Català,Castellà, Anglès i Francès

Transcripción

Català,Castellà, Anglès i Francès
Pla Local d’Acollida i Ciutadania
Plan Local de Acogida y Ciudadanía
Local Plan of Welcome and Good Citizenship
Plan Municipal d’Accueil et de Citoyenneté
ÍNDEX • ÍNDICE • INDEX • INDEX
1
Lloret
de Mar
2
3
4
5
6
Barcelona
Lloret
de Mar
7
Informació de la ciutat i empadronament 4
8
Informació jurídica 28-30
Información de la ciudad y empadronamiento 4
Información jurídica 28-30
Information about the town and the register of inhabitants 5
Legal information 29-31
Informations sur la ville et le recensement 5
L’information juridique 29-31
Centre mèdic 6
9
Habitatge 30-32
Centro médico 6
Vivienda 30-32
Medical centre 7
Housing 31-33
Le centre médical 7
Le logement 31-33
Centres educatius per a infants i joves 8-10-12
10
Ajuda, suport i acompanyament 34
Centros educativos para niños y jóvenes 8-10-12
Ayuda, apoyo y acompañamiento 34
Schools for children and teenagers 9-11-13
Aid, assistance and acccompaniment 35
Les établissements scolaires 9-11-13
L’accueil, l’aide et l’information 35
Escoles d’adults 14
11
Serveis socials 36
Escuelas de adultos 14
Servicios sociales 36
Adult education 15
Social services 37
Les écoles pour adultes 15
Les services sociaux 37
Carnet de conduir 16-18
12
Pla Local d’Acollida i Ciutadania (PLAC) 36
Carnet de conducir 16-18
Plan Local de Acogida y Ciudadanía (PLAC) 36
Driving licence 17-19
Local Plan of Welcome and Good Citizenship (PLAC) 37
Le Permis de conduire 17-19
Plan Municipal d’Accueil et de Citoyenne (PLAC) 37
Homologacions de títols acadèmics 18
13
Altres telèfons d’interès 38-40-42
Homologaciones de títulos académicos 18
Otros teléfonos de interés 38-40-42
Validation of academic qualifications 19
Other useful telephone numbers 39-41-43
Homologations de diplômes universitaires 19
Les téléphones utiles 39-41-43
Treball 20-24-26
Trabajo 20-24-26
Employment 21-25-27
Le travail 21-25-27
1
Benvinguda de l’alcalde de Lloret de Mar
Bienvenida del alcalde de Lloret de Mar
An introductory greeting from
the mayor of Lloret de Mar
Le maire de Lloret de Mar
vous souhaite la bienvenue
Per als ciutadans i ciutadanes de Lloret de Mar la convivència amb veïns procedents d’altres contrades i països no és un fenomen nou. Lloret ha estat i és un
poble acollidor que s’ha anat construint amb les aportacions de diversitat de
persones arribades d’arreu i que han trobat en el nostre poble una societat respectuosa i oberta, i, un espai del món on viure i arrelar-se.
Para los ciudadanos y ciudadanas de Lloret de Mar la convivencia con personas
procedentes de otros lares y países no es un fenómeno nuevo. Lloret ha sido y
es un pueblo acogedor que se ha ido construyendo con la diversidad aportada
por las personas llegadas de todos los rincones del mundo, personas que han
encontrado en nuestro pueblo una sociedad respetuosa y abierta y un lugar del
mundo donde vivir y arraigarse.
For the men and women of Lloret de Mar, living in close proximity with neighbours from other regions and other countries is nothing new. Lloret has always
been, and continues to be, a welcoming town, which has grown thanks to the
contributions of a wide variety of people of many different origins, who have
found in our town a respectful and open society, and have made it a place to live
and settle down in.
Pour les citoyens et citoyennes de Lloret de Mar, la cohabitation avec des voisins
provenant d’autres contrées ou d’autres pays n’est pas un phénomène nouveau.
Lloret est, et a toujours été, un peuple accueillant qui s’est construit peu à peu,
avec la diversité apportée par des personnes provenant de toutes parts et qui ont
trouvé dans notre village une société respectueuse et ouverte, ainsi qu’un espace
du monde où vivre et prendre racine.
La disposición de los lloretenses para acoger a las personas recién llegadas y la voluntad de incorporación al municipio del ciudadano que acaba de llegar es un buen
punto de partida para la convivencia y el entendimiento intercultural. Para facilitar
este proceso recíproco, hemos hecho esta guía que contiene información básica de
todos los servicios y recursos que usted necesitará en el momento de su llegada e
incorporación a la vida social, cultural y económica de la que ya es su ciudad.
The people of Lloret’s readiness to welcome new neighbours and the newly arrived resident’s willingness to join in with the life of the town make a good starting
point for mutual co-existence and inter-cultural understanding. To help with this
reciprocal process, we have produced this guide to give basic information about
all the services and facilities that you will need when you arrive here and start to
join in the social, cultural and economic life of what is now your town.
Bienvenido y bienvenida a Lloret de Mar.
I wish you a warm welcome to Lloret de Mar,
La disposition des habitants de Lloret à accueillir de nouveaux venus et la volonté
d’intégration du citoyen qui vient d’arriver est un bon point de départ pour la
cohabitation et l’entente interculturelle. Pour faciliter ce processus réciproque,
nous avons effectué ce guide qui contient l’information de base de tous les
services et ressources dont vous aurez besoin, au moment de votre arrivée et de
votre intégration dans la vie sociale, culturelle et économique de ce lieu qui est
déjà votre village.
La disposició dels lloretencs a l’acollida de nous veïns i la voluntat d’incorporació
al municipi del ciutadà acabat d’arribar és un bon punt de partença per a la convivència i l’entesa intercultural. Per facilitar aquest procés recíproc, hem fet aquesta
guia amb informació bàsica de tots els serveis i recursos que vostè necessitarà en
el moment de la seva arribada i incorporació a la vida social, cultural i econòmica
del que ja és el seu poble.
Benvingut i benvinguda a Lloret de Mar.
Xavier Crespo Llobet
Alcalde de Lloret de Mar
Benvinguda del regidor de Benestar i Familia
Bienvenida del concejal de Bienestar y Familia
Lloret de Mar, és i ha estat sempre una ciutat d’acollida, punt de trobada de cultures i tradicions, una ciutat viva i alhora multicolor.
Lloret de Mar, es y ha sido siempre una ciudad de acogida, punto de encuentro de
culturas y tradiciones, una ciudad viva y a la vez multicolor.
Per donar a conèixer la nostra cultura i per afavorir i facilitar l’arribada a la ciutat
de nous ciutadans i ciutadanes hem fet aquesta nova guia d’acollida. Tots els serveis que hi trobareu són una part important del que us podem oferir, però Lloret
de Mar és molt més que tot això.
Con el fin de mostrar nuestra cultura y para favorecer y facilitar la llegada a la
ciudad a los nuevos ciudadanos y ciudadanas hemos hecho esta nueva guía de
acogida. Todos los servicios que encontraréis son una parte importante de lo que
os podemos ofrecer, pero Lloret de Mar es mucho más.
El nostre municipi, durant les darreres dècades, ha sofert una important transformació econòmica i un gran augment demogràfic. Aquest desenvolupament
i creixement de Lloret de Mar s’ha basat fonamentalment en les activitats turístiques, que sovint han ocultat aspectes històrics, culturals i tradicionals de la
vila com ara el seu passat ibèric, medieval o modernista, així com el seu passat
econòmic basat en la pesca, l’agricultura o el comerç amb les Amèriques.
Nuestro municipio, durante las últimas décadas, ha sufrido una importante transformación económica y un gran aumento demográfico. Este desarrollo y crecimiento de Lloret de Mar se han basado fundamentalmente en las actividades turísticas, que a menudo han ocultado aspectos históricos, culturales y tradicionales
de la ciudad como su pasado ibérico, medieval o modernista, así como su pasado
económico basado en la pesca, la agricultura o el comercio con las Américas.
El teixit social, cultural i esportiu de Lloret de Mar és molt ampli. Aquí trobareu
entitats i associacions de tota mena en les que hi podreu participar activament.
El tejido social, cultural y deportivo de Lloret de Mar es muy amplio. Aquí encontraréis
entidades y asociaciones de todo tipo en las que podréis participar activamente.
Les nostres tradicions i les festes populars són importants en les nostres vides
quotidianes perquè ens identifiquen i ens arrelen a la ciutat. En aquest sentit
volem destacar les festes de Sta. Cristina, el dia 24 de juliol, i de Sant Romà, el
18 de novembre, com a espais de participació ciutadana festius, lúdics i oberts
a tothom.
Nuestras tradiciones y fiestas populares son importantes en nuestra vida cotidiana porque nos identifican y nos arraigan a la ciudad. En este sentido queremos
destacar las fiestas de Sta. Cristina, el día 24 de julio, y de Sant Romà, el 18 de
noviembre, como espacios de participación ciudadana festivos, lúdicos y abiertos
a todo el mundo.
Aquestes festes i totes les activitats que programem durant l’any us estan esperant, és fonamental la vostra implicació i participació en el teixit social,
cultural, associatiu i esportiu de la vila.
Estas fiestas y todas las actividades que programamos durante el año os están
esperando, es fundamental vuestra implicación y participación en el tejido
social, cultural, asociativo y deportivo de la ciudad.
Benvinguts a Lloret de Mar.
Bienvenidos a Lloret de Mar.
Romà Codina
Regidor de Benestar i Família
Ajuntament de Lloret de Mar
2
Xavier Crespo Llobet
Mayor of Lloret de Mar
Xavier Crespo Llobet
Alcalde de Lloret de Mar
Romà Codina
Concejal de Bienestar y Familia
Ayuntamiento de Lloret de Mar
A word of welcome from the councillor for
welfare and family life
Lloret de Mar is and has always been a welcoming town, where different cultures
and traditions intermingle, making it a lively and colourful place.
We have produced this new welcoming guidebook to introduce our own local culture, and to help new residents who have just arrived in the town. All the services
that you will find in the guide are an important part of what we can offer you,
but Lloret de Mar has much more to offer you than that.
Our community has in recent decades undergone a significant transformation
both in its economic activity and in its population growth. This development and
expansion of Lloret has been essentially based on tourism, a fact which has often
concealed the town’s historical, cultural and traditional features, such as its Iberian, medieval or modernist history, or its past economic activity based on fishing,
agriculture or trade with the Americas.
The social, cultural and sporting life of Lloret de Mar is richly varied, and you will
find in the town organisations and associations of all kinds in which you will be
able to take a full part.
Our traditions and popular festivals are important features of our daily lives, because they give us our identity and attach us to the place we live in. We would
draw your attention in particular to the feast-days of Santa Cristina (24th July) and
Sant Romà (18th November), times when residents take part in festive and joyous
activities that are open for all to join in.
These festivities, and all the activities that we organise throughout the year, are
ready and waiting for you, and it is of vital importance that you can share and
take part in the social, cultural, community and sporting life of the town.
Welcome to Lloret de Mar.
Romà Codina
Councillor for Welfare and Family Life
Town Council of Lloret de Mar
Soyez les bienvenus à Lloret de Mar,
Xavier Crespo Llobet
Maire de Lloret de Mar
Le conseiller municipal de l’aide sociale et
de la famille vous souhaite la bienvenue
Lloret de Mar est, et a toujours été, une ville d’accueil, point de rencontre de
cultures et traditions, une ville pleine de vie et en même temps multicolore.
Pour faire connaître notre culture et pour favoriser et faciliter l’arrivée à la ville de
noveaux citoyens et citoyennes, nous avons réalisé ce nouveau guide d’accueil.
Tous les services que vous y trouverez constituent une partie importante de ce
que nous pouvons vous offrir ; toutefois, Lloret de Mar c’est plus que cela.
Notre municipalité a vécu, ces dernières décennies, une importante transformation, aussi bien dans ses activités économiques que dans sa croissance
démographique. Le développement et l’expansion de Lloret de Mar ont été basés
fondamentalement sur les activités touristiques qui souvent ont caché les aspects
historiques, culturels et traditionnels de la ville, tel que son passé ibérique,
médiéval ou moderniste catalan, ainsi que son passé économique basé sur la
pêche, l’agriculture ou le commerce avec les Amériques.
Le tissu social, culturel et sportif de Lloret de Mar est très large. Vous trouverez ici
des organismes et associations de toutes sortes, auxquels vous pourrez participer
activement.
Nos traditions et nos fêtes populaires sont importantes dans notre vie quotidienne,
car elles nous identifient et nous enracinent dans la ville. Dans ce sens, nous
voulons souligner la fête de Santa Cristina, le 24 juillet, et celle de Sant Romà,
le 18 novembre, comme espaces de participation citoyenne, festifs, ludiques et
ouverts à tous.
Ces fêtes et toutes les activités que nous organisons pendant l’année vous
attendent, votre implication et votre participation, dans le tissu social,
culturel, associatif et sportif de la ville, sont fondamentales.
Soyez les bienvenus à Lloret de Mar
Romà Codina
Conseiller Municipal de l’Aide Sociale et de la Famille
Mairie de Lloret de Mar
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Informació de la ciutat
i empadronament
1. Información de la ciudad
y empadronamiento
1. Information about the town
and the register of inhabitants
1. Informations sur la ville
et le recensement
L’Ajuntament és la seu del govern local. Quan una persona o una família
ve a viure al municipi és convenient que vingui de seguida a l’Ajuntament
a demanar informació general (mercat, centres educatius, centres mèdics,
habitatge, allotjaments, transports, correus, comerços, biblioteca, activitats
culturals, activitats esportives…), a recollir un plànol de la ciutat i a tramitar
la seva inscripció al padró d’habitants (registre de totes les persones que
viuen al municipi independentment de la seva situació administrativa).
Un cop fet aquest tràmit, li donaran un volant d’empadronament i
convivència necessari, per exemple, per obtenir la targeta sanitària o
inscriure el seu fill o filla a l’escola.
El Ayuntamiento es la sede del gobierno local. Cuando una persona o una
familia decide venir a vivir al municipio es conveniente que acuda enseguida
al Ayuntamiento a solicitar información general (mercado, centros educativos, centro médico, vivienda, alojamiento, transporte, correos, comercios,
biblioteca, actividades culturales, actividades deportivas…), a recoger un
plano de la ciudad y a tramitar su inscripción en el padrón de habitantes
(registro de todas las personas que viven en el municipio, independientemente de su situación administrativa).
Una vez hecho este trámite, le darán un volante de empadronamiento
y convivencia necesario, por ejemplo, para tramitar la tarjeta sanitaria o
matricular a su hijo o hija en la escuela.
The Town Hall is the head office of the town’s local council. When a person
or family come to live in the area it is important to come immediately to the
Town Hall to ask for general information (about your local market, schools,
medical centres, housing and accommodation, public transport, post office,
shops, library, cultural activities, sporting activities, etc.), to get a streetplan of the town, and to add your name to the register of inhabitants (a
list of all the people who live in the municipal area, irrespective of their
administrative situation).
Once you have completed this formality, you will be given a registration
and community life document which you will need, for example, to obtain
you health card or to enrol your son or daughter at school.
Estar empadronado da derecho a:
Being registered gives you the right to have:
La mairie est le siège du conseil municipal et des services administratifs
de la ville. Quand une personne ou une famille vient vivre dans celle-ci, il
est judicieux de s’adresser à la mairie pour se renseigner sur les informations
générales (le marché, les écoles, les centres médicaux, le logement,
l’hébergement, les transports, la poste, les commerces, la bibliothèque,
les activités culturelles, les activités sportives…) et pour obtenir un plan de
la ville. Il vous faudra aussi vous inscrire au service de recensement des
habitants (service où l’on enregistre toutes les personnes qui habitent dans
la municipalité, quelle que soit leur situation administrative).
Une fois que vous aurez accompli cette démarche, un certificat de
recensement vous sera délivré. Ce certificat vous sera indispensable pour
avoir, par exemple, votre carte d’assurance maladie ou pour inscrire votre fils
ou votre fille à l’école.
Estar empadronat dóna dret a:
• Accedir al sistema sanitari públic (visites al metge, medicaments,
anàlisis, hospitalitzacions, radiografies...).
• Accedir a l’ensenyament no obligatori.
Estar empadronat permet:
• Demostrar el temps que fa que viu al país (per les persones proce-
dents de països extracomunitaris és un requisit imprescindible per obtenir l’autorització de residència).
• Acceder al sistema sanitario público (visitas médicas, medicamentos,
análisis, hospitalizaciones, radiografías...).
• Acceder a la enseñanza no obligatoria.
Estar empadronado permite:
• Demostrar el tiempo que lleva viviendo en el país (para las personas
procedentes de un país extracomunitario es un requisito imprescindible
para conseguir la autorización de residencia).
• Access to the Public Health System (visits to the doctor, medicines,
analyses, hospitalisation, x-rays, etc.).
• Access to non-obligatory education.
Being registered also gives you the ability to:
• Demonstrate how long you have been living in the country (for people
coming from countries outside the European Union it is an essential requirement to be registered in order to obtain a residence permit).
Important
Si al cap d’un temps, vostè canvia de domicili dins la mateixa població ho ha
de comunicar a l’ajuntament. Si se’n va a viure a una altra població caldrà que
s’empadroni en el nou municipi i indiqui el municipi de procedència.
Si vostè és un ciutadà o ciutadana d’origen extracomunitari (procedent d’un
país que no forma part de la Unió Europea) i no té autorització de residència
permanent haurà d’anar a renovar el seu empadronament cada dos anys.
Importante
Important
Si transcurrido cierto tiempo usted cambia de domicilio dentro de la misma
población lo debe comunicar al Ayuntamiento. Si va a vivir a otro municipio
tendrá que empadronarse en el nuevo municipio e indicar la población de
procedencia.
If after a certain time you change to another address in the same town, you
must let the Town Council know. If you go to live in another town or village,
you will have to register in your new locality, indicating the town you have just
moved from.
Si usted es un ciudadano o ciudadana de origen extracomunitario (procedente
de un país que no forma parte de la Unión Europea) y, no tiene autorización de
residencia permanente, tendrá que renovar su empadronamiento cada dos años.
If you are a citizen of non-E.U. origin (i.e., if you come from a country that does
not form part of the European Union), and you do not have a permanent residence permit, you will have to renew your registration with the Town Council
once every two years.
Cal anar a
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, baixos (Ajuntament) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Debe ir a
Oficina de Información y Atención al Ciudadano (OIAC)
Pza. de la Vila 1, bajos (Ayuntamiento) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
You should go to
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, baixos (Town Council) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Cal portar
• Documentació oficial que acrediti la identitat de la persona i de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar que visquin al domicili (document
d’identitat o DNI, passaport, targeta d’identitat d’estranger o TIE...).
• Justificant del domicili on es viu i algun d’aquests documents: escriptura,
contracte de lloguer de l’habitatge, l’autorització corresponent per part de
l’arrendatari, els rebuts d’aigua, llum o gas –no poden ser fotocòpies–.
4
Debe llevar
• Documentación oficial que acredite la identidad de la persona y de todos y
cada uno de los miembros de la unidad familiar que vivan en el domicilio
(documento de identidad o DNI, pasaporte, tarjeta de identidad de extranjero o TIE...).
• Justificante del domicilio donde se vive y alguno de los siguientes documentos: escritura, contrato de alquiler de la vivienda, autorización correspondiente por parte del arrendatario, recibos de agua, luz, teléfono o gas –no
pueden ser fotocopias–.
Être recensé, vous accorde le droit à :
• L’accès au Système sanitaire public (les consultations médicales,
les médicaments, examens médicaux comme les analyses ou les
radiographies, les hospitalisations...)
• L’accès à l’enseignement non obligatoire.
Et cela vous permet :
• D’attester de l’ancienneté de votre autorisation de séjour dans le
pays (pour les personnes originaires de pays extracommunautaires, c’est
une formalité indispensable pour obtenir une carte de séjour).
Important
Si après un certain temps, vous changez d’adresse, mais dans la même ville,
vous devez en informer la mairie. Si vous allez vivre dans une autre commune,
vous devez vous faire recenser à la mairie de celle-ci et préciser l’ancienne
adresse.
Si vous êtes un citoyen ou une citoyenne d’origine extracommunautaire
(provenant d’un pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne) et si vous
n’avez pas une autorisation de résidence permanente, vous devrez renouveler
votre recensement tous les deux ans.
Adressez-vous à
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, rez-de-chaussée (Mairie) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
You should bring with you
• Official documents that certify your identity and that of each member of
your family group living at the same address (identity document or “DNI”,
passport, foreigner’s identity card or “TIE”, etc.).
• Proof of the address where you live, in the form of one of the following
documents (please note that the documents must be originals, not photocopies): property deeds; rent agreement; landlord’s letter of authorisation;
water, electricity or gas bills.
Pièces à fournir
• Pièces d’identité de la personne et de tous les membres de la famille vivant
au même domicile (pièces justificatives: carte d’identité ou DNI, passeport,
titre de séjour ou TIE…).
• Justificatif du domicile: soit l’acte d’achat du logement, soit le contrat de
bail, une autorisation du bailleur, les factures d’eau, d’électricité ou du gaz
(fournir les originaux, les photocopies ne sont pas valables).
5
1
2
3
4
5
6
2. Centre mèdic
2. Centro médico
El Centre d’Atenció Primària (CAP) és el lloc on s’ofereix atenció
sanitària (sistema sanitari públic).
És convenient, sobretot si té mainada petita, anar-hi de seguida per tramitar
la targeta sanitària i demanar dia i hora de visita mèdica. A partir d’aquest
moment s’obrirà, per a cada persona, un historial sanitari sobre l’estat de
salut general i se supervisarà que estigui al corrent de les vacunacions.
Aquesta targeta sanitària és personal i intransferible i la hi demanaran
cada cop que vagi al metge/sa o a la farmàcia a comprar els medicaments
receptats pel metge/sa.
Als infants, a més a més, se’ls fa un carnet de salut infantil que caldrà dur
quan porti el seu fill/a al pediatre/a.
En el Centre d’Atenció Primària (CAP) també el/la poden informar sobre
temes de salut i campanyes preventives: alimentació i cura dels infants,
malalties infeccioses o de transmissió sexual, planificació familiar i embaràs,
com deixar de fumar, etc.
Les persones estrangeres que no tenen autorització de residència ni es troben empadronades (les dues condicions juntes) només podran accedir a
l’assistència sanitària en cas de:
• Tenir una urgència per malaltia greu o accident (fins a la concessió l’alta
mèdica).
• Ser menors de 18 anys.
• Ser dones embarassades (durant l’embaràs, el part i el postpart).
El Centro de Atención Primaria (CAP) es el lugar donde se ofrece
atención sanitaria.
Es conveniente, sobre todo si tiene hijos e hijas pequeños, acudir rápidamente al
CAP para tramitar la tarjeta sanitaria y pedir día y hora de visita médica. Una vez
hecho esto se abrirá para cada persona un historial sanitario donde constará su
estado de salud general y se supervisará que esté al corriente de vacunación.
Esta tarjeta sanitaria es personal e intransferible y se la pedirán cada vez
que vaya al médico/a o a la farmacia a comprar los medicamentos recetados
por el médico/a.
A los niños y niñas, además, se les hace un carné de salud infantil que es
necesario llevar cada vez que se acude al pediatra con ellos.
En el Centro de Atención Primaria (CAP) también le pueden informar sobre
temas de salud y campañas preventivas: alimentación y cuidado de los niños, enfermedades infecciosas o de transmisión sexual, planificación familiar
y embarazo, cómo dejar de fumar, etc.
Las personas extranjeras que no tienen autorización de residencia ni están
empadronadas (las dos condiciones juntas) solamente podrán acceder a la
asistencia sanitaria en caso de:
• Tener una urgencia por enfermedad grave o accidente (hasta la concesión del alta médica).
• Ser menores de 18 años.
• Ser mujeres embarazadas: durante el embarazo, el parto y el posparto.
Important
Importante
Si en un futur pensa viatjar al seu país d’origen, i depenent d’aquest, necessita
alguna vacuna, li aconsellem que, aproximadament dos mesos abans del
viatge, s’informi i demani dia i hora de visita trucant a:
Si en el futuro piensa viajar a su país de orígen y, en función de éste, necesita
vacunarse, le aconsejamos que, aproximadamente dos meses antes del viaje,
se informe y solicite día y hora de visita llamando a:
Unitat de vacunacions internacionals
Parc Hospitalari Martí i Julià / Hospital Santa Caterina
C. Dr. Castany, s/n Salt (Girona) ☎ 972 18 25 00 / 972 18 26 00
En cas de dubte pot trucar a Sanitat Respon 24 Hores: 902 111 444
Unidad de vacunaciones internacionales
Parque Hospitalario Martí i Julià / Hospital Santa Caterina
C. Dr. Castany s/n Salt (Girona) ☎ 972 18 25 00 / 972 18 26 00
Si tiene dudas puede llamar a Sanidad Responde 24 Horas: 902 111 444
Cal anar a
Centre d’Atenció Primària (CAP) C. Girona, 8–10 ☎ 972 37 29 09
Trobarà telèfons d’altres centres mèdics a l’apartat número 12 d’aquesta guia.
Cal portar
• Certificat o volant d’empadronament.
• Document d’identitat (DNI, TIE) o passaport.
• Document d’identitat o passaport del pare, mare o tutor/a si es tracta d’un
infant menor de 14 anys (si és nounat també el llibre de família).
• Full de sol·licitud de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de CatSalut que li
donaran al mateix CAP o la targeta sanitària si ja la té.
Millor si també pot aportar la següent documentació:
• Informació rellevant sobre el seu historial mèdic (targetes sanitàries
d’origen, informes, medicació que s’està prenent, vacunacions, etc.).
6
Debe ir a
Centro de Atención Primaria (CAP) C. Girona 8–10 ☎ 972 37 29 09
Encontrará teléfonos de otros centros médicos en el apartado nº 12 de esta guía.
Debe llevar
• Certificado o volante de empadronamiento.
• Documento de identidad (DNI o TIE) o pasaporte.
• Documento de identidad o pasaporte del padre, madre o tutor/a si se trata
de un niño o niña menor de 14 años (además del libro de familia si es un
recién nacido).
• Hoja de solicitud de la tarjeta de identificación sanitaria (TIS) de CatSalut que
le darán en el mismo CAP o la tarjeta sanitaria si ya la tiene.
Mejor si también puede aportar la siguiente documentación:
• Información relevante sobre su historial médico: tarjetas sanitarias de orígen, informes, medicación que está tomando, vacunas, etc.
7
8
9
10
11
12
13
2. Medical centre
2. Le centre médical
The “Centre d’Atenció Primària” (CAP) is the place where health care is
offered within the public health system.
It is important, especially if you have small children, to go immediately to
apply for a health card, and to make an appointment to see a doctor, so that
a health file can be opened for each person, to record general details about
their state of health and to see that they are up to date with vaccinations.
This health card is individual and non-transferable, and you will be asked
to show it every time you go to the doctor, or to the chemist’s if you need to
buy medicines prescribed by the doctor.
In addition, all children are given a child’s health card that you must take
with you when you take your child to a paediatrician.
At the Centre d’Atenció Primària (CAP), you can also get information about
health subjects and campaigns of prevention: diet and health care for
children, infectious or sexually transmitted diseases, family planning and
pregnancy, how to give up smoking, etc.
Foreign citizens who have no residence permit and who are not on the
register of inhabitants (both cases together) are only entitled to medical
care in the following cases:
• If they are involved in an emergency situation through serious illness or
an accident (up to the moment they are declared fit again).
• If they are under 18 years old.
• For women if they are pregnant (during, in childbirth, and for post-natal care).
Le Centre d’Atenció Primària (CAP) est l’établissement où l’on vous offre
des soins médicaux (système sanitaire public).
Il est recommandé, surtout si vous avez des enfants en bas âge, de vous
adresser immédiatement au Centre médical pour faire les démarches pour
obtenir la carte d’assurance maladie et pour demander rendez-vous pour
une consultation médicale en vue d’établir votre dossier, de faire un bilan
géneral de santé et vérifier si vous êtes à jour des vaccinations.
Votre carte d’assurance maladie est personnelle et inaliénable. Présentez-la aux professionnels de santé (médecin, pharmacien, hôpital ou centre
de santé..) à chaque visite, consultation ou pour acheter des médicaments.
Les enfants ont aussi une carte d’assurance maladie de l’enfant qu’il faut
présenter lors des visites chez le pédiatre.
Au Centre d’Atenció Primària (CAP), on vous informera des sujets concernant la santé et des campagnes de prévention: l’alimentation et les soins de
l’enfant, les maladies infectieuses ou par transmission sexuelle, le planning
familial et la grossesse, ainsi que cesser de fumer, etc.
Les étrangers qui n’ont pas un titre de séjour ou qui ne sont pas recensées
(ou les deux) n’auront accès à l’assistance sanitaire qu’en cas:
• D’urgence pour maladie grave ou accident (jusqu’à la délivrance du bulletin de sortie de l’hôpital)
• D’avoir moins de 18 ans.
• D’être enceinte (suivi de la grossesse, l’accouchement et la période postnatale).
Important
Important
If at some future time you decide to visit your country of origin and, depending
on the country, you need a vaccination, we recommend that about two
months before travelling you ask for information and make an appointment
with a doctor by telephoning the following centre:
Si vous avez l’intention de voyager dans votre pays d’origine. En fonction
de celui-ci, vous aurez besoin de certains vaccins que nous vous conseillons
d’effectuer environ deux mois avant le voyage. Informez-vous et prenez rendez-vous en appelant:
International vaccination unit
Parc Hospitalari Martí i Julià / Hospital Santa Caterina
C. Dr. Castany, s/n Salt (Girona) ☎ 972 18 25 00 / 972 18 26 00
In case of doubt you can also telephone: Sanitat Respon 24 Hores: 902 111 444
L’Unité de vaccinations internationales
Parc Hospitalari Martí i Julià / Hospital Santa Caterina
C. Dr. Castany, s/n Salt (Girona) ☎ 972 18 25 00 / 972 18 26 00
En cas de doute, appelez: Sanitat Respon 24 Hores: 902 111 444
You should go to
Centre d’Atenció Primària (CAP) C. Girona, 8–10 ☎ 972 37 29 09
You will find other medical centres in Section 12 of this Guide.
You should bring with you
• Your Registration certificate or document.
• Your identity card (“DNI”, “TIE”) or passport.
• The identity card or passport of the father, mother or guardian, in the case
of children under 14 years old (plus Family Registration Card in the case of
new-born babies).
• Your CatSalut Health Service identification card (“TIS”), if you already have
one (if not, you can obtain an application form when you arrive at the
medical centre).
If possible, try to bring also the following additional documents:
• Information concerning your medical record (health card from your country
of origin, medical reports, information about medication you are taking, past
vaccinations, etc.).
Adressez-vous à
Centre d’Atenció Primària (CAP) C. Girona, 8–10 ☎ 972 37 29 09
Vous trouverez le numéro de téléphone des autres centres médicaux au
paragraphe 12 de ce guide.
Pièces à fournir
• Certificat de recensement.
• Pièce d’identité: carte d’identité (DNI, TIE) ou passeport.
• Pièce d’identité ou passeport du père, de la mère ou du tuteur, s’il s’agit
d’un enfant de moins de 14 ans (il faut ajouter le livret de famille s’il s’agit
d’un nouveau-né)
• Formulaire de demande de votre carte d’identification sanitaire (TIS, Targeta
d’Identificació Sanitària de CatSalut) qui vous sera fournie au CAP, ou la Carte
d’assurance maladie si vous l’avez déjà.
Présentez, si vous êtes en mesure de les fournir :
• Toutes les informations essentielles de votre dossier médical (la carte
d’assurance maladie de votre pays d’origine, des examens, les traitements
médicaux suivis ou en cours de traitement, les vaccinations...)
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3. Centres educatius
per a infants i joves
3. Centros educativos
para niños y jóvenes
3. Schools for children
and teenagers
3. Les établissements
scolaires
L’escolarització dels nens i nenes és obligatòria des dels 6 fins als 16
anys. Qualsevol altra formació no és obligatòria, però sí convenient per
a la socialització i educació del nen o nena. També és aconsellable iniciar
l’escolarització a partir dels 3 anys, com a mínim, i, si es vol, abans.
L’escolarització és gratuïta des dels 3 fins als 18 anys en els centres
públics i en alguns privats concertats.
La escolarización de los niños y niñas es obligatoria desde los 6 hasta los
16 años. Cualquier otra formación no es obligatoria, pero si conveniente para
la socialización y educación del niño o niña. También es aconsejable iniciar la
escolarización a partir de los 3 años, como mínimo, y, si se desea antes.
La escolarización es gratuita desde los 3 hasta los 18 años en los centros
públicos y en algunos centros privados concertados.
Schooling for children is obligatory from the age of 6 to 16 years old.
Any other education is not obligatory, but important for the social well-being
and education of the child. It is also advisable to begin schooling at least
from the age of 3 years old onwards, and earlier if you prefer.
Schooling is free from the age of 3 years old to 18 years old in state
schools, and in some state-assisted private schools.
Nivells educatius:
Niveles educativos:
Educational levels:
La scolarisation est obligatoire pour les garçons et les filles entre 6 et
16 ans. Toute autre instruction n’est pas obligatoire, mais souhaitable pour
la socialisation et l’éducation du garçon ou de la fille. Il est recommandé de
commencer la scolarisation des enfants à partir de 3 ans, et même avant, si
vous le souhaitez.
La scolarisation est gratuite de 3 à 18 ans dans les établissements
publics et certains établissements privés subventionnés en partie.
• Educació infantil de 0 a 3 anys.
• Educació infantil de 3 a 5 anys (gratuïta en centres públics).
• Educació primària de 6 a 12 anys (obligatòria i gratuïta en centres
públics).
públicos).
• Nursery school, up to 3 years old.
• Kindergarten, from 3 to 5 years old (free at public centres).
• Primary education, from 6 to 12 years old (obligatory and free at state
schools).
• Educació secundària de 12 a 16 anys (obligatòria i gratuïta en centres
• Educación secundaria de 12 a 16 años (obligatoria y gratuita en centros
• Secondary education, from 12 to 16 years old (obligatory and free at
públics).
• Batxillerat o formació professional de 16 a 18 anys (gratuïta en centres
públics).
• Formació tècnica no universitària en esports, arts o idiomes.
• Formació universitària (majors de 18 anys).
• Formació postuniversitària (postgraus, màsters, doctorats).
públicos).
• Bachillerato o formación profesional de 16 a 18 años (gratuita en
centros públicos).
• Formación técnica no universitaria en deportes, artes o idiomas.
• Formación universitaria (mayores de 18 años).
• Formación postuniversitaria (postgrados, másters, doctorados).
state schools).
• “Sixth Form” or professional education, from ages 16 to 18 (free at
state schools).
• Technical education (non-university orientated) in Sport, Art, or
Languages.
• University education (over 18 years old).
• Post-graduate education (Master’s degrees, doctorates, etc.).
Important
• El català és la llengua pròpia del sistema educatiu.
• Els materials didàctics, les sortides escolars i els llibres no són gratuïts i van
a càrrec de les famílies.
• Hi ha tres tipus de centres educatius: públics, privats concertats (part del
finançament és amb fons públics) i privats.
• Els centres educatius públics són aconfessionals.
• El curs escolar comença el setembre i acaba el juny. Aquest mes de juny
l’horari escolar és intensiu pels matins.
• Les vacances escolars d’estiu són de mitjans de juny a setembre. Durant
aquest període diferents entitats de Lloret de Mar organitzen activitats per
als infants i joves.
• Cal informar-se de les dates de preinscripció (acostuma a ser a final de març
i principi d’abril per Educació infantil, primària i secundària i a principi de
maig per a la Llar d’infants, batxillerat i estudis superiors).
• La inscripció o matriculació definitiva acostuma a ser a principi de juny.
• La preinscripció i la matriculació es fa en les dates abans esmentades i per
fer-la cal anar al centre educatiu corresponent.
• Si la matriculació es fa fora de les dates abans esmentades cal anar a fer-la
a l’Oficina Municipal d’Escolarització del Departament d’Ensenyament de
l’Ajuntament (exemple: infants i joves que arriben a Lloret de Mar un cop
començat el curs ).
Durant el curs escolar, serà molt important per a l’educació del seu fill o filla,
mantenir el contacte amb el professorat del centre i participar de les activitats
organitzades per l’Associació de Pares i Mares (AMPA) de l’escola o institut.
8
• Educación infantil de 0 a 3 años.
• Educación infantil de 3 a 5 años (gratuita en centros públicos).
• Educación primaria de 6 a 12 años (obligatoria. y gratuita en centros
Importante
• El catalán es la lengua propia del sistema educativo.
• Los materiales didácticos, las salidas escolares y los libros no son gratuitos;
son las familias las que se hacen cargo de los gastos.
• Hay tres tipos de centros educativos: públicos, privados concertados (se
financian con fondos públicos y privados) y privados.
• Los centros educativos públicos son aconfesionales.
• El curso escolar empieza en septiembre y termina en junio. En junio el
horario escolar es intensivo, sólo por las mañanas.
• Las vacaciones escolares de verano comienzan a mediados de junio y terminan en septiembre. Durante este período diferentes entidades de Lloret de
Mar organizan actividades para los niños y niñas y jóvenes de la población.
• Es necesario informarse de las fechas de preinscripción (suele ser de finales
de marzo a principios de abril para educación infantil, primaria y secundaria
y a principios de mayo para las escuelas infantiles (0 a 3 años), bachillerato
y estudios superiores).
• La inscripción o matriculación definitiva suele hacerse a principios de junio.
• La preinscripción y la matriculación se formalizan durante las fechas citadas
y para hacerlas hay que desplazarse al centro educativo correspondiente.
• Si la matriculación se formaliza fuera de las fechas indicadas, debe ir a la
Oficina Municipal de Escolarización del Departamento de Educación del
Ayuntamiento (por ejemplo los niños y niñas o jóvenes que llegan a Lloret
de Mar cuando el curso escolar ya se ha iniciado).
Durante el curso escolar, será muy importante para la educación de su hijo o
hija, estar en contacto con el profesorado del centro y participar en las actividades organizadas por la Asociación de padres y madres (AMPA) de la escuela
o instituto.
Important
• The language used in the educational system is Catalan.
• School-books, classroom materials and school excursions are not free and
must be paid for by the children’s parents.
• There are three types of school: state schools, state-assisted private schools
(at which part of the costs are paid from public funds), and private schools.
• State schools are non-religious.
• The school year starts in September and ends in June. In June a special
timetable operates, with classes in the mornings only.
• Summer holidays are from mid-June to September. During the summer,
various associations in Lloret de Mar organise activities for children and
teenagers.
• You need to find out about dates for reserving a place for the next school
year (this usually takes place in late March or early April for kindergarten,
primary and secondary schools, and early May for nursery schools, Sixth
Form and higher education).
• Enrolment is usually confirmed in early June.
• Reserving a place and enrolment normally take place on the above dates at
the relevant school.
• If you wish to enrol your child at other dates, for example because the
child has arrived in Lloret de Mar after the school year has already started,
this must be done at the Municipal School Enrolment Office of the Town
Council’s Education Dept.
During the school year, it is very important for the education of your child to
keep in touch with teachers and participate in the activities organised by the
school’s Parents’Association (AMPA).
Niveaux de scolarité:
• La crèche: de 0 à 3 ans.
• L’école maternelle: de 3 à 5 ans (gratuite dans les établissements publics).
• L’école primaire: de 6 à 12 ans (obligatoire et gratuite dans les
établissements publics).
• Le collège/le lycée: de 12 à 16 ans (obligatoire et gratuit dans les
établissements publics).
• Le Baccalauréat ou Formation professionnelle: de 16 à 18 ans (Gratuits
dans les établissements publics).
• Formation technique non universitaire en sports, arts et langues.
• Les études universitaires (plus de 18 ans).
• Les formations post-universitaires (mastères, doctorats, etc.).
Important
• Le catalan est la langue utilisée dans le système éducatif.
éducatif.
• Le matériel didactique, les sorties scolaires et les livres ne sont pas gratuits
et sont à la charge des familles.
• Il existe trois types d’établissements : publics, privés subventionnés
(financés en partie par des fonds publics) et privés.
• Les établissements publics sont laïques.
• L’année scolaire est de septembre à juin. Durant le mois de juin, les cours
sont organisés de façon intensive le matin.
• Les vacances scolaires durent de mi-juin à septembre. Durant cette période,
diverses entités de Lloret de Mar organisent des activités pour les enfants et
les jeunes.
• Renseignez-vous sur les périodes de pré-inscription (généralement fin
mars–début avril pour les écoles maternelles, primaires et secondaires, et
début mai pour les crèches, les lycées et les établissements d’enseignement
supérieur).
• L’inscription définitive se fait début juin.
• La pré-inscription et l’inscription se font selon les modalités énoncées
auparavant et dans l’établissement concerné.
• Si l’inscription ne peut pas être effectuée selon les modalités énoncées,
veuillez vous adresser à l’Oficina Municipal d’Escolarització (service
municipal de la scolarisation) du Département d’Éducation de la Mairie
(par exemple, pour des enfants et jeunes arrivés à Lloret de Mar en cours
d’année scolaire).
Pendant l’anné scolaire, il est très important pour l’éducation de votre fils ou
fille, d’avoir un contact régulier avec les enseignants de l’établissement scolaire
et de participer aux activités organisées par l’Association des Parents d’Élèves
(AMPA), de l’école ou du lycée.
9
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3. Centres educatius
per a infants i joves
3. Centros educativos
para niños y jóvenes
3. Schools for children
and teenagers
3. Les établissements
scolaires
(Cont.)
(Cont.)
(Cont.)
(Cont.)
Cal anar a
Debe ir a
You should go to
Adressez-vous à
Preinscriure i matricular els seus fills i filles i demanar informació a:
Preinscribir y matricular a sus hijos e hijas y solicitar información en:
Reserve a place and enrol your children and ask for information at:
Pour inscrire vos enfants et pour toute information, à:
Centres educatius (especificats al següent paràgraf).
Centros educativos (especificados en el siguiente apartado).
Schools (listed in the following paragraph).
Établissements scolaires (voir paragraphe suivant).
Oficina municipal d’escolarització (Antic Sindicat)
C. Sant Pere, 36, 1r ☎ 972 36 19 03 / 972 36 19 04 / 972 36 19 07
www.lloret.org/ensenyament.asp
Oficina municipal de escolarización (Antiguo Sindicato)
C. Sant Pere 36, 1º ☎ 972 36 19 03 / 972 36 19 04 /972 36 19 07
www.lloret.org/ensenyament.asp
Oficina municipal d’escolarització (Antic Sindicat)
C. Sant Pere, 36, 1r ☎ 972 36 19 03 / 972 36 19 04 / 972 36 19 07
www.lloret.org/ensenyament.asp
Oficina municipal d’escolarització (Antic Sindicat)
C. Sant Pere, 36, 1r ☎ 972 36 19 03 / 972 36 19 04 / 972 36 19 07
www.lloret.org/ensenyament.asp
Informació general sobre matriculació en diferents idiomes:
Información general sobre matriculación en diferentes idiomas:
For general information about school enrolment in different languages:
Pour toute information générale sur l’inscription à des cours de langue:
www.gencat.net/educacio/centres/infor_lleng.htm
www.gencat.net/educacio
www.gencat.net/educacio/centres/infor_lleng.htm
www.gencat.net/educacio
www.gencat.net/educacio/centres/infor_lleng.htm
www.gencat.net/educacio
www.gencat.net/educacio/centres/infor_lleng.htm
www.gencat.net/educacio
Cal portar
• Volant d’empadronament i de convivència del fill o filla que volen matricular
o documentació acreditativa del domicili familiar (original i 1 fotocòpia).
• 4 fotografies mida carnet de l’alumne/a.
• 2 fotocòpies del llibre de família o, si no en tenen, certificat de naixement.
• 2 fotocòpies del document d’identitat, targeta d’identificació d’estranger
(TIE), del passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor/a
si l’alumne/a és menor de 14 anys (on consti el domicili on viu actualment
l’alumne/a) o del mateix alumne/a si és d’aquesta edat o més gran.
• 2 fotocòpies del document notarial que justifiqui la tutoria (si s’escau)
• 2 fotocòpies de la targeta sanitària (TIS del CATSALUT).
• 2 fotocòpies del carnet de vacunacions o del certificat mèdic de vacunacions
oficial fet al CAP o del full corresponent del carnet de salut infantil.
Documentació complementària (només si s’escau):
• 2 fotocòpies del carnet de família nombrosa de la Generalitat de Catalunya.
• 2 fotocòpies del document que acredita que el pare/tutor/mare/tutora és
beneficiari de la PIRMI (prestació econòmica renda mínima d’inserció).
• 2 fotocòpies contracte de treball dels pares o mares, només quan es
necessiti per poder considerar la proximitat del lloc de treball amb el centre
educatiu en comptes del domicili.
• 2 fotocòpies de la justificació oficial en cas de discapacitat de l’alumne/a, de
la mare, del pare o dels germans/nes.
• 2 fotocòpies de l’acreditació de malaltia crònica del sistema digestiu de
l’alumne/a.
Millor si també pot aportar la següent documentació:
• Certificat de qualificacions i/o llibre d’escolarització i documentació referida
a l’escolarització anterior.
• Certificat de baixa del centre anterior.
• Si es dóna el cas, carnet de família nombrosa vigent.
• Altres.
Al centre educatiu on hagi matriculat el seu fill o filla l’informaran dels estudis,
de les activitats, dels horaris, de les festes escolars, de les vacances escolars,
dels llibres, del servei de menjador, del transport, de la participació dels pares i
mares en algunes activitats de l’escola, etc.
10
Debe llevar
You should bring with you
• Volante de empadronamiento y de convivencia del hijo o hija que quiere
matricular o documentación acreditativa del domicilio familiar (original y
una fotocopia).
• 4 fotografías tamaño carné del alumno o alumna.
• 2 fotocopias del libro de familia o, si no tienen, certificado de nacimiento.
• 2 fotocopias del documento de identidad, tarjeta de identificación de extranjero (TIE), del pasaporte o de otros documentos de identidad del padre,
madre o tutor/a si el alumno/a es menor de 14 años (donde conste el
domicilio donde vive actualmente el alumno/a) o del mismo alumno/a si
tiene 14 o más años.
• 2 fotocopias del documento notarial que justifique la tutoría (si es necesario).
• 2 fotocopias de la tarjeta sanitaria (TIS) de CATSALUT.
• 2 fotocopias del carné de vacunaciones o del certificado médico de vacunaciones oficial expedido en el CAP o de la hoja correspondiente del carné de
salud infantil.
• The Registration and Community Life document of the child you wish to
enrol, or another document proving the family’s address (original document
and photocopy).
• 4 identity card-size photographs of the pupil.
• 2 photocopies of the Family Registration Document or, if you don’t have one,
of the pupil’s birth certificate.
• 2 photocopies of the identity card (D.N.I.. or T.I.E.), passport, or other
identifying document of the father, mother or guardian, if the pupil is under
14 years old (the relevant document must refer to the address where the
pupil currently lives); or an identity document of the pupil if he or she is 14
years of age or older.
• 2 photocopies of the legal document certifying guardianship (if applicable).
• 2 photocopies of the CatSalut Health Service identification card.
• 2 photocopies of a vaccination card, or official medical vaccination certificate
issued at a C.A.P. medical centre, or relevant page of a child’s health document.
Documentación complementaria (sólo si es necesaria):
• 2 fotocopias del carné de familia numerosa de la Generalitat de Cataluña.
• 2 fotocopias del documento que acredita que el padre/tutor/madre/tutora es
beneficiario/a de la PIRMI (prestación económica renta mínima de inserción).
• 2 fotocopias del contrato de trabajo de los padres y/o madres, sólo cuando
se necesite, para poder tener en cuenta la proximidad del lugar de trabajo al
centro educativo en vez de al domicilio.
• 2 fotocopias de la justificación oficial en caso de discapacidad del alumno o
alumna, de la madre, del padre o de los hermanos y hermanas.
• 2 fotocopias de la acreditación de enfermedad crónica del sistema digestivo
del alumno o alumna.
Additional documentation (only if applicable):
• 2 photocopies of a Large Family Document issued by the Generalitat de
Catalunya.
• 2 photocopies of a document certifying that the parent or guardian receives
PIRMI (minimum income allowance).
• 2 photocopies of a parent’s employment contract, if required to judge the
proximity to a school of the parent’s workplace rather than the home address.
• 2 photocopies of any official certification if a pupil, or a pupil’s parent,
brother or sister, suffers from a disability.
• 2 photocopies of the certification if a pupil suffers from a chronic digestive
illness.
Mejor si también puede aportar la siguiente documentación:
• Certificado de calificaciones y/o libro de escolarización y documentación
referida a la escolarización anterior.
• Certificado de baja del centro anterior.
• Si se da el caso, carné de familia numerosa vigente.
• Otros.
Try if possible to also bring the following documents:
• Certificates of qualifications and/or any documents referring to previous
schooling.
• Leaving Certificate from the previous school.
• If applicable, a valid Large Family Card.
• Any other appropriate documents.
En el centro educativo donde haya matriculado a su hijo o hija le informarán de
los estudios, de las actividades, de los horarios, de las fiestas escolares, de las
vacaciones escolares, de los libros, del servicio de comedor, del transporte, de la
participación de los padres y madres en algunas actividades de la escuela, etc.
At the school where your child has been enrolled he or she will be given
information about classes, activities, timetables, public holidays, school holidays,
books, the school canteen, transport, parents’ participation in school activities, etc.
Pièces à fournir
• Certificat de recensement du fils ou de la fille que vous désirez inscrire ou
un justificatif du domicile familial (original et photocopie).
• 4 photos d’identité de l’élève.
• 2 photocopies du livret de famille ou, si vous n’en avez pas, un certificat de
naissance.
• 2 photocopies de la carte d’identité, carte de séjour (TIE), passeport ou
autres documents d’identité du père, de la mère ou du tuteur, si l’élève a
moins de 14 ans (où figure le domicile actuel de l’élève) ou de l’élève luimême, s’il a plus de 14 ans.
• 2 photocopies du document notarié qui justifie la tutelle (le cas échéant).
• 2 photocopies de la carte de santé (TIS de CATSALUT).
• 2 photocopies du carnet de vaccinations ou du certificat médical de vaccination officiel du CAP ou de la feuille correspondante du carnet de santé de
l’enfant.
Pour tous documents supplémentaires (seulement si nécessaire):
• 2 photocopies du carnet de famille nombreuse de la Generalitat de Catalunya.
• 2 photocopies du document qui accrédite que le père/tuteur – mère/tutrice
est bénéficiaire de la PIRMI (revenu minimal d’insertion).
• 2 photocopies du contrat de travail du père ou de la mère, seulement
pour accréditer la proximité du lieu de travail par rapport à l’établissement
dépendant du domicile.
• 2 photocopies de l’attestation officielle d’handicap concernant l’élève, la
mère, le père ou les frères et soeurs.
• 2 photocopies de l’attestation de maladie chronique du système digestif de
l’élève.
Si possible, fournir également les pièces suivantes :
• Certificat de qualifications et/ou livret scolaire, plus documents en rapport
avec les scolarisations précédentes.
• Certificat de sortie de l’établissement précédent.
• Si nécessaire, le carnet de famille nombreuse en vigueur.
• Autres.
L’établissement, où vous aurez inscrit votre fils ou votre fille vous informera au
sujet des études, des activités, des horaires, des fêtes scolaires, des vacances,
des livres, de la cantine, du transport, de la participation des parents dans
certaines activités de l’école, etc.
11
1
2
Centres educatius de Lloret de Mar
als quals poden accedir els infants i joves:
PÚBLICS
3
4
5
6
7
9
Schools in Lloret de Mar
for children and teenagers:
Centros educativos de Lloret de Mar a los que
pueden acceder los niños y niñas y los jóvenes:
PÚBLICOS
8
STATE SCHOOLS:
10
11
12
Établissements scolaires de Lloret de Mar où
peuvent s’inscrire les enfants et les jeunes:
PUBLICS:
Per a infants de 0 a 3 anys (no gratuït):
Llar d’infants municipal Lola Anglada
C. Aiguaviva, s/n ☎ 972 36 70 02
Llar d’infants municipal Els Pops (propera obertura)
C. Senyora del Rossell, 20
Para niños y niñas de 0 a 3 años (no gratuito):
Escuela infantil municipal Lola Anglada
C. Aiguaviva s/n ☎ 972 36 70 02
Escuela infantil municipal Els Pops (próxima apertura)
C. Senyora del Rossell 20
For children up to the age of 3 years old (fee-paying):
Llar d’infants municipal Lola Anglada
C. Aiguaviva, s/n ☎ 972 36 70 02
Llar d’infants municipal Els Pops (propera obertura)
C. Senyora del Rossell, 20
Enfants de 0 à 3 ans (payant):
Llar d’infants municipal Lola Anglada
C. Aiguaviva, s/n ☎ 972 36 70 02
Llar d’infants municipal Els Pops (propera obertura)
C. Senyora del Rossell, 20
Per a infants de 3 a 12 anys (gratuïts):
CEIP Esteve Carles
C. Oliva, 4, Lloret de Mar ☎ 972 36 53 29
CEIP Pere Torrent
C. De les escoles, s/n ☎ 972 36 68 69
CEIP Pompeu Fabra
C. Camí de l’Àngel, 6 ☎ 972 36 92 15
www.xtec.es/ceip-pompeufabra-lloret
CEIP Àngels Alemany
C. Senyora del Rossell, 20 ☎ 972 36 74 94
Para niños y niñas de 3 a 12 años (gratuitos):
CEIP Esteve Carles
C. Oliva 4 ☎ 972 36 53 29
CEIP Pere Torrent
C. De les escoles s/n ☎ 972 36 68 69
CEIP Pompeu Fabra
C. Camí de l’Àngel 6 ☎ 972 36 92 15
www.xtec.es/ceip-pompeufabra-lloret
CEIP Àngels Alemany
C. Senyora del Rossel 20 ☎ 972 36 74 94
For children from 3 to 12 years old (free):
CEIP Esteve Carles
C. Oliva, 4, Lloret de Mar ☎ 972 36 53 29
CEIP Pere Torrent
C. De les escoles, s/n ☎ 972 36 68 69
CEIP Pompeu Fabra
C. Camí de l’Àngel, 6 ☎ 972 36 92 15
www.xtec.es/ceip-pompeufabra-lloret
CEIP Àngels Alemany
C. Senyora del Rossell, 20 ☎ 972 36 74 94
Enfants de 3 à 12 ans (gratuit):
CEIP Esteve Carles
C. Oliva, 4, Lloret de Mar ☎ 972 36 53 29
CEIP Pere Torrent
C. De les escoles, s/n ☎ 972 36 68 69
CEIP Pompeu Fabra
C. Camí de l’Àngel, 6 ☎ 972 36 92 15
www.xtec.es/ceip-pompeufabra-lloret
CEIP Àngels Alemany
C. Senyora del Rossell, 20 ☎ 972 36 74 94
Per a infants i joves de 12 a 18 anys (gratuïts):
IES Coll i Rodés
C. Senyora del Rossell, 28–30 ☎ 972 37 03 85
www.xtec.es/iesramoncoll
IES Rocagrossa
C. Rosa Sensat, 1–11 ☎ 972 36 74 89
Para niños y niñas y jóvenes de 12 a 18 años (gratuitos):
IES Coll i Rodés
C. Senyora del Rossell 28 – 30 ☎ 972 37 03 85
www.xtec.es/iesramoncoll
IES Rocagrossa
C. Rosa Sensat 1 –11 ☎ 972 36 74 89
For children and teenagers from 12 to 18 years old (free):
IES Coll i Rodés
C. Senyora del Rossell, 28–30 ☎ 972 37 03 85
www.xtec.es/iesramoncoll
IES Rocagrossa
C. Rosa Sensat, 1–11 ☎ 972 36 74 89
Enfants de 12 à 18 ans (gratuit):
IES Coll i Rodés
C. Senyora del Rossell, 28–30 ☎ 972 37 03 85
www.xtec.es/iesramoncoll
IES Rocagrossa
C. Rosa Sensat, 1–11 ☎ 972 36 74 89
PRIVAT I CONCERTAT
Escola Immaculada Concepció
Nivells educatius: educació infantil, primària i secundària
Edat alumnat: de 3 a 18 anys
C. Rector Felip i Gibert, 38 ☎ 972 36 47 40
www.xtec.es/col-imma-lloret
PRIVATS
A Lloret de Mar hi ha 4 centres educatius privats per a infants
de 0 a 3 anys (llars d’infants). Pot demanar informació a:
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, baixos (Ajuntament) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
A Lloret de Mar no hi ha centres privats d’altres nivells educatius.
A Lloret de Mar hi ha altres centres formatius on es realitzen
ESTUDIS NO REGLATS:
• Cursos de formació laboral per a persones majors de 16 anys que
volen aprendre un ofici o reciclar-se professionalment (veure apartat
número 7, treball).
• Cursos d’idiomes, d’informàtica, de mecanografia, de disseny gràfic
(acadèmies privades)...
12
PRIVADO Y CONCERTADO
Escola Immaculada Concepció
Niveles educativos: educación infantil, primaria y secundaria
Edad del alumnado: de 3 a 18 años
C. Rector Felip i Gibert 38 ☎ 972 36 47 40
www.xtec.es/col-imma-lloret
PRIVADOS
En Lloret de Mar hay 4 centros educativos privados para niños y niñas
de 0 a 3 años (escuelas infantiles 0-3). Puede pedir información en:
Oficina de Información y Atención al Ciudadano (OIAC)
Pza. de la Vila 1, bajos (Ayuntamiento) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
En Lloret de Mar no existen otros centros privados de otros niveles
educativos.
En Lloret de Mar existen otros centros formativos donde se realizan
ESTUDIOS NO REGLADOS:
• Cursos de formación laboral para personas mayores de 16 años que
quieren aprender un oficio o reciclarse profesionalmente (ver apartado
número 7, trabajo).
• Cursos de idiomas, de informática, de mecanografía, de diseño gráfico
(academias privadas)...
STATE-ASSISTED PRIVATE SCHOOLS:
Escola Immaculada Concepció
Educational levels: kindergarten, primary and secondary
Age of pupils: from 3 to 18 years old
C. Rector Felip i Gibert, 38 ☎ 972 36 47 40
www.xtec.es/col-imma-lloret
PRIVATE SCHOOLS:
13
PRIVÉS PARTIELLEMENT SUBVENTIONNÉS:
Escola Immaculada Concepció
Niveaux: maternelle, primaire et secondaire.
Age: de 3 à 18 ans
C. Rector Felip i Gibert, 38 ☎ 972 36 47 40
www.xtec.es/col-imma-lloret
PRIVÉS:
In Lloret de Mar there are 4 private nursery schools for children up to 3
years old. Please ask for further information at:
A Lloret de Mar il y a quatre établissements privés pour les enfants de 0
à 3 ans (crèches). Pour demander des renseignements, adressez-vous à:
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, baixos (Town Council) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
In Lloret de Mar there are no private schools at other educational levels.
In Lloret de Mar there are other educational centres which offer
NON-OFFICIALLY REGULATED COURSES:
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, rez-de-chaussée (Mairie) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
À Lloret de Mar, il n’y a pas d’établissements privés de plus haut niveau.
À Lloret de Mar, il y a des centres de formation d’ÉTUDES NON
SCOLAIRES:
• Occupational training courses for students over 16 years of age who
wish to learn a trade or change occupation (see Section 7, Employment).
• Cours de formation professionnelle pour les adultes et les jeunes de
plus de 16 ans qui veulent apprendre un métier ou se reconvertir professionnellement (voir le paragraphe 7, Le Travail).
• Private educational centres offering courses in languages, I.T., typing,
graphic design...
• Cours de langues, d’informatique, de mécanographie, de graphisme
(académies privées)...
13
1
2
4
3
4. Escoles d’adults
Important
El català és la llengua pròpia de Catalunya. Té rang de llengua oficial juntament amb el castellà. El castellà és la llengua oficial de l’Estat espanyol.
Cal anar a
5
6
7
4. Escuelas de adultos
Importante
El catalán es la lengua propia de Cataluña. Tiene rango de lengua oficial
conjuntamente con el castellano. El castellano es la lengua oficial del Estado
español.
Debe ir a
8
9
4. Adult education
Important
The native language of Catalonia is Catalan. It has the status of official
language together with Spanish. Spanish is the official language of Spain.
You should go to
10
11
12
13
4. Les écoles pour adultes
Important
Le catalan est la langue propre à la Catalogne. Elle a le statut de langue
officielle conjointement au castillan. Le castillan est la langue officielle de l’État
espagnol.
Adressez-vous à
Oficina de català (Antic Sindicat)
C. Sant Pere, 36, 1r ☎ 972 36 18 34
www.cpnl.org
Oficina de catalán (Antiguo Sindicato)
C. Sant Pere 36, 1r ☎ 972 36 18 34
www.cpnl.org
Oficina de català (Antic Sindicat)
C. Sant Pere, 36, 1r ☎ 972 36 18 34
www.cpnl.org
Oficina de català (Antic Sindicat)
C. Sant Pere, 36, 1r ☎ 972 36 18 34
www.cpnl.org
En aquest centre s’imparteixen cursos de llengua catalana (diversos nivells) per
a alumnes majors de 16 anys.
En este centro se imparten cursos de lengua catalana (varios niveles) para
alumnos y alumnas mayores de 16 años.
In this centre courses of Catalan language (at various levels) are offered to
students over 16 years of age.
Dans ces centres, on dispense des cours de catalan (tous niveaux) pour les
élèves de plus de 16 ans.
En aquest centre també pot demanar informació i realitzar cursos de català per
a adults per aconseguir un certificat oficial, pot rebre assessorament lingüístic
i participar en el programa de parelles lingüístiques (voluntaris per la
llengua).
En este centro, también puede pedir información y realizar cursos de catalán
para adultos para conseguir un certificado oficial, puede recibir asesoramiento
lingüístico y participar en el programa de parejas lingüísticas (voluntarios
por la lengua).
At this centre you may also ask for information in order to follow Catalan
courses for adults which lead to an official certificate, receive assessment of
your language level, and participate in the linguistic couples programme
(language exchange classes with volunteer Catalan-speaking students).
Dans ce centre, vous pourrez également recevoir des informations et assister
à des cours de catalan pour adultes pour obtenir un certificat officiel. Vous
pourrez bénéficier d’une évaluation linguistique et participer à un programme
linguistique en binôme (volontaires pour la langue).
Aula de formació d’adults
C. Felicià Serra i Mont, 13 ☎ 972 36 20 20
Aula de formación de adultos
C. Felicià Serra i Mont 13 ☎ 972 36 20 20
Aula de formació d’adults
Aula de formació d’adults
C. Felicià Serra i Mont, 13 ☎ 972 36 20 20
En aquest centre s’imparteixen cursos per a alumnes majors de 18 anys de:
• Llengua: català i castellà (diversos nivells). Majors de 16 anys preguntar.
• Cicle instrumental: alfabetització i neolector (llegir i escriure).
• Cultura general.
• Informàtica.
• Cursos d’anglès.
• Altres: centre d’autoformació.
En este centro se imparten cursos para alumnos mayores de 18 años de:
• Lengua: catalán y castellano (varios niveles). Mayores de 16 años preguntar.
• Ciclo instrumental: alfabetización y neolector (leer y escribir).
• Cultura general.
• Informática.
• Cursos de inglés.
• Otros: centro de autoformación.
Els/les alumnes majors de 16 anys poden preparar-se en aquest centre
per a la:
• Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior.
Los alumnos y alumnas mayores de 16 años pueden prepararse en este
centro para la:
• Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior.
At this centre courses are offered to students over 18 years of age in the
following subjects:
• Language courses in Catalan and Spanish (various levels). Possibility of
participation also for students over 16, on request
• Practical tools for everyday life: courses in literacy (reading and writing).
• General culture.
• Information Technology.
• English.
• Other courses: self-teaching centre.
Període de matrícula:
• Per als cursos anuals: al setembre.
• Per als cursos de 60 hores: al llarg del curs (setembre i gener).
Período de matriculación:
• Para los cursos anuales: septiembre.
• Para los cursos de 60 horas: durante el curso (septiembre y enero).
Nota: durant l’estona de classe d’alfabetització i de llengua,
de 15 a 17 hores, hi ha un servei de cura dels infants.
Cal portar
• Document d’identitat (DNI), passaport, targeta d’estranger o TIE.
14
Nota: durante la clase de alfabetización y de lengua, de 15 a 17 horas,
hay un servicio de guardería para los niños y niñas.
Debe llevar
• Documento Nacional de identidad (DNI), pasaporte, tarjeta de extranjero
o TIE.
C. Felicià Serra i Mont, 13 ☎ 972 36 20 20
At this centre students over 16 years of age may prepare for
• The access test to the medium and high-level training cycles.
Enrolment period:
• For annual courses: in September.
• For 60-hour courses: during the academic year (in September or January).
Dans ces centres, on dispense des cours pour adultes (+ de 18 ans):
• Catalan et Espagnol (divers niveaux). Plus de 16 ans, se renseigner.
• Cycle instrumental : alphabétisation et apprentissage de la lecture (lire et
écrire).
• Culture générale.
• Informatique.
• Cours d’anglais.
• Autres: centre d’autoformation.
Dans ce Centre, les élèves de plus de 16 ans peuvent préparer:
• L’examen d’entrée dans les cycles de formation moyens et supérieurs.
Période d’inscription:
• Pour les cours annuels: en septembre.
• Pour les cours de 60 heures: pendant les cours (septembre et janvier).
Note: Pendant les cours d’alphabétisation et de langue, de 15 à 17 heures,
il y a un service de garderie.
Note: During the literacy and language classes, from 3.00 to 5.00 p.m., there
is a child-minding service available.
You should bring with you
• Your identity card (DNI), passport or TIE.
Pièces à fournir
• Carte d’identité (DNI), passeport ou titre de séjour (TIE)
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5. Carnet de conduir
5. Carné de conducir
5. Driving licence
5. Le Permis de conduire
A) Si vostè no té el carnet de conduir i el vol obtenir, ha de:
• Tenir DNI o NIE.
• Ser major de 18 anys.
• Es aconsellable que s’inscrigui a una autoescola (escola de conductors)
per preparar-se per poder-se examinar.
A) Si usted no tiene carné de conducir y quiere obtenerlo debe:
• Tener DNI o NIE.
• Ser mayor de 18 años.
• Es aconsejable que se inscriba en una autoescuela (escuela de conductores) para prepararse y poder examinarse.
A) If you do not have a driving licence and you wish to get one:
• You must have an identity card (DNI or NIE).
• You need to be over 18 years of age.
• You should enrol at a driving-school where you can prepare for your
driving-test.
B) Si vostè no és un ciutadà o ciutadana de l’Estat espanyol i ja té el
carnet o permís de conduir del seu país de procedència, li serà vàlid per
conduir a Espanya en els següents casos:
• B.1. Països de la Unió Europea (UE), Noruega, Islàndia, Liechtenstein,
Suïssa, Corea del Sud, Andorra o Japó.
• B.2. Països amb els quals Espanya té un conveni: l’Argentina, Bulgària,
Colòmbia, l’Equador, el Marroc, el Perú, l’Uruguai i Xile. Les persones d’aquests països tenen sis mesos, a partir de la formalització de
l’autorització de residència, per anar a la Prefectura Provincial de Trànsit
a inscriure’s al Registre de Conductors i validar el seu carnet de conduir.
Per això, és imprescindible sol·licitar cita prèvia per telèfon o per internet. Quan truqui o contacti, tingui la seva documentació a mà –DNI,
NIE, carta d’identitat, carnet de conduir– ja que li demanaran algunes
dades.
B) Si usted no es un ciudadano o ciudadana del Estado español y ya tiene el carné o permiso de conducir de su país de origen, éste será válido
para conducir en España en los siguientes casos:
• B.1. Países de la Unión Europea (UE), Noruega, Islandia, Liechtenstein,
Suiza, Corea del Sur, Andorra o Japón.
• B. 2. Países que tienen convenio con España: Argentina, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Marruecos, Perú, Uruguay y Chile. Las personas procedentes
de estos países tienen seis meses, a partir de la formalización de la
autorización de residencia, para ir a la Prefectura Provincial de Tráfico
para inscribirse en el Registro de Conductores y validar su carné de conducir. Para realizar esta gestión, es imprescindible solicitar cita previa por
teléfono o a través de internet. Cuando llame o contacte, tenga la documentación a mano –DNI, NIE, carta de identidad, carné de conducir– ya
que le pedirán algunos datos.
B) If you are not a Spanish citizen and you already have a driving licence
from your country of origin, it will be valid for driving in Spain in the
following cases:
• B.1. Member states of the European Union (EU), Norway, Iceland,
Liechtenstein, South Korea, Andorra or Japan.
• B.2. Countries with which Spain has an agreement: Argentina, Bulgaria,
Colombia, Ecuador, Morocco, Peru, Uruguay and Chile. Citizens of these
countries have six months from the date of entry into force of their
residence permit, in which to go to the Provincial Traffic Office to enter
their name on the Register of Drivers and validate their driving licence.
In order to do this it is essential to ask for an appointment by telephone
or internet. Have your documents to hand – identity card (DNI or NIE)
and driving licence – since you will be asked for certain information.
A) Si vous n’avez pas votre permis de conduire et si vous souhaitez
l’obtenir, il vous faut:
• Avoir une carte d’identité (NIE, DNI)
• Avoir plus de 18 ans
• On conseille de vous inscrire à une auto-école pour passer votre permis
de conduire.
C) Si vostè ja té el carnet o permís de conduir del seu país de procedència, però no és de cap dels països esmentats anteriorment:
• Només li serà vàlid els primers sis mesos després d’haver arribat al país.
Després d’aquest temps, si vol conduir, haurà d’obtenir el permís espanyol (apartat A).
C) Si usted ya tiene carné o permiso de conducir de su país de origen,
pero no es originario de ninguno de los países antes citados:
• Su permiso sólo será válido los seis primeros meses después de haber
llegado al país. Pasado este período, si quiere conducir, tendrá que obtener el permiso español (apartado A).
D) Si el permís de conduir a validar és de tipus “professional”:
• Haurà de realitzar algunes proves. Demani informació a la Prefectura
Provincial de Trànsit (DGT).
D) Si el permiso de conducir que quiere validar es de tipo “profesional”:
• Tendrá que realizar algunas pruebas. Solicite información en la Prefectura Provincial de Tráfico (DGT).
Cal anar a
Debe ir a
C) If you already have a driving licence from your country of origin, but
it is not one of the countries mentioned above:
• Your licence will only be valid for the first six months after arriving in
Spain. After this period, if you wish to drive, you will have to obtain a
Spanish driving licence (see Section A).
D) If the driving licence you wish to validate is of a “professional “ type:
• You will have to undertake a certain number of tests. Ask for further
information at Prefectura Provincial de Trànsit (DGT).
You should go to
En els casos A i C a una autoescola (escola de conductors):
A Lloret de Mar hi ha 5 autoescoles. Pot demanar informació a:
En los casos A y C a una autoescuela (escuela de conductores):
En Lloret de Mar hay 5 autoescuelas. Pude pedir información en:
In cases A and C, a driving school:
In Lloret de Mar, there are 5 driving schools. Ask for information at:
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, baixos (Ajuntament) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Oficina de Información y Atención al Ciudadano (OIAC)
Pza. de la Vila 1, bajos (Ayuntamiento) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, baixos (Town Council) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
En els casos B.1 i D pot anar a:
En los casos B.1 y D puede pedir información en:
In cases B.1 and D, you can go to:
Prefectura Provincial de Trànsit (DGT – Direcció General de Trànsit).
Av. Gran Via de Jaume I, 41 Girona ☎ 972 20 29 50 / 972 22 71 34.
Prefectura Provincial de Tráfico (DGT – Dirección General de Tráfico).
Avda. Gran Vía de Jaume I 41 Girona ☎ 972 20 29 50 / 972 22 71 34
Prefectura Provincial de Trànsit (DGT – Direcció General de Trànsit)
Av. Gran Via de Jaume I, 41 Girona ☎ 972 20 29 50 / 972 22 71 34.
En el cas B.2 abans d’anar a la Prefectura Provincial de Trànsit ha de
demanar cita a:
En el caso B.2 antes de acudir a la Prefectura Provincial de Tráfico,
debe solicitar una cita previa en:
Cita prèvia (Informació per a la validació del carnet de conduir de la Direcció
General de Trànsit- DGT).
☎ 902 300 175 www.dgt.es/tramites/canjes/nocomunitarios.htm
Cita previa (Información para la validación del carné de conducir
de la Dirección General de Tráfico - DGT).
☎ 902 300 175 www.dgt.es/tramites/canjes/nocomunitarios.htm
16
In case B.2, before going to the Provincial Traffic Office you need to
make an appointment as follows:
Ask for a Cita prèvia from the department of the DGT- Direcciò General de
Trànsit that gives information about the validation of driving licences.
☎ 902 300 175 www.dgt.es/tramites/canjes/nocomunitarios.htm
B) Si vous n’êtes pas citoyen de l’État espagnol et vous possédez dejà
un permis de conduire de votre pays d’origine, vous pouvez l’utiliser en
Espagne, s’il a été délivré dans les cas suivants:
• B.1. Soit par un État membre de l’Union Européenne (UE), soit la Norvège,
l’Islande, le Liechtenstein, la Suisse, la Corée du Sud, l’Andorre ou le Japon.
• B.2. Soit par un pays avec lequel l’Espagne a passé un accord: l’Argentine,
la Bulgarie, la Colombie, l’Équateur, le Maroc, le Pérou, l’Uruguay et le
Chili (les personnes dont le pays d’origine est l’un des pays mentionnés ci-dessus doivent s’adresser à la préfecture (Prefectura Provincial
de Trànsit) dans un délai de six mois pour s’inscrire sur le Registre de
Conductors et faire valider leur permis. Il est indispensable de demander rendez-vous à l’avance par téléphone ou sur le web). Lorsque vous
prendrez rendez-vous, assurez-vous d’avoir vos papiers à portée de main
(DNI, NIE, carte d’identité, permis de conduire), car on vous demandera
certains renseignements.
C) Si vous possédez un permis de conduire de votre pays d’origine,
mais que celui-ci ne figure pas dans la liste énoncée au paragraphe
précédent:
• Il aura une période de validité de six mois, à compter de votre arrivée,
puis, après ce délai et si vous voulez conduire en Espagne, vous deverz
obtenir le permis de conduire espagnol (voir le paragraphe A).
D) Si votre permis de conduire à valider est du type “professionnel”:
• Vous devrez passer quelques tests. Pour demander des renseignements,
adressez-vous à la Prefectura Provincial de Trànsit (DGT).
Adressez-vous à
Dans les cas A et C, à une auto-école:
À Lloret de Mar, il y en a 5. Renseignez-vous à:
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, rez-de-chaussée (Mairie) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Dans les cas B.1 et D, vous pouvez vous adresser à:
Prefectura Provincial de Trànsit (DGT – Direction Générale de Trafic).
Av. Gran Via de Jaume I, 41 Girona ☎ 972 20 29 50 / 972 22 71 34.
Dans le cas B.2, avant de vous rendre à la Prefectura Provincial
de Trànsit demandez un rendez-vous à:
Cita prèvia (Information pour la validation du permis de conduire de la Direcció General de Trànsit- DGT).
☎ 902 300 175 www.dgt.es/tramites/canjes/nocomunitarios.htm
17
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
12
13
5. Carnet de conduir
5. Carné de conducir
5. Driving licence
5. Le Permis de conduire
(Cont.)
(Cont.)
(Cont.)
(Cont.)
Debe llevar
Cal portar
En els casos B.1, B.2 i D, consultar documentació necessària
a la pàgina web: www.dgt.es/tramites/canjes/nocomunitarios.htm
entre la qual hi ha:
• Imprès sol·licitud de bescanvi.
• Autorització de residència ( TIE original i fotocòpia).
• Fotografies.
• Certificat mèdic i d’aptitud psicològica.
• Carnet de conduir a validar (original i fotocòpia).
• Altres.
You should bring with you
En los casos B.1, B.2 y D, consultar documentación necesaria
en la página web: www.dgt.es/tramites/canjes/nocomunitarios.htm
entre la que destacamos:
• Impresos de solicitud de canje del permiso de conducción.
• Autorización de residencia (TIE original y fotocopia).
• Fotografías.
• Certificado médico y de aptitud psicológica.
• Carné de conducir para validar (original y fotocopia).
• Otros.
6. Homologacions
de títols acadèmics
6. Homologaciones
de títulos académicos
Si vostè té un títol d’estudis obtingut en un país estranger i vol que tingui
validesa oficial a l’Estat espanyol, pot demanar informació sobre la documentació necessària i els tràmits corresponents per a convalidar-los a la Subdelegació del Govern.
La concessió o denegació de l’homologació dependrà del Ministerio de
Educación y Ciencia del Govern espanyol.
Si usted tiene un título de estudios obtenido en un país extranjero y quiere
que éste tenga validez oficial en el Estado español, puede pedir información
sobre la documentación necesaria y los trámites correspondientes para convalidarlo en la Subdelegación del Gobierno.
La concesión o denegación de la homologación dependerá del Ministerio de
Educación y Ciencia del Gobierno español.
Cal anar a
Debe ir a
In the cases B.1, B.2 and D, check what documents are necessary on
the web page: www.dgt.es/tramites/canjes/nocomunitarios.htm
including:
• Application form to exchange your licence.
• Residence permit (original document and photocopy of T.I.E.)
• Photographs.
• Medical Certificate of Psychological Aptitude.
• Driving licence to be validated (original document and photocopy).
• Any other relevant documents.
6. Validation of academic
qualifications
If you have an academic qualification obtained in another country and you
want it to be officially valid in Spain, you may ask for information about the
documents required and the correct procedure to follow in order to validate
it at the offices of the Subdelegació del Govern (the local representative
office of the Spanish central government).
The decision to agree or to refuse to validate the qualification will be taken
by the Spanish Ministry of Education and Science.
You should go to
Informació oficial i sol·licitud d’homologació:
Información oficial y solicitud de homologación:
For official information and to make an application to validate:
Subdelegació del Govern
Av. Gran Via de Jaume I, 17 Girona ☎ 972 06 91 18 / 972 06 91 19
Subdelegación del Gobierno
Avda. Gran Vía de Jaume I 17 Girona ☎ 972 06 91 18 / 972 06 91 19
Subdelegació del Govern
Av. Gran Via de Jaume I, 17 Girona ☎ 972 06 91 18 / 972 06 91 19
Àrea d’Alta Inspecció d’Educació
C. Bergara, 12, 1a Barcelona ☎ 93 520 96 03
Área de Alta Inspección de Educación
C. Bergara 12, 1º Barcelona ☎ 93 520 96 03
Àrea d’Alta Inspecció d’Educació
C. Bergara, 12, 1a Barcelona ☎ 93 520 96 03
Ministerio de Educación y Ciencia
C. Alcalá, 36 Madrid ☎ 902 21 85 00
www.mec.es/mecd/titulos/index.html
Ministerio de Educación y Ciencia
C. Alcalá 36 Madrid ☎ 902 21 85 00
www.mec.es/mecd/titulos/index.html
Ministerio de Educaci
ducació
ón y Ciencia
C. Alcalá, 36 Madrid ☎ 902 21 85 00
www.mec.es/mecd/titulos/index.html
Cal portar
• Demani informació de la documentació necessària, doncs depèn de cada
cas particular
18
11
Debe llevar
• Pida información de la documentación necesaria, puesto que es diferente en
cada caso.
You should bring with you
• Ask for information about the documents required, since this will depend on
each case.
Pièces à fournir
Dans les cas B.1, B.2 et D, consulter la documentation nécessaire sur la
page web: www.dgt.es/tramites/canjes/nocomunitarios.htm
On demande entre autres:
• Imprimé de demande d’échange.
• Titre de séjour (TIE original et photocopie).
• Photos.
• Certificat médical et d’aptitude psychologique.
• Permis de conduire à valider (original et photocopie).
• Autres.
6. Homologation des diplômes
universitaires
Si vous avez un diplôme d’études de votre pays d’origine et si vous souhaitez
le valider en Espagne, vous pouvez vous adresser à la Subdelegació del Govern
pour vous renseigner sur les documents et les démarches nécessaires.
L’homologation dépendra du Ministerio de Educación y Ciencia du Gouvernement espagnol.
Adressez-vous à
Pour les renseignements officiels et la demande d’homologation, vous
pouvez vous adresser à:
Subdelegació del Govern
Av. Gran Via de Jaume I, 17 Girona ☎ 972 06 91 18 / 972 06 91 19
Àrea d’Alta Inspecció d’Educació
C. Bergara, 12, 1a Barcelona ☎ 93 520 96 03
Ministerio de Educación y Ciencia
C. Alcalá, 36 Madrid ☎ 902 21 85 00
www.mec.es/mecd/titulos/index.html
Pièces à fournir
• Demander des renseignements sur la documentation né
nécessaire pour
chaque
cha
que cas particulier
particulier..
19
1
2
3
4
5
6
7. Treball
7. Trabajo
Per poder obtenir un contracte de treball són requisits imprescindibles:
Para poder conseguir un contrato de trabajo es imprescindible cumplir
los siguientes requisitos:
• Ser major de 16 anys (edat legal mínima per començar a treballar).
• A més a més, els ciutadans procedents de països no comunitaris (no
formen part de la Unió Europea), han de disposar d’autorització de residència i de treball per compte aliè vigent (les dues condicions). Només
en alguns casos, serà suficient una autorització de residència que els
permeti treballar (autorització per circumstàncies especials o per arrelament social). No és possible fer-ho, per exemple, si l’autorització de
residència és per situació d’estada o si és temporal per prestacions transnacionals. etc. També pot obtenir l’autorització de treball per compte
propi (autònom, creació d’empresa o negoci propi...).
Nota: depenent de cada cas particular per obtenir l’autorització de
residència i treball és necessari reunir uns requisits. Per informar-se
consulti l’apartat número 8 d’aquesta guia (informació jurídica).
DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES: ELS SINDICATS.
Els sindicats són organitzacions de treballadors i treballadores on poden
consultar la normativa laboral vigent (lleis, salaris, contractes...), informarse dels drets i deures que té com a treballador/ra, demanar suport, etc.
(veure dades de contacte dels sindicats UGT i CCOO a l’apartat 8: informació
jurídica).
A. Buscar feina: informació, assessorament i orientació laboral
a Lloret de Mar.
Per trobar informació sobre ofertes de treball, adreces d’empreses, adreces
d’oficines de Treball Temporal, anuncis en premsa, pàgines web especialitzades, tipus de contractes, cursos de formació laboral per a aturats majors de
16 anys, cursos de reciclatge per a treballadors ocupats... i assessorament i
orientació a l’hora de buscar feina o crear la pròpia empresa, etc, pot anar
als següents organismes.
Cal anar a
• Tener más de16 años (edad legal mínima para empezar a trabajar).
• Además los ciudadanos procedentes de países no comunitarios (no for-
man parte de la Unión Europea), deben tener autorización de residencia
y de trabajo por cuenta ajena vigente (las dos condiciones). Sólo en
algunos casos, será suficiente una autorización de residencia que les
permita trabajar (autorización por circunstancias especiales o por arraigo
social). No es posible hacerlo, por ejemplo, si la autorización de residencia es por estancia o si es temporal por prestaciones transnacionales,
etc. También se puede obtener autorización de trabajo por cuenta propia
(autónomos, creación de empresa, negocio propio...).
Nota: en función de cada caso particular, para obtener una autorización de residencia y trabajo, es necesario cumplir unos requisitos.
Para informarse consulte el apartado número 8 de esta guía (información jurídica).
DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS:
LOS SINDICATOS.
Los sindicatos son organizaciones de trabajadores y trabajadoras donde se
puede consultar la normativa laboral vigente (leyes, salarios, contratos...),
informarse de los derechos y deberes que se tienen como trabajador/a,
pedir ayuda, etc. (ver datos de contacto de los sindicatos UGT y CCOO en el
apartado 8: información jurídica).
A. Buscar trabajo: información, asesoramiento y orientación
laboral en Lloret de Mar.
Para encontrar información sobre ofertas de trabajo, direcciones de empresas, direcciones de oficinas de trabajo temporal, anuncios en prensa, páginas
web especializadas, tipos de contratos, cursos de formación laboral para parados mayores de 16 años, cursos de reciclaje para trabajadores en activo... y
asesoramiento y orientación para buscar trabajo o crear una empresa propia,
etc, puede acudir a los siguientes organismos.
Debe ir a
7
8
9
10
11
12
7. Employment
To be able to obtain an employment contract, the obligatory
requirements are:
• You must be over 16 years of age (the minimum legal age for starting
work).
• Moreover, citizens of non-E.U. countries (i.e., countries which do not form
part of the European Union) must comply with the two conditions of
having a residence permit, and of having a valid permit to work in the
employment of another person. Only in certain cases will a residence
permit be sufficient to allow them to work (such authorisation may be
given in special circumstances or for reasons of social adaptation). It is
not possible to work, for example, if the residence permit is for a limited
stay, or is granted temporarily for a period of trans-national employment,
etc. A foreign citizen may also obtain authorisation to work in his or her
own right (as a self-employed worker, an entrepreneur, etc.).
Note: It is necessary to meet a number of requirements to obtain a
residence permit and a work permit, which will depend upon each
particular case. For further information please consult Section 8 of this
Guide (Legal Information).
7. Le travail
Pour pouvoir obtenir un contrat de travail, les conditions requises
indispensables sont:
• Être âgé de plus de 16 ans (âge légal minimum pour commencer à
travailler).
• De plus, pour les citoyens de pays extracommunautaires (qui ne
font pas partie de l’UE), il faut disposer d’un titre de séjour et d’un
contrat de travail pour le compte d’un employeur valables (les deux
conditions étant nécessaires). Dans certains cas seulement le titre de
séjour permettant de travailler sera suffisant (autorisation pour des
circonstances particulières ou pour intégration sociale). Ce n’est pas le
cas, par exemple, si le titre de séjour est temporaire (tourisme, échanges
internationaux...). Vous pouvez aussi obtenir un permis de travail pour
vous installer à votre compte (indépendant, création d’entreprise ou de
votre propre commerce).
Note: Selon chaque cas particulier pour obtenir un titre de séjour
et un permis de travail, il faut accomplir certaines conditions. Pour
obtenir ces informations, vous pouvez consulter le paragraphe 8 de
ce guide (information juridique).
WORKERS’ RIGHTS AND OBLIGATIONS: TRADE UNIONS.
Trade unions are workers’ organisations where you can consult current
employment regulations (laws, salary levels, contracts, etc.), find out about
your rights and obligations as a worker, ask for assistance, etc. (see the
contact details for the U.G.T. and CC.OO. trade unions in Section 8: Legal
Information).
LES DROITS ET LES DEVOIRS DES TRAVAILLEURS: LES SYNDICATS
Les syndicats sont des organisations où vous pouvez vous adresser
pour demander des informations sur le code du travail en vigueur (lois,
rémunération, contrat de travail...), pour vous renseigner de vos droits et
devoirs en tant que travailleur, demander de l’aide, etc. (voir le coordonnés
des syndicats UGT et CCOO au paragraphe 8: informations juridiques).
A. Seeking employment: information, assessment and
employment advice in Lloret de Mar.
A. Chercher un emploi: information, évaluation et orientation
professionnelle à Lloret de Mar.
To find information about job offers, addresses of employers, addresses
of Temporary Employment agencies, press advertisements, specialised
websites, types of contract, training courses for unemployed people over 16
years of age, recycling courses for busy workers, as well as assessment and
orientation when seeking employment or creating your own company, etc.,
you can visit the following associations.
Pour vous informer sur les offres d’emploi, les adresses des entreprises ou
de agences d’intérim (Treball Temporal), les annonces dans la presse, les
sites spécialisés, les types de contrats, les cours de formation professionnelle
pour les plus de 16 ans, les cours de reconversion pour les travailleurs
actifs, l’évaluation et l’orientation pour la recherche d’emploi ou la création
d’entreprise, vous pouvez vous adresser aux organismes suivants.
You should go to
Adressez-vous à
Club de la Feina - El Puntet Av. de Vidreres, 58 ☎ 972 36 65 21
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13 hores.
Club de la Feina - El Puntet Avda. de Vidreres 58 ☎ 972 36 65 21
Horario: martes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas.
Club de la Feina - El Puntet Av. de Vidreres, 58 ☎ 972 36 65 21
Opening hours: Tuesdays, Wednesdays and Fridays from 9.00 a.m. to 1.00 p.m.
Club de la Feina - El Puntet Av. de Vidreres, 58 ☎ 972 36 65 21
Horaire: mardi, mercredi et vendredi de 9h à 13h.
SOL (Servei d’Orientació Laboral) de Cáritas Parroquial
Pl. de l’Església, 7 ☎ 972 37 32 78 (cal demanar hora)
Horari: dimecres de 9 a 13 hores.
SOL (Servicio de Orientación Laboral) de Cáritas Parroquial
Pza. de l’Església 7 ☎ 972 37 32 78 (concertar hora)
Horario: miércoles de 9 a 13 horas.
SOL (Servei d’Orientació Laboral) de Cáritas Parroquial
Pl. de l’Església, 7 ☎ 972 37 32 78 (by appointment)
Opening hours: Wednesdays from 9.00 a.m. to 1.00 p.m.
SOL (Servei d’Orientació Laboral) de Cáritas Parroquial
Pl. de l’Església, 7 ☎ 972 37 32 78 (demander l’horaire)
Horaire: mercredi de 9h à 13h.
20
13
21
BONAVENTURA
AN
DE
LE
SM
EC
AN
ÒG
TO
RA
RE
FE
RS
S
TIN
LS
S
DE L
LE
DEL MAS BAELL
RD
S
CE
RA
RUY
QUIM
JO A
O
GR
LA
RO
CA
FA
BIO
PAU
AV
IN
GU
DA
SANT
JAUME
CASA
LS
L'ESTEL
AT
L
DE
INA
AVIN
GU
DA
LLAVERIAS
ARRIETA
PLAÇA DE LA
SARDANA
IA
LA
ÒL
DE
DE
AVIN
GU
DA
SANT
JORD
I
AVING
UDA
PINTOR HUGUET
TRAVESSIA DE
JOAN LLAVERIAS
VENÈCIA
DO
CTO
R
M
UI
AQ
JO
AL
RR
BA
CIA
EN
È
EV
NI
A
VAL
LD
SÈ
PETXINES
VALL DE
DE LA CIV
ADA
RE
R UY
AV
É
CL
AV
ING
UD
AA
NS
EL
M
TRV.
AV
IN
GU
DA
RA
S
LE
AR
EC
TE
V
ES
Ó
PEIXOS
DEL LLE
TROMPETES
DELS PESCAD
ORS
IG
UA
VI
VA
L'A
TRAV. DELS JARDINS
PERE
DE SANT
DE SANT PER
E
IRE
GUIX
A
DELS FUS
TERS
PÌ
VIDRE
RES
DE
DA
U
AVING
GRAU
DE
PASSATGE DE
POMPEU FABRA
I GALÍ
DE
DA
GU
O
MA
TE
DE POMPEU FABRA
VIDRERES
LOPE MATEO
AV
IN
AR
DE LES LLIMON
ES
AVINGUDA
I BO SCH
IRLA
EP
DEL
CAR
ME
DEL RIERAL
AVINGUDA
DEL RIERAL
ROIG RAVENTÓS
FRANCESC
TORRES CASSANA
DEL RIERAL
PE
LO
L
AV
IN
DEL
IÀ F
OR
TUN
Y
TRAVES
SIA VENÈCIA
I
JOAN
GN
PASSEIG
DE
LES
ACÀCIES
CAMÍ ANTIC
DE TOSSA
LA MONTGODA
CA
RO
ES
IÀ I
ER
AC
GU
PM
PA
SE
JO
'EN
D
STA
CO
EIG
DE
À
MA PAS
NE SEIG
LB
ER
NA
T
HC
NE
C
D
MAR
JOS
TARR
EP
JOS
CAMPRODÓN
DE
MA
S
PAS
PLATJA DE LLORET
AVINGUDA
DE VENÈCIA
DELS CALAFATS
AR
PLAÇA
SANT JORDI
DE
L'ESTELAT
VENÈCIA
BARRAL
PASSEIG
TURÓ
DE RAFAEL
CASANOVAS
RIC
PARE
LLES
A
DE
LORE
TOSS RS
A
TUR
DO
MÈ
MARINA
ELS L
CANY
E
ET
AR
CL
SAN
T
CAMB
Ó
CESC
FRAN
S
AR
LE
S
SA
CA
N
RIE
GERTRUDIS
MORET
IF
RI
GO
LA
AVINGUDA
DE LES ALEG
RIES
S
EPÒ
LR
Í DE
CAM
SERT
MARIA
JOSEP
LAYR
ET
CESC
MO
MARINA
TOSSA
VEN
RA
CAB RES
TURIOL
NARCÍS MON
JOAN DURALL
DE
PLAÇA DE
L'ALBA
A
E
PU
ATA
FRAN
LE
S
VILA
DA
AVINGU
MA
RIN
PEP
A
ET
PO
ER
RN
CA
TG
SA
CREUS
OÇ
ARB
ARIBAU
RIU DE LA PLATA
ENOS AIRES
BU
PLAT
A
E LA
RIU D
RICA
DE L
A PL
VILA
PASSATGE
DE VENÈCIA
A
A
SS
TO
RIU
AVIN
GU
D
RA RIER A D
EL
L
A
DE RIERAL
LLOR
ET
AVING
UDA
A IG
NT
IM
FO
U
NIC
OL
A
T I MAIG
NICOLAU FON
MÈRICA
AVINGUDA D'A
S
DE LES ANTILLE
TILLES
DE LES AN
'AMÈ
A
TURÓ
PTGE.
ÇA DE
DEL PLA
BARCO
7
IM
D'AZUA
DEL
9 10
PU
NT
AIR
ES
TRV. DE
ST. MIQUEL
MIQUEL
5
LA CANA
L
FÈLIX
PLAÇA
MELCIOR
MONTERO
I VERT
AH
TERESA
SÈNIA
SANT ELM
DE LES TARONGES
3
UE
DE SANT
VERGE
DE
VILA
DEL SOL
D
AVING U
RR
BARRI DELS
PESCADORS
DE SANTA
SANT CLIMENT DE
LES FL
ORS
CRÓ. AMICS
OIAC
1
A
DE LA LLUN
LLUÍS
DE L'ARENY
CATERINA
JOSEP GELATS
SANT BARTOMEU
VÍDUES I DONZELLES
MARTÍNEZ
SANT ALBERT
DELS MÀRTIRS
LLÚCIA
FONT
DEL SOL
VERGE
DELS DOLORS
SANTA ANNA
PASSEIG MOSSÈN JACINT VERDAGUER
AJUNTAMENT
CASA DE LA VILA
MANES
DE LES GER
DEL SOL
IS
E
S
PA
S
DELS AMIC
SANT
GERIÀTRIC
ES
CABRR
RRAQ
A
IC
SA
A
DE
TRAVESSIA
LES
I BA
VIDAL
UR
TO
S
MA
RIN
MÍ
ISABEL
CONILL I SALA
A
ANT
LA
A
DE L'ARENY
DE S
DE
TRV. UNIÓ
PERNILS
DE LA UNIÓ
4
MIGDI
DEL
SANTA
Í DE
ICA
FÀBR
LA
SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL (SOL)
SANT LLORENÇ
SANTA
S
Í
IRI
MÀ
ST. TO
LD
ST. BA
PLAÇA DE
LA VILA
CASA CABAÑAS
AGUSTÍ CABAÑAS
EMILI
SANTA EULÀLIA
À
CERVANTES
MIGUEL DE
RECTOR COCH
ESGLÉSIA
CARRER
UIG
COSTA DE SANT CARLES
3
GERIÀTRIC
BLOCH
MA
DE
IC M
E
FL
VICENÇ VIVES
VIL
A
AL
ISTR
G
MIN
CA
DE
LL
CAM
DA
3
R
EDE
CASTE
DEL
DE LATA
S
GINE
D
EL P
RLES
ST. CA
TRAV.
E
GU
LAM
BER
T
E FR
DA D
GU
AVIN
TOR
E REC
ERT PLAÇA
ATG
PASS LIP I GIB
PARÍS
FE
NOR
E. D
ICA
COSTA DE LA FABR
LCERAN
JOSEP GA
FORS
DEL CARM
PTG
E
RM
A
LC
DE
R
RRE
EL FE
MIQU
SS
3
DE
DA D
CÍS
DEL
RABIC
AVIN
GU
A
NAR
AV
IN
E
ATGE
LL D
PASSELS VA NÈCIA
D
S VE
BRE
FELI
LES
O SS
RLES
PLAÇA
MIL·LENARI
CEIP
ESTEVE CARLES
ERT
GIB
AN CA
ERÇ
GE JO
ONT
I M
RA
SER
DEL
JOSEP
JOSEP LLUHÍ
ANTIL
GR
JOAN BA
PTISTA
I
L'OLIVA
ICIÀ
FEL
SANT
DE LE
S
CA
PAZ
RO
CIUTAT DE LA
DA
FEL
IP
COM
SÈNIA
DEO
GU
2
ESCOLA
IMMACULADA CONCEPCIÓ
TOSSA
PASSAT
DE
MONTE
VI
MONTERREY
AVIN
DE
POLICIA
LOCAL
DE
CARLES
DE SANT
ALS
FEN
AV
LUNYA
ET
ELL
ST
CA
DE
PUIG
L
DE
INGUDA
MAS BAELL
RECTOR
PLAÇA
ERNEST ADLER
PLAÇA
DE LA TORRE
CATA
S
AN
CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA (CAP)
VILA
LLUHÍ
PERE
DE
S
L
DE
E
AV. D
L
TA
CA
ANS
DE
RT
BE
GI
SANT
A
RE
S
ÏSO
PA
L
ATA
S C
OC
NT R
JOSEP
LA PLA TJ
DO
L
ET
I
LIP
FE
A
CAN BALLELL
A
VIV
UA
TE LL
CAS
IG
PU
OR
CT
RE
DE
CAMÍ A
INA
NT
'AIG
O
AÏS
S P
RA
JOAN SUREDA I GUINART
PE
DE LES MODISTES
S
ÏSO
PA S
LS AN
DE ATAL
C
D EL
DE LLEIDA
ENTU
ST. ROM
RT
ST. MA
ST. ISIDRE
AGUSTÍ
ONA
DE TARRAG
DE BARCELONA
BONAV
PTGE. DE
DIRI
SANT BAL
VELLA
NISSERIA
ORI
PLAÇA
D'ESPANYA PRAT DE LA RIBA
PLAÇA
DELS TEIXIDORS
S
CAN XARDÓ
RECTORIA PLAÇA DE
LʼESGLÉSIA
PLAÇA
PIFERRER
T ROMÀ
DE LA CAR
PLAÇA
DE SAN
DEL CARME
JOSEP M.
COLL I RODES
RAMBLA ROMÀ BARNÉS
T
DAL
A
DE GIRON
SANT
S
RERE
A
DE S
LL
PITAL VE
DE L'HOS
RT
ST. MA
AN
GRAU
ST. GREG
CRISTIN
SANT OLEGUER
TRV. DE ST.
OLEGUER
PLAÇA
DEL STA.
CRISTINA
A
DE GIRON
RA
NTA
PASSEIG
JO
PASSATGE DE ST. PERE
LLUC
SA
DE BARCELONA
A
DE GIRON
ENTU
PLAÇA
DE LA
RIERA
DA
GU
AVIN
NYA
ALU
CAT
L‘ANTIC SINDICAT
PLAÇA
GERMANS
MARISTES
RE
SANT ISID
ONI
SANT ANT
N
SANT JOA
BAN
IX
À
CALA
BA
CAMPDER
SS
A
CAMÍ DEL CASTELL
DE ST. JOAN
ATG
E
ELLAS
AD
I
LU
I L
EL CASTELL
CAMÍ
UNY
ORT
IÀ F
MAR
CASTELL DE
SANT JOAN
Y
TUN
FOR
MBER
T
MACIÀ
MARIÀ
NAT U
FRANCESC
JARDINS
DE SANTA
CLOTILDE
U
CRE
RA
RIE
LA
DE
LA
COSTA DE
PA SS
RRE
TO
BISBE
BER
CAMPD
ERÀ
NÇA
ERA
'ESP
RARD
SANT GE
MÀS
SANT TO
ISTÓFOL
SANT CR
RCÍS
SANT NA
TEU
SANT MA
Í
SC
FRANCE
S
TÓ
TORREN
DE L
CAPELLA
PTGE. DEL
SANTS
METGES
DE
CA
L
NA
VILARRODONA
LLÓ
RI
ER
A
4
D
DEL
I
PAU PICASSO
AG U
LA
EU
CR
LA
DE
GE
V. PASSAT EU
CR
TR
DE LA
RAN
BONAV
MPDERÀ
DE
IRA
L'OLIVA
H
MÈNEC
NGE DO
CANO
IZ
BÉN
C AL
ISAA
Ó
NT
RE
OR
LT
DE
DE
A
GUD
AVIN
ROV
IDA
AULA
DENARCÍS FORS
DE
FORMACIÓ D’ADULTS
EL
RO
A
LÁZ
PLAÇA
PERE TORRENT
S
Í
DA PO
TOS
JA
Í
PLAÇA
ALFRED SISQUELLA
FER
SANT
TO
S
RTA
A MA
ANT
ÒLIT
HIP
TS
HOR
EL
L
RA
DE
CAN COLL
D'HORTA
ON
IE
RISTES
DE LES FLO
LLUHÍ I RISSECH
9
7
GE
SAT Ó
PAS CARB
CAN
DE
CORREUS
L'OLIVA
DE
UIM
LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL LOLA ANGLADA
DE LA VERGE DE LORETO
8
PLAÇA
DELS
TAPERS
DELS PRATS
A
GUD
AVIN
DELS
EN
RETO
DE LO
E
POLICIA
VERG
NACIONAL
DE LA
Les téléphones utiles
PARC
SANT CRISTÓFOL
S
JARDIN
E
SATG
PAS OLIVA
DE L'
DR
PO
LA
R
DE
B OU
ISI
RT
DE
JO
AQ
PA U
ES
BLAN
TERMINAL BUS
(provisional)
RRASAN
SEGADORS
JO
SE
PA
LE
MA
AGUS
NY
TÍ BLA
CLAU
SELL NC
PLAÇA
LLUÍS COMPANYS
VID
INS
JARD
DELS
ESSIA
TRAV
A
SE
PLATJA DE FENALS
22
TO
SÍ
VILA
BORRELL
COMTE RAMON
MIR
PO
PLAÇA
DE
BRAUS
MARLÉS
QUIM
RI
DELS TE
JOAQUIM LLUHÍ I RISSECH
DE
A DE
GUD
AVIN
MA
DELS FERRERS
S
EL
M
Other useful telephone numbers
Plan Municipal d’Accueil et
de Citoyenne (PLAC)
UA
MAS VILÀ
NÇ
ES
AIG
Otros teléfonos de interés
13
Local Plan of Welcome and
Good Citizenship (PLAC)
Les services sociaux
PASSATGE DE
CAN RIBALAIGUA
3
VIVE
AIR
NT
ONE
DE P
IBAL
DE CAN R
EL PUNTET
S
RE
EST
DE
OS
U EZ
DE
RES
OGO
DE T
JUST
JO A
P
LS
DE
OS
DRÍG
BUS
L
ONEL
CARB
JOSE
ES
MERCAT
TURÍSTIC
NAD
I RO
ES
BLAN
TERMINAL
DE
RER
LLO
OLL
EN
RE
R
L
ROSSEL
A DE
GRA
EL C
BU
LL
UDA
AVING
CASINO
DEL
M AN
ESTACIÓ DE
SERVEI
LL
EIG
DE
LÍ
AR
AVINGUDA
D
SSE
CAMP DE
FUTBOL
A
GUD
AVIN
TOR
O
PAS
S
TÍ
TRES
MES
ONE
RIC
TA
N
LS
PIN
DELS
ARB
EC
ER
TO
COS
TA
A
PU
NS
LM
O
IC
DELS
IC
ENA
CO
PLAÇA
DELS
DRETS
OR HUMANS
IOL
BO
TE
T
GE
SATCEIP
PAS
PERE TORRENT DE LES ESCOLES
PAVELLÓ
POLIESPORTIU
A
IG
A
DE F
RT
RO
PISTES
DʼATLETISME
UD
LA
UBA
SANTIAGO DE C
AVA
N
PLA
CEIP
AV
INGFABRA
POMPEU
P
SE
JO
PUER
TO RIC
O
L'H
M. S E
DE
A.
ESCOLES
LLULL
VIL
A
RA
DE
ME
PAVELLÓ
POLIESPORTIU
SENYOR
3
D
PLA
DE
GE J.
CARB
ONEL
L
PLAÇA
DE LES
REGIONS
CAMP DE
FUTBOL
ENR
FENALS
PASSAT
MARC
H
CAN SABATA
3
BOMBERS
DE
COSTA
NARCÍS MACIÀ
DOMÈNECH
RAMON
TANATORI
NT
A I MO
MOSSOS
CODIN
D’ESQUADRA
PERE
MONT
RIB
A
AUSIAS
BA
RI
AVAN
A
PERE CODINA I
SSELL
EL MOLÍ
AVINGUDA DE LES REGIONS
JOAQUIM B
LU
3
TS
POR
S ES
DEL
PERA
DE L'H
LS
CEMENTIRI
BLANES
7
CEIP
ÀNGELS ALEMANY
ROSSELL
DE L'ÀNGEL
ENA
DE
7
3
ROSA SENSAT I VILÀ
IES
ROCAGROSSA
YO
CARLE
S
12
Social services
Altres telèfons d’interès
Plan Local de Acogida
y Ciudadanía (PLAC)
L’accueil, l’aide et
l’information
3
A DE RO
Servicios sociales
11
Aid, assistance and
acccompaniment
Le logement
L’information juridique
SEN
CA M Í
DE F
FORNÈS
CAN
PLA
PASSA
JARDINS DE SANTA CLOTILDE
ERMITA DE SANTA CRISTINA
CH
DE
CIÀ DOMÈNE
MÍ
A
GUD
AVIN
A
TIN
RIS
AC
NT
A
AS
T
MAS ARBOÇ
ALMIRALL
RA
NARCÍS MA
VILA
PERE CODINA I MON
CA
APE
S
PAS
DOMÈN
ECH
ARBOÇ
AVINGUDA
T
TIL
PERE CODINA I MON
MAS ARBOÇ
INA - ALEGRIES
CRIST
SANTA
CAMÍ
VALENTÍ
DA
TÒ
S
RIS
IE
S
TE
RA
GR
OFICINA DE
8 11 12 BENESTAR I FAMÍLIA
PLAÇA DE
PI
FRANCESCLL
I MARAGA
GU
C
SÓ
LE
DE
-A
BLANES
BARCELONA
AUTOPISTA C-32
NARCÍS
MACIÀ
LL
VE
MÍ
CA
IST
IN
A
Ó
LAT
AV
IN
CR
P
DE
CA
MÍ
SA
NT
A
D'A
T
RIS
D'A
ERMITA DE
SANT QUIRZE
GRIES
AVINGUDA DE LES ALE
IL
ÒT
SENYOR
10
Housing
Serveis socials
Ayuda, apoyo
y acompañamiento
LES
PUJADA A PUIG VENTÓS
LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL ELS POPS
9
Legal information
Pla Local d’Acollida
i Ciutadania (PLAC)
Ajuda, suport
i acompanyament
DE
IES
COLL I RODÉS
3
8
Le travail
ERMITA DE LES ALEGRIES
POBLAT IBÈRIC DE MONTBARBAT
SANT RAMON
PUIG VENTÓS
Vivienda
Employment
Homologations de
diplômes universitaires
SANT QUIRZE
Información jurídica
DE
Les établissements
scolaires
Trabajo
DA
Le Permis de conduire
Les écoles pour adultes
7
Validation of academic
qualifications
Habitatge
GU
6
Driving licence
Informació jurídica
PUJADA C
A
5
Adult education
Treball
TRAVESSIA DE LES TRES
Carnet de conducir
Homologaciones
de títulos académicos
DE LA RIERA
Le centre
médical
Informations sur la ville
et le recensement
4
Schools for children and
teenagers
Escuelas de adultos
Homologacions
de títols acadèmics
IB
3
Medical centre
Carnet de conduir
CAR
2
Escoles d’adults
CAMÍ DE L'ÀNGEL
Information about the town
and the register of inhabitants
Centro médico
Centros educativos
para niños y jóvenes
GIRONA
FRAN
AUTOPISTA ÇA
A-7
1
Centres educatius
per a infants i joves
Centre mèdic
Información de la ciudad
y empadronamiento
SANTA
JULIA
Informació de la ciutat
i empadronament
SA
CALET
A
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7. Treball
7. Trabajo
7. Employment
(Cont.)
(Cont.)
(Cont.)
B. Buscar feina: informació, assessorament i orientació laboral a
l’Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
B. Buscar trabajo: información, asesoramiento y orientación laboral
en la Oficina del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC).
B. Seeking employment: information, assessment and employment
advice at the Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Si té autorització de residència i de treball vigent o autorització de residència que el permeti treballar (ciutadans extracomunitaris) i no treballa o vol
canviar de feina. és aconsellable estar inscrit com a demandant de feina al
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per tal de poder accedir a les seves
ofertes de treball.
Si tiene autorización de residencia y de trabajo vigente o autorización de residencia que le permita trabajar (ciudadanos extracomunitarios) y no trabaja, o quiere cambiar de trabajo, es aconsejable estar inscrito como solicitante
de trabajo en el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) para, así, poder
acceder a sus ofertas de trabajo.
If you have a valid residence permit and work permit, or a residence permit
which allows you to work (in the case of non-E.U. citizens), and if you are
not in work at present or you wish to change your work, it is advisable to
register as seeking work at the office of the Servei d’Ocupaciò de Catalunya
(SOC), so as to be able to have access to its offers of employment.
El SOC és el servei públic de Catalunya que s’encarrega de gestionar les
ofertes de treball. En aquest servei també podrà trobar informació sobre ofertes de treball, cursos de formació laboral i orientació a l’hora de buscar feina.
El SOC es el servicio público de Cataluña que se ocupa de gestionar las
ofertas de trabajo. En este servicio podrá encontrar información sobre ofertas de trabajo, cursos de formación laboral y orientación para buscar trabajo.
The SOC is the public service in Catalonia which deals with offers of
employment. In this service, in addition to job offers, you will also be able
to find information about occupational training courses, and advice about
seeking work.
Cal anar a:
Debe ir a:
You should go to
11
12
7. Le travail
(Cont.)
B. Chercher un emploi : information, évaluation et orientation
professionnelle à l’Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC).
Si vous possédez un titre de séjour et un permis de travail valables ou un
titre de séjour qui vous permet de travailler (citoyens extracommunautaires)
et que vous êtes sans emploi ou vous désirez en changer, il est conseillé de
vous inscrire comme demandeur d’emploi au Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) pour bénéficier de ses offres de travail.
Le SOC est le service public de Catalogne qui se charge de gérer les
offres de travail. Dans ce service, vous trouverez des informations sur les
offres de travail, les cours de formation professionnelle et l’orientation pour
la recherche d’emploi.
Adressez-vous à
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Pl. Onze de setembre, 22-23-24, Blanes
☎ 972 35 84 08 / 972 35 84 19
Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC)
Pza. Onze de setembre 22-23-24, Blanes
☎ 972 35 84 08 / 972 35 84 19
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Pl. Onze de setembre, 22-23-24, Blanes
☎ 972 35 84 08 / 972 35 84 19
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Pl. Onze de setembre, 22-23-24, Blanes
☎ 972 35 84 08 / 972 35 84 19
Servei d’Autoempresa de Catalunya
www.gencat.net/treball/autoempresa ☎ 902 20 15 20
Servicio de Autoempresa de Cataluña
www.gencat.net/treball/autoempresa ☎ 902 20 15 20
Servei d’Autoempresa de Catalunya
www.gencat.net/treball/autoempresa ☎ 902 20 15 20
Servei d’Autoempresa de Catalunya
www.gencat.net/treball/autoempresa ☎ 902 20 15 20
Cal portar:
Per poder-se inscriure al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC):
Debe llevar:
Para poder inscribirse en el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC):
Pièces à fournir
You should bring with you
To be able to register at the Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC):
Pour pouvoir s’inscrire au Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) :
• DNI.
• DNI.
• Identity card (DNI).
• DNI.
• Autorització de residència i de treball vigent (TIE).
• Autorización de residencia y de trabajo vigente (TIE).
• Valid residence and work permit (TIE).
• Titre de séjour et permis de travail valide (TIE).
• Autorització de residència vigent que el permeti treballar (TIE).
Un cop lliurada la documentació li donaran dia i hora d’entrevista personal.
Nota: cal que l’adreça del DNI o de la TIE correspongui a un domicili de la
zona d’influència de l’oficina del SOC on vostè s’ha inscrit. Si no és així,
també cal portar el certificat o volant d’empadronament.
En aquest servei (SOC) també fan la tramitació de la prestació d’atur.
• Autorización de residencia vigente que le permita trabajar (TIE).
Una vez entregada la documentación le darán día y hora para una entrevista
personal.
Nota: es necesario que la dirección del DNI o de la TIE se corresponda con
un domicilio de la zona de influencia de la oficina del SOC en la que usted
se haya inscrito. Si el domicilio no es de la zona de influencia debe aportar,
también, el certificado o volante de empadronamiento.
En este servicio (SOC) también se tramitan las prestaciones de desempleo.
24
• Valid residence permit which gives the right to work (TIE).
Once you have produced the correct documents you will be given an
appointment for a personal interview.
Note: The address on your identity document (DNI or TIE) must fall inside
the area covered by the SOC office at which you register. If this is not the
case, you should also bring your Registration certificate or document.
Applications for Unemployment Benefit are also dealt with at the SOC offices.
13
• Titre de séjour valide permettant de travailler (TIE).
Une fois que vous aurez remis tous ces documents, on vous donnera rendezvous pour un entretien personnel.
Note: L’adresse du DNI ou du TIE doit correspondre à la zone couverte par
l’agence du SOC où vous êtes inscrit. Si ce n’est pas le cas, vous devrez aussi
fournir le certificat de recensement.
Dans ce service (SOC), on réalise aussi les formalités pour la prestation de
chômage.
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7. Treball
7. Trabajo
7. Employment
(Cont.)
(Cont.)
(Cont.)
C. Cursos i centres de formació laboral públics a Lloret de Mar.
Cal anar a
Consell Comarcal de la Selva
Pg. de Sant Salvador, 25 –27 Santa Coloma de Farners ☎ 972 84 21 61
www.ccselva.org/escolataller
C. Cursos y centros de formación laboral públicos en Lloret de Mar.
Debe ir a
Consell Comarcal de la Selva
P. de Sant Salvador, 25 –27 Santa Coloma de Farners ☎ 972 84 21 61
www.ccselva.org/escolataller
C. Occupational training courses and centres in Lloret de Mar.
You should go to
Consell Comarcal de la Selva
Pg. de Sant Salvador, 25 –27 Santa Coloma de Farners ☎ 972 84 21 61
www.ccselva.org/escolataller
11
12
13
7. Le travail
(Cont.)
C. Cours et centres de formation professionnelle publics de Lloret
de Mar.
Adressez-vous à
Consell Comarcal de la Selva
Pg. de Sant Salvador, 25 –27 Santa Coloma de Farners ☎ 972 84 21 61
www.ccselva.org/escolataller
• Escola Taller a Lloret de Mar
Cursos de formació laboral de dos anys de duració de pintura, jardineria,
construcció, etc, per a aturats de 16 a 23 anys. Als alumnes participants se’ls
fa un contracte laboral.
• Escuela Taller de Lloret de Mar
Cursos de formación laboral de dos años de duración de pintura, jardinería,
construcción, etc, para parados de 16 a 23 años.
A los alumnos participantes se les hace un contrato laboral.
• Escola Taller Lloret de Mar
2-year occupational training courses in painting, gardening, building work,
etc., for unemployed people between 16 and 23 years of age.
Participants are given a work contract.
• Centre d’apprentissage de Lloret de Mar
Cours de formation professionnelle sur deux ans en peinture, jardinerie,
construction, etc., pour les chômeurs de 16 à 23 ans.
Les élèves participants, bénéficient d’un contrat de travail.
• Taller d’Ocupació a Lloret de Mar
Curs d’un any per a aturats majors de 25 anys.
Als alumnes participants se’ls fa un contracte laboral.
• Taller de Ocupación de Lloret de Mar
Curso de un año para parados mayores de 25 años.
A los alumnos participantes se les hace un contrato laboral.
• Taller d’Ocupació Lloret de Mar
1-year course for unemployed people aged over 25.
Participants are given a work contract.
• Centre professionnel de Lloret de Mar
Cours d’un an pour les chômeurs de plus de 25 ans.
Les élèves participants, bénéficient d’un contrat de travail.
IES Ramon Coll i Rodés
C. Sra. del Rossell, s/n ☎ 972 37 03 85
www.xtec.es/iesramoncoll
• Curs de tècnic en comerç.
IES Ramon Coll i Rodés
C. Sra. del Rossell s/n ☎ 972 37 03 85
www.xtec.es/iesramoncoll
• Curso de técnico en comercio.
IES Ramon Coll i Rodés
C. Sra. del Rossell, s/n ☎ 972 37 03 85
www.xtec.es/iesramoncoll
• Course in commercial techniques.
IES Ramon Coll i Rodés
C. Sra. del Rossell, s/n ☎ 972 37 03 85
www.xtec.es/iesramoncoll
• Cours technique commercial.
IES Rocagrossa
C. Rosa Sensat, 1–11 ☎ 972 36 74 89 / 972 36 44 44
• Pla de transició al Treball (PTT): cursos de comerç i de cuina per a aturats de
16 a 26 anys i pràctiques en empreses.
IES Rocagrossa
C. Rosa Sensat 1–11 ☎ 972 36 74 89 / 972 36 44 44
• Plan de transición al Trabajo (PTT): cursos de comercio y de cocina para
parados de 16 a 26 años y prácticas en empresas.
IES Rocagrossa
C. Rosa Sensat, 1–11 ☎ 972 36 74 89 / 972 36 44 44
• Work Experience Plan (PTT): courses in commerce and cooking for
unemployed people from 16 to 26 years of age, with practical work in
companies.
IES Rocagrossa
C. Rosa Sensat, 1–11 ☎ 972 36 74 89 / 972 36 44 44
• Plan de transition au Travail (PTT): cours de commerce et de cuisine pour les
chômeurs de 16 à 26 ans et stages en entreprises.
Cal portar
Per a inscriure’s als cursos:
• Document d’identitat (DNI), passaport, targeta d’estranger o TIE.
26
Debe llevar
Para inscribirse en los cursos:
• Documento de identidad (DNI), pasaporte, tarjeta de extranjero o TIE.
You should bring with you
To enrol for courses:
• Identity document (DNI or TIE), or passport.
Pièces à fournir
Pour s’inscrire aux cours:
• Pièce d’identité (DNI), passeport, titre de séjour ou TIE.
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8. Informació jurídica
8. Información jurídica
8. Legal information
8. L’information juridique
Per informar-se de la seva situació legal o sobre la documentació necessària
per tramitar el visat, l’autorització de residència (TIE o targeta identificació
estranger), l’autorització de residència i treball, l’autorització d’estada per
estudis, el reagrupament familiar, etc. ha d’anar a un advocat/da o gestor/a
privat o a una associació, entitat o servei de suport especialitzat.
Serveis gratuïts d’atenció jurídica sobre la llei d’estrangeria
(per a empresaris/es, contractadors/es, estrangers/es, etc).
Para informarse de su situación legal o sobre la documentación necesaria
para tramitar el visado, la autorización de residencia (TIE o tarjeta de identificación de extranjero), la autorización de residencia y trabajo, la autorización
de estancia por estudios, la reagrupación familiar, etc, tiene que acudir a un
abogado/a, a un gestor/a privado o a una asociación, entidad o servicio de
apoyo especializado.
Servicios gratuitos de atención jurídica sobre la ley de extranjería
(para empresarios/as, contratadores/as, extranjeros/as, etc).
To ascertain your legal situation, or the documents required to apply for
a visa, a residence permit (TIE), a residence and work permit, a student’s
permit, conditions for the reunification of the family nucleus, etc., you
should consult either a privately hired lawyer or consultant, or a specialised
association, organism or aid service.
Free legal advice service concerning immigration regulations
(for employers, foreign residents, etc.).
Pour vous renseigner sur votre situation administrative, ou comment obtenir
les papiers nécessaires: le visa, le titre de séjour (TIE ou carte d’identification
étranger), le permis de résidence et de travail, le visa étudiant et le regroupement familial, etc. vous pouvez consulter un avocat ou vous adresser
à un organisme de conseil specialisé.
Services gratuits d’aide juridique à propos de la Loi relative au séjour
des étrangers (pour entrepreneurs, employeurs, étrangers, etc.).
For information and advice.
Information et conseil.
Per a informació i assessorament:
Para información y asesoramiento:
IN LLORET DE MAR:
A LLORET DE MAR
SAI (Servei d’assessorament jurídic a l’immigrant).
Departament de Benestar i família
Av. Camí de l’Àngel, 14, baixos ☎ 972 37 23 63
Horari: dijous de 15 a 19 hores. Demanar hora.
A BLANES
SAI (Servicio de asesoramiento jurídico para el inmigrante).
Departamento de Bienestar y familia
Avda. Camí de l’Àngel 14, bajos ☎ 972 37 23 63
Horario: jueves de 15 a 19 horas. Pedir hora.
EN BLANES
SAI (Servei d’assessorament jurídic a l’immigrant).
C. Nou, 29 Blanes ☎ 972 35 25 72
Horari: dijous de 9 a 13 hores. Demanar hora.
SAI (Servicio de asesoramiento jurídico para el inmigrante).
C. Nou 29, Blanes ☎ 972 35 25 72
Horario: jueves de 9 a 13 horas. Pedir hora.
CITE (Centre d’informació a treballadors/res estrangers/res
del sindicat Comissions Obreres(CCOO)).
Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Blanes
C. Ample, 11 Blanes ☎ 972 37 93 47
Horari: dimecres de 15 a 19 hores. Demanar hora.
CITE (Centro de información para los trabajadores/ras extranjeros/ras
del sindicato Comisiones Obreras (CCOO)).
Área de Servicios Personales del Ayuntamiento de Blanes
C. Ample 11, Blanes ☎ 972 37 93 47
Horario: miércoles de 15 a 19 horas. Pedir hora.
A GIRONA
28
EN LLORET DE MAR
EN GIRONA
SAI (Service of Legal Advice for Immigrants)
Departament de Benestar i família
Av. Camí de l’Àngel, 14, ground floor ☎ 972 37 23 63
Opening hours: Thursdays from 3.00 to 7.00 p.m. Ask for an
appointment.
IN BLANES:
SAI (Service of Legal Advice for Immigrants)
C. Nou, 29 Blanes ☎ 972 35 25 72
Opening hours: Thursdays from 9.00 a.m. to 1.00 p.m. Ask for an
appointment.
CITE (Information Centre for Foreign Workers run by the trade union
Comissions Obreres.)
Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Blanes
C. Ample, 11 Blanes ☎ 972 37 93 47
Opening hours: Wednesdays from 3.00 to 7.00 p.m. Ask for an
appointment.
IN GIRONA:
À LLORET DE MAR:
SAI (Service de conseil juridique pour les immigrants).
Departament de Benestar i família
Av. Camí de l’Àngel, 14, baixos ☎ 972 37 23 63
Horaire: jeudi de 15h à 19h. Demander un rendez-vous.
À BLANES:
SAI (Service de conseil juridique pour les immigrants).
C. Nou, 29 Blanes ☎ 972 35 25 72
Horaire: jeudi de 9h à 13h. Demander un rendez-vous.
CITE (Centre d’information des travailleurs étrangers du syndicat
Comissions Obreres (CCOO)).
Àrea de Serveis Personals de la Mairie de Blanes
C. Ample, 11 Blanes ☎ 972 37 93 47
Horaire: mercredi de 15h à 19h. Demander un rendez-vous.
À GIRONA:
SAI (Servei d’assessorament jurídic a l’immigrant).
C. Puigneulós, 5 Girona ☎ 972 41 04 16
SAI (Servicio de asesoramiento jurídico para el inmigrante).
C. Puigneulós 5 Girona ☎ 972 41 04 16
SAI (Service of Legal Advice for Immigrants)
C. Puigneulós, 5 Girona ☎ 972 41 04 16
SAI (Service de conseil juridique pour les immigrants).
C. Puigneulós, 5 Girona ☎ 972 41 04 16
CREU ROJA
C. Bernat Boades, 6 Girona ☎ 972 20 04 15
CRUZ ROJA
C. Bernat Boades 6 Girona ☎ 972 20 04 15
CREU ROJA (RED CROSS)
C. Bernat Boades, 6 Girona ☎ 972 20 04 15
GRAMC (Grups de recerca i actuació en minories culturals).
Pl. Lluís Companys, 12, baixos Girona ☎ 972 21 96 00
www.gramc.org/andreu/respondr.html
GRAMC (Grupos de investigación y actuación en minorías culturales).
Pza. Lluís Companys 12, bajos Girona ☎ 972 21 96 00
www.gramc.org/andreu/respondr.html
GRAMC (Groups for research and action with cultural minorities)
Pl. Lluís Companys, 12, baixos Girona ☎ 972 21 96 00
www.gramc.org/andreu/respondr.html
CITE (Centre d’informació a treballadors/res estrangers/res
del sindicat Comissions Obreres(CCOO)).
C. Miquel Blay, 1 Girona ☎ 972 21 73 03
CITE (Centro de información para los trabajadores/ras
extranjeros/ras del sindicato Comisiones Obreras (CCOO)).
C. Miquel Blay 1 Girona ☎ 972 21 73 03
AMIC (Gabinet jurídic del sindicat Unió General de Treballadors (UGT)).
C. Miquel Blay, 1 Girona ☎ 972 21 51 58
AMIC (Gabinete jurídico del sindicato Unión General
de Trabajadores (UGT)).
C. Miquel Blay 1 Girona ☎ 972 21 51 58
CITE (Information Centre for Foreign Workers run by the trade union
Comissions Obreres.)
C. Miquel Blay, 1 Girona ☎ 972 21 73 03
AMIC (Lawyers for the “Unió General de Treballadors” (UGT) trade
union).
C. Miquel Blay, 1 Girona ☎ 972 21 51 58
CREU ROJA (RED CROSS)
C. Bernat Boades, 6 Girona ☎ 972 20 04 15
GRAMC (Groupes de recherche et d’action pour les minorités culturelles).
Pl. Lluís Companys, 12, baixos Girona ☎ 972 21 96 00
www.gramc.org/andreu/respondr.html
CITE (Centre d’information des travailleurs étrangers du syndicat
Comissions Obreres (CCOO)).
C. Miquel Blay, 1 Girona ☎ 972 21 73 03
AMIC (Cabinet juridique du syndicat Unió General de Treballadors (UGT)).
29
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
8. Informació jurídica
8. Información jurídica
8. Legal information
8. L’information juridique
(Cont.)
(Cont.)
(Cont.)
(Cont.)
You should go to
Debe ir a
Cal anar a
Para solicitudes:
Per a sol·licituds:
Cuando tenga los documentos necesarios debe ir a hacer la solicitud para tramitar la autorización inicial de residencia o de residencia y trabajo, la renovación de
autorizaciones, la reagrupación familiar o cualquier otra documentación a:
Subdelegació del Govern
Av. Gran Via de Jaume I, 17 Girona ☎ 972 06 90 00 (centraleta)
☎ 972 06 91 40 (oficina d’atenció i informació jurídica a estrangers).
Subdelegación del Gobierno
Avda. Gran Via de Jaume I 17 Girona ☎ 972 06 90 00 (centralita),
☎ 972 06 91 40 (oficina de atención e información jurídica
para extranjeros).
Subdelegació del Govern (registre i renovació d’autorització de residència o
de residència i treball).
Av. Santa Eugènia, 145 Girona ☎ 972 06 93 51
Per a tràmits:
Subdelegación del Gobierno (registro y renovación de autorizaciones de
residencia o de residencia y trabajo).
Avda. Santa Eugènia 145 Girona ☎ 972 06 93 51
Para trámites:
En el caso de la tramitación de la autorización de residencia, la autorización de
residencia y trabajo y sus renovaciones (NIE o TIE), una vez hecha la solicitud en
la Subdelegación del Gobierno de Girona, podrá hacer el resto de trámites en:
Policia Nacional. Comissaria de Policia de Lloret de Mar
C. Verge de Loreto, 51
☎ 972 36 15 98 (centraleta) / 972 36 16 29 (estrangeria)
Policía Nacional. Comisaría de Policía de Lloret de Mar
C. Verge de Loreto 51
☎ 972 36 15 98 (centralita) / 972 36 16 29 (extranjería)
No és fàcil trobar un habitatge. Es necessita molt de temps per buscar, per
escollir, i, a més, és car.
L’habitatge representa una despesa de diners molt important per a la gran
majoria de ciutadans i ciutadanes.
L’habitatge pot ser de lloguer (per viure-hi cal pagar cada mes uns diners al
propietari/a) o de compra.
La manera més habitual de buscar un habitatge és per mitjà de familiars,
amics o coneguts; consultant diaris o revistes, o anant a agències immobiliàries (a Lloret n’hi ha més de 150). En aquestes agències l’informaran dels
tràmits necessaris per a la compra o el lloguer d’un habitatge.
A Lloret de Mar també pot buscar habitatge de lloguer anant al Servei Municipal d’Intermediació en habitatge. Es tracta d’un servei públic i gratuït
que facilita l’accés a l’habitatge de lloguer a persones amb dificultats de trobar-ne. Aquest servei dona, per una banda, garanties i avantatges als propietaris que posin el seu pis a disposició d’aquest servei i, per l’altra, informació
a propietaris i llogaters sobre ajuts per pagar el lloguer, el manteniment i la
rehabilitació, el tipus i la durada dels lloguers, la renovació dels contractes,
drets i deures, etc.
Pour effectuer des demandes:
Once you have the necessary documents, you need to make your application
for an initial residence permit, or a residence and work permit, renew your
permit, apply for reunification of the family nucleus, or any other process at
the following address:
Une fois que vous avez tous les documents né
nécessaires, vous devez faire
les démarches pour demander le permis initial de résidence et travail,
travail, le
renouvellement des permis, le regroupement familial ou tout autre document
à la:
la:
Subdelegació del Govern (Representative Office of the Spanish Central Government)
Av. Gran Via de Jaume I, 17 Girona ☎ 972 06 90 00 (switchboard),
☎ 972 06 91 40 (offi
(office of legal advice and information for foreigners).
Subdelegació del Govern
Subdelegació
Av. Gran Via de Jaume I, 17 Gérone ☎ 972 06 90 00 (central
(central),
),
☎ 972 06 91 40 (bureau
(bureau d’attention et d’information juridique pour les étrangers
trangers))
Subdelegació del Govern (Office for registration and renewal of residence
permits or of residence and work permits).
Av. Santa Eugènia, 145 Girona ☎ 972 06 93 51
Subdelegació del Govern (inscription et renouvellement des titres de sé
Subdelegació
séjour
et de permis de travail).
Av. Santa Eugènia, 145 Gérone ☎ 972 06 93 51
To pursue the procedures:
En el cas de la tramitació per a l’obtenció de l’autorització de residència,
l’autorització de residència i treball i les seves renovacions (NIE o TIE), un cop
feta la sol·licitud a la Suddelegació del Govern de Girona, podrà fer la resta de
tràmits a:
9. Habitatge
Adressez-vous à
For applications:
Un cop tingui els documents necessaris ha d’anar a fer la sol·licitud per tramitar l’autorització inicial de residència o de residència i treball, la renovació
d’autoritzacions, el reagrupament familiar o qualsevol altre documentació a:
30
7
9. Vivienda
No resulta fácil encontrar vivienda. Se necesita mucho tiempo para buscarla
y escogerla y, además, es cara.
La vivienda supone un gasto económico muy importante para la mayoría de
los ciudadanos y ciudadanas.
La vivienda puede ser de alquiler (para vivir hay que pagar cada mes una
cantidad de dinero al propietario o propietaria) o de compra.
La manera más frecuente de buscar vivienda es hacerlo a través de familiares, amigos/as o conocidos/as; consultando periódicos o revistas o acudiendo a
agencias inmobiliarias (en Lloret hay más de 150). En estas agencias le informarán de los trámites necesarios para la compra o el alquiler de una vivienda.
En Lloret de Mar también pude ir a buscar vivienda de alquiler acudiendo al
Servicio Municipal de Intermediación en la vivienda. Se trata de un servicio
público y gratuito que facilita el acceso a la vivienda de alquiler a personas
con dificultades para encontrarla. Este servicio ofrece, por un lado, garantías y
ventajas a los propietarios/as que pongan su piso a disposición de este servicio, y, por otra parte, informa a los propietarios e inquilinos sobre ayudas para
pagar el alquiler, el mantenimiento y la rehabilitación, el tipo y duración de los
alquileres, la renovación de los contratos, derechos y deberes, etc.
Pour les formalités:
To pursue the procedures to obtain a residence permit or a residence and work
permit, and also to renew these documents (D.N.I. or T.I.E.) when required,
once the initial application has been made at the Spanish Government Representative Office, the rest of the procedures may be continued at:
Dans le cas de formalité
formalités pour l’obtention d’un titre de sé
séjour, d’un permis de
séjour et de travail, ou de leur renouvellement (NIE ou TIE), une fois que vous
avez fait la demande à la Subdelegació
Subdelegació del Govern de Girona
Girona,, vous pouvez
effectuer le reste des formalité
formalités à:
Policia Nacional. Police station for the Spanish National Police
C. Verge de Loreto 51
☎ 972 36 15 98 (switchboard) / 972 36 16 29 (foreign residents desk)
Policia Nacional.
Nacional. Commissariat de Police de Lloret de Mar
C. Verge de Loreto 51
☎ 972 36 15 98 (central
(central)) / 972 36 16 29 (é
(étrangers
trangers))
9. Housing
It is not easy to find a place to live. It involves a lot of time to look for and
choose, and it is also expensive.
Housing represents a large expense for the great majority of citizens.
Accommodation can be rented (i.e., to live there you must pay an amount of
money to the landlord every month), or you can buy a property.
The most usual way to look for a place to live is through family, friends or
acquaintances, through advertisements in newspapers and magazines, or by
using estate agencies (in Lloret there are more than 150 of them). In these
agencies they will advise you about the various procedures for buying or
renting a property.
In Lloret de Mar you may also look for rented accommodation at the Municipal
Property Mediation Service. This is a free public service which gives easier
access to rented accommodation to people who have problems in finding a
place to live. On the one hand the service gives guarantees and advantages to
owners who make their properties available through it, and, on the other hand
it provides information to owners and tenants alike about aid to help pay the
rent, maintenance and rehabilitation, rental rates and the period of duration of
rental agreements, renewal of contracts, rights and obligations, etc.
9. Le logement
Trouver un logement n’est certainement pas facile. Cela demande un
investissement important de temps et d’argent. Le logement est cher et
représente une partie très importante du budget familial pour la plupart des
citoyens et citoyennes.
Le logement peut être accessible en propriété ou en location (vous versez
une somme d’argent au propriétaire chaque mois).
La manière la plus habituelle de recherche est, soit par l’intermédiaire de la
famille, amis ou de vos connaissances, soit par les petites annonces immobilières
de la presse ou par des revues spécialisées, soit directement dans les agences
immobilières (il y en a plus de 150 à Lloret de Mar). Dans celles-ci, on vous
renseignera sur les démarches concernant l’achat ou la location d’un logement.
À Lloret de Mar, on peut aussi chercher un logement en location en allant
au Servei Municipal d’Intermediació en habitatge. C’est un service public
et gratuit qui facilite l’accès au logement en location aux personnes qui ont
des difficultés à en trouver. D’une part, ce service donne des garanties et des
avantages aux propriétaires qui mettent leurs appartements à la disposition
de ce service et, d’autre part, informe les propriétaires et les locataires sur les
aides pour payer les loyers, l’entretien, la réhabilitation, le type, la durée et le
renouvellement des contrats de location, les droits et obligations de chacun.
31
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
13
9. Habitatge
9. Vivienda
9. Housing
9. Le logement
(Cont.)
(Cont.)
(Cont.)
(Cont.)
Si l’habitatge és un pis viurà en una “comunitat de veïns”. Això vol dir que
cal pagar una quota per al manteniment de l’edifici, assistir a les reunions
i respectar unes normes d’horaris, de convivència o d’ús d’espais comuns
(neteja de l’escala, sorolls, ascensor, etc.).
La legislació vigent disposa que els ciutadans i ciutadanes estrangers residents tenen dret a accedir al servei públic d’ajuts en matèria d’habitatge en
les mateixes condicions que la ciutadania general.
Si la vivienda es un piso vivirá en “una comunidad de vecinos”. Esto implica
pagar una cuota para el mantenimiento del edificio, asistir a las reuniones
de vecinos y respetar unas normas de horarios, de convivencia o de uso de
espacios comunes (limpieza de la escalera, ruidos, ascensor, etc.).
La legislación vigente dispone que los ciudadanos y ciudadanas extranjeros
residentes tengan derecho a acceder al servicio público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que la ciudadanía en general.
If the dwelling is a flat you will live within a “community of neighbours”. This
means that you must pay a stipulated amount for the maintenance of the
building, attend various meetings, and respect rules about times, peaceful
coexistence and the use of communal spaces (cleaning of the stairs, avoiding noise, use of the lift, etc.).
Present legislation allows foreign residents the right to have access to public
aid for housing under the same conditions as general citizens.
Si le logement est un appartement, il est soumis au régime de la copropriété.
Ceci implique de payer des charges pour l’entretien de l’immeuble, d’assister
à des réunions et de respecter certaines règles d’horaires, de bon voisinage
et d’utilisation des espaces communs (nettoyer les escaliers, le bruit,
l’ascenseur...).
La législation en vigueur stipule que les citoyens et citoyennes étrangeres
résidents peuvent accéder aux services publics d’aide en matière de logement
dans les mêmes conditions que tous les autres citoyens.
Important
La legislació vigent prohibeix el subarrendament total de l’habitatge, però
permet el subarrendament parcial amb el consentiment escrit i previ de
l’arrendador. El preu del subarrendament no podrà excedir, en cap cas, el preu
total del lloguer.
Cal anar a
Importante
La legislación vigente prohíbe el subarrendamiento total de la vivienda, pero
permite el subarrendamiento parcial con el consentimiento escrito y previo del
arrendador. El precio del subarrendamiento no podrá exceder, en ningún caso,
el precio total del alquiler.
Debe ir a
Important
Current legislation prohibits the sub-leasing of an entire property, but allows
partial sub-leasing with the previous written consent of the owner. The price of
sub-leasing may at no time exceed the total amount of the rental.
You should go to
Important
La législation en vigueur interdit la sous-location totale du logement, mais
permet la sous-location partielle avec le consentement écrit et préalable du
bailleur. Le prix de sous-location ne pourra en aucun cas excéder le prix total
du loyer.
Adressez-vous à
Servei d’Intermediació en Habitatge de l’Ajuntament
El Puntet
Av. de Vidreres, 58 ☎ 972 36 65 21
Horari: dijous de 10 a 14 hores.
Servicio de Intermediación en Vivienda del Ayuntamiento
El Puntet
Avda. de Vidreres 58 ☎ 972 36 65 21
Horario: jueves de 10 a 14 horas
Servei d’Intermediació en Habitatge de l’Ajuntament
El Puntet
Av. de Vidreres, 58 ☎ 972 36 65 21
Opening hours: Thursdays, from 10.00 a.m. to 2.00 p.m.
Servei d’Intermediació en Habitatge de l’Ajuntament
El Puntet
Av. de Vidreres, 58 ☎ 972 36 65 21
Horaire: jeudi de 10h à 14h.
Pot demanar informació del servei públic d’ajuts i d’ajuts
per pagar el lloguer a:
Puede solicitar información del servicio público de ayudas y de ayudas
para pagar el alquiler en la:
You may ask for information about the public aid service, and about
allowances to help pay the rental, at the following address:
Vous pouvez demander des informations sur l’aide au logement à la:
Direcció General d’Habitatge
C. dels Banyoles, 17 Girona ☎ 972 20 37 78
I a les webs:
www.mediambient.gencat.net
www.adigsa.net
www.gencat.net/joventut
Dirección General de la Vivienda
C. dels Banyoles 17 Girona ☎ 972 20 37 78
Y a las webs:
www.mediambient.gencat.net
www.adigsa.net
www.gencat.net/joventut
Direcció General d’Habitatge
C. dels Banyoles, 17 Girona ☎ 972 20 37 78
And on the following websites:
www.mediambient.gencat.net
www.adigsa.net
www.gencat.net/joventut
Pot demanar informació d’adreces d’agències immobiliàries a:
Puede solicitar direcciones de agencias inmobiliarias en:
You may ask for information about estate agencies at:
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, baixos (Ajuntament) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Oficina de Información y Atención al Ciudadano (OIAC)
Pza. de la Vila 1, bajos (Ayuntamiento) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, baixos, ground floor (Town Council) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Cal portar
Debe llevar
You should bring with you
Per llogar un habitatge, el propietari o l’agència immobiliària li
demanarà:
• Document d’identitat, TIE o passaport
• Fotocòpia del contracte de treball o de la nòmina
Para alquilar una vivienda, el propietario/a o la agencia inmobiliaria
le pedirán:
• Documento de identidad, TIE o pasaporte.
• Fotocopia del contrato de trabajo o de la nómina.
To rent a property, the owner or the estate agency will ask for the
following:
• Identity document (DNI or TIE), or passport.
• Photocopy of your employment contract or pay-slip.
Probablement:
• L’aval d’una persona que garanteixi que vostè podrà pagar el lloguer
• Dipòsit de garantia equivalent a 2 o 3 mesos de lloguer (si marxa de
l’habitatge i el deixa en bon estat el propietari li ha de tornar aquests
diners)
Probablemente:
• El aval de una persona que garantice que usted podrá pagar el alquiler.
• Un depósito de garantía equivalente a 2 o 3 meses de alquiler (si usted se
marcha de la vivienda y la deja en buen estado, el propietario/a le tiene
que devolver este depósito).
They will probably also require:
• A guarantee from a person who can endorse that you will be able to pay
the rent.
• A deposit equivalent to 2 or 3 months’ rent (if you leave the property in
good condition, the owner must return this money to you).
32
Direcció General d’Habitatge
C. dels Banyoles, 17 Girona ☎ 972 20 37 78
www.mediambient.gencat.net
www.adigsa.net
www.gencat.net/joventut
Vous pouvez demander les adresses des agences immobilières au:
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, baixos (Mairie) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Pièces à fournir
Pour louer, le propriétaire ou l’agence immobilière vous demandera:
• Une pièce d’identité, TIE ou passeport
• La photocopie du contrat d’embauche et un bulletin de salaire.
Probablement:
• L’aval d’une personne qui garantit que vous pourrez payer votre loyer.
• Une caution, l’équivalent de 2 ou 3 mois de loyer, qui vous sera restituée
quand vous rendrez les clés du logement en bon état au propriétaire.
33
1
2
3
4
10. Ajuda, suport
i acompanyament
A Lloret de Mar, pot trobar diverses entitats i associacions, sense ànim de
lucre, formades per ciutadans i ciutadanes que participen i s’organitzen per
gestionar i donar serveis i organitzar activitats per a la ciutadania.
Hi ha entitats esportives (futbol, bàsquet, hoquei, natació, voleibol...), associacions culturals, de veïns a cada barri, de pares i mares a cada centre educatiu, de joves, de defensa dels drets humans, d’ajuda social, de cooperació
al desenvolupament etc., en les quals pot participar.
De totes elles, hi ha associacions i entitats que, a més a més de realitzar les
seves pròpies activitats, el poden ajudar en la seva acollida al municipi
donant-li informació, orientació, acompanyament o ajuts concrets, etc.
Algunes d’aquestes associacions són:
Cal anar a
5
6
7
10. Ayuda, apoyo
y acompañamiento
En Lloret de Mar, puede encontrar diversas entidades y asociaciones, sin
ánimo de lucro, formadas por ciudadanos y ciudadanas que participan y se
organizan para gestionar y prestar servicios y organizar actividades para la
ciudadanía.
Hay entidades deportivas (fútbol, baloncesto, hockey, natación, voleibol...),
asociaciones culturales, de vecinos en cada barrio, de padres y madres en
cada centro educativo, de jóvenes, de defensa de los derechos humanos,
de ayuda social, de cooperación para el desarrollo, etc, en las que puede
participar.
De todas ellas, hay asociaciones y entidades que, además, de realizar sus
actividades propias, pueden ayudarle, en su acogida al municipio, facilitándole información, orientación, acompañamiento o ayudas concretas.
Algunas de estas asociaciones son:
Debe ir a
8
9
10
11
12
10. Aid, assistance
and accompaniment
10. L’accueil, l’aide
et l’information
In Lloret de Mar you can find various different non profit-making organisms and
associations formed by citizens who participate and organise themselves to
administer and provide services and organise activities for the citizenship.
There are sporting clubs (for football, basketball, hockey, swimming, volleyball, etc.), cultural associations, neighbourhood associations, parents’ associations in each school, young people’s groups, groups defending human rights, social assistance groups, groups favouring cooperation for development,
etc., all of which you may participate in if you so wish.
Among these groups there are associations and organisms that, in addition
to carrying out their own activities, can help welcome you to the town by
giving you information, guidance, accompaniment or specific aid. Some
of these associations are:
À Lloret de Mar, il existe des associations à but non lucratif, formées par des
citoyens et des citoyennes qui participent et s’organisent pour gérer, assurer
des services et organiser des activités pour les citoyens.
Dans notre ville, il y a des associations sportives (football, basket-ball, hockey,
natation, volley-ball...), culturelles, de voisins dans chaque quartier, de
parents d’élèves dans chaque établissement scolaire, de jeunes, de défense
des droits de l’homme, d’aide sociale, de coopération au développement,
etc. dans lesquelles vous pouvez participer.
Parmi ces associations, il y en a qui peuvent vous renseigner ou vous
conseiller lors de votre arrivée dans cette municipalité en vous
informant, en vous orientant, en vous accompagnant, etc. Vous trouverez
ci-dessous, quelques-unes de ces associations:
You should go to
Adressez-vous à
Entitats del nostre municipi:
Entidades de nuestro municipio:
Organisations in the town:
Entités de notre municipalité:
Cáritas Parroquial de Lloret de Mar
Pl. de l’Església, 7 ☎ 972 37 32 78
Cáritas Parroquial de Lloret de Mar
Pza. de l’Església 7 ☎ 972 37 32 78
Cáritas Parroquial de Lloret de Mar
Pl. de l’Església, 7 ☎ 972 37 32 78
Cáritas Parroquial de Lloret de Mar
Pl. de l’Església, 7 ☎ 972 37 32 78
Associació de la Dona Activa
C. Sant Josep, 61–63 ☎ 972 37 23 63 / 667 32 54 35 (tardes)
Asociación de la Dona Activa
C. Sant Josep 61–63 ☎ 972 37 23 63 / 667 32 54 35 (tardes)
Associació de la Dona Activa
C. Sant Josep, 61–63 ☎ 972 37 23 63 / 667 32 54 35 (afternoons)
Associació de la Dona Activa
C. Sant Josep, 61–63 ☎ 972 37 23 63 / 667 32 54 35 (tardes)
Associació Cultural Musulmana “Essouna”
C. Migdia, 12 ☎ 607286268
Asociación Cultural Musulmana “Essouna”
C. Migdia 12 ☎ 607286268
Associació Cultural Musulmana “Essouna”
C. Migdia, 12 ☎ 607286268
Associació Cultural Musulmana “Essouna”
C. Migdia, 12 ☎ 607286268
Associació Africana “Comboremu”
☎ 676731688
Asociación Africana “Comboremu”
☎ 676731688
Associació Africana “Comboremu”
☎ 676731688
Associació Africana “Comboremu”
☎ 676731688
Associació de Gambians de Lloret de Mar “Gurjun Kuta”
☎ 972 36 84 24
Asociación de Gambianos de Lloret de Mar “Gurjun Kuta”
☎ 972 36 84 24
Associació de Gambians de Lloret de Mar “Gurjun Kuta”
☎ 972 36 84 24
Associació de Gambians de Lloret de Mar “Gurjun Kuta”
☎ 972 36 84 24
Associació Cultural Musulmana “Masjid Abubakar”
C. Barcelona, 5 ☎ 649704809
Asociación Cultural Musulmana “Masjid Abubakar”
C. Barcelona 5 ☎ 649704809
Associació Cultural Musulmana “Masjid Abubakar”
C. Barcelona, 5 ☎ 649704809
Associació Cultural Musulmana “Masjid Abubakar”
C. Barcelona, 5 ☎ 649704809
Associació d’Uruguaians de Lloret de Mar
C. Costa de la fàbrica, 12 ☎ 972 36 27 15 / 652852357
Asociación de Uruguayos de Lloret de Mar
C. costa de la fàbrica 12 ☎ 972 36 27 15 / 652852357
Associació d’Uruguaians de Lloret de Mar
C. Costa de la fàbrica, 12 ☎ 972 36 27 15 / 652852357
Associació d’Uruguaians de Lloret de Mar
C. Costa de la fàbrica, 12 ☎ 972 36 27 15 / 652852357
Pot demanar informació de totes les entitats i associacions
de Lloret de Mar a:
Puede solicitar información de todas las entidades y asociaciones de
Lloret de Mar en:
You can ask for information about all the associations
in Lloret de Mar at:
Vous pouvez demander des informations sur toutes les entités
et associations de Lloret de Mar à:
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, baixos (Ajuntament) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Oficina de Información y Atención al Ciudadano (OIAC)
Pza. de la Vila 1, bajos (Ayuntamiento) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Vila, 1, ground floor (Town Council) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. de la Ville, 1, rez-de-chaussée (Mairie) ☎ 972 36 18 00
www.lloret.org
Secció de Participació Ciutadana
Pl. de la Vila, 1, baixos (Ajuntament) ☎ 972 36 18 29
Sección de Participación Ciudadana
Pza. de la Vila 1, bajos (Ayuntamiento) ☎ 972 36 18 29
Secció de Participació Ciutadana
Pl. de la Vila, 1, ground floor (Town Council) ☎ 972 36 18 29
Secció de Participació Ciutadana
Pl. de la Ville, 1, rez-de-chaussée (Mairie) ☎ 972 36 18 29
34
13
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11. Serveis socials
11. Servicios sociales
11. Social services
Qualsevol persona que necessiti informació, orientació o ajut per resoldre
les seves necessitats bàsiques, que necessiti tramitar ajuts per a beques
escolars o d’altres prestacions econòmiques, que necessiti trobar suport en
la seva inserció social, atenció domiciliària, etc, pot acudir als professionals
de Serveis Socials.
Cualquier persona que necesite información, orientación o ayuda para resolver sus necesidades básicas, que necesite tramitar ayudas para becas escolares u otras prestaciones económicas, que necesite apoyo en su inserción
social, atención domiciliaria, etc, puede acudir a los profesionales de Servicios Sociales.
If any person needs information, advice or help to meet their basic necessities, or needs to apply for aid in the form of school grants or other welfare
benefits, or to be assisted to achieve social integration, or requires a homehelp, etc., they can see Social Services professionals.
You should go to
Debe ir a
Cal anar a
10
11
12
11. Les services sociaux
Toutes les personnes ayant besoin de renseignements, d’orientation ou d’aide,
pour résoudre leurs preoccupations essentielles, accomplir les formalités pour
des bourses scolaires ou autres prestations économiques, trouver un soutient à
leur insertion sociale, obtenir des aides à domicile, etc., peuvent aller trouver les
professionnels des services sociaux.
Adressez-vous à
Departament de Benestar i Família
Departamento de Bienestar y Familia
Departament de Benestar i Família
Departament de Benestar i Família
Av. Camí de l’Àngel, 14, baixos ☎ 972 37 23 63
Avda. Camí de l’Àngel 14, bajos ☎ 972 37 23 63
Av. Camí de l’Àngel, 14, ground floor ☎ 972 37 23 63
Av. Camí de l’Àngel, 14, rez-de-chaussée ☎ 972 37 23 63
12. Pla Local d’Acollida
i Ciutadania (PLAC)
12. Plan Local de Acogida
y Ciudadanía (PLAC)
El Pla d’Acollida i Ciutadania té com objectiu la incorporació dels ciutadans
i ciutadanes nouvinguts a Lloret de Mar a la vida social, cultural, laboral i
comunitària de la nostra ciutat. Des del programa es fomenta la igualtat
d’oportunitats, s’informa sobre els serveis i recursos de la ciutat i es fomenta
l’acollida, la convivència, la participació ciutadana i l’entesa intercultural.
El Plan de Acogida y Ciudadanía tiene como objetivo la incorporación de
los nuevos ciudadanos y ciudadanas de Lloret de Mar a la vida social, cultural, laboral y comunitaria de nuestra ciudad. Desde este programa se fomenta la igualdad de oportunidades, se informa sobre los servicios y recursos de
la ciudad y se fomenta la acogida, la convivencia, la participación ciudadana
y el entendimiento intercultural.
Cal anar a
Departament de Benestar i Família
Av. Camí de l’Àngel, 14, baixos ☎ 972 37 23 63
36
Debe ir a
12. Local Plan of Welcome
and Good Citizenship (PLAC)
The objective of the Plan of Welcome and Good Citizenship is to integrate
the newly arrived citizens of Lloret de Mar into the social, cultural, economic
and community life of the town. The programme encourages equality of
opportunities, information about the services and resources of the town, a
welcoming atmosphere, harmonious coexistence, citizens’ participation and
intercultural understanding.
You should go to
13
12. Plan Municipal d’Accueil
et de Citoyenneté (PLAC)
Le Plan d’Accueil et de Citoyenneté a comme objectif l’intégration des
nouveaux citoyens et citoyennes arrivants à Lloret de Mar dans la vie
sociale, culturelle, professionnelle et communautaire de notre ville. Auprès
du programme on fournit des informations sur les services et ressources,
on encourage l’égalité des chances, l’accueil, la convivialité, la participation
citoyenne et l’entente interculturelle.
Adressez-vous à
Departamento de Bienestar y Familia
Departament de Benestar i Família
Departament de Benestar i Família
Avda. Camí de l’Àngel 14, bajos ☎ 972 37 23 63
Av. Camí de l’Àngel, 14, ground floor ☎ 972 37 23 63
Av. Camí de l’Àngel, 14, rez-de-chaussée ☎ 972 37 23 63
37
1
2
3
4
5
6
13. Altres telèfons d’interès
13. Otros teléfonos de interés
NÚMERO GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA: 012
Aquest telèfon també és un servei telefònic d’informació sobre immigració.
Pot consultar sobre llei d’estrangeria, accés al sistema educatiu i al sistema
de salut, habitatge de promoció pública, associacions de ciutadans d’origen
immigrant, consulats, cursos de català, menors, dona...
NÚMERO GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA: 012
Este número también es un servicio telefónico de información sobre inmigración.
Puede consultar sobre la ley de extranjería, sobre el acceso al sistema educativo
y al sistema de salud, sobre vivienda de promoción pública, asociaciones de ciudadanos de origen inmigrante, consulados, cursos de catalán, menores, mujer...
EMERGÈNCIES I SEGURETAT CIUTADANA
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA
Emergències: 061 / 112
Emergencias: 061 / 112
Mossos d’Esquadra (policia autonòmica): 088 / 972 36 88 88
C. Francesc Cambó, 43
Mossos d’Esquadra (policía autonómica): 088 / 972 36 88 88
C. Francesc Cambó 43
Policia Local: 092 / 972 36 17 36 C. Verge de Loreto, 3
Policía Local: 092 / 972 36 17 36 C. Verge de Loreto 3
Policia Nacional. Comissaria: 972 36 15 98 (centraleta)
C. Verge de Loreto, 51
Policía Nacional. Comisaría: 972 36 15 98 (centralita)
C. Verge de Loreto 51
Guàrdia Civil: 062 / 972 36 72 50 Ctra. de Vidreres, 53
Guardia Civil: 062 / 972 36 72 50 Ctra. de Vidreres 53
Seguretat de platges: 092 / 972 36 17 36 C. Verge de Loreto, 3
Servicio de playas: 092 / 972 36 17 36 C. Verge de Loreto 3
Bombers: 085 / 972 36 77 77 C. Costa Carbonell 34-36
Bomberos: 085 / 972 36 77 77 C. Costa Carbonell 34-36
HOSPITALS I URGÈNCIES MÈDIQUES
HOSPITALES Y URGENCIAS MÉDICAS
Ambulàncies: 092 / 972 36 17 36 C. Verge de Loreto, 3
Ambulancias: 061 / 972 36 17 36 C. Verge de Loreto 3
Urgències mèdiques: 061 / 972 37 11 11 C. Potosí s/n
Urgencias médicas: 061 / 972 37 11 11 C. Potosí s/n
Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar: 972 36 47 36
C. Castell, 12
Hospital Socio Sanitario de Lloret de Mar: 972 36 47 36
C. Castell 12
Socorrisme platja: 972 36 54 09 / 670254859
Socorrismo playa: 972 36 54 09 / 670254859
Hospital Comarcal de Blanes: 972 35 32 64
C. Sant Francesc, 5 (Carretera de Blanes)
Hospital Comarcal de Blanes: 972 35 32 64
C. Sant Francesc 5 (Carretra de Blanes)
Sanitat Respon 24 hores: 902 111 444
Sanidad Responde 24 horas: 902 111 444
COMUNICACIONS I TRANSPORTS
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
7
8
9
11
12
13
13. Other useful
telephone numbers
13. Les téléphones utiles
GENERAL CITIZENS’ ADVICE NUMBER: 012
This telephone number also gives a telephone information service about
immigration.
You can consult it for details of regulations concerning residence, access to
the health and education systems, subsidised accommodation, associations
of citizens of immigrant origin, consulates, Catalan language courses,
children, women, etc...
NUMÉRO GÉNÉRAL D’ATTENTION AU CITOYEN: 012
Ce numéro est également un service téléphonique d’information sur
l’immigration.
Vous pouvez consulter les sujets concernant la llei d’estrangeria (loi relative
au séjour des étrangers), l’enseignement, la santé, le logement de promotion
publique, les associations de citoyens immigrés, les consulats, les cours de
catalan, les mineurs, la femme...
EMERGENCIES AND PUBLIC SECURITY
URGENCES ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Emergencies: 061 / 112
Mossos d’Esquadra (Catalan Police): 088 / 972 36 88 88
C. Francesc Cambó, 43
Municipal Police: 092 / 972 36 17 36 C. Verge de Loreto, 3
Spanish National Police: 972 36 15 98 (switchboard)
C. Verge de Loreto, 51
Urgences: 061 / 112
Mossos d’Esquadra (police de la Catalogne): 088 / 972 36 88 88
C. Francesc Cambó, 43
Police Municipale: 092 / 972 36 17 36 C. Verge de Loreto, 3
Policie Nationale. Commissariat: 972 36 15 98 (central)
C. Verge de Loreto, 51
Beach Safety: 092 / 972 36 17 36 C. Verge de Loreto, 3
Guàrdia Civil: 062 / 972 36 72 50 Ctra. de Vidreres, 53
Sécurité des plages: 092 / 972 36 17 36 C. Verge de Loreto, 3
Fire Brigade: 085 / 972 36 77 77 C. Costa Carbonell 34-36
Pompiers: 085 / 972 36 77 77 C. Costa Carbonell 34-36
Gurdia Civil: 062 / 972 36 72 50 Ctra. de Vidreres, 53
HOSPITALS AND MEDICAL EMERGENCIES
HÔPITAUX ET URGENCES MÉDICALES
Ambulances: 092 / 972 36 17 36 C. Verge de Loreto, 3
Ambulances: 092 / 972 36 17 36 C. Verge de Loreto, 3
Medical Emergencies: 061 / 972 37 11 11 C. Potosí s/n
Urgences médicales: 061 / 972 37 11 11 C. Potosí s/n
Hospital Sociosanitari, Lloret de Mar: 972 36 47 36 C. Castell, 12
Hôpital socio-sanitaire de Lloret de Mar: 972 36 47 36 C. Castell, 12
Secourisme plage: 972 36 54 09 / 670254859
Beach First Aid: 972 36 54 09 / 670254859
Hospital Comarcal, Blanes: 972 35 32 64
C. Sant Francesc, 5 (Carretera de Blanes)
24 hour-a-day Health System Telephone: 902 111 444
COMUNICATIONS AND TRANSPORT
Correus i Telègrafs: 972 36 46 78 C. Vicenç Bou, 10
Correos y Telégrafos: 972 36 46 78 C. Vicenç Bou 10
Terminal d’autobusos (Sarfa, Mas, Teisa, Marineland i Waterworld):
972 36 57 76 Av. vila de Blanes, s/n
Terminal de autobuses (Sarfa, Pujol, Mas, Teisa, Marineland y Waterworld): 972 36 57 76 Avda. vila de Blanes s/n
Terminal d’autobusos (Eurolines): 972 36 57 89
Av. vila de Blanes, s/n
Terminal de autobuses (Eurolines): 972 36 57 89
Avda. vila de Blanes s/n
Tren (RENFE): 902 24 02 02
Tren (RENFE): 902 24 02 02 Avda. de la estación s/n
Trains (RENFE): 902 24 02 02
Taxi: 972 36 58 14 / 972 36 20 00 / 972 36 25 25 / 972 36 51 77
972 37 15 02
Taxis: 972 36 58 14 / 972 36 20 00 / 972 36 25 25 / 972 36 51 77
972 37 15 02
Taxis: 972 36 58 14 / 972 36 20 00 / 972 36 25 25 / 972 36 51 77
972 37 15 02
Programa “Compartir cotxe”: www.compartir.org/lloret/
Programa “Compartir coche”: www.compartir.org/lloret/
“Share a car” Programme: www.compartir.org/lloret/
Ràdio Lloret: 90.2 FM 972 37 23 93 C. Sant Pere, 36, 2n
Radio Lloret: 90.2 FM 972 37 23 93 C. Sant Pere 36, 2º
Ràdio Lloret: 90.2 FM 972 37 23 93 C. Sant Pere, 36, 2n
TV Lloret: 972 36 24 12 C. Sant Pere, 15, 1r
TV Lloret: 972 36 24 12 C. Sant Pere 15, 1º
TV Lloret: 972 36 24 12 C. Sant Pere, 15, 1r
38
10
Post Office: 972 36 46 78 C. Vicenç Bou, 10
Bus Terminal (Sarfa, Mas, Teisa, Marineland i Waterworld):
972 36 57 76 Av. vila de Blanes, s/n
Bus Terminal (Eurolines): 972 36 57 89 Av. vila de Blanes, s/n
Hôpital régional de Blanes: 972 35 32 64
C. Sant Francesc, 5 (Carretera de Blanes)
Sanitat Respon 24 hores (urgences 24h/24h): 902 111 444
COMMUNICATIONS ET TRANSPORTS
Poste: 972 36 46 78 C. Vicenç Bou, 10
Gare Routière (autobus) (Sarfa, Mas, Teisa, Marineland et Waterworld):
972 36 57 76 Av. vila de Blanes, s/n
Gare Routière (autobus) (Eurolines): 972 36 57 89 Av. vila de Blanes, s/n
Train (RENFE): 902 24 02 02
Taxi: 972 36 58 14 / 972 36 20 00 / 972 36 25 25 / 972 36 51 77
972 37 15 02.
Programme “Compartir cotxe” (co-voiturage): www.compartir.org/lloret/
Radio Lloret: 90.2 FM 972 37 23 93 C. Sant Pere, 36, 2n
TV Lloret: 972 36 24 12 C. Sant Pere, 15, 1r
39
1
2
3
4
5
6
13. Altres telèfons d’interès
13. Otros teléfonos de interés
(Cont.)
(Cont.)
EMPRESES I SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE SUMINISTROS
7
8
9
10
11
13
12
13. Other useful
telephone numbers
13. Les téléphones utiles
(Cont.)
(Cont.)
UTILITIES AND MUNICIPAL SERVICES
ENTREPRISES ET SERVICES D’APPROVISIONNEMENT
Servei d’aigües: 972 36 18 40 C. Felicià Serra i Mont, 15
Servicio de aguas: 972 36 18 40 C. Felicià Serra i Mont 15
Water company: 972 36 18 40 C. Felicià Serra i Mont, 15
Llum (Enher): 972 36 57 32 Av. Just Marlès,1
Luz (Enher): 972 36 57 32 Avda. Just Marlès1
Electricity (Enher): 972 36 57 32 Av. Just Marlès,1
Gas Natural: 972 37 05 88 C. Vall de Venècia, 45
Gas Natural: 972 37 05 88 C. Vall de Venècia 45
Natural Gas: 972 37 05 88 C. Vall de Venècia, 45
Gas Butano (Repsol): 972 36 42 91
Av. Verge de les Alegries, 6, local 1
Gas Butano (Repsol): 972 36 42 91
Avda. Verge de les Alegries 6, local 1º
Butane Gas (Repsol): 972 36 42 91
Av. Verge de les Alegries, 6, local 1
Telèfon (Telefònica): 1004
Teléfono (Telefónica): 1004
Telephone (Telefònica): 1004
Gaz naturel: 972 37 05 88 C. Vall de Venècia, 45
Gaz butane (Repsol): 972 36 42 91
Av. Verge de les Alegries, 6, local 1
Téléphone (Telefònica): 1004
Recollida municipal d’escombraries i mobles: 972 36 89 22
C. Camí de les Alegries, s/n
Recogida municipal de basura y muebles: 972 36 89 22
C. Camí de les Alegries s/n
Municipal collection of rubbish and furniture: 972 36 89 22
C. Camí de les Alegries, s/n
Service municipal de ramassage d’ordures et de meubles: 972 36 89 22
C. Camí de les Alegries, s/n
CULTURA
CULTURA
CULTURE
Service de l’eau: 972 36 18 40 C. Felicià Serra i Mont, 15
Électricité (Enher): 972 36 57 32 Av. Just Marlès,1
CULTURE
Departament municipal de cultura (Antic Sindicat):
972 36 18 33 / 972 36 18 35 / 972 36 18 32 C. Sant Pere, 36, 1r
Departamento municipal de cultura (Antiguo Sindicato):
972 36 18 33 / 972 36 18 35 / 972 36 18 32 C. Sant Pere 36, 1º
Municipal Department of Culture: (Antic Sindicat):
972 36 18 33 / 972 36 18 35 / 972 36 18 32 C. Sant Pere, 36, 1r
Département municipal de la culture (Antic Sindicat):
972 36 18 33 / 972 36 18 35 / 972 36 18 32 C. Sant Pere, 36, 1r
Biblioteca municipal: 972 34 90 55
Rbla. Just Marlès, s/n (centre comercial Caravel·la)
Biblioteca municipal: 972 34 90 55
Rbla. Just Marlès s/n (centro comercial Caravela)
Municipal Library: 972 34 90 55
Rbla. Just Marlès, s/n (Caravel·la Shopping Centre)
Museu Can Garriga. Pg. Camprodon i Arrieta, 1-2
Museo Can Garriga. P. Camprodon i Arrieta 1-2
Can Garriga Museum. Pg. Camprodon i Arrieta, 1-2
Museu Can Comadran. C. Sant Carles, 18
Museo Can Comadran. C. Sant Carles 18
Can Comadran Museum. C. Sant Carles, 18
Centre Cívic Shalom (el Molí). C. Roig Raventós, s/n
Centro Cívico Shalom (el Molí). C. Roig Raventós s/n
Shalom Civic Centre (el Molí). C. Roig Raventós, s/n
Centre Cívic Can Carbó. Av. Catalunya, s/n
Centro Cívico Can Carbó. Avda. Catalunya s/n
Can Carbó Civic Centre. Av. Catalunya, s/n
Centre Cívic Can Sabata. Pistes de Can Sabata
Centro Cívico Can Sabata. Pistas de Can Sabata
Can Sabata Civic Centre. Pistes de Can Sabata
Bibliothèque municipale: 972 34 90 55
Rbla. Just Marlès, s/n (centre commercial Caravel·la)
Musée Can Garriga. Pg. Camprodon i Arrieta, 1-2
Musée Can Comadran. C. Sant Carles, 18
Centre Civique Shalom (el Molí). C. Roig Raventós, s/n
Centre Civique Can Carbó. Av. Catalunya, s/n
Centre Civique Can Sabata. C. de Can Sabata
Jardins de Santa Clotilde: 972 37 04 71
Urb. de Santa Clotilde, s/n
Jardines de Santa Clotilde: 972 37 04 71
Urb. de Santa Clotilde s/n
Gardens of Santa Clotilde: 972 37 04 71
Santa Clotilde residential estate.
Jardins de Santa Clotilde: 972 37 04 71
Quartier de Santa Clotilde, s/n
COMERÇ
Departament municipal de comerç: 972 36 18 36
C. Sant Pere 36, primer pis
ESPORTS
COMERCIO
Departamento municipal de comercio: 972 36 18 36
C. Sant Pere 36, primer piso
DEPORTES
COMMERCE
Municipal Department of Commerce: 972 36 18 36
C. Sant Pere 36, primer pis
SPORT
COMMERCE
Service municipal du commerce: 972 36 18 36
C. Sant Pere 36, premier étage
SPORTS
Departament municipal d’esports: 972 36 75 12
Av. del Rieral, 14 (pistes d’atletisme, 1r pis)
Departamento municipal de deportes: 972 36 75 12
Avda. del Rieral 14 (pistas de atletismo, 1r piso)
Municipal Sports Department: 972 36 75 12
Av. del Rieral, 14 (athletics track, 1st. floor)
Service municipal des sports: 972 36 75 12
Av. del Rieral, 14 (pistes d’athlétisme, 1r étage)
Pavelló municipal d’esports: 972 36 85 52
C. dels Mestres, s/n
Pabellón municipal de deportes: 972 36 85 52
C. dels Mestres s/n
Municipal Sports Hall: 972 36 85 52
C. dels Mestres, s/n
Pavillon municipal des sports: 972 36 85 52
C. dels Mestres, s/n
Pavelló del Molí: 972 37 11 49
Av. del Rieral, s/n
Pabellón del Molino: 972 37 11 49
Avda. del Rieral s/n
El Molí Sports Hall: 972 37 11 49
Av. del Rieral, s/n
Pavillon del Molí: 972 37 11 49
Av. del Rieral, s/n
Pistes d’atletisme: 972 36 22 44
Av. del Rieral, s/n
Pistas de atletismo: 972 36 22 44
Avda. del Rieral s/n
Athletics Track: 972 36 22 44
Av. del Rieral, s/n
Pistes d’athlétisme: 972 36 22 44
Av. del Rieral, s/n
40
41
1
2
3
4
5
6
13. Altres telèfons d’interès
13. Otros teléfonos de interés
(Cont.)
(Cont.)
JOVES
El Puntet: 972 37 22 68
Av. de Vidreres, 58
Punt d’informació juvenil sobre estudis, activitats, salut.
Servei d’internet públic i telecentre.
Casal de joves.
EDUCACIÓ
Departament municipal d’educació: 972 36 19 03
C. Sant Pere, 36, 1r
URBANISME
Departament d’urbanisme: 972 36 18 07
Av. de les Alegries 8-10
TURISME
JÓVENES
El Puntet: 972 37 22 68
Avda. de Vidreres 58
Punto de información juvenil sobre estudios, actividades, salud...
Servicio de internet público y tele centro.
Casal de jóvenes.
EDUCACIÓN
Departamento municipal de educación: 972 36 19 03
C. Sant Pere 36, 1º
URBANISMO
Departamento de Urbanismo: 972 36 18 07
Avda. de les Alegries 8-10
TURISMO
7
8
9
10
11
13. Other useful
telephone numbers
13. Les téléphones utiles
(Cont.)
(Cont.)
YOUNG PEOPLE
El Puntet: 972 37 22 68
Av. de Vidreres, 58
Youth information about studies, activities, health.
Public internet service and telecentre.
Youth Club.
EDUCATION
Municipal Education Department: 972 36 19 03
C. Sant Pere, 36, 1st floor
URBAN PLANNING
Department of Urban Planning: 972 36 18 07
Av. de les Alegries 8-10
TOURISM
JEUNES
El Puntet: 972 37 22 68
Av. de Vidreres, 58
Point d’information pour les jeunes sur les études, les activités et la santé.
Service Internet public et télé-centre.
Maison des jeunes.
ÉDUCATION
Service municipal d’éducation: 972 36 19 03
C. Sant Pere, 36, 1r
URBANISME
Service d’urbanisme: 972 36 18 07
Av. de les Alegries 8-10
TOURISME
Oficina central: 972 36 57 88
Av. de les Alegries, 3
Oficina central: 972 36 57 88
Avda. de les Alegries 3
Central Office: 972 36 57 88
Av. de les Alegries, 3
Office de tourisme central: 972 36 57 88
Av. de les Alegries, 3
Oficina de la terminal de autobusos: 972 37 29 43
Av. vila de Blanes, s/n
Oficina de la terminal de autobuses: 972 37 29 43
Avda. vila de Blanes s/n
Bus Terminal Tourist Office: 972 37 29 43
Av. vila de Blanes, s/n
Bureau des gares routières: 972 37 29 43
Av. vila de Blanes, s/n
Oficina del museu: 972 36 47 35
Pg. Camprodon i Arrieta, 1-2
Oficina del museo: 972 36 47 35
P. Camprodón i Arrieta 1-2
Museum Tourist Office: 972 36 47 35
Pg. Camprodon i Arrieta, 1-2
Bureau du musée: 972 36 47 35
Pg. Camprodon i Arrieta, 1-2
ALTRES SERVEIS
OTROS SERVICIOS
13
12
OTHER SERVICES
AUTRES SERVICES
Notaria: 972 36 62 62
Ptge. Sant Pere, 6, 1r
Notaría: 972 36 62 62
Pje. Sant Pere 6, 1º
Notary’s Office: 972 36 62 62
Ptge. Sant Pere, 6, 1st floor
Notaire: 972 36 62 62
Ptge. Sant Pere, 6, 1r
Jutjat de Pau: 972 36 56 41
C. Sant Pere, 36, 2n
Juzgado de Paz: 972 36 56 41
C. Sant Pere 36, 2º
Magistrate’s Court: 972 36 56 41
C. Sant Pere, 36, 2nd floor
Juge de paix: 972 36 56 41
C. Sant Pere, 36, 2n
Registre de la propietat: 972 36 15 83
C. dels Horts, 5
Registro de la propiedad: 972 36 15 83
C. dels Horts 5
Property Register: 972 36 15 83 C. dels Horts, 5
Registre de la conservation des hypothèques: 972 36 15 83
C. dels Horts, 5
Funerària i tanatori Sant Romà: 972 37 25 30
C. Camí del Repòs, s/n
Funeraria y tanatorio Sant Romà: 972 37 25 30
C. Camí del Repòs s/n
Oficina municipal d’informació al consumidor (OMIC): 972 37 21 84
Pl. de la Vila 1, planta baixa
Oficina municipal de información al consumidor (OMIC): 972 37 21 84
Pza. de la Vila 1, planta baja
42
Sant Romà Funeral Parlour: 972 37 25 30
C. Camí del Repòs, s/n
Municipal Office of Consumer Information (OMIC): 972 37 21 84
Pl. de la Vila 1, ground floor
Funérarium et Pompes funèbres de Sant Romà: 972 37 25 30
C. Camí del Repòs, s/n
Office municipal d’information au consommateur (OMIC): 972 37 21 84
Pl. de la Ville, 1, rez-de-chaussée
43
NOTES • NOTAS • NOTES • NOTES
44
45
Aquesta guia ha estat elaborada per la Fundació SER.GI
per al Pla Local d’Acollida i Ciutadania de l’Ajuntament de Lloret de Mar (PLAC)
Esta guía ha sido elaborada por la Fundació SER.GI
para el Plan Local de Acogida y Ciudadanía del Ayuntamiento de Lloret de Mar (PLAC)
This Guide has been prepared by the Fundació SER.GI
for the Local Plan of Welcome and Good Citizenship (PLAC) of Lloret de Mar Town Council
Ce guide a été élaboré par la Fondation SER.GI
pour le Plan Municipal d’Accueil et de Citoyenneté de la Mairie de Lloret de Mar (PLAC)
MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
Darrera actualització del contingut d’aquesta guia: juny 2006
Última actualización del contenido de esta guía: junio de 2006
Last updating of the contents of this guide: June 2006
Dernière actualisation du contenu de ce guide: juin 2006

Documentos relacionados