Outubro 2006

Transcripción

Outubro 2006
Betanzos
e a súa comarca
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE BETANZOS (ACEBE). Outubro de 2006. Ano XIV / Nº 167. 15.000 exemplares de distribución gratuíta.
· Tradicións: a mocidade
contribúe a recuperar a Festa
dos Alborotados
· Comeza a funcionar o Centro de
Recuperación da Autonomía
persoal de Bergondo
Unha comisión foi a encargada de
organizar os festexos nos que tamén
colaboraron as asociacións xuvenís.
Páx. 8
Este centro, inaugurado a finais do
mes pasado, será un referente na rehabilitación de persoas con discapacidade.
Páx. 25
· Reportaxe: a inmigración en
Betanzos
Actualmente en Betanzos hai censados 883 inmigrantes de variada
procedencia. O grupo máis numeroso procede de América Latina.
Páx. 32
REPORTAXE GRÁFICA ARUME
AS FEIRAS E MERCADOS
son un reclamo e incentivo
ECONÓMICO E COMERCIAL
◗ O 1 de novembro os comercios
estarán abertos pola mañá
O próximo 1 de novembro Betanzos celebra
unha das súas feiras máis importantes: a Feira de
Santos. Castañas e flores serán os productos estrela
deste mercado que cada ano congrega en Betanzos
a milleiros de persoas de diferentes puntos da
comarca.
O COMERCIO DE BETANZOS permanecerá
aberto durante a mañá desta xornada festiva. A de
Santos é, xunto coa do primeiro de maio e a de
Ano Novo, unha das citas destacadas do calendario
de mercados. Sen embargo, queda unha cuestión
pendente: modernizar estes eventos adaptándoos
ás esixencias actuais dos consumidores, respetando
a tradición e mellorando a oferta e os servizos.
Páx. 5
R e d a c c i ó n : [email protected] P u b l i c i d a d e : [email protected] A c e b e : [email protected]
TEMOS MOITAS PERRUQUERÍAS
ESPERANDO POR TI
PREPÁRATE PARA A PROFESIÓN
MÁIS DEMANDADA
CENTRO DE ESTUDOS DA IMAXE PERSOAL
CERTIFICADO NA NORMA ISO 9001: 2000
DE XESTIÓN DE CALIDADE
POR ECACER CERTIFICACIÓN S.A.
· Sen estudos previos
· Fundamentalmente práctico
· Título válido para o carnet profesional
MATRÍCULA ABERTA
INFORMACIÓN E MATRÍCULA EN:
Ctra. de Castilla, 44 baixo · BETANZOS · Tlf./Fax: 981773524
Hiperqueratose (Durezas)
Helomas (Callos)
Uña encarnada
Podoloxía Deportiva
Podoloxía Infantil
Podoloxía Xeriátrica
Pé Diabético
Asistencia domiciliaria...
C/Rollo, 3 -1º Izda.
15300 Betanzos
(A Coruña)
TELÉFONO: 981 775 163
(CONSULTA PREVIA CITA)
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de A Coruña
Laura Purriños Devesa
COLEGIADA Nº C-4350
LABORAL
FISCAL
CONTABLE
SUBVENCIONES
PROTECCIÓN DE DATOS
PENSIONES
SEGUROS
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN ESCRITURA
CONTRATOS...
AUTÓNOMO · EMPRESAS PERSONA FÍSICA · SOCIEDADES
MERCANTILES · CONSULTORÍA ECONÓMICA INTEGRAL
Rúa dos Ferradores, nº 29 - bajo (Soportales) 15300 BETANZOS
e-mail: asesoria@purriños-sousa.com
CONCIERTO CON
COMPAÑÍAS Y MUTUAS
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
MEDICINA GENERAL
ENFERMERÍA
ANÁLISIS CLÍNICOS
ALERGOLOGÍA
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
DERMATOLOGÍA
NEUROLOGÍA
FISIOTERAPIA
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
(Garganta, Nariz y Oidos)
PEDIATRÍA
PODOLOGÍA
PSIQUIATRIA
RADIOLOGÍA
TRAUMAT. Y CIRUGÍA ORTOPEDICA
FOTODEPILACIÓN
Lunes a viernes: de 8,00 a 23,00 h. / Sábados: de 9,00 a 14,00 h.
C/Doctor Fariña · Bajo · Tlf.: 981770500 · Fax: 981770094
BETANZOS (A Coruña) · [email protected]
SANTOS
Línea integral
C/Venezuela, 22, bajo
Telf. y Fax. 981 77 48 53
15.300 BETANZOS (A Coruña)
Av d a . G a rc í a N av e i r a , 1 5
T l f . 9 8 1 7 7 0 1 5 2 · B E TA N Z O S
2
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
A primeira impresión
Din que a primeira impresión é a que
queda, e esta expresión podemos aplicala a
moitos aspectos da vida. É por iso que
debemos preocuparnos, e moito, pola
impresión que ofrecemos ós demais.
E para os comerciantes esta é unha máxima importante no desenvolvemento do seu
traballo e unha baza imprescindible de cara
a potenciar o sector.
A primeira impresión que recibe un cliente ó achegarse a un negocio, ó ver un escaparate, ó entrar nunha tenda, ó tratar cos
dependentes... son aspectos que cómpre
coidar con esmero para que esa primeira
impresión, a que queda, sexa a mellor posible.
Tamén así é importante coidar o aspecto
do entorno dos negocios: as rúas deben ser
o máis cómodas e atractivas posibles, para
o que é fundamental un axeitado mobiliario
urbán, adaptado ás características e condicións de cada zona en particular. As vivendas que rodean eses negocios tamén xogan
un destacado papel, así unha rúa con fachadas ben coidadas ofrecerá sempre mellor
impresión que aquela na que as súas vivendas presentan un aspecto ruinoso, mesmo
con perigo para os propios viandantes.
A cidade no seu conxunto ten que ser
quen de atraer por si mesma. Unha boa
comunicación por estrada, como é o caso
de Betanzos, unha correcta sinalización e
unhas vías de acceso debidamente acondicionadas xunto cunha adecuada oferta
de estacionamento son elementos fundamentais.
O coidado do patrimonio e a súa posta
en valor, uns bos servicios e infraestructuras, zonas axardinadas ben coidadas, unha xenerosa iluminación e a
promoción dos diferentes recursos
Aparcamento acondicionado nas escolas. A
turísticos do municipio son outros
explanada situada frente ó Colexio Vales Villamarín
aspectos a ter en conta.
habilitada como aparcadoiro tralo derrube dunhas
Betanzos ten moito que ofrecer, o
naves abandoadas, foi asfaltada e acondicionada
noso comercio ten moito que ofrecer
durante este verán para maior comodidade dos
e nós mesmos como cidadáns temos
usuarios.
moito que ofrecer e tamén que traballar para que esa imaxe que proxectamos ó exterior sexa a nosa
mellor imaxe. En Betanzos estase a
notar unha notoria melloría neste
sentido, sen embargo, aínda queda
moito por facer e temos que poñer
todos da nosa parte e participar
para conseguir que a nosa cidade
sexa un exemplo a imitar.
e a súa comarca
Betanzos
Publicación mensual de distribución gratuíta. 15.000 exemplares. DEPOSITO LEGAL ◗ C-1555 / 92
EDITA ◗ Asociación de Comerciantes y Empresarios de Betanzos Centro Comercial Abierto (ACEBE CCA).
DIRECTORA ◗ Carmen L. Villasol REDACCION ◗ Rúa Arxentina 1 Telf./Fax: 981 77 45 74 · e-mail: [email protected]
PUBLICIDADE ◗ José Luis Pariente. MAQUETACION ◗ Isabel Souto Medín. COLABORADORES ◗ Berta Picado, Ana Isabel
Tomé, Mercedes, Marco Basteiro, Jesús Ramos, José Raimundo Núñez-Varela y Lendoiro, Mercedes Casanova.
COLABORADORES GRAFICOS ◗ Arume, Blanco, Faraldo e Fersal.
Betanzos e a súa comarca non se responsabiliza das opinións manifestadas polos seus colaboradores.
Novos enderezos electrónicos:
Redacción: [email protected]
Publicidade: [email protected]
Limpeza dos ríos. As marxes dos ríos presentan un
aspecto descoidado con herbas que medran sen que ninguén se acorde de cortalas. Con marea baixa o efecto é moi
desagradable. A limpeza destas marxes sería un excelente
complemento para as zonas axardinadas que foron melloradas a principios de verán.
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
ACEBE CCA
Unha charla analizará as
estratexias do pequeno
comercio para ser competitivo
A sede de ACEBE CCA
estrea un novo rótulo
identificativo
As oficinas da Asociación
de Comerciantes e Empresarios de Betanzos, Centro
Comercial Aberto, ACEBE
CCA, estrean un novo panel
indicativo.
A sede de ACEBE CCA
está ubicada na Rúa Arxentina número 1. As oficinas
da Asociación e a sede do
periódico “Betanzos e a súa
comarca” atópanse no primeiro andar. O baixo está
adicado a aulas de formación.
Está organizada pola Cámara de
Comercio da Coruña e ACEBE CCA
Redacción
Betanzos
Os socios de ACEBE CCA poden
acceder ós cursos on-line da
Federación Galega de Comercio
Redacción
Betanzos
A Federación Galega de
Comercio ven de pór en marcha
unha iniciativa formativa á que
poden sumarse os comerciantes
e empresarios asociados a
ACEBE CCA.
Trátase dun amplo conxunto
de actividades baixo a modalidade de e-learning (a través de
Internet) dirixidas a traballadores do sector comercio (tanto
autónomos como traballadores
por conta allea) e enmarcadas
3
dentro de varias áreas formativas: idiomas, informática e
novas tecnoloxías, marketing e
vendas, xestión económica e
financieira, dirección e recursos
humanos e sistema integrado de
xestión. Este amplo catálogo
formativo permite ó usuario
formarse dun xeito sinxelo contando co apoio dun titor persoal
para a solución de dúbidas.
Para realizar os cursos é preciso ter unha conexión a Internet
e posuir uns coñecementos
básicos sobre o manexo de
equipos informáticos e Internet.
O Plan de Formación do
Comercio Galego está subvencionado polo Fondo Social
Europeo e a Fundación Tripartita para a Formación e o Emprego. Este plan formativo que xa
está en marcha está coordinado
polo Grupo Femxa.
Os asociados a ACEBE CCA
que desexen acceder a estas
actividades formativas poderán
obter máis información nas oficinas da Asociación, chamando
ó teléfono 981774574 en horario de 10:00 a 14:00 horas de
luns a venres.
®
O
TRATO
inmobiliaria
P. Fafián Cortés
Gestor Inmobiliario y Graduado Social
- Compraventa de fincas
- Intermediación y alquiler
- Préstamos hipotecarios
- Refinanciación de deudas
- Gestiones de la propiedad
- Herencias y particiones
R ú a d o s F e r r a d o r e s 1 1 , 1 º (Soportales do Campo)
T l / f a x 9 8 1 7 7 4 0 6 6 · w w w. o t r a t o . c o m
O próximo 19 de outubro entre
as 20:30 e as 22:30 horas celebrarase no Salón Azul do Liceo
unha sesión informativa que analizará as Estratexias do pequeno
comercio para ser competitivo.
Esta charla, que será impartida
por Carmen Salvador Pardo, de
Eurogalicia consultores, está
orientada a empresarios e comerciantes de Betanzos e da comarca.
A conferencia está organizada
pola Cámara de Comercio,
Industria e Navegación da Coruña en colaboración coa Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos, Centro Comercial Aberto (ACEBE CCA).
O programa da conferencia
inclúe unha análise da situación
do pequeno comercio na que se
incidirá en aspectos como a evolución previsible do consumidor
e as tendencias de consumo.
Ademais, a ponente falará sobre
cales son os obxectivos e as
estratexias do pequeno comercio
para a competitividade (diferenciación, segmentación, profesionalización, asociación, fidelización, etc.).
Outro dos puntos incluidos no
programa refírese ó tipo de
accións que se deben emprender
no tocante a prezos, productos,
comunicación e distribución.
Tamén falará do servicio como
factor clave de competitividade,
no que se incluen aspectos como
a calidade do servicio e a influencia do factor humán na calidade
de servicio.
A asistencia a esta charla será
gratuita. Os interesados en asistir
poden obter máis información na
Asociación de Comerciantes e
Empresarios de Betanzos, Centro
Comercial Aberto, chamando ó
teléfono 981774574 de 10:00 a
14:00 horas; ou na Cámara de
Comercio da Coruña, no teléfono
981216072.
Sesión Informativa:
Estratexias do pequeno comercio para ser competitivo
Data: 19 de outubro · Horario: 20:30 - 22:30 horas
Lugar: Salón azul do Liceo (Betanzos)
INDUSTRIAS CARABEL
ALUMINIO
CARPINTERÍA DE: ALUMINIO MADERA
PVC
ACERO INOXIDABLE
CORTE, PLEGADO Y PUNZONADO DE CHAPA
· Mamparas de baño
· Mamparas de oficina
· Cubretendales
· Muebles Metálicos
· Cubriciones de terrazas
SOMOS FABRICANTES
Camino de Abelares s/n · Las Angustias · Betanzos
Tlf.: 981 77 29 63 · Fax: 981 77 13 62
4
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
OPINION
Sobre a circular de Mari Faraldo
MARÍA DOLORES FARALDO
PORTAVOZ DEL PP DE BETANZOS
ANDRÉS OTERO BOTANA
VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG
O BNG de Betanzos leva
tempo advertindo á cidadanía que na política non vale
todo. O PP segue empregando a manipulación e as
medias verdades, a mentira
e ainda a burda calumnia
para acadar un poder que
non lle deron as urnas.
Hai un par de semanas a
súa portavoz municipal en
Betanzos e secretaria provincial de organización María
Faraldo, eviou aos concellos
gobernados polo seu partido
unha circular na que instaba
a retrasar o máximo tempo
posible a sinatura dos convenios para crear as brigadas
contraincendios.
O resultado: restouse eficacia en varias zonas de
monte, evitando, asi mesmo,
que se fixese calquera tipo
de actuación dirixida á prevención.
Na última sesión plenaria
do Concello de Betanzos,
“O BNG vai a
seguir como até
agora, loitando
coas únicas
armas que nos
caracterizan:
traballo,
constancia e
transparencia”
celebrada o pasado 30 de
agosto, a voceira popular
acusou veladamente aos
“ecologistas radicales” de
estaren detrás da vaga de
lumes que sufreu o noso
país na primeira quincena de
agosto. Máis todo non queda
ahí, a perversión política (e
aquí compre sinalar ao PP
no seu conxunto) chega a
tales límites que se atreven a
tentar “darlle a volta á tortilla”
Una mala peatonalización
e atacar a todo aquel que
non pense como eles.
¿Que proxecto político para
Betanzos pode avalar xente
que actua deste xeito, que
valores poden representar?.
No BNG estamos convencidos de que a inmensa maioría dos votantes do Partido
Popular non coñecen realmente as maneiras de actuar
dos seus representantes e
de coñecelas non estarían
en absoluto de acordo.
Claro que para moita outra
xente de Betanzos isto non
foi nengunha sorpresa,
senón que veu a corroborar
o que xa denunciamos en
varias ocasións. Sen embargo, fronte a este PP, o BNG
vai a seguir como até agora,
loitando coas únicas armas
que nos caracterizan: traballo, constancia e transparencia.
É o mínimo que pide a cidadanía.
Betanzos e a súa comarca non se responsabiliza das opinións manifestadas nesta sección. O periódico ten establecido un
límite máximo para os artigos de opinión. É decisión dos partidos utilizar esta extensión na súa totalidade ou non.
C/Rosalía de Castro, 6 - 4º Izq. · 15300 BETANZOS · Telf. Fax: 981 77 39 91
Móvil: 686 462 743 · e-mail: [email protected]
En el último Pleno, el Concejal
de Casco Histórico comentó
que desconocía la postura del
Partido Popular sobre la peatonalización, desde luego “el peor
sordo es el que no quiere oir”.
El Partido Popular comentó en
múltiples ocasiones que la peatonalización tiene que ser el
final de un proceso, no el principio, que la postura adoptada
por el equipo de Gobierno en
Betanzos, (PSOE y BNG) es
empezar la casa por el tejado.
No deja, por otra parte, de ser
la postura más fácil, unos buenos cimientos para una buena
casa cuestan mucho y además,
en principio, no se ven.
Una peatonalización funciona
si te pones a la entrada de la
calle, zona o plaza que hayas
peatonalizado y ves pasar
gente, sino la peatonalización
no funciona. Una peatonalización sólo funciona si va a compañada de unos fuertes atractivos adicionales sino no funciona. Cambiarle el pavimento a la
calle y cambiar las luminarias
no son unos fuertes atractivos
adicionales.
Tampoco sirve decir que la
peatonalización es un proyecto
de futuro, ¿cuándo es ese futuro?, ¿cuando cierren la mitad
de los establecimientos de la
Rúa Traviesa por falta de rentabilidad quedando mucha gente
sin trabajo? La peatonalización
tal como se está llevando a
cabo en Betanzos es un error,
un error de unos gobernantes
que se creen los más listos del
mundo, y se conducen con orejeras por la vida, sin escuchar a
nadie que no piense como
ellos. Ante cualquier crítica aunque sea constructiva responden
con el insulto, como por ejemplo “fachas”, uno de los más
repetidos en el Pleno de este
Concello.
Señores del Gobierno, nuestra
Para buen café
Saavedra Meneses, 26-28
Telf. 981 772308 • BETANZOS
Teléfono 981 77 03 57 Plaza del Campo
CLASES DE APOYO:
- PRIMARIA
- E.S.O
- BACHILLERATO
- UNIVERSIDAD: Álgebra, Cálculo, Estadística, Economía,
Contabilidad, Matemáticas Financiera.
INGLÉS - INFANTIL - ADULTOS
DIBUJO TÉCNICO
ciudad se ha aislado del entorno, las vías de comunicación
que nos rodean en lugar de ser
una ventaja para el comercio
son un inconveniente, la gente
antes de llegar a Betanzos se
encuentra una autovía o autopista que les lleva a Coruña o a
Ferrol, lo que debería de ser
una oportunidad de desarrollo
no lo está siendo. La calidad de
vida en el centro de los barrios
o parroquias ha disminuido.
Tenemos una mala red de
transporte
intramunicipal.
Inexistencia de zonas verdes y
exceso de cemento en determinadas zonas. Calles estrechas
y tapones urbanísticos recientes. Falta de proyecto industrial.
Pérdida de servicios e instituciones (Hacienda, nuevas instalaciones para el Centro Comarcal). No se genera empleo. Y
algo de culpa tendrán los que
llevan casi 25 años gobernando. “O me olvidaba”, declaraciones del alcalde y sus socios de
gobierno: “la culpa es de la
Xunta gobernada por el PP y
del Partido Popular de Betanzos. Los que gobiernan durante
un cuarto de siglo no tienen
culpa de nada. Y cuando perdemos 1.000 votos en las municipales, por lo mal que lo hacemos, viene el Bloque a socorrernos y nos soluciona el principal probelma que teníamos en
Betanzos, que era la urbanización de los terrenos del otro
lado del puente de madera”.
De todas formas tenemos
esperanza, nuestro municipio
tiene mucho potencial y las
cosas pueden cambiar.
XASTRERIA
CONFECCIONS
CAFE CAPITOL
C/Padre Francisco Blanco, nº 5, bajo
15.300 BETANZOS (A Coruña)
Tlf. 981 77 48 68
[email protected]
“Tenemos
esperanza, nuestro
municipio tiene
mucho potencial y
las cosas pueden
cambiar”
Agencia Social
Rouco
GRADUADOS
SOCIALES
Mediadores de Seguros de
AEGON y C.A.P.
Linares Rivas, 6
Telf. 981 77 02 05
BETANZOS
Distribuidor autorizado
* CARPINTERÍA DE:
ALUMINIO
*
*
*
METÁLICA
PVC
CUBRETENDALES
MAMPARAS
PERSIANAS
Avda. de Castilla, 40 · Esquina Rosalía de Castro · BETANZOS
Telf.: 981 · 77 53 44 · Fax: 981 · 77 53 47
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
5
PRAZA DO CAMPO
O proxecto de ampliación
do polígono de Piadela
entra na súa fase final
A zona industrial incrementarase en
260.000 metros cadrados
Redacción
Betanzos
O polígono industrial de Piadela
será ampliado en 260.000 metros
cadrados a través dun proxecto que
suporá unha inversión de seis
millóns de euros. O proceso de
ampliación entra na súa fase final
logo de que se procedera á expropiación dos terreos e ó levantamento das actas definitivas de ocupa-
ción. Tras este trámite iniciaranse
as obras de urbanización que xa
están contratadas.
Este proxecto permitirá a creación
de máis de 9.000 metros cadrados
de zonas verdes e de máis de
25.000 metros cadrados para equipamentos deportivos e sociais.
Ademais, co 10% de aproveitamento urbanístico, o Concello disporá
dunha parcela de 18.061 metros
cadrados.
O PP alerta sobre o
endebedamento municipal
Betanzos agarda milleiros de
visitantes na Feira de Santos
Redacción
Betanzos
Redacción
Betanzos
O Partido Popular de Betanzos
califica de “preocupante” o informe do interventor sobre a liquidación do presuposto municipal do
exercicio 2005. Un dos puntos
sobre os que alertan os populares
é a “existencia de facturas sen
pagar que non constan na contabilidade oficial”, e consideran
“moi grave” que cada ano se
inflen os presupostos con “débedas de dubidoso cobro”. Destacan
tamén que o Concello acumula
unha débeda de 210.000 euros e
piden unha reunión urxente da
Comisión de Contas para debatir
esta situación.
As castañas e as flores serán os
productos estrela da Feira de
Santos que se celebrará o vindeiro un de novembro en Betanzos.
A esta cita acudirán productores
de diversos puntos tanto de Galicia como doutras zonas como o
Bierzo coas castañas e noces propias destas datas.
Como xa é tradicional, esta feira
congregará a numerosos visitantes que se achegarán á cidade
aproveitando esta festividade.
Os comerciantes de Betanzos
abrirán durante a mañá desta xornada os seus establecementos,
como xa adoita acontecer nas feiras quincenais, aínda que estas
cadren a domingo ou día festivo,
días nos que se acumula maior
número de persoas.
PAPELERÍA - LIBRERÍA
ESTANCO PUENTE NUEVO
REGALOS - IMPORTACIÓN - ARTÍCULOS DE FIESTA
C/Valdoncel, 91 · Tlf. 981 77 02 01 · BETANZOS
CENTRO DE DÍA
CASTELAO
PARA PERSONAS MAYORES
UE L
Q
E
CH ENCIA
IST
S
A
- Transporte adaptado opcional
- Amplias instalaciones con todo lo
necesario para cada persona
C/ Mandeo, 35 bajo (Ctra. Paderne - Irixoa)-BETANZOS
Tel.: 981 77 39 93 - web: www.centrodediacastelao.com
e-mail: [email protected]
FUNERARIA Y MUEBLES
Disponemos
de modistas
Tejidos
SUR
Complementos
Rúa Travesa, 47 · Tlf. 981 77 17 53
BETANZOS
REF.: B1474 BETANZOS. Piso céntrico.
Dos dormitorios. Un baño, Salón. Cocina
totalmente equipada. Terraza. Ascensor.
Garaje y trastero. Estupendas vistas. Muy
soleado. 126.000 Eur.
REF.: B1198 MABEGONDO. Casa de
reciente construcción, 320 m2 en tres
plantas, con una parcela de 1.300 m2. El
bajocubierta es una vivienda
independiente. Calefacción. Garaje. Muy
soleada. 315.000 euros.
REF.: C849. BREXO-LEMA .- Chalet 300
m2 en parcela de 2.000 m2 . Cinco
dormitorios, tres baños. Piscina y merendero
con casita independiente. 372.628 Eur.
R EF.: C862. MERA.- Chalet 330 m2 en
parcela de 160 m2. Cinco dormitorios,
cuatro baños. A 300 m de la playa.
342.577 Eur.
REF.:B1629. MEANGOS -ABE GONDO.Casa de 300 m2 en dos plantas con parcela cerrada
de 2.000 m2. Materiales de primera calidad.
Piscina. 264 Eur.
REF.:B1659. BERGONDO.- A 2km de la
playa de El Pedrido. 250 m2 en parcela
totalmente cerrada de 2065 m2.
Impecable. Garaje para dos coches.
Gimnasio y perreras independientes.
Amueblado. 414.698 Eur.
REF.: B1438. GUILIDADE.- Casa de piedra
semi-rehabilitada, 140 m2 en dos plantas.
55.000 Eur.
REF.: B970. BERGONDO.- Chalet
individual. Impecable. Cuatro dormitorios.
Tres baños. 400 m2 de parcela. Amueblado.
270.455 Eur.
REF.: B1769. ABEGONDO. Casa de
piedra para rehabilitar, con hórreo y
anexos. Tiene una parcela de 1.200 m2
muy bien situada. 97.000 euros.
AMABILIDAD Y CARIÑO PARA UNA BUENA ESTANCIA
Tu estilo
a tu medida
REF.: B1739. BETANZOS. Piso 75 m2.
Tres dormitorios, un baño, salón, cocina
equipada (reformada), no ascensor. Soleado
y con vistas. 94.960 Eur.
REF.: C914.- SADA. 64 m2. Tres
dormitorios. Terraza. Reformado. Sin
ascensor. 120.000 Eur.
REF.: C899.- BETANZOS. Piso 90 m2.
Calefacción. Garaje. Trastero. Sin ascensor.
120.203 Eur.
REF.: B1245. SADA.- Piso estrenar 90 m2.
Zona Las Brañas. Ascensor. Garaje. Trastero.
Muy soleado. 186.000 Eur.
REF.: B1128. MIÑO.- Vende piso en
construcción, entrega mayo 2006. Tres
dormitorios. Dos baños. Garaje. Trastero.
Vistas al mar y muy soleado. Piscina y zonas
comunes. 186.578 Eur.
REF.: B1025. STA. CRISTINA.- Piso 65
m2 a estrenar. Dos dormitorios. Dos baños.
Ascensor. Garaje. Trastero. 219.365 Eur.
REF.: B990. BETANZOS.- Apartamento
zona casco antigüo. 40 m2. Salón. Un
dormitorio. Un baño. Cocina equipado.
Calefacción. 63.106 Eur.
REF.:
B1473.
BETANZOS.Apartamento en construcción muy
céntrico. 60 m2. Cocina americana. Dos
dormitorios. Dos baños. Exterior. Garaje.
Trastero. 141.237 Eur.
MARIANO
Desde 1875
Servicios fúnebres de todas las
Compañías de Decesos
Tanatorio: Bellavista s/n
Muebles, Decoración y
Local climatizado
Complementos
Servicio propio y
Nueva Exposición:
permanente de floristería
Rúa dos Ferreiros, 13
www.funerariamariano.com
Tlfs.: 981 772 362 - 981 771 468
REF.: B1114. DOS REGOS.- Adosado 200
m2 con jardin de 90 m2. Cinco dormitorios,
tres baños, cocina equipada, calefacción,
garaje y trastero. 303.700 Eur.
REF.: B1003. MARIÑAN.- Casa adosada 240
m2. en tres plantas. Cuatro dormitorios.Un baño.
Aseo. Parcela 300 m2. 124.183 Eur.
REF.: B668. ABEGONDO (CULLERGONDO).- Casa rehabilitada 250 m2 en
parcela de 1.800 m2 con lareira, hórreo,
bodega, alpendre. 240.000 Eur.
Ref.: B1141. OUCES-GANDARIO .- Casa
191 m2 en parcela cerrada de 1.300 m2.
Cinco dormitorios. Calefacción. Garaje
independiente para dos coches. 240.000
euros.
NECESITAMOS PISOS EN VENDA
E ALUGUER PARA CUBRIR AS
NECESIDADES DOS NOSOS CLIENTES
BETANZOS
C/ Dr. José Fariña, 1 Baixo
T 981 77 48 36 F 981 77 46 84
[email protected]
A CORUÑA
Marqués de Pontejos, 2
T/F 881 923 360
[email protected]
6
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
O parque Pablo Iglesias resultou
afectado polo temporal “Gordon”
Unha árbore de grandes dimensións foi arrincada de raíz e
rompeu varios bordillos. Aínda non foi retirada.
Redacción
PONGA SUS OPERACIONES INMOBILIARIAS
EN MANOS DE PROFESIONALES
API nº 196
✔ COMPRA-VENTA Y ALQUILERES DE:
PISOS - APARTAMENTOS · CHALETS - CASA DE CAMPO
LOCALES COMERCIALES · NEGOCIOS (TRASPASOS)
TERRENOS (FINCAS) · SOLARES
✔ ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
✔ HERENCIAS, PARTICIONES, MEDICIONES,
VALORACIONES, PERMUTAS, HIPOTECAS
CONFIE EN UN AGENTE DE LA PROPIEDAD COLEGIADO
ESTAMOS DE SU PARTE
Y NOS GUSTAN
LAS COSAS
BIEN HECHAS
DURANTE TODO EL AÑO LE AYUDAMOS EN:
Vehículos, matriculaciones y transferencias
Todo tipo de trámites administrativos para su empresa
Y TODO AQUELLO QUE NECESITE
CONFÍE EN UN GESTOR
ADMINISTRATIVO COLEGIADO
No dude en
visitarnos
A CORUÑA
C/Alcalde Abad Conde, 1- Bajo
Zona Los Rosales
Telf./Fax: 981 27 02 58
15001 A Coruña
Avda. Alcalde Pérez Ardá, 51-53B
Tlf.: 981 28 20 73 · 981 18 03 20
Fax: 981 17 75 91
15009 A Coruña
O Burgo · Culleredo
Arteixo
Avda. Acea da Ma, 6 · Bajo
Frente a Plz. Europa
Telf.: 981 651 717 · Fax: 981 661 826
15670 Culleredo · A Coruña
Travesía de Arteixo, 353 bajo
Telf./Fax 981 640 868
15142 Arteixo · A Coruña
Sada
Betanzos
Plaza de La Iglesia (nueva), 15
Telf./Fax 981 622 999
15160 Sada · A Coruña
Jesús García Naveira, 65
(antes Molino Rojo)
Telf./Fax: 981 773 710 · 981 774 900
15300 Betanzos · A Coruña
Betanzos
Aínda que finalmente os restos do furacán “Gordon” non
afectaron tan intensamente
como se alertara, os fortes ventos causaron desperfectos en
Betanzos e na comarca de diferente magnitude.
Os veciños de Betanzos sufriron cortes de luz durante varias
horas que afectaron a unha
parte da cidade. Os de Paderne
estiveron sin luz dende as oito e
cuarto da mañá ata ben entrada
a tarde. Tamén foron afectadas
outras zonas como Bergondo
onde tamén se cortou o suministro eléctrico.
En Betanzos non houbo que
sinalar danos de gravidade: un
matrimonio quedou atrapado no
ascensor e tivo que ser socorrido por membros do servizo de
emerxencias.
Un dos lugares máis afectados
foi o Parque Pablo Iglesias onde
unha árbore de grandes dimensións foi arrincada de raiz rompendo varios bordillos que bordean o macizo. Outras árbores
do xardín tamén resultaron
danadas sin que, ó peche desta
edición foran aínda retiradas.
Tamén sufríu danos o ciprés
da Avenida de Castela ó que lle
romperon varias polas de gran
tamaño.
O artista betanceiro José
Valentín Díaz expón
parte da súa obra
gráfica en Ferrol
Redacción
Betanzos
“Entre curvas” é o título da mostra de xilografías que o artista
local José Valentín Díaz ten
exposta na sala de exposicións do
Real Coro Toxos e Froles de
Ferrol dende o pasado 6 de outubro. A presentación correu a cargo
de Siro López.
A exposición recolle obras que
teñen como constante o círculo e a
curva, símbolo do infinito e o
eterno retorno. É un percorrido
pola intuición e as emocións no
que, en clave abstracta, se pode
ver toda unha serie de grabadosmosaico e pezas enteiras que
transpiran dinamismo e vitalidade.
Ademais desta mostra que estará
aberta ó público ata o 16 de outubro, José Valentín ten unha exposición permanente de dez grabados nas instalacións do Complexo
Unha das obras que José Valentín expón en Ferrol
hoteleiro San Roque de Betanzos,
exposición que se renova periodicamente, e xa está preparando
unha próxima mostra para xaneiro
en Cambre.
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
SU TIENDA
ELECTRÓNICA CÉSAR, S.L.
TODO EN ELECTRODOMÉSTICOS · SERVICIO TÉCNICO PROPIO
LAS MEJORES MARCAS A LOS MEJORES PRECIOS
Deshumificador TROIA
Mod. 21010
- 20 litros
- Motor rotativo
- Bajo nivel de ruidos
- Depósito de 6 litros
199
139
euros
Deshumificador
ORBEGOZO
Mod. DH 1600
16 Litros
euros
SECADORA LYNX ·
4SE 734 E
- Capacidad 6 kg.
- Control eléctrico
- Secado para
ropa delicada
Radiadores BAJO CONSUMO
OFERTAS
Varias marcas
(Fagor, Cata,
Haverland)
DESDE
150
349
euros
euros
Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias
Lavadora
SIEMENS
WXLM 963 EE
- Capacidad:6 kg.
- 900 r.p.m.
TV GRUNDIG
Modelo
ST 70-2502
28”
Stereo
TXT
419
249
euros
euros
- 75 EUR.
CLASE
PLAN RENOVE
A
DVD BOMAN
DIVX · Mpeg 4 · Tamaño mini
59
euros
Plancha ClATRONIC
Mod. DB 3016
2000 W
16
euros
7
8
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
A xente comezou a ateigar a Praza da Ponte Vella dende as seis da tarde
Os asistentes miraban con curiosidade o proceso de pisado da uva, especialmente os nenos
Hai máis de vinte anos que deixou de celebrarse esta festa
A mocidade local contribúe a
recuperar a festa dos alborotados
As asociacións xuvenís de Betanzos colaboraron coa Comisión
de Festas na organización dos festexos e na vendima
Redacción
Betanzos
Unha comisión formada por
sete persoas (seis delas mulleres) conseguiron recuperar a
tradicional Festa dos Alborotados que non se celebraba dende
hai máis de vinte anos.
Dous meses de intenso traballo da comisión organizadora
serviron para que esta tradición,
perdida dende hai dúas décadas
se volvese a celebrar no seu
lugar de sempre: na praza da
Eira Vella, baixo o nome de
“Festa da mocidade e do viño
mosto”.
A esta recuperación contribuiron as Asociacións Xuvenís de
Betanzos a partir dunha iniciativa presentada por Galiza Nova
ó Consello da Mocidade e que
En total empregáronse mil quilos de uva que foi trasladada en goxos
incluíu unha sesión vermú a
cargo da Orquestra Costa Galicia que amenizou tamén a verbena nocturna.
Mil quilos de uva
de Betanzos
Un momento do pisado da uva antes de pasar á lagareta
foi consensuada coas demais
agrupacións. Algúns destes
colectivos mesmo participaron
en tarefas de recolleita da uva.
A programación, organizada
pola Asociación de Veciños,
Un dos pratos fortes da festa
foi a elaboración do viño mosto
que despois foi repartido de
forma gratuita entre o público
asistente.
Mil quilos de uva procedente
de viñedos de Betanzos foron
pisadas e prensadas de xeito
artesanal para extraer o mosto.
Pola noite, despois da verbena
celebrouse un concerto do
grupo “Potemkin” da Coruña,
que foi patrocinado pola Concellería de Xuventude.
Os membros da comisión
organizadora da festa explicaron que a intención é que o vindeiro ano se continúe con esta
tradicional celebración.
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
Avda. Manuel Fraga Iribarne, 18
15300 BETANZOS (A Coruña)
Teléfono y Fax 981 77 42 18
C/Campos, 40 Carreira
15967 RIVEIRA (A Coruña)
Teléfono y Fax 981 84 04 41
9
10
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
I N AU G U R AC I Ó N S A S O C I A D O S AC E B E C C A
Inmobiliaria Fontela 2000, Gestoría Naveira e Parafarmacia
Pontesalud estrean novas instalacións na Avda. García Naveira
A Inmobiliaria Fontela 2000, Gestoría
Naveira e a Parafarmacia Pontesalud acaban de trasladar as
súas oficinas en
Betanzos a un novo
local situado na Avenida García Naveira.
As novas instalacións
están ubicadas nun
edificio de recente
construcción, onde
antigamente estaba o
Restaurante Muíño
Roxo. Anteriormente,
estas empresas ofrecían os seus servicios
nun local situado na
Avenida da Coruña.
L O I TA C O N T R A O L U M E
As queimas de residuos
agrícolas ou forestais están
prohibidas ata o 15 deste mes
Redacción
Betanzos
Imaxe da fachada de Pontesalud, Fontela 2000 e Gestoría Naveira
Dyme
Tecnologic
unha nova
tenda Vodafone
en Betanzos
Imaxe da fachada de Dyme Tecnologic o día da inauguración
Betanzos conta dende
finais do pasado mes de
setembro cunha nova
tenda de telefonía móbil:
Dyme Tecnologic, distribuidora autorizada de
Vodafone.
A tenda está ubicada no
número 18 da Rúa Travesa e disporá dos servizos
habituais dunha tenda
deste tipo: contratación,
venda de terminais, recargas e accesorios.
As queimas dos residuos agrícolas ou forestais na época de
alto risco queda prohibida por un
decreto da Xunta de xuño deste
ano. A época de alto risco manterase ata o día 15 de outubro.
A partir desta data poderán realizarse estas queimas controladas
de restos agrícolas e haberá que
solicitar a correspondente autorización.
Ademais, o decreto estipula faixas de especial protección: as
parcelas que se atopen a menos
de 25 metros do perímetro do
monte, os terreos forestais, e a
franxa de 25 metros ó redor de
calquera edificación que estea a
menos de 400 metros dun monte.
Os propietarios están obrigados a
manter as parcelas, camiños privados e gabias limpos de maleza.
A Consellería de Medio
Ambente regula tamén as distancias mínimas de plantacións. As
de crecemento rápido (eucalipto
e chopo) deben plantarse a 50
metros de vivendas ou instalacións, os restos de especies a 25
metros das vivenda e a 50 de
industrias e instalacións perigosas.
As sancións por incumprimento
do disposto no decreto van dende
os 100 euros das leves ata un
millón de euros no caso de
infraccións moi graves.
Teléfonos contra o lume
Avisos incendios: 085
Voluntarios en defensa do monte
galego: 900 400 800
Información sobre axudas: 900 878 765
Webs de interese
www.112sosgalicia.org
www.concienciasolidaria.com
Se eres voluntario de defensa do monte galego e vives na
comarca contacta con nós: [email protected]
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
11
12
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
O Clube de Xubilados de Caixa Galicia
homenaxea á socia máis veterana
Pura Díaz Barros leva máis de vinte anos participando nas
actividades programadas pola entidade
Redacción
Betanzos
Imaxe da última edición do Anuario Brigantino correspondente ó ano 2005
e que foi presentado o pasado 29 de setembro
O Anuario Brigantino de
2005 xa está na rúa
Esta é a edición número 28 desta
publicación dirixida por Alfredo Erias
Redacción
Betanzos
O número 28 do Anuario Brigantino veu a luz o pasado 29
de setembro. Nesta ocasión foi
presentado polo profesor de
Literatura da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña, Luciano Rodríguez.
A publicación recolle traballos
de investigación nos campos da
Historia, da Arte e da Literatura, moitos deles con temática
relacionada con Betanzos ou
con outros municipios do entorno, como é o caso do traballo
de José Luis Couceiro Vicos
sobre o Asilo Manuel Naveira:
el Taj-Majal de Betanzos (una
obra de amor y generosidad), o
texto de Paula Bouzas titulado
“Sobrenomes da antiga provincia de Betanzos”, ou o artigo de
Juan Mª García Otero sobre o
barrio da Magdalena de Betanzos ou o de Manuel Ares Faraldo sobre a Angustia.
Tamén recolle, na súa parte
final, os principais acontecementos do ano.
O Anuario Brigantino, dirixido por Alfredo Erias, é unha
publicación de sona recoñecida
que tras un lapso de tempo no
que deixou de publicarse, foi
recuperado hai agora 28 anos.
Exposición de Erias
en Bruxelas
O director do Anuario, Alfredo Erias, viaxará a Bruxelas o
vindeiro día 10 de outubro
xunto a un grupo de betanceiros, entre os que se atopan políticos e representantes de asociacións e colectivos locais, para
inaugurar na sede do Parlamenteo Europeo a súa mostra
“Xente no Camiño”.
Unha exposición itinerante
que xa percorreu diferentes
lugares de Galicia dende que se
presentara por primeira vez en
Betanzos o pasado 23 de
decembro de 2005.
Pura Díaz Barros foi a protagonista
este ano da festa de inauguración do
curso no Clube de Xubilados de
Caixa Galicia. A entidade decidíu
renderlle unha pequena homenaxe a
Pura, unha das socias de maior idade
e a que leva máis tempo participando nas actividades programadas
polo Clube.
Pura Díaz, que acaba de cumprir
88 anos, leva máis de vinte acudindo
asiduamente ó clube e participando
en diferentes cursos e actividades
organizados pola entidade. O clube,
cunha longa traxectoria en Betanzos, programa para este ano dous
novos cursos ademais dos que habitualmente oferta. Trátase dun curso
de inglés e dun taller de periodismo.
Pura Díaz recibíu unha homenaxe na inauguración do curso do Clube
Unha fonte e cinco esculturas
decorarán o Paseo da Ponte Vella
Son obra do artista betanceiro Jesús Núñez
Redacción
Betanzos
O Paseo da Ponte Vella é o
lugar elexido para ubicar cinco
esculturas e unha fonte de aceiro cortén obra de Jesús Núñez
que xa se están a construir nas
instalacións da Escola Taller.
As esculturas, que superan os
cinco metros de altura, realizadas co mesmo material utilizado no Centro de Saúde, colocaranse sobre unha base de granito de un metro de altura.
A fonte, que estará tamén
fabricada no mesmo material,
aceiro cortén, terá un chorro de
auga de tres metros de altura.
Polo momento non está decidido se vai sustituir á que xa existe na Praza de Enrique IV.
Este innovador proxecto que
converterá o Paseo da Ponte
Jesús Núñez xunto ó Alcalde e os Concelleiros de Cultura e Formación
Ocupacional durante unha visita ós talleres nos que se elaboran as esculturas
Vella nun museo ó aire libre,
leva tempo en preparación e
verá a luz previsiblemente na
próxima primavera.
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
13
14
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
Moito levamos insistido nestas páxinas
sobre a importancia que ten a imaxe que a cidade ofrece ós propios habitantes e
ós visitantes. Nesta liña, iniciamos este mes unha nova sección encamiñada a
chamar a atención sobre aspectos estéticos mellorables, ofrecendo ó tempo, imaxes que nos permitan apreciar detalles observados noutros lugares próximos que
poden ser aplicados aquí para correxir esas pequenas ou grandes deficiencias
atopadas de cara a proxectar Betanzos como centro económico e comercial.
Este mes a protagonista é a ROTONDA DAS CASCAS. Situada nunha das
principais entradas e saídas da cidade presenta, como podemos observar na
foto “unha composición en tons verdes de cemento pintado sobre o que destacan as liñas amarelas que marcan o seu contorno e catro herbas que asoman
de entre as planchas de formigón”. Contrasta con esta rotonda situada na
localidade de Cedeira (foto inferior) na que destaca unha composición floral
de vivas cores e a herba ben recortadiña e cunha farola no centro. Ou a de
Oleiros (foto inferior esquerda), que parece ter un mantenemento menos “custoso” xa que predominan as pedras decorativas e incorpora un compoñente de
deseño e modernidade. Mesmo en Betanzos temos un exemplo a imitar na glorieta do Rollo (foto da esquerda).
Glorieta situada na confluencia de Rosalía de Castro, Dr. José Fariña e Rollo en Betanzos
Vista parcial dunha glorieta situada no municipio de Oleiros
Rotonda situada no concello de Cedeira
O Enxertado, 47· Ctra. Betanzos Curtis ·
Oza dos Rios · A CORUÑA
Tlf.: 981 777 720 · Fax: 981 777 721
www.labralia.com
Disfrutar de calor gratis
es cuestión de suerte.
Nuevo Repsol Energy +, el gasóleo que
alarga la vida de tu caldera.
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
15
16
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COLABORACIÓNS
San Sebastián 2006
Revista de cine
por JESÚS RAMOS
AVANCE OTOÑO INVIERNO
Cine Español
YO SOY LA JUANI
Después de cinco años, Bigas Luna (“Jamón, Jamón”,
“Bámbola”, etc.) regresa con fuerza con esta película interpretada por Verónica Echegui, Dani Martín (“El Canto del Loco”), entre otros.
El director mexicano Guillermo
del Toro presenta
su nueva y fantástica película ambientada en la Guerra
Civil Española, donde una niña descubre un mundo extraño y peculiar cual Alicia en el País de las Maravillas.
Interpretda por Sergi López, Maribel Verdú, Álex Angulo
y la niña Ivana Baquero.
EL LABERINTO DEL FAUNO
El debutante Ramón Costafreda nos presenta una
comedia, rodada en parte en Betanzos, sobre un triángulo
en el que uno de los vértices es un muerto. María Bouzas, Felix Gómez y Manuela Pal la protagonizan.
ABRÍGATE
Cine Americano
LA DALIA NEGRA
Brian de Palma nos presenta su nueva película, cine
negro del de siempre, basada en una novela de James Ellrio y con Josh Hartnett, Scarlett Johansom, Aaron Eckhart y Hilary Swank son sus intérpretes
principales.
El Festival de Cine de
San Sebastián cerró sus
puertas con una ceremonia de clausura donde su
presidenta, la francesa
Jeanne Moreau leyó entre
abucheos el fallo del
jurado, que otorgaba la
Concha de Oro a exaequo a la película francesa “Mon fils à Moi”, El actor español Juan Diego obtuvo la Concha
de Plata al mejor actor
del director Martial Fougeron, y a la iraní “Niwemang Half Moon” de Bahman “El Camino de San Diego”
Ghobadi.Pese a no haber una (Argentina).
clara favorita este año, fue discuEn resumidas cuentas, fue un
tible la decisión del jurado. Los festival de gran calidad, donde
otros premios importantes fue- sólo faltó el “glamour” de alguron:
nas de las estrellas americanas
-Mejor director: Tom Dicillo ausentes como: Julianne Moore,
por “Delirius” (USA).
John Travolta, Ed Harris, la
-Mejor actor: Juan Diego por mexicana Salma Hayek y la fran“Vete de mi” (España).
cesa Nathalie Baye, que protago-Mejor actriz: Nathalie Baye nizaban algunas de las cintas.
por “Mon fils à Moi” (Francia).
Pese a que fueron varias las
-Mejor fotografía: Nigel Bluck películas españolas a concurso,
y Cirghton Bone por “Niwemang nuestra cinematografía tuvo que
Half Moon” (Irán, Irak, Austria, conformarse con la Concha de
Francia).
Plata al mejor actor por Juan
-Mejor guión: Tom Dicillo por Diego, que la prensa en general
“Delirius”
consideró como de los más justos
-Premio Especial del Jurado: del certamen.
THE GUARDIAN
Kevin Costner y Ashton Kutcher protagonizan este
film de acción y heroismo sobre el entrenamiento y las actividades de un equipo de nadadores de rescate de la guardia costera norteamericana.
Noticias y Rodajes
· “VOLVER” de Almodóvar representará a España en los Óscar. La
película del director manchego Pedro Almodóvar, la número 16 de su
filmografía, se impuso en segunda votación a “Salvador” y “Alatriste” y
representará a España en la carrera a los Óscars. En enero conoceremos si
Almodóvar opta a su tercer Óscar después de “Todo sobre mi madre”.
ERAGON
Stefen Fangmeier, prestigioso supervisior de efectos visuales,
debuta en la dirección con esta gran producción hecha a su medida. Adaptación del
Best seller de Christopher Paolini sobre las aventuras de un muchacho y su mejor
amiga: un dragón hembra. Con un estilo parecido al de “El Señor de los anillos”, promete espectáculo y acción épica y no me extrañaría que estuviésemos ante una nueva trilogía. Jeremy Irons, John Malkovich y el joven Edward Speeleers la protagonizan.
·“LOS BORGIA”. Este mes de octubre se estrena la esperada superproducción española “Los Borgia”, que narra la vida peculiar de
esta gran familia española con un reparto de lujo: Eusebio
Poncela, Paz Vega, Sergio Pérez Mencheta, entre otros.
VENDEMOS
CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA
Jesús Ángel Cadaveira Cadaveira
AGENTE SEGUROS
DLG. Nº 43284
CHALETS en Cambre en construcción
- PUB´S en Betanzos insonorizados y céntricos ó alquiler. 290 m2 total.
- CHALET en Abegondo 323 m2 con finca de 1.300 m2. cerrado. Muy soleado
- PISOS 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón, exterior,
calefacción, ascensor, plaza más trastero desde 153.00 eur. NUEVOS.
- PISO de 3 habitaciones, baño, cocina, salón, terraza. 2º sin acensor.
81.000 eur.
- BAJO CUBIERTA de 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, calefacción,
ascensor, terraza. Totalmente exterior. A estrenar. 216.000eur.
ALQUILAMOS
- Apartamento, 2 habitaciones, 1 baño, cocina amuebl. salón, calefacción
y amueblado. 2º piso. 300 eur/mes
- Apartamento nuevo, 1 habita, 1 baño, cocina, plaza, trastero,
J. Cadaveira Gómez
calefacción, terraza y amueblado. 310 eur. C/Castelao.
- Se alquilan bajos en c/Prolongación Rosalía Castro
GESTOR INMOBILIARIO
- Se alquilan Pub ´s en c/Rosalía de Castro y Pintor Seijo Rubio
- SE ALQUILA BAR muy céntrico. 700 eur/mes
C/ E. Pardo Bazán, s/n - 15300 BETANZOS
Telf.: 981 770 352 · Telf./Fax: 981 770 370
E-Mail: [email protected]
Móvil: 639 747 434
VISITE NUESTRA PLANTA
DE OPORTUNIDADES
DE DESCUENTO
Elégance-Boutique
Avda. J. García Naveira, 25 Bajo
Tlf. 981 774 503
BETANZOS
TEMPORADA
OTOÑO · INVIERNO
y ahora también
LENCERÍA
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
i n v e r s i o n e s
y
s e r v i c i o s
PISOS EN VENTA
LOCALES COMERCIALES
Betanzos – Ctra. Castilla: Apartamento de
60m2 útiles, c/garaje y trastero. El Piso está
Impecable, tiene 3 años, con poco uso . Pecio:
138.232 euros
Betanzos – zona ambulatorio antiguo: Piso de
128m2 útiles, 3º c/ascensor. 3 dormitorios, 2
salones, cocina amueblada, 2 baños y plaza de
garaje. Precio: 168.290 euros
Betanzos – Avda. García Naviera: 127 m2, 4
dormitorios, 2 baños, salón con chimenea,
comedor, cocina amueblada, garaje, y trastero.
186.300 euros
Betanzos – Zona Magdalena: 3º con ascensor,
1 año de antigüedad, todo exterior; 3
dormitorios con armarios, 2 baños, amplio
salón, cocina amueblada, garaje, trastero,
calefacción tarifa nocturna c/acumuladores.
150.000 euros
A Coruña – C/Páramo: piso de 75m2 para
restaurar 94.000 euros
A Coruña – Atocha alta: piso 3º, sin
ascensor. 56m2, para restaurar.
87.000 euros
Betanzos: Se Vende Bajo Comercial de 120m2,
la zona es inmejorable. Diáfano en Obra.
Precio: 252.424euros También se Alquila en
1.200 euros/mes
Betanzos - C/Los Angeles: Se Vende Bajo
Comercial. Precio: 93.160 euros.
A Coruña – C/ Arquitecto Rey
Pedreira: piso de 94m2, 6º
c/ascensor. 4 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños, tendedero, terraza,
y trastero. Precio: 150.252 euros
Fincas
Oza de los Ríos (salto): Parcelas de 1000m2, con
alcantarillado, agua traída, y luz. 45.000 euros
Callobre (Miño ): Finca de 2600m2, de los que
1000 son edificables. Alcantarillado, agua traída y
luz a 15 mt. 47.500 euros. ¡VENDIDA!
Coirós (Ois): Finca de 2.400m2 (1400 urbanos).
Agua traída, y luz Precio: 72.000 euros
Coirós (Os Chas): Finca de 1000m2 urbana. Luz,
traída, alcantarillado a 200m. Precio: 57.000 euros
Oza - As Capillas: Finca de 2000m2, 78.000 euros
(ó 1000m2: 48000 euros), Para 1 ó 2 viviendas
unifamiliares.
Bergondo - Sta Marta: Finca de 1600m2, para
vivienda unifamiliar. Alcantarilldo, luz, y agua de
traída. Precio: 162.000 euros
Abegondo - Cabana: Finca de 1100m2. Luz y
Agua de traída. Precio: 57.000 euros
CASAS Y CHALETS
Casa en Boebre - Perbes:
140m2 (B+1), Parcela
urbana de 350m2. Otra
parcela de 450m2,
autorizada para vivienda
unifamiliar. Precio: 199.000 euros.
Fin de Semana - Zona Mandeo: Casa de 42m2,
c/terraza de 22m y porche de 36m, en Parcela
de 3000m2 con arboles frutales. Pozo, agua
traída, 2 fosas. Precio: 87.147 euros
A Coruña - Calle Orzan: Casa 82 m2, para
B+5+B.C. Libre de inquilinos. 529.000 euros
Aranga - Feás: Casa de
piedra,
totalmente
restaurada 178 m2 (B+1)
Parcela de 700 m2.
Precio: 264.445euros
Abegondo - Presedo:
Casa piedra 120m2, Restaurada; Falta
acabados interiores; Parcela sobre 8000m2; Se
puede parcelar en 2000m2. 150.000 euros
Oza Dos Rios:
Casa de 125m2,
con parcela de
550m2. Totalmente
Restaurada. Precio:
228.384 euros
Casa En Valdoncel - Betanzos (Sótano
+B+1+2+Fallado: diáfano con 1 dormitorio),
38m2/PTA. Vale para entrar a vivir. Precio
S/Muebles: 156.262 euros - C/Muebles:
186.313 euros
Casa Restaurada en Casco Antiguo de
Betanzos: (B+1+2+3+B.C.) Tuberías e
Instalación eléctrica nuevas. Precio: 108.330
euros
Bergondo - O Caño: Chalet de 250m2, parcela
de 2.064m2. Barbacoa, Garaje; Local
17
i n m o b i l i a r i o s
independiente para comedor o gimnasio;
Perreras; Pozo fosa séptica. 415.000 euros
Sada - Casteliño:
Casa de 120m2,
Parcela de 1400mt. 4
dormitorios, 2 baños,
salón,
cocina
amueblada, suelos
de
cerámica,
calefacción fuel-oil. Barbacoa; Garaje para 3
coches. 288.000 euros
Orro - Culleredo: Casa de 250m2, parcela
de1200m2 (Sótano+B+1)
con piscina.
Precio: 425.000 euros
Sada - Carnoedo:
300m2, parcela de
2.000. Piscina cubierta
climatizada, garaje 2
coches.
Precio:
500.000 euros
Mera - Maianca: Casa de 160m2, parcela de
1500. Finca cerrada. Anexos: galpón con cocina
y sala. Precio: 320.000 euros
Oleiros - Santa Cruz: Casa de 135 m2, parcela
400 m2 (casa restaurada). Vistas a A Coruña.
Precio: 270.500 euros
Oleiros: Chalet 140m2 en una planta. Parcela
de 1.600m2. Precio: 480.8100 euros
Sada - Meirás: Casa de 300m2 en 3 plantas,
finca de 2.100m2. Bajo cubierta: diáfano pero
acondicionado. Piscina. Sólo tiene 1 año.
Precio: 409.000 euros
Zapateira: Chalet de
lujo
546m2
construidos, parcela
de 1.200m2.Garaje
para 3 coches,
piscinas
con
vestuarios, cenador,
barbacoa. Vistas al mar, y a la Coruña. Precio:
1.000.000euros
Zapateira: Chalet agrupado a estrenar de
240m2 y 225m2 de jardín. Precio: 330.600
euros. ¡VENDIDO!
Cambre: Chalet 170m2 (B+1), Finca de
3000m2. Precio: 270.500 euros ¡VENDIDO!
Bergondo - Guísamo: Chalet de 392m2, finca
1.200m2. Piscina comunitaria.
Precio: 324.600 euros
OTROS SERVICIOS
Gestión notarial, Registral, y Catastral · Herencias, Matriculaciones, Autoliquidaciones
Mediciones, Tasaciones, Particiones, Proyectos · Informes Judiciales, Asesoría Jurídica · Seguros
Bergondo - Babío:
Chalet Minimalista
de 350m2, finca de
3.400
(nuevo).
Sótano, bajo, y bajo
cubierta. Iluminación
Exterior rodeando
vivienda. Precio: 570.950 euros
Mera: Chalet madera con estructura de
hormigón. Finca de 1.790m2 con piscina.
Precio: 324.550 euros
Sada - Fontán:
Chalet 200m2 (B+1).
Piscina y cancha de
tennis.
Precio:
540.910 euros
Casa Tipo Pazo Zona
Bergondo, 540m2
(B+1+B.C.),
5
dormitorios, 4 baños,
1 aseo, cocina,
comedor, gran salón,
lareira, cenador,
alpendre, piscina (15x7). Agua traída, y pozo.
Fosa séptica. Finca amurallada de 2300m2.
Calefacción
fuel-oil.
Precio
(sin
muebles):1.050.000 euros (171.378.610 pts)
Casa En Ciudad
Jardín: 650m2 útiles
(B+1º+2º+3º+B.C.)
4.207.084 euros
SOLARES
Zona Playa Paxariñas (Cerca De Portonovo).
30 chalets
Moaña: para 130/150 apartamentos
380 plazas de garaje
Eirís: 27 Viviendas
Otros en Ferrol, León, Foz, Mugardos, Carral,
Corme, Cariño, Betanzos, Xove...
C/Valdoncel, 67 - B 15300 Betanzos
981 77 42 39 · 609 488 311
[email protected]
PROMOCIONES
VENDE
Chalets Infesta
Zona C/ Valdoncel con Galeras
pisos de 67m2 útiles, 2 dormitorios, 2 baños,
salón-comedor, cocina amueblada, calefacción,
plaza de garaje, y trastero. Precio: 139.000 eur.
Chalets de piedra en
construcción.
Próxima entrega
Últimos dos
chalets a la venta
Iñás - Oleiros (A estrenar Próxima entrega): 255m2,
parcela de 500m. Sótano:
trastero, lavandería y garaje
(2 plazas) Planta baja:
porche, salón-comedor,
cocina, 1 dormitorio, aseo y
terraza. Planta Alta: 3
dormitorios, vestidor, estudio, 2 baños. Suelos de gress rústico,
tarima de madera, y calefacción gas. Finca cerrada anexos
barbacoa. Precio: 306.506 eur.
O
18
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
GUIA DO LECER
Guía do Lecer
As actividades programadas poden sufrir cambios de última hora
EXPOSICIÓNS
Do 3 ó 14 , exposición da artista gráfica Regine Banmeister. Sala de
Exposicións do Liceo (1º andar). Horario: de 19:00 a 21:00 h. (días
laborables) e de 12:00 a 14:00 h. (sábados, domingos e festivos)
Do 16 ó 31. Exposición de Luis Ksado dentro do programa
“Olladas’06. Sala de Exposicións do Liceo (1º andar). Horario: de
19:00 a 21:00 h. (días laborables) e de 12:00 a 14:00 h. (sábados,
domingos e festivos).
Ata o 15 de outubro. Exposición “Corenta anos de traballo por
Galicia”. Sala de Exposicións do Liceo (2º andar). Horario: de 19:00 a
21:00 h. (días laborables) e de 12:00 a 14:00 h. (sábados, domingos e
festivos). Organiza: Servizo de Normalización Lingüística.
Do 16 ó 26 . Exposición fotográfica “A Galicia máis natural”. Sala
de Exposicións do Liceo (2º andar). Horario: de 19:00 a 21:00 h. (días
laborables) e de 12:00 a 14:00 h. (sábados, domingos e festivos).
Do 3 ó 31. Exposición dunha selección da obra gráfica de Juan
Barjola. Sala de Exposicións Temporais da Fundación CIEC.
Horario: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 21:00 h.
Do 1 ó 31. “Chaco-memoria del monte”. Selección da obra gráfica
de Beatriz Moreiro. CIECGalería. Horario: de 10:00 a 14:00 e de
17:00 a 21:00 h. (excepto domingos e luns). Inauguración: 6 ás 20:00h.
CONFERENCIAS - CHARLAS
Praza da Constitución, 5 · C/ Pescadería, nº 8 · 981 77 18 56
Día: Xoves 5. Hora: 18:00 h. Lugar: Sede da Fundación CIEC.
Charla Coloquio: DEREITOS DE AUTOR
Imparte: Blanca Suso, Subdirectora da Fundación Arte y Derecho
Día: Xoves 5. Hora: 20:00 h. Lugar: Sala Azul do Liceo.
Charla Coloquio: A GALICIA DO 36
Dentro do programa “Sombras na memoria. A represión franquista en
Betanzos”. Organiza: Asociación Cultural Eira Vella
Día: Mércores 11. Hora: 20:00 h. Lugar: Sala Azul do Liceo.
Mesa redonda: ASÍ O CONTAN OS VECIÑOS
Dentro do programa “Sombras na memoria. A represión franquista en
Betanzos”. Organiza: Asociación Cultural Eira Vella
Día: Xoves. Hora: 20:030 h. Lugar: Sala Azul do Liceo.
Sesión informativa: ESTRATEXIAS DO PEQUENO COMERCIO
PARA SER COMPETITIVO. Organiza: Cámara de Comercio da
Coruña. Colabora: ACEBE CCA
MUSICA
Venres 6. 20:30 h. Aula de Cultura.
Concerto: Jorge Cardoso Trío de Brasil.
XVII Festival Internacional de Música de Pulso y Púa
Organiza: Agrupación Musical Albéniz
Colabora: Concellería de Cultura, Educación e Deporte
Xoves 12. 13:00 h. Aula de Cultura.
Concerto: Banda Municipal de Música. (Actos do Día do Pilar)
Venres 27. 20:30 h. Igrexa de Santo Domingo.
Concerto: Coro The John Powel Singers
Organiza: Concellería de Cultura, Educación e Deporte.
T E AT RO
Domingo 22. 20:30 h. Aula de Cultura.
Obra: “O Faro”
Compañía: Fulano, Mengano e Citano
Organiza: Concellería de Cultura, Educación e Deporte dentro da Rede
Galega de Teatros e Auditorios do IGAEM
Domingo 29. 20:30 h. Aula de Cultura.
Obra: “Sempre ao lonxe”
Compañía: Mofa e Befa
Organiza: Concellería de Cultura, Educación e Deporte dentro da Rede
Galega de Teatros e Auditorios do IGAEM
TITERES
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TÍTERES’ 06
“GALICREQUES”
Organiza: Concellería de
Cultura, Educación e Deporte
Martes 3. Aula de Cultura
(Para escolares)
“La princesa encantada”
Compañía: La Gaviota
Mércores 4. Aula de Cultura
(Para escolares)
“Tears by the river”
Compañía: Kristall Puppeters
Xoves 5. Aula de Cultura
(Para escolares)
“Cucho, Coco e o dilema do 6”
Compañía: Sala Yago
Venres 6. Aula de Cultura
(Para escolares)
“Cuentos pequeños”
Compañía: Hugo e Inés
Sábado 7. 11.30 h.
Aula de Cultura
“El dueño del cuento”
Compañía: Asomados y
escondidos
Sábado 7. 17:00 h. Aula de
Cultura.
“Cocktails”
Compañía: Cristóforo Colombo
Domingo 8. 12.30 h.
Aula de Cultura
“O romance do vaqueiro”
Compañía: Mamulengo
presepada
Domingo 8. 18:30 h.
Aula de Cultura.
“Loló, encargo 215”
Compañía: La enana naranja
O U T RO S
Venres 13. 12:00 h. Cantón
Claudino Pita
Conmemoración do primeiro
mitin en galego
Organiza: Real Academia
Galega da Lingua
Colabora: Concellería de
Cultura, Educación e Deporte
Sábado 21. Roteiro polos
lugares da memoria en
Betanzos
Organiza: Asociación Cultural
Eira Vella. Programa “Sombras na
memoria. A represión franquista
en Betanzos”.
CURSOS
MICOLOXÍA
Casa da Xuventude
Imparte: Carlos Gómez
Organiza: Concellería de
Xuventude.
Tódolos venres de outubro.
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
OBRAS FINANCIADAS
B E TA N Z O S
POR
19
20
Outubro de 2006
PUBL
ICIDADE
BETANZOS e a súa Comarca
21
22
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
C O N S O R C I O DA S M A R I Ñ A S
O Consorcio das Mariñas suma 14 camións de carga lateral novos como os da fotografía ós xa existentes
O Consorcio e Cespa melloran
o servizo de recollida selectiva
O novo sistema dispón de casi 4.000 contedores e 37 vehículos
Redacción
Betanzos
O novo sistema de recollida
selectiva de residuos do Consorcio das Mariñas ven de completar
a súa dotación de medios dispoñendo na actualidade de case
4.000 contedores e de 37 vehículos. O dispositivo do Consorcio
consta de 14 camións de carga
lateral novos que se engaden ós
que xa existían e que teñen máis
capacidade para o residuo inorgá-
nico e axilizan a recollida. Ademais, dispón dun furgón-taller
que realiza pequenas reparacións
tanto de vehículos como de contedores, catro camións grúa e
catro furgonetas para os capataces e inspectores..
No tocante ós contedores foron
adquiridos 2.300 para residuos
orgánicos, 1.513 para inorgánicos, 122 para vidro e 30 para
papel e cartón. Ademais, o Consorcio dispón dun servizo gratuito de recollida a domicilio de
mobles e utensilios, chamando ó
teléfono 981795524 e outro de
aceites usados para a hostelería,
chamando ó 981606952.
O Consorcio e a empresa concesionaria do servizo de recollida
de lixo, Cespa, levan invertido
nesta fase de mellora uns seis
millóns de euros.
O Consorcio das Mariñas agrupa ós municipios de Abegondo,
Arteixo, Bergondo, Betanzos,
Cambre, Carral, Culleredo e
Oleiros.
ABEGONDO
Os escolares de Abegondo xa
poden solicitar as becas deste curso
O Concello destina con este fin unha partida de 50.000 euros
Redacción
Abegondo
Os estudantes empadroados no
Concello de Abegondo xa teñen
aberto o prazo de solicitude para
as bolsas de estudo correspondentes ó novo curso. En total, o
Concello vai destinar ó redor de
50.000 euros a estas axudas.
En concreto, os alumnos de
Educación Infantil poderán acceder a bolsas ordinarias de 70
euros e a bolsas extraordinarias
de 130 euros. Os estudantes de
primeiro a terceiro de ESO poderán obter becas ordinarias de 100
euros e de emerxencia de 150
euros. Tamén están fixadas as
axudas para o transporte e as bol-
sas para universitarios. En concreto, ós universitarios corresponderalles unha axuda ordinaria
de 190 euros ou de 220 no caso
de ser de emerxencia.
É o Concello quen decide,
segundo os baremos establecidos,
se a axuda otorgada debe ser considerada ordinaria ou de emerxencia.
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
23
24
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
PA D E R N E
ARANGA
O Programa “Paderne
en Familia” leva a máis
de 300 veciños a San
Andrés de Teixido
Aranga abre o prazo de
inscripción nas actividades
Redacción
Redacción
Aranga
Paderne
Seis autobuses foron precisos
para trasladar ós 320 veciños e
veciñas de Paderne nunha excursión organizada polo Concello
que tiña como destino San
Andrés de Teixido. Os excursionistas tiveron ocasión de participar no oficio relixioso na capela
como marca a tradición desta
popular romería.
Tras un paseo polo lugar trasladáronse á localidade de Cedeira
onde xantaron. Ademais da comida gozaron dunha animada sesión
de baile e participaron no sorteo
de varios agasallos.
Esta viaxe inclúese no programa “Paderne en Familia”, unha
iniciativa posta en marcha polo
Ata o 10 de outubro estará aberto
o prazo de inscripción nas actividades municipais no Concello de
Aranga. Haberá cursos para tódalas
idades. Os escolares poderán asistir
a clases de fútbol sala, natación,
baile e música tradicional, informática, expresión dramática e multideporte. Ademais, para tódalas idades haberá clases de informática, o
COIROS
Imaxe dalgúns dos asistentes á viaxe a San Andrés durante o xantar
Concello coa intención de “cubrir
as demandas de actividades dun
sector de poboación de mediana
idade”, segundo explicaron fon-
Teatro contra o lume
Redacción
Paderne
O próximo 16 de outubro os
paderneneses terán ocasión de
asistir a unha representación
teatral “con mensaxe de fondo”
que terá lugar no local social de
Viñas ás oito e media da tarde.
Trátase da obra “La tía Felipa
y la vida...”, escrita por Ignacio
del Moral, autor de guións de
series coñecidas como “Farmacia de Guardia”, “Ay señor,
obradoiro “feito a man”, baile latino, música e baile tradicional e
ximnasia de mantementeo para
adultos.
A terceira idade disporá de actividades específicas: obradoiro de
memoria, cultura xeral, saídas ó
Balneario de Guitiriz, ximnasia de
mantemento e actividades acuáticas.
Os días 21 e 22 de outubro está
programada unha saída para coñecer Zamora e Salamanca.
señor” ou “El Comisario”.
A obra está dirixida a tódolos
públicos e forma parte dunha
iniciativa relacionada coa campaña de prevención de incendios e de protección do medio
ambiente.
O Concello, “co propósito de
sensibilizar á poboación no
tocante ós incendios forestais,
colabora co Ministerio de
Medio Ambiente programando
esta actividade cultural”, sinalaron fontes municipais.
tes municipais. Dentro desta programación está prevista unha
excursión a Portugal o vindeiro
día 19 de novembro.
Paderne organiza un
curso de micoloxía
Redacción
Paderne
Entre o 27 de outubro e o 11 de
novembro, os padernenses poderán asistir na Casa Consistorial a
un curso de micoloxía coordinada por Alfredo Espada Álvarez,
experto neste tema. As clases
teóricas impartiranse os venres
pola tarde e os sábados pola
mañá haberá saídas ó campo. Os
interesados deben apuntarse
antes do día 20 de novembro.
Coirós convoca as
Comezan os cursos e
becas municipais para actividades programadas
estudantes
polo Concello
Redacción
Redacción
Coirós
Coirós
Ata o 18 de outubro terán os
estudantes de Coirós para solicitar as axudas correspondentes ó curso 2006-2007. O Concello otorgará becas a estudantes de Educación Infantil e
ESO, estudantes de ciclos
medios, superiores e universitarios.
O Concello ten establecido
uns baremos para a concesión
destas axudas en función dos
ingresos. As familias numerosas obterán unha axuda do
100% do custe dos libros.
Poden obter máis información
chamando
ó
teléfono
981796088.
Na primeira semana de outubro
comezarán a desenvolverse as actividades programadas polo Concello. A
área de Xuventude programa cursos
de inglés, informática, teatro, fútbol
sala, baile moderno, baile de salón,
aerobic, taichí e ximnasia de mantemento.
O Centro de Información á Muller
ofrece un curso de auxiliar de axuda a
domicilio, talleres de mimbre, manualidades, movementos especiais para
fibromialxia e cociña. O Departamento de Servizos Sociais ofrece talleres
de memoria, coro e educación de adultos. Para inscribirse ou para calquera
consulta poden chamar ó teléfono do
Concello 981796088.
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
OZA DOS RÍOS
BERGONDO
MIÑO
O Polideportivo de Oza
dos Ríos acollerá o día
21 a I Gala de Aerobic
María Pérez García,
veciña de Bañobre,
cumpre cen anos
Redacción
Redacción
Oza dos Ríos
Miño
25
A Axencia de Emprego
Local organiza un curso
gratuito de prevención
de riscos laborais
Redacción
O próximo día 21 de outubro
ás sete da tarde celebrarase no
Pavillón polideportivo de Oza
dos ríos a I Gala de Aerobic,
cunha programación que inclue
exhibicións de diferentes
modalidades de bailes deportivos como Capoeira, Aeróbic,
Step, Batuka, Combat, Danzas
Orientales e Baile Moderno ou
Jazz.
Ademais, dende o dous de
outubro comezan as clases de
aeróbic (que inclue tamén step,
aerobox, stretching e mantenemento). As clases impartiranse
os luns, mércores e venres en
horario de oito e media da tarde
a dez da noite.
Por outro lado, está aberto o
prazo de preinscripción para o
Torneo de Liga de Fútbol Sala
para a tempada 2006-2007. As
prazas son limitadas.
Todas aquelas persoas que
estean interesados en apuntarse
a calquera destas actividades
poden poñerse en contacto co
encargado das instalacións
deportivas
no
teléfono
670856504.
María Pérez García, veciña
de Bañobre, en Miño, ven de
celebrar xunto ós seus familiares o seu centenario. Nesta
data tan significativa foi
obsequiada cun agasallo e
unha tarta polo alcalde do
municipio, Juan Antonio
Maceiras.
Bergondo
Terra das Mariñas promociona o
encoro de Cecebre cun concurso
Redacción
Betanzos
Terra das Mariñas convoca un
concurso de ideas cun premio de
10.000 euros para desenvolver un
proxecto de posta en valor da
zona de influencia do “Bosque
Animado”, nos concellos de Abegondo e Cambre.
O concurso está aberto ó público en xeral e as propostas, que
deben ser orixinais, hai que pre-
sentalas antes das 14:00 horas do
día 31 de outubro na sede social
de Terra das Mariñas en Abegondo.
Nos contidos do concurso distinguiranse varios aspectos que se
deberán desenvolver de xeito que
a idea que resulte gañadora sexa
un proxecto técnico que poida ser
executado posteriormente. A finalidade é que se tematicen diferentes aspectos como os valores
naturais dos espazos de interese
comprendidos entre o Encoro de
Abegondo-Cecebre ata a Fraga
de Cecebre, as construccións
rurais tradicionais, as festas e
romarías tradicionais, os medios
de vida, economía tradicional e
vellos oficios, pequenos itinerarios de interpretación medioambiental, etc.
Poden obter máis información
sobre o concurso no teléfono
981669532 ou na web:
www.terradasmarinas.org
Os días 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de
outubro impartirase no Edificio
de Usos Múltiples do Polígono
de Bergondo un curso de prevención de riscos laborais de nivel
básico.
O curso terá unha duración de
30 horas, desenvolverase os venres de catro a nove e os sábados
de nove a dúas e será impartido
pola empresa coruñesa Taprega
Prevención de Riesgos.
Inserción laboral
O obxectivo do curso é procurar a mellora das posibilidades de
inserción laboral dos participantes no eido da prevención.
As plazas serán limitadas e as
inscripcións realizaranse na Casa
da Cultura do Concello de Bergondo ata o día 4 de outubro.
Para obter máis información
poden chamar ó teléfono
981791252 ou ben achegarse á
Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local.
SUMINISTROS MEILAN
Avda. Castilla, 4 · Betanzos
50% Dto.
25 % Dto.
25% Dto.
FERRETERÍA J. MIRAMONTES
Rotonda de las Cascas · Betanzos
26
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
Durante este ano atenderá a 60 beneficiarios e en 2007 habilitaranse 80 novas prazas
O Centro de Promoción da Autonomía
Persoal de Bergondo será un referente
na atención a persoas discapacitadas
O obxectivo é a rehabilitación de persoas con discapacidade física e sensorial
Redacción
Bergondo
Ata 140 persoas con discapacidade física ou sensorial poderán ser atendidos no novo Centro de Promoción da Autonomía
Persoal de Bergondo, inaugurado o 25 de setembro. A misión
do centro é proporcionar os
recursos para a rehabilitación
global das persoas con discapacidade, dirixida á recuperación
profesional, se ésta é posible,
ou a un adestramento en autonomía persoal que lles permita
a maior integración posible.
Ademais, disporá dunha unidade específica orientada ás
persoas con dano cerebral
adquirido que teñan posibilidades “razoables” de recuperación. Esta unidade terá un
número máximo de 40 prazas e
ubicaranse nunha zona específica do centro.
O centro divídese en varias
áreas: servicio de recuperación
médico-funcional, atención psicolóxica, capacitación, intermediación laboral e área residencial e asistencial. Ademais, desenvolveranse accións de centro
Imaxe do exterior do edificio na xornada de inauguración
de referencia dirixidas á investigación, formación e documentación sobre persoas con discapacidade.
Perfil dos usuarios
Os potenciais beneficiarios
deste novo centro son persoas
que padecen unha discapacida-
de física e ou sensorial que lles
impide recibir atención de recuperación dirixida á integración
laboral nos centros ordinarios.
Os usuarios serán admitidos
no centro seguindo criterios de
carácter técnico facultativo
debendo ser avaliados por unha
Comisión de Ingreso que determinará a súa admisión.
En total habilitaranse 140 prazas das cales 110 serán en réxime residencial e 30 en media
pensión. A súa posta en marcha
realizarase en dúas fases. Na
primeira, durante este ano, atenderanse a 60 persoas e na
segunda, durante o ano 2007 e
sucesivos crearanse 80 novas
prazas.
Cando as fases estean completadas o centro disporá dunha
plantilla de 164 traballadores.
Actualmente conta xa con 91
profesionais.
O Ministerio de Traballo e
Asuntos Sociais invertíu nesta
infraestructura 12 millóns de
euros e o custe de mantenemento do centro será de 3,6 millóns
anuais.
O Centro foi inaugurado o día
25 de setembro polo Ministro
de Traballo e Asuntos Sociais,
Jesús Caldera, que estivo acompañado polo Presidente da
Xunta de Galicia, Emilio Pérez
Touriño, pola Secretaria de
Estado de Servicios Sociais,
Familias e Discapacidade,
Amparo Valcarce e polo Alcalde de Bergondo, José Fernández Ramos.
Protesta veciñal
polos accesos
Os veciños residentes nas
proximidades do centro protestaron con pancartas e parando
ós vehículos que se achegaban
ás instalacións polos malos
accesos que ten o edificio. O
vial que dá entrada ó centro é
estreito e con vivendas a
ámbolos dous lados.
Neste sentido, o Presidente
da Xunta, Emilio Pérez Touriño, anunciou que a mediados
do vindeiro ano xa estará construido un novo vial de acceso.
Reclamacións do
Partido Popular
O Partido Popular de Bergondo “esixe que os accesos sexan
un vial cun novo trazado como
recolle o proxecto orixinal
diferente do camiño rural existente actualmente para acceder
ó recinto”.
Fontes do grupo municipal
do PP manifestaron a súa satisfacción pola inauguración do
centro e apuntaron que “coa
súa apertura faise realidade un
dos proxectos iniciados gracias
ás xestións do anterior alcalde
do PP, José Carabel Balsa, en
1999, ano no que se presupostaron, aprobaron e comezaron
as obras”. Os populares reclaman ó actual rexedor que
“recoñeza que este proxecto se
xestou cun rexidor popular e
durante o goberno do PP en
Madrid”, calificando de
“farsa” que o alcalde “se rodee
dos seus compañeiros socialistas para facerse a foto”.
Grupo
CATALANA
OCCIDENTE
COUCEIRO SEGUROS
Todo tipo de Seguros:
-Automóvil
-Multirriesgos
Comunidades,
Hogar
Pymes
-Vida (Ahorro, Pensión)
-Accidentes
Pintor Seijo Rubio, 13
Tlf. 981 77 12 22
15300 BETANZOS · (La Coruña)
LA CASA DE LAS GORRAS
PAQUETERIA - GRAN SURTIDO EN ZAPATILLAS
LA MAS ANTIGUA DE BETANZOS EN ESTA ESPECIALIDAD.
ABIERTA DESDE EL AÑO 1935
Plaza de la Constitución, 6 - Tlf. 981 77 21 58 - BETANZOS
FUNERARIA y VELATORIOS
LA MERCED
SERVICIOS PARTICULARES Y DE CUALQUIER COMPAÑIA
Exposición y oficinas: C/Rollo, 32 bajo · Tlf. 981 77 31 09 · BETANZOS
Almacén: Coirós de Arriba, nº 34 · Tlf. 981 79 60 29 · COIRÓS
Si Ud. tiene una póliza, sea de la compañía que sea,
Ud. puede elegir su servicio,y si tiene alguna duda
o necesita de nuestro servicio, llámenos
Fontanería - Calefacción - Gas - Climatización
Aspiración Centralizada - Energía Solar
Climatización piscinas - Filtración y tratamientos del agua
Mobiliario y accesorios de baño - Mamparas
Columnas y cabinas hidromasaje - Aparatos sanitarios y grifería
NUESTRO TELEFONO PERMANENTE ES EL 981 79 20 28
ESTAMOS PERMANENTEMENTE A SU DISPOSICION
VELATORIOS
C/ La Marina, 80 (Paseo del Malecón) - BETANZOS - Telf. 981 771306
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
C/Trav. Dr. José Fariña, 2 · BETANZOS · Telf./Fax: 981 77 20 39
27
28
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
DEPORTES
FUTBOL - 3ª DIVISIÓN
FUTBOL SALA - 1ª NACIONAL B
Comezo irregular do Grupo
Atlántida Troula F.S.
Comezan este mes as Escolas Deportivas
Redacción
Betanzos
O Grupo Atlántida Troula F.S.
iniciou a súa andaina na liga
dun xeito irregular. Comezaron
perdendo os dous primeiros
partidos disputados: contra o
Redondela na casa por 3-6,
curiosamente idéntico resultado
que no partido que os enfrontou
na temporada pasada; e o
segundo contra o Finisterre por
3-1.
A primeira victoria da temporada chegou nun enfrontamento
de máxima rivalidade: contra o
Arzúa no seu terreo. Os de
Betanzos venceron por 3-4 nun
econtro moi disputado e que
sacaron adiante con máis apuros dos que inicialmente pensaban.
Este comezo irregular non é
unha sorpresa para os responsables do clube quen indicaron
que xa o ano pasado lles sucedera algo similar. “empezamos
mal como o ano pasado pero
confiamos en que pouco a
pouco o equipo se irá asentando, como xa aconteceu tamén
na pasada temporada, e iremos
indo a máis porque temos un
equipo moi competitivo”, indicaron.
A última hora incorporaron
unha nova fichaxe ó conxunto,
Jajo, que debutou xogando contra o Arzúa.
Escolas deportivas
Cómpre salientar que a principios deste mes iniciaron a súa
actividade as escolas deportivas. Os xuvenís, que este ano
compiten na División Autonómica comezaron con bo pé a
liga, vencendo ó Monfero por
4-5. O resto das categorías iniciarán a competición ó longo
deste mes.
O Grupo Atlántida Troula F.S.
conta este ano con 88 xogadores sumando o primeiro equipo
e as categorías base.
Levaban cinco xornadas consecutivas perdendo
O Betanzos suma o primerio
punto da tempada ante o Cétiga
Berta Picado
Betanzos
Mal comezo
de liga para o
Betanzos. O
equipo
non
acaba de superar as barreiras
que o relegaron
a ser o faroliño
vermello na táboa clasificatoria.
Cinco eran as xornadas desputadas de liga e cinco tamén as
derrotas almaceadas.
A verdade é que o equipo non
ven tendo a sorte de cara. O xogo
do equipo non responde na súa
totalidade ós resultados que
colleita nas seis xornadas de liga
Os partidos en Betanzos xóganse no Polideportivo
7 de outubro: Grupo Atlántida Troula F.S. - Cidade de Narón.
14 de outubro: Muebles Caloto-M. Loyo - Grupo Atlántida Troula F.S
21 de outubro: Grupo Atlántida Troula F.S - A.D. Bueu Panad. Romano
28 de outubro: Boston Ourense Buda F.S - Grupo Atlántida Troula F.S
4 de novembro: Grupo Atlántida Troula F.S - Boqueixón F.S.
CALENDARIO
Os partidos en Betanzos xóganse no García Irmáns
8 de outubro: Betanzos - Rápido de Bouzas
15 de outubro: Cruceiro Hio - Betanzos
22 de outubro:Negreira - Betanzos
29 de outubro: Betanzos - Laracha
O San Roque Betanzos empeza a liga con
tres victorias e dúas derrotas pola mínima
Betanzos
O San Roque Betanzos comezou a temporada gañando os tres
primeiros encontros. Pero a racha
rompeu nos dous últimos partidos disputados polos betanceiros
que perderon pola mínima nos
enfrontamentos contra o Portazgo (actual líder) e o Atlético Perillo. En ámbolos dous encontros a
mala sorte rondou ós do San
Roque que dispuxeron de varias
ocasións de gol que remataron
nos paus mentres os rivais aproveitaron sendas contras para marcar os goles da victoria.
CORTIÑAN
BETANZOS
Telf. 981 78 04 03
15319 (A Coruña)
LUGAMI
Artes Gráficas
Papelería
Estanco
Telf: 981 77 13 55
Santiago, 4 · Betanzos
Avda. Jesús García Naveira, 8 bajo
15.300 BETANZOS (A CORUÑA)
Telf./Fax 981774689
Talleres
Campañó
GRAN SURTIDO EN
DELANTALES Y ZAPATILLAS
DE CASA
CENTRO DE
FISIOTERAPIA - SPA
Pablo Fernández Barros
Coleg. nº 746
COLEGIO OFICIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS
COLEGIADA Nº: 1-898
Avda. Fraga Iribarne, 29-31
BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 11 07
e-mail:
[email protected]
Os betanceiros, sen embargo,
están “tranquilos de cara a superar o corte da primeira fase da
liga”, segundo explicou o seu
presidente, David Gómez quen
salientou que o equipo está a
entrenar ben e con confianza. O
clube está no quinto posto empatado a puntos co segundo.
• Hostelería
• Industria
• Servicios
• Peluquería
• Estética
• Ropa de agua
• Calzado de seguridad
• Calzado para agua
• Equipos de protección
personal, etc.
Galipart, s.l.
FABRICA DE
PARQUETS
O técnico do Betanzos recoñecía que sempre lles pasaba o de
sempre. Facía bo xogo ou polo
menos ó mesmo nivel que o seu
rival e eran éstes os que se levaban o gato á auga. Son tamén
moitas as caras novas no Betanzos desta campaña. Case todo os
postos tiveron incorporación.
¿Será que aínda se ten que facer
o equipo, que necesita un período
de adaprtación para xogar en conxunto?
FUTBOL - 3ª REXIONAL
Redacción
CALENDARIO
que se levan disputadas. Derrotas
nos últimos momentos de partido
xa se repetiron máis de unha vez
e os rojillos acabaron saíndo
derrotados, apesares de facer
méritos suficientes no campo
para poder tan sequera puntuar. O
certo é que xa son seis os partidos
desputados e non foi ata esta xornada pasada ante o Céltiga cando
o Betanzos logrou estrearse no
taboleiro co primero punto da
tempada empatando a un tanto.
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
TITULADOS MERCANTILES Y
EMPRESARIALES
COLEGIADA Nº: 825
C/ Venezuela, 20 bajo
15300 BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 44 79
Hidroterapia
Recuperación Funcional
Afecciones Espalda
Traumas Deportivos
Rehabilitación cardiaca
y respiratoria
TRATAMIENTOS A
DOMICILIO
Rúa Travesa, 24-1º · Betanzos
Tlf. 981 775 246
670 739 855
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
VENTOSA E HIJOS S.A. ·
Concesionario Oficial Citroën
Avda. Fraga Iribarne, s/n. · Tel.: 981 77 24 11· Betanzos
SERVICIO ASISTENCIA 24 HORAS
676 97 85 55 - 676 97 85 56
29
30
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
DEPORTES
B A L O N C E S TO
Varios actos serviron para lembrar a andaina deste clube betanceiro
O Clube Santo Domingo, vintecinco anos
de traballo en favor do deporte local
No ano 1981 un grupo de amigos e afeccionados ó
baloncesto crearon co apoio do párroco Manuel López
Castro o Clube Santo Domingo. Naquel intre a selección española de baloncesto estaba a piques de vivir un
dos seus momentos históricos que despertaría afección
en toda España.
Ana Tomé
Betanzos
Este grupo de amigos encabezado por Jose A. Varela, presidente en varias ocasións deste
clube, comezou xogando na
Praza do Campo ata que no ano
85 se inaugurou o Pavillón Polideportivo de Betanzos.
Foron precisamente dos anos
85 a 87 cando máis rapaces se
acercaron ata o clube para emular a Fernando Martín, Romay e
Corbarán. Ata cinco equipos
masculinos e dous femininos
xogaban nas diferentes categorías e ligas chegando a gañar
varias copas e trofeos.
Vintecinco anos despois
daquelas primeiras canastas
diante da Igrexa de Santo
Domingo os fundadores deste
clube seguen sendo grandes
afeccionados ó basket e agardan
que o Ouro que acadou a selección española recentemente
teña unha repercusión positiva
nos clubes menores.
Na temporada que acaba de
V
G
comezar, o Santo Domingo
conta de novo con sete equipos
masculinos e dous mixtos gracias a incorporación dun grupo
de nenos do Vales Villamarín.
Nesta década os heroes son
Gassol, Navarro e Calderón,
pero o Clube brigantino tamén
ten as súas figuras; Manuel
Gómez está a xogar no Unicaja
na Liga ACB, Carlos Martínez
militou moitos anos no Breogán
e Seijo nun equipo coruñés.
O importante, segundo
comenta Jose A. Varela García
“Cheche” é facer deporte.
Dende a sua perspectiva como
afeccionado e educador considera que “os poderes públicos
deberían fomentar e apoiar máis
o deporte dado que repercute
directamente en tres factores: a
saúde, o plano psicolóxico, os
nenos aprenden a formar grupo,
e a función social, os nenos
acostumados a facer deporte, a
seguir unhas normas, horarios e
A plantilla do Clube de
Baloncesto Santo Domingo
está formada por case 200
xogadores contando os diferentes equipos de distintas
categorías: senior, xuvenís,
cadetes, infantís, alevíns e benxamíns.
O primeiro equipo disputa a
liga na primeira división autonómica e está conformada por
parte do bloque de xogadores
do ano pasado ó que se incorporaron algunhas fichaxes, tres
procedentes da propia canteira,
dos xuvenís.
Xente traballadora
José A. Varela “Cheché” foi durante anos presidente do clube
Baloncesto como escusa
Actualmente o
clube ten unha
plantilla de case
200 xogadores
rutinas, adquiren uns hábitos
sociais sans e evítanse outros
non tan desexables.”
Ademais, incide en que os pais
teñen un papel fundamental na
promoción do deporte: “os pais
non ven como prioritario a práctica do deporte que contribue de
xeito positivo no desenvolvemento persoal dos menores”,
explica e engade: “prefiren inscribir ós seus fillos en actividades sedentarias, que tamén son
importantes, pero deberían considerarse as enormes avantaxes
que ten o deporte para os máis
pequenos”.
Actos Conmemorativos
Para celebrar este aniversario
o actual presidente do Santo
Domingo, José Valeiro, así
como os fundadores, afeccionados e xogadores compartiron
unha cea, xogaron un partido e
vistaron a exposicion que a tal
efecto amosou un percorrido
por 25 anos de baloncesto brigantino no Edificio Liceo.
Segundo explicou o presidente do clube, José Valeiro, o
obxectivo principal de cara a
este ano é manter a categoría.
O equipo non comezou con bo
pé a competición xa que perdeu os dous primeiros partidos
disputados contra o Estudantes
de Lugo e o Baio.
Valeiro salientou a gran capacidade de traballo dos compoñentes do equipo e confía en
que os obxectivos marcados se
van a cumplir sen problemas.
Polo que respecta ás categorías base, os xuvenís comezaron
xa a súa liga e os demais, cadetes, infantís e alevíns iniciaron
os adestramentos e comezarán
proximamente as súas respectivas competicións.
·EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ·
Vázquez García, s.l.
ARENAS Y GRAVAS
PIEDRA DE MAMPOSTERIA
SERVICIO DE CONTENEDORES
PARA ESCOMBROS Y ARIDOS
EXCAVADORAS CON MARTILLO
MINI EXCAVADORA PARA
LUGARES O ACCESOS REDUCIDOS
Ctra. de Castilla, s/n · Telf. 981 77 42 91 · Móvil 619 31 80 50 · BETANZOS
Pza. Alfonso IX, Nº 10
Telf. 981 77 09 52 - BETANZOS
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
HISTORIAS
31
¿Tes unha historia que contarnos?
Chama ó Tlf. 981774574 ou envíanos un e-mail: [email protected]
Continuamos la historia de la Hermana Montserrat, una religiosa
perteneciente a la Orden de las Franciscanas Misioneras de María
que ha pasado una gran parte de su vida como misionera en África.
La Hermana Montserrat lleva nueve
años en Betanzos, junto a otras
nueve religiosas de la Congregación
de las Hermanas Franciscanas
Misioneras de María. Durante 26
años ha estado trabajando como
misionera en África. Sus destinos:
Senegal, Mauritania y Burkina
Fasso. Como a otras hermanas de su
congregación, su estancia en África
la ha marcado.
A pesar de la vocación de entrega
que caracteriza a las religiosas y en
especial a las misioneras, no resulta fácil escapar del sufrimiento
que padecen las gentes con las
que se convive día a día durante
años.
“Las condiciones de vida de estas gentes influyen y mucho, las corrupciones,
la injusticia, la pobreza... se sufre
mucho”, cuenta la Hermana Montserrat, quien vivió con especial angustia los años de sequía en el 74-75 y
en el 83: “madrugábamos mucho, a
las cinco ya estábamos en pie,
mirábamos el cielo pidiendo lluvia
y veías que pasaban los meses sin
caer una gota. La gente no podía
sembrar,... todo esto te come por
dentro”.
La Hermana Montserrat
cuenta como en su estancia
labor pastoral de las
misioneras el objetivo
no debe ser nunca la
imposición, sino el
ofrecimiento.
Su
etapa en las misiones
finalizó en el año 96,
cuando regresó a
España por motivos
de salud. Pero a
pesar del paso del
tiempo no ha podido olvidar África:
“me sigo escribiendo con hermanas
que están allá,
intento estar inforLa Hermana Montserrat junto a algunas gentes de un poblado africano
mada de lo que
pasa. En ese tiemcomo misionera ha podido contactar y convivir con po he conocido a mucha gente. Lo vives y lo
gente de diferentes religiones y culturas, algo que con- sientes, lo llevas dentro”.
Después de pasar un año en Madrid, reponiénsidera “una riqueza”. “He tenido relación con protestantes, con religiones tradicionales, con el Islam... dose de su enfermedad llegó a Betanzos. “He
todas estas religiones tienen mucha profundidad, aquí encontrado muy buena acogida en Betanzos.
vemos lo superficial, pero cuando se viven realmente Hemos intentado integrarnos en la comunidad
cristiana y en el pueblo. Lo hemos conseguido
es a nivel cotidiano, en el trabajo”.
La Hermana Montserrat afirma que estas gentes lle- gracias al apoyo de la gente. Estamos muy a
van “una vida recta, honrada, llenas de valores que yo gusto aquí”.
La Hermana Montserrat no ha perdido su
he ido descubriendo en ellos. Esto te enriquece, te
hace ver tu propia religión de otra manera, desde una interés por los problemas que afectan a los paíperspectiva más abierta. Te das cuenta de que no ses pobres y desde que está en Betanzos está
somos los únicos, todas las culturas aportan mucha muy ligada a Manos Unidas y colabora con
riqueza, mucha humanidad, solidaridad y mucho res- esta organización a nivel local en los diferenpeto también por las creencias del otro”.
tes proyectos que están llevando a cabo en los
La Hermana Montserrat considera esencial que en la países menos favorecidos del Tercer Mundo.
32
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
REPORTAXE
A Galicia que emigraba comeza
a acoller a inmigrantes
A proximidade cultural e as ofertas de emprego no sector servicios e da
construcción son os dous factores que atraen ós estranxeiros.
Na oficina do Padrón de Betanzos están rexistrados 883 extranxeiros, máis dun
tercio deles naceron en tres países: Arxentina, Colombia e Brasil.
Once millóns de extranxeiros residen na Unión Europea, sendo hoxe en día
España un dos países de vía de entrada cando non hai tantos anos que os portos e estacións de tren de Galicia eran o esceario da partida daqueles galegos
que ían na procura dunha vida mellor en Barcelona, Bilbao, Suiza ou Arxentina. Pero parece que eses anos chegaron para que mellorara de tal xeito a
nosa calidade de vida que agora son outras mans con maletas os que chaman
á nosa porta.
O fenómeno da emigración comeza a ter
peso na sociedade galega aínda que con
algunhas diferencias en canto á orixe con
respecto ó resto do Estado: a poboación africana e asiática é minoritaria, así en Betanzos
só están rexistrados 18 marroquís, 3 senegaleses e 9 chineses, mentres que no conxunto
do territorio nacional os grupos con maior
peso numérico son marroquís, ecuatorianos
e rumanos.
Segundo o último padrón municipal a 1 de
xaneiro de 2006 residían en España 3,88
millóns de extranxeiros, un 8,7 do total da
poboación nacional.
As illas Baleares é a Comunidade Autónoma con maior porcentaxe de poboación
extranxeira;15,6. Pola contra as comunidades con menor proporción son Extremadura,
Asturias e Galicia (2,5%).
Segundo un Estudio de Caixa Cataluña a
inmigración supón o 50% do crecemento do
emprego en España, influencia directa no
aumento do consumo e demanda de vivenda. Os inmigrantes explican tamén un 78 %
do crecemento demográfico.
Cruz Vermella Betanzos
As ONGs son o primeiro contacto que os
inmigrantes teñen co país de acollida. No
ano 2005 Cruz Vermella de Betanzos levou
a cabo o Programa Alimentos para a Solidaridade repartindo alimentos a 67 familias,
das que 24 pertencían ó colectivo inmigrante.
A Cruz Vermella de Betanzos deu igualmente apoio socioeducativo e formación
externa a varios estranxeiros ademais de
clases de reforzo de lingua española.
ANA ISABEL TOMÉ
BETANZOS
“A esperanza por unha vida mellor acaba
superando calquera medo”
Hanane naceu no norte de Marrocos pero agora pasea da man das súas fillas polas rúas de
Betanzos. A súa viaxe persoal trouxoa ata Alxeciras coa nostalxia de quen deixa toda a
familia atrás e a incertidume do país e a lingua descoñedida.
“A esperanza por unha vida mellor acaba
superando calquera medo”. Afirma quen
despois de permanecer varios meses en
Andalucía chegou a Galicia cun precario
español e o seu terceiro bebé no regazo.
“Os primeiros meses foron os peores pola
dificultade de apreder español, buscar traballo e coidar os fillos ó mesmo tempo”.
Case dous anos despois o balance resulta
ser positivo: Hanane fala español e algo de
galego, ten traballo e as súas fillas maiores
están perfectamente integradas na vida
escolar do Vales Villamarín. Mantén un
contacto frecuente coa súa familia en
Marrocos e preservan algunhas costumes
típicas do seu país que non lles impiden
celebrar o Nadal e ó mesmo tempo seguir
coas súas crencias relixiosas islámicas.
Estes días de Ramadan Hanane e o seu
home cean ás 8 e media sopa, ovos e doces
para non esquecer de onde son pero agradecidos á vez polas posibilidades que a súa
nova vida lles ofrece a eles a ás súas fillas
en Galicia.
TALLERES
Establecimiento autorizado
CACHAZA
SERVICIO OFICIAL
Taller Propio
Abrimos los sábados por la tarde
PIEZA ANUAL
PRIVILEGE 2006
FLORES PARA
UNA DIOSA
Méndez Núñez, 4 · Tlf. 981 77 06 30
BETANZOS
VIDEO Y
FOTOGRAFIA
Telf. 981 77 16 10
C/ Venezuela, 10
15300 BETANZOS
EXPOSICIÓN
VENTA
RECAMBIOS
TALLERES
Pza. do Peirao, 8
15300 · BETANZOS
Tlf./Fax 981771692
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
GUÍA INMOBILIARIA
■ FINCAS HÉRCULES
(Tlf. 981 776477)
Coirós, finca edificable de 1.290 m2, 51.000
euros.
Zona Bergondo, finca edificable de 1.992 m2,
105.000 euros.
Ois-Coirós, finca edificable de 1.300m2,
39.000 euros.
Coirós, finca edificable de 630 m2, 57.000
euros.
Coirós, 4.000 m2 para dos parcelas, 102.000
euros.
Ayuntamiento de Paderne, 1.100 m2, 21.000
euros.
Zona de Bergondo, finca cerrada con permiso
de obra y proyecto, 1.500 m2, 81.136 euros.
Oza de los Ríos, parcelas de 900 a 1.100 m2,
45.000 euros..
Paderne, finca edificable de 1.100 m2, 51.000
euros.
Vios (Abegondo), 56 m2 por planta, finca de
1.360 m2, 150.000 euros.
Monfero, monte de 9.124 m2, con pinos de
cuatro años, 13.222 euros.
Mabegondo, casa con finca de 1.300 m2,
318.536 euros.
Bergondo- Mariñán, finca de 2.000 m2, con
casa de 250 m2, 414.698 euros.
Miodelo, dos casas de piedra para restaurar,
123.600 euros.
Crendes, chalet con finca de 2.398 m2,
324.547 euros.
Viladesuso, chalet con finca de 2.071 m2,
270.455 euros.
Guiliade, casa con finca de 480 m2, 159.268
euros.
Pisón, casa con pequeña finca, 132.223 euros.
■ O TRATO
(Tlfs. 981774066)
Abegondo (San Tirso): Casa con 1.300 m2 de
terreno y 122 m2 por planta (baja y alta) y 80 m2
bajo cubierta. Amueblada. Viviendas independientes por planta. 315.000 eur.
Guiliade: Chalet nuevo de 220 m2 de vivienda, + garaje anexo, comedor y barbacoa de 120
m2, con terreno de 2.500 m2. Acabados de lujo.
Aranga Casa de 140 m2, con muebles y terreno de 11.185 m2. 192.323,87 eur. (incluido un
monte de 12.200 m2 )
Aranga Casa de 178 m2 con terreno de 912
m2, y con muebles.
Irixoa Casa de piedra con terreno de 2.100
m2 aprox.
Monfero (Malde Clemente): Casa de piedra de
184 m2 y 1.092 m2 terreno. 237.400 eur.
Betanzos (A Condesa) Dúplex con 3 hab.,
salón comedor, baño, aseo y dos trasteros.
Betanzos: Os Remedios, casa para arreglar
(bajo, dos plantas y bajo cubierta).
Bergondo (Cortiñán): Casa para arreglar con
terreno cerrado y finca anexa. Buena situación.
Betanzos (Castro): Casa de planta baja, anexos
y jardín de 1.000 m2 aprox. Vistas a la ría de
Betanzos.
Coirós (Armea): a 5 minutos de Betanzos. Parcela de 1.000 m2 edificable, buena situación,
acceso, soleadas.
■ BETANCASA
(Tlf. 981 77 42 39 ·
609 488 311)
Betanzos – Ctra. Castilla: Apartamento
de 60m2 útiles, c/garaje y trastero. El
Piso está Impecable, tiene 3 años, con
poco uso . Pecio: 138.232 eur.
Betanzos – zona ambulatorio antiguo:
Piso de 128m2 útiles, 3º c/ascensor. 3
dormitorios, 2 salones, cocina
amueblada, 2 baños y plaza de garaje.
Precio: 168.290 eur.
Betanzos – Avda. García Naviera: 127
m2, 4 dormitorios, 2 baños, salón con
chimenea, comedor, cocina amueblada,
garaje, y trastero. 186.300 eur.
A Coruña – C/ Arquitecto Rey
Pedreira: piso de 94m2, 6º c/ascensor. 4
dormitorios, salón, cocina amueblada, 2
baños, tendedero, terraza, y trastero.
Precio: 150.252 eur.
Oza de los Ríos (salto): Parcelas de
1000m2, con alcantarillado, agua traída,
y luz. 45.000 eur.
Coirós (Ois): Finca de 2.400m2 (1400
urbanos). Agua traída, y luz Precio:
72.000 eur.
Coirós (Os Chas): Finca de 1000m2
urbana. Luz, traída, alcantarillado a
200m. Precio: 57.000 eur.
Oza – As Capillas: Finca de 2000m2,
78.000 eur. (ó 1000m2: 48000 eur.), Para
1 ó 2 viviendas unifamiliares.
Bergondo – Sta Marta: Finca de
1600m2, para vivienda unifamiliar.
Alcantarilldo, luz, y agua de traída.
Precio: 162.000 eur.
Abegondo – Cabana: Finca de 1100m2.
Luz y Agua de traída. Precio: 57.000 eur.
Betanzos: Se Vende Bajo Comercial de
120m2, la zona es inmejorable. Diáfano
en Obra. Precio: 252.424eur. También
se Alquila en 1.200 eur./mes
Betanzos – C/Los Angeles: Se Vende
Bajo Comercial. Precio: 93.160 eur.
Casa en Boebre – Perbes: 140m2
Betanzos c/ Monjas: Piso 4º sin ascensor, con
3 hab., luminoso y con vistas al Mandeo. Necesita pequeña reforma. 57.096,15 eur.
Betanzos (A Ribeira): Apartamento nuevo, 2
habitaciones, cocina americana y baño.
102.172,05 eur.
Betanzos: Apartamento en c/ del Hórreo, 40
m2, trastero y garaje, calefacción, altura 4ª planta. 90.151,82 eur.
Betanzos: A Condesa fin de semana nuevo,
55 m2 con pequeño terreno. 66.111,33 eur.
Betanzos: Bajo comercial en calle Venezuela
(frente al INEM) de 215 m2, con posibilidad de
comprar 90 o 125 m2 separadamente.
Betanzos: O Marulo: Casa con anexos para
restaurar. 36.060 eur.
Fene (Sillobre): Molino restaurado exteriormente con concesión de Aguas de Galicia y finca
de 1.300 m2. Alquiler o venta.
Alquileres:
A Ribeira (Betanzos) Local comercial en alquiler, nuevo, diáfano en 420 eur. mes.
Mariñán (Bergondo): Planta baja de casa para
vivienda con disfrute de finca de 3.000 m2, alquiler por temporada (de Septiembre a Junio ambos
inclusive). 500 eur. mes.
■ FONTELA 2000
(Tlfs. 981773710 ·
981774900)
Se vende apartamento de 2 dormitorios,
68m2 útiles, seminuevo.- Garaje y Trastero.
Se vende apartamento de 2 dormitorios,
cocina americana, 60m2 útiles, seminuevo.Garaje y Trastero.
Se vende apartamento en casco histórico,
50m2 útiles 2 habitaciones, excelente estado.Se vende piso 3º sin ascensor en zona Las
Cascas, 75m2 útiles. Muy buen estado.Se vende piso 3º en Avenida Jesús García
Naveira, 145m2 útiles, ideal para vivienda u
oficina.Se vende piso 1º sin ascensor, reformado y
amueblado, 110m2 útiles
Se vende finca con casa en ruinas en Touriñao
de Abaixo, 1.300m2, llana y soleada.
Se vende casa de aldea restaurada, en Viladesuso-Piadela, 2 plantas, 800m2 de terreno, con
piscina.- A 2km. de la autopista.Se vende casa en Tiobre, seminueva, 300m2,
distribuidos en planta baja, planta primera y
ático con 2.432m2 de terreno.- excelentes vistas.
Se vende casa en Infesta, reformada, bajo,
planta primera y desván.-zona de jardín y finca
de 3 ferrados a la espalda.
Venta sótano y entreplanta, en zona Valdoncel con salida también a La Galera.- 587m2 en
total.
Se alquilan locales acondicionados o nó, ideales para oficinas u otros usos.
Guísamo, 3 dormitorios, 2 baño, 75 m2 p/p..
Calefacción. Terreno de 3.400 m2. 288.486 eur.
Tel: 981773710
Oza de los Ríos. 4 habitaciones, 1 baño. Bajo
diáfano. Terreno de 3.000 m2. 150.253 eur.
Tel; 981773710.
Chalet a 3 km de Miño. Comedor con chime(B+1), Parcela urbana de 350m2 . Otra
parcela de 450m2 urbana. Precio:
199.000 eur.. Próxima a playas de Perbes
y Ber.
Fin de Semana – Zona Mandeo: Casa
de 42m2, c/terraza de 22m y porche de
36m, en Parcela de 3000m2 con arboles
frutales. Pozo, agua traída, 2 fosas.
Precio: 87.147 eur.
Aranga – Feás: Casa de piedra,
totalmente restaurada 178 m2 (B+1)
Parcela de 700 m2. Precio: 264.445eur.
Oza Dos Rios: Casa de 125m2, con
parcela de 550m2. Totalmente
Restaurada. Precio: 228.384 eur.
Casa En Valdoncel - Betanzos (Sótano
+ B + 1 + 2 + Fallado: diáfano con 1
dormitorio), 38m2/PTA. Vale para entrar
a vivir. Precio S/Muebles: 156.262 eur. C/Muebles: 186.313 eur.
Casa Restaurada en Casco Antiguo de
Betanzos: (B+1+2+3+B.C.) Tuberías e
Instalación eléctrica nuevas. Precio:
108.330 eur.
Sada – Meirás: Casa de 300m2 en 3
plantas, finca de 2.100m2. Bajo cubierta:
diáfano pero acondicionado. Piscina.
Sólo tiene 1 año. Precio: 409.000 eur.
Bergondo – Guísamo: Chalet de
392m2, finca 1.200m2. Piscina
comunitaria.
Precio: 324.600 eur.
Casa Tipo Pazo Zona Bergondo: 540m2
(B+1+B.C.), 5 dormitorios, 4 baños, 1
aseo, cocina, comedor, gran salón,
lareira, cenador, alpendre, piscina
(15x7). Agua traída, y pozo. Fosa
séptica. Finca amurallada de 2300m2.
Calefacción fuel-oil. Precio (sin
muebles):1.050.000 eur. (171.378.610
pts)
Casa En Ciudad Jardín: 650m2 útiles
(B+1º+2º+3º+B.C.) 4.207.084 eur.
Zona C/ Valdoncel con Galeras
Pisos de 67m2 útiles, 2 dormitorios, 2
baños,
salón-comedor,
cocina
amueblada, calefacción, plaza de garaje,
y trastero. Precio: 139.000 eur.
nea, 4 habitaciones, 2 baños. Garaje.Terreno
255.430 eur. Tel; 981773710.
Casa para restaurar en Abegondo. 125 m2
p/p. Terreno de 1000 m2. 108.182 eur. Tel;
981773710
Santaia de Provaos. Casa de piedra para
reformar. Ideal como fin de semana. 66.000
m2. Tel; 981773710.
Adosado en urbanización Anacara. Miño. 3
dormitorios, garaje, porche. 220.000 eur. Tel:
981773710.
Casa Oza de los Ríos. A estrenar. 4 habitaciones, 2 aseos, 2 baños. Bajo diáfano. Terreno de
3000 m2. 300.506 eur. Tel: 981773710.
Chalet nuevo de piedra. 280 m2. Cocina
amueblada en roble, 4 baños, 4 habitaciones,
salon, comedor, 2 terrazas, piscina cubierta,
calefacción radial. Terreno de 2000 m2.
661.113 eur. Tel: 981773710
■ J. CADAVEIRA
(Tlfs. 981770352
639747434)
BAJO CUBIERTAS de 3 hatibaciones, 2
baños, cocina, salón, plaza, trastero a estrenar.
desde 156.000 eur.
BAJO en obra. En zona Cruz Verde. 120 m2.
Bien Situado.
BAJO reformado en La Coruña, C/Tren y
C/Enrique Dequit.
ATICO totalmente exterior, 3 hatitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza corrida a estrenar.
Zona Avda. Castilla en Betanzos.
CASA de aldea con 15 ferrados en Oza de los
Ríos, lista para vivir, muy soleada.
CASA de aldea con 2000 m2 con posibilidad
de más terreno en Rodeiro (Oza de los Ríos).
BAJOS COMERCIALES en C/Prolongación Rosalía, Cruz Verde, Pintor Seijo Rubio.
TERRENO en Montouto detrás de La Flor.
BAJO en el Burgo con entrada a 2 calles.
SE ALQUILAN fincas en Collantres.
PISOS 2 habitaciones, 1 baño, cocina, salón
a estrenar. Desde 123.000 eur. NUEVOS
PISOS, APARTAMENTOS Y ÁTICOS,
nuevos, soleados, a estrenar y céntricos
TENEMOS casas de piedra arregladas y sin
arreglar, zonas de Betanzos, Abegondo e Irixoa.
BAJO, muy céntrico, Prolongación Rosalía,
Algueró Penedo, etc.
VENTA de chalets en Cambre.
SE VENDE casa de piedra en Monfero (A
Illa), reformada totalmente y terreno anexo.
BAJO comercial en Sada, zona La Chaburra,
exterior. Alquiler o venta.
SE ALQUILA bar “o tu vera” calle Venezuela. En frente supermercado “Eroski”. Bien situado. 700 eur/mer.
CASA en Paderne nueva, con terreno y totalmente cerrada y soleada.
FINCA urbana con licencia directa en Xan
Rozo (Betanzos).
SE ALQUILAbajo en Betanzos, diferentes zonas.
SE ALQUILAN plazas en C/Castelao. 38
eur/mes.
■ ASESORIA VALIÑO
(Tlfs. 981.79.25.60)
OZA DOS RIOS.- Se venden parcelas edificables
OZA DOS RIOS.- Venta de bajo comercial en As
Tablas, de 150 m2.
OZA DOS RIOS.- Bajos nueva construcción. Céntricos. Frente a la parada de taxis. Desde 53.824 euros
OZA DOS RIOS.- Pisos nueva construcción. Céntricos. Frente a la parada de taxis. Tres dormitorios,
garaje y trastero. Desde 135.149,55 euros
OZA DOS RIOS.- Se vende piso en el centro de
Oza. Nuevo. Tres dormitorios. 150.000 euros
OZA DOS RIOS - AMARANTE.- Se vende casa
de piedra de diseño. Rehabilitación impecable. Tres
habitaciones, tres baños, salón y cocina. 246.500
euros.
OZA DOS RIOS - MANGOÑO.- Se vende casa
con finca.
OZA DOS RIOS.- Próxima construcción de viviendas unifamiliares. Varios modelos y precios.
OZA DOS RIOS-MANDAYO.- Se vende casa.
Finca muy grande.
OZA DOS RIOS.- Se vende casa grande de piedra
rehabilitada.
OZA DOS RIOS.- Se vende casa grande de piedra
para rehabilitar. Finca de 11.000 m2.
OZA DOS RIOS.- Se vende fin de semana en A
Barosa-Bandoxa
OZA DOS RIOS.- Se alquila bajo comercial en As
Tablas.
BETANZOS.- Se alquila bajo en obra en Rua do
Pozo, zona Fonte de Unta. 110 m2 y patio interior.300
euros/mes
OZA DOS RIOS.- Se alquila casa en Rodeiro.
Nueva. 250 euros/mes
OZA DOS RIOS.- Se alquila bajo acondicionado
como vivienda. 180 euros/mes
OZA DOS RIOS.- Se traspasa negocio muy céntrico.
■ RIALEDA
(Tlf. 981774836)
REF.: B1371. VILABOA.- 65 m2. Dos
dormitorios. Calefacción. Amueblado.
Garaje. 154.947 euros.
REF.: C878. LOS ROSALES.- Dúplex 108
m2. Tres dormitorios. Calefacción. Dos
garajes. Trastero. Interior. 241.000 euros.
REF.: B1273. OZA DOS RIOS.- Últimos
Pisos de nueva construcción en el centro de
Oza dos rios. Dos y Tres dormitorios.
Acabados de primera calidad. Con garaje y
trastero.
REF.: C877. RONDA DE NELLE.- 90 m2.
Tres dormitorios. Calefacción. Garaje.
Trastero. Estrenar. 288.486 euros.
REF.: C981. CAMBRE.- Seminuevo. 98
m2. Garaje. Trastero. Zonas comunes.
225.000 euros
REF.: B1026 STA. CRISTINA.- Piso
70m2. Dos dormitorios. Dos baños.
Ascensor. Garaje. Trastero. 219.365 euros.
REF.: B1170. MERA.- Piso 70 m2. dos
dormitorios. Un baño. Calefacción. Garaje
y trastero. 180.359 euros.
REF.: B1265. BETANZOS.- Piso bien
situado, dos dormitorios, cocina
independiente, garaje, trastero. Soleado.
150.000 euros.
REF.: B1189. IRIXOA.- Casa de piedra
para rehabilitar con parcela. A 2 Km del
Ayuntamiento. Farmacia. Gasolinera.
72.000 euros.
REF.: C1342. SADA- MEIRAS.- Adosado
145 m2 Impecable. Jardin 415 m2. Cuatro
dormitorios, tres baños, cocina equipada,
calefacción, garaje. 258.000 euros.
REF.: B1373. BETANZOS.- Casa
33
rehabilitada en casco antigüo. Cuatro
plantas con garaje y trastero en planta baja.
105.000 euros.
REF.: B1426. BETANZOS.- Casa de
piedra en casco antigüo 247 m2 distribuída
en: bajo, tres plantas y bajocubierta.
162.273 euros.
LOCALES
COMERCIALES
EN
ALQUILER.
C/ ROLLO 135 M2.
C/ PROLONGACIÓN ROSALIA DE
CASTRO 60 M2.
C/ VENEZUELA 100 M2.
C/ NUESTRA SEÑORA 100 M2
C/ SAN FRANCISCO 60 M2
R/ DO POZO 125 M2.
R/ ALEXANDRE BÓVEDA 33 M2
Pza/. PADRE FCO. BLANCO 170 M2.
■ ISOTEC
(Tlfs. 981773413)
Se alquila piso amueblado a estrenar. Tres
dormitorios, salón comedor, dos baños, cocina
equipada, tendedero y despensa. Plaza de garaje
y trastero.
Se alquila piso reformado, segundo sin
ascensor. Cocina, tres dormitorios, baño y sala
de estar. Semiamueblado. Casco antiguo.
Se alquilan plazas de garaje en c/ Manuel
Roel (detrás gasolinera de Las Cascas).
Se alquila local comercial en calle Manuel
Roel con Bartolomé Cossio, sobre 45m2.
Se vende local comercial en Miño, s/ 1.000
m2.
Se venden bajos comerciales diferentes
medidas, a un paso de la avda. Jesús García
Naviera.
Se alquila bajo comercial en Avda. Jesús
García Naveira 204 m2.
Se vende primer piso en Saavedra Meneses.
4 dormitorios, salón, baño y aseo, terraza trasera
y cocina equipada con derecho a patio de luces.
Se vende tercero sin ascensor reformado.
Luminoso. Céntrico. Tres dormitorios, baño y
cocina americana. Tendedero.
Se vende tercero sin ascensor en afueras de
Betanzos. En buen estado. Tres dormitorios,
salita, cocina y baño.
Se vende tercero con ascensor de 128 m2 .
Necesita reforma. Con plaza de garaje(opcional) y trastero. Céntrico.
Se vende piso en centro Betanzos. S/ 97 m2
con tres dormitorios, dos baños , salón comedor,
cocina, calefacción eléctrica de techo , interior
en madera de castaño, ascensor y trastero. No
garaje.
Se vende piso en Alexandre Bóveda de dos
dormitorios, baño, cocina, salón , plaza de garaje y trastero.
Se vende casa en Betanzos, sótano, planta
baja, dos pisos y bajo cubierta. En buen estado.
No garaje, ni terreno.
Se vende piso en zona comercial. Interesante.
Se vende piso en Fonte de Unta. Cuarto sin
ascensor. Habitable.
Se venden parcelas, fincas y montes en distintas zonas.
Información e prezos válidos
agás erro tipográfico
34
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
■ MOTOR
DERBI SENDA, 6 velocidades, 50 c.c. seminueva y
matriculada.DERBI
VARIANT, última gama,
seminueva, 50 c.c. matriculada. Precio negociable.
981772639 - 651606946
PARTICULAR BMW 520 i,
aire, ABS, etc.., Perfecto estado.
Coche directivo empresa, ITV
recién pasada. 3600 eur.
647152540 - 981253375
■ ENSINO
INGLÉS. Preparación de
entrevistas de trabajo. 98177 46
67
CLASES particulares a domicilio en Betanzos. Matemáticas
y Física y Química. Primaria y
secundaria. 628563122
¿QUIERES AYUDAR A TUS
HIJOS? No dispones de tiempo,
paciencia, no te sientes preparado/a. CLASES DE PRIMARIA
Y SECUNDARIA. Atención
personalizada. 677267971
CLASES Particulares a
domicilio impartidas por
licenciada con amplia experiencia (primaria, secundaria,
bachiller) 981772479 ·
INGLÉS. Profesoras nativas licenciadas. A partir de 3
años. Empezamos septiembre. Todo tipo de clase. Grupos reducidos. 616157780
OPOSICIONES. Preparador personal de PEDAGOGÍA TERAPEUTICA. Trabajo con temario propio y
supuestos reales. Elaboración
de plan de apoyo personal.
Grupos
reducidos.
607261402
■ BUSCAN TRABALLO
ALBAÑILERÍA , reformas y
construcción. Presupuestos económicos. Trabajo garantizado.
981780776 (Rubén)
SE NECESITA chico con
carnet de conducir B1 para
trabajar en tienda de electrodomésticos. Zona Puentedeume. Interesados llamar
SE REALIZAN trabajajos
de electricidad y reparacio- BAR EUROPA busca
nes. 654837009
camarero/a para turno de
MAQUINISTA de motonive- tarde. 981770860
ladora,
pala
cargadora.
600055876, 981780776 (Raúl)
■ VARIOS
SE CUIDAN, se doman y SE TRASPASA “Ideas Moda”. Plaza
amansan caballos para mon- García Hermanos. 981770619
tar. 647069787 (Rubén)
ABEGONDO, se alquila
SRA con experiencia se ofrece
para limpieza del hogar.
677758144
CUIDO niños, gente mayor,
tareas hogar por horas.
627094045
CONTABLE con mucha
experiencia. Trabajo directamente en empresa por horas.
Contabilidad y presentación
de impuestos. 630372790
PELUQUERA busca trabajo para viernes y sábados.
651448248
■ OFRECEN TRABALLO
EDITORIAL ofrece en Galicia trabajos desde casa, reserva
plaza e información gratuita.
Apdo. 371. CP. 06800 Mérida
SE NECESITA dependienta
con experiencia y conocimientos
de escaparatismo. 675696843
SE NECESITA Sra. para cuidar persona mayor y sepa cocinar. 646334445
PLANCHADORAS
y
mozos de almacén. Taller
plancha Polígono Bergondo.
981795959
SE BUSCA camarero/a y ayudante de cocina para cafetería
café-bar Betanzos. 615313748
café
bar.
605484683
981673491-
SE TRASPASA negocio, en
pleno rendimiento, por no
poder atenderlo en Oza de los
Río. 619637338 - 680882338
pALUGASE BAR da Sociedade
C.R.D. “O CRUCEIRO” Feás-Aranga. Moi económico. Interesados chamar ao 686176270 (Óscar)
SE VENDE local 75m2 calle Los
Ángeles, Betanzos (antes Escuela de
dibujo y pintura M. Anido).
617400950
TRASPASO pub funcionando por
motivos personales en Teixeiro.
666150599
SE OFRECE comercio en funcionamiento, dedicado a la mercería,
con toda su mercancía a un precio
inferior al coste y con marcas en
exclusiva, actualmente situado en
calle Plateros, 10 (al lado de farmacia Couceiro) en Betanzos, La Coruña. Requisitos y precio a pactar con
la propietaria. El alquiler del local
será pactado con los dueños. Independiente de la mercancía. Interesados llamar al 686008232 en horario
de 13.30 a 15.00 y de 20.30 a 22.00)
ó acercarse a la dirección indicada.
■ VENDAS VARIAS
ARADOS de 2 ruedas. Antiguos
para decoración de jardines 627713322.
SE VENDEN Alpacas de paja
de trigo. 981669486
VENDO 2 carros de vacas. lao. 35 eur/mes. 981773159
PISO nuevo, 3º, amueblado,
Barriles de vino y una segadora de
todo exterior, con ascensor,
tractor. 619662011
plaza de garaje y trastero, en C.
VÉNDESE fustalla para a elabo- Saavedra Meneses (Betanzos)
ración do viño de Betanzos: unha 981770244
SE ALQUILA
plaza de
prensa forte, unha estruxadora que
ademáis de viño, estruxa tamén a garaje en la Rúa Nueva. Interemazá para facer sidra; unha tinalla PISO en Oza de los Ríos,
e 2 medios bocois. As pesoas inte- plaza de garaje, 4 habitacioresadas poden chamar aos teléfo- nes, semi-amueblado. Buenas
vistas. 981792128
nos: 981796208 ou 626908698
PRODUCTOS naturales para
mantener o recuperar su calidad sados llamar al 981772963
SE ALQUILA apartamento
de vida. Próstata, artritis, tendinitranquilo
y soleado. Zona Bertis, etc. 687943127, 981780776,
gondo.
981780313
· 635286479
[email protected]
SE VENDEN artículos de
cafetería. Cafetera de acero
inoxidable (hace 3 cafés a la
vez). 1 año de uso. Taburetes,
nevera de vinos, congelador,
lavavajillas
industrial.
619271908
TUYAS doradas de 1 m. a 1,50
m. Idónea para cierres. Buen precio. 981796118
DESGRANADORA de maíz
eléctrica, tanque de leche de 400
litros y sulfatadora de carretilla.
617548668
SE VENDE vino del país. Vilamourel. 981797488 · 616905968
■ ALUGUERES
PISO amueblado en la
Ribera. 2 habitaciones,
salón, cocina amueblado,
baño y trastero.981791340679613215
LOCAL Rúa do Frade. Bajo
para despacho 639771221
LOCAL para alquiler o venta.
159 m2 Betanzos zona Rollo
directamente
propiedad.
646301763
BAJO en Betanzos Rúa do
Pozo (Zona Fonte de Unta) 110
m2 y patio interior. Ideal para
hostelería. 981792560
PLAZA de garaje. Paseo de la
Galera. 646300781
BAJO comercial 200 mtrs. con
entrada coche en Curtis (Coruña) calle Martínez Pardo 24.
Junto Feria. 679650307.
PLAZA de garaje en C/Caste-
■ VIVENDAS VENDAS
PISO nuevo, céntrico. Todo
exterior. Salón comedor, 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, tendedero, trastero, plaza
garaje, ascensor, calefacción.
981772002
PARTICULAR vende casa de
piedra con finca de 800 m2. en Irixoa. Abstenerse inmobiliarias.
667218366
CASA en Betanzos zona BravíoRoibeira, habitable, cuatro habitaciones, más amplio desván, bodega, garaje y finca 130 metros.
15.000.000 pesetas negociables.
686433605
CASA de piedra en el Gestal
(Monfero) con amplia finca (2.600
m2). Agua de traída y pozo artesanal. 981259219
CASA en Betanzos, garaje,
trastero, 3 habitaciones, 2
baños, cocina equip., desván.
630357046
PISO en Miño a 100 mtrs. playa
pequeña y céntrico. Todo con vistas al mar. A estrenar. 2 dormitorios, garaje y trastero. 28.500.000
ptas. 630035545
CASA en Betanzos, 3 plantas,
bajo y sótano. Óptimas condiciones. 3 dormitorios, baño, aseo,
cocina equipada, sala de estar,
comedor y tendedero. Trasteros.
Céntrica. 630788920
PISO 3º sin ascensor, céntrico,
reformado, exterior. 630788920
PISO 5º con ascensor, sobre 85
m2. Reformado. 3 dormitorios,
baño y aseo, cocina, tendedero,
salón, céntrico. 630788920
DÚPLEX. 2 dormitorios,
baño, aseo, cocina y salón, seminuevo. 630788920
CENTRICO apartamento 76m.
útiles. Salón amplísimo, 2 dormitorios, baños. Soleado, vistas despejadas. Garaje. Trastero. Entrega aproximada, enero 2007. 19.300.000
ptas. 686433605
VENDO chalet Tiobre, un año
construcción, 5 habitaciones, 4
baños, garaje, lareira, salón con
chimenea piedra, excelentes vistas. 981773062 · 653884312
VENDO apartamento. Pza.
Los Ángeles. 60 m2. Distribuidor, salón, cocina, 2 habitaciones y baño. Garaje y
trastero. 15 m2. Todo exterior. Vistas al río. Soleado.
981772604 · 619269434
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
ESPECIALISTAS
D E P O R T E E N AT U R E Z A
35
JOSÉ ANTONIO VALVERDE MORÁN
PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MONITOR DE MONTAÑA
La ola de incendios de este verano está propiciando otra ola, esta de reflexión, sobre
el tipo de relaciones que mantenemos los gallegos con nuestro entorno natural. Tema
complejo que se puede abordar de diferentes maneras. Esta es una reflexión sobre
“las causas de las causas”, es decir, sobre los elementos que generan los problemas
de los que tanto se habla, y que a mi entender nacen del desconocimiento, la preponderancia del dinero y la indiferencia.
En primer lugar, el desconocimiento. Para una buena parte de
la población, seguramente la
mayoritaria, el patrimonio ecológico y paisajístico es algo a lo
que dan un gran valor y que
perciben como un bien imprescindible, aunque lo conozcan
poco y tengan una imagen idealizada del mismo. Saben de su
importancia como bien en un
sentido amplio: ecológico, paisajístico, cultural, económico...
A este grupo pertenece(mos) la
mayoría. Tienen sensibilidad
suficiente para indignarse ante
momentos de destrucción de
gran calado, como la ola de
incendios. Pero su lejanía de
esta realidad limita su participación a los eventos de más calado (Prestige, incendios).
En segundo lugar, el dinero.
En este grupo caben tanto quienes mueven los hilos que destruyen la tierra y la replantan de
injusticias, como quienes les
justifican, defienden o imitan.
Los amos del sistema y quienes
les siguen, a veces a tanta distancia que resulta patético. La
destrucción desalmada del
patrimonio ecológico conoce de
todos los casos: atropellos
hechos sin ningún respeto, por
pura avaricia, junto a la inmensa dificultad para “adoptar
medidas estructurales” que tienen que remover intereses particulares que están frenando la
reestructuración de los montes
en Galicia. La sagrada propiedad.
Y por fin la indiferencia, el
mirar para otro lado, el famoso
“esto no es asunto mío”. Es tan
conocido entre nosotros, que no
me voy a extender.
Las agresiones a
nuestro entorno
¿Y que pasa entre nuestra
comarca? Los incendios que
hemos sufrido son conocidos,
pero no tanto las agresiones que
practicamos habitualmente a
nuestro entorno.
Los Caneiros ¿Nadie ha visto
la cantidad de basura que hay
en todo el recorrido? Y la del
río, ¿nadie la ha visto?. Lo más
que he escuchado es la crítica al
ayuntamiento por no limpiar,
pero ¿no hay nada que decir de
un modelo de fiesta tan degradante, y no sólo para el medio
natural? ¿A quien beneficia? La
falta de iniciativas y de protestas a qué se debe, ¿a la indiferencia, al desconocimiento o al
interés?
Chelo. Bajo el paraguas pro-
tector de una acción solidaria,
la creación de puestos de pesca
para minusválidos (estoy seguro de que este colectivo tiene
otras prioridades), lo que en
realidad se ha hecho es ampliar
el aparcamiento. Los hechos así
lo demuestran. Aún no he visto
pescar a ningún minusválido,
pero coches allí aparcados...
Esos metros ganados a la naturaleza son además metros ganados a un modelo de relación
entre el entorno y sus visitantes
basado en la domesticación del
lugar. Algún fin de semana,
paseando río arriba en absoluta
y placentera soledad, me he
visto sorprendido en Chelo por
la concentración de coches y
personas. Podríamos apostar
por modelos en los que la gente
tenga que andar un poco y descubrir por su cuenta, con sus
sentidos, lo que la naturaleza le
ofrece, que es mucho. Sólo hace
falta olvidarse del coche. Pero
el modelo que se impone es el
otro: más aparcamientos y
masificación. Un modelo que
nos empobrece como especie,
nos hace más inseguros fuera de
“lo civilizado”, más débiles y
nos resta capacidad para percibir y vivir.
O Forno de Allares. Este
paraje es mucho menos conoci-
Imagen de un monte del municipio de Curtis arrasado por el fuego
do, pero tenía una gran valor
paisajístico y cultural. Un hermoso roquedal escondido en un
modesto robledal. Una tala ha
arrasado la zona. No creo que
detrás estén los intereses de las
multinacionales, pero si esa es
la única receta para la puesta en
valor de nuestros montes, estamos apañados. Los perderemos
todos.
Y podría seguir citando intervenciones lesivas (purines,
minicentrales, etc.) para una
zona que está protegida ¿? por
su pertenencia a la Red Natura
2000.
En Betanzos hay asociaciones
que tratan de promover una
relación más intensa y gratificante con el entorno. Deportivas, como el club de piragüismo, vecinales, como la AAVV
“Rúa Rosalía”, que organiza
actividades de senderismo, o
como Roxin Roxal, que promueve rutas a pie con un interesante contenido cultural. Suerte
para todas ellas.
Y una propuesta
desde estas páginas
¿qué tal una
campaña de limpieza
sobre el Mandeo,
que sirva para
lanzar una reflexión
sobre nuestras
actuaciones en
nuestro entorno?
e a súa comarca
Betanzos
Información e opinión
ó alcance de todos
[email protected]
981 77 45 74
36
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
ESPECIALISTAS
ANIMAIS
Carta a un maltratador
Clínica Veterinaria
Peluquería Canina y Felina
Tienda Especializada
Tlf. 981 77 15 77 · Urgencias: 629 55 68 77
Avda. de Castilla, 30-32 bajo · BETANZOS
OCTAVIO VILLAZALA ROCA
DIRECTOR CENTRO CANINO MONTEGATTO
Sr. Maltratador:
Imaxínome que estará vostede
sorprendido por non especificar no
título, maltratador ¿de que?. ¿De cans,
de mulleres, de nenos, de xente doutra
reza, de pobres?, en fin, poderíamolo
extrapolar a outros casos igual de
aberrantes que estes.
A miña carta non pretende sepultalo
baixo pedras, xa llo fixeron, senón
sacalo da súa propia ignorancia para
ver se así vostede poidera entender
que o que fixo non ten en modo algún
xustificación. Nin por causa de que a
súa cadela lle comera as galiñas, nin
que non lle obedecera, nin que
esnaquizara o seu mellor xarrón de
“porcelana china”. Sr.maltratador eu
so quero que vostede, facendo honor á
humanidade, faga no seu interior,
cando ninguén o vexa, en soidade,
nese sitio donde non hai xuizos máis
que con un mesmo, un acto de
gallardía, de bonomia e de
honestidade, e pense que se
equivocou terriblemente, que no seu
desequilibrio perdeu os papeis, que foi
vostede ¿un animal?. Non, un ser
depravado. Que ó día seguinte xunte
vostede a súa manada. Si, a que lle
axudou na súa locura e a que o
defendeu no indefendible, que saia á
rúa e convoque ós medios e que pida
desculpas públicas ó ser indefenso
que non ten voz e que caeu e calou
ante a túa man e así, aínda que non
todo será igual, pensaremos que aínda
lle queda un pouco de humanidade.
¿Ou é que xa a perdeu de todo?.
Na natureza existe a violencia que é
xustificable para a supervivencia, pero
cunhas leis xustas e sabias. A túa
violencia endexamáis o será. Por certo,
escríboche esta car ta despois de
pasar unha tarde fer mosa vendo
animais no seu entorno, en armonía e
aprendendo deles, invítote a que me
acompañes para poder contaxiarche o
meu amor e respeto a eles.
· Odontología general
· Laboratorio propio
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
SERVICIOS DE ORTODONCIA.
IMPLANTOLOGÍA ATENDIDO POR EL
Dr. MANUEL PEÑAMARÍA MALLÓN.
GUÍA DE SAÚDE
Colegiado nº 1067
DE LUNES A VIERNES
10:00 a 13:30h. 16:00 a 20:00h.
981 77 45 74
Consistorio, 16 - 1º (enfrente ó Concello)
Tlf.: 981 79 70 28 - PADERNE
[email protected]
CLINICA DENTAL
Dr. Enrique Núñez Núñez
MEDICO ESTOMATOLOGO
Pza. Hnos. García Naveira, 7-2º - Telf. 981 774281-BETANZOS
Telf. 981 673008 - SAN TIRSO - Abegondo
ROSA GARCÍA IGLESIAS
Dra. BADRAN
CIRUGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA
Y REPARADORA
POLICLÍNICA
BETANZOS SALUD
TU DIETA
PERSONALIZADA
Visítanos, estudiaremos
tu caso y te daremos la
NOVA LINE TE OFRECE: solución que necesitas
ASESORAMIENTO
CUALIFICADO.
BIÓLOGA-DIETISTA
CON DIETAS PERSONALES
C/Doctor Fariña · Bajo
Tlf. 981 77 51 10
BETANZOS (A Coruña)
PARDELLAS
Tlf.: 981 77 05 00
Fax: 981 77 00 94
CORPORAL CON NUEVAS
TÉCNICAS INFORMÁTICAS
CLÍNICA DENTAL
Psicóloga - Colegiada 0958
Psicoterapeuta de orientación psicoanalitica:
Depresión, Ansiedad, Problemas de pareja, Anorexia, Mediación en caso de separación, etc.
Gerontóloga:
Valoración en la detención precoz del deterioro cognitivo y el inicio de la demencia.
MEDICIÓN DE SU GRASA
Telf.
981 77 13 26
Rúa Pérez Salas, 3, baixo dereita · BETANZOS
INFANTIL · ADULTOS
3ª EDAD
PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN:
Retrasos en la adquisición y desarrollo del lenguaje
Trastornos del habla · Alteraciones de la voz
· Trastornos de deglución · Dificultades de aprendizaje escolar
Deficiencia auditiva · Trastornos de la comunicación
Otras alteraciones: Parkinson, Alzheimer, ACV, Parálisis cerebral,...
Rosalía de Castro, 16-4º · Betanzos · Tlf. 981 77 22 70
Móvil: 619 03 38 48 · [email protected]
MASAXES
:
BALNEOTERAPIA
(chorro a presión)
· HERBARIO:
(fitoterapia, dietas de adelgazamento)
Rúa Cal das Barras, 5-7 baixo
BETANZOS· Tlf. 981 774 593
CITA PREVIA
• PROTESIS
• ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
• BLANQUEAMIENTOS Y ESTÉTICA DENTAL
• ENDODONCIAS
• PERIODONCIA
• EXODONCIAS
• ORTODONCIA
• ODONTOPEDIATRÍA
• RAYOS X
• ARREGLAMOS LA ROTURA DE SU PRÓTESIS
EN 1 HORA
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
ESPECIALISTAS
CLINICA DENTAL
Mª. del Pilar Viqueira Amor
FILOSOFÍA PRÁCTICA
Políticamente incorrectos
”Nunca llueve a gusto de
todos”. Hermoso aforismo. Y
sabio. Hermoso y sabio porque se
hace eco de una de las peculiaridades más maravillosas de esta
especie denominada Homo
Sapiens Sapiens (oséase: nosotros, aunque no lo parezca). A
saber, que la diversidad de los
seres humanos lleva pareja la
multiplicidad de perspectivas
desde las que se interpreta la
realidad; que cada uno de nosotros es irrepetible; que no es
posible que todos (en sentido
amplio) compartamos la misma
opinión sobre alguna cuestión
en concreto;… En definitiva, y
como decía mi profesor de Religión (sacerdote todavía en activo), que “cada uno es cada uno y
tiene sus cadaunadas”.
Ahora bien. Aun reconociendo
lo arriba dicho, creo que sí, que
todos podríamos estar más o
menos de acuerdo en que hay
cosas en el mundo que sería preciso erradicar: racismo, violencia
de género, machismo, terrorismo,
todos los fanatismos (incluso el
de las sociedades occidentales
por una determinada idea de
democracia),…
Dura tarea esta de la superación
de las discriminaciones que la
mayoría de nosotros, en nuestra
infinita ingenuidad, confiamos al
saber hacer de los políticos de
turno (aquí esbozo yo una maliciosa sonrisa que ustedes no ven,
pero que está ahí). Y este es nuestro mayor error. Este es el gran
obstáculo que se interpone entre
nosotros y la realización de nuestro deseo de un mundo mejor.
LCDO. EN FILOSOFÍA- ASESOR FILOSÓFICO
“Yo me declaro
políticamente
incorrecto pero
humanamente
correcto (o al
menos eso
intento)”
cabo.
Ahora bien, como tales “responsables”, deben responder de sus
actuaciones ante aquellos que
depositan su confianza en ellos.
Y, la verdad, a nadie nos gusta
reconocer que la tarea que se nos
encomienda nos supera y que no
podemos llevarla a cabo. A ellos,
menos. Por ello, y bien asesorados por sus “filósofos de cámara”, llegan a la conclusión de que
es mejor cambiar el nombre de
las cosas que las cosas mismas.
Así, de este modo, nos vemos
inmersos de lleno en el mundo de
lo “políticamente correcto”, en
vez de en el mundo de lo “correcto”.
Lo peor no es esto, con todo lo
malo que esto es. Lo peor es que
todos nosotros, en un alarde de
papanatismo sin parangón, nos
subimos a este carro sin dedicar
CONSULTA PSIQUIATRÍA
C/Dr. José Fariña, 2 - 2º B - Telf. 981 77 31 08 · BETANZOS
ni cinco segundos al análisis de
esa corrección política que lo
único que hace es maquillar la
realidad. Y los pocos que realizan
tal análisis y tienen la “desfachatez” de dar a conocer su opinión,
aparecen ante el público como
“incorrectos” (políticamente
incorrectos, pero incorrectos al
fin y al cabo).
Los negros dejan de ser negros
para pasar a ser afroamericanos, africanos o gente de color
(se ve que los que no tenemos
“ese color” en nuestra piel
somos trasparentes), pero los
seguimos mirando con recelo.
Consideramos al lenguaje como
un elemento machista y lo multiplicamos por dos: “Queridos/as
compañeros/as, en un despliegue
de igualitarismo y por consideración a vosotros/as, los/as trabajadores/as del género femenino
cobrarán un 30% menos que sus
colegas del género masculino por
desempeñar la misma labor”
(¡¿?!) Parece un chiste, pero no
lo es.
¡Cuidado! No quiero decir que
la corrección política carezca de
valor. Pero sí exijo (en la medida
en que puedo) que este lenguaje
no-discriminatorio sea simplemente un síntoma de algún cambio que opere en la realidad; que
reconozcamos derechos con la
palabra, pero que lo hagamos más
enérgicamente con nuestros
actos. Porque ese será el verdadero cambio. El único cambio.
Por eso yo me declaro políticamente incorrecto, pero humanamente correcto (o al menos eso
intento).
CLINICA PODOLÓXICA
Dr. José Manuel Crespo Iglesias
MEDICO ESPECIALISTA
CONSULTA (PREVIA CITA)
BETANPE
Lcdo. Universidad de Navarra
Tratamento do pé
Tlf. 981 77 20 39
Centro Médico Santa María,
C / D r . J o s é F a r i ñ a · B E TA N Z O S
Consulta Médica
Dra. Omaira Tuirán Ruiz
Enfermedades de la piel
Dermatología Cosmética
Nueva dirección: C/Valdoncel, 32-2º · BETANZOS
Tlfs.: 981 77 49 80 · 608 38 36 67 (PREVIA CITA)
Médico Estomatólogo - Dentista
Coleg. nº 372
JULIO GONZÁLEZ
Porque puestos los responsables
(me sonrío de nuevo, no puedo
evitarlo) del asunto a dilucidar
cómo será posible llevar a cabo
tal empresa, encuentran mucho
más cómodo, rápido y barato no
llevarla a
37
Mª Vanessa Vara Fernández
Podólogo · Colegiado nº 0701
Helomas (callos)
Hiperqueratosis (durezas)
Onicocriptosis (uñas encarnadas)
Podoloxía deportiva,
infantil e xeriátrica
Tratamento do Pé Diabético
Asistencia domiciliaria
C/Rollo, 9 - 1º · Betanzos
(Encima de Galicien)
Tlf. 981 77 49 26
CENTRO MEDICO
SANTA MARIA
ESPECIALIDADES
PSICOLOGÍA · GINECOLOGÍA · PODOLOGÍA · MEDICINA INTERNA
· PSIQUIATRÍA · TRAUMATOLOGÍA · DERMATOLOGÍA · OTORRINOLARINGOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA: Garganta, Nariz y Ojos. Dr. Pablo Calle.
PREVIA CITA
INFORMES MÉDICOS PARA:
*VALORACIÓN DE INVALIDEZ *ACCIDENTES DE TRÁFICO *PENSIONES
GABINETE DE PSICOLOGIA
AVA N C E S
MASTER EN VALORACIÓN PSÍQUICA
NIÑOS
- ADOLESCENTES - ADULTOS
-Problemas familiares
-Dificultades de aprendizaje
-Ansiedad, angustia, depresión
-Fracaso escolar
-Sexualidad, trastornos alimentarios -Técnicas de estudio
-Inseguridad, miedos y obsesiones
-Problemas de conducta
Telf. 981 773 470 / 670 099 700
Avda. J. García Naveira 54-56, 1º A • BETANZOS
CENTRO FISIOTERAPIA
ESPERANZA LOPEZ FREIJOMIL
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL
Avda. Ctra. de Castilla, 45-53, bajo - Telf. 981 770766
DR. FERNANDO MASA VAZQUEZ
GINECÓLOGO
C/ AVDA. DE A CORUÑA, Nº 5, PORTAL 3, 1º IZQ.
TELF. 981 774610 - BETANZOS
CONSULTA PREVIA CITA DE LUNES A VIERNES
RAMON SANTOS ROMERO
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL - AFECCIONES DE
COLUMNA - LESIONES DEPORTIVAS
C/ROLLO, 30-1º D - TELEFONO 981 770829 - BETANZOS
ORTOPEDIA
BETANZOS
· CAMAS · ANDADORES (con o sin ruedas)
· SILLAS DE RUEDAS (plegables, eléctricas, fijas con inodoro ...)
· CALZADO (pie diabético, dedos en martillo, juanetes)
· FAJAS Y PLANTILLAS A MEDIDA
· PROTESIS DE MAMA (Sujetadores y bañadores para la prótesis)
·BRAGUEROS ETC.
PRODUCTOS CONVENIADOS CON EL SERGAS
Horario de 9.30 a 13.30 h. - 16.30 a 19.30 h. Sábado de 9.30 a 14.00 h.
C/Trav. Dr. José Fariña, 2 · Betanzos · Telf./Fax: 981 77 20 39
38
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COUSAS
Esta sección pretende recoñecer o esforzo dos betanceiros por mellorar a
estética da cidade. Cada mes destacaremos aqueles detalles gráficos que nos
parezan máis significativos tanto de comerciantes, como de cidadáns ou
tamén das institucións, relacionados coa decoración, ornamentación, ou
simplemente co coidado da imaxe de establecementos, rúas, fachadas, etc.
FACHADAS RESTAURADAS. Este mes queremos destacar algunhas das
fachadas restauradas que atopamos en diferentes rúas da zona antiga.
Algunhas hai algún tempo estaban en estado case ruinoso. O seu aspecto
anovado mellora notablemente a imaxe da zona na que se ubican.
A quen corresponda
A imaxe que ofrece unha cidade tanto para os seus habitantes como
para os que a visitan é algo que cómpre coidar e que non sempre se
fai. Ademais da responsabilidade dos gobernantes todos temos un
papel importante que xogar neste sentido: demostrar a urbanidade
suficiente para coidar o patrimonio e os bens comúns. A quen
corresponda...
¡QUÉ MÁGOA
que edificios e
casas antigas,
de pedra e con
fermosos (no
seu tempo)
balcóns e
galerías se
atopen en
estado case
ruinoso e
poñendo en
perigo incluso ós
viandantes. A
quen
corresponda...
Outubro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COUSAS
¿E ti que opinas...
das festas de San Roque,
cres que son un bo
reclamo turístico?
“Me parecen unas fiestas excesivamente largas y
pienso que podrían reducirlas e invertir el dinero en
mejores espectáculos”.
Carla
“Penso que é unha honra ter unhas festas que
representen tan ben a importancia do noso pobo e
temos que estar orgullosos de que tanta xente veña a
visitarnos nestas datas”.
C.D.V.
“Personalmente no me gustaron. Creo que deberían
pensar más en lo que quiere la gente, los cantantes y
orquestas que le gusten y mejores atracciones y
juegos para los niños”.
Lucía
“Eu xa estou algo aburrido das festas de Betanzos.
Gústame o Globo e os Caneiros pero o resto non é
nada do outro mundo, falta imaxinación para
programar cousas diferentes e atractivas. Ademais,
son moitos días. Se miramos os programas dos
últimos anos son todos similares. Penso que habería
que preguntarlle á xente que tipo de festas queren e
en función das opinións ver que se pode facer para
atopar algo que guste á maioría”.
I.T.C.
39
MÓNICA MARTÍNEZ BALEIRÓN
SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Para explicar a orixe dos nomes dos lugares escoitamos moitas veces crenzas
populares, máis ou menos estendidas, que intentan botar luz sobre a orixe do
topónimo a través dun relato ou dunha lenda. Isto é o que acontece co lugar de
Xanrozo (na parroquia betanceira de Requián).
XANROZO
A orixe etimolóxica de Xanrozo está na forma latina GENEROSUS, de onde vén a voz galega xeneroso. No antigo Mosteiro das Cascas atopáronse documentos do século XVII no que aínda se testemuña a
forma Genrrozo, aínda que debeu ter anteriormente moitas outras formas escritas a teor
do que afirma Vales Villamarín no seu traballo sobre as rutas xacobeas (Ienrocio,
Generozo, Janruzo e Janroço).
Con todo, é abundante o uso das voces Xan Rozo e Juan Rozo, formas que din
deberse á existencia dun persoeiro que tiña un destes nomes. Trátase dunha etimoloxía popular, pois, a pesar do que se escoita entre algúns veciños, non se documenta ninguén co nome de Juan Rozo que lle puidese deixar o seu nome ao
lugar. Non se documenta tampouco o apelido Rozo ou Rocio na comarca.
A vitalidade das etimoloxías populares (que son explicacións imaxinarias e
ficticias, hipóteses sen base ningunha) vese ben nas lendas que explican a
orixe doutros moitos nomes de lugar: Castro Caldelas, Bueu, Colantres, etc.
Desta última falaremos outro día.
Os lectores poden dirixir as súas consultas ao Servizo de Normalización Lingüística. Enderezo: Rúa Emilio
Romay, s/n Betanzos. 15.300 · Tlf./Fax: 981771300 - Correo electrónico:[email protected].
O SNL agradece a colaboración e a documentación achegada por Susana Barral e Alfredo Erias.
A actual campaña publicitaria en televisión a nivel
nacional de Turgalicia inclúe un spot con imaxes de
varios rincóns de Betanzos e da comarca
Esta é unha selección dalgunhas das opinións que chegaron por
correo e e-mail á nosa redacción. Respetamos a sinatura dos lectores
con seudónimo ou iniciais. Por falta de espacio non podemos
publicalas todas pero as que non sairon publicadas tamén participan
no concurso e poden gañar un vale de compra de 60 euros.
Esta sección pretende servir de recoñecemento ó
esforzo dos empresarios que deciden invertir nas novas
tecnoloxías como forma de promocionar os seus
servicios facilitando novas formas de comunicación cos
seus clientes. Se eres socio de Acebe, tes unha empresa
en Betanzos e tes páxina web, contacta con nós:
[email protected]
www.centrodediacastelao.com
A páxina web de Centro de Día Castelao ofrece información
sobre os servicios e obxectivos ademais dunha galería fotográfica das súas instalacións.
Con esta sección que inauguramos este mes queremos destacar a aqueles empresarios asociados
a ACEBE CCAque utilizan a imaxe de Betanzos como parte da súa imaxe corporativa.
Se é o teu caso, contacta con nós: [email protected]
www.otrato.com
A web de Inmobiliaria O Trato, ofrece información sobre
pisos, apartamentos, terreos, locais, etc. en venda e aluguer
con completas fichas nas que se incluen fotografías, descripción do inmoble e unha opción para calcular o custe das cuotas de financiación. Tamén dispón dun buscador de inmobles.
www.labralia.com
Este mes destacamos a MESÓN RESTAURANTE LA VEGA que
emprega os Soportais do Campo como parte da súa imaxe
corporativa.
A web de Labralia ofrece, ademais da historia da empresa,
catálogo de productos, de novidades e promocións. Ademais
da opción de solicitar información sobre como obter unha
franquicia desta empresa.
Betanzos
e a súa comarca

Documentos relacionados