Guía de Compras de Santiago de Compostela_Guía de Compras de

Transcripción

Guía de Compras de Santiago de Compostela_Guía de Compras de
Guía de Compras de Santiago de Compostela_Guía
de Compras de Santiago de Compostela_Shopping
Guide to Santiago de Compostela
Presentación_Presentación_Presentation
Instrucións de uso_Instrucciones de uso_How to use this guide
Compostela, capital de compras_Compostela, capital de compras_Compostela, shopping capital
Información útil_Información útil_Useful information
Oficinas de información turística_Oficinas de información turística_Tourist information offices
O mellor de Santiago_Lo mejor de Santiago_The best of Santiago
Plano da cidade histórica_Plano de la ciudad histórica_Old town map
D+34
i_1
i_3
i_4
i_6
i_12
i_18
i_24
i_40
A Guía de Compras de Santiago de Compostela inclúe información pormenorizada dunha selección de estabelecementos comerciais representativos dos distintos sectores, xa que sería imposíbel recollelos a todos aquí. Esta selección foi elaborada por un profesional independente.
Co fin de complementar esa información, en páxinas finais anéxase un completo directorio xeral que
lista todos os estabelecementos pertencentes a algunha das asociacións de comerciantes de Santiago
de Compostela.
*Os editores non se responsabilizan da selección de estabelecementos nin dos cambios que poidan
producirse con respecto á información contida nesta guía.
La Guía de Compras de Santiago de Compostela incluye información pormenorizada de una selección de establecimientos comerciales representativos de los distintos sectores, ya que sería imposible recogerlos a todos aquí. Esta selección ha sido elaborada por un profesional independiente.
Con el fin de complementar esa información, en páginas finales se anexa un completo directorio general que lista todos los establecimientos pertenecientes a alguna de las asociaciones de comerciantes
de Santiago de Compostela.
*Los editores no se responsabilizan de la selección de establecimientos ni de los cambios que puedan
producirse con respeto la información contenida en esta guía.
The Santiago de Compostela Shopping Guide features detailed information regarding a selection of shops representing different sectors, since it would be impossible to include them all. The selection was prepared by an independent expert.
As additional information, at the back there is a complete general directory of all the establishments
belonging to Santiago de Compostela’s shopkeeper associations.
*The publishers are not responsible for the selection of establishments or for any changes that may be
made regarding the information appearing in this guide.
i_2
Presentación_Presentación_Presentation
Tes nas túas mans a Guía de Compras de Santiago de Compostela que che vai axudar a descubrir a diversidade e o atractivo dos estabelecementos comerciais de Santiago e dos seus produtos: unha ampla oferta comercial
esparexida por toda a cidade, avalada por unha tradición comercial que dura xa séculos e que converteu Compostela
nunha senlleira capital de compras.
Todo o que un precisa pode atopalo en Santiago, incluíndo, claro está, os produtos e marcas By Galicia, deseñados
ou fabricados aquí.
Tienes en tus manos la Guía de Compras de Santiago de Compostela que te va a ayudar a descubrir la diversidad y el atractivo de los establecimientos comerciales de Santiago y de sus productos: una amplia oferta comercial diseminada por toda la ciudad, avalada por una tradición comercial que dura ya siglos y que ha
convertido a Compostela en una capital de compras sin igual.
Todo lo que uno necesita lo puede encontrar en Santiago, incluyendo, claro está, los productos y marcas By Galicia, diseñados o fabricados aquí.
You are holding the Shopping Guide to Santiago de Compostela that will help you discover the diversity
and attractiveness of Santiago’s shops and their products: a wide range distributed throughout the city, backed
by a centuries-old shopping tradition that has made Compostela a matchless shopping capital.
You can find everything you need in Santiago, including, naturally, By Galicia products and brands, designed
and made here.
i_3
Instrucións de uso
Por unha razón de espazo, a guía céntrase unicamente
nos comercios que ofrecen artigos e produtos de consumo común, descartando por un lado aqueles que son
máis específicos e por outro os negocios dedicados en
exclusiva á prestación de servizos.
Como non podía ser doutro xeito, sendo Santiago un
destino turístico de referencia internacional, esta guía,
inclúe información útil e acenos aos que nos visitan. Está
polo tanto destinada tanto ás persoas que viven en
Compostela e arredores, como a todos aqueles que se
achegan á cidade.
Esta guía foi concibida para facilitar tanto a busca temática dun tipo determinado de produto como a procura alfabética por estabelecementos.
Comeza a guía cunha breve pincelada da historia do comercio en Compostela e a importancia que tivo e segue
a ter na configuración urbana e económica da cidade.
A continuación recóllese a información básica que hai
que ter en conta á hora de mercar en Santiago: moeda,
horarios de apertura, festivos, aparcadoiros, transporte
urbano, etc.
As seguintes seccións da guía dedícanse a presentar as
distintas zonas de compras da cidade, detallando as características e particularidades de cada unha delas.
En cada un dos apartados temáticos (moda By Galicia,
muller, home, zapatarías, complementos, etcétera) ofrécese só unha pequena selección orientativa: o número
de comercios é tal que sería imposíbel describilos todos
aquí. A clasificación en seccións é así mesmo aproximativa, xa que moitos dos comercios ofrecen máis dun tipo
de produto.
Co obxecto de facilitar a busca aos que queren atopar
un estabelecemento determinado, no índice alfabético
inclúense todas as tendas das diferentes seccións por
orde alfabética.
A guía contén, cara a o final, un capítulo dedicado ás
asociacións de comerciantes da cidade, que poden facilitar información máis precisa sobre os estabelecementos asociados a cada unha delas, que son os que
aparecen listados no directorio xeral dos comercios de
todo o municipio co que se pecha esta guía.
Por último, o plano que acompaña a esta publicación
(ver solapa en portada interior) pode ser moi útil tanto
para identificar as distintas zonas de compras da cidade
como algunhas das principais tendas de cada tipo de
produto.
Lenda_Leyenda_Symbols
B Enderezo
b Teléfono
U Horario
v Tarxetas de crédito
m Referencias plano
D+34 Prefixo España
e Prezo
Máis información sobre o comercio en Santiago de
Compostela no web:
Más información sobre el comercio en Santiago de
Compostela en la web:
More information about shopping in Santiago de
Compostela on the web:
Shopping.MaisCompostela.com
Para información turística complementaria
(restaurantes, museos, monumentos visitábeis,
programación cultural diaria, carteleira de cine, etc.):
Para información turística complementaria (restaurantes, museos, monumentos visitables, programación cultural diaria, cartelera de cine, etc.):
For supplementary tourist information (restaurants,
museums, visitable monuments, daily cultural programme, film guide, etc):
www.SantiagoTurismo.com
Para información e reservas de aloxamentos, visitas
guiadas, excursións e outras actividades turísticas:
Para información y reservas de alojamientos, visitas
guiadas, excursiones y otras actividades turísticas:
For accommodation information and bookings,
guided tours, sightseeing trips and other tourist
activities:
www.SantiagoReservas.com
i_4
Instrucciones de uso
How to use this guide
Por motivos de espacio, la guía se centra únicamente en
los comercios que ofrecen artículos y productos de consumo común, descartando por un lado los que son más
específicos y por otro los negocios dedicados en exclusiva
a la prestación de servicios.
Como no podía ser de otra forma, siendo Santiago un
destino turístico de referencia internacional, esta guía incluye información útil y guiños a quienes nos visitan. Está
por lo tanto destinada tanto a las personas que viven en
Compostela y alrededores, como a todos aquellos que se
acercan a la ciudad.
Esta guía ha sido concebida para facilitar tanto la búsqueda temática de un tipo determinado de producto
como la búsqueda alfabética por establecimientos.
Comienza la guía con una breve pincelada de la historia
del comercio en Compostela y la importancia que tuvo y
sigue teniendo en la configuración urbana y económica
de la ciudad.
A continuación se recoge la información básica que hay
que tener en cuenta a la hora de comprar en Santiago:
moneda, horarios de apertura, festivos, aparcamientos,
transporte urbano, etc.
Las siguientes secciones de la guía se dedican a presentar las distintas zonas de compras de la ciudad, detallando las características y particularidades de cada una
de ellas.
En cada uno de los apartados temáticos (moda By Galicia, mujer, hombre, zapaterías, complementos, etcétera)
se ofrece solamente una pequeña selección orientativa: el
número de comercios es tal que sería imposible describirlos todos aquí. La clasificación en secciones es también
aproximativa, ya que muchos de los comercios ofrecen
más de un tipo de producto.
Con el fin de facilitar la búsqueda a quienes quieren encontrar un establecimiento determinado, en el índice alfabético se incluyen todas las tiendas de las diferentes
secciones por orden alfabético.
La guía contiene, hacia el final, un capítulo dedicado a
las asociaciones de comerciantes de la ciudad, que pueden facilitar información más precisa sobre los establecimientos asociados a cada una de ellas, que son los que
aparecen en el directorio general de los comercios de
todo el municipio con el que se cierra esta guía.
Por último, el plano que acompaña a esta publicación
(ver solapa en portada interior) puede ser muy útil tanto
para identificar las distintas zonas de compras de la ciudad como algunas de las principales tiendas de cada tipo
de producto.
Due to limited space, the guide only features shops
that sell articles and products that are commonly consumed. It therefore does not include highly specialised
shops or businesses that solely provide services.
Since Santiago is an internationally renowned tourist
destination, this guide includes useful information and
tips for visitors. It is therefore aimed at residents of
Compostela and surroundings as well as those visiting
the city.
This guide is designed to facilitate category-based
searches for a specific kind of product and alphabetical searches for individual shops.
The guide begins with a brief outline of the history of
shopping in Compostela and its past and present importance in the city’s urban layout and economic
structure.
Then comes basic information that should be taken
into account when it comes to shopping in Santiago:
currency, business hours, public holidays, car parks, city
transport, etc.
The next sections in the guide present the city’s different shopping districts, explaining the characteristics
and particularities of each one.
Each of the categories (By Galicia, women’s, men’s
fashion, footwear, accessories, etc) only contains a
small selection by way of guidance: there are so many
shops that it is impossible to describe them all here.
The category-based classification is also approximate
since many shops sell more than one kind of product.
In order to help those wanting to find a specific shop,
the alphabetic index includes all shops from the different categories in alphabetic order.
The guide contains, near the end, a chapter devoted to
the city’s shopkeeper associations, who can provide
more detailed information about the shops belonging
to each of them. These appear in the general directory
of shops in the municipal district at the end of the
guide.
Lastly, the map included in this publication (see inside
cover) will help you identify the city's different shopping districts, as well as some of the main shops selling each type of product.
i_5
Compostela, capital de
compras: estampa
histórica
Ao abeiro do fenómeno da peregrinación xurdiron na Compostela medieval moitas producións artesanais, na súa maioría destinadas ao consumo dos peregrinos: a vieira ou venera (que máis que unha produción
o que precisaba era unha simple perforación) e os traballos en acibeche
son só dous dos principais exemplos. Foi a través deses peregrinos chegados de todos os reinos e rexións de Europa que os artigos composteláns foron exportados a lugares moi afastados da nosa cidade.
Ese amplo desenvolvemento da artesanía medieval, vinculado á peregrinación, fomentou o xurdimento dun importante mercado, e este pola
súa banda o despegue de realizacións non necesariamente vinculadas
á peregrinación, ou cando menos á peregrinación como fenómeno relixioso.
Así, xerouse unha produción e unha circulación de bens de consumo
cada vez máis ampla, que facilitou o desenvolvemento de Compostela
como centro comercial medieval de primeira liña e como punto de referencia do comercio a longa distancia, especialmente de produtos de
alto valor, entre o mundo musulmán (presente entón no sur da Península Ibérica) e a Europa cristiá (presente en Santiago a través do elevado
número de peregrinos europeos).
A inxente produción artesanal derivou na configuración dos gremios,
que é decisiva para entender a evolución histórica, e nomeadamente a
comercial, da nosa cidade. Desta proliferación quedou un recordo permanente no rueiro, en topónimos como A Caldeirería, A Acibechería ou
As Praterías, nomes estes dous últimos que lembran que Santiago, como
cidade episcopal e con bo número de igrexas e capelas, tivo en séculos
pasados unha gran demanda de obxectos para o culto, que se fabricaban e vendían nos obradoiros e comercios das súas rúas e prazas.
i_6
Compostela, capital de compras:
estampa histórica
Al abrigo del fenómeno de la peregrinación surgieron en la Compostela medieval muchas producciones artesanales, en su mayoría destinadas al consumo de los peregrinos: la vieira o venera (que más que una producción lo que necesitaba era una simple perforación) y los trabajos en azabache son solo dos de los
principales ejemplos. Precisamente a través de esos peregrinos, llegados de todos los reinos y regiones de
Europa, los artículos compostelanos fueron exportados a lugares muy alejados de nuestra ciudad.
Ese amplio desarrollo de la artesanía medieval, vinculado a la peregrinación, fomentó la aparición de un importante mercado, y este por su parte el despegue de realizaciones no necesariamente vinculadas a la peregrinación, o por lo menos a la peregrinación como fenómeno religioso.
Compostela, Shopping Capital:
historical context
The pilgrimage phenomenon led to the production in medieval Compostela of many crafted objects, mainly
for the consumption of pilgrims: the scallop shell (which was not really produced but merely perforated) and
jet-stone work are only two important examples. It was by means of these pilgrims, who came from kingdoms and regions all over Europe, that Compostela’s articles were exported to places far away from our city.
This extensive development of medieval craftwork, linked to the pilgrimage, stimulated the appearance of an
important market, which in turn promoted the production of items not necessarily linked to the pilgrimage, at
least not as a religious phenomenon.
i_7
Da actividade comercial son testemuña, pola súa banda, algúns nomes de rúas tan evocadores como O Franco, que
parece referirse a unha zona franca ou libre de impostos, O Peso (na que se pesaban, e polo tanto taxaban, as mercadorías chegadas do campo, listas para o troco no mercado urbano), ou outros de clara resonancia mercantil, como
Pescadería Vella, ou non tan clara, como Mazarelos (Mercado Vello).
Da importancia mercantil do Santiago medieval dan tamén conta as escavacións arqueolóxicas da catedral, por un
lado, e o os relicarios, polo outro, xa que entrambos proporcionan un amplo elenco de moedas de moi diversas procedencias da xeografía europea.
As moedas estranxeiras convértense así nunha evidencia de primeira orde para coñecer e entender unha das páxinas máis brillantes da historia europea, e nun claro expoñente da excepcionalidade do centro relixioso e mercantil compostelán. Esas moedas, só ás veces empregadas con fins estritamente relixiosos (como ofrendas
penitenciais ou de acción de grazas, como donativo ao servizo do culto ou como pago polas actividades litúrxicas
solicitadas), reflicten a importante vida económica «secular» que se desenvolveu arredor da basílica xacobea e que
permitiu o crecemento de Compostela como cidade.
Peregrinos, comerciantes, artesáns e cambiadores formaban así parte fundamental da heteroxénea vida socioeconómica da Compostela medieval, pola que circulaba unha parte importante da riqueza da Europa do momento.
A partir do século XVI, co xurdimento dos movementos reformistas, decaen as peregrinacións, e con elas ese pulo
internacional do comercio compostelán. Pero Compostela nunca deixará de ser un referente comercial da súa rexión, como proba a importancia da súa ancestral feira de gando, que segue a ser, aínda hoxe, unha das máis importantes do estado español en termos económicos.
i_8
Así, se generó una producción y una circulación de
bienes de consumo cada vez más amplia, que facilitó
el desarrollo de Compostela como centro comercial
medieval de primera línea y como punto de referencia
del comercio a larga distancia, especialmente de productos de alto valor, entre el mundo musulmán (presente entonces en el sur de la Península Ibérica) y la
Europa cristiana (presente en Santiago a través del
elevado número de peregrinos europeos).
La ingente producción artesanal derivó en la configuración de los gremios, que es decisiva para entender la
evolución histórica, y especialmente la comercial, de
nuestra ciudad. De esta proliferación quedó un recuerdo permanente en el callejero, en topónimos
como A Caldeirería, A Acibechería o As Praterías, nombres estos dos últimos que recuerdan que Santiago, en
cuanto que ciudad episcopal y con un buen número de
iglesias y capillas, tuvo en siglos pasados una gran demanda de objetos para el culto, que se fabricaban y
vendían en los talleres y comercios de sus calles y plazas.
De la actividad comercial son testigo, por su parte, algunos nombres de calles tan evocadores como O
Franco, que parece referirse a una zona franca o libre
de impuestos, O Peso (en la que se pesaban, y por lo
tanto tasaban, las mercancías llegadas del campo, listas para el trueque en el mercado urbano), u otros de
clara resonancia mercantil, como Pescadería Vella, o
no tan clara, como Mazarelos (Mercado Viejo).
De la importancia mercantil del Santiago medieval
también dan cuenta las excavaciones arqueológicas de
la catedral, por un lado, y los relicarios, por otro, ya
que entre ambos proporcionan un amplio elenco de
monedas de muy diversas procedencias de la geografía europea.
Las monedas extranjeras se convierten así en una evidencia de primer orden para conocer y comprender
una de las páginas más brillantes de la historia europea, y en un claro exponente de la excepcionalidad
del centro religioso y mercantil compostelano. Esas
monedas, solo a veces utilizadas con fines estrictamente religiosos (como ofrendas penitenciales o de
acción de gracias, como donativo al servicio de culto o
como pago por las actividades litúrgicas solicitadas),
reflejan la importante vida económica «secular» que
se desarrolló alrededor de la basílica jacobea y que
permitió el crecimiento de Compostela como ciudad.
Peregrinos, comerciantes, artesanos y cambiadores formaban así parte fundamental de la abigarrada vida
socioeconómica de la Compostela medieval, por la
que circulaba una parte importante de la riqueza de la
Europa del momento.
This led to an ever-increasing production and circulation of consumer goods, which facilitated Compostela’s development as a leading medieval trade
centre and as a reference point in long-distance commerce, especially of high-value products, between the
Islamic world (present then in the south of the Iberian
Peninsula) and Christian Europe (present in Santiago
by way of the large number of European pilgrims).
The huge craft production resulted in the establishing
of guilds, which is decisive for understanding the historical and, especially, the commercial development of
our city. This proliferation lives on in the street map, in
names such as A Caldeirería, A Acibechería or As
Praterías; the last two remind us that Santiago, as an
episcopal city with an important number of churches
and chapels, had in centuries past a large demand for
religious objects, which were made and sold in workshops and shops on its streets and squares.
Such commercial activities are reflected, for their part,
in some evocative street names such as O Franco,
which seems to refer to a “zona franca” or duty-free
zone, and O Peso (where goods brought from the
country to be exchanged in the city market were “pesados” or weighed and therefore taxed); other names
have a clear mercantile connection, such as Pescadería
Vella (old fish market), or one that is not so clear, such
as Mazarelos (old market).
Santiago’s mercantile importance in the Middle Ages
can be seen in archaeological excavations at the
cathedral and reliquaries, both of which have provided
a wide range of coins from all over Europe.
Foreign coins are thus a first-rate source for knowing
and understanding one of the brightest episodes in
European history, and a clear exponent of Compostela’s exceptional nature as a religious and trade
centre. These coins, only used sometimes for strictly religious purposes (such as penitential or thanksgiving
offerings, as religious donations or as payment for requested liturgical services), reflect the important “secular” economic life that developed around the
Jacobean basilica and which enabled the growth of
Compostela as a city.
Pilgrims, traders, artisans and money changers were
thus an essential part of medieval Compostela’s multicoloured socio-economic life, handling an important
amount of Europe’s riches at that time.
Starting from the 16th century, with the appearance of
reformist movements, pilgrimages began to decline
and along with them, the international boom in Compostela’s trade. But Compostela would always be a
reference point for regional commerce, as shown by
the importance of its ancestral cattle market, which is
i_9
Co paso dos anos, o comercio compostelán asumiu o
papel subministrador de novos produtos, e con eles, de
innovación. Foi nos escaparates e nos mostradores dos
comercios onde os composteláns coñeceron por primeira
vez os produtos chegados de América, os produtos ultramarinos, que deron nome a un tipo de estabelecemento moi característico que aínda sobrevive. E foi
tamén nas tendas onde os veciños descubriron por vez
primeira aqueles exóticos aparellos vinculados á modernidade: teléfonos, cámaras de fotos, lámpadas, radios, televisores, etc.
Hoxe o comercio de Santiago segue a ofrecer, como
sempre, tradición e modernidade, e continúa proxectando cara ao mundo, como hai séculos, os nosos produtos, de Santiago e de Galicia, en gran parte grazas ás
compras que fan os que nos visitan.
O comercio é parte esencial da historia de todas as cidades. En Santiago de Compostela, que naceu xa con
esa dobre vocación relixiosa e comercial que lle conferiu a peregrinación, éo aínda máis. Mergullarse nas súas
tendas é unha experiencia que permite non só adquirir
produtos, senón afondar no coñecemento da idiosincrasia da nosa cidade.
i_10
A partir del siglo XVI, con la aparición de los movimientos reformistas, decaen las peregrinaciones, y con
ellas ese impulso internacional del comercio compostelano. Pero Compostela nunca dejará de ser un referente comercial de su región, como demuestra la
importancia de su ancestral feria de ganado, que sigue
siendo, incluso hoy, una de las más importantes del
estado español en términos económicos.
Con el paso de los años, el comercio compostelano
asumió el papel de suministrador de nuevos productos, y con ellos, de innovación. Fue en los escaparates
y en los mostradores de los comercios donde los compostelanos conocieron por primera vez los productos
llegados de América, los productos ultramarinos, que
dieron nombre a un tipo de establecimiento muy característico que todavía sobrevive. Y fue también en
las tiendas donde los vecinos descubrieron por vez primera aquellos exóticos aparatos vinculados a la modernidad: teléfonos, cámaras de fotos, bombillas,
radios, televisores, etc.
Hoy el comercio de Santiago sigue ofreciendo, como
siempre, tradición y modernidad, y continúa proyectando cara al mundo, como hace siglos, nuestros productos, de Santiago y de Galicia, en gran parte gracias
a las compras que hacen los que nos visitan.
still one of the most important in Spain in economic
terms.
In time, Compostela’s trade assumed the role of supplying new products and, with them, innovation. It
was in shop windows and counters that Compostela’s
residents first saw products brought from America,
products called “ultramarinos” (or from overseas),
which is still the name used for a grocer’s shop today.
And it was in shops that residents discovered for the
first time those exotic devices linked to modernity:
telephones, cameras, light bulbs, radios, televisions,
etc.
Today, Santiago’s shops still offer, as always, tradition
and modernity, and they continue with the international promotion, like centuries ago, of our products,
from Santiago and Galicia, thanks largely to the purchases made by our visitors. Commerce is an essential
part of the history of all cities; all the more so in Santiago de Compostela, which arose with a double religious and commercial vocation related to the
pilgrimage. Immersing yourself in its shops is an experience that enables you not only to acquire products,
but also to deepen your knowledge of our city’s idiosyncrasy.
El comercio es parte esencial de la historia de todas
las ciudades. En Santiago de Compostela, que nació ya
con esa doble vocación religiosa y comercial que le
confirió la peregrinación, lo es todavía más. Sumergirse en sus tiendas es una experiencia que permite no
solo adquirir productos, sino ahondar en el conocimiento de la idiosincrasia de nuestra ciudad.
i_11
Información útil
Formas de pago
A moeda de curso legal é o euro (€).
É posíbel cambiar cheques de viaxe, dólares, libras esterlinas e outras divisas en todas as entidades bancarias, ou obter euros utilizando unha tarxeta de crédito
directamente nun dos moitos caixeiros automáticos dispersos por toda a cidade.
A maioría dos estabelecementos aceptan o pago mediante tarxetas de débito das redes españolas (Servired, 4B, Euro 6000) e tarxetas de crédito (Visa,
Mastercard, similares) coas que, ademais, pódese retirar diñeiro nos caixeiros automáticos.
Tax Free Shopping: os cidadáns non residentes na
Unión Europea teñen dereito ao reembolso do imposto
sobre o valor engadido, o IVE, (dependendo do artigo
de que se trate, e dun 16% ou dun 7%) por compra
superior a 90€, nos estabelecementos adheridos a Tax
Free (máis información en www.premiertaxfree.com)
i_12
Información útil_Useful Information
Formas de pago
La moneda de curso legal es el euro (€).
Es posible cambiar cheques de viaje, dólares, libras
esterlinas y otras divisas en todas las entidades bancarias, u obtener euros utilizando una tarjeta de crédito directamente en uno de los muchos cajeros
automáticos dispersos por toda la ciudad.
La mayoría de los establecimientos aceptan el pago
mediante tarjetas de débito de las redes españolas
(Servired, 4B, Euro 6000) y tarjetas de crédito (Visa,
Mastercard, similares) con las que, además, se
puede retirar dinero en los cajeros automáticos.
Tax Free Shopping: los ciudadanos no residentes en
la Unión Europea tienen derecho al reembolso del
impuesto sobre el valor añadido o IVA (dependiendo
del artículo de que se trate, es de un 16% o de un
7%) por compra superior a 90 €, en los establecimientos adheridos a Tax Free (más información en
www.premiertaxfree.com)
Methods of payment
The legal currency is the euro (€).
You can change traveller’s cheques, dollars, pounds
sterling and other currencies in all banks, or obtain
euros by using a credit card in any of the many
ATMs spread about the city.
Most shops accept payment using debit cards belonging to Spanish networks (Servired, 4B, Euro
6000) and credit cards (Visa, Mastercard or similar),
which can also be used to withdraw money from
ATMs.
Tax Free Shopping: non-European Union residents
are entitled to a value added tax or VAT refund
(16% or 7%, depending on the kind of article) on
purchases over € 90, in shops belonging to Tax Free
(more information at www.premiertaxfree.com).
i_13
Festivos
1 xaneiro: Ano Novo (festivo estatal)
Festivos
1 enero: Año Nuevo (festivo estatal)
6 xaneiro: Día de Reis (festivo estatal)
6 enero: Día de Reyes (festivo estatal)
19 marzo: San Xosé / Día do Pai (festivo estatal)
19 marzo: San José / Día del Padre (festivo estatal)
Marzo ou abril: Xoves Santo (festivo estatal)
Marzo o abril: Jueves Santo (festivo estatal)
Marzo ou abril: Venres Santo (festivo estatal)
Marzo o abril: Viernes Santo (festivo estatal)
1 maio: Día dos Traballadores (festivo estatal)
1 mayo: Día de los Trabajadores (festivo estatal)
Maio: Ascensión (festivo local)
Mayo: Ascensión (festivo local)
17 maio: Día das Letras Galegas (festivo Galicia)
17 mayo: Día de las Letras Gallegas (festivo Galicia)
25 xullo: Santiago Apóstolo. Día da Patria Galega (festivo Galicia)
25 julio: Santiago Apóstol. Día de la Patria Gallega
(festivo Galicia)
15 agosto: Asunción da Virxe (festivo estatal)
15 agosto: Asunción de la Virgen (festivo estatal)
16 agosto: San Roque (festivo local)
16 agosto: San Roque (festivo local)
12 outubro: Día da Hispanidade (festivo estatal)
12 octubre: Día de la Hispanidad (festivo estatal)
1 novembro: Día de Todos os Santos (festivo estatal)
1 noviembre: Día de Todos los Santos (festivo estatal)
6 decembro: Constitución Española (festivo estatal)
6 diciembre: Constitución Española (festivo estatal)
8 decembro: Inmaculada Concepción (festivo estatal)
8 diciembre: Inmaculada Concepción (festivo estatal)
25 decembro: Natividade do Señor (festivo estatal)
25 diciembre: Natividad del Señor (festivo estatal)
Public holidays
January 1: New Year’s Day (national holiday)
January 6: Epiphany (national holiday)
March 19: St. Joseph’s Day / Father’s Day (national
holiday)
March or April: Holy Thursday (national holiday)
March or April: Good Friday (national holiday)
May 1: May Day (national holiday)
May: Ascension (local holiday)
May 17: Day of Galician Letters (regional holiday)
July 25: St. James’ Day. Galicia Day (regional holiday)
August 15: Assumption of Mary (national holiday)
August 16: St. Roque’s Day (local holiday)
October 12: Columbus Day (national holiday)
November 1: All Saints’ Day (national holiday)
December 6: Spanish Constitution (national holiday)
December 8: Immaculate Conception (national holiday)
December 25: Christmas Day (national holiday)
i_14
Horarios de apertura
O horario comercial habitual vai dende as 9.30 ou 10.00
horas da mañá, ata as 20.00 ou 21.00 horas da tardenoite, cunha pausa de dúas ou tres horas ao mediodía
(xeralmente desde as 13.30 ou 14.00 ata as 16.30 ou
17.00).
A maior parte do pequeno comercio adoita pechar o sábado pola tarde e os domingos todo o día, igual que o
resto dos negocios da cidade.
Con todo, e debido á condición turística de Santiago,
moitas tendas da cidade histórica, nomeadamente as
de souvenirs, permanecen abertas os sábados pola tarde
e os domingos todo o día.
As grandes tendas e os centros comerciais teñen horario continuo e estes últimos poden abrir algúns domingos e festivos durante o Nadal, nas pontes e festivos
especiais, ou na tempada de rebaixas.
Horarios de apertura
El horario comercial habitual va desde las 9.30 o
10.00 horas de la mañana hasta las 20.00 o 21.00
horas de la tarde-noche, con una pausa de dos o tres
horas al mediodía (generalmente desde las 13.30 o
14.00 hasta las 16.30 o 17.00).
La mayor parte del pequeño comercio suele cerrar el
sábado por la tarde y los domingos todo el día, igual
que el resto de los negocios de la ciudad.
Sin embargo, y debido a la condición turística de Santiago, muchas tiendas de la ciudad histórica, especialmente las de souvenirs, permanecen abiertas los
sábados por la tarde y los domingos todo el día.
Las grandes tiendas y los centros comerciales tienen
horario continuo y estos últimos pueden abrir algunos
domingos y festivos durante la Navidad, en puentes y
festivos especiales, o en la temporada de rebajas.
Business hours
Normal business hours are from 9.30 or 10 am to 8 or
9 pm, with a two- or three-hour break at midday (generally from 1.30 or 2 pm to 4.30 or 5 pm).
Most small shops usually close on Saturday afternoon
and all day Sunday, like the rest of the city’s businesses.
However, since Santiago is a tourist destination, many
shops in the old town, especially souvenir shops, open
on Saturday afternoon and all day Sunday.
Large shops and shopping centres do not shut at midday, and the latter can open on some Sundays and
public holidays during Christmas, holiday weekends,
special public holidays or sales.
Rebajas
Os estabelecementos comerciais asentados na Comunidade Autónoma de Galicia escollen os seus períodos
de rebaixas dentro das seguintes tempadas (mínimo 1
semana e máximo 2 meses):
do 7 de xaneiro ao 7 de abril (ambos incluídos)
para a tempada de inverno.
do 1 de xullo ao 30 de setembro (ambos incluídos)
para a tempada de verán.
Rebajas
Los establecimientos comerciales asentados en la Comunidad Autónoma de Galicia escogen sus períodos
de rebajas dentro de las siguientes temporadas (mínimo 1 semana y máximo 2 meses):
del 7 de enero al 7 de abril (ambos incluidos) para
la temporada de invierno.
del 1 de julio al 30 de septiembre (ambos incluidos)
para la temporada de verano.
Sales
Shops located in the Autonomous Region of Galicia can
establish their sales within the following periods (minimum 1 week and maximum 2 months):
from January 7 to April 7 (inclusive) for the winter
season.
from July 1 to September 30 (inclusive) for the summer
season.
i_15
Aparcadoiros_Aparcamentos_Car parks
Xoán XXIII (Avenida de Xoán XXIII - 981 583 447) 24 h
Praza de Galicia (Praza de Galicia - 981 586 887) 24 h
San Clemente (Avenida de Rodrigo de Padrón - 981 573 470) 24h
Praza de Abastos (Rúa das Trompas - 981 575 522) 8.00 - 21.00 h
Galeras (Rúa das Galeras - 981 558 825) 24 h
Rosalía (Avenida de Rosalía de Castro - 981 597 780) 24 h
Gran Vía (Rúa de Santiago de Chile - 981 592 285) 24 h
Praza de Vigo (Praza de Vigo - 981 563 408) 24 h
Área Central (Rúa de Berlín - 981 560 149) 8.00 - 2.00 h
El Ensanche (Rúa da Rosa - 981 590 392) 7.00 - 2.00 h
Hórreo (Rúa de Ramón Piñeiro - 981 571 487) 24 h
San Caetano (Estación de Autobuses - 981 560 563) 24 h
Estación de Tren (981 591 859) 24 h
Hotel Araguaney (Rúa de Alfredo Brañas - 981 595 900) 24 h
Hipercor (Rúa do Restollal - 981 527 200) 24 h
La Salle (Rúa de Ramón del Valle Inclán - 981 519 828) 24 h
Romero Donallo (Avenida de Romero Donallo) 24 h
La Rosa (Praza de Ponte Castro) 24 h
Praza Roja (Praza Roxa) 24 h
Salgueiriños (Explanada de Salgueiriños) 24 h
Taxis_ Taxis_ Taxis
Radio Taxi (981 569 292) 24 h
Paradas de Taxi_Paradas de Taxi_Taxi Stances
Aeroporto_Aeropuerto_Airport (981 591 575)
Avenida de Figueroa (Alameda - 981 585 973)
Castiñeiriño (981 521 300)
Estación de Autobuses_Estación de Autobuses_Bus Station (981 582 450)
Estación de Tren_Estación de Tren_Bus Station (981 598 488)
Fontiñas (Rúa de Lisboa - 981 575 959)
Praza de Galicia (981 561 02) 24 h
Praza Roxa (981 595 964) 24 h
i_16
Liñas de bus urbano_Líneas de bus urbano_City bus routes
0 ESTACIÓN DE AUTOBUSES / ORTOÑO
F ESTACIÓN DE AUTOBUSES / FIGUEIRAS
S RÚA DA SENRA / SON
P/G PEREGRINA / GRIXOA / PORTA DO CAMIÑO
0 ESTACIÓN DE AUTOBUSES / ORTOÑO
F ESTACIÓN DE AUTOBUSES / FIGUEIRAS
S RÚA DA SENRA / SON
P/G PEREGRINA / GRIXOA / PORTA DO CAMIÑO
SL SAN ROQUE / SANTA LUCÍA / A PAJUELA
V SAN ROQUE / VILLESTRO
AS PRAZA DE GALICIA / SIONLLA
VM HÓRREO / BANDO / VILAMAIOR
Información_Información_Information:
b 901 120 054
www.tussa.org
D+34
i_17
SL SAN RO
V SAN RO
AS PRAZA
VM HÓRR
Oficinas de información turística
Oficinas de información turística
Tourist information offices
Non te perdas: ¡pregúntanos! Darémosche bos consellos e información práctica para sacarlle todo
o partido á cidade, tanto se estás unha semana coma un día.
No te pierdas: ¡pregúntanos! Te daremos buenos consejos e información práctica para sacar todo
el partido a la ciudad, tanto si estás una semana como un día.
Do not get lost: ask us! We will give you good advice and practical information to make the most
of the city, whether you are here for a week or a day.
i_18
Turismo de Santiago, ao teu servizo
Turismo de Santiago, a tu servicio
Turismo de Santiago, at your service
Turismo de Santiago é a empresa pertencente ao Concello de Santiago de
Compostela encargada da xestión do turismo na cidade e de facilitar aos
visitantes información sobre monumentos, rutas, horarios, eventos, actividades,
etc. O persoal multilingüe das nosas oficinas de información atenderá con gusto
as túas consultas.
Ademais, Turismo de Santiago edita un plano oficial e unha grande variedade de
folletos turísticos dispoñíbeis en varios idiomas. E no web SantiagoTurismo.com
atoparás toda a información pormenorizada e actualizada, ademais de galería de
fotos, vídeos, etc.
Turismo de Santiago es la empresa perteneciente al Ayuntamiento de Santiago de
Compostela encargada de la gestión del turismo en la ciudad y de facilitar a los
visitantes información sobre monumentos, rutas, horarios, eventos, actividades,
etc. El personal multilingüe de nuestras oficinas de información atenderá con
gusto todas tus consultas.
Además, Turismo de Santiago edita un plano oficial y una gran variedad de folletos
turísticos disponibles en varios idiomas. Y en la web SantiagoTurismo.com
encontrarás toda la información pormenorizada y actualizada, además de galería
de fotos, vídeos etc.
Turismo de Santiago is the company dependent on Santiago de Compostela City
Council that manages the city's tourism sector and provides visitors with
information regarding monuments, routes, timetables,
events, activities, etc. The multilingual staff in our tourist offices will be pleased to
answer your queries.
Turismo de Santiago also publishes an official map and a large variety of tourist
brochures available in several languages. And on the SantiagoTurismo.com web
you will find detailed, updated information, as well as a photo gallery, videos, etc.
i_19
Servizos que ofrecen as oficinas de Turismo de Santiago_Servicios que ofrecen las oficinas de
Turismo de Santiago_Services available in Turismo de Santiago offices:
Central de reservas oficial Compostur: reservas de aloxamento, excursións, visitas guiadas e demais servizos
e produtos turísticos da cidade.
Información turística en diferentes idiomas (galego, castelán, inglés, francés, portugués, italiano, alemán,
danés) sobre a cidade de Santiago de Compostela.
Material informativo gratuíto: plano oficial editado por Turismo de Santiago (sinala todos os puntos de
interese, dende monumentos ata servizos básicos, e propón dúas rutas para percorrer Santiago) e folleto descritivo
dos principais monumentos.
Venda de libros e folletos sobre a cidade.
Tenda Turística co merchandising oficial de Turismo de Santiago.
Venda de tarxetas telefónicas.
Máquina expendedora de selos e sobres e caixa de correos na oficina central.
Internet e envío de correos electrónicos na oficina central.
Puntos de información multimedia (PIM) con acceso directo gratuíto a ww.SantiagoTurismo.com.
Servizo de información turística 24 horas a través de pantalla táctil no exterior da oficina central con acceso
a www.SantiagoTurismo.com.
Recepción e traslado ao organismo competente de reclamacións relativas aos servizos turísticos da cidade.
Central de reservas oficial Compostur: te hacemos
reservas de alojamientos, excursiones, visitas guiadas y
demás servicios y productos turísticos de la ciudad.
Información turística sobre Santiago de
Compostela en diferentes idiomas –gallego,
castellano, inglés, francés, portugués, italiano, alemán,
danés-.
Material informativo gratuito: plano oficial
editado por Turismo de Santiago -señala todos los
puntos de interés, desde monumentos hasta servicios
básicos, y propone dos rutas para recorrer Santiago- y
folleto descriptivo de los principales monumentos.
Venta de libros y folletos sobre la ciudad.
Tienda Turística con el merchandising oficial de
Turismo de Santiago.
Venta de tarjetas telefónicas.
Máquina expendedora de sellos y sobres y buzón
de correos en la oficina central.
Internet y envío de correos electrónicos en la
oficina central.
Puntos de información multimedia (PIM) con acceso
directo gratuito a www.SantiagoTurismo.com.
Servicio de información turística 24 horas a
través de pantalla táctil en el exterior de la oficina
central con acceso a www.SantiagoTurismo.com.
Recepción y traslado al organismo competente de
reclamaciones relativas a los servicios turísticos de la
ciudad.
i_20
Official Compostur reservation centre: you can
book accommodation, trips, guided tours and other
city tourist services and products.
Tourist information in different languages: Galician,
Spanish, English, French, Portuguese, Italian, German,
Danish, about the city of Santiago de Compostela.
Free publications: official map published by Turismo
de Santiago (featuring all points of interest, from
monuments and basic services, and two routes to
become acquainted with Santiago) and a brochure
describing the main monuments.
Sale of books and brochures about the city.
Tourist Shop with official Turismo de Santiago
products.
Sale of telephone cards.
Stamps and envelopes vending machine and
post-box in main office.
Internet and e-mail in main office.
Multimedia Information Points (PIM) with free
direct access to www.SantiagoTurismo.com.
24-hour tourist information by means of touch screen
outside main office with access to
www.SantiagoTurismo.com.
Reception and presentation to competent organism of
complaints about the city's tourist services.
Oficina Central de Turismo de Santiago_Oficina Central
de Turismo de Santiago_Turismo de Santiago Main Office
B Rúa do Vilar, 63
b 981 555 129
U aberta todo o ano
Inverno. Todos os días: 9.00 -14.00 | 16.00 -19.00 h
Semana Santa e tempada alta. Todos os días: 9.00 - 21.00 h
Oficina de Turismo de Santiago en Dársena de Xoán XXIII
Oficina de Turismo de Santiago en Dársena de Xoán XXIII
Turismo de Santiago Office at Dársena de Xoán XXIII
(coach terminus)
B Dársena de Autobuses Xoán XXIII
U aberta Semana Santa e tempada alta
Ma-Sa
: 9.00 -16.00 h
Oficinas de Turismo de Santiago - Aeroporto_Oficinas de
Turismo de Santiago - Aeropuerto_Turismo de Santiago
Office at Airport
B Aeroporto
b 981 897 079
U aberta todo o ano
D+34
i_21
Compostur, o Touroperador e Central de Reservas Oficial
de Santiago_Compostur, el Touroperador y Central de
Reservas Oficial de Santiago_Compostur, Santiago's
Official Tour Operator and Reservation Centre
Compostur é o touroperador oficial da cidade,
xestionado por Turismo de Santiago. Reservas de
aloxamentos, visitas guiadas, aluguer da audioguía
mp3 da cidade, tíckets para excursións dun día,
aluguer de coches e de bicicletas, voos turísticos,
turismo activo... Para grupos, Compostur dispón de
circuítos (Camiño de Santiago, Cidades Patrimonio da
Humanidade, España Verde, Galiza), paquetes
turísticos e servizos (guías turísticos profesionais,
servizos de transfer, restaurantes, etc.). Todo isto e
moito máis está a túa disposición nas oficinas de
Compostur ou a través do web
SantiagoReservas.com
Compostur es el touroperador oficial de la ciudad,
gestionado por Turismo de Santiago. Reservas de
alojamientos, visitas guiadas, alquiler de la audioguía
mp3 de la ciudad, tickets para excursiones de 1 día,
alquiler de coches y de bicicletas, vuelos turísticos,
turismo activo... Para grupos, Compostur dispone de
circuitos (Camino de Santiago, Ciudades Patrimonio
de la Humanidad, España Verde, Galicia), paquetes
turísticos y servicios (guías turísticos profesionales,
servicios de transfer, restaurantes, etc.). Todo esto y
mucho más está a tu disposición en las oficinas de
Compostur o a través de la web
SantiagoReservas.com
Compostur is the city's official tour operator,
managed by Turismo de Santiago. Reservations of
accommodation, guided tours, rental of mp3 city
audio-guide, tickets for 1-day trips, car and bike
rental, tourist flights, active tourism... For groups,
Compostur offers circuits (Way of St. James, World
Heritage Cities, Green Spain, Galicia), tourist
packages and services (professional tourist guides,
transfer services, restaurants, etc). All this and a lot
more is available in Compostur offices or on the web
SantiagoReservas.com
i_22
www.SantiagoReservas.com
[email protected]
b 902 190 160 | 981 587 011
U Lu-Ve
: 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h
Sa
: 10.00 - 13.30 h
Oficinas en_Oficinas en_Offices in:
B Rúa do Vilar, 63
U aberta todo o ano
B Rúa do Vilar, 1 (Oficina de Acollida ao
Peregrino
U aberto de maio a outubro
Outras oficinas de
información turística
Otras oficinas de
información turística
Other tourist information
offices
Oficina de Información Turística de
Galiza_Oficina de Información Turística de
Galicia_Galician Tourist Information Office
www.turgalicia.es
B Rúa do Vilar, 30-32
b 981 584 081 - 902 332 010
U aberta todo o ano
Lu-Ve
: 10.00 - 20.00 h
Sa
: 11.00 - 14.00 | 17.00 - 19.00 h
Do e festivos
11.00 -14.00 h
:
Oficina de Acollida ao Peregrino_Oficina de
Acogida al Peregrino_Pilgrim Reception Office
www.archicompostela.org
B Rúa do Vilar, 1
b 981 562 419
Tempada alta. Todos os días: 9.00 - 21.00 h
Tempada baixa. Lu-Sa: 10.00 - 20.00 h. Do e festivos:
10.00 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h
D+34
i_23
O mellor de Santiago_Lo mejor de
Santiago_The best of Santiago
A catedral, xunto coas catro prazas que a rodean –Obradoiro, Quintana, Inmaculada e Praterías– e
as principais rúas históricas, son de visita obrigada para os novatos, pero hai outras xoias que
ninguén debería deixar fóra do seu itinerario turístico.
La catedral, junto a las cuatro plazas que la rodean –Obradoiro, Quintana, Inmaculada y Praterías- y
las principales rúas históricas, son de visita obligada para los visitantes primerizos, pero hay otras
joyas que nadie debería dejar fuera de su itinerario turístico.
The Cathedral, along with the squares surrounding it (Obradoiro, Quintana, Inmaculada and
Praterías) and the main historic “rúas” or streets are a must for first-time visitors. However, there are
other gems that should not be overlooked by tourists.
i_24
Centro histórico_Centro
histórico_Old Town
A Catedral e as súas catro prazas_La Catedral y
sus cuatro plazas_La Cathedral and its four
squares
O conxunto catedralicio máis rico de Europa_El
conjunto catedralicio más rico de Europa_Europe’s
richest cathedral site
O conxunto formado pola Catedral de Santiago de
Compostela e as súas catro prazas (Obradoiro, Quintana,
Praterías e Inmaculada) é un dos máis interesantes e
ricos de Europa. Todo un universo de contidos históricos
e artísticos, de símbolos relixiosos e de significados
espirituais.
A Catedral é a alma da cidade. Estoxo barroco de
corazón románico que garda na súa cripta os restos do
apóstolo Santiago, nela sobresae o Pórtico da Gloria, o
grupo escultórico máis acabado e complexo do
Románico.
El conjunto formado por la Catedral de Santiago de
Compostela y sus cuatro plazas (Obradoiro, Quintana,
Praterías e Inmaculada) es uno de los más interesantes y
ricos de Europa. Todo un universo de contenidos
históricos y artísticos, de símbolos religiosos y de
significados espirituales.
La Catedral es el alma de la ciudad. Estuche barroco de
corazón románico que guarda en su cripta los restos del
apóstol Santiago, en ella sobresale el Pórtico de la Gloria,
el grupo escultórico más acabado y complejo del
Románico.
The site made up of the Cathedral of Santiago de
Compostela and its four squares (Obradorio, Quintana,
Praterías and Inmaculada) is one of the most interesting
and richest in Europe. A whole world of historic and
artistic content, spiritual meaning and religious
symbolism.
The Cathedral is the heart and soul of the city. A baroque
building with a Romanesque heart, whose crypt houses
the remains of the Apostle James, its most renowned
feature is the “Pórtico de la Gloria”, the best finished
and most complex group of sculptures belonging to
Romanesque art.
www.catedraldesantiago.es
B Praza do Obradoiro. md3-2c
U aberta diariamente
7.30 - 21.00 h
D+34
Cubertas da Catedral e Pazo de Xelmírez
Cubiertas de la Catedral y Pazo de Xelmírez
Moi preto do ceo_Muy cerca del cielo
A visita aos tellados de pedra da Catedral, ademais do
seu altísimo interese histórico-artístico, regálanos
unha das mellores vistas dos tellados da cidade:
dende alí pode verse cada un dos edificios
monumentais en relación co resto da cidade. O que
non se ve, por unha vez, é a propia catedral, que pasa
de ser unha referencia na paisaxe a converterse nunha
cidadela dende a que se domina toda a urbe.
A visita inclúe tamén o Pazo de Xelmírez (século XII),
unha xoia do románico civil, da que se visitan as
antigas cociñas e o magnífico salón sinodal.
La visita a las tejados de piedra de la Catedral,
además de su altísimo interés histórico-artístico, nos
regala una de las mejores vistas de los tejados de la
ciudad: desde allí pueden verse cada uno de los
edificios monumentales en relación con el resto de la
ciudad. Lo que no se ve, por una vez, es la propia
catedral, que pasa de ser una referencia en el paisaje
a convertirse en una ciudadela desde la que se
domina toda la urbe.
Con el mismo tiquet de entrada se visita el Pazo de
Xelmírez (siglo XII), una joya del románico civil. La
visita comprende las antiguas cocinas y el magnífico
salón sinodal.
The visit to the Cathedral's stone roofs, apart from its
great historic-artistic value, gives us one of the best
views of the city's rooftops: from there we can see all
of the monumental buildings in relation to the rest of
the city. What we cannot see, for once, is the
Cathedral itself, which is changed from a landmark to
a citadel dominating the entire city.
The same ticket entitles you to visit Archbishop
Xelmírez’s palace (12th c.), a gem of civil Romanesque
art. The tour includes its old kitchens and magnificent
synodal hall.
Visita ás Cubertas da Catedral_Visita a las
Cubiertas de la Catedral_
www.catedraldesantiago.es
B Pazo de Xelmírez, Praza do Obradoiro. md3-2c
b 981 552 985
U todos os días
: 10.00 14.00 | 16.00 - 20.00 h
e 10 €. 8 € terceira idade, estudantes e peregrinos.
10 €. 8 €
€ 10. € 8
.
i_25
O Botafumeiro_El Botafumeiro_The “Botafumeiro”
O incensario máis grande do mundo_El incensario más
grande del mundo_The biggest censer in the world
O Botafumeiro da Catedral de Santiago é único. Ver este
incensario xigante, considerado o máis grande do mundo,
impulsado por 8 homes (os tiraboleiros), voar sobre as
naves da basílica ata case rozar a bóveda, é un
espectáculo verdadeiramente impresionante.
O Botafumeiro adoita funcionar todos os días nos Anos
Santos na Misa do Peregrino (12.00 h). En anos non
santos funciona en celebracións litúrxicas sinaladas e
ocasionalmente, sempre que sexa solicitado e custeado.
Cando non está en funcionamento, tanto o Botafumeiro
coma a súa réplica en prata maciza poden verse nunha
das salas do Museo da Catedral.
El Botafumeiro de la Catedral de Santiago es único. Ver
este incensario gigante, considerado el más grande del
mundo, impulsado por 8 hombres (los tiraboleiros), volar
sobre las naves de la basílica hasta casi rozar la bóveda,
es un espectáculo verdaderamente sobrecogedor.
El Botafumeiro suele funcionar todos los días en los
Años Santos en la Misa del Peregrino (12:00 h.). En años
no santos, funciona en celebraciones litúrgicas señaladas
y ocasionalmente, siempre que haya sido solicitado y
costeado previamente. Cuando no está en
funcionamiento, tanto el botafumeiro como su réplica en
plata maciza, pueden verse en una de las salas del
Museo de la Catedral.
The Cathedral of Santiago's “Botafumeiro” is unique.
Seeing this giant censer, considered the largest in the
world, propel led by 8 men called tiraboleiros, flying
above the basilica naves and almost touching the vault,
is a truly awe-inspiring spectacle.
The “Botafumeiro” censer usually functions every day
during Holy Years during the Pilgrim Mass. During nonholy years, it functions during special liturgical services
and occasionally, whenever it has been requested and
arranged. When it is not in use, both the “Botafumeiro”
and its solid silver replica, are on display in the Cathedral
Museum.
Para solicitar o seu funcionamento pode dirixir unha
solicitude a_Para solicitar su funcionamiento puede
dirigirse una solicitud a_In order to request its
functioning, please apply to:
B Oficina de Acollida de Peregrinos_Oficina de Acogida
de Peregrinos_Pilgrim Reception Office. md2-2c
www.archicompostela.org/Peregrinos
[email protected]
B Rúa do Vilar, 1
b 981 562 419 | 981 583 548
U 9.00 - 21.00 h
i_26
Museo da Catedral_Museo de la
Catedral_Cathedral Museum
A visita ao Museo da Catedral inclúe: o claustro
renacentista; a sala capitular; a biblioteca; na que se
expón o Botafumeiro; o Tesouro; a capela das reliquias
e panteón real; a colección de tapices (con deseños de
Rubens e Goya, entre outros); salas con pezas
arqueolóxicas do subsolo da basílica; a cripta do
Pórtico da Gloria e o coro pétreo (ambos do s. XII). Un
completísimo percorrido pola historia e a arte deste
centro cultural fundamental para a humanidade.
Por otra parte, la visita al Museo de la Catedral
incluye: el claustro renacentista; la sala capitular; la
biblioteca; en la que se expone el botafumeiro; el
Tesoro; la capilla de las reliquias y panteón real; la
colección de tapices (con obras de Rubens y Goya,
entre otros); salas con piezas arqueológicas del
subsuelo de la basílica; la cripta del Pórtico de la
Gloria y el coro pétreo (ambos del s. XII). Un
completísimo recorrido por la historia y arte de este
centro cultual fundamental para la humanidad.
The visit to the Cathedral Museum includes: the
Renaissance cloister; the chapterhouse; the library,
where the “Botafumeiro” is displayed; the Treasury;
the relics chapel and the royal pantheon; the tapestry
collection (with sketches by Rubens and Goya, among
others); rooms displaying archaeological pieces from
the basilica's subsoil, the crypt of the “Pórtico de la
Gloria” and the stone choir (both from the 12th c.). An
extensive look at the history and art of this essential
world cultural centre.
www.catedraldesantiago.es
B Praza do Obradoiro md2-2c
b 981 569 327
U 1 xuño-30 setembro: 10.00 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h.
Do e festivos: 10.00 - 14.00 h
1 outubro-31 maio: 10.00 - 13.30 | 16.00 - 18.30 h.
Do e festivos: 10.00 - 13.30 h
Pechado 1 e 6 xaneiro, 25 xullo, 15 agosto, 25
decembro
1 junio-30 septiembre
e 5 €. Estudantes, grupos, +65 e peregrinos: 1,50 €.
Escolares: 1 €. (Grupos e escolares previa cita).
Menores 12 anos: gratis.
D+34
i_27
Prazas e rúas históricas_Plazas y rúas
históricas_Historic squares and “rúas” (streets)
A zona histórica é un bosque de pedra cheo de
monumentos relixiosos e universitarios, de pazos
nobres e de pequenas casas, de balcóns e galerías que
se asoman a estreitas rúas lousadas con tramos de
soportais.
Aínda que é moi aconsellábel deambular sen rumbo,
non hai que perderse: as dúas rúas máis señoriais, a
Rúa do Vilar e a Rúa Nova; O Franco e A Raíña,
calladas de restaurantes e de bares de viños; a praza
do Toural, lugar de tránsito continuo de composteláns;
Entrerrúas, a ruela por antonomasia; o eixe formado
por Orfas-Caldeirería-Preguntoiro, que remata na
Praza de Cervantes, percorrido cheo de
estabelecementos comerciais, incluídos algúns de toda
a vida, e as rúas Casas Reais, as Algalias e a singular
praza de San Martiño Pinario.
La zona histórica es un bosque de piedra lleno de
monumentos religiosos y universitarios, de pazos
nobles y de pequeñas casas, de balcones y galerías
que se asoman a apretadas rúas enlosadas con
tramos de soportales.
Aunque es muy aconsejable callejear sin rumbo, no
hay que perderse: las dos rúas más señoriales, la Rúa
do Vilar y la Rúa Nova; O Franco y A Raíña, cuajadas
de restaurantes y de bares de vinos; la plaza de O
Toural, lugar de tránsito continuo de compostelanos;
Entrerrúas, calle estrecha donde las haya; el eje
formado por Orfas-Caldeirería-Preguntoiro, que
remata en la Plaza de Cervantes, recorrido lleno de
establecimientos comerciales, incluidos algunos de
toda la vida, y las calles Casas Reais, las Algalias y la
singular plaza de San Martiño Pinario.
The old town is a stone forest full of religious and
university monuments, stately “pazos” (palaces) and
small houses, balconies and galleries overlooking busy
stone “rúas” with sections of arcades.
Although it is highly recommended to wander about
without a fixed route, there are some “rúas” that
should not be missed: the two most “stately” ones,
Rúa do Vilar and Rúa Nova; O Franco and A Raíña, full
of restaurants and wine bars; the itinerary made up of
Orfas-Caldeirería-Preguntoiro, which ends in Plaza de
Cervantes and is lined with shops, including several
traditional ones; and Casas Reais, Algalia de Arriba
and Algalia de Abaixo, and the singular Plaza de San
Mariño Pinario.
i_28
Mercado de Abastos_Mercado de
Abastos_“Mercado de Abastos” (food market)
O Mercado de Abastos é o segundo lugar máis
visitado de Santiago despois da catedral. É o mercado
principal, o máis auténtico e tradicional da cidade, un
mercado campesiño pero con todos os servizos
actuais, que fala da gastronomía e os costumes
culinarios de Galiza. Nesta gran despensa da cidade
hai infindos peixes e mariscos frescos, pero tamén
froitas, verduras, flores, queixos, etc., co interese
adicional de que está situado nun edificio
monumental. O Mercado de Abastos é
verdadeiramente excepcional.
www.mercadodeabastosdesantiago.com
B Rúa das Ameas me1-3a
U Lu-Sa: 7.00 - 15.00 h aprox. A hora de máis
actividade é entre as 11.00 e as 12.00 h, e os
mellores días os xoves e os sábados.
+ Info: páx.
26
El Mercado de Abastos es el segundo lugar más
visitado de Santiago después de la Catedral. Es el
mercado principal, el más auténtico y tradicional de la
ciudad, un mercado campesino pero con todos los
servicios actuales, que habla de la gastronomía y
costumbres culinarias de Galicia: en esta gran
despensa de la ciudad hay infinitos pescados y
mariscos frescos, pero también frutas, verduras, flores,
quesos, etc., con el interés añadido de que está
situado en un edificio monumental. El Mercado de
Abastos es verdaderamente excepcional.
The “Mercado de Abastos” is Santiago’s second-most
visited attraction after the Cathedral. It is the city’s
main market, and most genuine and traditional one; it
is a “rural” market but with all the modern services,
featuring the gastronomy and culinary customs of
Galicia: this large city ladder contains countless kinds
of fresh fish and seafood, as well as fruit, vegetables,
flowers, cheese, etc, with the added interest of being
housed in a monumental building. The “Mercado de
Abastos” is truly exceptional.
Tour guiado ao Mercado de Abastos: ver Tour Gastronómico en Compostela Walking Tours, páx. i_38
D+34
i_29
Mosteiro e igrexa de San Martiño PinarioMuseo_Monasterio e iglesia de San Martiño
Pinario - Museo_Monastery and Church of San
Martiño Pinario - Museum
San Martiño Pinario foi o máis influínte e grande dos
mosteiros beneditinos de Galiza e o segundo en
tamaño de toda España, despois do Escorial. A súa
igrexa destaca entre todas as da cidade polo seu
impresionante baldaquino e polos cadeirados dos seus
coros (a do coro alto é renacentista do s. XVII e
pertenceu á Catedral). Ademais, ao longo de distintas
salas exhíbese a súa colección de pintura, escultura,
ourivaría, restos arqueolóxicos, etc., así coma obxectos
que falan do día a día dos monxes que o habitaron: a
súa imprenta, a botica, e o antigo gabinete de historia
natural do mosteiro.
San Martiño Pinario fue el más influyente y grande de
los monasterio benedictinos de Galicia y el segundo
en tamaño de toda España después de El Escorial. Su
iglesia destaca entre todas las de la ciudad por su
impresionante baldaquino y por las sillerías de sus
coros (la del coro alto es renacentista del s. XVII y
perteneció a la Catedral). Además, a lo largo de
distintas salas, exhibe su colección de pintura,
escultura, orfebrería, restos arqueológicos, etc., así
como objetos que hablan del día a día de los monjes
que lo habitaron: de su imprenta, botica, y del antiguo
gabinete de historia natural del monasterio.
San Martiño Pinario was the most influential and
largest of Galicia’s Benedictine monasteries, and the
second in size in all Spain after El Escorial. Its church
stands out among those in the city due to its
impressive baldachin and the stalls in its choirs (the
upper choir is Renaissance from the 17th century and
used to belong to the Cathedral). Furthermore,
different rooms display its collection of paintings,
sculptures, gold and silver articles, archaeological
remains, etc, as well as objects related to the everyday
life of the monks that inhabited it: its press, pharmacy
and the monastery’s former natural history laboratory.
www.museosanmartinpinario.com
B Praza da Inmaculada, 5 me1-2b
b 981 583 008
U Ma-Do: 11.00 - 13.30 | 16.00 - 18.30 h Luns pechado.
Xullo e agosto. Todos os días: 11.00 - 19.00 h
Ma-Do: 11.00 - 13.30 | 16.00 - 18.30 h Lu cerrado.
Julio y agosto. Todos los días: 11.00 - 19.00 h
Tue-Sun: 11.00 - 13.30 | 16.00 - 18.30 h Closed Mon.
July and August. Every day: 11.00 - 19.00 h
e 2,50 €. 1,50 € Estudantes, grupos e +65
2,50 €.
€ 2,50. €
Tour guiado a esta e outras igrexas principais: ver visita Igrexas en Compostela Walking Tours, páx. i_38
i_30
Parque da Alameda_Parque de la
Alameda_“Parque de la Alameda”
É un parque do século XIX, romántico, onde está o
mellor miradoiro da cidade: o do Paseo da Ferradura,
dende o que se pode gozar dunha espectacular
panorámica frontal da catedral sobresaíndo magnífica
entre a masa de edificios históricos. Recomendado a
calquera hora do día, este miradoiro é imprescindíbel
a primeira hora da noite
Colexio de Fonseca_Colegio de Fonseca
_“Colegio de Fonseca”
Este edificio renacentista, destinado nas súas orixes a
colexio-internado, supuxo o nacemento da
Universidade de Santiago, unha das máis antigas de
España. Actualmente destinado a salas de exposicións,
biblioteca e outros servizos universitarios, pódese
visitar o patio, a capela gótica e o salón artesoado,
antigo refectorio que destaca polo seu teito decorado.
Es un parque del siglo XIX, romántico, donde está el
mejor mirador de la ciudad: el del Paseo de la
Herradura, desde donde hay una espectacular
panorámica frontal de la Catedral sobresaliendo
magnífica entre la masa de edificios históricos.
Recomendado a cualquier hora del día, este mirador
es imprescindible a primera hora de la noche.
Este edificio renacentista, destinado en sus orígenes a
colegio-internado, supuso el nacimiento de la
Universidad de Santiago, una de las más antiguas de
España. Actualmente destinado a sala de exposiciones,
biblioteca y otros servicios universitarios, se puede
visitar el claustro, la capilla gótica y el salón
artesonado, antiguo refectorio que destaca por su
techo decorado.
This romantic 19th-century park features the best
viewpoint overlooking the city: the one in Paseo de la
Herradura, which offers a spectacular, panoramic front
view of the Cathedral, which stands out magnificently
over the cluster of historic buildings. Recommendable
at any time of day, this viewpoint is a must in the
evening.
mc3-2c
This Renaissance building, originally designed as a
boarding school, marked the beginning of Santiago
University, one of the oldest in Spain. It is now used to
house exhibitions, a library and other University
services; you can visit the courtyard, Gothic chapel and
old refectory, whose coffered ceiling stands out.
www.usc.es/universidadeviva
B Rúa do Franco, s/n md2-2c
b 981 554 696
U 9.00 - 21.00 h
e entrada gratuíta_entrada gratuita_admission free
Tour guiado a este e outros edificios monumentais da Universidade: ver páx. i_39
D+34
i_31
Igrexas, conventos e mosteiros_Iglesias,
conventos y monasterios_Churches, convents
and monasteries
Arredor da basílica do Apóstolo levantáronse a partir do
Medievo multitude de igrexas e capelas, así coma
conventos e mosteiros das principais ordes relixiosas de
Occidente: beneditinos, franciscanos, dominicos, clarisas,
carmelitas, xesuítas, agostiños, mercedarios, etc.
Algunhas das igrexas máis destacadas son San Paio,
San Martiño, San Francisco, San Frutuoso, Ánimas, a
igrexa exclaustrada de San Domingos de Bonaval, etc.
Alrededor de la basílica del Apóstol se levantaron a
partir del Medioevo multitud de iglesias y capillas, así
como conventos y monasterios de las principales
órdenes religiosas de Occidente: benedictinos,
franciscanos, dominicos, clarisas, carmelitas, jesuitas,
agustinos, mercedarios, etc.
Algunas de las iglesias más destacadas son San Paio,
San Martiño, San Francisco, San Fructuoso, Ánimas, la
iglesia exclaustrada de San Domingos de Bonaval, etc.
In the Middle Ages, numerous churches and chapels
began to appear around the Apostle’s basilica, as well
as convents and monasteries belonging to the West’s
main religious order: Benedictines, Franciscans,
Dominicans, nuns of St. Claire, Carmelites, Jesuits,
Augustinians, Mercedarians, etc.
Some of the most outstanding churches are San Paio,
San Martiño, San Francisco, San Fructuoso, Ánimas, the
secularised church of San Domingos de Bonaval, etc.
**Horarios de apertura das igrexas dispoñíbeis nas
Oficinas de Turismo de Santiago (ver páx. i_21) e no
web www.SantiagoTurismo.com
Tour guiado polas principais igrexas ou polos conventos
de clausura: ver Compostela Walking Tours, páx. i_38
i_32
San Domingos de Bonaval
e San Pedro_San Domingos
de Bonaval y San
Pedro_San Domingos de
Bonaval and San Pedro
Os barrios de San Domingos de Bonaval e San Pedro
compoñen unha zona moi pintoresca e interesante:
cultura, arte, historia, paisaxe e tradición popular, co
encanto engadido de que alí se instalou con grande
éxito o último en deseño urbano, a través da
arquitectura do CGAC e da coidada intervención no
parque de Bonaval.
Los barrios de San Domingos de Bonaval y San Pedro
componen una zona muy pintoresca e interesante:
cultura, arte, historia, paisaje y tradición popular, con
el encanto añadido de que allí se ha instalado con
gran éxito lo último en diseño urbano, a través de la
arquitectura del CGAC y de la cuidada intervención
en el parque de Bonaval.
The neighbourhoods of San Domingos de Bonaval and
San Pedro make up a very interesting, picturesque
area: culture, art, history, scenery and popular
tradition, with the added charm that the latest in
urban design has been introduced here, by means of
the architecture of the CGAC and the impeccable
intervention in Bonaval Park.
Convento de San Domingos de Bonaval e
Museo do Pobo Galego_Convento de San
Domingos de Bonaval y Museo do Pobo Galego
_Convent of San Domingos de Bonaval and
“Museo do Pobo Galego” (MPG)
O MPG é o museo etnográfico de Galiza e conta con
salas dedicadas ao mar, ao campo, aos oficios
tradicionais, á arquitectura popular… Aloxado no
antigo convento dominico de Bonaval (s. XIII) ten
ademais outros atractivos: a desacralizada igrexa
gótica, o claustro e unha impresionante escaleira de
espiral tripla, obra mestra do Barroco. Visitas guiadas
gratuítas en español e inglés.
CGAC_CGAC_CGAC
Os amantes das últimas tendencias da arte
contemporánea non se poden perder este museo que
é ao mesmo tempo unha pequena xoia do deseño
arquitectónico, obra do portugués Álvaro Siza. Visitas
guiadas gratuítas, interesantes obradoiros para
pequenos e grandes, libraría e cafetaría-restaurante.
El MPG es el museo etnográfico de Galicia y cuenta
con salas dedicadas al mar, al campo, a los oficios
tradicionales, a la arquitectura popular… Alojado en
el antiguo convento dominico de Bonaval (s. XIII) tiene
además otros atractivos: la desacralizada iglesia
gótica, el claustro y una impresionante escalera de
espiral triple, obra maestra del Barroco. Visitas guiadas
gratuitas en español e inglés.
Lovers of the latest tendencies in contemporary art
should not miss this museum, which is also a small
gem of architectural design by Portugal’s Álvaro Siza.
Free guided tours, interesting workshops for the young
and old, book shop and cafeteria-restaurant.
The MPG is Galicia’s ethnographic museum and
includes rooms devoted to the sea, the countryside,
traditional trades, traditional architecture... Housed in
the former Dominican convent of Bonaval (13th c.), it
also features other attractions: the secularised Gothic
church, the cloister and an impressive triple spiral
stairway, a masterpiece of baroque art. Free guided
tours in Spanish and English (consult times).
Los amantes de las últimas tendencias del arte
contemporáneo no se pueden perder este museo que
es a la vez una pequeña joya del diseño
arquitectónico, obra del portugués Álvaro Siza. Visitas
guiadas gratuitas, interesantes talleres para pequeños
y grandes, librería y cafetería-restaurante.
www.cgac.org
B Ramón del Valle Inclán, s/n me3-3a
b 981 546 619
U Ma-Do_Ma-Do_Tue-Sun: 11.00 - 20.00 h. Lu pechado_Lu cerrado_Mon: closed.
e entrada gratuíta_Admission free
www.museodopobo.es
B Convento de San Domingos de Bonaval. San Domingos de Bonaval, s/n me3-3a
b 981 583 620
U Ma-Sa_Ma-Sa_Tue-Sat: 10.00 - 14.00 | 16.00 20.00 h. Do e festivos_. Do y festivos_Sunand public holidays: 11.00 - 14.00 h. Lu pechado_Lu cerrado_Mon: closed.
e entrada gratuíta_entrada gratuita_admission free
Tour guiado por esta e outras arquitecturas contemporáneas de interese: ver Compostela Walking Tours, páx. i_38
D+34
i_33
Parque de San Domingos de Bonaval_Parque
de San Domingos de Bonaval_“Parque de San
Domingos de Bonaval”
Este parque, situado sobre a finca dun antigo
convento dominico, é un monumento en si mesmo
que mantén toda a esencia do seu pasado: alí está
aínda a pequena horta de herbas aromáticas dos
monxes, as vellas fontes e canalizacións, mesmo o
antigo cemiterio, completamente integrado no parque.
A intervención paisaxística que converteu este espazo
monacal nun parque urbano é obra, xunto co CGAC,
de Álvaro Siza. Por se isto fose pouco, dende alí hai
inigualábeis panorámicas da cidade histórica.
Este parque, situado sobre la finca de un antiguo
convento dominico, mantiene toda la esencia de su
pasado: allí está todavía la pequeña huerta de hierbas
aromáticas de los monjes, las viejas fuentes y
canalizaciones, incluso el antiguo cementerio,
completamente integrado en el parque. La
intervención paisajística que convirtió este espacio
monacal en una parque urbano es obra, junto con el
CGAC, de Álvaro Siza. Por si esto fuera poco, desde allí
hay inigualables panorámicas de la ciudad histórica.
This park, located on the grounds of the old
Dominican convent, is a monument per se, which has
preserved all the essence of its past: the monks’ small
garden of aromatic herbs still exists, the same as the
old fountains and channels, even the former cemetery,
which has been completely integrated into the park.
The landscape project that turned these convent
grounds into a city park is the work, along with the
CGAC, of Álvaro Siza. And on top of all of this, it also
offers matchless views of the old town.
mf1-3a
i_34
Barrio de San Pedro_Barrio de San Pedro _San
Pedro neighbourhood
Este barrio, que recibe o nome da súa rúa principal, é
un dos máis antigos e típicos de Santiago: é o último
tramo do Camiño que percorren os peregrinos antes
de chegar á Porta do Camiño, onde antes estaban as
murallas da cidade. O conxunto de rúas que o
compoñen conserva como poucos o seu aire tranquilo
e popular, as súas casas tradicionais, antigos
comercios e anellas tabernas, ás que se lle sumaron
ultimamente un bo número de casas de comidas.
Este barrio, que recibe el nombre de su calle principal,
es uno de los más antiguos y típicos de Santiago: es el
último tramo del Camino que recorren los peregrinos
antes de llegar a la Porta do Camiño (’Puerta del
Camino’) donde antes estaban las murallas de la
ciudad. El conjunto de calles que lo componen
conserva como pocos su aire tranquilo y popular, sus
casas tradicionales, antiguos comercios y añejas
tabernas, a las que se le han sumado últimamente un
buen número de casas de comidas.
This neighbourhood, which is called after its main
street, is one of Santiago’s oldest and most traditional:
it coincides with the last section of the Way of St.
James, along which pilgrims travel before coming to
“Porta do Camiño”, the site of the former city wall.
The neighbourhood’s streets have preserved their
peaceful, traditional atmosphere, as well as their
typical houses, old shops and bars, which have
recently been joined by numerous restaurants.
me3-3b
Toda a información en www.SantiagoTurismo.com
Outros Santiagos_Otros
Santiagos_Other Santiagos
Santiago é moito máis ca o seu centro histórico. Máis
alá das antigas murallas e dos itinerarios turísticos
convencionais, hai outras zonas con monumentos
relevantes, pintorescas rúas populares, edificios de
deseño, ou sedutoras boutiques.
Santiago es mucho más que su centro histórico. Más
allá de las antiguas murallas y de los itinerarios
turísticos convencionales hay otras zonas en las que
descubrir desde relevantes monumentos, hasta
pintorescas calles populares, pasando por edificios de
diseño, o seductoras boutiques.
Santiago is a lot more than just its historic city centre.
Beyond the former city wall and conventional tourist
itineraries, there are other areas full of sites to be
discovered: from outstanding monuments to
picturesque traditional streets, passing through
designer buildings or appealing boutiques.
Barrio de Belvís: a «bela vista»_Barrio de
Belvís: la «bella vista»_Belvís neighbourhood:
“beautiful view”
Parece que Belvís quere dicir «bela vista», e iso é o
que se ten dende alí: unha estupenda panorámica da
zona histórica, sobre todo á tardiña. Ademais, alí
atópase o convento de clausura das dominicas, un dos
máis coñecidos e queridos da cidade: non só polo
santuario da Virxe do Portal, de grande devoción
histórica, senón tamén polos ricos doces que elaboran
as monxas, que se poden mercar no torno do propio
convento. Para chegar crúzase o parque de Belvís:
unha especie de foxo natural da cidade reconvertido
en interesante parque. A arquitectura do centro
sociocultural da Trisca, obra do neoiorquino John
Hejduk, é outro dos atractivos deste barrio histórico
compostelán.
Parece que Belvís quiere decir «bella vista», y eso es lo
que se tiene desde allí: una estupenda panorámica del
casco histórico, sobre todo al atardecer. Además, allí se
encuentra el convento de clausura de las dominicas,
uno de los más conocidos y queridos de la ciudad: no
sólo por el santuario de la Virgen del Portal, de gran
devoción histórica, sino también por los ricos dulces
que elaboran las monjitas, que se pueden comprar en
el torno del propio convento. Para llegar se cruza el
parque de Belvís: una especie de foso natural de la
ciudad reconvertido en interesante parque. La
arquitectura del centro sociocultural de A Trisca, obra
del neoyorquino John Hejduk, es otro de los atractivos
de este barrio histórico compostelano.
The name Belvís seems to come from “bella vista” or
“beautiful view”, which is what you get from here: a
magnificent panoramic view of the old town,
especially in the evening. But the neighbourhood is
also the home of an enclosed convent belonging to
Dominican nuns, one of the city’s best known and
most popular: not only because of the “Virgen del
Portal” sanctuary, which has been highly venerated for
a long time, but also because of the delicious sweets
made by the nuns, which can be bought inside the
convent. The neighbourhood is reached by crossing
Belvís Park: a kind of natural trench turned into an
interesting park. The architecture of the A Trisca sociocultural centre, designed by New York’s John Hejduk, is
another of this historic Compostela neighbourhood’s
attractions.
md4, e3, e4
D+34
i_35
Colexiata de Sar, milagre románico_Colegiata
de Sar, milagro románico_Collegiate Church of
Sar, Romanesque miracle
Situada na beira do pequeno río Sar, a Colexiata
(románico, s. XII) é única pola inclinación dos seus
muros e columnas, defecto construtivo máis que
apreciábel no interior e que a converteu en toda unha
rareza á vez que nun milagre arquitectónico,
equiparábel á torre de Pisa. No seu claustro románico
ten ademais unha pequena colección que se pode
visitar.
Situada a orillas del pequeño río Sar, la Colegiata
(románico, s. XII) es única por la inclinación de sus
muros y columnas, defecto constructivo más que
apreciable en el interior y que la ha convertido en toda
una rareza a la vez que en un milagro arquitectónico,
equiparable a la torre de Pisa. En su claustro románico
tiene además una pequeña colección visitable.
Located on the banks of the small Sar River, the
Collegiate Church (Romanesque, 12th c.) is unique
due to its sloping walls and columns, a construction
defect that is especially noticeable inside. This has
turned the building into a rarity as well as an
architectural miracle, comparable to the tower of Pisa.
Its Romanesque cloister also features a small
collection that can be visited.
B Colexiata de Santa María A Real do Sar. Sar, s/n mc5
b 981 562 891
U Lu-Sa_Lu-Sa_Mon-Sat: 10.00 - 13.00 | 16.00 19.00 h. Do: 8.00 - 14.00 h (só a igrexa)_(sólo la
iglesia)_(only the church)
Arquitectura Contemporánea: edificios de
autor e urbanismo de deseño_Arquitectura
Contemporánea: edificios de autor y
urbanismo de diseño_Contemporary
Architecture: auteur buildings and designer
urban development
A singularidade e o encanto de Santiago foron
crecendo ao longo do tempo coa combinación e
superposición de estilos de diferentes épocas. As
novas actuacións urbanas, asinadas por arquitectos de
sona internacional, enriquecen aínda máis esa imaxe
acumulativa que define á cidade: John Hejduk, Josef
Paul Kleihues, Álvaro Siza, Manuel Gallego Jorreto,
Giorgio Grassi, Alberto Noguerol, Jean Nouvel, Andrés
Perea, Arata Isozaki, Peter Eisenman ou César Portela
son só algúns dos nomes que deixaron a súa pegada
na cidade.
La singularidad y el encanto de Santiago ha ido
creciendo a lo largo del tiempo con la combinación y
superposición de estilos de diferentes épocas. Las
nuevas actuaciones urbanas, firmadas por arquitectos
de fama internacional, enriquecen todavía más esa
imagen acumulativa que define a la ciudad: John
Hejduk, Josef Paul Kleihues, Álvaro Siza, Manuel
Gallego Jorreto, Giorgio Grassi, Alberto Noguerol, Jean
Nouvel, Andrés Perea, Arata Isozaki, Peter Eisenman o
César Portela son sólo algunos de los nombres que
han dejado su huella en la ciudad.
The singularity and charm of Santiago has been
increasing throughout time with the combination and
superimposition of styles from different periods. New
city projects, designed by internationally renowned
architects, have enriched even more this accumulative
image defining the city: John Hejduk, Josef Paul
Kleihues, Álvaro Siza, Manuel Gallego Jorreto, Giorgio
Grassi, Alberto Noguerol, Jean Nouvel, Andrés Perea,
Arata Isozaki, Peter Eisenman or César Portela are only
some of the names that have left their mark on the
city.
Tour guiado polas principais arquitecturas contemporáneas da cidade: ver Compostela Walking Tours, páx. i_38
i_36
Ensanche: o Santiago máis urbano_Ensanche:
el Santiago más urbano_“Ensanche”:
Santiago’s new town
É o nome co que se coñece á grande área de
expansión da cidade, construída a partir de 1950. É
unha zona moi viva, con toda clase de servizos, unha
interesante concentración de tendas de todo tipo
(pero sobre todo de moda, e en particular a galega,
que inclúe dende Zara ata os grandes modistos
galaicos), cafés, bares, restaurantes, cines, etc. Nunha
das súa vías principais, a rúa Hórreo, está o
Parlamento de Galiza.
Es el nombre con el que se conoce a la gran área de
expansión de la ciudad, construida a partir de 1950.
Es una zona muy viva, con toda clase de servicios, una
interesante concentración de tiendas de todo tipo
(pero sobre todo de moda, y en particular la gallega,
que incluye desde Zara hasta los grandes modistos
galaicos), cafés, bares, restaurantes, cines, etc. En una
de sus vías principales, la calle Hórreo, está el
Parlamento de Galicia.
This is the name given to the city’s large urban
expansion area, built from 1950 onwards. It is a very
lively district, with all kinds of services, an interesting
concentration and range of shops (especially fashion,
particularly Galician fashion, from Zara to Galicia’s
important designers), cafés, bars, restaurants, cinemas,
etc. The Galician Parliament is located on one of its
main streets, Calle Hórreo.
mb3, c3
Miradoiros nos parques: as mellores
panorámicas_Miradores en los parques: las
mejores panorámicas_Viewpoints in the parks:
the best panoramic views
A topografía ondulada da cidade permite a existencia
dunha serie de miradoiros naturais, a maioría dos
cales contan co encanto adicional de atoparse en
fermosas zonas verdes. Á parte dos clásicos (como os
da Alameda, Campus Sur, San Domingos de Bonaval,
Belvís…) hai outros máis descoñecidos na Almáciga,
Monte Pío (parque de Galeras), Granxa do Xesto,
parque de Eugenio Granell, parque de Carlomagno…
e estupendos balcóns urbanos, coma o da cima da rúa
Costa Vella.
La topografía ondulada de la ciudad crea varios
miradores naturales. La mayoría de ellos cuentan con
el encanto añadido de estar en hermosas zonas
verdes. Aparte de los clásicos (Alameda, Campus Sur,
San Domingos de Bonaval y Belvís…) hay otros más
desconocidos en los parques de la Almáciga, Monte
Pío, Granxa do Xesto, Eugenio Granell, Carlomagno…
y estupendos balcones urbanos, como el de la cima de
la calle Costa Vella.
The city’s rolling relief facilitates the existence of a
series of natural viewpoints, most of which have the
added charm of being located in beautiful green
zones. Apart from the classic parks (such as the
Alameda, Campus Sur, San Domingos de Bonaval,
Belvís...), there are other, lesser-known ones: the
Almáciga, Monte Pío (Galeras Park), Granxa do Xesto,
Eugenio Granell Park, Carlomagno Park... and
magnificent urban balconies, such as the one at the
top of the street called Costa Vella.
Máis información sobre estes e outros lugares imprescindíbeis e sobre todos os museos de Santiago en
www.SantiagoTurismo.com
D+34
i_37
Compostela, vívea! Compostela, vív
Visita guiada á cidade histórica en inglés
Visita guiada a la ciudad histórica en inglés
Guided tour around the old town in English
Percorrido en inglés polos monumentos, prazas e rúas do casco
histórico de Santiago de Compostela, Patrimonio da
Humanidade.
Prezo: 10 €
1 maio a 31 outubro / martes e domingos, 18h.
Outubro / martes e domingos, 16h.
Novembro 08 a Semana Santa 09 / domingos, 16h.
Punto de encontro: Oficina Central de Turismo de Santiago.
Recorrido en inglés por los monumentos, plazas y calles del
casco histórico de Santiago de Compostela, Patrimonio de la
Humanidad.
Precio: 10 €
1 mayo a 31 octubre / martes y domingos, 18h.
Noviembre 08 a Semana Santa 09 / domingos, 16h.
Punto de encuentro: Oficina Central de Turismo de Santiago.
Guided tour, with comments in English, around Santiago de
Compostela’s most important monumental heritage.
Price: €10
May 1st to October 31st / Tuesday and Sunday, 6 pm.
November 08 to Easter 09 / Sunday, 4 pm.
Meeting point: Turismo de Santiago Main Office.
Obradoiro de artistas
Taller de artistas
Artists workshops
A visita brinda a oportunidade de coñecer e interactuar
cos creadores composteláns
nos seus propios obradoiros, participando activamente.
Prezo: 10 €
Xullo e agosto / xoves, 17h.
Punto de encontro: Oficina Central de Turismo de
Santiago.
La visita brinda la oportunidad de conocer e
interactuar con los creadores compostelanos
en sus propios talleres, participando activamente.
Precio: 10 €
Julio y agosto / jueves, 17h.
Punto de encuentro: Oficina Central de Turismo de
Santiago.
The visit offers the opportunity to discover, interact and
participate
actively with the creators of Compostela in their very own
work places.
Price: €10
July & August / Thursdays, 5 pm.
Meeting point: Turismo de Santiago Main Office.
Tour gastronómico
Gastronomy tour
Vista guiada a pé polo popular Mercado de
Abastos e tendas de alimentación
tradicionais. A visita inclúe a degustación de
produtos 100% galegos.
Prezo: 15 €
Semana Santa a 31 outubro / xoves e sábados, 11h.
Novembro 08 a Semana Santa 09 / sábados, 11h.
Punto de encontro: Oficina Central de Turismo de
Santiago.
Visita guiada a pie por el popular Mercado de
Abastos y tiendas de alimentación tradicionales. La
visita incluye la degustación de productos 100%
gallegos.
Precio: 15 €
Semana Santa a 31 octubre / jueves y sábados, 11h.
Noviembre 08 a Semana Santa 09 / sábados, 11h.
Punto de encuentro: Oficina Central de Turismo de
Santiago.
The tour visits the very genuine and popular 'Mercado
de Abastos' (Food Market) and goes around
traditional grocer's shops.The visit ends with a tasting
of 100% Galician products.
Price: € 15
Easter to October 31st / Thursday and Saturday,
11am.
November 08 to Easter 09 / Saturday, 11 am.
Meeting point: Turismo de Santiago Main Office.
Arquitectura contemporánea
Contemporary architecture
Siza, Eisenman, Kleihues, Hejduk, Portela, Nouvel...
algúns dos mellores arquitectos do mundo teñen
obras en Santiago.
Prezo: 10 €
1 xuño a 31 outubro / luns, 11h.
Punto de encontro: entrada do CGAC.
Siza, Einsenman, Kleihues, Hedjuk, Portela, Nouvel...
algunos de los mejores arquitectos del mundo
tienen obras en Santiago de Compostela.
Precio: 10 €
1 junio a 31 octubre / lunes, 11h.
Punto de encuentro: entrada del CGAC.
Siza, Eisenman, Kleihues, Hejduk, Portela, Nouvel...
some of the world’s best architects have buildings in
Santiago de Compostela.
Price: €10
June 1st to October 31st / Monday, 11 am.
Meeting point: CGAC entrance.
SantiagoReservas.com
i_38
902
etela! Compostela, experience it!
Visitas guiadas / Guided tours
86&Tours
Tour nocturno con Queimada
Nocturnal tour with “Queimada”
Descubre paseando os principais atractivos de
Santiago pola noite. Inclúe
degustación dunha queimada nun pub.
Prezo: 12 €
1 xuño a 31 outubro / venres e sábados, 22:30h.
Punto de encontro: Oficina Central de Turismo de
Santiago.
Descubre paseando los principales atractivos de
Santiago por la noche.
Incluye degustación de una ‘queimada’ en un pub.
Precio: 12 €
1 junio a 31 octubre / viernes y sábados, 22:30h.
Punto de encuentro: Oficina Central de Turismo de
Santiago.
Now you can also discover Santiago's main attractions
at night. The visit ends in a club,
with a popular 'queimada' (flamed eau-de-vie).
Price: €12
June 1st to October 31st / Friday and Saturday,
10:30 pm.
Meeting point: Turismo de Santiago Main Office.
Oficios Tradicionais
Oficios Tradicionales
Traditional Trading
Adéntrate nos seus espazos e descobre o encanto dos
nosos artesáns e dos oficios ancestrais de Compostela:
coiro, pasamanería tradicional, prataría e acibeche...
Prezo: 10 €
Xullo e agosto / venres, 17h.
Punto de encontro: Oficina Central de Turismo de Santiago.
Adéntrate en sus espacios y descubre el encanto de
nuestros artesanos y de los oficios ancestrales de
Compostela: cuero, pasamanería tradicional, platería
y azabache...
Precio: 10 €
Julio y agosto / viernes, 17h.
Punto de encuentro: Oficina Central de Turismo
de Santiago.
Enter into their very own spaces and discover the charm
of our craftsmen and the ancient trading customs of
Compostela: leather, traditional braiding, silverwork, jet
stone...
Price: €10
July & August / Fridays, 5 pm.
Meeting point: Turismo de Santiago Main Office.
Audioguías MP3
Audiowalks MP3
Conventos de clausura
Enclosed convents
Descubre a cidade facilmente e ao teu ritmo.
O percorrido levarate polos puntos de interese
máis emblemáticos de Santiago.
Prezo:12 €
Aluguer por 24 horas
Percorrido guiado polos lugares da contemplación
e do silencio.
Prezo: 10 €
1 xuño a 31 outubro / xoves e sábados , 11h.
Novembro 08 a Semana Santa 09 / venres, 10:30h.
Punto de encontro: Oficina Central de Turismo
de Santiago.
Conozca la ciudad fácilmente y a su ritmo.
El recorrido te llevará por los puntos
de interés más emblemáticos de Santiago.
Precio:12 €
Alquiler por 24 horas
Recorrido guiado por los lugares de la contemplación
y del silencio.
Precio: 10 €
1 junio a 31 octubre / jueves y sábados , 11h.
Noviembre 08 a Semana Santa 09 / viernes, 10:30h.
Punto de encuentro: Oficina Central de Turismo de
Santiago.
Guided tour around sites of contemplation and silence.
Price: € 10
June 1st to October 31st / Thursday and Saturday, 11am.
November 08 to Easter 09 / Friday, 10:30 am.
Meeting point: Turismo de Santiago Main Office.
Explore the city conveniently at your own pace.
The itinerary will take you around
Compostela´s most emblematic sights.
Price: €12
Rental for 24 hours
Patrimonio Histórico Universitario
University historic heritage
Ruta guiada polos edificios históricos máis
significativos da Universidade de Santiago.
Prezo: 7 €
2 xuño a 30 setembro. Luns a sábado ás 10,
12, 16.30 e 18.30h.
Punto de encontro: Claustro de Fonseca.
Ruta guiada por los edificios históricos más
significativos de la
Universidad de Santiago.
Precio: 7 €
2 junio a 30 septiembre. Lunes a sábado a
las 10, 12, 16.30 y 18.30h.
Punto de encuentro: Claustro de Fonseca.
Guided tour around the most significant
university buildings within Santiago´s old
town.
Price: € 7
June 2nd to September 30th / Mon to Sat, 10,
12 am and 4.30, 6.30 pm.
Meeting point: Colegio de Fonseca (University).
Patrimonio natural da Universidade
Patrimonio natural de la Universidad
University natural heritage
Inclúe Museo de Historia Natural con máis
de 25mil exemplares, e xardíns do Campus
Sur, admirabel exemplo da xardinería de
comezos do s. XX.
Prezo: 7 €
Xuño a 30 setembro / luns a venres, 10, 12,
16:30 e 18:30h / sábados, 10 e 12h.
Punto de encontro: entrada Museo Historia
Natural (Facultade de Química)
Incluye Museo de Historia Natural con más
de 25mil ejemplares, y jardines del Campus
Sur, admirable ejemplo de la jardinería de
comienzos del s.XX.
Precio: 7 €
Junio a 30 septiembre / lunes a viernes, 10,
12, 16:30 y 18:30h / sábados, 10 y 12h.
Punto de encuentro: entrada Museo Historia
Natural (Facultad de Química)
Includes Museum of Natural History with more
than 25 thousand specimens, and South
Campus gardens, admirable example of 20th century tendencies in city gardening.
Price: 7 €
June to September 30 / Mon to Fri, 10, 12 am
and 4:30, 6:30 pm / Sat, 10 and 12 am.
Meeting point: Entry of the Museum of Natural
History. Faculty of Chemistry.
Resto do ano: consultar.
Resto del año: consultar.
Rest of the year: consults.
190 160
+34 981 568 521
unha marca de:
una marca de:
a brand of:
i_40
De compras, por zonas_De compras, por zonas_Shopping, according to district
De compras polo Ensanche_De compras por el Ensanche_Shopping in the Ensanche
De compras pola Cidade Histórica_De compras por la Ciudad Histórica_Shopping in the Old Town
De compras polo Barrio de San Pedro_De compras por el Barrio de San Pedro_Shopping in the Barrio de San Pedro
De compras polo Mercado de Abastos_De compras por el Mercado de Abastos_Shopping in the Mercado de Abastos
De compras por Área Central_De compras por Área Central_Shopping in Área Central
De compras polas grandes superficies comerciais_De compras por las grandes superficies comerciales_Shopping in hypermarkets
De compras polos Mercados_De compras por los Mercados_Shopping in Markets
De compras, por temas_De compras, por temas_Shopping, according to category
Moda By Galicia_Moda By Galicia_By Galicia Fashion
Moda infantil_Moda infantil_Children’s Fashion
Moda xuvenil_Moda juvenil_Young Fashion
Moda muller_Moda mujer_Women’s Fashion
Moda home_Moda hombre_Men’s Fashion
Showrooms e personal shoppers_Showrooms y personal shoppers_Showrooms and personal shoppers
Outlets e segunda man_Outlets y segunda mano_Outlets and second-hand
Lenzarías_Lencerías_Lingerie
Vodas_Bodas_Weddings
Calzado_Calzado_Footwear
Complementos_Complementos_Accessories
Ópticas_Ópticas_Opticians
Deportes_Deportes_Sports
Compras tradicionais_Compras tradicionales_Traditional shopping
Perfumaría e cosmética_Perfumería y cosmética_Perfumery and cosmetics
Florarías_Floristerías_Flower shops
Xoiarías e reloxarías_Joyerías y relojerías_Jeweller’s and watchmaker’s
Tendas de xoguetes_Tiendas de juguetes_Toy shops
Librarías, papelarías_Librerías, papelerías_Books, stationery
Prensa internacional_Prensa internacional_International newspapers
Administracións de lotaría_Administraciones de lotería_Lottery outlets
Decoración_Decoración_Decoration
Tendas gourmet_Tiendas gourmet_Gourmet shops
Centros de beleza, perrucarías, spas_Centros de belleza, peluquerías, spas_Beauty parlours, hairdresser’s, spas
Farmacias 24 horas_Farmacias 24 horas_24-hour chemist’s
Compras singulares_Compras singulares_Unique shopping
Telefonía móbil e informática_Telefonía móvil e informática_Mobile telephony and computers
Tendas 24 horas_Tiendas 24 horas_24-hour shops
2
6
14
22
26
30
34
38
43
44
50
52
54
58
60
62
64
66
68
72
76
78
82
86
88
90
94
96
100
102
104
108
112
116
118
122
126
Índice alfabético_Índice alfabético_Alphabetic index 128
Asociacións de comerciantes_Asociaciones de comerciantes_Shopkeeper associations 134
Directorio xeral de estabelecementos do municipio_Directorio general de establecimientos del municipio
_General directory of shops in municipal district 137
1
De compras, por zonas
Santiago é un gran centro comercial aberto cunha tradición mercantil que se
remonta á Idade Media e que fixo desta cidade un dos principais centros de
mercado da rexión ao longo da historia.
Co crecemento da cidade, este xa de por si rico tecido comercial foi
adquirindo peculiaridades en cada unha das zonas que se presentan a
continuación. Porque, en contra do que acontece noutras cidades, nas que os
comercios están maioritariamente concentrados nunha única zona céntrica
(que comprende unha ou varias rúas claramente enfocadas ás compras) e
máis nas grandes superficies comerciais das periferias, Santiago dispón de
varias áreas comerciais ben delimitadas.
A maiores están as grandes superficies, sexan estas modernas ou ancestrais,
que contan cun epígrafe de seu en función da variedade de produtos e
servizos cos que contan.
2
De compras, por zonas
Santiago es un gran centro comercial abierto con una tradición mercantil que se remonta a la
Edad Media y que ha hecho de esta ciudad uno de los principales centros de mercado de la
región a lo largo de su historia.
Con el crecimiento de la ciudad, este ya de por sí rico tejido comercial ha ido adquiriendo
peculiaridades en cada una de las zonas que se presentan a continuación. Porque, en contra de lo que ocurre en otras ciudades, en las que los comercios están mayoritariamente
concentrados en una única zona céntrica (que comprende una o varias calles claramente
enfocadas a las compras) y en las grandes superficies comerciales de la periferia, Santiago
dispone de varias áreas comerciales bien delimitadas.
Además están las grandes superficies, sean modernas o ancestrales, que cuentan con un
epígrafe propio en función de la variedad de productos y servicios con los que cuentan.
Shopping, according to district
Santiago is a large outdoor shopping centre with a commercial tradition going back to
the Middles Ages. This has made the city one of the region’s main market centres
throughout its history.
As the city grew, its already rich commercial fabric gradually acquired peculiarities in
each of the districts described below. Therefore, unlike other cities, where shops are
mainly concentrated in a single, centrally located area (made up of one or several shopping streets) and in hypermarkets on the outskirts, Santiago has several well-defined
shopping districts.
There are also hypermarkets, both modern and ancestral, which have their own epigraph
according to their variety of products and services.
3
O Ensanche_El Ensanche_The Ensanche
É unha grande e moderna zona de compras que abrangue varias rúas, na que destaca a presenza das
grandes cadeas de moda nos baixos dos edificios coa maior concentración de poboación de Compostela.
Estabelecementos de comidas, cafés e todo tipo de negocios xúntanse no máis céntrico barrio da cidade.
Es una grande y moderna zona de compras que abarca varias calles, en la que destaca la presencia de las grandes cadenas de moda en los bajos de los edificios con la mayor concentración de población de Compostela. Establecimientos de comidas, cafés y todo tipo de negocios se juntan en el barrio más céntrico de la ciudad.
This is a large, modern shopping district covering several streets. It features the presence of large fashion
chains on the ground floors of buildings with the greatest concentration of inhabitants in Compostela. Eating
establishments, cafés and all kinds of businesses coexist in the city’s most centrally located neighbourhood.
4
A Cidade Histórica_La Ciudad Histórica_The Old Town
Nas rúas e prazas monumentais mantense vivo o comercio de sempre xunto coa oferta de compras para os
que nos visitan (artesanía, produtos gastronómicos, souvenirs, etc.) e estabelecementos con atrevidas e
orixinais apostas en espazos exquisitamente rehabilitados. Unha oferta moi plural, esparexida en locais de
pequeno formato, cheos de encanto, que manteñen moi viva esta zona Patrimonio da Humanidade.
En las calles y plazas monumentales se mantiene vivo el comercio de siempre junto con la oferta de compras
para los que nos visitan (artesanía, productos gastronómicos, souvenirs, etc.) y establecimientos con atrevidas
y originales apuestas en espacios exquisitamente rehabilitados. Una oferta muy plural, diseminada por locales
de pequeño formato, llenos de encanto, que mantienen muy viva esta zona Patrimonio de la Humanidad.
The monumental streets and squares house traditional shops along with those aimed at visitors (crafts, gastronomy products, souvenirs, etc) and establishments with bold and original products in exquisitely restored
premises. A large variety of items, spread among small shops, full of charm, which keep this World Heritage
district very much alive.
O Barrio de San Pedro_El Barrio de San Pedro_The Barrio de San Pedro
Tradicional e popular, pintoresco e auténtico, San Pedro é un barrio cunha forte personalidade que aúna unha
boa oferta gastronómica e tendas de barrio de toda a vida, unha boa cantidade de obradoiros de artista e
algúns básicos para peregrinos, pois por alí entran á cidade a maioría deles, a través do Camiño Francés.
Tradicional y popular, pintoresco y auténtico, San Pedro es un barrio con una fuerte personalidad que aúna una
buena oferta gastronómica y tiendas de barrio de toda la vida, una buena cantidad de talleres de artista y algunos básicos para peregrinos, ya que por allí entran a la ciudad la mayoría de ellos, a través del Camino Francés.
Traditional and popular, picturesque and genuine, San Pedro is a neighbourhood with a strong personality. It
features a good range of eating establishments along with traditional neighbourhood shops, a good quantity of
artist’s studios and some basic services for pilgrims, since most of them enter the city there along the French
Way.
O Mercado de Abastos_El Mercado de Abastos_The Mercado de Abastos
Situado nun conxunto monumental, é o segundo lugar máis visitado despois da Catedral e, aínda así, mantén
intacta toda a súa esencia orixinal: a do típico mercado rural galego ao que chegan tamén os mellores
produtos da costa máis prolífica de Europa occidental. Pero amais de produto fresco, no mercado tamén se
pode encontrar toda a gama de embutidos, queixos e envasados, etc. listos para levar.
Situado en un conjunto monumental, es el segundo lugar más visitado después de la Catedral y, aún así,
mantiene intacta toda su esencia original: la del típico mercado rural gallego al que llegan también los mejores productos de la costa más prolífica de Europa occidental. Pero además de producto fresco, en el mercado
también se puede encontrar toda la gama de embutidos, quesos y envasados, etc. listos para llevar.
Situated in a monumental building, it is the second-most visited site after the Cathedral. Even so, it still retains all of its original essence: that of a typical Galician rural market, which also receives the best produce
from Western Europe’s most prolific coastline. However, apart from fresh produce, in the market you can also
find a wide range of cold meats, cheeses and canned food, etc, ready to take away.
Área Central_Área Central_Área Central
Situada no barrio de Fontiñas, é unha gran rúa cuberta, que arrodea unha ampla praza cuadrangular. Un dos
maiores centros comerciais do seu tipo en Europa, con multitude e variedade de tendas. Un espazo claustral
futurista, moi de agradecer nos días de choiva e con toda clase de servizos: salas de cine, cafetarías,
restaurantes, parque infantil vixiado, aparcadoiro, perrucarías, etc.
Situada en el barrio de Fontiñas, es una gran calle cubierta, que rodea una amplia plaza cuadrangular. Uno
de los mayores centros comerciales de su clase en Europa, con multitud y variedad de tiendas. Un espacio
claustral futurista, muy de agradecer en los días de lluvia y con toda clase de servicios: salas de cine, cafeterías, restaurantes, parque infantil vigilado, aparcamiento, peluquerías, etc.
Located in the Fontiñas neighbourhood, it is a large covered street surrounding a spacious rectangular
square. One of the largest shopping centres of its kind in Europe, with an extensive range and variety of
shops. A futurist cloister-like space, which is greatly appreciated on rainy days and has all kinds of services:
multiplex, cafeterias, restaurants, supervised children’s playground, car park, hairdressing salons, etc.
Grandes superficies comerciais_Grandes superficies comerciales_Hypermarkets
O Polígono Empresarial de Costa Vella, cara o norte, e o Centro Comercial Compostela (El Corte Inglés) no sur.
El Polígono Empresarial de Costa Vella, hacia el norte, y el Centro Comercial Compostela (El Corte Inglés) al sur.
The Costa Vella Business Estate in the north and Centro Comercial Compostela (El Corte Inglés) in the south.
Mercados e mercadiños_Mercados y mercadillos_Markets
Na Rúa Nova desprégase cada día un pequeno mercado «hippy». A cidade ten outros tres mercados
semanais: o de Salgueiriños, o de Gando e o de Antigüidades.
En la Rúa Nova se despliega cada día un pequeño mercado «hippy». La ciudad tiene otros tres mercados semanales: el de Salgueiriños, el de Ganado y el de Antigüedades.
A small “hippy” market is set up every day in Rúa Nova. The city has another three weekly markets: one in
Salgueiriños, a Cattle Market and an Antiques Market.
5
De compras polo Ensanche
O Ensanche foi a primeira zona de expansión de Santiago máis aló das antigas murallas, e de aí o nome
deste barrio, que «ensanchou» a cidade a partir da década dos cincuenta do século pasado.
Está situado ao sur da cidade histórica, a só uns poucos pasos, e é polo tanto moi facilmente accesíbel
dende alí: só hai que cruzar unha rúa e xa estamos na «Zona Nova», que tamén así se chama, aínda que
agora, co crecemento urbano, hai outras zonas aínda máis novas.
É unha zona de grande actividade comercial, moderna e animada, con espazosos comercios situados nos
baixos de bloques de pisos.
Entre a variada oferta do Ensanche destaca a presenza dos grandes almacéns de marcas internacionalmente
coñecidas, moitas delas españolas, e aínda por riba, galegas, xa que galegas son Zara, Massimo Dutti, Pull
and Bear, Stradivarius, Bershka, Kiddy´s Class, ademais doutras moitas con produción máis exclusiva e
seguidores fieis polo mundo adiante, como Purificación García, Antonio Pernas, Roberto Verino, Adolfo
Domínguez e outras.
Esta área comercial destaca pola súa gran cantidade de tendas de moda, no seu sentido máis amplo, que
abrangue roupa, calzado, complementos, xoiarías, reloxarías, etc. No Ensanche hai tamén un bo número de
supermercados e tendas gourmet. E por suposto cafetarías, restaurantes, e mesmo unha estupenda zona de
xogos ao aire libre para os cativos, o parque de Ramírez, contiguo á praza Roxa, punto de encontro e de
descanso pola gran cantidade de bancos, bares e terrazas que ten. Outro punto de encontro é tamén a praza
de Galicia, o principal centro neurálxico da cidade, pois alí conflúen case todas as liñas de bus urbano.
As rúas cunha maior concentración de comercios, todas moi próximas entre si, son: Xeneral Pardiñas, Doutor
Teixeiro, Alfredo Brañas, Montero Ríos, República de El Salvador, República Arxentina e as prazas de Galicia e
Roxa e as súas inmediacións.
6
De compras por el Ensanche_Shopping in the Ensanche
El Ensanche fue la primera zona de expansión de
Santiago más allá de las antiguas murallas, y de ahí el
nombre de este barrio, que «ensanchó» la ciudad a
partir de la década de los cincuenta del siglo pasado.
Está situado al sur de la ciudad histórica, a solo unos
pasos, y es por lo tanto muy fácilmente accesible
desde allí: solo hay que cruzar una calle y ya estamos
en la «Zona Nueva», que también así se llama,
aunque ahora, con el crecimiento urbano, hay otras
zonas aún más nuevas.
Es una zona de mucha actividad comercial, moderna y
animada, con espaciosos comercios situados en los
bajos de bloques de pisos.
Entre la variada oferta del Ensanche destaca la
presencia de los grandes almacenes de marcas
internacionalmente conocidas, muchas de ellas
españolas, y además, gallegas, ya que gallegas son
Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius,
Bershka, Kiddy´s Class, además de otras muchas con
producción más exclusiva y seguidores fieles por todo
el mundo, como Purificación García, Antonio Pernas,
Roberto Verino, Adolfo Domínguez y otras.
Esta zona comercial destaca por su gran cantidad de
tiendas de moda, en el sentido más amplio, que
abarca ropa, calzado, complementos, joyerías,
relojerías, etc. En el Ensanche hay también un buen
número de supermercados y tiendas gourmet. Y por
supuesto cafeterías, restaurantes, e incluso una
estupenda zona de juegos al aire libre para los niños,
el parque de Ramírez, contiguo a la plaza Roxa, punto
de encuentro y de descanso, por su gran número de
bancos, bares y terrazas. Otro punto de encuentro es
la plaza de Galicia, el principal centro neurálgico de la
ciudad, pues allí confluyen casi todas las líneas de bus
urbano.
Las calles con mayor concentración de comercios,
todas muy próximas entre sí, son: Xeneral Pardiñas,
Doutor Teixeiro, Alfredo Brañas, Montero Ríos,
República de El Salvador, República Arxentina y las
plazas de Galicia y Roxa y sus inmediaciones.
The Ensanche was Santiago’s first new suburb beyond
the old city walls, which explains its name since it “ensanchó” or extended the city starting from the 1950s.
It is located to the south of the old town, which is only
a few steps away, and can therefore be easily reached
from there: you only have to cross a street and you are
in the “Zona Nueva” (New Town), as it is also called.
However, with the city’s urban growth, there are now
other districts that are even newer.
It is a modern, lively district with a lot of commercial
activity, featuring spacious shops located on the
ground floor of apartment buildings.
The Ensanche’s varied range of shops includes internationally renowned department stores, many of which
are Spanish, and also Galician, as is the case of Zara,
Massimo Dutti, Pull and Bear, Stravidarius, Bershka,
Kiddy’s Class, as well as many others that are more
exclusive and have faithful followers all over the
world, such as Purificación García, Antonio Pernas,
Roberto Verino, Adolfo Domínguez and others.
This shopping district stands out due to its large quantity of boutiques centred on fashion, in its broadest
meaning, which covers clothes, footwear, accessories,
jewellery, watches, etc. The Ensanche also contains a
good number of supermarkets and gourmet shops.
And of course, cafeterias, restaurants and even a fine
outdoor playground for children, Ramírez Park, next to
Praza Roxa, a place for meeting and relaxing due to its
large number of benches, bars and terraces. Another
meeting place is Praza de Galicia, the city’s main reference point since nearly all the city bus routes converge
here.
The streets with the greatest concentration of shops,
all very close to each other, are: Xeneral Pardiñas,
Doutor Teixeiro, Alfredo Brañas, Montero Ríos,
República de El Salvador, República Arxentina, the
squares Galicia and Roxa as well as their surroundings.
7
A xornada de compras pode comezar na rúa da Senra,
onde se atopa unha das tendas do mundialmente
coñecido creador ourensán Adolfo Domínguez,
famoso por ter deseñado roupa para Don Johnson en
«Corrupción en Miami». Moi preto, nos primeiros
números da rúa do Xeneral Pardiñas, concéntranse
outras tres firmas de moda By Galicia:
Purificación García, Guerral e Roberto
Verino. Todas elas ofrecen coleccións exclusivas:
traxes, roupa informal, sport, etc.
La jornada de compras puede comenzar en la calle de
la Senra, donde se encuentra una de las tiendas del
mundialmente conocido creador orensano Adolfo
Domínguez, famoso por haber diseñado ropa para
Don Johnson en «Corrupción en Miami». Muy cerca,
en los primeros números de la calle Xeneral Pardiñas,
se concentran otras tres firmas de moda By Galicia:
Purificación García, Guerral y Roberto
Verino. Todas ellas ofrecen colecciones exclusivas:
trajes, ropa informal, sport, etc.
As rúas Doutor Teixeiro, Xeneral Pardiñas, Montero
Ríos e Alfredo Brañas forman a gran mazá das
franquías. Stradivarius, Bershka, Pull and
Bear, Zara, Oysho, Juan Blanco, etc, todas
galegas, son internacionalmente coñecidas. Roupa,
calzado e complementos xuvenís, a moi bo prezo.
Las calles Doutor Teixeiro, Xeneral Pardiñas, Montero
Ríos y Alfredo Brañas forman la gran manzana de las
franquicias. Stradivarius, Bershka, Pull and
Bear, Zara, Oysho, Juan Blanco, etc, todas
gallegas, son internacionalmente conocidas. Ropa, calzado y complementos juveniles a muy buen precio.
En Xeneral Pardiñas está tamén a zapataría Milán,
prestixiosa pola exclusividade das marcas que
comercializa: é o mellor lugar para mercar uns
mocasíns Tod’s ou unhas bailarinas de Prada. Ao seu
lado, Alizée abriu as súas portas con roupa de Fendi
e Missoni. Outro lugar para deterse é a selecta tenda
de complementos á última para mulleres Bimba &
Lola.
Preto hai outras dúas tendas que cómpre visitar:
En Xeneral Pardiñas está también la zapatería
Milán, prestigiosa por la exclusividad de las marcas
que comercializa: es el mejor sitio para comprar unos
mocasines Tod’s o unas bailarinas de Prada. A su lado,
Alizée ha abierto sus puertas con ropa de Fendi y
Missoni. Otro lugar para detenerse es la selecta tienda
de complementos a la última para mujeres Bimba
& Lola.
de deseño de calidade, destacando en Toxo os da
marca Lupo e en Piteira os de Isabel Sartorius, dúas
marcas que non se atopan en calquera tenda.
Cerca hay otras dos tiendas que hay que visitar:
Piteira y Toxo, con gran variedad de maletas y bolsos de diseño de calidad, destacando en Toxo los de la
marca Lupo y en Piteira los de Isabel Sartorius, dos
marcas que no se encuentran en cualquier tienda.
Na rúa Xeneral Pardiñas está tamén a perfumaría
Dulce Calvo: cremas e fragrancias «niche» e
exquisita atención ao cliente. O mesmo equipo dirixe
outra tenda situada na rúa Montero Ríos, Actuality:
unha boutique de artigos de perfumaría e cosmética,
onde se poden atopar os perfumes de moda e marcas
como Bond nº 9 con máis dunha ducia de frascos de
distintos aromas.
En la calle Xeneral Pardiñas está también la perfumería Dulce Calvo: cremas y fragancias «niche» y exquisita atención al cliente. El mismo equipo dirige otra
tienda situada en la calle Montero Ríos, Actuality:
una boutique de artículos de perfumería y cosmética,
donde se pueden encontrar los perfumes de moda y
marcas como Bond nº 9 con más de una docena de
frascos de distintos aromas.
Na rúa Doutor Teixeiro sitúanse dúas tendas
deliciosas: Almirez, onde se poden encargar
exquisitos pratos preparados listos para levar, e El
Coral, cunha saborosa confeitaría e exquisitas tortas
realizadas artesanalmente.
En la calle Doutor Teixeiro se encuentran dos tiendas
deliciosas: Almirez, donde se pueden encargar exquisitos platos preparados listos para llevar, y El
Coral, con una sabrosa bollería y exquisitas tartas
realizadas artesanalmente.
Piteira e Toxo, con variedade de maletas e bolsos
En Doutor Teixeiro está outra das firmas By Galicia
máis recoñecidas, Caramelo Jeans, ademais
dunha boa oferta de tendas de roupa infantil, moi a
man, case porta con porta: Mayoral, Sargent
Major, Gocco. E, polo demais, esta rúa destaca
tamén pola variedade de tendas de decoración que
concentra. Kosas de Kasa decora o fogar con
8
The day’s shopping can begin in Calle de la Senra,
which features one of the shops belonging to the
world renowned Ourense couturier Adolfo
Domínguez, famous for designing clothes for Don
Johnson in “Miami Vice.” Close by, at the beginning of
Calle Xeneral Pardiñas, there are three By Galicia
fashion brands: Purificación García, Guerral
and Roberto Verino. All of them sell exclusive collections: suits, casual wear, leisure wear, etc.
The streets Doutor Teixeiro, Xeneral Pardiñas, Montero
Ríos and Alfredo Brañas make up the large block of
franchises. Stradivarius, Bershka, Pull and
Bear, Zara, Oysho, Juan Blanco, etc, all
Galician, are internationally renowned. Clothes,
footwear and young accessories at a great price.
On Xeneral Pardiñas there is also Milán, a prestigious shoe shop due to the exclusive brands that is
sells: it is the best place to buy Tod’s moccasins or
Prada pumps. Beside it, Alizée has opened its doors
with clothes by Fendi and Missoni. Another place to
stop by is the select shop with the latest accessories
for women, Bimba & Lola.
Nearby are another two shops worth visiting: Piteira
and Toxo, with a great variety of quality cases and
designer bags; Toxo features the Lupo brand and
Piteira, articles by Isabel Sartorius, two brands that are
not available in just any shop.
On Calle Xeneral Pardiñas there is also the perfumery
Dulce Calvo: niche creams and fragrances and exquisite customer service. The same team runs another
shop on Calle Montero Ríos, Actuality: a boutique
featuring perfumery and cosmetics, where you can find
the latest perfumes and brands such as Bond No. 9
with more than a dozen bottles containing different
aromas.
On Calle Doutor Teixeiro two delightful shops are to
be found: Almirez, where you can order exquisitely
prepared dishes to be taken away, and El Coral,
with tasty pastries and exquisite hand-baked cakes.
9
espazos cálidos e cómodos utilizando móbeis, téxtiles
e papeis pintados. Case ao lado está
Andrómenas, con todo tipo de artigos,
decorativos e de uso doméstico, desenfadados,
modernos e alegres. E uns pasos máis abaixo,
Pórtico Básico, coas súas vaixelas, adornos e
roupa de fogar a prezos moi competitivos.
Na rúa República de El Salvador atópase La
Provenza, outra tenda de decoración que
comercializa móbeis de Becara e telas e papeis
pintados de Gastón y Daniela.
República de El Salvador vende moita moda. A
decoración minimalista de Goga serve de escaparate
a vaqueiros da marca Citizens of Humanity e a bolsos
de Erva. Doutro estilo, máis sofisticado, é Élite, con
modelos femininos de corte impecábel. E para vestir os
máis pequenos da casa a referencia é Mamá Pata.
A moda (home e muller) de AD Adolfo
Domínguez, a roupa de muller de Charol, e as
cadeas xuvenís Vidrio e Pimkie completan a
oferta téxtil de República de El Salvador.
Nesta rúa tamén se sitúa a perfumaría Sephora.
Son moitos os que se interesan polos produtos de
beleza desta marca: toalliñas limpadoras, brochas e
pinceis de maquillaxe, xabróns de cores, sales de baño,
etc.
Unha intensa xornada de compras é perfectamente
compatíbel cun tratamento de beleza. Cebado marca
tendencia en cortes de pelo e tratamentos capilares. En
República de El Salvador tamén está La Femme, un
estabelecemento de estética cunha longa traxectoria.
Os seus servizos abranguen dende unha simple
depilación a un sofisticado tratamento de beleza.
10
En Doutor Teixeiro está otra de las firmas By Galicia
más reconocidas, Caramelo Jeans, además de
una buena oferta de tiendas de ropa infantil, muy a
mano, casi puerta con puerta: Mayoral, Sargent
Major, Gocco. Y, por lo demás, esta calle destaca
también por la variedad de tiendas de decoración que
concentra. Kosas de Kasa decora el hogar con
espacios cálidos y cómodos utilizando muebles, textiles y papeles pintados. Casi al lado está
Andrómenas, con todo tipo de artículos, decorativos y de uso doméstico, desenfadados, modernos y
alegres. Y unos cuantos pasos más abajo, Pórtico
Básico, con sus vajillas, adornos y ropa de hogar a
precios muy competitivos.
Calle Doutor Teixeiro features another renowned By
Galicia brand, Caramelo Jeans, as well as a
good range of children’s clothes shops, conveniently
located almost side by side: Mayoral, Sargent
Major and Gocco. And, apart from that, this street
also stands out because of its variety of decoration
shops. Kosas de Kasa decorates the home with
warm, comfortable spaces using wallpaper, textiles
and furniture. Almost next door is Andrómenas,
with all kinds of decorative and household articles that
are informal, modern and brightly coloured. And a few
steps further down, Pórtico Básico with its crockery, decorations and household linen at very competitive prices.
En la calle República de El Salvador se encuentra La
Provenza, otra tienda de decoración que comercia-
On Calle República de El Salvador is La Provenza,
another decoration shop that sells Becara furniture
and wallpaper by Gastón and Daniela.
liza muebles de Becara y telas y papeles pintados de
Gastón y Daniela.
República de El Salvador sells a lot of fashion. The
minimalist decoration of Goga serves as a showcase
for Citizens of Humanity jeans and Erva bags. A different, more sophisticated style is that of Élite, with impeccably designed women’s garments. And for
dressing the children in the family, the place to go is
Mamá Pata.
República de El Salvador vende mucha moda. La decoración minimalista de Goga sirve de escaparate a
vaqueros de la marca Citizens of Humanity y a bolsos
de Erva. De otro estilo, más sofisticado, es Élite, con
modelos femeninos de corte impecable. Y para vestir a
los más pequeños de la casa la referencia es Mamá
Pata.
La moda (hombre y mujer) de AD Adolfo
Domínguez, la ropa de mujer de Charol y las
cadenas juveniles Vidrio y Pimkie completan la
oferta textil de República de El Salvador.
En esta calle también se sitúa la perfumería
Sephora. Son muchos los que se interesan por los
productos de belleza de esta marca: toallitas limpiado-
The fashion (men’s and women’s wear) of AD
Adolfo Domínguez, the women’s wear in
Choral and the young chains Vidrio and Pimkie
complete República de El Salvador’s range of clothes
shops.
This street also features the Sephora perfumery.
Many consumers are interested in this brand’s beauty
products: cleansing towelettes, makeup brushes,
coloured soaps, bath salts, etc.
11
Outra das rúas comerciais máis importantes do
Ensanche é Alfredo Brañas. Mogambo ou Pepa
son dúas tendas de complementos cun amplo
repertorio de bolsos e bixutaría. Nesta rúa tamén se
sitúa a franquía española Mango, que viste
mulleres cun estilo xuvenil e, dende a primavera de
2008, tamén homes. E Mabe, unha das tendas
multimarca de home e de muller onde mercar dende
unha cazadora Barbour ata un Leví’s. Enfronte,
Lacoste, un clásico que se reinventa cada tempada.
Nos arredores da praza Roxa está a tenda de moda
galega feminina D-Due, que sorprende pola
calidade e a composición dos seus deseños. Cyra
vende roupa dos mellores creadores internacionais. E
na praza tamén está Geox, a firma que se fixo
célebre pola frase «o zapato que respira».
O percorrido polo Ensanche compostelán continúa en
Montero Ríos. Nesta rúa hai dende zapatos da firma
mallorquina Farrutx ata camisas, blaziers, etc. para
ela e para el, da colección Massimo Dutti (tamén
galega, do grupo Inditex), ou os complementos e
detalles coloristas de La Caja de Pandora, un
estabelecemento moi socorrido para atopar agasallos
de última hora para elas. E para os nenos... unha
variada oferta de moda By Galicia en Pili
Carrera, Nanos e Teté Niños.
Rematadas as compras, o Ensanche ofrece mil opcións
para descansar e repoñer forzas: un exemplo é
Xocoatel, na avenida Rosalía de Castro, onde se
poden mercar chocolates de todos os tamaños, cores e
sabores.
Recomendado:
Para os máis pequenos, os xogos do parque de Ramírez. Para tomarlle o pulso á cidade, a praza
Roxa: os seus bancos e terrazas son un bo punto
de mira para ver a cidade pasar. E para compartir
as rutinas dos composteláns de toda a vida, a ruta
de tapas polo Ensanche.
12
ras, brochas y pinceles de maquillaje, jabones de colores, sales de baño, etc.
Una intensa jornada de compras es perfectamente
compatible con un tratamiento de belleza. Cebado
marca tendencia en cortes de pelo y tratamientos capilares. En República de El Salvador también está La
Femme, un establecimiento de estética con una
larga trayectoria. Sus servicios abarcan desde una simple depilación a un sofisticado tratamiento de belleza.
Otra de las calles comerciales más importantes del Ensanche es Alfredo Brañas. Mogambo o Pepa son
dos tiendas de complementos con un amplio repertorio
de bolsos y bisutería. En esta calle también se sitúa la
franquicia española Mango, que viste a mujeres con
un estilo juvenil y, desde la primavera de 2008, también
a hombres. Y Mabe, una de las tiendas multimarca de
hombre y mujer donde comprar desde una cazadora
Barbour hasta un Leví’s. Enfrente, Lacoste, un clásico
que se reinventa cada temporada.
En los alrededores de la plaza Roxa está la tienda de
moda gallega femenina D-Due, que sorprende por
la calidad y la composición de sus diseños. Cyra
vende ropa de los mejores creadores internacionales. Y
en la plaza también está Geox, la firma que se hizo
célebre por la frase «el zapato que respira».
El recorrido por el Ensanche compostelano continúa
en Montero Ríos. En esta calle hay desde zapatos de
la firma mallorquina Farrutx hasta camisas, blaziers,
etc. para ella y para él, de la colección Massimo
Dutti (también gallega, del grupo Inditex), o los complementos y detalles coloristas de La Caja de
Pandora, un establecimiento muy socorrido para
encontrar regalos de última hora para ellas. Y para los
niños... una variada oferta de moda By Galicia en
Pili Carrera, Nanos y Teté Niños.
Terminadas las compras, el Ensanche ofrece mil opciones para descansar y reponer fuerzas: un ejemplo es
Xocoatel, en la avenida Rosalía de Castro, donde
se pueden comprar chocolates de todos los tamaños,
colores y sabores.
An intensive shopping day is perfectly compatible with
beauty treatment. Cebada sets the trend in hairstyles and capillary treatment. On República de El Salvador there is also La Femme, a long-established
beauty parlour. Its services range from simple waxing
to sophisticated beauty treatments.
Another of the Ensanche’s most important shopping
streets is Alfredo Brañas. Mogambo or Pepa are
two accessories shops with a wide range of bags and
costume jewellery. This street also features the Spanish
franchise Mango, which dresses women with a
young style and, as of spring 2008, men too. And
Mabe, a multi-brand boutique for men and women
where you buy from a Barbour jacket to Levi jeans.
Opposite, Lacoste, a classic that reinvents itself
every season.
In the surroundings of Praza Roxa is the Galician
women’s fashion boutique D-Due, which stands out
due to the quality and composition of its designs.
Cyre sells clothes by the best international designers.
And the square also houses Geox, the brand that is
famous for its “shoes that breathe.”
Our tour of Compostela’s Ensanche continues in Montero Ríos. In this street we can choose from shoes by
the Majorcan brand Farrutx to shirts, blazers, etc, for
him and her from the Massimo Dutti collection
(another Galician brand belonging to the Inditex
group), or the brightly coloured accessories and items
of La Caja de Pandora, a shop that comes in
handy for finding last-minute gifts for women. And for
children... a varied range of By Galicia fashion in Pili
Carrera, Nanos and Teté Niños.
After shopping, the Ensanche offers countless options
for relaxing and getting your strength back: one example is Xocoatel, on Avenida Rosalía de Castro,
where you can buy chocolates of all sizes, colours and
tastes.
Recomendado:
Recommended:
Para los más pequeños, los juegos del parque de
Ramírez. Para tomarle el pulso a la ciudad, la plaza
Roxa: sus bancos y terrazas son un buen punto de
mira para ver pasar la ciudad. Y para compartir las
rutinas de los compostelanos de toda la vida, la
ruta de tapas por el Ensanche.
For children, playing in Ramírez Park. To get a
sense of the city’s rhythm, Praza Roxa: its benches
and terraces are a good viewpoint for watching
the city pass by. And to share the routine of Compostela’s long-time residents: the tapas route
around the Ensanche.
13
De compras pola Cidade Histórica
A Cidade Histórica, o corazón de Santiago, é unha área peonil
sempre ateigada de xente: as persoas que nos visitan, os
composteláns e os veciños dos arredores de Santiago que gozan
paseando polas súas rúas e que fan que esta sexa unha zona
monumental atípica, sorprendentemente viva e vivida, a calquera
hora do día... e da noite.
Á riqueza monumental, á cantidade de bares, cafés e restaurantes
e de museos, galerías e salas de exposicións, hai que sumarlle a
riqueza e variedade do seu comercio. Centos de tendas co encanto
do pasado e outras lindamente rehabilitadas, nas que facer
compras únicas, típicas de Galicia, que van dende traxes
tradicionais ata a mellor moda e dende pezas cerámicas a xoias de
deseño, e outras do día a día, pois tamén é zona de ultramarinos e
tendas de alimentación, de zapatarías e de lenzarías e mercerías
de toda a vida.
Pero as compras na Cidade Histórica non son únicas só polos
produtos, senón tamén pola forma de mercalos, pola oportunidade
de entrar en contacto co Santiago de sempre, e de facer as cousas
paseniño, mirando, falando, comparando, gozando do acto mesmo
de comprar tanto coma do ben adquirido.
Por iso entrar nos comercios da zona monumental, igual que visitar
o Mercado de Abastos, vén sendo unha das mellores maneiras de
facerse cunha chisca da esencia da sempre moi comercial
Compostela.
O eixo de compras por excelencia é o que compoñen as rúas Orfas,
Caldeirería e Preguntoiro ata chegar á praza de Cervantes. Outras
rúas principais para as compras, nas que hai tamén abundante
oferta de restauración, son as que arrodean a Catedral,
especialmente as rúas do Vilar, Nova e Franco e tamén a
Acibechería.
14
De compras por la Ciudad Histórica_Shopping in the Old Town
La Ciudad Histórica, el corazón de Santiago, es una
zona peatonal siempre atestada de gente: las personas que nos visitan, los compostelanos y los vecinos
de los alrededores de Santiago, que disfrutan paseando por sus calles y que hacen que esta sea una
zona monumental atípica, sorprendentemente viva y
vivida, a cualquier hora del día... y de la noche.
A la riqueza monumental, a la gran cantidad de bares,
cafés y restaurantes y de museos, galerías y salas de
exposiciones, hay que sumarle la riqueza y variedad de
su comercio. Cientos de tiendas con el encanto del pasado y otras lindamente rehabilitadas, en las que
hacer compras únicas, típicas de Galicia, que van
desde trajes tradicionales hasta la mejor moda y desde
piezas cerámicas a joyas de diseño, y otras del día a
día, pues también es zona de ultramarinos y tiendas
de alimentación, de zapaterías y de lencerías y mercerías de toda la vida.
Pero las compras en la Ciudad Histórica no son únicas
solo por los productos, sino también por la forma de
comprarlos, por la oportunidad de entrar en contacto
con el Santiago de siempre y de hacer las cosas despacito, mirando, hablando, comparando, disfrutando
del propio acto de comprar tanto como del bien adquirido.
Por eso entrar en los comercios de la zona monumental, igual que visitar el Mercado de Abastos, viene
siendo una de las mejores maneras de hacerse con
una pizca de la esencia de la siempre comercial Compostela.
El eje de compras por excelencia es el que componen
las calles Orfas, Caldeirería y Preguntoiro hasta llegar
a la plaza de Cervantes. Otras calles principales para
las compras, en las que hay también abundante oferta
de restauración, son las que rodean la Catedral, especialmente las rúas do Vilar, Nova y Franco y también la
Acibechería.
The Old Town, in the heart of Santiago, is a pedestrian
zone that is always full of people: visitors, Compostela
residents and people from the surroundings of Santiago, who enjoy walking around its streets. This makes
it an atypical monumental district, surprisingly lively
and dynamic, at any time of day... and night.
Apart from its great variety of monuments, large quantity of bars, cafés and restaurants as well as museums,
galleries and exhibition halls, it has a wide range of
shops. Hundreds of shops featuring the charm of the
past and others that have been beautifully restored,
where you can make unique purchases, typically Galician, ranging from traditional costumes to the best
fashion and from ceramics to designer jewellery. Other
shops are for everyday shopping, since the district also
features traditional grocer’s shops and food shops,
shoe shops, lingerie shops and haberdasheries.
But shopping in the Old Town is unique not only because of the products but also the way that they are
purchased; you have the opportunity of being in contact with traditional Santiago and of taking your time,
looking, speaking, comparing and enjoying the act of
shopping as much as the purchase itself.
Therefore, entering the monumental district’s shops,
the same as visiting the Mercado de Abastos (Food
Market), is one of the best ways of experiencing the
essence of ever-commercial Compostela.
The shopping route par excellence is made up of the
streets Orfas, Caldeirería and Preguntoiro as far as
Praza de Cervantes. Other main shopping streets,
where there are also many bars and restaurants, are
the ones surrounding the Cathedral, especially the
“rúas” or streets of Vilar, Nova and Franco as well as
Acibechería.
15
Proponse empezar cun refrixerio no Café Derby, todo
un clásico, situado na Porta da Mámoa, que dá
entrada ao maior eixo comercial da cidade, composto
polas rúas Orfas, Caldeirería e Preguntoiro, una grande
arteria historicamente comercial que sube cara a praza
de Cervantes.
No comezo da rúa Orfas está a tenda de encaixes de
Camariñas Puntillas. Un pouco máis arriba, virando
á esquerda, no Cantón do Toural, atopamos expostos
na grosa porta de madeira da entrada os tradicionais
cestos de A Rabeada. Nesta tenda pódense
mercar tamén os típicos pratos de madeira para
degustar o polbo á feira.
Na praza do Toural está Chocolat Factory, todo
un mundo arredor do chocolate. Só a uns pasos, na
rúa Bautizados, Catering Carlín ofrece máis
dunha ducia de prometedores pratos preparados,
listos para levar a casa ou ao traballo; e La Casa
de los Quesos que vende, ademais de queixo,
outros produtos galegos (mel, licores, embutidos, etc.)
elaborados segundo os métodos tradicionais (a
manteiga envolta en follas de col e única!). Enfronte, a
franquía Enjabonarte, paraíso de aromas de
xabróns e sales de baño, elaborados naturalmente, sen
aditivos nin deterxentes.
A recoñecida firma de moda masculina By Galicia
Florentino ocupa todo o monumental edificio
situado no vértice das rúas Orfas e Nova. Nesta
última, móntase e desmóntase cada día o Mercado
«Hippy», que reúne unha quincena de postos con
oferta de artigos que vai dende a bixutaría e os
complementos ata obxectos artesáns de coiro.
Seguindo pola Rúa Nova, en Amboa atopamos
deseño galego en forma de xoias e bixutaría de prata,
ouro e acibeche. Nesta mesma liña de fusión da
tradición e a artesanía cos gustos e necesidades da
vida moderna están as preciosistas tendas de encaixes
de Camariñas Dosel e Bolillos, nas que estes
elegantes e delicados tecidos, elaborados segundo
unha técnica ancestral, preséntanse como remate
ornamental de toallas, roupa de cama, cortinas,
vestidos de bebés, etc.
A tradición galega evoluciona a formas vangardistas
de cores azuis, laranxas, marróns e brancas nas pezas
cerámicas de Sargadelos (enxovais, xogos de café,
xoias, pequenas esculturas e un longo etcétera), a
marca de cerámica galega máis coñecida a nivel
internacional.
Tamén na Rúa Nova está Menganita: roupa alegre
16
Se propone empezar con un refrigerio en el Café
Derby, todo un clásico situado en la Porta da Mámoa,
que da entrada al mayor eje comercial de la ciudad,
compuesto por las calles Orfas, Caldeirería y Preguntoiro, una gran arteria históricamente comercial que
sube hacia la plaza de Cervantes.
We suggest beginning with a refreshment in the Café
Derby, a Compostela classic located at Porta da
Mámoa, the entrance to the city’s longest shopping
route, made up of the streets Orfas, Caldeirería and
Preguntoiro, a long, historically commercial thoroughfare that goes up towards Praza de Cervantes.
Al principio de la calle Orfas está la tienda de encajes
de Camariñas Puntillas. Un poco más arriba, girando hacia la izquierda, en el Cantón do Toural, encontramos expuestos en la gruesa puerta de madera
de la entrada los tradicionales cestos de A
Rabeada. En esta tienda se pueden comprar también los típicos platos de madera para degustar el
pulpo «á feira».
At the beginning of Orfas street is a shop selling Camariñas lacework, Puntillas. A little further up, turning towards the left, in Cantón do Toural, we find
displayed on the thick wooden entrance door the traditional baskets of A Rabeada. This shop also sells
the typical wooden plates on which Galician-style octopus is served.
En la praza do Toural está Chocolat Factory,
todo un mundo alrededor del chocolate. A unos cuantos pasos, en la calle Bautizados, Catering Carlín
ofrece más de una docena de prometedores platos
preparados, listos para llevárselos a casa o al trabajo;
y La Casa de los Quesos que vende, además
de queso, otros productos gallegos (miel, licores, embutidos, etc.) elaborados según los métodos tradicionales (¡la manteca envuelta en hojas de col es única!).
Enfrente, la franquicia Enjabonarte, paraíso de
aromas de jabones y sales de baño, elaborados naturalmente, sin aditivos ni detergentes.
La reconocida firma de moda masculina By Galicia
Florentino ocupa todo el monumental edificio situado en el vértice de las calles Orfas y Nova. En esta
última, se monta y desmonta cada día el Mercado
«Hippy» que reúne una quincena de puestos con
una oferta de artículos que va desde la bisutería y los
complementos hasta objetos artesanos de cuero.
Siguiendo por la rúa Nova, en Amboa encontramos
diseño gallego en forma de joyas y bisutería de plata,
oro y azabache. En esta misma línea de fusión de la
tradición y la artesanía con los gustos y necesidades
de la vida moderna están las preciosistas tiendas de
encajes de Camariñas Dosel y Bolillos, en las que
estos elegantes y delicados tejidos, elaborados según
una técnica ancestral, se presentan como remate ornamental de toallas, ropa de cama, cortinas, vestidos de
bebés, etc.
La tradición gallega evoluciona a formas vanguardistas de colores azules, naranjas, marrones y blancos en
las piezas cerámicas de Sargadelos (menaje, juegos de café, joyas, pequeñas esculturas y un largo etcétera), la marca de cerámica gallega más conocida a
nivel internacional.
Praza do Toural is the location of Chocolat
Factory, an entire world centred on chocolate. A few
steps away, on Calle Bautizados, Catering Carlín
offers more than a dozen promising prepared dishes,
ready to be taken away and eaten at home or at work;
and La Casa de los Quesos not only sells
cheeses but also other Galician products (honey,
liqueurs, cold meats, etc) made using traditional methods (lard wrapped in cabbages leaves is unique!). Opposite is the Enjabonarte franchise, a paradise of
aromas featuring soaps and bath salts, made naturally
without any additives or detergents.
The renowned By Galicia men’s wear brand
Florentino occupies the entire monumental building located at the corner of the streets Orfas and
Nova. On the latter, a “Hippy” Market is set up
every day; it consists of around fifteen stalls offering
articles ranging from costume jewellery and accessories to handcrafted leatherwork.
Continuing along Rúa Nova, in Amboa we find
Galician design in the form of silver, gold and jet-stone
jewellery and costume jewellery. The same kind of fusion between tradition and craftwork and the tastes
and needs of modern life can be seen in the beautiful
Camariñas lacework shops Dosel and Bolillos.
Here, the elegant and delicate lace, made following an
ancestral technique, is used to decorate towels, bed
linen, curtains, baby dresses, etc.
Galician tradition has evolved towards avant-garde
designs in blue, orange, brown and white colours in
the ceramics of Sargadelos (household items, coffee sets, jewellery, small statues and a lot more), the
most internationally renowned brand of Galician ceramics.
17
e complementos xuvenís chaman a atención dende
o seu escaparate. Só uns pasos máis adiante
sorprende atopar unha xastraría das de toda a
vida: Pepecillo, un xastre cun corte único que,
dende hai uns anos, e ante a crecente demanda,
tamén aluga chaqués. O mesmo que a tenda de
roupa para noivos Viva Noivos, a poucos
metros.
Unitenda, na rúa de Xelmírez, vende os
produtos oficiais da Universidade de Santiago:
dende un lapis a unha sudadeira ou unha gorra
universitaria, pasando por todo o material de
escritorio imaxinábel. Lembranzas da visita a unha
cidade que respira universidade en cada recanto.
Tamén en Xelmírez está A Mouga,
especializada en produtos cen por cen galegos: na
parte traseira, aberto ao público, teñen un taller no
que elaboran a pasamanaría e os colares que
serven de adobío aos traxes tradicionais galegos.
Aquí pódense mercar tamén todos os restantes
complementos precisos: pendentes, zocos,
medias... mesmo pezas antigas en brocados e
pezas adamascadas. E teñen ademais música,
libros, delicatessen, cerámica... una xeitosa mostra
da mellor produción galega.
Para afondar na produción escrita de Galicia e
ineludíbel a libraría Couceiro, na praza de
Cervantes: varios pisos dedicados á creación
editorial galega e lusa. Moi preto, un
estabelecemento único no seu xénero: o showroom Los Sastrecillos Valientes, obradoiro
de moda creativa situado nun segundo andar que
ofrece as súas novidades nun singular escaparate:
unha galería.
Na estreita rúa da Algalia sorprende un espazo
elegante e acolledor: a xoiaría de Katuxa
Platero, unha artista que realiza xoias montadas
en pedra natural. Un pouco máis adiante a
boutique Elsavadeboda, con roupa e
complementos exclusivos, fóra da media, para
mulleres que queren marcar a diferenza. Ao final
da rúa está a tenda de roupa de segunda man
Neftalina, con modelos retro traídos
directamente da Francia. O taller de Belén
Mosquera, coa súa roupa de alta costura feita
á medida a prezos de prêt-a-portêr, completa este
periplo de tendas con personalidade propia.
18
También en la Rúa Nova está Menganita: ropa
alegre y complementos juveniles llaman la atención desde su escaparate. A solo unos pasos sorprende encontrar una sastrería de las de toda la
vida: Pepecillo, un sastre con un corte único
que, desde hace unos años, y ante la creciente demanda, también alquila chaqués. Igual que la
tienda de ropa para novios Viva Noivos, a
pocos metros.
Unitenda, en la calle de Xelmírez, vende los
productos oficiales de la Universidad de Santiago:
desde un lápiz a una sudadera o una gorra universitaria, pasando por todo el material de escritorio
imaginable. Recuerdos de la visita a una ciudad
que respira universidad en cada rincón.
También en Xelmírez está A Mouga, especializada en productos cien por cien gallegos: en la
parte trasera, abierto al público, tienen un taller en
el que elaboran la pasamanería y los collares que
sirven de adorno a los trajes tradicionales gallegos.
Aquí se pueden comprar también todos los restantes complementos precisos: pendientes, zuecos,
medias... incluso piezas antiguas en brocados y
piezas adamascadas. Y tienen además música, libros, delicatessen, cerámica... una apañada muestra de la mejor producción gallega.
Para ahondar en la producción escrita de Galicia es
ineludible la librería Couceiro, en la plaza de
Cervantes: varios pisos dedicados a la creación editorial gallega y lusa. Muy cerca, un establecimiento
único en su género: el show-room Los
Sastrecillos Valientes, taller de moda creativa situado en un segundo piso que ofrece sus novedades en un singular escaparate: una galería.
En la estrecha calle de la Algalia sorprende un espacio elegante y acogedor: la joyería de Katuxa
Platero, una artista que realiza joyas montadas
en piedra natural. Un poco más adelante se encuentra la boutique Elsavadeboda, con ropa y
complementos exclusivos, fuera de la media, para
mujeres que quieren marcar la diferencia. Al final
de la calle está la tienda de ropa de segunda mano
Also on Rúa Nova is Menganita: brightcoloured clothes and young accessories stand out
in its shop window. Only a few steps away, you will
be surprised to find a traditional tailor’s shop:
Pepecillo, a tailor with a unique cut that, in
view of the increasing demand in recent years, also
hires out morning coats. The same as the wedding
shop Viva Noivos, a few metres away.
Unitenda, on Calle de Xelmírez, sells official
Santiago University products: from a pencil to a
sweatshirt or a university cap, passing through all
kinds of writing material imaginable. Souvenirs of
your visit to a city imbued with a university atmosphere.
Also on Xelmírez is A Mouga, which specialises
in a hundred per cent Galician products: at the
back, open to the public, is a workshop where they
make the braids and necklaces adorning traditional
Galician costumes. Here you can also buy all the
other necessary accessories: earrings, clogs, stockings... even old pieces of brocade and damask
pieces. And they also have music, books, delicatessen, ceramics... a nice sample of the best
Galician production.
Those interested in Galicia’s written production
have to visit the Couceiro book shop, in Praza
de Cervantes: several floors devoted to Galician
and Portuguese publications. Very close by, a shop
that is one of a kind: Los Sastrecillos
Valientes showroom, a creative couturier located on the second floor, which displays its novelties in a singular showcase: a gallery.
In the narrow street of Algalia you will be surprised
to find an elegant and welcoming establishment:
the jeweller’s shop of Katuxa Platero, an
artist that makes jewellery set in natural stone. A
19
Outro deleite, desta volta para o padal, é o que temos
na rúa da Troia: na panadaría Pan artesán A
Troia pódense mercar moitos tipos de pan (de noces,
de café, de olivas, etc.) e tamén galletas, pastas e
tortas fabricadas artesanalmente e con todo mimo
pola súa propietaria.
Rúa do Vilar. A oferta comercial desta rúa comeza na
tenda de roupa masculina Garysom, onde se poden
atopar cazadoras Belstaff ou polos da última colección
de La Martina. De distinto estilo é Coronel
Tapioca: unha franquía de roupa e complementos
«de aventura», aptos tamén para aventuras urbanas.
Zürich SCQ é unha tenda de roupa de tendencia
para xente moza, que mestura moda pop e estilo
retro. E case enfronte a centenaria Sombrerería
Iglesias, con toda clase de modelos de sombreiros.
Na Rúa do Vilar está tamén a tenda New Port, con
roupa sport de cabaleiro, camisas, xerseis e calzado
náutico, a prezos moi accesíbeis.
Remata o percorrido pola Rúa do Vilar, e tamén pola
cidade histórica, nunha antiga barbaría, hoxe
convertida nunha coqueta e pequena tenda,
Baraka, que destaca pola súa oferta de xoias
orixinais, únicas: colares de festa, pendentes,
voluminosos aneis e xoia antiga.
Recomendado:
Ademais dos museos, monumentos e exposicións,
e da cantidade de bares, cafés e restaurantes das
rúas centrais, a Cidade Histórica conta con rúas e
praciñas fóra dos itinerarios habituais con
estupendas terrazas para descansar: Mazarelos,
Santo Agostiño, Troia, Porta da Pena, etc.
20
Neftalina, con modelos retro traídos directamente
de Francia. El taller de Belén Mosquera, con su
ropa de alta costura hecha a medida a precios de prêta-portêr, completa este periplo de tiendas con personalidad propia.
Otro deleite, en este caso para el paladar, es el que tenemos en la calle Troia: en la panadería Pan artesán A
Troia se pueden comprar muchos tipos de pan (de
nueces, de café, de aceitunas, etc.) y también galletas,
pastas y tartas fabricadas artesanalmente y con todo
el mimo por su propietaria.
Rúa do Vilar. La oferta comercial de esta calle comienza en la tienda de ropa masculina Garysom,
donde se pueden encontrar cazadoras Belstaff o polos
de la última colección de La Martina. De distinto estilo
es Coronel Tapioca: una franquicia de ropa y
complementos «de aventura», aptos también para
aventuras urbanas. Zürich SCQ es una tienda de
ropa de tendencia para gente joven, que mezcla moda
pop y estilo retro. Y casi enfrente, la centenaria
Sombrerería Iglesias, con toda clase de modelos de sombreros.
En la rúa do Vilar está también la tienda New Port,
con ropa sport de caballero, camisas, jerséis y calzado
náutico, a precios muy asequibles.
Termina el recorrido por la rúa do Vilar, y también por
la ciudad histórica, en una antigua barbería, hoy convertida en una coqueta y pequeña tienda, Baraka,
que destaca por su oferta de joyas originales, únicas:
collares de fiesta, pendientes, voluminosos anillos y
joya antigua.
little further on is the Elsavadeboda boutique,
with exclusive garments and accessories that are truly
special, for women who want to stand out. At the end
of the street there is the second-hand clothes shop
Neftalina, with retro models brought directly from
France. The couturier of Belén Mosquera, with
made-to-measure high-fashion garments at prêt-àporter prices, completes this tour of shops with their
own personality.
Another delight, in this case for the palate, is the one
we have on Calle Troia: in the bakery Pan artesán A
Troia you can buy all kinds of bread (with walnuts,
coffee, olives, etc) as well as biscuits, pastries and
cakes, hand-baked with great care by the owners.
Rúa do Vilar. The commercial establishments on this
street begin with the men’s wear shop Garysom,
where you will find Belstaff jackets or polo shirts from
the latest La Martina collection. A different style is
found in Coronel Tapioca: an “adventure”
clothes and accessories franchise, also suitable for
urban adventures. Zürich SCQ is an avant-garde
clothes shop for young people, combining pop fashion
and retro style. And almost opposite, the hundredyear-old Sombrerería Iglesias, which sells all
types of hats.
Rúa do Vilar also features the New Port shop, with
casual men’s wear, nautical footwear, shirts and jerseys, at very reasonable prices.
Our tour of Rúa do Vilar, and of the Old Town, ends in
an old barber’s, now converted into a cute little shop,
Baraka, which stands out due to its range of original, unique jewellery: party necklaces, earrings, voluminous rings and old jewels.
Recomendado:
Recommended:
Además de los museos, monumentos y exposiciones, y de la cantidad de bares, cafés y restaurantes
de las calles centrales, la Ciudad Histórica cuenta
con calles y placitas fuera de los itinerarios habituales con estupendas terrazas para descansar: Mazarelos, Santo Agostiño, Troia, Porta da Pena, etc.
Apart from museums, monuments and exhibitions,
as well as numerous bars, cafés and restaurants on
the centrally located streets, the Old Town has
streets and little squares away from the usual itineraries with wonderful pavement cafés for relaxing:
Mazarelos, Santo Agostiño, Troia, Porta da Pena, etc.
21
De compras polo Barrio de San Pedro
Este barrio, que recibe o nome da súa rúa principal, é un dos máis antigos e
típicos de Santiago: é o último tramo do Camiño Francés que percorren os
peregrinos antes de chegar á Porta do Camiño, onde antes estaban as murallas da cidade. O conxunto de rúas que o compoñen conserva como poucos o
seu aire tranquilo e popular, coas súas casas tradicionais, os antigos comercios e os vellos oficios, e as anellas tabernas, ás que se sumaron ultimamente
un bo número de casas de comidas.
San Pedro, xunto coa veciña zona de Bonaval, compón unha zona moi
pintoresca e efervescente, na que se xuntan o bo vivir dos pequenos barrios
coa cultura, a arte, a historia, a paisaxe e a tradición popular, despregada
polas rúas e calellas e compendiada no Museo do Pobo Galego. Ademais ten
o encanto engadido de que alí se instalou, con moito éxito, o último en
deseño urbano, grazas ao Centro Galego de Arte Contemporánea e á
coidada intervención no parque de Bonaval, ambos obra do reputado
arquitecto portugués Álvaro Siza.
Comezamos o percorrido na rúa Valle Inclán, no Centro Galego de Arte
Contemporánea, o CGAC. Na súa tenda pódense adquirir todas as
novidades editoriais sobre pintura, arquitectura, cine e fotografía, ademais de
publicacións específicas para nenos.
22
De compras por el Barrio de San Pedro
_Shopping in the Barrio de San Pedro
Este barrio, que recibe su nombre de su calle principal,
es uno de los más antiguos y típicos de Santiago: es el
último tramo del Camino Francés que recorren los peregrinos antes de llegar a la Puerta del Camino, donde
antes estaban las murallas de la ciudad. El conjunto
de calles que lo componen conserva como pocos su
aire tranquilo y popular, con sus casas tradicionales,
los antiguos comercios y los viejos oficios, y las añejas
tabernas, a las que se sumaron últimamente un buen
número de casas de comidas.
San Pedro, junto con la vecina zona de Bonaval, compone una zona muy pintoresca y efervescente, en la
que se juntan el buen vivir de los pequeños barrios
con la cultura, el arte, la historia, el paisaje y la tradición popular, desplegada por las calles y callejas y
compendiada en el Museo do Pobo Galego. Además
tiene el encanto añadido de que allí se instaló, con
mucho éxito, lo último en diseño urbano, gracias al
Centro Galego de Arte Contemporánea y a la cuidada
intervención realizada en el parque de Bonaval, ambos
obra del reputado arquitecto portugués Álvaro Siza.
Comenzamos el recorrido en la calle Valle Inclán, en el
Centro Galego de Arte Contemporánea, el CGAC.
En su tienda se pueden adquirir todas las novedades
editoriales sobre pintura, arquitectura, cine y fotografía, además de publicaciones específicas para niños.
Más abajo, en la rúa de San Pedro, la galería de arte
Petronio vende toda clase de materiales de bellas
artes y marcos para cuadros. En este espacio, a medio
camino entre tienda de manualidades y galería de
arte, también se realizan talleres de pintura y se exponen obras de diferentes autores.
La gastronomía gallega es también arte, como demuestran los productos gourmet de origen gallego
que comercializa A Colleita: almendrados, empanada de maíz de Noia, quesos, etc.
This neighbourhood, which is called after its main
street, is one of Santiago’s oldest and most traditional:
it is the final stage of the French Way, which pilgrims
travel along before reaching Puerta del Camino, where
the city wall used to be. The series of streets making
up the neighbourhood still conserve their typical,
peaceful atmosphere, with traditional houses, old
shops and trades, and historical bars, which have been
joined recently by a good number of restaurants.
San Pedro, along with the neighbouring Bonaval district, makes up a very picturesque and lively area,
which combines the quality of life found in small
neighbourhoods with culture, art, history, scenery and
popular tradition, displayed in its streets and alleys
and summarised in the ethnographic museum called
Museo do Pobo Galego. It also has the added charm
of the latest in urban design, thanks to the successful
introduction of the Galician Contemporary Art Centre
and the meticulous intervention in Bonaval Park, both
undertaken by the renowned Portuguese artist Álvaro
Siza.
We begin our tour in Calle Valle Inclán, at the Galician
Contemporary Art Centre or CGAC. Its shop sells all
the latest publications about painting, architecture,
cinema and photography, as well as children’s books.
Further down, in Rúa de San Pedro, the Petronio art
gallery sells all kinds of fine-art materials and frames
for paintings. This establishment, halfway between a
craft shop and an art gallery, also holds painting workshops and exhibitions by different artists.
Galician gastronomy is also art, as shown by the Galician gourmet products sold by A Colleita: almond
biscuits, corn pies from Noia, cheeses, etc.
It is also worth visiting Isla Malabar, the first shop
in Galicia specialising in juggling games, with leading
European brands and articles for children and adults,
beginners and professionals. It also sells toys for boys
and girls from 2 to 90 years old, for playing alone or in
a group. Toys that stimulate the mind and the body,
for imagining, creating and, above all, having fun.
23
Máis abaixo, na rúa de San Pedro, a galería de arte
Petronio vende toda clase de materiais de belas
artes e marcos para cadros. Neste espazo, a medio
camiño entre tenda de manualidades e galería de arte,
tamén se realizan obradoiros de pintura e se expoñen
obras de diferentes autores.
A gastronomía galega é tamén arte, como demostran
os produtos gourmet de orixe galega que comercializa
A Colleita: amendoados, empanada de millo de
Noia, queixos, etc.
Cómpre tamén fixarse en Isla Malabar, a primeira
tenda de Galicia especializada en artigos de xogos
malabares, que conta coas principais marcas europeas,
e con pezas para pequenos e grandes, para
principiantes e para profesionais. Tamén vende
xoguetes para nenas e nenos de 2 a 90 anos, para
brincar sos ou en grupo. Xoguetes que estimulan o
corpo e a mente. Para imaxinar, crear e, sobre todo,
divertirse.
Como Pez en el Agua é unha tenda–obradoiro
onde se realizan e venden pezas artesanais en prata,
esmalte e outros materiais. Cada peza é única e está
deseñada e realizada pola dona do estabelecemento,
que realiza ademais pezas por encargo en diversos
materiais.
No mes de xuño, coincidindo coas festas de San Pedro
(28 de xuño), a rúa córtase ao tráfico para que case
un centenar de artesáns de toda Galicia amosen as
súas producións. A eles súmanse os comerciantes da
zona, que sacan tamén postos á rúa, e os bares, que
hai ben deles, aproveitan o espazo gañado aos coches
para despregar improvisadas e concorridas terrazas.
Esta, xunto con outras feiras estacionais e outras
actividades culturais que organizan periodicamente os
veciños, fan de San Pedro o máximo expoñente dun
barrio vivo e alegre, moi dinámico e 100%
compostelán, que merece a pena coñecer.
Recomendado:
Visitar o museo de arte contemporánea (CGAC), o
Museo do Pobo Galego e a igrexa gótica de San
Domingos de Bonaval. Para descansar, o parque de
Bonaval, único polo seu deseño e configuración e
máis polas súas vistas, e o parque de Belvís,
situado nun val moi abrigado e con zona de xogos
infantís. O barrio dispón ademais dunha abafante
oferta de restauración na que degustar a
gastronomía galega de sempre.
24
Es aconsejable fijarse también en Isla Malabar, la
primera tienda de Galicia especializada en artículos de
juegos malabares, que cuenta con las principales marcas europeas, y con piezas para niños y mayores, para
principiantes y para profesionales. También vende juguetes para niñas y niños de 2 a 90 años, para jugar
solos o en grupo. Juguetes que estimulan el cuerpo y
la mente. Para imaginar, crear y, sobre todo, divertirse.
Como Pez en el Agua es una tienda–taller
donde se realizan y venden piezas artesanales en
plata, esmalte y otros materiales. Cada pieza es única
y está diseñada y realizada por la dueña del establecimiento, que realiza además piezas por encargo en diversos materiales.
En el mes de junio, coincidiendo con las fiestas de San
Pedro (28 de junio), la calle se corta al tráfico para
que casi un centenar de artesanos de toda Galicia
muestren sus producciones. A ellos se suman los comerciantes de la zona, que sacan también puestos a la
calle, y los bares, que los hay en abundancia, aprovechan el espacio ganado a los coches para desplegar
improvisadas y concurridas terrazas.
Como Pez en el Agua is a studio-shop that
makes and sells handcrafted items in silver, enamel
and other materials. Each item is unique and is made
and designed by the shop owner, who also makes
items to order in different materials.
In June, coinciding with the San Pedro Festival (June
28), the street is shut down to traffic so that almost a
hundred artisans from all over Galicia can display their
work. They are joined by neighbourhood shop owners,
who also set up stalls in the street, and the bars, of
which there is an abundance, make the most of the
car-free space to improvise busy pavement cafés.
This festival, along with other seasonal markets and
cultural activities organised periodically by residents,
make San Pedro the maximum exponent of a lively,
fun-loving neighbourhood, very dynamic and 100%
Compostela, which is well worth visiting.
Esta, junto con otras ferias estacionales y otras actividades culturales que organizan periódicamente los vecinos, hacen de San Pedro el máximo exponente de un
barrio vivo y alegre, muy dinámico y 100% compostelano, que merece la pena conocer.
Recomendado:
Recommended:
Visitar el museo de arte contemporáneo (CGAC), el
Museo do Pobo Galego y la iglesia gótica de San
Domingos de Bonaval. Para descansar, el parque de
Bonaval, único por su diseño y configuración además de por sus vistas, y el parque de Belvís, situado
en un valle muy abrigado y con zona de juegos infantiles. El barrio dispone además de una abundante oferta de restauración en la que degustar la
gastronomía gallega de siempre.
Visiting the contemporary art centre (CGAC), the
Museo do Pobo Galego and the Gothic church of
San Domingos de Bonaval. For resting, Bonaval
Park, which is unique due to its design and layout,
apart from its views, and Belvís Park, located in a
sheltered valley with a children’s playground. The
neighbourhood also features a wide range of
restaurants, where you can sample traditional Galician gastronomy.
25
De compras polo Mercado de Abastos
De compras por el Mercado de Abastos
Shopping in the Mercado de Abastos
26
www.mercadodeabastosdesantiago.com
B Rúa das Ameas me1-3a
b 981 583 438
U Lu-Sa_Lu-Sa_Mon-Sat: 7.00-15.00 h aprox.
(a maior actividade prodúcese de 9.00 a 12.00
aprox. e os mellores días para visitalo son os martes,
xoves e sábados, especialmente este último)
(la mayor actividad se produce de 9.00 a 12.00
aprox. y los mejores días para visitarlo son los
martes, jueves y sábados, especialmente este último)
(the busiest time is from 9 am to 12 noon approx.,
and the best days for visiting are Tuesday, Thursday
and especially Saturday).
27
O Mercado de Abastos, ou Praza de Abastos, como é
coñecido tradicionalmente, é un referente na vida
social e económica da cidade e o lugar máis visitado
de Santiago despois da Catedral. O actual mercado,
que abre de luns a sábado en horario de mañá,
comezou a funcionar no ano 1941. É un gran mercado
tradicional cunha posta en escena e un trato que
sorprenden pola súa autenticidade. O Mercado
desprega, estación tras estación, toda a frescura e a
calidade das esencias de Galicia: mariscos, carnes,
peixes, queixos, mel, repostaría, legumes, verduras,
viños e licores, etc.
Arredor do recinto, ateigado de pequenos postos
(chamados «casillas») sitúanse as paisanas, mulleres
do agro que traen a diario a súa propia colleita a
vender: alí están as pementeiras de Padrón, as
vendedoras de ovos caseiros, de froitas do país, de
verduras da leiras familiares, de flores dos seus
pequenos xardíns, etc.
Como a autenticidade e a tradición non exclúen a
innovación, o Mercado conta cunha serie de servizos
para o consumidor que o homologan a calquera
centro comercial actual.
Dispón dun servizo a domicilio nun radio de 20
km para produtos adquiridos no mesmo mercado, ou
pedidos realizados por teléfono ou Internet.
Tamén conta cun servizo de shopper, destinado
á clientela que opte por mercar a través do teléfono
ou de Internet: este servizo encárgase de adquirir os
produtos solicitados e despois enviarllos ao cliente ao
seu domicilio.
Recomendado:
Para aqueles visitantes que non dispoñen de cociña de seu, e queren comprobar in situ a calidade
e a frescura das viandas do Mercado de Abastos, o
bar do interior do mercado cociña no momento os
produtos acabados de mercar a cambio dunha pequena porcentaxe do prezo total... Hai moitas razóns para visitar e comprar no Mercado de
Abastos. Máis que recomendábel, é unha visita
verdadeiramente imprescindíbel!
28
El Mercado de Abastos, o Plaza de Abastos, como se
conoce tradicionalmente, es un referente en la vida social y económica de la ciudad y el lugar más visitado
de Santiago después de la Catedral. El actual mercado, que abre de lunes a sábado en horario de mañana, empezó a funcionar en el año 1941. Es un gran
mercado tradicional con una puesta en escena y un
trato que sorprenden por su autenticidad. El Mercado
despliega, estación tras estación, toda la frescura y la
calidad de las esencias de Galicia: mariscos, carnes,
pescados, quesos, miel, repostería, legumbres, verduras, vinos y licores, etc.
Alrededor del recinto, atestado de pequeños puestos
(llamados «casillas») se sitúan las paisanas, mujeres
del campo que traen a diario su propia cosecha a vender: allí están las pementeiras de Padrón, las vendedoras de huevos caseros, de frutas del país, de verduras
de las huertas familiares, de flores de sus pequeños
jardines, etc.
Como la autenticidad y la tradición no excluyen la innovación, el Mercado cuenta con una serie de servicios para el consumidor que lo homologan a cualquier
centro comercial actual.
Dispone de un servicio a domicilio en un radio
de 20 km para productos adquiridos en el propio mercado, o pedidos realizados por teléfono o Internet.
También cuenta con un servicio de shopper,
destinado a la clientela que opte por comprar a través
del teléfono o de Internet: este servicio se encarga de
adquirir los productos solicitados y después enviárselos al cliente a su domicilio.
The Mercado de Abastos (Food Market), or Plaza de
Abastos as it is traditionally called, is a reference point
in the city’s social and economic life and Santiago’s
most visited site after the Cathedral. The present-day
market, which opens during the morning from Monday
to Saturday, began to function in 1941. It is a large
traditional market, whose atmosphere and dealings
are surprisingly genuine. The Mercado displays, season
after season, all the freshness and quality of Galician
produce: seafood, meat, fish, cheese, honey, cakes,
pulses, vegetables, wines and liqueurs, etc.
Around the buildings, which is full of small stalls
(called “casillas”), there are “paisanas,” countrywomen who daily bring their own harvest to sell: they
include “pementeiras” (pepper growers) from Padrón,
women selling free-range eggs, local fruits, vegetables
from family plots, flowers from their small gardens, etc.
Since genuineness and tradition do not exclude innovation, the Mercado features a series of consumer
services on a par with any modern shopping centre.
It has a home-delivery service within a 20-km
radius for products bought at the market, or ordered
by telephone or on the Internet.
It also features a shopper service aimed at
clients that prefer to shop by telephone or on the Internet: this service buys the ordered items and then
delivers them to the client’s home.
Recomendado:
Recommended:
Para los visitantes que no disponen de cocina propia, y quieren comprobar in situ la calidad y la
frescura de las viandas del Mercado de Abastos, el
bar del interior del mercado cocina en el momento
los productos recién comprados a cambio de un
pequeño porcentaje del precio total... Hay muchas
razones para visitar el Mercado de Abastos y comprar en él. Más que recomendable, es una visita
verdaderamente imprescindible!
For visitors that do not have access to their own
kitchen and would like to taste in situ the quality
and freshness of the Mercado de Abastos’ produce, the bar inside the market will cook their recently bought produce, while they wait, for a small
percentage of the total price... There are lots of
reasons for visiting the Mercado de Abastos and
shopping there. More than a recommendation, this
visit is truly a must!
29
De compras por Área
Central
O Centro Comercial Área Central é un gran
complexo comercial que conta con máis de cen
tendas e está situado ao norte da cidade, no barrio
das Fontiñas, un barrio residencial e familiar con
moitas zonas verdes, no que se escoitan paxaros e
aos nenos xogar.
Como tantos outros edificios da vella e pía
Compostela, o Centro Comercial Área Central,
aínda que moderno (incluso case futurista), ten
forma de claustro: é unha xigante galería
cuadrangular cuberta de cristal que circunda un
gran patio central, a praza de Europa.
En Área Central é onde está o hipermercado
Alcampo. Tamén teñen presenza as firmas de
moda galega Massimo Dutti, Zara e
Roberto Verino, o outlet de Purificación
García que vende roupa e complementos de
tempadas anteriores a prezos rebaixados, e as
marcas xuvenís Bershka, Vidrio e Pull and
Bear.
www.acentral.com
B Barrio das Fontiñas mG4
b 981 560 845
U 10.00 – 22.00 h
30
De compras por Área Central
El Centro Comercial Área Central es un gran complejo
comercial que cuenta con más de cien tiendas y está
situado al norte de la ciudad, en el barrio de Fontiñas,
un barrio residencial y familiar con muchas zonas verdes, en el que se escuchan pájaros y a los niños jugar.
Como tantos otros edificios de la vieja y pía Compostela, el Centro Comercial Área Central, aunque moderno (incluso casi futurista), tiene forma de claustro:
es una galería gigante cuadrangular cubierta de cristal
que circunda un gran patio central, la plaza de Europa.
En Área Central es donde está el hipermercado
Alcampo. También están presentes las firmas de
moda gallega Massimo Dutti, Zara y
Roberto Verino, el outlet de Purificación
García que vende ropa y complementos de temporadas anteriores a precios rebajados, y las marcas juveniles Bershka, Vidrio y Pull and Bear.
Para vestir los pies, tiendas de calzado como las compostelanas Richard o Seijas. A esta amplia oferta
comercial hay que añadirle los complementos de
Dayaday, Ebony y La Caja de Pandora,
los bolsos y maletas de Toxo, y los collares, pulseras,
anillos y pendientes de la joyería Amboa. También
se pueden comprar gafas o complementos de óptica
sin salir del recinto, en Óptica Val y en La Gafa
de Oro.
A los más pequeños les encantará la mini-puerta de
entrada de Imaginarium, una tienda con cientos
de juguetes adecuadamente clasificados por edades. Y
a los mayores, el escaparate de la floristería
Fiuncho, con originales centros de flores y gran variedad de plantas para escoger.
Shopping in Área Central
The Área Central Shopping Centre is a large shopping
complex with more than a hundred shops. It is located
in the north of the city, in the Fontiñas neighbourhood,
a residential, family neighbourhood featuring a lot of
green spaces, where you can hear the birds singing
and children playing.
Like so many other buildings in old and devout
Compostela, the Área Central Shopping Centre,
although modern (almost even futurist), is shaped like
a cloister: it is a giant, rectangular gallery covered with
glass surrounding a large central courtyard, Plaza de
Europa.
Área Central houses the Alcampo hypermarket. It
also features the Galician fashion brands Massimo
Dutti, Zara and Roberto Verino, a
Purificación García outlet that sells clothes and
accessories from previous seasons at reduced prices,
and the young brands Bershka, Vidrio and Pull
and Bear.
For the feet, there are shoe shops such as
Compostela’s Richard or Seijas. This wide range
of establishments also includes the accessories of
Dayaday, Ebony and La Caja de Pandora,
the bags and cases of Toxo, and the necklaces,
bracelets, rings and earrings of the jeweller’s
Amboa. You can also buy glasses and optic
accessories without leaving the shopping centre, in
Óptica Val and La Gafa de Oro.
D+34
31
Para vestir os pés, tendas de calzado como as
compostelás Richard ou Seijas. A esta ampla
oferta comercial hai que engadirlle os complementos
de Dayaday, Ebony e La Caja de Pandora,
os bolsos e maletas de Toxo, e os colares, pulseiras,
aneis e pendentes da xoiaría Amboa. Tamén se
poden mercar lentes ou complementos de óptica sen
saír do recinto, en Óptica Val e en La Gafa de
Oro.
Aos máis pequenos encantaralles a mini-porta de
entrada de Imaginarium, unha tenda con centos
de xoguetes axeitadamente clasificados por idades. E
aos maiores, o escaparate da floraría Fiuncho, con
orixinais centros de flores e gran variedade de plantas
para escoller.
En decoración, La Trastienda de Olga ofrece
moble colonial, lámpadas, vaixelas e outros artigos
para decorar o fogar con descontos de ata un 50%.
Outro estilo de móbel véndese en Cerne, un
referente portugués en mobiliario de calidade. Fabrica
en madeira maciza móbeis de deseño actual.
E non só iso. O Centro Comercial Área Central conta,
ademais, cunha ampla oferta de ocio para gozar en
familia. Os máis pequenos poden visitar espazos como
Camelot, un gran parque infantil interior con inchábeis
e tobogáns. Enfronte, a Bolera, lugar de cita de
adolescentes e mocidade. E para todas as idades,
unha chea de cafés e restaurantes e os Multicines
Área Central, coas últimas novidades cinematográficas
para cativos e grandes.
Como chegar:
As liñas C5, C2, C6 e L9 pasan por Fontiñas, o barrio
no que está Área Central, e tamén polo centro da
cidade, aínda que sen dúbida a máis cómoda é a liña
L11 Circular Fontiñas, que ten unha frecuencia de 12
minutos e parada nos principais puntos do centro de
Santiago. Na porta principal de Área Central (rúa
Berlín con rúa Lisboa) hai ademais unha parada de
taxis, para facilitar o transporte das compras, no caso
de ser preciso.
Recomendado:
Arredor de Área Central hai varias zonas verdes e
de xogos infantís ao aire libre e un gran parquemiradoiro con vistas á cidade, o parque de
Carlomagno.
32
En decoración, La Trastienda de Olga ofrece
mueble colonial, lámparas, vajillas y otros artículos
para decorar el hogar con descuentos de hasta un
50%. Otro estilo de mueble se vende en Cerne, un
referente portugués en mobiliario de calidad. Fabrica
en madera maciza muebles de diseño actual.
Y no solo eso. El Centro Comercial Área Central
cuenta, además, con una amplia oferta de ocio para
disfrutar en familia. Los más pequeños pueden visitar
espacios como Camelot, un gran parque infantil
interior con hinchables y toboganes. Enfrente, la
Bolera, lugar de cita de adolescentes y jóvenes. Y para
todas las edades, un montón de cafés y restaurantes y
los Multicines Área Central, con las últimas novedades
cinematográficas para grandes y pequeños.
Cómo llegar:
Las líneas C5, C2, C6 y L9 pasan por Fontiñas, el barrio en el que está Área Central, y también por el centro de la ciudad, aunque sin duda la más cómoda es la
línea L11 Circular Fontiñas, que tiene una frecuencia
de 12 minutos y parada en los principales puntos del
centro de Santiago. En la puerta principal de Área
Central (calle Berlín con calle Lisboa) hay además una
parada de taxis, para facilitar el transporte de las compras, en caso de ser necesario.
Children will love the little door of Imaginarium, a
shop with hundreds of toys suitably classifed
according to age group. And for adults, the window of
the Fiuncho flower shop, with original boquets and
a great variety of plants to choose from.
In relation to decoration, La Trastienda de
Olga offers colonial-style furniture, lamps, crockery
and other items to decorate the home with discounts
of up to 50%. Another style of furniture is sold by
Cerne, a leading Portuguese manufacturer of quality
furniture, which makes modern, solid-wood furniture.
And that is not all. The Área Central Shopping Centre
also features a wide range of leisure possibilities to
enjoy as a family. Children can visit places such as
Camelot, a large indoor children’s playground with
inflatables and slides. Opposite is the Bolera (bowling
alley), a meeting place for adolescents and youths.
And for all ages, loads of cafés and restaurants as well
as the Multicines Área Central (multiplex), with the
latest box-office hits for young and old.
How to get there:
The C5, C2, C6 and L9 bus routes cover Fontiñas, the
neighbourhood where Área Central is located, as well
as the city centre. However, the L11 Circular Fontiñas
route is undoubtedly the most convenient, since it has
a frequency of 12 minutes and stops at important
points in the centre of Santiago. At the main entrance
of Área Central (intersection of Calle Berlín and Calle
Lisboa) there is also a taxis stance, which makes it
easier to take your shopping home, if necessary.
Recomendado:
Recommended:
Alrededor de Área Central hay varias zonas verdes
y de juegos infantiles al aire libre y un gran parque-mirador con vistas a la ciudad, el parque de
Carlomagno.
Around Área Central there are several green
spaces and outdoor children’s playgrounds as well
as a big viewpoint-park overlooking the city, Carlomagno Park.
D+34
33
De compras polas grandes sup
erficies comerciales
Shopping in hypermarkets
34
De compras por Costa Vella
Saíndo da cidade en dirección á Coruña atópase a
zona empresarial Costa Vella. Alberga varias
superficies comerciais. Entre elas, a de material
deportivo Decathlon, e Leroy Merlin, onde se
poden atopar produtos de decoración, bricolaxe e
materiais de construción.
De compras por Costa Vella
Saliendo de la ciudad en dirección A Coruña se encuentra la zona empresarial Costa Vella. Alberga varias
superficies comerciales. Entre ellas, la de material deportivo Decathlon, y Leroy Merlin, donde se
pueden encontrar productos de decoración, bricolaje y
materiales de construcción.
Shopping in Costa Vella
Leaving the city towards A Coruña, there is a business
estate called Costa Vella. It houses several hypermarkets, including Decathlon, for sports equipment,
and Leroy Merlin, where you will find products related to decoration, DIY and building materials.
DECATHLON
www.decathlon.es
Material para deportes de auga, montaña, ciclismo,
deportes de raqueta, golf, paddel, fitness e moito
máis.
Material para deportes de agua, montaña, ciclismo,
deportes de raqueta, golf, paddel, fitness y mucho
más.
Equipment for water sports, climbing, cycling, racket
sports, golf, paddle tennis, fitness and a lot more.
B Avenida de Camilo José Cela, s/n
Polígono Industrial de Costa Vella.
(Fóra mapa_Fuera mapa_Off map)
b 981 897 516
U 10.00 - 22.00 h
LEROY MERLIN
www.leroymerlin.es
Materiais de construción, carpintaría, baño, ferramentas, iluminación, xardín, etc.
Materiales de construcción, carpintería, baño, herramientas, iluminación, jardín, etc.
Building materials, carpentry, bathrooms, tools, lighting, gardening, etc.
B Avenida de Camilo José Cela, s/n
Polígono Industrial de Costa Vella
(Fóra mapa_Fuera mapa_Off map)
b 981 527 527
U 10.00 - 22.00 h
Como chegar_Cómo llegar_How to get there:
Liñas de bus urbano C5 e C6.
Líneas de bus urbano C5 y C6.
C5 and C6 city bus routes.
D+34
35
De compras polo Centro Comercial Compostela
O Centro Comercial Compostela, situado no barrio do
Castiñeiriño, é un lugar luminoso e acolledor, que
concentra gran variedade de produtos de marcas de
calidade. Comercializa toda clase de artigos, tanto en
Hipercor como nas tendas El Corte Inglés.
Un centro perfectamente estruturado para que o
cliente atope todo o necesario: decoración, téxtil,
móbeis, enxoval de cociña, club do gourmet, listas de
voda, moda, perrucaría, artigos de perfumaría e
cosmética, xoias, reloxos, electrónica, informática...
Ademais, Hipercor ofrece unha das mellores ofertas en
produtos gastronómicos da cidade.
36
De compras por el Centro Comercial
Compostela
El Centro Comercial Compostela, situado en el barrio
del Castiñeiriño, es un lugar luminoso y acogedor, que
concentra gran variedad de productos de marcas de
calidad. Comercializa toda clase de artículos, tanto en
Hipercor como en las tiendas El Corte
Inglés. Un centro perfectamente estructurado para
que el cliente encuentre todo lo necesario: decoración,
textil, muebles, menaje de cocina, club del gourmet,
listas de boda, moda, peluquería, artículos de perfumería y cosmética, joyas, relojes, electrónica, informática... Además, Hipercor ofrece una de las mejores
ofertas en productos gastronómicos de la ciudad.
Shopping in the Centro Comercial Compostela
The Centro Comercial Compostela, located in the
Castiñeiriño neighbourhood, is a bright, welcoming
place featuring a great variety of quality brands. It sells
all kinds of articles, both in Hipercor and in El
Corte Inglés shops. A well-structured shopping
centre that makes it easy to find what you want: decoration, textiles, furniture, kitchen items, gourmet club,
wedding lists, fashion, hairdresser’s, perfumery and
cosmetics, jewellery, watches, electronic goods, computers... Moreover, Hipercor offers one of the best
range of gastronomy products in the city.
www.elcorteingles.es
B Rúa do Restollal, 50 mB5
b 981 527 200
U 10.00 - 22.00 h
Como chegar_Cómo llegar_How to get there:
Liñas de bus urbano C5, C6, L12, L6.
Líneas de bus urbano C5, C6, L12, L6.
C5, C6, L12, L6 city bus routes.
D+34
Recomendado_Recomendado_Recommended:
Moi preto do Centro Comercial está un dos máis
grandes e fermosos parques da cidade, o parque
Eugenio Granell, con zonas de xogos infantís e
deportivos e moi boas vistas sobre a cidade.
Muy cerca del Centro Comercial está uno de los
más grandes y hermosos parques de la ciudad, el
parque Eugenio Granell, con zonas de juegos infantiles y deportivos y muy buenas vistas sobre la
ciudad.
Very close to the Centro Comercial is one of the
city’s biggest and most beautiful parks, Eugenio
Granell Park, with children’s playgrounds, sports
facilities and fine views of the city.
37
De compras por los mercados
Shopping in markets
A oferta comercial de Compostela complétase con tres mercados, un deles
na zona de Salgueiriños e os outros dous na Cidade Histórica.
La oferta comercial de Compostela se completa con tres mercados, uno de
ellos en la zona de Salgueiriños y los otros dos en la Ciudad Histórica.
Compostela’s shopping possibilities also include three markets, one in the
Salgueiriños area and the other two in the Old Town.
38
Mercado de Salgueiriños
O tradicional Mercado de Salgueiriños experimentou
unha notábel transformación nos últimos anos.
Reordenouse e valouse a explanada onde se sitúa
para impedir que accedesen os vehículos. O espazo
dispoñíbel permite acoller 255 postos. Os principais
produtos á venda son roupa, téxtil do fogar e
zapataría.
Mercado de Salgueiriños
El tradicional Mercado de Salgueiriños ha experimentado una notable transformación en los últimos años. Se
reordenó y se valló la explanada donde se sitúa para impedir el acceso de los vehículos. El espacio disponible
permite acoger 255 puestos. Los principales productos a
la venta son ropa, textil del hogar y zapatería.
Salgueiriños Market
The traditional Salgueiriños Market has experienced a
noticeable transformation in recent years. This levelled
area has been redesigned and fenced off to prevent
vehicle access. The available space can hold 255 stalls.
The main products on sale are clothes, bed and table
linen, and shoes.
B Explanada de Salgueiriños mH2
U Xo_Ju_Thu: 10.00 - 14.00 h
Como chegar_Cómo llegar_How to get there:
Liñas de bus urbano L1, L1b, L19, L19b, L36.
Líneas de bus urbano L1, L1b, L19, L19b, L36.
L1, L1b, L19, L19b, L36 city bus routes.
Recomendado_Recomendado_Recommended:
Moi preto está o Mercado de Gando, aberto todos
os mércores.
Muy cerca está el Mercado de Ganado, abierto
todos los miércoles.
Nearby is the Cattle Market, open every Wednesday.
D+34
39
Mercado «Hippy»
Compostela conta cun Mercado «Hippy» no corazón
da Cidade Histórica. Abre todo o ano e reúne unha
quincena de postos. Aínda que non conta cun horario
fixo, os comerciantes adoitan instalar os postos entre
as dez da mañá e as oito da tarde, prologándose o
horario no verán. Neste mercado pódense adquirir
manufacturas de coiro, bixutaría artesá,
complementos, etc. Moitos destes artigos son feitos a
man polos propios vendedores.
Mercado «Hippy»
Compostela cuenta con un Mercado «Hippy» en el corazón de la Ciudad Histórica. Abre todo el año y reúne
una quincena de puestos. Aunque no cuenta con un
horario fijo, los comerciantes suelen instalar los puestos entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde,
prologándose el horario en verano. En este mercado
se pueden adquirir manufacturas de cuero, bisutería
artesana, complementos, etc. Muchos de estos artículos están hechos a mano por los propios vendedores.
“Hippy” Market
Compostela has a “Hippy” Market in the centre of the
Old Town. It opens all year and is made up of around
fifteen stalls. Although it has no set business hours,
the stalls are usually set up from 10 am to 8 pm, or
later in the summer. In this market you can buy leather
goods, handmade costume jewellery, accessories, etc.
Many of the articles are made by the sellers themselves.
B Rúa Nova md1-3a
U Lu-Do_Lu-Do_Mon-Sun: 10.00 - 20.00 h
Mercado de Antigüidades
Vagarosamente vaise consolidando ademais un terceiro Mercado de antigüidades nos soportais do antigo edificio de Correos, na esquina da rúa Rodrigo de
Padrón coa rúa do Franco. Neste mercado pódense
mercar, entre outros obxectos, libros vellos, selos, moedas, tarecos de cociña, ferramentas, etc.
Antiques Market
A third market, selling antiques, is slowly becoming established under the arches of the old Post Office building, at the corner of Calle Rodrigo de Padrón and
Calle del Franco. In this market, you can buy, among
other articles, old books, stamps, coins, kitchen items,
tools, etc.
Mercado de Antigüedades
Lentamente se va consolidando además un tercer Mercado de antigüedades en los soportales del antiguo
edificio de Correos, en la esquina de la calle Rodrigo
de Padrón con la calle del Franco. En este mercado se
pueden comprar, entre otros objetos, libros viejos, sellos, monedas, menaje de cocina, herramientas, etc.
D+34
B Rúa do Franco md1-2c
(soportais do edificio de Correos)
(soportales del edificio de Correos)
(arches of Post Office building)
U Sa_Sa_Sat: 9.00 – 14.00 h
41
Mercado Nacional de Gando
Galicia é unha rexión tradicionalmente gandeira, o
que explica que os seus mercados de gando sempre tivesen grande importancia na súa historia e tradicións.
Dedicado á compra e venda de gando de todas as
especies, o de Santiago é o máis importante de Galicia
e un dos máis importantes de España e de Europa, e
ten o interese do seu carácter ancestral e rural,
baseándose no comercio tradicional ou de trato
directo. Ademais de gando alí comercialízanse
produtos agrícolas, apeiros e útiles de labranza,
incluíndo os tradicionais cestos.
Os días de mercado hai pulpeiras, tal como sempre foi
tradición nas feiras de Galicia, e tamén un restaurante-cafetaría.
Mercado Nacional de Ganado
Galicia es una región tradicionalmente ganadera, lo
que explica que sus mercados de ganado siempre
hayan tenido mucha importancia en su historia y tradiciones.
Dedicado a la compra y venta de ganado de todas las
especies, el de Santiago es el más importante de Galicia y uno de los más importantes de España y de Europa, y tiene el interés de su carácter ancestral y rural,
basándose en el comercio tradicional o de trato directo. Además de ganado allí se comercializan productos agrícolas, aperos y útiles de labranza, incluidos los
tradicionales cestos.
Los días de mercado hay «pulpeiras», como siempre
ha sido tradición en las ferias de Galicia, y también un
restaurante-cafetería.
B Recinto Feiral de Amio (Amio, s/n. San Lázaro)
(Fóra mapa_Fuera mapa_Off map)
b 981 560 800
U Me_Mi_Wed: 8.30 - 14.00 h
National Cattle Market
Galicia is a traditional stockbreeding region, which explains the great importance of cattle markets in its history and traditions.
Como chegar_Cómo llegar_How to get there:
Liñas de bus urbano C5 e C6.
Líneas de bus urbano C5 y C6.
C5 and C6 city bus routes.
Devoted to the buying and selling of all kinds of livestock, Santiago’s cattle market is the most important in
Galicia and one of the most important in Spain and Europe. It is of interest due to its ancestral, rural nature,
based on traditional trade or direct deals. Apart from
livestock, it also sells agricultural products, farming implements and tools, including traditional baskets.
On market days, there are “pulpeiras” (stalls selling
octopus), as is traditionally the case at Galician markets, as well as a cafeteria-restaurant.
42
(todos os mércores do ano, e o día da Ascensión e
do Apóstolo)
(todos los miércoles del año, y el día de la Ascensión y del Apóstol)
(every Wednesday throughout the year, as well as
Ascension Day and St. James’ Day)
Recomendado_Recomendado_Recommended:
Moi preto está o Parque Empresarial Costa Vella,
no que destacan os recintos comerciais Leroy
Merlin e Decathlon, entre outros moitos.
Muy cerca está el Parque Empresarial Costa Vella,
en el que destacan los recintos comerciales Leroy
Merlin y Decathlon, entre otros muchos.
Nearby is the Parque Empresarial Costa Vella, featuring the Leroy Merlin and Decathlon hypermarkets, and a lot more.
De compras, por temas_De
compras, por temas_Shopping,
according to category
43
Moda By Galicia_Moda By Galicia_By Galicia fashion
Coñecida polo mundo adiante, a moda galega está presente en Compostela nos estabelecementos do grupo
galego Inditex (un dos principais distribuidores de moda do mundo, que agrupa as cadeas Zara, Zara Home,
Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho e Kiddy´s Class), noutras cadeas fabricadas ou
deseñadas en Galicia, e nas boutiques de deseñadores galegos de fama internacional, como Adolfo
Domínguez, Purificación García, Roberto Verino, Antonio Pernas, Florentino e outros. Estas e outras firmas
feitas aquí, By Galicia, aparecen recollidas a continuación.
Conocida en todo el mundo, la moda gallega está presente en Compostela en los establecimientos del grupo
gallego Inditex (uno de los principales distribuidores de moda del mundo, que agrupa las cadenas Zara, Zara
Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Kiddy´s Class), en otras cadenas
fabricadas o diseñadas en Galicia, y en las boutiques de diseñadores gallegos de fama internacional, como
Adolfo Domínguez, Purificación García, Roberto Verino, Antonio Pernas, Florentino y otros. Estas y otras
firmas hechas aquí, By Galicia, aparecen recogidas a continuación.
Known all over the world, Galician fashion is present in Compostela in establishments belonging to Galicia’s
Inditex Group (one of the main fashion distributors in the world, it encompasses the chains of Zara, Zara
Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho and Kiddy’s Class), in other chains made or
designed in Galicia, and in the boutiques of internationally renowned Galician designers such as Adolfo
Domínguez, Purificación García, Roberto Verino, Antonio Pernas, Florentino and others. These and other
brands made here, By Galicia, are described below.
44
Moda By Galicia_Moda By Galicia_By Galicia fashion
ADOLFO DOMÍNGUEZ
www.adolfo-dominguez.com
Roupa de home e de muller. Esta firma conta con máis
de 400 tendas repartidas por 18 países.
Ropa de hombre y de mujer. Esta firma cuenta con
más de 400 tiendas repartidas por 18 países.
Men’s and women’s wear. This brand has more than
400 shops in 18 countries.
B Rúa da Senra, 8-10 mc3-3a
b 981 554 445
U 10.15 - 20.30 h
v
Multiespazo con roupa de home, muller e fogar, outra
das liñas de produtos que ofrece a firma ourensá.
Multiespacio con ropa de hombre, mujer y hogar, otra
de las líneas de productos que ofrece la firma orensana.
Multi-space featuring men’s and women’s wear, as
well as bedding, another line of products sold by the
Ourense company.
B Rúa de Curros Enríquez, 13 mc3-3c
b 981 576 842
U 10.30 - 20.30 h
v
ADOLFO DOMÍNGUEZ- U
www.adolfo-dominguez.com
Liña xuvenil da firma creada hai 34 anos en Ourense
polo deseñador Adolfo Domínguez.
Línea juvenil de la firma creada hace 34 años en
Orense por el diseñador Adolfo Domínguez.
Young line of the company created 34 years ago in
Ourense by the designer Adolfo Domínguez.
B Rúa da República de El Salvador, 13 mc1-3b
b 981 591 202
U 10.15 - 20.30 h
B Rúa do Vilar, 57 md1-3a
b 981 576 660
U 10.15 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
ANTONIO PERNAS
www.antonio-pernas.es
Roupa de muller. Antonio Pernas é unha das liñas do
grupo coruñés Caramelo, que comercializa as súas
prendas en 1.500 espazos de 27 países.
Ropa de mujer. Antonio Pernas es una de las líneas del
grupo coruñés Caramelo, que comercializa sus prendas en 1.500 espacios de 27 países.
Women’s wear. Antonio Pernas is one of the lines belonging to A Coruña’s Caramelo Group, which sells its
garments in 1,500 shops in 27 countries.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 7 mc3-3b
b 981 598 254
U 10.00 - 20.30 h
v
BERSHKA
www.bershka.com
Cadea de moda xuvenil. Roupa, complementos, zapatos e lenzaría para ambos os sexos. Grupo Inditex.
Cadena de moda juvenil. Ropa, complementos, zapatos y lencería para ambos sexos. Grupo Inditex.
Young fashion chain. Clothes, accessories, shoes and
lingerie for both sexes. Inditex Group.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 18 mc2-3b
b 981 593 776
B Praza Roxa, 6 mb3-2c
b 981 597 479
U 10.00 - 20.30 h
B Centro Comercial Área Central. Local 8G mG4
b 981 560 308
U 10.00 - 22.00 h
v
v
D+34
45
BIMBA&LOLA
www.bimbaylola.es
Complementos de tendencia para muller.
Complementos de tendencia para mujer.
Avant-garde accessories for women.
B Rúa da República de El Salvador, 9 mc1-3b
b 981 573 005
U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h
v
CARAMELO JEANS
www.caramelo.com
Liña de moda xuvenil, para home e para muller, do
grupo coruñés Caramelo.
Línea de moda juvenil, para hombre y para mujer, del
grupo coruñés Caramelo.
Line of young fashion, for women and men, belonging
to A Coruña’s Caramelo Group.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 23 mc2-3b
b 981 571 666
U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h
v
D-DUE
www.d-due.com
Roupa de muller. Firma de Rianxo (A Coruña) con presenza en 18 países.
Ropa de mujer. Firma de Rianxo (A Coruña) con presencia en 18 países.
Women’s wear. Company from Rianxo (A Coruña) that
is present in 18 countries.
B Rúa de Frei Rosendo Salvado, 4 mb3-2c
b 981 593 061
U 10.00 - 13.30 h | 16.30 - 20.30 h
v
46
FLORENTINO
www.florentino.com
Roupa de home. O Grupo Florentino, que emprega a
máis de 500 persoas, dispón das súas propias plantas
de fabricación de ultima tecnoloxía para controlar, en
cada momento, a calidade do produto.
Ropa de hombre. El Grupo Florentino, que da trabajo a
más de 500 personas, dispone de sus propias plantas
de fabricación de ultima tecnología para controlar, en
cada momento, la calidad del producto.
Men’s wear. The Florentino Group, which employs
more than 500 people, owns its own cutting-edge factories in order to control product quality from start to
finish.
B Rúa Nova, 57 md1-3a
b 981 552 598
U 10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h
v
GUERRAL
www.guerral.es
Roupa de muller. Fundada en 1967, as súas coleccións, dirixidas a tendas multimarca, están presentes
en máis de 600 espazos repartidos por todo o mundo.
Ropa de mujer. Fundada en 1967, sus colecciones, dirigidas a tiendas multimarca, están presentes en más
de 600 espacios repartidos por todo el mundo.
Women’s wear. Founded in 1967, its collections, aimed
at multi-brand shops, are present in 600 boutiques all
over the world.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 3-5 mc2-3a
b 981 563 370
U 10.00 - 20.30 h
v
Moda By Galicia_Moda By Galicia_By Galicia fashion
KIDDY´S CLASS
www.kiddysclass.com
Moda infantil. Grupo Inditex.
Moda infantil. Grupo Inditex.
Children’s fashion. Inditex Group.
B Rúa de Santiago del Estero, 24 mb3-2c
b 981 592 180
U 10.00 - 20.30 h
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 36 mc1-3b
b 981 593 122
U 10.00 - 20.30 h
v
v
MASSIMO DUTTI
www.massimodutti.com
Roupa de home e de muller. Grupo Inditex.
Ropa de hombre y de mujer. Grupo Inditex.
Men’s and women’s wear. Inditex Group.
B Rúa de Montero Ríos, 24 mc2-3a
b 981 561 087
U 10.00 - 20.30 h
B Centro Comercial Área Central. Local 7H mG4
b 981 584 669
U 10.00 - 22.00 h
v
NANOS
www.nanos.es
Dende a súa fundación en 1963, esta firma coruñesa
traballa con novas ideas, formas e texturas no mundo
da moda infantil, para crear deseños de calidade e estilo inconfundíbel.
Desde su fundación en 1963, esta firma coruñesa trabaja con nuevas ideas, formas y texturas en el mundo
de la moda infantil, para crear diseños de calidad y estilo inconfundible.
Since it was founded in 1963, this A Coruña company
has been working with new ideas, forms and textures
in the world of children’s fashion, in order to create
quality designs and unmistakable style.
B Rúa de Montero Ríos, 23 mc2-3a
b 981 593 568
U 10.00 - 13.30 |17.00 - 20.30 h
v
OYSHO
www.oysho.com
Cadea de lenzaría feminina e infantil. Grupo Inditex.
Cadena de lencería femenina e infantil. Grupo Inditex.
Chain of women’s and children’s lingerie. Inditex
Group.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 13 mc2-3b
b 981 588 655
U 10.00 - 20.30 h
v
PILI CARRERA
www.pilicarrera.es
Referente de moda infantil dentro e fóra de España.
Puericultura, roupa de bebé e infantil.
Referente de moda infantil dentro y fuera de España.
Puericultura, ropa de bebé e infantil.
Renowned for its children’s fashion in Spain and
abroad. Babycare, baby and children’s clothes.
B Rúa de Montero Ríos, 30 mc2-3a
b 981 576 147
U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h
v
D+34
47
PULL AND BEAR
www.pullbear.com
Roupa xuvenil. Grupo Inditex.
Ropa juvenil. Grupo Inditex.
Young wear. Inditex Group.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 3 mc2-3b
b 981 570 968
U 10.00 - 20.30 h
B Centro Comercial Área Central. Local 8B mG4
b 981 588 110
U 10.00 - 22.00 h
v
PURIFICACIÓN GARCÍA
www.purificaciongarcia.es
Roupa de home e de muller. As prendas da deseñadora ourensá están presentes en 45 cidades de España, México e Portugal.
Ropa de hombre y de mujer. Las prendas de la diseñadora orensana están presentes en 45 ciudades de España, México y Portugal.
Men’s and women’s wear. The Ourense designer’s garments are present in 45 cities in Spain, Mexico and
Portugal.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 1 mc2-3a
b 981 584 011
U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h
v
48
ROBERTO VERINO
www.robertoverino.es
Roupa de home e de muller. Firma creada en 1982
polo deseñador ourensán Roberto Verino. Destaca
polo estilo intemporal das súas prendas e a utilización
de materiais naturais, como o liño.
Ropa de hombre y de mujer. Firma creada en 1982 por
el diseñador orensano Roberto Verino. Destaca por el
estilo intemporal de sus prendas y la utilización de
materiales naturales, como el lino.
Men’s and women’s wear. Company created in 1982
by the Ourense designer Roberto Verino. It stands out
due to the timeless style of its garments and the use
of natural materials, such as linen.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 8 mc2-3a
b 981 554 213
U 10.00 - 20.30 h
B Centro Comercial Área Central. Local 16D mG4
b 981 560 397
U 10.00 - 22.00 h
v
Moda By Galicia_Moda By Galicia_By Galicia fashion
STRADIVARIUS
www.e-stradivarius.com
Cadea de moda xuvenil para mozas. Roupa, complementos, zapatos e lenzaría. Grupo Inditex.
Cadena de moda juvenil para chicas. Ropa, complementos, zapatos y lencería. Grupo Inditex.
Young fashion chain for girls. Clothes, accessories,
shoes and lingerie. Inditex Group.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 7 mc2-3a
b 981 577 806
U 10.00 - 20.30 h
v
VIDRIO
www.vidriomoda.com
Cadea de moda xuvenil feminina. Roupa e complementos.
Cadena de moda juvenil femenina. Ropa y complementos.
Young fashion chain for women. Clothes and accessories.
B Rúa da República de El Salvador, 13 mc1-3b
b 981 591 737
U 10.30 - 20.30 h
B Centro Comercial Área Central. Local 7D mG4
b 981 560 442
U 10.00 - 22.00 h
v
ZARA
www.zara.com
Un dos principais distribuidores do mundo, con moda
para todas as idades. Está presente en máis de 70 países. Grupo Inditex.
Uno de los principales distribuidores del mundo, con
moda para todas las edades. Está presente en más de
70 países. Grupo Inditex.
One of the main distributors in the world, with fashion
for all ages. It is present in more than 70 countries. Inditex Group.
Roupa de home_Ropa de hombre_Men’s wear
B Rúa de Montero Ríos, 8 mc3-3b
b 981 572 200
U 10.00 - 20.30 h
B Rúa da República de El Salvador, 33 mb3-3a
b 981 590 531
U 10.00 - 20.30 h
Roupa de muller_Ropa de mujer_Women’s wear
B Rúa da República de El Salvador, 29-31 mb3-3a
b 981 590 162
U 10.00 - 20.30 h
Home, muller, infantil
Hombre, mujer, infantil_Men, women, children
B Centro Comercial Área Central. Local 12F mG4
b 981 560 166
U 10.00 - 22.00 h
Roupa de muller e infantil
Ropa de mujer e infantil_Women’s and children’s wear
B Praza de Galicia, 3 mc3-3b
b 981 561 229
U 10.00 - 20.30 h
v
Máis estabelecementos de moda
Más establecimientos de moda
More fashion boutiques
Infantil_Infantil_Children 50
Xuvenil_Juvenil_Youth
52
Muller_Mujer_Women
53
Home_Hombre_Men
58
e tamén no directorio de comercios do municipio
de Santiago de Compostela en páxinas finais.
y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
And also in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.
D+34
49
Moda infantil_Moda infantil_Children’s fashion
Últimas tendencias para as máis novas e os máis novos da casa. Roupa alegre, divertida, e das mellores marcas.
Últimas tendencias para las más pequeñas y los más pequeños de la casa. Ropa alegre, divertida, y de las mejores marcas.
The latest trends for the young ones in the family. Bright, fun clothes by the best brands.
50
Moda infantil_Moda infantil_Children´s fashion
BENETTON
www.benetton.es
Franquía de moda infantil.
Franquicia de moda infantil.
Children’s fashion franchise.
B Rúa de Montero Ríos, 13 mc2-3b
b 981 566 698
U 10.00 - 14.00 h |16.30 - 20.30 h
v
NECK&NECK
www.neckandneck.com
Franquía de moda infantil.
Franquicia de moda infantil.
Children’s fashion franchise.
B Rúa do Hórreo, 82 mc1-3c
b 981 586 202
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.00 h
v
CHOCOLATE
Roupa sport. Marcas de Ralph Lauren ou Belstaff.
Ropa sport. Marcas de Ralph Lauren o Belstaff.
Casual wear. Brands by Ralph Lauren or Belstaff.
B Rúa de San Pedro de Mezonzo, 28 mb3-3b
b 881 977 127
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.30 - 20.00 h
v
PRÉNATAL
www.prenatal.es
Franquía de moda premamá e moda para bebés.
Franquicia de moda premamá y moda para bebés.
Maternity fashion franchise and fashion for babies.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 22-24 mc1-3b
b 981 599 983
U 10.00 - 20.30 h
v
EL ESCONDITE INGLÉS
Roupa exclusiva, alegre e de tecidos impecábeis.
Ropa exclusiva, alegre y de tejidos impecables.
Exclusive, bright clothes made of impeccable fabrics.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 15-17, local 8 mc2-3b
b 981 937 561
U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 h
v
GOCCO
www.gocco.es
Franquía de moda infantil.
Franquicia de moda infantil.
Children’s fashion franchise.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 29 mc1-3b
b 981 579 945
U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
TETÉ NIÑOS
Roupa clásica e moderna de marcas como Armani ou
Escada, etc.
Ropa clásica y moderna de marcas como Armani o Escada, etc.
Classical and modern clothes by brands such as Armani or Escada, etc.
B Rúa de Montero Ríos, 16 mc2-3a
b 981 585 782
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
v
MAMÁ PATA
Marcas galegas como Lío-lío ou andaluzas como Beatriz Montero.
Marcas gallegas como Lío-lío o andaluzas como Beatriz Montero.
Galician brands such as Lío-lío or Andalusian ones like
Beatriz Montero.
B Rúa da República de El Salvador, 1 mc2-3b
b 981 577 225
U 10.15 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
v
D+34
Máis estabelecementos de moda infantil na
sección By Galicia en páx. 44 e tamén no
directorio de comercios do municipio de Santiago
de Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos de moda infantil en la sección By Galicia en la pág. 44 y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de
Compostela en páginas finales.
More children’s fashion boutiques in the By Galicia section on p. 44 and also in the general directory of shops in municipal district of Santiago de
Compostela on last pages.
51
Moda xuvenil_Moda juvenil_Young fashion
Marcas nacionais e internacionais de roupa informal, divertida e de deseño.
Marcas nacionales e internacionales de ropa informal, divertida y de diseño.
National and international brands of casual, fun and designer clothes.
52
Moda xuvenil_Moda juvenil_Young fashion
BENETTON
www.benetton.com
Franquía de moda xuvenil. Roupa e complementos.
Franquicia de moda juvenil. Ropa y complementos.
Young fashion franchise. Clothes and accessories.
B Praza do Toural, 8 md1-3a
b 981 564 388
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
MANGO
www.mango.com
Franquía. Roupa xuvenil.
Franquicia. Ropa juvenil.
Franchise. Young clothes.
B Rúa de Alfredo Brañas, 4 mc1-3a
b 981 598 864
U 10.00 - 20.30 h
BLANCO
www.blancoint.com
Franquía de moda xuvenil. Roupa, complementos, zapatos e lenzaría.
Franquicia de moda juvenil. Ropa, complementos, zapatos y lencería.
Young fashion franchise. Clothes, accessories, shoes
and lingerie.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 19 mc1-3b
b 881 031 066
U 10.00 - 21.00 h
PIMKIE
www.pimkie.com
Cadea de moda xuvenil feminina. Roupa e complementos.
Cadena de moda juvenil femenina. Ropa y complementos.
Young fashion chain for girls. Clothes and accessories.
B Rúa da República de El Salvador, 17 mc1-3b
b 981 593 187
U 10.00 - 20.30 h
v
v
CORONEL TAPIOCA
www.coroneltapioca.com
Franquía de roupa de aventura
Franquicia de ropa de aventura
Adventure clothing franchise.
B Rúa do Vilar, 52 md1-2c
b 981 556 530
U 10.00 - 21.00 h
Do_Do_Sun: 10.00 - 21.00 h
B Centro Comercial Área Central. Local 8F mG4
b 981 571 975
U 10.00 - 22.00 h
v
MABE
Roupa para a mocidade das marcas Levi´s, Burberry,
Barbour, etc.
Ropa para la juventud de las marcas Levi´s, Burberry,
Barbour, etc.
Clothes for young people by the brands Levi’s,
Burberry, Barbour, etc.
B Rúa de Alfredo Brañas, 4 mc1-3a
b 981 590 898
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
v
SISLEY
www.sisley.com
Franquía de moda xuvenil. Roupa e complementos.
Franquicia de moda juvenil. Ropa y complementos.
Young fashion franchise. Clothes and accessories.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 2 mc2-3a
b 981 575 058
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
ZÜRICH SCQ
Tenda de moda pop e de estilo retro, moderna, divertida
e orixinal. Marcas como Skunkfunk, Sessun ou TimeZone.
Tienda de moda pop y de estilo retro, moderna, divertida
y original. Marcas como Skunkfunk, Sessun o TimeZone.
Pop fashion boutique with retro, modern, fun and original styles. Brands such as Skunkfunk, Sessun or TimeZone.
B Rúa do Vilar, 47 md2-3a
b 981 040 549
U 11.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h
Do_Do_Sun: 11.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h
v
v
Máis estabelecementos de moda xuvenil na sección By Galicia na páx. 44 e tamén no directorio de
comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos de moda juvenil en la sección By Galicia en la pág. 44 y también en el directorio de
comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More young fashion boutiques in the By Galicia section on p. 44 and also in the general directory of shops
in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.
D+34
53
Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion
Traxes impecábeis, camisetas, blusas, saias, vestidos, zapatos e complementos que non
deben faltar no armario.
Trajes impecables, camisetas, blusas, faldas, vestidos, zapatos y complementos que no
deben faltar en el armario.
Impeccable suits, tops, blouses, skirts, dresses, shoes and accessories that deserve a place
in your wardrobe.
54
Moda muller_Moda mujer_Women´s fashion
ALIZÉE
Roupa e complementos das firmas Fendi, Missoni,
Bandas Rojas ou Sarti.
Ropa y complementos de las firmas Fendi, Missoni,
Bandas Rojas o Sarti.
Clothes and accessories by the brands Fendi, Missoni,
Bandas Rojas or Sarti.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 28 mc1-3b
b 981 935 264
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
CHAROL
Tenda multimarca con prendas de Alba Conde, Pennyblack ou Aninoto.
Tienda multimarca con prendas de Alba Conde, Pennyblack o Aninoto.
Multi-brand shop featuring garments by Alba Conde,
Pennyblack or Aninoto.
B Rúa da República de El Salvador, 14 mc1-3a
B Avenida de Figueroa, 13 mc3-3a
b 981 594 699
U 10.00 - 13.30 |16.00 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.00 h
v
AMICHI
www.amichi.com
Franquía de roupa de muller.
Franquicia de ropa de mujer.
Women’s clothing franchise.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 9 mc2-3b
b 981 572 232
U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
BARQUILLO
Marcas como Alain Manoukian, Urban ou Victorio &
Lucchino.
Marcas como Alain Manoukian, Urban o Victorio &
Lucchino.
Brands such as Alain Manoukian, Urban or Victorio &
Lucchino.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 27 mc1-3b
b 981 566 799
U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
CYRA
Primeiras marcas: Giorgio Armani, Cavali ou MaxMara.
Primeras marcas: Giorgio Armani, Cavali o Max-Mara.
Leading brands: Giorgio Armani, Cavali or Max-Mara.
B Rúa de Santo Domingo de la Calzada, 6 mc1-2c
b 981 592 118
U 10.00 -14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
ÉLITE
Marcas como Newpolvere, Gemma Zanzani ou Bleu
Blanc Rouge.
Marcas como Newpolvere, Gemma Zanzani o Bleu
Blanc Rouge.
Brands such as Newpolvere, Gemma Zanzani or Bleu
Blanc Rouge.
B Rúa da República de El Salvador, 1 mc2-3c
b 981 573 983
U 10.30 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 h
v
D+34
55
ELSAVADEBODA
Unha tenda especial, con marcas como Tracy Reese,
Yesim Chambrey ou Philip Treacy e bixutaría de Linda
Lacroix.
Una tienda especial, con marcas como Tracy Reese,
Yesim Chambrey o Philip Treacy y bisutería de Linda
Lacroix.
A special shop with brands such as Tracy Reese, Yesim
Chambrey or Philip Treacy and costume jewellery by
Linda Lacroix.
B Rúa da Algalia de Arriba, 27 me2-2c
b 981 570 413
U 16.30 - 22.00 h
v
GOGA
Roupa con estilo das marcas Citizens of Humanity,
Erva ou Blumarine.
Ropa con estilo de las marcas Citizens of Humanity,
Erva o Blumarine.
Stylish clothes from the brands Citizens of Humanity,
Erva or Blumarine.
B Rúa da República de El Salvador, 2 mc2-3b
b 981 565 369
U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 11.30 - 14.00 h
v
HUGO BOSS
www.hugoboss.com
Franquía.
Franquicia.
Franchise.
B Rúa de Alfredo Brañas, 19 mb3-3b
b 981 593 915
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
v
LACOSTE
www.lacoste.com
Franquía.
Franquicia.
Franchise.
B Rúa de Alfredo Brañas, 9 mc1-3a
b 981 935 478
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
v
MANGO
www.mango.com
Franquía.
Franquicia.
Franchise.
B Rúa de Alfredo Brañas, 4 mc1-3a
b 981 598 864
U 10.00 - 20.30 h
v
MATA-MUÁ
Roupa sport e de vestir de Guess by Marciano, Ted
Baker e Belle Rose.
Ropa sport y de vestir de Guess by Marciano, Ted
Baker y Belle Rose.
Casual and dress clothing by Guess by Marciano, Ted
Baker and Belle Rose.
B Rúa da Rosa, 26 mb3-3b
b 981 937 618
U 10.30 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h
v
Moda muller_Moda mujer_Women´s fashion
MENGANITA
Divertidas tendas con prendas de Vero Moda, Yokana,
Charfal ou complementos de Fun&basics.
Divertidas tiendas con prendas de Vero Moda, Yokana,
Charfal o complementos de Fun&basics.
Fun shops featuring garments by Vero Moda, Yokana,
Charfal or accessories by Fun&basics.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 21 mc2-3b
b 981 583 011
U 10.00 h - 21.00 h
B Rúa Nova, 32 md2-3a
b 981 546 397
U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h
Do_Do_Sun: 12.00 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h
v
MIMOLETT
Tenda de estilo parisiense, con marcas como Masscob,
Erva, bc&sh ou Virginie Castway.
Tienda de estilo parisiense, con marcas como Masscob, Erva, bc&sh o Virginie Castway.
Parisian-style boutique featuring brands such as Masscob, Erva, bc&sh or Virginie Castway.
B Avenida de Rodrigo de Padrón, 5 md1-2c
b 881 031 695
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
SATURNA
Prendas de Hoss Intropía, Ailanto ou Solola.
Prendas de Hoss Intropía, Ailanto o Solola.
Garments by Hoss Intropía, Ailanto or Solola.
B Rúa de Santiago de Chile, 2 mb3-2c
b 981 940 310
U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
v
TRUCCO
www.trucco.es
Franquía de roupa de muller.
Franquicia de ropa de mujer.
Women’s clothing franchise.
B Rúa de Alfredo Brañas, 12 mc1-3a
b 981 592 142
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
v
MORENA
Roupa á última de Fornarina, Custo e Nolita.
Ropa a la última de Fornarina, Custo y Nolita.
Trendy clothing by Fornarina, Custo and Nolita.
B Rúa de Alfredo Brañas,17 mc1-3b
b 981 935 776
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.00 h
v
Máis estabelecementos de moda muller na sección
By Galicia na páx. 44 e tamén no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en
páxinas finais.
Más establecimientos de moda mujer en la sección
By Galicia en la pág. 44 y también en el directorio
de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More women’s fashion boutiques in the By Galicia
section on p. 44 and also in the general directory of
shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.
D+34
57
Moda home_Moda hombre_Men’s fashion
Para homes clásicos e modernos: traxes a medida, camisas, garabatas, sudadeiras, parkas, etc.
Para hombres clásicos y modernos: trajes a medida, camisas, corbatas, sudaderas, parkas, etc.
For classical and modern men: made-to-measure suits, shirts, ties, sweatshirts, parkas, etc.
58
Moda home_Moda hombre_Men´s fashion
CONFECCIONES RIANDE
Xastraría e camisaría. Marcas de Pierre Cardin, Cortefiel, Mirto, Pertegaz ou Victorio & Lucchino.
Sastrería y camisería. Marcas de Pierre Cardin, Cortefiel, Mirto, Pertegaz o Victorio & Lucchino.
Tailoring and shirtmaking. Brands such as Pierre
Cardin, Cortefiel, Mirto, Pertegaz or Victorio &
Lucchino.
B Praza do Toural, 2 md1-3a
b 981 586 150
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h
v
GARYSOM
Tenda de referencia con marcas como Hackett, Polo
Ralph Lauren, Broksfield ou Belstaff. Tamén confeccionan traxes á medida.
Tienda de referencia con marcas como Hackett, Polo
Ralph Lauren, Broksfield o Belstaff. También confeccionan trajes a medida.
Renowned shop with brands such as Hackett, Polo
Ralph Lauren, Broksfield or Belstaff. Suits are also
made to measure.
B Rúa do Vilar, 25 md2-3a
b 981 582 331
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
NEW PORT
www.npv.es
Roupa náutica para saír á rúa.
Ropa náutica para salir a la calle.
Nautical clothing for the street.
B Rúa do Vilar, 60 md1-3a
b 981 575 502
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
SASTRERÍA PEPECILLO
Traxes e chaqués á medida.
Trajes y chaqués a medida.
Made-to-measure suits and morning coats.
B Rúa Nova, 28 md2-3a
b 981 581 559
U 9.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 9.00 – 13.00 h
v
VARONNI
Roupa elegante de Valentino, Sir Bonser ou Roy Robson.
Ropa elegante de Valentino, Sir Bonser o Roy Robson.
Elegant clothing by Valentino, Sir Bonser or Roy Robson.
B Rúa de Montero Ríos, 11 mc2-3b
b 981 563 734
U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.15 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 – 13.30 h
v
HUGO BOSS
www.hugoboss.com
Franquía.
Franquicia.
Franchise.
B Rúa de Alfredo Brañas, 19 mb3-3b
b 981 593 915
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 | 17.00 - 20.30 h
LACOSTE
www.lacoste.com
Franquía de roupa de home.
Franquicia de ropa de hombre.
Men’s clothing franchise.
B Rúa de Alfredo Brañas, 9 mc1-3a
b 981 935 478
U 10.00 - 12.00 | 17.00 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h
v
D+34
Máis estabelecementos de moda home na sección
By Galicia na páx. 44 e tamén no directorio de
comercios do municipio de Santiago de
Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos de moda hombre en la sección By Galicia en la pág. 44 y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de
Compostela en páginas finales.
More men’s fashion boutiques in the By Galicia
section on p. 44 and also in the general directory
of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.
59
Showrooms e personal shoppers_Showrooms y
personal shoppers_Showrooms and personal shoppers
Showroom é un salón onde se exhiben os deseños que se venden.
O personal shopper encárgase de asesorar o cliente á hora de mercar prendas de vestir e complementos. Os
seus servizos inclúen acompañalo e mostrarlle as tendas onde pode atopar a roupa que máis se adapta ás
súas demandas.
Showroom es un salón donde se exhiben los diseños que se venden.
El personal shopper se encarga de asesorar al cliente a la hora de comprar prendas de vestir y
complementos. Sus servicios incluyen acompañarlo y mostrarle las tiendas donde puede encontrar la ropa
que más se adapta a sus demandas.
Showroom is a room where designs are exhibited for sale.
Personal shoppers advise clients about buying clothes and accessories. Their services include accompanying
clients and showing them shops where they will find clothes that best suit their needs.
60
Showrooms e personal shoppers_Showrooms y personal shoppers_Showrooms and personal shoppers
LOS SASTRECILLOS VALIENTES
Roupa de novos deseñadores: Fulanita y Menganita,
Solitas, Con2tijeras, Nosolotoro, Mientrasnenas, e moitos máis.
Ropa de jóvenes diseñadores: Fulanita y Menganita,
Solitas, Con2tijeras, Nosolotoro, Mientrasnenas, y muchos más.
Clothing by young designers: Fulanita y Menganita,
Solitas, Con2tijeras, Nosolotoro, Mientrasnenas and
many more.
B Praza de Cervantes, 4-2º me1-3a
b 981 566 219
U 15.00 - 21.00 h
I+ SOLUCIONES
Asesoramento de imaxe e servizos de personal shopper.
Asesoramiento de imagen y servicios de personal
shopper.
Image advice and personal shopper services.
b 635 036 145
U 10.00 - 21.00 h
REBECA SENRA
Personal shopper.
Personal shopper.
Personal shopper.
b 619 098 287
Máis estabelecementos de moda no directorio de comercios de municipio de Santiago de Compostela en
páxinas finais.
Más establecimientos de moda en el directorio de
comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More fashion boutiques in the general directory of
shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.
D+34
61
Outlets e segunda man_Outlets y
segunda mano_Outlets and second-hand
Roupa doutras tempadas a prezos rebaixados. Roupa de segunda man.
Ropa de otras temporadas a precios rebajados. Ropa de segunda mano.
Clothing from past seasons at reduced prices. Second hand clothes.
62
Outlets e segunda man_Outlets y segunda mano_Outlets and second-hand
NEFTALINA
Roupa de segunda man.
Prendas vintage traídas de Francia.
Ropa de segunda mano.
Prendas vintage traídas de Francia.
Second-hand clothes.
Vintage garments brought from France.
B Rúa da Algalia de Arriba, 46 me1-2c
b 699 297 306
U 11.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h
FASHION OUTLET
www.fashionoutlet2002.com
As mellores marcas aos mellores prezos: Tommy Hilfiger, Miss Sixty, Gant, ou Timberland.
Las mejores marcas a los mejores precios: Tommy Hilfiger, Miss Sixty, Gant, o Timberland.
The best brands at the best prices: Tommy Hilfiger,
Miss Sixty, Gant or Timberland.
B Avenida da Coruña, 2 mc1-2b
b 981 940 116
U 10.00 - 14.30 | 17.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.30 | 17.00 - 20.30 h
v
PURIFICACIÓN GARCÍA
www.purificaciongarcia.com
Outlet. Modelos de deseño galego de Purificación García a prezo moi rebaixado. Moda By Galicia.
Outlet. Modelos de diseño gallego de Purificación García a precio muy rebajado. Moda By Galicia.
Outlet. Models designed in Galicia by Purificación García at highly reduced prices. By Galicia fashion.
B Centro Comercial Área Central. Local 16C mG4
b 981 573 335
U 10.00 - 22.00 h
v
Máis estabelecementos no directorio de comercios
do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos en el directorio de comercios
del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More shops in the general directory of shops in
municipal district of Santiago de Compostela on
last pages.
D+34
63
Lenzaría e traxes de baño_Lencería y trajes de
baño_Lingerie and swimsuits
Lenzaría e traxes de baño das principais marcas para homes, mulleres e nenas e nenos.
Lencería y trajes de baño de las principales marcas para hombres, mujeres y niñas y niños.
Lingerie and swimsuits by leading brands for men, women, boys and girls.
64
Lenzaría e traxes de baño_Lencería y trajes de baño_Lingerie and swimsuits
BANELA
Lenzaría feminina e traxes de baño.
Lencería femenina y trajes de baño.
Female lingerie and swimsuits.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 8 mc2-3a
b 981 584 434
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.15 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
v
CALZEDONIA
www.calzedonia.es
Franquía de lenzaría, medias e traxes de baño.
Franquicia de lencería, medias y trajes de baño.
Franchise selling lingerie, tights and swimsuits.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 29 mc1-3b
b 981 575 628
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
ESCOLMA
Lenzaría e traxes de baño de muller. Marcas como Andrés Sardá, Malizia ou La Perla.
Lencería y trajes de baño de mujer. Marcas como Andrés Sardá, Malizia o La Perla.
Female lingerie and swimsuits. Brands such as Andrés
Sardá, Malizia or La Perla.
B Rúa da Caldeirería, 20 md3-3a
b 981 571 639
U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
MAITE COMPLEMENTOS
Gran variedade en medias. Marcas como Cecilia de Tafael, Oro blu, Dim, Levante, ou Filodoro.
Gran variedad en medias. Marcas como Cecilia de Tafael, Oro blu, Dim, Levante, o Filodoro.
Great variety of tights. Brands such as Cecilia de
Tafael, Oro blu, Dim, Levante or Filodoro.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 19 mc2-3b
b 981 580 761
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
UNDERCOLORS OF BENETTON
www.benetton.es
Franquía de lenzaría de home e de muller.
Franquicia de lencería de hombre y de mujer.
Lingerie franchise for men and women.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 2 mc2-3a
b 981 580 618
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
WOMEN’SECRET
www.womensecret.com
Cadea de lenzaría feminina.
Cadena de lencería femenina.
Female lingerie chain
B Rúa do Doutor Teixeiro, 1 mc3-3b
b 981 589 399
U 10.00 - 20.30 h
v
v
INTIMISSIMI
www.intimissimi.com
Cadea de lenzaría para muller e home.
Cadena de lencería para mujer y hombre.
Lingerie chain for men and women
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 22-24 mc1-3b
b 981 591 164
U 10.00 - 20.30 h
v
LENCERÍA SYLVIA
Lenzaría de muller e traxes de baño, con marcas de
Woldford, Gemma, etc.
Lencería de mujer y trajes de baño, con marcas de
Woldford, Gemma, etc.
Female lingerie and swimsuits, with brands such as
Woldford, Gemma, etc.
B Rúa da República de El Salvador, 4 mc2-3b
b 981 566 890
U 10.00 - 13.45 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
v
D+34
Máis estabelecementos de lenzaría na sección By
Galicia na páx. 44 e tamén no directorio de
comercios do municipio de Santiago de
Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos de lencería en la sección By
Galicia en la pág. 44 y también en el directorio de
comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More lingerie boutiques in the By Galicia section
on p. 44 and also in the general directory of shops
in municipal district of Santiago de Compostela on
last pages.
65
Traxes e complementos de voda_Trajes y
complementos de boda_Wedding clothes and
accessories
Todo o vestiario e os complementos que se precisan para ese día especial.
Todo el vestuario y los complementos que se precisan para ese día especial.
All the wardrobe and accessories you need for the big day.
66
Traxes e complementos de voda_Trajes y complementos de boda_Wedding clothes and accessories
EVA NOVAIS
Vestidos de noiva, cerimonia e arras.
Vestidos de novia, ceremonia y arras.
Wedding dresses, ceremony wear and coins.
B Rúa do Hórreo, 94 mc1-3c
b 981 566 446
U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h
v
SASTRERÍA PEPECILLO
Chaqué en aluguer e á medida. Moda home.
Chaqué en alquiler a medida. Moda hombre.
Custom-made morning coats for hire. Men’s fashion.
B Rúa Nova, 28 md2-3a
b 981 581 559
U 9.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 9.00 - 13.30 h
v
GARYSOM
Xastraría á medida.
Sastrería a medida.
Made-to-measure tailoring.
B Rúa do Vilar, 25 md2-3a
b 981 582 331
U 10.00 - 14.00 |16.30 - 20.30 h
v
NOVIAS SOL
Vestidos de noiva e festa dos deseñadores Jesús Peiró,
San Patrick, Aire e Pepe Botella.
Vestidos de novia y fiesta de los diseñadores Jesús
Peiró, San Patrick, Aire y Pepe Botella.
Wedding and party dresses designed by Jesús Peiró,
San Patrick, Aire and Pepe Botella.
B Avenida de Rosalía de Castro, 112 mb3-2b
b 981 590 184
U 10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h
v
PRÊT-Â-COUTURE BELÉN MOSQUERA
www.belenmosquera.com
Traxes de noiva e cerimonia feitos á medida. Alta costura a prezos de prêt a portêr. Complementos de voda.
Trajes de novia y ceremonia hechos a medida. Alta costura a precios de prêt a portêr. Complementos de boda.
Made-to-measure wedding dresses and ceremony wear.
High fashion at prêt-à porter prices. Wedding accessories.
B Rúa da Porta da Pena, 10 me2-2b
b 981 576 457 / 629 482 715
U 10.00 - 13.30 | 17.30 - 21.00 h
Sábados previa cita_Saturday by appointment.
VERSALLES
Vestidos de noiva, cerimonia e arras dos principais
deseñadores, adaptados ao gusto dos clientes.
Vestidos de novia, ceremonia y arras de los principales
diseñadores, adaptados al gusto de los clientes.
Custom-made wedding dresses, ceremony wear and
coins by leading designers.
B Rúa da Fonte de Santo Antonio, 25 md1-3b
b 981 562 660
U 10.15 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
v
VIVA NOIVOS
www.vivanoivos.com
Boutique do noivo e aluguer de chaqués. Moda home.
Boutique del novio y alquiler de chaqués. Moda hombre.
Bridegroom boutique and morning coat hire. Men’s
fashion.
B Rúa de Tras Salomé, 2 md2-3a
b 981 585 757
B Rúa de Mazarelos, 7 md2-3b
b 981 576 689
U 10.30 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 - 13.30 | 17.00 - 20.00 h
v
v
ROSA CLARÁ
www.rosaclara.es
Vestidos de noiva dos deseñadores Jesús del Pozo,
Christian Lacroix ou Karl Lagerfeld.
Vestidos de novia de los diseñadores Jesús del Pozo,
Christian Lacroix o Karl Lagerfeld.
Wedding dresses designed by Jesús del Pozo, Christian
Lacroix or Karl Lagerfeld.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 5 mc2-3a
b 981 596 000
U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h
v
D+34
Máis estabelecementos no directorio de comercios
do municipio de Santiago de Compostela en
páxinas finais.
Más establecimientos en el directorio de comercios
del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More boutiques in the general directory of shops
in municipal district of Santiago de Compostela on
last pages.
67
Calzado_Calzado_Footwear
Dende un par de zapatos Camper ata uns Prada, ou incluso uns stilettos para asistir a unha
voda: marcas e deseños para todos os gustos e todos os petos.
Desde un par de zapatos Camper hasta unos Prada, o incluso unos stilettos para asistir a una
boda: marcas y diseños para todos los gustos y todos los bolsillos.
From a pair of Camper shoes to Prada footwear, or even stiletto heels for a wedding: brands
and designs for all tastes and budgets.
68
Calzado_Calzado_Footwear
CUPLÉ
www.cuple.com
Franquía de calzado de muller.
Franquicia de calzado de mujer.
Women’s footwear franchise.
B Rúa de Alfredo Brañas, 14 mb3-3a
b 881 973 653
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
DON ANTONIO
www.calzadosdonantonio.com
Calzado elegante de home e de muller.
Calzado elegante de hombre y de mujer.
Elegant men’s and women’s footwear.
B Rúa da República de El Salvador, 37 mb3-3a
b 981 596 846
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
FARRUTX
ww.farrutx.com
Franquía española de calzado de deseño de home e
muller.
Franquicia española de calzado de diseño de hombre y
mujer.
Spanish franchise selling men’s and women’s designer
footwear.
B Rúa de Montero Ríos, 29 mc1-3a
b 981 596 094
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
GÁBBATA
Marcas italianas e españolas.
Marcas italianas y españolas.
Italian and Spanish brands.
B Praza Roxa, 7 mc1-2c
b 981 594 588
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
D+34
69
LV
Calzado xuvenil. Marcas como Pielsa, All Star, Camper, etc.
Calzado juvenil. Marcas como Pielsa, All Star, Camper, etc.
Young footwear. Brands such as Pielsa, All Star, Camper,
etc.
B Rúa de Alfredo Brañas, 14-16 mb3-3b
b 981 590 897
U 10.30 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h
v
MILÁN
Zapatos de home e de muller de Prada, Miu-Miu, Robert Clergerie, Tod’s ou Hogan.
Zapatos de hombre y de mujer de Prada, Miu-Miu, Robert Clergerie, Tod’s o Hogan.
Men’s and women’s footwear by Prada, Miu-Miu,
Robert Clergerie, Tod’s or Hogan.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 28 mc1-3b
b 981 598 695
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
70
Calzado_Calzado_Footwear
PIEPAS
Calzado de home e de muller. Marcas como Sendra,
Destroy ou Ant.
Calzado de hombre y de mujer. Marcas como Sendra,
Destroy o Ant.
Men’s and women’s footwear. Brands such as Sendra,
Destroy or Ant.
B Rúa de Santiago del Estero, 3 mb3-2c
b 981 595 852
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 37 mc1-3b
b 981 935 571
U 10.15 - 14.00 | 16.40 - 20.30 h
v
RICHARD
Catro tendas na cidade para calzar os pés de toda a
familia.
Cuatro tiendas en la ciudad para calzar los pies de
toda la familia.
Four shops in the city featuring footwear for all the
family.
B Rúa da Caldeirería, 16 md3-3a
b 981 597 879
B Rúa da República de El Salvador, 22 mc1-3a
b 981 592 677
B Rúa de Montero Ríos, 23 mc2-3a
b 981 592 677
U 10.00 - 14.00 | 16.15 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
B Centro Comercial Área Central. Local 14A mG4
b 981 575 062
U 10.00 - 22.00 h
SEIJAS
Calzado de home e de muller das marcas Muxart,
Paco Herrero, etc.
Calzado de hombre y de mujer de las marcas Muxart,
Paco Herrero, etc.
Men’s and women’s footwear by the brands Muxart,
Paco Herrero, etc.
B Rúa da República Arxentina, 18 mb3-3b
b 981 599 562
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
B Centro Comercial Área Central. Local 10A mG4
b 981 560 309
U 10.00 - 22.00 h
v
v
Máis estabelecementos de calzado no directorio
de comercios do municipio de Santiago de
Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos de calzado en el directorio
de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More footwear establishments in the general directory of shops in municipal district of Santiago
de Compostela on last pages.
D+34
71
Complementos_Complementos_Accessories
Bolsos dos mellores deseñadores, bolsas de vimbia para ir á praia, colares, pendentes, pulseiras, fulares…
Bolsos de los mejores diseñadores, bolsas de mimbre para ir a la playa, collares, pendientes, pulseras, fulares…
Bags by the best designers, wicker bags for the beach, necklaces, earrings, bracelets, headscarves…
72
Complementos_Complementos_Accessories
A MOUGA
www.mouga.com
Roupa e complementos de Divina Providencia, Miss
Bubblekiss, Pacapeca ou Michal Negrin.
Ropa y complementos de Divina Providencia, Miss
Bubblekiss, Pacapeca o Michal Negrin.
Clothes and complements by Divina Providencia, Miss
Bubblekiss, Pacapeca or Michal Negrin.
B Rúa de Xelmírez, 26 md3-3a
b 981 560 796
U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
CHEIS
Complementos e roupa das marcas El Caballo ou
fun&basics.
Complementos y ropa de las marcas El Caballo o
fun&basics.
Accessories and clothes by the brands El Caballo or
fun&basics.
B Rúa Nova de Abaixo, 19 mb3-2c
b 981 598 603
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 h
v
DAYADAY
www.dayaday.es
Complementos de moda a moi bo prezo.
Complementos de moda a muy buen precio.
Fashion accessories at a very good price.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 37 mc1-3b
b 881 959 447
U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h
B Centro Comercial Área Central. Local 12E mG4
b 981 577 027
U 10.00 - 22.00 h
v
D+34
73
EBONY
Miles de colares, pendentes e accesorios.
Miles de collares, pendientes y accesorios.
Thousands of necklaces, earrings and accessories.
B Praza Roxa, 1 mb3-3a
b 981 591 980
B Rúa das Orfas, 23 md1-3b
b 981 574 909
B Centro Comercial Área Central. Local 17F mG4
b 981 57 29 26
U 11.00 h - 14.00 | 16.30 – 21.00 h
v
LA CAJA DE PANDORA
Fulares, bufandas, bolsos e complementos de todo
tipo, dende zapatos a bixutaría.
Fulares, bufandas, bolsos y complementos de todo
tipo, desde zapatos a bisutería.
All kinds of headscarves, scarves, bags and accessories, from shoes to costume jewellery.
B Rúa de Montero Ríos, 25 mc2-3a
b 981 574 055
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
B Centro Comercial Área Central. Local 22F mG4
b 981 566 665
U 10.00 - 22.00 h
v
74
MENGANITA
Roupa e complementos das marcas Vero Moda,
fun&basics ou Ichi.
Ropa y complementos de las marcas Vero Moda,
fun&basics o Ichi.
Clothes and accessories by the brands Vero Moda,
fun&basics or Ichi.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 21 mc2-3b
b 981 583 011
U 10.00 - 21.00 h
B Rúa Nova, 32 md2-3a
b 981 574 639
U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h
Do_Do_Sun: 12.00 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h
v
MOGAMBO
Bixutaría e complementos de Mila González, Caterina
Luchy...
Bisutería y complementos de Mila González, Caterina
Luchy...
Costume jewellery and accessories by Mila González,
Caterina Luchy...
B Rúa de Alfredo Brañas, 35 mb3-3b
b 981 591 234
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
v
Complementos_Complementos_Accessories
PEPA
Variedade de bolsos, bixutaría e accesorios para mulleres de todas as idades.
Variedad de bolsos, bisutería y accesorios para mujeres de todas las edades.
A variety of bags, costume jewellery and accessories
for women of all ages.
B Rúa de Alfredo Brañas, 2 mc1-3a
b 981 581 510
U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
v
TOXO
Bolsos e maletas de todos os estilos.
Bolsos y maletas de todos los estilos.
All styles of bags and cases.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 23 mc1-3b
b 981 55 72 08
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
B Centro Comercial Área Central. Local 18E mG4
b 981 581 839
U 10.00 - 22.00 h
v
PITEIRA
Bolsos, zapatos e prendas de pel para home e muller:
Lotusse, Pons Quintana, Isabel Sartorius e Mont-blanc.
Bolsos, zapatos y prendas de piel para hombre y
mujer: Lotusse, Pons Quintana, Isabel Sartorius y
Mont-blanc.
Leather garments, shoes and bags for men and
women: Lotusse, Pons Quintana, Isabel Sartorius and
Mont-blanc.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 20 mc2-3b
b 981 561 834
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h
v
SOMBRERERÍA IGLESIAS
Un dos clásicos da zona histórica de Compostela: inevitábel deter a vista nesta concentración de sombreiros.
Uno de los clásicos de la zona histórica de Compostela: inevitable detener la vista en esta concentración
de sombreros.
One of Compostela’s old town classics: impossible not
to stop and look at the collection of hats in the window.
B Rúa do Vilar, 34 md2-3a
b 981 581 394
U 10.30 -13.30 | 16.30 - 20.30 h
v
D+34
Máis estabelecementos de complementos na
sección By Galicia na páx. 44, na sección de
moda xuvenil, páx. 52, e tamén no directorio de
comercios do municipio de Santiago de
Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos de complementos en la sección By Galicia en la pág. 44, en la sección de
moda juvenil, pág. 52 y también en el directorio de
comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More accessory boutiques in the By Galicia section on p. 44, in the young fashion section on p.
52 and in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last
pages.
75
Ópticas_Ópticas_Opticians
Lentes para o sol, lentes graduadas, lentes de contacto e todos os produtos e complementos para os ollos...
Gafas de sol, gafas graduadas, lentillas y todos los productos y complementos para los ojos...
Sun glasses, prescription glasses, contact lenses and all kinds of eyecare products and accessories...
76
Ópticas_Ópticas_Opticians
ANTONIO ÓPTICA
Marcas como Chanel, Gucci, Prada ou Dior.
Marcas como Chanel, Gucci, Prada o Dior.
Brands such as Chanel, Gucci, Prada or Dior.
B Rúa de Montero Ríos, 39 mc1-2c
b 981 590 868
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
v
MULTIÓPTICAS CASA DE LOS LENTES
www.multiopticas.com
Marcas: Carrera, Boss, Gucci, Bonard, etc.
Marcas: Carrera, Boss, Gucci, Bonard, etc.
Brands: Carrera, Boss, Gucci, Bonard, etc.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 11 mc2-3b
b 981 552 430
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.15 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.00 h
v
GENERAL ÓPTICA
www.generaloptica.es
Servizo exclusivo de asesor de imaxe persoal. Marcas:
Prada, Fendi, Oakley, Ray-Ban, etc.
Servicio exclusivo de asesor de imagen personal. Marcas: Prada, Fendi, Oakley, Ray-Ban, etc.
Exclusive personal-image advisory service. Brands:
Prada, Fendi, Oakley, Ray-Ban, etc.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 14 mc2-3b
b 981 575 781
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
v
INTERÓPTICAS SANTANA
Gafas de Giorgio Armani, D&G, Prada...
Gafas de Giorgio Armani, D&G, Prada...
Glasses by Giorgio Armani, D&G, Prada...
B Rúa da República de El Salvador, 1 mc2-3b
b 981 560 681
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 h
v
LA GAFA DE ORO
Marcas: Dior, Prada, Hugo Boss, Carolina Herrera, etc.
Marcas: Dior, Prada, Hugo Boss, Carolina Herrera, etc.
Brands: Dior, Prada, Hugo Boss, Carolina Herrera, etc.
B Praza do Toural, 9 md1-3a
b 981 580 517
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.15 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 h
B Centro Comercial Área Central. Local 18H mG4
b 981 560 147
U 10.00 - 22.00 h
v
NOVALUX
Marcas como Gucci, Bulgari, Prada...
Marcas como Gucci, Bulgari, Prada...
Brands such as Gucci, Bulgari, Prada...
B Rúa do Hórreo, 36 mc2-3b
b 981 575 151
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.15 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 h
v
ÓPTICA VAL
www.grupoval.com
Marcas: Emporio Armani, Arnette, Dolce&Gabanna ou
Belstaff.
Marcas: Emporio Armani, Arnette, Dolce&Gabanna o
Belstaff.
Brands: Emporio Armani, Arnette, Dolce&Gabanna or
Belstaff.
B Rúa da República Arxentina, 28 mb3-3b
b 981 563 588
B Praza Roxa, 8 mc1-3a
b 981 596 722
U 9.00 - 21.00 h
B Centro Comercial Área Central. Local 14F mG4
b 981 935 960
U 10.00 - 22.00 h
B Aeroporto de Santiago
(Fóra mapa_Fuera mapa_Off map)
b 981 547 789
U 8.00 - 20.30 h
Do_Do_Sun: 8.00 - 20.30 h
v
Máis estabelecementos de óptica no directorio
xeral de comercios do municipio de Santiago de
Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos de óptica en el directorio general de comercios del municipio de Santiago de
Compostela en páginas finales.
More opticians in the general directory of shops in
municipal district of Santiago de Compostela on
last pages.
D+34
77
Deportes_Deportes_Sports
Fútbol, tenis, surf, caza, pesca... Santiago conta con tendas especializadas
onde se pode atopar todo tipo de roupa, complementos e material deportivo.
Fútbol, tenis, surf, caza, pesca... Santiago cuenta con tiendas especializadas
donde se puede encontrar todo tipo de ropa, complementos y material deportivo.
Football, tennis, surfing, hunting, fishing... Santiago has specialised shops
where your will find all kinds of sports clothing, accessories and equipment.
78
Deportes_Deportes_Sports
ARMERÍA TORIBIO
Artigos de caza e pesca, montaña, sendeirismo, tiro
con arco e alpinismo.
Artículos de caza y pesca, montaña, senderismo, tiro
con arco y alpinismo.
Items for hunting and fishing, climbing, hiking, archery
and mountaineering.
B Rúa do Hórreo, 5 mc3-3b
Tel: 981 585 603
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
CENTRO DEPORTIVO
Equipamentos, roupa deportiva e complementos. Marcas Ripcurl, El Niño, Chiruca, Converse ou Quicksilver.
Equipamientos, ropa deportiva y complementos. Marcas Ripcurl, El Niño, Chiruca, Converse o Quicksilver.
Sports material, clothes and accessories. Brands:
Ripcurl, El Niño, Chiruca, Converse or Quicksilver.
B Rúa de San Pedro de Mezonzo, 28 mb3-3b
b 981 598 307
U 10.00 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
B Centro Comercial Área Central. Local 7B mG4
b 981 576 682
U 10.00 - 22.00 h
v
D+34
79
DÉCIMAS
Roupa e material deportivo da súa propia marca Tenth.
Ropa y material deportivo de su propia marca Tenth.
Sports clothes and equipment by its own brand Tenth.
B Centro Comercial Área Central. Local 12B mG4
b 981 577 285
U 10.00 - 22.00 h
v
DEPORTES CANEDA
Roupa e complementos, equipamento. Marcas Adidas,
Nike ou Reebok.
Ropa y complementos, equipamiento. Marcas Adidas,
Nike o Reebok.
Clothes and accessories, equipment. Brands: Adidas,
Nike or Reebok.
B Rúa da Fonte de Santo Antonio, 25 md1-3b
b 981 575 278
U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
INTERSPORT AMANCIO
www. amanciodeportes.com
Material e roupa deportiva para esgrima, patinaxe, natación, atletismo, artes marciais, ballet, etc.
Material y ropa deportiva para esgrima, patinaje, natación, atletismo, artes marciales, ballet, etc.
Sports equipment and clothes for fencing, skating,
swimming, athletics, martial arts, ballet, etc.
B Avenida de Rosalía de Castro, 38 mc1-2b
b 981 575 381
U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
v
PITEIRA
Roupa, complementos e material de deporte.
Ropa, complementos y material de deporte.
Sports clothes, accessories and equipment.
B Rúa das Orfas, 38 md1-3b
b 981 554 275
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.00 h
Deportes_Deportes_Sports
SPIRAL SURF
Material e roupa de surf. Marcas Carhartt, Volcom ou
Billabong.
Material y ropa de surf. Marcas Carhartt, Volcom o Billabong.
Surfing equipment and clothing. Brands: Carhartt, Volcom or Billabong.
B Praza do Doutor Puente Castro, 5 mc1-3b
b 981 561 728
B Rúa de Ramón Cabanillas, 3 mb3-3a
b 981 593 653
U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
SURF FACTORY
Roupa deportiva das marcas Rams23, Ripcurl, Quicks,
Billabong ou Etnis.
Ropa deportiva de las marcas Rams23, Ripcurl, Quicks,
Billabong o Etnis.
Sports clothing by the brands Rams23, Ripcurl, Quicks,
Billabong or Etnis.
B Centro Comercial Área Central mG4
b 981 587 126
U 10.00 - 22.00 h
v
v
Máis estabelecementos de deportes na sección de
Grandes Superficies Comerciais (páx. 34) e tamén
no directorio xeral de comercios do municipio de
Santiago de Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos de deportes en la sección de
Grandes Superficies Comerciales (pág. 34) y también en el directorio de comercios del municipio de
Santiago de Compostela en páginas finales.
More sports shops in the Hypermarkets section (p.
34) and also in the general directory of shops in
municipal district of Santiago de Compostela on
last pages.
D+34
81
Compras tradicionais galegas_Compras
tradicionales gallegas_Traditional Galician
shopping
Traxes tradicionais galegos e todos os complementos precisos: panos, zocos, zocas, pendentes,
colares, etc. Encaixes de Camariñas. Cestos, cerámica galega e centos de obxectos artesanais...
Anacos de Galicia que non pasan de moda, e listos para levar!
Trajes tradicionales gallegos y todos los complementos necesarios: pañuelos, zuecos, pendientes, collares, etc. Encajes de Camariñas. Cestos, cerámica gallega y cientos de objetos artesanales... ¡Trocitos de Galicia que no pasan de moda, y listos para llevar!
Traditional Galician costumes and all the necessary accessories: headscarves, clogs, earrings,
necklaces, etc. Camariñas lacework. Baskets, Galician ceramics and hundreds of handcrafted
items... Little bits of Galicia that will never go out of fashion and are ready to take away!
82
Compras tradicionais galegas_Compras tradicionales gallegas_Traditional Galician shopping
A MOUGA
www.mouga.com
Traxes tradicionais, artesanía e música galega.
Trajes tradicionales, artesanía y música gallega.
Traditional costumes, craftwork and Galician music.
B Rúa de Xelmírez, 26 md3-3a
b 981 560 796
U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
A RABEADA
Cestos de artesanía galega, pratos de madeira para o
polbo, pandeiretas, etc.
Cestos de artesanía gallega, platos de madera para el
pulpo, panderetas, etc.
Handcrafted Galician baskets, wooden plates for eating octopus, tambourines, etc.
B Cantón do Toural, 2 md1-3a
b 981 564 009
U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.00 h
D+34
83
BOLILLOS
Encaixes de Camariñas, e a oportunidade de ver as
palilleiras a palillar.
Encajes de Camariñas, y la oportunidad de ver trabajar
a las palilleiras.
Camariñas lacework, and a chance to see the
“palilleiras” at work.
B Rúa Nova, 40 (Galerías) md2-3a
b 981 589 776
U 10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
v
DOSEL
www.mariadosel.es
Encaixes de Camariñas, bordados e bufandas, teares
feitos a man...
Encajes de Camariñas, bordados y bufandas, telares
hechos a mano...
Camariñas lacework, embroidery and scarves, handmade textiles...
B Rúa Nova, 26 md2-3a
b 981 566 078
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
v
BULIDEIRA
Traxes tradicionais galegos e complementos. Agasallos
«made in Galicia».
Trajes tradicionales gallegos y complementos. Regalos
«made in Galicia».
Traditional Galician costumes and accessories. Gifts
made in Galicia.
B Rúa de San Lázaro, 108
(Fóra mapa_Fuera mapa_Off map)
b 981 576 501
U 10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h
v
Compras tradicionais galegas_Compras tradicionales gallegas_Traditional Galician shopping
MEDIA LÚA
www.medialua.es
Artigos de coiro feitos artesanalmente.
Artículos de cuero hechos artesanalmente.
Handmade leather goods.
B Rúa Travesa, 5 me2-3a
b 981 582 389
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
v
PUNTILLAS
Encaixes de Camariñas.
Encajes de Camariñas.
Camariñas lacework.
B Rúa das Orfas, 32 md1-3a
b 981 580 907
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 h
SARGADELOS
www.sargadelos.com
Venda de cerámica das fábricas galegas do Castro e
Sargadelos.
Venta de cerámica de las fábricas gallegas O Castro y
Sargadelos.
Sale of ceramics from Galicia’s O Castro and Sargadelos factories.
B Rúa Nova, 16 md2-3a
b 981 581 905
U 10.30 - 13.45 | 16.30 - 20.30 h
v
v
Máis estabelecementos de compras tradicionais
galegas no directorio xeral de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos de compras tradicionales gallegas en el directorio de comercios del municipio
de Santiago de Compostela en páginas finales.
More establishments for traditional Galician shopping in the general directory of shops in municipal
district of Santiago de Compostela on last pages.
D+34
85
Perfumaría e cosmética_Perfumería y
cosmética_Perfumery and cosmetics
Cremas faciais ou corporais, xabróns, perfumes... sempre son un bo agasallo, para os demais, ou para un mesmo.
Cremas faciales o corporales, jabones, perfumes... siempre son un buen regalo, para los demás, o para uno mismo.
Face and body creams, soaps, perfumes... are always a good gift, for others or yourself.
86
Perfumaría e cosmética_Perfumería y cosmética_Perfumery and cosmetics
ACTUALITY
Única e selectiva. Fragancias niche. Bond nº9,
Penhaligon’s, L’artisan Perfumeur, Acqua di Parma ou
L’occitane.
Única y selectiva. Fragancias niche. Bond nº9,
Penhaligon’s, L’artisan Perfumeur, Acqua di Parma o
L’occitane.
Unique and selective. Niche fragrances. Bond No.9,
Penhaligon’s, L’artisan Perfumeur, Acqua di Parma or
L’occitane.
B Rúa de Montero Ríos, 27 mc2-3a
b 981 592 083
U 10.30 - 20.30 h
ENJABONARTE
www.enjabonarte.es
Franquía de xabróns con estilo. Gran variedade de
sales, bombas e accesorios.
Franquicia de jabones con estilo. Gran variedad de
sales, bombas y accesorios.
Franchise of stylish soaps. Great variety of salts, bubbles and accessories.
B Rúa dos Bautizados, 3 mc3-3a
b 981 577 826
U 10.00 - 21.00 h
Do_Do_Sun: 11.00 - 21.00 h
v
v
BEAUTY CUBE
www.beauty-cube.com
O máis novidoso en cosmética. Zelens, ZO1, Dr. Sebagh, Ren, In Fiore ou Malin+Goetz.
Lo más novedoso en cosmética. Zelens, ZO1, Dr. Sebagh, Ren, In Fiore o Malin+Goetz.
The latest in cosmetics. Zelens, ZO1, Dr. Sebagh, Ren,
In Fiore or Malin+Goetz.
B Rúa do Castro, 9 md3-3a
b 981 573 838
U 17.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 h
v
BERMEJO
Un clásico en Compostela en perfumaría. Bolsos e
complementos da marca Acosta.
Un clásico de Compostela en perfumería. Bolsos y
complementos de la marca Acosta.
A Compostela classic in perfumery. Bags and accessories by the Acosta brand.
B Rúa de Alfredo Brañas, 6 mc1-3a
B Praza do Toural, 1 md1-3a
b 981 595 489
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
DULCE CALVO
www.perfumeriadulcecalvo.com
Produtos vangardistas en exclusiva: La Prairiê, Sisley,
Kanebo, LBF, Bulgari.
Productos vanguardistas en exclusiva: La Prairiê, Sisley,
Kanebo, LBF, Bulgari.
Exclusive avant-garde products: La Prairiê, Sisley, Kanebo, LBF, Bulgari.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 38 mc1-3b
b 981 954 031
U 10.30 - 20.30 h
v
D+34
NEOBEL
Cadea de perfumarías.
Cadena de perfumerías.
Chain of perfumeries.
B Rúa da República de El Salvador, 27 mc1-3a
b 981 954 003
U 10.00 - 21.00 h
v
PÉREZ-LABARTA
Cosmética, perfumes, bixutaría e complementos.
Cosmética, perfumes, bisutería y complementos.
Cosmetics, perfumes, costume jewellery and accessories.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 21 mc2-3b
b 981 561 786
U 10.15 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h
v
SEPHORA
www.sephora.es
Cadea de perfumaría.
Cadena de perfumería.
Perfumery chain.
B Rúa da República de El Salvador, 17 mc1-3b
b 981 596 008
U 10.00 - 21.30 h
v
Máis perfumarías no directorio de comercios do
municipio de Santiago de Compostela en páxinas
finais.
Más perfumerías en el directorio de comercios del
municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More perfumeries in the general directory of shops
in municipal district of Santiago de Compostela on
last pages.
87
Floristarías_Floristerías_Flower shops
Un ramo de flores para enviar, un centro de mesa, unha planta para decorar a casa...
Un ramo de flores para enviar, un centro de mesa, una planta para decorar la casa...
A bouquet of flowers for sending as a gift, a floral centrepiece, a plant for decorating your home...
88
Floristarías_Floristerías_Flower shops
DORIAN FLORISTAS
Especialistas en centros florais e ramos de noiva.
Especialistas en centros florales y ramos de novia.
Specialists in floral centrepieces and bridal bouquets.
B Rúa das Galeras, 7. mD1
b 981 572 673
U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.30 h
v
FIUNCHO
www.fiuncho.es
Flores e plantas de todos os tipos e variedades. Marabillosas orquídeas.
Flores y plantas de todos los tipos y variedades. Maravillosas orquídeas.
All kinds and varieties of flowers and plants. Marvellous orchids.
B Rúa de Montero Ríos, 48 mc1-2c
b 981 568 090
U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.00 h
B Centro Comercial Área Central. Local 17A mG4
b 981 554 273
B Centro Comercial Compostela. mB5
b 981 526 334
U 10.00 - 22.00 h
MOUGUET
Flores frescas silvestres e ramos preparados con agarimo.
Flores frescas silvestres y ramos preparados con esmero.
Fresh wild flowers and carefully prepared bouquets.
B Avenida de Figueroa, 10 mc3-3a
b 981 574 434
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.15 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
v
PÉTALOS
No corazón da zona histórica está esta pequena tenda
de pedra.
En el corazón de la zona histórica está esta pequeña
tienda de piedra.
This small stone shop is located in the centre of the
old town.
B Praza de Feixó, 4 md3-3a
b 981 573 421
U 9.00 - 13.30 | 16.00 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.00 h
v
v
LILAS
www.floristerialilas.net
Plantas e flores para unha ocasión especial.
Plantas y flores para una ocasión especial.
Plants and flowers for a special occasion.
B Rúa da República Arxentina, 41 mb3-3a
b 981 596 879
U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.30 | 17.00 - 20.30 h
v
Máis estabelecementos de plantas e flores no
directorio de comercios do municipio de Santiago
de Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos de plantas y flores en el directorio de comercios del municipio de Santiago de
Compostela en páginas finales.
More establishments selling plants and flowers in
the general directory of shops in municipal district
of Santiago de Compostela on last pages.
D+34
89
Xoiarías e reloxarías_Joyerías y
relojerías_Jeweller’s and watchmaker’s
Xoias de autor, pezas exclusivas, prata, acibeche e as principais firmas en reloxaría.
Joyas de autor, piezas exclusivas, plata, azabache y las principales firmas en relojería.
Auteur jewellery, exclusive items, silver, jet stone and the leading watch brands.
90
Xoiarías e reloxarías_Joyerías y relojerías_Jeweller’s and watchmaker’s
AMBOA
www.amboa.com
Novos deseños en prata de lei. Ourivaría compostelá
en acibeche.
Nuevos diseños en plata de ley. Orfebrería compostelana en azabache.
New designs in hallmarked silver. Compostela goldand silverwork with jet stone.
B Rúa Nova, 44 md2-3a
b 981 583 359
B Rúa da Acibechería, 33 md3-2c
b 981 563 932
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
B Centro Comercial Área Central. Local 16E mG4
b 981 560 162
U 10.00 - 22.00 h
v
BARAKA JOYAS
Pezas únicas, espectaculares colares de festa, pendentes ou voluminosos aneis. Xoia antiga.
Piezas únicas, espectaculares collares de fiesta, pendientes o voluminosos anillos. Joya antigua.
Unique items, spectacular party necklaces, earrings or
voluminous rings. Ancient jewellery.
B Rúa do Vilar, 78 md1-3a
b 981 577 510
U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
GIOTTO
Deseños actuais. Marcas como Longines, Versace,
D&G, Calvin Klein ou Guess.
Diseños actuales. Marcas como Longines, Versace,
D&G, Calvin Klein o Guess.
Modern designs. Brands such as Longines, Versace,
D&G, Calvin Klein or Guess.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 3 mc2-3a
b 981 554 508
U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
v
JAEL
Marcas exclusivas: Rolex, Cartier, Hublot, Omega, TagHeuer ou Gucci.
Marcas exclusivas: Rolex, Cartier, Hublot, Omega, TagHeuer o Gucci.
Exclusive brands: Rolex, Cartier, Hublot, Omega,
TagHeuer or Gucci.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 7 mc2-3a
b 981 576 895
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
v
v
D+34
91
JOYERÍA MALDE
Xoiaría de moito carácter fundada en 1898 na Coruña. En 1933 abriu o seu primeiro estabelecemento
en Santiago, na Rúa do Vilar.
Joyería de mucha solera fundada en 1898 en A Coruña. En 1933 abrió su primer establecimiento en Santiago, en la Rúa do Vilar.
A historic jeweller’s founded in A Coruña in 1898. It
opened its first shop in Santiago in 1933, on Rúa do
Vilar.
B Rúa do Vilar, 21 md2-2c
b 981 581 422
U 9.50 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.50 - 14.00 h
B Praza das Praterías, 3 md3-2c
b 981 572 240
Abre só en xullo, agosto e setembro.
Abre solo en julio, agosto y septiembre.
Only opens in July, August and September.
U 9.50 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.50 - 14.00 h
v
JOYERÍA PLATERÍA ALFONSO IGLESIAS
Metais, ourivaría.
Metales, orfebrería.
Metals, gold- and silverwork.
B Rúa Nova, 3 md3-3a
b 981 581 878
U 10.00 - 14.00 | 16.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
JOYERÍA RICARDO
Xoiaría, acibecharía.
Joyería, azabachería.
Jewellery, jet-stone work.
B Rúa da Acibechería, 7 me1-2c
b 981 582 583
U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
v
JOYERÍA Y PLATERIA LADO
Fundada en 1900, conta cun obradoiro onde se traballa a prata. Nos seus máis de cen anos de existencia
recibiu importantes visitas, como a do Rei Alfonso XIII.
Fundada en 1900, cuenta con un taller donde se trabaja
la plata. En sus más de cien años de existencia ha recibido importantes visitas, como la del Rey Alfonso XIII.
Founded in 1900, it has its own silver workshop. It has
received important visits during its more than one
hundred years of existence, such as that of King Alfonso XIII.
B Rúa do Vilar, 40 md1-3a
Tel. 981 583 358
U 9.30 - 13.30 | 15.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
v
Xoiarías e reloxarías_Joyerías y relojerías_Jeweller’s and watchmaker’s
KATUXA PLATERO
Xoiaría de autor con base de pedras naturais. Pezas
únicas por encargo.
Joyería de autor con base de piedras naturales. Piezas
únicas por encargo.
Auteur jewellery based on natural stones. Unique designs made to order.
B Rúa da Algalia de Arriba, 13 me1-2c
b 981 576 506
U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h
v
MARÍN Y DURÁN
Exclusivas marcas en xoias e reloxos: Breitling, Jorg
Hysek, Oris, Victorio & Lucchino ou Centoventuno.
Exclusivas marcas en joyas y relojes: Breitling, Jorg
Hysek, Oris, Victorio & Lucchino o Centoventuno.
Exclusive brands in jewellery and watches: Breitling,
Jorg Hysek, Oris, Victorio & Lucchino or Centoventuno.
B Rúa da República de El Salvador, 19 mc1-3a
b 981 590 260
B Rúa das Orfas, 11 md1-3a
b 981 581 783
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
v
MAYER
Prataría.
Platería.
Silverwork.
B Praza das Praterías, 2 md3-2c
b 981 582 536
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
v
RELOJERÍA JOYERÍA FRADE
Fundada en 1934 como reloxaría na que se realizaban
reparacións. En 1970 ampliou a liña de negocio converténdose tamén en xoiaría.
Fundada en 1934 como relojería en la que se realizaban reparaciones. En 1970 amplió la línea de negocio
convirtiéndose también en joyería.
Founded in 1934 as a watchmaker’s doing watch repairs. In 1970, it extended its business to become a
jeweller’s as well.
B Rúa Travesa, 6 me2-3a
b 981 564 080
U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.00 h
v
TOUS
Franquía da firma catalá. Deseños en ouro e prata.
Franquicia de la firma catalana. Diseños en oro y
plata.
Franchise of the Catalan brand. Designs in gold and
silver.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 27 mc1-3b
b 981 571 518
U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 h
B Centro Comercial Compostela mB5
b 981 525 714
U 10.00 | 22.00 h
v
Máis xoiarías no directorio de comercios do
municipio de Santiago de Compostela en páxinas
finais.
Más joyerías en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More jeweller’s in the general directory of shops in
municipal district of Santiago de Compostela on
last pages.
D+34
93
Xoguetes_Juguetes_Toy shops
Xoguetes educativos e didácticos, actuais e de sempre.
Juguetes educativos y didácticos, actuales y de siempre.
Educational, modern and classic toys.
94
Xoguetes_Juguetes_Toy shops
BAZAR DE VILLAR
Gran variedade de xoguetes de hoxe e de sempre para
nenas e nenos de todas as idades. Marca Juguettos.
Gran variedad de juguetes de hoy y de siempre para
niñas y niños de todas las edades. Marca Juguettos.
Great variety of modern and classic toys for boys and
girls of all ages. Juguettos brand.
B Rúa do Vilar, 12 -13 md2-2c
b 981 583 862 | 981 581 094
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h
v
EUREKA KIDS
www.eurekakids.net
Xoguetes educativos e didácticos que axudan a nenas
e nenos no seu desenvolvemento mental e motor.
Juguetes educativos y didácticos que ayudan a niñas y
niños en su desarrollo mental y motor.
Educational toys to help boys and girls develop their
mental and motor functions.
B Rúa de Alfredo Brañas, 14 mb3-3a
b 981 590 662
U 10.00 - 14.00 h | 16.30 h - 20.00 h
v
IMAGINARIUM
www.imaginarium.es
Nenas e nenos son os protagonistas indiscutíbeis
deste espazo creado á súa medida.
Niñas y niños son los protagonistas indiscutibles de
este espacio creado a su medida.
Custom-made space for boys and girls.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 5 mc2-3a
b 981 583 862
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h
B Centro Comercial Área Central. Local 18F mG4
b 981 581 094
U 10.00 - 22.00 h
v
PELOUROS
Unha pequena caixa de sorpresas rosa onde atopar o
agasallo ideal.
Una pequeña caja de sorpresas rosa donde encontrar
el regalo ideal.
A small pink shop full of surprises, where you will find
the ideal gift.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 3 mc2-3a
b 981 587 783
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h
v
Máis tendas de xoguetes no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en
páxinas finais.
Más tiendas de juguetes en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en
páginas finales.
More toy shops in the general directory of shops in
municipal district of Santiago de Compostela on
last pages.
D+34
95
Librarías e papelarías_Librerías y
papelerías_Book shops and stationer’s
O últimos libros publicados, guías de viaxes, libros sobre Santiago e sobre Galicia, accesorios
de escritorio e prensa internacional.
Los últimos libros publicados, guías de viaje, libros sobre Santiago y sobre Galicia, accesorios
de escritorio y prensa internacional.
The latest books, travel guides, books about Santiago and Galicia, study accessories and international newspapers.
96
Librarías e papelarías_Librerías y papelerías_Book shops and stationer’s
AENEA
www.aeneasantiago.blogspot.com
Libraría alternativa con área de obradoiro, onde se
desenvolven actividades pedagóxicas.
Librería alternativa con área de taller, donde se desarrollan actividades pedagógicas.
Alternative book shop with workshop area, where educational activities are held.
B Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5 mc2-3c
b 981 572 567
U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
CANTIGAS
Papelaría especializada en estilográficas e accesorios
de escritorio. Marcas: Mont Blanc, Faber-Castell, Antonio Miró.
Papelería especializada en estilográficas y accesorios
de escritorio. Marcas: Mont Blanc, Faber-Castell, Antonio Miró.
Stationer’s specialising in fountain pens and study accessories. Brands: Mont Blanc, Faber-Castell, Antonio Miró.
B Rúa de Montero Ríos, 34 mc2-3a
b 981 586 664
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14. 00 h
v
D+34
97
CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
(CGAC)
www.cgac.es
A tenda-libraría do CGAC dispón de todas as novidades editoriais relacionadas co mundo da arte contemporánea, a arquitectura, o cine e a fotografía.
La tienda-librería del CGAC dispone de todas las novedades editoriales relacionadas con el mundo del arte
contemporáneo, la arquitectura, el cine y la fotografía.
The CGAC book shop features all the latest publications related to the world of contemporary art, architecture, cinema and photography.
B Rúa de Ramón del Valle Inclán, s/n me3-3a
b 981 546 619
U 11.00 - 20.00 h
(Ma - Do | Lu: pechado)_(Ma - Do | Lu: cerrado)_(Tue Sun | Mon: closed).
v
COUCEIRO
www.librariacouceiro.com
Unha das librarías con mais tradición de Compostela.
Especializada en libro galego e portugués.
Una de las librerías con más tradición de Compostela.
Especializada en libro gallego y portugués.
One of Compostela most traditional book shops, specialising in Galician and Portuguese books.
B Praza de Cervantes, 6 me1-2c
b 981 586 237
U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h
v
ENCONTROS
Os últimos libros e guías de viaxes.
Los últimos libros y guías de viaje.
The latest books and travel guides.
B Rúa do Vilar, 68 md1-3a
b 981 572 547
U 9.00 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14. 00 h
v
98
Librarías e papelarías_Librerías y papelerías_Book shops and stationer’s
FOLLAS NOVAS
A catedral do libro de Santiago, onde se atopan libros
de todos os autores e materias. Variada selección de
Table Book.
La catedral del libro de Santiago, donde se encuentran
libros de todos los autores y materias. Variada selección de Table Book.
Santiago’s book cathedral, where you will find books
by all authors on all subjects. A varied selection of
table books.
B Rúa de Montero Ríos, 37 mc1-2c
b 981 544 418
U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
SAN PABLO
www.libreria.sanpablo.es
Centro de difusión da comunicación e da cultura cristiá. Libros, produtos multimedia e obxectos relixiosos.
Centro de difusión de la comunicación y de la cultura
cristiana. Libros, productos multimedia y objetos religiosos.
Centre for the diffusion of Christian culture and communication. Books, multimedia products and religious
objects.
B Rua do Vilar, 37 md2-3a
b 981 522 180
U 10.00 - 13.30 | 16.30 – 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14. 00 h
v
v
FOLLAS VELLAS
Publicacións de segunda man: libros antigos e audiovisuais.
Publicaciones de segunda mano: libros antiguos y audiovisuales.
Second-hand publications: old books and audiovisuals.
B Avenida de Rosalía de Castro, 116 mB2
b 981 525 847
B Rúa da Rosa, 30 mb3-3b
b 981 981 598 353
U 11.00 - 14.00 | 17.00 – 20.30 h
Sa pechado_Sa cerrado _Sat closed
VETUSTA
www.libreriavetusta.com
Libros antigos e de segunda man.
Libros antiguos y de segunda mano.
Old and second-hand books.
B Rúa Nova, 31 md2-3a
b 981 570 450
U 11.00 - 14.00 | 17.00 – 21.00 h
Sa pechado_Sa cerrado _Sat closed
v
PAPELERÍA COMPOSTELA
Estilográficas, papelaría, material de oficina e escolar.
Estilográficas, papelería, material de oficina y escolar.
Fountain pens, writing paper, office and school material.
B Rúa do Castro, 2 md3-3a
b 981 582 217
U 9.50 - 13.30 | 16.30 – 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.50 - 14.00 h
v
Máis librarías e papelarías no directorio xeral de
comercios do municipio de Santiago de
Compostela en páxinas finais.
Más librerías y papelerías en el directorio general
de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More book shops and stationer’s in the general directory of shops in municipal district of Santiago
de Compostela on last pages.
D+34
99
Quioscos con prensa internacional_Quioscos
con prensa internacional_Kiosks with
international newspapers
100
Quioscos con prensa internacional_Quioscos con prensa internacional_Kiosks with international newspapers
ÁRTICO
Quiosco con prensa internacional.
Quiosco con prensa internacional.
Kiosk with international newspapers.
B Rúa do Vilar, 49 md2-3a
b 981 565 069
U 8.30 - 14.30 | 16.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 8.30 - 14.30 | 16.30 - 20.30 h
Do_Do_Sun: 10.00 - 14.30 h
EL TUCÁN
Quiosco con prensa internacional.
Quiosco con prensa internacional.
Kiosk with international newspapers.
B Avenida de Figueroa,12 mc3-3a
b 981 570 917
U 8.00 - 22.00 h
Do_Do_Sun: 9.00 - 22.00 h
KIOSKO TORAL
Quiosco con prensa internacional.
Quiosco con prensa internacional.
Kiosk with international newspapers.
B Rúa Nova, sn md1-3a
b 981 563 870
U aprox. 8.15 - 21.00 h
Do_Do_Sun: 9.00 – 14.30 h (aprox_aprox_approx)
LIBRERÍA TORAL
Quiosco con prensa internacional.
Quiosco con prensa internacional.
Kiosk with international press.
B Cantón do Toural, 7 md1-3a
b 981 588 992
U 6.00 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h
Sa-Do_Sa-Do_Sat-Sun: 7.15 - 14.00 h
Máis quioscos no directorio xeral de comercios do
municipio de Santiago de Compostela en páxinas
finais.
Más quioscos en el directorio general de comercios
del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More newspaper kiosks in the general directory of
shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.
D+34
101
Lotarías_Loterías_Lotteries
En España é tradicional regalar boletos de lotaría. Mércase en estabelecementos oficiais, denominados administracións, nos que tamén se poden facer outro tipo de apostas: quinielas, primitiva, etc.
En España es tradicional regalar boletos de lotería. Se compra en establecimientos oficiales,
denominados administraciones, en los que también se puede hacer otro tipo de apuestas: quinielas, primitiva, etc.
In Spain, it is a tradition to give lottery tickets as a present. They are bought in official establishments, called “administraciones,” where you can also participate in other kinds of betting:
pools, “primitiva” state lottery, etc.
102
Lotarías_Loterías_Lotteries
EL FILÓN DE ORO
B Rúa da Rosa, 26 mb3-3b
b 981 599 108
U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
Nº 10 PICHITA
B Rúa de Santa Clara, 18 mF2
b 981 583 038
U 9.00 - 14.30 | 16.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.00 - 14.30 h
Nº 3
B Rúa do Vilar, 85 mc3-3a
b 981 585 683
U 9.30 - 14.00 | 16.15 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
Nº 11 COMPOSTELA
B Rúa de San Pedro, 34 me3-3b
b 981 562 352
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
Nº 6 LA ROMERÍA
B Praza de Cervantes, 23 me1-2c
b 981 562 588
U 9.30 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.00 h
Nº 12 REYVA
B Rúa das Galeras, 13 mD1
b 981 576 708
U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 h
Nº 7 CARMEN REY ARGUINDEY
B Centro Comercial Área Central. Local 18 D-2 mG4
b 981 582 820
U 10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
Nº 13
B Rúa de García Prieto, 66 mB3
b 981 530 418
U 10.00 - 13.45 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.45 h
Nº 8 CORTIZO
B Rúa da República de El Salvador, 22 mc1-3a
b 981 596 381
U 9.00 - 14.00 | 16.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.00 - 14.30 h
VENECIA
B Rúa do Hórreo, 27 mc2-3b
b 981 572 265
U 9.00 - 13.45 | 15.30 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.00 - 15.00 h
Nº 9 REINA
B Rúa de Santiago de Chile, 14 mb3-3a
b 981 598 922
U 9.00 - 14.00 | 16.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.00 - 14.00 h
Máis administracións de lotaría no directorio xeral
de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais.
Más administraciones de lotería en el directorio
general de comercios del municipio de Santiago de
Compostela en páginas finales.
More lottery outlets are in the general directory of
shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.
D+34
103
Decoración_Decoración_Decoration
Lámpadas, vaixelas, móbeis... unha completa selección de artigos para vestir o fogar.
Lámparas, vajillas, muebles... una completa selección de artículos para vestir el hogar.
Lamps, crockery, furniture... a complete selection of articles for dressing your home.
104
Decoración_Decoración_Decoration
ALDÁN
www.decoracionaldan.com
Decoración clásica para fogares de alto standing.
Decoración clásica para hogares de alto standing.
Classical decoration for homes of high standing.
B Rúa da República de El Salvador, 23 mc1-3a
b 981 554 311
B Rúa de Santiago de Guayaquil, 7 mc2-3c
b 981 596 469
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
ASTHOR
www.asthordecoracion.com
Fantástica mestura de estilos decorativos clásicos e
contemporáneos, de plena actualidade.
Fantástica mezcla de estilos decorativos clásicos y contemporáneos, de plena actualidad.
Fantastic mix of classical and contemporary styles for
up-to-the-minute decoration.
B Rúa da República de El Salvador, 30 mc1-3a
b 981 593 324
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.45 h
v
ANDRÓMENAS
www.andromenas.es
Pioneiros en introducir a decoración máis actual en
Compostela. Móbeis, iluminación e accesorios para o
fogar das tendencias máis actuais. Agasallos.
Pioneros en introducir la decoración más actual en
Compostela. Muebles, iluminación y accesorios para el
hogar de las tendencias más actuales. Regalos.
Pioneers in bringing the trendiest decoration to Compostela. Furniture, lighting and accessories featuring
the latest tendencies. Gifts.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 30 mc1-3b
b 981 587 397
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
v
ARTIMAÑA
Especializada en accesorios e elementos relacionados
coa cociña e a gastronomía de firmas de deseño internacionais.
Especializada en accesorios y elementos relacionados
con la cocina y la gastronomía de firmas de diseño internacionales.
Specialists in accessories and elements related to
cooking and gastronomy, designed by international
brands.
B Rúa de Ramón Cabanillas, 8 mb3-3a
b 981 590 890
U 10.00 - 14.00 | 16.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
BABILONIA
www.babilonia.com.es
Mobiliario contemporáneo de firmas internacionais.
Mobiliario contemporáneo de firmas internacionales.
Contemporary furniture by international brands.
B Rúa Horreo, 110 mc1-3c
b 981 572 069
U 10.30 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 - 13.30 h
v
BÁSICA MOBILIARIO
www.basica.es
Mobiliario contemporáneo de firmas internacionais.
Mobiliario contemporáneo de firmas internacionales.
Contemporary furniture by international brands.
B Avenida de Romero Donallo, 17 mb3-2c
b 981 577 772
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h
v
BERTHA HOGAR
Todo o necesario para vestir a túa casa. Marcas: Artemur, Bassols, Tolra, Benetton, etc.
Todo lo necesario para vestir tu casa. Marcas: Artemur,
Bassols, Tolra, Benetton, etc.
Everything you need for dressing your home. Brands:
Artemur, Bassols, Tolra, Benetton, etc.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 30 mc1-3b
b 981 554 375
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
v
D+34
105
BO CONCEPT
www.boconcept.es
Complementos para o fogar e móbeis de deseño urbano e moderno de orixe danesa.
Complementos para el hogar y muebles de diseño urbano y moderno de origen danés.
Danish accessories for the home and furniture featuring a modern, urban design.
B Rúa da Rosa, 21 mb3-3b
b 981 553 551
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
CASA
www.casashops.es
Accesorios para o fogar, enxoval e artigos de decoración informais e modernos.
Accesorios para el hogar, menaje y artículos de decoración informales y modernos.
Accessories for the home, household items as well as
informal and modern decorative elements.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 30 mc1-3b
b 981 590 034
U 10.00 - 21.00 h
v
CERNE
www.cerne.com
Mobiliario de deseño propio, en diferentes estilos,
feito en madeira maciza.
Mobiliario de diseño propio, en diferentes estilos,
hecho en madera maciza.
Different styles of furniture, with an original design,
made of solid wood.
B Centro Comercial Área Central. Local 8E mG4
b 981 554 179
U 10.00 - 22.00 h
v
KOSAS DE KASA
www.kosasdekasa.com
Selección de mobiliario e complementos de estilo clásico e actual, e mobiliario infantil. Marcas: Pepe Peñalver, Ralph Lauren, Becara, etc.
Selección de mobiliario y complementos de estilo clásico y actual, y mobiliario infantil. Marcas: Pepe Peñalver, Ralph Lauren, Becara, etc.
Selection of classical and modern furniture and accessories, as well as children’s furniture. Brands: Pepe
Peñalver, Ralph Lauren, Becara, etc.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 30 mc1-3b
b 981 570 999
B Rúa de Muros, 65 (Roxos)
b 981 815 969
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h
v
LA PROVENZA
Marabillosa selección de cristalarías, vaixelas e preciosos obxectos para o fogar. Marcas: Gastón y Daniela,
Becara.
Maravillosa selección de cristalerías, vajillas y preciosos objetos para el hogar. Marcas: Gastón y Daniela,
Becara.
Marvellous sets of glasses, crockery and beautiful objects for the home. Brands: Gastón y Daniela, Becara.
B Rúa da República de El Salvador, 4 mc2-3b
b 981 937 767
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 h
v
LA TRASTIENDA DE OLGA
Outlet. Móbeis e artigos de decoración de estilo colonial a prezo especial.
Outlet. Muebles y artículos de decoración de estilo colonial a precio especial.
Outlet. Colonial-style furniture and decorative articles
at a special price.
B Centro Comercial Área Central, 1ª Planta.
Local 29A mG4
b 981 555 505
U 10.00 - 22.00 h
v
106
Decoración_Decoración_Decoration
MARABILLAS
www.marabillas.com
Mobiliario e todo tipo de complementos para fogares
modernos e coloristas. Agasallos.
Mobiliario y todo tipo de complementos para hogares
modernos y coloristas. Regalos.
Furniture and all kinds of accessories for modern and
colourist homes. Gifts.
B Rúa de Fernando III O Santo, 5 mb3-3b
b 981 938 793
B Rúa da Rosa, 34 mb2-3b
b 881 956 566
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
MARÍA BREY
Precioso espazo cun mobiliario clásico renovado.
Ampla selección de papeis e tecidos para vestir o
fogar.
Precioso espacio con un mobiliario clásico renovado.
Amplia selección de papeles y tejidos para vestir el
hogar.
Beautiful space with redesigned classical furniture.
Wide selection of wallpapers and fabrics for dressing
your home.
B Rúa de Rodríguez Carracido, 3 mb3-3a
b 981 938 693
U 10.30 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 h
v
MENGANITA
Multiespazo onde atopar detalles especiais para o
fogar e pequenas pezas de mobiliario.
Multiespacio donde encontrar detalles especiales para
el hogar y pequeñas piezas de mobiliario.
Multi-space where your will find special details for
your home as well as small pieces of furniture.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 21 mc2-3b
b 981 546 397
U 10.00 - 21.00 h
v
PÓRTICO BÁSICO
www.portico-sa.es
Accesorios para o fogar e mobiliario de estilo rústico
actual.
Accesorios para el hogar y mobiliario de estilo rústico
actual.
Accessories for the home and modern rustic furniture.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 30 mc1-3b
b 981 585 375
U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h
v
TOKONOMA
www.tokonomaespacio.com
Selección de primeiras firmas en iluminación, como
Flos, Artemide, Santa &Cole, Foscarini, etc.
Selección de primeras firmas en iluminación, como
Flos, Artemide, Santa &Cole, Foscarini, etc.
Selection of leading lighting brands, such as Flos,
Artemide, Santa &Cole, Foscarini, etc.
B Rúa do Hórreo, 170 mb3-3c
b 981 590 633
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 h
v
ZARA HOME
www.zarahome.com
Variada selección de roupa e accesorios para o fogar,
con novidades que chegan semanalmente.
Variada selección de ropa y accesorios para el hogar,
con novedades que llegan semanalmente.
Varied selection of household linen and accessories,
with novelties that arrive weekly.
B Rúa de República de El Salvador, 23 mc1-3a
b 981 599 896
U 10.00 - 20.30 h
v
Máis estabelecementos de decoración na sección
de grandes superficies comerciais (páx. 34) e
tamén no directorio de comercios do municipio de
Santiago de Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos de decoración en la sección
de grandes superficies comerciales (pág. 34) y
también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales.
More decoration establishments in the hypermarkets section (p. 34) and also in the general directory of shops in municipal district of Santiago de
Compostela on last pages.
D+34
107
Tendas gourmet_Tiendas gourmet_Gourmet shops
Comida preparada, unha caixa de bombóns composteláns, unha torta de Santiago, un delicioso
queixo galego… os aclamados produtos galegos son inmellorábeis e moi populares obxectos de regalo, e as tendas de Santiago de Compostela están moi afeitas a empaquetar estes manxares incluso para resistir longas viaxes.
Comida preparada, una caja de bombones compostelanos, una tarta de Santiago, un delicioso
queso gallego… los aclamados productos gallegos son inmejorables y muy populares objetos de regalo, y las tiendas de Santiago de Compostela están muy acostumbradas a empaquetar estos manjares incluso para resistir largos viajes.
Prepared food, a box of Compostela chocolates, a Santiago cake, a delicious Galician cheese... Galicia’s renowned products are unbeatable and very popular gifts. Also, Santiago de Compostela’s shops
are well accustomed to packing these delicacies, so that they can resist the longest of journeys.
108
Tendas gourmet_Tiendas gourmet_Gourmet shops
A COLLEITA
Produtos artesáns de orixe galega: amendoados, empanada de millo de Noia, etc.
Productos artesanos de origen gallego: almendrados,
empanada de maíz de Noia, etc.
Traditional Galician products: almond biscuits, cornflower pies from Noia, etc.
B Rúa de San Pedro, 7 me3-3a
b 981 573 212
U 9.45 - 14.45 | 17.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.45 - 15.00 h
ALMIREZ
www.cateringalmirez.com
Especialistas en petiscos e comidas para levar. Produtos gourmet.
Especialistas en pinchos y comidas para llevar. Productos gourmet.
Specialists in snacks and meals for taking away. Gourmet products.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 34 mc1-3b
b 981 565 099
U 10.00 - 15.00 | 17.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 15.00 | 17.30 - 21.00 h
v
A TROIA
www.atroia.com
Pan artesán, galletas, pastas e tortas caseiras. Imposíbel comer só unha.
Pan artesano, galletas, pastas y tartas caseras. Imposible comer solo una.
Hand-baked bread, biscuits, pastries and homemade
cakes. Impossible to eat just one.
B Rúa da Troia, 8 me1-2c
b 981 587 159
U 10.00 - 15.30 |17.30 - 21.00 h
CASA MORA
As famosas Bágoas de Compostela, exquisitos bombóns, ou calquera outro doce típico acompañado
dunha cunca de café... todo está saboroso neste lugar
de referencia dende hai moitos anos.
Las famosas Bágoas de Compostela, exquisitos bombones, o cualquier otro dulce típico acompañado de
una taza de café... todo está sabroso en este lugar de
referencia desde hace muchos años.
The famous “Bágoas de Compostela,” delicious
chocolates, or any other typical cake, accompanied by
a cup of coffee... everything is finger-linking good in
this renowned establishment.
B Rúa do Vilar, 50 md1-3a
b 981 565 724
U 10.00 - 21.30 h
v
CATERING CARLÍN
www.cateringcarlin.com
Menús caseiros con produtos de tempada e sobremesas tan deliciosas coma feitas na casa.
Menús caseros con productos de temporada y postres
tan deliciosos como hechos en casa.
Homemade menus featuring seasonal products and
delicious desserts.
B Rúa dos Bautizados, 8 mc3-3a
b 981 564 227
B Rúa do Mestre Mateo, s/n mB1
b 981 534 554
U 10.00 - 23.00 h
v
v
D+34
109
CHOCOLAT FACTORY
www.chocolatfactory.com
Chocolate, chocolate e nada máis que chocolate de
todas as formas e tamaños posíbeis.
Chocolate, chocolate y nada más que chocolate de
todas las formas y tamaños posibles.
Chocolate, chocolate and nothing but chocolate, in all
possible shapes and sizes.
B Praza do Toural, 10 mc3-3a
b 981 563 871
U 10.00 - 15.00 |16.00 - 22.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 22.00 h
Do_Do_Sun: 11.00 - 15.00 | 17.00 - 21.00 h
v
EL CORAL
Sobremesas de produción artesanal, cunha materia
prima excelente. Visita obrigada.
Postres de producción artesanal, con una materia
prima excelente. Visita obligada.
Hand-baked desserts made with top-quality ingredients. Not to be missed.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 32 mc1-3b
b 981 562 010
U 9.30 - 14.30 | 16.30 - 21.00 h
Do_Do_Sun: 9.30 - 15.00 | 17.00 - 20.30 h
v
ENXEBRE
Queixos, augardentes, tortas e pan.
Quesos, aguardientes, tartas y pan.
Cheese, eau-de-vie, cakes and bread.
B Rúa da Acibechería, 17 me1-2c
b 981 563 131
U 10.30 - 14.30 | 17.00 - 20.30 h
Do_Do_Sun: 11.30 - 14.30 h
FILANDÓN
Viños, augardentes, queixos, embutidos.
Vinos, aguardientes, quesos, embutidos.
Wine, eau-de-vie, cheese, cold meats.
B Rúa da Acibechería, 6 me1-2c
b 981 572 738
U 11.00 - 14.00 | 19.30 - 1.00 h
Do_Do_Sun: 11.00 - 14.00 h
v
LA CASA DE LOS QUESOS
Visita imprescindíbel. Excelente selección de queixos
galegos e embutidos caseiros.
Visita imprescindible. Excelente selección de quesos
gallegos y embutidos caseros.
Not to be missed. Excellent selection of Galician
cheeses and homemade cold meats.
B Rúa dos Bautizados, 10 mc3-3a
b 981 585 085
U 10.15 - 14.00 | 16.45 - 20.30 h
v
MANXARES DE GALICIA
Viño, augardentes, tortas, lambetadas.
Vino, aguardientes, tartas, dulces.
Wine, eau-de-vie, cakes, sweets.
B Rúa do Franco, 25 md1-2c
b 626 993 426
U 9.00 - 21.30 h
Do_Do_Sun: 19.00 - 21.30 h
v
Tendas gourmet_Tiendas gourmet_Gourmet shops
ORO DE ALMAZARAS
Boutique do aceite, onde atopará toda clase de variedades do ben chamado ouro líquido.
Boutique del aceite, donde encontrará toda clase de
variedades del bien llamado oro líquido.
Oil boutique where you will find all kinds of varieties
of the so-called liquid gold.
B Rúa de Ramón Cabanillas, 2 mb3-2c
b 881 959 928
U 9.30 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h
v
VALLADARES
A mellor selección de viños de Santiago nun ultramarinos tradicional.
La mejor selección de vinos de Santiago en un ultramarinos tradicional.
Santiago’s best selection of wines in a traditional grocer’s shop.
B Rúa da República de El Salvador, 14 mc1-3b
b 981 591 553
U 9.30 - 14.30 | 17.30 - 21.30 h
Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.30 | 18.00 - 21.00 h
v
TEA SHOP
www.teashop.es
Tés, infusións, complementos e agasallos. Degustacións.
Tés, infusiones, complementos y regalos. Degustaciones.
Teas, infusions, accessories and gifts. Tastings.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 28 mc1-3b
b 981 935 218
U 10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h
v
ULTRAMARINOS CARRO
Selección de augardentes e licores, viños e produtos
galegos.
Selección de aguardientes y licores, vinos y productos
gallegos.
Selection of eau-de-vies and liqueurs, wines and Galician products.
B Cantón do Toural, 6 md1-3a
b 981 580 836
U 10.00 - 14.00 | 16.00 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 16.00 - 21.00 h
v
ULTRAMARINOS CEPEDA
Ultramarinos dos de sempre, con produtos de primeira, incluídos os galegos de toda a vida.
Ultramarinos de los de siempre, con productos de primera, incluidos los gallegos de toda la vida.
Traditional grocer’s shop with top-quality products, including typical Galician ones.
B Praza de Cervantes, 9 me1-2c
b 981 581 017
U 9.00 - 14.30 | 16.30 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.00 - 15.00 | 17.00 - 21.00 h
VIÑOTECA O’BEIRO
www.obeiro.es
Selección de viños galegos e españois, queixos, embutidos e outros produtos galegos.
Selección de vinos gallegos y españoles, quesos, embutidos y otros productos gallegos.
Selection of Galician and Spanish wines, cheeses, cold
meats and other Galician products.
B Rúa da Raíña, 13 md2-2c
b 981 581 370
U 11.00 - 1.00 h
Do_Do_Sun: 11.00 – 14.00 h
v
XOCOATEL
Todo tipo de pequenas xoias para o padal feitas de
chocolate. Aluguer de fonte de chocolate.
Todo tipo de pequeñas joyas para el paladar hechas
de chocolate. Alquiler de fuente de chocolate.
All kinds of small chocolate gems for the palate.
Chocolate fountain rental.
B Avenida de Rosalía de Castro, 3 mc1-2c
b 881 972 365
U 10.30 - 14.30 | 17.00 - 21.00 h
Do_Do_Sun: 11.00 - 14.30 h
v
Máis estabelecementos de produtos gourmet no
directorio de comercios do municipio de Santiago
de Compostela en páxinas finais
Más establecimientos de productos gourmet en el
directorio de comercios del municipio de Santiago
de Compostela en páginas finales.
More gourmet establishments in the general directory of shops in municipal district of Santiago de
Compostela on last pages.
D+34
111
Centros de beleza, perrucarías e spas_Centros de
belleza, peluquerías y spas_Beauty parlours,
hairdresser’s and spas
Despois dunha intensa xornada de compras o mellor e unha masaxe relaxante, e quizais tamén
un tratamento de beleza con sesión de perrucaría
Tras una intensa jornada de compras lo mejor es un masaje relajante, y quizás también un tratamiento de belleza con sesión de peluquería.
After a long day’s shopping, the best thing is a relaxing massage and perhaps also some beauty
treatment, including a hairdressing session.
112
Centros de beleza, perrucarías e spas_Centros de belleza, peluquerías y spas_Beauty parlours, hairdresser’s and spas
CEBADO
www.cebado.es
Perrucaría e estética.
Peluquería y estética.
Hairdressing and beauty treatment.
B Rúa da República de El Salvador, 3 mc2-3b
b 981 590 135
U 9.30 - 20.30 h
B Rúa do Cardeal Payá, 6 md2-3b
b 981 583 703
U 9.30 - 19.30 h
v
DULCE CALVO
www.perfumeriadulcecalvo.com
Tratamentos faciais, corporais, masaxes con chocolate,
pedras volcánicas, aceites esenciais. Manicura e pedicura.
Tratamientos faciales, corporales, masajes con chocolate, piedras volcánicas, aceites esenciales. Manicura y
pedicura.
Face and body treatments, massages with chocolate,
volcanic stones, essential oils. Manicure and pedicure.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 38 mc1-3b
b 981 954 031
U 10.30 - 20.30 h
v
D+34
113
LA FEMME
Centro de beleza e medicina estética. Tratamentos de
beleza e estética.
Centro de belleza y medicina estética. Tratamientos de
belleza y estética.
Beauty parlour featuring cosmetic medicine. Beauty
and cosmetic treatments.
B Rúa da República de El Salvador, 23 mc1-3a
b 981 594 026
U 10.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h
MAIKA RIZO’S
Perrucaría e estética.
Peluquería y estética.
Hairdressing and beauty treatment.
B Rúa de San Pedro de Mezonzo, 6 mb3-3a
b 981 599 567
U 10.00 - 20.00 h
B Centro Comercial Compostela mß5
b 981 523 926
U 10.00 - 22.00 h
v
v
MAESSE
Masaxes descontracturantes, tratamentos con algas e
barros. Manicura e pedicura.
Masajes descontracturantes, tratamientos con algas y
barros. Manicura y pedicura.
Anti-contraction massages, algae and mud treatments.
Manicure and pedicure.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 12-14 (local 4) mc2-3a
b 981 935 385
U 10.00 - 20.30 h
Sábado cita previa_Saturday by appointment
v
114
OCÉANO-SPA
Circuíto termal, masaxes e tratamentos de beleza.
Circuito termal, masajes y tratamientos de belleza.
Thermal circuit, massages and beauty treatments.
B Rúa de Fernando III O Santo, 12 mb3-3b
b 981 591 883
U 10.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h
Do_Do_Sun: 10.00 - 14.00 h
v
Centros de beleza, perrucarías e spas_Centros de belleza, peluquerías y spas_Beauty parlours, hairdresser’s and spas
SAÚDE E BELEZA
www.saudeebeleza.com
Tratamentos de estética e masaxes relaxantes e adelgazantes.
Tratamientos de estética y masajes relajantes y adegazantes.
Beauty treatments as well as relaxing and slimming
massages.
B Avenida de Rosalía de Castro, 1 - 1ºB mc1-2c
b 981 590 782
U 10.30 - 20.30 h
Sábados pechado_Sábados cerrado_Closed Saturday
ZAMUZ
www.zamuz.es
Perrucaría e estética.
Peluquería y estética.
Hairdressing and beauty treatment.
B Rúa da República Arxentina, 13 mb3-3b
b 981 597 855
U 10.00 - 20.30 h
v
v
SPA SALUD, BELLEZA Y AGUA
Circuíto termal e masaxes con chocolate, pedras volcánicas, shiatsu, etc.
Circuito termal y masajes con chocolate, piedras volcánicas, shiatsu, etc.
Thermal circuit and massages with chocolate, volcanic
stones, shiatsu, etc.
B Centro Comercial Área Central, 1ª planta mG4
b 981 934 848
U 10.00 - 22.00 h
v
Máis centros de estética e perrucarías no directorio
xeral de comercios do municipio de Santiago de
Compostela en páxinas finais.
Más centros de estética y peluquerías en el directorio de comercios del municipio de Santiago de
Compostela en páginas finales.
More beauty parlours and hairdresser’s in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.
D+34
115
Farmacias 24 horas_Farmacias 24 horas_24hour chemist’s
Medicamentos para unha urxencia, unha crema hidratante, dentífrico... sempre é bo ter a
man unha farmacia.
Medicamentos para una urgencia, una crema hidratante, dentífrico... siempre es bueno
tener a mano una farmacia.
Medicine for an emergency, a moisturising cream, toothpaste… it is always good to have
a chemist’s at hand.
116
Farmacias 24 horas_Farmacias 24 horas_24-hour chemist’s
FARMACIA BESCANSA
BPraza do Toural, 11 mc3-3a
b 981 585 940
v
FARMACIA CUTRÍN PRIETO
B Rúa de Frei Rosendo Salvado, 18 mb3-2c
b 981 599 702
v
FARMACIA PANISSE
B Rúa de Madrid, 12 mG4
b 981 583 156
v
FARMACIA VÁZQUEZ SUÁREZ
B Rúa da República Arxentina, 43 mb2-3a
b 981 592 172
v
Máis farmacias no directorio xeral de comercios do
municipio de Santiago de Compostela en páxinas
finais.
Más farmacias en el directorio de comercios del
municipio de Santiago de Compostela en páginas
finales.
More chemist’s in the general directory of shops in
municipal district of Santiago de Compostela on
last pages.
D+34
117
Compras singulares_Compras singulares_Unique shopping
Produtos singulares: dende camisetas con motivos galegos, ata materiais de belas artes ou artigos de broma.
Productos singulares: desde camisetas con motivos gallegos, hasta materiales de bellas artes o artículos de
broma.
Unique products: from t-shirts featuring Galician motifs to fine-art material or joke items.
118
Compras singulares_Compras singulares_Unique shopping
ASTERIX
Unha tenda imprescindíbel e con artigos xeniais de
broma.
Una tienda imprescindible y con artículos geniales de
broma.
A not-to-be-missed shop featuring great joke items.
B Rúa do Doutor Teixeiro, 22 mc1-3b
b 981 564 506
U 9.45 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
v
COMO PEZ EN EL AGUA
www.comopezenelagua.com
Camisetas pintadas, pezas de esmalte, de prata, de
feltro, etc. feitas a man.
Camisetas pintadas, piezas de esmalte, de plata, de
fieltro, etc. hechas a mano.
Painted t-shirts, hand-made enamel, silver, felt... items.
B Rúa de San Pedro, 79 me3-3b
b 981 575 147
U 10.15 - 13.45 | 17.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 h
v
A REIXA TENDA
www.areixa.com
Artigos, incluída roupa, relacionados coa cultura dos
anos 60. Música, fotografía, libros e cómics.
Artículos, incluida ropa, relacionados con la cultura de
los años 60. Música, fotografía, libros y cómics.
Articles, including clothes, related to 1960s culture.
Music, photographs, books and comics.
B Praza de Mazarelos, 9 md2-3b
b 981 575 138
U 11.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
ISLA MALABAR
www.islamalabar.com
Malabares e xoguetes de artesanía.
Malabares y juguetes de artesanía.
Juggling sets and traditional toys.
B Rúa de San Pedro, 67 me3-3b
b 981 040 685
U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 h
v
v
D+34
119
OCARINAS PAPAROLO
www.ocarinapaparolo.com
Ocarinas e asubíos son pequenos instrumentos artesanais de arxila, de fácil aprendizaxe e peso e tamaño
reducidos, empregados na música «celta» galega e
moi decorativos.
Ocarinas y silbatos son pequeños instrumentos artesanales de arcilla, de fácil aprendizaje y peso y tamaño
reducidos, empleados en la música «celta» gallega y
muy decorativos.
Ocarinas and whistles are small traditional clay instruments, which are easy to master, with a convenient
small size and light weight. These highly decorative
items are used in Galicia’s “Celtic” music.
B Rúa de San Miguel dos Agros, 5 me1-2c
b 981 819 455
U 11.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 h
v
PETRONIO
Materiais de belas artes.
Materiales de bellas artes.
Fine-art materials.
B Rúa de San Pedro, 30 me3-3b
b 981 572 622
U 10.00 - 14.00 | 17.30 - 21.00 h
v
Máis compras singulares na sección de compras
tradicionais galegas, en páx. 82 e tamén no directorio de comercios do municipio de Santiago de
Compostela en páxinas finais.
Más compras singulares en la sección de compras
tradicionales gallegas, en pag. 82 y también en el
directorio de comercios del municipio de Santiago
de Compostela en páginas finales.
More unique shopping in the traditional Galician
shopping section, on p. 82, and in the general directory of shops in municipal district of Santiago
de Compostela on last pages.
120
REI ZENTOLO
www.reizentolo.com
Camisetas baseadas en motivos galegos e frases con
retranca.
Camisetas basadas en motivos gallegos y frases con
retranca.
T-shirts featuring Galician motifs and funny phrases.
B Rúa de Santiago de Chile, 4 mb3-2c
b 881 939 975
U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
UNITENDA
www.unitenda.com
Produtos da Universidade de Santiago de Compostela.
Productos de la Universidad de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela University products.
B Rúa de Xelmírez, 2 md2-2c
b 981 555 268
U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
v
Compras singulares_Compras singulares_Unique shopping
Regalar arte By Galicia_Regalar arte By
Galicia_By Galicia art for gifts
Santiago ten preto de 20 galerías de arte, con obras
(escultura, pintura, fotografías, etc.) para todos os
gustos, entre as que destacan as dos artistas galegos
e composteláns, e gran variedade de prezos. Ademais,
moitas venden tamén libros e catálogos, que son boas
opcións para regalar.
Por outra banda, sempre está a opción de dirixirse
directamente aos talleres dos artistas locais, onde se
poden atopar pezas a moi bo prezo, co valor engadido
de ter ademais o contacto directo cos creadores da
cidade.
Santiago tiene cerca de 20 galerías de arte, con obras
(escultura, pintura, fotografías, etc.) para todos los
gustos entre las que destacan las de los artistas gallegos y compostelanos, y gran variedad de precios. Además, muchas venden también libros y catálogos, que
son buenas opciones para regalar.
Por otra parte, siempre está la opción de dirigirse directamente a los talleres de los artistas locales, donde
se pueden encontrar piezas a muy buen precio, con el
valor añadido de tener además el contacto directo con
los creadores de la ciudad.
Santiago has close to 20 art galleries, with works
(sculpture, painting, photography, etc) for all tastes
and budgets, among which those by Galician and
Compostela artists stand out. Moreover, many also sell
books and catalogues, which are a good choice for
gifs.
On the other hand, there is always the option of going
directly to local studios, where you will find reasonably
priced works, with the added value of enjoying firsthand contact with the city’s artists.
Máis información sobre galerías de arte en páx. 151 e sobre obradoiros de artistas en:
Más información sobre galerias de arte en pág. 151 y sobre talleres de artistas en:
More information about art galleries on p. 151and abaut artist´s studios at:
www.SantiagoTurismo.com
D+34
121
Telefonía móbil e informática_Telefonía móvil e
informática_Mobile telephony and computers
Materiais e equipamentos de telefonía, electrónica, informática e audiovisuais.
Materiales y equipamiento de telefonía, electrónica, informática y audiovisuales.
Telephony, electronic, computer and audiovisual material and equipment.
122
Telefonía móbil e informática_Telefonía móvil e informática_Mobile telephony and computers
A.D.M. COMUNICACIONES
Equipamentos de telefonía móbil. Distribuidor Movistar (1485)
Equipamiento de telefonía móvil. Distribuidor Movistar
(1485)
Mobile telephony equipment. Movistar (1485) agent.
B Avenida do Cruceiro da Coruña, 18-20
(Fóra mapa_Fuera mapa_Off map)
b 981 552 450
Equipamentos de telefonía móbil e material de informática.
Equipamiento de telefonía móvil y material de informática.
Mobile telephony and computer equipment.
U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h
B Rúa da República de El Salvador, 8 mc1-3b
b 981 554 327
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 1 mc2-3a
b 981 554 353
B Praza do Toural, 1 mc3-3a
b 981 577 698
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h
B Centro Comercial Área Central. Local 16 mG4
b 981 554 004
U 10.00 - 15.00 | 16.00 - 22.00 h
COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO
Material e artículos de telefonía, electrónica e informática.
Material y artículos de telefonía, electrónica e informática.
Telephony, electronic and computer equipment and
items.
B Rúa do Hórreo, 94 mc1-3c
b 981 561 346
U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h
v
COMM CENTER OTERO
Equipamentos de telefonía móbil.
Equipamiento de telefonía móvil.
Mobile telephony equipment.
B Rúa de Santiago del Estero, 7 mb3-2c
b 981 553 520
U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 13.30 h
v
v
D+34
123
CORREDOIRA CAR AUDIO
Equipamentos de telefonía móbil. Distribuidor Vodafone (1444).
Equipamiento de telefonía móvil. Distribuidor Vodafone (1444).
Mobile telephony equipment. Vodafone (1444) agent.
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 12-14. Local 8 mc2-3a
b 981 59 24 80
U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 13.30 h
v
DIGA SANTIAGO
Equipamentos de telefonía móbil. Distribuidor Orange
(1474)
Equipamiento de telefonía móvil. Distribuidor Orange
(1474)
Mobile telephony equipment. Orange (1474) agent.
B Centro Comercial Área Central. Local 17D mG4
b 981 554 362
U 10.00 - 22.00 h
v
DUATEL
Equipamentos de telefonía móbil.
Distribuidor Orange (1474).
Equipamiento de telefonía móvil.
Distribuidor Orange (1474).
Mobile telephony equipment.
Orange (1474) agent.
B Rúa da República de El Salvador, 10 mc1-3b
b 981 570 821
B Avenida de Romero Donallo, 1 mb3-2b
b 981 593 498
B Rúa das Casas Reais, 9 me2-3a
b 881 031 422
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 – 14.00 h
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 10 mc2-3a
b 981 553 024
B Praza Roxa,1 mc1-3a
b 981 593 515
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.30 – 14.00 h | 16.30 - 20.30 h
v
ELECTROTEL 2000
Equipamentos de telefonía móbil.
Equipamiento de telefonía móvil.
Mobile telephony equipment.
B Rua de San Roque, 15 me3-2b
b 981 062 889
U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 9.30 – 14.00 h h
v
124
Telefonía móbil e informática_Telefonía móvil e informática_Mobile telephony and computers
ENTERCOM
www.entercom.es
Venda de produtos informáticos e de telefonía. Instalacións e mantemento. Distribuidor Telefónica e Movistar (1485).
Venta de productos informáticos y de telefonía. Instalaciones y mantenimiento. Distribuidor Telefónica e
Movistar (1485).
Sale of computer and telephony products. Installation
and maintenance. Telefónica and Movistar (1485)
agent.
B Avenida de San Lázaro, 81 mH5
b 981 519 051
U 9.00 - 14.00 | 16.00 - 19.30 h
Sa pechado_Sa cerrado_Closed Sat
v
MERCATRÓNICA
Material de electrónica.
Material de electrónica.
Electronic material.
B Avenida de Vilagarcía, 31 mb3-2c
b 981 577 025
U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h
v
MOVICELL
Equipamentos de telefonía móbil. Distribuidor Movistar (1485).
Equipamiento de telefonía móvil. Distribuidor Movistar
(1485).
Mobile telephony equipment. Movistar (1485) agent.
B Praza do Doutor Puente Castro, 5 mc1-3b
b 981 552 277
B Rúa da República de El Salvador, 30 mc1-3a
b 981 553 053
U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h
v
PC CITY
www.pccity.es
Material de informática, audiovisuais e telefonía.
Material de informática, audiovisuales y telefonía.
Computer, audiovisual and telephony equipment.
B Rúa da República Arxentina, 2 mc1-3c
b 902 100 302
U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h
v
REDCOM
Equipamentos de telefonía móbil. Distribuidor Vodafone (1444).
Equipamiento de telefonía móvil. Distribuidor Vodafone (1444).
Mobile telephony equipment. Vodafone (1444) agent.
B Rúa de Laverde Ruiz, 2 mc2-3c
b 981 576 576
U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h
v
RICARTEL
Equipamentos de telefonía móbil.
Equipamiento de telefonía móvil.
Mobile telephony equipment.
B Avenida de Rosalía de Castro, 46 mb3-2b
b 981 595 990
U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h
Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h
v
Máis estabelecementos de telefonía e informática
no directorio xeral de comercios do municipio de
Santiago de Compostela en páxinas finais.
Más establecimientos de telefonía e informática en
el directorio general de comercios del municipio de
Santiago de Compostela en páginas finales.
More telephony and computer establishments in
the general directory of shops in municipal district
of Santiago de Compostela on last pages.
D+34
125
Tendas 24 h_Tiendas 24 h_24-hour shops
126
Tendas 24 h_Tiendas 24 h_24-hour shops
DE NOCHE
Alimentación, produtos de limpeza e de hixiene, pan
fresco, licores e tabaco, prensa, agasallos, máquina de
café, bocadillos.
Alimentación, productos de limpieza y de higiene, pan
fresco, licores y tabaco, prensa, regalos, máquina de
café, bocadillos.
Food, cleaning and personal-hygiene products, fresh
bread, alcohol and tobacco, newspapers, gifts, coffee
machine, sandwiches.
B Rúa de Fernando III O Santo, 13 mb3-3b
b 981 592 954
U 24 h
v
H24
Alimentación, bocadillos, froita e verdura frescas,
tenda de lambetadas.
Alimentación, bocadillos, fruta y verdura frescas,
tienda de golosinas.
Food, sandwiches, fresh fruit and vegetables, sweets.
B Rúa de Ramón Cabanillas, 16 mb3-3a
U 24 h
OPEN ALGALIA
Alimentación, pan fresco, produtos para celíacos, produtos dietéticos e integrais.
Alimentación, pan fresco, productos para celíacos, productos dietéticos e integrales.
Food, fresh bread, products for celiacs, slimming and
wholegrain products.
B Rúa da Algalia de Arriba me2-2c
U 10.00 - 2.00 h
OPENCOR
Alimentación, pan fresco, prensa, perfumaría, drogaría,
agasallos, libraría, revelado de fotos.
Alimentación, pan fresco, prensa, perfumería, droguería, regalos, librería, revelado de fotos.
Food, fresh bread, newspapers, perfumery, household
goods, gifts, books, film developing.
B Rúa da Rapa da Folla, 2 mc1-2c
b 981.593 617
U 8.00 - 2.00 h
RK2
Alimentación, produtos de limpeza e de hixiene,
prensa, máquina de café, bocadillos.
Alimentación, productos de limpieza y de higiene,
prensa, máquina de café, bocadillos.
Food, cleaning and personal-hygiene products, newspapers, coffee machine, sandwiches.
B Rúa da República Arxentina, 42 mb3-3a
b 981 593 329
U 24 h
v
SUPERMERCADO EL DUBRÉS
Supermercado, carnizaría, adega, bar, comidas preparadas.
Supermercado, carnicería, bodega, bar, comidas preparadas.
Supermarket, butcher’s, wine store, bar, prepared
meals.
B Rúa da Acibechería, 8 me1-2c
b 981 584 304
U 10.00 – 21.00 h
Do e festivos_Do y festivos_Sun and public holidays:
10.00 – 14.00 h
v
TAHONA
Panadaría, lácteos, refrescos.
Panadería, lácteos, refrescos.
Bread, dairy products, soft drinks.
B Rúa das Casas Reais, 42 me2-3a
b 981 581 661
U 7.00 - 16.15 | 20.00 - 22.00 h
Do_Do_Sun: 7.00 - 14.30 h
Festivos_Festivos_Public holidays: 7.00 - 16.15 |
20.00 - 22.00 h
v
D+34
127
Selección de tendas. Índice alfabético
Selección de tiendas. Índice alfabético
Selection of shops. Alphabetic index
A
A COLLEITA. Gourmet. Produtos artesáns galegos_Gourmet. Productos artesanos gallegos_Gourmet. Traditional Galician products.
ACTUALITY. Perfumarías_Perfumerías_Perfumeries
A.D.M. COMUNICACIONES. Telefonía móbil e informática_Telefonía móvil e informática_Mobile telephony and computers
ADOLFO DOMÍNGUEZ. Moda By Galicia. Moda home e muller_Moda By Galicia. Moda hombre y mujer
_By Galicia fashion. Men’s and women’s fashion
ADOLFO DOMÍNGUEZ-U. Moda By Galicia. Sport home e muller_Moda By Galicia. Sport hombre y mujer
_By Galicia fashion. Men’s and women’s casual wear
AENEA. Libraría_Librería_Book shop
ALDÁN. Decoración_Decoración_Decoration
ALIZÉE. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion
ALMIREZ. Gourmet. Catering_Gourmet. Catering_Gourmet. Catering
AMBOA. Xoiaría_Joyería_Jeweller’s
AMICHI. Franquía. Moda muller_Franquicia. Moda mujer_Franchise. Women’s fashion
A MOUGA. Complementos_Complementos_Accessories
A MOUGA Traxes tradicionais galegos. Artesanía_Trajes tradicionales gallegos. Artesanía_Traditional Galician costumes. Crafts
ANDRÓMENAS. Decoración_Decoración_Decoration
ANTONIO ÓPTICA. Óptica_Óptica_Optician’s
ANTONIO PERNAS. Moda By Galicia. Moda muller_Moda By Galicia. Moda mujer_By Galicia fashion. Women’s fashion
A RABEADA. Artesanía_Artesanía_Crafts
A REIXA TENDA. Artigos da cultura dos 60_Artículos de la cultura de los 60_1960s-culture articles
ARMERÍA TORIBIO. Deportes. Caza e pesca. Armas_Deportes. Caza y pesca. Armas_Sports. Hunting and fishing. Gunsmith’s
ÁRTICO. Quiosco. Prensa internacional_Quiosco. Prensa internacional_Kiosk. International newspapers
ARTIMAÑA. Decoración_Decoración_Decoration
ASTHOR. Decoración_Decoración_Decoration
ASTERIX. Artigos de broma_Artículos de broma_Joke items
A TROIA. Gourmet. Pan e doces artesáns_Gourmet. Pan y dulces artesanos_Gourmet. Hand-baked bread and cakes
109
87
123
BABILONIA. Decoración_Decoración_Decoration
BANELA. Lenzaría_Lencería_Lingerie
BARAKA JOYAS. Xoiaría_Joyería_Jeweller’s
BARQUILLO. Moda de muller_Moda mujer_Women’s fashion
BÁSICA MOBILIARIO. Decoración_Decoración_Decoration
BAZAR DE VILLAR. Xoguetes_Juguetes_Toys
BEAUTY CUBE. Perfumaría_Perfumería_Perfumery
BENETTON. Franquía. Moda infantil_Franquicia. Moda infantil_Franchise. Children’s fashion
BENETTON. Franquía. Moda xuvenil_Franquicia. Moda juvenil_Franchise. Young fashion
BERMEJO. Perfumaría_Perfumería_Perfumery
BERSHKA. Moda By Galicia. Moda xuvenil_Moda By Galicia. Moda juvenil_By Galicia fashion. Young fashion
BERTHA HOGAR. Decoración_Decoración_Decoration
BIMBA&LOLA. Moda By Galicia. Complementos_Moda By Galicia. Complementos_By Galicia fashion. Accessories
BLANCO. Moda xuvenil_Moda juvenil_Young fashion
BO CONCEPT. Decoración_Decoración_Decoration
BOLILLOS. Artesanía. Encaixes_Artesanía. Encajes_Crafts. Lacework
BULIDEIRA. Traxes tradicionais galegos_Trajes tradicionales gallegos_Traditional Galician costumes
105
65
91
55
105
95
87
51
52
87
45
105
46
52
106
84
84
45
45
97
105
55
109
91
55
73
83
105
77
45
83
119
79
101
105
105
119
109
B
128
C
CALZEDONIA. Franquía. Lenzaría_Franquicia. Lencería_Franchise. Lingerie
65
CANTIGAS. Papelaría_Papelería_Stationer’s
97
CARAMELO JEANS. Moda By Galicia. Sport home e muller_Moda By Galicia. Sport hombre y mujer
46
_By Galicia fashion. Men’s and women’s casual wear
CASA. Franquía. Decoración_Franquicia. Decoración_Franchise. Decorations
106
CASA MORA. Gourmet. Doces e cafés_Gourmet. Dulces y cafés_Gourmet. Cakes and coffee
109
CATERING CARLÍN. Gourmet. Catering_Gourmet. Catering_Gourmet. Catering
109
113
CEBADO. Franquía. Perrucaría e estética_Franquicia. Peluquería y estética_Franchise. Hairdressing and beauty treatment
CENTRO DEPORTIVO. Deportes. Roupa e material deportivo_Deportes. Ropa y material deportivo_Sports. Sportswear and equipment 79
98
CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. Libraría_Librería_Book shop
CERNE. Decoración_Decoración_Decoration
106
CHAROL. Moda de muller_Moda mujer_Women’s fashion
55
CHEIS. Complementos_Complementos_Accessories
73
CHOCOLATE. Moda infantil_Moda infantil_Children’s fashion
51
CHOCOLAT FACTORY. Gourmet. Chocolate_Gourmet. Chocolate_Gourmet. Chocolate
110
COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO. Telefonía, electrónica_Telefonía, electrónica_Telephony, electronics
123
COMM CENTER OTERO. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony
123
COMO PEZ EN EL AGUA. Artesanía pintada a man_Artesanía pintada a mano_Hand-painted crafts
119
CONFECCIONES RIANDE. Moda home_Moda hombre_Men’s fashion
59
CORONEL TAPIOCA. Franquía. Moda de aventura_Franquicia. Moda de aventura_Franchise. Adventure wear
53
CORREDOIRA CAR AUDIO. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony
124
COUCEIRO. Libraría_Librería_Book shop
98
CUPLÉ. Franquía. Calzado_Franquicia. Calzado__Franchise. Footwear
69
CYRA. Moda de muller_Moda mujer_Women’s fashion
55
D
DAYADAY. Complementos_Complementos_Accessories
D-DUE. Moda By Galicia. Moda muller_Moda By Galicia. Moda mujer_By Galicia fashion. Women’s fashion
DÉCIMAS. Deportes. Roupa e material deportivo_Deportes. Ropa y material deportivo_Sports. Sportswear and equipment
DE NOCHE. Alimentación 24 h_Alimentación 24 h_24-hour food
DIGA SANTIAGO. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony
DON ANTONIO. Calzado_Calzado_Footwear
DEPORTES CANEDA. Deportes. Roupa e equipamentos_Deportes. Ropa y equipamientos_Sports. Sportswear and equipment
DORIAN FLORISTAS. Floraría_Floristería_Flower shop
DOSEL. Artesanía. Encaixes_Artesanía. Encajes_Crafts. Lacework
DUATEL. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony
DULCE CALVO. Tratamentos de beleza_Tratamientos de belleza_Beauty treatment
DULCE CALVO. Perfumaría_Perfumería_Perfumery
73
46
80
127
124
69
80
89
84
124
113
87
EBONY. Complementos_Complementos_Accessories
EL CORAL. Gourmet. Sobremesas artesás_Gourmet. Postres artesanos_Gourmet. Hand-baked desserts
ELECTROTEL 2000. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony
EL FILÓN DE ORO. Administración de lotaría_Administraciones de lotería_Lottery outlets
EL ESCONDITE INGLÉS. Moda infantil_Moda infantil_Children’s fashion
ÉLITE. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion
ELSAVADEBODA. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion
EL TUCÁN. Quiosco. Prensa internacional_Quiosco. Prensa internacional_Kiosk. International newspapers
ENCONTROS. Libraría. Guías de viaxe_Librería. Guías de viaje_Book shop. Travel guides
ENJABONARTE. Franquía. Perfumaría. Xabróns_Franquicia. Perfumería. Jabones_Franchise. Perfumery. Soap
ENTERCOM. Informática e telefonía_Informática y telefonía_Computers and telephony
ENXEBRE. Gourmet. Produtos galegos_Gourmet. Productos gallegos_Gourmet. Galician products
ESCOLMA. Lenzaría_Lencería_Lingerie
EUREKA KIDS. Xoguetes_Juguetes_Toys
EVA NOVAIS. Vodas. Traxes noiva_Bodas. Trajes novia_Weddings. Wedding dresses
74
110
124
103
51
55
56
101
98
87
125
110
65
95
67
E
129
F
FARMACIA BESCANSA. Farmacia 24 h_Farmacia 24 h_24-hour chemist’s
FARMACIA CUTRÍN PRIETO. Farmacia 24 h_Farmacia 24 h_24-hour chemist’s
FARMACIA PANISSE. Farmacia 24 h_Farmacia 24 h_24-hour chemist’s
FARMACIA VAZQUEZ SUÁREZ. Farmacia 24 h_Farmacia 24 h_24-hour chemist’s
FARRUTX. Calzado_Calzado_Footwear
FASHION OUTLET. Outlet. Moda home muller_Outlet. Moda hombre y mujer_Outlet. Men’s and women’s fashion
FILANDÓN. Gourmet. Produtos galegos_Gourmet. Productos gallegos_Gourmet. Galician products
FIUNCHO. Floraría_Floristería_Flower shop
FLORENTINO. Moda By Galicia. Moda home_Moda By Galicia. Moda hombre_By Galicia fashion. Men’s fashion
FOLLAS NOVAS. Libraría_Librería_Book shop
FOLLAS VELLAS. Libraría. Segunda man_Librería. Segunda mano_Book shop. Second-hand
117
117
117
117
69
63
110
89
46
99
99
G
GÁBBATA. Calzado_Calzado_Footwear
GARYSOM. Vodas. Traxes noivo_Bodas. Trajes novio_Weddings. Bridegroom wear
GARYSOM. Moda home_Moda hombre_Men’s fashion
GENERAL ÓPTICA. Óptica_Óptica_Optician’s
GIOTTO. Xoiaría_Joyería_Jeweller’s
GOCCO. Franquía. Moda Infantil_Franquicia. Moda Infantil_Franchise. Children’s fashion
GOGA. Moda de muller_Moda mujer_Women’s fashion
GUERRAL. Moda By Galicia. Moda muller_Moda By Galicia. Moda mujer_By Galicia fashion. Women’s fashion
69
67
59
77
91
51
56
46
H
HUGO BOSS. Franquía. Moda muller_Franquicia. Moda mujer_Franchise. Women’s fashion
HUGO BOSS. Franquía. Moda home_Franquicia. Moda hombre_Franchise. Men’s fashion
H24. Alimentación 24 h_Alimentación 24 h_24-hour food
56
59
127
I
IMAGINARIUM. Franquía. Xoguetes_Franquicia. Juguetes_Franchise. Toys
INTERÓPTICAS SANTANA. Óptica_Óptica_Optician’s
INTERSPORT AMANCIO. Deportes. Roupa e material deportivo_Deportes. Ropa y material deportivo
_Sports. Sportswear and equipment
INTIMISSIMI. Lenzaría_Lencería_Lingerie
ISLA MALABAR. Artesanía. Xoguetes_Artesanía. Juguetes_Crafts. Toys
I + SOLUCIONES. Personal shoppers_Personal shoppers_Personal shoppers
95
77
80
65
119
61
JAEL. Xoiaría_Joyería_Jeweller’s
JOYERÍA MALDE. Xoiaría. Prataría_Joyería. Platería_Jeweller’s. Silver articles
JOYERÍA PLATERÍA ALFONSO IGLESIAS. Xoiaría. Prataría_Joyería. Platería_Jeweller’s. Silver articles
JOYERÍA RICARDO. Xoiaría. Acibecharía_Joyería. Azabachería_Jeweller’s. Jet-stone articles
JOYERÍA Y PLATERÍA LADO. Xoiaría. Prataría_Joyería. Platería_Jeweller’s. Silver articles
91
92
92
92
92
J
K
KATUXA PLATERO. Xoiaría_Joyería_Jeweller’s
KIOSKO TORAL. Quiosco. Prensa internacional_Quiosco. Prensa internacional_Kiosk. International newspapers
KOSAS DE KASA. Decoración_Decoración_Decoration
KYDDY’S CLASS. Moda By Galicia. Moda infantil_Moda By Galicia. Moda infantil_By Galicia fashion. Children’s fashion
130
93
101
106
47
L
LA CAJA DE PANDORA. Complementos_Complementos_Accessories
LA CASA DE LOS QUESOS. Gourmet. Produtos galegos_Gourmet. Productos gallegos_Gourmet. Galician products
LA FEMME. Centro de beleza e medicina estética. Spa_Centro de belleza y medicina estética. Spa
_Beauty parlour and cosmetic medicine. Spa
LA GAFA DE ORO. Óptica_Óptica_Optician’s
LACOSTE. Franquía. Moda home_Franquicia. Moda hombre_Franchise. Men’s fashion
LACOSTE. Franquía. Moda muller_Franquicia. Moda mujer_Franchise. Women’s fashion
LA PROVENZA. Decoración_Decoración_Decoration
LA TRASTIENDA DE OLGA. Outlet decoración_Outlet decoración_Decoration outlet
LENCERÍA SYLVIA. Lenzaría_Lencería_Lingerie
LIBRERÍA TORAL. Libraría. Quiosco. Prensa internacional_Librería. Quiosco. Prensa internacional
_Book shop. Kiosk. International press
LILAS. Floraría_Floristería_Flower shop
LOS SASTRECILLOS VALIENTES. Showrooms_Showrooms_Showrooms
LV. Calzado_Calzado_Footwear
74
110
114
77
59
56
106
106
65
101
89
61
70
M
MABE. Moda xuvenil_Moda juvenil_Young fashion
MAESSE. Tratamentos de beleza_Tratamientos de belleza_Beauty treatment
MAIKA RIZO’S. Perrucaría e estética_Peluquería y estética_Hairdressing and beauty treatment
MAITE COMPLEMENTOS. Lenzaría_Lencería_Lingerie
MAMÁ PATA. Moda infantil_Moda infantil_Children’s fashion
MANGO. Franquía. Moda muller_Franquicia. Moda mujer_Franchise. Women’s fashion
MANGO. Franquía. Moda xuvenil_Franquicia. Moda juvenil_Franchise. Young fashion
MANXARES DE GALICIA. Gourmet. Produtos galegos_Gourmet. Productos gallegos_Gourmet. Galician products
MARABILLAS. Decoración. Agasallos_Decoración. Regalos_Decoration. Gifts
MARÍA BREY. Decoración_Decoración_Decoration
MARÍN Y DURÁN. Xoiaría_Joyería_Jeweller’s
MASSIMO DUTTI. Moda By Galicia. Moda home e muller_Moda By Galicia. Moda hombre y mujer
_By Galicia fashion. Men’s and women’s fashion
MATA-MUÁ. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion
MAYER. Xoiaría. Prataría_Joyería. Platería_Jeweller’s. Silver articles
MEDIA LÚA. Artesanía do coiro_Artesanía del cuero_Leatherwork
MENGANITA. Complementos_Complementos_Accessories
MENGANITA. Decoración_Decoración_Decoration
MENGANITA. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion
MERCATRÓNICA. Electrónica_Electrónica_Electronics
MILÁN. Calzado_Calzado_Footwear
MIMOLETT. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion
MOGAMBO. Complementos_Complementos_Accessories
MORENA. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion
MOUGUET. Floraría_Floristería_Flower shop
MOVICELL. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony
MULTIÓPTICAS CASA DE LOS LENTES. Óptica_Óptica_Optician’s
53
114
114
65
51
56
53
110
107
107
93
47
56
93
85
74
107
57
125
70
57
74
57
89
125
77
NANOS. Moda By Galicia. Moda infantil_Moda By Galicia. Moda infantil_By Galicia fashion. Children’s fashion
NECK&NECK. Franquía. Moda infantil_Franquicia. Moda infantil_Franchise. Children’s fashion
NEFTALINA. Moda segunda man_Moda segunda mano_Second-hand fashion
NEOBEL. Franquía. Perfumaría_Franquicia. Perfumería_Franchise. Perfumery
NEW PORT. Moda home_Moda hombre_Men’s fashion
NOVALUX. Óptica_Óptica_Optician’s
NOVIAS SOL. Vodas. Traxes noiva_Bodas. Trajes novia_Weddings. Wedding dresses
Nº 3. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet
47
51
63
87
59
77
67
103
N
131
Nº 6. LA ROMERÍA. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet
Nº 7. CARMEN REY ARGUINDEY. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet
Nº 8. CORTIZO. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet
Nº 9. REINA. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet
Nº 10. PICHITA. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet
Nº 11. COMPOSTELA. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet
Nº 12. REYVA. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet
Nº 13. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet
103
103
103
103
103
103
103
103
OCARINAS PAPAROLO. Ocarinas e asubíos artesanais_Ocarinas y silbatos artesanales_Handcrafted ocarinas and whistles
OCÉANO-SPA. Circuíto termal. Tratamentos de beleza_Circuito termal. Tratamientos de belleza_Thermal circuit. Beauty treatments
OPEN ALGALIA. Alimentación_Alimentación_Food
OPENCOR. Alimentación. Perfumaría. Revelado fotos_Alimentación. Perfumería. Revelado fotos_Food. Perfumery. Film developing
ÓPTICA VAL. Óptica_Óptica_Optician’s
ORO DE ALMAZARAS. Gourmet. Aceite_Gourmet. Aceite_Gourmet. Oil
OYSHO. Moda By Galicia. Lenzaría_Moda By Galicia. Lencería_By Galicia fashion. Lingerie
120
114
127
127
77
111
47
PAPELERÍA COMPOSTELA. Papelaría. Material oficina_Papelería. Material oficina_Stationer’s. Office material
PC CITY. Telefonía, informática e audiovisuais_Telefonía, informática y audiovisuales_Telephony, computers and audiovisuals
PELOUROS. Xoguetes_Juguetes_Toys
PEPA. Complementos_Complementos_Accessories
PÉREZ-LABARTA. Perfumaría_Perfumería_Perfumery
PÉTALOS. Floraría_Floristería_Flower shop
PETRONIO. Materias de belas artes_Materiales de bellas artes_Fine-art material
PIEPAS. Calzado_Calzado_Footwear
PILI CARRERA. Moda By Galicia. Moda infantil_Moda By Galicia. Moda infantil_By Galicia fashion. Children’s fashion
PITEIRA. Complementos_Complementos_Accessories
PITEIRA. Deportes. Roupa e material deportivo_Deportes. Ropa y material deportivo_Sports. Sportswear and equipment
PIMKIE. Franquía. Moda xuvenil_Franquicia. Moda juvenil_Franchise. Young fashion
PÓRTICO BÁSICO. Franquía. Decoración_Franquicia. Decoración_Franchise. Decoration
PRÉNATAL. Franquía. Moda premamá e bebés_Franquicia. Moda premamá y bebés_Franchise. Maternity fashion and babies
PRÊT-Â-COUTURE BELÉN MOSQUERA. Vodas. Traxes noiva_Bodas. Trajes novia_Weddings. Wedding dresses
PULL AND BEAR. Moda By Galicia. Sport home e muller_Moda By Galicia. Sport hombre y mujer
_By Galicia fashion. Men’s and women’s casual wear
PUNTILLAS. Artesanía. Encaixes_Artesanía. Encajes_Crafts. Lacework
PURIFICACIÓN GARCÍA. Moda By Galicia. Moda home e muller_Moda By Galicia. Moda hombre y mujer
_By Galicia fashion. Men’s and women’s fashion
PURIFICACIÓN GARCÍA. Outlet. Moda home e muller_Outlet. Moda hombre y mujer_Outlet. Men’s and women’s fashion
99
125
95
75
87
89
120
71
47
75
80
53
107
51
67
REBECA SENRA. Personal shoppers_Personal shoppers_Personal shoppers
REDCOM. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony
REI ZENTOLO. Camisetas con motivos galegos_Camisetas con motivos gallegos_T-shirts with Galician motifs
RELOJERÍA JOYERÍA FRADE. Xoiaría. Reloxaría_Joyería. Relojería_Jeweller’s. Watchmaker’s
RICARTEL. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony
RICHARD. Calzado_Calzado_Footwear
RK2. Alimentación 24 h_Alimentación 24 h_24-hour food
ROBERTO VERINO. Moda By Galicia. Moda home e muller_Moda By Galicia. Moda hombre y mujer
_By Galicia fashion. Men’s and women’s fashion
ROSA CLARÁ. Vodas. Traxes noiva_Bodas. Trajes novia_Weddings. Wedding dresses
61
125
120
93
125
71
127
O
P
48
85
48
63
R
132
48
67
S
SAN PABLO. Libraría_Librería_Book shop
SARGADELOS. Artesanía. Cerámica_Artesanía. Cerámica_Crafts. Ceramics
SASTRERÍA PEPECILLO. Vodas. Traxes noivo_Bodas. Trajes novio_Weddings. Bridegroom wear
SASTRERÍA PEPECILLO. Moda home_Moda hombre_Men’s fashion
SATURNA. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion
SAÚDE E BELEZA. Tratamentos de beleza_Tratamientos de belleza_Beauty treatments
SEIJAS. Calzado_Calzado_Footwear
SEPHORA. Franquía. Perfumaría_Franquicia. Perfumería_Franchise. Perfumery
SISLEY. Franquía. Moda xuvenil_Franquicia. Moda juvenil_Franchise. Young fashion
SOMBRERERÍA IGLESIAS. Sombreiros_Sombreros_Hats
SPA SALUD, BELLEZA Y AGUA. Circuíto termal. Tratamentos de beleza_Circuito termal. Tratamientos de belleza
_Thermal circuit. Beauty treatments
SPIRAL SURF. Deportes. Roupa e material de surf_Deportes. Ropa y material de surf_Sports. Surfing wear and equipment
STRADIVARIUS. Moda By Galicia. Moda xuvenil_Moda By Galicia. Moda juvenil_By Galicia fashion. Young fashion
SUPERMERCADO EL DUBRÉS. Alimentación_Alimentación_Food
SURF FACTORY. Deportes. Roupa e material de surf_Deportes. Ropa y material de surf_Sports. Surfing wear and equipment
99
85
67
59
57
115
71
87
53
75
115
81
49
127
81
TAHONA. Alimentación. Panadaría. Lácteos_Alimentación. Panadería. Lácteos_Food. Bakery. Dairy products
TEA SHOP. Gourmet. Tés e infusións_Gourmet. Tés e infusiones_Gourmet. Teas and infusions
TETÉ NIÑOS. Moda infantil_Moda infantil_Children’s fashion
TOKONOMA. Decoración_Decoración_Decoration
TOUS. Franquía. Xoiaría_Franquicia. Joyería_Franchise. Jeweller’s
TOXO. Complementos_Complementos_Accessories
TRUCCO. Franquía. Moda muller_Franquicia. Moda mujer_Franchise. Women’s fashion
127
111
51
107
93
75
57
ULTRAMARINOS CARRO. Gourmet. Licores e produtos galegos_Gourmet. Licores y productos gallegos
_Gourmet. Galician liqueurs and products
ULTRAMARINOS CEPEDA. Gourmet. Produtos galegos_Gourmet. Productos gallegos_Gourmet. Galician products
UNDERCOLORS OF BENETTON. Franquía. Lenzaría_Franquicia. Lencería_Franchise. Lingerie
UNITENDA. Produtos da Universidade de Santiago_Productos de la Universidade de Santiago_Univesidade de Santiago products
111
111
65
120
T
U
V
VALLADARES. Gourmet. Especialidade en viños_Gourmet. Especialidad en vinos_Gourmet. Wine specialists
VARONNI. Moda home_Moda hombre_Men’s fashion
VENECIA. Administración de lotería_Administración de lotería_Lottery outlet
VERSALLES. Vodas. Traxes noiva_Bodas. Trajes novia_Weddings. Wedding dresses
VETUSTA. Libraría. Segunda man_Librería. Segunda mano_Book shop. Second-hand
VIDRIO. Moda By Galicia. Moda xuvenil_Moda By Galicia. Moda juvenil_By Galicia fashion. Young fashion
VIÑOTECA O’BEIRO. Gourmet. Viños e produtos galegos_Gourmet. Vinos y productos gallegos
_Gourmet. Galician wines and products
VIVA NOIVOS. Vodas. Traxes noivo_Bodas. Trajes novio_Weddings. Bridegroom wear
111
59
103
67
99
49
111
67
W
WOMEN’ SECRET. Franquía. Lenzaría_Franquicia. Lencería_Franchise. Lingerie
65
X
XOCOATEL. Gourmet. Chocolate_Gourmet. Chocolate_Gourmet. Chocolate
111
ZAMUZ. Perrucaría e estética_Peluquería y estética_Hairdressing and beauty treatment
ZARA. Moda By Galicia. Moda infantil. Moda muller. Moda home_Moda By Galicia. Moda infantil. Moda Mujer.
Moda hombre_By Galicia fashion. Children’s fashion. Women’s fashion. Men’s fashion
ZARA HOME. Decoración_Decoración_Decoration
ZÜRICH SCQ. Moda xuvenil_Moda juvenil_Young fashion
115
Z
49
107
53
133
Asociacións de comerciantes_Asociaciones
de comercantes_Shopkeeper associations
Santiago de Compostela conta con cinco asociacións
de comerciantes, encargadas da promoción dos
comercios asociados. Cada unha ten o seu propio
distintivo presente nun lugar visíbel da entrada de
cada estabelecemento.
Santiago de Compostela cuenta con cinco asociaciones de comerciantes, encargadas de la promoción de
los comercios asociados. Cada una tiene su propio distintivo presente en un lugar visible de la entrada de
cada establecimiento.
Santiago de Compostela has five shopkeeper associations, which are aimed at promoting their associated
shops. Each one has its own sign, placed in a visible
location at the entrance of each shop.
Agrupación de Comerciantes
de Santiago
ACOTÉS
Acotés é unha organización creada en 1987 que integra pequenos e medianos comerciantes de todos os
sectores comerciais de Santiago. O seu principal obxectivo é promover un comercio moderno e profesional, poñendo ao servizo dos seus asociados os medios
precisos para conseguilo.
Acotés es una organización creada en 1987 que integra a pequeños y medianos comerciantes de todos los
sectores comerciales de Santiago. Su principal objetivo
es promover un comercio moderno y profesional, poniendo al servicio de sus asociados los medios necesarios para conseguirlo.
Acotés is an organisation that was set up in 1987 and
encompasses small and medium-sized shops from all
of Santiago’s commercial sectors. Its main objective is
promoting modern and professional business practices, equipping its members with the necessary
means to that end.
@ acot[email protected]
B República de El Salvador, 9 - 3º
15702 Santiago de Compostela
b 981 580 791
U 10.00 – 14.00 | 16.00 – 20.00 h
134
Asociación de Empresarios e
Profesionais Centro Comercial
Aberto
COMPOSTELA MONUMENTAL
www.compostelamonumental.es
Compostela Monumental fundouse no ano 1992.
Agrupa empresarios e profesionais situados na zona
histórica de Santiago. Ten como obxectivo potenciar e
dinamizar a actividade comercial da zona monumental
baixo o sistema de xestión dun centro comercial
aberto.
Compostela Monumental se fundó en el año 1992.
Agrupa a empresarios y profesionales situados en la
zona histórica de Santiago. Tiene como objetivo potenciar y dinamizar la actividad comercial de la zona monumental bajo el sistema de gestión de un centro
comercial abierto.
Compostela Monumental was founded in 1992. It encompasses businesspeople and professionals in Santiago’s old town. It has the objective of promoting and
boosting business activities in the old town, based on
an open shopping centre model.
@
[email protected]
B Rúa do Vilar, 29 - 2º
15704 Santiago de Compostela
b 981 575 919
U 10.00 – 14.00 | 16.00 – 20.00 h
D+34
Fundación Santiago Centro,
Área Comercial
SANTIAGO CENTRO
Santiago Centro naceu no ano 2002 e constituíuse
formalmente como Fundación no 2004. A Xunta de
Galicia considéraa Fundación de Interese Galego
dende o 3 de decembro do 2004. O seu ámbito de
actuación é a totalidade do Ensanche compostelán.
Agrupa distintos estabelecementos situados nesta
zona, case todos do sector do comercio. No ano 2007
ampliouse ao sector hostaleiro. O seu principal
obxectivo é a revitalización social, económica e
cultural da zona potenciando o asociacionismo e a
execución de programas de dinamización comercial.
Santiago Centro nació en el año 2002 y se constituyó
formalmente como Fundación en 2004. La Xunta de
Galicia la considera Fundación de Interés Gallego
desde el 3 de diciembre de 2004. Su ámbito de actuación es la totalidad del Ensanche compostelano.
Agrupa distintos establecimientos situados en esta
zona, casi todos del sector del comercio. En el año
2007 se amplió al sector hostelero. Su principal objetivo es la revitalización social, económica y cultural de
la zona potenciando el asociacionismo y la ejecución
de programas de dinamización comercial.
Santiago Centro started in 2002 and was formally established as a foundation in 2004. It is considered by
the Xunta de Galicia (regional government) as a Foundation of Galician Interest as of December 3, 2004. It
covers all of Compostela’s Ensanche district, encompassing different establishments (almost all from the
commerce sector) located there. In 2007 it was enlarged to include the catering sector. Its main objective is
the social, economic and cultural revitalisation of the
district, promoting association membership and the
implementation of commercial dynamisation
programmes.
@ [email protected]
B Rúa do Xeneral Pardiñas, 12/14 - 1º (local 6)
15701 Santiago de Compostela
b 981 590 106
U 10.00 – 14.00 | 16.30 – 20.30 h
135
Asociación de Comerciantes do
BARRIO DE SAN PEDRO
A asociación de comerciantes do barrio de San Pedro
fundouse no ano 2008. Os seus principais obxectivos
son dinamizar o comercio da zona e promover o barrio
de San Pedro en colaboración coas distintas entidades
e asociacións que hai no barrio.
La asociación de comerciantes del barrio de San Pedro
se fundó en el año 2008. Sus principales objetivos son
dinamizar el comercio de la zona y promover el barrio
de San Pedro en colaboración con las distintas
entidades y asociaciones que hay en el barrio.
This association of shopkeepers was founded in 2008.
Its main objectives are boosting business activities in
the San Pedro neighbourhood and promoting the district, in collaboration with the different entities and associations located there.
@
[email protected]
B Rúa de San Pedro, 79
15703 Santiago de Compostela
b 981 575 147
U 10.15 – 13.45 | 17.00 – 20.30 h
136
Sociedade Cooperativa Galega
MERCADO DE ABASTOS DE
SANTIAGO
www.mercadodeabastosdesantiago.com
Cooperativa de comerciantes do Mercado de Abastos,
que dende o ano 2000 xestiona este mercado, en colaboración co Concello de Santiago e coa Xunta de
Galicia.
Mercado de Abastos de Santiago
Sociedade Cooperativa Galega
Cooperativa de comerciantes del Mercado de Abastos,
que desde el año 2000 gestiona este mercado, en colaboración con el Concello de Santiago y la Xunta de
Galicia.
Cooperative of Mercado de Abastos (Food Market)
shopkeepers; it has run the market since the year
2000, in collaboration with Santiago City Council and
the Xunta de Galicia (regional government).
@ [email protected]
B Mercado de Abastos (Torre Central)
15704 Santiago de Compostela
b 981 583 438
Directorio de comercios do municipio
de Santiago*_Directorio de comercios
del municipio de Santiago*_Directory
of shops in municipal of Santiago*
Téxtil e pel_Textil y piel_Textile and leather
A COSTUREIRA Rúa de San Pedro, 89_b 981 578 261_SP
ADÁN Rúa do Hórreo, 25_b 981 566 573_Ac
ADOLFO DOMÍNGUEZ Rúa da Senra, 8-10_b 981 554 445
ADOLFO DOMÍNGUEZ Rúa de Curros Enríquez, 13_b 981 576 842
ADOLFO DOMÍNGUEZ - U Rúa da República de El Salvador, 13, 1ºB_b 981 591 202
ADOLFO DOMÍNGUEZ - U Rúa do Vilar, 57_b 981 576 660
ALIZÉE Rúa do Xeneral Pardiñas, 28_b 981 935 264_SC
AMICHI Rúa do Doutor Teixeiro, 9_b 981 572 232
ANTONIO PERNAS Rúa do Doutor Teixeiro, 7_b 981 598 254
BACHUSCA Rúa da Caldeirería, 45_b 981 585 849_Ac
BANELA Rúa do Xeneral Pardiñas, 8_b 981 584 434_Ac_SC
BARQUILLO Rúa do Xeneral Pardiñas, 27_b 981 566 799_Ac_SC
BELA LÚA Rúa Nova de Abaixo, 3_b 981 939 207_SC
BEM BEM Rúa da República de El Salvador, 13-1ºB_b 630 311 646_SC
BENETTON Praza do Toural, 8_b 981 564 388
BENETTON Rúa de Montero Ríos, 13_b 981 566 698
BERSHKA Centro Comercial Área Central. Local 8G_b 981 560 308
BERSHKA Praza Roxa, 6_b 981 597 479
BERSHKA Rúa do Xeneral Pardiñas, 18_b 981 593 776
BLANCO Rúa do Xeneral Pardiñas, 19_b 881 031 066
BLASIER Rúa do Hórreo, 67_b 981 561 855_Ac
CACHEL MODA Rúa da República de El Salvador, 19_b 981 596 870_Ac
CALZEDONIA Rúa do Xeneral Pardiñas, 29_b 981 575 628_Ac
CAMISERÍA VICENTE LÓPEZ Praza de Cervantes, 22_b 981 582 554_Ac_CM
CARAMELO JEANS Rúa do Doutor Teixeiro, 23_b 981 571 666
CARME BOUTIQUE Praza de Cervantes, 7_b 981 585 698_Ac
CAROLA MODA Rúa de San Pedro de Mezonzo, 35 A_b 981 597 794_Ac
CAROLA MODA Rúa do Hórreo, 21_b 981 564 904_Ac
CEDIÑO Rúa da Caldeirería, 18_b 981 583 433_Ac
CHAROL Avenida de Figueroa, 13_b 981 584 973_Ac
CHAROL Rúa da República de El Salvador, 14_b 981 594 699_Ac_SC
CHEIS Rúa Nova de Abaixo, 19_b 981 598 603
CHOCOLATE Rúa de San Pedro de Mezonzo, 28 B_b 881 977 127_SC
CIERTO MODA HOMBRE Rúa da Fonte de Santo Antonio, 6_b 981 561 323_Ac
CIERTO MODA HOMBRE Rúa de Frei Rosendo Salvado, 7_b 981 599 838_Ac
COMERCIAL TOJO Rúa da Caldeirería, 43_b 981 583 516_CM
CONFECCIONES JUAMPE Rúa das Orfas, 22_b 981 586 015_CM
CONFECCIONES RIANDE Praza do Toural, 2_b 981 586 150_Ac_CM
* Este listado foi elaborado cos datos facilitados polas seguintes agrupacións de comerciantes, e recolle polo tanto aos estabelecementos asociados
ás mesmas, así como aos restantes estabelecementos presentes nesta guía:
* Este listado ha sido elaborado con los datos facilitados por las siguientes agrupaciones de comerciantes, y recoge por lo tanto a los establecimientos asociados a las mismas, así como a los restantes establecimientos presentes en esta guía:
* This list was made with data provided by the following shopkeeper associations. It therefore includes their member establishments, as well as other
establishments appearing in this guide:
D+34
Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro
SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos
137
CONFECCIONES SABORIDO
CONFECCIONES SÁNCHEZ
CORONEL TAPIOCA
CORONEL TAPIOCA
COSMOS
COSMOS SPORT
CRACK’S
CUCADAS
CULTURA URBANA
CURTIDOS COMPOSTELA
CYRA
D´BROKOS
D-DUE
DIM
DOLICHÉ
DON VAQUERO
EL ESCONDITE INGLES
ÉLITE
ELLA - EL
ELSAVADEBODA
ESCOLMA
ESTHER LENCERÍA
EVA NOVAIS
FASHION OUTLET
FLORENTINO
GARATUXA
GARYSOM
GOCCO
GOGA
GOYANES MODA
GRANATE
GUERRAL
HUGO BOSS
INTIMISSIMI
I + SOLUCIONES
JUAMPE
JULIETA MODA ÍNTIMA
KIDDY’S CLASS
KIDDY’S CLASS
KRISMAR
LA BATA
LA CAMELIA PIEL
LACOSTE
LA DALIA
LA ESPUMA
LA ORQUÍDEA
LA PRINCESA
LA TIENDA DE MARÍA
LENCERÍA CAROL
LENCERÍA CONCHI
LENCERÍA ELENA
LENCERÍA JUDYTH
LENCERÍA JULIA BUSTO
LENCERÍA LUISA
LENCERÍA MANOLY
LENCERÍA MAR
138
Rúa do Paxonal, 91_b 981 596 992_Ac
Rúa da Algalia de Arriba, 9_b 981 581 022_CM
Centro Comercial Área Central. Local 8F_b 981 571 975
Rúa do Vilar, 52_b 981 556 530_CM
Rúa da República Arxentina, 14_b 981 596 377_Ac_SC
Rúa da República Arxentina, 11_b 981 597 280_Ac_SC
Rúa de Santiago del Estero, 7_b 981 595 405_Ac
Rúa de Montero Ríos, 52_b 981 561 899_SC
Rúa Nova de Abaixo, 2_b 981 939 160_Ac
Rúa do Preguntoiro, 32_b 981 581 860_CM
Rúa de Santo Domingo de la Calzada, 6_b 981 592 118_Ac
Avenida de Xoán Carlos I, 5_b 981 585 869
Rúa de Frei Rosendo Salvado, 14_b 981 593 061_Ac
Rúa Nova, 4_b 981 563 080_Ac
Rúa Nova, 42_b 981 578 023_Ac
Rúa do Hórreo, 35_b 981 585 578_Ac
Rúa do Xeneral Pardiñas, 15-17 Local 9_b 981 937 561_SC
Rúa da República de El Salvador, 1_b 981 573 983_SC_AC
Rúa da Caldeirería, 10_b 981 561 020_CM
Rúa da Algalia de Arriba, 27_b 981 570 413
Rúa da Caldeirería, 64_b 981 571 639_AC
Rúa de Alfredo Brañas, 2_b 981 935 293_SC_AC
Rúa do Hórreo, 94_b 981 566 446_SC_AC
Avenida da Coruña, 2_b 981 940 116
Rúa Nova, 57_b 981 552 598
Rúa da Rosa, 16_b 881 977 222_AC
Rúa do Vilar, 25_b 981 582 331_AC_CM
Rúa do Doutor Teixeiro, 29_b 981 579 945
Rúa da República de El Salvador, 2_b 981 565 369_SC
Praza de Cervantes, 10_b 981 581 665_AC
Rúa do Xeneral Pardiñas, 29_b 981 582 447_AC
Rúa do Xeneral Pardiñas, 3-5_b 981 563 370
Rúa de Alfredo Brañas, 19_b 981 593 915_AC
Rúa do Xeneral Pardiñas, 22-24_b 981 591 164
_b 635 036 145
Rúa das Orfas, 22_b 981 586 015_AC
Rúa da República de El Salvador, 13 - 1ºB_b 981 592 736_AC
Rúa de Santiago del Estero, 24_b 981 592 180
Rúa do Xeneral Pardiñas, 36_b 981 593 122
Rúa do Preguntoiro, 18_b 981 573 947_AC
Rúa de San Pedro de Mezonzo, 9_b 981 593 845_AC
Rúa de Santo Domingo de la Calzada , 6_b 981 597 220_SC_AC
Rúa de Alfredo Brañas, 9_b 981 935 478
Rúa da Caldeirería, 6_b 981 582 182_AC
Rúa da Caldeirería, 62_b 981 561 906_AC
Rúa da Caldeirería, 19_b 981 584 929_AC
Rúa da Caldeirería, 53_b 981 585 005_AC_CM
Rúa de San Pedro de Mezonzo, 24_b 981 597 808_AC
Rúa das Casas Reais, 32_b 981 574 704_CM
Rúa do Cardeal Payá, 12_b 981 571 604_AC_CM
Rúa de San Pedro de Mezonzo, 33_b 981 592 482_AC
Rúa da Caldeirería, 64_b 981 565 078_AC
Avenida de Rosalía de Castro, 105_b 981 524 036_AC
Rúa de San Pedro, 53_b 981 565 913_SP
Rúa da Caldeirería, 9_b 981 562 811_AC
Rúa da Fonte de Santo Antonio, 29_b 981 558 860_AC
LENCERÍA MARTA
LENCERÍA SYLVIA
LILA NUENE
LOS SASTRECILLOS VALIENTES
LOS TELARES
LUZ DE LUNA
MABE
MADEIXAS
MAGAR
MAITE COMPLEMENTOS
MAMÁ PATA
MANGO
MARÍA TABOADA PELETERÍA
MARUJA NOVEDADES
MASSIMO DUTTI
MASSIMO DUTTI
MATA-MUÁ
MATUCHA NOVIA
MC TALLA Y MODA MARY CARMEN
MENGANITA
MERCERÍA ALFINETE
MERCERÍA ALGUI
MERCERÍA BROCOS
MERCERÍA MERCEDES
MERCERÍA SANSE
MIMOLETT
MORANDEIRA
MORENA
NANOS
NECK&NECK
NEFTALINA
NESMARY
NEW PORT
NINO MODA
NOVEDADES NOGAR
NOVIAS SOL
NOVIDADES CARMIÑA
O DOLMEN TALLAS
ONBRE CONFECCIONES
OYSHO
PALACIO
PEPE NIETO
PERSUASIÓN
PILI CARRERA
PIMKIE
PRENATAL
PRÊT-Â-COUTURE BELÉN MOSQUERA
PULL AND BEAR
PULL AND BEAR
PURIFICACIÓN GARCÍA
PURIFICACIÓN GARCÍA
RAÍÑA
REBECA SENRA
ROBERTO VERINO
ROBERTO VERINO
ROSA CLARÁ
D+34
Rúa de Santiago de Chile, 30_b 981 599 931_AC
Rúa da República de El Salvador, 4_b 981 566 890_SC_AC
Avenida de Rosalía de Castro, 52_b 881 957 044_SC
Praza de Cervantes, 4 - 2º_b 981 566 219
Rúa do Doutor Teixeiro, 17_b 981 573 506_SC
Rúa da República Arxentina, 24_b 981 593 911_AC
Rúa de Alfredo Brañas, 4_b 981 590 898_AC
Rúa de San Pedro, 118_b 981 579 956_SP
Rúa da Caldeirería, 44_b 981 582 916_CM
Rúa do Doutor Teixeiro, 19_b 981 580 791_AC
Rúa da República de El Salvador, 1_b 981 577 225_AC
Rúa de Alfredo Brañas, 4_b 981 598 864_AC
Rúa da Rosa, 38_b 981 597 001_SC
Praza da Pescadería Vella, 3_b 981 582 507_CM
Centro Comercial Área Central. Local 7B_b 981 584 669
Rúa de Montero Ríos, 24_b 981 561 087
Rúa da Rosa, 26_b 981 937 618
Rúa das Casas Reais, 17_b 981 557 202_CM
Rúa de San Pedro de Mezonzo, 25_b 981 590 786_AC
Rúa Nova, 32_b 981 574 639
Rúa de Montero Ríos, 35_b 981 598 078_AC
Rúa do Vilar, 24_b 981 581 055_CM
Rúa das Orfas, 13_b 981 585 691_CM
Mercado de Abastos. Posto 032. Rúa das Ameas_MA
Rúa de Ramón Cabanillas, 8_b 981 597 481_AC
Avenida de Rodrigo de Padrón, 5_b 881 031 695
Rúa da Algalia de Arriba, 17_b 981 581 358_CM
Rúa de Alfredo Brañas, 17_b 981 935 776_AC
Rúa de Montero Ríos, 23_b 981 593 568
Rúa do Hórreo, 82_b 981 586 202_SC
Rúa da Algalia de Arriba, 46_b 699 297 306_CM
Rúa da República Arxentina, 9_b 981 592 996_SC_AC
Rúa do Vilar, 60_b 981 575 502
Rúa dos Bautizados, 9_b 981 584 377_AC_CM
Rúa de San Pedro de Mezonzo, 34_b 981 590 297_AC
Avenida de Rosalía de Castro, 112_b 981 590 184
Rúa das Orfas, 12_b 981 580 384_CM
Rúa da Rosa, 30_b 981 592 949_AC
Rúa do Hórreo, 7_b 981 585 183_AC
Rúa do Doutor Teixeiro, 13_b 981 588 655
Rúa de San Pedro de Mezonzo, 12_b 981 938 632_AC
Rúa do Xeneral Pardiñas, 3_b 981 583 422_AC
Rúa de San Pedro de Mezonzo, 31_b 981 590 336_AC
Rúa de Montero Ríos, 30_b 981 576 147
Rúa da República de El Salvador, 17_b 981 593 187
Rúa do Xeneral Pardiñas, 22-24_b 981. 599 983
Rúa da Porta da Pena, 10_b 981 576 457_CM
Centro Comercial Área Central. Local 8B_b 981 588 110
Rúa do Doutor Teixeiro, 3_b 981 570 968
Rúa do Xeneral Pardiñas, 1_b 981 584 011
Centro Comercial Área Central. Local 16C_b 981 573 335
Rúa de Alfredo Brañas, 33_b 981 596 322_AC
_b 619 098 287
Centro Comercial Área Central. Local 16D_b 981 560 397
Rúa do Xeneral Pardiñas, 8_b 981 554 213
Rúa do Xeneral Pardiñas, 5_b 981 596 000
Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro
SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos
139
ROUPAS ENCARNA
SARELA
SARELA
SASTRERÍA PEPECILLO
SATURNA
SELENA
SERGENT MAJOR
SÍNTESIS
SISLEY
SORTILEXIO
STRADIVARIUS
S.V. TIENDAS
TEAS ELENA
TEAS FERNÁNDEZ VILLANUEVA
TEAS LANDEIRA
TEAS MÉNDEZ RODRÍGUEZ
TETÉ NIÑOS
TIN MODA
TRUCCO
UNDERCOLORS OF BENETTON
VARONNI
VEGA DE ORBE
VEGUAY
VERSALLES
VÉRTICE
VIDRIO
VIDRIO
VIRIATO
VIVA NOIVOS
VIVA NOIVOS
WOMEN’SECRET
YEKLA
YEKLA
YOIMA
ZALEA
ZARA
ZARA
ZARA
ZARA
ZARA
ZARZA
ZÜRICH SCQ
Calzado_Calzado_Footwear
ATOMIC
BARRAX BOLSOS
BARRAX PIEL
BLÜCHER
CALZADOS BUENANUEVA
CALZADOS CARMO
CALZADOS CHIQUI
CALZADOS ESTRELA
CALZADOS MILANETTE
CALZADOS PARÍS
CALZADOS RIVADULLA
CALZADOS SEVERINO
CALZADOS VALIÑO
140
Mercado de Abastos. Posto 016. Rúa das Ameas_MA
Rúa de San Pedro, 112_b 981 586 381_SP_AC
Avenida de Lugo, 273_b 981 572 986_AC
Rúa Nova, 28_b 981 581 559_AC_CM
Rúa de Santiago de Chile, 2_b 981 940 310
Rúa de Frei Rosendo Salvado, 13-15_b 981 599 459_AC
Rúa do Doutor Teixeiro, 35_b 981 575 494_SC_AC
Rúa do Xeneral Pardiñas, 35_b 981 576 163_AC
Rúa do Xeneral Pardiñas, 2_b 981 575 058
Avenida de Rosalía de Castro, 1 (local 3)_b 881 979 282_SC
Rúa do Xeneral Pardiñas, 7_b 981 577 806
Praza do Doutor Puente Castro, 6_b 981 560 041_AC
Mercado de Abastos. Posto 007. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 027. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 036. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 029. Rúa das Ameas_MA
Rúa de Montero Ríos, 16_b 981 585 782_SC_AC
Rúa da Algalia de Arriba, 8_b 981 583 319_CM
Rúa de Alfredo Brañas, 12_b 981 592 142_AC
Rúa do Xeneral Pardiñas, 2_b 981 580 618
Rúa de Montero Ríos, 11_b 981 563 734_SC
Rúa do Cardeal Payá, 9_b 981 942 230_CM
Centro Comercial Área Central, Local 16_b 981 560 215_AC
Rúa da Fonte de Santo Antonio, 25_b 981 562 660_AC
Rúa da Algalia de Arriba, 12_b 981 581 831_AC
Centro Comercial Área Central, Local 7D_b 981 560 442
Rúa da República de El Salvador, 13_b 981 591 737
Rúa das Orfas, 24_b 981 680 250_CM
Rúa de Mazarelos, 7_b 981 576 689
Rúa de Tras Salomé, 2_b 981 585 757
Rúa do Doutor Teixeiro, 1_b 981 589 399
Rúa de Fernando III O Santo, 13_b 981 594 011_AC
Rúa do Doutor Teixeiro, 30_b 981 558 870_AC
Rúa da Algalia de Arriba, 36_b 981 584 806_AC
Rúa de San Pedro, 81_b 981 572 529_SP
Centro Comercial Área Central, Local 12F_b 981 560 166
Praza de Galicia, 3_b 981 561 229
Rúa da República de El Salvador, 29-31_b 981 590 162
Rúa da República de El Salvador, 33_b 981 590 531
Rúa de Montero Ríos, 8_b 981 572 200
Rúa da Caldeirería, 32_b 981 583 581_AC
Rúa do Vilar, 47_b 981 040 549
Avenida de Rosalía de Castro, 10_b 981 591 628_SC
Rúa da República de El Salvador, 35_b 981 595 984_Ac
Rúa do Hórreo, 19_b 981 580 452_Ac
Rúa da República de El Salvador, 4_b 981 574 722_SC_Ac
Rúa da Caldeirería, 58_b 981 585 125_Ac
Rúa do Preguntoiro, 28_b 981 590 013_Ac
Rúa de Alfredo Brañas, 11_b 981 591 896_SC_Ac
Rúa de San Pedro, 69_b 981 574 299S.P.
Rúa do Preguntoiro, 7_b 981 566 838_Ac
Rúa da República de El Salvador, 18_b 981 594 439_Ac
Rúa de Montero Ríos, 4_b 981 580 315_Ac
Rúa do Preguntoiro, 35_b 981 581 048_Ac_CM
Rúa do Preguntoiro, 24_b 981 581 117_CM
Directorio xeral_Directorio general_General directory
CUPLÉ Rúa de Alfredo Brañas, 14_b 881 973 653
DON ANTONIO Rúa da República de El Salvador, 37_b 981 596 846_SC_Ac
FARRUTX Rúa de Montero Ríos, 29_b 981 596 094_Ac
GÁBBATA Praza Roxa, 7_b 981 594 588_SC_Ac
GAROTA CALZADOS Rúa do Xeneral Pardiñas, 27_b 981 935 571_Ac
GLAMOUR Rúa de Ramón Cabanillas, 12_b 981 590 668_Ac
GEOX SHOP Rúa de Frei Rosendo Salvado, 1_b 881 977 120
HIPER ROMERO Rúa da Algalia de Arriba, 15_b 981 583 524_Ac
LOHER ZAPATERÍA Rúa de Montero Ríos, 31_b 981 594 811_Ac
L.V. Rúa de Alfredo Brañas, 16_b 981 590 897_SC
MANÁ ZAPATOS Rúa do Preguntoiro, 15_b 981 581 612_Ac
MARTINA PERGO Rúa do Xeneral Pardiñas, 29-31_b 981 571 325_Ac
MILÁN Rúa do Xeneral Pardiñas, 28_b 981 598 695_SC_Ac
MULTISERVICIOS JOSÉ MANUEL Rúa da República de El Salvador, 22_b 881 974 925_Ac
NU-2 SHOES Rúa de Santiago del Estero, 3_b 981 597 237_Ac
PIEPAS Rúa de Santiago del Estero, 3_b 981 595 852_Ac
PIEPAS Rúa do Xeneral Pardiñas, 37_b 981 574 850_Ac
RICHARD Rúa da Caldeirería, 16_b 981 581 280_Ac
RICHARD Rúa da República de El Salvador, 22_b 981 597 879_SC_Ac
RICHI Rúa de Montero Ríos, 23_b 981 592 677_SC
SEIJAS Rúa da República Arxentina, 18_b 981 599 562_Ac
SELENA Rúa de Frei Rosendo Salvado, 13-15_b 981 599 459_Ac
TROPICANA Rúa da Caldeirería, 30_b 981 566 888_Ac
ZABBA Rúa da Caldeirería, 23_b 981 578 231_CM
ZAPATERÍA JOSE MARÍA Rúa de San Pedro, 73_b 981 589 723S.P.
ZAPATERÍA NANSY Rúa do Doutor Teixeiro, 24_b 981 562 742_Ac
ZAPATERÍA OSLO Rúa Nova, 44_b 981 581 934_Ac
ZAPATILLERÍA RENO Rúa de Xelmírez, 32_b 981 591 602_Ac
ZOCLOS Mercado de Abastos. Posto 009. Rúa das Ameas_b 981 560 683_MA
Z-PATOS Rúa do Xeneral Pardiñas, 29-31_b 981 935 232_Ac
Complementos_Complementos_Accessories
AGAMA HINDÚ Rúa da Rosa, 12_b 981 599 384_Ac
BIMBA&LOLA Rúa da República de El Salvador, 9_b 981 573 005
BOLSOS PURI Rúa da Caldeirería, 52_b 981 554 624_Ac
BRAZALETE Rúa de Laverde Ruíz, 4_b 981 564 177_Ac
CARLOMA Rúa do Vilar, 79_b 981 585 026_Ac
CHAREL SANTIAGO Rúa do Preguntoiro, 30_b 981 576 645_Ac
CHEIS Rúa Nova de Abaixo, 19_b 981 598 603
COMERCIAL TOJO Rúa da Caldeirería, 43_b 981 583 516_CM
CUCADAS Rúa de Montero Ríos, 52_b 981 561 899_SC
DAYADAY Centro Comercial Área Central. Local 12E_b 981 577 027
DAYADAY Rúa do Doutor Teixeiro, 37_b 881 959 447
EBONY Centro Comercial Área Central. Local 17F_b 981 572 926
EBONY Praza Roxa, 1_b 981 591 980
JOSLU Rúa de Santiago de Chile, 15_b 981 590 806_SC
KAPRICHOS Rúa de Montero Ríos, 33_b 881 977 484_Ac
KAPRICHOS Rúa do Xeneral Pardiñas, 21_b 981 937 569_SC_Ac
LA CAJA DE PANDORA Centro Comercial Área Central. Local 22F_b 981 566 665
LA CAJA DE PANDORA Rúa de Montero Ríos, 25_b 981 574 055
LA COMETA AZUL Avenida de Romero Donallo, 21_b 981 936 910_Ac
MARY-MIRÁS Rúa de San Pedro de Mezonzo, 35 A_b 981 592 236_Ac
MENGANITA Rúa do Doutor Teixeiro, 21_b 981 583 011_Ac
MOGAMBO Rúa de Alfredo Brañas, 35_b 981 591 234
PAOLA BOLSOS Rúa de Montero Ríos, 11_b 981 565 107_Ac
PAOLA REGALOS Rúa do Hórreo, 19_b 981 564 082_Ac
PEPA Rúa de Alfredo Brañas, 2_b 981 581 510_SC_Ac
D+34
Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro
SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos
141
PÍO PÍO Rúa Nova de Abaixo, 1_b 981 941 349_SC_Ac
PITEIRA Rúa do Doutor Teixeiro, 20_b 981 561 834
SOMBRERERÍA IGLESIAS Rúa do Vilar, 34_b 981 581 394
TOXO Centro Comercial Área Central. Local 18G_b 981 581 839_CM
TOXO Rúa do Xeneral Pardiñas, 23_b 981 557 208
YARDA Rúa de Alfredo Brañas, 2_b 981 599 056_Ac
Ópticas e ortopedias_Ópticas y ortopedias_Optics and surgical aids
ANTONIO ÓPTICA Rúa de Montero Ríos, 39_b 981 590 868_SC
EMS AYTEMS Rúa da Rosa, 20_b 981 592 741_Ac
GENERAL ÓPTICA Rúa do Doutor Teixeiro, 14_b 981 575 781_SC
INTERÓPTICA SANTANA Rúa da República de El Salvador, 1_b 981 560 681_Ac
LA GAFA DE ORO Centro Comercial Área Central. Local 18H_b 981 560 147
LA GAFA DE ORO Praza do Toural, 9_b 981 580 517_CM
MTM ÓPTICOS Avenida de Ferrol, 44_b 981 534 294_Ac
MULTIÓPTICA IRIS Rúa da Caldeirería, 57_b 981 581 120_CM
MULTIÓPTICAS CASA DE LOS LENTES Rúa do Xeneral Pardiñas, 11_b 981 552 430_SC
MULTIÓPTICAS GALERÍAS Rúa das Orfas, 26_b 981 580 072_CM
NOVALUX Rúa do Hórreo, 36_b 981 575 151_SC_Ac
ÓPTICA CAMBA Rúa da República de El Salvador, 8_b 981 564 887_SC_Ac
ÓPTICA HOLGUERAS-FARMACIA Rúa da República de El Salvador, 19_b 981 590 999_SC
ÓPTICA PÉREZ VILA Rúa da Senra, 22_b 981 589 896_CM
ÓPTICA VAL Aeroporto de Santiago_b 981 547 789
ÓPTICA VAL Centro Comercial Área Central. Local 14F_b 981 935 960
ÓPTICA VAL Praza Roxa, 8_b 981 596 722
ÓPTICA VAL Rúa da República Arxentina, 28_b 981 563 588_SC_Ac
ORTOPEDIA XERAL Rúa das Galeras, 15_b 981 592 035_Ac
ORTOPEDIA XERAL Rúa de Santiago León de Caracas, 6_b 981 937 467_Ac
Deportes_Deportes_Sports
ADENA Rúa de Concepción Arenal, 1_b 981 552 597_Ac
ARMERÍA TORIBIO Rúa do Hórreo, 5_b 981 585 603_SC_Ac
CENTRO DEPORTIVO Centro Comercial Área Central. Local 7B_b 981 576 682
CENTRO DEPORTIVO Rúa de San Pedro de Mezonzo, 28 B_b 981 598 307_Ac
DÉCIMAS Centro Comercial Área Central. Local 12B_b 981 577 285
DEPORTES CANEDA Rúa da Fonte de Santo Antonio, 25_b 981 575 278_Ac_CM
DEPORTES CIBEIRA Rúa de Santo Domingo de la Calzada, 1_b 981 596 060_Ac
DEPORTES OLIMPIA Rúa das Orfas, 1_b 981 584 265_Ac
EL EQUIPAJE Rúa de San Pedro de Mezonzo, 32_b 981 598 307_Ac
FUTGOL Rúa Nova de Abaixo, 24_b 981 599 077_SC
INTERSPORT AMANCIO Avenida de Rosalía de Castro, 38_b 981 575 381_SC_Ac
ORBI SPORT Avenida de Rosalía de Castro, 56_b 981 596 188_Ac
PITEIRA Rúa das Orfas, 38_b 981 554 275
SPIRAL SURF Praza do Doutor Puente Castro, 5_b 981 561 728_SC
SURF FACTORY Centro Comercial Área Central. Local 29C_b 981 587 126
VELOCÍPEDO Rúa de San Pedro, 23_b 981 580 260_SP
Compras tradicionais galegas_Compras tradicionales gallegas_Traditional shopping
A MOUGA Rúa de Xelmírez, 26_b 981 560 796
A RABEADA Cantón do Toural, 2_b 981 564 009
BOLILLOS Rúa Nova, 40_b 981 589 776_Ac_CM
BULIDEIRA Rúa de San Lázaro, 108_b 981 576 501
DOSEL Rúa Nova, 26_b 981 566 078
ENCAIXE DE CAMARIÑAS Rúa de Xelmírez, 10_b 981 577 272_CM
MEDIA LÚA Rúa Travesa, 5_b 981 582 389_CM
PUNTILLAS Rúa das Orfas, 32_b 981 580 907_CM
SARGADELOS Rúa Nova, 16_b 981 581 905_CM
TRISQUEL Rúa da Acibechería, 31_Ac
TRISQUEL Rúa do Franco, 45_b 981 576 870_Ac
142
Directorio xeral_Directorio general_General directory
Souvernirs_Souvernirs_Souvernirs
ALDABA Rúa Nova, 30_b 981 582 879_Ac
ANDAINA Rúa do Vilar, 48_b 981 564 874_CM
ARCAL Rúa de San Francisco, 36_b 981 582 251_Ac_CM
ARELA REGALOS Rúa do Vilar, 66_b 981 577 594_CM
ATRIO Rúa de San Francisco, 6_b 981 565 688_CM
BAZAR TANGER Rúa de San Francisco, 34_b 981 558 830_Ac
BENVIDO Rúa do Vilar, 2_b 981 564 759_CM
BERENGUELA Praza de Fonseca, 3_b 981 581 313_CM
BICOCA Mercado de Abastos. Posto 012. Rúa das Ameas_b 981 573 450_MA
CAMBALACHE Rúa do Preguntoiro, 17_b 981 570 118_CM
CARANTOÑA Rúa das Orfas, 14_b 658 040 188_CM
CHARANDE Mercado de Abastos. Posto 114. Rúa das Ameas_b 981 570 719_MA
DOCOBO Rúa do Vilar, 74_b 981 582 337_CM
DOLMEN Praza de Fonseca, 3_b 981 563 397_Ac_CM
DOÑA BRUJA Rúa do Vilar, 76_b 981 564 259_CM
EL CAMINO Rúa do Vilar, 38_b 981 582 830_CM
EL CAPRICHO Rúa da Acibechería, 1_b 981 565 877_CM
EL PEREGRINO Rúa do Vilar, 2_b 981 582 830_CM
EL 44 Rúa do Vilar, 44_b 981 582 830_CM
FARIÑA FORMIGO Rúa da Acibechería, 18_b 981 575 917_CM
IDEAS REGALOS Rúa do Castro, 11_b 981 562 869_CM
MAELOC Rúa do Franco, 1_b 981 584 174_Ac_CM
MARCRI Rúa da Acibechería, 29_b 981 571 814_CM
MARTIÑA Rúa de Xelmírez, 12,_b 981 585 123_CM
OJEO Y MONTES. BERENGUELA Praza das Praterías, 8_b 981 585 719_CM
PAZOS Cantón do Toural, 3_b 981 571 496_Ac
RECUERDOS EL APÓSTOL Rúa do Franco, 7_b 981 582 111_Ac
REGALOS ANUBIS Rúa de San Pedro, 39_b 981 589 972_SP
RETABLO Praza da Quintana, 1_b 981 582 526_Ac_CM
RETABLO Rúa do Vilar, 14_b 981 582 526_CM
SERVITODO Rúa dos Concheiros, 2_SP
TOJO Mercado de Abastos. Posto 019. Rúa das Ameas_MA
WIBRE Rúa de San Francisco, 14_b 981 581 724_CM
XANELA Rúa do Franco, 35_b 981 575 994_CM
XEITO Rúa da Caldeirería, 11_b 981 589 045_CM
ZAMO TAMAY Rúa Nova, 14_b 981 570 141_CM
Perfumaría e cosmética_Perfumería y cosmética_Perfumery and cosmetics
ACTUALITY Rúa de Montero Ríos, 27_b 981 592 083
BEAUTY CUBE Rúa do Castro, 9_b 981 573 838
BERMEJO Rúa de Alfredo Brañas, 6_b 981 593 199_Ac
BERMEJO Praza do Toural, 1_b 981 595 489
DROGUERÍA Mª CARME Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 65-66_b 981 592 558_Ac
DROGUERÍA RÚA DE SAN PEDRO Rúa de San Pedro, 76_b 669 895 000_SP
DULCE CALVO Rúa do Xeneral Pardiñas, 38_b 981 954 031_SC
ENJABONARTE Rúa dos Bautizados, 3_b 981 577 826
MULTIHOGAR Rúa Nova de Abaixo, 18_b 981 597 515_Ac
NEOBEL Rúa da República de El Salvador, 27_b 981 954 003
PÉREZ-LABARTA Rúa do Doutor Teixeiro, 21_b 981 561 786_SC_Ac
PERFUMERÍA CACHEDA Rúa da República Arxentina, 11_b 981 590 067_Ac
PERFUMERÍA DO TOURAL Praza do Toural, 1_b 981 587 085_CM
PERFUMERÍA UMBRELA Avenida de Rosalía de Castro, 36_b 981 598 767_Ac
SEPHORA Rúa da República de El Salvador, 17_b 981 596 008
YVES ROCHER SANTIAGO Rúa da Senra, 26_b 981 587 756_CM
D+34
Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro
SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos
143
Florarías_Floristerías_Flower shops
CELTI FLOR Calzada das Cancelas, 21_b 981 588 203_Ac
DORIAN FLORISTAS Rúa das Galeras, 7_b 981 572 673_Ac
FIUNCHO Centro Comercial Área Central, Local 17 A_b 981 554 273_Ac
FIUNCHO Centro Comercial Compostela. Rúa do Restollal, 50_b 981 526 334
FIUNCHO Rúa de Montero Ríos, 48_b 981 568 090_Ac
FLORES PEPITA Mercado de Abastos. Posto 099. Rúa das Ameas_b 981 582 250_MA
FLORES SABELA Mercado de Abastos. Posto 095. Rúa das Ameas_b 981 588 876_MA
FLORISTERÍA ARGENTINA Rúa de Frei Rosendo Salvado, 24_b 981 592 488_Ac
FLORISTERÍA EMBORA Rúa de San Pedro, 65_b 981 580 187_SP
FLORISTERIA MUSGO Rúa de Tras do Pilar, 6_b 981 580 191_Ac
FLORISTERÍA Y PRODUCTOS CARMIÑA Rúa de Boisaca,_b 981 588 083_Ac
LILAS Rúa de Tras do Pilar, 6_b 981 580 191_SC
LILAS Rúa do Castiñeiriño, 1_b 981 599 850_SC
LILAS Rúa da República Arxentina, 41_b 981 596 879_SC_Ac
MOUGUET Avenida de Figueroa, 10_b 981 574 434
NENÚFAR FLORISTERÍA Rúa da República Arxentina, 16_b 981 599 050_Ac
PÉTALOS Praza de Feixó, 4_b 981 573 421
Xoiarías e reloxarías_Joyerías y relojerías_Jewellery and watches
ALFONSO JOYEROS Rúa de Alfredo Brañas, 6_b 981 942 375_Ac
AMBOA Rúa Nova, 44_b 981 583 359_Ac_CM
AMBOA Rúa da Acibechería, 33_b 981 563 932_Ac_CM
AMBOA Centro Comercial Área Central. Local 16E_b 981 560 162_Ac
ANDREAS Rúa de Montero Ríos, 20_b 981 939 067_SC
BARAKA JOYAS Rúa do Vilar, 78_b 981 577 510
CERQUEIRO JOYEROS Rúa do Doutor Teixeiro, 1_b 981 582 407_Ac
GERARDO JOYERÍA Rúa do Hórreo, 68_b 981 565 531_Ac
GIOTTO Rúa do Xeneral Pardiñas, 3_b 981 554 508_Ac
JAEL Rúa do Xeneral Pardiñas, 7_b 981 576 895_SC
JOYERÍA ALAMEDA Avenida de Figueroa, 10_b 981 573 051_Ac_CM
JOYERÍA ALFONSO Centro Comercial Área Central, 24A_b 981 560 233_Ac
JOYERÍA BAO Rúa da Caldeirería, 8_b 981 582 237_CM
JOYERÍA BOTANA Rúa da Fonte de Santo Antonio, 29_b 981 576 961_Ac
JOYERÍA COMPOSTELA Rúa das Casas Reais, 11_b 981 576 071_CM
JOYERÍA GÓMEZ Avenida de Rosalía de Castro, 84_b 981 590 346_Ac
JOYERÍA JOSÉ ANTONIO Rúa Nova de Abaixo, 4_b 981 592 998_Ac
JOYERÍA MALDE Rúa do Vilar, 21_b 981 581 422_Ac
JOYERÍA PLATERÍA ALFONSO IGLESIAS Rúa Nova, 3_b 981 581 878_CM
JOYERÍA REGUEIRA Rúa da Acibechería, 9_b 981 583 627_CM
JOYERÍA RICARDO Rúa da Acibechería, 7_b 981 582 583_Ac
JOYERÍA Y PLATERÍA LADO Rúa do Vilar, 40_b 981 583 358_Ac
KATUXA PLATERO Rúa da Algalia de Arriba, 13_b 981 576 506
LEMBRANZAS Rúa Nova, 3_b 981 572 167_Ac
MARÍN Y DURÁN Rúa da República de El Salvador, 19_b 981 590 260_SC_Ac
MARÍN Y DURÁN Rúa das Orfas, 11_b 981 581 783_Ac
MAYER Praza das Praterías, 2_b 981 582 536
RAMÓN GONZÁLEZ ORFEBRES Praza de Feixó, 2_b 981 584 792_CM
RELOJERÍA JOYERÍA FRADE Rúa Travesa, 6_b 981 564 080_CM
RELOJERÍA Y JOYERÍA PÁRAMO Rúa Travesa, 16_b 981 582 350_CM
TOUS Centro Comercial Compostela. Rúa do Restollal, 50_b 981 525 714
TOUS Rúa do Doutor Teixeiro, 27_b 981 571 518_SC
VIEIRO ARTESANOS Praza da Inmaculada, 5-6_b 981 582 326_Ac
XOIERÍA APOLO Mercado de Abastos. Posto 003. Rúa das Ameas_b 981 560 456_MA
XOIERÍA RELOXERÍA ALFONSO Rúa da Caldeirería, 33_b 981 558 000_CM
XOIERÍA XANANA Rúa do Doutor Teixeiro, 25_b 981 566 553_Ac
144
Directorio xeral_Directorio general_General directory
Tendas de xoguetes_Tiendas de juguetes_Toy shops
BAZAR DE VILLAR Rúa do Vilar, 12-13_b 981 581 094_Ac
BAZAR SANTI Mercado de Abastos. Posto 001. Rúa das Ameas_MA
EUREKA KIDS Rúa de Alfredo Brañas, 12_b 981 590 662_SC
IMAGINARIUM Centro Comercial Área Central. Local 18F_b 981 581 094
IMAGINARIUM Rúa do Xeneral Pardiñas, 5_b 981 576 944_SC
PELOUROS Rúa do Xeneral Pardiñas, 3_b 981 585 783_SC
PLÁSTICOS SANTI Avenida do Cruceiro da Coruña, 195_b 981 571 890_Ac
Librarías, papelarías_Librerías, papelerías_Book shops and stationer's
AENEA Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5_b 981 572 567
CANTIGAS Rúa de Monterio Ríos, 34_b 981 586 664_SC
CGAC- CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA Rúa de Ramón del Valle Inclán, s/n_b 981 546 619
COUCEIRO Praza de Cervantes, 6_b 981 586 237
ENCONTROS Rúa do Vilar, 68_b 981 572 547
ENCUADERNACIONES PAPIRO Rúa do Avío, 27_b 981 564 392_Ac
FOLLAS NOVAS Rúa de Montero Ríos, 37_b 981 544 418
FOLLAS VELLAS Rúa da Rosa, 30_b 981 598 353
FOLLAS VELLAS Avenida de Rosalía de Castro, 116_b 981 525 847
LIBRARÍA PEDREIRA Rúa do Home Santo, 55_b 981 585 403_Ac
LIBRERÍA MÉDICA Rúa de San Francisco, 24_b 981 583 993_CM
LIBRERÍA FONSECA Avenida de Rosalía de Castro, 65_b 981 594 790_SC
MAYSO Avenida de Rosalía de Castro, 23_b 981 594 373_Ac
PAPELERÍA COMPOSTELA Rúa do Castro, 2_b 981 582 217_CM
PAPELERÍA HIPER XAQUÍN Rúa Nova de Abaixo, 10-16_b 981 599 451_Ac
PICKING PACK Rúa de Fernando III O Santo, 10_b 981 553 938_Ac
SAN PABLO Rúa do Vilar, 37_b 981 522 180
VETUSTA Rúa Nova, 31_b 981 570 450
Prensa internacional_Prensa internacional_International newspapers
ÁRTICO Rúa do Vilar, 49_b 981 565 069
EL TUCÁN Avenida de Figueroa, 12_b 981 570 917_Ac
KIOSCO DA PRAZA Mercado de Abastos. Posto 037. Rúa das Ameas_MA
KIOSKO TORAL Rúa Nova, s/n_b 981 563 870_CM
LIBRERÍA TORAL Cantón do Toural, 7_b 981 588 992
Imprentas_Imprentas_Printer's
GRÁFICAS GARABAL Lugar de Codesedas, 5. Figueiras_b 981 562 545_Ac
IMPRENTA LA IBÉRICA Rúa de Santiago del Estero, 6_b 981 590 876_Ac
TÓRCULO ARTES GRÁFICAS Praza de Mazarelos, 14_b 981 958 320_Ac
Administracións de lotaría_Administraciones de lotería_Lottery outlets
EL FILÓN DE ORO Rúa da Rosa, 26_b 981 599 108
Nº 3 Rúa do Vilar, 85_b 981 585 683
Nº 6 LA ROMERÍA Praza de Cervantes, 23_b 981 562 588
Nº 7 CARMEN REY ARGUINDEY Centro Comercial Área Central. Local 18D-2_b 981 582 820
Nº 8 CORTIZO Rúa da República de El Salvador, 22_b 981 596 381
Nº 9 REINA Rúa de Santiago de Chile, 14_b 981 598 922
Nº 10 PICHITA Rúa de Santa Clara, 18_b 981 583 038
Nº 11 COMPOSTELA Rúa de San Pedro, 34_b 981 562 352
Nº 12 REYVA Rúa das Galeras, 13_b 981 576 708
Nº 13 Avenida de Ferrol, 48_b 981 530 418_Ac
VENECIA Rúa do Hórreo, 27_b 981 572 265
Decoración_Decoración_Decoration
ALDÁN Rúa da República de El Salvador, 23_b 981 596 469
ALDÁN Rúa de Santiago de Guayaquil, 7_b 981 554 311
ALFOMBRAS BARROS Rúa do Doutor Teixeiro, 12_b 981 584 285_Ac
ÁLVARO HOGAR Rúa de Frei Rosendo Salvado, 9_b 981 597 730_Ac
ANDRÓMENAS Rúa do Doutor Teixeiro, 30_b 981 587 397_SC_Ac
ARRAYÁN Rúa de Montero Ríos, 31_b 981 531 486_Ac
D+34
Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro
SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos
145
ARTIMAÑA Rúa de Ramón Cabanillas, 8_b 981 590 890
ASTHOR Rúa da República de El Salvador, 30_b 981 593 324_Ac
BABILONIA Rúa do Hórreo, 110_b 981 572 069_Ac
BÁSICA MOBILIARIO Avenida de Romero Donallo, 17_b 981 577 772
BEGON Rúa de Ramón Cabanillas, 6_b 981 596 550_Ac
BERTHA HOGAR Rúa do Doutor Teixeiro, 30 A_b 981 554 375_SC_Ac
BO CONCEPT Rúa da Rosa, 21_b 981 553 551_SC
CASA Rúa do Xeneral Pardiñas, 30_b 981 590 034_SC_Ac
CERNE Centro Comercial Área Central. Local 8E_b 981 554 179
EL PALACIO DE LAS ALFOMBRAS Rúa do Cardeal Payá, 8_b 981 580 628_CM
ENXOBAL TECIDOS Rúa de Laverde Ruíz, 3_b 981 573 934_Ac
EUROPA DECORACIÓN Avenida de Rosalía de Castro, 97_b 981 521 545_Ac
HELEN Rúa do Xeneral Pardiñas, 35_b 981 571 764_Ac
JESÚS MADRIÑÁN DECORACIÓN Rúa do Hórreo, 54_b 881 977 372_Ac
KOSAS DE KASA Rúa de Muros, 65 - Roxos._b 981 815 969
KOSAS DE KASA Rúa do Doutor Teixeiro, 30_b 981 570 999
LA PROVENZA Rúa da República de El Salvador, 4_b 981937 767
LA TRASTIENDA DE OLGA Centro Comercial Área Central. 1º andar. Local 29A_b 981 555 505
MARABILLAS Rúa de Fernando III O Santo, 5_b 981 938 793_SC
MARABILLAS Rúa da Rosa, 34_b 881 956 566_SC
MARÍA BREY Rúa de Rodríguez Carracido, 3_b 981 938 693_Ac
MUEBLES COMPOSTELA Avenida das Casas de Compostela, 3_b 981 580 200_Ac
MUEBLES IBERIA Rúa de San Pedro de Mezonzo, 11_b 981 590 797_Ac
MUEBLES MUNDO JUVENIL Rúa de Montero Ríos, 35_b 981 593 759_SC
MUEBLES OTERO Praza Roxa, 6_b 981 590 942_SC
MUEBLES RAVIÑA Travesía do Sexto, 1 - Marrozos_b 981 511 841_Ac
MUEBLES VILLA Rúa da Caldeirería, 8_b 981 585 749_CM
NATTEX COMPOSTELA Avenida de Rosalía de Castro, 45_b 981 569 867_Ac
NOBEL MUEBLES Rúa da Rosa, 23_b 981 592 841_Ac
PATI PATI Rúa do Hórreo, 84_b 981 589 655_SC
PINTURAS MOBEGA Rúa de Fernando III O Santo, 12_b 981 595 597_Ac
PÓRTICO BÁSICO Rúa do Doutor Teixeiro, 30_b 981 585 375
SAJONIA CASCO VELLO Avenida Rodrigo de Padrón, 5_b 981 576 250_CM
SANTIAGO INTERIORES Rúa de San Lázaro, 91_b 981 552 190_Ac
SERVITODO Rúa dos Concheiros, 2_SP
ZARA HOME Rúa da República de El Salvador, 23_b 981 599 896
Iluminación_Iluminación_Lighting
DIANA-GALOS DECORACIÓN Rúa da Caldeirería, 22_b 981 589 502_Ac_CM
ESTABLECIMIENTOS ÁLVAREZ Rúa do Doutor Teixeiro, 4_b 981 573 213_Ac
ESTABLECIMIENTOS ÁLVAREZ Rúa do Preguntoiro, 33_b 981 581 741_Ac
PEREZ ANTOLÍN Rúa da República Arxentina, 24_b 981 592 862_SC
SOLUCIONES PARA HOGAR Y HOSTELERÍA Rúa da República de El Salvador, 16_b 981 595 523_SC
SUMELEC Rúa da Rosa, 40_b 981 593 613_Ac
TOKONAMA Rúa do Hórreo, 170_b 981 590 633_Ac
Electrodomésticos_Electrodomésticos_Electrical appliances
COMERCIAL DAVIÑA Rúa da República de El Salvador, 29_b 981 592 675_SC_Ac
ELECTRODOMÉSTICOS MUÍÑOS Rúa da Algalia de Arriba, 41_b 981 583 113_CM
ELECTRO SONIDO Rúa de Santiago de Chile, 13_b 981 590 599_Ac
JUAN PORTELA SEIJO Rúa do Hórreo, 48_b 981 561 731_SC
PICHEL Y PARCERO Avenida de Rodríguez de Viguri, 4_b 981 580 789_Ac
SAN LUIS Praza de Vigo, 3_b 981 531 266_Ac
Ferretarías_Ferreterías_Hardware stores
FERRETERÍA EL HÓRREO Rúa do Hórreo, 22_b 981 588 812_Ac
FERRVA HERRAJES Rúa de Vista Alegre, 6 A_b 981 589 893_Ac
146
Directorio xeral_Directorio general_General directory
Fontanaría e calefacción_Fontanería y calefacción_Plumbing and heating
A BUXERÍA Rúa de Fonseca, s/n_b 981 582 858_CM
ALMACENES AGRELO Rúa do Xeneral Pardiñas, 15-17 Local 10-11_b 981 575 782_Ac
Produtos Gourmet_Productos Gourmet_Gourmet products
A COLLEITA Rúa de San Pedro, 7_b 981 573 212
ALMIREZ Rúa do Doutor Teixeiro, 34_b 981 565 099_SC
A TROIA Rúa da Troia, 8_b 981 587 159
CASA MORA Rúa do Vilar, 50_b 981 565 724
CATERING CARLÍN Rúa dos Bautizados, s/n 8_b 981 564 227
CATERING CARLÍN Rúa do Mestre Mateo,_b 981 534 554
CHOCOLAT FACTORY Praza do Toural, 10_b 981 563 871
EL CORAL Rúa do Doutor Teixeiro, 32_b 981 562 010
ENXEBRE Rúa da Acibechería, 17_b 981 563 131
FILANDÓN Rúa da Acibechería, 6_b 981 572 738_CM
HERRMA CONFITERÍAS Rúa de Alfredo Brañas, 7_b 981 598 765_Ac
JAMONERIA FERRO Rúa da República de El Salvador, 20_b 981 592 399_SC
LA CASA DE LOS QUESOS Rúa dos Bautizados, 10_b 981 585 085_CM
MANXARES DE GALICIA Rúa do Franco, 25_b 626 993 426
ORO DE ALMAZARAS Rúa de Ramón Cabanillas, 2_b 881 959 928_SC
TEA SHOP Rúa do Xeneral Pardiñas, 28_b 981 935 218_Ac
ULTRAMARINOS CARRO Cantón do Toural, 6_b 981 580 836
ULTRAMARINOS CEPEDA Praza de Cervantes, 9_b 981 581 017
VALLADARES Rúa da República de El Salvador, 14_b 981 591 553_SC
VIÑOTECA O’BEIRO Rúa da Raíña, 13_b 981 581 370
XOCOATEL Avenida de Rosalía de Castro, 3_b 881 972 365_SC
Alimentación_Alimentación_Food
A TAFONA CASTROMOURE Rúa do Preguntoiro, 20_b 981 583 514_CM
BACALLAU BERMÚDEZ Mercado de Abastos. Postos 344 e 348. Rúa das Ameas_b 981 554 734_MA
BACALLAU SALAMANCA Mercado de Abastos. Posto 317. Rúa das Ameas_b 981 586 621_MA
CALLOS PILI Mercado de Abastos. Posto 006. Rúa das Ameas_b 981 582 137_MA
CARNICERÍA AMPARO Mercado de Abastos. Posto 179. Rúa das Ameas_b 981 571 967_MA
CARNICERÍA BALTASAR Mercado de Abastos. Posto 308. Rúa das Ameas_b 981 586 621_MA
CARNICERÍA BUGALLO Mercado de Abastos. Posto 145. Rúa das Ameas_MA
CARNICERÍA BUGARÍN Mercado de Abastos. Posto 303. Rúa das Ameas_MA
CARNICERÍA CALVEIRO Mercado de Abastos. Posto 244. Rúa das Ameas_MA
CARNICERÍA CARBALLEDA Mercado de Abastos. Posto 177. Rúa das Ameas_b 981 581 593_MA
CARNICERÍA CARMIÑA Mercado de Abastos. Posto 154. Rúa das Ameas_b 981 583 240_MA
CARNICERÍA CARLOS Mercado de Abastos. Posto 074. Rúa das Ameas_MA
CARNICERÍA CASTRO Mercado de Abastos. Posto 061. Rúa das Ameas_b 981 565 460_MA
CARNICERÍA ESTEBAN Mercado de Abastos. Posto 054. Rúa das Ameas_b 981 583 550_MA
CARNICERÍA FERRO Rúa de Alfredo Brañas, s/n_b 981 597 083_SC
CARNICERÍA FINA Mercado de Abastos. Posto 073. Rúa das Ameas_b 981 583 435_MA
CARNICERÍA GONZÁLEZ Mercado de Abastos. Posto 120. Rúa das Ameas_b 981 581 261_MA
CARNICERÍA JOSÉ CARDELLE Mercado de Abastos. Posto 160. Rúa das Ameas_b 981 581 222_MA
CARNICERÍA LINO Mercado de Abastos. Posto 063. Rúa das Ameas_b 981 586 033_MA
CARNICERÍA LITA CARDELLE Mercado de Abastos. Posto 175. Rúa das Ameas_b 981 584 440_MA
CARNICERÍA LOLITA CARDELLE Mercado de Abastos. Posto 156. Rúa das Ameas_b 981 582 773_MA
CARNICERÍA LOURDES Mercado de Abastos. Posto 307. Rúa das Ameas_MA
CARNICERÍA LUIS Mercado de Abastos. Posto 038. Rúa das Ameas_MA
CARNICERÍA MANOLO O DE CONXO Mercado de Abastos. Posto 070. Rúa das Ameas_b 981 581 866_MA
CARNICERÍA MARÍA Mercado de Abastos. Posto 299. Rúa das Ameas_b 981 582 697_MA
CARNICERÍA MIRANDA Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 36_b 981 595 926_Ac
CARNICERÍA MUÑICO Mercado de Abastos. Posto 122. Rúa das Ameas_b 981 582 322_MA
CARNICERÍA NARCISO Mercado de Abastos. Posto 322. Rúa das Ameas_b 981 581 784_MA
CARNICERÍA PASTOR Mercado de Abastos. Posto 130. Rúa das Ameas_b 981 584 308_MA
CARNICERÍA PEREIRA Mercado de Abastos. Posto 051. Rúa das Ameas_b 981 561 263_MA
CARNICERÍA PEREIRO Mercado de Abastos. Posto 163. Rúa das Ameas_b 981 561 008_MA
CARNICERÍA PERMAN Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 15-16_b 981 561 875_MA
CARNICERÍA POL Mercado de Abastos. Posto 039. Rúa das Ameas_b 981 576 244_MA
D+34
Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro
SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos
147
CARNICERÍA ROSA Y MONCHO
CARNICERÍA SINDO
CARNICERÍA VICTORIA
CARNICERÍA VIEITES
CARNICERÍAS ISABEL E BALDO
CHARCUTERÍA CAMPOS
CHARCUTERÍA HERNÁNDEZ
CHARCUTERÍA HERNÁNDEZ
CHARCUTERÍA LOLITA CARDELLE
CHARCUTERÍA MARIBEL
CHARCUTERÍA SECO
CHARCUTERÍAS JAMONERÍAS SECO
CHARCUTERÍA VILLANUSTRE
CHARCUTERÍA VIRIATO
CHURRO-MANÍA
CONXELADOS ANDURIÑA
CONXELADOS ISLA DE AROSA
CONXELADOS JOSÉ BERMÚDEZ
CONXELADOS SALAMANCA
CORTADORÍA FINA
FROITAS ANA
FROITAS CACAVELOS
FROITAS E BACALLAU MILAGROS
FROITAS EDITA
FROITAS FINA
FROITAS GARCÍA IGLESIAS
FROITAS JESÚS REY
FROITAS LOLA
FROITAS MARÍA CODESIDO
FROITAS MARUJA
FROITAS MONTSE
FROITAS ORO
FROITAS OZORES NÚÑEZ
FROITAS PEREIRA
FROITAS PURA
FROITAS ROSA
FROITAS ROSA BARBEITOS
FROITAS ROSA VAAMONDE
FROITAS ZAS
FRUTERÍA CELIA
FRUTERÍA ENTRENARANJOS
FRUTERÍA PERMAN
GADIS
GADIS
GADIS
GADIS
GADIS
GADIS
HIPESCAR
HIPESCAR
HIPESCAR
JAMONERÍA GUDE
LEGUMES EVANGELINA
LEGUMES FERREIRA
LEGUMES LELA
LEGUMES PILAR
LEGUMES REY VILARIÑO
MARISCOS CARMEN CASTRO
MARISCOS TOURIS
148
Mercado de Abastos. Posto 324. Rúa das Ameas_b 981 562 311_MA
Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 40_b 981 596 821_Ac
Mercado de Abastos. Posto 183. Rúa das Ameas_b 981 587 774_MA
Mercado de Abastos. Posto 006. Rúa das Ameas_MA
M. de Abastos. Postos 049 e 076. Rúa das Ameas_b 981 563 179_MA
Mercado de Abastos. Posto 166. Rúa das Ameas_b 981 575 558_MA
Mercado de Abastos. Posto 126. Rúa das Ameas_b 981 583 497_MA
Mercado de Abastos. Posto 304. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 170. Rúa das Ameas_b 981 564 018_MA
Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 35_b 981 596 902_Ac
Mercado de Abastos. Posto 067. Rúa das Ameas_b 981 583 360_MA
Rúa de San Pedro de Mezonzo, 3_b 981 591 267_Ac
Mercado de Abastos. Posto 173. Rúa das Ameas_b 619 768 930_MA
Rúa do Vilar, 80_b 981 582 362_CM
Mercado de Abastos. Posto 078. Rúa das Ameas_b 981 575 720_MA
Mercado de Abastos. Posto 290. Rúa das Ameas_b 981 585 104_MA
Mercado de Abastos. Posto 186. Rúa das Ameas_b 981 583 969_MA
Mercado de Abastos. Posto 195. Rúa das Ameas_b 981 583 115_MA
Mercado de Abastos. Posto 275. Rúa das Ameas_b 981 586 621_MA
Mercado de Abastos. Posto 138. Rúa das Ameas_b 981 582 785_MA
Mercado de Abastos. Posto 310. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 352. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 365. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 341. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 353. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 243. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 322. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 370. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 369. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 111. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 359. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 047. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 182. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 329. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 233. Rúa das Ameas_b 981 580 178_MA
Mercado de Abastos. Posto 185. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 362. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 346. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 248. Rúa das Ameas_b 981 580 941_MA
Avenida de Rosalía de Castro, 79_b 981 599 063_Ac
Rúa da República Arxentina, 18_b 981 594 764_Ac
Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 7_b 981 561 875_Ac
Rúa de Montero Ríos, 36_b 981 554 173_SC
Rúa de San Pedro de Mezonzo, 28_b 981 553 528_SC
Rúa de Frei Rosendo Salvado, 10_b 981 553 527_SC
Rúa do Doutor Teixeiro, 18_b 981 562770_SC
Rúa Nova de Abaixo, 23_b 981 954 059_SC
Rúa de Fernando III O Santo, 6-8_b 981 594 408_SC
Avenida de Vilagarcía, 14_b 981 597 162_SC
Rúa de Fernando III O Santo, 28_b 981 593 078_SC
Rúa de Alfredo Brañas, 24_b 981 596 973_SC
Mercado de Abastos. Posto 004. Rúa das Ameas_b 981 581 175_MA
Mercado de Abastos. Posto 334. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 347. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 058. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 335. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 345. Rúa das Ameas_MA
Mercado de Abastos. Posto 206. Rúa das Ameas_b 981 570 904_MA
Mercado de Abastos. Posto 201. Rúa das Ameas_MA
Directorio xeral_Directorio general_General directory
MARISQUERÍA-PESCADERÍA UCHA Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 17_Ac
O FORNO Rúa das Orfas, 30_b 981 580 023_CM
PANADERÍA DIVINA Mercado de Abastos. Posto 292. Rúa das Ameas_b 981 588 704_MA
PANADERÍA FACHAL Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 1-2_b 645 811 056_Ac
PANADERÍA FERREIRO ZAPATA Mercado de Abastos. Posto 339. Rúa das Ameas_MA
PANADERÍA MARÍA Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 22_b 981 531 473_Ac
PANADERÍA PAXARÍN Mercado de Abastos. Posto 059. Rúa das Ameas_b 981 581 268_MA
PANADERÍA SANTA MARÍA Mercado de Abastos. Posto 337. Rúa das Ameas_MA
PASTELERÍA ÉBANO Rúa do Vilar, 77_b 981 576 217_CM
PASTELERÍA LA PERLA Rúa de San Francisco, 30_b 981 581 958_CM
PATACAS GÓMEZ Mercado de Abastos. Posto 005. Rúa das Ameas_b 981 582 937_MA
PATATAS VILLAPAIS Mercado de Abastos. Posto 001. Rúa das Ameas_b 981 582 718_MA
PEIXES AMPARO Mercado de Abastos. Posto 284. Rúa das Ameas_MA
PEIXES ANA Mercado de Abastos. Posto 212. Rúa das Ameas_b 981 575 411_MA
PEIXES BARTOLO Mercado de Abastos. Posto 189. Rúa das Ameas_b 981 577 448_MA
PEIXES BERTA Mercado de Abastos. Posto 192. Rúa das Ameas_MA
PEIXES BUJÁN Mercado de Abastos. Posto 216. Rúa das Ameas_b 981 573 887_MA
PEIXES CARLOS Mercado de Abastos. Posto 257. Rúa das Ameas_b 981 573 564_MA
PEIXES CHICHA Mercado de Abastos. Posto 193. Rúa das Ameas_b 981 583 893_MA
PEIXES LOLA ALDREY Mercado de Abastos. Posto 279. Rúa das Ameas_b 981 566 006_MA
PEIXES LOLA GONZÁLEZ Mercado de Abastos. Posto 252. Rúa das Ameas_MA
PEIXES LOURDES Mercado de Abastos. Posto 316. Rúa das Ameas_MA
PEIXES MANCEBO Mercado de Abastos. Posto 294. Rúa das Ameas_b 981 571 582_MA
PEIXES MARI Mercado de Abastos. Posto 287. Rúa das Ameas_b 981 570 408_MA
PEIXES MARÍA CAMINO Mercado de Abastos. Posto 211. Rúa das Ameas_MA
PEIXES MARI CARMEN Mercado de Abastos. Posto 253. Rúa das Ameas_b 981 574 617_MA
PEIXES MARI CARMEN Mercado de Abastos. Posto 272. Rúa das Ameas_b 981 575 421_MA
PEIXES MAXIMINO Mercado de Abastos. Posto 190. Rúa das Ameas_b 981 581 626_MA
PEIXES MILAGROS OTERO Mercado de Abastos. Posto 202. Rúa das Ameas_MA
PEIXES MILAGROS RODRÍGUEZ Mercado de Abastos. Posto 208. Rúa das Ameas_MA
PEIXES MIRANDA Mercado de Abastos. Posto 204. Rúa das Ameas_MA
PEIXES M. TERESA Mercado de Abastos. Posto 320. Rúa das Ameas_MA
PEIXES OLLOMOL M. de Abastos. Postos 262 e 285. Rúa das Ameas_b 981 566 628_MA
PEIXES PEPA Mercado de Abastos. Posto 281. Rúa das Ameas_b 981 573 845_MA
PEIXES RIANXO Mercado de Abastos. Posto 260. Rúa das Ameas_b 981 577 054_MA
PEIXES ROCHA Mercado de Abastos. Posto 199. Rúa das Ameas_b 981 560 599_MA
PEIXES ROSA Mercado de Abastos. Posto 214. Rúa das Ameas_MA
PEIXES SAUNTORUM Mercado de Abastos. Posto 209. Rúa das Ameas_b 981 571 908_MA
PEIXES TEMBRA Mercado de Abastos. Posto 268. Rúa das Ameas_MA
PEIXES VIRUCHA Mercado de Abastos. Posto 203. Rúa das Ameas_b 981 588 190_MA
PESCADERÍA LA PLAZA Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 46_b 981 591 684_Ac
PESCADERÍA OLLOMOL Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 37_Ac
POLLERÍA MARÍA Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 23_b 981 531 473_Ac
POLOS HILDA Mercado de Abastos. Posto 218. Rúa das Ameas_b 981 557 329_MA
POLOS OROSA Mercado de Abastos. Posto 147. Rúa das Ameas_b 981 589 615_MA
POLOS OROSA Mercado de Abastos. Posto 296. Rúa das Ameas_MA
POLOS PILI Mercado de Abastos. Posto 136. Rúa das Ameas_b 981 572 606_MA
QUEIXOS PEPE Mercado de Abastos. Posto 142. Rúa das Ameas_b 981 581 346_MA
QUEIXOS SOLAR Mercado de Abastos. Posto 340. Rúa das Ameas_MA
QUESERÍAS SEÑORA CARMEN Mercado de Abastos. Posto 235. Rúa das Ameas_b 981 575 001_MA
SUPERMERCADO LORENZO FROIZ Praza do Toural, 2_b 981 580 008_CM
TODO RICO Mercado de Abastos. Posto 225. Rúa das Ameas_MA
Produtos ecolóxicos e dietética_Productos ecológicos y dietética_Ecological and slimming products
A CASA DA QUENLLA Mercado de Abastos. Posto 227. Rúa das Ameas_MA
BIOCENTRO EIRA Rúa Nova, 5_b 981 573 971_CM
DUNADIELLA Rúa do Xeneral Pardiñas, 21_b 981 574 685_Ac
ECOGALIZA Mercado de Abastos. Posto 222. Rúa das Ameas_MA
D+34
Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro
SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos
149
Centros de beleza, perrucarías_Centros de belleza, peluquerías_Beauty parlours, hairdresser’s
CEBADO Rúa da República de El Salvador, 3_b 981 590 135
CEBADO Rúa do Cardeal Payá, 6_b 981 583 703
CRIKAS Ruela das Fontiñas, 1_b 981 576 704_SP
D&F PELUQUEROS Rúa Nova de Abaixo, 2_b 981 597 758_Ac
EPIL BELL Rúa de Alfredo Brañas, 27_b 981 553 082_SC
FDV PELUQUERIA Rúa de Fernando III O Santo, 14_b 981 592 507_SC
FLASH Rúa do Xeneral Pardiñas, 12-14_b 981 598 010_SC
LA FEMME Rúa da República de El Salvador, 23 - 1º_b 981 594 026_Ac
MAESSE Rúa do Xeneral Pardiñas, 12-14. Local 4_b 981 935 385_SC
MAIKA RIZO’S Centro Comercial Compostela. Rúa do Restollal, 50_b 981 523 926
MAIKA RIZO’S Rúa de San Pedro de Mezonzo, 6_b 981 599 567
MERCHE Y MARA Rúa de San Pedro, 71_b 981 560 374_SP
PELUQUERÍA Y BELLEZA FER & CLAU Rúa da República de El Salvador, 14_b 981 935 327_Ac
ROSA GÓMEZ Rúa de Curros Enríquez, 7_b 981 570 141_Ac
SAÚDE E BELEZA Avenida de Rosalía de Castro, 1 - 1ºB_b 981 590 782
ZAMUZ Rúa da República Arxentina, 13_b 981 597 855
Spas_Spas_Spas
OCÉANO-SPA (ESPAGAT COMPLEJO SALUD) Rúa de Fernando III O Santo, 12_b 981 591 883_Ac
SPA SALUD, BELLEZA Y AGUA Centro Comercial Área Central. Local 34A. 1º andar.
Masaxes_Masajes_Massages
XAN D’CASTRO Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 52_b 617 043 140_Ac
Farmacias_Farmacias_Chemist’s
FARMACIA BESCANSA Praza do Toural, 11_b 981 585 940_CM
FARMACIA ANA CONDE LOUSADA Rúa de San Pedro, 61_b 981 587 005_SP
FARMACIA ANTONIO PULIDO TORRES Rúa do Vilar, 54_b 981 581 229_CM
FARMACIA CUTRÍN PRIETO Rúa de Frei Rosendo Salvado, 18_b 981 599 702
FARMACIA GÓMEZ ULLA Rúa da Porta Faxeira, 1_b 981 585 802_Ac_CM
FARMACIA GUTIÉRREZ DEL OLMO Rúa do Restollal, 47_b 981 599 255
FARMACIA J.M. GARCÍA Rúa do Castiñeiriño, 14_b 981 590 397
FARMACIA PANISSE Rúa de Madrid, 12_b 981 583 156
FARMACIA VALDÉS Cantón do Toural, 1_b 981 585 895_CM
FARMACIA VÁZQUEZ SUÁREZ Rúa da República Arxentina, 43_b 981 592 172
Parafarmacias y material hospitalario_Castellano_Drugstores and hospital material
FAMARRO PARAFARMACIA Rúa da Algalia de Arriba, 34_b 981 581 788_CM
NUEVA BOTICA Rúa do Xeneral Pardiñas, 29_b 981 577 485_Ac
PORTOMÉDICA Rúa de Rodríguez Carracido, 5_b 981 598 200_Ac
Compras singulares_Compras singulares_Unique shopping
A REIXA TENDA Praza de Mazarelos, 9_b 981 575 138
ASTERIX Rúa do Doutor Teixeiro, 22_b 981 564 506_Ac
COMERCIO XUSTO- PANXEA Rúa de Gómez Ulla, 4_b 981 580 091_SC
COMO PEZ EN EL AGUA Rúa de San Pedro, 79_b 981 575 147_SP
ISLA MALABAR Rúa de San Pedro, 67_b 981 040 685_SP
OCARINAS PAPAROLO Rúa de San Miguel dos Agros, 5_b 981 819 455
REI ZENTOLO Rúa de Santiago de Chile, 4_b 881 939 975_SC
UNICEF Rúa da Carreira do Conde, 2_b 981 586 387_Ac
UNITENDA Rúa de Xelmírez, 2_b 981 555 268_CM
Instrumentos musicais_Instrumentos musicales_Musical instruments
AUDIO Rúa Nova de Abaixo, 2_b 981 596 949_Ac
ESTUDIO 54 Rúa de Santiago de Chile, 18 B_b 981 591 064_SC
RIMESS MUSICAL Rúa do Hórreo, 23_b 981 580 525_Ac
Audiovisuais_Audiovisuales_Audiovisuals
DISCO PRECIO Rúa de Santiago de Chile, 13_b 981 938 805_Ac
GONG DISCOS Rúa do Doutor Teixeiro, 1_b 981 575 774_SC
VIDEOCLUB ESTÉVEZ Avenida de Romero Donallo, 47_b 981 596 961_Ac
150
Directorio xeral_Directorio general_General directory
Galerías de arte_Galerías de arte_Art galleries
AURIOL ARTE Rúa da República de El Salvador, 2 - 2º_b 981 561 764
C5 COLECCIÓN Travesa de Universidade, 1_b 981 557 853
CITANIA Rúa da Algalia de Abaixo, 39_b 981 589 385
DF_ARTE CONTEMPORÁNEA Rúa de San Pedro, 11_b 607 247 525 / 981 577 551
DURÁN Rúa de Montero Ríos, 18_b 981 577 158 / 629 754 660
EME-C Rúa do Xeneral Pardiñas, 10-12_b 981 935 413
ESPACIO 48 Rúa do Vilar, 48_b 981 575 568
GALERÍA SCQ Rúa de Pérez Constanti, 12_b 981 579 946_SC
GORAN GOVORCIN CONTEMPORARY Costa Cruceiro do Gaio, 17_b 981 590 478
JOSÉ LORENZO Travesa do Franco, 3-1º_b 981 587 433
JOSÉ LORENZO DE ARTE CONTEMPORÁNEO Praza do Toural, 9_b 981 587 433
LA CAMPANA Rúa do Doutor Teixeiro, 35_b 981 565 276
METRO ARTE CONTEMPORÁNEO Rúa Nova, 24_b 881 031 479
PALOMA PINTOS Rúa de Xelmírez, 25_b 981 576 239
PETRONIO Rúa de San Pedro, 30_b 981 572 622_SP
SARGADELOS Rúa Nova, 16_b 981 581 905
SOL & BARTOLOMÉ Rúa de San Francisco, 30 - 1º_b 981 575 085
TRINTA Rúa da Virxe da Cerca, 24_b 981 584 623
Marcos para cadros_Marcos para cuadros_Frames for paintings
GRECO ARTES Rúa de San Pedro de Mezonzo, 25_b 981 520 303_SC
Maquetas_Maquetas_Scale Models
BRETEMA HOBBY Rúa da República Arxentina, 9_b 981 592 002_SC
Telefónía móbil, informática e electrónica_Telefónía móvil, informática y electrónica_Mobile
Telephony, Computers and Electronics
A.D.M. COMUNICACIONES Avenida do Cruceiro da Coruña, 18-20_b 981 552 450
A.D.M. COMUNICACIONES Centro Comercial Área Central. Local 16D_b 981 554 004_SC
A.D.M. COMUNICACIONES Praza do Toural, 1_b 981 577 698_CM
A.D.M. COMUNICACIONES Rúa da República de El Salvador, 8_b 981 554 327_SC
A.D.M. COMUNICACIONES Rúa do Xeneral Pardiñas, 1_b 981 554 353_SC
ARCHY SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES Rúa da República Arxentina, 27-29_b 981 597 600_Ac
ARCO MÁQUINAS Rúa de Mazarelos, 15_b 981 585 123_CM
ARCO TALLERES Tránsito dos Gramáticos, 5_b 981 585 123_CM
BEEP SANTIAGO Rúa de Curros Enríquez, 1_b 981 585 913_Ac
COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO Rúa do Hórreo, 94_b 981 561 346_Ac
COMM CENTER OTERO Rúa de Santiago del Estero, 7_b 981 553 520
CORREDOIRA CAR AUDIO Rúa do Xeneral Pardiñas, 12-14. Local 8_b 981 592 480
DIGA SANTIAGO Centro Comercial Área Central. Local 17D_b 981 554 362
DUATEL Avenida de Romero Donallo, 1_b 981 593 498
DUATEL Praza Roxa, 1_b 981 593 515
DUATEL Rúa da República de El Salvador, 10_b 981 570 821
DUATEL Rúa das Casas Reais, 9_b 881 031 422
DUATEL Rúa do Xeneral Pardiñas, 10_b 981 553 024
ELECTROTEL 2000 Rúa de San Roque, 15_b 981 062 889
ENTERCOM Avenida de San Lázaro, 81_b 981 519 051
INFORMÁTICA ELINFO Rúa de Vista Alegre, 143_b 981 562 602_Ac
INFORSIGA Rúa de Rodríguez Carracido, 13_b 981 591 266_Ac
MERCATRÓNICA Avenida de Vilagarcía, 31_b 981 577 025
MOVICELL Rúa da República de El Salvador, 30_b 981 553 053_SC
MOVICELL Praza do Doutor Puente Castro, 5_b 981 552 277_SC
PC CITY Rúa da República Arxentina, 2_b 902 100 302
RADIO DIEZ. TELEINSTALACIONES DÍEZ Avenida de Rosalía de Castro, 4_b 981 552 845_Ac
REDCOM Rúa de Laverde Ruíz, 2_b 981 576 576
RICARTEL Avenida de Rosalía de Castro, 46_b 981 595 990
SBF Rúa Nova de Abaixo, 5_b 981 592 951_Ac
VODAFONE SANTITEL Rúa do Doutor Teixeiro, 10_b 981 565 592_SC
D+34
Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro
SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos
151
Fotografía_Fotografía_Photography
CARRETES - CENTRO FUJIFILM Rúa da República de El Salvador, 2_b 981 561 144_Ac
FOTO NOVOA Rúa da República de El Salvador, 8_b 981 560 636_Ac
FOTO NOVOA Rúa do Preguntoiro, 27_b 981 565 647_Ac_CM
FOTOPREZZO - CENTRO FUJIFILM Rúa de Alfredo Brañas, 2_b 981 573 379_Ac
FOTOPRIX Rúa do Xeneral Pardiñas, 12_b 981 591 210_Ac
FOTOS ARTURO Rúa do Vilar, 27_b 981 581 064_CM
FOTO SISTEMA Rúa de Montero Ríos, 50_b 981 566 788_SC
FOTOS LALO Rúa Nova, 12_b 981 583 492_CM
MÁIS FOTOGRAFÍA Rúa da Algalia de Arriba, 14_b 981 575 177_CM
TADEL Rúa de San Pedro de Mezonzo, 15_b 981 596 049_Ac
TINO MARTÍNEZ FOTOGRAFÍA Rúa Nova, 19_b 981 572 376_Ac_CM
Tendas 24h_Tiendas 24_24-hour shops
DE NOCHE 24H Rúa de Fernando III O Santo, 13_b 981 592 954_Ac
H24 Rúa de Ramón Cabanillas, 16
OPEN ALGALIA Rúa da Algalia de Arriba, 37_b 981 572 308_CM
OPENCOR Rúa da Rapa da Folla, 2_b 981 593 617
RK2 Rúa da República Arxentina, 42_b 981 593 329
SUPERMERCADO EL DUBRÉS Rúa da Acibechería, 8_b 981 584 304
TAHONA Rúa das Casas Reais, 42_b 981 581 661
Produtos para animais_Productos para animales_Pet products
AGRÍCOLA COMPOSTELA Avenida de Rosalía de Castro, 138_b 981 520 386_Ac
CADELIÑOS Rúa de Santiago de Guayaquil, 12_b 981 576 077_SC
CLÍNICA V. ROSALÍA DE CASTRO Avenida de Rosalía de Castro, 106_b 981 597 217_SC
Ocio infantil_Ocio infantil_Children's Leisure
LA SELVA DE COMPOSTELA Rúa de Fernando III O Santo, 33_b 981 597 722_Ac
Reparación de paraugas_Reparación de paraguas_Umbrella repairs
PARAGÜERA Mercado de Abastos. Posto 084. Rúa das Ameas_MA
Seguridade_Seguridad_Security
SEGURIDADE A1 Rúa da República Arxentina, 29_b 981 592 121_Ac
Sinalización_Señalización_Signs
RÓTULOS COMPOSTELA Lugar da Granxa de San Lázaro, 18 - San Marcos._b 981 589 340_Ac
Tinturaría_Tintorerías_Dry cleaner's
TINTORERIA ESPAÑA Rúa de San Pedro de Mezonzo, 3_b 981 590 306_SC
Viaxes_Viajes_Travel
VIAJES TURVISÁN - CANOA Rúa do Xeneral Pardiñas, 7 - 1ºC_b 981 568 600_Ac
VIAJES VILORIA Rúa da Senra, 28_b 981 587 911_Ac
ZAFIRO TOURS Rúa do Xeneral Pardiñas, 8_b 981 562 952_Ac
152
www.santiagoturismo.com
www.santiagoreservas.com

Documentos relacionados