Sus Beneficios Dentales de la Culinaria y los Dentistas Ang Lyong

Transcripción

Sus Beneficios Dentales de la Culinaria y los Dentistas Ang Lyong
Sus Beneficios Dentales de la
Culinaria y los Dentistas
Ang Lyong Mga Benepisyo at
Dentista sa Dental ng Culinary
Your Culinary Dental Benefits
and Dentists
Revised 05/14
In-Network Premier Plan
(Culinary Network Dentist)
Deductible: None
Maximum Yearly Benefit: No Maximum
Co-pays: Depending on the service
• Dental services must be
from a Culinary Network
dentist in the Nevada
Dental Benefits (NDB)
group.
• There are no co-pays for
examinations, cleanings,
x-rays and silver fillings only.
• Orthodontics (braces) are
covered for you and your
eligible dependents.
• Dual Culinary Coverage:
If you and your Spouse/
Domestic Partner both have
Culinary dental benefits,
you and your eligible
dependents will not have
any co-pays.
• Anesthesia for some
extractions are covered.
You can find this sign hanging
in all of our In-Network Premier
Dentists’ offices!
Orthodontics (braces): In-Network
(Culinary Network Dentist) Only
• Benefit for eligible adults
(age 19 and over): The
co-pay is $3,100 ($900 at
the beginning of treatment
and then $50 every month
for 36 months, plus $400 for
payment at the end of active
treatment).
• Benefit for eligible
dependents (under 19):
For regular 24-month
treatments*, the co-pay is
$850 ($300 at the beginning
of treatment and then $50
for 11 months).
*For eligible dependents
(under 19): Dental treatment
depends on diagnosis and
if additional appliances (a
device that is used to move
or position teeth during
treatment) are needed or if
treatment will be longer than
24 months.
Out-of-Network Basic Plan
(Non-Culinary Network Dentist)
Deductible: None
Maximum Yearly Benefit: $1,500 for you and
your eligible dependents
Co-pay: Depending on the service
Amount Payable (out-of-pocket): You are responsible for all
charges beyond the Plan Schedule of Allowables.
• You may go to any dentist
of your choice.
• Nevada Dental Benefits
will pay for charges that
are covered up to the total
listed in our “Schedule of
Allowables”. You will pay
the difference between
what NDB pays and what
the Non-Culinary Network
dentist charges.
• Dual Culinary Coverage:
If you and your Spouse/
Domestic Partner both have
Culinary dental benefits,
you may still have co-pays
and extra costs.
Dental Emergencies (applies to both plans)
If you have a dental emergency, call your dentist. If your dentist is
unable to see you within 24 hours, contact NDB at 702-478-2014.
NOT ALL DENTISTS WHO SAY
“CULINARY IS ACCEPTED HERE”
ARE IN OUR NETWORK.
TO AVOID EXTRA COSTS, PLEASE CALL NDB AT
702-478-2014 TO MAKE SURE YOUR DENTIST IS IN
OUR NETWORK.
Mejor Plan Dentro de la Red
(Dentista de la Red de la Culinaria)
Deducible: Ninguno
Beneficio Máximo Anual: Ningún Máximo
Co-pagos: Depende del servicio
• Los servicios dentales deben
venir de un dentista dentro
de la Red de la Culinaria
dentro del grupo Nevada
Dental Benefits (NDB).
• No se cobran co-pagos
por revisiones, limpiezas,
radiografías y empastes (sólo
de plata).
• La ortodoncia (frenos) están
cubiertos para usted y para
sus dependientes elegibles.
• Doble Cobertura del
Seguro de la Culinaria:
Si tanto usted como
su cónyuge/pareja por
cohabitación tienen los
beneficios del seguro de
la Culinaria, ni usted ni sus
dependientes elegibles
tendrán que dar un co-pago.
• Para algunas extracciones
se cubre la anestesia.
Ortodoncia (frenos): Solo dentro de
la Red (Dentistas de la Red de la
Culinaria)
• Beneficios para adultos
elegibles (de 19 años o
mayores): El co-pago es
$3,100 ($900 al comenzar el
tratamiento, y $50 cada mes
por 36 meses, más $400 de
pago al final del tratamiento
activo).
• Beneficios para
dependientes elegibles
(menores de 19 años de
edad): Para los tratamientos
normales de 24 meses*, el
co-pago es $850 ($300 al
principio del tratamiento y
después, $50 por 11 meses).
¡Usted podrá encontrar esté letrero
colgado en cualquiera de las oficinas de
los Mejores Dentistas dentro de la Red!
*Para dependientes elegibles
(menores de 19 años de edad):
El tratamiento depende del
diagnostico y de la necesidad
de un aparato (un dispositivo
utilizado para mover o
posicionar los dientes)
adicional, o si el tratamiento
durará más de 24 meses.
Plan Básico Fuera de la Red
(Dentistas Fuera de la Red de la Culinaria)
Deducible: Ninguno
Beneficio Máximo Anual: $1,500 para usted y sus
dependientes elegibles
Co-pago: Depende del servicio
Cantidad Pagadera (costos de su bolsillo):
Usted se responsabiliza por cualquier costo que se exceda
de la Lista de Permisibles del Plan.
• Puede ir con cualquier dentista
que elija.
• Nevada Dental Benefits pagará
por los cargos que estén
cubiertos hasta alcanzar el total
que aparezca en nuestra “Lista
de Permisibles”. Usted pagará
la diferencia entre lo que pague
NDB y lo que cobre el Dentista
Fuera de la Red.
• Doble Cobertura del Seguro
de la Culinaria: Si tanto usted
como su Cónyuge/Pareja por
Cohabitación tienen beneficios
dentales del plan de la Culinaria,
aun podría tener co-pagos y
costos adicionales.
Emergencias Dentales (aplica a ambos planes)
Si necesita servicios dentales, de inmediato llame a su dentista. Si su
dentista no lo puede atender dentro de las 24 horas, llame a NDB
al 702-478-2014.
NO TODOS LOS DENTISTAS QUE DICEN
“SE ACEPTA LA CULINARIA”
ESTAN EN NUESTRA RED.
PARA EVITAR COSTOS ADICIONALES, POR FAVOR
LLAME A NDB AL 702-478-2014 PARA ASEGURARSE
DE QUE SU DENTISTA ESTE EN NUESTRA RED.
Pangunahi’ng Plano Sa Loob-ng-Samahan
(Dentista sa Samahan ng Culinary)
Dedaktibol: Wala
Pinaka-mahal na Tauna’ng Benepisyo: Wala’ng Pinaka-mahal
Mga Co-pay: Depende sa serbisyo
• Ang serbisyo sa ngipin ay dapat
na mula sa isang dentista sa
Samahan ng Culinary na nasa
grupo ng Nevada Dental
Benefits (NDB).
• Walang mga co-pay para
lamang sa eksaminasyon, mga
paglilinis, mga x-ray at yari sa
pilak na pasta.
• Ang mga Ortodontik (braces)
ay sakop para sa iyo at sa
iyong mga karapat-dapat na
sustentado.
• Dalawa ang Saklaw ng Culinary:
Kung ikaw at ang iyong Asawa
/ Kapartner sa Pamamahay ay
parehong may benepisyo sa
ngipin mula sa Culinary, ikaw at
ang iyong mga karapat-dapat
na sinusustentuhan ay hindi
magkakaroon ng anumang mga
co-pay.
Orthodontik (braces): Loob-ngSamahan (Dentista sa Samahan ng
Culinary) Lamang
• Benepisyo para sa mga
karapat-dapat na may sapatgulang (edad 19 at mahigit):
Ang co-pay ay $3,100 ($900
sa simula ng pagpapagamot
at pagkatapos ay $50 bawat
buwan para sa 36 na buwan,
karagdaga’ng $400 bilang
kabayaran sa pagtatapos ng
mga aktibong panggagamot).
• Benepisyo para sa karapatdapat na sustentando (wala’ng
19): Para sa mga regular na
24-buwang gamutan*, ang mga
co-pay ay $850 ($300 sa simula
ng panggagamot at pagkatapos
ay $50 para sa 11 buwan).
• Ang Anestisiya para sa ilang
pagbunot ng ngipin ay sakop.
Matatagpuan mo ito na nakasabit
sa opisina ng lahat ng ating mga nasa
Samaha’ng Pangunahi’ng Dentista!
*Para sa mga karapat-dapat
na sustentado (wala’ng 19):
Ang paggamot sa ngipin ay
depende sa diyagnosis at
kung may kailangan pang
karagdaga’ng kagamitan
(isang aparato na ginamit
upang ilipat o iposisyon ang
ngipin habang ginagamot)
na kailangan o kung ang
paggamot ay tatagal ng mas
mahaba pa kaysa sa 24
buwan.
Panimula’ng Plano ng Hindi-Kasapi-ng-Samahan
(Dentista’ng Wala sa Samahan ng Culinary)
Dedaktibol: Wala
Pinaka-mahal na Tauna’ng Benepisyo:
$1,500 para sa iyo at sa iyo’ng mga karapat-dapat na sustentado
Mga Co-pay: Depende sa serbisyo
Halaga’ng maaaring bayaran (mula-sa-bulsa): Ikaw ang
responsable sa lahat ng mga singil na lalabis sa Iskedyul ng
Pinapayagan ng Plano.
• Maaari ka’ng pumunta sa sino
ma’ng dentista na gusto mo.
• Ang Nevada Dental Benefits
ay babayaran ang mga singil
hanggang sa kabuuan ng mga
sakop na nakalista sa ating
“Iskedyul ng Pinapayagan”.
Babayaran mo ang diperensiya
sa pagitan ng kung ano ang
babayaran ng NDB at kung ano
ang singil ng dentista’ng Walasa-Samahan ng Culinary.
• Dalawa ang Sakop ng
Culinary: Kung ikaw at ang
iyong Asawa / Kapartner sa
Pamamahay ay parehong may
benepisyo sa ngipin mula sa
Culinary, maaari ka pa ring
magkaroon ng co-pay at dagdag
na gastos.
Emerdyensi sa ngipin (tumutukoy sa parehong plano)
Kung mayroon kang isang emerdyensi sa ngipin, tawagan ang
iyong dentista. Kung hindi ka maaari’ng tignan ng iyo’ng dentista
sa loob ng 24 oras, makipag-ugnay sa NDB sa 702-478-2014.
HINDI LAHAT NG MGA DENTISTA’NG NAGSASABI’NG
“ANG CULINARY AY TINATANGGAP DITO”
AY NASA ATING SAMAHAN.
UPANG MAIWASAN ANG KARAGDAGA’NG GASTOS,
KUNG MAAARI AY TAWAGAN ANG NDB SA
702-478-2014 UPANG MATIYAK NA ANG IYONG
DENTISTA AY NASA ATING SAMAHAN.
Northwest
Noroeste
Hilaga’ng - Kanluran
1. Boston Dental
9484 W. Lake Mead Blvd. #2
702-304-8338
9. Hillcrest Dental
3350 Novat St., Ste 145
702-395-1088
2. Courtesy Dental & Orthodontics
7310 Smoke Ranch Rd. #F
702-254-7507
10. Image Dental
1780 N. Buffalo Dr. #109
702-796-0808
3. Courtesy Dental & Orthodontics
7901 W. Tropical Pkwy. #120
702-839-5030
11. Lake Mead Dental
7481 W. Lake Mead Blvd., Ste 100
702-304-1234
12. Planet Dental
4570 N. Rancho Dr. #2
702-656-9497
4. Dental Faculty Practice
6375 W. Charleston Blvd.
Bldg. A #500
702-651-5510
5. Dental Hispana
4800 Alpine Pl. #1
702-870-6362
6. Gentle Dental
3016 W. Charleston Blvd. #145
702-380-1212
7. Gentle Dental
4451 N. Rancho Dr.
702-313-6868
No New Patients/No Se Aceptan Pacientes Nuevos/
Hindi Tumatanggap ng Mga Bago’ng Pasyente
8. Gentle Dental
3150 N. Tenaya Wy. #470
702-869-0369
No new patients/No se aceptan pacientes nuevos/
Hindi tumatanggap ng mga bago’ng pasyente
13. Star Brite Dental
893 S. Rainbow Blvd.
702-456-0034
14. Star Brite Dental
6720 N. Durango Rd. #260
702-893-2288
15. Dr. Suzie Nguyen-Su
2451 Professional Ct., Ste 110
702-240-4242
16. TLC Dental
7520 W. Washington Ave. #120
702-363-1590
Northwest
Noroeste
Hilaga’ng - Kanluran
95
Durango Dr
3
Centennial Pkwy
7
Lone Mountain Rd
Craig Rd
h
nc
15
o
Dr
Ra
11
10
8
Ann Rd
Ra
Lake Mead Blvd
2
Rainbow Blvd
Cheyenne Ave
Tenaya Way
1
Buffalo Dr
215
95
Durango Dr
Fort Apache Rd
9
Craig Rd
215
12
Decatur Blvd
Jones Blvd
14
6
m
pa
r
16
l
tB
vd
Summerlin Pkwy
13
95
6
Valley View Blvd
5
515
Decatur Blvd
Jones Blvd
Fort Apache Rd
Town Center Dr
Charleston Blvd
4
Lake Mead Blvd
Washington Ave
Southwest
Suroeste
Timog - Kanluran
1. ABC Dental Care
1725 S. Rainbow Blvd. #18
702-228-1700
11. Happy Dental
6707 W. Charleston Blvd. #1A
702-438-0888
2. Advent Dental
6835 W. Tropicana Ave. #110
702-804-0153
12. iSmile Dental
7300 Arroyo Crossing
Pkwy. #100
702-880-4266
3. Aloha Dental
3955 S. Durango Rd. #B3
702-242-6777
4. American Dental Center
6901 W. Charleston Blvd.
702-363-0444
5. Dr. James Brannan
2655 S. Rainbow Blvd. #304
702-873-8201
6. Crowne Dental-Dr. Matt Phan
8390 W. Sahara Ave. #110
702-804-1500
7. Dr. Cal Dykes
5785 Spring Mountain Rd. #104
702-368-3854
8. Elite Family Dental
Dr. William Baalbaky
7835 S. Rainbow Blvd. #28
702-898-8448
9. Evergreen Dental
4355 Spring Mountain Rd. #204
702-876-0808
10. Grand Canyon Dental
4205 S. Grand Canyon Dr. #19
702-257-9177
13. Dr. Geraldine Joiner
2801 S. Valley View Blvd. #4
702-385-3149
14. Dr. Keith McDonald
5701 W. Charleston Blvd. #103
702-870-8485
No new patients/No se aceptan pacientes nuevos/
Hindi Tumatanggap ng Mga Bago’ng Pasyente
15. Dr. Carol-Ann Rowe
3885 S. Decatur Blvd. #1100
702-838-3311
16. Phantastic Dental Care
3625 S. Rainbow Blvd. #103
702-227-0085
17. Premier Dental
2421 W. Charleston Blvd.
702-870-3818
18. Sahara Dental Summerlin
9690 W. Tropicana Ave., Ste 110B
702-433-8400
19. SmileCity Dental
Dr. Aaron Lac
10170 W. Tropicana Ave. #155
702-248-0081
Southwest
Suroeste
Timog - Kanluran
Charleston Blvd
4
1
6
215
14
11 Sahara
Ave
Desert Inn Rd
16
Sunset Rd
Warm Springs Rd
8
Decatur Blvd
Rd
215
Jones Blvd
ond
Buffalo Dr
Diam
12
2
Rainbow Blvd
Russell Rd
Durango Dr
Blue
17
15
Tropicana Ave
Fort Apache Rd
19 18
13
5
20
9
Flamingo Rd 7 15
3
10
515
Valley View Blvd
Town Center Dr
95
Summerlin Pkwy
Windmill Ln
15
Silverado Ranch Blvd
Northeast
Nordeste
Hilaga’ng - Silangan
1. AC Dental
1520 N. Eastern Ave. #105
702-633-6339
2. Affordable Dental
3880 Lake Mead Blvd. #100
702-399-8888
3. Aliante Dental
6885 Aliante Pkwy. #111
702-515-1888
4. Dr. Michael Banks
811 S. 7th St.
702-477-0844
5. Brighton Dental
5075 E. Bonanza Rd.
702-871-8888
6. Corona Dental & Dentures
5080 E. Bonanza Rd.
702-433-5628
7. Courtesy Dental & Orthodontics
320 N. Nellis Blvd. #4
702-453-7200
8. Discount Dental
60 N. 25th St. #110
702-386-8811
9. Dynamic Dental
150 W. Centennial Pkwy. #113
702-642-1386
10. East Lake Mead Dental
2700 E. Lake Mead Blvd. #6
702-649-7708
11. Family Dental
Dr. Thomas Trinh
235 N. Eastern Ave. #107
702-452-5751
12. Hola Dental
2175 Cheyenne Ave. #100
702-363-8889
13. Ivy Dental
740 N. Eastern Ave. #120
702-678-6218
14. LV Family Dental Care
4399 E. Stewart Ave. #140
702-453-6660
15. Maddison Ave Dental
4358 W. Cheyenne Ave.
702-735-9500
16. NLV Dental Office
1703 Civic Center Dr. #6
702-649-1400
17. Phantastic Dental Care
5575 Simmons St. #10
702-317-7767
18. Rancho Dental
1070 N. Rancho Dr.
702-648-3701
19. U.S. Dental Washington
4440 E. Washington Ave. #102
702-437-1000
20. Vista Dental
3960 W. Craig Rd. #110
702-464-3000
Northeast
Nordeste
Hilaga’ng - Silangan
Grand Teton
ante P
kwy
Alli
Decatur Blvd
9
15
Tropical Pkwy
vd
12
10
Washington Ave
13
lvd
as
B
sV
eg
La
Eastern Ave
4
Maryland Pkwy
Valley View Blvd
11
8
19
14
La
6
5
7
Charleston Blvd
d
ead Blv
Lake M
Hollywood Blvd
16 1
Pecos Rd
Dr
Lake Mead Blvd
eg
sV
Nellis Blvd
Cheyenne Ave
Lamb Blvd
o
h
nc
Ra
95
l
sB
a
15
2
18
515
215
Craig Rd
Martin L King Blvd
15
5th St
Craig Rd
Simmons St
20
17
Lamb Blvd
Centennial Pkwy
Ann Rd
Pecos Rd
Losee Rd
3
215
Southeast
Sudeste
Timog - Silangan
1. Affordable Dental
953 E. Sahara Ave. #A-2
702-794-0304
2. Affordable Dental
3730 E. Flamingo Rd.
702-898-9200
3. All Teeth R Us Dental
5868 S. Pecos Rd. #100-F
702-796-0009
4. Dr. Kline Black
1500 E. Desert Inn Rd. #3
702-642-8101
5. Boston Dental Anthem
2870 Bicentennial Pkwy., #120
702-522-2277
6. Choice Dental
Dr. Helen Kanian
9850 S. Maryland Pkwy. #3
702-914-9990
7. Courtesy Dental & Orthodontics
2811 Green Valley Pkwy.
702-434-2219
8. Creative Dental-Dr. Julia Le
2585 S. Nellis Blvd. #6
702-641-0481
9. Discovery Dental
2900 E. Desert Inn Rd., #109
702-750-0933
10. Elite Family Dental
Dr. William & Stacie Baalbaky
8200 S. Maryland Pwky. #130
702-432-6459
11. Gentle Dental
653 N. Stephanie St. #C-3
702-435-3827
No New Patients/No Se Aceptan Pacientes Nuevos/
Hindi Tumatanggap ng Mga Bago’ng Pasyente
12. Gentle Dental
3041 E. Flamingo Rd.
702-309-9001
13. Gentle Dental
1725 E. Warm Springs Rd.
702-270-8790
No New Patients/No Se Aceptan Pacientes Nuevos/
14. Horizon Dental
4510 S. Eastern Ave. #2
702-368-0911
15. Horizon Park Dental-Dr. Adrian Ruiz
2633 W. Horizon Ridge Pkwy. #130
702-897-7001
16. Image Dental-Dr. Anthony Ngo
4300 E. Sunset Rd. #B-2
702-968-0707
17. Dr. Vahag M. Kanian
9850 S. Maryland Pkwy. #3
702-795-3368
18. Nevada Sun Dental
2281 N. Green Valley Pkwy.
702-898-0800
19. NV Family Dentistry-Dr. Quan Tran
2389 Renaissance Dr. #B
702-262-2020
20. Prestige Dental-Dr. Thien Tang
1450 W. Horizon Ridge Pkwy. #B311
702-565-0795
Southeast
Sudeste
Timog - Silangan
d
La
sV
eg
as
Blv
14
95
31 33
Nellis Blvd
Lamb Blvd
4
Eastern Ave
Sahara Ave
8
Desert Inn Rd
9
12 2
Flamingo Rd
30
19
Tropicana Ave
St
R
e
os
Pk
5
15
wy
ge Pk
Rid
rizon
Ho
20
La
ad
e
M
wy
rH
17
6 y
w
ke
e
uld
Bo
22
Silverado Ranch Blvd
Stephanie St
Pecos Rd
215
Green Valley Pkwy
27 Russell Rd
3
16 11
Sunset Rd
26
515
7 25
1 29
13 Warm Springs Rd
10
18
Windmill Ln
23
21
24
32
Eastern Ave
15
1
Maryland Pkwy
215
Paradise Rd
15
28
Charleston Blvd
d
R
Southeast - continued
Sudeste
Timog - Silangan
21. SmileCity Henderson-Dr. Eric Lac
40 N. Valle Verde #140
702-648-0011
28. Tower Dental
512 E. St. Louis Ave.
702-894-9858
22. Silvercreek Dental
9708 Gilespie St. #A-101
702-897-1300
29. Tropicana Dental
4855 S. Pecos Rd. #1B
702-434-0725
23. Soft Touch Dental
375 N. Stephanie Ave. #1511
702-939-1298
30. U.S. Dental
4956 E. Tropicana Ave.
702-456-7880
24. Spectrum Dental
2220 E. Serene Ave. #100-3
702-263-3373
31. VIP Dental
3050 E. Desert Inn Rd. #105
702-732-7616
25. Star Brite Dental
560 Marks St. #B
702-456-5100
32. Wigwam Dental Care
2649 Wigwam Pkwy. #106
702-617-3333
26. Sunset Professional Dental
3663 E. Sunset Rd. #301
702-450-5999
33. Dr. Sang Yu
1500 E. Desert Inn Rd. #2
702-862-8550
27. Dr. John Stephenson
5642 S. Eastern Ave. #F
702-739-9999
Las Vegas Strip
1. Access Health Dental at Bally’s/Paris
LAS VEGAS STRIP LOCATION
3645 Las Vegas Blvd. S.
702-869-8031
5. Access Health Dental at MGM
LAS VEGAS STRIP LOCATION
3799 Las Vegas Blvd. S.
702-869-8031
2. Access Health Dental at
Caesar’s Palace
LAS VEGAS STRIP LOCATION
3570 Las Vegas Blvd.
702-869-8031
6. Access Health Dental at Mirage
LAS VEGAS STRIP LOCATION
3400 Las Vegas Blvd. S.
702-869-8031
3. Access Health Dental at Luxor
LAS VEGAS STRIP LOCATION
3900 Las Vegas Blvd. S.
702-869-8031
4. Access Health Dental at
Mandalay Bay
LAS VEGAS STRIP LOCATION
3950 Las Vegas Blvd. S.
702-869-8031
7. Access Health Dental at Río
3700 W. Flamingo Rd.
702-869-8031
8. Access Health Dental at
Stratosphere
LAS VEGAS STRIP LOCATION
2000 Las Vegas Blvd.
702-869-8031
sB
lvd
.
Las Vegas Strip
Las
Veg
a
95
Charleston Blvd
8
Sahara Ave
Desert Inn Rd
6
Spring Mountain Rd
7
Flamingo Rd
1
4
Maryland Pkwy
Russell Rd
Tropicana Avenue
e Rd
3
2
is
Parad
5
15
Sunset Rd.
215
Outside Las Vegas Area
Fuera del Área de Las Vegas
Sa Labas ng Lugar ng Las Vegas
1. Courtesy Dental &
Orthodontics
307 W. Winnie Ln. #2
Carson City 1-775-885-2323
2. Courtesy Dental &
Orthodontics Reno
748 S. Meadows Pkwy. #A8
1-775-851-9099
3. Courtesy Dental &
Orthodontics-Sparks
840 I Street, Ste. #3
1-775-358-1870
IMPORTANT INFORMATION
• Culinary Network Dentists may
change. Please check our website or
call NDB at 702-478-2014 for
an updated list.
• Missed Appointments: It is important
for you to call your dentist the day
before your appointment if you have
to cancel. The Dental Plan will not pay
any fee for missed appointments.
4. Gentle Dental -Reno
525 E. Moana
1-775-823-5100
No New Patients/No Se Aceptan Pacientes
Nuevos/ Hindi Tumatanggap ng Mga
Bago’ng Pasyente
5. Tonopah Dental
119 St. Patrick St.
Tonopah 1-775-482-6617
6. EZ Dental-Dr. Peter Doan
921 S. Hwy. 160 #403
Pahrump 1-775-537-0911
INFORMACION IMPORTANTE
• La lista de dentistas de la red de
la Culinaria puede cambiar. Por favor
visite nuestro sitio web o llame a NDB
al 702-478-2014 para ver una
lista actualizada.
• Citas perdidas: Es importante llamar
a su dentista el día antes de su cita si
tiene que cancelar. El plan dental no
pagará ningún costo por las
citas perdidas.
MAHALAGANG IMPORMASYON
• Ang mga Dentista sa Samahan ng Culinary ay maaari’ng
magbago. Mangyari’ng suriin ang ating website o tumawag
sa NDB sa 702-478-2014 para sa isang binago’ng listahan.
• Mga Nakaligtaa’ng apoyntment: Mahalaga’ng tawagan
isang araw bago ang iyo’ng apoyntment kung kailangan
mo’ng kanselahin. Ang Plano ng Ngipin ay hindi babayaran
ang ano ma’ng kabayaran para sa hindi nasipot
na apoyntment.
Nevada Dental Benefits, Ltd.
7872 W. Sahara Ave.
Las Vegas, NV 89117
702-478-2014
www.nevadadentalbenefits.com
Culinary Health Fund
1901 Las Vegas Blvd. South, Suite 107
Las Vegas, NV 89104
702-733-9938
www.culinaryhealthfund.org
www.facebook.com/culinaryhealthfund

Documentos relacionados