MEMÒRIA ACADÈMICA Curs 2003-04

Transcripción

MEMÒRIA ACADÈMICA Curs 2003-04
MEMÒRIA ACADÈMICA
Curs 2003-04
2
PRESENTACIÓ
Esther Giménez-Salinas i Colomer
Rectora
3
4
ÍNDEX MEMÒRIA ACADÉMICA UNIVERSITAT RAMON LLULL. CURS 2003-04
DESCRIPCIÓ GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
QUÈ ÉS LA UNIVERSITAT RAMON LLULL?
ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
COMISSIONS
ESTUDIS DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL DE 1r i 2n CICLE
MÀSTERS, CURSOS DE POSTGRAU, PROGRAMES DE DOCTORAT
ADRECES DELS CENTRES DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
SERVEIS UNIVERSITARIS DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
Pàg.
"
"
"
"
"
"
11
13
17
21
23
27
28
"
"
31
49
RESUM DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2002-03
•
•
ACTIVITATS MÉS RELLEVANTS DELS CENTRES
DADES I ACTIVITATS MÉS IMPORTANTS DE LA URL
MEMÒRIA ACADÈMICA, DE RECERCA I DE RELACIONS INTERNACIONALS
•
•
•
INFORME DE RECERCA
TESIS DOCTORALS LLEGIDES. Curs 2002-03
INFORME DE RELACIONS INTERNACIONALS
"
"
"
61
75
77
INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ CETS
ACTES PÚBLICS
PUBLICACIONS: LLIBRES
PUBLICACIONS: ARTICLES
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
PROJECTES DE RECERCA
TREBALLS FI DE CARRERA
SERVEIS
"
"
"
"
"
"
"
"
"
105
108
109
112
113
117
119
125
127
FACULTAT D'ECONOMIA IQS
ACTES PÚBLICS
PUBLICACIONS: LLIBRES
PUBLICACIONS: ARTICLES
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
PROJECTES DE RECERCA
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
SERVEIS
"
"
"
"
"
"
"
"
"
133
136
137
140
141
142
143
147
149
ACTIVITAT ACADÈMICA DELS CENTRES. CURS 2003-04
ACTES PÚBLICS. Fundemi IQS
"
PUBLICACIONS: ARTICLES. Fundemi IQS
"
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades). Fundemi IQS
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades). Fundemi IQS
"
PROJECTES DE RECERCA. Fundemi IQS
"
TREBALLS FI DE CARRERA. Fundemi IQS
"
SERVEIS. Fundemi IQS
"
5
151
153
154
155
156
157
158
FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I DE L’ESPORT BLANQUERNA
ACTES PÚBLICS
"
161
PUBLICACIONS: LLIBRES
"
173
PUBLICACIONS: ARTICLES
"
176
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
"
183
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
"
190
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
"
196
PROJECTES DE RECERCA
"
200
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
"
207
TREBALLS FI DE CARRERA
"
209
SERVEIS
"
213
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ BLANQUERNA
ACTES PÚBLICS
PUBLICACIONS: LLIBRES
PUBLICACIONS: ARTICLES
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
PROJECTES DE RECERCA
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
SERVEIS
"
"
"
"
"
"
"
"
"
221
231
233
236
241
242
244
245
246
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA I FISIOTERÀPIA BLANQUERNA
ACTES PÚBLICS
"
PUBLICACIONS: LLIBRES
"
PUBLICACIONS: ARTICLES
"
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
"
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
"
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
"
PROJECTES DE RECERCA
"
TREBALLS FI DE CARRERA
SERVEIS
"
251
253
254
255
256
258
259
260
261
ENGINYERIA LA SALLE
ACTES PÚBLICS
PUBLICACIONS: LLIBRES
PUBLICACIONS: ARTICLES
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
PROJECTES DE RECERCA
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
TREBALLS FI DE CARRERA
SERVEIS
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
265
268
269
270
271
274
275
277
279
283
ARQUITECTURA LA SALLE
ACTES PÚBLICS
PUBLICACIONS: LLIBRES
PUBLICACIONS: ARTICLES
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
PROJECTES DE RECERCA
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
TREBALLS FI DE CARRERA
SERVEIS
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
287
288
289
291
297
298
299
300
301
303
6
FACULTAT DE FILOSOFIA DE CATALUNYA
ACTES PÚBLICS
PUBLICACIONS: LLIBRES
PUBLICACIONS: ARTICLES
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
PROJECTES DE RECERCA
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
"
"
"
"
"
"
"
"
307
309
310
313
318
329
320
321
ESCOLA SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES ESADE
ACTES PÚBLICS
"
PUBLICACIONS: LLIBRES
"
PUBLICACIONS: ARTICLES
"
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
"
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
"
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
"
PROJECTES DE RECERCA
"
325
329
332
335
337
344
345
FACULTAT DE DRET ESADE
PUBLICACIONS: LLIBRES
PUBLICACIONS: ARTICLES
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
"
"
"
"
349
350
351
352
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME SANT IGNASI ESADE
ACTES PÚBLICS
PUBLICACIONS: LLIBRES
PUBLICACIONS: ARTICLES
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
PROJECTES DE RECERCA
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
TREBALLS FI DE CARRERA
SERVEIS
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
355
357
357
358
360
361
362
362
363
364
ESCOLES UNIVERSITÀRIES DE TREBALL SOCIAL I D'EDUCACIÓ SOCIAL PERE TARRÉS
ACTES PÚBLICS
"
367
PUBLICACIONS: LLIBRES
"
368
PUBLICACIONS: ARTICLES
"
370
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
"
371
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
"
374
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
"
375
PROJECTES DE RECERCA
"
376
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
"
377
SERVEIS
"
378
INSTITUT UNIVERSITARI OBSERVATORI DE L'EBRE
ACTES PÚBLICS
PUBLICACIONS: LLIBRES
PUBLICACIONS: ARTICLES
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
PROJECTES DE RECERCA
SERVEIS
7
"
"
"
"
"
"
"
"
380
381
382
383
384
386
387
389
ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY ESDI
ACTES PÚBLICS
PUBLICACIONS: LLIBRES
PUBLICACIONS: ARTICLES
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
PROJECTES DE RECERCA
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
TREBALLS FI DE CARRERA
SERVEIS
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
393
399
400
401
403
404
406
407
408
412
INSTITUT UNIVERSITARI DE SALUT MENTAL VIDAL I BARRAQUER
ACTES PÚBLICS
PUBLICACIONS: LLIBRES
PUBLICACIONS: ARTICLES
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
PROJECTES DE RECERCA
"
"
"
"
"
"
"
419
419
419
420
422
422
422
INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA
ACTES PÚBLICS
PUBLICACIONS: LLIBRES
PUBLICACIONS: ARTICLES
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
PROJECTES DE RECERCA
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
TREBALLS FI DE CARRERA
SERVEIS
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
425
426
427
429
430
431
433
434
435
436
8
DESCRIPCIÓ GENERAL
Curs 2003-04
9
10
LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
La Universitat Ramon Llull va ser creada l'1 de març de 1990 i aprovada pel Parlament de Catalunya el
10 de maig de 1991. Els seus centres fundadors, de llarga tradició a Catalunya, van ser l'actual Facultat
Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya -l'origen de la qual es remunta al segle passat-, l'Institut Químic de
Sarrià -que encetà les seves activitats universitàries l'any 1916-, la Fundació Blanquerna -fundada fa mig
segle amb l'Escola de Magisteri- i Enginyeria La Salle -amb més de trenta anys d'existència-.
El 10 d'octubre de 1989 aquestes institucions, sota la presidència del Cardenal Narcís Jubany i juntament
amb la Fundació Cercle d'Economia i el recolzament de personalitats representatives de la societat civil
catalana, van constituir la Fundació que va crear la Universitat: la Fundació Privada de Catalunya per a la
Universitat Ramon Llull. Actualment la Fundació ostenta el govern suprem de la Universitat Ramon Llull
a través del seu Patronat.
En els seus 10 anys d'existència, la Universitat Ramon Llull ha estès progressivament les seves activitats i
ha anat integrant noves institucions federades com l'Observatori de l'Ebre, ESADE (Escola Superior
d'Administració i Direcció d'Empreses), les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social
Pere Tarrés, l'Escola Superior de Disseny ESDI, l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer i
l'Institut Borja de Bioètica. Fruit d'aquesta evolució ha estat la creació de noves facultats i escoles així
com l'ampliació de l'oferta d'estudis fins a, actualment, 41 titulacions.
Des de la seva constitució, la URL ha tingut una estructura de caràcter federal que potencia la personalitat
dels centres que la integren i permet assolir els objectius amb la màxima agilitat, flexibilitat i
adaptabilitat. D'aquesta manera, la URL es presenta com una opció universitària en consonància amb les
demandes d'una societat més dinàmica i exigent.
La Universitat Ramon Llull és una universitat privada, sense ànim de lucre, que té com a principal
propòsit oferir una formació de qualitat centrada en la persona i capaç de respondre a les necessitats de la
societat. Les premisses en les quals es va basar en el moment de la seva creació són les mateixes que
s'observen avui dia.
La docència i la qualitat. Els continguts dels estudis, els mètodes d'ensenyament, les tècniques
d’aprenentatge, els grups reduïts i l'estreta relació entre estudiants i professors són elements essencials per
potenciar el creixement personal i intel·lectual que necessàriament acompanyen una formació
universitària de qualitat.
La recerca de l'alt nivell. Constantment es realitzen aportacions significatives en els àmbits del
pensament, la cultura, la ciència i el desenvolupament tecnològic, fruit d'una recerca d'alt nivell i de la
col·laboració amb institucions i empreses capdavanteres.
El servei a la societat. A partir de la formació dels professionals que la societat necessita, complementant
la preparació acadèmica amb pràctiques a empreses i vetllant especialment per la inserció professional
dels titulats mitjançant borses de treball. Al mateix temps es fomenta la reflexió individual i col·lectiva
sobre el context social en què vivim i es potencia el valor de la solidaritat.
La projecció internacional. La Universitat Ramon Llull està oberta a un món cada vegada més
globalitzat, alhora que aprofundeix en el coneixement del nostre entorn més immediat. Està al servei de la
societat catalana i oberta a altres cultures. La relació i l'intercanvi freqüent amb prestigioses universitats i
institucions de tot el món faciliten moltes possibilitats de col·laboració.
La iniciativa privada i la vocació social. Es promou un ensenyament superior de qualitat des de la
iniciativa privada i, alhora, es posa a l'abast dels estudiants diverses modalitats de beques i ajuts.
La inspiració cristiana. La Universitat Ramon Llull promou una formació integral de la persona
fonamentada en una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món a imatge del mestre Ramon Llull i
del seu emblemàtic arbre de la ciència, que configura la seva imatge corporativa.
11
12
ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
PATRONAT
El govern suprem de la Universitat Ramon Llull en totes aquelles matèries no estrictament acadèmiques
correspon al Patronat de la Fundació Privada de Catalunya per a la Universitat Ramon Llull. Aquest òrgan
està integrat pels representants de les institucions que formen part de la Universitat Ramon Llull així com
per diversos vocals de la societat civil. Les seves tasques principals són la definició d'una estratègia i les
línies de govern, nomenament del rector i el seu equip, aprovació dels Estatuts, decisió sobre la creació de
nous centres i assumpció de les funcions de Consell Social de la Universitat. D'altra banda, el Consell
Executiu del Patronat, composat pel president, el rector, els vicerectors, el director de la Fundació i els
directors de les institucions federades, impulsa les directrius del Patronat i les coordina amb aquestes
últimes.
PATRONS TITULARS
ƒ
President:
Sr. Ricard Fornesa Ribó (Sr. Leopoldo Rodés Castañé des del 7/7/2004)
ƒ
Vicepresident 1r:
Dr. Daniel Cabedo Puy
Fundació Universitat i Tecnologia La Salle
ƒ
Vicepresident 2n:
Dr. Lluís Victori Companys
IQS CETS Fundació Privada
ƒ
Secretari:
Dr. Salvador Pié Ninot
Fundació Blanquerna
Sr. Joan Josep Brugera Clavero
Fundació ESADE
Dr. Jaume Aymar Ragolta
Facultat de Filosofia de Catalunya
Sr. Carles Cuatrecasas Targa
Fundació Cercle d'Economia
Dra. Josefina Castellví Piulachs
Fundació Privada Observatori de l'Ebre
Emm. i Rvdm. Cardenal Dr. Ricard M. Carles
Arquebisbe de Barcelona
Sr. Anotini Millet Abbad
Fundació Pere Tarrés
ƒ
Rectora:
Sr. Joan Ros Petit
Sr. Josep Joan Pintó Ruíz
Sr. Ramon Ollé Ribalta
Sr. Joan Famadas Oriol
Sr. Joan Granados Duran
Sr. Enric Crous Millet
Dra. Esther Giménez-Salinas Colomer
PATRONS SUPLENTS
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Fundació Universitat i Tecnologia La Salle
IQS CETS Fundació Privada
Fundació Blanquerna
Facultat de Filosofia de Catalunya
Fundació Cercle d'Economia
Fundació Privada Observatori de l’Ebre
Fundació ESADE
Fundació Pere Tarrés
Sr. Miquel Àngel Barrabeig Dols
Dr. Enric Julià Danés
Dr. Lluís Font Espinós
Sr. Josep M. Via Taltavull
Dr. Lluís Calvo Calvo
Sr. Carlos Losada Marrodán
Sr. Josep Oriol Pujol Humet
13
CONSELL EXECUTIU
ƒ
President:
Sr. Ricard Fornesa Ribó
(Sr. Leopoldo Rodés Castañé des del 7/7/2004)
ƒ
Vicepresidenta - rectora:
Dra. Esther Giménez -Salinas Colomer
ƒ
Vocals:
Dr. Lluís Font Espinós
Dr. Enric Julià Danés
Sr. Carlos Losada Marrodán
Sr. Josep M. Via Taltavull
Dr. Daniel Cabedo Puy
Sr. Josep Oriol Pujol Humet
ƒ
Vicerector acadèmic i secretari general:
Dr. Josep Gallifa Roca
ƒ
Vicerector de Recerca i Tecnologia:
Dr. Josep M. Garrell Guiu
ƒ
Vicerectora de Relacions Internacionals:
Dra. Rosa Nomen Ribé
Sr. Carles Targa Tudón
ƒ
Secretària d’actes:
Sra. Cristina Realp Cortillas
EQUIP RECTOR
ƒ
Rectora:
Dra. Esther Giménez-Salinas Colomer
ƒ
Vicerector acadèmic i secretari general:
Dr. Josep Gallifa Roca
ƒ
Vicerector de Recerca i Tecnologia:
Dr. Josep M. Garrell Guiu
ƒ
Vicerectora de Relacions Internacionals:
Dra. Rosa Nomen Ribé
14
EQUIP DE GOVERN
És l'òrgan col·legiat que acompanya el rector en el govern i la gestió ordinària de la Universitat. Està
constituït pel rector en qualitat de president, els vicerectors i el secretari general, els degans i directors de
facultats i escoles, un representant de tots els instituts universitaris i un administrador general que pot
assistir a les reunions amb veu però sense vot. L'Equip de Govern es reuneix amb periodicitat mensual per
preparar els temes a examinar per la Junta Acadèmica, elaborar la proposta de pressupostos i coordinar
l'activitat acadèmica així com els serveis comuns entre els diversos centres de la Universitat Ramon Llull.
ƒ
Presidenta: Dra. Esther Giménez Salinas Colomer
ƒ
Secretari:
Dr. Josep Gallifa Roca
ƒ
Vocals:
Dr. Josep M. Garrell Guiu
Dr. Rosa Nomen Ribé
Dr. Miquel Tresserras Majó
Dr. Màrius Duran Hortalà
Dr. Jordi Riera Romaní (Dr. Climent Giné Ginés -des de gener 2004- )
Sr. Marcel Gabarró Pallarès
Dra. Elisabet Golobardes Ribé
Sr. Miquel A. Barrabeig Dols
Sr. Robert Terradas Muntañola
Dr. Lluís Comellas Riera
Dr. Jesús Tricàs Preckler
Dr. Jaume Aymar Ragolta
Dr. Pere Mirosa Martínez
Dr. Xavier Mendoza Mayordomo
Sr. Enrique López Viguria
Dra. M. del Mar Galceran Peiró (Dr. Josep Montserrat Molas -des de març 2004- )
Dr. Joan Miquel Torta Margalef
Dr. Carles Pérez Testor
Sra. Núria Terribas Sala
15
JUNTA ACADÈMICA
l'òrgan suprem del govern col·legiat de la Universitat en matèries acadèmiques. Està constituïda pel
rector, vicerectors, el secretari general, degans o directors de les facultats o escoles integrades, un
professor designat per cadascun dels centres on es cursi el segon cicle, un representant dels directors dels
instituts universitaris, tres representants dels estudiants i un representant del personal d'administració i
serveis. La Junta Acadèmica es reuneix ordinàriament un cop per semestre i, extraordinàriament, sempre
que la convoqui el rector o que ho demanin la meitat dels seus membres. La tasca que correspon a la Junta
és informar d'aspectes com la creació o supressió de facultats, escoles o instituts, incorporació d'altres
centres a la Universitat Ramon Llull, aprovació dels plans d'estudi i, finalment, dictaminar i proposar
orientacions sobre els aspectes bàsics del desenvolupament acadèmic de la universitat.
És
•
•
•
Presidenta: Dra. Esther Giménez-Salinas Colomer
Secretari: Dr. Josep Gallifa Roca
Vocals:
Dr. Josep M. Garrell Guiu
Dr. Rosa Nomen Ribé
Dr. Miquel Tresserras Majó
Dr. Màrius Duran Hortalà
Dr. Jordi Riera Romaní (Dr. Climent Giné Ginés -des de gener 2004- )
Sr. Marcel Gabarró Pallarès
Dra. Elisabet Golobardes Ribé
Sr. Miquel A. Barrabeig Dols
Sr. Robert Terradas Muntañola
Dr. Lluís Comellas Riera
Dr. Jesús Tricàs Preckler
Dr. Jaume Aymar Ragolta
Dr. Pere Mirosa Martínez
Dr. Xavier Mendoza Mayordomo
Sr. Enrique López Viguria
Dra. M. del Mar Galceran Peiró (Dr. Josep Montserrat Molas -des de març 2004- )
Dr. Joan Miquel Torta Margalef
Sr. Carles Pérez Testor
Sra. Núria Terribas Sala
Sr. Pere Masip Masip
Dra. Cèlia Rosich Pla
Sr. Jordi Margalef Marrugat
Dr. Antoni Planas Sauter
Dr. Rafael Méndez Hellín
Sr. Vicent Igual Luis
Dra. Teresa Duplà Marín
Dr. Alfons Sauquet Rovira
Dra. Jordina Vidal Moreno
Sr. Carles Gil
Sra. Mireia Milián
Sr. José Ricardo Gonzáles Rosal
Sr. Lluis González de Paz (-des de febrer 2004- )
Sr. Txomin Zaratiegui (-des de maig 2004- )
Sr. Jordi Garriga i Andreu
16
COMISSIONS. Curs 2003-04
COMISSIÓ DE DOCTORAT
Aprova programes i aplica normatives de doctorat segons el RD 185/1985 de 23 de gener (BOE 16/02/85) i el
RD 778/1998 de 30 d'abril (BOE 1/05/98).
President:
Vocals:
Dr. Josep Gallifa Roca
Dr. Daniel Cabedo Puy
Dra. Montserrat Castelló Badia
Dr. Josep Maria Coll d'Alemany
Dra. María Luisa Espasa Sempere
Dr. Josep M. Garrell Guiu
Dra. Xari Rovira Llobera
Dr. Albert Sàez Casas
Dra. Arantza Ugalde
COMISSIÓ DE RECERCA
Coordina i dinamitza la recerca dels centres de la Universitat Ramon Llull.
President:
Vocals:
Dr. Josep M. Garrell Guiu
Dr. David Altadill Felip
Dr. Joan Manel Batista Foguet
Sr. Carles Blanch Mur
Dr. Juan Antonio Camacho
Sra. Montserrat Camps Pi
Sra. Concha Doncel Rasillo
Dr. Climent Giné Giné
Dr. Carlos Moslares Garcia
Dr. Coloman Navarro Cañete
Dra. Anna Papiol
Dr. Carles Pérez Testor
Dr. Josep Rocas
Dr. Ignasi Roviró Alemany
Dr. Albert Sáez Casas
Dr. Xavier Vilasís Cardona
JURAT DE SELECCIÓ DE BECARIS
Gestiona, adjudica provisionalment i resol les reclamacions corresponents a les beques de Protecció Escolar segons el RD
2298/1983 de 28 de juliol (BOE 27/08/83).
President:
Vocals:
Secretari:
Dr. Josep Gallifa Roca
Sra. Isabel Aledo (Repr. DURSI)
Sr. Miquel A. Barrabeig Dols
Sr. Enric Benavent
Dra. María Luisa Espasa Sempere
Sr. Andreu Ibarz
Sr. Vicent Igual Lluís
Sra. Dolors Orús Farré
3 representants dels alumnes
Sr. Jordi Garriga Andreu
COMISSIÓ DE CONVALIDACIONS
Adapta o convalida estudis cursats en centres espanyols o estrangers segons el RD 1497/1987 de 27 de novembre
(BOE 14/12/87).
President:
Vocals:
Dr. Josep Gallifa Roca
Sr. Miquel A. Barrabeig Dols
Sr. Enric Benavent Vallès
Sr. Màrius Duran Hortolà
Dra. María Luisa Espasa Sempere
Sr. Jordi Garriga Andreu
Sr. Jordi Grané Ortega
Sr. Vicent Igual Luís
Sr. Miquel Àngel Pellicena Sánchez
Sra. Mercè Pañellas Valls
Dr. Alfons Sauquet Rovira
Sra. Carmina Solà-Morales
17
COMISSIÓ D’ACCÉS I ORIENTACIÓ
Coordina el procés de sol·licitud d’accés a la Universitat Ramon Llull i d’orientació als alumnes, i es relaciona amb
l'oficina de preinscripció de la Direcció General d'Universitats.
President:
Dr. Josep Gallifa Roca
Vocals:
Sr. Miquel A. Barrabeig Dols
Dra. María Luisa Espasa Sempere
Sr. Jordi Garriga Andreu
Sr. Vicent Igual Lluís
Sra. Dolors Orús
Sra. Mercè Pañellas Valls
Sr. Rafael Ruiz de Gauna
Sra. Carmina Solà-Morales
COMISSIÓ DE GESTIÓ ACADÈMICA
Coordina els processos interns de recollida de dades, informació i documentació acadèmica de la Universitat
per a possibilitar i millorar processos com l’expedició de títols, la revisió de beques del MEC o la complementació
d’informació requerida per altres institucions.
President:
Dr. Josep Gallifa Roca
Membres:
Sr. Miquel A. Barrabeig Dols
Sr. Enric Benavent Vallès
Dra. María Luisa Espasa Sempere
Sr. Jordi Garriga Andreu
Sr. Andreu Ibarz
Sr. Vicent Igual Luís
Sra. Dolors Orús Farré
Sr. Rafael Ruiz de Gauna
Sra. Carmina Solà-Morales
COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS
Coordina les relacions externes de la Universitat Ramon Llull.
Presidenta:
Dra. Rosa Nomen Ribé
Vocals:
Sra. Anna Fabregat
Sra. Adelaida Girón
Dr. Romà Guardiet
Sra. Diane Hoyle
Dr. José Javier Molins
Sra. Marta Munté
Dr. Santiago Niño
Sr. Miquel Àngel Pellicena
Dr. Fèlix Riera
Dra. Cèlia Rosich
Dr. Ignasi Roviró
Sr. Jordi Sabater
Sra. Antònia Maria Serra
Dra. Arantza Ugalde
Sra. Àngels Cabau
CONSELL DE QUALITAT
Defineix la política de qualitat conjunta de la Universitat Ramon Llull i està format pel Consell Executiu.
COMISSIÓ DE QUALITAT
Desenvolupa els projectes i accions que despleguin la política de millora continuada de la qualitat a la Universitat Ramon
Llull.
President:
Dr. Josep Gallifa Roca
Vocals:
Dr. Pere Batallé
Sr. Anna Forés
Sr. Marcel Gabarró
Sra. Lourdes Garcia Gay
Sr. Jordi Garriga
Dr. Climent Giné
Sr. Carles Llinàs
Sr. Josep Miquel Piqué
Sr. Ricard Santomà
Dr. Jesús M. Tricàs (Sra. Marta Tena)
18
COMISSIÓ DE PUBLICACIONS
Coordina i dinamitza les publicacions de la Universitat i vetlla pel conveni amb la Fundació Enciclopèdia Catalana.
President:
Dr. Miquel Tresserras Majó
Vocals:
Sr. Rafael Queralt Teixidó
Dr. Fèlix Riera Parcerisas
Sr. Carles Targa Tudón
Sr. Josep M. Via Taltavull
TRIBUNAL PER A L'ACCÉS DE MAJORS DE 25 ANYS
Avalua i qualifica els exàmens per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys.
President:
Dr. Josep Gallifa Roca
Vocals:
Dr. Màrius Duran Hortolà
Dr. Santiago Niño Becerra
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I IMATGE
Coordina i dinamitza el desenvolupament de la Imatge Corporativa de la Universitat Ramon Llull.
President:
Sr. Carles Targa
Vocals:
Sra. M. José Abella
Sra. Elisabet Borràs
Sra. Beatriu Cabrero
Sra. Sílvia Coll-Vinent
Sr. Andreu Ibarz
Sra. Marta Clos
Dra. María Luisa Espasa
Sr. Ignasi González
Sra. Cristina Olabarría
Dr. Fèlix Riera
Sr. Josep Rom
Sra. Noemí Sánchez
Secretaria:
Sra. Bego Masdefiol
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
Dinamitzar i potenciar l’ús i aplicacions de les tecnologies de la informació i les comunicacions de la Universitat Ramon
Llull
President:
Dr. Josep M. Garrell
Vocals:
Sr. Jaume Abella
Sr. Maurici Añaños
Sra. Cristina Campillo
Sra. Montserrat Camps
Dr. Joan Josep Curto
Sr. Pere Fons
Dr. Josep Gallifa
Sr. Salvador Limonero
Dr. Carles Llinàs
Sr. Òscar Segarra
Sr. Jordi Sempere
Sr. Rafael Serra
Sr. Francesc Ventura
COMISSIÓ LINGÜÍSTICA
President:
Vocals:
Dr. Josep Gallifa Roca
Sr. Josep E. Milà Mallafré
Sra. Antònia Rigo Arnavat
Dr. Xavier Tomàs Morer
Sr. Rosa Solé Prat
Dra. Elisabet Golobardes Ribé
19
COMISSIÓ DE BIBLIOTEQUES
Coordina les biblioteques de la Universitat i desenvolupa projectes de millora contínua, tot potenciant la sinergia i
col·laboració entre els centres de la Universitat Ramon Llull.
President:
Sr. Jordi Garriga
Vocals:
Sra. Francesca Buxó
Sra. Marta Capdevila
Sr. Miquel Carbonell
Sra. Isabel Colmenares
Sra. Maria Genescà
Sra. Rosa M. Llucià
Sra. Rosa Mas
Sr. Pere Masip
Sra. Marta Perpiñán
Sra. Teresa Rodríguez
Sr. Xavier Soler
Sra. Anna Tibol
Sr. Josep M. Turull
Sra. Núria Vallmitjana
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT I DEL LLEURE
President:
Vocals:
Secretaria:
Sr. Carles Targa
Sr. Enric Benavent
Sr. Bernat Buscà Safont Tria
Sr. Josep Comajuncosa
Sr. Andreu Ibarz
Sr. Vicent Igual
Sra. Sílvia Jordan
Sr. Xavier Margalef Marrugat
Dr. José Javier Molins
Sr. Daniel Romero
Sra. Núria Sabartés
Sr. Josep Sala
Sr. Guillem Sánchez Marín
Sr. Néstor Vilella
Sra. Carol Pérez
COMISSIÓ ACADÈMICA DE LA CÀTEDRA UNESCO DE LA URL: EDUCACIÓ,
DESENVOLUPAMENT, TECNOLOGIA I SISTEMES DE FINANÇAMENT A AMÈRICA LLATINA
Directora Càtedra: Dra. Rosa Nomen
Dra. Conxita Folguera
Sr. Romà Guardiet
Dr. Carlos Moslares
Dr. Josep Piqué
Dra. Cèlia Rosich
Sr. Xavier Tomàs
20
ESTUDIS UNIVERSITAT RAMON LLULL DE PRIMER I SEGON CICLE. Curs 2003-04
Institut Químic de Sarrià CETS IQS
Enginyeria Química
Enginyeria Industrial
Llicenciatura en Química
Facultat d'Economia (Institut Químic de Sarrià)
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Diplomatura en Ciències Empresarials (seu Fundació EMI)
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Llicenciatura en Psicologia
Llicenciatura en Pedagogia
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n. cicle)
Mestre en especialitat de:
Educació Especial
Educació Infantil
Educació Musical
Llengua Estrangera
Educació Física
Educació Primària
Diplomatura en Logopèdia
Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Llicenciatura en Periodisme
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques
Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna
Diplomatura en Infermeria
Diplomatura en Fisioteràpia
Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquerna
Diplomatura en Relacions Laborals
Facultat de Filosofia
Llicenciatura en Filosofia
Llicenciatura en Humanitats
21
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
Enginyeria Multimèdia (títol propi)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle
Enginyeria Electrònica (2n. cicle)
Enginyeria Informàtica (2n. cicle)
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Telecomunicacions (2n. cicle)
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle
Arquitectura
Arquitectura tècnica
Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses ESADE
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses
Facultat de Dret ESADE
Llicenciatura en Dret
Escola Universiària de Turisme Sant Ignasi ESADE
Diplomatura en Turisme
Escoles Universitàries de Treball Social i d’Educació Social Pere Tarrés
Diplomatura en Educació Social
Escola Universitària de Treball Social Pere Tarrés
Diplomatura en Treball Social
Escola Superior de Disseny ESDI (Centre associat)
Graduat Superior en Disseny en les especialitats de: Tèxtil i Moda, Industrial i Gràfic (Títol propi)
22
MÀSTERS, CURSOS DE POSTGRAU, PROGRAMES DE DOCTORAT. Curs 2003-04
Institut Químic de Sarrià
ƒ
Màsters
Diploma de Tècnic en Medi Ambient
Enginyeria Ambiental de l'Empresa
Enginyeria Ambiental de l'Empresa - No Presencial
Prevenció de Riscos Laborals
Química i Enginyeria Alimentària
Tecnologia Química
ƒ
Programes de Doctorat
Enginyeria Química
Química
Facultat d’Economia IQS
ƒ
Màsters
Gestió de l'Empresa Industrial
Advanced E-Management (MAeM)
Gestió Tributària
ƒ
Cursos de Postgrau
d'Anàlisi de Dades a l'Empresa
ƒ
Programa de Doctorat
Economia i Empresa
ƒ
Cursos de Postgrau
Seu Fundació EMI
Curs Superior de Direcció de Marketing
Curs Superior de Direcció Econòmico-Financera
Programa d'Administració i Direcció d'Empreses
Gestió Empresarial per a Titulats en Lletres (en col·laboració amb la Facultat d’Economia IQS)
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
ƒ
Màsters
Psicologia Analítica
Musicoteràpia
Atenció Precoç i Família
Direcció i Gestió d'Organitzacions Esportives
Psicogerentologia Clínica i Social
Gestió de l’Estrès i Salut Laboral
Gestió i Direcció de Recursos Humans
Psicologia Clínica i Psicoteràpia
Psicopatologia Infantil i Juvenil
Pedagogia Social
Formació del Capital Humà a les Organitzacions
ƒ
Cursos de Postgrau
Educació de les Arts Plàstiques
Ensenyament de la Llengua Estrangera (anglès) en l'Etapa d'Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària
Formació d'Especialistes en Psicomotricitat
Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu
Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Comunicació en Dany Cerebral
Llenguatge i Educació. Estratègies Metodològiques i Recursos Específics
Direcció de Centres Escolars
Tècniques, Recursos i Estratègies per a l'Atenció d'Alumnes amb Deficiència Visual en les Diferents Etapes Educatives
Comunicació Augmentativa i Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
23
Ensenyar i Aprendre als 0-3 Anys
Educació Intercultural
Disseny i Ús Pedagògic de Recursos i Entorns de l'Ensenyament Virtual
Coordinadors de TIC’S de Centres de Primària i Secundaria
Creació i Disseny de Continguts Interactius Multimèdia per la Web Educativa
Habilitats Comunicacionals i d'Entrevista Clínica
Direcció d'Organitzacions Esportives
Gestió i Planificació d'Instal·lacions Esportives
Direcció Econòmica i Legal d'Entitats Esportives
Comunicació Social i Esport
Interpretació Musical
Psicologia Analítica
Musicoteràpia
Atenció Precoç i Família
Direcció i Gestió d'Organitzacions Esportives
ƒ
Programes de Doctorat
Investigació Pedagògica
Investigació Psicològica
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
ƒ
Màsters
Màster en Comunicació Digital
Màster Media MBA en Gestió d'Empreses de l'Audiovisual
ƒ
Cursos de Postgrau
La Composició de Text
Comunicació Audiovisual Digital
Direcció d'Actors
Periodisme Digital
Planificació Estratègica de la Comunicació Empresarial
Producció Publicitària i Below-The-Line
Publicitat Digital i Comerç Electrònic
Realització Audiovisual (Cinema i Televisió)
Reporterisme
La Crítica de Cinema i Música Pop
Direcció de Comptes
Entendre la Societat Digital: Empresa, Cultura i Comunicació
Noves Tendències en el Periodisme d'Investigació
Comunicació de l'Entreteniment
Comunicació i Mecenatge Social a l'Empresa i a les Entitats No Lucratives
Producció i Comunicació Cultural
Noves Tendències del Periodisme Esportiu
Comunicació Política i Relacions Institucionals
Creativitat Publicitària - 100% Creativity
Periodisme Cultural
ƒ
Programes de Doctorat
Política, Media, Societat
Comunicació Social i Humanitats
E.U. d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna
ƒ
Cursos de Postgrau
Fisioteràpia Cardiorespiratòria
Fisioteràpia en Geriatria
Fisioteràpia en Neurologia
Fisioteràpia en Pediatria
Infermeria d'Urgències
Infermeria en Cirurgia General i d'Especialitats
Infermeria en Cures Intensives
24
Infermeria en Medicina General i d'Especialitats
Infermeria en Traumatologia, Ortopèdia i Neurocirurgia
Infermeria Pediàtrica en l'Atenció Primària
Infermeria Pediàtrica en el Medi Hospitalari
Tècniques Específiques de Fisioteràpia
Teràpia Manual
Teràpies Naturals Occidentals i Orientals
Prevenció de Riscos Laborals per a Professionals de la Salut
D'Infermeria d'Urgències en el Medi Extrahospitalari
De Gestió en l'Atenció als Ancians
D'Acupuntura i Moxibustió
Fisioteràpia i Readaptació a l'Esport
E. U. de Relacions Laborals Blanquerna
ƒ
Cursos de Postgrau
Tècniques de Gestió de Recursos Humans per a Diplomats en Relacions Laborals
Gestió Professional Immobiliària
Gestió Laboral i de la Seguretat Social
La Salle - Enginyeria i Arquitectura
ƒ
Màsters
Acústica Arquitectònica i Mediambiental
Comerç Electrònic (E-Commerce)
Edificis Intel·ligents i Construcció Sostenible
Disseny i Producció de Continguts Multimèdia
Gestió de les Tecnologies de la Informació
Gestió d'Empreses de Telecomunicacions
Noves Tecnologies CAD Aplicades a l'Arquitectura i la Construcció
Seguretat de les Tecnologies de la Informació
Software de Gestió Empresarial
Televisió Digital
Xarxes i Serveis de Telecomunicacions
E-Business
E-Logístics
In Facilities Management
In Project Management
MBA Internacional La Salle (Full Time o Part Time)
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Dret-E-Law
Guió i Animació 3-D
So i Àudio Digital
E-Learning
E-Recursos Humans
Comunicació i Producció Audiovisual Digital
ƒ
Cursos de Postgrau
In International Business
ƒ
Programes de Doctorat
Sistemes intel·ligents i entorns paral·lels i distribuïts
Tecnologies de la Informació y Management / Information Technology and Management
Representació, Coneixement i Arquitectura
Teoria i tractament del senyal i la informació
Facultat de Filosofia de Catalunya
ƒ
Cursos de Postgrau
Gestió Empresarial per a Titulats en Lletres (en col·laboració amb la Facultat d’Economia IQS)
25
ƒ
Programa de Màster i Postgrau
Bioètica (en col·laboració amb l’Institut Borja de Bioètica)
ƒ
Programes de Doctorat
Ésser, Ethos i Polis
Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses ESADE
ƒ
Programa de Doctorat
Management Sciences: Direcció d’Empreses
Management Sciences: Economia Financera
Management Sciences: organizing and managing companies
Escoles Universitàries de Treball Social i d’Educació Social Pere Tarrés
ƒ
Màster
Resolució de Conflictes
Formació d'Assessors Personals (Especialistes en Counselling)
Intervenció Socioeducativa amb Infants, Adolescents i Joves en Risc o Conflicte Social
ƒ
Cursos de Postgrau
Animació Estimulativa i Discapacitat: Salut Mental, Persones amb Disminució i Gent Gran
Direcció i Gestió de Residències i Serveis per a Gent Gran
Direcció i Gestió d'Organitzacions No Lucratives i d'Economia Social
Expert/a en Inserció Laboral
Intervenció Social en l'Àmbit de la Salut Mental
La Violència Domèstica: Anàlisi i Abordatge des de la Intervenció Multidisciplinària
Teatre i la Intervenció Socioeducativa
Treball Social i Educatiu amb Immigrants
Direcció i Gestió de Serveis Socials
Acompanyament Social a Persones amb Discapacitats
Resolució de Conflictes
Formació d'Assessors Personals (Especialistes en Counselling)
I.U. Observatori de l’Ebre
ƒ
Programa de Doctorat
Geofísica
Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer
ƒ
Màster
Psicoteràpia Psicoanalítica
ƒ
Cursos de Postgrau
Grups en Salut Mental
Psicopatologia Clínica
Parella i Família
Psicoteràpia Breu
26
ADRECES DELS CENTRES DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
SERVEIS CENTRALS
c. Claravall, 1-3 - 08022 Barcelona
Tel. 93 602 22 00 Fax 93 602 22 49
e-mail: [email protected] - www.url.es
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D’ARQUITECTURA LA SALLE
c. Quatre Camins, 2 - 08022 Barcelona
Tel. 93 290 24 32 Fax 93 290 24 16
INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ
Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel. 93 203 89 00 Fax 93 205 62 66
FACULTAT DE FILOSOFIA DE
CATALUNYA
c. Diputació, 231 - 08007 Barcelona
Tel. 93 454 16 00 Fax 93 451 52 12
FACULTAT D'ECONOMIA IQS
Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel. 93 203 89 00 Fax 93 205 62 66
• Dip. Ciències Empresarials
(seu Fundació EMI)
c. Torrent de les Flors, 68
08024 Barcelona
Tel. 93 285 94 00 Fax 93 284 96 48
ESCOLA SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ
I DIRECCIÓ D’EMPRESES ESADE
Av. de Pedralbes, 60-62 - 08034 Barcelona
Tel. 93 280 61 62 Fax 93 204 81 05
FACULTAT DE DRET ESADE
Av. de Pedralbes, 60-62 - 08034 Barcelona
Tel. 93 280 61 62 Fax 93 204 81 05
FACULTAT DE PSICOLOGIA,
CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I
DE L’ESPORT BLANQUERNA
c. Císter, 24-34 - 08022 Barcelona
Tel. 93 253 30 00 Fax 93 253 30 31
EU TURISME SANT IGNASI ESADE
C. Carrasco i Formiguera, 32 -08017 Barcelona
Tel. 93 602 30 00 Fax 93 280 13 46
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA
COMUNICACIÓ BLANQUERNA
c. Valldonzella, 23 - 08001 Barcelona
Tel. 93 253 30 00 Fax 93 253 31 23
EU DE TREBALL SOCIAL I D’EDUCACIÓ
SOCIAL PERE TARRÉS
c. Carolines, 10 - 08012 Barcelona
Tel. 93 415 25 51 Fax 93 218 65 90
ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D'INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
BLANQUERNA
c. Padilla, 326-332 - 08025 Barcelona
Tel. 93-253 30 68 - Fax 93 253 30 85
IU OBSERVATORI DE L'EBRE
c. Horta Alta, 38 - 43520 Roquetes (Tarragona)
Tel. 977 50 05 11 Fax 977 50 46 60
IU DE SALUT MENTAL VIDAL I
BARRAQUER
c. Sant Gervasi de Cassoles, 88 – 08022
Barcelona
Tel. 93 418 99 88 Fax 93 211 00 32
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE
RELACIONS LABORALS BLANQUERNA
Pg. Sant Gervasi, 47 - 08002 Barcelona
Tel. 93 253 30 00 Fax 93 253 30 66
INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA
c. Santa Rosa, 39-57 – 08950 Esplugues de Ll.
Tel. 93 600 61 06 Fax 93 600 61 10
ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D'ENGINYERIA TÈCNICA DE
TELECOMUNICACIÓ LA SALLE
Pg. de la Bonanova, 8 - 08022 Barcelona
Tel. 93 290 24 32 Fax 93 290 24 16
ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY ESDI
(Centre associat)
c. Marquès de Comillas, 79-83
08202 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 727 48 19 Fax 93 727 42 49
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA I
INFORMÀTICA LA SALLE
Pg. de la Bonanova, 8 - 08022 Barcelona
Tel. 93 290 24 32 Fax 93 290 24 16
27
SERVEIS UNIVERSITARIS DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL. Curs 2003-04
Biblioteques. La Universitat Ramon Llull compta
actualment amb 16 biblioteques, 1.676 punts de
lectura, 1.165.732 volums i més de 4.000 subscripcions
periòdiques. Aquestes biblioteques ofereixen tota mena
de serveis relacionats amb la informació i la
teledocumentació i algunes són dipositàries de
valuosos fons documentals.
Beques. Els estudiants poden sol·licitar els ajuts
econòmics que ofereix el Ministeri d'Educació i
Cultura a través del Negociat de Beques de la
Universitat Ramon Llull. A més d'aquest tipus de
beques, cada institució disposa de sistemes propis
d'ajuts econòmics a l'estudiant que es concreten en
diferents modalitats: beques d'ajut a l'estudi, crèdits a
l'honor, beques a l'excel·lència acadèmica, crèdits
preferencials amb entitats financeres, reduccions en el
preu del crèdit acadèmic segons ingressos familiars,
etc.
Serveis d’Informació i Orientació a l’Estudiant. La
Universitat Ramon Llull disposa de punts
d'informació i orientació adreçats als estudiants per
tal que rebin assessorament en tots els àmbits de la
vida universitària: processos d'accés i matrícula,
procediments i terminis acadèmics, convalidacions,
beques, iniciatives socioculturals, etc. Aquest servei
proporciona suport a les demandes i propostes dels
estudiants així com a les activitats que s'organitzen
des dels centres.
Relacions Internacionals. Els estudiants i professors
de la Universitat Ramon Llull han tingut la
possibilitat de realitzar estades i pràctiques en
universitats i empreses d’arreu del món a través de
programes i convenis de col·laboració (SòcratesErasmus, Leonardo, Comenius, etc). La Universitat
Ramon Llull és membre de diferents organismes i
xarxes internacionals: CRE, FUCE, FIUC, RULE,
AUSJAL, ..
Serveis d’idiomes. Per tal de recolzar la comunitat
universitària en tots els aspectes relacionats amb les
llengües (correcció i assessorament lingüístic), els
centres compten amb aules d'autoaprenentatge
d'idiomes on s'hi pot aprendre, millorar i reforçar les
llengües catalana, anglesa, francesa i l'espanyola -per
a estrangers-. En aquests centres l'estudiant pot trobar
i utilitzar diferents tipus de mitjans i materials
d'àudio, vídeo, informàtica, multimèdia, etc.
Carnet Universitat Ramon Llull. La Comunitat
Universitària disposa d'un carnet universitari
multifunció, creat en col·laboració amb Santander
Central Hispano, que acredita els estudiants,
professors i personal d'administració i de serveis com
a membres d'aquesta Comunitat.
Es tracta d'un carnet que, al mateix temps que un
element d'identificació personal que serveix per
funcions de gestió i informació universitària, és una
targeta financera intel·ligent -operativa tant dintre
com fora del Campus- que pot oferir els serveis
financers 4B Maestro a qui ho sol·liciti
voluntàriament i ser utilitzada per a transaccions
econòmiques en totes les xarxes nacionals i
internacionals.
Servei d'Activitats Esportives i de Lleure. La
Universitat Ramon Llull disposa d'un campus esportiu
a l'abast de la comunitat universitària. Aquest complex
del districte de Sarrià - Sant Gervasi de Barcelona, Nou
Can Caralleu (NCC), està situat a la Serra de
Collserola. Amb una superfície de 30.000 m2 i envoltat
de natura, és un emplaçament idoni per realitzar tot
tipus d'activitat esportiva. Al llarg de tot l'any
s'organitzen cursos, competicions, lligues esportives,
activitats en la natura i es fomenta la participació en els
Campionats de Catalunya Universitaris i els
Campeonatos de España Universitarios.
Servei d’Assessorament Religiós i Pastoral. S’ha
ofert atenció personalitzada, celebració de la fe,
preparació als sagraments, reflexió religiosa,
professional i animació cultural.
Residències universitàries. Residència Universitària
Lesseps. En aquesta residència, situada a la plaça
Lesseps de Barcelona i gestionada per RESA, la URL
disposa de 72 places d'allotjament i diferents àrees de
serveis comunes (menjador, gimnàs, sala d'estudi,
sala per a conferències, etc). Així mateix, compta
amb apartaments per a professors visitants.
Residència Universitària Sarrià d'ESADE. Es tracta
d'un edifici de nova construcció i envoltat de zones
enjardinades. La residència compta amb zones
comunes dissenyades per facilitar el treball en equip i
les relacions entre estudiants de diversa procedència.
Programes de voluntariat
que han proposat
convertir el temps lliure en temps disponible per a
accions solidàries des de cada àmbit professional. La
comunitat universitària ha promogut accions
solidàries des de cada àmbit universitari.
Associacions d’alumnes i exalumnes. Les diferents
associacions, pensades com espais de treball i
d’intercanvi professional, han tingut com a finalitat
promoure el permanent desenvolupament humà,
científic i professional dels seus associats.
Altres Serveis. Els centres de la Universitat Ramon
Llull posen a disposició dels estudiants serveis
audiovisuals, sales multimèdia per a l'organització
d'actes, aules d'informàtica, llibreria, papereria,
publicacions i serveis de menjador i bar.
Borses de Treball. Els estudiants han disposat de
borses de treball en cada un dels centres amb la
finalitat de posar-los en contacte amb empreses i
institucions i facilitar-los
la inserció al món
professional.
28
RESUM DE LA MEMÒRIA
Curs 2003-04
29
30
ACTIVITATS MÉS RELLEVANTS
DELS CENTRES
Curs 2003-04
31
32
Institut Químic de Sarrià
Estudiants: 560
Professors: 43
Titulacions: 3
Activitats més rellevants
- Els estudis d’enginyeria química han estat reconeguts per “l’Acreditation Board
for Engineering and Technology (ABET)” dels EUA
- L’Institut Químic de Sarrià considerat com el millor centre espanyol que
imparteix química
Activitats acadèmiques
100
80
60
53
60
42
40
19
20
3
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
33
Conferències i
ponències
Actes públics
Facultat d’Economia
Estudiants: 754
Professors: 54
Titulacions: 2
Activitats més rellevants
- S’ha publicat el “Manual de Sistemes Integrats de Gestió”, en col·laboració amb
el CIDEM
- La Diplomatura de Ciències Empresarials es posiciona en el número tres del
rànquing que elabora el diari El Mundo i en el número u de les universitats
privades
Activitats acadèmiques
100
73
80
68
60
40
31
20
11
4
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
34
Conferències i
ponències
Actes públics
Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Estudiants: 2710
Professors: 209
Titulacions: 11
Activitats més rellevants
- Congrés Internacional "Una escola per a tothom. Estratègies d'intervenció i
avaluació"
- Congrés d’estudiants de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna
Activitats acadèmiques
157
152
160
140
117
120
90
100
80
60
48
40
20
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
35
Conferències i
ponències
Actes públics
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna
Estudiants: 1561
Professors: 110
Titulacions:
3
Activitats més rellevants
- Presentació del número extra de la revista Trípodos: “De l’11-M al 14-M: Els fets
de març: política i comunicació"
- X Jornades Blanquerna de Comunicació amb el títol "La dècada d'internet"
Activitats acadèmiques
120
104
100
76
80
60
41
40
23
14
20
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
36
Conferències i
ponències
Actes públics
Escola Universitària d’Infermeria i
Fisioteràpia Blanquerna
Estudiants: 943
Professors:
92
Titulacions:
3
Activitats més rellevants
- S’ha organitzat el 1r Congrés d’estudiants d’Infermeria i Nutrició, sota el títol
“Salut i adolescència”
- S’ha participat en La Marató de TV3, que l’any passat es va dedicar a les
malalties respiratòries
Activitats acadèmiques
25
22
20
20
15
12
10
5
8
3
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
37
Conferències i
ponències
Actes públics
Enginyeria La Salle
Estudiants: 2640
Professors: 101
Titulacions: 14
Activitats més rellevants
- “Encuentro VII” amb el tema principal a debatre: “L’Educació Superior
Lasal·liana: reptes per al segle XXI”
- Concessió de la Creu de Sant Jordi a Enginyeria i Arquitectura La Salle
Activitats acadèmiques
50
42
42
40
30
20
10
15
8
8
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
38
Conferències i
ponències
Actes públics
Arquitectura La Salle
Estudiants: 783
Professors: 96
Titulacions: 2
Activitats més rellevants
- VII Jornades d’Arquitectura La Salle amb la temàtica: “L’Art de viure.
Reflexions entorn l’habitatge”
- Exposició: “Esteve Terradas Illa. Enginyeria, Arquitectura i Ciència al segle
XX”
-
Activitats acadèmiques
100
84
80
60
40
20
31
10
10
4
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
39
Conferències i
ponències
Actes públics
Facultat de Filosofia de Catalunya
Estudiants: 94
Professors: 38
Titulacions: 2
Activitats més rellevants
- acte acadèmic amb motiu de la Festivitat del Beat Ramon Llull
- Exposició, conferències, cursos i taules rodones sobre “Les grans amistats de
Jacques i Raïssa Maritain”
Activitats acadèmiques
100
91
80
60
40
51
31
30
17
20
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
40
Conferències i
ponències
Actes públics
Escola Superior d’Administració i
Direcció d’Empreses ESADE
Estudiants: 1165
Professors:
137
Titulacions:
1
Activitats més rellevants
- Jornada: “Espai de diàleg entre el teixit industrial català amb presència a
l’exterior i el govern de la Generalitat de Catalunya”
- Taula rodona: “¿Es necesaria una política de responsabilidad social de la
empresa en España?”
Activitats acadèmiques
114
120
100
80
60
55
55
36
40
42
20
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
41
Conferències i
ponències
Actes públics
Facultat de Dret ESADE
Estudiants: 347
Professors:
65
Titulacions:
1
Activitats més rellevants
- Jornada: “El papel de la negociación colectiva en los procesos de reajuste
empresarial”
- Jornada: “Los sistemas de remuneración en la encrucijada: problemas actuales
en los planes de Stock Options”
Activitats acadèmiques
50
42
40
30
20
10
10
6
5
2
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
42
Conferències i
ponències
Actes públics
Escola Universitària de Turisme
Sant Ignasi ESADE
Estudiants: 202
Professors:
19
Titulacions:
1
Activitats més rellevants
- Postgrau internacional impartit íntegrament en anglès: Innovative Hospitality
Management
- Taula rodona sobre: “Retos interculturales para el Turismo en el siglo XXI”
Activitats acadèmiques
50
40
30
19
20
14
10
1
5
3
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
43
Conferències i
ponències
Actes públics
Escoles Universitàries de Treball Social
i Educació Social Pere Tarrés
Estudiants: 636
Professors: 81
Titulacions:
2
Activitats més rellevants
- Lliurament del 1r Premi d'Assaig en Acció Social Dr. Pere Tarrés
- Presentació del llibre "L'educació social: projectes, perspectives i camins" de
Jordi Planella i Jesús Vilar (Eds.)
Activitats acadèmiques
50
39
40
30
23
22
20
10
7
10
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
44
Conferències i
ponències
Actes públics
Institut Universitari Observatori de l’Ebre
Estudiants:
5
Professors:
7
Titulacions: 1
Activitats més rellevants
- VII reunió del Comitè de Gestió de l'Acció COST 271 "Effects of the Upper
Atmosphere on Terrestrial and Earth-Space Communications"
- Retransmissió del trànsit de Venus el dia 8 de juny a través de la web de
l’Observatori de l’Ebre
Activitats acadèmiques
50
40
27
30
19
20
13
10
13
7
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
45
Conferències i
ponències
Actes públics
Escola Superior de Disseny ESDI
(Centre associat)
Estudiants: 754
Professors:
46
Titulacions:
4
Activitats més rellevants
- Dins la línia d'investigació i realització de projectes entorn el disseny sanitari es
perfila el nou projecte relacionat amb el disseny d’objectes per a malalts
d’Alzheimer
- Segona edició de la Mostra d’Art Electrònic d’ESDI
Activitats acadèmiques
99
100
80
60
40
40
16
20
3
3
0
Llibres
Articles
Comunicacions a
congressos
46
Conferències i
ponències
Actes públics
Institut Universitari de Salut Mental
Vidal i Barraquer
Estudiants: 124
Professors:
40
Titulacions:
6
Activitats més rellevants
- acte de presentació del llibre: “Sexo, cerebro y género. Diferencias y horizonte
de igualdad”
- Jornades “Psicologia i teatre. Persones i personatges”
Activitats acadèmiques
50
40
30
23
20
10
3
4
Llibres
Articles
2
2
0
Comunicacions
a congressos
47
Conferències i
ponències
Actes públics
Institut Borja de Bioètica
Estudiants: 148
Professors:
10
Titulacions:
1
Activitats més rellevants
- Presentació del llibre “Progrés humà i responsabilitat social: la bioètica al segle
XXI”
- Graduació de la 4a promoció de Mestratge i Postgrau en Bioètica
Activitats acadèmiques
29
30
25
20
15
15
12
11
10
5
5
0
Llibres
Articles
Comunicacions
a congressos
48
Conferències i
ponències
Actes públics
DADES I ACTIVITATS MÉS IMPORTANTS
DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
Curs 2003-04
49
50
EVOLUCIÓ EN EL NOMBRE D’ESTUDIANTS
Referides a estudiants, en aquest gràfic es pot observar l’evolució en el nombre d’estudiants de
primer i segon cicle:
14000
13251
13574
13740
13696
13635
13210
12543
12000
11082
10000
8606
8000
6365
6000
4000
5024
3970
3144
2000
0
1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
ALUMNES PER CENTRE
Fac. de Filosofia
ETS d'Enginyeria Electrònica i
Informàtica La Salle
Fac. d'Economia - IQS
Institut Químic de Sarrià
754
EU d'Infermeria
i Fisioteràpia Blanquerna
94
922
943
560
1561
Fac. de Psicologia, C. de l'Educ. i
de l'Esport Blanquerna
Fac. de Ciències de la Comun
Blanquerna
347
Fac. de Dret
ESADE
2710
1165
ESADE
636
1718
EU d'Enginyeria Tècnica
de Telecomunicació La Salle
783
754
202
61
EU de Turisme
St. Ignasi
ESADE
Escola Sup. de
Disseny ESDI
ETS d'Arquitectura
La Salle
EU de Relacions
Laborals Blanquerna
51
EU de Treball Social
EU d'Educació Social
Pere Tarrés
EVOLUCIÓ EN EL NOMBRE DE PROFESSORS
Aquí mostrem l’evolució en el nombre de professors:
1.400
1260
1169
1.200
1111
1062
981
1.000
894
800
731
633
600
497
351
400
247
286
200
0
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
PROFESSORS DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL SEGONS CATEGORIES
I aquí els professors de la Universitat Ramon Llull per categories:
97
100
81
80
64
60
40
20
7
4
0
Professor Catedràtic
d'Universitat
Professor Titular
d'Universitat
Professor Catedràtic
Professor Titular
Professor Titular
d'Escola Universitària d'Escola Universitària d'Institut Universitari
52
2003/04
ACTIVITATS ACADÈMIQUES DEL PROFESSORAT
Aquest gràfic mostra les activitats acadèmiques de tot el professorat, importants en nombre i en
qualitat:
800
719
700
617
566
600
500
442
400
300
227
200
100
0
Publicacions:
Llibres
Publicacions:
Articles
Comunicacions a
congressos
53
Conferències i
ponències
Actes públics
ESTUDIANTS DE POSTGRAU PER CENTRES
Respecte la formació de postgrau, aquest gràfic recull els estudiants de postgrau per centres,
amb un total de 2.878:
700
616
600
512
512
500
425
400
332
300
226
200
123
120
100
12
0
IQS EMI
Fac. de Psicologia Fac. de Ciències EU d'Infermeria i Ed. Social / Treb.
Fisioteràpia
Social
i Ciències de de la Comunicació
Blanquerna
Blanquerna
l'Educ. i Esport
Blanquerna
54
Enginyeria i
Arquitectura La
Salle
EU de Relacions
Laborals
Blanquerna
Fundació Vidal i
Barraquer
Institut Borja de
Bioètica
DOCTORAT
Aquí es mostra l’evolució dels estudiants de doctorat amb un clar increment del curs passat:
600
552
500
448
400
317
300
231
237
297
304
257
200
121
144
153
136
100
0
1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
I els estudiants de doctorat per centres:
180
169
160
135
140
120
100
90
80
70
65
60
40
17
20
6
0
IQS
Fac. de Psicologia
C. de l’Educ. i de
l’Esport Blanquerna
Fac. de Ciències Enginyeria i
de la Comunicació Arquitectura
Blanquerna
La Salle
55
Fac. de
Filosofia
ESADE
Institut Universitari
Obs. de l’Ebre
RELACIONS INTERNACIONALS. Estudiants enviats i acollits
Quant a les relacions internacionals mostrem un gràfic de l’evolució de la mobilitat d’estudiants
enviats (columna fosca) i acollits (columna clara). Cal observar el patró creixent d’estudiants
acollits que arribà a la xifra de 927 el curs passat.
1000
927
900
800
716
700
600
547
502
479 489
440
500
436
391
400
333
358
332
289
300
240
223 220
240 247
200
100
5 12
32 38
39 47
58 59
0
1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
Aquí mostrem la mobilitat per centres.
200
201
180
161
160
155
148
138
140
120
100
82
80
66
58 55
60
45
40
20
29
45
40
21
13 12
18
8
2 1
0
IQS
35
28
Fac. de
Fac. C. de la EU d’Infermeria
Psicologia Comunicació i Fisioteràpia
C. de l’Educ. Blanquerna
Blanquerna
I de l’Esport
Blanquerna
Enginyeria
La Salle
Fac.
Filosofia
56
ESADE
ESADE
Dret
Turisme
EU Treb. Social
i Educ. Social
Pere Tarrés
ESDI
2
F. Vidal i
Barraquer
UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLULL 2003
Aquestes són les dades de la universitat d’estiu comparades amb cursos anteriors. El curs passat
va augmentar el nombre d’activitats a 54 (columnes de l’esquerra) i el nombre de participants a
1464 (columnes de la dreta). Aquest increment s’explica en bona part pel conveni de
col·laboració amb La Caixa que va permetre la realització de nous cursos:
1600
1464
1345
1400
1194 1164
1200
936
1000
800
600
400
137 150 162 143
200
30 35
38 45
219
54
0
ACTIVITATS
PROFESSORAT
2000
2001
2002
57
PARTICIPANTS
2003
2004
58
MEMÒRIA ACADÈMICA
DE RECERCA I DE
RELACIONS INTERNACIONALS
Curs 2003-04
59
60
INFORME DE RECERCA
Curs 2003-04
61
62
ESTRATÈGIA I FINANÇAMENT DE LA RECERCA I LA TRANSFERÈNCIA
La Universitat Ramon Llull, atenent a la seva personalitat pròpia en tant que federació d’Institucions
docents i investigadores, elabora una estratègia global a través del Vicerectorat de Recerca i Tecnologia,
que és aplicada per cada Institució a través dels seus Plans Generals o Estratègics de Recerca.
La voluntat d’enfortiment de l’activitat investigadora ha dut a la URL a avançar en una doble línia: d’una
banda, augmentar en els darrers anys els fons propis destinats a R+D; i d’altra banda, a prioritzar els
esforços destinats a l’obtenció de fons externs (públics i privats) destinats a finançar aquesta activitat.
En els darrers temps s’està treballant en dues accions encaminades a afavorir l’activitat de recerca dels
diferents grups. D’una banda l’enfortiment de l’estructura de gestió de l’activitat tant a nivell central
(Rectorat), com a nivell distribuït (oficina distribuïda de gestió de la recerca). De l’altra, la implantació
d’una eina informàtica de gestió de l’activitat. Aquesta eina permetrà donar a conèixer l’activitat tot
agrupant-la de la manera que es desitgi i, alhora, permetrà avaluar-la utilitzant els criteris estàndards
d’avaluació de la recerca. Val a dir que en el Pla Estratègic de la Universitat estan recollides aquestes
iniciatives amb l’objectiu últim de poder ajustar els plans generals de recerca.
Últimament, i amb el suport del CIDEM, s’està iniciant un projecte de foment dels projectes de recerca
del Programa Marc de Recerca Europeu i de promoció de la propietat intel·lectual. La URL també disposa
d’una Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació (OTRI), que a la vegada coordina les
diferents unitats que treballen en aquest àmbit a cada una de les nostres Institucions. En aquest context,
també es disposa de dos trampolins tecnològics (La Salle i ESADE), membres de la Xarxa TT del
CIDEM.
Pel que fa al finançament extern de l’activitat de recerca i transferència, durant l’any 2003 la Universitat
Ramon Llull ha obtingut diferents ajuts externs a la recerca i transferència de tecnologia, d’entre els quals
destaquem:
•
Generalitat de Catalunya:
o 3 Ajuts per la Xarxa IT del CIDEM
o 3 Ajuts del Programa d’Infrastructures de Recerca
o 2 projectes amb l’Institut Català de la Dona
o 1 projecte amb l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques
o 18 nous ajuts i renovacions per a la formació d'investigadors
•
Administració de l’Estat:
o 2 Accions Especials i 1 Acció Estratègica
o 8 ajuts per a Projectes del Plan Nacional de I+D+I
o 4 nous ajuts i renovacions per a la formació del personal investigador
•
Unió Europea i entitats mundials (ONU, OTAN):
o 8 projectes gestionats, 3 d’ells concedits el 2003
•
Empreses i entitats:
o 131 contractes de R+D i consultoria
o 1.932 clients externs de caràcter privat
o 118 clients externs de caràcter públic
o 1.654 anàlisis i serveis
Globalment, el finançament obtingut per fons externes a les tasques d’R+D l’any 2003 supera la quantitat
de 8 MEUR.
63
GRUPS DE RECERCA I PERSONAL INVESTIGADOR
Actualment, la Universitat Ramon Llull compta amb un total de 81 Grups de Recerca (GR) actius,
classificables segons àmbits de coneixement en les àrees d’Arquitectura (1), Bioètica (1), Ciències de la
Comunicació (5), Ciències de la Salut (1), Ciències de l’Educació (7), Ciències Socials (3), Disseny (4),
Dret (4), Economia i Ciències de l’Empresa (18), Filosofia (4), Geofísica (1), Psicologia (15), Química
(7) i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (10).
En aquests Grups de Recerca s’agrupen els 290 investigadors i investigadores de la Universitat Ramon
Llull, dels quals pràcticament 200 són doctors. A aquesta quantitat s’han d’afegir més de 270 persones de
suport tècnic a la R+D i 70 persones de suport administratiu i de gestió. Tot plegat equival a 378
professionals EDP (“equivalents a dedicació plena”) dedicats a tasques d’R+D a la nostra Universitat.
A continuació presentem la relació de grups de recerca de la URL que han funcionat durant el curs 20032004. Són els grups que més han destacat pels seus projectes de recerca, per les seves publicacions, per la
seva transferència de tecnologia a les empreses i per la seva aportació de nous coneixements a la societat
en general. La relació inclou 82 grups repartits en els àmbits esmentats anteriorment:
ARQUITECTURA
ƒ
ARC: Arquitectura, Representació, Computació
Investigador responsable: Dr. Leandro Madrazo Agudín
Enginyeria i Arquitectura La Salle
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://web.salleurl.edu/arc/
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Sistemes de disseny arquitectònic assistits per ordinador;
Mètodes de disseny; Ensenyament col·laboratiu assistit per ordinador; Processos creatius a la xarxa; Disseny
d’interfícies interactives
Codis UNESCO: 120309,120310,620101,720105,720201
BIOÈTICA
ƒ
Integrating Standards of Research Ethics in Europe (ISRE)
Investigador responsable: Dra. Núria Terribas
Institut Borja de Bioètica
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://ibb.hsjdbcn.org
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Ésser viu; Codi ètic
Codis UNESCO: 240499 (Bioètica)
CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
ƒ
Dona a Dona
Investigador responsable: Dr. Jordi Colobrans
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://comunicacio.blanquerna.url.es/recerca.asp
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Dona; Gènere; Visibilitat; Documentació; Directoris; Mitjans
de comunicació; Periodisme
ƒ
Grup de recerca terminològica en comunicació empresarial
Investigador responsable: Dr. Joan Sabaté López
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://comunicacio.blanquerna.url.es/recerca.asp
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Comunicació empresarial; Lexicografia; Publicitat;
Màrqueting
64
ƒ
Imatge i Discurs
Investigador responsable: Dr. Miquel Tresserras Majó
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://comunicacio.blanquerna.url.es/recerca.asp
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Imatge; Discurs; Pensament; Reflexió
Codis UNESCO: 720207
ƒ
Technology, Economics and Diversity in the Periphery (TEDIP)
Investigador responsable: Dr. Jordi Busquet Duran
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://tedip.joensuu.fi
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Societat de la Informació (SI); Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions (TIC); Nova Economia (NE); Economia Digital (ED); Cadena de Valor Digital;
Planificació Lingüística; Plans Tecnològics Regionals; Polítiques Públiques
ƒ
Violència i Televisió
Investigador responsable: Dr. Jordi Busquet Duran
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://comunicacio.blanquerna.url.es/recerca.asp
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Comunicació; Mitjans de comunicació; Televisió; Violència;
Recepció; Tractament informatiu dels conflictes; Infància; Ètica professional; Metodologia qualitativa
CIÈNCIES DE LA SALUT
ƒ
Laboratori de Biomecànica Blanquerna
Investigador responsable: Dra. Núria Massó Ortigossa
Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=euif.recerca
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Biomecànica; Cinesiologia; Anàlisi del moviment;
Electromiografia dinàmica; Plataforma de forces; Baropodometria; Ergonomia; Fatiga muscular
Codis UNESCO: 240604, 240699
CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
ƒ
Comunicació i Llenguatge
Investigador responsable: Dra. Mª Isabel Navarro Ruiz
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.pedagogia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Desenvolupament del llenguatge, Adquisició del llenguatge,
Capacitat metalingüística; Processament del llenguatge; Patologia del llenguatge; Avaluació del llenguatge;
Intervenció del llenguatge, genètica i llenguatge, representació mental del llenguatge, trastorn específic del
llenguatge.
Codis UNESCO: 570108, 610404, 610205
ƒ
Diàleg interreligiós
Investigador responsable: Dr. Francesc Xavier Marín Torné
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.pedagogia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Diàleg interreligiós; Formació de formadors; Interculturalitat;
Recursos pedagògics
Codis UNESCO: 550621, 630110, 580302
ƒ
Diversitat i multiculturalitat
Investigador responsable: Dra. Julieta Piastro Behar
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.pedagogia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Diversitat; Pluralisme; Multiculturalitat; Interculturalitat;
Gènere; Minories
Codis UNESCO: 580299, 619900, 720702
65
ƒ
Epistemologia: construcció i integració de sabers (EPISCIS)
Investigador responsable: Dra. Dolors Busquets Prat
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://fpce.blanquerna.edu/episcis
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Processos cognitius; Currículum integrat; Epistemologia;
Transversalitat; Representació mental; Integració de sabers
Codis UNESCO: 531204, 610201, 610204, 610401
ƒ
Grup de recerca en Pedagogia Social
Investigador responsable: Dr. Jordi Riera Romaní
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.pedagogia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Mediació, tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC), educació, societat, pedagogia comunitària, intervenció sociocomunitària
Codis UNESCO: 580000
ƒ
Grup de recerca en Salut i Escola
Investigador responsable: Dr. Joan Josep Escoda Aresté
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.pedagogia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Salut; Vida; Pedagogia de la salut; Educació sanitària; Salut
infantil; Epidemiologia; Bioestadística; Assistència sanitària i social; Salut pública; Tecnologies de la
informació i la comunicació a la salut; Promoció de la salut; Protecció de la salut; Prevenció de patologies i
riscos; Gènere i salut; Salut laboral; Salut mental
ƒ
Grup de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques
Investigador responsable: Dra. Marianna Bosch Casabo
Institut Químic de Sarrià
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.iqs.url.es/Welcome.htm
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: ensenyament, matemàtiques, organització didàctica, pas de
secundària a la universitat, modelització matemàtica, teoria antropològica en didàctica de les matemàtiques
Codis UNESCO: 1299
CIÈNCIES DE L'ESPORT
ƒ
Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES)
Investigador responsable: Dr. Xavier Pujadas Martí
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.esport
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Ciències socials; Activitat física; Història de l'Esport;
Societat; Cultura; Oci i temps lliure
Codis UNESCO: 559900, 519900, 619900, 639900, 599900, 569900, 539900, 549900
CIÈNCIES SOCIALS
ƒ
Infants, joves i adults en situació de risc i exclusió social
Investigador responsable: Dra. Mª del Mar Galceran Peiro i Dra. Violeta Quiroga
E.U. de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés
Adreça de correu electrònic: [email protected], [email protected]
Pàgina web: www.peretarres.org
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Resiliència, vulnerabilitat, exclusió, risc social, integració,
inserció, prevenció primària, prevenció secundària, infància, adolescència, joventut, menors no acompanyats,
migracions, centres oberts, lleure educatiu, participació social, valors
66
ƒ
Gent Gran i Sociosanitari
Investigador responsable: Sr. Francesc Mañós Balançó
E.U. de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés
Adreça de correu electrònic: rmañ[email protected]
Pàgina web: www.peretarres.org
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Dependència i gent gran, Gestió de processos de qualitat ,
Envelliment saludable, Immigració i Envelliment, Prevenció i gestió del maltractament en l'envelliment,
Investigacció-acció en malalties neurodegeneratives, salut mental i discapacitat des de l'animació estimulativa
ƒ
Unitat Infància en Risc
Investigador responsable: Dra. Violeta Quiroga
E.U. de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.peretarres.org
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: infància i adolescència en risc, migracions, menors no
acompanyats, prevenció primària, prevenció secundària, centres oberts, lleure educatiu, participació social
DISSENY
ƒ
Art, Disseny i Societat
Investigador responsable: Sra. Sonia Polo
Escola Superior de Disseny
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.esdi.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Comunicació, Cultura, Grups Socials, Pedagogia
ƒ
Continguts i Xarxes interactives
Investigador responsable: Dra. Claudia Giannetti
Escola Superior de Disseny
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.mecad.org
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Media Art, Teoria, Estètica, Xarxes interactives
ƒ
E-design
Investigador responsable: Sra. Lis Ferrandiz
Escola Superior de Disseny
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.esdi.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Noves eines tecnològiques, producció de productes, serveis,
teletreball
ƒ
Textile Innovation Group
Investigador responsable: Sra. Anna Armentano
Escola Superior de Disseny
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.esdi.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Nous materials, Nous processos, teixits tecnològics, Usos
socials
DRET
ƒ
Dret Civil, Societat i Mercat (des de Catalunya)
Investigador responsable: Dr. Sergio Llebaria Samper
Facultat de Dret ESADE
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.esade.es
ƒ
Dret constitucional
Investigador responsable: Dr. Rafael Jiménez Asensio
Facultat de Dret ESADE
Pàgina web: www.esade.es
67
ƒ
Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
Investigador responsable: Dr. Marc García Solé
Facultat de Dret ESADE
Pàgina web: www.esade.es
ƒ
Fiscalitat del comerç electrònic
Investigador responsable: Dr. Rafael Oliver Cuello
Facultat de Dret ESADE
Pàgina web: www.esade.es
ECONOMIA I CIÈNCIES DE L'EMPRESA
ƒ
Aprenentange, Creació del Coneixement i Organització
Investigador responsable: Dr. Alfons Sauquet Rovira
ESADE
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Gestió; Aprenentatge; Organització; Coneixement
ƒ
Avaluació de Competències
Investigador responsable: Dr. Ricard Serlavós
ESADE
Adreça de correu electrònic:
Pàgina web: www.esade.es
ƒ
Centre de Direcció Turística
Investigador responsable: Sr. Josep Francesc Valls Giménez
ESADE
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.esade.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Turisme sostenible
ƒ
Creixement econòmic
Investigador responsable: Dr. Carlos Moslares
Facultat d'Economia IQS
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Creixement econòmic; Factors financers incidents en el
creixement econòmic; La R+D en el creixement econòmic; Anàlisi economètrica
Codis UNESCO: 5307, 5302
ƒ
Estadística Aplicada
Investigador responsable: Dr. Xavier Tomàs Morer
Facultat d'Economia IQS
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Estadística aplicada; Quimiometria; Econometria
Codis UNESCO: 5302, 1209,
ƒ
Estudis de Microeconomia Aplicada: Polítiques públiques, Creixement i Localització
Investigador responsable: Sr. Pere Puig
ESADE
Pàgina web: www.esade.es
ƒ
Estudis d'economia internacional i desenvolupament
Investigador responsable: Dr. Luís de Sebastián
ESADE
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.esade.es
ƒ
Excel·lència del Procés de Negoci
Investigador responsable: Sr. Miguel Ángel Heras
ESADE
Pàgina web: www.esade.es
68
ƒ
Fusions i Adquisicions
Investigador responsable: Dr. Santiago Simón del Burgo
ESADE
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Fusions; Adquisicions; Rotació de directius; M&A
ƒ
Gestió de la innovació i de la tecnologia
Investigador responsable: Dr. Enric Julià Danés
Facultat d'Economia IQS
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Innovació; Tecnologia; Recerca; Gestió
Codis UNESCO: 530602,530603
ƒ
Gestió i Avaluació mediambiental
Investigador responsable: Sr. Robert Tornabell
ESADE
Pàgina web: www.esade.es
ƒ
Iniciativa empresarial i Empresa familiar
Investigador responsable: Dr. Marcel Planellas
ESADE
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.esade.es
ƒ
Institut de Direcció i Gestió Pública
Investigador responsable: Dr. Francisco Longo Martínez
ESADE
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.esade.es
Codis UNESCO: 530903, 530906, 530907
ƒ
Institut d'Estudis Laborals
Investigador responsable: Dr. Carlos Obeso
ESADE
Pàgina web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Recursos humans; estratègies; estructura; departament;
reclutament i selecció; flexibilitat; formació i desenvolupament; retribució i beneficis socials; relacions laborals;
comunicació amb els empleats
ƒ
International Research Group on Methodology and Comparative Survey Research
Investigador responsable: Dr. Joan Manel Batista Foguet
ESADE
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.esade.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Models estructurals; Anàlisi multivariant; Fiabilitat; Validesa;
Dades ordinals; Models de mesura
Codis UNESCO: 630303, 630501, 610503, 610509, 610701, 120909
ƒ
Responsabilitat social de l'empresa
Investigador responsable: Dr. Josep M. Lozano Soler
ESADE
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.esade.es
ƒ
Xarxa temàtica sobre enquestes i qualitat de la informació estadística
Investigador responsable: Dr. Joan Manel Batista Foguet
ESADE
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.esade.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Fiabilitat; Validesa; Errades mostrals i no mostrals; Models
de censura i mostreig
Codis UNESCO: 630303, 630501, 610503, 610509, 610701
69
FILOSOFIA
ƒ
Grup de Recerca sobre Filosofia catalana "Eusebi Colomer"
Investigador responsable: Dr. Ignasi Roviró Alemany
Facultat de Filosofia de Catalunya
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://filosofia.url.edu
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Filosofia catalana, Eusebi Colomer, Llull, història de la
filosofia
Codis UNESCO: 550618, 7204, 720701, 720800
ƒ
Grup de Recerca sobre Idealisme Alemany
Investigador responsable: Dr. Josep M. Coll Alemany
Facultat de Filosofia de Catalunya
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://filosofia.url.edu
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Idealisme alemany; Fichte; Schelling; Hegel; Filosofia
moderna i contemporània
Codis UNESCO: 7201, 7203, 7204, 7208
ƒ
Grup Pensar per Conviure
Investigador responsable: Dr. Joan Martínez Porcell
Facultat de Filosofia de Catalunya
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://filosofia.url.edu
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Filosofia; Estudi; Traducció; Islam; Judaisme; Cristianisme;
Convivència; Diàleg
Codis UNESCO: 720000
ƒ
Hermenèutica i Platonisme
Investigador responsable: Dr. Josep Monserrat Molas
Facultat de Filosofia de Catalunya
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://filosofia.url.edu
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Plató, platonisme, hermenèutica, filosofia antiga
Codis UNESCO: 720202, 720401
GEOFÍSICA
ƒ
Grup de Geofísica de l'Observatori de l'Ebre
Investigador responsable: Dr. Joan Miquel Torta Margalef
I.U. Observatori de l'Ebre
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.obsebre.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Sistema Mesosfera/Termosfera/Ionosfera; Oscil·lacions
Ionosfèriques - Ones planetàries; Forçament Solar- Geomagnètic en la Ionosfera; Models Ionosfèrics; Models
Geomagnètics; Corrents Sq; Variacions magnètiques ràpides; Atenuació sísmica; Instrumentació Sísmica;
Anàlisi del focus sísmic; Activitat solar i canvi climàtic
Codis UNESCO: 250101, 250118, 250701, 250207
PSICOLOGIA
ƒ
Comunicació i Salut
Investigador responsable: Dr. Jordi Cebrià Andreu
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.psicologia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Comunicació; Burnout; Atenció primària; Hàbits de salut;
Relacions interpersonals; Aprensió
Codis UNESCO: 611404
70
ƒ
Desenvolupament professional
Investigador responsable: Dra. Sofia Gallego Matas
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Inserció professional; Desenvolupament professional;
Conciliació vida professional i familiar; Itineraris d'inserció; Representacions professionals
ƒ
Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius
Investigador responsable: Dr. Climent Giné Giné
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.psicologia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Discapacitat, retard mental, qualitat de vida, educació
especial, atenció primerenca, inclusió, transició a la vida adulta, treball amb suport
Codis UNESCO: 580205, 610305, 610203
ƒ
Grup de recerca d'intervencions psicosocials en pacients psicòtics
Investigador responsable: Dra. Núria Farriols Hernando
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.psicologia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Psicosi; Intervenció psicosocial; Recaigudes; Qualitat de vida
Codis UNESCO: 321100, 610308
ƒ
Grup de recerca en Audició, Veu i Llenguatge
Investigador responsable: Dr. Jesús Valero García
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.psicologia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Sord; Veu cantada; Percepció auditiva; Entrenament auditiu;
Qualitat vocal
Codis UNESCO: 610205;610308,610404
ƒ
Grup de recerca en envelliment (GRE)
Investigador responsable: Dra. Carme Solé Resano
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.psicologia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Vellesa; Envelliment; Activitat; Vida diària; Geriatria;
Psicologia; Oci; Educació; Avis; Néts; Relacions intergeneracionals; Relacions familars
ƒ
Grup de Recerca sobre Constructivisme i Processos Discursius
Investigador responsable: Dr. Lluís Botella García del Cid
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://fpce.blanquerna.edu/constructivisme/
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Pensament Postmodern; Constructivisme i constructionisme
social; Psicoteràpia (investigació de processos i resultats); Integració en Psicoteràpia; Teoria dels Constructes
Personals; Psicologia i Psicoteràpia Narrativa; Complexitat cognitiva; Identitat
Codis UNESCO: 610000, 610307
ƒ
Grup d'estudi i recerca de la Família (GERF)
Investigador responsable: Dr. Carles Pérez Testor
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://fpcee.blanquerna.edu/gerf/
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Família; Teràpia familiar; Parella
Codis UNESCO: 610300
ƒ
Grup d'estudis sobre addiccions
Investigador responsable: Dr. Xavier Sánchez Carbonell
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://fpce.blanquerna.edu/addiccions
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Dependència de drogues; Avaluació de tractaments;
Indicadors bibliomètrics; Producció científica; Clima familiar; Addiccions
Codis UNESCO: 611303, 611305, 320200
71
ƒ
Grup d'investigacions en psicologia experimental
Investigador responsable: Sra. Francina Salavert Casamor
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.psicologia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Cognició; Percepció visual; Categorització; Memòria
ƒ
La construcció del coneixement en escenaris socioeducatius
Investigador responsable: Dra. Montserrat Castelló Badia
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.psicologia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Teories educatives; Avaluació de l'alumne; Preparació del
professorat; Processos cognitius; Representacions mentals; Constructivisme; Metacognició; Estratègies;
Ensenyament; Aprenentatge; Coneixement estratègic
Codis UNESCO: 580104, 580106, 580302, 610401, 610402, 610403; 610204
ƒ
L'adquisició del nombre I.P.E
Investigador responsable: Dra. Carrasumada Serrano Pau
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.psicologia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Disminució psíquica; Adquisició del nombre; Intervenció
psicopedagògica; Educació especial
Codis UNESCO: 610200
ƒ
Neuropsicologia
Investigador responsable: Dra. Olga Bruna Rabassa
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fpcee.recerca.psicologia
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Neuropsicologia; Dany cerebral; Traumatisme craniencefàlic;
Variables clíniques
ƒ
Unitat de Recerca de Parella i Família
Investigador responsable: Dr. Carles Pérez Testor
I.U. Vidal i Barraquer
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.fundaciovidalbarraquer.com
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Parella; Família; Qualitat de la relació; Psicoteràpia
ƒ
Unitat de Recerca d'Escenoteràpìa
Investigador responsable: Dr. Víctor Cabré Segarra
I.U. Vidal i Barraquer
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://www.fundaciovidalbarraquer.com
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Escenoteràpia; Psicoteràpia de grup; Avaluació del procés
terapèutic
QUÍMICA
ƒ
Grup de Física Teòrica i Aplicada
Investigador responsable: Dr. Albert Balfagón Costa
Institut Químic de Sarrià
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Instrumentació química; Processament de senyals
Codis UNESCO: 120313, 120317
ƒ
Grup de Química Analítica i Mediambiental
Investigador responsable: Dr. Lluís Comellas Riera
Institut Químic de Sarrià
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Cromatografia; Anàlisi química; Medi ambient; Disruptors
endocrins; Aliments; Fàrmacs; Gestió de la qualitat
Codis UNESCO: 230101, 230103, 230107, 230110, 230119, 251104, 251106
72
ƒ
Grup de Química Biològica i Biotecnologia (GQBB)
Investigador responsable: Dr. Antoni Planas Sauter
Institut Químic de Sarrià
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.gqbb.iqs.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Química de proteïnes; Síntesi orgànica; Enzimologia;
Enginyeria de proteïnes; Relacions estructura-activitat biològica; Biologia molecular; Biotransformacions;
Control de processos fermentatius
Codis UNESCO: 230200, 230600, 310100, 330200, 330300, 331100
ƒ
Grup de Recerca Interdisciplinari "Seguretat"
Investigador responsable: Dr. Julià Sempere Cebrian
Institut Químic de Sarrià
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Seguretat; Qualitat; Impacte ambiental; Intel·ligència
artificial; Química fina; Calorimetria; Anàlisi tèrmica; Simulació; Sistema expert; Quimiometria; Econometria;
Corrosió; Electroanàlisi; Materials
Codis UNESCO: 330305, 120900, 230318, 230101, 230104, 230105, 230112
ƒ
Grup d'Ecotecnologia
Investigador responsable: Dr. Pere Celma Serra
Institut Químic de Sarrià
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Residus industrials; Desenvolupament de projectes industrials
Codis UNESCO: 330807
ƒ
Grup d'Enginyeria i Corrosió (ECOR)
Investigador responsable: Dr. Lluís Victori Companys
Institut Químic de Sarrià
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.iqs.url.es
ƒ
Grup d'Enginyeria Molecular (GEM)
Investigador responsable: Dr. Santiago Nonell Marrugat
Institut Químic de Sarrià
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://gem.iqs.url.edu
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Nous materials; Química supramolecular; Polímers
conductors; Fotoquímica; Química làser; Teràpia fotodinàmica; Química computacional; QSAR; Modelització
molecular; Química combinatòria; Síntesi; Heterocicles; Antineoplàsics
Codis UNESCO: 230610, 230615, 230616, 230618, 239001
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
ƒ
Grup de Recerca en Acústica
Investigador responsable: Sra. Ivana Rossell Turull
Enginyeria i Arquitectura La Salle
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://web.salleurl.edu/recerca/acustica.html
Codis UNESCO: 220100, 220101, 220102, 240601, 250104, 330702
ƒ
Grup de Recerca en Automàtica i Control
Investigador responsable: Dr. Xavier Vilasís Cardona
Enginyeria i Arquitectura La Salle
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: http://web.salleurl.edu/recerca/automcontrol.html
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Física d'altes energies, Instrumentació Electrònica, Xarxes
Neuronals, Lògica Difusa, Xarxes Neuronals Cel.lulars, Robòtica, Xarxes de Boltzmann.
Codis UNESCO: 120304, 229000, 330700
ƒ
Tècniques d'Intel·ligència Artificial aplicades al Management
Investigador responsable: Dra. Núria Agell Jané
ESADE
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.esade.es
73
ƒ
Grup de Recerca en Comunicacions
Investigador responsable: Dr. Joan Lluís Pijoan Vidal
Enginyeria i Arquitectura La Salle
Adreça de correu electrònic: [email protected].
Pàgina web: http://web.salleurl.edu/recerca/comunicacions.html
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Guies d'ona coplanar; Modelatge multimodal; Modelatge
circuital; Algorismes genètics; Compatibilitat electromagnètica; Espectre eixamplat; OFDM; Detecció
l'activitat:multiusuari; Adquisició; Estimació de canal cega; Comunicacions HF; Propagació ionosfèrica;
Software Radio
Codis UNESCO: 330708, 330701, 220204, 220202, 220209, 250118, 332505
ƒ
Grup de Recerca en Electrònica i Microelectrònica
Investigador responsable: Dr. Jordi Riera Baburés
Enginyeria i Arquitectura La Salle
Adreça de correu electrònic: [email protected].
Pàgina web: http://web.salleurl.edu/recerca/elec.html
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Microeletrònica; VHDL; Automatització del Disseny
Electrònic (EDA)
Codis UNESCO: 330790, 330793, 330703, 330416, 220307
ƒ
Grup de Recerca en Processament Digital del Senyal
Investigador responsable: Dra. Elisa Martínez Marroquín
Enginyeria i Arquitectura La Salle
Adreça de correu electrònic: [email protected].
Pàgina web: http://web.salleurl.edu/recerca/procdigsenyal.html
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Processament multimodal, interfícies multimodals, síntesi de
veu, processament digital de la parla, processament digital del senyal, processament digital de la imatge, visió
artificial, anàlisi de seqüències d’imatges, recuperació d’estructura i moviment 3D a partir d'imatges, prosòdia,
reconeixement automàtic de veu, codificació de veu, filtrat adaptatiu, equalització, detecció de font, codificació
de senyals, espectre
Codis UNESCO: 120903, 120915, 220990, 220999, 120310, 330413, 120304
ƒ
Grup de Recerca en Sistemes Distribïits
Investigador responsable: Dr. August Climent Ferrer
Enginyeria i Arquitectura La Salle
Adreça de correu electrònic: [email protected].
Pàgina web: http://web.salleurl.edu/recerca/parallelisme.html
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Sistemes distribuïts; Multiprocessadors; Multicomputadors;
Sistemes en temps real, Control de concurrència, Verificació de sistemes distribuïts
Codis UNESCO: 120300, 120318, 330406, 330417
ƒ
Grup de Recerca en Sistemes Intel·ligents
Investigador responsable: Dr. Josep Maria Garrell Guiu
Enginyeria i Arquitectura La Salle
Adreça de correu electrònic: [email protected].
Pàgina web: http://web.salleURL.edu/GRSI/
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Intel•ligència Artificial (IA); Aprenentatge Artificial;
Computació Evolutiva; Raonament Basat en Casos; Algorismes Genètics; Classificació Automàtica, Predicció
Automàtica, Diagnosi Automàtica, Data Mining, Aplicacions de la IA a la Telemàtica, Aplicacions de la IA en
aplicacions mèdiques (e.g. càncer de mama), Aplicacions de la IA en e-learning.
Codis UNESCO: 120304
ƒ
Grup de Recerca en Televisió Digital
Investigador responsable: Dr. Gabriel Fernández Ubiergo
Enginyeria i Arquitectura La Salle
Adreça de correu electrònic: [email protected].
Pàgina web: http://www.salleurl.edu/recerca/tvdigital.html
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Audiovisual; Vídeo digita; Televisió digital; Televisió
interactiva; Processament de vídeo; Indexació de vídeo; MPEG; MHP
Codis UNESCO: 220990, 332509, 332502, 332506, 332501,332500
ƒ
Laboratori d'Instrumentació per a Física d'Altes Energies La Salle
Investigador responsable: Dr. Xavier Vilasís Cardona
Enginyeria i Arquitectura La Salle
Adreça de correu electrònic: [email protected].
Pàgina web: http://web.salleurl.edu/~xvilasis/lhcb/spd.html
Paraules clau que descriuen l’activitat de Recerca: Física d'altes energies, Instrumentació Electrònica
Codis UNESCO: 220806, 220807, 330700
74
TESIS DOCTORALS
Fruit palpable d’aquests grups han estat les 31 tesis defensades durant aquest curs en els diferents àmbits de recerca
de la Universitat:
COGNOMS
TÍTOL DE LA TESI
DIRECTOR
Francina Salavert Casamor
Avaluació psicomètrica de les funcions perceptives visuals. Implicacions per l'etapa
escolar d'educació primària
David Sánchez García
2,2'- Biimidazoles: Síntesis y aplicaciones como nuevos materiales
María José Guilera Morilla
Prospectiva Tecnológica Industrial en el Sector Químico
Enric Julià
31/10/2003
María Rebeca Carpi Martín
La tutela del acreedor ante el perjuicio de la hipoteca inmobiliaria
Sergio Llebaría
05/11/2003
Luís de Sebastián
27/11/2003
Juan Ruz
Montserrat Castelló
10/12/2003
Montserrat Castelló
11/12/2003
Rafael Méndez
16/12/2003
Juan Pablo Álvarez Guedea
Mitzi Bernardita Benítez Vega
Teresa Guasch Pascual
Fernando Fernández Peón
Integración Montetaria de la Economía Mexicana con la Estadounidense, ventajas e
inconvenientes
Transversalidad educativa y formación inicial docente: un estudio centrado en la reforma
educacional chilena
L'ensenyament i aprenentatge d'estratègies: la presa d'apunts. Concepcions, processos de
canvi i incidència en l'aprenentatge
El turismo sostenible en el entorno rural: una necesidad para el "agro" catalán
Ma. Del Mar Vila FernándezSantacruz
Estudios sobrela metodología computacional para el diseño debibliotecas combinatorias: desarrollo del programa
Pralins y aplicaciones en el campo del HIV
De la Ausencia de Significado al Significado de la Ausencia: La Construcción
Discursiva de los Procesos de Duelo en un Caso de Psicoterapia
Sufrimiento Humano: Verdad y Sentido. Una aproximación filosófica según el espíritu
tomasiano
Aportación al cuadro de mando integral para cadenas hoteleras. Estudio de ejes y
variables críticas de actuación en el ámbito español
Humberto Banda Ortíz
La deuda externa y la crisis financiera Mexicana
Rosalia Pascual Ramón
Olga Herrero Esquerdo
Ignacio Javier Fuster Camp
Mònica Martínez Blasco
Felipe Pich-Aguilera Baulier
Jordi Fernández Royo
La evolución del Sistema Capitalista hasta la Nueva Economía: algunas variables
endógenas
Principales factores socio-económicos que inciden sobre la arquitectura (El caso del
modernismo Catalán y su época, 189-1910)
La Gestión Estratégica de los Stakeholders de la Organización desde el punto de vista
de Imagen
Francesc Salvador
Carles Virgili
Salvador Borrós
Jordi Teixidó
DATA DE
LECTURA
Jordi Teixidó
Lluís Botella
Juan Bautista
Martínez
Josep Francesc Valls
Philippe Lorino
Francesc Xavier
Mena
16/10/2003
17/10/2003
19/01/2004
26/01/2004
30/01/2004
02/02/2004
05/02/2004
Santiago Niño
18/02/2004
Rafael Méndez
12/03/2004
Jesús Tricás
15/03/2004
Alexis Pey Torruella
SPAI: Substance Prediction by Artificial Intelligence
Julià Sempere
18/03/2004
Eva Liesa Hernández
Els procediments d'estudi de textos a l'ESO: concepcions i pràctiques
Montserrat Castelló
19/03/2004
Oscar García Pañella
General Dynamic Surface Reconstruction: Application to the 3D Segmentation of the
Left Ventricle
Joan Ordi Fernández
L'imperatiu del silenci. Sentit del "Tractatus" de Wittgenstein a la llum de la tesi setena
Antonio Susín
Gabriel Fernández
Carles Llinàs
Sulema Nieves Valdez Castro
Ingeniería de bioprocesos aplicada a Pchia Pastoris: obtención de modelos cinéticos y
cultivos de alta densidad celular
Eduard Barberà
02/04/2004
Kilian Avilés Mosquera
Improvement of an industrial process for the production of cclic macrolactones (MLC)
Rosa Nomen
16/04/2004
Alejandro Santana Mariscal
Ensayos sobre la Banca en México
Robert Tornabell
27/04/2004
Estudio del proceso de solubilización de liposomas grandes unilaminares (LUV) por
tensioactivos
La experiencia de expatriados en multinacionales europeas, norteamericanas y
latinoamericanas en México
Teoría de las cartas al director. El papel del lector en la prensa
Evaluación del Impacto de una Intervención Psicosocial en la Calidad de Vida, el
Estado Sintomático y el Sistema de Construcción del Sí Mismo en Personas
Diagnosticadas de Esquizofrenia Paranoide
Joaquím Sánchez
Ma. Teresa García
07/05/2004
Jaume Filella
10/05/2004
Llorenç Gomis
14/05/2004
Lluis Botella
18/05/2004
Joan Miquel Torta
Angelo de Santis
21/05/2004
Isabel Ribosa Fornoví
Eira López Fernández
Lluís Pastor Pérez
Antonia María Gómez Hinojosa
24/03/2004
26/03/2004
Luis R. Gaya Piqué
Analysis of the Geomagnetic Field in Antarctica from near-surface and satellite data
Luis Alberto Werner-Wildner
Quilodrán
Diseño de un modelo de costos de la docencia universitaria
Marià G. Ibar
25/05/2004
Marriage: a Path to the Meaning of Life in the Writings of Adolf Guggenbühl-Craig
Shunya Takeno
Francesc Torralba
28/05/2004
Carlos Moslares
09/06/2004
Begoña Román
14/06/2004
Carlos Moslares
18/06/2004
Joan Sabaté
22/06/2004
Jordi Teixidó
29/06/2004
Jordi Riera
13/07/2004
Anna Ma. Gassol Castells
Carlo Enrico Bressiani
Ramon Palol Curto
Ricardo Vicente Úbeda Sales
Josep Antoni Rom Rodríguez
Oscar Rey Puiggròs
Miquel Àngel Prats Fernández
El Comercio Intraindustrial Brasileño, 1991-2001: Algunas Características y
Determinantes
En el cor del ser: Vida, Veritat i Amor (La filosofia auroral de María Zambrano)
El "home bias" en España 1992-2002. Una explicación basada en la información
asimétrica
Del Disseny gràfic a la direcció d'art en publicitat. Fonaments dels discurs visual
Fototeràpia: Estudi teòric de sistemes d'interès per la Teràpia Fotodinàmica del Càncer
i la reacció de Bergman
La incorporació de les TIC a l'ensenyament universitari presencial. Descripció, anàlisi i
avaluació d'una experiència d'introducció de les TIC en un model d'ensenyament universitari
presencial a partir del cas a la FPCEE Blanquerna
75
76
INFORME DE
RELACIONS INTERNACIONALS
Curs 2003-04
77
78
INFORME DE RELACIONS INTERNACIONALS. Curs 2003-04
Un dels objectius de l’Equip Rector de la Universitat Ramon Llull és potenciar la
internacionalització de la Universitat. Conscients que la relació entre països no és una finalitat
en sí mateixa, sí l’entenem com una eina per tal d’afavorir l’obertura de la Universitat cap a
l’exterior, l’intercanvi de coneixement i la incorporació d’elements innovadors.
En la situació actual, en ple procés de creació de l’espai de convergència europeu de l’educació
superior que marca l’acord de Bolnya, la relació amb l’entorn universitari més enllà de les
nostres fronteres és del tot necessari i imprescindible. Cal aprofitar aquesta nova etapa de
consolidació europea per brindar-nos la possibilitat d’augmentar l’enriquiment cultural i social
de la comunitat universitària, no sols de l’alumnat sinó també del seu professorat, i l’oportunitat
de situar la nostra Universitat entre les millors, també, d’aquest nou espai universitari. La
diversitat és una característica de la Unió Europea i, per mantenir-la i potenciar-la, la mobilitat i
l’intercanvi de persones de totes les edats és el millor recurs.
La projecció internacional de la Universitat Ramon Llull no és una acció que depèn solament
del Vicerectorat de Relacions Internacionals, sinó que és el resultat de la implicació positiva i
activa de totes i cadascuna de les Escoles i Facultats que configuren la pròpia Universitat.
Durant el curs acadèmic 2003-2004 s’ha continuat la gestió dels programes de mobilitat que
ofereixen els diferents ens governamentals, s’ha promogut la participació en els programes
existents i s’ha fomentat la participació dels centres menys actius.
A més, s’ha continuat la gestió de serveis potser marginals, però que augmenten el nivell
d’atenció a l’alumne i al professor, com són la provisió d’allotjament i la tramitació de la targeta
d’estudiant per als no comunitaris que arriben a la nostra Universitat o l’oferiment d’un punt de
contacte permanent per a tots aquells que han seguit experiències a l’exterior.
Dins d’aquesta projecció internacional és molt important per a la Universitat Ramon Llull la
cooperació envers els països menys desenvolupats, essent l’àrea geogràfica de major incidència
la d’Amèrica Llatina -encara que hem iniciat l’anàlisi de les possibilitats d’acció en altres zones
deprimides sobretot en l’Àfrica subsahariana- tant per la proximitat cultural com per la facilitat
lingüística. Un bon nombre d’accions en aquest sentit s’emmarquen dins de la Càtedra Unesco
de la Universitat Ramon Llull que aquest curs ha gaudit del seu tercer any de funcionament.
Les accions que es descriuen a continuació són aquelles que han estat gestionades directament o
de forma parcial d’aquest Vicerectorat.
79
PROGRAMA SÓCRATES
Sócrates és el programa de l’acció de la Comunitat Europea en l’àmbit de l’educació. Es basa en
els articles 149 i 150 del Tractat de la Unió Europea que estableixen que la Unió “contribuirà al
desenvolupament d’una educació de qualitat” mitjançant una sèrie d’accions que es duran a
terme en estreta col·laboració amb els Estats membres.
ERASMUS: És l’acció de Sócrates sobre educació superior que pretén millorar la qualitat de
l’educació superior i reforçar la seva dimensió europea mitjançant subaccions tals com la
mobilitat d’estudiants i professors, la cooperació interuniversitaria europea i les xarxes
temàtiques. La Universitat Ramon Llull participa activament en Erasmus portant a terme
accions de mobilitat de professors i estudiants i establint l’ús i la implementació de Sistema de
Transferència de Crèdits Europeus (ECTS).
La Universitat Ramon Llull, mitjançant la Carta Erasmus, accepta els principis d’excel·lència
per a la mobilitat d’estudiants i professors i es compromet a vetllar pel compliment de les
normes que exigeix i regula el propi programa.
• ESTUDIANTS ENVIATS
MOBILITAT DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL, PER SEXE
Homes
Dones
Total
60
128
188
MOBILITAT DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL, PER PAÏSOS DE DESTINACIÓ
País
Núm. d’estudiants
Alemanya
Àustria
Bèlgica
Dinamarca
Finlàndia
França
Regne Unit
Holanda
Irlanda
Itàlia
Noruega
Polònia
Portugal
Rep. Txeca
12
1
29
10
4
15
35
13
1
43
3
1
11
4
Rumania
1
Suècia
5
Totals
188
80
MOBILITAT DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL, PER ÀMBITS D'ESTUDI
ÀMBITS DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia
TOTAL
9
4
2
15
ÀMBIT DE CIÈNCIES SOCIALS
Educació social
Magisteri
Turisme
Administració i direcció d'empreses
Comunicació audiovisual
Dret
Pedagogia
Periodisme
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Psicopedagogia
Graduat Superior en Disseny
TOTAL
6
10
7
68
5
20
1
10
16
11
2
8
164
ÀMBIT TÈCNIC
Enginyeria de Telecomunicació
Arquitectura Tècnica
E.T. de Telecomunicació
Graduat en Enginyeria Multimèdia
TOTAL
3
1
4
1
9
TOTAL ABSOLUT 188
• ESTUDIANTS ACOLLITS
MOBILITAT D’ALTRES PAÏSOS A LA UNIVERSITAT RAMON LLULL, PER SEXE
Homes
100
Dones
139
Total
239
MOBILITAT D’ALTRES PAÏSOS, PER PAÍS D’ORIGEN, A LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
País
Núm. d’’estudiants
Alemanya
Àustria
Bèlgica
Dinamarca
Finlàndia
França
Holanda
Hongria
19
5
39
9
6
39
21
4
81
Itàlia
Irlanda
Islàndia
Noruega
Polònia
Portugal
Regne Unit
Rep. Txeca
Romania
Suècia
46
3
3
10
2
8
12
3
2
4
Suïssa
4
TOTAL
239
MOBILITAT D’ALTRES PAÏSOS, PER ÀMBITS D'ESTUDI, A LA URL
ÀMBITS DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia
TOTAL
8
5
1
14
ÀMBIT DE CIÈNCIES SOCIALS
Educació social
Mestre. Especialitat d'educació física
Mestre. Especialitat d'educació primària
Mestre. Especialitat d’educació infantil
Treball social
Turisme
Administració i direcció d'empreses
Comunicació audiovisual
Filosofia
Dret
Pedagogia
Periodisme
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Graduat superior en disseny
TOTAL
4
2
11
2
6
8
88
5
1
27
4
8
8
9
9
192
ÀMBIT DE GESTIÓ I PRÀCTICA DE
L'ESPORT
Ciències de l'activitat física i de l'esport
TOTAL
1
1
ÀMBIT TÈCNIC
Enginyeria en informàtica
Enginyeria química
Enginyeria en electrònica
TOTAL
8
3
21
32
TOTAL ABSOLUT
82
239
• PROFESSORS ENVIATS
MOBILITAT DEL PROFESSORAT DE LA URL, PER SEXE
Homes
9
Dones
17
Total
26
MOBILITAT DEL PROFESSORAT DE LA URL, PER PAÏSOS DE DESTINACIÓ
País
Núm. de professors
Alemanya
Àustria
Bèlgica
França
Regne Unit
Holanda
Itàlia
Portugal
2
1
8
2
4
1
6
2
TOTAL
26
RESUM DE LA MOBILITAT DEL PROFESSORAT DE LA URL PER ÀMBITS D'ESTUDI
Humanitats
Ciències de la salut
Educació
Ciències de l’activitat física i de l’esport
Ciències socials
Tècnic
Negocis i direcció d’empreses
TOTAL
1
3
4
1
13
2
2
26
PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
És el programa de la Unió Europea de formació professional i aprenentatge permanent. Està dirigit
al foment de la innovació i de l’esperit empresarial per millorar la qualitat de la formació i facilitar
l’accés al treball en altres països. En l’àmbit universitari promou les estades d’estudiants i recent
graduats a empreses i organitzacions europees.
El curs 2003/04, l’Agència Nacional Leonardo va confirmar la concessió d’un nou projecte a la
Universitat Ramon Llull, que permetrà a 71 graduats fer pràctiques d’entre 13 i 39 setmanes de
durada en empreses amb seu a qualsevol dels països de la Unió Europea. D’altra banda, dins el
projecte EPICUS per a estudiants, actualment en curs, s’haurà donat la possibilitat de realitzar
pràctiques a l’estranger a 55 estudiants de la nostra Universitat. Aquests dos projectes
complementen les 38 beques per a estudiants i les 33 per a graduats atorgades fa dos anys i que
han conclòs al maig de 2004. El nous projectes en curs tenen una vigència de dos anys, per tant
fins al maig de 2005 -el d’estudiants- i fins al maig de 2006 -el concedit enguany per a graduats.
83
Els projectes ENGINE van adreçats a joves treballadors i titulats recents i els projectes EPICUS
són per a joves universitaris.
MOBILITAT ENGINE I EPICUS
• MOBILITAT DE BENEFICIARIS PER PAÏSOS DE DESTINACIÓ
País
N de
beneficiaris
ENGINE
2002-2004
Alemanya
Austria
Bèlgica
França
Holanda
Anglaterra
Itàlia
Finlàndia
Noruega
Portugal
TOTAL
N de
beneficiaris
EPICUS
2002-2004
1
1
N de
beneficiaris
EPICUS
2003-2005
N de
beneficiaris
ENGINE
2004-2006
7
2
3
1
1
2
2
3
1
1
11
2
9
5
1
1
8
4
38
1
4
1
10
• MOBILITAT PER CENTRES DE LA URL
Centre
ESADE - ADE
Escola Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna
Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna
Facultat de Filosofia
Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i
l’Esport Blanquerna
Fundació Emi. Facultat d’
Economia IQS
Institut Químic de Sarrià,
Escola Tècnica Superior
Institut Químic de Sarrià,
Facultat d’ Economia
Enginyeria i Arquitectura La
Salle
Escola Universitària de
Turisme Sant Ignasi ESADE
Escola Superior de Diseny
ESDI
TOTAL
N de
beneficiaris
ENGINE
2002-2004
N de
beneficiaris
EPICUS
2002-2004
3
N de
beneficiaris
EPICUS
2003-2005
6
N de
beneficiaris
ENGINE II
2004-2006
1
2
1
1
2
1
2
2
4
4
1
7
1
8
1
29
9
1
1
7
4
84
• MOBILITAT PER ALTRES UNIVERSITATS
Universitat
Universitat de Girona
Universitat Politècnica de
Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
Universitat Autònoma de
Barcelona
TOTAL
N de
beneficiaris
ENGINE
2002-2004
1
N de
beneficiaris
EPICUS
2002-2004
N de
beneficiaris
EPICUS
2003-2005
N de
beneficiaris
ENGINE II
2004-2006
1
1
6
2
1
9
1
N de
beneficiaris
EPICUS
2003-2005
5
N de
beneficiaris
ENGINE II
2004-2006
1
• MOBILITAT PER ÀMBIT D’ESTUDI
N de
beneficiaris
ENGINE
2002-2004
Àmbit
Administració i direcció
d’empreses
Biologia
Diseño
Econòmiques
Enginyeria automàtica i
Electrònica
Enginyeria Multimèdia
Enginyeria Química
Enginyeria de
Telecomunicacions
Enginyeria Tècnica
Informàtica
Enginyeria Tècnica
Filosofia
Fisioteràpia
Pedagogia
Periodisme
Psicologia
Química
Turisme
TOTAL
N de
beneficiaris
EPICUS
2002-2004
3
1
1
5
1
1
7
4
1
3
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
8
2
2
6
38
2
1
10
• MOBILITAT PER SEXE
Sexe
Homes
Dones
TOTAL
N de
beneficiaris
ENGINE
2002-2004
3
5
8
N de
beneficiaris
EPICUS
2002-2004
4
4
85
N de
beneficiaris
EPICUS
2003-2005
11
27
38
N de
beneficiaris
ENGINE
2004-2006
3
7
10
• EMPRESES QUE HAN ACOLLIT BENEFICIARIS ENGINE I EPICUS
Empresa
Academia Angelica
Constantinianna
Accomodation Line, Ltd
ADRIAOLI S.r.l.
AuPont Textiles &
Interiors srl
British Swiss
Broadcast Media Services
LTD
Carbo Pharm
Carrik James Market
Research
Centre for Corrision
Technology
Centre Nacional de la
RechercheScientifiqueCNRS
Cheadle Primary School
Chemetall
Chemique Adhesives and
Sealants LTD
Choice Hotels Europe
Conrad Milton Hotel
Cooperativa Sociale, Il
Raggio
Daimler Chrysler AG
Dolce Ka Steel Vaals
bruek
DSM Research
EADS Deutchland GmbH
Europol
Transport&Logistik
GmbH
Freie Universität Berlín
General Biscuits Belgie
N.V.
German Aerospace Center
(DLR)
Grelier-Elevage
Avicole de la Bohardiere
Grifols U.K. LTD.
Groupe DANONE
GYL Technologies
Hotel Westin
Horwarth Consulting
Hospital
Fernando
Fonseca
Istituto Internazionale
J. Marmain
Inburex Consulting
GMBH
N de
beneficiaris
ENGINE
2002-2004
N de
beneficiaris
EPICUS
2002-2004
N de
beneficiaris
EPICUS
2003-2005
N de
beneficiaris
ENGINE
2004-2006
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
86
Institut Montéclair
Latin Noticias
L’Oreal
Lysebotnturistsenter
Maison de la Catalogne
Nina Ricci Mode
Outokumpu Technology
GmbH
Raute OYJ
Rehabilitazione Neuro
Research Center
Karlsruhe, GmbH
Sheraton Brussels Airport
Hotel
Siemens AG
Sony Europe GMBH
Staatliche
Kunstasammlungen
Dresden
Stazione Sperimentale per
I Combustibili
Studio-Solution
The Bureau film company
The Quality Hotel (Choice
Hotels Europe)
Tune Abdul Research
Center
Unilever Bestfoods France
University College
Northampton
University, Dipartimento
di Biologia Animale e
dell’ Uomo
Verein Freies Radio Wien
TOTAL
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
4
87
1
38
10
UNIVERSITATS I CENTRES DE RECERCA AMB ELS QUALS LA UNIVERSITAT
RAMON LLULL MANTÉ COL·LABORACIÓ EN ELS ÀMBITS DE LA DOCÈNCIA I
LA RECERCA
A més de la mobilitat de professors, recent graduats o estudiants, la Universitat Ramon Llull
afavoreix la participació del seu claustre en tot tipus de programes de la Unió Europea per dur a
terme la seva tasca de recerca, intercanvi de coneixement i d’innovació educativa i pedagògica.
En aquest sentit cal indicar que participa activament en els programes europeus
•
•
•
•
COMENIUS – Ensenyament escolar i formació del professorat
DAPHNE – Prevenció de la violència exercida cap a nens, joves i dones
GROWTH – Creixement competitiu i sostenible
PI ERASMUS – Foment de l’ensenyament eficaç i multinacional
Així mateix participa en xarxes temàtiques europees i associacions específiques per tal
d’intercanviar i ampliar el seu coneixement en compartir experiències amb experts del mateix
àmbit. Així es poden citar:
AIEJI – Associació Internacional d’Educadors Socials.
AIESEC – Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials.
AMFORTH – Nouvelle Association pour la formation Hôtellière et Touristique
ATLAS – European Association for Tourism and Leisure Education.
Associació COMENIUS – Aplega vint institucions europees i està adreçat a estudiants i
professors de magisteri.
CEMS – Aliança d’universitats i escoles de negocis que agrupa a les 17 escoles de més prestigi
d’Europa, 4 institucions acadèmiques no europees i 50 companyies multinacionals.
CLADEA – Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración.
EASSW – Associació Europea d’Escoles de Treball Social.
EURHODIP – Association Europeenne pour la delivrance des Diplomes Hoteliers
EUROCHRIE – European Council on Hotel, Restaurant&Institutional Education
EVITherM – Institut Virtual Europeu per la Metrologia Tèrmica.
FESET – Federació Europea de Centres de Formació en Educació Social.
GERFEC – Grup Europeu de recerca i de formació d’educadors cristians.
IASP – International Association of Science Parc
REDIF– Xarxa Europea d’Instituts de la família.
SIETAR, Society for intercultural education, training, and research
S2S – Xarxa Europea per la creació del portal europeu de la seguretat.
WTO – World Tourism Organisation
88
UNIVERSITATS AMB LES QUALS COL·LABOREM
Els centres amb qui duem a terme tots els projectes internacionals agrupats per continents, són:
A Europa
Alemanya
Àustria
Bèlgica
. Bavarian Centre for Applied Energy Research
· Deutsches Institut für Kautschuktechnologie
. Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald
. ESMG GmbH
. Evangelische Fachhochschule Darmstadt
· Fachhochschule Reutlingen
. Federal Institute for Materials Research and Testing
· Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology, Stuttgart
· Freie Universität Berlin
· Friedrich-Alexander-Universität
. HAWK (Hochschule fur Angewandte Wissenschaft und Kunst)
. Inburex GMbH
. Institut de la Keramische Technologien und Sinterwerkstoffe
. Katholische Fachhochschule Freiburg
. Katholische Universitat Eichstatt
· Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin
· Max-Planck-Institut für Polymerforschung
· Max-Planck-Institut für Strahlenchemie
. Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Berlin
· Technische Universität Berlin
· Technische Universität München
· Universität Erlangen-Nürnberg
· Universität Karlsruhe
· Universität zu Köln
· Universität der Kunste Berlin
· Universität Hamburg
· Universität Humboldt
. Universität Marburg
· Universität Stuttgart
· University of Applied Sciences ULM
· University of Applied Sciences Regensberg
. University of Stuttgart Institut fuer Kernenergetik und Energiesysteme
· Witten Herdecke University
· Institute of Chemistry/Karl-Franzens-Universität Graz
. Karl- Franzens – Universit:at Graz
. Osterreichisches Giesserel-Institut
· Technische Universität Graz
· Wirtschaftsuniversität Wien
· Artevelde Hogeschool de Gent
· Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon, Nivelles
. Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix
. Haute École DeFré Bruxelles
. Haute Ecole Leonard de Vinci
· Haute Ecole Namuroise
. Haute Ecole Provinciale de Charleroi
. Haute Ecole Roi Baudouin
· Hogeschool Antwerpen
· Institut Libre Marie Haps
· Institut Supérieur d’Enseignement Infirmier
· Institut Supérieur d’Enseignement Libre Liegeois
. Karel de Grote Hogeschool Antwerpen
. Katholike Universiteit Leuven
· Parnasse Deux Alice
· UFSIA, University of Antwerp
· Universiteit Katholike Leuven
· Universiteit Gent
. Université Catholique de Louvain
. Université Libre de Bruxelles
89
Dinamarca
Eslovàquia
Eslovènia
Finlàndia
França
. Alborg Universitet
· Copenhagen Business School
· Ergoterapeut – Og Fysioterapeutskolen i Aalborg
· Hojvangseminariet
. Kolding Pedagogseminarium
· Risoe National Laboratory
. Technical Universityof Denmark.
· University of Aarhus
· University of Copenhagen
. Slovak Metrologicky Ustav
. Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences
. University of Ljubljana
· International Technical Committee for the Prevention and Extinction of Fire
· Jurva School of Design
· Helsinki School of Economics and Business Administration
· Helsinki Polytechnic
. Lahti Polytechnic (Lahden Ammattikorkeakoulu)
. School of Tourism and Service Management (Jväskylä Polytechnic)
. Seinäjoki Polytechnic School of Social Work
. Turku Polytechnic
. University of Helsinki
· University of Oulu
· AFMB-CNRS, Marsella
· Armines Cindy / ENSMP Cindy
· CERMAV, CNRS
. Centre les Escaldes
· Conservatoire National des Arts et Metiers
· HEC-Ecole des Hautes Etudes Commerciales, París
. École d’éducateurs spécialisés de Versailles, BUC Ressources
· École Catolique d’Arts et Metiers de Lyon (ECAM)
· École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
· École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
. École Supérieur d’Agriculture de Purpan
· École Supérieure de Chimie Physique Électronique de Lyon
· École Supérieure de Chimie Organique et Minérale, ESCOM
. École Supérieure de Commerce de Paris, ESCP
. École Superieure des Sciences Économiques et Commerciales, ESSEN
· École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales, ESSEC
. Group ESIEE
. Ineris
· Institut d’Arts Visuels d’Orleans
. Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie du Nord de la France
· Institut National des Sciences Appliquées de Lyon,
· Institut National Polytechnique de Toulouse
. Institut Regional du Travail Social Aquitaine
. Institut Regional du Travail Social Languedoc Roussillon
. Institut Regional du Travail Social Lorraine
· Institut Supérieur des Matériaux du Mans, ISMANS
· Institut Universitarie de Formation des Maîtres de Paris
. ISAIP d’Angers
. IUFM de l'Académie de Nantes
· Laboratoire National d'Essais de Paris
. Université Aix en Provence
· Université Catholique de Lille
. Université Catholique de Lyon
· Université de Bordeaux
· Université de Haute Alsace
. Université de Montpellier
. Université de Nantes
· Université Paris VII – Denis Diderot
· Université de Perpignan
. Université de Poitiers
· Université Paul Sabatier Toulouse.· Université Paris VII – Denis Diderot
. Université de Strasbourg
. University of Cornell-Essec (Paris)
90
Grècia
. Demokritos, NRCPS
· National Technical University of Athens
Holanda
· Amsterdam University
· Haagse Hogeschool
· Hogeschool Alkmaar
. Inholland Hogeschool
. Hogeschool de Horst Driebergen
. Maastricht Hotel Management School
· National Institute of Public Health and Environmental Protection, RIVM
· Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO)
· Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO)
. Rotterdam School of Management - Erasmus University
· Twente University of Technology
· University of Leiden
· University of Rotterdam
· University of Vrije
· University of Wageningen
Hongria
· Budapest University of Economic Sciences
· Hungarian University of Craft and Design
. Eötvös Loránd Tudományegyetem
. Technical University Budapest
Irlanda
. Dublin Institute of Technology
· University College Dublin
Islàndia
Itàlia
· Reykjavik University
. Consiglio Nazionale delle Ricerche
· Istituto per la Chimica del Tirreno
· Istituto Politecnico di Milano
· Istituto Superiore di Sanità
· Istituto Superiore per la Preventione e la Sicurezza del Lavoro
. Istituto Universitario di Scienze Motore
· Joint Research Centre, Ispra
· Libera Università di Lingue e Comunicazione
. Libera Università Vita-Salute “San Raffaele” di Milano
. LUMSA Università
. Politecnico de Milano
· Stazione Sperimentale per i Combustibili SpA
· Università Carlo Cattaneo
· Università Commerciale Luigi Bocconi, Milán
. Università Cattolica del Sacro Cuore
· Università degli Studi di Bologna
· Università degli Studi di Brescia
. Università degli Studi di Firenze
. Università degli Studi di Genova
· Università degli Studi di Macerata
· Università degli Studi di Messina
. Università degli Studi di Napoli
· Università degli Studi di Padova
· Università degli Studi di Roma
. Università della Calabria
· Università Ca’ Foscari di Venezia
. Università di Milano
· Università di Padova
· Università di Roma Tre
. Università di Torino
Noruega
. Diakonhjemmet College Oslo
· Hogskolen i Oslo
· Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen
. The Norwegian School of Hotel Management , Stavanger
. University of Oslo
Polònia
· Akademia Polonjjna W Czestochowie
· Technical University of Wroclaw
· Warsaw School of Economics
· Warsaw University of Technology
91
Portugal
Regne Unit
República Txeca
Rumania
Suècia
Suïssa
· Escola Superior de Tecnologia da Saúde
· Istituto Politecnico di Viseu
. Instituto Superior Bissaya-Barreto Coïmbra
· Istituto Superiore de Psicologia Aplicada
· Universidade Católica Portuguesa
· Universidade de Aveiro
. Escola Superior de Educaçao de Santarém
· Bell College of Technology
. Birmingham College of Food, Tourism and Creative Studies
· BLC Leather Technology Centre
. Canterbury Christ Church University College
. Ceram Research British Ceranic Research Ltd.
· European Process Safety Centre
· Health and Safety Executive
· Imperial College, Londres
· John Innes Centre, Norwich Research Park
· Kent Institut of Arts & Design
· London School of Economics
· National Physical Laboratory, Teddington
. Oxford Radcliff Hospitals
. Robert Gordon University
. St. Mary’s University College of Belfast
· Sheffield Hallam University
· University College Worcester
· University of Aberdeen
· University of Central Lancashire
· University of Edinburg
· University of Kingston
· University of Leeds
· University of Manchester Institut of Science and Technology
· University of Northumbria
· University of Nottingham
· University of St. Andrews
. University of Strathclyde (Glasgow)
· Warwick University
· Winchester School of Art
· Charles University Praga
· Jaroslav-Heyrovsky Institut
· Academy of Sciences of Czech Republic
. Ostravská Univerzita
· University of Economics Prague
. Romanian National Research Institute
· University of Bucharest
· Institute of Environmental Chemistry, Umeå University
. Öresund Safety Advisers AS
· Royal Institute of Technology Stockholm
· Stockholm School of Economics
. Swedish National Testing and Research Institute
· Swedish Pulp and Paper Research Institute
· University College of Örebro
· University of Göteborg
· University of Umeå (SLU)
· E.T.H. Zurich
. Fribourg Catholic University
. Institut d’Études Sociales Genève
. Universität Bern
. Universität Fribourg
· Universität St. Gallen
· Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology
· Swiss Institute for the Promotion of Safety and Security
· United Nations Environmental Program – UNEP
· University of Applied Sciences Aargau
. University of Applied Sciences Social Work Rorschach
92
A Orient Mitjà
Israel
· Holon Academic Institute of Technology
· Tel Aviv University, The Leon Recanati Graduate School of Business Administration
A Amèrica
Argentina
Bolívia
Brasil
Canada
Colòmbia
Cuba
El Salvador
Equador
Estats Units
d’Amèrica
· Universidad de Buenos Aires
· Universidad Católica de Córdoba
· Universidad de El Salvador
. Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana CEUB
. Fundaçao de Ciencias Aplicadas
. Fundaçao Armando Alvares Penteado (FAAP)
· Fundaçao Getúlio Vargas, Escola de Administraçäo de Empresas de Säo Paulo
· La Salle Canoas
· UNISINOS
. Universidad Católica de Pernambuco
· HEC - Montréal, Québec
· McGill University, Montreal. Québec
· University of British Columbia, Faculty of Commerce and Business Administration,
Vancouver
· University of Western Ontario, Richard Ivey School of Business, London, Ontario
. University of Western Ontario.
. York University, Schulich School of Business, Ontario
· La Salle Bogotá
· La Salle Medellín
· Pontificia Universidad Javeriana, Bogotà
· Universidad de Antioquía
· Universidad de la Sabana
· Centro de Química Farmacéutica-CQF
· Universidad de La Habana
· Universidad de Oriente
. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
· Pontificia Universidad Católica del Ecuador
· American Graduate School of International Management (AGSIM) - Thunderbird, Glendale,
Arizona
. American University, Washington
. Babson College
· Boler School of Business, John Carroll University
· Boston College
· Brandeis University, Boston
· College of Business Administration, Loyola Marymount University
· Cornell University, Ithaca
. Creighton University
· Duke University, North Carolina
· Eastern Illinois University
· Emory University, Roberto C. Goizueta Business School, Atlanta, Georgia
. Fordham University, New York
· Georgetown University, The McDonough School of Business, Washington, DC
· Indiana University, Kelley School of Business, Bloomington, Indiana
. John Carroll University
· John Coor School of Business, St. Louis University
. Johnson&Wales University (Campus of Providence, Rhode Island and Miami)
· La Salle Philadelphia
· Loyola College Maryland
· Loyola University of Chicago
· Loyola University of New Orleans
. Manhattan College, New York
· Marquette University
· Massachusets Institute of Technology
· New York University, Robert F. Wagner Graduate School of Public Service
· Pennsylvania State University
· Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York
93
Mèxic
Nicaragua
Perú
Uruguai
Veneçuela
Xile
. St. Joseph’s University, Pennsylvania
. Saint Mary`s college, California
· Santa Clara University
. Seattle University
· Stanford Research Institute
. State University of New York, Buffalo
. Tulane University
· University of California, Berkeley
· University of California Irvine
· University of California Los Angeles
· University of Chicago
· University of Cincinnati
· University of Detroit Mercy
· University of Florida
· University of Illinois
· University of Michigan
· University of Minnesota
· University of Notre Dame
· University of San Francisco
· University of Southern Mississippi
· University of St. Thomas
· University of Texas
· Wallace E. Carroll School of Management, Boston College
· Instituto Tecnológico Autónomo de México
· Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
· Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO
· Universidad Iberoamericana
· Universidad La Salle Bajío
· Universidad La Salle México D.F.
· Universidad La Salle Guadalajara
· universidad La Salle Noroeste (Ciudad de Obregón)
· Universidad Centroamericana de Managua
. ESAN Lima
. Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima
. Universidad Ruiz Montoya, Lima
· Universidad Católica, Dámaso A. Larrañaga
· Universidad Católica Andrés Bello
· Universidad Central de Venezuela
· Escuela de Kinesiología de la Universidad de Chile
. ILADES Universidad Alberto Hurtado
· Pontifícia Universidad Católica de Chile
. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
. Universidad UNIACC
. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)
A Oceania
Australia
Nova Zelanda
· University of Melbourne, The Graduate School of Management
· University of New South Wales, Australian Graduate School of Management (AGSM),
Sydney
· University of Otago, Dunedin
A Àsia
Corea
Filipinas
India
Indonèsia
Japó
· Kyung Hee University, Seoul
· Yonsei University, Graduate School of International Studies, Seoul
· La Salle Filipinas
· Indian Institute of Management at Ahmedabad (IIMA)
· Indian Institute of Management at Bangalore (IIMB)
· Indian Institute of Management at Lucknow (IIML)
. La Salle Manado Indonesia
· International University of Japan, Niigata
94
Malàisia
Singapur
Tailàndia
Xina
· Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
· Nanyang Technological University, The Nanyang Business School – Singapur
· National University of Singapore, Faculty of Business Administration
. Singapore Management University
· Thammasat University, Bangkok
. Beijing Center for Language & Culture
· China Europe International Business School (CEIBS), Shanghai - China
· Chinese University of Hong Kong, Faculty of Business Administration – China
· Hong Kong University of Science & Technology, The School of Business and Management,
Kowloon
MOBILITAT I COL·LABORACIONS A NIVELL NACIONAL
PROGRAMA DE MOBILITAT SICUE/SENECA
Programa del SICUE amb finançament del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que promou
la mobilitat d’estudiants a universitats espanyoles. Si bé és un programa de mobilitat nacional,
tradicionalment s’ha portat des de l’àrea de Relacions Internacionals per la similitud del tipus de
tasques que comporta la seva gestió amb la dels altres programes.
La Universitat Ramon Llull ha signat convenis bilaterals amb les següents universitats
espanyoles: Universitat d’Extremadura, Universitat Pontifícia de Salamanca, Universitat del
País Basc, Universitat de Deusto, Universitat de Navarra, Universitat Autònoma de Madrid,
Universitat de València, Universitat de Santiago de Compostela i Universitat Pontifícia de
Comillas.
La mobilitat d’estudiants en el marc del programa Sicue durant l’any acadèmic 2003/2004 va
ser:
•
ESTUDIANTS ENVIATS
Facultat o Escola
Universitat de destÍ
Enginyeria i Arquitectura La Salle
Escola Universitària d’Educació
Social
Universitat Pontifícia de Salamanca
Universitat Pontifícia de Salamanca
TOTAL ESTUDIANTS
•
Núm.
d’estudiants
1
1
2
ESTUDIANTS ACOLLITS
Universitat d’origen
Universitat de Deusto
Universitat Pontifícia de
Salamanca
Universitat del País Basc
Universitat Pontifícia de
Comillas
E.U. de Turisme Sant Ignasi Esade
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Núm.
d’estudiants
1
4
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Facultat de Dret ESADE
3
1
Facultat o Escola
TOTAL ESTUDIANTS
95
9
PROJECTES DE RECERCA I DE DESENVOLUPAMENT EDUCATIU CONJUNT
La Universitat Ramon Llull va mantenir una estreta col·laboració amb universitats de l’Estat
espanyol per la realització de projectes de recerca i de desenvolupament educatiu conjunt i en
particular amb: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC (España), Facultad de
Ciencias Empresariales ETEA, Universidad Complutense de Madrid, Universitat de Barcelona,
Universitat de Girona, Universidad de La Coruña i Universidad de Sevilla.
Proyecto Puzzle en col.laboració amb: Canterbury Christ Church University College (Regne
Unit), Elea spa (Itàlia) societat de consultoria sobre les competències i l’e-learning,
ECWS/European centre for work and society (Holanda) és una oficina d’estudis especialitzat en
l’avaluació de dispositius, FSEA/Fédération Suisse de l'Education des Adultes Organisme
federatiu de la formació d’adults a la Suïssa francòfona, CCIP-DFC/Chambre de Commerce et
d'Industrie de Paris/Délégation à la Formation Continue. L’objectiu final del Projecte Puzzle és
construir una Societat de progrés en la qual les persones, sobretot les desafavorides, siguin
capaces d’autoformar-se fent servir les eines de les Noves Tecnologies de la Informació (NTI)
per tal de millorar les seves possibilitats d’incorporació en el mercat laboral.
REUNIONS INSTITUCIONALS DELS CENTRES DE LA URL
Els Directors i Degans han participat activament en diverses reunions de les associacions
pròpies de cada institució. Així, cal indicar les associacions:
AIUL - Associació Internacional d’Universitats Lasallistas.
ISJACHEM - International Jesuit Association of Chemistry and Chemical Engineering
Universities and Schools.
IAJBS - International Association of Jesuit Business Schools.
PROGRAMES DE COOPERACIÓ AMB AMÈRICA LLATINA
Programa de l’Agència Espanyola per a la Cooperació Internacional que promou la cooperació
entre estudiants i professors d’universitats espanyoles amb estudiants i professors d’universitats
llatinoamericanes.
MAE (Ministeri d’Afers Exteriors):
La Universitat Ramon Llull va acollir 4 estudiants, 2 procedents d’Uruguay, 1 de Guatemala i 1
d’Ecuador.
DOCTORAT EUROPEU:
La Facultat de Filosofia de la URL i la Facoltà Di Lettere e Filosofia de la Università LUMSA –
Libera Università Maria SS. Assunta (Roma) han signat un conveni de col·laboració per a la
realització d’un Doctorat Europeu conjunt.
CÀTEDRA UNESCO - COOPERACIÓ INTERNACIONAL DE LA URL
El curs 2003-04 ha representat per a la Càtedra un punt d'inflexió entre el període de
desenvolupament i el període de consolidació. El camí recorregut durant l'etapa inicial ha
permès acumular un bagatge suficient, tant en aspectes de coneixement com en aspectes de
relació humana, per iniciar nous projectes d'indubtable valor i projecció internacional que
permetin projectar nous llaços d'intercanvi i creixement sostenible amb Amèrica Llatina.
96
Durant el curs acadèmic 2003-04 s’ha continuat rebent el finançament del Grupo Santander per
a la continuació dels doctorats de la càtedra. Així mateix, cal destacar el finançament del
DURSI per a la iniciació de nous projectes i la realització de noves activitats dutes a terme en
l’àmbit de la cooperació.
Atenció i suport als estudiants de la URL provinents d’Amèrica Llatina.
Als centres de la Universitat Ramon Llull cada any s’hi matriculen uns 200 estudiants de
Llatinoamèrica per cursar llicenciatures, diplomatures i cursos de postgrau. L’actual normativa
sobre estrangeria ha complicat a bastament els tràmits per aconseguir els visats i els permisos
d’estudi al nostre país. És per aquest motiu que la Universitat considera un valor afegit a la
dedicació i atenció que es procura a l’alumne per tramitar davant la Delegació del Govern a
Catalunya tots aquells documents necessaris perquè durant la seva estada els alumnes puguin
dedicar-se plenament a l’estudi i no hagin de dedicar esforços en qüestions administratives.
Seminaris i cursos de la Càtedra UNESCO impartits a Barcelona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tècniques Avançades de Qualitat, Facultat d'Economia IQS
Metodologia de la Investigació, Facultat d'Economia IQS
Oportunitats i Reptes Derivats de la Globalització Econòmica i Financera, Facultat
d'Economia IQS
The International Monetary System in a Globalized World, ESADE
Organizational Culture and Leadership, ESADE
Teories de la Justícia en el Context de les Organitzacions, ESADE
Fonaments d'Ètica Empresarial, ESADE
Bases Epistemològiques per a l'anàlisi de processos socials i humans, Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Ètica de la Investigació, Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna
Interacció Home-Màquina, Enginyeria i Arquitectura La Salle
Conferències i cursos de la Càtedra UNESCO impartits a Llatinoamèrica.
•
•
•
•
Curs de postgrau “Comercio Exterior” a càrrec del Prof. Dr. Carles Moslares. Universidad
Iberoamericana de Puebla, Mèxic, del 28 de juny al 9 de juliol.
Curs de postgrau “Análisis Cromatográfico y Gestión de Calidad en los Laboratorios” a
càrrec del Prof. Dr. Jordi Díaz. Universidad Centro Americana de Managua, Nicaragua, del
5 al 23 de juliol de 2004.
Conferència “La Ampliación de la UE: Retos y Oportunidades para España e Influencia
para México” a càrrec del Dr. Carles Moslares. Colegio de Puebla, Mèxic, el 9 de juliol de
2004.
Conferència “La Ampliación de la UE: Retos y Oportunidades” a càrrec del Dr. Carles
Moslares. Universidad Iberoamericana de Puebla, Mèxic, el 29 de juny de 2004.
Durant la seva estada a Mèxic, el Dr. Carles Moslares ha estat entrevistat a Radio ACIR i Radio
ORO i al diari “El Sol de Puebla”.
97
Beques SCH-URL a estudiants de doctorat.
Durant el curs 2003-04, l'activitat dels quatre doctorands, que van obtenir una beca de doctorat
dintre del programa de doctorat de la Càtedra, s'ha centrat a desenvolupar els projectes
d'investigació, participar en congressos, realitzar pràctiques en empreses i publicar els seus
resultats en revistes especialitzades.
El balanç global és molt positiu. Es vol destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
Lectura de la tesi doctoral del Sr. Carlo Enrico Bressiani, de nacionalitat brasilera, a
l’Institut Químic de Sarrià el dia 9 de juny de 2004.
Moslares, C. Bressiani, C.E.; “La Inversión Extranjera Directa y el Comercio Internacional.
El caso de Bolivia, la Unión Euroepa y España”, Boletín de Información Económica, 2805
(maig de 2004).
Reyes, G., Muñoz, B. y Moslares, C.; “El tipo de cambio flexible y la política monetaria en
México 1995-2003”, Problemas de Desarrollo, 35 (136).
Cardona, D. – Presentació de l’avanç de la tesi en el I Col·loqui Doctoral Llatinoamericà
organitzat per ESAN, a Lima, Perú, el 22 d'octubre de 2003.
Cardona, D.; “Percepción de la administración electrónica vs. la actitud y aptitud frente a las
TIC. Un estudio estadístico, exploratorio en estudiantes colombianos de postgrado";
XXVIII Assamblea de CLADEA, a Lima, Perú, el 24 d’octubre de 2003.
Cardona, D.; “Perception of e-administration vs. ICT attitude/aptitude: a statistical
exploratory study”. Doctoral Workshop in the 3rd Iberoamerican Academy of Management
International Conference, a Sao Paulo, Brasil, el 7 de desembre de 2003.
Obando, C.; “Inmigración y virtualidad: actuaciones desde las TIC”. Congreso Internacional
de Pedagogía Social, Educación Social e Inmigración. Universidad Pablo de Olavide,
Sevilla, del 17 a 19 de setembre de 2003.
El Sr. Ángel Castellanos ha participat en el Forum Europeu de Cinema Digital del 23 al 25
d'abril de 2003; en la 4a. edició d'Internet Global Conference, del 7 al 10 de maig de 2003.
Recentment ha presentat el treball amb el títol “La tecnología digital en función de la
cultura audiovisual catalana” en la 5a edició d’Internet Global Conference. Barcelona, del
10 al 14 de maig de 2004.
Així mateix sota el context de la temàtica de la càtedra, es va publicar l’article: Piqué, J.M. i
Cabedo, D. “Els reptes econòmics i tecnològics”; Trípodos 14.
Programa de pràctiques professionals solidàries
A principis de novembre de 2003 es va presentar als alumnes de 4rt curs d’ADE i Dret el
programa de pràctiques professionals solidàries. Aquest programa consisteix en la realització de
pràctiques professionals per part dels alumnes dels últims cursos de les carreres de la
Universitat i pretén fomentar els valors de la responsabilitat social i el compromís dels futurs
professionals en l’exercici de la seva professió.
Durant els mesos de juliol i agost s’han realitzat projectes a Guatemala, El Salvador, Nicaragua
i Bolívia ens els àmbits d’Administració i Direcció d’Empreses, Dret i Enginyeria Química.
98
Liga Iberoamericana del Debate Universitario
La URL va presentar un equip format per tres estudiants iberoamericans a la Liga
Iberoamericana del Debate Universitario que va tenir lloc a la Universitat de Santiago de
Compostela, del 28 d’abril al 2 de maig de 2004
Col·laboració per a la realització d’una pel·lícula-documental: Pablo Salas, camarògraf,
sobre els fets de Xile.
La Càtedra Unesco ha col·laborat en la recuperació de l’arxiu de més de 2.500 hores d’imatges
que va gravar el Sr. Pablo Salas –càmera xilè free lance en el moment del cop d’Estat de
Pinochet-, per tal d’informatitzar-lo, documentar-lo i digitalitzar-lo.
Jornada “Xile: Recuperar la memòria (els fets de 1973)”.
El dia 15 de desembre de 2003 va tenir lloc a l’auditori de la Facultat de Psicologia i Ciències
de l’Educació i l’Esport Blanquerna de la URL la Jornada “Xile: Recuperar la memòria (els fets
de 1973), organitzada per la Càtedra Unesco amb la col·laboració de l’Institut Català de
Cooperació Iberoamericana.
Els senyors Antoni Traveria, professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
de la URL i Pablo Salas, autor del fons documental, van fer una introducció del visionat d’uns
40 minuts d’imatges inèdites de les diferents formes de repressió que va utilitzar la dictadura de
Pinochet. Aquestes imatges formen part de l’arxiu del Sr. Salas que, juntament amb el Sr.
Traveria, està utilitzant per realitzar una pel·lícula documental sobre la dictadura de Pinochet
que, amb una duració prevista de 90 minuts, s’estrenarà abans de l’estiu de 2004.
Tot seguit hi va haver la conferència del Sr. Juan Bustos, catedràtic de Dret Penal i diputat pel
Partit Socialista de Xile i per últim, va tenir lloc una taula rodona amb la participació de
diversos especialistes.
L’acte va finalitzar amb un sopar organitzat pels estudiants de la URL i una actuació musical.
Viatge a Centreamèrica
La presidenta i la directora de la Càtedra (la rectora de la URL i la vicerectora de Relacions
Internacionals de la URL respectivament) van viatjar del 28 de novembre al 6 de desembre de
2003 a Guatemala, El Salvador i Nicaragua per tal de realitzar el seguiment de les activitats de
la Càtedra Unesco així com la presentació de l’e-campus. Van visitar les universitats: Rafael
Landívar de Guatemala, la Nacional i la José Simeón Cañas del Salvador i la Centroamericana
de Nicaragua, a més de visitar les ambaixades d’Espanya a Guatemala i El Salvador.
99
100
ACTIVITAT ACADÈMICA
DELS CENTRES
Curs 2003-04
101
102
INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ
103
104
ACTES PÚBLICS
Sr. Joan Laporta. Responsable/Coordinador:
Íñigo Babot. Entitat col·laboradora: AIQS/
AGFE. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 19 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Jornada Títol: “Impacto del
ruido, prevención y soluciones”. Responsable/
Coordinador: Grup professional de Seguretat i
Prevenció de Riscos. Entitat col·laboradora:
AIQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 8
d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Reunió. Títol: Reunió Sedigas.
Responsable/Coordinador: Rosa Curt. Lloc:
Sala Polivalent. Data: 15 i 17 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Workshop. Títol: “El Proyecto
y Diseño de Packaging”. Responsable/
Coordinador: M. Bertomeu. Entitat col·laboradora: Institut Químic de Sarrià. Lloc: Sala
Blava IQS. Data: 20 i 21 de novembre de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: 25ª Jornades
Fitosanitàries.
Responsable/Coordinador:
Fracisco Barelles. Entitat col·laboradora:
MAPA/DARP(Generalitat Catalunya)/ AEPLA.
Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 21 i 22
d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Jornada. Títol: Jornada de
Teràpia Intravenosa. Responsable/Coordinador: Rosa Curt. Entitat col·laboradora: 3M
España Becton Dickinson, S.A. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 24 i 25 de novembre de
2003
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: Política
Ètica. Ponent: Sr. José Bono. Responsable/
Coordinador:
Íñigo
Babot.
Entitat
col·laboradora: AIQS/AGFE. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 23 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Jornada. Títol: “X meeting
on industrial applications of enzymes”.
Responsable/Coordinador: Antoni Planas.
Entitat col·laboradora: Asociación de
Químicos e Ingenieros del IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 26 i 27 de novembre de
2003
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
Misión IQS.
Responsable/Coordinador:
Direcció. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 27 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: Economía
Catalana: retos y amenazas. Ponent: Sr. Ricard
Fornesa.
Responsable/Coordinador: Íñigo
Babot. Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE.
Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 2 de
desembre de 2003
Tipus d’acte: Jornada. Títol: Jornada IZASA.
Responsable/Coordinador:José M. Rodríguez.
Lloc: Sala Blava IQS. Data: 28 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Assemblea. Títol: Assemblea
AIQS. Responsable/Coordinador: Lluis Seguí.
Entitat col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 12 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
Misión
IQS.
Responsable/Coordinador:
Direcció. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 29 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
d´empreses per a alumnes ADE. Responsable/
Coordinador: Mar Guitert. Entitat Col·laboradora: Facultat d’Economia IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 13 i 15 de gener de
2004
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: ¿Vida en
Marte? Responsable/Coordinador:Íñigo Babot
Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 30 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Taula Rodona. Títol: Polítiques
d´Investigació Científica. Responsable/Coordinador: Albert Florensa. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data:
19 de gener de 2004
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: Seguridad
nuclear: debate abierto. Ponent: Sr. Julio
Barceló. Responsable/Coordinador: Íñigo
Babot. Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE.
Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 13 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Reunió. Títol: Reunió SOLVAY
IBÉRICA, S.L. Responsable/Coordinador:
Rosa Curt. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 2 de febrer de 2004
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: Gestión
moderna de entidades deportivas. Ponent:
105
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: ¿Que fue de
la ONU? Ponent: Sr. Miquel Roca.
Responsable/Coordinador:
Íñigo
Babot.
Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 1 d´Abril de 2004
Tipus d’acte: Workshop. Títol: “Las
especificaciones técnicas, los criterios de
calidad y los métodos de ensayo de los envases
y embalajes”. Responsable/Coordinador: M.
Bertomeu. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc:
Sala Blava IQS. Data: 12 i 13 de febrer de 2004
Tipus d’acte: ESSAT V Congrés Internacional.
Títol: European Society for Study of Sciences
and Teology.
Responsable/Coordinador:
Manuel Garcia; Llorenç Puig; Albert Florensa.
Entitat col·laboradora: IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 2, 3, 4 i 5 d´abril de
2004
Tipus d’acte: Seminari. Títol: “V Seminarios
Ténicos de DAKEL”. Responsable/Coordinador: R. Curt. Entitat col·laboradora:
DAKEL Informática, S.A. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 4 de març de 2004
Tipus d’acte: Seminari. Títol: “El reto de la
calidad eléctrica. Evaluación, control y solución
de las perturbaciónes eléctricas”. Responsable/
Coordinador: Rosa Curt. Entitat col·laboradora: CEDIC Centro Español de Información
del Cobre. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data:
11 de març de 2004
Tipus d’acte: Assemblea. Títol: Assemblea
Anual de Benefactors de la Fundació Patronat
IQS. Responsable/Coordinador: Rosa Curt.
Entitat col·laboradora: Fundació Patronat de
l´IQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 14
d´abril de 2004
Tipus d’acte: Seminari. Títol: Seminari
Cooperació Internacional. Responsable/ Coordinador: Jesus Tricás. Entitat col·laboradora:
Facultat d´Economía IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 18 de març de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: “Sesiones de
Introducción a la Directiva Europea ATEX”.
Responsable/Coordinador: Grup Profesional
de Seguretat i Prevenció de Riscos. Entitat
col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala Multimèdia
IQS. Data: 22 d´abril de 2004
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: Ingeniería
Aplicada: Fórmula 1. Ponent: Sr. Pedro de la
Rosa. Responsable/Coordinador: Íñigo Babot.
Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 18 de març de
2004
Tipus d’acte: Seminari per alumnes de 5è curs.
Responsable/Coordinador: Montse Lázaro.
Entitat col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 22 d´abril de 2004
Tipus d’acte: Seminari per alumnes de 4t curs.
Responsable/Coordinador: Montse Lázaro.
Entitat col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 27 d´abril de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: Jornada de Portes
Obertes. Responsable/Coordinador: Secretaria
IQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 19 de
març de 2004
Tipus d’acte: Seminari per als alumnes de
2n curs. Responsable/Coordinador: Montse
Lázaro. Entitat col·laboradora: AIQS. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 6 de maig de 2004
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
d´empreses per a alumnes ADE. Responsable/
Coordinador: Mar Guitert. Entitat col·laboradora: Facultat d´Economía IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 25 de març de 2004
Tipus d’acte: Workshop. Títol: “Los envases y
sus aplicaciones en cosmética, farmacia y
dermofarmacia” Responsable/Coordinador:
Manel Bertomeu. Entitat col·laboradora:
Institut Químic de Sarrià. Lloc: Sala Blava IQS.
Data: 6 i 7 de maig de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: “Sesiones de
Introducción a la Directiva Europea ATEX”.
Responsable/Coordinador: Grup Profesional
de Seguretat i Prevenció de Riscs. Entitat
col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala Multimèdia
IQS. Data: 25 de març de 2004
Tipus d’acte: Graduació. Títol: Lliurament
Diplomes EMI. Ponents: Santiago Puente.
Responsable/Coordinador: Mercè Climent.
Entitat col·laboradora: FundEmi IQS. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 11 de maig de
2004
Tipus d’acte: Seminari per als alumnes de 5è.
Títol: Com fer un currículum vitae.
Responsable/Coordinador: Máximo Hidalgo.
Entitat col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 25 de març de 2004
106
Tipus d’acte: Videoconferència. Títol: “Síntesi
Orgànica en la Indústria Farmacèutica”.
Responsable/Coordinador: Antoni Planas.
Entitat col·laboradora: Societat Catalana de
Química. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 13
de maig de 2004
Tipus d’acte: Curs. Títol: Universitat San
Franciso. Responsable/Coordinador: Carlos
Moslares. Entitat col·laboradora: Facultat
d’Economia IQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS.
Data: 1, 2, 3 i 4 de juny de 2004
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
OPTI. Responsable/Coordinador: Enric Julià;
María Luisa Espasa. Entitat col·laboradora:
OPTI. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 8 de
juny de 2004
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: Catalunya
1975 – 2003. Ponent: Molt Honorable Sr. Jordi
Pujol. Responsable/Coordinador: Iñigo Babot.
Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 13 de maig de
2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: V Jornada
Compres. Responsable/Coordinador: César
Canut. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc: Sala
Blava IQS. Data: 16 de juny de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: “VIII Jornada de
Psoriasis”. Responsable/Coordinador: Sra.
Juana Mª del Molino. Entitat col·laboradora:
Acció Psoriasis. Lloc: Sala Multimèdia IQS.
Data: 15 de maig de 2004
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
Llibre J. J. Bonet. Responsable/Coordinador:
Direcció. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 16 de juny de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: “IX Jornadas de
Estudios Alimetarios. Química y Salud:
Ingedientes Funcionales”. Responsable/Coordinador: Grupo Química Alimentaria. Entitat
col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala Multimèdia
IQS. Data: 17 i 18 de maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Universidad
de Lyon. Responsable/Coordinador: E. López
Toribio. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 18 de juny de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: “Jornada sobre
atmósferas explosivas”. Responsable/ Coordinador: Grup Professional de Seguretat i
Prevenció de Riscs. Entitat col·laboradora:
AIQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 19 de
maig de 2004
Tipus d’acte: Seminari. Títol: Seminari
alumnes 3r curs. Responsable/Coordinador:
Montse Lázaro. Entitat col·laboradora: AIQS.
Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 22 de juny
de 2004
Tipus
d’acte:
Tardes
AIQS.
Títol:
“Headhunting: búsqueda de directivos”.
Ponents: Sra. Carmen Almansa. Responsable/
Coordinador:
Íñigo
Babot.
Entitat
col·laboradora: AIQS/ADE. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 20 de Maig del 2004
Tipus d’acte: Lliurament Diplomes TEC.
Responsable/Coordinador: Carlos Moslares/
Hugo Hervitz. Entitat col·laboradora: Intituto
Tecnológico de Monterrey. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 22 de juny de 2004
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
SIG.
Responsable/ Coordinador: Joan
Castillo. Entitat col·laboradora: Facultat
d’Economia IQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS.
Data: 30 de juny de 2004
Tipus d’acte: Seminari.
Responsable/
Coordinador:
Joan
Castillo.
Entitat
col·laboradora: Facultat d’Economia IQS.
Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 27 de maig
de 2004
Tipus d’acte: Curs. Títol: “XXIII Curs d´Estiu
Escola i Civilització”. Responsable/ Coordinador: Rosa Curt. Entitat col·laboradora:
Fundació Relleu. Lloc: Sala Blava IQS. Data:
7, 8 i 9 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Programa
Forum. Responsable/ Coordinador: Carlos
Moslares/Hugo Hervitz. Entitat col·laboradora: Intituto Tecnológico de Monterrey. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 28 i 29 de maig de
2004
107
PUBLICACIONS: LLIBRES
Autor: J. Díaz. Títol: Tecnologías disponibles
hoy para garantizar la seguridad alimentaria.
Métodos de screening para PCBs y dioxinas.
Referència editorial: Ed. FUNDISA, 183-198,
2003
Autor: N. Llaverías. Títol: III Premi Joves
Arquitectes.
Referència
editorial:
Ed.
Agrupació Joves Arquitectes, 2003
Autor: E. Julià, M.L. Espasa, M.J. Guilera, L.
Liébana. Títol: Química Transformadora.
Tendencias Tecnológicas a medio y largo plazo.
Referència editorial: Ed. Fundación OPTI,
2004
108
PUBLICACIONS: ARTICLES
Autor: M. Faijes, X. Pérez, O. Pérez, A. Planas.
Títol: Glycosynthase activity of Bacillus
licheniformis 1,3-1,4-β-glucanase mutants:
specificity, kinetics and mechanism. Referència
editorial: Biochemistry, 42, 13304-13318, 2003
Autor: R. Pascual, J.I. Borrell, J. Teixidó.
Títol: Analysis of selection methodologies for
combinatorial library design. Referència
editorial: Molecular Diversity, 6(2), 121-123,
2003
Autor: J. Linares, A. Planas. Títol:
Bioinformatic resources in Internet. Referència
editorial: Afinidad, 507, 415-418, 2003
Autor: J. Heras, J.L. Falcó, S. Borrós,
J.I. Borrell, S. Novell. Títol: Use of
combinatorial
chemistry
to
develop
photocurable
thermoplastic
polyurethane
elastomers (TPUs). Referència editorial:
Molecular Diversity, 6(2), 157-163, 2003
Autor: P. Celma, J. Sala, A. Munich. Títol:
Determination of the collagen thermal transition
in chrome leather by TMA. Referència
editorial: JALCA, 98, 279-284, 2003
Autor: N. Mont, J. Teixidó, C.O. Kappe,
J.I. Borrell. Títol: A one-pot-microwaveassisted synthesis of pyrido[2,3-d]pyrimidines.
Referència editorial: Molecular Diversity, 7,
153-159, 2003
Autor: J. Sempere, R. Nomen, E. Derra, D. De
Armas. Títol: Using sample qualification
techniques to classify DSC records. Referència
editorial: Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, 72, 415-420, 2003
Autor: N. Mont, J. Teixidó, J.I. Borrell, C.O.
Kappe. Títol: A three-component synthesis of
pyrido[2,3-d]pyrimidines. Referència editorial:
Tetrahedron Lett., 44(29), 5385-5387, 2003
Autor: E. Rullán, M.J. Montaña, R. Martí, F.
Broto-Puig, L. Comellas, J. Díaz-Ferrero, M.C.
Rodríguez-Larena. Títol: Comparison of
PCDD/F levels in sewage sludge before and
after composting and thermal drying processes.
Referència
editorial:
Organohalogen
Compounds, 63, 98-102, 2003
Autor: E. Capdevila, J. Rayó, F. Carrión,
I. Jové, J.I. Borrell, J. Teixidó. Títol:
Reacciones Dominó y Multicomponente.
Referència editorial: Afinidad, 60(506), 317337, 2003
Autor: J. Sempere, R. Nomen. Títol: Química
Fina: el rol de la Ingeniería Química.
Referència editorial: Ingeniería Química, Nov,
77-80, 2003
Autor: M. Ventura, M. Agut, F. Broto-Puig, L.
Comellas. Títol: Determination of ochratoxin A
using solid-phase extraction and narrow-bore
HPLC with fluorescence and ESI-MS detector.
Referència editorial: Afinidad, 60(506),
382-386, 2003
Autor: J.L. Falcó, J.L. Matallana, J. Barberena,
J. Teixidó, J.L. Borrell. Títol: Solid-phases
synthesis of 2-substituted 4-amino-7-oxo5,6,7,8-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidines: An
example of cyclization-assisted cleavage.
Referència editorial: Molecular Diversity, 6, 311, 2003
Autor: M. Ventura, C. Vallejo, I. Anaya, F.
Broto-Puig, M. Agut, L. Comellas. Títol:
Analysis of Ochratoxin A in coffee by solidphase clean-up and narrow-bore liquid
chromatography-fluorescence
detector-mass
spectrometry. Referència editorial: Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 51,
7564-7567, 2003
Autor: E. Capdevila, J. Rayó, F. Carrión,
I. Jové, J.I. Borrell, J. Teixidó. Títol: Editorial:
Past, present and future of the combinatorial
chemistry in Spain. Referència editorial:
Molecular Diversity, 2003, 6(2), 73-74
Autor: M.A. Calvo, L. Arosemena, M. Agut.
Títol: Principales virus transmitidos por
alimentos que inciden sobre la salud humana.
Referència
editorial:
Alimentaria
de
Tecnología e Higiene de los Alimentos, Review,
348, 37-44, 2003
Autor: J.L. Falcó, J.I. Borrell, J. Teixidó. Títol:
Solid-phases synthesis of 2-substituted 4-amino7-oxo-5, 6, 7, 8 - tetrahydropyrido [2,3-d]
pyrimidines: An example of cyclization-assisted
cleavage. Referència editorial: Molecular
Diversity, 6(2), 85-92, 2003
109
sites different ligand specificities. Referència
editorial: Journal of Biological Chemistry, 279,
21560-21568, 2004
Autor: M.A. Calvo, M. Agut, R.M. Calvo.
Títol: Modelo para el estudio del crecimiento
del género ARTHRINIUM sobre un substrato
sólido. Referència editorial: Anales de la Real
Academia de Doctores, 7(2), 251-257, 2003
Autor: M.A. Calvo, Y. González, M. Agut.
Títol: Efecto de agentes antifúngicos sobre el
crecimiento radial de Arthrimium aureum y
Arthrinium georgii. Referència editorial:
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, 24, 7-17, 2003
Autor: R. Nomen, J,. Sempere, E. Serra, A.
Pey, J. Sales, V. Ghinaglia. Títol: Check cards
for runaway (CCR): an operative tool for the
risk assessment of highly reactive system
performed in small and medium sises
enterprises. Referència editorial: Process
Safety and Environmental protection, 82 (B1),
5-11, 2004
Autor: I. Folch, S. Borrós. Títol: Development
of Conducting polymer based in Benziimidazol
structure. Referència editorial: J. Appl. Plym.
Sci., 497-504, 2003
Autor: R. Nomen, J. Sempere, E. Serra,
M. Grillo. Títol: Buscando información sobre
seguridad (química) en internet. Referència
editorial: Afinidad, 61 (509), 6-11, 2004
Autor: J.A. Asensio, S. Borrós, P. GómezRomero. Títol: Enhanced conductivity in
polyanion-containing
polybenzimidazoles.
Improved materials for proton-exchange
membranes and PEM fuel cells. Referència
editorial: Electrochemistry Communications, 5,
967-972, 2003
Autor: R. Nomen, J. Sempere, M. Grillo. Títol:
S2S, nueva red temática sobre seguridad de los
procesos químicos. Referència editorial:
Ingeniería Química, Mar, 134-138, 2004
Autor: M. Cañete, C. Ortega, A. Gavaldá,
J. Cristóbal, A. Juarranz, S. Nonell, J. Teixidó,
J.I. Borrell, A. Villanueva, S. Rello,
J.C. Stockert. Títol: Necrotic cell death induced
by photodynamic treatments of human lung
adenocarcinoma A-549 cells with palladium(II)tetraphenylporphycene. Referència editorial:
International Journal of Oncology, 24, 12211228, 2004
Autor: R. Nomen, J. Sempere, K. Avilés,
F. Pieper. Títol: Production of macrocyclic
lactones through catalytic oxidation of
cyclohexanone. Referència editorial: Journal
of Thermal Analysis and Calorimetry, 72,
991-1003, 2003
Autor: L. Margarit, M. Monrás, M.J. Blanco.
Títol: Validación del procedimiento de análisis
de N-kjeldahl en aguas residuales con el
destilador automático PN 1430 Selecta.
Referència editorial: Técnicas de Laboratorio,
284, 670-675, 2003
Autor: J.I. Borrell, E. Schuler, J. Teixidó,
E.L. Michelotti. Títol: Design and synthesis
of two pyrazole libraries based on
o-hydroxyacetophenones. Referència editorial:
Molecular Diversity, 8(2), 147-157, 2004
Autor: C. Peláez, A. Mejía, A. Planas. Títol:
Development of a solid phase kinetic assay for
determination of enzyme activities during
composting. Referència editorial: Process
Biotechnology, 39, 971-975, 2004
Autor: I. Anaya, M. Ventura, M. Agut,
L. Comellas. Títol: Rapid screening method for
Deoxynivalenol T-2 toxina and Diacetoxyscirphenol in maize-bases food by thin
layer chromatography. Referència editorial:
Afinidad, 61(510), 2004
Autor: M. Faijes, T. Imai, V. Bulone,
A. Planas. Títol: In vitro synthesis of a
crystallines (1→3, 1→4)-β-D-glucan by a
mutated (1→3, 1→4)-β-D-glucanase from
Bacillus. Referència editorial: Biochemical
Journal, 380, 635-641, 2004
Autor: I. Anaya, M. Ventura, L. Comellas,
M. Agut. Títol: Análisis microbiológico de 40
muestras de maíz (Zea Mais) y productos
derivados obtenidas en comercios de venta al
detalle en Barcelona (España). Referència
editorial: Alimentaria de Tecnología e Higiene
de los Alimentos, junio, 73-79, 2004
Autor: V.M.R. Pires, J. Henshaw, J.A.M.
Prates, D. Bolam, L.M.A. Ferreira, C.M.G.A.
Fontes, B. Henrissat, A. Planas, H.J. Gibert,
M. Czjezek. Títol: The crystal structure of the
family 6 carbohydrate-binding module from
Celivibrio mixus lichenases 5A in complex with
oligosaccharides reveals two distinct binding
Autor: M.A. Calvo, M. Agut. Títol: Presence
of vacuoles in Arthrinium aureum. Referència
editorial: Mycopathologia, 157(2), 183-184,
2004
110
Autor: L. Martín, J. Esteve, S. Borrós. Títol:
Growth versus nucleation of conducting
polymer thin films obtaines by plasma enhanced
chemical
vapor
deposition.
Referència
editorial: Thin Solid Films, 451-452, 74-80,
2004
Autor: M.A. Calvo, M. Agut, M. D. Esqué.
Títol: Observation of protoplasts from conidia
of Arthrinium aureum by scanning electron
microscopy. Referència editorial: Mycopathologia, 157(2), 181-182, 2004
Autor: E. Vidal, S. Borrós. Títol: New
methodology to follow the evolution of
squalene by-products during model compound
vulcanization studies. Referència editorial:
Talanta, 62, 539-547, 2004
Autor: S. Nonell, M. Tarr. Títol: Timeresolved singlet oxygen spectroscopy. A virtual
experiment. Referència editorial: The Digital
Photobiology
Compendium
(ed.
D.P.
Valenzeno): www.photobiology.info/instruct/
preview/prev_mod38.htm, feb, 2004
Autor: J. A. Asensio, S. Borrós, P. GómezRomero. Títol: Polymer electrolyte fuel cells
based on phosphoric acid-impregnated poly,
2,5-benzimidazole membranes. Referència
editorial: Journal of Electrochemical Society,
151, 2004
Autor: C. Flors, S. Nonell. Títol: Radical
species derived from phenalenone. Referència
editorial: Journal of Photochemistry &
Photobioloy, A: Chemistry, 163(1-2), 9-12,
2004
Autor: S. Borrós, N. Dishovsky. Títol: Hard
magnetic fillers influence on the natural rubber
vulcanization process. Referència editorial:
Kautschuk Gummi Kunsstoffe, 57(1), 30-35,
2004
Autor: F. Postigo, M. Mora, M.A. de
Madariaga, S. Nonell, M.L. Sagristà. Títol:
Incorporation of hydrophobic porphyrins into
liposomes: characterization and structural
requirements. Referència editorial: International Journal of Pharmaceutics, 278(2), 239254, 2004
111
CONFÈRENCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
Conferenciant/Ponent: C. Brosa. Títol de la
ponència: Brassisnosteroids: deeping more on
structure-activity relationship. Referència: 20th
Conference on Isoprenoids. Lloc: Liberec
(República Txeca). Data: 2003
Ibéricas de Fotoquímica. Lloc: Santiago de
Compostela. Data: 2003
Conferenciant/Ponent: S. Novell. Títol de la
ponència: The Pharmaceutical and Biotechnology Industry in Spain. Referència:
Jornadas Invest in Spain 2003. Lloc: London
(Regne Unit). Data: 2003
Conferenciant/Ponent: A. Planas. Títol de la
ponència:
Structure-function
of
betaglucanases: mechanism and protein engineering.
Referència: Université Pierre and Marie Curie.
Lloc: París (França). Data: 2003
Conferenciant/Ponent: A. Planas. Títol de la
ponència: Catalysis in family 16 glycosyl/
hydrolases: fine-tuning the mechanism.
Referència: Instituto de Investigaciones
Química, CSIC. Lloc: Sevilla. Data: 2004
Conferenciant/Ponent: A. Planas. Títol de la
ponència: Glycosynthases: mechanism and
synthetic applications in oligosaccharide
synthesis. Referència: Institut de Chemie
Moléculaire et des Materiaux d’Orsay.
Université Paris-Sud. Lloc: París (França).
Data: 2003
Conferenciant/Ponent: A. Planas. Títol de la
ponència: Transgénicos: alimentación y salud.
Referència: Col.legi Sant Ignasi Sarriá. Lloc:
Barcelona. Data: 2004
Conferenciant/Ponent: M.L. Espasa. Títol de
la ponència: Prospectiva Tecnológica del
Sector Químico/Química Fina. Referència:
Seminario Tendencias Tecnológicas para el
futuro de Murcia. Lloc: Murcia. Data: 2003
Conferenciant/Ponent: A. Planas. Títol de la
ponència: Transgénicos: alimentación y salud.
Referència: Escola Pía. Lloc: Mataró
(Barcelona). Data: 2004
Conferenciant/Ponent: A. Planas. Títol de la
ponència: Transgénicos: alimentación y salud.
Referència: Col.legi FERT Batxillerat. Lloc:
Barcelona. Data: 2004
Conferenciant/Ponent: J. Teixidó. Títol de la
ponència: Tetraazaporphycenes. Design and
applications. Referència: 1r Workshop en
Enginyeria Molecular. Lloc: Barcelona. Data:
2003
Conferenciant/Ponent: A. Planas. Títol de la
ponència: Transgénicos: alimentación y salud.
Referència: Liceu Francés. Lloc: Barcelona.
Data: 2004
Conferenciant/Ponent: S. Novell. Títol de la
ponència: Virtual singlet oxygen luminiscence
measurement. Referència: 10th Congress of the
European Society for Photobiology. Lloc:
Viena (Àustria). Data: 2003
Conferenciant/Ponent: J. Sempere. Títol de la
ponència: La experiencia de la comunicación
de riesgos de accidentes graves. La aplicación
de la directiva Seveso II. Referència: Jornada
técnica “La comunicación del riesgo químico en
la empresa”. Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. Lloc: Barcelona. Data:
2004
Conferenciant/Ponent: S. Novell. Títol de la
ponència: Luz, color y vida. Una introducción a
la fotoquímica y la fotobiología. Referència: I
Curso Ibérico de Fotoquímica. Lloc: Santiago
de Compostela. Data: 2003
Conferenciant/Ponent: S. Novell. Títol de la
ponència: Reacciones de transferencia de carga.
Referència: I Curso Ibérico de Fotoquímica.
Lloc: Santiago de Compostela. Data: 2003
Conferenciant/Ponent: M. Agut. Títol de la
ponència: Toxines fungiques en aliments.
Referència:
Unitat
i
diversitat
en
Microbiologia. Reunió Científica Anual de la
Secció de Microbiologia de la Societat Catalana
de Biologia RECAM 2004. Lloc: Barcelona.
Data: 2004
Conferenciant/Ponent: S. Novell. Títol de la
ponència: Digital Photobiology Compedium:
una herramienta online para el aprendizaje de la
Fotoquímica y la Fotobiología. Referència:
I Curso Ibérico de Fotoquímica. Lloc: Santiago
de Compostela. Data: 2003
Conferenciant/Ponent: S. Novell. Títol de la
ponència: Com estimular la transferència de
coneixement. Referència: V Jornada de Xarxes
de Transferència de Tecnologia i Coneixement.
Lloc: Barcelona. Data: 2004
Conferenciant/Ponent: S. Novell. Títol de la
ponència: Fotosensibilización en procesos de
interés biológico. Referència: I Jornadas
112
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
Autor: M. Amorós, S. Espelta, C. Brosa. Títol:
Some fluorinate brassinosteroid derivates at the
A ring: approach to the type of brassinosteroidreceptor interaction. Congrés o simposi: 20th
Conference on Isoprenoids. Lloc: Liberec
(República Txeca). Data: 2003
Autor: X. Pérez, M. Palomo, M. Saura,
M. Faijes, A. Planas. Títol: New glycosynthases
specificity by E383A mutant β-glucosidades.
Glycosynthase immobilization for oligosaccharide synthesis. Congrés o simposi: X
Meeting on Industrial Applications of Enzymes.
Lloc: Barcelona. Data: 2003
Autor: C. Brosa, L. Tobella, L. Kohout,
J. Rayó, M. Vilaplana. Títol: The effect on
activity of a nitrogenated functionality in
androstane brassinosteroid analogs. Congrés o
simposi: 20th Conference on Isoprenoids. Lloc:
Liberec (República Txeca). Data: 2003
Autor: A. Monegal, J.A. Linares-Pastén,
A. Planas. Títol: α-1,3-galactosyltranferase:
mutational analysis of active site residues.
Congrés o simposi: X Meeting on Industrial
Applications of Enzymes. Lloc: Barcelona.
Data: 2003
Autor: L. Galagovsky, J.A. Ramírez, C. Brosa,
E. Terricabras, A. Modolell. Títol: Synthesis
and bioactivity of a nitrogenated functionality in
androstane brassinosteroid analogs. Congrés o
simposi: 20th Conference on Isoprenoids. Lloc:
Liberec (República Txeca). Data: 2003
Autor: M. Saura, R. Fauré, H. Brumer, T.T.
Teeri, S. Cottaz, H. Driguez, A. Planas. Títol:
New activity assay for xyloglucan endotransglycosylases. The search for the minimal
donor substrate. Congrés o simposi: X Meeting
on Industrial Applications of Enzymes. Lloc:
Barcelona. Data: 2003
Autor: I. Jové, X. Hernández, M. Amorós,
C. Brosa. Títol: Synthesis of new
brassinosteroids analogs having only one
hydrosyl group at the side chain to assess the
importance of these functionalities. Congrés o
simposi: 20th Conference on Isoprenoids. Lloc:
Libeec (República Txeca). Data: 2003
Autor: E. Andrés, A. Planas. Títol:
Identification of glicosiltransferase activities in
membrane
glicolipid
biosynthesis
in
mycoplasma genitalium. Congrés o simposi:
X Meeting on Industrial Applications of
Enzymes. Lloc: Barcelona. Data: 2003
Autor: M. Molist, M. Amorós, C. Davi,
X. Hernández, L. Tobella, C. Brosa. Títol: New
brassinosteroid analogs having nitrogenated
functionalities at C3 to provide more
information about the brassinosteroid-receptor
interaction. Congrés o simposi: 20th
Conference on Isoprenoids. Lloc: Liberec
(República Txeca). Data: 2003
Autor: D. Sánchez-García, S. Borrós,
J.I. Borrell, C. Colominas, S. Nonell, J. Farran,
J.M. Barroso, S. Fiol, J. Teixidó. Títol: Novel
Crown ether incorporating 2,2’biimidazole.
Evidence of its anion binding capability.
Congrés o simposi: XVIII International
Symposium on Macrocyclic Chemistry. Lloc:
Gdansk (Polònia). Data: 2003
Autor: M. Sísa, S. Espelta, C. Brosa,
L. Kohout. Títol: Synthesis of a new
brassinolide analog and its bioassay. Congrés o
simposi: 20th Conference on Isoprenoids. Lloc:
Liberec (República Txeca). Data: 2003
Autor: S. Nonell, D. Dánchez-García,
N. Rubio, O. Rey, J.I. Borrell, J. Teixidó, S.
Borrós, C. Colominas. Títol: Azaporphycenes:
New photosensitising macrocycles with
improved Near-IR absorption. Congrés o
simposi: 10th Congress of the European Society
of Phobiology. Lloc: Viena (Àustria). Data:
2003
Autor: M. Vilaplana, I. Zamora, C. Brosa.
Títol: Brassinosteroids: trying to find a better
way to select the active conformation to
establish a QSAR. Congrés o simposi: 20th
Conference on Isoprenoids. Lloc: Liberec
(República Txeca). Data: 2003
Autor: N. Rubio, S. Nonell, D. Sánchez-García,
O. Rey, J.I. Borrell, J. Teixidó, S. Borrós,
C. Colominas. Títol: Azaporficenos: nuevos
fotosensibilizadores con una mejor absorción en
el IR cercano. Congrés o simposi: I Jornadas
Ibéricas de Fotoquímica. Lloc: Santiago de
Compostela. Data: 2003
Autor: R. Fauré, M. Saura, H. Brumer, T.T.
Teeri, A. Planas, S. Cottaz, H. Driguez. Títol:
Design and synthesis of substrate analogues for
xyloglucan endotransglycosylases. Congrés o
simposi:
12th
European
Carbohydrate
Symposium (EUROCARB12). Lloc: Grenoble
(França). Data: 2003
113
Congrés o simposi: Eurocombi-2. European
Society of Combinatorial Sciences (ESCS).
Lloc: Copenhague (Dinamarca). Data: 2003
Autor: S. Nonell, D. Sánchez-García, N. Rubio,
O. Rey, J.I. Borrell, J. Teixidó, S. Borrós,
C. Colominas. Títol: Azaporphycenes: New
photosensitising macrocycles with improved
Near-IR absorption. Congrés o simposi: 1r
Workshop en Enginyeria Molecular. Lloc:
Barcelona. Data: 2003
Autor: R. Pascual, O. Rabal, J. Palaudelmàs,
J.I. Borrell, J. Teixidó. Títol: Pralins: A New
Program Code for Combinatorial subLibrary
Design. Congrés o simposi: Eurocombi-2.
European Society of Combinatorial Sciences
(ESCS). Lloc: Copenhague (Dinamarca). Data:
2003
Autor: A. Marin, E. Garreta, J.I. Borrell,
C. Colominas, S. Borrós. Títol: The use of
combinatorial chemistry in the development of
thermosensitive hydrogels. Congrés o simposi:
2003 MRS Fall Meeting. Lloc: Boston (EUA).
Data: 2003
Autor: C. Ortega, A. Gavaldá, J. Cristobal,
A. Juarranz, S. Nonell, J. Teixidó, J.I. Borrell,
A. Villanueva, J.C. Stockert, M. Cañete. Títol:
Fotoinactivación de células tumorales humanas
(A-549) por el derivado porficénico TPPo-Pd.
Congrés o simposi: I Jornadas Ibéricas de
Fotoquímica. Lloc: Santiago de Compostela.
Data: 2003
Autor: P. Celma. Títol: Determination of the
pore size distribution on natural fibres by
differential scanning clorimetry. Congrés o
simposi: 2nd International Conference on
Ecocomposites. Lloc: Londres (Regne Unit).
Data: 2003
Autor: R. Nomen, J. Sempere, E. Serra,
J. Cano. Títol: Advanced detecting runaway
using chaos theories. Congrés o simposi: 4th
ECCE. Lloc: Granada. Data: 2003
Autor: R. Pascual, O. Rabal, J. Palaudelmàs,
J.I. Borrell, J. Teixidó. Títol: Structure
Modelling of the Chemokine Receptors CXCR4
and CCR5. Congrés o simposi: 1r Workshop
en Enginyeria Molecular. Lloc: Barcelona.
Data: 2003
Autor: R. Nomen, J. Sempere, E. Serra. Títol:
Criteria for the considerations of possible
domino effects and its consequences in hazard
industries under the European Council Directive
Seveso II. Congrés o simposi: 4th ECCE. Lloc:
Granada. Data: 2003
Autor: J. Teixidó. Títol: Research at GEM.
Congrés o simposi: 1st Working Group
Meeting on Virtual Combinatorial Libraries.
Lloc: Barcelona. Data: 2003
Autor: M. Agut, J. Abellá, J. Bosch. Títol:
Preparación de Muestras Fúngicas para su
observación en el microscopio electrónico de
barrido. Congrés o simposi: XIX Congreso
Nacional de Microbiología. Lloc: Santiago de
Compostela. Data: 2003
Autor: I. Anaya, M. Ventura, M. Agut,
L. Comellas. Títol: Two-dimensional thin layer
chromatographic determination of T-2 toxin and
diacetoxyscirpenol in corn, corn-bassed food
and simple feed. Congrés o simposi: 3rd
Scientific Meeting of the Spanish Society of
Chromatography and related techniques. Lloc:
Almería. Data: 2003
Autor: E. Rullán, M.J. Montaña, R. Martí,
F. Broto-Puig, L. Comellas, M.C. RodríguezLarena, J. Díaz-Ferrero. Títol: Study of
evolution of PCDD/F in sludge-amended soils
for land restauration purposes. Congrés o
simposi: 23rd International Symposium on
Halogenated Environmental Organic Pollutants
and POPs Dioxin’2003. Lloc: Boston (EUA).
Data: 2003
Autor: R. Nadal, G. Mejía, L. Comellas,
F. Broto-Puig, J. Díaz-Ferrero, M. Agut. Títol:
Identification of thiosteranes in sludge from
wastewater treatment plants by capillary
GC-MS and semi capillary GC-FPD. Congrés o
simposi: 3rd Scientific Meeting of the Spanish
Society of Chromatography ans related
techniques. Lloc: Almeria. Data: 2003
Autor: M. Ventura, A. Gómez, I. Anaya,
J. Díaz-Ferrero, F. Broto-Puig, M. Agut,
L. Comellas. Títol: Analysis of aflatoxins B1,
G1, B2, G2 in medicinal herbs by liquid
chromatography tandem mass spectrometry.
Congrés o simposi: 3rd Scientific Meeting of
the Spanish Society of Chromatography. Lloc:
Almeria. Data: 2003
Autor: J. Díaz-Ferrero. Títol: Técnicas de
screening para PCBs y dioxinas. Congrés o
simposi:
III
Seminario
Internacional
FUNDISA. Lloc: Madrid. Data: 2003
Autor: N. Mont, L. Fernández-Megido, J.
Teixidó, C.O. Kappe, J.I. Borrell. Títol: MWassisted synthesis of 2-substituted-4-bromo-5,6dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-ones.
114
Autor: I. Anaya, M. Ventura, L. Comellas,
M. Agut. Títol: Presencia de salmonella y otras
enterobacteriaceae en maíz reventador (POP).
Congrés o simposi: XIX Congreso Nacional de
Microbiología. Lloc: Santiago de Compostela.
Data: 2003
Autor: C. Flors, P.R. Ogilby, J.G. Luís,
S. Nonell. Títol: Production of long-lived
intermediates in the photolysis of 9phenylphenalenones. Congrés o simposi: EPA
Summer School. Lloc: Egmond aan Zee
(Holanda). Data: 2003
Autor: M. Ventura, I. Anaya, L. Comellas,
M. Agut. Títol: Producción de aflatoxinas por
Aspergillus Parasiticus CETC 2681 y ocratoxina
A por Aspergillus Ochraceus CECT 2948 en
arroz. Congrés o simposi: XIX Congreso
Nacional de Microbiología. Lloc: Santiago de
Compostela. Data: 2003
Autor: S. Nonell, C. Flors, V. Martínez-Junza.
Títol: Ground and excited state interaction of
phenalenone with nucleobases and DNA.
Congrés o simposi: 10th Congress of the
European Society for Photobiology. Lloc:
Viena (Àustria). Data: 2003
Autor: C. Flors, V. Martínez-Junza, S. Novell.
Títol: Caracterización fotofísica de la
interacción de la fenalenona con ADN y ácidos
nucleicos. Congrés o simposi: I Jornadas
Ibéricas de Fotoquímica. Lloc: Santiago de
Compostela. Data: 2003
Autor: W.J. Van Ooij, E. Vidal-Escales,
S.K. Lee, S. Borrós. Títol: Plasma
Polymerization on powders for new reinforcing
fillers. Congrés o simposi: 16º Congreso de la
International Society of Plasma Chemistry.
Lloc: Taormina (Itàlia). Data: 2003
Autor: C. Prat, C. Flors, R. Suau, S. Nonell.
Títol: Caracterización fotofísica de la
oxoglaucina. Congrés o simposi: I Jornadas
Ibéricas de Fotoquímica. Lloc: Santiago de
Compostela. Data: 2003
Autor: S. Borrós, L. Francesch, E. Garreta,
M. Balcells. Títol: Fabrication of bioactive
surfaces by plasma polymerization techniques
using new synthetized acrylated-derived
monomer. Congrés o simposi: 16º Congreso de
la International Society of Plasma Chemistry.
Lloc: Taormina (Itàlia). Data: 2003
Autor: X. Pérez, M. Palomo, M. Faijes,
M. Saura, A. Planas. Títol: Enzymatic
production of functional oligosaccharides by
immobilized glycosynthases. Congrés o
simposi: Jornada de Ingredientes Funcionales.
Lloc: Barcelona. Data: 2004
Autor: S. Borrós, L. Martín, K. Gleason. Títol:
Comparative study of polypyrrole and
polythiophene thin films obtained by wavePECVD, pulsed-PECVD and hot filamentCVD. Congrés o simposi: 16º Congreso de la
International Society of Plasma Chemistry.
Lloc: Taormina (Itàlia). Data: 2003
Autor: R. Fauré, M. Saura, H. Brumer,
K. Piens, T.T. Teeri, A. Planas, S. Cottaz,
H. Driguez. Títol: Combinatorial enzymatic
coupling for the synthesis of regular xyloglucooligosaccharides as probes for kinetic and
interactions studies of xyloglucan actives
enzymes. Congrés o simposi: 22th International
Carbohydrate Symposium. Lloc: Glasgow
(Regne Unit). Data: 2004
Autor: S. Borrós, N. Tricás, E. Vidal-Escales,
M. Gerspracher. Títol: Influence of plasma
polymerized carbon black in the in-rubber
properties of filled compounds. Congrés o
simposi: 16º Congreso de la International
Society of Plasma Chemistry. Lloc: Taormina
(Itàlia). Data: 2003
Autor: X. Pérez, M. Palomo, M. Faijes,
M. Saura, A. Planas. Títol: Glycosynthase
immobilization for oligosaccharide synthesis.
Congrés o simposi: Summer School in
Glycosiences. Lloc: Wageningen. Data: 2004
Autor: L. Francesch, E. Garreta, M. Balcells, S.
Borrós. Títol: Fabrication of bioactive surfaces
by plasma polymerization techniques using a
new synthesized acrylated-derived monomer.
Congrés o simposi: MIT-IQS Workshop on
Biomaterials. Lloc: Barcelona. Data: 2003
Autor: X. Pérez, A. Planas. Títol: Glycosynthase methodology for the enzymatic synthesis
of carbohydrate analogs. Congrés o simposi:
VI Jornadas de Carbohidratos. Lloc: Tarragona.
Data: 2004
Autor: A. Marín, E. Garreta, J.I. Borrell, C.
Colominas, S. Borrós. Títol: The use of
combinatorial chemistry in the development of
thermosensitive hydrogels. Congrés o simposi:
2003 MRS Fall Meeting. Lloc: Boston (EUA).
Data: 2003
115
Autor: M. Saura, R. Fauré, H. Brumer,
K. Peens, T.T. Teeri, H. Driguez, S. Cottaz,
A. Planas. Títol: Characterization and substrate
specificity of a xyloglucan endotransglycosylase
from Populus tremula x tremuloides. Congrés o
simposi: VI Jornadas de Carbohidratos. Lloc:
Tarragona. Data: 2004
simposi: 16th International Symposium on
Analytical & Applied Pyrolisis. Lloc: Alicante.
Data: 2004
Autor: J.M. Alcañiz, F. Broto-Puig, B. Bagó,
O. Ortiz, L. Comellas. Títol: Contenido de
Ftalatos en lodos de depuradora y su
degradación en dos suelos tratados. Congrés o
simposi: I Congresso Ibérico da Ciencia do
Solo. Lloc: Lisboa (Portugal). Data: 2004
Autor: J. Pérez-Mariano, L. López, C.
Colominas. Títol: Recobriments metàl·lics i
ceràmics per FBR-CVD. Congrés o simposi:
Tercera Trobada de Joves Investigadors dels
Països Catalans. Lloc: Tarragona. Data: 2004
Autor: M. Agut, M. Manresa. Títol: Los
ingredientes funcionales en el programa máster
en Química e Ingeniería Alimentaria del Institut
Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull).
Congrés o simposi: IX Jornadas de estudios
alimentarios. Química y salud: Ingredientes
funcionales. Lloc: Barcelona. Data: 2004
Autor: L. Francesch, E. Genové,M. Sotomayor,
E. Garreta, J. Pérez, E. Blanch, A. Marín, D.
Gasset, A, Paz, C. Semino,
M. Balcells, R.
Folch, C. Colominas, S. Borrós. Títol:
Desenvolupament de nous biomaterials per a
enginyeria de teixits. Congrés o simposi:
Tercera Trobada de Joves Investigadors dels
Països Catalans. Lloc: Tarragona. Data: 2004
Autor: N. Tricás, S. Borrós, R. Schuster. Títol:
Carbon black modification with atmospheric
plasma. Congrés o simposi: Symposium
“Filled and nano-composite polymer materials”.
E-MRS Spring Meeting 2004. Lloc: Strasbourg
(França). Data: 2004
Autor: P. Celma. Títol: Extracción de
glicosaminoglicanos a partir de recortes
colagénicos crudos. Congrés o simposi: 53
Congreso de la AQEIC. Lloc: Cuenca. Data:
2004
Autor: L. Francesh, E. Garreta, M. Balcells,
R. Förch, S. Borrós. Títol: Surface modification
of polymers for tissue engineering applications.
Congrés o simposi: VII Congreso Nacional de
Materiales. Lloc: València. Data: 2004
Autor: N. Mont, L. Fernández-Megido,
J. Teixidó, C.O. Kappe, J.I. Borrell. Títol:
Síntesi de 4-cloro-5,6-dihidropirido [2,3-d]
pirimidin-7(8H)-ones assistida per microones.
Congrés o simposi: Tercera Trobada de Joves
Investigadors dels Països Catalans. Lloc:
Tarragona. Data: 2004
Autor: J. Pérez-Mariano, S. Borrós,
C. Colominas. Títol: Silicon nitride and
titanium nitride coatings on 316 stainless steel
by atmospheric pressure CVD in a fluidized bed
reactor (FBR-CVD). Congrés o simposi: VII
Congreso Nacional de Materiales. Lloc:
València. Data: 2004
Autor: J.I. Borrell. Títol: Com estimular i
optimitzar la transferència de coneixement.
Congrés o simposi: I Jornada de Recerca de la
Universitat Ramon Llull. Lloc: Barcelona.
Data: 2004
Autor: B. Vega, N. Agilló, S. Borrós. Títol:
Study of the influence of microwaves in the
mechanism of vulcanization of natural rubber
using model compound vulcanization. Congrés
o simposi: VII Congreso Nacional de
Materiales. Lloc: València. Data: 2004
Autor: C. Tomás, G. Mejía, L. Comellas,
F. Broto-Puig. Títol: Study of the evolution of
organic matter in sludge from wastewater
treatment plants by Py-GC-MS. Congrés o
116
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUMS (assistència)
Congrés: 1r Wirkshop en Enginyeria
Molecular. Assistent(s): J.I. Borrell, S. Borrós,
C. Colominas, S. Nonell, J. Teixidó. Lloc:
Barcelona. Data: 2003
Congrés: 20th Conference on Isoprenoids.
Assistent(s): C. Brosa. Lloc: Liberec
(República Txeca). Data: 2003
Congrés: X Meeting on Industrial Applications
of Enzymes. Assistent(s): A. Planas. Lloc:
Barcelona. Data: 2003
Congrés: 1st Working Group Meeting on
Virtual Combinatorial Libraries. Assistent(s):
J.I. Borrell, S. Borrós, C. Colominas, S. Nonell,
J. Teixidó. Lloc: Barcelona. Data: 2003
Congrés: XVIII International Symposium on
Macrocyclic Chemistry.Assistent(s):J.I. Borrell,
S. Borrós, C. Colominas, S. Nonell, J. Teixidó.
Lloc: Gdansk (Polònia). Data: 2003
Congrés: 3rd Scientific Meeting of the Spanish
Society of Chromatography and related
techniques. Assistent(s): M. Agut, F. BrotoPuig, L. Comellas, J. Díaz-Ferrero. Lloc:
Almería. Data: 2003
Congrés: 10th Congress of the European
Society of Phobiology. Assistent(s): J.I. Borrell,
S. Borrós, C. Colominas, S. Nonell, J. Teixidó.
Lloc: Viena (Àustria). Data: 2003
Congrés: XIX Congreso Nacional de
Microbiología. Assistent(s): J. Abellá, M. Agut,
L. Comellas. Lloc: Santiago de Compostela.
Data: 2003
Congrés: I Jornadas Ibéricas de Fotoquímica.
Assistent(s):
J.I.
Borrell,
S.
Borrós,
C. Colominas, S. Nonell, J. Teixidó. Lloc:
Santiago de Compostela. Data: 2003
Congrés: 16º Congreso de la International
Society of Plasma Chemistry. Assistent(s):
S. Borrós. Lloc: Taormina (Itàlia). Data: 2003
Congrés: 2nd International Conference on
Ecocomposites. Assistent(s): P. Celma. Lloc:
London (Regne Unit). Data: 2003
Congrés: MIT-IQS Workshop on Biomaterials.
Assistent(s): S. Borrós, C. Colominas. Lloc:
Barcelona. Data: 2003
Congrés: XIX Congreso Nacional de
Microbiología. Assistent(s): M. Agut, J. Abellá.
Lloc: Santiago de Compostela. Data: 2003
Congrés: EPA Summer School. Assistent(s):
S. Nonell. Lloc: Egmond aan Zee (Holanda).
Data: 2003
Congrés: 23rd International Symposium on
Halogenated Environmental Organic Pollutants
and POPs Dioxin’2003. Assistent(s): J. DíazFerrero. Lloc: Boston (EUA). Data: 2003
Congrés: I Curso Ibérico de Fotoquímica.
Assistent(s): S. Nonell. Lloc: Santiago de
Compostela. Data: 2003
Congrés:
III
Seminario
Internacional
FUNDISA. Assistent(s): J. Díaz-Ferrero. Lloc:
Madrid. Data: 2003
Congrés: Jornadas “Invest in Spain 2003”.
Assistent(s): S. Borrós, S. Nonell. Lloc:
London (Regne Unit). Data: 2003
Congrés: Tendencias Tecnológicas para el
futuro de Murcia. Assistent(s): M.L. Espasa.
Lloc: Múrcia. Data: 2003
Congrés: Jornada de Ingredientes Funcionales.
Assistent(s): A. Planas. Lloc: Barcelona. Data:
2004
Congrés: Jornada Técnica “La comunicación
del riesgo químico en la empresa”. Assistent(s):
J. Sempere. Lloc: Barcelona. Data: 2003
Congrés: I Jornada de Recerca, Universitat
Ramon Llull. Assistent(s): M. Agut, E. Barberà,
L. Comellas, J. I. Borrell, R. Nomen, S. Nonell,
A. Planas, J. Sempere, J. Teixidó. Lloc:
Barcelona. Data: 2004
Congrés: Hazard XVII Symposium, IchemE.
Assistent(s): J. Sempere. Lloc: Manchester
(Regne Unit). Data: 2003
Congrés: 22th International Carbohydrate
Symposium. Assistent(s): A. Planas. Lloc:
Glasgow (Regne Unit). Data: 2004
Congrés: Eurocombi-2. European Society of
Combinatorial Sciences (ESCS). Assistent(s):
J.I. Borrell, J. Teixidó. Lloc: Copenhague
(Dinamarca). Data: 2003
117
Congrés: IX Jornadas de estudios alimentarios.
Química y salud: Ingredientes funcionales.
Assistent(s): M. Agut, M. Manresa. Lloc:
Barcelona. Data: 2004
Congrés: Summer School in Glycosiences.
Assistent(s): A. Planas. Lloc: Wageningen.
Data: 2004
Congrés:
2003
MRS
Fall
Meeting.
Assistent(s): J.I. Borrell, S. Borrós, C.
Colominas. Lloc: Boston (EUA). Data: 2004
Congrés: Unitat i diversitat en Microbiologia.
Reunió Científica de la Secció de Microbiologia
de la Societat Catalana de Biologia RECAM
2004. Assistent(s): M. Agut. Lloc: Barcelona.
Data: 2004
Congrés:
Tercera
Trobada
de
Joves
Investigadors dels Països Catalans. Assistent(s):
J. I. Borrell, S. Borrós, C. Colominas. Lloc:
Tarragona. Data: 2004
Congrés: Symposium “Filled and nanocomposite polymer materials”. E-MRS Spring
Meeting 2004. Assistent(s): S. Borrós. Lloc:
Strasbourg (França). Data: 2004
Congrés: 53 Congreso de la AQEIC.
Assistent(s): P. Celma. Lloc: Cuenca. Data:
2004
Congrés: VII Congreso Nacional de Materiales.
Assistent(s): S. Borrós, C. Colominas. Lloc:
València. Data: 2004
Congrés: V Congreso de Ingeniería Química.
Assistent(s): J. Sempere. Lloc: Monterrey
(Mèxic). Data: 2004
Congrés: Jornadas “Cooperación acadèmica i
científica entre Catalunya i Finlàndia”.
Assistent(s): R. Nomen. Lloc: Barcelona.
Data: 2004
Congrés: Jornada “Atmósferas explosivas”.
Assistent(s): R. Nomen, J. Sempere. Lloc:
Barcelona. Data: 2004
Congrés: 16th International Symposium on
Analitical & Applied Pyrolisis. Assistent(s):
F. Broto-Puig, L. Comellas. Lloc: Alicante.
Data: 2004
Congrés: Jornadas “Agua i Cultura”.
Assistent(s): R. Nomen. Lloc: Barcelona.
Data: 2004
Congrés: 7th European Symposium on
Electrochemical
Engineerin.
Assistent(s):
R. Nomen. Lloc: Toulouse (França). Data:
2004
Congrés: I Congresso Ibérico da Ciencia do
Solo. Assistent(s): F. Broto-Puig, L. Comellas.
Lloc: Lisboa (Portugal). Data: 2004
Congrés: V jornada de Xarxes de Transferència
de Tecnologia i Coneixements. Assistent(s): S.
Nonell. Lloc: Barcelona. Data: 2004
118
PROJECTES DE RECERCA
Entitat(s) finançadora(es): Generalitat de
Catalunya. Entitat(s) col·laboradora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Technologies, materials
and thermal-hydraulics for lead alloys.
Investigador principal: L.Victori. Altres
investigadors: J. Barceló, J. Abellà. Entitat(s)
finançadora(es): TECLA, UE. Entitat(s)
col·laboradora(es): ENEA, CEA, FZK, FZR,
CIETMAT, RIT, CNRS, CEN, PSI, INPG,
ANSALDO, IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Desenvolupament de
metodologies analítiques per a l'estudi de
difeniléters bromats en matrius mediambientals
i biològiques. Investigador principal: J. DíazFerrero. Altres investigadors: R. Martí, V.
Bernshtam. Entitat(s) finançadora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Sensores para medida de
O2 en Pb/Bi fundido. Investigador principal:
J. Barceló. Altres investigadors: J. Abellà,
L. Victori. Entitat(s) finançadora(es):
MCYT.
FPA2000-0967-C02-02.Entitat(s)
col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Avaluació de la
contribució dels bifenils policlorats coplanars
als tòxics equivalents en productes per a
alimentació humana i animal. Investigador
principal: J. Díaz-Ferrero. Altres investigadors: R. Martí, M. J. Montaña, J. Grau.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Aspectes Electroquímics
de la Corrosió Sota Tensió. Investigador
principal: L. Victori. Altres investigadors:
J.
Abellà,
L.M.
Santiso.
Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Regionally Based
Assesment of Persistent Toxic Substances.
Investigador principal: J. Albaigés. Altres
investigadors: J. Díaz-Ferrero. Entitat(s)
finançadora(es): (GEF) Global Environmental
Facility. United Nations Environmental
Programme (UNEP-Chemicals) (Ref GF/CP/
4030-00-20). Entitat(s) col·laboradora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull), Universitat de
Burdeos, Istituto Superiore de Sanità de Italia,
MAP-MEDPOL i altres
Projecte
de
recerca:
DIFFERENCE.
Investigador principal: J. Díaz-Ferrero.
Entitat(s) finançadora(es): Comisión Europea.
Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat
Ramón Llull)
Projecte de recerca: DIAC Dioxin Analysis by
Comprehensive Multidimensional Gas Chromatography. Investigador principal: J. De Boer.
Altres investigadors: J.Díaz-Ferrero. Entitat(s)
finançadora(es): Comisión Europea. Entitat(s)
col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Estudio sobre la
evaluación de Contaminantes: Dioxinas,
Furanos y PCB’s (BOE 4 de Agosto 2001).
Investigador principal: J. Díaz-Ferrero.
Entitat(s) finançadora(es): Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Entitat(s)
col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Evaluación de Riesgo
Ecotecnológico de Lodos de Depuradoras y
Purines (LODOTOX). Investigador principal:
J. M. Alcañiz-Baldellou. Altres investigadors:
J. Díaz-Ferrero, L. Comellas, F. Broto.
Entitat(s) finançadora(es): (MCYT) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Nacional
I+D+i Ref. AGL2002-03297. Entitat(s)
col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Xarxa Temàtica de
Disruptors Endocrins. Investigador principal:
L. Comellas. Altres investigadors: J. DiazFerrero, F. Broto. Entitat(s) finançadora(es):
Generalitat de Catalunya. III Pla de Recerca
de Catalunya 2001/2004. Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon Llull),
Universidad de Granada, CID CSIC, Instituto de
Ciencias del Mar de Cádiz, AGBAR
Projecte de recerca: Assistència Tècnica per
realitzar un treball tècnic per tal de determinar el
contingut de dioxines, furans i PCB coplanars
en productes agroalimentaris (exped. G. CC.
30064/01) Investigador principal:L. Comellas.
Altres investigadors: J. Díaz - Ferrero.
119
Projecte de recerca: Grup Consolidat de
Química Biològica i Biotecnologia (GQBB)
2001SGR 00327. Investigador principal:
A. Planas. Altres investigadors: C. Brosa,
E.
Barberà,
X.
Batllori.
Entitat(s)
finançadora(es): III Pla de Recerca de
Catalunya 2001/2003, Generalitat de Catalunya.
Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Seguretat Alimentària:
Desenvolupament de mètodes cromatogràfics
per a l’anàlisi simultània de micotoxines
elaborades per soques del generes Aspergillus i
Penicillium. Investigador principal: L.
Comellas. Altres investigadors: M. Agut, M.
Ventura, I. Anaya. Entitat(s) finançadora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Seguretat Alimentària:
Control de la producció de toxines del gènere
Fusarium en productes derivats de Blat de
Moro. Investigador principal: M. Agut. Altres
investigadors: L. Comellas, M. Ventura,
I. Anaya. Entitat(s) finançadora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Micoplasma como célula
mínima para ingeniería genómica, metabólica
y celular. II. Expresión y estructura/
función enzimática (BIO2001-2064-C02-02)
Investigador principal: A. Planas (subproyecto
02), E. Querol (coordinador). Altres investigadors: C. Brosa. Entitat(s) finançadora(es):
Plan Nacional de I+D+I. Ministerio de Ciencia
y Tecnología. Entitat(s) col·laboradora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull), Universitat
Autònoma de Barcelona
Projecte de recerca: Desenvolupament de
mètodes d’anàlisi de compostos d’interès
farmacèutic i alimentari per electroforesi capilar
(HRCE). Investigador principal: F. Broto.
Altres investigadors: L. Comellas, G. Gotor, C.
Ribas, J. Báguena. Entitat(s) finançadora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Estudio estructural y
funcional de un enzima clave en la biosíntesis
de xenoantígenos: diseño racional de
inhibidores como agentes terapéuticos para
prevenir
el
rechazo
hiperagudo
en
xenotrasplantes.
Investigador
principal:
A. Planas (subproyecto 02), G. València
(coordinador, CSIC). Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat Ramon Llull).
Entitat(s) col·laboradora(es): IIQMA-CSICBarcelona, Universitat Politècnica de Catalunya
Projecte de recerca: Micoplasma como célula
mínima para ingeniería genómica, metabólica y
celular. Investigador principal: A. Planas
(subproyecto 02), E. Querol (coordinador).
Altres investigadors: C. Brosa. Entitat(s)
finançadora(es): Proyectos de Investigación
Científica y Tecnológica. Programa Nacional de
Biotecnología, MEC (BIO2000-0647-C02-02).
Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull), Universitat Autònoma de
Barcelona
Projecte de recerca: Diseño racional, síntesis y
evaluación biológica de cabezas de serie de
fármacos potencialmente útiles en el tratamiento
de las amiloidosis asociadas a la transtiretina.
Investigador principal: J. Barluenga. Altres
investigadors: A. Planas. Entitat(s) finançadora(es): Fundación La Caixa. Entitat(s)
col·laboradora(es): Universidad de Oviedo,
IIQMA-CSIC-Barcelona,Universitat Politècnica
de Catalunya
Projecte de recerca: Grup Consolidat de
Química Biològica i Biotecnologia (GQBB).
Investigador principal: A. Planas. Altres
investigadors: C. Brosa, X. Batllori, E.
Barberà. Entitat(s) finançadora(es): II Pla de
Recerca de la Generalitat de Catalunya.
Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Diseño de nuevas sondas
moleculares para el diagnostico y seguimiento
in vivo de encefalopatías espongiformes
transmisibles (eET) y otras amiloidosis.
Investigador principal: A. Planas. Entitat(s)
finançadora(es): Ministerio de Ciencia y
Tecnología MCYT), EET 2002-05157-C05-04.
Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull), CSIC, UPC, Univerdidad de
Oviedo
Projecte de recerca: Xarxa Temàtica de
Productes Naturals. Investigador principal:
C. Codina. Altres investigadors: C. Brosa.
Entitat(s) finançadora(es): III Pla de Recerca
de Catalunya 2001/2004 2000XT 00017.
Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull), Universitat de Barcelona,
Universitat de Lleida, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Université Rene
Descartes, Université Rouen, Université Louis
Pasteur, University of Manchester, University of
Cape Town, Universidad de Chile
Projecte de recerca: Glicosintases: enginyeria
de glicosidases per a la síntesi enzimàtica de
glicoconjugats.
Investigador
principal:
A. Planas. Entitat(s) finançadora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
120
Projecte de recerca: Minimización de residuos
industriales. Procesamiento integral de residuos
colagénicos cromados y/o crudos de la industria
de curtidos. Obtención de bioproductos
reutilizables industrialmente. Investigador
principal: J. Cot. Altres investigadors:
P. J. Celma. Entitat(s) finançadora(es):
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT).
Plan Nacional de I+D+I, modalidad P4.
Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Mechanistic studies on
glycosyltransferases. Chemical recue of an α3galactosyltransferase. Investigador principal:
A. Planas. Entitat(s) finançadora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull). Projecte de
recerca: Síntesis quimioenzimàtica de hidratos
de carbono: metodologías en fase sólida.
Investigador principal: A. Planas. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Enzyme Discovery in
Hybrid Aspen for Fibre Engineering (EDEN)
(QLRT-2000-00443). Investigador principal:
A. Planas (IQS), T. Teeri (coordinadora,
Suècia). Entitat(s) finançadora(es): European
Commission, V Framework Programme, Key
action 5. Entitat(s) col·laboradora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull), més 8 laboratoris
europeus
Projecte de recerca: Macrolactonas cíclicas.
Monitorización para la mejora de un proceso
(MLC). Investigador principal: J. Sempere.
Altres investigadors: M.A. Alós, M.L. Espasa,
L. Fernández, R. Nomen, X. Tomàs. Entitat(s)
finançadora(es):
CICYT
(B98-0410).
Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Brasinosteroides: Estudios
de Estructura-Función. Investigador principal:
C. Brosa. Altres investigadors: E. Barberà, M.
Agut, L. Kohout, I. Zamora. Entitat(s)
finançadora(es): Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Entitat(s) col·laboradora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Advanced Warming
Against
Runaway
Disposal.
AWARD.
Investigador principal: R. Nomen. Altres
investigadors:
J.
Sempere.
Entitat(s)
finançadora(es): Commission of the European
Communities. GROWTH GRD1-2000-25832.
Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Neurosteroids and
Brassinosteroids, synthesis and activity.
Investigador principal: C. Brosa. Altres
investigadors: C. Suñol, L. Kohout. Entitat(s)
finançadora(es): CSIC. Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon Llull),
Institut Investigacions Biomèdiques (CSIC),
Acadèmia de Ciències República Txeca
Projecte de recerca: Comparació entre els
efectes produïts per fuites tòxiques calculats
amb els llindars de la Directriu Bàsica de 1991 i
els calculats amb els indicats en la renovació
d’aquesta del 2003. Investigador principal:
R. Nomen. Altres investigadors: J. Sempere.
Entitat(s) finançadora(es): DGCSI, Direcció
General de Comerç i Seguretat Industrial.
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.
Generalitat
de
Catalunya.
Entitat(s)
col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Anàlegs al KM-01 amb
potencial activitat brassinoesteroide: aïllament
de metabolits secundaris de fongs, síntesi,
bioactivitat
i
modelització
molecular.
Investigador principal: C. Brosa. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Criteris per a la
formulació d’escenaris d’accidents greus en els
què estan implicades substàncies tòxiques i molt
tòxiques. Investigador principal: R. Nomen.
Altres investigadors: J. Sempere. Entitat(s)
finançadora(es):
SubDGSI,
Sub-Direcció
General de Seguretat Industrial. Departament de
Treball i Indústria. Generalitat de Catalunya.
Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Minimización de residuos
industriales. Procesamiento integral de residuos
en la industria de curtidos. Obtención de
bioproductos reutilizables industrialmente.
Investigador principal: J. Cot. Altres
investigadors:
P.J.
Celma.
Entitat(s)
finançadora(es): Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Entitat(s) col·laboradora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Flurot: Flujo Rotativo.
Investigador principal: R. Nomen. Altres
investigadors:
J.
Sempere.
Entitat(s)
finançadora(es): Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Entitat(s) col·laboradora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
121
Projecte de recerca: ENGINE 2. European
Placements in Companies for Recent graduates.
Investigador principal: R. Nomen. Entitat(s)
finançadora(es): Commission of the European
Communities. Leonardo. Entitat(s) col·laboradora(es): (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Materiales orgánicoinorgánicos nanoestructurados para almacenamiento y conversión de energía. Investigador
principal: S. Borrós. Altres investigadors: A.
Balfagón, N. Agulló, J. Farran, C. Colominas,
E.Vidal. Entitat(s) finançadora(es): Ministerio
de Ciencia y Tecnología (MCYT). Programa
Nacional de Materiales (Ref.: MAT2002-04529C03-01). Entitat(s) col·laboradora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Safety to Safety. S2S.
A Gateway for Plant and Process Safety.
Investigador principal: R. Nomen. Altres
investigadors: J. Sempere. Entitat(s) finançadora(es): Commission of the European
Communities. GROWTH-GCCI-2001-43061.
Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Disseny, síntesi, avaluació
de l’activitat antiviral de nous compostos antiVIH. Investigador principal: J. Teixidó.
Altres investigadors: J.I. Borrell, N. Mont, R.
Pascual, O. Rabal. Entitat(s) finançadora(es):
Fundació La Marató de TV3. Entitat(s)
col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: The European Virtual
Institute of Thermal Metrology, EVITherM.
Investigador principal: R. Nomen. Altres
investigadors: J. Sempere. Entitat(s) finançadora(es): Commission of the European
Communities.
GROWTH-G7RC-CT-200205111. Entitat(s) col·laboradora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Development of a new
CVD technology to protect and colouring
aluminium metallized plastics (Acronym
SIDUR). Investigador principal: S. Borrós.
Altres investigadors: C. Colominas. Entitat(s)
finançadora(es): Unió Europea. Entitat(s)
col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: EPICUS 2003. European
Placements in Companies for University
Students. Investigador principal: R. Nomen.
Altres investigadors: J. Sempere. Entitat(s)
finançadora(es): Commission of the European
Communities. Leonardo. Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Desarrollo de un reactor
LP CVD para la aplicación de recubrimientos
avanzados basados en Titanio-aluminio.
Investigador principal: C. Colominas. Altres
investigadors:
L.
López.
Entitat(s)
finançadora(es): Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MCYT) Programa Fomento de la
Investigación Tecnológica (PROFIT)
Projecte de recerca: Conveni específic de
col·laboració entre el CIDEM, la CIRIT i la
Universitat Ramon Llull per a l’adscripció del
Grup d’Enginyeria Molecular a la Xarxa de
Centres de Suport a la Innovació Tecnològica.
Investigador principal: S. Nonell. Altres
investigadors: J. I. Borrell, S. Borrós, C.
Colominas, J. Teixidó. Entitat(s) finançadora(es): Centre de Innovació i Desenvolupament Empresarial, CIDEM (Generalitat de
Catalunya). Entitat(s) col·laboradora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Xarxa temàtica "Aplicació
dels làsers en Química". Investigador
principal:
M.
González-Pérez.
Altres
investigadors: S. Nonell. Entitat(s) finançadora(es):
Generalitat
de
Catalunya
2001XT00006. Entitat(s) col·laboradora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Diseño y síntesis
combinatoria de inhibidores potenciales de
tirosina kinasas. Investigador principal:
J. I. Borrell. Altres investigadors: J. Teixidó,
N. Mont, O. Rabal. Entitat(s) finançadora(es):
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT).
Plan Nacional BQU2003-07852
Projecte de recerca: Diseño, síntesis, estudios
fotoquímicos y efectividad antitumoral de
nuevas moléculas para la fotoquimioterapia del
cáncer. Investigador principal: S. Nonell.
Altres investigadors: J. Teixidó, X. Tomás,
L. Fernández, J. Díaz-Ferrero, N. Rubio,
O. Rey. Entitat(s) finançadora(es): Ministerio
de Ciencia y Tecnología (MCYT). Programa
Nacional de Biomedicina (Ref.: SAF200204034-C02-02). Entitat(s) col·laboradora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Cautxú. Investigador
principal: S. Borrós. Altres investigadors:
J.I. Borrell, N. Tricàs, C. Ventayol. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
122
Investigador principal: C. Colominas. Altres
investigadors: S. Nonell, S. Borrós, M. Costa.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Polímers Conductors.
Investigador principal: S. Borrós. Altres
investigadors: J. Teixidó, L. Martín, C. Fos.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Aplicación de la Teoría de
la Relatividad General al desarrollo de modelos
cosmológicos del Universo y al estudio de
agujeros negros. Investigador principal:
A.
Balfagón.
Altres
investigadors:
L. Pérez-Breva, A. Rodriguez. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte
de
recerca:
Biomaterials.
Investigador principal: S. Borrós. Altres
investigadors: J.I. Borrell, C. Colominas,
J. Pérez, E. Garreta, L. Francesch. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte
de
recerca:
Recobriments.
Restauració.
Investigador
principal:
C. Colominas. Altres investigadors: S. Borrós,
L. López. Entitat(s) finançadora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull). Projecte de
recerca:
Destrucció
de
Contaminants.
Projecte de recerca: Noves tecnologies
informàtiques per a l’ensenyament de ciències
experimentals. Investigador principal: Dr.
Santi Nonell. Entitat(s) finançadora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
123
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
Internacional del Centro de Química
Farmacéutica. Lloc: La Habana (Cuba). Data:
2004
Participant(s): S. Borrós, C. Colominas. Grup
de treball: Comité Organizador MIT-IQS.
Ioengineering Workshop. Lloc: Barcelona.
Data: 2003
Participant(s): R. Nomen. Grup de treball:
Comité Organizador Jornada Cooperació
acadèmica i científica entre Catalunya i
Finlàndia. Lloc: Barcelona. Data: 2004
Participant(s): M. Agut. Grup de treball:
Miembro del Consejo Asesor del Institut de
Recerca i Tecnologia Alimentàries. Lloc:
Barcelona. Data: 2003
Participant(s): R. Nomen. Grup de treball:
Codirecció Jornada Agua i Cultura. Lloc:
Barcelona. Data: 2004
Participant(s): J. Sempere, R. Nomen. Grup
de treball: Comité Organizador Jornadas
Atmósferas Explosivas. Lloc: Barcelona. Data:
2004
Participant(s): R. Nomen. Grup de treball:
Comité Organizador 7th European Symposium
on
Electrochemical
Engineering.
Lloc:
Toulouse (França). Data: 2004
Participant(s): L. Comellas. Grup de treball:
Comité Organizador Segundo Congreso
124
TREBALLS FINALS DE CARRERA
Autor: Sr. Úrsula Fillat Latorre. Títol del
treball: Degradación de crisoidina mediante
oxidación por ozono. Director: Dr. Eduard
Barberà Moral
Autor: Sr. Román Trias Arraut. Títol del
treball: Tool kit for automated supply chain
model genration within the extendTM software
package. Director: Dr. José Javier Molins Vara
i Dr. Helmut Zaglauer
Autor: Sr. Xavier Romero Cardona. Títol del
treball: Aplicació de la metòdica de HarsMeth
v. 2.0 a un procés farmacèutic. Director:
Dra. Rosa Nomen Ribé
Autor: Sr. Josep Parés Terrazo. Títol del
treball: Necessitat i problemàtica de les
assegurances en la indústria química després de
la implantació de la Directiva Europea Seveso
II. Director: Dra. Rosa Nomen Ribé
Autor: Sra. Teresa Fernández Menéndez. Títol
del treball: Novel Method to obtain
hydroxyapatite for biomedical applications.
Director: Dr. Salvador Borrós Gómez
Autor: Sr. Marc Ramis Castelltort. Títol del
treball: Studies of Escherichia coli and Pig
Kidney Fructose-1,6-bisphophatase. Director:
Dr. Antoni Planas Sauter
Autor: Sr. Francisco Javier Llacuna Orriols.
Títol del treball: Estudio de la industria de
celulosa y papel; las ventajas competitivas de
los
productores
emergentes.
Director:
Dr. Carlos Moslares García
Autor: Sra. Ana Buj Monforte. Títol del
treball: Puesta a punto del espectrofotómetro
Aanalyst 800-CG para el análisis de trazas
metales. Determinación del Cd, Cr, Cu, Ni y Pb
en lixiviados: Validación del método. Director:
Dra. Josefina Barceló Pi
Autor: Sra. Sofia Henriette Pettersson Salom.
Títol del treball: Retrosynthetic study of a
heterocyclic chemical library with WODCA.
Director: Dr. Jordi Teixidó Closa i Dr. Johann
Gasteiger
Autor: Sr. Juan Nieto Castro. Títol del treball:
Funció del residu Tyrl152 en el mecanisme
enzimàtic de l’1,3-1,4-β-glucanasa de B.
Licheniformis. Director: Dr. Antoni Planas
Sauter
Autor: Sr. Albert Codony Ferré. Títol del
treball: Estudi teòric de sistemes bioquímics
d’interès per a la teràpia fotodinàmica:
Interacció del Tetrafenilporficè amb la tubulina.
Director: Dr. Jordi Teixidó Closa
Autor: Sr. Pedro Jiménez Molinero. Títol del
treball: Efectes de dissolvent sobre la
sensibilització
d’oxigen
singlet
per
benzofenona. Director: Dr. Santiago Nonell
Marrugat
Autor: Sr. Jaime Compte Rosillo. Títol del
treball: Scale up the use of Microcarrier
Cytopore 1 to a bioreactor. Director: Dr. Lluís
Victori Companys
Autor: Sra. María Isabel Mayans Vennemann.
Títol del treball: Evaluación de los factores que
influyen sobre la producción ocratoxina A en
cultivos de Aspergillus. Director: Dr. Lluís
Comellas Riera y Dra. Montserrat Agut
Bonsfills
Autor: Sra. Raquel de Nadal Alonso. Títol del
treball: Estudi de la formació i evolució de
tioesterols en fangs de depuradora i productes
relacionats mitjançant HRGC acoplada a MS i
altres detectors selectius. Director: Dr. Lluís
Comellas Riera
Autor: Sra. Laura López García. Títol del
treball: Recubrimientos cerámicos para la
protección contra la corrosión de materiales
estructurales en metales fundidos. Director: Dr.
Carles Colominas Guardia i Dr. Jordi Abellà
Iglesias
Autor: Sra. Anna Escamilla Soriano. Títol del
treball: Automatización del proceso de
generación de un estudio de ergonomía tipo
package. Director: Arq. Núria Llaverias Baqués
Autor: Sra. Xavier Poy Quintana. Títol del
treball: Case-based learning algorithms for
prediction of hazardous substances in out of
control conditions. Director: Dr. Julià Sempere
Cebrián
Autor: Sr. Marc Bernat Rallo. Títol del
treball: A full-cycle model development for
homogeneous-charge
compression-ignition
(HCCI) engines and its application to the
constructionof performance maps. Director:
Dr. Guillermo Reyes Pozo
125
Autor: Sr. Iván Obeso Grifol. Títol del treball:
Descromación, obtención y aplicación de
producto proteico a partir de rebajaduras
provenientes de la industria de curtidos.
Director: Dr. Pedre, J. Celma Serra i Dr. Jaume
Cot Cosp
Autor: Sr. Marc Coupin Solà. Títol del treball:
Comparison of different thermal kinetic
estimation methods using the reaction of acetic
anhydride with methanol. Director: Dra. Rosa
Nomen Ribé i Dr. R. L. Rogers
Autor: Sr. Ruben Mercadé Prieto. Títol del
treball: Caustic-Induced Gelation in the
cleaning of whey deposits. Director: Dr. Carles
Colominas Guardia
Autor: Sr. Oliver Ralf Petri. Títol del treball:
Hidrogenación de lecitina asistida por
microondas. Director: Dr. José Ignacio Borrell
Bilbao
Autor: Sr. Jordi Martí Montserrat Celma. Títol
del treball: Estudi dels moviments empresarials
en el sector farmacèutic i els seus efectes sobre
la gamma de productes. Director: Sr. Ramon
Sagarra Porta
Autor: Sra. Marina Duran Soler. Títol del
treball: Estudi de les dades d’immissó d’oxó a
les estacions de Vic i Manlleu en el període
1997-200. Director: Dr. Xavier Tomàs Morer
Autor: Sra. Sara Montserrat Villegas Saurí.
Títol del treball: Estudi dels moviments
empresarials en el sector farmacèutic i els seus
efectes sobre la producció. Director: Sr. Ramon
Sagarra Porta
Autor: Sra. Vanessa Frías Masalías. Títol del
treball: Uso de ácidos no hinchantes en el
proceso de piquelado/curtición. Director:
Dr. Pere J. Celma Serra
Autor: Sr. Alexandre Duran Amorós. Títol del
treball: Desenvolupament d’una aplicació per a
la generació i anàlisi de dissenys experimentals
d’ajust de superfícies de resposta. Director:
Dra. Laura Fernández Ruano i Dr. José Javier
Molins Vara
Autor: Sr. Jordi Grau Segarra. Títol del
treball: Estudi de la Metodologia per a l’anàlisi
de PCDD/F i PCB coplanars en mostres de carn,
peix i derivats. Director: Dr. Jordi Díaz Ferrero
Autor: Estefanía Blanch Zorrilla. Títol del
treball: Síntesis y caracterización de materiales
cerámicos bioactivos para la regeneración del
tejido óseo. Director: Dr. Salvador Borrós
Gómez i Dr. Carles Colominas Guàrdia
Autor: Sr. Enric Capdevila Urbaneja. Títol del
treball: Anàlegs del KM-01 amb potencial
activitat brassinoesteroide: selecció de les
cadenes més idònies mitjançant tècniques
computacionals i síntesi de PR-01 i PR-0aq.
Director: Dra. Carme Brosa Ballesteros
Autor: Sra. Olalla Mediero Badía. Títol del
treball: Estudio de la descontaminación
industrial de material procedente de zonas
activas en el desmantelamiento de una central
nuclear. Director: Dr. Jordi Abellà Iglesias i
Eng. Emilio López Toribio
Autor: Sra. Victòria Buxalleu Miràngels. Títol
del Treball: Determinació d’estany mitjançant
espectrofotometria d’absorció atòmica per
càmara de grafit (GFAAS). Director:
Dra. Josefina Barceló Pi
Autor: Sr. Carles Gonzàlez de Rivera Tella.
Títol del treball: Design and development of a
generic tool for strategic network evaluation
under demand and exchange rate uncertainty.
Director: Dr. José Javier Molins Vara i Eng.
Markus Friese
Autor: Sra. Noemí Enguita Albet. Títol del
treball: Caracterització del comportament
mecànic de materials plàstics a fluència
(CREEP). Director: Sr. Josep Maria Puigoriol
Forcada
126
SERVEIS
Biblioteca
Nom: Centre de Documentació Multimèdia Ernest Solvay
Especialitats temàtiques: Enginyeria industrial, enginyeria química, química, medi ambient, economia i
direcció d’empreses
Capacitat sala de lectura: 175 punts de lectura
Nombre de volums: 56.142
Nombre de publicacions periòdiques: 809
Responsable: Eng. Núria Vallmitjana Palau
Horaris: de dilluns a divendres: de 9.00 a 21.00. Dissabtes: de 10.00 a 20.00
Observacions: Dels 175 punts de lectura, 20 tenen connexió a la xarxa informàtica de l’IQS
Informàtica
Aula Informàtica: Equipada amb 10 ordinadors Pentium III a 400 MHz, 64 MB de RAM, 4 GB de disc
dur, CDROM i tarja Ethernet.
En iniciar la carrera s’entrega a l’alumne un ordinador portàtil inclòs en l’import de la matrícula.
Sala DAO (Dibuix Assistit per Ordinador): Equipada amb 8 ordinadors Pentium IV a 2,8 GHz, 512 MB
de RAM, 40 GB de disc dur.
Borsa de Treball i Orientació Universitària
Responsable: Dra. Mercè Manresa
Sales Multimèdia
Consten d’un auditori de 252 m2 amb una capacitat de 253 persones. Un sistema de divisió permet utilitzar-lo
com a dues sales independents. D’entre el seu equipament cal destacar:
1 equip de videoconferència compatible amb les protocols estàndards de 3 línies RDSI = 6 canals bàsics
1 equip de videotelèfon
5 cameres (3 motoritzades)
2 sistemes de videoprojecció
2 ordinadors Pentium III amb connexió a Internet, Office 97 i Power Point, 95, 98 i 2000
1 cabina de control
1 taula de control de só.
2 cabines de traducció simultània via infrarojos
2 monitors LCD a presidència
1 projector de documents opacs i transparències
2 equips de vídeo, sistemes PAL i NTSC
1 projector de diapositives
1 platina doble
1 CD àudio
2 pantalles retroprojecció
4 micròfons de sobretaula
1 micròfon de corbata
2 micròfons inalàmbrics
1 pantalla tàctil de control remot
127
Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l’IQS
Professors responsables: José Sols i Albert Florensa
La Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià és un espai de trobada i acadèmic a l’interior de l'Institut Químic
de Sarrià (IQS) i de FundEmi, on es reflexiona sobre la dimensió ètica de les professions vinculades a
l’empresa, l’economia, la química, l’enginyeria química, l’enginyeria industrial i la ciència en general,
així com sobre temes importants de societat; on es facilita el coneixement de la fe cristiana, es possibilita
l’experiència religiosa personal i comunitària; i on es facilita l’accés a la pràctica d’activitats de
voluntariat que aproximin a realitats de la societat actual, sobretot dels sectors més desfavorits.
Aquesta Càtedra està coordinada amb el treball intel·lectual, social i pastoral dels jesuïtes de Catalunya,
amb "Ethos Ramon Llull", amb el Cercle de Professors d'Ètica de la COCESU (Centres Universitaris de
la Companyia de Jesús d'Espanya), amb "ISJACHEM" ("International Jesuit Association of Chemistry
and Chemical Engineering Universities and Schools"), "European Ethics Network", i amb el servei
universitari d’atenció i formació religiosa (Safor).
Assignatures que imparteixen els professors de la Càtedra
• Albert Florensa: Ètica; Pensament Social Cristià; Història de la Ciència i de la Tècnica; Interpretar
la Realitat.
• José Sols: Ètica Empresarial; Pensament Social Cristià; Persona, Economia i Societat; Cristianisme i
Societat al Segle XXI; Banca Ètica (Curs de Doctorat).
Seminari per a professors, organitzat per la Càtedra
• Ètica de la investigació científica. Seminari de professors de l’IQS i convidats. Quatre sessions.
Coordinador: Albert Florensa.
V Simposi IQS
Professors i P.A.S.
"Cooperació per al desenvolupament des de la universitat". Conferenciants: Miquel
Carrillo (Coordinador de Projectes d'"Enginyeria Sense Fronteres"), Pedro Caldentey
(Córdoba) i Enric Julià (IQS). Taula rodona amb Lluís Victori, Alfred Caum, Elisabeth
Roma, Lluís Quintana, Jordi Díaz i Xavier Tomàs. Presentació del Grup de Cooperació
(alumnes IQS). 26 setembre.
10è Congrés Europeu de Ciències i Teologia ESSSAT (European Society for the Study of Science
and Theology): "Streams of Wisdom? Science, Theology and Cultural Dynamics". Congrés
coorganitzar per la Càtedra. IQS, 1-6 abril.
Conferències-Debat
Entrada lliure
•
•
•
Campus Sarrià
Polítiques d'investigació en ciència i tecnologia
Taula rodona: Xavier Testar (PSC), Enric Canela (CiU; Catedràtic de Bioquímica i
Biologia Molecular de la UB; President del Consell Sectorial d’Universitat i Recerca de la
federació de Barcelona; Conseller Nacional de CDC), Xavier Hernández (ERC; Director
General de Recerca de la Generalitat de Catalunya), un representant del PP, i un
representant d’ICV-EUiA.
19 gener.
SINTEL: el fracaso de una privatización.
Virginia Vila (ex-trabajadora de SINTEL).
18 de mayo.
Campus Gràcia
Polítiques econòmiques
Josep Lluís Ayllon (PP, candidat al Congrés dels Diputats), Imma Riera (CiU, candidata al
Congrés dels Diputats), Sergi de los Ríos (ERC), Josep Nuet (ICV-EUiA, candidat al
Congrés dels Diputats), Arseni Gibert (PSC-PSOE, Director del Tribunal de la
Competència de Catalunya)
22 de gener
128
•
•
El comerç de la guerra
Arcadi Oliveres (Professor de la UAB i President de Justícia i Pau)
13 de gener
Empresa, medi ambient i rendibilitat: el cas de l'agricultura ecològica
Núria Cuc (Enginyera Agrònoma, Assessora en Agricultura Ecològica)
13 de maig
Diàlegs des de la fe
Alumnes, professors i P.A.S.
- Advent: Esperança a la presó. Alumnes de l'IQS, col·laboradors al Centre Penitenciari de
La Trinitat. 3 desembre.
Eucaristies
Alumnes, professors i P.A.S.
Eucaristies setmanals: tots els dijous lectius, a les 14.30 h.
Eucaristies especials:
- Nadal, 23 desembre.
- Dimecres de Cendra, 25 febrer.
- acte de Graduació. 2 juliol.
Acompanyament personalitzat
Alumnes, professors i P.A.S.
Espai de diàleg sobre situacions i opcions personals, a càrrec dels professors de la Càtedra o dels
diferents preveres, tant a l’IQS com a FundEmi.
Altres activitats, ofertes pels jesuïtes de Catalunya
Alumnes
- Universitaris Loiola. Grups de diàleg en la fe per a estudiants universitaris: tots els dimecres,
al Casal Loiola. Coordinador: Llorenç Puig, sj.
- Exercicis Espirituals per a joves
• Nadal: 26 tarda – 31 tarda de desembre, a Manresa.
• Setmana Santa: 2 nit – 7 tarda d'abril, a Manresa.
• Estiu: 1-10 agost, a Raïmat (Lleida).
Coordinador: Xavier Rodríguez, sj.
- Vetlla de pregària a Montserrat i pelegrinatge Montserrat-Manresa
• Un cap de setmana de març: nit del divendres, vetlla de pregària a Montserrat (es dorm
a l’hospederia del monestir); matí del dissabte, pelegrinatge a peu Montserrat - Cova de
Sant Ignasi (Manresa). Organitzadors: Alexis Bueno, sj, Llorenç Puig, sj.
IQS Solidari
Alumnes
- Programa Jordi Ginestà. Diversos estudiants de l’IQS col·laboren setmanalment o als
estius amb centre d’acompanyament de persones marginades: Presó de La Trinitat, i
Fundació Escó (Raval).
- Grup de Cooperació (estudiants IQS). Estudiants de l'IQS col·laboren als estius amb
centres acadèmics o de promoció humana, a Amèrica Llatina. En particular, col·laboració
amb la Universitat Centramericana (UCA) de Managua, Nicaragua. També organitzen actes
informatius sobre alguns països i les seves situacions econòmiques i socials per a la
comunitat universitària de l’IQS.
• Comerç Just.
Amb diversos representants del SETEM.
11 novembre.
• Bolívia.
Estudiants bolivians de l’IQS
3 desembre.
• Projectes de Desenvolupament realitzats per Enginyeria Sense Fronteres (ESF).
16 març
• Exposició "Petroli i persones: l'oleoducte Txad-Camerun"
15-19 març
129
130
FACULTAT D’ECONOMIA - IQS
131
132
ACTES PÚBLICS
AGFE. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 19 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Jornada Títol: “Impacto del
ruido, prevención y soluciones”. Responsable/
Coordinador: Grup professional de Seguretat i
Prevenció de Riscos. Entitat col·laboradora:
AIQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 8
d´octubre de 2003
Tipus d’acte: Workshop. Títol: “El Proyecto y
Diseño de Packaging”. Responsable/ Coordinador: M. Bertomeu. Entitat col·laboradora:
Institut Químic de Sarriá. Lloc: Sala Blava IQS.
Data: 20 i 21 de novembre de 2004
Tipus d’acte: Reunió. Títol: Reunió Sedigas.
Responsable/Coordinador: Rosa Curt. Lloc:
Sala Polivalent. Data: 15 i 17 d´octubre de 2003
Tipus d’acte: Jornada. Títol: Jornada
de
Terápia
Intravenosa.
Responsable/
Coordinador: Rosa Curt. Entitat col·laboradora: 3M España Becton Dickinson, S.A.
Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 24 i 25 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Jornada. Títol: 25a Jornades
Fitosanitàries.
Responsable/Coordinador:
Francisco Barelles. Entitat col·laboradora:
MAPA/DARP (Generalitat Catalunya)/AEPLA.
Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 21 i 22
d´octubre de 2003
Tipus d’acte: Jornada. Títol: “X meeting
on industrial applications of enzymes”.
Responsable/Coordinador: Antoni Planas.
Entitat col·laboradora: Asociación de
Químicos e Ingenieros del IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 26 i 27 de novembre de
2003
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: Política
Ètica. Ponent: Sr. José Bono. Responsable/
Coordinador: Íñigo Babot. Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE. Lloc: Sala Multimèdia
IQS. Data: 23 d´octubre de 2003
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
Misión IQS. Responsable/Coordinador: Direcció. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 27 d¨octubre de 2003
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: Economía
Catalana: retos y amenazas. Ponent: Sr. Ricard
Fornesa.
Responsable/Coordinador: Íñigo
Babot. Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE.
Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 2 de
desembre de 2003
Tipus d’acte: Jornada. Títol: Jornada IZASA.
Responsable/Coordinador:José M. Rodríguez.
Lloc: Sala Blava IQS. Data: 28 d´octubre de
2003
Tipus d’acte: Assemblea. Títol: Assemblea
AIQS. Responsable/Coordinador: Lluis Seguí.
Entitat col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 12 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
Misión IQS. Responsable/Coordinador: Direcció. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 29 d´octubre de 2003
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
d´empreses per a alumnes ADE. Responsable/
Coordinador: Mar Guitert. Entitat col·laboradora: Facultat d’Economia IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 13 i 15 de gener de
2004
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: ¿Vida en
Marte?Responsable/Coordinador:Íñigo Babot.
Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 30 d’ octubre de
2003
Tipus d’acte: Taula Rodona. Títol: Polítiques
d´Investigació Científica. Responsable/ Coordinador: Albert Florensa. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data:
19 de gener de 2004
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: Seguridad
nuclear: debate abierto. Ponent: Sr. Julio
Barceló.
Responsable/Coordinador: Íñigo
Babot. Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE.
Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 13 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Reunió. Títol: Reunió SOLVAY
IBÉRICA, S.L. Responsable/Coordinador:
Rosa Curt. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 2 de febrer de 2004
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: Gestión
moderna de entidades deportivas. Ponent:
Sr. Joan Laporta. Responsable/Coordinador:
Íñigo Babot. Entitat col·laboradora: AIQS/
133
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: “¿Que fue
de la ONU?” Ponent: Sr. Miquel Roca.
Responsable/Coordinador:
Íñigo
Babot.
Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 1 d´abril de 2004
Tipus d’acte: Workshop. Títol: “Las
especificaciones técnicas, los criterios de
calidad y los métodos de ensayo de los envases
y embalajes”. Responsable/Coordinador: M.
Bertomeu. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc:
Sala Blava IQS. Data: 12 i 13 de febrer de 2004
Tipus d’acte:ESSAT V Congrés Internacional.
Títol: European Society for Study of Sciences
and Teology.
Responsable/Coordinador:
Manuel Garcia; Llorenç Puig; Albert Florensa.
Entitat col·laboradora: IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 2, 3, 4 i 5 d´abril de
2004
Tipus d’acte: Seminari. Títol: “V Seminarios
Ténicos de DAKEL” Responsable/Coordinador: R. Curt. Entitat col·laboradora:
DAKEL Informática, S.A. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 4 de març de 2004
Tipus d’acte: Seminari. Títol: “El reto de la
calidad eléctrica. Evaluación, control y solución
de las perturbaciónes eléctricas”. Responsable/
Coordinador: Rosa Curt. Entitat col·laboradora: CEDIC Centro Español de Información
del Cobre. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data:
11 de març de 2004
Tipus d’acte: Assemblea. Títol: Assemblea
Anual de Benefactors de la Fundació Patronat
IQS. Responsable/Coordinador: Rosa Curt.
Entitat col·laboradora: Fundació Patronat de
l´IQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 14
d´abril de 2004
Tipus d’acte: Seminari. Títol: Seminari
Cooperació Internacional. Responsable/ Coordinador: Jesus Tricás. Entitat col·laboradora: Facultat d´Economía IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 18 de març de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: “Sesiones de
Introducción a la Directiva Europea ATEX”.
Responsable/Coordinador: Grup Profesional
de Seguretat i Prevenció de Riscos. Entitat
col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala Multimèdia
IQS. Data: 22 d´abril de 2004
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: Ingeniería
Aplicada: Fórmula 1. Ponent: Sr. Pedro de la
Rosa. Responsable/Coordinador:Íñigo Babot.
Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 18 de març de
2004
Tipus d’acte: Seminari per alumnes de 5è curs.
Responsable/Coordinador: Montse Lázaro.
Entitat col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 22 d´abril de 2004
Tipus d’acte: Seminari per alumnes de 4t curs.
Responsable/Coordinador: Montse Lázaro.
Entitat col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 27 d´abril de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: Jornada de Portes
Obertes. Responsable/Coordinador: Secretaria
IQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 19 de
març de 2004.
Tipus d’acte: Seminari per als alumnes de
2n curs. Responsable/Coordinador: Montse
Lázaro. Entitat col·laboradora: AIQS. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 6 de maig de 2004
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
d´empreses per a alumnes ADE. Responsable/
Coordinador: Mar Guitert. Entitat col·laboradora: Facultat d´Economía IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 25 de març de 2004
Tipus d’acte: Workshop. Títol: “Los envases y
sus aplicaciones en cosmética, farmacia y
dermofarmacia” Responsable/Coordinador:
Manel Bertomeu. Entitat col·laboradora:
Institut Químic de Sarrià. Lloc: Sala Blava IQS.
Data: 6 i 7 de maig de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: “Sesiones de
Introducción a la Directiva Europea ATEX”.
Responsable/Coordinador: Grup Profesional
de Seguretat i Prevenció de Riscs. Entitat
col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala Multimèdia
IQS. Data: 25 de març de 2004
Tipus d’acte: Graduació. Títol: Lliurament
Diplomes EMI. Ponent: Santiago Puente.
Responsable/Coordinador: Mercè Climent.
Entitat col·laboradora: FundEmi IQS. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 11 de maig de
2004
Tipus d’acte: Seminari per als alumnes de 5è.
Títol: Com fer un currículum vitae.
Responsable/Coordinador: Máximo Hidalgo.
Entitat col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 25 de març de 2004
134
Tipus d’acte: Curs. Títol: Universitat San
Franciso. Responsable/Coordinador: Carlos
Moslares. Entitat col·laboradora: Facultat
d’Economia IQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS.
Data: 1, 2, 3 i 4 de juny de 2004
Tipus d’acte: Videoconferència. Títol: “Síntesi
Orgànica en la Indústria Farmacèutica”.
Responsable/Coordinador: Antoni Planas.
Entitat col·laboradora: Societat Catalana de
Química.Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 13
de maig de 2004
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
OPTI. Responsable/Coordinador: Enric Julià;
María Luisa Espasa. Entitat col·laboradora:
OPTI. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 8 de
juny de 2004
Tipus d’acte: Tardes AIQS. Títol: Catalunya
1975–2003. Ponent: Molt Honorable Sr. Jordi
Pujol. Responsable/Coordinador: Iñigo Babot.
Entitat col·laboradora: AIQS/AGFE. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 13 de maig de
2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: V Jornada
Compres. Responsable/Coordinador: César
Canut. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc: Sala
Blava IQS. Data: 16 de juny de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: “VIII Jornada
de Psoriasis”. Responsable/Coordinador: Sra.
Juana Mª del Molino. Entitat col·laboradora:
Acció Psoriasis. Lloc: Sala Multimèdia IQS.
Data: 15 de maig de 2004
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
Llibre J.J. Bonet. Responsable/Coordinador:
Direcció. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 16 de juny de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: “IX Jornadas de
Estudios Alimetarios. Química y Salud:
Ingedientes Funcionales”. Responsable/ Coordinador: Grupo Química Alimentaria. Entitat
col·laboradora: AIQS. Lloc: Sala Multimèdia
IQS. Data: 17 i 18 de maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Universidad
de Lyon. Responsable/Coordinador: E. López
Toribio. Entitat col·laboradora: IQS. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 18 de juny de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: “Jornada sobre
atmósferas explosivas”. Responsable/ Coordinador: Grup Professional de Seguretat i
Prevenció de Riscs. Entitat col·laboradora:
AIQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 19 de
maig de 2004
Tipus d’acte: Seminari. Títol: Seminari
alumnes 3r curs. Responsable/Coordinador:
Montse Lázaro. Entitat col·laboradora: AIQS.
Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 22 de juny
de 2004
Tipus d’acte: Lliurament Diplomes TEC.
Responsable/Coordinador: Carlos Moslares/
Hugo Hervitz. Entitat col·laboradora: Intituto
Tecnológico de Monterrey. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 22 de juny de 2004
Tipus
d’acte:
Tardes
AIQS.
Títol:
“Headhunting: búsqueda de directivos”.
Ponent: Sra. Carmen Almansa. Responsable/
Coordinador: Íñigo Babot. Entitat col·laboradora: AIQS/ADE. Lloc: Sala Multimèdia
IQS. Data: 20 de maig de 2004
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentació
SIG. Responsable/Coordinador: Joan Castillo.
Entitat col·laboradora: Facultat d’Economia
IQS. Lloc: Sala Multimèdia IQS. Data: 30 de
juny de 2004
Tipus
d’acte:
Seminari.
Responsable/
Coordinador: Joan Castillo. Entitat col·laboradora: Facultat d’Economia IQS. Lloc: Sala
Multimèdia IQS. Data: 27 de maig de 2004
Tipus d’acte: Curs. Títol: “XXIII Curs d´Estiu
Escola i Civilització”. Responsable/ Coordinador: Rosa Curt. Entitat col·laboradora:
Fundació Relleu. Lloc: Sala Blava IQS. Data:
7, 8 i 9 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Programa
Forum.
Responsable/Coordinador: Carlos
Moslares/Hugo Hervitz. Entitat col·laboradora: Intituto Tecnológico de Monterrey. Lloc:
Sala Multimèdia IQS. Data: 28 i 29 de maig de
2004
135
PUBLICACIONS: LLIBRES
Autor: C. Moslares i altres autors. Títol: Volum
núm. 2 d’economia. Enciclopèdia Temàtica
Planeta S. XXI. Referència: Editorial Planeta de
Agostini, 2003
Autor: E. Punset. Títol: Adaptarse a la marea.
Referència: Editorial Espasa Calpe, S.A., 2004
Autor: J. Castillo, J. Tricás et al. Títol: Sistemas
Integrats de Gestió. Referència: Generalitat de
Catalunya. CIDEM, 2004
Autor: E. Julià, M.L. Espasa, M.J. Guilera,
L. Liébana. Títol: Química Transformadora.
Tendencias Tecnológicas a medio y largo plazo.
Referència editorial: Ed. Fundación OPTI,
2004
136
PUBLICACIONS: ARTICLES
Autor: S. Niño. Títol: Espanya, quin sector
exterior? Referència: Dossier Econòmic de
Catalunya, 6 de desembre de 2003
Autor: S. Niño, M. Martínez. Títol: Gastos en
defensa y economía real: evolución reciente en
algunos países de la OTAN. Referència:
Boletín de Información Comercial Española,
2774, 2003
Autor: S. Niño, J. Giménez. Títol: Salaris i
preus de l’habitatge nou. Referència: Dossier
Econòmic de Catalunya, 10-16 de gener de
2004
Autor: S. Niño, M. Martínez. Títol: Entorno
real y entorno bursátil: el caso de
algunas economías desarrolladas (1970-2001).
Referència: Boletín de Información Comercial
Española, 2788, 2003
Autor: J. Tricás, M.C. Mayans. Títol:
Reorganización logística basada en la cadena de
valor. Metodología y Aplicación. Referència:
Alta Dirección, 233, 2-15, 2004
Autor: J. Sols. Títol: One Hundred Years of
Violence. Referència: Booklets “Cristianisme i
Justícia”. Barcelona, 2003
Autor: J. Rios, S. Villegas. Títol: De logístikos
a la logística. Referència: Alta Dirección, 233,
17-22, 2004
Autor: J. Sols. Títol: Monseñor Romero, un
modelo de obispo para el siglo XXI.
Referència: Senderos. Revista de Ciencias
Religiosas y Pastorales 76, San José (Costa
Rica), 567-591, 2003
Autor: A. Florensa, J. Sols. Títol: Logística
ética. Referència: Alta Dirección, 233, 23-32,
2004
Autor: C. Moslares, J. Turmo, C.E. Bressiani.
Títol: El Transporte Marítimo en el Marco de la
Logística Global: Retos y Oportunidades del
Puerto de Barcelona. Referència: Alta
Dirección, 233, 33-40, 2004
Autor: E. Rojo, J. Sols. Títol: Políticas de
inmigración. Referència: Universitat de Girona,
2003
Autor: E. Rojo, J. Sols. Títol: Polítiques
d’immigració. Referència: Universitat de
Girona, 2003
Autor: J. Rios, J. Bastús. Títol: Aspectos clave
y tendencias del sector logístico. Referència:
Alta Dirección, 233, 41-48, 2004
Autor: J. Sols i altres. Títol: Aldea Globa,
justícia parcial. Referència: Ed. Cristianisme i
Justícia, Barcelona, 2003
Autor: M. Guitert. Títol: LOGÍS TIC.
Referència: Alta Dirección, 233, 49-54, 2004
Autor: J. Sols i altres. Títol: Aldea Globa,
justicia parcial. Referència: Ed. Cristianisme i
Justícia, Barcelona, 2003
Autor: S. Niño, M. Martínez. Títol: Logística y
productividad del Sector Secundario en la UE.
Referència: Alta Dirección, 233, 55-61, 2004
Autor: S. Niño. Títol: La relación entre la
oferta y demanda. Referència: Cinco Días, 30
de juliol de 2003
Autor: L. Valls, L. Fernández, L. González.
Títol: Descripción del proceso de previsión de
la demanda para una logística integral
competitiva. Referència: Alta Dirección, 233,
65-70, 2004
Autor: S. Niño. Títol: Cómo va de verdad
España. Referència: Cinco Días, 28 d’agost de
2003
Autor: J. García. Títol: Convergencia de los
costes de financiación en la Unión Europea.
Referència: Boletín Económico de Información
Comercial Española, 2803, 2004
Autor: J. Turmo, C. Moslares. Títol:
Determinantes del Comercio Intra-Industrial: El
Caso de España. Referència: Anales de
Economía Aplicada, 2003
Autor: S. Niño, M. Martínez. Títol: El treball a
temps parcial. Referència: Dossier Econòmic
de Catalunya, 5-11 de juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: 2003-2004: perspectives
econòmiques. Referència: Dossier Econòmic
de Catalunya, VI Anuari, octubre de 2003
137
Autor: S. Niño, M. Martínez. Títol: La presión
fiscal en la UE 1995-2001. Referència: Boletín
de Información Comercial Española, 2802, 2004
Autor: S. Niño. Títol: Una de caballos.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 25 de
maig de 2004
Autor: C.E. Bressiani, C. Moslares, J. Turmo.
Títol: El Sector Exterior Brasileño 1950-2003.
Referència: Boletín Económico del ICE, 2004
Autor: S. Niño. Títol: Mad Max. Referència:
www.lacartadelabolsa.com, 27 de maig de 2004
Autor: S. Niño. Títol: El component exterior
del sector industrial. Referència: Dossier
Econòmic de Catalunya, 29 de maig-4 de juny
de 2004
Autor: C. Moslares, J. Turmo, G. Ortiz,
G. Reyes. Títol: La Inversión Extranjera
Directa y el Comercio Internacional: El caso de
Bolivia, la UE y España. Referència: Boletín
Económico del ICE, 2805, 27-41, 2004
Autor: S. Niño. Títol: “Hijo de puta” (Con
perdón).Referència:www.lacartadelabolsa.com,
31 de maig de 2004
Autor: M. Gallart, X. Tomàs, G. Suberbiola,
E. López-Tamares, S. Buixaderas. Títol:
Relationship betwen foam parameters obtained
by the gas-sparging method and sensory
evaluation of sparkling wines. Referència:
Journal of the Science of Food and Agriculture,
84(2), 127-133, 2004
Autor: S. Niño. Títol: Los precios del euro.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 1 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Nuevas UMTS, ¿y qué?.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 2 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Samsung, esta vez.
Referència: Expansión, 20 de gener de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Errores. Referència:
www.lacartadelabolsa.com, 4 de juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: El treball al futur
pròxim. Referència: Bondia (Andorra), 11 de
febrer de 2004
Autor:S. Niño. Títol: Aquella exuberancia
irracional.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 7 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Espanha, Agora.
Referència: Jornal Publico (Portugal), 22 de
març de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Gigante. Referència:
www.lacartadelabolsa.com, 8 de juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Microsoft. Referència:
Expansión, 26 de març de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Cómo utilizar la
bicicleta.Referència:www.lacartadelabolsa.com
9 de juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Una pel·lícula espanyola.
Referència: Dossier Econòmic de Catalunya,
27 de març-2 d’abril de 2004
Autor: S. Niño. Títol: La fuga del Logan.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 10 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Estados Unidos, entre
hoy y mañana. Referència: Cinco Días, 23
d’abril de 2004
Autor: S. Niño. Títol: El fin de la Historia.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 13 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: L’oferta de treball a
Europa. Referència: Dossier Econòmic de
Catalunya, 1-7 de maig de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Inventarios, reloj
que
marca
las
horas.
Referència:
www.lacartadelabolsa.com, 14 de juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: El petróleo y Lucio
Battisti.Referència: www.lacartadelabolsa.com,
19 de maig de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Robert Rubin.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 15 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Un cocktail llamada
Bloodymary.Referència:www.lacartadelabolsa.
com, 21 de maig de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Las cuentas del imperio.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 16 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Malos vientos desde
USA. Referència: www.lacartadelabolsa.com,
24 de maig de 2004
138
Autor: S. Niño. Títol: Vamos a bailar un tango.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 17 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Blowing in the wind.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 29 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Los polvos y los lodos.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 20 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Paradise. Referència:
www.lacartadelabolsa.com, 30 de juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Basilea III. Referència:
www.lacartadelabolsa.com, 1 de juliol de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Exotismo oriental.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 21 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Otro mundo.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 22 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Comunidades,
¿autónomas?
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 2 de
juliol de 2004
Autor: S. Niño. Títol: El capital muerte.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 23 de
juny de 2004
Autor: S. Niño. Títol: Lost in Translation.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 5 de
juliol de 2004
Autor: S. Niño. Títol: La ministra dice “algo,
un poquito” Referència: www.lacartadelabolsa.com 24 de juny de 2004
Autor: J. Sols. Títol: ¿Ha habido una opción
por los pobres en la Inglesia? Referència:
Senderos. Revista de Ciencias Religiosas y
Pastorales 78, San José (Costa Rica), 2004
Autor: S. Niño. Títol: Otra vez el empleo.
Referència: www.lacartadelabolsa.com, 28 de
juny de 2004
139
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
Conferenciant/Ponent: A. Florensa. Títol de
la ponència: L’ídol de la tecnociència.
Referència: Curs per a comprendre el nostre
món. Idolatries d’Occident (falsos déus de la
nostra cultura). Centre d’Estudis Cristianisme i
Justicia. Lloc: Barcelona. Data: 2003
Conferenciant/Ponent: C. Moslares. Títol de
la ponència: Los Retos de la Economía
Occidental ante el S. XXI. Referència:
Jornadas de Economía Internacional. El Colegio
de Puebla. Lloc: Puebla (Mèxic). Data: 2003
Conferenciant/Ponent: C. Moslares. Títol de
la ponència: El Euro: Retos y Oportunidades
ante el S. XXI. Referència: Ciclo de
Conferencias sobre Economia Internacional.
Universidad Iberoamericana de Puebla. Lloc:
Puebla (Mèxic). Data: 2003
Conferenciant/Ponent: C. Moslares. Títol de
la ponència: The Mexican Exchange System:
Evaluating the Performance of the Flexible
Exchange Rate (1995-2003). Referència: VIII
Conferencia Mundial de Negocios. Montclair
State University (New Jersey, EUA) i
Universidad del Valle de Antemajac (Mèxic).
Lloc: Guadalajara (Mèxic). Data: 2003
Conferenciant/Ponent: A. Florensa. Títol de la
ponència: Els ciutadans davant la ciència i la
tècnica. Referència: Escola Pia de Granollers.
Lloc: Granollers (Barcelona). Data: 2004
Conferenciant/Ponent: E. Julià. Títol de la
ponència: Experience of IQS on International
Exchange Programs. Referència: 6th Meeting of
International Jesuit Association of Chemistry
and Chemical Engineering Universities and
Schools (ISJACHEM). Lloc: Boston (EUA).
Data: 2003
Conferenciant/Ponent: A. Florensa. Títol de la
ponència: Ser Cristià després de l’escola.
Referència: Col·legi Claver. Lloc: Lleida.
Data: 2004
Conferenciant/Ponent: A. Florensa. Títol de la
ponència: Ética Profesional de la Ingeniería
Civil. Referència: Enginyeria PIGRA. Lloc:
Barcelona. Data: 2004
Conferenciant/Ponent: E. Julià. Títol de
la ponència: Assessorament per innovar.
Prospectiva tecnològica. Referència: Setmana
de la Innovació. CIDEM. Lloc: Barcelona.
Data: 2003
Conferenciant/Ponent: A. Florensa. Títol de la
ponència: Els ciutadans davant la ciència i la
tècnica. Referència: Escola Pia de Sarrià. Lloc:
Barcelona. Data: 2004
Conferenciant/Ponent: X. Tomàs. Títol de la
ponència: Chemometrics in environment data
análisis. Referència: IX Conferencia Española
de Biometría. Lloc: A Coruña. Data: 2003
Conferenciant/Ponent: A. Florensa. Títol de la
ponència: Teología, técnica y ética en Jacques
Ellull. Referència: Congrés Internacional
Ciencias y Teología en la dinámica de las
culturas. IQS. Lloc: Barcelona. Data: 2004
Conferenciant/Ponent: C. Moslares. Títol de
la ponència: Determinantes del Comercio IntraIndustrial: el Caso de España. Referència: XVII
Congreso de la Asociación Europea de
Economía Aplicada. Lloc: Almería. Data: 2003
Conferenciant/Ponent: E. Julià. Títol de la
ponència: La Química y la Vida. Perspectivas
de Futuro. Referència: Aula Magna Química,
UNILASALLE. Lloc: Canoas (Brasil). Data:
2004
Conferenciant/Ponent: C. Moslares. Títol de
la ponència: Los Retos de la Economía
Española ante el S. XXI. Referència:
International Business Study Tour of the
Instituto Tecnológico de Monterrey and Barry
University. IQS. Lloc: Barcelona. Data: 2003
Conferenciant/Ponent: X. Tomàs. Títol de la
ponència: Del plaer dels sentits al plaer de les
xifres: Els sentits com a instruments de mesura.
Referència: Jornades sobre les ciències
sensorials en l’alimentació. IEC. Lloc:
Barcelona. Data: 2004
Conferenciant/Ponent: C. Moslares. Títol de
la ponència: El Euro: Retos y Oportunidades
ante el S. XXI. Referència: Jornadas de
Economía Internacional. El Colegio de Puebla.
Lloc: Puebla (Mèxic). Data: 2003
Conferenciant/Ponent: C. Moslares. Títol de
la ponència: La Ampliación de la UE: Retos y
Oportunidades ante el S. XXI. Referència:
Programa FORUM Tec de Monterrey-IQS. IQS.
Lloc: Barcelona. Data: 2004
140
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
Jornada sobre les ciències sensorials en
l’alimentació. Lloc: Barcelona. Data: 2004
Autor: J. Sols. Títol: Structures of Violence.
Congrés o simposi: International Congress
“Transforming Unjust Structures-Capabilities
and Justice”. Cambridge University. Lloc:
Cambridge (Regne Unit). Data: 2003
Autor: S. Niño, M. Martínez. Títol:
Posibilidades de desarrollo de países y áreas
subdesarrolladas: aproximación en un nuevo
escenario económico. Congrés o simposi: VI
Encuentro Internacional sobre Globalización y
Problemas del Desarrollo. Lloc: La Habana
(Cuba). Data: 2004
Autor: J. Sols. Títol: The Call of Kingdom of
God and the Call of Business. The Testament of
Ignacio Ellacuría, S.I., a Basque Martyr in El
Salvador. Congrés o simposi: The Fifth
International Symposium on Catholic Social
Thought
and
Management
Education.
Universidad de Deusto. Lloc: Bilbao. Data:
2003
Autor: C. Moslares. Títol: The Mexican
Exchange System: Evaluating the Performance
of the Flexible Exchange Rate (1995-2003).
Congrés o simposi: IV Encuentro Internacional
de Finanzas. Lloc: Santiago de Chile (Xile).
Data: 2004
Autor: X. Tomàs. Títol: Del plaer dels sentits
al plaer de les xifres: Els sentits com a
instruments de mesura. Congrés o simposi:
141
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPÒSIUMS (assistència)
Congrés: 6th Meeting of International Jesuit
Association of Chemistry and Chemical
Engineering
Universities
and
Schools
(ISJACHEM). Assistent(s): E. Julià. Lloc:
Boston (EUA). Data: 2003
Congrés: AACSB International Conference &
Annual Meeting. Assistent(s): E. Julià. Lloc:
Montreal (Canadà). Data: 2004
Congrés:
AACSB
Faculty
Resource
Management Workshop. Assistent(s): J. Tricás.
Lloc: Montreal (Canadà). Data: 2004
Congrés: AACSB Business Accreditation
Seminar. Assistent(s): J. Tricás. Lloc: St. Louis
(EUA). Data: 2003
Congrés: AACSB International Conference &
Annual Meeting. Assistent(s): J. Tricás. Lloc:
Montreal (Canadà). Data: 2004
Congrés: AACSB Continuous Improvement
Symposium. Assistent(s): J. Tricás. Lloc: St.
Louis (EUA). Data: 2003
Congrés: XXI Reunió del Cercle d’Economia.
Assistent(s): E. Julià. Lloc: Sitges (Barcelona).
Data: 2004
Congrés: V Simposi IQS sobre Cooperació per
al desenvolupament des de la Universitat.
Assistent(s): A. Florensa. Lloc: Barcelona.
Data: 2003
Congrés: X Annual Forum. International
Association of Jesuit Business Schools (IAJBS).
Assistent(s): J. Tricás, C. Moslares, M. Guitert.
Lloc: Bilbao. Data: 2004
Congrés: I Encuentro Especializado Sector
Químico. Assistent(s): E. Julià. Lloc:
Barcelona. Data: 2004
142
PROJECTES DE RECERCA
Projecte de recerca: Técnicas de previsión.
Protocolos de validación de software.
Investigador
principal:
L.
González.
Altres investigadors: L. Valls. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Diseño, síntesis, estudios
fotoquímicos y efectividad antitumoral de
nuevas moléculas para la fotoquimioterapia del
cáncer. Investigador principal: S. Novell.
Altres investigadors: J. Teixidó, X. Tomás,
L. Fernández, J. Díaz-Ferrero, N. Rubio, O.
Rey. Entitat(s) finançadora(es): Ministerio de
Ciencia y Tecnología (MCYT). Programa
Nacional de Biomedicina (Ref.: SAF200204034-C02-02). Entitat(s) col·laboradora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Didáctica de la
Estadística: prueba de bondad de ajuste.
Investigador principal: L. González. Altres
investigadors:
E.
Barrabás.
Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull) i FundEmi IQS Business Institute
Projecte de recerca: Macrolactonas cíclicas.
Monitorización para la mejora de un proceso
(MLC). Investigador principal: J. Sempere.
Altres investigadors: M.A. Alós, M.L. Espasa,
L. Fernández, R. Nomen, X. Tomàs. Entitat(s)
finançadora(es):CICYT (B98-0410). Entitat(s)
col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Didáctica de la
Estadística:
relaciones
macroeconómicas
atípicas. Investigador principal: L. González.
Altres investigadors: C. Moslares. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Prospectiva Tecnológica
Industrial. Sector Químico. Investigador
principal: E. Julià. Altres investigadors:
M.L. Espasa. Entitat(s) finançadora(es):
Observatorio de Prospectiva Tecnológica
Industrial(OPTI).Entitat(s) col·laboradora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Didáctica de la
Estadística: prejucios y aprendizaje. Investigador principal: L. González. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Didáctica de la
Estadística: desarrollo de material didáctico
experimental.
Investigador
principal:
L. González. Entitat(s) finançadora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Modelos para el consumo
aparente de productos químicos en España.
Investigador principal: L.González. Altres
investigadors: L. Fernández, M.J. Guilera.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Didáctica de la
Estadística: desarrollo de software de
simulación para el aula. Investigador
principal: L. González. Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Estudio de la evolución
del PIB mundial. Investigador principal:
S. Niño. Altres investigadors: L. González.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Didáctica de la
Estadística: diseño de herramientas para la
evaluación del desarrollo de habilidades
complementarias. Investigador principal:
L. González. Entitat(s) finançadora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Modelos para la
descripción de la actividad del sector del seguro
sanitario. Investigador principal: L. González.
Altres investigadors: X. Tomàs. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Calidad de la docencia
universitaria: evaluación de encuestas con
respuesta escasa. Investigador principal:
L. González. Entitat(s) finançadora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: El método simplex de
optimización secuencial: aplicación a procesos
con respuesta
cualitativa. Investigador
principal: L. González. Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat Ramon Llull)
143
Projecte de recerca: Análisis Bibliométrico de
la producción científica del IQS. Investigador
principal: L. González. Altres investigadors:
N. Vallmitjana. Entitat(s) finançadora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull)
gador principal: R. Méndez. Entitat(s)
finançadora(es): Comissió Europea
Projecte de recerca: Los Efectos del Estrés en
las organizaciones del siglo XXI. Investigador
principal: E. Pallarés. Altres investigadors:
J. M. Herrera. Entitat(s) finançadora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Dirección del Estudio de
Mercado cualitativo a nivel Europeo de
“Universitat Ramon Llull y su Competencia”.
Investigador principal: M. Guitert. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon Llull).
Entitat(s) col·laboradora(es): Diverses universitats espanyoles: Madrid, Bilbao, Málaga i
Barcelona
Projecte de recerca: Implantación de un
Sistema de Gestión por competencias para su
aplicación en la Universidad. Investigador
principal: G. Castillo. Altres investigadors:
J.M. Herrera, L. Fernández. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Decisiones financieras y
creación de valor. Investigador principal:
J. Garcia. Altres investigadors: M. Correa.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Estudio Ergonómico:
aplicación del método ERGO IBV en la
Industria Azulejera. Investigador principal:
A. Orozco. Altres investigadors: J. M. Herrera.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Estacionalidad de
rendimientos en los mercados de valores.
Investigador principal: J. Garcia. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Adecuación de máquinas
al RD 1215/1997. Investigador principal:
I. Vera. Altres investigadors: J. M. Herrera.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Integración bancaria
Europea. Investigador principal: J. Garcia.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Análisis Ergonómico de
puestos de trabajo. Investigador principal: I.
Vera. Altres investigadors: J. M. Herrera.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Sistemas Integrados de
Gestión: análisis de la incidencia en la gestión
empresarial de considerar los sistemas de
calidad, seguridad y medio ambiente desde una
perspectiva global. Investigador principal:
J. Tricás. Altres investigadors: J. Castillo,
R. Pou, E. Barceló, J. Sistach. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull). Entitat(s) col·laboradora(es): CIDEM,
Generalitat de Catalunya
Projecte de recerca: Influencia de las
condiciones lumínicas en las personas y
propuesta de herramientas de mejora.
Investigador principal: E. Morales. Altres
investigadors: J. M. Herrera. Entitat(s)
finançadora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Programa de Apoyo a la
Reforma de la Educación Media Técnica (UGP)
APREMAT. Ref.: núm. SLV/B7-310/97/248.
Investigador principal: R. Méndez. Entitat(s)
finançadora(es): Comissió Europea
Projecte de recerca: Formación continua en
una Gran Corporación: eficacia de la
Metodología
e-Learning.
Investigador
principal: I. Babot. Altres investigadors:
E. Julià. Entitat(s) finançadora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull). Entitat(s) col·laboradora(es): La Caixa
Projecte de recerca: Programa de la Puesta a
Nivel de la Formación Profesional (UGP)
MANFORM. Ref.: núm. TUN/B7-4100/ IB/ 97/
0240. Investigador principal: R. Méndez.
Entitat(s) finançadora(es): Comissió Europea
Projecte de recerca: Prospectiva Tecnológica
en el Sector Químico. Revisión de las
previsiones efectuadas los años 1998-2000.
Investigador principal: E. Julià, M.L. Espasa.
Altres investigadors: L. Liébana. Entitat(s)
finançadora(es): Fundación OPTI (Ministerio
de Industria y Energía)
Projecte de recerca: FORUM MED-PHARE.
Ref.núm.: PHARE/2003/064-566. Investigador
principal: R. Méndez. Entitat(s) finançadora(es): Comissió Europea. Projecte de
recerca:
Women
Mobility
Information
Campaign. Ref. núm. VP/2003/0370. Investi144
Projecte de recerca: Desenvolupament d’una
aplicació informàtica per a la planificació
experimental. Investigador principal: L.
Fernández. Altres investigadors: J.J. Molins,
A. Duran, F. Costa. Entitat(s) finançadora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Estandarización de la
Gestión de Proyectos. Investigador principal:
R. Sagarra. Altres investigadors: R. Úbeda,
M. Correa. Entitat(s) finançadora(es):
Arbora&Ausonia. Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Aplicació de la
planificació experimental en microbiologia
predictiva. Investigador principal: M. Agut.
Altres investigadors: L. Fernández, A. Català.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: La creació de valor per a
l’accionista com a objectiu de la funció
financera: consistència tècnica i judici ètic.
Investigador principal: J. Sols. Altres
investigadors: M. Correa. Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Les actituds en
l’ensenyament de les matemàtiques. Investigador principal: L. Fernández. Altres investigadors: M. Bosch, L. González, E. Farré.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: El factor humà de
l’economia. Investigador principal: J. Sols.
Altres investigadors: C. Moslares, S. Niño.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Economía Internacional:
Análisis de Tendencias y Flujos Comerciales.
Investigador principal: C. Moslares. Altres
investigadors: C.E. Bressiani, G. Ortiz,
G. Reyes, J.Turmo. Entitat(s) finançadora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull). Entitat(s)
col·laboradora(es): Càtedra Unesco de la
Universitat
Ramon
Llull,
Universidad
Iberoamericana de Puebla, Universitat de
Barcelona
Projecte de recerca: Anàlisi Econòmica,
política i fenomenològica de la violència al
segle XX. Investigador principal: J. Sols.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Anàlisi ètica de l’impacte
social de la deslocalització d’empreses en el seu
lloc d’origen (cas de Catalunya) i en el seu lloc
d’arribada (cas de Guangdong, regió de
Kwangtung, Xina). Investigador principal:
J. Sols. Altres investigadors: D.D. Wong.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Pedagogía de la
Economía. Investigador principal: C. Moslares. Altres investigadors: L. González.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull). Entitat(s) col·laboradora(es):
Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat de Barcelona
Projecte de recerca: Análisis económico y
ético de diferentes sistemas de pago en Internet.
Investigador principal: J. Sols. Altres
investigadors: S. Fernández, A. Matas, V.
Monje, S. Roldán. Entitat(s) finançadora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Sistemática de la
evolución económica internacional. Investigador principal: S. Niño. Altres investigadors: M. Martínez. Entitat(s) finançadora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Análisis antropológico de
la publicidad en los dominicales de los diarios
La Vanguardia, El País, El Mundo y el
Periódico de los meses de octubre y noviembre
2004. Investigador principal: J. Sols. Altres
investigadors: V. Monje. Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Programa de actualización
de
directivos.
Investigador
principal:
R. Sagarra. Altres investigadors: R. Úbeda.
Entitat(s) finançadora(es): Grup Peralada.
Entitat(s) col·laboradora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Casos pràctics d’ètica
empresarial. Objectiu final: publicació d’un
llibre. Investigador principal: J. Sols. Altres
investigadors:
A.
Florensa,
B.Román,
F. Carmona. Entitat(s) finançadora(es): Ethos
Ramon Llull. Entitat(s) col·laboradora(es):
IQS (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Desarrollo de casos de
excelencia empresarial en I+D. Investigador
principal: R. Sagarra. Altres investigadors:
R. Catases. Entitat(s) finançadora(es):
CIDEM, Generalitat de Catalunya. Entitat(s)
col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
145
Projecte de recerca: La immigració en
l’economia i en l’empresa. Investigador
principal: J. Sols. Altres investigadors:
C. Moslares, S.Niño. Entitat(s) finançadora(es): Ethos Ramon Llull. Entitat(s)
col·laboradora(es): IQS (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Assessment de
habilidades del Plan de Estudios de
Licenciatura y Doctorado de la Facultat
d’Economia IQS. Sistema de evaluación de las
habilidades y competencias propias de la Misión
de la Facultat d’Economia y su implicación en
las diferentes asignaturas del Plan de Estudios.
Investigador principal: M. Tena. Altres
investigadors: J. Tricás, L. González.
Entitat(s) finançadora(es): IQS (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Conferències sobre
Justícia Econòmica. Investigador principal:
J. Sols. Entitat(s) finançadora(es): IQS
(Universitat Ramon Llull)
146
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
Participant(s): A. Florensa. Grup de treball:
Comitè Organitzador del Congrés “Ciencias y
Tecnología en la dinámica de las culturas.
¿Corrientes de sabiduría?” Lloc: Barcelona.
Data: 2004
Participant(s): A. Florensa. Grup de treball:
Seminari Ètica de la Investigació Científica.
Coordinador. Lloc: Barcelona. Data: 2004
147
SERVEIS
Biblioteca
Nom: Centre de Documentació Multimèdia Ernest Solvay
Especialitats temàtiques: Enginyeria industrial, enginyeria química, química, medi ambient, economia i
direcció d’empreses
Capacitat sala de lectura: 175 punts de lectura
Nombre de volums: 56.142
Nombre de publicacions periòdiques: 809
Responsable: Eng. Núria Vallmitjana Palau
Horaris: de dilluns a divendres: de 9.00 a 21.00. Dissabtes: de 10.00 a 20.00
Observacions: Dels 175 punts de lectura, 20 tenen connexió a la xarxa informàtica de l’IQS
Informàtica
Aula Informàtica: Equipada amb 10 ordinadors Pentium III a 400 MHz, 64 MB de RAM, 4 GB de disc
dur, CDROM i tarja Ethernet.
En iniciar la carrera s’entrega a l’alumne un ordinador portàtil inclòs en l’import de la matrícula.
Sala DAO (Dibuix Assistit per Ordinador): Equipada amb 8 ordinadors Pentium IV a 2,8 GHz, 512 MB
de RAM, 40 GB de disc dur.
Borsa de Treball i Orientació Universitària
Responsable: Dra. Mercè Manresa
Sales Multimèdia
Consten d’un auditori de 252 m2 amb una capacitat de 253 persones. Un sistema de divisió permet utilitzar-lo
com a dues sales independents. D’entre el seu equipament cal destacar:
1 equip de videoconferència compatible amb les protocols estàndards de 3 línies RDSI = 6 canals bàsics
1 equip de videotelèfon
5 cameres (3 motoritzades)
2 sistema de videoprojecció
2 ordinadors Pentium III amb connexió a Internet, Office 97 i Power Point, 95, 98 i 2000
1 cabina de control
1 taula de control de só.
2 cabines de traducció simultània via infrarojos
2 monitors LCD a presidència
1 projector de documents opacs i transparències
2 equips de vídeo, sistemes PAL i NTSC
1 projector de diapositives
1 platina doble
1 CD àudio
2 pantalles retroprojecció
4 micròfons de sobretaula
1 micròfon de corbata
2 micròfons inalàmbrics
1 pantalla tàctil de control remot
148
Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l’IQS
Professors responsables: José Sols i Albert Florensa
La Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià és un espai de trobada i acadèmic a l’interior de l'Institut Químic
de Sarrià (IQS) i de FundEmi, on es reflexiona sobre la dimensió ètica de les professions vinculades a
l’empresa, l’economia, la química, l’enginyeria química, l’enginyeria industrial i la ciència en general,
així com sobre temes importants de societat; on es facilita el coneixement de la fe cristiana, es possibilita
l’experiència religiosa personal i comunitària; i on es facilita l’accés a la pràctica d’activitats de
voluntariat que aproximin a realitats de la societat actual, sobretot dels sectors més desfavorits.
Aquesta Càtedra està coordinada amb el treball intel·lectual, social i pastoral dels jesuïtes de Catalunya,
amb "Ethos Ramon Llull", amb el Cercle de Professors d'Ètica de la COCESU (Centres Universitaris de
la Companyia de Jesús d'Espanya), amb "ISJACHEM" ("International Jesuit Association of Chemistry
and Chemical Engineering Universities and Schools"), "European Ethics Network", i amb el servei
universitari d’atenció i formació religiosa (Safor).
Assignatures que imparteixen els professors de la Càtedra
• Albert Florensa: Ètica; Pensament Social Cristià; Història de la Ciència i de la Tècnica; Interpretar
la Realitat.
• José Sols: Ètica Empresarial; Pensament Social Cristià; Persona, Economia i Societat; Cristianisme i
Societat al Segle XXI; Banca Ètica (Curs de Doctorat).
Seminari per a professors, organitzat per la Càtedra
• Ètica de la investigació científica. Seminari de professors de l’IQS i convidats. Quatre sessions.
Coordinador: Albert Florensa.
V Simposi IQS
Professors i P.A.S.
"Cooperació per al desenvolupament des de la universitat". Conferenciants: Miquel
Carrillo (Coordinador de Projectes d'"Enginyeria Sense Fronteres"), Pedro Caldentey
(Córdoba) i Enric Julià (IQS). Taula rodona amb Lluís Victori, Alfred Caum, Elisabeth
Roma, Lluís Quintana, Jordi Díaz i Xavier Tomàs. Presentació del Grup de Cooperació
(alumnes IQS). 26 setembre.
10è Congrés Europeu de Ciències i Teologia ESSSAT (European Society for the Study of Science
and Theology): "Streams of Wisdom? Science, Theology and Cultural Dynamics". Congrés
coorganitzar per la Càtedra. IQS, 1-6 abril.
Conferències-Debat
Entrada lliure
•
•
•
Campus Sarrià
Polítiques d'investigació en ciència i tecnologia
Taula rodona: Xavier Testar (PSC), Enric Canela (CiU; Catedràtic de Bioquímica i
Biologia Molecular de la UB; President del Consell Sectorial d’Universitat i Recerca de la
federació de Barcelona; Conseller Nacional de CDC), Xavier Hernández (ERC; Director
General de Recerca de la Generalitat de Catalunya), un representant del PP, i un
representant d’ICV-EUiA.
19 gener.
SINTEL: el fracaso de una privatización.
Virginia Vila (ex-trabajadora de SINTEL).
18 de mayo.
Campus Gràcia
Polítiques econòmiques
Josep Lluís Ayllon (PP, candidat al Congrés dels Diputats), Imma Riera (CiU, candidata al
Congrés dels Diputats), Sergi de los Ríos (ERC), Josep Nuet (ICV-EUiA, candidat al
Congrés dels Diputats), Arseni Gibert (PSC-PSOE, Director del Tribunal de la
Competència de Catalunya)
22 de gener
149
•
•
El comerç de la guerra
Arcadi Oliveres (Professor de la UAB i President de Justícia i Pau)
13 de gener
Empresa, medi ambient i rendibilitat: el cas de l'agricultura ecològica
Núria Cuc (Enginyera Agrònoma, Assessora en Agricultura Ecològica)
13 de maig
Diàlegs des de la fe
Alumnes, professors i P.A.S.
- Advent: Esperança a la presó. Alumnes de l'IQS, col·laboradors al Centre Penitenciari de
La Trinitat. 3 desembre.
Eucaristies
Alumnes, professors i P.A.S.
Eucaristies setmanals: tots els dijous lectius, a les 14.30 h.
Eucaristies especials:
- Nadal, 23 desembre.
- Dimecres de Cendra, 25 febrer.
- acte de Graduació. 2 juliol.
Acompanyament personalitzat
Alumnes, professors i P.A.S.
Espai de diàleg sobre situacions i opcions personals, a càrrec dels professors de la Càtedra o dels
diferents preveres, tant a l’IQS com a FundEmi.
Altres activitats, ofertes pels jesuïtes de Catalunya
Alumnes
- Universitaris Loiola. Grups de diàleg en la fe per a estudiants universitaris: tots els dimecres,
al Casal Loiola. Coordinador: Llorenç Puig, sj.
- Exercicis Espirituals per a joves
• Nadal: 26 tarda – 31 tarda de desembre, a Manresa.
• Setmana Santa: 2 nit – 7 tarda d'abril, a Manresa.
• Estiu: 1-10 agost, a Raïmat (Lleida).
Coordinador: Xavier Rodríguez, sj.
- Vetlla de pregària a Montserrat i pelegrinatge Montserrat-Manresa
• Un cap de setmana de març: nit del divendres, vetlla de pregària a Montserrat (es dorm
a l’hospederia del monestir); matí del dissabte, pelegrinatge a peu Montserrat - Cova de
Sant Ignasi (Manresa). Organitzadors: Alexis Bueno, sj, Llorenç Puig, sj.
IQS Solidari
Alumnes
- Programa Jordi Ginestà. Diversos estudiants de l’IQS col·laboren setmanalment o als
estius amb centre d’acompanyament de persones marginades: Presó de La Trinitat, i
Fundació Escó (Raval).
- Grup de Cooperació (estudiants IQS). Estudiants de l'IQS col·laboren als estius amb
centres acadèmics o de promoció humana, a Amèrica Llatina. En particular, col·laboració
amb la Universitat Centramericana (UCA) de Managua, Nicaragua. També organitzen actes
informatius sobre alguns països i les seves situacions econòmiques i socials per a la
comunitat universitària de l’IQS.
• Comerç Just.
Amb diversos representants del SETEM.
11 novembre.
• Bolívia.
Estudiants bolivians de l’IQS
3 desembre.
• Projectes de Desenvolupament realitzats per Enginyeria Sense Fronteres (ESF).
16 març
• Exposició "Petroli i persones: l'oleoducte Txad-Camerun"
15-19 març
150
ACTES PÚBLICS. FundEmi IQS
Federació Catalana de Voluntariat social.
Fundació Pere Tarrés Lloc. FundEmi IQS.
Data: 28 de juny de 2004
Tipus d’acte: Taula Rodona. Títol. Les
polítiques econòmiques dels partits polítics amb
representació parlamentària. Ponents: Josep
Lluís Ayllon (Partit Popular); Sergio de los Rios
(Esquerra Republicana de Catalunya); Imma
Riera (Convergència i Unió); Arsemi Gibert
(Partit dels Socialistes de Catalunya); Josep
Nuet (Iniciativa per Catalunya-Verds) Entitats
organitzadores: FundEmi IQS. Universitat
Ramon Llull. Lloc FundEmi IQS. Data: 22 de
gener de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol Anàlisi de
casos de convenis de col.laboració entre
empreses i ONL’s. Ponent: Sr. Angel Font.
Fundació Un sol món. Entitats organitzadores:
FundEmi IQS. Universitat Ramon Llull.
Entitats col.laboradores: Federació Catalana
de Voluntariat social. Fundació Pere Tarrés
Lloc: FundEmi IQS. Data: 28 de juny de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol. L’Economia
de la Guerra. Ponent: Arcadi Oliveras.
President de Justícia i Pau Entitats
organitzadores: FundEmi IQS. Universitat
Ramon Llull. Lloc FundEmi IQS. Data: 17 de
febrer de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol La visió del
mecenatge social des de les ONL’s. Ponent:
Sr. David Camps. Fundació Intermon-Oxfam.
Entitats organitzadores: FundEmi IQS.
Universitat Ramon Llull. Entitats col.laboradores: Federació Catalana de Voluntariat social.
Fundació Pere Tarrés Lloc: FundEmi IQS.
Data: 29 de juny de 2004
Tipus d’acte: Taula Rodona. Títol. Alternatives
per a la formació empresarial: experiències de
formació on-line. Ponents: Sr. Fabià Càrdenas.
Gas Natural. Sra. Laura Rosillo. Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Entitats
organitzadores: FundEmi IQS. Universitat
Ramon Llull. Lloc FundEmi IQS. Data: 21 de
febrer de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol Anàlisi pràctic
dels aspectes a considerar pel mecenatge social.
Ponent: Sr. David Camps. Fundació IntermonOxfam. Entitats organitzadores: FundEmi
IQS. Universitat Ramon Llull. Entitats
col.laboradores: Federació Catalana de
Voluntariat social. Fundació Pere Tarrés Lloc:
FundEmi IQS. Data: 29 de juny de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol. Reforma
comptable en el marc de la normativa
internacional. Ponent: Dr. Josep M. Gay.
Doctor en Economía i Administració
d’Empreses de la Universitat de Barcelona.
Entitats organitzadores: FundEmi IQS.
Universitat Ramon Llull. Lloc FundEmi IQS.
Data: 20 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol Presentació
del projecte d’inversió del mecenatge social B3:
Barcelona, Beneficis, Benestar. Ponent: Sra.
Julia Montserrat. Coordinadora del curs.
Entitats organitzadores: FundEmi IQS.
Universitat Ramon Llull. Entitats col.laboradores: Federació Catalana de Voluntariat social.
Fundació Pere Tarrés Lloc: FundEmi IQS.
Data: 30 de juny de 2004.
Tipus d’acte: Conferència. Títol. El quadre de
comandament integral. Ponent: Dr. Oriol Amat.
Cap del Departament d’Economia de la
Universitat Pompeu Fabra Entitats organitzadores: FundEmi IQS. Universitat Ramon Llull.
Lloc FundEmi IQS. Data: 3 de maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol La fiscalitat
de les Associacions i Fundacions. Ponent: Sr.
Rafael Arderiu. Cap del servei d’Assessorament
econòmic
i
de gestió
administrativa.
Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya Entitats organitzadores: FundEmi
IQS. Universitat Ramon Llull. Entitats
col.laboradores: Federació Catalana de
Voluntariat social. Fundació Pere Tarrés Lloc:
FundEmi IQS. Data: 30 de juny de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol. Principis
budistes aplicats a l’entorn empresarial. Ponent:
Sr. Oriol Pujol. Colaborador de FundEmi IQS.
Entitats organitzadores: FundEmi IQS.
Universitat Ramon Llull. Lloc FundEmi IQS.
Data: 3 de juny de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol La visió del
mecenatge social des de l’empresa. Ponent:
Sr. Angel Font. Fundació Un sol món. Entitats
organitzadores: FundEmi IQS. Universitat
Ramon Llull. Entitats col.laboradores:
151
Ramon Llull. Entitats col.laboradores:
Federació Catalana de Voluntariat Social.
Fundació Pere Tarrés Lloc. FundEmi IQS.
Data: 1 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: El mecenatge
per a les petites organitzacions socials. Ponent:
Sr. Josep Oriol Pujol. Director-Gerent de la
Fundació Pere Tarrés Entitats organitzadores:
FundEmi IQS. Universitat Ramon Llull.
Entitats col.laboradores: Federació Catalana
de Voluntariat Social. Fundació Pere Tarrés
Lloc. FundEmi IQS. Data: 1 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: L’ètica i la
responsabilitat social de les empreses Ponent:
Sr. Albert Roca. Director d’Estudis de PIMECSEFES. Entitats organitzadores: FundEmi
IQS. Universitat Ramon Llull. Entitats
col.laboradores: Federació Catalana de
Voluntariat social. Fundació Pere Tarrés
Lloc:FundEmi IQS. Data: 2 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: La dimensió
econòmica i les fonts de finançament de les
entitats de voluntariat social. Ponent: Sra. Júlia
Montserrat. Coordinadora del Curs. Entitats
organitzadores: FundEmi IQS. Universitat
152
PUBLICACIONS: ARTICLES. FundEmi IQS
Autor: M. Bosch; Bolea, P., Gascón, J. Títol:
“Why is modelling not included in the teaching
of algebra at secondary school” Referència
editorial: Quaderni di Ricerca in Didattica, 14,
125-133, 2004
Autor: M. Bosch, J. Gascón, J.Sierra T. Títol:
“Diseño de un proceso didáctico en torno a la
numeración” Referència editorial: Actas de las
XX Jornadas del Seminario Interuniversitario de
Investigación en Didáctica de las Matemáticas
(en premsa) 2004
Articles enviats per a publicació. FundEmi
IQS
Autor: M. Bosch, J. Gascón, T. Sierra. Títol.:
“Qué papel se asigna a la resolución de
problemas en el actual currículum de
matemáticas” Referència editorial: Actas de
las XX Jornadas del Seminario Interuniversitario de Investigación en Didáctica de las
Matemáticas (en premsa) 2004
Autor: M. Bosch; C. Fonseca, J. Gascón. Títol:
“Incompletitud
de
las
Organizaciones
Matemáticas Locales en las instituciones
europeas” Referència editorial: Recherches en
Didactiques des Mathématiques, 24/2-3 (en
premsa) 2004
Autor: M. Bosch, L. Espinoza, J. Gascón. Títol:
“Didactic restrictions on the teacher’s practice.
The case of limits of functions in Spanish High
Scools” Referència editorial: Educational
Studies in Mathematics (en premsa) 2004
Autor: M. Bosch, J. Gascón. Títol: “La unidad
mínima de análisis de los fenómenos
didácticos” Referència editorial: Actas de las
XX Jornadas del Seminario Interuniversitario de
Investigación en Didáctica de las Matemáticas
(en premsa) 2004
Autor: A. Acereda: Títol: Repercussions de
l’àmbit laboral a la vida familiar dels homes: un
estudi sobre la seva influència a la parella i als
fills/filles. Referència editorial: Institut Català
de la Dona (en premsa 2004)
153
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades). FundEmi IQS
Conferenciant: Berta Barquero. Títol de la
ponència: Complements pràctics a l’assignatura
de Matemàtiques. Lloc: FundEmi IQS. Dia: 17
d’abril de 2004. Conferenciant: Roman
Abades. Títol de la ponència: Planificació
financera de l’empresa Lloc: FundEmi IQS.
Dia: 17 d’abril de 2004
Conferenciant:
Cecilio
Fonseca
Bon.
(Universidad de Vigo) Títol de la ponència:
Discontinuidades matemáticas y didácticas entre
la secundaria y la Universidad. Lloc: FundEmi
IQS. Dia: 11 d’octubre de 2003
Conferenciant: Javier García, Luísa Ruiz.
(Universidad de Jaén) Títol de la ponència:
Sistemas de variación de magnitudes y su
modelización Lloc: FundEmi IQS. Dia: 15 de
novembre de 2003
Conferenciant: Marta Benedico. Títol de la
ponència: Complements de casos pràctics a
l’assignatura de Dret Empresarial. Lloc:
FundEmi IQS. Dia: 5 de juliol de 2004
Conferenciant: Tomás Sierra (Universidad
Comlutense de Madrid). Títol de la ponència:
Diseño de una organización didáctica en torno a
la numeración en el primer ciclo universitario
Lloc: FundEmi IQS. Dia: 17 de gener de 2004
Conferenciant: Marta Benedico. Títol de la
ponència: Complements de casos pràctics a
l’assignatura de Direcció Financera. Lloc:
FundEmi IQS. Dia: 5 de juliol de 2004
Conferenciant: Ramon Viver. Títol de la
ponència: Complements de casos pràctics a
l’assignatura de Comptabilitat Financera. Lloc:
FundEmi IQS. Dia: 30 de gener de 2004
Conferenciant: Antoni Izquierdo. Títol de la
ponència: Suport a la realització del Projecte Fi
de Carrera. Lloc: FundEmi IQS. Dia: 17 d’abril
de 2004
Conferenciant: Esther Rodríguez (Universidad
Complutense de Madrid) Títol de la ponència:
La resolución de problemas en el currículum:
saltos en los niveles de codeterminación
didácticas. Lloc: FundEmi IQS. Dia: 14 de
febrer de 2004
Conferenciant: Jaume Amorós. Títol de la
ponència: Com crear una empresa Lloc:
Fundació EMI. Dia: 17 d’abril de 2004
Conferenciant: Patricia Heally. Títol de la
ponència: Business English Lloc: Fundació
EMI. Dia: 17 d’abril de 2004
Conferenciant: Patricia Heally. Títol de la
ponència: Preparació Intensiva de l’Examen del
First Certificate Lloc: Fundació EMI. Dia: 17
d’abril de 2004
154
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades). FundEmi IQS
Autor: M. Bosch, J. Gascón, T. Sierra Títol:
“Qué papel se asigna a la resolución de
problemas en el actual currículum de
matemáticas” Congrés: XX Jornadas del
Seminario Interuniversitario de Investigación en
Didáctica de las Matemáticas. Lloc: Centro
Universitario La Salle de Madrid. Data: 26 – 28
de març de 2004
Autora: M. Bosch, J. Gascón Títol: “L’unité
d’analyse minimale des phénomèns didactiques” Congrés o Simposi: XII École d’été de
didactique des Mathématiques. Lloc: Corps
(França) Data: 20-29 d’agost de 2003
Autor: M. Bosch, J. Gascón Títol: “La unidad
mínima de análisis de los fenómenos
didácticos.” Congrés: XX Jornadas del
Seminario Interuniversitario de Investigación en
Didáctica de las Matemáticas. Lloc: Centro
Universitario La Salle de Madrid. Data: 26 –
28 de març de 2004
Autor: X. Ramirez Títol: Els processos
d’integració regional a Amèrica Llatina
Congrés o Jornades: V Jornades sobre
Economia Llatinoamericana. Lloc: Universitat
Pompeu Fabra. Data: 16 – 18 de maig de 2004
Autor: M. Bosch, J. Gascón, T. Sierra Títol:
“Diseño de un proceso didáctico en torno a la
numeración.” Congrés: XX Jornadas del
Seminario Interuniversitario de Investigación en
Didáctica de las Matemáticas Lloc: Centro
Universitario La Salle de Madrid. Data 26 – 28
de març de 2004
Autora: M. Bosch, J. Gascón. Títol:
Mathematical cognition and the anthropological
approach to didactics. Congrés o Simposi:
ICME 10 Lloc: Copenhagen. Data: 5 – 11 de
juliol de 2004
155
PROJECTES DE RECERCA. FundEmi IQS
Projecte de recerca: Discontinuidades
matemáticas y didácticas en el paso de
secundaria a la universidad. Investigador
principal: Mariana Bosch Casabó. Altres
investigadors: Cecilio Fonseca (Universidad de
Vigo) i Pilar Orús (Universitat Jaume I de
Castelló), Eduard Barrabés Vera (Universitat
Ramon Llull). Entitat finançadora: Ministerio
de Ciencia y Tecnología (Dirección General de
Investigación).
Programa
Nacional
de
Promoción General del Conocimiento. Període:
Gener 2001- desembre de 2003.
Projecte de recerca: Diseño de organizaciones
didácticas para la articulación del currículum de
matemáticas entre la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y el primer ciclo
universitario. Investigador principal: Mariana
Bosch Casabó. Altres investigadors: Pilar
Bolea (Universitat de Saragossa), Cecilio
Fonseca (Universidad de Vigo), Josep Gascón
(Universitat Autònoma de Barcelona), Eduard
Barrabés Vera (Universitat Ramon Llull).
Entitat finançadora: Dirección General de
Investiación Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Programa Nacional de Promoción
General del Conocimiento. Període: Gener
2004-desembre de 2006
Projecte
de
recerca:
Apprentissages,
didactiques, évaluation et formation. Didactique
et anthropologie des connaissances sholaires.
Investigador principal: Yves Chevallard
(IUFM – Université de Provence). Altres
investigadors: Mariana Bosch (Universitat
Ramon Llulll). Entitat finançadora: Ministère de
l’Education (França). Periode Gener 2004desembre de 2006
156
TREBALLS FI DE CARRERA. FundEmi IQS
Autor(a): Ramon Vidal García. Títol del
treball: NACO S.L. Director(a): Roman
Abades
Autor(a): Marta Castro, Anabel Saavedra. Títol
del
treball:
El
Rincón
Ecuatoriano.
Director(a): Antoni Izquierdo
Autor(a): Aaron Fonte, Oscar González Artiga
Títol del treball: La jornada deportiva.
Director(a): Antoni Izquierdo
Autor(a): Marc Bargalló, Gerard Soler, Josep
Balcells, Rafael Cambra. Títol del treball:
Fassina Director(a): Roman Abades
Autor(a): Enric Baixas, Ada Pulido Títol del
treball: Ermenegildo Zegna Director(a):
Llibori Casadellà
Autor(a): Judit Losada, Estefania Ribera. Títol
del treball: As Meigas. Director(a): Antoni
Izquierdo
Autor(a): Andreu Bussot. Títol del treball:
Stick and Company. Director(a): Lluís
Alzamora
Autor(a): Jessica Márquez, Imma Larrañeta.
Títol del treball: Kookets. Director(a): Antoni
Izquierdo
Autor(a): Anna Martínez, Míriam Ruiz, Thais
Tarragó. Títol del treball: Casa de Colònies.
Mirtan. Director(a): Antoni Izquierdo
Autor(a): Anna Colomé, Anna Llobet. Títol
del treball: Els Cangurs. Director(a): Antoni
Izquierdo
Autor(a): Laura Carós, Marta García, Maria
Gibert. Títol del treball: La Tauleta.
Director(a): Roman Abades
Autor(a): Sandra Estiarte, Núria Mullol. Títol
del treball: Marblava. Director(a): Antoni
Izquierdo
Autor(a): Sergi Catalá, Ignacio Domingo, Josep
Macià. Títol del treball: Mensa – assessoria
d’estudis. Director(a): Antoni Izquierdo
Autor(a): Mireia Verdú. Títol del treball:
Promod Model Agency. Director(a): Antoni
Izquierdo
Autor(a): Alex Tena, Miguel Quesada. Títol
del treball: Can Caliu. Director(a): Roman
Abades
Autor(a): Marta Company, Ariel Preocupetz,
Elisabet Perea. Títol del treball: Gel-gel.
Director(a): Antoni Izquierdo
Autor(a): Gustavo Santín, Ricard Farré. Títol
del treball: All - Service. Director(a): Roman
Abades
Autor(a): Marc Castañé, Raül Herrando. Títol
del treball: Marketing High Development.
Director(a): Roman Abades
Autor(a): Francisco Arnau, Javier Vivas, Marta
Querol. Títol del treball: General Company of
Tools. Director(a): Dr. Antoni Izquierdo
Autor(a): Carlos Llana, Xavier Vidal. Títol del
treball: Import. Com. Director(a): Antoni
Izquierdo
Autor(a): Sergio Feliz, David Lobato, Roger
Navales. Títol del treball: Hotel Sant Jordi
Director(a): Roman Abades
Autor(a): Ernest Pérez, José Piedra, Laura
Tena. Títol del treball: Clean Home.
Director(a): Angel Cánovas
Autor(a): Pedro Gasull, Carmina Duart, Arnau
Vilaginés. Títol del treball: Corpus esteticum.
Director(a): Roman Abades
Autor(a): Cristina Tirado, Cristina González,
Maria Ordóñez, Laura Márquez. Títol del
treball: B-Integra. Director(a): Llibori
Casadellà
Autor(a): Tibor Domènech. Títol del treball:
ALIMPORT SA. Director(a): Lluís Alzamora
Esteban
Autor(a): Cristóbal Sánchez, Montse Vera,
Marta Sanz, Mireia Márquez Títol del treball:
Cool Cut. Director(a): Manuel Sánchez Aragón
Autor(a): Jaume Orts, Francisco Navas Títol
del treball: Pacotors SL. Director(a): Roman
Abades
157
SERVEIS. FundEmi IQS
Nom del servei: Biblioteca
Nom del/de la responsable: Sra. Marta Perpiñán
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16h a 21h; dissabte de 9 a 14h
Descripció: Consulta i prèstec de llibres i publicacions periòdiques
Nom del servei: Bar
Nom del/de la responsable: Sra. Sònia Amorós
Horari: De dilluns a divendres de 8 a 14h i de 18h a 21h; dissabte de 9 a 13h
Descripció: Servei de cafeteria
Nom del servei: Borsa de Treball
Nom del/de la responsable: Sra. Adelaida Girón
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 17h
Descripció: Ajut recerca primera feina
Nom del servei: Servei Universitat-Empresa
Nom del/de la responsable: Sra. Adelaida Girón
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 17h
Descripció: Recerca i colocació d'estudiants en pràctiques
Nom del servei: Servei d'informació i suport a l'alumnat
Nom del/de la responsable: Sra. Adelaida Girón
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16h a 19h
Descripció: Tutorització alumnes
Nom del servei: Servei d'orientació professional
Nom del/de la responsable: Sra. Adelaida Girón
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 17h
Descripció: Tutorització alumnes
Nom del servei: Reprografia
Nom del/de la responsable: Sra. Sònia Amorós
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16h a 19h
Descripció: Reproducció de documents
158
FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE
L’EDUCACIÓ I DE L’ESPORT BLANQUERNA
159
160
ACTES PÚBLICS
de recerca GERFEC. Entitat(s): Vicedeganat
de Relacions Internacionals. Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Lloc: Barcelona. Data: 12 de juliol
de 2004
Tipus d’acte: Jornades. Títol: Jornades de
Psicologia Humanista i intel·ligència emocional.
Aplicacions a la infància i l'adolescència.
Responsable/Coordinador(a):Ursula Oberst i
Montserrat Castelló. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna i Grup de
recerca persona i comunitat. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Data: 26 de juny de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Accés al món
laboral des dels estudis de Magisteri.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
Acadèmic de Magisteri. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Data: 31 de març de
2004
Tipus d’acte: Jornada cultural. Títol: "6 hors
de lletres". Responsable/Coordinador(a): Àrea
de Llengua Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Entitat(s)
organitzadora(es): Àrea de Llengua Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 19 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Visita a Blanquerna. Títol:
Acollida de 3 professors estrangers de
Liège (Bèlgica). Responsable/Coordinador(a):
Miriam Guerra. Entitat(s) organitzadora(es):
Vicedeganat de Relacions Internacionals.
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna. Lloc: Barcelona. Data:
11 de maig de 2004
Tipus d’acte: Espai lul·lià de tardor .Celebració
festivitat Beat Ramon Llull. Títol: "El diàleg
amb l'Islam. Llull com a precursor" (conferència
a càrrec del Dr. Xavier Marín. Responsable/
Coordinador(a): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 27 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Visita a Blanquerna. Títol:
Acollida de 40 professors estrangers de Viborg
(Dinamarca).
Responsable/Coordinador(a):
Cèlia Rosich. Entitat(s) organitzadora(es):
Vicedeganat de Relacions Internacionals.
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna. Lloc: Barcelona.. Data:
23 de septembre de 2003
Tipus d’acte: Presentació del llibre de Jaume
Clarà. Títol: 00 anys de la Festa de l'Arbre
Fruiter. Lloc: Moià. Data: 9 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Visita a Blanquerna. Títol:
Acollida de 5 professors estrangers vinculats a
l'escola
Joan
XXIII.
Responsable/
Coordinador(a): Miriam Guerra. Entitat(s)
organitzadora(es):
Fundació
Blanquerna.
Entitat(s):
Vicedeganat
de
Relacions
Internacionals. Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Lloc:
Barcelona. Data: 15 de juny de 2004
Tipus d’acte: Celebració aniversari. Títol: 25è
aniversari de la promoció de mestres 1979 i de
l'aniversaria de lews promocions de pedagogs i
psicopedagogs 1993 i 1994. Responsable/
Coordinador(a): Pau López i Marga
Domènech. Entitat(s) organitzadora(es): @pb
(VOE). Lloc: Tamarita. Data: 17 de juny de
2004
Tipus d’acte: Mobilitat docent SòcratesErasmus. Títol: Acollida del professor Paolo
Boero, de la Università degli Studi di Genova
(IT) per impartir docència sobre “La formación
matemática y las demás culturas en la
construcción de la cultura de la clase”
Responsable/Coordinador(a): Vicedeganat de
Relacions Internacionals. Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Vicedeganat de Relacions Internacionals.
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna. Lloc: Barcelona. Data:
20 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: 2a Jornada
d'estudiants i antics estudiants d'Educació
Musical. Responsable/Coordinador(a): Pau
López i Marga Domènech. Entitat(s) organitzadora(es): @pb (VOE). Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Data: 8 de novembre de 2004
Tipus d’acte: Participació Parlament de les
Religions. Fòrum de les cultures 2004.
Responsable/Coordinador(a): Grup de recerca
GERFEC. Entitat(s) organitzadora(es): Grup
161
Tipus d’acte: Mobilitat docent SòcratesErasmus. Títol: Acollida de la professora
Christine Dohet-Daoût, de l' ISELL Ste. Croix
de lLiège (BE) per impartir docència sobre
Didàctica de les matemàtiques. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat de Relacions
Internacionals. Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Vicedeganat de
Relacions Internacionals. Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Lloc: Barcelona. Data: 20 d’abril
de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Anàlisi del
joc en voleibol (scouting). Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 29
d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Conferencia. Títol: Atenció als
infants amb nens i les seves famílies en
l'etapa 0-3. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 19
d’abril de 2004
Tipus d’acte: Mobilitat docent SòcratesErasmus. Títol: Acollida de la professora
Christine Stroot- Van Snick, de l'IES ParnasseDeux Alice de Brussel.les (BE) per impartir
docència sobre "Psychomotricity, Body
Expression and Relaxation". Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat de Relacions
Internacionals. Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Vicedeganat de
Relacions Internacionsls. Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Lloc: Barcelona. Data: 23 d’abril
de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Biodiversitat
i societat (Martí Boada, geògraf, naturalista i
professor
de
la
UAB).
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l’Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 21
d’abril de 2004
Tipus d’acte: Mobilitat docent SòcratesErasmus. Títol: Acollida de la professora
Cynthia Jones, de la Kingston University (UK)
per impartir docència sobre el tema "Revival of
interest in teaching thinking skills within
the English Curriculum". Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat de Relacions
Inernacionals. Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Vicedeganat de
Relacions Inernacionals. Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Lloc: Barcelona. Data: 30
d’octubre de 2003
Tipus
d’acte:
Activitat
esportiva.
Títol: Castanyada Esportiva. Responsable/
Coordinador(a): Pau López i Bernat Buscà.
Entitat(s) organitzadora(es): Servei d'Esports
(VOE). Lloc: Can Caralleu. Data: 30 d’octubre
de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Com explicar
contes: recursos i estratègies. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat Acadèmic de
Magisteri.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 11 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Visita a Blanquerna. Títol:
Acollida del professor Jeff McCubbin, de la
Oregon State University (EUA). Responsable/
Coordinador(a): Myriam Guerra. Entitat(s)
organitzadora(es): Vicedeganat de Relacions
Internacionals. Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Lloc:
Barcelona. Data: 27 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Concert. Títol: Concert de Santa
Cecília. Responsable/Coordinador(a): Àrea de
Música i Àrea de Plàstica Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 22 de novembre de 2004
Tipus d’acte: Concert. Títol: Concert
homenatge Margarita Sabartés. Responsable/
Coordinador(a): Ma. Dolors Cortés i Àngel
Soler Entitat(s) organitzadora(es): Exalumnes
Margarita Sabartés. Entitat(s): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 13 de març de 2004
Tipus d’acte: Acte de cloenda. Títol: acte de
cloenda de la primera promoció de segones
especialitats d'Educació Infantil i d'Educació
Especial
de
Magisteri.
Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat d'Orientació i
Estudiants.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Torre La
Tamarita. Data: 26 de febrer de 2004
162
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 4 de maig de 2004
Tipus d’acte: Congrés. Títol: Congrés
internacional "Una escola per a tothom.
Estratègies
d'intervenció
i
avaluació"
Responsable/Coordinador(a): Montserrat Castelló i Climent Giné. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna i APPS
(Federacio Catalana pro persones amb retard
mental). Entitat(s): Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Data: 16 d’octubre de 2003
Tipus
d’acte:
Taula
rodona.
Títol:
Diàleg
Escola-Universitat.
Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat Acadèmic de
Magisteri Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 15 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Creació
de l'espectacle d'inauguració dels Jocs
Paralímpics de Barcelona 1992. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures i Logopèdia. Lloc: Hospitalet.
Data: 18 de febrer de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Dictàmens
i ACI. Responsable/Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de Llicenciatures i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 3 de maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Criteris i
instruments
d'avaluació
dels
estudiants
en la CAFE. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat acadèmic de Llicenciatures i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 21 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Didàctica
específica de l'alt rendiment esportiu.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 20 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Activitat esportiva. Títol: Curs
de
Balls
de
Saló.
Responsable/
Coordinador(a): Pau López i Bernat Buscà.
Entitat(s) organitzadora(es): Servei d'Esports
(VOE). Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Data: 7
d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Jornada d'actualització per a
Centres de Pràctiques. Títol: Dol, adaptació als
canvis i processos de dol. Responsable/
Coordinador(a): Coordinació de Pràctiques de
Llicenciatures i Logopèdia Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 7 de maig de 2004
Tipus d’acte: Taula Rodona. Títol: De què
va això de la Psicologia? Responsable/
Coordinador(a): Pau López i Julieta Piastro.
Entitat(s) organitzadora(es): Aula Oberta
(VOE). Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Data:
25 de novembre de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: De què va
això de la Psicologia? (Víctor Cabré, Josep A.
Castillo). Responsable/Coordinador(a): Julieta
Piastro. Entitat(s) organitzadora(es): Aula
Oberta (Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna). Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Data: 31 de març de
2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Dominar l'era
de la informació. Competències a desenvolupar.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 4 de maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Diagnóstico
y tratamiento de la adiccion al tabaco.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
163
dor(a): Vicedeganat Acadèmic Magisteri. Lloc:
Jesús Maria. Data: 4 de maig de 2004
Tipus d’acte: Organització reunió projecte
Comenius 2.1 Sòcrates. Títol: Early language
learning: meeting multicultural and multilingual
Europe through national stories. Responsable/
Coordinador(a): Chantal Muller. Entitat(s)
organitzadora(es): HENaC. Champion. Namur
(Bèlgica). Entitat(s): Vicedeganat de Relacions
Inernacionals. Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Lloc:
Barcelona. Data: 14 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: El mestre de
Barbiana dins el raonament d'educació
personalitzada. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic de Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 6 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Educació
d'actituds i valors a través de l'activitat física.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 27 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: El mestre de
Bariana dins el raonament d'educació
personalitada. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic de Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Educació
Física. Present i futur. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures i Logopèdia. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Data: 22 d’abril de
2004
Tipus d’acte: Exposició fotogràfica. Títol: El
nostre entorn, la fragilitat del MontsenyMontnegre (de Jordi Bartolomé i Fran López.
Responsable/Coordinador(a): Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Coordinadora per la salvaguarda del Montseny.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data:
4/19/2004
Tipus d’acte: Diàleg universitaris: "Politica i
societat".
Títol:
Educació
i
política.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
Acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 22 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Presentació exposició fotogràfica.
Títol: El nostre entorn, la fragilitat del
Montseny-Montnegre
(Jordi
Bartolomé).
Responsable/Coordinador(a): Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 21 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. Títol: Educar
sense límits: abans la norma. I ara, què?
(Montserrat Castellana, Rosa Agulló, Carme
Batlle i avier Segú) Responsable/ Coordinador(a): @pb Entitat(s) organitzadora(es):
@pb. Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 20
d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: El
paper de les associacions. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 25 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: El
paper de les associacions. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 25 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Taula Rodona. Títol: Educas
sense límits? Abans la norma.i, ara què?
Responsable/Coordinador(a): Pau López.
Entitat(s) organitzadora(es): @pb (VOE).
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Data: 20
d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: El joc
popular i tradicional. Responsable/ Coordina164
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 10 de
maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: El rock-androll i el txa, txa, txa. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat Acadèmic de
Magisteri.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna Data: 28 de novembre de 2003
Tipus
d’acte:
Conferència.
Títol:
Epidemiologia escolar: infància i SIDA.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
Acadèmic Magisteri. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Data: 15 d’abril de
2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: El
test de Philligson (TRO). Responsable
/Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 29
d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Escola
Inclusiva.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic Magister. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 6 de
maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: El tractament
del ritme en les activitats físico esportives i
recreatives.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat acadèmic de Llicenciatures i
Logopèdia. Lloc: Hospitalet . Data: 15 de
desembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Escola
Inclusiva.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 6 de
maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: El treball
amb nens/es de tres anys. Responsable/
Coordinador(a):
Vicedeganat
Acadèmic
Magisteri.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 10 de maig de 2004
Tipus d’acte: Activitat esportiva. Títol: Esquí
de fons nocturn. Responsable/Coordinador(a):
Pau López i Julieta Piastro. Entitat(s)
organitzadora(es): Aula Oberta (VOE). Lloc:
Montgarrí. Data: 28 de febrer de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Els
professionals i l'educació física del segle XXI.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 3 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Estadístiques
internacionals a l'àmbit de l'educació i
la formació. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat acadèmic de Llicenciatures i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 4 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Els racons
a parvulari. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic de Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 29 de
març de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Família
i discapacitat. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat acadèmic de Llicenciatures i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 15 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Ensenyar
religió catòlica en un context multicultural i
plurireligiós.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
165
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Fundació
NEXE:
l'atenció
a
l'escola
bressol
especialitzada. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic de Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 13 de
desembre de 2003
Tipus d’acte: Lliurament Premi. Títol: II Premi
Ramon
Llull
d'assaig.
Responsable/
Coordinador(a): Espais Lul lians Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 22 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Gestió de
la Formació. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat acadèmic de Llicenciatures i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 28 de maig de 2004
Tipus d’acte: Congrés. Títol: III Congrés
d'Estudiants de la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna.
Cultura
i
coneixement.
Responsable/Coordinador(a): Vicedeganats
Acadèmics de Magisteri i de Llicenciatures i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 12 de maig de 2004
Tipus d’acte: Acte de Graduació. Títol:
Graduació de la 7a promoció de Logopèdia, la
10a de Psicologia, la 12a de Psicopedagogia, la
12a de Pedagogia i la 2a de Ciències de
l'Activitat
Física
i
de
l'Esport.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
d'Orientació
i
Estudiants.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Palau de Congressos de Catalunya. Data:
3 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Inauguració curs. Títol:
Inauguració curs 2003-04 de l'Associació
Cultural Cetres. Responsable/Coordinador(a):
Associació
Cultural
Cetres.
Entitat(s)
organitzadora(es): Associació Cultural Cetres,
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Auditori de la
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Data: 18 de septembre
de 2003
Tipus d’acte: Acte de Graduació. Títol:
Graduació de la Promoció de Mestres 2004.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
d'Orientació
i
Estudiants.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Palau de Concressos de Catalunya. Data:
3 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Inauguració. Títol: Inauguració
del Tercer Cicle -doctorat, màsters i
postgraus- del curs 2003-04. Responsable/
Coordinador(a):
Vicedeganat
de
3r
Cicle i Formació Continuada. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 22
d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Hàbits
esportius. Monogràfic Sociologia. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures i Logopèdia. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Data: 13 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Inauguració. Títol: Inauguració
Escola d'Estiu. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat de 3r Cicle i Formació Continuada.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 2 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Lliurament Premi. Títol:
II
Concurs
de
Fotografia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 22
d’abril de 2004
Tipus d’acte: Reunió preparatòria Programa
Intensiu Erasmus. Títol: Inclusive education: a
long amd winding road? Responsable/
Coordinador(a): Marijke Wilssens. Entitat(s)
organitzadora(es): Artevelde Hogeschool.
Gent. Bèlgica, Vicedeganat de Relacions
Inernacionals. Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Lloc:
Barcelona. Data: 19 d’octubre de 2003
166
Tipus d’acte: Programa Intensiu Erasmus.
Títol: Inclusive education: a long and winding
road? Responsable/Coordinador(a): Marijke
Wilssens.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Artevelde
Hogeschool.
Gent.
Bèlgica,
Vicedeganat de Relacions Internacionals.
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna. Lloc: Barcelona. Data:
20 de febrer de 2004
Acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació
i
de
l’Esport
Blanquerna.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 24 de
febrer de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: La inspecció
a les escoles de primària. Responsable/
Coordinador(a):
Vicedeganat
Acadèmic
Magisteri.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 30 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Integració
del currículum matemàtic a les aules
d'Educació Infantil. Responsable/ Coordinador(a): Vicedeganat Acadèmic de Magisteri.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 13 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Taula rodona. Títol: La
intervenció
psicològica
en
situacions
d'emergència: Madrid 11-M" (Gemma Alsina,
Jordi Cegrià, Josep A. Castillo, Víctor Cabré).
Responsable/Coordinador(a): Departament de
Psicologia Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 22 de
març de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Intervencions
del programa d'educació compensatòria.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
Acadèmic de Magisteri. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Data: 12 de desembre
de 2003
Tipus d’acte: Jornada. Títol: Jornada de
Sant
Tomàs
d'Aquino.
Responsable/
Coordinador(a):
Fundació
Blanquerna.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Fundació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 28 de gener de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: La llengua de
signes, el bilingüisme i l'estat actual en
l'educació dels nens sords. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 10 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Jornada
d'orientació als estudiants de 4t de Pedagogia
Psicopedagogia: I després què? Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 22 de
marrç de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: La mort
injusta i imprevisible. Com afrontrar-ho des
de l'escola. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 1
d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: La biblioteca
a
l'aula.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic de Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 30
d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: La natura
a
l'escola.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic de Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 29
d’abril de 2004
Tipus d’acte: Diàlegs universitaris "Política i
societat". Títol: La comunicació en política.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
167
Tipus d’acte: Conferència. Títol: La veu i els
seus límits. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat acadèmic de Llicenciatures i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 21 de novembre de 2003
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 3 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: L'escola nova
a Catalunya. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat acadèmic de Llicenciatures i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 5 de març de 2004
Tipus
d’acte:
Conferència.
Títol:
L'actualitat
política.
Responsable/
Coordinador(a):
Vicedeganat
Acadèmic
Magisteri.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 11 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: L'esport com
a eina d'intervenció en casos d'exclusió social.
Els exemples de la Mina i el Raval.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 28 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: L'atac per
conceptes al basquetbol. Exemple de la Selecció
Espanyola a l'Europeu 03. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Hospitalet. Data: 20 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: L'impacte de
la Constitució en l'estructura judicial de l'Estat:
un anàlisi als 25 anys. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 9 de
desembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: L'atenció de
nens/es amb dèficit psíquic i greu
trastorn motor. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic de Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 24 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Minibeisbol/beisbol/reglamentació.
Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat Acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Hospitalet. Data: 16 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: L'educació
especial a Bolívia. Responsable/ Coordinador(a): Vicedeganat Acadèmic de Magisteri.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 5 de març de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Mitjans
bàsics per la tàctica col.lectiva a l'hanbol.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Hospitalet. Data: 15 de març
de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Les
responsabilitats dels mestres. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat Acadèmic de
Magisteri.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 27 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Musicoteràpia. Responsable/Coordinador(a): Vicedeganat Acadèmic Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 19 de
març de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: L'escola
inlusica: una experiència dels projecte
UNESCO.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat acadèmic de Llicenciatures i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
168
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Orientació i
sortides professionals per a l'alumnat de 3r i 4t
de Pedagogía. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat acadèmic de Llicenciatures i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 18 de maig de 2004
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 22
d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Presentació
del programa de competències socials.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 29 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Orientació i
sortides professionals per a l'alumnat de
3r i 4t de Psicopedagogia. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 18 de
maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Presentació
del Projecte filosofia 3-18. Responsable/
Coordinador(a):
Vicedeganat
Acadèmic
Magisteri.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Tamarita. Data: 3
de maig de 2004
Tipus
d’acte:
Activitat
esportiva.
Títol: Patinada nocturna. Responsable/
Coordinador(a): Pau López i Bernat Buscà.
Entitat(s) organitzadora(es): Servei d'Esports
(VOE). Lloc: Port Olímpic de Barcelona. Data:
6 de maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Presentació
d'una
escola
bressol
especialitzada.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
Acadèmic
de
Magisteri.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 24 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Persones amb
discapacitat en l'etapa de la joventut i
l'edat adulta. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat acadèmic de Llicenciatures i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 17 de maig de 2004
Tipus d’acte: Taula Rodona. Títol: Prevenció
de Trastorns alimentaris: anorèxia i bulímia.
Responsable/Coordinador(a): Pau López i
Julieta Piastro. Entitat(s) organitzadora(es):
Aula Oberta (VOE). Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Data: 3 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Profecte
filosofia 3-6. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 3 de
maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Plantejament
metodologia dels projectes de treball de l'Escola
Pompeu Fabra i la seva implicació en el dia a
dia a l'aula. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Vicedeganat Acadèmic Magisteri. Data:
3 de maig de 2004
Tipus d’acte: Diàlegs universitaris: "Política i
societat". Títol: Política i esport. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat Acadèmic de
Llicenciatures i Logopèdia Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 19 de març de 2004
Tipus
Premi
Tipus d’acte: Organització d'activitats vàries
per l'ensenyament dels sistema educatiu
espanyol a 13 estudiants estrangeres acollides
per estudiants de Blanquerna. Títol: Programa
d'intercanvi
de
l'Associació
Comenius.
Responsable/Coordinador: Marijke Wilssens.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Artevelde
Hogeschool. Gent. Bèlgica. Lloc: Barcelona.
Data: 21 de març de 2004
d’acte: Lliurament Premi. Títol:
Literari
Sant Jordi.
Entitat(s)
169
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Projecte
Descoberta 3-6. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 7 de
maig de 2004
Associació Comenius. Lloc: Barcelona Data: 5
d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Rol del
psicòleg
del
treball.
Responsable/
Coordinador(a):
Vicedeganat
Acadèmic
Magisteri.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 14 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Quins han
estat els teus veritables mestres? Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat Acadèmic de
Magisteri.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 27 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Rol del psicòleg en
drogodependències. Títol: Rol del psicòleg
en drogodependències. Responsable/ Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic
de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 6 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Racó
de música. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic de Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 14
d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Rol del
psicòleg en Psicologia jurídica. Responsable/
Coordinador(a):
Vicedeganat
Acadèmic
Magisteri.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 18 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Recerca en
clínica infantil. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat acadèmic de Llicenciatures i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 15 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Rol del
psicòleg en Psicoteràpia. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 6 de
novembre de 2003
Tipus
d’acte:
Conferència.
Títol:
Reglamentació de natació. Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Hospitalet . Data: 4 de maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Rol del
psicòleg
en
recerca
neuropsicològica.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna .
Data: 22 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Requisits per
a
l'inici
de
l'activiat
professional.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 20 de maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Rol dels
psicòleg en processos de rehabilitació.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 10 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Organització de la reunió bianual
de l'Associació Comenius. Títol: Reunió
bianual de l'Associació Comenius. Responsable/Coordinador(a): Cèlia Rosich. Entitat(s)
organitzadora(es): Vicedeganat de Relacions
Inernacionals. Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna i
170
Tipus d’acte: Activitat esportiva. Títol: Sortida
en BTT. Responsable/ Coordinador(a): Pau
López
i
Bernat
Buscà.
Entitat(s)
organitzadora(es): Servei d'Esports (VOE).
Lloc: Collserola. Data: 29 de novembre 2003
Tipus d’acte: Esportiu. Títol: Sant Jordi
Esportiu
i
Multicultural.
Responsable/
Coordinador(a): Servei d'Esports. Entitat(s)
organitzadora(es): Vicedeganat d'Orientació i
Estudiants. Lloc: Jardins de La Tamarita. Data:
23 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Test de
Rorschah (técnicas proyectivas). Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 20 de
maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Sedueix-te
per seduir. Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat Acadèmic Magisteri. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 3 de
desembre de 2003
Tipus
d’acte:
Activitat
esportiva.
Títol: Torneig Streetball. Responsable/
Coordinador(a): Pau López i Bernat Buscà.
Entitat(s) organitzadora(es): Servei d'Esports
(VOE). Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Data:
26 de març de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Serveis de
suport
a
la
infància.
Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat Acadèmic de
Magisteri.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Data: 12 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Activitat esportiva. Títol:
Torneig Vòlei Platja. Responsable/Coordinador(a): Pau López i Bernat Buscà. Entitat(s)
organitzadora(es): Servei d'Esports (VOE).
Lloc: Passeig Marítim de Barcelona. Data: 8 de
maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Serveis de
suport
a
la
infància.
Responsable/
Coordinador(a): Vicedeganat acadèmic de
Llicenciatures
i
Logopèdia.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Data: 12 de
desembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Trajectòries
personals de diplomats en Logopèdia.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 18 de desembre de 2003
Tipus
d’acte:
Conferència.
Títol:
Sessió Formativa-Informativa. Responsable/
Coordinador(a): Pau López i Toni Chaves.
Entitat(s) organitzadora(es): GPP( VOE).
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Data: 2 de
març 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Trajectòries
personals de diplomats en Logopèdia.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
acadèmic de Llicenciatures i Logopèdia.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Data: 18 de sesembre de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. Títol: Són les
llengües una arma política? Responsable/
Coordinador(a): Josep M. Ballarín. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Data: 20 d’abril de
2004
Tipus d’acte: Activitat esportiva. Títol: Sortida
al Pedraforca. Responsable/Coordinador(a):
Pau López i Bernat Buscà. Entitat(s)
organitzadora(es): Servei d'Esports (VOE).
Lloc: Pedraforca. Data: 25 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Una escola
que emergeix del diàleg de les identitats.
Responsable/Coordinador(a):
Vicedeganat
Acadèmic Magisteri. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Data: 26 de maig de
2004
171
Montserrat Castelló (Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna). Entitat(s) organitzadora(es):
ACAPPS (Associació Catalana per a la
promoció de les persones sordes). Lloc: Facultat
de Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna. Data: 23 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Jornades. Títol: VIII Jornades
Internacionals de Formació "10 anys treballant
per a la integració i l'educació de les persones
sordes en modalitat oral". Responsable/
Coordinador(a): Associació Catalana per a la
Promoció de les Persones Sordes (ACAPPS).
Entitat(s)
organitzadora(es):
ACAPPS,
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna i Universitat Autònoma
de Barcelona. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Data: 23 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Conferència i taula rodona. Títol:
Xile: recuperar la memòria (els fets de
1973). Responsable/Coordinador(a): Càtedra
UNESCO-Universitat Ramon Llull. Entitat(s)
organitzadora(es): Càtedra UNESCO. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Data: 12 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Jornades. Títol: VIII Jornades
internacionals de formació: 10 anys treballant
per a la integració i l'educació de les persones
sordes en modalitat oral. Responsable/
Coordinador(a): RaimonJané (ACAPPS) i
172
PUBLICACIONS: LLIBRES
Autor(a): Velázquez, P., Botella, L., y Gómez,
A.M. Títol: Género, cuerpo e identidad
femenina: La construcción personal y social del
peso corporal. Referència editorial: En L.
Botella (Comp.) Construcciones, narrativas y
relaciones: Aportaciones constructivistas y
construccionistas a la psicoterapia. Barcelona:
Edebé. (En prensa)
Autor(a): Castelló, M. & Botella, L. Títol:
Constructuvism and educational psychology
constructivism and educational psychology.
Referència editorial: Kincheloe, & Horn (in
press) Enciclopedia of educational Psychology
Autor(a): Luís Botella, Sergi Corbella, Tary
Gómez, Olga Herrero & Meritxell Pacheco.
Títol: A personal Construct Approach to
Narrative
and
Postmodern
Therapies.
Referència editorial: PCP, Narrative and
Postmodern Therapies (2004) (en prensa)
Autor(a): Almansa, N., Cols, M., Esteve, M.,
Ibarz, A., Jové, R. Títol: Ha d'anar a escola la
Bíblia? Referència editorial: Claret
Autor(a): Botella, L., Riera, J., Pacheco, M.
Títol: Il Servizio di Consultazione e Attenzione
Psicologica Blanquerna e gli studi sull’efficacia
degli interventi. Referència editorial: A A.M.
Patti (Comp.)(2003).Redefinirsi nell’esperienza:
Lo psicologo clinico nel counselling con
studenti universitari. Milano: Publicazioni
dell’I.S.U.
Autor(a): Botella, L., Corbella, S., Gomez, T.,
Herrero, O. & Pacheco, M. Títol: A Personal
Construct Approach to Narrative and
Postmodern Therapies. Referència editorial:
En D. Winter y L. Viney (Eds.) Advances in
Personal Construct Psychotherapy. London:
Routledge
Autor(a): Botella, L., Corbella, S., Gómez, A.
M., Herrero, O. & Pacheco, M. Títol: A
Personal Construct Approach to Narrative and
Postmodern Therapies. Referència editorial:
(En prensa). In D. Winter & L. Viney (Eds.),
Advances in Personal Construct Psychotherapy.
London: Routledge
Autor(a): Botella, L., y Figueras, S. Títol:
Introducción: Psicología y pensamiento
posmoderno.
Referència
editorial:
En
L. Botella (Comp.) Construcciones, narrativas y
relaciones: Aportaciones constructivistas y
construccionistas a la psicoterapia. Barcelona:
Edebé. (En prensa)
Autor(a): Botella, Ll., Herrero, O., Pacheco, M.
& Corbella, S. Títol: A Relatinal
Constructivism Approach to Working with
Narratives in Psychotherapy. Referència
editorial: En Angus & McLeod (Eds.) The
Handbook of Narrative and Psychotherapy
Practice, Theory, and Research. Sage
Publications
Autor(a): Corbella, S. & Botella, Ll. Títol:
Investigación
en
Psicoterapia:
Proceso,
Resultado y Factores Comunes. Referència
editorial: Madrid: Vision Net
Autor(a): Corbella, L. y Botella, L. Títol:
Investigación
en
psicoterapia:
Proceso,
resultado y factores comunes. Referència
editorial: (2004) Madrid: Vision Net
Autor(a): Liesa, E i altres. Títol: Actividades
de aprendizaje estratégicas. Referència
editorial: Editorial CEAC
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Kierkegaard en el laberinto de las máscaras.
Referència editorial: Colección Persona,
Madrid, 2003, pp. 116
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Cien valores para una vida plena. La persona y
su acción en el mundo. Referència editorial:
Milenio, Lleida, 2004, pp. 541
Autor(a): Botella, L., Miquel, D., Gallifa, J., y
Lasaga, O. Títol: La complejidad del sistema de
construcción emocional. Referència editorial:
En L. Botella (Comp.) Construcciones,
narrativas
y
relaciones:
Aportaciones
constructivistas y construccionistas a la
psicoterapia. Barcelona: Edebé. (En prensa)
Autor(a): Botella, L. Títol: Constructivismo
Relacional: Principios básicos e implicaciones
para la psicoterapia. Referència editorial: En
L. Botella (Comp.) Construcciones, narrativas y
relaciones: Aportaciones constructivistas y
construccionistas a la psicoterapia. Barcelona:
Edebé. (En prensa)
Autor(a): Cebrià J, Borrell F. Títol: La
entrevista Motivaciona. Referència editorial:
Manual de relación medico paciente. Ed
Universidad Miguel Hernandez.Capitulo 15 pgs
289-311
173
estrategias de aprendizaje en las programaciones
curriculares. Referència editorial: MAURI, T.;
MONEREO, C. y BADIA, A. (coord.) La
práctica psicopedagógica en educación formal.
Barcelona: EDIUOC
Autor(a): Borrell F y Cebriá J. Títol: La
relación asistencial y el modelo biopsicosocial.
Referència editorial: "En: A. Martín Zurro y
J.F. Cano Pérez" "Atención Primaria.
Conceptos, organización y práctica clínica"
Elsevier España eds. Madrid. Vol I. 2003"
Autor(a): Feixas, G., y Botella, L. Títol: Las
técnicas subjetivas. Referència editorial: En C.
Moreno(Comp.).(2003).Evaluación psicológica.
Concepto, proceso y aplicación en las áreas del
desarrollo y de la inteligencia. (pp. 309-342).
Madrid: Sanz y Torres, S.A.
Autor(a): Villegas, M., y Pacheco, M. Títol:
Psicoterapia y reconstrucción narrativa.
Referència editorial: (En prensa). En L.
Botella (Comp.), Construcciones narrativas y
relaciones: Aportaciones cosntructivistas y
construccionistas a la psicoterapia. Barcelona:
Edebé
Autor(a): Feixas, G., y Botella, L. Títol: Las
técnicas subjetivas. Referència editorial: En
C. Moreno (Comp.). (2003).Ejercicios prácticos
de evaluación psicológica. Concepto, proceso y
aplicación en las áreas del desarrollo y de la
inteligencia. (pp. 37-39). Madrid: Sanz y Torres,
S.A.
Autor(a): Carles Monereo y Montserrat
Castelló. Títol: Un modelo para el análisis de
contextos de asesoramiento psicopedagógico en
educación formal. Referència editorial:
MAURI, T.; MONEREO, C. y BADIA, A.
(coord.) La práctica psicopedagógica en
educación formal. Barcelona: EDIUOC
Autor(a): Borrell F, Cebrià J. Títol: Modelo
biopsicosocial y gestion clinica. Referència
editorial: Manual de relación medico paciente.
Ed Universidad Miguel Hernandez. Capitulo 5
pgs 101-119
Autor(a): Carles Monereo y Montserrat
Castelló. Títol: Un modelo para el análisis de
contextos de asesoramiento psicopedagógico en
educación no formal. Referència editorial:
Monereo, C., Mauri, T. y Badia, A. (coord.) La
práctica psicopedagógica en educación no
formal. Barcelona: EDIUOC
Autor(a): Junqué C, Bruna O, Mataró M.
(eds.). Títol: Neuropsicología del Lenguaje.
Referència editorial: Barcelona: Masson, 2004
Autor(a): Carles Pérez Testor i Elisabeth
Alomar (Comp.). Títol: Violencia en la Familia
y Terapia Familiar. Referència editorial:
EDEBÈ
Autor(a): Castelló, M. Títol: Orientació i
intervenció psicopedagògica en l'educació
Infantil. Referència editorial: Monereo, C
(coord.)
Orientació
i
intervenció
psicopedagógica (9-41). Barcelona:UOC
Autor(a): Botella, L., Herrero, O., Pacheco, M.
y Corbella, S. Títol: Working with Narrative in
Psychotherapy: A Relational Constrcutivist
Approach. Referència editorial: In L.E. Angus,
and J. McLeod (Eds.), The Handbook of
Narrative and Psychotherapy: Practice, Theory
and Research. New York: Sage
Autor(a): Montserrat Badia i Cardús. Títol:
Poesies i pintures comentades de Màrius Torres.
Referència editorial: En premsa
Autor(a): Ibáñez, N., Vilaregut, A. I Abio, A.
Títol: Prevalencia del síndrome de burn-out y el
estado general de salud en un grupo de
enfermeras de un hospital de Barcelona.
Referència editorial: Enfermería Clínica, 2004,
14, 142-151
Autor(a): Botella, L., Herrero, O., Pacheco, M.,
& Corbella, S. Títol: Working with narrative in
psychotherapy: A relational constructivist
approach. Referència editorial: In L. Angus &
J. McLeod (Eds.) (2003). The handbook of
narrative and psychotherapy: Practice, theory
and research. New York: Sage
Autor(a): Botella, L., Pacheco, M., Herrero, O.,
y Corbella, S. Títol: Principales resultados de la
investigación en psicoterapia. Referència
editorial:
En
L.
Botella.
(Comp.)
Construcciones, narrativas y relaciones:
Aportaciones constructivistas y construccionistas a la psicoterapia. Barcelona: Edebé. (En
prensa)
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
"No olvidéis la hospitalidad" (Heb. 13,2). Una
exploración teológica. Referència editorial:
PPC, Madrid, 2004, pp. 190
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
¿Otro mundo es posible? Educar después del
11-S. Referència editorial: PPC, Madrid, 2003,
pp. 204
Autor(a): Montserrat Castelló y Bartomeu
Buira. Títol: Proyecto de integración de las
174
Autor(a): Castelló, Montserrat, Giné, Climent,
Riera, Jordi. Títol: La universidad ante la nueva
cultura educativa. Enseñar y aprender para la
autonomía. Referència editorial: Edebé
Autor(a): Kirsch, H. & Oberst (2004). (capítol
de llibre). Títol: Alfred Adler’s Individual
Psychology and the Psychology of Personal
Constructs: Correspondence and divergence.In:
B.Klapp, J. Jordan & O.Walter (eds.), Role
Repertory Grid and Body Grid. Referència
editorial: Construct Psychological Approaches
in Psychosomatic Research, pp.103-115.
Frankfurt: Verlag für Akademische Schriften.
ISBN: 3-88864-342-2
Autor(a): Giné, Climent (Coordinador). Títol:
L'Atenció Precoç a Catalunya. Serveis i
Qualitat. Referència editorial: Departament de
Benestar i Família (Barcelona 2003)
Autor(a): X. Casals. Títol: L'extrême droite
espagnole (1975-2004). Referència editorial:
P. Blaise
Autor(a): Elisabeth Alomar. Títol: Capítol
2:Evolución de la atención a personas con
retraso mental: enfoque histórico legislativo”
del llibre Educación y retraso mental en
Cataluña: crónica de un proceso. Referència
editorial: EDEBÈ
Autor(a): X. Casals. Títol: L'Extrême droite et
national populisme en Europe de l'Ouest.
Referència editorial: Editions du Jcentre de
recherche et d'information sociopolitiquesCRISP, Bruxelles, 2004), pop 209-234
Autor(a): Cano Ortiz, M.I.; Navarro Ruiz; M.I.
Títol: Dificultades en el desarrollo del habla y
del lenguaje oral en la infancia y la
adolescencia. En: Pueyelo y Rondal Ed. Manual
de desarrollo y alteraciones del lenguaje.
Referència editorial: Barcelona: Ed. Masson
Autor(a): X. Casals. Títol: Miguel Primo de
Rivera y Orbaneja. Referència editorial:
Ediciones B, Barcelona, 2004 pp. 121-253
Autor(a): X. Casals. Títol: Miguel Primo de
Rivera, el espejo de Franco. Referència
editorial: R. Jtamames
Autor(a): Escoda JJ, editor i fundador. Títol:
Educació i Xarxa. Referència editorial: La
revista del Col.legi de Pedagogs de Catalunya
Autor(a): C. Viñas. Títol: PROLEG:
"Skinheads de Catalunya: entre l'esvàstica i
l'estelada" Skinheads a Catalunya. Referència
editorial: Columna, Barcelona, 2004) pp 13-22
Autor(a): Obando, Luis Carlos; Riera, Jordi.
Títol: Inmigración y virtualidad: actuaciones
des de las TIC. Referència editorial: Sociedad
Iberica Pedagogia Social 2003
Autor(a): Andrés, Tomàs; Civis, Mireia;
Longàs, Eduard, Riera, Jordi. Títol: Una
alternativa socioeducativa del desarrollo
comunitario. Referència editorial: Publicacions de la Universitat de Barcelona
175
PUBLICACIONS: ARTICLES
editorial: In D. Winter & L. Viney (Eds.),
Advances in Personal Construct Psychotherapy.
London: Routledge
Autor(a): Gallego, S; Solé, C. i Vendrell, R.
(2004). Títol: Conciliació de la vida
professional i la vida familiar de les mares amb
fills i filles amb discapacitat psíquica.
Referència editorial: ALOMA 13, 101-131
Autor(a): Rosich Pla, Cèlia. Títol: Adopcions.
Referència editorial: Catalunya Cristiana,
juliol de 2004
Autor(a): Corbella, S. y Botella, Ll. Títol:
Psychometric Properties of the Spanish Version
of the Working Alliance Theory of
Change Inventory (WATOCI). Referència
editorial: Psycothema (en prensa)
Autor(a): Montserrat Badia i Cardús. Títol:
Alguns apunts sobre “La cacera de l’àliga”,
etnotext recollit a Sant Privat d’en Bas.
Referència editorial: Estudis de llengua i
literatura catalanes / XLVIII, Miscel·lània Joan
Veny, 4, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, pp. (en premsa)
Autor(a): IBARZ, A. Títol: "Quo vadis", classe
de religió (1)". Referència editorial: Avui, 27
de març de 2004
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Ancianidad y horizonte vital. Séneca como
pretexto. Referència editorial: Revista
Española de Geriatría y Gerontología 38/3
(2003)
Autor(a): "Quo vadis"", classe de religió? (i 2)"
IBARZ, A.,. Títol: "Quo vadis"", classe de
religió? (i 2)". Referència editorial: Avui, 6
d'abril 2004
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
¿Hem de conéixer els secrets dels nostres fills?
Referència editorial: http://www.xarxa.net.org/
portal
Autor(a): Carolina Palma, Núria Farriols, Jordi
Cebrià, Marta Ferrer, Anna Abío y Silvia Vila.
Títol: Ansiedad durante la hospitalización de
los adolescentes ingresados en unidades de
psiquiatría: hospital 24h vs hospital de día.
Referència editorial: Anales de Psiquiatria, 19,
4, 143-149 (2003)
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
¿Hem d'ensenyar a pregar als fills? Referència
editorial: http://www.xarxa.net.org/portal
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Aprendre a ser pares. Referència editorial:
Església d'Urgell 326 (2004) 21-22
Autor(a): IBARZ, A. Títol: ¿La religión en la
escuela debe enseñarse? ¿Cómo? Referència
editorial: El Ciervo (630-631) setembreoctubre 2003
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
¿Per què no em compreu un mòbil? Referència
editorial: http://www.xarxa.net.org/portal
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: Aprenent
dels altres. Referència editorial: Dossier
Econòmic de Catalunya, 18-24 d'octubre de
2003
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
¿Què fem amb les preguntes impertinents?
Referència editorial: http://www.xarxa.net.org/
portal/
Autor(a): Guerra Balic, Miriam; Martínez, J.
Oriol. Títol: Atenes 2004, també paralímpica.
Referència editorial: Diari de Terrassa,
12/04/04
Autor(a): Cebrià J. Títol: ¿Son los médicos de
familia buenos pacientes? Referència editorial:
JANO. Extra. Monográfico el medico como
paciente. Vol LXVI. Num. 1514. Marzo 2004.
Autor(a): Villar, F.,Triadó, C., Solé, C.; Osuna,
M.J.
Títol:
Bienestar,
adaptación
y
envejecimiento: cuando la estabilidad significa
cambio.
Referència
editorial:
Revista
Multidisciplinar de Gerontología, 13, 152-162
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
¿Té ètica l'audiència? Referència editorial: El
Punt Diari, 16 de febrer de 2004, p.16
Autor(a): Guerra Balic, Miriam; Llorens
Natàlia; Frenhall, Bo. Títol: Chronotropic
Incompetence in Persons with Down Syndrome.
Referència editorial: Arch Phys Med Rahabil,
Vol 84, November 2003
Autor(a): Botella, L., Corbella, S., Gómez, T.,
Herrero, O. & Pacheco, M. Títol: A personal
construct approach to narrative and postmodern
therapies. Referència editorial: Referència
176
Autor(a): Herrero, O. y Neimeyer, R.A. Títol:
Duelo, pérdida y reconstrucción narrativa:
Estudio de un caso. Referència editorial: En L.
Botella (Comp., en prensa), Construcciones,
narrativas y relaciones: Aportaciones constructivistas y construccionistas a la psicoterapia.
Barcelona: Edebé
Autor(a): Gallego, S.; Solé,C.; Vendrell, R.
Títol: Conciliació de la vida professional i la
vida familiar de les mares amb fills i filles amb
discapacitat psíquica. Referència editorial:
Aloma,13,101-134
Autor(a): Gallego Matas, Sofia. Títol:
Conciliació de la vida professional i la vida
familiar de les mares amb fills i filles amb
discapacitat psíquica. Referència editorial:
Aloma nº 13
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Educar: endreçar el cap i el cor. Referència
editorial: El Punt Diari, 17 de maig de 2004,p 4
Autor(a): Cebrià, J.; Palma, C.; Ferrer, M. y
Gutiérrez, I. Títol: El burnout es,
probablemente también, una cuestión de
valores. Referència editorial: JANO 23-29,
Vol. LXVI. Nº 1504, pp. 56-57, 2004
Autor(a): Corbella, S., Beutler, L.E.,
Fernández-Álvarez, H., Botella, L., & Malik, M.
Títol: Coping Style and Resistance assessment
among Spanish and Argentine Samples: Spanish
version of the Systematic Treatment Selection
Self-Report (STS-SR. Referència editorial:
Journal of Clinical Psychology, 59(9), 921-932
Autor(a): Cebrià, J., Palma C., Ferrer, M.,
Gutierrez, I. Títol: El burnout es,
probablemente también, una cuestión de
valores. Referència editorial: Jano, LXVI
(1504), 56-57 (2004)
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: Corredores
de fondo. Referència editorial: ExpansióCatalunya, 24 de novembre de 2004
Autor(a): Pages Anna. Títol: El concepto de
educación como experiencia. Referència
editorial: Materials didàctics Posgrado en
Psicopedagogía Clínica. Universidad de LeonINSM
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Del Dios-obstáculo al Dios-ausente. Referència
editorial: Crítica 912 (2004) 32-37
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol:
Desaprender para aprender. Referència
editorial: Expansió-Catalunya, 23 de gener de
2004
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: El coratge
ètic en la societat civil l'11-M. Referència
editorial: Dossier Econòmic de Catalunya, 2026 de març de 2004
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: Dime
cómo trabajas y te diré quién eres. Referència
editorial: Expansió-Catalunya, 13 d’octubre de
2003
Autor(a): Castelló, M. i Liesa, E. Títol: El
estudio en la educación secundaria obligatoria:
un análisis descriptivo. Referència editorial:
Revista Pensamiento y Educación, 32, 107-128.
Autor(a):
Rosich
Pla,
Cèlia.
Títol:
Discapacitats. Referència editorial: Catalunya
Cristiana, març 2004
Autor(a): Castelló, M. y Liesa, E. Títol: El
estudio en la educación secundaria obligatoria:
un análisis descriptivo. Referència editorial:
Revista Pensamiento y Educación, 32, 107-128
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Discursos de fonamentació en ecoètica. Anàlisi
de conjunt. Referència editorial: Ars Brevis 9
(2004) 218-241
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol: El
hijo: sujeto de derechos. Referència editorial:
Forum Libertas, 22 de juny de 2004, suport
virtual
Autor(a): Prados JA, Cebria J, Bosch JM,
Borrell F, Alonso S, Perez-Valencia JJ. Títol:
Diseño de un cuestionario para la valoración de
la comunicación asistencial: Cuestionario Gatha
Base. Referència editorial: Tribuna Docente
2003; 4(5):31-48
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol: El
meu fill sent gelosia. Referència editorial:
http://www.xarxa.net.org/portal
Autor(a): Cebrià, J.; Ferrer, M.; Gutiérrez, I. y
Palma, C. Títol: El miedo es un agente
patógeno muy activo. Referència editorial:
JANO Vol. LXVI. Nº 1520, 2004
Autor(a): Cebrià J. Títol: Distrés crónico y
desgaste
profesional:
algunas
hipótesis
etiológicas y nosotáxicas. Comentario editorial.
Referència editorial: Aten prim 2003; 31(9).
572-74
177
Autor(a): Pages Anna. Títol: Fundamentos del
e-learning. Referència editorial: Materials
didàctics en Web- Postgrau Internacional en elearning-UOC
Autor(a): Cebrià, J., Ferrer M., Gutiérrez I. y
Palma, C. Títol: El miedo: un agente social muy
activo. Referència editorial: Jano (2004)
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Elogi de la privacitat. Referència editorial: El
Punt Diari, 23 de juny de 2004, p. 4
Autor(a): Ibarz, A. Títol: Gens fàcil, però
necessari. Referència editorial: Butlletí
Blanquerna, maig 2004
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Els avis com a educadors. Referència editorial:
Església d'Urgell 328 (2004) 32-33
Autor(a): Igual R, Castro E, Alonso I, Terradas
M, De Frutos E, Cebria J. Títol:
Hiperfrecuentacion en las consultas: ¿hay
relacion con la personalidad de la madre?
Referència editorial: An Pediatr 2003;
58(1):29-33
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Els reptes de la professionalitat. Referència
editorial: Revista del Col·legi Major La Salle 3
(2003) 22-25
Autor(a): Grup Prevenció
Blanquerna.
Títol: http://,prevencióescolar.com. Referència
editorial: (SAIP) de la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna-Universitat Ramon Llull
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: Els tres
eixos bàsics del compromís ètic. Referència
editorial: Dossier Econòmic de Catalunya, 2026 de desembre de 2003
Autor(a): Guerra Balic, Mirima; Frenhall, B;
Pitteti, K. Títol: Impact of obesoty and down
syndrome on maximal heart rate and work
capacity in youth wiyh mental retardation.
Referència editorial: Revista Portuguesa de
Ciencias do Desport. Vol. 3, nº2 suppl. 89-91
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: Empresa i
agenda social. Referència editorial: Dossier
Econòmic de Catalunya, 22-28 de maig de 2004
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: En què
consisteix el lideratge ètic? (i II). Referència
editorial: Dossier econòmic de Catalunya, 29
de novembre-5 de desembre de 2003
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Infermeria i canvi de model. Referència
editorial: Síntesi 2 (2003) 1-2
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: En què
consisteix el lideratge ètic? (I). Referència
editorial: Dossier Econòmic de Catalunya,
15-21 de novembre de 2003
Autor(a): Cebrià J, Sobrequés J, Rodríguez C,
Segura J. Títol: Influencia del desgaste
profesional en el gasto farmacéutico de los
médicos de atención primaria. Referència
editorial: Gac Sanit 2003:17(6):483-9
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Escoles i símbols religiosos. Referència
editorial: Solc 38 (2004) 4-8
Autor(a): Pages Anna. Títol: La agenda
educativa en el mundo contemporáneo.
Referència editorial: Materials didàctics
EDIUOC
Autor(a): Sarrado, J.J.; Clèries, X.; Ferrer, M. y
Kronfly, E. Títol: Evidencia científica en
medicina: ¿única alternativa? Referència
editorial: Gaceta Sanitaria, Vol. 18. Nº 3, pp.
235-244, 2004
Autor(a): Corbella, S. y Botella, Ll. Títol: La
alianza terapéutica: historia, investigación y
evaluación. Referència editorial: Anales de
Psicología, 19, 205-221
Autor(a): Sarrado, J.J.; Clèries, X.; Ferrer, M. y
Kronfly, E. Títol: Evidencia científica en
medicina: ¿única alternativa? Referència
editorial: Gaceta Sanitaria, Vol. 18. Nº 3, pp.
235-244, 2004
Autor(a): Sergi Corbella y Luis Botella. Títol:
La alianza terapéutica: historia, investigación y
evaluación. Referència editorial: Anales de
Psicología, 19, 2, 205-221. (2003)
Autor(a): Gallego Matas, Sofia. Títol:
Funciones del tutor universitario como factor de
inserción de los titulados. Referència editorial:
Educación y Ciencia nº14 vol. 28
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: La
motivació ètica en al gestió empresarial.
Referència editorial: Dossier Econòmic de
Catalunta, 17 - 23 de gener de 2004
178
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: La
responsabilitat social i medioambiental.
Referència editorial: Dossier Econòmic de
Catalunya, 21-27 de febrer del 2004
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Necesidades espirituales del ser humano.
Referència editorial: Labor Hospitalaria 271
(2004) 7-17
Autor(a): Sobrequés J, Cebrià J, Segura J,
Rodríguez C, García M, Juncosa S. Títol: La
satisfacción laboral y el desgaste profesional de
los médicos de atención primaria. Referència
editorial: Aten prim 2003; 31 (4): 227-233
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Nihilisme,
terrorisme
i
ressentiment.
Referència editorial: Butlletí Blanquerna 91
(2004) 4
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Nihilisme,
terrorisme
i
ressentiment.
Referència editorial: Nihilisme, terrorisme i
ressentiment
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol: La
soledad
como
experiencia.
Excursus
unamuniano. Referència editorial: Crítica 914
(2004) 26-29
Autor(a): Guerra Balic, Miriam. Títol: Peak
Flow id related to VO2peak and Exercise
Ventilation in Children and Adolescents with
Down Syndrome. Referència editorial:
Medicine and Science in Sport Exercice. Vol.
36, nº6 (s)
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol: La
tasca de ser fill. Referència editorial: Església
d'Urgell 325 (2004) 27-28
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: Lecciones
de liderazgi, ética y gestión en Giuliani.
Referència
editorial:
rrhhMagazine.com,
Boletín 64, nº 3, 2004
Autor(a): Pages Anna. Títol: Praxis educativa
com a reflexió. Referència editorial: Practicum
EDIUOC
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: Les
competències ètiques. Referència editorial:
Dossier Econòmic de Catalunya, 20-26 de
setembre del 2003
Autor(a): Ibáñez, N., Vilaregut, A. I Abio, A.
Títol: Prevalencia del síndrome de burn-out y el
estado general de salud en un grupo de
enfermeras de un hospital de Barcelona.
Referència editorial: Enfermería Clínica, 2004,
14, 142-151
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: L'ètica, un
valor a l'alça. Referència editorial: Dossier
Econòmic de Catalunya, Anuari
Autor(a): Feixas, G., & Botella, L. Títol:
Psychotherapy integration: Reflections and
contributions
from
a
constructivist
epistemology. Referència editorial: Journal of
Psychotherapy Integration, 14 (2), 192-222.
(2004)
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
L'univers de la fraternitat. Referència editorial:
Església d'Urgell 327 (2004) 19-21
Autor(a): Corbella, S., Beutler, L.E.,
Fernández-Alvarez, H., Botella, L., Malik,
M.L., Lane, G., & Wagstaff, N. Títol:
Measuring coping style and resistance among
Spanish and Argentine samples: Development
of the Systematic Treatment Selection SelfReport in Spanish. Referència editorial:
Journal of Clinical Psychology, 59(9), 1-12.
(2003)
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: Quatre nits
d'hotel.
Referència
editorial:
Dossier
Econòmic de Catalunya, 17-23 d'abril de 2004
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Què significa pensar? Referència editorial:
Revista RE, 37 (2004) 8-9
Autor(a): Fernandez-Alvarez, H., Garcia, F.
LoBianco, J., & Corbella, S. Títol:
Questionnaire on the Personal Style of the
Therapist PST-Q. Referència editorial:
Clinical Psychology and Psychotherapy 10,
116-125
Autor(a): Oberst, U i Chamarro, A. Títol:
Models i avaluació d'intel.ligència emocional
(en premsa). Referència editorial: Aloma.
Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport. Universitat Ramón Lull
Autor(a): Sebastiani, Enric Mª. Títol: Mou el
teu cos. Reforça el teu esperit. Referència
editorial: Notes, 42. Gener 2004. Barcelona
Autor(a): Rodriguez C, Cebrià J, Corbella S,
Segura J, Sobrequés J. Títol: Rasgos de
personalidad y malestar psíquico asociados a los
pacientes hiperfrecuentadores de las consultas
de atención primaria. Referència editorial:
Medifam 2003. 13 : 143-150
179
Autor(a): Castelló, M. & Monereo, C. Títol:
Student’s note-taking as a tool to construct
knowledge. Referència editorial: Castelló, M.
y Monereo, C. (2004) Student’s note-taking as a
tool to construct knowledge. Educational
Studies in language and literature. Amsterdam:
Kluwer Academic Publishers
Autor(a): Guerra Balic, Miriam; Bofill
Ródenas, Ana. Títol: Recomendaciones y
contraidicaciones ante la actividad de danza en
población con Síndrome de Down
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Repensar els valors. Referència editorial:
Valors 1(2004)5
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: Tenis y
empresa. Referència editorial: ExpansióCatalunya, 30 d’abril de 2004
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: Responsabilidad Social corporativa. Referència
editorial: Expansión-Catalunya, 16 de julio de
2003
Autor(a): Riera, Jordi, Civis, Mireia.
Títol: Una alternativa socioeducativa del
desenvolupament
comunitari.
Referència
editorial: Revista Aloma, vol 13
Autor(a): Montserrat Badia i Cardús. Títol:
Ressenya sobre el 60è aniversari de Màrius
Torres. Referència editorial: Barcelona:
Estudis Romànics, XXVI, Institut d’Estudis
Catalans, pp. 450-451, 2004
Autor(a): Mireia Civís i Zaragoza, Jordi Riera i
Romaní. Títol: Una alternativa socioeducativa
del desenvolupament comunitari. Referència
editorial: ALOMA. Revista de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l’Esport. Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Autor(a): Montserrat Badia i Cardús. Títol:
Ressenya sobre el CLUB 10: desè col·loqui
lingüístic de la Universitat de Barcelona.
Referència editorial: Barcelona: Estudis
Romànics, XXVI, Institut d’Estudis Catalans,
pp. 436-437, 2004
Autor(a): Carlos M. Moreno . Títol: Valores,
Buen gobierno y directivos. Referència
editorial: Expansió-Catalunya, 28 de maig de
2004
Autor(a): Montserrat Badia i Cardús. Títol:
Ressenya sobre el CLUB 11: onzè col·loqui
lingüístic de la Universitat de Barcelona.
Referència editorial: Ressenya sobre la
Jornada “Romanticisme i Noucentisme a la
Universitat de Barcelona. Els grans mestres de
la Filologia Catalana i la Filologia Clàssica”
Autor(a): Carlos M. Moreno. Títol: Valors en
l'empresa i l'esport. Referència editorial:
Dossier Econòmic de Catalunya, 19-25 de juny
de 2004
Autor(a): Montserrat Badia i Cardús. Títol:
Ressenya sobre la Jornada “Romanticisme i
Noucentisme a la Universitat de Barcelona. Els
grans mestres de la Filologia Catalana i la
Filologia Clàssica”. Referència editorial:
Barcelona: Estudis Romànics, XXVI, Institut
d’Estudis Catalans, pp. 439-440, 2004
Autor(a): Botella, L., Herrero, O., Pacheco, M.
y Corbella, S. Títol: Working with Narrative in
Psychotherapy: A Relational Constructivist
Approach. Referència editorial: In L.E. Angus,
and J. McLeod (Eds.), The Handbook of
Narrative and Psychotherapy: Practice, Theory
and Research. New York: Sage
Autor(a): Montserrat Badia i Cardús. Títol:
Ressenya sobre la presentació de l’ “Atles
lingüístic del domini català” a l’Institut
d’Estudis Catalans. Referència editorial:
Barcelona: Estudis Romànics, XXV, Institut
d’Estudis Catalans, pp. 460-461, 2003
Autor(a): X.Casals. Títol: "Los archivos del
poder". Referència editorial: El País.
Catalunya, 6 de setembre de 2003
Autor(a): X. Casals. Títol: "Skinheads: los
tópicos". Referència editorial: El PaísCatalunya 26 de setembre de 2003, pp 2-3
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Rosa Deulofeu o la gràcia de somriure.
Referència editorial: Catalunya Cristiana, 29
de gener de 2004, p. 26
Autor(a): X. Casals. Títol: "Stalin: la vida
privada del zar rojo". Referència editorial: Clío
33 (juliol de 2004) pp 27-35
Autor(a): IBARZ, A.,. Títol: Sol.licitar classe
de religió. Referència editorial: Catalunya
Cristiana, 13 de maig de 2004
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
¿Com parlem de la mort als nostres fills?
Referència editorial: xarxa.net.org/portal/
180
Autor(a): Gallifa, J. Títol: Acceder a la
Universidad. Referència editorial: Monogràfic
sobre la Selectivitat. Educaweb.com, juny de
2004
Autor(a): X. Casals. Títol: Espionaje y política
en España. Del asesinato de Carrero al caso
Carod. Referència editorial: Clío, 30 (abril de
2004) pp 38-45
Autor(a): Palma, C., Farriols, N., Cebrià, J.,
Ferrer, M., Abío, A. Y Vila, S. Títol: Ansiedad
durante la hospitalización de los adolescentes
ingresados en unidades de psiquiatría: hospital
24h vs hospital de dia. Referència editorial:
2003 Anales de Psiquiatria, 19, 4, 143-149
Autor(a): Sixte Abadía i Naudí. Títol: Evolució
de la pràctica esportiva a Barcelona durant la
segona meitat del règim franquista: el cas de les
instal.lacions esportives. Referència editorial:
Aloma, 13, 2004
Autor(a):
Giné,
Climent;
García-Dié,
M.T.;Gràcia, M; Vilaseca, R. Títol: Familienorientierte Frühförderung in Katalonien
Perspektiven für die Zukunft. Referència
editorial: Frühförderung interdiszilinär, 22 (4) ,
147-155
Autor(a): Carolina Palma, Núria Farriols, Jordi
Cebrià, Marta Ferrer, Anna Abío y Silvia Vila.
Títol: Ansiedad durante la hospitalización de
los adolescentes ingresados en unidades de
psiquiatría: hospital 24h vs hospital de día.
Referència editorial: Anales de Psiquiatria, 19,
4, 143-149 (2003)
Autor(a): X. Casals. Títol: Hess, el ultimo
enigma nazi. Referència editorial: Clío, 27
(gener de 2004) pp 78-83
Autor(a): Gallifa, J. Títol: Criterios o factores
más importantes a la hora de valorar la calidad
de la educación superior. Referència editorial:
Educaweb.com, juny de 2004
Autor(a): Riera, Jordi, Pacheco, Meritxell i
Botella, Lluís. Títol: Il servizio di consultazioni
e attenzioni psicologia Blanquerna e gli studi
sull'eddicacia degli intervente. Referència
editorial: Publicacion dell'ISU (Milán) 2003
Autor(a): Gallego, S; Gimeno, M; Gomis, C &
Vendrell, R (2004). Títol: dre a llegir i llegir per
a aprendre. Competències bàsiques per a futurs
psicòlegs. Referència editorial: actes del III
Congreso Internacional “Docencia Universitaria
y Educación” Girona 30 de juny, 1 i 2 de juliol
de 2004
Autor(a): Navarro Ruiz, Mª Isabel; Hernàndez
Encuentra, E. Títol: Imagen, evocación y relato.
Referència editorial: Arbor (C.S.I.C) Pent de
publicació
Autor(a): Cebrià, J., Palma C., Ferrer, M.,
Gutierrez, I. Títol: El burnout es,
probablemente también, una cuestión de
valores. Referència editorial: Jano, LXVI
(1504), 56-57 (2004)
Autor(a): Sixte Abadía i Naudí. Títol: Impacte
de les activitats físicoesportives en el
desenvolupament del turisme de la Cerdanya.
Referència editorial: La Guia de la Cerdanya,
17, 2004
Autor(a): Virgili Ibarz Serrat. Títol: El
Departamento Psicotéctnico de "La Seda de
Barcelona S.A". Referència editorial: "Revista
de Historia de la Psicología",2003, nª 3-4,
pp. 407-418, ISSN 0211-004
Autor(a): X. Casals. Títol: Klemperer,
testimoni de la resistencia. Referència
editorial: FRC. Revista de debat polític, 8
(primavera de 2004), pp 166-168
Autor(a): Vendrell, R. (2004). Títol: La
capacitat representativa dels infants amb
síndrome de Down. Anàlisi de casos a través del
joc. Referència editorial: ALOMA 13, 89-99
Autor(a): X. Casals. Títol: El duce prohibido.
Referència editorial: Clío 31 (maig de 2004)
Autor(a): Cebrià, J., Ferrer M., Gutiérrez I. y
Palma, C. Títol: El miedo: un agente social muy
activo. Referència editorial: Jano (2004)
Autor(a): Sixte Abadía i Naudí. Títol: La
Cerdanya: marc incomparable per a la pràctica
esportiva. Referència editorial: La Guia de la
Cerdanya, 15, 2004
Autor(a): X. Casals. Títol: El mundo según
Hitler. Referència editorial: Clío, 29 (març de
2004), pp78-83
Autor(a): Piastro Julieta. Títol: La educación
de una naturaleza humana, libre y sensible.
Referència editorial: Revista DIDAC No. 43
UIA, México
Autor(a): X. Casals. Títol: Esoterismo nazi, la
cara oculta del hitlerismo. Referència editorial:
Clio 24 (octubre de 2003) pp 16-23
181
Autor(a): Giné, Climent. Títol: Membre del
Consell de Redacció de "Cultura y Educación".
Referència editorial: Cultura i Educació
Autor(a): Oberst, U., Ballarín, J.M. & GimenoBayón, A. Títol: La inteligencia emocional des
de la visió de la Psicologia Humanista.
Referència editorial: Aloma, 14 (juliol de
2004)
Autor(a): Riera Romaní, Jordi. Títol: Mitjans
de comunicació "entre-contra" pares i fills?
Referència editorial: Publicació de la
Comunitat Educativa Sant Ignasi-Sarrià
Autor(a): X. Casals,. Títol: La nova ultradreta,
l'altra cara de la reacció antiglobalització.
Referència editorial: Societat Civil. Revista de
la coordinadora Catalana de Fundacions, 30
(desembre de 2003 ) pp 70-73
Autor(a): Oberst, U. Títol: Modelos teóricos en
inteligencia emocional. Referència editorial:
Aloma, 14 (juliol de 2004)
Autor(a): Escoda JJ, Martorell E. Títol: La
realització de caixes niu (i bat-boxes), amb
brics, i la prevenció de la malària: un projecte
didàctic. Referència editorial: Aloma, 13, 176181, 2004
Autor(a): X. Casals. Títol: Olga Chejova.
Actriz con Hitler y espía con Stalin. Referència
editorial: Clío 32 (juny de 2004) pp 58-62
Autor(a): Giné, Climent. Títol: Participació
com
avaluador
d'originals.
Referència
editorial: Revista "Infancia y Aprendizaje"
Autor(a): Virgili Ibarz Serrat. Títol: La
recepción del pensamento de Freud en la obra
de Ramón y Cajal. Referència editorial:
"Persona", 2003, nº 6, pp. 75-80, ISSN
1560-6139
Autor(a): Palma, C., Cañete, J., Farriols, N.,
Benlloch, L., Matarín, E. Y Malé, I. Títol:
Psychotic disorder in foreign populatiion at the
acute
care
unit
psychiatric
services,
general hospital. Clinical and cross-cultural
characteristics. Referència editorial: 2004
Europan Psychiatry, 19, Suppl. 1, 188
Autor(a): Escodda JJ. Títol: Lectura
recomanada: All what I really need to know I
learned it in the Kindergarden. Referència
editorial: Món- UOC núm. 6_ 2004
Autor(a): Cabre, V. Castillo. Títol: Les
tensions inherents a l'exercici professional.
Referència editorial: Educació Social. Revista
d'Intervenció Socioeducativa,23 (45-56)
Autor(a): Palma, C., Cañete, J., Farriols, N.,
Benlloch, L., Matarín, E. y Malé, I. Títol:
Psychotic disorder in foreign population at the
acute care unit psychiatric services, general
hospital.
Clinical
and
cross-cultural
characteristics. Referència editorial: Europan
Psychiatry, 19, Suppl. 1, p.188
Autor(a): Cabré, V., Castillo, J.A. Títol: Les
tensions inherents a l'exercici professional.
Referència editorial: Educació Social, 23,
45-56
Autor(a): X. Casals. Títol: Reconstrucción de
Iraq ¿Vuelve el Plan Marshall? Referència
editorial: Clío, 26(novembre de 2003) pp 48-51
Autor(a): Sixte Abadía i Naudí. Títol: L'hàbit
de la pràctica esportiva en els més menuts.
Referència editorial: La Guia de la Cerdanya,
16, 2004
Autor(a): X. Casals,. Títol: Suenños de
imperio. Catalanismo y poder. Referència
editorial: Qué leer, 86 (març de 2004) pp 50-51
Autor(a): X. Casals. Títol: Los ejércitos
"durmientes" de Hitler a Saddam. Referència
editorial: Clío,28( febrerr de 2004) pp 36-43
Autor(a): Escoda JJ et al. Títol: The Spanish
version of the Child Health and Illness ProfileAdolescent Edition (CHIP- AE). Referència
editorial: Quality of Life Research 12:
303_ 313, 2003
Autor(a): Giné, Climent. Títol: Membre del
Consell Assessor d’"Àmbits. Revista de
Psicopedagogia". Referència editorial: Âmbits.
Revista de Psicopedagogia
182
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat
Ramon Llull). Data: 23 de maig de 2003
Conferenciant/Ponent: Mariàngels Riera.
Referència: Postgrau sobre "Construcció
curricular". Lloc: Cochabamba (Bolívia). Data:
16 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Olga Bruna. Títol
de la ponència: Capacitació professional.
Referència: Ponència. Lloc: Primer Congrés
d’Entitats i Professionals de Gerontologia de
Catalunya. Data: 19 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Giné, Climent. Títol de
la ponència: Inclusive Education in Catalonia.
Referència: European Intensive Program on
"Inclusive Education: A long winding road?",
en el marc del Programa Comenius. Lloc:
Barcelona. Data: 2 d’octubre de 2004
Conferenciant/Ponent: Meritxell Pacheco.
Títol de la ponència: Com descobrir les
potencialitats dels fills i fomentar-les (2hs.).
Referència: Pla de Formació de Pares i Mares.
Lloc: Ajuntament de Viladecans (Barcelona).
Data: 12 de febrer de 2003
Conferenciant/Ponent: Gallego Matas, Sofia.
Títol de la ponència: "Directorio de saberes y
catalogo de creencias en mesa redonda del panel
de expertos". Referència: Fondo Formación.
Lloc: Cordoba. Data: 22 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Enric Mª Sebastiani.
Títol de la ponència: Com educar els infants a
través de l'esport? Referència: Ajuntament de
Ciutadella i Moviment de Renovació
Pedagògica de Menorca. Lloc: Ciutadella
(Menorca). Data: 15 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Olga Bruna. Títol de la
ponència: “Traumatismos cráneoencefálicos”,
“Evaluación neuropsicológica”, “Memoria y
estrategias para conservarla”. Referència:
Ponència. Lloc: “I Congreso internacional”
“Terapia del lenguaje en el Siglo XXI” San José
Costa Rica. Data: 23 de juliol de 2003
Conferenciant/Ponent:
Torralba
Roselló,
Francesc. Títol de la ponència: Concepto y
sentido de la hospitalidad. Lloc: Barcelona.
Data: 8 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Enric Mª Sebastiani.
Títol de la ponència: ¿Cómo se enseñan los
deportes? Referència: Dirección General de
Deportes - Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Lloc: Tomelloso (Ciudad Real). Data:
20 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Ibarz, A. Títol de la
ponència: Dificultats de l'educació en la fe.
Referència: Col·legi Sagrada Família. Lloc:
Barcelona (Horta). Data: 16 de febrer de 2003
Conferenciant/Ponent: Bofill, Ana M.; Guerra,
Miriam; Cartes, Miguel Angel. Títol de la
ponència: Directrices para un entrenamiento
autónomo en período transitorio. Referència:
Conferencia internacional sobre deporte
adaptado: Comunicación libre. Lloc: Màlaga.
Data: 28 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Guerra Balic, Miriam.
Títol de la ponència: ¿Qué sabemos de
nutrición? Referència: Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. Lloc: Valparaíso (Xile).
Data: 21 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Conferència. Títol de
la ponència: “Abordatge sistèmic de les
addiccions”. Referència: Extensió Universitària
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna. Data: 25 d’octubre de
2003
Conferenciant/Ponent:
Torralba
Roselló,
Francesc. Títol de la ponència: El cercle etern
de totes les coses. Referència: UNESCO. Lloc:
Barcelona. Data: 27 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Les défis du nouvau
programme Erasmus Mundus. Títol de
la ponència: A. Comenius. Referència:
A. Comenius. Lloc: Strasbourg, França. Data:
27 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent:
Torralba
Roselló,
Francesc. Títol de la ponència: El futur de
l'educació: incerteses i perplexitats. Referència:
Aula Maria Rubies. Lloc: Barcelona. Data: 17
de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Olga Bruna. Títol de la
ponència: Actualització en Gerontologia.
Envelliment Actiu i Saludable”. Referència:
Curs. Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de
Conferenciant/Ponent: IBARZ, A. Títol de la
ponència: El llenguatge religiós i l'educació
integral: el símbol i la narració. Referència:
Dominiques de l'Anunciata. Lloc: Barcelona.
Data: 18 de febrer de 2004
183
Conferenciant/Ponent: Ponència. Títol de la
ponència: Famílies en situació de crisis:
Teràpia i Mediació Familiar. Referència:
Universitat d'Estiu Universitat Ramon Llull.
Lloc: Barcelona. Data: 5 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Botella, L., i Font, L.
Títol de la ponència: El Servicio de
Asesoramiento
y
Atención
Psicológica
Blanquerna. Referència: Primer Congreso de
Fundaciones Universitarias. Lloc: Lleida. Data:
15 d’abril de 2003
Conferenciant/Ponent: Learning intercultural
and interreligious dialogue (round-table debate).
Títol de la ponència: Forum Barcelona 2004
Diàlegs Parlament de les Religions del món.
Referència: Forum Barcelona 2004 Diàlegs
Parlament de les Religions del món. Lloc:
Barcelona. Data: 11 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Liesa, E. Títol de la
ponència: El treball cooperatiu a infantil i
primària. Referència: Ponència. Lloc: Escola
Marinada. Data: 28 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent:
Torralba
Roselló,
Francesc. Títol de la ponència: El valor
convivència.
Referència:
Departament
d'ensenyament. Lloc: Parets del Vallès
(Barcelona). Data: 5 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Guerra Balic, Mirima;
Frenhall, B; Pitteti, K. Títol de la ponència:
Impact of obesoty and down syndrome on
maximal heart rate and work capacity in youth
wiyh mental retardation. Referència: XXII
Pediatric work Physiology meeting. Lloc: Porto
(Portugal). Data: 1 de setembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Liesa, E. Títol de la
ponència: Ensenyar a aprendre. Referència:
Ponència. Lloc: CRP Badalona. Data: 30 de
maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Guerra Balic, Miriam.
Títol de la ponència: Inclusive Education.
Referència: Programa Intensiu d'educació
Inclusiva. Lloc: Barcelona. Data: 8 de febrer de
2004
Conferenciant/Ponent: Cebrià J. Títol de la
ponència: Entrevista motivacional: Un enfoque
practico. Referència: XIV Taller Nacional de
entrevista Clinica y comunicación asistencial.
Lloc: A Toxa. Data: 3 de maig de 2003
Conferenciant/Ponent:
Torralba
Roselló,
Francesc. Títol de la ponència: Itinerario de
calidad en la formación desde una perspectiva
cristiana. Referència: Obispado de Sevilla.
Lloc: Sevilla. Data: 5 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Ibarz, A. Títol de la
ponència: Església i societat (formació
teològica per a mestres i professors).
Referència: Col·legi de les Dominiques de Sant
Andreu. Lloc: Barcelona. Data: 19 de febrer de
2004
Conferenciant/Ponent: Meritxell Pacheco.
Títol de la ponència: L’adolescent i el grup
d’amics (2 hs.). Referència: Pla de Formació de
Pares i mares. Lloc: Ajuntament de Viladecans.
Data: 22 de gener de 2003
Conferenciant/Ponent: Castelló, M. Títol de la
ponència: Estrategias de escritura. Referència:
Conferencia invitada. Lloc: Lisboa. Data: 21 de
setembre de 2004
Conferenciant/Ponent: Guerra Balic, Miriam.
Títol de la ponència: La actividad física en las
personas con discapacidad intelectual: situación
actual de la investigación. Referència:
Conferencia internacional sobre deporte
adaptado. Mesa redonda: Condicionantes
biomédicos de los atletas minusválidos. Lloc:
Málaga. Data: 28 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent:
Torralba
Roselló,
Francesc. Títol de la ponència: Experiencia
silente y excentricidad. El epistolario de Edith
Stein I. Referència: Fundación Antonio Oliver.
Lloc: Madrid. Data: 7 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Liesa, E. Títol de la
ponència: Factors que influencien en
l'aprenentatge. Referència: Ponència. Lloc:
Salesians de Sarrià. Data: 31 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Cebrià J. Títol de la
ponència: La avaluacio de FRCV. Referència:
IV Jornades de recerca en Atenció Primària
Fundació Jordi Gol i Gurina. Lloc: Barcelona.
Data: 11 de març de 2003
Conferenciant/Ponent: Guerra Balic, Miriam.
Títol de la ponència: Facts concerning
physiology and exercise in Down Syndrome.
Referència: Oregon State University. Lloc:
Oregon (USA). Data: 28 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Rosich Pla, Cèlia. Títol
de la ponència: La Catedra Unesco de la
Universitat
Ramon
Llull.
Referència:
Universidad Católica de Valparaiso. Lloc:
Valparaiso,Xile. Data: 21 de novembre de 2004
184
Conferenciant/Ponent: Rosich Pla, Cèlia. Títol
de la ponència: La convergència Europea i el
crèdit
europeu.
Referència:
Jornades
professorat.
Lloc:
Escola
Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna. Data: 3
de setembre de 2004
amb discapacitat. Lloc: Barcelona. Data: 17 de
juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Enric Mª Sebastiani.
Títol de la ponència: L'esport, clau d'educació.
Referència: Institució Familiar Educativa
Montclar. Lloc: Igualada. Data: 9 d’octubre de
2003
Conferenciant/Ponent: Castelló, M. Títol de la
ponència: La escritura epistémica. Referència:
Conferencia
invitada.
Lloc:
CaracasVenezuela. Data: 23 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent:
Torralba
Roselló,
Francesc. Títol de la ponència: Lo
indescriptible y los límites de la razón. El
epistolario de Edith Stein II. Referència:
Fundación Antonio Oliver. Lloc: Madrid. Data:
21 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Rosich Pla, Cèlia. Títol
de la ponència: La familia, ayer y hoy: retos
para el siglo XXI. Referència: Universidad
Católica de Valparaiso. Lloc: Valparaiso, Xile.
Data: 20 de novembre de 2004
Conferenciant/Ponent: Cebrià J. Títol de la
ponència: Multivisión: Dos enfoques para un
mismo caso. Terapia familiar breve y entrevista
motivacional. Referència: XIV Taller Nacional
de entrevista Clinica y comunicación
asistencial. Lloc: A Toxa. Data: 30 d’abril de
2003
Conferenciant/Ponent:
Torralba
Roselló,
Francesc. Títol de la ponència: La idea de Déu
en la tradició brahmànica. Referència:
UNESCO. Lloc: Barcelona. Data: 20 de gener
de 2004
Conferenciant/Ponent: Lluïsa Cirera i Casals.
Títol de la ponència: La llengua que han de
saber els mestres (en francès). Referència:
Intercanvi Erasmus. Lloc: Louvain la Neuve
(Bèlgica). Data: 16 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Olga Bruna. Títol de la
ponència: Neuropsicología del lenguaje.
Referència: Ponència. Lloc: Universidad de
Zaragoza. Data: 10 de febrer de 2003
Conferenciant/Ponent: Ibarz, A. Títol de la
ponència: Nous models de convivència
familiar: reptes a l’església i a la societat.
Referència: Parròquia de Sant Paulí de Nola.
Lloc: Barcelona. Data: 1 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Cebrià J. Títol de la
ponència: La personalidad y su influencia en el
burnout. Referència: 16 Congrés de la
SVMFIC. Lloc: Altea. Data: 16 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Enric Mª Sebastiani.
Títol de la ponència: Nous reptes, noves
competències en Educació Física. Referència:
Universitat de Vic. Lloc: Vic. Data: 24 de març
de 2003
Conferenciant/Ponent: Ibarz, A. Títol de la
ponència: L'ensenyament de les religions a
Espanya: un diàleg necessari. Referència:
Parlament de les Religions. Fòrum 2004
universal de les cultures. Lloc: Barcelona.
Data: 9 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Guerra Balic, Miriam.
Títol de la ponència: Peak Flow id related to
VO2peak and Exercise Ventilation in Children
and Adolescents with Down Syndrome.
Referència: Americane College of sport
Medicien. 51st Annual Meeting. Lloc:
Indianapolis (USA). Data: 2 de juny de 2003
Conferenciant/Ponent: Liesa, E. Títol de la
ponència: Les estratègies d'aprenentatge.
Referència: Ponència. Lloc: Escola d'Estiu
Jesuïtes Educació. Data: 5 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent:
Torralba
Roselló,
Francesc. Títol de la ponència: Les imatges de
Déu i la seva repercussió en la fe dels joves.
Referència: Institut de Teologia Martí Codolar.
Lloc: Barcelona. Data: 14 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent:
Torralba
Roselló,
Francesc. Títol de la ponència: Pensar Déu
després de l'onze de setembre. Referència:
Fundació Manyà. Lloc: Tortosa (Tarragona).
Data: 27 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Guerra Balic, Miriam.
Títol de la ponència: L'esport com a factor de
desenvolupament motor i socialitzador de les
persones
amb
discapacitat
intel·lectual.
Referència: XVI Jornades Tècniques. Cap a la
normalització de l'esport adaptat a les persones
Conferenciant/Ponent: Guerra Balic, Míriam.
Títol de la ponència: Prescripció d'activitat
física com a eina terapèutica amb
minusvalideses
psíquiques.
Referència:
Col·legi oficial de metge. Lloc: Barcelona.
Data: 23 de gener de 2004
185
aproximación integradora.(12 hs.). Referència:
Asociación
Española
de
Psicoterapias
Cognitivas. Lloc: Madrid. Data: 29 de març de
2003
Conferenciant/Ponent: Conferència. Títol de
la ponència: Prevenció i paper dels pares
davant el consum de drogues. Referència:
UASF. Lloc: Escola Pia de Sarrià. Data: 18 de
febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Guerra Balic, Miriam;
CARBÓ Maria. Títol de la ponència: Training
wih Down syndrome: facts concerning
cardiovascular physiology. Referència: Institut
d'Éducation Physique et de Réadaptation. Lloc:
Louvain-la-Neuve (Bèlgica). Data: 25 de març
de 2004
Conferenciant/Ponent: Olga Herrero. Títol de
la ponència: Processos de Dol i Intervenció
Terapèutica.Referència:Jornada d’Actualització
per a Centres de Pràctiques: Adaptació als
Canvis i Processos de Dol. Organitzadora:
Maribel Cano. Lloc: Barcelona. Data: 7 de
maig de 2004
Conferenciant/Ponent:
Torralba
Roselló,
Francesc. Títol de la ponència: Transmissió de
valors i móns possibles. Referència: Escola
Universitària d'Educació Social. Lloc: Lleida.
Data: 6 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Olga Bruna. Títol de la
ponència: Psicogerontologia i Neuropsicologia.
Referència: “Atenció a la gent gran: tractament
multidisciplinar”. Lloc: Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
(Universitat Ramon Llull). Data: 27 de febrer
de 2004
Conferenciant/Ponent: Jorge Coderch, Pietat
Marquilles i Ignasi Oró. Títol de la ponència:
Una experiència d'ambientalització curricular
als estudis de Magisteri de la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Referència: IV Seminari sobre
ambientalització curricular de les Facultats de
Ciències de l'Educació. Lloc: Vic. Data: 28 de
novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Castelló, M. Títol de la
ponència: Quan aprendre és conseqüència de
pensar. Una qüestió d'estratègia. Referència:
"Conferència
invitada
XXII
Jornades
interdisciplinàries" "aprendre a pensar" "Àmbit
dinvestigació i difusió Maria Corral". Lloc:
Bacelona. Data: 3 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Carlos M. Moreno.
Títol de la ponència: Responsabilitat Social de
la Comunicació. Referència: Col·legi de
publicitaris i Relacions públiques de Catalunya.
Lloc: Museu Colet. Data: 25 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Transformaciones del
Sistema Universitario Europeo. Títol de la
ponència: Universidad Católica de Valparaiso.
Referència:
Universidad
Católica
de
Valparaiso. Lloc: Valparaiso, Xile. Data: 19 de
novembre de 2004
Conferenciant/Ponent: Guerra Balic, Miriam.
Títol de la ponència: Salut, Activitat Física i
Esport. Referència: I Jornada de Recerca de la
Universitat Ramon Llull. Lloc: Barcelona.
Data: 16 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Cebrià J. Títol de
la ponència: Videograbacions: El PBI.
Referència: X Jornada tècnica de les UUDD de
MFIC de Catalunya. Lloc: Barcelona. Data: 4
de maig de 2003
Conferenciant/Ponent: Ibarz, A. Títol de la
ponència: Ser i viure com església en una
situació de canvi. Referència: Col.legi Sagrada
Família. Lloc: Barcelona (Horta). Data: 12 de
desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Ma. Teresa Pro
Hernández. Títol de la ponència: "Àmbit
d'interculturalitat". Referència: III Congrés
d'estudiants. Lloc: Universitat Ramon Llull.
Data: 12 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Botella, L. Títol de la
ponència: Síntesis de las actividades del Servei
d’Assessorament
i
Atenció
Psicològica
Blanquerna 2000-2003. Referència: Mesa
Redonda sobre Perspectivas de la Atención
Psicológica para la Salud Mental del
Universitario. Lloc: Salamanca. Data: 15 de
març de 2003
Conferenciant/Ponent: Castillo, J.A. Títol de
la ponència: Adolescentes inmigrantes de
segunda generación: aportaciones de la
investigación. Referència: 40a Reunió de
l’Asociació Espanyola de Psiquiatria InfantoJuvenil. Lloc: Lleida. Data: 3 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Dr. Joan Josep Escoda
Aresté. Títol de la ponència: Alimentació i
Salut. Referència: Aula de p-5. Lloc: Escola
Vedruna de Barcelona. Data: 10 de febrer de
2004
Conferenciant/Ponent: Meritxell Pacheco.
Títol de la ponència: Terapia constructivistanarrativa con niños y adolescentes: una
186
Conferenciant/Ponent: Joaquim Chaler. Títol
de la ponència: Dinamometria isocinètica de
canell. Referència: VII Congres transpyreneen
de medecine physique & de readaptation. Lloc:
Toulouse, França. Data: 21 de novembre de
2004
Conferenciant/Ponent: Maite Pró. Títol de
la
ponència:
Àmbit
d'Interculturalitat.
Referència: III Congrés d'estudiants "Cultura i
Coneixement". Lloc: Universitat Ramon Llull.
Data: 13 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Giné, Climent; Font,
Josep. Títol de la ponència: Aportació de la
nova definició de retard mental. Referència:
Jornades "El retard mental des de la prespectiva
del Sistema 2002. Eines i instruments
d'avaluació" (organitzades pel Grup d'Investigació en Educació Especial -GIEE-). Lloc:
Barcelona. Data: 14 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Giné, Climent. Títol de
la ponència: Educació de les persones
amb discapacitat i innovació. Referència:
Lliurament Premis BATEC a la Recerca i
innovació educatives (Institut Municipal
d'Educació de Lleida). Lloc: La Paeria (Lleida).
Data: 12 de desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Piastro Julieta. Títol de
la ponència: Educar hijos responsables.
Referència: Conferència. Lloc: AMPA E.
Vedrunes de Gracia. Data: 11 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Giné, Climent. Títol de
la ponència: Avaluació de la qualitat de vida.
Referència: Jornades "El retard mental des de
la perspectiva del Sistema 2002. Eines i
instruments d'avaluació" (organitzades pel Grup
d'Investigació en Educació Especial -GIEE-).
Lloc: Barcelona. Data: 14 de novembre de
2003
Conferenciant/Ponent: Piastro Julieta. Títol de
la ponència: El fet cultural. Un món de
cultures. Referència: Conferència. Lloc: Sant
Feliu de Llobregat. Data: 5 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Mariàngels Riera i
Figueras. Títol de la ponència: Avaluació dels
aprenentatges. Referència: Postgrau sobre
"Construcció curricular". Lloc: Cochabamba
(Bolívia). Data: 16 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Dr. Joan Josep Escoda
Aresté. Títol de la ponència: El paper del
pedagog i el psicopedagog al segle XXI.
Referència: Primeres Jornades d'Educació
Universitat Rovira i Virgili. Lloc: Tarragona.
Data: 19 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Giné, Climent. Títol de
la ponència: Col·lectius en risc d'exclusió:
disminució. Referència: Postgrau "Mediació
per a la integració social" (Fundació Autònoma
Solidària de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Lloc: Bellaterra (Barcelona). Data:
9 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Gallifa, J. Títol de la
ponència: Els drets individuals i els drets
col·lectius en la Constitució i els Estatus
d'Autonomia. Referència: Moderador de la
taula rodona formada per Pere Macias, Lídia
Santos, Joan Ridao, Francesc Vendrell i Jaume
Bosch- Universitat d'Estiu Ramon Llull. Lloc:
Puigcerdà. Data: 16 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Giné, Climent. Títol de
la ponència: Coordinació i presentació de la
Round Table "Present situation and main trends
for early intervention in Europe". Referència:
4th European Congress "Mental health and
mental retardation: a lifespan multidisciplinary
approach". Lloc: Roma . Data: 17 de setembre
de 2003
Conferenciant/Ponent: Palma, C. Títol de la
ponència: Factores Pronósticos y Evolutivos de
la Esquizofrenia. Referència: . Lloc: Hospital
de Mataró. Data: 20 de desembre de 2004
Conferenciant/Ponent: Gallifa, J. Títol de la
ponència: Identitats nacionals, ciutadania i
drets col lectius. Referència: Moderador de la
taula rodona formada per Josep M. Coll, Àngel
Castiñeira, Ferran Requejo i Josep Sols Universitat d'Estiu Ramon Llull. Lloc:
Puigcerdà. Data: 15 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent:
Mª
Teresa
Pro
Hernández. Títol de la ponència: Cultura i
Coneixement.
Referència:
III
Congrés
d'estudiants. Lloc: Universitat Ramon Llull.
Data: 13 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: CABRE, V. Títol de la
ponència: De què va això de la psicologia.
Referència: Aula Oberta. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esprot
Blanquerna. Data: 31 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Olga Bruna. Títol de la
ponència: Intervenció en la família i l’entorn.
Referència: Ponència. Lloc: 25è Reunió de la
Societat Catalana de Neuropsicologia. Data: 7
de maig de 2004
187
Conferenciant/Ponent: Mariàngels Riera i
Figueras. Títol de la ponència: L'avaluació,
vers una autoavaluació. Referència: Programa
Sòcrates/Erasmus.
Lloc:
École
Normal
Catholique du Brabant Wallon. Louvain-laNeuve (Bèlgica). Data: 9 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Mariàngels Riera i
Figueras. Títol de la ponència: Jurat Premi
Horitzó. Referència: Membre jurat premis
Horitzó. Lloc: Barcelona. Data: 5 de febrer de
2004
Conferenciant/Ponent: Reina Capdevila i Solà.
Títol de la ponència: La curiositat de l'infant
com a a eina d'aprenentatge. Lloc: Sala d'actes
del Palau de la Virreina. Data: 20 d’octubre de
2003
Conferenciant/Ponent: Gallifa, J. Títol de la
ponència: L'estratègia de la Universitat Ramon
Llull davant el procés de Bologna. Referència:
Intervenció en les Jornades de Professors de la
Facultat de Filosofia. Lloc: Sant Cugat. Data: 1
de setembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Gallifa, J. Títol de la
ponència: La deslocalització des de la
perspectiva dels RRHH. Referència: La
deslocalització. Debats en el marc de l'acord
estratègic per a la internacionalització, la
qualitat de l'ocupació i la competitivitat de
l'economia catalana. Lloc: Futura, Saló dels
Màsters i Postgraus de la Fira de Barcelona.
Data: 27 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Gallifa. J. Títol de la
ponència: L'experiència de les universitats
catalanes en la relació amb la formació
professional. Referència: Jornada "La formació
professional i la Universitat" organitzada pel
Departament d'Ensenyament. Lloc: Universitat
Politècnica de Catalunya. Data: 25 de
novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Cabre,V. Títol de la
ponència: La formació especialitzada dels
psicòlegs: perspectives actuals. Referència:
Taula Rodona La Formació Psi. Lloc: Col.legi
Oficial de Psicòlegs. Data: 6 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Piastro Julieta. Títol de
la ponència: Multuralidad y educación para la
paz. Referència: Conferèncie. Lloc: Sant Feliu
de Llobregat. Data: 13 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Giné, Climent. Títol de
la ponència: Noves aportacions de la definició
de retard mental. Referència: III Matinal de la
Coordinadora de Centres de Profunds de
Catalunya. Lloc: Patronat Flor de Maig,
Cerdanyola (Barcelona). Data: 20 de novembre
de 2003
Conferenciant/Ponent: Gallifa, J. Títol de la
ponència: La Intel·ligència Emocional i l'escola
emocionalment
intel·ligent.
Referència:
Conferència. Lloc: Universitat de Barcelona.
Data: 2 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Cabré, V. Títol de la
ponència: La intervenció psicològica en
situacions d'emergència. Referència: Taula
Rodona. Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blaquerna. Data: 22
de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Mariàngels Riera i
Figueras. Títol de la ponència: Organització de
les IX Jornades d'Escola Rural. Lloc: Canyelles
(Barcelona). Data: 26 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Reina Capdevila i Solà.
Títol de la ponència: La música al parvulari.
Referència:
Jornades
d'Infantil.
Lloc:
Valldemosa. Data: 12 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Montserrat Pedreira
Álvarez. Títol de la ponència: Pensar, fer i
parlar per aprendre ciències a l'educació infantil.
Lloc: Esplugues de Llobregat. Data: 11 de
març de 2004
Conferenciant/Ponent: Dr. Joan Josep Escoda
Aresté. Títol de la ponència: La pedagogia
com a eina de prevenció per a la millora de la
salut. Referència: Congrés de Gerontologia
clínica. Lloc: Col·legi de Metges de Barcelona.
Data: 20 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Montserrat Pedreira
Álvarez. Títol de la ponència: Pensar, fer i
parlar per aprendre ciències a l'EI. Lloc:
Esplugues de Llobregat. Data: 18 de març de
2004
Conferenciant/Ponent: Montserrat Pedreira
Álvarez. Títol de la ponència: Pensar, fer i
parlar per aprendre ciències a l'EI. Lloc:
Tarragona. Data: 3 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Sixte Abadía i Naudí.
Títol de la ponència: L'Animació de les
Activitats Físicoesportives en el Turisme.
Referència: VIII Universitat d'Estiu Ramón
Llull. Lloc: Puigcerdà. Data: 14 de juliol de
2004
188
a Barcelona - Universitat Ramon Llull.
Referència: Autor de la Tesi: Francesc Riera i
Piferrer. Lloc: Presentada a l'Escola de Doctorat
i Formació Continuada de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Data: 26 de març de
2003
Conferenciant/Ponent: CABRE, V. Títol de la
ponència: Psicologia i Teatre. Persones i
personatges.
Referència:
Jornades
de
Psicologia i Teatre. Lloc: Fundació Vidal i
Barraquer. Data: 6 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Palma, C. Títol de la
ponència: Psicosis y Tratamiento. Lloc:
Col·legi de metges de Barcelona. Data: 1 de
juliol de 2003
Conferenciant/Ponent: Giné, Climent. Títol de
la ponència: Seminari-taller "La evaluación
psicopedagógica". Referència: Govern de
Navarra. Lloc: Navarra. Data: 20 de gener de
2004
Conferenciant/Ponent: Giné, Climent. Títol de
la ponència: Què hem après del passat, en
l'atenció a les persones amb discapacitat
intelectual? Referència: 25è Aniversari de
l'Escola Jeroni de Moragas, d'AMPANS
(Manresa). Lloc: Santpedor. Data: 22 de maig
de 2004
Conferenciant/Ponent: Giné, Climent. Títol de
la ponència: Servicios y calidad de vida para
las personas con discapacidad intelectual.
Referència: “2º Encuentro sobre Buenas
Prácticas - FEAPS, Caminando hacia la
excelencia”. Lloc: València. Data: 21 d’abril de
2004
Conferenciant/Ponent: Vocal 3 del tribunal de
jutjar la Tesi Doctoral. Títol de la ponència:
Què saben i què han après les estudiants de
mestra de Primària per ensenyar Ciències
Socials?: un estudi de cas sobre la formació
inicial en Didàctica de les Ciències Socials
Conferenciant/Ponent: Reina Capdevila i Solà.
Títol de la ponència: Vol sonor per Ciutat
Vella. Referència: Jornada de Formació CRP.
Lloc: Ciutat Vella. Data: 15 de març de 2004
189
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
Autor(a): Riera, J., Botella, L., Pacheco, M.,
Herrero, O., Gómez, A.M., & Corbella, S.
Títol: Another brick in the wall? Reauthoring
the story of a teacher complaining of “job
burnout” by means of narrative therapy.
Congrés o simposi: 5th International Narrative
Therapy and Community Work Conference.
Lloc: Liverpool. UK. Data: 15 de juliol de
2003
Autor(a): Palma, C., Gutiérrez, I., Cebrià, J.,
Ferrer, M. y Ger, S. Títol: Escala de
Aprensividad Social EAS. Congrés o simposi:
VII European Congress on Psychological
Assessment y VI Congreso Nacional de
Evaluación Psicológica. Lloc: Màlaga. Data: 2
d’abril de 2004
Autor(a): Luís Botella, Sergi Corbella, Tary
Gómez, Olga Herrero y Meritxell Pacheco.
Títol: Towards a taxonomy of irregularities in
the psychotherapeutic process. Congrés o
simposi: 35th Annual Meeting of the society for
Psychotherapy Research. Lloc: Roma. Data: 17
de juny de 2004
Autor(a): Jordi Riera, Luís Botella, Meritxell
Pacheco, Olga Herrero, Tary Gómez y Sergi
Corbella. Títol: Another Brick in the wall?:
Reauthoring the story of a teacher complaining
of job burn-out by means of narrative therapy.
Congrés o simposi: 5th International Narrative
Therapy and Community Work Conference.
Lloc: Liverpool. Data: 21 de juliol de 2003
Autor(a): Riera Romaní, Jordi, Botella, Lluís.
Títol: "Another brick in the wall? Re-authoring
the story of a teacher compaining of " "job burnout" "by menas of narrative terapy". Congrés o
simposi: International Narrative terapy and
Community Work Conference. Lloc: Liverpool.
Data: 21 de juliol de 2003
Autor(a): Palma C., Farriols N., Cebrià J.,
Ferrer, M., Ibáñez N. i Vila S. Títol: Ansiedad
de los adolescentes durante su hospitalización
en Unidades de Psiquiatría de 24h vs hospitales
de día. Congrés o simposi: II Congrès Català
de Salut Mental. Lloc: Barcelona. Data: 7 de
febrer de 2003
Autor(a): Ferrer, M., Gutiérrez, I., Palma, C.,
Ger, S. Títol: ¿Cuál es el nivel de aprensividad
social de los estudiantes universitarios?
Congrés o simposi: IV Congrés d’Atenció
Primària i Salut Mental: Integrant la Salut.
Lloc: Girona. Data: 18 de març de 2004
Autor(a): Polo Y., Fernández M., Cañete J.,
Farriols N., Palma C. Títol: Assessing impact of
home care in schizophrenic patients: controlled
trial. Congrés o simposi: 8th European
Congress of Psychology,. Lloc: Viena. Data: 15
de juliol de 2003
Autor(a): Olga Bruna. Títol: “Alteraciones
neuropsicológicas en la Enfermedad de
Parkinson”.
Congrés
o
simposi:
IV
Conferencia Nacional Alzheimer. Lloc:
Barcelona. Data: 3 d’octubre de 2004
Autor(a): Clèries, X.; Sarrado, J. J.; Jovells, A.;
Martínez-Carretero, J. M. i Ferrer, M. Títol:
Assessing patient's rights. Congrés o simposi:
"11th Ottawa Conference in Medical
Education". Lloc: Barcelona. Data: 6 de juliol
de 2004
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol: A
vueltas con la eutanasia. Deshaciendo tópicos.
Congrés o simposi: IV Congreso Nacional de
Bioética. Lloc: Sevilla. Data: 12 de febrer de
2004
Autor(a): Corbella, S. & Botella, Ll. Títol:
Barcelona Buenos Aires Project: Compatibility
between Therapist's Personal Style and Patient's
Personality. Congrés o simposi: 35th Annual
Meeting of Psychotherapy Research. Lloc:
Roma, Italia. Data: 16 de juny de 2004
Autor(a): Montserrat Castello. Títol: Análisis
de contextos de asesoramiento. Ayudando a redescribir la representación de los problemas.
Congrés o simposi: Seminario sobre
asesoramiento psicoeducativo. Lloc: Barcelona.
Data: 10 d’octubre de 2003
Autor(a): Corbella, S., Fernández-Alvarez, H.,
Botella, L., García, F., LoBianco, J., &
Canizzarro, A. Títol: Barcelona-Buenos Aires
Project: Compatibility between therapist’s
personal style and patient’s personality.
Congrés o simposi: International Conference of
the Society for Psychotherapy Research. Lloc:
Weimar. Germany. Data: 21 de juliol de 2003
Autor(a): Arias i Pujol, Eulàlia. Títol: Análisis
del flujo comunicativo en un grupo de
psicoterapia. Congrés o simposi: "IV Congreso
Nacional de la APAG" "Efectos de la sociedad
actual en la clínica grupal". Lloc: Bilbao. Data:
12 de març de 2004
190
Autor(a): Corbella, S., & Botella, L. Títol:
Barcelona-Buenos Aires Project: Compatibility
between therapist’s personal style and patient’s
personality. Congrés o simposi: 35th Annual
Meeting of the Society for Psychotherapy
Research. Lloc: Rome. Italy. Data: 21 de juliol
de 2004
Autor(a): Gallego Matas, Sofia. Títol:
Formación de los profesores tutores para ayudar
a la transición escuela trabajo de los alumnos de
secundaria. Congrés o simposi: V Jornadas de
Teorías e Instituciones Contemporáneas de la
educación. Lloc: Cadiz. Data: 1 de febrer de
2003
Autor(a): Riera Romaní, Jordi. Títol:
Consideracions entorn de l'àmbit tecnològic de
les competències bàsiques. Congrés o simposi:
Congrés de Competències Bàsiques . Consell
Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu a
Catalunya. Lloc: Barcelona. Data: 26 de juny
de 2003
Autor(a): Herrero, O., Botella, L., & Neimeyer,
R.A. Títol: From the Absence of Meaning to
the Meaning of Absence: The Discursive
Construction of Grieving Processes in a
Psychotherapy Case. Congrés o simposi: 35th
Annual Meeting of the Society for
Psychotherapy Research. Lloc: Roma, Itàlia.
Data: 16 de juny de 2004
Autor(a): Liesa, E.; Castelló, M. Títol:
Constructing Knowledge by studying texts in
compulsory secondary education. Congrés o
simposi: 10th EARLI. Lloc: Pàdua. Data: 27
d’agost de 2003
Autor(a): Tary Gómez, Nuria Farriols, Luís
Botella, María Fernandez, Carol Palma, Jordi
Julià y Josep Cañete. Títol: Impacto de un
Programa de Intervención Psicosocial en la
calidad de vida Subjetiva y la construcción de la
identidad en personas diagnosticadas de
esquizofrenia. Congrés o simposi: VIIIth
European Congress of Psychology. Lloc: Viena.
Data: 12 de juliol de 2003
Autor(a): Fernández, V.; Castelló, M. Títol:
Constructing of teaching profession and burnout
syndrome among teachers. Congrés o simposi:
10th European onference for Research on
Learning and Instruction. Lloc: Padua. Data: 28
d’agost de 2003
Autor(a): Riera Romaní, Jordi, Obando, Luis
Carlos. Títol: Inmigración y virtualidad:
actuaciones desde las TIC. Congrés o simposi:
Congreso Internacional de Pedagogia Social e
Inmigración. Lloc: Sevilla. Data: 10 de
setembre de 2003
Autor(a): Palma, C., Cañete, J., Farriols, F.,
Matarín, E., Benlloch, L. e Malé, I. Títol:
Consumo de sustancias y primeros episodios
psicóticos. Congrés o simposi: IV Congrés
d’Atenció Primària i Salut Mental: Integrant la
Salut. Lloc: Girona. Data: 18 de març de 2004
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Justícia en la presa de decisions. Congrés o
simposi: Congrés de Treball Social. Lloc:
Barcelona. Data: 11 de març de 2004
Autor(a): Solé, C., Triadó, C., Villar, F.,
Osuna, M..J. Celdrán, M. Títol: Envejecer con
éxito en entornos rurales: actividades cotidianas
y bienestar personal. Congrés o simposi: XLVI
Congreso de la Sociedad Española de Geriatria
y Gerontología. Lloc: Las Palmas de Gran
Canaria. Data: 9 de juny de 2004
Autor(a): Solé, C., Triadó,C., Villar, F.,
Riera, M. A., Gallego, S., Martínez, N. Títol:
La educación de la gente mayor, un nuevo reto.
Implicaciones en la calidad de vida. Congrés o
simposi: XLVI Congreso de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología. Lloc: Las
Palmas de Gran Canaria. Data: 9 de juny de
2004
Autor(a): Gutiérrez, I.; Cebrià, J.; Ferrer, M.;
Palma, C. y Ger, S. Títol: Escala de
aprensividad social EAS. Congrés o simposi:
“VII Congreso Europeo y VI Congreso
Nacional de Evaluación Psicológica”. Lloc:
Málaga. Data: 2 d’abril de 2004
Autor(a): Montserrat Castelló. Títol: La
escritura epistémica como estrategia de
regulación del conocimiento científico. Congrés
o simposi: 2º Congreso Hispano Portugués de
Psicología. Lloc: Lisboa. Data: 21 de setembre
de 2004
Autor(a): Gutiérrez, I., Farriols, N., Moya, J.,
Crosas, JM., Cebrià, J. y Palma, C. Títol:
Esquizofrènia i Consciència de Malaltia.
Congrés o simposi: IV Congrés d’Atenció
Primària i Salut Mental: Integrant la Salut.
Lloc: Girona. Data: 18 de març de 2004
Autor(a): Cano, M.; Castelló, M.; Corcelles, M.
Títol: La evaluación en la universidad. Congrés
o simposi: 3r Congreso internacional de
docencia universitaria e innovación. Lloc:
Girona. Data: 1 de juliol de 2004
191
Autor(a): Riera Romaní, Jordi. Títol: La
interdisciplinariedad
en
la
intervención
sociocomunitaria: competencias y roles
profesionales. Congrés o simposi: Congreso
Bianual Concellos e Servicios Personais a
Comunidade. Lloc: Narón (Galicia). Data: 22
de gener de 2003
Autor(a): Ferrer, M.; Sarrado, J. J.; SánchezCarbonell, J.;Virgili, C.; Cebrià, J. i Sorando, R.
Títol: Nivel de ansiedad de jóvenes infractores
internados en un centro educativo de régimen
cerrado. Congrés o simposi: “IV Congreso
Estatal del Educador/a Social”. Lloc: Santiago
de Compostela. Data: 30 de setembre de 2004
Autor(a): Jordi Cebrià, Rafael Gracia y Carol
Palma. Títol: La pertenencia al grupo
Comunicación y Salud: ¿es un factor protector
del desgaste profesional? Congrés o simposi:
XV Taller Nacional de Entrevista Clínica y
Comunicación Asistencial. Lloc: Alicante.
Data: 24 d’abril de 2004
Autor(a): Ferrer, M.; Cebrià, J.; Gutiérrez, I.;
Palma, C. y Ger, S. Títol: Nivell d’aprensivitat
social en estudiants universitaris. Congrés o
simposi: “IV Congrés d’Atenció Primària i
Salut mental”. Lloc: Girona. Data: 18 de març
de 2004
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol:
Panorama des de l'ètica. Congrés o simposi:
Simposi sobre Biologia, ètica i cristianisme.
Lloc: Barcelona. Data: 3 de desembre de 2003
Autor(a): Torralba Roselló, Francesc. Títol: La
recerca de Déu en temps d'incertesa. Congrés o
simposi: Congrés d'espiritualitat. Lloc: Lleida.
Data: 24 d’octubre de 2003
Autor(a): Herrero, O., Botella, L., & Neimeyer,
R.A. Títol: Pragmatic and rhetorical devices
contributing to change in grieving processes.
Congrés o simposi: 11th biennial conference of
the North American Personal Construct
Network. Lloc: Memphis, TN, USA. Data: 18
de juny de 2004
Autor(a): Riera Romaní, Jordi. Títol: La tasca
professional del pedagog/psicopedagog en els
diferents ámbits de actuació. Congrés o
simposi: I Jornades del Col·legi de Pedagogs de
Catalunya. Lloc: Barcelona. Data: 18 de juny
de 2003
Autor(a): Herrero, O., Botella, L. & Neimeyer,
R.A. Títol: Pragmatic and rhetorical devices
contributing to change in grieving processes.
Congrés o simposi: 11th Biennial North
American
Personal
Construct
Network
Conference. Lloc: Memphis. USA. Data: 20 de
juliol de 2004
Autor(a): Riera Romaní, Jordi. Títol: Las
profesiones socioeducativas: espacios comunes
y especificidades. Congrés o simposi: Jornadas
sobre Pedagogia de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Vigo. Lloc:
Ourense. Data: 8 de març de 2004
Autor(a): Liesa, E., i altres. Títol: Los
seminarios: metodología de innovación
universitaria. Congrés o simposi: 3r Congreso
Internacional
Docencia
Universitaria
e
Innovación. Lloc: Girona. Data: 30 de juny de
2004
Autor(a): Palma. C., Benlloch, L., Matarín, E.,
Malé., I., Farriols, N. y Cañete, J. Títol: Primer
episodio psicótico en la unidad de agudos el
Hospital General. Variables clínicas y
demográficas. Congrés o simposi: 1a Reunión
Nacional sobre las fases tempranas de las
enfermedades mentales: las psicosis. Lloc:
Santander. Data: 13 de novembre de 2003
Autor(a): Montserrat Castelló. Eva Liesa. Paula
Mayoral. Anna Iñesta. Títol: Los seminarios:
metodología de innovación universitaria.
Congrés o simposi: 3r Congreso Internacional
Docencia Universitaria e Innovación. Lloc:
Girona. Data: 30 de juny de 2004
Autor(a): Palma, C., Cañete, J., Farriols, N.,
Benlloch, L., Matarín, E. y Malé, I. Títol:
Psychotic disorder in foreign population at the
acute
care
unit
psychiatric
services,
general hospital. Clinical and cross-cultural
characteristics. Congrés o simposi: Ginebra.
Lloc: Ginebra. Data: 14 d’abril de 2004
Autor(a): Chamarro, A i Oberst, U. Títol:
Models i avaluació d'intel·ligència emocional.
Congrés o simposi: Jornades de Psicologia
Humanista
i
Intel·ligència
Emocional:
Aplicacions a la infància i l'adolescència. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Data: 26 de març de
2004
Autor(a): Alegre, C., López, M., Botella, L.,
Pedro, N., Martínez, E., & Marín, J.M. Títol:
Qualitative análisis of an abused woman’s
narrative: Towards the migration of identity.
Congrés o simposi: 35th Annual Meeting of the
Society for Psychotherapy Research. Lloc:
Rome, Italy. Data: 21 de juliol de 2004
192
psychotherapeutic process. Congrés o simposi:
35th Annual Meeting of the Society for
Psychotherapy Research. Lloc: Roma, Italia.
Data: 16 de juny de 2004
Autor(a): Arias, E. & Anguera, M.T. Títol:
Searching the efficacy in a program of low
intensity through Lag-Log Observational
Design. Congrés o simposi: VII European
Conference on Psychological Assessment. Lloc:
Málaga. Data: 1 d’abril de 2004
Autor(a): Botella, L., Corbella, S., Gómez, A.
M., Herrero, O., & Pacheco, M. Títol: Towards
a taxonomy of irregulatities in the
psychotherapeutic process. Congrés o simposi:
35th Annual Meeting of the Society for
Psychotherapy Research. Lloc: Roma, Italia.
Data: 17 de juny de 2004
Autor(a): Liesa, E; Castelló, M. Títol:
Strategies for learning from texts. Congrés o
simposi: Psychology Learning and Teaching
Conference. Lloc: Glasgow. Data: 7 d’abril de
2004
Autor(a): Riera Romaní, Jordi, Civis Zaragoza,
Mireia. Títol: Un modelo de desarrollo
comunitario integrador, socioeducativoo y
sostenible es posible. Congrés o simposi: II
Congreso nacional sobre universidad y
cooperación al desarrollo. Lloc: Múrcia. Data:
14 d’abril de 2004
Autor(a): B; Eva Liesa. Títol: Strategies for
learning from texts. Congrés o simposi:
Psychology Learning and Teaching Conference,
PLAT2004. Lloc: Glasgow. Data: 17 d’abril de
2004
Autor(a): Vilaregut, A., Vidaña, A i Gilaberte,
M. Títol: Tabaquismo: un proyecto para un
reto. Congrés o simposi: 3r Congrés Nacional
de prevención y tratamiento del tabaquismo.
Lloc: Saragossa. Data: 13 de novembre de
2003
Autor(a): Mireia Civís i Zaragoza, Jordi Riera i
Romaní. Títol: Un nuevo modelo de desarrollo
comunitario intergrador, socioeducativo y
sostenible es posible. Congrés o simposi: II
Congreso Nacional: Universidad y cooperación
al desarrollo. Lloc: Murcia. Data: 14 d’abril de
2004
Autor(a): Guasch, T.; Castelló, M. Títol:
Teaching learning procedures: advantages and
difficulties for teachers and students. Congrés o
simposi: 10th European Conference for
research on learning and Instruction. Lloc:
Padua. Data: 29 d’agost de 2003
Autor(a): Ferrer, M., Gutiérrez, I., Palma, C.,
Ger, S. Títol: ¿Cuál es el nivel de aprensividad
social de los estudiantes universitarios?
Congrés o simposi: IV Congrés d’Atenció
Primària i Salut Mental: Integrant la Salut.
Lloc: Girona. Data: 18 de març de 2004
Autor(a): Córdoba, N, & Botella, L. Títol: The
construction of identity in agoraphobia: The
influence of family. Congrés o simposi: V
European Congress for Family Therapy and
Systemic Practice. Lloc: Berlin. Germany.
Data: 29 de setembre de 2004
Autor(a): Palma C., Farriols N., Cebrià J.,
Ferrer, M., Ibáñez N. i Vila S. Títol: Ansiedad
de los adolescentes durante su hospitalización
en Unidades de Psiquiatría de 24h vs hospitales
de día. Congrés o simposi: II Congrès Català
de Salut Mental. Lloc: Barcelona. Data: 7 de
febrer de 2003
Autor(a): Solé, C., Triadó, C., Villar, F.,
Osuna, M. J.; Pinazo, S., Sans, D. Títol:
The Meaning of Grandparenthood: Do
Grandchildren Perceive the Relationship in the
Same Way as their Grandparents. Congrés o
simposi: Vth IAG European Region Congress
of Gerontology. Lloc: Barcelona. Data: 2 de
juliol de 2004
Autor(a): Joaquim Chaler. Títol: Anterior
Cruciate Ligament Rupture Treatment in an
Occupational Rehabilitation Environment. A
Comparative Study between Patelar Tendon vs.
Gracilis-Semitendinosus Graft. Congrés o
simposi: 3rd Congress of the European
Interdisciplinary Society for Clinical and Sports
Application 2004. Lloc: Freiburg, Alemanya.
Data: 20 de març de 2004
Autor(a): Solé, C., Villar, F., Triadó, C.,
Osuna, M .J., Sans, D. Títol: Towards a
concretion of successful ageing. Personal
satisfaction and daily activities in old age.
Congrés o simposi: Xith European Conference
on Developmental Psychology. Lloc: Milán.
Data: 27 d’agost de 2003
Autor(a): Gallego,S; Gimeno, M; Gomis, C. i
Vendrell R. Títol: Aprendre a llegir i llegir per
a aprendre. Competències bàsiques per a futurs
psicòlegs. Congrés o simposi: III Congreso
Internacional “Docencia Universitaria y
Educación”. Lloc: Girona. Data: 1 de juliol de
2004
Autor(a): Botella, L., Corbella, S., Gómez,
A.M., Herrero, O., & Pacheco, M. Títol:
Towards a taxonomy of irregulatities in the
193
Autor(a): Joaquim Chaler. Títol: Estudio
comparativo entre la plastia de ligamento
cruzado
anterior
hueso-tendón-hueso
y
semitendinoso-recto interno en pacientes
laborales. Congrés o simposi: VII Congres
transpyreneen de medecine physique & de
readaptationa. Lloc: Toulouse. Data: 13 de
juliol de 2004
Autor(a): Oberst, U. Títol: Aspectos
prosociales de la Psicología Humanista y de la
Inteligencia Emocional: el ejemplo de la
Psicoterapia Adleriana. Congrés o simposi:
Jornades
de
Psicologia
Humanista
i
Intel·ligència Emocional. Lloc: Barcelona.
Data: 26 de març de 2004
Autor(a): Polo Y., Fernández M., Cañete J.,
Farriols N., Palma C. Títol: Assessing impact of
home care in schizophrenic patients: controlled
trial. Congrés o simposi: 8th European
Congress of Psychology,. Lloc: Viena. Data: 15
de juliol de 2003
Autor(a): Castillo, J. A., Davins, M., Pérez, C.,
Salamero, M., y San Martino. Títol:
Evaluanción de los estilos de personalidad de un
grupo de mujeres maltratadas: implicaciones
clínicas. Congrés o simposi: VII European
Conference on Psychological Assessment. Lloc:
Màlaga. Data: 3 d’abril de 2004
Autor(a): Palma, C., Cañete, J. Farriols, F.,
Matarín, E. Benlloch, L. E Malé. I. Títol:
Consumo de sustancias y primeros episodios
psicóticos. Congrés o simposi: IV Congrés
d'Atenció Primària i Salut Mental: Integrant la
Salut. Lloc: Girona. Data: 20 de març de 2004
Autor(a): Chamarro, A. & Oberst, U. Títol:
Intel ligència Emocional: Models teòrics i la
seva mesura. Congrés o simposi: Jornades
de Psicologia Humanista i Intel·ligència
Emocional. Lloc: Barcelona. Data: 26 de març
de 2004
Autor(a): Palma, C., Cañete, J., Farriols, F.,
Matarín, E., Benlloch, L. e Malé, I. Títol:
Consumo de sustancias y primeros episodios
psicóticos. Congrés o simposi: IV Congrés
d’Atenció Primària i Salut Mental: Integrant la
Salut. Lloc: Girona. Data: 18 de març de 2004
Autor(a): Mariàngels Riera i Figueras, Carme
Solé i Resano, Sofia Gallego, Carme Triadó,
F. Villar i Núria Martínez. Títol: La educación
de la gente mayor un nuevo reto. Implicaciones
en la calidad de vida. Congrés o simposi: XLVI
Congreso de la Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología. Lloc: Las Palmas de Gran
Canaria. Data: 9 de juny de 2004
Autor(a): Ma Teresa Pro Hernández. Títol:
Cultura i Coneixement. Congrés o simposi:
Membre del comité científic i organitzador del
III Congrés d'estudiants. Lloc: Universitat
Ramon Llull. Data: 12 de maig de 2004
Autor(a): Carol Palma, Jordi Cebrià y Rafael
Gracia. Títol: La pertenencia al grupo
Comunicación y Salud: ¿es un factor protector
del desgaste profesional? Congrés o simposi:
XV Taller Nacional de Entrevista Clínica y
Comunicación Asistencial. Lloc: Alicante.
Data: 24 d’abril de 2004
Autor(a): Maite Pro. Títol: Cultura i
Coneixement ". Congrés o simposi: Membre
del comité científic i organitzador del III
Congrés d'estudiants. Lloc: Universitat Ramon
Llull. Data: 12 de maig de 2004
Autor(a): Hernández, E; Navarro Ruiz, M.I.
Títol: Development of metalinguistic strategies
in play Episodes. Congrés o simposi: XIth
European Conference on Developmental
Psychology. Lloc: Milan. Data: 27 d’agost de
2003
Autor(a): Giné, Climent; Gàcia, M; Vilaseca,
R; García-Dié, Ma. T. Títol: Parental
Involvement in Early Intervention in Catalonia.
Congrés o simposi: Jornades de la International
Society on Early Intervention (en el marc del
4th European Congress "Mental Mealth and
Mental Retardation"). Lloc: Roma. Data: 17 de
setembre de 2003
Autor(a): Virgili Ibarz Serrat. Títol: El caso
"Lídia de Cadaqués (1866-1946)”. Congrés o
simposi: XVII Symposium de la Sociedad
Española de Historia de la Psicología. Lloc:
Girona. Data: 6 de maig de 2004
Autor(a): Palma. C., Benlloch, L., Matarín, E.,
Malé., I., Farriols, N. y Cañete, J. Títol: Primer
episodio psicótico en la unidad de agudos el
Hospital General. Variables clínicas y
demográficas. Congrés o simposi: 1a Reunión
Nacional sobre las fases tempranas de las
enfermedades mentales: las psicosis. Lloc:
Santander. Data: 13 de novembre de 2003
Autor(a): Gutiérrez, I., Farriols, N., Moya, J.,
Crosas, JM., Cebrià, J. y Palma, C. Títol:
Esquizofrènia i Consciència de Malaltia.
Congrés o simposi: IV Congrés d’Atenció
Primària i Salut Mental: Integrant la Salut.
Lloc: Girona. Data: 18 de març de 2004
194
Autor(a): Congrés Internacional “Una escola
per a tothom. Estratègies d’intervenció i
avaluació”. Títol: Roser Vendrell Mañós.
Congrés o simposi: Roser Vendrell Mañós.
Lloc: Barcelona, Universitat Ramon Llull.
Data: 18 d’octubre de 2003
Autor(a): Palma, C., Cañete, J., Farriols, N.,
Benlloch, L., Matarín, E. y Malé, I. Títol:
Psychotic disorder in foreign population at
the acute care unit psychiatric services,
general hospital. Clinical and cross-cultural
characteristics. Congrés o simposi: 12th AEP
Congress. European Psychiatry: Evidence and
Experience. Lloc: Ginebra. Data: 14 d’abril de
2004
Autor(a): Jornada d’actualització per a centres
de pràctiques curs 2003-04. “Adaptació als
canvis i processos de dol”. Títol: Roser
Vendrell Mañós. Congrés o simposi: Roser
Vendrell Mañós. Lloc: Facultat de Psicologia i
Ciències de l’Educació i de l’esport Blanquerna.
Universitat Ramon Llull. Data: 7 de maig de
2004
Autor(a): I Congrés Internacional, Jornades
d’Universitats i Educació Especial. “Educació i
Diversitats: Formació, Acció i Recerca. Títol:
Roser Vendrell Mañós. Congrés o simposi:
Roser Vendrell Mañós. Lloc: Universitat de
Barcelona. Data: 11 d’octubre de 2003
195
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUM (assistència)
de l’Esport Blanquerna - Barcelona. Data: 28
d’octubre de 2004
Congrés: Jornades de cooperació acadèmica i
científica amb Finlàndia. Assistent(s): Rosich
Pla, Cèlia. Lloc: Barcelona. Data: 23 de gener
de 2004
Congrés: Educar la dimensió religiosa humana.
Lloc: Institut d'Estudis Catalans. Data: 27 de
novembre de 2003
Congrés: 3r Congrés Internacional "Docència
Universitària i Innovació". Assistent(s):
Francesc Riera. Lloc: Universitat de Girona.
Data: 30 de juny de 2004
Congrés: I Jornada de recerca Universitat
Ramon Llull. Assistent(s): Rosich Pla, Cèlia.
Lloc: Barcelona. Data: 16 de juny de 2004.
Congrés: Jornada del Centre Terapèutic
Bellaire: "Bessons: del fetus al nen".
Assistent(s): Eulàlia Arias i Pujol. Lloc:
Barcelona. Data: 15 de maig de 2004
Congrés: II Jornades Diàleg Escola-Universitat:
La integració de sabers a l'escola. Assistent(s):
Ma Dolors Olivé i altres. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna - Universitat Ramon Llull. Data: 15
de novembre de 2003
Congrés: XII Simposio Internacional "Ética,
Economía y Sociedad". Assistent(s): Carlos M.
Moreno. Lloc: IESE, Barcelona. Data: 8 de
maig de 2004
Congrés: III Congrés Internacional de Docència
Universitària i Innovació. Assistent(s): Enric
Mª Sebastiani. Lloc: Universitat de Girona Girona. Data: 30 de juny de 2004
Congrés: XIIIè col·loqui sobre llengua i
literatura
organitzats
per
l'Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
(AILLC). Assistent(s): Montserrat Badia i
Cardús. Lloc: Girona. Data: 13 de setembre de
2003
Congrés: III Jornada d’Atenció Psiquiàtrica al
Barcelonès Nord i al Maresme. Assistent(s):
Carol Palma. Lloc: Mataró. Data: 7 de maig de
2003
Congrés: 2º Encuentro de Buenas Pràcticas
FEAPS. Assistent(s): Elisabeth Alomar. Lloc:
València. Data: 21 d’abril de 2004
Congrés: IV Conferencia Nacional Alzheimer.
Assistent(s): Olga Bruna. Lloc: Barcelona.
Data: 3 d’octubre de 2004
Congrés: 35th Annual Meeting of the Society
for Psychotherapy Research. Assistent(s): Sergi
Corbella. Lloc: Roma. Data: 16 de juny de
2004
Congrés: IV Jornada d’Atenció Psiquiàtrica al
pacient inmmigrant. Assistent(s): Carol Palma.
Lloc: Badalona. Data: 7 de maig de 2003
Congrés: IV Jornades repensar l'educació des
dels projectes de treball: Escenaris de l'escola
del segle XXI. Assistent(s): Ignasi Oró i Badia.
Lloc: Universitat de Barcelona. Data: 1 de
juliol de 2004
Congrés: 35th Annual Meeting of the Society
for Psychotherapy Research. Assistent(s):
Meritxell Pacheco. Lloc: Roma, Italia. Data: 16
de juny de 2004
Congrés: IX Encuentro de Docentes de ética
Empresarial,
Económica
y
profesional.
Assistent(s): Carlos M. Moreno. Lloc: IESE,
Barcelona. Data: 7 de maig de 2004
Congrés:
CLUB-11,
“Onzè
Col·loqui
Lingüístic de la Universitat de Barcelona”,
sobre el tema “Noves tecnologies aplicades a la
dialectologia”. Assistent(s): Montserrat Badia i
Cardús. Lloc: Aula Magna de la Universitat de
Barcelona. Data: 15 de desembre de 2003
Congrés: IX Jornades d'Escola Rural en la
formació dels mestres de Catalunya.
Assistent(s): Ignasi Oró i Badia. Lloc:
Canyelles; Institut Joan Lluís Vives. Data: 26
d’abril de 2004
Congrés: Comunitats pràctiques que funcionen.
Lloc: Aula Infonomia. Data: 22 de novembre
de 2004
Congrés: Jornada d'Adaptació al dol.
Assistent(s): Lluïsa Cirera i Casals. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna. Data: 7 de maig de
2004
Congrés: Curs de Gestió del Coneixement:
L'organització com a sistema de coneixement.
Assistent(s): Enric Mª Sebastiani. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
196
Congrés: 11th biennial conference of the North
American Personal Construct Network.
Assistent(s): Olga Herrero. Lloc: Memphis,
TN, USA. Data: 18 de juny de 2004
Congrés: Jornada filològica organitzada per
l’Associació d’Amics del professor Antoni M.
Badia i Margarit. Assistent(s): Montserrat
Badia i Cardús. Lloc: Institut d’Estudis
Catalans. Data: 11 de març de 2004
Congrés: 12th AEP Congress. European
Psychiatry:
Evidence
and
Experience.
Assistent(s): N. Farriols, C. Palma, M.
Fernández, C.P. Palma, M. Fernández, CP.
Lloc: Ginebra. Data: 15 d’abril de 2004
Congrés: Jornada sobre la implementación del
nuevo crédito europeo. Assistent(s): Rosich Pla,
Cèlia. Lloc: Santiago de Compostela. Data: 15
de març de 2004
Congrés: 1es. Jornades de Formació de
formadors i formadores de l'ICE de la UB: Quin
model de formació? Assistent(s): Ignasi Oró i
Badia. Lloc: Universitat de Barcelona. Data: 19
de setembre de 2003
Congrés: Jornades de Formació de Formadors
sobre com ajudar a deixar de fumar.
Assistent(s): Vilaregut, A. Lloc: Barcelona.
Data: 11 d’octubre de 2003
Congrés: L’adopció i el món de l’ensenyament.
Assistent(s):
Elisabeth
Alomar.
Lloc:
Barcelona. Data: 15 de novembre de 2003
Congrés: 2º Encuentro sobre Buenas Prácticas FEAPS, "Caminando hacia la excelencia".
Assistent(s): Giné, Climent. Lloc: València.
Data: 21 d’abril de 2004
Congrés: La laïcitat com a espai comú. Laïcitat
i escola. Lloc: ICE-UAB. Data: 20 de maig de
2004
Congrés: 4th European Congress "Mental
health and mental retardation: a lifespan
multidisciplinary approach". Assistent(s): Giné,
Climent. Lloc: Roma. Data: 17 de setembre de
2004.
Congrés: L'Educació religiosa en un estat laic:
els signes religiosos a l'escola. Lloc: Centre
Interreligiós de Barcelona. Data: 29 de març de
2004
Congrés: “Vth European Congress of
Gerontology”, “Quality of Life for an Ageing
Society”. Assistent(s): Olga Bruna. Lloc:
Barcelolna. Data: 2 de juliol de 2003
Congrés: Les Psicoteràpies en els dispositius
públics de la salut mental. Assistent(s): Carol
Palma. Lloc: Sabadell. Data: 28 de novembre
de 2003
Congrés: Congrés Internacional "Una escola
per a tothom. Estratègies d'intervenció i
avaluació". Assistent(s): Giné, Climent
(membre del Comitè Científic). Lloc:
Barcelona. Data: 16 d’octubre de 2003
Congrés: Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes. Assistent(s): Lluïsa Cirera i Casals.
Lloc: Palau de la Música. Data: 6/8/2004
Congrés: Congrés Internacional “Una escola
per a tothom. Estratègies d’intervenció i
avaluació”. Assistent(s): Elisabeth Alomar
(Comité científic). Lloc: Barcelona. Data: 16
d’octubre de 2003
Congrés: Primer Congrés d’Entitats i
Professionals de Gerontologia de Catalunya.
Assistent(s): Olga Bruna. Lloc: Barcelona.
Data: 19 de març de 2004
Congrés:
Programa
Intensiu
Erasmus.
Assistent(s): Rosich Pla Cèlia. Lloc: Barcelona.
Data: 20 de febrer de 2004
Congrés: Congrés internacional d'innovació i
docència universitària. Assistent(s): Neus
Carol. Lloc: Girona. Data: 30 de juny de 2004
Congrés: Simposium Estrategias de Formación
para el cambio organizacional. Assistent(s):
Enric Mª Sebastiani. Lloc: ICE UAB Barcelona. Data: 17 de desembre de 2004
Congrés: Congrés Internacional Una escola per
a tothom. Assistent(s): Liesa, E. Lloc: Facultat
de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport
Blanquerna. Data: 16 d’octubre de 2003
Congrés: Valors i empresa: rendibilitat
garantida. Lloc: Rectorat Universitat Ramon
Llull. Data: 29 de gener de 2003
Congrés: Congrés Internacional: Una escola per
a tothom. Estratègies d'Intervenció i avaluació.
Assistent(s): Mariona Dalmau i Montalà. Lloc:
facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i
de l'Esport Blanquerna. Universitat Ramon
Llull. Data: 16 d’octubre de 2003
Congrés: XV Taller Nacional de entrevista
clínica y comunicación asistencial. Assistent(s):
Carol Palma. Lloc: Alicante. Data: 22 de maig
de 2003
197
Lloc: Universitat de Vic. Data: 28 de novembre
de 2004
Congrés: Cooperació Universitària Transnacional: Educació, investigació i gestió
universitàries
en
una
societat
internacionalitzada. Assistent(s): Guerra Balic,
Miriam. Lloc: Barcelona. Data: 10 de juny de
2004
Congrés: IX Jornades d' Escola Rural en la
formació dels mestres a Catalunya a Canyelles.
Assistent(s): Reina Capdevila i Solà. Lloc:
Garraf. Data: 26 de març de 2004
Congrés: El Asesoramiento a familias como
una estrategia para promover cambios.
Assistent(s): Navarro Ruiz, Mª Isabel. Lloc:
Barcelona. Data: 21 de febrer de 2003
Congrés: IX Jornades d'Escola Rural en la
formació dels mestres de Catalunya.
Assistent(s): Mariàngels Riera i Figueras. Lloc:
Canyelles (Barcelona). Data: 26 d’abril de 2004
Congrés: El repte d'incorporar un nou membre
a la família. Assistent(s): Meritxell Pacheco.
Lloc: Barcelona. Data: 7 de maig de 2004
Congrés: Jornada Autismo. Assistent(s):
Navarro Ruiz, Mª Isabel. Lloc: Barcelona.
Data: 10 de juliol de 2004
Congrés: English in the forum. Assistent(s):
Montse Canals Ventura. Lloc: Universitat
Pompeu Fabra. Data: 28 de febrer de 2004
Congrés: Jornada d'Adaptació al dol.
Assistent(s): Lluïsa Cirera i Casals. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna. Data: 7 de maig de
2004
Congrés: Extrema dreta a Europa, una realitat
polièdrica. Assistent(s): Xavier Casals. Lloc:
Fundació Sabadell Universitat. Data: 5 de juliol
de 2004
Congrés: Jornada de Formació de Formadors
del Programa d'Educació Infantil al Palau de les
Heures, Campus Mundet. Assistent(s): Reina
Capdevila i Solà. Lloc: Palau de les Heures,
Campus Mundet. Data: 28 de febrer de 2004
Congrés: I Jornada de Neus i Allaus.
Assistent(s): Ander Chamarro. Lloc: Institut
Cartogràfic de Catalunya. Data: 16 de juny de
2004
Congrés: Jornada de Recerca Universitat
Ramon Llull. Assistent(s): Giné, Climent. Lloc:
Universitat Ramon Llull. Data: 16 de juny de
2004
Congrés: I Jornada de recerca. Assistent(s):
Solé,C. Lloc: Barcelona. Data: 16 de juny de
2004
Congrés: Jornada entorno de la Ley de Calidad
2003 Barcelona. Assistent(s): Navarro Ruiz, Mª
Isabel. Lloc: Barcelona. Data: 30 de maig de
2003
Congrés: I Seminari de Metodologia
d'Investigació en Educació Musical, organitzat
per la Universitat de Girona en col·laboració
amb la Comissió d'Investigació de la ISME.
Assistent(s): Reina Capdevila i Solà. Lloc:
Girona. Data: 3 de juliol de 2004
Congrés: Jornada monogràfica "Atenció
precoç: el treball compartit entre l'equip i la
família" (impartida pel prof. Manfred Pretis del
Centre d'Atenció Precoç, de Gaz - Àustria).
Assistent(s): Giné, Climent. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna (Barcelona). Data: 16 de març´de
2004
Congrés: III Jornada d’Atenció Psiquiàtrica al
Barcelonès Nord i al Maresme. Assistent(s):
Carol Palma. Lloc: Mataró. Data: 7 de maig de
2003
Congrés: IV Fòrum d'educació: Educació i
Comunitat. El treball en xarxa amb l'escola.
Assistent(s): Mireia Civís i Zaragoza. Lloc:
ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Data: 21 de novembre de 2003
Congrés:
Jornadas
sobre
Síndromes
Minoritarios y del Crecimiento. Assistent(s):
Navarro Ruiz, Mª Isabel. Lloc: Barcelona.
Data: 4 de desembre de 2003
Congrés: IV Jornada d’Atenció Psiquiàtrica al
pacient inmigrant. Assistent(s): Carol Palma.
Lloc: Badalona. Data: 7 de maig de 2003
Congrés: Jornades "El retard mental des de la
perspectiva del Sistema 2002. Eines i
instruments d'avaluació" (Grup d'Investigació en
Educació Especial -GIEE-). Assistent(s): Giné,
Climent. Lloc: Barcelona . Data: 14 de
novembre de 2003
Congrés: IV Seminari d'Ambientalització
Curricular de les Facultats d'Educació.
Assistent(s): Dr. Joan Josep Escoda Aresté.
198
Assistent(s): Giné, Climent. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna (Barcelona) -Màster d'atenció
precoç. Data: 21 de juny de 2004
Congrés: Jornades de recerca. Assistent(s):
Piastro Julieta. Lloc: Universitat Ramon Llull.
Data: 16 de juny de 2004
Congrés: Jornades sobre
genètiques minoritàries i
Assistent(s): Mariona Dalmau
Hospital de Sant Joan de
universitari. UB.Barcelona.
desembre de 2003
les síndromes
el creixement.
i Montalà. Lloc:
Déu. Hospital
Data: 4 de
Congrés: Una Escuela para todos. ACAPS.
Assistent(s): Navarro Ruiz, Mª Isabel. Lloc:
Barcelona. Data: 16 d’octubre de 2003
Congrés: VI Jornades internacionals de
participació i desenvolupament sostenible.
Assistent(s): Mireia Civís i Zaragoza. Lloc:
Universitat Autònoma de Barcelona. Data: 20
de maig de 2004
Congrés: La Gestió del coneixement. Lloc:
Fundació Blanquerna. Data: 28 d’octubre de
2003
Congrés: Les Psicoteràpies en els dispositius
públics de la salut mental. Assistent(s): Carol
Palma. Lloc: Sabadell. Data: 28 de novembre
de 2003
Congrés: VII Jornadas Internacionales de
Formación. Educadores, tecnología y familias
en la educación de los sordos en modalidad oral.
Assistent(s): Navarro Ruiz, Mª Isabel. Lloc:
Barcelona. Data: 21 de febrer de 2003
Congrés: Nuevas reflexiones frente a nuevas
dependencias. Assistent(s): Vilaregut, A. Lloc:
Barcelona. Data: 21 de novembre de 2003
Congrés: XII Conferencia Anual de Ética,
Economía y dirección. Assistent(s): Carlos M.
Moreno. Lloc: Úbeda (Jaén). Data: 3 de juny
de 2004
Congrés: Primera Jornada de Participació en la
Salut Pública. Assistent(s): Dr. Joan Josep
Escoda Aresté. Lloc: Barcelona. Data: 24 de
maig de 2004
Congrés: XIth European Conference on
Developmental
Psychology.
Assistent(s):
Navarro Ruiz, M ª Isabel. Lloc: Milan. Data: 27
d’agost de 2003
Congrés: Seminari de Formació de Formadors:
la cultura matemàtica de les persones.
Assistent(s): Mireia Civís i Zaragoza. Lloc:
ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Data: 5 de juliol de 2004
Congrés: XIV Taller Nacional de entrevista
clínica y comunicación asistencial. Assistent(s):
Carol Palma. Lloc: A Toxa. Data: 21 de maig
de 2003
Congrés: Seminari sobre l'Ambientalització
curricular de les Facultats d'Educació de
Catalunya. Assistent(s): Jorge Coderch, Pietat
Marquilles, Ignasi Oró, Ma Dolors Olivé, Joan
Josep Escoda. Lloc: Facultat d'Educació de la
Universitat de Vic. Data: 28 de novembre de
2003
Congrés: XV Taller Nacional de entrevista
clínica y comunicación asistencial. Assistent(s):
Carol Palma. Lloc: Alicante. Data: 22 de maig
de 2003
Congrés: XVIII Jornades de la Revista
Catalana de Psicoanàlisi: La contenció com a
procés de transformació de l'experiència
emocional. Assistent(s): Eulàlia Arias i Pujol.
Lloc: Barcelona. Data: 22 de novemnre de
2003
Congrés: Taller sobre "Promoció de la
competència social entre iguals. Avaluació i
intervenció" (impartit pel Dr. Michael J.
Guralnick, de la Universitat de Washigton).
199
PROJECTES DE RECERCA
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
(Universitat Ramon Llull); Fundació Aigle
(BsAs)
Projecte de recerca: "Avaluació de l'impacte
educatiu
del
"software"
Educamigos".
Investigador(a) principal: Dr. Jordi Riera.
Altres investigadors(es): Prof. Xavier AvilaProf. Miquel Angel Prats. Entitat(s)
finançadora(es): Pedagogia Interactiva
Projecte de recerca: Bioètica. Investigador(a)
principal: Abel, Francesc. Altres investigadors(es): Torralba, Francesc; Nello, Antoni;
Cardona, Xavier; Cusí, Victòria; Busquet,
Esther; Cambra, José; Camacho, José Antonio;
Escudé, Jordi. Entitat(s) finança-dora(es):
Institut Borja de Bioètica. Entitat(s)
col·laboradora(es): Càtedra Ramon Llull
Blanquerna
Projecte de recerca: "Estudis comparats sobre
les condicions de detenció de les dones:
Avaluació, estudi de necessitats i millors
pràctiques". Investigador(a) principal: Esther
Giménez-Salinas. Altres investigadors(es):
Luis
Botella,
Jordi
Riera.
Entitat(s)
finançadora(es): Unió Europea (Programa
AGIS)
Projecte de recerca: Conciliació de la vida
professional i familiar de les dones amb
fills discapacitats psíquics. Investigador(a)
principal: I Gallego Matas, Sofia. Altres
investigadors(es): Solé Resano, C. i Vandrell
Maños, R. Entitat(s) finançadora(es): Institut
Català de la Dona
Projecte de recerca: Anàlisi de la demanda als
serveis d'Atenció a la Família. Investigador(a)
principal: Dr. Lluís Botella, Dr. Climent Giné i
Dr. Jordi Riera. Altres investigadors(es):
Membres dels grups de recerca que dirigeixen
els
investigadors
principals.
Entitat(s)
finançadora(es): "Generalitat de Catalunya;
Dept. de benestar i Família; Secretaria de la
Família: Pla integral de suport a la infància i
l'adolescència de Catalunya". Entitat(s)
col·laboradora(es): Unitat d'Atenció i Suport a
les Famílies (UASF; Fundació Blanquerna
Assistencial i de Serveis; Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Conciliació de la vida
professional i familiar de les mares amb
fills/es discapacitat psiquícs. Investigador(a)
principal: Gallego,S. Altres investigadors(es):
Solé,C, Vendrell,R. Entitat(s) finançadora(es):
Institut Català de la Dona
Projecte de recerca: Depresión post-parto:
Un estudio experimental. Investigador(a)
principal: Dr. Ricardo Pinheiro y Dr. Lluís
Botella. Altres investigadors(es): Membres del
grups de recerca dirigits pels investigadors
principals.
Entitat(s)
finançadora(es):
Fundaçao de Apoio a Pesquisa do Estado de Rio
Grande
do
Sul
(Brasil).
Entitat(s)
col·laboradora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Aprensión Social.
Investigador(a) principal: Jordi Cebrià. Altres
investigadors(es): Isabel Gutiérrez, Marta
Ferrer, Sandra Ger, Marga Domenech i Carol
Palma. Entitat(s) finançadora(es): Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
(Universidat
Ramon
Llull).
Entitat(s)
col·laboradora(es):
CAP
Sant
Miquel.
(Granollers)
Projecte de recerca: El treball dels joves amb
retard mental en entorns normalitzats: anàlisi
d’una realitat. Investigador(a) principal:
Elisabeth Alomar. Altres investigadors(es):
(Tesi doctoral)
Projecte de recerca: Aprensividad social.
Investigador(a) principal: Dr. Jordi Cebrià
Andre. Altres investigadors(es): Marta Ferrer,
Isabel Gutiérrez, Carolina Palma, Jordi Segura,
Miquel Fabré i Sandra Ger. Entitat(s)
finançadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació y de l’Esport
Blanquerna (Universidat Ramon Llull)
Projecte
de
recerca:
Els
factors
psicopedagògics en la construcció de la
satisfacció professional docent. Investigador(a)
principal:
Montserrat
Castelló.
Altres
investigadors(es):
Victòria
Fernández.
Entitat(s) finançadora(es):Catalana Occidente.
Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna
Projecte de recerca: Barcelona-Buenos Aires
Project. Investigador(a) principal: Dr. Sergi
Corbella, Dr. Hector Fernández-Álvarez,
Dr. Lluís Botella. Altres investigadors(es):
Julio LoBianco, Fernando Garcia. Entitat(s)
col·laboradora(es): Facultat de Psicologia,
200
Teresa Cabié Mathieu, Miquel Fabré Carreras,
Àngel Jesús Navarro Guareño, Ma Teresa
Noguera Turbau, Ma Dolors Olivé Vallès, Cèlia
Rosich Pla, Pere Segura Ferrer, Ramon Tarròs
Esplugas
Projecte de recerca: Envejecer con éxito en
entornos rurales: bienestar personal, actividades
cotiadianas y adaptación. Investigador(a)
principal: Triadó,C. Altres investigadors(es):
Solé, C., Villar, F., Osuna, M. J. Entitat(s)
finançadora(es): IMSERSO
Projecte de recerca: Investigación social para
conocer los intereses y motivaciones del tejido
social de los barrios deprimidos de las
zonas urbanas de Paraguay. Investigador(a)
principal:
Dr.
Jordi
Riera.
Altres
investigadors(es): Llic. Patricia Sánchez.
Entitat(s) finançadora(es): Fundación ALDA.
Entitat(s) col·laboradora(es): Universidad
Católica de la Asunción
Projecte de recerca: Espai i territori.
Investigador(a) principal: Xavier Pujades.
Altres investigadors(es): Jordi Segura, Carles
Virgili, Jaume Bantulà, Mercè Rosich, Ricardo
Sanchez. Entitat(s) finançadora(es): Facultat
de Psicologia, Ciències de l''Educació i de
l'Esport Blanquerna (Universitat Ramón Llull)
Projecte de recerca: Estudios Comparados
sobre las condiciones de detención de las
mujeres: evaluación, estudio de necesidades y
mejoras prácticas. Investigador(a) principal:
Dr. Jordi Riera, Dr. Lluís Botella i Dra. Esther
Gimenez-Salinas. Altres investigadors(es):
Dra. Mª Antonia Gomez Hinojosa i Prof.Tomàs
Andres. Entitat(s) finançadora(es): Programa
AGIS de la Unión Europea
Projecte de recerca: La construcció de la
satisfacció profesional i el burnout en els
professors. Investigador(a) principal: Jordi
Riera. Altres investigadors(es): Montserrat
Castelló; Victoria Fernández. Entitat(s)
finançadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna. Entitat(s) col·laboradora(es):
Servei mancomunat assegurances- ASEPEYO
Projecte de recerca: Estudis comparats sobre
les condicions de detenció de les dones:
Avaluació, estudi de necessitats i ‘bones
practiques’. Investigador(a) principal: Frieder
Dünkel, Lluís Botella, Jordi Riera, Esther
Giménez-Salinas. Entitat(s) finançadora(es):
European Union Council. AGIS Framework
Programme
Projecte de recerca: La construcció de la
satisfacció professional i el burn-out en els
mestres. Investigador(a) principal: Dr. Jordi
Riera, Dra. Montserrat Castelló i Dr. Lluís
Botella. Altres investigadors(es): Membres
dels tres grups de recerca que dirigeixen
els
investigadors
principals.
Entitat(s)
finançadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l’Esport Blanquerna
(Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Estudis comparats sobre
les condicions de detenció de les dones:
Avaluació, estudi de necessitats i ‘bones
pràctiques’. Investigador(a) principal: Frieder
Dünkel. Altres investigadors(es): Lluís
Botella, Jordi Riera, Esther Giménez-Salinas.
Entitat(s) finançadora(es): European Union
Council. AGIS Framework Programme.
Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l’Esport
Blanquerna (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: La construcción de la
satisfacción personal y el burn-out en
los profesores. Investigador(a) principal:
Dr. Jordi Riera, Dr. Lluís Botella,
Dra.
Montserrat Castelló. Altres investigadors(es):
Membres dels tres grups de recerca que
dirigeixen
els
investigadors
principals.
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l’Esport
Blanquerna (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Estudis comparats sobre
les condicions de detenció de les dones:
Avaluació, estudi de necessitats i ‘bones
pràctiques’. Investigador(a) principal: Frieder
Dünkel. Altres investigadors(es): Lluís
Botella, Jordi Riera, Esther Giménez-Salinas.
Entitat(s) finançadora(es): European Union
Council. AGIS Framework Programme
Projecte de recerca: La construcción de la
satisfacción profesional i el Burn-out en el
profesorado: Situación de las mujeres
docentes respecto a los hombres. Investigador(a) principal: Luís Botella. Altres
investigadors(es): Tary Gómez, Meritxell
Pacheco, Olga Herrero, Sergi Corbella, Emma
Ribas. Entitat(s) finançadora(es): Instituto de
la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos
sociales)
Projecte de recerca: Identitat i Diàleg
Intercultural: Person, Identitat i Entorn.
Investigador(a) principal: Xavier Marín
Torné. Altres investigadors(es): Maria Arumí
Blancafort, Josep Manel Ballarín Garoña, Maria
201
finançadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Projecte de recerca: La construcción de la
satisfacción profesional y el bur-nout en el
profesorado: Situación de las mujeres docentes
respecto a los hombres. Investigador(a)
principal: Luis Botella. Altres investigadors(es): Jordi Riera, Montserrat Catelló.
Entitat(s) finançadora(es): Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la
Mujer
Projecte de recerca: Les demandes en els
Serveis d’Atenció a la Família, propostes de
línies d’actuació. Investigador(a) principal:
Riera, J., Giné, C., Garcia-Dié, M, Vilaregut, A.
I Botella, Ll. Altres investigadors(es): Abio, A.
i Ibáñez, N. Entitat(s) finançadora(es):
Departament de Benestar i Família. Entitat(s)
col·laboradora(es):
Fundació
Blanquerna
Assistencial i de Serveis
Projecte de recerca: La construcción de la
satisfacción profesional y el burn-out en el
profesorado: Situación de las mujeres docentes
respecto a los hombres. Investigador(a)
principal:
Dr.
Lluís
Botella.
Altres
investigadors(es): Membres del Grup de
Recerca sobre Constructivisme i Processos
Discursius.
Entitat(s)
finançadora(es):
Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales). Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna (Universitat
Ramon Llull)
Projecte de recerca: Les demandes en els
Serveis d’Atenció a la Família: Propostes de
línies d’actuació. Investigador(a) principal:
Jordi
Riera.
Altres
investigadors(es):
Luis Botella, Climent Giné. Entitat(s)
finançadora(es): Secretaria de la Família.
Departament de Benestar i Família. Generalitat
de Catalunya
Projecte de recerca: Les demandes en els
Serveis Socials d'Atenció a la Família, proposta
de línies d'actuació. Investigador(a) principal:
Dr. Jordi Riera, Dr. Climent Giné, Dr. Lluís
Botella, Dra. Maria Teresa Garcia-Dié. Altres
investigadors(es): Dra. Anna Vilaregut -Llic.
Berta Boadas-. Entitat(s) finançadora(es):
Departament de Benestar i Família
Projecte de recerca: La interacció familiar dels
adolescents amb problemes de conducta.
Investigador(a) principal: Abio, A. Altres
investigadors(es): Vilaregut, A i Pérez-Téstor,
C. Entitat(s) finançadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna
Projecte de recerca: L'escriptura a la
universitat.
Investigador(a)
principal:
Montserrat Castelló. Altres investigadors(es):
Eva
Liesa,
Anna
Iñesta.
Entitat(s)
finançadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Projecte de recerca: L'activitat metalingüística.
Investigador(a) principal: Anna Camps.
Altres investigadors(es): Montserrat Castelló,
Marta Milian; Teresa Ribas; Oriol Guasch.
Entitat(s) finançadora(es): DGES (2002).
Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna
Projecte de recerca: Relaciones intergeneracionales: vínculos entre díadas de abuelos y
nietos en situaciones normativas y no
normativas. Investigador(a) principal: Triadó,
C. Altres investigadors(es): Solé, C., Villar,
F., Pinazo, S. Entitat(s) finançadora(es):
Ministerio de Ciencia y Tenología
Projecte de recerca: L'avaluació a la
universitat. Investigador(a) principal: Montserrat Castello. Altres investigadors(es): Eva
Liesa; Maribel Cano. Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
Projecte de recerca: Resposta autonòmica del
Síndrome de Down a nivell cardiovascular i a la
hipòxia. Investigador(a) principal: Miriam
Guerra Balic. Altres investigadors(es):
Maria Carbó, Climent Giné. Entitat(s)
finançadora(es): Agència de gestió d'ajuts
universitaris
i
de
recerca.
Entitat(s)
col·laboradora(es): Universitat Ramon Llull
Projecte de recerca: L'avaluació dels
aprenentatges dels estudiants universitaris.
Investigador(a) principal: Montserrat Castello.
Altres investigadors(es): Eva Liesa, Teresa
Guasch, Maribel Cano, Paula Mayoral,
Mariona Corcelles, Anna Iñesta. Entitat(s)
finançadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Projecte de recerca: Serveis i qualitat de vida
per a les persones amb discapacitat intel·lectual.
Investigador(a) principal: Climent Giné.
Altres investigadors(es): Elisabeth Alomar,
Pilar Carasa, Josep Font, Francesc Salvador
Xavier Vidal Marga Garcia. Entitat(s)
finançadora(es): FEAPS
Projecte de recerca: L'educació de la gent
gran. Implicacions en la qualitat de vida.
Investigador(a) principal: Solé, C. Altres
investigadors(es): Riera, M. A, Gallego. S.,
Triadó, C., Villar, F., Martínez, N. Entitat(s)
202
Projecte de recerca: Servicios y calidad de
vida de las personas con retraso mental.
Investigador(a) principal: Dr. Climent Giné.
Altres investigadors(es): Dr. Jordi Riera.
Entitat(s) finançadora(es): Organización en
favor de las personas con retraso mental
(FEAPS)
Projecte
de
recerca:
Antropologia.
Investigador(a) principal: Duch, Lluís. Altres
investigadors(es): Francesc Torralba, JoanCarles Mèlich, Miquel Fabré, Anna Pagès,
Francesc-Xavier Marín, Albert Chillón.
Entitat(s) finançadora(es): Càtedra Ramon
Llull Blanquerna
Projecte de recerca: Teoria i pràctica de
l'assessorament
filosòfic.
Investigador(a)
principal:
Torralba,
Francesc.
Altres
investigadors(es): Ramírez, Jordi; Forgas,
Sergi. Entitat(s) finançadora(es): Càtedra
Ramon Llull, Blanquerna
Projecte de recerca: Aprendre a argumentar
mitjançant el treball cooperatiu a la universitat.
Investigador(a) principal: Montserrat Castelló.
Altres investigadors(es): Eva Liesa, Paula
Mayoral, Anna Iñesta; Maribel Cano; Teresa
Guasch. Entitat(s) finançadora(es): Agència
per a la Gestió d'Ajuts universitaris i
de Recerca - AGAUR (MQD 2003 00059).
Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna
Projecte de recerca: Transcultural and
longitudinal research of persons with
Alzheimer’s
Disease”.
Investigador(a)
principal: Elisabeth H. Wiig. Altres
investigadors(es): Diversos investigadors.
Entitat(s) finançadora(es): Fons Europeu.
Entitat(s)
col·laboradora(es):
Diverses
universitats europees
Projecte de recerca: Aprendre de la història:
segones generacions d'immigrants a Catalunya.
Investigador(a) principal: Piastro Julieta.
Altres investigadors(es): Blanca Mª Cinta
Baiges i Jardí, Gemma García Calatayud,
Benito León i Alonso
Projecte de recerca: Validación de la Escala de
Aprensión Social EAS. Investigador(a)
principal: Jordi Cebrià. Altres investigadors(es): Isabel Gutiérrez, Marta Ferrer, Sandra
Ger, Marga Domenech, Beatriz Canales y Carol
Palma. Entitat(s) finançadora(es): Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
(Universidat Ramon Llull). Entitat(s) col·laboradora(es): CAP Sant Miquel (Granollers)
Projecte de recerca: Aprensión Social.
Investigador(a) principal: Jordi Cebrià. Altres
investigadors(es): Isabel Gutiérrez, Marta
Ferrer, Sandra Ger, Marga Domenech i Carol
Palma. Entitat(s) finançadora(es): Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
(Universidat
Ramon
Llull).
Entitat(s)
col·laboradora(es):
CAP
Sant
Miquel.
(Granollers)
Projecte de recerca: Valores y burnout en
médicos de familia. Investigador(a) principal:
Jordi Cebrià. Altres investigadors(es): Isabel
Gutiérrez, Marta Ferrer, Sandra Ger y Carol
Palma. Entitat(s) finançadora(es): Facultad de
Psicología i Ciencias de la Educación
Blanquerna (Universidad Ramon Llull)
Projecte de recerca: Associacionisme juvenil i
educació. Investigador(a) principal: Josep
González-Agàpito. Altres investigadors(es):
Mariàngels Reira, Salomon Marquès, Ramon
Tarrós. Entitat(s) finançadora(es): Pendent
renovació I+D. Entitat(s) col·laboradora(es):
UB/URV/U de L/U de Vic/U de G/Universitat
Ramon Llull
Projecte de recerca: Valores y burnout en
médicos
de
familia.
Investigador(a)
principal: Dr. Jordi Cebrià Andreu. Altres
investigadors(es): Maria José Pardo, Carolina
Palma,
Marta
Ferrer,
Jordi
Segura,
Miquel Fabré, Isabel Gutiérrez. Entitat(s)
finançadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
(Universidat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Depresión Post-Parto:
Un estudio experimental. Investigador(a)
principal:
Ricardo
Pinheiro.
Altres
investigadors(es): Luis Botella. Entitat(s)
finançadora(es): Fundaçao da Apoio a
Pesquisa do Estado de Rio Grande do Sul
(Brasil)
Projecte de recerca: “Salut i qualitat de vida
dels familiars cuidadors principals de persones
grans depenents”. Investigador(a) principal:
Olga Bruna. Altres investigadors(es): Miquel
Fabré, Victòria Villalta, Anna Vilaregut.
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna (Universitat Ramon Llull)
Projecte de recerca: Desenvolupament de la
capacitat
metalingüística.
Investigador(a)
principal: M. Isabel Navarro Ruiz. Altres
investigadors(es): Dra. Carme Oliver Vera
(U.B.), Prof. Ignasi Ivern Pascual, Prof. Maribel
Delgado Alzamora
203
Projecte de recerca: Discapacitat i Qualitat de
vida. Investigador(a) principal: Dr. Climent
Giné. Altres investigadors(es): Anabel
Fonatanet, Elisabeth Alomar, Maite Garci Dié,
Mariona Dalmau, Carme Solé, Rosa Palau i
Maite Pró. Entitat(s) finançadora(es):
Universitat Ramon Llull
Projecte de recerca: Formació de la xarxa
parroquial al Vallès occidental s. X-XI.
Investigador(a) principal: Robert Baró
Projecte de recerca: Formació Permanent dels
Mestres Rurals de Catalunya. Investigador(a)
principal: Roser Boix. Altres investigadors(es): Mariàngels Riera, Pia Marquilles,
Jordi Feu, Joan Solé. Entitats col·laboradores:
UB, UdG, URV, UVic, UdL, UAB, URL
Projecte de recerca: El treball cooperatiu a la
universitat. Investigador(a) principal: Montserrat Castello. Altres investigadors(es): Eva
Liesa. Entitat(s) finançadora(es): Generalitat
de Catalunya
Projecte de recerca: Grup de recerca en
envelliment (GRE). Investigador(a) principal:
Carme Solé i Resano. Altres investigadors(es):
Mariàngels Riera, Sofia Gallego, Núria
Martínez. Entitat(s) finançadora(es): Ajuts
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna
Projecte de recerca: Ensayo Clínico para la
evaluación de una intervención precoz en
pacientes en fase inicial de esquizofrenia.
Investigador(a) principal: Núria Farriols.
Altres investigadors(es): Josep Cañete, Carol
Palma i Isabel Gutiérrez. Entitat(s) finançadora(es): Beca Predoctoral per a la Formació de
Personal Investigador concedida per l’Agència
de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(FI2003-00932). Entitat(s) col·laboradora(es):
Universitat Ramon Llull. Centre de Salut
Mental de Mataró (Consorci Sanitari del
Maresme)
Projecte de recerca: Grup de recerca
interuniversitari per a l'estudi de la problemàtica
social que pot afectar els adolescents i joves en
la diversitat sexual. Investigador(a) principal:
Dr. Joan Josep Escoda Aresté. Entitat(s)
finançadora(es): DURSI, URL, UB, UdG
Projecte de recerca: Intervencions Psicosocials
En
Pacients
Psicòtics.
Investigador(a)
principal:
Núria
Farriols.
Altres
investigadors(es): J. Cañete, C. Palma,
M. Fernández, T. Gómez, Y. Polo, Ll. Botella,
I. Gutierrez, J.Julià. Entitat(s) finançadora(es):
Fundació Seny. Entitat(s) col·laboradora(es):
Servei de Psiquiatria, Consorci Sanitari del
Maresme
Projecte de recerca: Estudi de la qualitat de
vida en persones amb discapacitat intel lectual a
partir dels esports d'hivern. Investigador(a)
principal: Miriam Guerra Balic. Altres
investigadors(es): Maria Carbó, Eduard
Garrido. Entitat(s) finançadora(es): Consejo
Superior
de
Deportes.
Entitat(s)
col·laboradora(es): Universitat Ramon Llull
Projecte de recerca: La combinatòria
relacional: una proposta sistemàtica d’investigació i d’intervenció en la discapacitat intel
lectual. Investigador(a) principal: Roser
Vendrell i Mañós. Altres investigadors(es):
Gemma Ribera, Mabel Montserrat. Entitat(s)
finançadora(es):
Institut
de
Psicologia
Evolutiva.
Fundació
Antoni
Cambrodí.
Entitat(s) col·laboradora(es): Universitat
Rovira i Virgili
Projecte de recerca: Estudio Multicèntrico de
validación de la Escala de Depresión de
Hamilton. Investigador(a) principal: Josep
Cañete. Entitat(s) finançadora(es): Glaxo.
Entitat(s) col·laboradora(es): Hospital de
Mataró
Projecte de recerca: Estudios comparados
sobre las condiciones de detención de las
mujeres: Evaluación, estudio de necesidades y
buenas prácticas. Investigador(a) principal:
Frieder Dünkel. Altres investigadors(es): Luís
Botella, Jordi Riera, Esther Giménez-Salinas.
Entitat(s) finançadora(es): European Union
Council. AGIS Framework Programme
Projecte de recerca: La construcció de la
satisfacció professional i el burn-out en els
mestres. Investigador(a) principal: Dr. Jordi
Riera, Dra. Montserrat Castelló i Dr. Lluís
Botella. Altres investigadors(es): Membres
dels tres grups de recerca que dirigeixen
els
investigadors
principals.
Entitat(s)
finançadora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l’Esport Blanquerna
Projecte de recerca: Estudis comparats sobre
les condicions de detenció de les dones:
Avaluació, estudi de necessitats i ‘bones
pràctiques’. Investigador(a) principal: Frieder
Dünkel. Altres investigadors(es): Lluís
Botella, Jordi Riera, Esther Giménez-Salinas
204
Projecte de recerca: Què saben i què han après
les estudiants de Mestra de Primària per
ensenyar Ciències Socials: un estudi de cas
sobre la formació inicial en Didàctica de les
Ciències Socials a Blanquerna - Universitat
Ramon Llull (tesi doctoral, defensada el 26 de
març de 2004 a la UAB). Investigador(a)
principal: Francesc Riera i Piferrer
Projecte de recerca: La Promoció de la Salut a
la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació
i de l'Esport Blanquerna: estudi dels factors
biopsicosocials i mediambientals (FACSALXXI). Investigador(a) principal: Maria Dolors
Olivé, Pietat Marquilles i Ignasi Oró. Altres
investigadors(es): Dr. Joan Josep Escoda
Aresté. Entitat(s) finançadora(es): Universitat
Ramon Llull
Projecte de recerca: Salud y calidad de vida en
la sociedad del conocimiento: aspectos
conceptuales, metodológicos y aplicados.
Investigador(a) principal: Lourdes Valiente
Barros (UOC). Altres investigadors(es):
Manuel Armayones Ruiz (UOC), Mercè
Boixadós Anglès (UOC), Josep Vivas Elias
(UOC), Eulàlia Hernandez Encuentra (UOC),
Josep Maria Suelves Joanxic (UB), Modesta
Fernandez Pousada (UOC), Ferran Padrós
Blazquez (UOC). Entitat(s) finançadora(es):
Ministeri de Ciencia i Tecnologia (Plan
Nacional de I+D 2000-2003)
Projecte de recerca: Llenguatge, pensament i
cultura. Investigador(a) principal: M. Isabel
Navarro Ruiz. Altres investigadors(es):
Dra. Carme Oliver Vera (UB)
Projecte de recerca: Processament del
llenguatge. Investigador(a) principal: M.
Isabel Navarro Ruiz. Altres investigadors(es):
Dra. Carme Oliver Vera (U.B.), Prof. Ignasi
Ivern Pascual, Prof. Maribel Delgado Alzamora
Projecte de recerca: Projecte de recerca:
Validación de la escala de Evaluación de las
relaciones familiares
bàsicas
(EERFB).
Investigador(a) principal: Ibáñez, N. Altres
investigadors(es): Vilaregut, A. I Abio, A.
Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna
Projecte de recerca: Salut i escola.
Investigador(a) principal: Dr. Joan Josep
Escoda. Altres investigadors(es): Dolors Olivé,
Pietat Marquilles, Ignasi Oró, Marta Cabré,
Maite Pro i d'altres. Entitat(s) finançadora(es):
Universitat Ramon Llull
Projecte de recerca: Proyecto de evaluación
del impacto de programas de intervención
psicosociales en pacientes esquizofrénicos:
tratamiento grupal y atención domiciliaria.
Investigador(a) principal: Núria Farriols.
Altres investigadors(es): Josep Cañete, Jordi
Julià, María Fernández, Montse Ramos, Eva
Noales, Yolanda Polo, Antonia Maria Gómez,
Carol Palma. Entitat(s) finançadora(es):
Fundación Seny (subvención otorgada por la
Agencia d’Avaluació i Tecnologia i Recerca
Mèdiques). Entitat(s) col·laboradora(es):
Universitat Ramon Llull. Centre de Salut
Mental de Mataró (Consorci Sanitari del
Maresme)
Projecte de recerca: Salut i Escola: La
promoció de la salut a la Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:
estudi
dels
factors
biopsicosocials
i
mediambientals (FACSAL XXI) Investigador
principal: Joan Josep Escoda Aresté. Altres
investigadors(es): Pietat Marquilles Figueras,
Ma Dolors Olivé Vallès, Ignasi Oró Badia
Projecte de recerca: Seguiment d’addictes a
l’heroïna sotmesos a tractament i actualment
complint penes de privació de llibertat.
Investigador(a) principal: Dr. Francisco Javier
Sánchez Carbonell. Altres investigadors(es):
Marta Beranuy, Marta Ferrer. Entitat(s)
finançadora(es): Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya
Projecte de recerca: Proyecto Postgrado
Master Virtual en Multiculturalidad y
Educación. Investigador(a) principal: Piastro
Julieta. Altres investigadors(es): Blanca Mª
Cinta Baiges i Jardí, Gemma García
Calatayud, Benito León i Alonso. Entitat(s)
col·laboradora(es): CIDOB-ICCI-Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna
Projecte de recerca: SIL Socio-E-Learning.
Investigador(a) principal: Adela Ros. Altres
investigadors(es): J. Hopkins, Nati Cabrera.
Entitat(s) finançadora(es): MEC. Entitat(s)
col·laboradora(es): IN3
Projecte de recerca: Teràpia Miofuncional.
Investigador(a) principal: M. Isabel Navarro
Ruiz. Altres investigadors(es): Tomasa Pastor
(Hospital de Nens de Barcelona)
205
Projecte de recerca: Una mirada sobre les
dones magribines immigrades: prejudicis,
estereotips i discriminació. Investigador(a)
principal: Dr. Xavier Marin. Altres
investigadors(es): Rosich, C. Navarro, AJ,
Ballarín, J. M. Cabié, M. Entitat(s)
finançadora(es): Institut Català de la dona.
Generalitat
de
Catalunya.
Entitat(s)
col·laboradora(es): Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
(Universitat Ramon Llull)
Psicología i Ciencias de la Educación
Blanquerna (Universidad Ramon Llull).
Entitat(s) col·laboradora(es): CAP Sant
Miquel (Granollers)
Projecte de recerca: Validación de la Escala de
Aprensión Social EAS. Investigador(a)
principal: Jordi Cebrià. Altres investigadors(es): Isabel Gutiérrez, Marta Ferrer, Sandra
Ger, Marga Domenech, Beatriz Canales y Carol
Palma. Entitat(s) finançadora(es): Facultad de
Projecte de recerca: Xarxa Temàtica PiEPS
(Promoció i Educació per a la Salut).
Investigador(a) principal: Dr. Joan Josep
Escoda Aresté. Entitat(s) finançadora(es):
DURSI, URL, UB, UAB, URV i UdG
Projecte de recerca: Valores y burnout en
médicos de familia. Investigador(a) principal:
Jordi Cebrià. Altres investigadors(es): Isabel
Gutiérrez, Marta Ferrer, Sandra Ger y Carol
Palma. Entitat(s) finançadora(es): Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
206
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
Blanquerna: grup del Servei d'Assessorament i
Intervenció Psicopedagògic (SAIP) de la
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna (Universitat Ramon Llull)
Participant(s): M. Lluïsa Abram, J. Manel
Ballarín, Elisabeth Ballús, Jaume Bantulà,
Carme Bertomeu, Maite Cabié, Marta Cabré,
Reina Capdevila, Mercè Cols, Júlia Duelo,
Annabel Fontanet, Montserrat Margenat, Julieta
Piastro, Xènia Riba i Francesc Riera (coord.).
Grup de treball: Postgrau Interculturalitat a
l'escola. Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
(Universitat Ramon Llull)
Participant(s): Ignasi Oró i Badia. Grup de
treball: Idea-Catalunya. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Data: 1
de setembre de 2003
Participant(s): Cèlia Rosich Pla. Grup de
treball: A. Comenius. Lloc: Barcelona. Data: 2
d’octubre de 2003
Participant(s): Marta Cabré i Francesc Riera
(coordinador). Grup de treball: Itinerari
d'Aprofundiment en Interculturalitat. Lloc:
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon
Llull)
Participant(s): Cèlia Rosich Pla. Grup de
treball: A. Comenius. Lloc: Strasbourg. Data:
27 de maig de 2004
Participant(s): Montserrat Badia i Cardús.
Grup de treball: Atles Lingüístic del Domini
Català, dirigit pel Dr. Joan Veny i Clar. Lloc:
Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis
Catalans. Data: 1 d’octubre de 2003
Participant(s): Ignasi Oró i Badia (coord).
Grup de treball: Metodologia, Organització i
Avaluació. Lloc: ICE-UB. Data: 9/1/2003
Participant(s): Ignasi Oró i Badia (coord).
Grup de treball: Prevenció de Riscos a
l’Escola, Servei d’Assessorament i d’Intervenció Psicopedagògic. Lloc: Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Data: 1
de setembre de 2003
Participant(s): Mariona Espinet, Gemma
Cànovas, Joaquim Prats, Roser Batllori, Antònia
Ma. Filella, Antoni Gavaldà, Francesc Riera,
Josep Casanovas, Margarida Teixidor, Antoni
Santisteban i Rosa Securún. Grup de treball:
Comitè organitzador 3r Simpòsium sobre
l'ensenyament de les Ciències Socials. Lloc:
Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
Participant(s): Castelló, M. Grup de treball:
Sig - Writing. Lloc: European Association for
research on learning and instruction. Data: 2 de
febrer de 2004
Participant(s): Castelló, M. I Liesa, E. Grup
de treball: Estratègies d'aprenentatge en
lectoescriptura. Lloc: CEIP Can Massallera.
Data: 22 de juny de 2004
Participant(s): Gallifa, J. Grup de treball:
"Círculo de Calidad" coordinat per la
Universitat Antonio de Nebrija, amb la
participació de la Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia Comillas, Universidad de
Navarra i Universitat Ramon Llull. Lloc:
Madrid. Data: 14 de maig de 2004
Participant(s): Pages Anna. Grup de treball:
Grup Càtedra. Lloc: Tamarita. Data: 3 de gener
de 2004
Participant(s): Joan Rué, Carles Monereo.
Grup de treball: Grup d'interès IDES:
Seminari interuniversitari d'investigació en
estratègies d'aprenentatge (SINTE). Lloc: UAB.
Data: 9 de març de 2004
Participant(s): Giné, Climent. Grup de
treball: "Index for inclusion: traducció i
adaptació a la realitat socieducativa catalana".
Lloc: Institut de Ciències de l'Educació de la
Universitat de Barcelona (curs 2003-04)
Participant(s):
Ignasi
Oró
i
Badia
(coordinador); Jordi Longàs Mayayo (coordinador SAIP), Eva Aguiló Samitier, Joan Josep
Escoda Aresté, Pietat Marquilles Figueres,
Eduard Martorell Sabaté, Ma Dolors Olivé
Vallès, Francisco Javier Peris Ramos, German
Zapata Martí. Grup de treball: Grup Prevenció
Participant(s): Dr. Joan Josep Escoda Aresté.
Grup de treball: Col·legi de Pedagogs de
Catalunya. Lloc: Vocal de Comunicació
207
Participant(s): Gallifa, J. Grup de treball:
Comissió de redacció del Butlletí de la Lliga de
Defensa de l'Arbre Fruiter amb motiu del seu
centenari. Lloc: Moià
Participant(s): Mestres i formadores d'EI i
primària. Grup de treball: Grup de ciències
d'infantil i primària ( ICE UAB ). Lloc: Sant
Pau ( curs 2003-04 )
Participant(s): Gallifa, J. Grup de treball:
Comissió de Vicerectors preparatòria de l'Espai
Català de Postgraus. Lloc: Barcelona
Participant(s): Dr. Joan Josep Escoda Aresté.
Grup de treball: Grup de treball Prevenció i
Escola. Lloc: Blanquerna
Participant(s): Gallifa, J. Grup de treball:
Comissió del Programa de Tercers Llengues.
DURSI. Lloc: Barcelona
Participant(s):
Mariàngels
Riera,
Pia
Marquilles, Roser Boix, Jordi Feu, Joan Solé.
Grup de treball: Grup Interuniversitari
d'Escola Rural. Lloc: Universitat de Barcelona
Participant(s): Gallifa, J. Grup de treball:
Comissió del Xè Aniversari de l'Institut Joan
Lluís Vives. Lloc: Barcelona
Participant(s): Piastro Julieta. Grup de
treball:
Seminario
Internacional
sobre
representaciones Cultural. Lloc: Fundación
CIDO. Data: 5 de març de 2004
Participant(s): Mª Isabel Navarro Ruiz. Grup
de treball: GREPI (la nova realitat intercultural
a l' escola)
208
TREBALLS FI DE CARRERA
Autor(a): Jesús Fernández Olivé. Títol del
treball: Els somnis a la ceguesa. Director(a):
Ursula Oberst
Autor(a): Bruno Parellada. Títol del treball:
El tractament del dol en els materials escolars
d'Educació Primària.. Director(a): Dr. Joan
Riart Vendrell
Autor(a): Aina Pijuan Mas. Títol del treball:
Estat del vincle afectiu i simptomatologia
clínica en una mostra d’adolescents que han
patit abusos sexuals. Director(a): Montserrat
Castellana Rosell
Autor(a): Cèlia Carmona. Títol del treball:
Les
habilitats
socials
amb
pacients
esquizofrènics - La comunicació no verbal.
Director(a): Nuria Farriols Hernando
Autor(a): Ainhoa Pascual Fernández Títol del
treball: Ideación e Intencionalidad suicida y
estado depresivo del adolescente actual.
Director(a): Montserrat Castellana Rosell
Autor(a): Gemma Pou Arnau. Títol del
treball: Coneixement Social de l’Autisme.
Director(a): Olga Bruna i Tary Gómez
Autor(a): Débora Barrio Valdés. Títol del
treball: Niveles de ansiedad y depresión en
personas con traumatismo craneoencefálico y
daño cerebral. Director(a): Olga Bruna i Tary
Gómez
Autor(a): Gemma Massana Ruiz. Títol del
treball: Alexitimia, inteligencia emocional y
maltrato. Director(a): Montse Serra Ordóñez:
Autor(a): Angel Pascual. Títol del treball:
"L'Equitat en la institució del càlcul vista des
dels textos de multiplicar". Director(a): Dra.
Anna Pagès
Autor(a): Patricia Nuñez Tremosa. Títol del
treball: El consum de cocaïna i/o alcohol.
Director(a): Nuria Farriols Hernando
Autor(a): Àngela Perea. Títol del treball: Com
aprenen les matemàtiques els nens/nes de P3 i
P4. Director(a): Dr. Joan Riart Vendrell
Autor(a): Montserrat Guarro. Títol del treball:
El desenvolupament de la moral en l'actualitat.
Director(a): Nuria Farriols Hernando
Autor(a): Anna Benet. Títol del treball:
Anàlisi cualitativa de les interaccions
dialògiques durant una terapia de grup per a
persones addictes a la cocaïna. Director(a):
Nuria Farriols Hernando
Autor(a): Clara Bordas Castillo. Títol del
treball: El dibuix de la família en nens amb
pares divorciats. Director(a): Ursula Oberst
Autor(a): Elena Valero. Títol del treball:
L'estat d’ànim depressiu i el grau d'autoestima
física com a factors intercondicionants en el
procés d'envelliment. Director(a): Olga Bruna
Autor(a): Anna Gal. Títol del treball:
Diferències maduratives per edats (mesos) en
P5 i 1r de Primària. Director(a): Dr. Joan Riart
Vendrell
Autor(a): Anna Ducet. Títol del treball: Els
adolescents i la moda. Director(a): Dr. Joan
Riart Vendrell
Autor(a): Ariadna Escribano i López. Títol del
treball: Projecte de transició a la Vida Adulta.
Alumnes amb necessitats educatives especials.
Director(a): Marian Baqués Trenchs
Autor(a): Laura Fernández París. Títol del
treball: Els constructes familiars en els somnis.
Director(a): Montse Serra Ordóñez
Autor(a): Laia Beltran Roldan. Títol del
treball: Avaluació conductual en entrenadors
d'esquí de com. Director(a): Olga Bruna i Tary
Gómez
Autor(a): Sandra Ligori. Títol del treball: Els
processos de dol en l'envelliment. Director(a):
Olga Bruna i Tary Gómez
Autor(a): Beatriz de Blas. Títol del treball:
L'Orientació Vocacional i Professional a l'ESO
per l'alumnat que va a Itineraris Tecnològics
(CFGM). Director(a): Dr. Joan Riart Vendrell
Autor(a): Diego Eroles Palacio. Títol del
treball: Discusión y análisis descriptivo de los
factores comunes y aspectos dispares entre los
adictos al alcohol, alcohol-cocaina y a las
politoxicomanías. Director(a): Nuria Farriols
Hernando
209
Autor(a): Joëlle Cervera Pascual. Títol del
treball: Avaluació de les estratègies i recursos
dels docents de l'àmbit educatiu davant
conductes
agressives
en
adolescents.
Director(a): Montserrat Castellana Rosell
Autor(a): Sara Isach. Títol del treball:
Esquixofrènia i família. Director(a): Olga
Bruna i Tary Gómez
Autor(a): Ester Carrillo Pérez Títol del treball:
L’agressivitat infantil. Director(a): Marian
Baqués Trenchs
Autor(a): Josep Oriol Guim. Títol del treball:
Projecte de Centre Ocupacional per a persones
adultes amb discapacitat. Director(a): Dr. Joan
Riart Vendrell
Autor(a): Ester Vila. Títol del treball:
Desenvolupament Rítmic escrit i resolució de
problemes de càlcul mental. Director(a):
Dr. Joan Riart Vendrell
Autor(a): Laura Serrano Carmona. Títol del
treball: La ansiedad y el alcohol. Director(a):
Laia Rodriguez Cintas
Autor(a): Beatriz Fernández Cob. Títol del
treball: Estudio de la depresión en mujeres
inmigrantes. Director(a): Montse Serra
Ordóñez
Autor(a): Meritxell Balmes Cobos. Títol del
treball: La depressió en la fibromiàlgia.
Director(a): Olga Bruna
Autor(a): Eva Peraire Panadés. Títol del
treball: Anàlisi de la Percepció del Diàleg
Familiar que tenen els pares dels adolescents.
Director(a): Montserrat Castellana Rosell
Autor(a): José Falqués. Títol del treball: La
fòbia social. Director(a): Olga Bruna
Autor(a): Anna Cepa. Títol del treball: La
formació de pares a l'escola Bressol.
Director(a): Dr. Joan Riart Vendrell
Autor(a): Patricia Garcia Baro. Títol del
treball: Estudio cuantitativo sobre la incidencia
de sustancias adictivas en una muestra de delitos
violentos y en otra de violencia doméstica.
Diferencia entre perfiles. Director(a): Nuria
Farriols Hernando
Autor(a): Núria Renart Vila. Títol del treball:
La interculturalitat en dones a la presó de
Girona. Director(a): Nuria Farriols Hernando
Autor(a): Anaïs Garcia Balmaña. Títol del
treball: Hàbits esportius en discapacitats.
Director(a): Olga Bruna
Autor(a): Cristina Cardiel. Títol del treball: La
violència vers les dones. Director(a): Olga
Bruna
Autor(a): Ingrid Sala Bars. Títol del treball:
Universitat i discapacitat: la docència a l’aula.
Director(a): Montserrat Castellana Rosell
Autor(a): Lluïsa Capell.Títol del treball:
Disseny d'una aula d'educació especial en un
Centre Ordinari. Director(a): Dr. Joan Riart
Vendrell
Autor(a): Guillem Sardà. Títol del treball:
Intervenció en l'esclerosi múltiple. Director(a):
Olga Bruna
Autor(a): Marta Lodo Caraballo.Títol del
treball: Avaluació de la eficàcia i eficiencia de
primeres entrevistes a Projecte Home.
Director(a): Nuria Farriols Hernando
Autor(a): Paz Malet Bellido. Títol del treball:
Intervención psicológica en oncología infantil.
Director(a): Olga Bruna
Autor(a): David López Mena. Títol del
treball: Identificación de patrones de
pensamiento y conducta característicos en un
grupo de pacientes del Departamento de
Atención Especializada del Centro Penitenciario
Quatre Camins, utilizando como factor
discriminante la principal droga-problema que
consta Director(a): Nuria Farriols Hernando
Autor(a): Irene González. Títol del treball:
L’estigmatització de la malaltia mental i de les
persones que la pateixen en estudiants
universitaris. Director(a): Nuria Farriols
Hernando
Autor(a): Joan Saurí. Títol del treball: Estudi
de prevalença del dolor neuropàtic en pacients
amb lesió medul.lar: Característiques i valoració
de l'impacte en la percepció de benestar
psicològic. Director(a): Olga Bruna i Tary
Gómez
Autor(a): Magda Llesuy. Títol del treball:
Trastorn psicosomàtic i factors psicosocials.
Director(a): Nuria Farriols Hernando
Autor(a): Magdalena Turró.Títol del treball:
Intel·ligència i Cervell. Estudi i programa d'un
cas. Director(a): Dr. Joan Riart Vendrell
210
Autor(a): Montse Serra Ordóñez. Títol del
treball: La percepció de la intel·ligència
emocional per part dels mestes. Director(a):
Montse Serra Ordóñez
Autor(a): Gemma Ortega Linares. Títol del
treball: Malaltia vascular cerebral i estat
d'ànim. Director(a): Olga Bruna i Tary Gómez
Autor(a): María Arantzazu Rodríguez Vázquez.
Títol del treball: Proposta de modificació o
adaptació del currículum de l'`àrea de
coneixement del medi. Director(a): Marian
Baqués Trenchs
Autor(a): Vanesa Ejarque Marín. Títol del
treball: Mujeres maltratadas y personalidad.
Director(a): Ursula Oberst
Autor(a): Noèlia Fernàndez. Títol del treball:
Programa de desenvolupamentmet cognitiu dels
nens/nes d'Educació Primària. Director(a): Dr.
Joan Riart Vendrell
Autor(a): Maria Balsach. Títol del treball: Les
tècniques d'aprenentatge al Cicle Superior de
l’Educació Primària. Director(a): Dr. Joan
Riart Vendrell
Autor(a): Noelia Reyes. Títol del treball:
Anàlisi descriptiu de les primeres visites d'un
psicòleg en un Centre de Salut Mental d'Adults.
Director(a): Nuria Farriols Hernando
Autor(a): Mariona Vilà i Foradada. Títol del
treball:
Programa
educatiu
sobre
la
intel·ligència emocional per a nens/nenes de tres
a dotze anys. Director(a): Marian Baqués
Trenchs
Autor(a): Núria Morera. Títol del treball:
Programa de Valors en Educació Física en
Educació Primària. Director(a): Dr. Joan Riart
Vendrell
Autor(a): Marta Campos Navarro. Títol del
treball: Habilidades sociales: asertividad en la
adolescencia.
Director(a):
Montser
rat
Castellana Rosell
Autor(a): Sandra Ruiz. Títol del treball:
Organització i Gestió d'una escola Bressol.
Director(a): Dr. Joan Riart Vendrell
Autor(a): Miquel Àngel Comas. Títol del
treball: "El pla d'acció tutorial assambleari com
a model d'organització escolar per a una societat
democràtica". Director(a): Dra. Anna Pagès
Autor(a): Natàlia López da Silva. Títol del
treball: Orientació i Inserció Professional
d'alumnes sords. Director(a): Dr. Joan Riart
Vendrell
Autor(a): Mireia Martínez Carro. Títol del
treball: Anàlisi de la presència a internet dels
Serveis d’Orientació Personal i/o Psicològica de
les universitats espanyoles. Director(a):
Montserrat Castellana Rosell
Autor(a): Anna Freixa i Marceló. Títol del
treball: Percepció de sentiments a l'aula.
Director(a): Montse Serra Ordóñez
Autor(a): Pilar Estrada. Títol del treball:
Programa pel creixement de valors morals en els
adolescents. Director(a): Dr. Joan Riart
Vendrell
Autor(a): Mireia Rodríguez González. Títol
del
treball:
Creació
d'un
Gabinet
Psicopedagògic en el terme municipal de El
Masnou (Maresme).
Director(a): Marian
Baqués Trenchs
Autor(a): Maite Jané. Títol del treball: Política
retributiva i motivacional a l'empresa.
Director(a): Dr. Joan Riart Vendrell
Autor(a): Mónica Platas. Títol del treball:
Anàlisi dels serveis i sistemes d'inserció laboral
per a persones amb retard mentalDirector(a):
Dr. Joan Riart Vendrell
Autor(a): Ariadna Viola. Títol del treball:
Programa
per
alumnat
amb
TDA/H.
Director(a): Dr. Joan Riart Vendrell
Autor(a): Montse Llanos Cabanillas. Títol del
treball: L’aprenentatge visual com a base
d'aprenentatge
en
un
nen
no-verbal.
Director(a): Montse Serra Ordóñez
Autor(a): Irantzu Muniain. Títol del treball:
Proposta de formació de pares en Educació
Infantil. Director(a): Dr. Joan Riart Vendrell
Autor(a): Montse Ortiz Martin. Títol del
treball: Intervenció Educo-Terapeutica amb
nois amb conductes antisocials. Director(a):
Montserrat Castellana Rosell
Autor(a): Rafael Garcia. Títol del treball: La
mediació de conflictes en l'àmbit escolar
(Secundària). Director(a): Dr. Joan Riart
Vendrell
211
Autor(a): Laia Rodriguez Cintas Títol del
treball: Disfunciones sexuales en personas
infectadas por HIV. Director(a): Nuria Farriols
Hernando
Autor(a): Sara Sala. Títol del treball:
Orientació familiar davant els trastorns
alimentaris. Director(a): Dr. Joan Riart
Vendrell
Autor(a): Roser Rodriguez Llagostera. Títol
del treball: La construcció de la identitat
a l’adolescencia. Director(a): Monterrat
Castellana Rosell
Autor(a): Sheila González i Mancebo. Títol del
treball: Zooteràpia. Director(a): Marian
Baqués Trenchs
Autor(a): Sílvia Ros. Títol del treball:
L'Alzheimer. Programa per estimular i mantenir
activa la intel.ligència. Director(a): Dr. Joan
Riart Vendrell
Autor(a): Sandra Arcos. Títol del treball:
Programa d'habilitats d'inserció laboral per
l'alumnat dels PGS (PIP). Director(a): Dr. Joan
Riart Vendrell
Autor(a): Teresa Garcia i Fusté. Títol del
treball: Síndrome de Burnout en los
profesionales de la educación especial con
alumnado adolescente. Director(a): Olga Bruna
i Tary Gómez
Autor(a): Sandra Gargallo i Cervera. Títol del
treball: Psicomotricitat per a infants de 3 a 6
anys. Director(a): Marian Baqués Trenchs
Autor(a): .Sara Iborra. Títol del treball: Les
habilitats socials amb pacients esquizofrènics La comunicación no verbalDirector(a): Nuria
Farriols Hernando
Autor(a): Demian Fabian Ituarte Pérez. Títol
del treball: Trastornos mentales y discapacidad
intelectual. Director(a): Ursula Oberst
212
SERVEIS
Nom del servei: @pb (Assoiació de Professionals Blanquerna)
Nom del/de la responsable: Sra. Roser Soliva
Descripció: L'@pb és una associació d'antics alumnes, legalment constituïda i sense ànim de lucre,
creada l'any 2000 per un grup d'antics estudiants de Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Logopèdia i
Magisteri. Les seves finalitats es detallen en els estatuts de l'@pb:
1. Treballar activament pel reconeixement social i laboral dels associats
2. Assessorar i facilitar informació. Crear espais de diàleg i intercanvi d'experiències professionals i
personals. Crear lligams d'unió amb altres entitats i associacions
L'@pb ofereix:
1. Organització, informació i promoció d'activitats científiques, intercanvis professionals, conferències,
espais de formació, seminaris, jornades i congressos
2. Creació de vies de comunicació permanent amb els serveis que ofereix la Facultat: Gabinet de
promoció professional, Biblioteca, Formació Continuada, etc.
3. Publicacions periòdiques
4. Suport a les iniciatives dels associats que permetin assolir les finalitats de l’@pb
Nom del servei: Aula Oberta
Nom del/de la responsable: Prof. Julieta Piastro
Descripció: L'Aula Oberta és un espai obert al públic que ofereix debats, taules rodones i conferències
sobre temes d'interès per a les famílies, professionals, joves, persones grans i adults en general.
Nom del servei: Servei d'Esports
Nom del/de la responsable: Prof. Bernat Buscà
Descripció: El Servei d'Esports dinamitza totes les iniciatives de la Facultat entorn de les activitats
esportives organitzant jornades culturals i d'esport, torneigs i sortides i vetllant per la participació en les
propostes de tota la Universitat Ramon Llull.
Nom del servei: SOPTIC (Servei d’Orientació Pedagògica sobre TIC)
Nom del/de la responsable: Sr. Xavier Àvila Morera
Descripció: El Servei d'Orentació Pedagògica sobre Tecnologies de la Informació i Comunicació
(SOPTIC) té com a finalitat dinamitzar la utilització de les TIC (Tecnologies de la Informació i la
Comunicació ) en el si de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Per
això, articula la seva activitat a l'entorn de les línies d'acció següents:
1. Promoció de l'ús de les TIC en la dinàmica interna de la Facultat. Inclou l'assessorament al professorat,
als serveis, als equips de gestió i als grups de recerca
2.Formació acadèmica. Comporta d'una banda la promoció de l'ús pedagòcic de les TIC en la docència i
per altra banda vetllar per la coherència en l'oferta acadèmica vinculada amb les TIC en els diversos
estudis en els diversos itineraris formatius i en els diversos cicles de formació
3.Assessorament sobre l'ús del campus virtual Link. Participació en el procés constant d'adaptació del
disseny a les necessitats del col·lectiu d'usuaris. Lideratge de la reflexió pedagògica sobre els processos
d'innovació metodològica que comporta la seva utilització
4.Recerca, innovació i transferència. Centrada en la investigació sobre les possibilitats d'aplicació
pedagògica dels nous recursos tecnològics i en la col·laboració amb serveis afins d'altres institucions
5.Assessorament sobre la utilització pedagògica de les TIC a entitats educatives externes en col.laboració
amb el SAIP (Servei d'Assessoramtn Psicopedagògic)
Nom del servei: Institució Col·laboradora d'Integració Familia.
Nom del/de la responsable: Berta Boadas i Mir
Horari: 9h a 14h i de 15h a 20h.
Descripció: Són institucions col·laboradores d'integració familiar les entitats sense ànim de lucre,
legalment constituïdes, que, tenint com a finalitat la protecció de menors i reunint els requisits previstos
siguin acreditades per a desenvolupar les funcions de mediació, per a la integració dels infants en una
familia.
213
Tasques i funcions
D'acord amb el que s'estableix que són les funcions que una ICIF porta a terme i de les fases del
procediment per a la tramitació de l'adopció internacional regulades des de l'Administració , entenem que
la nostra institució haurà de desenvolupar en relació a quest tema les següents tasques i funcions:
1.Formació i preparació de les famílies que hagin sol·licitat una adopció
2.Estudi, valoració i elaboració de l'informe psicosocial
3.Seguiment post-adoptiu de l'adaptació del menor i de la família
4.Altres funcions que pugui oferir la Fundació Blanquerna i/o encomanades per l'Administració
competent
Totes elles seran portades a terme pels professionals de l'equip que assumiran, d'acord amb la seva
formació i especificitat disciplinar, les funcions i tasques que els pertoquin en el marc d'una metodologia
real de treball en equip.
Equip de professionals
L'equip de la ICIF Blanquerna estarà format per professionals de la psicologia, de la pedagogia i del
treball social que participen d'igual forma en el disseny i execució del projecte formatiu, en les entrevistes
per a l'elaboració de l'informe psico-social i en el seguiment post-adoptiu que en les seves diferents
modalitats es duqui a terme
Nom del servei: Servei d'Assistència Religiosa
Nom del/de la responsable: Mn. Àngel Jesús Navarro Guareño
Horari: Cada dia se celebra l'Eucaristia. També s'ofereix la possibilitat d'atenció individualitzada.
Descripció: Activitats possibles: Grup de litúrgia, confirmació, trobades i convivències, voluntariat,
preparació al matrimoni i sagrament del perdó.
A banda de les activitats programades se'n realitzen d'altres a iniciativa dels alumnes i/o professors segons
l'interès del moment.
Tots els centres Blanquerna estan coordinats entre si dins l'Àrea de Pastoral de la Càtedra Ramon Llull de
la Fundació Blanquerna, que presideix el consiliari general i cap de l'Àrea de Pastoral, Dr. Antoni Nello.
Nom del servei: Servei d'Atenció i Assessorament Psicològic (SAAP)
Nom del/de la responsable: Dr. Lluís Botella García Cid
Horari: D' 11.00 a 14.00h i de 16.00 a 19.00h
Descripció: És un Servei d'orientació i suport psicològic als estudiants al llarg de tota la seva carrera, així
com també al personal docent i d'administració i serveis, davant les necessitats que es puguin manifestar
en l'àmbit del desenvolupament personal i emocional.
Nom del servei: Servei d'Inform. I Orientació a l'Estudiant (SIOE)
Nom del/de la responsable: Rosa Ma. Blas
Horari: de 8.00 a 14.15 i de 15.30 a 21.45 h
Descripció: El SIOE és un servei d'informació permanent adreçat als estudiants i al públic:
Informació sobre processos de sol.licitud de plaça, inscripció i matrícula. Procediments i terminis
acadèmics per sol.licitar convalidacions, canvis de matrícula, beques, convocatòries extraordinàries.
Informació sobre activitats culturals de la Facultat i de la Universitat Ramon Llull, serveis, accions i
activitats de l'Àrea de Pastoral, gestió d'iniciatives socioculturals dels alumnes, etc.
El SIOE és un servei que a través del contacte amb els alumnes, en general, i els delegats facilita la
comunicació constant i fluïda entre els estudiants i la institució.
Nom del servei: Servei d'Atenció al Professorat (SAP)
Nom del/de la responsable: Sra. Rosa Ma. Blas
Horari: de 8.00 a 14.15h i de 15.30 a 21.45 h.
Descripció: El SAP és un servei que atén les necessitats, tant logístiques com d'informació, del
professorat.
214
Nom del servei: Servei d'Audiovisuals
Nom del/de la responsable: Sr. Miquel Payés Marin
Horari: de 8.00 a 14.30 i de 15.00 a 22.00 h
Descripció: El servei dóna suport als alumnes i professors de tots els centres Blanquerna:
- Prestec de material (cameres de vídeo, fotogràfiques, equips de so) per realitzar els tregalls i les classes
- Explicació del funcionameent dels aparells de l'aukla de visionat, sala d'edició, aules, auditori, i de tots
els aparells qu eté en préstec.
- Instal·lació dels aparells necessaris a les aules, seminaris i auditori; repicat de cintes (d'àudio i de vídeo,
reproduccions).
- Servei de préstec de videoteca
- Manteniment, reparació i conservació dels aparells audiovisuals de la Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
- En els diversos actes, jornades i conferències que es fan a l'auditori es realitzen les tasques de tècnic de
so i dels equips de traducció simultània, controlar tots els mitjans audiovisuals qu es'han de projectar i
enregistrar tant en àudio con en vídeo les diferents intervencions
Nom del servei: Servei d'Assessorament i d'Intervenció Psicopedagògica
Nom del/de la responsable: Jordi Longàs
Horari: de 9.00 a 14 h. I de 16.00 a 19.00h
Descripció: El Servei d'Assessorament i d’Intervenció Psicopedagògic (SAIP) és un Servei que la
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna posa a l'abast de la comunitat
educativa amb l'objectiu d'optimitzar la pràctica professional, afavorint processos de reflexió i oferint el
suport tècnic necessari ajustat a cada context educatiu. Mitjançant el SAIP es volen afavorir i
desenvolupar processos d'I+D en forma de recerca aplicada i transferència de coneixement entre la
Facultat i els diferents agents i institucions que intervenen en contextos socioeducatius, en particular, i en
el conjunt dels context social.
El SAIP està format per diferents professionals, especialistaes en els seus àmbits, per tal de fer efectius,
innovadors i realistes els processos d'assessorament educatiu i d'intervenció psicopedagògica, mitjançant
el desenvolupament de diferents projectes ajustats a les necessitats de cada col·lectiu.
Al llarg dels curs s'han desenvolupat intervencions d'assessorament, formació, edició de material i recerca
en les següents temàtiques: prevenció de riscos a l'escola, salut docent (veu, burnout i higiene postural),
gestió de recursos humans, direcció i planificació estratègica, ensenyament-aprenentatge, tutoria i
orientació escolar, gestió i organització de centres educatius, TIC a l'escola, interculturalitat, addiciccions,
didàctica de la religió i processos de transició escola-treball. En el present exercici s'ha col.laborat amb el
S.E.C.C. Prevenció Risc Escolar S.L., Catalana Occident, Asepeyo, Diputació de Barcelona, Ajuntament
de l'Hospitalet, Ajuntament d’Esparreguera, Ajuntament de Sant Vicents dels Horts, Ajuntament de
Mollet, O.N.C.E. I més de 30 escoles diferent de Catalunya.
Nom del servei: Servei d'Informàtica
Nom del/de la responsable: Adrià Zamel Parramon
Horari: De dilluns a divendres, de 8.00 a 21.30 h. Els dissabtes, de 9.00 a 14.00 h
Descripció: Sales d'ordinadors:
B3-02: 34 ordinadors Pentium IV amb TFT. Impressora a color i impressora laser negre
Escaner. Video projector multimèdia
B4-02: 25 ordinadors Pentium IV. Impressora laser negre. 2 monitors de visualització
B4-03 davant: 25 ordinadors Pentium IV. Impressora làser negre. Impressora color ( B4-03 darrera)
2 monitors de visualització
B4-03 darrera: 23 ordinadors Pentium III. Impressora Làser negre. Impressora color (B4-03 darrera)
1 moritor de visualització. Escaner
12 aules multimèdia aules dotades amb mitjans informàtics, multimèdia i audiovisuals
2 auditoris dotats d'equipaments informàtics, multimèdia i audiovisuals (un a Tamarita)
4 ordinadors de sonsulat i treballa a l'Aula d'autoaprenentatge de llengues
10 ordinadors de consulta a Biblioteca
215
Nom del servei: Gabinet de Promoció Professional
Nom del/de la responsable: Prof. Antoni Chaves Lechuga
Horari: De dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 20.00h
Descripció: Núm. d'ofertes gestionades: 748 (des de l'1/09/03 fins al 30/06/04)
BT1: Demandes adreçades a titulats: 393
BT2: Demandes adreçades a estudiants: 355 (feines de suport a la inserció)
El Gabinet de Promoció Professional és un pont de relació entre la Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna i el món laboral
La missió del GPP és:
- Oferir els mitjans necessaris a alumnes i titulats perquè participin activament en el seu procés de
professionalització i d'incorporació al món laboral
- Oferir a les organitzacions i institucions els candidats òptims
El Gabinet de Promoció Professional integra un conjunt de serveis, mitjançant tres àrees d'actuació:
1. El Servei d'Orientació per al Desenvolupament Professional (ODP) proporciona informació als
estudiants i els ajuda a identificar els punts forts i febles del currículum. L'orientació mitjançant
entrevistes individualitzades permet la definició de competències i d'objectius professionals
2. La Borsa de Treball (BT) permet la inscripció d'actualització dels currículums dels titulats i la
impulsió, recepció i resposta àgil a les demandes de treball i de suport a la inserció (feines temporals
adreçades a estudiants)
3. L'Observatori Laboral té com a finalitat l'anàlisi dels mercats laborals i l'estudi de l'adequació de les
titulacions a les exigències de les demandes
Nom del servei: Aula d'Aprenentatge de Llengües
Nom del/de la responsable: Rosa Soler Prat
Horari: De dilluns a divendres, de 9:30 a 19.00h Espai: B1-04
Descripció: L'Aula disposa de materials, mitjans i recursos per a a prendre, millorar i aprofundir català,
castellà, francès i anglès. Ofereix assessorament lingüístic i pedagògic als usuaris de l'AAL. L'Aula és un
servei adreçat a l'alumnat, professorat i PAS.
Nom del servei: Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Nom del/de la responsable: Sra. Susanna Vintró Soriano
Horari: De dilluns a divendres: de 8.00 a 22:30h Dissabtes: de 9.00 a 20 h. En època d'exàmens la
Biblioteca amplia l'horari fins les 24.00 h
Descripció: Especialitats temàtiques: Pedagogia, Psicologia, Logopèdia, Ciències de l'Activitat Fisica i
de l'Esport. Formació de Professorat de Magisteri.
Punts de lectura a la Biblioteca: 162
Sales d'estudi: 44 punts de lectura
Nombre de volums: 38.000 i quasi 300 publicacions periòdiques en paper
Destaquem l'accés a tot un conjunt de bases de dades i revistes digitals a través del web:
http://biblioteca.blanquerna.edu
Nom del servei: Unitat d'Assessorametn i Suport a la Família UASF
Nom del/de la responsable: Dra. Maria Teresa Garcia-Dié
Horari: Dillunis a divendres de 9 a 21h
Descripció: La UASF és un servei universitari de caràcter interdisciplinari d'atenció, suport, formació i
recerca en l'àmbit de la família, que s'adreça tant a les pròpies famílies com als professionals que treballen
amb elles.
Fou creat l'any 2001 per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull, en la línia d'altres centres universitaris existents a Europa i als EEUU, amb els
quals la UASF manté una relació de col.laboració.
Des de l'1 de febrer de 2003 col.labora amb el Departametn de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya dins els programes del "Pla Integral de suport a la infància i l'adolescència de Catalunya".
Amb els objectius de: a) donar resposta personalitzada a les necessitats dels diferents membres de la
família (infants, joves i adults) en l'àmbit psicològic educatiu i social; b) oferir assessorament i suport als
professionals per tal de millorar i enriquir el seu treball amb les famílies i c) esdevenir un centre de
recerca en relació a les necessitats de les famílies i les possibilitats de suport, concreta els seus serveis en:
- Assessorament i orientació personalitzada
- Atenció familiar
- Avaluació/diagnòstic
216
- Seguiment
- Grups de Suport
- Espais de formació
- Suport i assessorament a professionals
- Avaluació de programes
- Elaboració de cocuments i guies pràctiques
- Elaboració de profectes de recerca
Aportant una característica innovadora: oferir suport i assessorament globals a qualsevol demanda d'un
membre de la família.
Nom del servei: Servei d'Orientació Personal (SOP)
Nom del/de la responsable: Montserrat Castellana
Horari: Horari concertat. Descripció: El SOP és un servei, adreçat als estudiants dels centres de la
Fundació Blanquerna, que ofereix la Facultat per atendre les necessitats d'orientació en l'àmbit personal,
social , educatiu i professional.
El SOP vol orientar l'estudiant davant els obstacles que sorgeixen en la dinàmica de maduració i
desenvolupament de la persona, així com a conèixer els mitjans per superar-los en funció de l'afavoriment
de processos psicològics constructius.
217
218
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA
COMUNICACIÓ BLANQUERNA
219
220
ACTES PÚBLICS
Tipus d’acte: Taula Rodona. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: "10 anys de
creativitat ¿com ho has viscut?", a càrrec de
Quim Calvo, Carlitos González, Sisco Molina.
Modera Richard Wakefield. Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les
X Jornades de Comunicació Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 18 de març de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "Direcció
d'actors", a càrrec de Mercè Managuerra.
Responsable/Coordinador(a):
Departament
de Comunicació Audiovisual. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
8 de març de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "Direcció de
fotografia", a càrrec de Tomàs Pladevall.
Responsable/Coordinador(a):
Departament
de Comunicació Audiovisual. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
1 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Taula Rodona. actes especials:
"De l'11M al 14M: informació, desinformació i
contrainformació” X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Títol: "Al Qaeda: reflexions al
voltant del terorisme islàmic", a càrrec de
Xavier Marín, Víctor Pallejà, Adrian Mc
Liman. Modera Ferran Sáez. Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 17 de març de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. Títol: "El cinema:
el guionista i el cinema", a càrrec dels guionistes
Sergi Pompermayer, Joan Tharrats i Joaquim
Oristrell i dels directors de cinema, Rosa Vergés
i Marc Recha. Responsable/Coordinador(a):
Departament de Comunicació Audiovisual.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna i
Associació de Guioniestes de Catalunya (GAC).
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 12 de maig de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "Aula de
creació: com generar idees", a càrrec del
Dr. José M. Ricarte. Responsable/Coordinador(a): Departament de Publicitat i Relacions
Públiques.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 1 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Conferència. III Jornades
Informatives: Entrar en el món professional. X
Jornades de Comunicació Blanquerna. Títol:
"El projecte personal: el procés de recerca de
feina", a càrrec de Xavier Sánchez. Presenta
Joan Cuenca. Responsable/Coordinador(a):
Equip organitzador de les X Jornades
de Comunicació Blanquerna. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
16 de març de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "Aula de
mitjans: planificació. Visió pràctica", a càrrec
de la Sra. Olga Solanas. Responsable/
Coordinador(a): Departament de Publicitat
i
Relacions
Públiques.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
1 de març de 2004
Tipus d’acte: Conferència. actes especials: "De
l'11M al 14M: informació, desinformació i
contrainformació". X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Títol: "El tractament televisiu de la
tragèdia", a càrrec de Joan Manuel
Tresserras. Modera Carles Ruiz. Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 16 de març de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "Busqueu
l'home. Escriure una biografia és una altra
història", a càrrec de la Sra. Montse Novell.
Responsable/Coordinador(a): Departament de
Periodisme. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 1 de març de
2004
221
Tipus d’acte: Taula Rodona. Títol: "Els canvis
d'orientació estratègica de la Publicitat i les
Relacions Públiques a la comunicació de
l'empresa", a càrrec José María Ricarte,
Ildefonso García-Serena, i Paco Casa.
Modera l'acte Josep Rom. Responsable/
Coordinador(a): Departament de Publicitat
i Relacions Públiques. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
13 de maig de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. III Jornades
Informatives: Entrar en el món professional. X
Jornades de Comunicació Blanquerna. Títol:
"Estat actual del mercat de la comunicació",
a càrrec d'Antoni Esteve, Joan Maria
Clavaguera, Miquel Campmany. Modera Joan
Cuenca. Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 18 de març de
2004
Tipus d’acte: Taula rodona. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: "Els mitjans
publicitaris: deu anys de canvis", a càrrec de
Josep M. Frigola, Julián Bravo, Javier
Simón, Javier Martínez. Modera Jordi L.
Botey. Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Equip organitzador de les X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
16 de març de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. III Jornades
Informatives: Entrar en el món professional. X
Jornades de Comunicació Blanquerna. Títol:
"Et contracten o vols crear la teva pròpia
empresa?", a càrrec de Misi Borràs, Judith
Font. Modera Joan Cuenca. Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 16 de març de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: "Els últims
10 anys de les agències de publicitat", a
càrrec
de Miquel Pongiluppi, José Luís
Segura, Enrique González. Modera Ramon
Morancho.Responsable/Coordinador(a):Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Equip organitzador de les X Jornades de
Comunicació
Blanquerna.
Lloc:
Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Data: 17 de març de /2004
Tipus d’acte: Exposició fotogràfica. Títol:
"Face to face”Exposició de personatges famosos
retratats pels estudiants de Periodisme Gràfic de
4t curs. Responsable/Coordinador(a): Sandra
Balsells. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat
de Ciències de la Comunicació Blanquerna.
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 4 de maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: "Informe
sobre la "información", 40 anys després"
(Commemoració dels 40 anys del llibre de
Vázquez Montalbán), a càrrec de Francesc
Arroyo. Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 17 de març de
2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "English for
advertising", a càrrec del Dr. Klaus Zilles.
Responsable/Coordinador(a):
Departament
d'Humanitats. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 1 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Conferència. actes especials: "De
l'11M al 14M: informació, desinformació i
contrainformació" .X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Títol: "L'11M, un altre matí dels
transistors", a càrrec d'Antoni Bassas i Joan
Garcia. Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 18 de març de
2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "English for
journalists", a càrrec de Roger Gilabert.
Responsable/Coordinador(a):
Departament
d'Humanitats. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 1 de març de
2004
222
Tipus d’acte: Taula rodona. III Jornades
Informatives: Entrar en el món professional. X
Jornades de Comunicació Blanquerna. Títol:
"La comunicació com a professió. Diferents
camins, moltes possibilitats", a càrrec de
Yolanda Codina, Enric Xicoy, M. Lluïsa
Serrallach, Marta Canals. Modera Josep
Rom. Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 16 de març de
2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: "La publicitat
i les Relacions Públiques al Brasil", a càrrec
de Xavier Llussà, soci fundador de
l'agència de publicitat brasilera W/Brasil.
Responsable/Coordinador(a): Departament de
Publicitat i Relacions Públiques. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
13 de febrer de 2004
Tipus d’acte: Taula Rodona. Títol: "La
responsabilitat social corporativa: repte o
obligació?", a càrrec de Francisco Martín Frías,
Mario Armero Montes, José Manuel
Machado, Sagrario Huelin i Jaume Giró, com
a moderador. Responsable/Coordinador(a):
Departament de Publicitat i Relacions
Públiques.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 2 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Taula Rodona. X Jornades de
Comunicació
Blanquerna.
Títol:
"La
digitalització en les televisions", a càrrec de
Joan Víctor, Marià Delàs. Modera Joan Sabaté
Salazar. Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 18 de març de
2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: "La vida i el
cinema" a càrrec d'Antonio Gasset. Modera
l'acte Ramon Colom. Responsable/Coordinador(a): Tercer cicle. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
9 de març de 2004
Tipus d’acte: Conferència. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: "La informació
a través del cinema", a càrrec de Basilio Martín
Patino. Modera Dolors Genovès. Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 17 de març de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: "L'aparició del
3D", a càrrec d'Anna Zelich, Begoña Algarra,
Eloi Molinas, Joan Carles Vendrell. Modera
Toni Colomer. Responsable/Coordinador(a):
Equip organitzador de les X Jornades
de Comunicació Blanquerna. Entitat(s)
organitzadora(es): Equip organitzador de les X
Jornades de Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 17 de març de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. X Jornades de
Comunicació
Blanquerna.
Títol:
"La
multiedició en premsa", a càrrec de Francesc
Padcual, Jordi Bsuquets, Enric Belil i
Fernado
F.
Rojo.
Modera
Ramon
Besa. Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Equip organitzador de les X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
16 de març de 2004
Tipus d’acte: Curs. Títol: "L'auto-ocupació", a
càrrec de la Sra. Judit Font. Responsable/
Coordinador(a): Borsa de Treball. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
14 de juny de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: "La precarització laboral", a càrrec de Ramon Espuny,
Cisco Bages, Franco Siddi. Modera Enric
Bastardas.Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Equip organitzador de les X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
17 de març de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "L'escriptura
periodística i la falta de models", a càrrec
del Sr. Xavier Pericay. Responsable/
Coordinador(a): Departament de Periodisme.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 24 de novembre de 2003
223
Tipus d’acte: Taula Rodona. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: "Nous reptes
del fotoperidosime a l'era digital", a càrrec de
Rafa Seguí, Gustau Nacarino, Agustí Carbonell.
Modera
Sandra
Balsells.
Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 18 de març de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "Making a
short film in English", a càrrec de Cat Otey i Jan
López Latussek. Responsable/Coordinador(a):
Departament d'Humanitats i Comunicació
Audiovisual. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 1 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Exposició fotogràfica. Títol:
"México, vidas latentes" Fotografies de Mireia
Saura Vall, estudiant de la Facultat.
Responsable/Coordinador(a): Sandra Balsells.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna.
Entitat(s) col·laboradora(es): Acció Solidària
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 15 d’abril de
2004
Tipus d’acte: Exposició fotogràfica. Títol:
"Nova Ciutat Vella: 50 números, 5 anys 18
portades” Sel·lecció de portades de la
revista Nova Ciutat Vella. Responsable/
Coordinador(a): Revista Nova Ciutat Vella.
Entitat(s) organitzadora(es): Revista Nova
Ciutat Vella. Entitat(s) col·laboradora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 1 de desembre
de 2003
Tipus d’acte: Taula rodona. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: "Miquel Martí
i Pol, el poeta popular", a càrrec d'Emili
Teixidor, Carles Duarte i Pere Farrés.
Modera Rafael Vallbona. Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de
les
X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Equip organitzador de les X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
16 de març de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: "Per què
desitgem allò que desitgem? A la recerca de la
satisfacció total", a càrrec de Melinda Davis,
presidenta The Next Group, i amb la
participació d'Eloisa Alonso, directora de Hill &
Knowlton, i la professora Kathy Matillla.
Responsable/Coordinador(a): Departament de
Publicitat i Relacions Públiques. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de
la
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s)
col·laboradora(es): Hill & Knowlton. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 4 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Exposició fotogràfica. Títol:
"Mirades fragmentades: 10 anys, 14 fotògrafs”
Exposició
fotogràfica
col·lectiva
en
commemoració del X aniversari de la
Facultat. Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 16 de març de
2004
Tipus d’acte: Conferència. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa. Títol: "Public Relations in our
global village", a càrrec de Volker Stoltz.
Responsable/Coordinador(a): Departament de
Publicitat i Relacions Públiques. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de
la
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s)
col·laboradora(es): FUERP, Echo: the
communication
research
group,
Forum
Barcelona 2004, Col·legi de Publicitaris i
Relacions Públiques de Catalunya. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 28 de juny de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. X Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Títol:
"Multiprogrames i nous formats", a càrrec de
Glòria
Saló,
José
Corbacho
i
un
representant de Gestmusic-Modera Joan
Tharrats. Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Equip organitzador de les X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
16 de març de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "Reading and
Discussing short fiction in English", a càrrec de
Klaus Zilles. Responsable/Coordinador(a):
Departament d'Humanitats i Comunicació
Audiovisual. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 1 de març de
2004
224
Tipus d’acte: Taula rodona. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: "Record
de Joan Perucho", a càrrec de Julià
Guillamon i Jaume Subirana. Modera Oriol
Izquierdo.Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat organitzadora: Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 16 de març de
2004
Tipus d’acte: Conferència. actes especials: "De
l'11M al 14M: informació, desinformació i
contrainformació". X Jornades de Comunicació
Blanquerna.
Títol:
"Tècniques
de
la
manipulació informativa", a càrrec de Manuel
Pelegrina. Responsable/Coordinador(a):Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat organitzadora: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 18 de març de 2004
Tipus d’acte: Taula Rodona. actes especials:
"De l'11M al 14M: informació, desinformació i
contrainformació". X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Títol: "Respondre a l'expectació.
El tractament de l'atemptat i les eleccions per
part dels mitjans de comunicació", a càrrec
d'Albert Sáez, Jaume Masdeu, Vicente
Vallés i Albert Montagut. Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les X
Jornades de Comunicació Blanquerna. Entitat
organitzadora: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
18 de març de 2004
Tipus d’acte: Conferència. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: "Tècniques
de manipulació informativa", a càrrec
de Manel Pelegrina. Modera Francesc
Arroyo. Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat organitzadora: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 18 de març de 2004
Tipus d’acte: Conferència. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa. Títol: "The practice of PR",
a càrrec de Gené van Heerden. Responsable/
Coordinador: Departament de Publicitat i
Relacions Públiques. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
30 de juny de 2004
Tipus d’acte: Conferència. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa.
Títol:
"Results
of
last
global
research
in
Corporate
Social
Responsability", a càrrec de Sylvie Testard.
Responsable/Coordinador: Departament de
Publicitat i Relacions Públiques. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
30 de juny de 2004
Tipus d’acte: Conferència. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa. Títol: "The Scottish Power case", a
càrrec de Jaume Riera. Responsable/
Coordinador(a): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
30 de juny de 2004
Tipus d’acte: Exposició fotogràfica. Títol:
"Sobreviviendo a Palestina” Fotografies
d'Ivan Muñoz, exestudiant de la Facultat.
Responsable/Coordinador(a): Sandra Balsells.
Entitat organitzadora: Facultat de Ciències
de la Comunicació Blanquerna. Entitat(s)
col·laboradora(es):Acció Solidària Blanquerna.
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 13 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa. Títol: "The universal case", a
càrrec d'Almudena Mazos. Responsable/
Coordinador(a): Departament de Publicitat i
Relacions Públiques. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
30 de juny de 2004
Tipus d’acte: Presentació pel·lícula. Títol:
"Tánger. Els skins i els fatxes a la pantalla”
Presentació de la pel·lícula Tánger, a càrrec
de l'escriptor Juan Madrid. Responsable/
Coordinador(a): Tercer Cicle. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
11 de maig de 2004
225
Tipus d’acte: Conferència. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa. Títol: "Trends in Political
Communication and Public Diplomacy",
a càrrec del prof. Gregory Payne.
Responsable/Coordinador(a): Departament de
Publicitat i Relacions Públiques. Lloc: Facultat
de Ciències de la Comunicació Blanquerna.
Data: 29 de juny de 2004
Tipus d’acte: Audioconferència. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa. Títol: "Transformational change
an change communication", a càrrec d 'Anné
Leonard de la Universitat de Pretoria
de Sudàfrica. Responsable/Coordinador(a):
Departament de Publicitat i Relacions
Públiques. Entitat organitzadora: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna.
Entitat(s) col·laboradora(es): FUERP, Echo:
the communication research group, Forum
Barcelona 2004, Col·legi de Publicitaris i
Relacions Públiques de Catalunya. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 28 de juny de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa. Títol: "Trends in Public Relations.
The academics view", a càrrec del Dr. Manel
Parés i Maicas i Dr. Antoni Noguero i Grau.
Responsable/Coordinador(a): Departament de
Publicitat i Relacions Públiques. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de
la
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s)
col·laboradora(es): FUERP, Echo: the
communication
research
group,
Forum
Barcelona 2004, Col·legi de Publicitaris i
Relacions Públiques de Catalunya. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 28 de juny de 2004
Tipus d’acte: Conferència. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa. Títol: "Trends and challenges in
PR", a càrrec del prof. Sai Prasaad.
Responsable/Coordinador(a): Departament de
Publicitat i Relacions Públiques. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
30 de juny de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Actes especials:
"De l'11M al 14M: informació, desinformació i
contrainformació" .X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Títol: "Usos alternatius de la
tecnologia. D'Internet al SMS", a càrrec
de
David
Casacuberta.
Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 17 de març de 2004
Tipus d’acte: Conferència. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa. Títol: "Trends in e-PR", a càrrec
de Joan Solà. Responsable/Coordinador(a):
Departament de Publicitat i Relacions
Públiques.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 29 de juny de
2004
Tipus d’acte: Taula Rodona. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa. Títol: "Trends in external PR", a
càrrec d'Eloisa Alonso, Javier Curtichs i
Mateu Llinars. Responsable/Coordinador(a):
Departament de Publicitat i Relacions
Públiques.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 29 de juny de
2004
Tipus d’acte: acte de Graduació. Títol: acte de
Graduació de la VII Promoció de Llicenciats de
la Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna.
Responsable/Coordinador(a):
Departament de Comunicació i Relacions
Externes.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: L'Auditori. Barcelona. Data:
19 de juny de 2004
Tipus d’acte: Lliurament de Diplomes. Títol:
acte de Lliurament dels diplomes del "Màster
Media MBA en gestió d'empreses de
l'audiovisual" amb la presència del coseller de
Treball, Antoni Fernández Teixidó, i del
director general de TVE, Juan Menor Sendra.
Responsable/Coordinador(a): Tercer Cicle.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna.
Entitat(s) col·laboradora(es): Media Park.
Lloc: Palau de la Generalitat. Data: 18 de
setembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa. Títol: "Trends in Political
Communication”. Responsable/Coordinador:
Departament de Publicitat i Relacions
Públiques.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) col·laboradora(es):
FUERP, Echo:the communication research
group, Forum Barcelona 2004, Col·legi de
Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 28 de juny de 2004
226
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Conferència
en el postgrau d'anàlisi de projectes per a
cinema i televisió, a càrrec del director de
cinema
Stephen
Frears.
Responsable/
Coordinador(a): Tercer Cicle. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
20 de març de 2004
Tipus d’acte: Actuació musical. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: Actuació
musical del grup "Remember Samy Jankis
Burt Lancaster” Responsable/Coordinador(a):
Equip organitzador de les X Jornades
de Comunicació Blanquerna. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
16 de març de 2004
Tipus d’acte: Debat. Títol: Debat d'idees al
voltant del llibre "Comunicació i argumentació",
a càrrec del seu autor, Ferran Sáez, i del
professor Ferran Toutain. Modera l'acte el
professor Oriol Izquierdo. Responsable/
Coordinador(a): Departament de Publicacions.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 23 de febrer de 2004
Tipus d’acte: Actuació musical. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: Actuació
musical del grup "Spröket” Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 17 de març de 2004
Tipus d’acte: Col·loqui. Títol: Dinar-col·loqui
del professorat de la Facultat amb el
filòsof Daniel Innerarity. Responsable/
Coordinador(a): Departament d'Humanitats.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 26 de maig de 2004
Tipus d’acte: Actuació teatral. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: Actuació
teatral a càrrec d'Helena Pla amb l'espectable
"Suites de nit” Responsable/Coordinador(a):
Equip organitzador de les X Jornades
de Comunicació Blanquerna. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
18 de març de 2004
Tipus d’acte: Exhibició d'informatius. Títol:
Exhibició pública de la II Mostra d'Informatius
escolars per a televisió. Lliurament de premis i
conferència a càrrec del periodista Xavier Coral.
Responsable/Coordinador(a): Departament de
Comunicació i Relacions Exteriors. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de
la
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s)
col·laboradora(es): Televisió de Catalunya,
Consorci Local i Comarcal de Comunicació, i
Departament d'ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 16 d’abril de
2004
Tipus d’acte: acte de cloenda. I Simposi
internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa. Títol: Cloenda i conclusions del
Simposi, a càrrec d'Enric Ordeix i Miquel
Tresserras.
Responsable/Coordinador(a):
Departament de Publicitat i Relacions
Públiques.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 30 de juny de
2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Col·loqui
sobre la pel·lícula "La pelota vasca", a càrrec del
seu director, Julio Médem. Responsable/
Coordinador(a): Tercer Cicle. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
3 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Conferència
a càrrec de l'escriptor Màrius Serra, presentat
pel professor Oriol Izquierdo. Responsable/
Coordinador(a): Departament d'Humanitats.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 11 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Exposició fotogràfica. X
Jornades de Comunicació Blanquerna. Títol:
Exposició fotogràfica "Mirades fragmentades.
10 anys, 14 fotògrafs” Amb fotografies de D.
Alquerache, J.Atienza, J.Bauluz, A.Carbonell,
M. Costa, P. Elvira, C. García-Rodero,
J. Guerrero, P. Madueño, G. Nacarino, J. Oliver,
B. Rovira, R. Seguí, Tejederas. Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 16 de març de 2004
227
Comunicació Blanquerna. Data: 14 de juliol de
2004
Tipus d’acte: Simposi. Títol: I Simposi
Internacional
en
Comunicació
Global
Corporativa.
Responsable/Coordinador(a):
Departament de Publicitat i Relacions
Públiques.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 28 de juny de
2004
Tipus d’acte: Lliurament de Premis. X
Jornades de Comunicació Blanquerna. Títol:
Lliurament dels Premis Blanquerna al Millor
comunicador de l'any a Mònica Terribas pel
programa "La nit al dia" de TV3, Pi remi
Extraordinari Blanquerna de Comunicació a
José Couso i a l'equip de reporters de Telecinco
que cobrí la guerra de l'Iraq. Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 18 de març de 2004
Tipus d’acte: Inauguració del Màster MBA.
Títol: Inauguració de la VII edició del màster
"Media MBA en gestió d'empreses de
l'audiovisual", a càrrec del director i realitzador
cinematogràfic Achero Mañas, el productor José
Antonio Félez, i de Ramon colom, director del
màster. Responsable/Coordinador(a): Tercer
Cicle. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 15 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Lliurament de Premis. X
Jornades de Comunicació Blanquerna. Títol:
Lliurament
dels
premis
Blanquerna
de fotografia, espot publicitari, poesia.
Responsable/Coordinador: Equip organitzador
X Jornades de Comunicació Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 18 de març de 2004
Tipus d’acte: Lliçó inaugural. Títol:
Inauguració del postgrau "Grey en direcció de
comptes i gestió de marques" a càrrec del Sr.
Ildefonso García Serena, degà del Col·legi
de Publicitaris i Relacions Públiques.
Responsable/Coordinador(a): Tercer Cicle.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 18 de setembre de 2003
Tipus
d’acte:
Defensa
d'un
treball
d'investigació. Títol: Obtenció del Diploma
d'Estudis Avançats (DEA) dels doctorands
Mertixell Roca, Ester Boquera, Francesc Canosa
i Enric Vila. Responsable/Coordinador(a):
Departament de Tercer Cicle. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
1 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Defensa Tesi Doctoral. Títol:
Lectura de la tesi "Teoría de las cartas al
director. El papel del lectror en la prensa", a
càrrec de Lluís Pastor. Responsable/
Coordinador(a): Departament de Tercer Cicle.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 14 de maig de 2004
Tipus d’acte: acte de presentació. Títol:
Presentació de la II Mostra d'Informatius
Escolars
per
Televisió.
Responsable/
Coordinador(a): Departament de Comunicació
i Relacions Externes. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Entitat(s) col·laboradora(es): Televisió de Catalunya, Consorci
Local i Comarcal de Comunicació, i
Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. Lloc: Facultat de Ciències de
la Comunicació Blanquerna. Data: 13 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Tesi Doctoral. Títol: Lectura de
la Tesi Doctoral "Del disseny gràfic a la
direcció d'art en publicitat. Fonaments del
discurs visual" de Josep Rom. Responsable/
Coordinador(a): Tercer Cicle. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
22 de juny de 2004
Tipus d’acte: Lectura de Treball d'Investigació.
Títol: Lectura del treball d'investigació "Estado
de la investigación sobre tecnología audiovisual:
hacia la convergencia digital en el cine (19902003)" del doctorand Ángel Castellanos Díaz.
Responsable/Coordinador(a): Departament de
Tercer Cicle. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Tipus d’acte: Presentació nou diari. Títol:
Presentació de la nova edició de Barcelona del
diari "El Punt” Responsable/Coordinador(a):
Departament
de
Periodisme.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
19 de febrer de 2004
228
Tipus d’acte: Sessió de cinema. Actes
especials: "De l'11M al 14M: informació,
desinformació i contrainformació". X Jornades
de Comunicació Blanquerna. Títol: Presentació
de la pel·lícula "Hay motivo", a càrrec dels
directors Mireia Lluch, Joaquim Oristrell; Pere
Portabella i Joan-Pere Ventura. Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les
X Jornades de Comunicació Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 16 de març de 2004
Editorial Prohom Edicions. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
19 de març de 2004
Tipus d’acte: Presentació Llibre i acte
d'homenatge. Títol: Presentació del llibre
"Miscel·lània en record de Ramon M. Serchs", i
acte d'homenatge a aquest professor després de
la seva mort, a càrrec d'Antoni Guixé, Josep
Oriol Pujol i Humet, i Miquel Tresserras.
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Pere
Tarrés. Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat
de Ciències de la Comunicació Blanquerna.
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 25 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Presentació-col·loqui. Títol:
Presentació del llibre "Del pregó al web", a
càrrec del seu autor, el prof. Miquel Altarriba.
Posterior col·loqui amb la participació de José
María Ricarte, Enrique González i Víctor Curto.
Responsable/Coordinador(a): Departament de
Publicacions. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 31 de març de
2004
Tipus d’acte: Presentació llibre. Títol:
Presentació del llibre "Yihad:cómo se financia
el terrorismo en la nueva economía", a càrrec de
Loretta Napoleoni, autora del llibre. Modera
l'acte la professora Montse Arbós. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
23 de març de 2004
Tipus d’acte: Presentació llibre. Títol:
Presentació del llibre "Els fonaments del
disseny gràfic", a càrrec del dissenyador gràfic
Yves Zimmermann i els autors del llibre, els
professors Antoni Colomer i Rafel Ràfols.
Modera l'acte el professor Josep Rom.
Responsable/Coordinador(a):
Departament
de Comunicació Audiovisual. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de
la
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s)
col·laboradora(es): Editorial Gustavo Gili.
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 27 de febrer de 2004
Tipus d’acte: Presentació revista. Títol:
Presentació del número extra de Trípodos
"11-M 14-M. Els fets de març: política i
comunicació", a càrrec de Ferran Toutain,
Francesc-Marc Àlvaro, Pablo Capilla, Eva
Comas,i Francesc-Xavier Marín. Responsable/
Coordinador(a): Departament de Publicacions.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 9 de juny de 2004
Tipus d’acte: Presentació estudi. Títol:
Presentació del primer estudi qualitatiu realitzat
a Espanya sobre la relació de les agències de
publicitat amb els anunciants, a càrrec de Gilles
Vincent, director de l'agència de comunicació
"Soluciones Doble Sentido” Responsable/
Coordinador(a): Departament de Publicitat i
Relacions Públiques. Entitat(s) organitzadora:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) col·laboradora(es):
Agència "Soluciones Doble Sentido” Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 25 de febrer de 2004
Tipus d’acte: Presentació llibre. Títol:
Presentació del llibre "En èxtasi. Drogues,
música, màkina i ball: viatge a les entranyes de
la festa", a càrrec de Joan M. Oleaque, autor
del
llibre.
Responsable/Coordinador(a):
Departament
de
Periodisme.
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
14 de maig de 2004
Tipus d’acte: Presentació llibre. Títol:
Presentació del llibre "Fillòsofs davant la
guerra. Reflexions al voltant de la guerra de
l'Iraq", a càrrec dels professors i filòsofs Miquel
Tresserras, Francesc Torralba, Francesc Grané i
Ferran Sáez. Responsable/Coordinador(a):
Departament de Comunicació i Relacions
Exteriors.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) col·laboradora(es):
Tipus d’acte: Presentació projecte docent.
Títol: Presentació del projecte docent dels
Dr. Miquel Altarriba i Ferran Sáez per accedir a
la categoria de professor titular d'universitat.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 3 d’octubre de 2003
229
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 16 de març de 2004
Tipus d’acte: Presentació projecte docent.
Títol: Presentació projecte docent dels Dr.
Francesc Barata i Dr. Klaus Zilles per accedir a
la categoria acadèmica de professor titular
d'universitat. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 6 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Sessió de cinema. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: Sessió de
cinema "Caudillo", de Basilio Martín
Patino. Responsable/Coordinador(a): Equip
organitzador de les X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 17 de març de
2004
Tipus d’acte: Presentació pel·lícula. Títol:
Presentació-col·loqui de la pel·lícula "Lo mejor
que le puede pasar a un cruasán", a càrrec de
Quique Camín i Paco Mir. Responsable/
Coordinador(a): Tercer Cicle. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
20 de gener de 2004
Tipus d’acte: Sessió de cinema. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: Sessió de
cinema "Tucker, un hombre y su sueño", a
càrrec de Francis Ford Coppola. Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 17 de març de 2004
Tipus d’acte: Presentació pública d'un
documental. Títol: Projecció en exclusiva del
documental "Joan March, els negocis de la
guera", a càrrec de la seva creadora, M. Dolors
Genovés, Ramon Rovira i Miquel Tresserras.
Responsable/Coordinador(a):
Departament
de Comunicació Audiovisual. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de
la
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s)
col·laboradora(es): Televisió de Catalunya.
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 9 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Sessió de cinema. Actes
especials: "De l'11M al 14M: informació,
desinformació i contrainformació". X Jornades
de Comunicació Blanquerna. Títol: Sessió de
cinema: "Queridísimos verdugos", a càrrec de
Basilio
Martín
Patino.
Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 16 de març de 2004
Tipus d’acte: Recital poètic. Títol: Recital
poètic de Josep Palau i Fabre, a càrrec del
mateix autor, amb la presentació del professor
Oriol Izquierdo. Responsable/Coordinador(a):
Departament d’Humanitats. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
7 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Taula Rodona. Títol: Taula
rodona sobre diferents facetes de l'escriptor i
periodista Manuel Vázquez Montalbán.
Responsable/Coordinador(a): Departament de
Periodisme. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 30 d’octubre
de 2003
Tipus d’acte: Obra teatral. Títol: Representació
de l'obra "La disputa" de Pierre Carlet de
Chamblain de Marivaux. Responsable/
Coordinador(a): Aula de Teatre. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
12 de maig de 2004
Tipus d’acte: Exposició fotogràfica. Títol:
Voleu callar! (Que arriba el tripartit)”Exposició
fotogràfica sobre la campanya electoral de les
eleccions autonòmiques amb fotografies
d'estudiants de 4t de Periodisme. Responsable/
Coordinador(a): Sandra Balsells. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Ciències de
la
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s)
col·laboradora(es): Revista Nova Ciutat Vella.
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 20 de gener de 2004
Tipus d’acte: Sessió de cinema. X Jornades de
Comunicació Blanquerna. Títol: Sessió de
cinema "Canciones para después de una guerra",
de Basilio Martín Patino. Responsable/
Coordinador(a): Equip organitzador de les X
Jornades
de
Comunicació
Blanquerna.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
230
PUBLICACIONS: LLIBRES
Autor(a): Clos, Marta; Masó, Pepa. Títol: "Jo
sóc adoptat. Onze històries reals" Referència
editorial: Barcelona: Ed. Dèria i Pòrtic
Autor(a): Ferrando, Emili (en col·laboració).
Títol: "Badalona un segle de ciutat. La
immigració” Referència editorial: Dossier
Didàctic Secundària. Badalona: Museu de
Badalona, 2004
Autor(a): Masip, Pere. Títol: "Journalists'
problems with the use of the internet in
newsrooms: some hints about new training
needs for journalists" a: Salaverria, R;
Ch. Sadaba (Eds.) "Towards New Media
Paradigms. Content, Producers, Organisations
and
Audiences"
Referència
editorial:
Pamplona: Ed. Eunate, 2003. P. 271-282
Autor(a): Sánchez-Navarro, Jordi. Títol:
"Curtis
Harrington:
Danza
Macabra”
Referència editorial: Sitges - Festival
Internacional de Cinema de Catalunya, 2003
Autor(a): Rafols, Rafael; Colomer, Antoni.
Títol: "Diseño audiovisual” Referència
editorial: Barcelona: Gustavo Gili, 2003
Autor(a): Ordeix, Enric. Títol: "La cultura
organizativa: características básicas”Referència
editorial: Continguts de l'assignatura del Màster
en Recursos Humans de la UNED
Autor(a): Sellés, Magda. Títol: "El documental
como medio para la reflexión histórica sobre el
feminismo. Reflexiones en torno a una
producción" A "Creando cine, creando historia.
La representación cinematográfica de ideas y
movimientos sociales.” Referència editorial:
Madrid: Universidad Complutense, 2004
Autor(a): Tresserras, Miquel. Títol: "La
justificació del mal" A: Grané, F; Marín; F.X.;
Torralba, F; Tresserras, Miquel (et al.)"Filòfofs
davant la guerra" Referència editorial: Cabrils:
Prohom, 2004
Autor(a): Aranda, Daniel: de Felipe, Fernando.
Títol: "El guió audiovisual" (llibre de text en
format CD-Rom). Referència editorial:
Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya,
febrer 2004
Autor(a): Ferrando, Emili. Títol: "Les fonts
orals a l'aula” Referència editorial: Badalona:
Museu de Badalona, 2004.
Autor(a): Aran, Sue (col·laboració com a
consultora). Títol: "Llibre Blanc: "L'Educació
en l'entorn audiovisual” Referència editorial:
Barcelona: Consell de l'Audiovisual de
Catalunya, novembre 2003
Autor(a): de Felipe, Fernando. Títol: "El
teorema de Swift: de niños terribles y demás
monstruos fílmicos" a Domínguez, V. (ed):
"Imágenes del mal” Referència editorial:
Madrid: Valdemar, 2003
Autor(a): Aran, Sue. Títol: "Malsons infantils,
pors adultes. L'espectador infantil davant la
violència televisiva o la por dels adults davant el
determinisme tecnològic" a "Llibre del Fòrum
2002” Referència editorial: Barcelona: VI
Fòrum mundial de la televisió infantil.
Observatori Europeu de la Televisió Infantil,
2003
Autor(a): Sánchez-Navarro, Jordi. Títol: "En
compañía de lobos. De clásicos corrupto(re)s
cargados de intenciones y otras letras para
niños" a Lardín, Rubén (editor), "El día del
niño. La infancia como territorio para el miedo"
Referència editorial: Madrid: Valdermar, 2003
Autor(a): Sánchez-Navarro, Jordi. Títol:
"Nuevas formas de imaginar los monstruos del
capitalismo globalizado: La animación japonesa
en la década de los noventa", a Lardín, Ruben;
Sánchez-Navarro, Jordi(eds.), "El principio del
fin. Tendencias y efectivos del novísimo cine
japonés” Referència editorial: Barcelona:
Paidós, 2003
Autor(a): Risquete, Jaume. Títol: "Epíleg" dins
"El candidat davant el micròfon. Els polítics
catalans parlen dels mitjans de comunicació”
Referència editorial: Barcelona: Editorial
Trípodos , gener 2004.
Autor(a): Molina, Caterina. Títol: "Espacios en
los que se construye el género los media,entre lo
local y lo global", dins "Nacionalismo
e
globalización”
Referència
editorial:
"Nacionalismo
e
globalización.
Vigo:
Universidad de Vigo, 2003, pp. 221-240
Autor(a): Ferrando, Emili (en col·laboració).
Títol: "Pàgines grogues de la solidaritat a
Badalona i Sant Adrià” Referència editorial:
Col·lecció EPO, núm.8. Badalona, setembre
2003. (2a edició)
231
Autor(a): de Felipe, Fernando. Títol: "Takeshi
Kitano: la escritura de la violencia" dins
LARDÍN, R. (ed): "El principio del fin.
Novísimo cine japonés" Referència editorial:
Barcelona: Paidós, 2003
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "Panorama
mundial de las revistas científicas de
comunicación: perspectiva desde Iberoamérica"
a Carlos Sanz, Joaquín Sotelo. Ángel Luis
Rubio (coords.)," Prensa y periodismo
especializado II", Guadalajara, Asoc. de la
Prensa de Guadalajara, 2004
Autor(a): Radigales, Jaume. Títol: "Victòria
dels Àngels. Una vida pel cant. Un cant a la
vida” Referència editorial: Barcelona: Pòrtic,
2003
Autor(a): Huertas, Josep M. Títol: "Paseos
insólitos para descubrir Barcelona” Referència
editorial: Barcelona: Óptima, 2003
Autor(a):
Huertas,
Josep
M.
Títol:
"www.bc.es.artpublic. "(web de l'ajuntament i
de la Universitat de Barcelona) Treball sobre
tots els monuments i art públic a Barcelona.
Referència editorial: Web de l'Ajuntament de
Barcelona
Autor(a): Rom, Josep, Sabaté, Joan.
Títol: "Publicitat i propaganda: història
socioeconòmica" a Torrent, A.M. (coord) "Els
anuncis a la premsa. El món de la publicitat i la
propaganda” Referència editorial: Vic: Eumo,
2003
232
PUBLICACIONS: ARTICLES
Autor(a): Mestanza, Mònica. Títol: "Anem
d'excursió!" Ressenya del llibre de Josep Rom
"Els fonaments del disseny gràfic” Referència
editorial: Revista "Trípodos", núm. 14.
Barcelona: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna
Autor(a):
Tresserras,
Miquel.
Títol:
"Experiència humana i mitjans de comunicació
de massa” Publicació de la Lliçó inaugural del
curs 2003-04 de l'Institut de Ciències Religioses
de Barcelona. Referència editorial: Barcelona:
Institut de Ciències Religioses de Barcelona
Autor(a): Radigales, Jaume. Títol: "Berlioz: un
operista incomprendido” Referència editorial:
Amadeus, núm. 124, desembre 2003
Autor(a): Busquet, Jordi; Medina, Pilar;
Morón, Sílvia; Aran, Sue; Barata, Francesc.
Títol: "Infància, violència i televisió: usos
televisius i percepció infantil de la violència a la
televisió” Referència editorial: "Quaderns del
CAC", núm.17, setembre-desembre 2003,
Barcelona: Consell de l'Audiovisual de
Catalunya, pp.23-31
Autor(a): Balsells, Sandra. Títol: "Davant el
dolor dels altres” Recensió sobre el llibre de
Susan Sontag. Referència editorial: Revista
"Ars Brevis", núm. 2004. Barcelona: Càtedra
Ramon Llull
Autor(a): Radigales, Jaume. Títol: "Jacques
Tati: a mayor gloria de Monsieur Hulot”
Referència editorial: Home Cine DVD, núm.
40, octubre 2003, p. 45
Autor(a): Radigales, Jaume. Títol: "De Da
Ponte a Rossini, passant per Mozart i Martín i
Soler” Referència editorial: Programa de mà,
Gran Teatre del Liceu, setembre 2003, pp. 6-11
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "La
comunicación interpersonal en las revistas
especializadas” Referència editorial: Revista
"Telos", núm.58. Madrid: Fundación Telefónica, gener-març 2004, p. 113-118
Autor(a): Molina, Caterina. Títol: "Descodificant complicitats fatals: dona i publicitat”
Referència editorial: "Escola Catalana",
Barcelona: octubre 2003, pp. 33-35
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "La
globalització comunicativa a Catalunya:
processos i tendències” Referència editorial:
Revista "Trípodos", núm. 14. Barcelona:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna, juny 2003. pp29-44
Autor(a): Rom, Josep. Títol: "El disseny de
l'horror. Les estratègies del disseny periodístic
de l'11-M” Referència editorial: "Trípodos",
núm. Extra. "Els fets de març. De l'11-M al
14-M: política i comunicació” Barcelona:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna, 2004
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "La
globalización comunicativa en Cataluña:
procesos y tendencias” Referència editorial:
Revista "Agujero Negro", núm. 2 La Paz:
Asociación Boliviana de Investigadores
de la Comunicación (ABOIC), 2004,
www.agujeronegro.net
Autor(a): Radigales, Jaume. Títol: "El dramàtic
joc de Mozart” Referència editorial: Programa
de mà, Gran Teatre del Liceu, desembre 2003,
p. 54-65
Autor(a): de Felipe, Fernando. Títol: "El
zapato de Kruschev” Referència editorial:
Revista Trípodos, núm. Extra "Els fets de març.
De l'11-M al 14-M: polìtica i comunicació”
Barcelona: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Barcelona, 2004
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "La
globalización comunicativa en Cataluña:
procesos y tendencias” Referència editorial:
Revista "Zer", núm. 16. Bilbao: UPV, maig de
2004, pp. 27-43
Autor(a): Risquete, Jaume. Títol: "Epíleg" dins
"El candidat davant el micròfon. Els polítics
catalans parlen dels mitjans de comunicació"
Referència editorial: Barcelona: Editorial
Trípodos , gener 2004
Autor(a): Radigales, Jaume. Títol: "La Italia
que vuelve” Referència editorial: Home Cine
DVD, núm. 47, maig 2004, pp.64-67
Autor(a): Balsells, Sandra. Títol: "La religión,
un tumulto para la retina” Referència editorial:
Revista "Culturas” La Vanguardia, 7 de juliol de
2004
Autor(a): Ferrando, Emili. Títol: "Església i
règim franquista” Referència editorial: Revista
"El Temps", núm. 1009, 14 al 20 d'octubre de
2003
233
Madrid: Fundación Telefónica,
desembre 2003, pp.126-130
Autor(a): Xicoy, Enric. Títol: "La tematització
del conflicte basc: de l’"afer Carod" a l'11-M”
Referència editorial: Revista "Trípodos”
Número extra "Els fets de març. De l'11-M al
14-M: polìtica i comunicació” Barcelona:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna, 2004 pp 131-134
octubre-
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "Medios y
cambios en España” Referència editorial:
Revista "Etcétera", núm.42. Mèxic DF: Análisis
Ediciones y Cultura, S.A, abril de 2004, pp.122126.
Autor(a): Radigales, Jaume. Títol: "La
violència terrible d'Atocha” Referència
editorial: Revista "Trípodos", núm. Extra 2004
"Els fets de març. De l'11-M al 14-M: política i
comunicació” Barcelona: Facultat de Ciències
de la Comunicació Blanquerna 2004, p. 117
Autor(a): Radigales, Jaume. Títol: "Nuevos
aires para la ópera” Referència editorial:
Amadeus, núm. 123, novembre 2003, pp.32-37
Autor(a): Radigales, Jaume. Títol: "Pau Casals
i Bach. Afinitats electives” Referència
editorial: El Contemporani, núm. 28, julioldesembre 2003, pp. 51-55
Autor(a): Balsells, Sandra. Títol: "Las huellas
del horror: Tratamiento fotográfico del 11-M.
Referència editorial: "L'Agenda de la imatge",
núm. 35, maig 2004
Autor(a): Risquete, Jaume. Títol: "Quatre dies
de març: polítics, mitjans i opinió pública”
Referència editorial: Revista "Trípodos", núm.
Extra “11-M al 14-M. Els fets de març”: política
i comunicació”, Barcelona: Facultat de Ciències
de la Comunicació Blanquerna, 2004
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "Las revistas
de comunicacióm en formato digital”
Referència editorial: Telos, núm. 59, Madrid:
Fundación Telelfónica, abril-juny 2004, p. 145149
Autor(a): Busquet, Jordi; Sort, Josep; Medina,
Alfons. Títol: "Què és el TEDIP?” Referència
editorial: Trípodos, núm. 14, p. 97-99.
Barcelona 2003
Autor(a): Morón, Silvia. Títol: "L'educació
infantil a Lyon-France” Referència editorial:
Revista "Infància", núm. 139 juliol-agost 2004,
pp. 4-7
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "Revistas
iberoamericanas de comunicación” Referència
editorial: Revista "Zer", núm. 16. Bilbao: UPV,
maig de 2004, p. 181-193
Autor(a): Morón, Sílvia. Títol: "L'educació
infantil a Polònia” Referència editorial:
Revista "Infància", núm. 138, maig-juny 2004,
pp.25-29
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "Revistas
iberomaericanas de comunicación” Referència
editorial: Revista "Zer", núm. 15. Bilbao, UPV,
novembre de 2003, pp. 215-231
Autor(a): Balsells, Sandra. Títol: "Les
empremtes de l'horror: tractament fotogràfic
de l'11-M”. Referència editorial: Revista
"Trípodos", núm. Extra "Els fets de març. De
l'11-M al 14-M: política i comunicació”
Barcelona: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna, 2004
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "Revistas
mexicanas de comunicación: una perspectiva
para situar Etcétera” Referència editorial:
Revista "Etcétera", núm. 37. Mèxic DF:
Análisis, Ediciones y Cultura SA, novembre de
2003, pp. 82-85
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "Les revistes
teòriques sobre comunicació audiovisual a
Iberoamèrica” Referència editorial: "Quaderns
del CAC", núm. 17, Barcelona: Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, setembre-desembre
de 2003, p. 57-66
Autor(a): Busquet, Jordi. Títol: Els escenaris
de la violència en el món d'avui. Violència
humana i visibilitat social. Referència
editorial: "Qüestions de vida cristiana", núm.
213, 2004, p. 33-46. Publicacions de l'Abadia de
Montserrat
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "Los análisis
económicos en las revistas de comunicación”
Referència editorial: Revista "Telos", núm. 56.
Madrid: Fundación Telefónica, juliol-setembre
2003, pp. 124-129
Autor(a): Aran, Sue; Barata, Francesc;
Busquet, Jordi; Medina, Pilar. Títol: Infància,
violènica i televisió: usos televisius i percepció
infantil de la violència a la televisió. Referència
editorial: Quaderns del CAC, núm. 17, 2003,
p. 23-31. Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Autor(a): Jones, Daniel E. Títol: "Los estudios
sobre género en las revistas de comunicación”
Referència editorial: Revista "Telos", núm. 57.
234
Autor(a): Tresserras, Miquel. Títol: Los
museos no son mausoleos. Referència
editorial: Museos.es, Madrid: Revista de la
Subdirección General de Museos Estatales,
2004
Autor(a): Ruiz, Carles. Títol: Informació i
democràcia. Referència editorial: Revista
Trípodos, núm. Extra, "Els fets de març. De
l'11-M al 14-M: política i comunicació”
Barcelona: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna, abril de 2004
Autor(a): Sellés, Magda. Títol: Recensió del
llibre de GIROUX, Henry A."Cine y
entretenimiento. Elementos para una crítica
política del filme” Referència editorial:
Revista "Quaderns del CAC” Barcelona:
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Autor(a): Busquet, Jordi; Sort, Josep; Medina,
Alfons. Títol: La cultura catalana a l'era digital.
Una nova mirada sobre els reptes culturals.
Referència editorial: Trípodos, núm. 14, p. 4557. Barcelona 2003
235
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
Conferenciant/Ponent: Miserachs, Pau. Títol
de la ponència: "Dret de la fotografia”.
Referència: Curs a l'Escola de fotografia i
multimèdia de la UPC. Lloc: Terrassa. Data: 1
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Rom, Josep; Altarriba,
Miquel; Sabaté, Joan; Wakefield, Richard. Títol
de la ponència: "10 cuestiones 10” Referència:
II Simposium de Profesores de Creatividad
Publicitaria. Lloc: Universidad de Sevilla.
Data: 20 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Miserachs, Pau. Títol
de la ponència: "Dret de l'Audiovisual i Dret
d'Autor” Referència: Jornades ALADDA sobre
dret de l'audiovisual i dret d'autor. Lloc:
Santiago de Compostela. Data: 28 de novembre
2003
Conferenciant/Ponent: Risquete, Jaume. Títol
de la ponència: "50 claus (consells) perquè un
gabinet de comunicació/premsa obtingui ressò
mediàtic” Referència: Postgrau "Comunicació
política i relacions institucionals” Lloc: Facultat
de Ciències de la Comunicació Blanquerna.
Data: 9 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Miserachs, Pau. Títol
de la ponència: “Dret de l'Audiovisual i
legislació sobre Televisió”. Referència: Curs al
Màster en gestió d'empreses de comunicació,
informació i audiovisuals (MECIA) a
l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials.
Universitat de Barcelona. Lloc: Barcelona.
Data: 2 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Ordeix, Enric. Títol de
la ponència: "Anàlisi de l'activitat de relacions
públiques desenvolupada a a la campanya
electoral de les eleccions al Parlament de
Catalunya del 16 de novembre de 2003.
Referència: Postgrau en Comunicació Política i
Relacions Institucionals. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
5 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Bonany, Alfons. Títol
de la ponència: "El comerç electrònic i
els consumidors”. Referència: Conferència
organitzada per l'Institut Català del Consum.
Lloc: Barcelona. Data: 16 de juny de 2003
Conferenciant/Ponent: Ferrando, Emili. Títol
de la ponència: "Associa't” Referència:
Presentació de l’exposició sobre l'associacionisme a la ciutat. Lloc: IES Júlia Minguell.
Badalona. Data: 10 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: de Felipe, Fernando.
Títol
de
la
ponència:
"El
guión
cinematográfico” Referència: Primer Curso
Superior de Teoría y Crítica de Cine, organitzat
per OBSERVATORIO "Escuela de Teoría,
Análisis y Crítica de Cine” Lloc: Barcelona.
Data: 8 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: de Felipe, Fernando.
Títol de la ponència: "Cinema. Anàlisi i fixació
de cànons dels diversos gèneres: el cinema
fantàstic” Referència: Dins el Postgrau d'anàlisi
de projectes per a cinema i televisió. Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 1 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Garreta, Francesc.
Títol de la ponència: "El Modernisme a
Catalunya” Referència: Setmana de la gent
gran. Lloc: Ajuntament de Sant Feliu del
Llobregat. Data: 25 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Ferrando, Emili. Títol
de la ponència: "El moviment associatiu a
Badalona” Referència: Parròquia Verge del
Roser. Lloc: Badalona. Data: 13 de setembre de
2003
Conferenciant/Ponent: Huertas, Josep M.
Títol de la ponència: "Comunicació local”
Referència: Dins el postgrau de Comunicació
local, organitzat per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Lloc: Universitat Autònoma de
Barcelona. Bellaterra. Data: 1 de desembre de
2003
Conferenciant/Ponent: Ferrando, Emili. Títol
de la ponència: "Créixer en valors”
Referència: Parròquia de Sant Antoni de Llefià.
Lloc: Badalona. Data: 30 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Ordeix, Enric. Títol de
la ponència: "El pla estratègic de comunicació”
Referència: Mòdul del Màster en Comunicació,
de l’Institut Superior de Màrqueting. Lloc:
Federació d'Arts Decoratives (FAD). Barcelona.
Data: 6 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Ràfols, Rafael. Títol
de la ponència: "Disseny per a tothom” Lloc:
Programa del canal 33, Millennium. Data: 28
de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Balsells, Sandra. Títol
de la ponència: "Els conflictes oblidats”
Referència: Conferència organitzada per
l'Associació Akwaba. Lloc: Hospitalet del
Llobregat. Data: 12 de desembre de 2003
236
Conferenciant/Ponent: Jones, Daniel E. Títol
de la ponència: "Interessos actuals de la recerca
sobre mitjans” Referència: Conferència a la
titulació de Comunicació Audiovisual de la
Universitat de Lledia. Lloc: Lleida. Data: 10
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: de Felipe, Fernando.
Títol de la ponència: "Els gèneres
de l'escriptura: El guió cinematogràfic”
Referència: Dins el Postgrau en composició del
text. Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 1 d’octubre de
2003
Conferenciant/Ponent: Garreta, Francesc.
Títol de la ponència: "Josep Roig i Raventós,
metge i escriptor” Referència: Amb motiu de
l'homentatge al metge Josep Roig i Raventós.
Lloc: Col·legi de metges de Catalunya. Data:
25 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: de Felipe, Fernando.
Títol de la ponència: "Els sectors de la cultura:
el sector audiovisual” Referència: Dins el
postgrau en producció i comunicació cultural.
Facultat de la Comunicació Blanquerna. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 1 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Ordeix, Enric. Títol de
la ponència: "La comunicación eficaz”
Referència: Curs de tècniques de comunicació
per a prevencionistes organitzat per l'Associació
d'Estudis de Prevenció i Salut LaboralAEPSAL. Lloc: Seu de Mútua Universal.
Barcelona. Data: 11 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Jones, Daniel E. Títol
de la ponència: "Estrategias de los grandes
grupos de comunicación en España: Prisa,
Vocento y Planeta” Referència: Seminari per a
estudiants de la Universidad Católica San
Antonio de Murcia. Lloc: Múrcia. Data: 23
d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: de Felipe, Fernando.
Títol de la ponència: "La crisis de la crítica
cinematográfica contemporánea” Referència:
Dins el Postgrau en crítica de cinema i música
pop.Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 1 d’octubre de
2003
Conferenciant/Ponent: Tresserras, Miquel.
Títol de la ponència: "Experiència humana i
mitjans de comunicació de massa” Referència:
Llicó inaugural a l'Institut de Ciències
Religioses de Barcelona. Lloc: Institu de
Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB).
Data: 22 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Ferrando, Emili. Títol
de la ponència: "Fonts orals i migracions”
Referència: Presentació del dossier didàctic
"Badalona, un segle de ciutat. La immigració”
Lloc: Museu de Badalona. Data: 18 de juny de
2004
Conferenciant/Ponent: Ordeix Rigo, Enric.
Títol de la ponència: "La cultura organitzativa
a les empreses: models d'auditoria, el pla
estratègic i exemples de canvi cultural.”
Referència: Postgrau en Comunicació Política i
Relacions Institucionals. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
8 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Ferrando, Emili. Títol
de la ponència: "Fonts orals i recerca històrica”
Referència: Cicle de 4 conferències al "Grup de
recuperació de la memòria històrica i la història
social de Benassal del segle XX” Lloc:
Benassal. Data: 12 d’agost de 2003
Conferenciant/Ponent: Aran, Sue. Títol de la
ponència: "La qualitat de la programació
infantil” Referència: Participación en el
seminari organitzat pel Consell de l'Audiovisual
de Catalunya. Lloc: Barcelona. Data: 1 de juny
de 2004
Conferenciant/Ponent: Balsells, Sandra. Títol
de la ponència: "Fotoperiodisme internacional
en situacions de conflicte” Referència: VII
Edició de la Diplomatura de Postgrau en
Fotoperiodisme de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Lloc: Bellaterra. Data: 22 d’abril de
2004
Conferenciant/Ponent: Morón, Silvia. Títol de
la ponència: "La situació de la infància avui”
Referència: 25 anys Escola Bressol Municipal
Caldes de Montbui. Lloc: Caldes de Montbui.
Data: 11 de desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: de Felipe, Fernando.
Títol de la ponència: "La violencia como
género: realismo y visibilidad en el cine
contemporáneo” Referència: Dins el programa
de Doctorat i Màster en Comunicació i
Humanitats Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
1 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Risquete, Jaume. Títol
de la ponència: "Funcionament i rutines del
gabinet de premsa en un partit polític”
Referència: Postgrau de “Comunicació política
i relacions institucionals” Lloc: Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna. Data:
9 de desembre de 2003
237
Katalanistenverband. Lloc: Institut d'Estudis
Catalans (Barcelona). Data: 20 de juny de 2003
Conferenciant/Ponent: Ordeix, Enric. Títol de
la ponència: "Les necessitats i implicacions
socials de la marca" dins la Taula Rodona "La
marca, una necessitat!” Referència: I Jornades
del Col·legi de joiers, orfebres, rellotgers i
gemmòlegs de Catalunya, amb el títol “Joieria?
Artesania? On som?” Lloc: Federació d'Arts
Decoratives (FAD). Data: 2 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Riera, Carles. Títol de
la ponència: "Producción, difusión y
divulgación de la ciencia en catalán”
Referència: Ponència en el XXVIII Deutscher
Romanistentag. Lloc: Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel (Alemanya). Data: 28 de
setembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Jones, Daniel E. Títol
de la ponència: "Mercados, actores y
estrategias de la comunicación en la era
digital:perspectiva iberoamericana” Referència:
Tercera
conferència
virtual
del
curs
"Especialización Superior en Comunicación y
Desarrollo en la Sociedad Informacional”
Universidad Andina Simón Bolívar. Lloc: La
Paz (Bolívia). Data: 25 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Morón, Silvia. Títol de
la ponència: "Relació família-escola. El
compromís ètic” Referència: Escoles Bressol
de Terrassa. Lloc: Terrassa. Data: 18 de
novembre 2003
Conferenciant/Ponent: Ordeix, Enric;Payne,
Gregory; Jammernegg, Iris. Títol de la
ponència: "Trends in Global Corporate
Communication” Referència: I International
Symposium on Global Corporate Communication-Trends in PR for international firms.
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 30 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Ferrando, Emili. Títol
de la ponència: "Metodologies científiques de
recerca” Lloc: IES La Pineda. Badalona. Data:
7 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Aran, Sue; Barata,
Francesc; Busquet, Jordi; Medina, Pilar; Moron
Sílvia. Títol de la ponència: "Mirades sobre la
violència mediàtica” Referència: Universitat
d'Estiu Ramon Llull 2004. Lloc: Barcelona.
Data: 28 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent:
Ferrando,
Emili
(moderador i coordinador). Títol de la
ponència: "Viure en plenitiud” Referència:
Cicle de conferències mensual organitzades per
l'Equip de Pastoral Obrera de Badalona i Sant
Adrià de Besòs. Lloc: Badalona. Data: 1
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Ferrnado, Emili. Títol
de la ponència: "Opció cristiana i obrera en la
JOC” Referència: Jornada de formació de la
JOC de Badalona. Lloc: Parròquia de Bufalà.
Badalona. Data: 21 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Ferrando, Emili. Títol
de la ponència: "Viure en plenitud”
Referència: Equip de Pastoral Obrera. Centre
Obert Sant Jaume. Lloc: Badalona. Data: 7 de
març de 2004
Conferenciant/Ponent: Jones, Daniel E. Títol
de la ponència: "Panorama mundial de
las revistas científicas de comunicación:
perspectiva desde Iberoamérica” Referència:
Conferència inaugural al XIII ENDECOM:
Encontro Nacional de Inmformaçao em
Ciências da Comunicaçao. Lloc: Belo
Horizonte (Brasil). Data: 3 de setembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Añó, Lluís. Títol de la
ponència: Ciberespacio y espacio urbano.
Referència: Postgrau en estudis sobre la cultura
visual:" Cultura visual y problemática urbana”
Lloc: Facultat de Belles Arts. Universitat de
Barcelona. Data: 23 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Molina, Caterina. Títol
de la ponència: "Per què és "també" un
espectacle, la violència contra les dones?"
Referència: La violència contra les dones no és
un espectacle. El paper dels mitjans de
comunicació. Lloc: Auditori de la Universitat
Pompeu Fabra. Data: 25 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Radigales, Jaume.
Títol de la ponència: Cicle de conferències:
"Introducció a l'estudi de les òperes de Mozart"
(5 sessions). Referència: Fundació "La Caixa”
Lloc: Caixafòrum. Data: 27 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent:Sánchez-Navarro, Jordi.
Títol de la ponència: Conferència "Morfologías
al límite: cuerpo e identidad cyborg en la cultura
popular contemporánea” Referència: Cicle
"Suturas y fragmentos. Cuerpos y territorios en
la ciencia ficción” Lloc: Fundació Antoni
Tàpies. Data: 8 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Riera, Carles. Títol de
la ponència: "Producció i divulgació de la
ciència en català” Referència: Ponència en el
col·loqui "El català, llengua de comuncació
científica"organitzat per la Càtedra Unesco de
les Llengües i Educació i per la Deutscher
238
Conferenciant/Ponent: Radigales, Jaume.
Títol de la ponència: Pau Casals i J.S. Bach.
Referència: Fundació "La Caixa” Lloc: Centre
cultural "La Caixa" de Lleida. Data: 4 de març
de 2004
Conferenciant/Ponent:Sánchez-Navarro, Jordi.
Títol de la ponència: Conferència "Nous
formats, gèneres i mitjans a l'audiovisual
contemporani”
Referència:
Conferència
inaugural dels Estudis de Comunicació
Audiovisual de la Universitat Oberta de
Catalunya. Lloc: Barcelona. Data: 15 de
setembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Busquet, Jordi;Medina,
Pilar. Títol de la ponència: Presentació de les
investigacions i línies de treball de l'equip de
recerca de "Violència i Mitjans" de la Facultat
de Ciències de la Comunicació Blanquerna.
Referència: Conferència presentada a l'equip
del "Centro Reina Sofía para el estudio de la
violencia” Lloc: València. Data: 28 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Balsells, Sandra. Títol
de la ponència: Conflictes bèl·lics i mitjans de
comunicació. Lloc: Escola de Ciències de
l'Educació de la Universitat de Barcelona. Data:
3 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Busquet, Jordi. Títol
de la ponència: El pas de la cultura popular a la
"cultura de masses” Referència: Conferència
inaugural II Matinal Literària Penedesenca.
Lloc: Palau Maricel de Sitges. Data: 5 de juny
de 2004
Conferenciant/Ponent: Tresserras, Miquel.
Títol de la ponència: Presentació del llibre
"Estaciones del laberinto. Ensayos de
antropología" de Lluís Duch. Lloc: Editorial
Herder. Barcelona. Data: 17 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Tresserras, Miquel.
Títol de la ponència: Presentació del llibre
"Miscel·lània", en memòria de Ramon
M. Serchs. Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 25 de
novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Balsells, Sandra. Títol
de la ponència: Experiències i reflexions sobre
la guerra. Referència: En el marc de l'exposició
"En Guerra” Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Data: 25 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Tresserras, Miquel.
Títol de la ponència: Presentació del llibre
“Filòsofs davant la guerra”, editat per Prohom.
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 19 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Aranda, Daniel. Títol
de la ponència: Incompetències bàsiques en
educació audiovisual: la televisió com a
exemple d'un debat necessari. Referència:
http://www.aulamedia.org/dame.htm#n.Trobada
d'Aulamèdia 2004. Lloc: Barcelona. Data: 15
de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Bonany, Alfons. Títol
de la ponència: Publicitat i Conformitat.
Referència: Curs de formació sobre la llei
23/2003 de garanties adreçat a personal
d'inspecció de consum. Lloc: Barcelona. Data:
4 de novembre de 2004
Conferenciant/Ponent: Busquet, Jordi; Morón,
Silvia. Títol de la ponència: Infància, violència
i televisió. Referència: Conferència a mestres i
pares d'alumnes. Lloc: Institut Menéndez y
Pelayo. Barcelona. Data: 13 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Balsells, Sandra. Títol
de la ponència: Taula Rodona "Armes sota
control” Referència: Conferència organitzada
per Amnistia Internacional i Intermón-Oxfam.
Lloc: FNAC El Triangle. Barcelona. Data: 9
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Jones, Daniel E. Títol
de la ponència: Investigación sobre comunicación en España. Referència: seminari per a
professors. Lloc: Universidad Católica San
Antonio de Murcia. Data: 22 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Huertas, Josep M.
Títol de la ponència: Jornades sobre Patrimoni
industrial al Poblenou. Lloc: Barcelona. Data: 2
de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Vilallonga, Francesc
(moderador). Títol de la ponència: Taula
rodona "Balanç cinema espanyol 2003",
juntament amb Vall, Pere; Trashorras, Antonio;
Picó, Alfred. Lloc: Filmoteca de la Generalitat
de Catalunya. Data: 12 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Aran, Sue; Barata,
Francesc; Busquet, Jordi; Medina, Pilar; Morón,
Silvia. Títol de la ponència: Mirades sobre la
violència mediàtica. Referència: Universitat
d'Estiu Ramon Llull 2003. Lloc: Barcelona.
Data: 25 de juny de 2003
Conferenciant/Ponent: Morón, Sílvia. Títol de
la ponència: Taula rodona "Cap a on anem en
Educació infantil” Referència: CPR Sant Just.
Unitat de Formació UPC. Lloc: Sant Just. Data:
4 de setembre de 2003
239
Sánchez-Navarro, Jordi. Lloc: Filmoteca de la
Generalitat de Catalunya. Data: 20 de juliol de
2004
Conferenciant/Ponent: Balsells, Sandra. Títol
de la ponència: Taula rodona "El paper dels
mitjans de comunicació en els conflictes” Lloc:
Casa Elizalde. Barcelona. Data: 3 de març de
2004
Conferenciant/Ponent: Balsells, Sandra. Títol
de la ponència: Taula Rodona "Els drets dels
media: Francisco Boix, un fotògraf a l'infern”
Referència: I Festival Internacional de Cinema
i Drets Humans. Lloc: FNAC Diagonal Mar.
Barcelona. Data: 24 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Balsells, Sandra. Títol
de la ponència: Taula rodona "Societat civil i
forces armades: la relació entre el corresponsal
de guerra i les forces armades sobre el terreny”
Referència: II Jornades de debat entorn
d'alguns reptes de la seguretat i la defensa per al
segle XX. Lloc: Centre Internacional de Premsa
de Barcelona. Data: 17 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Balsells, Sandra. Títol
de la ponència: Taula rodona "La guerra: una
violació dels Drets Humans" juntament amb els
fotògrafs Reza i Miquel Ruiz. Referència:
Jornades Libre Press'03. Lloc: Col·legi
d'Arquitectes de Girona. Girona. Data: 26 de
novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Añó, Lluís. Títol de la
ponència: Taula Rodona "Usos alternatius de la
tecnologia, D'Internet al SMS", juntament amb
David Casacuberta i Jorge Luís Marzo.
Referència: X Jornades de Comunicació
Blanquerna. Lloc: Facultat de Comunicció
Blanquerna. Data: 17 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Balsells, Sandra. Títol
de la ponència: Taula Rodona "Primera línia,
una mirada als conflcites bèl·lics actuals",
juntament amb Igor Prassel, Joe Sacco, Anna
Alba i Eric Hauck. Referència: 22è Saló del
Còmic. Lloc: Barcelona. Data: 7 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent:
Xicoy,
Enric
(moderador); Jordana, Ramon; Riera, Pep;
Fernàndez,Òscar. Títol de la ponència: Taula
Rodona: "El futur és Catalunya-Itàlia", sobre les
seleccions catalanes. Lloc: Torelló. Data: 10 de
setembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Busquet, Jordi. Títol
de la ponència: Violència humana i visibilitat
social. Lloc: Universitat de Lleida. Data: 4 de
març de 2004
Conferenciant/Ponent: Vilallonga, Francesc
(moderador). Títol de la ponència: Taula
rodona "Sobre John Casssavettes" juntament
amb Weinrichter, Antonio; Pons, Joan;
240
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
Autor(a): Aranda, Daniel. Títol: El precio de la
"realidad": dispositivos comunes, disposiciones
divergentes El documental y la televisión
realidad. Congrés o simposi: Congreso
Internacional de la Asociación Española de
Historiadores del Cine. Lloc: Granada. Data: 1
de febrer de 2004
Elisabet; Sayós, Rosa; Tisselli, Eugenio. Títol:
"La llengua catalana als espots de TV: software
per a l'anàlisi” Congrés o simposi: 2 Freiburger
Arbeitstagung
zur
Romanistischen
Korpuslinguistik:
Korpuslinguistic
und
Historische Sprachwissenschaft-Korpora und
Datenbank als Zeugnisse des Sprachwandels.
Albert - Ludwigs - universität - Romanisches
Seminar, Freiburg im Breisgau. Lloc: Friburg,
Alemanya. Data: 11 de setembre de 2003
Autor(a): Ferrando, Emili. Títol: "Les Fonts
Orals per conèixer Badalona” Congrés o
simposi: Jornades d'Intercanvis d'Experiències
Pedagògiques. Lloc: Badalona, IES Eugeni
d'Ors. Data: 3 de setembre de 2003
Autor(a): Morón, Silvia. Títol: "Infància,
Violència i TV” Congrés o simposi: Curs
Erasmus. Lloc: Liège. Institut Superieur
d'Enseignement Libre Liegois-Sainte Croix.
Data: 9 de febrer de 2004
Autor(a): Ferrando, Emili. Títol: "Fonts Orals
a l'aula. El franquisme” Congrés o simposi:
Jornades "Fonts Orals a l'aula. El franquisme"
organitzades per la Facultat de Ciències de
l'Educació de la UAB. Lloc: Barcelona. Data:
18 d’octubre de 2003
Autor(a): Radigales, Jaume. Títol: "La ópera y
el cine: afinidades electivas” Congrés o
simposi: II Simposi "La creación musical en la
banda sonora” Lloc: Universidad de Salamanca.
Data: 27 d’abril de 2004
Autor(a): Ferrando, Emili. Títol: "Església i
repressió en el franquisme” Congrés o simposi:
Congrés "Franquisme i Repressió” Lloc:
València. Data: 22 d’octubre de 2003
Autor(a): Ruiz, Carles. Títol: "Por una teoría
política de la prensa” Congrés o simposi: II
Congreso Internacional de ética y derecho de la
información", organitzat per la Fundació Coso.
Lloc: València. Data: 10 d’octubre de 2004
Autor(a): Gilabert, Roger. Títol: "The effects
of manipulating cognitive complexity and
interactive conditions on self-repairs” Congrés
o simposi: XXII Congreso de la Asociación
Española de Lingüística Aplicada. Lloc:
València. Data: 22 d’abril de 2004
Autor(a): Tresserras, Miquel. Títol: "La ràdio i
la televisió públiques catalanes” Congrés o
simposi: Seminari "20 anys de ràdio i televisió
públiques catalanes. Reflexió per a un balanç”
Lloc: Estudis de Periodisme. Universitat
Pompeu Fabra. Data: 6 d’octubre de 2003
Autor(a): Medina, Pilar. Títol: "El líder y su
competencia en la contención de la ansiedad
grupal” Congrés o simposi: 1a Jornadas sobre
Retos Psicosociales en la empresa del siglo
XXI. Riesgos psicosociales y Gestión de
RRHH. Lloc: Barcelona. Data: 11 de juny de
2004
Autor(a): Tresserras, Miquel. Títol: Cloenda
del simposi. Congrés o simposi: I Symposium
in Corporate Global Communication. Lloc:
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Data: 30 de juny de 2004
Autor(a): Medina, Pilar; Rodrigo, Miquel.
Títol: "Las emociones como barreras y como
accesos a la diversidad cultural” Congrés o
simposi: Fòrum Universal de les Cultures.
Comunicació i Diversitat Cultural. Lloc:
Barcelona. Data: 24 de maig de 2004
Autor(a): Zilles, Klaus. Títol: "Alternative
Visions of Gender, Self, and Language in
Autobiographically Inspired Works in Chicano
Literature: Rolando Hinojosa, Glorai Anzaldúa
and Richard Rodríguez” Congrés o simposi: IV
Congreso Internacional sobre literatura chicana.
Lloc: Universidad de Sevilla. Data: 12 de
maig de 2004
Autor(a): Molina, Caterina; Pons, Lídia;
Martínez, Caterina; Guarro, Beatriu; Costa,
241
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUM (assistència)
Congrés: "Deconstructing WSIS: Towards a
Sustainable Agenda for the Future Information
Society.” Assistent(s): Masip, Pere. Lloc:
European Parliament, Brussel·les. (Bèlgica).
Data: 1 de març de 2004
Congrés:
Fòrum-Diàlegs
"Comunicació
audiovisual, diversitat cultural i regulació”
Assistent(s): Tresserras, Miquel. Lloc: Fòrum
Universal de les Cultures 2004. Barcelona.
Data: 28 de maig de 2004
Congrés: "Elegir en abundancia o decidir por
necesidad: dilemas manageriales” Innova.
Forum International de l'Innovation Sociale.
Assistent(s):
Mestanza,
Mònica.
Lloc:
Fundació Bosch i Gimpera. Universiata de
Barcelona. Data: 24 de novembre de 2003
Congrés: Fòrum-Diàlegs "Informació. Poder i
ètica del segle XXI” Assistent(s): Tresserras,
Miquel. Lloc: Fòrum Universal de les Cultures
2004. Barcelona. Data: 20 de maig de 2004
Congrés: Fòrum-Diàlegs "Parlament de les
religions del món” Assistent(s): Tresserras,
Miquel. Lloc: Fòrum Universal de les Cultures
2004. Data: 13 de juliol de 2004
Congrés: "La protección y el registro del diseño
de marcas” Assistent(s): Mestanza, Mònica.
Lloc: Esade Fundació. Barcelona. Data: 17
d’octubre de 2003
Congrés: I Congrés Internacional E-Learning i
inclusió social. Noves vies d'inclusió?.
Assistent(s): Añó, Lluís. Lloc: Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona. Data: 15
d’abril de 2004
Congrés:
"Lideratge,
Transformació
i
Management" Innova. Forum International de
l'Innovation Sociale. Assistent(s): Mestanza,
Mònica. Lloc: Fundació Bosch i Gimpera.
Universitat de Barcelona. Data: 7 de juny de
2004
Congrés: I International Symposium on Global
Corporate Communication-Trends in PR for
international firms. Assistent(s): Ordeix, Enric
(coordinador). Lloc: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Data: 28 de juny de
2004
Congrés: "Ligaduras 2004” Assistent(s):
Mestanza, Mònica. Lloc: FAD. Fundació d'Arts
Decoratives. Barcelona. Data: 26 de maig de
2004
Congrés: I Jornada de Recerca. Universitat
Ramon Llull. Assistent(s): Ara, Sue. Lloc:
Barcelona. Data: 16 de juny de 2004
Congrés: "Premsa i poder” Assistent(s):
Huertas, Josep Maria. Lloc: Fòrum de les
Cultures 2004. Barcelona. Data: 2 de maig de
2004
Congrés: II Foro Interuniversitario de
Relaciones Públicas: "Las Relaciones Públicas
ante la convergencia universitària europea”
Assistent(s): Cuenca, Joan. Lloc: Universitat de
Vic. Data: 15 d’abril de 2004
Congrés: "Rethinking Copyright. A roadmap to
the future of copyright” Assistent(s):
Miserachs, Pau. Lloc: Ottawa. Canadà. Data:
19 de maig de 2004
Congrés: II Foro Interuniversitario de
Relaciones Públicas: "Las Relaciones Públicas
ante la convergencia universitària europea”
Assistent(s): Ordeix, Enric. Lloc: Universitat
de Vic. Data: 15 d’abril de 2004
Congrés: 15a edició del Festival Internacional
de Fotoperiodsime "Visa pour l'Image”
Assistent(s): Balsells, Sandra. Lloc: Perpinyà
(França). Data: 1 de setembre de 2003
Congrés: Congreso Internacional de la
Asociación Española de Historiadores del Cine.
Assistent(s): Aranda, Daniel. Lloc: Granada.
Data: 1 de febrer de 2004
Congrés: III Congreso de Documentales: (Re)
Construcción y (re)presentación. Mentira
hiperconsciente
y
falso
documental.
Assistent(s): Sánchez-Navarro, Jordi. Lloc:
Màlaga. Data: 23 d’abril de 2004
Congrés: Fòrum Diàlegs "Comunicació
Audiovisual Global, Diversitat Cultural i
Regulació” Assistent(s): Sellés, Magda. Lloc:
Fòrum de les Cultures 2004. Barcelona. Data:
28 de maig de 2004
Congrés: III Seminario de Fotografía y
Periodismo. Assistent(s): Balsells, Sandra.
Lloc: Albarracín (Terol). Data: 18 d’octubre de
2003
242
Congrés: INTA 2004. Assistent(s): Miserachs,
Pau. Lloc: Atlanta (USA). Data: 1 de maig de
2004
Congrés: Seminari "La prostitución en España:
su significado histórico", a càrrec de J.L.
Guereña. Assistent(s): Sellés, Magda. Lloc:
Facultat de Geografia i Història. Universitat de
Barcelona. Data: 18 de desembre de 2003
Congrés: Jornada del Grup de Recerca
Multiculturalisme i Gènere. Assistent(s): Sellés,
Magda. Lloc: Facultat de Geografia i Història.
Universitat de Barcelona. Data: 15 de desembre
de 2003
Congrés: Seminari "Laboratori digital”
Assistent(s): Balsells, Sandra. Lloc: Espai de
Fotografia Català-Roca. Data: 1 d’octubre de
2003
Congrés: Jornades INPUT-2004. Assistent(s):
Sellés, Magda. Lloc: Fòrum de les Cultures
2004. Barcelona. Data: 23 de maig de 2004
Congrés: Seminari "L'anàlisi del discurs com a
metodologia de recerca a les ciències socials", a
càrrec de Montserrat Ribes. Assistent(s): Sellés,
Magda. Lloc: Facultat de Geografia i Història.
Universitat de Barcelona. Data: 18 de desembre
de 2003
Congrés: Seminari "Dinámicas interculturales y
construcción identitaria", a càrrec de Yolanda
Onghena. Assistent(s): Sellés, Magda. Lloc:
Facultat de Geografia i Història. Universitat de
Barcelona. Data: 20 de novembre de 2003
Congrés: VIII Encuentro Internacional de
Fotoperiodismo
"Ciudad
de
Gijón”
Assistent(s): Balsells, Sandra. Lloc: Gijón.
Data: 12 de juliol de 2004
Congrés: Seminari "Homosexualitat i Feixisme
en el cinema” Assistent(s): Sellés, Magda.
Lloc: Facultat de Geografia i Història.
Universitat de Barcelona. Data: 3 de maig de
2004
.
243
PROJECTES DE RECERCA
Projecte de recerca: Multiculturalisme i
Gènere. Altres investigadors(es): Sellés,
Magda;. Entitat(s) finançadora(es): Facultat
de Geografia i Història. Universitat de
Barcelona.
Projecte de recerca:Comunicació i construcció
de gènere. Altres investigadors(es): Sellés,
Magda. Entitat(s) finançadora(es): Universitat
Ramon Llull.
Projecte de recerca: "La llengua de la
publicitat a la televisió" (ref. BBF2002-03588)
Investigador(a) principal: Dra. Lídia Pons i
Griera, UB. Altres investigadors(es): Molina,
Caterina; Costa, Elisabet; Sayós,Rosa; Martínez,
Caterina; Guarro, Beatriu; Tisselli, Eugenio.
Entitat(s) finançadora(es): Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
Projecte de recerca: Recerca sobre les
eleccions catalanes 16 de novembre de 2003.
Investigador(a) principal: Gifreu, Josep;
Pallarès, Francesc. Altres investigadors(es):
Xicoy, Enric; Sáez, Albert; Obradors, Matilde;
Capdevila, Arantxa; Pericot, Jordi;Ruiz, Xavier,
entre d'altres. Entitat(s) finançadora(es):
Fundació
Jaume
Bofill.
Entitat(s)
col·laboradora(es): Universitat Pompeu Fabra
Projecte de recerca: Aspectos de la pàctica
musical hispánica en los siglos XVII y XVIII.
Vías para la recuperación del patrimonio
musical histórico en la antigua Corona
de
Aragón.
Investigador(a) principal:
Dr. Luis Antonio González Marín. Altres
investigadors(es): Dr. Jaume Radigales; Dr.
Marc Heilbron. Entitat(s) finançadora(es):
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Entitat(s) col·laboradora(es): Institució Milà i
Fontanals
Projecte de recerca: Report Comunicació
(1996-2002). Investigador(a) principal: Dr.
Josep M. Casasús. Altres investigadors(es):
Dr. Daniel E. Jones.Entitat(s) finançadora(es):
Institut d'Estudis Catalans
Projecte de recerca: Technology, Economics
and Diversity in the Periphery (TEDIP).
Investigador(a) principal: Dr. Jordi Busquet.
Altres investigadors(es): Dr. Josep Sort;
Dr. Alfons Medina. Entitat(s) finançadora(es):
Comissió Europea. Direcció General de la
Societat de la Informació. Entitat(s)
col·laboradora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna i xarxa de recerca
europea
Projecte de recerca: Codis ètics i tractament de
la violència en els mitjans de comunicació.
Investigador(a) principal: Dr. Jordi Busquet.
Altres investigadors(es): Dr. Francesc Barata;
Sra. Sue Aran; Sra. Sílvia Morón i Dra. Pilar
Medina. Entitat(s) finançadora(es): Càtedra
ETHOS (Universitat Ramon Llull). Entitat(s)
col·laboradora(es): Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna (Universitat Ramon
Llull)
Projecte de recerca: Violència i Televisió.
Investigador(a) principal: Dr. Jordi Busquet.
Altres investigadors(es): Sra. Sue Aran;
Sra. Sílvia Morón; Dra. Pilar Medina; Dr.
Francesc Barata. Entitat(s) finançadora(es):
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna
244
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
Participant(s): Aran, Sue. Grup de treball:
"Discriminació" en el Fòrum d'entitats de les
persones usuàries de l'audiovisual. Lloc:
Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Data: 1
d’octubre de 2003
Participant(s): Aran, Sue (representant de la
Facultat). Grup de treball: Fòrum d'entitats de
les persones usuàries de l'audiovisual. Lloc:
Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Data: 1
d’octubre de 2003
Participant(s): Aran, Sue. Grup de treball:
"Formació" en el Fòrum d'entitats de les
persones usuàries de l'audiovisual. Lloc:
Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Data: 1
d’octubre de 2003
Participant(s): Boquera, Ester; Colobrans,
Jordi; Cuenca, Joan; Garcia Soler, Jordi; Martí,
Dani; Ordeix, Enric. Grup de treball: Gestió
del Coneixement. Lloc: Facultat de Ciències de
la Comunicació Blanquerna. Data: 1 d’octubre
de 2003
Participant(s): Aran, Sue. Grup de treball:
"Infants i joves" en el Fòrum d'entitats de les
persones usuàries de l'audiovisual. Lloc:
Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Data: 1
d’octubre de 2003
Participant(s): Ferrando, Emili. Grup de
treball: Grup de recuperació de la memòria
històrica i la història social de Benassal al segle
XX. Lloc: Benassal. Data: 1 d’octubre de 2003
Participant(s): Garreta, Francesc. Grup de
treball: "La lectura a la societat tecnològica”
Lloc: Institut Tecnoètica-Fundació EPSON.
Data: 1 d’octubre de 2003
Participant(s): Morón, Silvia. Grup de
treball: grup interuniversitari sobre "La
formació permanent en educació infantil” Lloc:
ICE de la Universitat de Barcelona. Data: 1
d’octubre de 2003
Participant(s): Colobrans, Jordi; Cuenca, Joan.
Grup de treball: "TIC et insertion sociale”
Lloc: Bordeus (França). Data: 10 de setembre
de 2003
Participant(s): Sellés, Magda. Grup de
treball: Preparació dels actes vinculats a la
Setmana de TV3 per denunciar la violència
contra les dones: "On hi ha violència no hi pot
haver silenci” Lloc: Televisió de Catalunya.
Sant Joan Despí. Data: 4 de maig de 2003
Participant(s): Ferrando, Emili. Grup de
treball: El moviment obrer al Barcelonès Nord.
La recuperació de la memòria històrica de les
Comissions Obreres a la comarca (1963-1977).
Lloc: Badalona. Data: 1 d’octubre de 2003
245
SERVEIS
Nom del servei: Audiovisual
Nom del/de la responsable: Joan Bosch
Horari: 8.00-14.00h i de 15.00-21.00h
Descripció: L'equipament audiovisual de la facultat està format per 6 càmeres de rodatge amb els
corresponents kits de bateries, il·luminació i trípodes. També disposa d'equip de captació de so. 1 càmera
DV professional, 1 càmera DV domèstica, 7 sales d'editatge Final Cut Pro i 3 sales d'editatge per tall
Betacam/DVCAM/Final Cut Pro. Plató de televisió amb sala de control de realització equipada amb
tituladora, taules de mescles de vídeo, d'àudio i d'il·luminació, i càmera vertical. 2 locutoris de ràdio amb
sistema informatitzat Radioexe. Laboratori de fotografia amb 7 punts de treball.
Nom del servei: Aula d'idiomes
Nom del/de la responsable: Montse Bofarull
Horari: de 9.00 a 21.00h de dilluns a divendres
Descripció: L'aula de servei d'idiomes està destinada a l'aprenentatge de l'anglès, francès, italià, i ofereix
un servei d'atenció permanent als usuaris durant l'hora d'obertura al públic. També ofereix la possibilitat
de preaprar-se per als exàmens de la Universitat de Cambridge, Michigan i TOEFL.
Nom del servei: Biblioteca
Nom del/de la responsable: Pere Masip
Horari: De dilluns a divendres de 8.00 a 22.45h i dissabtes de 9.00 a 14.00h i de 16.00h a 20.00h
Descripció: La biblioteca ocupa un espai de 604 m2 amb 235 punts de lectura. Disposa d'un fons format
per 25207 volums especializats en periodisme, comunicació audiovisual, publicitat, filosofia, i una
col·lecció de publicacions periòdiques constituïda per 386 títols. El fons està informatitzat mitjançant el
programa SABINI i és accessible a través d'ordinadors de conuslta i de la pàgina web
http://biblioteca.blanquerna.edu. El catàleg inclou també el buidatge dels articles de les principals revistes
que es reben a la biblioteca. Durant el curs 2003-04, la biblioteca ha comptabilitzat 134.558 usuaris i
29939 préstecs.
Nom del servei: Gabinet de comunicació
Nom del/de la responsable: Jaume Risquete /Enric Ordeix
Horari: De dilluns a divendres
Descripció: El Gabinet de Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna s'ocupa
de la comunicació interna i externa de la facultat
Pel que fa a la primera, és el vehicle de comunicació entre els diferents departaments i serveis del centre i
un dels vehicles que tenen els estudiants per informar-se sobre la Facultat. Informa a tota la comunitat
educativa de les diferents activitats i altres esdeveniments rellevants que es fan al llarg del curs en el
centre com també de les activitats professionals del professorat. Entre altre tasques que duu a terme hi ha
l’elaboració del fulls informatius per a estudiants, professors i PAS, la redacció de comunicats interns i
l’actualització de les notícies en la web de la Facultat.
Quant a la comunicació externa, el gabinet organitza o bé vehicula diferents tipus d’actes (taules rodones,
conferències, presentació de llibres) i està en contacte amb els mitjans de comunicació per informar dels
actes públics que s'organitzen i donar a conèixer aquelles notícies que la facultat genera i que són
d’interès social.
El Gabinet de Comunicació també ofereix un seguit de serveis a les escoles, en particular, als estudiants i
professors de batxillerat interessats en el món de la comunicació. En aquest sentit, s'organitzen xerrades
en les escoles de Catalunya sobre periodisme, comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques,
es programen visites guiades per la facultat i s'assessora i es fa un seguiment de treballs de recerca de
segon de batxillerat vinculats a la comunicació. Així mateix, organitza una mostra d’informatius escolars
per televisió que per a la tercera edició (curs 2004/05) s’ha obert al mitjà ràdio i al format de ficció i a la
publicitat.
246
Nom del servei: Informàtica
Nom del/de la responsable: Lluís Añó
Horari: De dilluns a divendres de 8.00 a 21.00h i dissabtes de 9.00 a 14.00h.
Descripció: Hi ha quatre aules destinades a les activitats docents, de classe, seminaris i ús individual dels
estudiants. L’aula 1 compta amb 50 ordinadors, l’aula 2 amb 25, l’aula SR amb 16 i l’aula Multimèdia
també amb 16.
Els models d’ordinadors són tots Apple Macintosh. Hi ha iMac a 333 Mhz, G3 a 350 Mhz, eMac a 1 Ghz
i cd-r/dvd i G4 dual a 1,25 Ghz i cd-r/dvd.
El programari de les aules són les últimes versions de sistema operatiu (MacOS X 10.2 i MacOS 9.2),
d’ofimàtica (Office X, Explorer, Safari), disseny i maquetació (Freehand, Photoshop, QuarkXPress),
disseny web (Dreamweaver, Flash) i utilitats diverses (compresió, gravació de cds, etc).
Totes les aules estan connectades en xarxa a 100 Mb i es pot imprimir en làser negre i també en color. A
totes les aules hi ha projector.
També hi ha equipament informàtic a les 10 sales per edició de vídeo. Són estacions de treball Apple
Macintosh i els models són G4 dual a 1,25 Ghz i G5 dual 2 Ghz, amb cd-r/dvd.
En els ordinadors d’edició el programari principal és el FinalCut Pro, amb utilitats com AfterEffects,
Cleaner, QuickTime.
Els servidors de les aules són PC-Windows o Apple Macintosh, segons les funcions que han de complir.
Hi ha dos servidors de fitxers i d’impressió, un receptor i servidor de notícies de les agències EFE i EP
amb SQL server i Internet Information Server, dos servidors de bases de dades FileMaker, un servidor
web per les publicacions per Internet, també amb SQL server i Internet Information Server i servidors per
serveis de xarxa (dhcp, ISA server per Intranet/Internet, etc).
Els servidors PC-Windows porten instal·lat el Windows 2000 server en ordinadors Pentium i els Apple
Macintosh el MacOS X 10.2 en G3 o G4.
Finalment a les aules convencionals hi ha en total 10 equips informàtics per facilitar la projecció de
presentacions, Internet, etc. Són ordinadors PC-Windows, pentium III o IV, amb Windows 98 o XP, en
xarxa.
247
248
ESCOLA UNIVERSITARIA D’INFERMERIA
I FISIOTERÀPIA BLANQUERNA
249
250
ACTES PÚBLICS
Tipus d’acte: Marató de TV3. Títol: Xerrada:
Per un hivern sense mocs: recursos per millorar
la respiració dels nostres fills. Responsable/
Coordinador(a): Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna-Sra. Montserrat
Pérez (docent del taller). Entitat(s) organitzadora(es): Escola Universitària d’Infermeria i
Fisioteràpia
Blanquerna.
Lloc:
Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Data: 2 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Taller per a ex-alumnes de
postgraus d'infermeria pediàtrica. Títol: 1r taller
d'actualització de vacunes per a infermeria.
Responsable/Coordinador(a): Canet Vélez,
Olga; Iglesias Solà, Jaume; Pérez Pérez,
Isabel. Entitat(s) organitzadora(es): Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Entitat(s) col·laboradora(es):
Laboratoris Glaxo Smithkline. Lloc: Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Data: 2 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Emissió reportatge televisió
Laboratori de Recerca en Fisioteràpia
Respiratòria i Rehabilitació pulmonar. Títol:
Campus 33. Responsable/Coordinador(a):
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna - Hospital Clínic de Barcelona.
Entitat(s) organitzadora(es): Canal 33. Lloc:
Barcelona. Data: 8 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Tardes d'Infermeria Blanquerna.
Títol:
Continuum
assistencial
a
la
persona politraumatitzada. Un repte per
a infermeria. Responsable/Coordinador(a):
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna / Sr. José Ramon Moreno, Teresa
Echevarría i Montserrat Vaqué (ponents).
Entitat(s) organitzadora(es): Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna.
Lloc: Escola Universitària d’Infermeria i
Fisioteràpia Blanquerna. Data: 20 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Marató de TV3. Títol:
Inflada
i
enlairada
multitudinària
de
globus. Responsable/Coordinador(a): Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Lloc: Avinguda Gaudí. Data: 13
de desembre de 2003
Tipus d’acte: Curs. Títol: Metodologia
infermera. Responsable/Coordinador(a): Rifà,
Rosa; Morín, Victòria (professors del
curs). Entitat(s) organitzadora(es): Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Entitat(s) col·laboradora(es):
Institut Català de la Salut. Centre d'Atenció
Primària Ciutat d'Elx (alumnes del curs). Lloc:
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Data: 1 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Tallers-Salut Escola. Títol:
Aprèn la reanimació cardiorespiratòria bàsica.
Responsable/Coordinador(a): Isabel Pérez
(responsable del taller). Entitat(s) organitzadora(es): Escola Universitària d’Infermeria i
Fisioteràpia
Blanquerna.
Lloc:
Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Data: 27 de gener de 2004
Tipus d’acte: Marató de TV3. Títol: Taller
d'actualització d'oxigenoteràpia en l'atenció al
domicili. Responsable/Coordinador(a): Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna - Dr. José Carlos Vicente (docent
del taller). Entitat(s) organitzadora(es): Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna.
Lloc:
Escola
Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna. Data: 2
de desembre de 2003
Tipus d’acte: Tallers Salut-Escola. Títol: Com
actuar si tens una lesió. Responsable/
Coordinador(a): Elena Botella (responsable
del taller). Entitat(s) organitzadora(es): Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna.
Lloc:
Escola
Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna. Data:
27 de gener de 2004
Tipus d’acte: Marató de TV3. Títol: Taller
d'exercicis respiratoris per a gent gran: torna a
l'Escola i aprèn a respirar millor. Responsable/
Coordinador(a): Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna - Isabel
Fernández (docent del taller). Entitat(s) organitzadora(es):Escola Universitària d’Infermeria
i Fisioteràpia Blanquerna. Lloc: Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Data: 2 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Tallers Salut-Escola. Títol:
L'alimentació per aconseguir un bon rendiment
intel lectual. Responsable/Coordinador(a):
Mª
Josep
Rosselló
(responsable
del
taller). Entitat(s) organitzadora(es): Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna.
Lloc:
Escola
Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna. Data:
27 de gener de 2004
251
Tipus d’acte: Tardes de salut Blanquerna.
Títol: Salut i Diversitat Cultural. Responsable/
Coordinador(a): Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna - Sra. Isabel
Pérez. Entitat(s) organitzadora(es): Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Entitat(s) col·laboradora(es):
Treballadores del taller ocupacional "mediadores culturals socio-sanitàries". Lloc: Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Data: 24 de febrer de 2004
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Entitat(s) col·laboradora(es):
Medicus Mundi Catalunya i Enginyeria
Sense Fronteres. Lloc: Escola Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna. Data:
14 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Xerrada. Títol: Una universitat
per a tothom: conclusions de les 1eres Jornades
d'Estudiants amb discapacitats. Responsable/
Coordinador(a): Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna / Ingrid Sala,
Joan Pons, Noèlia Domingo (alumnes-ponents).
Entitat(s) organitzadora(es): Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna.
Lloc: Escola Universitària d’Infermeria i
Fisioteràpia Blanquerna. Data: 15 d’abril de
2004
Tipus d’acte: Xerrada. Títol: Projecte de
col·laboració amb l'ONG Kentaja de Camerún.
Responsable/Coordinador(a): Lluís Costa Miquel Fernández (conferenciant). Entitat(s)
organitzadora(es):
Escola
Universitària
d’Infermeria
i
Fisioteràpia
Blanquerna.
Entitat(s)
col·laboradora(es):
Col·legi
d'Infermeria de Catalunya. Lloc: Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Data: 3 de març de 2004
Tipus d’acte: Primer congrés d'Estudiants
d'Infermeria i Nutrició. Títol: Salut i
adolescència. Responsable/Coordinador(a):
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna - Isabel Pérez, Mª Josep Rosselló /
Dra. Anna Ardie; Sra. Marta Castells, Marga
Serra, Montse Martínez i Rosa Ros
(conferenciants). Entitat(s) organitzadora(es):
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna.
Lloc:
Escola
Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna. Data:
28 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència i presentació 17a
Cursa Atlètica Pàlcam-Memorial Mercè Palacín.
Títol: Atletisme i joventut. Responsable/
Coordinador(a):
Escola
Universitària
d’Infermeria
i
Fisioteràpia
Blanquerna/
Sr. Albert Batlle (conferenciant). Entitat(s)
organitzadora(es): Escola Pàlcam. Entitat(s)
col·laboradora(es):
Escola
Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna. Lloc:
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Data: 4 de març de 2004
Tipus d’acte: Xerrada. Títol: La terapèutica
endovascular i el rol d'infermeria. Responsable/
Coordinador(a): Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna / Dr.
Guimeraens, Sra. Sílvia Sales, Dr. Vivas
(ponent). Entitat(s) organitzadora(es): Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna.
Lloc:
Escola
Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna. Data:
18 de maig de 2004
Tipus d’acte: Tardes de salut Blanquerna.
Títol: La música com a eina terapèutica.
Responsable/Coordinador(a): Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna/
Dra. Melissa Mercadal (conferenciant).
Entitat(s) organitzadora(es): Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna.
Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna.
Lloc: Escola Universitària d’Infermeria i
Fisioteràpia Blanquerna. Data: 25 de març de
2004
Tipus d’acte: Xerrada. Títol: El procés de
recerca: de la idea a l'article (la travessia
del desert). Responsable/Coordinador(a):
Departament de Recerca Escola Universitària
d’Infermeria
i
Fisioteràpia
Blanquerna/
Esteve Fernández (conferenciant). Entitat(s)
organitzadora(es):
Escola
Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna. Lloc:
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Data: 19 de maig de 2004
Tipus d’acte: Exposició. Títol: El Dorado.
The Pipeline project, l'oleoducte de la
mort. Responsable/Coordinador(a): Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Entitat(s) organitzadora(es):
252
PUBLICACIONS: LLIBRES
Autor(a): Blanch, Carles. Títol: Capítol:
"Farmacoepidemiología"en Mazarrasa-GermanSánchez
M-Sánchez
G-Merelles-Aparicio
Editores. Referència editorial: Salud Pública y
Enfermería Comunitaria 2ª edición. McGrawHill Interamericana. Madrid 2003
Autor(a): Rosselló, Mª Josep. Títol: Comer
para vivir. Referència editorial: Plaza y Janés.
Autor(a): Boixareu Rosa (coordinació) i
Cònsola, Francesc; Costa, Lluís; Pallarés,
Àngela; Nello, Antoni; Torralba, Francesc;
Pérez, Isabel; Fatjó, Josep; Ros, Lali; Cardona,
Xavier; Duch, Lluís. Títol: De l'antropologia
filosòfica a l'antropologia de la salut.
Referència editorial: Càtedra Ramon Llull
Blanquerna.
253
PUBLICACIONS: ARTICLES
Referència editorial: Revista de l'Escola
Pàlcam (març)
Autor(a): Rifà, Rosa. Títol: Atenció Sanitària
als inmigrants. Referència editorial: Diari de
Terrassa, 3 de març de 2004.
Autor(a): Pérez, Isabel. Títol: La relación de
ayuda: intervención de enfermería en los
procesos de duelo. Referència editorial:
Revista electrónica Educare21
Autor(a): Blanch, Carles (coautor). Títol:
Encuesta sobre la realización de las pruebas de
detección de los anticuerpos anti-VIH en los
laboratorios de Cataluña. Referència editorial:
Gaceta Sanitaria 2004; 18:68-71
Autor(a): Pérez Pérez, Isabel. Títol: La salut,
un estil de vida. Referència editorial: Senderi,
butlletí virtual d'educació en valors. Monogràfic
nº14, El Valor de la salut, abril 2003
Autor(a): Vilaró, Jordi i al. Títol: Evaluación
de la tolerancia al ejercicio en pacientes con
EPOC.
Prueba
de
marcha
de
6
minutos. Referència editorial: Archivos de
Bronconeumología 2004; 40 (2): 80-5
Autor(a): Vila, Carme. Títol: L'atenció
sanitària en els fets de l'11-M. Referència
editorial: Diari de Terrassa, 27 de març
Autor(a): Canet, Olga; Godall, Maria; Pérez,
Isabel; Rifà, Rosa; Vila, Carme (coautores).
Títol: La infermeria i l'educació per a la salut.
Autor(a): Torras, Maria. Títol: Vídeo Simposi
Artrogriposi. Referència editorial: Col legi de
Fisioterapeutes de Barcelona, 15 de novembre
254
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
Conferenciant/Ponent: Rosselló Borredà,
Mª Josep. Títol de la ponència: Alimentos
básicos para una dieta saludable (instituto de
estudios del huevo). Referència: 1r curso de
lipidología clínica y factores de riesgo
cardiovascular de la FIPEC (Fundación para la
investigación y prevención de las Enfermedades
Cardiovasculares). Lloc: Barcelona. Data: 27
de novembre de 2003
mentals. Lloc: Barcelona. Data: 9 de juliol de
2004
Conferenciant/Ponent: Rifà, Rosa. Títol de la
ponència: Aproximació als llenguatges
estandarditzats
NIC,
NOC,
NANDA.
Referència: Hospital de Figueres. Lloc:
Figueres. Data: 4 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Segarra, Vicenç. Títol
de la ponència: Rehabilitació de la mà
hemiplègica. Referència: Cicle de Sessions
Clíniques geriàtriques i pal·liatives de la
Fundació Sociosanitària de Barcelona. Lloc:
Hospital de Sant Gervasi, Barcelona. Data: 18
de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Botella, Elena. Títol de
la ponència: L'esport adaptat com a element de
normalització de les persones discapacitades.
Referència: Primera Jornada Esport &
Discapacitat. Lloc: Universitat de Vic. Data: 21
de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Nello, Antoni. Títol de
la ponència: Del què al com de l'exercici
professional: el segell de qualitat. Referència:
acte de graduació de la XIV Promoció de
graduats en infermeria. Lloc: Sant Julià de
Lòria - Universitat d'Andorra. Data: 29 de juny
de 2004
Conferenciant/Ponent: Aiguadé, Ramon. Títol
de la ponència: Taula rodona: La mà com a
principal eina de treball. Referència: 1eres
Jornades de Fisioteràpia de la Catalunya
Central. Lloc: Fundació Universitària del
Bages. Manresa. Data: 21 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Rosselló, Mª Josep.
Títol de la ponència: El foc, el medi i
l'alimentació. Referència: Jornades "El foc i el
medi" de l'Institut d'Estudis Catalans. Lloc:
Barcelona. Data: 10 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Pérez, Isabel. Títol de
la ponència: Taula rodona: Relació d'ajuda, una
competència d'infermeria. Referència: 1a
jornada d'infermeria penitenciària. Lloc: Presó
de Quatre Camins. Data: 12 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Quílez, Raquel. Títol
de la ponència: Fibromiàlgia i família (parella,
fills i tasques a la llar). Referència: Associació
Catalana d'afectats de fibromiàlgia. Museu de
Granollers. Lloc: Granollers. Data: 12 de juny
de 2004
Conferenciant/Ponent: Capitan, Anna. Títol
de la ponència: Teaching qualitative research.
Referència: 5th advances in qualitative
methods conference. Lloc: Potosí, Bolívia.
Data: 29 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Rosselló, Mª Josep.
Títol de la ponència: La importància de
l'equilibri en l'alimentació. Referència: Estils
de vida i esquizofrènia. SENY fundació i la
Federació Catalana de Familiars de Malats
Conferenciant/Ponent: Aiguadé, Ramon. Títol
de la ponència: Tècniques articulars segons la
IFOMT. Referència: 1eres Jornades de
Fisioteràpia de la Catalunya Central. Lloc:
Fundació Universitària del Bages, Manresa.
Data: 21 de maig de 2004
255
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
Elisabet; Pérez, Isabel; Arias, Eulàlia; Ponsa,
Myriam; Sebastià, Mª Josep. Títol: El marc de
la metodologia universitària: iniciativa i
cooperació. Una aproximació a l'autonomia
participativa en l'aprenentatge. Congrés o
simposi: 3r Congrés Internacional Docència
Universitària i Innovació. Lloc: Girona. Data: 1
de juliol de 2004
Autor(a): Arias, Eulàlia. Títol: Análisis del
flujo comunicativo en un grupo de psicoterapia.
Congrés o simposi: Congreso de la APAG
(Asociación de Psicoterapia Analítica grupal).
Lloc: Bilbao. Data: 11 de març de 2004
Autor(a): Arias, Eulàlia; Anguera, M.T. Títol:
Searching the efficacy in a program of low
intensity through lag-log observational design.
Congrés o simposi: Congrés de l'EAPA. Lloc:
Màlaga. Data: 1 d’abril de 2004
Autor(a): Godall, Maria; Pallarés, Angela;
Costa, Lluís; Garcia, Lourdes et al. Títol: Les
competències transversals i la multiculturalitat.
Congrés o simposi: 3r Congrés Internacional
Docència Universitària i Innovació. Lloc:
Girona. Data: 1 de juliol de 2004
Autor(a): Boixareu Vilaplana, Rosa; Cardona
Iguacen, Xavier; Costa Tutusaus, Lluís; García
Gay, Lourdes; Godall Castell, Maria. Títol:
Canvis en la docència universitària. Congrés o
simposi: III Congreso de aplicación de las
nuevas tecnologías en la docencia presencia y elearning. Lloc: València. Data: 14 d’octubre de
2003
Autor(a): Morral, Antoni. Títol: L'efecte de
l'estimulació elèctrica i el gel sobre els llindars
sensorials: assaig clínic aleatoritzat, a doble cec,
en voluntaris sans. Congrés o simposi:
III Jornades Catalanes de Fisioteràpia
Postquirúrgica en traumatologia i ortopèdia.
Col· legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Lloc:
Santa Coloma de Gramanet. Data: 6 de març de
2004
Autor(a): Capitán, Anna. Títol: Pòster:
Teaching Qualitative Research in Potosí,
Bolívia. Congrés o simposi: 5th Advances in
Qualitative Methods Conference. Lloc: West
Edmonton Mall, Edmonton Alberta, Canadà.
Data: 29 de gener de 2004
Autor(a): Morral, Antoni. Títol: Aplicaciones
en fisioterapia de las ondas de choque. Congrés
o simposi: I Jornadas de Fisioterapia. Facultad
de Ciencias Experimentales y de la Salud.
Universidad Cardenal Herrera CEU. Lloc:
Valencia. Data: 3 d’abril de 2004
Autor(a): Capitán, Anna. Títol: Estudio
Cualitativo de los factores de adherencia, un
programa de ejercicio físico. Congrés o
simposi:
Jornadas
Internacionales
de
Investigación Cualitativa en Salud. Lloc:
Universitat de Barcelona. Data: 5 de febrer de
2004
Autor(a): Morral, Antoni. Títol: Actividad
física en la mujer adulta. Congrés o simposi:
VIII Congreso de la Asociación Española para
el estudio de la menopausia (AEEM) y Reunión
de la Sección de Menopausia de la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetrícia. Lloc:
Granada. Data: 7 de maig de 2004
Autor(a): Duran, Màrius; Mestres, Conxita.
Títol:
Adaptación
del
programa
de
farmacología a las competencias de la profesión
de fisioterapia. Congrés o simposi: 3r Congrés
Internacional
Docència
Universitària
i
Innovació. Lloc: Girona. Data: 1 de juliol de
2004
Autor(a): Morral, Antoni. Títol: Fisioteràpia i
regeneració tendinosa. Congrés o simposi:
I Jornades de Fisioteràpia de la Catalunya
Central. Fundació Universitària del Bages
(UAB). Lloc: Manresa. Data: 21 de maig de
2004
Autor(a): Giró, Maite; Morín, Victòria; Olivé,
Cristina; Pérez, Isabel; Piñol; Mª Àngels;
Sanromà, Montserrat. Títol: Evolución del
conocimiento enfermero en la Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Congrés o simposi: 25as jornadas
de la Asociación Española de Enfermería
Docente. Lloc: Madrid. Data: 2 de març de
2004
Autor(a): Pallarès, Anna. Títol: Análisis
etnográfico
del
proceso
informacióncomunicación durante el ingreso de los
pacientes en una UCI. Congrés o simposi:
Jornadas Internacionales de Investigación
Cualitativa en Salud. Lloc: Universitat de
Barcelona. Data: 5 de febrer de 2004
Autor(a): Godall, Maria; Costa, Lluís; García,
Lourdes; Boixareu, Rosa; Cardona, Xavier;
Pallarés, Àngela; Cònsola, Francesc, Vendrell,
256
Autor(a): Soler, Clara. Títol: Extending the
Spanish Wordnet. Congrés o simposi: The
Second Global Wordnet Conference 2004.
Lloc: Mazaryk University, Brno, Rep. Txeca.
Data: 20 de gener de 2004
Autor(a): Pérez, Isabel. Títol: Pòster: Análisis
cualitativo sobre la realidad de las cuidadoras
familiares de ancianos desde su propia
perspectiva. Congrés o simposi: Jornadas
Internacionales de Investigación Cualitativa en
Salud. Lloc: Universitat de Barcelona. Data: 5
de febrer de 2004
Autor(a):
Vázquez,
Crisòstom.
Títol:
Propuesta de metodología de traslado a
urgencias hospitalarias desde un centro
sanitario. Congrés o simposi: X Congreso de la
sociedad española de geriatría y gerontología; X
Congreso Sociedad canaria de geriatría y
gerontología. Lloc: Canarias. Data: 9 de juny
de 2004
Autor(a): Pérez, Isabel; Rifà, Rosa. Títol:
Implantación de las taxonomias NANDA, NOC
y NIC en la formación pregrado de la Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Congrés o simposi: V Symposium
Internacional de diagnósticos de enfermería de
la AENTDE. Lloc: Valencia. Data: 13 de maig
de 2004
Autor(a): Vázquez, Crisòstom. Títol: Pòster:
Revisión de traslados a urgencias hospitalarias
desde un centro sanitario. 9 años de experiencia.
Congrés o simposi: X Congreso de la sociedad
española de geriatría y gerontología; X
Congreso Sociedad canaria de geriatría y
gerontología. Lloc: Canarias. Data: 9 de juny
de 2004
Autor(a): Rifà, Rosa; Pallarès, Angela. Títol:
Infermeria i Multiculturalitat, una estratègia
docent per afrontar la diversitat. Congrés o
simposi: IV Congreso de Formación
Continuada.
Forum
Intercambio
de
conocimientos. Lloc: Barcelona. Data: 3 de
juny de 2004
Autor(a): Vila, Carme. Títol: Pòster:
Enfermería y carrera profesional. Congrés o
simposi: XVI Congreso Nacional de Enfermería
de Urgencias y Emergencias (Sociedad española
de enfermería de Urgencias y Emergencias).
Lloc: Madrid. Data: 20 de novembre de 2003
Autor(a): Rifà, Rosa; Vila, Carme. Títol:
Pòster: Atención de calidad a la población
inmigrante, un reto para la enfermería. Congrés
o simposi: V Symposium Internacional de
diagnósticos de enfermería de la AENTDE.
Lloc: Valencia. Data: 13 de maig de 2004
257
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUM (assistència)
Congrés: Avenços Tecnològics i organitzatius:
nous reptes per la infermeria. Assistent(s): Rosa
Rifà (membre del Comitè Científic i
organitzador). Lloc: Associació Catalana
d'Infermeria. Data: 2 de febrer de 2004
Congrés: Foro Nacional de Enfermería de
Urgencias y Emergencias. Assistent(s): Vila,
Carme. Lloc: Málaga. Data: 2 de febrer de 2004
258
PROJECTES DE RECERCA
Romero, Dra. Núria Massó, Sr. Ferran Rey; Sra.
Anna Germán. Entitat(s) finançadora(es):
Laboratori Biomecànica Escola Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna - YoYo
Technology AB (Inc.), Estocolm, Suècia.
Entitat(s) col·laboradora(es): Mutualidad de
futbolistas españoles (Delegació Catalana Barcelona)
Projecte de recerca: Análisis de las variables
multiculturales de la población inmigrante para
mejorar la calidad de la atención sanitaria en los
servicios de urgencias. Investigador(a)
principal: Dra. Angela Pallarès Martí. Altres
investigadors(es): Sr. Miquel Nolla Salas;.
Entitat(s) finançadora(es): FIS (beca pendent
d'atorgació). Entitat(s) col·laboradora(es):
Hospital de l'Esperit Sant
Projecte de recerca: La gestió de la Salut:
Frontera ètica?. Investigador(a) principal:
Dra. Rosa Boixareu. Altres investigadors(es):
Dr. Antoni Nello, Sr. Xavier Cardona.
Entitat(s) finançadora(es): Catèdra Ètica
Universitat Ramon Llull - Ethos Llull
Projecte de recerca: Entrenament muscular
amb sobrecàrrega excèntrica del tractament de
pacients amb tendinopatia rotuliana crònica.
Investigador(a) principal: Sr. Gabriel Gual
Crespí. Altres investigadors(es): Dr. Dani
259
TREBALLS FI DE CARRERA
Autor(a): Eulàlia Arias. Títol del treball:
Lectura Tesi Doctoral: Estudi observacional de
la interacció en un grup de psicoteràpia
d'orientació psicoanalítica, a partir de l'anàlisi de
la conversa. Director(a): Dres. Mª Teresa
Anguera, Mª Teresa Miró i Eulàlia Torras.
260
SERVEIS
Nom del servei: Secretaria
Nom del/de la responsable: Anna Fabregat Tarrason
Horari: 10h-13h i de 16h-18h
Descripció: La Secretaria és el lloc on s'administren i custodien els certificats acadèmics dels estudiants.
Els tràmits que es realitzen són: Certificats acadèmics, compulses, instàncies, tramitació i recollida de
títols, inscripcions, lloguer d'armaris personals per a l'alumnat, pagament de rebuts no domiciliats,
impresos d'accidents laborals.
Nom del servei: Servei d'Informació i Orientació a l'estudiant SIOE
Nom del/de la responsable: Anna Fabregat Tarrason
Horari: 9h-13h30 /16h-19h
Descripció: El SIOE és el lloc on adreçar-se per sol licitar i rebre informació i orientació relacionada amb
totes les activitats del centre. Us poden informar sobre: processos d'admissió, beques, borsa de treball,
relacions internacionals, activitat social i pastoral, activitats de lleure i esportives (SAEL).
Nom del servei: Servei de relacions internacionals
Nom del/de la responsable: Anna Fabregat Tarrason - Elisabet Saravia Terricabras
Horari: Concertar hora al SIOE. Descripció: Promoció de la mobilitat d'estudiants dins dels programes
d'intercanvi Socrates, Erasmus, Programa de Cooperacion Universitaria, Sicue, Seneca, Leonardo da
Vinci, Engine.
Nom del servei: Servei Informàtica Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Nom del/de la responsable: Josep Robles López
Horari: Dilluns a divendres de 8h a 21h30 i dissabtes de 8h30 a 14h30
Descripció: El parc informàtic està compost per 140 ordinadors repartits entre alumnes, professorat i PAS
més 8 ordinadors-servidors que donen diferents serveis a l'edifici.
Nom del servei: Biblioteca Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna
Nom del/de la responsable: Rosa Sunyer Oró
Horari: Dilluns a divendres de 8h a 21h30 i dissabtes de 8h30 a 14h30
Descripció: La biblioteca de l'Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna ocupa un espai
de 340 m2 amb 110 punts de lectura. Compta amb un fons format per 10000 volums, especialitzat en els
diversos àmbits de les ciències de la salut, una col·lecció de publicacions periòdiques constituïda per més
de 190 títols, a més d'altres recursos informàtics.
261
262
ENGINYERIA LA SALLE
263
264
ACTES PÚBLICS
Tipus d’acte: Exposició de Treballs de Recerca
de Batxillerat i Taula Rodona "Diàleg
Universitat-Escola. Nova Clau per a la innovació del sistema educatiu". Lliurament dels
Premis La Salle als millors treballs de recerca i
lliurament de diplomes de crèdits compartits.
Títol: 1a Jornada UNiES. Responsable/
Coordinador(a): SIA i Dep. Comunicacions.
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i
Arquitectura La Salle. Lloc: Sala Congressos
Edifici Sant Jaume - Engunyeria i Arquitectura
La Salle. Data: 3 de juny de 2004
Jaume-Enginyeria i Arquitectura La Salle.
Data: 27 de maig de 2004
Tipus d’acte: Acte de Graduació i Conferència
"Nou Sistema Català de Transferència de
Tecnologia i Coneixement". Títol: Acte de
Graduació d’Enginyers Tècnic i Superiors.
Responsable/Coordinador(a):
Departament
Comunicació. Entitat(s) organitzadora(es):
Enginyeria i Arquitectura La Salle. Lloc: Sala
Congressos Edifici Sant Jaume - Enginyeria i
Arquitectura La Salle. Data: 20 de maig de
2004
Tipus d’acte: Acte Inaugural. Títol: Acte
Inauguració del Curs de la Universitat Ramon
Llull. Responsable/Coordinador(a): Dep.
Comunicacions. Entitat(s) organitzadora(es):
Enginyeria i Arquitectura La Salle; Universitat
Ramon Llull. Lloc: Enginyeria i Arquitectura
La Salle. Data: 6 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Investidura Doctor Honoris
Causa del Germà Àlvaro Rodrígues Echeverría,
Superior General de La Salle. Títol: Acte
d'Investidura
Doctor
Honoris
Causa.
Responsable/Coordinador(a):
Departament
Comunicacions. Entitat(s) organitzadora(es):
Enginyeria i Arquitectura La Salle. Lloc:
Enginyeria i Arquitectura La Salle. Data: 15 de
gener de 2004
Tipus d’acte: Roda de Premsa. Títol:
Actuacions acústiques. Responsable/ Coordinador(a): Degà del COETTC. Entitat(s)
organitzadora(es): COETTC. Entitat(s) col·laboradora(es): LEM, La Salle. Lloc: Centre
internacional de Premsa. Data: 27 d’abril de
2004
Tipus d’acte: Acte de Graduació i Conferència
“Europa com a àmbit d'actuació. Clau per
l'excel·lència”. Títol:Acte de Graduació Masters
La Salle. Responsable/ Coordinador(a): Dep.
Comunicacions. Entitat(s) organitzadora(es):
Enginyeria i Arquitectura La Salle. Lloc: Sala
Congressos Edifici Sant Jaume - Enginyeria i
Arqutiectura La Salle. Data: 17 de juny de 2004
Tipus d’acte: Programa Telenotícies de TV3.
Títol: Aplicació del locutor virtual a e-inclusion
Responsable/Coordinador(a): Martinez, Elisa.
Entitat(s) organitzadora(es): Tele-notícies
TV3. Lloc: Informatius TV3. Data: 8 d’agost
de 2003
Tipus d’acte: Lliurament Creu de Sant Jordi a
Enginyeria i Arquitectura la Salle per part del
Molt Hble. Sr. Jordi Pujol. Títol: acte de
Lliurament de la Creu de Sant Jordi.
Responsable/Coordinador(a):
Departament
Comunicació. Entitat(s) organitzadora(es):
Enginyeria i Arquitectura La Salle. Lloc: Gran
Teatre del Liceu. Data: 14 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Trobades01. Títol: Calorimetre
de
LHCb.
Responsable/Coordinador(a):
VILASÍS, Xavier (EALS_Universitat Ramon
Llull). Entitat(s) organitzadora(es): Departament d'Electrònica - EALS. Lloc: Barcelona.
Octubre 2003. Data: 1 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Presentació. Títol: acte de
Presentació de Nous Alumnes. Responsable/
Coordinador(a): Departament Comunicacions.
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i
Arquitectura La Salle. Lloc: Enginyeria i
Arquitectura la Salle. Data: 17 de setembre de
2003
Tipus d’acte: Concert. Títol: Concert de
Música Clàssica del Centenari. Lloc: Sala
Congressos Edifici Sant Jaume - Enginyeria i
Arquitectura La Salle. Data: 4 de maig de 2004
Tipus d’acte: Programa de ràdio. Títol:
Congrés URSI. Responsable/ Coordinador(a):
MORÁN, J.A. Entitat(s) organitzadora(es):
COM Radio. Lloc: COM Radio. Data: 29 de
juny de 2004
Tipus d’acte: Presentació Pública del Projecte
Brasilia. Títol: Acte de presentació pública
del projecte Brasilia. Responsable/Coordinador(a): Dep. Comunicacions. Lloc: Sala
Paranimf i Aula d'Empresa - Edifici Sant
265
Tipus d’acte: Programa de Ràdio. Títol:
Estudis Semipresencials a Mallorca. Responsable/Coordinador(a):
VICENT,
Lluís.
Entitat(s) organitzadora(es): Notícies de la
Cadena Ser. Data: 4 d’abril de 2003
Tipus
d’acte:
Curs08.
Títol:
Curs
automatització. Responsable/Coordinador(a):
POBLET, Joan (EALS-Universitat Ramon
Llull). Entitat(s) organitzadora(es): Corporate
Training - TT (EALS). Entitat(s) col·laboradora(es): Schneider. Lloc: Aeroport de
Barcelona. Data: 10 de gener de 2004
Tipus d’acte: Inauguració Exposició Esteve
Terradas. Títol: Exposició Esteve Terradas Illa
(1883-1950).
Responsable/Coordinador(a):
Departament de Comunicacions. Entitat(s)
organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura
La Salle. Lloc: Saló de Cent de l'Ajuntament de
Barcelona. Data: 28 de gener de 2004
Tipus d’acte: Curs06. Títol: Curs de Circuits
Impresos. Responsable/Coordinador(a): Alsina, Maria (EALS). Entitat(s) organitzadora(es): Dep. Electrònica (EALS-Universitat
Ramon Llull). Lloc: Departament d'Electrònica.
Gener 2004. Data: 12 de gener de 2004
Tipus d’acte: Taula Rodona sobre "L'Impacte
de les noves tecnologies a l'Esport" moderada
pel periodista Antoni Bassas i amb la
participació de Joan Laporta, Johan Cruyff,
Màrius Petit, Daniel Cabedo i Josep M. Piqué.
Títol: Fòrum Esportiu La Salle. Responsable
/Coordinador: Dep. Comunicacions. Entitat
organitzadora: Enginyeria i Arquitectura La
Salle. Lloc: Sala Congressos Edifici Sant
Jaume-Enginyeria i Arquitectura La Salle.
Data: 28 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Curs09. Títol: Curs de Domòtica.
Responsable/Coordinador(a): Poblet, Joan
(EALS-Universitat Ramon Llull); Gamarra,
Jose Luis (EALS-Universitat Ramon Llull);
Iglesias, Fèlix (EALS-Universitat Ramon Llull).
Entitat(s)
organitzadora(es):
Corporate
Training - TT (EALS-Universitat Ramon Llull).
Entitat(s) col·laboradora(es): Departament
Electrònica - EALS. Lloc: Segòvia, Pontevedra,
Madrid, Sevilla, Salamanca, Rioja, Corunya,
Bilbao (8 cursos idèntics). Data: 1 de gener de
2003
Tipus d’acte: Dinar col·loqui amb la
intervenció del Sr. Ricard Fornesa. Títol:
Fòrum La Salle : "Les empreses, la seva missió i
la seva reputació Corporativa". Responsable/
Coordinador(a): Departament Comunicacions.
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i
Arquitectura La Salle i La Caixa. Lloc:
Enginyeria i Arquitectura La Salle. Data: 28 de
desembre de 2003
Tipus d’acte: Curs05. Títol: Curs de VHDL.
Responsable/Coordinador(a): Luengo, Sonia
(EALS). Entitat(s) organitzadora(es): Dep.
Electrònica (EALS-Universitat Ramon Llull).
Lloc: Departament d'Electrònica. OctubreNovembre. Data: 27 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Signatura Pública. Títol: acte
Públic de signatura d'acors de col·laboració
entre la Johan Cruyff Academics Internacional
i Enginyeria i Arquitectura La Salle.
Responsable/Coordinador(a):
Departament
Comunicacions. Entitat(s) organitzadora(es):
Johan Cruyff Academics Internacional i
Enginyeria i Arquitectura La Salle. Lloc:
Enginyeria i Arquitectura La Salle. Data: 16
d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Jornades IGC'04. Títol:
iGlue.Responsable/Coordinador(a): GARCÍA,
Oscar; Cabello, Tony; RICO, Elena. Entitat(s)
organitzadora(es): Fundació Bareclona digital,
Internet society. Entitat(s) col·laboradora(es):
La Caixa, ICT, Fira de Barcelona, Generalitat
de Catalunya, Ajuntament i Diputació de
Barcelona. Lloc: Barcelona. Data: 10 de maig
de 2004
Tipus d’acte: Programa de ràdio. Títol:
E - learning. Responsable/Coordinador(a):
VICENT, Lluís. Entitat(s) organitzadora(es):
Programa "Protagonistas" d'Onda Cero. Data: 1
d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Acte Inaugural. Títol: Inauguració Centenari La Salle. Responsable/
Coordinador(a): Dep. Comunicacions. Entitat
organitzadora: Enginyeria i Arquitectura La
Salle. Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle.
Data: 19 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Trobada a Barcelona del Centres
Universitaris de la Associació Internacional
d'Universitat lasal·lianes. Títol: Encuentro VII:
"L'Educació Superior Lasal·liana: reptes per al
segle XXI". Responsable/Coordinador(a):
Germà Daniel Cabedo. Entitat(s) organitzadora(es): Engineria i Arquitectura La Salle.
Lloc: Edifici Sant Jaume - Enginyeria i
Arquitectua La Salle Barcelona. Data: 13 de
gener de 2004
Tipus d’acte: Inauguració. Títol: Inauguració
Nou Campus d'Enginyeria a Tarragona i
Presentació Bus Tecnològic de La Salle.
Responsable/Coordinador(a):
Departament
Comunicacions.
Entitat
organitzadora:
Enginyeria i Arquitectura La Salle i Enginyeria
La Salle Tarragona. Lloc: Campus Universitari
La Salle Tarragona. Data: 28 d’octubre de 2003
266
Tipus d’acte: Premsa escrita. Títol: Llançament de 4 laboratoris virtuals. Responsable/
Coordinador(a): Vicent, Lluís. Entitat(s)
organitzadora(es): La Vanguardia. Data: 24
de setembre de 2003
Tipus d’acte: Curs03. Títol: Introducció a la
Domòtica.
Responsable/Coordinador(a):
Cantos, Sergi (EALS). Entitat(s) organitzadora(es): Dep. Electrònica (EALS-Universitat
Ramon Llull). Lloc: Departament d'Electrònica.
Octubre-Desembre, 40 hores. Data: 15
d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Curs07. Títol: Matlab.
Responsable/Coordinador(a): Albó, Jordi.
Entitat(s) organitzadora(es): Dep. Electrònica
(EALS-Universitat Ramon Llull). Lloc:
Departament d'Electrònica. Data: 19 d’abril de
2004
Tipus d’acte: Curs04. Títol: Introducció a
la domòtica. Responsable/Coordinador(a):
Cantos, Sergi (EALS). Entitat organitzadora:
Dep. Electrònica (EALS-Universitat Ramon
Llull). Lloc: Departament d'Electrònica. GenerMarç, 40 hores. Data: 15 de gener de 2004
Tipus d’acte: Musical. Títol: Musical Bohemi.
Lloc: Sala Congressos Edifici Sant Jaume Enginyeria i Arquitectura La Salle. Data: 14 de
maig de 2004
Tipus d’acte: Curs02. Títol: Introducció a
l'Automàtica i Control. Responsable/ Coordinador(a): Hernández, Joan (EALS-Universitat
Ramon Llull). Entitat(s) organitzadora(es):
Dep. Electrònica-EALS. Lloc: Departament
d'Electrònica. Gener-Març, 40 hores. Data: 10
de gener de 2004
Tipus d’acte: Musical a càrrec dels professors i
personal d'Administració i Serveis de La Salle.
Títol: Musical del Centenari. Lloc: Teatre de la
Bonanova. Data: 12 de maig de 2004
Tipus d’acte: Organització conferència. Títol:
Planteamientos
metodológico-docentes
en
momentos de cambio transformacional del
aprendizaje
universitario.
Responsable/
Coordinador(a): Montero, José A.; Gómez,
Juan Luis. Entitat(s) organitzadora(es):
Enginyeria i Arquitectura La Salle. Entitat(s)
col·laboradora(es): Centro Superior de estudios
universitarios La Salle Madrid. Lloc:
Enginyeria i Arquitectura La Salle. Data: 30 de
març de 2004
Tipus d’acte: Curs01. Títol: Introdució
a l'Automàtica i Control. Responsable/
Coordinador(a): Hernández, Joan (EALSUniversitat Ramon Llull). Entitat(s) organitzadora(es): Dep. Electrònica - EALS. Lloc:
Departament d'Electrònica. Octrubre-Desembre,
40 hores. Data: 10 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Art Futura 2003. Títol:
i-shadows 1.1 + iGlue + Demos de RV.
Responsable/Coordinador(a): Cuello Aljanati,
Richard Hebert; Arañó i Busquets, Alex; García
Panyella, Oscar; Cabello, Tony. Entitat(s)
organitzadora(es): CCCB, Caja de Madrid,
Fundación Cristobal Gabarrón, Parque de las
Ciencias, Marco, Artium. Entitat(s) col·laboradora(es): PlayStation2, Institut de Cultura,
Generalitat de Catalunya, Tentaciones, FlaixTV.
Lloc: Centre de Cultura Contemporànea CCCB.
Data: 9 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Sopar d'alumnes i professors
Festes La Salle. Títol: Sopar Festes La Salle.
Responsable/Coordinador(a):Xavier Senmartí
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i
Arquitectura La Salle. Lloc: Sala Congressos
Edifici Sant Jaume- Enginyeria i Arquitectura
La Salle. Data: 30 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Trobada de Professors. Títol:
Trobada Institucional de Professors de
Batxillerat i Cicles Formatius de La Salle
Catalunya. Responsable/Coordinador(a): Dep.
Comunicacions. Entitat(s) organitzadora(es):
Enginyeria i Arquitectura La Salle. Lloc:
Eninyeria i Arquitectura La Salle. Data: 4 de
setembre de 2003
Tipus d’acte: Jornada de Portes Obertes. Títol:
Jornada de Portes Obertes. Responsable/
Coordinador(a): Dep. Comunicacions. Entitat(s)
organitzadora(es):
Enginyeria
i
Arquitectura La Salle. Lloc: Enginyeria i
Arquitectura La Salle. Data: 17 d’abril de 2004
Tipus d’acte: FIRA. Títol: VCC: Viu la ciència
contemporània. Responsable/Coordinador(a):
Cuello Aljanati, Richard Hebert; Arañó i
Busquets, Alex. Entitat(s) organitzadora(es):
Parc Científic UAB - Societat Catalana de
Biologia. Entitat(s) col·laboradora(es): Institut
d'Estudis Catalans - Ministerio de Ciencia y
Tecnologia - Diferents grups de recerca
universitaris. Lloc: Seu de l'Institut d'Estudis
Catalans, c/del Carme, 47. Data: 6 de maig de
2004
Tipus d’acte: Jornada Tècnica. Títol:
Jornada divulgativa TDT. Responsable/
Coordinador(a):Fernández, Gabriel. Entitat(s)
organitzadora(es):
Feceminte.
Entitat(s)
col·laboradora(es): Secretaria de Comunicació.
Lloc: Caixa Forum. Data: 11 de juny de 2004
267
PUBLICACIONS: LLIBRES
Autor(a): Vicent, Lluís. Títol: Guia electrònica
de Processament Digital de la Imatge.
Referència editorial: Enginyeria La Salle,
2003
Autor(a): García, Panyella, Oscar. Títol: An
easy-to-code smoothing algorithm, capítol del
llibre
Graphics
Programming
Methods.
Referència editorial: Editorial Charles River
Media, ISBN 1-58450-299-1
Autor(a): Morán, J.A.; Socoró, J.C. Títol:
Transparències curs de doctorat d'Eines
avançades de matemàtica aplicada. Referència
editorial: Enginyeria La Salle, 2003
Autor(a): Sevillano, Xavier. Títol: Col·lecció
de problemes de Senyals i Sistemes de
Transmissió. Referència editorial: Enginyeria
La Salle, 2003
Autor(a): Morán, J. A.; Socoró, J.C. Títol:
Transparències de problemes de Tractament
Digital del Senyal i la Imatge. Referència
editorial: Enginyeria La Salle, 2003
Autor(a): Morán, J.A.; Socoró, J.C. Títol:
Col·lecció de problemes de Sistemes de
Transmissió (5è Telecomunicacions)Referència
editorial: Enginyeria La Salle, 2003
Autor(a): Morán, J.A.; Socoró, J.C. Títol:
Transparències de Sistemes de Transmissió (5è
Telecomunicacions). Referència editorial:
Enginyeria La Salle, 2003
Autor(a): Morán, J.A.; Socoró, J.C.; Monzó, C.
Títol: Col·lecció de problemes de Tractament
Digital del Senyal i la Imatge. Referència
editorial: Enginyeria La Salle, 2003
268
PUBLICACIONS: ARTICLES
Recommendation System with MPEG7 Indexed
Contents. Referència editorial: Proceedings of
the IEEE International Conference on
Multimedia and Expo (ICME 2004)
Autor(a): Mosna, Ricardo; Miralles, David;
VAZ, Jayme. Títol: Z_2-Gradings of Clifford
Algebras and Multivector Structures. Referència editorial: Journal of Physics A, 36, pp
4395-4405 (2003)
Autor(a): CANTOS, Sergi (EALS-Universitat
Ramon Llull). Títol: Integració de les energies
renovables a l'edificació. Referència editorial:
ActionKnowledge. www.salleurl.info
Autor(a): Garriga, C. (EALS-Universitat
Ramon Llull). Títol: A new approach of fuzzy
modeling towards intelligible modeling.
Referència editorial: WSEAS transactions on
systems, Issue 2, Volume 3, abril 2004. ISSN:
1109-2777 Pàgines: 676-681
Autor(a): Alenyà, G.; Martínez, E.; Torras, C.
Títol: Integration of Visual and Inertial Sensors.
Referència editorial: Journal of Robotic
Systems. Vol. 21, pp. 23-32, 2004
Autor(a): CANTOS, Sergi (EALS-Universitat
Ramon Llull). Títol: Arquitectura Solar Edifici del Parc Tecnològic La Salle.
Referència
editorial:
INNOVA.
Ed.
Enginyeria i Arquitectura La Salle. Nº 2.
Pàgines: 32 a 34. ISSN: 1696-0238
Autor(a):
Domingo,
aislamiento
Referència
2004.
Autor(a): Martínes, Elisa; Torras, Carme.
Títol: Contour-based 3D motion recovery while
zooming. Referència editorial: Robotic and
Autonomous Systems. Vol. 44, pp 219-227,
2003
Soler Rocasalbas, Sergi; Barti
Robert. Títol: Medida del
acústico con secuencias MLS.
editorial: Libro de Actas, CIATEA
Autor(a): Iriondo, Ignasi; Alías, Francesc;
Melenchón, Javier; Llorca, M. Angeles. Títol:
Modeling and Synthesizing Emotional Speech
for
Catalan
Text-to-Speech
Synthesis.
Referència editorial: Affective Dialogue
Systems. Lecture Notes in Artificial Intelligence
Vol. 3068, ISBN 3-540-22143-3, Springer,
pp. 197-208, Juny 2004
Autor(a): Mazzanti, F. (EALS-Universitat
Ramon Llull); Polls, A.(UB); Fabrocini, A.
(UB). Títol: Energy and structure of dilute
hard-and soft-sphere gases. Referència
editorial: Phys.Rev.A67, 063615/1-063615/14
(2003)
Autor(a): Batet; Fernández, Gabriel; López,
Alejandro; Puig, Albert. Títol: Setting up a
micromarket for interactive TV services in
Catalonia. Referència editorial: Proceedings of
the 2nd European Conference on Interactive
Television
Autor(a): Alenyà, G.; Martínez, E.; Torras, C.
Títol: Estimació del moviment d’un robot
observant contorns actius. Referència editorial:
In “Recerca en automàtica, visió i robòtica”,
edited by Antoni Grau and Viçens Puig,
Universitat Politècnica de Catalunya. pp. 319324, 2004. ISBN: 84-7653-844-8
Autor(a): López, A.; González, D.; Fabregat,
J.; Puig, A.; Mas, J.; Noé, M.; Villalón, E.;
Enrich, F.; Fernández, G. Títol: Synchronized
MPEG-7 metadata broadcasting over DVB
networks in an MHP application framework.
Referència editorial: Proceedings of the
International Broadcasting Convention 2003
(IBC’2003)
Autor(a): Mazzanti, F. (EALS-Universitat
Ramon Llull); Polls, A. (UB); Boronat, J. (UB);
Casulleras, J. (UB). Títol: High momentum
response of liquid 3He. Referència editorial:
Phys.Rev.Lett.92(8),085301/1->085301/4, 2004
Autor(a): García Panyella, Oscar. Títol:
Vertical Coherence Applied to Spect Imagery in
the 3D Reconstruction of the Left Ventricle.
Referència editorial: Proceedings of the IEEE
Computers in Cardiology 2003 (CinC)
Autor(a): Rovira, Marc; González, Jordi;
López, Alejandro; MAS, Jordi; Puig, Albert ;
Fabregat, Fabregat; Fernández, Gabriel. Títol:
Index TV: A Personalized Digital TV
269
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
Conferenciant/Ponent: Martínez, Elisa. Títol
de la ponència: Estructura 3D a partir de
moviment. Lloc: Universitat Politècnica de
Catalunya. Data: 16 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Bals, Marco (Uni.
Roma). Títol de la ponència: Cellular Neural
Networks and Robot Vision. Lloc: Departament
Electrònica. EALS-Universitat Ramon Llull.
Data: 4 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Melenchón, Javier.
Títol de la ponència: Locutor virtual. Lloc:
Universitat Pompeu Fabra (UPF-IDEC). Data:
26 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Ribó, M. Títol de la
ponència: Compatibilidad Electromagnética en
los Sistemas Power Line Communication
(PLC). Lloc: Enginyeria i Arquitectura La
Salle. Data: 29 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Montero, José A.;
ALSINA, Rosa Mª. Títol de la ponència:
Poster: ALGTEC. Àlgebra aplicada al món
tècnic. Lloc: Institut d'estudis catalans (Primera
trobada SCM-FEEMCAT). Data: 18 d’octubre
de 2003
Conferenciant/Ponent: Badia, David. Títol de
la ponència: Curso de Compatibilidad Electromagnética. Lloc: Centro Nacional de
Inteligencia (Madrid). Data: 31 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Ribó, M. Títol de la
ponència: Propagación Electromagnética en
Celdas de Ensayo TEM. Referència: Jornada
"Herramientas y métodos de ensayo EMC en
celdas TEM según nueva norma IEC 61000-420". Lloc: Sala Sony-Barcelona Activa. Data:
11 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Alías, Francesc. Títol
de la ponència: El locutor virutal de Ingeniería
La Salle. Referència: Curs. Lloc: Fundación
Duques de Soria (FDS). Data: 24 de juliol de
2003
270
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
Autor(a): Gonzalvo, X.; Morán, J.A.;
Melenchón, X. Títol: Detección de ángulo de
llegada con un array microfónico. Congrés o
simposi: URSI 2003. Lloc: A Coruña. Data: 8
de setembre de 2003
Autor(a): Alsina, Rosa; Sevillano, Xavier;
Moran, Jose Antonio; Socoró, Joan Claudi.
Títol: Diseño de un bloque de detección
adaptativo para un sistema DS-CDMA con
técnicas FastICA. Congrés o simposi: URSI
2003. Lloc: A Coruña. Data: 8 de setembre de
2003
Autor(a): Deumal, M.; Vilella, C. ; Bergadà, P.;
Pijoan, J.L.; Regué, J.R. Títol: Plataforma
Software Radio. Congrés o simposi: URSI
2003. Lloc: A Coruña. Data: 10 de setembre de
2003
Autor(a):
Balsi,
Marco
(Uni.Roma);
Bellachioma, Diego (Uni.Roma); Graziani,
Stefano (Uni. Roma); Vilasís-Cardona, Xavier
(EALS-Universitat Ramon Llull). Títol: Robot
Vision by CNNs emulated in FPGAs. Congrés
o simposi: European Conference on Circuit
Theory and Design. Lloc: Cracow, Poland.
Data: 15 de setembre 2003
Autor(a): Tomé, R.; Pijoan, J.L.; Vilella, C.;
Deumal, M. Títol: Método de la Comparación
de Fases (MCF) para la reducción del Peak-toAverage Power Ratio (PAPR) en sistemas
OFDM. Congrés o simposi: URSI 2003. Lloc:
A Coruña. Data: 10 de setembre de 2003
Autor(a): Batet; Fernández, Gabriel; López,
Alejandro; Puig, Albert. Títol: Setting up a
micromarket for interactive TV services in
Catalonia. Congrés o simposi: 2nd European
Conference on Interactive Television. Lloc:
Brighton, UK. Data: 1 de març de 2004
Autor(a): Alías, Francesc; Llorà, Xavier. Títol:
Evolutionary weight tuning based on diphone
pairs for unit selection speech synthesis.
Congrés o simposi: Eurospeech 2003. Lloc:
Ginebra, Suïssa. Data: 1 de setembre de 2003
Autor(a): Bergadà, P.; Vilella, C. Títol: Sodio:
A Software Radio platform for advanced HF
communications. Congrés o simposi: COST289 Workshop on Spectrum and Power
Efficient Broadband Communications. Lloc:
Budapest. Data: 7 de juliol de 2004
Autor(a): Alías, Francesc; Llorà, Xavier;
Iriondo, Ignasi; Formiga, Lluís. Títol: Ajuste
subjetivo de pesos para selección de unidades a
través de Algoritmos Genéticos Interactivos.
Congrés o simposi: SEPLN03. Lloc: Alcalá de
Henares (Madrid). Data: 10 de setembre de
2003
Autor(a): García i Panyella, Oscar. Títol: Two
Strategies on Border Labeling applied to the
Estimation of Ejection Fraction. Congrés o
simposi: IV Jornades de Recerca en Enginyeria
Biomèdica (JEBC04). Lloc: Barcelona. Data: 8
de juny de 2004
Autor(a): Alías, Francesc; Iriondo, Ignasi;
Barnola, Pere. Títol: Multi-domain text
classification for unit selection text-to-speech
synthesis. Congrés o simposi: International
Congress of Phonetic Sciences (ICPhS03).
Lloc: Barcelona. Data: 3 d’agost de 2003
Autor(a): García i Panyella, Oscar. Títol:
Vertical Coherence Applied to Spect Imagery in
the 3D Reconstruction of the Left Ventricle.
Congrés o simposi: IEEE Computers in
Cardiology 2003 (CinC). Lloc: Tesalónica,
Grècia. Data: 20 de setembre de 2003
Autor(a): Alías, Francesc; Sevillano, Xavier;
Barnola, Pere; Socoró, Joan Claudi. Títol:
Arquitectura para conversión texto-habla
multidominio. Congrés o simposi: SEPLN03.
Lloc: Alcalá de Henares (Madrid). Data: 10 de
setembre de 2003
Autor(a): García, Carlos; de la Torre,
Fernando; Martínez, Elisa. Títol: Subspace
eyetracking for driver warning. Congrés o
simposi: International Conference on Image
Processing. Lloc: Barcelona. Data: 17 de
setembre de 2003
Autor(a): Alsina Pagès, Rosa Maria; Canaleta
Llampallas, Xavier; Montero Morales, Jose
Antonio; Vernet Bellet, David. Títol: La
interdisciplinaritat com a recurs de millora de
l’aprenentatge dels alumnes de primer
d’enginyeria. Congrés o simposi: CIDUI 2004.
Lloc: Girona. Data: 30 de juny de 2004
271
tivista. Congrés o simposi: 3r Congrés
Internacional de Docencia Universitària i
Innovació. Lloc: Girona. Data: 30 de juny de
2004
Autor(a): Garriga, Carles (EALS-Universitat
Ramon Llull). Títol: A new approach of fuzzy
modeling towards intelligible modeling.
Congrés o simposi: WSEAS International
Conference on Fuzzy Systems. Lloc: Udine
(Italia). Data: 25 de març de 2004
Autor(a): Iriondo, Ignasi; Alías, Francesc;
SANCHIS, Fco. Javier; Melenchón, Javier.
Títol: A hybrid method oriented to
Concatenative
Text-to-Speech
Synthesis.
Congrés o simposi: Eurospeech 2003. Lloc:
Ginebra, Suïssa. Data: 1 de setembre de 2003
Autor(a): Montero, José A.; Escudero, Nuria;
Pajares, Fco. Javier; García, Oscar; Moran, José
A. Títol: Implantación de una metodología
constructivista en la docencia del álgebra en
ingeniería. Congrés o simposi: XII Congreso
Universitario de Innovación Educativa en las
Enseñanzas Técnicas. Lloc: Barcelona. Data:
26 de juliol de 2004
Autor(a): Iriondo, Ignasi; Alías, Francesc;
Melenchón, Javier; Llorca, M. Angeles. Títol:
Modeling and Synthesizing Emotional Speech
for Catalan Text-to-Speech Synthesis. Congrés
o simposi: Tutorial and Research Workshop
Tutorial and Research Workshop Affective
Dialogue Systems. Lloc: Kloster Irsee,
Germany. Data: 14 de juny de 2004
Autor(a): Montero, José Antonio; Martínez,
Elisa; Morán, Jose Antonio; Alíoas, Francesc;
Alsina, Rosa Maria; Vicent, Lluís. Títol: La
transición metodológica en aulas universitarias:
¿una necesidad?. Congrés o simposi: IV
Congreso Internacional Virtual de Educación
CIVE 2004. Lloc: Virtual a través de Internet.
Data: 9 de febrer de 2004
Autor(a): López, A.; González, D.; Fabregat,
J.; Puig, A.; Mas, J.; Noé, M.; Villalón, E.;
Enrich, F.; Fernández, G. Títol: Synchronized
MPEG-7 metadata broadcasting over DVB
networks in an MHP application framework.
Congrés o simposi: International Broadcasting
Convention 2003 (IBC’2003) Lloc: Amsterdam,
NL. Data: 13 de setembre de 2003
Autor(a): Morán, Jose Antonio; Socoró, Joan
Claudi; Alsina, R. M.; Tarrés, F. Títol:
Multistage
Adaptive
Parallel
Search
Acquisition. Congrés o simposi: URSI 2003.
Lloc: A coruña. Data: 8 de setembre de 2003
Autor(a): Pajares, F. J.; Ribó, M.; Regué, J. R.;
Cepeda, P. R. ; Pradell, L. Títol: Circuit model
for mode conversion in grounded differential
Signal Paths. Congrés o simposi: 2004 IEEE
Symposium on Electromagnetic Compatibility.
Lloc: Santa Clara, CA, USA. Data: 9 d’agost
de 2004
Autor(a): Mas, J.; Fernández, G. Títol: Video
shot boundary detection using color histogram.
Congrés o simposi: TRECVID2003. Lloc:
Gaithersburg, Maryland, USA. Data: 1
d’octubre de 2003
Autor(a): Pajares, F.J. ; Ribó, M.; Bonvehi, M.;
Pradell, L.; Regué, J. R. Títol: Modelo circuital
para transiciones modo común-modo diferencial
en PCB. Congrés o simposi: URSI 2003. Lloc:
A Coruña. Data: 10 de setembre de 2003
Autor(a): Melenchón, J.; DE LA Torre, F.;
Iriondo, I.; Alías, F.; Martínez, E.; Vicent, Ll.
Títol: Text To Visual Synthesis With
Appearance Models. Congrés o simposi: IEEE
International Conference on Image Processing.
Lloc: Barcelona, Spain. Data: 14 de setembre
de 2003
Autor(a):
Quintana;
Martínez,
Elisa;
Melenchón,
Xavier.
Títol:
Automatic
evaluation of degradation of paint coatings
through EM algorithm. Congrés o simposi:
International Conference on Image Processing.
Lloc: Barcelona. Data: 17 de setembre de 2003
Autor(a): Melenchón, J.; Iriondo, I.; Socoró,
J.C.; Martínez, E.; Meler, L. Títol: Lip
Animation of a personalizad Facial Model from
Auditory Speech. Congrés o simposi: IEEE
Internacional Symposium on Signal Processing
and Information Technology. Lloc: Darmstat
(Germany). Data: 10 de desembre de 2003
Autor(a): Regué, J. R.; Ribó, M.; Duran, D.;
Badia, D.; Pérez, A. Títol: Common and
Differential Mode Characterization of EMI
Power-Line
Filters
from
S-parameters
Measurements. Congrés o simposi: 2004 IEEE
International Symposium on Electromagnetic
Compatibility. Lloc: Santa Clara, CA, USA.
Data: 9 d’agost de 2004
Autor(a): Montero, José A.; Vicent, Lluis;
Martínez, Elisa; Moran, José A. Títol: Las
prácticas cooperativas en la asignatura de
procesado de imagen como base de la
implantación de una metodología construc272
Autor(a): Socoró, Joan Claudi; Tarrés,
Francesc; Morán, José Antonio; Sevillano,
Xavier; Alsina, Rosa Maria. Títol: “Detección
de precursores para la ecualización ciega de
canales HF en comunicaciones DS-CDMA”
Congrés o simposi: 20º Simposium Nacional
de la Unión Científica de Radio (URSI’2003).
Lloc: La Coruña. Data: 8 de setembre de 2003
Autor(a): Regué, J.R.; Ribó, M.; Pajares, F.J.;
Pérez, A.; Tabuenca, C.; Garrell, J.M. Títol:
Predicción de las emisiones radiadas en campo
lejano a partir de medidas en campo cercano
mediante algoritmos genéticos. Congrés o
simposi: URSI 2003. Lloc: A Coruña. Data: 10
de setembre de 2003
Autor(a): Ribó, M.; Pradell, L.; de la Cruz, J.;
Ferrer, M. Títol: Modelo circuital para un
resonador finline/slotline rectangular. Congrés
o simposi: URSI 2003. Lloc: A Coruña. Data:
10 de setembre de 2003
Autor(a): Soler Rocasalbas, Sergi; Barti
Domingo, Robert. Títol: Medida del
aislamiento acústico con secuencias MLS.
Congrés o simposi: CIATEA 2004. Congreso
Ibérico de Aislamiento Térmico y Acústico.
Lloc: Gijón. Data: 15 de juny de 2004
Autor(a): Rovira, Marc; González, Jordi;
López, Alejandro; MAS, Jordi; Puig, Albert;
Fabregat, Jordi; Fernández Gabriel. Títol:
Index TV: A Personalized Digital TV
Recommendation System with MPEG7 Indexed
Contents. Congrés o simposi: IEEE
International Conference on Multimedia and
Expo (ICME 2004). Lloc: Taipei, Taiwan.
Data: 23 de juny de 2004
Autor(a): Tabuenca, C. ; Regué, J.R.; Ribó, M.;
Pérez, A.; Martín, A. Títol: Aplicación de la
transformación de campo cercano a campo
lejano para medidas de emisiones radiadas.
Congrés o simposi: URSI 2003. Lloc: A
Coruña. Data: 10 de setembre de 2003
Autor(a): Vilasís-Cardona, Xavier (EALSUniversitat Ramon Llull); Tortella, Sebastia
(EALS-Universitat Ramon Llull); Giangrossi,
Pasqualino (Uni. Roma); Graziani, Stefano
(Uni. Roma); Bellachioma, Diego (Uni. Roma);
BALSI, Marco (Uni. Roma). Títol: Robot
Vision with Cellular Neural Networks: a
practical implementation. Congrés o simposi:
Jornada de Recerca en Automàtica, Visió i
Robòtica. Lloc: Barcelona. Data: 10 de febrer
de 2004
Autor(a): Sevillano, Xavier; Alías, Francesc;
Socoró, Joan Claudi. Títol: ICA-based
hierarchical text classification for multi-domain
text-to-speech synthesis. Congrés o simposi:
IEEE International Conference on Acoustics,
Speech and Signal Processing (ICASSP 2004).
Lloc: Montreal, Canada. Data: 17 de maig de
2004
Autor(a): Sevillano, Xavier; Alías, Francesc;
Socoró, Joan Claudi. Títol: Extracción de
tópicos independientes para la clasificación de
textos. Congrés o simposi: URSI 2003. Lloc:
La Coruña. Data: 8 de setembre de 2003
Autor(a): Vilella, C.; Pijoan, J.L. Títol: An
efficient high performance equalization method
for real-valued modulations. Congrés o
simposi: Nordic Radio Symposium 2004. Lloc:
Oulu, Finland. Data: 16 d’agost de 2004
Autor(a): Sevillano, Xavier; Alías, Francesc;
Socoró, Joan Claudi. Títol: Reliability in ICAbased text classification. Congrés o simposi:
International Conference on Independent
Component Analysis and Blind Source
Separation (ICA 2004). Lloc: Granada. Data:
22 de setembre de 2004
Autor(a): Vilella, C.; Pijoan, J.L. Títol:
Software Radio: An Enabling Technology for
Mobile Communications. Congrés o simposi:
COST-289 Workshop on Spectrum and Power
Efficient Broadband Communications. Lloc:
Budapest. Data: 7 de juliol de 2004
273
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUM (assistència)
Congrés: International Congress of Phonetic
Sciences. Assistent(s): Iriondo, Ignasi. Lloc:
Barcelona. Data: 3 d’agost de 2003
Congrés: Congreso Nacional contra el ruido.
Assistent(s): Arnet Vilaseca, Isabel. Lloc:
Zaragoza. Data: 29 d’abril de 2004
Congrés: International Broadcasting Convention (IBC 2004). Assistent(s): López.
Alejandro. Lloc: Amsterdam, NL. Data: 13 de
setembre de 2003
Congrés: Xerrada titulada: “L’altra cara de les
matemàtiques”. Assistent(s): Montero, José A.;
Alsina, Rosa M. Lloc: Col·legi Eng. Tècn.
Barcelona. Data: 4 de maig de 2004
Congrés: IEEE International Conference on
Image Processing. Assistent(s): Fernández,
Gabriel; MAS, Jordi. Lloc: Barcelona. Data: 14
de setembre de 2003
Congrés: XII Debat Universitari de l'Institut
Joan Lluís Vives, sobre innovació en docència
universitària i ús de les TIC. Assistent(s):
Montero, José A.; Vicent, Lluis. Lloc: Institut IN3. Parc Tecnològic de la Mediterrània,
Castelldefels. Data: 20 de maig de 2004
Congrés: IEEE Computers in Cardiology 2003.
Assistent(s): García, Oscar Garcia. Lloc:
Tesalónica, Grècia. Data: 20 de setembre de
2003
Congrés: IV Jornades de Recerca Biomèdica.
Assistent(s): García, Oscar. Lloc: Barcelona.
Data: 8 de juny de 2004
Congrés: TRECVID 2003. Assistent(s): Mas
Bundio, Jordi. Lloc: Gaithersburg, Maryland.
Data: 1 d’octubre de 2003
Congrés: Cluster de procés discontinu CIDEM.
Assistent(s): Martínez, Elisa. Lloc: Barcelona.
Data: 10 de juny de 2004
Congrés: Curs CEI: EMC Engineering for
Wired and Wireless Design. Assistent(s): Pérez,
A.; Ribó, M. Lloc: Barcelona. Data: 2
d’octubre de 2003
Congrés: CIATEA 2004. Congreso Ibérico de
Aislamiento Térmico y Acústico. Assistent(s):
Soler Rocasalbas, Sergi. Lloc: Gijón. Data: 15
de juny de 2004
Congrés: Tecniacústica 2003. Assistent(s):
Soler Rocasalbas, Sergi. Lloc: Bilbao. Data: 15
d’octubre de 2003
Congrés: 1ª Jornada de recerca de la Universitat
Ramon Llull. Assistent(s): Montero, José A.;
Alías, Francesc; Martínez, Elisa; Alsina, Rosa
M.; Meler, Lourdes; Socoró, Joan Claudi;
Moran, José A.; Melenchon, Javier. Lloc:
Rectorat Universitat Ramon Llull. Data: 16 de
juny de 2004
Congrés: Primera trobada SCM-FEEMCAT.
Assistent(s): Montero, José A.; Alsina, Rosa M.
Lloc: Barcelona. Data: 18 d’octubre de 2003
Congrés: Jornada sobre el aislamiento acústico
en la construcción. Assistent(s): Soler
Rocasalbas, Sergi; Arnet Vilaseca, Isabel;
Vidal, Paola. Lloc: València (UPV). Data: 24
de febrer de 2004
Congrés: Virtual Educa 2004. Assistent(s):
Montero, José A. Lloc: Barcelona. Data: 18 de
juny de 2004
Congrés: IEEE International Conference on
Multimedia and Expo. Assistent(s): Rovira,
Marc. Lloc: Taipei, Taiwan. Data: 23 de juny
de 2004
Congrés: 2nd European Conference on
Interactive Television. Assistent(s): Batet,
Jordi. Lloc: Brighton ,UK. Data: 1 de març de
2004
Congrés: 1st Workshop BIOSEC. Assistent(s):
Melenchón, Javier. Lloc: Barcelona (UPF).
Data: 28 de juny de 2004
Congrés: Cost 271 Effects of the upper
atmosphere on terrestrial and earth-space
communications. Assistent(s): Miralles, David.
Lloc: Obs. Ebre, Roquetes. Data: 18 de març de
2004
Congrés: Jornada de Mapas estratégicos de
ruido. Assistent(s): Arnet Vilaseca, Isabel.
Lloc: Madrid. Data: 29 de juny de 2004
Congrés: Jornada i2cat. Assistent(s): Martínez,
Elisa. Lloc: Barcelona. Data: 1 d’abril de 2004
274
PROJECTES DE RECERCA
Garrido Beltran, Lluis (UB); Vilasís Cardona,
Xavier (EALS-Universitat Ramon Llull). Altres
investigadors(es): EALS-Universitat Ramon
Llull :Riera Baburés, Jordi; Roselló Canal, Mar;
Luengo Álvarez, Sonia; Tortella, Sebastià; UB :
Gascón, David ; Graciani, Ricardo; Grauges,
Eugeni; Xirgu, Xavier; Aguiló, Ernest; Calvo,
Miriam; etc. Entitat(s) finançadora(es):
CICYT (Plan Nacional de Altas Energias).
Entitat(s) col·laboradora(es): Universitat de
Barcelona, EALS-Universitat Ramon Llull
Projecte de recerca: Ajut d'insfastructura 2003
PIRA00087 per la compra d'un amplificador de
potència. Investigador(a) principal: Pijoan, J.
L. Altres investigadors(es): Vilella, C.; Ribó,
M.; Regué, J. R.; Pérez, A.; Badia, D. Entitat
finançadora: AGAUR
Projecte de recerca: Automatic Creation of
Virtualized Environments. Investigador(a)
principal: Falko Kuester (Henry Samueli
School of Engineering at UC Irvine). Altres
investigadors(es): García Panyella, Oscar;
Fernández Ubiergo, Gabriel; Fernández
Munuera, Juan Andrés. Entitat(s) finançadora(es): Beca Balsells de la Generalitat de
Catalunya
Projecte de recerca: ETNIA (Ensenyament
Tècnic a l'Africa). Investigador(a) principal:
ATCHADÉ, Parfait (EALS-Universitat Ramon
Llull). Altres investigadors(es): Giralt, Adam
(EALS-Universitat Ramon Llull); LARIOS, J.
(EALS-Universitat Ramon Llull); Llorens, Lluis
(EALS-Universitat Ramon Llull); Hernández,
Jordi (EALS-Universitat Ramon Llull); PÉREZ,
Victor (EALS-Universitat Ramon Llull);
Garcés, Orenci (EALS-Universitat Ramon
Llull). Entitat finançadora: Funitec. Entitat
col·laboradora: Departament d'Electrònica–
EALS
Projecte de recerca: CA-MHP - Entorno para
la explotación del acceso condional para
aplicaciones MHP. Investigador(a) principal:
Gabriel Fernàndez. Altres investigadors(es):
Puig, Albert; López, Alejandro. Entitat(s)
finançadora(es): Ajut de tipus PROFIT
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).
Entitat(s) col·laboradora(es): SIDSA, SONY
Projecte de recerca: CNN: aprenentatge i
aplicacions a la robòtica. Investigador(a)
principal: Vilasís, Xavier (EALS-Universitat
Ramón Llull); Gómez, Eduardo (Universidad
La Salle México). Altres investigadors(es):
Mazzanti, Ferran (EALS-Universitat Ramon
Llull); Vinyoles, Mireia (EALS-Universitat
Ramon Llull); Riera, Jordi (EALS-Universitat
Ramon Llull). Entitat(s) finançadora(es):
Funitec, Uni. La Salle México
Projecte de recerca: GMF for iTV, Generic
Media Framework for interactive TV, IST2001-34861.
Investigador(a)
principal:
Fernández, Gabriel. Altres investigadors(es):
López, Alejandro. Entitat(s) finançadora(es):
Unió Europea. Entitat(s) col·laboradora(es):
IRT, PT Inovaçao, Central Research Lab,
Eurecom, Joaneum Research, Optibase
Projecte de recerca: Index TV - Sistema de
Televisión Digital Interactiva MHP con
personalización de contenidos indexados en
MPEG7,FIT-070000-2003-418 Investigador(a)
principal:
Fernández,
Gabriel.
Altres
investigadors(es): López, Alejandro; Mas,
Jordi; PUIG, Albert; Rovira, Marc; Fabregat,
Jordi. Entitat(s) finançadora(es): Ministerio de
Ciencia y Tecnologia, Programa PROFIT
Projecte de recerca: Detección de estados
incipientes de somnolencia en conductores de
vehículos a motor. Investigador(a) principal:
Soler,Olga. Altres investigadors(es): Martínez,
Elisa; de la Torre, Fernando; Melenchon,
Xavier; Cortadellas, Xavier; Maiche, A.; Portell,
Mariona. Entitat(s) finançadora(es): MCyT.
DPI2002-02279. Data: 1 de gener de 2003
Projecte de recerca: Interlocutor virtual.
Investigador(a) principal: Martínez, Elisa.
Altres
investigadors(es):
Iriondo,
I.;
Melenchón, J.; Alías, F.; Socoró, J.C.; Morán,
J.A.; Meler, L; Sevillano; Montero, J.A.; Vicent,
LL. Entitat(s) finançadora(es): PGR-PR200302. Data: 12 de gener de 2003
Projecte de recerca: i-shadows: Nous sistemes
d'interactivitat basats en visió artificial.
Investigador(a) principal: Cuello Aljanati,
Richard Hebert. Altres investigadors(es):
Arañó I Busquets, Alex
Projecte de recerca: DPI2001-1529-C02-01 Herramienta Software Para La Transformacion
De Emisiones Radiadas De Campo Cercano A
Campo Lejano Mediante Algoritmos Geneticos.
Investigador(a) principal: Ribó, M. Altres
investigadors(es): Regué, J. R.; Pajares, F.J.;
Badia, D.; Pérez, A. Entitat finançadora:
MCyT. Entitat(s) col·laboradora(es): Applus
(LGAI Technological Center)
Projecte de recerca: Estudio de la violacion de
CP con los detectores HeraB y LHCb (fpa200204452-c02-01). Investigador(a) principal:
275
Projecte de recerca: Propiedades Estaticas y
Dinamicas de Sistemas Bosonicos y Fermionicos.
Investigador(a) principal: Ramos Gomez,
Angels
(UB).
Altres
investi-gadors(es):
Mazzanti, Ferran (EALS-Universitat Ramon
Llull).
Entitat(s)
finançadora(es):CICYTDGICYT
Projecte de recerca: Locutor virtual para
interacción natural. Investigador(a) principal:
Martínez, Elisa. Altres investigadors(es):
Iriondo, I.; Melenchón, J.; Alías, F.; Socoró,
J.C.; Morán, J.A.; Meler, L; Sevillano.
Entitat(s) finançadora(es): MCyT. PROFIT
Ref. FIT-340100-2004-20. Data: 1 de gener de
2004
Projecte de recerca: REN2003-08376-C02-01Caracterizacion Y Modelado Del Canal
Ionosferico En La Antartida: Comunicaciones Hf
Avanzadas. Investigador(a) principal: Pijoan, J.
L. Altres investigadors(es): Vilella, C.; Deumal,
M.; Bergadà, P.; Graells, Simó; Socoró, Joan
Claudi; Alsina, Rosa Maria; Miralles, David.
Entitat(s) finançadora(es): MCyT- REN200308376-C02-01. Entitat(s) col·laboradora(es):
Observatori de l'Ebre
Projecte de recerca: Mapping Muscular.
Investigador(a) principal: Barnades, Federico
(EALS). Altres investigadors(es): REY, Ferran
(Blanquerna); Cortes, Sergi (EALS); TUSET,
Josep Maria (EALS); Silvestre, Ricard
(EALS); Cabrera, Oscar (EALS). Entitat(s)
finançadora(es): EALS, Blanquerna
Projecte de recerca: Mètodes d'optimització
d'aprenentatge en Màquines de Boltzman.
Investigador(a) principal: Mazzanti, Ferran
(Dep. Electrònica d'EALS). Altres investigadors(es): Farguell, Enric (Dep. Electrònica
d'EALS). Entitat(s) finançadora(es): Funitec
Projecte de recerca: Sistema de visió i navegació
per robots amb Cellular Neural Networks.
Investigador(a) principal: BALSI, Marco (Uni.
Roma La Sapienza);
Vilasís - Cardona,
Xavier (EALS). Altres investigadors(es):
Pazienza, Giovanni (U. Roma); Ponce, Xavier
(EALS); López, Juan Carlos (EALS). Entitat(s)
finançadora(es):
Funitec.
Entitat(s)
col·laboradora(es): Univesita di Roma 'La
Sapienza', EALS-Universitat Ramon Llull
Projecte de recerca: Micromercats de TDT a
Catalunya. Investigador(a) principal: Fernández, Gabriel. Altres investigadors(es):
Puig, Albert; López, Alejandro; Batet, Jordi.
Entitat(s) finançadora(es): CIDEM. Entitat(s)
col·laboradora(es): TVC, TVC Multimedia,
CCRTV Interactiva, Communi.tv
Projecte de recerca: Sistema reconfigurable para
la navegación basada en visión de robots
caminantes y rodantes en entornos naturales.
Investigador(a) principal: Celaya, Enric. Altres
investigadors(es): Torras; Huber; Martínez;
Sanfeliu; López de Mantaras; Sierra. Entitat(s)
finançadora(es): DPI2003-05193-C02-01. Data:
1 de gener de 2004
Projecte de recerca: Motor Gráfico para
Dispositivos Móviles. Investigador(a) principal: García Panyella, Oscar. Altres
investigadors(es): Arañó, Alex; García, Vicenç.
Entitat(s) finançadora(es): Ajut de tipus
PROFIT (Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio)
Projecte de recerca: Sistemàtica en el disseny de
controladors difusos a partir de mostres
d'entrada/sortida. Investigador(a) principal:
Garriga, Carles (Dep. Electrònica. Enginyeria La
Salle). Altres investigadors(es): Vilasís Cardona,
Xavier (Dep. Electrònica. Enginyeria La Salle).
Entitat(s) finançadora(es): Funitec
Projecte de recerca: Orgue de la Tramuntana.
Investigador(a) principal: Rosell, Ivana.
Altres investigadors(es): Nieto, Albert.
Entitat(s) finançadora(es): Ministerio de
Ciencia y Tecnología
Projecte de recerca: Swing - Smart Wireless
Integrated New Generation TV.Investigador(a)
principal:
Fernández,
Gabriel.
Altres
investigadors(es): López, Alejandro. Entitat(s)
finançadora(es): Ajut de tipus PROFIT
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).
Entitat(s) col·laboradora(es): Retevision Abertis,
SIDSA
Projecte de recerca: Projecte ARSODIO
(PGR-PR2003-06): Advanced Receivers with
Software Radio. Investigador(a) principal:
Pijoan, J. L. Altres investigadors(es): Vilella,
C.; Deumal, M.; Bergadà, P. Entitat(s)
finançadora(es): Projecte intern de recerca
Projecte de recerca: Projecte MMPA-PCB
(PGR-PR2003-01): Modelatge multimodal en
PCB. Investigador(a) principal: Ribó, M.
Altres investigadors(es): Regué, J. R. ; Pajares,
F. J.; Pérez, A. Entitat(s) finançadora(es):
Projecte intern de recerca
Projecte de recerca: Videofono. Investigador(a)
principal:
Iriondo,
Ignasi.
Altres
investigadors(es): Melenchón, J; Alías, F.;
Martínez, E.; Socoró, J.C.; Morán,
J.A.;
Meler, L.; Sevillano. Entitat(s) finançadora(es):
MCyT. PROFIT Ref. FIT-350300-2004-44. Data:
1 de gener de 2004
276
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
Participant(s): Martínez, Elisa; Morán, J.A.
Grup de treball: i2cat. Lloc: Barcelona
Participant(s): Arnet Vilaseca, Isabel. Grup de
treball: Contaminació acústica entre vivendes.
Lloc: Seu ACCA. Data: 12 de febrer de 2004
Participant(s): Montero, J.A. Grup de treball:
Grup de revisors de la revista "INDIVISA: boletín
de estudios e investigación'. Data: 1 de març de
2004
Participant(s): Martínez, Elisa. Grup de
treball: Cluster de procés discontinu del
CIDEM. Lloc: Barcelona
Participant(s): Pijoan, J. L. Grup de treball:
1st Management Comitte Meeting of COST
289-Spectrum and Power Efficient Broadband
Communications. Lloc: Brussels. Data: 24 de
març de 2003
Participant(s): Iriondo, I. Grup de treball:
Comitè
Organitzador
ACL'2004.
Lloc:
Universitat de Barcelona. Data: 8 de març de
2004
Participant(s): Moran, Jose Antonio. Grup de
treball: Comitè Organitzador URSI 2003. Lloc:
A Coruña. Data: 8 de setembre de 2003
Participant(s): Vilella, C.; Deumal, M. Grup de
treball: 4th Management Comitte Meeting of COST
289 - Spectrum and Power Efficient Broadband
Communications. Lloc: Zurich. Data: 15 de març de
2004
Participant(s): Iriondo, Ignasi. Grup de
treball: Comitè Organitzador ACL'2004. Lloc:
UB. Data: 20 d’octubre de 2003
Participant(s): Arnet Vilaseca, Isabel. Grup de
treball: Associació AECOR. Lloc: Madrid.
Data: 25 de març de 2004
Participant(s): Pijoan, J. L. Grup de treball: 3rd
Management Comitte Meeting of COST 289 - Spectrum
and Power Efficient Broadband Communications. Lloc:
Kosice, Slovakia. Data: 30 d’octubre de 2003
Participant(s):Montero,José A.;Alsina,Rosa M.
Grup de treball: Grup interuniversitari en
modelització matemàtica. Data: 1 d’abril de
2004
Participant(s): Iriondo, Ignasi. Grup de treball: Comitè
Organitzador ACL'2004. Lloc: UB. Data: 17 de
novembre de 2003
Participant(s): Ribó, M. Grup de treball:
Primera reunió del IEEE EMC Society Spanish
Chapter. Lloc: Enginyeria i Arquitectura La
Salle. Data: 20 d’abril de 2004
Participant(s): Martínez, Elisa. Grup de
treball: GUIA-EX(Grupo de interes en sistemas
de transporte inteligentes). Data: 1 de gener de
2004
Participant(s): Arnet Vilaseca, Isabel. Grup de
treball: Comissió Acústica del COETTC. Lloc:
Seu del COETTC. Data: 21 d’abril de 2004
Participant(s): Martínez, Elisa. Grup de
treball: Grup de Geometria Visual. Lloc: Institut
de Robòtica Industrial (IRI). Data: 1 de gener de
2004
Participant(s): Arnet Vilaseca, Isabel. Grup de
treball: Comissió Acústica del COETTC. Lloc:
Seu del COETTC. Data: 26 d’abril de 2004
Participant(s): Morán, J.A.; Socoró, J.C.;
Alías, F.; Martínez, E.; Sevillano; Iriondo, I.;
Alsina, R.M. Grup de treball: Comité
Organitzador URSI2004. Lloc: Enginyeria La
Salle. Barcelona. Data: 1 de gener de 2004
Participant(s): Iriondo, I. Grup de treball: Comitè
Organitzador ACL'2004. Lloc: UB. Data: 26 d’abril
de 2004
Participant(s): Gómez Ferrereas, Àlex; Nieto
Madrid, Albert; Uroz Velasco, Pablo; Rosell
Turull, Ivana; Vila Deutchbein, Carles;
Torregrossa, Susana; Soler, Sergi; Arnet
Vilaseca, Isabel. Grup de treball: Projecte
INAM amb la col·laboració del Zoo de
Barcelona. Lloc: Golf de Lleó. Data: 10 de
maig de 2004
Participant(s): IRIONDO, I. Grup de treball:
Comitè
Organitzador
ACL'2004.
Lloc:
Universitat de Barcelona. Data: 12 de gener de
2004
Participant(s): Centres Universitaris de La
Salle - Carles Garriga (Dep. Electrònica EALS). Grup de treball: Indivisa, Boletín de
Estudios e Investigación. Contingut educional
de Caràcter científic. ISSN: 1579 3141. Lloc:
Madrid. Data: 1 de febrer de 2004
277
Participant(s):
García
Panyella,
Oscar
(Universitat Ramon Llull); Geménez, Ferran
(UOC); Bisbe, Miquel (UOC); MORÓN,
Miquel (UPC); Taboada, Manel (UAB). Grup
de treball: Elaboració de proposta de nou títol
de graduat en Multimèdia (3ª Convocatòria
ANECA). Lloc: Barcelona. Data: 1 de juny de
2004
Participant(s): Arnet Vilaseca, Isabel. Grup de
treball: Consell Assessor del COETTC. Lloc:
Seu del COETTC. Data: 15 de juny de 2004
Participant(s): Fernández, Gabriel. Grup de
treball: Fòrum de la Televisió Digital Terrestre
a Catalunya. Lloc: Barcelona. Data: 10 de
setembre de 2004
278
TREBALLS FI DE CARRERA
Autor(a): Abenza, Rosa Maria. Títol del
treball: Editora de serveis sobre multiples
plataformes. Director(a): Fernández, Gabriel
Autor(a): Cequier Pesquina, Laura. Títol del
treball: Regulació de la intensitat d'un
fluorescent amb tecnologia Lon. Director(a):
Gil Jordà, Joan
Autor(a): Alcaráz Lluch, Alez. Títol del
treball: Sistemas de Información en las
Compañías Aseguradoras. Director(a): Ochoa,
Pedro
Autor(a): Didac Pedra. Títol del treball: Xat
de
TV
interactiva
mitjançant
MHP.
Director(a): Gabriel Fernandez
Autor(a): Alsina Pagés, Rosa Maria. Títol del
treball: ICA techniques applied to a DS-CDMA
receiver. Director(a): Moran Moreno, Jose
Antonio
Autor(a): Domènech Ferret, Jordi. Títol del
treball: Estació meteorològica amb localització
GPS (I). Director(a): Roselló Canal, Maria del
Mar
Autor(a): Antoni Cabello Miguel. Títol del
treball: iGlue.v3: Visual Environment for
Multimedia. Director(a): Oscar Garcia Panyella
Autor(a): Domingo Reguant, Victor. Títol del
treball: Generació d'object carousel per
codificació d'aplicacions interactives de TV
Digital. Director(a): Fernández Ubiergo,
Gabriel
Autor(a): Antoni Escanilla Prat. Títol del
treball: Teoria Ondulatòria aplicada a acústica
arquitectòn. Director(a): Ivana Rossell
Autor(a): Domingo Reguant, Victor. Títol del
treball: Generació d'object carousel per a TV
digital. Director(a): Fernández, Gabriel
Autor(a): Aran Segovia, Oscar. Títol del
treball: Impacto tecnológico que el Nuevo
Acuerdo de Basilea ocasionará en las entidades
financieras. Director(a): Maicas Alegre, Oscar
Autor(a): Eibel, Mathias. Títol del treball:
Lectora de tests psicoténicos mediante escáner.
Director(a): Vicent Safont, Lluis
Autor(a): Aznar Padilla, Jose Francisco. Títol
del treball: Disseny i implementació de Botiga
Virtual. Director(a): García Panyella, Oscar
Autor(a): Escanilla Prat, Antonio. Títol del
treball: Teoria ondulatòria aplicada a acústica
arquitectònica. Director(a): Rossell Turull,
Ivana
Autor(a): Ballada Vázquez, Pau. Títol del
treball: Teoria i aplicació sobre sincronització
AV. Director(a): Fernández, Gabriel
Autor(a): Esteban Navarro, Xavier. Títol del
treball: Sistema d'Informació per comentaristes.
Director(a): Escudero, Francesc
Autor(a): Beltran Domenech, Sergi. Títol del
treball: Mini-SAP personalizado. Director(a):
Garcia Moreno, Albert
Autor(a): Fernández Cubria, David. Títol del
treball: Estudio e implementación de Xtras para
Macromedia. Director(a): Hebert, Richard
Autor(a): Berengena Moreno, Edgar. Títol del
treball: Servidor de periféricos para control de
producción. Director(a): Arañó, Alex
Autor(a): Fernández Munuera, Juan Andrés.
Títol del treball: Creacion de fuego mediante
un sistema de particulas. Director(a): Garcia
Panyella, Oscar
Autor(a): Boix Garcia, Josep. Títol del treball:
Disseny i implementació d'un gestor de recursos
en un entorn universitari Oscar Garcia Panyella.
Director(a): Garcia Panyella, Oscar
Autor(a): Fernández Seco, Albert. Títol del
treball: Gestió d'una cadena de llibreries.
Director(a): Alsina, Frederic
Autor(a): Borrull Boix, Marc. Títol del
treball: Plataforma web de Raonament Basat en
Casos. Director(a): Vernet, David
Autor(a): Fernandez Toril, Ivan. Títol del
treball: Mesurador de Flicker i Harmònics.
Director(a): Regué Morreres, Joan Ramón
Autor(a): Bruno Millet Elizalde. Títol del
treball: Valoració de la molèstia del soroll dels
autobusos. Director(a): Ivana Rossell
Autor(a): Ferruz Aguilar, Oscar. Títol del
treball: Acceso al Bucle de Abonado y uso de
XDSL como estrategia para un operador
entrante. Director(a): Ros Domingo, Angel
279
Autor(a): Jordi Banqué. Títol del treball:
Pràctiques per a produccions audiovisuals.
Director(a): Jordi Mesonero
Autor(a): Font Masip, Andreu. Títol del
treball: Estació meteorològica amb localització
GPS (II). Director(a): Roselló Canal, Maria del
Mar
Autor(a): Jordi Nonell. Títol del treball:
Sistema de control automàtic de pirotècnia.
Director(a): Gabriel Fernandez
Autor(a): Fors Pérez, Rafel Fors Perez. Títol
del treball: Generació de descriptors MPEG-7
per a catalogació. Director(a): Fernández,
Gabriel
Autor(a): Josep-Oriol Ferrer Mesia. Títol del
treball: Realització d'un Aquari Virtual sobre
Mac OS. Director(a): Oscar Garcia Panyella
Autor(a): Gamarra Vallés, José Luis. Títol del
treball: Control de las luces de un hogar
utilizando Lógica Difusa y tecnología
LonWorks. Director(a): Cantos Gaceo, Sergio
Autor(a): Magret Domingo, Ferran. Títol del
treball: El radi de reverberació: Fenomen
d'anecoicitat. Director(a): Rosell Turull, Ivana
Autor(a): Garcia Iglesias, Eduard. Títol del
treball: Robot autònom per l'estudi de diferents
algoritmes sobre laberints. Director(a): Garriga
Berga, Carles
Autor(a): Manresa Yee, Robert. Títol del
treball: Supervisión remota del sistema de
aguas autónomo del aeropuerto de Son Sant
Joan. Director(a): Corral, Guiomar
Autor(a): Giné Prades, Jordi. Títol del treball:
Desarrollo del modelo de negocio de mission.
Director(a): Arias Miguel, Dámaso
Autor(a): Medina Ferrera, Carlos. Títol del
treball: Legislación y Normativa de la
Compatibilidad
Electromagnética
actual.
Director(a): Badia Folguera, David
Autor(a): González Gómez, Ignasi. Títol del
treball: Posicionament, Actuació, Navegabilitat
i Gestió d'Events i Alarmes amb Dispositius
Mòbils (II). Director(a): Roselló Canal, Maria
del Mar
Autor(a): Mejía Martínez, Sergio. Títol del
treball: Sistemas distribuidos aplicados a
juegos. Director(a): García Panyella,Oscar
Autor(a): González Herrera, Nicolás. Títol del
treball: Interficie Hombre-Máquina para el
Prototipo
SEAT
Toledo
Multimedia.
Director(a): Margalef Marrugat, Jordi
Autor(a): Méndez Gómez, David. Títol del
treball: El Kit De Radio Fm A 27.455mhz.
Director(a): Badia Folguera, David; Fraile,
Enric
Autor(a): González, Jordi. Títol del treball:
Assistent de programació de televisió.
Director(a): Fernández, Gabriel
Autor(a): Merino, Victor. Títol del treball:
Intal.lacions
audiovisuals
professionals.
Director(a): Güell, Jaume
Autor(a): Grano López-Albarca, Ismael. Títol
del treball: Disseny i desplegament d'una xarxa
de banda ampla a les zones rurals de Catalunya.
Director(a): Badia Folguera, David
Autor(a): Moix i Olivé, Pere. Títol del treball:
TR-048: ADSL Interoperability Test Plan.
Director(a): Pijoan, Joan Lluís
Autor(a): Herms Clapers, Pere. Títol del
treball: Etiòpia, el naixement d'un documental.
Director(a): Fernández, Gabriel
Autor(a): Mundet Ciriza, Xavier. Títol del
treball: Directius reconeguts: Contribucions al
desenvolupament de les carreres professionals.
Director(a): Ros Domingo, Angel
Autor(a): Ila Juárez, Vicente. Títol del treball:
Turbofan Engine. Noise Supression Devices.
Director(a): Barti, Robert
Autor(a): Muñoz Rupérez, Robert. Títol del
treball: Flash i e-learning. Director(A): García
Panyella, Oscar
Autor(a): Jaumar Vilas, Antoni. Títol del
treball: Testeo de sistemas de reconocimiento
de voz y Aplicación en Simulaciones Virtuales.
Director(a): Iriondo Sanz, Ignacio
Autor(a): Navarro Aribau, Maria Pilar. Títol
del treball: Control de sortides de video amb
iGlue. Director(a): Cabello Miguel, Antoni
280
Autor(a): Pont Maldonado, Joel. Títol del
treball: Desenvolupament d'un analitzador de
DSM-CC. Director(a): Fernández, Gabriel
Autor(a): Prat Requena, Mercè. Títol del
treball: Estudi de la molèstia provocada per
tons emergents. Director(a): Vidal, Paola
Autor(a): Navarro Palouzie, Daniel. Títol del
treball: Disseny d'un entorn per la mesura del
rendiment d'un sistema gestor distribuït segons
l'estàndard TPC. Director(a): Climent, August
Autor(a): Obrador Mulet, Pau. Títol del
treball: ICT en edificis singulars. Director(a):
Aso Otin, Jesus Ignacio
Autor(a): Prieto Martin, Javier. Títol del
treball: Sistema de video vigilancia a través de
cámaras IP. Director(a): Martínez Marroquin,
Elisa
Autor(a): Ollé Campama, Jordi. Títol del
treball: Creació de programes interactius de
suport a la docència per a l'assignatura de
Senyals i Sistemes de Transmissió. Director(a):
Sevillano Dominguez, Xavier
Autor(a): Puig Mateu, Ricard. Títol del
treball: Contribució al disseny electrònic i
mapeig a VHDL amb transformacions formals.
Director(a): Bertran Salvans, Miquel
Autor(a): Ortuño Muñoz, Antonio. Títol del
treball: Implementación de un Sistema de
Gestión de Almacenes con radiofrecuencia.
Director(a): Maicas Alegre, Oscar
Autor(a): Pujol Pla, Alvaro. Títol del treball:
Aplicació integral de gestió i manteniment
de proveïdors i clients Francesc Xavier Ginesta
Lopez. Director(a): Ginesta López, Francesc
Xavier
Autor(a): Pallarés Romero, David. Títol del
treball: Adaptive Noise Cancellation and
Speech Enhancement for Communication
Systems in Extremely Noisy Environments.
Director(a): Escudero Costa, Francesc
Autor(a): Rafart Albert, Joan. Títol del treball:
Estudi, disseny i implementació de les
comunicacions de xarxa pel sistema operatiu
distribuït NNOS. Director(a): Villavieja,
Carlos
Autor(a): Panisello, Moises. Títol del treball:
Estudi i desenvolupament sobre DV i
IEEE1394. Director(a): Fernández, Gabriel
Autor(a): Ramirez Sacristan, Manuel Ginés.
Títol
del
treball:
Projecte
De
Telecomunicacions En El Rafaelhoteles
Diagonal Port (Barcelona). Director(a): Aso
Otin, Jesus Ignacio
Autor(a): Peral Corral, Roger. Títol del
treball: Violí Midi. Director(a): Vila
Deutschbein, Carles
Autor(a): Péres Ibánez, Rafael. Títol del
treball: Mon virtual 3d. Director(a): Garcia
Moreno, Albert
Autor(a): Riaza Español, Maria Teresa. Títol
del treball: Pla de Marketing Impressores
d'Injecció de Tinta Penot. Director(a): Piqué
Huerta, Josep Miquel
Autor(a): Pérez Bernal, Víctor. Títol del
treball: Estudio e Implementación de Sistemas
Inerciales para el GPS. Director(a): Pajares
Vega, Francisco Javier
Autor(a): Ripol Estivil, Pablo. Títol del
treball: Aplicación y estudio de las
comunicaciones
multimedia.
Director(a):
Fonseca Escudero, David
Autor(a): Pérez Ibanez, Rafael. Títol del
treball: Entornos de telefonía IP. Director(a):
García Moreno, Albert
Autor(a): Rodón Casamitjana, Ferran. Títol del
treball: Pulsador electrònic. Director(a):
Roselló Canal, Maria del Mar
Autor(a): Pérez Vignau, Francisco Javier. Títol
del treball: Automatización de presupuestos en
el ámbito de cableado estruturado. Director(a):
Aso Otin, Jesus Ignacio
Autor(a): Rodriguez Carbó, Xavier. Títol del
treball: Aplicació integral de gestió i
manteniment de proveïdors i clients.
Director(a): Ginesta López, Francesc Xavier
Autor(a): Pocurull Martí, Ariana. Títol del
treball: Posicionament, Actuació, Navegabilitat
i Gestió d'Events i Alarmes amb Dispositius
Mòbils (I). Director(a): Roselló Canal, Maria
del Mar
Autor(a): Rodríguez Oliver, Jordi. Títol del
treball: Algtec. Aplicación multimedia de
apoyo a la docencia del álgebra lineal.
Director(a): Montero Morales, Jose Antonio
281
Autor(a): Siso Gollart, Jordi. Títol del treball:
IDS y IPv6. Director(a): Abella, Jaume
Autor(a): Roma Janot, Roser. Títol del treball:
Estudi i realització d'un detector de nivell llindar
d'audició per hipoacúcies entre 0-40dBhl.
Director(a): Bonavida, Alfred
Autor(a): Solé Feliu, Victor. Títol del
treball: Implementació d'una sincronització de
portadora i símbol sobre lógica programable.
Director(a): Vilella, Carles
Autor(a): Romà, Roser. Títol del treball:
Detector del nivell del llindar d'audició.
Director(a): Bonavida, Alfred
Autor(a): Soler Blanch, Roger. Títol del
treball: Sistema de pagament per dispositius
mòbils. Director(a): Arañó i Busquets, Àlex
Autor(a): Rovira, Marc. Títol del treball:
Desenvolupament d'un sistema receptorgravador TV. Director(a): Fernández, Gabriel
Autor(a): Soler Rocasalbes, Sergi. Títol del
treball: Les seqüències MLS en la mesura de
l'aïllament. Director(a): Barti, Robert
Autor(a): Sala Loza, Meritxell. Títol del
treball: Millora d'algorismes de control de
concurrència especulatius Director(a): Climent,
August
Autor(a): Suñol Sena, Jordi. Títol del treball:
Estratègies d'e-marketing i personalització de
con. Director(a): Arañó I Busquets, Àlex
Autor(a): Salvatella Pont, Antonio. Títol del
treball: Estudi i Implantacio de tecnologies per
a mòbils. Director(a): Ros Domingo, Angel
Autor(a): Ulldemolins Moreno, Alvaro. Títol
del treball: Sistema automàtic de Captura de
Moviment Facial basat en punters. Director(a):
Melenchón, Javier
Autor(a): Santaollala Solórzano, Isaac. Títol
del treball: Herramienta de gestión para el
seguimiento y evaluación del alumnado.
Director(a): Vernet, David
Autor(a): Valles Moral, Carles. Títol del
treball: CataCommz. Director(a): Ginesta
Lopez, Francesc Xavier
Autor(a): Sexmilo Vilalta, Carles. Títol del
treball: Estudi de so i vibracions en motors DC.
Director(a): Soler Rocasalbas, Sergi
Autor(a): Veiga Melhem, Guillem. Títol del
treball: Disseny de PCBs en EMC.
Director(a): Badia Folguera, David
Autor(a): Silva Gibert, Albert. Títol del
treball: Xarxes personalitzades. Director(a):
Abella, Jaume
Autor(a): Vicaria Mata, Joan. Títol del
treball: Tramitaciones y certificaciones ICT.
Director(a): Aso Otin, Jesús Ignacio
282
SERVEIS
Nom del servei: Bar / Restaurant
Nom del/de la responsable: Escabia, Francisco
Horari: 08:45h - 21:00h
Descripció: Servei de cafeteria i restaurant amb menú per als alumnes
Nom del servei: Biblioteca
Nom del/de la responsable: Rodríguez, Teresa
Horari: 9:30h - 21:30h
Descripció: Consulta de llibres. Ordinadors
283
284
ARQUITECTURA LA SALLE
285
286
ACTES PÚBLICS
Tipus d’acte: Exposició. Títol: Bar_Code
HousingSystem.Responsable/Coordinador(a):
Madrazo, Leandro. Entitat organitzadora(es):
Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Lloc: Col·legi Oficial d'Arquitectes de
Catalunya (demarcació de Barcelona). Data: 15
de juliol de 2004
Tipus d’acte: Exposició. Títol: Beyond Media.
Spot on Schools. Lloc: Florència, Itàlia. Data: 2
d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Exposició. Títol: Millors
projectes d'ICT i Domòtica del curs 2002-2003.
Secció de CAD/Infrastructures. Responsable/
Coordinador(a): ASO OTÍN, Ignacio. Entitat(s) organitzadora(es): Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 19 de maig de 2004
Tipus d’acte: Seminari. Títol: Housing@21eu:
Emerging forms of housing and living in 21st.
century Europe. Responsable/Coordinador(a):
Madrazo, Leandro. Entitat organitzadora:
Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 5 de juliol de
2004
Tipus d’acte: Exposició. Títol: Treballs de
l'assignatura Eines informàtiques II del curs
2002-2003.Responsable/Coordinador(a):ASO
OTÍN, Ignacio. Entitat organitzadora: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Lloc: Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura
La Salle. Data: 9 de febrer de 2004
Tipus d’acte: Acte de lliurament de diplomes.
Títol: Acte de lliurament de diplomes
d'Arquitectura Tècnica i Arquitectura Superior.
Responsable/Coordinador(a):Riera Parcerisas,
Fèlix. Entitat(s) organitzadora(es): Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Lloc: Sala de Congressos de l'Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Data: 6 de
maig de 2004
Tipus d’acte: Exposició. Títol: Solucions
estructurals singulars per a l'edificació.
Responsable/Coordinador(a): Brufau Niubó,
Robert. Entitat(s) organitzadora(es): Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.Lloc:
Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Data: 25 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Lectura de textos. Títol: Lectura
de textos; St. Jordi_dia del llibre. Responsable/
Coordinador(a): Sànchez Alarco, Jorge.
Entitat(s) organitzadora(es): Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Lloc: Auditori
de l'Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Data: 23 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Exposició. Títol: Esteve Terradas
Illa (1883-1950). Enginyeria, Arquitectura i
Ciència
al
segle
XX.
Responsable/
Coordinador(a): Guerola Olivares, Joaquim
(Comissari
de
l'exposició).
Entitat(s)
organitzadora(es): Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Lloc: Sala de
Congressos de l'Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 28 de gener de
2004
Tipus d’acte: Jornades. Títol: VII Jornades
d'Arquitectura La Salle. Responsable/Coordinador(a): Terradas Muntañola, Robert.
Entitat(s) organitzadora(es): Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Lloc: Sala de
Congressos de l'Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 5 de maig de
2004
287
PUBLICACIONS: LLIBRES
Autor(a): Casanovas Boixereu, Xavier et altri.
Títol: Manuel pour l'entretien et la
réhabilitation de l'Architecture Traditionelle
Libanaise. Referència editorial: Editat en
francès (ISBN. 84-87104-61-4) i en àrab (ISBN.
84-87104-62-2). Corpus Levant/Unió Europea
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: Arquitectura
escolar a Catalunya 1990-2001. Referència
editorial: Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, 2003. Barcelona
Autor(a): Sabaté, Joan. Títol: Calidoscopi
Manresa: visió parcial de la ciutat. Referència
editorial: AAVV, Ajuntament de Manresa,
maig 2004
Autor(a): AAVV. Assessorament històric per
part de Montserrat Villaverde Rey. Títol:
Manuel pour l'entretien et la réhabilitation
de l'Architecture Traditionelle Libanaise.
Referència editorial: Editat en francès (ISBN.
84-87104-61-4) i en àrab (ISBN. 84-87104-622). CORPUS Levant/Unió Europea
Autor(a): Ferrer, Amador. Títol: Capítol "Del
crecimiento disperso a la ciudad razonablemente
compacta" (en el llibre: "Planeamiento
urbanístico. De la controversia a la renovación"
coord. A. Font). Referència editorial:
CUIMPB, Diputació de Barcelona, 2003
Autor(a): Sabaté, Joan. Títol: Materialidad,
Carlos Ferrater. Referència editorial: Ed.
Actar, 2003. ISBN 84-89698-76-7. Barcelona
Autor(a): Casanovas Boixereu, Xavier et altri.
Títol: Handbook to maintenance and
rehabilitation of Traditional Syrian Architecture.
Referència editorial: Editat en anglès en WEB
i en àrab (ISBN. 84-87104-63-0). Corpus
Levant/Unió Europea
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: Saques de
esquina (llibre monogràfic, selecció de textos
sobre arquitectura escrits de 1980 a 2001).
Referència editorial: Pre-textos, 2002. Girona
Autor(a): Madrazo, Leandro. Títol: SDR:
Sistemes de Representació (apunts de
l'assignatura de segon i tercer curs
d'Arquitectura Superior). Referència editorial:
Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle (Gener 2004)
Autor(a): AAVV. Assessorament històric per
part de Montserrat Villaverde Rey. Títol:
Handbook to maintenance and rehabilitation of
Traditional Syrian Architecture. Referència
editorial: Editat en anglès en WEB i en àrab
(ISBN. 84-87104-63-0). Corpus Levant/Unió
Europea
288
PUBLICACIONS: ARTICLES
editorial: Dins Revista de Catalunya (pendent
de publicar-se juliol)
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: AT, Arquitectes
de Tarragona. Referència editorial: AT
(Revista COAC), núm. 04, 2004. Tarragona
Autor(a): Ferrer, Amador. Títol: Badalona:
l'urbanisme pendent. Referència editorial: El
Punt Diari, 5 de juliol de 2003
Autor(a): Sabaté, Joan. Títol: Torre Agbar.
Referència editorial: AV, Monografías, 2004.
Madrid
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: Emedos agenda
de la construcció. Referència editorial:
EMEDOS, núm. 110, 2003. Barcelona
Autor(a): Ferrer, Amador. Títol: Cases altes,
mitjanes o baixes? Referència editorial: Avui,
29 de novembre de 2003
Autor(a): Madrazo, Leandro. Títol: SDR:
Sistemas de Representación. Referència
editorial: En "Inrtimacy. Spot on Schools",
Paola Giaconia (ed.). Florència: Mondragora.
2003
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: Casabella.
Referència editorial: Casabella, núm. 708,
2003. Milán (Itàlia)
Autor(a): Sabaté, Joan. Títol: Opinan los
arquitectos. Referència editorial: Constructiva.
Envolventes'03/04. pp 38-39. Barcelona
Autor(a): Sabaté, Joan. Títol: Construcció
sostenible. Referència editorial: Eupalinos,
núm. 17, desembre 2003, pp 48-51. Barcelona
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: Costruire in
laterizio. Referència editorial: Costruire in
laterizio, núm. 93, 2003. Roma (Itàlia)
Autor(a): Madrazo, Leandro. Títol: SDR:
Sistemas de Representación. Referència
editorial: European Journal of Higher Arts
Education. Publicación on-line: http://www.eliaartschools.org/ejhae/current-issue.htm
Autor(a): Sabaté, Joan. Títol: Centre
Tecnològic de Manresa. Referència editorial:
DAU, núm. 21, hivern 2003, pp 36-39.
Barcelona
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: La nova
arquitectura de l'habitatge públic. Referència
editorial: IBAVI, 2003. Palma de Mallorca
(Balears)
Autor(a): Sabaté, Joan. Títol: Caserna de la
Guàrdia Urbana de Tarragona. Referència
editorial: DAU, núm. 21, hivern 2003, pp 4041. Barcelona
Autor(a): Vecslir, Lorena. Títol: Growth by
Polarization.
Infrastructures
and
recent
territorial transformations in the Metropolitan
Region of Barcelona. Referència editorial:
Internacional PhD Seminar After the City. A
Genealogy of Urban Concepts. Seminar
Proceedings. OSA - K.U. Leuven, Belgium,
2004
Autor(a): Villaverde Rey, Montserrat. Títol:
Itineraris a través d'un paviment i itinerari per
un patrimoni en perill: l'Havana. Referència
editorial: Dins El Modernisme. Editorial Isard
(col·lecció dirigida per F. Fontbona)
Autor(a): Villaverde Rey, Montserrat. Títol: La
casa de Rosa Pagès: documentació i restauració
de revestiments pictòrics del segle XIX.
Referència editorial: Dins les actes de les
Jornades del Grup Tècnic de Conservació i
Restauració, desembre de 2003
Autor(a): Musquera Felip, Sílvia. Títol: Poblat
de Vacances del Club Mediterranée. Intervenció
en el paisatge del Cap de Creus als anys
60. Referència editorial: IV Congrés
DOCOMOMO IBÈRIC. Arquitectura Moderna
i Turisme: 1925-1965
Autor(a): Villaverde Rey, Montserrat. Títol:
Arquitectura modernista a Cuba: fonts
documentals públiques i privades. Referència
editorial: Dins les actes del Congrés CatalunyaAmèrica. Fonts i documents de recerca, gener
de 2004
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: Lotus.
Referència editorial: Lotus, núm. 116, 2003.
Milán (Itàlia)
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: On diseño.
Referència editorial: On diseño, núm. 242,
2003. Barcelona
Autor(a): Villaverde Rey, Montserrat. Títol:
Arquitectura Modernista a Cuba. Referència
289
Autor(a): Martínez Gómez, Andrés. Títol:
Torres de Oficinas en Viena de Massimiliano
Fuksas. Referència editorial: Tectónica. ATC
Ediciones, núm. 16, marzo de 2004, Madrid
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: On diseño.
Referència editorial: On diseño, núm. 244,
2003. Barcelona
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: Premis FAD
2003. Referència editorial: Premis FAD, 2003.
Barcelona
Autor(a): Ferrer, Amador. Títol: El nuevo
urbanismo metropolitano en Barcelona:
Badalona, de los déficits a la calidad.
Referència editorial: Urban. Madrid, maig de
2003
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: Quaderns.
Referència editorial: Quaderns, núm. 240,
2004. Barcelona
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: SCALE
repertorio contempóraneo Referència editorial:
Scale, octubre de 2003. Milán (Itàlia)
Autor(a): Vecslir, Lorena. Títol: El espesor de
la carretera. Referència editorial: Urbanismo
13. Revista da Associaçao dos Urbanistas
Portugueses, pp. 12-21, 2002, Lisboa
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: Techniques &
Architecture. Referència editorial: Techniques
& Architecture, núm. 466, 2003. París (França)
Autor(a): Llinàs, Josep. Títol: Visions.
Referència editorial: Visions (ETSAB),núm. 1,
2003. Barcelona
290
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
Conferenciant/Ponent:
Llinàs,
Josep.
Referència: Curs d'estiu d'arquitectura "Lenguajes". Lloc: Col·legi Oficial d'Arquitectes.
Almería. Data: 16 de juliol de 2003
Conferenciant/Ponent: Sabaté, Joan. Títol de
la ponència: Arquitectura i flexibilitat.
Referència:
Universitat
Politècnica
de
Catalunya. Data: 3 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Lloc:
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de
Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya.
Data: 29 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent:
Villaverde
Rey,
Montserrat. Títol de la ponència: Arquitectura
modernista a Cuba: fonts documentals públiques
i privades. Referència: Congrés CatalunyaAmèrica. Fonts i documents de recerca. Lloc:
Institut Català de Cooperació Iberoamericana.
Data: 25 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Lloc:
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Galícia.
Demarcació de Vigo. Data: 25 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Referència: Conferència amb motiu de la nova
inauguració de seu col·legial "La creació:
disciplina versus trasgresió". Lloc: Col·legi
Oficial d'Arquitectes Castilla - La Mancha.
Ciudad Real. Data: 30 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Sanz, José Angel. Títol
de la ponència: Arquitectura: concepte d'espai
en l'arquitectura de Frank Lloyd Wright.
Referència:
Programa
de
Doctorat
"Representació, Coneixement, Arquitectura".
Lloc: Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura
La Salle. Data: 4 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Ferrater, Carles. Títol
de la ponència: 3 obres, 3 concursos, 3
projectes i 1 despatx. Referència: Cicle de
Conferències Culturals de l'Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 12 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Mvumba, José Luis.
Títol de la ponència: Aspectes jurídics i
urbanístics de Guinea Equatorial. Referència:
Conferència de 4t. i 5è. Curs d'Arquitectura
Superior. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 16 d’abril de
2004
Conferenciant/Ponent: Ferrer, Amador. Títol
de la ponència: Actuaciones de centralidad y
cohesión en Badalona. Referència: Colegio de
Arquitectos de Tenerife, La Palma, Gomera y
Hierro (Canarias). Lloc: Santa Cruz de
Tenerife. Data: 11 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Pérez Mercader, Juan
Antonio. Títol de la ponència: Astrobiologia:
la cerca científica de vida a l'univers.
Referència: Cloenda de l'exposició "Esteve
Terradas
Illa
(1883-1950).
Enginyeria,
Arquitectura i Ciència al segle XX". Lloc:
Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Data: 15 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Títol de
la ponència: Alternatives. Habitar la matèria
animada. Referència: Seminari "Conceptes
d'arquitectura
contemporània".
Organitza:
l'Institut d'Humanitats de Barcelona, Col:legi
Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona i Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona. Data: 25 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Madrazo, Leandro.
Títol de la ponència: Bar-code housing system:
sistema informatitzat per al disseny i
construcció d'habitatges. Referència: VII
Jornades d'Arquitectura La Salle. Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 6 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Sabaté, Joan. Títol de
la ponència: Caserna de la Guàrdia Urbana de
Tarragona. Lloc: Col·legi Oficial d'Enginyers
Industrials de Catalunya. Demarcació de
Tarragona. Data: 6 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent:
Villaverde
Rey,
Montserrat. Títol de la ponència: Arquitectura
domèstica a la Barcelona del XIX: recuperació
cromàtica.
Referència:
Congrés
sobre
"Architetturae Materiali del Novecento". Lloc:
Bressanone (Itàlia). Data: 1 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Gómez Pin, Víctor Dr.
Títol de la ponència: Ciència: l'exigència de la
intel·ligibilitat com a motor de la ciència.
Referència: Programa de Doctorat "Representació, Coneixement, Arquitectura". Lloc:
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Títol de
la ponència: Arquitectura festiva. Lloc: Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura. San Sebastián.
Data: 26 de novembre de 2003
291
Conferenciant/Ponent: Guerola, Joaquim;
Viñoles, Mireia. Títol de la ponència: De la
forma al número. Referència: Cicle de
Conferències Culturals de l'Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 18 de febrer de 2004
Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Data: 16 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Català, Josep Maria.
Títol de la ponència: Cine: representació de
l'espai/temps en el llenguatge cinematogràfic.
Referència: Programa de Doctorat "Representació, Coneixement, Arquitectura". Lloc:
Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Data: 26 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Col·lectiu Pilar Prim.
Títol de la ponència: Del perquè els arquitectes
són els qui menys saben d'arquitectura.
Referència: Cicle de Conferències Culturals de
l'Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 21 d’abril de
2004
Conferenciant/Ponent: De Bobes Picornell,
Arcadi. Títol de la ponència: Comportament
energètic dels edificis. Referència: Conferència
de 4t. i 5è. Curs d'Arquitectura Superior. Lloc:
Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Data: 11 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Ndong, Manuel. Títol
de la ponència: Diferències culturals, socials i
semàntiques entre Guinea Equatorial i Espanya.
Referència: Conferència de 4t. i 5è. Curs
d'Arquitectura Superior. Lloc: Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Data: 26 de
març de 2004
Conferenciant/Ponent: Giner, Josep. Títol de
la ponència: Composició: els mètodes de
composició del Beaux Arts. Referència:
Programa
de
Doctorat
"Representació,
Coneixement, Arquitectura". Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 28 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Títol de
la ponència: Edifici entre edificis. Referència:
Curs d'estiu d'arquitectura "Los límites de la
ciudad". Lloc: Universidad Complutense, El
Escorial. Madrid. Data: 14 de juliol de 2003
Conferenciant/Ponent: Felipe, Sylvia; Truco,
Jordi. Títol de la ponència: Computació:
forma: artefacte o procés. Referència:
Programa
de
Doctorat
"Representació,
Coneixement, Arquitectura". Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 2 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Clos, Oriol. Títol de la
ponència: El desenvolupament urbanístic de
Barcelona i les polítiques de l'habitatge.
Referència: Housing@21eu: Emerging forms
of housing and living in 21st. century Europe.
Lloc: Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura
La Salle. Data: 6 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Echeverría, Javier.
Títol de la ponència: Computació: les
dimensions del ciberespai. Referència:
Programa
de
Doctorat
"Representació,
Coneixement, Arquitectura". Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 10 de desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Delgado, Manuel. Títol
de la ponència: El lloc on vivim. El dret a la
llar
en
les
societats
contemporànies.
Referència: VII Jornades d'Arquitectura La
Salle. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 5 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Estudiants de l'Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle. Títol
de la ponència: Concursos d'habitatge.
Referència: VII Jornades d'Arquitectura La
Salle. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 5 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Azara, Pedro. Títol de
la ponència: El palau del rei de l'Índia. Mite i
arquitectura a Occident. Referència: Cicle de
Conferències Culturals de l'Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 14 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Aznar, Marc; Alcarraz,
Albert. Títol de la ponència: Creació d'una
empresa per a la redacció de projectes ICT.
Sortides professionals de l'enginyer de
telecomunicació. Referència: Conferències
relacionades amb l'assignatura "Infraestructures
de Telecomunicacions". Lloc: Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Data: 17 de
maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Torredeflot i Elizade,
Joan. Títol de la ponència: El sentit comú i
l'habitatge sostenible. Referència: VII Jornades
d'Arquitectura La Salle. Lloc: Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Data: 6 de
maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Margarit, Àngels. Títol
de la ponència: Dansa: cos, moviment i
espai. Referència: Programa de Doctorat
"Representació, Coneixement, Arquitectura".
Lloc: Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura
La Salle. Data: 21 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Monteys, Xavier. Títol
de la ponència: Elogi a l'ambigüitat.
Referència: VII Jornades d'Arquitectura La
Salle. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 6 de maig de
2004
292
Conferenciant/Ponent: Manterola, Pedro. Títol
de la ponència: Escultura: l'espai com a
forma. Referència: Programa de Doctorat
"Representació, Coneixement, Arquitectura".
Lloc: Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura
La Salle. Data: 14 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Casanovas Boixereu,
Xavier. Títol de la ponència: Impacte
ambiental dels materials de construcció.
Referència: Jornades d'edificació sostenible.
Ecofòrum'03. Lloc: Vapor Universitari.
Terrassa. Data: 25 de setembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Martí, Carles. Títol de
la ponència: Espais per a l'espera. L'arquitectura de Barragán i el cine de Ozú.
Referència: Cicle de Conferències Culturals de
l'Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 28 d’abril de
2004
Conferenciant/Ponent: Casanovas Boixereu,
Xavier. Títol de la ponència: Intervencions des
de l'empresa privada en matèria de patologia del
formigó. Referència: Curs de Postgrau de
Patologia del formigó. Lloc: Col legi
d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques.
Barcelona. Data: 4 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Títol de
la ponència: Jujol: sota mínims. Lloc: Col legi
Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació
de Barcelona. Data: 3 de juliol de 2003
Conferenciant/Ponent: Sánchez Ron, José
Manuel. Títol de la ponència: Esteve Terradas
i la modernitat tecnocientífica. Referència:
Inauguració de l'exposició "Esteve Terradas Illa
(1883-1950). Enginyeria, Arquitectura i Ciència
al segle XX". Lloc: Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona. Data: 28 de gener
de 2004
Conferenciant/Ponent:
Villaverde
Rey,
Montserrat. Títol de la ponència: La casa de
Rosa Pagès: documentació i restauració de
revestiments pictòrics del segle XIX.
Referència: Jornades del Grup Tècnic de
Conservació i Restauració. Lloc: Facultat de
Belles Arts. Universitat de Barcelona. Data: 1
de desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Ferrés, Xavier. Títol
de la ponència: Façanes. Referència:
Conferència de 4t. Curs d'Arquitectura Superior.
Lloc: Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura
La Salle. Data: 30 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Cáceres, Rafael. Títol
de la ponència: La flexibilitat de l'habitatge.
Referència: VII Jornades d'Arquitectura La
Salle. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 5 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Bredlow Benda, Luis.
Títol de la ponència: Filosofia: conceptes
filosòfics d'espai. Referència: Programa
de Doctorat "Representació, Coneixement,
Arquitectura". Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 29 d’octubre de
2003
Conferenciant/Ponent: Ferrer, Amador. Títol
de la ponència: La realidad autonómica: la
aplicación práctica de la Ley de Urbanismo
2/2002 en Catalunya. Referència: Institute for
International Research. Lloc: Madrid. Data: 25
de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Olesti, Josep Dr. Títol
de la ponència: Filosofia: mètode i sistema en
la filosofia moderna: Descartes i Leibniz.
Referència: Programa de Doctorat "Representació, Coneixement, Arquitectura". Lloc:
Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Data: 24 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Jiménez, Jesús. Títol
de la ponència: La serenitat estructural.
Referència: Cicle de Conferències Culturals de
l'Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 10 de març de
2004
Conferenciant/Ponent: Hoefer, Carl. Títol de
la ponència: Física: conceptes d'espai en la
física. Referència: Programa de Doctorat
"Representació, Coneixement, Arquitectura".
Lloc: Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura
La Salle. Data: 12 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Salvador, Ton. Títol de
la ponència: La universitat lliure de Berlín.
Referència: Cicle de Conferències Culturals de
l'Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 27 d’octubre de
2003
Conferenciant/Ponent: Torres, Xavier Dr.
Títol de la ponència: Història: de la caiguda
dels grans paradigmes a la microhistòria.
Tendències historiogràfiques recents. Referència: Programa de Doctorat "Representació,
Coneixement, Arquitectura". Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 31 de març de 2004
293
Conferenciant/Ponent: Casanovas Boixereu,
Xavier. Títol de la ponència: L'application de
la démarche HQE2E et du diagnostic de
Dévelopement durable sur le quartier
Raval. Barcelone. Referència: Conferència
internacional. Amenagement & Renouvellement
urbains durables. Lloc: Hotel Noga Hilton.
Cannes (France). Data: 2 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Títol de
la ponència: Nous habitatges. Referència: 3a.
Jornada "3 Repensant l'habitatge metropolità"
del "Vè. Fòrum 2004: Territoris metropolitans".
Organitza: Institut d'Opinió i Col·legi Oficial
d'Arquitectes de Catalunya. Lloc: Col·legi
Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació
de Barcelona. Data: 5 de març de 2004
Conferenciant/Ponent:
Hernández
Pezzi,
Emilia. Títol de la ponència: L'arquitectura en
la segona Bauhaus. Vessants del funcionalisme
modern. Referència: Cicle de Conferències
Culturals de l'Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Lloc: Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Data: 19 de
maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Títol de
la ponència: Obra de Fort Pienc. Referència:
Dins l'apartat de Qüestions d'Ofici del Màster
"Arquitectura: crítica i projecte". Lloc: Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Universitat Politècnica de Catalunya. Data: 30
de maig de 2003
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Títol de
la ponència: Obra pròpia. Lloc: Escola Tècnica
Superior d'Arquitectura. València. Data: 30
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Aroca, Ricardo. Títol
de la ponència: L'estructura en el projecte.
Referència: Cicle de Conferències Culturals de
l'Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 4 de febrer de
2004
Conferenciant/Ponent: Pinós, Carme. Títol de
la ponència: Obra recent. Referència: Cicle de
Conferències Culturals de l'Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 29 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Penedo, Antonio. Títol
de la ponència: Literatura: la narrativa de
l'espai, l'espai de la narrativa. Referència:
Programa
de
Doctorat
"Representació,
Coneixement, Arquitectura". Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 3 de desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Títol de
la ponència: Obra recent. Referència: Jornades
"L'Arquitectura des de Catalunya". Lloc:
Consello da Cultura Galega. Santiago de
Compostela. Data: 27 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Ferrer, Amador. Títol
de la ponència: Llei d'Urbanisme de Catalunya:
el sistema de cooperació. Referència: Cicle
sobre la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Lloc:
Diputació provincial de Tarragona. Data: 6 de
novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Ortiz, Antonio. Títol
de la ponència: Obres recents. Referència:
Cicle de Conferències Culturals de l'Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Lloc: Auditori. Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 1 d’octubre de
2003
Conferenciant/Ponent: Ferrer, Amador. Títol
de la ponència: Llei d'Urbanisme de Catalunya:
instruments de política de sòl i habitatge.
Referència: Cicle sobre la Llei d'Urbanisme de
Catalunya. Lloc: Diputació provincial de
Tarragona. Data: 16 de juny de 2003
Conferenciant/Ponent: Casanovas Boixereu,
Xavier. Títol de la ponència: Organización y
planes de mantenimiento. La conservación
preventiva y las ITE. Referència: Máster de
Restauración del Patrimonio Histórico. Lloc:
Colegio de Arquitectos de Múrcia. Data: 24 de
juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Ferrer, Amador. Títol
de la ponència: Llei d'Urbanisme de Catalunya:
ús disconforme i fora d'ordenació. Referència:
Cicle sobre la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
Lloc: Diputació provincial de Tarragona. Data:
5 de març de 2003
Conferenciant/Ponent: Casanovas Boixereu,
Xavier. Títol de la ponència: Panoràmica
general i possibilitats de valorització en la
construcció. Referència: Jornada tècnica.
Valorització
i
demolició:
Actuacions
compatibles. Borsa de subproductes de
Catalunya/Consell General de Cambres de
Catalunya. Lloc: Saló del Ple. Casa Llotja de
Mar. Barcelona. Data: 15 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Fontbona, Francesc.
Títol de la ponència: Mediavalismes al segle
XIX. Referència: Conferència de 1r. Curs
d'Arquitectura Tècnica i Superior. Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 9 de febrer de 2004
294
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Títol de
la ponència: Reflexions borroses. Referència:
Cicle de Conferències Culturals de l'Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Lloc: Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura
La Salle. Data: 21 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Riera, Jordi Dr. Títol
de la ponència: Pedagogia: de l'arquitectura del
coneixement al coneixement de l'arquitectura.
Referència: Programa de Doctorat "Representació, Coneixement, Arquitectura". Lloc:
Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Data: 10 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Casanovas Boixereu,
Xavier. Títol de la ponència: Seminario: La
Arquitectura
Tradicional
Mediterránea.
Referència: VII Congreso Internacional de
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y
Edificación. Lloc: Yaiza. Lanzarote (Illes
Canàries). Data: 12 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Saveliev, Yuri Dr.
Títol de la ponència: Pedagogia: mètodes
educatius de Vkhutemas: el seu reflex en
l'arquitectura. Referència: Programa de
Doctorat "Representació, Coneixement, Arquitectura". Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 12 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Brufau, Robert. Títol
de la ponència: Solucions estructurals singulars
per a l'edificació. Referència: Cicle de
Conferències Culturals de l'Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Lloc: Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 26 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent:
Hernández
Pezzi,
Emilia Dra. Títol de la ponència: Pedagogia:
moviment modern: escoles, manifests i
programes. Referència: Programa de Doctorat
"Representació, Coneixement, Arquitectura".
Lloc: Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura
La Salle. Data: 19 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Císcar Ponce, Ángeles.
Títol de la ponència: Taller sobre la dinàmica
de l'espai en el curs Sistemes de Representació.
Lloc: Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura
La Salle. Data: 2 de desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Lahuerta, Juan José.
Títol de la ponència: Pintura: l'espai en la
pintura. Referència: Programa de Doctorat
"Representació, Coneixement, Arquitectura".
Lloc: Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura
La Salle. Data: 7 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Paricio, Ignasi. Títol
de la ponència: Tècnica i arquitectura a l'iniciar
el segle. Referència: Cicle de Conferències
Culturals de l'Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Lloc: Auditori. Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle.
Data: 15 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Nadal, Lluís. Títol de
la ponència: Profunditat edificable i tipologies.
Referència: VII Jornades d'Arquitectura La
Salle. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 5 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Alcántara, Manuel;
Solé, Víctor. Títol de la ponència: Telefonia
ICT i sistemes de cablejat estructurat.
Referència:
Conferències
relacionades
amb l'assignatura "Infraestructures de Telecomunicacions". Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 24 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Mier, Arturo. Títol de
la ponència: Projectes d'habitatge a Ciutat de
Mèxic. Referència: Conferència de 4t. Curs
d'Arquitectura Superior. Lloc: Escola Tècnica i
Superior d'Arquitectura La Salle. Data: 18 de
març de 2004
Conferenciant/Ponent: Capitel, Anton Dr.
Títol de la ponència: Projectes: la lògica
formal en la teoria i pràctica d'Alexander, Five
Architects, Rossi. Referència: Programa
de Doctorat "Representació, Coneixement,
Arquitectura". Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 27 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Rovira, Josep M. Títol
de la ponència: Teoria: tractats renacentistes:
d'Alberti a Palladio. Referència: Programa
de Doctorat "Representació, Coneixement,
Arquitectura". Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 21 d’abril de
2004
Conferenciant/Ponent: Cuchí, Albert. Títol de
la ponència: Terra armada. Referència:
Conferència de 4t. i 5è. Curs d'Arquitectura
Superior. Lloc: Escola Tècnica i Superior
d'Arquitectura La Salle. Data: 23 de gener de
2004
Conferenciant/Ponent: Rey, Juan Carlos. Títol
de la ponència: Ràdio i Televisió a la ICT.
Problemàtica de la TV digital. Referència:
Conferències relacionades amb l'assignatura
"Infraestructures de Telecomunicacions". Lloc:
Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La
Salle. Data: 25 de maig de 2004
295
Conferenciant/Ponent: Llinàs, Josep. Títol de
la ponència: Últimes obres. Lloc: Universitat
d'Alacant. Data: 13 de desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Ferrer, Amador. Títol
de la ponència: Urbanisme i sostenibilitat.
Referència: Universitat de Tardor d'Igualada.
Lloc: Igualada. Data: 22 de novembre de 2003
296
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
Autor(a): Madrazo, Leandro. Títol: SDR:
Sistemas de Representación. Congrés o
simposi: Beyond Media. Lloc: Florència, Itàlia.
Data: 2 d’octubre de 2003
Autor(a):Madrazo, Leandro Títol: NET_CITY:
A collaborative environment to promote the
understanding of the contemporary city.
Congrés o simposi: ASCP-AESOP Third Join
Congress. "The Network Society: The New
Context for Planning". Lloc: Lovaina, Bèlgica.
Data: 8 de juliol de 2003
Autor(a):
Madrazo,
Leandro.
Títol:
Understanding The Image In The Digital
Culture: The Quest For An Interdisciplinary
And Collaborative Education. Congrés o
simposi: ED-MEDIA, World Conference on
Educational Multimedia, Hypermedia and
Telecommunications. Lloc: Lugano, Suïssa.
Data: 21 de juny de 2004
Autor(a): Vecslir, Lorena. Títol: Growth by
Polarization.
Infrastructures
and
recent
territorial transformations in the Metropolitan
Region of Barcelona. Congrés o simposi:
International PhD Seminar "After the City. A
Genealogy of Urban Concepts". Lloc: Leuven,
Belgium. Data: 19 de febrer de 2004
297
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUM (assistència)
Congrés: L'explosió de la ciutat. Transformacions territorials recents en les regions
metropolitanes de l'Europa Meridional.
Assistent(s): Vecslir, Lorena. Lloc: Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona. Data: 17
de setembre de 2003
Congrés: I Congreso Internacional de Estudios
Visuales. Assistent(s): Hernández Ordax,
Eduardo. Lloc: Centro de Convenciones del
Parque Ferial Juan Carlos I. Madrid. Data: 15
de febrer de 2004
Congrés: IV Congrés Docomomo Ibèric.
Arquitectura Moderna i Turisme: 1925-1965.
Assistent(s): Musquera Felip, Sílvia. Lloc:
Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura.
Universitat Politècnica de València. Data: 6 de
novembre de 2003
Congrés: 5th. Biennal of Towns and Town
Planners i Europe. Assistent(s): Costa Amat,
Albert. Lloc: Hotel Barceló-Sants, Barcelona.
Data: 10 d’abril de 2003
Congrés: Desplegament Parcial Reglamentari
de la Llei d'Urbanisme. Assistent(s): Costa
Amat, Albert. Lloc: Palau de Congressos de
Catalunya, Barcelona. Data: 10 de desembre de
2003
298
PROJECTES DE RECERCA
Fachhochschule für Technik,Stuttgart (Alemanya);
Knight, Mike. University of Liverpool (Regne
Unit); Tokajuk, Andrzej. Bialystok University
(Polònia). Entitat(s) finançadora(es): Erasmus
Intensive
Programme
29467-IC-1-2002-ESERASMUS-IPUC-1
Projecte de recerca: Bar_Code Housing System,
Sistema informatitzat pel disseny i construcció
d'habitatges socials. Investigador principal:
Madrazo, Leandro Dr. Altres investigadors(es):
Sicilia, Álvaro; Hernández, Eduardo; Hidalgo,
David; Pascual, David. Entitat finançadora:
Universitat Ramon Llull
Projecte de recerca: HQE2R. Rehabilitació
sostenible per barris sostenibles. Investigador(a) principal: Charlot-Valdieu, Catherine.
Centre Scientifique et Téchnique du Bâtiment.
CSTB. França. Altres investigadors(es):
Casanovas Boixereu, Xavier. CAATB. Espanya;
Outerquin, Philipe. La Calade. França; Morck,
Ove. Cenergia. Dinamarca; Symes, Martin.
University of West England. Regne Unit; Zieck,
Jan. Ambit. Holanda; Antonini, Ernesto.
Quasco. Itàlia. Entitat(s) finançadora(es):
Programa City of Tomorrow & Cultural
Héritage de la Unió Europea. Entitat(s)
col·laboradora(es): 14 ajuntaments de set
països europeus
Projecte de recerca: Corpus Levant.
Investigador(a) principal: Nourisier, Gilles.
École d'Avignon. França. Altres investigadors(es):
Casanovas
Boixereu,
Xavier.
CAATB. Espanya; Makaroun, Yasmine.
DGAL. Líban; Chibli, Maan. DGAM. Síria.
Entitat(s) finançadora(es): Programa Euromed
Heritage de la Unió Europea
Projecte de recerca: Corpus Levant.
Assessorament històric per part de Montserrat
Villaverde i Rey. Investigador(a) principal:
Gilles Nourisier. École d'Avignon. França.
Entitat(s) finançadora(es): Programa Euromed
Heritage de la Unió Europea
Projecte de recerca: L'explosió de la ciutat.
Investigador(a) principal: Font, Antonio.
Altres investigadors(es): Vecslir, Lorena (i
altres). Entitat(s) finançadora(es): Projecte
d'investigació BIA 2003-09097, del Pla
Nacional d'I+D+i 2002-2003, del Ministeri de
Ciència i Tecnologia (en desenvolupament
2003-2006)
Projecte
de
recerca:
Ensenyament
interdisciplinar amb CSCL. Investigador(a)
principal: Madrazo, Leandro Dr. Altres
investigadors(es): Riera, Jordi; Avila, Xavier;
Prats, Miquel Àngel; Hernández, Eduardo;
Hernández, Mario. Entitat(s) finançadora(es):
Agaur, Generalitat de Catalunya (pendent de
resolució)
Projecte de recerca: Estudi dels processos de
transformacions territorials a la regió de
Barcelona. Investigador(a) principal: Font,
Antonio. Altres investigadors(es): Vecslir,
Lorena (i altres). Entitat(s) finançadora(es):
Conveni UPC-Diputació de Barcelona (en
desenvolupament)
Projecte de recerca: Projecte Croma (en curs).
Investigador(a) principal: Thió, Cristina;
Villaverde
Rey,
Montserrat.
Entitat(s)
finançadora(es): Cultura 2000
Projecte de recerca: Prolearn (Network of
Excellence). Investigador(a) principal: Nejdl,
Wolfgang Prof. Dr. Altres investigadors(es):
Madrazo, Leandro Prof. Dr. Entitat(s)
finançadora(es): Unió Europea
Projecte de recerca: Exposició "Arquitecturas
de Autor". Investigador(a) principal: Llinàs,
Josep.Entitat(s) col·laboradora(es): Organitza:
Departament d'Activitats Culturals de l'Escola
Tècnica i Superior d'Arquitectura de la
Universitat de Navarra (del 29 de març al 22
d'abril de 2004)
Projecte de recerca: Rehabimed. Investigador(a)
principal: Casanovas Boixereu, Xavier. CAATB.
Espanya. Altres investigadors(es): Nourisier,
Gilles. École d'Avignon. França; Cherradi, Faisal.
CME Marràqueix. Marroc; Lesage, Denis. INP.
Tunísia; Fiouri, Evi. Department of Antiquities.
Xipre; Elbarbary, Wahid. Supreme Council of
Antiquities. Egipte. Entitat(s) finançadora(es):
Programa Euromed Heritage de la Unió Europea
Projecte de recerca: Exposició sobre obra
pròpia Ministeri de Foment. Investigador(a)
principal: Llinàs, Josep. Entitat(s) col·laboradora(es): Organitza: Ministeri de Foment i
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Galícia,
demarcació de Vigo (del 19 de febrer al 28 de
març de 2004)
Projecte de recerca: Xenios. Avaluació
mediambiental i constructiva d'edificis hotelers.
Investigador(a) principal: Costas Balaras. NOA.
Grècia. Altres investigadors(es): Casanovas
Boixereu, Xavier. CAATB. Espanya; Cacabelli,
Dominique. CSTB. França; Sciuto, Salvo.
Conphoebus, Itàlia. Entitat(s) finançadora(es):
Programa Altener de la Unió Europea
Projecte de recerca: [email protected]: Emerging
forms of housing and living in 21st. century
europe. Investigador(a) principal: Madrazo,
Leandro Dr. Altres investigadors(es): Foncke,
Hans. Hogeschool voor Wetenshap&Kunst,
Sint-Lucas
(Bèlgica);
Bosse,
Wolfgang.
299
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
Participant(s): Casanovas Boixereu, Xavier.
Grup de treball: AEN/CTN 41/SC 9
Construcción Sostenible. AENOR
Participant(s): Llinàs, Josep; Moneo, Rafael i
altres. Grup de treball: Membre del jurat,
elegit pels concursants, del concurs d'ampliació
de la nova seu del COAC de Tarragona. Lloc:
Tarragona. Data: 20 de febrer de 2004
Participant(s): Casanovas Boixereu, Xavier.
Grup de treball: Comissió Assessora
Exposició i Publicació de: Arquitectura
Escolar a Catalunya 1990-2001. Departament
d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Participant(s): Llinàs, Josep i altres. Grup de
treball: Membre del jurat, elegit per
concursants, d'un concurs de diferents
habitatges a Barcelona. Lloc: Barcelona. Data:
30 de juny de 2003
Participant(s): Madrazo, Leandro; Hernández,
Mario. Grup de treball: Elia Teacher's
Academy. Lloc: Barcelona. Data: 8 de juliol de
2003
Participant(s): Ferrer, Amador. Grup de
treball: Panel Tècnic INTA per a la redacció de
la Stratégie de Développement de la Ville pour
le Grand Tétouan Tetuan (Marroc). Lloc:
Tetuan (Marroc). Data: 4 d’octubre de 2003
Participant(s): Madrazo, Leandro. Grup de
treball: Housing@21eu: Emerging forms of
housing and living in 21st. Century Europe.
Lloc: Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura
La Salle. Data: 5 de juliol de 2004
Participant(s): Madrazo, Leandro. Grup de
treball: Prolearn. Lloc: On-line collaboration,
Network of Excellence. Data: 1 de juny de
2004
Participant(s): Madrazo, Leandro. Grup de
treball: I Jornada de Recerca. Lloc: Universitat
Ramon Llull. Barcelona. Data: 16 de juny de
2004
Participant(s): Madrazo, Leandro. Grup de
treball: Urban Land Institute. "Habitatge
assequible: una situació d'emergència". Lloc:
Caixa Fòrum. Barcelona. Data: 19 de maig de
2004
Participant(s): Madrazo, Leandro. Grup de
treball: Jornades de cooperació acadèmica i
científica entre Catalunya i Finlàndia. Lloc:
Escola d'Administració Pública de Catalunya.
Barcelona. Data: 22 de gener de 2004
300
TREBALLS FI DE CARRERA
Autor(a): Armengol ASLA, Guillem. Títol del
treball: Ampliació i reforma de vivenda a
Canyelles. Director(a): Peña Camarillas, Enric
Autor(a): Ferré Gutiérrez, Maria. Títol del
treball: Estació Central l'Hospitalet de
Llobregat. Director(a): Terradas Muntañola,
Robert
Autor(a): Barrera Sagarra, Marc. Títol del
treball: Seguiment d'obra d'una estació de
servei a Barcelona. Director(a): Peña
Camarillas, Enric
Autor(a): Gil Aysa, David. Títol del treball:
Rehabilitació i canvi d'ús a turisme rural de la
Nespla. Director(a): Peña Camarillas, Enric
Autor(a): Besa Beringues, Ferran. Títol del
treball: Club nàutic a Palamós. Director(a):
Terradas Muntanyola, Robert
Autor(a): Griñó Boix, Mercè. Títol del treball:
Estació Central l'Hospitalet de Llobregat.
Director(a): Terradas Muntañola, Robert
Autor(a): Capdevila Batlle, Joan. Títol del
treball: Comparatiu de tres estructures per
edifici plurifamiliar a Berga. Director(a): Peña
Camarillas, Enric
Autor(a): Gutiérrez Gonzalo, Antoni. Títol del
treball: Estudi de la repercussió arqueològica
sobre la construcció actual. Director(a): Peña
Camarillas, Enric
Autor(a): Carretero Barrasa, Miquel Àngel.
Títol del treball: Rehabilitació i creació d'una
sala polivalent a la Villa López. Director(a):
Peña Camarillas, Enric
Autor(a): Gutiérrez Miró, Aitana. Títol del
treball: Remunta Passeig de Gràcia, 100.
Director(a): Peña Camarillas, Enric
Autor(a): Horta Antoniou, Sergi. Títol del
treball: Estació central ferroviària a l'Hospitalet
de Llobregat.Director(a):Terradas Muntanyola,
Robert
Autor(a): Casabò Castells, Esther. Títol del
treball: Rehabilitació i reubicació dels serveis
de l'ajuntament vell de Calella. Director(a):
Peña Camarillas, Enric
Autor(a): Igeño Haro, Gabriel. Títol del
treball: Rehabilitació d'11 façanes d'un tram del
carrer Coroleu de Barcelona. Director(a): Peña
Camarillas, Enric
Autor(a): Casany Estrada, Marc. Títol del
treball: Realització del projecte: Parc "El Turó"
d'Ullastrell (mirador + parc infantil + Zona
verda + aparcaments). Director(a): Peña
Camarillas, Enric
Autor(a): Inglés Ausejo, Alejandro. Títol del
treball: Projecte executiu edifici Politècnic 3,
Montivili,Girona. Director(a): Peña Camarillas,
Enric
Autor(a): Coll Díez, Elena. Títol del treball:
Estació Central l'Hospitalet de Llobregat.
Director(a): Terradas Muntanyola, Robert
Autor(a): Coll Mas, Marta. Títol del treball:
Estudi comparatiu de tancaments d'un edifici.
Director(a): Peña Camarillas, Enric
Autor(a): Marbà Torrent, Marta. Títol del
treball: Projecte de l'Estació Central de
l'Hospitalet de Llobregat: Renfe i Ave.
Director(a): Terradas Muntanyola, Robert
Autor(a): Creus Cuadros, Àngels. Títol del
treball: Rehabilitació de la Torra de Ribelles.
Director(a): Peña Camarillas, Enric
Autor(a): Marín Heras, Sergi. Títol del treball:
Projecte de 2 vivendes com ampliació de casa
existent. Director(a): Peña Camarillas, Enric
Autor(a): Díez-Cascón Soler, Sergi. Títol del
treball: Projecte d'un museu del motor a
l'Hospitalet de Llobregat. Director(a): Terradas
Muntanyola, Robert
Autor(a): Mercader Bonaventura, Helena. Títol
del treball: Facultat d'Enginyeria Aeronàutica i
Naval. Director(a): Terradas Muntañola,
Robert
Autor(a): Draper Mallén, Glòria. Títol del
treball: Projecte executiu per la construcció de
2 habitatges unifamiliars. Director(a): Peña
Camarillas, Enric
Autor(a): Mesquida Mas, Gabriel. Títol del
treball: Museu del motor l'Hospitalet de
Llobregat. Director(a): Terradas Muntañola,
Robert
301
Autor(a): Navarro Anselmet, Alan. Títol del
treball: Projecte executiu reforma canvi d'ús
hotel d'entitats a Sant Andreu de la Barca.
Director(A): Peña Camarillas, Enric
Autor(a): Silvestre Sànchez, Aitana. Títol del
treball: Club nàutic al port comercial de
Palamós. Director(a): Terradas Muntanyola,
Robert
Autor(a): Parera Perelló, Adelais. Títol del
treball: Llotja de pescadors. Director(a):
Terradas Muntanyola, Robert
Autor(a): Vilà Renaud, Mònica. Títol del
treball: Llotja de peix a Palamós. Director(a):
Terradas Muntanyola, Robert
Autor(a): Salvà Tejedor, Apol·lònia. Títol del
treball: Llotja de peix de Palamós. Director(a):
Terradas Muntanyola, Robert
Autor(a): Zabalía Malla, Javier. Títol del
treball: Projecte executiu Parc bombers
Mararó. Director(a): Peña Camarillas, Enric
302
SERVEIS
Nom del servei: Bar / Restaurant
Nom del/de la responsable: Escabia, Francisco
Horari: 08:45h - 21:00h
Descripció: Servei de cafeteria i restaurant amb menú per als alumnes
Nom del servei: Biblioteca
Nom del/de la responsable: Rodríguez, Teresa
Horari: 9:30h - 21:30h
Descripció: Consulta de llibres. Ordinadors
303
304
FACULTAT DE FILOSOFIA
DE CATALUNYA
305
306
ACTES PÚBLICS
d'Arquitectura de Barcelona. Data: 30 de juliol
de 2004
Tipus d’acte: Autor de l'obra teatral. Títol: És
viu! Drama sacre en tres actes i epíleg sobre els
testimonis de la Resurrecció. Responsable
/Coordinador(a): Aymar i Ragolta, Jaume.
Entitat(s) organitzadora(es): Ajuntament de
Badalona-Centre d'arts escèniques de Badalona.
Lloc: Teatre Zorrilla de Badalona. Data: 5
d’abril de 2004
Tipus d’acte: Presentació del llibre: El hecho
religioso. Símbolos, mitos y ritos de las
religiones. De Josep Lluís Vázquez Borau.
Títol: La importància de la cultura religiosa per
al bon enteniment de les persones i dels
pobles. Responsable/Coordinador(a): Aymar i
Ragolta, Jaume. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Filosofia. Lloc: Seminari Conciliar
de Barcelona. Data: 26 de febrer de 2004
Tipus d’acte: Debat. Títol: Professor Josep
Monserrat Torrents, en el marc del Parlament de
les Religions. Responsable/Coordinador(a):
Aymar
i
Ragolta,
Jaume.
Entitat(s)
organitzadora(es): BTV. Lloc: Barcelona
Televisió. Data: 13de juliol de 2004
Tipus d’acte: Defensa tesi doctoral de I.J.
Fuster Camp. Títol: Sufrimiento humano:
verdad
y
sentido.
Responsable/
Coordinador(a): Martínez Porcell, Joan
(director
de
la
Tesi).
Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Filosofia de
Catalunya. Lloc: Seu Facultat de Filosofia de
Catalunya. Data: 30 de gener de 2004
Tipus d’acte: Intervención radiofònica. Títol:
Symposium y temas de Bioética. Responsable/
Coordinador(a): Núñez-Cubero, M. Pilar.
Entitat(s)
organitzadora(es):
Catalunya
Cristiana. Lloc: Catalunya Cristiana. Data: 18
de desembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Imatges de la
vida de Ramon Llull. Responsable/Coordinador(a): Aymar i Ragolta, Jaume. Entitat(s)
organitzadora(es): Facultat de Filosofia de la
Universitat Ramon Llull. Lloc: Barcelona, Seu
de la Facultat de Filosofia. Data: 27 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Intervención radiofònica. Títol:
Symposium Internacional-Biologia, Ètica y
Cristianismo. Responsable/Coordinador(a):
Núñez-Cubero, M. Pilar. Entitat(s) organitzadora(es): Catalunya Radio. Lloc: Catalunya
Radio. Data: 7 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Cursos. Títol: El Diagnóstico
Prenatal: aspectos médicos y aspectos éticos.
Responsable/Coordinador(a): Núñez-Cubero,
M. Pilar. Entitat(s) organitzadora(es): Colegio
Mayor Poveda. Lloc: Madrid, Universidad
Complutense. Data: 11 de desembre de 2003
Tipus d’acte: Defensa Tesi Doctoral de Joan
Ordi Fernández. Títol: L'Imperatiu del silenci:
Sentit del Tractatus de Wittgenstein a la llum de
la tesi setena. Responsable/Coordinador(a):
Llinàs i Puente, Carles (director Tesi).
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Lloc:
Fac. de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.
Data: 26 de març de 2004
Tipus d’acte: Intervenció setmanal. Títol:
El Mirall de l'Església. Responsable/
Coordinador(a): Aymar i Ragolta, Jaume.
Entitat(s) organitzadora(es):COPE-Catalunya.
Lloc: COPE-Catalunya
Tipus d’acte: Membre Tribunal Tesi Ramon
Palol i Curtó. Títol: En el cor del Ser: vida,
veritat i amor" (La Filosofia auroral de María
Zambrano. Responsable/Coordinador: Aymar
Ragolta, Jaume. Entitat(s) organitzadora(es):
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon
Llull. Lloc: Barcelona, Facultat de Filosofia.
Data: 14 de juny de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Importància
actual del llibre "Les grans amistats" i del
pensament
de
Maritain.
Responsable/
Coordinador(a): Giró i Paris, Jordi. Entitat(s)
organitzadora(es): Delegació de la Pastoral
Universitària. Lloc: Delegació de la Pastoral
Universitària. Data: 15 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: acte Acadèmic. Títol: Festa
Ramon Llull. Responsable/Coordinador(a):
Aymar i Ragolta, Jaume. Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Filosofia Universitat
Ramon Llull. Lloc: Fac. de Filosofia Universitat
Ramon Llull. Data: 27 de novembre de 2004
Tipus d’acte: Membre Tribunal Bibiana M.
Scortino. Títol: Los conceptos estructurales de
Gaudí. Responsable/Coordinador(a): Aynar
Ragolta, Jaume. Entitat(s) organitzadora(es):
Esc. Tècnica Sup. Arquitectura. UPC.
Lloc: Barcelona, Escola Tècnica Superior
307
Tipus d’acte: Presentació Llibre. Títol:
Filòsofs davant la guerra: Reflexions al
voltant de la guerra de l'Iraq. Responsable/
Coordinador(a): Llinàs i Puentes, Carles.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de
Filosofia Universitat Ramon Llull. Lloc: Fac. de
Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Data: 3
de juny de 2004
Sòcrates. Responsable/Coordinador(a): Bosch
i Veciana, Antoni - Sales Coderch, Jordi.
Entitat(s) organitzadora(es): Ràdio Estel.
Lloc: Barcelona. Data: 4 de juny de 2004
Tipus d’acte: Intervenció mensual. Títol: El
primer Café.Magazine d'actualitat.Responsable/
Coordinador(a): Aymar i Ragolta, Jaume.
Entitat(s) organitzadora(es): Ràdio Estel
106.6 FM. Lloc: Ràdio Estel.
Tipus d’acte: Coordinación Symposium
Internacional. Títol: Biologia, Ética y
Cristianismo. Responsable/Coordinador(a):
Núñez-Cubero, M. Pilar. Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Joan Maragall. Lloc:
Barcelona, Fundació Joan Maragall. Data: 13
de novembre de 2003
Tipus d’acte: Entrevista. Títol: Programa amb
llum pròpia. Responsable/Coordinador(a):
Aymar i Ragolta, Jaume. Entitat(s) organitzadora(es): Ràdio Estel 106.6 FM. Lloc: Ràdio
Estel. Data: 9 de juny de 2004
Tipus d’acte: Conferència i debat. Títol: Les
"Veritats eternes" en la filosofia de Descartes.
Responsable/Coordinador(a): Vicens, Joan
Albert. Entitat(s) organitzadora(es): Societat
Catalana de Filosofia (IEC). Lloc: Barcelona,
Institut d'Estudis Catalans. Data: 1 de gener de
2004
Tipus d’acte: Comités de ética asistencial.
Títol: Comité de ética asistencial (CEA) del
Hospital de l'Esperit Sant (Presidenta).
Responsable/Coordinador(a): Núñez-Cubero,
M. Pilar. Entitat(s) organitzadora(es):
Hospital de l'Esperit Sant. Lloc: Barcelona,
Hospital de l'Esperit Sant. Data: 1 de gener de
2004
Tipus d’acte: Intervenció mensual. Títol:
Signes del Temps.Responsable/Coordinador:
Aymar i Ragolta, Jaume. Entitat(s) organitzadora(es): Televisió de Catalunya. Lloc:
Televisió de Catalunya. Data: 2003-04
Tipus d’acte: Jornades de formació. Títol:
Escola d'Estiu M. Carrasco i Formiguera
2004. Responsable/Coordinador(a): Coll i
d'Alemany, Josep M. i altres. Entitat(s)
organitzadora(es): Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn i Unió
Democràtica de Catalunya. Lloc: Platja d'Aro.
Data: 03 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Curs Estiu. Títol: Del Blus a la
cultura pop: Memòria del s. XX. Responsable/
Coordinador(a): Puig i Giralt, Enric. Entitat(s)
organitzadora(es): UAB i ICE. Lloc:
Bellaterra UAB. Data: 2 de juliol de 2003
Tipus d’acte: Acte commemoratiu. Títol: Acte
d'homenatge a Miquell Coll i a l’entorn en el
centenari del seu naixement. Responsable/
Coordinador(a): Coll i d'Alemany, Josep M.
Entitat(s) organitzadora(es): Institut d'Estudis
Humanístics Miquel Coll i Alentorn, Institut
d'Estudis Catalans i Unió Democràtica de
Catalunya. Lloc: Seu de l'Institut d'Estudis
Catalans de Barcelona. Data: 3 de maig de 2004
Tipus d’acte: Seminario (segundos sábados de
mes). Títol: Formación Continuada en Bioética.
Responsable/Coordinador(a): Núñez-Cubero,
M. Pilar. Entitat(s) organitzadora(es):
Universidad Complutense. Lloc: Madrid,
Universidad Complutense. Data: 9 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Curs Estiu. Títol: A l'altre banda
del temps: Mort i cultura. Responsable/
Coordinador(a): Puig i Giralt, Enric. Entitat(s)
organitzadora(es): Universitat Ramon Llull.
Lloc: Mataró, Edifici Calisai. Data: 4 de
setembre de 2003
Tipus d’acte: Taula rodona. Títol: Arquitectura
amb simbologia religiosa. Responsable/
Coordinador(a): Aymar i Ragolta, Jaume.
Entitat(s) organitzadora(es): Parlament de les
Religions del Món. Lloc: Barcelona. Data: 8 de
juliol de 2004
Tipus d’acte: Seminari d'estudis i de debat.
Títol: Col·loquis de Vic. 8, la Natura.
Responsable/Coordinador(a): Roviró i Alemany, Ignasi. Entitat(s) organitzadora(es):
Universitat Ramon Llull, UB, Societat Catalana
de Filosofia, Consell Comarcal d'Osona, Aj. de
Vic, Patronat d'estudis Osonencs, Centre
d'Estudis Carles Cardó.Lloc: Consell Comarcal
d'Osona, Sala de Plens. Data: 2 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Intervenció radiofònica - La nit
dels filòsofs-. Títol: L'educació: Art i artesania.
Responsable/Coordinador(a):Bosch i Veciana,
Antoni - Sales Coderch, Jordi. Entitat(s)
organitzadora(es):
Radio
Estel.
Lloc:
Barcelona. Data: 12 de desembre de 2004
Tipus d’acte: Intervenció radiofònica - La nit
dels filòsofs. Títol: L'educació de grup:
308
PUBLICACIONS: LLIBRES
Autor(a): Lluís Font, Pere i Monserrat Molas,
Josep. Títol: Alexandre Galí. Referència
editorial: Barcelona, Societat Catalana de
Filosofia, 2004
Autor(a): Lluis Font, Pere (Coordinador i coautor).
Títol: Història del pensament cristià. Quaranta
figures. (segona edició). Referència editorial:
Barcelona, Proa, Fundació Joan Margall, 2004
Autor(a): Martínez Porcell, Joan. Títol:
Aportacions al pensament en diàleg a la llum de
la revelació. Referència editorial: Col·lecció
Pensar per Conviure de la Facultat de Filosofia
de Universitat Ramon Llull
Autor(a): Coll i d'Alemany, Josep M. Títol:
Introducció. Referència editorial: Col·laboració
al llibre: X. Bru de Sala i Carme Dropez (coord.),
Exili interior, represa i transició, Barcelona,
Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i
Alentorn i Proa, 2003, pp. 11-16
Autor(a): Oliver-Bonjoch, Jesús. Títol:
Arquitectura i societat a la Roma imperial.
Referència editorial: Barcelona, edicions UPC,
2004
Autor(a): Núñez-Cubero, M. Pilar. Títol: La
Bioética y las nuevas tecnologías al servicio de
la persona. Referència editorial: Revista
Cedro, 8, 2003, pp. 12-15
Autor(a): Coll i d'Alemany, Josep M. Títol:
Cloenda. Referència editorial: Col·laboració al
llibre: Mestres i Exili. Jornades d'estudi i
reflexió, a cura de Conrad Vilanou i Josep
Monserrat, Barcelona, Publicacions de la UB,
203, p. 251-252
Autor(a): Núñez-Cubero, M. Pilar. Títol: La
reproducción asistida en el siglo XXI: ¿bebés a
la carta?. Referència editorial: Publicaciones
de la Universidad politécnica de Madrid, nº 29
Autor(a): Bosch-Veciana, Antoni. Títol: L'amant
que escriu poemes: El cas d'Hipotales (Lisis
204b1-206e2) dins: Col loquis de Vic, La Poesia,
Edició a cura de Josep Monserrat Molas i Ignasi
Roviró
Alemany.
Referència
editorial:
Barcelonesa d'Edicions, Barcelona 2003, pp. 49-54
Autor(a): Rovirói Alemany, Ignasi i Monserrat,
Josep (eds.). Títol: Col·loquis de Vic 7. La Poesia.
Referència editorial: Vicerector de Recerca.
Universitat de Barcelona, Barcelona, 2003
Autor(a): Lluís Font, Pere Edició Catalana
(Introducció, cronologia, bibliografia i notes).
Títol: Crtítica de la raó pràctica de Immanuel
Kant. Referència editorial: Barcelona,
Edicions 62, col·lecció "Textos filosòfics", 2004
Autor(a): Bosch-Veciana, Antoni. Títol:
Lectura i Filosofia, dins: Josep Monserrat Molas
i Joan Albert Vicens, Lectures de Filosofia,
Escrits en homenatge a Jordi Sales Coderch.
Referència editorial: Barcelonesa d'edicions,
Barcelona 2004, pp. 13-26
Autor(a): Lluís Font, Pere (Edició castellana
d'un llibre publicat en català el 1991). Títol:
Dialogo imaginario entre Leibniz y Kant a
propósito de la paradoja de las figuras
simétricas incongruentes. Referència editorial:
València, Universitat Politècnica, 2004
Autor(a): Vicens, Joan Albert i Monserrat
Molas, Josep (Edicions). Títol: Lectures de
Filosofia. Referència editorial: Barcelonesa
d'edicions, Barcelona, 2003
Autor(a): Puig i Giralt, Enric. Títol: Dossier de
la Mascara de Hierro. Referència editorial:
Edhasr, Barcelona (en curs de publicació)
Autor(a): Lluis Font, Pere (Edició castellana
d'un llibre publicat en català el 1991). Títol:
Leibniz y Kant: la incongruencia en el espacio.
Referència editorial: València, Universitat
Politècnica, 2004
Autor(a): Roviró Alemany, Ignasi i Roviró
Alemany, Xavier. Títol: Els inicis: del 1902 a la
dictadura de Primo de Rivera. Referència editorial:
Diversos autors: Orfeó Vigatà. Història d'un entitat
centenària. Orfeó Vigatà, Vic, 2004 pàg. 17-81
Autor(a): Román, Begoña (Coord.). Títol: Por
una ética docente. Referència editorial: Grafite
ediciones, Bilbao, 2003
Autor(a): Roviró Alemany, Ignasi (Edició).
Títol: Estètica i filosofia a Catalunya de
Francesc de Paula Mirabent. Referència
editorial: Publicacions de la Facultat de
Filosofia de la Universitat Ramon Llull,
Col·lecció Eusebi Colomer, núm. 3
Autor(a): Cervera, Joaquim M. (Forum Oriuc).
Títol: Societat i Església a Barcelona. Referència
editorial: Autoedició Editòrial Claret
Autor(a): Nicolau i Pous, Francesc. Títol:
Teories evolucionistes i Ciència de l'Evolució
(Recull d'articles publicats a Catalunya
Cristiana). Referència editorial: Claret,
Barcelona, setembre de 2003
309
PUBLICACIONS: ARTICLES
Autor(a): Aymar i Ragolta, Jaume. Títol:
Claroscuros en el Parlamento de las Religiones.
Referència editorial: ECCLESIA, 3214, p. 9
Autor(a): Calzada, Sebastià & C. Royo. Títol:
2003 Dos nuevas especies de Bivalvos
cretácicos. Referència editorial: Batalleria, 11:
21-24. Barcelona
Autor(a): Lluís Font, Pere. Títol: Confessió.
Lliçó inaugural de comiat pronunciada a la
Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat
Autònoma de Barcelona el dia 26 de maig de
2004. Referència editorial: Girona, UAB,
Documenta Universitaria, 2004
Autor(a): Calzada, Sebastià & J. Saadi. Títol:
2003 Mise en evidence d'un faciès d'âge
barrémien inférieur (Brachiopodes) dans le
domaine du chevauchement du Zaghouan
(J. Chiric, Tunisie nord-orientale). Referència
editorial: Batalleria, 11: 65-74. Barcelona
Autor(a): Vicens, Joan Albert i Monserrat,
Josep. Títol: El Dr. Jordi Sales i Coderch,
professor de Filosofia. Referència editorial:
J.Albert Vicens, Josep Monserrat (Ed.)
Autor(a): Calzada, Sebastià, A. Abad &
J. Vilella. Títol: 2003 Revisión el afloramiento
cretácico de la Font de la Gabatxa (Bonastre,
Tarragona). Referència editorial: Batalleria,
11: 3-6. Barcelona
Autor(a): Aymar i Ragolta, Jaume. Títol: El
Parlament de les Religiones. Parlem-ne.
Referència editorial: Va (05/2004) n. 5, p. 5
Autor(a): Martínez Porcell, Joan. Títol: Aceite
sobre agua. Referència editorial: La
Vanguardia. Cultura núm. 51, (11/VI/2003)
Autor(a): Coll i d'Alemany, Josep M. Títol: Els
drets de les nacions: possibles fonaments d'una
teoria normativa del nacionalisme. Referència
editorial: dins Diàlegs, any 6 (2003) nº 22, p.
55-72
Autor(a): Nicolau i Pous, Francesc. Títol:
Actualitats científiques i Teoria evolucionistes i
ciència de l'evolució i el El progrés de la
medicina. Referència editorial: Catalunya
Cristiana (Setmanari)
Autor(a): Aymar i Ragolta, Jaume. Títol: Els
Lloret de Calonge i la Bisbal. Referència
editorial: Estudis del Baix Empordà. Patronat
Francesc Eiximenis n. 23 (2004) pp. 77-90
Autor(a): Vicens, Joan Albert. Títol: Algunes
reflexions sobre la vida intel lectual. Referència
editorial: Barcelonesa d'edicions, Barcelona,
2003
Autor(a): Aymar i Ragolta, Jaume. Títol: En la
muerte de Rosa Deulofeu. Referència
editorial: ECCLESIA, n. 3189, p. 13
Autor(a): Bosch-Veciana, Antoni. Títol:
Amistat i unitat en el Lisis de Plató. Referència
editorial: Anuari de la Societat Catalana de
Filosofia XIV (2002), pp. 211-224
Autor(a): Aymar i Ragolta, Jaume. Títol:
Encuentro de jóvenes religiosos en Barcelona.
Referència editorial: ECCLESIA, n.3189, p.13
Autor(a): Roviró Alemany, Ignasi. Títol: Art i
cultura a les parròquies del bisbat de Vic (19361939). Referència editorial: Revista Ausa, 150,
583-637
Autor(a): Román, Begoña. Títol: Entorno a la
ética de las organizaciones, en Tecnoética.
Referència editorial: Universitat de Barcelona,
Barcelona, 2003
Autor(a): Martínez Porcell, Joan. Títol: Asalto
a la Biblia Referència editorial: LaVanguardia.
Cultura núm. 54 (2/VII/2003)
Autor(a): Llinàs i Puente, Carles. Títol: Erite
Peterson: Política escatològica. Referència
editorial: Revista Catalana de Teologia,
XXVIII/2 (2003), pp. 407-455
Autor(a): Puig i Giralt, Enric. Títol: Can
Bruguera dels planens: Una aproximació a la
història del mar. Referència editorial: Revista
Duos Rlos n. 1, Ajuntament Dolniu (2004)
Autor(a): Calzada, Sebastià, Asensi & Royo,
Josep M. Títol: Especies nuevas del Cretácico
de España (1961-2002) III Molusca. Referència
editorial: Escripta Musei Geologici Seminari
Barcinonensis, nueva serie, 1, 32 pp.,
Barcelona, 2003
Autor(a): Aynar i Ragolta, Jaume. Títol: Carles
anuncia la beatificación de Pere Tarrés.
Referència editorial:ECCLESIA,n.3201-2,p.13
310
Autor(a): Román, Begoña, Clarà, Albert i
altres. Títol: Ethics in vascular emergencies, en
Vascular emergencies. Referència editorial:
Amsterdam, 2003
Autor(a): Bosch-Veciana, Antoni. Títol: L'art
de fer i de fer-se preguntes. Referència
editorial: La Marxa. Setmanari d'Osona i el
Ripollés, 11 de juliol de 2003, p. 11
Autor(a): Román. Begoña. Títol: Ética
ecológica y responsabilidad mundial: del porqué
al cómo. Monogràfic ètica ecològica en Ars
Brevis. Referència editorial: Ars Brevis.
Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna
2003. Universitat Ramon Llull
Autor(a): Vicens, Joan Albert. Títol: Lectures
de Filosofia. Referència editorial: Barcelonesa
d'edicion, Barcelona, 2003
Autor(a): Puig i Giralt, Enric. Títol: L'Home de
la mascara de ferro: Un ens preistòric que
sobreviu al pas de temps. Referència editorial:
Felibrejada n. 68, nov-des. 2003, Grup històric
Casal Mataró
Autor(a): Bosch-Veciana, Antoni. Títol:
Europa i els grecs. Referència editorial: Relleu
78, 2003, 5-19 (doble columna)
Autor(a): Aymar i Ragolta, Jaume . Títol:
Fallece monseñor Ramon Torrella, arzobispo
emérito de Tarragona. Referència editorial:
ECCLESIA, n. 3203, p. 11
Autor(a): Llinàs i Puente, Carles. Títol:
L'imperi anòmal. Referència editorial: Llibre
col·lectiu "Filòsofs davant la guerra", Cabrils
(Barcelona), Prohom Edicions, 2004, pp. 119142
Autor(a): Aymar i Ragolta, Jaume. Títol:
Falleció monseñor Masnou, emérito de Vic.
Referència editorial: ECCLESIA, n. 3210, p. 9
Autor(a): Martínez Porcell; Joan. Títol: L'oli
sobre l'aigua. Referència editorial: Teologia
Actual 2004
Autor(a): Calzada, Sebastià. Títol: Fósiles con
holotipo morellano. Referència editorial:
Scripta
Musei
Geologici
Seminari
Barcinonensis, nueva serie, 2, 16 pp.,
Barcelona, 2003
Autor(a): Aymar i Ragolta, Jaume. Títol:
Monseñor José Ángel Sáiz Meneses, tomó
posesión como primer obispo de Tarrassa.
Referència editorial: ECCLESIA, 3216, p. 8
Autor(a): Aymar i Ragolta, Jaume. Títol:
Monseñor Martínez Sistach tomó posesión
como nuevo arzobispo de Barcelona.
Referència editorial: ECCLESIA, 3215, p. 8
Autor(a): Lluís Font, Pere. Títol: Josep Lluís
Blasco i Estrellés. In memoriam. Referència
editorial: Institut d'Estudis Catalans, Memòria
2002-2003, Barcelona, IEC, 2004
Autor(a): Puig i Giralt, Enric. Títol: Prehistòria
a l'Europa Medieval. Referència editorial:
actes II Jornades d'Història, Mataró 2003
Autor(a): Llinàs i Puente, Carles. Títol: La
literarització o transformació literària de
l'hermenèutica com a única filosofia possible. El
cas d'Odo Manguard. Referència editorial:
actes dels VII Col loquis de Vic: La Poesia,
octubre 2003, pp. 77-84 Universitat de
Barcelona
Autor(a): Coll i d'Alemany, Josep M. Títol:
Recensió del llibre: Christoph Asmuth, Das
Begreifen des Undegreiflichen: Philosophie und
Religion bei Johann Gottlieb Fichte 1800-1806,
Suttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog,
1999. Referència editorial: dins Pensamiento
59 (2003) 149-150
Autor(a): Aymar i Ragolta, Jaume. Títol: La
Santa Sede divide la diócesis de Barcelona.
Referència editorial: ECCLESIA, n. 3211, p.
10
Autor(a): Cervera, Joaquim M. Títol: Refundar
l'Església 20 anys del Forum Vida i Evangeli.
Referència editorial: Foc Nou. Abril 2004
Autor(a): Cervera, Joaquim M. Títol: La
transmissió generacional de la Fe. Referència
editorial: Quaderns de Pastoral núm. 192, pp.
61-64, gener-març 2004
Autor(a): Román, Begoña. Títol: Repensant la
pau perpetua de Kant, en Els Filòsofs davant
la guerra. Referència editorial: Prohoms,
Barcelona, 2004
Autor(a): Roviró Alemany, Ignasi. Títol:
L'actualitat de la bellesa. A propòsit de
Gadamer. Referència editorial: Anuari de la
Societat Catalana de Filosofia. XIV, Barcelona,
2002, pàg. 83-90
311
Autor(a): Román, Begoña i Agulló, Sílvia.
Títol: Responsabilidad social de la empresa:
Previniendo la corrosión del carácter.
Referència editorial: En Papeles de ética,
economía y dirección, n. 8. Eben-España, 2003
Autor(a): Gordo i Rodríguez, Sergi. Títol:
Symposium Internacional: L'obra d'Eusebi
Colomer (crónica). Referència editorial: (en
premsa) revista Comprendre. Revista Catalana
de Filosofia, any 2004, Facultat de Filosofia de
Catalunya (Universitat Ramon Llull)
Autor(a): Aymar i Ragolta, Jaume. Títol: Sèria
"Dalí, obra religosa". Referència editorial: Full
Dominical de Barcelona. Gener-desembre 2004
Autor(a): Román, Begoña. Títol: Una ética
para la bioética: más allá de las ideologías, en
Revista española de Gerontología (2004).
Referència editorial: Revista española de
Gerontología (2004)
Autor(a): Llinàs i Puente, Carles. Títol: Sobre
la razón històrica moderna y su posteridad.
Referència editorial: Pensamiento, vol. 60,
núm. 226, enero-abril 2004, pp. 3-32
Autor(a): Bosch-Veciana, Antoni. Títol: XXV
aniversari de l'entitat Joan Oliver. Referència
editorial: Full informatiu. Centre de Recursos
pedagògics del Vallès Occidental núm. 52, 2004
Autor(a): Gordo i Rodríguez, Sergi. Títol:
Symposium Internacional: La obra de Eusebi
Colomer (Crónica). Referència editorial: (en
premsa) Revista Pensamiento, año 2004,
Universidad Pontificia de Comillas (Madrid)
312
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Clonación reproductiva y
Clonación terapéutica. Referència: Conferència. Lloc: Tupungato (Mendoza). Data: 1 de
juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Oliver-Bonjoch, Jesús.
Títol de la ponència: A propòsit de la caiguda
de constantinoble. Referència: Conferències
organitzades per la Societat d'Estudis Pere el
Cerimoniós. Lloc: Facultat de Filosofia de la
Universitat Ramon Llull. Data: 30 d’octubre de
2003
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Comités de Etica de
investigación Clínica. Referència: I Reunión
Nacional de CEICS. Lloc: Barcelona. Data: 16
d'octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Aymar i Ragolta,
Jaume. Títol de la ponència: Aigua, home i
societat. Referència: Universitat d'Estiu Ramon
Llull. Lloc: Museu de les Aigües. Cornellà de
Llobregat. Data: 29 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Lluís Font, Pere. Títol
de la ponència: Confessió. Lliçó de comiat.
Referència: acte organitzat pel Departament de
Filosofia UAB. Lloc: Bellaterra. Data: 26 de
maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Analisi,
Situació social. Referència: Formació Pastoral
Arxiprestat St. Feliu de Codines. Lloc: St. Feliu
de Codines. Data: 27 de gener i 3 de febrer de
2004
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: Curs Aigua i Cultura Univ.
Ramon Llull. Referència: Coordinació taula
rodona. Lloc: Cornellà de Llobregat. Data: 1 de
juliol de 2004
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Aspectos médicos y
aspectos éticos del inicio de la vida.
Referència: Master de Bioética. Universidad
Pontificia de Comillas. Lloc: Madrid. Data:
22/05/2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Curs
iniciació Pastoral. Referència: Equips de
Pastoral de l'Escola Parroquial del Bon Pastor.
Lloc: Rubi. Residència Sagrada Familia. Data:
1 i 2 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Bioética fundamental y
clinica ABF y C. Referència: Asociación
Bioética Fundamental. Lloc: Sevilla. Data: 12,
14 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent:Núñez-cubero, M. Pilar.
Títol de la ponència: Decisions al final de la
vida. Referència: Seminari, Fundació Joan
Maragall. Lloc: Barcelona. Data: 20, 27 gener,
3,10 i 17 febrer de 2004
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Bioética y Biotecnología
al servicio de la persona. Referència:
Conferencia. Lloc: Tupungato (Mendoza).
Data: 31 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Martínez i Porcell,
Joan. Títol de la ponència: Del pensament al
dialeg. Referència: Taula rodona. Lloc:
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon
Llull. Data: 2004
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Bioética: La cuestión de
la dignidad. Referència: Reunión de ASINJA
(As. Interdisciplinar José Acosta. Lloc: Madrid.
Data:17, 20 de setembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Coll i d'Alemany,
Josep M. Títol de la ponència: Direcció de la
sessió L'actualitat de Maritain. Referència:
Cicle "Jacques Maritain i l'humanisme integral",
del FJM. Lloc: Barcelona. Data: 21 de
novembre de 2003
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Biotecnología y Bioética.
Referència: Col·legi Major Universitari
Lestonnac. Lloc: Madrid. Data: 2, 9, 16, 23, 30
de març i 13, 20 d'abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Educació,
Interculturalitat. Referència: Formació de
Mestres. Lloc: Col·legi Cor de Maria de
Mataró. Data: 20 d'octubre de 2003 i 3 de maig
de 2004
Conferenciant/Ponent: Puig i Giralt, Enric.
Títol de la ponència: Buixeria i inquisició a
Catalunya. Lloc: Centre d'estudis de Tordera Teatre Clavé. Data: Agost de 2003
313
Centros de Etica Médica. Lloc: Lisboa. Data:
11, 13 de setembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Aymar i Ragolta,
Jaume. Títol de la ponència: El dolor estúpid.
Referència: Jornades "L'Esser profund: del
dolor a la plenitud. Lloc: Facultat de Filosofia
de Catalunya. Data: 4 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: Ètica de l'organització.
Referència: Centre salut mental Nou Barris.
Lloc: Barcelona. Data: 3 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: El homo cibernaticus: el reto de
ser hombre en un mundo tecnificado.
Referència: Conferéncia. Lloc: Burgos,
Universidad de Burgos. Data: 14 de juliol de
2004
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: Ètica i salut mental.
Referència: Unitat de Formació i Docència de
Sant Joan de Déu. Lloc: Serveis mentals, Sant
Boi. Data: 14 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Coll i d'Alemany,
Josep M. Títol de la ponència: El sentit del
diàleg en l'0bra d'Eusebi Colomer. Referència:
Symposium Internacional Càtedra Ferrater
Mora "L'obra d'Eusebi Colomer". Lloc:
Universitat de Girona. Data: 27 de novembre de
2003
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: Ética, dret i religió.
Referència: Aula d'extensió universitària per a
la gent gran. Lloc: Igualada. Data: 16 de febrer
de 2004
Conferenciant/Ponent:
Bosch
Veciana,
Antoni. Títol de la ponència: Europa i els
grecs. Referència: XXII Curs d'Estiu del Gen.
Fudació Relleu. Lloc: Barcelona. Escola Sant
Gregori. Data: 2 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: Els filòsofs davant la guerra.
Referència: Presentació del llibre. Lloc:
Facultat de Filosofia Universitat Ramon Llull.
Data: 3 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Coll i d'Alemany,
Josep M. Títol de la ponència: Emmanuel
Mounier i la seva presència a Catalunya.
Referència: acte Inaugural de l'IEMC. Lloc:
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon
Llull. Data: 20 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Lluís Font, Pere. Títol
de la ponència: Eusebi Colomer, professor i
historiador de la filosofia. Referència:
Symposium Internacional sobre l'Obra d'Eusebi
Colomer. Lloc: Girona, Catedra Ferrater Mora
Universitat de Girona. Data: 27 de novembre de
2003
Conferenciant/Ponent:
Cervera
Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Església i
Societat avui. Referència: Curs iniciació
Pastoral del Centre d'Estudis Pastorals (6
conferències). Lloc: Parròquia St. Cristòfol Arxiprestat de Sans-La Marina. Data: 5, 12, 19,
26 de febrer; 4 de març i 20 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Experiències
Pastorals. Referència: Curs d'Aprofundiment
Pastoral del Centre d'Estudis Pastorals. Lloc:
L'Hospitalet de Llobregat -Arxiprestat de
l'Hospitalet. Data: 4 desembre de 2003, 19 de
gener i 9, 16, 23 de febrer 2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Església i
Societat, avui. Referència: Curs d'Iniciació
Pastoral del Centre d'Estudis Pastorals. Lloc:
Ripoll, Arxiprestat. Data: 15 de desembre de
2003
Conferenciant/Ponent: Llinàs i Puente, Carles.
Títol de la ponència: Filosofs davant la guerra.
Referència: Presentació del llibre. Lloc:
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon
Llull. Data: 03 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Genoma Humano:
Identidad genética e identidad personal.
Referència: Conferencia. Lloc: Gualeguaychu.
Data: 9 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Església i
Societat,avui. Referència: Curs d'Iniciació
Pastoral del Centre d'Estudis Pastorals. Lloc:
Centre d'Estudis Pastorals -Legió de Maria.
Data: 13, 20, 27 de gener; 3 de febrer, 23 de
març; 20, 27 d’abril 2004
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Hemofilía y nuevas
tecnologías. Referència: Asociación Española
contra la Hemofilia. Lloc: Madrid. Data: 8 de
novembre de 2003
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Ethics of Chronic care.
Referència: EACME (Asociación Europea de
314
Conferenciant/Ponent: Puig i Giralt, Enric,
Grau i Arau, Andreu. Títol de la ponència: La
cultura de la mort. Referència: Curs d'Estiu
Universitat Ramon Llull. Lloc: Edifi Calisay Arenys de Mar. Data: 6 de setembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Nicolau i Pous,
Francesc. Títol de la ponència: Història de
l'Astronomia. Referència: Conferències Museo
Geològic. Lloc: Barcelona, Seminari Conciliar.
Data: 21, 28 d’octubre, 4,11,18 de novembre,
17, 24 de febrer, 2, 9,15 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Núñez-Cubero, M. Pilar.
Títol de la ponència: La depresión. Referència:
XVIII Conferencia Internacional del Consejo
Pontificio de Pastoral de la Salud. Lloc: Roma.
Data: 13, 15 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Gordo i Rodríguez,
Sergi. Títol de la ponència: Humaniste i
transcendència en l'obra d'Eusebi Colomer.
Referència: Symposium Internacional. Catedra
Ferrater Mora. "L'obra d'Eusebi Colomer".
Lloc: Girona, Sala de Graus de la Facultat de
Lletres. UG. Data: 28 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Lluís Font, Pere. Títol
de la ponència: La filosofia en la Catalunya
contemporània. Referència: Jornades sobre "La
filosofia catalana" organizades pel Departament
de Filosofia UAB. Lloc: Bellaterra. Data: 24 de
març de 2004
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: III Jornada de Fertilitat i
Reproducció Assistida de les Comarques
Catalanes. Lloc: Sabadell. Data: 28 de
novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: La gestión del cuidado en
enfermeria. Referència: Participacio Seminari
organitzat Fundació Víctor Grífols i Lucas.
Lloc: Barcelona, Universitat Pompeu Fabra.
Data: 10 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Coll i d'Alemany,
Josep M. Títol de la ponència: Intervenció a la
Taula rodona "Aspectes filosòfics i teològics del
diàleg interrelegiós". Referència: Parlament
Mundial de les Religions. Lloc: Fòrum de les
Cultures 2004, a Barcelona. Data: 8 de juliol de
2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: La
Interculturalitat i el Fet Religiós divers.
Referència: Formació de Mestres. Lloc:
Col·legi Cor de Maria de Sant Celoni. Data: 20
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Coll i d'Alemany,
Josep M. Títol de la ponència: Intervenció a la
Taula rodona "El diàleg interreligiós".
Referència: Escola d'Estiu M. Carrasco i
Formiguera. Lloc: Platja d'Aro. Data: 4 de
juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Lluís Font, Pere. Títol
de la ponència: La joia de la fe. Referència:
Cicle "Buscant Déu", organitzat per l'Institut
d'Estudis Ilerdencs, L'IREL, la Fundació Joan
Maragall i altres institucions. Lloc: Lleida.
Data: 15 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Coll i d'Alemany,
Josep M. Títol de la ponència: Intervenció a la
Taula rodona "Identitats nacionals ciutadania i
drets col·lectius". Referència: Curs Universitat
d'Estiu Ramon Llull "Les identitats i els drets
col·lectius. Lloc: Puigcerdà. Data: 15 de juliol
de 2004
Conferenciant/Ponent: Coll i d'Alemany,
Josep M. Títol de la ponència: La metafísica de
Gustav Siewerth. Referència: Sessió del Grup
d'Estudis Fichteans de la Societat Catalana de
Filosofia. Lloc: Seu de la Societat Catalana de
Filosofia (IEC), a Barcelona. Data: 21 de gener
de 2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Jesucrist.
Referència: Curs d'aprofundiment Patoral del
Centre d'Estudis Pastorals. Lloc: Vilafranca del
Penedes-Zona Pastoral Garraf-Anoia-PenedésPiera. Data: 15, 22, 29 gener, 11,18 de març de
2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: La nostra
societat avui. Referència: Curs Pastoral
Seminari de Barcelona. Lloc: Barcelona,
Seminari. Data: 1,15 de desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Jesucrist,
Experiències Pastorals. Referència: Curs
d'Aprofundiment Pastoral del Centre d'Estudis
Pastorals. Lloc: Granollers -Arxiprestat de
Granollers. Data: 17 de febrer, 2, 9,16 de març
de 2004
Conferenciant/Ponent: Coll i d'Alemany, Josep
M. Títol de la ponència: La plenitud de l'encontre
entre el jo i el tu. Referència: II Simposi
d'espiritualitat: El plaer en la vida cristiana. Lloc:
Campelles. Data: 19 d'agost de 2003
315
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: La reproducció asistida
en el seglo XXI. Referència: Conferencia.
Lloc: Mendoza y Godoy Cruz. Data: 2, 3 de
juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: Matrimoni homosexual.
Referència: Participació taula rodona. Lloc:
Facultat de Filosofia UB. Data: 13 de maig de
2004
Conferenciant/PonentNúñez-Cubero, M. Pilar.
Títol de la ponència: La reproducción asistida
en el siglo XXI:¿Bebes a la carta? Referència:
Conferencia Instituto de Ingeniería de España.
Lloc: Madrid. Data: 28 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: Mòdul d'Ética y Derecho en
Psiquiatría. Referència: Diploma de Gestión
Clínica en Salud Mental. Lloc: Barcelona,
EADA. Data: 17 de juny de 2003
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: La
transmissió generacional. Referència: Formació
Centre d'Estudis Pastorals i Moviment familiar
rural. Lloc: Vilafranca del Penedes. Data: 21
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Muerte cerebral y
trasplantes. Referència: Conferència. Lloc:
Bahia Blanca. Data: 7 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Oliver-Bonjoch, Jesús.
Títol de la ponència: Nàpols al segle XV.
Referència: Conferències organitzades per la
Societat d'Estudis Pere el Cerimoniós. Lloc:
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon
Llull. Data: 30 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: L'ètica de l'engendrar:
Paternidad responsable.Referència: Universitas
Albertiana. Lloc: Ámbito Maria Corral. Data:
27 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Obstinación Terapéutica
y Futilidad. Referència: Conferencia. Lloc:
Narcelona, Hospital de San Rafael. Data: 23
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: L'ética i la qualitat.
Referència: La qualitat com a estratègia
d'empresa. Lloc: Barcelona, Institut Català de la
Salut. Data: 16 de febrer de 3004
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Obstinación Terapéutica,
Futilidad. Referència: Hospital de Basurto.
Lloc: Bilbao. Data: 27 de febrer de 2004
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Limitación de
tratamientos. Referència: Mesa redonda. Lloc:
Sabadell, Parc Tauli. Data: 31 d’octubre de
2003
Conferenciant/Ponent: Martínez i Porcell,
Joan. Títol de la ponència: Perspectiva Tomista
y cultura actual. Referència: Simposio. Lloc:
Instituto Humanidades Angel Ayala-CEU.
Data: Març de 2004
Conferenciant/Ponent: Roviró i Alemny,
Ignasi. Títol de la ponència: Lo sensitivo y las
facultades
del
alma
en
Maimónides.
Referència: Simposio Internacional Moisés
Maimónides, médico y filósofo. Lloc: Buenos
Aires. Data: 21 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: Polítiques actuals en recursos
humans. Referència: Ordre hospitalària Sant
Joan de Déu. Lloc: Sant Antoni de Vilamajor.
Data: 9 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Roviró i Alemany,
Ignasi, Grau i Arau, Andreu. Títol de la
ponència: Lógica y Estética en Raimundo
Lulio. Referència: Universidad de Buenos
Aires. Lloc: Buenos Aires. Data: 21 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Presentació
llibre Història Parròquia de St. Esteve d'Ordal.
Lloc: Ordal. Data: 21 de desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Coll i d'Alemany,
Josep M., en nom de l'INEHCA. Títol de la
ponència: Los derechos de las naciones:
posibles
fundamentos
de
una
teoría.
Referència:
Seminario
"Globalización,
democracia y Violencia" normativa del
nacionalismo. Lloc: Viña del Mar, Chile. Data:
15 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència:
Problemàtiques actuals. Catequesi infantil.
Referència: Escola Catequistes. Bon PastorSagrera-St. Andreu. Lloc: Parròquia St. Andreu
de Palomar. Data: 2, 9,16, 23 de març de 2004
316
i com educar els fills. Referència: Formació
Escola de pares i mares. Lloc: Salesians de
Rocafort. Data: 22 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Pruebas genéticas:
implicaciones clínicas, éticas y jurídicas.
Referència: Seminario de la Universidad
Pontificia de Comillas. Lloc: La Mota del
Marqués (Valladolid). Data: 16, 18 d’abril de
2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Taula rodona
sobre la situació de les presons. Referència:
Exposició sobre entitats voluntariat per les
presons. Lloc: Fabra Sant Andreu de Palomar.
Data: 3 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent:Bosch Veciana, Antoni.
Títol de la ponència: Què és llegir?
Referència: Escola Sant Gregori. Lloc:
Barcelona. Escola Sant Gregori. Data: 1 de
març de 2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Transmetre
la fe a les noves generacións. Referència:
Jornades de formació. Lloc: Granollers,
Parròquia St. Esteve. Data: 14 d’octubre de
2003
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Radiografia
joves avui. Referència: Formació Permanent.
Lloc: Facultat de Teologia de Catalunya. Data:
6, 13, 20, 27 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Llinàs i Puente, Carles.
Títol de la ponència: Una cultura de
l'equivalència. Referència: Curs d'Estiu "Escola
i civilització" Fundació Relleu. Lloc: Barcelona,
Institut Químic de Sarrià. Data: 7 de juliol de
2004
Conferenciant/Ponent: Llinàs i Puente, Carles.
Títol de la ponència: Ramon Llull i els tres
savis. Referència: Solemnitat beat Ramon
Llull. Lloc: Fac. de Filosofia de la Univ. Ramon
Llull. Data: 27 de novembre de 2004
Conferenciant/Ponent: Aymar i Ragolta,
Jaume. Títol de la ponència: Una història en
clau de pau. Referència: Residència d'ancians.
Lloc: Navarcles. Data: 18 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Martínez i Porcell,
Joan. Títol de la ponència: Ramon Llull,
promotor de la dignitat humana. Referència:
Acte Acadèmic Festivitat Ramon Llull. Lloc:
Barceloa,Facultat de Filosofia de la Universitat
Ramon Llull. Data: 27 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent:Núñez-Cubero,M. Pilar.
Títol de la ponència: Una Muerte digna.
Referència: Conferencia. Lloc: Buenos Aires.
Data: 5, 6 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Llinàs i Puente, Carles.
Títol de la ponència: Ramon Llull:
Intel·ligència de la fe i literatura fantàstica.
Lloc: Ateneu Barcelonés. Data: 28 de gener de
2004
Conferenciant/Ponent: Román, Begoña. Títol
de la ponència: Valors i diversitat. Referència:
Curs Coses de joves Universitat Ramon Llull.
Lloc: Barcelona. Data: 9 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Aymar i Ragolta,
Jaume. Títol de la ponència: Salvador Dalí, un
místic peculiar. Referència: Aules d'Estensió
Universitària per a la gent grant. Lloc:
Badalona. Data: 1 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Lluís Font, Pere. Títol
de la ponència: Valors i drets humans en la
Constitució Europea. Referència: Jornada sobre
"Catalunya i la Constitució Europea". Lloc:
Barcelona, Centre d'Estudis Francesc Eiximenis.
Data: 29 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Situació
Social i Eclesial actual. Lloc: Barcelona, Casa
exercicis de Sarrià. Data: 16 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Voluntariat
Social. Referència: Caritas, Escola de
formació. Lloc: Local Caritas Carrer Sta. Anna.
Data: 5,19 de febrer, 15 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Lluís Font, Pere. Títol
de la ponència: Sobre la doctrina kantiana de la
imaginació. Referència: Cicle organitzat per la
Societat Catalana de Filosofia per commemorar
el II Centenari de la mort de Kant. Lloc:
Barcelona. Data: 20 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Puig i Giralt, Enric.
Títol de la ponència: XVII trobada cultural de
calonge. Referència: Centre Estudis Calongins.
Lloc: Sant Antoni de Calonge. Data: Agost de
2003
Conferenciant/Ponent: Cervera i Duran,
Joaquim M. Títol de la ponència: Societat avui
317
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
Autor(a): Bosch Veciana, Antoni. Títol:
Col·loquis de Vic. 7. La natura. Congrés o
simposi: Col·loquis de Vic. Lloc: Vic. Data:
2-3 d'octubre de 2003
Autor(a): Bosch Veciana, Antoni. Títol:
Pensament i diàleg en escena. Congrés o
simposi: Societat Catalana d'Estudis Clàssics.
Lloc: Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.
Data: 13-14 de maig de 2004
Autor(a): Martínez Porcell, Joan. Títol:
Cultivar la vida interior. Congrés o simposi:
Congresso Tomiasta Internazionale. Lloc:
Roma. Data: 2003
Autor(a): Román, Begoña. Títol: Por una
excelencia profesional. Congrés o simposi: 38
Congreso nacional de la asociación española
especialista en pequeños animales. Lloc:
Sevilla. Data: 2003
Autor(a): Bosch Veciana, Antoni. Títol: Curs
d'Estiu. Congrés o simposi: XXII Curs d'Estiu
GEN. Fundació Relleu. Lloc: Escola Sant Gregori
de Barcelona. Data: 2-4 de juliol de 2003
Autor(a): Cervera i Duran, Joaquim M. Títol:
Presentació Trobada. Congrés o simposi:
Trobada Església i Societat a Barcelona. Lloc:
Col·legi St. Pere Claver. Escola Técnica
Professional del Clot. Data: 15 de novembre de
2003
Autor(a): Roviró Alemany, Ignasi. Títol: De lo
imaginario a lo real. Congrés o simposi:
Encuentro Iberioamericano de Estética y Teoría
de las Artes "Real/virtual". Lloc: Facultat de
Filosofia, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Madrid. Data: 1-3 de març de 2004
Autor(a): Cervera Duran, Joaquim M. Títol:
Presentació trobada. Congrés o simposi:
Trobada Església i societat a Barcelona. Lloc:
Col·legi St. Pere Claver Escola Técnica
Professional del Clot. Data: 15 de novembre de
2003
Autor(a): Román, Begoña, Ribas, Salvador.
Títol: Ethics committés as a selflearninc
community. The CEACAT study. Congrés o
simposi: 11th International Ottawa conference
on Medical. Lloc: Barcelona. Data: 2004
Autor(a): Cervera Duran, Joaquim M. Títol:
Refundir l'Església 20 anys de Forum Vida i
Evangeli. Congrés o simposi: Forum Vida i
Evangeli. Lloc: Escola Técnica Professional del
Clot. Data: 20 de març de 2004
Autor(a): Calzada, Sebastià. Títol: Fosiles con
Holotipo Morellani. Congrés o simposi: XIX
Congreso de Paleontología Española. Lloc:
Morella. Data: 14,15,16 octubre de 2003
Autor(a): Cervera i Duran, Joaquim M. Títol:
Refundir l'Església. 20 anys Vida i Evangeli.
Congrés o simposi: Forum Vida i Evangelia.
Lloc: Escola Técnica Professional del Clot.
Data: 20 de març de 2004
Autor(a): Roviró Alemany, Ignasi. Títol: La
bellesa natural. Congrés o simposi: Col·loquis
de Vic. Lloc: Consell Comarcal d'Osona, Vic.
Data: 2 d'octubre de 2003
Autor(a): Román, Begoña. Títol: La sanidad
ante las dinámicas sociales actuales: reflexión
ética. Congrés o simposi: XI Congreso de la
sociedad española de atención al usuario de la
sanidad. Lloc: Esplugues de Llobregat. Data:
2003
Autor(a): Román, Begoña. Títol: Tareas
actuales de la bioética. Congrés o simposi: IV
Jornadas de Diálogo Filosófico. Lloc:
Salamanca. Data: 2004
Autor(a): Román, Begoña. Títol: Universidad,
diversidad y exclusión social. Congrés o
simposi: Congrés Internacional sobre educació i
diversitats: formació, acció i recerca. Lloc:
Barcelona. Data: 2003
Autor(a): Roviró Alemany, Ignasi. Títol: L'estètica
del poder seglar. L'Acción Católica al Bisbat de Vic
durant el franquisme. Congrés o simposi: Església,
societat i poder. Lloc: Universitat de Vic. Data: 20 i
21 de febrer de 2004
318
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUM (assistència)
Congrés: Curset Història Moviment Obert per
la JOC.Assistent(s):Cervera Duran, Joaquim M.
Lloc: Centre d'Estudis Pastorals. Data: 26 de
gener i 2 de febrer de 2004
Congrés: Symposion: Der Philosoph Karl
Rahner. Assistent(s): Gordo i Rodríguez, Sergi.
Lloc: Hochschule für philosophie. Munic.
Alemanya. Data: 9, 10 de gener de 2004
Congrés: Jornades Voluntaritat de Presons
Direcció General de Pontevedra. Assistent(s):
Cervera Duran, Joaquim M. Lloc: Escola
Judicial de Catalunya. Data: 4 d'octubre de
2004
Congrés: Comissió Pla Conjunt de Formació
dels Salesians. Assistent(s): Cervera Duran,
Joaquim M. Lloc: Martí Codolar. Data: 20
febrer, 23 d'abril i 18 juny de 2004
Congrés: Sobre el diàleg intereligios. FIUC.
Assistent(s): Martínez Porcell, Joan. Lloc:
Roma. Data: Març de 2004
Congrés: Fòrum Diàlegs sobre "La riquesa
ètica de les racions". Assistent(s): Coll
d'Alemany, Josep M., com a invitat especial per
al diàleg. Lloc: Fòrum de les Cultures 2004, a
Barcelona. Data: 24 i 25 de juliol de 2004
.
319
PROJECTES DE RECERCA
Projecte de recerca: Biografia de X. Zubiri.
Investigador(a) principal: Vicens, Joan Albert.
Entitat(s) finançadora(es): Fundació Caja
Madrid.Entitat(s) col·laboradora(es):Fundació
Xavier Zubiri
Projecte de recerca: Filosofia Catalana "Eusebi
Colomer". Investigador(a) principal: Bosch
Veciana, Antoni. Entitat(s) finançadora(es):
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon
Llull
Projecte de recerca: Desarrollo de una base
de datos documental sobre X. Zubiri.
Investigador(a) principal: Corominas, Jordi.
Altres investigadors(es): Vicens, Joan Albert.
Entitat(s) finançadora(es): Ministerio de
Educación. Entitat(s) col·laboradora(es):
Fundació Xavier Zubiri
Projecte de recerca: Grup de treball sobre
filosofia
catalana
"Eusebi
Colomer".
Investigador(a) principal: Roviró Alemany,
Ignasi. Altres investigadors(es): Llinàs, Carles,
Anglés, Misericòrdia, Monserrat, Josep, Bosch
Veciana, Antoni, Vicens, Joan Albert, Boadas,
Agustí, Vilanou, Conrad, Grau, Andreu.
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de
Filosofia de la Universitat Ramon Llull
Projecte de recerca: Elements per un
paradigma interior desde la perspectiva de
Comunitat. Investigador(a) principal: Puig
Giralt,Enric, Bastudes.Altres investigadors(es):
Massip, Àngels. Entitat(s) finançadora(es):
UB. Centre Universitàri de Sociolingüística i
Comunicació
Projecte de recerca: Grup d'Estudis Sartreans.
Investigador(a) principal: Roviró Alemany,
Ignasi. Altres investigadors(es): García-Duran,
Xavier, Serrate, Carles, Torrents, Antoni, Vila,
Joan. Entitat(s) finançadora(es): Societat
Catalana de Filosofia, Institut d'Estudis Catalans
Projecte
de
recerca:
Els
rumors
contemporanis: Diacronies, sincronies i
estratégies. Investigador(a) principal: Pujol,
Josep M. (URV). Altres investigadors(es):
Roviró Alemany,Ignasi (Universitat Ramon
Llull), Aiats, Jaume (UV), Roviró, Xavier
(GRFO), Busquet, Jordi (UPF). Entitat(s)
finançadora(es): Generalitat de Catalunya.
Entitat(s) col·laboradora(es): Grup de Recerca
Folklòrica d'Osona
Projecte de recerca: Humanisme i Platonisme.
Investigador(a) principal: Bosch Veciana,
Antoni. Entitat(s) finançadora(es): Facultat de
Filosofia de la Universitat Ramon Llull
Projecte de recerca: KAL (Kosmos, Arjai,
Logoi). Investigador(a) principal: Candel,
Miguel (UB). Altres investigadors(es): Roviró
Alemany, Ignasi (Universitat Ramon Llull),
Grau, Andreu(Universitat Ramon Llull),Romeró
Baró, Josep M.(UB), Garcia de la Mora, J.M.
(UB), Petir, Josep M: (UB), Fortuny,
Francesc(UB), Media, Manuel (UB), Alegre,
Antonio(UB). Entitat(s) finançadora(es):
Ministerio de Educación
Projecte de recerca: Enquesta de membres
de Professionals Cristians. Investigador(a)
principal: Elvia, Rocio. Altres investigadors(es): Cervera Duran, Joaquim M. Entitat(s)
finançadora(es):
Moviment
Professional
Cristians
Projecte de recerca: Ética, tecnologia i
societat. Grup consolidat del II Pla de Recerca
de Catalunya 1999SGR 00423. Investigador(a)
principal: Esquirol, Josep M. Altres investigadors(es):
Román,
Begoña,
Àngles,
Misericòrdia, Barceló, M., Rius, M. Entitat(s)
finançadora(es): Generalitat de Catalunya
Projecte de recerca: Llengua i Perspectives
Temporals (Tesi Doctoral). Investigador(a)
principal: Puig Giralt, Enric. Altres
investigadors(es): Laborde, Xavier. Entitat(s)
col·laboradora(es): Universitat de Barcelona
320
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
Participant(s): Martínez Porcell, Joan. Grup
de treball: Institut Dominicaine d'Etudes
Orientales. Lloc: El Caire. Data: Febrer de
2004
Participant(s): Acero, Juan Jose (President),
Coll d'Alemany, Josep M. (Vocal acadèmic),
Vázquez, Andres. Grup de treball: Comité de
Evaluación Externa de la titulación de Filosofía
de la Universidad de La Laguna. Lloc: La
Laguna. Data: 11-14 de febrer de 2004
Participant(s): Román, Begoña, Giró, Jordi.
Grup de treball: Codi d'ètica per la policia.
Lloc: Barcelona, Ethos Ramon Llull. Data:
Curs 2003-2004
Participant(s): Acero, Juan José (President),
Coll d'Alemany, Josep M.(Vocal acadèmic),
Rodríguez, Gregorio. Grup de treball: Comité
de Evaluación Externa de la Titulación de
Filosofía de la Universidad de Valladolid. Lloc:
Valladolid. Data: 23-26 de febrer de 2004
Participant(s): Román, Begoña, González,
Àngels. Grup de treball: Cap a un jugador
responsable. Lloc: Barcelona, Ethos Ramon
Llull. Data: Curs 2002-2004
Participant(s): Llinàs Puente, Carles. Grup de
treball: Pensar per conviure. Lloc: Facultat de
Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Data:
Curs 2003-2004
Participant(s): Román, Begoña, Torralba,
Francesc, De Sebastián, L., Lozano, Francesc.
Grup de treball: Ètica ecològica. Lloc:
Barcelona, Ethos Ramon Llull. Data: Curs
2003-2004
321
322
ESCOLA SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ
I DIRECCIÓ D’EMPRESES - ESADE
323
324
ACTES PÚBLICS
Tipus d’acte: Cloenda. Títol: "Programa
Màster en Direcció de Màrqueting, Programa
Màster en Direcció Econòmico-Financiera i
Programa Màster en Direcció d’Operacions".
Responsable/Coordinador(a): Executive Education. Entitat(s) organitzadora(es): ESADE.
Lloc: Casa Llotja de Mar, a les 19,00 hores.
Data: 15 de juliol de 2004
Tipus
d’acte:
Taula
rodona.
Títol:
"Mesa
redonda
sobre
la
tecnología
RFID"
(Radiofrequency
Identification).
Responsable/Coordinador(a): Marcos Gómez,
professor
d'ESADE
Madrid.
Entitat(s)
organitzadora(es): ESADE i Fundación de la
Innovación Bankinter. Lloc: ESADE, edif. 1,
auditori, a les 19,00 hores. Data: 29 de juny de
2004
Tipus d’acte: Graduació. Títol: Acte de
Graduació
XXIV
Full
Time
MBA.
Responsable/Coordinador(a):MBAs d'ESADE
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE. Lloc:
Casa Llotja de Mar, a les 19.00 h. Data: 16
d’abril de 2004
Tipus d’acte: Inauguració. Títol: Llicó
inaugural "Problemes i possibles solucions al
món l'any 2003", a càrrec de Diego Hidalgo
Schnur, president de la Fundació per a les
Relacions Internacionals i el Diàleg Exterior
(FRIDE).
Entitat(s)
organitzadora(es):
ESADE. Lloc: ESADE, edif. 1, auditori, a les
19,00 hores. Data: 14 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Jornada. Títol: "Estrategia para la
creación de marcas. La gestión del diseño en la
estrategia de la empresa". Responsable/
Coordinador(a): Jordi Montaña. Entitat(s)
organitzadora(es): ESADE i BCD. Entitat(s)
col·laboradora(es): Any del Disseny, OAMI.
Lloc: ESADE. Data: 3 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Taula rodona. Títol: "L'acció
individual: clau del diàleg i de la convivència".
Responsable/Coordinador(a): Loreto Rubio.
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE. Entitat(s) col·laboradora(es): Organitzada per
l'iniciativa popular "joactuo.com". Lloc:
ESADE, edif. 1, auditori, a les 19,30 hores.
Data: 2 de juny de 2004
Tipus d’acte: Lliurament de Premi. Títol:
Premis ACCID. A Josep Angrill. Responsable/
Coordinador(a): Associació Catalana de
Comptabilitat i Direcció (ACCID). Lloc:
ESADE, auditori, a les 19.00 h. Data: 22 de
març de 2004
Tipus d’acte: Presentació de l'estudi. Títol:
"Observatori de la Inversió Socialment
Responsable a Espanya 2003". Responsable
Coordinador(a): Josep M. Lozano, director de
l'Institut de Persona, Empresa i Societat
d'ESADE.
Entitat(s)
organitzadora(es):
ESADE. Entitat(s) col·laboradora(es): Caixa
Sabadell. Lloc: ESADE, edif. 1, auditori, a les
19,30 hores. Data: 5 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: "Presentación
de EURO-MED Escuela de Negocios".
Responsable/Coordinador(a): Agustí Ulied,
director del Centre d'Estudis Europeus Llatinoamericans
d'ESADE.
Entitat(s)
organitzadora(es): ESADE i el Dep.de
Relacions Exteriors de la Generalitat de
Catalunya.
Entitat(s)
col·laboradora(es):
Cambra de Comerç de Barcelona. Lloc:
ESADE, aula 02, a les 19,00 hores. Data: 3
d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Taula rodona. Títol: "L'acció
social de l'empresa: el repte d'integrar-la en la
gestió empresarial", presideix M.H. Sr. Joan
Rigol, president del Parlament de Catalunya.
Responsable/Coordinador(a):
Josep
M.
Lozano. Entitat(s) organitzadora(es): ESADE,
Institut Persona, Empresa i Societat (IPES).
Entitat(s)
col·laboradora(es):
Fundación
Empresa y Sociedad. Lloc: ESADE, edif. 1,
auditori, a les 19,30 hores. Data: 29 de
setembre de 2003
Tipus d’acte: Presentació del llibre. Títol:
"Pies de Barro". Responsable/Coordinador(a):
Luis de Sebastián, professor del Dep.
d'Economia d'ESADE i autor del llibre.
Entitat(s) organitzadora(es): ESADEFORUM.
Lloc: ESADE, aula 02, a les 19.00 h. Data: 6
de maig de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: "Espai de diàleg
entre el teixit indústrial català amb presència a
l'exterior i el gobern de la Generalitat
de Catalunya". Responsable/Coordinador(a):
Xavier Mena, professor del departament
d'Economia d'ESADE. Entitat organitzadora:
ESADE. Lloc: ESADE, edif. 1, Auditori, a les
9,00 hores. Data: 2 de juny de 2004
Tipus d’acte: Visita de periodistes extrangers.
Títol: "III Workshop on International Education
in Spanish and teaching Spanish for nonSpanish speakers". Entitat organitzadora:
ESADE. Lloc: ESADE, edif. 1 i edif. 3. Data:
17 d’octubre de 2003
325
abogados. Lloc: ESADE, edif. 1, aula 02, a les
9,30 hores. Data: 9 de juliol de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. Títol: "Les millors
pràctiques en la gestió de persones", trobada
organitzada en el marc del Fòrum de Direcció
de Recursos Humans d'ESADE. Responsable/
Coordinador(a): Ceferí Soler, director del
Departament de Direcció de Recursos Humans
d'ESADE i Begoña Puente. Entitat(s)
organitzadora(es): ESADE. Lloc: ESADE,
edif. 1, auditori, a les 9,30 hores. Data: 30 de
setembre de 2003
Tipus d’acte: Jornada. Títol: "La protección y
el registro del diseño. Una visión empresarial
para aumentar el valor de la marca".
Responsable/Coordinador(a): Jordi Montaña.
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE, BCD.
Entitat(s) col·laboradora(es):Any del Disseny,
OAMI i RED. Lloc: ESADE, edif. 1, aula 02, a
les 9,30 hores. Data: 17 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Jornada. Títol: "Les marques de
Catalunya i el disseny". Responsable/
Coordinador(a): Jordi Montaña, professor i
director de la càtedra de Gestió del Disseny
d'ESADE.
Entitat(s)
organitzadora(es):
ESADE. Entitat(s) col·laboradora(es): BCD i
CIDEM. Lloc: ESADE, edif. 1, auditori, a les
9.30 hores. Data: 23 de juny de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: "Detrás de las
cifras, el palpitar de los clientes". Responsable/
Coordinador(a): Núria Agell, profesora del
Departament de Métodos Cuantitatius de
gestió d'ESADE. Entitat(s) organitzadora(es):
ESADE.Entitat(s) col·laboradora(es):Daemon
Quest. Lloc: ESADE, edif. 1, aula 02, a les 9,30
hores. Data: 15 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Lluirement de premis de MBA.
Títol: "Premios ESADE-BDO a la Creación
de empresas?" Responsable/Coordinador(a):
Eugènia
Bieto,
directora
del
Centre
d'Iniciativa Empresarial d'ESADE. Entitat(s)
organitzadora(es):
ESADE.
Entitat(s)
col·laboradora(es): BDO.Lloc:ESADE, edif. 1,
aula 02, a les 16,30 hores. Data: 3 d’octubre de
2003
Tipus d’acte: Entrega de premis. Títol:
"Business game" FORAD. Responsable/
Coordinador(a): Lydia Ros, professora del
departament de Control i Direcció Financera
d'ESADE.
Entitat(s)
organitzadora(es):
ESADE.
Entitat(s)
col·laboradora(es):
Financial Times. Lloc: ESADE, edif. 1, jardí, a
les 19,00 hores. Data: 22 de juny de 2004
Tipus d’acte: Conferència a càrrec del Sr. José
Montilla, candidat del Partit dels Socialistes de
Catalunya al Congrés dels Diputats. Títol:
Un nou impuls econòmic per a Catalunya
i Espanya. Responsable/Coordinador(a):
ESADE
Entitat(s)
organitzadora(es):
ESADEFORUM. Lloc: ESADE, edif. 1,
auditori, a les 12.00 h. Data: 9 de març de 2004
Tipus d’acte: Jornada anual. Títol: "El pacer de
la negociació col·lectiva en els processos
de reajustament empresarial". Responsable/
Coordinador(a): Carlos Obeso, director de
l'Institut d'Estudis Laborals d'ESADE (IEL) i
professor del Departament de RRHH
d'ESADE.
Entitat(s)
organitzadora(es):
ESADE. Entitat(s) col·laboradora(es): Baker
& McKenzie i Randstad. Lloc: ESADE, edif. 1,
aula 02, a les 19,00 hores. Data: 22 de juny de
2004
Tipus d’acte: Conferència a càrrec del Sr.
Josep-Lluís Carod-Rovira, candidat del Partit
d'Esquerra Republicana de Catalunya al
Congrés dels Diputats. Títol: Un país actiu
i cohesionat. Responsable/Coordinador(a):
ESADE.
Entitat(s)
organitzadora(es):
ESADEFORUM. Lloc: ESADE, edif. 1,
auditori, a les 12.00 h. Data: 10 de març de
2004
Tipus d’acte: Cloenda. Títol: "Primera
promoció del Màster en Direcció Pública".
Responsable/Coordinador(a): Albert Serra,
professor de l'Institut de Direcció i Gestió
Pública
d'ESADE
(IDGP).
Entitat(s)
organitzadora(es): ESADE. Lloc: ESADE,
edif. 1, aula 02, a les 19,00 hores. Data: 28 de
juny de 2004
Tipus d’acte: Presentació del llibre. Títol: La
bona sort, dels autors Fernando Trias de Bes
i Alex Rovira, coautors del llibre i
socis de Salvetti&Llombart. Responsable/
Coordinador(a): Antoni M. Güell, secretari
general d'ESADE. Entitat organitzadora:
ESADEFORUM. Lloc: ESADE, edif.1,
auditori, a les 19.00 h. Data: 14 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Jornada. Títol: "Los sistemas de
remuneración en la encrucijada: problemas
actuales en los planes de Stock Options".
Responsable/Coordinador(a): Esther Sánchez,
professora titular de Dret del Treball i de la
Seguretat
Social
d'ESADE.
Entitat(s)
organitzadora(es): ESADE Facultat de Dret.
Entitat(s) col·laboradora(es): Cuatrecasas
326
ESADE, edif.1, aula 02, a les 19.30 h. Data: 25
de maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència a càrrec del Sr. John
Elkington. Títol: "Integration the sustainability
dimension into corporate strategy". Responsable/Coordinador(a): J. M. Lozano, director
de l'IPES. Entitat organitzadora: Laboratori
Esteve. Lloc: ESADE, edif.1, auditori, a les
19.00 h. Data: 17 de febrer de 2004
Tipus d’acte: Conferència a càrrec de la Sra.
M. Dolors Nadal, candidata del Partit Popular al
Congrés dels Diputats. Títol: Una economia
estable i oberta. Responsable/Coordinador(a):
ESADE. Entitat(s) organitzadora(es): ESADEFORUM. Lloc: ESADE, edif.1, aula 02, a
les 19.30 h. Data: 9 de març de 2004
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Presentación
del llibre "Danone en Ultzama". Responsable/
Coordinador(a): Josep M. Lozano, Director de
l'Institut Persona, Empresa i Societat (IPES)
d'ESADE.
Entitat(s)
organitzadora(es):
ESADE. Entitat(s) col·laboradora(es): Fundació Caixa Sabadell. Lloc: ESADE, edif.1,
auditori, a les 19.30 h. Data: 10 de desembre de
2003
Tipus d’acte: Presentació. Títol: Informe
Randstad
"Acoso
moral
(Mobbing)".
Responsable/Coordinador(a): Carlos Obesoprofessor del Departament de Direcció de
Recursos Humans d'ESADE i director de
l'Institut d'Estudis Laborals (IEL) d'ESADE.
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE. Entitat(s) col·laboradora(es): Randstad. Lloc:
ESADE, edif.1, aula 02, a les 19.30 hores.
Data: 5 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Conferència a càrrec del
Sr. Josep A. Duran i Lleida, candidat de
Convergència i Unió al Congrés dels Diputats.
Títol: Catalunya a Madrid: compromesos amb
el benestar. Responsable/Coordinador(a):
ESADE. Entitat(s) organitzadora(es): ESADEFORUM. Lloc: ESADE, edif.1, auditori, a
les 19.30 h. Data: 10 de febrer de 2004
Tipus d’acte: Reunió. Títol: Social Enterprise
Knowledge Network (SEKN). Responsable/
Coordinador(a): Prof. Alfred Vernis, professor
de Política d'Empresa d'ESADE. Entitat(s)
organitzadora(es): ESADE. Lloc: ESADE,
edif. 2, peixera, del 2 al 5 de maig, tot el dia.
Data: 2 de maig de 2004
Tipus d’acte: Lliurament de Premis. Títol:
Premios ESADE-BDO a la creación de
empresas. VI edició dels alumnes MBA FT
2004. Responsable/Coordinador(a): Eugènia
Bieto, director del Centre d’Iniciativa
Empresarial d'ESADE. Lloc: ESADE, edif.1,
aula 02, a les 11.00 h. Data: 30 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: "Rethinking
global management. Insights from both sides of
the Atlantic". Responsable/Coordinador(a):
Executive Education d'ESADE. Entitat(s)
organitzadora(es): ESADE. Lloc: ESADE,
edif. 3, aula polivalent, a les 19.30 h. Data: 9 de
març de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: Del valor
intelectual al valor econòmic: Trobada amb
Eduardo Bofill, director general de la
FNAC. Responsable/Coordinador(a): Josep
Mª Alvarez, director d'ESADE Editorial.
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE Editorial
Lloc: ESADE, edif.1, aula 02, a les 15.30 h.
Data: 19 de maig de 2004
Tipus d’acte: Conferència. Títol: "Rethinking
global management. Insights from both sides
of the Atlantic", a càrrec del Sr. John
Mayo. Responsable/Coordinador(a): ESDE i
Universitat Georgetown. Lloc: ESADE, edif.3;
sala polivalent, 19.30 h. Data: 9 de març de
2004
Tipus d’acte: Presentació d'Informe. Títol:
Presentació del III Informe Randstad: Qualitat
del treball a la Unió Europea: les polítques de
conciliació. Informe elaborat per l'IEL.
Responsable/Coordinador(a): Carlos Obeso,
director de l'Institut d'Estudis Laborals (IEL)
d'ESADE. Entitat(s) organitzadora(es): IEL.
Lloc: ESADE, edif.1, aula 02, a les 19.00 h.
Data: 12 de maig de 2004
Tipus d’acte:Conferència-clase alumnos MBA.
Títol: "Poland's contribution to the development
of the European Union", a càrrec de H. E.
Danuta Hübner, ministra de Polònia. Entitat(s)
organitzadora(es): ESADE i Consulat de
Polònia. Lloc: ESADE, edifi.1 , aula 02, a les
18,00 hores. Data: 21 d’octubre de 2003
Tipus d’acte: Cloenda del Programa Executive
MBA (EMBA). Títol: Acto de clausura
Programa Executive MBA (EMBA) 2002-2003.
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE. Lloc:
ESADE, Madrid, a les 19,30 hores. Data: 16 de
setembre de 2003
Tipus d’acte: Taula rodona. Títol: La diversitat
multicultural a les empreses: obstacle
i oportunitat. Responsable/Coordinador(a):
Prof. Jan Kingsley, d'ESADE. Entitat(s)
organitzadora(es): ESADEFORUM. Entitat(s)
col·laboradora(es): COPCA i Casa Asia. Lloc:
327
Tipus d’acte: Cloenda/acte de Graduació.
Títol: "XXXVIII Promoció Part Time MBA; III
Promoció Executive MBA". Responsable
Coordinador(a): RR.PP. Entitat(s) organitzadora(es): ESADE. Lloc: Palau Reial de
Pedralbes, a les 19,00 hores. Data: 30 de juny
de 2004
Llicenciatura i Màster en Dret". Responsable/
Coordinador(a):
RR.PP.
Entitat(s)
organitzadora(es): ESADE. Lloc: Palau Reial
de Pedralbes, a les 19.00 hores. Data: 1 de
juliol de 2004
Tipus d’acte: Trobada professional. Títol:
Economia i rendibilitat de la prevenció.
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE i
MAPFRE. Lloc: Torre Mapfre, auditori, de 9 a
14 h. Data: 18 de maig de 2004
Tipus d’acte: Cloenda/Acte de Graducació.
Títol: "XLI Promoció de la Llicenciatura en
Administració i Direcció d'Empreses i Master in
Business Administration; VI Promoció de la
328
PUBLICACIONS: LLIBRES
Autor(a): Lozano Soler, Josep Maria. Títol:
Danone en Ultzama. Referència editorial:
ESADE
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol: Guies
de gestió de l'innovació. Dsenvolupament de
producte: la gestió del disseny. Referència
editorial: CIDEM Generalitat de Catalunya
Autor(a): Rovira Celma, Alex. Títol: La Buena
Suerte: Claves de la prosperidad. Referència
editorial: Empresa Activa Ediciones Urano
Autor(a): Lozano Soler, Josep Maria. Títol:
Fondos de inversión: nuevos productos y
gestión alternativa. Responsabilidad social.
Referència editorial: El Nuevo Lunes
Autor(a): Castiñeira Fernández, Ángel. Títol:
Ens fan o ens fem? La transmissió de valors
avui. Referència editorial: Pòrtic
Autor(a): Lozano Soler, Josep Maria. Títol:
Humanismo y valores. Referència editorial:
Universidad de Deusto
Autor(a): Obeso Abalde, Carlos. Títol: Calidad
del trabajo en la Europa de los quince: Las
políticas de conciliación. Referència editorial:
Randstad
Autor(a): Lozano Soler, Josep Maria. Títol:
Informe anual de l'empresa catalana.
Referència editorial: Generalitat de Catalunya
Autor(a): Lozano Soler, Josep Maria. Títol:
Marco Conceptual de la Responsabilidad Social
Corporativa. Referència editorial: AECA
Autor(a): Obeso Abalde, Carlos. Títol: Human
resource management in europe. Referència
editorial: lsevier
Autor(a): Lozano Soler, Josep Maria. Títol:
Reflexiones latinoamericanas sobre RSE.
Referència editorial: Instituto Argentino de
Responsabilidad Social de la Empresa
Autor(a): Folguera Bellmunt, Conxita. Títol:
Danone a Ultzama.
Autor(a): Ballabriga Clavería, Fernando. Títol:
Monetary and Fiscal Policies in EMU.
Interactions and Coordination. Referència
editorial: Cambridge University Press
Autor(a): Valls Giménez, José Francisco.
Títol: "A comparison of leisure styles in
Germany, France, Italy, Great Britain, Spain
and Portugal, en "The Tourism and leisure
industry, Shaping the future". Referència
editorial: The Haworth Hospitality Press
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol:
Methodological Issues in e-Consumer Behavior:
Analysing "Waiting on the Internet".
Referència editorial: British Academy of
Management Annual Conference
Autor(a): Christiaanse , Wilhelmina Petronell.
Títol: Collaborative Capabilities of Electronic
marketplaces. Referència editorial: HICCS
IEEE Computer Society Press
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol:
Proceedings of the British Academy Annual
Conference. Referència editorial: BAM
Autor(a): Miralles Massanés, José. Títol: Ética
y actividad empresarial. Referència editorial:
Minerva Ediciones SL
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol:
Temes de Disseny 21. Referència editorial:
Elisava Escola Superior de Disseny
Autor(a): Sebastián Carazo, Luis María de.
Títol: Pies de barro. La decadencia de los
Estados Unidos de América. Referència
editorial: Editorial Peninsula
Autor(a): Bisbe Viñas, Josep. Títol: New
Approaches in Applied Statistics. Referència
editorial: Metodoloski Zvevki, Ljubljana
Autor(a): Bisbe Viñas, Josep. Títol: NIC/NIIF.
Referència editorial: ACCID/Gestión 2000
Autor(a): Martínez Ribes, Lluís. Títol: Paper
aceptado y presentado. Referència editorial:
International EAERCD Conference on Retail
Innovation
Autor(a): Bisbe Viñas, Josep. Títol: Product
Innovation and Styles-of-Use of Management
Control Systems: The Role of Innovation
Management Processes. Referència editorial:
11th International Product Development
Conference
Autor(a): Martínez Ribes, Lluís. Títol: Retail
Innovation learnings from a segmented shop
formula. Referència editorial: ESOMAR's
retailing / category management conference
329
Autor(a): Bou Alameda, Maria Elena. Títol:
Exploring the Dynamics of Knowledge in
Practice: Comparing Bundles of Knowledge of
Experts and Novices. Referència editorial:
OKLC 2004
Autor(a): Rovira Llobera, Rosario. Títol:
Artificial
Intelligence
Research
and
Development. Referència editorial: IOS Press
Autor(a): Rovira Llobera, Rosario. Títol:
Funciones kernel en espacios cualitativos de
órdenes de magnitud. Aplicación a la evaluación
del riesgo de crédito. Referència editorial: 10ª
Conferencia de la Asociación Española para la
inteligencia artificial, CAEPIA2003
Autor(a): Bou Alameda, Maria Elena. Títol:
Exploring the "Generative Dance" in Action
-An Empirical Study of Service Practices
Comparison- Referència editorial: EGOS 2004
Autor(a): Bou Alameda, Maria Elena. Títol:
Knowledge Creation and Learning in
Translating a Novel into a Film. Referència
editorial: OKLC 2004
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol:
Comportamiento Organizacional. Referència
editorial: ITP Thompson
Autor(a): Dola, Simon Landau. Títol: Gestion
de los recursos humanos: Preparando
profesionales para el siglo XXI. Referència
editorial: McGraw Hill
Autor(a): Bou Alameda, Maria Elena. Títol:
Reflecting on Quality Practices through
Knowledge Management Theory: Uncovering
Grey Zones and New Possibilities of Process
Manuals,
Flowcharts
and
Procedures.
Referència editorial: QMOD 2003
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol: Gran
Enciclopedia Planeta. Referència editorial:
Planeta
Autor(a): Agell Jané, Núria. Títol: A Kernel
Defined over Qualitative Spaces of Orders of
Magnitude.
Referència
editorial:
17th
International Conference on Qualitative
Reasoning
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol: La
direccion por Valores (2 ed.). Referència
editorial: McGraw Hill
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol: Las
PYMES ante el reto del siglo XXI. Referència
editorial: Thomson
Autor(a): Agell Jané, Núria. Títol: Artificial
Intelligence Research and Development.
Referència editorial: IOS Press
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol: Stress
perçu et registres de satisfaction: examen du
rôle inhibiteur/facilitateur des facteurs de
personnalité. Referència editorial: Bien-être au
Travail et transformations des organisations
(actes du 12 congres de psychologie du travail
et des organisations)
Autor(a):
Agell
Jané,
Núria.
Títol:
Computacional Finance & its Applications.
Referència editorial: WITpress
Autor(a): Agell Jané, Núria. Títol: Funciones
kernel en espacios cualitativos de órdenes de
magnitud. Aplicación a la evaluación del riesgo
de crédito. Referència editorial: X Conferencia
de la Asociación Española para la Inteligencia
Artificial
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol: Values
in an era of transformation. Referència
editorial: Lodz Poland
Autor(a): Agell Jané, Núria. Títol: Modèles et
raisonnements qualitatifs. Referència editorial:
Lavoisier Hermes Science
Autor(a): Tamyko Ysa Figueras. Títol: Las
personificaciones instrumentales locales en
Cataluña. Organismos autónomos, consorcios,
mancomunidades y sociedades públicas.
Referència
editorial:
Ministerio
de
Administraciones Públicas
Autor(a): Parada Balderrama, Pedro Alfonso.
Títol: Politica General de Empresa. Referència
editorial: McGraw-Hill
Autor(a): Ramis Pujol, Joan. Títol: Sustaining
Process innovation in a Quality Environment.
Referència editorial: QMOD Conference
CNAM
Autor(a): Rovira Llobera, Rosario. Títol: A
Kernel Defined over Qualitative Spaces of
Orders of Magnitude. Referència editorial:
17th International Workshop on Qualitative
Reasoning
Autor(a): Baruel Coll, Josep. Títol: Trayectoria
Laboral de los Antiguos Alumnos de ESADE
(Licenciatura ADE). Referència editorial:
ESADE
330
Vol II: Estadística multivariante (2ª ed).
Referència editorial: McGraw-Hill
Autor(a): Rovira Celma, Alex. Títol: La
brújula interior. Referència editorial: Empresa
Activa Ediciones Urano
Autor(a): Soler Vicente, Ceferí. Títol: Las
PYMES ante el reto del Siglo XXI. Referència
editorial: Thompson México
Autor(a): Sebastián Carazo, Luis María de.
Títol: Razones para la esperanza en un futuro
imperfecto. Referència editorial: Icaria/
Intermón
Autor(a): Valls Giménez, José Francisco.
Títol: Donar Protagonisme a Catalunya. Acció
internacional i política de relacions exteriors
catalana. Referència editorial: Portic
Autor(a): Trías de Bes, Fernado. Títol: Lateral
marketing: New Techniques for Finding
Breacktrough Ideas. Referència editorial:
Wiley, John and Sons
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol: El
Disseny: Un valor necessari. Cinc Casos
d'estudi. Referència editorial: BCD Barcelona
Centre de Disseny
Autor(a): Visauta Vinacua, Bienvenido. Títol:
Análisis Estadístico con SPSS para Windows.
331
PUBLICACIONS: ARTICLES
Autor(a): Riu Vila, David. Títol: El nuevo
Brand Management. Referència editorial:
Harvard-Deusto
Autor(a): Dawson John. Títol: Japanese
Retailing Through the 1990's: Retailing
Performance in a Decade of Slow Growth.
Referència editorial: British Journal of
Management
Autor(a): Riu Vila, David. Títol: Nuevos retos
del Posicionamiento Estratégico. Referència
editorial: Harvard-Deusto
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol: Trust
Me: A scale of measuring Manager-Employee
trust. Referència editorial: Management
Research (tbp)
Autor(a): Riu Vila, David. Títol: El Branding
pide paso. Referència editorial: Ipmark
Autor(a): Christiaanse, Wilhelmina Petronell.
Títol: Proprietary versus Internet Technologies
and the Adoption and Impact of Electronic
Marketplaces. Referència editorial: The
Journal of Strategic Information Systems (tbp)
Autor(a): Riu Vila, David. Títol: EL
Posicionamiento. Referència editorial: Dossier
Econòmic
Autor(a): Carnicero Manrique, Eusebi. Títol:
Hagamos bien las cosas (incluso planificar).
Referència editorial: Harvard-Deusto Finanzas y Contabilidad
Autor(a): Obeso Abalde, Carlos. Títol:
Ensayos sobre Trabajo en Assignatures
Pendents. La incòmoda herència del segle XX.
Referència editorial: Idees. Revista de temes
contemporanis
Autor(a): Fabregat Feldsztajn, Jordi. Títol:
Planificación estratégica y control de gestión.
Referència editorial: Forum Empresarial
Autor(a): Gómez Jiménez, Marcos. Títol: Guía
d'Innovació en Márketing i Vendes. Referència
editorial: CIDEM, Generalitat de catalunya
Autor(a): Fabregat Feldsztajn, Jordi. Títol:
Investment expectations. Referència editorial:
Enfoques deusto
Autor(a): Sebastián Carazo, Luís de. Títol:
Ensayos sobre Economía en Assignatures
Pendents. La incòmoda herència del segle XX.
Referència editorial: Idees. Revista de temes
contemnporanis
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol: El rol
del diseño en la creación de marca. Referència
editorial: MK Marqueting+Ventas
Autor(a): Bisbe Viñas, Josep. Títol: The
Effects
of
the
Interactive
Use
of
Management Control Systems on Product
Innovation. Referència editorial: Accounting,
Organizations and Society
Autor(a): Folguera Bellmunt, Conxita. Títol:
Setting the Context: The Role of Information
Technology in a Business Ethics Course
Based on Face-to-Face Dialogue?. Referència
editorial: Journal of Business Ethics
Autor(a): Mària Serrano, Josep Francesc. Títol:
"Dimensions de la globalització". Referència
editorial: Societat civil i globalització Coordinadora Catalana de Fundacions
Autor(a): Arenas Vives, Daniel. Títol: Setting
the Context: The Role of Information
Technology in an Business Ethics Course
Based on Face-to-Face Dialogue. Referència
editorial: Journal of Business Ethics
Autor(a): Cano Giner, Josep Lluís. Títol: La
implementación de Business Intelligence (BI).
Referència editorial: Revista Antiguos
Alumnos de ESADE
Autor(a): Arenas Vives, Daniel. Títol: L'Etica
empresarial: quatre imatges i una proposta.
Referència editorial: IDEES. Revista de temes
contemporanis
Autor(a): Lozano Soler, Josep Maria. Títol: An
Approach to Organizational Ethics. Referència
editorial: Ethical Perspectives
Autor(a): Arenas Vives, Daniel. Títol: Per què
ens importa l’art? El trencaclosques dels valors i
l’estètica. Referència editorial: IDEES,
Revista de Temes Contemporanis
Autor(a): Lozano Soler, Josep Maria. Títol:
Setting the Context: The Role Informations
Technology in a Business Ethics Course Based
on Face-to-Face Dialogue. Referència editorial: Journal of Business Ethics
332
Autor(a): Agell Jané, Núria. Títol: Using AI
Techniques in Grocery Industry: Identifying the
Customers Most Likely to Defect. Referència
editorial: (tbp)
Autor(a): Lozano Soler, Josep Maria. Títol:
L'ètica organitzativa. Referència editorial:
Idees
Autor(a): Lozano Soler, Josep Maria. Títol:
Necesitamos visión de empresa y visión de país.
Referència editorial: ESADEAsociación
Autor(a): Agell Jané, Núria. Títol: Funciones
Núcleo en un Espacio de Órdenes de Magnitud
Absolutos. Referència editorial: (tbp)
Autor(a): Lozano Soler, Josep Maria . Títol:
Responsabilidad Social Corporativa en las
empresas del IBEX-35. Referència editorial:
ESADEAsociación
Autor(a): Agell Jané, Núria. Títol: Symmetric
Difference Operators for Fuzzy Sets. Referència editorial: Journal of Fuzzy Sets and
Systems
Autor(a): Batista Foguet, Juan Manuel. Títol:
Socio economical indexes in surveys for
comparisons between countries. Referència
editorial: Social Indicators Research
Autor(a): Parada Balderrama, Pedro Alfonso.
Títol: Estrategias de Internacionalización:
Algunas Preguntas Clave. Referència editorial:
Iniciativa Emprendedora
Autor(a): Batista Foguet, Juan Manuel. Títol:
Análisis Factorial Confirmatorio. Su Utilidad en
la Validación de Cuestionarios de Calidad de
Vida. Referència editorial: Medicina Clínica
Autor(a): Parada Balderrama, Pedro Alfonso.
Títol: Sobre la Internacionalización y
Globalización. Referència editorial: ESADE
Asociación
Autor(a): Batista Foguet, Juan Manuel. Títol:
Diferencias de género en el desarrollo de los
estilos de vida en la adolescencia. Referència
editorial: Revista de Psicología General y
Aplicada (tbp)
Autor(a): Puig Bastard, Pedro. Títol: La
conferencia de Cancún finaliza sin acuerdo y
con una importante fractura. Referència
editorial: Comercio Exterior
Autor(a): Puig Bastard, Pedro. Títol: ¿Es
posible en América Latina una nueva agenda de
crecimiento liderada por Brasil? Referència
editorial: Comercio Exterior
Autor(a): Batista Foguet, Juan Manuel. Títol:
Simultaneous estimation of indirect and
interaction effects using structural equation
models. Referència editorial: Metodoloski
Zvezki
Autor(a): Puig Bastard, Pedro. Títol: La
competitividad de la economía española se
resiente. Referència editorial: Comercio
Exterior
Autor(a): Ramis Pujol, Juan. Títol: An
evolution of excellence: some main trends.
Referència editorial: The TQM Magazine
Autor(a): Rovira Llobera, Rosario. Títol:
Funciones Núcleo en un Espacio de
Órdenes de Magnitud Absolutos. Referència
editorial: Computación y Sistemas Revista
iberoamericana de computación ISSN 14055546
Autor(a): Ramis Pujol, Juan. Títol: Sustaining
Process Innovation in a Quality Environment.
Referència editorial: Euro Asia Journal of
Management
Autor(a): Planellas Arán, Marcel. Títol:
Factores de éxito en la creación de empresas.
Referència editorial: Iniciativa Emprendedora
Autor(a): Rovira Llobera, Rosario. Títol:
Kernel Functions over Orders of Magnitude
Spaces by means of Usual Kernels. Application
to Measure Financial Credit Risk. Referència
editorial: Lecture Notes in Artificial
Intelligence
Autor(a): Bou Alameda, Maria Elena. Títol:
Reflecting on quality practices through
knowledge management theory: uncovering
grey zones and new possibilities of
process manuals, flowcharts and procedures.
Referència editorial: Knowledge Management
Research and Practice Journal (KMRP)
Autor(a): Rovira Llobera, Rosario. Títol:
Support Vector Machines over a Discrete
Structure: a Kernel for Qualitative Orders of
Magnitude Spaces. Referència editorial:
Seleccione una opción
Autor(a): Casabayó Bonás, Mónica. Títol:
Using AI Techniques in Grocery Industry:
Identifying the Customers Most Likely to
Defect. Referència editorial: (tbp)
333
Recreando la empresa. Referència editorial:
Iniciativa Emprendedora DEUSTO
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol: The
Consequences of Emerging HRM Practices on
Employee Trust in their Manager. Referència
editorial: Personnel Review
Autor(a): Valls Giménez, Josep Francesc.
Títol: Las Administraciones Locales y el
turismo sostenible. Referència editorial:
Turismo y Sostenibilidad UNED
Autor(a): Christiaanse, Wilhelmina Petronell.
Títol: Participation in Collaboration Electronic
Marketplaces. Referència editorial: Journal
of Information Systems and E-Business
Management
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol:
Psicotoxicología de la vida laboral: el caso del
personal médico de suecia. Referència
editorial: Psicología de trabajo y las
Organizaciones
Autor(a): Christiaanse, Wilhelmina Petronell.
Títol: Consumer Trust in Electronic Channels:
The impact of Electronic Commerce Assurance
on Consumenrs' Purchasing Likelihood and
Risk Perceptions. Referència editorial:
E- Service Journals
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol:
Exploratory
study
of
whithin-country
differences in work and life values: The case of
Spanish Business Students. Referència
editorial: International Journal of Cross
Cultural Mnagement
Autor(a): Christiaanse , Wilhelmina Petronell.
Títol: From Dyadyc to Business Network
Optimization. Referència editorial: The
Communictions of the ACM
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol:
Understanding
and
Managing
Chaos
in Organizations. Referència editorial:
International Journal of Management
Autor(a): Bieto Caubet, Eugenia. Títol: La
transformación emprendedora de la empresa.
334
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: Barcelona
International Marketing Meeting (BIMM 2004).
Referència: Club de Marketing Barcelona.
Lloc: Palau de Congressos de Barcelona,
Barcelona. Data: 18 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Todó Rovira, Adolfo.
Títol de la ponència: IX Jornada d'Economia
de Caixa Manresa / El futur de l'Estat del
Benestar. Referència: Caixa Manresa. Lloc:
Manresa. Data: 25 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Mena López, Francisco
Javier. Títol de la ponència: Euro-Chrie
“Cross-cultural Challenges in the Tourism
Industry”
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: Congrès Recherche
sur le Marketing Design. Referència:
Association Française du Marketing. Lloc:
Nantes, França. Data: 1 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Mena López, Francisco
Javier. Títol de la ponència: Simposio
Internacional de Turismo ESADE - Fira de
Barcelona. Lloc: Barcelona, Catalunya. Data:
Maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: Design and
Business Ethics. Referència: Academy
Marketing Science. Lloc: Vancouver. Data: 26
de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Mendoza Mayordomo,
Francisco Javier. Títol de la ponència: Las
mejores prácticas en la gestión de personas.
Referència: ESADE y Great Place to Work
Europe y ESADE. Lloc: Barcelona, España.
Data: 30 de setembre de 2004
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: Effects of Service
Quality Dimensions on Behavorial Purchase
Intentions. Referència: Conferencia Anual de la
European Marketing Academy (EMAC 2004).
Lloc: Murcia, España. Data: 18 de maig de
2004
Conferenciant/Ponent: Mendoza Mayordomo,
Francisco Javier. Títol de la ponència: The
2004 efmd Annual Meeting for Deans &
Directors General: Global Re-orientation.
Referència: efmd y Faculdade de Economia da
Universidade Nova de Lisboa. Lloc: Lisboa,
Portugal. Data: 30 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: Estrategias para la
creación de marcas. Referència: EsadeFundación BCD. Lloc: Barcelona, España.
Data: 1 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Costa Guix, Gerard.
Títol de la ponència: 10 World Forum IAJBS.
Marketing en un mundo cambiante. Referència:
Universidad de Deusto. Lloc: Bilbao, España.
Data: 11 de juliol de 2004
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: International
Conference on Innovation by Brand & Design
Management. Referència: DMI Design
Management Institute, DBMS Design and
Brand Management Society e IPS The Institute
for Industrial Policy Studies. Lloc: París,
Francia. Data: 30 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: 1ere Journee de
Recherche sur le Marketing & Design.
Referència:
Association
Française
de
Marketing. Lloc: Nantes, Francia. Data: 29 de
gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: Jornada: La
protección y el registro del diseño. Una visión
empresarial para aumentar el valor de la marca.
Referència: ESADE/BCD Barcelona Centre de
Disseny. Lloc: Barcelona, España. Data: 17
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: Association
Française de Marketing. Referència: 1ere
Journee de Recherche sur le Marketing &
Design. Lloc: Nantes, Francia. Data: 28 de
gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: Los consumidores
no somos tontos. Referència: Club de Marketing
Barcelona/ESADE/Astound/cepe_eme. Lloc: Club
de Marketing, Barcelona. Data: 25 de març de
2004
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: Barcelona
International
Marketing
Meeting
2004.
Referència: Club de Marketing de Barcelona.
Lloc: Barcelona. Data: 1 de setembre de 2004
335
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: Service Quality in
Public Services as Segmentation Variable.
Referència: Conferencia Anual de la European
Marketing Academy (EMAC 2004). Lloc:
Murcia, España. Data: 18 de maig de 2004
Referència: Associació Catalana de Recursos
Assistencials. Lloc: Barcelona, España. Data:
12 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Peiró Posadas, Manuel.
Títol de la ponència: VI Congreso de Alicante
Refractiva Internacional. Teoría y práctica de
la gestión empresarial en Oftalmología.
Referència: Instituto Oftalmológico de
Alicante. Lloc: Alicante, España. Data: 12 de
març de 2004
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: XIII Simposi
Internacional de Turisme i Lleure. Marques
turístiques per a la competitivitat. Referència:
ESADE. Lloc: Barcelona. Data: 22 d’abril de
2004
Conferenciant/Ponent: Planellas Arán, Marcel.
Títol de la ponència: "Is there a future
for business school?" Referència: Third
International
Conference
Iberoamerican
Academy of Management. Lloc: Sao Paulo,
Brazil. Data: 1 de desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Montaña Matosas,
Jordi. Títol de la ponència: La marca
Catalunya en la Jornada Les marques de
Catalunya i el disseny. Referència: Càtedra
ESADE de Gestió del Disseny, BCD Barcelona
Centre de Disseny i CIDEM. Lloc: ESADE,
Barcelona. Data: 23 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Vila Fernández Santacruz, M. del Mar. Títol de la ponència: II
Coloquio Doctoral Europeo. XIII Simposio
internacional turismo y ocio. Referència:
ESADE. Lloc: Barcelona. Data: 21 d’abril de
2004
Conferenciant/Ponent: Lozano Soler, Josep
Maria. Títol de la ponència: La empresa del
siglo XXI. Referència: Fòrum 2004. Lloc:
Barcelona, Catalunya. Data: 17 de juliol de
2004
Conferenciant/Ponent: Vila Fernández Santacruz, M. del Mar. Títol de la ponència:
XIII Simposio Internacional Turismo y ocio.
Marcas turísticas para la competitividad.
Referència: ESADE. Lloc: Barcelona. Data:
21 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Lozano Soler, Josep
Maria. Títol de la ponència: Redefining
success in business. Referència: Transatlantic
Business Ethics Conference. Lloc: Barcelona,
Catalunya. Data: 2 d’octubre de 2004
Conferenciant/Ponent: Agell Jané, Núria.
Títol de la ponència: 6è Congrés Català
d'intel·ligència Artificial CCIA'03. Referència:
Universitat de les Illes Balears. Lloc: Palma de
Mallorca. Data: 1 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Valls Giménez, José
Francisco. Títol de la ponència: Comitato
Scientifico del Centro Permanente di Ricerca,
Universidad Luiggi Bocconi,Milán. Referència:
Bocconi. Lloc: Milán. Data: 26 de febrer de
2004
Conferenciant/Ponent: Agell Jané, Núria.
Títol de la ponència: International Workshop
on practical applications of AGENTS and
MULTI-AGENT
Systems
IWPAAMS'03.
Referència: Universitat de Valladolid. Lloc:
Valladolid, España. Data: 1 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Valls Giménez, José
Francisco. Títol de la ponència: Congrés de
Turisme de Catalunya. Referència: Consell
general de Cambres de Catalunya. Lloc:
Barcelona. Data: 28 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Agell Jané, Núria.
Títol de la ponència: Support Vector Machines
over a Discrete Structure: a Kernel for
Qualittative Orders of Magnitude Spaces.
Referència: 6è Congrés Català d'Intel·ligència
Artificial. Lloc: Palma de Mallorca. Data: 1
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Valls Giménez, José
Francisco. Títol de la ponència: Marcas
Turísticas para la competitividad. Referència:
ESADE. Lloc: Barcelona. Data: 21 d’abril de
2004
Conferenciant/Ponent: Peiró Posadas, Manuel.
Títol de la ponència: Hospital of the future - in
search of European pathways to excellence.
Congress of the European Association of
Hospital Managers. Referència: European
Association of hospital Managers. Lloc: Oslo,
Noruega. Data: 9 de novembre de 2004
Conferenciant/Ponent:Rovira Llobera Rosario.
Títol de la ponència: CCIA'2003 Sisè Congrès
Català d'Intel·ligència Artificial. Referència:
Universitat de les Illes Balears. Lloc: Palma de
Mallorca, España. Data: 1 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Godàs Pérez, Xavier.
Títol de la ponència: IV Fòrum d’Autoritats
Locals. Data: 1 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Peiró Posadas, Manuel.
Títol de la ponència: III Jornades Socials
i Sociosanitàries ACRA, ACES, UCH.
336
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
Autor(a): Todó Rovira, Adolfo. Títol: Crèdit,
capital risc i activitat emprenedora. Congrés o
simposi: Espai de diàleg entre el teixit industrial
català amb presència a l'exterior i el govern de
la Generalitat de Catalunya. Lloc: ESADE,
Barcelona. Data: 2 de juny de 2004
Autor(a): Losada Marrodán, Carlos. Títol:
Competències clau en la funció de dirigir en els
entorns actuals. Congrés o simposi: Els
esmorzars de KPMG i Expansión. Lloc:
Barcelona, España. Data: 3 de desembre de
2003
Autor(a): Sauquet Rovira, Alfonso. Títol:
Exploring the Dynamics of Knowledge in
Practice. Congrés o simposi: OKLC, 5º
Conferencia. Lloc: OKLC, Innsbruck, Austria.
Data: 30 de març de 2004
Autor(a): Losada Marrodán, Carlos. Títol:
Cómo armonizar trabajo y familia. Congrés o
simposi:Acción Familiar.Lloc: Hotel Balmoral.
Barcelona, España. Data: 27 de novembre de
2003
Autor(a): Sauquet Rovira, Alfonso. Títol: How
can Business Schools Help Organizations to
become more socially responsible. Congrés o
simposi: EFMD Deansd and Directors meeting.
Lloc: Lisboa. Data: 30 de gener de 2004
Autor(a): Losada Marrodán, Carlos. Títol:
Deslocalització VS Competitivitat. Congrés o
simposi: Trobada Empresarial a la Cambra de
Comerç de Tarragona. "2004: un any de reptes i
oportunitats". Lloc: Cambra de Comerç de
Tarragona. Tarragona, España. Data: 26 de
febrer de 2004
Autor(a): Vernis Domènech, Alfred Ignasi.
Títol: Las ONGs y las empresas: colaboración y
trasparencia. Congrés o simposi: Universidad
de Verano del Pais Vasco. Lloc: Donosti. Data:
29 de juny de 2004
Autor(a): Losada Marrodán, Carlos. Títol: Dirigir
en Entornos Internacionals. Congrés o simposi:
Desafios Directivos 2003-2005: Estrategias
Globales para Entornos Locales. Lloc: Endesa.
Madrid, España. Data: 3 de febrer de 2004
Autor(a): Vernis Domènech, Alfred Ignasi.
Títol: Tensiones en la gestión de las
organizaciones no lucrativas: ¿cómo afecta a sus
valores? Congrés o simposi: El Cooperativismo
y la Economía Social en la sociedad del
conocimiento. Lloc: Zaragoza. Data: 21 de
novembre de 2003
Autor(a): Losada Marrodán, Carlos. Títol: Espai
de diàleg entre el teixit industrial català amb
presència a l'exterior i el govern de la Generalitat
de Catalunya. Congrés o simposi: Jornada
ESADE / Generalitat de Catalunya. Lloc: ESADE,
Barcelona, España. Data: 6 de febrer de 2004
Autor(a): Güell Fortuny, Antoni Maria. Títol:
Entre los lobbies y los grupos de presión. Una
perspectiva sociológica. Congrés o simposi:
Jornadas sobre Conectividad. Xarxes, Clusters i
Lobbies. Connect. Lloc: Barcelona. Data: 19 de
maig de 2004
Autor(a): Losada Marrodán, Carlos. Títol: III
Jornada Gresol. Congrés o simposi: Fundació
Gresol. Lloc: Palau de Fires i Congressos, Reus,
España. Data: 6 de gener de 2004
Autor(a): Losada Marrodán, Carlos. Títol: La
acción individual: clave del diálogo y de la
convivencia. Congrés o simposi: Yo actuo. Lloc:
ESADE, Barcelona, España. Data: 6 de febrer de
2004
Autor(a): Losada Marrodán, Carlos. Títol:
Aspectos prioritarios en materia de política
económica del nuevo Gobierno. Congrés o
simposi: Observatorio desde Cataluña. Lloc:
KPMG, Expansión, Fira de Barcelona.
Barcelona, España. Data: 29 d’abril de 2004
Autor(a): Losada Marrodán, Carlos. Títol: La
Gestión del Riesgo Estructural en la Empresa
Familiar. Congrés o simposi: V Trobada de
l'Associaciò de l'Empresa Familiar. Lloc:
Associació Catalana de l'Empresa Familiar.
Barcelona, España. Data: 21 de novembre de
2003
Autor(a): Losada Marrodán, Carlos. Títol:
Caracteritzar la situació de Catalunya/Espanya:
estem davant d'un procès de crisis industrial i
deslocalització. Congrés o simposi: Trobada
Empresarial a la Cambra de Comerç de
Tarragona. Lloc: Cambra de Comerç de
Tarragona. Tarragona, España. Data: 6 de febrer
de 2004
Autor(a): Losada Marrodán, Carlos. Títol:
Reptes directius a l'Administració Pública.
Congrés o simposi: Jornada directiva del
Departament de Justícia. Lloc: Barcelona,
España. Data: 28 de maig de 2004
337
Autor(a): Mendoza Mayordomo, Francisco
Javier. Títol: Managing Expectations Through
the MBA Cycle. Conference Introduction.
Congrés o simposi: 6th MBA Programme
Directors Conference, The Association of
MBAs. Lloc: Madrid, Hotel InterContinental
Castellana. Data: 19 de maig de 2004
Autor(a): Arenas Vives, Daniel. Títol:
Corporate Citizenship. Congrés o simposi:
European
Summer
School
in
Public
Management. Lloc: Caltanisseta, Italia. Data:
25 de juny de 2004
Autor(a): Arenas Vives, Daniel. Títol:
Teaching
Citizens:
Humaniities
and
Management. Congrés o simposi: The Role of
the Humanities in the Formation of New
European Elites. Lloc: Venecia, Italia. Data: 1
de setembre de 2003
Autor(a): Mendoza Mayordomo, Francisco
Javier. Títol: Plenary session panel discussion
on Developing leadership and learning on CSR
in companies. Congrés o simposi: 2nd
Colloquium of the European Academy of
Business in Society. Lloc: Copenhague,
Dinamarca. Data: 19 de setembre de 2003
Autor(a): Riu Vila, David. Títol: El buzz
marketing. Congrés o simposi: BIMM 2004.
Lloc: Barcelona. Data: 18 de març de 2004
Autor(a): Bieto Caubet, Eugènia. Títol: Debate
sobre el documento: Situación en 2003 del
Sistema Español de Innovación. Congrés o
simposi: Fundación Cotec. Lloc: Barcelona.
Data: 25 de febrer de 2004
Autor(a): Mendoza Mayordomo, Francisco
Javier. Títol: Rethinking Global Management.
Congrés o simposi: Conferencia con motivo
del acto de la firma del acuerdo ESADEGeorgetown. Lloc: Barcelona, España. Data: 9
de març de 2004
Autor(a): Bieto Caubet, Eugènia. Títol:
Deslocalització i futur de la Indústria a
Catalunya. Congrés o simposi: Fòrum. Lloc:
Cambra de Comerç de Sabadell, Espanya. Data:
31 de març de 2004
Autor(a): Dumitrescu,Grabriela Ariadna. Títol:
National Bureau of Economic Research Market
Microstructure Meeting. Congrés o simposi:
Workshop. Lloc: Palm Beach, Florida. Data: 11
de desembre de 2004
Autor(a): Bieto Caubet, Eugènia. Títol: Peuton enseigner l'entrepreneuriat? Congrés o
simposi: IHEE (Institut des Hautes Études de
l’Entreprise). Lloc: Avignon, Francia. Data: 11
de març de 2004
Autor(a): Dumitrescu,Grabriela Ariadna. Títol:
New York Stock Exchange Conference on
Institutional Equity Trading. Congrés o
simposi: Conferencia. Lloc: Palm Beach,
Florida, EEUU. Data: 14 de desembre de 2003
Autor(a): Mena López, Francisco Javier. Títol:
Modelos determinantes del precio en los
mercados de hidrocarburos. Congrés o simposi:
Jornada sobre Energía, FIDE. Lloc: Barcelona,
España. Data: 26 de setembre de 2003
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol:
Design and competitive advantage. Some lesson
learned from leading European companies.
Congrés o simposi: Innovadisseny. Gestió del
Disseny, innovació o màrqueting, tres factors
clau per a l'èxit empresarial. Lloc: Barcelona.
Data: 6 de novembre de 20032
Autor(a): Mendoza Mayordomo, Francisco
Javier. Títol: Empresa i sostenibilitat.
Congrés o simposi: Jornades "Sosteniment i
Universalització del Benestar: La implicació de
la Societat". Lloc: Tarragona. Data: 6 de febrer
de 2004
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol: El
diseño como proceso de innovación. Congrés o
simposi: El Proyecto y Diseño de Packaging.
Lloc: Barcelona. Data: 21 de novembre de
2003
Autor(a): Mendoza Mayordomo, Francisco
Javier. Títol: Global Management Thinking.
Congrés o simposi: L'Oréal eStrat Challenge 4
Awards Ceremony. Lloc: París, Francia. Data:
22 d’abril de 2004
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol: El
disseny entre la ciencia, la tecnología i l’usuari.
Congrés o simposi: Jornada "Ciència,
Tecnologia i Disseny: claus de la
competitivitat". Lloc: Escola Superior de
Disseny ESDI, Sabadell, Barcelona. Data: 3 de
juny de 2004
Autor(a): Mendoza Mayordomo, Francisco
Javier. Títol: La Formación de Postgrado en
España: Situación y Desafíos. Congrés o simposi:
XVIII Semana Monográfica de la Educación: "La
Educación en España: Situación y Desafíos".
Lloc: Madrid, España. Data: 20 de novembre de
2003
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol: El
disseny i les marques. Congrés o simposi:
Innovadisseny. Gestió del disseny, innovació i
màrqueting, tres factors clau per a l'èxit
empresarial. Lloc: Barcelona. Data: 6 de
novembre de 2003
338
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol: El
papel del Design Management en la creación de
la marca. Congrés o simposi: Conferencia
sobre Design Management. Lloc: ESADE,
Barcelona. Data: 16 de març de 2004
control systems: The role of innovation
management processes. Congrés o simposi:
11th International Product Development
Conference. Lloc: Dublin. Data: 21 de juny de
2004
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol:
Estrategias para la creación de marcas. La
gestión del diseño en la estrategia de la empresa.
Congrés o simposi:Workshop.Lloc: Barcelona.
Data: 3 d’octubre de 2003
Autor(a): Bisbe Viñas, Josep. Títol: What do
we really mean by Interactive Control Systems?
Congrés o simposi: 27th EAA Congress. Lloc:
Prague, Czech Republic. Data: 2 d’abril de
2004
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol: La
gestió del disseny a les empreses de moda.
Congrés o simposi: Jornades "Augmentar el
Valor de la Marca: la gestió del disseny a
l'empresa". Lloc: Sabadell, Barcelona. Data: 28
de novembre de 2003
Autor(a): Bisbe Viñas, Josep. Títol: ¿Qué
factores condicionan la elección del sistema de
control de gestión a usar interactivamente?: un
estudio exploratorio. Congrés o simposi: XII
Congreso AECA. Lloc: Cadiz. Data: 1 de
setembre de 2003
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol: La
gestió del disseny com a eina d'innovació.
Congrés o simposi: Setmana de la Innovació.
Lloc: Barcelona. Data: 30 de setembre de 2003
Autor(a): Cano Giner, Josep Lluís. Títol: La
implementación de Business Intelligence (BI)
antes o después del cambio de un Sistema
Transaccional. Congrés o simposi: Internet
Global Congress, ICG-INET. Lloc: Barcelona.
Data: 12 de maig de 2004
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol: Las
relaciones económicas generadas por el diseño.
Congrés o simposi: Jornadas "La protección y
el registro de diseño. Una visión empresarial
para aumentar el valor de la marca". Lloc:
Barcelona. Data: 17 d’octubre de 2003
Autor(a): Cano Giner, Josep Lluís. Títol:
Taller de compras de Business Intelligence.
Congrés o simposi: Talleres CIDEM-ESADE
de Business Intelligence. Lloc: Barcelona.
Data: 2 d’octubre de 2004
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol: Papel
de la investigación en la planificación y
estrategias generales del marketing estratégico.
Congrés o simposi: I Jornada de Investigación
de Mercados: optimización del marketing
estratégico a través de la investigación. Lloc:
Club de Marketing Barcelona/Aedemo.
Barcelona, España. Data: 23 d’octubre de 2003
Autor(a): Cano Giner, Josep Lluís. Títol:
Taller de usuarios de Business Intelligence.
Congrés o simposi: Talleres CIDEM-ESADE
de Business Intelligence. Lloc: Barcelona.
Data: 15 d’octubre de 2003
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol: Casos
de buenas prácticas en Derechos Humanos.
Congrés o simposi: Implantando los Nueve
Principios. Lloc: Barcelona. Data: 1 de desembre
de 2004
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol: Role
of Design and Marketing Management in
Organizational Ethics. Congrés o simposi:
2004 Annual Academy of Marketing Science
Conference. Lloc: Vancouver, Canadá. Data:
28 de maig de 2004
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol: De
la ventaja competitiva de las naciones a la
riqueza ética de las naciones. Congrés o
simposi: Jornada DIRCOM. Lloc: Barcelona,
Catalunya. Data: 1 d’octubre de 2003
Autor(a): Montaña Matosas, Jordi. Títol:
Situació de l’artesania en l’actualitat. Congrés o
simposi: Jornada: Joieria? Artesania? On som?
Lloc: Barcelona. Data: 1 de juliol de 2004
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol:
Fondos de inversión y responsabilidad social:
ventajas y tendencias. Congrés o simposi: XII
Jornadas El Nuevo Lunes. Lloc: Madrid. Data:
1 de novembre de 2003
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol:
Gestión de recursos humanos para mejorar
la competitividad. Congrés o simposi:
II Conferencia Latinoamericana de Responsabilidad Social de la Empresa. Lloc: Panamá.
Data: 1 d’octubre de 2003
Autor(a): Bisbe Viñas, Josep. Títol: Measuring
the Interactive Use of Management Control
Systems: a Critical Review. Congrés o simposi:
6th International Management Control Systems
Research Conference. Lloc: Edinburgh. Data:
13 de juliol de 2004
Autor(a): Bisbe Viñas, Josep. Títol: Product
innovation and styles-of-use of management
339
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol: La
responsabilidad social de la empresa. Congrés o
simposi: Las mejores prácticas en la gestión de
personas. Lloc: ESADE, Madrid, Espanya.
Data: 14 d’abril de 2004
Autor(a): Cerveró Puig, José. Títol: Planificación y Política Turística Local. Congrés o
simposi: Planificación y gestión en destinos
turísticos. Lloc: FEMP, Port Aventura,
Tarragona, España. Data: 6 de juliol de 2004
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol:
Learning and Innovation. Congrés o simposi:
2nd Colloquium of the European Academy of
Business in Society. Lloc: Copenhagen,
Denmark. Data: 1 de setembre de 2003
Autor(a): Valls Giménez, José Francisco.
Títol: Comparative organization stages of 15
tourism destination according to the level of
strategic and operational development of their
coordinating body. Congrés o simposi:
Conoscenza di impresa e conoscenza di
marketing in un sistema turístico di qualità.
Lloc: Universidad Palermo, Palermo, Italia.
Data: 31 de maig de 2004
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol:
Presentació J. Elkington. Congrés o simposi:
Incorporating CSR and Sustainability. Lloc:
Barcelona. Data: 17 de febrer de 2004
Autor(a): Valls Giménez, José Francisco.
Títol: Cultura y turismo. Congrés o simposi:
III Jornada sobre Habitatge Turístic. Lloc: Fira
de Girona, Girona, Espanya. Data: 1 de març de
2004
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol:
Presentación del informe "La acción social de la
empresa en España". Congrés o simposi: La
acción social de la empresa: el reto de integrarla
en la gestión empresarial. Lloc: Barcelona,
Catalunya. Data: 1 de setembre de 2003
Autor(a): Valls Giménez, José Francisco.
Títol: El futuro de los hoteles independientes.
Factores de competitividad. Congrés o simposi:
HOTUSA. Lloc: Barcelona. Data: 1 de març de
2004
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol:
Presentación del libro "Danone en Ultzama".
Congrés o simposi: La responsabilidad social
de la empresa: una visión corporativa desde
Danone. Lloc: Barcelona, Catalunya. Data: 1
de desembre de 2003
Autor(a): Valls Giménez, José Francisco.
Títol: La economía del turismo. Congrés o
simposi: I Congreso Nacional de Docentes de
Turismo. Lloc: Managua, Nicaragua. Data: 1
de març de 2003
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol:
Responsabilidad social corporativa: estado de la
cuestión. Congrés o simposi: XXIX
Convención Nacional de Obra Social y Cultural
de Cajas de Ahorros. Lloc: Barcelona,
Catalunya. Data: 1 de novembre de 2003
Autor(a): Valls Giménez, José Francisco.
Títol: Repercusiones en el turismo europeo de
la guerra de Irak. Congrés o simposi: XII
Simposio Internacional de Turismo y Ocio.
Lloc: Barcelona. Data: 1 de març de 2003
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol:
Responsabilidad Social de la Empresa. Congrés
o simposi: Conferencia de Bilbao Metrópoli 30.
Lloc: Bilbao, Euzkadi. Data: 1 de novembre de
2003
Autor(a): Miralles Massanés, José. Títol: Ética
y globalización. Congrés o simposi: Seminario
luso-español de ética empresarial. Lloc:
Associaçao Industrial do Minho, Braga,
Portugal. Data: 28 de gener de 2004
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol:
Responsabilitat Social Corporativa. Congrés o
simposi: Día de l'Auditor. Lloc: Barcelona,
Catalunya. Data: 1 de novembre de 2003
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol:
Visió social de l'empresa: repte indefugible?
Congrés o simposi:Cátedra AGBAR d'Empresa
i Desenvolupament Sostenible. Lloc: Barcelona.
Data: 1 de desembre de 2003
Autor(a): Miralles Massanés, José. Títol: La
empresa como organización: Empresa y
Sociedad. Congrés o simposi: Ética y actividad
empresarial. Lloc: Madrid. Data: 1 d’octubre
de 2003
Autor(a): Miralles Massanés, José. Títol: La
religió com factor de cohesió social. Congrés o
simposi: Manresa en Diàleg. Lloc: Manresa.
Data: 1 d’octubre de 2003
Autor(a): Lozano Sole, Josep Maria. Títol:
¿Gestionar la responsabilidad social o gestionar
con responsabilidad social? Congrés o simposi:
Responsabilidad Social Empresarial. Un valor
tangible.
Lloc:
Generalitat
Valenciana,
València, País Valencià. Data: 31 de març de
2004
Autor(a): Batista Foguet, Juan Manuel. Títol:
A Policy Capturing Study of the Principal
Factors that influence Physicians Selection of
Pharmaceutical Drugs. Congrés o simposi:
33rd. European marketing academy conference.
EMAC. Lloc: Universitat de Murcia, Espanya.
Data: 21 de maig de 2004
340
Autor(a): Martínez Ribes, Lluís. Títol:
Factores Clave para la innovación en
Distribución Comercial. Congrés o simposi:
BIMM (Barcelona International Marketing
Meeting). Lloc: Barcelona, España. Data: 18 de
març de 2004
Autor(a): Batista Foguet, Juan Manuel. Títol:
Estudio sobre estilos de vida en preadolescentes y adolescentes como base para la
prevención de deficiencias. Congrés o simposi:
Seminario sobre aproximación cuantitativa a las
discapacidades en España. Lloc: Ministerio de
Sanidad y Consumo. Madrid. Data: 1 d’octubre
de 2003
Autor(a): Martínez Ribes, Lluís. Títol: La
marca en el retail. Congrés o simposi: 5º
Encuentro profesional de Dirección Comercial y
de Marketing de Canarias. Lloc: Fundación
Mapfre Guanarteme, Santa Cruz de Tenerife,
Espanya. Data: 13 de maig de 2004
Autor(a): Batista Foguet, Juan Manuel. Títol:
Simultaneous Estimation of Indirect and
Interaction Effects of Innovation and
Management Control Systems on Performance.
Congrés o simposi: Methodology & statistics.
international conference. Lloc: Ljubljana.
Slovenia. Data: 1 de setembre de 2003
Autor(a): Martínez Ribes, Lluís. Títol: La
producció del coneixement a través de la gestió
intel.ligent de la informació. Congrés o
simposi: 2ª Jornada Customer Intelligence.
Moderador. Lloc: Esade & Daemon Quest.
Madrid-Barcelona, Espanya. Data: 10 de gener
de 2003
Autor(a): Ramis Pujol, Juan. Títol: Sustaining
Process Innovation in a Quality Environment.
Congrés o simposi: Proceedings of the QMOD
(Quality Management and Organizational
Development) Conference. Lloc: CNAM. París.
Data: 1 d’octubre de 2003
Autor(a): Martínez Ribes, Lluís. Títol: La
reestructuración del modelo de negocio del B2B
y del B2C. Congrés o simposi: III edición de la
reunión de usuarios de J.D. Edwards de España
y Portugal. Lloc: Aujep. Madrid, Espanya.
Data: 18 de juny de 2004
Autor(a): Sebastián Carazo, Luis María de.
Títol: Cuatro puntos cardinales para orientar a
los microcréditos. Congrés o simposi: III Foro
Internacional sobre Microcréditos. Lloc:
Brasilia, Brasil. Data: 1 d’octubre de 2003
Autor(a): Martínez Ribes, Lluís. Títol:
Metodología para crear innovación en el
comercio. Congrés o simposi: Exporetail Encuentros profesionales. Lloc: Madrid. Data:
23 de gener de 2004
Autor(a): Martínez Ribes, Lluís. Títol: City
Marketing Insights. Enfoque estratégico para la
promoción de ciudades. Congrés o simposi:
Comisión de Turismo de la FEMP y de Spain
Convention Bureau. Lloc: Alicante. Data: 31
d’octubre de 2003
Autor(a): Martínez Ribes, Lluís. Títol: "Hay
vida más allá del NIF". Reflexiones de negocio,
hechas por alguien no experto en sistemas de
información. Congrés o simposi: RossWorld
2003 España. Lloc: Barcelona. Data: 25 de
novembre de 2003
Autor(a): Martínez Ribes, Lluís. Títol:
Construyendo marca en el comercio. Congrés o
simposi: Jornadas de Comercio organizadas por
la cambra de Comerç de Terrassa. Lloc:
Cambra de Comerç. Terrassa, Espanya. Data:
24 de maig de 2004
Autor(a): Peiró Posadas, Manuel. Títol:
Estrategias de diferenciación y cadena de valor
en Oftalmología. Congrés o simposi: 7º
Congreso de la Sociedad Española de
Oftalmología. Valencia. Lloc: Valencia,
Espanya. Data: 8 d’octubre de 2003
Autor(a): Martínez Ribes, Lluís. Títol:
Convirtiendo el retail en una experiencia de
compra. ¡Qué caro va el kilo de moléculas!.
Congrés o simposi: 1r Foro de Marketing
estratégico. Lloc: Daemon Quest. MadridBarcelona, Espanya. Data: 2 de desembre de
2004
Autor(a): Peiró Posadas, Manuel. Títol:
Evolució dels centres sanitaris en els últims 20
anys. Rol de la investigació en el sistema
sanitari i els seus reptes. Congrés o simposi: La
recerca a debat: sinergies I+D+I en una societat
en xarxa. Fundació Sant Joan de Déu.
Barcelona. Lloc: Fundació Sant Joan de Déu,
Barcelona, Espanya. Data: 11 de març de 2004
Autor(a): Martínez Ribes, Lluís. Títol: El
Retail
Marketing
y
la
sensorialidad.
Ingredientes de las fórmulas comerciales
innovadoras. Congrés o simposi: Nuevos
escenarios en el comercio. IV Encuentros de
arte y cultura. Lloc: Universidad del País
Vasco. Bilbao. Data: 16 de juliol de 2003
341
San Sebastián, Espanya. Data: 1 de novembre de
2003
Autor(a): Planellas Arán, Marcel. Títol:
Diversification and performance: emerging vs.
developed economies. Congrés o simposi:
Third International Conference Iberoamerican
Academy of Management. Lloc: Sao Paulo,
Brazil. Data: 1 de desembre de 2003
Autor(a): Agell Jané, Núria. Títol: Funciones
Kernels en espacios discretos. Congrés o
simposi: Mineria de Datos y Aprendizaje. Lloc:
Madrid. Data: 6 de maig de 2004
Autor(a): Planellas Arán, Marcel. Títol:
"Business diversification strategies followed by
fast-growth companies: a resource-based view
approach to catalan multinacional industrial
companies". Congrés o simposi: Third
International
Conference
Iberoamerican
Academy of Management. Lloc: Sao Paulo
(Brazil). Data: 1 de desembre de 2003
Autor(a): Agell Jané, Núria. Títol: Support
Vector Machines over a Discrete Structure: a
Kernel for Qualittative Orders of Magnitude
Spaces. Congrés o simposi: 6è Congrés Català
d'Inteligència Atificial CCIA'03. Lloc: Palma de
Mallorca. Data: 1 d’octubre de 2003
Autor(a): Agell Jané, Núria. Títol: Which are
the customers who are going to buy on-line?
Using Artificial Intelligence to forecast the
complexity of customer behavior. Congrés o
simposi: 10eme Rencontre Internationale in
Approches
Connexionistes
en
Sciences
Economiques et de Gestion. Lloc: Nantes,
France. Data: 2003-11-01
Autor(a): Martí Ripoll, Margarita. Títol: La
mediación en el futuro de las organizaciones.
congrés o simposi: Mesa redonda. Lloc:
Barcelona. Data: 15 de juny de 2004
Autor(a): Heras Forcada, Miguel Ángel. Títol:
Performance Measurement and Quality
Systems. Results of Qualitative Research
carriede out in companies that had won the
Catalan Quality Award. Congrés o simposi:
The Fourth International Conference on
Performance Measurement and Management.
Lloc: Edimburgo. Data: 29 de juliol de 2004
Autor(a): Rovira Llobera, Rosario. Títol:
Funciones kernel en espacios cualitativos de
órdenes de magnitud. Aplicación a la evaluación
del riesgo de crédito. Congrés o simposi: 10ª
Conferencia de la Asociación Española para la
inteligencia artificial, CAEPIA2003. Lloc:
Universidad del País Vasco. San Sebastián,
España. Data: 1 de novembre de 2003
Autor(a): Casabayó Bonás, Mónica. Títol: A
new segmentation technique: Using Artificial
Intelligence to forecast the complexity of customer
behaviour. Congrés o simposi: 12th International
Conference on Research in the Distributive
Trades. Lloc: Paris. Data: 1 de juliol de 2003
Autor(a): Rovira Llobera, Rosario. Títol:
Support Vector Machines over a Dicrete
Structure: a Kernel for Qualitative orders of
Magnitude Spaces. Congrés o simposi: 6è
Congrés Català d'Intel·ligència Artificial. Lloc:
Palma de Mallorca. Data: 1 d’octubre de 2003
Autor(a): Casabayó Bonás, Mónica. Títol: The
retailing Oracle. Forecasting customer's behavior.
Congrés o simposi: 23rd SGAI International
Conference on Innovative Techniques and
Applications of Artificial Intelligence. Lloc:
Cambridge. Data: 1 de desembre de 2003
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol: 109.HR
contribution to a firm’s success examined from
a configurational perspective: an empirical
study based on the Spanish CRANET data.
Congrés o simposi: 3rd Iberamerican Academy
of Management. Lloc: San Paulo Brasil. Data:
12 de novembre de 2003
Autor(a): Casabayó Bonás, Mónica. Títol:
Which are the customers who are going to buy
on-line? Using Artificial Intelligence to forecast
the complexity of customer behavior. Congrés
o simposi: 10eme Rencontre Internationale in
Approches
Connexionistes
en
Sciences
Economiques et de Gestion. Lloc: Nantes.
Data: 1 de novembre de 2003
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol:
Corporate Strategy, Organizational Culture and
Selected HR Practices: Empirical Analysis
based on a Contingency Model. Congrés o
simposi: IHRM. Lloc: Limerick, Ireland. Data:
6 d’abril de 2004
Autor(a): Agell Jané, Núria. Títol: Funciones
kernel en espacios cualitativos de órdenes de
magnitud. Aplicación a la evaluación del riesgo de
crédito. Congrés o simposi: X Conferencia de la
Asociación Española para la Inteligencia Artificial
CAEPIA '03. Lloc: Universidad de País Vasco,
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol: Exploring
the structure of work values and life values from a
cultural diversity perspective: The case of future
managers. Congrés o simposi: Eastern Academy
of Management Global Conference. Lloc: Porto,
Portugal. Data: 20 de juny de 2003
342
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol:
HR contribution to firm’s success – A
Configurational Exploratory Study based on
Spanish CRANET Data. Congrés o simposi:
Human Resources and Economic Success
International HRM conference. Lloc: Paderborn
Germany. Data: 27 de febrer de 2004
Autor(a): Sierra Olivera, Vicenta. Títol:
Diagnosing Physician well being from a
configurational perspective: Determinants of
Burnout vs. Vigor. Congrés o simposi:
ISSWOV 9th International Conference of Work
Values and Behavior to be held. Lloc: New
Orleans. Data: 3 d’agost de 2004
Autor(a): Dolan, Simon Landau. Títol:
Understanding and managing employee burnout
in cross-cultural contexts: An iberoamerican
perspective". Congrés o simposi: 3rd
Iberamerican Academy of Management. Lloc:
San Paulo Brasil. Data: 12 de juliol de 2003
Autor(a): Sierra Olivera, Vicenta. Títol: Hr
Contribution to a Firm's Success Examinated
From A Configurational Perspective. Congrés o
simposi: Third International Conference of
Iberoamerican Academy of Management. Lloc:
Sao Paulo, Brasil. Data: 7 de desembre de 2003
Autor(a): Sierra Olivera, Vicenta. Títol: A
configurational analysis of the human resources.
Congrés o simposi: Congrès de la AGRH 2004: La GRH Mesurée!. Lloc: Montreal.
Data: 1 de setembre de 2004
Autor(a): Sierra Olivera, Vicenta. Títol:
HR Contribution to firm's success - A
Configurational Exploratory Study based on
Spanish CRANET Data. Congrés o simposi:
Human Resources and Economic Success
International HRM conference. Lloc: Paderbon
(Germany). Data: 27 de febrer de 2004
343
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUM (assistència)
Congrés: 18ª Congreso anual de AECOC.
Hacia el éxito sostenible. En representación de
Esade. Assistent(s): Lluís Martínez Ribes.
Lloc: Barcelona. Data: 1 d’octubre de 2003
Congrés: Jornada de empresas y entidades
firmantes del Pacto Mundial en España.
Assistent(s): Carlos Losada Marrodán. Lloc:
Madrid. Data: 1 d’octubre de 2003
Congrés: Captura y gestión documental,
una cuestión de estratégica corporativa.
Assistent(s): Josep Lluís Cano Giner. Lloc:
Barcelona. Data: 1 de juny de 2004
Congrés: Jornadas Académicas Microsoft
Research 2004. Assistent(s): Josep Lluís Cano
Giner. Lloc: Barcelona. Data: 1 de maig de
2004
Congrés: Congreso de editores. Assistent(s):
José María Álvarez de Lara Morel. Lloc:
Santiago de Compostela. Data: 1 de maig de
2004
Congrés: La Evolución del Cuadro de
Mando en un Portal. Computer Associates.
Assistent(s): Josep Lluís Cano Giner. Lloc:
Barcelona. Data: 1 de gener de 2004
Congrés: Corporate Social Responsibility
Reporting: Guidelines and Case Studies.
Assistent(s): Josep Maria Lozano Soler. Lloc:
Barcelona, Catalunya. Data: 1 de març de 2004
Congrés: Minería de Datos y Aprendizaje.
Assistent(s): Núria Agell Jané. Lloc: Madrid.
Data: 1 de maig de 2004
Congrés: Presentación del Global Compact en
España. Assistent(s): Josep Maria Lozano
Soler. Lloc: Madrid. Data: 1 d’octubre de 2003
Congrés: El conocimiento como Herramienta
de Productividad. Assistent(s): Josep Lluís
Cano Giner. Lloc: Barcelona. Data: 1 de
setembre de 2003
Congrés: SAP Business Forum-Impulse el
crecimiento de su negocio a través de la
Innovación. Assistent(s): Josep Lluís Cano
Giner. Lloc: Madrid. Data: 1 de febrer de 2004
Congrés: El reto de la arquitectura orientada a
servicios. Assistent(s): Josep Lluís Cano Giner.
Lloc: Barcelona. Data: 1 de setembre de 2003
Congrés: Situación actual y prespectivas de
futuro sobre la evolución de los servicios
financieros en Europa. Assistent(s): Josep Lluís
Cano Giner. Lloc: Barcelona. Data: 1 d’octubre
de 2003
Congrés: Ethical Work Values & Behaviour for
global competition. Assistent(s): Ceferí Soler
Vicente. Lloc: New Orleans. Data: 1 d’agost de
2004
Congrés: Expomanagement 2004. Assistent(s):
Carlos Losada Marrodán. Lloc: Madrid. Data:
1 de maig de 2004
Congrés: Tendencias para el futuro. Claves
para entender cambios en la sociedad y en el
consumidor. Assistent(s): Lluís Martínez Ribes.
Lloc: Madrid. Data: 1 de novembre de 2003
Congrés: Gartner Business Intelligence Summit
2004. Assistent(s): Josep Lluís Cano Giner.
Lloc: Amsterdam. Data: 1 de febrer de 2004
Congrés: The Role of Public Policies in
promoting CSR. Assistent(s): Josep Maria
Lozano Soler. Lloc: Venecia. Data: 1 de
novembre de 2003
Congrés: Informatica Power Day 2003.
Assistent(s): Josep Lluís Cano Giner. Lloc:
Madrid. Data: 1 d’octubre de 2003
Congrés: Theory Bulding. Assistent(s): Josep
Lluís Cano Giner. Lloc: Barcelona. Data: 1 de
març de 2004
344
PROJECTES DE RECERCA
Projecte de recerca: Brand & design
management.
Investigador(a)
principal:
J. Montaña & G. Cisneros. Altres investigadors(es): J. Franch, R. Ollé, N. Mirandes, Ch.
Dam-Jensen, I. Moll, D. Riu. Entitat(s)
finançadora(es): CIDEM
Projecte de recerca: Governance & public
management (IDGP)Investigador(a) principal:
A. Vernis, F.Longo. Altres investigadors(es):
X. Mendoza, A.Ulied, P. Vidal, O. Iglesias,
R.Varela,C.Losada. Entitat(s) finançadora(es):
Avina Fundation. Switzerland
Projecte de recerca: Commercialisation and
Retailing:. Investigador(a) principal: N. Agell.
Altres investigadors(es): Martinez Ribes,
Dawson. Entitat(s) finançadora(es): ESADE
Projecte de recerca: Human resources
management(IEL). Investigador(a) principal:
J. Filella, C. Obeso,. Altres investigadors(es):
M. Peiro,. Entitat(s) finançadora(es): Ranstad
and ESADE
Projecte de recerca: Competitiveness and
globalization. Investigador(a) principal: P.
Puig,. Altres investigadors(es): X. Mendoza, J.
Sureda. Entitat(s) finançadora(es): Barcelona
Activa,COPCA, ESADE
Projecte de recerca: Knowledge, learning and
innovation.Investigador(a) principal:E. Bonet,
A. Sauquet. Altres investigadors(es): X.
Mendoza. Entitat(s) finançadora(es): ESADE
Projecte de recerca: Corporate social
responsibility (IPES)Investigador(a) principal:
JM. Lozano. Altres investigadors(es): M.
Prandi, L. Albareda, Marc Vilanova. Entitat(s)
finançadora(es): Fundació Caixa de Sabadell,
DKV Seguros, Ramon Llull U. Ethos
Projecte de recerca: Managerial Competencies
Assessment and Development. Investigador(a)
principal: R. Boyatzis, R. Serlavós. Altres
investigadors(es): JM. Batista, L. Albareda.
Entitat(s) finançadora(es): ESADE
Projecte de recerca: Study of Quality
of Working Life: Stress & Doctors’
Burnout. Investigador(a) principal: S. Dolan.
Altres investigadors(es): JM. Batista, M.
Diez. Entitat(s) finançadora(es): Agència
d’Avaluació deTecnologia i Recerca Mèdiques,
Catalan Gov’t
Projecte de recerca: Entrepreneurship &
family business (CINEM). Investigador(a)
principal: M. Planellas. Altres investigadors(es): E. Bieto, E. Nomen, X. Gimbert, J.
Nieto. Entitat(s) finançadora(es): ESADE,
CIDEM
Projecte de recerca: Financial markets and risk
management.
Investigador(a)
principal:
C. Ansotegui & M. Borrell. Altres investigadors(es): X. Rovira. Entitat(s) finançadora(es): ESADE
Projecte de recerca: Tourism & leisure
(CEDIT). Investigador(a) principal: F.
Valls. Altres investigadors(es): M. Vila
345
346
FACULTAT DE DRET - ESADE
347
348
PUBLICACIONS: LLIBRES
Autor(a): Jiménez Asensio, Rafael. Títol:
Organizzazione e funzionamiento del potree
giudiziario: l'effectivitá della protezione dei
diritti. L'esperienza spagnola. Referència
editorial: La Magistratura nello Stato
Constituzionalle Universitá de Calabria
Autor(a): Sánchez Torres, Esther. Títol:
La desigualtat retributiva per raó de gènere
a la negociació col·lectiva catalana: àmbits
on potencialment es poden desenvolupar
les conductes discriminatòries. Referència
editorial: Generalitat de Catalunya. Institut
Català de la Dona
Autor(a): Oliver Cuello, Rafael. Títol: XVII
Encuentro sobre Informática y Derecho.
Referència editorial: Thomson-Aranzadi
Autor(a): Jiménez Asensio, Rafael. Títol: El
Constitucionalismo. Proceso de Formacioón y
Fundamentos del Derecho Constitucional.
Referència editorial: Marcial Pons
Autor(a): Llebaría Samper, Sergio. Títol:
Minusválidos psíquicos y derechos del hombre.
Referència editorial: J. M. Bosch Editor
Autor(a): Marzal Fuentes, Antonio Luis. Títol:
Minusválidos Psiquicos y derechos del hombre.
Referència editorial: J.M. Bosch Editor
Autor(a): Jiménez Asensio, Rafael. Títol: La
abogacía y el servicio público de la
administración
de
justicia.
Referència
editorial: VIII Congreso de la Abogacía
Española 2003
Autor(a): Jiménez Asensio, Rafael. Títol:
Pacto de Estado, reforma de la administración
de justicia y Comunidades Autónomas.
Referència editorial: IVAP
Autor(a): Jiménez Asensio, Rafael. Títol: El
proyecto de nueva Constitución Europea.
Referència editorial: Tirant lo Blanch
Autor(a): Jiménez Asensio, Rafael. Títol:
Función Directiva y potestad de dirección en la
administración local. Referència editorial:
Fundació Carles Pi i Sunyer
349
PUBLICACIONS: ARTICLES
Autor(a): Arjona Sebastiá, César. Títol:
Afinidades entre Dworkin y Pound. Un breve
estudio sobre influencias y coincidencias.
Referència editorial: Doxa.
Autor(a): García Solé, Marc. Títol: Los delitos
contra la propiedad industrial: problemática en
torno a los nombres de dominio y su
equiparación con las marcas. Referència
editorial: Revista de Derecho y Proceso Penal
Autor(a): García Solé, Marc. Títol: Los delitos
contra la administración de justicia. Referència
editorial: Revista de Derecho y Proceso Penal
Autor(a): Trías Sagnier, Miguel. Títol: El
Consejo de administración como garante del
buen gobierno empresarial. Referència
editorial: Revista de Derecho de Sociedades
Autor(a): Ginés Castellet, Nuria. Títol: El
lease back como un supuesto de enajenación en
garantía. Referència editorial: La Notaría
350
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
Conferenciant/Ponent:Borrell Mestre, Joaquín
Títol de la ponència: VII Seminari sobre
Autonomia i Justícia a Catalunya. Referència:
Consell Consultiu de la Generalitat de
Catalunya, el Consejo General del Poder
Judicial i el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. Data: 20 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Trías Sagnier, Miguel.
Títol de la ponència: Derecho de Sociedades y
Registro Mercantil V: El Corporate Governance
en España. Referència: ESADE / Colegio de
Registradores. Lloc: Barcelona / Madrid. Data:
1 d’abril de 2003
351
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
Governance. Congrés o simposi: European
Academy of Business in Society. Lloc:
Universidad de Copenague. Data: 1 de
setembre de 2003
Autor(a): Gimenez-Salinas Colomer, Esther.
Títol: Protecció social i justícia envers els
menors. Congrés o simposi: Debats. Lloc:
Diputació de Barcelona. Barcelona, Espanya.
Data: 10 de desembre de 2003
Autor(a): Trías Sagnier, Miguel. Títol: El Gobierno
Corporativo. Congrés o simposi: Congreso de
Auditores y Censores Jurados de Cuentas. Lloc:
Sitges (Barcelona). Data: 1 de juliol de 2003
Autor(a): Sánchez Torres, Esther. Títol:
Europa, lavoro atipico, microempresa. Diritti
regolamentazione politiche di sostegno. Lloc:
Milán, Italia. Data: 9 d’octubre de 2003
Autor(a): Trías Sagnier, Miguel. Títol: Sistemas
de Gobierno y Responsabilidad Social de las
Empresas. Congrés o simposi: Jornada de los
economistas 2003 / Colegio de Economistas de
Catalunya. Lloc: Colegio de Economistas.
Barcelona, Espanya. Data: 1 de novembre de
2003
Autor(a): Trías Sagnier, Miguel. Títol: Análisis
comparativo de los procesos de creación de
empresas en Europa. Congrés o simposi:
Congreso de Registradores Europeo. Lloc:
Sevilla, Espanya. Data: 1 de juny de 2003
Autor(a): Trías Sagnier, Miguel. Títol:
Corporate Social Responsibility and Corporate
352
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME
SANT IGNASI ESADE
353
354
ACTES PÚBLICS
Sant Ignasi-ESADE. Lloc: EUT Sant IgnasiESADE, Sala Lluís Espinal. Data: 9 de
desembre de 2003
Tipus d’acte: Inauguración del Postgrado
Internacional. Títol: Innovative Hospitality
Management. Opening ceremony. Responsable/
Coordinador(a): Profs. Carmina Solà-Morales,
Daniela Freund. Entitat(s) organitzadora(es):
EUT Sant Ignasi-ESADE. Lloc: EUT Sant
Ignasi-ESADE, Sala Lluís Espinal. Data: 23 de
setembre de 2003
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "La
comercialización en la industria hotalera".
Responsable/Coordinador(a): Sr. Ignacio
Fernández (Dtor. Cial. Hotel Condes de
Barcelona). Entitat(s) organitzadora(es): EUT
Sant Ignasi-ESADE. Lloc: EUT Sant IgnasiESADE, Sala Lluís Espinal. Data: 16 de
desembre de 2003
Tipus d’acte: Bienvenida a la comunidad
internacional. Títol: "International welcome".
Responsable/Coordinador(a): Profs. Carmina
Solà-Morales, Marta Munté, Katharine d'Amico.
Entitat(s) organitzadora(es): EUT Sant IgnasiESADE. Lloc: EUT Sant Ignasi-ESADE, Sala
d'actes. Data: 16 d’octubre de 2003
Tipus
d’acte:
Aula
Oberta.
Títol:
"La consultoría turística". Responsable/ Coordinador(a): Sr. Lluís Maria Carpentier (Sociconsultor a THR). Entitat(s) organitzadora(es): EUT Sant Ignasi-ESADE. Lloc: EUT
Sant Ignasi-ESADE, Sala Lluís Espinal. Data: 2
de març de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "Los RRHH
en la hotelería del siglo XXI". Responsable/
Coordinador(a): Sra. Pilar Anton (Consultora
de RRHH). Entitat(s) organitzadora(es): EUT
Sant Ignasi-ESADE. Lloc: EUT Sant IgnasiESADE, Sala Lluís Espinal. Data: 4 de
novembre de 2003
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "Winter
Tourism
in
Finland".
Responsable/
Coordinador(a): Sra. Susana Nuijanmaa
(Jyväskylän Ammattikorkeakoulu). Entitat(s)
organitzadora(es): EUT Sant Ignasi-ESADE.
Lloc: EUT Sant Ignasi-ESADE, Sala Lluís
Espinal. Data: 9 de març de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "Líneas
Aéreas. El caso British Airways". Responsable/
Coordinador(a): Sr. Joan Martínez (Jefe
de Escala British Airways). Entitat(s) organitzadora(es): EUT Sant Ignasi-ESADE. Lloc:
EUT Sant Ignasi-ESADE, Sala Lluís Espinal.
Data: 11 de novembre de 2003
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "El
ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat".
Responsable/ Coordinador(a): Sr. Ramon
Minoves (Gerent del Consorci). Entitat(s)
organitzadora(es): EUT Sant Ignasi-ESADE.
Lloc: EUT Sant Ignasi-ESADE, Sala Lluís
Espinal. Data: 16 de març de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "La gestión
de una AAVV. El caso Viajes Ecuador (Grupo
Globalia)". Responsable/Coordinador(a): Sra.
Asunción Domingo (Dtora. Agencia de Viajes
Ecuador). Entitat(s) organitzadora(es): EUT
Sant Ignasi-ESADE. Lloc: EUT Sant IgnasiESADE, Sala Lluís Espinal. Data: 18 de
novembre de 2003
Tipus
d’acte:
Aula
Oberta.
Títol:
"Organización de eventos en un hotel de lujo".
Responsable/Coordinador(a): Sra. Laia Boada
(Resp. Banqueting Hotel Juan Carlos I).
Entitat(s) organitzadora(es): EUT Sant IgnasiESADE. Lloc: EUT Sant Ignasi-ESADE, Sala
Lluís Espinal. Data: 23 de març de 2004
Tipus d’acte: Taula rodona. Títol: "Reptes
interculturals per al Turisme al segle XXI".
Responsable/Coordinador(a): Sr. Enrique
López Viguria (Dtor. EUT Sant IgnasiESADE). Entitat(s) organitzadora(es): EUT
Sant Ignasi-ESADE. Lloc: EUT Sant IgnasiESADE, Saló d'actes. Data: 3 de desembre de
2003
Tipus
d’acte:
Aula
Oberta.
Títol:
"Yield management, hoy" Responsable/
Coordinador(a): Sr. Xavier Gener (Dtor. Hotel
Avenida Palace). Entitat(s) organitzadora(es):
EUT Sant Ignasi-ESADE. Lloc: EUT Sant
Ignasi-ESADE, Sala Lluís Espinal. Data: 23 de
març de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "El turismo
de salud. La puesta en marcha de un
establecimiento". Responsable/ Coordinador:
Sr. Reinald Gimeno (Dtor. comercial y de
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "La gestión
de un catering de lujo. El caso Gourmet
Paradis". Responsable/Coordinador(a): Sra.
Estefana Soler (Resp. De Gourmet Paradis
Catering). Entitat(s) organitzadora(es): EUT
355
Lloc: EUT Sant Ignasi-ESADE, Sala Lluís
Espinal. Data: 4 de maig de 2004
marqueting, Grupo AMREY-HOTEL RA).
Entitat(s) organitzadora(es): EUT Sant IgnasiESADE. Lloc: EUT Sant Ignasi-ESADE, Sala
Lluís Espinal. Data: 27 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Presentación del Diálogo del
Fórum Barcelona 2004. Títol: "Turismo,
diversidad cultural y desarrollo sostenible".
Responsable/Coordinador(a): Sr. Tomás de
Azcárate (Presidente del Instituto de Turismo
Responsable). Entitat(s) organitzadora(es):
EUT Sant Ignasi-ESADE. Lloc: EUT Sant
Ignasi-ESADE, Sala Lluís Espinal. Data: 21 de
maig de 2004
Tipus d’acte: Conferencia 3ª Jornada Anual de
Antiguos Alumnos. Títol: "El creciente peso de
Asia en el turismo emisor y receptor".
Responsable/Coordinador(a): Sr. Jaume Giné
(Secretario Gral. De la Casa Asia). Entitat(s)
organitzadora(es): EUT Sant Ignasi-ESADE.
Lloc: EUT Sant Ignasi-ESADE, Sala Lluís
Espinal. Data: 28 d’abril de 2004
Tipus d’acte: Ceremonia de Graduació. Títol:
Graduació IV promoció de Diplomats en
Turisme. Responsable/Coordinador(a): Sr.
Enrique López Viguria (Dtor. EUT Sant IgnasiESADE). Entitat(s) organitzadora(es): EUT
Sant Ignasi-ESADE. Lloc: EUT Sant IgnasiESADE, Saló d'actes. Data: 11 de juny de 2004
Tipus d’acte: Aula Oberta. Títol: "La
promoción de Barcelona como sede para un
congreso". Responsable/Coordinador(a): Sr.
Mateo Asensio (Dep. Convenciones e Incentivos, Barcelona Convention Bureau). Entitat(s)
organitzadora(es): EUT Sant Ignasi-ESADE.
356
PUBLICACIONS: LLIBRES
Autor(a): Prof. Daniela Freund de Klumbis, Dr.
Wil Munsters (Hogeschool Zuyd). Títol:
Contribution "Culture as Component of the
Hospitality Product". Referència editorial:
International Cultural Tourism: Management,
implications and cases. Edited by Maliana Sigala
&
David
Leslie
Elsevier
Butterworth
Heinemann, due May 2005 ISBN: 075066312X
PUBLICACIONS: ARTICLES
Autor(a): Prof. Immaculada Solà-Morales.
Títol: "Els itineraris culturals a Barcelona".
Referència editorial: Estudis de Turisme de
Catalunya ETC (Desembre 2003, nº 13, any VII)
Autor(a): Doctor Ramón Soldevila. Títol:
"Nociones básicas de nutrición para chefs y jefes
de sala". Referència editorial: Tecnohotel
(maig-juny 2004)
357
CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, TAULES RODONES (realitzades)
Conferenciant/Ponent: Sr. Valeriano Antonioli
(Sheraton Milano). Títol de la ponència:
"Innovació hotelera". Referència: Prof. Jordi
Ficapal. Lloc: EUT Sant Ignasi - ESADE.
Data: 6 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Profs. Jordi Ficapal,
Ricard Santomà. Títol de la ponència:
"Crosscultural information as a critical factor
for future quality service in hospitality: a
preliminary study in Barcelona". Referència:
EuroCHRIE Congress. Lloc: Bad Honneff
(Alemania). Data: 22 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Sr. Alfons Banda
(Fundació per la Pau). Títol de la ponència:
"Innovació social". Referència: Prof. Jordi
Ficapal. Lloc: EUT Sant Ignasi - ESADE.
Data: 20 de desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Sra. Mercè Roses
(Diputación de Barcelona). Títol de la
ponència: "Desarrollo Turístico". Referència:
Prof. Daniela Freund. Lloc: EUT Sant Ignasi ESADE. Data: 19 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Sra. Dña. Vanesa
Armijo. Títol de la ponència: "Job
description". Referència: Directora Blawcel
Events S.L. Lloc: EUT Sant Ignasi - ESADE.
Data: 29 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: Sra. Imma Bonet
(Design For All Foundation). Títol de la
ponència: "Design for all". Referència: Prof.
Daniela Freund. Lloc: EUT Sant Ignasi ESADE. Data: 31 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Sr. D. Xavier Martín.
Títol de la ponència: "Job description. Puesto
de Recepción". Referència: Hoteles Catalonia.
Lloc: EUT Sant Ignasi - ESADE. Data: 25 de
març de 2004
Conferenciant/Ponent:
Sr.
Pau
López
(Universitat Ramon Llull). Títol de la
ponència: "El pensament lateral". Referència:
Prof. Jordi Ficapal. Lloc: EUT Sant Ignasi ESADE. Data: 15 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Sr. Arcadi Oliveres
(UAB). Títol de la ponència: "La
globalització". Referència: Prof. Jordi Ficapal.
Lloc: EUT Sant Ignasi - ESADE. Data: 17
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Sr. D. Josep Anton
Rojas. Títol de la ponència: "El turisme
vacacional i de creuers a Barcelona".
Referència: Product Manager Turisme de
Barcelona. Lloc: EUT Sant Ignasi - ESADE.
Data: 3 de maig de 2004
Conferenciant/Ponent: Sr. Josep M. Ribot
(Oficina Parlament Europeu). Títol de la
ponència: "La Unió Europea". Referència:
Prof. Jordi Ficapal. Lloc: EUT Sant Ignasi ESADE. Data: 11 de març de 2004
Conferenciant/Ponent: Sr. Robert Lensink
(Forum 2004). Títol de la ponència: "Forum
Barcelona
Cross
Cultural
Challenges".
Referència: Prof. Daniela Freund. Lloc:
EUT Sant Ignasi (Innovative Hospitality
Management). Data: 12 de novembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Prof. Daniela Freund.
Títol de la ponència: "Los hoteles en edificios
emblemáticos y los boutique hotels en ciudades
históricas". Referència: Postgrado Turismo
Cultural. Lloc: Universidad de Barcelona.
Data: 16 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Sr. V. Antonioli
(Sheraton Diana Majestic). Títol de la
ponència: "Hip Hotel". Referència: Prof.
Daniela Freund. Lloc: EUT Sant Ignasi
(Innovative Hospitality Management). Data: 28
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Sr. Eduard Moret.
Títol de la ponència: "Low cost airlines".
Referència: Prof. Ricard Santomà. Lloc: EUT
Sant Ignasi - ESADE. Data: 15 d’abril de 2004
Conferenciant/Ponent: SR. J. Tapies (Relais &
Chateau). Títol de la ponència: "Hospitality
Spirit". Referència: Prof. Daniela Freund. Lloc:
EUT Sant Ignasi (Innovative Hospitality
Management). Data: 8 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Sr. Robert Long
(Institut Gestalt). Títol de la ponència: "Neuro
Linguistic Programming". Referència: Prof.
Daniela Freund. Lloc: EUT Sant Ignasi
(Innovative Hospitality Management). Data: 21
d’octubre de 2003
358
Conferenciant/Ponent: Prof. Daniela Freund.
Títol de la ponència: "Seeking the ultimate
hotel experience". Referència: MBA Students.
Lloc: Maastricht Hotel Management School,
Holanda. Data: 30 de gener de 2004
Conferenciant/Ponent: Prof. Josep Boyra.
Títol de la ponència: "Policy and planning for
sustanaible tourism". Referència: Congreso
"Sustainable Tourism Development and the
Environment". Lloc: Chios (Grecia). Data: 2
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Prof. Daniela Freund.
Títol de la ponència: "The ultimate hotel
experience". Referència: Hotel Design
Seminar. Lloc: Domus Academy (Milán). Data:
14 de juny de 2004
Conferenciant/Ponent: Sr. Greg Richards
(Fundació Interarts). Títol de la ponència:
"Recerca en tradicions catalanes". Referència:
Prof. Jordi Ficapal. Lloc: EUT Sant Ignasi ESADE. Data: 7 d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Sr. Enric Colet
(ESADE). Títol de la ponència: "Tic i
Turisme". Referència: Prof. Jordi Ficapal.
Lloc: EUT Sant Ignasi - ESADE. Data: 4 de
desembre de 2003
Conferenciant/Ponent: Sr. A Grau (Mazars).
Títol de la ponència: "Research". Referència:
Prof. Daniela Freund. Lloc: EUT Sant Ignasi
(Innovative Hospitality Management). Data: 8
d’octubre de 2003
Conferenciant/Ponent: Sr. Eduard Moret.
Títol de la ponència: "Una destinació turística:
Salou". Referència: Prof. Ricard Santomà.
Lloc: EUT Sant Ignasi - ESADE. Data: 18 de
març de 2004
Conferenciant/Ponent: Sra. Mariona Bragulat
(TravelCLICK). Títol de la ponència:
"Revenue Management". Referència: Prof.
Daniela Freund. Lloc: EUT Sant Ignasi ESADE. Data: 17 de març de 2004
359
CONGRESSOS (comunicacions acceptades i realitzades)
Autor(a): Prof. Jordi Ficapal, Ricard Santomà.
Títol: "Cross-cultural information as a critical
factor for future quality service in hospitality: A
preliminary study in Barcelona". Congrés o
simposi: Eurochrie Congress. Lloc: Bad
Honneff (Alemania). Data: 23 d’octubre de 2003
Autor(a): Prof. Ricard Santomà. Títol:
"Comparación en el uso del e-mail y del
equipamiento en TIC entre hoteles de Barcelona,
París, Berlín y Roma". Congrés o simposi:
Simposi del Turisme d'ESADE. Lloc: Barcelona.
Data: 22 d’abril de 2004
Autor(a): Prof. Daniela Freud de Klumbis.
Títol: "Developments in the Hotel Industry:
desing meets historic properties". Congrés o
simposi: XIII Simposio Internacional de
Turismo y Ocio ESADE - Fira de Barcelona.
Lloc: Barcelona. Data: 21 d’abril de 2004
360
CONGRESSOS, JORNADES, SIMPOSIUM (assistència)
Congrés: XXVI Simposium Caterdata.
Assistent(s): Prof. Daniela Freund. Lloc: Hotel
Fira Palace (Barcelona). Data: 2 d’octubre de
2003
Congrés: VII Congrès d'Història de Barcelona.
"La ciutat i les revolucions, 1808-1868".
Assistent(s): Prof. Immaculada Solà-Morales.
Lloc: Arxiu històric de la ciutat (Barcelona).
Data: 10 de novembre de 2003
Congrés:
"Gestión
estratégica
de
la
responsabilidad social de la empresa".
Assistent(s): Prof. Jordi Ficapal. Lloc: Hotel
Melià-Barcelona. Data: 10 d’octubre de 2003
Congrés: Forum 2004. Diálogo: Turismo,
diversidad cultural y desarrollo sostenible.
Assistent(s): Profs. J. Ficapal, D. Freund,
E. López Viguria, C. Solà-Morales. Lloc:
Barcelona. Data: 14 de juliol de 2004
Congrés: Jornades Recerca Universitat Ramon
Llull. Assistent(s): Prof. Jordi Ficapal. Lloc:
Barcelona. Data: 20 d’octubre de 2003
Congrés: Inauguración Forum La Salle: "Las
Empresas, su misión y su reputación
corporativa". Assistent(s): Prof. Marga
Domènech. Lloc: La Salle. Data: 9 de
desembre de 2003
Congrés: Erasmus Task Group Meeting.
Assistent(s): Prof. Marta Munté. Lloc:
Birmingham (University, UK). Data: 13 de
maig de 2004
Congrés: Jornadas de trabajo en la Universidad
Ruiz de Montoya (Lima). Assistent(s): Profs.
J. Ficapal, E. López Viguria. Lloc: Lima (Perú).
Data: 10 d’agost de 2003
Congrés: Jornadas E-Business. Assistent(s):
Prof. Daniela Freund. Lloc: Cámara de
Comercio de Barcelona. Data: 29 d’abril de
2004
Congrés: "The European Hotel Design Award
& Conference 2003". Assistent(s): Prof.
Daniela Freund. Lloc: Londres, UK. Data: 30
d’octubre de 2003
Congrés: "II Estudio de Customer Relationship
Management en España". Assistent(s): Prof.
Daniela Freund. Lloc: Club de Marketing,
Barcelona. Data: 13 de novembre de 2003
Congrés: Jornadas sobre "Etica y Turismo".
Assistent(s): Profs. J. Ficapal, E. López
Viguria, C. Solà-Morales. Lloc: Loyola
(Guipúzcoa). Data: 8 de setembre de 2003
Congrés: Congrés AEHT (Associació Europea
d'Escoles d'Hostaleria i Turisme). Assistent(s):
Prof. Núria Montmany. Lloc: Copenhaguen.
Data: 16 d’octubre de 2003
Congrés: Seminari Maastricht. Assistent(s):
Prof. Jordi Ficapal. Lloc: Maastricht. Data: 7
de març de 2004
Congrés: FITUR (ANECA). Assistent(s): Prof.
Jordi Ficapal. Lloc: Madrid. Data: 15 de gener
de 2004
Congrés: XIII Simposi Internacional de
Turisme i Oci. "Marques Turístiques per a la
competitivitat". Assistent(s): Profs. J. Boyra,
D. Freund, J. Ficapal, E. López Viguria,
R. Santomà, C. Solà-Morales. Lloc: Fira de
Barcelona. Data: 21 d’abril de 2004
Congrés: EURHODIP The Leading Hotel
Schools in Europe. Assistent(s): Profs.
E. López Viguria, J. Peralta. Lloc: Namur
(Belgica). Data: 7 d’octubre de 2004
Congrés: Saló Internacional de Turisme de
Catalunya. Assistent(s): Prof. Marta Munté.
Lloc: Fira de Barcelona. Data: 23 d’abril de
2004
Congrés: Jornades sobre "Creació del producte
turístic". Assistent(s): Prof. Immaculada SolàMorales. Lloc: Olot. Data: 17 d’octubre de
2003
Congrés:
Jornades
TURISPRO
2003.
Assistent(s): Prof. Marga Domènech. Lloc:
Hotel Barcelona Plaza. Data: 25 de novembre
de 2003
Congrés: I Foro AEHOS, Escuelas de
Hostelería de España. Assistent(s): Prof.
Enrique López Viguria. Lloc: Sevilla. Data: 3
de maig de 2004
361
PROJECTES DE RECERCA
Projecte de recerca: "Ús estratègic d'internet als
hotels". Investigador(a) principal: Prof. Ricard
Santomà
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL
Participant(s): Prof. Daniela Freund. Grup de
treball:
"Implantación
del
Programa
INTEGRA". Lloc: Hotel Condes de Barcelona.
Data: 5 de maig de 2004
Participant(s): Prof. Jordi Ficapal. Grup de
treball: ETHOS. "Codi Ètic Organització
Mundial del Turisme". Lloc: EUT Sant Ignasi ESADE. Data: 30 de juny de 2004
Participant(s): Prof. Enrique López Viguria,
Carmina Solà-Morales. Grup de treball:
ANECA. Lloc: Diferents seus d'escoles.
Participant(s): Prof. Jordi Ficapal, Enrique
López Viguria, Carmina Solà-Morales. Grup de
treball: "Postgrados", Univ. Jesuitas. Lloc:
Barcelona. Data: 16 de juny de 2004
Participant(s): Prof. Jordi Ficapal. Grup de
treball: SIETAR (Society for Intercultural
Education Training and Research). Lloc: EUT
Sant Ignasi - ESADE. Data: 22 de novembre de
2003
Participant(s): Universitat Ramon Llull - Prof.
Enrique López Viguria Univ. Deusto - Prof.
Alejandro Martínez Charterina, Iñaki Abaunz
Univ. Cantabria - Prof. Melecio Agundez. Grup
de treball: Foro Pedagógico Bolonia (Esc.Univ.
de Turismo). Lloc: Bilbao / Barcelona. Data:
10 de setembre de 2004
Participant(s): Prof. Jordi Ficapal. Grup de
treball: ETHOS. "Ética i Interculturalitat en
Turisme". Lloc: EUT Sant Ignasi - ESADE.
Data: 22 de juny de 2004
362
TREBALLS FI DE CARRERA
Autor(a): Ainoa Cuberos, Gina del rey, Núria
Hortal, Marta Martí. Títol del treball: "Projecte
de centre lúdic a Calella de la costa. Anàlisi i
diagnòstic de l'entorn turístic del municipi".
Director(a): Prof. Xavier Vicens
Autor(a): Jordina Carbonell, Valeria Jurado,
Maria Llansó. Títol del treball: "Pla de
dinamització turística de l'Estany". Director(a):
Prof. Josep M. Baiget
Autor(a): José Arteaga, Víctor Sáez. Títol del
treball: "Estudi de viabilitat de negoci turístic a
Quito". Director(a): Prof. Ramón Soldevila
Autor(a): Anna Canals, Adela Errasti, Olga
Groslambert. Títol del treball: "Turismo de
observación de cetáceos". Director(a): Prof.
Carmina Solà-Morales
Autor(a): Laura Arilla, Enric Català, Marina
Ruiz. Títol del treball: "Barcelona: La ciutat
dels prodigis. Itinerari basat en la novel la
d'Eduardo Mendoza". Director(a): Prof.
Immaculada Solà-Morales
Autor(a):Araceli Miquel,Guillermo Puigventós.
Títol del treball: "Can Solsona. Estudio de
viabilidad de una casa rural". Director(a): Prof.
Jordi Ficapal
Autor(a): Meritxell Rodríguez, Laia Naik,
Griselda Ravell. Títol del treball: "Estudi del
jaciment arqueològic de la ciutadella ibèrica de
Calafell". Director(a): Prof. M. Josep Conde
Autor(a): Christian Nieto, Alex Riera. Títol del
treball: "Anàlisi comparatiu de companyies
aèrees de baix cost". Director(a): Prof. Marta
Munté
Autor(a): Miriam Adserà, Olga Cucurella,
Amparo Palacín. Títol del treball: "Anàlisi del
sector hoteler espanyol". Director(a): Prof.
Jorge Peralta
Autor(a): Cristina Canals, Núria Gimeno, Eva
Ramírez. Títol del treball: "Promoció turística
del poble del Montseny. Proposta de tres
itineraris". Director(a): Prof. Immaculada SolàMorales
Autor(a): Miriam Alonso, Miriam Millán, Liza
Padilla. Títol del treball: "Base de dades de
recursos interculturals a BCN per a hotels".
Director(a): Prof. Jordi Ficapal
Autor(a): Cristina Carulla, Cristina Pascual,
Alba Terrén. Títol del treball:"Responsabilidad
social corporativa. Un modelo para empresas
turísticas del siglo XXI". Director(a): Prof.
Jordi Ficapal
Autor(a): Núria Beltran, Anna Iglesias, Jessica
Jansà. Títol del treball: "Anàlisi de
webs d’hotels de 4 i 5 estrelles d’Europa".
Director(a): Prof. Ricard Santomá
Autor(a): Cristina Olivares, Lidia Ortega,
Esperanza
Tomé.
Títol
del
treball:
"L'arqueologia com a recurs turístic. El cas
d'Empúries". Director(a): Prof. M. Josep Conde
Autor(a): Sandra Jiménez, Jorge Moreno,
Elisabet Sulé. Títol del treball: "La gestión
sensorial en hoteles de diseño minimalista".
Director(a): Prof. Daniela Freund
Autor(a): Eloisa Aragonés, Gregory Behn,
Joaquim Clos. Títol del treball: "Manual de
gestión de aperturas hoteleras". Director(a):
Prof. Héctor Duarte
Autor(a): Sara Bravo, Cristina Hernández,
Mónica Vicente. Títol del treball: "Sensibilitat
intercultural en la gestió hotelera". Director(a):
Prof. Emili Valdero
Autor(a): Erika Jiménez, Helena Navarro,
Nerea Ros. Títol del treball: "Barcelona ciudad
de eventos. Guía de producción de un evento".
Director(a): Prof. Marta Munté
Autor(a): Sofía Arazo, Lourdes Gamisans,
Johana Plagnard. Títol del treball: "La
implantación del Revenue Management en el
sector hotelero español". Director(a): Prof.
Daniela Freund
Autor(a): Javier Flores, Carolina Méndez,
María Vélez. Títol del treball: "Reconversión
del antiguo Casino de Sant Pere de Ribes en
centro de ocio y hotel Spa". Director(a): Prof.
Josep M. Baiget
Autor(a): Xavier Cabanes, Marc Forcadell,
Clótido Vico. Títol del treball: "Desseny i
merchandising de la botiga i els productes dels
museus de Sitges". Director(a): Prof. Núria
Montmany
Autor(a): Jessica Gil, Malo Leurent, Cristina
Rodríguez. Títol del treball: "Anàlisi de les
necessitats
dels
clients
dels
hotels".
Director(a): Prof. Ricard Santomá
363
SERVEIS
Nom del servei: Centre de Documentació Turística
Nom del/de la responsable: Sra. Marta Capdevila
Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 20:30 hores
Descripció: Centre d'informació especialitzat en fonts d'hostaleria i turisme. Sala de lectura amb capacitat
per a 40 places. El fons està compost per 1900 monografies, 77 revistes, 2700 articles de revista i 282
audiovisuals (vídeos, CD-ROMs, DVD). Tota la documentació es troba informatitzada mitjançant
Inmagic DB TextWorks ® i és accessible a través de l'ordinador de consulta. Espai per a 22 PC's
connectats a la xarxa informàtica del centre, amb connexió a Internet, i lector de CD-ROM, 2 impressores
làser i 2 escàners. A més disposa de dos aparells de televisió-vídeo i un aparell de DVD
Nom del servei: Departament Universitat-Empresa
Nom del/de la responsable: Sra. Ana Vinué
Horari: de 9.00 a 14.30 i de 15.30 a 18.00 h.
Descripció: Descripció: El departament Universistat-Empresa vol establir una estreta col·laboració entre
l'Escola i l'Empresa, que resulti d'utilitat i d'interès per a ambdues, treballant en la formació dels
professionals del sector turístic, fomentant el lligam entre la teoria i la pràctica i, al mateix temps, incidint
en el creixement personal dels estudiants
Nom del servei: Extensió internacional
Nom del/de la responsable: Sra. Katharine d'Amico
Horari: De dilluns a divendres
Descripció: Coordinació de les activitats a nivell internacional del centre: intercanvis de professors.
Seminaris de formació en centres internacionals. Stages de pràctiques a l'estranger. Presència en
associacions i events internacionals. Extensions acadèmiques en altres centres internacionals
Nom del servei: Menjadors universitaris
Nom del/de la responsable: Sra. Mónica Estop
Horari: Snack-Bar: 10.30 a 21.00 horas
Descripció: Snack-Bar
Capacitat: 24 pax
Telèfon: 93602 30 00
Restaurant Pedagògic Loiola
Capacitat: 50 pax
Telèfon: 93 602 30 31
Nom del servei: Servei d'assistència religiosa
Nom del/de la responsable: P. Lluís Cortés
Horar