Artículo 151.— U.A.Rc. 2
a) Ekarritako azalera: 3.390 m2.
a) Superficie aportada: 3.390 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua:
Aprovechamiento maximo:
126
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
A eraikina
Teilateg. kota:
37,70-39,60
Kota
Erabile
ra
Azalera Aprobetxamendu
homogeneizatua
21,90
Trastel
ekua
238
238 × 0,6 = 142
25,10
Trastel
ekua
Etxebiz
.
Etxebiz
.
Etxebiz
.
Etxebiz
.
Etxebiz
.
134
134 × 0,6 = 80
215
215 x 1 = 215
349
349 x 1 = 349
28,30
358
358 × 1 = 358
31,20
358
358 × 1 = 358
34,10
308
308 × 1 = 308
37,00
28,30
31,20
34,10
37,00
Edificio A
Cota alero:
37,7039,60
A eraikina guztira: 1810 m2
B eraikina
Teilateg. kota:
46,50-49,40
Trastel
ekua
177
177 × 0,6 = 106
29,40
Trastel
ekua
Trastel
ekua
Etxebiz
.
Etxebiz
.
Etxebiz
.
Etxebiz
.
Etxebiz
.
Etxebiz
.
177
35,20
38,10
41,00
43,90
46,80
Uso
Sup.
Aprovechamiento
homogeneizado
21,90
Traster
o
238
238 × 0,6 = 142
25,10
Traster
o
Viviend
a
Viviend
a
Viviend
a
Viviend
a
Viviend
a
134
134 × 0,6 = 80
215
215 x 1 = 215
349
349 x 1 = 349
358
358 × 1 = 358
358
358 × 1 = 358
308
308 × 1 = 308
Total edificio A: 1810 m2
26,50
32,30
Cota
Edificio B
Cota alero:
46,5049,40
26,50
Traster
o
177
177 × 0,6 = 106
177 × 0,6 = 106
29,40
177
177 × 0,6 = 106
176
176 x 0,6 = 105
32,30
176
176 x 0,6 = 105
174
174 x 1 = 174
174
174 x 1 = 174
351
351 × 1 = 351
35,20
351
351 × 1 = 351
384
384 × 1 = 384
38,10
384
384 × 1 = 384
384
384 × 1 = 384
41,00
384
384 × 1 = 384
384
384 × 1 = 384
43,90
384
384 × 1 = 384
240
240 × 1 = 240
46,80
Traster
o
Traster
o
Viviend
a
Viviend
a
Viviend
a
Viviend
a
Viviend
a
Viviend
a
240
240 × 1 = 240
B eraikina guztira: 2235 m2
Total edificio B: 2235 m2
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira: 4.045 m2
Total aprovechamiento homogeneizado: 4.045 m2
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
A eraikina
Edificio A
Trastelekua: 372 m2.
Trastero: 372 m2.
Etxebizitza: 1.588 m2.
Vivienda: 1.588 m2.
Etxebizitza geh. kop.: 18 Etxebizitza
badestu bezala sailkatuak (17/1994 Legea).
Número máximo de viviendas: 18
clasificadas como vivienda protegida
(Ley 17/1994).
B eraikina
Edificio B
Trastelekua: 530 m2.
Trastero: 530 m2.
Etxebizitza: 1.917 m2.
Vivienda: 1.917 m2.
Etxebizitza geh. kop.: 23.
Número máximo de viviendas: 23.
Lerrokadurak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan adieraziak.
Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación a escala 1:500.
Altuerak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan eta artikulu honen B atalean
Alturas: Las señaladas en los planos de
ordenación a escala 1:500 y en el
127
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
adieraziak.
apartado b) del presente artículo.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Talde etxebizitza.
Uso dominante: Residencial colectiva.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
R (4, 5).
R (4, 5).
El (1, 2).
El (1, 2).
d) Ekarritako azalera:3.390 m2.
d) Otras condiciones:
Aldaketaren
bidez
ahalbidetzen
den
biztanlego-gehikuntzaren ondorioz, Arropain
11 S.G-n eremuan espazio askeetarako
den.402,5 m2-ko erretseba bat ezarriko da.
Se establecerá una reserva de 402,5
m2 destinados a espacios libres en el
ámbito del S.G. EI 11 Arropain, como
consecuencia del incremento de
población posibilitado a través de la
Modificación.
A eraikinari dagozkion 18 etxebizitzak,
etxebizitza Babestuaren Erregimenera,
17/1994 Legea, lotarazita daude.
Las viviendas correspodientes al edificio
A quedan vinculadas al Régimen de
Vivienda Protegida Ley17/1994.
e) Jarduteko sistema: Konpentsaketa.
e) Sistema de Actuación: Compensación.
152. artikulua.— U.A.Rc. 3
Artículo 152.— U.A.Rc 3
a) Ekarritako azalera: 1.480 m2.
a) Superficie aportada: 1.480 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua:
Teilateg.
kota:
40,50
Kota
Erabilera
Azalera
28,00
Merk. lok. 440
Aprobetxamendu
homogeneizatua
440 × 1,2 =528
31,50
34,50
37,50
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
440 × 1 = 440
440 × 1 = 440
440 × 1 = 440
440
440
440
Aprovechamiento máximo:
Cota
alero
40,50
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira: 1.848 m2
Cota
Uso
Sup.
28,00
L. Comerc.
440
Aprovechamiento
homogeneizado
440 × 1,2 =528
31,50
34,50
37,50
Vivienda
Vivienda
Vivienda
440
440
440
440 × 1 = 440
440 × 1 = 440
440 × 1 = 440
Total aprovechamiento homogeneizado: 1.848 m2
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
Merkataritzako lokalak: 440 m2.
Locales comerciales: 440 m2.
Etxebizitza: 1.320 m2.
Vivienda: 1.320 m2.
Etxebizitza geh. kop.: 15.
Número máximo de viviendas: 15.
Lerrokadurak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan adieraziak.
Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación a escala 1:500.
Altuerak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan eta artikulu honen B atalean
adieraziak.
Alturas: Las señaladas en los planos de
ordenación a escala 1:500 y en el
apartado b) del presente artículo.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Talde etxebizitza.
Uso dominante: Residencial colectiva.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
128
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
R (4, 5).
R (4, 5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1, 3, 4, 5).
El (1).
El (1).
153. artikulua.— U.A.Rc. 4
Artículo 153.— U.A.Rc 4
a) Ekarritako azalera: 870 m2.
a) Superficie aportada: 870 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua:
Kota
Teilate
g. kota:
43,00
Erabilera
29,00 Merk. lok.
126
Aprobetxamendu
homogeneizatua
126 × 1,2 = 151
30,00
34,50
37,50
40,50
126
252
252
252
126 × 1,2 = 151
252 × 1 = 252
252 × 1 = 252
252 × 1 = 252
Merk. lok.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Azalera
Aprovechamiento máximo
Cota
alero:
43,50
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira: 1.058 m2
Cota
Uso
Sup.
29,00
L.Comerc.
126
Aprovechamiento
homogeneizado
126 × 1,2 = 151
30,00
34,50
37,50
40,50
L.Comerc.
Viviendas.
Viviendas
Viviendas
126
252
252
252
126 × 1,2 = 151
252 × 1 = 252
252 × 1 = 252
252 × 1 = 252
Total aprovechamiento homogeneizado: 1.058 m2
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
Merkataritzako lokalak: 252 m2.
Locales comerciales: 252 m2.
Etxebizitza: 756 m2.
Vivienda: 756 m2.
Etxebizitza geh. kop.: 10.
Número máximo de viviendas: 10.
Lerrokadurak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan adieraziak.
Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación a escala 1:500.
Altuerak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan eta artikulu honen B atalean
adieraziak.
Alturas: Las señaladas en los planos de
ordenación a escala 1:500 y en el
apartado B del presente artículo.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Egoitzako Kolektiboa.
Uso dominante: Residencial colectiva.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
R (4, 5).
R (4,5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1, 3, 4, 5).
EI (1).
EI (1).
154. artikulua.— U.A.Rc. 5
Artículo 154.— U.A.Rc 5
a) Ekarritako azalera: 1.242 m2.
a) Superficie aportada: 1.242 m2.
129
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua:
Kota
Teilateg.
kota: 38,00
22,00
Azalera Aprobetxamendu
homogeneizatua
Merk. lok. 260
260 × 1,2 = 312
26,00
29,00
32,00
35,00
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Aprovechamiento máximo:
Erabilera
260
260
260
260
Cota
Cota alero 22,00
38,00
26,00
29,00
32,00
35,00
260 × 1 = 260
260 × 1 = 260
260 × 1 = 260
260 × 1 = 260
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira: 1.352 m2
Uso
Sup.
Locales
Comerc.
Viviendas
Viviendas
Viviendas
Viviendas
260
Aprovechamiento
homogeneizado
260 × 1,2 = 312
260
260
260
260
260 × 1 = 260
260 × 1 = 260
260 × 1 = 260
260 × 1 = 260
Total aprovechamiento homogeneizado: 1.352 m2
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
Merkataritzako lokalak: 260 m2.
Locales comerciales: 260 m2.
Etxebizitza: 1.040 m2.
Vivienda: 1.040 m2.
Etxebizitza geh. kop.: 12.
Número máximo de viviendas: 12.
Lerrokadurak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan adieraziak.
Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación a escala 1:500.
Altuerak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan eta artikulu honen B atalean
adieraziak
Alturas: Las señaladas en los planos de
ordenación a escala 1:500 y en el
apartado b) del presente artículo.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Talde etxebizitza.
Uso dominante: Residencial colectiva.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
R (4, 5).
R (4, 5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1, 3, 4, 5).
El (1).
El (1).
155. artikulua.— U.A.Rc. 6
Artículo 155.— U.A.Rc 6
a) Ekarritako azalera: 2.860 m2.
a) Superficie aportada: 2.860 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua:
A eraikina
Teilateg.
kota: 36,00
Kota
Erabilera
Azalera
Aprobetxamendu
homogeneizatua
18,00
Garajea
277
277 × 0,6 = 166
20,50
Merk. lok. 277
277 × 1,2 = 332
24,00
27,00
30,00
33,00
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
277 × 1 = 277
277 × 1 = 277
277 × 1 = 277
277 × 1 = 277
A eraikina guztira: 1.606 m2
277
277
277
277
Aprovechamiento máximo:
Cota
Edificio A
Cota alero 18,00
36,00
20,50
24,00
27,00
30,00
33,00
Uso
Sup.
Aprovechamiento
homogeneizado
Garaje
277
277 × 0,6 = 166
L.
Comerc.
Viviendas
Viviendas
Viviendas
Viviendas
277
277 × 1,2 = 332
277
277
277
277
277 × 1 = 277
277 × 1 = 277
277 × 1 = 277
277 × 1 = 277
Total edificio A: 1.606 m2
130
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
B eraikina
Teilateg. kota:
37,50
19,50
Garajea
286
286 × 0,6 = 171
22,00
Merk. lok.
286
25,50
28,50
31,50
34,50
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
286
286
286
286
Edificio B
Cota alero
37,50
19,50
Garaje
286
286 × 0,6 = 171
286 × 1,2 = 343
22,00
286
286 × 1,2 = 343
286 × 1 = 286
286 × 1 = 286
286 × 1 = 286
286 × 1 = 286
25,50
28,50
31,50
34,50
L.
Comerc.
Viviendas
Viviendas
Viviendas
Viviendas
286
286
286
286
286 × 1 = 286
286 × 1 = 286
286 × 1 = 286
286 × 1 = 286
B eraikina guztira: 1.658 m2
Total edificio B: 1.658 m2
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira: 3.264 m2
Total aprovechamiento homogeneizado: 3.264 m2
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
Garajeak: 563 m2.
Garajes: 563 m2.
Merkataritzako lokalak: 563 m2.
Locales comerciales: 563 m2.
Etxebizitza: 2.552 m2.
Vivienda: 2.252 m2.
Etxebizitza geh. kop. : 4.
Número máximo de viviendas: 24.
Lerrokadurak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan adieraziak.
Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación a escala 1:500.
Altuerak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan eta artikulu honen B atalean
adieraziak.
Alturas: Las señaladas en los planos de
ordenación a escala 1:500 y en el
apartado b) del presente artículo.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Talde etxebizitza.
Uso dominante: Residencial colectiva.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
R (4, 5).
R (4, 5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1, 3, 4, 5).
El (1).
El (1).
d) Jarduketa sistema: Lankidetza.
156. artikulua.— U.A.Rc. 7
d) Sistema de actuación: Cooperación.
Artículo 156.— U.A.Rc 7
a) Ekarritako azalera: 4.290 m2.
a) Superficie aportada: 4.290 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua:
Kota
Erabilera
Azaler
a
Aprobetxamendu
homogeneizatua
880
880
880 × 0,6 = 528
880 × 0,6 = 528
A eraikina
Aprovechamiento máximo:
Cota
Uso
Sup.
Aprovechamiento
homogeneizado
880
880
880 × 0,6 = 528
880 × 0,6 = 528
Edificio A
18,50 Garajea
21,00 Garajea
A eraikina guztira 1.056 m2.
18,50 Garaje
21,00 Garaje
Total edificio A: 1.056 m2
131
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
B eraikina
Teilateg.
kota:
36,00
21,00 Garajea
198
23,50 Merk. lok. 198
198 × 1 = 237
27,00 Etxebiz.
30,00 Etxebiz.
33,00 Etxebiz.
198 × 1 = 198
198 × 1 = 198
198 × 1 = 198
198
198
198
Edificio B
Cota alero 21,00 Garaje
36,00
198 × 1,2 = 118
23,50 L.Comerc
.
27,00 Viviendas
30,00 Viviendas
33,00 Viviendas
B eraikina guztira 949 m2.
C eraikina
Teil. kota:
32,50 eta
36
18,50 Garajea
588 × 0,6 = 352
21,00 Garajea
588
23,50 Merk. lok. 216
588 × 0,6 = 352
216 × 1,2 = 260
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
198 × 1,2 = 118
198
198 × 1 = 237
198
198
198
198 × 1 = 198
198 × 1 = 198
198 × 1 = 198
588
588 × 0,6 = 352
588
216
588 × 0,6 = 352
216 × 1,2 = 260
336
216
336
216
336
216
336 × 1 = 336
216 × 1 = 216
336 × 1 = 336
216 × 1 = 216
336 × 1 = 336
216 × 1 = 216
Total edificio B: 949 m2
588
27,00
26,50
30,00
29,50
33,00
198
336
216
336
216
336
216
Edificio C
Cota
18,50 Garaje
alero:
32,50 y
36
21,00 Garaje
23,50 L.
Comerc.
Viviendas
27,00 Viviendas
26,50 Viviendas
30,00 Viviendas
29,50 Viviendas
33,00 Viviendas
336 × 1 = 336
216 × 1 = 216
336 × 1 = 336
216 × 1 = 216
336 × 1 = 336
216 × 1 = 216
C eraikina guztira 2.620 m2
Total edificio C: 2.620 m2
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira: 4.625 m2
Total aprovechamiento homogeneizado: 4.625 m2
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
Garajeak: 3.134 m2.
Garajes: 3.134 m2.
Merkataritzako lokalak: 414 m2.
Loales comerciales: 414 m2.
Etxebizitza: 2.250 m2.
Vivienda: 2.250 m2.
Etxebizitza geh. kop.: 25.
Número máximo de viviendas: 25.
Lerrokadurak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan adieraziak.
Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación a escala 1:500.
Altuerak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan eta artikulu honen B atalean
adieraziak.
Alturas: Las señaladas en los planos de
ordenación a escala 1:500 y en el
apartado b) del presente artículo.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Talde etxebizitza.
Uso dominante: Residencial y garajes.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
R (4, 5).
R (4, 5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1, 3, 4, 5).
El (1, 2).
El (1, 2).
157 – 158 – Bis. artikulua.— U.A.Rc. 8
Artículo 157 – 158 - Bis. U.A.Rc. 8 y 9.
a) Eman den azalera: 5.628 m2.
a) Superficie aportada: 5.628 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
132
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Aparkalekuen aprobetxamendu ahalik eta
handiena:
Kota
Erabilera
Azalera
16,90-15,80
19,70
22,50
Garajeak
Garajeak
Garajeak
3.239
2.489
2.127
Aprobetxamendu
homogeneizatua
Ez dago
Ez dago
Ez dago
A Eraikinaren aprobetxamendu ahalik eta handiena:
Kota
Erabilera
Azalera
Aprobetxamendu
homogeneizatua
20,00
Lokalak.
240
240 x 1,2 = 288
Ataria
50
50 x 1 = 50
23,80
Etxebiz.
290 x 1,05
305 x 1 = 305
Aprovechamiento
Aparcamientos:
Cota
Uso
Sup.
16,90-15,90
19,70
22,50
Garaje.
Garaje.
Garaje.
3.239
2.489
2.127
máximo
de
Aprovechamiento
homogeneizado
No computa
No computa
No computa
Teil. Kota:
35,80
Aprovechamiento máximo Edificio A:
Cota
Uso
Sup.
Aprovechamiento
homogeneizado
20,00
Locales
240
240 x 1,2 = 288
Portal
50
50 x 1 = 50
23,80
Vivienda
290 x
305 x 1 = 305
1,05
26,80
Vivienda
290 x
305 x 1 = 305
1,05
29,80
Vivienda
290 x
305 x 1 = 305
1,05
32,80
Vivienda
290 x
305 x 1 = 305
1,05
Cota Alero:
35,80
A eraikina guztira: 1.588m2
Total Edificio A: 1.558m2
B Eraikinaren aprobetxamendu ahalik eta handiena:
Kota
Erabilera
Azalera
Aprobetxamendu
homogeneizatua
50 x 1 = 50
25,50
Karrerapea 50
-Ataria
29,00
Etxebiz.
300 x 1,05
315 x 1 = 315
Teil. Kota:
38,00
Aprovechamiento máximo Edificio B:
Cota
Uso
Sup.
Aprovechamiento
homogeneizado
25,50
Porche50
50 x 1 = 50
Portal
29,00
Vivienda
300 x
315 x 1 = 315
1,05
32,00
Vivienda
300 x
315 x 1 = 315
1,05
35,00
Vivienda
300 x
315 x 1 = 315
1,05
Cota Alero:
38,00
B eraikina guztira: 995m2
Total Edificio B: 995m2
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira: 2.553m2
Total aprovechamiento homogeneizado: 2.553m2
26,80
Etxebiz.
290 x 1,05
305 x 1 = 305
29,80
Etxebiz.
290 x 1,05
305 x 1 = 305
32,80
Etxebiz.
290 x 1,05
305 x 1 = 305
32,00
Etxebiz.
300 x 1,05
315 x 1 = 315
35,00
Etxebiz.
300 x 1,05
315 x 1 = 315
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
-Karrapeak-Ataria: 100m2
-Porches y Portales: 100m2
-Merkataritzako lokalak: 240 m2.
-Locales Comerciales: 240 m2.
-Etxebizitza: 2.060 m2.
-Vivienda: 2.060 m2.
-Etxebizitza, gehienez.: 21.
-Número máximo de viviendas: 21.
-Lerrokadurak:
VIII.2.
eranskineko
antolamendu planoan ezarritakoak, 1:1.000
eskalan.
-Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación del Anexo. VIII.2.
a escala 1:500.
-Garaierak: VIII.2. eranskineko antolamendu
planoan sestra gainean ezarritakoak,
1:1.000 eskalan, eta artikulu honetako B
idatz-zatian ezarritakoak.
-Alturas: Las señaladas en el plano de
ordenación del Anexo. VIII.2. a escala
1:1.000, tanto sobre como rasante y en
el apartado b) del presente artículo.
c) Erabiltzeko baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: egoitza kolektiboa.
Uso dominante: Residencial colectiva.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
133
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
R (4, 5).
R (4,5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1,2,3,4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1,3,4,5).
El (1).
El (1).
Planoan adierazi da, unitatea, Santa Katalina
aldeko kokaleku erromatarraren Ustezko Arkeologi
Aldean sartzen dela, Kultura, Kirol eta Gazteria
sailburuordearen
1997ko
maiatzaren
5eko
Ebazpenean ezarritakoaren arabera.EAEko Kultur
Ondareari buruzko 7/1990 Legeko 49. artikuluan
aldeari ematen zaion babesa aintzat hartuta, bertan
egin nahi diren obren sustatzaileek eta jabeek obrak
hasi baino lehen horren balio arkitektonikoari eta
proiektuan izango duen eraginari buruzko azterlan
bat aurkeztu beharko dute.
La unidad está incluida en la Zona de
Presunción Arquelógica del Asentamiento
romano de la Zona de Santa Catalina
(Resolución de 5 de mayo de 1997 del
Viceconsejero
de Cultura,
Juventud
y
Deportes), como se señala en el plano
correspondiente. En virtud de la protección que
otorga a aquella el artículo 49 de la Ley 7/1990
de Patrimonio Cultural Vasco, los promotores y
propietarios de las obras que se pretendan
realizar en la zona deberán aportar previamente
a las mismas un estudio a su valor arqueológico
y a su incidencia en el proyecto.
159. artikulua.— U.A.Rc. 10
Artículo 159.— U.A.Rc 10
a) Ekarritako azalera: 2.320 m2.
a) Superficie aportada: 2.320 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua: Araupetutako
gehieneko aprobetxamendua eraiki gabeko
aldeari dagokiona da; horregatik, ekarritako
azaleratik garajetarako 158 m2-ak kendu
behar dira, lizentziarekin eraikita baitaude
(2.320 - 158 = 2.161).
Kota
Erabilera
Azalera
Sotoa
BS
Garajeak
Merk. lokal.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
289
144
145
289
289
289
289
289
289
289
140
1. sol.
2. sol.
3. sol.
4. sol.
5. sol.
6. sol.
7. sol.
Atikoa
Aprovechamiento
máximo:
El
aprovechamiento máximo regulado es
el correspondiente a la parte no
edificada, por lo que a la superficie
aportada se le detraen los 158 m2 que
justifican los garajes ya construidos con
licencia (2.320 – 158 = 2.161).
Aprobetxamendu
homogeneizatua
289 × 0,6 = 173
144 × 1,2 = 173
145 × 1 = 145
289 × 1 = 289
289 × 1 = 289
289 × 1 = 289
289 × 1 = 289
289 × 1 = 289
289 × 1 = 289
289 × 1 = 289
140 × 1 = 140
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira: 2.654 m2
Cota
Uso
Sup.
S.S.
P.B.
Garajes
L. Comerc.
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
289
144
145
289
289
289
289
289
289
289
140
P.1.o
P.2.o
P.3.o
P.4.o
P.5.o
P.6.o
P.7.o
Atico
Aprovechamiento
homogeneizado
289 × 0,6 = 173
144 × 1,2 = 173
145 × 1 = 145
289 × 1 = 289
289 × 1 = 289
289 × 1 = 289
289 × 1 = 289
289 × 1 = 289
289 × 1 = 289
289 × 1 = 289
140 × 1 = 140
Total aprovechamiento homogeneizado: 2.654 m2
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
Garajeak: 290 m2.
Garajes: 290 m2.
Merkataritzako lokalak: 144 m2.
Locales comerciales: 144 m2.
Etxebizitza geh. kop.: 2.320 m2.
Número máximo de viviendas: 2.320
m2.
Lerrokadurak: 1:500 eskalako antolamendu-
Alineaciones: Las señaladas en los
134
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
planoetan adieraziak.
planos de ordenación a escala 1:500.
Altuerak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan eta artikulu honen B atalean
adieraziak.
Alturas: Las correspondientes en cada
planta al edificio medianero colindante
(con una planta menos).
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Talde etxebizitza.
Uso dominante: Residencial colectiva.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
R (4, 5).
R (4, 5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1, 3, 4, 5).
El (1).
El (1).
160. artikulua.— U.A.Rc. 11
Artículo 160.— U.A.Rc 11
a) Ekarritako azalera: 700 m2.
a) Superficie aportada: 700 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua:
Teilateg.
kota: 35,50
Aprovechamiento máximo:
Kota
Erabilera
Azalera
23,00
Merk. lok.
180
Aprobetxamendu
homogeneizatua
180 × 1,2 = 216
26,50
29,50
32,50
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
180
180
180
180 × 1 = 180
180 × 1 = 180
180 × 1 = 180
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira: 756 m2
Cota
alero:
35,50
Cota
Uso
Sup.
23,00
L. Comerc.
180
Aprovechamiento
homogeneizado
180 × 1,2 = 216
26,50
29,50
32,50
Vivienda
Vivienda
Vivienda
180
180
180
180 × 1 = 180
180 × 1 = 180
180 × 1 = 180
Total aprovechamiento homogeneizado: 756 m2
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
Merkataritzako lokalak: 180 m2.
Locales comerciales: 180 m2.
Etxebizitzak: 540 m2.
Viviendas: 540 m2.
Etxebizitza geh. kop.: 6.
Número máximo de viviendas: 6.
Lerrokadurak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan adieraziak.
Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación a escala 1:500.
Altuerak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan eta artikulu honen B atalean
adieraziak.
Alturas: Las señaladas en los planos de
ordenación a escala 1:500 y en el
apartado b) del presente artículo.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Talde etxebizitza.
Uso dominante: Residencial colectiva.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
R (4, 5).
R (4, 5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1).
I (1).
135
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
G (2).
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1, 3, 4, 5).
El (1, 3).
El (1, 3).
161. artikulua.— U.A.Rc. 12 A
Artículo 161.— U.A.Rc 12 A
a) Ekarritako azalera:2.212 m2.
a) Superficie aportada:2.212 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua:
Teilate
g. kota:
39,80
Aprovechamiento máximo:
Kota
Erabilera
Azalera
23,50
Merk. lok.
375
Aprobetxamendu
homogeneizatua
375 × 1,2 = 450
25,50
28,00
30,95
33,90
36,85
Garajeak.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etxebiz.
Etx. Gainal.
150
525
525
525
525
85
150 × 0,6 = 90
525 × 1 = 525
525 × 1 = 525
525 × 1 = 525
525 × 1 = 525
85 × 1 = 85
Cota
alero:
39,80
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira: 2.275 m2
Cota
Uso
Sup.
23,50
L.
Comerc.
375
Aprovechamiento
homogeneizado
375 × 1,2 = 450
25,50
28,00
30,95
33,90
36,85
Garajes
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vuelos
Vivienda
150
525
525
525
525
85
150 × 0,6 = 90
525 × 1 = 525
525 × 1 = 525
525 × 1 = 525
525 × 1 = 525
85 × 1 = 85
Total aprovechamiento homogeneizado: 2.725 m2
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
Garajeak: 150 m2.
Garajes: 150 m2.
Merkataritzako lokalak: 375 m2.
Locales comerciales: 375 m2.
Etxebizitzak: 2.185 m2.
Viviendas: 2.185 m2.
Etxebizitza geh. kop.: 24.
Número máximo de viviendas: 24.
Lerrokadurak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan adieraziak.
Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación a escala 1:500.
Altuerak 1:500 eskalako antolamenduplanoetan eta artikulu honen B atalean
adieraziak.
Alturas: Las señaladas en los planos de
ordenación a escala 1:500 y en el
apartado b) del presente artículo.
c) Erabilera baldintzak:
Erabilera nagusia:
Egoitzako Kolektiboa.
c) Condiciones de uso:
Ekipamendua
eta
Baimendutako erabilera:
Uso
dominante:
Equipamiento
Residencial colectiva.
Uso permitido:
R (4, 5).
R (4, 5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5 eta 6).
Ec (1, 3, 4, 5 y 6).
El (1 eta 2).
El (1 y 2).
d) Beste baldintzak:
d) Otras Condiciones:
136
y
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Patioa, 26,75 kotaren azpitik bakarrik
okupatu ahalko da eta garaje erabilerarako.
Se podrá ocupar el patio sólo por
debajo de la cota 26,75 y con destino a
garaje.
e) Jarduteko Sistema: Landiketza.
e) Sistema de Actuación: Cooperación.
161-181bis . artikulua.— U.A.Rc. 19
Artículo 161-181bis.— U.A.Rc. 19
a) Ekarri den azalera: 19.612,80 m2.
a) Superficie aportada: 19.612,80 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua: A, B eta C eraikinak
Aprovechamiento máximo: Edificio A, B y C
Solairua
Planta
Uso
Bajo-Rasante
Planta Baja
Garaje
Porche, trastero y
portal
Vivienda
4 x 645
Vivienda
1 x 600
Erabilera
Azalera m2 (eraikin
bakoitzak)
Sestrapekoa
Garajea
E. Z.
Beheko sol.
Ataurrea, trastelekua 1 x 400
eta ezkaratza
Ereduzko sol. (1, 2, Etxebizitza
4 x 645
3, 4)
Gainaldepeko
Etxebizitza
1 x 600
ereduzko sol.
Planta Tipo (1, 2,
3, 4)
Planta Tipo Bajo
Cubierta
Guztira eraikina
Total Edificio
3.580
Superficie m2
(cada edificio)
N.C.
1 x 400
3.580
Gehieneko aprobetxamendua: D eta E eraikinak
Aprovechamiento máximo: Edificio D y E
Solairua
Planta
Uso
Bajo-Rasante
Planta Baja
Garaje
Porche, trastero y
portal
Vivienda
4 x 330
Vivienda
1 x 300
Erabilera
Azalera m2 (eraikin
bakoitzak)
Sestrapekoa
Garajea
E. Z.
Beheko sol.
Ataurrea, trastelekua 1 x 200
eta ezkaratza
Ereduzko sol. (1, 2, Etxebizitza
4 x 330
3, 4)
Gainaldepeko
Etxebizitza
1 x 300
ereduzko sol.
Planta Tipo (1, 2,
3, 4)
Planta Tipo Bajo
Cubierta
Guztira eraikina
Total Edificio
1.820
— Azalera eraikien laburpena, erabileren
arabera:
Superficie m2
(cada edificio)
N.C.
1 x 200
1.820
— Resumen superficies construidas por
uso:
-Etxebizitza: 13.740,00 m2.
-Vivienda: 13.740,00 m2.
-Garajeak sestrapean: Ez du zenbatesten.
-Garaje bajo rasante: No computa.
-Etxebizitzen gehieneko kopurua: 120 (90
askeak + 30 BOE).
-Número máximo viviendas: 120 (90
libres + 30 VPO).
-Lerrokadurak:
VIII.
Eranskinaren
antolamenduaren fitxan, 1:1000 eskalan,
eta 19. zenbakiko planoan, 1:500 eskalan
adierazi direnak.
-Alineaciones: Las señaladas en la ficha
de ordenación del Anexo. VIII, a escala
1:1000, y plano 19, a escala 1:500.
-Altuerak:
VIII.
Eranskinaren
antolamenduaren planoan, 1:1000 eskalan,
eta 19. zenbakiko planoan, 1:500 eskalan
adierazi direnak, hala sestrapean nola
gainean, eta honako artikuluaren B atalean
adierazi direnak.
-Alturas: Las señaladas en el plano de
ordenación del Anexo VIII, a escala
1:1000, y en el plano 19, a escala
1:500, tanto sobre como bajo rasante, y
en el apartado B del presente artículo.
Xehekapen azterlanak formula daitezke,
hau da, hirigintzari buruzko arautegiak
ezartzen dituen eduki eta mugekin.
Se podrán formular Estudios de Detalle
con el contenido y limitaciones
establecidas
en
la
normativa
urbanística.
137
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
c) Erabiltzeko baldintzak:
c) Condiciones de uso:
— Erabilera nagusia: Talde egoitzazkoa.
—
Uso
colectiva.
dominante:
— Haizu den erabilera:
— Uso permitido:
R (4, 5).
R (4, 5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1)
I (1).
G (2)
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1, 3, 4, 5).
EI (1)
EI (1).
d) Jarduteko sistema: Lankidetza.
Residencial
d) Sistema de actuación: Cooperación.
161 artikulua.— Hirugarrena
Artículo 161 Ter.
a) Ekarritako azalera: 11.085 m2.
a) Superficie aportada:11.085 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko
sartuta).
A eraikina
Kota
hegalera:
38,5040,50
Kota
gainaldera
: 42,5044,50
aprobetxamendua
Kota
Erabilera
Azalera
Aprobetxa
mendu
homogenei
zatua
Aldagarria
Garajea
882
882 × 0,6 =
529 (**)
Aldagarria
Garajea
882
882 × 0,6 =
529 (**)
Aldagarria
Trast.Kom.
Etxebizitza
528
528
Etxebizitza
528
Etxebizitza
528
Etxebizitza
432
Lurgainak
140
528 × 1,2 =
634
528 × 1 =
528
528 × 1 =
528
528 × 1 =
528
432 × 1 =
432
140 × 1 =
140
32,0034,00
35,0037,00
38,0040,00
Atikoa
Guztira A
eraikina
B eraikina
K. hegala:
41,5043,50
K. gainal:
45,5047,50
(lurgainak
Aldagarria
Garajea
882
882 × 0,6 =
529 (*)
Aldagarria
Garajea
882
882 × 0,6 =
529 (**)
Aldagarria
Trast.Kom.
Etxebizitza
528
528 × 1,2 =
634
528 × 1 =
528
528
Cota
Edificio A
Cota
Variable
alero:
38,5040,50
Cota
Variable
cumbrera:
42,5044,50
Variable
32,0034,00
35,0037,00
38,0040,00
Atico
máximo
(incluidos
Uso
Sup.
Aprovecha
miento
homogenei
zado
Garaje
882
882 × 0,6 =
529 (*)
Garaje
882
882 × 0,6 =
529 (**)
Trast.Com.
Vivienda
528
528
Vivienda
528
Vivienda
528
Vivienda
432
Vuelos
140
528 × 1,2 =
634
528 × 1 =
528
528 × 1 =
528
528 × 1 =
528
432 × 1 =
432
140 × 1 =
140
Total
edificio A
3.848 m2
33,0035,00
Aprovechamiento
vuelos).
3.848 m2
Edificio B
Variable
C alero:
41,5043,50
C.
Variable
cumbrera:
45,5047,50
Variable
138
33,0035,00
Garaje
882
882 × 0,6 =
529 (*)
Garaje
882
882 × 0,6 =
529 (**)
Trast.Com.
Vivienda
528
528 × 1,2 =
634
528 × 1 =
528
528
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
36,0038,00
39,0041,00
Atikoa
Etxebizitza
528
Etxebizitza
528
Etxebizitza
432
Lurgainak
140
Guztira B
eraikina
C eraikina
K. hegala:
39,50
528 × 1 =
528
528 × 1 =
528
432 × 1 =
432
140 × 1 =
140
36,0038,00
39,0041,00
Atico
19,50
Garajea
688
688 × 0,6 =
413
22,00
Garajea
688
24,50
Garajea
688
27,00
Trast.-Kom
370
30,50
Etxebizitza
536
33,50
Etxebizitza
536
36,50
Etxebizitza
536
Lurgainak
98
688 × 0,6 =
413
688 × 0,6 =
413
370 × 1,2 =
444
536 × 1 =
536
536 × 1 =
536
536 × 1 =
536
98 × 1 = 98
Erabileragatik
laburpena:
eraikitako
Vivienda
528
Vivienda
432
Vuelos
140
11.085 m2
Edificio C
Cota
19,50
alero:
39,50
22,00
Garaje
688
688 × 0,6 =
413
Garaje
688
24,50
Garaje
688
27,00
370
30,50
Trast.Com.
Vivienda
536
33,50
Vivienda
536
36,50
Vivienda
536
Vuelos
98
688 × 0,6 =
413
688 × 0,6 =
413
370 × 1,2 =
444
536 × 1 =
536
536 × 1 =
536
536 × 1 =
536
98 × 1 = 98
3.389 m2
Total aprovechamiento homogeneizado
(*) Bajo Rasante
(**) Máximo 1m sobre rasante
azaleren
528 × 1 =
528
528 × 1 =
528
432 × 1 =
432
140 × 1 =
140
3.848 m2
Total
edificio C
3.389 m2
Guztira aprobetxamendu homogeneizatua
(*)Sestraren azpian.
(**)Sestraren gaineko 1 m gehienez.
528
Total
edificio B
3.848 m2
Guztira C
eraikina
Vivienda
11.085 m2
Resumen superficies construidas por
uso:
Garajea: 5.592 m2.
Garaje: 5.592 m2.
Merkataritzako lokala: 1.426 m2.
Local comercial: 1.426 m2.
Etxebizitza: 6.018 m2.
Vivienda: 6.018 m2.
Etxebizitzen gehieneko kopurua: 72 (24
lurzatiko).
Número max. viviendas: 72 (24 por
parcela).
Lerrokapenak: Antolaketa-planoetan 1:500
eskalara adieraziak.
Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación a escala: 1:500.
Altuerak:
Antolaketa-planoetan
1:500
eskalara eta artikulu honetako b) apartatuan
adieraziak.
Alturas: Las señaladas en los planos de
ordenación a escala:1:500 y en el
apartado b) del presente artículo.
Zarraketak: Erabilera eta jabego pribatuko
espazioen zarraketak landara erakoak
izango dira, sestraren gainetik 2,50 m-ko
gehieneko altuera batekin eta eraikinen
altxaeretan sartuko dira. Euren fatxada
nagusietan A eta B lurzatien zarraketak
konponbide arkitektoniko bat proposatuko
dute fatxadei dagokienean eta eraikinen
B.S.—rainoko gehieneko altuera batekin.
Cierres: Los cierres de los espacios de
uso y dominio privado serán de tipo
vegetal con una altura máxima de 2,50
m sobre la rasante y se incluirán en los
alzados de los edificios. El cierre de las
parcelas Ay B en su fachada principal
propondrán una solución arquitectónica
en relación con las fachadas y con una
altura máxima hasta la P.B. de los
edificios.
c) Erabiltzeko baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Egoitzako kolektiboa.
Uso dominante: Residencial colectivo.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
139
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
d)
E (4, 5).
R (4, 5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1, 3, 4, 5).
El (1, 2, 3).
El (1, 2, 3).
Beste baldintzak: Aldaketaren bidez
ahalbidetzen den biztanlego-gehikuntzaren
ondoriozn EI 11 Arropain S.G.-ren eremuan
espazio askeetarako diren 647,5 m2-ko
erretserba ezarriko da.
d) Otras condiciones: Se establecerá una
reserva de 647,5 m2 destinados a
espacios libres en el ámbito del S.G. El
11 Arropain, como consecuencia del
incremento de población posibilitado a
través de la Modificación.
e) Jarduteko sistemak: Lankidetza.
e) Sistemas de actuación: Cooperación
162. artikulua.— U.A.Rc. 13
Artículo 162.— U.A.Rc 13
a) Ekarritako azalera:2.480 m2.
a) Superficie aportada:2.480 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua:
A eraikina
Teilateg. kota:
25,50
Kota
Erabilera
Azaler
a
Aprobetxamendu
homogeneizatua
10,00
Garajea
257
257 × 0,6 = 154
12,50
Merk. lok.
257
257 × 1,2 = 308
257
257
257
257 × 1 = 257
257 × 1 = 257
257 × 1 = 257
193
193 × 1,2 = 231
193
193
193
193 × 1 = 193
193 × 1 = 193
193 × 1 = 193
193
193 × 1,2 = 231
193
193
193
193
193 × 1,2 = 231
193 × 1 = 193
193 × 1 = 193
193 × 1 = 193
16,50 Etxebiz.
19,50 Etxebiz.
22,50 Etxebiz.
A eraikina guztira: 1.233 m2
B eraikina
Teilateg. kota:
28,50
16,00
Merk. lok.
19,50 Etxebiz.
22,50 Etxebiz.
25,50 Etxebiz.
B eraikina guztira: 810 m2
C eraikina
Teilateg. kota:
31,50
Aprovechamiento máximo:
19,00
Merk. lok.
22,50 Etxebiz.
22,50 Etxebiz.
25,50 Etxebiz.
28,50 Etxebiz.
C eraikina guztira: 810 m2
Edificio A
Cota alero:
25,50
Cota
Uso
Sup Aprovechamiento
.
homogeneizado
10,00
Garaje
257
257 × 0,6 = 154
257
257 × 1,2 = 308
257
257
257
257 × 1 = 257
257 × 1 = 257
257 × 1 = 257
12,50
L.
Comerc.
16,50 Vivienda
19,50 Vivienda
22,50 Vivienda
Total edificio A: 1.233 m2
Edificio B
Cota alero:
28,50
L.
Comerc.
19,50 Vivienda
22,50 Vivienda
25,50 Vivienda
Total edificio B: 810 m2
Edificio C
Cota alero:
31,50
16,00
L.
Comerc.
22,50 Vivienda
22,50 Vivienda
25,50 Vivienda
28,50 Vivienda
Total edificio C: 810 m2
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira: 2.853 m2
19,00
193
193 × 1,2 = 231
193
193
193
193 × 1 = 193
193 × 1 = 193
193 × 1 = 193
193
193 × 1,2 = 231
193
193
193
193
193 × 1,2 = 231
193 × 1 = 193
193 × 1 = 193
193 × 1 = 193
Total aprovechamiento homogeneizado: 2.853 m2
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
Garajeak: 257 m2.
Garajes: 257 m2.
Merkataritzako lokalak: 643 m2.
Locales comerciales: 643 m2.
Etxebizitza: 1.929 m2.
Viviendas: 1929 m2.
Etxebizitza geh. kop.: 22.
Número máximo de viviendas: 22.
140
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Lerrokadurak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan adieraziak.
Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación a escala 1:500.
Altuerak: 1:500 eskalako antolamenduplanoetan eta artikulu honen B atalean
adieraziak.
Alturas: Las señaladas en los planos de
ordenación a escala 1:500 y en el
apartado b) del presente artículo.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Talde etxebizitza.
Uso dominante: Residencial colectiva.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
R (4, 5).
R (4, 5).
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1, 3, 4, 5).
El (1, 3).
El (1, 3).
163 bis artikulua.2.— U.A.Rc. 15
Artículo 163 bis.2.— U.A.Rc 15
a) Ekarritako azalera:2.900 m2.
a) Superficie aportada: 2.900 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua:
Kota
12,00
15,00
18,00
21,00
Erabilera
Garaje
Garaje
Garaje
Garaje
Aprovechamiento máximo:
Azalera m2
1.829,49
1.559,86
866,33
866,33
Cota
12,00
15,00
18,00
21,00
Eraikitako azaleren laburpena, erabileraren
arabera:
Garajeak: 5.121,01 m2.
Uso
Garaje
Garaje
Garaje
Garaje
Superficie m2
1.829,49
1.559,86
866,33
866,33
Resumen superficies construidas por
uso:
Garajes: 5.121,01 m2.
Lerrokadurak: VII eranskineko antolamendu
planoan adieraziak 1:500 eskalan.
Alineaciones: Las señaladas en el plano
de ordenación del Anexo VII a escala
1:500.
Garaierak: VIII eranskineko antolamendu
planoan 1:500 eskalan ezarritakoak, bai
sestra gainean eta baita azpian ere, eta
artikulu honetako B apartatuan.
Alturas: Las señaladas en el plano de
ordenación del Anexo VIII a escala
1:500, tanto sobre como bajo rasante y
en el apartado B del presente artículo.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Garajeak.
Uso dominante: Garajes.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
C (1, 2, 3, 4).
C (1, 2, 3, 4).
Ec (1, 3, 4, 5).
Ec (1, 3, 4, 5).
El (1, 2, 3).
El (1, 2, 3).
d) Titulartasuna eta jabari publikoa:
d) Titularidad y dominio del suelo:
Bai garajeko eraikinaren gainaldea eta baita
141
Tanto la cubierta del edificio de garaje
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
garajeon gainetik doan adarrean bidea ere,
jabari pribatuzko eta erabilera publikozko
izaerakoak izango dira.
como el vial en el ramo que discurra
sobre los garajes tendrán carácter de
dominio privado y uso público.
Gainerako lursaila, erabilera publikozkoa
izango da
El resto del terreno restante será de uso
público.
Kudeatzeko sistema espresuki finkaturik
dago desjabetzea modura, titulartasun
bakarrarengatik berriro lur-zatiketak egin
ahal izatearen kasuan izan ezik.
El sistema de gestión se fija
expresamente como expropiación, salvo
que sean posibles otras formas de
reparcelación por titularidad única.
163 bis/bis artikulua.— U.A.Rc. 16
Artículo 163 bis/bis.— U.A.Rc 16
a) Ekarritako azalera: 1.602 m2.
a) Superficie aportada: 1.602 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua:
Aprovechamiento máximo:
Kota
Erabilera
Azal.
14,70
Ekipamen.
698
Aprob.
Homogeneizatua
698x0=___
Merk. Aret.
235
235x1,2=282
A eraikina 18,50
Egaleko
21,50
kota: 30,50
Ekipamen.
Etxebizitza
268
280
268x1=268
280x1=280
24,50
27,50
A eraikina guztira
Etxebizitza
Etxebizitza
840 m2
280
280
280x1=280
280x1=280
B eraikina 18,50
Egaleko
21,50
kota: 30,50
Etxebizitza
Etxebizitza
220
220
220x1=220
220x1=220
24,50
27,50
B eraikina guztira
Etxebizitza
Etxebizitza
880 m2
220
220
220x1=220
220x1=220
Beheko
solairua
osoa
Aprobetxamendu homogeneizatua guztira
Planta
Baja
conjunto
Cota
Uso
Sup.
14,70
Equipam.
698
Aprovechamiento
Homogeneizado
698x0=__
L.
Comerc.
235
235x1,2=282
268
280
268x1=268
280x1=280
280
280
280x1=280
280x1=280
220
220
220x1=220
220x1=220
220
220
220x1=220
220x1=220
Edificio A 18,50 Equipam.
21,50 Vivienda
Cota
alero:
30,50
24,50 Vivienda
27,50 Vivienda
Total edificio A 840 m2
Edificio B 18,50 Vivienda
Cota
21,50 Vivienda
alero:
30,50
24,50 Vivienda
27,50 Vivienda
Total edificio B 880 m2
2.002 m2
Total Aprovechamiento Homogeneizado 2.002 m2
Eraikitako azaleren laburpena erabilerako:
Resumen superficies construidas por
uso:
- Kulturazko ekipamendua (Zinema): 598
m2.
- Equipamiento cultural (Cine): 598
- Gizarteko ekipamendua
Aretoa): 368 m2.
- Equipamiento social (L. Parroquial):
368 m2.
(Parrokiaren
- Merkataritzako aretoak: 235 m2.
- Locales comerciales: 235 m2.
- Etxebizitza: 1.720 m2.
- Vivienda: 1.720 m2.
- Etxebizitzen gehieneko kopurua: 21.
- Número máximo de viviendas: 21.
Lerrokapenak:
Gehieneko
antolatzeko planoetan 1:500
adieraziak. Barruko patiokoak
lotaraztekoak.
izaerak,
eskalara
ez dira
- Alineaciones: Las señaladas en los
planos de ordenación a escala 1:500
con carácter máximo. Las de patios
onteriores no son vinculantes.
- Altuerak: Antolatzeko planoetan eta
artikulu honetako b) apartatuan 1:500
- Alturas: Las señaladas en los planos
de ordenación a escala 1:500 y en el
142
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
eskalan adieraziak.
apartado b) del presente artículo.
c) Erabiltzeko baldintzak:
Erabilera nagusia:
Egoitzako kolektiboa.
c) Condiciones de uso:
Ekipamendua
eta
Uso
dominante:
Equipamiento
residencial colectivo.
Baimendutako erabilera:
Uso permitido:
R (4,5)
R (4,5)
C (1, 2, 3 eta 4).
C (1, 2, 3 y 4).
I (1)
I (1)
G (2)
G (2)
Ec (1, 2, 3, 4, 5, eta 6)
Ec (1, 2, 3, 4, 5, eta 6)
EI (1, 2)
EI (1, 2)
d) Beste baldintzak:
d) Otras condiciones:
Aldaketaren
bidez
ahalbidetzen
den
biztanlego-gehikuntzaren ondorioz, Arropain
11 S.G.-n eremuan espazio askeetarako
den 367,5 m2-ko erretserba bat ezarriko da.
Se establece una reserva de 367,5 m2
destinados a espacios libres en el
ámbito del S.G. El11 Arropain, como
consecuencia del incremento de
población posibilitado a través de la
Modificación.
e) Jarduteko sistema: Konpentsaketa.
e) Sistema de Actuación: Compensación.
163 A. art.—18 U.A.Rc. (artikulu berria)
Articulo 163
artículo)
A.—U.A.Rc.18
a) Emandako azalera: 4.692 m2.
a) Superficie aportada: 4.692 m2
b) Aprobetxamendurako baldintzak.
b) Condiciones de aprovechamiento.
Gehieneko Aprobetxamendua (Hegaldurak
Barne)
Kota
Erabilera
Azal.
Máximo
(Nuevo
(Incluido
Cota
Uso
Sup. Aprov.
homogeneizad
o
Variabl
e
Variabl
e
Variabl
e
Variabl
e
33,0035,00
36,0038,00
39,0041,00
42,0044,00
Garaje
864
864 x 0,6 = 518
Garaje
864
864 x 0,6 = 518
Garaje
864
864 x 0,6 = 518
T-Comercial
704
704 x 1,2 = 844
Vivienda
704
704 x 1 = 704
Vivienda
704
704 x 1 = 704
Vivienda
704
704 x 1 = 704
Vivienda
704
704 x 1 = 704
Vuelos
Equipamient
o
140
1.87
0
140 x 1 = 1400
1.870 x 0 = 0
Edificio A
C. Alero:
45,0047,00
Aldakorra
Garajea
864
864 x 0,6 = 518
Aldakorra
Garajea
864
864 x 0,6 = 518
Aldakorra
Garajea
864
864 x 0,6 = 518
Aldakorra
Merkataritz
a
Etxebizitza
704
704 x 1,2 = 844
704
704 x 1 = 704
Etxebizitza
704
704 x 1 = 704
Etxebizitza
704
704 x 1 = 704
Etxebizitza
704
704 x 1 = 704
33,0035,00
36,0038,00
39,0041,00
42,0044,00
OSOTARA
Aprovechamiento
Vuelos)
Aprobetx.
bateratua
A eraikina
C. teilatu
hegala:
45,0047,00
Abaroa
jauregia
y
Dagoena
Hegaldurak 140
140 x 1 = 1400
Ekipamend 1.870 1.870 x 0 = 0
ua
5.354 m2
Palacio
Abaroa
TOTAL
143
Actual
5.354 m2
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
– Aprobetxamendu homogeneizatua, guztira: 5.354 m2.
– Total aprovechamiento homogeneizado: 5.354 m2.
Erabileraren arabera eraikitako azaleren
laburpena:
Resumen superficies construidas por
uso:
– Abaroa jauregiaren gizarte-kulturako
ekipamendua: 1.870 m2.
– Equipamiento socio cultural Palacio
Abaroa: 1.870 m2.
– Garajea: 2.592 m2.
– Garaje: 2.592 m2.
– Merkataritzako lokala: 704 m2.
– Local comercial: 704 m2.
– Etxebizitza: 2.956 m2.
– Vivienda: 2.956 m2.
– Etxebizitzen hegieneko kopurua: 34.
– Número máximo viviendas: 34.
164. artikulua.— U.A.Ru 1
Artículo 164.— U.A.Ru 1
a) Ekarritako azalera: 6.660 m2.
a) Superficie aportada: 6.660 m2.
b) Aprobetxamendurako baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua zehazteko,
ekarritako azaleratik mugen barruan dagoen
lur kopuruari, 1:200 eskalako mapa
eguneratuaren gainean neurtuta (eskala
hori behar xehekapen-azterlanerako), 0,35
m2/m2
aprobetxamendukoefizientea
ezarriko
zaio.
Aprobetxamendu
hau
zenbatekotzeko, 1,50 m baino altuagoak
diren sestra gaineko eta sestrapeko azalera
guztiak konputatuko dira.
Aprovechamiento máximo: Será el
resultado de aplicar a la superficie
aportada incluida dentro de la
delimitación y medida sobre topográfico
actualizado a escala 1:200 (escala
exigida para el Estudio de Detalle) el
coeficiente de aprovechamiento 0,35
m2/m2. Computará a los efectos de
cuantificar este aprovechamiento toda
superficie construida sobre o bajo
rasante y que disponga de una altura
superior a 1,50 metros.
U.A.Ru jardunune hauek zein zehatzak
diren kontuan harturik, ez da ezarri
aprobetxamendu
homogeneizaturako
haztapenik.
Dado el carácter específico de estas
U.A.Ru no se establecen ponderaciones
de aprovechamiento homogeneizado
según los usos.
Etxebizitzako 40 m2 garaje egitea onartu
da;
horiek
ez
dira
konputatuko
eraikingarritasunerako.
Se admiten 40 m2 de garaje por
vivienda, que no computan a efectos de
edificabilidad.
Etxebizitzen geh. kopurua: 20.
Número máximo de viviendas: 20.
Altuerak: BS + 1 + GP (Beheko solairua,
gehi solairu bat, gehi gainaldepekoa).
Alturas: PB + 1 + BC (planta baja, más
una planta piso y bajo cubierta).
Gehieneko altuera 7,5 m izango da,
teilategalaren beheko ertzetik bidearen
sestraraino
neurtuta,
lerrokaduraren
erdigunean.
La altura máxima será de 7,5 metros
medida desde el borde inferior del alero
hasta la rasante del vial en el punto
medio de la alineación.
Lerrokadurak: 1:200 eskalako xehekapenazterlanean adierazitakoak; lerrakadurok
arau subsidiario hauen antolamenduplanoetan
finkaturiko
gehieneko
ingurakinaren barruan egon beharko dira.
Alineaciones: Las señaladas en el
Estudio de Detalle a escala 1:200, que
habrán de fijarse dentro de la
envolvente máxima fijada en los planos
de ordenación de estas NN.SS.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera
nagusia:
Familiabakarreko
etxebizitza (banakakoa, familiabikoa edo
144
Uso dominante: Vivienda unifamiliar
(aislada, bifamiliar o agrupada).
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
taldekatua).
Baimendutako erabilera:
Usos permitidos:
R (2, 4, 5, 6).
R (2, 4, 5, 6).
C (1a, 2a, 2b).
C (1a, 2a, 2b).
G (1a, 1b, 2).
G (1a, 1b, 2).
Ec (1, 2, 3, 4, 5).
Ec (1, 2, 3, 4, 5).
El (1, 3).
El (1, 3).
165. artikulua.— U.A.Ru. 2
Artículo 165.— U.A.Ru 2
a) Ekarritako azalera: 3.640 m2.
a) Superficie aportada: 3.640 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua zehazteko,
ekarritako azaleratik mugen barruan dagoen
lur kopuruari, 1:200 eskalako mapa
eguneratuaren gainean neurtuta (eskala
hori behar xehekapen-azterlanerako), 0,35
m2/m2
aprobetxamendukoefizientea
ezarriko
zaio.
Aprobetxamendu
hau
zenbatekotzeko, 1,50 m baino altuagoak
diren sestra gaineko eta sestrapeko azalera
guztiak konputatuko dira.
Aprovechamiento máximo: Será el
resultado de aplicar a la superficie
aportada incluida dentro de la
delimitación y medida sobre topográfico
actualizado a escala 1:200 (escala
exigida para el Estudio de Detalle), el
coeficiente de aprovechamiento 0,35
m2/m2. Computará a los efectos de
cuantificar este aprovechamiento toda
superficie construida sobre o bajo
rasante y que disponga de una altura
superior a 1,50 metros.
U.A.Ru jardunune hauek zein zehatzak
diren kontuan harturik, ez da ezarri
aprobetxamendu
homogeneizaturako
haztapenik.
Dado el carácter específico de estas
U.A.Ru no se establecen ponderaciones
de aprovechamiento homogeneizado
según los usos.
Etxebizitzako 40 m2 garaje egitea onartu
da;
horiek
ez
dira
konputatuko
eraikingarritasunerako.
Se admiten 40 m2 de garaje por
vivienda, que no computan a efectos de
edificabilidad.
Etxebizitzen geh. kopurua: 11.
Número máximo de viviendas: 11.
Altuerak: BS + 1 + GP (Beheko solairua,
gehi solairu bat, gehi gainaldepekoa).
Alturas: PB + 1 + BC (planta baja, más
una planta piso y bajo cubierta).
Gehieneko altuera 7,5 m izango da,
teilategalaren beheko ertzetik bidearen
sestraraino
neurtuta,
lerrokaduraren
erdigunean.
La altura máxima será de 7,5 metros
medida desde el borde inferior del alero
hasta la rasante del vial en el punto
medio de la alineación.
Lerrokadurak: 1:200 eskalako xehekapenazterlanean adierazitakoak; lerrakadurok
arau subsidiario hauen antolamenduplanoetan
finkaturiko
gehieneko
ingurakinaren barruan egon beharko dira.
Alineaciones: Las señaladas en el
Estudio de Detalle a escala 1:200, que
habrán de fijarse dentro de la
envolvente máxima fijada en los planos
de ordenación de estas NN.SS.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera
nagusia:
Familiabakarreko
etxebizitza (banakakoa, familiabikoa edo
taldekatua).
Uso dominante: Vivienda unifamiliar
(aislada, bifamiliar o agrupada).
Baimendutako erabilera
Usos permitidos:
145
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
R (2, 4, 5, 6).
R (2, 4, 5, 6)
C (1a, 2a, 2b).
C (1a, 2a, 2b)
G (1a, 1b, 2).
G (1a, 1b, 2)
Ec (1, 2, 3, 4, 5).
Ec (1, 2, 3, 4, 5)
El (1, 3).
El (1, 3)
166. artikulua.— U.A.Ru. 3
Artículo 166.— U.A.Ru 3
a) Ekarritako azalera: 4.250 m2.
a) Superficie aportada: 4.250 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua zehazteko,
ekarritako azaleratik mugen barruan dagoen
lur kopuruari, 1:200 eskalako mapa
eguneratuaren gainean neurtuta (eskala
hori behar xehekapen-azterlanerako), 0,35
m2/m2
aprobetxamendukoefizientea
ezarriko
zaio.
Aprobetxamendu
hau
zenbatekotzeko, 1,50 m baino altuagoak
diren sestra gaineko eta sestrapeko azalera
guztiak konputatuko dira.
Aprovechamiento máximo: Será el
resultado de aplicar a la superficie
aportada incluida dentro de la
delimitación y medida sobre topográfico
actualizado a escala 1:200 (escala
exigida para el Estudio de Detalle), el
coeficiente de aprovechamiento 0,35
m2/m2. Computará a los efectos de
cuantificar este aprovechamiento toda
superficie construida sobre o bajo
rasante y que disponga de una altura
superior a 1,50 metros.
U.A.Ru jardunune hauek zein zehatzak
diren kontuan harturik, ez da ezarri
aprobetxamendu
homogeneizaturako
haztapenik.
Dado el carácter específico de estas
U.A.Ru no se establece ponderación de
aprovechamiento
homogeneizado
según los usos.
Etxebizitzako 40 m2 garaje egitea onartu
da;
horiek
ez
dira
konputatuko
eraikingarritasunerako.
Se admiten 40 m2 de garaje por
vivienda, que no computan a efectos de
edificabilidad.
Etxebizitzen geh. kopurua: 13.
Número máximo de viviendas: 13.
Altuerak: BS + 1 + GP (Beheko solairua,
gehi solairu bat, gehi gainaldepekoa).
Alturas: PB + 1 + BC (planta baja, más
una planta piso y bajo cubierta).
Gehieneko altuera 7,5 m izango da,
teilategalaren beheko ertzetik bidearen
sestraraino
neurtuta,
lerrokaduraren
erdigunean.
La altura máxima sera de 7,5 metros,
medida desde el borde inferior del alero
hasta la rasante del vial en el punto
medio de la alineación.
Lerrokadurak: 1:200 eskalako xehekapenazterlanean adierazitakoak; lerrakadurok
arau subsidiario hauen antolamenduplanoetan
finkaturiko
gehieneko
ingurakinaren barruan egon beharko dira.
Alineaciones: Las señaladas en el
Estudio de Detalle a escala 1:200, que
habrán de fijarse dentro de la
envolvente máxima fijada en los planos
de ordenación de estas NN.SS.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera
nagusia:
Familiabakarreko
etxebizitza (banakakoa, familiabikoa edo
taldekatua).
Uso dominante: Vivienda unifamiliar
(aislada, bifamiliar o agrupada).
Baimendutako erabilera:
Usos permitidos:
R (2, 4, 5, 6).
R (2, 4, 5, 6).
C (1a, 2a, 2b).
C (1a, 2a, 2b).
146
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
G (1a, 1b, 2).
G (1a, 1b, 2).
Ec (1, 2, 3, 4, 5).
Ec (1, 2, 3, 4, 5).
El (1, 3).
El (1, 3).
167. artikulua.— U.A.Ru. 4
Artículo 167.— U.A.Ru 4
a) Ekarritako azalera: 3.320 m2.
a) Superficie aportada: 3.320 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua zehazteko,
ekarritako azaleratik mugen barruan dagoen
lur kopuruari, 1:200 eskalako mapa
eguneratuaren gainean neurtuta (eskala
hori behar xehekapen-azterlanerako), 0,35
m2/m2
aprobetxamendukoefizientea
ezarriko
zaio.
Aprobetxamendu
hau
zenbatekotzeko, 1,50 m baino altuagoak
diren sestra gaineko eta sestrapeko azalera
guztiak konputatuko dira.
Aprovechamiento máximo: Será el
resultado de aplicar a la superficie
aportada incluida dentro de la
delimitación y medida sobre topográfico
actualizado a escala 1:200 (escala
exigida para el Estudio de Detalle) el
coeficiente de aprovechamiento 0,35
m2/m2. Computará a los efectos de
cuantificar este aprovechamiento toda
superficie construida sobre o bajo
rasante y que disponga de una altura
superior a 1,50 metros.
U.A.Ru jardunune hauek zein zehatzak
diren kontuan harturik, ez da ezarri
aprobetxamendu
homogeneizaturako
haztapenik.
Dado el carácter específico de estas
U.A.Ru no se establecen ponderaciones
de aprovechamiento homogeneizado
según los usos.
Etxebizitzako 40 m2 garaje egitea onartu
da;
horiek
ez
dira
konputatuko
eraikingarritasunerako.
Se admiten 40 metros de garaje por
vivienda, que no computan a efectos de
edificabilidad.
Etxebizitzen geh. kopurua: 10.
Número máximo de viviendas: 10.
Altuerak: BS + 1 + GP (Beheko solairua,
gehi solairu bat, gehi gainaldepekoa).
Alturas: PB + 1 + BC (planta baja, más
una planta piso y bajo cubierta).
Gehieneko altuera 7,5 m izango da,
teilategalaren beheko ertzetik bidearen
sestraraino
neurtuta,
lerrokaduraren
erdigunean.
La altura máxima sera de 7,5 metros
medida desde el borde inferior del alero
hasta la rasante del vial en el punto
medio de la alineación.
Lerrokadurak: 1:200 eskalako xehekapenazterlanean adierazitakoak; lerrakadurok
arau subsidiario hauen antolamenduplanoetan
finkaturiko
gehieneko
ingurakinaren barruan egon beharko dira.
Alineaciones: Las señaladas en el
Estudio de Detalle a escala 1:200, que
habrán de fijarse dentro de la
envolvente máxima fijada en los planos
de ordenación de estas NN.SS.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera
nagusia:
Familiabakarreko
etxebizitza (banakakoa, familiabikoa edo
taldekatua).
Uso dominante: Vivienda unifamiliar
(aislada, bifamiliar o agrupada).
Baimendutako erabilera: R (2, 4, 5, 6).
Usos permitidos: R (2, 4, 5, 6).
C (1a, 2a, 2b).
C (1a, 2a, 2b).
G (1a, 1b, 2).
G (1a, 1b, 2).
Ec (1, 2, 3, 4, 5).
Ec (1, 2, 3, 4, 5).
El (1, 3).
El (1, 3).
147
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
167 bis artikulua.—U.A.Ru. 5
Artículo 167 bis.—U.A.Ru. 5
a) Aportatzen den azalera: 6.747 m2.
a) Superficie aportada: 6.747 m2.
b) Aprobetxamenduko baldintzak:
b) Condiciones de Aprovechamiento:
Gehieneko
aprobetxamendua:
mugaketaren barruan dagoen emandako
azalerari, 1.200 eskalan eguneratutako
topografikoaren gainean neurtua —horixe
baita
xehetasuneko
azterlanerako
eskatutako
eskala—
0,35
m2/m2
aprobetxamendu-koefizientea ezartzearen
ondorioa izango da. Aprobetxamendu hori
zehazteko ondoreetarako, sestra gainean
edo azpian eraikitako eta 1,50 metrotik
gorako garaiera duen azalera guztia sartuko
da zenbaketan.
– Aprovechamiento máximo será el
resultado de aplicar a la superficie
aportada incluida dentro de la
delimitación y medida sobre topográfico
actualizado a escala 1:200, escala
exigida para el Estudio de Detalle, el
coeficiente de aprovechamiento 0,35
m2/m2. Computará a los efectos de
cuantificar este aprovechamiento toda
superficie construida sobre o bajo
rasante y que disponga de una altura
superior a 1,50 metros.
- UARu honen izaera berezia kontuan
hartuta, ez da ezartzen erabileraren
araberako
aprobetxamendu
homogeneizatuko haztapenik.
- Dado el carácter específico de esta
UARu no se establecen ponderaciones
de aprovechamiento homogeneizado
según los usos.
- Aparkalekurako sestra azpian eraikitako
azalerak ez dira eraikigarritasunaren
ondoreetarako
zenbaketaren
barruan
sartzen.
- Las superficies construidas bajo
rasante destinada a aparcamiento no
computa a efectos de edificabilidad.
– Etxebizitzen gehieneko kopurua: 16.
– Número máximo de viviendas: 16.
– Altuerak: BS + 1 + TA (Beheko solairua,
gehi solairu bat eta teilatuaren azpikoa).
Gehieneko altuera 7,5 m-koa izango da,
hegaleko
beheko
ertzatik
bidearen
sestraraino neurtuta lerrokapenaren erdiko
puntuan.
– Alturas: PB + 1 + BC (Planta baja,
más una planta piso y bajo cubierta). La
altura máxima será de 7,5 mts., medida
desde el borde inferior del alero hasta la
rasante del vial en el punto medio de la
alineación.
– Lerrokapenak: 1:200 eskalara egindako
Zehaztasuneko
Azterlanan
adieraziak,
AA.SS. hauetako antolatzeko planoetan
jarritakogehieneko estalduraren barruan jarri
beharko direla.
– Alineaciones: Las señaladas en el
Estudio de Detalle a escala 1:200, que
habrán de fijarse dentro de la
envolvente máxima fijada en los planos
de ordenación de estas NN.SS.
c) Erabiltzeko baldintzak.
Erabilera
etxebizitza
elkartua).
nagusia:
(isolatua,
c) Condiciones de uso.
Famili
baterako
familibirakoa edo
Baimentzen diren erabilerak:
Uso dominante: Vivienda unifamiliar
(aislada, bifamiliar o agrupada).
Usos permitidos:
R (2, 4, 5, 6).
R (2, 4, 5, 6).
C (1a, 2a, 2b).
C (1a, 2a, 2b).
G (1a, 1b, 2).
G (1a, 1b, 2).
Ec (1, 2, 3, 4, 5).
Ec (1, 2, 3, 4, 5).
El (1, 3).
El (1, 3).
148
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
167 bis-bis artikulua.—U.A.Ru. 6
Artículo 167 bis-bis.—U.A.Ru. 6
a) Azalera aportatua: 8.470 m2.
a) Superficie aportada: 8.470 m2.
b) Aprobetxamenduko baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
–
Gehieneko
aprobetxamendua,
mugaketaren barruan sartuta eta 1:200
eskalara (Zehaztasuneko Azterlanerako
eskatzen
den
eskala)
topografiko
gaurkotuaren gainean neurtutako azalera
aportatuari, 0,35 m2/m2 aprobetxamenduko
koefizientea aplikatzearen emaitza izango
da. Aprobetxamendu hau zenbatzearen
ondorioetarako, sestraren gainean edo
azpian eraikitako azalera oro zenbatuko da,
1,50 m-tik gorako altuera baldin badu.
U.A.Ru hauetako berariazko izaera kontutan
izanik, ez dira erabileren araberako
aprobetxamendu
homogeneizatuko
aprobetxamenduaren haztapenik ezartzen.
Garajeko 40 m2 ezartzen dira etxebizitzako,
eraikigarritasunaren
ondorioetarako
zenbatzen ez direnak.
– Aprovechamiento máximo será el
resultado de aplicar a la superficie
aportada incluida dentro de la
delimitación y medida sobre topográfico
actualizado a escala 1:200 (escala
exigida para el Estudio de Detalle), el
coeficiente de aprovechamiento 0,35
m2/m2. Computará a los efectos de
cuantificar este aprovechamiento toda
superficie construida sobre o bajo
rasante y que disponga de una altura
superior a 1,50 m. Dado el carácter
específico de estas U.A.Ru no se
establece
ponderaciones
de
aprovechamiento
homogeneizado
según los usos. Se admiten 40 m2 de
garaje por vivienda, que no computan a
efectos de edificabilidad.
– Etxebizitzen gehieneko kopurua: 24.
– Número máximo de viviendas: 24.
– Altuerak: BS + 1 + TA (Beheko solairua,
gehi solairu bat eta teilatuaren azpikoa).
Gehieneko altuera 7,5 m-koa izango da,
hegaleko
beheko
ertzatik
bidearen
sestraraino neurtuta lerrokapenaren erdiko
puntuan.
– Alturas: PB + 1 + BC (Planta Baja,
más una planta piso y bajo cubierta).La
altura máxima será de 7,5 mts., medida
desde el borde inferior del alero hasta la
rasante del vial en el punto medio de la
alineación.
– Altuerak: BS + 1 + TA (Beheko solairua,
gehi solairu bat eta teilatuaren azpikoa).
Gehieneko altuera 7,5 m-koa izango da,
hegaleko
beheko
ertzatik
bidearen
sestraraino neurtuta lerrokapenaren erdiko
puntuan.
– Alineaciones: Las señaladas en el
Estudio de Detalle a escala 1: 200, que
habrán de fijarse dentro de la
envolvente máxima fijada en los planos
de ordenación de estas NN.SS.
c) Erabiltzeko baldintzak.
Erabilera
etxebizitza
elkartua).
nagusia:
(isolatua,
c) Condiciones de uso.
Famili
baterako
familibirakoa edo
Uso dominante: Vivienda unifamiliar
(aislada, bifamiliar o agrupada).
Baimentzen diren erabilerak:
Usos permitidos:
R (2, 4, 5, 6).
R (2,4,5,6).
C (Ia, 2a, 2b).
C ( 1a, 2a,2b).
G (Ia, Ib, 2).
G (1a,1b,2).
Ec (1, 2, 3, 4, 5).
Ec (1,2,3,4,5).
El (1, 3).
El (1,3).
167 artikulua-1 - U.A.Ru. Artadi
Artículo 167-1 - U.A.Ru. Artadi
a) Azalera aportatua: 8.457 m2.
a) Superficie aportada: 8.457 m2.
149
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
b) Azalera pribatizagarria: 6.034 m2
b) Superficie privatizable: 6034 m2
c) Aprobetxamenduaren baldintzak:
c) Condiciones de aprovechamiento:
-Lurzaietarako
adierazia.
Artadi
Plan
Partzialean
-El señalado en el Plan Parcial Artadi
para las parcelas
-Aprobetxamenduaren koefizientea: 0,353
m3/m2 lurzati bakoitzeko
-Coeficiente de aprovechamiento: 0,353
m3/m2 por parcela.
-Gutxieneko lurzatia: 1.500 m2
-Parcela mínima: 1.500 m2.
-Etxebizitzen gehieneko kopurua: 4.
-Número máximo de viviendas. 4.
-Altuerak:
Artadi
Plan
Partzialaren
Ordenantza Arautzaileetan adieraziak.
-Alturas: Las señaladas en las
Ordenanzas Reguladoras del Plan
Parcial Artadi.
-Lerrokadurak: Zehaztasuneko Azterlanean
1:200 eskalara zehaztuak, AA.SS. hauetako
antolamenduko planoetan finkatzen den
ghieneko estalduraren barruan finkatu
beharko direla.
-Alineaciones: Las señaladas en el
Estudio de Detalle a escala 1:200, que
habrán de fijarse dentro de la
envolvente máxima fijada en los planos
de ordenación de estas NN.SS.
d) Erabiltzeko baldintzak:
e)
d) Condiciones de uso:
-Erabilera nagusia: Familia baterako
etxebizitza isolatua edo famili birako
etxebizitza.
-Uso dominante: Vivienda unifamiliar
aislada o vivienda bifamiliar.
-Erabilera baimenduak:
-Usos permitidos:
C (2b)
C (2b)
G (1a, 1b, 2)
G (1a, 1b, 2)
Ec (1, 2, 3, 4, 5)
Ec (1, 2, 3, 4, 5)
El (1,3)
El (1,3)
Baldintza
orokorrak:
famili
baterako
etxebizitzen egoitzako alderako Artadi Plan
Partzialaren Ordenantza arautzaileak.
168. artikulua.— U.A.I. 1
e) Condiciones generales: Las Ordenanzas
reguladoras del Plan Parcial Artadi para
la zona residencial de viviendas
unifamiliares.
Artículo 168.— U.A.I. 1
a) Ekarritako azalera: 4.840 m2.
a) Superficie aportada: 4.840 m2.
b) Aprobetxamendurako baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Industri jardunune honetan baimendutako
gehieneko aprobetxamendua orain dagoena
gehi %20 gtehiago izango da; 1:200
eskalako kartografiaren gainean idatziko
den xehekapen-azterlan baten bitartez
antolatuko da.
El aprovechamiento máximo permitido
en esta U.A.I. será el existente más un
20% a ordenar a través de un Estudio
de Detalle redactado sobre cartografía a
escala 1:200.
Altuera: 10 m gailurreraino
Alturas: 10 metros a cumbrera.
Lerrokadurak:
definituko dira
Alineaciones: A definir en el Estudio de
Detalle.
Xehekapen-azterlanean
c) Erabilera baldintzak
c) Condiciones de uso:
Jardunune honetan orain dagoena soilik
150
El único permitido en esta U.A.I será el
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
baimenduko da, oraingo ustiapen- naldintza
euretan.
151
existente y en las mismas condiciones
de explotación.
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
V. ATALA
SECCION V
BARNE BERRIKUNTZARAKO PLAN BEREZIA.
EL PLAN ESPECIAL DE REFORMA
ARROPAIN
INTERIOR ARROPAIN
169. artikulua.— Barne Berrikuntzarako Plan Artículo 169.— El Plan de reforma
Berezia. Arropain - B.B.P.B.1
interior de Arropain P.E.R.I. 1
Alde hau hiri lurzorua da; Lekeitiora datorren
errepidearen eta Lea ibaiaren uhobiko faduren
artean dago. Ibaiaren uhobiko babesaldean dago
eta baditu elementu gogoangarri batzuk: untziolak,
baseliza eta Lekeitioko portu zaharra.
Es la zona delimitada como suelo urbano y
situado entre la carretera de acceso a Lekeitio y
las marismas de la desembocadura del río Lea.
Forma parte del área de protección de esta
desembocadura
y
contiene
elementos
singulares tales como los astilleros, la ermita y
el primitivo puerto de Lekeitio.
B.B.P.B.a mugatu izanaren kariak Arau
Subsidiarioak idatzi direnean beste plangintzaeremu batzuetatik (Kostaldeei buruzko Plana,
Learen Uhobiaren Babeserako Plana) etor
daitezkeen antolamendu-irizpideen zehaztasunik
eza eta Ipazterreko hurbileko aldearen eragina izan
dira.
La delimitación de este P.E.R.I. responde a
la indefinición, en el momento en que se
redactan las NN.SS. de los criterios de
ordenación que puedan venir condicionados
desde otros ámbitos de planeamiento Ley de
Costas,
Plan
de
Protección
de
la
Desembocadura del Lea así como por la
relación inmediata con la zona limítrofe de
Ipazter.
B.B.P.B.a barrendegi honetarako
zehazturik daudenean idatziko da.
La redacción del P.E.R.I. se llevará a cabo
una vez hayan sido concretados los objetivos
para este enclave.
helburuak
a) Azalera: 7.840 m2.
a) Superficie: 7.840 m2.
b) Aprobetxamendurako baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Aprobetxamendu-koefizientea: 0,35 m2/m2.
Coeficiente de aprovechamiento: 0,35
m2/m2.
Azalerako atzemate-koefizientea: %20.
Coeficiente de ocupación superficial:
20%.
Gehieneko altuera: BS + 2.
Altura máxima: PB + 2.
c) Erabilera baldintzak:
Erabilera
egoitza.
nagusia:
c) Condiciones de uso:
Familiabakarreko
Baimendutako erabilera:
Uso dominante: Residencial unifamiliar.
Usos permitidos:
C (1a, 2a, 2b).
C (1a, 2a, 2b).
I (1).
I (1).
G (1a, 1b).
G (1a, 1b).
Ec (1, 2, 3, 4, 5).
Ec (1, 2, 3).
152
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
El (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
El (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
T (1, 2).
T (1, 2).
153
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
VI. ATALA
SECCION VI
HIRI LURZORUAN DAUDEN ERAIKINEN
REGIMEN DE LAS EDIFICACIONES
ARAUBIDEA
EXISTENTES EN SUELO URBANO
170. artikulua.— Alde Zaharreko eraikinen Artículo
170.—
Régimen
de
las
araubidea
edificaciones existentes en el casco
histórico
Arau subsidiario hauek onetsi ondoren,
Lekeitioko
Alde
Zaharraren
Birgaikuntza
Integralerako Planaren barruan dauden eraikinak
Arau
Subsidiarioetan
sartutako
arautegi
iragankorraren menpean egongo dira, harik eta plan
hori behin-betiko onetsi artean.
Las edificaciones existentes tras la
aprobación de estas Normas Subsidiarias
incluidas dentro del P.R.I. del Casco Histórico
de Lekeitio, estarán sometidas a la normativa
transitoria incluida en estas NN.SS. hasta tanto
no sea aprobado con carácter definitivo dicho
P.R.I.
171. artikulua.— Hiri lurzoru orokorrean Artículo
171.—
Régimen
de
las
dauden eraikinen araubidea
edificaciones existentes en suelo
urbano general
Arau subsidiario hauek onetsi ondoren dauden
Las edificaciones existentes tras la
eraikinek plangintzan erabilerez, antolamenduaz eta aprobación de estas Normas Subsidiarias
aprobetxamenduaz emandako zehaztapen guztiak deberán cumplir las determinaciones del
bete beharko dituzte.
planeamiento de todos los aspectos, usos,
ordenación y aprovechamiento.
Zehaztapenetariko bat betetzen ez duten
eraikinak antolamendutik kanpo geratuko dira, eta
ez da baimenik emango beraietan inolako
sendoketa, berrikuntza edo zabalkuntza obrarik
egiteko; aitzitik, baimena emango da konponketak
egiteko higiezinaren higiene, apaindura eta
artapenerako.
Los edificios que no cumplan alguna de
estas determinaciones quedarán en situación
de fuera de ordenación, no permitiéndose en los
mismos obra alguna de consolidación, reforma
y ampliación, pero sí aquellas reparaciones que
exigieren la higiene, ornato y conservación del
inmueble.
172. artikulua.— Egoitzazko jardununeetan Artículo
172.—
Régimen
de
las
dauden eraikinen araubidea
edificaciones existentes en las U.A.R.
Arau subsidiario hauek onetsi ondoren
egoitzazko
jardununeetan
dauden
eraikinek
egoitzazko
jardunune
bakoitzerako
beraren
araubidean
erabilerez,
antolamenduaz
eta
aprobetxamenduaz emandako zehaztapen guztiak
bete beharko dituzte.
Las edificaciones existentes en las U.A.R.
tras la aprobación de estas Normas
Subsidiarias
deberán
cumplir
las
determinaciones establecidas en el régimen
específico que se señala para cada U.A.R. en
todos sus aspectos, usos, ordenación y
aprovechamiento.
Los edificios que no cumplan alguna de
Zehaztapenetariko bat betetzen ez duten
eraikinak antolamendutik kanpo geratuko dira, eta estas determinaciones quedarán en situación
ez da baimenik emango beraietan inolako de fuera de ordenación, no permitiéndose en los
154
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
sendoketa, berrikuntza edo zabalkuntza obrarik
egiteko; aitzitik, baimena emango da konponketak
egiteko higiezinaren higiene, apaindura eta
artapenerako.
mismos obra alguna de consolidación, reforma
y ampliación, pero sí aquellas reparaciones que
exigieren la higiene, ornato y conservación del
inmueble.
173. artikulua.— Industriako jardununeetan Artículo
173.—
Régimen
de
las
dauden eraikinen araubidea
edificaciones existentes en las
unidades de actuación industriales
Arau subsidiario hauek onetsi ondoren
industriako
jardununeetan
dauden
eraikinek
industriako
jardunune
bakoitzerako
beraren
araubidean
erabilerez,
antolamenduaz
eta
aprobetxamenduaz emandako zehaztapen guztiak
bete beharko dituzte.
174.
artikulua.—
B.B.P.B.an
eraikinen araubidea
Las edificaciones existentes en las U.A.I.
tras la aprobación de estas Normas
Subsidiarias
deberán
cumplir
las
determinaciones establecidas en el régimen
específico que se señala para cada U.A.I. en
todos sus aspectos, usos, ordenación y
aprovechamiento.
dauden Artículo
174.—
Régimen
de
las
edificaciones existentes en el P.E.R.I.
B.B.P.B.aren barruko aldeetan dauden eraikinen
En función del uso actual de las
egungo erabileraren arabera bi egoera bereizi dira: edificaciones existentes dentro de las áreas de
P.E.R.I. se distinguen dos situaciones:
— B.B.P.B.an ezarritako erabilera orokorrekin
bateraezinak
diren
jarduerak
dauden
eraikinak.
— Edificios con actividades incompatibles
con los usos globales previstos en el
P.E.R.I.
— B.B.P.B.an ezarritako erabilera orokorrekin
bateragarriak
diren
jarduerak
dauden
eraikinak.
— Edificios con actividades compatibles con
los usos globales previstos en el P.E.R.I.
Azkenengo horietan, eta Barne Berrikuntzarako
Plan Berezia onesten ez den bitartean, berrikuntza
eta sendoketa obretarako baimenak eskatzaileak
obrek dakarten balio-gehikuntzari beren beregi uko
eginez gero soilik emango dira.
En estos últimos y en tanto no se apruebe el
correspondiente Plan Especial de Reforma
Interior, sólo se autorizarán obras de reforma y
consolidación con la renuncia expresa del
solicitante al incremento de valor que supongan
las mismas.
Erabilera bateragarriak dituzten eraikinetan
En los edificios con usos incompatibles sólo
higiezinaren higiene, apaindura eta artepenerako se permitirán aquellas pequeñas reparaciones
behar diren konponketa txikiak egiteko baimenak que exigieren la higiene, el ornato y la
baino ez dira emango.
conservación del inmueble.
155
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. KAPITULUA
CAPITULO III
LURZORU URBANIZAGAIAREN
ARAUBIDEA
REGIMEN DEL SUELO APTO
PARA URBANIZAR
156
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. ATALA
SECCION I
ZATIKETA
DIVISION
175. artikulua.— Lurzoru urbanizagaiaren Artículo 175.— División del S.A.P.U.
(L.U.) zatiketa
Lehentasuneko erabilera orokorraren arabera,
eta beraren araubide juridiko zehatza ezartzeko,
arau subsidiario hauetan lurzoru urbanizagaia bitan
zatitu da: egoitzako lurzoru urbanizagaia (E.L.U.)
eta industri lurzoru urbanizagaia (I.L.U.). Zatiketa
kudeaketa-planoaan agertarazi da.
En función del uso global preferente, y al
objeto de determinar su régimen jurídico
concreto para estas NN.SS., se divide el suelo
apto para urbanizar en suelo apto para
urbanizar residencial (S.A.P.U.R.) y suelo apto
para urbanizar industrial (S.A.P.U.I) La
delimitación
viene
señalada
en
el
correspondiente plano de gestión.
157
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. ATALA
SECCION II
EGOITZAZKO LURZORU URBANIZAGAIA
SUELO APTO PARA URBANIZAR
RESIDENCIAL
176. artikulua.— Definizioa
Artículo 176.— Definición
Egoitzazko
lurzoru
urbanizagaia
El S.A.P.U. residencial es el que está
lehentasunarekin erabilera horretarako dena da; destinado preferentemente a albergar este uso
hala ageri da kudeaketa-planoan.
y se refleja en el plano de gestión.
177. artikulua.— Erabilerak
Artículo 177.— Usos
Lurzoru urbanizagai honetan egoitzazkoa da
erabilera nagusia. Halaber, lurzoru honi dagozkio
egoitzazkoaren erabilera osagarriak, esaterako,
zerbitzuetako jarduerak, garaje erabilera eta
ekipamendu
erabilera,
plangintzako
sektore
bakoitzerako ezarrita dauden mugekin.
El uso dominante de este S.A.P.U. es el
residencial. Son también usos propios del
mismo
los
usos
complementarios
del
residencial, tales como las actividades
terciarias, el uso de garaje y el uso de
equipamiento, con las limitaciones que se fijan
para cada sector de planeamiento.
Sektore bakoitzeko etxebizitzen
kopuruak
lehentasuna
dauka
dentsitatearen parametroaren aldean.
guztirako
El dato del número total de viviendas
sektoreen correspondientes a cada sector tiene carácter
prioritario sobre el parámetro de densidad de
los sectores.
Sektore bakoitzeko arauetan bilduta ez dauden
Se prohíben todos los usos no recogidos en
erabilerak debekaturik daude.
la normativa de cada sector.
178. artikulua.— Plangintzako sektoreak
Artículo
178.—
planeamiento
Sectores
de
Araubide zehatza zein den argitzeko, lurzoru
A los efectos de determinar su régimen
urbanizagaia ondoko sektoreetan zatitu da:
concreto, el S.A.P.U.R. se divide en los
siguientes sectores:
L.U.1: Dentsitatea txikia.
S.A.P.U.R. 1: Baja densidad.
L.U.2: Dentsitatea txikia.
S.A.P.U.R. 2: Baja densidad.
L.U.3: Dentsitate ertaina.
S.A.P.U.R. 3: Media densidad.
L.U.4: Dentsitate ertaina.
S.A.P.U.R. 4: Media densidad.
L.U.5: Dentsitate ertaina.
S.A.P.U.R. 5: Media densidad.
Lurzoru
urbanizagaiko
sektore
bakoitza banaketa-alde bat da.
hauetarik
Cada uno de estos sectores de suelo apto
para urbanizar constituye un área de reparto.
158
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
179. artikulua.— E.L.U.1
Artículo 179.— S.A.P.U.R. 1
Artadi Plan Partzialaren eta Santa Katalina
Comprende los terrenos situados entre el
aldeko hiri lurzoruaren mugaren arteko lurrak dira; Plan Parcial Artadi, el límite del suelo urbano en
Eguzki-Begira
egoitza-multzoaren
hegoaldea la zona de Santa Catalina ocupando la parte sur
hartzen du.
del edificio residencial Eguzki-Begira.
a) Sektoreko azalera gordina:32.060 m2.
a) Superficie bruta del sector:32.060 m2.
b) Aprobetxamendurako baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko
dentsitatea:
20
etxb./ha,
sektoreko azalera gordinaren arabera.
Densidad máxima: 20 viviendas/ha.
sobre superficie bruta del secto.
Etxebizitzen gehieneko kopurua: 65.
Número máximo de viviendas: 65.
Aprobetxamendu-koefizientea: 0,35 m2/m2.
Etxebizitzako eraikitzen diren 20 m2 ez dira
konputatzen.
Coeficiente de aprovechamiento: 0,35
m2/m2. La contrucción de 20 m2 de
garaje por vivienda no computa.
Gehieneko altuera: BS + 1 + gainaldepekoa.
Altura máxima: PB + 1 + bajo cubierta.
c) Erabilera baldintzak:
Erabilera
egoitza.
nagusia:
c) Condiciones de uso:
Familiabakarreko
Uso dominante: Residencial unifamiliar.
Baimenduriko erabilerak:
Usos permitidos:
R (2a, 2b, 2c, 5) (%20 geh.) (%10 geh.).
R (2a, 2b, 2c, 5) (20% máx.) (10%
máx.).
C (1c).
C (1c).
G (1a, 1b).
G (1a, 1b).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
El (1, 3).
El (1, 3).
d) Antolamendu baldintzak:
Familiabakarreko
lorategidunak.
d) Condiciones de ordenación:
etxebizitzak,
Viviendas unifamiliares con parcela de
jardín propio.
Lerrokadurak: Funtsean, proposatutako
taxuketa errespetatuko da, bai eta Santa
Katalina paseabiderako oinezkoentzako
bide nagusiak ere.
Alineaciones: Básicamente se respetará
el trazado propuesto, así como los
principales ejes peatonales de relación
con el paseo de Santa Catalina.
e) Garapena:
e) Desarrollo:
Plan Partziala, Onura-zamak banatzeko
proiektua, eta sektore guztirako urbanizazio
proiektuak.
180. artikulua.— E.L.U. 2
Plan parcial, proyecto de reparto de
beneficios y cargas y proyectos de
urbanización para todo el sector.
Artículo 180.— S.A.P.U.R. 2
Artadi Plan Partzialaren eta Santa Katalina
Comprende los terrenos situados entre el
aldeko hiri lurzoruaren mugaren arteko lurrak dira; Plan Parcial Artadi el límite del suelo urbano en
Eguzki-Begira
egoitza-multzoaren
hegoaldea la zona de Santa Catalina, ocupando la parte
hartzen du.
sur del edificio residencial Eguzki-Begira.
a) Sektoreko azalera gordina: 23.610 m2.
a) Superficie bruta del sector: 23.610 m2.
159
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
b) Aprobetxamendurako baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko
dentsitatea:
20
etxb./ha,
sektoreko azalera gordinaren arabera.
Densidad máxima: 20 viviendas/ha.
sobre superficie bruta del sector.
Etxebizitzen gehieneko kopurua: 47.
Número máximo de viviendas: 47.
Aprobetxamendu-koefizientea: 0,35 m2/m2.
Etxebizitzako eraikitzen diren 20 m2 ez dira
konputatzen.
Coeficiente de aprovechamiento: 0,35
m2/m2. La construcción de 20 m2 de
garaje por vivienda no computa.
Gehieneko altuera: BS + 1 + gainaldepekoa.
Altura máxima: PB + 1 + bajo cubierta.
c) Erabilera baldintzak:
Erabilera
egoitza.
c) Condiciones de uso:
nagusia:
Familiabakarreko
Uso dominante: Residencial unifamiliar.
Baimenduriko erabilerak:
Usos Permitidos:
R (2a, 2b, 2c, 5 (%20 geh.), 6 (%10 geh.).
R (2a, 2b, 2c, 5) (20% máx.), 6 (10%
máx.).
C (1c).
C (1c).
G (1a, 1b).
G (1a, 1b).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
El (1, 3).
El (1, 3).
d) Antolamendu baldintzak:
d) Condiciones de ordenación:
Familiabakarreko
lorategidunak.
etxebizitzak,
Viviendas unifamiliares con parcela de
jardín propio.
Lerrokadurak: Funtsean, proposatutako
taxuketa errespetatuko da, bai eta Santa
Katalina paseabiderako oinezkoentzako
bide nagusiak ere.
Alineaciones: Básicamente se respetará
el trazado propuesto, así como los
principales ejes peatonales de relación
con el paseo de Santa Catalina.
e) Garapena:
e) Desarrollo:
Plan Partziala, Onura-zamak banatzeko
proiektua, eta sektore guztirako urbanizazio
proiektuak.
181.bis artikulua.— U.A.Rc. 20
Plan parcial, proyecto de reparto de
beneficios y cargas y proyecto de
urbanización para todo el sector.
Artículo 181 bis.— U.A.Rc. 20
a) Eman den azalera: 9.845,58 m2.
a) Superficie aportada: 9.845,58 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehienezko
aprobetxamendua
Solairua
Sestraren azpian
Beheko solairua
Ereduzko sol.
(1,2,3,4)
Gainaldearen
azpiko ereduzko
solairua
Eraikina guztira
A, B, C, D eta E eraikinak
Erabilera
Aprovechamiento máximo
Edificios A, B, C, D y E
Planta
Uso
Garajea
Aterpe, trasteleku
eta ataria
Etxebizitza
Azalera (eraikin
bakoitza)
N.C.
1 x 330
Bajo-Rasante
P. Baja
4 x 330
P. Tipo (1,2,3,4)
Garaje
Porche, trastero y
porta
Vivienda
4 x 330
Etxebizitza
1 x 330
P. Tipo Bajo
Cubierta
Vivienda
1 x 330
1.950
Total Edificio
160
Superficie (cada
edificio)
N.C.
1 x 330
1.950
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Eraikitako azaleren laburpena, erabileren
arabera:
Resumen superficies construidas por
uso:
— Etxebizitza: 9.750,00 m2.
— Vivienda: 9.750,00 m2.
— Etxebizitzak, gehienez: 90.
— Número máximo viviendas: 90.
—
Lerrokadurak:
VIII
eranskineko
antolamendu planoan adieraziak 1:1000
eskalan.
— Alineaciones: Las señaladas en el
plano de ordenación del Anexo. VIII.1.a
escala 1:1000.
— Altuerak: VIII eranskinaren antolamendu
planoan adieraziak 1:1000 eskalan, bai
sestraren gainean zein azpian eta artikulu
honetako B apartatuan.
— Alturas: Las señaladas en el plano
de ordenación del Anexo VIII.1.a escala
1:1000, tanto sobre como rasante y en
el apartado B del presente artículo.
Xehetasun-Azterketak egin ahalko dira
hirigintzako araudian ezarritako eduki eta
mugekin.
Se podrán formular Estudios de Detalle
con el contenido y limitaciones
establecidas
en
la
normativa
urbanística.
c) Erabiltzeko baldintzak:
c) Condiciones de uso:
— Erabilera nagusia: Egoitzazko kolektiboa.
Babes ofizialeko etxebizitza.
—
Uso
dominante:
Residencial
colectiva. Vivienda de protección oficial.
— Erabilera baimendua:
— Uso permitido:
R (4,5).
R (4,5).
C (1,2,3,4).
C (1,2,3,4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1,3,4,5).
Ec (1,3,4,5).
EI (1).
EI (1).
d) Beste baldintzak: Erreserba bat ezarriko da
1.335 m2-koa espazio askeak izateko
S.G.E.I.11 Arropain eremuan, aldaketaren
bidez
ahalbidetu
den
biztanleen
gehikuntzaren ondorioz.
d) Otras condiciones: Se establecerá una
reserva de 1.335 m2 destinados a
espacios libres en el ámbito del
S.G.E.I.11 Arropain, como consecuencia
del incremento de población posibilitado a
través de la modificación.
e) Kudeatzeko sistema: desjabetzea.
e) Sistema de Gestión: Expropiación.
181. bis artikulua— 2 U.A.Rc. 21
Articulo 181 bis.— 2 U.A.Rc. 21
a) Eman den azalera: 7.477 m2.
a) Superficie aportada: 7.477 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehienezko
aprobetxamendua
Solairua
Sestraren azpian
Beheko solairua
Ereduzko sol.
(1,2,3,4)
Gainaldearen
azpiko ereduzko
solairua
Eraikina guztira
Eraikina A, B eta C
Erabilera
Aprovechamiento máximo
Edificio A, B y C
Planta
Uso
Garajea
Aterpe, trasteleku
eta ataria
Vivienda
Azalera(eraikin
bakoitza)
N.C.
1 x 330
Bajo-Rasante
P.Baja
4 x 330
P. Tipo (1,2,3,4)
Garaje
Porche, trastero y
porta
Vivienda
4 x 330
Etxebizitza
1 x 330
P. Tipo Bajo
Cubierta
Vivienda
1 x 330
1.950
Total Edificio
161
Superficie(cada
edificio)
N.C.
1 x 330
1.950
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Erabilerako eraiki diren azaleren laburpena:
Resumen superficies construidas por
uso:
— Etxebizitza: 5.850,00 m2.
— Vivienda: 5.850,00 m2.
— Etxebizitzen gehienezko kopurua: 54
— Número máximo viviendas: 54.
—
Lerrokadurak:VIII
2
eranskinaren
antolamendu planoan adieraziak 1:1000
eskalara.
— Alineaciones: Las señaladas en el
plano de ordenación del Anexo. VIII.2.a
escala 1:1000.
— Altuerak:VIII eranskineko antolamendu
planoan 1:1000 eskalan ezarritakoak, bai
sestra gainean eta baita azpian ere, eta
artikulu honetako B apartatuan.
— Alturas: Las señaladas en el plano
de ordenación del Anexo VIII.2.a escala
1:1000, tanto sobre como rasante y en
el apartado B del presente artículo.
Xehetasun-Azterketak egin ahalko dira,
hirigintzako araudian ezarritako eduki eta
mugekin.
Se podrán formular Estudios de Detalle
con el contenido y limitaciones
establecidas
en
la
normativa
urbanística.
c) Erabiltzeko baldintzak:
c) Condiciones de uso:
— Erabilera nagusia: Egoitzazko talde
erabilera. Babes ofizialeko etxebizitza.
—
Uso
dominante:
Residencial
colectiva. Vivienda de protección oficial.
— Erabilera baimendua:
— Uso permitido:
R (4,5).
R (4,5).
Ereduzko solairua (1,2,3,4).
C (1,2,3,4).
I (1).
I (1).
G (2).
G (2).
Ec (1,3,4,5).
Ec (1,3,4,5).
EI (1).
EI (1).
d) Jarduketa-sistema: Desjabetzea.
d) Sistema de Actuación: Expropiación.
183. artikulua.— E.L.U. 5
Artículo 183.— S.A.P.U.R. 5
a) Sektoreko azalera gordina:19.680 m2.
a) Superficie bruta del sector:19.680 m2.
b) Aprobetxamendurako baldintzak:
b) Condiciones de aprovechamiento:
Gehieneko
dentsitatea:
66
etxb./ha,
sektoreko azalera gordinaren arabera.
Densidad máxima: 66 viviendas/ha.
(Sobre superficie bruta del sector).
Etxebizitzen gehieneko kopurua: 128.
Número máximo de viviendas: 128.
Aprobetxamendu-koefizientea:
m2/m2.
Coeficiente
de
0,8253 m2/m2.
Eraikinaren gehieneko
(ekipamenduak barne).
0,8253
atzematea:
%22
Gehieneko altuera: BS + 4 + ganbara.
aprovechamiento:
Ocupación máxima de la edificación:
22% (incluidos equipamientos)
Altura máxima: PB + 4 + Camarote.
c) Erabilera baldintzak:
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Talde egoitza.
Uso dominante: Residencial colectiva.
Baimenduriko erabilerak:
Usos permitidos:
R (4, 5, 6).
R (4, 5, 6).
162
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
C (1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 3, 4).
C (1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 3, 4).
I (1, 2).
I (1, 2).
G (2a, 2b).
G (2a, 2b).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
EI (1, 2, 3).
EI (1, 2, 3).
d) Garapena:
d) Desarrollo:
Sektore osoko plan partziala eta urbanizazio
proiektua.
Plan parcial y Proyecto de Urbanización
para todo el sector.
S.A.P.U.R. 5 Sektorearen mugak aldatzeko
bidezkoketa
Justificación del cambio de límites del
S.A.P.U.R. 5.
Plan
Partzialaren
ipar-mendebaldeko
mugan egin diren doikuntzek eraikinaren
soberako lurrak bildu dituzte; lurrok
urbanizatu gabe egon dira eta bideetan
elektrizitate-hari ugari dago.
Los ajustes en el límite Nor-Oeste del
Plan Parcial incorporan terrenos
sobrantes de edificación que están sin
urbanizar y con importantes redes de
tendido eléctrico en zonas viales.
163
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. ATALA
SECCION III
INDUSTRIAKO LURZORU URBANIZAGAIA
EL SUELO APTO PARA URBANIZAR
INDUSTRIAL
184. artikulua.— Definizioa
Artículo 184.— Definición
Industriako
lurzoru
urbanizagaia
(I.L.U.)
El S.A.P.U. Industrial (S.A.P.U.I.) es el que
lehentasunarekin erabilera horretarako dena da; está destinado a albergar este uso de forma
hala ageri da kudeaketa-planoan.
dominante y se refleja en el correspondiente
plano de gestión.
185. artikulua.— Erabilerak
Artículo 185.— Usos
Lurzoru urbanizagai honetan industriakoa da
El uso preferente de este S.A.P.U. es el
erabilera nagusia, eta industriako lurzori urbanizagai industrial, hasta las categorías señaladas en el
bakoitzak bere araubidean ezarrita ditu kategoriak. régimen de cada S.A.P.U.I.
Halaber, beraren erabilerak dira industriakoaren
Son también usos propios del mismo los
erabilera osagarriak, esaterako, bulegoak, zerbitzu- complementarios del industrial, tales como
etxebizitzak, eta industrialdeen zerbitzuetarako oficinas,
viviendas
de
servicio
y
ekipamenduak eta establezimenduak.
establecimientos y equipamientos al servicio
específico de las áreas industriales.
186. artikulua.— Plangintzako sektoreak
Artículo
186.—
planeamiento
Sectores
de
Plangintzako sektore bakarra mugatu da, I.L.U.1
Se ha delimitado un único sector de
deritzona.
planeamiento denominado S.A.P.U.I. 1
187 artikulua.— S.A.P.U.1
Artículo 187.— S.A.P.U.1
Egun Lekeitiora ailegatzeko errepidearen eta,
biribilgunearen eta María Díaz de Haro kalearen
artean proiektatu den bidearen artean kokaturik
dauden lursailak daude bertan, ekialdeko mugatzat
UARc 20 eta UARc 21 izanik.
Comprende los terrenos situados entre la
actual carretera de acceso a Lekeitio y el vial
proyectado entre la rotonda y la calle María
Díaz de Haro, teniendo por límites este la UARc
20 y la UARc 21.
a) Sektorearen azalera gordina: 31.537 m2.
a) Superficie bruta del sector: 31.537 m2.
b) Aprobetxamenduaren baldintzak: 494/1993
FA-ren bidez onartu zen bere plan partzialean
adieraziak.
b) Condiciones de aprovechamiento: Las
señaladas en su Plan Parcial, aprobado
mediante OF 494/1993.
c) Erabiltzeko baldintzak:
c) Condiciones de uso:
— Erabilera nagusia: industriala
— Uso dominante: Industrial.
— Erabilera baimenduak:
— Usos permitidos:
164
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
d)
R (3),
R (3),
C (1b, 1c, 3),
C (1b, 1c, 3),
I (1, 2, 3),
I (1, 2, 3),
G (2a, 2b),
G (2a, 2b),
Ec (jarduera industrialaren zerbitzurako
ekipamendua),
Ec (equipamiento al servicio de la
actividad industrial),
EI (1, 3).
EI (1, 3).
Antolamenduzko baldintzak: Multzoaren,
bideen eta espazio askeen lerrokadurak,
antolamenduzko planoen arabera.
d) Condiciones de ordenación: Alineaciones
de conjunto, vialidad y espacios libres,
según planos de ordenación.
Ez da pabilioietara sarbide zuzena
baimenduko, egun Lekeitiora ailegatzeko
errepidetik, ezta biribilgunea eta María Díaz
de Haroren artean proiektatu den bidetik
ere.
No se permitirá el acceso directo a los
pabellones desde la carretera de
acceso actual a Lekeitio ni desde el vial
proyectado entre la rotonda y María
Díaz de Haro.
Lekeitioko hirigunearen barruan jarduketa
industrial honetako ez-ohikotasuna kontuan
izanik, garatu dezan plan partzialak modu
zehatzean
arautuko
ditu
emaitza
arkitektoniko ezin hobea bermatzen duten
alderdi estetiko eta konposizioko guztiak.
Dada la excepcionalidad de esta
actuación industrial dentro del Casco de
Lekeitio, el Plan Parcial que desarrolle
regulará de forma precisa todos los
aspectos estéticos y de composición
que
garantice
un
resultado
arquitectónico óptimo.
e) Laga egiteak eta zamak: erabilera eta jabari
publikorako laga egingo dira partzela
pribatizagarriak okupatu ez dituen eta
lurzoruaren erabilerazko planoetan adieraziak
diren lursaileko azalera guztiak.
e) Cesiones y cargas: Se cederán para uso y
dominio público todas las superficies de
terreno no ocupados por la parcela
privatizable y que se señalen en los
planos de usos del suelo.
f) Garapena: plan partziala, onura eta zamak
banatzeko proiektua eta sektore osoaren
urbanizaziorako proiektua.
f) Desarrollo: Plan Parcial, proyecto de
reparto de beneficios y cargas y proyecto
de urbanización para todo el sector.
165
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
IV. ATALA
SECCION IV
L.U.AN DAUDEN ERAIKINEN ARAUBIDEA
REGIMEN DE LAS EDIFICACIONES
EXISTENTES EN S.A.P.U.
188. artikulua.— L.U.an dauden eraikinen Artículo
188.—
Régimen
de
las
araubidea
edificaciones existentes en S.A.P.U.
Lurzoru urbanizagaiko sektoreen plan partzialak
onesten ez diren bitartean, orain dauden eraikinen
behin-behineko araubidea Lurzoruari buruzko
Legearen
60.
artikuluan
bilduta
dauden
zehaztapenek araupetuko dute.
En
tanto
no
se
aprueben
los
correspondientes planes parciales de los
sectores de suelo apto para urbanizar, el
régimen provisional para los edificios existentes
vendrá regulado por las determinaciones
contenidas en el artículo 60 de la Ley del Suelo.
166
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
LURZORU URBANIZAEZINAREN
ARAUBIDEA
REGIMEN DEL SUELO NO
URBANIZABLE
167
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. ATALA
SECCION I
HERRIGUNEAREN DEFINIZIOA ETA
DIVISION Y DEFINICION DEL NUCLEO DE
ZATIKETA
POBLACION
189. artikulua.— Zatiketa
Artículo 189.— División
Beraren erabilera zehatzen mugen arabera, eta
En función de las limitaciones de sus usos
beraren araubide juridiko zehatza ezartzeko, arau específicos, y al objeto de determinar su
subsidiario hauetan lurzoru urbanizagaia bitan zatitu régimen jurídico concreto por estas NN.SS. el
da:
suelo no urbanizable se divide en:
— Landalur orokorra.
— Suelo rural general.
— Hirigunearen babeserako lurzorua.
— Suelo de protección de casco.
— Natura eta paisaiaren babeserako lurzorua.
— Suelo de protección natural y paisajística.
— Lea ibaiaren uhobiaren babeserako lurzorua.
— Suelo de protección de la desembocadura
del río Lea.
— Maderas de Lekeitio basogintzako ustiategia.
— Explotación forestal de maderas de
Lekeitio.
Horien mugak udal mugartearen lurzoruaren
Cuya delimitación viene señalada en el plano
sailkapenaren planoan agertarazi dira.
de clasificación de suelo del término municipal.
Lurzoru
urbanizaezinean
dituzten
ezaugarriengatik bertan kokatu behar diren
ekipamenduak baizik ez dira egongo. Lurzoru
urbanizaezinaren
kategoria
guztietan,
are
babeserakoetan ere, Lurralde Zerbitzuak eta
Azpiegiturak deritzon erabilera burutu ahal izango
da, baldin eta lurzoru horretan ezartzea
ezinbestekoa bada.
En este S.N.U. se sitúan exclusivamente
aquellos
equipamientos
que
por
sus
características deben ubicarse en él. En
cualquier categoría de suelo no urbanizable,
incluidas las de protección, se posibilitará el uso
denominado «Servicios e infraestructuras
territoriales»
siempre
y
cuando
sea
imprescindible su implantación en dichos
suelos.
190. artikulua.— Herrigunearen definizioa
Artículo 190.— Definición de núcleo de
población
Lurzoruari buruzko Legearen 85. artikuluak
A los efectos del artículo 85 de la Ley del
ondoreak izan ditzan, uste izango da ez dela Suelo, se considera que no se produce núcleo
herrigunea sortzen lurzoru urbanizaezinari dagokion de población con el cumplimiento estricto de la
arautegia zorrotz betez.
normativa correspondiente al suelo no
urbanizable.
168
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. ATALA
SECCION II
LURZORU URBANIZAEZINAREN KATEGORIA
CATEGORIA DEL SUELO NO
URBANIZABLE
191. artikulua.— Landalur orokorra
Artículo 191.— Suelo rural general
Landalur orokorra da landa eremuetako
El S.R.G. es el que está destinado a albergar
lehenengo arloko erabilerak burutzeko dena; horren los usos del sector primario propios del medio
mugak udal mugartearen lurzoruaren sailkapenaren rural quedando su delimitación señalada en el
planoan agertarazi dira.
plano de clasificación del suelo del término
municipal.
Familiabakarreko etxebizitza kasu bakarrean
La vivienda familiar se admitirá únicamente
onartuko da, alegia, eraikina nekazaritzako edo cuando dicha construcción forme parte, como
abeltzaintzako ustiategiaren beharrezko osagaia un elemento más, necesario, de una
denean.
explotación agrícola o ganadera.
Abelur
industriei
dagokienez,
lurzoru
Unicamente se admiten aquellas industrias
urbanizaezinean kokatu behar direnak baino ez dira de carácter agropecuario que, por el tipo de
onartuko.
actividad, necesitan su ubicación en el suelo no
urbanizable.
Ekonbrotegiak ezartzeko, arauzko baimena
beharko da, herri onura eta gizarte intereseko
instalazioei dagokienez; horretarako, Kudeaketari
buruzko Araudiaren 44.2. artikuluan ezarritakoaren
arabera tramitatu beharko da.
La implantación de escombreras estará
sujeta a la autorización reglamentaria para las
instalaciones de utilidad pública e interés social,
para lo cual deberán tramitarse de acuerdo con
lo establecido en el artículo 44.2 del
Reglamento de Gestión.
a) Lurzatiaren baldintzak:
a) Condiciones de parcela:
Lurzatiak 10.000 m2 izango ditu gutxienez,
gehienez bi erlotan ekar daitezkeenak; bien
artean gehienez 50 metro egongo dira gune
guztietan.
Parcela minima 10.000 m2 aportable
como máximo en dos lotes, siendo la
distancia máxima entre cualquier punto
de cada una de ellas 50 metros.
Erloek inoiz ere ez dute edukiko 2.000 m2
baino gutxiago.
Las dimensiones de los lotes en ningún
caso serán inferiores a 2.000 m2.
Erlo bakoitzeko lurzatia barruan 30 metroko
diametroa duen biribila egiteko modukoa
izango da.
Forma de la parcela: En cada uno de
los dos lotes aportados se deberá poder
inscribir un círculo de 30 metros de
diámetro.
Eraikitzeko lizentzia eskatzen duenak
lurzatiaren erregistro-jabetza duela frogatu
beharko du; lurzatia Lekeitioko udal
mugartearen barruan egon beharko da osoosorik.
Propiedad: El solicitante de la licencia
de edificación deberá acreditar la
propiedad registral de la parcela, la cual
deberá estar comprendida en su
totalidad en el término municipal de
Lekeitio.
Erabilerak hartzen dituen lurzatiak inoiz ere
ez du edukiko 2.000 m2 baino gutxiago.
La parcela receptora para los distintos
usos en ningún caso será inferior a
169
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Familiabakarreko edo familiabiko etxebizitza
ezarri nahi izanez gero, lurzatiak gutxienez
5.000 m2 eta 8.000 m2 eduki beharko ditu,
hurrenez hurren. Halaber, lurzatiak herri
erabilera eta jabariko bidea eduki beharko
du mugakide 15 metrotara gutxienez.
Gasolindegia ipini nahi izanez gero,
lurzatiak
Komunikazioen
Sistema
Orokorreko bideak eduki beharko ditu
mugakide eta beraren azalera 3.000 m2-koa
izango da gutxienez. Erabilera horretarako
ez da ekarri beharko beste inolako lurzatirik.
2.000 m2. Para la implantación de
vivienda unifamiliar o bifamiliar, esta
superficie será de 5.000 y 8.000 m2
respectivamente. La parcela deberá, así
mismo, ser colindante con camino o vía
existente de uso y dominio público al
menos en 15 metros. Para la
implantación del uso de estación
gasolinera, la parcela será colindante
con las vías integradas en el sistema
general de comunicaciones y tendrá
una superficie mínima de 3.000 m2, no
siendo preciso aportar para este uso
parcela complementaria alguna.
Landalur orokorreko lurzatietan kasu
bakarrean egin ahal izango dira bereizketak,
alegia, emaitzako lurzatiek 10.000 m2 baino
gehiago badituzte eta gehienez hiru lurzati
badaude.
Sólo se podrá realizar segregación de
las parcelas existentes en S.R.G. en
tanto que las parcelas resultantes
tengan una superficie superior a 10.000
m2 y que el número máximo de éstas
sea de tres.
b) Aprobetxamenduaren antolamendua:
b) Ordenación del aprovechamiento:
Gehieneko aprobetxamendua: 500 m2.
Aprovechamiento máximo: 500 m2.
Gehieneko altuera: 7 metro teilategalaren
beheko ertzera, lurraren edozein gunean
neurtuta; 9 metro gailurraren gorengo
gunera,
eraikinaren
erlaitz
guztien
traslaziotik lurraren edozein gunetaraino
neurtuta.
Altura máxima: 7 metros al borde
inferior del alero medido en cualquier
parte del terreno, 9 metros al punto más
alto de la cumbrera, medido desde la
traslación a todas las aristas de la
edificación hasta cualquier punto del
terreno.
Zedarrira arteko tartea: 10 metro.
Separación al lindero: 10 metros.
Eraikinaren eitea: Eraikinaren oin-planoan
20 metroko aldedun laukia sartu behar da.
Forma de la construcción: La planta del
edificio deberá poder inscribirse en un
cuadrado de 20 metros de lado.
Gasolindegian baimenduta dago 0,1
m2/m2-ko
aprobetxamendua;
ondore
horretarako,
eraikina
bera
zein
markesinapeko guneak konputatuko dira.
Eraikinek galtzada ertzetik 15 metrotara
egon beharko dute gutxienez. Sarbideen
kokaera eta taxuketa erakunde eskudunak
ezarriko ditu.
Para el uso de estación de gasolina se
permite un aprovechamiento de 0,1
m2/m2, computando a estos efectos
tanto la edificación como los espacios
cubiertos bajo marquesinas, etc. Los
edificios deberán separarse como
mínimo 15 metros del borde de la
calzada. La situación y disposición de
los accesos será establecido por el
organismo competente.
c) Eraikinaren baldintza estetikoak:
c) Condiciones estéticas de la edificación:
Gainaldea: Gainaldeen malda %30-40
bitartekoa izango da. Materiala zeramikazko
teila edo hormigoi gorria izango da.
Cubierta: La pendiente de las cubiertas
estarán comprendidas entre el 30 y
40%. El material de cubrición será a
base de teja cerámica o de hormigón en
color rojo.
Fatxadak: Debekaturik daude zeramikazko
akabera orokorrak fatxada bakoitzeko
azaleraren %20an baino gehiagoan.
Debekatuta dago metalezko arotziak
Fachadas: Se prohíben los tratamientos
generalizados a base de materiales
cerámicos en más de un 20% de la
superficie de cada fachada. Se
170
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
berezko kolorekin edo kolore anodizatuetan
jartzea.
prohíben carpinterías metálicas en sus
colores naturales o anodizadas.
Itxidurak: Lurzatiaren itxidura fabrikaelementuez egin ahal izango da 0,80
metroko altueraraino.
Cerramientos: El cerramiento de la
parcela podrá realizarse con elementos
de fábrica hasta una altura máxima de
0,80 metros.
d) Erabilera baldintzak:
d) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Abeltzaintza eta industri
nekazaritza.
Uso
dominante:
agroindustrial.
Baimenduriko erabilerak:
Usos permitidos:
Agropecuario
R (1).
R (1).
I (1).
I (1).
G (1a, 1b).
G (1a, 1b).
El (1, 2, 3).
El (1, 2, 3).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
T (1) eta S.
T (1) y S.
Dituzten ezaugarriengatik nahitaez lurzoru
urbanizaezinean
kokatu
behar
diren
ekipamenduak baizkik ez dira onartuko.
e) Beste baldintza batzuk:
y
Unicamente se admitirán aquellos
equipamientos
que
por
sus
características
deban
implantarse
necesariamente
en
suelo
no
urbanizable.
e) Otras condiciones:
Herrilan Sailaren Kudeaketa Zerbitzuaren
ekimenez, desjabetu behar diren etxeak
berriz egin ahal izango dira, baldin eta
erakunde
desjabetzaileak,
Udalak
proposaturik, ondoko beharkizunak betetzen
direla uste badu:
A iniciativa del Servicio de Gestión del
Departamento de Obras Públicas se
posibilitará la reposición de aquellas
viviendas que deban ser objeto de
expropiación siempre que el órgano
expropiante,
a
propuesta
del
Ayuntamiento, considere que se
recogen los siguientes requisitos:
—Eraikin berria erraustu nahi den
eraikinaren
zerbitzuak
aprobetxatzeko
behar bezain hurbil egitea.
— Que la localización de la nueva
edificación se realice con una
proximidad, que sea posible aprovechar
los servicios de la edificación a derruir.
— Desjabetzen
egoitza izatea.
ohiko
— Que la vivienda expropiada sea
residencia habitual.
— Eraikin berria inolako babesik ez duen
lurzoru urbanizaezinean egotea.
— Que la zona sobre la que se ubique
la nueva vivienda sea un suelo no
urbanizable sin ningun tipo de
protección.
— Hirigintza Sailak txostena egitea; 15
eguneko epean jakinarazten ez badu,
aldekoa dela ulertuko da.
—Que se informe por el Departamento
de Urbanismo, lo que se entenderá
favorable si no se notifica en el plazo de
15 días.
den
etxebizitza
192. artikulua.— Hirigunearen babeserako Artículo 192.— Suelo de protección de
lurzorua
casco
50 metroko lur-zerrenda izango da, lurzoru
171
Comprende una franja de 50 metros de
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
urbanizagaiaren eta Komunikazioen Sistema ancho medida desde el borde exterior del suelo
Orokorraren kanpoko ertzetik neurtuta, 1:5.000 apto para urbanizar y sistema general de
eskalako Lurzoruaren Sailkapena planoan adierazi comunicaciones tal y como viene señalado en el
plano de clasificación de suelo a escala 1:5000
den bezala.
Alde honetan ez da inolako eraikin-motarik
En esta zona no se permitirá ningún tipo de
baimenduko, sistema orokorrei eta beraien edificación, salvo aquellas que estén ligadas a
mantenimenduari lotuta daudenak eta telefonia los sistemas generales y su mantenimiento, así
mugikorrezko estaldura-ekipoak ezik.
como los equipos de cobertura de telefonía
móvil.
193. artikulua.— Natura
babeserako lurzorua
eta
paisaiaren Artículo 193.— Suelo de protección
natural y paisajística
Natura eta paisaiaren babeserako lurzorua,
dituen ezaugarri ekologikoengatik eta ingurugiro eta
paisaia balioengatik artatzea merezi duen lurzorua
da, artapena ageriko jolas erabilerekin uztartuz, ez
eraikinik, ez motoredun ibilgailurik ez dagoela.
El suelo de protección natural y paisajística
es un suelo cuyas características ecológicas,
ambientales y paisajísticas, interesa conservar,
combinando esa conservación con usos
recreativos de tipo abierto sin edificaciones ni
vehículos a motor.
Tala eta Santa Katalinako faroaren arteko
Comprende la zona de acantilados existente
trokagunea da, udal mugartearen mugaraino.
entre La Tala y el faro de Santa Catalina hasta
el límite del término municipal.
Alde honi haonako arautegi hau ezartzeak ez
La aplicación a esta área de la presente
dauka zerikusirik batere indarreko Kostaldeei normativa es independiente de la que pudiera
buruzko Legearen arabera ezarri behar zaionarekin. corresponder en virtud de la aplicación de la
Ley de Costas vigente.
En esta zona quedará prohibida cualquier
Alde honetan debekatuta dago eraikinik egitea,
behin-behinekoak izanik ere; gaur egun ezarritako tipo de edificación, aun con carácter provisional,
sistema orokorretan sartutakoak soilik baimenduko permitiéndose tan sólo aquellas que en la
dira.
actualidad se hallan incluidas en alguno de los
sistemas generales previstos.
194. artikulua.— Lea
babeserako lurzorua
ibaiko
uhobiaren Artículo 194.— Suelo de protección de la
desembocadura del río Lea
Lea ibaiko uhobiaren babeserako lurzorua,
dituen ezaugarri ekologikoengatik eta ingurugiro eta
paisaia balioengatik artatzea merezi duen lurzorua
da, artapena ageriko jolas erabilerekin uztartuz, ez
eraikinik, ez motoredun ibilgailurik ez dagoela.
El suelo de protección de la desembocadura
del río Lea es un área cuyas características
ecológicas, ambientales y paisajísticas, interesa
conservar, combinando esa conservación con
usos recreativos de tipo abierto sin
edificaciones ni vehículos a motor.
Alde honetan Lea ibaiaren uhobiko fadurak,
Comprende la zona de marismas situadas
Lumentza mendia, Isuntza hondartza eta San Nikola en la desembocadura del río Lea, el monte
uhartea daude.
Lumentza, la playa de Isuntza y la isla de San
Nicolás.
Kostaldeei buruzko Legearen eta egitekoa den
Lea ibaiaren uhobirako udalaz gaindiko Plan
Bereziaren arabera ezarri ahal zaizkion arauen
gorabehera, alde honetan debekatuta dago eraikinik
egitea, orain daudenak edo ezarritako sistema
orokorretarik baten itzalpean garatzen direnak salbu
direla.
Con independencia de la normativa que le
sea de aplicación en virtud de la Ley de Costas
y de la del futuro Plan Especial de la
desembocadura del río Lea, de carácter
supramunicipal, en esta zona queda prohibida
cualquier tipo de edificación, excepto las
existentes en la actualidad o aquellas que se
desarrollan al amparo de alguno de los
sistemas generales previstos.
172
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
195. artikulua.— Maderas de Lekeitioko Artículo 195.— Zona de explotación
basogintzako ustiategia
forestal de maderas de Lekeitio
Maderas de Lekeitiok Lekeitioko udal mugartean
Comprende los terrenos propiedad de
dituen lurrak daude honen barruan; lurrok Santa Maderas de Lekeitio pertenecientes al término
Katalinako farorako bidearen eta Lekeitio-Gernika municipal de Lekeitio y situados entre la
errepidearen artean daude.
carretera del faro de Santa Catalina y la
carretera Lekeitio-Gernika.
Lur hauek, arau subsidiario hauek direla bide,
Estos terrenos quedan vinculados en virtud
egun duten basogintzako ustiategiaren erabilerari de las presentes NN.SS. al uso de explotación
daude loturik; beraien eremuan ez da haizu madedera que ostenta en la actualidad, no
jarduerari loturikoez beste ezein erabilera.
permitiéndose dentro de su ámbito ningún otro
uso que no esté ligado a la actividad que en él
se desarrolla.
Horien
antolamendua
Lekeitioko
udal
mugartearen barruan eta, hala denean, Ipazterko
udalerrian erakunde horri loturik dauden lurrak
biltzen dituen plan berezi baten bitartez araupetuko
da.
Su ordenación vendrá regulada a través de
un Plan Especial que incluya los terrenos
ligados a esta entidad y dentro del término
municipal de Lekeitio, y en su caso los situados
en el municipio de Ipazter.
Plan berezi horren helburua, ondoren adieraziko
diren
parametroak
oinarritzat
harturik
aprobetxamendua
xehetasunez
antolatzeaz
gainera, Santa Katalinako pasealekuaren eta
Gernikako errepidearen artean bide-lotura eta
berorren babesguneak ezartzea da.
Los objetivos de este Plan Especial, al
margen de la ordenación pormenorizada del
aprovechamiento en base a los parámetros que
se señalan a continuación, serán el
establecimiento de la conexión viaria y sus
zonas de protección entre el paseo de Santa
Catalina y la carretera de Gernika.
a) Aprobetxamenduaren antolamendua:
a) Ordenación del aprovechamiento:
Gehienez eraiki daitekeen azalera: 15.000
m2.
Superficie máxima construible: 15.000
m2.
Gehienez atzeman daitekeen espazioa:
80.000 m3.
Ocupación espacial máxima: 80.000
m3.
Gehieneko altuera: 7 metro teilategaleraino.
Altura máxima: 7 metros a alero.
Zedarri eta bideetarainoko distantzia: 15
metro.
Separación a linderos y viales: 15
metros.
b) Eraikinen baldintza estetikoak:
b)
Plan bereziak baldintza estetikoak ezarriko
ditu estalduretako materialez, fatxadez eta
lurzatien itxidurez (hauek inoiz ere ezin egin
izango dira fabrika-elementuez); planaren
azken helburua eraikitzen diren eraikinak
egongo diren landa ingurura moldatzea da.
c) Erabilera baldintzak:
Condiciones
edificaciones:
estéticas
de
las
El plan especial establecerá las
condiciones estéticas en relación con
los materiales de cubrición, fachadas,
cerramientos de parcelas (que en
ningún caso podrán realizarse con
elementos de fábrica) teniendo como
objetivo final la adecuación de las
edificaciones que se construyan al
ámbito rural en el que irán ubicadas.
c) Condiciones de uso:
Erabilera nagusia: Industriako berezia I-4.
Uso dominante: Industrial especial I-4.
Baimenduriko erabilera: Orain dagoen
jarduera mantendu eta garatzeko ez beste
Uso permitido: Exclusivamente aquellos
que vengan ligados al mantenimiento y
173
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
ezertarako burutzen direnak.
desarrollo de la actividad actualmente
existente.
174
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. ATALA
SECCION III
LURZORU URBANIZAEZINEAN DAUDEN
REGIMEN DE LAS EDIFICACIONES
EXISTENTES
ERAIKINEN ARAUBIDEA
EN SUELO NO URBANIZABLE
196. artikulua.— Lurzoru urbanizaezinean Artículo
196.—
Régimen
de
las
dauden eraikinen araubidea
edificaciones existentes en suelo no
urbanizable
Arau subsidiario hauek onetsi ondoren dauden
Las edificaciones existentes, tras la
eraikinek plangintzan erabilerez, antolamenduaz eta aprobación de estas NN.SS. deberán cumplir
aprobetxamenduaz emandako zehaztapen guztiak las determinaciones del planeamiento en todos
bete beharko dituzte.
sus
aspectos,
usos,
ordenación
y
aprovechamiento.
Zehaztapenetariko bat betetzen ez duten
Los edificios que no cumplan alguna de
eraikinak antolamendutik kanpo geratuko dira.
estas determinaciones quedarán en situación
de fuera de ordenación.
Eraikinen erabileren eta arau subsidiario hauetan
En función de la compatibilidad de sus usos
ezarritakoen arteko bateragarritasunaren arabera, con los previstos en estas NN.SS. se distinguen
ondoko jarduketak bereizi dira:
las siguientes situaciones:
1. Arau Subsidiarioetan ezarritako erabilerekin
bateragarriak ez diren erabilerak dituzten
eraikinak. Eraikin hauetan ez da baimenik
emango
berrikuntza,
zabalkuntza
edo
sendoketa obrarik egiteko, baina bai
higiezinaren
higiene,
artapen
eta
apaindurarako behar diren konponketa txikia
egiteko.
1.
2. Arau Subsidiarioetan ezarritako erabilerekin
bateragarriak diren erabilerak dituzten
eraikinak. Eraikin hauetan baimena emango
da berrikuntza eta sendoketa obrak egiteko.
2. Edificios con usos compatibles con los
establecidos en las NN.SS. En estos
edificios se permitirán obras de reforma y
consolidación.
175
Edificios con usos existentes no
compatibles con los establecidos en las
NN.SS. En estos edificios no se permitirá
obra alguna de reforma, ampliación o
consolidación, pero sí aquellas pequeñas
reparaciones que requieran la higiene,
conservación y ornato del inmueble.
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
V. KAPITULUA
CAPITULO V
SISTEMA OROKORRAK
SISTEMAS GENERALES
176
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. ATALA
SECCION I
DEFINIZIOA ETA MOTAK
DEFINICION Y CLASES
197. artikulua.— Definizioa
Artículo 197.— Definición
Sistema orokorretarako kalifikaturik dago udal
Se califica para sistemas generales aquel
mugarte osorako zerbitzuak egiteko herri erabilerak suelo del término municipal destinado a
edukiko dituen lurzorua. Sistema orokorrak albergar usos púublicos con ámbito de servicio
antolamendu-planoetan adierazita daude.
a nivel de todo el término municipal. Son
sistemas generales los así señalados en los
planos de ordenación.
198. artikulua.— Zatiketa
Artículo 198.— División
Lekeitioko udal mugartean ondoko sistema
La división de los sistemas generales
orokorrak daude:
delimitados en el término municipal de Lekeitio
es la siguiente:
— Komunikazioen Sistema Orokorra K.S.O.
— Sistema general de comunicaciones,
S.G.C.
— Gune Askeen Sistema Orokorra G.A.S.O.
— Sistema general de espacios libres,
S.G.El.
— Kirol Ekipamenduaren Sistema Orokorra
K.E.S.O.
—
— Eskola Ekipamenduaren Sistema Orokorra
E.E.S.O.
— Sistema general de equipamiento escolar,
S.G.Ee.
—
—
Ongintza-osasuneko
Ekipamenduaren
Sistema Orokorra O-O.S.O.
Sistema general
deportivo, S.G.Ed.
de
equipamiento
Sistema general de equipamiento
benéfico-sanitario, S.G.Ebs.
— Azpiegituren Sistema Orokorra.
— Sistema general de infraestructuras.
— Erkidego Ekipamenduaren Sistema Orokorra.
—
199. artikulua.— Kokaera
Sistema general
comunitarios.
de
equipamientos
Artículo 199.— Emplazamiento
Sistema orokorrak arau subsidiario hauetan
Los sistemas generales pueden situarse en
ezarritako hiru lurzoru motetan koka daitezke; las tres clases de suelo establecidas por estas
ondokoak dira:
NN.SS., y serán:
— Hiri lurzoruko sistema orokorra.
— Sistema general en suelo urbano.
— Lurzoru urbanizagaiko sistema orokorra.
— Sistema general en suelo apto para
urbanizar.
— Lurzoru urbanizaezineko sistema orokorra.
— Sistema general en suelo no urbanizable.
177
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
200. artikulua.— Titulartasuna
Artículo 200.— Titularidad
Sistema orokorrak, titularra denaren arabera,
Los sistemas generales, por razón de quien
ondokoak izan daitezke:
ostente su titularidad, podrán ser:
—
Pribatuak:
Herri
Administrazioaren
erakunderen batenak ez direnak.
— Privados: cuando no pertenezcan a
ningún organismo de la Administración
Pública.
— Udalarenak: Udalarenak direnak.
— Municipales: cuando pertenezcan al
Ayuntamiento.
—Udalaz gaindikoak: Aldundiarenak, Autonomia
Erkidegoarenak, Estatu Zentralarenak edo
horien erakunderen batenak direnak.
—Supramunicipales: cuando pertenezcan a
la Diputación, Comunidad Autonoma,
Estado central o alguno de sus
organismos.
201. artikulua.— Burutzapena
Artículo 201.— Ejecución
Herri sistema oroko sistema orokor guztiak
Todos los sistemas generales públicos
(Udalarenak eta udalaz gaindikoak) herri ekimenez (municipales y supramunicipales) se ejecutarán
eta herri fondoen pentzura burutuko dira.
por iniciativa pública y con cargo a fondos
públicos.
Lurzorua desjabetzapen bitartez eskuratuko da,
El suelo se adquirirá por expropiación, sin
baina beste era batzuez ere egin daiteke.
perjuicio de que ello pueda hacerse por otros
sistemas.
178
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. ATALA
SECCION II
KOMUNIKAZIOEN SISTEMA OROKORRA
SISTEMA GENERAL DE
COMUNICACIONES
202. artikulua.— Definizioa
Artículo 202.— Definición
Komunikazioen Sistema Orokorrean daude
Udalarentzako zerbitzua edo udalaz gaindikoa
egiten duten bideak. Hiri lurzoruan, orain dagoen
galtzada baizik ez da izango Komunikazioen
Sistema Orokorrekoa; galtzada horretan egingo
diren zabalkuntzak Toki Sistemakoak izango dira.
Zabalkuntzok lagapen bitartez eskuratuko dira
jardununeetan daudenean eta desjabetzapen
bitartez banako jarduketak egiten direnean. Lurzoru
urbanizagaian,
halakotzat
joko
dira
gurpilezkoentzako galtzada eta horren arauzko
bazterbideak,
eta
espaloiak,
eta
lurzoru
urbanizaezinean galtzadak eta horien zortasunaldeak.
Componen
el
sistema
general
de
comunicaciones las vías que prestan servicio de
ámbito municipal o supramunicipal. En el suelo
urbano únicamente tendrá la consideración de
sistema general de comunicaciones la calzada
existente, teniendo las ampliaciones previstas el
carácter de sistema local. Dichas ampliaciones
se obtendrán por cesión cuando se encuentren
incluidas en unidades de actuación o por
expropiación cuando se trate de actuaciones
aisladas. En el suelo apto para urbanizar,
tendrán esta consideración la calzada de
rodadura con sus arcenes reglamentarios y
aceras, y en suelo no urbanizable las calzadas
con sus zonas de servidumbre.
Bide berrien taxuketetarako Arauetan ezarri
diren mugak, bakoitzari dagokion eraikintzaproiektuaren araberako aldea desjabetu ondoren
zehaztuko dira. Hori egin ostean, bide-azpiegiturak
ukitzen ez dituen lurrak birkalifikatuko dira eta
mugakideak kalifikatuko, horretarako behar diren
aldarazpena eginez.
Los límites recogidos en las Normas para los
trazados de nueva vialidad se concretarán una
vez hayan sido determinadas las zonas de
expropiación en los correspondientes proyectos
de construcción, procediéndose posteriormente
a la recalificación de los terrenos que no
resulten afectados por la infraestructura viaria a
la calificación de los colindantes, mediante las
oportunas modificaciones.
203. artikulua.— K.S.O.en zerrenda
Artículo 203.— Relación de S.G.C.
K.S.O. 1: Biribilgua-Markinako bidea.
S.G.C. 1: Rotonda-Carretera Markina.
K.S.O. 2: Biribilgua-Mendexako bidea.
S.G.C. 2: Rotonda-Carretera Mendexa.
K.S.O. 3: Biribilgua-Larrotegi.
S.G.C. 3: Rotonda-Larrotegi.
K.S.O. 4: Atea-Larrotegi lotunea. Saihesbidea
eta autobus-geltokia.
S.G.C. 4: Conexión Atea-Larrotegi. Variante
y estación de autobuses.
K.S.O. 5: Eskolapea-Arropain.
S.G.C. 5: Eskolape-Arropain.
K.S.O. 6: Eskolapea, portua eta Santa Katalina.
S.G.C. 6: Eskolape-Puerto y Santa Catalina.
K.S.O. 7: Portualdea.
S.G.C. 7: Zona portuaria.
K.S.O. 8: Santa Katalinako faroaren seinalizazio
aldea.
S.G.C. 8: Area de señalización del faro de
Santa Catalina.
179
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
204. artikulua.— K.S.O.
Markinako bidea
1:
Biribilgua- Artículo 204.— S.G.C.
Carretera Markina
1:
Rotonda-
Definizioa: Komunikazioen sistema orokor hau
hiru eserlekuen biribilguaren eta horren eta MarkinaOndarroa bidearen Arropaingo lotunearen artean
egitea proiektatu da. Sistema orokor gisa Lekeitioko
udal mugartean dagoena sartuko da; hala ere,
horren taxuketa osatzeko Ipazterko Udalak bere
udal mugartean dagoen aldea birkalifikatu beharko
du.
Definición:
Sistema
general
de
comunicaciones proyectado entre la rotonda de
tres bancos y su conexión en Arropain con la
carretera a Markina- Ondarroa. Se incluye como
sistema general la parte correspondiente al
término municipal de Lekeitio, si bien y para
completar su trazado será necesario calificar
por parte del municipio de Ipazter la zona de
este vial incluido en el término municipal.
90 metro zabalerako lerro bat gordetzen da
azpiegituraren eta bere ekipamendu eta instalazio
osagarrien ezarpenerako afektatua, bere luzera
osoan. Obra materialki gauzatua dagoenean, bere
behin
betiko
trazatua
A.S.n
hurrengo
berrikuspenean jasoko da, afekzio honetaz aske
geratuz azpiegiturak berak eta bere ekipamendu eta
instalazio osagarriak okupatzen ez dituzten
gainerako lurzoruak.
Se reserva una banda de 90 metros de
anchura afectada a la implantación de la
infraestructura y de sus equipamientos e
instalaciones auxiliares, a lo largo de toda su
longitud. Una vez ejecutada materialmente la
obra, se incorporará a la próxima revisión de las
NN.SS. su trazado definitivo, quedando
liberados de la afección el resto de terrenos no
ocupados por la infraestructura misma,
equipamientos e instalaciones auxiliares.
Dena dela, hura garatzen duen proiektuan
En todo caso, el proyecto que lo desarrolle
ingurugiroan behar bezala integratzeko behar diren deberá incluir las justificaciones y medidas
bidezkoketak eta neurri zuzentzaileak sartu beharko correctoras para su correcta integración
medioambiental.
dira.
Garapen plangintzaren eta proiektu beraren
baldintza teknikoen pleguek ingurugiro eragin
azterlanaren neurri babestzaile gustiak eta
ingurugiro ikuskaritza programa jasoko dituzte,
dagokion Ingurugiro Eraginari buruzko Behin Betiko
Txostenak jasotako zehaztapenekin.
Los pliegos de condiciones técnicas del
planeamiento de desarrollo y del proyecto
mismo deberán recoger todas las medidas
protectoras y el programa de vigilancia
ambiental del estudio de impacto ambiental, con
las especificaciones que contenga el Informe
Definitivo de Impacto Ambiental.
Titulartasuna:
Aldundia).
Titularidad:
Foral).
Udalaz
gaindikoa
205. artikulua.— K.S.O.
Mendexako bidea
2:
(Probintzi
Supramunicipal
Biribilgua- Artículo 205.— S.G.C.
Carretera Mendexa
2:
(Diputación
Rotonda-
Definizioa: K.S.O. hau biribilguaren eta Lea
Definición: S.G.C. existente entre la rotonda
ibaiko zubiaren artean dago.
y el puente sobre el río Lea.
Titulartasuna:
Aldundia).
Udalaz
206. artikulua.—
Larrotegi
gaindikoa
K.S.O.
3:
(Probintzi
Titularidad:
Foral).
Supramunicipal
Biribilgua- Artículo 206.—
Larrotegi
S.G.C.
3:
(Diputación
Rotonda-
Definizioa: K.S.O. hau Gernikako errepidearen
Definición: S.G.C. proyectado entre la
eta Larrotegiko eskolaldearen artean egitea carretera de Gernika y la zona escolar de
proiektatu da.
Larrotegi.
Titulartasuna: Udalarena.
Titularidad: Municipal.
180
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
207. artikulua.— K.S.O. 4: Atea-Larrotegi eta Artículo 207.— S.G.C. 4: Atea-Larrotegi y
autobus-geltokia
estación de autobuses
Definizioa: Honen barruan Ateako Larrotegiko
lotunea eta saihesbidea daude; eremu horretan
autobus-geltokia egiteko asmoa dago. Horren
kokaera 10-2 planoan (1:1000 eskalakoa) eta
15.ean (1:500 eskalakoa) agertarazi da grafikoki.
Ildo honetan, gehieneko lerrokadurak Larrotegiko
azken egoitza-eraikinekoak izango dira, horretarako
xehekapen-azterlana egin baitzen. Gehieneko
atzematea 500 m2-koa izango da eta gehienez 700
m2 eraikiko dira; teilategalaren gehieneko altuera 8
metro izango da. Geltokia burutzen denean, egun
dagoen oinezkoentzako erabilera zaindu eta
bultzatuko da.
Definición: S.G.C. proyectado que incluye la
conexión de Atea por Larrotegi y la variante, en
cuyo ámbito se ha previsto la ubicación de la
estación de autobuses. Su ubicación viene
recogida gráficamente en los planos 10-2
(escala 1:1000) y 15 (escala 1:500). En este
sentido se respetarán como alineaciones
máximas las que lo relacionan con el último
edificio residencial de Larrotegi, objeto en su día
de estudio de detalle. La ocupación máxima
sera de 500 m2 y 700 los m2 máximos
edificados, siendo la altura máxima de alero 8
metros. En su concreción se contemplará y
potenciará el uso peatonal que ostenta en la
actualidad.
Titulartasuna: Udalarena.
208. artikulua.—
Arropain
K.S.O.
Titularidad: Municipal.
5:
Eskolapea- Artículo 208.—
Arropain
S.G.C.
5:
Eskolape-
Definizioa: K.S.O. badago orain, izan ere Ateatik
Definición: S.G.C. existente representado
Lekeitiorako sarbidea baita; beronek lotzen ditu por el actual acceso a Lekeitio desde Atea y
K.S.O. 1 eta K.S.O. 2.
que realiza la conexión entre el S.G.C. 1 y el
S.G.C. 2.
Titulartasuna:
Udalarena
Gainerakoa udalaz gaindikoa.
(Mandaskaraino).
Titularidad: Municipal (hasta Mandazka).
Supramunicipal el resto.
209. artikulua.— K.S.O. 6: Eskolapea, portua Artículo 209.— S.G.C. 6:
eta Santa Katalina
Puerto y Santa Catalina
Eskolape-
Definizioa: K.S.O. hau badago orain, izan ere
Definición: S.G.C. existente entre la plaza
Eskolapeko plazaren, portuaren eta Santa del Eskolape, el puerto y el paseo de Santa
Katalinako pasealuaren artean.
Catalina.
Titulartasuna: Udalarena.
Titularidad: Municipal.
210. artikulua.— K.S.O. 7: Portualdea
Artículo 210.— S.G.C. 7: Zona portuaria
Definizioa: K.S.O. hau badago orain, izan ere
portuko moilak eta eta bertako herri jabarian
jarduerak egiteari loturiko gainerako elementuak
hartzen ditu. Alde honetan dauden eraikinak orain
dauden egoeran sendotu dira.
Definición: S.G.C. existente que comprende
los muelles y demás elementos vinculados a la
actividad portuaria de titularidad pública. Las
edificaciones existentes en este S.G.C. 7
quedan consolidadas en su situación actual.
Titulartasuna:
Jaurlaritza).
Titularidad:
Vasco).
Udalaz
gaindikoa
(Eusko
181
Supramunicipal
(Gobierno
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
211. artikulua.— K.S.O. 8: Santa Katalinako Artículo 211.— S.G.C. 8: Area de
faroaren seinalizazio aldea
señalización del faro de Santa
Catalina
Definizioa: K.S.O. hau badago orain, izan ere
Definición: S.G.C. existente, que incluye el
Santa Katalinako faroari egun loturiko instalazioak área en la que se enclavan las actuales
dauden lurrak hartzen ditu. Alde honetan dauden instalaciones vinculadas al faro de Santa
eraikinak orain dauden egoeran sendotu dira.
Catalina. Las edificaciones existentes en este
área quedan consolidadas en su situación
actual.
Titulartasuna: Udalaz gaindikoa (Herri Obren
Titularidad: Supramunicipal (Ministerio de
Ministerioa).
Obras Públicas).
182
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. ATALA
SECCION III
GUNE ASKEEN SISTEMA OROKORRA
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS
LIBRES
212. artikulua.— Definizioa
Artículo 212.— Definición
Gune Askeen Sistema Orokorra (G.A.S.O.)
deritzonaren barruan daude, udal eremuko
zerbitzurako izanik, Legeak mota honetako
zuzkidutretarako
adierazitako
gutxieneko
ezuagarriak dituzten gune askeak. Erabilera honi
berez datxezkion elementuak baino ezin eraiki
izango dira, esaterako kioskoak eta hiri altzariak, bai
eta zorupeko azpiegiturak ere.
Componen el sistema general de espacios
libres (S.G.El.), aquellos espacios libres cuyo
servicio alcanza el ámbito municipal y que
cumplen las características mínimas señaladas
por la ley para ese tipo de dotaciones.
Unicamente se posibilitará la construcción de
elementos propios de ese uso como kioskos y
mobiliario urbano, así como las infraestructuras
subterráneas.
G.A.S.O. bakoitzaren barruan sartuta daude,
halaber, beraren sarbideak, berezko duen zatia
behintzat, eta bertan dauden erabilera zehatzeko
herri jabetzako eraikinak. Horiek denak Udalarenak
izango dira.
Quedan comprendidos dentro de cada uno
de los S.G.El., sus accesos en la parte que les
es exclusiva y las edificaciones de propiedad
pública complementaria de uso específico que
en ellos se puedan disponer. Todos ellos serán
de titularidad municipal.
213. artikulua.— Gune
orokorren zerrenda
askeen
sistema Artículo 213.— Relación de sistemas
generales de espacios libres
G.A.S.O. 1: Udaletxearen plaza.
S.G.El. 1: Plaza del Ayuntamiento.
G.A.S.O. 2: Enperatrizaren parkea.
S.G.El. 2: Parque de la Emperatriz.
G.A.S.O. 3: Eskolapea.
S.G.El. 3: Eskolape.
G.A.S.O. 4: Atea.
S.G.El. 4: Atea.
G.A.S.O. 5: Lumentzako mendebaldeko hegala.
S.G.El. 5: Ladera oeste Lumentza.
G.A.S.O. 6: Lumentzako ekialdeko hegala.
S.G.El. 6: Ladera este Lumentza.
G.A.S.O. 7: Zubietako aldea.
S.G.El. 7: Zona Zubieta.
G.A.S.O. 8: Etxebarria auzoko parke.
S.G.El. 8: Parque en Etxebarria auzoa.
G.A.S.O. 9: Larrotegiko parkea.
S.G.El. 9: Parque en Larrotegi.
G.A.S.O. 10: Santa Katalinako pasealekua.
S.G.El. 10: Paseo Tala-Santa Catalina.
G.A.S.O. 11: Arropain.
S.G.El. 11: Arropain.
183
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
IV. ATALA
SECCION IV
KIROL EKIPAMENDUAREN SISTEMA
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO
OROKORRA
DEPORTIVO
214. artikulua.— Definizioa
Artículo 214.— Definición
Kirol
Ekipamenduzko
Sistema
Orokorra
(S.G.Ed.) osatzen dute, titulartasun publiko edo
pribatuaz Kirolan jarduteko diren Udal eta/edo
Eskualdeko izaeradun eraikin eta instalazioak.
S.G.Ed.-ko dagoen osagaia kontsolidatu egiten da
oraingo bere egoeran, S.G.Ed. 1 eta 2 burutzapen
berria dutenetarako 0,10 m2/m2-ko gehieneko
eraikigarritasuneko parametro bat ezarriz Sistema
Orokor honetako osagaietarako. G.G.Ed. 1 eta 2
sortu berri hauetarako, gehieneko lerrokapenek 5
metroko gutxieneko distantzia errespetatuko dute
muga eta bideetara. Lursailaren behin betiko
sestrari dagokion eraikinen gehieneko altuera 10
metrokoa izango da.ºº
Componen
el
Sistema
General
de
Equipamiento Deportivo (S.G.Ed.) aquéllos
edificios e instalaciones de carácter Municipal
y/o Comarcal y que con titularidad pública o
privada están destinadas a la práctica del
Deporte. El elemento existente del S.G.Ed.3 se
consolida
en
su
situación
actual,
estableciéndose para los de nueva ejecución,
S.G.Ed. 1 y 2, un parámetro de edificabilidad
máximo para los elementos de este Sistema
General de 0,10 m2/m2. Para estos G.G.Ed. 1 y
2 de nueva creación, las alineaciones máximas
respetarán una distancia mínima de 5 metros a
linderos y a viales. La altura máxima de las
edificaciones repecho a la rasante definitiva del
terreno será de 10 metros.
S.G.Ed. 4 Trinkete Etxearako, eraiki den
azaleraren 1.000 m2-ko hedapena ezartzen da,
erdisoto solairutik, beheko solairuan eta bere
sarbideetan sestraren azpiko igerilekuaren pabiloi
estalia egiteko. Lerrokapenek, eraikinen eguneko
erdisoto eta behe solairuko perimetroaren eta
igerilekuko terrazaren lerrokapenak errespetatuko
dituzte. Hegaleko gehieneko kota, trinketearen
pabiloi estaliaren (eguneko C.A. 36,68) gainalde
lauaren eguneko hegalaren kota izango da.
Eraldatu, Kontsolidatu eta Hedatzeko obrak
baimenduko dira, hedatuz
gero eraikitako
azaleraren %10eko gehieneko bateraino, lerrokapen
eta gehieneko altuerei dagokienean, lehenagoko
hedaketan adierazi den era berean. (Eguneko
perimetro globala eta eguneko C.A. 36,68).
Se establece para el S.G.Ed. 4 Trinkete
Etxea una ampliación de 1.000 m2 de la
superficie construida para la creación de un
pabellón cubierto de la piscina en la planta baja
y de sus accesos bajo rasante desde la planta
semisótano. Las alineaciones respetarán las
alineaciones actuales del perímetro de la planta
semisótano y planta baja actuales de las
edificaciones y de la terraza de la piscina. La
cota máxima de alero será la cota de alero
actual de la cubierta plana del pabellón cubierto
del trinkete (C.A. actual 36,68). Se permitirán
obras
de
Reformas,
Consolidación
y
Ampliación, hasta una máximo de un 10% de la
superficie construida total tras la ampliación,
posibilitada en cuanto a alineaciones y alturas
máximas del mismo modo que se ha señalado
en la ampliación anterior. (Perímetro global
actual y C.A. actual 36,68).
215. artikulua.— Kirol ekipamenduaren Artículo 215.— Relación de sistemas
sistema orokorren zerrenda
generales de equipamiento deportivo
K.E.S.O. 1: Saihesbidearen ondoko troka.
S.G.Ed. 1: Vaguada junto variante.
K.E.S.O. 2: Larrotegiko futbol-zelaia.
S.G.Ed. 2: Campo de fútbol de Larrotegi.
184
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
K.E.S.O. 3: Frontoi-kiroldegia.
S.G.Ed. 3: Frontón Polideportivo.
K.E.S.O. 4: Trinkete Etxea.
S.G.Ed. 4: Trinkete Etxea.
185
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
V. ATALA
SECCION V
ESKOLA EKIPAMENDUAREN SISTEMA
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO
OROKORRA
ESCOLAR
216. artikulua.— Definizioa
Artículo 216.— Definición
Eskola Ekipamenduaren Sistema Orokorra
(E.E.S.O.) deritzonaren barruan daude titulartasuna
publikokoa zein pribatukoa izanik (Mertzedarioak)
irakaskuntzako eta hezkuntzako zerbitzuak egiten
diren Usdalaren edota eskualdearen eraikinak eta
instalazioak. Orain dauden elementuak oraingo
egoeran sendotu dira.
Comprenden el sistema general de
equipamiento escolar (S.G.Ee.) aquellos
edificios e instalaciones de carácter municipal
y/o comarcal y que con titularidad pública o
privada (Mercedarios) prestan servicios de
carácter docente y educativo. Los elementos
existentes se consolidan en su situación actual.
217. artikulua.— Eskola ekipamenduaren Artículo 217.— Relación de sistemas
sistema orokorren zerrenda
generales de equipamiento escolar
E.E.S.O. 1: Larrotegiko eskolaldea.
S.G. Ee. 1: Zona escolar Larrotegi.
E.E.S.O. 2: Ateako eskolaldea.
S.G. Ee. 2: Zona escolar Atea.
E.E.S.O. 3: Mertzedarioen ikastetxea.
S.G. Ee. 3: Colegio Mercedarios.
186
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
VI. ATALA
SECCION VI
ONGINTZA-OSASUNEKO EKIPAMENDUAREN
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO
SISTEMA OROKORRA
BENEFICO-SANITARIO
218. artikulua.— Definizioa
Artículo 218.— Definición
Sistema orokor honetan Udalak Atean dituen
herri titulartasuneko eraikinak eta instalazioak
daude. Orain dauden elementuak oraingo egoeran
sendotu dira; hemendik aurrera jarduketaren bat
egin behar bada, lehen araztegirako destinatuta
dagoen aldera eramango da (7.060 m2). Lurzati
honetan gehieneko atzematea 700 m2 izango da
eta gtehienez 1.400 m2 eraikiko dira; teilategalaren
gehieneko altuera 8 metro izango da. Sortuko den
Ongintza-osasuneko Ekipamenduaren Sistema
Orokorraren
elementu
berrian
gehieneko
lerrokaduretan 5 metro utziko dira mugetara eta
bideetara bitartean.
Compone este sistema general aquellos
edificios e instalaciones de carácter municipal y
titularidad pública situados en la zona de Atea.
Los elementos existentes se consolidan en su
situación actual, orientándose cualquier nueva
actuación a la zona anteriormente destinada a
depuradora 7.060 m2). Para esta parcela la
ocupación máxima será de 700 m2 y 1.400 los
m2 máximos edificados, siendo la altura
máxima de alero 8 metros. Para el nuevo
elemento correspondiente al sistema general de
equipamiento benéfico- sanitario previsto, las
alineaciones máximas respetarán una distancia
mínima de 5 metros a linderos y viales.
187
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
VII. ATALA
SECCION VII
AZPIEGITURAREN SISTEMA OROKORRA
SISTEMA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA
219. artikulua.— Definizioa
Artículo 219.— Definición
Azpiegituraren Sistema Orokorraren barruan
Comprende
el
sistema
general
de
daude edateko ura hornitzeko eta hondakin-urak infraestructuras
aquellos
edificios
e
tratatzeko zerbitzuetarako erabiltzen diren Udalaren instalaciones de carácter municipal y titularidad
herri titulartasuneko eraikinak eta instalazioak.
pública que prestan servicios en el ámbito del
suministro de agua potable y el tratamiento de
aguas residuales.
Atal honetan sartu da udal hilerria.
Se ha incluido en esta sección el cementerio
municipal.
Azpiegituraren Sistema Orokorrean orain dauden
elementuak oraingo egoeran sendotu dira.
Burutzapen Proiektuan bildutako araztegiaren
elementuak ere egoera horrexetan daudela ulertuko
da, eraikintza amaitu beharrean dagoela.
Los elementos existentes del sistema
general de infraestructuras se consolidan en su
situación actual. Se entiende que se encuentran
en esa misma situación los elementos de la
depuradora recogidos en el proyecto de
ejecución y a punto de finalizar su construcción.
Halaber, 8. planoan Saneamendurako Oinarrizko
Sarearen taxuketa berria agertarazi da; hori
araztegiarekin batera burutzen ari da. Instalazio
hauek Kostaldeei buruzko Legearen 44.6. artikuluan
eta horren araudiaren 95. artikuluan xedaturikoari
lotuko zaizkio.
En el plano número 8 se recoge así mismo el
nuevo trazado de la red básica de saneamiento
cuya ejecución se desarrolla de forma paralela
a la depuradora. Estas instalaciones se
ajustarán a lo dispuesto en el artículo 44.6 de la
Ley de Costas y 95 de su Reglamento.
220. artikulua.— Azpiegituraren Sistema Artículo 220.— Relación de sistemas
Orokorren zerrenda
generales de infraestructuras
C-1: Hilerria
C-1: Cementerio.
I-1: Araztegia
I-1: Depuradora.
I-2: Ur-biltegia
I-2: Depósito de agua.
I-3: Gas Biltegia.
I-3: Centro de Almacenamiento de Gas.
188
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
VIII. ATALA
SECCION VIII
ERKIDEGO EKIPAMENDUAREN SISTEMA
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
OROKORRA
COMUNITARIO
221. artikulua.— Definizioa
Artículo 221.— Definición
Erkidego Ekipamenduaren Sistema Orokorraren
Componen
el
sistema
general
de
barruan daude denetariko zerbitzuak egiten diren equipamiento comunitario (S.G.Ec.) aquellos
Udalaren edota eskualdearen titulartasun publiko edificios e instalaciones de carácter municipal
zein pribatuko eraikinak eta instalazioak.
y/o comarcal que con titularidad pública o
privada prestan servicios de distinta índole.
222. artikulua.— Erkidego Ekipamenduaren Artículo 222.-Relación
Sistema Orokorraren eraikinen zerrenda
generales
de
comunitario
de sistemas
equipamiento
Erkidego Ekipamenduaren Sistema Orokorraren
La relación de los edificios destinados a
eraikinen zerrenda ondokoa da:
sistema general de equipamiento comunitario
es la siguiente:
1: Udaletxea; 2: Merkatua; 3: Konpainiaren
eraikina; 4: Nautika Eskola; 5: Enperatrizaren
Hostala; 7: Kofradia zaharra; 8: Keleria; 9:
Kofradia berria; 10: Posta eta Telegrafoak;
11: Gizarte Etxea eta zinetokia; 12: Andra
Mariaren parrokia; 13: Konpainiaren eliza; 14:
Domingotarren komentua; 15: Agustindarren
komentua; 16: Santa Elenaren baseliza; 18:
Pietatearen baseliza; 19: Magdalenaren
baseliza; 20: Arrantza Kluba; 20 Bis: Izuntza
Arraun Elkartea; 21: Telefonetxea; 22:
Marinako Laguntzetxea; 23: Goraburu
zinetokia eta Batzokia; 24: Beitia zinetokia eta
hotela; 25: Guruztokia; 26: Abaroa Jauregia.
1: Casa Consistorial; 2: Mercado; 3: Edificio
de la Compañía; 4: Escuela de Náutica;
5: Hostal de la Emperatriz; 7: Cofradía
antigua; 8: Fábrica de hielo; 9: Nueva
Cofradía; 10: Correos y Telégrafos; 11:
Casa parroquial y cine; 12: Parroquia de
Santa María; 13: Iglesia de la Compañía;
14: Convento de las Dominicas; 15:
Convento de las Agustinas; 16: Ermita de
Santa Elena; 18: Ermita de la Piedad; 19:
Ermita de la Magdalena; 20: Club de
Pesca; 20 Bis: Club de Remo Isuntza; 21:
Central Telefónica; 22: Ayudantía de
Marina; 23: Cine Goraburu y batzoki; 24:
Cine Beitia y hotel; 25: Humilladero; 26:
Palacio Abaroa.
Erkidego-ekipamenduko sistema orokorrerako
eraikinen aurreko zerrenclako izaera publiko edo
pribatua arau subsidiarioon 5 zenbakiko planoan
grafiaturik dago. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22 eta
25 zenbakiekin aipatuta dauden eraikinen gainean
egin
beharreko
jarduketak
behin-behinean
onetsitako Alde Zaharraren PRIk eta Arropaingo
PERik ezarritako arautegiaren bitartez araupetu
dira. Erernuotatik kanpo ezin da zabalpenik egin 10,
16, 17, 18, 19, 20 eta 20 Bis zenbakiak dituzten
eraikinetan. 2,5, 11,15, 21, 23, 24 eta 26 zenbakiak
dituzten eraikinetan, gainerakoetan, kontutan
El carácter público o privado correspondiente
a la anterior relación de edificios destinados a
sistema general de equipamiento comunitario
queda grafiado en el plano número 5 de estas
Normas Subsidiarias. Las actuaciones a realizar
sobre los edificios señalados con los números
1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22 y 25 se regulan
mediante la normativa establecida por el P.R.I.
del Casco Antiguo, aprobado provisionalmente,
y el P.E.R.I. de Arropain. Fuera de estos
ámbitos no se permiten ampliaciones en los
edificios señalados con los números 10, 16, 17,
189
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
hartuko da arautegi honen 223. artikuiuan zehaztuta 18, 19, 20 y 20 Bis. Para el resto de los edificios
dagoena.
señalados con los números 2, 5, 11, 15, 21, 23,
24 y 26 se atenderá a lo especificado en el
artículo 223 de la presente normativa.
190
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
IX. ATALA
SECCION IX
K.E.G.O., E.E. G.O., O-O. G.O., AZPIEGITUREN
REGIMEN DE LAS EDIFICACIONES
ETA ERKIDEGO EKIPAMENDUAREN
PERTENECIENTES A LOS S.G.De.,
SISTEMA OROKORRETAKO ERAIKINEN
S.G.Ee., S.G.Ebs. INFRAESTRUCTURAS Y
ARAUBIDEA
EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
223.—
Régimen
de
las
223. artikulua.— K.E.G.O., E.E. G.O., O-O. Artículo
edificaciones pertenecientes a los
G.O.,
azpiegituren
eta
erkidego
S.G.De.
y
S.G.Ee,
S.G.Ebs.,
ekipamenduaren sistema orokorretako
infraestructuras
y
equipamientos
eraikinen araubidea
comunitarios
Ez horien barnean bilduta, ez katalagoturik ez
dauden
titulartasun
pribatuko
eraikinetan
berrikuntza, sendoketa eta zabalkuntza obrak egin
ahal izango dira, baldin eta obrek orain eraikita
dagoen azaleraren %10 ukitzen badute, gehienez.
Gehieneko
zabalkuntza
horren
ezaugarriak
ondokoak dira, lehen aipatu ditugun eraikinen
gehieneko lerrokadura eta altuerei dagokienez:
2:
En aquellos edificios de titularidad privada no
incluidos ni catalogados se permitirán obras de
reforma, consolidación y ampliación, hasta un
máximo de un 10% de la superficie actualmente
construida. Las características de esta
ampliación máxima posibilitada en cuanto a
alineaciones y alturas máximas para cada uno
de los edificios antes mencionados serán las
siguientes:
Merkatua.—Solido
nagusiak
oraingo
lerrokadurak
izango
ditu;
altuera
baimenduriko %10a gehitu ahal da,
teilategalaren gehieneko kogta 27,66 metro
dela (oraingo kota: 24,66).
2: Mercado.—El sólido principal mantendrá
sus actuales alineaciones pudiendo
aumentar el 10% permitido en altura con
una cota máxima de alero de 27,66
metros (C.A. actual 24,66).
5: Enperatrizaren Hostala.—Solido nagusiak
oraingo eraketa bolumetrikoa edukiko du;
sestrapean aipaturiko %10a gehitu ahal da,
baldin eta Isuntza Arraun Taldearen
terrazaren kota mantentzen bada eta dauden
magnolia biak errespetatzen badira.
5: Hostal de la Emperatriz.—El sólido
principal
mantendrá
su
actual
configuración
volumétrica,
pudiendo
ampliarse dicho 10% bajo rasante
siempre que se mantenga la cota de la
terraza del Club de Remo y se respeten
los dos magnolios existentes.
11: Gizarte Etxea eta zinetokia.—Orain dauden
lerrokaduren barruan, altuera baimenduriko
%10a gehitu ahal izango da, baina
teilategalaren gehieneko kota 31,34 metro
izango da (oraingo kota: 28,34).
11: Casa parroquial y cine.—Dentro de las
alineaciones
existentes
podrá
aumentarse el 10% permitido en altura,
con una cota máxima de alero de 31,34
metros (C.A. actual 28,34).
15: Agustindarren komentu berria (1.353 m2).—
2.200 m2-ko gehieneko eraikina aurreikusten
da, erabilera edo antolaera edozein dela.
Antolamenduaren hirigintzako parametroek
klausurako komentuaren barne logikarekin
bat egiten dute eta lerrokadura nagusi biri
egokitutako bi gorputz artikulatu dira. San
Andreserantz ezarrita dagoena komenturako
15: Nuevo Convento de las Agustinas (1.353
m2)..—Se prevé una construcción
máxima de 2.200 m” en cualquiera que
sea su disposición o uso. Los parámetros
urbanísticos de su ordenación responden
a la lógica interna de un convento de
cláusura y consiste en dos cuerpos
articulados que se adaptan a las dos
191
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
da eta oraingo kota, gehienez, 13 m-koa da,
lerrokaduraren erdiko puntuan bidearen
sestra gainean neurturik. Bestea, zerbitzu
osagarrietara dago zuzenduta eta oraingo
kota, gehienez, 9 m-koa da, lehen
adierazitako
irizpideen
arabera.
Arau
Subsidiarioetan 1:500 eskalan aldarazitako
12bis planoan jasotzen dira, grafikoen bidez,
lehen adierazitako zehaztapenak lerrokadura
eta
altuerei
dagokionez.
Erabilera
osagarritzat ostatua hartu da.
alineaciones principales. El orientado
hacia San Andrés es el destinado
propiamente a Convento con una C.A.
máx. de 13 m. en el punto medio de la
alineación medido sobre la rasante del
vial en dicho punto. El otro se destina a
servicios complementarios con una C.A.
máx. de 9 m. según los criterios
anteriormente indicados. Todos estos
extremos en cuanto a alineaciones y
alturas se recogen de forma gráfica en el
plano 12 bis modificado a E:1:500 de las
Normas Subsidiarias. Se admite como
uso complementario el de hospedaje.
20 Bis. Izuntza Arraun Elkartea: Solido nagusiak
bere egungo bolumen-huraketari eutsiko dio.
Hura
zabaltzea
debekatuta
dago.
ltsasoranzko eranskina ezabatuko da,
Itsasoko eta Lehorreko Herri Jabariaren
barruan kokatuta dagoena.
20 Bis: Club de remo Isuritza: El sólido
principal
mantendrá
su
actual
configuración
volumétrica
quedando
prohibida la ampliación de éste, y
suprimiendo e! anexo existente hacia el
mar, situado dentro de Dominio Publico
MarítimoTerrestre.
Hura ekiparnendu-zuzkidurarako eta bcoko
bezala eta ostalaritzarako erabili ahalko da.
Aparte del uso directamente relacionado con
la dotación equipamental del que se trate,
se permite también su utilización para
txoko y hosteleria.
Era berean, solido nagusiaren gainaldearen herri
erabilerako zortasuna errespetatu beharko
da.
Se
deberá, así mismo, respetar la
servidumbre de uso público de la cubierta
del sólido principal.
21: Telefonetxea.—Orain dauden lerrokaduren
barruan, altuera baimenduriko %10a gehitu
ahal izango da, baina teilategalaren
gehieneko kota 45,50 metro izango da
(oraingo kota: 42,45).
21:
Central telefónica.—Dentro de las
alineaciones existentes podrá aumetarse
el 10% permitido en altura, con una cota
máxima de alero de 45,50 metros (C.A.
actual 42,45).
23:
Gora-Buru zinetokia, Batzokia.—Solido
nagusiak oraingo eraketa bolumetrikoa
edukiko du; sestrapean aipaturiko %10a
gehitu ahal da, baldin eta oraingo landareek
bere hartan badiraute eta Beitia Hotelaren
mugaraino 10 metro uzten badira.
23: Cine Goraburu y batzoki.—El sólido
principal
mantendrá
su
actual
configuración
volumétrica,
pudiendo
ampliarse dicho 10% bajo rasante o en
planta baja siempre que se respete la
vegetación principal existente y una
distancia mínima al lindero del hotel
Beitia de 10 metros.
24: Beitia Hotela eta zinetokia.—Baimenduriko
%10eko zabalkuntza orain dagoen mehelina
ixtea izango da; lerrokadura Pietate kalean
zehar luza daiteke, baina 10 metro gehienez.
Teilategalaren gehieneko altuera BS + 2
solairu egiturari dagokiona izango da (orain
dagoen mehelina baino bat gutxiago).
24: Cine y hotel Beitia.—La ampliación del
10% permitido se planteará como cierre
de la medianera existente, pudiendo
prolongar dicha alineación en Piedade
kalea un máximo de 10 metros. La altura
máxima de alero será la correspondiente
a PB + 2 (una menos que la medianera
existente).
26: Abaroa Jaruegia.—Solido nagusiak oraingo
eraketa bolumetrikoa edukiko du. Eraikin eta
lur-zatian ostatu-ostalaritza eta aparkaleku
publikoko erabilerak kokatu ahal izango dira
E:1:500 eskalara 20. planoko zehaztapenen
arabera.
26: Palacio Abaroa..—El sólido principal
mantendrá su actual configuración
volumétrica. En el edificio y la parcela se
podrá albergar un uso hotelero-hostelero
y de aparcamiento público conforme a las
determinaciones del plano 20 a E:1:500.
192
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
E.E.S.O. 2: Ateako eskolaldea.
S.G. Ee. 2: Zona escolar Atea.
Hirigintzako fitxa:
Ficha urbanística:
-Lurzoruaren sailkapena : Hiri lurzorua.
-Clasificación del suelo: Suelo urbano.
-Erabilera
zehaztuen
Hezkuntza-ekipamenduzko
orokorra (S.G.Ee).
-Calificación usos pormenorizados:
Sistema General de Equipamiento
Educativo (S.G.Ee).
kalifikazioa:
sistema
-Azalera: 2.793 m2.
-Superficie: 2.793 m2.
-Eraikigarritasuna gordina: 3.100 m2.
-Edificabilidad bruta. 3.100 m2.
-Eraikigarritasuna: 1,20 m2/m2.
-Edificabilidad: 1,20 m2/m2.
-Atzematea: 45%.
-Ocupación: 45%.
-Mugetara distantzia: 5 metro.
-Distancia a linderos: 5 metros.
Solairuak gehienez: Beheko solairua + 2
solairu.
-Número de plantas máximo: Planta
baja + 2 plantas.
-Altuera gehienez: 16 metro
-Altura máxima: 16 metros.
Zabalkuntza handiagoak egin nahi izanez gero,
Para ampliaciones superiores habrá de
Arau Subsidiarioen unean uneko aldarazpena egin redactarse una modificación puntual de las
beharko da, ingurua ikertu ondoren eskuhartzea NN.SS. que tras un análisis del entorno
bideragarria eta egokia dela frogatzen duena.
justifique la viabilidad y adecuación urbanística
de la intervención.
193
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
X. ATALA
SECCION X
ERAIKINEN KATALOGOA
CATALOGO DE EDIFICACION
224. artikulua.— Eraikinen katalogoa
Artículo 224.— Catálogo de edificación
Alde Zaharraren Birgaikuntza Integralerako
Fuera del ámbito abarcado por el P.R.I. del
Planak hartzen duen eremutik kanpo, Erakinen Casco Histórico se incluyen en el Catálogo de
Katalogoan Ondare Historiko Artistikoan dauden Edificación
los
bienes
integrantes
del
ondasunak sartu dira.
Patrimonio Histórico Artístico:
1: Abaroa jauregia; 2: San Juan Talakoko
baseliza; 3: Arropaingo Magdalenaren
baseliza; 4: Santa Elena eta San Rokeren
baseliza; 5: Santa Katalinako faroa; 6:
Antxorizko Santa Katalinaren baseliza; 7:
Santa Katalina leize edo koba; 8: Lumentzako
gotorlekua; 9: Lumentzako koba; 10: San
Nikola uharteko baseliza eta komentua; 11:
San Nikolas uharteko gotorlekua; 12:
Isuntzako moila zaharra; 13: Isuntzako zubia
1770; 14: Murelaga untziola; 15: Mendieta
untziola; 16: Hilerria; 17: Zaharretxea.
1: Palacio Abaroa; 2: Ermita de San Juan
Talako; 3: Ermita de la Magdalena en
Arropain; 4: Ermita de Santa Elena y San
Roke; 5: Faro de Santa Catalina; 6:
Ermita de Santa Catalina de Antxoriz; 7:
Abrigo o cueva de Santa Catalina; 8:
Fuerte de Lumentza; 9: Cueva de
Lumentza; 10 Ermita y convento de la isla
de San Nicolás; 11: Fortín de la isla de
San Nicolás; 12: Antiguo muelle de
Isuntza; 13: Puente de Isuntza 1770; 14:
Astillero Murelaga; 15: Astillero Mendieta;
16: Cementerio; 17: Edificio de la
Residencia.
224 bis artikulua.— Kostaldeei buruzko Artículo 224-bis.— La aplicación de la
Legearen ezarpena Arau Subsidiarioetan
Ley de Costas en las NN.SS.
a) Babes-zortasunak ukitzen duen aldean, Arau
Subsidiarioek ezarri duten sailkapena eta
kalifikazioa gorabehera, Kostaldeei buruzko
Legearen 24 eta 25. artikuluetan ezarritako
erabilerak soilik onartuko dira. Baimenduriko
erabilera horiek burutzeko, beste alde batetik,
Autonomia Erkidegoaren organo eskudunak
emaniko baimena beharko da, Kostaldeei
buruzko Legearen Araudia partzialki aldarazi
duen 1192/92 Errege Dekretuaren 18.1 eta
49. artikuluetan zehaztu denaren arabera.
a) En la zona afectada por la servidumbre de
protección, con independencia de la
clasificación y calificación establecida por
las NN.SS., se admitirán sólo los usos
que establecen los artículos 24 y 25 de la
Ley de Costas. Asu vez estos usos
permitidos deberán contar con la
autorización del órgano competente de la
Comunidad Autónoma, según determinan
los artículos 48.1 y 49 del R.D.
1.112/1992, por el que se modifica
parcialmente el Reglamento de la Ley de
Costas.
b) Kostaldeei buruzko Legea indarrean jartzen
denean
dauden
herri
jabariko
edo
zortasuneko
aldeetako
obra
eta
instalazioetan
lege
horren
xedapen
iragankorretarik laugarrenean zehaztutako
izango da eraentzaile.
b) Las obras e instalaciones situadas en
zonas de dominio público o de
servidumbre existente a la entrada en
vigor de la Ley de Costas, se regirán por
lo especificado en la disposición
transitoria cuarta de dicha Ley.
c) Herriaren itsas-lur jabariaren erabilpenerako
c)
194
La
utilización
del
dominio
público
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
marítimo-terrestre se ajustará a lo
dispuesto en el título III de la Ley de
Costas. Las concesiones otorgadas se
ajustarán a lo determinado en los
correspondientes títulos administrativos.
Kostaldeei buruzko Legearen III. izenburuan
xedatutakoa beteko da. Egilesten diren
emakidak
administrazio-titulu
egokietan
ezarritakoari lotuko zaizkio.
d) Saneamendu sareko instalazioek Kostaldeei
buruzko Legearen 44.6. artikuluan eta horren
araudiaren baterako artikuluetan ezarritako
baldintzak
beteko
dituzte,
araztegiak
horretarako gorde den lurzatiaren barruan
dituen instalazioen garapenaren plangintzan,
urbanizazio proiektuetan eta behin-betiko
proiektuan kontuan hartzeko.
d)
Las instalaciones de la red de
saneamiento cumplirán las condiciones
que se establecen en el artículo 44.6 de
la Ley de Costas y concordantes de su
Reglamento, con el fin de que sea tenido
en cuenta en el planeamiento de
desarrollo, proyectos de urbanización y
proyecto definitivo de las instalaciones de
la depuradora dentro de la parcela
reservada al efecto.
225 artikulua.— Arkeologia Usteko Gunea: Artículo 225.— Zona de Presunción
erromatarren kokalekua Santa Katalina
Arqueológica: Asentamiento romano
gunean
de la zona de Santa Catalina
Santa Katalinako Trinkete Etxea gunea,
kokalekuaren planoan Arkeologia Usteko Gunea
bezala aitortua denaren osagaia da: 24 zenbakia
izendazioaz guneak eta osagai arkeologikoak –
Erromatarren kokalekua Santa Katalina gunean.
La zona del Trinkete Etxea de Santa
Catalina forma parte de la zona declarada como
Zona de Presunción Arqueológica, delimitada
en el plano de localización: Zonas y elementos
arqueológicos con la denominación número 24Asentamiento romano de la zona de Santa
Catalina.
Euskal Kultur Ondarearen 7/1990 Legearen 49
artikuluan ezartzen denarekin adostasunean, aipatu
Gunean egin nahi diren obren jabe eso
sustatzaileak, orubearen edo eraikinaren balio
arkeologikoari
eta,
urriaren
8ko
234/1996
Dekretuaren 7 eta artikulu parekideetan ezarritako
terminoetan, obren proiektuan honek izan lezaken
eraginari buruzko azterlana aportatu beharko du.
A tenor de lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, el
propietario o promotor de las obras que se
pretendan realizar en dicha Zona, deberá
aportar un estudio referente al valor
arqueológico del solar o edificación y la
incidencia que pueda tener en el proyecto de
obras, en los términos establecidos en el
artículo 7 y concordantes del Decreto 234/1.996
de 8 de octubre.
195
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
VI. KAPITULUA
CAPITULO VI
ALDE ZAHARRARI BURUZKO
ARAUTEGI IRAGANKORRA
NORMATIVA TRANSITORIA
PARA EL CASCO HISTORICO
196
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. ATALA
SECCION I
ARAUTEGI OROKORRA
NORMATIVA GENERAL
T-1 artikulua.— Ezarpen-eremua
Artículo T-1.— Ambito de aplicación
Arautegi iragankor hau arau subsidiario hauen
La presente Normativa Transitoria será de
planoetan
Alde
Zaharraren
Birgaikuntza aplicación en el Casco Histórico definido como
Integralerako Planaren arabera definitu dugun Alde P.R.I. del Casco Histórico en los planos de las
Zaharrean ezarriko da.
presentes NN.SS.
T-2 artikulua.— Iragankortasuna
Artículo T-2.— Transitoriedad
Arautegi iragankor hau oso-osorik ordeztuko du
La presente Normativa Transitoria sera
beraren eremurako behin-betiko onesten den sustituida
en
su
integridad
por
la
birgaikuntza integralerako planak.
correspondiente del Plan de Rehabilitación
Integrado
(P.R.I.)
que
se
apruebe
definitivamente para su ámbito.
T-3 artikulua.— Lizentzia-eskabideen agiri Artículo T-3.— Documentación adicional
osagarriak
de las solicitudes de licencia
Alde
Zaharraren
eremurako
lizentziaCon independencia de la documentación
eskabideetan eskatzen diren agiriak gorabehera, exigida en las solicitudes de licencia en el
ondoko agiriak ere eskatuko dira:
ámbito del Casco Histórico se exigirá la
documentación adicional siguiente:
Oin berriko obretarako: proiektaturiko
eraikinak eta beraren eraikin erantsiek
sortzen duten multzoaren altxaera-planoak,
1:100 eskalakoak; gutxienez finka oso bi edo
fatxadaren 15 metro, mehelinetik neurtuta;
halaber, hala definituriko kalearen edo
bidegurutzearen aurreko eraikinen altxaeraplanoak.
— Para las obras de nueva planta: alzados
de conjunto a escala 1:100 del edificio
proyectado y de sus edificios colindantes,
con un mínimo de dos fincas completas o
15 metros de longitud de fachada a partir
de sus medianeras, así como alzados de
los edificios enfrentados con el tramo de
calle o encrucijada así definido.
— Kanpoko bao edo materialak aldarazteko: oin
berriko obretarako eskatzen diren altxaeraplano eurak, eta oraingo egoera adierazten
duen altxaera-planoa eta dena delako
fatxadaren edo fatxaden baterako argazkia,
koloretan, 18 24 neurrikoa.
— Para las modificaciones de huecos y
materiales exteriores: los mismos alzados
exigidos para las obras de nueva planta
con inclusión del alzado de estado actual
y fotografías en color tamaño 18 24 del
conjunto de la fachada o fachadas de que
se trate.
—Fatxadak apaintzeko, errotuluak jartzeko edo
aldatzeko eta, oro har, fatxadetan beste
edozelako eskuhartze burutzeko: dena
delako fatxadaren edo fatxaden baterako
argazkia, koloretan, 18 24 neurrikoa.
— Para el adecentamiento de fachadas,
instalación o modificación de rótulos y, en
general, cualquier otra intervención en
fachadas: fotografías en color de tamaño
18
24 del conjunto de fachada o
fachadas de que se trate.
—
197
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
— Esku hartzeko proiektu teknikoa behar den
eraikin katalogatuetan jarduteko: eraikinaren
oin-planoa, ebakidura-planoak eta altxaeraplanoak, 1:50 eskalakoak, nola dauden
zehatz-mehatz agertzen dutenak.
— Para cualquier actuación en edificios
catalogados
que
precise
proyecto
técnico: plantas, secciones y alzados a
escala 1:50 del edificio que permitan la
total descripción de su estado actual.
—Lehen erabilpenerako lizentzia lortzeko:
egindako obra osoari buruzko argazkierreportaia, kanpotik zein barrutik hartuta,
argazkiak gutxienez 9 13 neurrikoak direla.
— Para las licencias de primera utilización:
reportaje de fotografías en color de
tamaño mínimo 9
13 de todos los
aspectos interiores y exteriores de la obra
realizada.
Lekeitioko Alde Zaharrean esku hartzeko
Las intervenciones que se realicen en el
lizentzia lortzeko, Ondare Historiko Artistikoaren Caso Histórico de Lekeitio deberán contar
artapenaren ardura duen erakundearen onespena previamente a su licencia con la aprobación del
beharko da.
organismo encargado de la conservación del
Patrimonio Histórico Artístico.
198
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. ATALA
SECCION II
ORDENANTZA OROKORRAK
ORDENANZAS GENERALES
T-4
artikulua.—
Solairuen
kopurua eta teilategalaren
altuera
gehieneko Artículo T-4.— Número de plantas y
gehieneko
altura de alero máximos
Oro har, eta objektiboki bidezkoa denean izan
Con carácter general, y salvo casos
ezik, parametro bi horien gehieneko kopuruak justificables objetivamente, los topes máximos
aurretik indarrean egon den G.I.A.P.a ezarriz referidos a estos dos parámetros serán los
sortzen direnak izango dira.
resultantes de la aplicación del P.U.V.L.
anteriormente vigente.
T-5 artikulua.— Baimenduriko erabilerak
Artículo T-5.— Usos permitidos
Alde Zaharraren eremuan, eta II. izenburuaren
En el ambito del Casco Histórico, y según las
III. kapituluan definitutako erabileren mota eta clases y categorías de usos definidos en el
kategorien arabera, ondoko erabilera dira haizu:
capítulo III de este mismo título II, se permiten
los siguientes usos:
— R (2a, 4, 5, 6a, 6b).
— R (2a, 4, 5, 6a, 6b).
— C (1a, 2a, 2b, 4).
— C (1a, 2a, 2b, 4).
— I (1).
— I (1).
— Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
— Ec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
— El (1, 2, 3).
— El (1, 2, 3).
T-6 artikulua.— Hegaldurak
Artículo T-6.— Vuelos
Oro har, eta objektiboki bidezkoa denean izan
ezik, gegaldurak 0,50 m edukiko du gehienez. Ezin
egin daiteke luzera hegaldura bakarrik; baoen
zutikako ardatz bakoitzeko hegaldura bat egin
beharko da. Teilategala bakarra eta eraberekoa izan
behar da finka bakoitzean.
Con carácter general y salvo casos
justificables objetivamente, se establece un
vuelo máximo de 0,50 metros, no permitiéndose
vuelos corridos, debiendo ser un vuelo
independizado por cada eje vertical de huecos.
El alero deberá ser corrido y uniforme para cada
finca.
Debekaturik dago hegalkinik egitea fabrikaitxidurarekin,
arotzia
kristaldunez
egineko
begiratokiak izan behar baitira. Halaber, debekaturik
dago balkoietan fabrikako karelik erabiltzea,
burdinazkoak izan behar dutelako.
Se prohíben los cuerpos volados con
cerramiento de fábrica, debiendo ser miradores
acristalados de carpintería. Del mismo modo se
prohíben los antepechos de fábrica en
balcones, que deberán ser de herrería.
199
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
T-7 artikulua.— Merkataritzako
solairuak eta lokalak
beheko Artículo
T-7.—
comerciales
Bajos
y
locales
Bai merkataritzako beheko solairu eta lokaletako
Tanto los escaparates como las puertas de
erakuslehioak,
bai
sarrera-ateak,
fatxada- entrada de los bajos y locales comerciales
mazizoetako planotik 20 cm sartuta egon behar dira; deberán quedar remetidos 20 cm del plano de
mazizoak guztiz agerian egongo dira.
los macizos de fachada, que quedarán exentos
en su totalidad.
Eraikinaren jatorrizko mazizo edo matxoiak eta
baoak bere hartan utziko dira, bai eta materialen
testura, harrien piezakatzea, eta baoak definitzen
dituzten edo beheko solairuaren eta lehenengo
solairuaren arteko muga markatzen duten ozkadura
edo erlaitzak ere. Debekaturik dago baoak
arraskatzea jatorrizko fatxadaren bi bao edo
gehiago batzeko.
Se conservarán los macizos o machones y
los huecos o vanos originarios de la edificación,
la textura de materiales y el despiece de la
piedra y las molduras o cornisas que definen los
huecos o marcan el paso de la planta baja a
planta de piso, prohibiéndose el rasgado de
huecos para unir dos o más huecos de la
fachada original.
En el interior de los huecos la composición
Baoen barrualdean, arotziaren, errotuluen eta
gainerakoen taxuketa nork bere erara burutu ahal de carpintería, rótulos, etc. será libre siempre
izango du, baldin eta fatxadaren eraketa-baoaren que no suponga pérdida de la imagen del hueco
itxura galarazten ez bada.
compositivo de fachada.
Fatxaden gainean piezakatze edo irudi berriak
egitea onartuko da, baldin eta jatorrizkoak bezalako
harriak edo materialak erabiltzen badira, tradiozko
prozedurez burutzen badira eta lanek higiezinaren
beheko solairu osoa hartzen badute, eraikinaren
fatxada osoaren tratamendu arkitektoniko osoari
egokiturik.
Se admitirán despieces o dibujos de nueva
realización sobre fachadas, siempre que se
utilicen piedra o materiales originales,
ejecutándose por procedimientos tradicionales,
y su situación abarque la totalidad de la planta
baja del inmueble, respondiendo al tratamiento
arquitectónico del conjunto de la fachada del
edificio.
T-8 artikulua.— Fatxadetako instalazioak
Artículo T-8.— Instalaciones de fachadas
Erabat debekaturik dago markesinak jartzea.
Markesinatzat hartuko da fatxadari atxikita edo
erantsita dagoen edozein elementu, baldin eta,
estaldura zurrun gisako izanik, egituraren elementu
iraunkorra bada eta ezin bada bildu baoaren barrura
ohiko bitartekoak edo bitarteko mekanikoak erabiliz.
Queda
absolutamente
prohibida
la
instalación de marquesinas. Se entiende por
marquesina cualquier elemento adosado o
anclado en fachada que, actuando a modo de
cubierta rígida, tenga carácter de elemento
estructural fijo y no pueda ser recogido dentro
del propio hueco por medios normales o
mecánicos ordinarios.
Udalak olanak jartzeko baimena eman dezake,
baldin eta eraikin osoa olana mota bera erabiltzen
bada. Olana horiek lonazkoak izan beharko dute,
eta establezimenduaren fatxadan tornu mekaniko
baten bitartez bildu eta tolesteko moduan
instalatuko dira, eraikinaren jatorrizko egituran edo
baoan guztiz integraturik geratzeko moduan alegia.
El Ayuntamiento podrá autorizar la
colocación de los toldos, siempre que
respondan a un mismo tipo para una misma
edificación. Estos toldos deberán ser de lona y
se instalarán de forma que se puedan recoger y
plegar contra la fachada del establecimiento por
medio de un torno mecánico, de modo que
queden perfectamente integrados en la
estructura o hueco original de la edificación.
Olanen
gehieneko
hegaldura
kalearen
El vuelo máximo de toldos será equivalente
zabaleraren 1/10 izango da, 90 cm-koa gehienez.
a 1/10 del ancho de la calle y máximo de 90 cm.
Olanaren armazoiaren beherengo muturra, behin
El extremo más bajo del armazón del toldo,
olana zabalduz gero, espaloitik 2,20 metrotara una vez desplegado, estará a una altura no
egongo da gutxienez; gehienez 30 cm-ko oihal zatia inferior a 2,20 metros de la acera, pudiendo
200
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
gera daiteke altuera horretatik behera.
existir colgante de tela por debajo del armazón
con un colgante máximo de 30 cm.
La autorización de instalar toldos exige que
Olanak instalatzeko baimena lortzeko, beheko
solairuko bao guztietan jarri beharko dira, higiezin se coloquen en la totalidad de los huecos de
planta baja, excepción hecha del portal, de un
bereko ezkaratzean izan ezik.
mismo inmueble.
Ezin instala daiteke argi-aparaturik, fokurik, neoi
argirik eta halakorik, gauez multzoaren irudia
aldatzen duenik, eta inoiz ere ezin instalatu izango
da lokal bat beste guztietatik nabarmentzen duen
instalaziorik.
No se permite la instalación de aparatos de
luz, focos, luces de neón etc. que supongan
alteración nocturna de la imagen compositiva y,
en ningún caso, instalaciones que supongan la
singularización de un local al margen del resto
del edificio en que se integran.
Pertsiana kalatuak baino ez dira onartzen, baldin
Solamente se permiten las persianas
eta eraikuntzaren eraikin-lozatik 20 cm baino caladas, siempre que se hallen dentro de los 20
barrurago badaude.
cm a partir de la losa de erección del edificio.
Debekaturik dago fatxadan
iragarkirik jartzea banderatxo gisa.
errotulu
edo
Se prohíbe cualquier tipo de rótulo o anuncio
perpendicular a la fachada en forma de
banderín.
Udalak baimena eman ahal izango du
El Ayuntamiento podrá autorizar símbolos
fatxadarekiko
perpendikular
geratzen
diren perpendiculares a fachada para señalar los
sinboloak jartzeko, helburua botika, eritetxea, herri establecimientos como farmacias, dispensarios,
komunak edo antzekoren bat dagoela adieraztea servicios públicos o institucionales o similares.
bada.
Gainerako kasuetan, baoen barruan 50 50
baino handiagoak ez diren errotuluak baizik ezin
jarri izango dira, edo letra soltez eginak; hala
denean, errotulua ezin jarri izango da beheko
solairuaren eta goiko solairuaren arteko erlaitzaren
edo inpostaren lerroa baino altuago, edo horri
dagokion altuera baino gorago, inpostarik ez
badago.
En el resto de los casos, solamente podrán
colocarse rótulos en el interior de los huecos
cuando sean de un tamaño no superior a 50
50 cm, o estén formados por letra suelta, no
pudiendo elevarse en estecaso, por encima de
las líneas de cornisa o imposta que separan la
planta baja de piso o su altura equivalente en
caso de no existir imposta.
T-9 artikulua.— Karkabak
Artículo T-9.— Cárcavas
Debekaturik dago herri erabilerakoak izan behar
duten etxadien barruko karkaba edo kainuen
gainean eraikinik edo hegaldurarik egitea. Karkaba
eta herriko bideen arteko alde mugakideetan,
karkaba gaineko goiko solairuetan eraiki ahal izango
da herriko bidetik kontatuko den 4 metroko
hondoan.
Queda prohibida toda construcción o vuelo
realizado sobre las cárcavas o caños interiores
de las manzanas que deberán tener uso
público. En las zonas colindantes de cárcava
con vía pública, podrá construirse en plantas
altas sobre la cárcava en una profundidad de 4
metros a contar desde la vía pública.
T-10 artikulua.— Baldintza estetikoak
Artículo T-10.— Condiciones estéticas
Bai oin berriko obretan, bai lehendik dauden
Tanto en las obras de
eraikinetan baimentzen diren eskuhartzeetan, las intervenciones que
emaitzaren taxuketak Lekeitioko Alde Zaharraren edificios
existentes,
itxurarekin bat etorri beharko du.
composición acorde con
Histórico de Lekeitio.
nueva planta como en
se permiten sobre
se
buscará
una
el carácter del Casco
Oro har, fatxadako baoen ardatzek bertikalean
Con carácter general se establece que los
bat etorri beharko dute solairu guztietan, ejes de los huecos de fachada deberán coincidir
mazizoaren eta baoen arteko erritmoaren verticalmente en todas las distintas plantas, con
proportzioa 1:1 edo gertukoa dela goiko solairuetan un ritmo macizo hueco cercano a la proporción
201
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
eta baoen zabalera 2 metro baino txikiagoa 1:1 en plantas altas y una anchura de huecos
behekoetan.
no superior a 2 metros en planta baja.
Erabili
beharreko
materialei
dagokienez,
fatxadako hormatal mazizoetako akabera harrizko
gaiezkoa eta zarpeatua izango da; debekaturik dago
alderdi ageriko adreilua erabiltzea eta zeramikazko
estalkin ugari erabiltzea. Kanpoko arotzietan
debekaturik dago berezko koloreko aluminio
anodizatua erabiltzea, eta gainaldeak makurrak eta
teila gorriskez eginak izango dira.
Con respecto a los materiales a emplear, en
paños macizos de fachada se utilizarán
terminaciones de material pétreo y raseos,
prohibiéndose fábricas de ladrillo cara vista y
revestimientos cerámicos con carácter masivo.
En carpintería exterior, se prohíbe el aluminio
anodizado en su color y las cubiertas serán
inclinadas con teja de colores rojizos.
T-11 artikulua.— Katalogaturiko eraikinak
Artículo T-11.— Edificación catalogada
Katalogaturiko
Eraikinak
ataleko
gisa
adierazitako
eraikinetan,
zaharberrikuntza
zientifikoko eta artapen-zaharberrikuntzaren hiru
kategorietako eskuhartzeak baino ez dira onartuko,
horiei buruz Zaharberrikuntzari buruzko Dekretuaren
12 eta 13. artikuluetan, hurrenez hurren, eman den
definizioaren arabera.
En los edificios señalados como edificación
catalogada,
solamente
se
permitirán
intervenciones constructivas de restauración
científica y restauración conservadora en sus
tres categorías según su definición contenida en
los artículos 12 y 13 respectivamente del
Decreto de Rehabilitación.
T-12 artikulua.— Katalogaturiko eraikinen Artículo T-12.— Relación de edificios
zerrenda
catalogados
1: Andra Mari eliza; 2: Musika kioskoa; 3: Abaroa
kalea; 4: Uribarren, 6; 5: Udaletxea; 6:
Pascual Abaroaren omenezko monumentua;
7: Arranegi kalea; 8: Konpainiaren eliza; 9: R.
M. Azkue, 4 (Marinako Eskola); 10:
Gerrikabeitia k., 2, Berriotxoa k.ko izkina; 11:
Uriarte jauregia, Sato. Domingo k.; 12: Sto.
Domingoko eliza eta komentua; 13:
Guruztokia, Atea; 14: Atea, 1-Mertzedariak;
15: Atea, 8; 16: Arranegi k., 6; 17: Azpiri eta
Intxaurrondo kaleen arteko harresia; 18:
Arranegi k., 10; 19: Bergara k., 2, Arranegiko
izkina; 20: Atxabal, 1, Arranegiko izkina; 21:
Ezpeleta k., 5; 22: Abaroa k., 1, Gamarra
enparantzarekin; 23: Gamarra k. (patioa); 24:
Uribarren k., 2; 25: Gamarra k., 2, Apalloako
izkina; 26: Apalloa k., 2, Arranegiko izkina;
27: Apalloa k., 20; 28: Monseñor Azpiri k., 15;
29: Monseñor Azpiri k., 11; 30: Monseñor
Azpiri k., 8; 31: Beaskokalea, 12; 32:
Beaskokalea, 18; 33: Beaskokalea, 34; 34:
Beaskokalea, 17; 35: Tortola k. (Tenderia
kalearen eta Beaskokalearen artean); 36:
Beaskokalea, 7; 37: Gerrikabeitia, 1, Sto.
Domingoko izkina; 38: Gerrikabeitia k., 3; 39:
Uriarte jauregiaren aurrealdeko etxea; 40:
Tenderia k., 29; 41: Ateako lorategia (hiri
elementuak);
42:
Arranegi
k.,
9,
Intxaurrondoko izkina; 43: Arranegi k., 11,
Intxaurrondoko izkina; 44: Arranegi k., 14; 45:
Bergara k., 15; 46: Arranegiko iturria; 47:
Arranegi enparantza, 8; 48: Palacio en Kai
Gane-Arranegi; 49: Ezpeleta, 24; 50:
202
1: Iglesia de Santa María; 2: Kiosco de
música; 3: Calle Abaroa,10; 4: Uribarren,
6; 5: Ayuntamiento; 6: Monumento a
Pascual Abaroa; 7: Calle Arranegi, 4; 8:
Iglesia de la Compañía; 9: R. M. Azkue, 4
(Escuela
de
Marina);
10:
Calle
Gerrikabeitia, 2 esquina Berriotxoa; 11:
Palacio Uriarte en calle Santo Domingo;
12: Iglesia y convento en Santo Domingo;
13: Humilladero en Atea; 14: Portal de
Atea,1-Mercedarias; 15: Portal de Atea,
8; 16: Calle Arranegi, 6; 17: Murallas
entre Azpiri e Intxaurrondo; 18: Calle
Arranegi,10; 19: Calle Bergara, 2 esquina
Arranegi; 20: Calle Atxabal,1 esquina
Arranegi; 21: Calle Ezpeleta, 5; 22: Calle
Abaroa,1 con Gamarra enparantza; 23:
Calle Gamarra (patio); 24: Calle
Uribarren, 2; 25: Calle Gamarra, 2
esquina Apalloa; 26: Calle Apalloa, 2
esquina Arranegi; 27: Calle Apalloa, 20;
28: Calle Monseñor Azpiri, 15; 29: Calle
Monseñor Azpiri, 11; 30: Calle Monseñor
Azpiri, 8; 31: Calle Beaskokalea, 12; 32:
Calle Beaskokalea, 18; 33: Calle
Beaskokalea,
34;
34:
Calle
Beaskokalea,17; 35: Calle Tórtola (entre
Tendería y Beaskokalea); 36: Calle
Beaskokalea, 7; 37: Calle Gerrikabeitia,1
esquina Santo Domingo; 38: Calle
Gerrikabeitia, 3; 39: Casa frente Palacio
Uriarte; 40: Calle Tendería, 29; 41: Jardín
de Atea (elementos urbanos); 42: Calle
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Ezpeleta k., 29; 51 Pascual Abaroa k., 38
(Talako txaleta).
Arranegi, 9 esquina Intxaurrondo; 43:
Calle Arranegi, 11 esquina Intxaurrondo;
44: Calle Arranegi, 14; 45: Calle Bergara,
15; 46: Fuente de Arranegi; 47: Arranegi
enparantza, 8; 48: Palacio en Kai GaneArranegi; 49: Ezpeleta, 24; 50: Ezpeleta,
29; 51: Pascual Abaroa, 38 (chalet en La
Tala);
Katalogaturiko eraikinen zerrenda hau Eusko
Jaurlaritzaren
Katalogoarekin
(Ondarea)
eta
Deikerrek eginikoarekin bat dator. Eraikinak
identifikatzeko,
Alde
Zaharraren
Zaharberrikuntzarako
Planaren
informazioplanoetan agertarazi dira.
Esta relación de edificios catalogados
corresponde con el Catálogo del Gobierno
Vasco (Patrimonio) y por Deiker. Para su
identificación se hallan recogidos en los planos
correspondientes a la información del P.R.I. del
Casco Histórico.
203
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
204
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. IZENBURUA
TITULO III
ERAIKINTZA ETA
URBANIZAZIOARI BURUZKO
ORDENANTZAK
ORDENANZAS DE
EDIFICACION Y
URBANIZACION
205
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. KAPITULUA
CAPITULO I
AURRETIKO XEDAPENAK
DISPOSICIONES PREVIAS
206
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. ATALA
SECCION I
IZAERA
CARACTER
225. artikulua.— Eramua eta baliozkotasuna
Artículo 225.— Ambito y validez
Eraikintza eta urbanizazioari buruzko ordenantza
hauek, udal mugartearen barruan betearaziko
direnak, balio orokorrekoak izango dira, xehekapenazterlanek eta plan partzial edo bereziek besterik
adierazten duten aldeetan izan ezik, arau subsidiario
hauetako beren beregiko baimena dela bide, edo
horietan ordenantzen eremua mugaturik agertzen
denean.
Las presentes Ordenanzas de edificaciones
y obras de urbanización que se ejecuten dentro
del término municipal serán de validez general,
salvo en las areas en las que estudios de
detalle y planes parciales o especiales
dispongan otro cosa, en virtud de autorización
expresa de estas NN.SS. o cuando en las
mismas acoten su ámbito.
207
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. ATALA
SECCION II
ZATIKETA
DIVISION
226. artikulua.— Sailkapena
Artículo 226.— Clasificación
Ordenantzak, araupetzen duten objektuaren
Por el objeto que regulan estas Ordenanzas,
arabera, ondoren adieraziko den bezala sailkatu se clasifican en:
dira:
— Eraikin publikoei buruzko Ordenantzak.
— Ordenanzas de edificios públicos.
— Eraikintzari buruzko Ordenantza Orokorrak.
— Ordenanzas generales de edificación.
— Urbanizazioari buruzko Ordenantzak.
— Ordenanzas de urbanización.
227. artikulua.— Eraikin publikoei buruzko Artículo 227.— Ordenanzas de edificios
ordenantzak
públicos
Ordenantza horiek zenbait muga ezarri dituzte
Estas
Ordenanzas
establecen
unas
labur-labur eraikiko diren eraikin publikoen forma- limitaciones someras para la definición de las
ezaugarri nagusiak definitzeko, hiriaren beraeren principales características formales de los
antolamenduari laguntzeko asmoarekin.
edificios públicos a construir, con objeto de
garantizar su contribución a la organización
formal y funcional de la ciudad.
Eraikin publiko horiek Eraikintzari buruzko
Ordenantzei loturik egongo dira, sorospidez, horiek
erabileren, osasungarritasunaren, segurtasunaren
eta hiriko espazioen kalitatearen gutxieneko
baldintzak araupetu dituzten heinean.
228.
artikulua.—
Eraikintzari
Ordenantza Orokorrak
Estos edificios públicos estarán sujetos
subsidiariamente a las Ordenanzas generales
de edificación, en cuanto éstas regulan
condiciones mínimas de uso, salubridad,
seguridad y calidad de los espacios urbanos.
buruzko Artículo 228.— Ordenanzas generales
de edificación
Eraikintza pribatua araupetu dute, hau da, arau
Regulan la edificación privada, esto es, toda
subsidiario
hauen
arabera
aprobetxamendu aquella edificación que según las presentes
pribaturen bat eduki dezaketen eraikin guztiak.
NN.SS. pueda albergar algún tipo de
aprovechamiento privado.
229. artikulua.—
Ordenantzak
Urbanizazioari
buruzko Artículo
229.—
urbanización
Ordenantza hauek urbanizazio-obrak guztiak
araupetzen dituzte herri erabilerako lurzoruetan
(dena delakoa jabea), are arau subsidiario hauen
arabera zortasun araubideko herri erabilerakoak
izan behar duten eraikin pribatuen gainean
ataripeetan eta terrazetan egiten direnak.
Ordenanzas
de
Regulan todas las obras de urbanización en
suelos de uso público (cualquiera que sea su
propiedad), incluyendo porches y terrazas
sobre edificaciones privadas que, según las
presentes NN.SS. deban ser de uso público en
régimen de servidumbre.
208
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Jabe pribatuen eskuetan geratzen diren gune
askeen
urbanizazioa
Eraikintzari
buruzko
Ordenantzei
egokituko
zaizkio
sorospidez
erabileraren,
osasungarritasunaren
eta
segurtasunaren gutxieneko baldintzei dagokienez,
arau subsidiario hauetan ezarri den bezala.
La urbanización de las áreas libres que
puedan pertenecer a la propiedad privada,
según
estas
NN.SS.
se
ajustarán
subsidiariamente a estas Ordenanzas de
edificación en todo lo que sean condiciones
mínimas de uso, salubridad y seguridad.
209
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. KAPITULUA
CAPITULO II
ERAIKIN PUBLIKOEI BURUZKO
ORDENANTZAK
ORDENANZAS DE EDIFICIOS
PUBLICOS
210
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
230. artikulua.— Lerrokadurak
Artículo 230.— Alineaciones
Eraikin
publikoen
lerrokadurak
Arau
Subsidiarioetan edo horiek garatzen dituzten
planetan adierazitakoei lotuko zaizkie, lerrokadurak
eraikinen fatxadak begira dauden herri guneen
forma definitzeko funtsezko elementuak diren
aldetik.
Los edificios públicos se ajustarán a las
alineaciones señaladas en estas NN.SS. o en
los planes que las desarrollen, en tanto en que
éstas son elementos fundamentales en la
definición formal de los espacios públicos a que
dan fachada.
231. artikulua.— Altuerak
Artículo 231.— Alturas
Ageriko eraikin publikoen gehieneko altuera, oin
berrikoak edo zaharren ordezkoak direnean, ez da
izango inguruko eraikinetarainoko distantzia baino
handiagoa, gune guztietan neurtuta, edo eraikin
horien altuera baino handiagoa, aurreko erregela
aplikaturik sortzen dena baino handiagoa bada.
La altura máxima de los edificios públicos
exentos, de nueva construcción o sustitución,
no superará la medida de la distancia que lo
separe de los edificios circundantes, en cada
uno de sus puntos o la altura de estos edificios
circundantes en caso de que fuera superior a lo
que resulte de la aplicación de la regla anterior.
232.
artikulua.—
Hegaldura-gorputzak, Artículo
232.—
Cuerpos
volados,
ataripeak, atzera-emanguneak etab.
soportales, retranqueos, etc.
Adierazitako lerrokaduretan hegaldura-gorputzak
egin ahal izango dira, zorutik 3 metro altu gutxienez
eta hegaldura gehienez 1,5 metrokoa dela, baldin
eta dena delako fatxadak eratzen duen herri gunea
formalizatzen badute.
Sobre las alineaciones señaladas podrán
disponerse cuerpos volados a una altura
mínima de 3 metros del suelo y con un vuelo
máximo de 1,5 metros siempre que contribuyan
a la formalización de los espacios públicos que
conformen las fachadas correspondientes.
Ataripeek 4 metro edukiko dituzte gutxienez
Los porches tendrán un fondo mínimo de 4
hondoan, eta gutxienez 4 metroko altuera.
metros y una altura mínima interior tambien de
4 metros.
Lehenengo solairutik gora lerrokaduretan nahi
A partir de la 1.a planta podrán disponerse
bezalako atzeraemanguneak egin ahal izango dira, todo tipo de retranqueos parciales o totales de
partzialak edo osoak, baldin eta definitzen dituzten las alineaciones, siempre que contribuyan a la
formalización de los espacios públicos que
herri guneak formalizatzen badituzte.
definen.
233. artikulua.— Gainaldeak
Artículo 233.— Cubiertas
Gainaldeak makurrak izango dira eta beraien
malda %30-40 bitartekoa izango da, edo bestela
lauak izango dira. Beti ere, gainaldearen
tratamenduak
eraikinaren
fatxadetakoarekin
koherentea den kategoria izango du azalera osoan.
Las cubiertas serán inclinadas, con una
pendiente entre 30 y 40% o planas. En todo
caso el tratamiento en toda su superficie tendrá
una categoría coherente con el de las fachadas
del edificio y al nivel de una más.
Gainaldetik nabarmentzen diren gorputz eta
Todos los cuerpos y elementos que
elementu guztiek ere fatxadetakoen maila bereko sobresalgan de la cubierta tendrán igualmente
diseinua eta akabaerak edukiko dituzte.
un tratamiento en diseños y acabados del
mismo nivel que las fachadas.
211
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
234. artikulua.— Tramitazioa
Artículo 234.— Tramitación
Eraikin bat eraikitzeko aurreproiektua idatziko da;
hori urbanizazio-proiektua balitz bezala tramitatuko
da, eraikintza-proiektua behin-betiko idatzi aurretik.
Aurreproiektuan guztiz definituko da eraikinaren
bolumetria, fatxaden oinarrizko taxuketa eta erabiliko
diren oinarrizko materialak zein diren.
De cada edificio a construir se redactará un
anteproyecto, que recibirá el mismo trámite que
un proyecto de urbanización, antes de la
redacción
definitiva
del
proyecto
de
construcción. Este anteproyecto definirá por
completo la volumetría del edificio, la
composición básica de sus fachadas y los
materiales básicos a emplear.
212
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. KAPITULUA
CAPITULO III
ERAIKINTZARI BURUZKO
ORDENANTZA OROKORRAK
ORDENANZAS GENERALES
DE EDIFICACION
213
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. ATALA
SECCION I
BOLUMETRIA
VOLUMETRIA
235. artikulua.— Lerrokadurak
Artículo 235.— Alineaciones
Eraikinen lerrokadurak arau subsidiario hauetan
edo horiek hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagaian
garatzen dituzten plan partzial eta berezietan eta
Lurzoru Urbanizaezinari buruzko Plan Partzialaren
aldeetan adierazita daude.
Las edificaciones tendrán las alineaciones
señaladas en estas NN.SS. o en los planes
parciales y especiales que las desarrollen, en
suelo urbano, en suelo apto para urbanizar y en
las áreas de plan especial de suelo no
urbanizable.
Gainerako lurzoru urbanizaezinean lerrokadurak
En el resto del suelo no urbanizable, las
kasuan kasuko proiektuak adieraziko ditu, lurzoru alineaciones serán las que resulten del
mota horri buruzko arauak eta ordenantza hauek proyecto correspondiente, por aplicación de las
ezarrita.
normas propias de este suelo y de estas
Ordenanzas.
236. artikulua.— Sestrak
Artículo 236.— Rasantes
Sestra herri bide edo gune baten profila da.
Rasante es el perfil de una vía o espacio
público
Lerrokaduran, sestra herri bide edo guneak
eraikin baten lerrokadurarekin bat egiten duen tokian
daukan profila da; hori urbanizazio proiektuan edo
urbanizaziorako
obra
osagarrien
proiektuan
zehaztuko da. Eraikin baten lerrokaduraren sestra
zehaztu gabe dagoenean, bide-ardatzaren sestra
baino kota bat gorago jarriko da, bien artean %2ko
maldarekin egin - go den lerroaren arabera, lerroa
fatxadarekiko ortogonala izanik.
Rasante en la alineación es el perfil de esta
vía o espacio público en su encuentro con la
alineación de las edificaciones, y vendrá
determinada en el proyecto de urbanización o
de obras complementarias de urbanización
correspondiente. Cuando no esté determinada
la rasante en la alineación de un edificio, se
situará ésta a una cota más alta que la rasante
del eje de la vía, según una línea trazada entre
ambas con un 2% de pendiente, ortogonal a la
fachada.
237. artikulua.— Erreferentzia-kota
Artículo 237.— Cota de referencia
Eraikin baten erreferentzia-kota herri bidearen
sestrak
antolamenduplanioetan
adierazitako
lerrokaduran duen kota da. Arau hauetan adierazita
ez dagoenean, erreferentzia-kota sarbidea duela
eraikineko fatxada guztietan beherengo kotan
dagoen fatxadaren erdigunearena izango da.
Cota de referencia de un edificio es la cota
de la rasante de la vía pública en el punto de su
alineación señalado en los planos de
ordenación. Cuando no esté señalada en estas
Normas, la cota de referencia será la del punto
medio de la fachada que cuente con acceso y
que se sitúe a la cota más baja de entre todas
las del edificio.
Arau subsidiario hauetan edo horiek garatzen
Las alturas (en metros o en número de
dituzten planetan adierazitako altuerak (metroetan plantas), señaladas en estas NN.SS. o en los
edo solairu kopuruan emanik) beti konputatuko dira planes que las desarrollen, se computarán
214
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
erreferentzia-kota horretatik, eraikin osoan.
siempre a partir de esa cota de referencia para
todo el edificio.
238. artikulua.— Eraiki daitekeen altuera
Artículo 238.— Altura edificable
Eraikin
bakoitzaren
altuera
zehazteko,
erreferentzia-kotaren gainean aplikatuko da arau
hauetan definituriko altuera, dela metrotan, dela
solairu kopuruan, eta solairu bakoitzaren altuera
ordenantza hauetan finkatua izango da, planoetan
adierazita ez badago.
La altura de cada edificio será la resultante
de aplicar sobre la cota de referencia la altura
definida en estas Normas, ya sea en metros o
en número de plantas, teniendo cada una de
éstas la altura que se fija en las presentes
Ordenanzas, si no está señalada en los planos.
239. artikulua.— Solairuen definizioa
Artículo 239.— Definición
diversas plantas
de
las
Beheko solairua. Hau eraikinaren beherengo
Planta baja es la planta inferior del edificio
solairua da; beraren zorua espaloiaren edo lurraren cuyo piso está en la rasante de la acera o
sestran bertan edo gainean dago.
terreno o por encima de esta rasante.
Sotoa. Solairu honen sabaia oso-osorik dago
Sotano es la planta cuyo techo en ningún
espaloiaren edo eraikinaren ondoko lurraren sestra punto está más arriba de la rasante de la acera
baino beherago.
o del terreno en contacto con la edificación.
Erdisotoa. Solairu honen sabaiaren zatiren bat
Semisotano es la planta cuyo techo se
kanpoan fatxada duen guneetako zorua baino encuentra en algún punto por encima del suelo
gorago dago, eta fatxada ez da 1,50 baino altuagoa. de los espacios abiertos a que dé fachada, sin
que la altura de ésta supere nunca 1,5 metros.
Pisoa.
Honela
esaten
zaie
eraikinaren
baimenduriko kotaraino beheko dolairuaz gainera
eraiki daitezkeen solairuei. Zenbait kasu berezitan,
azkenengo solairua erlaitzetik atzera ematen
denean, atiko esaten zaio.
Piso son las plantas que, además de la
planta baja, pueden construirse en altura hasta
la cota fijada como altura máxima permitida o
altura reguladora. Como caso especial, cuando
la última planta se retranquea respecto a la
cornisa se denominará ático.
Gainaldepekoa. Etxebizitzetarako azkenengo
solairuaren
edo
atikoaren
sabaiaren
eta
gainaldearen artean eraikitzen den espazioa da.
Gune hau ezin erabil daiteke etxebizitza gisa,
antolamenduak beren beregi horretarako baimena
ematen duenean izan ezik; etxebizitzei loturiko
trasteleku legez erabil daiteke.
Bajo cubierta es el espacio construido que
se establece entre el forjado de techo de la
ultima planta habitable o ático y el de la
cubierta. Este espacio no podrá ser habitable
como vivienda, salvo en aquellos casos en que
expresamente se permita en la ordenación,
pudiéndose destinar a locales de trasteros
vinculados a las viviendas.
240. artikulua.— Solairu bakoitzeko altuera Artículo 240.— Altura total por planta
guztira
Solairuen altuera partzialak ondokoak izango
Las alturas parciales de las plantas deberán
dira, beren beregi adierazita ez dagoenean (UARc): respetar las siguientes dimensiones allí donde
no se señale expresamente (U.A.Rc.).
a) Erabilera nagusia egoitza den eraikinetan:
a)
1. Etxebizitza erabilerako beheko solairua:
En edificios
residencial:
con
uso
dominante
1. Planta baja con uso de vivienda:
— Gehieneko altuera: 3 m
— Altura máxima: 3 metros.
— Gutxieneko altuera: 2,60 m
— Altura mínima: 2,60 metros.
215
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
2. Beste erabileraen bat duen beheko
solairua:
2. Planta baja, otros usos:
— Gehieneko altuera: 4,50 m
— Altura máxima: 4,50 metros.
— Gutxieneko altuera: 3,40 m
— Altura mínima: 3,40 metros.
3. Sotoa eta erdisotoa:
3. Planta sotano y semisótano:
— Gehieneko altuera: 2,50 m
— Altura máxima: 2,50 metros.
— Gutxieneko altuera: 2,30 m
— Altura mínima: 2,30 metros.
4. Goiko solairua:
4. Planta piso:
— Gehieneko altuera: 3 m
— Altura máxima: 3 metros.
— Gutxieneko altuera: 2,50 m
— Altura mínima: 2,50 metros.
Altuera hauek askeak izango dira, zorutik
sabairaino neurtuta, akaberak burutu
ondoren.
Estas alturas serán libres, medidas de
suelo a techo, ambas acabadas.
b) Industri eraikinetan:
b) En edificios industriales:
Partzialki zein eraikin osoan solairu bat
baino gehiago dituzten industri eraikinetan
ondoko baldintzak bete beharko dira:
solairuen altuera partzialak ez dira izango ez
3,5 m baino txikiagoak ez 5 m baino
handiagoak, zorutik sabairaino neurtuta.
Los edificios industriales que cuenten
con más de una planta, bien sea total o
parcialmente, deberán cumplir las
condiciones de que las alturas
parciales de las plantas no podrán ser
inferiores a 3,5 metros ni superiores a 5
metros, medidos en ambos casos de
suelo a techo.
Etengabe
bulego,
aldagela
edo
zaintzailearen etxebizitza legez erabiltzen
diren industri eraikinen zatietan, solairuek
2,70 m edukitzeko baimena eman ahal
izango da.
Para aquellas partes de edificios
industriales
que
queden
permanentemente vinculadas al uso de
oficinas, vestuarios o vivienda de
guarda, se podrán autorizar plantas con
una altura mínima de 2,70 metros.
241. artikulua.— Ataripeak
Artículo 241.— Soportales
Arau Subsidiarioek besterik zehaztu ezean,
Salvo cuando estas NN.SS. determinen otra
ataripeek gutxienez 4 metroko hondoa edukiko dute, cosa, los soportales tendrán un fondo mínimo
lerrokadutik neurtuta, eta beheko solairuko altuera de 4 metros desde la alineación y ocuparán
osoa hartuko dute.
toda la altura de la planta baja.
242. artikulua.— Terrazak
Artículo 242.— Terrazas
Solairu bakoitzean lerrokadurak atzera eman
ahal izango dira, solairuak eta fatxada eten gabe,
lerrokaduran segitu beharko baitu (terrazak edo
loggiak). Gutxienez 3 m zabal izango dira eta
hondoa zabaleraren erdia izango da gehienez;
eraikitako azalera legez konputatuko da.
Podrán disponerse retranqueos de las
alineaciones, en cada uno de los pisos, sin
interrupción del forjado y de la fachada, que
deberá continuar en aquélla (terrazas o
loggias). Su ancho mínimo será de 3 metros y
su fondo máximo la mitad de su anchura
computando como superficie construida.
243. artikulua.— Atzera-emanguneak
Artículo 243.— Retranqueos
Debekaturik dago lerrokaduran antolamendu-
216
Se prohíbe todo retranqueo de la alineación
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
planoetan adierazita ez dagoen atzera-emangunerik que no esté señalado en los planos de
egitea.
ordenación.
244. artikulua.—
hegaldurak
Gorputz
irtenak
edo Artículo 244.— Cuerpos salientes o
vuelos
Artikulu honen ondoreetarako, fatxaden gaineko
hegaldura gorputzat hartuko dira eraikineko
balkoiak, begiratokiak eta gainerako elementuak,
karela kalaturik eduki zein ez eta materiala
fabrikakoa, kristala zein beste edozein dela.
A los efectos de este artículo se
considerarán elementos volados sobre las
fachadas los balcones, miradores y demás
elementos que formen parte de la construcción,
tengan o no el antepecho calado y sean de
fábrica, cristal o cualquier otro material
constructivo.
a) Hegaldura gorputz itxiak (begiratokiak)
a) Cuerpos volados cerrados (miradores)
Fatxadaren paramentutik gorputzak 0,80 m
irten daitezke gehienez zabaleran 10-15 m
duten kaleetan, eta metro bat 15 metro
baino zabalagoak diren kaleetan.
El saliente máximo contado a partir del
paramento de fachada será de 0,80
metros en calles comprendidas entre
10 y 15 metros de ancho, y 1 metro en
calles de más de 15 metros de ancho.
Finka mugakideetatik irtenda dagoen
gorputzaren luzerako distantziara egongo
dira, eta beti ere 0,80 metrotara gutxienez.
Quedarán separadas de las fincas
contiguas en una longitud como mínimo
igual al saliente y no inferior a 0,80
metros.
Hegalkinen alboetan ez dira onartuko 90º
baino gehiagoko angeluak.
No se admitirán en los laterales de las
partes voladas más ángulos que el de
90°.
Espaloiaren edo lurraren sestraren gaineko
altuera 3,30 m izango da gutxienez.
La altura mínima sobre la rasante de la
acera o terreno será de 3,30 metros.
Horien azalera eraikitako azalera legez
konputatuko da beti.
Su superficie computará a todos los
efectos como superficie construida.
b) Itxi gabeko hegaldura gorputzak (balkoiak)
b) Cuerpos volados no cerrados (balcones)
Fatxadaren paramentutik gorputzak 0,80 m
irten daitezke gehienez zabaleran 10-15 m
duten kaleetan, eta metro bat 15 metro
baino zabalagoak diren kaleetan.
El saliente máximo contado a partir del
parámetro de fachada será de 0,80
metros en calles comprendidas entre
10 y 15 metros de ancho, y 1 metro en
calles de más de 15 metros de ancho.
Finka mugakideetatik irtenda dagoen
gorputzaren luzerako distantziara egongo
dira, eta beti ere 0,80 metrotara gutxienez.
Quedarán separadas de las fincas
contiguas en una longitud como mínimo
igual al saliente y nunca inferior a 0,80
metros.
Espaloiaren edo lurraren sestraren gaineko
altuera 3,30 m izango da gutxienez.
La altura mínima sobre la rasante de la
acera o terreno será de 3,30 metros.
Hegaldura gorputzen (balkoiak edota
begiratokiak) guztirako luzera solkairu
bakoitzean beti izango da fatxadaren
zabaleraren %60a baino txikiagoa.
La longitud máxima total de cuerpos
volados (balcones y/o miradores) en
cada planta de piso será siempre
inferior al 60% del ancho de la fachada.
245. artikulua.— Gainaldeak, profilak
Artículo 245.— Cubiertas, perfiles
Hiri lurzoruan hemendik aurrera eraikitzen diren
217
Para todos los edificios residenciales de
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
taldeko egoitza-eraikin guztietarako gaindalde-profil carácter colectivo de nueva construcción en
bakarra ezarri da; profil honek ondoko ezaugarriak suelo urbano, se establece un único perfil de
cubierta que queda definido según las siguietes
edukiko ditu:
características.
Eraikinaren erlaitza 80 cm nabarmenduko da
azkenengo solairutik. Ertzaren gorengo lerrotik
abiatuko da gainalde makurra, malda gutxienez
%30ekoa eta gehienez %40koa dela, eta gailurrean
beste gainaldearen isurialdearekin egingo du bat.
El edificio tendrá un alero de 80 cm
prolongación del último forjado. De la línea
superior de su borde partirá la cubierta
inclinada, con una pendiente mínima del 30% y
máxima del 40% hasta encontrarse con el
faldón de la otra cubierta en la cumbrera.
246. artikulua.— Gainaldeko gorputz irtenak
Artículo 246.— Cuerpos salientes en
cubierta
Eraikinaren azkenengo solairuaren gainean
igogailu-makinetarako etxatoak eta eraikinen
instalazio eta elementu osagarriak edukitzeko beste
eraikuntza batzuk soilik baimenduko dira. Horiek
denak aurrez aurre dauden bi fatxaden teilategalen
ertzetik abiatzen diren 45°-ko plano makurrek
definitzen duten ingurakinaren barruan egongo dira.
Sobre el último forjado del edificio sólo se
permitirán las construcciones tales como
casetas de maquinaria para ascensores y otras
que puedan albergar instalaciones y elementos
auxiliares de los edificios. Todos ellos estarán
inscritos en la envolvente que definen los
planos inclinados a 45° que arrancan desde el
borde de los aleros de las dos fachadas
contrapuestas.
Horretatik kanpo antenak, tximistorratzak eta
Fuera de esta envolvente sólo podrán
kokaera hori behar duten gainerako elementuak disponerse antenas, pararrayos y otros
soilik egongo dira, denak ere ez-fabrikakoak.
elementos no de fábrica que precisen tal
situación.
247. artikulua.— Barruko patioak
Artículo 247.— Patios interiores
Barruko patioak egin ahal izango dira eskailerak,
Podrán disponerse patios interiores para dar
komunak eta gela bizigarriak argitzeko eta luz y ventilación a escaleras, servicios y piezas
aireztatzeko.
habitables.
Eskailerak, komunak eta etxebizitzetan bizitzeko
Aquellos a los que den únicamente
ez diren beste gela batzuk besterik ez daudenak escaleras, servicios higiénicos y otras piezas
aireztapeneko patioak izango dira.
no habitables de las viviendas, se denominarán
patios de ventilación.
Bizitzeko gelak daudenak, esaterako sukaldeak,
Aquellos a los que den piezas habitables,
logelak, egongelak eta halakoak, haiek aireztatzeko, como cocinas, dormitorios, salas de estar, etc.
para su ventilación, se denominarán patios de
argiztapeneko patioak izango dira.
iluminación.
Horien H altuera profilaren batez bestekoa
Su altura H será la altura media del perfil
izango da, oinetik gailurrera neurtuta perimetro desde la base hasta la cubierta en todo su
osoan.
perímetro.
En los patios de iluminación, los huecos de
Argiztapeneko patioetan, bizitzeko gelen baoak
aurreko paramentutik gutxienez patioan sartzen den las piezas habitables estarán separados del
biribilaren diametroaren besteko distantziak bereizita paramento situado enfrente cuando menos una
distancia igual al diámetro del círculo a inscribir
egongo dira.
en el patio.
Argiztapeneko patioak euren barruan H
Los patios de iluminación tendrán una
altueraren laurdena den diametroko biribila, edo dimensión que permita inscribir en ellos un
gutxienez 3 metroko diametroduna, sartzeko círculo de diámetro igual a 1/4 de la altura H,
modukoak izango dira.
con un mínimo de 3 metros.
218
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
A todos los patios interiores se podrá
Barruko patio guztietara eskaileratik, ezkaratzetik
edo eraikineko erkidegoaren beste edozein acceder directamente desde la escalera, portal
u otro elemento común del edificio.
elementutik zuzen sartzeko modua egongo da.
Patioen gainean, estaldura legez, elementu
Podrán estar cubiertos con un elemento
gardena jar daiteke; horren eta gainaldearen transparente que dejará entre él y el perfil de la
profilaren artean azalera askea utziko da cubierta una superficie libre para ventilación de
aireztapenerako, patioaren azaleraren %15a izango un 15% de la superficie del patio como mínimo.
dena gutxienez.
Barruko patioetan ezin jarri izango da inolako
No se permitirán a estos patios interiores
hegaldura gorputzik.
ningún tipo de cuerpos volados.
248. artikulua.— Erkidegoaren patioak
Artículo 248.— Patios mancomunados
Barruko patioak egin daitezke mehelinetan;
Podrán disponerse patios interiores en las
horretarako
gutxieneko
azalera
lurzati medianeras, de modo que su dimensión
desberdinetako bi erdipatio elarri erantsiz lor mínima se alcance por la agregación de dos
daiteke.
semipatios de distintas parcelas.
Horretarako, Jabetza Erregistroko inskripzioaren
Para ello se habrán de presentar
ziurtagiriak
aurkeztu
beharko
dira,
finka certificados de inscripción en el Registro de la
mugakidearen zortasunari buruzkoak.
Propiedad de la servidumbre correspondiente
en la finca colindante.
Hala denean, agerian geratzen den erdipatio
baten mehelina beiraz eta arotziaz itxiko da edo
bestela sareta batez. erdipatioaren aireztapena eta
argiztapena segurtatzeko moduan, barrualdea
ostenduta geratzen dela.
En tal caso la medianera de un semipatio
que queda a la vista se cerrará con vidrio y
carpintería o con una celosía de modo que se
asegure la ventilación e iluminación del
semipatio, quedando su interior fuera de la
vista.
249. artikulua.— Azalera eraikia
Artículo 249.— Superficie construida
Eraikin baten azalera eraikia solairu guztietan
itxita eta estalita dauden azalera guztien batura da.
Hegaldura irekien kasuan, elementu horiek duten
azaleraren %50a zenbatuko da. Lerrokaduraren
atzera-emanguneetan dauden terraza edo logien
kasuetan, elementu horien azalera osoa zenbatuko
da.
Superficie construida de un edificio es la
suma de todas las superficies cerradas y
cubiertas en cada una de sus plantas. Los
vuelos abiertos computarán con el 50% de su
superficie. Las terrazas o loggias situadas en
retranqueos de la alineación computarán con la
totalidad de su superficie.
219
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. ATALA
SECCION II
KANPOKO TRATAMENDUA
TRATAMIENTO EXTERIOR
250. artikulua.— Fatxaden diseinua
Artículo 250.— Diseño de fachadas
Fatxadak altuera osoarekin eta dituzten alde
Las fachadas se habrán de diseñar y
guztiak kontutan hartuta diseinatu eta eraiki beharko construir en toda su altura y en todas sus
dira, nahiz eta fatxadok bigarren mailakoak izan.
partes aunque sean secundarias.
Beheko solairuen fatxadak gainerako solairuen
fatxadekin bat etorriko dira. Beheko solairuko
lokalen baoak adieraziko dira eta iragarki, kartel eta
markesinen eta gainerako elementuen kokaera
aurreikusiko da, fatxadaren osakera orokorrean
integratzeko moduan. Aipatu diren elementu horiek
fatxadari egokituko zaizkio egiten direnean. Bao
horiek igeltsaritzako lan batez itxiko dira behinbehinean, zarpeatuta eta pintatuta, eta bormatu ere
egingo dira.
Las fachadas de las plantas bajas se
compondrán junto con la del resto de los pisos.
Se señalarán los huecos correspondientes a
los locales en planta baja, previendo la
situación de los anuncios, carteles y
marquesinas u otros elementos, de modo que
se integren en la composición del conjunto de
la fachada, y a lo cual se habrán de ajustar el
día que se construyeran. Estos huecos se
cerrarán provisionalmente con cierre de
albañilería, raseado y pintado e irán
recercados.
Se diseñarán también todos los paramentos
Gainaldeko
gorputz
irtenen
kanpoko
paramentuak ere diseinatuko dira, halakorik egonez exteriores de los cuerpos salientes en cubierta,
gero, eta fatxadarekin bat etortzeko moduan si existieran, y se tratarán coherentemente con
tratatuko dira.
la fachada.
Halaber, barruko patioen fatxadak diseinatuko
dira; horien akabera duina izan behar da.
Barrualdean ezin jarri izango da agerian inolako
tuturik, Legeak kanpoan egon behar dutela dioenak
izan ezik.
Se diseñarán también las fachadas de los
patios interiores, que llevarán acabado digno.
Por su interior no podrá discurrir a la vista
ningún tipo de conducción, excepto aquellas
que por la ley deban ser externas.
251. artikulua.— Fatxadatik nabarmentzen Artículo 251.— Elementos salientes en
diren elementuak
fachada
Fatxadetan apaindurarako elementuak jar
Podrán disponerse elementos decorativos,
daitezke, esaterako, ataurreak, moldurak etab., como portadas, molduras, etc. en las fachadas,
baina beti inolako aprobetxamendurik sortu gabe eta siempre que no den lugar a ningún tipo de
gehieneko hegaldura ondokoa dela:
aprovechamiento y con el siguiente vuelo
máximo:
— Beheko solairua: 10 cm.
— Planta baja: 10 cm.
— 1. solairurik azken aurrekora: 20 cm.
— Planta 1ª a penúltima: 20 cm.
— Lerrokadurako azken solairua: 30 cm.
— Planta última alineada: 30 cm.
220
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
252. artikulua.— Fatxadetako materialak
Artículo 252.— Materiales de fachada
Fatxada bakoitzean ezin erabili izango dira bi
En cada fachada no podrán utilizarse más
material edota kolore baino gehiago fabrika-obran.
de dos materiales y/o colores en su obra de
fábrica.
Arotzia, material eta kolore berekoa izango da
La carpintería será de un mismo material y
solairu guztietan. Errementaritzako elementuak color en todas las plantas de pisos. La herrería
kolore berekoak izango dira solairu guztietan.
será del mismo color y material en todas las
plantas de pisos.
Fabrikako obraren akabera, beheko solairuan,
harrizkoa edo beste harri antzekoren batekoa izango
da, gutxienez behe-gainetik 1,20 metroko altueraino.
Ataripeen sabaiak fatxadari dagokion mailaren
arabera landuko dira.
La obra de fábrica en planta baja será
acabada en piedra u otro material pétreo, al
menos hasta 1,20 metros de altura del suelo.
Los techos de los porches se estudiarán con la
categoría correspondiente a la fachada.
253. artikulua.— Esekitegiak
Artículo 253.— Tendederos
Fatxadari begi dauden esekitegien ixturarekin
ezin da fatxada horren oreka eta itxura hautsi. Ixtura
hori fatxadan integratuko diren baoen bidez egingo
da eta bao horien barruan esekitegi horietan ohikoak
diren saretak edo fatxadaren jarraipena bermatzen
duen beste edozein ixtura jarriko da.
El cierre de los tendederos que den a la
fachada no supondrá una ruptura de la
continuidad de ésta. Se deberá hacer por
medio de huecos que se integren en la
composición de la fachada, en cuyo interior se
dispongan las celosías o cerramientos propios
de estos tendederos o de cualquier otra forma
que garantice la continuidad de la fachada.
254. artikulua.— Ageriko mehelinak
Artículo 254.— Medianeras vistas
Agerian geratu diren mehelinek akabera egokia
Las medianeras que queden a la vista
izango dute, bidezko isolamendua ezezik, itxura recibirán un acabado que, además de
duina ere emango diona elementuari. Gutxienez garantizar el debido aislamiento, les dé un
zarpeatu eta pintatu egingo dira.
aspecto digno. Como mínimo se rasearán y
pintarán.
255. artikulua.— Luzernarioak
Artículo 255.— Lucernarios
Luzernarioen malda eta atzematen duten
gainaldearen malda paraleloak izango dira; malda
bien arteko distantzia, gehien jota, 20 zentimetrokoa
izango da, hala denean, estaltzen dituzten patioen
aireztapena bideratzeko.
Los
lucernarios
tendrán
pendientes
paralelas a las de las cubiertas en que se
sitúen, y se separarán de ellas un máximo de
20 cm para permitir la ventilación en su caso de
los patios que cubran.
256. artikulua.— Tximiniak
Artículo 256.— Chimeneas
Tximinien akabera fatxadan erabili diren
Las chimeneas irán acabadas con los
materialekin egingo da, eta, gailurrean (edo mismos materiales de la fachada y como
iraskailuaren azpian) ituxurarridun 10 zentimetroko remate (o bajo el aspirador) tendrán un borde
ertz irtena izango du.
saliente de 10 cm con goterón.
221
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
257. artikulua.— Markesinak
Artículo 257.— Marquesinas
Beheko solairuan markesinak jar daitezke.
Markesinaren neurriak ondokoak izango dira:
gutxienez espaloia baino 2,80 metro altuagoak,
espaloiaren
zabalera
baino
50
zentimetro
estuagoak, eta gehienez 1,50 metrokoak.
En planta baja se podrán disponer
marquesinas a una altura mínima de la acera
de 2,80 metros de un saliente 50 cm menor que
el ancho de la acera y un máximo de 1,50
metros.
Markesina eraikina egin eta gero jarri denean,
elementu hauek bao edo fatxada edo bidezko
lokalaren zabalera baino ezin dute eduki.
Markesinen egitura desmuntagarria izango da eta
goialdearen kota, bidezko lokala estaltzen duen
solairuaren beheko alderdia baino beherago egongo
da.
En los edificios que no la tuvieran desde su
construcción, las marquesinas sólo podrán
tener la anchura de cada hueco o fachada o
local correspondiente. Serán de estructura
desmontable y su parte superior no estará a
una cota más alta que la cara inferior del
forjado que cubre el local correspondiente.
Ataripeen barruan ezin da inolako markesinarik
En el interior de los porches no podrá
jarri.
disponerse ningún tipo de marquesina.
258. artikulua.— Olanak
Artículo 258.— Toldos
Fatxada guztietako baoetan olana hedakorrak jar
daitezke.
Gehieneko
irtengunea
espaloiaren
zabalera ken 60 zentimetro izango dira. Beheko
solairuetan eta olanaren azpian, gutxieneko altuera
2,60 metrokoa izango da espaloitik neurtuta. Olana
finkoek, ondore hauetarako, markesinen izaera
izango dute.
Podrán disponerse toldos desplegables
sobre los huecos en todas las fachadas. El
saliente máximo será el ancho de la acera
menos 60 cm. En las plantas bajas la altura
mínima en la acera bajo el toldo será de 2,60
metros. Los toldos fijos tendrán a estos efectos
la consideración de marquesinas.
Eraikin bakoitzean, lehen solairutik gora kokatuta
En cada edificio los toldos situados a partir
dauden olanek beti izango dute diseinu eta kolore de la planta primera serán en todo caso del
bera.
mismo diseño y color.
259. artikulua.— Iragarkiak eta kartelak
Artículo 259.— Anuncios y carteles
Beheko solairuetan dauden lokalen edo kanpotik
zuzeneko sarrera duten lokalen iragarkiek,
fatxadaren lerrokaduraren paraleloan jartzen
direnean, gehienez 10 zentimetroko irtengunea
izango dute; iragarki horien zabalera fatxadaren
baoari dagokiona izango da. Iragarki horiek ezin
dituzte fatxadaren ostikoak edo elementu itsuak
estali.
Los anuncios de los locales situados en las
plantas bajas o con acceso directo desde el
exterior, cuando se dispongan en forma
paralela a la fachada, tendrán un saliente
máximo de 10 cm y su anchura se
corresponderá con la del hueco de la fachada,
no pudiendo ocultar los machones o elementos
ciegos de la misma.
Bandera itxura duten iragarkiak, gutxienez,
fatxadatik 20 zentimetrora jarriko dira eta
espaloiaren zabalera baino 60 zentimetro gutxiago
nabarmenduko dira; elementu horien zabalera,
gehienez, 0,80 metrokoa izango da. Gutxieneko
altuera, espaloitik neurtuta, 2,80 metrokoa izango
da. Goragoko solairuetan debeku da iragarkirik
jartzea fatxadari atxikita.
Los anuncios en banderola se separarán de
la fachada al menos 20 cm y sobresaldrán 60
cm menos que el ancho de la acera, y como
máximo 80 cm. La altura mínima desde la
acera será de 2,80 metros. En las plantas de
pisos se prohíben los anuncios adosados a
fachada.
260. artikulua.— Lurzatien ixturak
Artículo 260.— Cierres de parcelas
Materialal
eta
makineria
biltegiratzeko
edo
222
Toda área de una parcela industrial que se
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
eskuztatzeko erabiltzen den industri lurzati baten
inguru osoa itxita egongo da; ixtura horma baten
bidez egingo da, herri bidetik zuzenean ezer ez
ikusteko moduan. Horma horrek fatxadarekin bat
datorren diseinua eta tratamendua izango du.
destina al almacenamiento o manipulación de
materiales y maquinaria, deberá estar cerrada
con un muro que impida su visión directa desde
la vía pública. Este muro deberá tener el diseño
y tratamiento que corresponde a una fachada.
Egoitzazko lurzatiak, euren erabilera eta
jabaritzako den lurraren zati bat aske dutenean, itxi
egin daitezke. Ixtura itsua baldin bada, gehienez
0,80 metroko altueraraino egin daiteke horrela;
hortik gora erreja, zeharrargitsua den beste edozein
itxidura edo palaxua izan daiteke, eta ez
fabrikazkoa, ostikoen kasuna izan ezik. Ostiko
horien artean, gutxienez, 3 metroko distantzia utziko
da.
Las parcelas residenciales que cuenten con
un suelo libre de su uso y dominio podrán
cerrarse. El cierre no será ciego más que hasta
0,80 metros de altura como máximo, el resto
será verja u otro tipo de cierre transparente o
vegetal, y nunca de fábrica, exceptuándose los
machones que podrán estar distanciados entre
sí a una distancia mínima de 3 metros.
Horma egiteko erabiliko diren material guztiak
Todos los materiales serán los propios de la
fatxadarekin bat etorriko dira.
fachada.
Honen aurreko ataletan deskribatu den edozein
Queda sometida a previa licencia la
ixtura mota egiteko nahitaezkoa da aldez aurretik construcción de cualquiera de los dos tipos de
lizentzia eskuratzea.
cierre descritos en los apartados anteriores.
Lizentzia hori eskuratzeko manuzkoa izango da
Será preceptivo para la obtención de la
eskumendun teknikari batek idatzi eta bidezko licencia la presentación de un proyecto
lanbide elkargoaren ikusonespena duen proiektua redactado por técnico competente y visado por
aurkeztea.
su Colegio Profesional.
Proiektu tekniko horretan, memoria eta
Este proyecto técnico, además de
aurrekontua ezezik, ondoko agiriak azalduko dira:
memoria y presupuesto, deberá contener:
la
— Kokaeraren planoa.
— Plano de situación.
— Lurzatiaren planoa; agiri honetan jabetza
zehatz-mehatz mugatuta azalduko da.
— Plano de la parcela en donde habrá de
quedar perfectamente delimitada la
propiedad.
— Eraiki nahi den ixturaren oin-planoa eta
altxaera planoa.
— Plano de planta y alzado del cierre a
construir.
—Xehekako planoa; plano horretan ixturaren
eraikuntzazko ezaugarriak adieraziko dira.
— Plano de detalle en donde se pondrán de
manifiesto
las
características
constructivas del cierre.
261. artikulua.— Orubeen ixturak
Artículo 261.— Cierres de solares
Orube batek itxita egon behar du kale edo beste
Todo solar deberá disponer en todos sus
edozein herri gunerekin dituen mugarri guztietan; lindes con una calle o cualquier otro espacio
ixturaren gutxieneko altuera bi metro eta hogei público de un cierre de una altura mínima de
zentimetrokoa izango da.
2,20 metros.
Ixtura hori eraikinaren lerrokaduran jarriko da eta
Este cierre deberá situarse en la alineación
adreiluzko fabrikako hormaz edo kanpoaldetik de la edificación, y estará construido con pared
zarpeatu eta pintatu egin den blokez eraikita egongo de fábrica de ladrillo o bloque raseado y
da.
pintado por su cara exterior.
Orube bai ixteko nahitaezkoa izango da aldez
Queda sometida a previa licencia
aurretik lizentzia eskuratzea.
construcción de los cierres de solares.
la
Lizentzia hori eskuratzeko manuzkoa izango da
Será preceptivo para la obtención de la
eskumendun teknikari batek idatzi eta bidezko licencia la presentación de un proyecto
lanbide elkargoaren ikusonespena duen proiektua redactado por técnico competente.
aurkeztea.
223
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. ATALA
SECCION III
BARRUALDEKO TAXUKETA
DISPOSICION INTERIOR
262.
artikulua.—
sarbideak
Gurpilezkoentzako Artículo 262.— Accesos rodados
Lurzati
batek
gurpilezkoentzako
sarbidea
duenean herri bidetik datozen ibilgailuek beste
maniobrarik egin gabe sartzeko leku nahikoa izan
beharko du; sarbidearen ostean aparkatzeko lekua
egongo da, gehienez %2ko maldarekin. Leku horrek
nahikoa izan beharko du turismo bat edo ibilgailu
astun bat sartzeko, kasuan kasu. Haizu dira
maniobra gehiago egin behar dituzten ibilgailu
astunentzako sarbideak, baina beti lehen mailako
saretik kanpo.
El acceso rodado a cualquier parcela
permitirá la entrada de los vehículos desde la
vía pública sin maniobra, y contarán con una
meseta en el interior con pendiente máxima del
2% y longitud mínima para dar cabida a un
turismo o a un vehículo pesado según se trate.
Podrán admitirse accesos para vehículos
pesados que exijan maniobra sólo fuera de la
red primaria.
263. artikulua.— Ezkaratzak
Artículo 263.— Portales
Sarrerako atearen kota kanpoko bidearena baino
La puerta de entrada se situará a una cota
12 cm gorago egon daiteke, gehienez ere.
no superior a 12 cm sobre la vía de la que
acceda.
Ateak gutxienez 1,20 metroko zabalera eta 2,40
Tendrá un ancho mínimo de 1,20 metros y
metroko altuera izango ditu.
una altura mínima de 2,40 metros.
Ezkaratzak gutxienez 1,50 metroko zabalera
izango du leku guztietan. Beti ere, ezkaratzaren
azalera igogailuaren aterainoko azalera osoa dela
ulertuko da. Ezkaratzaren barruan gutxieneko
altuera 2,60 metrokoa izango da.
El ancho mínimo del portal en cualquier
punto será 1,50 metros y se entenderá siempre
incluida dentro del portal toda la superficie
hasta la puerta del ascensor. La altura mínima
interior será de 2,60 metros.
264. artikulua.— Eskailerak
Artículo 264.— Escaleras
Gutxieneko zabalera askea solairu bakoitzean
dauden etxebizitzen kopuruaren araberakoa izango
da; metro batekoa 1 edo 2 etxebizitza badaude, 1,10
metrokoa 3 etxebizitza badaude, eta 1,20 metrokoa
4 etxebizitza badaude. Ez da haizu izango eskailera
bakarra duten eraikinetan solairu batean lau
etxebizitza baino gehiago egotea.
La anchura mínima libre será en función del
número de viviendas distribuidas por planta: 1
metro para 1 y 2 viviendas, 1,10 metros para 3
viviendas y 1,20 metros para 4 viviendas, no
permitiéndose distribuir mayor número de
viviendas con una sola escalera.
Eskailburuetan,
igogailuaren
sarrera-irteera
En rellanos con acceso y desembarco de
badago, gutxieneko zabalera horiek 20 cm ascensor, dichas anchuras mínimas se
handituko dira.
incrementarán en 20 cm.
Eskailera-mailen izariak:
Dimensión de los peldaños:
— Mailartea Ch: gehienez 10 cm.
— Contrahuella Ch: máximo 10 cm.
224
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
— Mailagaina H: gutxienez 25 cm.
— Huella: mínimo 25 cm.
— Beti ere: 60 H + 2 Ch = 65 cm.
— En todo caso 60 = H + 2 Ch = 65 cm.
— Eskailera-tarteen gehieneko altuera: 1,80 m.
— Altura máxima por tramo: 1,80 metros.
Eskaileraren solairuko azaleraren %25a eta
%10a, hurrenez hurren, argiztaturik eta aireztaturik
egongo dira solairu guztietan (sarrerako solairuan
izan ezik), baldin eta eraikinak sarrera-solairuaren
gainetik 3 solairu baino gehiago baditu (edo kota
baxuenekoaren gainetik, eraikinak sarrera- solairu
bat baino gehiago badu). Eraikinak solairu gutxiago
izanez gero, nahikoa izango da argia eta airea goitik
sartzea, luzernarioaren eta eskailera- begiaren
bitartez. Luzernarioak eskaileraren baoaren adinako
tamaina izango du, eta eskailera-begiak, metro
bateko diametroko zirkulua barruan sartzeko
adinakoa, gutxienez.
Iluminación y ventilación de un 25% y 10%
de la superficie en planta de la escalera
respectivamente, en cada planta (excepto en la
de acceso), si el edificio cuenta con más de
tres plantas a partir del acceso (o del situado
en la cota más baja si hay más de uno a un
mismo edificio). Con menos plantas la
iluminación y ventilación podrá ser cenital, con
lucernario del tamaño del hueco de la escalera
y hueco central en ésta, en el que se pueda
inscribir al menos un círculo de 1 metro de
diámetro.
Eskaileraren puntu guztietan gutxieneko altuera
La altura en cualquier punto de la escalera
2,20 metrokoa izango da.
no será menor de 2,20 metros.
Eskaileratik bertatik edo erkidegoarena den beste
elementuren batetik zuzeneko sarbidea egongo da
bai eraikinaren barruko patioetara, bai kalearteko
patiora, horrelakorik badago, bai teilatura eta sarrera
azpi-azpian edo gain-gainean duten instalazio
osagarri guztietara, ezkaratzetik edo eskaileratik
zuzeneko sarbidea dagoela, eta gutxieneko izaria
1,20 metrokoa izango da. Gela behar duten
zerbitzuetarako gela bana egongo da (ur
zenbakailuak, elektrizitate zenbakailuak, berokuntza
zentrala badago, honen zenbakailuak, etab.) Gela
guztiek hustubidea eta aireztatzeko bidea izango
dute.
Desde la escalera u otro elemento común se
podrá acceder directamente a los patios
interiores del edificio, al patio de manzana en
su caso, al tejado y a todas las dependencias
auxiliares de instalaciones del edificio. Estos
cuartos de instalaciones se situarán en la
planta de acceso o en la inmediatamente
inferior o en la inmediatamente superior, con
acceso directo desde el portal o escalera, y con
una dimensión mínima de 1,20 metros. Se
dispondrá un cuarto para cada uno de los
servicios que lo precisen (contadores de agua,
contadores de electricidad, contadores de
calefacción central si la hubiera, etc.) Todos
ellos tendrán desagüe y garantizada la
ventilación.
265. artikulua.— Igogailuak
Artículo 265.— Ascensores
Sarrera solairutik gora beste 3 baino gehiago
dituzten eraikinetan igogailuak ipiniko dira, eta ipini
ere gutxienez bat ipiniko da 20 etxebizitzako edota
negozio-lokaletako 2.000 m2-ko. Eskaileraren
erdialdean egiten badira, eskailera gaixo bat kamilan
eramateko bezain zabala izan behar da. Instalazioa
indarreko legeriari lotuko zaio.
En todos los edificios que tengan más de
tres plantas a partir de la de acceso, se
instalarán ascensores, uno al menos por cada
20 viviendas servidas y/o 2.000 m2 de locales
de negocios. Si si sitúan en el centro de la
escalera, ésta tendrá unas dimensiones que
permitan el traslado de un enfermo en una
camilla. Toda la instalación se ajustará a la
legislación vigente.
266. artikulua.— Etxebizitzak
Artículo 266.— Viviendas
a) Etxebizitza motak
a) Tipos de vivienda
Azaleraren arabera hiru etxebizitza mota
bereiziko dira:
Por su superficie se diferencian tres
tipos de viviendas:
— Apartamentua. Bizigai den azalera
— Apartamento, con una superficie
225
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
erabilgarria 32 eta 60 m2 artekoa denean.
habitable útil entre 32 y 60 m2.
— Famili etxebizitza txikia. Bizigai den
azalera erabilgarria 60 eta 90 m2 artekoa
denean.
— Vivienda familiar pequeña, con una
superficie habitable útil entre 60 y 90
m2.
— Famili etxebizitza handia. Bizigai den
azalera erabilgarria 90 m2- koa edo
handiagoa denean.
—Vivienda familiar grande con una
superficie habitable útil igual o
superior a 90 m2.
Bizigai den azalera erabilgarria honakoa da:
etxebizitzaren barruan dauden eta bizitzeko
diren gela guztien azalera erabilgarrien
batura.
La superficie habitable útil es la suma
de las superficies útiles de todas las
dependencias
habitables
de
la
vivienda.
b) Bizitzeko gelak
b) Piezas habitables
Etxebizitzan bizi direnek une desberdinetan
luzaroan erabiltzen dituzten gelak dira,
ondokoak: sukaldea, jangela, jangela-sala,
logelak eta honelako erabilera duten beste
gela guztiak.
Son las piezas de una vivienda
destinadas
a
ser
utilizadas
permanentemente en distintos períodos
por sus habitantes, y son las
siguientes: cocina-comedor, estarcomedor, dormitorios y toda otra
dependencia con este tipo de uso.
Gela
osagarriak
dira
zerbitzu
osagarrietarako eta aldi laburretan erabiltzen
direnak: komunak, bainugelak, jakitokiak
etab.
Son piezas auxiliares aquellas que
prestan servicios complementarios y no
se ocupan en forma permanente:
aseos, baños, despensas, etc.
Pasabideak honakoak dira: beste gela
batzuk elkarrekin lotzeko eta batetik bestera
igarotzeko erabiltzen direnak.
Pasos son aquellas piezas que sirven
de paso y comunicación a otras.
c) Gelen izariak
c) Dimensiones de las piezas
Gelen
gutxieneko
izariak
gizarte
etxebizitzetarako ezarrita daudenak eurak
izango dira, hau da, irailaren 17ko
2.278/1976 Errege Dekretua garatu duen
1976ko azaroaren 24ko Aginduan eta
agindu hau ordeztu, aldarazi edo osotzeko
eman diren gainerako arauetan ezarrita
daudenak.
Las dimensiones mínimas de cada una
de las piezas serán las fijadas para las
viviendas sociales en la Orden del 24
de noviembre de 1976, en desarrollo
del R.D. 2.278/1976, de 17 de
septiembre, o las de las disposiciones
que las sustituyan, modifiquen o
completen.
d) Barruko altuerak
d) Alturas interiores
Etxebizitzaren
barrualdean
gutxieneko
altuera 2,60 metrokoa izango da.
La altura mínima interior será de 2,60
metros.
Altuera txikiagoak ere (2,20 metrotik
gorakoak) haizu izango dira pasabideetan
eta gela osagarrietan, baita bizitzeko geletan
ere, baldin eta hauen azaleraren %20 baino
gehiago hartzen ez badute.
Se permitirán alturas menores (hasta
2,20 metros) en pasos y piezas
auxiliares, y en las piezas habitables
hasta un máximo de un 20% de su
superficie.
267. artikulua.— Garajeak
Artículo 267.— Garajes
a) Sarbideak
a) Accesos
Kanpotik
garajera
doan
sarbidearen
zabalera ondokoa izango da gutxienez:
226
El ancho del acceso a un garaje desde
el exterior será como mínimo el
siguiente:
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Kategoria
1 (2 pl./40 m2)
2 (25 pl./500 m2)
3 (100 pl./2.000 m2)
4 (100 pl.tik gora/2.000 m2)
Sarreraren zabalera
2,5 m
3,00 m (guztiz zuzena ez
bada, semaforoa)
5,00 m (edo 3ko 2)
5,5 m (edo 3ko 2)
Categoría
1 (2 plazas / 40 m2)
2 (25 plazas / 500 m2)
3 (100 plazas / 2.000 m2)
4 (más de 100 plazas /
2.000 m2)
Sarbidearen hasierako zatia laua izango da,
5 metroko luze izango da gutxienez, edo
handiagoa, ibilgailu astunetarako bada.
Ancho de entrada
2,50 metros
3,00 metros (con semáforo si
no es recto totalmente)
5,00 metros (o 2 de 3)
5,50 metros (o 2 de 3).
Todos los accesos contarán con un
tramo horizontal al comienzo de una
longitud mínima de 5 metros o mayor si
es para vehículos pesados.
b) Arrapalak
b) Rampas
Arrapalen malda, gehienez ere, %16koa
izango da tarte zuzenetan eta %12koa
bihurguneetan.
Las rampas tendrán una pendiente
máxima del 16% en tramo recto y el
12% en curvo.
Biraketa erradioa gutxienez 6 metrokoa
izango da, kale bakoitzaren ardatzean
neurtuta.
El radio de giro medido en el eje de
cada calle será como mínimo de 6
metros.
c) Barruko altuera
c) Altura interior
La altura interior mínima en un garaje
de turismos será de 2,20 metros. No
podrán sobresalir hacia abajo ningún
elementos construtivo o intalación
(vigas, tuberías, luminarias, detectores,
etc.)
Turismoetarako garajearen barrualdean
gutxieneko altuera 2,20 metrokoa izango da.
Ez da eraikuntzaren edo instalazioen inongo
elementurik irtengo sabaitik behera (habeak,
tutuak, luminariak, detektagailuak etab.).
268. artikulua.— Zerbitzuetarako lokalak
Artículo 268.— Locales para el sector
terciario
Establezimendu guztiek eta gogaikarriak diren
Contarán con acceso independiente todos
establezimendu guztiek sarrera bana izango dute.
los
establecimientos
y
establecimientos
molestos.
Barrualdean gutxieneko altuera 2,80 metrokoa
izango da. Komunetan, biltegietan eta langileek edo
jendeak etengabe erabiltzen ez dituzten gainerako
geletan altuera txikiagoa izan daiteke, beti ere 2,20
metrotik gorakoa. Lokalaren %60ak, gutxienez,
sabaia 2,80 metroko altueran edo gorago izango du.
La altura interior será como mínimo de 2,80
metros. En los aseos, almacenes y otras
dependencias de uso no permanente del
personal o del público las alturas podrán ser
menores, con un mínimo de 2,20 metros. Por lo
menos un 60% del local tendrá el techo a 2,80
o más metros de altura.
Zerbitzuetarako erabiltzen diren lokaletan
tartepisuak eraiki ahal izango dira. Tartepisu
horietara sartzeko bide bakarra eurak dauden lokala
izango da. Tartepisua eraikiz gero, barruko altuera
bai goian eta bai behean gutxienez 2,20 metrokoa
izango da (lokal osoak -tartepisua barruan delaaurreko lerrokadan altuerari buruz azaldu diren
baldintzak bete behar ditu) eta tartepisutik fatxadara
bitartean gutxienez 3 metroko tartea egongo da.
Se podrán construir entrepisos en los
locales destinados a estos usos, siempre que a
ellos se acceda únicamente desde el local en
que se sitúan. La altura interior resultante, tanto
abajo como arriba, no será inferior a 2,20
metros (debiendo cumplir el conjunto del local,
incluido el entrepiso, las condiciones de altura
del párrafo anterior) y estarán separados como
mínimo 3 metros de la fachada.
269. artikulua.— Industriak
Artículo 269.— Industrias
Industri jardueretarako erabiltzen diren lokalek
227
Los locales para actividades industriales
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
sarrera lokabe bana izango dute, eraikinak dituen deberán tener acceso independiente de los
gainerako erabilerei loturik ez dagoena.
otros usos del edificio.
Barruko altuera gutxienez 3 metrokoa izango da,
egiturak eta instalazioek han-hemenka dituzten
elementu irtenetan izan ezik (2,60 metro).
Komunetan, biltegietan eta langileek etengabe
erabiltzen ez dituzten gainerako geletan altuera
txikiagoa izan daiteke, beti ere 2,20 metrotik
gorakoa. Lokalaren %75ak, gutxienez, sabaia 3
metroko altueran edo gorago izango du.
La altura interior será como mínimo de 3
metros excepto en elementos puntuales de
estructura e instalaciones (2,60 metros). En los
aseos, almacenes y otras dependencias de uso
no permanente del personal, las alturas podrán
ser menores, con un mínimo de 2,20 metros.
Por lo menos el 75% del local tendrá el techo a
3 metros de altura.
Industriarako
erabiltzen
diren
lokaletan
tartepisuak eraiki ahal izango dira, %20ko
atzematearekin, gehienez ere. Tartepisu horietara
sartzeko bide bakarra eurak dauden lokala izango
da. Tartepisua eraikiz gero, barruko altuera bai
goian eta bai behean gutxienez 2,20 metrokoa
izango da (lokal osoak -tartepisua barruan delaaurreko lerrokadan altuerari buruz azaldu diren
baldintzak bete behar ditu) eta tartepisutik fatxadara
bitartean gutxienez 4 metroko tartea egongo da.
Se podrán construir entrepisos en los
locales destinados a estos usos, siempre que a
ellos se acceda únicamente desde el local en
que se sitúan. La altura interior resultante, tanto
arriba como abajo, no será inferior a 2,20
metros (debiendo cumplir el conjunto del local,
incluido el entrepiso, las condiciones de altura
del párrafo anterior) y estarán separados como
mínimo 4 metros de la fachada.
228
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
IV. ATALA
SECCION IV
ERAIKINTZA
CONSTRUCCION
270. artikulua.— Indarrean dagoen legezko Artículo 270.— Normativa legal vigente
arautegia
Eraikintzaren
alorrean
indarrean
dagoen
En todo edificio o instalación se habrá de
arautegia eraikin eta instalazio guztietan bete behar dar cumplimiento a la normativa vigente sobre
da. Zehatzago, arau hauek bete behar dira:
construcción, en concreto a las referentes a:
— Gasari buruzkoak,
— Gas,
— Petroliokiei buruzkoak,
— Derivados del petróleo,
—
Tentsio
araudia,
baxuko
elektrotekniari
buruzko
—
Reglamento
Tensión,
Electrotécnico
de
Baja
— N.B.E. - C.P.I. 91, suteen aurkako babesa,
— N.B.E. - CPI 82: Protección contra
incendios,
— N.B.E. - C.A. 81, zaraten aurkako babesa,
— N.B.E. - CA 81: Protección acústica,
— N.B.E. - C.T.E. 79, eraikinen baldintza
termikoak, eta arau horiek osotu, aldarazi edo
ordeztea helburu duten gainerako arau
guztiak, baita eraikintzaren beste atal edo
alderdi batzuk araupetzen dituztenak ere.
— N.B.E. - CTE 79: Condiciones térmicas
de los edificios, y a todas aquellas
normas que completen, modifiquen o
sustituyan a las anteriores, y todas
aquellas que regulen otros aspectos o
partes de la construcción.
271. artikulua.— Iturriko ura
Artículo 271.— Agua corriente
Eraikin guztiek edateko uraren hornidura izango
Todo edificio tendrá en su interior suministro
dute barruan.
de agua potable.
Etxebizitzetarako kalkulatu behar den gutxieneko
En viviendas la dotación mínima de cálculo
zuzkidura eguneko 200 litrokoa da.
será 200 litros diarios.
Talde etxebizitzako eraikin guztietan eraikineko
ezkaratzetik edo erkidegoaren beste elementuren
batetik sartzeko moduko gela bat egongo da,
gutxienez 1,20 metrokoa, aireztatze bidea eta
hustubidea izango dituena, etxebizitza guztien urzenbakailuak bertan jartzeko.
Todo edificio colectivo de viviendas
dispondrá de un cuarto accesible desde el
portal u otro elemento común del edificio, de
dimensión mínima 1,20 metros, con ventilación
y desagüe, para instalar centralizadamente en
él los contadores de agua de todas las
viviendas.
272. artikulua.— Ur beroaren instalazioa
Artículo 272.— Instalación de agua
caliente
Etxebizitza guztiek ur beroaren instalazioa izango
Toda vivienda contará con una instalación
dute, banakakoa nahiz taldekakoa. Ur beroaren tutu de agua caliente individual o colectiva. Todas
229
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
guztiak muturretik muturrera behar bezala isolaturik
egongo dira, ur jariorik izan ez dadin. Ur beroaren
ekoizpena zentralizatua izanez gero, eraikinak
zenbakailuen gela izango du, zenbakailuak bertan
instalatzeko. Gela hori behar bezala aireztaturik
egongo da, eta beraren sarrera ezkaratzean egongo
da.
273.
artikulua.—
instalazioa
las conducciones de agua caliente
longitud irán debidamente aisladas
pérdidas. Si la producción de agua
centralizada, habrá un cuarto de
para situar éstos, accesible desde
convenientemente ventilado.
en toda su
para evitar
caliente es
contadores
el portal y
Elektraenergiaren Artículo 273.— Instalación de energía
eléctrica
Eraikin guztiek elektraenergi hornidura eta
Todo edificio contará con suministro de
beronen instalazioa izango dituzte, indarrean energía
eléctrica
y
su
instalación
dagoen arauketaren arabera.
correspondiente según la reglamentación
vigente.
Transformazio zentroak ezin kokatu izango dira
Los centros de transformación no podrán
bigarren sotoaren azpitik, eta hustubidea izango estar por debajo del segundo sótano y tendrán
dute.
desagüe.
274. artikulua.— Saneamendua
Artículo 274.— Saneamiento
Eraikin guztiek euri-urak eta ur beltzak nahastu
Todo edificio contará con una red separativa
gabe husteko sarea izango dute. Sare hori udal de evacuación de aguas pluviales y fecales,
sareei lotuta egongo da hartuneen bidez, udal que se acometerán a las redes municipales
sarerik badago.
correspondientes en caso de existir.
Todas las bajantes se prolongarán hasta
Beheranzko hodi guztiek aireztapen tutua izango
dute, gainalderaino igotzen dena. Tutu horretatik cubierta con un tubo de ventilación que se
leihoetara 3 metrotik gorako distantzia egongo da, situará a más de 3 metros de distancia de las
eta ur biltegietara 4 metrotik gorakoa.
ventanas y 4 metros de los depósitos de agua.
Ur beltzen hodi guztiak likido eta gasekiko
iragazkaitza den materialaz eginak eta barrutik
leunak izango dira, eta junta hermetikoak izango
dituzte. Beheko sareak erregistro putzu nagusi bat
izango du eta bertan egongo dira beherantz datozen
hodi guztien hartuneak. Putzu horren eta udal
estolderiaren artean beste hartune bat egongo da.
Honek gutxienez %2ko malda izango du, eta
kutxetak ezarriko dira. Kutxeten arteko distantzia 15
metrokoa edo laburragoa izango da. Kutxeten eta
erregistroen estalkiek itxidura hermetikoa izango
dute.
Todas las bajantes de aguas fecales serán
de un material impermeable a líquidos y gases,
interiormente liso y con juntas herméticas. La
red inferior contará con un pozo de registro
principal al que acometerán todas las bajantes,
y de una acometida desde este pozo a la
alcantarilla municipal. Su pendiente no será
inferior al 2% y se dispondrán arquetas cada 15
metros como máximo. Las tapas de las
arquetas y registros tendrán cierre hermético.
Euri-uren zorrotenak fatxadan behera agerian
joan daitezke, beheko solairuaren parean izan ezik,
zorrotenak maila horretan hormaren barruan sartu
behar baitira fatxada herriko bidera begira badago.
Hori horrela ez bada, hodiak beheko solairuan ere
fatxadari atxikita jarri ahal dira, baina zorutik gora 2
metroko altueraraino behar bezala babesturik egon
behar dute altzairu galbanizatuz, burdinurtuz edo
antzeko materialez egindako hodien barruan. Euriuren udal sarerik egonez gero, hartunea hurbilen
dagoen ur-lasterrean egingo da, kutxeta zentral
bakar batetik edo ahalik eta kutxeta gutxienetatik.
Debekaturik dago euri-urak gune publikoetara eta
euri beltzen sistemara zuzenean isurtzea.
Las bajantes de pluviales podrán ir vistas
por la fachada, excepto en toda la altura de la
planta baja, en la que irán empotradas si la
fachada da a una vía pública. En otro caso
podrán ir adosados a la fachada de la planta
baja pero protegidas convenientemente por un
tubo de acero galvanizado, fundición etc., hasta
una altura mínima de 2 metros del suelo.
Cuando no exista red municipal de pluviales se
acometerán al curso de agua más próximo, a
partir de una o en un número mínimo de
arquetas centrales. Se prohíbe el vertido directo
de aguas pluviales sobre espacios públicos y al
sistema de fecales.
230
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
Hartuneak kutxeta zentraletik estolderiara
zuzenean joan behar du, beste inongo finkarik
zeharkatu gabe, eta hartune bakarra egongo da
finka bakoitzean, finkak bi fatxada dituenean edo
Korporazioak bestela erabakitzen duenean izan
ezik. Hartunearen materiala eta diametroa
Korporazioak zehazten dituenak izango dira.
Hartunearen malda gutxienez %3koa eta uniformea
izango da, eta angelu zuzena edo kamutsa egingo
du sare nagusiaren beheranzko norabidean.
La acometida de la arqueta central a la
alcantarilla será directa, sin que pueda
atravesar otras fincas, y será única para cada
una de ellas, excepto cuando la finca tenga dos
fachadas o se aprecie otra cosa por la
Corporación. Esta acometida será del material
y diámetro que determine la Corporación, con
una pendiente uniforme del 3% como mínimo, y
formará ángulo recto u obtuso en el sentido de
aguas abajo de la red general.
Debekaturik dago estolderiaren sarera husten
diren zabor edo hondakinen birringailuak instalatzea.
Hala ere, Korporazioak baimendu ahal izango ditu,
salbuespenez eta behar bezala bidezkoturik dauden
egoeretan.
Se prohíbe la instalación de trituradores de
basura y residuos convertido a la red de
alcantarillado. Sólo en casos especiales y
debidamente justificados podrá la Corporación
autorizarlos.
Hondakin kaltegarri edo kutsagarriak ekoitz
Los desagües de los establecimientos que
ditzaketen
establezimenduen
hustubideak puedan
producir
residuos
nocivos,
Korporazioak isurketei buruz emandako arautegiari contaminantes o perjudiciales, se ajustarán a la
lotuko zaizkio.
normativa sobre vertidos dictada por la
Corporación.
275. artikulua.— Telefonia
Artículo 275.— Telefonía
Etxebizitzak dituzten eraikin guztiek telefono
sarean hartunea egiteko hodia izango dute.
Etxebizitza bakoitzak telefonoa instalatzeko lotune
bat izango du gutxienez, eta lotune horren hodia
hormaren barruan egongo da.
Todos los edificios de viviendas contarán
con una conducción para acometida a la red
telefónica, y con un punto de teléfono, al
menos, por vivienda bajo conducción
empotrada.
276. artikulua.— Berokuntza
Artículo 276.— Calefacción
Etxebizitza guztiek berokuntza sistema izango
dute, banakakoa nahiz erkidegoarena, edo bestela
berogailuak ezartzeko behar den instalazioa eginda
izango dute. Berokuntza instalazio zentralizatua
duten eraikinek zenbakailuen gela izango dute,
honelako geletarako ezarri diren baldintza orokorrak
betetzen dituena.
Toda vivienda contará con algún sistema
individual o común de calefacción, o con la
instalación necesaria para instalar los aparatos
productores de calor. Si la instalación de
calefacción es centralizada, se dispondrá un
cuarto para los contadores según las
condiciones generales para este tipo de
cuartos.
277. artikulua.— Posta zerbitzua
Artículo 277.— Servicio de cartería
Eraikin guztietan egongo dira postatrukerako
Todo edificio dispondrá de buzones para la
buzoiak, indarreko arauen arabera.
correspondencia según las normas vigentes.
278. artikulua.— Piezen argiztapena eta Artículo 278.— Iluminación y ventilación
aireztapena
de las piezas
Bizigai den pieza orok gutxienez bao bat eduki
beharko du fatxadan (kanpokoan edo argi-patioan)
eta baoak gutxienez piezaren azalera erabilgarriaren
%10a
den
azalera
eduki
beharko
du;
aireztapenerako horren erdia beharko da.
Toda pieza habitable habrá de tener cuando
menos un hueco a fachada (exterior o patio de
luces) de una superficie no menor del 10% de
la superficie útil de la pieza, siendo practicable
para ventilación al menos la mitad de esa
superficie.
231
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
279.
artikulua.—
aireztapena
Higiene
komunen Artículo 279.— Ventilación de servicios
higiénicos
Bainu edo garbigela guztiek edukiko dute
Todo baño o aseo contará con un hueco de
aireztapeneko fatxada-bao bat; horren azalera ventilación a fachada de superficie no menor de
solairuaren azaleraren %10a baino txikiagoa izango un 10% de su superficie en planta o, de lo
da. Bestela aireztapeneko tutu bertikala edukiko du. contrario, con una conducción de ventilación
vertical.
280.
artikulua.—
bertikalak
Aireztapeneko
tutu Artículo 280.— Conductos verticales de
ventilación
Higiene komun eta jakitoki guztiek aireztepeneko
tutu bertikala edukiko du; fatxadakoa ez bada, tutu
honek 10 solairu hartu ahal izango ditu gehienez.
Beronen barne-ebakidura 20 20 cm izango da
gutxienez, eta komun bakoitzeko sartunea gutxienez
hartunea baino 2 metro gorago egongo da.
Todo servicio higiénico y despensa contará
con un conducto vertical de ventilación si no da
a fachada. Este conducto podrá ser común a un
máximo de 10 plantas. Su sección interior será
como mínimo de 20 20 cm, y la acometida
desde cada servicio estará al menos 2 metros
más arriba que el punto de toma.
Etxebizitzaren sukaldean ur beroa sortzeko
sistema zentralizatua ez badago, ura berotzen duen
banako aparatuaren errakuntzak sortzen dituen
gasak husteko tutua egon go da bertan, aurreko
lerrokadan
adierazi
diren
ezaugarri
eta
baldintzetakoa.
Toda cocina de una vivienda que no cuente
con un sistema centralizado de producción de
agua caliente contará con un conducto para
evacuación de los gases de combustión del
aparato de producción individual de agua
caliente, de las características y con las
condiciones señaladas en el párrafo anterior.
Gainera, sukalde guztietan egongo da lurrinak
Toda cocina contará además con un
gainaldera kanporatzeko banako tutua; honek 15 conducto individual hasta cubierta para la
cm-ko diametroa edukiko du gutxienez.
extracción forzada de vapores de diámetro
mínimo 15 cm.
Merkataritzako
establezimendu
gogaikarria
(ostalaritza, jolas-sozietateak...) instalatzen den lokal
guztiek gainalderainoko tutu lokabe bat eduki behar
dute lokalak azaleran duen 100 m2-ko; horien
diametroa 30 cmkoa izango da gutxienez.
Establezimendu
gogaikarri
guztiek
aurreko
lerrokadako ezaugarriak dituen aireztapen tutua
edukiko dute.
Todo local en el que pueda instalarse algún
establecimiento comercial molesto (hostelería,
sociedades recreativas), deberá contar con un
conducto independiente hasta cubierta de 30
cm como mínimo de diámetro para cada 100
m2 de superficie. Todo establecimiento molesto
contará con conducto de ventilación de las
características del párrafo anterior.
281. artikulua.— Beheko suak eta tximiniak
Artículo 281.— Hogares y chimeneas
Beheko suak, sukalde ekonomikoak, tximinia
frantziarrak eta antzekoak material erregaitzaren
gainean instalatuko dira eta horrelako materiala
egongo da inguruan ere, gutxienez 30 cm-tan, bai
zoruan, bai hormetan.
Los hogares, cocinas económicas y
chimeneas francesas se instalarán sobre
material incombustible hasta una distancia de,
al menos, 30 cm a todo su alrededor, tanto en
el suelo como en las paredes en que se
apoyen.
Beheko su bakoitzak bere ke-tutua edukiko du,
gainalderainokoa; tutuak 20 cm-ko diametroa
edukiko du gutxienez barrualdean. Zuzena izango
da eta bertikaletik gehienez 20 gradu sexagesimal
aldenduko da; tutuok juntetatik kerik ez irteteko
moduan egin behar dira. Gainera, ke-tutuak
Los
conductos
de
humo
serán
independientes hasta cubierta para cada hogar,
y tendrán un diámetro mínimo interior de 20 cm.
Serán rectos o con una separación máxima de
la vertical de 20° sexagesimales, construidos
de modo que se impida el escape de los humos
232
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
erregistroa edukiko du gainaldera heldu baino
beherago, estalki eta itxidura egokikoa, hala ez
delako gainaldera igo beharrik egongo erregistroa
begiratzeko.
por las juntas, y contarán con un registro con
tapa y cierre adecuado antes de su salida por la
cubierta para acceder a su interior sin subir a
aquélla.
282. artikulua.— Lurzoruaren isolamendua
Artículo 282.— Aislamiento del suelo
Etxebizitza bateko bizileku edo pieza guztiek
Toda vivienda o toda pieza habitable de una
bera eta lurzoruaren bitartean gutxienez 30 cm lodi vivienda estará separada del suelo mediante
izango den aire kamara edukiko dute, bai eta una cámara de aire de 30 cm de espesor
berezko aireztapena ere.
mínimo, debiendo contar dicha cámara de aire
con ventilación natural.
Kamararen zati batek horma bat ikutzen
duenean, kamara hartatik bereizi egongo da, eta
gutxienez 20 cm duen itxidura lokabe eta
iragazkaitza edukiko du horretarako. Itxidurak ez du
ikutuko horma, hala hezetasuna kapilaritatearen
bitartez transmititzea eragozteko, eta aire kamarak
kanala edukiko du behealdean, urik iragazten bada
handik husteko, eta berezko aireztapena ere
edukiko du.
Cuando se sitúe parcialmente contra muro
se separará de él, con un cierre independiente
e impermeabilizado, al menos de 20 cm. Este
cierre no tendrá contacto con el muro, a través
del cual pueda trasmitirse la humedad por
capilaridad, y la cámara de aire contará con un
canal en su parte inferior y desagüe para las
posibles aguas de filtración, así como con
ventilación natural.
Etxebizitzetan lurrari eusteko dauden egituraelementu guztietan material iragazkaitzez egindako
geruza bat ipini beharko da, hezetasuna kapilaritatez
transmiti ez dadin, baldin eta etxebizitza eta lurreko
eustokiaren bitartean 2 metro baino gutxiago
badago.
En todo elemento estructural, através del
cual una vivienda se apoya en el terreno, se
habrá de disponer una capa de material
impermeable que impida la transmisión de la
humedad por capilaridad, y siempre que la
distancia entre la vivienda y el punto de apoyo
en el terreno sea inferior a 2 metros.
233
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
URBANIZAZIOARI BURUZKO
ORDENANTZAK
ORDENANZAS DE
URBANIZACION
234
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
I. ATALA
SECCION I
HERRI BIDE ETA GUNEEN GEOMETRIA
GEOMETRIA DE VIAS Y ESPACIOS
PUBLICOS
283. artikulua.— Sarbide erosoak
Artículo 283.— Accesibilidad
Herri erabilerako gune guztiek eduki beharko
dituzte
sarbide
egokiak
minusbaliodunak
gurpilezkoentzako bideetatik edo arrapala baten
bidez
bertaratu
daitezen.
Honetaz,
Eusko
Jaurlaritzak hirigintza oztopoak ezabatzeari buruz
eman duen arautegia ezarriko da, bai eta arau
horiek osatzen, aldarazten edo ordezten dituztenak
ere.
Todos los espacios de uso público serán
accesibles para minusválidos desde algún
punto de una vía rodada o por medio de una
rampa. Será de aplicación la normativa para la
supresión de barreras urbanísticas del
Gobierno Vasco y las que la complementen,
modifiquen o sustituyan.
284. artikulua.— Gurpilezkoentzako bideen Artículo 284.— Clasificación de las vías
sailkapena, bidezoruak
rodadas, firmes
Gurpilezkoentzako
bideak,
egiten
duten
En función del servicio que prestan las vías
zerbitzuaren arabera ondoko taldeetan sailkatuta rodadas se clasifican en los siguientes grupos:
daude:
— Oinarrizko sarea: komunikazioen sistema
orokorra.
—
— Bigarren mailako sarea: udalerriko aldeen
arteko lotura-bideak.
— Red secundaria: vías de enlace entre
diversas áreas del municipio.
— Hirugarren mailako sarea: alde horietako
barne-bideak.
— Red terciaria: vías interiores de zonas.
Gurpilezkoentzako bideen zoladuren neurriak
indarreko Errepideetarako Jarraibideen araberakoak
izango dira; aintzat hartuko dira oinarri-lurzoruaren
ezaugarriak, bidean egongo omen den trafikointentsitatea, eta bidezoruak zurruna behar duela.
Horretarako, ondoren nahitaez kontutan izan behar
diren trafiko motak aipatuko dira:
Red primaria:
comunicaciones.
sistema
general
de
Los pavimentos de las vías de rodadura se
dimensionarán de acuerdo con la instrucción de
carreteras vigente, según las características del
suelo de base y la intensidad del tráfico previsto
en la vía y para firme rígido. A estos efectos se
fijan a continuación los tipos de tráfico que
obligatoriamente se deberán considerar:
— Oinarrizko sarea: trafiko astuna.
— Red primaria: tráfico pesado.
— Bigarren mailako sarea: trafiko erdiastuna.
— Red secundaria: tráfico semipesado.
— Hirugarren mailako sarea: trafiko arina.
— Red terciaria: tráfico ligero.
285. artikulua.— Gurpilezkoentzako bideen Artículo 285.— Trazado de las vías
taxuketa
rodadas
Arau Subsidiarioetan bestelakorik zehaztu ezean,
Salvo que en estas NN.SS. se determine
bigarren eta hirugarren mailako sareetako otra cosa, las calzadas rodadas de la red
235
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
gurpilezkoentzako
edukiko dituzte:
galtzadek
ondoko
neurriak secundaria y terciaria tendrán las siguientes
dimensiones:
— Norabide biko galtzadak: 6,5 metro.
— Calzadas de doble dirección: 6,5 metros.
— Norabide bakarreko galtzadak: 4,3 metro.
— Calzadas de una dirección: 4,3 metros.
Alboetan bateria motako aparkalekuak edo
Las calzadas con aparcamientos laterales
kokaera arrunteko gurpilezkoentzako sarbidea duten en batería o acceso rodado en disposición
galtzadak 6,5 m zabal izango dira gutxienez.
normal tendrán un ancho mínimo de 6,5
metros.
Aparkalekuak galtzadatik kanpo egingo dira, bai
Los aparcamientos en batería o en hilera se
bateriakoak, bai iladakoak.
dispondrán fuera de los límites de la calzada.
Gurpilezkoentzako
sarbideen
elkarguneLos radios de abocadura de los accesos
erradioak 6 metrokoak izango dira turismoetarako rodados serán como mínimo de 6 metros para
eta 12koak ibilgailu astunetarako.
turismos y de 12 metros para vehículos
pesados.
Bigarren eta hirugarren mailako sareetako
bidegurutzeetako elkarguneerradioak 8 metrokoak
izango dira gutxienez, zintarrian neurtuta, baldin eta
lehendik dauden eraikin sendotuek eragozten ez
badute.
Los radios de abocadura en los cruces entre
vías de las redes secundaria y terceria,
tomados en el bordillo, serán de 8 metros al
menos, siempre que edificaciones existentes y
consolidades no lo impidan.
Bigarren eta hirugarren mailako sareetako
Los radios de abocadura de las calzadas de
galtzadek 10 metroko elkargune- erradio edukiko las redes secundaria y terciaria a la red
dute oinarrizko sarearekin bat egiten dutenean, primaria serán como mínimo de 10 metros
aurreko lerrokadako baldintzen arabera.
según las condiciones del párrafo anterior.
Malda ez da izango %12 baino gehiagokoa, arau
La pendiente máxima no será superior al
hauek besterik zehaztu ezean.
12% salvo donde estas Normas hubieran
determinado otra cosa.
286.
artikulua.—
Espaloien
oinezkoentzako bideen taxuketa
eta Artículo 286.— Trazado de aceras y vías
peatonales
Eraikinetarako sarbideak dituzten espaloi guztiak
2,5 metro zabal izango dira gutxienez, alde
sendotuetan orain dauden eraikinek eragozten
dutenean edo Arau Subsidiarioek beste zerbait
xedatzen duenean izan ezik. 2,5 zabal edo
zabalagoak diren espaloi guztietan zuhaitzak
egongo dira.
Toda acera que dé acceso a edificios tendrá
un ancho mínimo de 2,5 metros, salvo en las
zonas consolidadas en las que las edificaciones
existentes lo impidan o en aquellas áreas en
que estas NN.SS. dispongan otra cosa. Todas
las aceras con anchura igual o superior a 2,5
metros irán arboladas.
Oinezkoentzako arranpalen malda %12koa
Las rampas peatonales tendrán una
izango da gehienez gehienez 15 m luze diren pendiente máxima del 12% en tramos de una
tarteetan.
longitud máxima de 15 metros.
Arranpala mailadunaren malda ez da izango %10
baino gehiagokoa, mailak 12 cm altu izango dira
gehienez ere eta ertz biribildunak, eta batetik
bestera 1,60 cm egongo dira gutxienez, edo
arranpala-tarte bakoitzean 60-65na cm-ko urrats
kopuru bikoitia emateko behar besteko distantzia.
La rampa escalonada tendrá una pendiente
no superior a un 10%, con escalones
redondeados de altura máxima 12 cm y
separados entre sí 1,60 metros como mínimo, o
la distancia que permita dar en cada tramo de
rampa un número par de pasos de entre 60 y
65 cm de longitud.
287. artikulua.— Eskaileren taxuketa
Artículo 287.— Trazado de escaleras
Herri erabilerako eskailerak 2,5 metro zabal
236
Las escaleras de uso público tendrán un
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
izango dira gutxienez, arauek besterik adierazi ancho mínimo de 2,5 metros cuando estas
ezean.
normas no señalen otra cosa.
Los peldaños tendrán una huella (H) mínima
Eskailera-mailen gaina (H) 33 cm-koa izango da
gutxienez eta mailartea (Ch) 15 cm-koa gehienez; de 33 cm y una contrahuella (Ch) máxima de
15, debiendo cumplirse en todo caso que:
beti ere ondokoa bete beharko dute:
60 = H + 2 Ch = 65 cm.
60 = H + 2 Ch = 65 cm.
Truinik gabe 1,80 igo edo jaitsiko dira gehienez,
El desnivel máximo a salvar sin descansillo
arau hauek besterik zehaztu ezean.
será de 1,80 metros, salvo donde estas NN.SS.
determinen otra cosa.
Truinak metro bat zabal izango dira gutxienez;
Los descansillos tendrán un ancho mínimo
edonola ere, urrats kopuru osoa emateko behar de 1 metro y, en todo caso, el necesario para
bestekoa izango da.
permitir que se den un número entero de
pasos.
Debekaturik daude mailak elkarren gainean
Se prohíben las escaleras volviendo sobre
dituzten eskailerak, eskailera bihurriak eta bazter sí y todas las que discurran de forma tortuosa y
ilunak sortzen dituzten guztiak.
formando rincones oscuros.
288. artikulua.— Aparkalekuak
Artículo 288.— Aparcamientos
Aparkalekuak bideetako alboetan ipiniko dira,
mugak ongi adierazita, eta inoiz ere ez oinezkoek
bidea gurutzatzen duten tokietan, kale-gurutzeetan,
edo hondartza gisa erabiltzeko ez beste ezertarako
ez diren hondartza lokabeetan.
Los aparcamientos se dispondrán en los
laterales de las vías, con unos límites expresos
y sin ocupar los puntos donde se produzcan los
pasos de peatones y los cruces entre calles, o
en playas independientes y exclusivas para
este uso.
Bateria-aparkalekuak 2,25 metro zabal izango
dira gutxienez eta 4,50 metroko hondoa edukiko
dute gutxienez, galtzadan ohi bezala daudenean.
Okerretara egiten badira, plaza bakoitzak barnean
neurri horietako laukizuzena hartzeko bestekoa izan
behar du.
Los aparcamientos en batería tendrán un
ancho mínimo de 2,25 metros y un fondo
mínimo de 4,50 metros cuando su disposición
sea normal a la calzada. En disposición oblicua
cada plaza permitirá inscribir dentro de ella un
rectángulo de estas mismas dimensiones.
Las bolsas o playas de aparcamiento
Aparkaleku- boltsa edo hondartzak zuhaitzak
edukiko dituzte, gutxienez zuhaitz bat bi aparkaleku estarán arboladas con un mínimo de un árbol
plazako.
Aparkalekuetara
posizio
normalean cada dos plazas de aparcamiento. El espacio
heltzeko gunea 6 metro zabal izango da gutxienez.
para acceder a los aparcamientos en posición
normal tendrá un ancho mínimo de 6 metros.
289. artikulua.— Zoladurak
Artículo 289.— Pavimentos
Herri
erabilerako
espaloi,
bide
eta
oinezkoentzako gune guztiek %1 eta 2 bitarteko
malda edukiko dute, euri-ura joan dadin, eta ur
guztia hartzeko behar beste isurbide egongo da,
batetik bestera gehienez 20 metro daudela (bat 400
m2-ko).
Todas las aceras, vías y espacios
peatonales de uso público tendrán pendientes
comprendidas entre el 1 y el 2% para la
evacuación de las aguas de lluvia y sumideros
de capacidad suficiente a una distancia máxima
de 20 metros (1 por cada 400 m2).
Zoladuraren materialak labangaitzak izango dira,
Los materiales de la pavimentación serán
eta gainera Korporazioak definituriko eredukoak.
antideslizantes y del modelo definido por la
Corporación.
Agerian geratzen diren eustorma guztiek harrizko
Todos los muros de sostenimiento que
edo beste harri-materialen batez egindako akabera queden a la vista tendrán acabado de piedra o
edukiko dute, 1,80 metroko altueraraino gutxienez. de algún otro material pétreo seleccionado por
Azalera guztian fatxadek bezalako akabera edukiko la Corporación hasta 1,80 metros de altura, al
237
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
dute, eta goialdean nahitaez eduki beharko dute menos. En toda su superficie tendrán un
erremate edo eskudela.
acabado de las características de una fachada,
y llevarán en su coronación necesariamente un
remate o barandilla.
Eskaileretako mailen eta truinen malda %1 eta 2
bitartekoa izango da eta kanporakoa izango da,
halatan euri-urak beherantz joan daitezen.
Eskaileraren hasieran, amaieran eta mailadiko 20
metrotik behin gutxienez, truinean, sareto-isurbidea
edukiko dute, eskailera bera bezain zabala.
Los peldaños y descansillos de las
escaleras tendrán una pendiente entre un 1 y
un 2% hacia el exterior para permitir la
evacuación de las aguas de lluvia. En su
principio, final y al menos cada 20 metros de
desarrollo, en un descansillo, contarán con una
rejilla sumidero de toda su anchura.
238
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
II. ATALA
SECCION II
SANEAMENDU-SAREA
RED DE SANEAMIENTO
290. artikulua.— Ezaugarriak eta neurriak
Artículo
290.—
dimensionado
Características
y
Saneamendu sarea bananketakoa izango da.
La red de saneamiento será de tipo
Ondokoak izango dira kalkulo-emariak:
separativo. Los caudades de cálculo a aplicar
serán los siguientes:
—Ur beltzen sarea: Edateko uraren sareak horni
dezakeen emari bererako kalkulatuko dira.
— Red de fecales: Se calcularán para un
caudal igual al que pueda suministrar la
red de agua potable.
— Euri-uren sarea: 10 Ha baino gutxiagoko
lurretan,
neurriak
Nazioko
Zerbitzu
Metereologikoak aurreko bost urteetan
adierazi dituen gehienezko prezipitazioen
araberakoak izango dira. Hustu behar den
lurzatia 10 Ha baino gehiagokoa bada,
aurreko
500
urteetako
prezipitazioen
araberakoak izango dira neurriok.
— Red de pluviales: Para superficies
inferiores a 10 Ha se dimensionará
según las precipitaciones máximas
señaladas por el Servicio Metereológico
Nacional para un período de retorno de 5
años. Cuando la superficie desaguada
sea superior a 10 Ha, el período de
retorno garantizado será de 500 años.
Erabiltzen
diren
materialek
herrietako
Los materiales a utilizar deberán cumplir las
saneamendurako proiektuak idazteko arauak bete normas para la redacción del proyecto de
beharko dituzte.
saneamiento de poblaciones.
Sarea, hustutako materialak ez jalkitzeko
moduan diseinatuko da; horretarako, emaria
hodiaren ebakiduraren hamarrena betetzen duenean
ur etorriaren abiadura 0,3 m/seg. izateko behar
bezainbatekoa izan beharko da malda, eta inoiz ere
ez %1a baino txikiagoa. Jalkipena ekiditeko behar
izanez gero, huste-kamarak jarriko dira.
La red se diseñará de modo que se evite la
sedimentación de los materiales evacuados
dándole una pendiente que asegure que la
velocidad del efluente no será inferior a 0,3
m/seg para un caudal igual a la décima parte
del de la sección llena, no siendo nunca inferior
al 1%. Se dispondrán cámaras de descarga
para evitar la sedimentación allá donde fuera
necesario.
Hodiek beti ere ondoko gutxieneko ebakidurak
Las conducciones tendrán en todo caso las
edukiko dituzte barrualdean:
siguientes secciones mínimas interiores:
— Erregistro-putzutik sarera: 30 cm.
— Desde el pozo de registro a la red: 30 cm.
— Kaleko kolektorea: 30 cm.
— Colector de calle: 30 cm.
— Kolektore nagusia: 40 cm.
— Colector general: 40 cm.
291. artikulua.— Saneamenduko ur-hartunea Artículo
291.—
saneamiento
Acometida
de
Hiriko finka guztien hustuketa sareetan bi atal
La red de evacuación de toda finca urbana
izango dira:
se compondrá de dos partes:
239
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
—
—
Lehenengoa: ur beltzak eta euri-urak,
hurrenez hurren, sare bakoitzera bideratzeko
izango diren adar nagusiak; biderakuntza
horiek zuzenean egiten dira udal erregistro
batetik finka dagoen kaleko edozein saretara;
hartune horretan finkaren zenbakia adieraziko
duen azulexo bat jarriko da.
— Bigarrena: ur beltzak eta euri-urak goian
aipatu dugun erregistro nagusira bideratzeko
behar diren bigarren mailako adarrak.
Primera: Ramales principales que
conduzcan las aguas fecales y pluviales
respectivamente a cada una de las
redes, directamente desde un pozo de
registro principal a las citadas redes de
cualquiera de las calles en que se
encuentra enclavada la finca en cuyo
punto de acometida se colocará un
azulejo que indique el número de finca a
que pertenece.
— Segunda: Ramales secundarios que sean
precisos para conducir aguas fecales y
pluviales hasta el pozo de registro
principal antes citado.
Lotuneak tutuen bidez egingo dira; tutuak gres
Las uniones serán tubulares, de gres o PVC
edo P.V.C.zkoak izango dira ur beltzetarako eta para fecales y de los mismos materiales u
material
horiezkoa
edo
hormigoi
bitro- hormigón vitro-centrifugado para las pluviales.
zentrifugatuzkoa euri-uretarako.
Adar nagusiaren gutxieneko diametroa,
sareetan, 30 zentimetrokoa izango da.
bi
El ramal principal tendrá como mínimo 30
cm de diámetro en ambas redes.
Adar nagusiek eta bigarren mailakoek izango
La pendiente mínima en ramales principales
duten gutxieneko malda %1ekoa izango da, baina y secundarios será del 1% y preferentemente
%2ko malda hobetsiko da.
del 2%.
Bigarren mailako adarretan erregistro kutxetak
jarriko dira norabide aldaketetan eta zorrotan
bertikalen hartuneetan eta, edozein kasutan,
gehieneko distantzia 20 metrokoa izango da. Goian
adierazi diren kutxeta horiek erraz arakatzeko eta
aztertzeko moduan egon beharko dute eta horren
erantzulea eta kutxeta batera heltzea eragoztea eta
horrek gainerakoen artean sor ditzazkeen kalteen
erantzulea, kutxeta dagoen lonjaren jabea izango
da. Adar nagusi eta bigarren mailako adarren
garbiketa eta artapena finkaren jabeen pentzutan
izango da.
En los ramales secundarios se colocarán
arquetas registrales en los cambios de
dirección, punto de acometida de las bajantes
verticales y en todo caso a una distancia
máxima de 20 metros. Dichas arquetas
deberán mantenerse en todo momento
fácilmente registrables, siendo responsable el
propietario de las lonjas en donde se
encuentren ubicadas éstas de los posibles
perjuicios que se puedan originar a terceros por
no poder acceder a alguna de éstas. La
limpieza y conservación de los ramales
principales y secundarios correrán a cargo de
los propietarios de la finca.
240
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
III. ATALA
SECCION III
HORNIKUNTZA-SAREAK
REDES DE SUMINISTRO
292. artikulua.—
Ezaugarriak
Edateko
uren
sarea. Artículo 292.— Red de aguas potables
características
Edateko uren sarea biztanle eta eguneko
kontsumo emari jakin bat oinarritzat hartuta egingo
da; emari hori 10 ordutan banatuko den 450 litrokoa
da. Bestalde, ondoko gutxieneko emariak hartuko
dira kontutan:
La red de agua potable se dimensionará a
partir de un caudal de consumo de 450 litros
por habitante al día, distribuidos en 10 horas.
Además se tendrán en cuenta los siguientes
caudales minimos:
— Kaleen eta lorategien garastadarako: 1.000
l./biz. egun.
— Para riego de calles y áreas ajardinadas:
1.000 litros/Ha/día.
— Suteen aurkako zerbitzurako: 5 l./segund.
— Para el servicio contra incendios: 5
litros/seg.
— Industri, eraikin eta instalazio publikoentzat
erabilera motaren araberako kontsumoa
bidezkotu beharko da.
— Para industrias, edificios e instalaciones
públicas se habrá de justificar el
consumo según el tipo de uso.
Erabiliko diren materialak MOPU erakundeak
uren hornidurarako tutuen alorrrean indarrean
dauzkan preskripzio tekniko orokorrei eta horiek
osatzen, aldarazten edo ordezten dituzten
xedapenei doituko zaizkie.
Los materiales a utilizar se ajustarán al
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Abastecimiento de Aguas del
MOPU y a las disposiciones que lo
complementen, modifiquen o sustituyan.
Suteen aurkako zerbitzurako urguneak ezarriko
Se instalará una boca de riego para el
dira; urgune bat eta hurrengoaren arteko gehieneko servicio contra incendios cada 40 metros, al
distantzia 40 metrokoa izango da; urgune horiek menos, conectada a la red de abastecimiento
presio handiko hornidura sarera konektatuta egongo de alta presión de 75 mm de diámetro.
dira eta 75 mm.-ko diametroa izango dute.
293. artikulua.— Edateko ura hartzea
Artículo 293.—
potable
Acometida
de
agua
Hiriko finka guztiek edateko ura hartzeko
Toda finca urbana contará con una
hartunea izango dute. Hartune horren diametroa, acometida de agua potable del diámetro que
kasu horretarako kalkulatu den bidea kontutan fije el Servicio Municipal de Agua en base al
hartuta, udalaren zerbitzuak aginduko duen consumo estimado en la misma.
diametrokoa izango da.
Kasu berezietan, hots, finkan instalatuko den
jardueraren bat dela medio gehiegiko kontsumoa
aurreikusi delako, zerbitzuak txosten arrazoitua
egingo du eta Udalak, txosten hori kontutan hartuta,
beste hartune lokabe bat egitea erabaki dezake.
En casos especiales en que se prevea un
excesivo consumo en alguna de las actividades
que se instalasen en la finca, podría el
Ayuntamiento, previo informe razonado del
Servicio, otorgar una acometida independiente
a ésta.
Eraikuntza berriko obretan edo jarduera bat
241
En
obras
de
nueva
construcción
o
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
zabaltzen denean, ura hartzea eta lehen
atzematerako baimena edo jarduerari ekiteko
baimena aldi berean emango dira, beraz, ezin da
urik hartu goian adierazi diren baimenak eman arte.
ampliación de actividades, la acometida de
agua se otorgará simultáneamente al permiso
de primera ocupación o autorización de la
actividad por lo que no podrá ejecutarse el
enganche hasta la concesión de los indicados
permisos.
Hartune guztiek arauzko ixteko giltza izango
dute; giltza burdinurtuzko erregistroa duen kutxeta
baten instalatuko da, eta kutxeta hori, espaloian;
halaber, hartune guztiek beste ixteko giltza bat
izango dute finkan, ondo ikusten den leku batean,
jabe guztien eskura egongo dena. Hartzeko
eragingailutiko hartunea, Uren Zerbitzuak instalatuko
duena, eta espaloiko ixteko giltza, polietilenozkoa
tutua izango da 50 mm baino diametro txikiagoa
behar denean eta burdinurtu moldakorrezko tutua
hori baino diametro handiagoa behar denean. Obra
horiek eskatzaileak berak egin beharko ditu.
Toda acometida contará con una llave de
paso de reglamento, instalada en una arqueta
con registro de fundición en la acera y una llave
de paso en la finca, en lugar perfectamente
visible, accesible a todos los propietarios. El
enlace desde el dispositivo de toma, instalado
por el servicio de aguas, y la llave de paso de la
acera, se construirá con tubería de polietileno
para diámetros inferiores a 50 mm, y con
tubería de fundición dúctil para diámetros
superiores. Estas obras deben realizarse por el
peticionario.
Finkaren sarearen artapena, espaloiko ixteko
La conservación de la red de la finca desde
giltzatik aurrera, giltza barne, jabeen kontura izango la llave de paso de la acera, incluida ésta, será
da.
por cuenta de los propietarios.
294.
artikulua.—
telekomunikazioak
Telefonia
sarea, Artículo
294.—
Red
telecomunicaciones
Hala telefonia sarea nola kable bidezko
gainerako telekomunikazio sistemak, lurrazpikoak
izango dira hiri lurzoru osoan, urbaniza daitekeen
lurzoru osoan, kasu honetan urbanizatu ahala, eta
urbanizaezina den lurzoruan aurreikusi diren
ekipamendu eta gune askeetarako esparru osoan.
telefónica,
La red telefónica y las de otros sistemas de
telecomunicación por cable, serán subterráneas
en todo el suelo urbano, en todo el suelo apto
para urbanizar según se urbanice y en todos
los equipamientos y espacios libres previstos
en el suelo no urbanizable.
Sare horien diseinu eta taxuketan indarreko
En su diseño y trazado se cumplirá la
legezko arautegia eta alor horretan Udalak eman normativa legal vigente, así como las
ditzakeen ordenantzak beteko dira.
ordenanzas que al respecto pueda dictar el
Ayuntamiento.
295.
artikulua.—
hornikuntza-sarea
Elektraenergiaren Artículo 295.— Red de suministro de
energía eléctrica
Elektraenergia hornitzeko sareak lurrazpikoak
izango dira hiri lurzoru osoan, urbaniza daitekeen
lurzoru osoan, kasu honetan urbanizatu ahala, eta
urbanizaezina den lurzoruan aurreikusi diren
ekipamendu eta gune askeetarako esparru osoan.
Las redes de suministro de energía eléctrica
serán subterráneas en todo el suelo urbano y
en todo el suelo apto para urbanizar según se
urbanice y en todos los equipamientos y
espacios libres previstos en el suelo no
urbanizable.
Sare horien diseinu eta taxuketan indarreko
En su diseño y trazado se cumplirá la
legezko arautegia eta alor horretan Udalak eman normativa legal vigente, así como las
ditzakeen ordenantzak beteko dira.
ordenanzas que al respecto pueda dictar el
Ayuntamiento.
242
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
IV. ATALA
SECCION IV
HERRIKO ARGIEN SAREA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
296. artikulua.— Herri guneen argiztapena
Artículo 296.— Iluminación
espacios públicos
de
los
Jabaritza pribatua edota publikoa duten esparru
guztiek (eraikin pribatuen gaineko ataripeak eta
terrazak barne) argiztapen sistema bat izan beharko
dute; sistema horiek honako ordenantza hauetan
ezarri diren gutxieneko neurriak bete beharko
dituzte.
Todo espacio de dominio y/o uso público
(incluyendo porches y terrezas sobre edificios
privados) deberá contar con un sistema de
iluminación que cumpla los mínimos señalados
en estas Ordenanzas.
Sare horien diseinu eta taxuketan indarreko
En el diseño y dimensionado de la red
legezko xedapen guztiak eta horretarako Udalak correspondiente se habrán de respetar todas
eman ditzakeen ordenantzak beteko dira.
las prescripciones legales vigentes, así como la
normativa que el Ayuntamiento pueda dictar a
tal fin.
297. artikulua.— Argiztapen mailak
Artículo 297.— Niveles de iluminación
Herriko argien instalazioak, gutxienez, ondoko
La instalación de alumbrado público habrá
argiztapen maila hauek bete beharko ditu:
de cumplir como mínimo los siguientes niveles
de iluminación:
A) Lehen mailako bideak, bigarren mailako
bideak eta plaza nagusietan: 30 lux.
A) Vías de la red primaria y secundaria y
plazas principales: 30 lux.
B) Bigarren mailako gurpilezkoentzako bideak,
oinezkoentzako bide nagusiak eta beste herri
esparru batzuk: 26 lux.
B) Vías rodadas de la red secundaria, vías
petaonales principales y otros espacios
públicos: 26 lux.
C) Oinezkoentzako bigarren mailako igarobideak,
oinezkoentzako etxebizitzeako sarbideak: 10
lux.
C) Pasos peatonales secundarios y accesos
privados a viviendas: 10 lux.
Kasu guztietan, artapen koefizientetzat 0,65 jo
Para todos los casos se considerará como
coeficiente la conservación 0,65.
da.
Eskatuko den gutxieneko uniformitatea ondokoa
La uniformidad mínima exigible sera:
da:
Bidea edo gunea
Gurpilezkoentzat
Oinezkoentzat
Batezbesteko
uniform.
0,65
0,50
Erabateko
uniform.
0,35
0,25
Vía o espacio
Rodada
Peatonal
298. artikulua.— Euskarriak eta luminariak
Uniformidad
media
0,65
0,50
Uniformidad
extrema
0,35
0,25
Artículo 298.— Soportes y luminarias
Argi unitateak argi paldoaren edo zutabearen
243
Los puntos de luz se instalarán sobre báculo
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
gainean jarriko dira; espaloiaren gutxieneko
zabalera 2,50 metrokoa denean argi unitatea
espaloiaren ertzean jarriko da, baina espaloiaren
zabalera ez denean neurri horretara heltzen, edo
kalearen gainerako tokietan hormetan jarrita
daudenean, argi unitateak eraikinen hormetako
besoetan jarriko dira.
o columna en el borde de la acera, siempre que
ésta tenga un ancho mínimo de 2,50 metros.
Cuando el ancho sea menor o cuando la
instalación existente en el resto de la calle esté
así dispuesta, se situarán en el muro de los
edificios con brazos murales.
Euskarrien altuerak eta neurriak ondoko hauek
Los soportes tendrán las siguientes alturas y
izango dira:
características:
— 8 metrotik gorako zabalera duten galtzadak:
altuera, 10 m.
— Calzada de ancho superior a 8 metros:
altura 10 metros.
— 6 eta 8 metro arteko zabalerako galtzadak:
altuera, 8 m.
— Calzada de ancho entre 6 y 8 metros:
altura 8 metros.
—
zabalerako
— Calzada de ancho inferior a 6 metros:
altura igual a anchura.
— Oinezkoentzako bideak eta gune askeak:
Gutxien. garai. 2,5 m.
— Vías y espacios libres peatonales: altura
mínima 2,5 metros.
6 metro baino gutxiagoko
galtzadak: altuera = zabalera.
Denak izango dira Udalak zehaztuko dituen
Serán del
ereduaren araberakoak.
Ayuntamiento.
Euskarrien taxuketa eta euren arteko distantzia
luminarien potentzia, argiztapen mailak eta lortu nahi
den uniformitatea aintzakotzat hartuta zehaztuko
dira. Herri erabilerako oinezkoentzako esparruetan,
azalerako 200 m2-ko argi unitate bat jarri beharko
da gutxienez.
modelo
definido
por
el
La disposición de los soportes y su
separación se determinarán teniendo en cuenta
la potencia de las luminarias y los niveles de
iluminación y uniformidad a conseguir. En los
espacios peatonales de uso público se habrá
de disponer como mínimo una unidad luminosa
cada 200 m2 de superficie.
Ataripeetan argi unitateak sabaian edo hormetan
En los porches se situarán puntos de luz en
jarriko dira, beti ere Korporazioak zehaztu duen el techo o en los muros, según el modelo
ereduaren arabera.
elegido por la Corporación.
Luminariek metalezko karkasa herdoilgaitza
Las luminarias tendrán carcasa metálica
izango dute eta hermetikoak izango dira. Lanparak inoxidable y serán herméticas. Las lámparas
Udal Korporazioak zehaztuko dituen ezaugarri eta serán de las características y potencias
potentzietakoak izango dira.
definidas por la Corporación municipal.
Argi unitate eta kontrolerako armairuek lurTodas las unidades luminosas y armarios de
hartune bereiztuak izango dituzte; erabilerarako control llevarán tomas de tierra individuales y
unitate guztiek eskuztaketa eta babeserako todos los puntos de utilización llevarán
elementuak izango dituzte.
elementos de maniobra y protección.
299. artikulua.— Sarearen ezaugarriak
Artículo 299.— Características de la red
Lineen hariteriak lurrazpikoak izango dira hiri
lurzoru osoan, urbaniza daitekeen lurzoru osoan,
kasu honetan urbanizatu ahala, eta urbanizaezina
den lurzoruan aurreikusi diren ekipamendu eta gune
askeetarako esparru osoan. Airezko hariteria kasu
bakarrean onartzen da, hormako argi paldoen
bidezko argiztapena dagoenean eta ataripeetan, eta
kasu horietan era egokian sartuta egongo dira.
El tendido de las líneas será subterráneo en
todo el suelo urbano y S.A.P.U. en la medida
en que se vaya urbanizando, y en todos los
espacios libres y equipamientos instalados en
el suelo no urbanizable. Sólo podrá ser aéreo el
tendido en los casos de iluminación por medio
de báculos murales y en los porches, en los
que irá debidamente empotrado.
Biderakuntza
elektrikoaren
eta
horien
Las zanjas para la instalación de la
babeserako tutuaren instalakuntzarako zangak 40 conducción eléctrica y de su tubo protector
zentimetro zabal izango dira, eta 60 zentimetro serán de 40 cm de anchura, con una
sakon espaloi edo oinezkontzako pasagunepean eta profundidad de 60 cm bajo las aceras o paseos
244
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
80 zentimetro galtzadapean.
peatonales y 80 cm bajo calzadas.
Biderakuntzak 100 milimetroko diametroko eta 3
milimetroko horma lodierako babes tutupean egingo
dira; babes tutu hori harea finezko ohe baten
gainean kokatuko da eta material horrez babestuko
dira bere angelu sortzailearen gainetik 10
zentimetroraino, eta gainerakoa, espaloiko hariteria
denean,
espaloietako
hariteriako
indusketan
soberan geratu den materialaz beterik.
Las canalizaciones se ajustarán bajo tubo
protector de 100 mm y 3 mm de espesor de
pared, colocado sobre cama de arena fina
protegida por el mismo material hasta 10 cm
encima de su generatriz, con posterior relleno
del material sobrante de la excavación en el
caso del tendido por aceras.
Gurpilezkoentzako galtzadagurutzeetan, tutuak
En los cruces de calzadas rodadas la
hirukoitzak izango dira, zoladuraren oinarriraino entubación será con triple tubo apoyado en una
ormigoiz sendoturik, eta 8 zentimetroko ormigoizko cama de hormigón de 8 cm, y reforzado con
ohe baten gainean egongo dira.
hormigón hasta la base del pavimento.
Herri argien sarearen lurpeko hariteria eta
elektraenergia sarea batera egotekotan, bide bien
arteko gunea hondartzako hareaz beteko da, eta
energia elektrikoaren hariteria herri argien sarea
baino 20 zentimetro beherago egongo da. Kableak
lau polokoak izango dira; kable horien gutxieneko
ebakidura 6 mm2-koa izango da lurpeko sarean, eta
airekoan 2,5 mm2-koa.
De coexistir el tendido subterráneo de la red
de alumbrado público y de energía eléctrica, el
relleno entre ambos conductos será de arena
de playa, discurriendo el tendido de energía
eléctrica 20 cm por debajo del de la red de
alumbrado
público.
Los
cables
serán
tetrapolares y tendrán una sección mínima de 6
mm2 en la red subterránea y 2,5 mm2 en la
aérea.
Lurpeko saretik eraikinen fatxadetara doazen
Las entradas y salidas de la red subterránea
sarrera edo irteerak altzairu galbanizatuzko tutu a fachadas de edificio irán protegidas con tubo
blindatuz babestuko dira, gutxienez 3 metroko blindado en acero galvanizado hasta una altura
altueraraino.
mínima de 3 metros.
Aginduetarako
armairua
aurrefabrikatuen
motakoa izango da eta ormigoizko gorputza izango
du; sartzeko atea poliesterrezkoa izango da eta
barruan bi gune lokabe izango ditu; horietako bat
prezintatzeko modukoa izango da, enpresa
hornitzailearen neurgailuak instalatzeko. Gune
horren barruan ondokoak egongo dira:
El armario de mandos será de un material
impermeable
e
inalterable
con
dos
compartimentos independientes, uno de ellos
precintable para la instalación de los aparatos
de medida de la empresa suministradora.
Contará con:
— Magnetotermiko orokorra III.
— Magnetotérmico general III.
— Eskuztaketarako fusibleak.
— Fusibles de maniobra.
— Aginduak zelula eta erlojuaren bidez hartzen
dituzten pizketa-zenbakailuak.
— Contadores de encendido mandados por
célula y reloj.
— Zelula bidezko pizketa automatikoa edo
eskuzko pizketarako konmutadorea.
— Conmutador para encendido automático
por célula o manual.
Argi unitate eta kontrolerako armairu guztiek lurTodas las unidades luminosas y armarios de
hartune bereiztua izango dute.
control llevarán toma de tierra individual.
245
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
V. ATALA
SECCION V
LOREZAINTZA ETA ZUHAITZAK
JARDINERIA Y ARBOLADO
300. artikulua.— Oinezkoentzako aldeen eta Artículo 300.— Tratamiento de las áreas
lorategien tratamendua
peatonales y ajardinadas
Espaloiek,
oinezkoentzako
bideek,
oinezkoentzako guneek eta lorategi bihurtutako
guneek Arau subsidiario hauetan ezarri den zuhaitz
kopurua izango dute, gutxienez. Edonola ere, 2,50
metro edo gehiagoko zabalera duten espaloi
guztietan zuhaitzak landatuko dira, baita bateriaaparkalekuetan ere. Zuhaitzak erreskadan dauden
leku guztietan, zuhaitzen arteko distantzia gehienez
ere 6 metrokoa izango da.
Todas las aceras, vías peatonales, espacios
peatonales y ajardinados sobre terreno,
llevarán como mínimo el arbolado previsto en
estas NN.SS. Todas las aceras de 2,5 o más
metros de ancho deberán ser arboladas en
cualquier caso, y tambien lo serán los
aparcamientos en batería. La separación
máxima de los árboles en todos los casos en
que formen alineación sera de 6 metros.
Lorategiak, parkeak eta antzeko guneak landarez
janzteko tratamenduan zuhaitzak, zuhaiskak eta
soropila erabiliko dira. Ez dira erabiliko etengabeko
artapena behar duten landare apaingarriak, Udalak
beren beregi baimena ematen duen kasuetan izan
ezik.
El tratamiento vegetal de los jardines,
parques, etc. será a base de árboles, plantas
arbustivas y césped, no empleándose plantas
decorativas que exijan un entretenimiento
constante más que en aquellos casos en que
expresamente así lo autorice el Ayuntamiento.
301. artikulua.— Landaketa
Artículo 301.— Plantación
Udalak adieraziko dituen espezieetako zuhaitzak
Los árboles a plantar serán de las especies
landatu behar dira. Zuhaitzek gutxienez 2,5 metroko definidas por el Ayuntamiento. Su altura mínima
altuera izan behar dute landatzerakoan.
en el momento de la plantación será de 2,5
metros.
Zuhaitzak ahal dela azarotik martxora bitartean
landatuko dira, sustraiak agerian dituztela. Bitarte
horretatik kanpora (apiriletik urrira arte) zuhaitz
guztiak eskaiolaz estalitako erro-lur eta guzti
landatuko dira, areka edo edukinontzien barruan.
Zuloen gutxieneko izariak honakoak izango dira:
Se plantarán con preferencia entre
noviembre y marzo, y en todo caso, cuando ello
se haga, a raíz desnuda. Fuera de esta época,
de abril a octubre, sólo podrán plantarse
árboles con cepellón escayolado en cuneta o
en contenedor.
Los
hoyos
tendrán
dimensiones mínimas:
las
— zuhaitzak: 0,80-0,80 -0,80,
— árboles: 0,80-0,80-0,80,
— zuhaiskak: 0,60-0,60-0,60,
— arbustos: 0,60 -0,60-0,60,
zuloak lur beltzez beteko dira.
y se rellenarán de tierra vegetal.
Espaloietan edo zolatutako guneetan landatzen
diren zuhaitzen inguruan zintarridun txorkoak jarriko
dira. Txorkoek gutxienez 0,80 0,80 metroko izariak
izango dituzte, eta Udalak adierazitako ereduko
saretoez estaliko dira. Zuhaitzei egur gogorrezko
siguientes
Los árboles situados en aceras o zonas
pavimentadas llevarán un alcorque rebordeado
de 0,80 0,80 metros mínimo, cubierto con una
rejilla del modelo definido por el Ayuntamiento.
Irán asistidos por un tutor de madera dura, con
246
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
euskarria edo zurkaitza jarriko zaie. Zurkaitzak tratamiento impermeabilizante, dispuesto de
iragazkaitze tratamendua izango du eta zuhaitzari modo que el árbol no resulte dañado.
kalterik ez egiteko moduan jarriko da.
La plantación se habrá de garantizar hasta
Landaketak bermaturik egon behar du landaketa
egiten denetik hasi eta ondorengo udaberria amaitu el paso de una primavera completa, tras la
siguiente a la plantación.
arte.
302. artikulua.— Soropila
Artículo 302.— Césped
Soropila erein aurretik, erein behar den lurzatian
mokilak hautsi eta lurra harrotu egingo da, eta 5 cmtik gorako diametroa duten objektu eta harri guztiak
kenduko dira. Lurra ongarritu ondoren, 100 m2
lurreko 2,5 kg soropil-hazi ereingo da gutxienez.
Haziaren osakera Udal Korporazioak adierazitakoa
izango da. Bermealdian zehar soropila gutxienez bi
aldiz ebakiko da.
Para la plantación de césped se procederá a
desterronar y mullir el área correspondiente,
retirando todos los objetos y piedras de
diámetro superior a 5 cm. Se abonará y se
platarán como mínimo 2,5 kg de semillas
cespitosas por cada 100 m2 de la composición
definida por la Corporación municipal. Durante
el período de garantía se realizarán al menos
dos cortes del césped.
247
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
VI. ATALA
SECCION VI
HIRIKO ALTZARIAK
MOBILIARIO URBANO
303. artikulua.— Eskudelak
Artículo 303.— Barandillas
Eskudelak Udalak adierazitako eredukoak eta
Las barandillas serán del modelo definido
altzairu galbanizatuz eginak izango dira, eta haien por el Ayuntamiento, si existieran, y de acero
akabera Udalak adierazitako koloreko pinturaz galvanizado acabadas con pintura del color
egingo da.
definido por el Ayuntamiento.
304. artikulua.— Jesarlekuak
Artículo 304.— Bancos
Oinezkoentzako plaza guztietan jezarlekuak
jarriko dira, Udalak adierazitako eredukoak edo
aurrerantzean
onesten
diren
ereduetakoak.
Jezarleku osoa edo zati bat altzairuzkoa bada,
altzairua galbanizatua izango da. Jezarlekuak
Udalak adierazitako koloreaz pintatuko dira.
En todas las plazas peatonales se
dispondrán bancos del modelo definido por el
Ayuntamiento u otros que pudieran aprobarse.
Si en todo o en parte fueran de acero, éste será
galvanizado e irán pintados en el color definido
por el Ayuntamiento.
305. artikulua.— Zakarrontziak
Artículo 305.— Papeleras
Kale eta oinezkoentzako gune guztietan
En todas las calles y espacios peatonales se
zakarrontziak jarriko dira. Udalak adierazitako situarán papeleras del modelo definido por el
eredukoak izango dira. Oinezkoek erabiltzeko den Ayuntamiento, a razón de una por cada 250 m2
azaleraren 250 m2-ko zakarrontzi bat ezarriko da.
de superficie de uso peatonal.
306. artikulua.— Telefono kabinak
Artículo 306.— Cabinas telefónicas
50 etxebizitza baino gehiago dituzten egoitza
En todo el conjunto residencial que cuente
multzo guztietan telefono kabina instalatzeko con más de 50 viviendas, se preveerá lugar
lekuren bat prestatuko da, lurpeko hodi eta guzti.
para la instalación de una cabina de teléfono,
con las conducciones subterráneas adecuadas.
307. artikulua.— Zabor biltegiak
Artículo 307.— Depósitos de basuras
Urbanizatzen diren egoitza multzo guztietan
zaborrak biltzeko etxatoak eraikiko dira, Udalak
horrela egiteko beharra eta ahalbidea ikusten badu.
Etxatoen gutxieneko azalera 6 m2-koa izango da 40
etxebizitza edo zatikiko. Galtzadatik erraz sartzen
den eta usainak direla eta ahalik eta eragozpen
gutxien sortzen diren lekuan kokatuko dira.
En todos aquellos conjuntos residenciales
que se urbanicen y, cuando a juicio del
Ayuntamiento ello sea necesario y posible, se
construirán casetas para depósitos de basuras
de una superficie mínima de 6 m2 por cada 40
viviendas o fracción. Se colocarán en un punto
fácilmente accesible desde la calzada, y donde
produzcan el mínimo de molestias como
consecuencia de sus olores.
Etxatoen barrualdea sabaira arte azuleiu zuriz
Interiormente serán de azulejo blanco hasta
248
Lekeitioko Plagintzako Arau Subsidiaroak / Texto Bateratua
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lekeitio / Texto Refundido
estaliko da. Alboetako eta beheko ertzak biribilak
izango dira. Zorua etenunerik gabekoa eta
iragazkaitza izango da, erdian hustubidea izango du,
eta hustubideranzko malda izango du. Etxatoak
gainaldean zehar aireztatuko dira, ateak eta
saretoak material herdoilgaitzez eginak izango dira
eta etxatoaren inguruan urgunea egongo da
garbiketa egiteko.
el techo con las esquinas laterales e inferiores
achaflanadas y un pavimento continuo e
impermeable, con un desagüe en el centro y
caídas hacia él. Contarán con ventilación por la
cubierta, puertas y rejillas de material
inoxidable y una boca de riego en sus
proximidades para su limpieza.
308. artikulua.— Hiri altzariak diren beste Artículo 308.— Otros elementos de
elementu batzuk
mobiliario urbano
Hiri altzarien multzokoa den beste elementuren
bat jartzen bada, diseinuari dagokionez Udalak
adierazitako ezaugarriak izango ditu. Material
herdoilgaitzez egingo da, eta beraren akabera,
egonez gero, Udalak adierazitako kolorekoa izango
da.
Todo otro elemento de mobiliario urbano
que se vaya a disponer se ajustará en su
diseño a las características definidas por el
Ayuntamiento, y se construirá con materiales
inoxidables, acabándose en su caso por el
color definido por el Ayuntamiento.
249

Documentos relacionados