Bizkaierazko aditz laguntzailearen adizkitegia

Comentarios

Transcripción

Bizkaierazko aditz laguntzailearen adizkitegia
Bizkaierazko aditz laguntzailearen adizkitegia
Txomin Solabarrieta Etxaburu
[email protected]
Abstract
The author provides Biscayan auxiliary verbs in tables and in a list in alphabetical order, with citations to the specific sources.
Laburpena
Artikulu honetan Bizkaierazko aditz laguntzaileen bilduma, tauletan eta zerrendan ordena alfabetikoan, eskaintzen da, hainbat iturri
zehatz-mehatz aipatuta.
Keywods: aditz morfologia, aditz paradigmak, bizkaiera.
Hitz gakoak: verbal morphology, verbal paradigms, Biscayan Basque.
1. Sarrera Gisa
BIZKAIERAZKO ADITZ LAGUNTZAILEAREN
ADIZKITEGIA lanari buruzko zenbait gorabehera
beronen AGURRA / SARRERA atalean azaldu nituen.
Ikuspuntu nagusienak bi dira: bata, bizkaierazko euskal
adizkiekiko nire itsasketa eta itsasaldia. Eta bide batez,
adizkiok eurok ere ibili duten mota guztietako olatu
arteko zirri-zarra begibistaraztea. Bestea, nire ikaskideei
niotsenez, lan honek gaur egun balio handirik ez eduki
arren, praktikoa gerta dakidake. Hau da, inoiz horren
premian izanez gero, zazpi edo zortzi liburutan zehar,
apunteak aparte, ibili gabe, orain liburutxo bakar batez
baliatzeko moduan aurkitzen dudalako neure burua.
Nire ikaskideei igorritako gabonsariko aipatu AgurraSarrera ahal denik laburrena ateratzea nahi nuen. Eta
hainbat zertzelada eta ñabardura sartu gabe utzi nituen.
Kontuan hartu, Gasteizko Seminarioan, euskarari
dagokionez, eta berau ere nire bosgarren urtetik aurrera
uste dut, ikasturtearen azken egunean goizeko meza
ostean “Agur, Jesusen Ama” baino ezagutu ez duten
ikaskideei igorritako lana dela berau. Horregatik erabili
ditut indikatiboa, subjuntiboa, inperatiboa eta ez,
esaterako, egite era, gurarizkoa, ez eta agintera edo
agintaldia ere. Juan Mari Lekuona eta besteren bat edo
kenduta, ez dakit euskaraz subjuntiboa dagoenik ere
dakiten! Tristea baina egia!
Jakina, “laguntzailearen adizkitegia” gabe egokiago
litzateke “laguntzaileen” esatea, pluralean, hor agertzen
diren sinopsiak, paradigmak lau aditz laguntzaileenak
baitira: izan, *edin, *edun (ukan) eta egin.
Aditzen erak edo moduak izendatzeko orduan, gaur
egungo nomenklatura unibertsitarioagoa-edo erabiltzea
Euskalingua 2006,9,5-98
otu zitzaidan. Era berri honen aipamena sartu ahal
izateko, halako perpaus orokor bat ere egin nuen, baina
ez nuen berau tartekatzeko zirrikiturik ere aurkitu. Eta
gutxiago, aipamenaz batera horren nolabaiteko azalpena
agertzeko tarterik. Dena dela, gogoan izan nortzuei
igorritakoa den lan hau. Hala ere sinopsi hauetako
egileek darabilten izendapenei ere leku berezia eman
diet, lau (63-66) orrialdetan.
Esaterako, lan honetan eta gure artean oso gora
handikoa deritzodan dautsat-deutsat formen aipamenari
ezin gehitu izan nion Eguzkiren lehenengo liburukoa.
ADIZTEGIAN, nor-nori-nork formetan, jakina, DAU
formakoak datoz. Baina, 54. orrialdean EU kontua
aipatuaz gainera, 56-57. orrialdeetako 15 adibideetatik
14 adibidetan DEU forma agertzen da. Egizu puntu hau,
h-rekin batera, eskola temati bat izan dela oraintsu arte.
Eta Agurra-Sarrera horretan deutsegun ezkero / eskatu
deiogun Jaunari... aipamenean parkatzen hitza sartzeko
lekurik ere ez nuela izan. Paragrafo horren amaieran
beste hau sartzeko gogoaz geratu nintzen, hau da: ‘baina
kaltea egina dago’. Esan nahi da: liturgian (Meza
santua) herriko hizkuntza erabiltzeko aukera baimendu
zutenean, “Aita gurea” otoitzaren euskarapenean
parkatzen dautsegun ezkero jarri zuten. Eta herri
otoitzetan zuzentzaileak eskatu daiogun Jaunari
aldarrikatu ohi zuen. “Gure Aita” gaur egun bizpahiru
doinuz abesten da. Eta doinu berria irakatsiaz eta
ikasiaz batera gaur egun Meza Liburuan datorren
parkatzen deutsegun forma irakatsi eta ikasten dute.
Baina luzaro gabe, jendea hasiera batean kantatuazkantatuaz erraietaraino gorpuztutako dautsegun ezkero
delakora pasatzen da. Nahiz eta liburu, orri eta abar
ofizialetan NORI agertzen denean DE forma erabili,
jendea DA formara ohiagotu-edo egin dute. Horregatik
nire ‘baina kaltea egina dago’ hori. Beste eskatu
deiogun Jaunari forma zuzentzaileak baino esaten ez
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
5
duenez, ba... subjuntiboan ere NORI agertzerakoan DE
forma entzuten da. Nik ez dut ulertzen, nola ez zuten
hasiera-hasieratik forma hori sartu, batez ere hori
egitean Akesolo tarteko (edo bakarra?) zela jakinda.
Hori eta “Aita gurea...”, oraingo “Gure Aita” barik.
Konprenitu, konprenitzen dut, baina ez dut ulertzen.
Honenbeste jira-bira DAU-DEU puntu honi? Ba, bai.
Hara, behin batean UEUn, jolas-orduan autuan
geniharduela, eta aipatzeko moduko motibo handirik,
behintzat, ez zegoela, solaskide batek, neuri adi-adi,
purrustada hau bota zuen: begiratzea baino ez dago
nortzuek eta non darabilten dautsat forma! Nik neure
bostean: isilik egotearren beste behin ere galtzea
suertatuko zait, baina... hago mutu! Nik, behintzat,
ordurako deutsa eta deiogun-eta formak nerabiltzan. Eta
Gotzaindegian Carmelo Echenagusiari entzundako
honezaz gogoratu nintzen: bai, orain arte dautsat-eta
idatzi izan ditugu, baina oso ondo jantzitako
gramatikariak etorri dira esaten datiboa sartzen denean
dautsat barik deutsat erabili behar dela eta geuk ere
deutsat-eta idazten hasi beharko dugu. Niri dagokidanez
puntu honetan non aurkitzen nintzen aurreko
sinopsietara begiratzea baino ez dago. Baina orduantxe
ohartu nintzen puntu hau norainokoa zen eskola kontua.
Horregatik da goian egiten dudan Eguzkiri buruzko
aipamena. Eta egileak berak indikatiboan deutsat,
deutsagu (DE forma) erabili eta subjuntiboan daiodan,
daiogun (DA forma) erabiltzea ere zeharo esanguratsua
dela deritzot.
Eta honegatik guztiagatik tartekatu nituen
LABAYRUnekoak. LABAYRU HIZTEGIA eskuratu
nuenean eta hangoak ikusi Eguzki, Irazola, Pitarke eta
Labayru Hiztegiko zenbait paradigma sinopsi eran
jartzea otu zitzaidan, euron arteko desberdintasunez-eta
begi kolpe batez ohartzeko. Ikus hor zenbait adizkiei
lehentasuna emateko joko xelebrea. Ordurarteko atzeraaurrerak Pitarkeren (kontuz!, plural eta guztikoaren)
araberako adizkien erresulaian bare-baretan amaitu
zirelako ustea ustel atera zait. Eta hemendik 46.
orrialdeko nire ateraldia!
Adizkion ordena alfabetikoa eta adizki sinkretikoen
zerrenda ere sartu egin nituen, informatika bidez erraz
lor daitezkeelako eurok.
2. Agurra - Sarrera
1953. urtean abade egindako eta euron beste ikaskide
edo kurtsokide enparauei GABON ZORI ON eta URTE
BERRI ON.
Badakit aurtengo gabonsari hau ez duzuena probetxu
handirako izango. Baina, gai honetan neu zein itsasotan
ibili izan naizen eskumapatzat-edo balioko duela uste
dut. Begiratu batean, behintzat, itsaso bareetan zehar
baino oso ekaiztsuetan zehar ibili izan naizela dirudi.
Eta hala gertatuko zitzaidan itsasketa berean itsaso
hauek guztiak zeharkatu izan banitu. Baina ez da
horrela izan. Aldian aldiko itsasaldi kontua izan da.
Iazko Gabonetakoan aipatu nizuen Jean Marie Deharce
Iratzeder eta Joani Batista Lertxundi Belokeko
beneditarrek 1954. urtean eratutako Pasionea 1958an
antzeztu genuela Gatikan. Eutiki Zuluetak, orduan
Laukinizko parrokoa, bizkaieraz jarri eta nik letra horri
musika egokituz. Orduantxe, elkarlanean geniharduela,
bizkaierazko adizkitegiaren berri aipatu zidan. Auskalo
orduan niri hori argitzean zer nomenklatura erabiliko
zuen berak! Aditz, adizki, adizkitegi edota adizkien
paradigma... hitzak, bada, gero eta gero eta gero ikasiak
baititut, nahiz eta, esaterako, aditz hitza 1891n eta
adizki 1927an erabiliak izan. Ba, horiek eskuratzeko
gogoa biztu zitzaidan eta utziko bazenizkit neuk ere
eskuz kopiatuko nituzke, esan nion. Eta utzi ere utzi
zizkidan aipatu paradigmok. Baina eurok kopiatzen
hasteko betarik ez nuen izan soldadutzara joan beharra
etorri zitzaidalako. Baina, halako batean, gutxien uste
nuen ezustekoa hartu nuen. Josebe Garmendia Fanok,
etxeko seinak, bere eskuz kopiatuta, Eutikik aitatutako
paradigmak postaz igorri zizkidan. Eta nik, hantxe, San
Fernandoko San Carlos kuartelean paradigmaz
paradigma, aditzen eraz era garatutako bizkaierazko
adizkiak buruz ikasi nituen, euretariko asko, jakina,
etxekoak nituen eta beste batzuk ezagunak izan arren
erabiltzen ez nituenak. Eutikik adizki hauek Azkueren
Morfología Vascatik hartuak eta aukeratuak zituen.
Harrezkero bizkaierazko adizkien gorabeherak liburu
hauetan ikusi izan ditut:
Joseba Intxausti: “EUSKAL-ADITZA, GipuzkoBizkaierak, (paradigmas verbales y método racional
para su estudio), 1960”. Aditzen era (modu) bakoitzari
dagokion CUADRO ANALÍTICO delakoez eta
paradigmez
hornituta.. Ohartu nintzen hemengoen eta nire
paradigmetako
zenbait
adizkiren
arteko
desberdintasunez, eta, hori bai, batzuk handi
xamarrekoak! Eta, bide batez, gipuzkerazko adizkietara
ere ohitu nintzen. Geroago P. Plácido Mugicaren
‘Conjugación guipuzcoana del verbo auxiliar...’
eskuratu nuen. Biotako adizki guztiak banan-banan
erkatu nituen. Gogoan dut Mugica jaunari gutun bat
idatzi niola. Auskalo zer esango nion nik! Baina, hara!,
erantzun egin zidan; eta gogoan dut harengandiko
erantzuna hartzea gustatu egin zitzaidala... Artean,
“Umandi”ren GRAMATICA VASCA goitik behera
pasatu nuen. Antonio Karmelo Urrestarazu ezizenez
“Umandi” zen. Arabako Araian jaioa. 17 urterekin
euskara ikasi eta euskarako irakasle izan zen Gasteizen.
Liburu honen bidez, besteak beste, eta sensus sine
sensu, gero euskal deklinabidea dela jakingo nuen zeraz
ohitu nintzen. Eta dagoeneko hasia nintzen behin betiko
iritziei edo usteei loturik ez jardutea. Nire burua eta
gogoa zer irakatsi dutenei zabal-zabalik edukitzea. Eta
jarrera hau handik urte batzuetara oraindik
nabarmenago gertatu zen nigan. Urtetan, Azkuerena
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
6
niretzat ‘ebanjelioa’ zen. Apurka-apurka ‘ebanjeliobalio’ hori erdi kolokan hasi zitzaidan. Eta handik
geroago Sebero Altuberen “Observaciones al Tratado
de “Morfología vasca” de DON R. M. DE AZKUE
(1934)” laneko zerak irakurriz gero, ‘ebanjelio-balio’
hura ura hartzen hasi zitzaidan. Altube jaunaren
aipatutako lan hau nik neuk 1973an-edo eskuratu nuen.
Hala eta guztiz ere, eta gaur-gaur ere, Azkueren
Morfología dut, jakina, nire kontsulta liburu. Hara
jotzen dut ea Azkuek zer dioen jakitera; ez diot zer
inoen, baizik eta zer dioen baino. Tira! Hau, adizkion
aurkezpenari dagokionez, parentesi bat izan da,
aukeran, behar bada, luzeegia. Baina zer irakatsi
dutenen aurrean jarrera irekia izatea mesedegarri izan
zait Labayru Ikastaro-Derioko, Hizkuntza Eskolako,
UEUko
(Udako
Euskal
Unibertsitateko)
irakasleengandik eta beste enparauengandik hainbat
irakatsi hartzeko.
Pedro Pujana: “EUSKAL ADITZA (Bizkaiera),
flexiones del verbo vasco vizcaino, 1970”. Pujana
jauna, arabar idazlea; jaioterria Oleta, Aramaio. Hauxe
erabili nuen urtetan, nahiz eta bertako zenbait adizki
nire begiko ez izan. Adizki gorputz bat erabili beharra
zegoen
eta berau izan nuen nire vademecuma. Nahiz eta nahiko
ohitua nengoen ordurako NOR, NORI, NORK hizki eta
abarrez, zeharo baliagarri eta atsegingarri egin
zitzaizkidan hamaika orritan adierazitako ALGUNAS
NOCIONES ELEMENTALES SOBRE EL VERBO
VASCO delako xehetasunak. Ez zituen sartu hikako
adizkirik. Labayru Udako Euskal Ikastaro (Derio)
batean adizki horiei buruzko zenbait eskola eman
zizkigun berak.
Jesus Eguzkitza (Eguzki): “ADITZA I-II, Udako
Euskal Ikastaroa-Derio, 1977”. [Sinopsiotan, beroni
dagokionez, 159-171 orrialdeetako adizkitegitik (berak
adiztegia hitza darabil) jasotako adizkiak dira. Orrialde
hauetatik kanpoko zenbaki-orrialdeen aipamenak
beronen bigarren liburuari dagozkio]. Aditzen era
bakoitzari dagokion koadro edo eskema eta guzti. Berak
koadroei korapilloa deritze. Eta ‘korapillo’ko
adizkiaren atal morfologikoak analizatzeari urkulketa.
Ez datoz hikako formarik.
José María Irazola: “ADITZA III-IV, Aditz
Konparatua, Udako Euskal Ikastaroa-Derio, 1978”.
Hikako forma eta guzti. Honek eskemei dagokienez
urkulketa hitza baino ez darabil. Hemen beronek
idatzitako “Euskal Aditz Laguntzailea, konparatua:
bizkaieraz, gipuzkeraz, lapurteraz, ziberotarrez” delako
lanaren aparteko aipamena egin behar dut. Nik
daukadan aleak ez du datarik jartzen. Ezkerreko
orrialdeetan lau euskalkietako koadroak datoz, eskuz
eginak, eta pareko eskuineko orrialdeetan eskema hauei
dagozkien paradigmak, euskalki bakoitzeko adizkiez
horniturik, bata bestearen azpian eta hurrenez hurren,
idazmakinaz eginik. Eta bai koadroak eta bai
paradigmak dagozkien eta gehiagoko oharrez eta
aipamenez jantzirik. Eta nago harrezkero antzeko
zerbait egiten ahalegindu zirenek hau ezagutu izan
balute, erraz-erraz eta inor enbolika gabe gauzatu ahal
izango zuketela euren lana.
Gero hau agertu zen: “BIZKAIERAREN IDATZIZKO
ARAUAK, Euskara Zerbitzua, Hezkuntza eta Kultura
Saila, Hizkuntza Prestakuntza, 1983”. Orduan pentsatu
nuen: titulu hauekin guztiekin... hau izango da
BIZKAIERA BATUA. Eta honexeri lotu nintzaion
neure zertxoak egitean, ordurarte nigan gorpuztuta
zeuden zenbait forma alboratuz.. Ustez, behintzat,
gorputz bereko forma guztiak eta bakoitza erabiltzea
baita egokiena. Egia esanda, subjuntibozko orainaldiko
ZER-NORI-NORK komunztadurako bigarren formak
ez nituen aintzakotzat ere hartu. Baina ohartu nintzen
denek ez zietela hemekoei jarraitzen, behar bada
prestatzailearen azalpenaren azken oharra lagun
zutela. Baina dirudienez, han aipatu bizitzari dagokion
erabileraren argitasuna liburu hau argitaratu zen
garaietako berbera dugu gaur ere.
Ez datoz hikako adizki pluralak oso-osorik idatzita.
Azkue izan ezik (gehientsuetan behintzat), besteok,
bizkaierazko “Z” pluralgilea adizki singularrari
marratxoa eta “z” edota barra zeiharra eta “z” erantziz
azaltzen dute, zenbait adierazpen orokor gehituz. Baina
hikako formak etxeko ez ditugunoi zail egiten zaigu
adizkiok osatzen. Ohar hau jarri zuen Txomin Agirrek
bere KRESALA liburuaren hitzaurrean: “...Danok
dakigu iru eratako izketea egiten deutsagula
euskaldunok alkarri: i-gaz esaten dana lenengoa, zu-gaz
esaten dana bigarrena ta irugarrena berori-gazkoa.
Lenengoaren zalea naz, zarrena dalako, ta opa dot bere
bizitza luzea; baña antziña il zan Arranondon da
orregatik ezta emen agertuko izketa zar ori”. Berak,
jakin baekien, ziur! Bere aita Mutrikoko San Jerolimo
auzoko Txartxa baserrikoa baitzen. Baina nire aitak,
haren lehengusoa izanarren, ez zekien hizketa era hori,
Agirre berak inoen arrazoiagatik, eta niregana ere ez
zen heldu. Horregatik Eguzkiri igorri nion adizki hauen
zerrenda bat, euron pluralak oso-osorik, mesedez, egin
ziezazkidan, honekin batera liburu honetan akatsak izan
zitezkeen hitzen beste zerrenda bat gehituz. Eta Eguzkik
erantzun egin zidan, nik igorritako zerrendakoak bere
eskuz propio beteta. Uste dut eskertu ere eskertu niola
mesede hau.
Eguzki: “ADITZA, Bizkaierazko Erabileran, Eskola
apunteak 2, Labayru Ikastegia, 1984”. Ez datoz aditzen
era guztiak. Deigarriak eta interesgarriak dira beronen
aurreko liburuaren eta oraingo honen arteko
desberdintasunak. Korapiloak eta adizkitegiak ere
hikako formez horniturik datoz. Eta hainbat aditz
trinkoren adizkiak dakaz.
José María Pitarke: “ADITZ IV: ADITZ
KONPARATUA, Eskola apunteak 4 Labayru Ikastegia,
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
7
1984”. Ez datoz aditzen era guztiak. Koadroak badatoz
baina ez adizkitegirik. Berak dioenez “Datorren
urterako irakas-liburu sakonago eta zuzenagoa
burutzeko asmoz”.
José María Pitarke: “ADITZ KONPARATUA,
Eskola apunteak 4, Labayru Ikastegia, 1985". Bai,
benetan sakona eta aipagarria! Eta hika formako adizki
pluralak oso-osorik jartzea ere eskertzekoa da. Egia
esan, litezkeen adizki plural guztiak datoz oso-osorik
idatzita.
Inoiz gogoratu izan naiz Amatiñoren harako zeraz:
Bizkaierari dagoeneko pasau zaio batua egiteko
denbora.
Baina zerbait batu dela dirudi, esaterako deutsegun
ezkero / eskatu deiogun Jaunari..., nahiz eta zail
izango den jendeak kantatuaz-kantatuaz erraietaraino
gorpuztutako dautsegun ezkero delakoa bertan behera
uztea...
Niri dagokidanez, ikus 46. orrialdeko purrustada.
Agur t’erdi. Gabonmin, Txomin.
Hona hemen adibide gisa INDIKATIBO orainaldiko
koadroak eta eskuineko orrialdean hemendik gara
daitezkeen (Pitarkeren araberako) adizkiez hornituriko
paradigmak.
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
8
Nor
NOR-NORI
A.ez. Erroa Nori
N
A
TXA
H
A
TXA
JA
G
A
TXA
Z
A
TXA
Z
A
TXA
JA
T+Z = TaZ: zatxataz... ///
Zer
Pl. Pl.
T
K/N(a)
KO
KU
z
TZU
z
TZUE
z
E
KE
z
K+Z = ZaK: gatxazak. /// Na+Z = ZaN: gatxazan(a)
ZER- NORK
A.ez. Erroa Pl. Nork
T
K/N(a)
GU
ZU
E ZUE
E
DAU
Pl.
Zer
Z
ZER-NORK
Pl.
Erroa
D IT U
Nork
T
K/N
GU
ZU
ZUE
E
Nor
N
H
G
Z
Z
-
A+U = AU edo O: dau / dot, dok, don, dogu, dozu, dozue.
T+Z = DaZ: dodaz
K+Z = ZaK: dozak // N(a)+Z = ZaN(a): dozana.
U+E = BE: dabe.
A.ez.
A
A
A
A
A
A
A
Pl.
IT
IT
IT
IT
Erroa
U
U
U
U
U
U
U
Pl.
E
Nork
Pl.
T
K/N(a)
GU
ZU
ZUE
E
Z
Z
Z
Z
Pluralgilea “IT” eta “Z”, baina ez biak batera adizki berean.
A+U = AU edo O: nau, dau / nozu, dot, dok, dogu, gozuz, gozuez...
K+Z = ZaK: dozak, gozak // N(a)+Z = ZaN(a): dozana, gozana.
T+Z = DaZ: dodaz.
A+U+E = ABE: nabe, habe, dabe...
A+IT = AIT edo IT: gaitu, gaituzu, zaitu, zaitue / ditu, ditugu...
IT
IT
IT
U
U
U
Pl.
E
Nork
T
K/N
GU
ZU
ZUE
E
A+U = AU edo O: nau, haut, hau, haugu / nok, nozu, nozue.
U+E = BE: nabe, habe
ZER eta NOR-NORK (goiko 3 eskemak koadro berean sartuta)
Nor
N
H
D
G
Z
Z
D
NOR-NORK
Pl.
Erroa
U
U
A.ez
A
A
A
A
A
-
ZER-NORI-NORK
Nor
A.ez.
Erroa
D
E
U
Nori
STa
A/N(a)
TSO-A
SKU
TSU
TSUE
TSE
Nork
T/Da
K/N(a)
GU
ZU
ZUE
E
Pl.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
A+E = E: deue, deuez
K+Z = ZaK: deustazak, // N(a)+Z = ZaN(a): deustazan(a)
TSO+E =TSIE: deutsie, deutsiez
TSE+E: = TSIEE: deutsiee, deutsieez
©Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
9
INDIKATIBOA: oraina
NOR
naz
haz
da
gara
zara
zarie
dira
NIRI
NI
HI
HURA
GU
ZU
ZUEK
HAIEK
hatxat
jat
zatxataz
zatxataze
jataz
NI
HI
haut
NIK
HIK
nok / non(a)
HARK
GUK
ZUK
ZUEK
HAIEK
nau
nozu
nozue
nabe
NOR-NORI
HARI
natxako
hatxako
jak / jan(a)
jako
gatxazak / gatxazan(a) gatxakoz
zatxakoz
zatxakoze
jazak / jazan(a)
jakoz
HIRI
natxak / natxan(a)
hau
haugu
habe
HURA
dot
dok /
don(a)
dau
dogu
dozu
dozue
dabe
GURI
hatxaku
jaku
zatxakuz
zatxakuze
jakuz
NOR-NORK
GU
ZURI
natxatzu
ZUEI
natxatzue
jatzu
gatxatzuz
jatzue
gatxatzuez
jatzuz
jatzuez
ZU
(zaudaz) zaitut
ZUEK
(zauedaz) zaituet
ZURI
ZUEI
HAIEI
natxake
hatxake
jake
gatxakez
zatxakez
zatxakeze
jakez
HAIEK
dodaz
ditut
gozak /
gaituk /
dozak /
dituk /
gozana
gaitun
dozana
ditun
(gauz)
gaitu
(zauz) zaitu
(zauez) zaitue
dauz
ditu
(zauguz) zaitugu (zaueguz) zaituegu doguz
ditugu
(gauzuz) gozuz
gaituzu
dozuz
dituzu
(gauzuez) gozuez gaituzue
dozuez
dituzue
(gauez)
gaitue
(zauez) zaitue
(zaueez) zaituee
dabez
ditue
Parentesi artekoak logikoak direla baina Pitarkek ez dituela sartzen-edo esan nahi du.
Las flexiones entre paréntesis quiere decir que, aunque lógicas, Pitarke no las incluye, o algo así.
NIRI
HIRI
deuat, deuadaz
deunat, deunadaz
NIK
HIK
deustak, deustazak
deustan(a), deustazan(a)
HARK
deust, deustaz
GUK
deustazu, deustazuz
ZUK
ZUEK
deustazu, deustazuz
deustazue, deustazuez
HAIEK deuste, deustez
HARI
NOR-NORI-NORK
GURI
deutsat, deutsadaz
deutsut, deutsudaz
deutsuet, deutsuedaz
deutset, deutsedaz
deutsek, deutsezak
deutsen(a), deutsezan(a)
deutsu, deutsuz
deutsue, deutsuez
deutse, deutsez
deuskuk, deuskuzak
deutsak, deutsazak
deutsan(a), deutsazan(a) deuskun(a), deuskuzan(a)
deua, deuaz
deutso, deutsoz
deuna, deunaz
deuagu, deuaguz
deunagu, deunaguz deutsagu, deutsaguz
deutsazu, deutsazuz
deutsazue, deutsazuez
deue, deuez
deutsie, deutsiez
deune, deunez
deusku, deuskuz
HAIEI
deutsugu, deutsuguz deutsuegu, deutsueguz deutsegu, deutseguz
deuskuzu, deuskuzuz
deuskuzue, deuskuzuez
deuskue, deuskuez
deutsezu, deutsezuz
deutsezue, deutsezuez
deutsue, deutsuez
deutsuee, deutsueez
©Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
deutsiee, deutsieez
10
INDIKATIBOA: NOR: oraina
I Sinopsia
ni
hi
ha
gu
zu
zuek
haiek
Azkue: 629. or.
naiz, naix, naz
aiz, aix, az
da
gara, garaz
zara, zaraz
zaree, zarie
dira, dire, diraz, direz
naz
az
da
gara
zara
zaree
J. Intxausti: 94. or.
naiz
aiz
zarie
ni
hi
ha
gu
Irazola: 3. or.
naz
az
da
gara
zara
zar(a)ee
dira
BIA: 23. or
naz
haz
da
gara
zara
zarie
dira
Pitarke: 181. or.
naz
haz
da
gara
zara
zarie
dira
J. Intxausti: 95. or.
nintzan
P. Pujana: 36 or.
nintzan
Eguzki: 163. or. //// 89. or.
nintzan
id.
Irazola: 3. or.
nintzan
BIA: 44. or
Pitarke: 191. or.
nintzan
nintzan
hintzan
zan
ginan
nitzen
intzan, itzan, intzen, itzen
zan
gintzazan, gintzan, ginean,
intzan
zan
giñan
zan
gintzazan gintzazan giñan
zan
giñan
gintzazan
hintzan
intzan
id.
zan
ginan
id. ginan
gintzazan
hintzan
zan
ginan
ziñan
zintzazan zintzazan
ziñan
ziñan
zintzazan
zinan
id. zinan
zintzazan
zinan
zinan
ziñeen
zintzazen zintzazen
ziñeen
ziñeen
zintzazen
zinien
id. zineen
zintzazen
zinien
zinien
ziran
ziran
etc.
zintzazan, zintzan, zinean,
etc.
zuek zintzazen, zintzen, zineen,
etc.
haiek zirean, ziran, etc.
zu
da
gara
zara
zaree
dira
Eguzki: 159 / 52. /or.
naz
naz
haz
da
da
gara
gara
zara
zara
zaree
zarie
dira
dira
INDIKATIBOA: NOR: lehena
II. Sinopsia
Azkue: 640. or.
nintzan, nitzan, nintzen,
P. Pujana: 24. or.
naz
ziran
ziran
ziran
id.
ziran
Eguzki: id: lehengoaren forma berbera dela esan nahi du...
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
11
BALDINTZAZKOAK: NOR: baldintza
III. Sinopsia
n
i
h
i
h
a
g
u
z
u
z
u
e
k
h
a
i
e
k
Azkue: 650 or.
banintz, banitz
J. Intxausti: 102. or.
banintz
baintz, baitz
baintz
balitz
balitz
bagintzaz, bagina, bagine
bagiña
bazintzaz, baziña, bazine
banintz
Eguzki: 169 or. //// 132. or.
banintz
id.
bahintz
id.
banintz
BIA: 63. or
banintz
Pitarke: 192. or.
banintz
baintz
bahintz
bahintz
balitz
balitz
balitz
Irazola: 76. or.
balitz
balitz
bagintzaz
bagintzaz
bagiña
bagintzaz
bagina
id. bagintz
bagina
bagina
baziña
bazintzaz
bazintzaz
baziña
bazintzaz
bazina
id. bazintz
bazina
bazina
bazintzaze, baziñee, baziñie
baziñee
bazintzaze
bazintzaze
baziñee
bazintzaze
bazinie
id. bazintze
bazinie
bazinie
balitzaz, balira
balira
balitzaz
balitzaz
balira
balitzaz
id. balitzaz
balira
id.
balitzaz
balira
balitzaz
BALDINTZAZKOAK: NOR: ondorioa, hipotetikoa
IV. Sinopsia
n
i
h
i
h
a
g
u
z
u
z
u
e
k
h
a
i
e
k
P. Pujana: 42 or.
Azkue: 654 or.
nintzake, nitzake, ninteke
J. Intxausti: 104. or.
nintzake
P. Pujana: 44 or.
nintzake
intzake, itzake, inteke
intzake
litzake, liteke
litzake
gintzakez, giñake, gintekez
giñake
gintzakez
gintzakez
giñakez
giñake
gintzakez
gintzakez
ginakez
gintzatekez
zintzakez, ziñake, zintekes
ziñake
zintzakez
zintzakez
ziñakez
ziñake
zintzakez
zintzakez
zinakez
zintzatekez
zintzakeze, zinakee, zintekeze
ziñakee
zintzakeze
zintzakeze
ziñakeze
ziñakee
zintzakeze
zintzakeze
zinakeze zintzatekeze
litzakez, litekez
lirake
litzakez
litzakez
lirake
litzakez
litzakez
litzake
Eguzki: 170. or.
nintzake
litzake
Irazola: 76. or.
nintzake
BIA: 75. or
nintzateke
intzake
hintzateke
litzake
litzateke
lirateke
Pitarke
litzatekez
Eguzki: 132. or.: Nintzateke, Hintzateke, Litzateke, Ginateke (Gintzatekez), Zinateke (Zintzatekez), Zinatekie (Zintzatekeze), Lirateke (Litzatekez)
Pitarke: 193 or.: BIAko berberak, litzatekez forma lirateke formaren aurrean doalarik.
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
12
BALDINTZAZKOAK: NOR: ondorioa, iragana
V. Sinopsia
Azkue: or.
n
i
h
i
h
a
g
u
z
u
z
u
e
k
h
a
i
e
k
J. Intxausti: 105. or.
nintzaken
P. Pujana: 46or.
nintzakean
nintzaken
intzaken
zitzaken
litzakean
Irazola: 75. or.
BIA: 83. or
nintzake(a)n
nintzatekean
Pitarke: 194. or
nintzatekean
hintzatekean
intzaken
hintzatekean
hintzatekean
zitzatekean
zitzatekean
zitzatekean
zitzatekean
zatekean
giñaken
gintzakezan
gintzakezan
ginatekean
gintzatekezan
gintzatekezan
ziñaken
zintzakezan
zintzakezan
zinatekean
zintzatekezan
zintzatekezan
ziñakeen
zintzakezen
zintzakezen
zintatekien
zintzatekiezan
zintzatekiezan
litzakezan
zitzatekezan
zitzatekezan
zitzatekezan
BIA: 96. or.
naiteke
haiteke
daiteke
gaitekez
zaitekez
zaitekeze
daitekez
Pitarke: 111 / 211. or.
naiteke
haiteke
daiteke
gaitekez
zaitekez
zaitekeze
daitekez
ziraken
Azkue: 776. or.
naiteke
aiteke
daiteke
gaitekez
zaitekez
zaitekeze
daitekez
ziratekean
.
AHALERA: NOR: oraina
VI. Sinopsia
ni
hi
ha
gu
zu
zuek
haiek
litzaken
Eguzki: 2: 133. or.
nintzatekean
J. Intxausti: 96. or.
naiteke
aiteke
daiteke
gaitekez
zaitekez
zaitekeze
daitekez
P. Pujana: 30. or.
naiteke
daiteke
gaitekez
zaitekez
zaitekeze
daitekez
Eguzki: 132. eta 167. or.
Irazola: 3. or.
naiteke
naiteke
aiteke
daiteke
daiteke
gaitekez
gaitekez
zaitekez
zaitekez
zaitekeze
zaitekeze
daitekez
daitekez
Irazola: 5. or.: oharra (6): AHAL ERA-ko ORAIN ALDI honeri atzetik –n- bat gehituz gurarizko ahal era sortzen da. (Adizkiak ere jartzen ditu).
AHALERA: NOR: hipotetikoa
VII. Sinopsia
ni
hi
ha
gu
zu
zuek
haiek
Azkue: 776. or.
neinteke, nindeke, nei
einteke, indeke, ¿ei?
leiteke, liteke, lei
geintekez, gindeke, gineiz
zeintekez, zindeke, zineiz
zeintekez, zindekiei, zineiz
leitekez, litekiei, leiz
J. Intxausti: 106. or.
neinteke
einteke
leiteke
geintekez
zeintekez
zeintekeze
leitekez
P. Pujana: 48. or. Eguzki: 138. eta 168. or.
neinteke
neinteke
leiteke
geintekez
zeintekez
zeintekeze
leitekez
leiteke
geintekez
zeintekez
zeintekeze
leitekez
Irazola: 137. or.
neinteke
einteke
leiteke
geintekez
zeintekez
zeintekeze
leitekez
BIA: 100. or.
neinteke
heinteke
leiteke
geintekez
zeintekez
zeintekeze
leitekez
Pitarke: 228. or.
neinteke
heinteke
leiteke
geintekez
zeintekez
zeintekeze
leitekez
Eguzki (168. or.): OARRA: Leena egiteko –N atzizkia ezarri. Irugarrenetan asierako L- galdu egiten dau: neintekean, eitekean...
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
13
AHALERA: NOR: iragana
VIII. Sinopsia
ni
hi
ha
gu
zu
zuek
haiek
Azkue: 779. or.
neintekean, nindekean, neikean
eintekean, indekean, eikean
zeitekean*, liitekean, zeikean
geintekezan, gindekean, geingizazen
zeintekezan, zindekean, zeingazen
zeintekezen, zindekien, zeingiezenz
zeitekezan*, litekien, zeikiazen
J. Intxausti: 97. or.
neintekean
eintekean
eitekean
geintekezan
zeintekezan
zeintekezen
eitekezan
P. Pujana: 50. or.
neintekean
Eguzki: 168. or.: Oharra.
zeitekean
geintekezan
zeintekezan
zeintekezen
zeitekezan
eitekean
geintekezan
zeintekezan
zeintekezen
eitekezan
Irazola: 137. or.
neintekean
eintekean
(z)eitekean
geintekezan
zeintekezan
zeintekezen
(z)eitekezan
neintekean
BIA: 100. or.
neintekean
heintekean
(z)eitekean
geintekezan
zeintekezan
zeintekezen
(z)eitekezan
Pitarke: 229. or.
neintekean
heintekean
(z)eitekean
geintekezan
zeintekezan
zeintekezen
(z)eitekezan
Azkue: * = Algunos: leitekean y leitekezan.
SUBJUNTIBOA: NOR: oraina
IX. Sinopsia
Azkue: 674?/671?.
or.
ni
hi
ha
gu
zu
zuek
haiek
naiten
aiten
daiten
gaitezan
zaitezan
zaitezen
daitezan
J. Intxausti: 98. or.
nadin
adin
daitean
gaitezan
zaitezan
zaitezen
daitezan
P. Pujana: 26. or.
naitean
aitean
Eguzki: 165. or.
naiten
nadin
naiten
daiten
gaitezan
za itezan
zaitezen
daitezan
dadin
gaizan
zaizan
zaizen
daizan
daiten
gaitezan
zaitezan
zaitezen
daitezan
Irazola:. 3. or.
naiten
aiten
daiten
gaitezan
zaitezan
zaitezen
daitezan
nadin
adin
dadin
gadizan
zadizan
zadizen
dadizan
BIA: 87 0.
naiten
haiten
daiten
gaitezan
zaitezan
zaitezen
daitezan
nadin
hadin
dadin
Pitarke: 112 or.
nadin
hadin
dedin
gadizan
zadizan
zadizen
dadizan
naiten
haiten
daiten
gaitezan
zaitezan
zaitezen
daitezan
Pitarke: ADITZ IV: ADITZ KONPARATUA, 110. or. eta ADITZ KONPARATUA , 210. or.: naiten/nadin, haiten/hadin, daiten/dedin, gaitezan, zaitezan, zaitezen, daitezan.
SUBJUNTIBOA: NOR: lehena
X. Sinopsia
ni
hi
ha
gu
zu
zuek
haiek
Azkue: 674??. or.
nendin
endin
zedin
gendizan
zendizan
zendizen
zedizen
J. Intxausti: 99. or.
neintean
eintean
eitean
geintezan
zeintezan
zeintezen
eitezan
P. Pujana: 38. or.
neinten
nendin
eiten
geintezan
zeintezan
zeintezen
eitezan
Azkue: 662. or.
nadin, naitean
adi, aite
bedi, daiteala
gaizan, gaitezan
zaiz, zaitez
zaize, zaiteze
bediz, daitezala
BIA: 92. or.
neinten
nendin
heinten
hendin
eiten
zedin
geintezan
zeintezan
zeintezen
eitezan
zeitezan
Pitarke: -227-. or.
neinten
nendin
heinten
hendin
eiten
zedin
geintezan
zeintezan
zeintezen
eitezan
zeitezan
INPERATIBOA: NOR: oraina
XI. Sinopsia
ni
hi
ha
gu
zu
zuek
haiek
zedin
gendizan
zendizan
zendizen
zedizan
Eguzki: 166. or.
Irazola: 137. or.
neinten
neintean
nendin
eintean
endin
eiten
(z)eiten
zedin
geintezan
geintezan
zeintezan
zeintezan
zeintezen
zeintezen
eitezan
(z)eitezan
J. Intxausti: 100. or
adi
beite
aite
bedi
gaitezan
zaitez
zaiteze
beitez
Eguzki: 164. or.
P. Pujana: 28. or
nadin (naiten)
zaitez
zaiteze
bediz
beite
gaizan
zaiz
zaize
beitez
Irazola: 3. or.
bedi
aite
bedi
zaitez
zaiteze
bediz
zaitez
zaiteze
beitez
BIA: 107. or.
nadin
beite
hadi
bedi
bediz
zaitez
zaiteze
beitez
Pitarke: 209. or.
hadi
dedila, daitela bedi
gaitezan
zaitez
zaiteze
daitezala
beitez
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
14
Pitarke: 110. or.: Aginte era: O.A. Aginte era: G.A.: Bizkaieraz baino ez da erabili izan: haiteke/hadike, bedike, zaitekez, zaitekeze, beitekez.
AHALEZKO BALDINTZA: NOR: hurbila
XII. Sinopsia
ni
hi
ha
gu
zu
zuek
haiek
Azkue: 679. or.
banadi
baadi
badadi
bagaiz
bazaiz
bazaize
badaiz
J. Intxausti: 101. or.
banadi
banaite
baadi
badaite
bagaitez
bazaitez
bazaiteze
badaitez
P. Pujana: 34. or.
banadi
banaite
badadi
bagadiz
bazadiz
bazadize
badadiz
badaite
bagaitez
bazaitez
bazaiteze
badaitez
Irazola: 3. or.
banadi
banaite
baadi
baaite
badadi
badaite
bagadiz
bagaitez
bazaitez
bazadiz
bazaiteze
bazadize
badaitez
badadiz
BIA
Pitarke: 111 or.
banadi
banaite
bahadi
bahaite
badedi
badaite
bagaitez
bazaitez
bazaiteze
badaitez
Pitarke: 212 or.
banaite
banadi
bahaite
bahadi
badaite
badedi
bagaitez
bazaitez
bazaiteze
badaitez
AHALEZKO BALDINTZA: NOR: urruna
XIII. Sinopsia
n
i
h
i
h
a
g
u
z
u
z
u
e
k
h
a
i
e
k
Eguzki:
Azkue: 680. or. J. Intxausti: 103. or.
banendi
baneinte
baneinte
baendi
baeinte
baledi
baleite
baleite
bagendiz
bageintez
bazendiz
P. Pujana: 40. or.
banendi
baneinteke
Eguzki
Irazola: 137. or.
baneinte
banendi
BIA
Pitarke: -230 - or.
baneinte
banendi
baheinteke
baeinte
baendi
baheinte
bahendi
baledi
baleiteke
baleite
baledi
baleite
baledi
bageintez
bagendiz
bageintekez
bageintez
bagendiz
bageintez
bazeintez
bazeintez
bazendiz
bazeintekez
bazeintez
bazendiz
bazeintez
bazendize
bazeinteze
bazeinteze
bazendize
bazeintekeze
bazeinteze
bazendize
bazeinteze
balediz, baleiz
baleitez
baleitez
balediz
baleitekez
baleitez
balediz
baleitez
Pujana: Hirugarren adizkiak Azkueren 781-782. orrialdeetakoak dira, hikako forma eta guzti. Jakina, Pujanak berak ez dakar hikako forma hori.
INDIKATIBOA: NOR-NORI: oraina
XIV. Sinopsia
ni-hari
hi-hari
hurahari
gu-hari
zu-hari
Azkue: 638. or.
nakio, naiako
akio, aiako
dakio, jako
J. Intxausti: 94. or.
gakioz, gaiakoz
zakioz, zaiakoz
gatxakoz
zatxakoz
natxako
atxako
jako
Eguzki: 159. or. / 59-60. or.
P. Pujana: 24. or.
naiako
natxako
naiako
jako
jako
gaiakoz
zaiakoz
gatxakoz
zatxakoz
gaiakoz
zaiakoz
id.
hatxako
id.
id.
id.
Irazola: 13. or.
naiako
(aiako)
jako
dako
BIA: 24. or.
natxako
hatxako
jako
Pitarke: 181. or.
natxako
hatxako
jako
gaiakoz
zaiakoz
gatxakoz
zatxakoz
gatxakoz
zatxakoz
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
15
zuekhari
haiekhari
zakioze, zaiakoze
zatxakoze
zaiakoze
dakioz, jakoz
jakoz
jakoz
ni-haiei
hi-haiei
hurahaiei
gu-haiei
zu-haiei
zuekhaiei
haiekhaiei
nakioe, naiake
akioe, aiake
dakioe, jake
natxake
atxake
jake
naiake
gakioez, gaiakez
zakioez, zaiakez
zakioeze, zaiakeze
gatxakez
zatxakez
zatxakeze
gaiakez
zaiakez
zaiakeze
dakioez, jakez
jakez
hi-niri
huraniri
zu-niri
zuekniri
haiekniri
akit, aiat
dakit, jat
ni-hiri
hurahiri
gu-hiri
zatxakoze
natxake
jake
zaiakoze
id.
zaiakoze
jakoz
id.
jakoz
naiake
jake
naiake
(aiake)
jake
zatxakoze
dakoz
jakoz
jakoz
dake
natxake
hatxake
jake
natxake
hatxake
jake
gatxakez
zatxakez
zatxakeze
gatxakez
zatxakez
zatxakeze
gaiakez
zaiakez
zaiakeze
id.
id.
id.
gaiakez
zaiakez
zaiakeze
jakez
jakez
id.
jakez
dakez
jakez
jakez
atxat
jat
jat
jat
haiat
id.
(aiat)
jat
dat
hatxat
jat
hatxat
jat
zakidaz, zatxataz
zakidaze, zatxataze
zatxataz
zatxataze
zaiataz
zaiataze
zatxataz
zatxataze
zatxataz
zatxataze
dakidaz, jataz
jataz
jataz
jataz
jataz
nakik, natxak
nakin, natxan
dakik, jak
dakin, jan
gakizak, gaiazak
gakinaz, gaianaz
dakizak, jatazak
dakinaz, jaanaz
natxak
natxan
jak
jan
gatxazak
gatxazan
jazak
jazan
dazak
dazana
natxak
natxan(a)
jak
jan(a)
gatxazak
gatxazan(a)
jazak
jazan(a)
natxak
natxan(a)
jak
jan(a)
gatxazak
gatxazan(a)
jazak
jazan(a)
hi-guri
huraguri
zu-guri
zuekguri
haiekguri
akigu, aiaku
dakigu, jaku
atxaku
jaku
jaku
daku
hatxaku
jaku
hatxaku
jaku
zakiguz, zaiakuz
zakiguze, zaiakuze
zatxakuz
zatxakuze
zaiakuz
zaiakuze
zatxakuz
zatxakuze
zatxakuz
zatxakuze
dakiguz, jakuz
jakuz
jakuz
ni-zuri
hurazuri
gu-zuri
haiekzuri
nakizu, naiatzu
dakizu, jatzu
natxatzu
jatzu
naiatzu
jatzu
natxatzu
gakizuz, gaiatzuz
dakizuz, jatzuz
gatxatzuz
jatzuz
gaiatzuz
jatzuz
gatxatzuz
ni-zuei
nakizue, naiatzue
natxatzue
naiatzue
natxatzue
haiekhiri
gatxakez
zatxakez
zatxakeze
id.
haiake
id.
zatxakoze
zatxataz
zatxataze
zaiataz
zaiataze
id.
id.
jataz
id.
jaku
zatxakuz
zatxakuze
jataz
naiak
naian(a)
jak
jan(a)
gaiazak
gaiazan(a)
jazak
jazan(a)
naiak
naiana
jak
jana
gaiazak
gaiazana
jazak
jazana
haiaku
id.
(aiaku)
jaku
dataz
dak
dana
zaiakuz
zaiakuze
id.
id.
zaiakuz
zaiakuze
jakuz
id.
id.
dakuz
jakuz
jakuz
naiatzu
jatzu
id.
id.
naiatzu
id.
datzu
natxatzu
jatzu
natxatzu
jatzu
gaiatzuz
jatzuz
id.
id.
gaiatzuz
jatzuz
datzuz
gatxatzuz
jatzuz
gatxatzuz
jatzuz
naiatzue
id.
naiatzue
natxatzue
natxatzue
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
16
huradakizue, jatzue
zuei
gu-zuei gakizuez, gaiatzuez
haiekdakizuez, jatzuez
zuei
jatzue
jatzue
gatxatzuez
jatzuez
gaiatzuez
jatzuez
gatxatzuez
jatzue
id.
id.
datzue
jatzue
jatzue
gaiatzuez
jatzuez
id.
id.
gaiatzuez
id.
datzuez
gatxatzuez
jatzuez
gatxatzuez
jatzuez
Pujana: bigarren adizkiak Zamarriparen Gramatica vasca-tik hartutakoak direla dio. Eguzki: id.: lehengoaren (albokoaren) adizkera berbera dela esan nahi du.
Irazola: (3) oharra: 3. pertsonetako adizkera honeik forma oso regulartzat daukaguz (dat, datzu, dako datzue, dake...). Eta, nik neutara zutabean jarri ditut eurok.
(4) oharra: Dena den, kontuan hartu itzazu bizkaieraz sendo-sendo bizi diran forma hauek: “dat, datzu, dako, datzue, dake, zatxataz, zatxakuz” etab.
INDIKATIBOA: NOR-NORI: lehena
XV. Sinopsia
Azkue: 646. or.
nintzakion
intzakion
jakon, ekion
J. Intxausti: 95. or.
P. Pujana: 36 or.
nintxakon
niniakon
nintxakon
intxakon
jakon
jakon
Eguzki:163. or. // 94. or.
nintzakon
nintxakon
hintzakon
jakon
jakon
Irazola: 85. or.
BIA: 45. or.
nintzakon
nintxakon
intzakon
hintzakon
jakon
jakon
Pitarke: 191. or.
nintxakon
hintzakon
jakon
gintzakiozan
zintzakiozan
zintzakiozen
gintxakozan
zintxakozan
zintxakozen
giniakozan
ziniakozan
ziniakozen
gintzakozan
zintzakozan
zintzakozen
gintxakozan
zintxakozan
zintxakozen
gintzakozan
zintzakozan
zintzakozen
gintxakozan
zintxakozan
zintxakozen
gintxakozan
zintxakozan
zintxakozen
jakozan, ekiozan
jakozan
jakozan
jakozan
jakozan
jakozan
jakozan
jakozan
nihaiei
hihaiei
hurahaiei
guhaiei
zuhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
nintzakioen
nintxaken
niniaken
nintzaken
nintxaken
nintxaken
intzakioen
intxaken
hintzaken
intzaken
hintxaken
hintxaken
jaken, ekioen
jaken
jaken
jaken
jaken
jaken
jaken
jaken
gintzakioezan
gintxakezan
giniakezan
gintxakezan
gintzakezan
gintxakezan
gintzakezan
gintxakezan
gintxakezan
zintzakioezan
zintxakezan
ziniakezan
zintxakezan
zintzakezan
zintxakezan
zintzakezan
zintxakezan
zintxakezan
zintzakioezen
zintxakezen
ziniakezen
zintxakezen
zintzakezen
zintxakezen
zintzakezen
zintxakezen
zintxakezen
jakezan, ekioezan
jakezan
jakezan
jakezan
jakezan
jakezan
jakezan
jakezan
hi-niri
huraniri
zu-niri
zuekniri
haiekniri
intzakidan
jatan, ekidan
intxatan
jatan
jatan
jatan
hintzatan
jatan
intzatan
jatan
hintxatan
jatan
hintxatan
jatan
zintzakidazan
zintzakidazen
zintxatazan
zintxatazen
zinizatazan
ziniatazen
zintzatazan
zintzatazen
zintzatazan
zintzatazen
zintzatazan
zintzatazen
zintxatazan
zintxatazen
zintxatazan
zintxatazen
jatazan, ekidazan
jatazan
jatazan
jatazan
jatazan
jatazan
jatazan
jatazan
ni-hiri
nintzakian
nintzakinan
nintxaan
nintxanan
nintzaan
nintzanan
nintzaan
nintzanan
nintxaan
nintxanan
nintxaan
nintxanan
ni-hari
hi-hari
hurahari
gu-hari
zu-hari
zuekhari
haiekhari
gintxakozan
zintxakozan
zintxakozen
nintxaken
zintxatazan
zintxatazen
nintzaken
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
17
hurahiri
jaan, ekian
janan, ekinan
gintzakiazan
gintzakinazan
jaazan, ekiazan
janazan, ekinazan
jaan
janan
gintxaaazan
gintxanazan
jaazan
jazanan
hi-guri
huraguri
zu-guri
zuekguri
haiekguri
intzakigun
jakun, ekigun
intxakun
jakun
jakun
zintzakiguzan
zintzakiguzen
zintxakuzan
zintxakuzen
ziniakuzan
ziniakuzen
jakuzan, ekiguzan
jakuzan
jakuzan
ni-zuri
hurazuri
gu-zuri
haiekzuri
nintzakizun
jatzun, ekizun
nintxatzun
jatzun
niniatzun
jatzun
gintzakizuzan
jatzuzan, ekizuzan
gintxatzuzan
jatzuzan
ni-zuei
hurazuei
guzuei
haiekzuei
nintzakizuen
jatzuen, ekizuen
gu-hiri
haiekhiri
jakan
janan
gintzaazan
gintzanazan
jakazan
janazan
jakan
janan
gintzaazan
gintzazanan
jaazan
janazan
jakan
janan
gintxakazan
gintxakazanan
jaazan
jazanan
jakan
janan
gintxakazan
gintxakazanan
jaazan
jazanan
jakun
hintzakun
jakun
intzakun
jakun
hintzakun
jakun
hintzakun
jakun
zintzakuzan
zintzakuzen
zintxakuzan
zintxakuzen
zintzakuzan
zintzakuzen
zintxakuzan
zintxakuezan
zintxakuzan
zintxakuezan
jakuzan
jakuzan
jakuzan
jakuzan
jakuzan
nintxatzun
nintzatzun
jatzun
nintxatzun
jatzun
nintzatzun
jatzun
nintxatzun
jatzun
nintxatzun
jatzun
giniatzuzan
jatzuzan
gintxatzuzan
gintzatzuzan gintxatzuzan
jatzuzan
jatzuzan
gintzatzuzan
jatzuzan
gintxatzuzan
jatzuzan
gintxatzuzan
jatzuzan
nintxatzuen
jatzuen
niniatzuen
jatzuen
nintxatzuen
nintzatzuen
jatzuen
nintzatzuen
jatzuen
nintxatzuen
jatzuen
nintxatzuen
jatzuen
gintzakizuezan
gintxatzuezan
giniatzuezan gintxatzuezan
gintzatzuezan gintzatzuezan
gintzatzuezan
gintxatzuezan
gintxatzuezan
jatzuezan, ekizuezan
jatzuezan
jatzuezan
jatzuezan
jatzuezan
jatzuezan
jatzuezan
n
zintxakuzan
zintxakuzen
nintzatzuen
jatzuen
jatzuezan
Pujana: Bigarren adizkiak Zamarriparen ‘Gramatica vasca’-tik hartutakoak direla dio. Eguzki: Berak niri igorriak: Haiek-hiri: jaazan/janazan.
BALDINTZAZKOAK: NOR-NORI: baldintza
XVI. Sinopsia
ni-hari
hi-hari
hurahari
gu-hari
zu-hari
zuekhari
haiekhari
ni-haiei
hi-haiei
Azkue: 652. or.
banintzakio
baintzakio
balitzakio
J. Intxausti: 102. or.
bagintzakioz
bazintzakioz
bazintzakioze
balitzakio
balitxako
Eguzki: 169. or. /// 138: 2:. or.
Irazola: 90. or.
banintzakio
banintxako
banintzakio
bahintxako
bahintxako
balitzakio
balitxako
balitzakio
bagintxakoz
bazintxakoz
bazintxakoze
bagintzakioz
bazintzakioz
bazintzakioze
bagintxakoz
bazintxakoz
bazintxakoze
bagintzakioz
bazintzakioz
bazintzakioze
bagintxakoz
bazintxakoz
bazintxakoze
bagintzakioz
bazintzakioz
bazintzakioze
bagintxakoz
bazintxakoz
bazintxakoze
bagintxakoz
bazintxakoz
bazintxakoze
balitzakioz
balitxakoz
balitzakioz
balitxakoz
balitzakioz
balitxakoz
balitzakioz
balitxakoz
balitxakoz
banintzakioe
baintzakioe
banintxake
baintxake
banintzakie
banintxake
banintzakioe
banintxake
bahintxake
banintzakie
bahintxake
banintxake
bahintxake
banintxake
bahintxake
banintxako
baintxako
balitxako
P. Pujana: 42 or.
banintzakio
banintxako
BIA: 64. or.
banintxako
bahintxako
balitxako
banintxako
bahintxako
balitxako
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
Pitarke: 192 or.
18
hurahaiei
guhaiei
zu-haiei
zuekhaiei
haiekhaiei
balitzakioe
balitxake
balitzakie
balitxake
balitzakioe
balitxake
balitzakie
balitxake
balitxake
bagintzakioez
bagintxakez
bagintzakiez
bagintxakez
bagintzakioez
bagintxakez
bagintzakiez
bagintxakez
bagintxakez
bazintzakioez
bazintzakioeze
bazintxakez
bazintxakeze
bazintzakiez
bazintzakieze
bazintxakez
bazintxakeze
bazintzakioez
bazintzakioeze
bazintxakez
bazintxakeze
bazintzakiez
bazintzakieze
bazintxakez
bazintxakeze
bazintxakez
bazintxakeze
balitzakioez
balitxakez
balitzakiez
balitxakez
balitzakioez
balitxakez
balitzakiez
balitxakez
balitxakez
hi-niri
huraniri
zu-niri
zuekniri
haiekniri
baintzakit
balitzakit
baintxat
balitxat
balitzakit
balitxat
balitzakit
bahintxat
balitxat
bahintzakit
balitzakit
bahintxat
balitxat
bahintxat
balitxat
bazintzakidaz
bazintzakidaze
bazintxataz
bazintxataze
bazintzakidaz
bazintzakidaze
bazintxataz
bazintxataze
bazintzakidaz
bazintzakidaze
bazintxataz
bazintxataze
bazintzakidaz
bazintzakidaze
bazintxataz
bazintxataze
bazintxataz
bazintxataze
balitzakidaz
balitxataz
balitzakidaz
balitxataz
balitzakidaz
balitxataz
balitzakidaz
balitxataz
balitxataz
ni-hiri
banintzakik
banintzakin
balitzakik
balitzakin
bagintzakizak
bagintzakinaz
balitzakizak
balitzakinaz
banintxak
banintxan
balitxak
balitxan
bagintxazak
bagintxazan
balitxazak
balitxazan
banintxaa
banintxana
balitxaa
balitxana
bagintxaaz
bagintxanaz
balitxaaz
balitxanaz
banintzakik
banintzakin
balitzakik
balitzakin
bagintzazak
bagintzanaz
balitzazak
balitzazan
banintxa
banintxana
balitxa
balitxana
bagintxa
bagintxana
balitxaaz
balitxanaz
banintxa
banintxana
balitxa
balitxana
bagintxaaz
bagintxanaz
balitxaaz
balitxanaz
hi-guri
huraguri
zu-guri
zuekguri
haiekguri
bahintzakigu
balitzakigu
bahintxaku
balitxaku
balitzakigu
balitxaku
balitzakigu
bahintxaku
balitxaku
baintzakigu
balitzakigu
bahintxaku
balitxaku
bahintxaku
balitxaku
bazintzakiguz
bazintzakiguze
bazintxakuz
bazintxakuze
bazintzakiguz
bazintzakiguze
bazintxakuz
bazintxakuze
bazintzakiguz
bazintzakiguze
bazintxakuz
bazintxakuze
bazintzakiguz
bazintzakiguze
bazintxakuz
bazintxakuze
bazintxakuz
bazintxakuze
balitzakiguz
balitxakuz
balitzakiguz
balitxakuz
balitzakiguz
balitxakuz
balitzakiguz
balitxakuz
balitxakuz
ni-zuri
hurazuri
gu-zuri
haiekzuri
banintzakizu
balitzakizu
banintxatzu
balitxatzu
banintzakizu
balitzakizu
banintxatzu
balitxatzu
banintzakizu
balitzakizu
banintxatzu
balitxatzu
banintzakizu
balitzakizu
banintxatzu
balitxatzu
banintxatzu
balitxatzu
bagintzakizuz
balitzakizuz
bagintxatzuz
balitxatzuz
bagintzakizuz
balitzakizuz
bagintxatzuz
balitxatzuz
bagintzakizuz
balitzatzuz
bagintxatzuz
balitxatzuz
bagintzakizuz
balitzakizuz
bagintxatzuz
balitxatzuz
bagintxatzuz
balitxatzuz
ni-zuei
hurazuei
gu-zuei
haiekzuei
banintzakizue
balitzakizue
banintxat zue
balitxatzue
banintzakizue
balitzakizue
banintxatzue
balitxatzue
banintzakizue
balitzakizue
banintxatzue
balitxatzue
banintzakizue
balitzakizue
banintxatzue
balitxatzue
banintxatzue
balitxatzue
bagintzakizuez
balitzakizuez
bagintxatzuez
balitxatzuez
bagintzakizuez
balitzakizuez
bagintxatzuez
balitxatzuez
bagintzakizuez
balitzakizuez
bagintxatzuez
balitxatzuez
bagintzakizuez
balitzakizuez
bagintxatzuez
balitxatzuez
bagintxatzuez
balitxatzuez
hurahiri
gu-hiri
haiekhiri
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
19
Ohargarria: Morf. 658-1: aserratuko ezpazintxataz (Peru Abarka) decimos HOY aserratuko ezpazintzakidaz. Eta GAURKO joera, atzera bere, bazintxataz da...
Eguzki: 142 or.: erabilera bikoitz bat daukagu, ..: BALITXAKU ? BALITZAKI GU; BALITXATZU ? BALI TZAKIZU... (Berak niri bere eskuz idatzita igorritakoak:
banintxak/, banintxana, balitxak/balitxana, bagintxazak/bagintxazana, balitxazak/balitxazana.
BALDINTZAZKOAK: NOR-NORI: ondorioa, hipotetikoa
XVII. Sinopsia
J. Intxausti: 104. or.
Azkue: 657. or.
nintzakio
intzakio
litzakio
nintzakio
intzakio
litzakio
P. Pujana: 44 or.
Eguzki: 170. or. // 138. or.
nintzakio
nintzakio
id.
hintzakio
litzakio
litzakio
id.
Irazola: 87. or.
nintzakio
intzakio
litzakio
BIA: 76. or.
nintzakio
hintzakio
litzakio
Pitarke: 193. or.
nintzakio
hintzakio
litzakio
gintzakioz
zintzakioz
zintzakioze
gintzakioz
zintzakioz
zintzakioze
gintzakioz
zintzakioz
zintzakioze
gintzakioz
zintzakioz
zintzakioze
id.
id.
id.
gintzakioz
zintzakioz
zintzakioze
gintzakioz
zintzakioz
zintzakioze
gintzakioz
zintzakioz
zintzakioze
litzakioz
litzakioz
litzakioz
litzakioz
id.
litzakioz
litzakioz
litzakioz
ni-haiei
hi-haiei
hurahaiei
guhaiei
zu-haiei
zuekhaiei
haiekhaiei
nintzakioe
intzakioe
litzakioe
nintzakioe
intzakioe
litzakioe
nintzakie
nintzakie
litzakie
litzakie
id.
hintzakie
id.
nintzakie
intzakie
litzakie
nintzakie
hintzakie
litzakie
nintzakie
hintzakie
litzakie
gintzakioez
gintzakioez
gintzakiez
gintzakiez
id.
gintzakiez
gintzakiez
gintzakiez
zintzakioez
zintzakioeze
zintzakioez
zintzakioeze
zintzakiez
zintzakieze
zintzakiez
zintzakieze
id.
id.
zintzakiez
zintzakieze
zintzakiez
zintzakieze
zintzakiez
zintzakieze
litzakioez
litzakioez
litzakiez
litzakiez
id.
litzakiez
litza kiez
litzakiez
hi-niri
huraniri
zu-niri
zuekniri
haiekniri
intzakik
litzakit
intzakik
litzakit
litzakit
litzakit
intzakit
litzakit
hintzakit
litzakit
hintzakit
litzakit
zintzakidaz
zintzakidaze
zintzakidaz
zintzakidaze
zintzakidaz
zintzakidaze
zintzakidaz
zintzakidaze
id.
id.
zintzakidaz
zintzakidaze
zintzakidaz
zintzakidaze
zintzakidaz
zintzakidaze
litzakidaz
litzakidaz
litzakidaz
litzakidaz
id.
litzakidaz
litzakidaz
litzakidaz
ni-hiri
hurahiri
gu-hiri
nintzakik
nintzakin
litzakik
litzakin
gintzakizak
gintzakinaz
litzakizak
litzakinaz
nintza kik
nintzakin
litzakik
litzakin
gintzakizak
gintzakizan
litzakizak
litzakizan
nintzakik
nintzakin
litzakik
litzakin
gintzakizak
nintzakik
nintzakin(a)
litzakik
litzakin(a)
gintzakizak
gintzakizan(a)
litzakizak
litzakizan(a)
nintzakik
nintzakin(a)
litzakik
litzakin(a)
gintzakizak
gintzakizan(a)
litzakizak
litzakizan(a)
ni-hari
hi-hari
hurahari
gu-hari
zu-hari
zuekhari
haiekhari
haiekhiri
hintzakit
id.
nintzakia
nintzakina
litzakia
litzakina
gintzakiaz
gintzakinaz
litzakiaz
litzakinaz
litzakizak
litzakizan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
20
hi-guri
huraguri
zu-guri
zuekguri
haiekguri
intzakigu
litzakigu
intzakigu
litzakigu
litzakigu
litzakigu
zintzakiguz
zintzakiguze
zintzakiguz
zintzakiguze
zintzakiguz
zintzakiguze
zintzakiguz
zintzakiguze
litzakiguz
litzakiguz
litzakiguz
ni-zuri
hurazuri
gu-zuri
haiekzuri
nintzakizu
litzakizu
nintzakizu
litzakizu
gintzakizuz
litzakizuz
ni-zuei
hurazuei
gu-zuei
haiekzuei
hintzakigu
id.
intzakigu
litzakigu
hintzakigu
litzakigu
hintzakigu
litzakigu
id.
id.
zintzakiguz
zintzakiguze
zintzakiguz
zintzakiguze
zintzakiguz
zintzakiguze
litzakiguz
id.
litzakiguz
litzakiguz
litzakiguz
nintzakizu
litzakizu
nintzakizu
litzakizu
id.
id.
nintzakizu
litzakizu
nintzakizu
litzakizu
nintzakizu
litzakizu
gintzakizuz
litzakizuz
gintzakizuz
litzakizuz
gintzakizuz
litzakizuz
id.
id.
gintzakizuz
litzakizuz
gintzakizuz
litzakizuz
gintzakizuz
litzakizuz
nintzakizue
litzakizue
nintzakizue
litzakizue
nintzakizu
litzakizu
nintzakizue
litzakizue
id.
id.
nintzakizue
litzakizue
nintzakizue
litzakizue
nintzakizue
litzakizue
gintzakizuez
litzakizuez
gintzakizuez
litzakizuez
gintzakizuz
litzakizuz
gintzakizuez
litzakizuez
id.
id.
gintzakizuez
litzakizuez
gintzakizuez
litzakizuez
gintzakizuez
litzakizuez
Irazola: gu-hiri: fe meninoa ez dator, baina 88. orrialdeko (3) oharraren arabera, gintzakizan dela esan genezake.
BALDINTZAZKOAK: NOR-NORI: ondorioa, iragana
XVIII. Sinopsia
Azkue:
J. Intxausti: 105. or.
litzakion
Pitarke: 74, -194-. or.
nintzakion
hintzakion
zitzakion
gintzakiozan
zintzakiozan
zintzakiozen
gintzakiozan
zintzakiozan
zintzakiozen
gintzakiozan
zintzakiozan
zintzakiozen
zitzakiozan
litzakiozan
zitzakiozan
nintzakioen
intzakioen
zitzakioen
nintzakien
litzakien
nintzakien
hintzakien
zitzakien
gintzakioezan
gintzakiezan
gintzakiezan
zintzakioezan
zintzakioezen
zintzakiezan
zintzakiezen
zintzakiezan
zintzakiezen
ni-hari
hi-hari
hurahari
gu-hari
zu-hari
zuekhari
haiekhari
nintzakion
intzakion
zitzakion
ni-haiei
hi-haiei
hurahaiei
guhaiei
zu-haiei
zuekhaiei
P. Pujana: 46 or.
nintzakion
Eguzki:
Irazola:
BIA:
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
21
haiekhaiei
zitzakioezan
litzakiezan
zitzakiezan
hi-niri
huraniri
zu-niri
zuekniri
haiekniri
intzakidan
zitzakidan
litzakidan
hintzakidan
zitzakidan
zintzakidazan
zintzakidazen
zintzakidazan
zintzakidazen
zintzakidazan
zintzakidazen
zitzakidazan
litzakidazan
zitzakidazan
ni-hiri
hurahiri
gu-hiri
nintzakian
nintzakinan
zitzakian
zitzakinan
gintzakiazan
gintzakinazan
zitzakiazan
zitzakinazan
haiekhiri
nintzakian
nintzakinan
zitzakian
zitzakinan
gintzakiazan
gintzakizanan
zitzakiazan
zitzakizanan
hi-guri
huraguri
zu-guri
zuekguri
haiekguri
intzakigun
zitzakigun
litzakigun
hintzakigun
zitzakigun
zintzakiguzan
zintzakiguzen
zintzakiguzan
zintzakiguzen
zintzakiguzan
zintzakiguzen
zitzakiguzan
litzakiguzan
zitzakiguzan
ni-zuri
hurazuri
gu-zuri
haiekzuri
nintzakizun
zitzakizun
nintzakizun
litzakizun
nintzakizun
zitzakizun
gintzakizuzan
zitzakizuzan
gintzakizuzan
litzakizuzan
gintzakizuzan
zitzakizuzan
ni-zuei
hurazuei
gu-zuei
haiekzuei
nintzakizuen
zitzakizuen
nintzakizuen
litzakizuen
nintzakizuen
zitzakizuen
gintzakizuezan
zitzakizuezan
gintzakizuezan
litzakizuezan
gintzakizuezan
zitzakizuezan
AHALERA: NOR-NORI: oraina
XIX. Sinopsia
Azkue: [778. or.] ?
ni-hari
hi-hari
J. Intxausti: 96. or.
naitekio
aitekio
naitekio
P. Pujana: 30 or.
nakikeo
neinkio
Eguzki: 167. or. Irazola: 21. or. BIA: 97 or. Pitarke: 117 / 211. or.
naitekio
naitekio
nakikeo
aitekio
hakikeo
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
22
hurahari
gu-hari
zu-hari
zuekhari
haiekhari
daitekio
daitekio
dakikeo
leikio
daitekio
daitekio
dakikeo
gaitekioz
zaitekioz
zaitekioze
gaitekioz
zaitekioz
zaitekioze
gakikeoz
zakikeoz
zakikeoze
gainkioz
zeinkioz
zeinkioze
gaitekioz
zaitekioz
zaitekioze
gaitekioz
zaitekioz
zaitekioze
gakikeoz
zakikeoz
zakikeoze
daitekioz
daitekioz
dakikeoz
leikioz
daitekioz
daitekioz
dakikeoz
ni-haiei
hi-haiei
hurahaiei
guhaiei
zu-haiei
zuekhaiei
haiekhaiei
naitekioe
aitekioe
daitekioe
naitekie
nakikie
neinkie
daitekie
dakikie
leikie
naitekioe
aitekioe
daitekioe
naitekie
aitekie
daitekie
nakikie
hakikie
dakikie
gaitekioez
gaitekiez
gakikiez
geinkiez
gaitekioez
gaitekiez
gakikiez
zaitekioez
zaitekioeze
zaitekiez
zaitekieze
zakikiez
zakikieze
zeinkiez
zeinkieze
zaitekioez
zaitekioeze
zaitekiez
zaitekieze
zakikiez
zakikieze
daitekioez
daitekiez
dakikiez
leikiez
daitekioez
daitekiez
dakikiez
hi-niri
huraniri
zu-niri
zuekniri
haiekniri
aitekit
daitekit
daitekit
dakiket
leikit
daitekit
aitekit
daitekit
hakiket
dakiket
zaitekidaz
zaitekidaze
zaitekidaz
zaitekidaze
zakikedaz
zakikedaze
zeinkidaz
zeinkidaze
zaitekidaz
zaitekidaze
zaitekidaz
zaitekidaze
zakikedaz
zakikedaze
daitekidaz
daitekidaz
dakikedaz
leikidaz
daitekidaz
daitekidaz
dakikedaz
ni-hiri
naitekekik
naitekin
daitekik
daitekin
gaitekizak
gaitekizan
daitekizak
daitekizan
naitekekik
naitekina
nakikek
nakiken(a)
dakikek
dakiken(a)
gakikezak
gakikezan(a)
dakikezak
dakikezan(a)
hurahiri
gu-hiri
haiekhiri
daitekik /n
gaitekizak /n
daitekizak
hi-guri
huraguri
zu-guri
zuekguri
haiekguri
aitekigu
daitekigu
daitekigu
dakikegu
leikigu
daitekigu
aitekigu
daitekigu
hakikegu
dakikegu
zaitekiguz
zaitekiguze
zaitekiguz
zaitekiguze
zakikeguz
zakikeguze
zeinkiguz
zaitekiguz
zaitekiguze
zaitekiguz
zaitekiguze
zakikeguz
zakikeguze
daitekiguz
daitekiguz
dakikeguz
leikiguz
daitekiguz
daitekiguz
dakikeguz
ni-zuri
naitekizu
naitekizu
nakikezu
neinkizu
naitekizu
naitekizu
nakikezu
zeingiguze
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
23
hurazuri
gu-zuri
haiekzuri
daitekizu
daitekizu
dakikezu
leikizu
daitekizu
daitekizu
dakikezu
gaitekizuz
daitekizuz
gaitekizuz
daitekizuz
gakikezuz
dakikezuz
geinkizuz
leikizuz
gaitekizuz
daitekizuz
gaitekizuz
daitekizuz
gakikezuz
dakikezuz
ni-zuei
hurazuei
gu-zuei
haiekzuei
naitekizue
daitekizue
naitekizue
daitekizue
nakikezue
dakikezue
neinkizue
leikizue
naitekizue
daitekizue
naitekizue
daitekizue
nakikezue
dakikezue
gaitekizuez
daitekizuez
gaitekizuez
daitekizuez
gakikezuez
dakikezuez
geinkizuez
leikizuez
gaitekizuez
daitekizuez
gaitekizuez
daitekizuez
gakikezuez
dakikezuez
Pujana: hirugarren zutabekoak Zamarriparen ‘Gramatica vasca’tik hartutakoak direla dio. Pitarke: 117. orrialdeko Eskematik atera ditut, eta 119. orrialdeko oharrean hau
dio: “naitekizu...” “nakizuke...” baino berriagoak direla dirudi..Eta ADITZ KONPARATUA: 211. or. BIA: Eskema baino ez du jartzen.
Irazola: 22. or., oharra (6): Auxe adizkera berau atzetik “n” bat daualarik GURARIZKO AHAL ERA da. (Bai, eta HIKAKO adizkiak nolakoak dira?)
AHALERA: NOR-NORI: hipotetikoa
XX. Sinopsia
J. Intxausti:
neintekio
eintekio
leitekio
P. Pujana: 48. or.
neintekio
neinkio
leitekio
leikio
Eguzki: 168. or.
Irazola: 143. or.
neintekio
neintekio
eintekio
leitekio
leitekio
geintekioz
zeintekioz
zeintekioze
geintekioz
zeintekioz
zeintekioze
gainkioz
zeinkioz
zeinkioze
geintekioz
zeintekioz
zeintekioze
geintekioz
zeintekioz
zeintekioze
genkikeoz
zenkikeoz
zenkikeoze
leitekioz
leitekioz
leikioz
leitekioz
leitekioz
lekikeoz
ni-haiei
hi-haiei
hurahaiei
guhaiei
zuhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
neintekioe
eintekioe
leitekioe
neintekie
neinkie
neintekioe
leitekie
leikie
leitekioe
neintekie
eintekie
leitekie
nenkikie
henkikie
lekikie
geintekioez
genintekiez
geinkiez
geintekioez
genintekieza
genkikiez
zeintekioez
zeintekiez
zeinkiez
zeintekioez
zeintekiez
zenkikiez
zeintekioeze
zeintekieze
zeinkieze
zeintekioeze
zeintekieze
zenkikieze
leitekioez
leitekiez
leikiez
leitekioez
leitekiez
lekikiez
hi-niri
huraniri
zu-niri
eintekit
leitekit
leitekit
leikit
leitekit
eintekit
leitekit
zeintekidaz
zeintekidaz
zeinkidaz
zeintekidaz
zeintekidaz
ni-hari
hi-hari
hurahari
gu-hari
zu-hari
zuekhari
haiekhari
Azkue:
BIA: 101. or.
nekikeo
lekiket
Pitarke -228-. or.
nenkikeo
henkikeo
lekikeo
henkiket
lekiket
zenkikedaz
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
24
zuekniri
haiekniri
zeintekidaze
zeintekidaze
zeinkidaze
zeintekidaze
zeintekidaze
zenkikedaze
leitekidaz
leitekidaz
leikidaz
leitekidaz
leitekidaz
lekikedaz
ni-hiri
hurahiri
gu-hiri
haiekhiri
neintekik / n
leitekik / n
neintekik/neintekin
nenkikek/nenkiken(a)
lekikek/lekiken(a)
geintekizak / n
leitekizak / n
geintekizak/geintekizan
hi-guri
huraguri
zu-guri
zuekguri
haiekguri
eintekigu
leitekigu
leitekigu
leikigu
zeintekiguz
zeintekiguze
zeintekiguz
zeintekiguze
zeinkiguz
leitekiguz
leitekiguz
ni-zuri
hurazuri
gu-zuri
haiekzuri
neintekizu
leitekizu
ni-zuei
hurazuei
gu-zuei
haiekzuei
leitekik/ leitekin
leitekizak/leitekizana
genkikezak/genkikezan(a)
lekikezak/lekikezan(a)
leitekigu
eintekigu
leitekigu
henkikegu
lekikegu
zeintekiguz
zeintekiguze
zeintekiguz
zeintekiguze
zenkikeguz
zekikeguze
leikiguz
leitekiguz
leitekiguz
lekikeguz
neintekizu
leitekizu
neinkizu
leikizu
neintekizu
leitekizu
neintekizu
leitekizu
nenkikezu
lekikezu
geintekizuz
geintekizuz
geintekizuz
leitekizuz
geinkizuz
leikizuz
geintekizuz
leitekizuz
leitekizuz
leitekizuz
genkikezuz
lekikezuz
neintekizue
leitekizue
neintekizue
leitekizue
neinkizue
leikizue
neintekizue
leitekizue
neintekizue
leitekizue
nenkikezue
lekikezue
geintekizuez
geintekizuez
geintekizuez
leitekizuez
geinkizuez
leikizuez
geintekizuez
leitekizuez
leitekizuez
leitekizuez
genkikezue
lekikezuez
zeingiguze
Eguzki: Oharra: Leena egiteko –N atzizkia ezarri. Irugarrenetan, asierako L- galdu egiten dau: [leitekio – eitekion].
Irazola: 144. or.: Adizkera hauxe berau, atzetik “N” bat gehiturik, AHAL ERAKO LEHEN ALDIA dogu, hirugarren pertsonetan “L” galdurik: [leitekigun – eitekigun].
BIA: Eskema eta bi adizkerok baino ez datoz...
AHALERA: NOR-NORI: iragana
XXI. Sinopsia
ni-hari
hi-hari
hurahari
gu-hari
zu-hari
Azkue: 780. or
neintekion, nindekion
eintekion, indekion
leitekion
J. Intxausti: 97. or.
P. Pujana: 50. or.
neintekion
neintekion
neinkion
eintekion
eitekion
zeitekion
leikion
Eguzki: 168.or. Irazola: 143. or.
neintekion
neintekion
eintekion
eitekion
eitekion
geintekiozan, gindekion
zeintekiozan, zindekion
genintekiozan
zeintekiozan
genintekiozan
zeintekiozan
geintekiozan
zeintekiozan
gainkiozan
zeinkiozan
genintekiozan
zeintekiozan
BIA:
Pitarke -229- or.
nenkikeon
henkikeon
ekikeon
genkikeozan
zenkikeozan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
25
zuekhari
haiekhari
zeintekiozen, zindekiuen
zeintekiozen
zeintekiozen
zeinkiozen
zeintekiozen
zeintekiozen
zenkikeozen
leitekiozan
eitekiozan
zeitekiozan
leikiozan
zeitekiozan
zeitekiozan
ekikeozan
ni-haiei
hi-haiei
hurahaiei
guhaiei
zuhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
neintekioen, nindekiuen
eitekioen, indekiuen
leitekioen
neintekioen
eintekioen
eitekioen
neintekien
neinkien
neintekien
zeitekien
leikien
eitekien
neintekien
eintekien
eitekien
nenkikien
henkikien
ekikien
geintekioezan, gindekiuen
genintekioezan
genintekiezan
geinkiezan
genintekiezan
genintekiezan
genkikiezan
zeintekioezan, zindekiuen
zeintekioezan
zeintekiezan
zeinkiezan
zeintekiezan
zeintekiezan
zenkikiezan
zeintekioezen, zindekiuen
zeintekioezen
zeintekiezen
zeinkiezen
zeintekiezen
zeintekiezen
zenkikiezen
leitekioezan
eitekioezan
zeitekiezan
leikiezan
zeitekiezan
zeitekiezan
ekikiezan
hi-niri
huraniri
zu-niri
zuekniri
haiekniri
eintekidan, indekidan
leitekidan
eintekidan
leitekidan
zeitekidan
leikidan
eitekidan
eintekidan
eitekidan
henkikedan
lekikedan
zeintekidazan, zindekidan
zeintekidazen, zindekiden
zeintekidazan
zeintekidazen
zeintekidazan
zeintekidazen
zeinkidazan
zeinkidazen
zeintekidazan
zeintekidazen
zeintekidazan
zeintekidazen
zenkikedazan
zenkikedazen
eitekidazan
zeitekidazan
zeitekidazan
leikidazan
zeitekidazan
zeitekidazan
ekikedazan
ni-hiri
neintekian, nindekian
neintekinan, nindekinan
leitekian
leitekinan
geintekiazan, gindekian
geintekinazan, gindekenan
leitekiazan
leitekinazan
neintekian
neintekinan
eitekian
eitekinan
geintekiazan
geintekinazan
eitekiazan
eitekinazan
eintekigun, indekigun
leitekigun
eintekigun
zeitekigun
zeitekigun
leikigun
eitekigun
eintekigun
eitekigun
henkikegun
ekikegun
zeintekiguzan, zindekigun
zeintekiguzen, zindekiguen
zeintekiguzan
zeintekiguzen
zeintekiguzan
zeintekiguzen
zeinkiguzan
zeintekiguzan
zeintekiguzen
zeintekiguzan
zeintekiguzen
zenkikeguzan
zekikeguzen
leitekiguzan
zeitekiguzan
zeitekiguzan
leikiguzan
zeitekiguzan
zeitekiguzan
ekikeguzan
neintekizun
zeitekizun
neintekizun
zeitekizun
neinki zun
leikizun
neintekizun
eitekizun
neintekizun
eitekizun
nenkikezun
ekikezun
geintekizuzan
geintekizuzan
geinkizuzan
geintekizuzan
geintekizuzan
genkikezuzan
hurahiri
gu-hiri
haiekhiri
hi-guri
huraguri
zu-guri
zuekguri
haiekguri
ni-zuri neintekizun, nindekizun
hura- leitekizun
zuri
gu-zuri geintekizuzan, gindekezun
nenkikean
nenkikenan
ekikean
ekikenan
genkikeazan
genkikezanan
ekikezan
ekikezanan
zeingiguzen
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
26
haiekzuri
leitekizuzan
zeitekizuzan
zeitekizuzan
leikizuzan
zeitekizuzan
zeitekizuzan
ekikezuzan
ni-zuei
hurazuei
gu-zuei
haiekzuei
neintekizuen, nindekizuen
leitekizuen, zeitekizuen
neintekizuen
zeitekizuen
neintekizuen
zeitekizuen
neinkizuen
leikizuen
neintekizuen
eitekizuen
neintekizuen
eitekizuen
nenkikezuen
ekikezuen
geintekizuezan, gindekezue
leitekizuezan, zeitekizuezan
geintekizuezan
zeitekizuezan
geintekizuezan
zeitekizuezan
geinkizuezan
leikizuezan
geintekizuezan
zeitekizuezan
geintekizuezan
zeitekizuezan
genkikezuezan
ekikezuezan
Eguzki: Ikus XX. Sinopsiko oharra. Irazola: Ikus XX. Sinopsiko oharra. Baina, NORI = HIRIkoak ipintzen ez naiz ausartu.
SUBJUNTIBOA: NOR-NORI: oraina
XXII Sinopsia
Azkue: 677. or. ??
ni-hari
hi-hari
hurahari
gu-hari
zu-hari
zuekhari
haiekhari
nakion
akion
dakion
J. Intxausti: 98 or. P. Pujana: 26. or.
Eguzki: 165. or.
nakion
nakion
nakion
akion
dakion
dakion
dakion
Irazola: 19. or.
nakion
akion
dakion
nakion
hakion
dakion
BIA: 88. or.
Pitarke -210- or.
nakion
hakion
dakion
gakiozan
zakiozan
zakiozen
gakiozan
zakiozan
zakiozen
gakiozan
zakiozan
zakiozen
gakiozan
zakiozan
zakiozen
gakiozan
zakiozan
zakiozen
gakiozan
zakiozan
zakiozen
gakiozan
zakiozan
zakiozen
dakiozan
dakiozan
dakiozan
dakiozan
dakiozan
dakiozan
dakiozan
ni-haiei
hi-haiei
hurahaiei
guhaiei
zuhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
nakioen
akioen
dakioen
nakioen
akioen
dakioen
nakien
nakioen
dakien
dakioen
nakien
akien
dakien
nakien
hakien
dakien
nakien
hakien
dakien
gakioezan
gakioezan
gakiezan
gakioezan
gakiezan
gakiezan
gakiezan
zakioezan
zakioezan
zakiezan
zakioezan
zakiezan
zakiezan
zakiezan
zakioezen
zakioezen
zakiezen
zakioezen
zakiezen
zakiezen
zakiezen
dakioezan
dakioezan
dakiezan
dakioezan
dakiezan
dakiezan
dakiezan
hi-niri
huraniri
zu-niri
zuekniri
haiekniri
akidan
dakidan
akidan
dakidan
dakidan
dakidan
akidan
dakidan
hakidan
dakidan
hakidan
dakidan
zakidazan
zakidazen
zakidazan
zakidazen
zakidazan
zakidazen
zakidazan
zakidazen
zakidazan
zakidazen
zakidazan
zakidazen
zakidazan
zakidazen
dakidazan
dakidazan
dakidazan
dakidazan
dakidazan
dakidazan
dakidazan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
27
nakian
nakinan
dakian
dakinan
gakiazan
gakinazan
dakiazan
dakinazan
nakian
nakinan
dakian
dakinan
gakiazan
gakinazan
dakiazan
dakinazan
hi-guri
huraguri
zu-guri
zuekguri
haiekguri
akigun
dakigun
akigun
dakigun
dakigun
zakiguzan
zakiguzen
zakiguzan
zakiguzen
dakiguzan
ni-zuri
hurazuri
gu-zuri
haiekzuri
ni-zuei
hurazuei
gu-zuei
haiekzuei
ni-hiri
hurahiri
gu-hiri
haiekhiri
nakikan
nakinan
dakikan
dakinan
gakikazan
gakinazan
dakikazan
dakinazan
nakian
nakinan
dakian
dakinan
gakiazan
gakizanan
dakiazan
dakizanan
nakian
nakinan
dakian
dakinan
gakiazan
gakizanan
dakiazan
dakizanan
dakigun
akigun
dakigun
hakigun
dakigun
hakigun
dakigun
zakiguzan
zakiguzen
zakiguzan
zakiguzen
zakiguzan
zakiguzen
zakiguzan
zakiguzen
zakiguzan
zakiguzen
dakiguzan
dakiguzan
dakiguzan
dakiguzan
dakiguzan
dakiguzan
nakizun
dakizun
nakizun
dakizun
nakizun
dakizun
nakizun
dakizun
nakizun
dakizun
nakizun
dakizun
nakizun
dakizun
gakizuzan
dakizuzan
gakizuzan
dakizuzan
gakizuzan
dakizuzan
gakizuzan
dakizuzan
gakizuzan
dakizuzan
gakizuzan
dakizuzan
gakizuzan
dakizuzan
nakizuen
dakizuen
nakizuen
dakizuen
nakizuen
dakizuen
nakizuen
dakizuen
nakizuen
dakizuen
nakizuen
dakizuen
nakizuen
dakizuen
gakizuezan
dakizuezan
gakizuezan
dakizuezan
gakizuezan
dakizuezan
gakizuezan
dakizuezan
gakizuezan
dakizuezan
gakizuezan
dakizuezan
gakizuezan
dakizuezan
SUBJUNTIBOA: NOR-NORI: iragana
XXIII Sinopsia
Azkue:
ni-hari
hi-hari
hurahari
gu-hari
zu-hari
zuekhari
haiekhari
ni-haiei
J. Intxausti: 99 or.
nenkion
enkion
ekion
P. Pujana: 38. or.
Eguzki: 166. or.
nenkion
nenkion
ekion
ekion
Irazola: 141. or.
nenkion
enkion
zekion
genkiozan
zenkiozan
zenkiozen
genkiozan
zenkiozan
zenkiozen
genkiozan
zenkiozan
zenkiozen
genkiozan
zenkiozan
zenkiozen
ekiozan
ekiozan
ekiozan
zekiozan
nenkioen
nenkien
nenkioen
nenkien
BIA: 93. or.
Pitarke: -227 or.
henkion
ekion
ekiozan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
28
hi-haiei
hurahaiei
guhaiei
zuhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
enkioen
ekioen
ekien
ekioen
enkien
zekien
genkioezan
genkiezan
genkioezan
genkiezan
zenkioezan
zenkiezan
zenkioezan
zenkiezan
zenkioezen
zenkiezen
zenkioezen
zenkiezen
ekioezan
ekiezan
ekioezan
zekiezan
ekiezan
hi-niri
huraniri
zu-niri
zuekniri
haiekniri
enkidan
ekidan
ekidan
ekidan
enkidan
zekidan
henkidan
ekidan
zenkidazan
zenkidaze n
zenkidazan
zenkidazen
zenkidazan
zenkidazen
zenkidazan
zenkidazen
ekidazan
ekidazan
ekidazan
zekidazan
ni-hiri
hurahiri
gu-hiri
haiekhiri
nenkian/nenkinan
nenkian/nenkinan
ekian/ekinan
genkiazan/genkinaza
n
ekiazan/ekinazan
zekian/zekinan
hi-guri
huraguri
zu-guri
zuekguri
haiekguri
enkigun
ekigun
ekigun
ekigun
enkigun
zekigun
zenkiguzan
zenkiguzen
zenkiguzan
zenkiguzen
zenkiguzan
zenkiguzen
zenkiguzan
zenkiguzen
ekiguzan
ekiguzan
ekiguzan
zekiguzan
ekiguzan
ni-zuri
hurazuri
gu-zuri
haiekzuri
nenkizun
ekizun
nenkizun
nenkizun
ekizun
nenkizun
zekizun
ekizun
genkizuzan
ekizuzan
genkizuzan
ekizuzan
genkizuzan
ekizuzan
genkizuzan
zekizuzan
ekizuzan
ni-zuei
hurazuei
gu-
nenkizuen
ekizuen
nenkizuen
ekizuen
nenkizuen
ekizuen
nenkizuen
zekizuen
ekizuen
genkizuezan
genkizuezan
genkizuezan
genkizuezan
henkien
ekien
ekidazan
nenkian / nenkianan
nenkian/nenkinan
ekian/ekinan
genkiazan/genkizanan
zekiazan/zekizanan
ekiazan/ekizanan
henkigun
ekigun
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
29
zuei
haiekekizuezan
ekizuezan
ekizuezan
zekizuezan
ekizuezan
zuei
BIA: Zutabekoak izan ezik, Irazolarenak berberak. Honela jarri ditut, euron idazkera desberdinez begi kolpe batez errazago ohartarazteko. Ni-hiri: femeninoa, Eguzkiren iritziz,
herrakuntza dela dirudi...
Pitarke: BIA-koak. Jakina, Ni-hiri: femeninoa: nenkinan.
INPERATIBOA: NOR-NORI: oraina
XXIV Sinopsia
Azkue: 669. or.
J. Intxausti: 100 or.
P. Pujana: 28. or. Eguzki: 164. or.
Irazola: 17. or.
BIA: 108. or.
Pitarke: 116, -209- or.
akio
hakio
hakio
akie
bekie
hakie
hakie
bekioe
zakiez
zakioez
zakiez
zakioeze
zakieze
zakioeze
zakieze
bekioez, dakioezala
bekioez
bekiez
bekioez
bekiez
hi-niri
huraniri
zu-niri
zuekniri
haiekniri
akit
bekit, dakidala
akit
bekit
hakit
hakit
bekit
bekit
zakidaz
zakidaze
zakidaz
zakidaze
zakidaz
zakidaze
zakidaz
zakidaze
bekidaz, dakidazala
bekidaz
bekidaz
bekidaz
ni-hiri
nakian
nakinan
bekik, dakiala
bekin, dakinala
gakiazan
gakinazan
bekik
bekin
ni-hari
hi-hari
hurahari
gu-hari
zu-hari
zuekhari
haiekhari
nakion
akio
bekio, dakiola
akio
bekio
bekio
bekio
gakiozan
zakioz
zakioze
zakioz
zakioze
zakioz
zakioze
zakioz
zakioze
bekioz, dakiozala
bekio z
bekioz
bekioz
ni-haiei
hi-haiei
hurahaiei
guhaiei
zuhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
nakioen
akioe
bekioe
akioe
bekioe
bekie
zakioez
zakioez
zakioeze
hurahiri
gu-hiri
gakioezan
akit
bekik
bekina
bekik
bekin(a)
bekik
bekin(a)
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
30
haiekhiri
bekizak, dakiazala
bekinaz, dakinazala
bekizak
bekizan
hi-guri
huraguri
zu-guri
zuekguri
haiekguri
akigu
bekigu, dakigula
akigu
bekigu
bekigu
bekigu
zakiguz
zakiguze
zakiguz
zakiguze
zakiguz
zakiguze
zakiguz
zakiguze
bekiguz, dakiguzala
bekiguz
bekiguz
bekiguz
ni-zuri
hurazuri
gu-zuri
haiekzuri
nakizun
bekizu, dakizula
bekizu
bekizu
bekizu
gakizuzan
bekizuz, dakizuzala
bekizuz
bekizuz
bekizuz
ni-zuei
hurazuei
gu-zuei
haiekzuei
nakizuen
bekizue, dakizuela
bekizue
bekizue
bekizue
gakizuezan
bekizuez, dakizuezala
bekizuez
bekizuez
bekizuez
bekizak
bekinaz
akigu
bekizak
bekizan(a)
bekizak
bekizan(a)
hakigu
hakigu
Irazola, BIA, Pitarke: Falta direnak albokoaren berberak dira. Horrela egin dut, desberdintasunak begi kolpe batez errazago atzemateko asmotan...
AHALEZKO BALDINTZA: NOR-NORI: hurbila
XXV Sinopsia
Azkue: 679. or.
ni-hari
hi-hari
hurahari
gu-hari
zu-hari
zuekhari
haiekhari
banakio
baakio
badakio
J. Intxausti: 101 or.
banakio
baakio
badakio
P. Pujana: 34 or.
banakio
badakio
Pitarke: -224- or.
banakio
bahakio
badakio
bagakioz
bazakioz
bazakioze
bagakioz
bazakioz
bazakioze
bagakioz
bazakioz
bazakioze
bagakioz
bazakioz
bazakioze
badakioz
badakioz
badakioz
badakioz
ni-haiei
hi-haiei
hurahaiei
gu-
banakioe
baakioe
badakioe
banakioe
baakioe
badakioe
banakie
banakie
bahakie
badakie
bagakioez
bagakioez
bagakiez
badakie
Eguzki:
Irazola:
BIA:
bagakiez
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
31
haiei
zuhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
bazakioez
bazakioez
bazakiez
bazakiez
bazakioeze
bazakioeze
bazakieze
bazakieze
badakioez
badakioez
badakiez
badakiez
hi-niri
huraniri
zu-niri
zuekniri
haiekniri
baakit
badakit
baakit
badakit
badakit
bahakit
badakit
bazakidaz
bazakidaze
bazakidaz
bazakidaze
bazakidaz
bazakidaze
bazakidaz
bazakidaze
badakidaz
badakidaz
badakidaz
badakidaz
ni-hiri
banakik
banakin
badakik
badakin
bagakizak
bagakinaz
badakizak
badakinaz
banakik
banakin
badakik
badakin
bagakizak
bagakizan
badakizak
badakinaz
hi-guri
huraguri
zu-guri
zuekguri
haiekguri
baakigu
badakigu
baakigu
badakigu
badakigu
bahakigu
badakigu
bazakiguz
bazakiguze
bazakiguz
bazakiguze
bazakiguz
bazakiguze
bazakiguz
bazakiguze
badakiguz
badakiguz
badakiguz
badakiguz
ni-zuri
hurazuri
gu-zuri
haiekzuri
banakizu
badakizu
banakizu
badakizu
banakizu
badakizu
banakizu
badakizu
bagakizuz
badakizuz
bagakizuz
badakizuz
bagakizuz
badakizuz
bagakizuz
badakizuz
ni-zuei
hurazuei
gu-zuei
haiekzuei
banakizue
badakizue
banakizue
badakizue
banakizue
badakizue
banakizue
badakizue
bagakizuez
badakizuez
bagakizuez
badakizuez
bagakizuez
badakizuez
bagakizuez
badakizuez
hurahiri
gu-hiri
haiekhiri
banakik
banakin(a)
badakik
badakin(a)
bagakizak
bagakizan(a)
badakizak
badakizan(a)
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
32
AHALEZKO BALDINTZA: NOR-NORI: urruna
XXVI Sinopsia
Azkue: 683. or.
ni-hari
hi-hari
hurahari
gu-hari
zu-hari
zuekhari
haiekhari
banenkio
baenkio
balekio
J. Intxausti: 103 or.
banenkio
baenkio
balekio
P. Pujana: 40. or.
banenkio
baneintekio
baeintekio
balekio
baleitekioa
bagenkioz
bazenkioz
bazenkioze
bagenkioz
bazenkioz
bazenkioze
bagenkioz
bazenkioz
bazenkioze
bageintekioz
bazeintekioz
bazeintekioze
bagenkioz
bazenkioz
bazenkioze
balekioz
balekioz
balekioz
baleitekioz
balekioz
ni-haiei
hi-haiei
hurahaiei
guhaiei
zuhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
banenkioe
baenkioe
balekioe
banenkioe
baenkioe
balekioe
banenkie
balekie
baneintekioe
baeintekioe
baleitekioe
banenkie
bahenkie
balekie
bagenkioez
bagenkioez
bagenkiez
bageintekioez
bagenkiez
bazenkioez
bazenkioez
bazenkiez
bazeintekioez
bazenkiez
bazenkioeze
bazenkioeze
bazenkieze
bazeintekioeze
bazenkieze
balekioez
balekioez
balekiez
baleitekioez
balekiez
hi-niri
huraniri
zu-niri
zuekniri
haiekniri
baenkit
balekit
baenkit
balekit
balekit
baeintekit
baleitekit
bahenkit
balekit
bazenkidaz
bazenkidaze
bazenkidaz
bazenkidaze
bazenkidaz
bazenkidaze
bazeintekidaz
bazeintekidaze
bazenkidaz
bazenkidaze
balekidaz
balekidaz
balekidaz
baleitekidaz
balekidaz
ni-hiri
banenkik
banenkin
balekik
balekin
bagenkizak
bagenkinaz
balekizak
balekinaz
banenkik
banenkin
balekik
balekin
bagenkizak
bagenkizan
balekizak
balekizan
baneintekik
banenteikin
baleitekik
baleitekin
bageintekizak
bageintekinaz
baleitekizak
baleitekinaz
banenkik
banenkin(a)
balekik
balekin(a)
bagenkizak
bagenkizan(a)
balekizak
balekizan(a)
baenkigu
balekigu
baenkigu
balekigu
baeintekigu
baleitekigu
bahenkigu
balekigu
hurahiri
gu-hiri
haiekhiri
hi-guri
huraguri
balekigu
Eguzki:
Irazola:
BIA:
Pitarke:, -230- or.
banenkio
bahenkio
balekio
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
33
zu-guri bazenkiguz
zuek- bazenkiguze
guri
haiek- balekiguz
guri
bazenkiguz
bazenkiguze
bazenkiguz
bazenkiguze
bazeintekiguz
bazeintekiguze
bazenkiguz
bazenkiguze
balekiguz
balekiguz
baleitekiguz
balekiguz
ni-zuri
hurazuri
gu-zuri
haiekzuri
banenkizu
balekizu
banenkizu
balekizu
banenkizu
balekizu
baneintekizu
baleitekizu
banenkizu
balekizu
bagenkizuz
balekizuz
bagenkizuz
balekizuz
bagenkizuz
balekizuz
bageintekizuz
baleitekizuz
bagenkizuz
balekizuz
ni-zuei
hurazuei
gu-zuei
haiekzuei
banenkizue
balekizue
banenkizue
balekizue
banenkizue
balekizue
baneintekizue
baleitekizue
banenkizue
balekizue
bagenkizuez
balekizuez
bagenkizuez
balekizuez
bagenkizuez
balekizuez
bageintekizuez
baleitekizuez
bagenkizuez
balekizuez
Pujana: bigarren adizkiak Azkueren 783. orrialdekoak dira, hikako formak eta guzti. Pujanak berak, objektu pluralean, baneintekiOe, baleitekiOe... gabe, baneintekie,
baleitekie... formak dakaz, eta, jakina, hikako formarik gabe...
INDIKATIBOA: NOR-NORK: oraina
XXVII. Sinopsia
Azkue: 687. or.
nikhura
hikhura
harkhura
gukhura
zukhura
zuekhura
J. Intxausti:.107. or.
dot, dut, dodala
dot
dok, duk, doala
don, dun, dona
dau, deu, du
dok / dona
P. Pujana: 56. or.
Eguzki: 159. or //// 67, 74. or.
dot
dot
id.
dau
dau
dau
id.
dogu, dugu
dogu
dogu
dogu
dozu, duzu
dozu
dozu
dozue, duzue
dozue
haiek- daue, dabe, due
hura
dabe
nikdodaz, dudaz, ditut
haiek
ditut
dodaz
dozak, duzek, dituk
hikdonaz, ditun,
haiek dozan,
dozana
dituk
ditun
dozak
dozan
hark- dauz, ditu, dituz
haiek
ditu
dauz
Irazola: 30. or.
BIA: 29, 31 or.
Pitarke: 183.
or
dot
dot
dot
dok / dona
dok / don(a)
dok / don(a)
dau
dau
dau
id.
dogu
dogu
dogu
dozu
id.
dozu
dozu
dozu
dozue
dozue
id.
dozue
dozue
dozue
dabe
dabe
id.
daue
dabe
dabe
dodaz
dodaz
dok / dona
dauz
dauz
ditut
id.
ditu
dozak
dozan
a
id.
dabe
id.
dodaz
ditut
dodaz
dituk
ditun
dozak
dozana
dituk
ditun
dozak
dauz
ditu
dauz
id.
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
doda
z
ditut
dozak dituk
dozana ditun
dauz
ditu
34
guk- doguz, duguz, ditugu
haiek
zuk- dozuz, duzuz, dituzu
haiek
ditugu
doguz
doguz
doguz
ditugu
id.
id.
doguz
ditugu
doguz
doguz
ditugu
dituzu
dozuz
dozuz
dozuz
dituzu
id.
id.
dozuz
dituzu
dozuz
dozuz
dituzu
zuek- dozuez, duzuez, dituzue
haiek
haiek- dauez, ditue
haiek
dituzue
dozue
z
dabez
dozuez
dozuez
dituzue
id.
id.
dozuez
dituzue
dozuez
dituzu
dozuez e
dabez
dabez
ditue
id.
id.
dauez
dabez
dabez
nok / naun, non,
hik-ni nauk,
nona
nok / non
ditue
nok / nona
dabez ditue
nok / non
nok/non(a)
nok/non(a)
harkni
zuk-ni
zuekni
haiek
-ni
nau, neu
nau
nau
nau
id.
nau
nau
nau
nauzu, naizu, nozu
nauzue, naizue, nozue
nozu
nozue
nozu
nozue
nozu
nozue
id.
id.
nozu
nozue
nozu
nozue
nozu
nozue
naue, nabe
nabe
nabe
nabe
id.
naue
nabe
nabe
nik-hi
hark
hi
gukhi
haiek
-hi
aut, eut
au, eu
aut
au
haut
hau
aut
au
haut
hau
haut
hau
augu, eugu
augu
haugu
augu
haugu
haugu
aue, abe
abe
habe
aue
habe
habe
hikgu
harkgu
zukgu
zuekgu
haiek
-gu
gozak,gauzak, gaituk
gozan, gauzan, gaitun
gauz, gaitu
gaituk
gaitun
gaitu
gauzuz, gozuz, gaituzu
nik-zu
harkzu
gukzu
haiek
-zu
gozak
gozan
ditue
nabe
abe
gaituk
gaitun
id.
gozak
gozan
gozak
gozana
gauz
gozak
gaituk
gozak gaituk
gozan(a) gaitun(a) gozana gaitun
gaitu
gaitu
gaitu
gauz
gaitu
gaituzu
gaituzu
gauzuz
gaituzu
id.
gozuz
gaituzu
gaituzu
gozuz
gozu
z
gauzuez, gozuez, gaituzue
gaituzue
gaituzue
gauzuez
gaituzue
id.
gozue
z
gaituzue
gaituzue
gozuez
gozuez gaituzu
e
gauez, gaitue
gaitue
gaitue
gauez
gaitue
id.
gauez
gaitue
gaitue
zaudaz, zaitut
zauz, zaitu
zaitut
zaitu
zaitut
zaitu
zaudaz
zauz
zaitut
zaitu
id.
id.
zaudaz
zauz
zaitut
zaitu
zaitut
zaitu
zauguz, zaitugu
zaitugu
zaitugu
zauguz
zaitugu
id.
zauguz
zaitugu
zaitugu
zauez, zaitue
zaitue
zaitue
zauez
zaitue
id.
zauez
zaitue
zaitue
zaituet
zaituet
zauedaz
zaituet
id.
zauedaz
zaituet
zaituet
zaitue
zaitue
zauez
zaitue
id.
zauez
zaitue
zaitue
nikzauedaz, zaituet
zuek
hark- zauez, zaitue
zuek
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
gaituz
u
35
gukzuek
zaueguz, zaituegu
haiek- zauez, zaitue
zuek
zaituegu
zaituegu
zaueguz
zaituegu
id.
zaueguz
zaituegu
zaituegu
zaituee
zaituee
zaueez
zaituee
id.
zaueez
zaituee
zaituee
Eguzki: id.: Eguzkiren lehen zutabeko adizki berbera dela esan nahi du...
INDIKATIBOA: NOR-NORK: lehena
XXVIII. Sinopsia
nikhura
hikhura
harkhura
gukhura
zukhura
zuekhura
haiekhura
nikhaiek
hikhaiek
harkhaiek
gukhaiek
zukhaiek
zuekhaiek
haiekhaiek
Azkue: 710 or.
neuan, neban, nemen
J. Intxausti: 109 or.
P. Pujana: 68 or.
neban
neban
euan, emen
euan
euan, eban
eban
eban
eban
geuan, genduan, gemen
genduan
genduan
zeuan, zenduan, zemen
zenduan
zeuen, zenduen, zemien
BIA: 49, 50 or.
neban
Pitarke: 195. or.
neban
heuan
heuan
id.
eban
eban
genduan
id.
genduan
genduan
zenduan
zenduan
id.
zenduan
zenduan
zenduen
zenduen
zenduen
id.
zenduen
zenduen
euen, eben, eudien
eben
eben
eben
id.
eben
eben
nebazan, nituan, nemezan
nituan
nebazan
nebazan
nituan
id.
nituan
nebazan
nebazan
nituan
euazan, ituan, emezan
euazan, itunan, emezan
ebazan, zituan, ebezan
euazan
hituan
heuazan
heuazan
hituan
zituan
heuazan/
hituan
id.
zituan
ebazan
ebazan
zituan
genduzan, geuazan, gituan, gemezan
zituan
Eguzki: 163. or. // 103, 110 or.
neban
id.
heuan
nebazan
ebazan
ebazan
ebazan
genduzan
genduzan
genduazan
id.
genduzan
genduzan
zenduzan, zeuazan, zemezan
zenduzan
zenduzan
zenduazan
id.
zenduzan
zenduzan
zenduezan, zeuezan, zemiezan
znduezan
znduezan
znduezan
id.
zenduezan
zenduezan
ebezan, zituen, eudiezan
zituen
ebezan
ebezan
id.
zituen
ebezan
nenduan, ninduan
nendunan, nindunan
hark-ni nenduan, ninduan
zuk-ni nenduzun, ninduzun
zuek-ni nenduzuen, ninduzuen
haiek- nenduen, ninduen
ni
ninduan
nindunan
ninduan
ninduzun
ninduzuen
ninduen
nik-hi
hark hi
indudan
induan
hik-ni
endudan, indudan, iñamedan
enduan, induan, iñaben
ninduan
nindunan
ninduan
ninduzun
ninduzuen
ninduen
ninduan
ninduzun
ninduzuen
ninduen
zituen
ebezan
ebezan
ninduan
nindunan
id.
id.
id.
id.
ninduan
nindunan
ninduan
ninduzun
ninduzuen
ninduen
ninduan
nindunan
ninduan
ninduzun
ninduzuen
ninduen
hindudan
hinduan
hindudan
hinduan
hindudan
hinduan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
zituen
36
guk-hi
haiekhi
endugun, indugun, iñamegun
enduen, induen, iñaudien
indugun
induen
hindugun
hinduen
hik-gu
genduazan, ginduazan, giñabezan
harkgu
zuk-gu
zuekgu
haiekgu
ginduazan ginduazan
gindunazan ginduzanan
genduzan, ginduzan, giñabezan
ginduazan
gindunazan
ginduzan
ginduzan
ginduzan
id.
ginduzan
ginduazan
ginduzanan
ginduzan
genduzuzan, ginduzuzan, giñauzuzan
ginduzuzan
ginduzuzan
ginduzuzan
ginduzuzan
ginduzuzan
genduzuezan, ginduzuezan, giñauzuezan
ginduzuezan
ginduzuezan
ginduzuezan
id.
id.
ginduzuezan
ginduzuezan
genduezan, ginduezan, giñaudiezan
ginduezan
ginduezan
ginduezan
id.
ginduezan
ginduezan
nik-zu
hark-zu
guk-zu
haiekzu
zendudazan, zindudazan, ziñabedazan
zenduzan, zinduzan, ziñabezan
zenduguzan, zinduguzan, ziñabeguzan
zenduezan, zinduezan, ziñaudiezan
zindudazan
zinduzan
zinduguzan
zinduezan
zindudazan
zinduzan
zinduguzan
zinduezan
zindudazan
zinduzan
zinduguzan
zinduezan
id.
id.
id.
id.
zindudazan
zinduzan
zinduguzan
zinduezan
zindudazan
zinduzan
zinduguzan
zinduezan
nikzuek
harkzuek
gukzuek
haiekzuek
zenduedazan, zinduedazan,
ziñaudiedazan
zinduedazan
zinduedazan
zinduedazan
id.
zinduedazan
zinduedazan
zenduezan, zinduezan, ziñaudiezan
zinduezan
zinduezan
zinduezan
id.
zinduezan
zinduezan
zendueguzan, zindueguzan,
ziñaudieguzan
zindueguzan
zindueguzan
zindueguzan
id.
zindueguzan
zindueguzan
zenduezan, zinduezan, ziñaudiezan
zindueezan
zindueezan
zindueezan
id.
zindueezan
zindueezan
gendunazan, gindunazan, giñabezanan
hindugun
hinduen
hindugun
hinduen
Pujana: 4º Variantes del quinto grupo: zindudazen, zinduzen, zinduguzen, zinduzen. 5º En ciertas zonas del bizkaiera se dice: zeban, zeben, etc.
Irazola: 100 or.: HA: neuan (neban), uan/nan, euan (eban), genduan, zenduen, euen (eben). HAIEK: neuzan (nebazan), uazan/nan, uezan (ebezan), genduzan, zenduzan, zenduezan, euezan
(ebezan). NI: ninduan/nan, ninduan, ninduzun, ninduzuen, ninduen. HI: indudan, induan, induguan, induen. GU: ginduazan/nan, ginduzan, ginduzuzan, ginduzuezan, ginduezan. ZU eta
ZUEK: albokoenen adizkera berberak. // Eguzki: id.: Eguzkiren lehen zutabeko adizki berbera dela esan nahi du...
BALDINTZAZKOAK: NOR -NORK: baldintza
XXIX. Sinopsia
nikhura
hikhura
harkhura
gukhura
zukhura
zuekhura
baneu
J. Intxausti: 123. or. P. Pujana: 74 or.
baneu
baneu
baeu
baeu
baleu
baleu
baleu
baleu
bageu, bagendu
bagendu
bagendu
bazeu, bazendu
bazendu
bazeue, bazendue
bazendue
Azkue: 723 or.
Eguzki: 170. or. // 145, 151 or.
baneu
id.
BIA: 68, 69 or.
baneu
Pitarke: 196. or.
baneu
baheu
baheu
id.
baleu
baleu
bagendu
id.
bagendu
bagendu
bazendu
bazendu
id.
bazendu
bazendu
bazendue
bazendue
id.
bazendue
bazendue
baheu
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
37
haiekhura
baleue, balebe
balebe
nikhaiek
hikhaiek
harkhaiek
gukhaiek
zukhaiek
zuekhaiek
haiekhaiek
baneuz, banitu
banitu
baeuz, baitu
baeuz
baleuz, balitu
balitu
bageuz, bagenduz
balebe
balebe
baneuz
baneuz
baneuz
banitu
banitu
baneuz
banitu
baneuz
baheuz
baheuz
bahitu
bahitu
baheuz
bahitu
baheuz
baleuz
baleuz
baleuz
balitu
balitu
baleuz
balitu
baleuz
bagenduz
bagenduz
bagenduz
bagenduz
bagenduz
bagenduz
bazeuz, bazenduz
bazenduz
bazenduz
bazenduz
bazenduz
bazenduz
bazenduz
bazeuez, bazenduez
bazenduez
bazenduez
bazenduez
bazenduez
bazenduez
bazenduez
baleuez, balitue
balitue
balebez
balebez
balebez
banindu
baninduzu
baninduzue
banindue
baninduk
banindun(a)
id.
id.
id.
id.
baninduk
banindun(a)
banindu
baninduzu
baninduzue
banindue
baninduk
banindun(a)
banindu
baninduzu
baninduzue
banindue
baneuz
baleuz
balebez
id.
balebe
balitue balitue
balebe
balebez
balebez
banenduk, baninduk
banendun, banindun
hark-ni banendu, banindu
zuk-ni
banenduzu, baninduzu
zuek-ni banenduzue, baninduzue
haiek-ni banendue, banindue
baninduk
banindun
banindu
baninduzu
baninduzue
banindue
nik-hi
hark hi
guk-hi
haiek-hi
baindut
baindu
baindugu
baindue
bahindut
bahindu
bahindugu
bahindue
bahindut
bahindu
bahindugu
bahindue
bahindut
bahindu
bahindugu
bahindue
bagenduzak, baginduzak
bagendunaz, baginduzan
hark-gu bagenduz, baginduz
zuk-gu bagenduzuz, baginduzuz
zuekbagenduzuez, baginduzuez
gu
haiekbagenduez, baginduez
gu
baginduzak
baginduzan
baginduz
baginduzuz
baginduzuez
baginduz
baginduzuz
baginduzuez
baginduz
baginduzuz
baginduzuez
baginduzak
baginduzan (a)
id.
id.
id.
baginduzak
baginduzan (a)
baginduz
baginduzuz
baginduzuez
baginduzak
baginduzan (a)
baginduz
baginduzuz
baginduzuez
baginduez
baginduez
baginduez
id.
baginduez
baginduez
nik-zu
hark-zu
guk-zu
haiekzu
bazendudaz, bazindudaz
bazenduz, bazinduz
bazenduguz, bazinduguz
bazenduez, bazinduez
bazindudaz
bazinduz
bazinduguz
bazinduez
bazindudaz
bazinduz
bazinduguz
bazinduez
bazindudaz
bazinduz
bazinduguz
bazinduez
id.
id.
id.
id.
bazindudaz
bazinduz
bazinduguz
bazinduez
bazindudaz
bazinduz
bazinduguz
bazinduez
nikzuek
harkzuek
bazenduedaz, bazinduedaz
bazinduedaz
bazinduedaz
bazinduedaz
id.
bazinduedaz
bazinduedaz
bazenduez, bazinduez
bazinduez
bazinduez
bazinduez
id.
bazinduez
bazinduez
hik-ni
baendut, baindut
baendu, baindu
baendugu, baindugu
baendue, baindue
hik-gu
banindu
baninduzu
baninduzue
banindue
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
38
gukzuek
haiekzuek
bazendueguz, bazindueguz
bazindueguz
bazindueguz
bazindueguz
id.
bazindueguz
bazindueguz
bazenduéz, bazinduéz
bazindueez
bazindueez
bazindueez
id.
bazindueez
bazindueez
Pujana: 4º Variantes del quinto grupo: bazindudaze, bazinduze, bazinduguze, bazindueze.
Eguzki: id.: Eguzkiren lehen zutabeko adizki berbera dela esan nahi du...
Irazola (108. or.): Eguzkiren lehen zutabekoak, hurrengook izan ezik: HIK-HA: baendu. HIK-HAIEK: baenduz (baeuz). HAIEK-HA: baleue (balebe). HAIEK-HAIEK: baleuez
(balebez). HIK-NI: baninduk/banindun. HIK-GU: baginduzak / baginduzan. HI : ba indut, baindu, baindugu, baindue.
BALDINTZAZKOAK: NOR-NORK: ondorioa, hipotetikoa
XXX. Sinopsia
nikhura
hikhura
harkhura
gukhura
zukhura
zuekhura
haiekhura
nikhaiek
hikhaiek
harkhaiek
gukhaiek
zukhaiek
zuekhaiek
haiekhaiek
Azkue: 731 or.
neuke, neunke
J. Intxausti: 127. or. P. Pujana: 76 or.
euke, eunke
eunke
leuke
leuke
leuke
leuke
geuke, geunke, genduke
geunke
geuke
geuke
genduke
geunke
genduke
geunke
genduke
geunke
zeuke, zeunke, zenduke
zeunke
zeuke
zeuke
zenduke
zeunke
zenduke
zeunke
zenduke
zeunke
zeuké, zeunké, zenduké
zeunkee
zeukee
zeukee
zendukie
zeunkie
zendukie
zeunkie
zendukie
zeunkie
leukee, leukie
leukee
leukee
leukee
leukie
neukez, neunkez, nituke
neukez
neukez
neukez
id.
nituke
neukez
eukez, eunkez, ituke
eunkez
heukez
hituke
heukez
leukez, lituke
leukez
leukez
leukez
id.
lituke
leukez
lituke
geukez, geunkez, gendukez
geunkez
geukez
geukez
gendukez
geunkez
gendukez
geunkez gendukez
geunkez
zeukez, zeunkez, zendukez
zeunkez
zeukez
zeukez
zendukez
zeunkez
zendukez
zeunkez zendukez
zeunkez
zeukéz, zeunkie z, zendukiez zeunkeez
zeukeez
zeukeez
zendukiez
zeunkiez
zendukiez
zeunkiez
zendukiez zeunkiez
leukiez, litukie
leukeez
leukeez
leukiez
litukie
leukiez
litukie
leukiez
ninduke
nindukezu
nindukezue
nindukek
ninduken(a)
id.
id.
id.
nendukek, nindukek
nenduken, ninduken
hark-ni nenduke, ninduke
zuk-ni nendukezu, nindukezu
zuek-ni nendukezue, nindukezue
hik-ni
neuke
leukeez
nindukek
ninduken
ninduke
nindukezu
nindukezue
neuke
ninduke
nindukezu
nindukezue
neuke
Eguzki: 171. or. /// 145, 151 or.
id.
BIA: 78, 81 or.
neuke
Pitarke: 197. or.
neuke
heuke
heuke
heuke
id.
leuke
leuke
leukie
nindukek
ninduken(a)
ninduke
nindukezu
nindukezue
leukie
nituke
neukez
nituke
heukez
leukez
lituke
litukie
nindukek
ninduken(a)
ninduke
nindukezu
nindukezue
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
39
haiekni
nendukee, nindukee
nindukee
nik-hi
hark hi
guk-hi
haiekhi
enduket, induket
enduke, induke
endukegu, indukegu
endukee, indukie
hik-gu
harkgu
zuk-gu
zuekgu
haiekgu
nindukee
nindukee
nindukie
nindukie
nindukie
induket
induke
indukegu
indukee
hinduket
hinduke
hindukegu
hindukie
hinduket
hinduke
hindukegu
hindukie
hinduket
hinduke
hindukegu
hindukie
gendukezak, gindukezak
gendukenaz, gindukezan
gendukez, gindukez
gindukezak
gindukezan
gindukez
gindukezak
gindukezan(a)
id.
gindukezak
gindukezan(a)
gindukez
gindukezak
gindukezan(a)
gindukez
gendukezuz, gidukezuz
gendukezuez, gindukezuez
gindukezuz
gindukezuez
gindukezuz
gindukezuez
gindukez
gindukez
gindukezuz
gindukezuez
gindukezuz
gindukezuez
gindukezuz
gindukezuez
gendukiez, gindukiez
gindukeez
gindukeez
gindukeez
gindukiez
gindukiez
gindukiez
nik-zu
hark-zu
guk-zu
haiekzu
zendukedaz, zindukedaz
zendukez, zindukez
zendukeguz, zindukeguz
zendukiez, zindukiez
zindukedaz
zindukez
zindukeguz
zindukeez
zindukedaz
zindukez
zindukeguz
zindukeez
zindukedaz
zindukez
zindukeguz
zindukeez
id.
id.
id.
zindukiez
zindukedaz
zindukez
zindukeguz
zindukiez
zindukedaz
zindukez
zindukeguz
zindukiez
nikzuek
harkzuek
gukzuek
haiekzuek
zendukiedaz, zindukedaz
zindukeedaz
zindukeedaz
zindukeedaz
zindukedaze
zindukiedaz
zindukedaze
zindukedaze
zendukiez, zindukiez
zindukeez
zindukeez
zindukeez
zindukeze
zindukiez
zindukiez
zindukiez
zendukieguz, zindukieguz
zindukeeguz
zindukeeguz zindukeeguz
zindukeguze
zindukieguz
zindukieguz
zindukieguz
zendukiez, zindukiez
zindukeeez
zindukeeez
zindukieze
zindukieez
zindukieze
zindukieze
zindukeez
id.
id.
Pujana: 4º Variantes del quinto grupo: zindukedaze, zindukeze, zindukeguze, zindukeeze. 5º En algunas zonas se introduce una n entre el núcleo y el elemento modal k e:
neuNke, zeuNke, ..., etc. // Irazola(104. or.): Adizkera “desberdinak”: HA: euke, geunke (genduke), zeunke (zenduke), zeunkee (zendukee), leukee. HAIEK : eukez, geunkez (gendukez),
zeunkez (zendukez), leukeez. N I: nindukek/ninduken, ninduke, nindukezu, nindukezue, nindukee. HI: induket, induke, indukegu, indukee. GU : gindukezak/gindukezan, gindukez, gindukezuz,
gindukezuez, gindukeez. ZU: zindukedaz, zindukez, zindukeguz, zindukeeez. ZUEK: zindukeedaz, zindukeez, zindukeeguz, zindukeeez
BALDINTZAZKOAK: NOR-NORK: ondorioa, iragana
XXXI. Sinopsia
nikhura
hikhura
harkhura
gukhura
Azkue: 772. or.
neukean
eukean / eukenan
J. Intxausti: 129. or P. Pujana: 78 or. Eguzki: 150. or. // 146 or.
neukean
neukean
neukean
neukean
BIA: 84, 85 or.
neukean
Pitarke: 88. or. / 198. or.
neukean
eunkean
heukean
heukean
heukean
eukean
eukean, leukean
eukean
leukean
eukean
eukean
geukean
geunkean
geukean
gendukean
gendukean
geunkean
gendukean
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
geunkean
40
zukhura
zuekhura
haiekhura
zeukean
zeunkean
zeukean
zendukean
zendukean
zeunkean
zendukean
zeunkean
zeukeen
zeunkeen
zeukeen
zendukien
zendukien
zeunkien
zendukien
zeunkien
eukeen
eukeen
leukeen
eukien
eukien
nikhaiek
hikhaiek
harkhaiek
gukhaiek
zukhaiek
zuekhaiek
haiekhaiek
neukezan
neukezan
neukezan
eukezan/eukenazan
eunkezan
eukezan, leukezan
eukezan
leukezan
eukezan
zitukean
eukezan
zitukean
geunkezan
geunkezan
geukezan
gendukezan
geunkezan
gendukezan
geunkezan
zeunkezan
zeunkezan
zeukezan
zendukezan
zeunkezan
zendukezan
zeunkezan
zeunkeezan
zeunkeezan
zeukeezan
zendukiezan
zeunkiezan
zendukiezan
zeunkiezan
eukeezan
eukeezan
leukeezan
eukiezan
zitukien
eukiezan
zitukien
hik-ni
hark-ni
zuk-ni
zuek-ni
haiekni
nendukean/ nendukenan
nendukean
nendukezun
nendukezuen
nendukeen
nindukean
nindukean
nindukezun
nindukezuen
nindukeen
ninduken
nindukezun
nindukezuen
nindukeen
nindukean/ nindukenan
nindukean
nindukezun
nindukezuen
nindukien
nindukean/ nindukenan
nindukean
nindukezun
nindukezuen
nindukien
nik-hi
hark hi
guk-hi
haiekhi
endukedan
endukean
endukegun
endukeen
indukedan
indukean
indukegun
indukeen
hindukedan
hindukean
hindukegun
hindukien
hindukedan
hindukean
hindukegun
hindukien
gendukeazan
gendukenazan
hark-gu gendukezan
zuk-gu gendukezuzan
zuekgendukezuezan
gu
haiek- gendukeezan
gu
gindukeazan
gindukenazan
gindukezan
gindukezuzan
gindukezuezan
gindukezan
gindukezuzan
gindukezuezan
gindukeazan
gindukenazan
gindukezan
gindukezuzan
gindukezuezan
gindukeazan
gindukenazan
gindukezan
gindukezuzan
gindukezuezan
gindukeezan
gindukeezan
gindukiezan
gindukiezan
nik-zu
hark-zu
guk-zu
haiekzu
zindukedazan
zindukezan
zindukeguzan
zindukeezan
zindukedazan
zindukezan
zindukeguzan
zindukeezan
zindukedazan
zindukezan
zindukeguzan
zindukiezan
zindukedazan
zindukezan
zindukeguzan
zindukiezan
hik-gu
zendukedazan
zendukezan
zendukeguzan
zendukeezan
eukien
neukezan
nitukean
heukezan
neukezan
nitukean
heukezan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
41
nikzuek
harkzuek
gukzuek
haiekzuek
zendukeedazan
zindukeedazan
zindukeedazan
zindukedezan
zindukedezan
zendukeezan
zindukeezan
zindukeezan
zindukiezan
zindukiezan
zendukeguezan
zindukeeguzan
zindukeeguzan
zindukeguezan
zindukeguezan
zendukeezan
zindukeeezan
zindukeezan
zindukieezan
zindukieezan
Pujana: 2º Ikus aurreko paradigmako oharra: neuNkean, zeuNkean..., etc. 3º En flexiones como zindukEEdazan, zindukEEzan..., prácticamente se suele permutar la primera e
en i: zindukIedazan, zindukIezan. Eguzki: 151. or.: Uste erako aditza Leen aldian jarteko, atzizkitzat –N ezarri bear jako. NEUKE – NEUKEAN; NINDUKEZU – NINDUKEZUN .
146. or.: antzeko zerbait dator. Irazola: 105. or.: Hauxe adizkera hau berau, atzetik “N” bat eta hirugarren pertsonetako NORK izkia “Z” duelarik: Uste Erako Lehen
Aldia dugu. Dena den, bizkaieraz, beharbadakoetako “L” kendu ondoren ez ohi da, gaur behintzat, ezer ere jarri: leuke, euk ean. Pitarke: 88. orrialdeko Urkulutik
ataratakoak dira. ADITZ KONPARATUAn forma osoak datoz.
AHALERA: NOR-NORK: oraina
XXXII. Sinopsia
nikhura
hikhura
harkhura
gukhura
zukhura
zuekhura
haiekhura
nikhaiek
hikhaiek
harkhaiek
gukhaiek
zukhaiek
zuekhaiek
haiekhaiek
Azkue: 787 or.
daiket, neike, nei
J. Intxausti: 111. or.
daikek/daiken | eike
daikek
daike, leike, lei
daike
daike
daikegu, ginei, geike
daikegu
daikezu, zinei, zeike
daiket
P. Pujana: 62 or. Eguzki: 168. or. Irazola: 39. or.
BIA: 98 or.
daiket
daiket
daiket
daiket
Pitarke: 215 or.
daiket
daikek/daikena daikek/daiken(a)
daikek/daiken(a)
daike
daike
daike
daike
daikegu
daikegu
daikegu
daikegu
daikegu
daikezu
daikezu
daikezu
daikezu
daikezu
daikezu
daikezue
daikezue
daikezue
daikezue
daikezue
daikezue
daikee, leie
daikee
daikee
daikee
daikee
daikie
daikie
daikedaz, neikez, neiz
daikedaz
daikedaz
daikedaz
daikedaz
daikedaz
daikedaz
daikezak / daikenaz
eikezak / eikenaz
daikez, leikez, leiz
daikezak
daikezak
daikezan(a)
daikez
daikezak
daikezan(a)
daikez
daikezue, zineie, zeikee
daikeguz, geikez, leikeguz, gineiz
daikezuz, zeikez, leikezuz, zineiz
daikezuez, zeikeez, leikezuez, zineiez
daikeez, leikeez, leiez
daikez
daikez
daikez
daikezak
daikezana
daikez
daikeguz
daikeguz
daikeguz
daikeguz
daikeguz
daikeguz
daikezuz
daikezuz
daikezuz
daikezuz
daikezuz
daikezuz
daikezuez
daikezuez
daikezuez
daikezuez
daikezuez
daikezuez
daikeez
daikeez
daikeez
daikeez
daikiez
daikiez
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
42
naikek, ninaikek
naiken, ninaiken
hark-ni naike, ninaike
zuk-ni naikezu, ninaikezu
zuek-ni naikezue, ninaikezue
haiek- naikee, ninaikee
ni
naikek
naiken(a)
naike
naikezu
naikezue
naikee
naikek
naikena
naike
naikezu
naikezue
naikee
naikek
naiken(a)
naike
naikezu
naikezue
naikie
naikek
naiken(a)
naike
naikezu
naikezue
naikie
nik-hi
hark hi
guk-hi
haiekhi
aiket
aike
aikegu
aikee
aiket
aike
aikegu
aikee
haiket
haike
haikegu
haikie
haiket
haike
haikegu
haikie
gaikezak, ginaikezak
gaikenaz, ginaikenaz
hark-gu gaikez, ginaikez
zuk-gu gaikezuz, ginaikezuz
zuekgaikezuez, ginaikezuez
gu
haiek- gaikeez, ginaikeez
gu
gaikezak
gaikezan
gaikez
gaikezuz
gaikezuez
gaikez
gaikezuz
gaikezuez
gaikez
gaikezuz
gaikezuez
gaikezak
gaikezana
gaikez
gaikezuz
gaikezuez
gaikezak
gaikezan(a)
gaikez
gaikezuz
gaikezuez
gaikezak
gaikezan(a)
gaikez
gaikezuz
gaikezuez
gaikeez
gaikeez
gaikeez
gaikeez
gaikiez
gaikiez
nik-zu
hark-zu
guk-zu
haiekzu
zaikedaz, zinaikedaz
zaikez, zinaikez
zaikeguz, zinaikeguz
zaikeez, zinaikeez
zaikedaz
zaikez
zaikeguz
zaikeez
zaikedaz
zaikez
zaikeguz
zaikeez
zaikedaz
zaikez
zaikeguz
zaikeez
zaikedaz
zaikez
zaikeguz
zaikeez
zaikedaz
zaikez
zaikeguz
zaikiez
zaikedaz
zaikez
zaikeguz
zaikiez
nikzuek
harkzuek
gukzuek
haiekzuek
zaikeedaz, zinaikeedaz
zaikeedaz
zaikeedaz
zaikeedaz
zaikiedaz
zaikiedaz
zaikiedaz
zaikeez, zinaikeez
zaikeez
zaikeez
zaikeez
zaikeze
zaikiez
zaikiez
zaikeeguz, zinaikeeguz
zaikeeguz
zaikeeguz
zaikeeguz
zaikeeguz
zaikieguz
zaikieguz
zaikeez, zinaikeez
zaikeeez
zaikeez
zaikeez
zaikeeez
zaikie(e)z
zaikie(e)z
hik-ni
aiket, inaiket
aike, inaike
aikegu, inaikegu
aikee, inaikee
hik-gu
naike
naikezu
naikezue
naikee
naike
naikezu
naikezue
naikee
Pujana: 4º Variantes del quinto grupo: zaikedaze, zaikeze, zaikeguze, zaikeze.
Irazola: 40. or.: Oharretan ez du aipatzen, ahal era orainaldiko NOR, NOR -NORI eta NOR -NORI-NORK paradigmetan bezala, GURARIZKO AHAL ERA kontua...
AHALERA: NOR-NORK: hipotetikoa
XXXIII. Sinopsia
Azkue: 787,789, 790 or.
nik-hura neike, nei
hik-hura eike
harkleike, lei
hura
J. Intxausti:. 131. or.
neike
einke
leike
P. Pujana: 80. or.
neike
neinke
nei
Eguzki: 169. or.
Irazola: 153. or.
neike
leike
leike
neike
einke
leike
lei
BIA: 102, 104. or.
nei
neike
hei
heike
lei
leike
Pitarke: 232. or.
nei
neike
hei
heike
lei
leike
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
43
gukhura
zukhura
zuekhura
haiekhura
ginei, geike
geinke
geike
geinke
giñei
geike
geinke
geinke
ginei
geinke
ginei
zine, zeike
zeinke
zeike
zeinke
ziñei
zeike
zeinke
zeinke
zinei
zeinke
zinei
zineie, zeikee
zeinkee
zeikee
zeinkee
ziñeie
zeikee
zeinkee
zenkie
zineie
zenkie
zineie
leikee, leie
leikee
leikee
leie
leikee
leikee
leie
leikie
leie
leikie
nikhaiek
hikhaiek
harkhaiek
gukhaiek
zukhaiek
zuekhaiek
haiekhaiek
neikez
neikez
neikez
neikez
neikez
neiz
neikez
neiz
neikez
eikezak / eikenaz
einkez
einkez
heiz
heikez
heiz
heikez
leikez, leiz
leikez
leikez
leikez
leikez
leiz
leikez
leiz
leikez
geikez, leikeguz, gineiz
geinkez
geikez
geinkez
geikez
geinkez
geinkez
gineiz
geinkez
gineiz
zeikez, leikezuz, zineiz
zeinkez
zeikez
zeinkez
zeikez
zeinkez
zeinkez
zineiz
zeinkez
zineiz
zeikeez, leikezuez, zineiez
zeinkeez
zeikeez
zeinkeez
zeikeez
zeinkeez
zeinkiez
zineiez
zeinkiez zineiez
leikeez, leiez
leikeez
leikeez
leikeez
leikeez
leiez
leikiez
leiez
neinke
neinkezu
neinkezue
neinkee
neinkek
neiken
neinke
neinkezu
neinkezue
neinkee
neinkek
neiken(a)
neinke
neinkezu
neinkezue
neinkie
neinkek
neiken(a)
neinke
neinkezu
neinkezue
neinkie
neinkez
leikiez
hark-ni
zuk-ni
zuek-ni
haiek-ni
nindeikek
nindeiken
nindeike
nindeikezu
nindeikezue
nindeikee
nik-hi
hark hi
guk-hi
haiek-hi
hindeiket
hindeike
hindeikegu
hindeikee
heinket
heinke
heinkegu
heinkee
heinket
heinke
heinkegu
heinkie
heinket
heinke
heinkegu
heinkie
hik-gu
gindeikezak
gindeikezan
gindeikez
gindeikezuz
gindeikezuez
gindeikeez
geinkez
geinkezuz
geinkezuez
geinkeez
geinkez
geinkezuz
geinkezuez
geinkeez
geinkezak
geinkezan
geinkez
geinkezuz
geinkezuez
geinkeez
geinkezak
geinkezan(a)
geinkez
geinkezuz
geinkezuez
geinkiez
geinkezak
geinkezan(a)
geinkez
geinkezuz
geinkezuez
geinkiez
zindeikedaz
zindeikez
zindeikeguz
zindeikeez
zeinkedaz
zeinkez
zeinkeguz
zeinkeez
zeinkedaz
zeinkez
zeinkeguz
zeinkeez
zeinkedaz
zeinkez
zeinkeguz
zeinkeez
zeinkedaz
zeinkez
zeinkeguz
zeinkiez
zeinkedaz
zeinkez
zeinkeguz
zeinkiez
hik-ni
hark-gu
zuk-gu
zuek-gu
haiekgu
nik-zu
hark-zu
guk-zu
haiek-
neinke
neinkezu
neinkezue
neinkee
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
44
zu
nikzuek
harkzuek
gukzuek
haiekzuek
zindeikeedaz
zeinkeedaz
zeinkeedaz
zeinkeedaz
zeinkiedaz
zeinkiedaz
zindeikeez
zeinkeez
zeinkeez
zeinkeze
zeinkiez
zeinkiez
zindeikeeguz
zeinkeeguz
zeinkeeguz
zeinkeguze
zeinkieguz
zeinkieguz
zindeikeeez
zeinkeez
zeinkeez
zeinkeeez
zeinkieez
zeinkieez
Azkue: Ikus XXXII. Sinopsia, lehenengo zortzi adizkien artekoetan ere. Eguzki (169. or.): Oharra: Leena egiteko –N atzizkia ezarri. Irugarrenetan, asierako L- galdu
egiten dau. Irazola (154. or.): Adizkera berau hauxe atzetik “n” bat daualarik: AHAL ERAKO LEHEN ALDIA. Baina hirugarren pertsonetako “L” kenduz gero,
bizkaieraz besterik ezertxo ezarri bage itxi behar da.
AHALERA: NOR-NORK: iragana
XXXIV. Sinopsia
BIA: 103. or.
neikean
Pitarke: 233. or.
neikean
einkean
heikean
heikean
eikean
eikean
(z)eikean
(z)eikean
geikean
geikean
geinkean
geinkean
geinkean
zeinkean
zeikean
zeikean
zeinkean
zeinkean
zeinkean
zegikeen, zeikeen
zeinkeen
zeikeen
zeikeen
zeinkee
zenkien
zenkien
egikeen, zeikeen
eikeen
eikeen
eikeen
eikeen
(z)eikien
(z)eikien
nikhaiek
hikhaiek
harkhaiek
gukhaiek
zukhaiek
zuekhaiek
haiekhaiek
negikezan, neikezan
neikezan
neikezan
neikezan
neikezan
neikezan
neikezan
egikeazan/eikeazan
egikenazan/eikenazan
egikezan, zeikezan
einkezan
einkezan
heikezan
heikezan
eikezan
leikezan
(z)eikezan
(z)eikezan
gegikezan, geikezan
geinkezan
geikezan
geikezan
geinkezan
geinkezan
geinkezan
zegikezan, zeikezan
zeinkezan
eikezan
eikezan
zeinkezan
zeinkezan
zeinkezan
zegikeezan, zeikeezan
zeinkeezan
zeikeezan
zeikeezan
zeinkeezan
zenkiezan
zenkiezan
egikeezan, zeikeezan
eikeezan
eikeezan
eikeezan
leikeezan
(z)eikiezan
(z)eikiezan
hik-ni
nengikean, neinkean
nengikenan, neinkenan
nindeikean/nindeikenan
nikhura
hikhura
harkhura
gukhura
zukhura
zuekhura
haiekhura
Azkue: 795 or.
negikean, neikean
J. Intxausti:. 113. or.
neikean
P. Pujana: 82. or.
neikean
egikean, eikean
egikenan, eikenan
egikean, zeikean
einkean
eikean
eikean
gegikean, geikean
geinkean
zegikean, zeikean
Eguzki: 169. or.
Irazola: 154. or.
neikean
neikean
neinkean/neikenan
neinkean/neinkenan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
45
hark-ni
zuk-ni
zuek-ni
haiek-ni
nengikean, neinkean
nengikezun, neinkezun
nengikezuen, neinkezuen
nengikeen, neinkeen
nindeikean
nindeikezun
nindeikezuen
nindeikeen
nik-hi
hark hi
guk-hi
haiek-hi
engikedan, einkedan
engikean, einkean
engikegun, einkegun
engikeen, einkeen
neinkean
neinkezun
neinkezuen
neinkeen
neinkean
neinkezun
neinkezuen
neinkien
indeikedan
indeikean
indeikegun
indeikeen
einkedan
einken
einkegun
einkeen
heinkedan
heinken
heinkegun
heinkien
gengikeazan, geinkeazan
gengikenazan, geinkeazan
hark-gu gengikezan, geinkezan
zuk-gu gengikezuzan, geinkezuzan
zuekgengikezuezan,
gu
geinkezuezan
haiekgengikeezan, geinkeezan
gu
gindeikezazan
gindeikenazan
gindeikezan
gindeikezuzan
gindeikezuezan
geinkezan
geinkezuzan
geinkezuezan
geinkezan
geinkezuzan
geinkezuezan
geinkeazan
geinkezanan
geinkezan
geinkezuzan
geinkezuezan
geinkeazan
geinkezanan
geinkezan
geinkezuzan
geinkezuezan
gindeikeezan
geinkeezan
geinkeezan
geinkeezan
geinkiezan
nik-zu
hark-zu
guk-zu
haiekzu
zengikedazan, zeinkedazan
zengikezan, zeinkezan
zengikeguzan, zeinkeguzan
zengikeezan, zeinkeezan
zindeikedazan
zindeike zan
zindeikeguzan
zindeikeezan
zeinkedazan
zeinkezan
zeinkeguzan
zeinkeezan
zeinkedazan
zeinkezan
zeinkeguzan
zeinkeezan
zeinkedazan
zeinkezan
zeinkeguzan
zeinkeezan
zeinkedazan
zeinkezan
zeinkeguzan
zeinkiezan
nikzuek
harkzuek
gukzuek
haiekzuek
zengikeedazan, zeinkeedazan zindeikeedazan
zeinkeedazan
zeinkeedazan
zeinkeedazan
zeinkeedazan
zengikeezan, zeinkeezan
zindeikeezan
zeinkeezan
zeinkeezan
zeinkezen
zeinkiezan
zengikeeguzan,
zeinkeeguzan
zengikeezan, zeinkeezan
zindeikeeguzan
zeinkeeguzan
zeinkeeguzan
zeinkeguzen
zeinkieguzan
zindeikeeezan
zeinkeezan
zeinkeezan
zeinkeeezan
zeinkeezan
hik-gu
neinken
neinkezun
neinkezuen
neinkeen
neinken
neinkezun
neinkezuen
neinkeen
Eguzki (169. or.) eta Irazola (154. or.): XXXIII. Sinopsian aipaturiko oharren arabera osatuak...
BIA: Zutabean aipaturikoak baino ez datoz...
SUBJUNTIBOA: NOR -NORK: oraina
XXXV. Sinopsia
nikhura
hikhura
harkhura
gukhura
zuk-
Azkue: 751. or.
daidan
J. Intxausti:.115. or. P. Pujana: 58. or.
daidan
daidan
daian/dainan
daian/dainan
daian
daian
daian
daigun
daigun
daizun
daizun
Eguzki: 166. or.
daidan
Irazola: 36. or.
daidan
BIA: 89. or.
daidan
Pitarke: 214. or.
daidan
daikan/daikanan
daian/dainan
daian/dainan
daian
daian
daian
daian
daigun
daigun
daigun
daigun
daigun
daizun
daizun
daizun
daizun
daizun
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
46
hura
zuekhura
haiekhura
daizuen
daizuen
daizuen
daizuen
daizuen
daizuen
daizuen
daien
daien
daien
daien
daien
daien
daien
nikhaiek
hikhaiek
harkhaiek
gukhaiek
zukhaiek
zuekhaiek
haiekhaiek
daidazan
daidazan
daidazan
daidazan
daidazan
daidazan
daidazan
daiazan/dainazan
daiazan/daiñazan
daikazan/dainazan
daiazan/daizanan
daiazan/daizanan
daizan
daizan
daizan
daizan
daizan
daizan
daizan
daiguzan
daiguzan
daiguzan
daiguzan
daiguzan
daiguzan
daiguzan
daizuzan
daizuzan
daizuzan
daizuzan
daizuzan
daizuzan
daizuzan
daizuezan
daizuezan
daizuezan
daizuezan
daizuezan
daizuezan
daizuezan
daiezan
daiezan
daiezan
daiezan
daiezan
daiezan
daiezan
hik-ni
hark-ni
zuk-ni
zuek-ni
haiek-ni
naian/nainan
naian
naizun
naizuen
naien
naian/nainan
naian
naizun
naizuen
naien
naian
naizun
naizuen
naien
naian
naizun
naizuen
naien
naikan/nainan
naian
naizun
naizuen
naien
naian/nainan
naian
naizun
naizuen
naien
naian/nainan
naian
naizun
naizuen
naien
nik-hi
hark hi
guk-hi
haiek-hi
aidan
aian
aigun
aien
aidan
aian
aigun
aien
aidan
aian
aigun
aien
haidan
haian
haigun
haien
haidan
haian
haigun
haien
hik-gu
hark-gu
zuk-gu
zuekgu
haiekgu
gaiazan/gainazan
gaizan
gaizuzan
gaizuezan
gaiazan/gainazan
gaizan
gaizuzan
gaizuezan
gaizan
gaizuzan
gaizuezan
gaizan
gaizuzan
gaizuezan
gaikazan/gainazan
gaizan
gaizuzan
gaizuezan
gaiazan/gaizanan
gaizan
gaizuzan
gaizuezan
gaiazan/gaizanan
gaizan
gaizuzan
gaizuezan
gaiezan
gaiezan
gaiezan
gaiezan
gaiezan
gaiezan
gaiezan
nik-zu
hark-zu
guk-zu
haiekzu
zaidazan
zaizan
zaiguzan
zaiezan
zaidazan
zaizan
zaiguzan
zaiezan
zaidazan
zaizan
zaiguzan
zaiezan
zaidazan
zaizan
zaiguzan
zaiezan
zaidazan
zaizan
zaiguzan
zaiezan
zaidazan
zaizan
zaiguzan
zaiezan
zaidazan
zaizan
zaiguzan
zaiezan
nikzuek
zaiedazan
zaiedazan
zaiedazan
zaiedazan
zaiedazan
zaiedazan
zaiedazan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
47
harkzuek
gukzuek
haiekzuek
zaiezan
zaiezan
zaiezan
zaiezan
zaiezan
zaiezan
zaiezan
zaieguzan
zaieguzan
zaieguzan
zaieguzan
zaieguzan
zaieguzan
zaieguzan
zaiezen
zaieezan
zaiezen
zaieezan
zaieezan
zaieezan
zaieezan
SUBJUNTIBOA: NOR-NORK: lehena
XXXVI. Sinopsia
Azkue: 757. or.
nikhura
hikhura
harkhura
gukhura
zukhura
zuekhura
haiekhura
neian, nengian
J. Intxausti: 117.
or.
neian
eian, engian
engian
eian
eian
geian, gengian
P. Pujana: 70. or.
nengian
Eguzki: 167. or.
Irazola 149: or.
BIA: 94. or.
Pitarke: -231-. or.
neian
nengian
neian
heian / heinan
egian /nan
hengian/henginan
egian
eian
(z)egian
eian
gengian
gengian
geian
gengian
gengian
zeian, zengian
zengian
zengian
zeian
zengian
zengian
zeien, zengien
zengien
zengien
zeien
zengien
zengien
eien
eien
egien
eien
(z)egien
eien
nikhaiek
hikhaiek
harkhaiek
gukhaiek
zukhaiek
zuekhaiek
haiekhaiek
neizan, nengizan
neizan
nengizan
neizan
negizan
neizan
eizan, engizan
engizan
heiazan/heinazan
egiazan /zanan
hengizan/hengizanan hengizan
eizan
eizan
egizan
eizan
(z)egizan
eizan
geizan, gengizan
gengizan
gengizan
geizan
gengizan
gengizan
zeizan, zengizan
zengizan
zengizan
zeizan
zengizan
zengizan
zeiezan, zengiezan
zengiezan
zengiezan
zeiezan
zengiezan
zengiezan
eiezan
eiezan
egiezan
eiezan
(z)egiezan
eiezan
hik-ni
hark-ni
zuk-ni
zuek-ni
haiekni
nengian/nenginan
nengian
nengizun
nengizuen
nengien
nindeian
nindeian
nindeizun
nindeizuen
nindeien
nengian
nengizun
nengizuen
nengien
nengian
nengizun
nengizuen
nengien
nengian/nenginan
nengian
nengizun
nengizuen
nengien
nengian/nenginan
nengian
nengizun
nengizuen
nengien
hengian
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
48
nik-hi
hark hi
guk-hi
haiekhi
engidan
engian
engigun
engien
hik-gu
harkgu
zuk-gu
zuekgu
haiekgu
gengiazan/genginazan gindeiazan
gengizan
gindeizan
gengizan
gengiazan
gengizan
gengiazan/gengizanan gengizan/gengizanan gengiazan/gengizanan
gengizan
gengizan
gengizuzan
gengizuezan
gindeizuzan
gindeizuezan
gengizuzan
gengizuezan
gengizuzan
gengizuezan
gengizuzan
gengizuezan
gengizuzan
gengizuezan
gengiezan
gindeiezan
gengiezan
gengiezan
gengiezan
gengiezan
nik-zu
harkzu
guk-zu
haiekzu
zengidazan
zengizan
zindeidazan
zindeizan
zengidazan
zengizan
zengidazan
zengizan
zengidazan
zengizan
zengidazan
zengizan
zengiguzan
zengiezan
zindeiguzan
zindeiezan
zengiguzan
zengiezan
zengiguzan
zengiezan
zengiguzan
zengiezan
zengiguzan
zengiezan
nikzuek
harkzuek
gukzuek
haiekzuek
zengiedazan
zindeiedazan
zengiedazan
zengiedazan
zengiedazan
zengiedazan
zengiezan
zindeiezan
zengiezan
zengiezan
zengiezan
zengiezan
zengieguzan
zindeieguzan
zengieguzan
zengieguzan
zengiguezan
zengieguzan
zengiezen
zindeieezan
zengieezan
zengieezan
zengieezan
zengieezan
indeidan
indeian
indeigun
indeien
engidan
engian
engigun
engien
hengidan
hengian
hengigun
hengien
Eguzki: Etzanak: Berak niri bere eskuz idatzirik igorritakoak. (Nire za lantza: hik-hura: heian [soilik] eta hik-haiek: heiazan [soilik], “NORK” ezaugarria, bada, h baita).
Pitarke: Zutabekoak izan ezik, BIAko berberak... BIAko HIK-GU (m.): ‘gengizan’, herrakuntza dela dirudi (Eguzki).
INPERATIBOA: NOR-NORK: oraina
XXXVII. Sinopsia
nikhura
hikhura
harkhura
gukhura
zukhura
zuek-
Azkue: 740. or.
daidan, deidan
J. Intxausti: 119. or. P. Pujana: 60. or.
eik/ein
eik/ein
bei, daiala
bei
Eguzki: 165. or.
Irazola: 33. or.
egik/egin
bei
bei
begi
daigun, deigun
bei
BIA: 113, 116. or.
daidan
Pitarke: 213. or.
eik/ein(a)
eik/ein(a)
bei
bei
daigun
eizu
eizu
eizu
eizu
eizu
eizu
eizu
eizue
eizue
eizue
eizue
eizue
eizue
eizue
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
49
hura
haiekhura
beie, daiela
nikhaiek
hikhaiek
harkhaiek
gukhaiek
zukhaiek
zuekhaiek
haiekhaiek
daidazan, deidezan
beie
beie
beie
begie
beie
beie
daidazan
eizak/einaz
eizak/eizan
beiz, daizala
beiz
beiz
beiz
egizak/egizana
eizak/eizan(a)
eizak/eizan(a)
beiz
beiz
beiz
daiguzan
daiguzan
eizuz
eizuz
eizuz
eizuz
eizuz
eizuz
eizuz
eizuez
eizuez
eizuez
eizuez
eizuez
eizuez
eizuez
beiez, daiezala
beiez
beiez
beiez
begiez
beiez
beiez
hik-ni
hark-ni
zuk-ni
zuek-ni
haiekni
naik, neik/nain, nein
nai, naiala
naizu, neizu
naizue, neizue
naie, naiela
naik/nain
nagik/nagin
naik/nain(a)
naik/nain(a)
naizu
naizue
naizu
naizue
naizu
naizue
nik-hi
hark hi
guk-hi
haiekhi
aidan
ai, aiala
aigun
aie, aiela
gagizak/gagizana
gaizak/gaizan(a)
gaizak/gaizan(a)
gaizuz
gaizuez
gaizuz
gaizuez
gaizuz
gaizuez
gaizak, gaik
gainaz, gaizan, gain
hark-gu gaiz, gaizala
zuk-gu gaizuz, gaizu
zuekgaizuez, gaizue
gu
haiek- gaiez, gaiezala
gu
hik-gu
nik-zu
hark-zu
guk-zu
haiekzu
zaidazan, zeidazan
zaiz, zaizala
zaiguzan, zaigun
zaieze, zaizela
nik-
zaiedazan, zaidezan,
naizu
naizue
naizu
naizue
naizu
naizue
gaizak/gaizan
gaizuz
gaizuez
gaizuz
gaizuez
gaizuz
gaizuez
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
50
zuek
harkzuek
gukzuek
haiekzuek
zeidezan
zaiez, zaiezala
zaieguzan, zaiguen
zaieze, zaiezela
AHALEZKO BALDINTZA: NOR-NORK: hurbila
XXXVIII. Sinopsia
nikhura
hikhura
harkhura
gukhura
zukhura
zuekhura
haiekhura
Azkue: 761. or.
badait
J. Intxausti: 121. or.
badait
badaik/badain
badaik/badain
badai
badai
badaigu
P. Pujana: 66. or.
badagit
Eguzki:
Irazola: 42. or.
badagit
BIA:
Pitarke: 216. or.
badait
badagik/badagina
badaik/badain(a)
badagi
badagi
badai
badaigu
badagigu
badagigu
badaigu
badaizu
badaizu
badagizu
badagizu
badaizu
badaizue
badaizue
badagizue
badagizue
badaizue
badaie
badaie
badagie
badagie
badaie
nikhaiek
hikhaiek
harkhaiek
gukhaiek
zukhaiek
zuekhaiek
haiekhaiek
badaidaz
badaidaz
badagidaz
badagidaz
badaidaz
badaizak/badainaz
badaizak/badaizan
badagizak/badagizana
badaizak/badaizana
badaiz
badaiz
badagiz
badagiz
badaiz
badaiguz
badaiguz
badagiguz
badagiguz
badaiguz
badaizuz
badaizuz
badagizuz
badagizuz
badaizuz
badaizuez
badaizuez
badagizuez
badagizuez
badaizuez
badaiez
badaiez
badagiez
badagiez
badaiez
hik-ni
hark-ni
zuk-ni
zuek-ni
haiekni
banaik/banain
banai
banaizu
banaizue
banaie
banaik/banain
banai
banaizu
banaizue
banaie
banagi
banagizu
banagizue
banagie
banagik/banagina
banagi
banagizu
banagizue
banagie
banaik/banain(a)
banai
banaizu
banaizue
banaie
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
51
nik-hi
hark hi
guk-hi
haiekhi
baait
baai
baaigu
baaie
baait
baai
baaigu
baaie
hik-gu
harkgu
zuk-gu
zuekgu
haiekgu
bagaizak/bagainaz
bagaiz
bagaizak/bagaizan
bagaiz
bagaizuz
bagaizuez
baagit
baagi
baagigu
baagie
bahait
bahai
bahaigu
bahaie
bagagiz
bagagizak/bagagizana
bagagiz
bagaizak/bagaizan(a)
bagaiz
bagaizuz
bagaizuez
bagagizuz
bagagizuez
bagagizuz
bagagizuez
bagaizuz
bagaizuez
bagaiez
bagaiez
bagagiez
bagagiez
bagaiez
nik-zu
hark-zu
guk-zu
haiekzu
bazaidaz
bazaiz
bazaiguz
bazaiez
bazaidaz
bazaiz
bazaiguz
bazaiez
bazagidaz
bazagiz
bazagiguz
bazagiez
bazagidaz
bazagiz
bazagiguz
bazagiez
bazaidaz
bazaiz
bazaiguz
bazaiez
nikzuek
harkzuek
gukzuek
haiekzuek
bazaiedaz
bazaiedaz
bazagiedaz
bazagiedaz
bazaiedaz
bazaiez
bazaiez
bazagiez
bazagiez
bazaiez
bazaieguz
bazaieguz
bazagieguz
bazagieguz
bazaieguz
bazaieze
bazaieez
bazagieez
bazagieze
bazaieze
Pitarke: haiek-zuek: Etorri, bazaiez dator. Herrakuntza? Eta Azkuerenaren arabera zuzendu dut... Ala, bazaieez jarri nahi zuen?
AHALEZKO BALDINTZA: NOR-NORK: urruna
XXXIX. Sinopsia
nikhura
hikhura
harkhura
gukhura
zukhura
zuekhura
Azkue: 795. or.
banegi, banei
J. Intxausti: 125. or.
banei
P. Pujana: 72. or.
banengi
(ahal) banei
baegi, baei
baengi
balegi, balei
balei
balegi
bagegi, bagei
bagengi
bazegi, bazei
bazegie, bazeie
Eguzki:
Irazola: 156. or.
banengi
BIA:
Pitarke: 234. or.
banei
baengi
bahei
(ahal) balei
balegi
balei
bagengi
(ahal) bagiñei
bagengi
baginei
bazengi
bazengi
(ahal) baziñei
bazengi
bazinei
bazengie
bazengie
(ahal) baziñeie
bazengie
bazineie
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
52
haiekhura
balegie, baleie
baleie
balegie
nikhaiek
hikhaiek
harkhaiek
gukhaiek
zukhaiek
zuekhaiek
haiekhaiek
banegiz, baneiz
baneiz
banengiz
baegiz, baeiz
baengiz
balegiz, baleiz
baleiz
bagegiz, bageiz
balegie
baleie
banengiz
baneiz
baengizak/baengizan
baheiz
balegiz
balegiz
baleiz
bagengiz
bagengiz
bagengiz
bagineiz
bazegiz, bazeiz
bazengiz
bazengiz
bazengiz
bazineiz
bazegiez, bazeiez
bazengiez
bazengiez
bazengiez
bazineiez
balegiez, baleiez
baleiez
balegiez
balegiez
baleiez
hik-ni
hark-ni
zuk-ni
zuek-ni
haiek-ni
banengik/banengin
banengi
banengizu
banengizue
banengie
banindeik/banindein
banindei
banindeizu
banindeizue
banindeie
banengik/banengin
banengi
banengizu
banengizue
banengie
banengik/banengin(a)
banengi
banengizu
banengizue
banengie
nik-hi
hark hi
guk-hi
haiek-hi
baengit
baengi
baengigu
baengie
baindeit
baindei
baindeigu
baindeie
baengit
baengi
baengigu
baengie
bahengit
bahengi
bahengigu
bahengie
bagengizak/bagengizan
bagengizak/bagengizan(a)
bagengizak/bagenginaz bagindeizak/bagindeiza
n
hark-gu bagengiz
bagindeiz
zuk-gu bagengizuz
bagindeizuz
zuekbagengizuez
bagindeizuez
gu
haiekbagengiez
bagindeiez
gu
hik-gu
(ahal) baleie
bagengiz
bagengizuz
bagengizuez
bagengiz
bagengizuz
bagengizuez
bagengiez
bagengiez
nik-zu
hark-zu
guk-zu
haiekzu
bazengidaz
bazengiz
bazengiguz
bazengiez
bazindeidaz
bazindeiz
bazindeiguz
bazindeiez
bazengidaz
bazengiz
bazengiguz
bazengiez
bazengidaz
bazengiz
bazengiguz
bazengiez
nikzuek
harkzuek
bazengiedaz
bazindeiedaz
bazengiedaz
bazengiedaz
bazengiez
bazindeiez
bazengiez
bazengize
bazengiez
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
53
gukbazengieguz
bazindeieguz
bazengieguz
bazengieguz
zuek
haiekbazengieez
bazindeiee z
bazengieez
bazengieez
zuek
Azkue: Adizkiok Azkuek berak, 795. orrialdeko Paradigma oinarria dela, (§ 1036)-an dakarzan adierazpenetatik eratorriak dira.
Pitarke: Zutabeko formak izan ezik, Irazolarenak berberak. Honela jarri ditut “desberdintasunak” erra zago harraparazteko...
INDIKATIBOA: NOR-NORI-NORK: oraina
XL. Sinopsia
Azkue: 702. or.
nik-hari dautsat, dautsadaz
hik-hari dautsak, dautsazak
dautsan, dautsanaz
harkdautso, dautsaz
hari
gukdautsagu, dautsaguz
hari
zukdautsazu, dautsazuz
hari
zuekdautsazue, dautsazuez
hari
haiek- dautse, dautsez
hari
J. Intxausti: 108. or.
P. Pujana: 56. or.
deutsat
dautsot
deutso
dautso
Eguzki: 160. or. /// 81. or.
dautsot-daz deutsat-daz
deutsak-zak
deutsan-n
dautso-z
deutso-z
deutsagu
dautsagu
dautsogu-z
deutsagu-z
dautsogu-Z
deutsagu/-z
deutsagu, deutsaguz
deutsazu
dautsazu
dautsozu -z
deutsazu-z
dautsozu -Z
deutsazu/-z
deutsazu, deutsazuz
deutsazue
dautsazue
dautsozue-z
deutsazue-z
dautsozue-Z
deutsazue/-z
deutsazue, deutsazuez
deutsoe
dautsoe
dautsoe-z
deutsoe-z
dautsoe-Z
deutsie/-z
deutsie, deutsiez
dautset
dautset-daz
deutset-daz
dautset-DaZ
deutset-daz
deutset, deutsedaz
dautsek-Zak
dautsen-Zan
dautse-Z
deutsek/-zak
deutsen(a)-zan(a)
deutse/-z
deutsek, deutsezak
deutsen(a), deutsezan (a)
deutse, deutsez
deutsak / n[zak]
Irazola: 50. or.
dautsot-Z
dautsok-Zak
dautson-Zan
dautso-Z
BIA: 36. or
deutsat/-daz
deutsak/-zak
deutsan(a)/ -zan
deutso/-z
Pitarke:185-186. or.
deutsat, deutsadaz
deutsak, deutsazak
deutsan(a), deutsazan (a)
deutso, deutsoz
nikhaiei
hikhaiei
harkhaiei
gukhaiei
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
dautset, dautsedaz
deutset
dautsek, dautsezak
dautsen, dautsenaz
dautse, dautseZ
deutsek / n[-zak]
deutse
dautse
dautse-z
deutsek-zak
deutsen-zan
deutse-z
dautsegu, dautseguz
deutsegu
dautsegu
dautsegu -z
deutsegu-z
dautsegu -Z
deutsegu/-z
deutsegu, deutseguz
dautsezu, dautsezuz
deutsezu
dautsezu
dautsezu -z
deutsezu-z
dautsezu -Z
deutsezu/-z
deutsezu, deutsezuz
dautsezue, dautsezuez
deutsezue
dautsezue
dautsezue-z
deutsezue-z
dautsezue-Z
deutsezue/-z
deutsezue, deutsezuez
dautsè, dautséz
deutsee
dautsee
dautsee-z
deutsie-z
dautsee-Z
deutsiee/-z
deutsiee, deutsieez
hik-niri
daustak, daustazak
daustan, daustanaz
daust, daustaz
deustak / n[-zak]
deustak-zak
daustak, daustazak deustak/-zak
harkniri
zuk-niri daustazu, daustazuz
zuekdaustazue, daustazuez
niri
haiek- dauste, daustez
niri
deust [-taz]
daust
daust-az
deust-az
daust-aZ
deust/-az
deustak, deustazak
deustan(a), deustazan (a)
deust, deustaz
deustazu [-z]
deustazue [-z]
daustazu
daustazue
daustazu-z
daustazue-z
deustazu-z
deustazue-z
daustazu -Z
daustazue-Z
deustazu/-z
deustazue/-z
deustazu, deustazuz
deustazue, deustazuez
deuste [-z]
dauste
dauste-z
deuste-z
dauste-Z
deuste/-z
deuste, deustez
deustana-zana daustan, daustazan deustan(a)/ -zan(a)
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
54
nik-hiri
hark
hiri
guk-hiri
haiekhiri
dauat, dauadaz
daunat, daunadaz
dausk, dauzak
daun, daunaz
dauagu, dauaguz
daunagu, daunaguz
dáue, dáuez
daune, daunez
deuat, deuadaz
deuat / na[-daz]
deunat, deunadaz
dauat-Z
daunat-Z
daua-Z
dauna-Z
dauagu
daunagu -Z
dau(a)e-Z
daune-Z
deuat/-daz
deunat/-daz
deua-z
deuna/-z
deuagu/-z
deunagu/-z
deue-z
deune-z
deuat, deuadaz
deunat, deunadaz
deua, deuaz
deuna, deunaz
deuagu, deuaguz
deunagu, deunaguz
deue, deuez
deune, deunez
deuee /n
deua-z
deuna-z
deuagu-z
deunagu-z
deue-z
deune-z
deuskuk / n [-zak]
deuskuk-zak dauskuk-Zak
deuskun-zan dauskun-Zan
deuskuk/-zak
deuskun(a)/ -zan(a)
deuk / n [-zak]
deuagu / na
harkguri
zukguri
zuekguri
haiekguri
dausku, dauskuz
deusku
dausku
dausku-z
deusku-z
dausku-Z
deusku/-z
deuskuk, deuskuzak
deuskun(a),
deuskuzan(a)
deusku, deuskuz
dauskuzu, dauskuzuz
deuskuzu
dauskuzu
dauskuzu-z
deuskuzu-z
dauskuzu-Z
deuskuzu/-z
deuskuzu, deuskuzuz
dauskuzue,
dauskuzuez
dauskue, dauskuez
deuskuzue
dauskuzue
dauskuzue-z deuskuzue-z dauskuzue-Z
deuskuzue/-z
deuskuzue, deuskuzuez
deuskue
dauskue
dauskue-z
deuskue-z
dauskue-Z
deuskue/-z
deuskue, deuskuez
nik-zuri
harkzuri
gukzuri
haiekzuri
dautsut, dautsudaz
dautsu, dautsuz
deutsut
deutsu
dautsut
dautsu
dautsut-daz
dautsu-z
deutsut-daz
deutsu-z
dautsut-DaZ
dautsu-Z
deutsut/-daz
deutsu/-z
deutsut, deutsudaz
deutsu, deutsuz
dautsugu, dautsuguz
deutsugu
dautsugu
dautsugu-z
deutsugu-z
dautsugu-Z
deutsugu/-z
deutsugu, deutsuguz
dautsue, dautsuez
deutsue
dautsue
dautsue-z
deutsue-z
dautsue-Z
deutsue/-z
deutsue, deutsuez
nik-zuei
harkzuei
gukzuei
haiekzuei
dautsuet, dautsuedaz
dautsue, dautsuez
deutsuet
deutsue
dautsuet
dautsue
dautsuet -daz deutsuet-daz dautsuet -DaZ
dautsue-z
deutsue-z
dautsue-Z
deutsuet/-daz
deutsue/-z
deutsuet, deutsuedaz
deutsue, deutsuez
dautsuegu, dautsueguz deutsuegu
dautsuegu
dautsuegu-z
deutsuegu-z
dautsuegu-Z
deutsuegu/-z
deutsuegu, deutsueguz
dautsué, dautsuéz
dautsuee
dautsuee-z
deutsuee-z
dautsuee-Z
deutsuee/-z
deutsuee, deutsueez
dauskuzak
hik-guri dauskuk,
dauskun, dauskunaz
deutsuee
INDIKATIBOA: NOR-NORI-NORK: lehena
XLI. Sinopsia
Azkue: 717. or.
nik-hari neutsan, neutsazan
hik-hari eutsan, eutsazan
harkeutsan, eutsazan
hari
gukgeutsan, geutsazan
hari
zukzeutsan, zeutsazan
hari
zuekzeutsen, zeutsezan
hari
J. Intxausti: 110. or.
P. Pujana: 68. or.
neutsan
euntsan
eutsan
neutsan
eutsan
Eguzki: 164. or. // 115. or.
neutson/-zan
neutsan/-zan
heutsan/-zan
eutson/-zan
eutsan/-zan
Irazola: 122. or.
BIA: 55. or.
neutson /zan
neutsan/-zan
euntson /zan
heutsan/-zan
eutson /zan
eutsan/-zan
Pitarke: 199-200. or.
neutsan, neutsazan
heutsan, heutsazan
eutsan, eutsazan
geuntsan
geutsan
geutson/-zan
geuntsan/-zan
geuntson /zan
geuntsan/-zan
geuntsan, geuntsazan
zeuntsan
zeutsan
zeutson/ -zan
zeuntsan/ -zan
zeuntson /zan
zeuntsan/-zan
zeuntsan, zeuntsazan
zeuntsoen
zeutsoen
zeutsoen/-zan
zeuntsoen/-zan zeuntsoen /zan
zeuntsien/-zan
zeuntsien, zeuntsiezan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
55
haiekhari
eutsen, eutsezan
eutsoen
eutsoen
eutsen/-zan
eutsoen/-zan
eutsoen /zan
eutsien/-zan
eutsien, eutsiezan
nikhaiei
hikhaiei
harkhaiei
gukhaiei
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
neutsen, neutsezan
neutsen
neutsen
neutsen/ -zan
neutsen/-zan
neutsen /zan
neutsen/-zan
neutsen, neutsezan
eutsen, eutsezan
euntsen
heutsen/-zan
euntsen /zan
heutsen/-zan
heutsen, heutsezan
eutsen, eutsezan
eutsen
eutsen
eutsen/-zan
eutsen/-zan
eutsen /zan
eutsen/-zan
eutsen, eutsezan
geutsen, geutsezan
geuntsen
geutsen
geutsen/ -zan
geuntsen/-zan
geuntsen /zan
geuntsen/-zan
geuntsen, geuntsezan
zeutsen, zeutsezan
zeuntsen
zeutsen
zeutsen/-zan
zeuntsen/ -zan
zeuntsen /zan
zeuntsen/-zan
zeuntsen, zeuntsezan
zeutsén, zeutsézan
zeuntseen
zeutseen
zeutseen/-zan
zeuntsien/-zan
zeuntsen /zan
zeuntsien/-zan
zeuntsien, zeuntsiezan
eutsén, eutsézan
eutseen
eutseen
eutseen/-zan
eutsien/-zan
eutseen /zan
eutsien/-zan
eutsien, eutsiezan
hik-niri
harkniri
zuk-niri
zuekniri
haiekniri
eustan, eustazan
eustan, eustazan
eunstan [-zan]
eustan [-zan]
eustan
eustan/-zan
heustan/-zan
eustan/-zan
eunstan /zan
eustan /zan
heustan/-zan
eustan/-zan
heustan, heustazan
eustan, eustazan
zeustan, zeustazan
zeusten, zeustezan
zeunstan [-zan]
zeunsten [-zan]
zeustan
zeusten
zeustan/-zan
zeusten/-zan
zeunstan/ -zan
zeunsten/ -zan
zeunstan /zan
zeunsten /zam
zeunstan/-zan
zeunsten/-zan
zeunstan, zeunstazan
zeunsten, zeunstezan
eusten, eustezan
eusten
eusten
eusten/-zan
eusten/-zan
eusten /zan
eusten/-zan
eusten, eustezan
neuan, neuazan
euan/-zan
eunan/-zan
geuan/-zan
geunan/-zan
euen/-zan
eunen/-zan
neuan /zan
neunan /zan
euan /zan
eunan /zan
geuan /zan
geunan /zan
euen /zan
eunen /zan
neuan/-azan
neunan/-nazan
euan/-azan
eunan/-nazan
geuan/-azan
geunan/-nazan
euen/-ezan
eunen/-nezan
neuan, neuazan
neunan, neunazan
euan, euazan
eunan, eunazan
geuan, geuazan
geunan, geunazan
euen, euezan
eunen, eunezan
neuan, neuazan
neunan, neunazan
hark
euan, euazan
hiri
eunan eunazan
guk-hiri geuan, geuazan
geunan, geunazan
haiek- euen, euezan
hiri
eunen, eunezan
neuan / na [-zan]
hik-guri
harkguri
zukguri
zuekguri
haiekguri
euskun, euskuzan
euskun, euskuzan
eunskun
euskun
euskun
euskun/ -zan
heuskun/-zan
euskun/-zan
eunskun /zan
euskun /zan
heuskun/-zan
euskun/-zan
heuskun, heuskuzan
euskun, euskuzan
zeuskun, zeuskuzan
zeunskun
zeuskun
zeuskun/-zan
zeunskun/-zan
zeunskun /zan
zeunskun/-zan
zeunskun, zeunskuzan
zeuskuen,
zeuskuezan
euskuen, euskuezan
zeunskuen
zeuskuen
zeuskuen /-zan
zeunskuen/-zan zeunskuen /zan zeunskuen/-zan
zeunskuen, zeunskuezan
euskuen
euskuen
euskuen/-zan
euskuen/ -zan
euskuen /zan
euskuen/-zan
euskuen, euskuezan
neutsun
eutsun
neutsun
eutsun
neutsun/-zan
eutsun/-zan
neutsun/-zan
eutsun/-zan
neutsun /zan
eutsun /zan
neutsun/-zan
eutsun/-zan
neutsun, neutsuzan
eutsun, eutsuzan
nik-hiri
nik-zuri neutsun, neutsuzan
harkeutsun, eutsuzan
zuri
neunan, neunazan
euan / na
geuan / na
eueen / n
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
56
gukzuri
haiekzuri
geutsun, geutsuzan
geuntsun
geutsun
geutsun/-zan
geuntsun/-zan
geuntsun /zan
geuntsun/-zan
geuntsun, geuntsuzan
eutsuen, eutsuezan
eutsuen
eutsuen
eutsuen/ -zan
eutsuen/-zan
eutsuen /zan
eutsuen/-zan
eutsuen, eutsuezan
nik-zuei
harkzuei
gukzuei
haiekzuei
neutsuen, neutsuezan
eutsuen, eutsuezan
neutsuen
eutsuen
neutsuen
eutsuen
neutsuen/-zan
eutsuen/ -zan
neutsuen/-zan
eutsuen/-zan
neutsuen /zan
eutsuen /zan
neutsuen/-zan
eutsuen/-zan
neutsuen, neutsuezan
eutsuen, eutsuezan
geutsuen, geutsuezan
geuntsuen
geutsuen
geutsuen/-zan
geuntsuen/-zan geuntsuen /zan
geuntsuen/-zan
geuntsuen, geuntsuezan
eutsuén, eutsuézan
eutsueen
eutsueen
eutsueen/-zan
eutsueen/ -zan
eutsueen/-zan
eutsueen, eutsueezan
eutsueen /zan
Eguzki: Etzanak: Berak neuri bere eskuz idatzita igorrikoak.
BALDINTZAZKOAK: NOR -NORI-NORK: baldintza
XLII. Sinopsia
Azkue: 728. or.
J. Intxausti: 124.
or.
P. Pujana: 76. or.
Eguzki: 171. or. // 158. or.
nik-hari
hik-hari
harkhari
gukhari
zukhari
zuekhari
haiekhari
baneutso, baneutsaz baneutso
baeutso, baeutsaz
baeuntso
baleutso, baleutsaz baleutso
baneutso
baneutso-z
baleutso
bageutso, bageutsaz bageunts o
Irazola: 125. or.
BIA: 72. or.
Pitarke: 201-202. or.
baleutso-z
baneutso-z
baheutso-z
baleutso-z
baneutso /-z
baheutsol / -z
baleutso /-z
baneutso /-z
baheutsol /-z
baleutso / -z
baneutso, baneuts oz
baheutso, baheutsoz
baleutso, baleutsoz
bageutso
bageutso-z
bageuntso-z
bageuntso /-z
bageuntso /-z
bageuntso, bageuntsoz
bazeutso, bazeutsaz bazeuntso
bazeutso
bazeutso-z
bazeuntso -z
bazeuntso /-z
bazeuntso /-z
bazeuntso, bazeuntsoz
bazeutse, -z
bazeuntsoe
bazeutsoe
bazeutsoe-z
bazeuntsoe-z
bazeuntsie /-z
bazeuntsie /-z
bazeuntsie, bazeuntsiez
baleutse, -z
baleutsoe
baleutsoe
baleutsoe-z
baleutsoe-z
baleutsie /-z
baleutsie /-z
baleutsie, baleutsiez
nikhaiei
hikhaiei
harkhaiei
gukhaiei
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
baneutse, -z
baneutse
baneutse
baneutse-z
baneutse-z
baneutse /-z
baneutse /-z
baneutse, baneutsez
baeutse, -z
baeuntse
baheutse-z
baheutse /-z
baheutse /-z
baheutse, baheutsez
baleutse, -z
baleutse
baleutse
baleutse-z
baleutse-z
baleutse /-z
baleutse / -z
baleutse, baleuts ez
bageutse, -z
bageuntse
bageutse
bageutse-z
bageuntse-z
bageuntse /-z
bageuntse /-z
bageuntse, bageuntsez
bazeutse, -z
bazeuntse
bazeutse
bazeutse-z
bazeuntse-z
bazeuntse /-z
bazeuntse /-z
bazeuntse, bazeuntsez
bazeutsé, -z
bazeuntsee
bazeutsee
bazeutsee-z
bazeuntsie-z
bazeuntsie /-z
bazeuntsie /-z
bazeuntsie, bazeuntsiez
baleutsé, -z
baleutsee
baleutsee
baleutsee-z
baleutsie-z
baleutsie /-z
baleutsie /-z
baleutsie, baleutsiez
hik-niri
baeust, baeustaz
baeunst [-az]
baheust-az
baheust /-az
baheust /-az
baheust, baheustaz
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
57
harkniri
zuk-niri
zuekniri
haiekniri
baleust, baleustaz
baleust
baleust
baleust-az
baleust-az
baleust /-az
baleust /-az
baleust, baleustaz
bazeust, bazeustaz
bazeuste, -z
bazeunst
bazeunste
bazeust
bazeuste
bazeust-az
bazeuste-z
bazeunst-az
bazeunste-z
bazeunst /-az
bazeunste /-z
bazeunst /-az
bazeunste /-z
bazeunst, bazeunstaz
bazeunste, bazeunstez
baleuste, -z
baleuste
baleuste
baleuste-z
baleuste-z
baleuste /-z
baleuste / -z
baleuste, baleustez
nik-hiri
harkhiri
guk-hiri
baneusk, baneuzak
baneun, baneunaz
baleusk, baleuzak
baleun,, baleunaz
bageusk, bageuazak
bageun, bageunaz
baleue, baleuez
baleune, baleunez
baneuk /n[-zak]
baneua-z
baneuna-z
baleua-z
baleuna-z
bagendua-z
bagenduna-z
baleue-z
baleune-z
baneua / -z
baneun(a) /zan(a)
baleua /-z
baleuna /zan(a)
bagendua -z
bagenduna /-naz
baleue /-z
baleune /-z
baneua /-z
baneun(a) /zan(a)
baleua /-z
baleuna /zan(a)
bagendua -z
bagenduna /-naz
baleue /-z
baleune /-z
baneua, baneuaz
baneuna, baneuzan(a)
baleua, baleuaz
baleuna, baleuzan(a)
bagendua, bagenduaz
bagenduna, bagendunaz
baleue, baleuez
baleune, baleunez
hik-guri
harkguri
zukguri
zuekguri
haiekguri
baeusku, baeuskuz
baleusku, -z
baeunsku
baleusku
baleusku
baleusku-z
baheusku-z
baleusku-z
baheuskuk /-z
baleusku /-z
baheuskuk /-z
baleusku /-z
baheusku, baheuskuz
baleusku, baleuskuz
bazeusku, -z
bazeunsku
bazeusku
bazeusku-z
bazeunsku-z
bazeunsku /-z
baze unsku /-z
bazeunsku, bazeunskuz
bazeuskue, -z
bazeunskue
bazeuskue
bazeuskue-z
bazeunskue-z
bazeunskue /-z
bazeunskue /-z
baleuskue, -z
baleuskue
baleuskue
baleuskue-z
baleuskue-z
baleuskue /-z
baleuskue /-z
bazeunskue,
bazeunskuez
baleuskue, baleuskuez
nik-zuri
harkzuri
gukzuri
haiekzuri
baneutsu, -z
baleutsu, -z
baneutsu
baleutsu
baneutsu
baleutsu
baneutsu-z
baleutsu-z
baneutsu-z
baleutsu-z
baneutsu /-z
baleutsu /-z
baneutsu /-z
baleutsu / -z
baneutsu, baneutsuz
baleutsu, baleutsuz
bageutsu, -z
bageuntsu
bageutsu
bageunsu -z
bageuntsu-z
bageuntsu /-z
bageuntsu /-z
bageuntsu, bageuntsuz
baleutsue, -z
baleutsue
baleutsue
baleutsue-z
baleutsue-z
baleutsue / -z
baleutsue /-z
baleutsue, baleutsuez
haiekhiri
baleuk /n
bageunk
bageuna
baleuee /n
nik-zuei baneutsue, -z
baneutsue
baneutsue
baneutsue-z
baneutsue-z
baneutsue /-z
baneutsue /-z
baneutsue, baneutsuez
harkbaleutsue, -z -z
baleutsue
baleutsue
baleutsue-z
baleutsue-z
baleutsue / -z
baleutsue /-z
baleutsue, baleutsuez
zuei
gukbageutsue, -z -z
bageuntsue
bageutsue
bageutsue-z
bageuntsue-z bageuntsue /-z
bageuntsue /-z
bageuntsue, bageuntsuez
zuei
haiek- baleutsué, -z
baleutsuee
baleutsuee
baleutsuee-z
baleutsuee-z
baleutsuee /-z
baleutsuee /-z
baleutsuee, baleutsueez
zuei
Eguzki: HIKAKOak, etzanak, bere eskuz idatzita igorri zizkidanak ere era berberekoak ziran. BIA: NIK-HARI (baheutsol), HIK-GURI (baheuskuk) herrakuntzak dira (Eguzki).
XLIII. Sinopsia
Azkue: 733. or.
nik-hari neuskio, neuskioz
hik-hari euskio, euskioz
harkleuskio, leuskioz
BALDINTZAZKOAK: NOR -NORI-NORK: ondorioa, hipotetikoa
J. Intxausti: 128. or.
P. Pujana: 76. or.
Eguzki: 171. or. // 158. or.
Irazola: 125. or.
neuskio
eunskio
leuskio
neuskio
neuskio-z
leuskio
leuskio-z
neuskio /z
eunskio /z
leuskio /z
neuskio -z
heuskio-z
leuskio-z
BIA: 82. or.
neuskio/ -z
heuskio/ -z
leuskio/ -z
Pitarke: 203-204. or
neuskio, neuskioz
heuskio, heuskioz
leuskio, leuskioz
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
58
hari
gukhari
zukhari
zuekhari
haiekhari
geuskio, geuskioz
geunskio
geuskio
geuskio-z
zeuskio, zeuskioz
zeunskio
zeuskio
zeuskio-z
zeuskioe, -kiue; zeuskioez, -kiuez
zeunskioe
zeuskioe
zeuskioe-z
leuskioe, -kiue; leuskioez, -kiuez
leuskioe
leuskioe
leuskioe-z
nikhaiei
hikhaiei
harkhaiei
gukhaiei
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
neuskioe, -kiue; neuskioez, -kiuez neuskioe
neuskioe
neuskie-z
hik-niri
harkniri
zuk-niri
zuekniri
haiekniri
euskioe, -kiue; euskioez, -kiuez
eunskioe
leuskioe, -kiue; leuskioez, -kiuez
leuskioe
geunskio /z
geunskio/ -z
geunskio, geunskioz
zeunskio /z
zeunskio/ -z
zeunskio, zeunskioz
zeunskioe /z
zeuskioe/ -z
zeunskioe, zeunskioez
leuskioe /z
leuskioe/ -z
leuskioe, leuskioez
neuskie -z
neuskie /z
neuskie/ -z
neuskie, neuskiez
heuskie-z
eunskie /z
heuskie/ -z
heuskie, heuskiez
leuskie-z
leuskie /z
leuskie/ -z
leuskie, leuskiez
geunskie /z
geunskie/ -z
geunskie, geunskiez
zeunskie /z
zeunskie/ -z
zeunskie, zeunskiez
zeunskiee /z
zeunskiee/ -z
zeunskiee, zeunskieez
leuskioee /z
leuskiee/ -z
leuskiee, leuskieez
geunskio-z
zeunskio
zeunskio-z
leuskioe-z
leuskioe
leuskie-z
geuskioe, -kiue; geuskioez, -kiuez geunskioe
geuskioe
geuskie-z
zeunskioe
zeuskioe
zeuskie-z
zeuskioe, -kiue; zeuskioez, -kiuez
zeunskioee
zeuskioee
zeuskiee-z
leuskioe, -kiue; leuskioez, -kiuez
leuskioee
leuskioee
leuskiee-z
leuskiee-z
euskit, euskidaz
leuskit, leuskidaz
eunskit [-daz]
leuskit [-daz]
leuskit
leuskit-daz
heuskit-daz eunskit /-daz
leuskit-daz leuskit /-daz
heuskit/ -daz
leuskit/ -daz
heuskit, heuskidaz
leuskit, leuskidaz
zeuskit, zeuskidaz
zeuskide, zeuskidez
zeunskit [daz]
zeunskide [-z]
zeuskit
zeuskide
zeuskit -daz
zeunskit-daz
zeuskide-z
zeunskide-z
zeunskit /daz
zeunskide /z
zeunskit/ -daz
zeunskide /-z
zeunskit, zeunskidaz
zeunskide, zeunskidez
leuskide, leuskidez
leuskide [-z]
leuskide
leuskide-z
leuskide-z
leuskide /z
leuskide /-z
leuskide, leuskidez
neuskia --z
neuskin a-z
leuskia-z
leuskina-z
geunskia -z
neuskik /zak
neuskin /zan
leuskik /zak
leuskin /zan
geunskik /zak
geunskin /zan
leuskike /z
leuskine /z
neuskik/ -zak
neuskin(a)/ -zan(a)
leuskik/ -zak
leuskin(a)/ -zan(a)
geunskik/ -zak
geunskin(a)/ zan(a)
leuskike/ -zak
leuskine/ -zan(a)
neuskik, neuskizak
neuskin(a), neuskizan (a)
leuskik, leuskizak
leuskin (a), leuskizan(a)
geunskik, geunskizak
eunskigu /z
leuskigu /z
heuskigu/ -z
leuskigu/ -z
heuskigu, heuskiguz
leuskigu, leuskiguz
zeunskigu/ -z
zeunskigu, zeunskiguz
zeunskigue/ -z
zeunskigue, zeunskiguez
zeuskioe, -kiue; zeuskioez, -kiuez
geunskie-z
zeunskie-z
zeunskiee-z
neuskik, neuskizak
neuskin, neuskinaz
harkleuskik, leuskizak
hiri
leuskin, leuskinaz
guk-hiri geuskik, geuskizak
geuskin, geuskinaz
haiek- leuskiek, leuskiezak
hiri
leuskine, leuskinez
neuskik /n
hik-guri
harkguri
zukguri
zuekguri
euskigu, euskiguz
leuskigu, leuskiguz
eunskigu
leuskigu
leuskigu
leuskigu-z
leuskigu-z
zeuskigu, zeuskiguz
zeunskigu
zeuskigu
zeuskigu-z
zeunskigu-z zeunskigu /z
zeuskigue ,zeuskiguez
zeunskigue
zeuskigue
zeuskigue -z zeunskigue-z zeunskigue /z
nik-hiri
leuskik /n
geunskik /n
geunskina-z
leuskie-z
leuskine -z
leuskiee / n
heuskigu-z
geunskin(a), geunskizan(a)
leuskiek, leuskiezak
leuskine, leuskiezan(a)
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
59
haiekguri
leuskigue, leuskiguez
leuskigue
leuskigue
nik-zuri
harkzuri
gukzuri
haiekzuri
neuskizu, neuskizuz
leuskizu, leuskizuz
neuskizu
leuskizu
neuskizu
leuskizu
neuskizu-z
leuskizu-z
geuskizu, geuskizuz
geunskizu
geuskizu
geuskizu-z
leuskizue, leuskizuez
leuskizue
leuskizue
leuskizue-z leuskizue-z
nik-zuei
harkzuei
gukzuei
haiekzuei
neuskizue, neuskizuez
leuskizue, leuskizuez
neuskizue
leuskizue
neuskizue
leuskizue
geuskizue, geuskizuez
geunskizue
geuskizue
leuskizué, leuskizuéz
leuskizuee
leuskizuee leuskizuee-z
leuskigue /z
leuskigue/ -z
leuskigue, leuskiguez
neuskizu /z
leuskizu /z
neuskizu/ -z
leuskizu/ -z
neuskizu, neuskizuz
leuskizu, leuskizuz
geunskizu /z
geunskizu/ -z
geunskizu, geunskizuz
leuskizue /z
leuskizue/ -z
leuskizue, leuskizuez
neuskizue-z neuskizue-z neuskizue /z
leuskizue /z
leuskizue-z leuskizue-z
neuskizue/ -z
leuskizue/ -z
neuskizue, neuskizuez
leuskizue, leuskizuez
geunskizue /z
geuskizue -z geunskizue-z
geunskizue/ -z
geunskizue, geunskizuez
leuskizuee/ -z
leuskizuee, leuskizueez
leuskigue-z leuskigue-z
neuskizu-z
leuskizu-z
geunskizu -z
leuskizuee-z
leuskizuee /z
Eguzki: Oharra: 5. Uste erako aditza Leen aldian jarteko, artizkitzat – N ezarri bear jako: NEUSKIZU – NEUSKIZUN.
Irazola: Oharra: (5): Adizkera hau atzetik “N” gehiturik, USTE ERAKO LEHEN ALDI bihurtu ohi da. Baina hirugarren pertsonetako “L” kenduz gero, bizkaieraz ez da
besterik ezer ere jarri behar. BIA: ZUEK-HARI (zeuskioe) herrakuntza dela dirudi (zeunskioe): Eguzki.
BALDINTZAZKOAK: NOR -NORI-NORK: ondorioa, iragana
XLIV. Sinopsia
nik-hari
hik-hari
harkhari
gukhari
zukhari
zuekhari
haiekhari
nikhaiei
hikhaiei
harkhaiei
gukhaiei
Azkue:
J. Intxausti: 130. or.
neuskion
eunskion
euskion
P. Pujana: 78. or.
neuskion
leuskion
BIA: 86. or.
neuskion/-zan
heuskion/-zan
euskion/-zan
Pitarke: 205-206. or.
neuskion, neuskiozan
heuskion, heuskiozan
euskion, euskiozan
geunskion
geuskion
geunskion/-zan
geunskion, geunskiozan
zeunskion
zeuskion
zeunskion/-zan
zeunskion, zeunskiozan
zeunskioen
zeuskioen
zeunskioen/-zan
zeunskioen, zeunskioezan
euskioen
leuskioen
euskioen/-zan
euskioen, euskioezan
neuskioen
neuskioen
neuskien/-zan
neuskien, neuskiezan
heuskien/-zan
heuskien, heuskiezan
eunskioen
Eguzki: 151. or.
Irazola: 126. or.
euskioen
leuskioen
euskien/-zan
euskien, euskiezan
geunskioen
geuskioen
geunskien/-zan
geunskien, geunskiezan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
60
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
zeunskioen
zeuskioen
zeunskien/-zan
zeunskien, zeunskiezan
zeunskioeen
zeuskioeen
zeunskieen/-zan
zeunskieen, zeunskieezan
euskioeen
leuskioeen
euskieen/-zan
euskieen, euskieezan
hik-niri
harkniri
zuk-niri
zuekniri
haiekniri
eunskidan [-zan]
euskidan [-zan]
leuskidan
heuskidan/-zan
euskidan/-zan
heuskidan, heuskidazan
euskidan, euskidazan
zeunskidan [-zan]
zeunskiden [-zan]
zeuskidan
zeuskiden
zeuskidan/-zan
zeuskiden/-zan
zeunskidan, zeunskidazan
zeunskiden, zeunskidezan
euskiden [-zan]
leuskiden
euskiden/-zan
euskiden, euskidezan
nik-hiri
harkhiri
guk-hiri
neuskian / ña [-zan]
neuskian/-zan
neuskinan/-zanan
euskian/-zan
euskinan/-zanan
geunskian/-zan
geunskinan/-zanan
euskien/-zan
euskinen/-zenan
neuskian, neuskiazan
neuskinan, neuskizanan
euskian, euskiazan
euskinan, euskizanan
geunskian, geunskiazan
geunskinan, geunskizanan
euskien, euskiezan
euskinen, euskiezanan
haiekhiri
neuskiazan
neuskinazan
euskiazan
euskinazan
geunskiazan
geunskinazan
euskiezan
euskinezan
euskian /ña
geunskian / ña
euskieen /ñ
hik-guri
harkguri
zukguri
zuekguri
haiekguri
eunskigun
euskigun
leuskigun
heuskigun/-zan
euskigun/-zan
heuskigun, heuskiguzan
euskigun, euskiguzan
zeunskigun
zeuskigun
zeunskigun/-zan
zeunskigun, zeunskiguzan
zeunskiguen
zeuskiguen
zeunskiguen/-zan
zeunskiguen, zeunskiguezan
euskiguen
leuskiguen
euskiguen/-zan
euskiguen, euskiguezan
nik-zuri
harkzuri
gukzuri
haiekzuri
neuskizun
euskizun
neuskizun
leuskizun
neuskizun/-zan
euskizun/-zan
neuskizun, neuskizuzan
euskizun, euskizuzan
geunskizun
geuskizun
geunskizun/-zan
geunskizun, geunskizuzan
euskizuen
leuskizuen
euskizuen/-zan
euskizuen, euskizuezan
nik-zuei
harkzuei
gukzuei
neuskizuen
euskizuen
neuskizuen
leuskizuen
neuskizuen/-zan
euskizuen/-zan
neuskizuen, neuskizuezan
euskizuen, euskizuezan
geunskizuen
geuskizuen
geunskizuen/-zan
geunskizuen, geunskizuezan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
61
haiekeuskizueen
leuskizueen
euskizueen/-zan
euskizueen, euskizueezan
zuei
Eguzki: Ikus XLIII. Sinopsiko oharra. Hikako forma pluralak berak, nik hala eskatuta, niri igorriak. Irazola: Ikus XLIII. Sinopsiko oharra. [Nire itauna: eta ikakoak...?]
AHALERA: NOR-NORI-NORK: oraina
XLV. Sinopsia
Azkue: 791. or.
nik-hari daikeot, daikeodaz
hik-hari daikeok, daikeozak
daikeon, -naz
harkdaikeo, daikeoz
hari
gukdaikeogu, -guz
hari
zukdaikeozu,, -zuz
hari
zuekdaikeozue, -zuez
hari
haiekdaikeoe, -ez
hari
J. Intxausti: 112. or. P. Pujana: 62. or. Eguzki: 168. or.
deikiot
daikeot
daikeot- daZ
nikhaiei
hikhaiei
harkhaiei
gukhaiei
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
hik-niri
harkniri
zuk-niri
zuekniri
haiekniri
nik-hiri
harkhiri
deikio
daikeo
daikeo-Z
Irazola: 62. or.
daikiot-Daz
daikiok-zak
daikion-Zan
daikio-Z
deikiogu
daikeogu
daikeogu-z
daikiogu-z
deikeogu, deikeoguz
deikiozu
daikeozu
daikeozu -Z
daikiozu-Z
deikeozu, deikeozuz
deikiozue
daikeozue
daikeozue-Z
daikiozue-Z
deikeozue, deikeozuez
deikioe
daikeoe
daikeoe-Z
daikioe-Z
deikeoe, deikeoez
daikeoet, -edaz
deikioet
daikeoet
daikeoet-daZ
daikiet-Daz
deikiet, deikiedaz
daikeoek, -ezak
daikeoen, -oenaz
daikeoe, -oez
deikioek
deikioen
deikioe
daikeoe
daikeoe-Z
daikiek-Zak
daikien-Zan
daikie-Z
deikiek, deikiezak
deikien(a), deikiezan(a)
deikie, deikiez
daikeoegu, -guz
deikioegu
daikeoegu
daikeoegu-Z
daikiegu-Z
deikiegu, deikieguz
daikeoezu, -zuz
deikioezu
daikeoezu
daikeoezu -Z
daikiezu-Z
deikiezu, deikiezuz
daikeoezue, -zuez
deikioezue
daikeoezue
daikeoezue-Z
daikiezue-Z
deikiezue, deikiezuez
daikeoé, -éz
deikioee
daikeoe
daikeoee-Z
daikioee-Z
deikiee, deikieez
daikedak, daikedazak
daikedan, daikedanaz
daiket, daikedaz
deikidak / n [-zak]
deikit [-daz]
daiket
daiket- daZ
daikedak-zak
daikedan-Zan
daikit-daz
deikedak, deikedazak
deikedan(a), deikedazan(a)
deiket, deikedaz
daikedazu, -dazuz
daikedazue, -dazuez
deikidazu
deikidazue
daikedazu
daikedazue
daikedazu -Z
daikedazue-Z
daikedazu-Z
daikedazue-Z
deikedazu, deikedazuz
deikedazue, deikedazuez
daikede, daikedez
deikide
daikede
daikede-Z
daikede-Z
deikede, deikedez
daikeat, daikeadaz
daikenat, daikenadaz
daikek, daikezak
daiken, daikenaz
deikiat / ña
daikeat-zat
daukenat-Z
daikik-aZ
daikina-Z
deikeat, deikeadaz
deikenat, deikenadaz
deikek, deikezak
deiken(a), deikezan
deikiok / n
deikik / n
Pitarke: 221-222. or.
deikeot, deikeodaz
deikeok, deikeozak
deikeon(a), deikeozan(a)
deikeo, deikeoz
BIA: 99. or.
daikio
deike
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
62
deikiagu / na
daikiagu-Z
daikinagu-Z
deikiee / ñ
daikiee-Z
deikeagu, deikeaguz
deikenagu, deikenaguz
deikee, deikeez
deikene, deikenez
hik-guri daikeguk, -guzak
daikegun, -gunaz
harkdaikegu, daikeguz
guri
zukdaikeguzu, -zuz
guri
zuekdaikeguzue, -zuez
guri
haiekdaikegue, -guez
guri
deikiguk / n
deikeguk, deikeguzak
deikegun(a), deikeguzan(a)
deikegu, deikeguz
nik-zuri
harkzuri
gukzuri
haiekzuri
nik-zuei
harkzuei
gukzuei
haiekzuei
guk-hiri
haiekhiri
daikeagu, -guz
daikenagu, -guz
daikee, daikeez
daikene, daikenez
deikigu
daikegu
daikegu-Z
daikeguk-Zak
daikegun-Zan
daikigu-Z
deikiguzu
daikeguzu
daikeguzu-Z
daikeguzu-Z
deikeguzu, deikeguzuz
deikiguzue
daikeguzue
daikeguzue-Z
daikeguzue-Z
deikeguzue, deikeguzuez
deikigue
daikegue
daikegue-Z
daikegue-Z
deikegue, deikeguez
daikezut, daikezudaz
daikezu, -zuz
deikizut
deikizu
daiketsut
daiketsu
daiketsut-daZ
daikizu-Z
daiketsut-Daz
daikizu-Z
deikezut, deikezudaz
deikezu, deikezuz
daikezugu, -guz
deikizugu
daiketsugu
daiketsugu-Z
daiketsugu-Z
deikezugu, deikezuguz
daikezue, -zuez
deikizue
daiketsue
daiketsue-Z
daiketsue-Z
deikezue, deikezuez
daikezuet, -zuedaz
daikezue, -zuez
deikizuet
deikizue
daiketsuet
daiketsue
daiketsuet-daZ
daikizue-Z
daiketsuet-Daz
dakizue-Z
deikezuet, deikezuedaz
deikezue, deikezuez
daikezuegu, -guz
deikizuegu
daiketsuegu
daiketsuegu-Z
daiketsuegu-Z
deikezuegu, deikezueguz
daikezué, -zuéz
deikizuee
daiketsuee
daiketsuee-Z
daiketsuee-Z
deikezuee, deikezueez
Pujana: Variantes: daikiot, daikiozu, daikio..., o sea, con permutación de e en i en todas ellas.
Irazola: Hauxe adizkera hau berau atzean “N” bat daualarik gurarizko ahal era bihurtzen da.
AHALERA: NOR-NORI-NORK: hipotetikoa
XLVI. Sinopsia
nikhari
hikhari
harkhari
gukhari
zukhari
zuekhari
haiekhari
Azkue: 793. or.
J. Intxausti: 132. or.
neio, neioz
neikio
ineio, ineioz
einkio
leio, leioz
leikio
leikio
leio
gineio, gineioz
geinkio
geinkio
zineio, zineioz
zeinkio
zineioe, zineioez. zeinkioe
leioe, leioez
leikioe
P. Pujana: 80. or.
neinkio
neio
Eguzki: 169. or. Irazola: 163. or.
neinke(e)o /z
Pitarke: 237-238. or.
neikio, neikioz
neio, neioz
einkio /z
heikio, heikioz
heio, heioz
leikio –z
leikio /z
leikio, leikioz
leio, leioz
giñeio
geikio –z
geinkio /z
geinkio, geinkioz
gineio, gineioz
zeinkio
ziñeio
zeikio – z
zeinkio /z
zeinkio, zeinkioz
zineio, zineioz
zeinkioe
ziñeioe
zeikioe –z
zeinkioe /z
zeinkioe, zeinkioez
zineioe, zineioez
leikioe
leioe
leikioe -z
leikie /z
leikioe, leikioez
leioe, leioez
neikio –z
BIA: 105. or.
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
63
nikhaiei
hikhaiei
harkhaiei
gukhaiei
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
hikniri
harkniri
zukniri
zuekniri
haiekniri
neioe, neioez
neikioe
neinkie /z
neikioe, neikioez
neioe, neioez
ineioe, ineioez
einkioe
einkioe
heikioe, heikioez
heioe, heioez
leioe, leioez
leikioe
leikioe
leioe
leikioe-z
leikie /z
leikioe, leikioez
leioe, leioez
gineioe, -ez
geinkioe
geinkioe
giñeioe
geikioe-z
geinkie /z
geinkioe, geinkioez
gineioe, gineioez
zineioe, zineioez
zeinkioe
zeinkioe
ziñeioe
zeikioe -z
zeinkie /z
zeinkioe, zenkioez
zineioe, zineioez
zineioé, -éz
zeinkioee
zeinkioe
ziñeioee
zeikioee-z
zeinkioee /z
zeinkiee, zeinkieez
zineiee, zineieez
leioé, leioéz
leikioee
leikioe
leioee
leikioee-z
leikiee /z
leikiee, leikieez
leiee, leieez
ineit, ineidaz
einkit
einket /z
heikit, heikidaz
leit, leidaz
leikit
leikit
leit (leist)
leikit -daz
leikit-daz
leikit, leikidaz
leit, leidaz
zineit, zineidaz
zeinkit
zeinkit
ziñeit (ziñeist)
zeikit -daz
zeinket /daz
zeinkit, zeinkidaz
zineit, zineidaz
zineide, zineidez
zeinkide
zeinkide
ziñeide
zeikide –z
zeinkide /z
zeinkide, zeinkidez
zineide, zineidez
leide, leidez
leikide
leikide
leide (leiste)
leikide -z
leikide /z
leikide, leikidez
leide, leidez
neikik, neikizak
neikin(a), neikizan(a)
leikik, leikizak
leikin(a), leikizan(a)
geinkik, geinkizak
neik
nein(a)
leik
lein(a)
gineik,
ginein(a)
leikiee/ñ
neinkek /zak
neinken /zan
leikik /zak
leikin /zan
geinkik /zak
geinkin /zan
leikike /ezak
leikine /ezan
ineigu, ineiguz
einkigu
einkigu /z
heikigu, heikiguz
heigu, heiguz
leigu, leiguz
leikigu
leikigu
leigu (leisku)
leikigu –z
leikigu /z
leikigu, leikiguz
leigu, leiguz
zineigu, zineiguz
zeinkigu
zeinkigu
ziñeigu
zeikigu –z
zeinkegu /z
zeinkigu, zeinkiguz
zineigu, zineiguz
zineigue, -guez
zeinkigue
zeinkigue
ziñeigue
zeikigue –z
zeinkigue /z
zeinkigue, zeinkiguez zineigue, zineiguez
leigue, leiguez
leikigue
leikigue
leigue (leiskue) leikigue –z
leikigue /z
leikigue, leikiguez
leigue, leiguez
neizu, neizuz
neikizu
neikizu
neizu
neikizu –z
neinkezu /z
neikizu, neikizuz
neizu, neizuz
leizu, leizuz
leikizu
leikizu
leizu
leikizu –z
leikizu /z
leikizu, leikizuz
leizu, leizuz
gineizu, gineizuz
geinkizu
geinkizu
giñeizu
geikizu –z
geinkizu /z
geinkizu, geinkizuz
gineizu, gineizuz
leizue, leizuez
leikizue
leikizue
leizue
leikizue -z
leikizue /z
leikizue, leikizuez
leizue, leizuez
neizue, neizuez
neikizue
neikizue
neizue
neikizue –z
neinkezue /z
neikizue, neikizuez
neizue, neizuez
leizue, leizuez
leikizue
leikizue
leizue
leikizue –z
leikizue /z
leikizue, leikizuez
leizue, leizuez
nikhiri
neik, neizak
nein, neinaz
hark- leik, leizak
hiri
lein,leinaz
guk- gineik, gineizak
hiri
ginein, gineinaz
haiek- leie, leiez
hiri
leine, leinez
hikguri
harkguri
zukguri
zuekguri
haiekguri
nikzuri
harkzuri
gukzuri
haiekzuri
nikzuei
harkzuei
neinkioe
neioe
neikioe-z
neikik/n
leiki/n
geinkik/n
geinkin(a), geinkizan(a)
zeinkiee/-z | zineie/-z
heiket/-daz | heikit/-dazak
leikike, leikikez
leikine, leikinaz
gineik,
ez dator
ginein(a)
leikike/-z
leikine/-zen(a)
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
64
gukzuei gineizue, -zuez
haiekleizué, leizuéz
zuei
geinkizue
geinkizue
giñeizue
geikizue –z
geinkizue /z
geinkizue, geinkizuez gineizue, gineizuez
leikizuee
leikizuee
leizuee
leikizuee -z
leikizuee /z
leikizuee, leikizueez
leizuee, leizueez
Eguzki: Berak niri bere eskuz idatzirik igorritakoak: haiek-hiri (m.): leikike, leikikez; (f.): leikine, leikinez. Irazola: Adizkera hauxe berau -n bat eta hirugarren pertsonako
NORK aurrizki “l” ren ordez, lehen aldiko NORK aurrizki den “Z” jarriz AHAL ERAKO LEHEN ALDIA daukagu. BIA: zutabean agertzen direnak salbu, Pitarkerenak
berberak. Eta, hik-niri (’heiket’) eta zuek-haiei (‘zineie’), behintzat, herrakuntzak direla dirudi (Eguzki). Pitarke: haiek-hiri (f), pl.: ‘leikinaz’: herrakuntza? Hikako 2. formen
pluralik ez dator, ez eta haiek-hiri 2. forma singularra ere.
AHALERA: NOR-NORI-NORK: iragana
XLVII. Sinopsia
Azkue: 797-18. or.?
J. Intxausti: 114. or.
neikion
einkion
eikion
P. Pujana: 82. or.
eikion –zan
Irazola: 163. or.
neinke(e)on /zan
einkion /zan
zeikion /zan
Pitarke: 239-240. or.
neikion, neikiozan
heikion, heikiozan
(z)eikion, (z)eikiozan
geikion
geikion –zan
geinkion /zan
geinkion, geinkiozan
zeinkion
zeikion
zeikion –zan
zeinkion /zan
zeinkion, zeinkiozan
zeinkioen
zeikioen
zeikioen –zan
zeinkioen /zan
zeinkioen, zenkioezan
eikioen
eikioen
eikioen –zan
zeikien /zan
(z)eikioen, (z)eikioezan
nikhaiei
hikhaiei
harkhaiei
gukhaiei
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
neikioen
neikioen
neikioen-zan
neinkien /zan
neikien, neikiezan
einkioen /zan
heikien, heikiezan
hik-niri
harkniri
zuk-niri
zuekniri
nik-hari
hik-hari
harkhari
gukhari
zukhari
zuekhari
haiekhari
neikion
Eguzki: 169. or..
neikion –zan
eikion
geinkion
einkioen
eikioen
eikioen
eikioen-zan
zeikien /zan
(z)eikien, (z)eikiezan
geinkioen
geikioen
geikioen-zan
geinkien /zan
geinkien, geinkiezan
zeinkioen
zeikioen
zeikioen –z
zeinkien /zan
zeinkien, zenkiezan
zeinkioeen
zeikioen
zeikioeen-zan
zeinkioeen /zan
zeinkieen, zeinkieezan
eikioeen
eikioen
eikioeen-zan
zeikieen /zan
(z)eikieen, (z)eikieezan
einkidan
eikidan
eikidan
eikidan –zan
einkedan /dazan
zeikidan /dazaz
heikidan, heikidazan
(z)eikidan, (z)eikidazan
zeinkidan
zeinkiden
zeikidan
zeikiden
zeikidan –zan
zeikiden –zan
zeinke dan /dazan zeinkidan, zeinkidazan
zeinkiden /zan
zeinkiden, zeinkidezan
BIA: 106. or.
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
65
haiekniri
eikiden
nik-hiri
neikian/ña
harkhiri
eikian/ña
eikiden
eikiden –zan
zeikiden /zzan
(z)eikiden, (z)eikidezan
neikian, neikiazan
neikinan, neikinazan
eikian, eikiazan
eikinan, eikinazan
geinkian, geinkiazan
geinkinan, geinkinazan
eikien, eikiezan
eikinen, eikinezan
neikian, neikiazan
neikinan, neikizanan
(z)eikian, (z)eikiazan
(z)eikinan, (z)eikinazan
geinkian, geinkiazan
geinkinan, geinkizanan
(z)eikien, (z)eikiezan
(z)eikinen, (z)eikinezan
guk-hiri
haiekhiri
geinki an/ña
hik-guri
harkguri
zukguri
zuekguri
haiekguri
einkigun
eikigun
eikigun
eikigun –zan
einkigun /zan
zeikigun /zan
heikigun, heikiguzan
(z)eikigun, (z)eikiguzan
zeinkigun
zeikigun
zeikigun –zan
zeinkegun /zan
zeinkigun, zeinkiguzan
zeinkiguen
zeikiguen
zeikiguen –zan
zeinkiguen /zan
zeinkiguen, zeinkiguezan
eikiguen
eikiguen
eikiguen –zan
zeikiguen /zan
(z)eikiguen, (z)eikiguezan
nik-zuri
harkzuri
gukzuri
haiekzuri
neikizun
eikizun
neikizun
eikizun
neikizun –zan
eikizun –zan
neinkezun /zan
zeikizun /zan
neikizun, neikizuzan
(z)eikizun, (z)eikizuzan
geinkizun
geikizun
geikizun –zan
geinkizun /zan
geinkizun, geinkizuzan
eikizuen
eikizuen
eikizuen –zan
zeikizuen /zan
(z)eikizuen, (z)eikizuezan
nik-zuei
harkzuei
gukzuei
haiekzuei
neikizuen
eikizuen
neikizuen
eikizuen
neikizuen –zan
eikizuen –zan
neinkezuen /zan
zeikizuen /zan
neik izuen, neikizuezan
(z)eikizuen, (z)eikizuezan
geinkizuen
geikizuen
geikizuen –zan
geinkizuen /zan
geinkizuen, geinkizuezan
eikizueen
eikizueen
eikizueen –zan
zeikizueen /zan
(z)eikizueen, (z)eikizueezan
eikieen/ñ
(z)eikian/-zan
(z)eikinan/-zan
(z)eikian/-zan
(z)eikinan/-zanan
(z)eikizuen/-zan
Eguzki: Ikus 169. or.: oharra: Leena egiteko –N atzizkia ezarri. Irugarrenetan, asierako L- galdu egiten dau. [Ohar honen arabera osatu ditut]. Etzanak : Berak niri igorritakoak
dira]. Irazola: Ikus XLVI. Sinopsiko oharra. [Baina ez naiz hikakoak jartzen ausartu]. BIA: Zutabekoak izan ezik (herrakuntzak?), Pitarkerenak berberak...
SUBJUNTIBOA: NOR -NORI-NORK: oraina
XLVIII. Sinopsia
Azkue: 754. or.
J. Intxausti:.116. or.
nikhari
daiodan, daiodazan
deiodan
hikhari
daioan, daioazan
daionan, -zan
deioan
harkhari
daion, -zan
deion
P. Pujana: 58. or.
daiodan
daion
Eguzki: 166.
or.
Irazola: 58. or.
BIA: 90. or.
deiodan/-zan
daiodan
dagiodan-Zan
deioazan
deionazan
dagioan, dagioazan deioan
dagionan, dag ionazan deionan
daion
dagion-Zan
deion/-zan
Pitarke: 219-220. or.
deiodan,
deiodazan
deioan, deioazan
deionan,
deionazan
deion, deiozan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
66
gukhari
zukhari
zuekhari
haiekhari
daiogun, -zan
deiogun
daiogun
daiogun
dagiogun-Zan
deiogun/-zan
deiogun, deioguzan
daiozun, -zan
deiozun
daiozun
daiozun
daiozun-Zan
deiozun/-zan
deiozun,
deiozuzan
daiozuen, -zan
deiozuen
daiozuen
daiozuen
daiozuen-Zan
deiozuen/-zan
deiozuen,
deiozuezan
daioen, -zan
deioen
daioen
daioen
daioen-Zan
deioen/-zan
deioen, deioezan
nikhaiei
daioedan, daioedazan
deioedan
daioedan
daioedan
dagiedan-Zan
deiedan/-zan
hikhaiei
daiean, daieazan
daioenan, -zan
deioean
deieazan
deienazan
dagioean-Zan
dagioenan-Zan
deiean
deienan
harkhaiei
gukhaiei
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
daioen, -zan
deioen
daioen
daioen
da(g)ien-Zan
deien/-zan
deiedan,
deiedazan
deiean, deieazan
deienan,
deienazan
deien, deiezan
daioegun, -zan
deioegun
daioegun
daioegun
daioegun-Zan
deiegun/-zan
daioezun, -zan
deioezun
daioezun
daioezun
dagiezun-Zan
deiezun/-zan
daioezuen, -zan
deioezuen
daioezuen
daioezuen
dagiezuen-Zan
deiezuen/-zan
deiezuen,
deiezuezan
daioen, -zan
deioeen
daioeen
daioeen
daioeen-Zan
deieen/-zan
deieen, deieezan
an, daidaazan
hik-niri daida
daidanan, -zan
daistaan, daistaazan
daistanan, -zan
harkniri
zukniri
zuekniri
haiekniri
daistan, daistazan deidan
daidan,
daidazan
deidaan [-daazan]
deidaan
deidaazan
dagistan, dagistazan deidanan
deidanazan dagistanan, dagistazanan
deidaan,
deidaazan
deidanan,
deidanazan
deistan
daidan
daistan
daidan
da(g)idan-Zan
deidan/-zan
deidan, deidazan
daidazun
daistazun
daidazun
daidazun-Zan
deidazun/-zan
deidazun,
deidazuzan
daidazun,
daidazuzan
daistazun, daistazuzan
deidazun
deistazun
daidazuen, -zan
daistazuen, -zan
deidazuen
deistazuen daidazuen
daistazuen
daidazuen
daidazuen-Zan
deidazuen/-zan deidazuen,
daiden,
daidezan
daisten, -zan
deiden
deisten
daisten
daiden
dagisten -Zan
deiden/-zan
nik-hiri daiadan, daiadazan
dainadan, dainadazan
deiadan /na
harkhiri
daian, daiazan
dainan, dainazan
daigun, -zan
dainagun, -zan
deian /ña
gukhiri
deiegun,
deieguzan
deiezun,
deiezuzan
haiek- daien, daiezan
hiri
dainen, dainezan
daiden
deidazuezan
deiden, deidezan
deiadan,
deiadazan
deiadazan
dagiadan-Zan
deinadazan daginatan-Zan
deiadan
deinadan
deiagun
deiazan
deinazan
deiaguzan
deinaguzan
daian-Zan
dainan-Zan
dagiagun-Zan
daginagun-Zan
deian
deinan
deiguan
deigunan
deian, deiazan
deinan, deinazan
deiguan,
deiguazan
deieen / ñ
deiezan
deinezan
daien
dainen
deien
deinen
deien, deiezan
deinen, deinezan
deiguazan
dagiguan-aZan
deigunazan dagigunan-Zan
deiguan
deigunan
deiguan,
deiguazan
hikguri
daiguan, -zan
daigunan, -zan
daiskuan, -zan
daiskunan, -zan
deiguan
harkguri
daigun, -zan
daiskun, -zan
deigun
deiskun
daigun
daiskun
daigun
deigun/-zan
deinadan,
deinadazan
deigunan, deigunazan
deigunan,
deigunazan
deigun/-zan
deigun, deiguzan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
67
zukdaiguzun, -zan
guri
zuek- daiguzuen, -zan
guri
haiek- daiguen, -zan
guri
daiskuzun, -zan
deiguzun
deiskuzun daiguzun
daiskuzuen, -zan
deiguzuen
daiskuen, -zan
deiguen
deiskuzue
n
deiskuen
nikzuri
harkzuri
gukzuri
haiekzuri
daizudan, -zan
daitzudan, -zan
daizun, -zan
nikzuei
harkzuei
gukzuei
haiekzuei
daiskuzun
daiguzun
deiguzun/-zan
deiguzun/-zan
deiguzun, deiguzuzan
daiguzuen daiskuzuen
daiguzuen
deiguzuen/-zan
deiguzuen/-zan
deiguzuen,
deiguzuezan
daiguen
daiskuen
daiguen
deiguen/-zan
deiguen/-zan
deiguen,
deiguezan
deizudan
daizudan
daitsudan
daizudan
dagizudan-Zan
deizudan/-zan
deizudan,
deizudazan
daitzun, -zan
deizun
daizun
daitsun
daizun
da(gi)zun-Zan
deizun/-zan
deizun, deizuzan
daizugun, -zan
daitzugun, -zan
deizugun
daizugun
daitsugun
daizugun
daizugun-Zan
deizugun/-zan
deizugun, deizuguzan
daizuen, -zan
daitzuen, -zan
deizuen
daizuen
daitsuen
daizuen
daizuen-Zan
deizuen/-zan
deizuen,
deizuezan
daizuedan, -zan
daitzuedan, zan
deizuedan
daizuedan
daitsuedan
daizuedan
dagizuedan-Zan deizuedan/-zan deizuedan,
daizuen, -zan
daitzuen, -zan
deizuen
daizuen
datsuen
daizuen
daizuen-Zan
deizuen/-zan
daizuegun, -zan
daitzuegun, -zan
deizuegun
daizuegun daitsuegun
daizuegun
daizuegun-Zan
deizuegun/-zan
deizuegun,
deizueguzan
daizuen, -zan
daitzuen, -zan
deizueen
daizueen
daizueen
daizueen-Zan
deizueen/-zan
deizueen,
deizueezan
daitsueen
deizuedazan
deizuen,
deizuezan
Eguzki: Plural egiteko tartean -Z- sartu. // Adizkera etzanak : Berak niri bere eskuz idatzita igorritako hikako adizki pluralak... GUK-HIRI: (m.) deiagun, (f.) deinagun.
Irazola: hik-niri: bigarren formak: dagiskuan-aZan / dagiskunan-Zan. (Zutabea estuagotzearren egin dut honela).
SUBJUNTIBOA: NOR -NORI-NORK: lehena
XLIX. Sinopsia
nik-hari
hik-hari
harkhari
gukhari
zukhari
zuekhari
haiekhari
nikhaiei
hikhaiei
harkhaiei
Azkue: 759. or.
neion, neiozan
eion, eiozan
eion, eiozan
J. Intxausti: 118. or.
nengion
P. Pujana: 70. or.
neion
Eguzki: 167. or.
neion
engion
eion
neion
Irazola: 159. or.
nengion /zan
egion
eion
eion
(z)egion /zan
Pitarke: 235-236. or.
neion, neiozan
heion, heiozan
eion, eiozan
geion, geiozan
gengion
gengion
geion
geion
gengion /zan
gengion, gengiozan
zeion, zeiozan
zengion
zengion
zeion
zeion
zengion /zan
zengion, zengiozan
zeioen, zeioezan
zengioen
zengioen
zeioen
zeioen
zengien /zan
zengioen, zengioezan
eioen, eioezan
eioen
egioen
eioen
eioen
egien /zan
eioen, eioezan
neioen, neioezan
neioen
nengioen
neioen
neioen
nengien /zan
neien, neiezan
eioen, eioezan
engioen
eioen, eioezan
eioen
BIA: 95. or.
heien, heiezan
egioen
eioen
eioen
(z)egien /zan
eien, eiezan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
68
gukhaiei
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
geioen, geioezan
gengioen
gengioen
geioen
geioen
gengien /zan
gengien, gengiezan
zeioen, zeioezala
zengioen
zengioen
zeioen
zeioen
zengien /zan
zengien, zengiezan
zeioén, zeioézan
zengioeen
zengioen
zeioeen
zeioeen
zengieen /zan
zengieen, zengieezan
eioén, eioézan
eioeen
egioen
eioeen
eioeen
eioeen
eieen, eieezan
hik-niri
harkniri
zuk-niri
zuekniri
haiekniri
eidan, eidazan
eidan, eidazan
engidan
eidan
egidan
egistan
eidan
engidan /zan
(z)egidan /zan
heidan, heidazan
eidan, eidazan
zeidan, zeidazan
zeiden, zeidezan
zengidan
zengiden
zengidan
zengiden
zeidan
zeiden
zengistan
zengisten
zeidan
zeiden
zengidan /zan
zengiden /zan
zengidan, zengidazan
zengiden, zengidezan
eiden, eidezan
eiden
egiden
eiden (eisten)
egisten
eiden
(z)egiden /zan
eiden, eidezan
eidan (eistan)
neian, neiazan
neinan, neinazan
harkeian, eiazan
hiri
einan, einazan
geiazan
guk-hiri geian,
geinan, geinazan
haiekeien, eiazen
hiri
einen, einezan
neian /ña
hik-guri
harkguri
zukguri
zuekguri
haiekguri
eigun, eiguzan
eigun, eiguzan
engigun
eigun
egigun
eigun (eiskun)
egiskun
eigun
engigun /zan
(z)egigun /zan
heigun, heiguzan
eigun, eiguzan
zeigun, zeiguzan
zengigun
zengigun
zeigun
zengiskun
zeigun
zengigun /zan
zengigun, zengiguzan
zeiguen, zeiguezan zengiguen
zengiguen
zeiguen
zengiskuen
zeiguen
zengiguen /zan
zengiguen, zengiguezan
eiguen, eiguezan
eiguen
egiguen
eiguen (eiskuen) egiskuen
eiguen
egiguen /zan
eiguen, eiguezan
nik-zuri
harkzuri
gukzuri
haiekzuri
neizun, neizuzan
eizun, eizuzan
neizun
eizun
nengizun
egizun
neizun
eizun
neizun
eizun
nengizun /zan
(z)egizun /zan
neizun, neizuzan
eizun, eizuzan
geizun, geizuzan
gengizun
gengizun
geizun
geizun
gengizun /zan
gengizun, gengizuzan
eizuen, eizuezan
eizuen
egizuen
eizuen
eizuen
egizun /zan
eizuen, eizuezan
nengizuen
egizuen
neizuen
eizuen
neizuen
eizuen
nengizuen /zan
(z)egizuen /zan
neizuen, neizuezan
eizuen, eizuezan
gengizuen
geizuen
geizuen
gengizuen /zan
gengizuen, gengizuezan
nik-hiri
neian, neiazan
neinan, neizanan
(z)egiaan /zan
eian, eiazan
(z)egiazan /nazan einan, eizanan
gengian /zan
gengian, gengiazan
genginan /zan
genginan, gengizanan
egian /zan
eien, eiezan
eginan /zan
einen, eizenan
nengian /zan
eian / ña
gengian /ña
eieen /ñ
nik-zuei neizuen, neizuezan neizuen
harkeizuen, eizuezan
eizuen
zuei
gukgeizuen, geizuezan gengizuen
zuei
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
69
haiekzuei
eizuen, eizuezan
eizueen
egizueen
eizueen
eizueen
egizuen /zan
eizueen, eizueezan
Eguzki: Berak niri bere eskuz idatzirik igorritako forma pluralak: NIK-HIRI : neiazan/neinazan; hark-hiri: eiazan/einazan; GUK-HIRI: gengiazan/genginazan; HAIEK-HIRI:
eiezan/einezan. BIA: Pitarkerenak berberak...
INPERATIBOA: NOR-NORI-NORK: oraina
L. Sinopsia
Azkue: 744. or.
nik-hari daiodan, daiodazan
hik-hari eiok, eiozak
eion, eionaz
harkbeio, beioz; daiola, daiozala
hari
gukdaiogun, daioguzan
hari
zukeiozu, eiozuz
hari
zuekeiozue, eiozuez
hari
haiek- beioe, beioez; daioela, daioezala
hari
nikhaiei
hikhaiei
harkhaiei
gukhaiei
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
daioedan, daioedazan
hik-niri
P. Pujana: 60. or.
Eguzki: 165. or.
Irazola: 54.
or.
Pitarke: 217-218.
or.
BIA:117. or.
daiodan
beio-Z
eiok-Zak
eion-Zan
beio-Z
eiok, eiozak
eion(a), eiozan(a)
beio, beioz
eiok /n
beio
beio
daiogun
eiozu
eiozu
eiozu-z
eiozu-z
eiozu, eiozuz
eiozue
eiozue
eiozue-Z
eiozue-Z
eiozue, eiozuez
beioe
beioe
beioe-Z
beioe-Z
beioe, beioez
beioe-Z
eioek-Zak
eioen-Zan
beie-Z
eiek, eiezak
eien(a) eiezan(a),
beie, beiez
beie/-z
daioedan
eioek, eioezak
eioen, eioezan
beioe, beioez; daioela, daioezala
eioek /n
beioe
beioe
daioegun, daioeguzan
daioegun
eioezu, eioezuz
eioezu
eioezu
eioezu-Z
eiezu -Z
eiezu, eiezuz
eioezue, eioezuez
eioezue
eioezue
eioezue-Z
eiezue-Z
eiezue, eiezuez
beioe, beioez; daioela, daioezala
beioee
beioee
beioee-Z
beiee-Z
beiee, beieez
eidak, eidazak
eidan, eidanaz
beit, beidaz
eistak, eistazak
eistan, eistanaz
beist, beistaz
eidak /n
beit
beist
beit
beist
eidak-Zak eistak-Zak
eidan-Zan eistan-Zan
beit- daZ
beit- Daz
eidak, eidazak
eidan(a), eidazan(a)
beit, beidaz
eistazu, eistazuz
eistazue, eistazuez
eidazu
eidazue
eistazu
eistazue
eidazu
eidazue
eistazu
eistazue
eidazu-Z
eidazue-Z
eidazu-Z
eidazue-Z
eidazu, eidazuz
eidazue, eidazuez
beiste, beistez
beide
beiste
beide
beiste
beide-Z
beiste-Z
beide, beidez
harkniri
zuk-niri eidazu, eidazuz
zuekeidazue, eidazuez
niri
haiek- beide, beidez
niri
nik-hiri
J. Intxausti: 120. or.
beie(e)/-z
daiadan, daiadazan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
70
dainadan, dainadazan
harkbeik (beisk), beizak
hiri
bein, beinaz
guk-hiri daiagun, daiaguzan
dainagun, dainaguzan
haiek- béie, béiez
hiri
beine, beinez
hik-guri eiguk, eiguzak
eigun, eigunaz
harkbeigu, beiguz
guri
zukeiguzu, eiguzuz
guri
zuekeiguzue, eiguzuez
guri
haiek- beigue, beiguez
guri
nik-zuri
harkzuri
gukzuri
haiekzuri
nikzuei
harkzuei
gukzuei
haiekzuei
daizudan,daizudazan
beizu, beizuz
daizugun, daizuguzan
beizue, beizuez
beik /n
beik-aZ
beina-Z
beik, beizak
bein(a), beizan(a)
beiee /ñ
beiae > beie
beine-Z
beie, beiez
beine, beinez
eiskuk, eiskuzak
eiskun, eiskunaz
beisku, beiskuz
eiguk /n
beigu
beisku
beigu
beisku
beigu-Z
eiguk-Zak
eigun-Zan
beigu-Z
eiguk, eiguzak
eigun(a), eiguzan(a)
beigu, beiguz
eiskuzu, eiskuzuz
eiguzu
eiskuzu
eiguzu
eiskuzu
eiguzu-z
eiguzu-z
eiguzu, eiguzuz
eiguzue
eiskuzue
eiguzue
eiskuzue
eiguzue-Z
eiguzue-Z
eiguzue, eiguzuez
beigue
beiskue
beigue
beiskue
beigue-Z
beigue-Z
beigue, beiguez
beizu-Z
beizu-Z
beizu, beizuz
beizue-Z
beizue-Z
beizue, beizuez
beizue-Z
beizue-Z
beizue, beizuez
beizuee-Z
beizuee-Z
beizuee, beizueez
eiskuzue, eiskuzuez
beiskue, beiskuez
daitzudan, daitzudazan
beizu
beitzu, beit zuz
daizugun
daitzugun, daitzuguzan
beizue
beitzue, beitzuez
daizuedan, dauzuedazan
daitzuedan, daitzuedazan
beizue, beizuez
beitzue, beitzuez
daizuegun, daizueguzan
daitzuegun, daitzueguzan
beizue, beizuez
beitzue, beitzuez
daizudan
beizu
beizue
daizuedan
beizue
beizue
daizuegun
beizuee
beizuee
Eguzki: Berak niri igorritakoak: hark-hiri: (m.): beik, beiaz; (f.): bein, beinaz; haiek-hiri: (m.): beie, beiez; (f.) beine, beinez. BIA: Zutabekoak ezik, Pitarkerenak berberak...
AHALEZKO BALDINTZA: NOR-NORI-NORK: hurbila
LI. Sinopsia
Azkue: 763. or.
nik-hari badaiot, badaiodaz
hik-hari badaiok, -ozak
badaion, –naz
harkbadaio, -z
hari
gukbadaiogu, -z
hari
zukbadaiozu, -z
hari
J. Intxausti:
122. or.
badeiot
P. Pujana: 66.
or.
badagiot
Irazola: 66. or.
Pitarke: 223-224. or.
badeio
badagio
badagiot-daZ
badagitsok-Zak
badagitzon-Zan
badagio-Z
badeiogu
badagiogu
badagiogu-Z
badeiogu, badeioguz
badeiozu
badagiozu
badagiozu -Z
badeiozu, badeiozuz
badeiok /n
badeiot, badeiodaz
badeiok, badeiozak
badeion(a), badeiozan(a)
badeio, badeioz
BIA:
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
71
zuekhari
haiekhari
badaiozue, -z
badeiozue
badagiozue
badagiozue-Z
badeiozue, badeiozuez
badaioe, -z
badeioe
badagioe
badagioe-Z
badeioe, badeioez
nikhaiei
hikhaiei
harkhaiei
gukhaiei
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
badaioet, badaioedaz
badeioet
badagioet
badagiet-daZ
badeiet, badeiedaz
badaioek, -zak
badaioen, -az
badaioe, -z
badeioek /n
badeioe
badagioe
badagitsek-Zak
badagitsen-Zan
badagie-Z
badeiek, badeiezak
badeien(a), badeiezan(a)
badeie, badeiez
badaioegu, -z
badeioegu
badagioegu
badagiegu-Z
badeiegu, badeieguz
badaioezu, -z
badeioezu
badagioezu
badagiezu-Z
badeiezu, badeiezuz
badaioezue, -z
badeioezue
badagioezue
badagiezue-Z
badeiezue, badeiezuez
badaioe, -z
badeioee
badagioe
badagie-Z
badeiee, badeieez
hik-niri
badaidak, -dazak
badaidan, -naz
harkniri
zuk-niri
zuekniri
haiekniri
badait, badaidaz
badaidazu, -z
badaidazue, badaide, -z
badaiat, badaiadaz
badainat, badainadaz
harkbadaik, badaizak
hiri
badain, -a z
-z
guk-hiri badaiagu,
badainagu, -z
haiek- badaie, badaiez
hiri
badaine, -z
nik-hiri
badaistak, stazak
badaistan, naz
badaist,
badaistaz
badaistazu, -z
badaistazue, z
badaiste, -z
badeidak /n
badeidak, badeidazak
badeidan(a), badeidazan(a)
badeit
badagit
badaist
badagit-daz
badeidazu
badeidazue
badagidazu
badagidazue
badaistazu
badaistazue
badagidazu-Z
badagidazue-Z
badeide
badagide
badaiste
badagide-Z
badagiat-Zat
badaginat-Zat
badagik-Zak
badagina-Z
badagikagu-Z
badaginagu-Z
badagike-Z
badagine-Z
badeiat, badeiadaz
badeinat, badeinadaz
badeik, badeizak
badein(a), badeizan(a)
badeiagu, bedeiaguz
badeinagu, badeinaguz
badeie, badeiez
badeine,badeinez
badagigu
badagiskuk-zak
badagiskun-Zan
badaisku
badeiguk, badeiguzak
badeigun(a), badeiguzan(a)
badagigu-Z
badagiguzu
badaiskuzu
badagiguzu-Z
badeiat /ña
badeik /n
badeiagu / ña
badeiee /n
badaiguzak
hik-guri badaiguk,
badaigun, -az
harkbadaigu, -z
guri
zukbadaiguzu, -z
guri
zuekbadaiguzue, -z
guri
haiek- badaigue, -z
guri
badaiskuk, -zak
badeiguk /n
badaiskun, -az
nik-zuri badaizut, badaizudaz
badaisku, -z
badagistak-Zak
badagistan-Zan
badeigu
badaiskuzu, -z badeiguzu
badaiskuzue, -z
badeiguzue
badagiguzue
badaiskuzue
badagiguzue-Z
badaiskue, -z
badeigue
badagigue
badaiskue
badagigue-Z
badaitzut, -daz
badeizut
badagizut
badagizut-daZ
badeizut, badeizudaz
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
72
harkzuri
gukzuri
haiekzuri
badaizu, -z
badaitzu, -z
badaizugu, -z
badaizue, -z
badeizu
badagizu
badagizu-Z
badeizu, badeizuz
badaitzugu, -z badeizugu
badagizugu
badagizugu-Z
badeizugu, badeizuguz
badaitzue, -z
badeizue
badagizue
badagizue-Z
badeizue, badeizuez
badeizuet
badagizuet
badagizuet-daZ
badeizuet, badeizuedaz
badeizue
badagizue
badagizue-Z
badeizue, badeizuez
badeizuegu
badagizuegu
badagizuegu-Z
badeizuegu, badeizueguz
badeizuee
badagizuee
badagizuee-Z
badeizuee, badeizueez
nikbadaizuet-daz
badaitzuet, zuei
daz
harkbadaizue, -z
badaitzue, -z
zuei
gukbadaizuegu, -z
badaitzuegu, zuei
z
haiek- badaizue, -z
badaitzue, -z
zuei
Pujana: Se puede suprimir la g del núcleo.
LII. Sinopsia
Azkue: or.
AHALEZKO BALDINTZA: NOR-NORI-NORK: urruna
J. Intxausti: 126. or. P. Pujana: 72. or.
Irazola: 168. or.
baneio
banengio
baneio
baengio
baengio /z
baleio
balegio
baleio
Pitarke: 241-242. or.
banengio /z
baheio, baheioz
balegio /z
BIA:
baneio, baneioz
bagengio
bagengio
bagiñeio
bagengio /z
bagineio, bagineioz
bazengio
bazengio
baziñeio
bazengio /z
bazineio, bazineioz
bazengioe
bazengioe
baziñeioe
bazengioe /z
bazineioe, bazineioez
beleioe
beleioe
baleioe
beleioe /z
baleioe, baleioez
nikhaiei
hikhaiei
harkhaiei
gukhaiei
zukhaiei
zuekhaiei
haiekhaiei
baneioe
banengioe
baneie
banengie /z
baneioe, baneioez
baengie /z
baheioe, baheioez
hik-niri
baengit
nik-hari
hik-hari
harkhari
gukhari
zukhari
zuekhari
haiekhari
baengioe
baleio, baleioz
baleioe
balegioe
baleie
balegie /z
baleioe, baleioez
bagengioe
bagengioe
bagiñeie
bagengie /z
bagineioe, bagineioez
bazengioe
bazengioe
baziñeie
bazengie /z
bazineioe, bazineioez
bazengioee
bazengioee
baziñeiee
bazengiee /z
bazineiee, bazineieez
beleioee
belegioee
baleiee
belegiee /z
baleiee, baleieez
baengit /daz
baheit, baheidaz
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
73
harkniri
zuk-niri
zuekniri
haiekniri
baleit
balegit
baleit (baleist)
balegit /daz
baleit, baleidaz
bazengit
bazengidate
bazengit
bazengide
baziñeit (baziñeist)
baziñeide (baziñeiste)
bazengit /daz
bazengide /z
bazineit, bazineidaz
bazineide, bazineidez
baleide
balegide
baleide (baleiste)
balegide /z
baleide, baleidez
nik-hiri
harkhiri
guk-hiri
baneik /n
banengik /zak
banengin /zan
balegik /zak
balegin /zan
bagengik /zak
bagengik /zan
balegike /zak
balegikeba /naz
baneik, baneizak
banein(a), baneizan(a)
baleik, baleizak
balein(a), baleizan(a)
bagineik, bagineizak
baginein(a), bagineizan(a)
baleie, baleiez
baleine, baleinez
haiekhiri
baleik /n
bagengik /n
baleiee /ñ
hik-guri
harkguri
zukguri
zuekguri
haiekguri
baengigu
baleigu
balegigu
baengigu /z
baleigu (baleisku)
baheigu, baheiguz
balegigu /z
baleigu, baleiguz
bazengigu
bazengigu
baziñeigu
bazengigu /z
bazineigu, bazineiguz
bazengigue
bazengigue
baziñeigue
bazengigue /z
bazineigue, bazineiguez
baleigue
balegigue
baleigue (bale iskue)
balegigue /z
baleigue, baleiguez
nik-zuri
harkzuri
gukzuri
haiekzuri
baneizu
baleizu
banengizu
balegizu
baneizu
baleizu
banengizu /z
balegizu /z
baneizu, baneizuz
baleizu, baleizuz
bagengizu
bagengizu
bagiñeizu
bagengizu /z
bagineizu, bagineizuz
baleizue
balegizue
baleizue
balegizue /z
baleizue, baleizuez
nik-zuei
harkzuei
gukzuei
haiekzuei
baneizue
baleizue
banegizue
balegizue
baneizue
baleizue
banengizue /z
balegizue /z
baneizue, baneizuez
baleizue, baleizuez
bagengizue
bagengizue
bagiñeizue
bagengizue /z
bagineizue, bagineizuez
baleizuee
balegizuee
baleizuee
balegizuee /z
baleizuee, baleizueez
LIII. Sinopsia
ni
hi
NOR
P. Pujana: 32. or.
Irazola: 5. or.
naiteken
naiteken
aiteken
SUBJUNTIBOZKO AHAL ERAK
Pitarke: 111 or.
naiteken
haiteken
NOR-NORI
Pujana: 32. or.
ni-hari
naitekion
hi-hari
NOR-NORK
Pujana: 64. or.
nik-hura
daikedan
hik-hura
NOR-NORI -NORK
Pujana: 64. or.
nik-hari
daikeodan
hik-hari
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
74
ha
gu
zu
zuek
haiek
daiteken
gaitekezan
zaitekezan
zaitekezen
daitekezan
daiteken
gaitekezan
zaitekezan
zaitekezen
daitekezan
daiteken
gaitekezan
zaitekezan
zaitekezen
daitekezan
hura-hari
gu-hari
zu-hari
zuek-hari
haiek-hari
daitekion
gaitekiozan
zaitekiozan
zaitekiozen
daitekiozan
hark-hura
guk-hura
zuk-hura
zuek-hura
haiek-hura
daiken
daikegun
daikezun
daikezuen
daikeen
hark-hari
guk-hari
zuk-hari
zuek-hari
haiek-hari
daikeon
daikeogun
daikeozun
daikeozuen
daikeoen
ni-haiei
hi-haiei
hura-haiei
gu-haiei
zu-haiei
zuek-haiei
haiek-haiei
naitekien
daikedazan
daikezan
daikeguzan
daikezuzan
daikezuezan
daikeezan
nik-haiei
hik-haiei
hark-haiei
guk-haiei
zuk-haiei
zuek-haiei
haiek-haiei
daikeoedan
daitekien
gaitekiezan
zaitekiezan
zaitekiezen
daitekiezan
nik-haiek
hik- haiek
hark-haiek
guk- haiek
zuk- haiek
zuek- haiek
haiek-haiek
daitekidan
zaitekidazan
zaitekidazen
daitekidazan
hik-ni
hark-ni
zuk-ni
zuek-ni
haiek-ni
naiken
naikezun
naikezuen
naikeen
hik-niri
hark-niri
zuk-niri
zuek-niri
haiek-niri
hi-niri
hura-niri
zu-niri
zuek-niri
haiek-niri
ni-hiri
hura-hiri
gu-hiri
haiek-hiri
nik-hi
hark hi
guk-hi
haiek-hi
daikeoen
daikeoegun
daikeoezun
daikeoezuen
daikeoen
daikedan
daikedazun
daikedazuen
daikeden
nik-hiri
hark-hiri
guk-hiri
haiek-hiri
hi-guri
hura-guri
zu-guri
zuek-guri
haiek-guri
daitekigun
zaitekiguzan
zaitekiguzen
daitekiguzan
hik-gu
hark-gu
zuk-gu
zuek-gu
haiek-gu
gaikezan
gaikezuzan
gaikezuezan
gaikeezan
hik-guri
hark-guri
zuk-guri
zuek-guri
haiek-guri
daikegun
daikeguzun
daikeguzuen
daikeguen
ni-zuri
hura-zuri
gu-zuri
haiek-zuri
naitekizun
daitekizun
gaitekizuzan
daitekizuzan
nik-zu
hark-zu
guk-zu
haiek-zu
zaikedazan
zaikezan
zaikeguzan
zaikeezan
nik-zuri
hark-zuri
guk-zuri
haiek-zuri
daiketsudan
daiketsun
daiketsugun
daiketsuen
ni-zuei
hura-zuei
gu-zuei
haiek-zuei
naitekizuen
daitekizuen
gaitekizuezan
daitekizuezan
nik-zuek
hark-zuek
guk-zuek
haiek-zuek
zaikeedazan
zaikeezan
zaikeeguzan
zaikeezan
nik-zuei
hark-zuei
guk-zuei
haiek-zuei
daiketsuedan
daiketsuen
daiketsuegun
daiketsueen
Pujana: 32. or.: Ni eldu NAITEKEN = (para) que yo pueda llegar. // Pujana: 64. or.: NIK eroan DAIKEDAN = (para) que yo lo pueda llevar.
Irazola: Ikus XLV. Sinopsiko oharra. Baina nire betiko itauna: Eta nolakoak dira HIKAKO adizkiak? Pitarke: ez datoz bere 1985. urteko ADITZ KONPARATUAn.
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
75
AHALERA: NOR-NORI-NORK: oraina
(LABAYRUnekoak)
nik-hari
hik-hari
hark-hari
guk-hari
zuk-hari
zuek-hari
haiek-hari
nik-haiei
hik-haiei
hark-haiei
guk-haiei
zuk-haiei
zuek-haiei
haiek-haiei
hik-niri
hark-niri
zuk-niri
zuek-niri
haiek-niri
Eguzki: 169. or.
neikio –z
Irazola: 163. or.
neinke(e)o /z
einkio /z
leikio /z
geinkio /z
zeinkio /z
zeinkioe /z
leikie /z
Pitarke: 237-238. or. // 237-238. or.
neikio, neikioz
neio, neioz
heikio, heikioz
heio, heioz
leikio, leikioz
leio, leioz
geinkio, geinkioz
gineio, gineioz
zeinkio, zeinkioz
zineio, zineioz
zeinkioe, zeinkioez
zineioe, zineioez
leikioe, leikioez
leioe, leioez
neio (-z)
heio (-z)
leio (-z)
geinkio (-z)
zeinkio (-z)
zeinkioe (-z)
leioe (-z)
Labayru Hiztegia: 822 or.
neikio (-z)
heikio (-z)
leikio (-z)
gineio (-z)
zineio (-z)
zineioe (-z)
leikioe (-z)
leikioe-z
geikioe-z
zeikioe –z
zeikioee-z
leikioee-z
neinkie /z
einkioe
leikie /z
geinkie /z
zeinkie /z
zeinkioee /z
leikiee /z
neikioe, neikioez
heikioe, heikioez
leikioe, leikioez
geinkioe, geinkioez
zeinkioe, zenkioez
zeinkiee, zeinkieez
leikiee, leikieez
neioe, neioez
heioe, heioez
leioe, leioez
gineioe, gineioez
zineioe, zineioez
zineiee, zineieez
leiee, leieez
neioe (-z)
heioe (-z)
leioe (-z)
geinkioe (-z)
zeinkioe (-z)
zeinkiee (-z)
leiee (-z)
neikioe (-z)
heikioe (-z)
leikioe (-z)
gineioe (-z)
zineioe (-z)
zineie (-z)
leikiee (-z)
leikit –daz
zeikit –daz
zeikide –z
leikide –z
einket /z
leikit-daz
zeinket /daz
zeinkide /z
leikide /z
heikit, heikidaz
leikit, leikidaz
zeinkit, zeinkidaz
zeinkide, zeinkidez
leikide, leikidez
leit, leidaz
zineit, zineidaz
zineide, zineidez
leide, leidez
heikit (-daz)
leit (-daz)
zeinkit (-daz)
zeinkide (-z)
leide, leidez
leikit (-daz)
zineit (-daz)
zineide (-z)
leikide (-z)
neinkek /zak
neinken /zan
leikik /zak
leikin /zan
geinkik /zak
geinkin /zan
leikike /ezak
leikine /ezan
neikik, neikizak
neikin(a), neikizan(a)
leikik, leikizak
leikin(a), leikizan(a)
geinkik, geinkizak
geinkin(a), geinkizan(a)
leikike, leikikez
leikine, leikinaz
neik
nein(a)
leik
lein(a)
gineik,
ginein(a)
leikio –z
geikio –z
zeikio –z
zeikioe –z
leikioe –z
neikioe-z
nik-hiri
hark-hiri
guk-hiri
haiek-hiri
neik (-zak)
nein(a), (-zan(a))
leik (-zak)
lein(a), (-zan(a))
geinkik, (-zak)
geinkin(a), (-zan(a))
leie (-z)
leine (-z)
neikik (-zak)
neikin(a) (-zan(a))
leikik (-zak)
leikin(a) (-zan(a))
leikie (-z)
leikine (-z)
hik-guri
hark-guri
zuk-guri
zuek-guri
haiek-guri
leikigu –z
zeikigu –z
zeikigue –z
leikigue –z
einkigu /z
leikigu /z
zeinkegu /z
zeinkigue /z
leikigue /z
heikigu, heikiguz
leikigu, leikiguz
zeinkigu, zeinkiguz
zeinkigue, zeinkiguez
leikigue, leikiguez
heigu, heiguz
leigu, leiguz
zineigu, zineiguz
zineigue, zineiguez
leigue, leiguez
heigu (-z)
leigu (-z)
zeinkigu (-z)
zeinkigue (-z)
leigue (-z)
heikigu (-z)
leikigu (-z)
zineigu (-z)
zineigue (-z)
leikigue (-z)
nik-zuri
hark-zuri
guk-zuri
haiek-zuri
neikizu –z
leikizu –z
geikizu –z
leikizue –z
neinkezu /z
leikizu /z
geinkizu /z
leikizue /z
neikizu, neikizuz
leikizu, leikizuz
geinkizu, geinkizuz
leikizue, leikizuez
neizu, neizuz
leizu, leizuz
gineizu, gineizuz
leizue, leizuez
neizu (-z)
leizu (-z)
geinkizu (-z)
leizue (-z)
neikizu (-z)
leikizu (-z)
gineizu (-z)
leikizue (-z)
nik-zuei
hark-zuei
guk-zuei
haiek-zuei
neikizue –z
leikizue –z
geikizue –z
leikizuee –z
neinkezue /z
leikizue /z
geinkizue /z
leikizuee /z
neikizue, neikizuez
leikizue, leikizuez
geinkizue, geinkizuez
leikizuee, leikizueez
neizue, neizuez
leizue, leizuez
gineizue, gineizuez
leizuee, leizueez
neizue, (-z)
leizue (-z)
geinkizue (-z)
leizuee (-z)
neikizue (-z)
leikizue (-z)
gineizue (-z)
leikizuee (-z)
Eguzki (169. or.): Oharra: Leena egiteko –N atzizkia ezarri. Irugarrenetan, asierako L- galdu egiten dau. Irazola (154. or.): Adizkera berau hauxe atzetik “n” bat daualarik: AHAL ERAKO
LEHEN ALDIA. Baina hirugarren pertsonetako “L” kenduz gero, bizkaieraz besterik ezertxo ezarri bage itxi behar da. OHARRA: oharron arabera osatu ditut hurrengo sinopsikoak.
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
76
AHALERA: NOR-NORI-NORK: iragana
(LABAYRUnekoak)
nik-hari
hik-hari
hark-hari
guk-hari
zuk-hari
zuek-hari
haiek-hari
nik-haiei
hik-haiei
hark-haiei
guk-haiei
zuk-haiei
zuek-haiei
haiek-haiei
hik-niri
hark-niri
zuk-niri
zuek-niri
haiek-niri
Eguzki: 169. or..
neikion –zan
Irazola: 163. or.
neinke(e)on /zan
einkion /zan
zeikion /zan
geinkion /zan
zeinkion /zan
zeinkioen /zan
zeikien /zan
Pitarke: 239-240 or.
neikion, neikiozan
heikion, heikiozan
(z)eikion, (z)eikiozan
geinkion, geinkiozan
zeinkion, zeinkiozan
zeinkioen, zenkioezan
(z)eikioen, (z)eikioezan
Labayru Hiztegia: 824 or.
neion (-zan)
neikion (-zan)
heion (-zan)
heikion (-zan)
leion (-zan)
(z)eikion (-zan)
geinkion (-zan)
gineion (-zan)
zeinkion (-zan)
zineion (-zan)
zeinkioen (-zan)
zineioen (-zan)
leioen (-zan)
(z)eikioen (-zan)
eikioen-zan
geikioen-zan
zeikioen –z
zeikioeen-zan
eikioeen-zan
neinkine /zan
einkioen /zan
zeikien /zan
geinkien /zan
zeinkien /zan
zeinkioeen /zan
zeikieen /zan
neikien, neikiezan
heikien, heikiezan
(z)eikien, (z)eikiezan
geinkien, geinkiezan
zeinkien, zenkiezan
zeinkieen, zeinkieezan
(z)eikieen, (z)eikieezan
neioen (-zan)
heioen (-zan)
leioen (-zan)
geinkioen (-zan)
zeinkioen (-zan)
zeinkieen (-zan)
leieen (-zan)
neikioen (-zan)
heikioen (-zan)
(z)eikioen (-zan)
gineioen (-zan)
zineioen (-zan)
zineien (-zan)
(z)eikieen (-zan)
eikidan –zan
zeikidan –zan
zeikiden –zan
eikiden –zan
einkedan /dazan
zeikidan /dazan
zeinkedan /dazan
zeinkiden /zan
zeikiden /zzan
heikidan, heikidazan
(z)eikidan, (z)eikidazan
zeinkidan, zeinkidazan
zeinkiden, zeinkidezan
(z)eikiden, (z)eikidezan
heidan (-zan)
leidan (-zan)
zeinkidan (-zan)
zeinkiden (-zan)
leiden (-zan)
heikidan (-zan)
(z)eikidan (-zan)
zineidan (-zan)
zineiden (-zan)
(z)eikiden (-zan)
neikian, neikiazan
neikinan, neikizanan
(z)eikian, (z)eikiazan
(z)eikinan, (z)eikinazan
geinkian, geinkiazan
geinkinan, geinkizanan
(z)eikien, (z)eikiezan
(z)eikinen, (z)eikinezan
neian (-zan)
neinan (-zan)
leian (-zan)
leinan (-zan)
geinkian (-zan)
geinkinan (-zan)
leien (-zan)
leinen (-zan)
neikian (-zan)
neikinan (-zan)
(zeikian (-zan)
(z)eikinan (-zan)
gineian (-zan)
gineinan (-zan)
(z)eikien (-zan)
(z)eikinen (-zan)
eikion –zan
geikion –zan
zeikion –zan
zeikioen –zan
eikioen –zan
neikioen-zan
haiek-hiri
neikian, neikiazan
neikinan, neikinazan
eikian, eikiazan
eikinan, eikinazan
geinkian, geinkiazan
geinkinan, geinkinazan
eikien, eikiezan
eikinen, eikinezan
hik-guri
hark-guri
zuk-guri
zuek-guri
haiek-guri
eikigun –zan
zeikigun –zan
zeikiguen –zan
eikiguen –zan
einkigun /zan
zeikigun /zan
zeinkegun /zan
zeinkiguen /zan
zeikiguen /zan
heikigun, heikiguzan
(z)eikigun, (z)eikiguzan
zeinkigun, zeinkiguzan
zeinkiguen, zeinkiguezan
(z)eikiguen, (z)eikiguezan
heigun (-zan)
leigun (-zan)
zeinkigun (-zan)
zeinkiguen (-zan)
leiguen (-zan)
heikigun (-zan)
(z)eikigun (-zan)
zineigun (-zan)
zineiguen (-zan)
(z)eikiguen (-zan)
nik-zuri
hark-zuri
guk-zuri
haiek-zuri
neikizun –zan
eikizun –zan
geikizun –zan
eikizuen –zan
neinkezun /zan
zeikizun /zan
geinkizun /zan
zeikizuen /zan
neikizun, neikizuzan
(z)eikizun, (z)eikuzuzan
geinkizun, geinkizuzan
(z)eikizuen, (z)eikizuezan
neizun (-zan)
leizun (-zan)
geinkizun (-zan)
leizuen (-zan)
neikizun (-zan)
(z)eikizun (-zan)
gineizun (-zan)
(z)eikizuen (-zan)
nik-zuei
hark-zuei
guk-zuei
haiek-zuei
neikizuen –zan
eikizuen –zan
geikizuen –zan
eikizueen –zan
neinkezuen /zan
zeikizuen /zan
geinkizuen /zan
zeikizueen /zan
neikizuen, neikizuezan
(z)eikizuen, (z)eikizuezan
geinkizuen, geinkizuezan
(z)eikizueen, (z)eikuzueezan
neizuen (-zan)
leizuen (-zan)
geinkizuen (-zan)
leizuen (-zan)
neikizuen (-zan)
(z)eikizuen (-zan)
gineizuen (-zan)
(z)eikizuen (-zan)
nik-hiri
hark-hiri
guk-hiri
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
77
INDIKATIBOA: NOR-NORI-NORK: oraina
(LABAYRUnekoak)
Eguzki: 160. or. /// 81. or.
dautsot-daz
deutsat-daz
deutsak-zak
deutsan-n
dautso-z
deutso-z
dautsogu-z
deutsagu-z
dautsozu-z
deutsazu-z
dautsozue-z
deutsazue-z
dautsoe-z
deutsoe-z
Irazola: 50. or.
dautsot-Z
dautsok-Zak
dautson-Zan
dautso-Z
dautsogu-Z
dautsozu-Z
dautsozue-Z
dautsoe-Z
Pitarke:185-186. or.
deutsat, deutsadaz
deutsak, deutsazak
deutsan(a), deutsazan(a)
deutso, deutsoz
deutsagu, deutsaguz
deutsazu, deutsazuz
deutsazue, deutsazuez
deutsie, deutsiez
Labayru Hiztegia: 810 or.
deutsat (-daz)
deutsak (-zak)
deutsan (-zan) / deutsana (-zana)
deutso (-tsaz)
deutsagu (-z)
deutsazu (-z)
deutsazue (-z)
deutsie (-z)
nik-haiei
hik-haiei
dautset-daz
hark-haiei
guk-haiei
zuk-haiei
zuek-haiei
haiek-haiei
dautse-z
dautsegu-z
dautsezu-z
dautsezue-z
dautsee-z
deutset-daz
deutsek-zak
deutsen-zan
deutse-z
deutsegu-z
deutsezu-z
deutsezue-z
deutsie-z
dautset-DaZ
dautsek-Zak
dautsen-Zan
dautse-Z
dautsegu-Z
dautsezu-Z
dautsezue-Z
dautsee-Z
deutset, deutsedaz
deutsek, deutsezak
deutsen(a), deutsezan(a)
deutse, deutsez
deutsegu, deutseguz
deutsezu, deutsezuz
deutsezue, deutsezuez
deutsiee, deutsieez
deutset (-daz)
deutsek (-zak)
deutsen (-zan) / deutsena (-zana)
deutse (-z)
deutsegu (-z)
deutsezu (-z)
deutsezue (-z)
deutsee (-z)
deustak-zak
deust-az
deustazu-z
deustazue-z
deuste-z
daustak, daustazak
daustan, daustazan
daust-aZ
daustazu-Z
daustazue-Z
dauste-Z
deustak, deustazak
deustan(a), deustazan(a)
deust, deustaz
deustazu, deustazuz
deustazue, deustazuez
deuste, deustez
deustak (-zak)
deustana (-zana) / deustana (-zana)
deust (-az)
deustazu (-z)
deustazue (-z)
deuste (-z)
deuat, deuadaz
deunat, deunadaz
deua-z
deuna-z
deuagu-z
deunagu-z
deue-z
deune-z
dauat-Z
daunat-Z
daua-Z
dauna-Z
dauagu
daunagu-Z
dau(a)e-Z
daune-Z
deuat, deuadaz
deunat, deunadaz
deua, deuaz
deuna, deunaz
deuagu, deuaguz
deunagu, deunaguz
deue, deuez
deune, deunez
deuat (-daz)
deunat (-daz)
deua (-z)
deuna (-z)
deuagu (-z)
deunagu (-z)
deue (-z)
deune (-z)
dauskuk-Zak
dauskun-Zan
dausku-Z
dauskuzu-Z
dauskuzue-Z
dauskue-Z
deuskuk, deuskuzak
deuskun(a), deuskuzan(a)
deusku, deuskuz
deuskuzu, deuskuzuz
deuskuzue, deuskuzuez
deuskue, deuskuez
deuskuk (-zak)
deuskun (-zan) / deuskuna (-zana)
deusku (-z)
deuskuzu (-z)
deuskuzue (-z)
deuskue (-z)
nik-hari
hik-hari
hark-hari
guk-hari
zuk-hari
zuek-hari
haiek-hari
hik-niri
hark-niri
zuk-niri
zuek-niri
haiek-niri
deustana-zana
daust-az
daustazu-z
daustazue-z
dauste-z
nik-hiri
hark-hiri
guk-hiri
haiek-hiri
hark-guri
zuk-guri
zuek-guri
haiek-guri
dausku-z
dauskuzu-z
dauskuzue-z
dauskue-z
deuskuk-zak
deuskun-zan
deusku-z
deuskuzu-z
deuskuzue-z
deuskue-z
nik-zuri
hark-zuri
guk-zuri
haiek-zuri
dautsut-daz
dautsu-z
dautsugu-z
dautsue-z
deutsut-daz
deutsu-z
deutsugu-z
deutsue-z
dautsut-DaZ
dautsu-Z
dautsugu-Z
dautsue-Z
deutsut, deutsudaz
deutsu, deutsuz
deutsugu, deutsuguz
deutsue, deutsuez
deutsut (-daz)
deutsu (-z)
deutsugu (-z)
deutsue (-z)
nik-zuei
hark-zuei
guk-zuei
haiek-zuei
dautsuet-daz
dautsue-z
dautsuegu-z
dautsuee-z
deutsuet-daz
deutsue-z
deutsuegu-z
deutsuee-z
dautsuet-DaZ
dautsue-Z
dautsuegu-Z
dautsuee-Z
deutsuet, deutsuedaz
deutsue, deutsuez
deutsuegu, deutsueguz
deutsuee, deutsueez
deutsuet (-daz)
deutsue (-z)
deutsuegu (-z)
deutsuee (-z)
hik-guri
Hau guztia eta batez ere azkenengo hirurak ikusita, (eta Labayru Hiztegia-ko (818. or.) besteonetan ez datorren hitukean [Hik-haiek] ikusita), zerau diot: Geratuko ote dira eurok, gero!!! ¡Ya pararán o qué!
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
78
Pitarke: ADITZ KONPARATUA, Eskola apunteak 4.
badai
badaidaz
badaie
badaiez
badaigu
badaiguz
badaik
badain(a)
badait
badaite
badaitez
badaiz
badaizak
badaizana
badaizu
badaizue
badaizuez
badaizuz
badakidaz
badakie
badakiez
badakigu
badakiguz
badakik
badakin(a)
badakio
badakioz
badakit
badakizak
badakizan(a)
badakizu
badakizue
badakizuez
badakizuz
badedi
badeiadaz
badeiagu
badeiaguz
badeiat
badeidak
badeidan(a)
badeidaz
badeidazak
hark-hura: NN, 38
nik-haiek: NN, 38
haiek-hura: NN, 38
haiek-haiek: NN, 38
guk-hura: NN, 38
guk-haiek: NN, 38
hik-hura: NN, 38
hik-hura (f): NN, 38
nik-hura: NN, 38
ha: N, 12
haiek-haiek: N, 12
hark-haiek: NN, 38
hik-haiek: NN, 38
hik-haiek (f): NN, 38
zuk-hura: NN, 38
zuek-hura: NN, 38
zuek-haiek: NN, 38
zuk-haiek: NN, 38
haiek-niri: nn, 25
hura-haiei: nn, 25
haiek-haiei: nn, 25
hura-guri: nn, 25
haiek-guri: nn, 25
hura-hiri: nn, 25
hura-hiri (f): nn, 25
hura-hari: nn, 25
haiek-hari: nn, 25
hura-niri: nn, 25
haiek-hiri: nn, 25
haiek-hiri (f): nn, 25
hura-zuri: nn, 25
hura-zuei: nn, 25
haiek-zuei: nn, 25
haiek-zuri: nn, 25
ha: N, 12
nik-hiri: NNN, pl, 51
guk-hiri: NNN, 51
guk-hiri: NNN, pl, 51
nik-hiri: NNN, 51
hik-niri: NNN, 51
hik-niri (f): NNN, 51
hark-niri: NNN, pl, 51
hik-niri: NNN, pl, 51
Liburu honetako adizkien ordena alfabetikoa. Letra etzanaz datozenak, kasuan kasuko sistemako bigarren formak dira.
Orden alfabetiko de las flexiones verbales de este libro. Las de cursiva son las de segunda opción del grupo en cuestión.
badeidazan(a)
badeidazu
badeidazue
badeidazuez
badeidazuz
badeide
badeidez
badeie
badeie
badeiedaz
badeiee
badeieez
badeiegu
badeieguz
badeiek
badeien(a)
badeiet
badeiez
badeiez
badeiezak
badeiezan(a)
badeiezu
badeiezue
badeiezuez
badeiezuz
badeigu
badeigue
badeiguez
badeiguk
badeigun(a)
badeiguz
badeiguzak
badeiguzan(a)
badeiguzu
badeiguzue
badeiguzuez
badeiguzuz
badeik
badein(a)
badeinadaz
badeinagu
badeinaguz
badeinat
hik-niri (f): NNN, pl, 51
zuk-niri: NNN, 51
zuek-niri: NNN, 51
zuek-niri: NNN, pl, 51
zuk-niri: NNN, pl, 51
haiek-niri: NNN, 51
haiek-niri: NNN, pl, 51
hark-haiei: NNN, 51
haiek-hiri: NNN, 51
nik-haiei: NNN, pl, 51
haiek-haiei: NNN, 51
haiek-haiei: NNN, pl, 51
guk-haiei: NNN, 51
guk-haiei: NNN, pl, 51
hik-haiei: NNN, 51
hik-haiei (f): NNN, 51
nik-haiei: NNN, 51
hark-haiei: NNN, pl, 51
haiek-hiri: NNN, pl, 51
hik-haiei: NNN, pl, 51
hik-haiei (f): NNN, pl, 51
zuk-haiei: NNN, 51
zuek-haiei: NNN, 51
zuek-haiei: NNN, pl, 51
zuk-haiei: NNN, pl, 51
hark-guri: NNN, 51
haiek-guri: NNN, 51
haiek-guri: NNN, pl, 51
hik-guri: NNN, 51
hik-guri (f): NNN, 51
hark-guri: NNN, pl, 51
hik-guri: NNN, pl, 51
hik-guri (f): NNN, pl, 51
zuk-guri: NNN, 51
zuek-guri: NNN, 51
zuek-guri: NNN, pl, 51
zuk-guri: NNN, pl, 51
hark-hiri: NNN, 51
hark-hiri (f): NNN, 51
nik-hiri (f): NNN, pl, 51
guk-hiri (f): NNN, 51
guk-hiri (f): NNN, pl, 51
nik-hiri (f): NNN, 51
badeine
badeinez
badeio
badeiodaz
badeioe
badeioez
badeiogu
badeioguz
badeiok
badeion(a)
badeiot
badeioz
badeioza
badeiozan(a)
badeiozu
badeiozue
badeiozuez
badeiozuz
badeit
badeizak
badeizan(a)
badeizu
badeizudaz
badeizue
badeizue
badeizuedaz
badeizuee
badeizueez
badeizuegu
badeizueguz
badeizuet
badeizuez
badeizuez
badeizugu
badeizuguz
badeizut
badeizuz
bagaiez
bagaitez
bagaiz
bagaizak
bagaizan(a)
bagaizuez
haiek-hiri (f): NNN, 51
haiek-hiri (f): NNN, pl, 51
hark-hari: NNN, 51
nik-hari: NNN, pl, 51
haiek-hari: NNN, 51
haiek-hari: NNN, pl, 51
guk-hari: NNN, 51
guk-hari: NNN, pl, 51
hik-hari: NNN, 51
hik-hari (f): NNN, 51
nik-hari: NNN, 51
hark-hari: NNN, pl, 51
hik-hari: NNN, pl, 51
hik-hari (f): NNN, pl, 51
zuk-hari: NNN, 51
zuek-hari: NNN, 51
zuek-hari: NNN, pl, 51
zuk-hari: NNN, pl, 51
hark-niri: NNN, 51
hark-hiri: NNN, pl, 51
hark-hiri (f): NNN, pl, 51
hark-zuri: NNN, 51
nik-zuri: NNN, pl, 51
haiek-zuri: NNN, 51
hark-zuei: NNN, 51
nik-zuei: NNN, pl, 51
haiek-zuei: NNN, 51
haiek-zuei: NNN, pl, 51
guk-zuei: NNN, 51
guk-zuei: NNN, pl, 51
nik-zuei: NNN, 51
haiek-zuri: NNN, pl, 51
hark-zuei: NNN, pl, 51
guk-zuri: NNN, 51
guk-zuri: NNN, pl, 51
nik-zuri: NNN, 51
hark-zuri: NNN, pl, 51
haiek-gu: NN, 38
gu: N, 12
hark-gu: NN, 38
hik-gu: NN, 38
hik-gu (f): NN, 38
zuek-gu: NN, 38
bagaizuz
bagakiez
bagakioz
bagakizak
bagakizan(a)
bagakizuez
bagakizuz
bageintez
bagendu
bagendua
bagenduaz
bagenduna
bagendunaz
bagenduz
bagengiez
bagengiz
bagengizak
bagengizan(a)
bagengizuez
bagengizuz
bagenkiez
bagenkioz
bagenkizak
bagenkizan(a)
bagenkizuez
bagenkizuz
bageuntse
bageuntsez
bageuntso
bageuntsoz
bageuntsu
bageuntsue
bageuntsuez
bageuntsuz
bagina
baginduez
baginduz
baginduzak
baginduzan (a)
baginduzuez
baginduzuz
baginei
bagineik
zuk-gu: NN, 38
gu-haiei: nn, 25
gu-hari: nn, 25
gu-hiri: nn, 25
gu-hiri (f): nn, 25
gu-zuei: nn, 25
gu-zuri: nn, 25
gu: N, 13
guk-hura: NN, 29
guk-hiri: NNN, 42
guk-hiri: NNN, pl, 42
guk-hiri (f): : NNN, 42
guk-hiri (f): NNN, pl, 42
guk-haiek: NN, 29
haiek-gu: NN, 39
hark-gu: NN, 39
hik-gu: NN, 39
hik-gu (f): NN, 39
zuek-gu: NN, 39
zuk-gu: NN, 39
gu-hari: nn, 26
gu-hari: nn, 26
gu-hiri: nn, 26
gu-hiri (f): nn, 26
gu-zuei: nn, 26
gu-zuri: nn, 26
guk-haiei: NNN, 42
guk-haiei: NNN, pl, 42
guk-hari: NNN, 42
guk-hari: NNN, pl, 42
guk-zuri: NNN, 42
guk-zuei: NNN, 42
guk-zuei: NNN, pl, 42
guk-zuri: NNN, pl, 42
gu: N, 3
haiek-gu: NN, 29
hark-gu: NN, 29
hik-gu: NN, 29
hik-gu (f): NN, 29
zuek-gu: NN, 29
zuk-gu: NN, 29
guk-hura: NN, 39
guk-hiri: NNN, 52
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
79
baginein(a)
bagineio
bagineioe
bagineioez
bagineioz
bagineiz
bagineizak
bagineizan(a)
bagineizu
bagineizue
bagineizuez
bagineizuz
bagintxaaz
bagintxakez
bagintxakoz
bagintxanaz
bagintxatzuez
bagintxatzuz
bahadi
bahai
bahaie
bahaigu
bahait
bahaite
bahakie
bahakigu
bahakio
bahakit
bahei
baheidaz
baheigu
baheiguz
baheinte
baheio
baheioe
baheioez
baheioz
baheit
baheiz
bahendi
bahengi
bahengie
bahengigu
bahengit
bahenkie
bahenkigu
bahenkio
bahenkit
guk-hiri: NNN, 52
guk-hari: NNN, 52
guk-haiei: NNN, 52
guk-haiei: NNN, pl, 52
guk-hari: NNN, pl, 52
guk-haiek: NN, 39
guk-hiri: NNN, pl, 52
guk-hiri: NNN, pl, 52
guk-zuri: NNN, 52
guk-zuei: NNN, 52
guk-zuei: NNN, pl, 52
guk-zuri: NNN, pl, 52
gu-hiri: nn, 16
gu-hari: nn, 16
gu-hari: nn, 16
gu-hiri (f): nn, 16
gu-zuei: nn, 16
gu-zuri: nn, 16
hi: N, 12
hark-hi: NN, 38
haiek-hi: NN, 38
guk-hi: NN, 38
nik-hi: NN, 38
hi: N, 12
hi-haiei nn, 25
hi-guri: nn, 25
hi-hari: nn, 25
hi-niri: nn, 25
hik-hura: NN, 39
hik-niri: NNN, pl, 52
hik-guri: NNN, 52
hik-guri: NNN, pl, 52
hi: N, 13
hik-hari: NNN, 52
hik-haiei: NNN, 52
hik-haiei: NNN, pl, 52
hik-hari: NNN, pl, 52
hik-niri: NNN, 52
hik-haiek: NN, 39
hi: N, 13
hark-hi: NN, 39
haiek-hi: NN, 39
guk-hi: NN, 39
nik-hi: NN, 39
hi-hari: nn, 26
hi-guri: nn, 26
hi-hari: nn, 26
hi-niri: nn, 26
baheu
baheusku
baheuskuz
baheust
baheustaz
baheutse
baheutsez
baheutso
baheutsoz
baheuz
bahindu
bahindue
bahindugu
bahindut
bahintxake
bahintxako
bahintxaku
bahintxat
bahintz
bahitu
balebe
balebez
baledi
balei
baleidaz
baleide
baleidez
baleie
baleie
baleiee
baleieez
baleiez
baleiez
baleigu
baleigue
baleiguez
baleiguz
baleik
balein(a)
baleine
baleinez
baleio
baleioe
baleioe
baleioez
baleioez
baleioz
baleit
hik-hura: NN, 29
hik-guri: NNN, 42
hik-guri: NNN, pl, 42
hik-niri: NNN, 42
hik-niri: NNN, pl, 42
hik-haiei: NNN, 42
hik-haiei: NNN, pl, 42
hik-hari: NNN, 42
hik-hari: NNN, pl, 42
hik-haiek: NN, 29
hark-hi: NN, 29
haiek-hi: NN, 29
guk-hi: NN, 29
nik-hi: NN, 29
hi-hari: nn, 16
hi-hari: nn, 16
hi-guri: nn, 16
hi-niri: nn, 16
hi: N, 3
hik-haiek: NN, 29
haiek-hura: NN, 29
haiek-haiek: NN, 29
ha: N, 13
hark-hura: NN, 39
hark-niri: NNN, pl, 52
haiek-niri: NNN, 52
haiek-niri: NNN, pl, 52
haiek-hura: NN, 39
haiek-hiri: NNN, 52
haiek-haiei: NNN, 52
haiek-haiei: NNN, pl, 52
haiek-haiek: NN, 39
haiek-hiri: NNN, 52
hark-guri: NNN, 52
haiek-guri: NNN, 52
haiek-guri: NNN, pl, 52
hark-guri: NNN, pl, 52
hark-hiri: NNN, 52
hark-hiri: NNN, 52
haiek-hiri: NNN, 52
haiek-hiri: NNN, pl, 52
hark-hari: NNN, 52
haiek-hari: NNN, 52
hark-haiei: NNN, 52
haiek-hari: NNN, pl, 52
hark-haiei: NNN, pl, 52
hark-hari: NNN, pl, 52
hark-niri: NNN, 52
baleite
baleitez
baleiz
baleizak
baleizan(a)
baleizu
baleizue
baleizue
baleizuee
baleizueez
baleizuez
baleizuez
baleizuz
balekidaz
balekie
balekiez
balekigu
balekiguz
balekik
balekin(a)
balekio
balekioz
balekit
balekizak
balekizan(a)
balekizu
balekizue
balekizuez
balekizuz
baleu
baleua,
baleuaz
baleue
baleuez
baleuna
baleune
baleunez
baleusku
baleuskue
baleuskuez
baleuskuz
baleust
baleustaz
baleuste
baleustez
baleutse
baleutsez
baleutsie
baleutsie
ha: N, 13
haiek-haiei: NNN, 42
baleutsiez
haiek: N, 13
haiek-hari: NNN, pl, 42
baleutsiez
hark-haiek: NN, 39
haiek-haiei: NNN, pl, 42
baleutso
hark-hiri: NNN, pl, 52
hark-hari: NNN, 42
baleutsoz
hark-hiri: NNN, pl, 52
hark-hari: NNN, pl, 42
baleutsu
hark-zuri: NNN, 52
hark-zuri: NNN, 42
baleutsue
haiek-zuri: NNN, 52
haiek-zuri: NNN, 42
baleutsue
hark-zuei: NNN, 52
hark-zuei: NNN, 42
baleutsuee
haiek-zuei: NNN, 52
haiek-zuei: NNN, 42
baleutsueez
haiek-zuei: NNN, pl, 52
haiek-zuei: NNN, pl, 42
baleutsuez
haiek-zuri: NNN, pl, 52
haiek-zuri: NNN, pl, 42
baleutsuez
hark-zuei: NNN, pl, 52
hark-zuei: NNN, pl, 42
baleutsuz
hark-zuri: NNN, pl, 52
hark-zuri: NNN, pl, 42
baleuz
haiek-niri: nn, 26
hark-haiek: NN, 29
baleuzan(a)
hura-hari: nn, 26
hark-hiri (f): NNN, pl, 42
balira
haiek-hari: nn, 26
haiek: N, 3
balitu
hura-guri: nn, 26
hark-haiek: NN, 29
hura-hiri: nn, 16
balitxa
haiek-guri: nn, 26
hura-hiri: nn, 26
haiek-hiri: nn, 16
balitxaaz
hura-hiri (f): nn, 26
balitxake
hura-hari: nn, 16
balitxakez
hura-hari: nn, 26
haiek-hari: nn, 16
balitxako
haiek-hari: nn, 26
hura-hari: nn, 16
balitxakoz
hura-niri: nn, 26
haiek-hari: nn, 16
haiek-hiri: nn, 26
balitxaku
hura-guri: nn, 16
balitxakuz
haiek-hiri (f): nn, 26
haiek-guri: nn, 16
hura-hiri (f): nn, 16
balitxana
hura-zuri: nn, 26
balitxanaz
hura-zuei: nn, 26
haiek-hiri (f): nn, 16
balitxat
haiek-zuei: nn, 26
hura-niri: nn, 16
balitxataz
haiek-zuri: nn, 26
haiek-niri: nn, 16
balitxatzu
hark-hura: NN, 29
hura-zuri: nn, 16
balitxatzue
hark-hiri: : NNN, 42
hura-zuei: nn, 16
balitxatzuez
hark-hiri: NNN, pl, 42
haiek-zuei: nn, 16
balitxatzuz
haiek-hiri: : NNN, 42
haiek-zuri: nn, 16
balitz
haiek-hiri: NNN, pl, 42
ha: N, 3
balitzaz
hark-hiri (f): : NNN, 42
haiek: N, 3
banadi
haiek-hiri (f): : NNN, 42
ni: N, 12
banai
haiek-hiri (f): NNN, pl, 42
hark-ni: NN, 38
banaie
haiek-ni: NN, 38
hark-guri: NNN, 42
banaik
hik-ni: NN, 38
haiek-guri: NNN, 42
banain(a)
hik-ni (f): NN, 38
haiek-guri: NNN, pl, 42
banaite
ni: N, 12
hark-guri: NNN, pl, 42
banaizu
zuk-ni: NN, 38
hark-niri: NNN, 42
banaizue
zuek-ni: NN, 38
hark-niri: NNN, pl, 42
banakie
ni-haiei nn, 25
haiek-niri: NNN, 42
ni-hiri: nn, 25
banakik
haiek-niri: NNN, pl, 42
ni-hiri (f): nn, 25
banakin(a)
hark-haiei: NNN, 42
banakio
ni-hari: nn, 25
hark-haiei: NNN, pl, 42
banakizu
ni-zuri: nn, 25
haiek-hari: NNN, 42
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
80
banakizue
banei
baneik
banein(a)
baneinte
baneio
baneioe
baneioez
baneioz
baneiz
baneizak
baneizan(a)
baneizu
baneizue
baneizuez
baneizuz
banendi
banengi
banengie
banengik
banengin(a)
banengizu
banengizue
banenkie
banenkik
banenkin(a)
banenkio
banenkizu
banenkizue
baneu
baneua
baneuaz
baneuna
baneutse
baneutsez
baneutso
baneutsoz
baneutsu
baneutsue
baneutsuez
baneutsuz
baneuz
baneuzan(a)
banindu
banindue
baninduk
banindun(a)
baninduzu
ni-zuei: nn, 25
nik-hura: NN, 39
nik-hiri: NNN, 52
nik-hiri: NNN, 52
ni: N, 13
nik-hari: NNN, 52
nik-haiei: NNN, 52
nik-haiei: NNN, pl, 52
nik-hari: NNN, pl, 52
nik-haiek: NN, 39
nik-hiri: NNN, pl, 52
nik-hiri: NNN, pl, 52
nik-zuri: NNN, 52
nik-zuei: NNN, 52
nik-zuei: NNN, pl, 52
nik-zuri: NNN, pl, 52
ni: N, 13
hark-ni : NN, 39
haiek-ni: NN, 39
hik-ni: NN, 39
hik-ni (f): NN, 39
zuk-ni: NN, 39
zuek-ni: NN, 39
ni-hari: nn, 26
ni-hiri: nn, 26
ni-hiri (f): nn, 26
ni-hari: nn, 26
ni-zuri: nn, 26
ni-zuei: nn, 26
nik-hura: NN, 29
nik-hiri: : NNN, 42
nik-hiri: NNN, pl, 42
nik-hiri (f): : NNN, 42
nik-haiei: NNN, 42
nik-haiei: NNN, pl, 42
nik-hari: NNN, 42
nik-hari: NNN, pl, 42
nik-zuri: NNN, 42
nik-zuei: NNN, 42
nik-zuei: NNN, pl, 42
nik-zuri: NNN, pl, 42
nik-haiek: NN, 29
nik-hiri (f): NNN, pl, 42
hark-ni (f): NN, 29
haiek-ni: NN, 29
hik-ni: NN, 29
hik-ni (f): NN, 29
zuk-ni: NN, 29
baninduzue
banintxa
banintxake
banintxako
banintxana
banintxatzu
banintxatzue
banintz
banitu
bazaidaz
bazaiedaz
bazaieguz
bazaiez
bazaiez
bazaieze
bazaiguz
bazaitez
bazaiteze
bazaiz
bazakidaz
bazakidaze
bazakiez
bazakieze
bazakiguz
bazakiguze
bazakioz
bazakioze
bazeintez
bazeinteze
bazendu
bazendue
bazenduez
bazenduz
bazengidaz
bazengiedaz
bazengieez
bazengieguz
bazengiez
bazengiez
bazengiguz
bazengiz
bazenkidaz
bazenkidaze
bazenkiez
bazenkieze
bazenkiguz
bazenkiguze
bazenkioz
zuek-ni: NN, 29
ni-hiri: nn, 16
ni-hari: nn, 16
ni-hari: nn, 16
ni-hiri (f): nn, 16
ni-zuri: nn, 16
ni-zuei: nn, 16
ni: N, 3
nik-haiek: NN, 29
nik-zu: NN, 38
nik-zuek: NN, 38
guk-zuek: NN, 38
haiek-zu: NN, 38
hark-zuek: NN, 38
haiek-zuek: NN, 38
guk-zu: NN, 38
zu: N, 12
zuek: N, 12
hark-zu: NN, 38
zu-niri: nn, 25
zuek-niri: nn, 25
zu-haiei: nn, 25
zuek-haiei: nn, 25
zu-guri: nn, 25
zuek-guri: nn, 25
zu-hari: nn, 25
zuek-hari: nn, 25
zu: N, 13
zuek: N, 13
zuk-hura: NN, 29
zuek-hura: NN, 29
zuek-haiek: NN, 29
zuk-haiek: NN, 29
nik-zu: NN, 39
nik-zuek: NN, 39
haiek-zuek: NN, 39
guk-zuek: NN, 39
haiek-zu: NN, 39
hark-zuek: NN, 39
guk-zu: NN, 39
hark-zu: NN, 39
zu-niri: nn, 26
zuek-niri: nn, 26
zu-hari: nn, 26
zuek-hari: nn, 26
zu-guri: nn, 26
zuek-guri: nn, 26
zu-hari: nn, 26
bazenkioze
bazeunsku
bazeunskue
bazeunskuez
bazeunskuz
bazeunst
bazeunstaz
bazeunste
bazeunstez
bazeuntse
bazeuntsez
bazeuntsie
bazeuntsie
bazeuntsiez
bazeuntsiez
bazeuntso
bazeuntsoz
bazina
bazindudaz
bazinduedaz
bazindueez
bazindueguz
bazinduez
bazinduez
bazinduguz
bazinduz
bazinei
bazineidaz
bazineide
bazineidez
bazineie
bazineiee
bazineieez
bazineiez
bazineigu
bazineigue
bazineiguez
bazineiguz
bazineio
bazineioe
bazineioe
bazineioez
bazineioez
bazineioz
bazineit
bazineiz
bazinie
bazintxakez
bazintxakeze
zuek-hari: nn, 26
zuek-hari: nn, 16
bazintxakoz
zuk-guri: NNN, 42
zu-hari: nn, 16
bazintxakoze
zuek-gurii: NNN, 42
zuek-hari: nn, 16
bazintxakuz
zuek-guri: NNN, pl, 42
zu-guri: nn, 16
bazintxakuze
zuk-guri: NNN, pl, 42
zuek-guri: nn, 16
bazintxataz
zuk-niri: NNN, 42
zu-niri: nn, 16
bazintxataze
zuk-niri: NNN, pl, 42
zuek-niri: nn, 16
bedi
zuek-niri: NNN, 42
ha: N, 11
bei
zuek-niri: NNN, pl, 42
hark-hura: NN, 37
beidaz
zuk-haiei: NNN, 42
hark-niri: NNN, pl, 50
beide
zuk-haiei: NNN, pl, 42
haiek-niri: NNN, 50
beidez
zuek-hari: NNN, 42
haiek-niri: NNN, pl, 50
beie
zuek-haiei: NNN, 42
haiek-hura: NN, 37
beie
zuek-hari: NNN, pl, 42
hark-haiei: NNN, 50
beie
zuek-haiei: NNN, pl, 42
haiek-hiri: NNN, 50
beiee
zuk-hari: NNN, 42
haiek-haiei: NNN, 50
beieez
zuk-hari: NNN, pl, 42
haiek-haiei: NNN, pl, 50
beiez
zu: N, 3
haiek-haiek: NN, 37
beiez
nik-zu: NN, 29
hark-haiei: NNN, pl, 50
beiez
nik-zuek: NN, 29
haiek-hiri: NNN, pl, 50
beigu,
haiek-zuek: NN, 29
hark-guri: NNN, 50
beigue
guk-zuek: NN, 29
haiek-guri: NNN, 50
beiguez
haiek-zu: NN, 29
haiek-guri: NNN, pl, 50
beiguz
hark-zuek: NN, 29
hark-guri: NNN, pl, 50
beik
guk-zu: NN, 29
hark-hiri: NNN, 50
bein(a)
hark-zu: NN, 29
hark-hiri (f): NNN, 50
beine
zuk-hura: NN, 39
haiek-hiri (f): NNN, 50
beinez
zuk-niri: NNN, pl, 52
haiek-hiri (f): NNN, pl, 50
beio
zuek-niri: NNN, 52
hark-hari: NNN, 50
beioe
zuek-niri: NNN, pl, 52
haiek-hari: NNN, 50
beioez
zuek-hura: NN, 39
haiek-hari: NNN, pl, 50
beioz
zuek-haiei: NNN, 52
hark-hari: NNN, pl, 50
beit
zuek-haiei: NNN, pl, 52
hark-niri: NNN, 50
beitez
zuek-haiek: NN, 39
haiek: N, 11
beiz
zuk-guri: NNN, 52
hark-haiek: NN, 37
beizak
zuek-guri: NNN, 52
hark-hiri: NNN, pl, 50
beizan(a)
zuek-guri: NNN, pl, 52
hark-hiri (f): NNN, pl, 50
beizu
zuk-guri: NNN, pl, 52
hark-zuri: NNN, 50
beizue
zuk-hari: NNN, 52
haiek-zuri: NNN, 50
beizue
zuek-hari: NNN, 52
hark-zuei: NNN, 50
beizuee
zuk-haiei: NNN, 52
haiek-zuei: NNN, 50
beizueez
zuek-hari: NNN, pl, 52
haiek-zuei: NNN, pl, 50
beizuez
zuk-haiei: NNN, pl, 52
haiek-zuri: NNN, pl, 50
beizuez
zuk-hari: NNN, pl, 52
hark-zuei: NNN, pl, 50
beizuz
zuk-niri: NNN, 52
hark-zuri: NNN, pl, 50
bekidaz
zuk-haiek: NN, 39
haiek-niri: nn, 24
bekie
zuek: N, 3
hura-hari: nn, 24
bekigu
zu-hari: nn, 16
hura-guri: nn, 24
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
81
bekiguz
bekik
bekin(a)
bekio
bekioez
bekioz
bekit
bekiza
bekizan(a)
bekizu
bekizue
bekizuez
bekizuz
da
dabe
dabez
dadizan
daian
daian
daiazan
daidan
daidazan
daien
daiezan
daigun
daiguzan
daike
daikedaz
daikegu
daikeguz
daikek
daiken(a)
daiket
daikez
daikezak
daikezan(a)
daikezu
daikezue
daikezuez
daikezuz
daikie
daikiez
dainan
daiteke
daitekez
daiten
daitezan
daizan
haiek-guri: nn, 24
hura-hiri: nn, 24
hura-hiri (f): nn, 24
hura-hari: nn, 24
haiek-hari: nn, 24
haiek-hari: nn, 24
hura-niri: nn, 24
haiek-hiri: nn, 24
haiek-hiri (f): nn, 24
hura-zuri: nn, 24
hura-zuei: nn, 24
haiek-zuei: nn, 24
haiek-zuri: nn, 24
ha: N, 1
haiek-hura: NN, 27
haiek-haiek: NN, 27
haiek: N, 9
hik-hura: NN, 35
hark-hura: NN, 35
hik-haiek: NN, 35
nik-hura: NN, 35
nik-haiek: NN, 35
haiek-hura: NN, 35
haiek-haiek: NN, 35
guk-hura: NN, 35
guk-haiek: NN, 35
hark-hura: NN, 32
nik-haiek: NN, 32
guk-hura: NN, 32
guk-haiek: NN, 32
hik-hura: NN, 32
hik-hura (f): NN, 32
nik-hura: NN, 27
hark-haiek: NN, 32
hik-haiek: NN, 32
hik-haiek (f): NN, 32
zuk-hura: NN, 32
zuek-hura: NN, 32
zuek-haiek: NN, 32
zuk-haiek: NN, 32
haiek-hura: NN, 32
haiek-haiek: NN, 32
hik-hura (f): NN, 35
ha: N, 6
haiek: N, 6
ha: N, 9
haiek: N, 9
hark-haiek: NN, 35
daizanan
daizuen
daizuezan
daizun
daizuzan
dakian
dakiazan
dakidan
dakidazan
dakien
dakiezan
dakigun
dakiguzan
dakikedaz
dakikegu
dakikeguz
dakikek
dakiken(a)
dakikeo
dakikeoz
dakiket
dakikezak
dakikezan(a)
dakikezu
dakikezue
dakikezuez
dakikezuz
dakikie
dakikiez
dakinan
dakion
dakiozan
dakizanan
dakizuen
dakizuezan
dakizun
dakizuzan
dau
dauz
dedin
deiadan
deiadazan
deian
deiazan
deidaan
deidaazan
deidan
deidanan
hik-haiek (f): NN, 35
zuek-hura: NN, 35
zuek-haiek: NN, 35
zuk-hura: NN, 35
zuk-haiek: NN, 35
hura-hiri: nn, 22
haiek-hiri: nn, 22
hura-niri: nn, 22
haiek-niri: nn, 22
hura-haiei: nn, 22
haiek-haiei: nn, 22
hura-guri: nn, 22
haiek-guri: nn, 22
haiek-niri: nn, 19
hura-guri: nn, 19
haiek-guri: nn, 19
hura-hiri: nn, 19
hura-hiri (f): nn, 19
hura-hari: nn, 19
haiek-hari: nn, 19
hura-niri: nn, 19
haiek-hiri: nn, 19
haiek-hiri (f): nn, 19
hura-zuri: nn, 19
hura-zuei: nn, 19
haiek-zuei: nn, 19
haiek-zuri: nn, 19
hura-haiei: nn, 19
haiek-haiei: nn, 19
hura-hiri (f): nn, 22
hura-hari: nn, 22
haiek-hari: nn, 22
haiek-hiri (f): nn, 22
hura-zuei: nn, 22
haiek-zuei: nn, 22
hura-zuri: nn, 22
haiek-zuri: nn, 22
hark-hura: NN, 27
hark-haiek: NN, 27
ha: N, 9
nik-hiri: NNN, 45
nik-hiri: NNN, pl, 45
hark-hiri: NNN, 45
hark-hiri: NNN, pl, 45
hik-niri: NNN, 45
hik-niri: NNN, pl, 45
hark-niri: NNN, 45
hik-niri (f): NNN, 45
deidanazan
deidazan
deidazuen
deidazuezan
deidazun
deidazuzan
deiden
deidezan
deiean
deieazan
deiedan
deiedazan
deieen
deieezan
deiegun
deieguzan
deien
deien
deienan
deienazan
deiezan
deiezan
deiezuen
deiezuezan
deiezun
deiezuzan
deiguan
deiguan
deiguazan
deiguazan
deiguen
deiguezan
deigun
deigunan
deigunan
deigunazan
deigunazan
deiguzan
deiguzuen
deiguzuezan
deiguzun
deiguzuzan
deikeadaz
deikeagu
deikeaguz
deikeat
deikedak
deikedan(a)
deikedaz
hik-niri (f): NNN, pl, 45
hark-niri: NNN, pl, 45
deikedazak
hark-niri: NNN, pl, 45
hik-niri: NNN, pl, 45
deikedazan(a) hik-niri (f): NNN, pl, 45
zuek-niri: NNN, 45
deikedazu
zuek-niri: NNN, pl, 45
zuk-niri: NNN, 45
deikedazue
zuk-niri: NNN, 45
zuek-niri: NNN, 45
deikedazuez
zuk-niri: NNN, pl, 45
zuek-niri: NNN, pl, 45
deikedazuz
haiek-niri: NNN, 45
zuk-niri: NNN, pl, 45
deikede
haiek-niri: NNN, pl, 45
haiek-niri: NNN, 45
deikedez
hik-haiei: NNN, 45
haiek-niri: NNN, pl, 45
deikee
hik-haiei: NNN, pl, 45
haiek-hiri: NNN, 45
deikeez
nik-haiei: NNN, 45
haiek-hiri: NNN, pl, 45
deikegu
nik-haiei: NNN, pl, 45
hark-guri: NNN, 45
deikegue
haiek-haiei: NNN, 45
haiek-guri: NNN, 45
deikeguez
haiek-haiei: NNN, pl, 45
haiek-guri: NNN, pl, 45
deikeguk
guk-haiei: NNN, 45
hik-guri: NNN, 45
deikegun(a)
guk-haiei: NNN, pl, 45
hik-guri (f): NNN, 45
deikeguz
hark-haiei: NNN, 45
hark-guri: NNN, pl, 45
deikeguzak
haiek-hiri: NNN, 45
hik-guri: NNN, pl, 45
deikeguzan(a) hik-guri (f): NNN, pl, 45
hik-haiei (f): NNN, 45
deikeguzu
hik-haiei (f): NNN, pl, 45
zuk-guri: NNN, 45
deikeguzue
hark-haiei: NNN, pl, 45
zuek-guri: NNN, 45
deikeguzuez
haiek-hiri: NNN, pl, 45
zuek-guri: NNN, pl, 45
deikeguzuz
zuek-haiei: NNN, 45
zuk-guri: NNN, pl, 45
deikek
zuek-haiei: NNN, pl, 45
hark-hiri: NNN, 45
deiken(a)
zuk-haiei: NNN, 45
hark-hiri (f): NNN, 45
deikenadaz
zuk-haiei: NNN, pl, 45
nik-hiri (f): NNN, pl, 45
deikenagu
guk-hiri: NNN, 45
guk-hiri (f): NNN, 45
deikenaguz
hik-guri: NNN, 45
guk-hiri (f): NNN, pl, 45
deikenat
guk-hiri: NNN, pl, 45
nik-hiri (f): NNN, 45
deikene
hik-guri: NNN, pl, 45
haiek-hiri (f): NNN, 45
deikenez
haiek-guri: NNN, 45
haiek-hiri (f): NNN, pl, 45
deikeo
haiek-guri: NNN, pl, 45
hark-hari: NNN, 45
deikeodaz
hark-guri: NNN, 45
nik-hari: NNN, pl, 45
deikeoe
guk-hiri (f): NNN, 45
haiek-hari: NNN, 45
deikeoez
hik-guri (f): NNN, 45
haiek-hari: NNN, pl, 45
deikeogu
guk-hiri (f): NNN, pl, 45
guk-hari: NNN, 45
deikeoguz
hik-guri (f): NNN, pl, 45
guk-hari: NNN, pl, 45
deikeok
hark-guri: NNN, pl, 45
hik-hari: NNN, 45
deikeon(a)
zuek-guri: NNN, 45
hik-hari (f): NNN, 45
deikeot
zuek-guri: NNN, pl, 45
nik-hari: NNN, 45
zuk-guri: NNN, 45
deikeoz
hark-hari: NNN, pl, 45
deikeozak
zuk-guri: NNN, pl, 45
hik-hari: NNN, pl, 45
deikeozan(a)
nik-hiri: NNN, pl, 45
hik-hari (f): NNN, pl, 45
deikeozu
guk-hiri: NNN, 45
zuk-hari: NNN, 45
deikeozue
guk-hiri: NNN, pl, 45
zuek-hari: NNN, 45
deikeozuez
nik-hiri: NNN, 45
zuek-hari: NNN, pl, 45
deikeozuz
hik-niri: NNN, 45
zuk-hari: NNN, pl, 45
deiket
hik-niri (f): NNN, 45
hark-niri: NNN, 45
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
82
deikezak
deikezan
deikezu
deikezudaz
deikezue
deikezue
deikezuedaz
deikezuee
deikezueez
deikezuegu
deikezueguz
deikezuet
deikezuez
deikezuez
deikezugu
deikezuguz
deikezut
deikezuz
deikie
deikiedaz
deikiee
deikieez
deikiegu
deikieguz
deikiek
deikien(a)
deikiet
deikiez
deikiezak
deikiezan(a)
deikiezu
deikiezue
deikiezuez
deikiezuz
deinadan
deinadazan
deinan
deinazan
deinen
deinezan
deioan
deioazan
deiodan
deiodazan
deioen
deioezan
deiogun
deioguzan
hark-hiri: NNN, pl, 45
hark-hiri (f): NNN, pl, 45
hark-zuri: NNN, 45
nik-zuri: NNN, pl, 45
haiek-zuri: NNN, 45
hark-zuei: NNN, 45
nik-zuei: NNN, pl, 45
haiek-zuei: NNN, 45
haiek-zuei: NNN, pl, 45
guk-zuei: NNN, 45
guk-zuei: NNN, pl, 45
nik-zuei: NNN, 45
haiek-zuri: NNN, pl, 45
hark-zuei: NNN, pl, 45
guk-zuri: NNN, 45
guk-zuri: NNN, pl, 45
nik-zuri: NNN, 45
hark-zuri: NNN, pl, 45
hark-haiei: NNN, 45
nik-haiei: NNN, pl, 45
haiek-haiei: NNN, 45
haiek-haiei: NNN, pl, 45
guk-haiei: NNN, 45
guk-haiei: NNN, pl, 45
hik-haiei: NNN, 45
hik-haiei (f): NNN, 45
nik-haiei: NNN, 45
hark-haiei: NNN, pl, 45
hik-haiei: NNN, pl, 45
hik-haiei (f): NNN, pl, 45
zuk-haiei: NNN, 45
zuek-haiei: NNN, 45
zuek-haiei: NNN, pl, 45
zuk-haiei: NNN, pl, 45
nik-hiri (f): NNN, 45
nik-hiri (f): NNN, pl, 45
hark-hiri (f): NNN, 45
hark-hiri (f): NNN, pl, 45
haiek-hiri (f): NNN, 45
haiek-hiri (f): NNN, pl, 45
hik-hari: NNN, 45
hik-hari: NNN, pl, 45
nik-hari: NNN, 45
nik-hari: NNN, pl, 45
haiek-hari: NNN, 45
haiek-hari: NNN, pl, 45
guk-hari: NNN, 45
guk-hari: NNN, pl, 45
deion
deionan
deionazan
deiozan
deiozuen
deiozuezan
deiozun
deiozuzan
deizudan
deizudazan
deizuedan
deizuedazan
deizueen
deizueezan
deizuegun
deizueguzan
deizuen
deizuen
deizuezan
deizuezan
deizugun
deizuguzan
deizun
deizuzan
deua
deuadaz
deuagu
deuaguz
deuat
deuaz
deue
deuez
deuna
deunadaz
deunagu
deunaguz
deunat
deunaz
deune
deunez
deusku
deuskue
deuskuez
deuskuk
deuskun(a)
deuskuz
deuskuzak
deuskuzan(a)
hark-hari: NNN, 45
hik-hari (f): NNN, 45
hik-hari (f): NNN, pl, 45
hark-hari: NNN, pl, 45
zuek-hari: NNN, 45
zuek-hari: NNN, pl, 45
zuk-hari: NNN, 45
zuk-hari: NNN, pl, 45
nik-zuri: NNN, 45
nik-zuri: NNN, pl, 45
nik-zuei: NNN, 45
nik-zuei: NNN, pl, 45
haiek-zuei: NNN, 45
haiek-zuei: NNN, pl, 45
guk-zuei: NNN, 45
guk-zuei: NNN, pl, 45
haiek-zuri: NNN, 45
hark-zuei: NNN, 45
haiek-zuri: NNN, pl, 45
hark-zuei: NNN, pl, 45
guk-zuri: NNN, 45
guk-zuri: NNN, pl, 45
hark-zuri: NNN, 45
hark-zuri: NNN, pl, 45
hark hiri: NNN, 40
nik-hiri: NNN, pl, 40
guk-hiri: NNN, 40
guk-hiri: NNN, pl, 40
nik-hiri: NNN, 40
hark hiri: NNN, pl, 40
haiek-hiri: NNN, 40
haiek-hiri: NNN, pl, 40
hark hiri: NNN, 40
nik-hiri: NNN, pl, 40
guk-hiri: NNN, 40
guk-hiri: NNN, pl, 40
nik-hiri: NNN, 40
hark hiri: NNN, pl, 40
haiek-hiri: NNN, 40
haiek-hiri: NNN, pl, 40
hark-guri: NNN, 40
haiek-guri: NNN, 40
haiek-guri: NNN, pl, 40
hik-guri: NNN, 40
hik-guri (f): NNN, 40
hark-guri: NNN, pl, 40
hik-guri: NNN, pl, 40
hik-guri (f): NNN, pl, 40
deuskuzu
deuskuzue
deuskuzuez
deuskuzuz
deust
deustak
deustan(a)
deustaz
deustazak
deustazan(a)
deustazu
deustazuz
deuste
deustez
deutsadaz
deutsagu
deutsaguz
deutsak
deutsan(a)
deutsat
deutsazak
deutsazan(a)
deutsazu
deutsazue
deutsazuez
deutsazuz
deutse
deutsedaz
deutsegu
deutseguz
deutsek
deutsen(a)
deutset
deutsez
deutsezak
deutsezan(a
deutsezu
deutsezue
deutsezuez
deutsezuz
deutsie
deutsiee
deutsieez
deutsiez
deutso
deutsoz
deutsu
deutsudaz
deutsue
zuk-guri: NNN, 40
haiek-zuri: NNN, 40
deutsue
zuek-guri: NNN, 40
hark-zuei: NNN, 40
deutsuedaz
zuek-guri: NNN, pl, 40
nik-zuei: NNN, pl, 40
deutsuee
zuk-guri: NNN, pl, 40
haiek-zuei: NNN, 40
deutsueez
hark-niri: NNN, 40
haiek-zuei: NNN, pl, 40
deutsuegu
hik-niri: NNN, 40
guk-zuei: NNN, 40
deutsueguz
hik-niri (f): NNN, 40
guk-zuei: NNN, pl, 40
deutsuet
hark-niri: NNN, pl, 40
nik-zuei: NNN, 40
deutsuez
hik-niri: NNN, pl, 40
haiek-zuri: NNN, pl, 40
deutsuez
hik-niri (f): NNN, pl, 40
hark-zuei: NNN, pl, 40
deutsugu
zuk-niri: NNN, 40
guk-zuri: NNN, 40
deutsuguz
zuk-niri: NNN, pl, 40
guk-zuri: NNN, pl, 40
deutsut
haiek-niri: NNN, 40
nik-zuri: NNN, 40
deutsuz
haiek-niri: NNN, pl, 40
hark-zuri: NNN, pl, 40
deustazue
nik-hari: NNN, pl, 40
zuek-niri: NNN, 40
deustazuez
guk-hari: NNN, 40
zuek-niri: NNN, pl, 40
dira
guk-hari: NNN, pl, 40
haiek: N, 1
ditu
hik-hari: NNN, 40
hark-haiek: NN, 27
ditue
hik-hari (f): NNN, 40
haiek-haiek: NN, 27
ditugu
nik-hari: NNN, 40
guk-haiek: NN, 27
hik-haiek: NN, 27
dituk
hik-hari: NNN, pl, 40
ditun
hik-hari (f): NNN, pl, 40
hik-haiek (f): NN, 27
ditut
zuk-hari: NNN, 40
nik-haiek: NN, 27
dituzu
zuek-hari: NNN, 40
zuk-haiek: NN, 27
dituzue
zuek-hari: NNN, pl, 40
zuek-haiek: NN, 27
dodaz
zuk-hari: NNN, pl, 40
nik-haiek: NN, 27
dogu
hark-haiei: NNN, 40
guk-hura: NN, 27
doguz
nik-haei: NNN, pl, 40
guk-haiek: NN, 27
dok
hik-hura: NN, 27
guk-haiei: NNN, 40
don(a)
hik-hura (f): NN, 27
guk- haei: NNN, pl, 40
dot
nik-hura: NN, 27
hik-haiei: NNN, 40
hik-haiek: NN, 27
dozak
hik-haiei (f): NNN, 40
dozana
hik-haiek (f): NN, 27
nik-haiei: NNN, 40
dozu
zuk-hura: NN, 27
hark- haei: NNN, pl, 40
dozue
zuek-hura: NN, 27
hik- haei: NNN, pl, 40
dozuez
zuek-haiek: NN, 27
hik- haei (f): NNN, pl, 40
dozuz
zuk-haiek: NN, 27
zuk-haiei: NNN, 40
eban
hark-hura: NN, 28
zuek-haiei: NNN, 40
ebazan
hark-haiek: NN, 28
zuek- haei: NNN, pl, 40
eben
haiek-hura: NN, 28
zuk- haei: NNN, pl, 40
ebezan
haiek-haiek: NN, 28
haiek-hari: NNN, 40
eian
hark-hura: NN, 36
haiek-haiei: NNN, 40
hark-hiri: NNN, 49
eian
haiek- haei: NNN, pl, 40
hark-hiri: NNN, pl, 49
eiazan
haiek-hari: NNN, pl, 40
eidak
hik-niri: NNN, 50
hark-hari: NNN, 40
eidan
hark-niri: NNN, 49
hark-hari: NNN, pl, 40
eidan(a)
hik-niri (f): NNN, 50
hark-zuri: NNN, 40
eidazak
hik-niri: NNN, pl, 50
nik-zuri: NNN, pl, 40
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
83
eidazan
eidazan(a)
eidazu
eidazue
eidazuez
eidazuz
eiden
eidezan
eieen
eieezan
eiek
eien
eien
eien
eien(a)
eiezak
eiezan
eiezan
eiezan
eiezan(a)
eiezu
eiezue
eiezuez
eiezuz
eiguen
eiguezan
eiguk
eigun
eigun(a)
eiguzak
eiguzan
eiguzan(a)
eiguzu
eiguzue
eiguzuez
eiguzuz
eik
(z)eikean
(z)eikezan
(z)eikian
(z)eikiazan
(z)eikidan
(z)eikidazan
(z)eikiden
(z)eikidezan
(z)eikieen
(z)eikieezan
(z)eikien
hark-niri: NNN, pl, 49
hik-niri (f): NNN, pl, 50
zuk-niri: NNN, 50
zuek-niri: NNN, 50
zuek-niri: NNN, pl, 50
zuk-niri: NNN, pl, 50
haiek-niri: NNN, 49
haiek-niri: NNN, pl, 49
haiek-haiei: NNN, 49
haiek-haiei: NNN, pl, 49
hik-haiei: NNN, 50
haiek-hura: NN, 36
hark-haiei: NNN, 49
haiek-hiri: NNN, 49
hik-haiei (f): NNN, 50
hik-haiei: NNN, pl, 50
haiek-haiek: NN, 36
hark-haiei: NNN, pl, 49
haiek-hiri: NNN, pl, 49
hik-haiei (f): NNN, pl, 50
zuk-haiei: NNN, 50
zuek-haiei: NNN, 50
zuek-haiei: NNN, pl, 50
zuk-haiei: NNN, pl, 50
haiek-guri: NNN, 49
haiek-guri: NNN, pl, 49
hik-guri: NNN, 50
hark-guri: NNN, 49
hik-guri (f): NNN, 50
hik-guri: NNN, pl, 50
hark-guri: NNN, pl, 49
hik-guri (f): NNN, pl, 50
zuk-guri: NNN, 50
zuek-guri: NNN, 50
zuek-guri: NNN, pl, 50
zuk-guri: NNN, pl, 50
hik-hura: NN, 37
hark-hura: NN, 34
hark-haiek: NN, 34
hark-hiri: NNN, 47
hark-hiri: NNN, pl, 47
hark-niri: NNN, 47
hark-niri: NNN, pl, 47
haiek-niri: NNN, 47
haiek-niri: NNN, pl, 47
haiek-haiei: NNN, 47
haiek-haiei: NNN, pl, 47
haiek-hura: NN, 34
(z)eikien
(z)eikien
(z)eikiezan
(z)eikiezan
(z)eikiezan
(z)eikiguen
(z)eikiguezan
(z)eikigun
(z)eikiguzan
(z)eikinan
(z)eikinazan
(z)eikinen
(z)eikinezan
(z)eikioen
(z)eikioezan
(z)eikion
(z)eikiozan
(z)eikizueen
(z)eikizueezan
(z)eikizuen
(z)eikizuen
(z)eikizuezan
(z)eikizuezan
(z)eikizun
(z)eikizuzan
ein(a)
einan
einen
eioen
eioezan
eiok
eion
eion(a)
eiozak
eiozan
eiozan(a)
eiozu
eiozue
eiozuez
eiozuz
(z)eitekean
(z)eitekezan
eiten
eitezan
eizak
eizan
eizan(a)
eizanan
hark-haiei: NNN, 47
haiek-hiri: NNN, 47
haiek-haiek: NN, 34
hark-haiei: NNN, pl, 47
haiek-hiri: NNN, pl, 47
haiek-guri: NNN, 47
haiek-guri: NNN, pl, 47
hark-guri: NNN, 47
hark-guri: NNN, pl, 47
hark-hiri (f): NNN, 47
hark-hiri (f): NNN, pl, 47
haiek-hiri (f): NNN, 47
haiek-hiri (f): NNN, pl, 47
haiek-hari: NNN, 47
haiek-hari: NNN, pl, 47
hark-hari: NNN, 47
hark-hari: NNN, pl, 47
haiek-zuei: NNN, 47
haiek-zuei: NNN, pl, 47
haiek-zuri: NNN, 47
hark-zuei: NNN, 47
haiek-zuri: NNN, pl, 47
hark-zuei: NNN, pl, 47
hark-zuri: NNN, 47
hark-zuri: NNN, pl, 47
hik-hura (f): NN, 37
hark-hiri(f): NNN, 49
haiek-hiri (f): NNN, 49
haiek-hari: NNN, 49
haiek-hari: NNN, pl, 49
hik-hari: NNN, 50
hark-hari: NNN, 49
hik-hari (f): NNN, 50
hik-hari: NNN, pl, 50
hark-hari: NNN, pl, 49
hik-hari (f): NNN, pl, 50
zuk-hari: NNN, 50
zuek-hari: NNN, 50
zuek-hari: NNN, pl, 50
zuk-hari: NNN, pl, 50
ha: N, 8
haiek: N, 8
ha: N, 10
haiek: N, 10
hik-haiek: NN, 37
hark-haiek: NN, 36
hik-haiek (f): NN, 37
hark-hiri (f): NNN, pl, 49
eizenan
eizu
eizue
eizueen
eizueezan
eizuen
eizuen
eizuez
eizuezan
eizuezan
eizun
eizuz
eizuzan
ekian
ekidan
ekidazan
ekien
ekiezan
ekigun
ekiguzan
ekikean
ekikedazan
ekikegun
ekikeguzan
ekikenan
ekikeon
ekikeozan
ekikezan
ekikezanan
ekikezuen
ekikezuezan
ekikezun
ekikezuzan
ekikien
ekikiezan
ekinan
ekion
ekiozan
ekizuen
ekizuezan
ekizun
ekizuzan
euan
euazan
euen
euezan
eukean
eukezan
haiek-hiri (f): NNN, pl, 49
eukien
haiek-hura: NN, 31
eukiezan
zuk-hura: NN, 37
haiek-haiek: NN, 31
eunan
zuek-hura: NN, 37
hark hiri (f): NNN, 41
eunazan
haiek-zuei: NNN, 49
hark hiri (f): NNN, pl, 41
eunen
haiek-zuei: NNN, pl, 49
haiek-hiri (f): NNN, 41
eunezan
haiek-zuri: NNN, 49
haiek-hiri (f): NNN, pl, 41
eunstezan
hark-zuei: NNN, 49
zuek-niri: NNN, pl, 41
euntsazan
zuek-haiek: NN, 37
guk-hari: NNN, pl, 41
euskian
haiek-zuri: NNN, pl, 49
hark-hiri: NNN, 44
euskiazan
hark-zuei: NNN, pl, 49
hark-hiri: NNN, pl, 44
euskidan
hark-zuri: NNN, 49
hark-niri: NNN, 44
euskidazan
zuk-haiek: NN, 37
hark-niri: NNN, pl, 44
euskiden
hark-zuri: NNN, pl, 49
haiek-niri: NNN, 44
hura-hiri: nn, 23
euskidezan
haiek-niri: NNN, pl, 44
euskieen
hura-niri: nn, 23
haiek-haiei: NNN, 44
euskieezan
haiek-niri: nn, 23
haiek-haiei: NNN, pl, 44
euskien
hura-hari: nn, 23
hark-haiei: NNN, 44
euskien
haiek-hari: nn, 23
haiek-hiri: NNN, 44
euskiezan
hura-guri: nn, 23
haiek-hiri: NNN, pl, 44
euskiezanan
haiek-guri: nn, 23
haiek-hiri (f): NNN, pl, 44
hura-hiri: nn, 21
euskiguen
haiek-guri: NNN, 44
euskiguezan
haiek-niri: nn, 21
haiek-guri: NNN, pl, 44
euskigun
hura-guri: nn, 21
hark-guri: NNN, 44
euskiguzan
haiek-guri: nn, 21
hark-guri: NNN, pl, 44
hura-hiri (f): nn, 21
euskinan
hark-hiri (f): NNN, 44
euskinen
hura-hari: nn, 21
haiek-hiri (f): NNN, 44
euskioen
haiek-hari: nn, 21
haiek-hari: NNN, 44
haiek-hiri: nn, 21
euskioezan
haiek-hari: NNN, pl, 44
euskion
haiek-hiri (f): nn, 21
hark-hari: NNN, 44
euskiozan
hura-zuei: nn, 21
hark-hari: NNN, pl, 44
euskizanan
haiek-zuei: nn, 21
hark-hiri (f): NNN, pl, 44
euskizueen
hura-zuri: nn, 21
haiek-zuei: NNN, 44
euskizueezan
haiek-zuri: nn, 21
haiek-zuei: NNN, pl, 44
euskizuen
hura-hari: nn, 21
haiek-zuri: NNN, 44
euskizuen
haiek-hari: nn, 21
hark-zuei: NNN, 44
hura-hiri (f): nn, 23
euskizuezan
haiek-zuri: NNN, pl, 44
euskizuezan
hura-hari: nn, 23
hark-zuei: NNN, pl, 44
euskizun
haiek-hari: nn, 23
hark-zuri: NNN, 44
euskizuzan
hura-zuei: nn, 23
hark-zuri: NNN, pl, 44
euskuen
haiek-zuei: nn, 23
haiek-guri: NNN, 41
euskuezan
hura-zuri: nn, 23
haiek-guri: NNN, pl, 41
euskun
haiek-zuri: nn, 23
hark-guri: NNN, 41
euskuzan
hark hiri: NNN, 41
hark-guri: NNN, pl, 41
euskiezan
hark hiri: NNN, pl, 41
hark-haiei: NNN, pl, 44
eustan
haiek-hiri: NNN, 41
hark-niri: NNN, 41
eustazan
haiek-hiri: NNN, pl, 41
hark-niri: NNN, pl, 41
eusten
hark-hura: NN, 31
haiek-niri: NNN, 41
eustezan
hark-haiek: NN, 31
haiek-niri: NNN, pl, 41
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
84
eutsan
eutsazan
eutsen
eutsezan
eutsien
eutsien
eutsiezan
eutsiezan
eutsueen
eutsueezan
eutsuen
eutsuen
eutsuezan
eutsuezan
eutsun
eutsuzan
gadizan
gaiazan
gaiezan
gaikez
gaikezak
gaikezan(a)
gaikezuez
gaikezuz
gaikiez
gaitekez
gaitezan
gaitu
gaitue
gaituk
gaitun
gaituzu
gaituzue
gaizak
gaizan
gaizan(a)
gaizanan
gaizuez
gaizuezan
gaizuz
gaizuzan
gakiazan
gakiezan
gakikeoz
gakikezak
gakikezan(a)
gakikezuez
gakikezuz
hark-hari: NNN, 41
hark-hari: NNN, pl, 41
hark- haiei: NNN, 41
hark-haiei: NNN, pl, 41
haiek-hari: NNN, 41
haiek- haiei: NNN, 41
haiek-hari: NNN, pl, 41
haiek-haiei: NNN, pl, 41
haiek-zuei: NNN, 41
haiek-zuei: NNN, pl, 41
haiek-zuri: NNN, 41
hark-zuei: NNN, 41
haiek-zuri: NNN, pl, 41
hark-zuei: NNN, pl, 41
hark-zuri: NNN, 41
hark-zuri: NNN, pl, 41
gu: N, 9
hik-gu: NN, 35
haiek-gu: NN, 35
hark-gu: NN, 32
hik-gu: NN, 32
hik-gu (f): NN, 32
zuek-gu: NN, 32
zuk-gu: NN, 32
haiek-gu: NN, 32
gu: N, 6
gu: N, 9
hark-gu: NN, 27
haiek-gu: NN, 27
hik-gu: NN, 27
hik-gu (f): NN, 27
zuk-gu: NN, 27
zuek-gu: NN, 27
hik-gu: NN, 37
hark-gu: NN, 35
hik-gu (f): NN, 37
hik-gu (f): NN, 35
zuek-gu: NN, 37
zuek-gu: NN, 35
zuk-gu: NN, 37
zuk-gu: NN, 35
gu-hiri: nn, 22
gu-haiei: nn, 22
gu-hari: nn, 19
gu-hiri: nn, 19
gu-hiri (f): nn, 19
gu-zuei: nn, 19
gu-zuri: nn, 19
gakikiez
gakiozan
gakizanan
gakizuezan
gakizuzan
gara
gatxakez
gatxakoz
gatxatzuez
gatxatzuz
gatxazak
gatxazan(a)
geinke
geinkean
geinkeazan
geinkez
geinkez
geinkezak
geinkezan
geinkezan
geinkezan(a)
geinkezanan
geinkezuez
geinkezuezan
geinkezuz
geinkezuzan
geinkian
geinkiazan
geinkien
geinkiez
geinkiezan
geinkiezan
geinkik
geinkin(a)
geinkinan
geinkio
geinkioe
geinkioez
geinkion
geinkioz
geinkiozan
geinkizak
geinkizan(a)
geinkizanan
geinkizu
geinkizue
geinkizuen
geinkizuez
gu-haiei: nn, 19
gu-hari: nn, 22
gu-hiri (f): nn, 22
gu-zuei: nn, 22
gu-zuri: nn, 22
gu: N, 1
gu-haiei: nn, 14
gu-hari: nn, 14
gu-zuei: nn, 14
gu-zuri: nn, 14
gu-hiri: nn, 14
gu-hiri (f): nn, 14
guk-hura: NN, 33
guk-hura: NN, 34
hik-gu: NN, 34
guk-haiek: NN, 33
hark-gu: NN, 33
hik-gu: NN, 33
guk-haiek: NN, 34
hark-gu: NN, 34
hik-gu (f): NN, 33
hik-gu (f): NN, 34
zuek-gu: NN, 33
zuek-gu: NN, 34
zuk-gu: NN, 33
zuk-gu: NN, 34
guk-hiri: NNN, 47
guk-hiri: NNN, pl, 47
guk-haiei: NNN, 47
haiek-gu: NN, 33
haiek-gu: NN, 34
guk-haiei: NNN, pl, 47
guk-hiri: NNN, 46
guk-hiri (f): NNN, 46
guk-hiri (f): NNN, 47
guk-hari: NNN, 46
guk-haiei: NNN, 46
guk-haiei: NNN, pl, 46
guk-hari: NNN, pl, 47
guk-hari: NNN, pl, 46
guk-hari: NNN, pl, 47
guk-hiri: NNN, pl, 46
guk-hiri (f): NNN, pl, 46
guk-hiri (f): NNN, pl, 47
guk-zuri: NNN, 46
guk-zuei: NNN, 46
guk-zuei: NNN, 47
guk-zuei: NNN, pl, 46
geinkizuezan
geinkizun
geinkizuz
geinkizuzan
geintekez
geintekezan
geintezan
genduan
genduke
gendukean
gendukez
gendukezan
genduzan
gengian
gengian
gengiazan
gengiazan
gengien
gengiezan
gengiezan
genginan
gengion
gengiozan
gengizan
gengizan
gengizanan
gengizanan
gengizuen
gengizuezan
gengizuezan
gengizun
gengizuzan
gengizuzan
genkiazan
genkiezan
genkikeazan
genkikeoz
genkikeozan
genkikezak
genkikezan(a)
genkikezanan
genkikezue
genkikezuezan
genkikezuz
genkikezuzan
genkikiez
genkikiezan
genkiozan
gu-hiri (f): nn, 23
genkizanan
guk-zuei: NNN, pl, 47
genkizuezan
guk-zuri: NNN, 47
gu-zuei: nn, 23
genkizuzan
guk-zuri: NNN, pl, 46
gu-zuri: nn, 23
geuan
guk-zuri: NNN, pl, 47
guk-hiri: NNN, 41
geuazan
gu: N, 7
guk-hiri: NNN, pl, 41
geunan
gu: N, 8
guk-hiri (f): NNN, 41
geunazan
gu: N, 10
guk-hiri (f): NNN, pl, 41
geunke
guk-hura: NN, 28
guk-hura: NN, 30
geunkean
guk-hura: NN, 30
guk-hura: NN, 31
geunkez
guk-hura: NN, 31
guk-haiek: NN, 30
geunkezan
guk-haiek: NN, 30
guk-haiek: NN, 31
geunskian
guk-haiek: NN, 31
guk-hiri: NNN, 44
geunskiazan
guk-haiek: NN, 28
guk-hiri: NNN, pl, 44
geunskie
guk-hura: NN, 36
guk-haiei: NNN, 43
guk-hiri: NNN, 49
geunskien
guk-haiei: NNN, 44
geunskiez
hik-gu: NN, 36
guk-haiei: NNN, pl, 43
guk-hiri: NNN, pl, 49
geunskiezan
guk-haiei: NNN, pl, 44
geunskik
guk-haiei: NNN, 49
guk-hiri: NNN, 43
geunskin(a)
haiek-gu: NN, 36
guk-hiri (f): NNN, 43
geunskinan
guk-haiei: NNN, pl, 49
guk-hiri (f): NNN, 44
hark-hiri (f): NNN, 49
geunskio
guk-hari: NNN, 43
geunskion
guk-hari: NNN, 49
guk-hari: NNN, 44
geunskioz
guk-hari: NNN, pl, 49
guk-hari: NNN, pl, 43
geunskiozan
guk-haiek: NN, 36
guk-hari: NNN, pl, 44
geunskizak
hark-gu: NN, 36
guk-hiri: NNN, pl, 43
geunskizanan
hik-gu (f): NN, 36
guk-hiri (f): NNN, pl, 44
guk-hiri (f): NNN, pl, 49
geunskizu
guk-zuri: NNN, 43
geunskizue
guk-zuei: NNN, 49
guk-zuei: NNN, 43
geunskizuen
zuek-gu: NN, 36
guk-zuei: NNN, 44
geunskizuez
guk-zuei: NNN, pl, 49
guk-zuei: NNN, pl, 43
geunskizuezan guk-zuei: NNN, pl, 44
guk-zuri: NNN, 49
geunskizun
zuk-gu: NN, 36
guk-zuri: NNN, 44
geunskizuz
guk-zuri: NNN, pl, 49
guk-zuri: NNN, pl, 43
gu-hiri: nn, 23
geunskizuzan
guk-zuri: NNN, pl, 44
geuntsan
gu-hari: nn, 23
guk-hari: NNN, 41
gu-hiri: nn, 21
geuntsen
guk- haiei: NNN, 41
geuntsezan
gu-hari: nn, 20
guk-haiei: NNN, pl, 41
geuntsuen
gu-hari: nn, 21
guk-zuei: NNN, 41
gu-hiri: nn, 20
geuntsuezan
guk-zuei: NNN, pl, 41
gu-hiri (f): nn, 20
geuntsun
guk-zuri: NNN, 41
gu-hiri (f): nn, 21
geuntsuzan
guk-zuri: NNN, pl, 41
geunskizan(a) guk-hiri (f): NNN, pl, 43
gu-zuei: nn, 20
ginan
gu-zuei: nn, 21
gu: N, 2
ginduazan
gu-zuri: nn, 20
hik-gu: NN, 28
ginduezan
gu-zuri: nn, 21
haiek-gu: NN, 28
gindukeazan
gu-hari: nn, 20
hik-gu: NN, 31
gindukenazan hik-gu (f): NN, 31
gu-hari: nn, 21
gindukez
gu-hari: nn, 23
hark-gu: NN, 30
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
85
gindukezak
gindukezan
gindukezan(a)
gindukezuez
gindukezuezan
gindukezuz
gindukezuzan
gindukiez
gindukiezan
ginduzan
ginduzanan
ginduzuezan
ginduzuzan
ginei
gineik
ginein(a)
gineio
gineioe
gineioez
gineioz
gineiz
gineizu
gineizue
gineizuez
gineizuz
gintxakazan
gintxakazanan
gintxakezan
gintxakozan
gintxatzuezan
gintxatzuzan
gintzakiazan
gintzakiez
gintzakiezan
gintzakioz
gintzakiozan
gintzakizak
gintzakizan(a)
gintzakizanan
gintzakizuez
gintzakizuezan
gintzakizuz
gintzakizuzan
gintzatekez
gintzatekezan
gozak
gozana
gozuez
hik-gu: NN, 30
hark-gu: NN, 31
hik-gu (f): NN, 30
zuek-gu: NN, 30
zuek-gu: NN, 31
zuk-gu: NN, 30
zuk-gu: NN, 31
haiek-gu: NN, 30
haiek-gu: NN, 31
hark-gu: NN, 28
hik-gu (f): NN, 28
zuek-gu: NN, 28
zuk-gu: NN, 28
guk-hura: NN, 33
guk-hiri: NNN, 46
guk-hiri (f): NNN, 46
guk-hari: NNN, 46
guk-haiei: NNN, 46
guk-haiei: NNN, pl, 46
guk-hari: NNN, pl, 46
guk-haiek: NN, 33
guk-zuri: NNN, 46
guk-zuei: NNN, 46
guk-zuei: NNN, pl, 46
guk-zuri: NNN, pl, 46
gu-hiri: nn, 15
gu-hiri (f): nn, 15
gu-hari: nn, 15
gu-hari: nn, 15
gu-zuei: nn, 15
gu-zuri: nn, 15
gu-hiri: nn, 18
gu-hari: nn, 17
gu-hari: nn, 18
gu-hari: nn, 17
gu-hari: nn, 18
gu-hiri: nn, 17
gu-hiri (f): nn, 17
gu-hiri (f): nn, 18
gu-zuei: nn, 17
gu-zuei: nn, 18
gu-zuri: nn, 17
gu-zuri: nn, 18
gu: N, 4
gu: N, 5
hik-gu: NN, 27
hik-gu (f): NN, 27
zuek-gu: NN, 27
gozuz
habe
hadi
hadin
haian
haidan
haien
haigun
haike
haikegu
haiket
haikie
haiteke
haiten
hakidan
hakie
hakien
hakigu
hakigun
hakikegu
hakikeo
hakiket
hakikie
hakio
hakion
hakit
hatxake
hatxako
hatxaku
hatxat
hau
haugu
haut
haz
hei
heidan
heidazan
heien
heiezan
heigu
heigun
heiguz
heiguzan
heike
heikean
heikez
heikezan
heikidan
zuk-gu: NN, 27
haiek-hi: NN, 27
hi: N, 11
hi: N, 9
hark-hi: NN, 35
nik-hi: NN, 35
haiek-hi: NN, 35
guk-hi: NN, 35
hark-hi: NN, 32
guk-hi: NN, 32
nik-hi: NN, 32
haiek-hi: NN, 32
hi: N, 6
hi: N, 9
hi-niri: nn, 22
hi-hari: nn, 24
hi-haiei nn, 22
hi-guri: nn, 24
hi-guri: nn, 22
hi-guri: nn, 19
hi-hari: nn, 19
hi-niri: nn, 19
hi-haiei nn, 19
hi-hari: nn, 24
hi-hari: nn, 22
hi-niri: nn, 24
hi-haiei nn, 14
hi-hari: nn, 14
hi-guri: nn, 14
hi-niri: nn, 14
hark-hi: NN, 27
guk-hi: NN, 27
nik-hi: NN, 27
hi: N, 1
hik-hura: NN, 33
hik-niri: NNN, 49
hik-niri: NNN, pl, 49
hik-haiei: NNN, 49
hik-haiei: NNN, pl, 49
hik-guri: NNN, 46
hik-guri: NNN, 49
hik-guri: NNN, pl, 46
hik-guri: NNN, pl, 49
hik-hura: NN, 33
hik-hura: NN, 34
hik-haiek: NN, 33
hik-haiek: NN, 34
hik-niri: NNN, 47
heikidaz
heikidazan
heikien
heikiezan
heikigu
heikigun
heikiguz
heikiguzan
heikio
heikioe
heikioez
heikion
heikioz
heikiozan
heikit
heinke
heinkedan
heinkegu
heinkegun
heinken
heinket
heinkie
heinkien
heinteke
heintekean
heinten
heio
heioe
heioez
heion
heioz
heiozan
heiz
hendin
hengian
hengian
hengidan
hengien
hengigun
hengizan
henkidan
henkien
henkigun
henkikedan
henkikegu
henkikegun
henkikeo
henkikeon
henkiket
hik-niri: NNN, pl, 46
hi-niri: nn, 20
henkikie
hik-niri: NNN, pl, 47
hi-hari: nn, 20
henkikien
haiek-hura: NN, 34
hi-hari: nn, 21
henkion
hik-haiei: NNN, pl, 47
hi-hari: nn, 23
heuan
hik-guri: NNN, 46
hik-hura: NN, 28
heuazan
hik-guri: NNN, 47
hik-haiek: NN, 28
heuke
hik-guri: NNN, pl, 46
hik-hura: NN, 30
heukean
hik-guri: NNN, pl, 47
hik-hura: NN, 31
heukez
hik-hari: NNN, 46
hik-haiek: NN, 30
heukezan
hik-haiei: NNN, 46
hik-haiek: NN, 31
heuskidan
hik-haiei: NNN, pl, 46
hik-niri: NNN, 44
heuskidaz
hik-hari: NNN, 47
hik-niri: NNN, pl, 43
heuskidazan
hik-hari: NNN, pl, 46
hik-niri: NNN, pl, 44
heuskie
hik-hari: NNN, pl, 47
hik-haiei: NNN, 43
heuskien
hik-niri: NNN, 46
hik-haiei: NNN, 44
heuskiez
hark-hi: NN, 33
hik-haiei: NNN, pl, 43
heuskiezan
nik-hi: NN, 34
hik-haiei: NNN, pl, 44
heuskigu
guk-hi: NN, 33
hik-guri: NNN, 43
heuskigun
guk-hi: NN, 34
hik-guri: NNN, 44
heuskiguz
hark-hi: NN, 34
hik-guri: NNN, pl, 43
heuskiguzan
nik-hi: NN, 33
hik-guri: NNN, pl, 44
heuskio
haiek-hi: NN, 33
hik-hari: NNN, 43
heuskion
haiek-hi: NN, 34
hik-hari: NNN, 44
heuskioz
hi: N, 7
hik-hari: NNN, pl, 43
heuskiozan
hi: N, 8
hik-hari: NNN, pl, 44
heuskit
hi: N, 10
hik-niri: NNN, 43
heuskun
hik-hari: NNN, 46
hik-guri: NNN, 41
heuskuzan
hik-haiei: NNN, 46
hik-guri: NNN, pl, 41
heustan
hik-haiei: NNN, pl, 46
hik-niri: NNN, 41
heustazan
hik-hari: NNN, 49
hik-niri: NNN, pl, 41
heutsan
hik-hari: NNN, pl, 46
hik-hari: NNN, 41
heutsazan
hik-hari: NNN, pl, 49
hik-hari: NNN, pl, 41
heutsen
hik-haiek: NN, 33
hik- haiei: NNN, 41
heutsezan
hi: N, 10
hik-haiei: NNN, pl, 41
hinduan
hik-hura: NN, 36
hark-hi: NN, 28
hindudan
hark-hi: NN, 36
nik-hi: NN, 28
hinduen
nik-hi: NN, 36
haiek-hi: NN, 28
hindugun
haiek-hi: NN, 36
guk-hi: NN, 28
hinduke
guk-hi: NN, 36
hark-hi: NN, 30
hindukean
hik-haiek: NN, 36
hark-hi: NN, 31
hindukedan
hi-niri: nn, 23
nik-hi: NN, 31
hindukegu
hi-hari: nn, 23
guk-hi: NN, 30
hindukegun
hi-guri: nn, 23
guk-hi: NN, 31
hinduket
hi-niri: nn, 21
nik-hi: NN, 30
hindukie
hi-guri: nn, 20
haiek-hi: NN, 30
hindukien
hi-guri: nn, 21
haiek-hi: NN, 31
hintxaken
hi-hari: nn, 20
hi-hari: nn, 15
hintxatan
hi-hari: nn, 21
hi-niri: nn, 15
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
86
hintzakidan
hintzakie
hintzakien
hintzakigu
hintzakigun
hintzakio
hintzakion
hintzakit
hintzakon
hintzakun
hintzan
hintzateke
hintzatekean
hituan
jaazan
jak
jakan
jake
jaken
jakez
jakezan
jako
jakon
jakoz
jakozan
jaku
jakun
jakuz
jakuzan
jan(a)
janan
jat
jatan
jataz
jatazan
jatzu
jatzue
jatzuen
jatzuez
jatzuezan
jatzun
jatzuz
jatzuzan
jazak
jazan(a)
jazanan
lei
leidaz
hi-niri: nn, 18
hi-hari: nn, 17
hi-hari: nn, 18
hi-guri: nn, 17
hi-guri: nn, 18
hi-hari: nn, 17
hi-hari: nn, 18
hi-niri: nn, 17
hi-hari: nn, 15
hi-guri: nn, 15
hi: N, 2
hi: N, 4
hi: N, 5
hik-haiek: NN, 28
haiek-hiri: nn, 15
hura-hiri: nn, 14
hura-hiri: nn, 15
hura-haiei: nn, 14
hura-hari: nn, 15
haiek-haiei: nn, 14
haiek-hari: nn, 15
hura-hari: nn, 14
hura-hari: nn, 15
haiek-hari: nn, 14
haiek-hari: nn, 15
hura-guri: nn, 14
hura-guri: nn, 15
haiek-guri: nn, 14
haiek-guri: nn, 15
hura-hiri (f): nn, 14
hura-hiri (f): nn, 15
hura-niri: nn, 14
hura-niri: nn, 15
haiek-niri: nn, 14
haiek-niri: nn, 15
hura-zuri: nn, 14
hura-zuei: nn, 14
hura-zuei: nn, 15
haiek-zuei: nn, 14
haiek-zuei: nn, 15
hura-zuri: nn, 15
haiek-zuri: nn, 14
haiek-zuri: nn, 15
haiek-hiri: nn, 14
haiek-hiri (f): nn, 14
haiek-hiri (f): nn, 15
hark-hura: NN, 33
hark-niri: NNN, pl, 46
leide
leidez
leiee
leieez
leiez
leigu
leigue
leiguez
leiguz
leik
leike
leikez
leikidaz
leikide
leikidez
leikie
leikie
leikiee
leikieez
leikiez
leikigu
leikigue
leikiguez
leikiguz
leikik
leikike
leikikez
leikin(a)
leikine
leikinez
leikio
leikioe
leikioe
leikioez
leikioez
leikioz
leikit
leikizak
leikizan(a)
leikizu
leikizue
leikizue
leikizuee
leikizueez
leikizuez
leikizuez
leikizuz
lein(a)
haiek-niri: NNN, 46
haiek-niri: NNN, pl, 46
haiek-haiei: NNN, 46
haiek-haiei: NNN, pl, 46
haiek-haiek: NN, 33
hark-guri: NNN, 46
haiek-guri: NNN, 46
haiek-guri: NNN, pl, 46
hark-guri: NNN, pl, 46
hark-hiri: NNN, 46
hark-hura: NN, 33
hark-haiek: NN, 33
hark-niri: NNN, pl, 46
haiek-niri: NNN, 46
haiek-niri: NNN, pl, 46
haiek-hura: NN, 33
haiek-hura: NN, 33
haiek-haiei: NNN, 46
haiek-haiei: NNN, pl, 46
haiek-haiek: NN, 33
hark-guri: NNN, 46
haiek-guri: NNN, 46
haiek-guri: NNN, pl, 46
hark-guri: NNN, pl, 46
hark-hiri: NNN, 46
haiek-hiri: NNN, 46
haiek-hiri: NNN, pl, 46
hark-hiri (f): NNN, 46
haiek-hiri (f): NNN, 46
haiek-hiri (f): NNN, pl, 46
hark-hari: NNN, 46
haiek-hari: NNN, 46
hark-haiei: NNN, 46
haiek-hari: NNN, pl, 46
hark-haiei: NNN, pl, 46
hark-hari: NNN, pl, 46
hark-niri: NNN, 46
hark-hiri: NNN, pl, 46
hark-hiri (f): NNN, pl, 46
hark-zuri: NNN, 46
haiek-zuri: NNN, 46
hark-zuei: NNN, 46
haiek-zuei: NNN, 46
haiek-zuei: NNN, pl, 46
haiek-zuri: NNN, pl, 46
hark-zuei: NNN, pl, 46
hark-zuri: NNN, pl, 46
hark-hiri (f): NNN, 46
leio
leioe
leioe
leioez
leioez
leioz
leit
leiteke
leitekez
leiz
leizu
leizue
leizue
leizuee
leizueez
leizuez
leizuez
leizuz
lekikedan
lekikedaz
lekikegu
lekikeguz
lekikek
lekiken(a)
lekikeo
lekikeoz
lekiket
lekikezak
lekikezan(a)
lekikezu
lekikezue
lekikezuez
lekikezuz
lekikie
lekikiez
leuke
leukez
leukie
leukiez
leuskidaz
leuskide
leuskidez
leuskie
leuskiee
leuskieez
leuskiek
leuskiez
leuskiezak
leuskiezan(a)
hark-hari: NNN, 46
haiek-hiri (f): NNN, pl, 43
leuskigu
haiek-hari: NNN, 46
hark-guri: NNN, 43
leuskigue
hark-haiei: NNN, 46
haiek-guri: NNN, 43
leuskiguez
haiek-hari: NNN, pl, 46
haiek-guri: NNN, pl, 43
leuskiguz
hark-haiei: NNN, pl, 46
hark-guri: NNN, pl, 43
leuskik
hark-hari: NNN, pl, 46
hark-hiri: NNN, 43
leuskin(a)
hark-niri: NNN, 46
hark-hiri (f): NNN, 43
leuskine
ha: N, 7
haiek-hiri (f): NNN, 43
leuskio
haiek: N, 7
hark-hari: NNN, 43
leuskioe
hark-haiek: NN, 33
haiek-hari: NNN, 43
leuskioez
hark-zuri: NNN, 46
haiek-hari: NNN, pl, 43
leuskioz
haiek-zuri: NNN, 46
hark-hari: NNN, pl, 43
leuskit
hark-zuei: NNN, 46
hark-niri: NNN, 43
leuskizak
haiek-zuei: NNN, 46
hark-hiri: NNN, pl, 43
leuskizan(a)
haiek-zuei: NNN, pl, 46
hark-hiri (f): NNN, pl, 43
leuskizu
haiek-zuri: NNN, pl, 46
hark-zuri: NNN, 43
leuskizue
hark-zuei: NNN, pl, 46
haiek-zuri: NNN, 43
leuskizue
hark-zuri: NNN, pl, 46
hark-zuei: NNN, 43
leuskizuee
hura-niri: nn, 21
haiek-zuei: NNN, 43
leuskizueez
haiek-niri: nn, 20
haiek-zuei: NNN, pl, 43
leuskizuez
hura-guri: nn, 20
haiek-zuri: NNN, pl, 43
leuskizuez
haiek-guri: nn, 20
hark-zuei: NNN, pl, 43
hura-hiri: nn, 20
leuskizuz
hark-zuri: NNN, pl, 43
hura-hiri (f): nn, 20
lirateke
haiek: N, 4
lituke
hura-hari: nn, 20
hark-haiek: NN, 30
litukie
haiek-hari: nn, 20
haiek-haiek: NN, 30
litzakidaz
hura-niri: nn, 20
haiek-niri: nn, 17
haiek-hiri: nn, 20
litzakie
hura-hari: nn, 17
litzakiez
haiek-hiri (f): nn, 20
haiek-hari: nn, 17
litzakigu
hura-zuri: nn, 20
hura-guri: nn, 17
litzakiguz
hura-zuei: nn, 20
haiek-guri: nn, 17
hura-hiri: nn, 17
litzakik
haiek-zuei: nn, 20
hura-hiri (f): nn, 17
litzakin(a)
haiek-zuri: nn, 20
litzakio
hura-hari: nn, 20
hura-hari: nn, 17
litzakioz
haiek-hari: nn, 20
haiek-hari: nn, 17
litzakit
hark-hura: NN, 30
hura-niri: nn, 17
haiek-hiri: nn, 17
litzakizak
hark-haiek: NN, 30
litzakizan(a)
haiek-hura: NN, 30
haiek-hiri (f): nn, 17
litzakizu
haiek-haiek: NN, 30
hura-zuri: nn, 17
litzakizue
hark-niri: NNN, pl, 43
hura-zuei: nn, 17
litzakizuez
haiek-niri: NNN, 43
haiek-zuei: nn, 17
litzakizuz
haiek-niri: NNN, pl, 43
haiek-zuri: nn, 17
litzateke
hark-haiei: NNN, 43
ha: N, 4
litzatekez
haiek-haiei: NNN, 43
haiek: N, 4
nabe
haiek-haiei: NNN, pl, 43
haiek-ni: NN, 27
nadin
haiek-hiri: NNN, 43
ni: N, 9
naian
hark-haiei: NNN, pl, 43
hik-ni: NN, 35
naian
haiek-hiri: NNN, pl, 43
hark-ni: NN, 35
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
87
naien
naik
naike
naikek
naiken(a)
naikezu
naikezue
naikie
nain(a)
nainan
naiteke
naiten
naizu
naizue
naizuen
naizun
nakian
nakien
nakikek
nakiken(a)
nakikeo
nakikezu
nakikezue
nakikie
nakinan
nakion
nakizuen
nakizun
natxak
natxake
natxako
natxan(a)
natxatzu
natxatzue
nau
naz
neban
nebazan
nei
neian
neian
neiazan
neien
neiezan
neik
neike
neikean
neiken(a)
haiek-ni: NN, 35
hik-ni: NN, 37
hark-ni (f): NN, 32
hik-ni: NN, 32
hik-ni: NN, 32
zuk-ni: NN, 32
zuek-ni: NN, 32
haiek-ni: NN, 32
hik-ni (f): NN, 37
hik-ni (f): NN, 35
ni: N, 6
ni: N, 9
zuk-ni: NN, 37
zuek-ni: NN, 37
zuek-ni: NN, 35
zuk-ni: NN, 35
ni-hiri: nn, 22
ni-haiei nn, 22
ni-hiri: nn, 19
ni-hiri (f): nn, 19
ni-hari: nn, 19
ni-zuri: nn, 19
ni-zuei: nn, 19
ni-haiei nn, 19
ni-hiri (f): nn, 22
ni-hari: nn, 22
ni-zuei: nn, 22
ni-zuri: nn, 22
ni-hiri: nn, 14
ni-haiei nn, 14
ni-hari: nn, 14
ni-hiri (f): nn, 14
ni-zuri: nn, 14
ni-zuei: nn, 14
hark-ni (f): NN, 27
ni: N, 1
nik-hura: NN, 28
nik-haiek: NN, 28
nik-hura: NN, 33
nik-hura: NN, 36
nik-hiri: NNN, 49
nik-hiri: NNN, pl, 49
nik-haiei: NNN, 49
nik-haiei: NNN, pl, 49
nik-hiri: NNN, 46
nik-hura: NN, 33
nik-hura: NN, 34
hik-ni (f): NN, 33
neikez
neikezan
neikian
neikiazan
neikien
neikiezan
neikik
neikin(a)
neikinan
neikio
neikioe
neikioez
neikion
neikioz
neikiozan
neikizak
neikizan(a)
neikizanan
neikizu
neikizue
neikizuen
neikizuez
neikizuezan
neikizun
neikizuz
neikizuzan
nein(a)
neinan
neinke
neinkean
neinkean
neinkek
neinkenan
neinkezu
neinkezue
neinkezuen
neinkezun
neinkie
neinkien
neinteke
neintekean
neinten
neio
neioe
neioez
neion
neioz
neiozan
nik-haiek: NN, 33
nik-haiek: NN, 34
nik-hiri: NNN, 47
nik-hiri: NNN, pl, 47
nik-haiei: NNN, 47
nik-haiei: NNN, pl, 47
nik-hiri: NNN, 46
nik-hiri (f): NNN, 46
nik-hiri (f): NNN, 47
nik-hari: NNN, 46
nik-haiei: NNN, 46
nik-haiei: NNN, pl, 46
nik-hari: NNN, 47
nik-hari: NNN, pl, 46
nik-hari: NNN, pl, 47
nik-hiri: NNN, pl, 46
nik-hiri (f): NNN, pl, 46
nik-hiri (f): NNN, pl, 47
nik-zuri: NNN, 46
nik-zuei: NNN, 46
nik-zuei: NNN, 47
nik-zuei: NNN, pl, 46
nik-zuei: NNN, pl, 47
nik-zuri: NNN, 47
nik-zuri: NNN, pl, 46
nik-zuri: NNN, pl, 47
nik-hiri (f): NNN, 46
nik-hiri (f): NNN, 49
hark-ni : NN, 33
hik-ni: NN, 34
hark-ni : NN, 34
hik-ni: NN, 33
hik-ni (f): NN, 34
zuk-ni: NN, 33
zuek-ni: NN, 33
zuek-ni: NN, 34
zuk-ni: NN, 34
haiek-ni: NN, 33
haiek-ni: NN, 34
ni: N, 7
ni: N, 8
ni: N, 10
nik-hari: NNN, 46
nik-haiei: NNN, 46
nik-haiei: NNN, pl, 46
nik-hari: NNN, 49
nik-hari: NNN, pl, 46
nik-hari: NNN, pl, 49
neiz
neizan
neizanan
neizu
neizue
neizuen
neizuez
neizuezan
neizun
neizuz
neizuzan
nendin
nengian
nengian
nengien
nenginan
nengizuen
nengizun
nenkian
nenkien
nenkikean
nenkikek
nenkiken(a)
nenkikenan
nenkikeo
nenkikeon
nenkikezu
nenkikezue
nenkikezuen
nenkikezun
nenkikie
nenkikien
nenkinan
nenkion
nenkizuen
nenkizun
neuan
neuazan
neuke
neukean
neukez
neukezan
neunan
neunazan
neuskian
neuskiazan
neuskie
neuskien
neuskiez
nik-haiek: NN, 33
nik-haiei: NNN, pl, 43
neuskiezan
nik-haiek: NN, 36
nik-haiei: NNN, pl, 44
nik-hiri (f): NNN, pl, 49
neuskik
nik-hiri: NNN, 43
neuskin(a)
nik-zuri: NNN, 46
nik-hiri (f): NNN, 43
neuskinan
nik-zuei: NNN, 46
nik-hiri (f): NNN, 44
neuskio
nik-zuei: NNN, 49
nik-hari: NNN, 43
neuskion
nik-zuei: NNN, pl, 46
nik-hari: NNN, 44
neuskioz
nik-zuei: NNN, pl, 49
nik-hari: NNN, pl, 43
neuskiozan
nik-zuri: NNN, 49
nik-hari: NNN, pl, 44
neuskizak
nik-zuri: NNN, pl, 46
nik-hiri: NNN, pl, 43
neuskizan(a)
nik-zuri: NNN, pl, 49
nik-hiri (f): NNN, pl, 43
neuskizanan
ni: N, 10
nik-hiri (f): NNN, pl, 44
neuskizu
hik-ni: NN, 36
nik-zuri: NNN, 43
neuskizue
hark-ni : NN, 36
nik-zuei: NNN, 43
neuskizuen
haiek-ni: NN, 36
nik-zuei: NNN, 44
neuskizuez
hik-ni (f): NN, 36
nik-zuei: NNN, pl, 43
neuskizuezan
zuek-ni: NN, 36
nik-zuei: NNN, pl, 44
neuskizun
zuk-ni: NN, 36
nik-zuri: NNN, 44
ni-hiri: nn, 23
neuskizuz
nik-zuri: NNN, pl, 43
neuskizuzan
ni-hari: nn, 23
nik-zuri: NNN, pl, 44
ni-hiri: nn, 21
neutsan
nik-hari: NNN, 41
ni-hiri: nn, 20
neutsazan
nik-hari: NNN, pl, 41
ni-hiri (f): nn, 20
neutsen
nik-haiei: NNN, 41
ni-hiri (f): nn, 21
neutsezan
nik-haiei: NNN, pl, 41
neutsuen
ni-hari: nn, 20
nik-zuei: NNN, 41
neutsuezan
ni-hari: nn, 21
nik-zuei: NNN, pl, 41
neutsun
ni-zuri: nn, 20
nik-zuri: NNN, 41
neutsuzan
ni-zuei: nn, 20
nik-zuri: NNN, pl, 41
ninduan
ni-zuei: nn, 21
hik-ni: NN, 28
ninduan
ni-zuri: nn, 21
hark-ni: NN, 28
ninduen
ni-hari: nn, 20
haiek-ni: NN, 28
ninduke
ni-hari: nn, 21
hark-ni (f): NN, 30
ni-hiri (f): nn, 23
nindukean
hik-ni: NN, 31
nindukean
ni-hari: nn, 23
hark-ni : NN, 31
nindukek
ni-zuei: nn, 23
hik-ni: NN, 30
ninduken(a)
ni-zuri: nn, 23
hik-ni (f): NN, 30
nindukenan
nik-hiri: NNN, 41
hik-ni (f): NN, 31
nindukezu
nik-hiri: NNN, pl, 41
zuk-ni: NN, 30
nindukezue
nik-hura: NN, 30
zuek-ni: NN, 30
nindukezuen
nik-hura: NN, 31
zuek-ni: NN, 31
nindukezun
nik-haiek: NN, 30
zuk-ni: NN, 31
nindukie
nik-haiek: NN, 31
haiek-ni: NN, 30
nindukien
nik-hiri (f): NNN, 41
haiek-ni: NN, 31
nindunan
nik-hiri (f): NNN, pl, 41
hik-ni (f): NN, 28
ninduzuen
nik-hiri: NNN, 44
zuek-ni: NN, 28
ninduzun
nik-hiri: NNN, pl, 44
zuk-ni: NN, 28
ni-hiri: nn, 15
nintxaan
nik-haiei: NNN, 43
nintxaken
nik-haiei: NNN, 44
ni-hari: nn, 15
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
88
nintxakon
nintxanan
nintxatzuen
nintxatzun
nintzakian
nintzakie
nintzakien
nintzakik
nintzakin(a)
nintzakinan
nintzakio
nintzakion
nintzakizu
nintzakizue
nintzakizuen
nintzakizun
nintzan
nintzateke
nintzatekean
nituan
nituke
nitukean
nok
non(a)
nozu
nozue
zadizan
zadizen
zaidazan
zaiedazan
zaieezan
zaieguzan
zaiezan
zaiezan
zaiguzan
zaikedaz
zaikeguz
zaikez
zaikie(e)z
zaikiedaz
zaikieguz
zaikiez
zaikiez
zaitekez
zaitekeze
zaitez
zaitezan
zaiteze
ni-hari: nn, 15
ni-hiri (f): nn, 15
ni-zuei: nn, 15
ni-zuri: nn, 15
ni-hiri: nn, 18
ni-hari: nn, 17
ni-hari: nn, 18
ni-hiri: nn, 17
ni-hiri (f): nn, 17
ni-hiri (f): nn, 18
ni-hari: nn, 17
ni-hari: nn, 18
ni-zuri: nn, 17
ni-zuei: nn, 17
ni-zuei: nn, 18
ni-zuri: nn, 18
ni: N, 2
ni: N, 4
ni: N, 5
nik-haiek: NN, 28
nik-haiek: NN, 30
nik-haiek: NN, 31
hik-ni: NN, 27
hik-ni: NN, 27
zuk-ni: NN, 27
zuek-ni: NN, 27
zu: N, 9
zuek: N, 9
nik-zu: NN, 35
nik-zuek: NN, 35
haiek-zuek: NN, 35
guk-zuek: NN, 35
haiek-zu: NN, 35
hark-zuek: NN, 35
guk-zu: NN, 35
nik-zu: NN, 32
guk-zu: NN, 32
hark-zu: NN, 32
haiek-zuek: NN, 32
nik-zuek: NN, 32
guk-zuek: NN, 32
haiek-zu: NN, 32
hark-zuek: NN, 32
zu: N, 6
zuek: N, 6
zu: N, 11
zu: N, 9
zuek: N, 11
zaitezen
zaitu
zaitue
zaitue
zaituee
zaituegu
zaituet
zaitugu
zaitut
zaizan
zakidaz
zakidazan
zakidaze
zakidazen
zakiezan
zakiezen
zakiguz
zakiguzan
zakiguze
zakiguzen
zakikedaz
zakikedaze
zakikeguz
zakikeguze
zakikeoz
zakikeoze
zakikiez
zakikieze
zakioez
zakioeze
zakioz
zakiozan
zakioze
zakiozen
zan
zara
zarie
zatxakez
zatxakeze
zatxakoz
zatxakoze
zatxakuz
zatxakuze
zatxataz
zatxataze
zedin
zeinke
zeinkean
zuek: N, 9
hark-zu: NN, 27
haiek-zu: NN, 27
hark-zuek: NN, 27
haiek-zuek: NN, 27
guk-zuek: NN, 27
nik-zuek: NN, 27
guk-zu: NN, 27
nik-zu: NN, 27
hark-zu: NN, 35
zu-niri: nn, 24
zu-niri: nn, 22
zuek-niri: nn, 24
zuek-niri: nn, 22
zu-haiei: nn, 22
zuek-haiei: nn, 22
zu-guri: nn, 24
zu-guri: nn, 22
zuek-guri: nn, 24
zuek-guri: nn, 22
zu-niri: nn, 19
zuek-niri: nn, 19
zu-guri: nn, 19
zuek-guri: nn, 19
zu-hari: nn, 19
zuek-hari: nn, 19
zu-haiei: nn, 19
zuek-haiei: nn, 19
zu-hari: nn, 24
zuek-hari: nn, 24
zu-hari: nn, 24
zu-hari: nn, 22
zuek-hari: nn, 24
zuek-hari: nn, 22
ha: N, 2
zu: N, 1
zuek: N, 1
zu-haiei: nn, 14
zuek-haiei: nn, 14
zu-hari: nn, 14
zuek-hari: nn, 14
zu-guri: nn, 14
zuek-guri: nn, 14
zu-niri: nn, 14
zuek-niri: nn, 14
ha: N, 10
zuk-hura: NN, 33
zuk-hura: NN, 34
zeinkedaz
zeinkedazan
zeinkeedazan
zeinkeezan
zeinkeguz
zeinkeguzan
zeinkez
zeinkez
zeinkezan
zeinkezan
zeinkidan
zeinkidaz
zeinkidazan
zeinkide
zeinkiden
zeinkidez
zeinkidezan
zeinkiedaz
zeinkiee
zeinkieen
zeinkieez
zeinkieez
zeinkieezan
zeinkieguz
zeinkieguzan
zeinkien
zeinkiez
zeinkiez
zeinkiez
zeinkiezan
zeinkiezan
zeinkigu
zeinkigue
zeinkiguen
zeinkiguez
zeinkiguezan
zeinkigun
zeinkiguz
zeinkiguzan
zeinkio
zeinkioe
zeinkioe
zeinkioen
zeinkioez
zeinkion
zeinkioz
zeinkiozan
zeinkit
zeintekez
nik-zu: NN, 33
zu: N, 7
zeintekezan
nik-zu: NN, 34
zu: N, 8
zeintekeze
nik-zuek: NN, 34
zuek: N, 7
zeintekezen
haiek-zuek: NN, 34
zuek: N, 8
zeintezan
guk-zu: NN, 33
zu: N, 10
zeintezen
guk-zu: NN, 34
zuek: N, 10
zeitezan
zuk-haiek: NN, 33
haiek: N, 10
haiek-hiri: nn, 23
zekiazan
hark-zu: NN, 33
zekikeguze
zuk-haiek: NN, 34
zuek-guri: nn, 20
zekikeguzen
hark-zu: NN, 34
zuek-guri: nn, 21
zekizanan
zuk-niri: NNN, 47
haiek-hiri (f): nn, 23
zenduan
zuk-niri: NNN, pl, 46
zuk-hura: NN, 28
zenduen
zuk-niri: NNN, pl, 47
zuek-hura: NN, 28
zenduezan
zuek-niri: NNN, 46
zuek-haiek: NN, 28
zenduke
zuek-niri: NNN, 47
zuk-hura: NN, 30
zendukean
zuek-niri: NNN, pl, 46
zuk-hura: NN, 31
zendukez
zuek-niri: NNN, pl, 47
zuk-haiek: NN, 30
zendukezan
nik-zuek: NN, 33
zuk-haiek: NN, 31
zendukie
zuek-haiei: NNN, 46
zuek-hura: NN, 30
zendukien
zuek-haiei: NNN, 47
zuek-hura: NN, 31
zendukiez
haiek-zuek: NN, 33
zuek-haiek: NN, 30
zendukiezan
zuek-haiei: NNN, pl, 46
zuek-haiek: NN, 31
zenduzan
zuek-haiei: NNN, pl, 47
zuk-haiek: NN, 28
zengian
guk-zuek: NN, 33
zuk-hura: NN, 36
zengidan
guk-zuek: NN, 34
zuk-niri: NNN, 49
zengidazan
zuk-haiei: NNN, 47
nik-zu: NN, 36
zengidazan
zuek-haiek: NN, 33
zuk-niri: NNN, pl, 49
zengiden
haiek-zu: NN, 33
zuek-niri: NNN, 49
zengidezan
hark-zuek: NN, 33
zuek-niri: NNN, pl, 49
zengiedazan
haiek-zu: NN, 34
nik-zuek: NN, 36
zengieen
hark-zuek: NN, 34
zuek-haiei: NNN, 49
zengieezan
zuk-guri: NNN, 46
haiek-zuek: NN, 36
zengieezan
zuek-guri: NNN, 46
zuek-haiei: NNN, pl, 49
zengieguzan
zuek-guri: NNN, 47
guk-zuek: NN, 36
zengien
zuek-guri: NNN, pl, 46
zuek-hura: NN, 36
zengien
zuek-guri: NNN, pl, 47
zuk-haiei: NNN, 49
zengiezan
zuk-guri: NNN, 47
zuek-haiek: NN, 36
zengiezan
zuk-guri: NNN, pl, 46
haiek-zu: NN, 36
zengiezan
zuk-guri: NNN, pl, 47
hark-zuek: NN, 36
zengiezan
zuk-hari: NNN, 46
zuk-haiei: NNN, pl, 49
zengiguen
zuek-hari: NNN, 46
zuek-guri: NNN, 49
zengiguezan
zuk-haiei: NNN, 46
zuek-guri: NNN, pl, 49
zengigun
zuek-hari: NNN, 47
zuk-guri: NNN, 49
zengiguzan
zuek-hari: NNN, pl, 46
guk-zu: NN, 36
zengiguzan
zuk-hari: NNN, 47
zuk-guri: NNN, pl, 49
zengioen
zuk-hari: NNN, pl, 46
zuek-hari: NNN, 49
zengioezan
zuk-hari: NNN, pl, 47
zuek-hari: NNN, pl, 49
zengion
zuk-niri: NNN, 46
zuk-hari: NNN, 49
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
89
zengiozan
zengizan
zengizan
zenkidazan
zenkidazen
zenkie
zenkien
zenkiezan
zenkiezan
zenkiezan
zenkiezen
zenkiguzan
zenkiguzen
zenkikedaz
zenkikedazan
zenkikedaze
zenkikedazen
zenkikeguz
zenkikeguzan
zenkikeoz
zenkikeozan
zenkikeoze
zenkikeozen
zenkikiez
zenkikiezan
zenkikieze
zenkikiezen
zenkioez
zenkioezan
zenkiozan
zenkiozen
zeunke
zeunkean
zeunkez
zeunkezan
zeunkie
zeunkien
zeunkiez
zeunkiezan
zeunskidan
zeunskidaz
zeunskidazan
zeunskide
zeunskiden
zeunskidez
zeunskidezan
zeunskie
zeunskiee
zuk-hari: NNN, pl, 49
zuk-haiek: NN, 36
hark-zu: NN, 36
zu-niri: nn, 23
zuek-niri: nn, 23
zuek-hura: NN, 33
zuek-hura: NN, 34
zuek-haiek: NN, 34
zuk-haiei: NNN, pl, 47
zu-hari: nn, 23
zuek-hari: nn, 23
zu-guri: nn, 23
zuek-guri: nn, 23
zu-niri: nn, 20
zu-niri: nn, 21
zuek-niri: nn, 20
zuek-niri: nn, 21
zu-guri: nn, 20
zu-guri: nn, 21
zu-hari: nn, 20
zu-hari: nn, 21
zuek-hari: nn, 20
zuek-hari: nn, 21
zu-hari: nn, 20
zu-hari: nn, 21
zuek-hari: nn, 20
zuek-hari: nn, 21
zuk-haiei: NNN, pl, 46
zuek-hari: NNN, pl, 47
zu-hari: nn, 23
zuek-hari: nn, 23
zuk-hura: NN, 30
zuk-hura: NN, 31
zuk-haiek: NN, 30
zuk-haiek: NN, 31
zuek-hura: NN, 30
zuek-hura: NN, 31
zuek-haiek: NN, 30
zuek-haiek: NN, 31
zuk-niri: NNN, 44
zuk-niri: NNN, pl, 43
zuk-niri: NNN, pl, 44
zuek-niri: NNN, 43
zuek-niri: NNN, 44
zuek-niri: NNN, pl, 43
zuek-niri: NNN, pl, 44
zuk-haiei: NNN, 43
zuek-haiei: NNN, 43
zeunskieen
zeunskieez
zeunskieezan
zeunskien
zeunskiez
zeunskiezan
zeunskigu
zeunskigue
zeunskiguen
zeunskiguez
zeunskiguezan
zeunskigun
zeunskiguz
zeunskiguzan
zeunskio
zeunskioe
zeunskioen
zeunskioez
zeunskioezan
zeunskion
zeunskioz
zeunskiozan
zeunskit
zeunskuen
zeunskuezan
zeunskun
zeunskuzan
zeunstan
zeunstazan
zeunsten
zeuntsan
zeuntsazan
zeuntsen
zeuntsezan
zeuntsien
zeuntsien
zeuntsiezan
zeuntsiezan
zinan
zindudazan
zinduedazan
zindueezan
zindueguzan
zinduezan
zinduezan
zinduguzan
zindukedaz
zindukedazan
zuek-haiei: NNN, 44
zuek-haiei: NNN, pl, 43
zuek-haiei: NNN, pl, 44
zuk-haiei: NNN, 44
zuk-haiei: NNN, pl, 43
zuk-haiei: NNN, pl, 44
zuk-guri: NNN, 43
zuek-guri: NNN, 43
zuek-guri: NNN, 44
zuek-guri: NNN, pl, 43
zuek-guri: NNN, pl, 44
zuk-guri: NNN, 44
zuk-guri: NNN, pl, 43
zuk-guri: NNN, pl, 44
zuk-hari: NNN, 43
zuek-hari: NNN, 43
zuek-hari: NNN, 44
zuek-hari: NNN, pl, 43
zuek-hari: NNN, pl, 44
zuk-hari: NNN, 44
zuk-hari: NNN, pl, 43
zuk-hari: NNN, pl, 44
zuk-niri: NNN, 43
zuek-guri: NNN, 41
zuek-guri: NNN, pl, 41
zuk-guri: NNN, 41
zuk-guri: NNN, pl, 41
zuk-niri: NNN, 41
zuk-niri: NNN, pl, 41
zuek-niri: NNN, 41
zuk-hari: NNN, 41
zuk-hari: NNN, pl, 41
zuk- haiei: NNN, 41
zuk-haiei: NNN, pl, 41
zuek-hari: NNN, 41
zuek- haiei: NNN, 41
zuek-hari: NNN, pl, 41
zuek-haiei: NNN, pl, 41
zu: N, 2
nik-zu: NN, 28
nik-zuek: NN, 28
haiek-zuek: NN, 28
guk-zuek: NN, 28
haiek-zu: NN, 28
hark-zuek: NN, 28
guk-zu: NN, 28
nik-zu: NN, 30
nik-zu: NN, 31
zindukedaze
zindukedezan
zindukeguezan
zindukeguz
zindukeguzan
zindukez
zindukezan
zindukieezan
zindukieguz
zindukiez
zindukiez
zindukiezan
zindukiezan
zindukieze
zinduzan
zinei
zineidaz
zineide
zineidez
zineie
zineiee
zineieez
zineiez
zineigu
zineigue
zineiguez
zineiguz
zineio
zineioe
zineioe
zineioez
zineioez
zineioz
zineit
zineiz
zinien
zintxakezan
zintxakezen
zintxakozan
zintxakozen
zintxakuezan
zintxakuzan
zintxatazan
zintxatazen
zintzakidaz
zintzakidazan
zintzakidaze
zintzakidazen
zintzakiez
nik-zuek: NN, 30
zu-hari: nn, 17
zintzakiezan
nik-zuek: NN, 31
zu-hari: nn, 18
zintzakieze
guk-zuek: NN, 31
zuek-hari: nn, 17
zintzakiezen
guk-zu: NN, 30
zuek-hari: nn, 18
zintzakiguz
guk-zu: NN, 31
zu-guri: nn, 17
zintzakiguzan zu-guri: nn, 18
hark-zu: NN, 30
zintzakiguze
hark-zu: NN, 31
zuek-guri: nn, 17
zintzakiguzen zuek-guri: nn, 18
haiek-zuek: NN, 31
zintzakioz
guk-zuek: NN, 30
zu-hari: nn, 17
zintzakiozan
haiek-zu: NN, 30
zu-hari: nn, 18
zintzakioze
hark-zuek: NN, 30
zuek-hari: nn, 17
zintzakiozen
haiek-zu: NN, 31
zuek-hari: nn, 18
zintzatekez
hark-zuek: NN, 31
zu: N, 4
zintzatekezan
haiek-zuek: NN, 30
zu: N, 5
zintzatekeze
hark-zu: NN, 28
zuek: N, 4
zintzatekiezan zuek: N, 5
zuk-hura: NN, 33
ziran
zuk-niri: NNN, pl, 46
haiek: N, 2
zituan
zuek-niri: NNN, 46
hark-haiek: NN, 28
zituen
zuek-niri: NNN, pl, 46
haiek-haiek: NN, 28
zitukean
zuek-hura: NN, 33
hark-haiek: NN, 31
zitukien
zuek-haiei: NNN, 46
haiek-haiek: NN, 31
hura-hiri: nn, 18
zitzakian
zuek-haiei: NNN, pl, 46
haiek-hiri: nn, 18
zitzakiazan
zuek-haiek: NN, 33
zitzakidan
zuk-guri: NNN, 46
hura-niri: nn, 18
zitzakidazan
zuek-guri: NNN, 46
haiek-niri: nn, 18
zitzakien
zuek-guri: NNN, pl, 46
hura-hari: nn, 18
zitzakiezan
zuk-guri: NNN, pl, 46
haiek-hari: nn, 18
zitzakigun
zuk-hari: NNN, 46
hura-guri: nn, 18
zitzakiguzan
zuek-hari: NNN, 46
haiek-guri: nn, 18
hura-hiri (f): nn, 18
zitzakinan
zuk-haiei: NNN, 46
zitzakion
zuek-hari: NNN, pl, 46
hura-hari: nn, 18
zitzakiozan
zuk-haiei: NNN, pl, 46
haiek-hari: nn, 18
zitzakizanan
zuk-hari: NNN, pl, 46
haiek-hiri (f): nn, 18
zitzakizuen
zuk-niri: NNN, 46
hura-zuei: nn, 18
zitzakizuezan
zuk-haiek: NN, 33
haiek-zuei: nn, 18
zitzakizun
zuek: N, 2
hura-zuri: nn, 18
zitzakizuzan
zu-hari: nn, 15
haiek-zuri: nn, 18
zitzatekean
zuek-hari: nn, 15
ha: N, 5
zitzatekezan
zu-hari: nn, 15
haiek: N, 5
zuek-hari: nn, 15
zuek-guri: nn, 15
zu-guri: nn, 15
zu-niri: nn, 15
zuek-niri: nn, 15
zu-niri: nn, 17
zu-niri: nn, 18
zuek-niri: nn, 17
zuek-niri: nn, 18
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
90
ADIZKI SINKRETIKOAK (Pitarkeren ADITZ KONPARATUAko adizkien arabera)
Euskarazko idazkerako “H” letrak tripako minak sortzen dizkion lagun batenganako begiruneagatik, “h” batez hasten diren zenbait adizki sinkretikotzat hartu ditut zerrenda
honetan. Hasierako “h” hori ezabatuz gero, (oraintsurarte izan den bezala), zenbait kasutan, sinkretikoak gertatzen baitira.
Por respeto a un amigo, a quien la simple visión de la “H“ en un escrito euskérico le produce salpullido, algunas flexiones verbales cuya letra inicial empieza con “h” las he
incluido en esta lista de flexiones sincréticas, ya que suprimiendo la tal “h” (tal como se estilaba normalmente hasta hace poco) resultan a veces sincréticas.
badeie
hark-haiei: NNN, 51
haiek-hiri: NNN, 51
baleutsuez
hark-zuei: NNN, pl, 42
haiek-zuri: NNN, pl, 42
deien
hark-haiei: NNN, 45
haiek-hiri: NNN, 45
badeiez
hark-haiei: NNN, pl, 51
haiek-hiri: NNN, pl, 51
bazaiez
haiek-zu: NN, 38
hark-zuek: NN, 38
deiezan
hark-haiei: NNN, pl, 45
haiek-hiri: NNN, pl, 45
badeizue
haiek-zuri: NNN, 51
hark-zuei: NNN, 51
bazengiez
haiek-zu: NN, 39
hark-zuek: NN, 39
deiguan
guk-hiri: NNN, 45
hik-guri: NNN, 45
badeizuez
haiek-zuri: NNN, pl, 51
hark-zuei: NNN, pl, 51
bazeuntsie
zuek-hari: NNN, 42
zuek-haiei: NNN, 42
deiguazan
guk-hiri: NNN, pl, 45
hik-guri: NNN, pl, 45
baleie
haiek-hura: NN, 39
haiek-hiri: NNN, 52
bazeuntsiez
zuek-hari: NNN, pl, 42
zuek-haiei: NNN, pl, 42
deigunan
guk-hiri (f): NNN, 45
hik-guri (f): NNN, 45
baleiez
haiek-haiek: NN, 39
haiek-hiri: NNN, 52
bazinduez
haiek-zu: NN, 29
hark-zuek: NN, 29
deigunazan
guk-hiri (f): NNN, pl, 45
hik-guri (f): NNN, pl, 45
baleioe
haiek-hari: NNN, 52
hark-haiei: NNN, 52
bazineioe
zuek-hari: NNN, 52
zuk-haiei: NNN, 52
deikezue
haiek-zuri: NNN, 45
hark-zuei: NNN, 45
baleioez
haiek-hari: NNN, pl, 52
hark-haiei: NNN, pl, 52
bazineioez
zuek-hari: NNN, pl, 52
zuk-haiei: NNN, pl, 52
deikezuez
haiek-zuri: NNN, pl, 45
hark-zuei: NNN, pl, 45
baleizue
haiek-zuri: NNN, 52
hark-zuei: NNN, 52
beie
hark-haiei: NNN, 50
haiek-hiri: NNN, 50
deizuen
haiek-zuri: NNN, 45
hark-zuei: NNN, 45
baleizuez
haiek-zuri: NNN, pl, 52
hark-zuei: NNN, pl, 52
beiez
haiek-haiek: NN, 37
hark-haiei: NNN, pl, 50
deizuezan
haiek-zuri: NNN, pl, 45
hark-zuei: NNN, pl, 45
baleutsie
haiek-hari: NNN, 42
haiek-haiei: NNN, 42
beizue
haiek-zuri: NNN, 50
hark-zuei: NNN, 50
deutsue
haiek-zuri: NNN, 40
hark-zuei: NNN, 40
baleutsiez
haiek-hari: NNN, pl, 42
haiek-haiei: NNN, pl, 42
beizuez
haiek-zuri: NNN, pl, 50
hark-zuei: NNN, pl, 50
deutsuez
haiek-zuri: NNN, pl, 40
hark-zuei: NNN, pl, 40
baleutsue
haiek-zuri: NNN, 42
hark-zuei: NNN, 42
daian
hik-hura: NN, 35
hark-hura: NN, 35
eian
hark-hura: NN, 36
hark-hiri: NNN, 49
eidan
eidan(a)
heidan
hark-niri: NNN, 49
hik-niri (f): NNN, 50
hik-niri: NNN, 49
eidazan
eidazan(a)
heidazan
hark-niri: NNN, pl, 49
hik-niri (f): NNN, pl, 50
hik-niri: NNN, pl, 49
eien
eien(a)
heien
haiek-hura: NN, 36
hark-haiei: NNN, 49
haiek-hiri: NNN, 49
hik-haiei (f): NNN, 50
hik-haiei: NNN, 49
eiezan(a)
heiezan
haiek-haiek: NN, 36
hark-haiei: NNN, pl, 49
haiek-hiri: NNN, pl, 49
hik-haiei (f): NNN, pl, 50
hik-haiei: NNN, pl, 49
eigun
eigun(a)
heigun
hark-guri: NNN, 49
hik-guri (f): NNN, 50
hik-guri: NNN, 49
eiguzan
eiguzan(a)
heiguzan
hark-guri: NNN, pl, 49
hik-guri (f): NNN, pl, 50
hik-guri: NNN, pl, 49
(z)eikean
heikean
hark-hura: NN, 34
hik-hura: NN, 34
(z)eikezan
heikezan
hark-haiek: NN, 34
hik-haiek: NN, 34
(z)eikidan
heikidan
hark-niri: NNN, 47
hik-niri: NNN, 47
(z)eikidazan
heikidazan
hark-niri: NNN, pl, 47
hik-niri: NNN, pl, 47
eiezan
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
91
(z)eikien
haiek-hura: NN, 34
hark-haiei: NNN, 47
haiek-hiri: NNN, 47
euazan
heuazan
hark hiri: NNN, pl, 41
hik-haiek: NN, 28
eustazan
heustazan
hark-niri: NNN, pl, 41
hik-niri: NNN, pl, 41
gengizan
guk-haiek: NN, 36
hark-gu: NN, 36
eukean
heukean
hark-hura: NN, 31
hik-hura: NN, 31
eutsan
heutsan
hark-hari: NNN, 41
hik-hari: NNN, 41
gengizanan
hik-gu (f): NN, 36
guk-hiri (f): NNN, pl, 49
eukezan
heukezan
hark-haiek: NN, 31
hik-haiek: NN, 31
eutsazan
heutsazan
hark-hari: NNN, pl, 41
hik-hari: NNN, pl, 41
gengizuezan
zuek-gu: NN, 36
guk-zuei: NNN, pl, 49
heikiezan
haiek-haiek: NN, 34
hark-haiei: NNN, pl, 47
haiek-hiri: NNN, pl, 47
hik-haiei: NNN, pl, 47
(z)eikigun
heikigun
hark-guri: NNN, 47
hik-guri: NNN, 47
euskidan
heuskidan
hark-niri: NNN, 44
hik-niri: NNN, 44
eutsen
heutsen
hark- haiei: NNN, 41
hik- haiei: NNN, 41
gengizuzan
zuk-gu: NN, 36
guk-zuri: NNN, pl, 49
(z)eikiguzan
heikiguzan
hark-guri: NNN, pl, 47
hik-guri: NNN, pl, 47
euskidazan
heuskidazan
hark-niri: NNN, pl, 44
hik-niri: NNN, pl, 44
eutsezan
heutsezan
hark-haiei: NNN, pl, 41
hik-haiei: NNN, pl, 41
gindukezan
gindukezan(a)
hark-gu: NN, 31
hik-gu (f): NN, 30
(z)eikion
heikion
hark-hari: NNN, 47
hik-hari: NNN, 47
euskien
eutsien
haiek-hari: NNN, 41
haiek- haiei: NNN, 41
hengian
hik-hura: NN, 36
hark-hi: NN, 36
(z)eikiozan
heikiozan
hark-hari: NNN, pl, 47
hik-hari: NNN, pl, 47
eutsiezan
haiek-hari: NNN, pl, 41
haiek-haiei: NNN, pl, 41
leikizue
haiek-zuri: NNN, 46
hark-zuei: NNN, 46
(z)eikizuen
haiek-zuri: NNN, 47
hark-zuei: NNN, 47
eutsuen
haiek-zuri: NNN, 41
hark-zuei: NNN, 41
leikizueez
haiek-zuei: NNN, pl, 46
haiek-zuri: NNN, pl, 46
(z)eikizuezan
haiek-zuri: NNN, pl, 47
hark-zuei: NNN, pl, 47
eutsuezan
haiek-zuri: NNN, pl, 41
hark-zuei: NNN, pl, 41
leioe
haiek-hari: NNN, 46
hark-haiei: NNN, 46
eion
eion(a)
heion
hark-hari: NNN, 49
hik-hari (f): NNN, 50
hik-hari: NNN, 49
gaizan
gaizan(a)
hark-gu: NN, 35
hik-gu (f): NN, 37
leioez
haiek-hari: NNN, pl, 46
hark-haiei: NNN, pl, 46
eiozan
eiozan(a)
heiozan
hark-hari: NNN, pl, 49
hik-hari (f): NNN, pl, 50
hik-hari: NNN, pl, 49
geinkez
guk-haiek: NN, 33
hark-gu: NN, 33
leizue
haiek-zuri: NNN, 46
hark-zuei: NNN, 46
leizuez
haiek-zuri: NNN, pl, 46
hark-zuei: NNN, pl, 46
eizan
eizan(a)
hark-haiek: NN, 36
hik-haiek (f): NN, 37
guk-haiek: NN, 34
hark-gu: NN, 34
hik-gu (f): NN, 33
leuskizue
haiek-zuri: NNN, 43
hark-zuei: NNN, 43
naian
hik-ni: NN, 35
hark-ni: NN, 35
neian
nik-hura: NN, 36
nik-hiri: NNN, 49
neinkean
hik-ni: NN, 34
hark-ni : NN, 34
(z)eikiezan
heuskien
eizuen
eizuezan
euan
heuan
haiek-zuri: NNN, 49
hark-zuei: NNN, 49
haiek-zuri: NNN, pl, 49
hark-zuei: NNN, pl, 49
hark hiri: NNN, 41
hik-hura: NN, 28
hark-haiei: NNN, 44
haiek-hiri: NNN, 44
hik-haiei: NNN, 44
heuskiezan
hark-haiei
haiek-hiri: NNN, pl, 44
hik-haiei: NNN, pl, 44
euskigun
heuskigun
hark-guri: NNN, 44
hik-guri: NNN, 44
euskion
heuskion
hark-hari: NNN, 44
hik-hari: NNN, 44
euskiozan
heuskiozan
hark-hari: NNN, pl, 44
hik-hari: NNN, pl, 44
euskizuen
haiek-zuri: NNN, 44
hark-zuei: NNN, 44
euskiezan
euskizuezan
euskun
heuskun
euskuzan
heuskuzan
eustan
heustan
haiek-zuri: NNN, pl, 44
hark-zuei: NNN, pl, 44
hark-guri: NNN, 41
hik-guri: NNN, 41
hark-guri: NNN, pl, 41
hik-guri: NNN, pl, 41
hark-niri: NNN, 41
hik-niri: NNN, 41
geinkezan
geinkezan(a)
geinkiezan
gengian
gengiazan
gengiezan
haiek-gu: NN, 34
guk-haiei: NNN, pl, 47
guk-hura: NN, 36
guk-hiri: NNN, 49
hik-gu: NN, 36
guk-hiri: NNN, pl, 49
haiek-gu: NN, 36
guk-haiei: NNN, pl, 49
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
92
zuk-haiek: NN, 34
hark-zu: NN, 34
zeuntsien
zuek-hari: NNN, 41
zuek- haiei: NNN, 41
zeuntsiezan
zuek-hari: NNN, pl, 41
zuek-haiei: NNN, pl, 41
zinduezan
haiek-zu: NN, 28
hark-zuek: NN, 28
guk-zu: NN, 36
zuk-guri: NNN, pl, 49
zindukiez
haiek-zu: NN, 30
hark-zuek: NN, 30
zengizan
zuk-haiek: NN, 36
hark-zu: NN, 36
zindukiezan
haiek-zu: NN, 31
hark-zuek: NN, 31
zenkiezan
zuek-haiek: NN, 34
zuk-haiei: NNN, pl, 47
zu-hari: nn, 23
zineioe
zuek-hari: NNN, 46
zuk-haiei: NNN, 46
zineioez
zuek-hari: NNN, pl, 46
zuk-haiei: NNN, pl, 46
hik-ni: NN, 36
hark-ni : NN, 36
zeinkezan
ninduan
hik-ni: NN, 28
hark-ni: NN, 28
zeinkieez
haiek-zuek: NN, 33
zuek-haiei: NNN, pl, 46
nindukean
hik-ni: NN, 31
hark-ni : NN, 31
zeinkiez
haiek-zu: NN, 33
hark-zuek: NN, 33
zaiezan
haiek-zu: NN, 35
hark-zuek: NN, 35
zeinkiezan
haiek-zu: NN, 34
hark-zuek: NN, 34
zengiguzan
zaikiez
haiek-zu: NN, 32
hark-zuek: NN, 32
zeinkioe
zuek-hari: NNN, 46
zuk-haiei: NNN, 46
zaitue
haiek-zu: NN, 27
hark-zuek: NN, 27
zengidazan
nik-zu: NN, 36
zuk-niri: NNN, pl, 49
zuk-haiek: NN, 33
hark-zu: NN, 33
zengieezan
haiek-zuek: NN, 36
zuek-haiei: NNN, pl, 49
nengian
zeinkez
zengien
zuek-hura: NN, 36
zuk-haiei: NNN, 49
zengiezan
zuek-haiek: NN, 36
haiek-zu: NN, 36
hark-zuek: NN, 36
zuk-haiei: NNN, pl, 49
Hona hemen DEUTSUE eta ZENGIEZAN adizki sinkretikoen zenbait adibide:
He aquí unos ejemplos de las formas polisémicas DEUTSUE y ZENGIEZAN:
DEUTSUE:
1) Indikatiboa, oraina, ZER-NORI-NORK: haiek-zuri: de-u-tsu-e: D: paciente; E: marca de las indirectas; U: núcleo; TSU: infijo de dativo (tibi); E: agente (illi). (Batua: dizute).
2) Indikatiboa, oraina, ZER-NORI-NORK: hark-zuei: de-u-tsue-Ø. D: paciente; E: marca de las indirectas; U: núcleo; TSUE: infijo de dativo (vobis). (Batua: dizue).
1) Tello eta Julenek musu bana emon DEUTSUE: Tello et Julene te osculati sunt; Tello and Julene have given you a kiss; Tello et Julene t’embrassèrent; Tello
und Julene haben dir einen Kuss gegeben; Tello y Julene te han dado sendos besos.
2) Adunak musu bana emon DEUTSUE: Aduna vos osculata est; Aduna have given you a kiss each; Aduna vous embrassa; Aduna hat jeden von euch einen
Kuss gegeben; Aduna os ha dado un beso.
ZENGIEZAN: Subjuntiboa, lehena.
A) NOR-NORK: (Batuan: Haiek-zu: zintzaten; Hark-zuek: zintzaten)
1) Haiek-zu
NOR Erro
a
ZeN GI
2) Hark-zuek
ZeN
GI
Pl.
e
NORK Nor Pl. Subj. ez
ADIBIDEAK
E
z
-a-N
Tristuratik zu libratu zengiezan, kanta-kantari ziharduten: Para que te sacaran de la tristeza, estuvieron canta que te
canta.
Ø
z
-a-N
Aireportura eroan zengiezan neure autoa utzi neutsan: Le dejé mi coche para que os llevara al aeropuerto.
B) NORK-ZER: (Batuan: Zuek-haiek: zenitzaten)
3) Zuek-haiek
NORK
ZeN
Erroa NORK Nor Pl. Subj. ez
ADIBIDEA
GI
E
z
-a-N Berak arrantzatutako arrainak jan zengiezan gura eban: Deseaba que comierais los peces pescados por él.
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
93
C) NORK-NORI-ZER: zuk-haiei, eta objektua plurala. (Batuan: zeniezazkien)
4) Zuk-haiei
NORK
ZeN
Erroa
GI
NORI
E
Zer Pl.
z
ADIBIDEA
Subj. ez
-a-N Presoei zabaldu zengiezan emon neutsuzan liburuok: Te di esos libros para que los repartieras a los presos.
SENGIEZAN: 1) Subjuntiboa, lehena, NOR-NORK: haiek-zu: Z-E-N-GI-E-Z-a-N. Z: NOR (= zu); E: marca de pretérito; marca pronominal; GI: raíz del auxiliar egin; E:
NORK (= haiek); Z: pluralizante de NOR; a: ligadura; N: marca de subjuntivo.
2) Subjuntiboa, lehena, NOR-NORK: hark-zuek: Z-E-N-GI-E-Z-a-N. Z: NOR (= zuek); E: marca de pretérito; marca pronominal; GI: raíz de egin; E: infijo de
NOR plural (zuek); Z: pluralizante de NOR; a: ligadura; N: marca de subjuntivo.
3) Subjuntiboa, lehena, NORK-NOR: zuek-haiek: Z-E-N-GI-E-Z-a-N. Z: NORK (agente=zuek); E: marca de pretérito; marca pronominal; GI: raíz de egin; E:
marca de NORK plural (zuek); Z: pluralizante de NOR; a: ligadura; N: marca de
subjuntivo.
4) Subjuntiboa, lehena, NORK-NORI-ZER: zuk-haiei, eta objektua plurala): Z-E-N-GI-E-Z-a-N. Z: NORK (agente=zuk); E: marca de pretérito; GI: raíz de
egin; E: infijo de NORI (dativo = zuei); Z: pluralizante de ZER; a: ligadura; N: marca
de subjuntivo.
Pello et Julene te osculati sunt.
Aduna vos osculata est.
Pello et Julene t`embrassent.
Aduna vous embrasse.
Puis il l’embrassa
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
94
ADITZEN EREN (moduen) IZENDAPENA
NOMENCLATURA DE LOS MODOS VERBALES
(Lan honetakoa eta sinopsi hauetako egileek darabiltena)
(La del presente trabajo y la de los autores de las sinopsis citadas)
Aditz eraren (moduaren) ondorengo adizkia zantzu bezala jarritakoa da...
La flexión verbal colocada al final de cada modo verbal sirve como de pista...
A) LAN HONETAKOA. (Hemen aipatzen diren adizkiak, jakina, Pitarkerenak dira):
NOR komunztadura / sistema NOR:
I Sinopsia: INDIKATIBOA: oraina: da
II. Sinopsia: INDIKATIBOA: lehena: zan
III. Sinopsia: BALDINTZAZKOAK: baldintza: balitz
IV. Sinopsia: BALDINTZAZKOAK: hipotetikoa (oraina): litzateke
V. Sinopsia: BALDINTZAZKOAK: hipotetikoa (lehena): nintzatekean
VI. Sinopsia: AHALERA: oraina: daiteke
VII. Sinopsia: AHALERA: hipotetikoa: leiteke
VIII. Sinopsia: AHALERA: lehena: (z)eitekean
IX. Sinopsia: SUBJUNTIBOA: oraina: dedin / daiten
X. Sinopsia: SUBJUNTIBOA: lehena: eiten / (z)edin
XI. Sinopsia: INPERATIBOA: oraina: bedi
XII. Sinopsia: AHALEZKO BALDINTZAK: hurbila: badaite / badedi
XIII. Sinopsia: AHALEZKO BALDINTZAK: urruna: baleite / baledi
NOR-NORK komunztadura / sistema NOR-NORK:
XXVII. Sinopsia: INDIKATIBOA: oraina: dau
XXVIII. Sinopsia: INDIKATIBOA: lehena: eban
XXIX. Sinopsia: BALDINTZAZKOAK: baldintza: baleu
XXX. Sinopsia: BALDINTZAZKOAK: hipotetikoa (oraina): leuke
XXXI. Sinopsia: BALDINTZAZKOAK: hipotetikoa (lehena): neukean
XXXII. Sinopsia: AHALERA: oraina: daike
XXXIII. Sinopsia: AHALERA: hipotetikoa: leike
XXXIV. Sinopsia: AHALERA: iragana: (z)eikean
XXXV. Sinopsia: SUBJUNTIBOA: oraina: daian
XXXVI. Sinopsia: SUBJUNTIBOA: lehena: eian
XXXVII. Sinopsia: INPERATIBOA: oraina: bei
XXXVIII. Sinopsia: AHALEZKO BALDINTZA: hurbila: badai
XXXIX. Sinopsia: AHALEZKO BALDINTZA: urruna: balei
A) LA DE ESTE TRABAJO. (Esta flexión verbal, aquí, claro está, es la de Pitarke).
NOR-NORI komunztadura / sistema NOR-NORI:
XIV. Sinopsia: INDIKATIBOA: oraina: jako
XV. Sinopsia: INDIKATIBOA: lehena: jakon
XVI. Sinopsia: BALDINTZAZKOAK: baldintza: balitzakio
XVII. Sinopsia: BALDINTZAZKOAK: hipotetikoa (oraina): litzakio
XVIII. Sinopsia: BALDINTZAZKOAK: hipotetikoa (lehena): nintzakion
XIX. Sinopsia: AHALERAK: oraina: dakikeo
XX. Sinopsia: AHALERA: hipotetikoa: lekikeo
XXI. Sinopsia: AHALERA: lehena: ekikeon
XXII. Sinopsia: SUBJUNTIBOA: oraina: dakion
XXIII. Sinopsia: SUBJUNTIBOA: lehena: ekion
XXIV. Sinopsia: INPERATIBOA: oraina: bekio
XXV. Sinopsia: AHALEZKO BALDINTZAK: hurbila: badakio
XXVI. Sinopsia: AHALEZKO BALDINTZAK: urruna: balekio
NOR-NORI-NORK komunztadura / sistema NOR-NORI-NORK:
XL. Sinopsia: INDIKATIBOA: oraina: deutso
XLI. Sinopsia: INDIKATIBOA: lehena: eutsan
XLII. Sinopsia: BALDINTZAZKOAK: baldintza: baleutso
XLIII. Sinopsia: BALDINTZAZKOAK: hipotetikoa(oraina): leuskio
XLIV. Sinopsia: BALDINTZAZKOAK: hipotetikoa (lehena): neuskion
XLV. Sinopsia: AHALERA: oraina: deikeo
XLVI. Sinopsia: AHALERA: hipotetikoa: leikio
XLVII. Sinopsia: AHALERA: iragana: (z)eikion
XLVIII. Sinopsia: SUBJUNTIBOA: oraina: deion
XLIX. Sinopsia: SUBJUNTIBOA: lehena: eion
L. Sinopsia: INPERATIBOA: oraina: beio
LI. Sinopsia: AHALEZKO BALDINTZA: hurbila: badeio
LII. Sinopsia: AHALEZKO BALDINTZA: urruna: baleio
LIII. Sinopsia: SUBJUNTIBOZKO AHAL ERAK: NOR; NOR-NORI; NOR-NORK; NOR-NORI-NORK
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
95
B) AZKUErena:
B) LA DE AZKUE:
Azkuerenak ez dago era labur batean izendatzerik eta paradigma bakoitzean
datorren izendapena dagoen dagoenean jaso dut:
En cuanto a la nomenclatura de Azkue, no encuentro la forma de agruparlos
esquemáticamente, y copio tal cual aparece en los paradigmas correspondientes:
I: FLEXIONES DE INDICATIVO PRÓXIMO (presente de indicativo: NAZ
II: FLEXIONES DE INDICATIVO REMOTO (pretérito imperfecto): NINTZAN
III: FLEXIONES DEL MODO HIPOTÉTICO (flexiones objetivas de izan): BANINTZ
IV: FLEXIONES DEL MODO CONDICIONAL (flexiones objetivas): NINTZAKE
V: Ø.
VI: FLEXIONES DE POTENCIALES OBJETIVAS (modo subjuntivo próximo) DEL AUXILIAR
INTRANSITIVO: NAITEKE
VII: FLEXIONES POTENCIALES OBJETIVAS (modo subjuntivo próximo) DEL AUXILIAR
INTRANSITIVO: NEINTEKE
VIII: FLEXIONES POTENCIALES OBJETIVAS (modo subjuntivo remoto) DEL AUXILIAR
INTRANSITIVO: NEINTEKEAN
IX: FLEXIONES SUBJUNTIVAS (equivalentes a) RELACIONES DE INFINITIVO /
OBJETIVAS DE SUBJUNTIVO PRÓXIMO DEL AUXILIAR INTRANSITIVO): NAITEN
X: FLEXIONES SUBJUNTIVAS (equivalentes a) RELACIONES DE INFINITIVO: NENDIN
XI: FLEXIONES DE IMPERATIVO DEL AUXILIAR INTRANSITIVO: BEDI
XII: FLEXIONES RECEPTIVO-HIPOTÉTICAS DEL AUXILIAR (presente próximo): BANADI
XIII: FLEXIONES HIPOTÉTICO-OBJETIVAS (normales de presente remoto): BANENDI
XXVII: FLEXIONES OBJETIVAS DE INDICATIVO PRÓXIMO DEL AUXILIAR: DOT
XXVIII: FLEXIONES OBJETIVAS DEL AUXILIAR: NEBAN
XXIX: FLEXIONES OBJETIVAS DEL AUXILIAR: BANEU
XXX: FLEXIONES OBJETIVAS DEL AUXILIAR: NEUKE
XXXI: FLEXIONES POTENCIALES OBJETIVAS DE INDICATIVO REMOTO: NEUKEAN
XXXII: FLEXIONES POTENCIALES OBJETIVAS DE SUBJUNTIVO PRÓXIMO (auxiliar
transitivo): DAIKET
XXXIII: FLEXIONES POTENCIALES OBJETIVAS DE SUBJUNTIVO REMOTO (auxiliar
transitivo), engendradoras de FLEXIONES PRÓXIMAS: NEIKE
XXXIV: FLEXIONES OBJETIVAS DE CONJUGACIÓN REMOTA: NEIKEAN
XXXV: FLEXIONES OBJETIVAS DE SUBJUNTIVO PRÓXIMO: DAIDAN
XXXVI: FLEXIONES OBJETIVAS DE SUBJUNTIVO REMOTO: NEIAN
XXXVII: FLEXIONES OBJETIVAS DE IMPERATIVO: BEI
XXXVIII: FLEXIONES OBJETIVO-HIPOTÉTICAS DE SUBJUNTIVO PRÓXIMO: BADAIT
XXXIX: FLEXIONES OBJETIVAS DE CONJUGACIÓN REMOTA: BANEI
XIV: FLEXIONES RECEPTIVAS DEL VERBO izan: NAKIO
XV: FLEXIONES RECEPTIVAS DE izan: NINTZAKION
XVI: FLEXIONES DE RECIPIENTE DEL VERBO izan: BANINTZAKIO
XVII: FLEXIONES DE RECIPIENTE DEL VERBO izan: NINTZAKIO
XVIII: Ø.
XIX: Ø.
XX: Ø.
XXI: FLEXIONES POTENCIALES RECEPTIVAS (subjuntivo remoto) DEL AUXILIAR
INTRANSITIVO: NEINTEKION
XXII: FLEXIONES RECEPTIVAS DEL AUXILIAR: NAKION
XXIII: Ø.
XXIV: FLEXIONES RECEPTIVAS DEL AUXILIAR: BEKIT
XXV: FLEXIONES RECEPTIVO-HIPOTÉTICAS DEL AUXILIAR: BANAKIO
XXVI: FLEXIONES RECEPTIVAS DEL AUXILIAR: BANENKIO
XL: FLEXIONES RECEPTIVAS DEL AUXILIAR CON OBJETO SINGULAR Y PLURAL: DAUTSAT
XLI: FLEXIONES RECEPTIVAS DEL AUXILIAR CON OBJETO SINGULAR Y PLURAL: NEUTSAN
XLII: FLEXIONES RECEPTIVAS DEL AUXILIAR CON OBJETO SINGULAR Y PLURAL: BANEUTSO
XLIII: FLEXIONES RECEPTIVAS DEL AUXILIAR: NEUSKIO
XLIV: Ø.
XLV: FLEXIONES RECEPTIVAS DE SUBJUNTIVO PRÓXIMO, OBJETOS SINGULAR Y
PLURAL: DAIKEOT
XLVI: FLEXIONES POTENCIALES RECEPTIVAS DE SUBJUNTIVO PRÓXIMO,
OBJETOS SINGULARES Y PLURALES: NEIO
XLVII: Ø.
XLVIII: FLEXIONES RECEPTIVAS DEL SUBJUNTIVO PRÓXIMO: DAIODAN
XLIX: FLEXIONES RECEPTIVAS DE SUBJUNTIVO REMOTO: NEION
L: FLEXIONES RECEPTIVAS DE IMPERATIVO: OBJETO SINGULAR Y PLURAL: BEIO
LI: FLEXIONES RECEPTIVO´HIPOTÉTICAS DE SUBJUNTIVO PRÓXIMO: BADAIOT
LII: Ø.
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
96
C) J. INTXAUSTIrena:
C) LA DE J. INTXAUSTI:
Lehen zifra biak aditz intransitiboari dagozkio. Eurotarik lehena: Flexiones
directas. Eta bigarrena: Flexiones indirectas.
Beste zifra biak aditz transitiboari dagozkio. Hirugarrena: Flexiones directas.
Laugarrena: Flexiones indirectas.
Las dos primeras cifras corresponden al verbo intransitivo. De éstas la primera:
Flexiones directas. Y la segunda: Flexiones indirectas.
Las otras dos cifras corresponden al verbo transitivo. La tercera: Flexiones
directas. Y la cuarta: Flexiones indirectas.
I-XIV-XXXVII-XL:
PRESENTE SIMPLE DEL INDICATIVO
II-XV-XXVIII-XLI:
PRETERITO SIMPLE DEL INDICATIVO
III-XVI-XXVIX-XLII:
PRESENTE Y PRETERITO SIMPLES IRREALES DEL SUPOSITIVO
IV-XVII-XXX-XLIII:
PRESENTE SIMPLE IRREAL DEL CONDICIONAL
V-XVIII-XXXI-XLIV:
PRETERITO SIMPLE IRREAL DEL CONDICIONAL
VI-XIX-XXXII-XLV:
PRESENTE-FUTURO POTENCIAL DEL INDICATIVO
VII.XX-XXXIII *-XLVI:
PRESENTE POTENCIAL IRREAL DEL CONDICIONAL
VIII-XXI-XXXIV-XLVII:
PRETERITO POTENCIAL DEL INDICATIVO
IX-XXII-XXXV-XLVIII:
PRESENTE SIMPLE DEL SUBJUNTIVO
X-XXIII-XXXVI-XLIX:
PRETERITO SIMPLE DEL SUBJUNTIVO
XI-XXIV-XXXVII-L:
PRESENTE SIMPLE DEL IMPERATIVO
XII-XXV-XXXVIII-LI:
PRESENTE-FUTURO SIMPLE EVENTUAL DEL SUPOSITIVO
XIII-XXVI-XXXIX-LII:
PRESENTE SIMPLE IRREAL DEL SUPOSITIVO (Segundo).
XXXIII *: PRESENTE-FUTURO POTENCIAL IRREAL DEL CONDICIONAL
naz – natxako – dot – deutsat
nintzan – nintxakon – neban – neutsan
balitz – balitxako – baleu – baleutso
litzake – litzakio – leuke – leuskio
nintzaken – nintzakion – neukean – neuskion
naiteke – naitekio – daiket – deikiot
leiteke – leitekio – leike – leikio
eintekean – eitekion – eikean – eikion
daitean – dakion – daian – deion
eitean – ekion – eian – eion
beite – bekio – bei – beio
badaite – badakio – badai – badeio
baleite – balekio – balei – baleio
D) P. PUJANA:
D) P. PUJANA:
Adizkien multzoak osatzean, ez du, sistematikoki behintzat, aditzen era (modu)
kontu hori aipatzen. Sarreran egiten du hauen nolabaiteko aipamena eta adizkien
multzo bakoitzaren alboko JAKINGARRIAK orrialdean agertzen dira, eta ez beti,
honelako azalpenak: flexiones de imperativo, flexiones potenciales, flexiones del
modo potencial, indicar/expresar la potencialidad, flexiones de indicativo, prefijo
condicional..., etabar.
Bestalde, Pujanak darabilen sistema oso egokia eta argia da, batez ere gai honetan
apurtxobat dabilenarentzat.
Pujana en su exposición de los grupos verbales no los agrupa por modos verbales.
Aparte de una somera mención en el prólogo, sólo en la página adyacente a cada
grupo verbal aparecen, como de paso, las expresiones tales como: flexiones de
imperativo, flexiones potenciales, flexiones del modo potencial, indicar/expresar la
potencialidad, flexiones de indicativo, prefijo condicional..., etc.
Por otra parte, el sistema usado por Pujana es muy práctico y de fácil comprensión,
sobre todo para alguien medianamete iniciado/iniciada en el tema.
E) BESTE ENPARAUENAK:
E) LA DE LOS DEMAS:
Bata bestearen ondoan, zutabeka, jartzea otu zait, euren arteko antz eta
desberdintasunez errazago oharrarazteko.
Las he puesto, por columnas, una junto a la otra, para darse cuenta mejor sobre las
semejanzas y diferencias entre sí.
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
97
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
EGUZKI
egite era: orain aldia
egite era: leen aldia
baldin era
uste era
ondorioa: iragana
aal era: orain aldia
aal era: geroa
aal era: leena
gurarizko era: orain aldia
gurarizko era: leen aldia
aginte era
ø
ø
egite era: orain aldia
egite era: leen aldia
baldin era
uste era
ø
aal era: orain aldia
aal era: geroa
aal era: leena
gurarizko era: orain aldia
gurarizko era: leen aldia
aginte era
ø
ø
egite era: orain aldia
egite era: leen aldia
baldin era
uste era
uste era: leen aldia
aal era: oraina
aal era: gero aldia
aal era: leena
gurarizko era: orain aldia
gurarizko era: leen aldia
aginte era
ø
ø
egite era: orain aldia
egite era: leen aldia
baldin era
uste era
uste erako leen aldia
aal era: oraina
aal era: geroa
aal era: leena
gurarizko era: orain aldia
gurarizko era: leen aldia
aginte era
ø
ø
IRAZOLA
egite era: orain aldia
egite erako lehen aldia
baldin era (guztitarikoa)
uste era: orain-gero aldia
uste era: lehen aldia
ahal era: orain aldia
ahal era: gero aldia
ahal era: lehen aldia
gurarizko era: orain aldia
gurarizko era: lehen aldia
aginte era: orain aldia
baldin era: orain aldia
baldin era: gero aldia
egite era: orain aldia
egite era: lehen aldia
baldin era: guztitarikoa
uste era: orain-gero aldia
ø
ahal era: orain aldia
ahal era: gero aldia
ahal era: lehen aldia
gurarizko era: orain aldia
gurarizko era: lehen aldia
aginte era: orain aldia
ø
ø
egite era: orain aldia
egite era: lehen aldia
baldin era: guztitarikoa
uste era: orain-gero aldia
uste erako lehen aldia
ahal era: orain aldia
ahal era: gero aldia
ahal erako lehen aldia
gurarizko era: orain aldia
gurarizko era: lehen aldia
aginte era: orain aldia
baldin era: orain aldia
baldin era: gero aldia
egite era: orain aldia
egite era: lehen aldia
baldin era: guztitarikoa
uste era: orain-gero aldia
uste erako lehen aldia
ahal era: orain aldia
ahal era: gero aldia
ahal erako lehen aldia
gurarizko era: orain aldia
gurarizko era: lehen aldia
aginte era: oranaldia
baldin era: orainaldia
baldin era: gero aldia
BIZKAIERAREN IDATZIZKO ARAUAK
egite era: orain aldia
egite era: iragana
baldin era
ondoriozkoa: orain-gero aldia
ondoriozko era: iragana
ahal era: orain aldia
ahal era
ahal era: iragana
subjuntibozko era: orainaldia
subjuntibozko era: iragana
aginte era: orainaldia
ø
ø
egite era: orain aldia
egite era: iragana
baldin era
ondoriozko era: orain-gero aldia
ø
ahal era: orain aldia
ahal era
ø
subjuntibozko era: orainaldia
subjuntibozko era: iragana
aginte era: orain aldia
ø
ø
egite era: orainaldia
egite era: iragana
baldin era
ondoriozko era: orain-gero aldia
ondoriozko era: iragana
ahal era: orain aldia
ahal era
ahal era: iragana
subjuntibozko era: orainaldia
subjuntibozko era: iragana
aginte era: orain aldia
ø
ø
egite era: orainaldia
egite era: iragana
baldin era
ondoriozko era: orain-gero aldia
ondoriozko era: iragana
ahal era: orain aldia
ahal era
ahal era: iragana
subjuntibozko era: orainaldia
subjuntibozko era: iragana
aginte era: orainaldia
ø
ø
PITARKE
indikatibozko orainaldia
indikatibozko lehenaldia
baldintza
ondorioa (i)
ondorioa (ii)
ahalezkoa (i)
ahalezkoa (ii)
ahalezkoa (iii)
subjuntibozko orainaldia
subjuntibozko lehenaldia
agintaldia
ahalezko baldintza (hurbila)
ahalezko baldintza (urruna)
indikatibozko orainaldia
indikatibozko lehenaldia
baldintza
ondorioa (i) / (uste era: g.a.)
ondorioa (ii) / (uste era: l.a.)
ahalezkoa (i)
ahalezkoa (ii)
ahalezkoa (iii)
subjuntibozko orainaldia
subjuntibozko lehenaldia
agintaldia / (aginte era: 0.a.)
ahalezko baldintza (hurbila)
ahalezko baldintza (urruna)
indikatibozko orainaldia
indikatibozko lehenaldia
baldintza
ondorioa (i)
ondorioa (ii)
ahalezkoa (i)
ahalezkoa (ii)
ahalezkoa (iii)
subjuntibozko orainaldia
subjuntibozko lehenaldia
agintaldia
ahalezko baldintza (hurbila)
ahalezko baldintza (urruna)
indikatibozko orainaldia
indikatibozko lehenaldia
baldintza
ondorioa (i)
ondorioa (ii)
ahalezkoa (i)
ahalerazkoa (ii)
ahalerazkoa (iii)
subjuntibozko orainaldia
subjuntibozko lehenaldia
agintaldia
ahalezko baldintza (hurbila)
ahalezko baldintza (urruna)
© Mendebalde Kultura Alkartea, 2006
98

Documentos relacionados