Sala de LECTURA - Text

Transcripción

Sala de LECTURA - Text
.eso/
TRIA EL TEU projecte
La nostra aposta digital de l’àrea català.eso/
presenta una triple oferta que inclou:
OFERTA 1
OFERTA 2
OFERTA 3
CURS DIGITAL
CURS DIGITAL
+ català/LLIBRE.eso
LLIBRE DE CURS
+ CURS DIGITAL
El català/LLIBRE.eso és un material
en paper de suport al curs digital per a
aprofitar millor tots els recursos.
El llibre de curs és el manual de l’assignatura. Inclou totes les unitats del curs:
continguts i activitats d’aprenentatge
i consolidació.
•Materials per als quatre cursos de l’ESO.
•Amb continguts nous i adaptats al suport digital.
•Amb itineraris pautats opcionals.
NO és el manual de sempre.
•Compatibles amb tots els entorns virtuals d’aprenentatge.
NO és una impressió del contingut del
•Molt fàcils d’utilitzar.
curs digital.
SÍ
és un manual per seguir el curs
digital.
SÍ és una guia per estudiar millor.
SÍ és un llibre per treure millor rendi-
ment a tots els recursos digitals.
És una bona base que pot complementar-se amb els materials digitals del
curs català.eso/
català.eso/
Els nous materials de Text-La Galera
EN SUPORT DIGITAL
Un projecte INTUÏTIU i fàcil de fer servir per docents i alumnes.
Un projecte CURRICULAR
L’oferta per al curs 2012-2013 comprèn tots els cursos d’ESO d’aquestes deu àrees:
Un projecte ESTRUCTURAT en unitats didàctiques i sessions.
Un projecte MOTIVADOR amb reptes originals.
Un projecte PAUTAT però flexible, amb itineraris recomanats o de consulta opcionals.
Un projecte QUE ATÉN LA DIVERSITAT
d’alumnat i professorat.
Un projecte MULTISUPORT amb materials multimèdia i que preveu també el
treball en paper.
Un projecte OBERT AL MÓN amb un banc de recursos propis i exclusius.
català.eso/
socials.eso/
lengua.eso/
tecno.eso/
bioigeo.eso/
visualiplas.eso/
físiquím.eso/
ciutadania.eso/
mates.eso/
ètica.eso/
Cada curs de català.eso/ éstà format per 8 UNITATS DIDÀCTIQUES estructurades en PROGRAMES (comunicació, lèxic, gramàtica, ortografia, llengua i societat i literatura).
Els cursos del projecte.eso/ incorporen una secció transversal de TÈCNIQUES DE TREBALL amb orientacions, recursos i estratègies.
És una eina bàsica per ajudar els alumnes a millorar el seu rendiment personal en el procés d’aprenentatge.
Les programacions i el tractament dels continguts es fonamenten en les COMPETÈNCIES BÀSIQUES i s’adapten als diversos
perfils d’estudiants.
El professor o professora podrà escollir un ITINERARI PAUTAT, amb un guió predeterminat i ambientat en una història, o bé
elaborar el seu propi itinerari fent un ús lliure i personalitzat dels materials.
En cada unitat didàctica es planteja un REPTE o PROJECTE per mitjà d’un vídeo i uns personatges que mantenen el fil argumental del curs. La combinació de tots els reptes parcials conduirà els alumnes a la realització d’un treball final global.
Cada sessió s’associa a unes ACTIVITATS, ordenades per nivells de dificultat i basades en la interactivitat i els recursos que
aquest nou suport proporciona.
L’àrea de català.eso/ hem preparat una secció específica, la SALA DE LECTURA, amb textos literaris adequats als interessos i a les
edats dels alumnes i amb propostes d’activitats interactives relacionades amb la lectura.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
català.eso/ programació de continguts de primer curs
UNITAT 1
UNITAT 2
UNITAT 3
UNITAT 4
Comunicació
• El text expositiu
• Estructura i elements que caracteritzen el text expositiu
Comunicació
Comunicació
• El text narratiu
• La notícia periodística
Comunicació
•El monòleg
Gramàtica
• L’oració
Gramàtica
• El sintagma nominal
Ortografia
• Sons i grafies
• L’alfabet
• El dígraf
Ortografia
• La síl·laba
• Diftongs i hiats
Lèxic
• El diccionari general de
la llengua: l’entrada, les
abreviatures
Sala de lectura
La meva família i altres animals,
Gerald Malcolm Durrell.
Repte
Realització d’un reportage sobre
el cinema.
• El text narratiu
• El dietari, el bloc
• La sinopsi
Lèxic
• La polisèmia
• El sentit propi i el sentit figurat
Sala de lectura
L’analfabeta, Agota Kristof.
Repte
Realització de la sinopsi d’una
pel·lícula.
Gramàtica
• El substantiu
• El nombre
• Classes de substantius
Ortografia
• El vocalisme àton
Lèxic
• Tipus de diccionaris: diccionaris
específics, altres tipus de
diccionaris
Sala de lectura
Les aventures de Kip Parvati,
Miguel Larrea.
Repte
Gravació d’una notícia periodística
sobre la pel·lícula.
Gramàtica
•L’adjectiu
•Adjectius de dues terminacions
•Adjectius d’una terminació
Ortografia
•L’accentuació
•L’accent diacrític
•La dièresi
Literatura
•Què és la literatura?
•Els gèneres literaris
•La memorialística i l’assaig
Sala de lectura
Zerafina, Mercè Rodoreda.
Repte
Preparació i escriptura d’un
monòleg per presentar-se al
càsting com a actor de la pel·lícula.
UNITAT 5
UNITAT 6
UNITAT 7
UNITAT 8
Comunicació
• El text descriptiu
• El retrat
Comunicació
• Els textos descriptius
Comunicació
• El text conversacional
Comunicació
• El còmic
Gramàtica
• Els determinants
• Els demostratius i els possessius
Gramàtica
• Els determinants numerals
• Altres determinants
• Els pronoms
Gramàtica
• El sintagma verbal
• Verbs predicatius i verbs
atributius
Gramàtica
• La conjugació verbal
• El mode, el temps i la persona
i el nombre
Ortografia
• L’apòstrof i la contracció
Ortografia
• Les grafies s, ss, ç, c, sc, z.
Ortografia
• Les grafies p/b, t/d, c/g, v/b, r/rr
Ortografia
• Les grafies g/j, x/ix, tx/ig
Literatura
• La literatura popular: el conte
no literari, la rondalla, la llegenda
i la faula
• Els folkloristes
Literatura
• La narrativa
• El conte literari
Literatura
• El teatre: orígens i definició
del gènere teatral
• Característiques del text teatral
Literatura
• La poesia
Sala de lectura
El noi del pijama de ratlles, John
Boyne.
Repte
Descripció dels personatges de la
pel·lícula.
Sala de lectura
La guerra de les campanes,
El país amb el des al davant,
Gianni Rodari.
Repte
Presentació oral dels espais de la
pel·lícula.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
Sala de lectura
Molt soroll per no res, William
Shakespeare.
Repte
Realització del guió (diàleg dels
personatges) de la pel·lícula.
Sala de lectura
Bestiari, Pere Quart
Bestiari, Josep Carner.
Repte
Màrqueting de la pel·lícula que
s’està rodant.
català.eso/ programació de continguts de segon curs
UNITAT 1
UNITAT 2
UNITAT 3
UNITAT 4
Comunicació
• El text expositiu
Comunicació
• Comunicació verbal i no verbal
Comunicació
• La cançó
Comunicació
• La publicitat
Gramàtica
• Morfologia i sintaxi
• Mot i sintagma
Gramàtica
• El sintagma nominal
Gramàtica
• Morfologia verbal
• Primera conjugació
Gramàtica
• Irregularitats verbals
Ortografia
• La síl·laba
• La partició sil·làbica
Ortografia
• Vocalisme tònic i àton
Literatura
• La rondalla
Literatura
• La narrativa
• Els temes
Sala de lectura
Muntanyes maleïdes, Pep Coll.
Sala de lectura
Les aventures de Tom Sawyer,
Mark Twain.
Repte
Anàlisi d’un audiovisual i d’una conversa telefònica.
Repte
Redacció d’un informe.
Ortografia
• Contactes vocàlics
Ortografia
• Normes d’accentuació
• Diacrític. Dièresi
Literatura
• Les tècniques narratives
Literatura
• Versificació i mètrica
Sala de lectura
En Ben estima l’Anna, Peter
Härtling.
Sala de lectura
Poemes diversos.
Repte
Anàlisi d’una cançó.
Repte
Redacció d’un anunci per a buscar testimonis d’un cas.
UNITAT 5
UNITAT 6
UNITAT 7
UNITAT 8
Comunicació
• El text instructiu
Comunicació
• El text argumentatiu (I)
Comunicació
• El text argumentatiu (II)
Comunicació
• L’exposició oral
Gramàtica
• Els complements verbals (I)
Gramàtica
• Els complements verbals (II)
Gramàtica
• Adverbis i preposicions
Gramàtica
• Els connectors: conjuncions
Ortografia
• Sons oclusius i sons nasals (m/n)
Ortografia
• Les grafies g/j, x/ix, tx/ig
Ortografia
• Les grafies r/rr i l·l
Ortografia
• Les grafies s, z, ss, c, ç i sc
Literatura
• Les estrofes
Literatura
• Les figures retòriques
Literatura
• El gènere teatral
Literatura
• El guió televisiu
Sala de lectura
Poemes diversos.
Sala de lectura
Poemes diversos.
Sala de lectura
Antaviana, Pere Calders.
Repte
Redacció de normes de
comportament en un judici.
Repte
Redacció d’un text argumentatiu.
Repte
Reelaboració d’un text
argumentatiu.
Sala de lectura
“Tot final és un inici”, de la sèrie
Porca Misèria.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
Repte
Preparació d’una exposició oral.
català.eso/ programació de continguts de tercer curs
UNITAT 1
UNITAT 2
UNITAT 3
UNITAT 4
Comunicació
•La portada del diari
Comunicació
•La notícia periodística
Comunicació
•El reportatge i la crònica
Comunicació
•L’article d’opinió
Gramàtica
•L’oració
Gramàtica
•El sintagma nominal
•El pronom
Gramàtica
•Tipus de pronoms
Gramàtica
•Pronoms personals àtons
Ortografia
•L’accentuació
Ortografia
•La dièresi
Lèxic
•Comparació, sentit figurat,
eufemisme
Lèxic
•Locucions, refranys i frases fetes
Ortografia
•Les vocals a/e àtones
Lèxic
•Els camps semàntics
Literatura
•La narrativa: la novel·la
Sala de lectura
He jugat amb els llops, Gabriel
Janer Manila.
Repte
Elaboració d’un sumari i d’una
careta d’entrada.
Ortografia
•Les vocals o/u àtones
Lèxic
•Sinonímia, antonímia,
hiponímia, hiperonímia
Literatura
•La novel·la de terror i fantàstica
Sala de lectura
La casa de la torre, Isabel del Río.
Repte
Recull de notícies sobre un fet
d’actualitat.
Literatura
•La novel·la d’aventures
Sala de lectura
El testament de John Silver, Josep
Vallverdú.
Repte
Elaboració d’un breu muntatge
audiovisual sobre un fet
d’actualitat.
Literatura
•La poesia (I)
•L’amor i els trobadors
Sala de lectura
Poemes diversos.
Repte
Realització d’un debat sobre un
fet d’actualitat.
UNITAT 5
UNITAT 6
UNITAT 7
UNITAT 8
Comunicació
•L’editorial
Comunicació
•L’entrevista
Comunicació
•El text predictiu
Gramàtica
•El sintagma verbal
•La conjugació
Gramàtica
•El sintagma verbal: el verb
Gramàtica
•L’oració composta
Comunicació
•El text persuasiu: publicitat,
eslògans...
Ortografia
•La essa sorda i la essa sonora
Ortografia
•Les grafies x, ix, g, j, tx i ig
Llengua i societat
•Les llengües d’Europa
Llengua i societat
•Les llengües a Catalunya
•Les variants dialectals
Ortografia
•Les grafies p/b, t/d i c/g
Llengua i societat
•Les llengües del món
Literatura
•La poesia (II)
•El paisatge
Sala de lectura
Poemes diversos.
Repte
Elaboració i presentació d’un
l’editorial.
Literatura
•La comèdia
Sala de lectura
El mètode Grönholm, Jordi
Galceran.
Repte
Realització i enregistrament de
diverses entrevistes.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
Literatura
•La tragèdia i el drama
Sala de lectura
Terra baixa, Àngel Guimerà.
Repte
Realització de diversos textos
predictius.
Gramàtica
•Gramàtica textual
Ortografia
•Les grafies b/v, m/n, l·l, r/rr, h
Llengua i societat
•El contacte entre llengües
•Bilingüisme, calcs...
Literatura
•La literatura persuasiva
•Les faules
Sala de lectura
Llibre de les bèsties, Ramon Llull.
Repte
Elaboració d’anuncis publicitaris.
català.eso/ programació de continguts de quart curs
UNITAT 1
UNITAT 2
UNITAT 3
UNITAT 4
Comunicació
• La carta formal
Comunicació
• El currículum
Comunicació
• La instància
Gramàtica
• La modalitat oracional
Gramàtica
• Discurs directe i discurs indirecte
Gramàtica
• La cohesió textual
Comunicació
• El xat, el correu electrònic, el
bloc i el fotobloc
Literatura
• La poesia medieval: els
trobadors catalans, Ausiàs Marc,
Joan Roís de Corella
Literatura
• La narrativa medieval
Literatura
De l’edat mitjana a la Renaixença
Fonètica / ortografia
• So i fonema
Fonètica / ortografia
• El vocalisme tònic
Sala de lectura
Llibre de les bèsties, Ramon Llull.
Sala de lectura
Bella, de vós som amorós, Pere
Serafí
Al desdenyós mirar d’una dama,
A una mossa gravada de verola,
Francesc Vicent Garcia.
Fonètica / ortografia
• So i grafia
Sala de lectura
Fina amor em fa alegria, Comtessa
de Dia
Presoner, Jordi de Sant Jordi.
Repte
Selecció de textos de la poesia de
l’edat mitjana.
Repte
Lectura en veu alta d’un fragment
de la Crònica de Jaume I.
Repte
Muntatge amb textos dels segles
xvi, xvii i xviii.
Gramàtica
• Pronoms personals: formes,
funcions i combinacions
Literatura
• La narrativa del segle xix
Fonètica / ortografia
• El vocalisme àton
Sala de lectura
Julita, Martí Genís i Aguilar.
Repte
Selecció de fragments de les
novel·les de Narcís Oller.
UNITAT 5
UNITAT 6
UNITAT 7
UNITAT 8
Gramàtica
• L’oració composta
Gramàtica
• Les oracions subordinades
substantives
Gramàtica
• Les oracions subordinades
adjectives
Gramàtica
• Les oracions subordinades
adverbials
Literatura
• La narrativa del segle xx
Literatura
• El teatre dels segles xix, xx i xxi
Literatura
• L’assaig i la memorialística
Fonètica/ortografia
• Els sons consonàntics
Fonètica/ortografia
• Contactes consonàntics (I)
Fonètica/ortografia
• Contactes consonàntics (II)
Llengua i societat
• Els registres formals
Llengua i societat
• Els registres no formals
Llengua i societat
• Les variants geogràfiques
Sala de lectura
Poemes de diversos autors.
Sala de lectura
Textos de diversos autors.
Sala de lectura
Fragments teatrals diversos.
Repte
Composició de poemes propis
i selecció de poemes del segle xx.
Repte
Selecció de textos d’autors del
segle xx.
Repte
Selecció de fragments teatrals del
segle xx.
Sala de lectura
Punt de mira, Joan Francesc
Mira; Els catalans als camps nazis,
Montserrat Roig.
Literatura
• La poesia al segle xx
Fonètica/ortografia
• Grup fònic. Contactes vocàlics
Llengua i societat
• Llengües en contacte.
Planificació lingüística
OFERTA 1 CURS DIGITAL
Repte
Composició d’una reflexió personal.
català.eso/estructura de cada curs
Pàgina
Vídeo de presentació dels personatges que mantindran el fil
argumental de cada un dels reptes que formen el curs, on s’explica
als alumnes el problema o enigma que hauran de resoldre.
Menú visual de les unitats
didàctiques dels curs amb una
breu presentació dels continguts.
Des d’aquí el professor
pot accedir a la Guia.
ÍNDEX DEL CURS
Aquesta és la interfície que presenta la pàgina índex
d’un curs de català.eso/. Hi trobem l’accés a cada una
de les unitats didàctiques del curs i a altres recursos,
com la Guia didàctica, els vídeos relacionats amb els
reptes o projectes que proposem i les seccions específiques de cada àrea.
En aquest vídeo els personatges proposen
el repte o projecte final del curs.
Seccións específiques de l’àrea.
Sessió.
Títol de la unitat.
Navegació per una
UNITAT
Vídeo inicial del repte de la unitat.
Número de la unitat.
La interfície d’una unitat didàctica de català.eso/ està pensada perquè els materials es treballin en pantalla, i presenta
uns menús molt intuïtius que faciliten la
navegació pels continguts.
Apartats fixos en totes
les unitats del curs.
Secció específica de l’àrea.
Accés a les tècniques
de treball.
Accés a totes les activitats
de la unitat.
Àrea de consulta. Es poden fer
cerques seleccionant el banc
de recursos que interessi més.
Menú desplegable amb els
continguts de les diferents
sessions que es treballen.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
Proposta d’itinerari pautat lineal.
català.eso/estructura de cada curs
Uns reptes
Pautes i recomanacions
per a treballar el repte.
Títol del repte.
MOLT MOTIVADORS
El repte o projecte de cada unitat didàctica s’explica
mitjançant un vídeo. L’exposició del treball és guiada
pels personatges, i va acompanyada d’unes Pautes
i Fitxers que seran molt útils per als alumnes. Barra de controls del vídeo.
Vídeo.
Alguns punts de l’esquema
enllacen amb les informacions
de la unitat.
ESQUEMES
Totes les unitats didàctiques tenen un esquema o mapa
de conceptes dels continguts que ofereix una síntesi
visual i navegable dels blocs temàtics. Tots els continguts
de la unitat d’un cop d’ull.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
català.eso/estructura de cada curs
Pantalla
Galeria.
Contingut de la pàgina.
Títol de la sessió.
“Pàgines” o pantalles
d’una sessió.
D’UN PROGRAMA
Eines per a personalitzar
els materials (notes
i comentaris, importació
d’arxius propis, impressió
de materials, etc.).
Les pantalles d’informació de les unitats didàctiques tenen un caràcter expositiu i referencial, i estan basades en un doble suport
interrelacionat, el textual i el gràfic.
La informació es planteja amb un hipertext que enllaça amb pàgines internes o
amb mèdies seleccionades d’acord amb els
continguts que s’estan treballant.
Activitats relacionades
amb el contingut de
la sessió.
Informació amb hipervincles.
La Galeria ofereix una aproximació multimèdia als
continguts mitjançant fotografies, animacions, vídeos
i arxius de so.
Enllaç amb el PDF del “Text model”.
Es pot descarregar i imprimir.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
català.eso/estructura de cada curs
Pantalla
D’UN PROGRAMA
La informació es planteja amb un hipertext que enllaça amb pàgines internes o
amb mèdies seleccionades d’acord amb els
continguts que s’estan treballant.
Programa de gramàtica.
Programa d’ortografia.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
Programa de lèxic.
català.eso/estructura de cada curs
ACTIVITATS
Cada sessió té associat un paquet d’activitats relacionades en tot moment amb el contingut que s’està treballant a classe. Les activitats que es proposen estan
ordenades seguint un procés de treball pautat i són
molt atractives tant pel contingut com pel format.
Menú amb les activitats
proposades per a treballar els
continguts d’aquest programa.
PDF dels enunciats de les
activitats per imprimir-les.
En les activitats obertes que l’alumne envia al professor,
aquest té la possibilitat d’introduir la nota de valoració.
L’alumne podrà visualitzar aquesta qualificació.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
Llista de les activitats
de la sessió.
Corregir.
Imprimir la pantalla.
Solució accessible només
per al professor o professora.
Repetir l’activitat.
català.eso/estructura de cada curs
Activitat de gramàtica.
Activitats
DE REFORÇ
Cada unitat proposa una bateria d’activitats de reforç que posen una atenció especial a la diversitat
d’alumnes i les necessitats que requereix cada un per a
assolir els aprenentatges.
Accés a totes les activitats
de reforç de la unitat.
PDF dels enunciats de les
activitats per a imprimir-les.
Enviar al professor.
Eines de correcció d’ús del professor.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
Activitat d’ortografia.
català.eso/estructura de cada curs
AUTOAVALUACIÓ
Totes les unitats presenten una autoavaluació de
valoració individual dels alumnes de tipus test i autocorrectiva.
Si la resposta no és correcta, l’enunciat de la pregunta enllaça amb la pantalla d’informació per a
repassar el que no s’ha après.
Test de 10 preguntes.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
català.eso/estructura de cada curs
Preguntes d’anticipació
a la lectura.
Àudio del text
de la lectura.
Sala de
LECTURA
Les àrees de llengua tenen una secció específica lligada a
la dimensió literària del currículum: la Sala de lectura.
En aquesta secció de la unitat es proposa la lectura d’un
text literari relacionat temàticament o per tipologia textual al treball de les diferents unitats.
Activitats específiques
de la sala de lectura.
El text es contextualitza i, a més, es dóna informació sobre l’autor. També es
proposa un treball d’anticipació amb unes preguntes prèvies i, posteriorment,
unes activitats per afavorir el gust, el plaer per la lectura i els coneixements
literaris dels alumnes.
Informació de l’autor.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
Activitats per a treballar
la comprensió lectora.
català.eso/estructura de cada curs
Guia didàctica
DEL CURS
Des del perfil de professor de cada un dels cursos es pot accedir a la guia didàctica.
Aquesta guia ofereix una explicació general del projecte i conté una guia ràpida d’ús dels materials. També s’hi explica l’estructura didàctica de l’àrea i la programació del curs, amb
els continguts, els objectius i les competències bàsiques, així com una proposta d’avaluació
inicial i final.
A més, de cada una de les unitats del curs, es pot consultar la programació, les orientacions
didàctiques i fer servir un model de control amb les solucions corresponents.
La guia didàctica està disponible en format PDF per a poder-la consultar, descarregar i imprimir.
També s’ofereixen les programacions del curs en Word.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
català.eso/estructura de cada curs
Biblioteca
DIGITAL
Tots els cursos de català.eso/ tenen a l’abast la
Biblioteca digital, un banc de recursos propis i exclusius de gran qualitat.
El curs
Cerca dintre
de la informació
del curs.
L’Enciclopèdia de l’estudiant d’ESO
Eina de consulta innovadora
adreçada als estudiants, amb
la qual podran resoldre dubtes,
estudiar i fer millor els treballs.
L’Enciclopèdia.cat
És una versió renovada “en línia”
de la Gran Enciclopèdia Catalana
amb més de mig milió d’entrades.
El Diccionari d’Enciclopèdia Catalana
Un diccionari pràctic per a trobar
les paraules d’ús més freqüent i les
pròpies de les àrees de coneixement
de l’ensenyament obligatori.
TECNOLOGIA
Elscursosdigitalsdisposend’unsistema de
cerca a la Biblioteca digital quefunciona
ambuncercadorquefaservirlatecnologia
.Estractad’unaformadecerca
fàciliconegudapertotselsusuaris.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
El projecte.eso/ funciona
en tots els entorns
virtuals d’aprenentatge.
Requeriments bàsics del projecte.eso
Tant la plataforma com els materials funcionen correctament amb
Windows, Linux i Mac Os fent servir els navegadors:
•Internetexplorer,versions7i8
•Firefox:versions3.X
•GoogleChrome
PERFIL DE PROFESSOR O PROFESSORA
Desd’aquestapantallas’accedeixalesprestacionsgeneralsdelaplataforma.
Elsprofessors
podenpenjararxius,
crearblocs,wikisi
fòrumsdedebat.
Accésalamissatgeria
interna o correu i a la
secciód’avisos.
Per a veure determinats materials cal tenir instal·lats:
•AdobeFlashPlayer9osuperior
•AdobeReader8osuperior
Pel que fa a l’ordinador, es requereix:
•Processadormínim:IntelAtom270(netbooks)/PentiumIIIa1GHz
•Memòriaòptima:1GBRAM
Unaresoluciómínimadepantallade1024x600píxels.
Peraunavisualitzaciócompletadelespàgines,ésrecomanable
unmàximdeduesbarresd’einesvisiblesalnavegador.
Accésalmenú
d’uncurs.
Consulta
omodificació
de les dades
personals
delprofessor.
Accésal
calendari
i consulta dels
esdeveniments
passatsofuturs.
Funcions i eines:
•Gestiódegrupsisubgrups.
GESTIÓ DE GRUPS I SUBGRUPS
Accésaungrup
osubgrup.
Tornar a la
pàginadelcurs.
•Historialdelsalumnes:informes,seguiment
d’avaluacions,etc.decadaalumne.
•Missatgeriainterna.
•Espaiperalapublicaciód’arxiusdecreaciópròpia
delsprofessors.
•Einescomfòrums,wikis,missatgeriainstantània,
blocs…associadesacursos.
•Calendariiagenda,personalipercurs.
Espodenafegiralumnesal
grupseleccionatoeliminar-ne.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
Consultadelallista
d’alumnesdelgrup.
EL CURS
Text-LaGalera ha creat una plataforma pròpia a
partirdelMoodleperafacilitar-nel’adaptacióal
nou entorn de treball. A més, s’hi han incorporatprestacionspròpiesquelaconverteixenenun
Moodlepersonalitzat.
Elprofessorpotferelseguiment
detoteslesactivitatsquehafet
cadaalumne.
Aquestmòdulfuncionaentotes
lesplataformesquesónMoodle.
PERSONALITZAT
Consultadelallistad’alumnes
d’aquestcursigrup.
Accésalcursdigital.
QUALIFICADOR
Opcionsquepermetenfiltrar
o triar els resultats que es
mostrenenpantalla.
Permettriarlesactivitatsque
esvolenveure(finalitzades,
derespostaobertapendentsde
corregir,lesjacorregides,etc.).
Permetseleccionarungrupocurs.
Permettriarl’alumnelesdades
delqualesvolenconsultar.
Permetindicarlafranja
detempsperalaqual
esvolveureelsresultats.
Permetseleccionarles
unitats els resultats de
lesqualsesvolenveure.
Tornaralapàginadelcurs.
Les dades es poden exportar en un
arxiuenformatCSV,queespot
obriritreballarambExceloCalc.
Permetveurelamitjanad’intents
delesactivitatsilesdadesdel
primer,eldarreroelmillorintent.
Puntuacióobtinguda.
Espotmodificarfent
clicsobrelacasella.
Títoldelaunitatoles
activitatsseleccionades.
Activitatsdelaunitat.Laicona“T”
identificalesactivitatsderesposta
oberta.Ilafletxaidentificales
activitatsautocorrectives.
Puntuaciómitjanaobtinguda
encadaactivitat.
OFERTA 1 CURS DIGITAL
Percentatged’activitats
realitzadesdinslaunitat.
Nomdelsalumnes
seleccionats.
Activitatobertapendent
decorregir.Espotcorregir
fentclicsobrelacasella.
Un projecte sempre
connectat
Elprojecte.eso/ inclou
un KIT D’EMERGÈNCIA
El kit d’emergència per a l’àrea de català.eso/
inclou els materials següents:
•Presentacions,arxiusmultimèdiadesuportpera
projectaroperapissarresdigitalsinteractives.
•PDFdelesactivitats.
foradelíniaquetéen
•Llibredelcursdigitalitzat.
comptelesnecessitatsdels
•PDFdelaguiadidàcticadelcursdigital.
alumnesidelsprofessorsper-
•Programaciódecontingutsdelcursdigital.
quèespuguiseguirtreballant
sensetrencarelritmedelaclasse.
Elscontingutsd’aquestkitespoden
actualitzaratravésdelapàginaweb
www.lagaleratext.cat.
www.lagaleratext.cat
A LA PÀGINA WEB TENS TOTA LA INFORMACIÓ
AL TEU ABAST
•Demosicatàlegsdelscursosperquèelspuguisconèixer.
Enregistra’talanostrapàginaipodràsmirar,provariremenar
elscontingutsdecadacurs.
•Informaciósobreelsentornsd’aprenentatgequeutilitzemafi
quepuguisescollirelquemillors’adeqüialestevesnecessitats.
•Explicaciódelsmaterialsquetindràsalkitd’emergènciaperquè
estiguispreparat.
•Sitensdubtespotsdescarregar-teunaguiaràpidaenformatPDF.
•T’oferimunserveid’atencióalprofessoratperquèpuguis
treballardeformacòmodaiàgil.
NA VA!
DEMA
RO
IA DE P
ICÈNC
UNA LL
OFERTA 1 CURS DIGITAL
.eso
de cada curso
català/ LLIBREestructura
Cada curs de català.eso/ va acompanyat d’un LLIBRE com a suport al
curs digital per a ajudar els docents i els
alumnesatreballarelsmaterialsiaprofitartotselsrecursos.
El LLIBRE.eso inclou:
•Laprogramaciódelcurs.
•L’estructuradel’àreaperunitatsisessions.
•L’esquemaomapaconceptualdecadaunitatielsresumsde
lainformació.
•Elsrecursosilesactivitatsclaudestacatsperatreballartots
elscontinguts.
•Activitatsdepràcticaperaconsolidarelsconceptesdecada
sessió.
•Unapropostad’activitatavaluativaperacadaunitat.
Característiques
tècniques:
Material no fungible.
Mides:19cmx26,5cm.
Enquadernació:espiral.
Pàgines: 160.
A color.
OFERTA 2 CURS DIGITAL + LLIBRE. eso
català/ LLIBRE.eso
Pàgina ÍNDEX
Índex de les
unitatsdelcurs.
Pàgina de
PROGRAMACIÓ
Programació
detalladadelcurs.
Pàgina D’ENTRADA
Lail·lustracióoimatge
de la pàgina es correspon
amblaimatgedela
unitatdelcursdigital.
D’UNITAT
El llibre.eso/ es presenta amb enquadernació
enespiralperafacilitar-nel’úsdurantl’estudi.
Ésunformatmoltcòmodeipràctic.
Númerodelaunitat.
Índex de continguts
delaunitat.
OFERTA 2 CURS DIGITAL + LLIBRE. eso
català/ LLIBRE.eso
Pàgina
D’INFORMACIÓ
Títoldelprograma
icontingut.
Mapadeconceptes
delprograma.
Informaciódecada
programa,estructurada
iexposadaambclaredat.
Activitatsclaudelcurs
digitalperarepassar.
Recursos
destacats del curs
digital que cal
consultar per
aobteniruna
informaciómés
completadels
continguts.
Mésactivitatsper
apracticar.
Activitats
DE REPÀS
Pàgina FINAL
Activitatsd’avaluació
delaunitat.
Activitatsde
repàs dels
programesde
comunicació
i estudi de la
llengua a partir
d’untext.
OFERTA 2 CURS DIGITAL + LLIBRE. eso
Recordatori del
reptedelaunitat.
català/ llibre de curs
Índex i continguts
de la unitat.
Disposem d’un llibre per a cada curs de l’ESO
adaptat als requeriments curriculars LOE.
Hi ha 9 unitats, 8 unitats de programació i una
final de recapitulació.
L’estructura didàctica de cada unitat es treballa
de la següent manera: a partir d’un text no literari
es proposen una serie d’activitats de comprensió,
estudi de la llengua (ortografia, gramàtica i lèxic),
d’anàlisi de text i d’expressió.
A la segona part de la unitat es presenta una
lectura literària i una introducció a l’estudi de la
literatura a partir dels gèneres literaris.
Al quart curs, la literatura guanya protagonisme
i es treballa amb més profunditat que als cursos
anteriors.
Número de la unitat.
COMPRENSIÓ
I EXPRESSIÓ
Activitats de comprensió,
d’estudi de la llengua,
d’anàlisi del text i d’expressió.
Presentació del
tipus de text que es
treballa a la unitat.
Text model.
OFERTA 3 LLIBRE DE CURS + CURS DIGITAL
català/ llibre de curs
ESTUDI DE
LA LLENGUA
Exercicis per a treballar
els continguts.
Activitats.
Programa i continguts
de lèxic, gramàtica
i ortografia.
Pàgina d’informació.
Pastilles informatives.
Quadre amb
la normativa
ortogràfica.
LECTURA
Vocabulari
de la lectura.
Activitats sobre
la lectura.
Anticipació
a la lectura.
Biografia de l’autor.
OFERTA 3 LLIBRE DE CURS + CURS DIGITAL
català/ llibre de curs
LITERATURA
REPÀS
Informació.
Activitats de repàs.
Activitats per a
comprovar el
que s’ha après.
Pissarra ACTIVA
Arxius multimèdiapreparatsperaprojectar-losambel
guiódelscontingutsdecadaunitatiquepermetran
als professors enriquir les seves classes amb textos,
imatgesianimacionsadequatsacadacontingut.
OFERTA 3 LLIBRE DE CURS + CURS DIGITAL
català/ llibredecurs
Guia didàctica
DEL LLIBRE DEL CURS
Les Guies didàctiques ofereixen una explicaciógeneraldelprojectedeText-LaGalerapera
l’Educació Secundària Obligatòria. El projecte
fa èmfasi en la contribució de l’àrea a les competències bàsiques. Les guies també inclouen
l’estructura didàctica del curs i la programació,
ambelscontinguts,elsobjectiusiunaproposta
d’avaluacióinicialifinal.
Cadaguiavaacompanyadad’unCDamblaguia
didàctica en PDF, les programacions del curs en
WordielsarxiusdelaPissarra activa.
OFERTA 3 LLIBRE DE CURS + CURS DIGITAL

Documentos relacionados