INNERE WERTE l INNER VALUES l INNERE WERTE l

Transcripción

INNERE WERTE l INNER VALUES l INNERE WERTE l
I n n e r e W e r t e | I n n er
Values | Innere Werte
| Inner Values | Innere
Werte | I nner Values |
I n n e re W e r t e | I n n er
Values | Innere Werte
| Inner Values | Innere
W e r t e | I n n e r Valu es
legrabox ambia line 04
06
innere w er te .
INNER VALUES.
Der Wunsch nach einer offenen Wohnküche, die den
The desire to own an open-plan kitchen-diner reflecting
sehr persönlichen Lebens- und Wohnstil ihrer Besitzer
the personal lifestyle and home living requirements
widerspiegelt, ist ungebrochen. Was diese neuen indi­­­vi­
of the people using it is as strong as ever. What makes
duellen Lifestyle-Areas so begehrenswert macht, hängt
these new and individually designed living spaces so
zu einem guten Teil auch mit einer Top-Innenaus­stat­
desirable also depends to a large extent on the quality
tung zusammen.
of the interior fittings.
Es zeichnet sich folgender Trend ab: die bislang an
The fol­low­ing trend is currently emerging: the interior
sich schon sehr gute Innenausstattung wird qualitativ
equipment to date has been of a very high standard, but
immer hochwertiger und präsentiert sich zudem in
what we’re seeing now in terms of quality takes us to
einem perfekt auf die Möbelfronten abgestimmten
another level entirely, with interior fittings presenting
Design. rational Küchen, ausgestattet mit intelligenten
themselves perfectly matched to the furniture fronts
und flexiblen Inneneinteilungssystemen, garantieren
as well. rational kitchens, equipped with intelligent and
Ordnung, volle Übersicht und einen schnellen Zugriff
flexible inner dividing systems, guarantee tidy, well
auf viele unersetzliche Küchenhelfer.
orga­nized cabinet interiors, offering an overview of the
full contents alongside quick, easy access to an array of
indispensable kitchen aids.
p a sse | pa r | tou t linero mosaiq cleaning & cooking agent 16
28
30
va l ore s in teriore s.
Innerli jk e wa a rden .
El deseo de una cocina de vivir abierta, que refleja el
Een open woonkeuken die de persoonlijke levens- en
estilo de vivir de su dueño, sigue sin romper. Lo que hace
woonstijl van zijn eigenaar weerspiegelt, staat nog
tan deseable a este espacio de vivir, que se ha configu-
steeds bovenaan het verlanglijstje van consumenten.
rado nuevo y individual, depende también de una gran
Dat deze nieuwe en individueel ingerichte woonruimtes
parte de los valores interiores de la cocina.
zo populair zijn, hangt voor een groot gedeelte samen
Por ejemplo con un equipamiento interior de primer
nivel. Actualmente ya se ve la siguiente tendencia: La
2
met de innerlijke waarden van een keuken, bijv. in de
vorm van een super interieurinrichting.
decoración interior actual, que ya es muy buena, cada
Op dit moment tekent zich de volgende trend af: de
vez va mas alta en calidad y se presenta ademas en un
op zich al erg goede interieurinrichting wordt kwalitatief
diseño que esta perfectamente adaptado al frente del
nog hoogwaardiger en verschijnt bovendien in een per-
mueble. Cocinas rational que están equipadas con un
fect op de meubelfronten afgestemd design. Keukens
sistema de distribución interior inteligente y flexible,
van rational zijn uitgerust met intelligente en flexibele
ofrecen una ordenación garantizada, que ofrecen una
interieurorganisatiesystemen en garanderen orde, een
visión general y un acceso rápido a muchos ayudantes
perfect overzicht en een snelle bereikbaarheid van het
de la cocina que son insubstituible.
vele onmisbare keukengerei.
3
legr abox
Das neue Schubkastensystem LEGRABOX besticht durch klare Linienführung
und schlichtem Design. Die Konzentration auf das Wesentliche – nochmals
verstärkt durch die 12 mm schlanken Seitenwände – liegt voll im Trend. Sie
haben die Wahl zwischen der Ausführung in Seidenweiß oder Oriongrau.
The new LEGRABOX drawer system stands out on account of its clean lines
and sleek, elegant design. Focusing on the essentials, further reinforced by
the 12 mm slender sides, is bang on trend. It comes in a choice of two colours:
silk white or orion grey.
Het nieuwe ladesysteem LEGRABOX overtuigt door een heldere lijnvoering
en een strak, elegant design. De concentratie op het wezenlijke – nogmaals
benadrukt door de 12 mm dunne zijwanden – is helemaal trendy. U kunt
kiezen uit twee kleuren: zijdewit en Oriongrijs.
El nuevo sistema de gavetas LEGRABOX deduce por sus lineas claras, sencillas
y su diseño elegante. La concentración del fundamenta, aun se consolida mas
por sus delgadas paredes laterales de 12mm y estas están en la tendencia
actual. Tienen la opción entre blanco terciopelo y gris orion.
4
5
i n n e NAUSSTATTUN G
A MBI A-L INE
6
AMBIA-LINE inner dividing system
| Interieuruitvoering AMBIA-LINE |
Equipamiento interior AMBIA-LINE
7
8
9
H o c hw e r t ig e
Innenausstattung
High-quality equipped interiors | Hoogwaardige
interieuruitvoering | Equipamiento interior de
gran valor
Die schlicht anmutende Holzeinteilung in Eiche Furnier unterstützt eine komfortable Ablage aller Küchenutensilien. | The oak
veneer components in a minimalist design promote the well
organized and convenient storage of all your kitchen utensils.
| De minimalistisch ogende houten indeling in eiken fineer biedt
een comfortabele opbergplek voor al het keukengerei. | La distribución de madera en roble chapeado, que causa una sensación minimista apoya el portaobjetos de todos los accesorios de
cocina.
10
11
ambia line accessoires
12
13
R ä u m l i c h e
Von einsamer Insel kann hier nicht die Rede sein. In Kombination
G r oSSzü g i g keit
Mittelpunkt des Hauses. | No talk of a lonely island here. Together
s o l o
Generously spacious. solo | Royale
ruimtes. solo | Generosidad espacial.
solo
14
mit dem Arbeitsplatz ist diese elegante Küchenplanung geselli­ger
with the workstation, this elegant kitchen design serves as the
social hub of the home. | Van een eenzaam eiland is hier geen
sprake. In combinatie met het werkgedeelte vormt dit elegante
keukenontwerp het gezellige middelpunt van het huis. | De una
isla solitaria aquí no se puede hablar. Esta planificación elegante de
cocina, en combinación con la plaza de trabajo, es el punto medio
sociable de la casa.
15
p a s s e
exklusiv
|
p a r
by
|
t o u t
rational
Das neue hochflexible Ordnungssystem
Platz ist wertvoll und sollte nicht verschenkt werden. Das neue, hochwertige Ordnungssystem passe|par|tout punktet mit Innovationsgeist,
absoluter Flexibilität und Vielseitigkeit.
The new highly flexible organizer system
Space is valuable and shouldn’t be squandered. The new highquality organizer system passe|par|tout with its innovative spirit, total
flexibility and versatility is an outright winner.
Het nieuwe zeer flexibele organisatiesysteem
Ruimte is waardevol en zou niet moeten worden weggegeven. Het nieuwe,
hoogwaardige organisatiesysteem passe|par|tout scoort door innovatiekracht, absolute flexibiliteit en veelzijdigheid.
p a s s e
|
p a r
|
t o u t
Design by Hoisl & A ndreucci
El nuevo sistema de ordenación muy flexible
La plaza tiene mucho valor y no se debe de regalar. El nuevo sistema de
organización de alta calidad passe|par|tout puntuá con su espíritu de
innovación, con una flexibilidad absoluta y con versatilidad.
16
17
passe | par | tout
Formschöne Funktionselemente, wie z.B. Alu-Schalen, Taschen aus hygienischem, strapazierfähigem Textil und
Holz-Einsätze in geöltem Nussbaum können einfach kombiniert werden.
Elegant functional elements, such as aluminium trays, pockets made from hygienic, durable textile alongside
wooden inserts in oiled walnut, can be easily combined.
Fraai gevormde functionele elementen als aluminium bakken, zakken van hygiënisch, sterk textiel en houten
inzetelementen van geolied notenhout kunnen eenvoudig worden gecombineerd.
Elementos de función que son bonitos en su forma, como por ejemplo un cuenco de aluminio, bolsas de una tela
higiénica y resistente y un inserto de madera que es de nogal engrasado, que se pueden combinar fácilmente.
18
19
passe | par | tout
20
21
passe | par | tout
22
23
passe | par | tout
Zu schön, um nur hinter den Möbelfronten zu verschwinden. passe|par|tout macht sich ebenso gut freihängend an
der Wand bzw. in einer Küchennische.
Too beautiful to simply disappear behind furniture fronts,
passe|par|tout makes an equally good impression when
hung from a wall or suspended in a kitchen niche.
Veel te mooi om te laten verdwijnen achter meubelfronten.
passe|par|tout slaat ook vrij aan de wand hangend, bijv. in
een nis, een goed figuur.
Demasiado bonito para desaparecer detrás de un frente
de mueble. Por eso también se puede utilizar muy bien
al passe|par|tout para colgar libremente en la pared o
poner lo en un nicho de la cocina.
24
25
Der Farbton Vino (Kupferrot) ist ein Ton, der Wärme und Geborgenheit
L a n d p a r t i e
c a s a
Country CLASSIC. casa | Landhuis. casa
| Partida campestre. casa
vermittelt und uns in gewisser Weise erdet. Genau richtig für die Wohnküche casa. | The colour vino (copper red) is a shade that conveys a sense
of warmth and security and to a certain extent keeps us grounded. Just
right for the casa kitchen-diner. | De kleur Vino (koperrood) is een tint die
warmte en geborgenheid uitstraalt en ons in zekere zin aardt. Precies de
goede kleur voor woonkeuken casa. | El tono de color vino (rojo cobre)
es un tono que transmita calor y seguridad y también nos conecta a la
tierra en una cierta manera. Esto es precisamente justo para la cocina
de vivir „casa”.
26
27
Ni schensystem
linero mosaiq
M o s aiQ
K o mf o r ta b l e r Z u g r iff
Unzählige Möglichkeiten für die Nische. Die MosaiQ-Nischen­elemente sind genauso vielseitig und flexibel wie seine Nutzer.
Midway system LINERO MosaiQ. Convenient access.
The MosaiQ midway elements are flexible and versatile, offering users
a huge choice for configuring the space between the worktop and the
wall units.
Nissysteem LINERO MosaiQ. Comfortabel bereikbaar.
Ontelbare mogelijkheden voor de nis. De MosaiQ-niselementen zijn
net zo veelzijdig en flexibel als zijn gebruikers.
Sistema de nicho LINERO MosaiQ. Acceso confortable.
Posibilidades incontables para los nichos. Los elementos de nicho
28
MosaiQ-son igual de flexibles y versátiles como sus usuarios.
29
K REA T I VE
OR D N U N G S-
S Y S T E ME
I M D OPPELPAC K
Ordnung halten erwünscht. Der „cookingAGENT“ hält alle
wichtigen Kochutensilien parat und das transportable Multi-­
talent „cleaningAGENT“ bietet Platz für Reinigungshilfen.
Not one but two creative organizer systems! Keeping
things tidy. The cookingAGENT keeps all your essential cooking
implements ready to hand whilst the portable multi-talent
cleaningAGENT provides a practical cleaning caddy for all your
cleaning stuff.
Creatieve organisatiesystemen in tweevoud. Orde
houden gewenst. De ‘cookingAGENT’ houdt het belangrijkste
kookgerei paraat en het verplaatsbare multitalent ‘cleaning
AGENT’ biedt ruimte aan schoonmaakgerei.
Sistemas creativos de ordenación en un paquete
doble. Esta deseado de tener ordenación. El „cookingAGENT“
tiene preparado todos los utensilios importantes de cocinar y el
multitalento transportable „cleaningAGENT“ les ofrece mucha
plaza para sus ayudas de limpiar.
30
31
Ohne Ecken und Kanten.
ca mbi a
NO SHARP ANGLES AND edges. cambia |
Geen hoeken en randen. cambia |
Sin esquinas y cantos. cambia
32
In der offenen Küche cambia dreht sich alles um Rundungen. Außer­
gewöhnliche Planungen passen sich harmonisch in die Wohn­
landschaft ein. | In this open-plan cambia kitchen every­thing revolves
around soft curves. Exceptional designs blend harmoniously into the
living landscape. | Bij de open keuken cambia draait alles om rondingen. Buitengewone planningen passen op harmonieuze wijze in het
woonlandschap. | En la cocina abierta “cambia” todo se dirige a los
rondeos. Planificaciones excepcionales se adaptan armónicamente al
paisaje de vivir.
33
Technisch bedingte Änderungen oder Druckfehler bleiben vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen bleiben nach dem Stand der Technik
und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vorbehalten. | Subject to
technical changes and printing errors. Design, colours and materials are subject
to alteration in keeping with technical improve­ments and product development. |
Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Constructie-, kleur- en
materiaalwijzigingen conform de stand van de techniek en productont­wikkelingen
op de markt blijven voorbehouden. | Cambios técnicos por culpa de cambios o
errores de imprenta quedan reservados. Se reserva el derecho a llevar a cabo
modificaciones de fabricación, color y materiales según los avances de la técnica
y el desarrollo de los productos del mercado.
Join us on
www.rational.de
rational einbauküchen GmbH | Rationalstraße 4 | 49328 Melle, Germany
Tel. +49 5226 58-0 | E-mail: [email protected]
rational einbauküchen GmbH | www.rational.de