eskolako agenda

Comentarios

Transcripción

eskolako agenda
2015-2016
ikasturtea
La Salle kalea, 2 - 37 Postakutxa - 20800 ZARAUTZ
Tel.: 943 13 00 60 - 650 862 886
[email protected]
www.lasalle.es/zarautz
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
Zer... Non... / Qué... Dónde...
1. GURE IDENTITATEA
Nuestras señas de identidad
2. IKASTURTEKO PLANGINTZA
Planificación del curso
3. INFORMAZIO OROKORRA
Información general
4. IKASLEEN ARGAZKIAK
Fotos de los alumnos
2
I K A S T E T X E A
2015-2016
ikasturtea
Gure identitatea
Nuestras señas de identidad
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
“Ezagutu, zeureganatu, eraldatu”
“Premiazkoa da eta bidezkoa”
2015-2016 ikasturteari begira, goiburu bikoitza aukeratu dugu.
- Lehenik, “Premiazkoa da eta bidezkoa”; esaldi hori izango da nagusi ikasturte osoan, eta
ikasleek egingo dituzten jarduera guztiei eta sortuko diren esperientziei batasuna emango die.
Justizia gizarterako beharrezko kontzeptua dela azpimarratu nahi du. Justizia soziala ez da apeta
edo moda hutsa, baizik eta benetako beharra. Beharrezkoa da justiziaz jokatzea eta bidezkoa
dena egitea.
- Bigarrenik, aurreko goiburua gure Gizarte Ekintzako Planean sustrai sakonak dituzten hiru ekintzaz osatuko da (ikusi, epaitu eta jokatu). Kasu honetan, “Ezagutu, zeureganatu, eraldatu”.
Hiru jarrera horiek hartzeko prest egon behar dugu, justiziaz jokatzen lagun baitigukete.
Ikasturte honetako horma-irudiak hiru zati ditu: “Ezagutu, Zeureganatu, Eraldatu”, eta hiruhileko
bakoitzean horietako bat lantzea proposatzen dugu, hau da, hiruhileko bakoitzean egindako proposamenak ekintza horrekin lotuta egotea.
Dena den, ikasturteko goiburu orokorrarekin batera landu behar da ekintza hori. Hau da:
Lehen hiruhilekoa: “Ezagutu, premiazkoa da eta bidezkoa”
Bigarren hiruhilekoa: “Zeureganatu, premiazkoa da eta bidezkoa”
Hirugarren hiruhilekoa: “Eraldatu, premiazkoa da eta bidezkoa”
Justiziaz jokatzeko, beharrezkoa da gure mundua eta bizi garen gizartea ezagutzea; beraz, mundura
hurbiltzea, sakonago ezagutzeko eta interpretatzeko, justizia-egintza da berez. Baina areago joan behar
dugu, mundua aldatzeko eta hobetzeko lan egin behar dugu, hori ere “premiazkoa da eta bidezkoa”.
Para el curso 15-16 se ha elegido un lema doble.
- En primer lugar “Es justo y necesario” esta será la frase que presida todo el curso y quedará
unida a todas las actividades que se vayan haciendo y a las experiencias que se vayan suscitando. Quiere hacer hincapié en que la Justicia es un concepto necesario para la sociedad. La
Justicia social no es un capricho ni una moda, sino una necesidad. Actuar con Justicia es
necesario, hacer lo justo es necesario
- En segundo lugar el lema anterior irá acompañado de una tríada de acciones que se enraízan
profundamente en nuestro Plan de acción Social (ver, juzgar y actuar) en nuestro caso.
“Conoce, Interpreta, Transforma”. Tres actitudes a las que tenemos que estar predispuestos
y que nos pueden ayudar a actuar con Justicia.
El póster de este curso está dividido en tres partes “Conoce, Interpreta, Transforma” y proponemos
que en cada trimestre nos centremos en una de las partes y por la tanto que las propuestas que hagamos tengan que ver con esa acción. En cualquier caso esa acción se ha de trabajar unida al lema general del curso. Es decir
Primer trimestre: “Conoce, es justo y necesario”
Segundo trimestre: “Interpreta, es justo y necesario”
Tercer trimestre: “Transforma, es justo y necesario”
Conocer e interpretar nuestro mundo y la sociedad que nos envuelve es necesario para actuar con justicia, por lo tanto acercarnos a él para conocerlo e interpretarlo con más profundidades es un acto de
justicia. Pero no nos podemos quedar allí hemos de trabajar para transformarlo y hacerlo mejor, también esto “Es justo y necesario”.
4
C O L E G I O
Misioa
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
2011-15 PLAN ESTRATEGIKOA
Zarauzko La Salle San Jose ekimen publikoko ikastetxe kristaua eta euskalduna da eta Haur hezkuntza, Lehen hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eskaintzen ditu (2-16 urte bitarteko
haur eta gazteentzat), La Salle Hezkuntza Sarearen parte da eta titulartasuna bertako ikasleen familiei dagokie (La Salle San Jose Hezkuntza Elkartea).
Gure ikastetxeak, kokatua dagoen gizarteari, pertsona bakoitzaren eta munduaren ikuspegi kristauan oinarritzen den hezkuntza proiektu bat eskaintzen dio. Proiektua denei irekia dago, behar
gehiena dutenei batez ere, eta haur bakoitzaren heziketa integral bat proposatzen du, giza baloreetan eta gure herriko kultura eta historian oinarriturik dagoena. Bereziki zaintzen dugu ikasle eta familia bakoitzarekiko hurbiltasuna eta programa pedagogiko berritzaileak aplikatzen ditugu.
Proiektu hau etengabe formatzen ari den giza talde motibatu eta kualifikatu batek bultzatzen du, eta
etengabeko hobekuntzan oinarritutako kudeaketa sisteman parte hartzen dute, inguruko eragileekin aktiboki elkarlanean.
Ikuskera
Emaitza akademikoengatik ezezik, giza balore kristauetan oinarrituriko heziketa eskaintzeagatik errekonozituak izatea nahi dugu. Gure ikasleak gazte kritiko, autonomo eta arduratsuak izatea nahi
dugu, dauden beharrei erantzunez gizarte justuago bat eraikitzeko gai direnak.
Ikasleriaren aniztasunari erantzungo dioten eta hauen gaitasunak ahalik eta gehien garatzen lagunduko duten metodologia berritzaile, sortzaile eta inklusiboak eraman nahi ditugu aurrera.
Euskara eta euskal kultura garatzeko konpromisoa mantentzen dugu, gure ikasleei mundu globalizatuan txertatzen lagunduko dien hezkuntza eleanitza eskaintzea helburu dugularik.
Kudeaketa partehartzailea erabiliz eta etengabeko hobekuntzan oinarrituz Bikaintasuna lortu nahi
duen elkartea izan nahi dugu, Hezkuntza Elkartea osatzen dugun pertsona guztiok Ikastetxeko
Hezkuntza Proiektuaren parte senti gaitezen.
5
Z A R A U T Z
Baloreak
BALOREAK
6
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
2011-15 PLAN ESTRATEGIKOA
DEFINIZIOA
ELKARTEA
Hezkuntza Elkarteko estamentu ezberdinek duten pertenentzia sentimendu hau, egunerokotasunean jendeak duen prestutasunean eta
proiektuarekiko inplikazio mailan islatzen da.
ENKULTURAZIOA
Gure inguruneko kultura, sinesmen, balio eta tradizioak bereganatzean
datza.
HURBILTASUNA
Haurren hezkuntza prozesuan familiak eta eskolak batera joan behar
dutenez, haur bakoitzarengandik hurbil egoteaz gain, familia bakoitzarengatik hurbil ere egotean datza.
ERANTZUKIZUNA
Langilegoak ikasle guztien hezkuntza garapen integralaren ardura du.
EKIMENA
Ikastetxeko Curriculum Proiektuan gizarteko beharrei erantzungo dioten
programa berritzaileak txertatzen dira.
PARTEHARTZEA
Ikastetxeko kudeaketan irakaslegoaren gehiengoak aktiboki parte
hartzen du.
C O L E G I O
Misión
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
PLAN ESTRATEGICO 2011-15
La Salle-San José de Zarautz somos un centro educativo concertado de iniciativa social, cristiano y euskaldun que imparte enseñanza en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria
(2 – 16 años), perteneciente a la Red de Obras La Salle, cuya titularidad la constituyen las familias que
nos confían la educación de sus hijos/as (Asociación Educativa La Salle San José).
Nuestro centro ofrece un proyecto educativo basado en una visión cristiana de la persona y del
mundo. Este proyecto, abierto a todos, y especialmente a los más necesitados, propone la formación
integral de cada alumno/a, fiel a los valores humanos y a la cultura e historia de nuestro pueblo.
Cuidamos el trato humano y cercano de cada alumno/a y su familia; y ponemos a su servicio programas pedagógicos innovadores.
Este proyecto lo impulsa un equipo humano motivado, cualificado, en constante formación y que participa en una gestión basada en los principios de la mejora continua y coopera proactivamente con
otros agentes del entorno.
Visión
Queremos ser un centro educativo reconocido tanto por los resultados académicos obtenidos como
por la educación en valores humanos y cristianos desarrollados, de modo que contribuyan a formar
personas, críticas, autónomas y responsables capaces de responder a las necesidades que plantea la
sociedad para que sea más justa.
Queremos aplicar metodologías innovadoras, creativas e inclusivas, que respondan a la diversidad de
nuestro alumnado y que potencien al máximo el desarrollo de sus capacidades.
Seguimos comprometidos con el desarrollo de la cultura y lengua vasca teniendo como horizonte una
educación plurilingüe que facilite a nuestro alumnado una mejor inserción en un mundo globalizado.
Trabajamos para ser una organización que busca la excelencia, donde la gestión sea participativa,
basada en la mejora continua y donde todas las personas que formamos la comunidad educativa nos
sintamos partícipes en el desarrollo del Proyecto Educativo del Centro.
7
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
Valores
VALORES
PLAN ESTRATEGICO 2011-15
DEFINICIÓN
COMUNIDAD
Es el sentimiento de pertenencia que presentan los miembros de los diferentes estamentos que forman La Comunidad Educativa y esto se refleja
en la disponibilidad y el grado de implicación hacia el Proyecto
Educativo que muestran.
ENCULTURACIÓN
Adquirir la cultura, creencias, valores y tradiciones de nuestro entorno.
CERCANÍA
La cercanía de cada niño/a y su familia pide que en su proceso de
desarrollo la escuela y la familia vayan de la mano.
RESPONSABILIDAD
Todo el personal del centro es responsable del desarrollo educativo integral del alumnado.
INICIATIVA INNOVACIÓN
PARTICIPACIÓN
8
I K A S T E T X E A
En el Proyecto Curricular del centro se integran proyectos innovadores
que respondan a las necesidades que se reflejan en la sociedad.
En la gestión de nuestro colegio participa activamente la mayoría del
profesorado.
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Plan Estrategikoa 2015-2019
LERRO
ESTRATEGIKOA
HELBURU ESTRATEGIKOAK
NORTASUNA
1. Arduraren bat duten pertsonen formazioa bideratu, alde batetik ardura
posturako eta bestetik, gure nortasunari dagokionean.
2. Familiengan salletar nortasuna transmititzeko ekimenak bultzatu.
3. Gure nortasun ezaugarriak areagotu plangintza espezifikoak txertatuz:
parrokiarekin harremana, bidezko merkataritza …
4. Aisialdiko eta eskola kiroleko begiraleen formazioa ziurtatu.
5. Barrutiko Ebanjelizazio Plana gure egin.
6. Ikastetxearen izaera ekologikoan pausuak ematen jarraitu bai
sentsibilizazioan, bai curriculumaren garapenean eta baita kudeaketan ere.
7. Ikastetxe euskalduna izan eta euskal kulturaren sustatzaile izateko bideak
jorratzea.
KONPETENTZIATAN
OINARRITUTAKO
IRAKASKUNTZA
8. Ikastetxeko material didaktikoa (unitate didaktikoak, ebaluazioa) konpetentzi
klabean garatu.
9. Heziberri 2020 proiektuaren antolaketa eskakizunak bete (irakasgaiak,
aukeragaiak…).
IKASKETA
KOOPERATIBOA
10. Talde planak sistematizatu eta orokortu.
11. Proiektukako lana sustatu, diziplina artekotasuna eta adimen anitzak
bultzatuz.
12. Inklusioa geletara eta egunerokotasunera eraman.
ELEANIZTASUNA
13. Gure ikasleek hiru hizkuntzatan aurrez espezifikaturiko maila lortzea bermatu.
14. Hizkuntzak indartzeko atzerriko ikasleekin burutu daitezkeen hartu-emanak
bultzatu.
BERDINEN ARTEKO
HARREMANEN
KUDEAKETA
15. Berdinen arteko gatazken kudeaketan ikasleen autonomia bultzatu .
16. Eguerdiak baliabide pedagogiko gisa bultzatu.
KOMUNIKAZIOA
17. Gizartean ikastetxeak duen presentzia indartu komunikazio teknologien
erabilpena sustatuz.
18. Moodle-en erabilpen aukerak zabaldu eta hezkuntza elkarte guztiari ireki.
19. Hezkuntza proiektuaren programa desberdinak familiei komunikatu modu
sistematiko batean.
20. Familiekin egiten den komunikazioan teknologiaren erabilpena sustatu.
21. Ikastetxean ematen diren ohiko prozedurek (inbertsio plana, kontratazioak…)
bere barne komunikazio pausuak zehaztuak izatea.
GIZA BALIABIDEAK
ETA PARTAIDETZA
22. Errekonozimendua, partaidetza eta harremanak indartu.
23. Adierazleen kudeaketan pausuak eman.
BALIABIDEEN
KUDEAKETA
24. Epe ertain luzerako inbertsio eta mantenu plana aurrera eraman.
25. Gaur egungo gizarteak behar dituen kalitatezko zerbitzuak bermatu.
HERRIKO ESKOLA
26. Herriko beharrei irekiak egon.
27. Herriko foro ezberdinetan gure presentzia indartu.
28. Familien partaidetza bultzatzen jarraitu.
29. Ikasturteroko matrikulazio kopurua mantendu, bi lerro mantentzeko
kopurutan.
9
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Plan Estratégico 2015-2019
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
10
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
IDENTIDAD
1. Impulsar la formación tanto institucional como de liderazgo de las personas
que tienen alguna responsabilidad directiva.
2. Impulsar iniciativas que transmitan la identidad lasaliana entre las familias.
3. Aumentar nuestros señas de identidad a través de planes específicos:
relación con la Parroquia, Comercio Justo...
4. Asegurar la formación de los monitores de tiempo libre y deporte escolar.
5. Implantar en nuestro colegio el Plan de Evangelización del Distrito.
6. Seguir dando pasos hacia un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio
ambiente, tanto en sensibilización, diseño del currículum y gestión del centro.
7. Seguir siendo una escuela euskaldun y fomentar la cultura vasca.
ENSEÑANZAS
BASADAS EN
COMPETENCIAS
8. Desarrollar el material didáctico (unidades didácticas, evaluación) en clave
de competencias.
9. Cumplir las instrucciones del proyecto Heziberri 2020 (asignaturas,
optativas...)
APRENDIZAJE
COOPERATIVO
10. Sistematizar y generalizar los planes de grupo.
11. Impulsar el trabajo por proyectos a través de la interdisciplinaridad y
las inteligencias múltiples.
12. Llevar la inclusión al áula y a la rutina diaria.
PLURILINGÜISMO
13. Garantizar que nuestro alumnado consiga el nivel predeterminado en
las tres lenguas.
14. Impulsar la interrelaciones que se puedan crear con alumnado extranjero
para fortalecer los idiomas.
GESTIÓN DE LAS
RELACIONES ENTRE
IGUALES
15. Impulsar la autonomía del alumnado en la gestión de conflictos entre
iguales.
16. Impulsar el tiempo y espacio de los mediodías como recurso pedagógico.
COMUNICACIÓN
17. Fortalecer la presencia del colegio en la sociedad a través del uso de las TICs.
18. Ampliar las opciones de uso de Moodle y abrirlo a toda la comunidad
educativa.
19. Comunicar a las familias de forma sistemática los distintos programas de
nuestro proyecto educativo.
20. Impulsar el uso de las TICs en la comunicación con las familias.
21. Concretar y comunicar los procedimientos habituales del colegio
(plan de inversión, contrataciones, plan de formación...)
PARTICIPACIÓN
Y RECURSOS
HUMANOS
22. Fortalecer el reconocimiento, participación y relaciones interpersonales.
23. Dar pasos en la gestión de indicadores.
GESTIÓN DE
RECURSOS
24. Diseñar y realizar un plan de inversiones a medio-largo plazo.
25. Garantizar servicios de calidad que respondan a las necesidades de la
sociedad actual.
HERRIKO ESKOLA
26. Estar abiertos a las necesidades del pueblo.
27. Fortalecer la presencia en los diferentes foros locales.
28. Seguir impulsando la participación de las familias.
29. Mantener la matriculación cada año para garantizar la sostenibilidad de dos lineas.
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Jende xumea Zarautz
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Bilerez, ikasketez eta ekintza desberdinez jositako bi urteren ostean joan den uztailaren 11ean orain
gure bizitzako bizipenik hoberena bezala definitzen dugun abenturari ekin genion. 12 ordu iraun
zituen hegaldiaren ostean, Santa Cruz de la Sierrako aireportuan lur hartu genuen, aurre egingo
genion errealitatea guztiz desberdina zela konturatuz. Maleta pisutsuak eta sentimendu kontrajarriak
garraiatuz, zetozen 35 egunetan gure etxea izango zenera iritsi ginen: Jose Mercado Aguado barnetegira. Barnetegian bizi diren 12-18 urte bitarteko 43 mutilek itxaroten ziguten bertan, ondoren
hainbeste momentu on eta irakaspen emango zizkiguten gazteak. Barnetegian egin genuen zeregin
garrantzitsuena bertako mutilei konpainia eskeintzea izan zen: eskolako lanak egitean nahiz aisialdian beraiekin egonez. Horrez gain, mantentze lanak egin genituen, patioa eta barnetegiko mutilen
geletako lehioak pintatuz. Hormetan pentsarazteko esaldiak ere idatzi genituen, gure aztarna betirako geratu dadin.
Barnetegian egoteaz gain, Plataforma Solidarian laguntzeko aukera ere izan genuen. Zortzigarren
eraztunean aurkitzen den Islas del Palmar auzoko irabazi asmorik gabeko asoziazio zibil hau egoera
lazgarriak bizi dituzten familiei zerbitzu desberdinak eskeintzeaz arduratzen da, hala nola, haurtzaindegi edota jangela zerbitzuak. Bertako umeekin egoteaz gain, sukaldean laguntzeko aukera izan
genuen, baita hainbat mantentze lan egitekoa ere. Asoziazio honek egindako lan desberdinek,
aurrekontu xume batekin hainbeste ekintza egin ahal izateak, eta gehien behar dutenengan sorrarazten dituzten ehundaka irribarrek izugarrizko mirespena sortzen digute.
Taldea osatzen dugun partaideok inoiz ahaztuko ez dugun bizipena osatzen dute bost aste hauek.
Sentipen desberdinak sentitu, errealitate ezberdinak ezagutu, momentu magikoen bilduma egin eta
besarkada goxoak jaso ditugun egunak izan dira. Egun hauetan beste edozeren gainetik zoriontsu
sentitu gara. Topikotzat jo daitekeen arren, horrelako esperientzia baten ostean jaso duzuna eman
duzuna baina gehiago izan denaren sentipena geratzen da.
Bihotz-bihotzez eskertu nahiko genieke lerro hauek zorion malkoez idaztea posible egin duten pertsona guztiei, bizipen hau bizi izan dugun onena izateaz arduratu direnei. Eskerrik asko barnetegiko
mutilei hainbeste irakatsi eta oroitzapenetarako hainbeste momentu eskaintzeagatik, Anai elkarte eta
barnetegiko lan taldeari orokorrean, etxean bezela sentiarazteagatik; Gabriel, Daniela, Julian eta gainontzeko Plataforma Solidarioko
bolondresei ilusio eta gogoa helarazteagatik; Plataformako umeei
inoiz irribarrea ez galdu eta
zoriontasuna transmititzeagatik,
Islas del Palmar auzoko bizilagunei beraien etxe eta bihotzak irekitzeagatik; eta eskerrak zuei ere
lehen momentutik gure proiektuan sinestu eta berau babesteagatik, zuen laguntzarik gabe hau
dena ezinezkoa izango litzateke.
Izan ere, momentu batzuetan hitzek ezin azaldu dezakete sentitzen dugun guztia, eskerrik asko
hainbestegatik!
11
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Jende xumea Zarautz
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tras casi dos años de preparación repletos
de reuniones, aprendizajes y dinámicas
varias el pasado 11 de julio embarcamos
en la que ahora definimos como “la mejor
experiencia de nuestras vidas”. Cerca de
doce horas de vuelo bastaron para que
aterrizásemos en la ciudad boliviana de
Santa Cruz de la Sierra, donde nada más
salir del aeropuerto nos dimos cuenta de la
realidad tan distinta a la nuestra a la que
nos enfrentábamos. Cargados con pesadas maletas y emociones contrapuestas llegamos al lugar que durante aquellos 35
días sería nuestro hogar, el internado José
Mercado Aguado. Era allí donde nos esperaban los 46 internos, aquellos chicos de
entre 12 y 18 años que tantos bonitos momentos nos brindaron y tanto nos enseñaron. Nuestra actividad en el internado se centró mayoritariamente en ofrecer acompañamiento a los chicos, ayudándoles tanto con las tareas escolares como en el tiempo libre. Asimismo hicimos labores de mantenimiento rehabilitando un patio y pintando las ventanas de las habitaciones de los internos. Incluso llegamos a escribir frases inspiradoras en el hogar para que nuestra huella esté siempre presente.
Nuestra labor, sin embargo, no se limitó al internado José Mercado Aguado, también tuvimos la ocasión de ayudar en Plataforma Solidaria. Esta Asociación Civil sin Ánimo de Lucro se encuentra en el
barrio Islas del Palmar, en el octavo anillo de la ciudad, y ofrece múltiples servicios, como el de guardería o comedor, a las familias desfavorecidas. Allí también hicimos labores de mejora de las instalaciones, ayudamos preparando las comidas y estuvimos con los niños de la guardería. La actividad
que realiza esta asociación, lo mucho que consiguen con tan poco presupuesto y la de sonrisas que
dibujan en la cara de los que más lo necesitan es digno de admiración.
Estas cinco semanas han conformado una experiencia que ninguno de los integrantes del grupo
jamás olvidará. Han sido días en los que hemos sentido fuertes emociones, conocido realidades distintas, coleccionado mágicos momentos y recibido calurosos abrazos. Días en los que por encima de
todo nos hemos sentido increíblemente felices y afortunados. Y es que aunque suene a tópico al final
de una experiencia así la sensación que te inunda es la de que recibes mucho más de lo que das.
Queríamos agradecer de todo corazón a todas y a cada una de las personas que hayan hecho posible que escribiésemos estas líneas con lágrimas de felicidad en los ojos; por hacer de esta vivencia la
mejor de nuestras vidas. Gracias a los chicos del internado por enseñarnos tanto y darnos tantos
momentos para el recuerdo; a los Hermanos de la comunidad y a todo el personal del internado por
ser tan amables con nosotros y hacernos sentir como en casa; a Gabriel, Daniela, Julián y al resto de
voluntarios de Plataforma por contagiarnos su entusiasmo e ilusión; a los niños de Plataforma por
nunca perder su sonrisa y desbordar tanta alegría; a los vecinos de Islas del Palmar por abrirnos sus
corazones y casas; y a todos ustedes por haber creído y apoyado desde un primer momento nuestro proyecto, sin vuestra ayuda nada de esto pudiera haber sido posible. Y es que hay ocasiones en
las que las palabras se quedan cortas… ¡gracias por tanto!
12
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Kantu saioak
Gure txikienei kantatzen ez duenak zorionik ez duela irakasten diegu…
Kultura, belaunaldiz-belaunaldi ahoz-aho transmititu izan dugulako, ipuin eta kantek berebiziko
garrantzia izan dute ezein herritan: ohiturak, pasadizuak, xelebrekeria eta lanturuak… Hitzak sormenez jantzi, eta literatur ale bilakatzen direnez, harribitxi txiki horiek elkarbanatzeko modu erraza dira
kantak.
Badira urte batzuk gure Ikastetxean horiek berreskuratu eta geureganatzeko ahalegin berezia egiteak merezi duela sinistuta, kantu saioak antolatzen hasi ginela. Txikiak zaharragoekin elkartzeak abantaila ugari du, eredu eta ispilu gisa baitituzte maiz. Horregatik, ikasturtean zehar zenbait egunetan
guztiok batera kantu saioak moldatu, eta gure izaera alaia plazaratzen dugu, aspaldiko kantak ezagut ditzaten, eta gaurkoak biharko ere bilaka daitezen.
Denon artean ipuin kontaketaz gozatzen
Aurreko ikasturtean Euskararen Eguna, abenduaren 3an, eta Liburuaren Eguna, Sant Jordi, aitzakiatzat hartuta ipuin kontalari bereziak izan genituen gure geletan. Guraso, eskolako-langile eta
beste irakasle batzuek ipuinak ederki kontatzen dakitela erakutsi ziguten.
Gure koloretako gela bakoitza ipuin-areto bilakatu eta karteldegi dotorea prestatu genuen guraso
batzuen laguntzaz. Gainera, Bulego tailerreko lagunak sarrerak egin eta banatzeaz arduratu ziren.
Horrela, gure txikienek ipuina aukeratu, sarrera eskuratu eta ipuinen mundu majikoaz gozatzeko
aukera izan zuten.
Eskerrik beroenak bi egun berezi hauek, hain berezi egiten lagundu zeniguten guztiei.
13
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Sesiones de canto
Reza un antiguo refrán que quien canta, sus males espanta…
Refranes, cuentos, canciones… son fórmulas que se repiten en todos los pueblos, de incalculable
valor para esa transmisión generacional de historias y pasajes que contienen sabiduría popular.
Palabras tejidas con imaginación y cariño, pequeños tesoros literarios que se pueden compartir de
forma sencilla, precisamente porque para ello han sido creados.
Hace ya unos años que nos propusimos un ilusionante reto: juntarnos para compartir canciones,
para compartir esa cultura que nos recuerda de dónde venimos y a dónde vamos… Por eso nos gusta
hacerlo todos juntos, porque los más pequeños admiran a los más mayores, encuentran referentes
y espejos en los que mirarse, y porque los más mayores sienten que su camino es el que otros ya han
andado, pero también el que otros andarán tras ellos. Pasado, presente y futuro se reúnen en esas
canciones, recordándonos que cantando cada día es mejor.
Entre todos disfrutando del cuentacuentos
El pasado curso, aprovechando el día del Euskera y el día del libro, nos visitaron unos cuentacuentos muy especiales: trabajadores del centro, padres, padres y profesorado nos enseñaron su gran
habilidad para contar cuentos.
Con ayuda de unos padres hicimos una magnífica cartelera para que cada alumno pudiera identificar cada aula con un cuento. Además, nuestros amigos del “Bulego tailerra” confeccionaron y repartieron las entradas. Así, los más pequeños de la escuela no tenían más que elegir el cuento, conseguir la entrada y disfrutar del mágico mundo de los cuentos.
Muchas gracias a todos los que hicisteis posible que este día especial fuera realmente mágico.
14
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Bidezko merkataritza
Badira ikasturte batzuk bidezko merkataritza bultzatzen hasi ginela Ikastetxean.
Hona hemen 10 arrazoi bidezko merkataritzaren haritik tiratzeko:
1. Langileak soldata duina jasotzen duelako.
2. Gizonezko zein emakumezkoek lan beragatik soldata bera jasotzen dutelako.
3. Haurren lan-esplotaziorik ez dagoelako.
4. Ingurumena errespetatzen dutelako.
5. Epe luzerako merkataritza-harremana mantentzen duelako.
6. Ekoizpenaren zati bat aurrez finantzatzen duelako.
7. Erakundeek era demokratikoan funtzionatzen dutelako.
8. Identitate kulturala errespestatzen duelako.
9. Etekinen zati bat komunitate
guztia garatzeko proiektuetan erabiltzen delako.
10. Kalitate handiko produktuak
direlako.
Comercio Justo
Llevamos varios cursos académicos fomentando el comercio justo desde el centro escolar.
Díez razones de peso para optar por el comercio justo:
1. Porque los trabajadores y trabajadoras reciben un salario digno.
2. Porque ellos y ellas reciben el mismo sueldo por la misma tarea.
3. Porque no existe explotación laboral infantil.
4. Porque es respetuoso con el medio ambiente.
5. Porque mantiene una relación comercial a largo plazo.
6. Porque se prefinancia una parte de la producción.
7. Porque las organizaciones funcionan de manera democrática.
8. Porque respeta la identidad cultural.
9. Porque parte de los beneficios se destinan a proyectos de desarrollo para toda la comunidad.
10. Porque son artículos de gran calidad.
15
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Justizia eta Bakea Plana
Egiten dugunaren zentzua ikaslea bere gaitasun guztiak garatzea lortzen duen pertsona izatea lortzean datza, besteei, gizarteari, gizatiarrago izaten laguntzeko erantzukizuna onartzen duen pertsona.
Horregatik, justizian eta bakean hezteaz gain, elementu horiek nortasun elementuak, ezagutza eta
balioak eraikitzeko ardatzak izatea nahi duen eskolaren helburuetan ilusioz bizitzea lortu nahi da, bizitza koherentea izan dezan prestatuz, pertsona hobea izaten laguntzen dioten jarreretan oinarrituta.
Horregatik, eskolaren barneko nahiz kanpoko gizarte harremanak gizatiarragoak, askeak eta elkartasunean oinarritutakoak izatea lortu nahi da.
La Salle eskola batek konprometitu behar du. Justizia eta bakean hezitzeak eskolako bizitza osoa hartzen du. Bost eremutan zabaltzen da: Hezkuntza jarduera, ikastetxeko giroa, antolamendua-kudeaketa,
formazioa eta boluntarioak.
Ikasturte honetarako antolatu ditugun esperientziak taula honetan azaldu nahi dizkizuegu. Batzuk,
eskola ingurutik kanpo eramaten dituzte ikasleak. Beste batzuek ikastetxean bertan integratzen dituzte.
Plan de Justicia y Paz
El sentido de lo que hacemos está en conseguir que nuestros alumnos y alumnas lleguen a ser esa persona que logra desarrollar todas sus potencialidades y acepta la responsabilidad de ayudar en la humanización de los demás, de su sociedad.
Por eso, en los objetivos de la escuela se persigue vivir con ilusión, formando al alumno y alumna para
que tenga una vida coherente, con actitudes favorables a lo que le hace mejor persona. Por eso, se
quiere lograr que las relaciones sociales dentro y fuera del marco escolar sean más humanas, libres y
solidarias.
Creemos que los Centros La Salle tienen que implicarse. La educación para la justicia y la paz no puede
reducirse a un curriculum, sino que debe abrazar toda la vida de la escuela.
Los ámbitos de planificación son cinco: Acción educativa, clima, organización y gestión, formación y
voluntariado.
A continuación os presentamos el abanico de experiencias que hemos programado, dentro del primer
ámbito. Son experiencias que se propician para que los alumnos y alumnas conozcan realidades diferentes. Algunas se realizan fuera del entorno escolar. Otras se integran en la propia escuela.
16
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Justizia eta Bakea proiektuaren esperientzien Taula
Cuadro de experiencias del proyecto Justicia y Paz
IKASGELA - AULA
HH 1-3 urte
ESPERIENTZIA - EXPERIENCIA
Eguneko Zentrora bisita
Eguneko Zentrora bisita
HH 2-4 urte
Zaharren Egoitzara bisita
Udako bolondresak aurkezpena
Eguneko Zentrora bisita
HH 3-5 urte
Zaharren Egoitzara bisita
Udako bolodresak aurkezpena
LH 1. maila
LH 2. maila
LH 3. maila
LH 4. maila
LH 5. maila
LH 6. maila
DBH 1. maila
DBH 2. maila
DBH 3. maila
DBH 4. maila
Gautena
Saharautz
Elikagai bankua- Banco de comida
Gurutze Gorria
“Zero pobrezia” zarauzko Aste solidarioa
Bidezko merkataritza – Comercio Justo
Zaharren Egoitza bisita
ONCE
ASPANOGI
Emaus Ekocenter
GUREAK
Misiolarien esperientzia
Hazbide
Zarauzko Gizarte Zerbitzuak
AESLEME
Donostiako edo Zarauzko “aterpe”
Udako bolondresak (1)
Gizakia Helburu – Proyecto Hombre
Alcohólicos anónimos
Udako bolondresak (2)
17
Z A R A U T Z
18
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
19
2015-2016
ikasturtea
Plangintza
Planificación
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Curso 2015-2016 Kurtsoa
Eskola egutegia / Calendario escolar
21
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Calendario 2015-2016 Egutegia
Haur Hezkuntza Eskolaurrea
SEPTIEMBRE
IRAILA
1-11
EA (2 urte) Famili elkarrizketak
1-11
PRE(2 años) Entrevistas familias
8
Ar
HH 1 (3 urte) Guraso bilera orokorra
8
Ma
HH 1 (3 años) Reunión de familias
11
Or
HH 1 (3 urte) Ate irekiak
11
Vi
HH 1 (3 años) Puertas abiertas
11
Or
HH 2-3 (4,5 urte) Ikasturte hasiera
11
Vi
HH 2-3 (4-5 años) Inicio del curso
14
Al
HH 1 (3 urte) Egokitze hasiera
14
Lu
HH 1 (3 años) Inicio adaptación
14
Al
HH 2-3 (4,5 urte) Jangela
14
Lu
HH 2-3 (4-5 años) Inicio del curso
14
Al
EA (2 urte) Egokitze hasiera
14
Lu
PRE (2 años) Inicio adaptación
28
Al
HH 1-2-3 (3-4-5 urte)
goiz eta arratsaldeko ordutegia
28
Lu
HH 1-2-3 (3-4-5 años)
Horario habitual mañana-tarde
22
Ar
HH 2-3 Guraso bilera orokorra
22
Ma
HH 2-3 Reunión de familias
OCTUBRE
URRIA
Al
EA (2 urte) Ohizko ordutegia
5
Lu
PRE (2 años) Horario habitual
12
Al
Jai eguna
12
Lu
Día festivo
14
Az
EA (2 urte) Guraso bilera orokorra
14
Mi
PRE(2 años) Reunión de familias
5
NOVIEMBRE
AZAROA
11
Ar
9-13
23
Al
Gaztain jana
11
Bokazio Astea
9-13
Jai eguna
23
Og
Euskararen eguna
3
7-8
Al
Jai egunak
15
Ar
HH 3 (5 urte)
Gabonetako abesti emanaldia.
Santa Ana Egoitzan goizez eta
arratsaldez gurasoentzat Ikastetxean.
19
Lr
Jai Solidarioa
22
24
3
Ma
Semana vocacional
Lu
Día festivo
Ju
Día del euskara
7-8
Lu
Días festivos
15
Ma
HH 3 (5 años)
Concierto de Navidad.
Por la mañana en la Residencia
Santa Ana y por la tarde a los padres.
19
Sá
Fiesta Solidaria
Ar
Gabonetako ospakizuna (baserritarrez) 22
Arratsaldez ez dago eskolarik
(jangela itxia)
Ma
Celebración Navidad
(vestidos de casero)
A la tarde no hay clases
(comedor cerrado)
Og
Olentzeroren kalejira
24
Ju
Pasacalles de Olentzero
URTARRILA
ENERO
11
Bigarren hiruhilabetearen hasiera
11
Bakearen Astea
25-29
Al
25-29
Og
Lu
Inicio segundo trimestre
Semana de la Paz
FEBRERO
OTSAILA
4
Castañada
DICIEMBRE
ABENDUA
22
Preescolar Educación Infantil
Santa Ageda eguna (goiz buelta)
4
Ju
Santa Águeda (salida de mañana)
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
5
Or
Ihauteri jaialdia goizez.
Arratsaldez ez dago eskolarik
(jangela itxia)
5
Vi
Carnavales por la mañana.
A la tarde no hay clases
(comedor cerrado)
8
Al
Jai eguna
8
Lu
Día festivo
HH 2 (4 urte) Zirkoa
¿??
???
MARZO
MARTXOA
7-11
18
Or
Proyde-Proega Kanpaina
7-11
Eskola azken eguna
Aste santuko oporrak
18
Al
7-8
Klase hasierak
4
HH 3 (5 urte) Segurako egonaldia
7-8
Último día de clase.
Vacaciones de Semana Santa.
Lu
Comienzo de las clases
HH 3 (5 años) Estancia en Segura
MAYO
MAIATZA
9-13
Campaña Proyde-Proega
Vi
ABRIL
APIRILA
4
HH 2 (4 urte) El Circo
La Salle astea
9-13
Semana La Salle
13
Or
La Salle eguna
Arratsaldez ez dago eskolarik
(jangela itxia)
13
Vi
Día de La Salle
A la tarde no hay clases
(comedor cerrado)
20
Or
Santa Marinako Danborrada
20
Vi
Santa Marinako Tanborrada
28
Lr
Sendiaren eguna
28
Sá
Día de la Familia
JUNIO
EKAINA
HH 3 (5 urte) Musika emanaldia
7
13-21
Klaseak goizez bakarrik.
13-21
Clases sólo por la mañana.
21
Ikasturteko azken eskola eguna.
Udako opor garaiaren hasiera.
21
Último día del curso escolar.
Inicio periodo vacacional de
verano.
7
Ar
Ma
HH 3 (5 años) Concierto musical
23
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Calendario 2015-2016 Egutegia
Lehen Hezkuntza
Educación Primaria
IRAILA
SEPTIEMBRE
11
Al
Ikasturte hasiera (aurkezpena)
11
Lu
Inicio curso escolar (presentación)
14
Og
Jangela zerbitzuaren hasiera
14
Ju
Inicio servicio comedor
18
Or
LH 3-4 Zinemaldia
18
Vi
LH 3-4 Zinemaldia
23
Az
LH 1-2 Guraso bilera orokorra
23
Mi
LH 1-2 Reunión de familias
29
Ar
LH 3-4 Guraso bilera orokorra
29
Ma
LH 3-4 Reunión de familias
29
Ar
LH 1: Getariara irteera
29
Ma
LH 1: excursión a Getaria
OCTUBRE
URRIA
LH4 Igeriketa hasiera (urriak 26 arte)
5
Lu
Ar
LH 5-6 Guraso bilera orokorra
6
Ma
LH 5-6 Reunión de familias
Vi
LH3 irteera: Albaola
9
Or
LH3: excursión a Albaola
Ar
LH3 Igeriketa hasiera (Azaroak 16 arte) 27
Ma
LH 3 Inicio piscina (hasta el 16 de
noviembre)
5
Al
6
9
27
LH1: excursión a Getaria
LH1 irteera: Getaria
28-30
LH 6 Arotz Enea
Ar
28-30
LH 6 Arotz Enea
NOVIEMBRE
AZAROA
3
Gaztain jana+Kantu saioa (1)
3
Ma
LH 5 Visita al vertedero
LH 5 irteera Zabortegira
Bokazio Astea
9-13
Semana vocacional
23
Al
Jai eguna
23
Lu
Día festivo
26
Og
LH 5 irteera: Titirijai
26
Ju
LH 5 Excursión a Titirijai
DICIEMBRE
ABENDUA
3
Og
7-8
Euskararen eguna
3
Jai eguna
7-8
Ju
Día del euskara
Día festivo
15
Ar
LH 4 Gabonetako abesti emanaldia
15
Ma
LH 4 Concierto de Navidad
13
Lr
Jai Solidarioa
13
Sá
Fiesta Solidaria
LH 2 “Min mamutxoa”
antzerki emanaldia
14-18
14-18
LH 2 “Min mamutxoa”
Representación teatral
22
Ar
Gabonetako ospakizuna (baserritarrez) 22
Arratsaldez ez dago eskolarik
(jangela itxia)
Ma
Celebración Navidad
(vestidos de casero)
A la tarde no hay clases
(comedor cerrado)
24
Og
Olentzeroren kalejira
24
Ju
Pasacalles de Olentzero
URTARRILA
ENERO
11
Al
Bigarren hiruhilabetearen hasiera
11
Lu
Inicio segundo trimestre
19
Ar
LH1-Ekainberrira irteera
19
Ma
LH1- Visita a Ekainberri
Bakearen Astea
25-29
25-29
24
Castañada+Kantu saio (1)
LH2: excursión Edad Media (Zarautz)
LH2 irteera: Erdi Aroa (Zarautz)
9-13
LH 4 Inicio piscina (hasta el 26 de
octubre)
Semana de la Paz
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
FEBRERO
OTSAILA
9
Ar
LH 2 igeriketa hasiera (martxoak 7 arte) 9
Ma
LH 2 piscina (hasta el 7 de marzo)
5
Or
Inauteri jaialdia goizez.
Arratsaldez ez dago eskolarik
(jangela itxia)
5
Vi
Carnavales por la mañana.
A la tarde no hay clases
(comedor cerrado)
8
Al
Jai eguna
8
Lu
Día festivo
12
Or
LH3 irteera: Txuri-Urdin
12
Vi
LH3: salida a Txuri-Urin
LH 5: Teatro-Donostia
LH5: Antzerkia-Donostia
MARZO
MARTXOA
7-11
11
Or
Proyde-Proega Kanpaina
7-11
LH 5 irteera: Eureka
11
Campaña Proyde-Proega
Vi
LH 5: Visita a Eureka
11
Or
LH 4 irteera: Hondarribia
11
Vi
LH 4: excursión a Hondarribia
17
Og
LH 6 irteera: Donostia
17
Ju
LH 6: excursión a Donostia
18
Or
LH 2 Balentziaga museoa
18
Vi
LH 2: visita al Museo Balenciaga
18
Or
Eskola azken eguna
Informe banaketa
Aste santuko oporrak
18
Vi
Último día de clase.
Reparto de Informes.
Vacaciones de Semana Santa.
ABRIL
APIRILA
4
Al
Klase hasierak
4
Lu
Comienzo de las clases
12
Ar
LH 1 Oiasso-Irun
12
Ma
LH 1 Oiasso-Irun
22
Or
LH5 irteera: Zerain
22
Vi
LH4-Astitzen egonaldia
27-29
27-29
MAYO
MAIATZA
2
Al
LH 5: excursión a Zerain
Estancia en Astitz
LH 1 igeriketa hasiera
(maiatzaren 27a arte)
2
Lu
LH1 piscina (hasta el 27 de mayo)
La Salle astea
9-13
13
Or
La Salle eguna
Arratsaldez ez dago eskolarik
(jangela itxia)
13
Vi
Día de La Salle
A la tarde no hay clases
(comedor cerrado)
26
Og
LH 6 irteera: Senda Viva
26
Ju
LH 6: excursión a Senda Viva
28
Lr
Sendiaren eguna
28
Sá
Día de la Familia
9-13
Semana La Salle
JUNIO
EKAINA
2
Og
Kantu saioa (3)
2
Ju
Kantu Saioa (3)
3
Or
LH3 irteera: Goierri
3
Vi
LH3: excursión al Goierri
10
Or
LH-DBH Pagoeta-Laurgain
10
Vi
LH-DBH Pagoeta-Laurgain
???
LH 6 Musika emanaldia
¿??
LH 6 Concierto de Música
6-7
LH 2 Sastarrainen (Zestoa) egonaldia
6-7
LH 2 estancia en Sastarrain
(Zestoa)
13-21
Klaseak goizez bakarrik.
13-21
Clases sólo por la mañana.
21
Ikasturteko azken eskola eguna.
Informe banaketa.
Udako opor garaiaren hasiera.
21
Último día del curso escolar.
Reparto de Informes.
Inicio periodo vacacional de
verano.
25
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Calendario 2015-2016 Egutegia
Bigarren Hezkuntza
SEPTIEMBRE
IRAILA
11
Or
Ikasturte hasiera (aurkezpena)
11
Vi
Inicio curso escolar (presentación)
14
Al
Jangela zerbitzuaren hasiera
14
Lu
Inicio servicio comedor
23
Az
DBH 1 Surf ekintza
23
Mi
DBH 1 actividad de Surf
30
Az
DBH 3-4 Guraso bilera orokorra
30
Mi
DBH 3-4 Reunión de familias
URRIA
OCTUBRE
1-2 Og-Or DBH 1 San Asensio egonaldia
1-2 Ju-Vi DBH 1 Estancia en San Asensio
7
7
Az
DBH 1-2 Guraso bilera orokorra
Mi
DBH 1-2 Reunión de familias
8-9 Og-Or DBH 3 San Asensio egonaldia(Hara)
8-9 Ju-Vi DBH 3 Estancia en San
Asensio(Hara)
9
9
Or
DBH 2 Irteera: Cabarceno
9-13
Vi
DBH 2 Excursión: Cabárceno
DBH 4 Irteera: Bilbo
DBH 4 Excursión: Bilbo
(Guggenheim eta elkarbanatuz)
(Guggenheim eta elkarbanatuz)
NOVIEMBRE
AZAROA
Bokazio Astea
9-13
Semana vocacional
13
Or
DBH 1 HAZBIDE (Pakea eta justizia)
13
Vi
DBH 1 HAZBIDE (Justicia y Paz)
23
Al
Jai eguna
23
Lu
Día festivo
24
Ar
DBH 3 “Don Quijote de la Mancha”
antzerkia
24
Ma
DBH 3 Teatro “Don Quijote de la
Mancha”
DICIEMBRE
ABENDUA
Euskararen eguna
3
7-8 Al-Ar
Jai egunak
7-8 Lu-Ma Día festivo
13
Lr
Jai Solidarioa
13
Sá
Fiesta Solidaria
22
Ar
Informe banaketa (1. hiruhilabetea)
22
Gabonetako ospakizuna (baserritarrez)
Arratsaldez ez dago eskolarik
(jangela itxia)
Ma
Reparto de Informes (1. trimestre)
Celebración Navidad (vestidos de
casero)
A la tarde no hay clases
(comedor cerrado)
24
Az
Olentzeroren kalejira
24
Mi
Pasacalles de Olentzero
3
Az
Mi
Día del euskara
URTARRILA
ENERO
11
Al
Bigarren hiruhilabetearen hasiera
11
Lu
Inicio segundo trimestre
19
Ar
DBH 4 “La casa de Bernarda Alba”
19
Ma
DBH 4 Teatro “La casa de Bernarda
Alba”
Bakearen Astea
25-29
25-29
26
Educación Secundaria
Semana de la Paz
29
Or
Bake ospakizuna
29
Vi
Celebración de la Paz
27
Az
DBH 4 SEIN aurkezpenak
27
Mi
DBH 4 SEIN presentaciones
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
FEBRERO
OTSAILA
3
Az
DBH 4 SEIN aurkezpenak
3
Mi
DBH 4 SEIN presentaciones
5
Or
Inauteri jaialdia goizez.
Arratsaldez ez dago eskolarik
(jangela itxia)
5
Vi
Carnavales por la mañana.
A la tarde no hay clases
(comedor cerrado)
8
Al
Jai eguna
8
Lu
Día festivo
16
Ar
DBH 3 SEIN aurkezpenak
16
Ma
DBH 3 SEIN presentaciones
23
Ar
DBH 3 SEIN aurkezpenak
23
Ma
DBH 3 SEIN presentaciones
MARZO
MARTXOA
7-11
18
Or
Proyde-Proega Kanpaina
7-11
Informe banaketa (2. hiruhilabetea)
Eskola azken eguna
Aste santuko oporrak
18
Al
4-8
8
14
Or
Og
Vi
Reparto de Informes (2. trimestre)
Último día de clase.
Vacaciones de Semana Santa
Lu
Inicio tercer trimestre
ABRIL
APIRILA
4
Campaña Proyde-Proega
Hirugarren hiruhilabetearen hasiera
4
DBH 4 Ikasbidaia
4-8
DBH 1 Irteera: Oñati
8
DBH 4 Viaje de estudios
Vi
DBH 1 Excursión: Oñati
DBH 3 Irteera : Iparraldea
DBH 3 Excursión: Iparraldea
DBH 2 AESLEME (Pakea eta justizia)
DBH 2 AESLEME (Justicia y Paz)
18
Al
DBH 2 SEIN aurkezpenak
18
Lu
DBH 2 SEIN presentaciones
21
Og
DBH 1 SEIN aurkezpenak
21
Ju
DBH 1 SEIN presentaciones
25
Al
DBH 2 SEIN aurkezpenak
25
Lu
DBH 2 SEIN presentaciones
28
Og
DBH 1 SEIN aurkezpenak
28
Ju
DBH 1 SEIN presentaciones
MAYO
MAIATZA
3
Ar
6
Or
9-13
DBH 4A Eskalada ekintza
3
Ma
Vi
DBH 4B Eskalada ekintza
6
La Salle astea
9-13
DBH 4A Actividad de escalada
DBH 4B Actividad de escalada
Semana La Salle
13
Or
La Salle eguna
Arratsaldez ez dago eskolarik
(jangela itxia)
13
Vi
Día de La Salle
A la tarde no hay clases
(comedor cerrado)
28
Lr
Sendiaren eguna
28
Sá
Día de la Familia
JUNIO
EKAINA
10
Or
13-17
LH-DBH Pagoeta-Laurgain
10
Klaseak goizez bakarrik.
13-17
Vi
LH-DBH Pagoeta-Laurgain
Clases sólo por la mañana.
17
Or
Informe banaketa (3. hiruhilabetea)
Ikasturteko azken eskola eguna.
Udako opor garaiaren hasiera.
17
Vi
Reparto de Informes (3. trimestre)
Último día del curso escolar.
Inicio periodo vacacional de
verano.
24
Or
Arrunten eta apartekoen banaketa
24
Vi
Reparto de globales y
extraordinarias
28
Ar
Erreklamazio eguna
28
Ma
Día de reclamaciones
27
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
Bilerak datak / Fechas de reuniones
1. FAMILI BILERAK / REUNIONES DE FAMILIAS
(Aretoan eta geletan / En el salón de actos y aulas)
Irailak – Septiembre
08
22
23
29
HH 1. (3 urte) / Infantil 1. (3 años)
HH 2. eta 3. (4 eta 5 urte) / 2º y 3º de Inf. (4 y 5 años)
LH 1. eta 2. / Primaria 1º y 2º
LH 3. eta 4. / Primaria 3º y 4º
Urriak – Octubre
06
07
30
15
LH 5. eta 6. / Primaria 5º y 6º
DBH 1. eta 2. / Secundaria 1º y 2º
DBH 3. eta 4. / Secundaria 3º y 4º
ESKOLAURREA (2 urte) / Preescolar (2 años)
2. GURASO-ESKOLA / ESCUELA DE PADRES/MADRES
(Liburutegian / En la biblioteca)
Urtean zehar 5-6 saio burutuko ditugu; oraindik datak zehaztu gabe daude.
Durante el curso escolar habrá 5-6 sesiones; las fechas están sin determinar.
3. ESKOLA KONTSEILUA / CONSEJO ESCOLAR
(Juntako biltokian / En la sala de juntas)
Azaroak
Martxoak
Maiatzak
25
11
25
Noviembre
Marzo
Mayo
4. GURASO ORDEZKARIAK / PADRES DELEGADOS DE CLASE
(Liburutegian / En la biblioteca)
Azaroak
Otsailak
Maiatzak
28
04
17
04
Noviembre
Febrero
Mayo
I K A S T E T X E A
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Antolaketa orokorra / Organización general
Zuzendaria / Director
Aran Lertxundi Manterola
[email protected]
Altxata ezkerretik eskubira: Leire LEKUBERRI, Marina FERNÁNDEZ, Mirari MNEDIZABAL, Arantxa ZURUTUZA, Irati ARGOTE,
Josune ARETXAEDERRA, Fátima EPELDE.
Eserita ezkerretik eskubira: Mikel GURMENDI, Ganix GESALAGA, Izaga TEJERA, Irune URBIETA, Nerea BERECIARTUA, Maider
GARATE, Aintzane IZETA.
Koordinatzaileak / Coordinadores
HH
Irune Urbieta Alberdi
LH
Xabier Garate Ayestaran
DBH Edurne González Betelu
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Eskolaurrrea eta Haur Hezkuntza / Preescolar y Educación Infantil
0.A
Aintzane Izeta Andia
[email protected]
0.B
Marina Fernández Ajuria
[email protected]
0.D
Irune Urbieta Alberdi
[email protected]
1.A
Nerea Bereciartua Villarta
[email protected]
1.B
Maider Garate Unanue
[email protected]
2.A
Marian Manterola Aranburu
[email protected]
2.B
Izaga Tejera Mutiozabal
[email protected]
3.A
Mirari Mendizabal Arsuaga
[email protected]
3.B
Arantxa Zurutuza Salsamendi
[email protected]
Mikel Gurmendi Eizagirre, 2 urteko laguntzailea
[email protected]
Leire Lekuberri Alberdi, 4-5 urteko laguntzailea
[email protected]
Ganix Gesalaga Fernández, 3 urteko egokitze garaia
29
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Altxata ezkerretik eskubira: Iraide BIRUMBRALES, Jon ARRUTI, Alex GAZTAÑAZPI, Mila AZKUE, Elena URDANGARIN, Xabier
GARATE, Jone TELLERIA, Arian MARTIN, Gurutze ORTEGA, Oscar UYARRA.
Eserita ezkerretik eskubira: Josean BLANCO, Maria BERRIOZABAL, Olaia TELLERIA, Inma EIZAGIRRE, Axier AGOTE, Ander
GUARRETXENA, Amaia OTAEGI, Elena MARCOS, Maider KAPEROTXIPI.
Lehen Hezkuntza / Educación Primaria
1.A
Oscar Uyarra Larrañaga
1.B
Amaia Otaegui Iturralde
2.A
Asier Agote Glez Txabarri
2.B
Inmaculada Eizagirre Larrañaga
Lore Gereka Etxeberria
3.A
Alex Gaztañazpi Zaldua
3.B
Elena Marcos Etxaide
4.A
Milagros Azkue Murgiondo
4.B
Elena Urdangarin Mendizabal
5.A
Arian Martin Fragoso
5.B
Myriam Bastarrika Makazaga
6.A
Gurutze Ortega Lazcano
6.B
Jone Miren Telleria Arrieta
Xabier Garate Ayestaran
Ander Guarretxena Astigarraga
Jon Arruti Altube
Maria Berriozabal Díaz
30
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Altxata atzean ezkerretik eskubira: Nerea LARRAÑAGA, Iñaki ARRILLAGA, Agurtzane URBIETA, Ana ERRASTI, Jone LUCAS,
Karmelo MENDIZABAL.
Altxata aurrean ezkerretik eskubira: Alex GAZTAÑAZPI, Idoia ARTOLA, Ainara ESNAL, Maria IZETA, Miren AZKUE, Aran LERTXUNDI.
Eserita ezkerretik eskubira: Patxi PAGOLA, Edurne GONZÁLEZ, Iurre SALABERRIA, Josune MENDOZA, Haitz ALBERDI, Arantxa
GUARRETXENA, Amaia BELARTIETA, Laida BELARBIDE.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza / Educación Secundaria Obligatoria
1.A
Idoia Artola Malangre
[email protected]
1.B
Ainara Esnal Amundarain
[email protected]
2.A
Patxi Pagola Goldaracena
[email protected]
2.B
Amaia Belartieta Lasa
[email protected]
3.A
Iñaki Arrillaga Errazti
[email protected]
3.B
Josune Mendoza Azcona
[email protected]
4.A
Nerea Larrañaga Labaka
[email protected]
4.B
Arantxa Guarretxena Astigarraga
[email protected]
Maria Izeta Gabirondo
[email protected]
Karmelo Mendizabal Irigoien
[email protected]
Ana Errasti Ubera
[email protected]
Aran Lertxundi Manterola
[email protected]
Jone Lucas Asteasuinzarra
[email protected]
Agurtzane Urbieta Arrizabalo
[email protected]
Edurne González Betelu
[email protected]
Iurre Salaberria Mendiola
[email protected]
31
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Altxata ezkerretik eskubira: Alex GAZTAÑAZPI,Edurne GONZÁLEZ, Maite PARDINA, Xabier GARATE.
Eserita ezkerretik eskubira: Irune URBIETA, Aran LERTXUNDI, Xabier ALBERDI.
Pastoraltza Koordinatzailea / Coordinador de Pastoral
Alex Gaztañazpi Zaldua
[email protected]
Kalitateko koordinatzailea / Coordinador de Calidad
Maite Pardina Larrarte
[email protected]
Orientazio eta Laguntza Gelak / Orientación y Aulas de Apoyo
Maite Pardina Larrarte
Orientatzailea
[email protected]
Olaia Telleria Múgica
Laguntza gela
[email protected]
Haritz Alberdi Arrillaga
Laguntza gela
[email protected]
Miren Josune Aretxaederra
Laguntza gela
[email protected]
Eskolaz kanpoko ekintzen koordinatzailea / Coordinador de actividades extraescolares
Borja Valor
[email protected]
32
Gela Egonkorra / Aula Estable
Itziar Erzibengoa Aizpiolea
Eukene Iturriza Agirre
[email protected]
[email protected]
Laguntza espezialistak
Miren Azkue Garate
Maider Kaperotxipi Iruretagoiena
Irati Argote Uria
Laida Belarbide Sagarna
Fatima Epelde iribarren
Iraide Birumbrales Gamboa
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Altxata ezkerretik eskubira: Carol NAPAL, Ana MTEZ DE LAHIDALGA, Ekaitz BERASALUZE, Xabier ALBERDI.
Eserita ezkerretik eskubira: Marian GALARRAGA, Iñigo ZALDUA, Amaia AGOUES.
Administrazioa eta zerbitzuak / Administración y servicios
Gerentea / Gerente
Xabier Alberdi Linazasoro
Idazkaria / Secretaria
Maria Izeta / Jone Lucas
Idazkaritza / Secretaría
Maite Agoües Zubeldia
Marian Galarraga Aiestaran
Amaia Agoües Ameztoi
Iñigo Zaldua Telleria
Jangela zerbitzua
Servicio de comedor
Ana Martinez de Lahidalga Caballero
Carol Napal Astigarraga
Esther Fernández Revuelta
Garbiketa Zerbitzua
Servicio de limpieza
Mari Carmen Arambarri Azpeitia
Carol Napal Astigarraga
Maria Jesús Pedrosa Pardina
Junkal Lucas Azpeitia
Mari Angeles Villar Fernández
Mantenimendua eta zaintza
Mantenimiento y cuidado
Ekaitz Berasaluze Ostolaza
Eskolaz kanpoko ekintzen koordinatzailea
Coordinador de actividades extraescolares y
deportivas
Borja Valor Portalo
Garraio zerbitzua
Servicio de transporte escolar
Ulacia autobus enpresa
33
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Gobernu arloa / Área de gobierno
1. IKASTETXEKO ORGANIGRAMA / ORGANIGRAMA DEL CENTRO
Zuzendaritza Taldea / Equipo Directivo
Aran Lertxundi Manterola
Irune Urbieta Alberdi
Xabier Garate Aiestaran
Edurne González Betelu
Xabier Alberdi Linazasoro
Maite Pardina Larrarte
Alex Gaztañazpi Zaldua
Zuzendaria / Director
HHko koord. / Coordinadora de Infantil
LHko koord. / Coordinador de Primaria
DBHko koord./ Coordinadora de Secundaria
Gerentea / Gerente
Orientatzailea / Orientadora
Pastoraltza ard. / Responsable de Pastoral
Talde Pedagogikoa / Equipo Pedagógico
Aran Lertxundi Manterola
Irune Urbieta Alberdi
Xabier Garate Aiestaran
Edurne González Betelu
34
Zuzendaria / Director
HHko koord. / Coordinadora de Infantil
LHko koord. / Coordinador de Primaria
DBHko koord./ Coordinadora de Secundaria
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
2. BATZORDE TITULARRA / JUNTA DIRECTIVA TITULAR
Lehendakaria / Presidente
Iñigo Rico Iturrino
Lehendakari ordea / Vicepresidente
Olatz Mercader Echave
Idazkaria / Secretaria
Mª Rosa Aramburu Díaz
Idazkari ordea / Vicesecretario
Koldo Lizarazu Etxebeste
Diruzaina / Tesorera
Irene Iribar Del Rey
Batzorkidea / Vocal
Juan Mari Calleja Díez
Ane Garmendia Placencia
Iratxe Beloki Cáceres
Andoni Roteta Atxega
3. ESKOLA KONTSEILUA / CONSEJO ESCOLAR
Presidentea / Presidente
Aran Lertxundi Manterola
Titularraren ordezkariak / Representantes de la entidad titular
Xabier Alberdi Linazasoro
Maite Etxaniz Balentziaga
Nagore Olaskoaga Etxabe
Irakasleen ordezkariak / Representates de los profesores
Elena Urdangarin Mendizabal
Irune Urbieta Alberdi
Iñaki Arrillaga Errazti
Arantxa Guarretxena Astigarraga
Gurasoen ordezkariak / Representates de los padres
Rosa García Arrona
Xabier Loidi Udabe
Ana Erostarbe Madrazo
Idoia Alberdi Léniz
Administrazio eta Zerbitzuen Ordezakaria / Representante del Personal de Administración y servicios
Iñigo Zaldua Telleria
Ikasleen ordezkariak / Representantes de los alumnos
Imanol Eizagirre Hurtado
Janire Martín García Gil
35
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Gurasoen ordezkariak / Delegados de padres
36
Maila
Curso
Gurasoak
Padres
Seme/alaba
Hijo/hija
EA-A
Amaia Iribar Manterola
Anartz Martínez Iribar
EA-B
Irma Gallastegui Rodríguez
Xabier Garate Gallastegui
EA-D
Isabel Estrada Aguirrezabala
Eneko Domínguez Estrada
HH1A
Amaia Jiménez Aizpurua
Asier Maiz Jiménez
HH1B
Araitz Ezkurdia Dávila
Beñat Girón Ezkurdia
HH2A
Nerea Agote Berrueta
Enara Rodríguez Agote
HH2B
Aitana Lertxundi Manterola
Alain Goikoetxea Lertxundi
HH3A
Latifa El Kadi Ajahiou
Iker Alarma El Kadi
HH3B
Judith Muguerza Iraola
Marta Unzueta Muguerza
LH1A
Jon Zulaika Arrizabalaga
Pablo Zulaika Casado
LH1B
Edurne Alberdi Sagastizabal
Mattin Agirrezabalaga Alberdi
LH2A
Maria Isabel Calle Romero
Nora Díaz Calle
LH2B
Fernando López Permisán
Elene López Ruiz
LH3A
Ane Garmendia Placencia
Mireia Camino Garmendia
LH3B
Elena De Benito Martín
Lucia Arauzo De Benito
LH4A
Hugo Arocena Egido
Iñigo Arocena Martínez
LH4B
Maria Pampín Rodríguez
Telmo Ugarte Pampín
LH5A
Iñigo Ugarte Aramburu
Irene Ugarte Pampín
LH5B
Maite Díez Sánchez
Leire Zarraonandia Díez
LH 6A
Nora Carrera Aramberri
Xabier Sudupe Carrera
LH6B
Lourdes Esnal Ecenarro
Manex Zubizarreta Esnal
DBH1A
Leire Ascasibar Iturralde
Markel Epelde Ascasibar
DBH1B
Amaia Olascoaga Berazadi
Fiona Dodds Olascoaga
DBH2A
Arantxa Mitxelena Etxabe
Jon Calleja Mitxelena
DBH2B
Juan Manuel Roteta Etxabe
Nikolas Roteta Glez de Chávarri
DBH3A
Larraitz Iraola Manzisidor
Irati Azpeitia Iraola
DBH3B
Cristina Balerdi Aizpurua
Itziar Zabala Balerdi
DBH4A
Idoia Alberdi Leniz
Leire Marauri Alberdi
DBH4B
Erramun Etxabe Jauregi
Julen Etxabe Gurrutxaga
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Ikasle ordezkariak / Alumnos delegados de clase
Maila / Curso
Ikaslea / Alumno
DBH 1A
Aimar Alonso eta Nora Eizagirre
DBH 1B
Diego Iñarrairaegui eta Nerea Barranco
DBH 2A
Maite Fernández de Casadevante eta Ander Rico
DBH 2B
Lander Ameztoy eta Iraide Etxabe
DBH 3A
Mikel Juaristi eta Leire Zufiria
DBH 3B
Jaime Morales eta Leire Barandiaran
DBH 4A
Alex Emparanza eta Uxue Bidezabal
DBH 4B
Janire Martín eta Eneko Aguinaga
37
2015-2016
ikasturtea
Informazio orokorra
Información general
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Kuotak / Cuotas
ESKOLA - COLEGIO (2015)
Ordutegia
Horario
1. ESKOLAURREA (2 urte) 9:00-12:30
Preescolar (2 años)
9:00-16:30
Ekarpena
Aportación
Zaintza
Cuidado
Bazkidea
Socio
24,50 €
51,60 €
18,15 €
24,50 €
69,75 €
24,50 €
51,60 €
27,10 €
27,10 €
GUZTIRA
TOTAL
2. HH-LH-DBH (3-16 urte)
Infantil-Primaria-Secundaria
(3 a 16 años)
27,10 €
* 12 hilabetetan ordaintzen da / 12 mensualidades
HAURTZAINDEGIA (2-12 urte)
Guardería (2-12 años)
* 10 hilabetetan ordaintzen da / 10 mensualidades
7:45-9:00
28,00 €
AUTOBUSA - AUTOBÚS (2015-2016)
ZARAUTZ
GETARIA
ORIO
4 bidaia / 4 viajes
56,30 €
2 bidaia / 2 viajes (langela erabiltzen dutenentzat - solo válido
para los que utilizan el comedor)
39,95 €
2 bidaia / 2 viajes (eguerdian ez dago zerbitzurik - al mediodía
no hay servicio)
63,25 €
2 bidaia / 2 viajes (eguerdian ez dago zerbitzurik - al mediodía
no hay servicio)
64,60 €
* 10 hilabetetan ordaintzen da, irailetik-ekainera / 10 mensualidades de septiembre a junio
JANGELA / COMEDOR (2015-2016)
Hileko kuota / Cuota mensual
75,60 €
Haur Hezkuntzako zaintza gehigarria / Plus por el cuidado de Ed. Infantil
16,80 €
6,50 €
Aldizkako bazkariak / Comidas sueltas
* 10 hilabetetan ordaintzen da, irailetik-ekainera / 10 mensualidades, de septiembre a junio
Familia ugarientzat laguntza / Ayuda a las familias numerosas:
• Lehenengo semeak/alabak eskola kuota eta familiakoa ordaintzen ditu.
El primer hijo paga la cuota escolar más la familiar.
• Bigarren semeak/alabak eskolakoa bakarrik ordaintzen du.
El segundo hijo paga únicamente la cuota escolar.
• Hirugarren semeak/alabak eskolako kuotaren erdia bakarrik ordaintzen du.
El tercer hijo paga exclusivamente la mitad de la cuota escolar.
• Laugarren semeak/alabak ez du ezer ordaintzen.
El cuarto hijo no paga nada.
40
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Goiz txokoa / Servicio de guardería
Haurtzaindegi-zerbitzua honakoa izango da:
ERABILTZAILEAK
Zerbitzu hori erabiltzeko asmoa agertu eta horretan izena eman nahi duten Haur eta Lehen
Hezkuntzako Ikasleak.
ORDUTEGIA
Goizeko 7:45etatik 9:00etara. Denbora amaiturik, haurrak beren ikaskideekin batera itzuliko
dira ikasgeletara.
LEKUA
Eskolaurreko geletan.
EGUTEGIA
(Eskola-egutegiaren arabera)
Hasiera
irailaren 14a
Amaiera
ekainaren 21a
KUOTA
28,00 €
El servicio de guardería queda de la siguiente manera:
USUARIOS
Alumnos de Infantil y Primaria. que han manifestado su intención de utilizar dicho servicio y
aquellos que se deseen apuntar.
HORARIO
De 7:45 a 9:00 de la mañana. Finalizado el tiempo los alumnos se incorporarán con el resto
de compañeros a sus clases.
LUGAR
En las aulas de Preescolar.
CALENDARIO
(Según el calendario escolar)
Inicio
14 de septiembre
Finalización
21 de junio
CUOTA
28,00 €
41
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Ikasle kopurua gelaz / Gela banatuta
GELA
EA-A
MUTIL
TUTOREA
Eskolaurrea 2 urte A
16
8
8
Aintzane Iceta Andia
EA-B
Eskolaurrea 2 urte B
16
9
7
Marina Ajuria Fernandez
EA-D
Eskolaurrea 2 urte D
16
9
7
Irune Urbieta Alberdi
EA-E
Hiru urtekin hasiko dira
1
0
1
HH1A
Haur Hezkuntza 3 urte A
20
8
12
Nerea Bereziartua Villarta
HH1B
Haur Hezkuntza 3 urte B
22
9
13
Maider Garate Unanue
HH2A
Haur Hezkuntza 4 urte A
22
11
11
Marian Manterola Aramburu
HH2B
Haur Hezkuntza 4 urte B
22
11
11
Izaga Tejera Mutiozabal
HH3A
Haur Hezkuntza 5 urte A
25
11
14
Mirari Mendizábal Arsuaga
HH3B
Haur Hezkuntza 5 urte B
25
11
14
Arantza Zurutuza Salsamendi
185
87
98
HAUR HEZKUNTZAN
LH1A
Lehen Hezkuntza 1. maila A
27
14
13
Oskar Uyarra Larrañaga
LH1B
Lehen Hezkuntza 1. maila B
28
13
15
Amaia Otaegi Iturralde
LH2A
Lehen Hezkuntza 2. maila A
28
15
13
Asier Agote Glez. Txabarri
LH2B
Lehen Hezkuntza 2. maila B
28
11
17
Inma Eizaguirre Larrañaga
LH3A
Lehen Hezkuntza 3. maila A
27
13
14
Alex Gaztañazpi Zaldua
LH3B
Lehen Hezkuntza 3. maila B
28
13
15
Elena Marcos Etxaide
LH4A
Lehen Hezkuntza 4. maila A
26
13
13
Mila Azkue Murgiondo
LH4B
Lehen Hezkuntza 4. maila B
27
13
14
Elena Urdangarin Mendizábal
LH5A
Lehen Hezkuntza 5. maila A
27
15
12
Arian Martin Fragoso
LH5B
Lehen Hezkuntza 5. maila B
28
18
9
Myriam Bastarrika Makazaga
LH6A
Lehen Hezkuntza 6. maila A
24
8
16
Gurutze Ortega Lazkano
LH6B
Lehen Hezkuntza 6. maila B
25
10
15
Jone Telleria Arrieta
323
156
167
LEHEN HEZKUNTZAN
42
IKASLE NESKA
DBH1A
Bigarren Hezkuntza 1. maila A
28
16
12
Idoia Artola Malangre
DBH1B
Bigarren Hezkuntza 1. maila B
30
17
13
Ainara Esnal Amundarain
DBH2A
Bigarren Hezkuntza 2. maila A
30
16
14
Patxi Pagola Goldarazena
DBH2B
Bigarren Hezkuntza 2. maila B
29
13
16
Amaia Belartieta Lasa
DBH3A
Bigarren Hezkuntza 3. maila A
25
12
13
Iñaki Arrillaga Errazti
DBH3B
Bigarren Hezkuntza 3. maila B
24
12
12
Josune Mendoza Azcona
DBH4A
Bigarren Hezkuntza 4. maila A
20
8
12
Nerea Larrañaga Labaka
DBH4B
Bigarren Hezkuntza 4. maila B
19
8
11
Arantxa Guarretxena
BIGARREN HEZKUNTZAN
204
102
102
GUZTIRA
712
345
367
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Autobusak / Autobuses
43
Z A R A U T Z
Autobusak / Autobuses
44
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
45
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Cambridg / Cambridge
CAMBRIDG ESOLEKO INGELES-AZTERKETAK LA SALLEN
EXÁMENES DE INGLÉS CE CAMBRIDGE ESOL EN LA SALLE
Ikasleek, irakasleek eta hezkuntza-komunitateak egin ahal izango dituzten azterketak hauek dira:
Los exámenes que podrán realizar los alumnos, el profesorado y la comunidad educativa son:
1. Young Learners English Tests (YLE) A2 maila arte
7 eta 12 urte arteko haurrei zuzenduak daude eta horien xedea ingelesa ikastera animatzea
eta bultzatzea da. (Starters – Movers – Flyers)
Destinado a niños entre 7 y 12 años, tienen como objetivo animarlos y estimularlos en su
aprendizaje del inglés. (Starters – Movers – Flyers)
2. Key English Test (KET) A2 maila
KET izenekoa oinarrizko azterketa bat da, sarri erabiltzen diren eta eguneroko bizitzari aipamen zuzena egiten dioten ahozko eta idatzizko testuekin lan egiteko gaitasuna neurtzen duena.
El KET es un examen elemental que evalúa la habilidad para trabajar con textos orales y
escritos de uso frecuente que hagan referencia directa a la vida cotidiana.
3. Preliminary English Test (PET) B1 maila
PET izenekoa maila ertaineko azterketa bat da, egoera ezagunei aipamena egiten dieten
ahozko eta idatzizko testuekin lan egiteko gaitasuna neurtzen duena.
El PET es un examen intermedio que evalúa la habilidad para trabajar con textos orales y
escritos de uso frecuente que hagan referencia a situaciones conocidas.
4. First Certificate in English (FCE) B2 maila
FCE izenekoa ertain-goi mailako azterketa bat da, naturaltasunez eta arintasunez eta zenbait gairen inguruan argi mintzatuz elkar komunikatzeko gaitasuna neurtzen duena.
EL FCE es un examen de nivel intermedio alto que evalúa la habilidad para interactuar con
espontaneidad y fluidez, expresándose con claridad sobre diversos temas
5. Certificate in Advanced English (CAE) C1 maila
CAE izenekoa, berriz, azterketa aurreratu bat da, lanean eta ikasketetan ingelesez komunikatzeko gaitasuna neurtzen duena.
El CAE es un examen avanzado que evalúa la habilidad para comunicarse en inglés en el trabajo y en los estudios.
6. Certificate of Proficiency in English (CPE) C2 maila
CPE izenekoa gaitasunen azterketa bat da (proficiency), maila aurreratua duten eta ia egoera
guztietan oso ongi komunikatzen diren ikasleentzat prestatua.
El CPE es un examen de competencia (proficiency) para aquellos estudiantes que ya cuentan
con un nivel avanzado y que se comunican muy bien en, prácticamente, todas las situaciones.
Azterketa / Examen
MCER maila (*) Nivel
Etapa
A2 arte
A2
B1
B2
C1
C2
L.H.
DBH
YLE (Young Learners English Tests)
-Starters – Movers – Flyers KET (Key English Test)
PET (Preliminary English Test)
FEC (First Certificate in English)
CAE (Certificate in Advanced English)
CPE (Certificate of Proficiency in English)
Batxilergoa
Azterketen deialdiak / Convocatoria de exámenes
Abendua / Diciembre
Martxoa / Marzo
Ekaina / Junio
46
Matrikula iraila-urrian egiten da / la matrícula se realiza en septiembreoctubre
Matrikula urtarrilean egiten da / la matrícula se realiza en enero
Matrikula apirilean egiten da / la matrícula se realiza en abril
2015-2016
ikasturtea
Eskolaz kanpoko ekintzak
Actividades extraescolares
Z A R A U T Z
L A
S A L L E
I K A S T E T X E A
Ordutegiak / Horario
ESKOLAZ KANPOKO EKINTZEN ORDUTEGIAK - 2015/2016 IKASTURTEA
HORARIO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - CURSO 2015/2016
Astelehena
Asteartea
Asteazkena
Osteguna
Mutilak
Mutilak
Mutilak
Neskak
Neskak
Ostirala
TALDE KIROLAK
LH3
LH4
LH5
LH6
16:30-17:50
16:30-17:50
16:30-17:50
16:30-17:50
Neskak eta Mutilak
Mutilak
Mutilak
Neskak eta Mutilak
Neskak
Neskak
Neskak eta Mutilak
Neskak
XAKEA
Irekia
KLUBEAN
17:30-20:00
17:30-20:00
PILOTA
LH3 eta 4
LH5 eta 6
Neskak eta Mutilak
16:30-18:00
16:30-18:30
Neskak eta Mutilak
JUDOA
HH3 eta LH1
A. TALDEA
B. TALDEA
C.TALDEA
LH2
LH3
LH4
LH5 eta 6
16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
13:30-14:30
13:30-14:30
13:30-14:30
12:30-13:30
16:30-17:30
13:30-14:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
PSIKOMOTRIZITATEA
HH1
HH2
HH3 eta LH1
16:30-18:00 (*)
16:30-18:00
16:30-18:00
INGELESA
LH1
LH2
LH 3
LH4
LH5 eta LH6
13:30-14:30
13:30-14:30
13:30-14:30
13:30-14:30
13:30-14:30
13:30-14:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
INFORMATIKA
LH5 eta 6
48
1. TALDEA
2. TALDEA
13:30-14:30
13:30-14:30
13:30-14:30
13:30-14:30
C O L E G I O
L A
S A L L E
Z A R A U T Z
Eskolarteko kirol egutegia / Calendario deportivo
EGUNA
ALEBINAK
(LH 5-6)
BENJAMINAK
(LH 3-4)
EGUNA
ALEBINAK
(LH 5-6)
BENJAMINAK
(LH 3-4)
Saskibaloia 4
Irailak 26
Rugbya
-
Urtarrilak 16
Eskubaloia 4
Urriak 3
Kirol ezberdinak 1
Kirol ezberdinak 1
Urtarrilak 23
Futbola 4
Futbola 4
Urriak 10
Kirol ezberdinak 2
Kirol ezberdinak 2
Urtarrilak 30
Eskubaloia 5
Saskibaloia 5
Urriak 17
Kirol ezberdinak 3
Rugbya
Otsailak 13
Eskubaloia 5
Saskibaloia 6
Urriak 24
Kirol ezberdinak 4
Kirol ezberdinak 3
Otsailak 20
Saskibaloia 1
Eskubaloia 1
Urriak 31
Kirol ezberdinak 5
Kirol ezberdinak 4
Otsailak 27
Futbola 5
Futbola 5
Azaroak 7
Eskubaloia 1
Saskibaloia 1
Martxoak 5
Saskibaloia 2
Eskubaloia 2
Azaroak 14
Futbola 1
Futbola 1
Martxoak 12
Futbola 6
Futbola 6
Azaroak 21
Eskubaloia 2
Saskibaloia 2
Martxoak 19
Saskibaloia 3
Eskubaloia 3
Azaroak 28
Futbola 2
Futbola 2
Apirilak 9
Saskibaloia 4
Eskubaloia 4
Abenduak 12
Futbola 3
Futbola 3
Apirilak 16
Saskibaloia 5
Eskubaloia 5
Abenduak 19
Eskubaloia 3
Saskibaloia 3
Apirilak 23
Saskibaloia 6
Eskubaloia 6
49
2015-2016
ikasturtea
Irakasleak - Zerbitzua
Profesores - Servicio
88
Aurrean lurrean (lehen hilara): Nerea LARRAÑAGA, Arantxa GUARRETXENA, Amaia BELARTIETA, Axier AGOTE, Ganix GESALAGA, Ander
GUARRETXENA, Iñigo ZALDUA, Laida BELARBIDE, Agurtzane URBIETA, Olaia TELLERIA, Aran LERTXUNDI, Jon ARRUTI, Patxi PAGOLA, Elena
MARCOS, Gurutze ORTEGA, Marina FERNÁNDEZ.
Bigarren hilara: Iraide BIRUMBRALES, Maider KAPEROTXIPI, Ana MTEZ DE LAHIDALGA, Miren AZKUE, Karmelo MENDIZABAL, Josean BLANCO,
Inma EIZAGIRRE, Maria IZETA, Haritz ALBERDI, Arian MARTIN, Nerea BERECIARTUA, Aintzane IZETA, Amaia OTAEGI, Itziar ERZIBENGOA.
Hirugarren hilara: Fátima EPELDE, Mirari MENDIZABAL, Maria BERRIOZABAL, Izaga TEJERA, Marian GALARRAGA, Arantxa ZURUTUZA, Miren
AZKUE, Maite PARDINA, Jone TELLERIA, Elena URDANGARIN, Idoia ARTOLA, Xabier GARATE, Xabier ALBERDI, Iurre SALABERRIA, Irati ARGOTE,
Maider GARATE, Eukene ITURRIZA, Ekaitz BERASALUZE.
Atzean (laugarren hilara): Leire LEKUBERRI, Jone LUCAS, Ana ERRASTI, Josune MENDOZA, Josune ARETXAEDERRA, Irune URBIETA, Iñaki
ARRILLAGA, Ainara ESNAL, Edurne GONZÁLEZ, Alex GAZTAÑAZPI, Oscar UYARRA, Mikel GURMENDI, Carol NAPAL.
Langileak
2015-2016
ikasturtea
Ikasleak mailaka
Alumnos/as por clases
2015-2016
ikasturtea
Haur Hezkuntza
Educación Infantil
Atzeko lerroa: Mikel GURMENDI, Peru PARDO.
Erdiko lerroa: Aintzane IZETA, Alex ARRUABARRENA, Udane MARTIARENA, Nicolas TELLECHEA, Unai MORENO, Mairi MURUA,
Intza ESNAL, Danel ARRIZABALAGA.
Aurreko lerroa: Anne ARREGUI, Urko SILVAN, Adriana MUGICA, Oier ITURRIOZ, Anartz MARTINEZ.
Falta da: Ariane RODRIGUEZ, Nahia ELICEGUI, Allem Nicole BLANDÓN.
2 urte A
Tutorea: Aintzane IZETA
Laguntzailea: Mikel GURMENDI
1
Arregui Mugica, Anne
9
2
Arrizabalaga Fernández, Danel
10 Moreno Aristi, Unai
3
Arruabarrena Larrañaga, Alex
11 Mugica Lanchas, Adriana
4
Blandón Zamora, Allem Nicolle
12 Murua Urbieta, Mairi
5
Elicegui Carrasco, Nahia
13 Pardo Larrañaga, Peru
6
Esnal Goicoecheaundia, Intza
14 Rodriguez Martin, Ariane
7
Iturrioz Errasti, Oier
15 Silvan Segurola, Urko
8
Martiarena Madariaga, Udane
16 Tellechea Camino, Nicolas
Martínez Iribar, Anartz
53
Atzeko lerroa: Mikel GURMENDI, Laura PARDO.
Erdiko lerroa: Marina FERNÁNDEZ, Gilen VIZCAYA, Bittor EIZMENDI, Xabier GARATE, Elene GONZALEZ-ETXABARRI, Ander
MUGICA, Ane ARANETA, June ARROJERIA, Iker TORRES, Olatz SEGUROLA.
Aurreko lerroa: Luken ETXABE, Josu HERVAS, Anette EIZAGUIRRE, Malen RODRÍGUEZ, Iraia ALBIZU.
Falta da: Noa MAESTRE.
2 urte B
Tutorea: Marina FERNÁNDEZ
Laguntzailea: Mikel GURMENDI
54
1
Albizu Madariaga, Iraia
9
2
Araneta San Sebastián, Ane
10 Maestre De Jesus, Noa
3
Arrojeria Calvo, June
11 Mugica Urbieta, Ander
4
Eizaguirre Ortega, Anette
12 Pardo Larrañaga, Laura
5
Eizmendi Lizaso, Bittor
13 Rodríguez Azkue, Malen
6
Etxabe Pierola, Luken
14 Segurola Garate, Olatz
7
Garate Gallastegui, Xabier
15 Torres Arambarri, Iker
8
Gonzalez-Etxabarri Isasti, Elene
16 Vizcaya Aldabaldetreku, Gilen
Hervas Marcos, Josu
Atzeko lerroa: Mikel GURMENDI, Haizea ARIZMENDI, Irune URBIETA.
Erdiko lerroa: Malen ALUSTIZA, Pablo RUIZ, Uxue EPELDE, Ana REYNAUD, Marina BERASALUCE, Danel SÁNCHEZ, Ane
ALARMA, Eneko DOMINGUEZ.
Aurreko lerroa: Uxoa DÍAZ, Oxel GOIKOETXEA, Kenan BERRIOZABAL, Clara ORTIZ DE URBINA, Noah BARRENECHEA, Iuri
AIESTARAN, Ines BEISTEGUI.
2 urte D
Tutorea: Irune URBIETA
Laguntzaileak: Mikel GURMENDI
1
Aiestaran Maeng, Iuri
9
2
Alarma El Kadi, Ane
10 Dominguez Estrada, Eneko
3
Alustiza Aizpurua, Malen
11 Epelde Rueda, Uxue
4
Arizmendi Medel, Haizea
12 Goikoetxea Lertxundi, Oxel
5
Barrenechea Torres, Noah
13 Ortiz de Urbina Areizaga, Clara
6
Beistegui Esnal, Ines
14 Reynaud Toussaint, Ana Amaia
7
Berasaluce Laespada, Marina
15 Ruiz Gutiérrez, Pablo
8
Berriozabal Balenciaga, Kenan
16 Sánchez Echaide, Danel
Diaz Iturrioz, Uxoa
55
Atzeko lerroa: Ganix GESALAGA, Julen GESALAGA, Jon BERSASATEGI, Elene OTEGI, Irati ARGOTE, Nicolas MARTINEZ, Karla
ATORRASAGASTI, Nahia ATXUTEGI.
Erdiko lerroa: Pablo IRAZOQUI, Nerea BERECIARTUA, Ainara GARCÍA, Unax ALUSTIZA, Luken ZULAIKA, Ane AREIZAGA,
Maialen ARANETA, Aitana ZABALA, Martin SUDUPE, Mikel ITURRIOZ, Dana CHACIN.
Aurreko lerroa: Peru URBIETA, Asier MAÍZ, Lukas IRIBAR, Evan LÓPEZ DE GAUNA.
HH 1.A
Tutorea: Nerea BERECIARTUA
1
Alustiza Aizpurua, Unax
11 Iribar Gómez, Lukas
2
Araneta San Sebastián, Maialen
12 Iturrioz Ameztoy, Mikel
3
Areizaga Mendigain, Ane
13 López de Gauna Areizaga, Evan
4
Atorrasagasti García, Karla
14 Maíz Jiménez, Asier
5
Atxutegi Osa, Nahia
15 Martínez Aranzabal, Nicolas
6
Berasategi Etxeberria, Jon
16 Otegi Eizagirre, Elene
7
Chacin Aizpurua, Dana
17 Sudupe Guesalaga, Martin
8
García Eizaguirre, Ainara Alejandra
18 Urbieta Ferrín, Peru
9
Gesalaga Cuenca, Julen
19 Zabala Roteta, Aitana
10 Irazoqui Bertelink, Pablo
56
20 Zulaika Calvo, Luken
Atzeko lerroa: Ganix GESALAGA, Aser ANDRES, Ailen NOVELI, Fatima EPELDE, Beñat GIRÓN, Beñat EIZAGUIRRE, Nicolas ROJO,
Maider GARATE, Tomas IRAZOQUI, Inar BEOBIDE.
Erdiko lerroa: Martina LIRIA, Ane IRURETAGOIENA, Oier ELORZA, Maria MUÑOZ, Lore LAZKANO, Peio GARCÍA, Jare
IRURETAGOIENA, Teo GÓMEZ, Carter GARCÍA.
Aurreko lerroa: Julen IRIBAR, Ander COLMENERO, Maialen ARIZMENDI, Joane ALBERDI, Unai ARES, Leire ARANGUREN.
HH 1.B
Tutorea: Maider GARATE
1
Alberdi Illarramendi, Joane
12 Girón Ezkurdia, Beñat
2
Andres Elola, Aser
13 Gómez Arregui, Teo
3
Aranguren Aginagalde, Leire
14 Irazoqui Bertelink, Tomas
4
Ares Eizaguirre, Unai
15 Iribar Madariaga, Julen
5
Arizmendi Errasti, Maialen
16 Iruretagoiena Aguirrebeña, Ane
6
Beobide Lertxundi, Inar
17 Iruretagoiena Zabala, Jare
7
Colmenero Ormaechea, Ander
18 Lazkano Landa, Lore
8
Eizaguirre Urbieta, Beñat
19 Liria Mercader, Martina
9
Elorza Querejeta, Oier
20 Muñoz García, Maria
10 García Arregui, Peio
21 Novelli Eizaguirre, Ailen
11 García Litwiller, Carter Edison
22 Rojo Zapirain, Nicolas
57
Atzeko lerroa: Aidan CLAUNCH, Iker YUDEGO, Enara RODRIGUEZ, Marian MANTEROLA, Irene SUDUPE, Pablo BERECIARTUA.
Erdiko lerroa: Ayala ZULAIKA, Marina DE LA MAZA, Irene LERCHUNDI, Ander UYARRA, Jon TORRES, Maddi LIZASO, Xabier
SANCHEZ, Udane GARATE.
Aurreko lerroa: Unai ESNAL, Aunitz MENDIZABAL, Julen ASKASIBAR, Enara ARRILLAGA, Aitor MENDIA; Jon RODRIGUEZ, Malen
ARES, Julia MANSOA, Xabier PEREZ.
HH 2.A
58
Tutorea: Marian MANTEROLA
1
Ares Eizaguirre, Malen
12 Mendia Altube, Aitor
2
Arrillaga Portuburu, Enara
13 Mendizabal Odriozola, Aunitz
3
Askasibar Letamendia, Julen
14 Pérez Aldabaldetreku, Xabier
4
Bereciartua Delgado, Pablo
15 Rodríguez Agote, Enara
5
Claunch Mendia, Aidan
16 Rodríguez Goicoecheaundia, Jon
6
De La Maza Yeregui, Marina
17 Sánchez Izeta, Xabier
7
Esnal Linazasoro, Unai
18 Sudupe Caño, Irene
8
Garate Esnal, Udane
19 Torres Arambarri, Jon
9
Lerchundi Iceta, Irene
20 Uyarra Fernández, Ander
10 Lizaso Gaztañaga, Maddi
21 Yudego Irulegui, Iker
11 Mansoa Arruabarrena, Julia
22 Zulaika Casado, Ayala
Atzeko lerroa: Izaga TEJERA, Asier LIZASO, Aintzane TREJO, Maria ARREGUI, Alejandra MARTIJA, Mitxel MANTEROLA, Ane
RODRIGUEZ, Mireia ARRUABARENA.
Erdiko lerroa: Aitor SANTILLAN, Unax ANSA, Xabier RUIZ, Elene MURUA, Uxue ISUSQUIZA.
Aurreko lerroa: Ander ORTIZ DE URBINA, Alain GOIKOETXEA, Eider ELICEGUI, Peru VIZCAYA, Enaitz LOYOLA, Laia MENDOZA,
Maddi LIZASO, Ane ISASA, Lander TENA, Asis ABAITUA.
HH 2.B
Tutorea: Izaga TEJERA
1
Abaitua Pampín, Asis
12 Manterola Larrañaga, Mitxel
2
Ansa Galarraga, Unax
13 Martija Moral, Alejandra
3
Arregui Mugica, Maria
14 Mendoza Azurmendi, Laia
4
Arruabarrena Larrañaga, Mireia
15 Murua Urbieta, Elene
5
Elicegui Carrasco, Eider
16 Ortiz De Urbina Areizaga, Ander
6
Goikoetxea Lertxundi, Alain
17 Rodríguez Azkue, Ane
7
Isasa Gastañares, Ane
18 Ruiz Gutiérrez, Xabier
8
Isusquiza Fernández, Uxue
19 Santillán Azpiroz, Aitor
9
Lizaso Esnal, Maddi
20 Tena Aramberri, Lander
10 Lizaso Orbegozo, Asier
21 Trejo Iturralde, Aintzane
11 Loyola Nogales, Enaitz
22 Vizcaya Aldabaldetreku, Peru
59
Atzeko lerroa: Laida SILVAN, Martina ZULAIKA, Iraide LARRAÑAGA, Irene CUENCA, Alex TRASSORRAS, Mirari MENDIZABAL,
Alex SORRELUZ.
Erdiko lerroa: Mikel SANCHEZ, Xabier AMEZTOY, Raul SARASUA, Izar CAJARAVILLE, Aitor SANCHEZ, Iñaki GOENAGA, Manex
ARAMBURU, Aitana ZALACAIN, Iñigo GABILONDO.
Aurreko lerroa: Lore EROSTARBE, Izar ELORZA, Maddi ATXUTEGI, Martin ZULAICA, Iker ALARMA, Eki BEOBIDE, Martin BERAZA,
Paula GARCIA, Gonzalo RODRIGUEZ, Malen VERA, Leire LEKUBERRI.
HH 3.A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
60
Alarma El Kadi, Iker
Ameztoy Mendoza, Xabier
Aramburu Uzcudun, Manex
Atxutegi Osa, Maddi
Beobide Lertxundi, Eki
Beraza Muguerza, Martin
Cajaraville Urbieta, Izar
Cuenca Elvira, Irene
Elorza Etxabe, Izar
Erostarbe Iradi, Lore
Gabilondo Echeverria, Iñigo
García Aramendi, Paula
Goenaga Delgado, Iñaki
Tutorea: Mirari MENDIZABAL
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Larrañaga Eizaguirre, Iraide
Rodríguez Camino, Gonzalo
Sánchez Echaide, Aitor
Sánchez Rodríguez, Mikel
Sarasua Esnal, Raul
Silvan Segurola, Laida
Sorreluz Goenaga, Alex
Trassorras Izeta, Alex
Vera Valenciaga, Malen
Zalacain Oliva, Aitana
Zulaica Benítez, Martin
Zulaika Pinzolas, Martina
Atzeko lerroa: Mikel PRIETO, Martin ZARAUZ, Iñigo FEIJOO, Erik BERAZA, Mikel LAZKANO, Martina TELLECHEA, Arantza
ZURUTUZA.
Erdiko lerroa: Kepa UYARRA, Iñigo MUÑOZ-BAROJA, Martin ORDOÑEZ, Nora ARIN, Jare BERASATEGI, Nahia EPELDE, Marta
UNZUETA, Unai CORTA, Julen ZUBIELQUI.
Aurreko lerroa: Nadia ATORRASAGASTI, Alain BARRENECHEA, Ainara CLEMENTE, Aitana BALENCIAGA, Julen DOMINGUEZ,
Aitor GARCIA, Begoña GALARRAGA, Elaia ZALDUA, Aitana DIAZ.
Falta da: Ander ALBIZU.
HH 3.B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
AlbizuIzeta, Ander
Arin Garcia, Nora
Atorrasagasti Garcia, Nadia
Balenciaga Sarobe, Aitana
Barrenechea Torres, Alain
Berasategi Etxeberria, Jare
Beraza Muguerza, Erik
Clemente Arregui, Ainara
Corta Azpeitia, Unai
Diaz Iturrioz, Aitana
Dominguez Estrada, Julen
Epelde Rueda, Nahia
Feijoo Larramendi, Iñigo
Tutorea: Arantxa ZURUTUZA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Galarraga Aranegui, Begoña
Garcia Eizaguirre, Aitor Ignacio
Lazkano Landa, Mikel
Muñoz-Baroja Valenciaga, Iñigo
Ordoñez Perez, Martin
Prieto Olascoaga, Mikel
Tellechea Camino, Martina
Unzueta Muguerza, Marta
Uyarra Yeregui, Kepa
Zaldua López, Elaia
Zarauz Odriozola, Martin
Zubielqui Esnal, Julen
61
2015-2016
ikasturtea
Lehen Hezkuntza
Educación Primaria
3. lerroa: Juan ARAUZO, Iker ARANETA, Lander ALDAMA, Eñaut IRIZAR, Nora LARRAMENDI, Telmo IÑARRAIRAEGUI, Beñat
ALBERDI, Danel ZABALA, Ekhi FERRIN.
2. lerroa: Iera EIZAGUIRRE, Oihan ARAMBURU, Nora TORRES, Javier BEISTEGUI, Igor CAMINO, Pablo ZULAIKA, Aner GOMEZ.
1. lerroa (aurrekoa): Maialen MENDIA, Ana ANSOALDE, Maria ROJO, Ane HERVAS, Marina MARTIJA, Nahia JAUREGUI, Iraide
ECHEZARRETA, Jare BERASALUCE, Leire AZKUE, Asier RODRIGUEZ.
Falta da: Malen ALBIZU.
64
LH 1.A
Tutorea: Oscar UYARRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Alberdi Zubizarreta, Beñat
Albizu Izeta, Malen
Aldama Plagaro, Lander
Ansoalde Urbieta, Ana
Aramburu Uzcudun, Oihan
Araneta San Sebastian, Iker
Arauzo De Benito, Juan
Azkue Fresco, Leire
Beistegui Esnal, Javier
Berasaluce Laespada, Jare
Camino Garmendia, Igor
Echezarreta Oyarzábal, Iraide
Eizaguirre Monis, Yera
Ferrin Olabe, Ekhi
Gomez Arregui, Aner
Hervas Marcos, Ane
Iñarrairaegui Larrañaga, Telmo Txomin
Irizar Olaizola, Eñaut
Jauregui Ondovilla, Nahia
Larramendi Iturrioz, Nora
Martija Moral, Marina
Mendia Altube, Maialen
Rodriguez Martin, Asier
Rojo Zapirain, Maria
Torres Arambarri, Nora
Zabala Roteta, Danel
Zulaika Casado, Pablo
3. lerroa: Jon TRASSORRAS, Javier DAMBORENEA, Carla ESTEVEZ, Josu ARTETXE, Haitz LERTXUNDI, Eneko UNANUE, Pablo
MANSOA, Marina AZCUE, Maren ZULAIKA.
2. lerroa: Roke ETXEBARRIA, Aritz ROTETA, Ainhoa SUDUPE, Maria LIRIA, Saioa NOVELLI, Beñat ANSA, Ariane GESALAGA, Amaia
OTAEGI.
1. lerroa (aurrekoa): Sofia ECENARRO, June CUESTA, Aritz ACUÑA, Aran ALBERDI, Ander LIZASO, Mattin AGIRREZABALAGA,
Ekiotz ARRUTI, Imanol IRURETAGOIENA, Natali SCHIERS, Karlota LANDA, Ane LARRAMENDI.
Falta da: Iñaki AZURMENDI.
LH 1.B
Tutorea: Amaia OTAEGI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Acuña Soñora, Aritz
Agirrezabalaga Alberdi, Mattin
Alberdi Illarramendi, Aran
Ansa Galarraga, Beñat
Arruti Goñez, Ekiotz
Artetxe Olaizola, Josu
Azcue Aizpurua, Marina
Azurmendi Eizmendi, Iñaki
Cuesta Ivars, June
Damborenea Olaizola, Javier
Ecenarro García, Sofia
Estévez Díez, Carla
Etxebarria Ugarte, Roke
Gesalaga Cuenca, Ariane
Iruretagoiena Belasko, Imanol
Landa Rodríguez, Karlota
Larramendi Iturrioz, Ane
Lertxundi Garate, Haitz
Liria Mercader, Maria
Lizaso Esnal, Ander
Mansoa Arruabarrena, Pablo
Novelli Eizaguirre, Saioa
Roteta Moro, Aritz
Schiers Laconcha, Natali
Sudupe Carrera, Ainhoa
Trassorras Izeta, Jon
Unanue Saiz, Eneko
Zulaika Calvo, Maren
65
3. lerroa: Asier AGOTE (tutorea), Aiora LOYOLA, Enaitz ELORZA, Markel ERRASTI, Markel RODRÍGUEZ, Oinatz SUDUPE, Xabat
LIZASO, Jon AZCUE, Jakes IRURETAGOIENA, Eñaut ARRILLAGA.
2. lerroa: Martina UYARRA, Joseba Xabier ARANAZ, Ilargi ARTETXE, Naroa MANTEROLA, Irene DE LA MAZA, Lucia RODRIGUEZ,
Lorea LOPEZ, Itsaso SANTILLAN, Ane LERCHUNDI.
1. lerroa (aurrekoa): Oinatz OLIDEN, Aritz CASTRO, Maddi LANDA, Xabat ANDRES, Patricia CLAUNCH, June GALARRAGA,
Izar QUIROGA, Nora DIAZ, Maitane VICENTE.
Falta da: Alain CHACIN.
66
LH 2.A
Tutorea: Asier AGOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Andres Elola, Xabat
Aranaz Ibarguren, Joseba Xabier
Arrillaga Portuburu, Eñaut
Artetxe Dávila, Ilargi
Azcue Iribar, Jon
Castro Trincado, Aritz
Claunch Mendia, Patricia
Chacin Aizpurua, Alain
De La Maza Yeregui, Irene
Díaz Calle, Nora
Elorza Etxabe, Enaitz
Errasti Macazaga, Markel
Galarraga Murua, June
Iruretagoiena Zabala, Jakes
Landa Odriozola, Maddi
Lerchundi Iceta, Ane
Lizaso Gaztañaga, Xabat
Loyola Nogales, Aiora
Manterola Eizmendi, Naroa
Oliden Albizu, Oinatz
Pérez Aldabaldetreku, Lorea
Quiroga Ibarra, Izar
Rodríguez Agote, Markel
Rodríguez Camino, Lucia
Santillán Azpiroz, Itsaso
Sudupe Caño, Oinatz
Uyarra De La Vallina, Martina
Vicente Gabilondo, Maitane
3. lerroa: Lore GEREKA, Aitor GURRUTXAGA, Enaitz ESNAL, Nicolas SÁNCHEZ, Mikel OTXOA DE ERIBE, Daniela TELLECHEA,
Arhane OTEGI, Erik ARANGUREN, Iker SANTILLAN, Jon URIEN.
2. lerroa: Elene LOPEZ, Nerea IRIBAR, Ane ELORZA, Aitor OSTOLAZA, Ekain GONZALEZ DE TXABARRI, Oinatz IRIZAR, Nerea
URRETAVIZCAYA, Unai AZCUE, Nikolas MANTEROLA.
1. lerroa: Danel UGARTE, Izaro ELORZA, Nora BERTELINK, Lore ZUBIELQUI, Kemen QUIROGA, Aiora GARRO, Ane SAN JULIAN,
Telmo FEIJOO, Erik GARCIA, Jon SALAZAR, Inma EIZAGIRRE.
LH 2.B
Tutorea: Inma EIZAGIRRE / Lore GEREKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Aranguren Aginagalde, Erik
Azcue Terradillos, Unai
Bertelink Arteaga, Nora
Elorza Ladrón de Guevara, Ane
Elorza Querejeta, Izaro
Esnal Usandizaga, Enaitz
Feijoo Larramendi, Telmo
García Sánchez, Erik
Garro Larrarte, Aiora
Gonzalez de Txabarri Chagas, Ekain
Gurrutxaga Larunbe, Aitor
Iribar Arregui, Nerea
IrizarAizpurua, Oinatz
López Ruiz, Elene
Manterola Larrañaga, Nikolas
Ostolaza Ostolaza, Aitor
Otegi Eizagirre, Arhane
Otxoa de Eribe Gabirondo, Mikel
Quiroga Ibarra, Kemen
Salazar Ocejo, Jon
San Julián Urkiri, Ane
Sánchez Ramírez, Nicolas
Santillán Azpiroz, Iker
Tellechea Camino, Daniela
Ugarte Pampín, Danel
Urien Asua, Jon
Urretavizcaya Unanue, Nerea
Zubielqui Esnal, Lore
67
3. lerroa: Marina ETXEBARRIA, Maialen SORASU, Naia EROSTARBE, Maialen AROSTEGUI, Estela ACUÑA, Isabel DÍAZ, Gorane
MAZZA, Eider VILLAR, Daniel SÁNCHEZ, Ander JAUREGUI, Alex GAZTAÑAZPI (tutorea).
2. lerroa: Unax ZULAICA, Zuhaitz AMEZTOY, Nora SESMA, Maren AZURMENDI, Oihan GARATE, Iñigo EIZAGUIRRE, Mikel
IRURETAGIOENA.
1. lerroa (aurrekoa): Marcos CARRANZA, Unai CLEMENTE, Martzel LASERNA, Oier ZUBIZARRETA, Eneko SUDUPE, Aner
MANTEROLA, Aimar ZABALA, Leire ARREGUI, Mireia CAMINO, Nahia GONZALEZ-ETXABARRI.
68
LH 3.A
Tutorea: Alex GAZTAÑAZPI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Acuña Soñora, Estela
Ameztoy Mendoza, Zuhaitz
Arostegui Borda, Maialen
Arregui Olaizola, Leire
Azurmendi Eizmendi, Maren
Camino Garmendia, Mireia
Carranza Mora, Marcos
Clemente Arregui, Unai
Díaz Calle, Isabel
Eizaguirre Azpiazu, Iñigo
Erostarbe Iradi, Naia
Etxebarria Ugarte, Marina
Garate Esnal, Oihan
Gonzalez-Etxabarri Isasti, Nahia
Iruretagoiena Belasko, Mikel
Jauregui Ondovilla, Ander
Laserna Garate, Martzel
Manterola Larrarte, Aner
Mazza Gómez, Gorane
Sánchez Rodríguez, Daniel
Sesma Labaca, Nora
Sorasu Urdangarin, Maialen
Sudupe Carrera, Eneko
Villar Centeno, Eider
Zabala Roteta, Aimar
Zubizarreta Esnal, Oier
Zulaica Benítez, Unax
3. lerroa: Iraide BIRUMBRALES (laguntzailea), Xuban GARCÍA, Ana AROCENA, Sara ALBERDI, Marina ANSOALDE, Nora EPELDE,
Elia EROSTARBE, Markel GONZÁLEZ, Xabat ALBERDI, Aratz BEOBIDE, Luis SESMA.
2. lerroa: Eneida TENA, Andrea LARRAÑAGA, Anne Mirari GAITERO, Lucía ARAUZO, Nora OYANGUREN, Telmo LANDA, Ibai
AGIRREZABALAGA, Alain BERAZA, Elena MARCOS (tutorea).
1. lerroa (aurrekoa): Maider KAPEROTXIPI (laguntzailea), Markel LARRAÑAGA, Inhar MORENO, Jackson GARCÍA, Martina
URDAMPILLETA, Garazi AJURIA, Paul SARASUA, Gorka IRAOLA, Juan Ignacio ARANZABAL, Unai CHAMIZO.
Falta da: Anne Shona DODDS.
LH 3.B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Agirrezabalaga Alberdi, Ibai
Ajuria Lerchundi, Garazi
Alberdi Illarramendi, Xabat
Alberdi Zubizarreta, Sara
Ansoalde Urbieta, Marina
Aranzabal Díez, Juan Ignacio
Arauzo De Benito, Lucia
Arocena Martínez, Ana
Beobide Lertxundi, Aratz
Beraza Muguerza, Alain
Chamizo Martínez, Unai
Dodds Olascoaga, Anne Shona
Eizaguirre Peral, Markel
Epele Ascasibar, Nora
Tutorea: Elena MARCOS
HLE: Maider KAPEROTXIKI
Iraide BIRUMBRALES
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Erostarbe Lizarraga, Elia
Gaitero Espinosa, Anne Mirari
García Aramendi, Xuban
García Litwiller, Jackson Lee
González Montes, Markel
Iraola Arregui, Gorka
Landa Rodríguez, Telmo
Larrañaga Lasa, Andrea
Moreno Aristi, Inhar
Oyanguren Arizcorreta, Nora
Sarasua Esnal, Paul
Sesma Labaca, Luis
Tena Aramberri, Eneida
Urdampilleta Casado, Martina
69
3. lerroa: Haran ELOLA, Nora ECHANIZ, Elene EIZAGIRRE, Maialen IÑARRAIRAEGUI, Laura SCHIERS, Martina GONZÁLEZ, Maite
RODRIGUEZ-ANABITARTE, Itxaso AZKUE, María DE LA MAZA.
2. lerroa: Iñigo AROCENA, Maialen BEISTEGI, Nerea YARZA, Garazi URBIETA, Joseba LARRAÑAGA, Alex AGUINAGA, Paula
CÁMARA.
1. lerroa (aurrekoa): Mila AZKUE (tutorea), Ander MUÑOZ BAROJA, Beñat ALDAMA, Jaime ZARAUZ, Ander ROTETA, Ander
ETXEBERRIA, Ander SAGARZAZU, Ander EIZAGIRRE, Ariane ETXEZARRETA, Urgain ARRUTI.
LH 4.A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
70
Aguinaga Alberdi, Alex
Aldama Plagaro, Beñat
Arocena Martínez, Iñigo
Arruti Goñez, Urgain
Azkue Portularrume, Itxaso
Beistegui Esnal, Maialen
Cámara Hidalgo, Paula
De La Maza Nausia, Maria
Echániz Esnal, Nora
Echezarreta Oyarzábal, Ariane
Eizagirre Etxebarria, Ander
Eizaguirre Monis, Elene
Elola Urien, Haran Danil
Tutorea: Mila AZKUE
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Etxeberria Larrea, Ander
González Poblete, Martina Belén
Iñarrairaegui Larrañaga, Maialen
Larrañaga Teves, Joseba
Muñoz-Baroja Valenciaga, Ander
Oyarzabal Uranga, Eñaut
Rodriguez-Anabitarte Aquizu, Maite
Roteta Moro, Ander
Sagarzazu Zulaica, Ander
Schiers Laconcha, Laura
Urbieta Leunda, Garazi
Yarza Arruti, Nerea
Zarauz Odriozola, Jaime
3. lerroa: Luis BARJACOBA, Julen ECEIZA, Marina ALBERDI, Libe ULACIA, Uxue MANTEROLA, Nahia SAN JULIAN, Saioa PRIETO,
Isabella GAITERO, Mikel URIEN, Elena URDANGARIN (tutorea).
2. lerroa: Oier AZPEITIA, Ekaitz LIZASO, Mikel UYARRA, Ane RAMADA, Irene IÑARRA, Irene ERAUSKIN, June VERA, Ane CORTA.
1. lerroa (aurrekoa): Iraide BIRUMBRALES (HLE), Jon AZCUE, Jon MUÑOZ-BAROJA, Unai GARATE, Nora OSTOLAZA, Lide
ETXEBERRIA, Oscar ZALAICA, Ekhi EIZMENDI, Telmo UGARTE, Ibon AIESTARAN, Pablo RODRÍGUEZ.
LH 4.B
Tutorea: Elena URDANGARIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Aiestaran Maeng, Ibon
Alberdi Beloqui, Marina
Azcue Aizpurua, Jon
Azpeitia Iraola, Oier
Barjacoba Amilibia, Luis
Corta Azpeitia, Ane
Eceiza Segues, Julen
Eizmendi Guarretxena, Ekhi
Erausquin Lizaso, Irene
Etxeberria Etxaniz, Lide
Gaitero Espinosa, IsabellaGarbiñe
Garate Díaz, Unai
Iñarra Valenciaga, Irene
Lizaso Orbegozo, Ekaitz
Manterola Eizmendi, Uxue
Muñoz-Baroja Valenciaga, Jon
Ostolaza Ostolaza, Nora
Prieto Olascoaga, Saioa
Ramada Granado, Ane
Rodríguez Camino, Pablo
San Julián Urkiri, Nahia
Ugarte Pampín, Telmo
Ulacia Larrañaga, Libe
Urien Asua, Mikel
Uyarra Fernández, Mikel
Vera Valenciaga, June
Zulaica Beracierto, Oscar
71
3. lerroa: Julen URRETAVIZCAYA, Diana BARCIA, Pablo GARRASTAZU, Kenjiro EROSTARBE, Iñigo IRIONDO, Oier CALLEJA, Ander
ZABALA.
2. lerroa: Maider KAPEROTXIPI (laguntzailea), Aitzol LANDA, Pedro ETXEBARRIA, Martina LÓPEZ, Maria BERECIARTUA, Leire
ZARRAONANDIA, Maialen SEGUROLA, Naiara VILLASANTE, Asier Barranco, EthanAndrei PELAYO, Arian MARTIN (tutorea).
1. lerroa (aurrekoa): Sara RIVERO, Ioritz IRIZAR, Gorka CASTRO, Irene UGARTE, Lide EIZAGUIRRE, Ainhoa ELORZA, Eider
CASTRO, Aitana OTXOA DE ERIBE, Nora LARREA, Maider SALAZAR, Sara LASA.
72
LH 5.A
Tutorea: Arian MARTIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Barcia Iturbe, Diana
Barranco Aramburu, Asier
Bereciartua Delgado, Maria
Calleja Mitxelena, Oier
Castro Marquez, Gorka
Castro Trincado, Eider
Eizaguirre Irazusta, Lide
Elorza Unanue, Ainhoa
Erostarbe Lizarraga, Kenjiro
Etxebarria Ugarte, Pedro
Garrastazu Odriozola, Pablo
Iriondo Aldabaldetreku, Iñigo
Irizar Aizpurua, Ioritz
Landa Rodríguez, Aitzol
Larrea Aguirregomezcorta, Nora
Lasa Sanz, Sara
López Ruiz, Martina
Otxoa de Eribe Gabirondo, Aitana
Pelayo, Ethan Andrei
Rivero Ibarbia, Sara
Salazar Ocejo, Maider
Segurola Beracierto, Maialen
Ugarte Pampín, Irene
Urretavizcaya Unanue, Julen
Villasante Ruiz de Gauna, Naiara
Zabala Balerdi, Ander
Zarraonandia Díez, Leire
3. lerroa: Ilazki ZENDOIA, Oihane TREJO, Iraide MANTEROLA, Pablo ESTÉVEZ, Martín GARMENDIA, Telmo CID, Martín
USANDIZAGA, Manex ZUBIAURRE, Anartz ZENDOIA.
2. lerroa: Josean BLANCO (ordezkoa) Naroa ZARRAONANDIA, Julene LASERNA, Eider ZUBIZARRETA, Lorea AGUIRRE, Garazi
ARISTONDO, Marta GARRASTAZU, Kepa DANIS, Jon GARRO, Jokin LARRAÑAGA.
1. lerroa (aurrekoa): Miren ODRIOZOLA, Joane OLIDEN, Nahia ARRUTI, Mª Fernanda GONZÁLEZ, Nerea ZUBIZARRETA, Nerea
ARENAS, Sara BASURKO, Sara ANSOALDE, Ainhoa GARCIA, William GARCIA.
LH 5.B
Tutorea: Myriam BASTARRIKA
(Josean BLANCO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Aguirre Tolarechipi, Lorea
Ansoalde Urbieta, Sara
Arenas Abarrategui, Nerea
Aristondo González, Garazi
Arruti Galparsoro, Nahia
Basurko Arruabarrena, Sara
Cid Alonso, Telmo
Danis Erdozia, Kepa
Estévez Díez, Pablo
García Aramendi, Ainhoa
García Litwiller, William Edward
Garmendia García, Martin
Garrastazu Odriozola, Marta
Garro Larrarte, Jon
González Poblete, María Fernanda
Larrañaga Teves, Jokin
Laserna Garate, Julene
Manterola Larrarte, Iraide
Odriozola Lizaso, Miren
Oliden Albizu, Joane
Trejo Iturralde, Oihane
Usandizaga Castro, Martin
Zarraonandia Díez, Naroa
Zendoia Urbieta, Anartz
Zendoia Urbieta, Ilazki
Zubiaurre Giga, Manex
Zubizarreta Esnal, Eider
Zubizarreta García, Nerea
73
3. lerroa: Oinatz ECHAVE, Iñaki AZKUE, Jon IDIGORAS, Iban FERRIN, Manex LANDA, Javier ZULAICA, Maria BALENCIAGA.
2. lerroa: Nora ECEIZA, Jone ODRIOZOLA, Maria DAMBORENEA, Maren OTEGI, Asier GARCIA, Iñigo ASTIGARRAGA, Unai
MUGICA, Markel ALBERDI, Gurutze ORTEGA (tutorea).
1. lerroa (aurrekoa): Maialen HERNANDEZ, Raquel ARANO, Gorka SORASU, Aitana BERTELINK, Jon RODRIGUEZ-ANABITARTE,
Oier ERRASTI, Javier MANTECA, Xabier SUDUPE, Ander ARTETXE.
LH 6.A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
74
Alberdi Illarramendi, Markel
Arano Camino, Raquel
Artetxe Olaizola, Ander
Astigarraga Sarobe, Iñigo
Azkue Portularrume, Iñaki
Balenciaga Arrillaga, Maria
Bertelink Arteaga, Aitana
Damborenea Olaizola, Maria
Eceiza Segues, Nora
Echave Posada, Oinatz
Errasti Macazaga, Oier
Ferrin Olabe, Iban
Tutorea: Gurutze ORTEGA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
García García, Asier
Hernández Igual, Maialen
Idigoras Larramendi, Jon
Landa Odriozola, Manex
Manteca Luis, Javier
Múgica Mateo, Unai
Odriozola López, Jone
Otegi Eizagirre, Maren
Rodriguez-Anabitarte Aquizu, Jon
Sorasu Urdangarin, Gorka
Sudupe Carrera, Xabier Andoni
Zulaica Beracierto, Javier
3. lerroa: Izaro VERA, Juan ACHIAGA, Iker IRIBAR, Intza IRADI, Beñat LIZASO, Jon UNZUETA, Erik SANTISO.
2. lerroa: Jakes AZCUE, Paula IZULAIN, Kizkitza OLAIZOLA, Irati LARRAÑAGA, Manex ZUBIZARRETA, Haizea IRADI, Telmo
ROBREDO, Xanti OSTOLAZA.
1. lerroa (aurrekoa): Ander GONZÁLEZ DE CHÁVARRI, Alaitz AGOÜES, Unai GONZÁLEZ, Erik LOIDI, Iker BASTIDA, Leire
ODRIOZOLA, Garazi ALDAMA, German IBARBIA, Maite CRAVERO, Oinatz ARRUTI.
LH 6.B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Achiaga Gubia, Juan
Agoües Madariaga, Alaitz
Aldama Plagaro, Garazi
Arruti Goñez, Oinatz
Azcue Iribar, Jakes
Bastida Aristondo, Iker
Cravero López, Maite
González de ChávarriIzura, Ander
González Montes, Unai
Ibarbia Larrañaga, German
Iradi Ollo, Haizea
Iradi Ollo, Intza
Iribar Arregui, Iker
Tutorea: Jone TELLERIA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Izulain Urquía, Paula
Larrañaga Arrizabalaga, Irati
Lizaso Orbegozo, Beñat
Loidi Torrico, Erik
Odriozola López, Leire
Olaizola Vidal, Kizkitza
Ostolaza Ostolaza, Xanti
Robredo Erostarbe, Telmo
Santiso Saguillo, Erik
Unzueta Alaba, Jon
Vera Isasti, Izaro
Zubizarreta Esnal, Manex
75
2015-2016
ikasturtea
Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza
Educación Secundaria
Obligatoria
3. lerroa: Danel VILLASANTE, Ibon GARRASTAZU, Unai EIZAGIRRE, Maria AYESTARAN, June ULACIA, Naroa VILLAR, Maialen
ECHANIZ, Beñat ALDABALDETRECU, Paul ALDABALDETRECU.
2. lerroa: Eneko LARRAÑAGA, Erica EROSTARBE, Nayeli LARRAÑAGA, Nora AGUINAGA, Nora EIZAGUIRRE, Aitor LARRAÑAGA,
Aimar ARREGUI, Lander REZABAL, Mikel Andres LÓPEZ.
1. lerroa (aurrekoa): Anuska IRIONDO, Irune LAZCANO, Andrea Aliria SORARRAIN, Sarai BASTIDA, Jone ZENDOIA, June VIDAL,
Maria YARZA, Jone EGAÑA, Markel EPELDE, Jaime ECENARRO.
78
DBH 1.A
Tutorea: Idoia ARTOLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Aguinaga Alberdi, Nora
Aldabaldetrecu Alberdi, Paul
Aldabaldetrecu Gallastegui, Beñat
Arregui Olaizola, Aimar
Ayestaran Granado, Maria
Bastida Aristondo, Sarai
Ecenarro García, Jaime
Echániz Esnal, Maialen
Egaña Regueira, Jone
Eizagirre Etxebarria, Unai
Eizaguirre Azpiazu, Nora
Epelde Ascasibar, Markel
Erostarbe Lizarraga, Erica
Garrastazu Fuente, Ibon
Iriondo Aldabaldetreku, Anuska
Larrañaga Arocena, Eneko
Larrañaga Barrena, Aitor
Larrañaga Lasa, Nayeli
Lazcano Lizaso, Irune
López Ruiz, Mikel Andres
Rezabal González, Lander
Sorarrain Lerchundi, Andrea Aliria
Ulacia Larrañaga, June
Vidal Echegoyen, June
Villar Centeno, Naroa
Villasante Ruiz de Gauna, Danel
Yarza Arruti, Maria
3. lerroa: Irati ZUBELDIA, Goizeder IRIZAR, Leire GURRUTXAGA, Irati EIZAGUIRRE, Uxue URBIETA, Edith Yanyu OYÁRZABAL,
Lucia BASURKO, Irene ALDABALDETRECU, Izaro USANDIZAGA.
2. lerroa: Leire AGUINAGA, Ian RUIZ, Joseba MASA, Hodei SANZ, Inar AZPIROZ, Itsaso AGUIRRE, Nahia ZUBIZARRETA, Naia
RAMADA, Nerea BARRANCO.
1. lerroa (aurrekoa): Angel Eduardo PELAYO, Diego IÑARRAIRAEGUI, Alex IÑARRA, Mikel SORAZU, Jagoba LASA, Unai
ECHEVERRIA, Unai ZUMETA, Iñigo ZARAUTZ, Jon Ander MURILLO, Marta SEGUROLA.
DBH 1.B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Aguinaga Esnal, Leire
Aguirre Tolarechipi, Itsaso
Aldabaldetrecu Alberdi, Irene
Azpiroz Lizaso, Inar
Barranco Aramburu, Nerea
Basurko Arruabarrena, Lucia
Dodds Olascoaga, Fiona
Eizaguirre Otegui, Irati
Etxeberria Larrea, Unai
Gurrutxaga Larunbe, Leire
Iñarra Valenciaga, Alex
Iñarrairaegui Larrañaga, Diego
Irizar Aizpurua, Goizeder
Lasa Sanz, Jagoba
Masa Iruretagoyena, Joseba
Tutorea: Ainara ESNAL
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Murillo Díaz, Jon Ander
Oyarzábal González, Edith Yanyu
Pelayo, Angel Eduardo
Ramada Granado, Naia
Ruiz Lizaso, Ian
Sanz Iribar, Hodei
Segurola Beracierto, Marta
Sorasu Urdangarin, Mikel
Urbieta Leunda, Uxue
Usandizaga Lizaso, Izaro
Zamora Marinez, Onicela
Zarauz Odriozola, Iñigo
Zubeldia Rezabal, Irati
Zubizarreta García, Nahia
Zumeta Ayestarán, Unai
79
3. lerroa: Ana ECENARRO, Nadet ARAMENDI, Nicola DODDS, Ines GARMENDIA, Maite FERNANDEZ DE CASADEVANTE, Kepa
AZCUE; Haritz EIZMENDI, Jon CALLEJA, Mauro CAMARA, Pablo ARANZABAL, Ander RICO.
2. lerroa: Elene EIZAGUIRRE, Nayade LOPEZ, Sara AGOÜES, Malen ELORZA, Leire CASTILLO, Ninbe URANGA, Oihane CALLEJA,
Gorka ORTEGA, Martin AROCENA, Erik NARANJO, Miren AZKUE.
1. lerroa (aurrekoa): Haritz EIZAGUIRRE, Iker RAMIREZ, Patxi PAGOLA, Unai ALBERDI, Oroitz ZULAICA, Ander GARCIA, Andrea
CID, Nerea URBIETA, Nahia EIZAGUIRRE, Anne HERNANDEZ.
80
DBH 2.A
Tutorea: Patxi PAGOLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Agoües Márquez, Sara
Alberdi Beloqui, Unai
Aramendi Canseco, Nadet
Aranzabal Díez, Pablo
Arocena Lacunza, Martin
Azcue Iribar, Kepa
Calleja Iribar, Oihane
Calleja Mitxelena, Jon
Cámara Hidalgo, Mauro
Castillo Ugarte, Leire
Cid Alonso, Andrea
Dodds Olascoaga, Nicola
Ecenarro García, Ana
Eizaguirre Amilibia, Nahia
Eizaguirre González, Haritz
Eizaguirre Irazusta, Elene
Eizmendi Guarretxena, Haritz
Elorza Unanue, Malen
Fernández de Casad Facchin, Maite
García García, Ander
Garmendia García, Ines
Hernández Igual, Anne
López Centeno, Náyade
Naranjo Garrastazu, Erik
Ortega Aristi, Ander
Ramírez Téllez, Iker
Rico Lizaso, Ander
Uranga Frías, Ninbe
Urbieta Vázquez, Nerea
Zulaica Luis, Oroitz
3. lerroa: Irati JEREZ, Teresa ECHAVE, June ZUBIAURRE, Jean BACHILLER, Xabier ARRILLAGA, Lander AMEZTOY, Iker EGAÑA,
Julen ARREGI, Iñigo GOICOECHEA.
2. lerroa: Amaia BELARTIETA, Iraide ETXABE, Ane ALDABALDETRECU, Elisabet Jiling OYARZÁBAL, Onditz GALDÓS, Lur IRARTE,
Mikel GALARRAGA, Danel VITORIA, Nicolas ROTETA, Alex SANTISO, Miren LIZASO.
1. lerroa (aurrekoa): Kike MORALES, Manu GÓMEZ, Josu LEGORBURU, Ibai SAINZ, Maria GARRASTAZU, Nora DANIS, Laura
ZULAICA, Jone MARTÍNEZ, Mónica MORALES, Imanol DORRONSORO, Luis SEGUROLA.
DBH 2.B
Tutorea: Amaia BELARTIETA
Laguntzailea: Miren LIZASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Aldabaldetrecu Pampín, Ane
Ameztoy Ayúcar, Lander
Arregui Olaizola, Julen
Arrillaga Aldabaldetrecu, Xabier
Bachiller Pérez, Jean
Danis Erdozia, Nora
Dorronsoro Onda, Imanol
Echave Irure, Teresa
Egaña Regueira, Iker
Etxabe Otaegi, Iraide
Galarraga Naranjo, Mikel
Galdos Irigoien, Onditz
Garrastazu Odriozola, Maria
Goicoechea Merino, Iñigo
Gómez Eizaguirre, Manu
Iriarte Kaperotxipi, Lur Helene
Jerez Onda, Irati
Legorburu Anitua, Josu
Martínez Legorburu, Jone
Morales García, Enrique
Morales García, Mónica
Oyarzábal González, Elisabet Jiling
Roteta Glez. De Chávarri, Nikolas
Sainz Arriola, Ibai
Santiso Saguillo, Alex
Segurola Beracierto, Luis
Vitoria Aguirrezabala, Danel
Zubiaurre Giga, June
Zulaica Beracierto, Laura
81
3. lerroa: Alex GARATE, Daniel ÁLVAREZ, Ane ENGELHARDT, Leire NAZABAL, Lander MANTEROLA, Nora LECUONA, Alfonso
GUTMANN, Leire ZUFIRIA.
2. lerroa: Irati AZPEITIA, Mateo CHUECA, Haritz AYESTARAN, Manex ZENDOIA, Maialen AJURIA, Patricia DOMÍNGUEZ, Ane
BALENCIAGA, Amaia ARRUABARRENA, Imanol EIZAGUIRRE,
1. lerroa (aurrekoa): Elena ARRIETA, Iñigo GURRUTXAGA, Alex CASTRO, Mikel JUARISTI, Paula AYESTARÁN, Mikel BIDEZABAL,
Camila RUGARCÍA, Mikel IDIGORAS, Iñaki ARRILLAGA (Tutorea)
82
DBH 3.A
Tutorea: Iñaki ARRILLAGA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ajuria Lerchundi, Maialen
Álvarez Ostolaza, Daniel
Arrieta Urrutia, Elena
Arruabarrena Ecenarro, Amaia
Ayestarán Granado, Paula
Ayestaran Iruretagoyena, Haritz
Azpeitia Iraola, Irati
Balenciaga Arrillaga, Ane
Bidezabal Garrastazu, Mikel
Castro Márquez, Alex
Chueca Lerchundi, Mateo
Domínguez Hernández, Patricia
Eizaguirre Hurtado, Imanol
Engelhardt Zulaica, Ane
Garate Argote, Alex
Gurrutxaga Larunbe, Iñigo
Gutmann Ubeda, Alfonso Javier
Idigoras Larramendi, Mikel
Juaristi Ormazabal, Mikel
Lecuona Arizmendi, Nora
Manterola Ibarra, Lander
Nazabal Ruiz de Gauna, Leire
Rugarcía Pertuz, Camila
Zendoia Urbieta, Manex
Zufiria Ecenarro, Leire
3. lerroa: Aitor ALDAZABAL, Nicolás ARANO, Ane LIZUNDIA, Nerea FERNÁNDEZ, Aingeru UNZUETA, Jaime MORALES, Beñat
HOYOS.
2. lerroa: Iñigo MANTEROLA, Julen ESNAL, Ramón ECHAVE, Alex ZULAICA, Itziar ZABALA, Aintza LIZARAZU, Irati AGOÚES,
Andere VERA, Miren IZULAIN.
1. lerroa (aurrekoa): Gorka EGUREN, Jon ASTIGARRAGA, Andrea SALEGUI, Leire BARANDIARAN, Eneritz ECHAVE, Josune
MENDOZA, Bidatz EIZAGIRRE, Janire AZCUE, Fabio ROCHAS.
DBH 3.B
Tutorea: Josune MENDOZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Agoües Madariaga, Irati
Aldazabal Onda, Aitor
Arano Camino, Nicolás
Astigarraga Sarobe, Jon
Azcue Terradillos, Janire
Barandiaran Urbieta, Leire
Echave Irure, Ramón
Echave Posada, Eneritz
Eguren Alberdi, Gorka
Eizagirre Arruabarrena, Bidatz
Esnal Aizpurua, Julen
Fernández Mandiola, Nerea
Hoyos Eguren, Beñat
Izulain Urquía, Miren
Lizarazu Suárez, Aintza
Lizundia Eizaguirre, Ane
Manterola Elola, Iñigo
Morales García, Jaime
Rochas Borraz, Fabio
Salegui Uranga, Andrea
Unzueta Alaba, Angel
Vera Isasti, Andere
Zabala Balerdi, Maria Iciar
Zulaica Astigarraga, Alejandro
83
3. lerroa: Naroa ELORZA, Irati ARISTONDO, Uxue BIDEZABAL, Alex EMPARANZA, Diego ARIZALA, Pablo GURRUTXAGA, Julen
CHAROLA.
2. lerroa: Unai ODRIOZOLA, Leire MARAURI, Iñigo FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, Igotz IRIGOIEN, Kepa ODRIOZOLA, Xabier
EIZAGUIRRE, Laida BELARBIDE.
1. lerroa (aurrekoa): Jon BACHILLER, Maddi LARRAÑAGA, Arantza INCHAUSPE, Alberto ITURRIOZ, Nerea LARRAÑAGA, Julene
SORRARAIN, Miriam GÓMEZ.
84
DBH 4.A
Tutorea: Nerea LARRAÑAGA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Aristondo González, Irati
Arizala Pardo, Diego
Bachiller Pérez, Jon Nicolae
Bidezabal Garrastazu, Uxue
Charola Amenabar, Julen
Eizaguirre Peral, Xabier
Elorza Ladrón de Guevara, Naroa
Emparanza Ibarrola, Alex
Fernandez de Casad Facchin, Iñigo
Gómez Imbambe, Miriam
Gurrutxaga Larunbe, Pablo
Inchauspe Berreteaga, Arantza
Irigoien Etxarte, Igotz
Iturrioz Mateos, Alberto
Larrañaga Arrizabalaga, Maddi
Marauri Alberdi, Leire
Odriozola López, Unai
Orbegozo Aldalur, Kepa
Sorarrain Lerchundi, Julene
Zubiaurre Gorostiza, Elur
3. lerroa: Gorka ZUBELDIA, Maider ANDREANO, Maitane ZULAIKA, Janire MARTÍN, Josu LARREA, Leire CID, Leire RICO.
2. lerroa: Jon GORROCHATEGUI, Jon Ander ARENAS, Julen ETXABE, Libe QUIROGA, Andrea MANTECA, Eider LAZCANO,
Arantxa GUARRETXENA.
1. lerroa (aurrekoa): Xabier SARASUA, Suhar IRIZAR, Pablo ALDABALDETRECU, Txomin LIZARRAGA, Eneko AGUINAGA.
DBH 4.B
Tutorea: Arantxa GUARRETXENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Aguinaga Esnal, Eneko
Aldabaldetrecu Pampín, Pablo
Alkorta Abaurrea, Pablo
Andreano Antia, Maider
Arenas Abarrategui, Jon Ander
Cid Alonso, Leire
Etxabe Gurrutxaga, Julen
Gorrochategui Hernández, Jon
Irizar Aizpurua, Suhar
Larrea Aguirregomezcorta, Josu
Lazcano Lizaso, Eider
Lizarraga Manterola, Txomin
Manteca Luis, Andrea
Martín García-Gil, Janire
Quiroga Ibarra, Libe
Rico Lizaso, Leire
Sarasua Esnal, Xabier
Zubeldia Rezabal, Gorka
Zulaika Martiarena, Maitane
85
Kale Nagusia, 17
Tel. 943 133 003
20800 ZARAUTZ
www.javierlucas.com
JavierLucasFotógrafo
La Salle kalea, 2 - 37 Postakutxa - 20800 ZARAUTZ
Tel.: 943 13 00 60 - 650 862 886
www.lasalle.es/zarautz - [email protected]

Documentos relacionados